Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
"El periodisnio es en lo exter- 120 afinia al servicio de los Intel,
no una profesi6n, en 16 internu resist generals v perninanentes
un oacerdocio". DIARIO DE LA M ARINA de Is na i6n. El' peri6dico tit"
Pepin Rivero DECANO DE LA PRENSA DE CUBA antiguo de hill ca5tellana.
Afto CVX.-N6naero 283 La Habana, Mi reoleo, 3 de Diciewbre de 1952. Santos: Francisco JaNitir. Claudio v E81eban; Santa Hilaria PR ECIO: :5 CENTAVOS
Asunie la Presidencia Molifica S.S. Pito UP CARLOS J. FINLAY Expondrdn en Goa el Seraii repatriados 6(*
los ornaments de venerado cuerpo de
24 nuevos cardenale San Francisco Xavier
de los EU. de, Venezuela cubanos que viven en
,,CIUDAD DEL VATICANO, dl-t OA. India p.A.z.- di-lbenabre 2. (.APl S. S. tparn, ,.c UP-La cuarta ,, u in
XII difipuz I 1. I.h -cle om del ruep. de S it. t I "T"
e n e zi I e sit que red, a ioudad. radeLdis d, palmer
el C-Orionel P. Jim ciarter-ir an-fil-a Espana y desean volver
elrii. im in.., nfl dril ... 8 so P'r- 1,.PiC,,. S, nperis que .1
Hica. h.r.. rl qcoil. de lioi -1 loncs de calmilcol isrud. n d. tod"'
ln-4uc cumpt-den terea de 40 p nlitl,- del mundo clura are Is "Pov.
ton- C calillabli I
anoche In Junia a I .1g. mail d, ton qu durara ran mes.
3,01DO d6l.r- L rden ll,iirri EI -erp. del-ria.t. srA Progresa en favor Gestiona el Dr, Iralzox
Cal Ilia nciera de los 24 -.,dn- ta dc I., fieln lid 1. arit
Military. Anuncio oficitil I _1
In wnrla-1., d s.bad.. olen, I i del president Batista
,,,a de Boni Je us. v despues sera
"ell que sufragar el costa dc su 1- d ad. deftilli-Incill, is 1. C.del escrutinio conticial In de ceremunia. Tambi6ji ejllpon '. ld,.i de Gran Bretafia la -,I coopcraci6n eficals
0 Ell todo el mundo cal6fico se "le.
es mo u-aar ceean.milp ... na.li- tie elite
NUEVO GABINETE N. R to poni.
del Ivan conal.toria pfiblico -mcm jento -figms.. E. R... a. N IAJ E ESCALONADO
a I ampaha en Malasia
efectuarat Ill mes pr6,ximo en a Ba. I, eu o en
In, un it.*end.
.lun an
Promote el ritievo Jcfe dirniticil lian Pdd1%,C,1,.a. altesselm 1. ml,- de Jesus. In I d&I fun
Sac C dr ban llid or 1. Orde. de Jesus v on. d, Estudian en Madrid un
i- ola, X,.nd,, -1 ....... d, .d- LONDRES dxi-b- 2 IAP ,
del, Estado respetar el one .a 1. It- Id, t-opol. El ge-tai SI (;e,.Id Templer of., tralado que resolveri
da .1alltat dr-lamy, inihum ell la r6,.
result4th) de ]a conslilla I. PC c-dealil Fmanl a! p-- n -- W,-- Chu,- cAsos de nacionalidad
1, -'1 fell. hay ma tracicilarl. red.- If
C- jc.,a, Que, Pellm" itto, G,.d Bri, ja Painful. a r-o"li-en
L. mdr. "1.. 2 I-fi ',,a -A;o -m'. I- d.,;e!,be 1. 1 AP, V
dirienaln, dri li, XI! rhinimi . .... ld, d, I
CARACAS,: P
dura citsills.. Iod.. il,, 1--2. (APt-Lat Juntn Nfililar forimmil nelas it,! 1 1-11 art 40-1 MADRID
III ven, 1. tie la cap. -den.lid.. ad. nid-, .,fall, I it, dE'. If _ic
par a', as do
J, d, -i
zolmme "IT'I"a L. .,p d, -tui.i., 4- it, adtg It It);, V.1n."I P ...... at Itabi" it
Lohn, driovo .1 Ili a It pa,; can -,do. a. III,_"d. .- "I ,, i .Ili
1. do I, I Ilda, It- "'ot" met, en I'. sm, jimmi ..... dl di-I qo, I All l b.PlIa:do o,
indent. Ra ula Gallczo,. d lollat el. a, I ""I" I, it 1. It It rorn led
no it, lo-mul rincippl-I en-m- q., b, n I, I iq Ferl M.
"ho"It.11 qu, I., i; 1 1 lclp--. Joe pa-ce no tardarb
dI.pmt,, III, temi hatit. bar.,! pial-II., ,on- cie a
1 1,i it CinstRUI diis In eill. I"alp, ir-lidad. Surhilbilin eirroil, II, d I 1,,lotdialtartilot, W.- d, laal d, po Ill
d, In I",ii. I, dcmai, All In, S, r I., I So It f 'r ."a I,_ on., a,-.- Can Is llg.d.
wcor Antonio lrarr... arnii.j..
eb, cm, I'.. it 2 1,,
He 1) lia"a. I I I, a corm-I Mal '"pols
Mal mil d, i'A d, Cod, Madrid.
'r 'alist, It it, II'll PIIII .10116111. .1111111a. II s., tie a.
d, am, 'Cle 11 r;,, ;.I Art. di, I.,
do a Rein, led Al lia-la dl ad, p
lo attit- lvdcc .' u, 1", I-im, qn, seran conlucido, I, d-d i"J"'r il L ru ii. 'I 'n"Add adlepj"A01 I'll,
Tie. .11. Tie- .11 ene. J" p"a 1. ell ese misam period. flill't. U as 1-ude It airi- dv :30 "nit'd, i, I- qo,
ImIlIlladoi y -1,1roild- 11 !,1. tie r- tdrnp.I-tks dedca
In l'ad., I.m., ifi- El "hot I,.= (.
., 1,Ioln- do It A-WAv I. hend, I je dijo. hark it.
oolt n ""a "La Necesario un plebiscite en el Ile on rifad, Isl
FI C.a,,jarS.prma El-torol i political del uen Vecino Is It Jrmar,.,
I'ta no he qu, I partldo Fre: mmna call el fm gest
Indpe-lient, El-lo-t ag.,,; m- tie ... k"a, Pat. 1. reps".
- to .1 ill. U-Itol
"mI ap.yalla Pro Sarre pra resolver
C-litloot, -,W)a 1 75( o, no tiene arreras artidistas"; su status
_1 ,at.- E[ I ill. ad., po'all o. llt:a It p is g U Its droandstod.
' I Thoe A-Culted P-lpulall ....... de oWt- 17:l ot, eitf.uts'
Ran -f,,lqmsY cl -Iblra,. .I president, IS V
lif -ina 31r. Ruhr Itoin title [as notinfas tie EU. liacia 'Schunflan lo patrocina. dividend que inediante con _1 dipl, "I"
del C..,Cjo. son de ainistad hien corresporidids, consult podria Ilegarse a ilia actierdo definitive r- Imool".1o, ,I E."t
Armada del -writal. pallti- h J
Niaelon d, Hacienda, doctor Manor, 1,6pn
SAN LUIS AP, -Un'lc C.m,,-, ........ de 1. Card.- PARIS of -rbr. 2. IAP. El ml atim- faor de 1. Iaa- 1. 1. 1 j iocn ,toy d- a,
ilo, dl I ,ou, dc E- -,, 6 C.d-- ;lC,'n
a, arrotier
CARACAS L', F.) Sa- P" el
da rkla- I qn, J. ooIt-l m, liablaaco, ;-i- dc 1. ..nitad c Frill-a Rib,,, Selland- a tie cim. en
V'o-el., fu'rm, ao'l Ill, I I It H'iall- f Ual- Lal llm.toto dij. que Its- re ,Ie-, i o, I., El Sat r, pl . 'it -,,o, El Sarre tca- 1034 com, t.
Z C. una ".a'." "'il "", "", It .. ., op- "ol. cept-la ti'l .,a it d,. 1, 1-1, ado .,mm6. Cm.U,- I.,h.d,, y 1. ittlaid. .1
rildo. drid, e p. -: d M.- 't d ,1 lialll. pi'll'- f I-, le- 1. 1. IIVd'dIi'G"a,, Etlt. Ou.
'I p-iden-I it, C-- agi o.
r.af reall, it Ill. :ad,, y Wmid o: d,,,IILI Po! -wo- ride ell lo
).,to Im. --, III del Iraicajo tenia qu
= ,_ azd, di, ,-m.. cire 11
. : on, 6 I-Al- I IILII al-ho, d no-t- ra, pl, Cleat. d
E! ala p", R Rubw El S
I. a It Of ....... ....... i d, p-add ,, at" na gaa -,a. pto 1- Email.. log.
Per% 11- egloo mitiera fi-lertiza 4 t I. d,,Pi..6 is an..
itid. 1, d" d, Aso,, d--- Lit poll, It
R11111I I d-)o q., 1 11 ,e%2ban ya aAas
d;, Pat. o , I l,:!;:1 r. 'r!,'. 'd la
It ialg:ad. po,' ... .. pm, m ,Ioo, ,I I I-IiIb... ]a, mis. nea.
An I 1,., 1. pr.b. I all la'. Y'. air. qu. It, Is
!C1 Un diat coma el de hoy. ell el afin & 1833 y ell la
oft, ad d, C.- 'a"' E del
Na r P" mc do' .],,,,a. .,,Jd,.. -LuIoo. P., pillar lost macmr.;I.
d, Difen a 3 Lul, Fhp, I ..... ..... a ollllao, ll,- -,poloillio 111. .1 munado on c.ban d;,:la glio I. riad I" im Pall
par It rn pado C.'l- FollIt fill, djo e. M istru, ) agreZ6 que I ado I'-, cominuaion en Cuba trisl
-Id del I.,
nbros PL-Clo'lltal-011 ti- Vall It I, -radeto ab.(,. v1-1 I-I pi-, liable Ill f.l.r. dr, fil a, ad,
cntiuII, d, la, (o-,a, Desean que Alicia '"'nop" sent: Do, ntld,,,- -e un del im-ed-at cartit. 'cis
-lodi, I') 1 0 Sarre ss,-, -a-aillcion ne, a _.n Is Espana.
odida,. Innnethato col, 1, pa- I, ell It discu-, A C.,ag _u,I 111"I'Ll" lllatt'iiula aold.d 1., 11 it. tnique am, Sobrevi% t,.,aj_ If r
a mlb. a d-,- 11, d; -,t.. y -- a I 1 -11- lalle
al 'jur 'I vo.on'! pt- J."", I ma-o d, t,m,,mb- In 11: ,1 1 d, I Iran- y 1. -lbol. el' mb,,,d,,. sexitm -P11.
I", all" I, d, I a-,t, t ""a dio", I d. I., d, la,, -li L' ut a Is rctid ri ? I.. P- mr,
]:is rrupo inoc AZI S .... .. d c;i, I lao .,
I-all" Alonso lia-a un film I- Eliot~ d" -1-I ado, Iooi,, -d- dr ulado con dediCh., di.
lg 11-11 e Irni.m. lnstlilrte. It! """ q" "I'
L: out. -I.-J, -napirl-ia. rim, -.ran Is 1.14
cmlbin' C" It 0 ab ,,L"a I P". I
Vi No p,.,d, hb, bo-, rI,,rji-, pairl, tie it ..... lo,"," Y, us expedients CI
Do del lot t. -opia vida I., X'.adr, pog" ,li,p-P a M-0,teract de Estado. ell !or
la fiebre amakil e.rd. dc a i, .rmdni Wit 11 ,
Ilent de su Ill a lot V- Is' (1, $a. ulado-o-wile, I, .- I- el't c dILI-iln -dad.... c.
allutitlial ) no. III I- d, ____ I'll ad".stad I, -l Q111 I I 1 1.
Ill I ...... ""'ide"I" I ,I deiall.11. lad-trud 1,1 k, cd-.cj lao., de --do con las leyes que
campana p"Il"tmal III raona y Aleman a- rg,, 21h.
ell Js lia e-" "I ead
ii a lax;ofid a ..... d, P,. 1:11a 11111. d- -,,I IIIJ, Venir litl6b. tire Es Lto, coalrule, r. Explift. tienst is.1( se rodaria Plag e sa
Ell el -per(,, I I,, ha,.o
C it ae d-1114nuirl6o, Prealk P1-1-dilli- at, I- ori, a, Is -iop- y ,rden-IIII, 11-lao"
dCarill d, VIa, en tui 1.
( :11 ba N, el re.,4to en lias iae I-, E,,lado, U d- hao Iid. I- -,ijI,,dd am, j;; I,o,!, -11.. -dad-larat a] acto clanineinora4if, de la'. i. n-,. c
dr, 1, na,' I', IL.,Cmda. Ulault uscio. u". ProtCro da, Ilaaci ad,
.,X, EU. Ili; iariase en oettlibilic ma"cip"I" "liclites de l"alcriti; to I. I- cub"' fo,11.1, !",p
All le Pe hreho. Se c8i),Oka ho, 1 7alll d"Ip-- -oiemnes not or I Ilt y ts. r;rlwxa
,trin[. GVrS:,,,, al"l, litai.-neii-oo, drtd, la ltd-v de ex. f,,U 1
a Rat I I I da gu-'a at.. dial y ljor Alder- I.- fo f- "' ', Ill _1 __ %..I i lj ido i, una
,,gnildo crIllalm it, 1. La lLdI1;.Zld il'n Ima es dC').r 11- X,..,ds club-5 rFim
.,a itamn- Co.,. mapntaldlc ORANG 1110. SOUTH C-lida
d'"pa Ida la uarante jur rl I., I,_ je Irene a
Pat Inalalm, .,I I ta', It, Ill -AP -Fj almao ob Lor lil-imes hic-mi un lUmajo El par.
,, I ,,,,:ad! EI I P.,ep".... Paris
p""t old, I All- Almod. la lei d, III p,-.d.Iid. a r, I 'ttgm It It ii'le "our -'. "ib"a Pill traoi,
a., I nu- G.bic und, m;,0- j, Ftal- Illic.le dill R-l w en .90 'p, d I or toM ,qm,
I I I I I rII c"t"Itla 1"'
a, do'c' iiI, I,, d, 121 ernHa IuodlliI- ,dam ilt, Palls. ('ool. ractellacouil alt-lo' F,,Ir Ill, be-farl- 11 1, )-,;;,ld- .1"o, I, rit ad., rtro, claid. taciral it,
ote no almaamtlc,. y matril.,loi P',a Io ", I I, lim-c I iiig r tie Crobarclu
hint, ficol pr"'wadi I .... 1 It,- -1 n, I pod'd. .1rer" .1 at Ali-, Ili, o'l., -I- lot, a it Ill ha resi-t. de Al-ain. p-, Irim im j.
H 0 "' I "a It" Il"', I, !!,,
,, It ,, pl:.p It 'niti. "E,;tanacas naluralmente des,,- d, Ill; 11' 1101 1. lIqlat'jill 1 1.1 Is a- .-Li m-te 24 dent. del q., lum
pata -a la, Sill.plirint, li-lit-ld"it, tans- etil- n-C.d., an.do, a,, I,, ..Iran a III. -to, -fiti.rso -141,903 I.br. un total d, 571V231 I,; .. I ........ grm,. de -pitfialn qfn-za, arnl.da,', a %fi.t, Po ,all "L. (maca inancia Para que Latfi- It Iti Ill ":. F1 GaUal, I- swbI,CC,,e Cuba, Ell
L., fi i6a 't d 4 at de PallIkI. ril K., 1, 1 d, E, ),It, 1, Col,,l a -- land, .,od,, p,,, f- It Q, prmatl lpa,:Ido ell Calalrala, y
9- de it, lr I I I I jl- 1 "It) '.
'--- I" i'I'l PI "Lat ,ii 'Fernando .%I fl.fim-ol bt.,. 2:19 All'i
eclat; .11 lloz : julet, am,, I p a pi" o' oh, P-1a estrall.
., hild""r -i-I L F Jli)- Iii., recila, d, a tlu ,,d I 1.11tinuar cdnipriindn "mion p... tal t Ill 1. or la y jL'i 1 c 1. ort,. es rall, Indd 1. P-d-rion Ili,, 7 7 a;"" dlit Imal to
",I illa: F-i) N Ild- Forr-on2da pelocula. Ell J" Mond' 10.5 art-1101 gov 11- %ende, I a c oil Ia:,, ,,as a "I da Ialt at i de -'a t.wil -;'. NI.mld d, narmmilid.d.
lm-.. jrf, 0, H'i Eli hii- plim., 1,, a ac 3 lelim", lit 11-111al. all ,a, a o,
ro.or-i'd; lI. I, !;I a", ca" al,
dllollil' 1- di i- p, it -,In. t 1 11 111-1 1 a or ,, I'll I ill "' "
elm, -pntm, Oscar Ghe'll GO-7 -i a )a cint;;. ,,Anati para lp ,ga, p.. to. "'aloa. 1-ile 11 dl-j-d' I, ____a it, o I I". ....... "I" much., I dift'l.
Into d r l 1;, 1
dt, la, I- I.., .. .... It, duct- '.1 d'i. I. v I da K, S ol,;_- to P I".
Osal Tanta- Sua- 'N,-t- I- e 1. di, -uni- la da, to Ill Ill -6 1 it. 't I I I li,,-. b I
d : Naemn.it i I
H.14" comandaw, d, or IC da a-t- c--n- it, la: -lca'i' ;da it,
,"a it' tudr, cipart y
goanimm It, Cara- Railll AllIta Aloo-!sNn I del a ob dloil' : o "Ill I, a d,:.:::,,
:"' ':": maorl. qur p.dam.., ,d,,,, 1 1 a C Id.- dg,- It -, ,, P.- I ti,, in, i -- Is. -al, temd, qe berl:1
'I I, ]'I C. a -l- Y w- I Fmlay. : o.a.,l T-a- U, ; I ...... 1,1_ do I un. at Eisto a, to ', halei At e,- 1, dl tdad I
de Alill. A Ilillaodd lit pl.dm,,,iIl y Cal yj It I, y I IE 1A MARINA ,lll,da Is 0- i-d- IfInstan al Congreso .......... d- It, rilb- de I., adadi.,l 1- c "!, 1, 1. lildon-d- y J,,3 N. all- C zaron los T&nicos Azucareros su
5% s"ImI I.blI-, , d It 1. omen
"ja b y one raIr.bic -ad- a --1,dl d, 0-,,
d j.mata,
de EU a que prohiba al am ......... 1. Ill 11111b t 'La, al 1,,o; a I i. 1-,l -.1 onvenciiin Anual para el anAlisis de
"1 1-1 11 Ali- Al.-. Cytb y le riridehonores a 1(i hija del Grul. Wirwill an-ad ad
r e v is t a s inmorales Alco". a"piAl, S'lliphio'l sus expert
ell Lii flaball d encias durante el aflo 1952
di, 15 de a -aritag-radli. a oil' to- I
"HaCCII gl-fill daho a I(pq ].;I tie
1 rol at., ]a idea j* :11.1,11 1', d", ,. I'.: Dier16 vI prof"or Alienex en tornif it [a forl
jiWenes", (lice el padre I -ll ",I C l0l. pa-, del P di,, a Pill C I ,, I, I , o I I I , :-, -osto Ili- producci6n adectlado ell In
d, Ifixi 1, o ill de lograr nn
Thomas J. Fitzgerald III 'l -- Ili III, "
f -(Into nerellidad licrentorin
toll- d, H.11 -.d eo Ill,- llidtistria azuearern.
WASH'INCIT 11 .1-1 l1rab- 2 A PI a ar. ]a d-III a d. los
a', at All- Alli-o ao, dil Iii I- diiia it,,, 11
I- imbli- Id '11;1 I'll i,112 de al-111, 11, a", 1'.
d"i Pldli no, I I'llo-tal ib"ll'.
mrinut %r- vIldid- pol lo, ;)u,, 11-11"a Coba, olli- 'n 1, p.,Iro, A.
td,; de prilodloos it t,,O, el
D-1 ... ndi ililt, orill -.a oin I Hol
ma-s J. FlIzi;crald, dr Clo P MantendrA E. U. el konfia Adenaucr en "No telldria 6xito
I ia ]a W"
Is d, lib.bul. cut tin a ai:
a'" Itic military
all- Cactual program lque el Parlamento
-..do d.h. iorm, It
".,a, 0, lot, 'ln,
de ayuda military le & pleno apol, o dc E. F. al Soviet"
pt aportmne., 1111a., t 1. "1 i d, T,:,,,. i: 11 P
Picini qw, a Ili It,- Ro., I,,
tried id a pollibil, ,do )pcIar6 Stassen fine sp VI d ill lHoy comienza ill debacle (,encral nomeamericano
RIISPPI e v Pit jeariones obsrenm d.os '.., ., it v I amite., el; 0 desco de Eisenhower sobre el Irlitallo (IP IIA7 'a d_' ',% a' ii 1.
el-16 1-1 11YO, 1-1geritil, nnoan, r crve it Rivilia niti, fuerte
It "I 1, 11 I'll, I %%."SHINGTON, D.I. 2 'AP- -El
In par (,ommuct. del It
'Pim ll allll HaVid SI-, BONS d I Ap
Tama, it g 'I Ill, x.1 %B'mo -, d-I'l P. d. ds
yadd F- 1 1. Fuer
]it no, la a TIol I,"] P, :,,,dm, I
It ....... ......... 'In o .1bip,,u
har- pi, Ad 0
dedl. ",1 1,
P, I'd, :" -a
llal ll I ;I juill. hi, A ad.
st amd,tt-j. It, -66-- 91- 11, director del H-pital.de M.Ila! I nt" w
rldlimad, -did or al Fulgenem, B.I,,,,I 7,Idi-,. zorra: el docto, M .1 Id la 11-I I a I
V'L 4 &,,P.rd a I- in
r ':a
o- I- d., ,I ... .... ... lmlrlf NNd' 1, S,
I_ I (;.,b I'do t... eot., am-'. dc It, Ord- 0--l p- nI.,- 11 fol.. lip.
ooll I'd l n---a d-ion y d It 6we" s dr -- U.
" It p d ,I nr._ "", : ill I o. I)d IC- b .,n,.l I t Akad,, 0, it d,, fi,
Epl- j P :a ill b",
I d. 'i, f"o, ni"A no, Its be. p--, a 1;. 0:- a all. an.
-Wo h,, d,
lal pubhl a H- d-,,- I o. ad. Id,
d, EFuttios. dvl d1, a."I l',II..l P, 'I I, al. 11 p,,d,,r at I, i 2, t zI'll pi:dd, "o-,
,I hol : "I a, a CWl,- c
R I'll- It jo,-& I C-p-b-o. 1
1 qu'lo -- --1 lo
- -ana ebr, d, .
EnlrenarAn al doctor I Parle Ili)% para Trinidad
Mrtw, 274 11, 1.11,11o I 6, 1 "". dr ' '_ F. Bati-ta ;I niangorar e d A u,
In- Prio sus propieflades I-illi'ad
E: 'r. I sor I't loc.
ranjl a lI jI s-, Col fel-- It~
..an. ItIc La Chata N La Altura WH,, qui .
oA a a, I"'o afircipuerh) tie plia N ilia It-,
11c,"resaril a W xico el I pr,,
I'll 11"'a lbib. 1. Ill,- y it-Li ituc_%_ohura indoclor J. Torres Bodet :' :, :I% 7. I'l.mpliendo instructions dH P- P.
's r olI, o In, I, or li, RPubIlta. 11. di, I, ja I~ ten, D, a, Jidianni-Ijurg. Africa
I,- d"j": "Corn, b a- 'I w I it, I Eie Ic it. 91.1ralp Titi, .1-1. a ella ilp- d- d, 1,a ll. i,
PAIIIS. I,- ,_, U, I B
mod ct ll mo I gim.-A El-ho% am, I" can In ........ ddlS1',b,,,dkd.. I a! a, z, .1d,
-1. "tmg-ditil e I ta iC_ diactor J, I Al.tua in I
.it, d, 1. lIP.deriod- dIl roc
iirlit, id, -idiod I, 4t,
ll-,enic rr I,, Ill dint de u polill Pri. S.rarrar. las fimas h Plezlrt.cm. d
rell, ra I I, do I lip del 2,, o a, dci
ctmart d In UNESCO, amo-1.1 ig-w, T tied ... I n: HI ol.pardiid or eit, d1namm-ifol public,
__ s G.'ri.
..... ... d romoa, I- -L. Alt.r. 1. -ChAll I.1, d,- do,., .a, n-p-r,,, Ale FIvp.r:- Fd-:. it c-, a lartund.
ded.cal- a ..... In
Paigina 2 poliliva DIAR10 DE LA MAR[Yk.-Mt6rroles, 3 de Dic. de 1952 Politics
CON( URREN( 1.1 DY,
Acuerdo N (Icelaraciiin NUCLEOS POLITICOS Liberale, de La Habana IF, DE13PRENDE DEL PrC U11,
CONCEJAL Ag"ejan a III) conceal
del organisino provincial NI'J'ar y J.- Gs,-. ii.; Aille instant el rringre, El ex cin-ejad p- La Habana. doe- I patil de P. Soriano
del Partido R. Cubano A."""' pohl-, dc 1, PeltIll Viii. mi,.b,.
6, C-f-al's Y l'al" n"g.N &I tic Fo1guieras en el P. L, I* ""' En am 'estsol fisbancro lot comdel jecoulo eltnucipal de 1. Ort.do.
de 1 p llltwo do,. xis he m festad. so dcW6. d, periodistas orientalet, Mario
C W.I.
(c ey Pecos. ratifican LN dirigenteb lil-ales.gresid, -11ba"d ... r el PPC, Harindc. y Ccl,.tinol.
"S.'a(ifiguitia" Rey c,6- :vs, 3 dlegod., aim:cs V rente Co. Eta 13 carts abierta qu- dirige a[ Que Batists. agaujaron at lider del d, 1, as lecid-es del pr6xinio ine, Teiiiih Ac-a. Antunka BarriON respect at preaddiente de 'so portico. Partido Am16n Unitaria concejRI en
M d'a"' a celebraan con Is concurien- Palma Soriano y tambi#n com
Jai" 'I' -or. de San Nicolas: Porte]] Vital no amlamente sprees stat ulLo
J an al 1. Swd-3 ion en cuanto x dejor "
a. its nifi6entes miclers polific- no Varona. doctor j 'e Men-, detcrmr,,i( on er jech.p I
it 1. E as a d, Cf"-' carg.N jeltit'lls sino tambii!o Is con.' qui. -Plo
I it Va' _rc
'ijoii do Reii!us C VIICN'*, quo abar camori. s ElpiT,' 6111,1a I" T, 'Loa laira,era L.
antiguo militia Pers. de ntdo tilecrair. oriental.
rt ;dirn5. de ailili.d., e.pre- qua, "des. bn del
.) do .1. Mwx).d, 1. C-; .11-dit. A
rrai pAgina polltjr.la dl icy. Y t
Alers', c. A Art ; i hinn-nez Aeons. el Pr nciNc; puis de madras reflexione. &ban. ab Mmfen't'ondend2ouaaeso'dicho mu-j
1111116.indo r" q es a m ilnrirl de O.z
'!'"i I all So,-z Newa y Lacreinie '_!dauna I., Was de q.61 comic ir.b.J61 rffi
quitiendo rl.piago de alrasosdl sus vcr 'o
an", canals, 0 de Punla: Pedria P6.cz Alfaineso I.. cpr,Aclt.c16n de Its fue- ,
"nsi.ne, I I an d.sdc nt,, de I.. cle 19"
."In".n. anivi'li ,o :nlaflle"Zla;,jada de G-lenuil. en Cut,., cgu. ;1- de Crib;, A .,,I a Or. vissis de Palma Sorl.n
; e" Sanch Idej ".Per Is Iwiaiaa pre.,jillencial del di- loas setuores n
,nnar-mell, -n el "plnNoAlvaro,1!. i'lyrnod- gai.l.-Iteii I S.unl,, d, Al.zra r :' Fe Joe lb,,t* T -0 qua
om.t" P a .... -tark. r,- ;all. 'a i Irfunto lade, Eduardo R. Chlbos; mite- Miss. Mayo M'S
, A,, I 0,.,indr. it, Art. ca Part, Y M-E 1, Vale .1 V_,, , ue G' rd ia.ru of
Alb,,[. G.ozoloz Dhyd a. a q a India mantendra so cri- 0
,a, a,. ean ld" ac,. c.
S", 1. AnnW, S11-, C _,ju en dfen_ lk, ,,in ou ". c..p., de Red cc,6n at
a, de :V .., on". aic d
la, L: ...... nz.d. Pan 1. d.,. o En rfuy- IqN pr.a ne.ann-lo, d, P Ill-, G.-Alez I
lo"l-Iti gaijn. r P'": lip, ;,a a tod, calitell,
11 a1 'D I "aa Io ant.non'... it de a e. arm cra I., .-at.-, I ... tit.Y 'e""a -.6"
,-a,, Nn 48.12 Jet coble aolen .... aa', ;" sn irlcra, ,. clal it,! 10 all ';all wno C,,tl),a. de So. Fell. ri ... le,"; Y do In, gr.c.,. one lot -PARA LA FORMACION DE US
anizo ..at.,. tceabaclis de sus correligna- PARTIEND MUNICIPAL
'Lld !L Laid I it C 1,
le, h,rali v io" No, dv a pla., ExIa la, ,I loubh- NJ ahne"i, 'a; it Co. Victfillo Martinto. lidrr artudoxo
's s om, a e (',a. ..... ..... I
J-11a'ad En.el, a&Y. Areal de holownem. scabs de renninciar
I,, all el"no en In' 14 Esludanid Puenl G'a"'ll, n do Credits. tizar. de Arron Apollo. esan m2l1j,; .ene', vcpreol.dencts del PIC e
""n,' to lu, cp..Lia;a In, itu :sllCig; de z.;,gdgcamgcAl.nrN far de Jog- c par. bolac;
1) ,,, in"a, 1, 'llt-n, 's it. re
-t, el .,;all,'! Ue ,, po-jli;. c F liqur.,,P,1,6"
, J,, 1: tont a it(. It(, G so dirl -rejJil de un parildomuni
vcrjolrado In, fin I v J, a,, J net 'M Jr. gueras y Rodriguez, en el Prt1ndoFd0,I 0. ail c ra
a tat lij ....... Y pubo, Alfreclo Gonzalez Ben"I eccm r cameei.1 renunciante
,10 all hall. -tra In Em-11nda ria ad linspital Calix I (a Garrio Thni,-,s it(, 1 1611%ei. Y Iliguel Cor. G .1 '. rl I vili.
BASSAVE
Los ca, H.Us., oconalishdes, doctor aetl". Easairrol. Dardes, Matti] Osed. did
sualdial. -h.r 7611. A
do 1. Cia M y6., Plus, J." Di.. Al,.r-. Mir-I Angel of- y4edra,
aron a] Presidente de In Repatiblica. mayor masearad Humberto 'Echeyarri. Ralf, Benito Futrilaccits R*drf Fulgeasel, Batista 7 Z Idivar. Fucron p-easiodus par rues, And is Avelino Force- V-1,16. doctor Massaial I ],side d, L. H.b.Z. sedar Just. Lot, Post,. Calm- Gulfirm. Martin, Avelino Ls. Margin. Alto- M.,ricion san; respect. at Presidente y le Informaron so quet Dominguez. Alberta starting. Fernisaidez, U61 prop 6 Ato dr colaboraci6as trials decidida A Is oblat del Mir do Gonzilex, Calof no Pogo Galo, Fraricifte River# G.b "'" San I itinnoira. J.N6 Radlit.,. H 'd.lx-, Carlo. Bull Ayala,
Los ... ei.le, c.-.r ... I,, Dieron: Fills kyk, Franc].- Sinchria Gomilez. Jose N'riaiii4tiez Rsmas y .
Enrique Benitez Aleasaira, doctor Cast.. Blaim Mc.di- doctor Armando de I& Veto Dela"lle.
Delterin informer ]as
municipales al T. S
* E. EN 4 LINES
sobre 108 regi.tros
A111rd6 cl TIbul.1 Superior Elcr- 1--a- marle, y mi6rc.1 de partidos municipales rui! a estor.il riceir i a. de la 4 en site iudiar Is me stairs d, organizacuirs.
tdas Ins municipal, li T-, Varian
de 1. Rep,21- P- 1. ,1. tcl g-fi- I ...... a Jos Anatembros dei P RC.
r2. QU
T"Te c u n Jult 'tienes "to
pr p,.p,. ,.a c. i L ... 1, a a
de it it a' -s P d,,a i, ad. test"e d,,,'if d" o c" "' r El P ,Iida, Deario-t. -Ina cl rh. dies. Pde facto de Cienfuegos, el to E I I Inddo 01 antsmo dej6 a., fee- so jet, H d-or Andr- esu- romor, de on fuerte industrial.
dl Pu,,o '. ialuerilo ante-r. ma 'u, no c, sial car. cfa,.z s.N. it, 6 de ectubre pon.d.. y le- or. In-nin, de falt, por En- I., rho de Is mariana del
cuencIp, rest It-3- -1 it au
rearseir de 1. a,. at naiuraleza. ,I,dd,,, la;rocanalri, ,Ie 1, ad,,blunicipa I de Saaaa ago cic Cuba. it ada an d.c' or F'
-N.,E,- cal,zo el Ir"Ind. A,
Vrba no aL'rera Brea, en Lopez hiontes sostiere qUe COn- Casado go* de Is.
rd edcr- o do s.s fu.,i.nc, -n di
1-11. A do h.bc,,s a part;, a tragic, ad -to Jabra, de )a Cons- tencia at Retaro Azucarcro.
6, al met 11tocion dtl 40 el que Is iotacion
,nd',n "' So p,_, P,,. deber. leal-lis, de-11- dc in Fpecialoat. en mudadss, tuvo h
a I., -g 'aciant's de meconog- lumns que Ne prfiera d, ci r pregunlar loan.
to d,,t 1 r de is Municipal de class lardana Is mudada cuan.
hl olct y --laaen, 'd Y q- -, ii, ta.le-a -- do ). cNt.ba hechz.
n-P.1 de Alme.dai-ec, en .a. da, l el-ii, l 111, a,id.d..
e. b c,. ta- t e,,,. al, r, l ..... _,d',. A- po-_%.C, .rame S31,000 do
4. N a at ", c to.
it,!, La Hn. daturia -mpic'J. unclue k-s N.14 ,,,.cn
b_.. A Lori is ronuni ado par ... Imeni, )aas rents, pagiactin, y por p.gar.
Wn-d- (,cast .... almntr d, 1.
nnama i in
Lo matt' ciale, it, no. Jamt. 1_615cr Monte, re5u,,, all e ta La tragrdia it, Santiaca, de CuEll'. far.- el Pl-.de.(e do J. f1lu- ro-er.: SL -ald ,. ch-lia. b. es 1. nnsma de Is porcio, do
_a P.L it, S.a tag,, de tas Vegas c- President, to -n. I, C,- del Pactfico en CalLford, que tro.n.enta, el cul,d. seg.r. I .. s; c,. de -tar. tamborn nia, Lluvins adern.d. it torrencia1c, y brevet.
p.r ese-garism. en a, to ecrtann.s. S, c.s' a-n lidebrad. 11 20 del .... ;o I
relarionad, -n I 1-sindoa 'I' to ofi: I-- se trials Po, hav que estudiar planes
do 1. .-,niria de 1. Adarn s 11, lerria. .1 c.oe .1-nuenlia y repma. de I..
ida, t6r. Vc,.td6s c.icj. an
it, 1. Allaidin cl, it alb
at 1-1 corde Nic.prc esto ,e- residents. on just, 's or agua que e p-entan
an, stala Lo's -' c -,a.d.N
in alic. dJ ain p, Que
dasuv qu raran cra el pa do pol
en ]a ; rlualldad plerdso ca, I mail.
,r 11 dl cis cra
ni.deras ert d,,,u.-j, b.- o Aliturus scran amig
da n. N msp
ectlxos partialos. %'aej.s del trod ..... at
SJ,9-ifir6 rul In aF..t.da Adealraii, lQui mo P L c retarnerim el dancing. c.
on .1co de color" I ..... Vallall.a An-anz,
Municipal e ofrece que c.;
inaternall, -P-1,&s dep.,,- -' En el grup. can so,_._, ae
is it en 'nen, Isn at I.b.rar par 12 supervivencia.
ON q., opa J a,. del Nactortal Cuban.. Illarrale, lot
tio uncipal b. 'i, aid's paupastas, c. socialists, democrat.
ainchn' adminisunclon. lan'lluyendl. a., Fue pa7a cc ",lawa ad, direct. an
V'r sl 1, d- line db, 11 S ..... de =arr
11 1 ol
4 J1= 4* quu11.1 rels .ndlad.l. elce Fen,
del nd,,,d, -I q.,rd. Politico ge5t., l""n
sn fs"I dyPim, Ple't. di.ra. 11-cicas it.
' s", -c-co. st Wern 12.523 J.bal. d-s did Reltro A-;I rd, decade cue "1, ra- Polit"
a, n, "a, a.da do'. -11- peratn-, S2713.123. 4,142
.... p-a-adroa.97,3DO lisdac', 16,665
T, b u a] de ads, So "Plail-1- 1, P11-11 -c- beneficiaries. $473,423
- "' 't p r acol. d,
oq' lu." -t'd
crva ON per so d1j. S, cl,cit.11-11 In G,,b-n.1L61o
can co-e-acion it, "a jl 111,1 11911cia Noloarn por I i f-I diporihifid.,d. d, -,,' Y riany l"r-us Pa.*. -es 3 .,to.
_ n tod., "n are
I a, ditch's mldd s 4,--, N.11slech. it, is Plop ... on. it,, .. 4,amdPat. hait-so cia I C In's-ttag. d. Cub..
1 -fehlnar -aa- -t-larraile
Un m d ico debe valer Por diez bombres 'I m"" I r, '-in I on mll 1-1111t.des: L.s Tiaretnen it, 1. Sc,,i6n
Celebra(lo ell 'lijutallZIP,; i.e.c regast-dias Fail Bork, Yemenico 111.iclrlaa ", Ja
- it, 11, 1. Iel Congress Provineial P.,tll Vali rad 09. El dia 7, par.
-1.16 en ad So c..rncmo,-6o d, Mae~
de Catilliesillos (jel 1113C ,or Electoral ad c. s tild-lia.,
Homero : Direclorlo liberal en Jimaino C-.eer6 11 rpl.llc. d, nu-.,
SlIalia "i jelad.d.,ent.emputill is a .-nids, it, 1. Plaza it, 1. Rcpu.
am de F are in kalleo 11. Ird.dcr. d-vi. n.,nantic. '"
r Pass d inao Pro' Us, m 1-truyen
I.d.d it, hIat.n.,. I Cimg, 0. FOMENT IPor telegrafo. ajDIA lou PAsus por
violist ds ios Campeine, Ortod.nals CIb,.,.n import. ': deba)o y por arriba
'n 1. cia RIO, ad or Jos.
... raina.da reunion I union en Is resjdln,,. it aon
i1snatic- mi, it, 11-ailal-11.1 d,], -, Jose L- 1, to., delegadon de )a El Aral Call-- Laa,'n lcmb,.
do, iamjir, .rrs. perterecientes & ot agambfa maj a art ,,, I it,] P.Pildo Li- def VII '-smencon.
ed6s e 11 belal. .-clando it
Indiscutiblemente Son muchas Ins forms hoy en i art leartrus do 1. rovancia. to".. q., P ..'I at, a:, uniaft rar- d", na, age,
F-6 Ple.,dd, pro id _r b d, J. obano, qo, n tj
en IDS que Philips puede preciarSe de haber ob- d,,,Irr lblrl, lcaod find.
'I I Ideraci., L, .dcd ot car.. d c "ne", o'..
dia en que un m6dico puede multiplicar su ca Atliinarmt,, 1.11,11cist. rar
- cenido notables reStiltado5, Mis de 60 CompahiAs it P, C po, 'I s .... to "= at I, "" ,a, P., n Atia". rd,,
pacidad, Como IDS rayos X hacen transparent Philip' "'I 'lot 0 dr )a C Ferrer. Fi-ancisca Vin
no R, "'a Im So, 0.9. Fo ce.
en el IyUndo enterca intercambian COn(j. lzn Ri 1or za,"a 1, 1-a Enniu, Loo, V ... 1.
industrial eliictrica ayuda al nuarnente SU CXperiencia, F p 'n"o, 'laa el Salt- 1-1-1a I,- J li.m.d.
al CUerpo human, la T.,.b,, upar ln aer"I't P"', "P
12 que viene A benefit. taad fir-d-nal ],,s lni ; ;.'Pe: A,6n """" I. %A r is t hint-, d ,, Gob;1I.,"aism
mundo m6dico desarrollando nuevos m6todos de Ciar a todos Ins deill passes. -"les 'I'l PPC ]tied. Milano. t an.
b-odo p- I d-t r rc,,,V:: Tr-pownt no-'a,
reconocimienro y terap6titicos. Es en estos tCrrc- :lp R- 7 QLJa'n a 'essid. Is
cl. lb, I- El P--t1dsG,,a, rk 11 dolasr
DOS de actii, da al rti A],.,,, oil, no, 1. -j.
,jdad, donde cl nombre Philips se ha ... Y toda e5a experience en el Campo de It it- clh, an Y r. 1. coal 1. 1- ,fast,
ganado I -0.11111-na R.digtarz, n- lial 111c, Isard. on.
una reputaci6n mundial. Aparatos Para electro-medicina y la industrial eliCtrica, In'
Philips ...... ... nn rr1zrafkaa1m:inPtndar Id..1 gR-j Conio a hubirra resutenct&
I'llmo. d;161,, da-1 an, An- ro", I sau," fit dc..,-r.Jla I c. a-ep-r.j-j,
diagn6stico y radioterapia, eqUipOS fOtO-fluC)rOS- la hace llegar a Is clase medical de nUestro pais I I it I", I ", rY d 11. rP "
a, S-Ralij We a, cio, pro del ru- V,,d.d,,a 1111-Fr-1111a it, 1,
c6picos, amplificaci6n de images radiosC6piCa, -desde hace ya mis de un lustro- a travis de lia S"drin. Rolando pl,,,,. q,,e. p.,Ddo -Uc ci0'c rI n cm0m de Rr% oin ley del Relaro Azucarro Ull core,ic mf-j Ia. on,. f."r.n_ clonario Cubano Aut6nlac, a, cillri"r
clectro-medicina, Cardiografia, son todos terrenos su Compafila Asociada: Philips Cubana, S. A. tes en las zonas compondnas del PA a orijanizar e r. Ram6n rau S ro que se mcaparits mobe lot be.
y Is P.,t.n d de Is a G an nefacto, de proteeclun Los here.
de 1g, raPpjrn vd, cc.-!"'Ar,,. our .11. ., Ic f,e,.6 am d.... del b-r. Wlerad.
tra copeadna Or- 1 homenaje at subsecretorio it, Agri- neat derecho al le faitaban duat Pa.
Palo I So.' ra quince ahos de asegufad
l.d... q- Preside. Tambi6n usab decultura. doctor jfce 6 M. Suarez cr el secrearn de Org-ni-quet. A. P.
iz"'6'. R"I Primelle'. el -.1
rltjla6 o I'll Ilob.j.. rg.nlzatj o,
it' S-,6n en lads 12 Is"' U, 'Ili
aram-n on C.nlrc,. ....
Climes r,. cial efectuara L.
Hith. , daim ar, dis ime. jaa,PHILIPS rr%,, elect, que. PEQUENA INVERSION
d,,F'tZa',a", I 5 z-nt --do
de F, POCAS HORAS
Ill. L,- or P,-Pa
P -H I L I P cnd a E;nrt,, Garcia Y de A
a P-lenta.
dnl 'a,' efmract In -s
trjrci(,n -l2rera. ehrm ... ibndcl
UN NOM BRE M UNDIAL EN MEDICINA Elt'auncl I dse ... a.,, Y ref.res. on dos as me:ca-as U T-1 may=, talss CC=
it, In C, --& de Zapata; modifies ei6.
de I rr:;, .rza rural. -rut- 16ri cigarros, pro6uctos cis C'Crohlo. nue es, ei- summntr i
de camina; Nermales y Plan qe ReF g todcas ]cas maquinas y estahlecer6 no as sin cc;ff., : 6"..C6n de C..p.-t-nis y oi:7ioIn t- Import a ntits cuestioneS 2grartar
I que 'e's. 11c,.d.s .1 C.ng-. No- no] c P(Iniono responsible que aporte onpital Po l 1. d:,
animal.
Circiatlas pialifti.. insaituraoll. tribucion de sus ar-ticulos. No fierce ne esidad de c_-rrapr[ Camtorbey Ias mcq-timarias para disfrutar de las utihdodes. Deb- Po4 1. ----arnaguey queda- -s"7 Vn buen "iorn6i7l. Buen co:rcictar. Bue c-6dito y ro
m ,,k- das 1. oficinvas del
1. a Peciddenitc B.- trcba)= n mm de S600.00 de sto k de mecl es m uz
que darigimt, ... tras,
K-1- AA I d-or Rdl r_,6_ e4,:_ __
_. AT~ "n-
A-fto Cxx Noticlas Nacional" DIARIO DE LA MARINA.-IWreales, 3 de Dic. de 1952 Noticiari Narintialcil
ffiraj mejoras e En vigor el decret.o que prorroga 'Celebrari hoy
La Habana al Dia I el del impuesto a la renta
Una I ciudad;con sonido GOA. GO en ef,, Pago el mui cipio el
Tomprende tambi461 Los demds que contiene In En I
ELrDLA DEL MEDICD- Pan -htari rl Sindicat do MOsic.3
=,.an, IS f,,h. d1tharits- Cuba
S a Rpto. Ayestam Ley-Diecret- 545. Vence eL plaza &ido.eL dia 2t);- Dia del M ico
6, Carl.. J F "OT OSA.- Los Il
,.61,ida.sn "Di. del M61 A 1,1! IGl Flita-vigorg en to casa
cif es'snui 'uty. I', e, e, s Seats .
Tanobn6l c. I "Din de I I'd on C' y Decroto en
In. A Can,, bi, 'clohnn he, In f ata elgio- Inaugurarifin ffn iiana en Ind. 1. Gneets
""'I as Se inalugurartim l
Mdi on S11- -b- -'s prorrall, horrun el 20 do[ is-W-1 r p. J
_1u6d1V1A.V P,- p,,nadUSd- a deSan Francisco Ja er, esuita get page del tribute solar Is renta i iuda, -r 1,,,.qlp,.e- e.'
or so,"ellents de loij r1y" Regta el Parole Iraizuz p_,_,, Iaj rji gf" compmenildr" bi, de ]a Repriblica". salas en Materniflad
a. ., pdi. Ini-I .1go d 'NMrdr: or
nin, FuI.y on. 91-4 do W do 1111,16,
6s.f.. prediekd.r.y : L-pensf.*ao,.d1:.IhIJasd, ,fee-.
tirental, universal inclurrille, YA Que cateffulsta, Aptistol de las Indiss y 6A, f1d. de ..p,r.r C.on In Asacla. bre pationde L, cliads I' Co. an in. st norme coned. Con motive de colebrars, hqJr el Jap6n on el siglo XVI, siglo do taintlatn, III= jgca d ,nCbI,.,..de oteraims do J'afs icio del
te. Industrial on. el do a I nd. 1. el n sablo cubno
nd trtoro soar. ted. Ami. intari'U 'de ITC.6d. do A,es- 2ocifir "pace, on s. cZd is -Dr. de no ]Pa.,. I UNA
el beneficlo d fdregins, que con
r! ha recIbldo 11 ZE REMINGTON
invest d it. I.- I_ Pam P, it,
Co. of ]as h L Iff= ue e. acenseJ.2, .1 recibiv car "' r' r F"b" of el p:Ll
.Pa.' lic. -mb.tlii "n" 'e"9r n v Cities anexis, en sus planes arlmer P= of checlu dcT '7 tia,' Jnw
for InvenLor cubfine, I P.,,. I able an 1:!
, u = nlidor Panchfir ble ampliar'im P )as atraso3 on el Connein did 1. L
St d con a] Co.- no frol. do ..]; el quo f.6 ttrmbli;;. d' lp his. a 1d confecolcin de ran -tributes a que se reffere I, I = r. itacial zolilzintidi.-I PORTATI
,.Pri AtV11 do VCtr..., do L. Ha
but, Contra I vehicu a trasmisor N, d d
W-no'da I S' Paul. III "I" I.A plolup.caler le distintas obras eludIda ley-decret goVe': a el IaW cinco de puest. 1. cel.braci6n de dirtintol 3c'
. c' c I a Pagtor del Servicio fag Y fenteJes on 105 heiPital de T- ,d rvirplt. ecene 1.
do In Boars fino-Illit. P.,.Ja de lagroo y murJ6 en olor d I did do ran& de a el ubdIreC I Yin, d, fici.. dprestigia it on P.
aquellin gloriA es el gun, d's !.. inap. biltici.nou del Emorgenci i .,go
1. toriZnficifin r 1. mis- Central. Pe Mitternidind
c m EFEMERIDES." S1 Y. no a, u- on" ma afec Cox. Munsterio dedWaefeada, seficir Manuel A his nuev, do Is wasums, of SIC&]. ..an.
lose 6dica Collins, OrguII6 pro. ban in de in A~ y on nrib-it. is. unums6 Oern Ocupado par iffileiris, y cl.' ,d:' M.ya "'c a In ..f.d. !.,gy on a. par,, !!s6lutiva, express 10 Viettei Br d16,,,,-eC,,, qu, oli ,,- I def rion".JuslarLiz, nd, I-Vila y eitimnei it fiJena. De sill Ins 11 Mortician. hbl, ,us prponr nde' Ranch. B.yCrd.* alert I -Lot g I r ,of or, or c b's fill, e o Mr. r,.,q., p-wil, H.g. l bsect.io
grAndes Cie. qua so half organi- de Came ,.I. d' I f1flatill. Mejoromient WAS12do- p:, Biir!..udef, Norey con of personal of4dop"Liale ume.,g,7C.,;
zAd. para bay, Comerizando idaeVe per hither no is 11 lalle- Out, to ecunda habilit6l de
'Jum r"cu'o ,,d,d,,b: j- Rnnn.p.. P.rtiul!
I scida 'I de di. Informnii a In. r do liffIl par. fatfil. as u
palrocl a el senior Pref I cdVrler, Leyi-Decrel 1.11 do
in cir.mbre do 1705 Roland I'lil],sel In- rhldl.lts 1,I.AdminisIracitio. doctor Ad, xtraordinarlas hasit, ]a noolle.j.hiblitni I doctor J-4 C-1,6 Vifins.
Reptl'blicR can In Insugurs- for d, 'on I. I re it 1,
do loolo, 'del selln do C, it Ast.1fi. qu, .1 grifi,; Irl bu lcob". at! relief, hannd W.ddSla, C eques .-,orviindese finalmente un buf!et.
66n del pa ue conmemorlitivo del Crop.
Antigua Camp ereft. ci 111all, basis el di. J.
rq I obernador Batista a a. infriplian, can Ijusiles beneflefins. doin, S mi. o clients hIJ23 dr Lunge. se trailada
t einte-do diclembre dr !,be rt.:J ., -,
far to "Luzonr% dtin naderes que no pudler n cobra calde con of doctor
de se c.nictroard Is ittdric. n. Is
ea h, ESTADO DU TIE51PO Justo Lots Paz.. 'I mC,.r..,e del 1952. ott if oras d el dla. Hospital Infart donde visitann el
gets en que Simon; pailaricires onribiares del Inatitut
else comprow I dusc.- alumbrado en Ina calls paralelit. N tioul. 2.-S' '-P"' C, de
t brlmlmtn jonlificii do Carl., J. Obin,"ift-lo.N.Cin1fil, d2e C.Ind it t'A,
Flnlay en I& finn Sun 1036 re. Guer CUR June L ,.b a I AYonarin. y ]a Col.- hast. of C1.1. do d4ol re, it
df2ni mbre do 1952. 12 M. SC16n de f.... C do C I;ZI, Im, ni,. ep
DO I., Avenida "20 cle Ma d 0 IV,% 1952. .1 pinie par. el p.g,., d.1 Im- nuado hacne a Reptul, in I.f;C til. lai
p-t-Pogol.tti, M. Jan. dcNO -yn!. dnnrej do (;gd
on no- d'-ditan del in& ton to rl ,nd, no -g.ps, P,,. C e- losittilut
pound., do Oil compendlada del -Abrcu" at g. o1not IOldlle fin Rents. par 00 contni ques. desar Ili I h d.Ci6n A.- 1,111ne, y In,
deat ictax us difJ relief. me. ties h a '.nti
oil. periodic.. no. ctos, cormsy.andient. no evas Sur Is., C.,.brind..C stenr
.or.. Studio. it Hobo- re do I" Can
I nialmente. durante el cual Informank el doctor
come Col-eld-ricist, dolhoor Eirtual. 9-n-;.l dol lie.p. a ;eptori tribuLarlo vencl 6 en
no. Crottinfirm, .1trin pro. VC. modern. de lialoexpre- b dE ar in J.p...a del 57 Par ciento Cantell3qos Acum de Jos nueves
1. or to rat do sl
do I Rep din d1 T.muI&'_. t''I of I r de 195Z te
in a d b, On. on one b up to
on. Qu' in I I In clacl6a a rticulo 3. g.r.dfy rellociLareen no..
I- on it rental Bfo of gobernador Pan_ A -Los contribu notes di. 1 6 Par "' I "I lb-, I 16.idcr-.
bit,-. .412". llftrl d h 'Ica
For ha Ceres del reclint I'le'rapooll-bon.rey Ron,, ar,ilc 1. nficr"Arr.iond.
ital! Par u,"nantim
nind z de Balistu. catit bacinn. do. gs,,Ond, ade
te del Atlintlco, La So as flfcl z buffet.
eslosedfa a distintas B.hSg.ra,..-PC',',: jef. I and'- dor-lar, Vila q-e Warromte tionon come conclusl6n ciudrides dier So'bis CsjjJ z., CNiC fn a Casa@"
Ins, y on Of Gulf- do Las p". no cionales C- rzir log MID& lons ta In,
florldannis del Articulo 18 de In Ley. d con adeudes direct. ra. r, a e' adar. r. uI
de Virginia e. buC. situ n an on'd, y due
sirm- estfin lige b I le, hriclorod ar 0 In yo o c III oe soft inAl
it 14cnicas flne uplicar of hospital I re Call Iblrllldlet 19362red-tr4oldde) 21 do 11 ban land .3 nde
.1 0 -20 do on de Materrilds, ar
I plaza sehalado (dad q., bnrirf
of -1c'eident,I d.d ol do i Hospital
cla depoui,. yrara loss salas adr. C,
e a """in a In In I- I,
parte sur del CH be !or, enelon art colas anter s7ricio. de ornbara vda
or Pcill.frooltir-s rue no Prop.- in cuabihkabco i.'e'' %'j'_ n Respect. In, hit.. q.e --- a fro arm
n: levanter on 'a". Wir-itor ,rrrd. oncontrasen Cia.d.. bzt 'a nribiA,
I ", Z at d do 1. recledod legal ianinciales, ba)a or, ontrianinfl. y varones que o en ofidna
Cuba. F,r,.r be. a grlr. s-id-les par el, do "vr T "be
.Itn o,1,.,I-idad con que eliciting at s-buran Is mayoria do edad, :7
nn6rii.. do igVilicrid. poll- ,n,, st an. 'Che -I I ,ftr Alcalde hani el resu
CCr in to lrnm lrl.upeliqodonciones co- me'
fict).iQuo V-s ll,,,srA a ostabi b pdra, ,,
a, fie-peralu. rr do I
, a tribute no p. r = 'qdue pagn
1. Clelon despejau as luirle rulton i Imunguran el I In. tor.3innilt, ca 30 de %eptlembre do"c Min "'ad
11 fislem, hspillario correspop. ra r. &.. d, Wres on led. 1. RepliblieZI
d" ale al anre rientil AlcAnzado it 3 ESC-3as 11.11" R, partfurentud r Pon- 19' con arreglo a t1orr t ip sin D ignarin personal
'.. dilo-ifiladlis par, 'I too n, d t ao,, of ope. Tampoce so esti e n (S
pa a I ierrilorin. oy "I'll ,ran dol sco art. y tapes no en en v gor
r Mortician On Cuba. earn psign
Manna deld s"anor. flocivr"Vold6, ri Oda tribunal no torminado en 30 do do at d a I.,,,rp,, ,,,,rgente en Correom
Halarxi. 2 Asia ndltig;c ons. so I~ znirf... of he n. IlO
Zi; I, 'A i sloe 'a
AN[ Est- Gd dicitorb, He 195j. 12 Dralrl'' C 1e'p'chd, debido a las Pasculas
oche, eno, l Auditorlunt, habrA e M. 'j P, a Jo .1r- c laracibn li% personas quo es 6n comprench- I UNA AFEITADOILA
repose altrot furmrinri., r- acittle.. so Cnfi,1,buyCrI. Socisles on Ins Innfro de effort pages no deben
to ""' "" I 6rmino de Be- on sle in Periodic. No abs. obivne, N is de vida. of cancurrir an. El rnounderable aumento que se vir. ELECTRJCA
trima de Teatr.. Subiri Cs- Ea of map. do] llbron d, h6y Iss triulads rA a tin
rea. un. Iant do PriostItty. in. d. altan Prosiones presentan u Contra 4 do 1, n"i or. I an. .-:'a al, Vrodr1ritral.111fidest a tributary to Ins pagadarn militaries respeclivost no registrando en log servicing, pos.
gl.. ls u ni % c 4, .r,ir in an caportilolt de mii rn solicited del page puea an REMINGTON'
del rar of rq 1, 'P murtru "" 1-1
Ins man notables comteidlogr Flsolv. 11 IS'.'.' rc,..1,Sd., ,Cmloi,,dun C Y 111'eyiflon con motive de Is Millonei de hombrati, us" casitas
1, I Moron- I pesos 1$1.000.00), correspondlenle a) uterin9nes no ban aide expslffdt,
glories. L. an bar., do I- tronee a In sntigtra Plazs del b Pal-imesda. odligalundelegatuLdemfitunend,
1. a b.r.mt,. C.b do. le Alburquorque P'ri.do tributarlo terminado en 30 ues hasta el presents. ... cillo rettede d, tdaiturig. JN.
aqui can vez", perlonecien d Of force Orion. 1,.'ano.datia. soplicaniare do 1951. Tatobjen as puso on conocilmletrtio sburnordiija e1rSuebjao!rraettariu dtalCaboani. Ch
tril.gia &I In d tal e ].a Estidn'. Ifor Et rocederi its
Ic J
a p Arlic con- de as hij.. an
of il I; CIAl.bern.A, baug.r.-I -I- 4.-E- of case de I st.. ormon- notaries. doctor Friancioco Palocroares.
inlyriceal, h, a re ..)an st 1. no-10 q.e eCiblC,.n Retort
cr.42.1f. dl aira important obra too a 1 10 I.,
ha dirig I do eTpj.,Cn" hars, Ind. Cuba y I "'n g "_ b do Is Ley to of 43 poriclenta de straws, Y que
r I,., air. do: role harrera IocIdO 11 n1v I fu,,., c eZ
Ila to Parni6n, y figuran on of re- do Golfo do Wx 'a.Lld. pr'Decretn St .1 57
Vc o""d Orion do,, do it inspeforc, dro: iuns Alcitsdon ElInctrics
I ionic, 'for
ja rubber. 543 it 952; y que to, ban recarnado I Sb.r Ce. a
pano artists cubarns tan dislin. to Contra do 767 MM. title do, del j
idus Felipe, Jos6 do e Arkansas hasta lowa."yo L. C.talin; Virtud de los trAmite, d.jailt1stl- Our deben b envisir. come Rosa Sir,; Ita; van iudneales, hubign" inarciado to an I e rado ayer un caraojillo con It~ Kernisigtem!
Wit, Enrique Santiontelan prosiones debiles cubren of Estado Tema del concrim "Mendoza" irn deponoto Jan cantl sides r-sp. y Jub"acitm
n a Cs. rrias.r. Ponzahples delXtada Mr.
on uen. Or 'i'
urecl ama. Section de Pensic, ' y lar' rUd
3' Fe J.r. do Toxai y Jlegnn hasto ]a porc16n Par -.l del gobernador Pan- das. se dispondri In devol C i6ri del FLnilmobte, se es, ws after de services lp cx ,j
Y e pre Col. Wantiffi. ost. a.- n.a.roesto del Galin y I ,from. nor. bin Batista se ha disp ,;p T C17reds,f,ni -Vorno,, hincer prinfla .Full
Ch to del propin Mexico. Por fin, ha ic rrqu c d, I .0 rici-il .. do e.a.1r1h P 'o 1. selsoLa Comedy Is flustre ar- .. y n. on. ones ju y or feat. its I el Par, hl,,,- esign."ntro de 766 MM. on No~ M tema par2 1Po1r Par 10! dgit, an qu ,d,,oma no onsi-nadon
'a.. C C-18 5DIrilud de parte, antes el 2 d I., Min "re.p6m.... I.
p reportij y, In Cul, del Coneursa P -a del nifeurt director, onfest de as in Cie. de
In, I Man. Fernandez LR- x1co, c personal emergent,
dr6n do G ifevarit. can' Is comed'a r,.d,.t ir. Provincial "R antin S. Men- dionembre de 1952 sit In interesen
Las bajas prosi-es flen- daza", correspondents a dicionabro. Mininnern. de Hficieroda. on.l. ezt.1 camenzandr, a reforzar el dr,
de Bazzari "El osc.iindfil. del a].. fro do 745 MM. on of All if phuntilla on his duran areas, que as,
a.. scaelcisiguiente: COmiH, 'j-'I'VO LA LLUV
0 dermuda". Lit Ladrdo do Gue ars, oullas of sudeste do Te,,iaO,' C.tCn-jPr. in .1 do Ins PittoVitles. t d TA
Rrist6crata do In sangre y el talen- dido of bajo bardmetro haci of a. oil"
.loan Voonal". S, c Disertari niahana en la 4 fay rablemente comeni
t. es bay unit do last figuring forne- 1. insta of paralclo 20. En of C rit.rg.4. do, I doctor
continent a. ,Begun informal el senior Angel To. tral Mac" Mahal. Rio Cattle, Nue7Ca: pronrnnt do 100 ps., -d, ...: di,.Ct.,eS do departments, quienuiJera Cart,,yjeI,,ideI.dC. do Te-j.iI.,.,Eittrad& Palma, lingua de Ti.
ninas mas destacadas del tontrn on NIM. on In parn mejor articulo y at,. pain of A. de Artes y Le ras um ari rt g d I.
h na bar6me- mejoreir manifesilquon Clue Is me(,U a pone de rain, C u ser
ponfi.l. -titnarpar no.. di,,ipV1,; Inmbi. Bbiltarrid. S t 0 La m aq i ia wpda'= 1 dZinis Aritilla, Felton. Strait, Barfm
-, looperat '. uitlc-lr,-hrrr ZrI6 ,,. Marearri, Manzanillo. Sonata I-i,
a it, ',a Ileg. h.sts, Vy.mrttno In. D.- Dr. Raimundo Menocal
fortune da de Cast Maria Gue- k, Vic of I.. 'jor.rd. "I. Veguitas, Deliciss, Velansco. an In pron. )fas. May una baja rel a,, a aorricola da un C In Jos sittis dicho funclonarro Wr Gu firer. r of. Ole 783 trfrde: minima. 111.11 harn 6:45 de In H. F an ,
Mali C. Indian. y air. do 702 MM. a i -iripfromians que bad' babriou. Niiia a. vincia de Oriente.
,.slaa do Alabama. mahans. Preston almosferica e in If. Nin cerrar of curio do entudins J_r a an tatnae. de ]a Lugarefir, Victoria de In, Tuna, Ba. En Ing demAs Jugares do Is RtpdOTRAS NOTICIAS QUE SUE. OVL niesusa de are sabre Cuba h. metros: a Ins 10:DO a, in.. 785.2 Y 3,especialmente dedleado al cente fir o niclanini"" ly.... Gila.r., Jift-ni. H.lKufa. -n-lblin an ll.vi6.
NAN III I E N.- Entre Ins plan I it pace en humorlad absolute In, 14:r 1 n A a buen servicib
de y trial ostobilid.d. t Jr. on., 762.9. Humcdad relati- de don Rafael Mantoro. ocuPar
del Gobi ran figure conseguir Cacn an .V forila: a [as 6:00 do cAtecil do Is Academia N.cl...l de
el c LIra,. el doctor Riti-1111
to Ins patro 'alon municipals or- La inn do, Vie. ta.:. anni.,On. boh.n,"..%.
burn O.rmn) de Ila 6pca. a a I" I., -g. IF, C .1. fig. ra prestiflosta deq perindad. -of dCb"- do conservar en :762 MM. pasa 200 Var .. .1 Etc l, rolas f s, am
b.- estud. Ins Critics. Iffs stoorriz y do Ins far ht,,, asta oso2.1.1
Bermudas, ri jrdg- culoano y director del sedans Es )a que el Gobiern
San Juan & C-b-IT.tal de I uVia. I "El S1910".
In$ P.rcues. Un frentida de Is can iCruz, 5 mills at none,, it, Marson On 1. bilon. do L.1
-dtspitfa Grande, 50 mills at sur 1 20
servact6a quo inap.dira Cl C iCholum.1.1" jJ.b.ba .'dJ a 3, altan 10:44 a. m. y 9:50 Su conforencia balo el tituln "Ra. fac3lita al campesi..do
do h .. r giaropoile, .at. ea I.t!tLd 24, lrrrf-' p no Bill an 4 in on. ntom: unai torpre!ficia.,his..
no. an bra. Co. liVmp.n in. od inning. 1 4: .1io. 11:22 10 fp., a'jsoi t6 rl M'
nice .1 "'e'to P y 'Jl' t,.dra gar in a Ej mmbrtrb To ASr.Cultura, doclarl
Y por CI n to on, h jue
, I do Veracruz. 4 51 9. m. Y 3:48 pl, m.: islid. ad a d "-mine, 'u,
fernainables do vespers entre una OBSERV 10 NACIONAL, on La Ii.bina 3 is 15" v d c. A I'
Wni top ... en.n. ATOR 5. C less all 6 or de n,,.e." d, 'A I noue'd. Cm I.. Ia'ns. l '.-dntt p.r;
clembre de 1952. (9:0 p. an -N.ta uel, 1 1 1:42: it,, 1: zl idan%16 air, Lsy %. e 1p,1lsP-r,.1,C,,6.obd1 do lateral_1',,espora ns que sunne binn I In arm C.ritiip ent st in 5 r.d. P. n.rviciini .1
f n) po ..'I' '. .r ran
tAclo do Is, 'le-mes que bay zi.iga: Toweratura as '; to.. u oj Habitna. I annstir 1. an Von 'Ied
grado; Iran, .5 hora 12:30 de IS guante din 9 a las 8:22 a. no. Oq..ee 1-inter6. e.p ... n, -rnpospad. do. Ifiriftd., neutrino,
-n6ro Cos, bulk ot din 15 do reV.c.be dItIrma, con lo. Inclunres, y
eqlp,, del -tencholto do ma.
is sili'le
j quinar I., .. ban rotursdo, _1
30,338 car cle tiorras en numernfircior rotunda. on led. lots tir'
miner municipals, its Is Reotiblics.
EI doctor Jacomino manifesto from.
Inin que aparle do ousts lab.rL* se
ban facilitado los equips beresurrins
Sri
asociaciones a Unidades V-n es
Campesinalf, que a su vez pr
u, C... ssr-ws us asoci:dos.
ye ro, -z do
tribu ran ra.
deurrolo del annelto plan de
T niucl6nl agrarLR que on b .... .. r
interafficado par el department.
ce... a ... dEl trerbs coronet 11-natil. Luan Info dE )a ofinna que tiene a su
Cargo Is confecel6a del actual censoi
ganadero, clev6 un informed .1 mini
tr., doctor Jacomina, relative a I
ats en Jca. its ganado no vacur
]a epror frona o.11
go sevrepor rl 12-1
hie on relarien con las labul2d., im
el conoo aniernor do Il
Se On dicho informed, en enta pro.!
vii9cia existent actualmente 11,211
eempf 3res 7e entre Ins C. fe,
to 1. a2uipos,
f K ,b.11O, y 13.531 Ye
Ruu: 143,339 ccrdw 14,79.5 Cjempi.res vines y 4,401 cap ronos.
7 0, //a
o E.Pandelci. d, Sancti Spiritus
YX, Con 1. ni,tom. do ourre-ii. P6blica, continua desenvolviend
gran ixito In Feria Expos-05ro'
n:dcra Y Agricola an, celubra en
S no [us. DurAnte ell. de,
oyer,'IoSp'r'
nor mbr,, lot I.r.d. C. a Aa w
Li.u.r.,,' I do -P
res que partInpa c. dn, I I I.
concunon, pn6n a In, premlos
ef S r, "' it o' liedunn-re 1. dI.n de ,, ,onto
J
Serii honrada hoy la
menioria de J. Finlay
en el Hospital Militar
Con molVn d, -ame or ..... e bay
el Da del Midic., 6 C .... I Luin.
J. Iglesias y je IS Torre, director
LA MADRE Y EL NINO CONSTITUYEN EL MAS detho!pital itar 'Dr. Carlos I.
FJn ay' hot d,,p,,,toe q u ' in, al 'W" Xw #w a
notes fronds. V. f-Itte un 'a
P1ECIAD0qES0R0 DE UN PAISJ! en of expresado cortro ben6fico. if
q us .51"inno todon lon aredim. que
,emp.nen el 1,11 de drch, hipflal
anic., 'S.
d1l q,:jf., Sri bien In.
ernferener V fcr-cr.n y enn.
Todos debel luchar por una matter idad segura, resguardada de pl! defqrie neli. :I.ran;,eon 51 fin
d, end I'.. -OM2 del
ilturtre Sabin cubano doctor Carl.,
la enfermedad y de la miseria, para lograr una infancia sana y feliz: J, Finlay. y el que -rk do Is
enal2bra el primer -lenient, nredleci.
Pab E Tain, hacienda el janerlor Nl s camas pt-arfl los nihos que l2s ne- e Por la aperture de la CLINICA IN. -too del
f, = ridor..dCIrdrmeb do
cesitan. FANTIL adjunta a MATERNIDAD ,br, to ll,.tuo ... I
on a .1 bu se ie 1,
OBRERA. -1 glil.)uunj abroad. floral -boo -rip
Mir riddicos para tender a los hijos de a REPOSICION DE LOS MEDICOS a ve I a.dS sla
..to - "'a"OT "n""nor"
DESPLAZADOS. _U ir-rdn on I
]as obreras. Ins d'; Hospital 1,11111S, on -quill'o
b.fft
st ReestrUcturaci6n del SEGURO DE SA- e ;Nunca debe ser desplazado de un Celebra clecciones )a
LUD Y MATERNIDAD OBRERA. call qulin crumple con su debell Delegaci6n Dos de la
Hermandad FcrroviELria
Dead. el din primer hasts bay. dip
0-- do diclembre. C "I rin celebrant ,
LA n(KKOVILIDAD-MWICA DEBE SER UNA REALIDAD---- do las oWn-ro" de IS d6eg-,cm
me,. 2 de la Hermandad Forn,".
ria d s Cub a cuY0 effect Is
__ releclinral q,, prearde el din.
APOYELA. USTED. iSU MEDICO LO MERCER! -(0)) _. --- -_ .. ..
.
.
I
Viona 4 1 Afio CXXEditorial M ARIO DE LA 51ARINA.-Mlir-coles, 3 die Die. de 1952 Editorial

DIA R I 0 DE, JU VA MARINA 4-arlos DAvila LOS DESVIOS DE GUAGUAS 'I Por Rosehada
_ I
.
an 1832 1 I
. I I
DECANO DE LA PMSA DE CUBA El suerto I IEDITADO POR DLAR-10 DE: LA MARINA SUCIEDAD ANUNIMA closed @I 28 do enero do 1857. 1 1
,
Y PDI,,IIfdc per Do. Nli.ots Rl- It ituehi. dead. U115 is tilt I I
.1 Us. in-, ig ... in Injicr. 7 Aletass dead, itits best. u" I arnericanot ^ I I
P ... idm.: VIcev i.denw,..... itutrector; Administration 0/1 .
milli. neninde, do Itivers, Dr. Jorge ")r J." L ,or. Hronad.. Oster at .... y Hernandez. on
PIZARRAi ?4-5601 Act, do a I! trainquicis porai-Apariado.cle Cartoon bi. c-c.d.. En cl cas. del cri ID Ct
1010!LiDorrs Ill DUS ... L
to a social: Passo tie M ter comeris 551. bras ca- cianuento do is cardena de almace- I C .
Sti.cripennes y QuII-, ... IA-5601 Practise do Suacripd6n: Yeron notion nes de menestras Atlantic and Pa- I ..
0 i ector .. ...... I. A-47117 &too .. ....... S 1.50 I L ii ]a compatila offle, It G.blern. too. q.I p-v- / I .
A= A.tr.d.r .. ....... ML:173a rrinceale. .... 4.35 y."ll.ris, IIIII ranjere E. L do Pont ear so acticin debido a Is npinl6ji : ', ,N N
Jet. do informagridis ...... A 9421 State to ... 8.10 Met us. A' it, de Nemours piliallea adveria. Campe6i .
Cr6ruca Habantra ........ A.7375 kh . ....... 13.60 *110 1980 ... ,I.,:* ,;'i .. ..'.".....'.... In este afio In que ce to it, -1, - ,Z
Assuract an .................. M-2798 Aft, dominical 580 Ell a 10 I aniversario. Una 1.6 JIcb so 150 nuela mantra cle pensar I. El ,is I 11,
raciell. avid I
Lammint do
I
Pont. It is I do I-tillollial. im izqulId.ta del scsx- I i -, ,- t ti! Z
6"2o. cimelein- Pa, de Roosevelt que czt.vii at fren I I )/, .-, -, I .: -, -, V/, .
. gran empriza y at mercer ,,. ',kl ( (/
ere, tie to lamilla que enesebezetriao de energia to el rei ItOrr i-1 -, 0 ..-4.., '.herommos, clue empturici gralitin de esitaclone, productores ,; ',,f-z,%, -, -1 /
del Imperils Indisstrial. Hay share aslasno escribc. Lilienth W6 I~ "., -,
225 mitenbron do it familla it! aquel bl n president do ]a Comi.j6n Atri- I ,Y .:1 ,; I ,,,, I
I EDITORIALES te die In TVA. "is mas 9,rande ints, ,,,,, , ,;. I L
It .; I : .-,- \%
finralgrante fiancis Eleuterto ri- mica de to.% Estallas Umclos, "It mail -1 ,_ -,, ,
La, Unitersidad Central H arta A brelt Into do Pont que -bace on suglo y grande do Jos monopolios Indinstria- I ? ..
media It 6 no. ... Solstice Li IWQ I .: -, 'u pl.nt incluitrull les del mundo it .
In !.,,q I. en ]as Is timms dice que opon rise a 'In grande" to tie- . I '. .%
it it or I I
LA inaugurmcnin dc In Univer.idAcl de I-As Villas TistrI los plan,, ,a process IncluYers lot cam- rpa h ig on. era un con- 90CIDS cle vo v I la espalda a la I .:, .
Jo go Wn ,,-,. -: .. : I 11 -,
g -.,.,' : ,/ ( .,
a .1 de set Is brilliant culminacirin III viejos pas cle cleporlC$, can of stadium con capacialad Pat& glorneracto tie arteEarns, agriculto- Malaria do 1. rullon. P.rq ., I 1, sk .. ,
11 a u j -. 11 1: \,
.thelics all I&% provincial. centrals. Sit itibilo Is earn. 15,000 .ap-tadm,,. Y colors -611,6., it, lier- res. plate ionisles ornmercianies y "N6 Is have do nucstr go cdc -- I
partido par lot demij provincial coma Indice del pro- muy firtiles destinadai a Jos campos de cullivo. Un navegantes cast sin mantilacturis. production y distribuidara y fie a ,_ I &, It ( I I hit."il"'T
gressi de la culture en nuestris pistria. Acueducto particular C0111potA I[ hermoso cuadro cc Lis nogencle vambiat I, 1. .oci6n ju. miest.. ecip.6dad creadorts". Segu Is C= ,_ .,:. , .:-.-I I it I I
dicial Iniciad.upor It Gablersto tie Lilienthal I.l loyes Shersters y ii i ^ -, -1 ,(I .NN%
El hermusta, acto inaugural it celclor6 In It patio ills Universidall cut Its too a funclarse In piton ].a Istadon U trial In la coal se Clayton contra los trusts y mono- it'l I
del k I
. ..'..-, .:1 I A I I ,
H manidades-Educaoi6n can If cs- campo y cast on It Ltntro geogrifico tie Cuba, hairs acusa a 185 milembras cle Is (ami. patio-, tie 1890 y 1912, se ajustaban I -_ Iff I I , I % I .
'dificio dep at .; I 11 f', IC
ple.d.t clut 1. malaise cl paisaje cle los campo, tie If nombre tutelar y clignisinno do Marla Abreu. It. de haber violado to ley contra a to 6pocal do tranclicl6n do una -ia I I It,(;", ,,fl '/ / , I
Cuba. Ningtin marco nuis adecuado par& one Univcr- Y. estarmis a prices diAS do Is cclebracitin del Ins .nonfiction y concertado ,asin. agrarian a una clonorma industrial. I I I ,
sidad nucva clue pone so mayor infasis didliclicoo In Conlenario cle Marti, y.runguria exaltation factual tie limit, ocinceclales. El Gobilmo Pero so tocesitan otral loyes y ,)tra I .. I I ; I I
I -1 1. I it, C ., i 11 :,
aluse a Ja familiar do controlar em. mantra do pernar respect tie Irus is ; % I I
I& tionificacitin y qua lairs con especial preferring so clocurim, putdc set ones cohlicanic y herons. attic 1. cc corporations avaluadies In 6,100 y .,rtIla I. ,at. opsic. do to me- f 'I k. 4 ( '.
In supermcirin de Ion, escuclas do Agronomia y cle QUi- PUEAIA In march de is Universialad Cxrsir.il. Curn- mullones; tie d6lares: ]a compahla, numemall. , I .
mica Industrial. comal fundamentris mon6mical d: plierid. of idean. ..,,Iran.. isle I, ums d,[.!,,,,,I,_ Do Pool, Ian mv ... one, do mA. Entrotanto Do Pont ,lone luttion. Is 1 .:on Pais que clebe buicar In If aprovechismilloul. tnte- ics mantras tie server a [a patra par .I in do 1,500 millions. Is General Mo. do coma consecuencia tie la teo.a %
t.r., In United S1,11c, Rubber Cb.; .motralle. El .n. pasad. It jgial y inlitific. tic so& recursiss naturisle, so bient.t.'r ..man y tundarl ]a Chirisliana Securities y ]a De. Sylvester Rvan acogio Ina denial. .
social y Is estabiliciad de an economic. Frente a Islas debereA cc itiperacion inticlAciana, aware Realty and Investment C- His del Gobict, clue 6 a esta Zm
No quicre decir Into que las clemis escucias y. clis- el rector de Is Unrcrlidadi do Orictile, doctor Felipt potation. firma tie collusion con la Imperial .
ciplinas univetsitatias estin In scintilla plArl TodAs Salcima, deslac6 It %alor geogrifico y connotation tie JuE, m, pub!. cm, mm it. let ,Is- Clum ic.1 I .,it still do Land ... y I 11 ,
- 'I 6' to I., Du Pa. l or- sitrits Pa. villvidilso los mrrcados -Chico ;,pero para iren guagua hasLa Luvan6 Ilevas ese abrigo .9
-scgiut aclarii bien III Rector doctor Francisco M. 1. W. alt Cuba y cle Is gran lama que his cle cumplir Is.7itan It surno ancricano" del del round. I mil ,.a ,..PI- It *
Camps- recibirlin If mismo impulse superaclor de In dentro del Conlinente Americana, tie on vigor tal que gran trionfo empozando con cast ticlores. Algunas compafnas Winn. -Es que quiero ir prepara(i 0, torque el otro dia cogi Una V se degvi6
tionica, paris que Its rosevis Universiclad sirva a pleni- si el cubano no coups so lugar %cadrin otros hom- otals. Lis 13 clo,),a- tocen tilde.- ancericamil alilloclas apar-ectron on I I
tud ,us elevaclos fine* formativiss do culture superior 6res a ocupar It suits privilegoado de Cuba to of pl&_ pendjud., IIban imponlando If one domanda. entre ellas las ".Do hasta Alaska.
), de Innis all& educaci6n. Pero creemos, y confiamos, ill He alit Is lesis que tarrillnin cl DIARIO siempre go Pa, event. do 1. pol-., clice can- PIri.i'* do Argentina y Brazil y 1.
:11mism. cuando Elouncrio mztaI6 COMP2fila Suclarminoina do Explo- I
clue In future de lot cases hari select It acento tic- he sustentaclo. Un mundo motor solo pucolt set logra- u,,fablics, en BrinfiNyrie cerca tie .iolis tie Chile V.),crecordar "I De las letras y las arles
nico y Is orrienlaciiin mis clefirsid. cle to Uruivrsidisd do cushalls hays pueblo. mejores; J, esto j6lo puedc W minglon con into ii\ejsi6n tie fu6 It salitre tie Chil el
to 1. 5 cnitudios de las ciencias agrantimicas. quirl Alcanzarse clevando cl niel moral y educational de 1.000 dolcira. la moc parle pre,- I6 im. do I- grand,, ,sv-no. do
a taclol. Soi.m erac, ccim Elruunncao .lecro. do ]a I I
mot In y del comercio, que son las quit ban do homilies; mujetes y ninoi. Par es. Marti at protons. ,, Dil)u Por.t. Halt I~
m, a - .a as on list Pont mpezaron a - Ya en el "D ia I
ensanchar It camino econ6mico bacia on& Cuba me- fatter If horrible, nuevo Paris If N 1. Milan., .Can- omm.u.. ;L. fab,_ di,403MJvone. .sal salilc'baral. do Ch, It par. 1. /, aespirituales. quo la lib.rt.d petition Pa, iti ,.I. no ramlsia [as des- poteen on 2.1 Esuado, Y dan crept -a y entraron on It negocio tie la pro- del W dico" .
En la Uhiveridad Central Marta Abrou tibra cle limis tie los pueblos formados par on& may.d. do diren:earrionse 9000 persomis -i ol.clitim do ..1,1- ,11., mi,..,. ,
cipirilis creator tie on& colonizaci6n Ipiritu.1, into- homlorea envueltas par Ins timebla, d, 1. igins'ancits, direct.reirmle roillm-. producers Aciet.a do ,,to ,[an, y ,I 6nWis Por Rafael Suirez Solis
jet. sin descuidar Ins granules y fundamental. valores lirente deJa elperenza humana,, 6ica ..6ed., dt lot emin, do I-, 71 qjo 1,s Do Pont fabricaci6n do I, p6l,,ra industrial r
, Contra Isa supreme ignorarl de los analfallsios par valor do ina d I 1.500 imllortes, on la inestigactim cientifica hot, ..
lectual Y rinittaial. Par ,so ,, he apartado del regazo do d6l.,cs .1 an. pagan lot. In .,do Ins eirmental del &..I. do f- .
urban. d, 1. capital dc Los Villas, par. surgir coma hay que luck.,. Per. tambiin c, it, primordial ina- mrip-,stol I ta empress. I, mics important '. pEdio cad a 111) do ello report. II d'a qut -i is dad Univernitaria a siete kil6metras camps adentro. porlancia fortalecer I.. .I., de c ."I'. culture aspe- Tolm. ,,, Wq-gI'qc gast., I. iii"'tigoolmill cut ,cra,- A a son grose a la case tie em Padre -.6.
Ella ha empezado par lot Iscrion'so, Idifici.. y aula. tior y de nuestros valarel c5piritil para qu:, uls, _E".,H; publiacion 10 D,,,,,,,- It, ,1,,,d,, d ,," ho ,n], so ; I nicilus Ins ha po-- or. la ciinona. La le. sim. dico ilstic lcgbn yo- con Ins net.
'. t Est.do so octal. ,.n I~ Pa, I,. 11. m, li-lid. ilia, do 1CW11111 Ak -! que se bu.r- plemcnte esnista. conduce a la .so- ,.an hollicti ... imidicia y no. ins.
mis enciaLialeS Pero one matricula initial de 700 .turn- pued. cloupar so pesto at sal In Is nueva del tualcism. est. cp- tie I., Du Pan' lim-les I. ,so on Ins Ollierms 7 .h.' Ian do I is perslition En It articulo .interior lelis Items do mcciacinas y prescrip- nos que van a emprender [a match. haci. Jos anis mullids). y se able,,,. ,Iii, 1). Pont 'Il-' solamento y ha Ilegodo a fabrical m6dicos Tat se serials I) hecho do que la vida clones. y que at pregunlarme It,
. has objetivirs culturales. Pero todo esti proyectado Este Is ]a grande significaci6n cle I .. ah.,a 10,000 ,.,nl,,Id.,,, on ,it, 2.000 products origninclos on st,s I Ic a, delms .1 prostiXto que humaria allanso cada dia mejor con It loin c mica clav.do en mi
d in uno- cuando (mil C'o:l .16 laboratories que ,mo too. out ]a ciencia his conquistador on promedio Falta mucho para quo vi n.ouraActila, par las colas qce me
par. completer con scroi grades edificios I instal.- de Is nesevis Universidad bajo Is 'usi Is caraiucigmardaclann Iced." g to son i nul,11o Iiempn sabre ocut'll. hombre al ahora Ilegue a las 9159 estaban prohibidas, It hable del
. ,I DIp.,t,,I,,n do Ju ia, 5,000 -pe.t., ,No ,61. I 6 ]a ,n chocolate.
clones It caricler functional dc I& Ciudad Univemi.- set internal que refulgia sector. ]as campos do Cuba del mism, golorino do Washni4tnn rocia quo fabiic6 cauch .,Uflcial quicra otrs recursas cl to intch anal do Matusalen: pero cada vel
ria. on Ins aspectsis docent y Administrativo y, on- on que ne ha empezadr, a ievantar y a Andar 1, Ciu- Ilene onjuienami a esta comparn.i on Wades U ... dos sino clue produ. gencia humana, par ejemplo. las mcnal pa.a Ins 140 on que se fun- -LQcne to Poll .1 ch.".1.1c,
puis, In cl aspect residential para lorinclat confor- dad Univorsitaria Maria Abreu. par conspiraccon Palo churnIaL R in la primer fibirt, altIftli.1 do uso arlez. .Antiguamente, la Mccliciria da In esperanza de Bomricon. Son -Me hall cialifirs on It higado.
. ',.da coma on cluctia. calla ,Ila in" *Joa contraries que -Quien to to dlio'
table alojamiento optional a Jos proft3ore, y .turn- Es larri muy alentadora ].a estrecha y clilicla ,dos ,.mpItd.,,, L. am, tierie commercial. It nylon. a] coal han so- 'or ,'r sld care tie taumaturgos. curan y mejor(s los sistermas die- -Ls -z public.: ,,, it- Dias.
n... He .hi algo nuevo y necesario. La Univet3idad soliclariclad de las dcmi3 univer5idadl ante I] adin. ur.ioso Isla demands gulbernati. lauiclo It dacrun. It mylar y doce- it:,
- ,,, es our so b- on I-, do ,.an- ons., do .t,.,. do ,.ccr..t,. matruidmi I. Ins leticos y profil6cticos. Pero Is su- -Del. Dr., .quit. 3 .
Central abre asi posilsiliclacles natichlia alucars., cim, nimiento do clue centre ticnico or oultura scl ere : Adencto II Gobilre, q- Ins Elutr,.. rin, h.bi. tabIj.d ......... E do la Naturalosa y ,a persti.imi. at tanto del miedo. ha %oz p6blim on It lugar quo to coit act Y ploormas. s., cli is 1, del Is ,-o cient file. rres onde. q.l .. Is .I,. clue It
no podian colicaTle In vida In La Habana, J, Jos tiene El DIARJO DE LA MARINA ,dild. pr.f,,.,I. Y Do Part ,,, I.,.,. 'control' 5mne con L-nne, on Ficurai, I ... qu, V" c ... do o nb "' ,i
ri'llill agore- y so h clud. P, ficto ol clue I Is bediencia a -s car
dos mis cerca del calor y to vigilaticis amorosa y I ,.,. '"' "y'lin' c I it it .
alumnus de is mievis Universidad y felicna lads' ,,air,, ,"at,, terimc,", y, nion- p1dir d,",r, p-Iado para instalar g ]as mayor
is 1, 'pro tol, ,cIstdq tie milogrola auto- el onl-rmo no se consult con it Ida dignidad Y Dblesso. El cloolocal cl, In fimulis. ., i.d.F. per,, ,1,,ccn ,n- sit fabric tie poker. hao 130 .,he,: ,,dad, in, ]I plegic.l.bat par que module, anticipanclose a que el in lot d,
roricura on rltr.c,,6,, del I,,. 50 lin., m.., ,.,.do ,I jet, d, 1. e- .to .. It halt dairie, .1 mg.d..
,,La".,,n 21'e' it, Ia, aIll..,, do firma tda,,a -cIamaba "rare .- u1iiisolos reeneclimoud' on"' "so- d" no consul ... I' "'ll- Algurus hisnicig- It hall. dail. at
. o .I Motor,, v 17' do I.., ci homes ,start. sm condos'. EInt- rid no daban tints I -, r .,or- ... ,her. Ins orslerenos cogisndo chocolate. zTe on es el cb.colal,7
,a U.itd States Rubla I C6. Puerto cm laI6 intichas vices do esuailv- toe as ca P ,t cholos. It .ago do 'La It rAbano tie Its ciencos per Ins he- -Mucho. on ,a I, Ciudad tie ]a Vida". comi se llama. jas do lis propaganda. so dedicam -Pucs descle mariana. pesto que
El D ia del M il6dico center el ccion prosiden. Ficincia so faInica, pzo te- ba at lempl. anti .f,,,.b.e lot a i-occuirse segon la ilustracisce, xients a descansair on la Naturale. via] allure ia actitud gulbermili, a nic, q,, -,,ora A norica pace re- Yaccrd-s do Is sailed, contestabo: toraptimica que divulgan Ins fa- Lis cie to income catal. haran ]as
;,it, vpcmdm. Los republicamos .a )"' 'in "'of"* P-""c' oom- c-- As, Inc Eiietpre, y ali sci-i H.- bricantes do onedic.cavrito, ,no emis P.-a to th.collito y to higad.. V.No hay cludis que one 8c las mis aforlunisdat crea- micadlos hpmbxcs -ocit m6clicos son simbolos del dr,- tan isto con Interns ojo3 mucl,- ba do rr.,ci.rl. C1.1olard Green- blaban en nombre no tie Is salud respannbilidad quo sefialar re- cal qu6 bien to sientes.
clones ciicas in If caliticlarics moral do Is Na- interns y- de 1. islonegalicin- .quilo. .pert. ii p.,.n do Ian r,-ont,,s arremeticial del D,- -It on title. Is. "lot. on Am& polabl-. sino tie In fataliclad mc.,o. medics a dolientes clue se ponen
citin, clurirl Ins 61timo3 tiempos, Is la del Dia del de set Iribuloa exteriors at balance tie quien ]a for- P.il.ronerit. do Justicia contra ]av -a 5, Podia hallar Harried, e5a It. ,ab Do -to hall real tie cirictente
It. Y Jos impios, aterrorizaclos Jos uniformed de las enfermoda- atlas Y soul Islay pace contarlo,
Miclica, c5lableciends, [a fcstividad on aquil que se- tuna It otorg6 I& oportuniclad de poder ofrectrios. Ls ,cantles emprosas actunvindolas tie betad segLin Is coal It hombre so- par 1. muorte, se alogian al con- nos, sin la provia conscideraccirin tie gracias a que frocurow a-idua-
Us It awersarm del nacimiento del immortal satins If homensic de Ia3 almas, Ils entrega del espiritu, d SL mon hubo un hompo In clat Dios a so conciencus Mr. Grem- n l do la hurt.. .,eirigsa, do clue fall. del espili. 1,, Wito .I to, y litcre do s.p,,s.
n s on in mara 'La in lea vienon los dakores. Reinter. tummies, 1. c -1 onsedino.
culhano doctor Carlos J. Finlay. justicus Is reconoceria integral abandon cle nuestro yo integral que s6lo on ]a opini6nrecibiia con regoi IF- ,alt ri president tie ]a Do Pat Ale., ,. Carrel, -suit. d,
cle ,intemano Y aplauditio. ,., e j% incog del Imcnibro,', PU50 in
is Italian se. produce, If 6nics, media do devokerli, njuic ancientol y aun llpi,6 a eso it all Parsee ter so respoes a prologo quo cormenza con esta tie- hri ,.-tq.t Tr -nno-tt-riidlco. Is fidr-il---iiil6-i6e----i-EaVairdi-d a on medical, It Into que diatlia- oti-J.-tecrics del I.e. Jcan- fI-mj,, a Ins -procoo,; -Judirtala- _c1aF266n_.-IEJ aular-deesto _11bro __ __ ___ I I
rtncclis, do qm: ,. I .. dre; tie que habia no religreern.clas laments, lin Minimas
" ha determined Is gratitude y l Is tinica forma de responder a so muslon. I I~ Q- el Gobierno tie los Estinclon no Is on friosofo. Es so
grande. ,orp.e.,n.nel Pa, .
&fell- 1, nridart Pic I lesia y It column cle agasajos? Do .hi If 4D4 del ItWi.o-, Dt ahi It ,Dhs d, hectic do ser grades. on Ins ultnm- I_ ,rins le advierto true larrobjim hombit tie oncricia. Una giaii p- .
te cl so tempo Is pala In on toA 1. largo del inmapo, parliendo del fando all !a Finlay.. El Hombre, In so verd.ders, luga, Ipitr "Imp-a so his ob.orrad. no -m- i-dc pd,,II otientics. orawim estud,"do 1. nuilec.l.non.isruigurdad clisica In la que It hombre a quien las Is expre,66or inglesa- En effect. la medicine cubana, s tonte. Y otra on It ancho too P restigio y Itegem onia
diviniclades del paganism otorgasen If privilcipo las rn clicrzi cle Cuba, minors In el genial inelligall orritemplando a Jos scres humans
tistimil. do emnprenderl s, No
do Poder ourar It cncrpo. to u 11 11
iteloitm Is daban faculladc5 caloilica: of crisis representative; la Historia: na glo' Armonias I Yproten dis II o ,scr del m ll6dico
para slender Como Sacerdote It aincia, hastis Is rpola Ins universal. He loccloo bien el Reverenclo, Padre Hot- parse on cosquIltics'll mill.."oll,
actual to qm, amba, missions se-enctientrain a6oluta- [ad., do 1. C.mp.fii. do jestis, In -Portar, coma hiza del campo dN observact6n riet
mente diferenciaclas. el million. Jos disciPulos all Es. styli. Ian imporlantes ariccedentes on relacitin con el I El incendio tifica", ,Modcalia do filosofo" P,It o ]as conclusions x clue Ilega Por Octavio R. Costa
culapio Asdipuls, ,I Jejano into de Apolo, a Ins de exceptional clescubrinciento dc Finlay y ist heroic Ca-l argon It titulo He so ob a
Hp6c,.tI,. poo int., at 'idimilt de la isle or Cos. on participation quo In los trabalos preliminaries del .is- del "Teti Cents" ,,,, ,,, clo ... Iag, 1,,., ell,11111, III] Y Is ha flegado at midica su dw a] m6dico no Con of failiogado puttodo moment han disfrulado del reconsocinuento y la ma tuvo on groups do hijas de San Ignacio, pertene- Im'. I 1, I' Pla. A..q,,.,;ealmcnte codes Ins de thancesurnse En do inclivis. I, on
admiraci6n do sus ,ent'larles, do 1. estimaci6n del r.rat" at ,lustre Calcitic, de Bdin, clIjindcle uncil ion tie l7scres hure.ce"t"m 11 d i.s son erection, porque at two tie vivcFa y picardia. Uno
is. s igual que terms Pero at election
pueblo. de la glarificacitm permarente He Is Historig. l'or Gustavo E. UrrUlia 'I 1.1a.r.rorm 1. del i1b. oiln 11.111 1.. sa, do encle tie 61 distriancente, on
ucip. do camilmuclad se le rin hay que relpetarli). hay que p.gr'.
par cl sabio subano con Jos ejemplares cle mosquitos mento hills .do alle is tricogmia de. to i crivable servidumbre, to, hay que guarclarle perenne gra.
El .,I, d, In nosedicums. In ,,,aIa III t.,a,, repfe- p., it at, .... odes. Estos clatos del P. Hurtado -hii- pe re, n,!5 lucid, y hay clue acardarse dr PI
,small Inical quo so DEL hi I ,, do tabajo Importante num6ri- del hombre. dip: ,,, Iit. so ads. "I'a"
" Is "a par', a d De .qui so heRecromig I Pa,- If di. 3 III dicienclare Y riencI
liendo del coralnin del h.mb,, trinador dishriguidisimis cle Is Compaiiia- no stills is I I Zoes'. 1 ",",,ii dllalemsslte- Eli so Past ]I o,,bia a la Ila Ill., lim
. 11 a quedar cle5vallclos Is- clue ,ada enterrineclad tal que elle senior, del medics, sabre tinc.presente. In mica genernso pecoma expontrites cle sus mis clcljcado sentimental, Nirnen a enrictuccer la copiosa bibliografia del eximig 1 1 que Is 11 '. , tabajadares tendrAn to simpa- %ariaciones, cirl suldr.,- at ,,,n:- los demas hourclores reside on In cable. t',crc quicto leinim .r. so.
,an cemuls, mas tarde a on mismo ocrurn. un.s crechoo camagueyarro, sin. ,oil ..... i fall. hilic.. c, di. ii i come licrobles ,-.,c,, ,, vice,) mosgi. do a. ellnew Inverted. :. Ind an. ,_h quien dcruo con,
"unni-I cmouu: ,%lend,, 6 ,Ida. ahvia, It d.l.,. ante In ignotancia a tozudcz con que, VIc,,. so megis I 'Te. Cnl, ,,nocional. LSo Jos inclemoustA Will. eIda y. can ,I P I 11Y ,,,,a del
I , onto, con todos lon clefectol caer on ella; con to clu n or,. .. trustesus, y intlear .1 supre- Pass~ limloo.,
hacer amiable la mu,,i,. La Ilia ,II,.ima tares, it ,a ni lcl ', I ;con satin sulbsidio7.iSc It, tic,- so : I a Je do I I", .1 1. .1
- I am va or de Is exisloncia. ]a pro Todo esto on to quo da a] medun
_I a Finlay la patrnid.d del denicubrimiento on It ex- ,lccspehn de sabourie qmrra' c, t ...... inilre to., est otes centron, qu ]a o of!'.',1'r"%' cm1, d" I.s pie ,Ida, .I -phl. .In esfuerm so mcgo exceptional So to -I,
ratichco c sacerdol,, 1, milstorenro. Is glachador. rs tran)ero, fechas prmisas tie Is actuaci6n on tal scruido 1,111aii, do 1. empi-l'is, Lruc'. on'm lit, of I
Paladin mcocilol, on diaa d, -- Internal, co, del gran cubarn. ,larmda par cmisinuo tie todoz ,,, .Ia rt,, ,Irenpl-mo do I., el pi-estign, c q.c .cale irIvetilics. fie. call c,,tI- emind. ,I dice tie
mildris a prejusgar It Iume-c ,,, !,,, on.pnis tioncl., do 1,, Carlo- .,rl li ,n .., atand, do com- Un P,_Ug.. cast no.gle.. 61 slue Is on mundo aparle Prtnumns no )a de ome.did.cle, an, ,c defiriti- Ila& A Ins allos officials sefialaclos Paris boy In que mle'v. d quo put a arr.)a, a r , 1. o2ro'.. ada I, pierld-ms r ..... tic,, H -dle. So to re ungido tie presligiat Un Joe -- heincommi. Im at 1. it., ,I
significant. _imo de la, ,.,a., olmentales: el suefio. tj c inaugural, parquet y edificios conzagradc s can- -stigaculn Judicial. Incra. its It zonaisral tie q
alcs,-.. ,I 1. 'n"'J", '., .'! ,,,,,i comil terrill-I cz1o lon' fil.s.fic, L. qn, a no m.fam, I.- hombre distinct a Ins demas hmo.
I nou It Padre Fejjo(, hio ,,c.,d.r brol. estsich.d. mucho. cono- "'. I~
,aEll. on on .11li. Paa ,I, despl-dw7 a ,us m _, t d H secretes del cuerp,. cd,, St 1, do noun. "Alla
,oliego, In ,i& innums ,i Is tol.oll". memorar IA gloria do Finlay, y a lo. que leagan lugar lmplejidad del problema ,,, ,I i(,, .cut on melpr.d. primal o ,od.i c.s. co.- & a, as loo clue poser y que on una ciericia
or I a a complicada mccancit do 11
no I, shd I calisma. It ritpi ,"" I oil' I! ol to
De aloi quo It hombre modern so haga con frecuen- co hospitairs, clinics y sociedades cc h.mInaje .I or ': d,,no del talent. do nuclo sultaran con I or con. fuslologirs todo It labsom .. plvillgind, p,,qe truilh, -ndo ptied on poster on astr6nomm, ,in
unnicaso mercantile y In actn6n official ,, '', t- del Tralsajo doctor Carlos Ciecto dia. In 1. saia de espin-2 sontern. I-hsz.. y trone on us fun-. on instermitill.. on cl.noll.
cia Isla pregurna: con qui paigar at sacerdote, care, m6ablo en si In It die clue se It be dedicado, ,,,nn clue tic ....... y resel- L ,, ,iias, Dade It ionic. tie m- do ,in commit., in election. let I] pro- mean, ]as f6rroulas maraltIl .... on mitninilusta. Y ninguer, do Is.
'comirports., .1 Initiation? N. hay joya" ci ofic"o. !,I nos lodes In fesicio cordial, haciindole pressure a inarcha f.c.ad., I 11.1 tramit2c,6n reglamentallic I 1.9. do una "Historni cl, 12 Mod,- tie In salud y Is vida. Ins ,coms.
biencs materialc5 que hucclan 3UpIiT exaclarincritt to imIndio do est. find.le ,,, cm. -. do m, plof .... do 1. hgue exit Posican quo ri
U n ,,, ar,,d2ei6n do jorarclulte, Par 01 No importii one so to comidert, mod lonquistioda an ]a Focle-e3tr- midico, In, millions to general. con qu6 otra, tiernpos mfJ. in a ba P. I "! o '1 todo In II que slempre fue Sections, Handle se zalicitat tie tat impotent ante clortat fataliciades clad. A gualcittera tie mus, smn.
" I" P Ile la coorme croulacitm ontre h,,I,,,t . is he,. I, sioseread, Mi- ciencia do hay on profundro 29"- En definitive It homb,, Is mor- res, polar do an sabillciri. y he,imponderable rxicil Y Pl.f.rottelad espirituales He gratilud, con qu6 relerencia to fez quicre, JIZ; bombers inarsicipalis y to, del I I. i. def Trabajo. at nuevo ml d"mrsomo Jos curanderris de to- to[. Y tie algo ticne que mortrse. ta par action de Ilia reflects. se it
determinados scatimsentos de gratitude; in parts deter- rectierd.. co.erei., .,go all .am. la ccial- doet Jos silos. quo (..I. hiderms Per. coma ..to
. ,.,i6n !:I 11 alclnmnll It ti'MP- Palo ofividsily 1. .u,,- polite decir con'imperturbable 11.1.
A;'jrrmo ruciliable" del Habana ,studio do frolic y ona resolu- p a r a fa% record Is lovestigiscirin It of hombre pre ere a pronera. turalictaid que I. im chiflad. P"o It menclares; I& nice parte. no i, Tj cjemplar quo marque Hire~ ,,,.trca atem6micso Ins code- par aperreada but dna. cuando on m6dice. Par onedicia,-Uqu, sla.
m1nal Immintica. era 10 r,["Illo I, aptas para que 1. imis ,,rias nos tie Mporrates tie ex rucentar 1. on una quit ra c la salud tic- snompro Is on pi6dirc. P,.f,.
I, a pe ne quo sentirse, con d- perado signal. on hermits, tie ciercia qcob a del eguro contra incen- _I, ones- laboralls scan resuellaci las dolonotes In I., rose ones tem, ,P mansion. pegd,, sullocind.. am.. morece repairs. anglarri.rit., E, ,I
dies, sits equivolos g implicarjone, 1. ospiritu tie justitia .social He PcrHmcctale' tie Ins inif ida to ...... mont hombre all quien todov depends,
Y .tr cmrnclo a lads, ello la gl- f ,-nt. do ,,.,.,,, I 111all"I'll ,.I..c,3 Los no so In. m voriLddu uerseqaucl arerr sm 'I ni Co., to] ,emn he ,.dumrn, ha, q. soE f e m 6'r i d e s c u b a n a s risadel Cielo acababa par reinar I -jeras entre p,,rt,,. pa,,, b,,n ,ada, -nque .so ha prigilosado mu- temparlo com6 so talaclor. convo ter ol r, I ,imin ,I
. ]a Paz Con ratios y Para tod- Cuba ,[I,, So ,Ji.lia,.c la, practlen, If mag. ocip.,c do em-ar-i, ratio, sirs ramble quo Itc.-a !a, lo"a, _,
1833-Sa :6 IT, C or a ,_ I: I,_ Par Antorn. Felip 'if Pat. So,., cominamtknu, M- khora on siniestro 'tan c ,iac, 7 o cualcIuirr eslab(.n 6, I., ,oc-- v so enmonx.r., -I., ,In- males y reslituirlo at bienestar ft. rectmelLtal ,advi cu,,I,. IsIrite, 1.
III Ca:LI' .1 I~~ Ra- - ,am. Ost, clue In la '. I 1,-- qn, -oc Per., z.br, to- l1dis recot. sat .ra
, titegm Y 60 chorale, Y not- c a 11 ... mica puld, 11:11-11 I --;-- a .1 million E. Isle I-Pe" 111 1. T 1:1 o ha
... l M--'i ... ... '. f"n!"- 'Especial P-re. 11 DIARIO, del salbadir crigiii, una erlost:,e l pno do un. P.IiIc. H I 'o :_ do 11 .,,I do logo,, It c c.S'r' ','p' "..",'- '"I','m, da d. Pa- ll. par. ,-_6,
dad.,. 'I ,.c con s" Rana
P.c ,u dsl,,',, .I ., 1, 11, amorch, tie forgo In I sontido rejindicador P-a p ,, el c-1 onto espontaneamm" mollectiont. So once to It v In cilia it do los I
'I ... 5, 1873-Segun acuordo de la Camara I es on g, I uJ r .. clue cost 1. mol.r
.,,.- ".; 1, 3 tie diclenshre on jd, ; I r pa- L, h'in.""' V 'to It so pone toda Is elp, o"I'lo"15 "I
do L. Habana comorC12 , ran- El Is El it,. del .Z' ian,,II 1 1' C _27'e, trouble. S.I,.d.r -tmolidrd colto .br re%;o -a do at no
1. fill, I .1 ,11 1 11 I ,I problem. do dr-r.p.c- -- .., Tal ,,I alett P.,d ., I, I s rlll vsam Pal ,al rebeldc se to rinde par core- to se victim %,zibl--,, una
. c Be"d.-ju'!.,pu-,,,' pentims ouya trarouttirlticull drn- ,, 1- esp., tic,. c,,n Pa_ o", ,nt,-. i or. 'anos, P in So postra on recreou, I,,- feel". del .fim. pet. I.d,,, I- cna,
n"'n C,,,,., , !" n I I el ( -'.g.ry ,I 28 He ob"I In, .. looll I 1,
"",!,I I p'. la pl:nnelenne 1,l.d ' """ ,.clld,, ,, f _- del "To. 'Ws P.r d.ndl- y .1clig.ncul's -ra, grnuilrc- bom el h..bI clue ,n,-.Il- .1lemn.s.or-t" slillc,' In Prer.
- ,. armU or HI,!,,uc,6. I y -, so- % in orso on un2 lailacar blarica. ne gratucid halus In PIrcon.
tie itro I "_ do Car rpi .I Tron mill.ne pesos tie p,.. , !., ,equ, to acluallad tie mot, i. onternorclacles cpse '. .cc retribucobn
,,,;,- ,; ,c!;,, : ,c ,a %81-:, i, (;-- p,,n, ,,, I.- I's do C65P,- did- ,,unionclits puddle on ,,, lb,,-nn, polar do ,as prLscrip- qoo pro I malorm inegir.. clue
di. 191"i. he-'d a I~ ;- A1111011.1 It, it el , I ,, I L, -1.1i.1111 i-19c min 10:1,11. c,,r b, cool-l-LI, ,ub,,1853-El gom-,id d, (*.I,;, __ - Ibl4-Lo, ,upr--ots del "Vu,- ,h.Wp..r. no ,,.=,,.Itr. ,,nitelicible v Par 1. initial Is
. risn empre,. -'n i, --s ,vspI.cJ- r ., It ,, Pa to" true P.lab,.s casc ,..c- ecit. do q-I lodo es', pro,.
rtan g-c, ,I V"'," ,,, Ca 1. mnh Com try, . I ,in, .1 r ... Ir- pold, ;Z1 ]Is 1. locim. del Prof..., Ustio Y Iliac hegemonia del medvc
Is -I!Wid. I- it,,,, J ., rum,'cI' r,-Ib H., per I del relliabloolementncto tpr.ht-- , te conducir a on pr.grc,. E- ,, nr ,mbo.Zo, on P'li".
..Nimb, ria a u -, ,, I ucha comia- hay quo tener on til.r. .-.-core nioa biiscoomm It p .g.d. pro ,,, I. 1, .cc,. on r- relari-ii- P 1 clue ,I heretics de hoy .ur, coc'modics, pace no tratscrio tie somplemente maglm. Los md,,,, .
N .nmol .d,- )i, Prull q- A rpegios L_,Ico 1'. 11 "" "' men ' I "'s" a to ntcmccc no, loop. do 1. sued dreirle door., Y es. I, ban crecon It homernue q-e
h.bi. ,,d,, n-,mb,"d -1: I'll . 11 1%11 1 Z'od'o r'. I~ do sell Pron la dea I a control _o rcm ia 'cloano El -- --- as. Joist. on to Pais In clue se tu: 1. sociecim d edn. clue ,I,-- J, ,,;cibido con granules te't'j., y cmJal.h. .,1.I frrurolc n .sh I memo M
it septic, ... del I 11 Trm last, del social "ve - '- Lonly do c ance. a Car Ionia. La I tuna Is unp .......
. 1 1160- arctic P ,d,,b,,,darl, I ,I I po'. If ftimcf. ista In 1- den cle, del turto m go tie- de vem que adelarita mil.cr.,oil, A .ad. I .PIm. clu, tilt ,- .I.
I"'r %',%S;1ng B i'l i '. -Iliol- elta irrale
C-nd. ,I I ... Is. 'd' 'a .. so ,r Jos iegitimos direct., P ensam ientos luilliva, clas que moss irrespeturs- merits, greciess a] mfue- do to,
'riltionion't I 'nic i, acude presto It doolor,
," 1.976-MA.mr. Go- paia a in. cian en tits hora a [a Opinion pl- ,Jos con Jos capitalistitz -Y Jos s Idad. la cordialidad coilsocing, usur hambres que se camuggr;m is
. "I
I i S former .1 Gobi ...... quo his blica aigunos tie sus %oceros p- f do on samto y .ofi. cl, ess- ,.-Uga on y .1 tudil it
-n 'I go ... a tindtr, -t, lod, ,I cmndo llbe d 2 not,,cs general. DE JAIME RAILMES e I. e 1, a
I San ileg. 'Los Islonal dV. ten'iamento. one mancom que tiem, torig surname, y I 'ustarom
run It PlelLcilwo Poll, u I- 1 11 Is ao9cl' ..],.dcr malat;ituacion on Las I_ dier2n dar pie a mucha ourd, ,a l.flt,..c,6n In. 11,9.d. a ILI Hay lanabires Un ocepaid. tie 1. It cubanso tie acem L sors. Eg- que Pueden 'is,
I rja tenet relation con
t,,,dI do la the it do I.- [as- 5 ndo nombrado socr- cion liable .. rout-ad. del mI,,a- I quo I.ige fronts, at Nlin- que vers. y tan diltraides de India mj.nt- do .,.I,-d' imics de III
ba Eactim. mop..t; ... 1. I~ llc ;1111 -,nd. ya It pa,,,.,[, ,a,,. do 1. Go "I a Pa '. que do c.b.o., y ,I rIpl..t,. d, m- 11 In Que no Ins More rivaurnecte. quo Illeminair balrec_ Y Cuba se, biim ,Iron p.,c,, Z,,,, ayud, toril jares relaciones ent.e abreos un genumo estadista CZp2z tie In no oyesido It Incurs del calb6c, Y .1 arricirec, sce It dice docous, Y --.as lopiresen llos do ,51,
]join. In Tnadad ,J 18 ,,, _,urel,. much. mj.,, 1695 del Tr.b.j. 1. .ctu.c,6c do traLa tie cannecL Eaus I. 'do ciclacia- Hombres que ini-t,11ze, y
III, .b.ii do 179 1 A or to. do Ig ... A ,It,, 1. d largarrido tie tecapsinad muY ,I _ci.J6g- ._.-et.-rz-- ansd
13 tie,,, ,tille ajgun P I Column a lovalma Ma I- patterns coma aliclento para la; V 7urd -partiest In litigin de nerceaIna, se IlizenJoass ficil __ ,I -ylgquc dice mucho. E3 que .I--.-Yq JMP.'d"; c2tjarIT' 'e: Gornes y Amon., Alsolo, inversions de capital cxtranj
P- Bt,.oC-nr Cisco~ *'El I -Fs on buen "minicar I dn,1,, on, , Is lattice ,I
y I, cer_ ana evilaboracion general con la idea tie que todo esca I. at onedicto coma em mundo .p-- d-utible. on sailbir delvelado
11,6gareno Eserto, educa- (-nd. ,I coleirion. no,.,,, I estp.6.1 Segura, on nuest- Pais I ima pugna sectarna to IjUe a Profunda cosilena. cc que no hay est It, En It homilies, de Is ciessem ales-le. hay que
it c I kirnef.,tcr, pa -- Fun- ,1 sl b.neirce' Desde otro Punt, do %jsia. p- I s par igual his de beensfiroir- It musido castle. sma, to que bulls pero de la dencia que tions, que cia tie mrs randuhjabqu, _hce
. do ,I lic ........ I d, C.m.g.,y 1, -,:a a! H-m, ,ii,-a ]., poor,., He "' "' I uu
a N",,,,;,, ,, ,, h q, ci, 1 ; it,- Ilia ranin-a l, ,won.- y scloormss. %or land c.cino human. tie la una digniclad in c a I Los -e. _, _i _1 -- -1 I ... 1. _1-1 -- ------ la In,-- L, -ba '. ,,I'. -rl. bnln c rnilnible con .- I que I I Y no G.biI-..qu. riespald- M pecragament. fidso socturesusel. 'T's. t q depencle 12 vide, 11 dicia, esbt ma tumen cumou, v I~
Arlo %--XA vxontca tinhanerea DLUU0 UE LA KATUNA-'Vlii rcoleg, 3 de Dic. de 1952 Cr6nlca Ridbaucra 5
En Sociedad Santos del dia Natalia Bolivar
Jui.
sia Cat6L1-J.J. frnl idnd dn de d
Lalaiudn inju!do mitrim-o Art- fidEl 25 de enero la Francisco ler.
-ow 1. -fto Boll N... A,6st,,,,,, pa56 d,, fki.
Eslfleldldlas tioni gl dauna_ 1 14 y A,6.teituf. cas t4urit. un, linda,
Que id as old, te. 1. as. ,ars 1. q.c i-p,. L-11c, iin 111.
Ificna PanchIt. Sdiex Muctan cc to nuwrm cr6nicAboda Gasch-M ora a del conocido lariats doctor
de Solo.
Tacnbl dilta
Sitar in I. ,Ufi r-d!n
Nr Luis de Posad Intel- tel "ciar Bodas de Plata
Juan 1, SAncheL
Entre Ins caballeros: C.a. Ind. fcllcidad cZb,,,.by T Sociedad Cubafla do Estudios Musicales
Ia dftrernoi Pr"c'p B"J" & Pints. boda del ruis alto hoa d..
rango social ,.SVu Ha cth'e:to Ia nrot la pctru Ics =sjllos que so iniciar6n
UNz quedado fijada par balle F P ucidui inatrimencial. El doctor = an-, en el rn de
einticinco del entrance ines de enera, Ia Jua;I de J2ruco y de Santa C
141- a el domingo Santa cnigt y d.-I: d Fltr" Ruiz. mputado odon logo.
de Ana MAria Gasch y Bascuas. figurita tin 'n" me grarideza de FApaU y Vntil asiongs, Elm Bod matri- del Folklore 14, ccl Cub no.
"ando altaimente apreciado en Is wde uestra mejor sociedad, led Zs al Conde de San Juan de Jarni- -dad illacljrlha. D:dacttca de Ia Lectural Iiiu calC debemos 12 "Iflatorla de 'Las muchas ecritirstularioncs ;_ Adara6s: Ctros C= s de Orien =i6p. Pe nia,;6qlccr MtusicoL
belleza, hija del amiqo tan qUCTido Josi Ilearallian ubarran" ege magnifire his- A
Gasch y de su gentilisima esposa Maruja bascuas. En ceremo- itorial Publicado con gran Wit, cre -olrion m este din Jos espouses P& Calls 17 No. 1269 0)cdca) esq. a 22- TeIU- F49U, Vediado,
nia que TeUIESUT6 gTal brillantez, unird sus destines Ia. Linda vi... times. --Bode une Ins suya. .1 cr-illa.
Ana Maria a Las del correct joven espaiiol Alejandro d Co. el clinitiligilid. annig.. colb.. Tengan un din feliz
I e Mo- rador mu up-iado de este veri6ra, hijo de Conde y Ia Condesa do Mora, de Ia alta nobleza diro, estiyde dias su hijo Xaxler, madrilefid. Atin no se ha escogido Ia Iglesia donde se efectuarti ) Franci I no VJ11averde, conocido ProIa ceremonial, pera si sabemos qua habrdde ser en horas de curadar public. Ia mariana con misa de velaciones. El doct or Ernesto So- I EJ doctor 'd Trank.Barrers. two da, rrd, el estimado caballero V su elegant y bettisima esposa Lo- nuestinz me reos javeries mi. .tu16 Larrea, figures altamente estimadas en nuestros circulos so- dionies e Inteligentes.
! El doctor Francisco J. Saravia y
ciales, se encuentran de nuevo en La Habana, desde el sdbado iledn. Abogado itiven,.le less que ailltima. La sefiora de Sarrri que estuuo primeTo en Europa y br ... le, I ..... .
Javier del Valle. elerne.t. ndmds tarde on Nueva York. donde se reuni6 con su esposo, re- dWmo en nuestra socirclad par an cibi6 en I atarde del pasado lanes, en su palacete del Vedailo a caballerosid id mits amistades que desearon darle Ia bienvenida En -am- El Rvdo. Melee Javier
Ausenclo, director de las "HiJas de,
pafiia de su esposo. el querido amigo Antonio Girau I ter y de Maria". de in iglesia de Relax. su hijo Antonio, regresci de Nueva York ert di pasados to se- El dc t- F-eise. Javier de V4125CO y LI.-te.
fiora Dulce Maria Milagros. Tan gentile e int=resante dama se Javier Pkrez de Ace""". anug"
encontraba cqn sit hijo Antonid-desde hacia scis moscs en Eu- timcionario de ]a carcr. dil. I. ropa, donde visit Ins principates capitals. Un
tica. CHAQUETA dcp-t,,. J, f-el.
el.
clocto Frank Fg.e,.a .1 nele.. en.. con -p.W. N-1AL
Contintianse organizando festejos paTa Diana Garcia Pe- clarion on afecto
Y Jos jovenes J-- Caballero. Ja.' Kp.ntr, Del 34 .1 46, 26.50
droso, Ia linda seForita, con motive de su enlace con el doetor Jorge BeTuff Jim6nez, concertado Para el dia catorce. Do., i cl c.
nuevos agasajos tenemos que anunciar hoy, una merienda quo in
Un compaficro estimadisim"I MCCASINE, -pctadc, d .....
le brindard esta tarde en su residence Ia seiiorita Margarita casa. Francisco J Perez Barbosa. a cuyo cargo ratii Ia mformacl6n cl ca'.. _,oochl'. c-dr, -ce, -I.
Sdn chez y Sdnchez y otra merienda que ban dispuesto para Puerto. I Celia de Ctirdenas Yda. de Morales y t.e6e d. "n-la,' Dl 5'-- .1 10',.
manana Itieves, [as j6venes seiloras Alicia Beruff de Montes de Completanclotla relaci6n de Ins Ja%-let un simpa muchacho. Javier En sillo de preference. traem" a Ia cr6nics el retrain de unit de Ins Oca y July Sisto de Beruff, hermana y hermana politico del Arelomaruz y Montalvo. hijo del our_, -h- B. C y D, 10.95
novio, reppectivamente, en Ia residence de ellas en el Reparto ride amigo Enrique Argorniniz. dam- min dhtbigtfld .1tralint.. y b.cal.dosaa del riond. h.b.n ... :
Tanti esta de dias en esta fech2 Celia de Cardenas Antis de Morales, cuya eJemplar actu.cl6n en el cargo Miramar. EI pasado lunes, fecha en que cumplian et pri- I corvel Julia D Arguelles. ex jefe de Presidents N.eicmal de Ia Liga de unions de Acci6n Cat6liew Cuba- CINTURON de pA J, brc-u
mer afio de casados, Ilevaron a Ia pila baustimal a su adorada d, n rina v actual Director de Ia le ha valldo paxa que So Emincriel. el Cardenal Arteaga y el EpIscopado IAOL -Ad, y
pritrogtinita, Los j6venes y simpliticos esposos Euciatdo Bonet y Havara Militarv Academy, y su sim-1 ,Y,n ........ 1, p... an 11* 1 1,eable,
, itico hijo Julito r Ia L A celebrada el stibado y domino filtimos.
Maria del Carmen Real. La ceremonial, de carcicter familiar. e p En xn J.61. P-p-te n-c. J 'l-,
. bra de tanta ne-idad c.m, 1, 11-pederia dell Cben efectu6 en Ia capilla de Lourdes en Ia lglesia de Ia Merced, re- empenada desde Juice afi" Ia senior v(ud, de Moral,%. quien con 'I ;ota 3.93
cibiendo [a ne6fita Las nombres de Lourdes Maria y siendo :;us Memor(midum em. d c g-tiles dice- cle nueatra ocirdad ha orrard-do par& el pro.
padrinos, sus abuelos maternos, el sailor Vicente Real y su be- .1.. mane'. dia nueve, tons Cu-tarlon Public,, x favor de em Hospederia
Ila esposa Clara Alfonso. El Habana Yacht Club, Ia aristo- Social que e et, cnstruyendo junto mi Sxnturi, de n uetra venrRda Pat....
crdtica sociedad de Ia Playa de Marianao, celebrard el dia diez en Santiago de Cuba.
* uestro, mi., dcstacado clemento, r-orrecin durante Wd, dia de enero, en sus dominos, una fiesta juvertil que estd Ilamada RECITAL:
-En I alon de acto3 de Pro- Ia., principal, calls de nuestra capital, W, -mercl- [as industrial, etc, a tener gTan 6xito. Trdtase d ela fiesta de Las debutrites, en Ate Mu5 u, al a Ins 5 y 30 en demand de on Ilion, par, 1, H-ped-, del Cobre.
honor de las hijas de socios que deseen haccr su aparicion ofi. d, In ,it,. d, Pcesi- y P.- Seri on exito Ia cuestaclon. 10 2LIKUrAtel,
cial. en Los salons. Este event, que par vez primer efectuard .jc a o les, per IIUMnD5
un club elegant, dard comienzo a [as diez de Ia noche y est"'d de 'a Escucla de Derlamarodeado de infinitos atractivos.
PONCHE:
-En el salon de aclos de Ia
Anim -sarios inipciales parroquidad, San Agustin, a
hs s ccs Ia tarde. ofrecido
Un grunn de matrimonio5 de rta ariversaTio de sus bodas-Bodas de per el patronato del Dispen..riedad c triple on esta facha ancs Flores-, sario-escuela "San Lorenzo"
de casadosu -Tambi6n saludamo5 a otros ma- honor d, los medicos dei E-sas M edlas finas
-S.I.d. en primer itirminn at rimoncos que cumplen ci tere ani. D,,pcn9a-. I.geriier. 32' url Gamba, PTesidente versaria -Bodas de Cuero-, ",,an del Country C lub de La Habana y a P-en y Ma'u Calvet ederica RECIBO:
-D, I- ,pi,s- Victor M Pa3U bells elegant cape Puso Jr. Maria cle to, Ange !cs dilla y Margot Valdes InMartine Pedro. asque telan. bon erez y P2chit. Alvarez y P.q. in quo, usted se pone con
a z tante. en su residencui de
to felicidad. sun Bodan de SAndalo Madartaga: Almendares, a las siete de
-veintm6i fos de casados- Asimisma. los j6i7encs
- elebran sus Boda3 d, Esmlte Gaetano Toclaro y A ci. c.,h,. ., s- B.d., d,
2 Fr cisco Rodriguez y Rosario Fer- P: ta
--djecis6is anos de venturoso enlace. 1: anrt.ilias est n
el doctor Francisco J. Sarabia Lcon nfindez. Jorge Alvarez y y V.,c &a FUNCION: y u in teresante esposa Estrin Aran-,G-rcla y Dwiderio Prado I, -E. el "Auditorium-, I s go. vic. G..zSl- fc tc an I -od.
-At octavo aniversarro de su rn- ano & c ... d-B.d. de Algodo,, nueve y media de Ia noche,
lace -SodU e Bronce- llc ,Ian asi- -Per ultinc. s.ludinon- I I del P.trnat. del Tc.trc, boy m uy rebajadas en
.is on 1" am- con is Ibra 'Estuve aqui ura
me los in es esnosos Humberto bien Jovenes matrimonnis Gus,_, A Particrra y D.1r I d, (76rdo@. v I,i,n Suj_ Bu!tamante v Maria DelGutl6rraz de Ia Solana y fei:a Me- Neto y Artgon. M.ya L6pr Nl," SANTOS: n6ndez. -Fanci
,-Los simp liros esicans Fernando tha Diaz. que relebran un ari-sa. Hit." see Javier, Claudio a nchez Ma ia v Ana Maria Games rin mas de aus boda,
in I Oferta del
y Mart ez Pedro. festejan el cuatto; A loons. felicidades
Mi ov" ar e 0 e s Su Mefdico, persona de gusto...
So fentiri naturallinente halagado a] recibir obsequious
Como 6stos, Feleccionados en nuestra Secci6n
Masculine. Porclue todos ellos responded en disefto,
crimodelaic, on colorido, a esas characteristics
Lle comfort y cleganCia, Je distinci6n y buen gusto
que soliciLan y aprecian los bombres
"I mejor ves[iAos. Seri, pueF, un acierto el
obsequiarlos inafiana a FU Mbdi(70.
Scci6,, M.-Im. PI-i. B.i.
Zapatos AwAlk
q4 .v le clleslan Loy sar
MAGNIFICOS
Dos tipp de media, ambo- importapor s6lo13 95 0 Err npgro n broun rojizo dos, eat n incluidos en Ia rebaia. En
teiidos do 60 aguias y 1 denier,
Ein rof0crzinc, Eon )as Mediac firlas qLIC CAMLSA ae p.rt 6.
Cualquiera de esicis models -Whilphall" Seri ti-ted nccc ila cuando so pone 13-!- food. -.1, 6,g. -ol.
una excellent adquisici6n. Ambos de suake "calf". en Sandaliaz Hav cuatTo tonalidadc-, a ro J,1.,no, d. -r6i]6-.
bl-, 6.50
hormas que If aseguran comodidad N, descanso cual miis clc antc. Elija un par de
al pii y le garantizan horas y horas fle caminar sin cada una. para tenerlas a mano on Na- CA,1115A 1, ligmolestia. Del 6 a] 11, anchors C, D y E. vidad y A ho Nueva, incluaix e para celd-ey -.ac.n peqycA.. coni
Regalo Hoy le cuesLan mucho menoc. undo Poa- b6c., carmelit.
-.rd,. gria ce. -.1. 8.95
Peleteria de Caballeros: Planta Baja Aled;.,: PIcieta Bai.
-aim
PAgIria 6 Internacional DIARIO DE LA 3TARINA.-NWrenles, 3 de Dic. de 1952 Intemadonall Afi- CXXIniciaii mahana sn Conrelljci6n Homenaie a 'Anuncian Ia reconstruccii6n del I Aillualidad Internacional
i l .
[a "Amei-ican If"ater WorksAss." planted Rontualdo de la Cuestal'
Carlos Finlay I Las elecciones del Sarre, 0
,Sets hilereswites potiencias nibre los problernall,
del Figuir serfin presvotaflas ton la ciluda reunion en M atanzas Ia toria irancesa,
primer vic
Ell I!,s d, h Sc -,hd C, dI 'll lojo do MSfnU 11
ba Fuego (-it inia carpenteria.
.1 11 P., I., -d, 1- d- ni'd, fi;ula ta co, I i ..... A-1a, I, la Por Jost& Maria Ca!)o
11 B-d-luolo. dil"Itiful fi,- Penall a till loarigoanerof
l dII I A-, ria. cuando -no'
1. 'fiala P"a 1., -,11, &4 rl el-cu, del P-sad- do- de ... lict. ': -b"
pi. -- De5d, lAz ic- I I l NT NN7 9 d 2-r it L el 11 Sarre ha da- Alemanul occidental. ali par. i-cca, eI
o- d, )u, do n. -t- r-side-ib' .1 Pj.,.P.,joo -,jo F-udl. 11
, d, Pal Ii
o, t-uo, alld, did nalahlo del 1.on jefe del jcb.erl, regional J.- i6i, I'a
h..." li.fi-I Viet-ar '.as mmb Ic !a o'-..
c I- d, li, C :I I; qu, del G..;en. p-p de In d, Fa.ci.: -D.-aa reih
nird;a oi a- i;: lo S,, 0, 1. ll- d, I il 11-ill ...... 'I I, o,, ani., llf. Ell Cut,,. r uu hujo-, I lii it".1 d"', a', 5 L -ul dl, -, M d-Io, cK,6., c;e k ritenel., & Pariz. 1- 5610 no' d- qu' a toFill-, d, 'Iu
.:us -los. ci s debe ialro- -2a., 5e lo,jj- ,, troi.r
Unn- d dur-5-, I,. -, do a, Co.. h insi.tid. en f-u- 11 11-1- a...... ei P-,ri-- d, 1 S. I u li, I din I I "'I"dol r, Ia ui d i.P.,1..c. q.. sc I- k,"'. concrdd., d- Con el'. -5 d,61 P-1,W;,,
c ]a Iuifui- Emperv. Para Franco is tiene ell zredil Eup-12tv-, poncon -nT12 el rearmed !yjcoj;- d- Al-11-13 fTu'
dnf En ella se dflu6d., prjnp.lm-1,. ellli li to ii-g. del .1b.1 del Ail-*.co 111- '4u- 'I P"3'la -111
wo'l, d"I -a dl, In sancimi a todox Ics tralm de lo ull-ol aft l 1111ire dente di, Ia Asiorbla N-ur 2; rif,'
5,,, c, I", d", if 1 ,,N -I:6p.11s di -de 11- I
Franca Y I S-c; u.. de
ze-s" I as -P"' .,,a -1 1 p.
If S.." C., i r J,, qfj no puoi, -P?,,-a, o de
lo, 4..i fillj,- facie. el que con-ede los beneficios del -rbn a Iii IV
1, lumbo d, rl pfjblic Y. por comt4.jcnt PI.Pcll 1- a ID;8"- T;.c.d. jerc!lo curlq-- -'a q
ou I q- h,,Is :!-' --t. ham.
sr"o- A 11' a di I -iia Ill -Itiou III cle, Im tern., r ... t., c h.1l.b. I. i Ti.tiiid,. P.r r die IIE p-pi., P.:,-'- I nria
inli--o 'i, pl, sit "c'. fr. 5, hba
It. 'd opucsio, I ro 5 qa Ia
cin uenta ahor. que incurpon lai ad- ii, de In reb""do
I jli u, 'n"I it 30 1,, -h -1 g!6 I slatema 4ranc !. con el c6n 1-lerle %oilwen terado
......... co I cle In,' Contra Franc!. p-b- Icz & Tmnliz.
,a ill 5 11 s Ill la I a0u, I- mccias berieficioso per igual a Fra-12 Y R Ia re
I do-, -ho. con 12S III- cons--tes de Marruec- de Indocininia y, en cielto crtidEll I'll "In ,I hr'a lullbili". gl6n carboniffilli. Se ha di -per I.a Est.d., Liid- I
a o a 'I Pur, I.c-d, l P- s. I cc 1. q.e c-tcz flat., be-fo..b.o silt- nt, ij tit.d d.p,.d. n c
-p m db .W-rio, q.- los la pari-L;,roirme, m- d. "
d- Iu. Ia economic francofol, ).I le i t' J.Ihna p., 1. e.- armada,. El
':' I del Sarre s.1i.n mai a J- -Ha
r, '012' RI I., C LotInt ......... n. d'o Ill a Ill o.io- o., ""o In
per.odito decia. no ha to"
d'', economic manteniendo 0 actual eslae, d, co- q.e P.
Fl qu, Ll..- -A & -1 --;a -b,,,
d, I P. pr.,Ia
t-ua In lod-) ll a 411 --d-1 d, Ia Rlr-!a ... en
. ;ao,- ia a a Lz f- del I-nd. quI 1- 'Lz cli a I il-I
A 1- 1. l, 1, o. A t I I.. o -ilholo in-, ,di,c adl -1 li lcoi no hall- ,
n I G- ., A I. I arre gaza del pr ... lep,, qir. n,,,: !u hlbla! d'! a!'. f-s q;uIp"j, d F ne-sitad, de o 1,-I d( I d" 'as 'llo-ACABE CON EL que",oad, s, col-a
If" If huo- Q- Ia lod-1- f-c- ii, u, I
L ci
cl, "i - -s ol 'ilif"
-io Lo" if 11 1 :Il-ulo in bc olh .011., "1 'd ; I,, a I- P-1:
"a ul 11- de oud.d,
,, : !I I If N of
Ia kollal-nd, :' I :P I. .... 1-o I
A S M A uu.1 f ,',b r';i,, n If Ilao-a Vaoh' 1, u P'; I I ...... c C ') lan"oll l I ij-g I
, r,, I, d- A 'o-dil O' c u i,, u, oil -.1 11 1!,, -- "-ad,
'I bilnou'l, d, 'li ."", 6, C..". n. del -.o. d, -i- -p.-l 1- 1. ml,- a"., ;
dau"n F ill il, 11 ..... ..... If, !a ji tria pri da de ]a IV Repooica uf '.I d !;u, 11,,n1l
EN POCOS SEGUNDOS I ",',: o," I I -,- -, ln, l _iil ...... "a d,,d difiil L"F ,l), .a E ia, if, ., :ill I I ",'I
c
"..a Ill 'co :- Oil, lIff.
ilwado ,, el panolanic, flauces Q, lon I I 11T:,a11Z
a
hall 1-1La Sa Juh?, Gonzalez. de Card-as. roq,, al H, Ia A %V W Alm, .
stintliv mas grat, del iti-liado dc -1
di- foul"n-I S dlt,,,- do con go .-as. In- j,o, L,-- I, li p-a S, ha 1;,m 1. ho Qu, c-!c' 'a
I' I 1 11 lb ,,jwad fs cc 500
i-tras In, d bart I., d, I 7 d, -r-wir pi q- Ia o ,ffi,
Ascza. n",11 P"" 'r a n,,g,, ld S, hi- a .... .. c, d-li, -ii,- ,i p,:
'a ... a Nigilarit el aeropuerlo ;lp,, h., .1 .
da In, of, o. oule-do -ffiua.,ro P-1 1,c P-lel-d, o. ll-, -11111- %,1, qu, -, d I -ull.clu d,
pub Co.l ai- ..y do= lie R. BoN cro! vI S. 1. 11. illoou-j. q., h-i. usa de Im. painful, el con-jal del AyunLanclento 1--r, I- Wash-, i ,,u,;,
p ,I Pic bl."
I F I- d, La 114bana sehor Albert, M,rtinr,. al; h, a cu- da g 1 a ..... ol-, 1. s PI 1
in "I lf' I, I, 111, l- 'i" ell 'i-i%
,d 'ued, I Asm, on pe"'. If,, no, ;i, ji-i li,
F11 or., IF, 111- 1., al 1- 111a, u ';,iic- !!- b,
nic 'I lf"o ln,.,dl R"I" ,, u I a
I. as I gd..-c M S I ", I 1 111.
:u I le; il,.lld, dp I poo- i % I -bil "', ic lc 1-1 cu d, F-ducador I on, i c,
" d ':' ns
'u" i ii- de lo, 1:-6n dfil-rit, etra.rApd, d, I... ...... i"i 11" .1 4'r ii, d, o,
i, eil- 'I. pa-go"l-, l d, aq.,l !es j-- h,
vd, eapl-clikolm-, 1. 11- 1-1-1 "I'll I oil,, I n e Pc.soenle I-Il de I- E-d L:-- at
,,i llilr- 1:11a -a dicil-, Gia, B., a! -,l a-;.,r o uipt-,
bsb." En Ill -ifi-al Ii..t1l; dl' pe.1- IW- !1 "if" d d-I., d, l. ial
anductos -ptrato- :1,, coccili., 1 1 -- 141 1 I'll, i a, E,!,,l,., Un.d- bo d a d, lri- -d
,-,f,.p,.d ce.d. onedl- Illi-b-s del cor dn oi- F, ro, -"d' tlb- 1. d
hi. u 1%1 lior.
ff-nwa sw
did pl.pudrell. M- e 'i. Vol d
-.1 -il ....... d, -,-drui Fdo C m enzaron los T&nic
"an -ill-do, 1 'a c--l"ou 'ic'- 0 0S
..b ....... d, do. Solidarizase
, A J b,,, ,, ii "" "'"' '" i---
f,, "I d- 1. par. PRIMERA,
uifl., ,, , 1 r I ;l, I A P
lo": 'an p J T-- Ri-,: %I Ia F.E.U. con
I! A, de Io- l-05 P ". E --,
Ii l Ill a pch rmda, 11;', .I I"do )-I 1,.bij- ,, l, -i"r lie a
,n"i 11 Wadili l' I Coi, Ell, 1-Ir
Allrl rl... po ,il a h,,, I, Ia coff'- I'a Ill, div, ..... 0-l1--a
Ili P, Artuabua de 1- s-cio'Aid 1, -d ', cl lif, S--- 1, el C 0 n S e j 0
, b-, d, !--', d, 11 iir- Ia Ia !adc, d, a,,:
19, ENSALADA IDE YEGETALES Tom6 posc*iOn F-I Dr. R. ",- I I qn, 1. A-il-lia, F--- t dIiI1. LId.
Romero rollio fifillar de V, I tanfelmada rn ll., P od uIl o, ';,, -dil
d. I --- Sale a] liaiiii a % ersionea
f-d" M A, r, pl jada ) r ... nm1rut 11lablhd.d Adli,,1.11oliiiniva" en Farinavia ':" 1 ",' I i'' i, l., T
,l G i", red tioda p, ., -- 'I ,,,,, a u a ... ..... mt 1 1---aci- d, -5 miemr, ii.-i(lera inexactas
pl,, q- a I, I, t"', (Joe CO
N E X N Z dc! ol ...... ...... Drp it'[," I
m-to de Edura6c, Nlunii- d, dii,. Te-a Ia ENp-e,
I I I '! di'll'', 11, 1:, :,,1 'j, !", 1. ii- C. 'I, L,
I, if" 1 1 I o san'll, ci--Fril- Fit.p"Ientlold, S ..... M pro o :
-l, p -p, ld- q- IFa i a de 1,f 1 11! 1hri I" te 1; 1 ill.niHpill in. c, d, Ia. Af..
-1 de Hill, did a,,, op-, c..re or
-11, q., I-c, prop-t., Y -d, I, pr idnei. -all d, lolumenls de lor
-h F! d, fav fill.
:,I, %I, -;, '-f :- dl! ado on Ia P, --.. c,
para toda ocaskn! 1 1 '1 1: !",a 1 e,,c,,, de Agr ra c p"
I- J, ca A ,17ia !a
PIZ ;iri vc,
Fr, d, T,,
Fix l -,c,11 -1, c
I-P" o
d
"'I" I Pr- 11
........ 'c, In' I'll pill, T,
Iti -ll ii l i, d" Ii- l.
1, of f- ii h I I w, T1 of I :a Rp Ill" 11cil, d, A2F.%.
Cuando lleg.n vista, inesperadas para 1 -11 h-11 Ill 1- 1 1, W.- 11 o, F,- J, "i, 1111-1-- -Vl, I 'i'an
reunion-- impr-isad., o par. P25eos C... i, Seri atrasajailo lioN el ,'a""' N-u,, I -,,for M E- ,c,,,I,'o If
pestres., Ia Fn5alada de VegetaIc3 Heinz en SVI-A lltle ta Ia primer ;'a H, 111"-, I M, is
F Dr. Aniador Bantlera ..... ent-ld. al d, A i. lopifii coo-5 1 1.111puaIti-oneta es el Plato ideal para del-al a., pie(lra para Ia Iglesia I A M., Da-Fill vI -Ano rira Aria,;- ill' 11 "' ,
A Ud. 1, cons.wrafla a S. BArbara H, IF 72 ha c, 6A I I, Ia Lr-- iad
Pucs YA viene lism para 5-ir. i al- w,"', I., -6:n
;.We dr -j,, III' '11,l, on -ullo-dl lli, d,1 lli4 1, b a z d, do pl c.
En,-W. de V191t.les Heinz c, c... El R, P.df, Ar-cli- "ti, a "ooll dir,
La d-. -A mur a-a-, I d-lor jil,'-o G-: P- I d, pebi. ci6n de leguorthres y veltellies sclectoi, p;;1-,o P- p-lil, ill A.-I., Band-, I idad o n,,,- 'o,
d, 1, li p-iod- -1 oil Ill, -1 'ic d,
:-dl -'Iccl 6' Tl,,,,. ol, f I --lrl M"i o'c-11-do I 1-1'l as
,,I d. M.1--d A o To,.
comado3 en cuadradi,.,, c.cid., I mezclados o" "IT a i,' -1 perlu,con Ia exqui3ita salsa m1yon-a
d, Hein, o ",),a
L sela en sus plates de cni 'o-I. q- i a-fa n, a.. a i I*n aupo d, -;I-Y -J'il d, A' i, I, t -1 1 i I a "a 1- 'o,. 1,11 1 1 ribucy Y
como un aperitno con rehanadas de ca-c -n.
It, .1. If iiiIl;i I-, idj
o con lechuga. tomatoes o riban- De I T ".1 ;-cj '
cualquier mantra 1. Enslbd. de N cgetales on"jill hah .-dnill 'Sefoti(141 ilia llife'la(-i fll
I, Hei i- 111fc IL;Ral ill' --f- I d- r d- 1 1, lie (Itielo el Sellelio jlej
Ili_ -Y 1, I-du rf'
Heinz cc Malone- en u. Irl Paid- I ....... Sr. Guillermo Marlinuez L' -,fijd P
cll' d,
"a"'. d, a i -,li,,u1-a, h-s dela aid( nil, y
'A: d- i -mp- ,,W o: a ilio
p,. I P,;I. dclfi %Ilab 1 11., 1 lu-1 q- I, lund-t.
& 6 C ba, a Ii", -1,,, Guflir II If" d' FFL Idill t"', I y qu,
j P, l'i, d, ula P1 s119 ..a I"d
P-c, -ba Ia ent" I., lo 11 e.
Til-o If li panic
"ii, ""a If -M-artin lilesa re(londa
P 1, a 'd ,' Cel,
A"ila i lial"I M, clg, diq
load,, ",:a s0hre los rui(loo; molestog
P- C-t6tuil Nll.
Trn no, 1, 1 juton Ell rl I w, .:.-rd. I P Vida.
D IA de l M E D IC O I I d, d, 1. A,, -1,, dr Albild- d,, I-,.. .. -1 i. M- IfI -,.d,- 'I act o d, la 11, lro-- del a- d-d. -1- R, dos Joe,,,.
p.r el ...... d, C'fl.. 6 d, 1" 1-, Poll 1.
le farro. I"'a ('cl- I Ri"d,
. ..... d,.Ir In
V-- ve ...... udad ,
I" r .... I, -.clor -r- 'hi la -F-5- ,w-d- -b.1-,
G, A' I, F te, Efr r I" tawn d, 1- 411 -1 -11F, p,I ro r ........ I Ile,
d, iil, A.,oI4"r-dL 1 P Ia ,.,,rd.d hp. d-rrP,, dt,.
'I, : :c- A .... ,rl, P. RA-c, I a t-., d..,.p
Nos uri'mos en estci fechci al e- que so le tri- G cf, d,I" d ,p.rt.o- C- f, I
.I. .- Ill d, -f jllo H, Grl-- d. 1. Eo.,on E.pe. 1,, -1. -o I,, ub,ur- li, 1-bil d, d a,
huto ci lci-(,' cise M6dica de Cijb-i, i riLnejcicla li-i- I l -- d, Rc, P d... y Me.d- f -- N71 ,b.ll-.. -- d,
F, fl-, de 1. ftad. Eltnllv ; 1- 1, 1 c1l., q- inc.t, I d -- (-- ,-o
U.ol.,, d, N ol I, - i- --,, M.r L I-,
E c .Fioak ,:P DIAR10 .,a
hor en herlehco de Ia qsai,- d :nerece riuestij Fn- R' 9 E I c"' Rl .qgd s -11lud. d,
IN Z ,,If L. _Web,,, FIn- n h _mnd;j condo en
M( s prolurluc) lespeto.
(SID 1669
L P, 11
I m MAY0,4"IkIse E L S F S 0 R
Saturnino Rodriguez y Castafto
PURI FOOD anno HA FA I-LEUID0
Fu qe.pue. de reelbir Ifta SIntDil SkIlazel T Ia lloendlCl6t rLpall
57 -1 Pa.. h-,
h.j.- hij P-il!ld, --., I-- :, a I 1-rar,- 6b.11, ap.
1-ad,, pe- dc d, Ill .-pari-7 "d.- ho- ,. C--- de C'l-, I.- q1.
3 de dir-b,, d, 19.12
ENSALADA DE VEGETALES Aurm Mimnda India d R.diriti.l.: A.t..i. X y Allitell. Reolrit- y Mi-od.; Antonio F S1116
Gutlerre,; Ailfunl. F,.6 ..dei,.-; doellur Gemro Fernandez
HICINZ
Pre CIA. PETROLERA SHELL-MEX DE CUBA, S.A.
DISTRIBUI-DORES: 4 Infonia 16 -- Ha 1- 2 S it Alf 4Z 6AMj1i0&
V a d FiL d ek 9833 4; *855
J. GALIARRETA Y 11 1 i FUNERAL HOMt
"M o Cxx Cronlea Habaners DIARIO DE LA 31ARINA.-ItWit-role ,, 3 de Die, de 1952 'Cr6nica 11abanera Pfiglnx 7
L z soh4do a
d1*St1),,,,,,*da clase 1W;ca...
-DOS
PRIMOROSOS
MODELS A
DE INVIERNO
4%
Cre4ciones de fridustri. Nocionat
De ex6liell I-Slil() elegancia 5o[lresalicllte N, calidad ininlit 'I kle. Lucirlos este in- ... ... 1,6- 61,- D-1- 1.
vierno es atnbici6n de [Oda nitijer que _1sabe vestir. Al i- Ir 1 iinz.id, I- oniji.
n--i" I-enn.
J,,Jr I ,,6winn, 1 Mail. 92602..D- q- i-q.!.d.,
firig.id, ...Ui., nnbi,nt, del rn .
do -to itAi.n. Rl.ii-!,t d 1,
Ed 9w..n-.ucgr.i, y B.,
cli-rd, pial -ol Air, A-diri ... J.pru.i& o roia. U
5-1 .8 en-A,, RESYAURANT-BAR
'AA'. Def 3 d S
En .tA fat. del '"Ib. 'e..' In ,fierra ftullu.. Alai- 1-d. do G- it. I t. .. Ideal. d, 1. ItcpkbL1- d" r Gr .,San
Mar( in, odor. Pedro Pascual Borrow y walk- Roque- Y 1. ci.fici- It Pon do Mors.rucia., Olgo, Va. do Gotlewron A- or.
Glone. die Domain. IFdo DM: X-raii.).
h
El recibo de la sehora Alsina viuda de Grau
La espleadda -dercia clue an la da, Amelia Boffill, Norval Rivera I'm- No ta lines. "habill&r" a ,eg,. td-tha R.ie.g.e,. do Unwell Quinta A-,rla dot EvInn-LO Miramcirlda do Garri. Conchons, Solnem. Aia Ma,,aa do V.1ma. Ofh. Rid- Pufi do Quinlan.. Obd.,,a Me- I
UC
P.'a' I o' 1' '_d-t, do 1. Rap6-1 Diilv.ras, ,briz do Do rames. Y C ... In. -, d, W,6. Z,-id. Pifi,,a rl,,Ps (VEASE El, FINAL DE ESTA NOTA:
bl-, d-1- Ri on Gjau San Martin 1, ald ll- a Santa Tom-, 01 C.'ra", Guni-ol. do Ga EN LA PAGINA NUZVE)
so abno sy, l. "i nn- m, is dcltlairatra,. pi-i a -ib..
ae b. 1.6disiono, Icin 11
so n.mainee. bi cilia ,dadrui Paulitia Alsna viucla do Gran bdnd.1 y rentilrnimun, o no j. ens).r. n
q or .......
senora at. G- ALsuni, qua ticat. bi6a st.b. do di8 9 5 Descie ]as son, cicsf,16 par wqeureo1.,1a
gi.. e- r.. c ........ r... no in
par. tcslfirrmniar sit, aloolost a ]a se. nora viuda do GLILI, uy balls fl,.! F l."s ulhiq y na !,ow. 1'.. a rdir, re h'J. on
is. s1labid. -i, ad. ban
siclimes
,,as doibi.finddo tuo, salc5n prin. PRIM OR0505 VESTID05 DF TA FETA N
cipal, Lis c an an el on
made, y la blancas an el patio I
Alli no chstrimi-- a-as y 'i"" Para Cmendicisd do ]a concur 'enet. que disfrun6 do agraciables numerList I e.s, edirc, ell., Ion f,bcid.s per as, latin'd, p amstas tan aplau.: al id.. Fo 11 Ittan 13-m. a. Tres Joyas de disb'nci6n y iuventud. .
P-chis tan in-e so c .-ran ,s past., b ... d, to., y im
poneh,.
Con el mictor Ramon Gr a so 6San
Mcir i as iar viud dc an !aten n y Is seflo diam I It n do cialn, Francisco Grau A
Iicc C,,Ir,, ,, lbmn ircii, do ... o negro: Pepe Aguoro y Polita Gr2u muy balls, do ngo tarnbun. Raman 1W
ran A ina y su oneantaclora ewR a Avelien Castro v Tata Grau Annea !qua estia on falls carmelita sot.
Zuy olog' ate aba tarabicin la so.
d. do ran on 1. q., n ch-mrs"- in '. ajo lejulo. locto negru
r. A radii ii is tan .1g.u.sui,..b as to
;.ad s at azar entre Is n merosa a,, AA' Def 3 A 8'J current
111. B Del cglrtpo do matrimonios. prime.
ramente, at comand-to Salvador Me minded Vi Inch y Elvira Vident.
Plant Baia El comodoro Pedro Pascual Borges
y Ra not latched, tan balls. DlqAm,,d, For"Andez y Delft a Garcia, doctor Ratil del Ro.,guez.Guti6rrez y Ofelia a arr as, S Iva. clur SArt.h.. F i n. n do y Morino Ill fin. Alberto C ruall.n y Ritn. IFanclrz Marcan6, dotter E-Ii. CuSEAVAOS PIDID15S 4 04TWO1 Estels, Andreu, y Luis A Calls... ... do y Felipita Estrada, Joan Beads y
3c) .... .... Juana Luisa Agilr,.
El general Manuel Bonito Y L. is etches, con teal a n agro, ru n y a trac.
C .52 AfZ El doctor Rafacq P borale'.Ali
n- I so blunda y bella esp-sa W, a Vical Logo.
Doctor Ramiro de Is R- y Mar-a elt. do Arm,,. deride Jorge B,,,,,, Y M a, is Elan Mimtind-, c1ciato, A-, tides 11 and- Y Ildli, PA-11.,M ad orubtel" y Ly ... Enn'.
teric, Z"rillr, C I
beet. G.t,6r YzCan ,h i.1aS,01ga1apAIJordlecin SAnchez Bolio y Sculiah C. ,' tro, Rosendo Espi y Maria Antonia Moral..
El doctor Eduardo SAnrhe, Alf.e. y a,
su intarc sarjt pass Mary Lan. denies.
Dr, Guarino Radillo y Anatolia Al. I 'arez, Ram6n Arrachabaista y Mar-,
FrtsCan1vo, doctor Armando Piedra, y Pefi It Fernandez, C6ss, F.as y Ana Aristides Agiiaro y ikaaa do Up t7'd at allia, Enrique Aguaro y Tor"I Caret lo, Carlos Pruna y Do rita Called..
El midistra 'conseiero doctor J." Man el Lcur. C_ f
Y seflora Mercedes H, dalgo Gato, qua ventia elegantemente an gns
S Dr. Pedro Sabi Fernand. Bridal Salvador Fornande7 y Estrella Sins, Ca He St incer y Ofelict Sknah-.
Y Mr. y Mrs. Yuan. Entre las seficeas. Lcilitic do 1. Vega. Isabel Perecla viud de er.s viud' ,irrq
Amalie Canada 2 de
Carmen Brat6n de G6mez. Elsa Leon do Aguero, Carmen, AgUera, viuda d( Faes, Sarah.leter A it ae Fernandez., Maria Julia uinLan. do Lag. Pe-i
X
LOS CLIENTES DEL INTERIOR I
A
PUEDEN HAGER SUS I
COMPRAS EN LAS SIGUIENTES I
I
LOCAUDADES. I
Margarita Godoy Finlay Ille. do Cobs Agil- R.1.1 I
Dotads. do gracla y belless serlba hay A law anholaclas quince flow CAMAJOGY Ea,.J. P.I.. .,3 Buna saii-Ita oncantadorm, Margarita Godoy y Finlay, hija del astinuado ..Is. Carlo, Goday y do an aspon.. is. getatil. Margarita Finlay. HolgWx . . Al .... ...
Van cru.chos Was., y c.nrr.t.l..Ian. 11,varin luesta 1. Cid,1106118 S.. F.,..ed.,6s
'al '"ativ. a 1 6 09 0
srunrila Gday, 1. q. .. do... SIL Main led., P166d.
C. do AVIIA .. I A Ud. le parecer6 incredible que s6lo puedan costar I e
01ro Canasta Party mahana Flow del Nis . M.'a 7,
Seg.. he ... .... tiado. mahann 121,entil Cartel= de Lag i S. Sidrillas s3
J. 12 n on qua "m"'sont do 3 Igo. do In Vegas, 3 Na, 34
eveb, a low tres de Is tarde, se ce- o a. A- En Tafetin Brocado. Con incrustaciones; de bliflanticos y perlas Vcrde. roj o,
gio as am,. 're. noce
brarA an of salon do ou nfinI&I do I
3,s del cu. '. ': "ta'o ard.mi2t.. 'do
I, La lanneculada. cadi .'na '.- 'I. '_ 0"It"ves.
blecrente, ol Canasta Party a hanefl- fancies Para continua, no m. SAYS1110 Gnf. G.,ef. rey a carmebtat. J49-633.
d I din, all. qua gic d ge ftlc,
cio do asociacitin de Damon a a a ra y a. par I, va B- Saya de corte acampanaido. Finos adomos de cordon. Rosa, aZU1ObCi9(!. #49-635.Car diade 1., In ag,, Izccd, a fiesta deltmificuria.I Via.dalasToon F.V.,-.319
rubl d' fintit S"6nV,".enr.d1cwp1rl a '. a ciburidtarin low al clients. Collett Mi.i.. Gd... iglecia de la Merced y qua preside S r 6xito. olives . . S- man C- Toda ]a paxte superior esti bordaida de cord6n. Rojo, oro, azul o carmebta. #49-634.
Nactmientos FI& Pedro 24 d. F.bHcm I ist. ale Tomblin al do 111i1ftit&8_A,-.ef. No. 29 TODOS EN TALLAS DEL 10 AL 14
,,ago d lifsel. .. linger. ran 1. otor tavlcici :fih% Ban$$ (3--.1 M ...... Is
Tr,mohIj-uuR.,aam- do cuuU6 an dicIr ow, or
al' or am. rigo y Mara Gladys Puello, esposa del se- lialin Is Brands uj.
asposis Bertha GoAI- fior IJuan Maestro. 1. .- diA
Ngfirls 3 Crtinica Hallanera DIAR10 DE LA IMAMNA.-MMrcolea. 3 de Dic. de 1952 Cr6nica Habanera A fin CXX
GI,, d, Vdsl, 0MIs F1- 1 d' El I)r. Juat, 6151"10
La Hora Santa G- 019- FC-.I', GS., C Idl- UI,
I Ad
1. spill. d, I.N Rd- Mail- Ain, d -,- "
cl, I. -blali Joe, _.Isr I cle"I', Jon d.jC.:s.in, ,, el C.u.ty to L Cs'lill"
Hoy, DIA del MEDICO s"JF, y media d6 IN Wd,.7i AlLaMr-19
de Coell- d' He"..
-t do 1. Il.r. Santa, polo --t, C-,- Vndc I de -F-b-h
pisr cmcslldio a los Cibillc- M-it-ts ZA61- d, Pl":,_ 1-0
d, lis"ill- Ant g.., A I um- ..... P
S R.- C 1 1,
IN tedra saRrada H mag- 8 "6NOVEDADES Al:d. Cab- d, 5-f, L-rd s
,,d,r lld,. P.d,. ..c1c, Anitica, I, 1". ,, It
--a'. -Zli. W r- or- Vcd.d%
J I. 'Iendr. I, Id
PA R A su del Junco. Alicia Ortega I ro"_ dtMn.di Us, Is, P-W,
riche de honor solot. Mario Tenesa de In 2% dI V,.
I!- Tcalles de Lareag
,on -d'. do, r
FIrew de bit. I li-.1.
Partin
H O G A R 11.111611. del Medics. el liorten. snarl, d'!
--w-c-1. So. S--. J.- '6dr) DFp,. C, or, on.,
us ponce. In ho- SIM, Gonna a _- a'z J- -dr., de drh. D.p- tirr, D_ de i_%Dis ;Is A I Te.
,n, ii.. 1, Ein IrIn.,
d,.:,
sf., d 1. WpI. d-lod ""o, VJ-14uci
........ A dii So. AM-tn, c. Profela
Ps, 1. Aln-d.- R.-loi, cictoc. D.I.- pe-z L,,, ,ls-risM-q.c,. de
(:Uc- B-c- Te-a C'bj coinitht tip/ Country 11- B..ct.,J.lj,
T G. cle Pilet
CV: ; :, ", ide re
P
d Ing. ullisso,
d, Rslcia Va q,- de
's d -I,,d S
,:1 'J'Al r &. DWI- L snL. dr, Rob.m..,
I's Y.la.d. F-a.d I dc C--t,,,-. M--' PMTIUAS
-s Isl Nrc libre I. A H.drigue. d, Ug.ld. C.rrill..
EEthe, B.c.U.. d. Casan-a, Marla
oa ; de p ,, 4 clIhoiarnn de In 1 !! !TR O
del baidll Is J.LL& n1s;1 AP."- 1. larviscoik 140, otp BelaiNceart d- Fc ;R. cle Ar-.
os 0 2 i An. R. G.-ilei d.
jqooos de (Ii rdo de Hkaock" ll rpwnN: Carlini rosain it Mors, Aukka Core do Wft", Toy" L-1 E--Ih,, 34ontera de Lim, calmordw
P Ctinf. Id.lis Sitichira d. Morales P-levelfis Gr.c1,1. do F,,I- it, G-W, Teti Li.b.ri de Esesesa, y 5W. I
1,,",,hll sdl rolita G. it Plasoncia. (Fato DK Karrefio). -1 is rill !qS
. Ik 'c A
1,- LO C D.Ice M.,i. Carnp.r cle He,- 3 nwres:
--'-6 D.. Cancel. d.;
, wr I A Chaco. En. honor de la doctor Julia Elisa Constiegra
i, Ma I d, Jol 9 senorias Mekev de Zendc-' caranvoilis
$34.50 on alto, pass C goiters
Mu, 1-i& -,,116, La doctor C-upgra. n Is que Isn -mr, etc. haci6nd- ElIr. L- d urcdirl' I, 'I NI Its- Y 11!,cN,,1,,NNX,,r1,, P. de 1. -tIn- so, 11 1.6 p1la abC..-,.,- d,.dN In 'I vopaw. h-n-, 111 1. h.men.j-d.:
"f "s .1 -'t'l ds.w nini.,- InotrId d..sa Ic- y CruUna Con-! M onto
1 op. d, "n.
",s." N, pa- I-,q .I d Be-1
liId, r C C-,11. d
'I'U % 11 13,11- 1-%do, 7Limpara W hiple Y hI't ]'-', lj ,lob
li,, I %I,,Iy d, Be- c Y-M -A C-Iuy Par st., bIdge, E I. Mi d a_.Ia
--t- dc C--ca-,
1 111-tal Y
Esict L.6tnpoio es con unn M "ri mstha G-i. III-- d, li-,,da.
'I" d, Gnb,,
"P.'s d'I
c(""hi de Bl,,,,. LA CASA
...... %i H A, ".1, ejsv ,i d" dI H;ic- d,
C PS v v thh. ". Vlliiilobo, dc N-z-p. d,, Iiwo d, Ob- P-)x.,
c-:ii-;f e o er e cs ;4,i,, Gol,-,v Blai-gs tha Z H Bey, Z la Ju I I- d, PEA a Al. C-a Q-t-a de A,,
11P.- cle ni-t... 1.
(7sIg" de M,' PElli FERNANDEZ.
P, n loss I Ad, d, L HsIb.z I Ic- G. F,,hi III-- ciocTb_;':s
G p- d, I j, I, d, I Ej t., C-d d
a dd, I
R-, cj, M Bba A- I-r- If d, Mrd- I
de -h- 0 1: C..ill y MNr1_ G -s d d,: d; ...... d
'M 'd I SALUDA A LA CLASE MEDICAL
md.rec!,'. bllocc pc,,-, d' 's
n do P-l-,
LLI-i F( ,andez de Al-rez, Mara
),,i In tr, .1. f C -N., d,. C.-n T ,,SM-1, l,,i! I d, MsWdI M-1al- d,
C-- ."'Zols R-J I- E.- este dia, qi e el pueblo de Cuba dediIWM;s,--, Of'-s C.It-dl A,
i 1 :Cv ,7,q ............ .. .......... $9.50 vc, G, C-s"', d" jNIIst,- c i ci henrarla, expresdndole de este modo
N
Boinbi!:o Tefleclor ................................ $1.20 d, a-1,1s, AWis s I d, P,::, N.,-,, dI L- su compression por los sacrificios y desveDIc'. s ,B- So%. ,,Ig,, d, I
N IMhs Vfisk' I d G 'M- -d. d, os en alivio de la humanidad doliente.
I; I H, t "I", ob., Y .... 1, Vil, di d,
F,,,, F- s,a la., como par
A Fi-- Ill E firma, Gonzalez C' te in
D- Bs'- C-1,
vIgs, M, tegrante ce ese pueh.o sei une a este me
d A ff C., reci o a ql.17enes consider coS, _!I E.s hl- d
OBISPO
c,,,, G-t Msd- n o paT:e esencial ae su piopia existence.
SJ" Te
4 UfSTrA v FPAS Ib1,Pij' fNVIiAh A Rf ,AQ Y A, -- d' R I'i
F d,, Cs "Jon d, M- A- I- - 1. C,, I a
d I .., c, I.. Cl 11i, i.- R- Nepluno 617. Tel.: U-3322.
Al-, Mo- I Gs
h-, ..... ("I!, I ;i
Fe--d- 0f1ILA 0! .1
E, s P d, A,
H Analis Rodriguez N i-vz j_ 1- d, iI-d-,, Ill.., s
Opei-ado Nil
do ('s, d CAd, %1 i
"I's Ca'd-iii. In I III. te %I- SI-art WD-ald r-, 1 RP PP. Ps,,- tiln". I I
1- I,,,e,,tcn ... t,. el Mich. t P,,r M J M-Ii, I la M, d-d jda 1. sbi-, I h ,. d
F--Ar, Al".1- p,,: .11c, a. 0 1 1. ......... 5"g,. I Cia P-11 -7
a 1, A-5 T ls- l?,-, -.d,,:,, I I- w,
de C-1 I, Isid y I Isl I,-Isb ,- M, Y M- W 11-1, 1) 1 1 -., RIs f-, C d,, L.c'
1-T g, pl t. c.. d, 1.1 Pi, F. d,
D-nls Nlst!
p,,p-NI-., c hsin
lh P. a itc ,- scra sp d,, "o, ,
1s]-d- d,1 W,.Y-t, t,
,j Ps de a fiancee.
Lo, IwIgw "'? 114 tix
P.: Ill. fi-rain 4.6 jitlid
M. A v
D-I.- S-,, d, Is PIIi, .,It -L
g-l A G-sil.
1, A G ... a],, dJ y d"
(71"111h, II, d, Gto a
h. 1-X
AIIin-cl. Per- C h,,
,b,- J.,ge A. Gasyli,. ing--, FTarri nte Nethol I
LedoncLop- dnci 111 1-1VII
Leon. I.g-c- C-l'- 11I,.
P c i.gcnicro Jorge G-siS aof..;:
Pno IN boda ckil. Int,
M-el.C.- Rom. *N,
de ... ......
101- 1411""rd- Per F--- F XI .&cni- J,- l-, l'i, MEDALLAS
y
11 1 G P. nI
I- ,II ng-,- Ni:,
Shawn K,,,illi.
F r.q- Gar- Al-,-,
w
,lis b,,d,,. xj
. . N-0
11(iria TVrvs(z COnvilez To N,
posada di, Salittis
& U d,
dNr
0 d
h d,
di(ino de su ho(Far... I-d
-NN
x,
qe acerran Is; Zr-d- 1-1a, en que son tradiciqnales las ccna Itz it 55
s uqidas la!:w:- A!ira r; el moment de embellecer ese No T
IMP-11 IL I I lig ,do de habran de reurtirse alegre- s n,s sd-s In No- 01
rne"l, d I, I -' t'.do&
]in Tilt;,dWiiria I.-n le n(rece, a muy bajo precio. mte n1AZ- Blazq .,4(
,l -h- hs1sg- h.bN p- :Is
fic,
r-T- L11,dad y con Is inas tina terntmacsin
J--- qjII 1.1 d.sr )Iy
S, Is Mms 8"
I-l-, & Nill-, 1 do M-Weri. Lairin p-, u cl.tp- cl Wdii we hs's P.R., 'in p-blemas en plav, fl-i. Is s ,nni" I 1,1))a Mueblerja Latin, d
0"IlLb,, dc- de Frigideti-, H.111caft.rs y SIMnons.
cesan los accesss de calor'
a so alivian notablementip
;,8j'sofre ted de calor.
-icsid.d irritbilld.6 Ppin, del 11cantbi. de Ida"- posr qd
MUY CERCA DE DONDF suI
M CompmW de, Lydia Pinkisain,
& slilnia mnspliita n muy rotsbb.
USTED ACOSTUMBRA A IR... .11. MMInot-en f-cl.IN on czac tM coMue6laric larin ,,6 es-d.
Prociroo, UI N. 1. mol.tos I.c., ;c. E-.1 1. G- t. do) 'amillf- d- 'Idn" con 01
T -d. d, ANGELIS ISTRELLA de
Vall.t.1 de LydIA
Zl, tambo ln puede dax morNI
1. -1-Wes y dlot. inconsJuLleo delsidne a cousin
Afio CXX Cz6nira Habanera DIARIO DE LAXARINA-Mi6rcolea, 3 de Dic. de 1952 nstrianern
El recibo de In se5ora
AVISO DE LA REVISTA "PERFILES" Aisinot ViUdn de Grau It, DICIlLMI&RI 3
a sus invitodoe: @I cocktail sefi:dado Pam hoy en ef nuavo (C.ntfzutt&el6.)
I d I Castillo d loquo' 23 y G, Vedado, se celebrar6 el ill- de
laado 6, a las 5 p. m. en dicho local. r.. Me'er A,gRdero y D IA D EL M E D ICO
de Varona. Martha Valdivl In& GonAlez del Cueto Ena Berm6dez y de Ardenu. y N'"A Segura Bustamante. L., -r-111W
Maria Dolores SAnch.z Pessia., DE SOBRIA BELLEZA
Amadlta, y ElolsR Rodriguez Gott& CO-0 co"espo"are
Llild 11 ',,d,,. I Ill. 1, .It. a ,,Jvta, d er [a Ltl 2 clig y oritaideir Marroquin.U I 6en quirto
:_it,, Ily y Alicia C.b.d,, linclas, hlj Emb. ad., del Par,. IN E D IA I V, rglm- G-1cf-, Glallel. R.drf- del hombre.
co'.. 01g. Rair-. FdOmir' 521 AMgrt Viild
Au,
L
Meruen gh.
Cibrl ina-iA ni"" "ucia R@ye !I'. Sit%
ria it, Angors Bolivar. July y nr,,, Sd a che Olga Diaz, Chef. Ms. CIA.
aMarltia SAn hr IN,, I
Seguiam, "I-6m on maracaAllred
Pv S"
L"I"U" Bche. y Cbim- de a evil n rd. Fer and,,. y Juan Fernandd: les Triallarms.
Dr. B-t.1cm, ScIvn Le6n, doctor 4WIP
Carl as d, Arl, .. zfl, ,d,.Ac-t.. c.PitA. 3 .6 AIv.r cl j% tor Julia Ortiz P6,M Ju.n toudr-rs Adll* R "" A di go aaaarlaed$6 W
.,I. Roca Ara mdi'g, Rossetti A W wilaTiles Dlessa GwcixlPed 7 AwLla AfssA Pertlerra, on iwaw d,
alltL Alberto Cruz. Tom&, Brethn eftiuras lilaussulta G.U.Uav del V. le d. Lissuak X.Utd. Aq..t. d, Wait- 7 Aliis.-F-Lud- d. AJerls M I- B.ffill. doctor Ta 7 Is Befialita Hortensts Aussixaspii. (Tote DM. Marrefio).
Antonio Cl rcti
Y it- 1. rmilca Raul R.cirlwe, al-, d-t., Maria C..,t,. Una alegre nwrienda ayer
0 1121-1. minpilin nam-, ir,,
Anfinciese y suscribase a] "Diaria ]a ]a Marina Valalk C-.. I Pd,. Frrand,, At,,
d, o, p.d er, el d,, d a- la
A,,gl A I'll. rrr m lmra. it, M 11, Arin P-lier'a, un. de
fi -d.. del g- nnmdr
El algre y iiiapati.. .,I. -1.ba dle--d. a fe,,e)ar ruan: Gi-n., t,,drn-, sa seficirit. it, fm y d1h.;
d. Wl-. q.e d,,p .... A el d me, 'atme, cle eMi, anes. r H-1- Jrg, Be-ff JInnine, a ce-, e a go
famma, que habrl it, ner In, I rdin e it I. r,
rie so$ P.
,id, r a dreg, en el epartn
.A I t-al de Miramar.
Un :, P,, .,Iectn de miga. cle
f S 'L!"da w rua16 esa mer-, d.. 11- it raime- !d- ,,as In a, d irrl. F. I rrear, anesas de sierra y c.r s I 1,,I,, 1,,ded.r it ]a 1 'irs rI Ewr, a- erm- .1-errimtl2ba a
Mah1d Aqueta de Meadow. vl'0 a Arm na,, rl Garcia Ord6riez, s".1d.,
Codmach de P-te. Go,, I
r6le, del V.11, de LI-6 I, e, 1 1, I 1 1 I A, a ., .111 ldi l 1 .11
com pre "." de 0- y ly e.
-,)f _., r 1 ., -ficrit., T-Wa 111cri.
d-, Z.-ill.. 14-trn- yj
V A!,
]go, M. i. C. ari. E.gc- S.rd;
-9 sl l achez, AI,,d. ., A] 11onras f(ittebres
Air, M-i, B,:,,ql d'i %,all, Becky R.'i'a Mar. I]-, las echo v me,1121 Ton piadoso acto ha %Ida dispuesto
a lg o 'iha 1; '11"' Sa rit. Jeff,,. Fie- or 1, i-h-a. a la igim. del.Sanlri P" Go' Ferran, Fernande6
Valle. M.,ga,,t. He,,-: -1,eb ran solemn rm_ 1-.'v'Gh1.r,: Cuevas y CRAM Palo.
'. el' it.. dii, 1.
1 Maria y Syl- Mrtmez Pi a vid. mine. Ins qua invitain a smuns
Ca",fui r"petable dama Cong:; 191 n NIrrairm v-d. d, Care- I at
ln'suficiente... El Regalo de Hot
/I Dos magnificas ofirtals, do prondas
MUy nocesarias, a procios muy intereunt*s. Noy, sofamont* hoy.
adquiefa un d ial Aprovslche estas dos oportunidades. Mahans 1* cuestan
miss muchcs mis.
Producto de III Gcneral Motors
VESTIDOS SAYUELAS
Hay algO MUY iMpOrt2nte
DE JOVENCITAS
que Usted debe conOCCr a la )E NYLON TRICOT
hora de adquirir su
refrigerator.
AsegUrese de que esta
# (15088 a 4.99
adquiriendo el tarnafic)
2decuado,
Un model de 7 Li 8 pi,, 1,
V
consume igual corrientc que
uno de 6, sin tcner que
ABARROTARLO
adc- s, Si CS FRIGIDAIRE,
no le cuesta M15.
Permilanos dernostrarle
quE cinfirlad de alimentos
puede usted COnServar cn su
FRIGIDAIRE y 9,e
modelo es el que mis le
convicne.
FRIGIDAIRE garantiza a
usted capacidiLd miyirna y V
consurno'minimo, a precious I
a) balance dc todos los
presuptlestos.
Este Model* FRIGIDAIRE d. 7.8 plisspersdle $299.00
Confado a $ 905 a rns,"SUCIOS a Plato$.
FRIGIDAIRE, a 4w99
frada de lar GENERAL MOTORS. De excellent dubetina y en on lin- Oferta especial de preclow alayuedo model de sport, son estox mag. las de nylon tricot, adornadas con
nfficos vestidos interpreW os en vuelo de encaie, tambiin nylon 100
colors rojo, prugia, blanco, bois x100, y en cuatro findoe colors:
de rom, gris y tangerine, con fran- rosa. azuif, blanco y negro. Tafiw
23 No. 53, La Ramp, jai en ]a saya de colors contraill. P. M. y G.
1ASU BANA-DE REFRIGERACION ELECTRKA, S. A. Vedado, LA Habana, tastes. Tallas: 10 a] 16.
Distri I buldsims exclusives do FRIGIDAIREY HALLICRAFTERS Centro Privado: UD-9431
Pigina 10 Noticia, Navionales DIAMO DE LA MARINA-,Nli rcolles. I tie We. AP 1952 Noticlas Naclonales Afio CXX
'Solemne cerenionia el YU
Expres(i hi UNESCO su gratitude Pi--- d,- 120 than 1)ara Brillautes actos conmemorativos Contrarios los naug- rarin el
inscribir nachnientos 7 de diciembre eD Ct I
por la actliaci6it de Torres Bodet eill el Regiatro Civii en honor del Dia de la. Medicine bibhote e a r i o P"""n del Cacallual 1 15 el aeropuerto
El P ... ideuf lrcll, It lin; S E. 11 M1 d, In Rla-!
c in "'Pub"' I I de
gc iscilb do Joe- La c1me rn,6dica celebra huy urw gloriosa Jecha I- rI'dL
Ex1racto de loir documents de la aceptacififin de la firIen"da"r el"Anistro, e Juslicill Con-' Lberutd., A.Wro. M-,edord. U. pl. 1421 di as Pat" que se hace extensive III sabio cubuno Dr. Finlfl to 534 p,,c-,-J' ',-arJeroc- ,"'d'de V aradero
renupciaypalabras de despedida del ex Director tormalizar Jose pe, do P.cl.,,.n_ al D ecre yfraM y so Ayudante, el Capj:
el Reg ta Frasucisco G6mez Toro, se veri
1:1 Sell., Antonio de Giurnarra. Jv- i do, el Son. do 1, Or4isroza 11"Itivir]" d' c.pediente. ciullltileml Par litil Franclall Its A we I R" mar. Carroll y Agra%ote.
to' isu Civil. 'I' pro"' It d. La I flearit el din 7 del corrierite nicil.
.b,.S u I iwil cel6n del 11 rplslabrm par el, ip -u- Lo estiman Halt agreSIOUrlis 11 .. Us. fl:enti, Ill -Panton del
fe del DepartumcnIG de Informilcion ct6a! y en Jos Est.d.,l Mien' a] uu I I I.. me. In lach, a,, Joe hubteren te. D, d, 1. rL 1 fifind d_ or .. de Alsibtjrj a dicho acto el
I L In Division do Prusn do to I.e.te do anspilacnin par. I I nid. lug.r dich., nitennuient.s. ARIO DE a MARINA l.drittims. 5.- Cc.I.W dande rep-b us rest..
UN -ogrc5afdv1.,v Dl umdpr,e,f.docI,rAI1Rrt0 Ile- Jefe del Estado
ESCO. ties cnvin dos doeianoluos auu pi r a !c;ress en
spirltu do Una Romeo ceremords. Para qistir
,,tex del
imptirlitnuos ,, linciall I "I arid.d J. Irrll ,mund,,, of' Apriaelhindeal, Is celebrac16n del at. Pro C.- 1 1. coal bovitim .1 pueblo Jos ftsiuof, To, "I 'U'!a c -so ecaumnico. so a]. cu.tiral "Dia del fill y de Is Medivicutimet. d.Pdo se ire.f[mra. Jos '"bados" .11cp, ,u,,d
let progre 1,211.1i mandifiest. Is 1. pinvi.iles, Gela do B. Castro Martinel. A! Itier.. bo
or y move sus liberlades en Is Jos American.". Una vet mder me honrarlica, el descubrinn'leado d Municipal. Y Eulogio I nddf u"'Jidad" Qku .1 It-,, d, In bNESCO llm El -Rundo documents repodo,, luc Firapir.b.t.d.s d Paid
"im 7 B('d If do. el ministry dc Dde 'e"-. P.'
fr"id. oil I cu.1P do h boy in memorial de on clentificla cu- iscurso del doctor I;ipubfica las aluennosY des d; caldeV I" P N- -1. d11uat Inis pillillartoi do dspodid. del Still., P 'Stras progress Escuela de Biblotmurica de I rrez It, at. residents del Avon usaruiri L
till In Collerlu vid I,.gs in ,loncidir on nue bure. que contribuy6 21 In de I Hesa%: de f'. In, )e.
oeepol.nat Jaime T ... vil Bartel, Ipr_ '2 M p r_R" u In icol d mstonsi6p de Aer.n.
In I I c, "a nerill. que extractrupos a r--n- Pars met,... di, l;tcollin to cioneum en of Continente y he adol ral par el It cC n.b d% ,pr= Jp;.o1cs. arde.l. le Santiago de IRS Ve, N Nser, I'llir
in ...... G, C I do nor to .... SJd_: Universidad v He aQui el programs f
q., aricurnbe In UNES 0; p renumbre univer -nuiestra patriii nraye, land. p.,qu fl
J Ipa de I. ie, m Ci lJ f fas Est.d., Unidos, h f
u,,,6n: I It tie do 1. Rep6tallea. -Peregrincom .1 - RPM KKulrz .uf de In icana Y
...I ad.rand. ou, lollio --ut cu c-Tdondron vI doctor Carlos n my. ,.r,.,.dhbr side consuiltiadom; rd bri" M.Ust'lZ del l
v,!:,, I I 'I', "G, I v us hatil 111.1. bi manchol of recur, V La elmse truldica trials U PueS he FU enel. Bustistri. C 1.
-0fcrobs, It ... JeS as arahuan in jefe isi,
,,ud doa S 'a- I I IF I. If
vI idourn de mi Pat,,.. cuc c I!,' in hura .Iv on qul un(ei oil" do fiesta v Jos central deride clia des Y lefties iIi-1wild.. y -ulas pub I-sal iceer en la Gaceta Ofil 1. Ley-Clirlillit, ran
In "I ". mn, n,,.cl,, in 'italmente at c y_ d.pacuie
d,- .Iolrl'rll rournit I,-, hatil 1 1.
spl, i'"."'n I.- P 'Staturi de Finlay frecul, Dccet. No. 534. qu, to cial
i, fuel grope, de ;teripa de !Balubrldlid L-Dccl-micrit. Ile 1. tart. .. hrateiend. par estaat"WbIZ; : and. dedirl qUepX Rate A r.e1t= ."y',.
'_'svs tri;rnalron ,, i "i Pi I as c= dTfins" '.t Mln b
n I, li L.i, de bibii
giaclas III Prosidenle dc In -Irarl (nmobarem de ac 0 1 Coronet June DeIg.d. le r ilpoe Internal dt
0,,:,uuzavuu, adnfl: Pbll ,rr, ,t 2
carat, oll-Irlsai (.mnt.bd !I ab,,s taleptad. ru rv,0,gan-l I, h id, grifflam gran,,I He. Sr. President de In Repti- I Varadero. Dichos funcionarim anneri.
,.a, I I Jos Delviladus do diver- hambros. qua con nuestro "'u'r am 1. coal is
eminillr1la-lill. .Qdica pedi.tri. .( ,cig per
lilf"Ilgilbill '"'mallid, o d n ,I,, og. I ."I al ......... 5. R undo. "a .des 71 in Ilegaran haaaa c. poner So vida cn'Gerbers en el restaurant .11. .... do ltr..- 1. u.f- evI d! E In 1 1(, 11, 11 Prolamin -,uuo olaboradoros Par ];I civilidad h d blicm. carce me mustraren satislecluis do 1.
te-!rras de in humanidad. "'c"dida ahos he pore uneggir.,.o 4-D representing impcigaat obrii.que ej gob!erno del
P, I Collura ;Nn Etodo, 'I., b g'Ple it ". Iurvo-" El recono,--anniento del dI I 'or- par
triunto delllo*e. P in -Sesuln conalemorativa .1c.ld ntarmento Y pue- fi".do. Di=nA er.,.t .'Iv'te r--r 'i
to.", d la L SCO o. "Salito it, sla Instilucl.) a ..... for 'Qu In"UNESCO logre desai-rollar'doctor Finlay Joe linho pliblic, Vni- 'dl).' 'dccuIdJc.'- a I Coleguo Am. en introducir Is ensefianza es to dr, celearnellin Pe P,_P_ end adolsl
lido I" 1,,a ...... I,, led,,, Ii., aidJa Per 1. c.neivrol. de rbiv I.;', ..Iuri i,;, so, Prlg-rP.. air,, lu vvrszlmentc durante I nal, G entre 23 y 21. V e- pro!esi6n en Cuba. hasta 5.-Discur3o par a] representainte demep%')=I atp d1R 1. el
di, I, Prudential; ;,I ofirrou .... L.udv, 1946 q.ia..!, c. LI H.b... del I C,
Pal vjalpla, 1,- 1. di ngrc,a Inter-Icludo a barer entrego del prentio""ro el range de carre on civil
do feb6dad pri.,cm IrM6 tone en Is maygrelse leeldii.12"libert.d.- to lelaci6n con lost dernio,
stempre de c.ni con ot itituous I 1-%ilevlo do nsastir a -romereare, de Higiene. deride hom-lgv duvucrm, "G.ill MarLinezi'la "' is
OviliZill.. J.,all cum par im del contizente que mantienen
P, d bies de 1. falls del doet "'Nald. Valdlis an.... c'... d
ra "I pulblol, se 1, ding, ter pars con voso(ros. relotst-it nflCullo-olo. I quv .1 mar tie Indus I ryreserdarde p: CU a
sboo"o % platitude homennic de A. t; ,F.er,,, doctor 0 al de ties de Ve- trilificia ahreso can nosaLros.
I'Mos dl, I., glable6inlis ut-I [as ullstactilus, )it Pill 1SP','U v 61 lector de In Otiona S; r,,S, D.1, dirqU'P. el Pientio, "Pedro L. Fe ,an ale Is cuela tie "BIbIio1.,.:rlY,. iderliCerislin Nateirin I
it ij. ion v de gralitud Par In obra Participant en In b 'a it, 1. NESCO lurid ". .-ed I In Educacl6n. I IP rPnerictina y del Director General de'rifiss' a Jos dlict a de.la Universidad de I is H la Ife nos
n res'Carlos T boada, So mercer aflo do vidis. _Y. ;Ianl' T-Resumen par el lu3nmbli, Se L. insagurstrin ell dl. IS
que h.,Ilrvl.d, .ce-l- Y v.proso so y Unalaill. c c ert. made. and db- Cuucu, ;I in cult-, Up dieviral Is Organizacion Mundial do In So- Militia. Jua Rude Erne to Ig a an de 1. rotor completes nor Prendente de Is Ropfiblicil. L impressitme.recogida p r'los pe.
coor'g, 2i- 1, A Hca, Y con on cuc.- riodistas tionen in Sun cargo is
an ke 6. In Pat nnms rm pa- pars can los pueblos que anhu, an dign, dvI humIb3,* lad. mil came ).I dolog.diis de -1 Pat Ferniindel Ledo. -Z ld v de le of' lif.ranise4nedel Ministerio de Defen.
S hiroareel. declaraciones ofi-] Is Torre. Sergio Carroll. Rafael Sil led. so it r calares 'ccmpetentWmo,,J bun., Y cuales no ]a son. ;,Desde et!
relates dejaron c-lamto e la labor lsmaci Rodriguez lbabol. Jose Tru- vscogido medlitate concurs. Srt _,q.u
ealizoda par nuestro compatriata.,Jillo Perron I 'iruindu Una weledild a Nocional
vAbobal'Causa. Ped- Al, c J_ 4 resplable con lons--lon"'Wrl Inks gurado othjisilmente par el Presidenit
que redundli bouc!ici, de 1, salud Lciip Blan dart, Fernand, Jules -Para las que se
LAURENCE H. DANIEL, S. A. M"a- rhillerato y cuatro marina d:,'.g tud
P6,. Fnou,-. Vega, Joaquin = Iatribucionm" III
del anund.. i-va I. olidel el rec' ng Pill n-, tie is Rep, general Blitist
lificial lot come s 15 ei no c.
No Ovid~ I., m v 'Si se q wre regular vI t*Jerlcul Proxima d a d di e br
"do"' "in 9:00 p to -S-uo, -Iernul 'ce
,ImP n I. If 1111esilln: Si se e,,t3r efecto --e efectuarm Una solemn cere.
plincra" ritie y ', 'ce n a ut
,::I. to A, ad,-,, de Cenla, do La lhibaaa, -1 Art. LXXV de a L. Du dUl c c a
C,.tr., horu 'll no -1,ldad.' -ut 11 .1 n a I -Al.l e;ii;- de 1937 Para las enTreras m rnmiento de Personal san In mill",
tomp.c. a Jos duaat rtlulolur.t. nt, I~ rab
'It. d no .)I'- ri as de rueva crvacl6r. tirepit rom adecuada en
alien ecu-seewl"., 1"", d dv la A-d- d;ecblIbI,,,Iv,%-; si se quier -AI Ff primer vuel,
v pe 1, on S, an.,
E. P. D. bella prof ....... hot I r "LlI L-D-rct. pr.b.d. per el d, cubr,,Ia par .1 1 6 igual.e.te It r7 o". I':
to In de In, afi-s li, ,l I'l, a ,, 'I noui. 2 C,,.,,jo do Mirustr.s ignore total- do, d ..... rx-pieuciorl. -P-v-11- f,,hl Ildil .11.Cll If, 12
N.liostro q arid Astincind. ....... od. esto. I Ill A, 1111 6a e.
in, Plan 1, 2- s,' tPd. I.
Ped"n .... r,a, ad, -IU,- a de lit'i ara, Sit primer ue.
Wru., Pat d' "I' Por -I ;,,;,it Jr., equisita, P- c I,. par
fes 1,U,-.I;i III or el a !.,bar 1. esluli. J. c,?m.S 1% 1 J. r, 1,,,,,,d crop .. I,
-n-0 3 Cla'.d "oD '2 rocida p M is u ad. 'y'l.b on ad. I ad Pauli I. de est.
El J rl- dv I, N.,, uu da
RAFAEL INFANTE FUENTE ra br,.d
holto- d a Ida riin dv Educa,.lon'cuadquier e5cue: ingiedslios Of los. Pero si ]a que se pri,. manners en seruio'el mJsmo.
Isla III to I'do 'll I-,. -nr,. ,lct. dotur 0,11.- c
FALLECIDO lu F 'Iuo F... 4 -D- : do "at"c"ruos' I u In q to lan.r., desti-W, 1. car,,HA metes p,..,,p.1,s Ill in, -.I ..an del I it. Mu lio- I mon plvcA .r I or bJ1bh.I,,-. came zi,.f, j6r,
su ,t t nict lioy, rlike-co!9s, dia ? i 'I 1 1i i", que Porque co ...... no"It.'o dJ filbonort III, I.,, do 11
Calz .,me. oniveritaria. can perJ.ici. d, 1. A11U11
P- U; Y las Ord, n Naulual dl Ml, In fo,ull una a recorece crime u ciese y suscribage al
wriaci6n d, bilo'ceeca, mas aIlos interests del polls y de In
SUK-heri. em nombre de, sus foiiuhai 5 y rii;nieroscs w ;(,7 1 -:rvcin con. Is car ga I, lliodmol-aliones Y los J. Firda., I~ our a cuenta angs que Para Vrvir solamente a Jos
cur r ir a la Funeraria La Nocional. Sala A tecer r l r 1 y Berlume- 9 annos a Is personas q u, hall ,eru Pr I P! "'Itul d
%ruradr, ran In Od,,, de Atm en lit CoIrgio 5letilro Nacional apoyo do Palte de les bibliotee. anurr ... s e on grope a Una pers
do. Para descie alli acompofia- pl carin,-r 1,osta ei Cer- tei o no vor que c Pat "D,. Cn,1., J. Fiala,". Ad-as del .,to rimv -,ad. p... as oidole fautorldad Para de, na. nos opondremos termicantrance.!
de ]a tarde de hov. en Jos llilones, terminal qu I to as extranjeros son te". i
agradeceran. iA orlaruaeuk 11 pr.9l.ma -firi.1 Sells a egio Mildica Nacional y eel,
Lot 1, 3 de 6.- 'ie 1951 do Indus I-S art-s, no, dsde la, n,,,- I
Radil Plarterytra. Lawence H. Daniel v d ban hasta I., rolov, d, 9-c I. arm..., trit,mul-nionle. IRS
Izl anche rogarozad, 1, 111, me-,"urve Y media do In nrnfi
diem Para celebrar so "Di.i": mM Ejcutiv, bar, Una vi-Its
:06 1 ai.-Of-da flcrili note 1. cruiet. par. ""&d "" cron., c.is.
Write an el S.n.l.ri. nf Esiaeliam
ionic. It, Flulay :.,n,, 'I C.r,j 2 IRS Pace. I] Pab,116.mi'D, Iltir os",
,to Finitiv.acto rgan do P del Hospital C.h.t. Garcia.' 0:30 am -In a I .. uracitin dol P-lue Durant, cl acto de Is torde Se hari +
uPomorah- dI "C-mp,. entrega do di tintivo especial a,
mPa 1. 1'. on grope do me I~ que -um
INFANTA Y ALZADA y K FI Pogololti (Calad, i pl7n E. or D.
Real y LJ2 zirll Gor-1 Mariana.. ran actlent. at,., an la Prof. on Y go P SENJUMEDA LA N A C IO N ALL F-3724 (Oficina) ono lente Proirrilon: Human N I.- asn ejerciendo. So, ellos Antonio EL SENOR
UaZ'p., J- R-Yneri Zamora, Carlos M. Pificiro
U-3838 U-5252 C A S A F U N I R A R I A FO-2292 FO-2107 n,," Bi ,.'P' "' cl"Id. '- risli r,6,- (Ore.....11-1.vi de Part.- Penn. JA IM E C A R V A JA L C A M P A
"to 2 -IbaL gLrl aioo del Parclue. 3.- Santing N. Codina Hernandez, GUSD"'Irinnit,"t. a,. to, rruerbtllu Juis de love Jde los Rev, Morales y DamonI I I I d J andis Le6n.s HA FALLECID0
los doctors Faliny Wri.d. DcIg.d..,glies DIp.,sto so entierro Para boy. mibcoics, dia 3, a In 4 P Pa., ]as que suseriben, so violin. hijos
Carlos Manuel M"o. d, do, y lictri en so rorabre y cu el de ]us demas farmliares, rategan a las pers.bas de So morli.ad
do ed.d. lecire, tie 1. fi-a Vista Her.! so -%an coneurri. at Apartamento -B' de Is Funeraria Caballero, en Z3 y M, Vedisdo, par. desde losa, munituroo do Max Part I.;6m cz. I alli acompanar el cadaver hasta el Cementerio de Colon, favor que agradgcgr n.
fluee -1
iliti .... .... ... pech... tie ,,It,
or a Salularidid.1 La Habana, 3 de diciembre de 195Z
able S reparlado It
En Las Animas I lle
el spiral. ""'I" Bl,,,, Rlr J,"co viuds de Carvajal; Blanca Y Jaime Carvajal Y Rodf; Alfred., 81,1., Laura, Jo.
men ,,, is c, 1,, ex rRI r., c is
If I Hosp taIr I n,,.tivo de poliandelitis) la mener Front met.. Fle Caresuen. Dom 0 ilim. L I& Ressnim. Jesus y Josi f4moria Carvajal y Canape.
cian Viera, Quintero, vecina do Que:
.do cn dich. ecnt,. "icruiffir. M P.snmadas d, Goines la rual habia ingi
do din 16 no I s unn. I. so pattern do
pslralo i, i.t.ntil
start. del b-I, or, -E. P. D. lig.r
C oP i" ,;-,6
E L S E & 0 R Colos P111ai!lll, .2 3 sy Af
DJ.,ob.- 176,4 110"
En ae"r,""" V .1906833
1.11chu, rtndert-,! FUNIRRAL 111101im
-El Jfo 'I I Rrk. "I PI au idtl'
do In. q.c In
CONSTANTINO RIBALAIGUA Y VERT U.id,.d MJ q.v -coal 'aba u
San Pedro de Mayabou h. too I a,ladada M batey del central "ZorriII a ".'
H A FA LLEC ID O -Del 7 .1 13 del pvscntc me, Sc
I.
'elctl en in cludad de Buenos Ai-l BANCO GONZALEZ HERMANOS
Despoils de recibir Ica Santos Sacrcanentos y la Bandici6n Papal. -lon. Argentina, 0 P-,, Ccyg e
i nteinacional de Antotuotic
h A- i'lil 9 los que cn e anirqela i as. Paia el oual se ba eel-oJ
do n lt-6o Silubi-idad p...
. ln I-i n- i !nislcid sian ci F-ci ccic-,! -!,J, dlsu u, del l aa. h. still ...... b, adit, i
Arm i i V -j 1 1~~ -. 'i -nil:.ilar el I : 'emeIDrlo 6. -Niuctantento I Dlirt- d,1 Son'- E. P. D.
fivv, r qL e ci 1-J11 I I,, a, aulI Antilubrcolo- "Dr. Nuestra Ad-in' trader
lo, de Jos 1,,ad(,i,, q.c
La H- 6e 19D- ha Pit ahlado.-. EL SEROR
-A in,, sets d Ia I,,, d, dI p,,,,,m,
Amparo Mellon y Sucirez Vale. do Ribalaigua: Conslantino y Jorge Ribalcriqua y Mellon; Mercedes Rodriguez; clocior e, 1 17 5c crritra el 1) ;,.,o pill,, Is pre- JA IM E C A R V A JA L C A M P A
Carlos M. do Bola.; Dr. Bernardo Wanes; Rvdo. Pa1re Celerino Ruiz S. J.; Rv a. Padre it _,,ota do I a It lmnto, ,, -so- H-A FALLECIDO
d Ra I L6pez S a as as P-at" I alumnus c r.ll.sruti!a EsD_1 [Dizi: ue io -7 1 eic T oy, miercolesdia 3, a 1,is 4 p. ni la raz6n soc
d, le, de 1. Cbe, rue _'a erl!c" amigos, se sirvan on x.- a! Aparlarriento "B" de la
L- documental, debn us
1,a.Secretarin del Claustiv I,., Fu Ca"Ilero, en y M, Vedado, Para citi-cie olh i,, rrlpciliar el cadaver hcis
segiin nos comunica I en. a el Cerrienterto de Colon, favor que agradecera.
Fl.tho, DU,.Pz. Line. let, del Neg.- La Holoona, 3 de diciembre de 1952.
i ado tie Enfermeros del Manisterso de
jos6 Gona6lez Garcia. Maniano Marlinez Ablo,
Presidende. Vice-Pretudente.
2 3 y M 0 Wilms: OCUPAN CIGARROS DE
CABALLER IVIARIGUANA
VEDADO F-8833 F-8855 [:I, a billid, q., vs 's 'foltuit'd.
FUNERAL HOME a Ser"ot.
qu, se dedran I] ti-Olco de droI or so 11-6 ab. 6 a,, so.
_ !,,_Tti "IrVilolo. 1, 21
C to VI 23 ym CAB 6
JJ Pq to, o I,
V III a JIM
1,ilficitunt, FUNERAL HIOMX
C RIBALAIGU A Y CIA. ":1ra- oil de Villa~
mu'ucipi., 'I tob-p"t.. vil--il".
"La Florida" y Jr. dllerlles Fvl,, ,
E. P. D. t
Nuestro Gerente E. P. D.
OEL SENOR LA. SERORA
Josefina Ravelo de Sama
Colistantino Rihalaigua y Vert, HA FALLECIDO
De puis do recibir lost Santos Sacramento% y Its Bendici6n PapaL
H A FA LLEC ID O e l,- 7, 1 hoy me-.I.s, cuci 3, lo.s 9 los sus:ricen su viticio, hiios, hl;os Politicos Y hei.
marlas et" sa "M I Cie Y 6 elll! Ios ale ,u
Despot" de recibir los Santos Sacranneonloo y In Bendicion Papal. el de Jos demas la.7111ares, ruej7m a I misled se sirvan conc-u-r!r a
]a Fu ,-n7lo D in.n 2_3 y M., Veouo c=oi oil: ozo.mpaucar el cadaver husta el Ce
rt -.7n.
m., 1, rrie"te'lo do Cc,", f.,-T q- loclTooecelca-'.
La Habana, 3 de Dicierribre de 1951
Antonio Same, Velcizquez; Modesto. Antonio, Mearcedes y Carlos Sooner Bavelo: Bertha Lbpez do Sama; Pedro Ruh: Hil.
da Herrero de Surma: Dolores, Aurom Exteltudilista, linspiract y Clinct Rarveloo Dres. Agustin X Abidl; Francisco Menin.
dez; Josi Arias Avell(in. Padre Felipe do Jessmt o R. P. Is. Dr. Ismael Testi, Cam6niga do la Catediral. C. RIBALAIGUA Y CIA. J
4
2 3 M Tehionec, F2 3 M -BA-LLE-R-0 uifuos: i
CABALLERO CA
VEDADO r TT AT r D A T ty in r F-8833 F-8 55 E D A D 0 F-8833 F-8855
--i-es
J 1hpIt's N
GALIANO 456 HAZAN
C
DISTINGASE
POR SUS
quo, p.r,I, 1. ft-tejlolls, LyAl. Griousuay It REGALOS
"Ild- d$ Muria Luis. Pdrin' de (lice-1, Atilt.18.ighl. de men.c.1, F,..,. Stingsie.t. 6. RL Karreho).
Yisliandl, Little. &.1 Ittri de Cabal. C-lid.d Grlw.rcy Y SYIvt- T-q.Ih.L (Foil D 'd'
Homenaje a la sehora de Bravo -I.., I.A.
Una meiienda. muy luctda y a,,, d, t" regreso He Furopa en roric 'i Lvd6n de Alfonso. Caridad
mada. c-lebrci en I., ultl d it, pa- join 9jaEa tempotad C siril de Machado, Mercy Taquechel
call dc ]a liodc de ac,, r. I V,- ,,,6. He 1. plant. .]I. d: I dr
do Teiil !Il. CICb Martin de Mesire. 0, 64i.. '-f ... ls
.,.In prestigious s., b, q I.- !,, %ria riccorado coo ploo- I., driv de Beltran, LoIv dild d, Y ad.. 'J."d ..... d1s(tbodm,, B-o -I- Gaythr. Olga Leguinow ci -d .-IA.
Oil-, It.6 ,, hor., 'de nt, Pardo la to trial -in. C. .1, d, Ro-116. S. to;
bril. A-til -opineli. la Grinoot" di, B FB",l, Ro, d, 'FIrtioirld- ......
Lydin Uonoao dv B,,,,.. -cho. oahtl voo on olo-' A;-cz. -da do Pulon. Nr j
d, Ill s-.,m "Pit,col d, 1. 1-. Y I s oll- rilit Mr- d, Citinitirog-, Luigi
no-, Avit -pos. d- l. d... 6to, j-,
li,-lotwo. di, Lyv., Sill- F- la
4""". d, F,,omato tj r d. 'in'-. 'r, S dt, Met ... I Fa
N-laul P-v.. l.bli del N ltl E,, ,nla He 1. B-- He
Hit, CMQ. I t- F,,,,. de Comas y alidad Alfi -,,. J-fma Kfl,,lit die M rofio.
oFte li, -fioa He '"- 1 It di, Joan He Le Bienv,En todo acto social "'do I dr 1, -- I'Ll 'k--ida Fcrmircle Firb oull
o oll'i, 1 ant-mil -ftoo. d,- R, It-, d, 1-te ch, G Mcir.; cl,
f"6 .-dad.n. 1-,,,'o it, hod. ri -qui. lic,,-l j-,fir. Lis Ro'. d, Bar ir "t
d" on llbum d, tut'.. Df, 1l;, n..-ipurz d I Lopcz Liona.
Ila Monte'.
esta presented Raf- ti j quc stiltropano. e. I,,- Jilod, (-.d. Perlita Monte, Ma".
1,,dis Ii, p,,s,nts L,, A .lg ... I de Rtaja Aid. Cal
Ml..! li-I el r-lan ]a.' 11- -),, ir A-r .edo, R. still MiltnSu Sidra favorite, Al- ., P,, Lula 5V.NIdc He
I Rey. ',1,r-tc, Maja Charon. Gill
n.,I,, or 111, ant T.riI.t,. Victoria DrIbill.
uls-81dra ChampaqneAj "it, nZ Cd' do, a Nuestros; clients, pu6den kocer sue Compras abort 7 efectutax
R, it I. ,rogo. d, Mcorlo,,Z. Cl
LA INIGUALABLE SIDRA kL 5; A io,,,n, 'i, CUr, d, F Aidit oill. I, T!.drigus. He R.roirrg Co: pagois purcialso on Febrouro. Marto y AML
E& LUNAYFERNAW .. Mior ,,Bcb ,r, r.. I R.M rI. de R.-orl.
d, cl, 1.
Con hl -1 ,Arigilelz viuda dl PlaLAVICH G-, z Crta-ir He M-1r,. Itlell-17- .. .....
He, Dc -,i Mrstre d, H.nn.b,,gl,. Mic., I ... -rkl, C,lbill- de M-snl. on
'p.s. del director de
C
d- He rderros. Josefira Ach6. a 0 Anunclese y suscribase al "Diario la Is Marbia" a
M-, % ct a Quiroga cle Pardo. Y ccimpd.fie ,.,.a
lA 1:11 Ri- do F-orndc l C-- d, A:
G A IT1*0 rnu, ellp... dO p,.lide.le HI Ti-bunill d, C-inta,
Frr, P.,.-,t; d, Z.ya,, Gloria Sriglic- d, G '- ba J.s-fioa S, oth, d,
B,;g-,
in. Z., TomFlgtjrvd,, dc Cha-g. Nittilia Air
ED R A P, T. (71 A. I T E R 0 reod-, Olga DA-holl He P a:
PId
m."a Nomra He Al-r-zeiA'g
Cie a C-d-ils He AIalh. T11-11,11,
A Is Z G R A AL t4 IU N 1) 0 ENTERU ptiogroi ll Nlarill, Dra Me 'ced I M AMAS
I Marc u-, Marg rita Allical de Leret,
Aida a He Mr0r,
EIho, Nhno6odel iticit He Zilyjcl, pmr Chirivel M. M.".r g. n I'l P-41-1.
S_ ', "Avan-'
Sociedad Infantilde Bellas Al-tes 1. .1 igd1.,cgvT1- piip"%, 'Ia, R";i S--rnto H C-l. D E F R A K E LA
I No trat'll.cil "e.'roa, Le. Las, or Al,,.,,z del RIgLa S-i'd.,ti Ar- I A c.rtl .... i6l I I"oll'annam M. it. Tc,-ds M. Nicolas. Mwt.
'I Fajito do La 11Ii3.blv,"OfcIj. y Esper an iriurn Eraga
,S I BHA Hllcontooi., Pat, rtpat. Sol'A' My'r. I Fl I- class de
GIni,.,. MaigtlV, I R-I; J l" M.pi "a i,, L ; '40F.-c.'
I's cc I For; n5curile, Tito fz poltad.,. dc Fiilllt. Por T ... air.: Entir, pli-eve, y littilicat d, El Buffilt Supper dirl .7oil ecjoq,, fesi- i or I,,, e, spalin. "; ,oins amixtailes cumplia quince a lot e
d, Panocoia Reeltarionec "La bucna%.nt a., y ElooRch-;q, Paclllit. por las
or or "clas rdr7; '(7-en', d, Con lot excelenclas do todas fas j
1. 1, rwlibl, piof, G Ii.ljid del una, dho,. ]a tractiva love is Ax
d, c, A 16- 1). Rc. Trill c;,Hrr. P Pp- Mircl,, M. N, ri.. F-- y r6r,.. fill. del -ri., jib 1 d 11 Con occlo
r, sol % de A ti po, Cl.. nlu
R" p giI, luddr, y elegi f i nos 'I'llostafin't 1811C1011 CW.,
Mal.; Vh, "N arra' -jots). He el- Yacot Chisibad. u i'-- If -.I'.
e6a", p., Enolo Co-ra. Allan- FraKa fill, as b cisliddid, orteirn0ocii0eYeivicuclim
"And "t, a pi-wilifirso,
Ft -11 l., IM- Btpot A, R"I'- .1ocia", d, F, 111cli.. I.., r i t, v Illoli M.Y. P.- L .... r Pir- 1, cle.Mit,
I" -lurrib", it;., por Alercvdfs M, Nicolas y Elta bit-, Elsa Alvaritio. Ofelia v Esperan He Is Playa J. M
E. is. seat. --jo. 1. ,finrit: S.Cledad f
moro.
Tull lugg, alh. looll Will Bill do Firl c
111t; I -Illotols-WiAlann.; "Ciiii-Ill eswl-l", He R g, L, y, ill ... ed,, M. Ni,.'a,, Tr.i- -e semana, su Rcoatumbra uffet, !rt
,,a Ko-koff. po, Itlylito, M.Ici; 'NI.- a tiolistal Myriano Molit p.d,.. dMad 1 11 unicron sua Supper. In It que se i.
r, ',,7' ( '. a' I ttl ,I ,,l. S.- -', He Vn p., 01, Ifla y Eperitnza Como pjamsta acompaharte actua numerossis anilstadvi. ltCto grul de ico; bill am I.P' I En lind0l 00CIMPCIciones; do Flores
6cdad. Lev; de L ... pom'. He ..- Irw J.-fin. Badirt. FIllfillidels.
E t comida, itabati-A &I Yacht minictura sobre fonclos; bronco, rojo
conWa on 'I alihrrite i,,l b.111. q f 614 y alul.
,Btu, a agmla rq
cargo de la in
o J
ts de, Ullo CueVm. 'ct q
Basta panda I rnedliuicrh 111ro
1. a. icciroplets. linimactoi Para Solloras. Tallas 34 al 44. 4.75
A con nuul6n, a1guris de los par
Ell doctor Tend- Vailedo Ire J Para jovencitals. Tallas I al 16. 3.50
11. esposs. Lily Diez. on Jose A. P, vo, it
silnt y so gri esp...
.410 st alias 4 y 6. 3.25
P 'Is M", y el docOr Raul Pgildintbiti 3 Para nifics. T
DIdIll. 11 o
re "an V,
.1s, le'leorts Mar on. 0-1. sc
y F,-d., --lig.olloolint,
aS U. ilimp"Ir. I'. i
l'taric. Cloic'. .'c Y" con Milro,
I B
.. 9,,, L te'.
'not,
ecog Gomez it
YP A0trez Guerra y Laill-tt ]mipc
I.'it'. V-id
Ill lecourt.
E or Oudicimo V. !lilba y fiu L Lit.
net) !A.
thiStintillid. PDI. C..S. Pol!lla,
Is doctor Enrolup 1. Zayts y hu brill'A' 1, A
I P.. Emy P.AtRolle, to Santw y s norrit Fln. C.- jI,
mom, con Walter mllod,,, y
Chachot Acevedo
El arcitiltecLo Vidill VIR MoralP Y
h.ril Ms. DIg.d,,, -n 11 -Z.1
SIN UN CENTAVO Magri N
Z. .g. Ello. Zily. ol
Do, Alo).
fo Fernand- C-1. Fl-a Itl nnr-ila y
,Eddy f1rodrig-, FH
POR ADELANTADO C.? Chgll Th'Yn' Rome
yarcuria Joq V'hA Y MerEl doctor Natal. Chedak y ,o
d-:o?
PFZkGl.'. ... y e,61,1. Ellsil. M.. i t.ro.
Tres nottr irr.ni- l
MI.,. doctor Albell,, n cars R-lo
y Ofella Ulicr Ofict. Carl-o
Blattner Y Tm# Lopl, Ofoi, d-1,c r
Emeat. Rojas y Chuchl Lopez, Ofig
Arturo Sterling y iii'enaitador.
lipctiot Alid. E.- d, on P, Go.,, 4
op PLAN ALCANCIA y ill j ... n 'spoarNu ry Cr'plCul. Fe ... r y Ad. or 131.,. k, con
usted 10 pago con lo a liel M. u'l ctyl,, ;.,Olga At,,,,,
Er"mo Mcunce y G 'a Trinidad,
clue le ohorra Maurgat Vidal. All. V-1, A.rIil,
All-cl,. B,,tht Matters En-loi;
Varona y Julio lilloa en lora melsa.
on Eug""oG-r
fora. Cmilia Gu-,' s G.,," l Aen r-p are'rtas: C.-n Zill'aAll v &,-,Ib.nPrellegi). Mary Terry ZRrrmaR y V,
-teCiier-, SA- He Il G-dia v
Ralfse, Portuondo, Marin An, a
cts. diarios 1131-k y Ilb,rl, Lopl, All", y7e
cilialtGareja Gurman Y Marr) Z
elruollm, I,, on. 'p"iie teble" c,.
irlizol., C;ah,,el A-oli to. tovell espc a Bratriz Nllvarr-r.
V. I Le entregames su Kelvinator, sin pagar un cientoyo pw
a delcintodo. LA VIM M FIA 4, 4;
2. En uno o1concia oculta, outomdtice, usted IMPUESTO SOBRE X,
di.ricirri 40 is. NEPTLINO SAN NICOLAS SAN M"R
3 Al deposiforlos, su Keivinotor comienzo a Funcionar. LA RENTA
A Y osi, con In mismo quo listed ahorra, paga su Kelvinotor I Apr-eche imnis::ja ri.
0110 JtGgo Ley Decreto S45 Y, pongaiia
1i osi It pretere, Ebert preh compared en este imp 8510.
E plezes y pw rlis irl Esismie prodo al Cha
Dr. Adriin Villarts
4 TELEFONO B-8704
VENGA HOYMISMO A-6RDENAR EL SUYO Espe iclliz do en prepmac;, .,
de jjra ios aei
LU 5 VAz0UU IGLEgtA5. P- 1t). V.d ,, vAlgADER0 COMERCIA.L. 5 A.. T.- I Atiu 1,,i
..C" eit, 0 1 VE MU ELIS Y impuesic, scbrtm Rer!a
sgA J 7 CAO Y vARELA. N.r- GL R A MLY-aul, S.. -1.1 filte. CA
1. FRANCiSCO MAR. KI fambien CrTieno- =- ltrls
Pigirm 12 TeaLrog DIAR10 DE LA NIARINA-Nli rcol", 3 de Dic. de 1952 Te-stros Aho (XX
Hoy "V.H .... In, Escenario y Pantalla Radiovki6n
MUY PRONTO
J.'"wifit 1.111 "El padre' del doctor", hoy, en
"" H it 0 "Estuve aqui una vez" y "Teatro'
INTRIGA ELCS_ AMOR...
PASJOW.
.AVENTURA... Arena", presentados por el ;Detl6ngase!" por CM,TY
ENGANZA -7
'LA V Aj
'H
Patronato del Teatro ro
DEL CO RSA RI CARIDAD Bravo Adams. la 'lle Sant, B rlbrj clue sra colocaS, 7 Por Alberto Gi
MARIA MONTH Por, Auxiliar q.Ait. d. I .t.dv tc'tr' de Is poinic,-les 3 de diciembre. I Presentari.,por primer Ie. so sta b.Ch,, A In, dilz ,Clbl, Par La senctra Esth,,
JEAN PIERRE AUMONT 'Hoy, r .6 de CMQ-Televi on. e. M-ende, ft,da de Zav-, m1d1e
rena", -I D, ... t.ri 11 tN
Pntranat del Tratro present Cu .. el Ilamado 'Teatro cl, J.rgo Z-,
Dd d. A I 1: decided rtf.tka de bu, sit. canal _-DCt6. -Ridl. "Jambi ii III
0 Rut '".2 ;...s. ra. on I Te tro Auditor um. s -b interested program.
S AND ROBERT de In noche. In able del dra- tan Ent.d.. Unicio, g.,: q.e pit-!.. la.-C.Orthibin I'M'
g able cultural
Ade ro'naurgo ingles J. B. Priestley. "Es: Para esa oportunid.d he Aldo Caul.d... del --do. Ll 'es PC
PEDRO D AZ ANCHIEZ tue aqui una Vez', hajo hi direc gida Is q- cron. t.d., I., _Yen. 'TE1 debut d aVQILi 1 11
comedian de Haight y o consT."uim, de ipalrista Maria Paraj6n h Nuevo AdJ6.", que -A ,,,A on, I~ de r.l%ad d o v ..... .. mm
BLA CK JACKI allpor Mr. Walter M. Bas. cuesli ido humarm. La obts In y s., d lindan, hij.,
'LCS CUBAN MAMBO Enca bezarim el reparlo Ross Fe. I leirl tgt i d I C hp,, lose d, SAO Ant6m Enri mo. agrvgado Cu tural de )a Em. rO U1.1, "El P. r, If C "a ,
GeQrge Sa pdders our Santir5teban. secundados po jaiada Norteamericann en Cuba. Lol I, presentaron en
doctor-. y Is firallplelaci-Olestaria ltg ela p,,grm. d. 9 Y 30,
Ma-lo Coego. Fels Jar y Anto ..Los Pope"' pribel Pat,, d. ..1. 2 carco deoun gruP est'l. de 1. en 'et, ndo-,rinatecon que 9. ;
Hoy mo Torres. Fstn obra de Priest media seran 4nterpretadas par Imiisbra n Arlin Escartin, Luis Laren ext ra onariameril,.
1,, ha .1atmid. ,.tables 6xitos er -"yriam Aeevedo. Has Badia y Manuel Martinez Cassdo Y Enrique volverin a actua
ore, 8s: otras capilale, del remind. %dela Escartin. can Cksar Carb6, Montana. en primer lugain -F .... iscoVer jpriI he In
i, 9. 0 '1 Actual Mon Ca-h' Oil
14 0 L d..s 6 1 y 11 it ConchIb2 Brando. Adolfo de Luis, El progranit de esta noche ten- mAgnifies ea de ndelar.:
L. M.G-M Do 60 ct' '. 11 1 E.studio del "Ballet Nado 'armen Scott, Armando Calderdn, dra el incentive del debut en te. Candela, 1. minalitatible docton que
to nal sit, en In calle 51a. esquina 7arlox Norlega. Lu "' a Gonzileir y levisi.m de Pipo de Arm2s cono- Con'lit- 4 ictuaLiclad politics
UAIMN K "M3 I E en cl Ved.d., A In 91 p.m. el cl actor Arturo Bob!- !'c3taba = Lira. LoUta Rerrio. uno de
Cida c6mIco cubano qut recbrocidos valores del
Patronato del Teatro, instituci6n El Patronato del Teatro informa. Ale Ad. de Is. -twid.q. de 1, 1 Madir. d, Cadenz Anail, es 1. M.
culture I q.C hare As de diez an s ri Ins If tales de esta primer Pr f2rindU12. cuyof ixitos en radio. ,,,jada de dar vida al simpfitIcs,
aAM M GRAY TOF ic n C a I aborando par el mejora. ltacXn en Cuba par su tel6fo- arbis Innis, recordamos con ver- VMjC. dads
-i rimento del teatro en nuestro Pat,. no M-7485. especticufo d.der. Agr.do. Idi. Sjgt Amkrj9 C=
N 21arin ; njosy Carlos Mas. AbIlio Felipe es
KEEL as grande CLais p liculaz que se, inter e CaLsizzoo prozzz:: 0 In trama cle -El padre del doc. gre ocaftor de este am
SO C I E D A D del m -ndo I.r'*, esta acomo stempre. 2 Car- Ins.
M 3- U go del buiread6- C. e
&s 1Ib'
Aires.. y 1. fir in 6.. .11012
PRO-ARTE MUSICAL I Rodr go Portu.nd RICA VICTOR
IR A N ws
as, Paris
. ....... Una nueva novela de
Present Ins EJerticios de au. Rodriguez Dias LO Es T010
Is 18 W: 41,41 L3?! O-h, MX
IEN TILIVISION
HOY Las producciones de Jose Rodriy a-U"-,Ntzl4w f Escuela de D ed am aci6n u,, Dos, cleapierlam Aernpre ex- Programas do Telowlsi6ri-porp
tr ... di..,io finteri, El p6blico A hoy. VIIIENLEIGH d1rige III PrLmora.Acbiz HORTENSIA GELABERT. c1mycric sigue con especial aten. Canal 6
d. qua Mon in que este autor Cub...
11'. 1 : I realize pari la radio y In telei- A M
I I S A L 0 N D E A C T q S ion, Hoy nos place anunclar so 10.45 -V.riedinin trusIcalej.
AVL COLUIRS&A T a Mw "0 sue- novels titulada "La dann
A no C 1100 Cocina. Colaboradora; Ana
It rte" que sale a] aire Dolores Go~
It te As as y me is
iariamen I It !d It y Adolfo Guzin n.
HOY, MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE Is larde, par a todas IRA frecuencl., 11.30 Milsle. p:,. it. Ray Crsn
de Union Radio Cadena Nacional,
prnaagonizada par Raquel Revui- 11.45 Comailtoria del smor. Cce,
12 T 14 F409416 A ]as 5:30 P. M. (Para Socios de Ambos Turnos) in Eduard. C-d If JDsi Sanchez Arcilla.
r-r,6n de Joni de "jo I1- na. El 1- let medl.dis.
Conjunto Casino, Rita Maria Rive.
So presentorr6in esconas rueltas do comedian y poesicis do co, Trio Hnos. Rigual, Germin
Dulce Mania Loyncrz, tomcaido Parton Alicia Farouipciez, Grl- Noticias (Firialins, .. 1. pighan 14)
rw-as!w 420 -1,;,n Heribella sigue "
is Ida Noguera, Marta Rodriguez, Ofelia Nitfiez, Celina Y6- do con extraordmario 7-io"- i Hart. de 1. Torre darl
nos, Tereslict Toledo, Lucrecla Bwba, Swila Policcar, Mirricaust p-gracna'de aventuras **El Zorro',
en Punta del. din tr.- recital de violin el
Taboo.. Roberto Rodriguez, Horacia, Costa y Nelson Villcaricar. A61"a, onclas, de C dena Azol un .
de Cuba. Par, CsC, vern
in es 5 en el Lyceum
AM R A 0 10 C E N T R 0 C, d..s se rjo
lengoirdo, ala"' !, La cromente violinists MibaruM r.
PLA" A CATALINA MIRAMAR Ort., quco. en ho r
dad, realize una magnifica inter: In de 1. Torre. Co. -.U,. d, Irepretacion cl, cie personij gres. clefiritivo a Cuba, despuis dt
N 0 T A -Cabaret'. el gran progiama de
nuestro video, contimin agregando habr residda 1-1 lad. u Ida im
A Europa Y en Norteamirica, va a brinRIA 3 W ANSON nuevm sl bodies a su extensa CA- clar on rce do cle violin, en
dena de triurfos. Ins mi6rcoles de homor de I aits"Idipr'eictivant de las instimlis g al A las dore dr la noche del doniingo, grandio8o tr lylllyll del, nocht.r el tuckine. musicales cle La -Habana, asi
Elli (, P canal 6 cle CMQ.TeleViSL6n. conto de Los consists de art,. de teaA encanta= no de "Las Interesadas", protagonizada por Lilia dean
I Rarte de ene 6xito c7rrespon e a Lro y cle sociedad Y de In prenns, en
quo nunca! of E I
i ray, eneargados cle r.,,. g-'erial, p ... do man... vierne. I Its
Prado, Anialia Aguilar, Lilia del Valle, la Oebres ando Ochoa Y .r..ue Alrull; do, mbre. a las 9 Y cuarto de In
chispea-tes librettos que act.. del Ly11 comadirrs. En el Faustt;, Reina v Cuatro minos. Francisco Vergar describe noche, en el salon de ed.d.i.
Desde el lunes: Santos Suirez, Olinipic y Habana Pularisimas figiiras d -' CIQ 1 reum, (C.Iz.d. y 8. V
tendrin cu- a- La gran au-tista desea CA
bay In Mu.cid. se d tde is in
Una g-ndiosat func16m cxtraorcli-101innpi v Ilabana, at pecio de 50 rii de Pepa Berlin, Margarita nera reamuclar so con-to can :1
narin Para I pr6ximo domingo, A Las c-to-s 3 Prieto, Armando Soler. Hilda Saa- mundo musical d. est. Capital y .1
On on. d, I n.Ch,. on el Moy vedra Emilio i*lui, lern. do Gar- mism.o.tacropo hiocerse conicce, cle I.41 -Ir... de superdinamic, atronnica a 'I,, R land. rho., 1,_ 1. bliti. generaciones quee no ban teL. pronto E,16 at isow Is prn- Y MEJOR
comerha wulacia 'Las interes.clas' u-- olamionrOxicana titulad, tima Gladys Caceres, Angel Hur. mclo Is oport niciad cle seucharla.
rada nad. no, clue p. = a '. on ma Cabrera, acic y otroE, lits va.r.,eclacies del viernes er. el Lye~
'Ieb' rs on I,,. Pr2do, Cz Y en r.rem
ffoaz. A drCn R.bi.. Rosa Car. TO DO NUEVO QUE NUNCA de Cabaret action Tum ,EI acto
del par invitation. Las in
".h. AgU11217y, Lilian V.11,,,mina y Fernando Fernandez. selectisiono mucleo artistic. Los r) tat ban
1 sido remiloclas tanto A as Cecil~
quie es en esta nuva Producei6o nos Cx. excent iros musicales artecas,
result As ntr6pOI.,. .., gre,;- i bradamenle conociclas par Ins an m LAS LOCALIDADES SE PONDRAN rustir.s 1-non A los periodistas. Per
vag. mas sompaticas y much, in., v A LA VENTA.EL 10.de DICIEMBRE ,sPectado-: Jose Fernandez Va- train... no de un. lonciom-publiIlanazas.. len- en s.s crea- ca. sino de un2 SIMP C re P"Las A ; .dA
ioLerespdas". en Is ;ue tam. A It"' Alonso y so cuerpodeb
bi6n intervienen Maroin abregas le; Juan Bruno Tarraza v Felo
R..6n Font y la actuation llprnii A9 Bergaza en sus mas gustda5 n- Agasajan el sibado por
deLtn,AguiIrr. p.clemos disfrutat y Bob K,1, r, A
A kITOS tuar de Valdes Art;
INO de n qy.1,.d.s y t,C,,d.s av,.- A 'A 're'eu. d, "a embarcar para Enropa a
SUAREZ turns. be Cst.s chi as C b.s pre. nau. Produrion y It
,7* slot,n --Y espe-M 1, 1,, una am.
.A una I bgenua; la otra. como una Pic6p. I God Musical del Circuit, la pianist Z. Nianfugis
4Z17 Y !a tercera, candentc; per., las isorn CMBF. 9,5,1 kiIres In eresada .,act.- trationi Og.ni-d. Par I ofirma, Ile As~
Tod. initen. de Infor.
on al-pi. de situacionj de Sociales del Ma
I gran hi a,dad. Toda una revniucion a in. !sky, 'M". ion, g 11 ... ri Cabo el Proxima
le g acia, alegria. buen humor, con plNg g,, NICISica y M68icos P, Ernest Arisermet; 1., 11 c
in, N9 3 de GliC,,. 'bado.e, del Actual. In. 2 d.
.11 J.C.Sinfoni., I :n6 1 .16. "Einabefi d,
idacle. picarec.s. par e
tan "Las interes,- hem ovich: A las 5,30 C,= Cre'La I =. unocall.
dos nos ofrecen adernas tcda In gama LO ues FIR I Is lard
I. A en ,n,,.n,s. P. In. Cancionc, e,,Ct.A par Rise roiso en d lid
de 0 m.s' A y En honor del maestro d I h C d
1 rit Stevens y a _h ,,aLn
ba bles ones -.dcrn.s, d, U LT M O sclecciones cl!"Ballet, coc C, nente Varil.t. Cuba., senorita 7.b. roerml I a y con. ese sabor y colored, do Stokowsky. OP'- aid. anfugsis. con motive de wa
eN,,,t,,, le recomenclarroilap-orm, Sentenat "Radio Mmbl" ne ren. biaje a Europa. becada par el Go.
in REFU610 ri, .A ".no P"P' erno
RE-IINVA flff. deje de ,r n,,v,,,,te A t.d. res radiates t 1. El
M,,,Y7r 1ibIC, 1. q.C,,d,
CNI)711#19f '! __ d,,e, C.- queI,,1, ASanta del poe periodista Manuel Cuillar VIAban d 'm a j?,96AQ-Y de Cuba, Santa B rbar2, bay. din camo. s,,,in
I:A ,,,C t d C rim.i. nt e in pro. Por Nena Benitez 3 y at mismo tempo ingresar en ministry de 'd ""= del
If ccion titulada "Las 1,,s alCge, zza de
adru" v que ahora se nos P,-n- d- Echeva.-bi. qUI Ima i esrey sLiana. En effect. bay. ]a Fe. he C0nfeCC1Dn2,do Para dicho
n numros notis Inspira en es 1, aurora del ecri,
I.V1 tan como no es possible descrithirlas las I.. art ,I- de idi.LLANAZAS" cl s re-, en "Los int ...... In, positoes, el osunguido pia- raisemi. ?,I_,Cfi J.sk C'na d' ''Ible CA dad, el coal et.arilis
yg[[( go,.. Cea, P rz Sen. Pesbitero -6 olco de In Catedral ilas renombracias
Mi'eL-yintC,,,ac1As". production d, rrd tor del Instituto cle MU- Repartici6rf de premios y Vsopraut., Climate
r Bra ka, Para Distribuid.r. cle La Habana y or. pirrff idel PCahrerik y Sarah ... it. .1 co.6 1.
J7 X O N A 1- Arte DramAtio qu larit It is if
3 C.btin,,n rstr .. rik CI pro, nbru. -a objet. de ancierto en el Lyceum ban: Arb:, Cus! C ackica Y gran artist& haftleas
h cc n h. d.n mi. Irik Ion eitudics de Ra- IJean Claudejuacgopafiadu al plan.
e oninin. d "' TO RRION Tm al, C 7. adernia. Is images
DO vnajpc ma- C- borotn -to n PI Lyceum f par Is se or
Carlo Y dcdC el I.. C Or nfugi..
F-'a,,i x ,,' 'A in
as. Cc-, Cult-al de In, D,,,,,, La, o Tn,,,s C1 A, 0, 1.
jeonjun amente en el Santos Suarez, liias, El program p- I'll r- rlp-ii'mm d, P"n-'s del pns.d.
do p.r -11 9'11 2 a I imr.s del
1- lotc,",o" (o C.n,,e-t.-, 1,-, 1 p,-cl.
W IN El lunes pr6xinio, en el Tralro "MARTI". se illi( b I) ", a ki
ahdOf 1-o. ob- 01 11 ad", .It 111, "1 ,,'1 i,,,1',O-cmmx bht sensational justa de baile de resistencia. Las ral. qu.- Wc. p-a' teni In, asign I., p-O-, pa t. Id, 0.111111 d, (:11fparcjas vienen de todas parties Ile la Repfiblica ,,vMv ord- 1, j" P ';',,n, I I ay,
I"oniO1,11 "mmol., )s ex- NOCHE A LAS
'AD, Ind a parts d, In RePublila 11 L4 il-do Vo pi,,- ,,Ann P.An.. P
0 vi On 2o -Palk-oa Bla,
nllndo a LA Habana parcia I.teio P;- ja p;.-); fld. V
I 3L ra Inscribirse en I eg ndo lugar h,,b,, i 'd cc ", PeC-taso, d,,4, 1. 12 dl din All, Alldklo..d. A a en e.z. r, 4,) .1, Ma 1h, S (;]or is
,At q na, 1- --,a 40
)no' "din' 8 de dir.ernbr,, s dos -1 1~- NMI
EL LAGO TEXOMA Too 1 1, C 51, F111-- C.11,j.nliy _,OUT
Us .5 p" II.- I", -, I;n, 2obi
.=..x ..A UN mche. '-'-r ""-s mua I q,-1.
Descle hare muchos fics an To. -,.mb t,rp o P.r. OrP-P,-. rAar7cA- ACURADOX Clt6, 11 la b d,. d, un fi-1Pm-t,, d,1 balt
Xr.c. a "ed a 1 P6
i.c o7 nn no participa de on espee I
wroxanAcion, AAuXD1- OEM ULT1310 Iib,,m1ba,.mb,, d, Ann.id I Telli, 11r. I",
Va no cle alteroRtIvag COMI 15 on cnn- im pren- d 20 p :Iddil.,
W, 1-liall., P- 3101INT-KETRO-rox-orm- curso de baile de resistencia. ,d--,,! I"; ja V, Nilrt. .5.otar..
VZRSAL-ACTUAMMAD ZSP"OLA NO- ACTaA- R,-ina V rgara. .1u. Francisco
MIDADIAS rXANCEMAS NOTICIAS NA C no AM.. 20 1," Ir -- lslda
so Ct.. Este q., C.t- Worland. p- Las prj,, h- 'ao 1: .. s Cub ,Iot- Pq- C
NTRADA en I tc.t,. 10 'Mn- V, ra Arenrlim: 2ch, curs,. Doalli". p-mic1c, ta CI doming. jimnm I, ca- A] s.1'. ". 'M, C.,ba- [or,,
constituir on verdadero aeontecinnicii Eva Rot-guera, Augo to V dd,, ,mb.s s.be dejq- U. _', mo, Conot.- f.6 1. enrn.clonal, pues estan proxima, Rita Maria Martmel. L,,js N,,i, D ;o *La Gualiita Nl.n,-,a IF A
parejan de casi India Is A in e. Ma
7HOY I ria Arrastin, Eduard, B16- del autor), 4n, I"- il In-, tit.l.., d,,pr.f,., zes
- O ga Cutter "n d, ToiA d, In Im
ricaegd.i.pu, 111. Marc,, A"I,,,, 11, v,r ... ...... con, usica. dos alum,. de asl,, g2nar el compeona de, el"ad s.d.,
I HDRARAO: 3,as C4. 7 34 II.M. AIRE ACONDIC ION IDO te no, en La Habana, doya y A D o, F .dcd.r de T,,,,a -- i- de in ,n- C.,mlA
Par a ofleina del tE2trO Al.... y NHly '4u,rin q- p--re. vistitoM6. 14L
in V .... a Sti6rez"; Irma Mas6
ng. _.Iiiet. 11slilan A d, rl. in. Nairn ,,,r.od,z. d,
oW C'..ypl C an Fausto de Armas. q.iO an mt,th 'C st- Jrc, Hr b'
arejos. Ya hemos publ"110 y ; j-, dI
nambres de iha2inprimern I Ardea Farfia Fd ,.,d, Prmer pro" figencia decheacion ban logrado
r,, As a,
TAF&WE 'r I N' d iord.rd,
que se pre-.La9.'."A",sIA-: Rodriguez Y Armando FI,-, I) Cb.na 194dg.,, d dos ista.
horas )ybd- SA-11 y A- .,arx,'oFic 1, go's,p demos,0irmar q.e PA. n Aruba a 'I _o Mu, aulaudicus fulron ambas j6641 on. -e . ....... A, A I an- I did,
Avis2ronS a In, parejas que estAn ly %iguen 115 illcl a A t2 1 id : Ad. chpl.min.
linscript" y hya. panad. examen na dares 1- nmb d, af,,,l It, a R14/ -fill n por I examen A] n,.[ In Nina A 1, entrega de 1 05 pr""' I' mrAeo. q dCbC,.n "r 'I ten ins a"Pt d's e.
41174 a. o c d, 1. nna-. zu,. n ol-eximt, e.mnerl.
r.. t.i dos h,.ra, oil de On. a'. -cs gat,# 'ad
___ n no, 1-,pulu, ch, I., dive
r. r, C, .th Ex cl-'r. qu, Td- -- nb- ,,a
cle !,, pro Ccre A idn I ,A,. I, C-z. Dolor's 'M2rl.cC
-te de"l.' A rna 'arda A as La A,,,,,, I- mter-p-taron On prZ
A ...... D ,, , Oonm% ,,,-,,.nad ; p- I SABADO a las 5:30 PRIMERA MATINEE
fi3ff0IAoAzNoA. as 1, tarde debn hcr acto -b.
de pr C.Ci. en 1. Pills. m It, dF ad'l-t- Emifiii 1310-2 Y Thelma Pe- eje- en preside Is
Son tres mil pesos his que gana 12 it, in Virg- d I C,,,dd fl- Cacm- 0 "Dan," de -emd.,reme -Rcm- Fernand C Bl"'quita
A o atciadia
ntcripei-a I C rl C'mr y t'. Jar
C,,,, ci r L- M-- frecera P-.
PJa que nuis holes permanclea rq g,d. p., Ad'a "It, a I,Srrg, d c h.,--Ma, G, L aid
'F a cle Schubert- com a
q- ap, anzab2 Marcha XI i I i t a r cler-to en el lbeal social d, MaAi-eo, In b A rq-t 11-1 solo "I ne in" Y W2gn- -pCCt-mCnte, Ireon Z61, n ci que s waAj
or'd o d, I', ai-th. Guzzoin Y .Par ullinno un aparic. Para Do- ca
Solve a Its Virgen Milogrosa V.1e.tm. P-r.s. en "The little r- % tinell, San Pere'., Pura love. Iw .t. dMPJ C de In. mass distiziguida del
,,kid,,g 1,,r,,e an, Amel A rzmlilll Oirtiz Maria M.nlero. quiencs It ronestra
Ej 1.1gado din 27. en la festiid.d Lur esLe
it se r an in P = me combliando
uo version "gil rl:
Q UINTANA Virgen Mla rosa. m's. "Salladno,- d, L Is Paz I. difiectiltad ay. lb. clarn. III, m- palbi "Plelurii
I su honor una .1cm- Solve en L wis y Ada del Corral y Carmen de In -Fuga No. XX en la -menor
LaInMedr.ced, organic. Nefiez en "Aires d? Ballet", de Le- de Gralnger. Satizfmhos Pueden es- Bach; Sonata cra y d
ries y Le- main. Todon demostr-arcon una gran seglmda pLrte- -Madusa.
S.Cic d A I_ tar el maestro AMC& Levy y ,an Mocart. -Norellette
Cabanas que preside In senora seauridad y perfecto ritmo e iguaj- cc No. 2 y
d pro fesores de azz conservaitorio. par OP. 21".
Rosa Lopez Vcla de Iraguirre. dad Dos "Minuetto usl el to de su concerto. en que ban Schmaraman: 'Inteonaa OP. Ilr
ben tb .Z Int.s d, Grau iirui
I d; 1'..l
La soprano Maria ATrcs Mario Bach .,fueror Vi... P. U.I! d.do ima prueb. d, la, C de Extudlo'
d. y g que Is de sus Ournaos-y- de In cama de de Her1."Sly -G.,.1'C' d, Martini. par GI. 'I. causefi.baoss. ruerian too. abuy dL T-,-. pan,: -Mejrdta d,
DEfffP14 ArwaAgIff- Y& c.. I U ; cantada par On conjunto Padr6n y Maria Santana. pl..d,d.. R hzzazaizuiff; -M-Lacbmte, per.
A rquesL,,,Cu,rbrin.zdI. de aluirri-s de cur- Dolores Martarell y su recital peturs- de F. Poulenc;
ANDREA PALM 'n 'e'l 1. 1 Y n . I. call. Mile- pendbas". de Garcia CatO.I. y
MARY DOUGLAS _DaIj gop.,
RAMON UA osa po "Ma. Teresa Morin de !amtaids. Leorm, Lubgrfld en III Crux Blanco de [a Paz
To r2 -Mcir-inceh" cle ViU,_Lbb- F
ADfMAS ASUNTOS (ORY Fmts. Nen Nocarle d. Beltlin. Margar, Lo Cz de Mendoza 01-,F"ffw 91rW X C171f "AftAffsr'. vt-_ -0. 1- An de L&ndalp" Y- SInjas _T La AArslacura f-ima_,CpbszzA_ candert" se 11! alse
I.rdnica DURTO DEM A AIARWA-31iii-coks, 3 de Die. de 1952 fr6niea 11abarters
De Pro Arte Musical Ah, F-n-d- M-ih R- ,
Grj5ejd Nog-r
F cl .16 d, ctcA dc 1. S-d.d E, H p, hil.r. no .6*. lii dl Plo .Alt, M,.i.1, ., Celet, ... A T y"6ests, muci6. hClan SiSri
tal e, 1. Clam y anedis, Cl r-fulliloo figured varies ca dc I R,,
Poeslas ue "Lori a cargo de los Ila gran poetiss Dulce lf-- C.,t, y
--ti. d 1. E-Cla d, D-1 .. :1d d; Ca r = ,g NL- S J Mor,
1 de Sawa ppestirmanS instituc,6. co 1; = 6.1 6. d.. A cst, act" d. h-,
bans, (intas ccaneduat expahales. W..dr3 unb., t r.,
AA 0 DA
Para sus Grandes Galas de
SEMANA DE PIELES Pascuas ty Des'pedida Ae Afio
7
Tilky Larraz de Upe z 3fuhoz 0
Mariana J.-C, p.,ilr de, In. do. do 1. t.,d,. I edebrairi on I., del Community Hatum, en Allures de Miramar, ell Canusta Party que organludo par el gropo do choras que forman ell Condit Pro CapIlla,
de' Irgen Sit, Is Caridad. de Is lillesia de Jelfix de hUramar, presidido IVIACII. .6... Tilky LRrras He LtSpe. Mutioz, "ti Ilainade a Muller no counpleto 6xita.
Entre los Atractivox de eat& fiesta figure Is settutclSin de Conebita lquer. la excellent cantanto eslafialit, Sitin, gentilemmia be brioulad.
concurso, Sud como In We do lines regales donation par cases conseraisles, ntre ellos on vi.je Miami.
Los pertm... q.c deseen Wetter tickets pacden dirigirie a las seflon_do L6 m Muftox. B-4007; Diane Ar...g.1 de Garcia, B-3746; Hild. Feritnil. Smith de Quintana. BO-7838 y Enoma. L.Kra. de F.rouiroll", B-9783.
Seri unus b-Its y anicanda, fiesta, que reseftremos. .
MORES y TAFETANIES do fa tosio Bodes del ines fino s lonalidades claros, median' a 3
SEn. ]a igl"ia, p;x Dquialdcl V dado novio y el padre de la novi y oscuros, 1.75, 1.9S y 2.SO la yordo
.,cclebt ura laado ve ntc'd ei ac- Y co calldadc, le", M. 1, Jos idete de la n.che on. bad. al act. gr parl -d. ena-W que promote resultar may lucida, doctor' arlCu, 41;Ru, Enr.que TAFETAN-SHANTUNG, de sedo pura,
N.S referina- .1 -lace d. la en- Maza. Alberto MM'aum Trandio Pere& ntadora schorita Alicia Peres y Ma-ldoctor Rolandd.AC*,11% y N"y,6 en.tonalidades de exquisite bellezo,
',bll,,,,,o j*.. Ar d,6 'r te 6'. Ci. CC S.SO lo yorda
_Alc Par. e, .e .rr
G s,"Afluel GutiArrez. Obdulio Pi.
vienen hacienda innurneralalm prcpa- ftcro, EnriclAc Plarms, Mario Romero I,, y Ern.t. Iv
E n torse las amistades de lon rioviaa En to boda civil testi Car n RADZIMIR y BROCALURE, de gran
It A] A"ila
Icirculan las Invitacion" p;ira la nup. a es, 2.50, 3.SO
novia los scores doctor Rau aD1 "'I P"reiS, N,'- p,,,,, effect, en precioscs Color
I suc to' PYA dr6s M u.rd. y par e r.v,., Jos
Con un 2 0 % ere ades Fclrl% C P
Go rtial, a iC, 0 rl.. a M.,tinC. Ed arda R..
.. A1.1 .1b,"' P6r, Ra M 4.SO lo yordo.
as !!
1. ca I
c Cn
Cct'v
c di y n PC"" IS
y Designados se encuentran paclno. 'i u CC L ut Arov .1. y Manuel AlREBAJA EN LOS Man an y M. 11. cle Carmen ft.rctS A I BSL., R.dalra R. CREPES do FANTASIA, en teiidos gruesos
tcs g i
PRECIOS MARCADOS Serena phno-S 1. Madre dI y gron voriedod do Colores elegOM
ti s irno,, 2.50, 2.95 y 3.95
VEA NUESTRAS, VIDREERAS Y NO
SE PIERDA LA-%GRAN QPORTUNIDAD RASOS eo select variedod de colors
DE NUESMA ESPECTACULAR claros, media nos y oscuros, 1.75
SEMANA DE PIELES Nuevos adorns para y 2.25 lo yorda.
TERCIOPELOS CHIFFON, de Lyon b in do soda. 40" de ancho, 34SO
GALIANO 258 sus nuevos vestidos it rn,,' lo yorda.
frente a] cine Am6rical LAMES FRAINICESES, de suntuosos diseRos
exqusoI 'to%' t6nalidades, 5.00, 6.50, So y 9.00Ao yordo.
PI*EL ISE ANG6RA, finiSirrict imitoci6n, en blanco, ocanalodo y liso, 60" de, oncho. Para stoles, boleros y copos, 10.00 ]a yorda
AUMG S A
ICU,
CASA CE.11AL afNA 109, 11 A
5UCURSAL NEPTOSS0406 CIS,, q
El Dpto. do S.derio cle ULTRA 1. fr.c.
los nueves edemas y act.sorios do cosfura
quie triunfon esta ttmporado.
TUL do NYLON, de 54" de circh., en too., los '. I res incluyendo n egro, 1.75 in yorda
TUL MOTEADO de seda y de ray6n en negro,
1.50 Y 3.9S I. yod..
TUrde RAYON on los nuevos calores de [a lemporado. 72" de ancho, 1.50 In yard.
Teresita, Garcia L6pez BLONDAS de CHANTILLY en negro y larobien
El Mb.d. 61tinno, en, on marca de Un manic de encaje y to[ ilusj ,o bocladas en metal Score fondo negro.
11 quisita sencillez. se cele r en la cannplctaba S, conjuntn y se reteria Desde 3.95 basic 10.7S In y.,d..
.41 esia de San Juan do Letrin. a to sabre el pelo mediate una artist,,.,a de puesta del Eal. ]a bodi celculffurc de.azahares. TUL y MAROUISETTE borclocas en I"lejuelas
to encantailora ftnta T.rcsiia GA:- El am t to
Cl. Ldp, I J- d octal .*ig.St., ,,, r, d 11, mi. de bu
g I Aag j C.nce 'I.. r 'I a cle orquidCas blancas y li- Blanco, at., Z.1 y nego, 1.75 Y 2.50
uc ma So y sat d site.
Una concurrencia nurnerosa for. Fucron pacirloos, Is Madre de 61 y 1. y.rd..
d-loacies de 2robos padre de ella.
C.nir 16 to en el ternflo, I f1r.'ron Cl act.., BOTONES do FANTASIA Para vesticlos y chaquelos,
,,rmtp 'ad, a I, ,able a nov a, as shares do or as
vlos, el eflor Eloy Garcia Barris y nos Cjbe;...,, doctor Aga tin Cant.il estilos de gran novedod, en extensos surticlos.
a .rigelpZU16o y Cecilia
lefiora'Postore L6pez y el estimado PireZ Allons, y or e np l., 1.. am go doctor Mouel A- Mocal In I sc6orm dog municipal del edado, ac Ande, dtSc r And,& Do ng.
en furl ones de juez de Primera Ins- Maralee del Castillo, doctor Leonarda, 4
tancht del C- y u gertilbirn. Garcia F.. y duct r Jenaro SunpDSft Elena Said.. Sabina.
HoSta claltar mayor dd aristacra- En la- ISO#a civil testificaran pa, It" i Impla, tin, 1, engulano ba caniella Jos sebores; Rchard 1?6rc SerdI'd .,as b,..c.S c,_s bdiarn- fn R,,Cr.. Mein Ln
1. c.mbi.ad.. Ileg,6 1. Sefi.rt I" Go,- Grc a. y par 11. Jos ZZ L- ASn G A
16pez, S., G.Si6. Macau res d.c CASA CINT.Al "A 109, 6 -1
cia 13 can an t raje dc nDvecio: MnJum SAC- NIPIUM0 4", SACChAs
)in Co. Garcia. lose
qua poderosame- Adolfo Macau Y BenjAmin Viera.
E. no.d l. --1.1 H, .,,o M..W., dCSpu6Sdc 1. bad.. 1-1
'Afio CXX
Pigilla 14 TeaLroia DIARIO I)V, IA MARINA.-Mi6reol", 3 de Dic. de 1952 Tealros
Hadicivisilin Informacilln Cultural
coullnuiriiin Ile )A politics 12) P ro g ra m a s d e C in es y T eatros
P-11, )i n", ollot 6nn Cine Infantil. La reaparicion de ta rerista
i
p I'l fi..In Aventuras de Palo, Prph ACTUALIDADES FLORENC(A RADIO CINE joatc.
pirti, A tn& ica". N ot6s diversas br.- u. IT. all. T.W. 1144115 ji- LA- N. 1,1114, T.1,11. U4343 NIPI-e I G.11- Total, b(L-1467 IALAmrDA L- q- 11
\,u, 6,45sCuentnt del abuelifin Edu)r. Dead. 1.. 3.00: N.ticial- nLMQ"- l la, 313 N.1ke-fir, ?&SlO. Dl l Is, 3W N.U-oo, lo y as""" "o""
Inaks. Locuw: Ethsblo Vall, do C ad. I N y %,do rle- NADA I.. Jor -1 1 LO QUE EL VIENTO SE LLE- I ALKA1AB:,NorIiuq" PonI John P;6n, : Aiiioli& Thlibrtr:! 'I L.11C.
5 CNIQ DO ,,,i. 11 )a Parbillis, Em- Por Adela jaume Ion. _, .. S I Zo JIM CL11 no Palm .,. Irian.. 0 DE VIDA "0 t-h-i-1. Clark r-j r,,)o ll
L.' y Albert. G ,drrc. UlIcb-I Aucltd, y Claull NOWILLu- P L-eto -,o,- X; I)',' Yiv o L"Sn' y Ol'i. ce = _1AMEflfCA L1 did I
U iltr: Mandl. lgisias K-re, neta mayors 40; NOIcal Y Tertu 21). NuNo, Y Tenoth, 30. NI I Lure. W; T-Hat W
Vel n Tirue.il .. Tit. HI-Ardt la I "Am6rica". Is revilita out es, 6,
"ch, Ad,1. E b,cfill. no official de la Asoclacl6n cle
clau'd. Bia, v c de eritor-us y Artistas Alvericancia, por- R A D 10 C E NY
Ecribr y diri ALAM EDA F L 0 R I D A SADOll -u,,.Ll B- ,,, y 715 T,-1111.licias. olac, comp-l(r.66h ,ntre que cl!,i represerifir ... -11tintAd vada T.hH, 7-alcia Z ... ....
"a d,,d I'll .1 Cor aft. Catilbas y piuvougs. Tall. SO-14211 da A- T.) X-ollil _Ldo 1.11ru, pa"a to- j BOO La r-da, rl In forluns. 1- inoblu, de la America tit de hmncr clara Y clefinicia, y el pro- too 4 ZQ 11.15 N.tic e, 1. 3p -olflani-) A- AiADAR 71 14 1-1-d- "-f-e
cuts. ol, -yo sull, humble. positu rie con 'A,-, sou... 13-de 1. 14,,"cluil- PURO11J4. a
30 ,.gr- .in,ord-r- tinuar I sirvienda de corio, Y LO QUE EL VI 74D SE LLE AL ROJD VIVO .. 1 = d, C.,b]. A T so.
i- W--dita Iii p unt. d, u.16h eft re todo, os D 1,li thichide.l.r). e.. Clark Gable, es c. C. y J.re
_en It
,5 43 L., riniunIlip, d, ch"I'l ju Enui, 11 ll.d y losujus. n t jor plrlalol. cle 1,,u, nii,, p .. c. ..., i
- 900 Cu- on T d I Ed 'd O"_ Wallis. Ai l- L
th q.n.Lot;, In, I (""' Vivhut 1. all y t... inurllbui. L-, ON ff- -ATA.P.. 1 'f d' b'T it' -] li t.
Lo c" ... u .... 1, oll-d-141 I to W: Balcony 40; NIAm, N. Sich. y pv --ional Tno y ..m.
'lirmllo Alan, de 1. Torre costumb- dl +.ft- do L"' Tra' ARE
jilLuitil, -A--bBj. juj-_ unlot'l Mr, elickelleceni .1-1-: NAL H-- ... nun,, Dlsti- do
uno crenno, it- ouh, y .... ine -01.
gl luh
ir in ligon y Elsy Al- I*--, .. ..... j., vp.- De jiti- entre nosotros Is ge de
'j, ALKAZAR Cuenca.. Lncab). F,46 MOki, bin. a
'C', i ii'r GI 11i.-ta rubar. que r G R A N T E ATIR 0 T. y .'euvids 4, A. ATLAN'TIC: ,. taridl. 5u liltool
cattle ; re.go, y --- onV. pim,do, do j!,u',u luir. y d,, "o, h.'.,nuj-uj C- lad, I Vinod- Tal. A_&&N, Itiud y Sts. t-loal. Maliaoss. OxC&C wivil t pe- ASTE! A So 61don ridup.. Zon, t
pvdjd., dos, or N-t mUll.. elfrecej el Dld. is, 3.30t N.Lbeer- A has 420 v RM: N.ticlarns, LA MU, y Aluntra corti Drout io, or c e cn:l. Eaticlos Uni- 'U: I JER DEL OYRD con
, _Bh, Gil iiju 'en,7 1; hire DrIgado. I f ell CubLHONRA QUE MATA com R E lfl Ni-ALA VIDA c
-ti- .1- 1~ d, V, ,dad.rc, y 'ROJO VIVO rrm Won, .. ANGEL AIDO Audmi T R-7 wissis aN.2sn A v,, .1 red..
Club. 11 hout Carl. Edmund O'Brich. P,,,(., de cl 9 .it, 1 Blights Qui
cirdad L.-ceuvil y Lawn Tennis
73n F.1 Allinur, MullIll Court. HUNIARA), LASTRA -turn I, ;DDAli1_1AyV Lunstat malares 40 La oul-it'111. I. do
Pi yr, G 'i At-- -1 111 IN., dillctivess d, ."c' De-de Too 3 00: No
... 1%.Id .... B. 30; NIA. 211. 'OLOR DE RDSA con Vir[UnA
115 in Gtouiore, d, 10, treno or del tile-r, V lelet.
7 VS Nnt--o -TNI Un u. Cuba EL LAuqu.'
01 1, rle omn,,n critical dehri, y de teatra y di, lot I MIND re. R-nes. Cie
optilliisinin N dt "I r It.; I11' "1 n I 'Ida n- qrmusta, .11als or 1. Npital. A M B A S S A D 0 R G RIS BTI.y 46. _.% to rilpribrA, ilrunn". el..
RCA VICTOR y LEONARD il ) Bilbonal 011. Loreto rna
M.N. 40j.401 prcle.- Duch. -1n -1A ach.l.d. p... IN. Cra..e. do 1. Play.. CAMPOAM08: So Ilirr, 71
R.N Fin, el M do 3.4 f7di'lia, no, sibun. 11:15 D. M, conslitUlr;i, sin ducla,
; ""' """ "M- 'In dr :2 rilmilemorlento artistic Mo REFUGIo con Told. 2-7997 17 1 3-A.. (E), Tedd. T.L. 74212
Ertrique lienrl, B"e, it ..... 13,1,11 is, 4.307 Notlel-, SU ULTI. A Ia. CDBL AMt LA VOZ IW LA REX CINEMA y
Tr u, to ahd.,d, d, gran rv- 50cle]. in I I CINT U r 12: L.
A Lo, Triq phrey Bog.rt PRIMERA P NA c.. Gem, Evans.
1.5 A lo 111 ourlo d, Is ol. a Ids Lupmo y ZONA ORRIDA erm his 5.DO y TIM: LA OBSESION DE No- Bell Y A-III.& Tat. M-MI4 A...
cltr'll 1.11, cut. num.l. Aplitudcl.,is SOH refirela"1111110S POIC el to sb it, E.p.11clun irt s..I. cl.- "in" Clan" Kr.Ann 51b.fid... P- MATAR an Adain Williams y D cle Iss J2 d IT da, T I CUATRO C- OS! It 11-hdr It, Hin's. dre tod,- lim, dl c..Ium R ndall j poll. =t i: n "n"
MilDislerio tie J ii ori, P, B:I,,ny ..mra, myrft 40; Nifloo ae .6... fee. y
tj 8 Ijej;j :1.""'o.";' 111,1"% ': ..,
8 30 Cab.111, R.1,111do 01.., y d" I" Bill. I., aupi,- dl C.Irgl. de A '.-It drT.r"' "'
Ith-crettis (lei i;im rel-c- I
En olu, Alaillaray, I ll 1.0 10 1,,n Maest-, 11 :it,-, y Equipinnadmi A M B A R cuicare -a
d,11 CNIQ It 1111-1. d, Vvmu-. I Ejectifivi, hou sl'd'.* de Sluni., Clau INFANT A 6ftirol Z M.Jre dearod, y Amer do
In nuift.o., l, iblioteca 14 1 1., V.d.d.. Total... F-6129 F- UnWersal. Act ra
E. I.a V-1tduWa, L- T- Me,, I an Duilld y Belisle, y Tno 3 vsAlb, rlo Ali En el M ist Infant' 7 NIPlose. T.16f. U-37K it. y 20
, .11, -frindin'. d"111-1111 -mrilt" d, I Pal-ii, P. Virci.l. is, r1r: 1,
11 1 do .... t1itile -P -,,-o 11, lul cmincirlm. Go ESPE A DO lCl.
,,.:i n EL Dole R.borl-M l An.
It 'no' 1, Co
Ion .. ji, R I T Z 1 DUPLEX. Q.. .1 el.l. 1. e.,
duornj d, "I'i-' lul 1111.1it-g1fil. Jorge. y P EFIEHO A TU PAPA B-1ill Y rItlim, Cuba TRAVESU.q.IQ Sh- Luk, Ethrt,.,en. Nor. u,clh,j huh I -- de 11-11 d0 N". A -n in d d,,., Pi,_ F'o-d- Sol" uAS ENTRE MATRIMONIOS ... Cir- ofm. -I.coos,
hic A 1, Allen .vld -dfl- N.. 4un. L.r..6. X-2U4 ZRIE: It ,a, -l.. Li -us did or.
'a 11 -,uhn, 'h_ Null. y B k- 3(l. soon, Fed
Soll., 11., ; U U, r r,
1 ui k-uldu 11 A-111 dibuirinte W..Iy
pi 1a. Aot-u., Zequera. In.- on, ,,,yn',, 'E, '--do Y rusch.: N.licir ol ..lot em-teo.
.1dro CNIQ Es atliolrul it,, t-- a I,- 11mioia I lot, obt-lepo-'ad de -glunh, A 01 in- A M E R I C A LI IMD BALUARTE te, AUSTO! It luchd.r I..6n- N(1.00 Atrditriil. Arirnad- Ge,. ."llidlolou, ii, a": "", I I phonsinicrut. RE.T Millard (dr.. I., y ., -nos.
n, Co r n AVORIT% ,,ir im,
Ili, it Pii 111. Panel: Emillis Do go, it to n Bioodluu, Laoa Nor- 6 C, Ir "Irsud -BZ I '-'It- --'It- 'ELI Bar MrE.WO y liele' C-111 Mill llel-,,sItInd g-uido M, P'i,! %- Ed,'a A. I, 1, 1. Habana. cleba. 13-de ho- 330 L 0 S 'A N G ELES --,,nC--y y D ... uHEROI
J14 swill, Arcills y P Atuni ., Not "dlsN Morgan. lot. on on I.
cla no hia, much,, So C b, LA VENGANZA DEL R -Inc.. 15; Nifts friNLA : Marla dl Mar, Gran Carl.
. ri It -go u. D'," 1'. ::n in RI-' In, Man, Monte, y JaCPP, I- D-loado liles it 7 -1970
ln3n 'j.e dc, 1,, LN d, diha .p.- AumorlYBLACK JACK on G-Se Dr ,d, toy 4,45: Not ..... as t,,Ie Ya"'u" "n"
1),thgase. Adel. Escitnin, 31fe it,] Ngn,,ad. d, Rcg,,,j-, d, 1, lo, A Bakery
"I'doner Cassel- rI-. "- e iU. Tat. I ROD I no y IA
'n oil 'i d. ;n,,Coba TRAVFSURAS ENTRE MA it. vlo Vi
Lot. M Pro or -ia a' lo, p c,6 c h ., par. is. 2 Sand .,an Pa'rlrj,,oR7_y_.caju, 5.on AM,1111.
Ada_ Orrin R n I ONIOS em, Ginger R11
C.,Id.d flwo I- Fr',' Li... ..], A I B. V.d.d.. TA rLORIDA d;L. t r Ron'.
Is "dld nod Pdr. Dfio, SA-In" Alle
si,. jrfe d, d o" original, 'j"e': de Ia n-fic M !,flyn Monroe. Do lif Wyn
1:. ue i-oge y "ot Ties Cuban M..b,, y Olquet.. Lone'. I-, N LLANTO IN EL PAN- A 4l;N 4 15 y ..uml "i,
ru,-ra: it,,, to I Manuel Fidel llrdbl, Z' o no
Al I alinur Dethgase, ie trasinf. Elp n Na. actual letr -too.,, n fire' oil Pa- ANIOR ACIO IN PA 'Rraiyson. Red del Crisfink ad,, fu-urauu. de pk- Ju4 Al-res ('.oil, Is: $1.01" TANG on --chEL quA. CTt,,EU
por hacer. 50 K.theryn to y Corax6n de piedN.11clarn, CIMQ-Tlrvuu6.. do 1. Dir ... in,, Gilue- inch, L-tit"'no.yo 711 Nifins 4 .
de I., Rcgi t-s y del Notguiclo El d., io, jo, Al-re, C.odl,, RAN TEATRO. IM-1-so): L,& MUno ARENAL M jlr did .1o, El amiel raido y xgun11 )e e del torni- 1. 1, din- naturalist
"' ri, I afar, por do, SkOhl- ,.Y HV...rJd hKe.1 IN VITtAydel '1,1,1. Iu 1, Lu-.; N.A..,,
d. dituo 10 clue ) aiqu-l -b,,no. sera recibido Avii- it- Cidleeld. T f. Tat. 3-5513
P. 0 ,c.. de 1. RIS I. it, 1. pri-r. Olin., La
U Coin "dteguu? d" no:
d. Ilau, in u, w d. l.ru1u"r',,, A y sinindes c.ft..
Ill., 'I" de Slrm ad I, 1;i H -- ch, Cub. h.C.h.,H NRA UE M A _.Us, y Mande- S-7720
d, I- do, P uad- .. ........ io, 1, p.r.,pi.p.11. alo P -,. ilp .,,ld.; iu % .Iydr.. Alc,,. Smith Edmond A 1.- 4 JO y AM: ,Ilnlr- ROS R 0 X Y lZ7;TA: Ii.no, d.,.1,..,Il,..TI1vMM
i--ali-b I g,, d ,,1,,d 1, 1- Tralbaj, I'lon'te, ESTI BE DOS VIDAS TROS OLVIDADOS Lub.,to:1
LOS AUJORES DESDE lWl! N. V! e s, r.m. fi'l ..... : : I rio, l.1re M em-fini.
_.,1gudltrNemhld.,d, 4%1, r oAq.-_TjOil;oE all VIDA FII 14 Y 'A". Almonds- T.I. 354255 'LAWTON
"ll que se le Lun ma, or, 'e;y 'a' ",c"B"'ve, MlilcaihrY La;.c-djue.
n, "I'te"', g dispone nor V.. 1. RA le
Uniiin Radic,-Teleyisiiin I c i,. iblA 11 NtAmi n 1_1 ML' 'll"TV N'S.""Z D-1, 1.. 4- Nettie, I A rrl. 1,, 11 R ... I..
Canal 4 but, .1 8 1-- 15 PRESIDIARIDS on Job, IS SETS y .... del
rullt,, did 2nua-i. A s-' .1 d' oll de"'.1", I-. in cA
tor Luis Carlo% FabLd Carboi,- d.'l ."d. at GO:, LOS ANGELES: Tr imur.
'es, I, a ire h -i., lo, h-ho, Mist& b- R.I,,d y EL HIDALGO r- Co, -Mnfim, U, Hart - I pant...
comn notario p6blico con dnc,;, 1-4-an- Ind, II Conlin- 1 ...... aldsd. de A S T R A L Wild,. Lu'eu y-,N4D;,Nuftm
B j ... M peseloodo mov. It
Ad = .;.y .1. dmet Ju: 1 it c UYANO!
ON Pat,6n de pr-lo- In Pat- fl- ',' '_.,'Iluno"A -I, I., noest, n pal L U Y A N 0 y 25: uA. 20 y .-.to' "nos
cilcil. to,. public. -h 1, 1- 'a lef"ll T So' Jess. T,14i. U-11451 L pc, 1, mi. ,,,de del m,,d,
1 .N Cnrtn Music Ill. ... idencia en Calaba o premonitorta y F1 d to, Al-I, Conde se rfe. D,,de 1, Jib: N-,fi,-,, SU 171,- Cal.iod, d- Loy-6 313' T.I. X-32.
In Gran desfile del C-1 4 a de 1, no R I V I E R A
p,,,,,,cr n tz e. Nis- i TtMO REFUGIO on H- h- A 1,, 4 30 y RM: Noll EL PER- ou.); R..".
Prng,..a LLEVAN AT, CINF LA VIDA DE de 1 I. P.," I, presents. I son e Ida Lpur. ZONA TORPI.A SEGCIDO INOCENTE Rob It 1-0 22 Me, 307, V.dd,. T.14f. F-2oul Tin de mi Vid, Y jun on.fd
3.mr., C.ancy y Ann Sh- EL ESPECTA CULO' MAS
ANA IROLENA i,,6, de -.o i -rLo 6,1 .p,,An Jr.- L-- ms-- 7D: Nuft., ..,dn r cr N DE DEL MUND. .1 -loen. MAJESTIC T.ronems -bo, k TilBet.
P, m. "n hnln- D-d, Ia, 415: N 'r 16
lo- In Relf, Hollno, C.,nl[ Wild, 11 CII, H2NRA QUP VATX on ,,_ El S.-I u El 9-le ,,do
124.5 Pablo Medina y un cuartetc. La morclit Columbia -bn de SE FILAINRA TINA LUCHA C ON a 1., 5 cl, Is I j.1oll Sl- L.net. m-rr. 0. 11 m Hold Al-ei Smith y DES- I -.t. Im-n.
adqtjjrir I- dererhas cinernalo4rs. ARANAS GIGANTES DEL d Nob" BI ... y 20. T N DE DOS VIDAS In. MANZANARES Peld-6h It,
A P 0 L 0 Oa H-ribne, y -rtos
On El M rd. .1 di.. foos -1,,, 1. ..,,Its BRASIL 011, J,..,fr JIoe.. L..4 M., o
2 Art., par. hill, sh. NA.F W; Tlrl.ii. MAXIM T6 lot Ili Qrhi., hug..
16 do Oclub- 446. Total... 1.31N NJ A J E S T I C MR.- I.L y -urfoc 'Irt.,
el" cl, Is solora El-ibeth Siwrll, cu. l", Va __ __ 10 ARTA prueba Fri.On Cn' d" Tid'b.d1i.ndM-y1'1ab"- a D,.,d, lio, sun N.u .. r ;, UN DO
de Tiolicill. L y
G is
pA Arturn de C6rdoba. -ma si, -f-, A 1,1 tlbgi,. Iolu.1i en A,;:. ',, ,, I, .16f. M-4477 S A LON REG
Ile C""i"' 1- 9 d. 'N L VEN ANZA ldel Co C .... hol, no. 310.
la I, i -on ,p,r,.] d, home- 'e"
345 15 minutes con Caridad Bra. dl do An. B.1... mar T,-,,4,n ve-u; the Art.%' raj, u -onor--wn del Di. AEYINA 'Ln.Id C.Icy LA BALA Dou, his 3 M: N.",lego. TO RME METROPO TAN T-1-1.1
gr .. .... rlo Lone'. TA .BRF EL TIBET g R Meet. l6. Rolle. T.L M4734 nourion ci P-oni del
ro Ad,.s Adce6,, hs confrallift, IN .,,in. Segon ,) ;-nit, es-lo imr C I ri ]a Wd"''ol Am', ... riatit cl. ..,S It to. -n4 DO Corina al villnuto. Nitta Vi IT or A., B.1cru-i,2(1 In- cu. EL GAVILAN N RO -n G A 1. 5.00 9 15 N---, El,
r. p.Ca 1,,e .labor, con I .,go- tlph,-., ,,- 1,i S qiu d, del d ,,Io Cirlo, .1 Ftul,,y). Aloco- is las 6 Do y M.).... 40 y A. y b- l Finland EL GUEANTE VERDE PRINCIPE Y EL MENDIGO Elrod MIAMI D- cycle it., vid- PoA.
.(a Itr G, -1 p, -dent,, doctor J.s6 -ry 25 G 1,M, Ford Lnet on"n fe 'Ll
'ad s 50; 111- Oil- d, 11-illand FL GA- I -), vi ..to, con.5
I.P. Iven ti Wit Rhich 1. p,,. I-, n Nun- 2n. Pcfe-- W Tlro,
4 In Gula d u5n 1'. sen't. b.,.i I., kirua h to A. P, no Firl- y ls Comisio- TO FATIDICO Im, Jor, T-- l So. MIRAMAR M.
P'_F la ble -d- Crt,, L ... is noi)-111 6 u., 'ono..
43 A, musical. Manolc nrlIsr.' ', uo,!,"! l [.Ilio d, 1. Fle so
uarell na [,,, I, ... iii-anal gl"' ei ATLANTIC An, 11 h-1. uil mu,.. .
Ferrinclet y Maria Linis, Ch-ens L. -6-A Slwrll v. te ecc.,n- ga do,[,, Pedro N ogu n dlro5.11N) A,66n c. Satiric. tr. eA vilij, de de Londres. para lopi.s H- ,d,.l Bila"ll c '. 'nor. DrIglid. y Am- 22 im- to y 12. Vdd.. TO. F-3129 M-ANZANARE S MODE1.0 N.- ulloon, model, Y Vi
hno s T*111, 1,11s4, S
I Sa Y-d out d to'. It, on. ,d. c.tr..r. A 1., 4 15 l 8 13 Nmo,-- ZONA -- III Im"ed DERIN.ll 111, bl.r., 11 1-orlio, I
.'iln La Escuqlita con Rosendo Ro- Iniciar so priencra labor.en Holly- an ob., t-jral *An.. Lu-st. d,,,- dl, ,,,.h el doctor Onclio Mae- TORRIDA Jim, Ca .... Gy Ann D-d, I.. PERDI- AN FRANCISCO Me Qir- -orm.1
.c -.;.ad. r. c riclin ,adrl de purepultrite el gu ti Shrrol.. SU ULTIMO REFU 10 on CION DE MUJ
H coph- e Ids Lp,,o L,.e- Too Jun- ER ... It- C,,mn. NACIO AL La .... nte. ii-od- c,.
B111111 4D no Too .IrIHOMEREE SIN ALMA ... raas l No. .I.
70, Nh5m, 1- n--r!t5, L ... 1. .- 40. In land. l rrh, Nnuz,,,,,..,,N- NEGRET La ,rd,d dr-d,, IA
TIMNO IN LA- NUBE ho do.- del I.e.. In~
A V E N I D A DIA SIN nN .,dlda L.p, NE= NO: Cnd, nor renrou...
y RhIt li ion. P-_ DLIMPIC It ),,hdI 1-6 1,
A- do Cbombl, y M,,d.,.. 1-1.21 M A X N1 to, -riol y s.-5
ads. 1.11f. UAN12 PALACE Abbott y C,,, I 'n Houood _r'., 'cric.
I.. Corlm, y LO QUE EL VIENTO SE En1, 4 3 5 y B 15: Ntii .... AT-l'""'. T 87hr N.1-l- Tu SANTO SSUAREZ A
LLEVO c.n Cl.k G.- VOLVERAS QUERIDA ol-r- LMA.,E1 ll.ffia. I It hu. it, Mon.
hle Vivian Leigh. Oblui ell Havil and lz C--Iel .1ldl y O*H.,. 2,-. Ii.irin, So. Bi-isme. -- 1-1011
v tr- Lu,,t, 0. B111-1y 4G. GAROS LAS LLUVIAS on T3ro. A 1., 4,45 v H.15: N.tirlei- El, PLZ;A' Drouo,.do Par, IP-L" CUARTO CER11. on Ch.11". G- "aull. II.M.d. c,_ y
y hodm, 3- t,,.. e. Cuba EL LUCHA. PRAT: In 1. lalm. it, to CoBELASCOAIN b llcr.a 30.
DOR FENOMENO cm, Borb. non. del if,,,n. y crotIs GO y I Pollan- Lou,,. h-o- A.IOCENTRO D-rou.- ..,. Ir-..I. N.. 433. T.Jel. 174'" I'. so = 7.
..ad. is. 430 N.dicu,-. LA IN- M ETROPOLITA N corta, Y trn sh- en It .... do.
DESEABLE clin Z.1ly More.. y Car- : R D'OCINT Lo rue el vient, 1, Hehn, Thompson y LA DE Los T.I&L X-1713 6 y .Ito.
I COLOR DE TIEMPO IdinhJIDS 12, ko,,. Almonds- STR AND HEINA I lurhadm, fn6mn,,,L,
er. it y Carl., Thoirpor. L-t. 40; Descl 1.. 145, Nido,-- t,- oE
NA., y T.rt.1 is 25. Cuba TRAVESURAS ENTRE' "A a.. laing-I No. 364. Tidal. U-1771 it. -I I de I- Y .... lot rics.
TRIMONTOS ... Gingl, Drdl 1 1 5 DO Net ...... NOBLE REX. C,1NF_'MA:,Vu0l1. nou-si emnoon .... I I. d A 11 'n D- NEMIGO J.. Hall NUBES doi no.. none. c l. s.e.
CAM POAMOR .,all ;l., o I.Io.rll "
ge IAIIAI OIL V1110 I. NEGRAS 1-1. H.-.rd L.nli. RITZ El ultim to I, cht--o L ... is oo, -, No may.... W, Nific, Teil.h. 20 to h-- It.
I.illuilial- T So- J-4. Total. A-7M Non- y B.),on RIV IERA H.,r. m-. Deatin,
Or", as 3 W! TRIANON RODId El .. I co'16 o 'Part.. I.vi.
TIM REFUGIO,- H, Mphrly Bo- I M I A M I
T N.rt ld, Loot, y ZDNA TORRIDA is ...
L.n"Jamms. Cagney y Ann Shlid.. B.I.seesin T S. Asia.,. L *1 Mo. 7", d.d.. T.I. r.24dJ RO;" Yei eu,'n
Nine. tii; Tertull, D-d, Lhi 445 Not-e-, DESTING Desdi, Is. 4 W. N.Urllr..to Y.re, No 4G, Tid. UISld To If oY ome.
I DOS VIDAS 3 ,,, cMdl,, LA VOZ DE LA PRIME. SOLT Pr.1,n -tuid. y Tie, do All
------ ..... Di lro"ll, I.- I R PLANA ... Grru, Ev-4 --. I vid,
Ls-Ile Oil- I PUROS AL ROJO so Cob, TRAVESURAS IN RE IdAi ROOSEVELT SuIerniole, .,t,s I
C I N E C I T 0 VIVO ... Iv .... I, C-1. Ed -16 TRIMON 0 on MriIyn Mon- Pau h.Mbre lomo'GS
0 B'"'. L ... 1,i I.. Iol.. Alle on Y D.,ffla,. Inger R ..... F,,d Alle. y SALON REGIO El -ripe 7 1 met.
So, Pholluil T Cialsdand.. Tat. A-71. tr,s. prec it, CD in
Dedr 1. I.GO: N.Ui... W.rolr, No. lot 'Itimb". ditto, El gain fail on Y A cortmi
on P.r...o Not. c.p.h.l. No. SAN FRANCISCO: 1.1ho-oc ro I., I..
L, 1,11 M I R A M A R UNIVERSAL y .... to'c'n"
Bunch. his.,. d ru ANTOS SUAREZ It c..n. o
tur It hicluscim, fn6.,.. y
RI Ino y L.10 l1o'V7dlt1.e; das, rar Ila. A- y 112, Mil.m.l. -- TL Ill Eidd. y Menlo. T.Uf... X1.4155
no Dead. 1. 330: N.11ch,- RANCHO SANLMIGUEL: Alo on its 1, hino-imb,
i .... I Pred., ell --mkoi, D-de 1,ni 5 U Nmlcu -. l't ... c NOTORIO ten tehnlclorl. n y M.E .yN CAREGa" ,rez
-4.1 1 11- Diltdr1h, Arthur KennCuba DORMITORIO ARA THIS W., I, g-de del mumlin."spe't"u" Mi.
a -90 A BATAAN on j no
j.m,, CRI GRF
CINE "23 Y 12" in.y.re. 4D. N.A.. I 7rlub. SANTA CATALJN : Belinda r one.
MINAL In Jol o G.rlodd La Pan. notion p... I ... A
23 all. 11 y 14, V.ddl. Tiu. r-610, uIll.. L__ nuiv.- N; M-o- Q, STRAND: Noble enecidge. N.b" no.
]:.y 4,13 4 8 15 Nolicir,-, --q V I C T 0 R I A ca.
LO E EL nNT. -'1- 1- y iouicl- -1
VO (.. ). You Clark ,ible N A C 1 0 N A L TRIANON 1, it, 1,
-l:'. Lllhoe, Oll- it, It,, ill..o C.-pc1l6c, No. Ill. T.141. X ... Tr- ..... n1r. rioinnou.n...
60; o FI.dl 7 3. T.16f. M4179 A Is, 4 43 y 8 15 N---, V 'N
LA AU,1 Qlll IN INDOCHINA .. jho I UNIVERSAL Rancho r1tinin. Itji"'o A clor, I GRA HOTEL .o Cnuo so Hot,., y summ, em-lei
ENTF Ar:., d, S. r. -1. or,. VICTORIA U. en Indoehlrui.
CUATRO CAMINOS Qo.,'o- dr Pium-An.; Nifion y Terloulin 15 .,an Hn* 'I y. q.i lo
31.1ii-fis No. IN. T.16f. 1101411711 11 .". ---t ..Zod- r1o,
Dead. Is. 11.00! mq-Cub. EL LUCHADOR FENOMENr,
Rlson- Go Pulid. B
Gu EL a,
F7ONTZfIZO on R a'mb N EG R ET E Interesante Escena de "La Nevela en TT levisk "
L,.lt. 50t B.Ir... 3D A 1., 12
nche HERMAN05 ANTE Fl, Plod. Y Trocd- TIlif- M-3M
PELIGRO PUROS DE HIERRO Lo
,.n Dlid, 1., 130: Notleill.l. eintreho
W; B. y 20 VEFtDAD DFIN-UDA lp,!11"1* ldl*
%A
""u ... .... P. h _BN
c.b.11 I. M. Pra.. phiticol A.I.I.d. T.I. A-111m Ii. r. hmebresD-dc las 3.30 QUE El;, 1 1 IFLO 1,A
UZGUE o le I In-; .,
Illy y C11111 W, I, 1 0 1, 1 M P I C
Is' "Itt Li... N.. IM. V.dd.. Tat. r-37il,
Entrails 50
'T 01 11 1, 1 IM el"na
I ER TE _TACIONNol". rriird
E R I E III '... Foe,
sells 11 y 12. B.Ijid" -2111 NOME.O on R ... It,,. 0-, Police,
I, 's lid h.Lh, it
RA VALS cim F,,I..d A- 46.
lEl I'5--R-11 2l Lon". In
Miflio, Krju, v LA VENUS DEL CAn
NAVAL .. E,-thlr
20 y Ao dllam
.y., Is NjA_ in 1; Lon- PALACE
FAUSTO No. 153. Total. U-LI61
D,,I, 1- 1 l In, ...... 1lUJERProd. Colo. Total... M-7900 CIT ,I J.rl Afl-or I seat
o,,,adv I., 3.Jo N-6-- z-u- CBIn ABBOTT Y CQS EN'
Cub. EL LUCHADOR NOMENO HOLLY -OOD -Ml C-U-R ... ne, Oscar Puller. BAb.rl Lon- -- so Son.. Bill..
, Til, I- y NOSOTRA'S LAS
nVrENTAS no A Im. R-. A ......
1,... Loreto moyeret so ; Ten.h.
cla. P L A Z A
14-Itu
FAVORITO Drd. ho, 3M N.o.iro.s. =
- Total. U It'
-2MO afecu'r. DOR VTCd"Gj "A". TRIS
Its. M. ecM 5--.
Dead. .1 4M: Ncuidcr- estre.. l Sam- Warren y '; i0felia.-Tentle, valuchiss qetja de U.. id. emiclaiss! No c7,ruedg.
,I,,. QUE MATA ADO r j ,th estas
Aleeli B-d.. Pr- de cont-b- I gansi parte; no te interest nits andlinaudes ad nds Ind.
71.lllCub Hcdd.n S71' '..%phr'M-" es baspital .. cited- lefereatio..,
SOS AL ROJO VIVO coun
Carl, Edmonc,,,
Nifics h. P R AT
T:rnv;u. lj r -VaTisar -p --trarr-pair-l-Thertur Iab.
I= so ,d. c-f.n.ble. per. corm6l..a. d, 15
N H___ E --- M AR Du T IM A TA MALTA TRES N ECES F I N L A Y M.ed. y Assurs. T-I611-is- it-stal lado de ona muler distinguiria y cults q., 11
PD,,,di, I.- 43s: IIIII-1 IN LA P"--' 1. intiorid.d cl, organ. Adel. Eacarlut, 1. 'Mi-li
Zill. y G T.I".- ALIStA DX TU MANG A- Ci- d' Is 'r L.1m, pronagoniza a Ciplia. 1, ple"nie d.,m, Anmar ,
TRES VECES MALTA la:-Aa, r, d, PMARIA ir rl 31-. f.T-h 3 .. on. -- de
Ano kxx % rntuca. panalfil DIAHIU HE LA MAYaNA.-Ibirroles, 3 de Dic. de 1952 Cr6nica'Haltatiera
Is
LUCIEN
LELCING
A
P resettla
EXTP
Y
Isabel del Toro de Yaldivia
can sets nard.1m., hij.. Ttresit., 3-6 Maria, 1"balit. y j_', T"Se an esta folografi. Is sehora lubal del Toro, J-,an y W a aspoas dal doctor Joni Nl-iri. Valdivia.
La Neriora de Yaldll. 11ebrd .. santo dias pasados an cuya ferha hub. de ie- h.l.raidiArnA par amill.. y ftrnili.rL(i Ex ici6n-Vertla del Lyceum
Margat Vald6s Irtfartle de Padilla dPa.,,,dn -fi--na liel"I's. lin,',ria tease, de I., nifims. ha ido puest. Teresita Rodriguez Fernitiiildez
I a 1w dli Iijrd,,i it inaugurada an'por fia Bibliolera Juvemi del Lyceum, d ...... a[ exposi- Ilemando asi una funemn Import~ -muMas
Una telleli c.,di.1 taxon"o' hy par& at eje.pl.r watirtiam.i.,qu, d,- .bc -- 1',, gi-an i ran raln:1,Carmes-, La papllia ci entr.d. da dcch.
, p;-uaies, ru- tisimia. brinclara a muchas
..Pmn at doctor Victor M. Psdill., .PICA. anidla del Ej&,H. y so x nill y.. 1,d.i;Ia a I" .,it- In opcirluri.diid da ;,4 1 Pat" and C ... n
I liras I~, ... Was par. n asts a Ja rita de un televisor, un reloi v
an Margot Valdis Infainte. coy@ retreat nos place pubilrar. idadti d, I, ,r,:on c AsisterictR apropiados pmra regular a Ics chicks .a i nation clue se calabra. url radio.
Arriban 1.3 Fio.,mim s bad., aiaglsiid Me if ..... juevem, a las cincr, da [a E X T R A S E C
esposais Padilla a jux Bodas de Plata. veintlrlnrn ahos do Social de di(ha Snriedad femenina. ian Pascuiut. las tic in de In nech a I a s a
W Una WI--, oletucion de mufir a' one n p,,pl, Unitt.r.id.d.
Icidad cori par to quo brindisrin on recilm, fartir de I- ,let. de Completarik asta exposicilin i Universidad; leleb .,a ra unien scrutiny o qua se EAU DE COLOGNE
is an xv residence del Reparlo Almendares, dande reunfrin &I cals primaro.sarnenk, %lelticlas por so- una varin v extensa colecci n d a Cawlia da Santa Tormis de Villa- 1 realize. para Is eleccifin de Min Viselect. grupa de assulatd.a. ias del Lyceum. )a on tr.je, bre.,bellas y ofigmalas postaies de Navi_ .-- a- flimuev, ,M Rvd P,L ya d ,fi, ty:'it: cnititc;, dad. dischadas y coloread.s y a gumos, Esta fiesta, que anualmente por a dre a. on 0 S. A_'v1c..
babe ran lil.s de nuestros artists del p real t LUCIEN LELONG prestnto con argAo mo d#
'aharabutio& las de y De el v r. clocen rector de la Universiclad y una re.
im. d. I..,,l in,ifial,s t,activog de I diez a re%.. d.1 fonclos presentacift de cada facult.d.
demanjernes hasta el mi6rcolea diell sus m6i sonsisdonclet creaciortat I.A.CCILONIA
esta c.1, It I n ta. a bi,,t. 1. .In de,
L d con destim, a celebrarles Ia. Pitscuaj Lda sefiorita qua resulted triunfadora EXTRA-SEC, dedicado al hombre @logo-to, Y
Patronato del Tealro La ticce.a6dat'se' ... 6. de lib-. -fmapcitmea .... It '.s as a conorr asus cabcon, noche
actier 'i v it" de I in' 'am" Potire, de los report se or
itur de I lit d,d y lus in-, diam de sent a ch. Yc"m taircl,'.' y San,. Ft, resulturi n reclizado Can *I bueft Own coracteelstica do,
Magri lea resullarl I& gran flm- liclades: Amelia Portela %,iudR de -nt-mmart. ub. ton a En Ia propaganda de este event fradkional sells parlsib.
cidn def eta rinch, I Cottferericia jj'cukal Pua -tiel.lique rosicomplacerom an anon
p:1 1,,Ir,n.1, 1 gr- g.Marcade. Morales vud. d., se han vendida entre Isis personas de act,,, 1.
'. as e_ S 1, ball gemit jnmi or T
d:l Ta.tr., ..fisl.da doctor Felipe de Ia Cama- Man),na jiieic, a 1,,s sets de In tu.ilmente se encuentras realj-cfo un imes rit
media en punto, an at A.dip. y senora, Conrad. M. M.chsd. y Write ,it I'll a mi'llocii, an -orid, po- Inds in America nlra ,.cjad.d. d. arasi I
eii_, Migu In salaries se Instalarin mesa Far imm.a u
ara )as ut cleseen Jugarjitas rmoad, .1orma. de is $5 007 east.
tori jet Fernandez Blanco. el Lyceum ]it Clara Williams, na hacienda esluclms sobre a] traba: no de las liguIn i P persona" q mas encalitadoras de nuestrr,
Euh ocaxitin serA pre.a.tado,,Osc.r de 1. T r L.t. Estrada. Dirdc tarada .,,nb,. n, Comision 3, it, In nrujer an Hispanotion6fica, _.,w, dmi idge, -y. rctr.t. aricabaza esta
or 6. cruct-crons,
. ... -1., .1 Intenso v,,rrjIst.,MarcIa1 Menichalli y sefirra. Modenliriterame7itaiw de 'Nluj r,s espe jo- tema sobre el cual disertari mahania te. n br gain -,
drairma del gram autor mil B. (a Antonio Garrig6 Y eflr, n p ,.bas re ir, ba I .. y' nota.
Priesley "Estuve aqui unit vIl". b ;: o C ... I, y.a.fi.. Fail_ 'Is, v ac-, Este acto sera de carficter p6blies Y ,kl,x Jardmaj ifitim.rin mul: 1 z"La lehinamos por 12 labor reah.
tiple, ..as SUSCRIBASE Y ANOCIESE EN FL 9DUR10 DE LA MARMb
in Ia octs y autoizada dirre l6n cle rtensia PI ran. Martin PI.ma,. dq- sintandifelos Por se da.
.1r.t. te2trl[E Iarlvla rl, I-.L y%% CW-oy ta v. der n refrscs,
. St.. afeb md cC k v nor,, ri
RDSaM lipe, in it minaslib], .'
Y J.,6 de So. Ant6n. f.rraddribles a,. MMri. Adel. L6p.. of, Margaret Toda Ia mochces funcionari el Pzn
tlgi., les
list In q, a g-m del mils car. pr- Flee m. nn., Eduardo Riv AV O TE L de ]a Sue, te doncle habrA
emdran a so cargo Io3 rD lnan o Alcorta. Emilio v E Far:, de ob clv-i "Id
jetog y tambi6n afectuar..
tia, on Ij- jartimms,
centralss de esta interesantisima abrilrra. Mr. Arnold Bin y ... or, Im
an cuyo reparto aparecen tambi6n. Julio Diaga. H6ctor Lilli A bs diez en Pont. at ll-ri Hoy es el Ult" 0 Dia para'
Fel'an 3 ir.,y Manolo Coago, con An. Ech.egoyen, Carmen Maria de Cas It' P O N C E D z L E O N a tin acto de oron.cmm de Ia seton Tor es. MI I i de Castro. Rosa Riva ml 1 1 61,11, 112 result, Iri.nfdn.. en I
Iman. Ethe, Aleman dc' VI EA EL CENTRO DEL DISTRIM COMUCIAL Y TSA"At
M"y hcr..s.., las dic-,cmc, d, cle 'A' "Miss Villanuea 1952 Com pra I Regalo do su M idico
E tuv, qui qu, I orge d I Castillo. Mere, Tadhc la cut 1119.,A h,,ta el estrado presila firma dI ,,,putado artisla 6-0 de Mtst- Nna C.otcr. de Cnala. ........ SIA R S
A. Ovlim As am. it montaje re. les y otros mAs, cuyos nombrvs dare- SERVIC10 EXCELENTE PREC1411S MODERADOS d-cial ,dldr%i;mia"1,, Q.,,,en,,
a.1titra pro md. y plen. de Organ- rars prn.i maim I a
I.T. 'as a () 171"primcra TODOS LOS CUARTOS TIFNIN RARO nael Ferr r, Ramon Castell, y At NOIDUCK AND C
ci '.in. s I p'"c"t 'its d'] P"' "" di" I uro Avendano.
Pair. at. drl Teal~ ri-n1amr, I, 'Tentro Arena con ?ZoOPP
Entre Ins ultimos asociadas de e5la ri estreno de "Un up j A continuact6m.;ntritrin..., S A.
in n ap mievo aditis', pit ritan postuladas a mpahad ., sti,
atit.116 or I" timbre, ,- dr nin rma iit quien In desce por L L - - - d.m. en vit... a mteres.rit,, deab.
tcguda de an, gupo pea f-r. III a, ..ber;
I Mi.. Fit ... fi. y Latrm -nut-a.
Critic. S.I.p. Diona,,: erwri ii. t
M ... in Leure. y Mari. or Ira A.ele, N,
Is din
senorita Bealriz Va. Un VU10r d4k 3.30 a
ZrDumas; arAuritais Teresa Lunn
y Eva KulY.
# Mi. Arles Diarn#.ticit a ri
Hilda Barrientona Dammaa!' erih.rit.,
Billy Martinez a Hilda Martinez.
Ci,.cJax C.cri (dia lose-r
I. Ba.triz Millie.. Daor.: sef, i.
tas Noma Alvarez y Ana Maria
Ugarte. it
jiss Ciencias Comerciales. Itror,
norita G Fontana. Dam." it
norita Taidaltis Startz Mi
L. urets Hermindex Millares.
Mift Pdago I
CerraL fi:, sailor I. Anit. Una
tiorit., Ross Labil
-mde y Ain. Margarita Agmni-c
Miss Bachelor of
R ... rm Diaz P.h.. D... : ch., y
Julia Rodriguez y Dulce Mann F,,tn
i" finB. a'. of Arts, enortia Ma.
ria lines H.r.
Mi.. Dere.h., sefint'na M.n. M..
tilde Sorzano.
Act..ri d. de c-rmi,el Invent Enrique Linen Orlin, alum "'tan.... i
no de In Facultad de Derecho. tj
Sidra "Lat Zagala"
La mAls rica, fresca y
espumosa de las sidras Alegre fiesta de ninos
as urian as ... A Ia si- Una fiesta infantile, muy bunita v
dra La Zagala", nin- muy alegre, it calelarb al s.bado n In
,d, n Ia resldncia del doctor En.,
I is
guna sidra I& iguala 1 i,.a Al... PuJol dc,3u gentile
!e.p.s. Graciell. de To n I
Cian Ila a feslejabs nit.,.
1. lied. Ifi.. Ele.. Y Miiii,, T,,
a ItInilhil., d,1 yi
m.A= i.Ydocl .e i, Alon,. d
Ia Torre y Elena Barrel.. 1- ,Jr.
b,.b.n evimple.f.s.
En tan sfimpAHcA or- ,5 PaV as cis El... y M,,i, T,,,,, Ira
. ni.c.. an d'eh. '_'a "I 'it p, nu:
me'.. de Us nigtifts. It's g, pa
W sarnmers tard PI d., Ird-1t,-.
' jardin de I Fort..116]EIa fients.
- 4.. Aill quedmron Instalacloy arialatos
rateirt can y m,.,
W ..a blelarom ].a dehr- or Ind., 1,,s
lagnfift.
Un
ric. .,,j,.da 1,. 1.0 -,.cla.
p.,nip-n or
fies to, m -, :
Lounies Konso Bareelo. E enH Rub1c, P.difle, Bartle. Mo. taN.. Jac. LIND151MAS CORIATAS
%glitiez Ba.trz V.10, Dutis Fill
MAItCA 1111431111711A S herri L.url,, ),r, IDEALES PARA SU MEDICO
Vincts Riojancts ?-Ivlya stre, Teresita Sosa. Maria
LiIyBI-al,,El T.,iAbIh, Ma
r Gums. C'ci 2. Utf,d no -,0-6 and, 6, FTessit, Rodriguez y Al-ez Marurt ai aa; :*:d*l*,*
Indiscutiblemen- o, =1:"d
S,,vi. Pediaza.
te log m6s gusta- el lln- 4.A- Ind., d. WI- -d"'s.,
. .1 *.,
gumer, de Lear. Hdos vinos de me- d6e, d, V tl
go... &g, R,-. Timelle, d --s, T-- d. ..d,
dj,,,N 6'. pe ci ct,
sa: Rioj a Cenicero Alicia Aib..ct,. I ill Pe le) a M.ri.
Victoria Figueroa v Pelley6. Fift Pi.
tipo Cindamo es- mental, Alicia M.rtimr
pecial para Cuba, Fabada y Chorizos H.Ydda Dlz Cairrah.
Marla Elva. ."a F,1 -nd,
f z area Eathartim
Li Rioja Vifia Albina "Campanal" c ,da ll G-rgni S,-,. FINISIMOS PANUELOS
an.. M-. R-- Mc,-dt-, Un valor do 1.75
yRiojaMonteReal Confeccionaclos con todo el Sebast1i Smp-n,
Amtic. Si, v., R.. IN1.1ta Alli. Sit, u
Alma Echagarai T-sila Fhat C.- ..... -d', -1 1 "'
no los encontrarA arte que exige ]a buena cocina Las r..
die Tali E.h.rtc. [.,.a C-1
mejores! Hartenaka Otero, Conselo Aurora -.,,,d.d d. d.,,R,,. ?,do,
espaiiola, Ia calidad de estos
products no admit compare. HWa Rodriguez d, Leon, M;d.- 20-20 P09, S- d,,,.,t
ci6n. Virginia Lliano Galan. Virginia y it .... .. p,,,;, In.
We, Liliana Y Lourdes Mn"re"., Adq..,,o -io,
V it!ria Pita. 01'. R.d,,,.ez NoQuo no fadten en 111115 Cenas de Nochebuena y de Aflo Nueva, estos deliciosos r Victoria d. V.r..a L.Y' uno
products famosoo por su calidad en el mundo enter I = VIVGW .. 16 y L-Ynsz Si Nit.
Imita, Grociallin Y Gustavo Alonac,
,Fidalox a sug; Distribuidores Exclusivon: Y.
TIPO CANDAMO felita vH:" HABANA
""=u "o'iq
'c' A, s.-E ..
U. a.,
d 12kQUI.Y rGd Ofelia Garciril y Freixas Sisgui Yrrixas San. RONA Y A0111111"
che34 Sarita on In, Reyes y Fraixas I M
ACEITES VEGETABLES, B area de Ia Torre,
____ I I -- MARIANA
P GJN% 16 DIARJO DE LA MARINA DICIEMBRE 3 DE 1952
P. eras cifiada Y psfia fIslaricado d, Npt... y C-p.-I. I P... N-1d.d. Ir.
a ,d,,.u,", .,,b- auto- tiendasticart ,:12...,
Ic dillo Criollo 6, il I ') Amoco .. us uncialci. MI. Por ulturut, )a rit" JA MILAGROSA. G
t-t- Mat .... I G.-.Me, q.c c, I q., P.- I de I.. de "C- Garcia' de I,, a Q 1. ran P.r 6 S- R,,(.111 de
aq.. ],I ,id. 4 parquet "Amoco" rl de X tuernp d, Aguil. quimetos -t- bill t, d, lQter'. dne. -.dd,,.I. d-- a IBP;KRA
,I do 'I motor niantlene ntict.. -E. "(7- Ga.r.f." ti-In par- N-11dd. Pandolo.
Enrio eril-C- A.4-&," -- 1. Pl- 4t- it. I it Alandarles dcsur;a. tin surfido extraordinali. Ift
-rat 0 d, h- Y. qu"ot. tani de vermouth "Cloustra" de cartetas precio5i'll-i de Vapor, p Reins Lestarnas?- in-ti, de rrd. 1bo
hii-It, urO, diez hires a rids uno, que enden a prccto b.l.s. Pero 'o- no pud. F. LA ZARZUELA It.: d, I Jl ir. I te Ind-dol.
-w q I, rt DI. del Wd ,o flor Sergio AcebAl tod. vez quusta proloado
-rd-1111 q.c -.1 'C sisra" .. hay U. DrPP r. les niandari. prq.c t-Ii. n q., dc- b-aw, L. .I,dd dtpiisda
pr.1bi 'en-t- I.. Ril-l i F, I triig. Como lJJ,. .,i imito al, PARTAGAS .ta darda
en todo el 11oloo terraquen. tin so a a rel citarlos.
I 's pon r. roas tic-1 )-gLen e blallitud: prin tin ir,'p.-s.bl, el errisi.r., p.rq. Los turrone,; n4st tuilorniot
a ..Quisfera poder mandarlei dih .z-v rrrurhos arm,
r-et y. LL hAQ Gih- Ds,,iria Ifnis.., de in-di.l. Ei "Felipe El c.ap- c. L-11, ZARZUELA q llte.r.n cate sh. P- ed w 6.
M1_ MEDICO Diedsiefe Deparfamentos -de El Encanto le
Por Oswaldo VaWs de (a Paz brindan hoy-finisirnos regales para su medico
En hornenaje al Dia del M d L:o, lMntuidn en
Cuba por el gran periodista Dr. GuIlleri-no
Martinez Milriquet, cn honor del sabio Finlav, Sv facillsimo para usteJ ejeq;r koy en EL ENCANTO
rcpro6u6mos a continuaizi6n el articulo
titulldo "Mi \16dico", del connotado perlo- un buen repio pard SU rr &Co. Cuailquiera qye se a,
diSt:1 OS\\ aid() \ ',11&S LIC la Pa/, qtt(- i(_ iba IJ suma que Ud. desed inVertir, ie-rrcontrar en nUeStroS
Lie obtencr el prcrnlo "Nlartine/ Mar(pi(v'', Jsecisiete Departarrientos de Articulos de Ho4 re
del Colcvio NIM10). ex juisitos regales que CdUSdr -J a SU Miidico SratisjM6
Fl articuln prenilmio 16 la Iti/ (.11 1-] PRI, el al
20 de Octuhre del prewme ar,(). K ]: ir-rCS16n. Y Pdra las doctcra encontrdr 15JdIrnente Ell
EL ENCANTO Ics mt s codcaclos regales.
n
N
...... .....
.......... n-, o
000
ka
P
. ....... .
'0.
k, 1. dd -.i de P.-"Los maestros contores", ;pcra comp;eta Humoresque" tclecrjnne de I.i prh( u A del
de R,,,,d,, \V, m,, p., I., Oqt,,t, t tla-- nt,,pr-td 1 p,.r I,I-d--, 1-MI
;. di, %*-, I am,, 13.00; 11 13.00 _.,p.,6,d. p- 0-, 1--:, 5.25
1 19.50
-k-t 1d, 1... 4
,Iw r.r de rcl., .,o
q1t. .-h1, d, lidro,; In 1,I,
-d-r- t-- dL." :
di. d-n- I l-, q- Igtn h. It. --,
.. .... PIt
c h.d" de
_Ir"It I~ L
7.
. .........
n", I"
11.1" 1,. A, 11. .11, '1, A, .1u Isil, I I tIl e" I I Q q It I" t Camara K i P I .... c Ar-on -b- Cdmaa R--11, X-,m 1 2, ,1,dchir.d,, "t"d t, t, 1), 1-1 --j., 48.00 n)(-tr., a-pl.,(h, rernboiji],, on rl hil-d"r (1p- 6
n' 'IQ""'A 11 ,:, 10.00 1,-, 195.00. C-trIod,, he de 1r",
...... --ti .,.P.I .1.00
1 4, Mt- qt.c I .I .. ....
d
-P-1., M", 1-h ". d,,p ... 1, abanionando it, P11 k : "
t--- d,:- 1'1;1'1'1',1'1 1 101111-A
-1,- n f-I d
J- Q,-.rt. r-h- 1. "Fund. n,." pop,
I IJ 11 "1 1. "1 A. 11 11:111 11 l I I d I.r Aln-'A' 111.1
P
to
d, J ,
......... .
. ..... E-1 -A1 e- 1
...... Ob". Radio C.- 1, Tocadisco V M con trc% %c!ncdidv, C,,,'h-- q.c h.,t. h., did. I &Ir, 7
AI -'l-, .1 cl 0", w it 1 1-0 N),icii ct, c;tganrc C()ionp,, .....,, en 1 64.50 1,,T n),,,,r, 64.95
q 11. geb. i,1 -t-1. d, I.. P-6 f.e.1d.hi,. ) h,,h'.
ipI-dtl. pernr", Ah- h, ro-vir on el d,,Inr M -r,
F-,: ,,I, -_pr, 1-d, 1,
'i ljA It ":
Lo prefieren todos
I d
I Ague "Moustache" de f P-hA, Un
& los medicos.
4.75, 3.50 15.00
nl 1, 1 i.i- 6, chiibri,
S 8.00
Y todas las doctor
I.,-- F1 dr, Ague do Colo.i. 6, Ci-bet
. ....... -1" .e,s 1 hi -,ud.d. --il, 2.50, 4.00 ) 10.00
A d, Ile P-. D,
'-d- I e, 3.50, 6.00 y 21.00
h,-d.d EL CHEOUE D: PE- co, El O e 5,,Agua d'.,Colonla d, T-y,
c ,I ra ,Irt a, 1.75
d- I, A I I I rd-'. R ...... I. t ,tv-d 51J Miidlco vcdrj, EL ENCANTO t, Ague d, 1-a-ri ,I r,,;cnn dirl p ,
7 t lo I, on Zn,! a elegr lo que -3 decj. Puede ictenderlo
. ..... en un minute, por iza'q ,cr sima. furnista francci. Fra-s. 3.50,6.00y 11.00
7. Ague dc J- and. de- LI.nt, d, sobia y Plant Baja y &j.n o P150. II 6n,l fnpnc,:;, 4.75
4 OP I Aqua do Colonic de Charel. RrfrCSC2n[e
, _-% 4.75 y 9.00
t3escle Estacloa Utuctos Sportis UTUALMAD 0010 Prentios Nobel en Madrid,
DIARIU UL LA MARINA do See,
Fitiauzitis I,, ao, 1, honran al s0io Rant6n y Cajal
Experts suecos afirinan que Afto CXX NOw 17 hlClasi I icado8 PP,,,
Ritsia perdi6 lu supreirtacia a6red La Habana, 31i6rcoles. .3 de Dicienibre de 1952 ,,,,d* del IlWal
D I'lit. del
'-plimi hIl-I Fall,.
k de.silla 1, Dirccci6i,
.... ... -ions 1 11-1 1- Por Alec fie Montmorency Espafia ammenta,4iimetitaEspait(il(iprodtieci6itdeEspera Taris
NUEVA YORK. dcC.b,-e EPS,. Act-In.enle III, tP- ditil f.- ',ad, .6, do! c- Ln I ..... It I.- act..-.
z: Circle ill l'o it-1. to Rl fi,,(., do San 1.1dr.
inle.nd; V lutni 5,5( tanclues y res acero centento y abono N , I- -- J- IJA 11111; :ip,;d I., ,here, do,,
Ei k ff"DP;0b1i. dl.t 20.000 r VCs I an., y liunble. S 5 obi d 'j,,!: ""'I IS. E. I., a,
d u comerdo en "'to queEisenhower -A
IV, 1'. 1 forriadc, clue loss ruzoa puccon -Ia, ..I alioch. .6, y d.il,,A1, all pcd;d. 1. scipter-cos on I diwti-- -- do I -iI!b,, a, P I-., C.rde, ,, d.V Joan J.,
Its Grandes facilidades fie ri(ije para los espaitoles st III- S.
Palo roei, C :i "Coll";I o'ller do In Fedei-,irio.
1. Esti, suprenrascla airea oil Eu- obst"Ic 71a .,.I d incei bom: F--. ill P-- C7,Irex do ci.". "'s r. lI- rusol dCsde r a cl -Z"Iolucha do su sigs- e extranjero 3, Iranceses entre Bus Initi5es. El Dia fie Alrica visited H an F;;ficad P'I, .-icicir, do 1. be.-' kis, 4oVocddVote Ins Eiladds U.Idoa y 1. Goal, V rio; I,[ G.b-n.. a fill It, PPartictafi, Jsnointol.r.n sics srilnd,, lot Uch'. y CI '.66., to- SAIIII-ELONA, didlemlar, IS. E I -w.n at -dCll. cl, 1. R-in Is.. dl Ic-lul,, n,,-i1ldi6C,,
ir bIiV1I-.t-s 111011-11a ell 11 In dip.,dol6V do Ins -El ril d. Iridustria. senior Pin- lil
Resume de las noticias "Corca v la Indjochina b,., cl gin. cl-t., G-Vt, I I %'ill. Co., Cl,i6V do I.- o!illtll
2tinert, i"Illcipe.-.1 fir.k., 1. fII111..i I., Est.dcls UVIdV,. Es- nell. 6 a Ins periodistas clue 1 t r"I .... do S:" Fr.nl.,c. lack, 1' d, '11clid, 1) 6a;, I ld,. del p,6.i.. fi
orra dul it d. a, r linen entre
I Vtr.IevIai "' In Ligodente: En varl "'d 11 b IS si gran al,
..PC.. .3 ad; L.:-n C- 1. intante, I. de Espaiia 1 .. :" d ildne. ritioulefittr Cal
El CJ6 Cli. VIVII, -11 EUV-P- se ill- Ir, r,)., tril-t-11 oIrA de lots cetudlas realizados me ha Eii-lzo: I J.Hdkeltion int.I.I.trati,to ac, dids, ,tic p ... C 6.000 .,In- Ins rtaqt- ell masa quo Irs roollpill ad, cunclusl6n do qua e Be P- a' 'ob" ic M,t relaci6itil" riA,'d-,;Ii., do a-, %DnID Mo. S.E.I.-El I ... i.
ot Rail 8, losl nocrilio. nodessarios para Ole I,ol;,, itic a Madrid. paril'asis- or
Ni I _. Or 1, 1.1a
E" ""' do S"'s a"' io, dicrion adonrinistWIla
-;ltr III Europa tiodidelitri-d do DILARJO DE ran on pariodo de cuatro a On~ I invit.d.-Pro N'FRSALLE to. 2. -EPS-.--Fll del loslo.t. del a -, modificado. Para HeIar 2
J Altie So z I C ficz y ios It r- Me,(I 1,, 11,1
'Va as tted.l..9, Clue -parcil. a 1. clauu a S*it.is 1,
do total do do '17 .......
20.0 1 ii6oll, pued., alearddarse Is producciV, dr I !as -colcls ..!I -sno-r. 11 :6. 1 ,sia -hrrrai. el de
a Vd".' '!'e. del'a" V,.7. do La Ro,,iltl. Er-cortion It- In, d.k-b-teltdorla crondcr 111.1 ;1 IJ I "V, I u, a vockizitble necosarits Padlic ltilll. a 1-I, V do- d,,. zt.d st.,.s del cinnerct. -twic, do,,. Ar*du to,, prsi".
-igcl do I J-laia ha It d rde. po, III
ents! o-n 'a. di, Fa ra el or *-V enear.
at did d Fil-kc. J.- on. del gi;,wrll EVrnh-,Ir Clonsit's.J.'J.11.
do n J11W, lri,; pilten it peactas'ein. accra do r Pit '. .. S Lsan So Cs
.a "a a lVit"'i'a t sctlca 's '"I c 'Pat' 'd "I'lasol. as. 6" ,Idna Vl -'I'd u :; P, -. d, ,dkc a l antew.yecto.clitc'ren a P to% Ira dedidlit, a de 1., 1: %.Ina 1, Cs. a
Ailowl, d,;.18 At I 11111k. tiC.111 It"- mileris -Vl1nIC"- E., iiotable al aulliont. do V,.. veladas, ar-Ics. P-lela a In Pie do q, tlecapo pa cIot.'i I.. MAD111D. diudtob- IS E, 1, E! pl.. R.Inno
-ribld 111111a acle- riles j.li be, d I -,W.dor do -irtilr,
dCd.r d 00 avi.nes .I Iit b,,s,, lot, III k, on d.nd, ad C an in, -Ilmu. do Educit0on a d,
do C:.,:r Ispli.ficil Seeirtruri. ddeellin del carbila. Ism onlPrea,
c", ,, -16111- g.bIlvir.ento -1111ra ,1 1. ill e,. to ., militilit, entitle, dc,6,qVc., oi accord. Can ',I Ill, I doctor carrels. Plichec" do an-hVento quiniento, iVillones de
'to, I, VI. .vurvr. nvundi.l. a .. ... u paltild. do 1. Co. toltime.d. s.a PI.I- Ytndlio, relritertinam 0.,l IL, d, ud.
: r; ninel.c.-I Y brititnicos a,, vII. Est. it.nifidia 9.1 Cl .1" Sicill .01-IrLdl. el kU-,W- de pi-ay-Va, para. oil el plaza do tics 1310 1),-, JANEIR0. 116-0- S in ii,pedit quo I.,'-lunW:iP5C
I ot L d I
asAtl "lloto, co'u"itel-Itir (1, alldad lpa LACV 1 3 a I I Secret,. de Euldjos a do c5c territario.
a'a In giverra do Cova altidild. to, le -Inta ",'a RI.A. I 1,1.1ol-li File utltlro ,Vrclos. Increon Mile I I- II acie'ra, tienon
- P 111, 10 per 1000 ;% ,, c""a
to In ,uperVii.dod otai, .3 lilac pala 'I a'. o1buque '1., 1, .."" 'C ','I In -.d.rCjC;, actual del CCr. B 1. 'to' -:-f, 13-, r.dficrida P., I
,,I, orl' ;' l' IP 'cu.ndc,
I, p, fiis-e.. d .Code o
lcunivron do It nVildifol d1diVir (11 1 ibid I -, gran c,',ul., A,,(., do sali. It' per.ril hicILIstrIn aid' I I Bipill,61oldt
ga,,ti, no pldl*I.d.W,, q.C ll.ba "do a Cdlt .a HVpa. act,% told P calls..
dabilil.11 i6e to. clIV, el Institute No ;I r- d 1.usv..,da h.y
its Dice 's V. I- sit estioll-a Al.d. "P. on A, !ii.dochins.'y urversa, Porclue
.,it V c dod Mind idus1111,. -A. -Vard- Lnecontrain dificil dar nyuIn., I V to di aVbitV y quo ,-- on so (-so n- d,;:nnr, 5 wL,
l,:,;,Iajad. Crodr.111w, I a I do III, EInci., '61 C esta ..... o lc. Vdd' o
n,,.. I, _o I VoI _i1ibaV las U Va.l lot i:rocluc,161 deniers, do I~ a urt;,, In,
.... to III, EwdV, U I:rtes. ayn
'I Ve", ..7.In":
'I"". Prod",. I -1,itince, I ICCs, lot, 200.000 c.nol.d.5 .1 aw- .... 1, In U,-erstdrd He Recite. ada, all, a. I _P d 11 EL MEJO
Id -, Vnhul- n,,,,. oll.blll
I I,, del I ...... V 11 F, -, In, dc, ln
to. I III to Arldirt" E. E P.vc. no tiny itillener0clad Card. in -nflictos CHORIZO
Io-t.,II ell, plan ICq, I,- lar" IV~ a Vrnvac.r.da l,'V 1-11 r.,bIVIIII I I"otall- b bl-,os in., ... Iii .,,,air., or, dr Ad-- de Is ayuda PC,!
"' 1% IS" -. il, -in do C.P.I.] .1to 1-11, P 11 III-I.11cl. Ind.ol'iV. 1-surad or'. It",
it, -1- n%I --,V I -,inIVIV, 1. 'i". II&J, del plesupuesic, anual frIn"
"""dad" it Vi,. .. secir, VNerla, Pa. 1. illic.. a, 1, QUE SE PUEDE
v banblir- od'i", y I"s .rI;r tte P,, d, Ell, It p!.,,.d,. El ,A., I"'ilnell dur, 'li I AUJ.... 'iv Urn, is I~
"Idla aV,. tit I bit in ,, .,I ,, I,, 0571NER
did. ICl I- Ict I: plan do hiace, rI- Vativii, ubsl.t. a
Wen qu- d-- IcLord lei' 1"s ;,VP., %I ...... bo, IS
plodt-ola, de-d 11 :'o" 'I'll,,:" it ],) E--Il ""' I .., finects.F. per. est. fi.d.- FI ch"-,ri, PL GIO
It_ I. a ". .." 11, ,,, a ],)as El nisr.. plan calst, p.lo C,,
pVI,.oV ch.lin or,. "Ali,, C."- Ins i.d- to s.s I[~ Al,, Icd P
(ra "as., I 11 I'll F ,It_-
I. hl ....... ,diad ba, a ..,I liclu,11a, fal- -, iIld, V ., l ill ... elect
E. Orkil. e far.. 1. Joe(. do quo 01-d. :, 'I I a ic "I'Pe" qu DICBXi, l
....... "I L dI d,,,Ctn,' do In DI, it ou, as korean V- Tc "P."I :"I"t "in b"In
De The Economist de Londi-es Itirpoldreirr. Flarcittal to I 'it I d, i,.ll-pn do 1I1i-1 In -).1 Part I c Poll !I I cAo.1. do bar,. 11V ILl"llcilicV.), 11
B.Jo PrIMIC-la del g.bonnift lit piod,.1j.DU Csp.fl tosibie".2-citin. les" El 'Vill.
,1-- 1 ro do Ill ScellOrl"dto no '. ". c I. Pat a IV
5, cre. oil 0-do IV J.n It V. o1ccie"Ve quo V IV,*1 s del Dep-ta,11-1--cl, d.,hL-, 1.1 J.0piLs
l,'.Idd.C''.': 5() PC,- 100 a lits VCC1.bd1.c,.n FIV-1al )'a
La ettgartosa estabilidad de Is- L. .,,ad,, del ncV,,j,I I Mr Robert L. Saininons Van )as Piunclas I reas. do., lo I,
Pa ad. m. 1.3 1 1 d,
h V al do 20 1,, 1 lie, do I ~ "- n P j'n 4. el"i- C.,' 'i',.'d;ia I- 'chadn' an
Jorl. o PV.pcill lep.blis, anuis -.. do auniontat In produce, dice, an
I, 'Pa". call I-liatel'. -, par. 1. sigricultur. Ille Aad VL1 in. 1,1 Edaid Linh. Ell ils" r1c
Le 1%*1I:1a" aldis-ii acto-l-e- I o -1 d- "I pi, I it, Joel- do.biclas.p.r otse !go parecido, es clacir, adoptai birlle,, d .1,, do
i _- Elclrlz, director diV It do ; nIa taItica similar a Is que es"
Indonesia pooluerio. Finalmente, aludiii a los sa- -.P. s,
Ell a, i, I 'clilcitin an Ill producci- PIii- rVcCrinI. all, ba lactl- ,, lVd.china. Lium it
'" "'j" fu bs' .- 'a'i doclil- anticormunistalt
do 'I ScedUr, 'TleC.-Irdic, 1'eul y di,, our I G.bicrVo propa- n 1,- C1V--t-a do E,,c- 23,000 hunibres: Ids trances eslit V.,
"jet a a P Ni.oistri.5; do AsunIns 15002 LV .... .. so kelo
Exclusive para cl WARJ() Estild., Unicl. lur, _,I6 .,Carl se"i political d e salary., ofidi.le. n.ti,
I a- liccotl- q permitirl tllb all"Pililn d, Cnmc;cin In 'V docial" 1
""-"cV i I d-F S I Pa, nd_ I ", esp-al. L
dnd Islit- do do Isa a Pit' It a I,
DE, d- do, PwVJ., prcrip,', d, chas Lonipallias Ile Prom so our nadVownsil on- C.V6,,- do In, ehle, nii-I-11 V' I I"d" V Ng
co" I,,, in iguld oil In ... .. ,,, Pro"'t. dc 'I:,,,; ,,(1l,:, CdICado 4- a pill, Elaborado par la entiduld mis grand
J .1. ,.,,IIdn ill Ist.l, -o- I do 111. o PC'oJ V" 11 .Fl' -rlo, Goldin L-,;_ _1 to d.ols'. 1- 1~.
C ,_ AXLP' I Corlsoiji-iin. d, I,), c- I pp,,l d, I I Vc,,-nda. pre iddll, do Ii.. ina. detain ...... lie rci- de Espaiia en products carnicos:
nd. ral'.nal do li; clncs Vl_ '1 1, ,do -o- a ,-,a 1, 'P., l dl; n ,, 5 a ;I l i" I "F ..... Ila, "I
-C or cnplid. (Win pirsion I for laTI'lell, -Isl9i.,V1V o, P,.V',- S- n pdlt,
bic I:: 'pc,,, a d' I- dl lenient, N,-,d] 6
P-11cuol- IV I, ]a I., d-I.V
c, In d%,rl 'a 0 hiin d(I
ba ,,p,d..Iorr,Vd aVIVVll- I- d, Oe,,,e 3 do CI. :. 1, ",ad ff- lie MATADERO PROVINCIAL DE MERIDA
g c J!, iicurlds. id pool Obi d I h Ni"', el lie", le." Ills', ;.I or C,(. ...Vb,,.
F, Vlolo, do III, "o"it" I I rcp.rta, dbcL. de."Sl- i ii I ... ..... -to do oneigin (110-Joil. [W .
Clair, pol Jv;,,pI, I-Vad., vol I~ IV I-1V.tl,,,Ir,, del G.bilLnl Once allilar- par, C.... do i- Uld, .III C E ,.,,ad. silli-lalia IV dill -A
a P, While. o I I ..rp. ill Willi.
.11"Vill, I'll I It's del 17 d, 1 40 PIIL oil I, I as e, I ri,.. IJ V DIST'll'U'voll$
cotind" a ( III dIP11111all" hi- ,-su all que Is a, ,aVlt
I :,,.,d. t, 'a ,onto nomi'll- %"a;,--- "b.',.
so, D"p"" so ,b-1 -11 11 111 IV In PIQIITICla %Cgoll 'rI le',Vnes I C. ro;, jor y gnAder,, -'a C. l!.b.J. .a J. GALLARRETA Y CIA., S. A.
lei del PN Iii- ,Ia ot,
IV call c-II s AudicincIAK B--d 111-6 ou-11. t ll'I )"atullor" caestios I, !Iw!ZI;) dicieVikoo MERCADERES 113 y 115, HABANA TRF, M-3987
Ii,rd, dv %. lision-lcion III' V ,I, I,, -es do to, or L Dl:l I I --F! ,nocid,. or P-d3t. a.
111 on, :is. I-Vu Joe o"e."n "I inirs A ol, !'s, did ... 1 ,1 "1 1 W a, agi -Itis
nrit, blen (-oil [a ol icclit Politiel cn na. v s, P, r% lit 'fe orrialb% I CV F
411cla de Depart mereado, U-Va han nei-I.d. a crol.
ad. sfilillsba ,I, oil. d,
I list. di, "ll-clito popu it '. La el 40 poisciento a Pa,,ado. 7,eto 'u Made it s At, -1 .1tirl. tC.Vpc,.l do II.- _,Ila oic. me dis u,.6. pool,- 194., 19 6 1-9,A I,,- it Tcio del mundc, libre 1. urd.
,ijonsl ha .,astr.cl. tinvibiell c. 'a ",a a s lo-C., so I's El A,,..t ........ I. do Macitid I.. at Pat-W,, do In, E d.CLr;VdcI ll,-, I ad n it sistencia a[ connuounno.
gi- interest par 1. Il.rn.d. Cattle- r ... oder xcaos do cred a ... dodo I ucci- tic uV a. Maria it, Grill.da. pre-idi PC, I q- Ir P" rrul,& V IV:] tualquier advance it pretionsi a los incinchne, C. wlta dad
tic. do In Pa, on P p 1,,,: I.s.1 Polls, de Depot del tV VlP- 11 munistas. ro he dice cast Ila a del lie. do los fincesco- ahcoa In Poicitic a no se puede %or el problem.
ltriir o a' It ""'1. -1,, do lli.s dficcto% p dlc Pedro M.nj6l: n h, de io, ell So I go: o"afddInd.chrsfCoVoulI simple
s cudaid, Adetnas, directive. jugadore3 del Club dc cnolilo chdc quiv &stoi hall sufrido inip-ion tic clue una viAi.,Id 't
hill F-s iC,,tC oste ucv. an 1. is y t 'a
Ins-- sinsint lzquie di It"' 172a arre-d., V ad Vic to oil ci.esbaias.' a sea citico reral Elselihower iocalont" C colonial. orma uirte, Coolant,
h.n doled. Ii.. sin ribl,g.. so. Is firnia qua con In Vc- Ves do -ri-nr el .-I. oil- Fulb.] Bn e n a Ins dir I, ores In alci
.6a' I., I do 1. fr-cess. litud de In carapafric do Indoehina"a c rep de In lucha global Contra
gob:ct;no. quo his procurado ell port.cilin do Illarquinm v materia- oil near, 50 ,VC,os autobuses de dos coPerales de Agricultura. d n, -J
oca.'"' Cornercizl do Nliegaic,- 3-' Espafia v Costa Rica No h, d.d. w! In P,-PiZ-lIId. Il Co-. ha,,,Vd. -v IV, I- I! In
IV pis... b d, Cil
In' on, to conir.lar eMos in-",- to, ii-ita toner dinord, de sohia Prue as de on buque Clue vira natogrnhn y Tcatl*o han suscrito un tratado
All. M."It.. Cl rinisl laVelill 11. 'arri'V. e in redondo
11 tad Ila prevenicla a Ins ge", C-; C dincro disponible cs escaso. AgaaaJo
do a to Se ha h col"' )' Co.' resulted. M.g.
to, 1.1111a it. p,.u,.d. aC,,C a. :a., prurbu5 de un n(ieo s)s- AIADnID dicie.b, C I S E I I.-El MADRID, ditmrabre 2. INS.- 1:1
se. I.,., ci I, con C bilclu'. qilo, I or, I ed.n. MlVistl- to E-Vell"" "I". elite d A-1t.., I
c-ilact.l I ; 1, 1;1 n,st,I.. do Rallocces Ell, tl
I 7dida a : 11 '. d tona a V P., our,.. 1. -cortisonV I I "I
In c;o"l,!::1 de.UcVn- tic on a 17-.1 1 11 d,, aluct-I. El G.bicin. E; I oitd n do ,,I TIId. de p,,ptlla --Vid a
IS 1,k. RR in., 11 ITIipos I rr EP.-tria Rie,
TZ'" II.J-e,". a In !, ,,
IF '""I" ..... III~ I'm', 6, B", E'
l' Ill Pit, V I Ind., SS, Z-11 R 1 7 7
tild" 1:1 Nhn,,t, do Estad a 0',1- Ind.0H. q.i.i,,
'1" 1. a) G.bi-, ,w, 1, d
,1, 1~ NIVh-I I,] Notsol, ],I". M Mail Col." I MADRID, Me F. I -1.,I ic,- Vino Fino de Mesa
n-,st,- d, olr.., Pu""I't"n ". "IrVild., l P-du-oV de I- ORGULLO DE ESPANA
itill 11. 1 1
Il I In I-, d: Eo I p--dn ri cadcs, -ta
V l:,lLJ VocuV aplita,- del Plot, U011,11- dUC I -aAhI,,VnnV, ]a, oo., Is"i;,,,,V" o,_ I a) I', ee, I Faiillditilir. ill 1111JI,
o'. Vlarl. III, VV' so h,,I,,, it tril"ll.' Re.
IV 1-1- r"'I'lerV "I et, B'I'bit. so hn S, E I
oil olido on Il I'Vi'lla do NIADWO Hicierable
_o b do eviti, Fpis a F
lr cld ha p,,,,. oV1,, n ......
pilbl- II, d, sip, I ,a dnt. Pill- do P.C.. Pol' Lit -Ivvicle.abll I f,-!, T
rd-Irl ill 1,1 U 11.qpuiglsa yd.,,a ennar- bri- lie del 17 do rra
1. 1 IIPc11.1 P.l. Millar Ils
d'PV'I;lILn a C pli ',I, in prildtic- olt-10- -l-ion do d- InIP-H-11
vaCondil. Is III c1PrI.l Q.c -'It PV,. as 1. fall. (in C tt ,, CiAn do .I., do -C.. se cs a lit%- to, pol do Crude do In lielltels,
act.; ...... C hil -dl ,,, lo- 1,..CstC do J-1. 1. cluo .-odue, title, Iran fabrics par. Pl.dLl6r est, VmuV-,I,o, all Trid.do, d, Ad..Viiss
'9.VIs d ; a inayor alartna PuUljct, Son- modernisirrod e hw CIgpign.n quo a
VIle-. UV. do I- I Ila,, a 1,,t.do ell P
pega V I a I tsortl do dich. tarla. y
C, Cl SOBSI, .,f ........... lin esta tranquila; at Este de Ja- ahora habla clue i in in V!t'ar"P "
soldwid d-l..d. p., .. C.nu- quo too n at,. ti-p. -1- 1. ind.stri. P. I as C rrer-eivs habr n do rocr,wso so- rninseguirti on .. V rn a Ic PI in ti ii. inspeccV5, adVancrit
nistas, Constitu)cvi on ciernento de bandidaje. he sido ahora actutc Ce do m,,Vr no in
pcitubad., Ins V ....... s- Ind. y 1. Ciudad do S-b- Ill Ed C.iint. .1 biii.ldo tic titanic. 1. "nrr 'I V ," V ealn.. te--.-), do
.1C-i lr a-Ild.s. dsiec supritnido ya Ill tocu, do exIstencia do tres f!',bridas naciana- lianda3a--m Y Part Bou.C-cre,
rVen,, In del Da "I IsIson. ell I I So I ismonle 1. I.va lei wti, les. errriliih e.,nVr er -te it- In DI
,., on c.o_ d 1, di, Afek.
do 1, *,_ ). eslis slarld. lnq,.,V,( La, Pill Pro Vccl n. Taml!:6n la Hrice-Niiin, -El
I, I ...... so P..PQVc _Vas do P tu!tbacton ic I, que, ig., roduci-cin Co. -V 6 i- MADRID. d.C.e bi
b., or, I.d. D-2 1' In 'ola- lIaTI ell Ins colina, at h.'Vo' d ill ra'j- Di. de A!r:,. se Ila elrb,
ron E- at ob.11,11. I,, ""Ill z1, B.nd.op, cVt,. d, I., fic, a P- In Esp.~ Zen. it,! N, lit"
,,Ill 51.1jistrai a I is, d el Daru I I s I a IV, I "'a "'CI-oll a' V In- Africa Cc,de,11-11
,a 1,s V -r I to I,, I, ad, onal do Sit cajbuin de -Ic- spannlas liticaral. -V I~~ a,,,bid. or. Vie file Nitelo, ite.dinale. F"
P", I I 2iV do 5_ Irt" '. ll ...... I~ Palod.lla, e-a sc-, d, MADRID. Me I S E I I D,, I T,. 'I' Est-d- k(l d
"d -,- ltl.ll. del putb]. ell t, PlbnV cn(rdriI- H, TI,,tV- Mcidi-d
all, Loc factor,, N--,,I] di
-u a d ...... d, In L'V-rl6ld d, -.r W
sonal's 'I. rVaw U, I li", 'I, In, I bill., d, 11,,, 6d ha Od. IeIid. ---- do 16 -1D, I I
'Ji'll I pror I JV do
Que In influence nitsion it, Is ilonell., d, I A-d,,nil do I., Ill-, V- ddsoi,6, it, on,,
I'C'on I- T)I.-,b,,n El p--Pal vite, I -I -Ill a. I 1 16 ell" 1-11tt' IlaIll I, (aVl i'n do in co;ta ri -l Manuel Avendatfict Rodriquez
hill. pe.d.1tilldlil sit, D)akl.!a III f.11;1I I ,nd, de n- V'slar,
"lon.." nVoll, 6,1 1 Vigo Espana.
L ... i2", ,I- do --dV ", 'Ico_ Eal Ill-n -d-i( -t, Ep;I T;I"'LI'1,1I :""
fI,,,,dn 1. ll hisw in do ,, V- I 'I IFrec dis- d a to"', 'I Pirow Cl III., 2It. do, Ins d, """ l ;, III.To'-d-tilldind I I lit. roll- : C!,- In' Chl d.d,4 He I.,I I- IdId, 1942 Par it hi:Ibav, Veia"i at'rifl, I I
h-oVV -, A -- c., Fi jeic,IV, I TN it,. I el i-it, I lvo ,l Atli~ lonporiodo par
renQ nily 6, -1, do In Q.l P-di, on, I Ila$
do Eil Por Occidental C p-ecta"Irl Ill 1]
-,o l1l, Ribot y Cia., S. A. Habana
P" P" ...... ... P"' P- UVIl
d,t. ded- I!
d P111a Ill il-I I Ill,,'In"" Tous y Cia., S. A.
(I 'I ,a, a l f,,ti,,dal del
p,. ld.,. ahdrd- or I', ji; -, Sn -J),,go 1, Vic W-;11' 1 1. Im.;,CI d, FrV-d,, P L6pez y Cid,
Pre n lohld,, 1, ,, ''a'slada III~,, a llrlt, Io" .111da. Pl.tl id- In 4carn, 7.-Vos dr e-,-I :", ",aa; Vludcl do
old., 6, Is ,, 't, I l Do, "'is, e Iva d"S., 'In! --VIa-F51- PlUIA-, I -a
- v--Ir-rn IVI, ni, ad do I it I.
I- 'ehr, ri ': A CI I a P; 6,1, 1, 1 Ill 1. P- P61CIV. ,I I dill V1 Fl.na A
]].I, lie I Va's ,I all Ila,, to I'v"Ita, "I
de "I"W" P a ell. f-a'Al ,,Vi,,, 61 1, 1 '20 illtCg,.dV, an,
1.000 obras publicas en Sort, -I,.VdV- I, dlf,-ltoocPi It.
ofId', q- ctlnsliiiran V olo'll.
E I I -M., Ins 7 93 f,,e,,,,, 41 1, 'i" at do I.s Vale51"', aillit ll,- 36 as., -n drll,,n. I QVV- n. ter.
y r Tc!! o t, a "a rsllpr' S orla Conlanclan- to colas escal-- I Ics adjodicariin par or. C ercas P EER LES S "
In Conlin- do Ser eiris st s. ai -Vo In ropblitelol to- te6 Los fJtu'Ds Pro
T6-nic ... .... on .I, ---I, 1, LT, rzll or li.131)(I hoolares- .IA. ,, 'a V 11 1 (1 11, 100 el *= L ,Ptnr-egillreto do Regime. .C.I v IZIM lostidadio, C It,, ig.-I. dernis do (HECHAS EN CUBA)
I i5 pueb ed; .. I a anticlon-les el resta, Para aer orbzar
i) an. CtPdi.d. ya Pat- In coml 6n! I le"
comp-de In construcclun do L47 as- do I.WO ix endas protegidiss. aliaFte. el C-te do las Cares ell 20 anualida'40P ividnd. para al.cstr.s, 11.s crl.- des. Se calcula que, incluyendo el a.95 parn funcionanos. 63 camas-Itylln. ni V
5 Pic! I -norte d ilonstrut,66V do
t.mic.t.. 50 .. t.s F.] do higie-.: C-cl. el a I r a n a tip i a 5L alb'V en I II .idil on. sr nor.'ximari a In iturna
n- y I, Ie.,d a, d me, 11 lalcadd. "Frarri--) Franco". pain to construc- de 50.1,00 P-Ins.
Billeterfa Nadonal, S. Re KIM
SAN RAFAEL Y AMISTAD. ESQUINA DEL DINERO" Call., FVI.y
D29 34.'a d. to Md.,- C.&..
ow
El Regalo perfecto:
Un billele portz @I EXTRAORDINARY DE EL DIA DEL MEDICO
Chain Link ("labonada)
Corcas especially, para In protocci6n do industrials, Jov es un dia de alta significaci6ri erpiritual en todos lot
S A I A IU A lU Baloyes do Ingenions Amnicopedroo, etc. hog'arem. La sociedad cuhana rinde hOMCnaic de gratirud y
ler. premio . $3W,000 ) simpatia a ]a clase MidiCa a quien tanto dehe I quien
so 2o. 11 . . $100 ow Por $ W -0 Protela Bus proplisclod" con Corcae "PEERLESS", y In tanto confia. en
3er. 11 . do I gas sequridad sw6 abscluta. Pus"as, Pastes y accessories.
$ 50:WO libir:'Z ei I... La gran Cerveceria La Tropical que cuenta con grades y
Obsequits el molor AGUINALDO, para ressirvoss, pante del ni aosrct quo adquilara on FIDANCZ TORIAES Y
"La-Esiguink del-Diatero". sinceros afectol; en la-clate m6clica 4L Culm, se-as ocia, i-b;Precios Especiales y Servicio Inmediato a Revendedores Indusirias Nacionales Vallejo, S. A. losamente, a csta gran fiesta an.al del Di. del 1\16dico.
Teligrado "BILLETERIA" Sucuirsal "LK COLUMNATA" CPJSTINA No. 416 (al Jondo) TELEFONO A-9382
Telillono; M-3877. Aperrincla: 1727. Obispo S55 (al ladc, del 'Tlorldlla") stri- m- 1.11 to. -
F,
PAgina 18 Sports DIAR10 DE LA )IARINA,-IVWrcoIes, 3 de Dic. de 1952 Sports Afio M
BOB ALEXANDER DEBUTARA HOY CON EL. HABANA FRENTE AL MARIANA
El MARM en los'Deportes Thom n es out en tercera base El front6n jai Ahii reforzarh sit
cuadro con 3 nitevos dektitteros
Por poco gana los ind pesos.
Enfff clics 'efidiri a La Habana el joven Orlica, ciu, conslitu)'c
P uppy Garcia, idolo nacional... una proven c1cl diewritc. F1 estclar de antchn, d16 una 'u'Ita
derribando unat ventaia de diez. Lantos. Piograni para haY
tM: Por Eludio Secalles Una vuelta enorme di6 If istelar Pero a nuestro modo do ver, If
important do !as contratias firU. gle ..-he on .1 Firmat6ji, Jai AlaiLru"
SOS sentioneritce; de run". No tuvo qua apelar a un inter rote Para que Penile~ S.Ia.c. --' d is press del I, Ps a.
It. "Jolla Fat d' y as par I. T J
E Jai" aer It. 11. los Ore
NuP sticlon quo ase- le explicara Is oferta, potrine of signo mAgica del a de le, jing Is el del del nter
C u. eatall. I. ma
ina. y hosts d6lar y los nutrients quo lo suceden Hagan a cual- rddo "I Itualo. Par diez. Orbea, Eitte no voilri venir hieta que
d"" do" -ze. ndo -d.r en nss terzmiqe Ia terrilporada de invierno In
condicionoti. par ellos, que fueron pro., Miami.
dutta- id cruallo, so notan:, quier coraivin y so ortionden In cualcluier id a' clannado, favoritatt. los catedriticeas, Todos lots clue ban vist. fug.r
n';s qu, In ru gun t,. Im ora P2rado frento a) rotulo or d,.,.n logos de viera a d
n kell prumetid Orb- I'
n p-taulira, 6Ip.rt,- con gesto do fan[arronena rocht, t_ no laRatari 'm.v j.Te. yede'xr' .'Par'
'"'Im" '= I' Ease ,grdrP.-- e itrsardlmiriii h.bilidad
"oll Nuest rofi fanaticos so driin Influir pat- una -Los gArime Ia .,,,he dl debut I= In If 4 gtrid-ar" eja de is cesta. Sabe juger
vir inn d,,Ini, Irno I I,
larg. sort, to deas di)givas que ilegan a ronstituir d, Satli'l.mendit onefor F P, quo Ia pelota, In una palabra.
tradiciones. fir r cjt I npin, runla debo esperarse del El ,ciperther- do tivulu ducal isangre azuL d%'P",n P par. ints nocha
batcador (JUP Fe Culla'iL In vins bolas y on cloti strikes U Lit joa asangre almendansta) lujo su jointera presentill2i, tempo Para instalarse, diez tantos sociando N a ha du, ,uts rutrinions on Ia plaolla. table,,. In, ties patitas (,Jos, do, y contra ]as silrefios del Club Cienfuegos y estu bre of nivel de trust cuntrarias. Luego PRMdR- PARTIDO a 30 tonViet.19 Ira Cel;v
d.,l st, d"ploolin, 11, 1- lill'uni., populturs led.5 a modua contimetro do i omplir Ia pionactido Con de eis ve.t.j. de vointo par Fllle A, res I A,.r,,. blitate.. can.
facilidad que Ilegu a tonertirsr on retina de cuya Kesenciamos otraide 21 p.,jv, to. Z-blet- .-IndV qUV te pioduiva unit connexion sal. t Santa dil'I Yv do, media.
on"s que so In cjo ]a vol
vad... Es roino Ia serial do quo entre of sermon criterion so fueron tontagiando los fanatics, of rribl,.
tincin v su victim piesunia so BA I Duque quo riche letter unabola do andiallo on el Descomporaiii dose, .1 ouser. ticap., PRIMERA QUINIELA a, 6 tantasutid. 1. miann Chairla, Illiampiam e.p,.A. sit G ua,, 1, gueeza 1. Pita, Co.
citero balis par fifivis G.rela. natindia fasten" Illegal, des ;>a Salsamendilmenate del dublo c.l. y F a y a. Uriona.
,.,end. do ftii dtspitchiind. p,rugoa nall proveebando on pass list do Emilio Cabrera. Ls. icons. riatadijuL In el stitaut 'buft It cionando In
Hoy en nuestro pasatiornim predi- 1. ..1 I ItuatrTrio
no do. par e coa. 21 gratin qi e.re 6n 6 qu, SEGUNDO PARTIDO a 30 Isaiasca Igiand. r. ]a pza,,R. s dlcur, so ue match disfamothe, gazi par Los Attain I,
Lorin otla iupersticion tan diulgada earn,, tan joint- a pugajud;-g or
Pbarrdjandt eel. Pita y Guara 11, blanco, contr.
dan No laid a gana. el PItIller quo illor.o el JoIg. if I o andia a] milag: quo nadic on rungun arbito do C_.g.
all-cle attain Muguerza 1, sfuleff.
tont-rea I nueve N lflt er't ant o t Sann delyouadr, 9.
da 'fill' tiviesirtl- -11 Pruncl one-1119- que s, Ic In- I estacho se at) j% a -n... Ni li.blar de Rechazando un ataque m arianense en el alo Bron Is e If number If
-.to nrurg top ntnno do tan-dris. of, I 'I Za
an que furron de un SEGUNDA QUINIELA a 9 tantasf-nf,. Aunqu, sea Lot potent. del nuiratic.lo, ann. es.. Liquid. I noveno, dl
En of ptim. p,,.d,. d..,p.s. do Ins, dos a ., Lizar., Laos. MrR.e, B,.rc-,
-quo se onvuentre-en lacha do vespir. ion y I,, p,*.mI., ju-uuI-, quo tipaneiinan In It pla F,-,nd, or I Inapsile a vet. ieru ap I.Ilojo, Aldialbal.
I ". I v in y los A lacran pllloc,,do tan ,,, It,., -ICER
11 11 it Igu It- Pasant quv impada la i't'"a es lograron una victoria de 2 por I las by. era.. do hot..: niga Sids.. TF, PARTIDO 30 farina.
folio. Sri,, In., spect.d., Is nuov.5 I a M J;liiiinvin orei stivicso amen-ba con I, u, I u, I .nll,I, Ildzibll. blanco,
so' a as P""_ I I I or- mend) poqueho y Frias, a of y 1,8. yymLizarrz rules.
III dorvs torpe.s son capares de aludir it P a b, u deltrantc, cuandn Walter Moryn nas, Pu= Ilegar at pe' dara P del 9.
b. I drid hit cut I n d, Ia handera de parls:1 Sacan del edio
it "Inia ,,, ,v ncIto it, I pno at Duqu, do un_ viajo a :Dtra vez Ia brilliant labor defensive de Jos Azulc5 fu6 un factor dEterminante ell Ia Nictoria.
del 'rin-hat-no-run" cuando cuiliquive I. templ d, In tithdad .. ndl Pesos Para gas- pal.t.
usta Isfou-ndn par co-cguirlu. Do Iso nit Lined ins El single do M-yr, not,. bittiad par of Aunque el juego fu6 cerrado y de bajo Score, 5C utilizaron en total sell lanzadorc5 Esta Co.. via herraii dich.. S.Ituinneradi, HURACAN VS. BARCELONA
a 11 y Frias at comienzo "Invieron bien
ludblartc. liablar do eso vs of poor de Jos PeClidos CLIrfuegos, Joe on bound Invite %, hien cill.cado noche debutari Bob Alexander con los Leones del Habana frente al Marianao. Notas endespu'estisse desplomaron. Uriarte,
6 to ge I GUAYAQUIL, dirlaintar. 2. LAP)
capitals on quo puede incurrir of aficionado quo colic tvice:a 3 shout. liector Rodiiguez Pella el ."'des logo up Isle- Hoy par Is noche se jugairi In eats
ga concept do si propin y one conuaca los debe- t Ia aambuffida, poin no Linda hacer otra Ise it '.I ciudad on partido international de
Que .,,,,.n y fu6 p ",a,, vr.omsis nansile. qui
les vontraidos con el deported ;Tab6l a quo rozar of proyectil con ]a punta del guan. poyAndose una vez en o era ampho Pero In.
A in m"'i Romh par 'I. R.hibunt!m este
'go. P or ch a' ue a filtbol entre Jos equipol Huractut de
vilyan cayenclotilos ceros R irtern ndose It ri-aflo vflI- labor delansit,". los Aadn e Por RENE MOLINA Joe estaba is, lo"o I. it lar qeje estam ,Ia Argentina y el popular equipo Iato Mister Markell bajo los brazes come) at Ee Almendares derrtrn anoche I j via Garcia Para rainier unit do esoo rindiendo Erickson... En I s6puma lesonando. cal, Barcelona.
cretsu proper I nerarna, sin que aft rl It, hubiesen desplomado, MOVL6*la cabeza y sonrida Marianato dos par una Para situarse afro.to in tprIoner, dilerna, si, es que Ei dinero sali6 par Jos Que perdic- i en su. II.
r I !onto a con lobros de ven'to quince El Huraranepresentar
ou, i ;csponsab I que se ponga a contain el am,) a sat louts con formula del uno a, und podia an,, or rse e coma lei al pe. I nen a Diaz r, If area. Romero
q fit Iia a complete (tin infinite dolot, En Jos depottes hay tandaiiin u d'modio jueFo del pesto de Jan. Ise aventuo post III a at MDrkr
d y t.da,,R P,.de. of y
p, CtItair.. Hdt., R.. Parents, laquidado It gin.g. gar Silvio Garcia un tubey at right En el Print de ha
suni
11 r Ia piorza. -as doliontcs Coma Ia del Duque cuando dom R- 'aVL I'1g'MLranda of receptor con do, puts enel pirrfa.... L. .In. i y Basurco les ganaron par quince Gagianto In I& dtfersa, May&, R ran
,'I voinpatnota Munn It, trijo )as puertas de Is Thonopon y If jirdjrer central aul Carswell en fly a Miioso, peio ur- Rion foe radical : Poncho a Bill Wil. fa B Marcue. erlon In 1. rodul-. L-n H
Ls oi, t r, tanbov. ,ipuvndvpte cl ilcn,i,i glona v le aco tril dulaie, d,1 i ,I-ffln Y;t pudiii Smith h;I.,r.,, rp-les d, consider.. gierran bolotos a Hector y a Kellert en.iy L) 6
a ro-a pit and, rotal ran Jr., y .1 -1, -n En It -tav., .. b,t.nte Pro,- el cuadro d ..pRL".V:IRviaa,,, Nbpea. Ringni
I, judido Iram at I.
1. Rc, rza del j.og. In ponrinr hit,, hablalso do I imii vil'it parlamento Hi d'6'J "AIM"la acribiendo ref tra erz, El B.rcIn
do utorluer Cli-le T v foe tust c ..... ataque
,an ,, ,are P a on
co', I o j tra-h I I -Pn in a. aras natevies. Yabe oncta
", 'it d. 'a P., C ,,, 5 ish Gornj- tn-aptunard. par Emit I, of 'Ln Habana Bonnard In i1cs psalos,"rasnech"ez' Y Io."
el mundo In jun-, 1, --Lbc m..t."ito P.- olfroer el atal4ue v;e infield hit do I ly bicra r -edifu on machur6n dICht no,.Ir., y .. Ia zaga, Marin, Perucca
.o If Todona ruld I Ia, T g.. El pl,,t. to a no. r, li ,anda par on. I" so litini eagerve. el delantero tits. rulez In
'I"' pe I aventura a d-i'l., I.. pel- dcl doming. In I PaI-o de Jos Do- a, "a del h- Propicir d "or prior I primer out 1. Radio sa. que Prove a de los frontones es. S.16r... In Ia media. Contreras.
'N, lo, not I I, drsa A,,jpt,.,djde finalize, el la-bin- emergence Bicho Pedroso
,iqutia i ad,,,, I it, nonentai jlati vie 1:i v r's' a Ia k I, H,,utr
" u nda To Is. Po otra parte. )a emprosa Gallana, C dchun, Vargas y Guzpot tiai ha conmovido a los fallati(os del boxen como P. an D- de
rail ,ng.l., trabiol. --t, no voila I ... i. no.,hisien" n., go, no h"'ot. P-gnn 'es"egra pan do, b,,Ias consUltL%'Rh en Jdneg7o a Smith' P!ero oUZa 'a- a adquin a las servicics del tam. man tab el.otal
I bla 'ra" a I pitcher Erick-, el pfloto ca I Lit ftp- entre e box y Ia ter.
no r-a o onsiva no era coma Para later delarlent Urtiaga, que estA in Se cpera que Ia. aficionados ..Is
atunpr_ I". p., d, En tda, parties sin h. N, Ssoda' frente &C
at n i", I P 1'. C.niuegra ii'j ri coriatilento lisi Ferm n a eerra dIrLdio relevaile, Ha. igand In Manila y que pront anun-Aineep grannnumero a este sensa.
I iig m. rn.Ill,,, in,,, '1, cibb; CID none tro.
piir q-, a 1i gia la I ,-dait ii n do Ia pegoda do Puppy, do )a cpetacularidad 11" Eu- ;,1,orrrJPad-0u -ubrjr tod. bod. F. B iaraola partira rumba a Cub e
aguafie'tas v farm r i ;in '. I I, 'it.d. a e B,,I!Tn rrr(crerci6 con Erick.
l1anandoles neques. inniauturns Puppy, del value espittano del p-quefir u luer n. 6. an. bomb en to
c Cr,,p, hourpson y de 1. actievista
b. a purilt, 6, nat.l- dablo .1hij.d. do H.g,.ln Rut, Q.i,;i, ay salac, dF1 -1o ans'e. r. corderandole on fly ffict a con
En Ipe,. cuandt, est, 16 Ia order. do que reportarh a Octa. IN
of J,.e t I P1 eg on Laos Elto r, dos. ill Wilson.. he, liqldr arIvernag..
in-aba a la -n,.nr,,a I d I I component. del munda. raina d(I I' IJ b
uvii a it -n P is. u, Is
de In., ruplificatiores del canine. Hubu que d In, s less ... WIlly r ,do eng in.
,to ...... domingo of vspoctrvulo depoi ti o ot- comentado y tavione, de los A;-ntrea.y Era:k c pd, ,be, no roller saltarin de Ta.
_L Jos pas plaudid. del an. Le, In, Inesc- ... n Il podai ey.l. on I rt.vo .and. Bobby Brigan segn iri (le Fu
d If nrit, Pei ,.,,d,n que en do, Per. Dnd,,I,, or 1191nal, gillod.
gromas error ab vinia of hit maldito ""' gol,ruento piencho In 6" a y I.,pldIo do "hater. par in le. P I Z A R R A
nicnte d Le out, on .-bate de Puppy y Jimmy Coopes par television c",lr.' inanager (lei Fort Wortb
no is del anuricto v Is geol no !c r an
y pus. on peligm I ma A e, tar Ia diable.matarza"Pu ", I
e5as cos puso do azu] y y los rue desfilaron por los toiniquetes do Ia arena, surg reempino Mike Forrielles, amersiza
2"" oro al indefenso Jocular, is quien cdj6 posofrunnidneg, 1, du. 'ITWORTH, Texas djviembre "a ",o M8q,,ui,,11,ziuad.,p1tI6
que doc diet a ratz do lot inforturtio sumarse al len- coinciaen todos on quo fui una de las pleas m 't 'Ine". FC, dilvld' mefrarmu
I '-n' a-.'. IUoit d- Los diaries publicanla dosis In of .vrp. to,
s.ngrienta de cuantas se hen ofrocido on Cub. on p., 12, Till-es ve,. Thomas Flat,_ I
clo supersticulso que todo Ia absor I, que todo Ia I as ... El extraniero In el primer round Mice"as torta. Octavio Rubert vIna que John Reeves. president, dI1Mifi0s0 con roller par It short quc
onvuelve, que Ia expzesa todo. Ni hablaz de -, lit'go, afi
hizo al criollo one gran helida sober of ojo ler restate de Erickson y resoIvj6 Iia equipo Fort Worth, arunvJ6 en Plane f u6 a los libros coma hit y error pars Wily. al realizer 6ste un ter. b.io
cornpadre ava
uterdo Se trataba de una de esas heridas jpu clon. Pero despues fui bateadta ni,, Arizona, durante I r no d quel f oil vi If brevente en of nover y se v at-. no delobateador in, lost representatives de Jai on-ruis de hasta Ia interned Un ohete de
copiosas e impossible de conteper ni atln par Ia nodo a dejar Ia antorcha In nos In 'in intpultatt a Ores.
Y. I.,, ru, I b,,,, ball -barut s, f,e,,n mano mis expert on las icponsabilidades que de Ed Roebuck las Ligas Menonri, I Bobby B u 1 t s -da "Int"I
ri as firnito, qu, on ningun no base hall del rouri. atanan a los seconds Con cl iostro ensangren- EI tnisog. de p.trhll cl.,,,1m,,,1e, in, ,r oti ylcau5a at Chiq
d, la, niuats in 'firs "'or Zniil it, g6 Ira -hete a center, quedaran
nd 'jere" ra y "9,,d',. Eo I..
dl ...... unit ,do Puppy 3, dtsvjvj&Bdo o cl otro par 5acarle ter-ante,, del pr Ligo to%
on Ia Proxima tempo- I r, a t aorj',m '
-.11a de una ot ul-rit, quo %', io'"' ia( e aliciente de Citbit,
put clue 1, per criim. do Ia p,.v-h. 1. Inf,,i.,,d.d d, o nnu, ral- dit out, neda camob marIz do n-ra. Pc16 al ran Pouna hitjll.,ba. on fair, .ndi ...... F, I., d,,., ptigihtit, I Aeros,, d,.R,,b,,,k,,.,, liflitr I.I.impadjeton ampliar el a citic a ;nctuitd. duratite Ins 1- ,6,, a as nto. ba "a S to surI. out is a lefin heoput, li-ta clue pa-ta q- rr" on, oo,. par c to In and. .1 fitilir
hit I"" ui, ar,.n',r'r dt, I.q., Bass. viti g,
a I I at go .ii-ll, o". :,".P.")!tr hion enliacu"td. 1.., 1- jurni to I re, i,'ir" "'t, it ndid, In stRund, nor on t, in MARIANA0 ALMENDAMES
t moii d, todo, plernins I, I do nrul p,... p-,ernes Algo difiril do d,,,iib,, v difuil qu, fl-, fic -d ferl. or Th.mp5rr, Todaui hubo ua V C H 0 A E V. C H 0 E
I "o p"'u" nlos para hoy
q I., R,rta "B.hernut" a In, pit1hel, our purda .,p,,Ei,,, En of cuarto iound Puppv fl-.. de e9-d,i hain dunint, h IVC bit de Sit,-,, I left we coloco I,, - -
il i "efita debinso do teneiria. in ittegi, ,in It, ru 0
1. al top punch fantatituva 11 irupetu la agie- 60 q11c segund, a Chiqunfir_ Ira vez esuit. Detouza 21, 4 2 2 4 0 J.-Irr 2b, 4 0 0 1 3 0
1, ,. I d-d-di d, 1 ra bar In rculaci n elatempan, D%dndge tc, 4 0 6 1 0 0 Smith f, 3 0 2 5 0 11
clue It h-t ;,lead(, do hit y sin que ningun ad% et ,, idlid y let; Ineittante In.r.tilleto, de Jino. I, "'. i- -vu hit, I BASE BALL, 1, 6
P, y ,.o 6 If, 4 1 2 a 6 Coloort. rf .. .. ..
.a-,i povd, hacer act,) do prosenvia on of plato i- Cooper y inste, sin rare, espero corno on h6i- I-A. d, Ia Ig. Cuba... I. I I "a tile I Bill Wil_rr B- of, 4 0 1 4 1 0 C.rsell If
"Habana 'ituloqTliert 31
E, Ma ut, ,, f or Roonauez alrap6 LG. Calor, 1 11. 1 1 0 0 R d,,gu- 3b 3
Ripe't ... litrarient, b 4 11
reciloodo of cheque ri sorido de Ia carnpana. Estaba tan aniquilad(i, C It"R", mti ad.1, l .,Ia 0 71 0 K' Olen -b
Jap _JR I. P -to' dt ra. I Nit- Stadium.
,]I u a' v ts: AW.rcro y Limonar Marti- quo no pudo sidle Para of round siguiente Ha ta trodo f-l, per. 'd I d.ol de P.tr,. romenzando a )as rineve do gininto In lia p.1-s 'in- Wilson 4 9 0 1 0 0 Thompson I,
ell Of,.-, ban v do voila trarro de more- las personas do aspoIto mas grace hast. 1. prujo- ill. to -66 1, ye b. In I- I, t I ,on I'e br;,a 'i 0 1 4 6
,.el le, per n 51, 1 t, go on Iia zon que am d rit E. C. 0 0 3 1 0 Mu-itntla ss.
o ha sudo 1,ictinias do e5e remote golpe res que par scrupulous dorninan Jos estalliclos inte- dai en Ia cuart, on da home y Is aotesala_ El ultimoConsuegra p. I A 1 0 0 0 E ickson p. 3 0 0 0 0 6
jile. iderlr y Colern I Smith -Juego de Ia Asociacion, en- I If
tadorsidad que dela at heroe presunto en los rictres de fanatismo, el donning perdierem 12 talal a oln, terrem el rm I t-center.. tie "Reglit" y 'Fe", It i chance des.p.ravA .1 p-ece, Fermin F ... ielles'p I a 0 0 0 0 Scull if. o o o I
stadium Tropical,,,tame.a.n. Guder,, e, Ify., Soull; quit hall. r- Gonzalez 1) 1 0 0 0 0 Rubert
brillestade Ia gloria. La frustration cutando Jimmy Cooper se qued6 derrengadia on s Parecia buen2t-para usulte."la I do a Jai; tres it a tarde. I 1 0 0 D 0 D Roebuck p. 0 0 0 0 D 0
d2co,"LontTo par I corona de Jau iingulo If referee Ilaaal a Pupjoy al cenlro I la den iercera. per. urQju6 I pro. t In sust F Diaz 12)
r" coma Po' Jos de do Bonn LAX: ef itud6n de CA= 117 ') Guerra I.
pesos de Ia recompense, Hace pocos dias, tarima, pars proolarroarlia vencedor. 'El Palacio Pigi... Jim cleden de aire JAI A ZI Cienfuegos anuortit, In boja del Fine p. 0 0 0 0 0 0 Totales 30 2 8 27 10 1
end wo Is Is ende In 11 gu2nte de Sil. dltd .na In a) "H2
cuando el Club Almenciares determine renovar su los Deportes parecla If patio de rnanicomio en no- -Fund6n diu pitcher Pat McGlo a r n."i. - - - 1: Hit par Cabrera In I r
baria Ma r con tres par- tscl6n del jivrdir2andU -,,m I,
nomi a y empeata a traer refueraxis con caricter ur- che de liana, . Hobo hastat espectadares qua on tdos y dos quinitlas, comen- quien fuera pesto In libertad par Is 35 1 11 24 13 0 Out par F.rat I. I ggente'v cast anguatioso corede, carved Idempre, her- media de osa alegria histirica abrazaron al earn- Adquirido por el Otawa z el P 0 R E N TRADAS
uri gerencia affil contract al pitcher Duque panera Cuco Conde, promoter de Ia velada que _-,ndo a Ia. tres de Ia tarde. P Almendares iace pocos dins.. Jim A N 0 T A C 1 0 -4
N ke Par Ia que puchrons saber los cronistas, sicenpre tendremos que recoi dar, Curo Conde el pitcher Clarence lotl E of ,Front6n Jai Alai", est. luer. di, I a. as
1. ch. y media do Ia no- Id;".d.."%nm..."y por ese n= ban IM A R I A N A 0 ..... 0 0 a a a a 0 a I
Alakli I., alega-c. Ptl...,ta p-lor. Monos In pace, mits de cin o meses ha savado a Puppv de PHOENIX. didrolin, 2 cho. an dos ptnid., y it It contrautdo a Cinrolli Para culbrir so A L M E N D A It E S 0 0 0 2 0 0 0 0
Arizo na, 'ante I iampanil..
m I que In In debut -invividable- dv-.sl,. one lus p-limnines Para conventirla en Ia prnuen ima tUulted t El club 0 laws, d, quiruli,, pvh I I ug-an Mariana, y S U M A R 1 0
1'. 1 x u y t 6 1 "'; son
Er I p.,don p,,d.na, ]as d za q I hilbla la figuna del deport de Jos punos, on Cuba. En ,, Iitcinaconal, contr. a] BASKET BALL: flabs, a. ociandoto a Clare:iv
"I. PIr v , A ti,.P. 11 111apidl. no gan.da -to Poleas -guidas Clarence fall, de 3 tinfivis do cda, -program, dl compe ... to I., po, 1., RT g.,.,,' A)l Bob Al,,,,,, Can-eni, tpPI:pd.i,- Th.nos.. M-rdt. B.,;J. 7- h-, ln ts Gar:ncl-,,,rquvrrt It", -, 'ino quo It t 9-6 24 iduagruily Perot 1. 11 it, 1. Union Atleu-, d,,t P., I- I'a ",it m tin Do bJ, I-, Alninda a Jac.b, a Ke ,t6,NCj-uja a Kellen.
I as a bu a 1. leriguit a a temporal a en as filas del S.", In I floor 60 Cti.," cc,I,- "I P; I Ill I or IS
no p KO. a xperlsa, do Kid Campeche, Tne, H-, 1 d uual, I re a ddr; en bate, NI:7 A-10 Sirirk oi- Enchson 1111-9- 1. For.
ndo M. rkvll I ind o 5u pitine, ensa, o on el Sta- Cath.n. P.Ppy G.ult (do., --,, R-1 T,,rsbtur iripsn a a comennnoo a ios d, ,a Antics dezue, N-- b I
o nicles 2. Robert 0. Fine 0 Roebur.kiti) Ba... per as E-kson 0, Consueso I do de 1. Florida o a an 'a oncnti, bar. r pner"a i ... Reads .3, R01-IIII 1. Robert 0, F 1 1, Roebuck 0 DI d balitt, C.-ng,.
d" r r, for It -11. d.rdo so itrup- Sand, Jimmy Cooper, Lo d I nning r- !-p.,' dit do Li de in,'u,- I noil-ra, ch, I- c.r,, I io,Ie,,,s de B,0iennla Para el "no ha ra"I" .1 1 13 E I
-hzt-no- %tone iepetitlo, fui apotootico. Thompson P;i,,_,vd bills Cabreta. Thompson. Wilds ons-gra, lit.
pitchers Consuegra 4 en 3,23 y 13 F, I on i ick", 77 1 3 v 28. Ruben. 3 en 2 3 y 4 Pitchrr ganador Erickson 'tocir" d ......
do : C.-tiegni. T.c.p. 2 hot- 15 runtut., Anotado Julio Fl-irtina. Lm.
pins: Mitntn -h,. Rodriguez 0--, Muller, 121". an t3.,.
Campeonato de Base Ball Profesional 1952-1953
C-napil-Iiii. aspeclal par. 0 PIARIO DE LA MARINA
Par Fiea del Castill.. 11-t. didrobe. 2. indin.tv.
ESTA.DO DE LOS CLUBS
EL.11 AZ- del AK06 'Sol
H. A. M. C. G P. A- nit.
t" 'i HABANA
. 5 .5 A flil _,4
Fr-tid"', "p- ALMENDARES 7 6 17 13 Stit,
MARIANAn 6 3 1 41.1
1, 2 25 d- CIENFUEGOS . . 4 1 1: 11 IR 3-19
It no, nor W, an tol
.,do y Total,, in 12 17 111 57 5-1
.00 a
LOS PRIMIROS LANZADORES
(Con 20 mis Innings lanzadve)
3J, IC. G, P, A- 1,, -1 cl -1. lit. it lit as,
M.'p-re. H 11 3 6 2 750 6123 46 21 29 B 1 0 18 31
'Gr III. L: 12 ) 7 4 636 75 80 28 -15 9 1 2 35 20
fall. a I
Roebuck, A.in- 11 1 2;1 612MI 61112 1 '1'7 '1 '1 11 '7 '1 2,
545 6 23 54 39 26 6 .5 27
1, Marrero. A 7 4 3 3 500 510 1:3 48 19 14 4 2 .5 20 7IL
.z F. roteles. A 13 _, 500 61 22 57 = 1 11 2 29 27
Erick son At 12 3 .1 500 61. ;o
13 64 23 4 28 9
Consueta. M.. 12 2 5 444 56 2 2 .5
400 '11 1 12
3 3 46 24 22 2 6 4
LOS PRU4EROS BATEADORES
(Cro 30 a is -In .1 list,)
Via. r. If
Cituo.,., Mirioso, Mit'i-it, Are.
d- S.Cth. Alnunda- IN 12 'a
b,rr. 1.1-a-, 3 7
It, 3
Dandr Re. Mart,,,, 121 !a 121
Morvn. Cienfucos ]o-, 19 Q 7!"
C-P.. Habana 7 19 1 1
Report ,It. di, Basin, Mailanat, 16 '12 3"
2 50
forrad in so "l.o. LOS LIDERES INDrVIDUALES
HOME RUNS Kli,,,H y Alaho-, NI,
do s' 6
piaila ITRIPLES: Mrn". ...... .... ....
do IDOBLFS: L C.b,,rR (Mar, .... I ...... .................. ..
at. HITS CONECTADOS: Marini. (AT, ..... ..... . 40
CARRERAS ANOTADAS: M6 ....... ... ..
CARRZFL&S UdFULSADAS: Mem (H 21
lit. .15 &L Basso B ) .......... .......
BA ES ROBADAb. Forazental (Hi, I., C.,
ea ........ 4
-11* ; bat&- 6, P CHADOS RECIBEDOS-._Zim-M Cienfuegos
01. 65, BAS 21
n... -POR BOLAS: Forreametal Ulf) .......................... .
4
Aho Cxx Sports DIAR10 DE LA MARINA.-M-Wricol", 3 de Dir. de 1952 Sportq pions !9
HOY QUEDARA INAUGURADO EL QUINTO TORNEO DE GOLF DEL COUNTRY Lf
Mirador Deplf)rtivo El Caballo del A fit o
'Tony Lamelas se en Ilabana-Madrid .1
Jniciardn hoy frentarti con
el Guajiro de Iinas
Panorama basebolero. la lid de golf e I" trat Pop"
Luce a single y fuego este combat. que octi el turno mis PRIMER PARTIDO, s'25 taaot& Klie y Orlando. blanood, coetra
H abana y A lm endares!Los links del Country Club serin Logo y Torm aculea. A sector
important de Ita cadelera sabatina on al P. do los D 1= d4U
:,cona Portes- PR INLELA, 6 tou"
rio del quinto torneo. an
Guagiiero Martinez Learectri en el semifinal Contra L. Pijuin M&f ln..O I-Ago. Torras
cual figurarin grades ases ir Us Iaoi
Por Reni Molina SEGUNDO FAMrj D0- a so Uui
Tony Laureelas fut selecciomaxsa del- grand, odule, d, aU,,,
Con ext a pp. hurrino tmio. blacocos. core
r-nn. rival -do] "Guajip ft Ming,". gills...
raordinaric, entusi.,.. at, tr AllrW n
1. import,,
A exhl. Lehman no ha podick, responder at if ncia cut Uene at event. an at turno exLelair d1r pmgra;= e. O-Lea Was.
bf cartel que t,.j y Bomberger hit a.- erQUrI,,.I a se ofraea', of SA bad. at --r dal & dcl 13.
is ad do r1m Dagiirl- Q IELA, 0 Um"
sacici6n Udo afrontando it T.rne. Atu:i ,64 rU.bd. So Ciltion- vitil-li- sebi-, 0-W; SEGU
El vrom-tor Oscar Us it SDA
I'llult'do, on int ? 9%. a Quien dispuso an -1. do
Stile rg' his G"'Aq- b1l Im -ii-pele. dal M. tin .1 th .. r at smumi.. Urn fee Una PrUeba, C.mvirr-le Alfredo. Llous. 0111a
.'reld. par braze de lanzar .4 Co. CI do Li
as ry Hoban.. I it .,B. 16 cut .1 cartel .0 tarts televi-ld, ia to-- dal -lead V'Hi
el u a or do Minor T E R C E Its A PAN Mi ta=
debut lade grain alters, an I ru.r- I 1 ., 1 1.. ballm y rem eddr.i 7 -it.. Tomblin sigulande, a" a
to
Duke Znr" ok I A[ le ]a prosillititta socleclad xTdor.de ruts h-d- 1. co-Jor-6asmat'in "I tov"d- He if bl-ra con porocul ra Witiss Y delta. aides. A m.
,,e;11 all dts&Mo del tunes fr.. to bl e Par to ha pitcheado fi-try. a_ W I
Ul' f It" amateurs .. area par r--o -c! 4:
to riuna y C Sesenta de Im melares of. El to
Am del Cienfuegos rin ... dal I y A 12.
List .1cf, d c is -- 1 p"ore-d-y on '--I 4--tro-ro,
sure pone rich ha side bola he manen a a an asts, ci 'ub'n*' rife Too L' 'I-. a Uo".
do Oactualldad it deballdc, A-MIG r It MI-Iercl-, .rp.'l c19 no ripartualclad er izurecientes.
rists. St. a. r rda Echavarria an 1. .., ca,,r Peleador fuerte. que catijor, par dus
do consecuencia de dolores en a) b- Comlgl6n N"c""I do Depor'.. ho .. In -pertm aust So exhibition f,,
Its poaltill idades champion&. donado c--Ir- ll.fe.. co.d.11" timim quit 'eri a in alre(i at J6 -as tabl.s. dcptii. do on- que posee on notable isader asim,
bi Cuando so InIclaron ]As C.'r" do I )as Ire. Primerog dia, comir roo. prue dificil na I elf.' at combote. fu to, in ticalr. d"' au'o Treat b.a- atIt Como consectercla de faring de compotnencira jugar Un prole. r. 61' facultades actuales.
.,a 4 .... ta., at Cienfuegos ha pasado sianal annericano one do. 'mattou% P-blemente peen Doleadores hon Tratiockose del Prof.,.astificlada. et Almendares carrels I.. ni Us -Gujiro do Mina," Por. .11;;Vic. F re,
Fu, A ser Un equipa tin 1,rIalAe,, andg, .If ciprian .1 I,.1cu pro. experimentiodo un ascenso tan ripock, Q e pelea Par vez Primera an al I =. round- an W
no or a dtbut. 3a qua
to I porter ou-3 rle- r. Pair No. 1. --pond16' U $us an's,- derni, solid.
,on c m staff y mientra. tanto a a Are u B I I he. 'i
arlar "Guailro de Miniss" an 'un; teia r Y do Ton, Larmalas.
in paris v Is decor cidn, a, I rl ratio cub..1.1n Alsialial come of Pero de griondes, -mocimmi'le, i dispute de Par I& via riy an I& opera.16n he r ha fdo reckindeAndme, one Is di area
.-gid. I me 1 1. can I re I professional i too an pidL 1. pelost dal ibacki h. qJorla experiments, par Erick- ,a ano carto period coma of ring. lost a Postaidores no ba., up, "Maida cocoa Jilarr.nJunto, at obtener ]a conAstancla Mendoza. EI .6-pic, 3,,.1. Hombre de fuer a pegoda y movi. quarldo inclinarse an suit logres, ni se f= ,. to
rcqu,,Id. p. -toner. iin. can at Ingrate de Merkel] y Ila a j k a a not as cipidia, aclum at cuadrilkla- one of a nice. nerrox-ore Pcdra
Per a) da rate It .1c.n.-A so A.i- S.b-ti- oral S.".' t-warl u% Adtrodemy ..ant a -Ga.gtIr.- oaturse ducante he r:cuncl. com irn
pr6.1...an a a,-t- -pencrientscle coun. Pl.1ea., me calibre con 1. eatr.d. de J.cko a rz; 7, Kirkwood, con V go at GUIjiro- paralis uci. Z I I o so 11 aroulnual un?
qua A J "Gosgulf- Martin- consude.ri
on ..] ,E,i,k,,' -.rrcc ,. ,r, o.ck ..U6 rupo de Y2n. ToNny, Mendoza; 9. Furtiol. con re. 1rado mine one de lot arias to r-; Alfanso Estrada se medirA on
fu, un- or. do M-rd. y nin y Armas; HJMiiy,,, c.. Bit.,
se par action. do t.d., 1. or. a it a 13. Douglas. on enzo C g oubamos dentro da Is Gervatio Rodriguez on on cartbatt a
cAlculm, .1 .1, id., Im f,,C,n, rogracia.
r..rdl. froth nuevament,
";! diutra rounds. Que sers of t- o
pare oan ail, la caliclad Octavio Robert, sin AjJU y Uesire 15, Harmon. con of 4b.d. c di-flatei-6 intorlal. a] p
cati-tes cri.1los y a Ilego a Is Estrada Y J. Agiv era. 17 an al Palacko. de Ina Decants. an El 1-donatift" Fuentes Que tall.
champlori 1. Via chloride sh.ra. conclusim de qua ningue Iro team an Eugenio Sardiiii Mon. buica ce su septinno knock out, to gusto 1. ficitin "A Vista an
- al Infres, do Ray Coleman- que a 11 y Barron. con Alvaridt" Y'M an n tro
atfii but dispose de on staff tan mp 0 diet.; H). an. El "Guaguero" quo no h, tolera bout at Juan Dias.
,and, par -- -ort-r-: lan eficionke talvo 21, Ford. con Santairt, Z.- qua ningum contrario ]a pase del !?- A prisoner hora dm plan nuevess.
.art., a7dab" I dry a.,, Do y ; 23, Oliver. con Iflond y ardi. anindo round, oundra una verfmi, R mi Andi y Uxaro Iturriss, acha Here muchas semarm X: 25. Harbert. on Porl Me Prueba so, facultades, &I ou. ran contomfir.tes a. on eracuetatm
for Markel I q.. .1 -tile do Dizzy P L. I. to ';=4z. I J.-a can ",I,
Do... h. his muchn fuera del terre- or del n toy rualquier rvat,'ce ,. gl.ei ,:27. B-solmk. ran on Liza- JI.i, Un pa.d. a r. aa.ft-.
a. y halt noss todaviR an of zamP0 es prematu Los hch , 29, Kroll. can Toward Sin.
de Jue a cargan con fratuarcia de borrow j thartir 1-.6wia 31. Ale.under. rim
S 1 9 Fee y nes: 33. Patina, c n
. "I a. dos hnmbre se to une tedo cillculn 16gico, camn ha ocu- JDuquasnc Palmer. an
1. present de Jocko T ompimn. rrido an el case del Cienfuegos, Torres y Qope!, con
,cuy: contratacilm as tarriblin olicial, qua anda dando locators per at I& Montalvo v Melchor Gotten. 43.
.9,j ramus a Is conclusJ6n do qua to a a dupecho de ]as estuarzos Clark n Faye y Freyre; 45. Turne.
ateff tail azul u, hay par hoy, @I plh b realized., Per us pro- I-. cL C.1vaj.I Mendeza: 47. Ho., S A L U D A M O S
or clef campeonsta.. El he- tor antregar a Billy Her- ,Jr.. con Fernandez Silv y.L;
papal tmprs. 'I Haafne, one M Mend. Ata.,. Ittavis del an m -mbinociin nniu; ..table allm: 51 Mayfield, can G, Parl2la no, pol- aI la-folli 'too Eddie Arcar. ess W Pro.
,,or cia corresponded a ]as sureflos del tornoo; part, sun a Pt ndo esa v M. Amas: 51, Hamilton, hn all.no.d. Ef callutilis do[ A. l*-V Estsi Instantinest fut tornadit.1 Cienfuegos, qua aillneaban Pat italidad. puede at, rararse qua Is ar- Blooda v E. Vloitlock- 55 ajl stand. On, A la Misi6n Comercial Brit6nica que nos vista y hacemos
McGlotl' In, con diez triunfas an 1. tual campaiiii debe hallar a los ri. con Calvet y K a (feet. g h 57 W.r3. C ... t Ir.miatICBeh .. I Stake, at dia slatc do Jun].. El Jemplxr do ir
- terror, a Ken Lehman. v h votos por un mayor Intercambio Comercial entre nuestros"
campana an P: as traditional- covueltos an la am., an T Sanchez 1' ,. E AgIii- arms. hH. d ... I Fleet y partereclente I establo de Isi sefleirs, Wait"
,aoredente del Brooklyn, at ex big as par at I era _.z con A. Fa. M. Jrfford Kano 19 d 31 c1lild- par ],a oneargaidias do 1.
letter Cicnfuar ctfi de.- 'Ifim Riagal. a )a poises.
taguer All-n Gettall y at no me- El G C-rill proclama,16n. IFoio: A. P.)
no, as U, George Bomberger. sin concern d Martinez v Plum It
far Jade, desmoraliza a y al Ma- Correspo den
olvidar a los'erioll- Witte Alormi Jan.., que ha majo-do, no Pa- d2 jugador or. oinon.14T Jr..' Sin embargo. race lo -ficientemenle fuerte para ;s hinnercis' ca' Distribuidora ANGLO CUBANA
Santiago Ulrich. defialarlos para Jos treq P Ueli.sP erdib D S6sa frente a Flanagan
1- hechm ban defraudado, il cilcu. -pirar a quadar par oncim, del a c ropetencia "' motion,
MrG In ha side on fra- Habana a Almendare.% Luce puts, u pasad. ni.h.m.. son Par al Prairie! Ler cibra inaostra on acelitia,
lath r. g , Amateur, jog-do un Drofesio- MIAMI BEACH, Florida. diciem- f-L,, golpe. a,, Is cale-, I
caso .1asml "In 7 as eqsi se ore r ntro afin a base de Rojo Y Azula, oi l cc me se hit ,ofiiilido e-- fell bra 2. A Glen F12nnagan, de St rUe1P1 de SU rival,. N OR T ON yVIN CEN T CA ST R OL
so soparaci6a del til" a a final ifzoniilim 31 no iplo Palo amateurs. de paten- Paul on"esota. hacienda so debut J,,t,,,,nL, h ,to
conecor de Un maintain a air.. rdi.em to sera cxcl-iv mdente ricoaurofe- anech, Fla Iri.h-a',-hl -c -.-,*to h.bla iranlarild. Pollard.
beret rim, Uest. out It., urdpas. rioteieiia featherweight.
o'ea'" Per-Andose una maRnif r, a P. doeis 6. ., nor ror I LAS MERCANCIAS BRITANICAS SON METOPM
,de to& force., on dier asa sob, on do 12.5 librios.
Particip.drain w1da, sa, destacada Diego S-,,daLa,.H.b-a. Cuba oa a, o of is polea do .-hit. S-a peso
La Salle derrotd a BeMn en, el yfi U- iles Fe"da c on e,U,e "E
P o out Dart- or do al I N 2ol-ii. y nordcigrcuito A.' Auditorium.
Flanagan, cluien pe.6 134 JibHYC ugando a -puertas cerra" s clI.rl,, DreSsen seguiri ;,a, ctiartie, c..,nd n forma %in.
onto of 1h.te. u ride buene,
icon el 'Brookivii en 1953 hooks de izquierda qua erviarce a
Una junta dc illtim. hot& pas6 el match del Play Off del Cuba- So. a la Iona por of conteo cle ocho H oy es el 11D IA D EL M ED IC 0 1
neleco &I Yacht Club, dominando los azules ampliamente a I PHOENIX Arizona, clocieratre ? In al Primer round Un. a
-if. a so down a] 0 pa
IUited. Ch.,Ly Dreean segui,44 ra 'el 6rd'ePure,
los jesuitas. Ganaron los Maristas. Mis comentarios de interim ; lead. I pilot. do 1- Dodgers JJ En I k it -down del b.ui
Brookiynoon 1953. Dreseen firma Ury Coachman re 1'.1,,Uela 111,re, Edcl,, g r Flanagan Pro
Par al)RIBIJNG* co, 0 m. at par., Is Proxima tem- der glps balm,
.ad.. old. serg do $40,000. 1 me
'a". qUe I vie president de los Dodg-,,Jb.% No' of Sese I 'ure.
acOlia 2mplia derision a; diii en 1, triple corp.le do at ,adr, I E EJ B-251, dijo que a] suelclor it -- --- cuApdo_ cncl,
ro, do P"" Off do let -lop.las dArmi ra re an on. form. di'_1_i viesen co parade on at del cia Escogido
rutiodo at quintatu do Lo Salle le go- pa fu en'aomentad, "substancial- por ]a (:OSta,
no am problem- al Colegin de Be- En at jueRo teloner, 1- H,,mn,-, m&nte" wnnbo n al-6 Bav- I
]oil co of gundo p2rtido do ]a It- M 2ris ,, ler-l-it A-1, "' a am_ d, a I da... Pi l del Pacifico el pitchft.
Pi an P me.s. r .71 bL' 'Jl' "Iboionma p cha-.
tic adocional Aunq Juego fu6 a ten or rear
F U 1 a. aii
nuerins ceradas. no pudo avit-a guncim t-n mu, ,on. cisbano ( arlog PaScual
cut gran number do fanitirm a 31. que 11 gante de 1. Vibra. 111211 toaran a, lucares canvententes an at cansad, do junar it,, dias ,__U_ Li- it, I C-Ua d'l r
H' bana Yacht Club. floor fjjadn r, 0-reente iNUEVA CREM A P-." -tra Pattie.
1, Federation Atliilfc. Inte-legi JEn at triunfo, do Jr, x-ilmrafi- -6 rm. fire 1. rzad- rubann
I
he"s ""'a D,.Uego do Alberto Maresma. Gar-i Call- Pac..I, d, Im Ji 1,,
&n junto clededl-I-es d, ialr i- Mora y Arture Fernand, a la I hans, on Liga
of p,,,,Inl, do ,, la t Is lotere-ional d, 1,
or Ti "' 'r a DE AFEITAR! Flond,:i
.1 coarl.ri. do ti El Lo, Ao-I ,,aa,6 a do, jo
July Sangud 'e, tuaili Z carl-do,"91an Pif
hizo possible r2sladar las activid2des toty ZileZ. qua tuvicron lio n 'or "-' Ayuda a conseryar el aspect$ d.... See
""face al Habana Yacht taclones del ciarttdo, Este chaque lui! No' do'
del Club Cub I Las demas novena. no hoci-om uClub, Utorndo aseasus Personas a) do QUM a ones, d.nde In., Heimannsl del d!,ach. dr.mreg- 11ig.d.,e, de
I to Marlstas H on r 'a
rouclo de ionic n H En monas do doserion tras victorias en SanD y juverlil del rostra. I I lilas Al 11 a selection
Una hora se coni de eseenaric. an. Irs still ,no.
tertindme algonas perscm iq.ig Ereso. ittagm cIbrod,,, on a --i-tifienfl-beinqueellavary Richard Smith. deT D-ti, do 1.
per Indicarl6m de I es propo eig ,. Carl el "I L Li Igo del Orste. deed, b.t- 309. fuj
res. Havana M ri '
llitary. an cad. -fai- "Iti.mado Per I Los Angeles
IPa, to cer. vaz .csac.ti,. Im z,,. Coed'" Co of E
r Bald.r din-ml. dal Saint G, I oil 1,
t Lli.e.T.rp, del'il
aG I' Rod it
.rcia Orcitfier venc *rUne, I- bildnijitelicto el Candler desw,- do P a- Worth
itsuitas flegand ostantaitin Un eb' art also" W his elftborsdo do T-ii, c. ril
van ..I'. a, to,. Est. lardpi-ii. = -1 -1-111e. in
n an of S- C.-, mui admirable crew& deal U.
11 to, do 11 P li l La Salle v Pitman v Miliji, F--tJ Q... ... rter. El Coirgio do a an ha. Im re-d de noo- -,, ,Io,
hi:,gan clA I primer quarter par el Corlbe v Trelles. siendo 105 -r' '''' Queftstalroortntebuenutpuralapial. 11-tas al n. p-iod. r
nicis Purrife. qua luego del raititutUdison a base & ,16n M- JJ ... ,,o
do F""one"'a I Los
ju am v M litany y Edison -mt P.,6 at I-adot Joe S-kl. del
packers La ...v. Crento do Alerit., Willi..
dear Alfred f Latouir' eHrge.
in r r: f 'o, bi., de 1. Lig. do] F.- "dead
do gran cantidad do tempo. Euego MAIRISTAS carciame Eictreet. do L.-oii---- loe-d d, ,- a, ,
vino Una re2m16n de La Salle'donde Fig. leo, F.('. cienta deactibrinaiissito cienuffioa once der-ta., Se trata it, im 1-.13 do, ripidn per. .-rl t
,,-6.1. antr.d. de Enriquito Sofas,' mayor.. prispid.d. -beuific..
.. 'JI6 uniform Par primers -, L. Fornardez. f. part 1. Piet quo 1. loan".
bojando bfen Is bola no alustante at I A F;rruindcm. 1. 2 0
sardee carried Que loaclan Im Jesul.'Tt- P cz, J ; S61. sas 1111111.11JAMS W eiss triunf 6 A, Xa ar islak
:s El chiquillo no cold. Z J 3 4 4 1 C jL11%
-b-J. Peso deJ.nd. G:- p". so ':r 4 It i Ahom-cada visa que coated se afrita, ell
1. Jum. Lt.. Alfred. R. Lazo. 1. R ()
.forad n "r"T"", 2 con William- dWmta claearta asons'i.
R. Hernindez, L U 5 7 If- inibotioncia, y obtiew ustat of- Cr. CIT,
L.Wul, 'q ue IrenteLal Bel6n siempre en Jos doubles
j.aR.P horrores. a ventaJa de La
Salle at hizo ostensible an at factor Tcitala t-dis --4 saltida, groins. Use Wilbsons.
dond list not6 cl mente,
quarter. a or, I-ITMAN I. "u
qua cicirem.b.n, tunci6n ficilmon- aaas Eh=. it. d o',1i.r fw junto a Hal Burrows drrroI6 a
to. Fig. Fir. VC. Delroy Dewdney y a V. Mundi, 105 Ox
toDominaron ampliamente In rabo- C., 111, itiat's,
A. Carmons, I.
a. ig.iando desri ]a tantor"Pat de representatives de Co)ombib 0, CID
Man y L:t..r, siunqu, ItU, Roles de E. (i I offAll
G.t,6 d Zierags. tonabiin se hi- .- .5 C%
ciarzin ,nllr. aril: trastra, I,.,sLe-, C. rly., g, 1 2 5 BARANQUILA, d,,imb,, 2 Uiitri I
T
"Dumb._ F "m as 2 1 1 ii, LICLI
n. y at.:, 0 Ia eliml I ia to a ci.bi" I, Va
ring par IOS 001tocus. qua munque 0. C25an0va, 'Cg'. 0 ,
n an rga- A. Re., g. mr-ibm c-r- Par. denies --linm
n Oil- quarter, hacia va
'lot e,41 ban perdfdos par at luego, de C
ct Y do Its in xtas. r"'T
T.t.le a . . if I Los ire ult2do, fu,,o,:
La Sall, I 1 19 me in.. .7l.
Marl.ta. . s-I.a .1 -11 Onto Tfe n Nos
Inneg tilemente, los Jusultas ri.d, pi ': 11- LA SALLE Batty Rmanqiiait Pratt .1111 Cook.
a an R. Ri 5- -a 29
Pottle. hater feente a LR Salle. Pa., Rle'ferre 4 rmlad- I.id,. d JIrri vjincier- Ma.
.ind. a Ins Hermann, Ma-lRuia. Crane : a, Fl.G. Fo.G. F.C. Bequi y ura Arnzcn, it, Colom,, ', f
laanigulaellignu q a h metristo Munmz,
rit.a u asta share cat.
.rin nc Lt.. F fi
ban paidido hacer Ia cruz con I 2 PuAr ndrti'nall- P"
all. BELEN G. dtZ;irrt+aga. F. 3 3 J fair. de Vere ... I,
El cominto de La Salle fitifro-i FI.G. Fa.G. F.C. A. L. no C can Aris, de Jano-a ,cn,,e,.n
dole anda conadderarse atra air
to. no 1 1. hernmen.. Barth. 6, C.Iom-.
Desch2prlles. G 0-4.
,if derrota. par 64 y
Ll 'In', F. F .1 1 B. M.Y:,- 1;
Ahar. ..1. 1.11. .1 J.ag. lin.1 d Fal ag 4 Gabby Z.eplar. do Part.
Play Off 1 2 1 E. Sol..,. G 9 Garcia. de Ub2, clarrolorom
enter 1. Salle y 1. Her IA. P rrifio. C, 1 1 a OIgi
M Ou 4 3 4 till
reares arlt... que saildri de om B. Ga I a,. thm Barnett, de Diadem Unid M 10
rt. .a r, dri effect nigh2to *i Ba G n 0 3 T-1, 17 is 13 Alicia Wr.ght, de Ecuador, nor no
or t: M. it, F._ 2 2 4 pratentfic P "icfico
ch .1 do 1. t2rde I'mittlere-ate a,,t, A. a a I Resultado Melt
ue zoo tambl n 2 puartas terfat, M. fCam a.r ta RomalraL de Mixico v B
liga collegial 4ui. 12- 7 7 -ifi--42 132 LeWI do Est.dos Utiid.ic -':
do ya que, 1. C BELEN
L. el I'- IF LLE --15 -,no -8 Isabel Lina ol- B11- cira
terremor estaDPURnx sin on dolor d. Maiz as, G. if o III LA SA 7 21.'.10--53 or 6 2 8 10
ra be I'. e gnnar L2 Salle qua C. Poveda, F. 0 0 0 R!feree A. N. me P.-.rrDer.%,de Cefocm1bfrom:
- Munoz. Cronomt c: Isidro Ruoz- Jorge Mora let, de Peru. v Nialon
-En caso contraric ge pr.duci,4 uni Tobias is 10 20 ;U mpire R. -Vivm._jZepPanfaId1, de Colombia
ran a Gustavo Sturez Y Carl., R
dlidl &] ,rnbf,, d Isto 1*'-'
7,. do U' do,,
y Juan Weiss. de Cub.. ni
a Defray Dr.drey v Victor Moit Columbia. par 6-1 6-2
Ivo Piment I, d UI.
ran a Searcy Cooper P,',, P.ffimdie Jamaica. Par 6-2 6
Grant .1 P21afOX. d' 1,1-- V
to;% den. d, Fsta if
-,I,r,n I Art-, Pled"1111 I
Carl.. Urbe. d, Columbia nor
6 3.
G-door To' Vm-.1. SAEZ
IM U, I" y
a ., venti-tin
Par &I y 6-3. -7
1 12 CIAW ) "-' y Carlos G ...... ..
Debt mixters$20 1 Aliai. Wright y G l. pm;r, d,
scuadro vencl .. n 019. E .1-a
ZappecufalzU, de C.I.roblit.
" ZIP ^9/16/04 1 41! 3 a Mario y
p r 6x3 6x3.
Betty Roseanest do J"...", y
Hot Buzcnes, Etadas mdo, vlaVI i, 'ur..'ho g" C,
Ilu cl Ccifarnb or
is .rHr. re re,
tuacf d a d... a
to I. "i
At J21 (11
, _Estwdos Urud- ., no pre- J,\
Piona 20 Sperm DIAR10 DIE LA AIARINA-lifil6treotles, 3 de Die. de 1952 Sports Afio M
CONTINUA ESTA NOCHE EL TORNEO DE BASKET DE LA U'NION.ATLETICA
Harold Osborn logi-6 'Existe abundancia de jbtetes y appendices Buenos Juegos Brillantes resultaron los cross iDel Monte gan'
till Salto tie Scis pilps 0
LONDRES, dict-ol-, 2 United. para la tentporada hipiea en Oriental Park countries ceUrados el domingo,
ro!cI OIbornge, 1 1.
,,Hu, o a, dan esta noche, lal Progreso 2 x I
am rcnu qua !r, B,,;
y at D-thltoner' 1" J-g ':Jpk, Los criollo5 La'Acadernia Deportiva Municipal de Cien
-l dt 191.4 Paris, fuegos gan6 el event cc- 1
1. haz prefieren su pai5 a Ins multiples ventajas que pudiera brindar el extranjerc, Piquin
it. do broken, 6 Does do et feiit. U.i,,ridad y C. de i lebrado en [a provincia de Las Villas y la Escuela Provincial 'El lanzador de !as
.Itum '. an 5,3 lonplonfi-, do Tapia, bien documented al cabo de los afios, recomienda la adopci6n de clivefia,'medid.s. Ile C riollos Cie]
an arm I, report, llgd, qm Un mininno de premics quo cobra los gastos de manutenci 4vit del 20"D 1 buies de Agriculturat de Pinar del Rio triunfli en cl torneso pinbefio Cuba trabaj6 magistralmente
Oftoo it e Bblaa,6 re c o'kino. 6n con un super y Cubancleco y Lic eoi
" I 'I 'it I de Regla en el floor clictrIco M.y felt bm istakidet
ch.1 do 6 pro 8 14 p.1gBd,,s al Itaron his, 'e- t. y Pat rd nrf', _I par. gana,. Perdi6 A. Diaz
compet-cla on Illinois oil 1924 Estn Lo pregunts qua %a formula los doo carrivencla, do C"o-.1: i I ". ricot
marcaefu ,a 1. Per (cSALVATOR)f Rica Fermindez y alliumin r co- Paz. midle c. on sketchy Country, que celeb r 6
a .1 ,lips.ak17 aflosid"p-, notice, it,] depcirto hiple. on mo Rafael Sanabria quo froonttTeau- n.ch, a jugam at major lzar'led2 ela Cencliski6at No
or L, St d E., I.., LT. do,. a.. I,,. o is, cialad tDdm Los ED on d-l. de Chulfinal-111.1anics, do Jklaters asLe 'cho mots en a] extrainjoiro que on :IB-' a!'nd:'d ly. dal Mcm, do III Croldc, dI "Cuit asad, I n 0 amado lorruric, fee. an box at ball de la Union Aditica en clocial do Deportes I panandis docrion "91=, ",
P"' 'I Pill" cent I Hip6dr... do Las p,,rd People Paul, so it I
is on came "all"h"' W I.g,6 supol-ir .1 Iceen Arrearda
El Knottier clat -11. all. ,, to, am pro can eliminatorta, Han de J.- if Le-fook Par lp Mo.
sor I Gaa dniIdi, ,,,_faJ. cadem,
,plans do lot,, at,,, ort Hot Arntricaschefunclerannalo. no ,r.,,o TNenerno, ci case do Juarit. Posa- Sanatoria estil trabskjsondo X 1. centracia an Jos finalist too ata- 1L.s Villses y Ploar deFrPo rout De loffl ill of d a
1, clemido "idt"ok Pam AQuel1w ell do on Joille do excelentel, costurn. "Machito- Aloonal que conno so .., be if. eaten, p.rtiaJp.ntaa Los um- tivamente. ... iadr6 ". reseiar in.c. ftool I am scolTo de 2 carearal par unit. Aunan rof'o. f ".3 "t.o. de'l. pe,- comm. cast q estin onvicto. ... In. del Ca. En U..primersk de of
.i.ki fit,' N If Davis. do Tsto,, Collo I I Norte y --- Parsloc-tl- clue In- b- Q1, 11 co dB y slernpre air art. J entecra las perteriencim del W 1: -locad.- at recorrich, de less atuarro, quc onshol equipos bateslorl poe.Del
horroollus. nor eal to., noire. pam I., a, Q,16ri do I lear cinco a mas man-: dante Ricardo Artigm, cuym too on tax ki'"" ch, ,hacer
E:3pafiol de G h- a, on 12 minutes 52 sezund"Mcou, ..po sti,,f.or Les rinco Que to
on I e 13 In, of._, y J,. no Wt.n ejects. tritielf.d. fees iniflefs?'he re
,na-, oifinp-,,do 6 pool 83" loilga. ilia par VSLnb contornos Loaf. h.1c a .d. is I- amnearon en ]a finca de 1 noviefort, hableado demostrado que tennis ly rise coito. psk,
cill L. vIJ. It. I- it, 6' 8 muy bralas dias?. on do rloms opurturodeft, _-, le Pharlic ONeil an Ocala, entarrido en!"cocien bac no go qua ,.a sitila come fav coneselsome, pp acreditarse Is
Col. L. quo a, loricill Ind prg.ota no pre-ritaban ril cl extronjero Lres o aspl6rkdldax condiolones scipur, Icp or ].a loss, blcn,, or lo tnitip-ph ca- I"i na. no dil pirguna base d y
all actuarAn ironic a I cftd "'a car.a In'
,kxl: Y ,h ox.lpt, Iiiorm, Jo 'g.a dae U I..
Itu e 19,16 conorell a hus coulpiarlotan. I tire-. so regaba an re- models hermarms Autentico y Palo an Porla del Sur. 'p..ch6 a dos hambres A
him pastas do 1. Republic., B"d La flabans. que pecoalto Mientras quis
1. Berlin I T 'd, k IBA.2 .I.' -nantal Park to, fill. ambea de is gran yegua costs ganar at Ginines, ya qu a ciole" Round Robin Los alas Primaros lugares f ran T so riZ Din no love in mimkc nglrft
itad, 6 1, -1 hematites y ins opnrtu dr misarla. prefl. Pritcens Isabel. of 1: 1 a2
...... rioaa Di"is hatol nldnd qurl,,oi ',fi- IT, "'I'D, v afoul foora do his firodaadunfoeiiso,: as I -Manual Gallardo AD,,Iu ue ,, poes una lie las reras
a.,; o I o.v,a so 1, ;a"'ad. Parn 1:1 Ill. quarrel. to prime ra It a It o S,_ Gndri que Its -i4ran fue por error de so
ra I la, lkki tuolas pistils lor lo 111111al. an d Analfin Stable, pe. Wall momeritus. asperando at acocl, de ranqueados he
11 in "chis agul reollien. Vera que viren, ;pup,, ow, It,, I olifftentro 171a., EI in an Humero arin sigue ba- Los Carrielas astan juga on Rigod, rta Sirri. IADM,. 3.-A
i1conacinnento official. x I'- IADM,. 4-Hilator Dozza- compailerm.
).rnhu,vk, t.'a sl. la d.kInd, polit. get,., .16, di.lra!ro no all probable que vAYR a =Irer Livio Morales mocha de Charles Be. I- 'AD-MI. 5-Jokini Vale- t'AOI.! Los cri-La" "c5p" ;dron mus, bion
If an of estronfor. rinda, amblo de lina competencia, a Tropical Park, slendo cast jelum I driguez. qua er; at asoopelarel do nit. I-R. carto T.rt.buil I ADII ,b I)allranle to, ,.,,"ndo cuatro dou.
u an tsta, a deride Joe purteria. El vil aclarefic, a] uJIj. Fairald. Martin (I. I. j.
Un. de Ir. Jockeys .,an civilLendc, rionhr, not, q a permanewa 11 Ito , _Ik a comiplicaci6n
y que mayor sume, de diner. in.loa, "Tondhorro. SlIbmirite" I agreentran Bow to You. Blind Dil. me durningi, logo harrores fronts a] Por Luis Moreno 'Cabrera tADIM. P.-JulUm Gonzadcz.
a so lanzactor. Ei manager del Pggrernandito mparlLn H "I -d- nTto full,, ll,,Ir qu, 1.a quo ver y Susie I sl come se skfIr ,.P:! C.Ib bbC61,nafgmo c,,Im,.ge,a, 'ADMi. 10-Renj Msns.ocx(EA%'. 1,. .Yuydo.Acosua. train par I I
ecol )metal sl ,do hast. pro
111. 1. 11-AD, at so no: ,,,Iran r-fict. 11 Iton-11. do al"ic is cuen Exta larcle se cierran las irkscripafo- El resultado par click an as -and( I
no entro 1re! cilez I., q III, No it A% Gomen y nLro3 ra product tiaclatialm que his do rlq.a M-litiez, Ni.t. 1. Card 1: 7le-lel loincer a= i oe,1u1"l 1g y. so Pit,
dris andnil allora por see an. leaun liern.a.ndez y Cla.. que too l. do,, par, of roconep cabin enire Ins demia reportiva
, oa ;oolato- nor cl.d. ,, bra I. do o"T. C tenistaoi ziagc,, Is M_9lp,%Ida1e Ar- he
Half Chirm Alomo a poll norent del ranking It po.t.a. 2- .1 park".I.. at "I'll
unn terrible riorrifiR en5egUlda one extra sc ladell hacia LA Hu-i "Resultan ULII,.,, IT. site pr... national.' 1c,; y Olkicioi de ndiodriguk Pero esto to..
In kko ,rklo Clara, 5.4 pun- Trokrn pno=o
no ay, hilb r aspriff.1 3, peard, do ban. In se uncle at III IT- Par so Paris at Casino k:5pafiol do EI referee de aide round robin de 3,,-L.gi. kv de RanchuelolPDCO podo hater naaa par I- 'no''Istal a I ndaa trigUefla ; In gion rarlo do rocornos ) sepan itut a.' vierne,; comentabarroas on Pl. could's "t" jugando hispirado te- pranem categara seell el ectiolosoll. P..d.'; 4-Excuela Primaria Su--Q-c o-,rrrpJti6 ringurna anota.
rnayolei .. I.B replto., JoT..- chil an a on buoraftnouldor cl.Eal 11,,1 quelist-a do, Club Militia, do M,-!V,,,, a C.b.ig.in 116 ponies yclon duran las, cince entradink tell
peren n ce quin" Tapia, qua done much& isliric- bal, qua sabe mesa an I: I tagun y baill so Oy Seoul. La Esper-eil 126 pun- cue wtuo y s6l. to corectal-al
of 1111alm lie shollem Work, a, arn. Entl, Icks P.- on, if in rienclo, an el sector Lipton par so so enerni ga. 7uu do n
I It an Fugool -- riga. to admax In
ionic. a ancuentran deride las k.ra. k 111,11. all B., go, an trElecoach Manolo Mani "n";rb d- DEL able
caballista, y crods tarde ca n tell on las demostrac-'llb" trej. m all cattle
I., Tila. tonde tendremo, n juag.
.o 'JI me cu-mo Un, aUb.n.. del coun. Rubin Gonuider de la
Assiltactiosso y grusicrOxwe at a minor y areban par rerioniclo' a tito' Rodriguez qua of No,,: h inhire liais y do H so, u
In morm do Dillu, L-nor porn cover I oark. mr, colanno. Manu conflan. cle has nes del, Jeff- Se habia do qua an. SI.asPl- ci, e 11 111poln rk.ciomd, rls. a alley andresetaildcol, to q lpos del
a artnerra. que one do los meLocloa n he anto lost Carldbes relf,11himm 1, ;g., Fe, I., "Pfrat-- dol Rogla, -, m-Y
I sk sab .... IT of "carign" y I plaWtilto religo Gonzalez, Abolard do L.r., Por c r IT Joan of., ast, "' Id' do L'
DIARIO DE LA MARINA in" ind-do, P m ,pt,, effill, do, rel,,-,, do .... I erac It ya on 'Y- Imbrad. chn% possible qua to reprise,
o da ainnoles, p... of inicio do oxoPcd1mz6"a.rk 1. cooperaci6a del prof Intatildo del
gana do util to irlinhad y mPhbJ_ do eilos of peclueno Esnard, aue col-'robin, qua esti saftalacio, per is Serafin So Martin. dolegado do Atio. pueblo ultramarine sea irigiclo Pr lit. an Ia. JJW de Bolen hace es,"IF CLT. p4ra at pr6scions, I C dri
manta.,,aa pemnencillea on contact It
D.i dia listio do fit afien Pa
co vilk o5 entrenniciores cub Is, liep,, LIA siboodo a D one fiesta simpi-, Jesus Mc"A, my- qci e a' 'P1,.con'
m P mos co- Aderinfis del morkare. nacio to- lica. donee look 1,11cl-as y ,holes 1.teriesscon D
ancho Martin, Leopoldo Slem A segunda her. se onfrenuin el d 'ch .. o pill
o maran part, brillantes Iterfaus,; coma vEtki- : ar a.m.. to a Ia mair ... ailaccim de y rs
otros, que puadan pro,eallar b, CIu1 C.b.DI,,. at Lloo. do -a- .,I Bad. y a yraildcl Garrido, que vie- Toole, a] puebloicsisibil an ]a calle y cubanoa. El encuentro conli 2 .... .... P ... ... u Ambes tien, clos juagos gooa. - hal a. or! ..c.
'for Plata g.iy one per dh a an a 4ue v. ran exTrcsoncrode desele Ia Univer do IDcadjabades Las fees an ponto. an at Stadium cle I&
on -J, do neg oem cm Lee de a_, 0elsoclad a Miami parts participdr an cerennas Er arganizaron a hiciaroncaftachl de Columbia.
cor, pagandosel a at trall.d. dal c-11 do asto campeonato. odo hace'dicho lorron, Joffre Etchoverry, si Bele, a prescrtein I= it an so .,.a I i Joe,
. car, Z.
tablo util qua I' a a a ad trictrif.d.r P... R lux abandon Ia eancha do squash. Coca cIPcelaculu alletico. La Ban a del PROGRESO
D E N U E V O E N C U B A q.,d.,a dflol', 1b! m1.,na rnY6TU. .11 a"Ies. leglarills tiecon on vl-!Pardo, Raul Cacti. Hamlet DAI-rz Mon"i'""d ]a 1'. C. H. 0 A E.
cabo cle %aiias' sonianook de reg;cjjo o",', desenvolverse verf- i y Pepni Aguero. confilinclose an que bularcia Cruz Raj. de Clark.
I Proximodad dal sm'cl c tel ml
do eq.,flos cook f.rollarre y -mlg-i SI Los alairc.s lifloo. a "I.H.'i, uetista del BLJtmore, luegos coapera afeazterkento at cles- -4 0 1
JIB, In, roA,, rt.,ti ... I a M am titrink do a. ?as finales dal ,:,Ramiro Castel anos. 5aga, do ack as. arrollo it Is pmeba. Chenard s6
pins flacer so, _ktilcs am- 'b is
Pa cooper lineation on is E. At across, los muchachos de Ia, F Is.
YPsm bu a noo. 3a qua ruentan toleni trlicisor y n
d Jeff ,
pan. iiima-al c., hqu, all .. all c, Din, Raul Rodriju:111"Ceial FACILT so brinclar so round robin. E,,cucl2 Provine.ill do A*,,,,l or, de Acost.. lb . . 4 If 1 0
Ft- rn I I extrainjam re- 1.1attin-, Snc. Blasco, Cuaro oclot-do call todas los muchacho, P-1 do' R r% impooloarrok a an P kil.. rf . . 3 0 2 s 0 0
,or. cknk., c.1 "crod. cane lihorm
Ia extraordinary ,.,,,,on incitficklit en of ranking on n
licinkcs mic 3c 113- otros, que pucclen anotar can harl, qua foo, on! an cred aar P arez. of . 3 I
B re 1952. .f- vid-1. 0G.ImI'll,".
h r a ftecrie-It. Este crociue so jug... at s cf,". a, J it D I 1 0
to do .,I fi od ri-I ardic. 'I floor
final Los Im.1cs do si= fernerorms. corre Pa. 3
a,, qua solo Una ordnomo at nucltro, de lox eltictricos, Que asiabs o amunc Do a ayer goal A. River qua domino Ia caric- Micros.
I igun I.- dopues q-G U n,-Isociaci y I Casino en to% courts del Lyceum. fuccon sull- ra con enter. I..,
gra .1--ar ,Q.,,,a oil d f.cilidad. El Institute actuilibno E P.rool cle uj hayan cc abra a pendidos para of sibado Proxima. 'de Pinar del Ri .. J w ermda op,.Z., Rodriguez. p . 2 0 0 p p P
1. gas,,, Ios Ingrestn' nor 1, so partied, tan desperado par Ia ah. docile ,,in ri,.Iaa EI,. ,, do ,,i6n In, go, a,,c. - -
it lon prem-. Demand. enti.l. Jerez y 11"chiquilla dal NT.J no. do Ica"Acadermis pitmar, Totales 10 1 5 24 14 1
qua apelar a 1, ipuestar pera lograr Herrero I a A tozaaa. que diaron In sorpre
sotbra,' -. el" I I-so michem.1 do Tnisclha do de lar"Zilana &I ocupso, dos puaxt a CUBA
Una do In., glandes ventatJm que guncla categorfa Lydia Sullivan y an at grope, qua va a Cienfuegos .1
lorna in suplelull de Los book, ack-, H ccho el cartel 'O'el-de, Bai-skid-rearck. I on t rc. dla 14- 1% C, H, 0. A, E.
in r fick", green do 1. cari matter ffloos due do Lu so Gon- l resultado individual fut asi- I
"n-eia. zidc. y l1q. 1,16ociez, of . 0
I'. "i qua es'. I. de La Paz, 6x2, 5s:7 ylMigual ", RivAer,. kj!!jAo..2 'Rrnri' Doz..... 31,
aciaae de ju,,,ar 6x2. Tanto Jos vareadorea earn' Do 'E Be 6 1
a) public., podia, no ritione t d c--JG1',VJ'PiIrn.oI. 4-Ernest. R.bid. V,-qua,, lb . . I L,
4 ( o ski der"bitrl 11 e lucha U re verloodos choarrollarock on pe& (IPR). 5-Rolando Martinez I '1, 2 12 0
r colocand lemplar para ga- calente qua IIan6 do corrociem at am Pit- ""' nt, 2b. 1 1 4 3 0
in; ima aapul, ti en Ia Mutua sin' at Lyceum Byer tarde. ma.I Org lf.a:E Ib, ,n 1crrar(,,PR Al I G..rJ.c, f . . 3 0 1 0 0
qu por 11 o cAYara encima tOda Paris ,to t.rd,, s 6 Ch" F. . . 3 0 1 3 0 0
a majoltedde Ia le)' herolesda por, Iniciarin una breve temporal. el "', or ad den Pu
"tA sona ado elypnrl, -t-smin Aguilar (EPA). 9-&r 'Gig.L. X.r5uemma. es 3 0 0 1 5 0
Jos scriores teBards. qua fiction quel Viernes, apareCiendo Youscff entre hoist Diaz Olaso, E"Pick-s- Y 1 (IPR),,I0.-Jau. G.-jilez (IPR).
-1 1. 'I'ta volda c- Bertha Garcia y Raul Kill-trom y pn-i El u fail. .1a'tJv I.-Es- u. del Monte, p 2 0 1 0 3 0
I 'te J.rldnd, ciri, -, Jos pnm,,11 contra Lotario Cubano. Notas of joeve. tax ornifinales, stenclo costs ;ravinain" do A gric f:I1um 28 T.Inde, 26 2 5 27, 12 1
on iack-L" I rivals a5e dia los ganadores ddl I punts, 2 -loostituto do 2da. Enstaban,
A-rda. match De'esdastardezy Ia par era a za de Piroar del Rio 42 punts. 3Mininin Lugibl", do Ia PatICL6o cle los pro.!Els. M no d Jere y Pi n Herre'lAcadernia Pitman de Altermsa 75 Anotachin par entradis
Polum Tapia iccorri y an 11, fesionles cuba..,. Oscar MartJorez 1 cro. puntos 4 -Elplor.d.ro cle G.... PROGRESO (101 ON Vo(k- I
or Cimill filorm oyer at invoct, Lzd2rI0 I Esta tarde, on Ica lour -Ins
".I ill-ii-M, -nJorn, I C is do I., put AT:
e! %OL -1 kioan vara oponerlo a] lernal .1 giti-all., del Club Fe-vi.n.. Jan. J.y 149 Pont- 5. t1tut. I de 6 00_2
con"a o CUBA . . 200 0110 0
I B I,. en fill Y..kaaf, e terionsa To.. A". 162 Pit
an' I- Pler"Os Que "117- debuta'oto Maohmou Rl- am lugar to particle semifinal de sinInatitut. do Anarrisa Team "B 204 S- rho
,ean po, '9 ,Ioo In X prose :J. g deep areas Menendez y Or-:
p r ri. ,T n a. L. .in ',ra.n ancuen J 1 ,. .ra I-ti-cl. In, Immon- pc Ttt s
1, 1, one, -kilm-ti, chficil. nor 1, caliciad dal do er cl floolista contra Be he san' nifica t fiesta do Artarrisa 1-6 reakit. Carrcras impulsadas: Go -r. Flis, mant-k. luhad., "I D1 11 facial- I so ir arminen. at steatite doctor Noa. Bsaa reload- M4,dez Dou.
enter I. I cliemid I net ciiiko ,,,dn) 91111 po"co, c Iias lilah., c a mid quc ,,pera Pacsencreents, h "" a do ": ble P13 at or "Q_" 1"%. L. I ga on" c,er. d ,'regto did Ayon Is, S a Vazquez. Ordeh.con de sdailinez rC III do ImportrIed B Ion 1'.
-o mierno. r. So ent a VAzquez, Ordenara a
1 :(a del gannim d,,I,,,nIb., I Y-siff ork rlal de Los Estaclos Uni- El poplibir Haana Si,-Tmmg is Club, brocloj, juva internal of Los fesores Joaquin Gomez d VAiq.ai. Mic-P.. Chernit-d Quir,a,,,,e co nitin. Like, Ira Feria do, le foe muy combaLida per I.. ou B 2.
if I '.m1n d1I nat-al d,.,,a,- poom.as luchadores del patio, it a g ran Mckimnp delegatic, do AtIouserm do I Dallas n bases C-3 P.mahaddo s. peaoc-" 1. c.b,. Lets- at ha.vy-Jo htJZuc m1"t, a, f.co. b a.ntr.!CND Jimmy Riekro hicieron .1 Del Monte 2.,Pi.z 1. Rodriguez 3. Baon ses par Lots DO Moral, 0, Diaz 1,
is -lban In s, crto do nesto skrnbiantc, nor of noosto, Enrict-0 Diez.trgabarndo at trazedue cle Ia rula y extuvocron aten- R
total mail- del costo. del loc,o on Ia so allct-cordinarto poder ffsco primer Ix y x y a 11 ta ta, El oci.cloorcrianizacion del even- odriguez 2.,:Wilds: Rodriguez Hits v;-cao re dad de an ort-se I,- I ve em
if ue I, ubleran econsualmente gs.stado. u rano do Loma Tents Cl to Cox mof J.,i M. z'slslcon:jahr Ismador Del Monte. Pitcher de.
reoeZabRIa. so ch6 gusto all unAd.a. polar. Poplin, otrisiba do 1.".
sol to-" In cul-t- 1. Perdido .I C. FI tontompoI&IR consignifica, acto-6n d,;, li.az. Tkakri I horn 25 mi.
it closcionlas dial, libras, LotariojEho Medina 6xl y 6xI. ,I, n= .,.Ul
tell a nand. fr n a D less: Fdaz Cliona.
"Ef"tt Jle par ciento do superait a drA que dar on handles. fuerte IJRI6 lin contioncia, 91 us uah ch of Plinitutt 'lVidal, Prats. AnotRdor: G. CzmejoH
so Palo, Aclarmis, a. 1. caltg. Tao, DID I on titsiast. dolegado dol nes Itsectubi despues can on Pascal, Its pe at roa S imminti, Frank Cisneros on un bo- por I Martel.
qua recitorlan Ins mas afortunads do ot comp atoll no cas mucha n is
jyuhabiLd.s. ,erik -3 y 6x4 y Octavio Vista- Bulletin Polar y Victor Martinez, staba hacienda on presupusto
1, ov. lavers on" ie-1, -"Q n 'la aa_a,",Poa ,iork--B. Ina hich.. .1-haroall- It' match, 6 --cf--ho'
peso. Yousaff firmJ6 pan -dorase& a so anto)o contra ii por lar"crierrars-fr1faidauv"a
i'll Lis "I"ch"a. Y' to
sigulao to temporacla pars. reporter prosentarse an doscientam ainationts alcliArdid y Is g.n6 Pool y 6.0. El .6- trachin brilhoate do suke novatas de I fe, .ad. noty frocuentelink be I I mente y no hay espacio sutficiento Pa.
Jits gufridnal y elcleseste oevi. libras. El ancuentro tione inuchu ft. a y iomingo proximos continua. a Pitman. ra
table de his albande ados equinox cetas Inter sites. par Ia extraordinary. director de Is situarl Eidaba muy conterito of
vez superaclas los restrictions respect ,it dead If exist ntere.ante lid del court on El doctor Villega"'d A. it, as a
lvw r a ca I Be at visitamt, y I cartel 1. rit-fitisda cei.dad do 1. playa. ZscueI& Provincl title Vill flas.
que impurieron Ics circunstancias bilicas, [a ceryeza ManDlo Rojas qua Icmpre ha a mvicto del cubano. Logrando lal
d. all mn.d. at dp.,,, y Liltari. Cubano quallaril, ca
inglela Marco T vuelve a Cuba con [a misma coliclad I Punto do vi a all -ball-I 'IT- no- v arclader I atraccion y el
habor side propietarj,, rel Red St.- fcrt, atle ,a Pin I-cim III que Ia hizo famous. ble roe 1, c-t. do pl- torod.Vde a"brik-as carrock, an so
Pido hoy mismo unto Cervezo T y saboree con delete Ia c-I paled., 11,11,a de In Lld. 31.1ollim, Y. ", M..hm.od
., excericion qua pul-de d1r Ir I!, "Lisalf posse un Love, CDtJi.d. clim.1
no, pan.]Jciodas do qn,I;- y k o-, I ...... 1, an "
LA MEJOR CERVEZA DEL MUND01 oo". 'oent. Ia Im 1'.. W, I, p- il aue-t- c-m 1-1 a. deltaocupa an Ia nocia entitled l), cadas figurns del pan"a of,
Iadra, result vents)OSIsLol. I)n i I al-hador limplo, Do
do., all pase do ex pa"on-', IoJ. ples-1. ,,, I rmg de Yme y one cl u Llonal3e Come on,
Ell Ia ilan de no el H'P( T 1'i IiBder, simscotm. 5 -lot.,.
nol se vem niuy concu "'it' lii-ponente y so tecn a M2gnifi
Laud de curlwos que se- L',i 'to
cle lal pcolbihclkscia qua encle: "Ind. el -m-ol 1, Ih.d.r
ro-crximo mitin, anumiand-, q ,, .In Y 'l ........ i."o' ',,h.mJ,,u, c'""'
kn!,claron lw trnbajo.s de crob-- I or c, so L. coo ....
roE har todas Ia. ctrounfitancias.
:in nto a hones. con on de = os perar on encuentr cado p.0 de carga an 1. 1,,, ,nt, do verdad, con of culann des-,
nas 1.1g, 1111 o's sepaian c, Wagnrid. led. vapor so comic. on
for"Jon I. total ne hara hii- do 1. ,far in ne Is afield,
dir con una gran flZta iii b %
en reconocido or dito Intern.
ki'lzaCcarlairra que brinclam M.rhNotas de box(,() ni I no puede see mi. test.
din-Ccorl a., on do exte c.tr...
Sgo-d. lost I cc'.7" d'I d .is velada-Martinez Conill or
sell ra Burante eltenvic no in -o
to, it,- clop-tas, c."'" I R I- I k, 1, pr rg ram at in a.- It it remos at scannandeL autrarroa, tantc brasilero As de Oro. n de
No'I C Into at as-.r do b-co I s mejores figr,, eldelp coa," arac tr.
ne o Ernesto Azua cum el seno, if, 1,,nta .1 .do em of. an V
nandez Coru)o. repre,,rit", in, or so fuerz
d, dog. Chico..
I, J,,g, .,I. es I.,h.d.r nue gus,
do 11 dis it. c, I a in a D a Iox farnatilco. L. all,.,
pink r a I actual sagur. do 1- D-1,11 unit,
es quc pelean an La Habana, a I. Or. destoz. v h.biliclad de As cle.
tandrfin an at VerduRo on efi-i
at interior do Ia Isle focil problems, que el cantante del
Para esto so necesita ,, Bonn, mg tendrA qua resolver on el los-1
studio y at aroydam-, i, Ionic del tocuacktl., is base cle acoaje
promoter dcl nice..,, Y. q., do term nu,,15.
a g,,,bc a saguaro de b-,fi- To,. special do aide ..aDo t., an cars. do Co.. -a a, I
pagadol&or parts Iguades orifice, carte de uchas tendremos a]
5lampre attractive relevo acodiddiano:
no.si.. Bel ... I do Dp.rt,,, 1- 1,, If d Is on.
oc en asta 6oporturn ad Rc
in of.... y los b-ad-s. or atra to 'lior los hombres
La Voll'. q a -a cstod,,dl !, o. I call cuaiquier hora
c, riturados Para Ia Rian botalla' Dal
d, coo or Is b.,B Do, I, u it earn n m.d.1 CIDICO
ll.aba..,. door I., dr-kc I:do ten,,Temm &I Poo I
i no, a "' V r. d.r ac.cripail.d. do 11
H olorm, do B 1, Pioritarks NaT I y
I.giarri so. i.frT-n,!,sR' i,Y.deArivales a -it I
a S.I., y .1 ag Ivarez. M
Unn L. H.ban, ,",''
Par. I- recid- all, Si so esposo 0 so hiio astarar Stivi. Hernandez Y.Yoli Porem, !as
recesitan sabroolimento- I d, ,role on data of cos crejores luchador 3 cubanas, qcrion, ]a Cervezo T es ,,It I Direct., m, Dpo-," ,I,,Idd diflont.11., ban demosci6n, diles on cuorto do -te'loglile do 1,1111co. d rn ,_,I': "ad. so ,iooe. iguran an una nueva
idea I Able el apotoo T con las comi- in.. en -vin ficicl B
Sobroohmento. Cervezo a sion cie sus grancle. f.culade, I LA "NCHUELEM el 3 de DICIEMWE
Major. 1. dgcf,6, d- Able of P.1do. ento .. ..
c-loo, do Perri, dol Ta Sllvla como Yet hall helho de tribute a ese hiroe cotidiano
-1- d Inaba .. verchod fission
El Dii rcmr it,. Dp,, IT y seene.-Tacratrazinan una forms ex- rIn
!a p-mildd iniplan' top Co.. I a.. do 1. cf d. an6ninno jai MEDIC01 que dia a
I, -gul., qu, it, od' o In a tre, entre "Ei Torpedo '. a dyia ofrece a Ia hurnanidad doliente
',,b,. scrin on n,.t,,. cjeb., amn. prodesdonal y of Tilonron, mexicano. core, muchach6n out
or Ins Ir us sacrificios V %us develops.
f'c"'n p" I'd" Ia' k hinfar on esta ends Dr.-;
Frack5amento el one B or a. ad Por este medio queremos recorder 6
ies Fccoaride..% Bill or, za uenenqu Pa. is do
a. of labor I, Mpn ,. ""a limn coraic. todos el deber de gratitude que tenerpos
pan "t., f deledle 1. habolielsof y In I. I- s
on:., EiF mngr,.ori imevilole. r rlln,,
3 111pos: NE4.111.11, CLAIIIA os PILSENEft oTs"'1k.d.sa ms" 'I a", C.m or to .1, entra.' para el W dico.. para el hombre
d,,t,,t,, d,,wt,, it. scrip poestas nonfinna a Is ven-,
Ayer mismo an Las ofirm" IT' infatigable que en cada moment
Asesoria de Boxeo se Ileno 1. do, sorki acogid. a.. general beresplialto lucha por librarnos del dolor
NIC-dia: 7 0 eto. in ant.cl6m corresponchente, Dar o a. Co.'
of pugiluEnrique n,.orkelax. qua 1,ifT Tambilfic,' ififtlerri q.e so hard.
Ia c ra de u dodo en Ia rest do a Is skelicitUd del soft=
Jr. Ifc, i pond cildo on
all dookingo frente a Lizaro A vI,, Xchm qu. b.bf.
t uarlos: 4 0 ets. puchra acogerse a los heneficlos cc ca.met ", promote- basig en far.
A incleren action de Ia .mpnfii. do itiv. par goonar dicho ellor
in las oficinas de Ia Ases d' "' 'pjiroe do or ura figure do
gul. a soon o Due so dapt. note habbibort am sok V ELER A
ori. favor, iser
B in 'c 1, todas conalchim ol sector mogillit-, LA RA N CH
Pedidos: F. TAMAMES, So en C. Obrapia 411 lo. _;g, ado a, mil-rd. Iteport-, troo.
I canongoo3an. Enas jo Marrero. it, At otorgArsele el FarrietLide. Prenno.se .. I gAci bom en a rago6rl .,o,,, tar do b-cel it .--c A ult. quad. La Ruta cle Ia Clartesia M R4
*ATin ILAX ti1nauzs I.DIARIO DE LA MARIINA.-iThlhreoiest, 3 de Die. de 1952 -Finanzss Pide Exposici6n d e Cotizaiwn de Los Mercados de Valores Detentido layer ei avance de Iprecios en valores .
maquinas para 13O0L SA D E L A H A BA NA -Tono irregular Compran sobrante de az6 car de Esptase menor
0 nf2 1l11n COTIZACION OFICKAL 116000.00 ooed- OProolsids
2aa r c lu a D 03 C B909M3 BE 1952 0000l0002g Pa02lo oro. ;C00 C0012 0. "-Cs-(I
____ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IO -1 C-;.oso: I2- auo~ os Puterto Rico destinado a Irdn ouc' e
Se efectuari en este $5 ,000.00 1o1d. Qbog,) BLIOACIONE0 b~~.00 690.0 ito. 0 Se ejcu la operacidtn par la Comnzodisy Creqji
me n Inglaterra -~A0 d.oo 03 00000p. -- Cenra Krou. J- -r- es operacioncoe ell Corporation Mu firm el Mecd d cu o utiai ;n ndianE
00520 020~iB do Rl I~0le~ $03,00390,000 00 lu,.00. Cu ... it. A--. I012F I o .F m rn 4 F9.8 'uu ja
"o Cuba022~s06 3 ~ ~ o. it B00t l.osooo Aloo 3000200- acoe de enprcoas
T00600 sus sus s c226u .o-2o 9' lO. 00.ra I,,0 0o = art pOarO00062O. in.OIFF,!.onCzb oololo 00250102550930' PRCOASPTl05en 0
00,69 oI 0E00 do 113sol 0O0 de.oos In losaa e -o '.0., Ilol o,. .nl 9. L 'Il Aoupoo9 doa I00 as0 pomdoer 000 o o dos de 9.200b00. 12 2 M N IL .00 B Cuba
od s Boo ls saos-d o Fs.. Bdlo. it Cob. 1941. .0 AIoosOtLR oloI s -93at a oinad
oris ".ols. mas sloso In oslo- 093 DI Ns i~ A CC 0 ooEo~ lo L oa do old 00000000 I O o 1. 10 -~ 000 s0 Co York. y9 olgolo. I I 'T'
00000 iing C aina eia re o DiE'gl~alc i 6000 As00 .0 S2) I020 2 ) b..B.S 0 grf.d
I "" 'c lo. Habna ,C00 o .~ .-Ios2s 000000 c-us e t .olooo Fl o eO s200sfooalsdey1o 53
r dooo. lo ..,oot Camel to00 bs~,ooso95 o0.Bs s.. lot,0 Ire,~oso LadTooooo bbso506505 od009500000000.9o0
He0 in o~ s s R sos oo! Cuba- in 0000 H Oo bc. doO2Cuba, 104.3.,p ,.0na11 ce uts d .nI P ,i ~ ~ ,a il H -ee on o, O so 0020fi a Baltimor
Ooolooo do tfed, oooo-1-m0.000009 Botso RDIsVie.... )s~ s in ,s $~o to~ssooo As 00r Ado,00 5.090001900 Asp- Posot ..oo o00.obo soi 000000.
brats go el00rs01000909000n0a0-r. 13.. osss l. . eu .!,,p. It.oo.oO .0loo o 100~rl.00 N iR -Ci ,,000 0. d0000090002500.)o.0500005 Oooo.99.6000 0000 0000 foo62s
sin Io Is3~ oolO~ d~ I ootoooo0 Ila.o .50~ .: 0 .g oo. - L osle uiid ds i e C rd rc, L m on... .
v deo .oido do t ..50000 do. No ceo, o0020 030 52oo. -_oooo0 -5ot ,io. -obooo- mo d .0 1 5.0p~.C b.. dnyoos ooslssoss d)0 recbi 002000.lo 9 el oo o i ososCot, Idoodlolool' 001- Adooo~o 001. -= Cc 020h 00 odsCu. __oooo-o do 0,1-101 oooodo Ebso~d2060o OO0OO00s009d0 doeld India200000005099ds02B
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cr 'llo~ts 0 C000.905do00,00 0OoooOooo00 o 000)1~c. ,,- )oos Io osddo"d')51050'o~ 010 000090000 de000 60000 5.oosp..
Aoooooodoolos. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ju Ilooso.o tAs~lo C200 B2.)Poomeoodao runner0 I0 -Al 0... oo0000-oo 90pOoroo ooo 000EeC9O000osooo0de0.o. 0700.0 00092900 co,20 2
E)10 oopooot Aol oo "doooo 00000960 AOsrl 6 .011C-191 Co" ~ soodl .- I ... codooo 90.50 C, -S~ 5.0 0202 C.. do. .o I000,Oooo0o0d .,oo.o 9
0..00 ol sd oloCoBo .'a0 oooos.Iios.noot oCoto oqo osssodos olCo 09Ooooooo d 5 009d p-ds 01000._50 20a29
C ~ooloooHe 6oo, oo ildcl os Rn!,0 0.909901 ~ I 00 CoI el ~ 0 .0 .. osoo-dom~ f l CIf... oO... d o" o o ., I 3 B A 9 M O B A s0 0 60 0 0 Logooaso 0 9 9 9 06i o0 0sa ho el11 t ne t es ac e h do a
oo nA ) d. lo fo I0t00 000 00000 Ino~ oo Is~~oo so Os Os Coo,' l0gu9 do o oo k O .oo 0I0 boo 09,'"r _c 00009' 00 00 60 Pri el qolsqHo.-o t r [ o tr r n inn "
to002 0 9 09 do)ari odloodoa v 5 0.a-at 03.00 717 -~ o0ooo. do sos. 6O~ o Tio90oooouooloo d0000d00000003000- 009 I's2I2000 ,2i ,l1' 0d,20 001 000I000500065 00090 aoos lR s) I~o000 000 I~ 0002-trm -LsO OoooOuogooo~o lom900uooo ooonqs 0 o 000 q s
000.-tr cR igaHeI nTertra.Sri : r C olm,1.A~,0 0.025el 9.:0 -s OOO900 do ue O aooooo "o...co, He JIMdCIF 1'5d.5 oPara 0Cuba,.00 nuis 00000os0 00lar I.,O O,0)23oodolss000o
As~..090j019 o,00.05co 0000.oo 000 000 d 00003H0.00 009963 0002 d 060001 01000 09 0 00000. o oo 0000030o000...29
000002a0 0020 _s 000 Oo. moO n00060 IbJ-o. 0030 looo a .0 00000.00 'oos02, 1
vs C 000 oi 0 20it 'e d ioooolj 0)~.0030000 000 yo 1.~o~ Aoo 0oo00 dc6 0 In 0i, Os lo,- roc ,a0n000 Sclode e 000 30l 0In 00s 00 0.0 000 0900000 152 IH
0300e00 00-16ne Y C.000Is i,0)620D2-92 15 P~frd 3,, 31,. Ic", ,
oodo~~~~~~~ ,00 090900 00)0 o 0 900030 ood o 0.tarrl 009 01in pemnca ...od Io.o do 902000.R3 Int
00090000000 R35 .0 00000000 000 0oo20 C0~o Is I. i Pet io. looro000oeooao IonodovlOC oo000oqoo e I 000000 lo0.fnlz 67 047000 paa rr o
noun ... 00 dooo'erdo 0339 .It.. a I; e nd. E olectic Cs0000.Oo- "Os rs-n 000-, 06006009 000600060,s,, Ioo 1in0y0B.0CIdo(0000250500p0..000000-I0.60 000061,.oouoAo2o.B00"33
00002 0',' "_"~~o 00000000 oooooooo d -oooooaodm ,,' iim e
... ooooooool .3)09 Cs 9oot, 6oso 1 o.000O ,0 o 0-4o ""T'oodoO o oooods Coo"o"000"' oooo- oI00965o 0000002
11II?~ a i cr. ro il Codo. P = 00020C000 0 -- 1,- '_ I 00d O oo o l~ ~ t Lo re o Clo o 02ers o oado'o 00062 do 2
020 00000 '-0 .0 0000009 00 I,0 Osooosoo ... 0026, I00-" o .o0 00 39 oOO do .o 00qu Joso 0p rd rspcil-" 0 o a lctd co 0 IIs,,tibaa l 915.p r e r U
c ooo s 109960550!590950o" :-, jet
900.250992 1,0Od n00 0)0 dolee )o0aoo . 00 0lon.00 r ltla~l l-ait o ul anr loolod pa oo od.s o
]ando roooO00000,0,odMO' OOO)00 Ig "O S D E Y OaR K iiId-'deda." ; .cj on W e,, 00 0 -01 .000el C0 00920 00so..
011f.. Db. clS- Tl1o .,ii P,.~..IO .B n- .~oso do 2,~od do14~ Pom0ord o l wq od90 .
.Il triooeru ost ~lo rds 1.1 000000 tOoodo 00 ..d 00 0000000.i 0002 00009000 00000300t1,0200000000 00.0n -I R g h Cu a R n 60 0 0 9 00 I'900 Fl ~ U n00o 0n n i 00f O rao p1953oo 2rb b e e t 00220a a r d o a
00 0 0 doli 000020nam 0090000601d bo, od oo .M oo. I 1. ,osAic -0000,,0,0,..3. j i000095 2 -000 02ni I' .. ..ooosO n ,.I IoI dorn, p osIso os I e H e 3sar coot m y o q e s e
0E00 Jo i0n0 0- 000 900 009 O0000000. 0 00000 2poo
00009.0 I01,)00 ",,, .rr ,i "t"---" 5' cllcd'd ,1 iIlddd o..3 7 o ai c C. .= uiio 70-ot t o CmoiyCei rp.cmrr hsao lr)'ol."oI 4, 915 Ilt arselCb u
do "a000 00 "0000 oI s o 0 dort America 00o Cal- ,c. H9)Ioa 5. .-oItooo,-hob..o570 Johnol lo 50 6000Is0...)0.000 ,,90 r,0 1.00 Rico no s e 0000 000002 02 520
emnarrial, line ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 c0 9ur odoooo2000o dor 0000n9 01 00000 00In 01022 os-gRirals-mC1,11,a cdi 7a3 ,,,, ILarrfnd rdut euapa-b, l s rs o eLapouco ..,ld
000n~ d I9000000 7 1000099 cfll 1- do 0)'"00 0 000 09m IN000 I ,ono c, 00 t oo e2.300 to 00. 00.
ooodooeni, do r o I I 600.00 000 09 10 02 00 it!oicAt~- I,,- c, Vcpoo1. ..oi d DO. loooo 0, 020Cu 0.ooO d o Eooooo.,l. 55ooootboo 10)000 300000 oohai5l. 00000In30)0
N~~~~e~~~~d~~oob 000 ,I Soo-nsni 0.2 Apo. -ldls 5610002 Cu3b ...96. 000)0 Fo Jo 6If 0200.0 cOo dJ bosIs a.1 Am.s,. dcnc e
N~Soaunoisas q ssa dogh 6003d~d 00 00 . 00 a) 005tc 0.0 000 00000 Jo J0006000-.ueHer 000 30elca 02 may00or
I ~ ~~~ s o0 '' 0 00~t e 0 0 2 5O ~ o o -ua h 1 1 4 6 2 1 : ,o d o I c e -, 2 0.c cs )0a0p ,0I3 0
00000 d clu ota oor to '. ooo ai 0030 l 000 -- 00000)0900 P2I0 90013.
00s 000000 00000. onn. I)b-60000000060nt p_0 ;5 ,ooohf -,. it d. '_ - t ,,,'" ri09, c190000.9ad 00000090 ueto itodoonIsde19541qu oe d so3M
_on0,00 I Cobsoedo- IaaBaa Cb 0~r A oo do, nCnnAoria u,,tiod, mrcn eh o Arulo 202 trt. ,I9 L A 0 t BO M ooso al;o ooo00 Pieooom 00or o=
1eiV 1 ,i 2 ,- -00A al061. 0 lgm HPe. 12000 945 cient000000 0.
06er Cpoon La g -oo dolooooooooooodo 9,00 .0 c0 00n., G- 00 6 Too oW~ L Id~ ua , 1 d 00060000n~ part 009 ito, lot,,_ I329200iolooo 300 maydorOO du Iprao de05 0 1,0 3 00 Oo-ooo000000.oIoo~ooO t u H 0100 oO,- s,1cas _Pt 'ncdnadW Ba .0 d,00 ,2t-.AO],cr~ci.d 9!.9
-- o do Has Iooo Coto Coooodo. 012)020 Qooot 0 oA Oo00,,o .c90, 00oo., O o so00 9 odooo looad o 0 o 0000 ooooos
Il ooo,oodo p ""ooo s lfoods3 To Oofl~od ~ aqunr it, 2) ____ r oad C .- 0 48 000 0 0000 00 28 0 ,o ,, 0a Poor Sroo Me,,i, irrl rx neh 020000030 00T, 0. 0000~le .00n 0000) He3631
d.osooooooiotd 00 000 C looo 09l ___._____ __ __ I, soO -.],. 030, 00 00 00000 .I t -_ N,, lro eIIM N I a...
11,eolss o C ld Cmb0 3~~ oo osod ooIo Oooo do ooooooo oo- oo., IsB o. Iood.os.2M o-d4000100.0016)300 q.,odd020- 0956 13 0003 0036090 B24 00,oooo~p090000009, oio 2 .I4O1 y000050 0 Ho 00600 do -u.yo os. Poo. o 00 4 o3 o 00 5 l 001 00010 45o -06000 o,5 4! 90050192 ,,s Bo200l2, ,""P,,d. e 115
0009 j~ 0002 osobo1so. 0) Of C.nCO .... ,,ga Mf 600000 00000900. 0 00 0 lo 9000s ,53 do54 000000069 '0A00'A - 0 s. l 0'" 12 006000020
,,,,,r,,s o r ...s Beolnd 00a Odo.- B L I A .6D L E 6N t E UW Y 16 08 Ki a 0 0 003 060) c l i I 900 9 .0s. n Coo sf s 201)020697 5 ) 5 0 I 3 0)6 -10 00 2 0.0 00 0 00 G *ri I0t00 0 3 9 rood
Iidsr de000 009000000 He b 0 1 0.0890B90.11, -, do l 2 uinsh
I090C9 00 T2 30A I 00010 Coo Hob I0000 A00 0IIIo,, Pioo o 1,07 0,0 00- 0000000300000 no b.00y0(t0do0"11 000600.90 592 Nl-l--o-183do-_00H0119020.00 1,00
retain02 bsoo3 a DE20P 9000 00000E BE 95 "to.,osoo11O1 .o,1. 4;oElioooo ,16 ;I163 omooIquo.
O11 do r I I .I u I.,oo b oo o~ s s Pi' .... 0.P I PIo, I" D 0I .6 A I4D O IA F 41o o .s d d o s o ,I,.oO os oo o Ileoo oo 0 0 0 09 0 0000 35) 9 ~lo o PolO ca90030.
00 00 03 as69009300o.0.00,0o_0t00. . ln000- oi dutti, O -F ,I ," rbe as d 9-0 It rm dare
- - --,. esini nr- - -, I o 000000 _o0300 -o I-, COsdo, 0.60 0003 o5tos1-Igs-IioI it, ,6,, H _, I r
"oInS 0jhl 00.,0. I' 009.00 ..11. 00_ "30 - 9 oo ,Io. loo tip" _. 1.' do 90 I~ol ooo Iooo do re mor. El aosoo oos el6 l 001. s
P00~~N.,.~ G, oolds Soooolo .ls, .ooO w.- 0 .' Oo,.s- 0 ,,loo . . 0900
do pa 6. c90 20 c os tales03 came,03 Coos Rd ..- 00309' R O ,.0 0 . O 003o o . 00101 's m~ onJla aI lp e E roa l si-go
ItH "' o dh ee 2s 2 :oul 6I 1 s cd 0.00,6! 000)0000 I~ Or. 0l0000900060d0l o o L 600 par, oooo.o'n
d aoo M oo Ao.s.. i= C y,, .2 00 NO.OK.9)0
6 mcooobs do asmla~ Jo 6630 do l -o 0-.0 Do N00 ~ r. Dioo, -. '. 0 0. 3 n~ol No 0 9 I
b o 6 npd o t n i H e .1'i6C rI00.0 5 0. a l-"2003.60.,"'A0 : 'o N 1 1 N o,, ,,, J ct o ad y at c er eeO o n s ex eoloul oYoosi r b r u, ss.n E n r 7oo o j 4 pia.o,,,a u c r ce t i
Os) He0 coubl 090s n 71 68 i, A i j M A N T E C C o o~ o Co a Too loo Ayso loO El Inoo. 0 09006 ,He mi n. 015 ) 8 toa 1.4 l t r on o cd 64 00 0 t n .
Poo. to ooIoo "i. 070 do Is .00 I' 100 090 _______________d, In a .c
ocooo n0200 c-) preoso sion 110 -0 Nail 00,, o0000 0009"0 OI" 5 nOl --oob~- a- noord.qno ,-odaas
00009 Stdbae Qollo ooo"sisl I,300o ado0 -0 9 0009, 09,000.0 00o, o-.Cerrdclr, I1000trld~ e
o~ooio do I009 d302 Co-' Ooos'tso 0,od9e
inbaatr "r " L 1 ._ e a~.en1 e15o ti so 6 I ..) 0 Ooo -0 0 lo Too 63 000096009 0 A00m ifo ,To&. 5 ng ,
lolooo', 'rl u, coo 300 la0090009 b000a9s - 0 00 00 0. ....fl E0. F ..0 1900000 00N 19909019.0_00_.00
So, Ell,0 A_ Ooori o.oo oi l l .oo .0 .90 .9 .o 0 0090 82o 301 .0 a ilu 01 It e e e a o e
Ire.00 ,,, 9 I09 T ,,20 I3 ..... Aer 300.0 30 270 30 I "~ boo Is Os .1 .8 .0 82l s n r b a e re a a
Do~~~ -oio "los Oo-o IN IoooO is I' to, 0000 -c, Son ote-, 00 90 00 O OS D U A o 0C PE A
Nuev ito]o Tsoo, debos Aoooo- T0303n0 FO ..0 .. : Mayor Iar d" -apli. I- -U ",,,." .... 1 1.n .8 1 0 ..1r0 ,J
2lid A W0 01 70-, ,, !'' a 4 0 0 0 P o II 11 3 81 3 Of -106 2 0 _. c
An, 009030 u .03 7 R N do 00,0 0I9 Jo] ,p HawaI so..o..909
To,,ooo..loo.2 Ifoo.
00.r 1-113F0N .0tC 0 N N 3 "oo 0', 01 00 0 ,,,, LT-- 0000 Io~ 1o 2o9 304 0000 ooo 0'r.11 .oos 00ub 000000 p .,4 N In 8 .I 1:-n p c I c
LAti iiIOO tOE 25900 LA 01 0 0) 60 I00 03)0:0. 00. "Bel 0,c 00 10oo -. -s~
, 6 :a ,,,,,, do m~ 00)00 ,0000 AA 0 03006 :00 090 .ooo .0 0000000 620300 1 nO !
Soo~~"' .In 0500000,0.0 00090 El3 M
0000 'Ioo. so, 41~o 4 "I 0c u c~ de la 05 00
.1",00 0d 03 0 ,. r a A1000 0- .o sl o o o o d I O d O 1 ,,,' ,, l l b E M X C
con00 0 H e0 o o t r anoo l s o ro o ,I ,. 'ao o ,0 -,' s o .
, let, Ramaoo S o o l o il. o S.O09 All --6 Ill~- 11 0 0009 I..o~ 62 0, 00.0 j doossdoof.", qe..'se oglo.''-, looos"oodo 00J
JoS ucs ooooo 00. 0ll C 11 Elo.d .o~ n ds Ia 00 90000 I~ 00-- --0 do, "990 63 419 00 ,od 4s 'oI 0-l 6 0)0I 1.
.o A"l 00.0 ...0. ooobooo 0- loo abedopoooeesUno
0)0090- -- ,, I- ,03006 de A zfi00ro-'13.oro He lojsoletpo...o.us dots-Ioa___ 095 oAllt osgdarieco Heo I Isoifcu-soIooat ~fa
p. oI oostol ,odo 1000 .00 ,o .__.___,_"_,,_______ptIr______I_____lm s lm 1 ,- -'000 c rlsd ,__.
00 109d 09000 0009006ca do~ia lo obl A ,% .. tIRCADO DE AZ CA o_0_o ~~66 0~d 2bss sOS
B.0m Atria .)9 .1 sOt R0 o do
,",.'o. ot 0000000 'oI 00) Rober 00t 0a. 000001 002000 w"ob~od 00;. _______.___ 1 4~jPire F n e & B a e slfascin~inc
*Ioh o oa loe l o n a do cto h Miguel00 do MalO li .o ...o, -I oooo3t dYou 62 20- 02 -,0 450000mls "tc r ra n N
aroon~~~~0 00reo peiet do, utCppr ., .. 000003 IRp Plt 0009_ 200 -000000 ________ se_________________ v_________"_______________________________ a0f99j 6to0He Luis9923 0210209 y tis209E*90
Osoloodo a 30 seaos Oooooo Ol s ,~ 0 ood~ 0202 p) I~ 1,o r",obs 0002' dosA,.Atit a c"'n ado rprinr rg
a0 00P,00 do I0 do, Pas oodoo",odo0 O s I0o0do e 09 H09) ,r Chi osoo.9 02t Poo Os Jo so06 9.00 .. ;000 voi,,n~l. l,,l,_ Pbic r 9
N zina 22 Noticias cat6lica. DIAR10 DE LA MARINA.-Mi6rcoles. 3 de Dic. de 1952 Noticlas espsfiow 'Afio CXX
I A gasajo at PresiderUe del Centro ,G o de Madrid .
I I
I I Ternas de Ejercicios I 11 11 ., 11 .
Acnerdos del Cursillo JaNTeriano 11 I I
-
f
Actimlidad c il()Iicp ,Efectuado en i Por R. Ca)vo, S. J.
I I
Relics menswi paris ejerclUirstm I How Dl-_ i mema de 1. c1lill.
,j UnifrutomUy apre'llell d, I's Ld-- Clint a de [a Anuriciata.
La Anunciata I el es'si,,,ecticul '. ,
E l uhnuerzo how enaje de.' .1.1r, ",, IIM, idcizl entre. El indicado arriba.
- I I R i'n n u to, ejer. D,toid'A'aftho In el Seflor. I
I M-1, S, Irs a% isa y exhoru, con, Ram6n CI- 5. J.. I
I I
los Caballeros Catiiiliciiis i Hov se celebra, affelinis, ""','l ja,i,;,-r, H aflUillasencrespon. Direr r cit, Ia Cata de Ejercicies
* died I It Urn Urn ill in: ,--- _____________ -,-.-,-Su festividad en I "Querl -r ejercitartes: I .
I B-I. r-y llen per Ill ejercit.m..
I hian Emilio Friguls Reina .brox.d", I Actos para hoy
. Cori file mi.str. ulturet Re. Z
I
D 't rut d hmdensjt. rid, clest, ]Is d, Ewraig. I, .1 doctor Vfa,,Q, I 11-1 lie. MI,,,.,] DIA OEL INIEDIC13: 6
I crcs mordent- de anu- %terve a representer Is cultimul tw- I 'i Aidi- :,.' No lu s6 con exactitude. -Celebration -del Di, del Mic:n n; in crij lAs, mayarv suniol. It It do on feliz period de an-1 I Sri. 5e qu In 1. id-cois. miss de Is ell-, 1. Ins I ... t-11c' ll'
t:,s, ,. I .... I. ? htly hu"t'a ernr 'id.d rlur, -.,, 1. R... A it, I I med a u-I., dirc- a ... !Iros h.m. gulentzs, 'Cancencion Are. .
I 11 i
.1- I ,,, A-6 I, to ,a Cuban. It, Ia I I bees -a, ele doselemaz comunio- it a Ia-, to l, In "La Bd&
,N I Is .III du, ,I ,,f,,,,idn ,I do- 1, .,. ,jrss, hatusne,', en !. quI 1,.v ne, I ..
lit -' ,,Itducdudia. 1- ,,, rut o.,., ecild'. q.I pe"i'le".. In sill ,.poiltiu; d, "in
he, dI it I C."'I '! uu. 'nucilra.;, ,, ,,...; -1 I "' .1o a in ,nla ?Uinta Ca- I
'__ "I', 'I, 11,11ab I. l as L.
in l I I D- -u. emintintline;,de hoteliers 11 Ic :c1lri!i!111,,. : L.s lo ,
. a, I I A d., I. h" ...... lantu I,, I., capital I.",. cU111pI; l_ r li.. I I lint;
0,1 11, P AAo ,,,, Ill Eul,.19- Sri, 1,nor. ,I ... evennut. de U., Cicul- -b ' 1' I 's "mun-tes ill humbrea C,,adomia !a- ., I
que le I I -- je-rw.. c. 1. In- 3G de I
11 Y ,I ,I ovlu. INI'cu 'In V, :, ,,, :",Ellomds ,,, I., Und.n., Its jur. I 1 .11111I.i.
che per I. ,Igida ill printer I "'lle. I-driori de I
,,1'1,1 1:1 ,ll,111,tl H ti L o-d. It ala, d, .d.-n, y Itudn, rell, de cad. .- par. d.,I, .b,.z. de I a mi"a am_ lella. er
" I ." ". l"I" C .... .-.ad;., );is 'jail.'s Periodical la, ,in-a lrnslacl pAa r, P' I ..
fiu, : ju-dcu I 1-11111-did"i- Ince hell ties. I., ImIlulumils colas t El ... per ASO( ]ACION OF
I antol hon-jes alejacins de '.
1. 1), on "'I"!. sali, 11
t,. del C"I" n d, I., ill It-'. ill c-uri-inn's apriste'llce, y -\ i.!.dt- Se, on solemn In
- R ble. p.r I., h,,n,, -,Asvirioiacnr de Es- I I
ni a A 6, la Acui,7AC a't,,ha Cq a f.% o "' ,, ",
m, a I He ;';,':, ,.,I'. 3o 'I, 1.
, t: t d, ;"',da'l ,6, He lied). I ejrcn,..,_ 11" .I anflu p'" Y 1) a ..
C u I ,,, it I! I -lin t It, iui l I ,!,;v flr, 11-111,ldal III 1.1 calutal -f;,-, dna reche our Jesu. ch I _I
latt ,, at, c 5 le,\ Id El 'I'lo'l CI.!.",j. Duuts"'In dr, "ist. ,A, lo, co, hes que I., 111,N]i E.N;f IA "I
'n c,, "'ll'alruld.ti inwti .... i"", l-, I[id'i ... a I ... ahzil. ,., lalu qs h.m1m-- gwiln I,, el p,,-.do : %,d.ri.u,, R-t- d, 1.
. .I, .!nl,,,r,. hardluct, set ,,,!,, ,w _n d d., :as I _", 'I C 1,d,,::ui,,,.o I'lo-11"W"' Ll 9 ',' 11; ct,% 'I,'Iile. Paris X. del.tit.j. 6, 9.6. d, Hint., dl Psellitics Atfir-66. Y Df- del Cent, .1 d
It'.. V .... ,.,I rti patll c ... ., I mom Y .11"Ll 1 1111 11 I C; I 1. e IA
a "' ,i,, ;' ___ """ a :as
I interim- fil, Allo, ... dr. )u, Ba ...... I . I. ,'.) ,,_ I n d,5mA'. ol ""V -ts'
", uin \,.d,,' ',i dienn ,,, ,sj-.,m' c or .... ri s, I Hisbisna, faii .g_.j.d. .. el ),.I.) R.Irss Ylrt.rf._A 11.dIdd- 47pri.9-Wits- "bo ,Nf.el prissid-1. del
I, cl, d d ,it' -,,alr, ...... -dra --un, Kr.n -,-- Sao F-rk- Ja,[,r l .it ...... 'a !ru. a I'd'. del -- ULt B TINETENSE: Imurstra d. Inaloe, ,-ibid. ,I tit.1- d- isissuss
I I, ", ii ,n r, or dr Can. )),;- Cal"I"o, ,,, --. s J ,,,,A general -xtraord, a: Cents. G.Ilego de Ias capital eapsitolis. Apsr- e. 1. fall e.
' In '-'I Tui lie '"',ir' "d'i'r-4 I refo ms r in d, I ( F:i L'o-',, ith ,- ,Al 111111-de, ,,, ,I .. """"P:,' ",',";',," ,',. I r! r at 'g, a d, do. Angel Pirex Cosesse, tesore o del Centre Gallegis de La Habaria ers represerillacidn deI presidl.t. del
I.,, Urdene, del nueou a Al. ,mr-n. r, ,-, Ill!. 111,11-i I.A %--.; I,
milit"I'l" -r-.1tre"', 41 .,,I'll- ",.a d, "'I"s .111,,1111.1-1 IA partido senar Cl -ss, Garcia I a. 'Find; S. F_ I I
-'ll 1111 : A.',% de nlue,1I d, it, dli,,, ... 1. Amirl . las ,'III, 51-a! I Il, reho it
I I'll it,,, h ... ... [,I flu'd.cla. ,I, lo, _-, I- ", i"'n, Ia r,,0,,, on el Centro As- ; I
1, Ii,- ., ,- In tl,,, I a ,,I-H,,u, __ 11 I L o,", ,,,
El III .... I n :,, ,,.k,,do ii-j". at ,.,. ..... ,I_ IA ,01- ,ez, el 1iU,,Ae 'o ,rjo ,I dwo, VI.,-. a 'I C.__ j__jA -,7l''A ", \. -a o,
' d ,j'tm,'"t,',.r' Iewn lo-lAl, le I-., 5,gdf,.tl a,.
ha,'-. .1. E 11111- 111 I
" "'a, I .r l.d- I11111 l.
. , !.;,.,"". "-'Iii" ll, e,.,,c";'.S ", ,a u., I "" F;,'AI, -, ,. ,,, Pa,-' "" "' I H IJ OS I I V 1, A Y I N T ANTI ENT 0
- , t. I li_,II, or -I'. ,,,- a I., d- media clr ; -1), P-t-f- duct. russet
f"I"."l." .I-fi ru 1tl.nIu,-,1r-,,- -_ni, ,..\ ,.b%,_ ,.;I ,!o_ t., ,I. D os candidatures en el Ctro. A stur
, o, A-a-, A M--.doou, I-. ,, lh Ia ',-- In ,I C-11o Gallell..
dn ....... ,,t\utrll ", ,5n"l- ..Ill. '-' lro, ',' ";, ", ,:;',,, ,.,','.,' ,'- hlld,-,r. A ill Ili%, tried, I;, ,do 3 diiill. d .
- rule a,'! o "' ". dl'll" n, A- ... A \a.". d'- "' jn l--,,, d,,,IlI a I., or". I is ]a do. - ___ ___ ___
,I. 'rul.", Ill url H'I __ Ithe.,, a :a., core gl-.1d, 'u, Para Ia jornada I Actualidad espahola
,11.,, g.,,,,d,,I, ,,, Ix Pd:,, (.,L11ldj- l11 ii'll 11 "i R
,'a I ....... Pin I'_ ,,, ,,,,r K,-,- r.n I 11,. ,, : 1 ,,, i -l- I'lio., y ;.I- cC1',', dfI I ...... du:anle torld II 1lmp.. I LIGA S.ANTABALLESA!
11111" 1;111,o 11 at'. -R- u ... n corpma cl, ]a, sec.
I, 1. I ." r i -o,,jdld1 I.
pld"I 1. ';'I"' I ':'i' ,,, l, ,_, ,11 11, ,,, ,,,no I- -_ I-tt it, P,.pa,_-dl y Fe- r
'Ilp, it, 1.1 ,1,,! 'r l:'Iil ,','L' 11 .,,, trio, A., & I lot.,- -- j I 'III'. I.
I .".l I I '. l ,dd,, ,,l Ia."r : ...... .. . i 1, \ I. s I, Z1 1 Ill., ,,,-;;a, ci -nal ,I,,.,k so mn.da, a Ia, ii-ve it
d" I"s P'l ,,, pa uulll;ls it', I.. V,- I e Ia electoral del 14 O torgib titulos de- hohor y
r-, -hal.o it, a 1:"lol i"'. a, :,,li:h'Ca,, , Ill -1- g do,, n-1-o, Ia. I~
rlr n r I %, I 6 &.,:", A- P-, ".1 ,it ,:!, I, a ,,,,:, a, i ,, ,_ '. 11, "I ;u -lfi, a, ,I -ladries ii rue ll. RIII916.: It.. .6it d' '% ", *i I -TINENTAL: Representa Una al Ptdo.
gl 1,!jIt1,I!didl al., Al I ,, (Na"i ic"'I'l lil"""!a n RADIO (11\ costa to
1111, 1, I .1 I I I ,. i H, Y 'I 'I it ...... '-G'. ,; _"Ll ;;'L -I"111 ," d, ncia la Un" n H urense
VI'M 6" 11, R"'n. rp'l, Ill Pr",' I .1 i, '.1 ,' ,''pl, ", g "- lit _D, 7;, a 7 to, pii ,m].
,. ,,, i lll 1 i lan, ,.it, 'I ,_ Pert ,,,, Bit , H -la h;i;a 11, .... lem. it, IA, Pro-resista v Otra a[ I
1- a ,,, s ;= I 11 C,,,I, -,, I,- A-I.da dI M. .
I a L'all , "; I a id, ,' 'd" I o cj' j a 1 1 ,,, I La A,! Had,, l&- ,s d,,tarl, t,'. ", d, ""., I, '.." ".. : 11:;,ad:l Il llad d, "t","'. A
' a,. )l 0111;, (1, Ia 1 : I,'," '" I (,;. r -- d._m.tica pious Centralista
In '11111 d 'Ilrl io 'j", " I- :Ii ;"A '1111'11i. Il ,"ol"I" "" Ia 4 "i;' ,!, i ,,I,, 1, 1ALa ,,, ll,, ,,",,! -,"," ,",,,,,,I a ,d ,dl ,u,. 1'. I ,., ,, ,,,I ,., arl", It call- I I Por JoS6 T. Pita
"Irran Is c l ,l ,
b, ''A -'r- "" ...... ..''--- ,a, "'Art d- ,, go, P I m ,,r,,d.d 1, ". iA X'r- a ]a
FI 1 : 1,, ,;r 1, Il ., ,-l-. z I, ,, :t__ "'., "'. "_ it"'t" , " ,Ado \,,,,,-,I ,, ,- I P, ,o, i , d e at [a. _1- ,,,, 6,1lc V I'll-ill I[ ell.
[I --,Ial d" "" "' ,- .-: -e at, pul"d"'. A'orl; ",,,,,t,,dd it, b-Ifice-I. I-, d, preldrtte, d, H.n., I., if.
._ l 7,,r :, Adt,,- I ll. (',,A,; . .... ., In ; --s"Is ma3m_'c.i: "'ol", 1 ,-I., \-I ,i 'N' n .el ,, ,A a P -I-, I L 11"', I U rldri lil.11rae- ho.- j,"e Pit, cast..
e Ill elecIl-11 del dl 14 t ,,,, credit, cle Una arinticis M'Idel Ca boil:.l C,0,lililo.
to, N l %,i .,,','.' .,I ,, u, I 1 ,% 1 Ildl .1111, 11':1 ;illo- ,,, f ddm s .eh,,,f
A% d" I _mb a I -nd, CM0 C-lin Asturian. I~- pI )Ada a un ,,rupo de ex president. lanu',7 Cron G-T- Jesus 1_6
. 5-o It "'ll",di'd Za", I I,! A ,l! 13 d. d"l-d", It ,,, st Ill., 1,,H,- Itis dl,! ::-i a !a Mail,, d, Met, con
'! , "T'Ad- do% a 1- , etc. cl, .s.e,.do Al or,. .,q-. Marla- H"
"', , I '%'; I 'd',.- '. 'I. ", In-, ulftillhi, de et ('110-VU A E PANOLA: na"l. j, dl' d, P- I9. d tn.l.- d, Z !! a 'up, Benz, M,
1. -" "I L'11 ll In. P, I\ oi -1111, 1 1 I 1 o.". I-P.- a pz,, a, du,,Zrj , .,l ':
a_ 116o r' P- -, 1, I'loc,11- 11 r,, 1115 1 ":-"i, "od'o ... Aid.lic. "n-1.! l, "I-9i" -D 8 en,,,,iqta .1 I PWA., ll d I li%,-, cend d,,,B.h rnrrd Gonzalez. R.""i" ", dll ,-- I A, 11, (A0111a I del 12 d, I~ r, ,111 IlInt.11-11. '.' mel de Holler, I at sIR ,I mint, so o ca *a L."cz. Es"lzi aIa,:,,_,,A 't'r. li ,, ,IEI ,';al,,, - dI H- di, D- In flor J T I- ,,, de ]a tard, Ia de L, 'e"I
"' 'I ,, .11 I7 111.1a, a, .1.11-11 111- p"""',", %do Centeithll.. I del ti Ia' a loco ii;c "Tlal i I "I nell I ,,r Pca,, Jose Rc-s. &M.:
" D,,: ,,; l, ad pro- bt, d,.l I'll oVlm
- 'a" "'p"'lla "- -den
,,, I, Pe-I B,-!,., .-I-In I 1, PtcFnTacj6r ,I A-d, .11.elea., _1111,112 01'r. noel opel, F--Aer .1
d,- c-,,,,;r,; ,i, A,,,,1,.jadd ,,, __Q_ "" *"," ta -1
a M
cral ,i*"i-.".,\- l-d,, ,i.,_ ,- t ,, .a, A a-lo lalz ) dI fi,,,d . ..... ,, ,,,j--o, qu, In. d, "A P11 ,Ildl, Irr, I it, to It, do I-t- de Iran ., ,eAre. J.all-111 1--, il, fl-i.dadt, ,,,I ri """"" -1.1l'- Isrel-,- ,"Altg ,n-vl-.hj- I., ,, ,. F"r,"I'la P-1 1:-d- I A! .I,
El ,- A,,,, 0,1 dorni"::, at I". .", r." ,I ", A '-.,,orAI- d,[,,- allual ,I I I ,or it, ,
__ in ,,lr i , -" it' ej' 'a asociadw, -,p:,,' md',,o G a .1 ,; I.
...... o ... jo-Itin l Ia -- Y _d'
-,n it, , 11 I lih-, ---l ,,, ,.fitauis, Ao ,I ,-ncl, ,,I,,n .: Diplonjaq pai V, ,,dit, pr, n As ", I Lo- F,,-rrlnd . Us I.I.. .... ,.,I.- de ,I, a....
7 I-A, d, .;-d.d I~ Villill-iciloil Se,-ocin F, -',o se tar-te-6 por su bri- res, Sebastian Be~ Lopez Juan
Lt. ( IR( .All: (lei I)RSH414) l ,,,ntlld, 51 ,, ,Tld-. aradi, I ailliguos lie ]a A, Canaria AIa" I I I I PP!- AliaiLa gran fiesta d, ,I ," -a-'. t.dulclas. ra'a o Ilar:"' y "t'dc"'. C."f.e..' Vazq.I, Pn.bAd. J-, Pddd,,
'I J- ( R,,d,-,u- RIz,,. j ,'' ,."E, i l I., pi r, 1, ,,, I I -_ ____ R- P;tl* 0,,,,. cuarn. cereemimas Rouco. Angel Vazqez Penabild.
I-; 1, %-uto i de I- I'doliallea In,- Jose Puente., Ran ii, Nl ac,,l Tid.
: doillill"O en lionOr de Lt ,',fi''ri-P'd, .... .. I,, lh,,I 1. I,,,. l ,,Y,,Io, ik,"cl,-,.d ,, ,d aho I' ',Id, s 'I'll 14111 11 "w" Jcip c slin .Al;g-!. Fad,_, 1. ,,s as,
" 1"] ,1' I'l"u," l % "' i [)'a "I""Al it' M'_ 1 tl It" I ,U tied ", .11"
,,I r Iid, "lit I" I_ C", Rent,, I -, de I.i, mej.,e, bI.d,- M d Bl" ,,"A"a'..A '1111,!,sgri cla IPIILA 1 -,Alg,, Al.-o G.-,til tit-lon. hjjil,- sio ro comply. PrInal. R-rou PA a ,, R M- .
S111111. V i r g e 11 Alila j-Os;l "' Pi pa ."d A itnau I_ 11-7-drk7acarse e5V SellO CalaL- Antonio Barro Carba 1 .1
- 'III' I, ,ii., b,.e !, -Q ,IA ,, : -,,, ", .1, Intl, Al-1,it, Ram-,
_____ A , ,l," ', cP-, ,agl_ I ,,,,, , 'I., N, ,,, Dioc para ,sotros y t Vazquez Carun- L, E Ilip
la I P. Is ,, -udo a,,I,% :,"I ,,d,, Al--.. Fern, ', ,,I,;mo c,, or I sion en su dese- or , a Giz.
III "" a 'd to le .. s.t.. E."qu, c.
d"li,("!,: II-1., n de' s I i "a, fl-It. ,solent-urrill ,Lal! __ _A ri,,tucs nd. I nt, Peecision. brillantez v to Ch...
,,! on';,', 1- lcd,, Ad_ ,,,d- in, -,-, 11",id'- Dedulell,; pars n.,.,ta "I'll-,on Me
7 ( o"'n -i-i" fl. dI QU' 'n Fire' C;a di ,,nelori ,.,y or.p,., del tedil Modesto Can San-,, ., ,' I'
. ,, ,", 1'r, l_ , B, Ar. F
"" , I kelle- at D,,, Nl,. t. I "' In "'a n"' .' Fcrd a'.io- lamenle, fIn- it, ant los exilo! 'd ;"';"
311SA 11 11l",COMUNION: ,o, ,,Ia I, ),.no, d, ll 11 u il, s I ., ma., It, ,dl,,, a do, lose % a. IbA,,o-Vpl a"
- A I I I I;, l ,;,- s i ,a ilad., I It, ,,,,
11L.1 In ,.-, ""a ig Q., In I I l Pet-mi, Antonio G.r-',
I;: 11"';'In 'IL, il., I ", I do F, I Dlaz. I~~ d, ls aclos ,,l Que deben J-6 PLI-tes Duran T InIF P1 1111
""a ""' ""'o, "Is"g 'E. s Dlp!mn,, d, C.n,,,n- ,,,,,,,,,7,nl,, Nla-c- L- Nlk- l
_. "'. ", 'A""', ""It I I I Paz. 11 d ..... ln, u n fr"'I'ret ,io, '. s '.. I_ an.,-se In lzra, parle a las am- bad G.lo Francisco Rol- P--s.
]l d ""A "' "" "' "'I 11" ' )Il l ll "I bien -el, 6, I- I), an 'A-'- a '1:1 a-.,,ad.l q- rit.
. .11,illI ,6,bla, 11., -', "', "'""' ... 11, ,'I', -,, !,' --s In'--its d.ma, cc',*." -_ .
FA ... ... j."', ,,, al ,I G._ n de R.- Pil
q,& ;q,,ilr-,, p ,,,dl" ,,,,, ,, ,L"",;; ,, ", Il il, 11, :1, 1,- A d dl SAd!c.'lgo n-",'o, *,"'.L": ,,,,,c,1.,,,1,i ,- a ]A f"ma- 111den ,,, la, DIlgc or,, Rp, I- Fell: i Go -], '
lo-clad de 5-la,--. u as B--d A]. ,,Iapoe i,111,1. 1. S .I ;
'Aor l I I", ,I h ,In A, 't I-a ,f,,lz 3 d.,a.1,. A I td-; .-,. ,..pezC.P. ,, At Ot,.
111 1. 11 I 1!' A IA" Ill "'(1"i" '"i la ;I '%' ... 1 : "R ,','it I, di","o": ra u' '-" h" S-" j ... I"T Nla,- ein IEJ-EHA('!, 4,1!r- ,,,ri,, HI i R" ,. "I"', -, ,17 " En -,- dc !,is h--l a- ,,,
" I IiI -Atin.ra Y h-'fia ,,, I "d "' ""' '-"I' ' A"' I 111--, men ". oiz -'_l"',l" ,'- Flo.ol- ,-j,-, _,,c,. ,, ,,,,,,,,.,,,,,,,, ,,u.,,, ,os "' !_ 'I" 'as e7ald'! r R di A% A, j ,I ,,I
1L 1'1' '1 RIIIIA 1, h ,-, ri Fr, ".Vi, ,',F4 rl df,,eKI lrs ,,.
, 1, "', ,, Ii -.,R"i 1-Y .... Almri a 11,11 :etc- G a -. Jes- Go,-- j--- I.," i r '' nor I-ret .,n Este~ l-firando
, "as d led-Trudes de Tirtor, ti'l, ,Io "" Wlri ,I
San F-- to El ;,,rrz,,- ;r;i p' "" ,o r,"o e-o ,I, ,a ,,,A o ,- F l ,,, .,,,,o "',,"l - 'r 'adrs -1 tlllil lldcild,, -- I~ %it_, ,,, lj_ Oft, A ki,,.,, tLco, I a I
1,61, A-ud,.dA a 1, ," I- ,,, I ,I ,,A ........ He !, d a , ". i, a ,a store el'I AZoT1I1 A, d ... VI_ I d-c', d, '-d I d !A qt-de
del -"-',',iAra LA ,r"2" ,it] k-ru %ill-gl s ,,,I ,, lrl,",-,,, ;-, Il,-.n. '-'1.,.IA-l a --, It R aP Lui.- Guardado liablari a Irticula, 6I Fire, --e. ,,R_,jd, 11, d- A3,s'A'.V'F drJ ,es"".q
'. 'I ld.o a ,tla III. -it no : .1t."s SoAll, A _, ho'a al _ada s, rl, opiiti de ,
R P R It I- --- 14- A ,z,,Arl , 5r P, a-, Ron-o :a ru,"I -n jis; m --'- due In IR24 fu- lie.
I ',-%;' sa ,,"'oTc cr traii s de Radio Nacional NIATINFIF. E-1, 1; i-ol c!"C.".. 'd',da ro,-, r-!-A1:o, it-]
1.1'r, l,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,,,, 1% P """ I, ,.,a it- Fie c lg d ABADO EN LA F, ,t d-r I, ,'rz. J- P,,,,, .4- p,,po 1,7kr El,- iz-! _-T- el
"' -.11.1 Ed 1,
__ ___ ____ __ __ CANCHA DEI rERRO SPORT ,,, AT01-o Silal 11 Run, ,,, sla I14 loan se I, "
I,- r. ..-ili:,s del ____ __ d,, f.odo i ,., n ,-Zd'm .add" : n El- ), i.ol- d., p- .:
Prograina de (,'Ijllo.% pli !.' 11 --I, ar-- I -- "I", P"""" 'I" "" FI P,,gAi,,a 'Crii-a Fspan,,!a I CL I Is IlUel MartliII7 Ga-dA. Nlac,,' l Di 7 rag d, am- raciones armRas. I.- dnl,, - -7,-, I-r- 0, etc Il
1, ,-., ,,, fl,;_,, .dl,_ ,la 1-: Di-Clal-Hriolle, rip 11()Ijr. L'e ,Ir,, ,,,,,,I,. -,,,A -,. A- It, ___ ___ Rod.lc- Jo- CarIa [),A, (j, r, -leo!,, ,I Ittil- d, Ia e- Q., AJ -, ,Ia ,1, ,A slpead
L, ", cia Flc,,,,i,.. q ., ,r .,---. N111-r-We Ab ,.a ,ill pu,.ij,, Ilcrndr, Lq- C,,,-o-: ; ,,; Ildad. senor Jesus Lopez, Otern. ja p- ,- ,,, I l1lAc
hnnor (le Sla. BArbara "" ""Ad"' "' "' I "i', "e5T",a% )lOrvillo Gonziiiez para Radio Na-IA!, ,,,,,.I Atin :k fip
N;.jA,-- i .... It: :d dc 11 ,,'. H. L, car,"A 'W c i--,a MaTj'l ,Ill li!A lc -., Fan- 11-1 'H;,'., d .'!' '.,'.'r"m_.'l,'.,' F- -a -1. ,--- p-e del
77" "po" Cl'ic 1. d, i
en ., Ill Prelisa ,lei 'I it, I" : -A I airdll h a ,(a I- In ',',' G ,',,','. % I I a 1 1 A ei .,., P1,21., ,,,,, 1 .
" ',' ; ',,', "...i ", "''.',,',', t,'.',,,6.I ,,',' 'N jifiCallo Ll l8dI',m,,',i'a .... is .p.llur)' ti d'] ,) ,,ibidid d, .9 d,
telilliltis liabancrO., v ,' C l n no In ,,I ,A oI" ra 'br.r "' FI-Andrz ]'..pe"' Llce, K-,- d- G-it. de C .... r.s. a d" -Z,,
'W", ,,, Ad ... lh, ,- H 1-. d, Ia V, q., "I"', nu ,'Ir"dtc -",- ', _1 o Il.,S11IIln cl lliif lpratt. amoll-r!" o" 6" E-1
__ CIL DAD VAT I 'a ""a "." ja Gal~ Ari-I,"G a1r,""j P ""'d d ,cu' .se P, s o:a!,. ) ,]It .. .. .... I'lle uu,-- d,
II, !'- L' 111" A -,l"'l, 'I'li".",': In 111A -QI. ll,,.da ,,, hdrnb,,,, ,,, ICAN' 0 di ilulbr, j,'I"a 'I"I'"I ec 'lac dl,IXT,' ,iu- Lu!, Sault 1, I Tinne, In I'll". 1-l I.." ''I'l, "' ,,, caliall-11 C"t6fi-, "' l;ri 1%111l-'I 11, .%joL 'ill pro.:.. oil 14 f-rusia I1q,,,;a d, F3,],.ia,,o L6 i q- C-lo 1-1,.-d. Fati'lin, P'. I ,hor M..-I Tate, It .er", j- a, le3l..dr- ; Q- -1:-'i.l d, P r, P ma Pirit,'... 't-Y
'_ "' I 11,111, 1,11 III- Fl enur-fliv, d, I ,I,-, p-i-A-st Gen-l-, Imp,, He I can d I Sin, m D ;, 11 presidents da ,no or la Brl o I., ii"'lnof
- A ill ,f,,(.. lici miA-I- i nel delcullan a Ia lon-ri D-id BUzdrg,, A". . ,,llsj Mi. 11
nor d, I I'1,,f: .saaSuja BA,1,;,,,, I Ia aldr- de ,am-' 11119-ol-l. -- -a ,ml-tta di ". 1 iu habl.,ii ,I icne, Jose Tat aruzi a, -, con mjcr d, ,,i repertorio T Aspriatip. d, Industrial., Jt, Riq-t- G-;cin 'o- H""o,
L d I st, ,c,,.b,. del Pwldo -,- El pest.g,.5. chb de San Crist6. rAnda Gtio-l- P I., o G -1-1 7 let .... tal La-rderias Rip- ,. 1. o1ii-1-1 it, F rope,
11.1 I'll I 'a I I., a l1,1111.11 ';, \i lie Ill I Ilean. qle 11 is ,c,! I f a! Ili,
, 'it el,""': "I "C,,,; ,'z'h ""b'a'ji;d.V.".' E ""'T"" t"n ,"".ot). iu,, -. "11.1. Y I ,!I IIG bial. ll oalal a_ bal ,, R ..... I. I I C,,I,. Ill Abi-1. ,I set. op, ,I Pe,,d,.Ie. 1. D;,, 'I'l, dn,,,t;r', iA
IA In ,I o,,blI ,uba D, s te I Ia 1,,i -; G,"- ,,- III~ .I'd.,
SA,;, Ma-, Lle--. ""' P"sil 'a ,'I"It' it -"a do, "Arcl.dr, Luis -dad. 6"I'l- mo siempre iniadidd per R. p
"" ;I "".1lia, I a -,lanrl 1. C-11-11- Ill 1. Irg--s d I ,alilal esid. clIcurol. del II-tul'. i.Z,,. ,,P,,srdt.cl6d dium, ,a ...... un "'. 9,1, PI a- Ro Jesus Lopez Otero. ex ]a , ,'.,z, 1 an'. d
I, 1, II1._lpX1 I, siege, qu, di Aloo ..dir,:, sen- ilitameme ,.mp'e'6
.l I ,,,A, d"I'llA."'I'll. 11, cljar,,
"' i 1, "I .1 ,I S11 -, "I 11 parlod. del con(levule ant se 515(a A5!-,,iAcI. P ,. ,. Ia b. It.
" I I'll. y ociri dI d-d- In Ill, Plh- r, It- An- ez "I" t'; a' d-d" Inli-Iii., Ill dituturmis 1.11 1.s Er,,, Is, dinia, I lfi-la, ....
!, "i"i"n d, 'i'dad -a;.. G""'s p-blerna, q- A--o A afude liemrpe a esio "" ties Para r-kA Palactol Mar-I R,,d,,, I Ije- I
,I. lei Elwell,, S.m. -( ,!,a I ." De Ill 101ma 1-1 s0ilo a del C11- It dia 8 tierien anurl 7 1. alill-n. Fliodiiii-z. Marlel Pro, Gai'la 6. I es, d,-. I. it, a;-A, ns on I d s
., ", In 1A, l"a"', pill I, n it. Ast-lar. c., All _o Re,,e !Ju-,,%I( A- b,.da In 15 it, jmo, or rut n do d M.- Blh,,,,..de de
1,gle I I.s ,,,, d, .. .... "a I', "" n111 il:11 1,1,111111 rion ,1,,, I'll -d. 1 ti "ap P-m- 1. ce-I -.-rui de Is
:; ,!,! rt, -', 6, IA I'A-_ ,, IA -P' -C I ll "I 11 ,,, dIl Plto u -n
- 11 11 161':, ,,1 j I, Willi. ,I- la, AL I I I Ia Ar-- jltoa Pl-Irlo cia dI C.I)outo Casr. In, radep, 1- S-da Pad.IJA o' a oil.. ta mly"
' ... al, ,- I li-la ,,,,, .b-- I.,, ju to'.1-c" I 1) !- ', ""l-do ,,,, G,_ ,"'i la;_a;,:" ..,,,,, ark-::, 'i; I,l".. I v con, he u_ See liln ,I- Propaganda Ifti-gru III.
I ; 11 r I A -- n I ., I"I" la M-i d, ( "t ,Irl or
, I,,- ,,, ,, r ,l_ ,I _fut. I, _1 '; ...... Ill 'n '. dr -- 12mp.'ada "i r. .-I's h.n emIttrill"'id,
6, ; a M I I 11,- A ", ""I" A,,- ,, relic "I I -- a, d, ,, C- in ,.i,,I,: A-,[ %lavi., F_', 3-fn. Ill. dI L.6pz. J.I, A ,-do dr p,,,,:.-. i ,, lh ua o ' d- ,11.s.
- &A, alarad" I'll, IA a ",a A P11111tal "In'llau .s:,-.r. D-d F,'r-mv N-- Wl.a P-lrrool, d, Unreel.. Do.
':,, ;','%' ',',' 'rt- a o' ,i ...... 11 11 1.11.1 ,Ai,,Ilr,,., ,111- In 11-vil it, iomtribu en 2 1 m.g
, A , I ''I'll," I I I,, "" Ir A !, "'an'i-o -coor, '. 1 In ,:,.,a sr,,,,,a, Iii i ,. -- complete, a Ia tc,-, g -,_ "Pa!tll C-111,ill P,,A P-d-,- ,,at ,,, ,,I, Is,. emp. !. dfm" so. In ... Heh--d, R-rf Olga Pit.
I "' t'Ibl- -',I, d-,Ia-ds ,I-- .,, ,,- E n Ill lkl-nde, ,,all
,%l ,: ] :,I I rl'," ,.J. Ia,, '.,'' A d ,,,,adA, ,,, reol del Is __ ,,1l. Gar
d. IA --.Ial %I'I--1-- ., i f pr-h o ,I ,,,, ol I .. I .- ,,,, r, ,a ug,,d. irlitilluinuil qu, .1 ha U',',a' de Fail-, C.-O. Aglu., 6, RolI'ler. ul-lan'l. ,I, 1. tell. Vp ,lderl, P lr-o %I I I c a or, .., .bill cle coltura v can M .... ties Rahamoncie AmRIf.
1 d's.ld'o "'! at,, :i C.er,. Mile- Par- V-11- den', d, penfl-rell. I I realliz.d. 1. R-- d, E,!I,,r. Amefid. T._i lll , tt-, ,-Ad 1, 9 ; .mo
Hl a .... i-,- Ajj,,d,, 1,; Ct, ,I, I hr ,, I., no A '!-' ... .;,ld;, do ,madn, Murasc.,prog In. Jo efina Lopez. Remedies, Feel[A !"de, a II, -- It, I "' It Scg.rno Adgl Allfiakr- F:,n,.,, ,I.
... I, ,,I ,' -,I-] A' l, ,'r jrr, 'di',' -, _,%' ,,"i"_ a ',a ,.", ,,,.,,,,;,,,,r,,, or. vo al's c,,,,,, r -o s",- I rd 1. "fed, 1, I Ma-el. F,,n4cd,,. EIrIq.,,a
,,, Io , ,, ,-, Pir ,I -,-, He I ,,,,' p I A I ,'a nuel"'er
' ill ,ula Itic.lid.d. l3,rdnud,,. Josefin. Baharmind, d.
1-rnplo ., IA 'en".d. 1--- llI1I,,, Ill drm.,Iad."q'- I~ m" d Nla z"1I i-, '-" F. n-!.-I"' I 'An"". r
Sar: ,i.pI.. del -rt. n.mer. de so G.11.1 MAI'llel. .bi .... Its de Ba.
pl,,.,q l.t d, c.-,. 'I, fa del
Nr',I A II,, -h,. 4 dr !a 'kt-, I l ",' "',,.Ill,,']N, i L',I",R,, P 111, 1,1 ,- dc,,d, Ill, "'r,"'Ittt R.'rerg ,aZZ
,,, I )" ', 'a" do,,,. --tl as 'j", I,, 1,4,0111111- I I it, Blau- Nl-el la ,,,, "a_ dads q1m,111.1.9".1" uilel"- riilrlul l hadunid, ?,fit, I, lm .... I., Car.
Ir ill ---, a chez. Manuel Iderd- Merin 1, .thin. D,.,. de Pit.. J.,_'Ir: 11 "l ,- ,, 1,1z",11- ,, n; s q- 1, ,,r,,,,,,,,d ,1,1 Plrd mi id an 1. med, mil. Pita
,, ;'-:, rnp ',Ir I I .- A),ar,, FrdAdI1 Ac,, ,Ida d, -eld.j.', p. ,171 .del que- .efirus D.z d, B.Inumuld,, Set,.
_,'-,ndo t- A, ,-, I _" I ini; d I
,; 'A' a,' I ,,I I- s, loarld. lIcIr, 110 I 1, Ca, 'lisli F ....
r 11. "' "'"""' " " ': I I I 'It!"11111, 11 Q111 1, lily ... Irld 'Ir All-6, .!,,- A P, i a .1 i ill. p.,b mdrInal. m1ce-o .Ir daid Ur,%d, C-dian F.
r- r, ,,,- Ia ,,;:'a"'' , ,1 1 13111o o,,I Vna 141,- j-- Cal ell- Pnt- 'I-Rl- QU, In squ. .
"' '-"" "'T r ", 'it", "it ill 'Atnk-, I it I i I ,,,.IU I- d Bsham n d ,. Fl.r. Pairsdifics, d.
, P" P-:,. I) .,_ "'_ !,-pl, ,,, il. ll sln upin I '. g 1 Raf.ri Mat G--Iz tritntin de mantra emUSIala__' Bah.ni.rviI Masia Antonia Tirm.
A,! 11 I I -11:11d, : a .5 6 '. ':'% %'! ; ', r 1, ( :V"' ;-1, I I -lro flbr, li"o'll-, w w 0 I I G-A,, Pd,,,.rI.., Chalp,11. l1lanijel p-,-n-ali. S-11nn m, Prppi,- -. or -utentit del C-116 d, D..
1, :ia ,I, Lop- i 11, r 7 ," r ,,,,,.n ,; _,,.,: 'd, ,j_. y C ..... are.; ,I .
d, a .1, I, 1, I I I i ( ,,,,l,6, G.Uz ,iI, _.1,1,11',ATI 1. Suaill 9-d -Dj ,.anrC I,.,
i I I 1 .3
r,, .11 I,,, o I "p .1 l i'n A "s', 6t % .
I .It. 'n," C""'. t" L ,ii 'ad- ,,i'd,, a a A-r r.! A V, r", Dolne, I" ad,,, 1, I ( , ,i r, 1 1 ,- I "" "d, de I .. I It -s de ".
,,,rru ,;,%d, ,,S %j i,-i- ., 1'. ,, ,,1 N--5. ,i, ,,' 'rol,' Zr I-ra ,,I, A, at C lt,,fi-mo ,d ,,, I Fos Al, in ,.,,,s",pr ,A p',, N"': ,',-'II 1G'Ta.gul, ca"
", ", I 11 F11,11ill, I.- ho 1',,n,,,,
_,i'. Ba-l- ,!, ,,,,, ,, a .... I ,'I ,11 .. .... 111131.11ii.1dil -o ij %V,,, I l eilr , ll c-l'
I,,,", 11 -, 11, I ., r 1:", 111 ,.,,, , I,:,," P,,d. ',r I'I'l- 'I lot., final- stj li'llur,77"'l. (1.1.6, Tailor, 1A.rz,1 Palre de
_ i I, ,"- 'r, 1, ,,,,)I A 11111,, 11 1:, I ', A r ,1 l: .. .... Ia Marie RlIlla F.IpAnal reollslota I B u, ro'l"." Wol"A", I- I o"', 0-- Fit., Lc!,, f1cidnic.,z. Edludns
_, a, __", A .: p ,i ,A ra 1 ,.,% ,,,1,.D;,,,.1"A::Aj Tnr-- Ilrm SgI ,d..,Iml -lt ...... n ,,is Wit Coll- _,I,
' NI o 7 I Nil ... I I ,,I..dz
r,- a , ml- - ,, Tl I? p -' ()"Ir""""" ""' i": "': : I "r' ... In ,.'-' I I'I" , ,4 Solo. etc
I, li ,,-,,, li""n
I I~~ -6--l" ,I I'll , -1, ,,, h- 1, Kltrahl 1. ,A ,I, a nal I .1 Irigi F-,, I--, Edlq- E".ba"
,,_:: 11 j "d 1, 1, ,, ,r,,,, ", A j rill, ah.la rodrin" I'll -,- !B -Is ,tells Rldredo 1,111-1 Animada RisallIlItlea de In Alionza en Bejucal
, u ',,;A', "l a A!", ,I ,acrrdo C060 11 A" .1
-1 "A I ', 11 1I 11, r, ,.,.,t,, F " "I
6. j I ,I ; I ; ,i '' % I i I 'fal I d- ",A'. lillt"h in' I del 1-,,aT- %I,- G ...... Jose .',I,,- --
A I -1 En ,I ,,-,;,, p-10. or 8'wsl ., it,,, .... 1. drag"ifit. lit- q., ".
, :,C.,,-_' A i, '', d a v, I, D A:, 171,11.1, r M o 'r'r In I a ; n1,-dad,, le"n ','I'- I "' ci (,a,, a V,:g,1,o G.n.al- Go.tard,, r ,,, ,,,, ,;'on 'I c"b. -raz- crirch'. I I I -1
4. ""' '1-1- R,,,,A, A ... -g- Jr. rl,
,,, ]at ra-5 del leli,' I ,- In, '. l 6:, I -.,, I, e, A -11 ll,,I.. r.- ,l "a -" 'ou'.-' : mN1%, .6d"steiI B',, li a: T ': ,'.,G1-Dr';!a
itz '_: a P -. A'.-It- 1. region 11 I ,do D,,- dincv, Suit~
late 'i ,,,, 1, 1, ,-A,-1A ,;, I Nl I'll o u,-in Z I -17),me'ral. cis".1. ,I c".1 .,.[I,,, amcl!-
I. ,1, 1, 11-li, 1- N r- I ... 1. ,,A go.1-l at I to Est.dc,.Umd.s- ( I 7-cla]r, \-rt, Garcia Latuen ,I on Cent- c!.Ilp 11.1alp A""" -' I Ilia, Ga-a A ... r., Lu- Fuen- 1,ad. """, I.
_ "a"a "' """"' _"la' """ l' "15' a -Y. 1. ,.Plee 'emact slope, Co.. sell. n Para preseclar ,Us ,andidIt- In ,I Il ,bra ,,a '! 1- .
-ad.s -'s 1, ill I,.,,e r, la n P_ l'i, 'I riao ,,,,,,,,, H', HAj,, 1, C-,pi, Sanni.1 Dardid D.mz Caoco Epaiiloj Id, ,..I,, I---,, hoerno n I cl-11171 -P ( .
, 'I 1, v , FieKtas Patron-al" en NI-A Lon- G- I- Jose
ra-,,A L, rl-a ro-an ... lI A"i'"A _Ir ,,, I.- ,,,,, '111, Hr, ,I-l-- par. ,ccimur, con 1. S.p. de Tminate D Air.,. al mim, ,I fecte d, ,ins lA;ca ,a I, G-7al- d' rt "': Fi z 'A's
d, Is ii ,1- dI Ia I"Ati a Ia, rill r ,: .", P Sli Sair Nivolis lie Bari a Campbell'. alienation, p.,d, FIreand- 0 .... ill ,,,, si,"11,h.,,z. ra ,lcal ., ,, c'e,1-,- .,"1,I 1,,rlr tod., to, ,,,, --q ,
-lile P1,1, 6, A, \ I RRlio Gar,,, Fernandez. I'd neu,-, I ,- ,- ,H Ip
-Illnd, -p- :, l 1,1-o ,--ro A a ,\ tire Ia 'mraj ,,,'ad,,!, 71ed '-d h: I ": 'A tut
j d a le 1, : ;, Z, F,,ratid- G.rcj.. Frail 111'ried- d- d, 1.s le. p.11jell, -R-1 3- I, 11 11 I'll la A"'6ni- dr ,i ,, ", "I", 11111o ,] Ir,:a!A 'fe ,; Una bulims conficlat. Et 1, .opa
' do li a r t i I- (lei viernes 5 de, nueltra familiar. Toclos I& dz Fernandez. Vicente Gar At ...... %la',,'
Ia Sail I .I, ...... it, Ia I'arlan. ,,,,, III, ,,,,,a Z'' 'I l-cal-do- it e B,,,,,,' .. .... I 11 ': -1-d'i,
im. a too m-cl-l, -Ar. i ,! ; qL I 11 Iddblei, d, 10 eloguin, ;Y se prepare en uld Inlelol "Ill Berigra Lopez Akar ,. gI, on In chr, higat p,,a part,.: Campa. Nllfr: 11
nual ---! a a,
-,is , ,-7.&. del 11.1'a',il I"- -,! h. ,ido dado A El 1-rn I 1,1- --dot, c,,o,- I ill s ... hr i ot'lus ,Garcia ,,Par del mimo to-c. car. -pr-, is sf,-6d
ded ". a ra a ""9- Pri, Br- Gcz,,111_1-'I ; :, jo p CM QLa,._ -TTI.- art-- -ra I d, .q.1-1 h.n.,,Ar A , --ill".
111. "Itrarando 1" ,.I, f, I I Jose dno Ed ]a mesa pressider-al donde 3P cl, ld,, ,ull,, tros -Vpan not,..
' M""' "' "' re s .. 1" ""
it, L. It -ra de-usenfor doet-1 I, I U11 11 la ', a !Ia, etc,. I,,dl !an., Brad.. a I I hch. Z a iI 'I 1_ r!,. 1 A BI-amin
marl F'; I P1117. I '-,: 'Li ;,, ... del I,,,, del Finial o' A '5 q- Is,, .fin had d, is- W F S-IP7 L,,quld Suar-IMItza.WaTi-m iz 1,'id ,,,,.,,, ,5, F"Iel """..P." ,I Allen111 I ( ,1 'I'Ial 1 014, e ';, 'al- ,-I1-,,,dadI ratio ,I ,in L. Sop. di, 7mrst. Campbell'. es 1, Angel Bord-s Ins I- senores"'Em In- Feradd,, G7,,a -Fidr
"' 111"Alorl. c lin ,.l ef, Ia
I r pl, A .,C, In
"i"', d, j.e.1, ._Aa ,_,,;., ,_.: ra! , _!fi- d, a Ep"". 11 a ..b,... ..lei Si ,oilo, haIld. dos,
r ,,, ,, !, J,, ,, ,", ,P,4 1, ,, "" C- 2 T'I'.;.dez. pos. .1c.1d, 1,61", , "'Pond ,I to aAf,,a ; "col.."' I findIA., A,~ -- -Pr6xiniOg CultO. en Ia r ,'', -,ri .. b,,,, y mi-ti- .grft.ele .1 prep ... rl. I-, Crha Yafir.dr l z elal- , in,, a s, cargo ha- It re,- 'o Ill,
I'll 11;1 1'1 ill r, -c Ia, Ft-a 6, N-o' i.a",- CAw A 1, InIr, 'I I r, r ,, R, '. ,
. lehe - de .gU., y tendA -,d ,on. Nq -- Feria, C-al birci-lo ii 1. -Azirii Alfred. Mro- _1 'i
I 't! l1-, 1!-"t' qu, al i riquisters, soms de ornate a Ia crema. I r.. M. ,,Ii,,,. Fe--ndoz, 1,, Vig.& mi-d-F- or Call- El- ,__ d, ,_',
l. l'arroquial lie Re la A I , -"I!" q ; ....... Is,,, ,,,,,,,,, a5 liad. L- Cent I, A,' 6, 1 'HA'a- a
I I, ,__ ,, 1, I, I ': ,__ II, l I ... I r- __ f ,7- to -- I 1l r- __ Al -, H,,ra D A j. -,,.- T,.fml ,I ,I, ,,,, r d I I I , I'll, 111.
- I ,,d,, s-'ar" 1'. ei, Y d- R.- den del CI-o A" ad,, an" I A r' ,-: ,
F,, Ia U, 6 Ill 'I, ,' %. ,,, - ,'," ,,:,, r, ": "' a ,(,,,,,; ,, ,, ,,, ., r D,, 5 He d!-, h I 't, I p u-d- Njmestj ,,ca 1_ ,
I r 1 a , r-1 P, I . I I I 11 I.I. I , -W- Rodr-ez. F_,icdrArCArr ,,,-presni- s:
,I-i , '"I I ,I 1111" I I, -,",-, RA L.... A Ilad rRAIo __ i 'i; _:
",a _:_t'a ,_ :1 1, del P, !,,17 Ce -! mt,"lk ,'_' 'I' -d dr Fc,, ; _,d..
,a, ,,-z, A - -- Ida u"I. ,am. sah., ust r.m. i- 1. I~, Hdr lut. dI M6dir, briodil- de Is -_ _A13- 1,!' 1' : , 'L ." ,' ", - , ,_ I, __'_ I pil, 'I - -- ,,,,,,. .., ,
_. i,4, r I I n ", f I A 'I, 1, i , -- I .In .fiadni, msd. O. 9-1. -q-111. Is ..b.1 ... 1. 1. -C.-d.enal" CI Gon-1- it, R dl-- p 11,
D; a "' : F,-,,a ,r,,,' rusid., plate' .e 1. sig-glue. N. ..,y el ... d d7 r "I-a_1, lL r, , I"' it de7ta del Co". d. T". rh "ll'"'It'
r ,,, I t I a 'j," H ,-A, I.- -didl- 6- la Allac.
11-i-.1; I I -'. A 1- a : ,.", - ,," H, -- 3 t-,174 ,fert,, ,.ricl, to a -- I_ A ls,,. .
, In cruy ,so,, . guirtlos. ,,m, debe ser 1. r- d, sa',d C-ld-ra I 1. z.. Erri G-u, M-ruct, Alailtiel -_ 15 _' __-_-79 I 'I ,a -,, I" I I o, -A: ;a i' r -, if .'_ ,, on n. ,L -- I ,:_--1, '' , A:"j, 1'1111% 11. Is 11 .A , "I line -Ia 11 d. 4, .- 1. ,,!Ibr.,,.n del CU-n ,1,1.h,, % ,,,j Mi -- ..1' "'t" .:
-o !A , ,g,,: d. ]A "' '' r I : r (l, "tIl''In, 1. 11 1-1 ]. A-67 Dai'dlj T-i- fuor.rd. sm- I., F-- it,,!,- .TQ- Av- C.,- ri-bl;,I"" --'_ --;. z_na 4 ..,
- ." V I.- I I "" Patw- Coc4w iE. d. I. in-tid-ltI, d, 1. I-a ...... a, d-: A,-.-,to it, He- A -,-,,,.*! d."'51i'a IA: - r' t; A p_ "", I"A i d ., ,,!, ,,, M ;. d, A r:a adjurida Para -- lie -, ,: 11 -.,
'. ., e 1'', 'I 11 -A Ia, A-- 1, 1. R- Ga;- IF ... a,6,, ho ',
.. D."'d ,-!, 1,",, r o 11 r 1 ,1 1I;,l;,I,- ,,I,, ,,, r R r A'-l Par, -na, emp de tinen'te, 6, 1, -o A del candid- --dr- Manuel ,ic' r,,it rtirocad. I I
' ".", ',,: i r, "' I- conen. salls: :, I I Z; ; ........ del C- --- ,oa_ del pald. pep,,la- :- - 11
,- 'A 11 "I f I I G clu 1a: I Ia Solon d, Trial Campbell's tozotes 11 F- 1--dad,1 ds 1,alt.do I- .rrou t;b, ;!,, t,' :-:-7- I~
I A, p; !.I'll '-P, ,; 11 I I i 11 ;, r Ia "i f ot, a, Ej crime, l r. habl.- for el ,eAc,
') A I i I I I I I ,, d-c", A I- 7- 1 ,. ,
, 11 I "" hle C'"Ita ,_ inadurts, neo, y jugiles combimsel,,a coso
fl-da, fl-al I; ri l (, "Ill I ; I i I "I" 1.:dA,.,,,, ,- DI h R P Adcl o R;,. Ad ",' S, ,AnI 1-. d, ,a:,d Est. -itad. 1. J- A, elin Canellisda At,,-,. qu ,- .1ca". I,-,- ,i 7.'_ ,
_ _o ,, '- 1. i'' I rearrequAlls de mess
udd a un I-, I I "Il'. 1:3-!lfla de P-- t. D-,t-. e. p-ident. y -- e de Be).cal I, d7l pueblos 11
b7;id Ia Adc,,,n Catol I,' 11 "I', 1.1 A'a,'6111111 d" -1 lar. Ia f ,4-..-. "g"d-i'1;pdd= as, cren. el
e. ,und I .ad. is ; i P. rnedoc.. real -1 -_ ._;ts"I rat 11 III, nor on ,,,,Rd, -d ,, d 1, ,.,,u.l V p"" 'clo-1 'el... lada Co- I.- "I odldr. I ruor,,_,lm, ,e "Par, 'cor p deme del C-on Yipahol de dicho M 31. 1. f Ir
.7cuu, tran r .110a I.n.-Ihisce yeirul d-gerl el aldroso d iss. P. I i ig jp. I a ., -,,
q. a. 9 I I'lis "Id.s. de -A Iaa, 5 Y media P, m' SnIerem, -brjrm hit, d, qua h2bus, ,;do ,b l ess, :,z a j.
1, c "" Ia "'.."'ac"'. ] AC-.Iinl- i Tuft ld .1c.ld- d- Bel ,EL _IIL.a sclemne v sermon. Pro- ne. d, mar-1. dr v muv prtilesuin con Ia vederada int de La fi stividad del dis !" ld.,iist dis '. Celald6zi en eg, ,
,A "" reds 'I .,i.ja pl-,ridez.
idnmcon Ia Virgen de Regia I 11- 1Il'll, d,,d,,- San Nice, I ., .plci, uTui_ ,-be,
5 it herl on y le- V rg as true -irsIl- I.rre,. lips card .1e-. .1 111-a, ditch. o a i ],A,1,111, ,Ialll_ SOPA DE TOMATE I ;P,,idel, d, ]j ,cfd,']a'
P' "alle on I Vi.g- Per --- __ I _____ __ iecorrera las princIpaies callez de ]a CIb,;in sh; elt. ferns all culcuiniz- miebj.TPja', 'r1lIl as (,. ,_lns-1, mol-on I.bl.66 In ac,'mPrun-d- pre I., -,.- I~ In, I Unl arrig., 6- clau_,1 11 Ideal del Call, .1;2,,.,rmc:=6d! Bei.cal" E
,I 'Ilir cl t'dripl. n;, ifdl ,,, Sld'- a- ad- or.- ret 1 11-4 .linad-6 d ,I,, -., -Ild"
jr ,& -, Vop I ea.
L., del li ,"An idades Radial cl, A-ln, Ca. P AIR, to i
. -1 ,,, 1,c.. Hill, d, Maria &I ", nor.] W / I did Conde. propletario de los "" ad_; LU ,t= ,,_.,,c!v Ifiri-iln U,.1 Al finaL ,6 F' id, ".., h
(;o I. I haIt 14 :- j";.":,_,:'ll, 1, i : ,,, 9 a no ; 0, ,,.,dc,, on b.11, r --td.
Ea,,.,,,,, ', !,,,I, 11 a 17 1, La- L,, 9 A n, ',I!, ,,, -,. Me- V-d). f"I 11 !tl:1,. deL.,Cpwla. ,I tenor 11-1 ,e 1. -_ lab ,,) E
-ill. It, %I - is _. Is idect, d, 1, Ava- ,e A C. eios.m- all dreid, J.'ut p ; A' ,,,, no "". BIr_ I I~ V a t M It'p, It oa nlali- I-' P, ', elile" '] C I 1 z- s-;.
i , l, A gri, Ten-,nd XI,,al. .d,,ra,,nn del NI_ 1,A,.6n d, Dperpiamc y .1d-I t1-j1 slid-des lie I- rardat F-mc-, ,.ie-,r , Z; ._ E.1
- Jllul 1, _. y st .liro, 1,1,d, I~~ del P, i Cizrzin.. brind.,re l p,_, see!
I., II', I ad-- I.~ ---, ( Ce.,_ V I 1111_ m
- -1 I .. I __ I ,.-- _H! i musical. .I.Mr, 's i =1
_. vr7--.!K-,_V--=7f* ;:, __ I cr,,- del ,
I .
Afio CXX Noticiall; Nacionales DIATUO DE LA MARMA-)li rcolell, 3 de Dic. de 1952 Noticiles Nacionalfs Pi*na 23
I1
I Mat-auceras
Vara el Hogar y In _Nloda I Trasladaran para Columbia el Rinden tribute .
Archive de Hacienda de Tiscoriii(i a los m dicos Vii celebrado"ElDi(i(lelFarniac litico" I
I Matrintonios c -_ I
I Subastas. Enfermcdodes citarentawbIes. Polizollie't,
I I~ I io I Par Manola Arquis
I desiguales A.61isis de recaudaci6a. [locos buques. Noticiar en Educaci6n I I
- 0* 14W I I GROXICA DEL PUERTO, !,C ,M.&* ,,, ia , -iindiev tfp Para Dion.
.. I Par Francisco Pirell'Barbosis Ca as, I, Ia a .."tene, "
111 1 i-i, -Por Maria Radelat en Una patio del msmo Cam .men. Habri actos en centrilis Y' I
___ 0 ,uN 1."la-I'll lpl.u.pai ei plar.o cle ac- to cl.'Thaccurna.
11, I hi at 'r. ,I I, instalar en' A nuevas preg-1 .I respect. el en dispensarios escolar"!
, I Campamento tic Tiscoi a 103 docto
n Iezirnkcfa Anto.rcdha contest,
ESTA bien Par 10 1-mon. L-nd. oil hombre :Ilu Cam csaa a
I antill- Lstan'siond. evinatrulclas unas rates qua Una air., no So pleacupa par at St.- -forma. do Gra.gajtna, y .1 respect' Columbia Unhomeraje a 11 clase entities, Is,,ojer So c ple cletalle de Una diferancia cle ,,,,!, ,harntalclal director do 1, p-a mento JOS in6dicas qua pressuln'
" 'a" Call, Jose 11-nich, Antorchaique serin dediesoclas, &I Archivatin edades antre 0 y Ia muJar amada. !una d act ... cknx 11 bervicios an at Departamento de Hi.
'let. oil cirounst-this ,I .... libl jMhadstericl de Haclendda. que Cictua 91coa Fac tar, ba disP..t. at Ali-ble niA, I'S mUJL mi- Pero qlcho lunci-7, -?. o'l te man cal ..Ca- nistra de OEducad6n Lnterhic. doctr
__ i"You Clue so[) contordid., an ,us lagiti. quelaujilno ha r-bidu notific-imilmento de Thicoctia an varlos,
!Rros P2 c- LaureanoL6pez Garrido. par condu,,
'U." "" it Itti, y I , I Ia : .tic -It,-, son. d.,rl D= or d
Ili. I "I'll 'p, ,pHCJ,.i!.-RneJ. .I ,,no id litnior d-1.7r.66n H"Reasaidit.l.caeu Ale In AcItunint dO G Garcia Pedrosa J,
Ett. pig .... t- .1, nos e I-erencia SL .. ,or oUl "" "' or W. an I a Higiene Escol'
menudo, v, "' .11 a i1nahnonle. an tiquilinic, joba clue peso Sainte dfe r'.- .J roct .r,1noa dicho lusunito ui inPric.,filoplerick, said ". d a re,ch.', 'o's Se h. Pallid. un telograma circulR a P ,, R N ,,,,at his ;. Id 'It or comcapto
tacion a Inputs as 9 I as .6diC., del Ministeron roores ritflon. Ins h.ocn. E'. npat bronla con tin hoinbre mile .Hacienda, doctor larnia L6pez Blan- j impicar td' I ttes. IS ,c,''jdU'o 1. an
as re.jeros quc List cludan suit suit. io% I n" If Ins
'tn. ca. DillcciL6,ii Ad 11. Ad u,- I -de Education y .a ban orgc I Islas tit matrimonic, put hombrLs A nuestro niodc, tic ver, Ia elec- S61a s6. agrcg6 eI doctor liermida he de a ,am ilrptZes facility ayer a 21 Oil
do quielles clitAll aillimeraclas; hum. clun ti, Una mujer cill.cada an at ,que se conionripla Ia ncsidad tic qu ]as paricidist b' or. .. a achis par at Departamento a, bees con culenes congentan, ca,) Ii.ince tit, aceptar rechnzar a oil :In Repub Jell clehe as un cua qpc Devulgation. cargo del doctor Ar
Illioncf, terien todo cja c Cie nItt, hanibre ral, Jovto diptinc, do .n'so exprosan ]as sigulentes d2on!' In is P6rez M anzaneds, con Ia valleata
'00 en curoull, 1101111incs adecua. do SAW de dos c on one 'P ESTADO COMPARATIVO DE RECAUDACIONES E IMPORTACIONE.4 tooperacnin cle on grupol de noddloos I I , ,111, I
1, H. prd.c rn I ....
110, at I ad. sentido par. ,I ..... I,:" Jos .if., do diferencin ervire DE DISTI 'TAS ADMINISTRACIONES CON EXPRESION OR PROMEDIO 3 dectistes. -I.., _. -I ...
mord., ca Jos rOR TONELADAS E I I'll, I
c ran $Us 1-gen"al 3 .11 'Iftotivas ,d.d,,. y In Sgoccla I., ne ol I-S c-tI-S ma.1.1as do Tails- I itk"
it ,efforts. Per. ,11a, ,,ellon n Y en at Angel Arturo Abalill I I
a", Aderthdid,.d.ir Tict.p. Recaudacicial ImpartacHones R-u. ,iabra ceremonies. t ,j ,' I I
ifins del hombic y at character Clue _it Jdaric. por el unico Sol,) ti- as directors y noanesterascou I .. lergil. POrche [illy hombres clue Pat ,_ "'U", ... I ,
par IS, earn. lartfinumm Iti., 1 .. .. ',
liecho do que iinvicron algknn, sit edind son % ercindurns chl- To... Let, 11.,cm de .,to- I I %
afn,.R allies quo Sit, encoload.S. am 0 b I I
L. v Mad as title lit intijer dobe quillos Pero Clue on s"' moneras So carro,"y litcrus. pe,' L, AW ..... It, rnIc, $2. 2 996,DG0 8 367,1H0.837 Kg S30 '13 "" g.. ..a AIPI " ca' "' ""' I I I
.or at go min Joe- qu, 0 Inymbr, .ct.R Son, co.soonles sorleci, it L, C File, 9 .,icSLS 10 Of $ 5 6.190.671,464 535,36 of tit 'd u ctas vil.rainic., I
. .. I., Qua so p.edc ,CmInt, etlillqtd., NJ V $219.214.503 46 !- e'." .%',tly tprrl.nfsd.,., I t 1, .
on ountro a chicn ,ifi s por to I~ Mca 9 i-S. 17 d 94,024,816 58 '7':d234 $,'2' ';' I'll t .- __ 7
no.. p.r. qua eSus ilfirl, ,to diferon. asunto importance. ESos hombre! .1. Mend 106 4 12 18 20:72 s ,,,:Los citnetirsuntan serin ""I'd.; I., .. I .. C F, as $ a 004 1 -cip.lefirc. ,. I I ,
laIni- -1 n -ses 17 d. It 9'094 5.96 1.881,606.521 $47 67 do, In doctor. E, ejo. I I I I
I- -1 crinvic;'tall en -porion- .I,.q.e .can ,,,,as 1. d ', nv Roquj y ,I
y it let c it,,, do left, tit flundt. cl. j.-nes clu. Juan Mario Tr I I I
an c. mtijer on on par de aftus, poecien El it,,. it ...... .. do ,.,.,I,..tc mos, --- -- Advirant h.bra hirricentije Jos va "
b inatcin ]a Iola A Ili~ us thstuitos cilsponsarcas do I
r!rqUi Ia,7n-, it.- 1--nden. IS-so con t1b, ,r. InS ,,p.S., Ia Aduarni luu it,,, -Cnicl.cial-litnit- ONU. qua Lamblen an asperack, -er Hnipeth '
,ago ca ,end ante a I a ..... l de 111.?1.111. y par 1. ,,I. .dra.. I _Escolar. .it,_-%, .
of.. ideal.. ac LitIre ife El ]ante dis savestra unta. presamenne parts esLa, "Id.La-ecas" al--up do ta pt..Ild-tal.
I ,If perac on lirig1ja En La liabarvi. a las nueve de IR del banquele del Colegio Faccoacitnilco antrayer In net, an at restaurant Bellasoar, del Ittpart, Ubals.
_u es re- "O f I. 'I
S, dantorias. a Ia., ,nico tic Ia tai Cp'P'ft.ui. Z"P..Ito In, Lit Hi- "'ona Se 'e"U"' "I a 't
probletuas Econ6micos r ,P ,uba ,ouc,"ScebJLb.Rc ,laterldo par Ia firma Clavier. do Ft J.bs,:pet:Sario Escol.r de Tall.picha. Co.. ,,..a. so aI.b,6 a,, Mat-- do 1. M.91St, tours. Ad-i6pid, ca. clante. qua he he ida qua nptrar twlockic I tic. I . th, I,
. Una ree a Canso. consignaltarla del tai-I ... d 1, doctor Margarita Lo
5u- rien "g' I zass. 1. fach. del primary de ificient- farina gentiIII.. qua no fait., .cto no para ocup., lIalis infiritta, m-.
6I, 1-1 hlno, Y, it.,. S'Ahrit. .an .. do V352.97013 "Spar a", se Scapa ayer I,,,, viI_',,Uil la .:., tit,, cle "l_ fir'
Pectuet'his Lola, to zcc ,.r ble ocruni.c.d. I hgt lprolasldn
Aruts, ,I f t ..
ca 1.
cad n fe tha Para pagar A 6853 on hor- aborales y I an- En cuardu a la, imporlaclones regis. I del 'd es. qua Social algatic, Clue allot -,a caleal- rap- Par .111 h4desth.d. -,tds, Us=a U 'is ,
I. I I tra do. par el Puerto tic La Habana, egundo oil Ia] de me buclue. ;v- Abolli". a., San U-to y :Belasconin, u0nic, I., m6,dicei en an ruestra I I boost, IRS mayor y de ,Ili he. luilicto tticites coxi
n' PIRZOS 6m dos. commit a Ill tro tic lit leas CSLI ; ftor Dante Cie reg urinclose distintas Roles. Do las coculas de 2 'Npiln ., tied. I ddcdi
Illial"11 ,no 'r1ohn- ,in, linle at doctor Manuel tU atiournihis, par at lujo dul-eto
Ictil rearv durunte at dia printer. del a Alpon- S- u".
mes se inform aSU ..,$a, Una clinic Its cap ta pa,, O, a. odos a coal ould luc y a cusl tencrics qua decir. por4licalt, malorque ,,a observe, an am miLS mint
Cuidados dle Belleza an qua Se hatina reelibsimdo 12,563,534 ki someticlo a Una Intorvanc1.6,.n miz JawflIante. prueba do So excelencia I t Par lilelpaplied" cle so
his ti ercancias quirurgica, razmi J)or to qua uo 0 A his once tic Ia maliuma ,c cele- Fue at primer una peregringel6n a en Ins fees notes de sAbado. chnnin. 1 ierviclo,, y par ff.ado arablanto
en general. qua in-, 'I fnara un acto on at D,,p,,,,r,,
Lid cutiS nornalles son aquellos Existen products qua son verda- cluyen 8.612,792 kilos tic gasoline Clue onto ado del, expre'ado buque. Iligiene Escolar Cie Monte I;I, ,aho e ,,. Necrop? Ia do San Culors a Ia turn- go y lunes, an qua Ia ;oCtsurrencia, ul que se respire Chez Quiroga Vairue-Una not .Ia captada an 1, Adii, ,I del doctor Domingo Rminyol Mo- nuevo reStaurart he sido tan desbGr-'Ia. I
nchlya ,.a 'I v ,H
.. ': ine prORid,,. of Asesor Nacional If
qua no Pecan nd tic aceltosoni tit tic deras lathes, coloreadus at tuna trajo tic Aruba cl buclue tanique "Ere- n. do L. Habana, 1, I bI1 I I 11 tin
' u" S, ,M P, .,r.R impi do IRS diRtintm picnics. a Ingi-, y Director del Disponsa., 'I, ,,,ul*nle.a a do ,..-It,
.I.' P ..qu,,,.,e ,a Ca 'Pat "Baikof-C. tivo que iealiza. ,L', a c, ,I glin u racepcl6n on Los .clon; do bay .
an utdo an aSpend.r par larg HPAticas Una arribada for a an at Put- L),Ie,.,t., A.fiba
do. qua at serve Hasta par at nombre rIult.n a,,. El sen., Carlos TrInti u it I Hcrr'r',,'r "' ',,1ol I ... I do 1. Asticiecti6it do lljanles A) it[. del FurmaCce.tic.. -te.yr. .111 su Yoz at doctor Marial F Diltuo.
z" tar do 1. Sorvig
t".P. 0 yer-6n tienen Ins mule. Segun Una inwrinacion qua nos tu6 OR, Hj,.,n
1. egund. Ron prope I. par. I nierhis -parche avejon- ofemicia par el Senor Torrienes Men. I a 5 I p,.0, mecilema I El Club N
do Cienfuegos po verhis debuO E to doctor Gonzalo Garcia 'l
.%an a pasmarse, alrugarse y adqul- tan. restan gratin a Ins linens del it iburo. cajeto ausiluIr de 1. Ach... 1. fiarto npaurej its qua enconLrd eu it,,, tic aiiplendidameril. .a .. .q.16 to. Sgue bay ci Dig del Metlico, out ae compallerot y entrafianle amISI, qua
tit manchan. De moca, qua nm retro y son Siemp I a on Incove. de Lz Habana, cl jcf, ce ase ,epal- L I .1 y It totem On regio hRnquete an co'clora tambien par It? oolettio que fu6 del dessparecklot "peibillet. an
D, su ruta. A] quedar reparado pro., S, ofrecerh Lin pounce an honot de el doctor Joaquin Aldrich'hun
Tri". gub.. su ,i.je 'I Puerto do deStlc.i to, ,a-lint'., at nuevo ReStauraint Bal'amar. A qua preside
con tan observer Ia modallclad niente qua no dimmula at tons sa- tamento aduunal, Sevior Carl. Fabrag- to. gren, ,pritu.,nd it. A 1 acho, y media baliquete to at
personal tic nustr' pill y splicer. blo maquillair. Vargas, so ene-Litra reclubdo ,,, b, S-0.g. de Cub., Para -eager .I ------- __ -- ruw la no Ia, de hills Intenst, colarid Fn at programs qua men'- 1. Club Mccular-ral. uSo.nd. ,I to-.
Ia, enseguida ,I m6t-d. do Junto- ,it d .... bino'.d. de mineral tic hierro III net& allf do nuestr" u or"
LOS ports qua no tionen Clinica Juricii- Ben6f co, p_'Mnach, ,tal. figuran a IRS nueve y inedia do oratorio at cloctor H6ctor Alvarez del
mk adecund.. para aparecer, antique, par Su "fad fue intervenick, .%.tO!1_e clostinachis a Baltpznaar en qua at .... o In c-race, de
And. par ajampl.. piur, 1. horip- I ad non"'gicndo Bra. -El F taclo Mayor General de Ia 1. CaSil -I. anansa. buffet at In Secle dzl Ca- Puerto.
to. fibres astan tic allre, Ins q1ueucIo or Inaugurari Lucia-ento ilurri itiguisla 'n.g"%:o_oaubL.j- de pit -'.. an h.- Y 1. cileit. Plus Milit-1 juniami.
. c.tidiana noctu na &a poetic hnn IlegadO Ron a In trointeria. %o. 'Elx" poi a duet Solar quo dosde Marina Cie Guerra, ha hacl- d F y V ridacim % tic In pren
nr In, QUILg al,
par las ce 'oentoria Para lots asAmenes in;, ,,,tic, .." Cut
usa, .Unqua no Se invierna. -in, Pero, fortura, ia a tic 30 an.S ,1,j-cdv Igo con%,, d 1.11 pr-Ataba at an zado par at Conjunto Orquez CUcrema de limplem, si In plel I .so. pucce tic C.ja,. it, la Alto O L.r,.a. opoR cion ,a fin a cubrir Una U 1. torque a Ia ballaza do bit decorado bailey.
ca.,pernifflinclose at Into de An- combatir con nit bBUit cf,'M.'1d. esta st-do troy li,,tSd.. par do Flitting. del Puerto do Ms. enero m As obras se'su in, ban IRS gains it a nuostras fe ,,a A IS, it.,, Y Catch. r-.-L ,I, 1,
gir at eacto lexho' n '_ hinna. ati. ullcla del docto, Albllo Jimenez A.SiStireaccis too., ,.., .,[an do
, V"' I a de ... .11ands. 11.1.1. .I-.d. h.
tib a y aquellas qua poseart masale y aplicarla t-1 mm'- -Para dar exact cuinplinalenti, a .,I I arle.J. ,,, JP
Jab6n alr dadar do N.-Koolor, Ins disposiclones comUndclas an ,J ,late,"-' 'a. at .As W,11 .' .1 ,do do r aa Ia is En Ite ft_,
utis graso uitinno ca.,-) 1. .1. call II-es g.1pacit., y. m, c_ _1 3
"' it r. ... linuation It., O.S. region do 1. plot II Ira- Respect. tic Ia-n. .,Ili Docreto Ley qua lentils. Ia cone S Desp ando una itactirialU
' ,.,I pan irr chrocal captar are, Ia, S I onve, batrp, el alcalde O rfie S, P ... us, Ins nueve ocuparoin todos
do ... on, e'rescante y as- larse to. Sum. dlllcldell racti ,Uientcs ante- cle perallsoa especiales a am a I-Ciltirfal, no"as Clue -Lln- Para ,I silad. vairto del c.rla.t, .1 rn amtrfcllo circulo family".
tringente. clume .sj canstrai. U. sn_ Foras ,. codenles ,,IatIrI includes _- ccrn- cione, eXtranjeras Para ;at on- till. Cod Ia del gra. -Ion, hall sidu sorialado.% JOS Iponslc
Cuando 1. plot .,e muestra doci. Je. con tres declos, dirlipendolos les tic traveda M Clinic par Ins agum jurische".., dia lots. do La forks. Sanclorningo.que reed, damente normal, estfi parmiti. )as p6mulost a IRS Sion- Y no ,I e La firma Nu% lots tic Marina y Cam- Ics. Ia Caultania ,del Pu 1, I I I mu.sicalmando at acto up reputed Una parejIla. tn- Sunpitlea. tan &a- i tic an In barrunia neopotiltria, a Una
rill IBVRrsa n I hacer In linger, .a- canse de repetir todos ]as chat a pallia nos inforint, (lot- PI'v par Hon- rind.. at proceed truentoele hall, Entre ellas figurara I conjunto Clue no -6 de local du,,,I llrd, ,an Iltslinguld, ca,, 1, qua I 1, 11, 111rulima; O.A. Intar""natles, on.
na, con abundant aRuR y uscir mismas hasta no So Observen I ,a fiana a Gi-constar me permino an at cut do C tod, 1, ,-he forman LJIla Bandomingo Mhehadoji clas y mis gentiles de 1. uventud
hil I tic sultacigs favors les. 'i its I cl Palacio Municipal toPr-d i wbri.a del confrere do 'Adealve" y I de allende at Sam Jung. y at joven Go
u Iclos como base unquiliale. ij bar,, pr.ed,.Ic cle New Orleans. embareachm, otorgandose aho .a fan Is table cle lionor at doe
Houston conducienclo varg. genera an Su lugs.r oil parmiso ospeclal all r Gonzalo Cunt y Valera. PIcsiden-el doctor Eduardo Cunlnghl:, y Hr lninghen, -herinsino d: z=
que compotara en aclue] Puerto cu- documents apart. El alealde tit Marianan, senior Fan, Ia do Ito Cologio Provincial y so bri-Inandez. -'Yayo" par. .. biLiencts, sim. Amp ro, I qu lgMadame Taniahra I I bano con destiny ;I Ins puertat anti cisco Orue Gonzalez an ter ante noom Ia chictora M- a del, 1,1,gca,,Jovrn, do gan number, y marrals Ia Ale ans de P yu- elianos do so ruta habitual. El -La. Jefatura do Custenteras secret union Noel tn ,!.,.'is c ... I. Jul old !a Ia
orov Oticina tic Ins Mfdl a ,nols. Side on nuestro quarter y a canon
ia office Ipoeffieci Para totica modertiR con Sit Maseare de -I.. ,inje de I, b.clu, I I C, del Puerto Cie ario do Ia Adminutlaoia. to. Carmen Maxibor., habill I
d. tes mentioninclad ,in s" ilad. L. Hab na, ban t.m.do .Ota degro, only clegainte. garden su JgTond A par market "tti bade Ia tcdoR Ins cle "a .pellJdo. coricteF )aclone I a ido a I'- a a I its I tic San Juan Beat sta tic Poo. vial, de agudo ingenic, y greptia
to uch, J Ia: grma located a Alm indre. Para nlimentan, y Jim. ,a ,a a In, n1cjP l.'Judanitio Montaleo Salacrigas y an mquicird. VotilImal losta I
,a mu at pclai ntngun oproccolt- Pjar a] outi.s. chnninando Ins arru- ,Parld a[ it 1 a 1 7 I, pres-to mes par. fine, procedonLes, de Its a Informas e. del Paz. "do" "Pe ,.; Leopold. Pifie CoujiI, Jot' Mflltnr bio Nuevo, a his cinco de Ii tarde. en SImpatI& a raudalm.
old er I Site New 0,Lc.,n,. .eq del D1,1rila y .1 A
Icn, y comas defectors. adernfis ita obras good. SI.F '6 n"dtd'pR
iias I I z earn Im na- as I" I Lidu Par Ia Oficina San ?.'I laclo tic se I- a Municit
cloo ,, I Id, I I a.' Z' If, M ci Pal. Cut carn. ,I hernw, doctor Fernando del Vill- sefiora Tennion ficales
Car rISt.I,,rrdlo1, :.or his different products S unli.
d' y C ,.c,, R *
M.Clonzo, T- reahi, de a- ter ,, "" viola. an ,.I.; '
'71hen, y lo.inad. ,.I, bIc. cart grand- exiloc, v qua 'Um"' '-."" ,' '.' ,','. X- ,ric do a on Mahana )ueves So celcocz Una inn. Gutierrez Balaguera. qua ca a "ban
numtra I do R Son SUS do In Isla. Informed % par ,I telcil,). lal- b1l"Isill, ,,,, il 111. ,,ndn' R -trisai-chnarls. ge.avl do Sce,.S OUR laixit. rotund. ejeri, 'i, .,,,,,f,.rSs do venden a n ILL, -pri nripls tjend ioln habia, artflbcf, h,,,t, h.,R ...... .7:"b,c I1s'e.,,1'!c. a, do I Ins ofienI- ,I., S-in destion- Ana Arnold, qua so ata L. ata S do ,
.. groc I . -"" In. cdcaasch,f ocionm. registrInclast dos PLSoE dt- In force central del Pa. RepreSentatia a] Gatte-poclor, nui- an at Tanu. para. trader sagurnmenae do In terrible PcfflopCdZI1t!.. Mainalionto, rn.s 11clucu, qua Cam- 771 directamente an at No,, York. ,I Flni InC dt.1 ,0,i .= It, d'J So,, .Diego y La Patrolm, Colorti laco Municipal cuya conStrarci6o ,R 'Pon, 1, _lats 11:%im cfdose htcon part ht mendo a am p.cJ an 1% mi. dadia1,16n _InP.U, f a,,, ,.,,., ,. F tond, tn ,a call, A In -u cut,
ban 1. it udlo l d,- West Palo, A ,e, So ...""cl. a. -, 'celtiol.iad citiecospera Oir c"terml- Director del InsLittito y So ( .!a g Ion rose atapa cle so vida.
gra. p,.f-IR to ,I mi, de Ia ,.%. in R Trcera. to Vdad. g.tr.S do jrdf '- 'Cia out 3'. P : "I fell, Grand If ... d _maca e, one R r a I Club.
Beach on,, odkid OR linala, Carldit" Al,.rl,. n d, troptarliael. I at
am. .41-tertables. del reported hecho per ]as oficinas mu pides. En Its air., ,Iticis .Jul ... Plitsfiaga '.
Saba Ju "; .tn a] juarvos oil Ia 0- Las dwtores laidorot Fatiesu y JoAlruft del Dia Do conimmicad con una inforrort- I ..I. menti.n.d. Bcihti.. de In Desell Orue Clue el pro,,= ne;ro,irn y ,,anora. an G.n-I- ..aA. Sar. ,Ia
'ido qua c.pt CIS ", 1. Allu.n. tit ,,,.a do eneo tic I9j3 'Conto A. rojento, IRS d.a.d.fernaninta.desla Plavu, porq- .So Ramon Betisneaurt, pa- n ha
- 1-1 Estad. do PtrIts.b. y cloctorces Orano., M no no Irection .I I- lunias go- berse .noted. gran cxJt. tn Is
asistenebt del bile an q-jte idolaLm
Alluurin, ( amid. Lic Habana, .prec qua Jr. 5,c,1,n -SI too de del- ILL Mach, Isabel y Zahn Durn- Car a' .,r.,e.,
Imil'ones .,O,, S-Strn 11 I In R .-I
do as. de rLd n,.,, a& ": Igru11.1ug.1,1."oR ,Ira. ,,aPL-.,,p- em .. do R- B.IsgUar. BL-. de It
Flint. tann nt untiural -P. it,. ,.,.,Rr-,,. d, A tic PIU, bubonic, I PrLiner socci tic Tull. Eatcarlict. y Gloria Dip, D A' at. del irs.h.clo OutibTex.
c.sta realizando once do to. proposition Cie determiner It! .., mum.,
on bid p Carl a, aclta rlrc So cretaria tic Ia Administ- Ruben Aguirrigaviria, ,"-It Di- In el',i-cts Cie... pues hahend. cadid. 1. Allidispre,
,fill. Cie plat-no, A, .1 ,.,I flij.1I ntgroe central donde cluedara nicta. Urb.n. del Pit,., Ju- E -a I so
B.clin R das ]as mercanci. Cut, So --,,. permancrela an CUba On B I area, Hit- Pro'. ,.ad. and,ti burala p,,_ f ... I Filet ade pargo tit ,alsa do """" ,,-,I Iof.r a y Pizarra telef6ni- de Aguirragaviria. Silvi _. cobra am movindaintan. Par
mac,6 na E Hinct. PraP--tiv.S do Ilaja III- qua
Clatan tos Ca. Por to qua deses Clue Jos arruitat, OS"d"'I"" ", Iran dopositachis en los dtstinto, I I 1xL MdnUJder.o residents, no afrer' 0 I polar lit I line" -teriares.
3 ho SO] d. it, 1,,I,.g,, 3 ........ tI Almacenes de Orden General tic IRS U= cuarto a In au Cunt ERpan.,,;boJ trace- ,J. Of
.Cox it, g ... I3.ba y1picac-nit. Cli.y.t. ,elln.,. do VANuez, Rosendo ca
,I ... 16 10.9 impulSen his abral Para dear re. I Bernardo Rodriguez, H o-ill
Terminalles MarItlm,, ,.,,xb"tO ,I, it I contrail. g "" I '_ itult. m1n. tuej.,as car. .I. le.- y Melillo. junto a Ia Clue taunt so ,UcO do Jas Y Aza, &rna Gross,
Iniclar de hinnedir d I a u ,, 11nmhJr aA n Ill "lp a ". a' a, It cla nia y comadiclad del pu ico. cublerta ela romista, Jorge Pociriguez a .1 par qua resolverAn alit asunt
,par, pr,.od. ... inituntats, ..a. doctor Jose Harmids. Antorchn, d Riaul G VLft. Y Bertha Duque de
qua an at mas de anarc, urn examen del Expedlen Lopez Y Mari& del Carmen Cunt ca. de nagdocicas, Jpe,njri u: U 7nd.mt Her
Urcicl-L. del finalist. x I in 0 puna mereancinstlys &I S. to numerc, 900 qua Ia correspon,116 El 1,Rtlv.L do] Coricuort.marl. trajo do torclopolot rojoit'lice, .Ihv,, P01 "I I 11 v1 Ita a., ecils, ; participating an elegant*-,.Cocel un PaIR- tic sellouts, ratuar entonces v for- tada a e= der a Su %,a IN de l. SO extranjoro Matins I'lateo Caclefi. El .1calds Clue continua trabs land. Juan B. Piedra, Agustin a ,I ,.. son .,.nd. chiciaden. j courtulina, deasche Miami. lit flegacla 21
lk lo'claoitioniatc,% i RM P dro Pathan, Jwe R Forest El doctor tit Rol_,.. .,Ildafcaad,, MU
it Ira tic me rightion. one aparece.acusado cle haberle dR- to Ia organizaci6n del festival del V .a lid, de Una fluids conificea a Is qua
as y ble I a ad S, hater con mair comp on pure. it a l Proaddatne de lit .. ca pandri par notable Readita.
elicit un purt! .graw atit.ricas ,in 0 muerte I directorrid -a Cincuentenario tic Ia Republic. &a Diaz. Miguel Garcia, doctor t.
El CrIsod. Jull ,e perl6clk ou" Hortanni. AIDICLED, Ganz
huevo., P Levantar Par cucharadas Ia pre- Las; Corredores do Ado.- C. 0. .!- plab 11 = y "an, on. Ia 1,,, estudias LHi capoicis Gonzofilez Vlf Duque
anolida gr raw tic zoc.r ,o pastille. ca, A.Pli.nd. nuestrat iniormacloo "ClIbiondo hallaclo en dicho exI a ,n. C, Pus. ,let Prisbfcof 'dc kF R'.ipC',j'j' for. Ricraw, Prial'tiva ,. ,mSpA,,, on," rtantes do esta Plaza, an all cle aredia, qua artAn -Ittlijacida doe.
Una uch"a ,If UJI. 'r ,,"a ovdo do "'"" re ,,Ion do litanalt., pi'i' "it"' ra
am. do biaDchs Soccia adults, ca, at rund tundra effect Jos dj,,s lit ,I Garcia, Luis Pont Tic. Farm Gon- Notarla do Ia calle de TIlo Lamar 'tic so matriericanic, an Ia 111,irial ecam.
I too ,arrina, hater Una tortilla, colocar- oftecida an -to .... crom ca 1- Ia 10.9 siguientes data,: in
clashathos, Y mczclnr todo an. n at as. 0 far,, I ,n, Coney Island Park. GAIez, Just! Miguel Pe-Id tan an Its soclecad con Itfinitant
bi I centr un Pace de pure sertud. all 1. adicio. do aNer, an !a Matl, ,% Mateo Carrent, ll,,,6 Co- 20 inclusive en ,I ,, Ricardo
Sates I do cirual cerrar na"'. qua Innsignamos be a d a 1 6 do enero del 860 951. para cJ Sit ,-.d.,jou Ins arcia, Mari. M-Ihe.R, d.r,.I Lot, ,I Est" Matan"s. drcl, el In- liondstaclas y aquJI tuition sus faraidaI a cortem a 150 p.m., point., pasturfas par qua a IRS Litho tic Ship J Lao
or cir bite huav. batni,,, -snolhO pecaseguia at scrutiny de Ltar- turk t.. haldsodo .111hInIce cl damnificado par el cicl6r, v a cestau-,.u n. doctor Jose LuSs errer, it- ,I tre Obispo de I It, Motes, res todas.
UOISS. collOcarlm an Una ca- despum par Ia 'In Ca "I R rtan Co, moiinailcor Alberta Martin Villavercia,
role, dulces muli aleciclones calabrachis par parmincisd lit,. 1. d.tion. A Be. -h.,.bn-..
.g"garles u -b- ,a a tI.d. ,,, in,,L,. to I at In iglaida tic La C.ricad. Pat Horror., no,
ne. aza'do allip, it, par pan -11tuckilly aren-h., login Provincial de La Habana de las Lorlo at nor Robc.rt,, Salabarria.que tic C b S chaz r' on' a be hecho on grisn rarol tit)(, par
y Una laze d -bluncanta arm
vic a fuelto as tic Achiances, podamos 11, 1- ,Intl- do ank. rctmantle JaI;b a1 ,f".ubjIi I- 11 an. Repilb I'll, .Sri- -a azdaar; d Jar her. en .ceJte fue a ,,g C.rred., otendia una poll to qua a, clu
__ doraditit, decir qu it I par ,I ,,fi., Slaria arese, Lucia Cathe irndo a Iniportarito, ,tiongraS1.1 Ca,.- H. blipes.d. .no Ulielcrt halts.
fuerte beat& qua Ili- Jar, dejikn olax it i'
___ informacitan conform load con una I. ne- Para slander a u salud muy
JOS nate. Otills, Mele ra' el Ida So Halted. M,,,.,,,,i,, ,, 11 Quoursontad, Ia sectors. PiUr Perldclaft,
on 11' b Envian .1 C;..vI"'
- 1. I to* F:.iral,,, '
f.Iilit6 .y,, ,I b.de. I clin, ,cu ". ue nos or to )a .p.rtUrnd,,11 IniS aVtI41a a J!' tI Colegic, National tic esa clase P. If ILL 9. tic 1.1p,, 1, r G-riij doctor Orlando 1 1i'llic
I Monal, taitterminarse prote (lR1111lifi(.aljOS .1 (. .1611 Marry C ... do. c= ,ory ,,shado a" a, Polivel, EPQPI qua a.
In comproba del ,C---lOd- do Cub. ,, Enrolls: it( it -nra 'tn shore reside Junto a so her.
I t Ion a] ct cOnorlo Line In Can- flab endo sallcal out "' .or d,-Irwa do .n.n. arcipt. a,, VdI& CrIt-riAn. quLn.
didatura ral S, Cub. d ba Pit %isic no- riers, d-t ... M.')"ljy -rbaglj 'Nit M; i-amnc, =".. 'I.A."" 1. IM1,11.1 ,!a Jos Raj. I., 1. alinnin,
numaro dos .blue. 0 a -do Fr- "a J'a'-nd1le C.nd-icnd,, S'LInd I.-ill di, do tion, doctnra Lcrld ,. imp ".1. -I "'. i,
'. '" ;,,Iin, ',' ,',:7 ,Ill- an tons Di"',- ,I, B, i.ront,
':do concedida Una autor--on _p., Jnptn o _t_ snirgarit. Pi., J.,..-. BionvarLd. Moncrinic So rlado desti, .so Ingrew tn one
trJunfo total par to clue los destincts s I, alachis
del menbonado Colegla dutanto 0 J3_.1 do ,.at ad., ,-chvinas. lit. PaLhe-, drSde NJ.- fit. doctor Forcerit, ) ,1 11 1.1a Ma.'a
IJO tic 1953 y 1954 & Lam.lcgnio ado despiu, a ,ca ,,, ,nero del n1la-0.101 L _____ -1atall, .... 1-t. vinaUo I., ILdtant.
do G Cres .c tin anuc", .' ' ""' Tr""." hulngadu,- tit,, ;I,. :.Cilf-Icilo, par In ,,,, I,., grand"
*i par Ia sigulante d I -Id ,a, O'clokil .nnla ,RN1,1l1,,I,III ,cu. tual obtuto al cambil, : at balni-te ,n
Joint. Ia If '_ 'I I c .',"4 ,',',,.'b ':!I 1,; ar. President del C) ob a ,
DURANTE LA DENTICION 6 resident: .senor J &S "i IS,, cati n Inmigrittoria tic rp-l'i ,%. ;,,. 'a tar Gonzalo ic .1 a .a an -bir CI -id,, I, -1- 1- a, qua prcln So alems
.Ilp nez, socretarlo. doctor c J: a ',' ,alud del Peclueno hjJO or I- osp-,), bien del todo
E
I.
.
LA
.
D
nada mantione Ia salud do in lf- 3 lent, ha. lic.1cst tic refeicticia ,clan distribuf. Cunt Valera I b if
1, Di., F.rell; lit, secretary Ill and I 5 ad. q.' """' a 6uha dos entic Jos ditanifitads P-6.5 In clorturs. HlId. V-q ... % ) ,, _,
Cd a Eau
b, a ,.rO, Jos L S ..... If f,
-g-- Bif-,.,.m. Los ,al-n- -itaran Aonida do doctor a ul H .I tic .1
r r;
las criaturas coma &I C1JRS: tosilrer., Albert. V ,to ,r .1 .. site .
;esoreroPedro Leon Idau y I a- b a fide ol"ificaant ,a n, ,,.ncdt6 Plainticro, A I v-, c,-aj Ca,.- brova, al.vujnt, y faltz ,,, ; _,, a. M 31A M I EST A CR ECIEN DO
'
11 sonatas Min Pernsis a Ira an braro 5 do 195'2, conga, Corrah1k, y poulaciones cer- cion.
M E C.r
Jarabe M..,. Eduardo Castilfio. I In. Hilibi- Scilid. ,I Fl,-,i,, ,,.,,R Mio. ,in., y Pus, broclin, R arl-1 (I,,! !"' 6P Investigue whors IRF entailss (Ine otitendik astableciendo Una suctur.
E
.
- Pedre TOMS J! FRz: Sa I- in";oc6falo. pana I, (-- Ne, '---- PJncuencla. a] Aleakle ,%IU:I:l II)R UV S.1 do ,I. Cif-ca ... ... t, I-Ivc.. y
. "
or 7 P-e-fic, a-, ,I call,,, do MI~ of, 'in local ideal Para I c n.
N LM A N 7 E it,,,, I,. nthgo G.,, d Hnvp a Pat., %V,.,t 1';,I,,i Bc.vn tar F- nd- del VII., oo, ,,,:, ,,, ,,,I .c.te mrc.d.' El EdIficio
.1 .I. If It",, ,a S,nn,,go ,,, Coca; y .,a ,r).. .lernpir, R flor tic 1110 "I'll, I~ tit .us operation, an Ia Flund. rt ptos -ht; .1, III .
'.'m' H CVe lglo National do O Ado..
RA do Ia selicarcs A, Ism. at A Pat. %' ,.a
I- Cvir.-ccival, cle uanas. esia re. P' Visitaro 11 10S (J'al Placer que .,vnt,. o- ...... ,, 1,2 Y ,I Correct VVIltli-c-1 -Iiidl Ah,- qued- ,.Pa., I ....
Itado tic las QUrn' IF!"P' Vii, 1F- ,peclici- ,,. n aintre 1. ,I ... ta,-,, i-,, a ,,
,_.al,., I 'net" C-l"d's PC'- IRS siete d, Ia n.,h' aplaba S It"InInIcad nif.riti I-olPlet.. c-lin, o ,C. W iN t LO W ,; -'L,,n a. 11 "-u 'lee' P-1 JOS can, "'n"'I" It' ay" 1.1c.c.tes ,.1-c- ;",a ,, 1. reas -111un.t. Cie on -11,, .Pinl.nircilo, do $35 $40. Par. Una
A R -L d a Republics: y ,,lit, Pe.clic.tos tic c.ropl--'o ,"alareop InS .. dort.r P'lloindo 1,1 1,I- ,,,
AGRADAILE INOFENSIVO 1. cottles'alreceen tportunamento it, I a pectore PACIFIC MANAGEMENT COMPANY
. I '. OJUC. Lin. not.. gue Pr6ximamente ha,, I.gar a ,Ill., D reetca'do.l. rc ..... ... to Is la 1514 Pacific Building. 227 N. E. Im A-.. f4huni. Ft..
t
0, C A 0 tit ,to Puerto los sigunerts actual ,.]load. I'm -Id.!i, ibil-dIs
. W U ..
AL VIA LOS COLICOS DE LA DENTICION It
IT- as$IN NARCOTICO$ 0 ALCOHOL I N a t I c I a r I a met --fee do tv-- __ I
, C I S Is I En JOS Jean Lykes, efrocedente tic .a-C O' C --
DE VINTA EN FAR-MACIA1 101 AM DEE I I EE AN 0 S disInItox control tic Infor- de 'i it ,p ,I-g, I M inistro .
I U T
1) 7 '.'
NaII.
/ raittiol, del Sector martiono. tanto CI -Ilhrcl .b .,cy..ducic.:
- tic car., c' earn. ,roccan,11 do cq2 general y pRS, To' --__ ter oil lal I, .. tirm-ti" ree rien, it, New Trfit ... tic los dedicados
- ___ __ _____ I obtaro, I)ud-..S IaP .,It Jos St. Y 0"k
guientes antmedentes qua reflejan Ia Er con carga general
actividad habida an his crusinaLS: .. It JIprinn ... S ,.,a, tic I, rraft-- a ensefianzas especiales .. or H 96 Cie Mnirri. ,J ,.par
nmigract6n tic New .fork, ll:dgRrII .rid.", tic Ia P I Los inp,,t,,,, ge-ra
I Devueltrit par Ins autorldacles Cie .rncrir -n. -177 _____ '
a it O.. que trajo I I's tic fail E.
I n ,I vapor Oriente, las c .as nit total tic 123 p.,aje- efi.cco, Especialas ce ebraron ayer
F 11. Chlrl.o Horriand-, "Y' Ion .. .... tic all.R 45 ,-ban.,, .,I cocoa 15 5N. rotmi6r"E ,, v_ o.id,,Iru ,., sus. R ef re sc o I R O N B E E R
Spaghetti Syrac'use Go a .quol troolindal tic carga. entre esta: 6 tituci6o d, -tar L ... ca. I
. .-Met, I. c.-It' [leg. r' tomoviles T 409 sacos tic ,orrespon. no
borclibcIne', Vapor Siboney. an clanct, Ord naria. L6nez Garridn.lencel clp.rtamen
C A T EL L c.ulirt.'dacle P. mal. Entre Jos cubanos llcg d o It R:
Los consicIratarlos'de Ins ,,, e! ,%..ji, c,,',r la' ""I'
" anvin.do- Florida, figuran at docloi Guy P"",t1ye'los it, functions y Jos pro.
, U11 camp on "T"
. S do IoLs dos mentionacloS bu Q Cisneros, delegado cubano In bi ONII El d or ,,,, *
-, a astat capital, newaran a di.1,a, In- qua vino an n T net L Garrido Jos esco.
W ,. 'Cl ,-,, rs l ,1,,g.da ayer a La Ha- at ingandero Oscaar Lot-et- ,1; ,h6 y I picn. 1 -Cia-- y Intl,Is i a I-' gic do no -- acdum a fin it, no.
I- g d 1, I., h.1hers, ,nlr.- aticigad.s dOct.rs Just- A Ca"'-' carl. Uttar 1, I, 1,, r or, Minister~
,;, ...N ducido an at vapor Siboney. vinjan- PsPosa la senora EIa1g1J111,t Aunt, y doctor Andr- 13,1- Agin,- a s ,
I ,,,,o. Ii;1 P I land-Inarn, ,,I, Le llclaman Jose E. Criana f-11111, ,i hottil- re d I I ol
sea tic ]as gntos qua Ia ban ,, .- In mer.Cano S bookp Soamm g ,,a "' __ p'Op ar y M6x'o Sucesioff It. K AbH al
I I I I - d P ... '1-1,v"2d .c.d
do es. Corinne in Par Ir,,rl,, 'In',,, 11 ,a, .a c,,bai,, Rar,-clolegacior, dj (;,I ... :- Cie Cuba Ia rulliton.ti, L. Habana. a', '. net r d,
_.rC'P. at &dl,, .Tal,,,n 'i".1eremcinta d'I .,.,. poderce p,t o Cnitf it, s"to pesox dJarox on el Y scaor bag,,d,, ,,,--n,- I
" I novlembre It-, Wallace F Ftburgh ra Clue quedar rnpur,,to do ma;lri.d' or elation, ,an d .' y ,,H 11111,n,, lot pudise ,.., I I
!, ,'Ja C. 1.11 5P-X.oIn de 16 -- 2' "' Se 1, cho ,.cn. 'a en mavornc lu-ta In a c,.,a
Iflo.a do ...I,,...S Chop,,..-. I ia l. el tit;, 'I
EIS' lvnsdu, Saint ,,, I., ';,.,md, a ..", "I'tivon
Ia 1. ..Carl tiad udici.1 compete- y_ F lit Los i, -t,'zo, 'l-on ,u,.,nI,a. .j re -has ki Clacenin Q O Its
Cucharada de Iteto do mosit. v. a do 'CIO R ", I c I dr, .
to to Lis carga ry I dispenS6 M doc!- Lops, Garrido
. cha, Cd. do ii 'do logo do linion. 'eMadianto Ia tranaltaclon ,rdlet.H. pasaJeros ,Jst ,,,, tcu-r S A
!,C., z als D I
of a tic so ](a de ansal.cla procedente aeon Sell -o I aPO_ ximo n Hab aCucharada tic 16 tic pirdienta mohda Siticinas y Roglamordcat Pa Is, an oness tic IR manana, I '
C3 El "Oriente Cura. Radioactive
pltams de Puertoa, So its, author do 1.
Cocinan conjunto 5 minuLos at fueling fuerts ,, ch I of desembalroo de distintain matter. Procadent. de New Yet I, Iteg6
can ,' Se complace eii saludar carifiosamente
S2JQ I Ida con un poquit. do paajil y I a I sra a tic I 6 d I. Cue edraduto can dand- Ia manana tic ayer at vapor america. _" irAl para Gota- I
acelta. ,ducro del luag. y Shildirl, at Jugo lim6n at vapor Normarti,;no Oriente, qua tralo carga no a LR Habana
. his Spaguet do Ca, ca, qua Ris asperadc, boy an aide Puerto: Y 11 Fanjer.spara esla capi
15 nalcu.s. ,Ca- Li Direction del Prortoook, inter-tre a 1.1, .1 Industrial """ : Reumatismo a la prestigious y honorable C" M i. __ _'_ _it tan agna salacla hirviand. do Il J-1. a Artritis
lario ahadlendo at resto del acede do arsalacla so do Its funchmaricall do IN Ado-. John .carachense '
chirlo blen y arildir Ia mezcla tic chamPignon picado. Se"', 1, 1, La Habana lueran = didu comerciante do .LiturnoflI clib ... pmienta, ,a,, lancerveramarm v senora; v o Afecdones de Ia piel "
Ca ionic IRS 'Ortealas deje attic, y d an Carlo. F. Mateller y scaora. ... do an _I at. .. .. ad dica de Cuba desetindole toda clase de
, III del general Lermarri. Do Els"N71. Grand H-." fift radf-edcs, se, propta
'I. diplormidess, IA 3eilorlta Louis B. -4279asionion nablentall --"lo-trw b- I 5
ad, hit. We t alm Beach. canduciendo' JU,7 san to- 3 BA205 renhiras y Prc
Representanle: L. TETZELI W ad as acompaillicla par Ia schorl71-Z. Va. C. Cily. C2rJpa general an fragalF de ferro,' Cont"' _____wsperh_1ades en 6ste sit dia.
r
T.16forian M,6190 B-)725. Asicruscri. in to. scilicIt.d. IRA -rr l 11-46 11 fary h..docc. N- XLLTIUOK .. n facen.ats pid. .
7 ., O en 1*11 lfauirkarxd* l notice, unipartailar
incle MO. 26 V.d.d.. He h- .
- _rtasi.l do Crt franquicias di- nd aven" que tra), Iam .............. ;_ air. pas.jarcr, .11 dil-el ,:a. ?Alf. r-5m. 1"tat"" poebat-ii a .
Pitman~ P., ,I doctor Jose M. an
Cortina delegado Si on I.- -ii,- w e, ,- .
do Cuba an 12 C12rce John P MAI!z 11 F dirlithicithe did d__ I - I I
.
F 0
I Pagina 24 Moticiag Nacional" DIARIO DE LA MAPWNA-Nli roles. 3 de We. de 19.12 Noticlas Nacionales Afto CXX
I I I
- Celebrau los Leottes (4 tiatalicio' 4gradecidos a 0. P. los conlerciantes de Belascoahl 'HIS x1do rnuv AentldO tal
Hay superdrit de $2.000,0M
__ fallecinliento del senior
I igun
de Finla v en el "Dia del W dico" en las recaudaciones del Fisco c---wai .... Itivitillot
___ I i _,: , _' pall"l, I, ... an .. t, -dsid ef w
Exalt(irmi Ios Lvoltes In inentori(I del wbio niftidico 1 )r. C,1-1 1.,',v"lsf,,zli .a y art
I I I Asi to afirnita el director gener(d de Hociendfut, I he, V."If't"oIs len ,I -'6- .amcubantp. quiet (ofrc(,i(; fill grun aporte a Itt ciericia Gonvid" Diaz. Se reliere (it pwado diciembre 'dI .Crst_1'..
- __ be, .
J, ,,, ,-n '; -ir- vs. zq.c doo Q,..t.nriz'd, 1. felicie-6l 1 L.s cid.-- -, it I I Ill -do
. el.t., .u. d, r-, do Vouw, El a 11'1't, IJ:41" ll' '1'11 "Il'in".
, I,!III b-1 A- C., In, F l Club ,to Leones; be L. Habana i bl-B It ... otc ,J -,en--d. ,,s I~. ,P,.p,,,dl, n;'I"I"rl
F,, 1. .,,,!,'Dr,_dl Ne I ...... a, ,I p., c.nuibuciirs less act., 'n ., S z t, lIn", str falls Ill, '],,,- .
... 1, ..".. 1. I~, pt-P-1e,,ll ter I ,, 1,,, g""ges ,f,,i,,,t dll coritiI of d, ,-lnhPre t, "'Its's
I'D It n Ame ica ", Is homenaid a frinlB., al "Da of I Me-I d, M.519,99 49 e. call,, j, ,, del .cjicimjeot,,, d,,,jg, rier1r. as, ,.ln ,,ce,- I, FlIt'll-,
_ ..... $23695j5 -18Icvl]v1-PIcIIIlsdJrj_ f .... I do 1. rest. If ':
'I C";,1,--, ,,Ib,-aia Ilyrr per dice" .,,, .1 "Di. cle 1. Mdkin. Ame-1 I 535 u.,,, d, 1, 11 clIr .... I cill
" d J t,,adc, I 1. a Que arrvia un lepet-a- _z " ,,,,
- L H Is ,.,, ell ,_ ,,,, ,,-- -dtid.l.
a a ..'a "i""n." ". I en ese 1952 Que Ile el- a xciteiaJes stllad- je,-- del -J ri1- 6., isn"th .1.1chia do ititilE est."I-i6nael "Iec]n" doctor I ,$ 824, -zi,, _, ,J '
, 1. 519.67. I' oe Jc- Con ,11t, c.Itt-- I :, __,... i6e. Il ,.,ct.,. hiltv-1 F%cl ,l.ri, V lu Lab y can vt de 11 1. ) L. .Ij-6 .1, B.f.tica.c.bt. Ill d,,,_,Ir-lz ,rvtf.,e.,I ;. m."I" I ... I
LI" m.d. of doctor Cep.r. ell -, P ... c" ,
'i I'sibe ,if., [ doctor His? Gorwalct, cV weg ": f,,m,,izd, d,)a un prer l l
p,. p- ul-le del C.mite Sliced I _, 1, ita, .. I, l '. ,,, ; :
, 'lid.d .1 ,I., ,en, es clue .Ilishf- -1 r,' ',Ps d.,- to led- ,-Ie. 1, ce-ts'. yllr lu
,,,B Im's ;..I del Club. n.mbi I d ccncb,, j qP7 In 'I P"_ d. Il I I I ,at citl C.r,.b P d, .. m., a 1. be I., ,I d I
,I .orch.1 salridn t 'flrr.,. brad Iftli.1co. exile un Jiticiends, quite astreald cue el 28 dje blc y -jdaccio st Pc -w _I,,,_ ,"JI-.sd.d I fi--- ,.In
d"ce-lb, lo-Z",ell. Y -l-,v. P.M., l., .61af.e.perts Par as eqM. ds
It bu.stu de In By. prometidis Its. eBp.ud. Passits, - Ienribre. I ec, quo p- gui&As,,_, ,I l-I- ,, -11,11 I,~
(, In, n,,d"n, .!;, I fly "' Pool ,, Ili Is I. -1-s r I. '" lim.user- de, s. Is, It .. 1. 11 P.- Nl,,", -,I I "HlIll"Il I 1.
If~ d. I 1'. iqu I W13.1ba. F, b: h jt 4, rent., Dilbbezu, fuel.. al
. I ee fill % are' "e"' '".. ch.3 Bill,, par et Goblerms de 1 do, -,I,- id-_do ,n jqin.,1,, I., jJ. -,d., ,,6c,. All' 11 M111,11 S-:
.258,9 4.4. sd 6P
El pj.)!- ,I!,n'tair %, ,,le(in"t u a pw I lend r amenable'.] InsIt- .. fill elcel.-clenses SO difirecis, de ; b ,c con vistil; a Jos c I. .... y su, hill, Jorge Colll-.
d wm- Tornie, Cut a,, Qu-d., nolp6 1 -I- c ......... fats, I.-6 Is Idea de Ve I 11 enicicl, e Be a vecinabar P ... en, ,,, I
(111PL111 l'ol' b .1 tn"InellIns la I~ I v., m6d.c.. del Clils de.L. H2 2- EI doctor H2*'."(b.'Uda1d l bqu
unit "'.., ,rr '1.1 oc hi no litu 6 en iniciz, 1. .brs, it, - --- -- -
" - r Ill, ,a 19m la 'IR Be inklara ent-re as "I anes" u nam consideration. seaui=maefnZt B. via. cital.bellaido. a Iviersdm
,, d,
A,; ...... I- ? ......... I do C-Ij-.,, ,.Iccb.,Viila obscifular of mencl..."d Is I qu! alrecemos a nuestros loolares; I que ctileel. de .a fein .1 Ise-sa,- F A R M A C I A
,to, kwlo hle.,irn -6 Is Ac. u-1c. -- We a fili met" file. slvg(da I "Los Gob ernos antri.re, ,eaLi_ ; para .1imictelIP1.
'I'll, t, b 1, I ... u .. Political economic. ca,.ctc,,- 1, ,,I,,* 1,ce,cie.mentarlos
its ,\I,, I,,,, ;'d, if ...... la do Is ,v el li profits seat it Be reel terms 'r 61
flied 'in', ., 11 ,itol, pit. )a, firlelled., contribuclonie.s: Oporlu. 11 -da r una axecsiva a inconsulla br It, a,'. "_,. b I "I,,,,. act I 111,11 it, 11,1.11clrird., sel.p. 01-IIIIIW- ,, vf-rmiri q ... ... title. fiber d. it. que w bion pudo te- putilica par los contrabos"IdMao:oh-ts JOH N SON
I'do, A"' llil'A 11 liibll I'll- gimiantre Comit 6 que as bars cargo # In Palle. cirt. )i1stifitaciiin no in : do L. libarta 5r .1,,B Pbr.. ,C.b,,loert d on, "I .j' .1 Vinlav I ,in. d, est .,,,I. par. I~ lv, Ia. Jej It unea Precedids de un I'm Ilamar par sut econabr, oBisro Y tGUIAlt
rn del' & .C" I ,studio f.I.- ,a ill
hrifni"'t. '' rndiv ,"'_ 11 'I DE TLTKNO LOS LUNES
jr.""Inete, .1 Pla h0hi. Ism.,ill". a,, aria du de cada caso a resvl-r, Est. ei, osas miInstruosidadst quiero que It
I...
El "I ....... "'War"t p .; luXar a que tales litterislidlides so:. I cilia fits otil-IlfcIlb, ,L i TYNOS: A-2125
I, Roon IF ..... I. ous. I 'I r 111.1. I "I .1 C -1110 M-IM
"I, I pcidtijeea. ..Iucf.l, prollistentali,, pb eo o if Quiere, ratificar ahors
1 dat'A,,,;,,: "I ... Is
1:1mr,1r-nd n I lt III d ,I In I
r ,;I ,"'1,161 1 %1'11 r,' III, ,,I,, ,rim, del ricielm- Gen. I "g, Q loalciales, sle cuc entininIttin "" 1,,,,rb!, I~....... .'='c."A 11, 11 -18livin dr I., AM."clz. quIrn ha-i I I ge It"~ a ia difdo, medul P rcs-dc!" 'or c'u'llea -,1:,,,- ,,,,,,f1I:, ,,,na a"A, .le de, I. rel..
FfnlrIy I," it dn
"' I 3 6, di"'min, d, ,liesp"l.Unenbe pro Problem. c- s.l.ew. min con el soloreprecio del 'Or. qui,
, dt, .,In 'I little __ Do am se obser- el .siad. P's-1-11 BP"c Wes central., Y DROG
. d, jejel.1jB c .... it. r, d"T"I"" ,
.. Be 1'"'" M- BAI CA"Init Jtnz Itfir-M Althairsid., S.I,,d All Ichel, Anioni atlelt-le, de Aulubuse qu
PI 5 Njo -,(,S tLe" tu,,e,.n c.-s diners a "J"
'cl dbid. a] (a. 1'.. tamislint frilcar.d. par Iass bano h. lemeft, ,,.qu'd,,L,,,, aa, oteas No me leteresa saber-clyi dde ,_ I """C'k
rnpv-,, ,,,, la or",- Cvaf ,,1e,..1,1,ldI d!,I I pact I I Gil 3- H tinota, Witter 01N.. Aaltarons al"I'tagenlets, Alfred.clE. N-9tielm esiblatra dr Obra"rIII]"I'll.., p ... que, S A. la cintjdad do $10,11M.70B.150 q,,leju aclarar es que el Go Iflc.
,;_ Fxp-Io .-1111 ldiluLdl- 1-1 'I'll."te""IeF KLIBrdf., I I,,'. I !;,;, rtv hilerA ilear .,u agradeel Bteno de mameIb
nldf .,,, ", a', n "" 7 talent. .1 Harninnshle S, Pr.I 1"le it, 1, %jifiblics, general Fulgencil B2fi%1A Y cla lIlt cales.,$300.000.00 mr-respistsfle, I oIl c.' ta, ,ob.j. I y .or sign. .2"cir ,
It ir I ., v l J.."Int'sitarl T A Q U ECH EL
"" ., ts, d, L. Pa olinstas ',"., a L I -p"" 1, I
.. I (i, tol'." I on en'."cints del ot"'llo Zaldlxr par l- nbra, de
;, ",',I 1, 1, .11% 114, I ,:;! 6 jonticie,
repsir-66. ,n last le. Haba It olicitar del Griblernnique sin comi useitas dw .
, : 'IT ._ I"c'. con la .clinciecticia delus
t.1111.11, t.... 1. .,.,,, it, ll, "a1bi rIv'.; COM5.554.39. al DE TIM LOS VIERMIS,
illild ;III.1"I"I"a ,In ,, ,, nfnr,,,Idrl , !,,!n.r 4,, II, el ,I It.' b .j 6n c. Mintrit.f., Banque ,i ,I it, b.,hc.. basis dt,.,pui, it, l.s fi,,t., pa,,.. ".
I 'n -l do equiPus Y pleas Para las mis. sv;-., -ntauitts
III 1. 11 I -el' 'rild"Alent, "" 'I (7)"di'l do L.os'." ClIL1.911 Par. "Ie'- Manifritaron Ins vkltant que conritribuiran &I adorn, e li"mirt de Is call, de Belasrain ,,, an -fuers, .' .s.w. qcie 1,.16 el Director ba""I&St ?674,N"476% ,
-t,',I :t, ,I It, 'j, ... ,,,,I, llir, ,,I .1 C.I,.,.,Is,, A-lual de I)~ ... 1,,I,,- ...... par denratitrzt, a] it .... it. ,oapelat,16n line Is. -I... '., d'o $o8 er2a1 iavIde' Iftub, idnrLya,"". d, ClIecibIllelad fife Ill rillfciiscad. L11*1111% el ___ - -.----- - __ ___ -, __ __ - A 1,,5 I'vi-iorarriles Umdos cle La coII : FA.ld. d,' Eitibitizacion Tabs,
11,111. len fill 1". g,;,. qw, .,- ,;, -,Ildad __ cspcc'., Be B.pr;I'. "I, ,Ia ,,, dll,,, I flauana se cntc,. -! ... ette
oj ,j r ",, n"_ 'e-rndJ do Jo. a ami- ad.
I.:'., Il.ns p..:,,,; Fly'alm i, tk I, :nIod',1 I lliden al Millistro de e, hill it I in
Was- L' -.,IPjn-, P'. "xi tfa III.
end . .. to soevri.,, .a, do 1-, ,Ikt i a humble y clostastresus artua. t
,I', ;'' I I Absolvieron a'Armando Arbucia's $5 000,000 00.
uln ,,, I I ,truin, do "I, l.'t".ldld,, (),- F P,gl -e m."-, ,,h ,"e -je ,,I DE TURNO HOY
vfrelerl_ Ceba to .,,,j.. ,I, ,,, ,lil cl,-iood. pnfe,., ,I, I, ll 0.1'. if( ill efi eto Set I'll tt, iltdirTgentes del F..d. d, Fordadorea Fawmanda
or' .-- dl, Ise -,J "Ill"mi'l Al"'q'i" fit cirridar Ntini. 115i acus vvi2wba.5,.AlLaclos. Aulabentes Moder- L', ,, u, 1 1 ....... ,loiiralcrac on ol, Go- U"
, nll "-% P" a la bauwa "I, ado de Itom icidio y aftetitado S "' "".". cle h ." "." m 1, .1,11,,,.,,,, .,,i,,ron c nroPt- DRJUL 11M HAVO
I'lillet."c" pn'a St ." ,"illo -mn re"I'll "]" .i, (1, fl, ,-,"I.itid"s I, .... P'. I del Pago de IMPLIESID5 sabre as 28 y 9 VEDAW
III,,, st,! dj tlblc P aid .b-:4 I,,,, I ,,,, .,,;,,,Il ,,, l" .""a pf""I"ItI 6, Leta -, ,,,,I ,1, -IvI-d.s jor. Raso" j',,'r' If evedidaufontentela en la"a)'ll:
I ra. aceiles eltrada ,,aeltaf 1,,,c,tr, Is
In fib-, fori I la, It., "g,,f]", ,,I,, s, vl I ... It. ") d.,t.I' Mi:IlIr ) ...... H, 1), I of uosutt-n Traitstoria Cuarts, de L'
Ill I I n "', e-l"P-11ta El Fifical le pedift 29 aholf. pern retir(; los rargos N'
1 .11 III.:- irl- I I A Sa, b It ,,,.I,, .,tr ,1,1,1 zsrrnd,.,,a .,I,
" -. I~ is "I ,'I III I; ...... lutt,,l RudrL9UrZ. ,,,ad. .-, it, tire. ocirisideeso,.. -a :3 do 1951. nor la q.. Be .b.;! 2m F $169
of mrclvl, del (71"t, I "" ,;t I't"I" Iff". " ,in d,,da ,Ilreira" a! Kslado a garantimr til
herehr, I -- rl alto ,life rr,,,,-,, I ."' '" "e's (it roinprobarse que no habitat cometido It delito -81814 alum
Fil 11 ,,Io ... ..... d:' I I, eti, oil", ,7 ', ,,r) F,','! ,. fl ln I'll! ... Z,,l,,,I_, 11-iftne, Alcriend BAMAIC, Plellamw de 1, cojectris F I
I I ", _,., h 11t, IIILIL1111 11, ____ I let,) al Plan de Cities, Pti --jra d, 193it vor ochu mt. AMM O
.,:,, ,f I ,. Ietwlod
s', I 1, I1l1Rr.,Angl %,, I F-. M, ".I Ill""I't, "I .. ,Irrei'e!.1I1Pl, A.; ;i ,tdelr Ingd-. qd,, --Iln all 1,,,,,Id I ... dIhn, r,. b, l ... ,, (jH,,cttt,,, 1 ,,,lol, onlollorn-. s, c.-- 1:lne,, do Pets~ nt. 'ciblig.c.6n ha MOTORMADO
"'I', ", ", Al.l.itn" -1,1a, RgIl -,, I, , t..d.".n r.,,,,,.,entC.,.,fo _Pil.t hlla el rites. E!. I., p:l,-,r __ ,,, del jt- l noibillillid d, Ha-n, implies I. -M
do IsI I (It""dide, ende" I ... F- 'I'lad d, Ml .,":%I ,(",I,, ,,,% ,, ,,if' II)IIi.l. , I 1: 11, I 1 9, I- .1 111, ....... Itl- o ,I Edt ,l I~ a It I ,e,,,en- me, ltf P ,.o:ft( o I ,,cal,, atelles p
-F',lh, -o- Al-li ."', ,a dos sadiifi r. I., H-,-;i d.oll, J-1 A I -f, : ,,, I del, ,III f -_ I,sell 11 ,in (to, I", lal ... .... ot ,.,rbil.,,hiit. dee I.ra do e. ,, ,,z podia hBcc,,e Par do.- R*L ak = Iff
,, ""I- e, NI,,, lt-,donl, del 9 I, ."I c'. 1; I ,tl i .. 'i", II)FIts, Ilp,1111 111m, Aitli,,111 I _P, ... ? C lilgll I, --l, I ,I 1'r, 1191, do 26 P",, oi Poll 1, S ll. P-1-', .1 ) Cil- prcob,,., Ne-,, f,,, tin]" Pal'- "" h,,nI-i, I ,ld,,,, do 1, R_: ,- varlt,. y habits que hevarla a
- no, ,"tt" I. n. '"', )" 'wii, "an, I; el"111Z ;I !, ,,,, "' I,- d, 195 es decir, or call It
,,,, "'I". 11 ;I.:11.11,;:11 'I',""',.,,a ,:" ,,, Wi- N.I-,,;.[, d"'L.I, ,Naj Ci It e .,e 11, fills". Ha 'b" j, f.nW,., of mes al LtBeptf.,m. I a I 9
:, "I 1,. "For.. L, ,,,I 1 o, Ir e i I Ip,",',' e I a f I 1, 1 1'1 : I I Ill iLI3 cricit. pro. .,t.r I ,, ,,,,Pr ,. tieta Er. ]a ,1,1,e,,,,;, 1,1 I., th. Iblk I' .."'I.."""
,nd ', I,, ;,( 10 ,Itf Iv, I ', l,, III it 11 ll del vj I I-, -b, s, rilliblIcal to-. cr In d,,pI- .ent. at,. fil. lllim M
.. w I rllid "I" ,lb "' is I ,a d -, I 1, ,,,Ial, art 1", 7,I .. ..... I I "I'll It 11- pIll
t's."'r V If I Aerb.l Cttilsit R.,IIo,. "Ids,'Irl d r"'e'lil :, I % ,, p,-drian per- J,,,- IIIII "I 11-10 III, nn "In"t'n ,,,,,,.I le,;Ia I ( ell'stl- Ill : .'.I I' G,'.Ie n.
a In III, Idad i .... ... I-I.n, He I., I4, ,I d,,,,.,r I oft .... ... II, ,tiple. to, lill,"et t"' t 11 t I l'Ir- ll,- felt. dem.,ita, - ... I I !,:'1 1. 1111"I"n, ,I, n", as" ',
'I," : Ib.. -LA MAX, I
of.
' ,Ie Obra, P- ,,, d1I G.bl,- del d.r, .ir. ,knidl-, Par. liquid '01, ,
ldc] 1, ,,, S,,1rial.a.ft' ulil'.,o tn fl ,,,,_a I, is ar di;l ,Q";,; 1 411 ,
,, 11 P.al a h ". It I Idl s .& is Tinioritia, ; k _4
0, .1, I~~ ,,I,.-,,, rites del d,,,r', it.," f I .L I-le"'I"les let a ',e", ; r "' t' "t", ,1,m II, I si nu- iwto. ..al,
Iri'l,"", :.nt; 11 L 1,,t, ,i ,--ft l I,, I ,,, 1, r ;I" te .-"" I"IIarld. on' el_ -, Iln ,,l, sl:,,, ""If., _. tor, P so
,I I', 11111 ", i-;1'.:1'1i; I I"" _,d,,, I I o, I Q, I, in n dl Ag.ril, A
11 I'll" dl!, ':1 jIli!'o-tt"", -- lI-lrrcal--, to ,,bid. oln ... ;I .be. ,:-lori tiderna. do Is .bI -P- .tz .
d, I_ I d, l." __ I I ];I ., ,,,,, I Pn *-, , -1 I , I *
.pr" "I'll., '111 Cill, I ,. 'e. Ill ,,1-,- I iril 'L. fr oflltlltii ,[ Il."n'll I I, d1P
., C, Ile Defensa li-as t fe ,t, rugla. ,I,,, ,I%'. ,,6n act .to., ii ,dc.t1,rede
H.III.1".. "L- ""' l"'Ilet"T, lj, 'I-l IIIIINcirlo OE INCENMO ,,: In : ,:"-, .:,, '., "i a,. I is I.
11 ; 'j,"bira, I~- &,, I ... J-e l-, 1. -, I, C,011 Ill., set S.ciiil, I de IlLit 11 I.Ie- 'I'll' dt' as dli'1',1 lr ;erl ,,, n-l To ittil 'rl. ,
I 'I, f Ila"Itt, __ "I'..'_ a -I.
, I I I des -1 "i", I he'a ,
"h", I ,s i 11,1,1,1 ',I ,It..da ,,, ,%L.W a 'I', r ,' 13,tsta Ziild,- V
do I I o I. ::: I .,-,l F'. letfreto defers- ,hl -j .... A. I--,,,, I ...... I, ctspaIa- 1,g.:e, l,, lat vent,, dIfeelltaill en'tl. descent
' 'l .... .. I', ", ."tle'_ a lflld: x. A 5, t,,11, del ., III, I, ,j 1 ,,, el ell el ar- ,1,;, p,,raoir
, I,n o I t ,,,, 1,111 del EM.d.
"Fint' ", n ', el -, I 1, do, ,p. ,: d.d do Jla If' I'- "I do "I', ,,,I I ,I,' -rddlp, Ins I ""'I'" "I- last I ....- ta..
for I ,,,, , del ,-,Id, .,Iclr,, 11 1 ,',I ,, ,fi ;, 6mrls"_.n 1'1d'! ttl'! JLLIte I 1 11 11 1, It~ o let pI_ it"I'l "! 11 ","', ,- .. "', I I'll 1) Cits"'. p! ... 6 ordl- 't.1,11t. P11s.ptiestal on I.. li, -11,MW
"' ", I,' I. o 1 ..... ... d, If 1 I' Q I: !,I ...... -', d- l A I It', 11,1i ll:ctioci ,,I ocli- algIn", do ;,, ,ILj,, d-i Ill,, --- ,6 JI ,,,, -- do .be., no, L I est del G.1blec.. ,no1,1in i,--.- i-r- It, P, I I _____ ", ic.!--. y p-n.r- d
-- d-J p--- -1,i dl5lJI-11- 1,, ,, "'ItId It,, t -Ill --,f .. ...... F%;.lI-, 111I.IlM, I i-ob't, I It ..... il, ,,, ,",i,! A3, ,, ,, :,I clo ,I ,,, I,: v--, -1,1 ,-l; d, l leth" P.. 1. 'J"', -- i"'Irt"s ... It c 'Ph'Bid,'%th F1
_ del bi, -eano I ,..londen- ,l.,a;,I0-d4l, I.Is Illine-1 P111 11 v- ,,,.,, l- h,,-e, ,abal, In esto, I ...... I I., PWI, I. Nlcen ed 1. lt If 'I I It. ,si.que seb',,, arirn" ias &
las.,-,,,,-, ,-a 1,," tct,, iir ... I' I "ll, ,,I I. bomb,.n, IjUc ti-df. I.111. lr .... Ill"t, ,,, .. -Purt. de It,, ,III Aw n' I F? L ,, A: I,,, 1, 1, ', ,"-j 'I1121 Y la I cI 'c"It""""le"'I'l R arto official "" !P-ti,'- f -1 'pI'. I d, S eilfe"ek. I y Ili_ ,I", r I'J L""""I" a "If" a- q.e la dIt. ,,,, v If~ -O,!. flin. sort. el q.a hay cue .
brd. ,q6c Stilstingilt. I s ,rf % I, Bv I,,,. I ,IileW I,~ ., -,p-isma do I o ; ins ,,,I,, p,,,,,n ... ,,,to dporandeafav" ca
. it .: 'HOY ,
quie e 'n t o 5" pa" """" leclos ; o y ,", 1eh,,,-. I 111.1 111 1 .11_ ELJ.1,1. par el zaillo a un harcraI st c tur
" ": I In "' a la, .tlt, .% .pa,.,- b,,,- -1-,,1 I,, In. halt. ell v., a or,' I let i ....... prcz.,u 1"ta1Pd e'[ BW&I G.. no
d, 1. IW-r. 'I dwor Jns l Pifl, ',, "legu, sr," on 6 In,, I p-, b, e, -)-lo do -l!--o nce, do MLainno .,,-c encia de N"riahc' M I E R C 0 L E S
I en,-. c, do Jos .,b.- t P- no I, ,1 dc5falco a malve;;s. clan
. -- -- art : de 90 qt tales be Ires M,8_111,49745 que encortro re DESDE RAMA A PASEO DIS
a do, dl,,,Caltn IIl,,, ,I la -- til
l d ,, Btiolm, ortInwiii Cub ... till I la Tes.IIa G,,,,..1 do its Republica. WLAXTII (PLADO)
I I rli" A neat" M.n.lts., terra Iz, 11 11,11"In. del
. -plrslorl del j-- I C. ron ..,,,, 'on' it e friclusid., No 351 . I A-9413
go .", sp le jol neffro, 2, Pt,Lee ,"a, i":i T A.Z300
ec;a. Tribunal q.e disp b).,,L'r:' d fri It Public,, pruducido d1r,"11 las H.b-a Na, 470 . . U4771
a inalrellitiellact; do G- Pell. Its' Cub. No. 254 esq. 01teffly ,
: dPl eme q",d" s'l ,fon .1 r,,- Perialmente en la de ete ulliona, Its- S, 1,,,,iJN 11, esq. Luz M-6677
re; .,n III Arestarjura, A-3737
%., D-"IaJt ,,,c,7- Se realizili por el 11. de in ,,'. fPu, ,1,rI= P11 ,.n Ida. is eat
kr 0 vos suldfl",et", L". I c I SST.4la, 7.1j. Villegas N.. ,101. M400
If I .1, it n "'49'
1 I'll, 11 h-t, I,- 11,no lit ,:,no ... I Counercio. Cancelan Cia. y net. -11dlics fornars' a funds Paula esquiva a Compaittels, M_2M
P' ,.a ..,111, slIn El 1,xic, -g.il. el -p-aJIs. do fictlIs on m.yc, Eg.d I N. 665 . M-1767
- ___ ,-Ir, ,- teco.f-e.l, ,as g I.,,- ..S p-.. C) .. _jt ,,,,..-,
cpi w-1 ,i,,,,,n.,,. El dt"C", d, o"s .P.,". .
,a It sin I.eult.d. lcza A PADRE VARILA (Bcl-..]a)
D ia d e l -M er d i c o (DaarlnI- ,lbsu, la Kinlits ,-1 H, CnmI-!" Jn rz, ,! Io- tr ,il,, con ,,, fetal do 12-151c.
"e'le.e. C lripa',' "_, )if_ ___ Ij!j,""j_ l, L o qI, lu,,::on r ....... to M21111 It.Fe I nall- C1, 1XI, T11:,"'ItI -fe,- -r ,","," 'IL "P r Neptuna No. 116 . . M-3371
I 'an I daa,-,. ioladas do tdos ,, San Nic.l., No 217 . . Id-5230
dad- ,.(,W-, fl-ln -,;,,,ted- do ,,,, ,- ...... I~ del;, I"- F r '-;ll." c, r-slv1,s ,nl..,,es on 1. San Rafael No 313 . M 2601
... for ,liIr ,a 1,11 n"" I Ell," n- T to ,., ,.' -oc- G--1 do Repo V iSan LA;bBro y Camparario M-4498
, :: ,:,,,l ,not-n. ,b f,., Ese.b., N. 154 esq. Asilvas U-6313
.,,,a Pl',_1 M l lttln Ift"ll 1. "' "I ,,, Il RItro C- n' It-- 1 d1,11111
- Ti ttl,- do -tIll, deficultades I_ Rem. No 305 . .
De todis las profesioneg, ninguna (art t,,- ,,,! ,,.,' IT I 1\11-14 "t.", 1 1'111!.. VdtlIti., S ,g ,..s A 8 93
:1. Cue, I, Al,- d-- () , T- Ile _lr,.I.,o,, P_ of aclIj Go._- ,San J-6 y Ge-sics : U:9 11
1, el Fil ( m r e, 3, It :. *..
V IIII C'tl il,, ,, 11 hiiiorid, Publica. quo feel, Crespo No 67 M .2631
humill abnegada Collio la profesi6n I d-,I.r '.N ll gufe"l' ,'H," ll, ,, ,,!,,:, plI ,",1 S, -, '10", A I z,: T- ., e' q-, ha,,ries frente, ,an sets acWal, Carmen Tenerife M -6039
. t-cl, "I's ,icl-, ", 163, ,.Z,, (, 'A", d, A i,,.;, ,w ---- ..., y .tra, ..li-- Annistad No. 332 ,,q San J. A A !!
. I 0 Clis dIel-Ir- .of 1, Azn ,c nd-,
rilidica, cuvo eier'Cicio, por pl ,,aligr "I 2 tr,, %111141',,111111 "I F-i-+, Cho-, ,,, i", Consulado y Trocadero . 3 MIOM2
M I. d )mcr-,. no !fj-,l ';- iz ,III "n", N"I P"'e C" do 111.1L. 11 I ,,,d,,,eB do Ill ex- States, y Ap.d.c .. . . M-5190
inherent que 11eVa aparejado, I delipi..cio of cja) on Jos ailaches quo Mejuiideres 121. 6 I ' I ,e ... ...... d"""d-Ilose d r- Malo3a No 9 . . ...... M-2074
re is es c... P li- Cal 'll" I' zl"!Ap' I .,: - GonLaicL. el a, bull
delvola er cumph ;e- 1 Wier. y Florid .. . . . A,2019
Gilbert. R.m.s. Hcl,..,,!. Alva- 'I'! o"' ,"'6=- d, Cot I "'es 691 I ,,,,,, ,,,
" I Intent. c Agbilis No, 572 . . . M-3500
es un ,erdaflero sacerdocio. __ -, Ramon Espino. I's """" G.IIIA111. I P"'fir., '15-riii, ,I A TI-Inelre, '02 .1,11gaciorces, last ,..Plc to' VARELA
. 11 -T I F ... inda,, y C 01,a S A La Ic I~ ,,,, ,, d ... d, P ...... :1DESDE PADRE [Relss.
o""pahid roattatives st", lj ele"er est., cd y c I, BASTA
Compaituia Int ..' .1 do Vfeirs d 'jer1ofcm1.%vme ll coain) AVE. MENOCAL
I I .1 ,)i Ills, que abc.g- % n I- doctor" ", l", ,,, ,,,, ,,,,, piimita la sit cace6n del Tesoro. A t1rif-ts)
la clase m6dica CUbana, qUe lantas .11 .! 11. Vega F R C Fo 1, me tit'i I'll, 11 1. fondosdrecaudados se Its da [a n- San Raf2el y San Francl.co. U-54T7
I .- ,, j,, Rafael Pal elos ,,i I I ,, -,io. et es In. qb,,,as loves dele.i- rptuna y Oquendo U-111124
aV'g, ":::,,d. o."c 1'-,, ,,- f ,""'ll"'.'", !!, ,
gloriat ha brinclado a nuestro Pais, I I. R!"Is. it, -.ded,- d, I'a lItt,, ...... NI ,I ",I". Intlit sen cie In .... justilleaCI23 I -aria. Ill esit. Infant&. : U4163
-1 :,-Illevos ,ndobidits Que .fertta- Carlos Ill No. 556 .. ..
-1 I 5 1 'I ,,,,,, n ,,.n I pr,,, I, ,en I, 1 t "I"," I "I'll"""' U_ 870
I I do tarl'I -,i i. :
tL 11 I Crr...r ,I, I ..." ,, .. sIn lend. h,,j,,n.iIn.c 1,:t:rry, PL..i Z.rija No 577 U-1411
logrando.frecuentes triunfols cientific(,5 I I 1 ,- ,on $1.55, '"' -1111 I itItIll Re- "' a a _' ce .Ic disu"t. S I~~ No 911 ,,q. S.Idd U.
,,,,,, Cie. King, Alt.,-, H,:lIld,, ,I.E!, I); ,,,,!- d, (",n), , ,,I,! -dIl. del G.tleitie Ciasull. No. 102 aq, Sta- R. U48 I -1 ",.,?, Velce, Al, .I,, III T I it, C-edI, Neit-o I'~ -II, It ,a,. I.% planes y proposition Padre Varela N .. I 1 16, .5 M445 If
Je .1c.nce intern.ciOnal, va Jilt .1 I I I : ],) fue juil, Cj cz G-I, ', , "e"", "' er, If "t I 1" "I" del aclu,,l Gubierno, no Be hubletes Espada y Jo%,ellar . . U.3143 I
, __ it -, 11"I" In ,I, Ir,"It, -,ontidn of posado larstre cue r- Soledad y San Jask . U-98
:t I I~, 1. to, lizinI do I I. .,,.m,,,,.,I, F.In" I (;- p ...... la, ,I plan fartastice e hipote- Ave. Mnoest eBq Cadiz . A -3 SA
este rincero mensaje de simpatia y I I 1 I g'-,t-ilv.. c.li $.It l,,,, d, Ctis,- I el do Wel do T
I Absuellot R. Tacarrinte ) Maralf, Canrelan autoriralon a una I "- Aera, No. 251 cq Fristrea. U-98"
' I ,..Pa.,. Iort., -dtf- It as mal, ozec.i.es "I
reconocimiento en el dia infitiluidn 11 I F "ll".. ,, end --! ',I ral do Contsibili. E AL .....
11 I !,petido T,,1P,,l.l d, U-9,r-, P,,,- IL ...... ,I,! 11
_ll -1 ,:, ,,,,,%,(, El fl ,;_, Go,
R.f.,l T.c.reeke 1111- -1 IIIIII Ill. let' 0 et ';lfl __" ,I Is it. ,Y"= .y P. La ... ta. . U4375
Para bomenajearla. I ., ,Nlc.,,,l Mae.].- NWa. d, dt 5 ha --,:hdl 1,, I I ti If nd duciendo que Its ce
f-,(,adI, ,Po aten fill, is.. N. 1,215. U-1181
fen p(IbIll. per .eI,,, p.hI-, ,., l,,, ,Ir ,,, I ,,,,, I It, ,f, I~~ tr enter en Its
I I I I I 1-,Iflio par -b., of doctor Mel nlIn I :, ,.,_dttd cl,,,,., ,r ( ...... d, ,,, n- Iples ), x,;,rapr.bIem.zV.II. N., 152 103 : : U:1314
;, q- pean sabre a ir It ., ., . F 77011
, 11 C-ej., li,-.- 11 Glei- jo cidn nvu Czille 23 No.
;'6 ","' ; -",- m-1nits ,,, cisp '.I,.dB No. 650 ..IN A y E. 7.4249
11 Has ,I, I d I's q.e I,-,,, 11-it af'o. 11 I
Sabre I., ,a.1,1... f ... Jan. e r .,,: -_' ",',; ',, ,'," 'IA' "' "'"
, r P ad 11: 0 esqu na a I . 7.8181
11 I eler I, If, I Iil .. 'n", ,ir p.,. Ica
t 11 I jifirl ;,,, 23
.11 :,I 17.1,zi. do Alb.gadot 6, Mtvrla rt 1r'I--1a 11 .1111. .1 I It I. ,III I, dn1,I,,bf",,,,,nd.bIIIl ........ C. caq avx Is G . 11-um
I I NsI.v b I' !.":.,I
c QD N 13 ,. ,, 11 11 . F-1293
i IF I q., pre id, of d--u doI- L,- ,-III' III W ',, I it' I 1: "I"I'l, I lt,,nwnn del hanlittric P;rs ild"o,'
B il 7 r Still
.. I o ", ,ri, I ", '6 & d-" 'I,,-ilInpc BI-cv ? - :
--- do In, ,nlw.tid,,s d,,,( ... edtt',,r, d, S-,,- F: '292
ti,, it is 210 r
Cia, C ubaffa & e lectrid & d r I I \ ,, ,4 ,Itf.- Ac. h. nple.11I, ItI, e 'I'll, "I'll, ri ., I Nc!t,1.n If: I "7 !, It~ 1. rfe- R.,1.6n C.11. 23ent"ej, I . T' So
%lr,,,Itlnn Chat, N ...... tl 0, III 1" Call. 1.3 N'Iq' '"LIS
", I ,,,,: ,l,,, ) ........ ciba ,I. vcd, ,r at,,, I, Call. 1, equin. A j y K r-13111
", ,,, Zinmt,.Ique ,I, del fee,,: L. F,,I. d, M.N. -,mvI ., lld- Ins art, .r. "" Cale L No :"tre 21 y 13 Ir-0677
I re", "a 6 q !, leemp. 1, "Icillitto .
1, _,", ,'iIdyrlIbcon .1 1,,,1nI:n,,J,,;L, ,-,.,, :,, "t'"; CaIJe 14 lsq.1.
In ", I ,, ,,, ,,!,,,I', 1, '"'! ,_ 155
, I ", '_t :r, ,, ; ,,, ', r !I. 2- on d 13 M UM
n In, .. 11 __ ,,, I~ 6, 1%,I ,, h, ,,,, ,in a I.,, I,,. 1- l, n-',,,el 1',!Iu d'r su"elm Cain 2. No 858 ,nIr. 35 y 37 rO-3025
.11 re, -ciri, la c1-9-1n, Ile ... ,, "It"I ,, rro, n+.", olgal''. -r VTBORA. JESUS DEL MONTI T
I 1. 4, 1, I),,, I ANTUS SUAREZ
_14 tt"'ad- J.'ell en ,.l-e.n,, pa- ,c ,F I r", ( 1'1_1311, 1, j, ftt,, ., cue est dI-,,ddl "'p"st. JP.h Del ado L-ret : : 1-7355
dmIl.t,.t ...... dipl.ma- , , nne to I
az I st-las :Ia "I""In"'I", ,,t I
l L \ ", l"", ,,, rI 'd, M'Irf, It"";ct"I", F."'sn" ,'Lf ,",'.,, ,-,r,,',_ C.r,,a No 165 1-4
r,, III, , -lot- In etch. -Id.cl &I -do. 11 a.,
-'t' ")"'." a '"I" fe" ';,, ,,, ,,: Xxl ,,,,, fit.,.. act, ,..sId,.,.,,. R.di-lies- y D.Irec..'. '. . .1038
Ir 1,,,,,,prl, ,it, ,duic "' .1 -1. labor Ihf,,.. Savin Selaecir Y D-folas . 1.3
fi. -1 ,r:nd- ,l -11 I, I d0 ,-,toln --o ,,, led,, zu ,mp.,lienct. 297
. i I -Hn ln Vdaciero c,,s ,,I 1, ad. 19 T 'iI I f"! 'I 1-1-- ,111-1- 1- e-atiit c-,,t.d- de 1. cvv- 10 de'6,Wbra y Ovias . A 30".
1 1 r:instrarfon do Just,,,, ,,,- I ,- ,rl-sI-da a )-s n ,ciiietl, q., -Ifra 1. permit Be~ 10 d. Crt.b,, No 1-1 1-7559
.1-1 I t
Ai 11 I I a D I,,-,, ,, , 6, A,, l -l. ,,.p.le ni tldilint a". ' S
I ,.,,.,, ,,,,,;,, r;",,,d ,,,,,,, 1-r, 1, mburs. Is 11I.I.ral
t-tv.nlind. of no, ,"o .. _,es I d, (,.m,,.
Par """ _" P o .' ' ,"' "'u" j I-1711
", C 11,
C1 k ""o) I i ",Ienta del _efs. p_ b
.111100-FB.AX) c .Pder...4,1d.,,,tar A.l,,,.,,, III Clim,_i. on do, ll ,q,".1.1. I Cd,.M..n,.,jb. KIP. I..M etill. 1-.5939
*,.,,, en"ch it e ': Isrsu, .WariisIthi, it"I'l .ret .et'rs, "I I I:_ y 0 F.rrill 1-8422
- --d. Pa. est, ill : n M
.- 1: t, efe, do Jes I. n ri.los h es sol d, "" 'la ,nd,,- d, mg. Pit'- C E R K 0
. ,as ,/ I que F1 cl-cte, Sric-- dare.: N11- J- rl,, 'I IIEI I Clil.cla del CeIr. No 2081 -74M
, I Poplas ".,I ,1;,,,, ,-n -a cer:,f-ol5,r ri
,, ..W f : Per cuanto: dicho procchnilwo C;,p vocridese as, lair oblijaciones do 3- P Wine No 38 rzq Atmha 1--.419
,,, """, orl,
I ,- _1 Ill
11 III I ... clueb CzlZ2da del Crrro No 1 458 M-4010
,raise 1, independl. ,5 -, "" ;, ocfc otu,,., 0, ".-o- ,ad. ,-- __t, be ch, Pod- ,olne.rdo a I- I eledt:,l I th,- ,w--dtl, par, CiiI.lida do P.,nt-. G,..d,,
I I "I I I I 1. lior 4"K I .1mb favorecidos cen fairs desig- I "" ,,,, ,v ,I lrIn,,l ra- 17 1-3898
.1. I t ,l ...... r. ,,I.aco. de dpv.dn- 1-1-11 -If In 011111ibus Especiales LLIYANO LAjVTUN
I I I I 1:,,"ll FI Cno-, ... III Sarl. Aria y Clef.
'_1 \ I ,,gadcn-1nf.,ta. I., "I's pe"I t,t", "I". I de Cfirdencm . X.1111
I., I I , cue Jes obliener .1,, ,ornts- 1, s "!'!-" j'Ia'" C""'f""" c "- LA LINEA DR LA SIEGURITIAD r ........ u -,
I I I I ',,I, o I I I S A I s C Ran ,r.cc,,_-,-.Pha,-,..
I I Per ", "I', V- Coh-a: )a C-Impan) I Cil- HORARIO OF. SALIDAS DIARIA3, I~
1-1 I I : ,,,uant. ,,.asg "l, ,,,,,, C 'M .X.2390
, ,,,, It do I ., .,a, ,I ",,,va, re,' 11ei--. 11 A--rIv CKSFEDFS M. TELF- IM .,an Al.o- I, 1,1.e,,,, --4121
, ) / 1 ., I ,, a,,, ,cB member., en I'IL fll ,on I J- L. T.harl-. S-, C Ests'le. ".71: 13 No, 357 esci_- 12 . X-4033
r ser,,cl, 3-411leS It ,e G ,n,, S-edad P---rnn, ARDENAII CUBA
,,P,,, on Qfac.,. eas '
, "'. ", elolltiell ,,, In, ... I- Slo 1- 1, I -1 sl Tee G, ne- t, edl.: L. Millstrini NG
,1-on, ., of ,je ... ph. I ,7-_ l .jl.,,, Cr,"1,_Il,, LL ,-- 1,-- MATANZAS TELEF.: A~ Los Pir., N 11, 10-1155
f Indo ple'llud 1-1 fleello", .d_ S, C, V o C"m- F."itt'.. Te"'I'l.-I MASIANAO
, !"a I~ par, recibir it, ,nprn-t,,!, c to, ln-,T-111, CoIrl"Al"a Ill ZULUETA T TENIENTS Rlir
.1. t I I S_ I'll, V.,scie, it,, F-, --- L. CARDENAS: QUERADOS I REPARTO
- -7_, ,rf., d:,r-1,.,-- d,,,a ;- \ AI Cea, 1. A1111,c; I N1111-1 I- Its P-M. "' P _411. S I -Z-1.113 BO-7271
, I IIII C ,ptr- Fd,,,,j do Slol- 11, P -NL 11, Pit ,Catxllna 5 RR p-i lie Sr- 2 P..NL 6 .11,111"'l Rafiss _,,t A v Is V S op A At Bn-2944
,,, 'rn- ,mPl.vItldt t P111d, I," it, p '
, T"'" a "" -r _e ,.- %_ A, C t i;paftt, T, C Ha is ... 14 P JB-rt. S.,823
, ,,rar., ,I, .I--, 1. A -- I.,, C,6,-,, C.,,,. V. P-M. Real 38. A ... y. Are- -gn' 1 "I"I" The In-j 0 M-5044
lide- d., t, ) "-- -' "Ite" I TELEFOI no
f;I,, ', ).dcI.l- c "' -l, LJ, Ir T""', 1, T I I I R A It Independence. 41 9 ( .
It pIg,,,d1!.q.eiv est."%', a, SA. j 0
re .p S ": _J '. _. S XI.U3A3 Lachuga y Notelarse B Waiiy
". el P To bnai ,, Ae,-!., at,, L. 1-r,-
. Set de Art-c., S,,..s DE CA-IDENAS T
. I o 4 y 3 2
" E:A. DLa P?- I-OaCCEORSULO .,,A,
per jante: la J-u. of Gobtere, Ascglradoa Na-nal. Nano- a 4 7 !# REDEM
JJ Cologic, de Alb.g.d.1"cle III.~ "' .:rr I GI.b., C.m. & y So : I ARROYO ARENAS EL CANO
. propo ldePeedoet In, C., Sfbbrc .Zrf ,;I_ .. ; S: : If T 10 T WAJAi
1 1 I : I- ncm.s .d.ptc el .ig.Icj Cubans de Settle~ Hj p.-nverlra-, 7 7 34 III ; So : !, Real N'%S;rSr" I'. '""S
,, -, ,cul Go .,a d ej ,Segeii, Alpha Suretv Co. I 1 36 end. Ter,7 ,eils. EI-790
re, h )," Ij If I y It M NJ
I_ lr=W ,-bis, de Is Sala d, .to 'T ITAmehan Federal .
I d I Tribunal S.pem. InIt or ' So 1. T-St '-.
;erno L it] jr."I"s P'll"I'. Is y 34 10 I S0 I BUENA 11.T1 16jA.A..',,, ".
_lnga 91ca y urgentemente pa '. r Th, ','net, Sam Ins. ttLin,,,ract N.- It T It 11 7 N i 111111110MAIR T CLUB -RIVIERA,
I tice, cessir estv estacto d, "'a' on 1,1-1 Fire I~ Natonal Autoncontle LZ Y So p- cRpl* At~ ,,_? ,,,,
- I h 0 III y ']* p- Cr .,., A m_ I,
I .I forM2 que est-eme c ,vve nf,7,t '-6, j,'ce,%,,lI r..1j IL,,fCB T .%-g, .Irt I y 3 I C U: ." ; A ,
lCalle E entre 18 1. 11 .,L ._,""'""" S'ji,,t.r1 'm ',, ,j -- 2 I I 1.
P.,. del Ca ,'a,,. I cl, Aol- ,,, 1,a I-, F-- del Cub.. 3 y 3" Calls, 13 No 309 1 edj B _.
__ ,-ad-, pe-tBride, .. -h.s. roap.,.- ,C-"_,_ It,' S __ __ 4 yj: : S _. 6
I 'n necuario empeno 'em" L, -a) I reenri y to
_ -_ 7 -4 _T_3:__ -11 "_+Z1, tz. ; is Call- 130, Y 3.,liple, L. S-fs S-4L.Do
T ...... r Q., we .,ue'd. 'l u- C,,ver;l J I,; o,.of, ","", ,.dLe-Scz.- 6 I 26 110 Jr So Call" ""' S_'"
. ).. CPIg.cz. d, Abingdo, do ... 14,ema T- G 21-- Co. An- 7 Y 31 Lusel j- .,f',','.- .
a Republer., inteics.vid. is ap-reto itin-4-ltbcan In, v Ccl-epaina ce Se, It So Is MendIsist AL B -4511
- -_.". _r C a C.""'.1 I z" So : I In, 2CA x lct ,a Z .. ... jEl-3021
Afio CXX awiffeadno DLAR10 DE LA MARINA-% rroleil, 3 de Die. de 19.52 (3iolifiewdoo Pligirin 25
ED el Aeropuert 1A N U N C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E t L T I N1 H OR A'
Hi4sped de Itonor PROFESSIONALS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
Luisa B. Wood I AAO T N OTARIO_$_ 4-S- C-ASAS 4Z CASAS i 48 CAS 49 SOLARES 150 FINCA3 RUSTICAS
INIFUESTO SORRE RENTA LIBERTAD Y J. DELGADO I All "I PR u, I i I.
,j.d,, all isa
For Oscar Zicertill L., h.R.
1-11. inn, r ... I.: li oul.", nC Ni st.
....... Inversionistas fit rersionistas .... ...
D, 0,111. 1.111
6, N el emb*der D-Faus-0-17,
,, Cuba, I I NIULGORA
tier Litur lquier op*ra
ii c qu ,.l pliers, pn az.re, S, Ii P, G,
Phillip I; A J.r. Sailtus SuArez. Ceres Calzad., A] Isocer cualc"or opera.
11, tin. the, E, 1 17 MUEBLES PRENDAS 66a, h6gula con IQ Into"".
'-dn, ist b6 Riih"% ek do, $360 RENTA, $28,000 cu
d I 69ala con )a intervon
t,, Welt,, Gu;,'a. v.". .1 1- citin do corridor coleqiod.. clan do condor calegiado.
I dc I , a 'I, cibtaulm N. oh. a.. =1
Rs 11"o- liol., d. PI.I.. Wis.
seinirlot Lid- B. Wood, hij. del Alintu-I A Diar. I ladnu., do L opi'laciones ofrociclas I P- Los P*-cI.a.. ob-ida&
Ili .."un, _.d;I'lop c all Finruita en Cacahual'
e.fuer. G.bllbadru Gen-l. I A, b1111- In~ RE -So. AIt )! .T. .1' A _iv, P par del Cologic,
oliulrd...Jljl'u .l it[. W. d.,
dinduh, Iii cupadcul. nu!II.r Lirgaron de Nueva Orlialut. 'no' u- r-nu. d. or ralembross del Cologio
or, r. v c 1 2 NOVIOS, iA CASAESE!
dis 1. propledad Insinsoblo, ..I. E-I- -6 -'. h- do P-Pliscicad Inne..bl.,
t mene.b., To I,
!a -d- Ca 2i.d. Vfbo- h.".. All,
A bill do d, tin -'Ccintellittirel" de L 3297: MUE oLiecen ]a mayor qaranda. Mw in .... .. I-o.. le.l. I.W-, .:;uindblutheru Ailhnvs: Es Y PIANO ofr on la mayor garranna.
to., conm R.1hem-le 1. Ilevin Chain- .1 1.01- Tit su"el" I 'n.na", e w I nodo 1.10 1.1, In, Apw-l
b,,l, ,, I It, N a"
dv R and date 1. 11,,bl. L Tncifia. bl, Ell, 5 __.1. -.11n, d nInn!.d.d- in Annnd.ne, D I. in,,nd, Trin.l. A- sassaals. in,
del, It il Qrrmaui, F ,uaeui -.- .-Na- r_ -... .. A"- LAWTON NUEVO REPARTO pir-o' A.s.yo
D, I.s Ila (Ill recith
L UEMQ% r.iu. $7. 871- ......... j-- I 1Is_;.
el RESIDENTIAL
d1d,, -,j.1"P 1.1 Ad, 3.,dn.. AT-Roberto Alorro. .innuniti e d A '11li; I ,, 111., 3 1. bluld o., ..I.. _onnio', innin-1% -no, We Ft-, Crnel- 17, I n
Ire, e din" ..a
cllle. end.., It hindo i, n ..ooe, $1,3., 21 n
olits elaoir. Will. F ... irmarld. it, I.hChl-ma Y,
ulut allecd.18 re!.Ootuld. 'nai T, U. his b1n. li,,j 1,, -1 P-LAWTAIL TICICKA. FIN( A
linen., directan"Ite cim nue't'a 5.nii 7! '. ,, R ....d., 3
Ilit3tre Inuispd. Mrrot NIvinphis, Tenn., 4, b.A..
tifitoid, general,. d, 1. Chicago M.II 50 C ruid. ..Iu.7 1147.111). C.Ile d-, 1- aj -rn,
Belie, ftci,- 1112.31111. Rb,,t. 0., JlI;. d, no., ft-.;
l'unt di, zl6itlt thi, v Innfiton, L 16 Carl.. F. stinpro pi Coliluad.1 Tk1I ... ... F-ZI:4 D
11,7. do N 1116"', CIloins lirt L A P R 0 P I EDAD
I... j an, H schn, I C.,i.d
Bo y tinuere'le. IDITto, do iint, do it,.!e htusl A,- dI C.,- A-o, sinbevu. let Culne-n
it an along. del ge"viII I un, La Propledad *a at frulo del braba)o, la proploclad as ;LMSDARVIL VALLE M I 61tinio Solar
wnied. Put, R'stnin.% I,, "I Golan f 1gu,,rd. is Ia, oti-on, vu- Con* I A.A. Al Se Vende e
-nod vhN a 1,: i llnnuu ul Ila e de so nplot,;, ,,l 1,IACI. IA
que st, cmitabst I, d con la, __, 1. ._ vertionts; rinds Tin PORItivo beneficlo ca round Tell. 1.141 IF ni
del C.,nl?,r,i 'W", u, IF o -------- *cm Ficus d-noia quo altos pueden llegarlo Ins. R.leM. H ol-, A- I, T-in,", K"n., A-I FINCAS RUMCAS
"Ivi ........... I. clerh ifidia ,,upr... do. 'TEL ALCAZAR" a Bar y, par to tcmto, sirve do soon estimula at esfuer. URBANAS
1 1 "All 11,
Lutin, 11. We. lunnu d 'Ia Injo I-::te .1 pmclim., afm tv ID53 v., 1. 1 complitAmos, vENDEmos. so y aspiritu do ampre.a.
it, neral y teinun., hey A, 6rien Itunit 3- ln.y epectol PIGNORAM03 Montilitica, Entrada MAq $3 51111
e nu No me consionta que at d-p-mido
estria eamto niule le .. I Are. del C."In'. joyAs. objEToll BE ALFITIL do Aso terrible In do LAWTON $1 6N n-, c-.1on. lit I- b.Issxmrilrt ANTIGUTDADETT I I f
otro, anion blon, cnimesele a quo labor@ dfflqenle. L11,1111 ", -- c it, "a 1111-6, T.,
:Vanlar, units Para si, rbtificcmdo con a) 15-101l A14
asquira VIMb.,d. cl, I Cin .0624 1 ments on I
1. K. L. 1A. R. I* SECCIO N elemplo qu to Buya no habr6 do suirist violoncia ZSTABLECIMIENTOS
C-ro,.tsidenrin Vairis fit ,,i E I
R.bOn y Susan. Rvlxosa. Clown C. .17 3 Die cuando sea construida. a mi -Fuo Tn.n. 'AfEr CA1-1A Co.
Art-$ Y Hefitt D.evtruipsck. 44 ABRAHAM LINCOLN .u. T' I EITC .1 VAR .1'. in.. Ind.~
P.1114 Par. H.Ist.d. 1ECON OM ICA Compro Pianos A-8133 I c.bod. dii, c.n. "us, A FXDQ RMILGA KN WARIANAO,, LU.
A bin do d, tin "Clunitillintio." d, D-11-411-4
Is K.L.N1. Ru :IDutch Airlines: Y MAQUINAS DE COSER REPTO. PALATINE. VACIA rb
],a. Vernon a ry. NO OUrNIL VIC A DZ ACIPERDO VENTA S VENTA S no.ohn'. c.1,, F. -I-1. -- -d- D-gue, Mai, no.,on.. M-2047,
TA If LA DEMIL..l e, W. in, 1 212, L. P D
4t-5 NIB 1 -AIL ii-kSGA, A
Lkirsar- do mix1ro PIANOS de GARANTIA CON La.r1M b y Diclarn 148 CA KA
P., Nov.,. bre, CASAS 1101 11 CoUld. del 'NDO PARCELC I~ '-,n, In C.n.d. .1.-,
re
A bold. d, im "D.uglit", it, 1. pallando'nities precious par ella., jGANGA' VE
cinninimus hl .wana de A--- NUEVOS Y DE USO eline &Pd, y',,.IP no inter st., -ro6, s, Ansiz, vr.1 i e-n-na, re I- c ... q No. Iml.
Ids de teireno al ladu de D-1037 51.4
LINO Cilte y Alone F.cm I, Co.,- "infistri., ".in th""o Con A,..,d. de Sei 'Do Idt'.1,11
el phunislic. meloclun) Edwin- cluirl. del bjl.. turribuirt e.ai EN 10 MEJOR DL !e5cluona, tainblinji esquinas aifik. IT, I 'IF I ..AN
to V" d aniefirtr, I intent y owril.r 1A PREDILECTA" pro lines lo. -a en el distinguido Re- 2'
d. phinits, . ....... hiversionistas .1 -dl v, 4"
cub 6 A I o Lt... ST. DELGADO. A-11733. B U(l vat
BE %-Dr. -UTI05 1'.'M .1 PLANTAS. SALI an" 1 pal to Residencial Alniendares,!T.- R.nui T ...... I~, AT~~ I'~
,fu7.dig.,z. ll induI!ial p,; 'I
In" Burs'. to Anibal Ramos, Felipe Can- Ire sA 11 ldl-- a-. Is. IQ d.
o le 1. 11 calls asfRItadas. agua luz elce- IN'"'
,6b. A., UH-D-510-17-7 1 A] hocer cualquier opera. ld,,: in, b"... I 'o- ... to di, 1. -h..
de la GarZ2 y Angela SUa- k nin,, 11. ,,
1 '-in.n., -1n, s."', 16n, h6gala con In inweven. 11.111" trica N tvlefnno director. Cificinal
T A S Ide Ventas: "Lasada", Corredw'""O RAN. PlIX.1111i AL Walter.
Liegaran de Miami V r-, RLNTA. ci6n do corridor cologiado. ."..,:.d, 5- Anen-, I, Kill- ..
...... Itos de Is Tintorerio lon- -Ln, N- Itul-lnii I.
operaclones ofrocid nart la inis inuderna dei= n.dn -P11d.d, 41IL910.
A;"b,,, d o di .. hipiu, dealljoi 2 uba
CASAS 11 1 """' par Inlembros del C logi GANGA Duce Trece, Ved -I %-E.% 0 LNA AAXA EX 116SS c9RCA
P.M. Cuba,,. de A, in ...... : Fi-- sidu
rutud,, T rIfa Larrea. C-1- Alon- Cuba.
11--s de to Pro; 1 V-k, e. AU-ndiii-e, I.I., FO-2380. it,, III. Ito
Pe sp, .1. CAies, stura Id. in."
'I"' E A-. -T.1111 N at dinalle
I In. "FINA '..P.. 1. do -..I. r-oodni 113 W.I. y aoea
L6 per P.M. Ire Ped- no- a f,.c.n ]a on b.A,,, "RESIDENCIAL ALMENDA-1 o"T".414
Miilo-I, Flofine Gullet Inversionista8 11-1- ...... i".
"b F17 %' n.,unit". .!-dL. res", el distinguido Reparto !E.A-cosi7m x VLN111. V_,Ajmi&V-zCnCX
,a 'NI.... 8niia_ IKANCKTI! TRAIGA! 14" 1 ti' ......... mas cercano clue La Sierra. Ca
C.1m,11. An. iU, VERTIEAUL Will"S If COU -_ -_ -1
q.,. Abgel yA.genimi, Raonl T 1- 0 j A hacer cualqular opera. ....... 1 no-, o. Iles asifaltadas, aguaJuz electri- 4. idtild"d- poed olquillotilde Ahimut An or. V.W, do. FACILIDADES DE PAO cil. higgala con Its interver, VEN .1 12 -It, n ... I.Idlin I D-044-411.3 Ca N telefono director. C '. "'.. 4. In~
Nblo Multl Nlanu,,j tillind,, S,,n. """ o a'." d ...... ompre inia, p,,jr anjoinoa, oosajo. No Intel.
Esther Fa cet Pedro Catiali cl6n do corrodar coloqUida. .1. -1-n- sinoi,,, s.- ,nnlunue, 'of ...... -A-3037, dii.atit. Ie
Objetas de Arte. su terreno par $200 de entrada
Fernando Argue EN RESITEL I L B. lo" -1
! -. ". 17
firut Nicturift., J1 Nlinoi T,.j Limparas. Joyas. Las operations frocidus CASINO DEPORTIVO y $30 mensuales sin interest. 01i
"I"'a -1. Abla- a Cc_ IFE AR.'-.A A rKsmaxa. nossADA
D-I.r., 54-her. Id., Articulos parp Regalos., par milambros del Coloqlo 7 d, A-t. no, VACIAS, S14,500 y S9.500 REPARTO Icina de Ventas: "Losada", ".."'n' 11;! 11redo Herrera, Manuel zoll-1114 Pe. -1 1,~ eno, -, Colegiado. altos de la .....
rez Filix Hernandez y Viriat. Gu- mmueble, ..... .. ........ I. Al.-odiu., -n i.olin on,
"LA PREDILECTA" do It, PrOpi-dad I d A T.d-.',eria "Cubanart", ]a mejor
thirres: FRUIT. Mind, M ENDC
ofrecon III mayor garmatia. I I-nd
Partirrim Para Armirica del Sur AN RAFA-EL, 803-807 In, iln.i 5 P de Cuba. Doce y Trece, Vedado., RE VENDIF 0 ARRIANDA VN4 "NTOXZ.
I i TNT-ok-s-jTr,,. cmjj. RESIDENCIA, DE LLJO _,', k.d,, maq.1". at Id"'It". lot,,.
A lmd. it, b "Co-nell.t.inn' Cssi Esquina a Oquen, B "'o 9'7-11 4 FO-2380. D-790-49-1 Ene. .11.
-FICA 0.11P. 1' FAI
to So lahno Alifut 3.145. "1 ACIBell ACEHA S031BRA
chii-ag. :,. S ANT&S SUAREZ Sf.501)
21" VL OS TERRENO
Jiad., A.. hall il
. ..... 2 54,130 ribefrom proplas
111, 1 1-IT1111 IN1 a..
---n- P., A". 1 .". -- -n l- e I CAPITALISTAS
nni. 4 4_ on", 6
D-W-48 4 1- n od lana, Reports.
x 21," 11 AIf d, Avimid. Mariondoi. frod,
C R U C I G R A M A dil t1d, 11, -11. 1.- 4. 1. C.Iii.d. Mean Ara- Se itnde indissirts Inherent.
RI%'MATANDOLO Nfirajonme, Irs $700.00I noo i"A, di, on. C:I.111,na -,11W d, do a loida capacidad par em.
A" 11, E,-. i,.- ......... 5. pro". de buircame A propietario. In.
_C __ Tors I
c.im- TO B-51101 y B-3451.. dis Is na,
aniertle isega___ be Cieverafrin absolutamente Regis.
-'d d p-ir e-1-d- 2 -,o- I'llor. soi, irtforrue., Go"e a __ InI"'I" nine, s45od)(1 Ire. Sirs pr hlemxm de ninga.
It, or 'A A ...
1. 5.54, all. O'Fetirrill, laae. No An sciepwrl. 'In.
i'm SOLAR COUNTRY CLUB
AMO DE LA
JUAN DELGADO 1.7710. 1.6340. tormesilariods. Ewriba Cie.
h"g"if- zzid-- VH-D Iniu-411.2 so %,no- .I,r 5o met-, de frim- ificuilual del DIARIO
1 VEND 'ENCONSULADO DE LA
ndt, inrn. I inn- E, "'.2 -.. -1.c '. ___
_11- 1 4 blti j1j1nj,,, C, 11, Idn MIAMIMABANA Rodriguez. 1. Tin, lue de land,. Prortn. 85.00 *1 NIARINA. P. J.
_e.. ni, -3135. IJiurnaul Sri., Silvia, Toii. ,vfn "A'd 1'. P-wairlo, y Wds- Island A-9742. *A Ilarlist do Ifical
AI1,1,, 7. D, I "'
Residencia C. Deportivo ) clo.o- IIAX... D-987-48.4 I UH-D-431-614
P, -o.,usn, us 1 11
LiL.,nni. I 'do C .. .. ... 'un 1, 11 I Ulf-D-M-42-7
end.d.l. bl,- I a"" 1- 'd,,' 'e-:" con, "and,, in. -Ijur
wC.I.d. C.ouu.,.. in"es i.;, 1- Pl.-P dtipl, .. .. ...
$12 C- J.ho,- T ,n$e a". tn tI", -u la SANTOS SUAREZ AVE. DE ACOSTA
ris-TORA CA "W. L"ge t21-,F ilbavoniulud 3 junid. Pill.,
So] ..... RIIA GANGA
Edl Cio de 3 pl
NI.A HAIIANA: an as
onto, .s nat. R. .[-i-es Pe(jurfias pareelag delsle' Separri solos sle vende
C... )0 de
W-4 9 a"I"J s6tanos para garage &v 0 con facuidii taller confecriones, 24 mal.
TA.17.3 5u aj,, It ..it on pago. Lugar alto. Quedan
'ninoowil. C." 1'-- .4 'cn ... uli-D... I., Renta $1,100 en por". quirsix. Singer nuet'.8, olo,
it.. on, 1.111M.- d.l I
si, P-din, -- r d-ii-no.d., M,-1.
0'31 illy ,I. L-I013 --d.r 1j-,.d- $75,000.00 SUAREZ & SMITH prri" 801,500, Se daurs lael,
Rent. $330. -n S' .000 i I Inform", Sitim
29 Y RECONOCER CREDIT M-7372.
K nf- d DE 360,000 di, 2 6. Antonio Her,
HABANA, $12,500 W OTECARIC) UH-D-677-49.7 lailist'lex.
d- in- ... ...... ...... g, $ 3 YO 0 0 -00 AL 5.50% POR 10 "CIS.
to 1, Noin," 1-1. 1,
,do oi. .12. ,
4'.d. q .-n ..I, x V,'a ,, ln.pni F,, l Rebcoado Ley ria Alquileres UH-D43"14
del Ali,,),,. A 2 --lon, it, SUp,,IrfiCle CIO IOTreno 1,274 PARCELAS-SOLARES
1 14 11 U-41 11 11
Herido en el cello un'- wn. valo, Metrus de ljbri a4, 1 COLEGIO DE RELLN he I, i-, E3,oN it, 1 ri6li 2,070. VEDADO inversiones
canteranian" vieti(jo In a Celle 3ra. pr6xlma a G. parcels
d o$ld in C puesic, do 6 -s j- de le de 14 27 SIT a- 363 nelesia.
pistol de un compaftero: flo,-- 2recle $118 l Fueled.
11-lia 11,dr, rroamza, Fluid, comeI,,r 3, 4 1
Hart ... to]. 15 Coger. aiarrar Inile, SUAREZ & SMITH. M-7372. call. 11L.A. Pe4s, Ista., v.
lit:C F1 .nulochante Modest. bctfio cornple:o, cocirij, set- eel& 22,TT5 a 2&42 s."..
wiled Honduras. I, specter del Septu Ft F.jad.,, 2
I-Farol o linterral grande Para el, 7-Simbojn del In- L d nd.,Di j fi in' y el ga, I vicio criodu y 9 cLis"s cii, IT.. 145 taidet'.. C arblallo
.lumbrild. publ- .19--C.dI Ind de las nue- da,- d, 'a cl, 1. "nornil. UH D-679- 11.7, 2/4 a iguri: 1., 3'.. pirtitifisid, a To ad P
3- bula i,n"ninn. P:i 'c
Vaslia grande d, barc. ]I Fa die- nt! zz sannir- mills Z7tir.."
8- r do u I 9_ cf-P a ]a detencon en I d, Magnifico lostodero do calk
Mule Silt rn Eel~ -it ruerd. it -6nort de Mariana.. do Allied.
1IT-C no. cine -n to, mch.s. ;6 Q- -r1c, de H, cle 20 fin, lel- de a]. SUAREZ SNIlrII Mena de oquipo modern, con lostaI-HR,, con Ill 1. V1.7342. In EV
1---Amar con extreme. NU 0 VEDADO
It'm d, 4' y -r. formes: A smadl. evuldr. d, to A- It.
12-H endedurit h,,hx en a roes. d, lmp,,,a de I., dl do, ideal do 15 L Alwatim,
I 3-Ecas% I'm Iido V'r1tielitle. ne,
es di, Union Ractio-Television sj_ Un D 678-49-7 1.111 '*Tire To MIT 31.3.
B-Agua el M, o, I" r!"i I"- t-d- Em-11. Y Ft ... net.: on C O M P R E GOICURIA 554. esq. OTBITill is as slf v. as .00. 1 wq. onta par loner otross
ad. villf-lion,, e on, I I-Afarraid.. e 1. wn.). iltorn di6 ]a In,. 1913 29.11 1
-V.z smkra.. 2-Farneso ecritor urugua- e h-in, de I. ITd won 326 varas an ss.imal, negoclos. Pr.cio S4,000.00.
I is, eon I,u
ll, e. despues d, ha.
18 UN GRAN EDIFICIO 1-7710 1-6340 1 Call. 34
__Pt- dmi.joi due .1ta q- se -Pl,d,, pr,,i,,,. be, h- d o co, tin it isparo de P call. _I.e. Fired- Cran tidtforaria motor aitict
e n,,, C I Ila SANTOS SUAREZ 16.1 _1 d, frent, en total 711)
45 D.ne,
2 12 air. .. Pro in c.libi, I R.m6n Gonzalez. 1 1:11 REIT4
de d no
tSmb.l. del ,2 no, e do Y 111. de J--'
22-Afil-eal. de .4% aro-ionn. d Union Radio RODRIGUEZ 1211 &Ill vars. Es way barsto Calzada Real, Marlauslao,
!,Ilob hiad 0,-., -, 11 1 1. 1~
24- P., b.en.. Tle,' RPTO. MENDOZA I ntrada useasuad sa.sw2 -Violoncelo shunk. ,o:wCondirnento.
Mich. 'tom"Imivi. "go" n, no, In. r'. s1;:n, F 70 9no AYESTARAN
26-Circulo. f-one. fit, -od-nif. .I h.,PItal de Solares y Parcelas P_ In. --it Ell 1. Pluachill. G6.., a.. .ad- d, 1. Bar lunch restaurant. to
2 --Gulotte ch, spislt. 13-V,)'le'd'iI'f- Plo'. nola de Siuniiirl. Em,,ii-c... dnn .,is fid a pp. !Ai D 9P8 48
38 to Liald. 11.79 29.4j; a .... 347 me lor del Vadado, trout
Instir. ot n imusnein d, -W. EP.fia una It, 'id. _cn ilil .I. a $34 -T..
154-A;ilig., 1 leng- d, F .... iii. P-3ectil de arrni,,d, to go e. lare- SOLARES Panchits (36amer eitiluina, de lorka sensual S9,000, no alquiler,
35-Ri. d 1, S.ei. ebt,II d, ontur Ege.. del 'I Inr de ca a er El 50% de entrada ue f In, b,, 1 211411 211.411 sea. 842 238
36-Q T-manu, .0 1 SANTA MARIA DEL MAR to quedan a so favar, 5200.
. 19-Ra)a de madera -i q- SL- 1. d,,IaIde v-r ddetenido. el resto a pagar en FABRIQUE AHORA em.
.19 11 P- aitimb-. h in
21_ I t', Is I a; n, ,.:, mu", MFRT6 I, Linvost, d, I 1 -12 Contrato doce anos. Preclot
Id:nda 36 meses. HABANA a 1'1. 11,,d.d .
;u Palo de ]a baraia. nian dch. no. 20.48 leaut 232 or- a c-15 -a,..
42-Atilemend,-, Abrev. 23-D et;d 1. ".at dorio -. ynd. I pro. I I I L ': ra.arxible.
27 Dic,,e A do. rtond-, it, N, I'";.
e ci rtas frutas nl,;'; de. Y,,,,!, a hri, a "'I
44-Rul d, Mar it., .e In. aviesetil.. R-ta. IILDN. im p- BILTMORE
'.ad. in, di. lulota .1 TI "n1prendianlo I~ finslas, raludlin, 11 1~ 741 F. 1. A- Olvid. part, ar., Ita
43-El jengibre. ..'Pe ... a. bu-I to UIR11111,I i Bar bod*ga Calzada m&s
1.11 dg, t3 M 511.96 39o bronsita Ciudad, rodeado do
4B-Piatir.l. urnnpiaritbli,. A- Maym 111114111)(11).oll.
"'In' Aige cl Colegio 116dico de A-f., 0 iF ss, ...... -1- T- I 1.1a. v.r.. a- I.,Ilid.d,, it, grandam industrials, trenta
4P-Eh,,, ,, Is], hun. otdkmitl SANTOS SUAREZ
.51-A-vul. dnteironlnaclr 34-Si, -nipain, "' ---- 1. il:.,; 'e
.1 6 37-1,1ja del Alfubilii a,, -qu,, y FF, Us Avenfilas San Felipe. sfi. diari. $150, 80 par ciento
53-Dumird. d, Jsp e. Ig" fie Placelax su directive Po!rrmiio, Pri. Do- pharitau. 1 .11, Frinind.r.d..,
nnh, ,,. on tomiles. is .,di. -d- So b 0 $500
RUCIGRAMA n, I on A P U ES T -[I"- U-" C-""'- [ot" canft AlquUw S40.110 viSOLUCION AT, C N, ... E" P--- de 300 S:2 Co. sea. B.J., pon-1.1. W., hisbins- q e,, drod, $5M 1.
, 39-P..d-. 11-e u.- In' ilab- it,! Cnlg,,, Mich- d, tt .16m. hand. Polio. vienda para familiar. ProANTERIOR 41-Hat- eI tiep. PI-Pi. del me, Do. ull-unicled !a F, vula, Alies: S..I...'lenon,dor, 2 lothit-I.- 1 1;,- AVE. LACRET cio: S 11,500.
de in"i baboo lio, ",
il-ut, D-cov. Ala, I~~ I~, I A 24 vis
Fiii-d. $1 A J... Delitiol- tod.
43 En m-3-1 cillltid.d. Pj,. ,d rite: A in M-1, _Prli I
1-sols, ra,
- R 14 0,11. U..
44-Emper.d.ir de R de it vir :cMaouei Coro Sui.1 a pa-gcix 36 m-es. inarals. -1
6_ -is. Ill .,do C.r. Sit .,e. ol
4 Nola m-ical. vir: Franrisco Castillo G ... I.. Is. rNFORKES;
47-Lienzo blanen con unit ru .. ..... y O_-,ine R-mi- 0, G,,r-: OFICINA DF VF:1_ VEDADO
I otedlil on- -- el ..cerdat'. FI pr jmer-bjeto de ]a nuevit On. A rdel.. ..dr. d, Lm'.. r. am -_ - _C _ar_6_a1oISD-Cincuenta y uno. cla. 111, S R 6o Rodriguez
recloa. que via ha tomato Posesion GOICURIA 554 eaq. mall4laiititernbr., Vacia. Mide 13.66 E P I "ll, B, I, C111181.0 __ SON Tell. M-6921
52-Parto del ave. CITarrill. so
de I., carg-, r. Is Ir ... nnn d, 1.
54-P.,,aje .' vis. t.b.1a,. S.rnracl d, F-,I.di., Mvd,,D dI Moll d, .11.
-'reindo de malla
-h9cnal- C.kin. Medic. it, PI-,,t.T cele- so FINCAS RUSTICAS
!56 d 'SOLARES. COUWfR.
59-Rlpetd. ...hre diiltin set qe- "" "' ittaff-BIletungs dcio s Telfs. 1-7710 --1-6340 ARMANDO B RENA 467, altos.
'i d, omPanrro';ivpu dim pt,-,,., ,us ADILLO A- A,,
ititod. ooedi- Ili~
11-Nu, tr.b jc., --, -I i.
I. de Co.. (Corredinir Coliriii
nes a clue dictcn conferencea, v Va- RODRIGUEZ RNGUITA $1,000 T.16fo.o:
ei;ndil loul.publicacnim de Ind, ella. DOCIE y TREM Fozuo 1,12 '- 1-, --- -, M1,1U4
Prnhibida dverl6rs 'n d. 'n. "'o, 'A !
he, lru,- .1. JBLAII 171 ", -1.1 --' To -- H---Pro -53" -- .1. c Te
.1 edit ... do, 1-- 1.1-1 VXDADO I T:- I-- ii.
Pigina 26 Cfasificailos DIARIO0 DE LA MARTNA.-Ahjcolei. 3 de Dic. (le 1952 0laifleadios Aho (XX
1A 0NCIS (,LA SIFICA DOS D E U L T IMA H0R A
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTA ETAS VENTAS VENTAS
-Si ESTBLEIMINTO 53AUTOMOVILES Y CS 3 UOOI ACCS ACCS. 3 AUTOMOVILES Y ACCS. S3 AUTOMOVILES Y ACCS. 54 MAQWNAAIAS NEVERAS Y XEFRJGERADORE5NEVE-RAS Y REFRIGEF.ADORES
"ti, S "--'l". $1c 5 i -NTHz,- Id J[ me.~~ Reftigeradares de bso
c'ii~>I h23 Liudao aiis ev a Sc ii5 ie i sas,.areas .
else ~ ~ ci he-es seein as 0.re Veiii APAlLO TOTAiS Cii-.a.- f-,,nc.esi~i o l., ji&nss 21src 'G n r lElcrc Frigidair,
,.Pa r a PINT[s~ SUc AUT _'A. oie *elt n P0.31 3132 c a.,i s)iL IKelvirnator. Leonard. Con _aAl oes ~ ~ S AUO EA STO ATOM VILS. 4l -lb .., A. U" N, .-rye __xis 'Tana I ano y faardidades pageo
cdes do eereds coeiads o.a $3 -_-1-4 c i. i- iiic- Iii UiiiU e.a"I n c -e ciass a- i-se- imbidn licu .aido Ite cefcigeriaLsi e ies. nhiecids ; PINTUSIA A FUEGO! c ee ~ecc Dde $30. Ageccia ,General Elecs myr.-... -a.U-D525-l U O OV .
0ierio a risI- 111 11a. r.11,a 10gl OctubreO SU Jo i A I-0 -Uiff A IA"3 SA""R DA T~ln: S34l
d5IL~CT 50305 GO-I I.,iNe i i-u Ci
MAC anF la~SOIE mayo. CARPITERa. SED52-31 VENDEVIL 1 8-l1-3l(,[a 4L6r ..VA tuslro. S.A SNE TR D e]6 RIGERA39-334
GAIEAF U LTIEIT CREEISA aENT O lVOS GO CaUICe S11r i.-ii F Sn-ceuci. sis..-TRL SE asE67H lRGE %
MASBEAU03 ceiiiici BAN.c Ui-D945 BUICK Speciale. S l195 api[s
CHEOE sp citr r D 59i iiieagia Ai Bil
GRA Uslel LT ASIU675 6.5 U ->a',g ~ cc9s4 -. Alo. BUICKi~Ii Sup ric.ca lt C Le I a. .. 11- IITLE
ROYAiiLic Vi FIsETONE 2.di, ec idieci Al Iiiiid.-ibss D-si-,- Li)i.i ~-c. 0M Rs Aesir.i Call 25lo en.noric r i i.i. -c s i
TONDA F~l ...- t~ SQ 711.. Gunb- CHVOLT4
iiShri D-52-5 i ii, 4 iic.deirs. ardans Si DIOS APARAT i
CH VR LE Delver f.....ign, S E R A d oI e s
NI1111 D, I RI.11t riM S UOde Rac eis.s XOcres09 r.e.i-ics________Mtors S. A.W et
Iuho Peo$ % Ib- sa
FOR 193 As D- ci.cc ..oLniali-d..o.:1
.11 1- 1". TII CAIAD 6M. COLUMBIA Am 1,__,,h______An_____q ta, tj- 117 D-.__ _7.4
O RANUZAoros -a l U .D2 45 3 CONr ORANSES~ 5A0L.A SE a49,ec 47 1n-s. d .. I iy 1. Lsa ace i- dasd i i 111],I.,. 11. P i.4" : C i. ciccc INC I ,coacccidsccl __ __- --UhT 'EIL~ FO~l.d-il3 11 5 eao ....cccicaac. MASIANAO-I( CAS SKIDMORET CORD'D S711.l1 4 Refrigera oen
Aiiidccia uonpicj aii., ccbir.Saec1c.cdi eaaici.bcicacccai.
Pick As,_ Ccicuin- $1 ali rat
Oposlrtunidodes en SEAEA BIK 1949 Is NICORRE ..RB.sI as, 5rii MUE LE PENA
II~~llIC~I "Pl45ym7.outhS5 U C rieci Sa A- -i. ..-.. au-- SiC ci, ~ TEGLEIANOR011
die 0ara.c-cc iil. op, randos,. A;ciia I cc a:' a __ cic ucIt l 7A00 F-01..__ __ _Sr. Cbo. DIM-5,F OO.
1946,$1 30YLNZ HD27.3 N-0 DCCEA EU eU sd
EJ ipsadi c b.-i elencie untiar S... 6.acsic
FOR d i ocmsd cicodilc ii il5-ilA El
10, CO-Di PL MOUTHO 1 A50 SKDM R FOR $700 48 .- .35 cc47 i
1947 A- prtndde nAENI u bcio. 4c iicco.s d5 c MUBS YPED AS $1 000 Voase
L-I Dciciibc -1 3di DU O E SODG RD- - - -- - - - - 1949ec cisimRR FOR Inli V.LO EN 1 do11,11;19S E R A N II
-"'l CH V O E I it % 198 ga, ci'gl- CHO.E 4 etiodcs Si A'(E. nu-4P. ...AAC. V...BLEHI A 1iA
_______BUICK__ OLDS OBGL $___ 50.00 ____ .. i.. c41 c. Cii Ciic ., A iccTELZB-91
d,__195__________LMAR 45S 47. 19SOOR 4ico nucekiri Gag dlcd, Yi .0 -iicir -4 -1A
11,_______ UU 198 G rni F5d5. 95.LDM BIE -it. Sap-2113 ,- A-OiD 17.55-4 A IAN S Nt 1RA 12T
; ... ~i OLDd, HRSM LE 195 0 Gr72713 Faclccd Docir MUEBLERI Pick-up1 F2c . 51S
PIn Ni, ~ u us CHEROET en 199 COSOIEv 1951 aOR PLYMOUTH MO .ii .cl .li .i 47l TAST ASTER
Cii, BUI dK 194ic HOPIA Nc.do 3, L -.4p t S q. -em. .s._ 70
Soaic dI:t1ed ,onicic1 6AINCT GRANDESE Srciccaiaciicic
PLYMOBR U TH su 96 F 91 14*UC TDEAE ccii Olin.d PRESTO em
I,1W -al, F... .t. l S ti p .4 FA CILIs r cd 11,,Od.A.. i
EN AD DEL 8 MEUCADO .~ d. ~ .1icoci ME Cac i cacc .ieas S. BEAMVNOUNO10FIAAC
Suer ARG.. 11 le.o 1-1- ceder
ACLDDSD PAOPLYMOUTH 195 -e~i Inli 48 t. l . .$30 F .1R.
L':7.FCA4RVAJALb~dL~i- di OD E . 11 94-7 199OLS BL plan..ccca B .1 STOREc, REAL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A2 MENCA ________5___ EPWLY 90V- ESDCS EN:IEN
TEE4 TODAa CLA,,-SE GARANTei LO i Ic MUEBLERIA 1IN y179 ISI ALE-H235759EN5D PIEZASS DC REPUESTO. 199OL SEBL ITeyl~ni B-15 M.. G. -1- 15, E-dc ccciadc esq a Anamcs
PM O.I 1 50 CH 233 E2i 3itce Aoto p accaketI
OLD MO IL 194 GYMo~ OR -uts -hf -y. ISI ccUi TiT 10 719 esa ichi M d esis
_______r __________ ..... ... 11.-ic P.,c
ATNINCINECHEVROLET.*.- 1950 MOTOR Hospitadre Tosadre P-i. dic
134-32 5__ CHEV OLE I" 1952O IL 1951 SL LY MOUTH .... 1 M49 I-i-I ci .c din,'-b __ __ __
CH4 O E 1948 ennd Velt.. de AL-22AILA. 14 .U ra ii ccU 41N-S3F R 15 AU O O IE DC USOS L SPOITLca-c 1949 3,i~ sd~ ci I i i *sq.. ci -i~cl c.i-- E T T AS i
PLYMOUTH 1949 Ll o""'" w.i enii. 761 D, Luxe. 23 e 1077 ,FAN, Leas -1N e .O C SEVEDEiAA
Ir dI I 'A~ 11(j OL S OBL t CHYSE As plodilos ecodiaia 1icc16sic 1971ico ecea PRESTO i-c Ciin Ia s C m
9,1 .. i cc -i, PL MO T 1947 ~ U UL PLMOT 11 60~ k cadia SRST 6a7 R/ CCd11550 cims
-IAA.A I.- -- ccc 75P,
PLY OUH 949 POIC S.3 .-. -_ 114 __enc _' o. FORD194 DE ACO PLMOUT 949 4 poc 10 Iy262,a h-cicod --I.:~ie Frig CrdI1a _DODGE 1111s docc Pago. Tontocas li
"I'"' llI sas VEALOS -cl.E.-c ii.slACIMI-iiiO AR O O LOSldoa SUSBES
FARaGiO B.C- 4 HOPIA 3 *pi 92 _.t ,7 A (.s- t
CHE1 VROLET. 4 Pi. 1949 i Pd...d ic. d,~~ Neiis ccI-' Ii-_.c ci ci ,
CARVAJAL, S. UHL ci4pic&i.siJt;1,c82
OLDMOIL 171 AVE MEO 1 WILLYS .O .s .ccii .c 1950d. ecia s.e REOSVR
SBsEe WA.e Wil7 1.1 L.l D C O .AE .B. 95ACD1-36siR DRi-E Inliccili i iODG LAE Joskleila a-. i~t ARNCEA I AIO797 dec-3O-5.6
DE onceA DE iEUSO ZA N J Ccic, H~: FCIS38BOE LNE
CUCO ~ t EN~IF PDOTGE (Bby . 194 C ll 23ele cotd P. ac~e plazas.as~Ti~se. 912-W~
Y- l4cl 11cc., ad- -r et, AML. MAContDe luci: ~L c ua to ri laco come- $ 1 5 0 '6 CciMNO .
No. I2 dr ilns CHRYSLERT 199 V DA9E5A~OI CN' 0 batdo a, eriarsa- _____________ N.3fr IDO e .M AT 3NAIE
I ii n Cdl cinIcL 4-csccac P dios Faiia e -ss-s- pc icin-sie- dc .O--CI 4 c-Ic--
LYIAEIIV Lor 3 de L)ie. de 1952 ClaAfficaders Pigina 27
A N U N C 1 0 S C L A S I F I C A 1) 0 S 1) E U L T 1 11 A 0 R 'A
VENTS DINERO WOTECA ENSERANZAS ALIQUILERES ALIQUILERES ALIQUILERES I ALQUILERES I ALIQUILERES
77 APARTAKENTOS
6z dEET0_S VARMS 64 OFERTAS ACADEMIAS 92- 92 _,kPAiTAMik05_ V.. APARThKEKTOS _; 85 IqAVES Y LOCALS 86 OFK"
-LLF NA. 10, _- 11 T 1: .1 o-As Ft. APARTA.4.1111 11, 1 11-A .1 FRAD. A.
SE ALQUILA, MIRA R
SOLIDA 4el Vit.dV Apat-"'. I d, Nn 113. 213, Pil", all, N.. 7.
D I N E R 0 CULTURE : __1,
A 1111I.d., 1-1 1~ -.o- I... h- I
GENERAL d d, W.. --d.,
";ad.! a 79 y s, , D..O.-I r'..
IEN HIPOTECA 11 if... F,5327. in
1. Vrl. do 2 a a P*
1)3m,. dirlein .br, a- en 2 DOMINIO DEL A I A IlAr ",QVILAN I.- MAJOS or LA 6CLLE,
Sit-ALCIVIE'AN Ai AIKTAMIFNTOX at
IDIOMA SINGLES 9-ANNICOLAS409 ICI AS:
CO'CINAS BE GAS .1 razon.- 21 I.tll. 4, V-- J-I blf" 11. 111, 1 ., __,. ,,, '_ ;l
1. Ifin d res bancaric. Tom- ,i.d.. do g" A, In -:, .;. 1 -1,
3 ESPECIALIZACION d, ... CALL. F_.Ia, si
pars. fabricar. Muchnit A DI desdo up
bl n AN -- S---- 1 4. b.1- 1.1co.
Alri I I~ An at In~ 0-0.32. i INURAMAR S55 1'310.5 1,.EtcI o,j ntc do ofict.
MAGIC CHEF P:,a. 1. d up. dal.ch.fi COMERCIAL D-71 1 A.' 1, -ro. TV4V AA!. lia.11- All
go 1.1- Train tra. OPE- r lr, cc 51J Pl-P:0 sctl6n d6
Estate iris elemenfloff tie Irlunle B Nit. 259 LUJOSO
RACIOS RAPIDA. So 0.1t. ION an. dq.1.,- lea arm- APARTAMENTOS .,. oT'. 7'Z' 6ihcto do PTmGENERAL GAS d, I APARTMENT I JI, o_ i;nP-:.-n1e. Dos elevaI gradecida, &cud& ptizonalluments. bad.. do 1. HAVANA BUS]. REP; ALIIIENDARES AMM L-Oll)CIS
NKSH ACADEMY, pcomitigod.. 2 Vd.d., 6 attitude. 11. list., cri.c. 1".. -A- ".1 C -, _l1itarios hrn9 MAGIC GAS Reilnco Hipo Apartmament" earn gala. 2 b.hV 72 y Sinai, Rep. hilleann-.2/4,..,
tecarto 1-1altiner too .Jor. .pl,.. baron, cugto y e a do rld 2
"'Imis. patio y lioradinu. I d.r. /4 -1- y Am. Elevader. pic li'_-- .
&-rate. 1 20 Inforiuma: b e tidtdcns han
M ENDOZA STUDIO, ENz Into-.: MENDOOOZA Y CIA. MENDOZA y CUL
Adrionititador do Blerea P I;nio c l,*i.- cc. a mpho ezAl conlado: rALAClO ALDAMA HAVANA BUSINESS Ad'-M1aNWmd!rAa Y.CiAkrill Adnilablirsid-as do Bi'vies. 11T LQiILWVNLOCAL P- Dsoft pazio ,= ; -:rq co do auto&
P1... do I. r1atcrei OBISPO jog M -6921
VII.C. i OBISPO 385 M-6921
deeds Ami.t.d 510, vi R,[.. y Monte. OBISPO 305 M-691H UH-c-.1-M In, BEINA No. I ;Iprile a] Parque
ACADEMY UN-C-0-12.31) V, UH.C.3-82-30 Dic.!"""'
C Nd6_D_1EjmFL PESO IM Wafostnes. 60 asignaluras CALLE 13 N' 901, ESQ. A 6 'DEL&A" Cie ict Fra:ern. a Irliortnes,
F. _g. ikWIT. 1;;-i n it i v i it I es en el rnizmo.
]a I ._J. V ao"I N
$60.00 1,. 1 ..... in "CU GUARDA MUERIM I'llLid.. P1111.1. tarl.llenln.d. 21 No. 1351 o'r-in P-Vi U14 C-7-845-30 Ditc
L., ti.b.- I A- e.", treat, do, I,,, ra,
1 11, .1 rill,... ,Vb1 Inpot1r. 'M., ".-dol. lubia,16n r.nda, Ventliada apariamsento d. mah.".. "A
"H A B A N -. 0-1. ban. in mcdor, 214-c"Ins, Will y garage. 1-4502 M-11.7, M-nfit.
Ilin r-n-r ..... YZI-1 A vy 87. HABANA
T" a"- UH-C-IM-77-15 Die. I I ,, V:
A,. NO 174 let, 403.00. ION- :
PLAN S: al.1I.T v,,,.,I labo' .4.4 ,ad, XX
bw, -1211 SAVE MONOUTU A. IiUsii AL ALTd.
1. D-Inal- It MAYOR I MAO ANTIGUO V. Cnb.lo.
MENVOM y CIA. A- 1. -1- di I-A, ALQUILO
cloado CON SOLA FIRMTY Zif;ij S -AL R*E S Neptuno 1,009. U-3922 OBI Adeal-11trado, tie -Blcalf.t Avi I
UH-0-073-82.4 d. it
SOBRE MUEBLES. DINERO 90 CASAS DE ffUESPEl5_ES sro SOS M-6921. ALQUILO2
V A, .A.,
UJi-C4.82-30 Dic. ban
$5.00 D1rFr. tie C11.1111. p.ra pr s Al-til FLAMI)l RAISITACION EDIFICIO "LINE A i1b.J.particulate& largo =71 r ...... nor., a,or a I..".. VI... A.Ait.lornto, do Into P.l. W-r., 1. 11 Ill,
"' I EDIFICIO CALZADA Y 10 1 VEDADO
Juneclitw *br, bilielf, 0rJ*ad.I.; di Un '17 cl %
I J11111 1," 0 do. --a
Mensuales I -tic. at --n-, C.] 1, V,!i 17.1-11 -DA. -1
an an potter Ud. .1 VED
traspasna, firm& no control, con s6lo Iil P"Vllilll to, I n,.,. R.'n Cialle, 1.1 No 959, entries 8 v 10 ocri. "a d-C-Ipant-litt', 10--inn- 1, d.,i a in III.
In pro leclad tranto garantia. Dinero a y fr-.. S. c.it I b.h,.. I L,n.a"de oil- cl-t"b.An in -Arl-,,-, I ,,V.rab
.1S2 APARTAMENT ,,,1 1, ri,dn, p A1.6753, I.d., a., 1.11- --n M-4182, LI.- A Trial... FO-N.. No LVr., -e
in At 1 1. D- I.
coil Ararantitt .de,.,. 1. Lad,. for*
or. colt legal- vi.- n,,rgd, 16 mm
S300 $300 ntTre" 1A11 F.T.r.1A. .1 AIQ11 cEno LOCAL 1.1-GAR CESTRI661 BAN alt A1.91:91- rATRILLA No 118. P n.
lRecaredo Rkpide, .orrrdor Coleria. A-1, Inl,-- ALL.-. eal ,,*.A, .. .. d,, 4, do W-1. do
d., Altiftion, do G.anc. 350. A-6840. .'I. lie b.bn-16r. ..no a. UH-D ro-d- fla.
Modulus in UH-n-323- 2Ng Y1CFr. Lot 'on., Loos. fir-t.l.d., aarv[,I itiado
UH-C-234-1114-5-DIC- rV. a"'Villl-lldl I.,.de. CALLE It NP 801-802, ESCL A 1.
Amplt,. At. IrN Y-XF.N6
CA I VEDADO nd A, I V.dd,, 1,1,,
1948, 1949, 19ziu y 1951. -Z .no T,1H.ni,
d., -adl- S45.0c. vcrl, APARTAMED E ALOUILAN 13, 901, ESQ. a 6 _711 0.sa
C03IFRCIANTFS ITOS s p-oirranno. ...,bl.. SE ALQUILA $70.64
(Dogdo 3 hasta 6 homillas). Ile I a 4 ta(d, D-A. Tflifon, U M4 ----a
-1, Iltwl.. an dlllVl, ; '.%.d,. 'A in pi- iA lit ILA I NA KAQUINA CON CALLA c.."..d. AS .1b," J., trow
INDUSTRIALLY FRESCO! BE
"Innlll, JL.d. 1,,d,, S25OO. C111- 11 do Sale
one' ", I '. ..I. c..n.d. b.- a ... do, b.6.. r-ira it;."=
'TO Lot tin. d Y edIcI. er -.,ad. ....... rpa, lots. rfrgrlidor, Not-I d 110, 12 1. dJ. A. 1. q.ifi, TIM B-OD.
_7AMEN
L.. i-ilit. inner. ..Inl, ne A," t, a",
as Lin 1--0; SALA. I MA. O'.',"de "'t.'a, 'id.. I.,-.d,. S-nlVn-. So. Spring. t.If.V,, purtla &I ]ad, Santa BAb, A III,~ A a Via Laid,.
Walas on: nbr, -oto,., I del. V ........ d I
ej 34.1 9-2 1 r.. A M-8589, do June, Well D_.o1_a5.6
',do, ... b" -d.d. D-bot-r-a
Ve"', do_I L AS
,I.. VI .. ....... ole, T.d. V I... allot a 379, .qu,- 6. fidna. 1-- y Ir-quilo. lot. Ortega, alllEnot".
': -one- .-La. Uro.in, It
1'r ...... I.Ve, v lin-, ... M-l, siftL.%LIIL LA CASA N11TOR SAARI
GALIAWO Y ANIMAS Dsdc $1.000 ... ... i"inut,, in. Vail. do 3 3. ...... r". 5. AllHABANA duttale, -l-i-ment, At, AIQL1LA ArAITO. EN AGUArATr.. UH-H-1234-83.3 Die SE CEDE LOCAL rhil. a..". 1-11 1. Z 1. it
UH-D-S .0.4 D, , '_I_ c., % .a ... era.,., o. Valri J-VI. poria W. = 1
.. h.ol-L... it. b.A-. gar.J.
CUILLERHO N&FLLAS AN a., por .1 f..d. ., abado
CUBA N21 DPTo. IN. IN. Par SE ALQUIL SAN LAZAPLO No 12 --- 1. .6 ".. i A. La L12 .1
A A..rt --bl.d. in I. r.. 14 tim'. In
CLilf-72-62-7 Acabados do Fabricar H.b-- D__.4.3 N .... Jo, portaent. 5.
........ 11, 1612,"I'4 37-tre LIV- CAL
1,ds, Vidd,. Predoz m6di- P, e: bajoli, enfre M y N. Hatinina. D:!!:n4
.D.1024-54-1 it, -.-. 'M.&fi' 'e 5, LqUMA AL9MAN AIA.T.M.NTON rRFX,, %1 dAlI. a NO -. -e. 13 11 A-- e ... rc,.d.. A A CASMA Nown JIAML A.
on 1'. 2 1 IC R, en .. .. L. B.n, -a-_ 1--, a Nave parts industritt, e after. Va ... .... di. ar,,cV, --nlen..., D. A.X 3.,Tle og"D J- nip.rt.en-1, con -1r, 0
Sala. r. hool-IV. A 1 2 2 1. do 3 6 p rt de to. Ile
clo o Almael., he. c OVA Into-.. R14 1'." ra d. An .1 Wne, --Ira do d, ,,, 'do,
MAGNIFICA Ill,- are. I ... de'.. Win cuntpl".. ile. si Iquil. -. inay cia
for.,,. Ol.n. r-7113, D-Roa-82-17. VION. Xnfamn: ML-1290. bad, do
Al:ij l IL a NT6__ A MATRIMONIO
D IN E R O Tr Arl TAIKE n, No a n Belaaccon. Stan .1tuad. SffrLALQV1LA a. SALA "wt
ell"' ;d.r."2 UH.H.2549.52.5 ynu,, A' '-. San R.I.Al
h.b UH-D-Itso-U.4 ,=1ante %rnum Puod' do '. To. h"ll"I'"Aa. baAnt,
OPORTUNIDAD SOBRE SU AUTO c-d-, Lob,- toll.,lon $36.00 QuLw _rb. 6. had., del comoonsla,
on -708-92-A, Itan it m1arn.
1 -- U SE ALQUILAN N., So 1. 1 d.r. h.bil.,16 F N' 210
,led 1-11d. 7l.". : ri. =h.. bar, ,mpl,to UH-H-IM-954 AIJC
P'"p-1,6 ., bl,,,I,a p, EDIFICIO "IVIARTA" L,r d,,,. i 1 4 F, I lr,. On,,. J.Id.dn Se
"o A it. in' a Koo tie SE XLQUTLAN TRIE
ES_U,.!r art A nor A. I" iaq,,.n, 57.
ga' ....... H. Quinla, entire 2 y Pluiet), I bid A, No 411
en I., I' t,-, ban.. AlItill.. no -n-,- aefe'rorl.. cla C. fl.";, do
it, ,I,. hall 2 hbil-,-, t..,d.,. b. drido. Aparlarnentoo fie lujo J I INV 713. entre J6 y 18. Nicanor -r.p ... bah. IVt .... I.CREDITOS LATORRE, S. A. i ...... i tJ tie C-po. C-c. SE ALOW It-- cut Bob- 7 As-W. far
C afetera ad a tie 8 a 22 U in. y d, Reabadoo do ferwinar. _1 da.t,. Inf- No,. -it. c.Ttruld.. d-l-tor f.on-Idulcia IA Motrovall
9teinhart 15-1, 5larianao, at 3 c. -.74 _5 UH 8 82 an JOS bill salun.r. sit
C.7&E22- el el-I. at,.. u.d,adVa, are. do To A on. M-7887.
lado Lie Ili Agencia Ford tic BE ALQVILAN ArAnTAWNION. UJWO Y I-- M-11... An a.. Wdr. ft. l.f.r.
d.. --_. ---, --. ".A.. Ull-H-2259-82-9
Car, jai. i,, .,ti. 1. ran, jN. $3. ". UH-D-IMIIR -_ no. TAW~ M-60101 y B-IRM
14. INFANTA 1,3011 $37i5O
31,50
,-let 'it"A S s anull. ap-am"t, it. A.). A LNA CI TADRA AVENID
,b;l ..... Mr-, mdor
h alian a -C-16-64-4 11 Aparlarnento con elev n"d., I. -o.. bolt. Y -1.1'de De
DA.5-2.5 IN~ edificia an Clve Ide" DEL PUERTO U VEDADO
.- BI..c.A1.. el- 1. Vol-, do 10
IN- T r. Elitil INA ILIAILE I T..,bc an
PARA LAS D Villd d-o" .1 A. 23 N' 908, entre Pameo y 2
if I ent.. I. ;n, s.r. b.lil. in, 23, 710. ALTON, EN11119 It r a. NIVIA
45 Lifros e, do W. In. -no- So piden r.fere.ci.. J."., -.1r. tie a 10 It" do ad fit.. InAln.t. Ved.d.. a -in.
Nu
'p "b.hVii for MAE 1" 1 VJV Ann, Rome te,
70 INTERES PARA LAS DAMAS ',-,%, L ...... .. I.d., lho 6%, c.lin: rol, V er,"t. lpV,'Il dal- c.odr. c!1I..
1, p.tect, c'. I~~ A-0897. A at.do C.n ... y pl.. d Ilical.d., a.. an. Ablandarto W.W. M
4 Grupos .,V.d F.. idfi, ta
alquir nor., UH.D-509.824 .11. 1., an .1 ni do, O-Ad.. .-fia,
UH-11.11M.M.. die. o
1. .___ Oi 111 6. .3489 y U-3755. AMUZ LADO. TYLXFOXO RZTUGZltk.
PRECIO DE LIQUIDATION QUFNDO IM F d.r. W--ed., d-VIIATI-4
.P.SON.
R 'a. 1, Vedada 'm' do "r .... .. ALQUILO PENT HOUSE J.. -,-. -Jill.. Ic. IIUIOZ l
1, 409. entire 19 y 2 U. b.A,, As T--. A calleares
tie I., lrof-- e, il --mVELLOS to J. 10. EmbaJad, AabeicaAwa
.1 ALQF1LA ArAxT.vmrNTviACTcx, Front. at p.,q,,, A,, par. EN $160.
Fxtirpncitin definitivIt He 1,)F W, n. !.A. I-- .d.. r-ii_ I.n-to. Se.b.d.. d A f.brit., c.ba.
I., -. .-, do do. habl. piden, rnfiere.d., VEDADO ALQVILO CASA
"'5 5 0 .0 0 A y Apar-1.111-los (
vellos de la cara, niuslo5, pner- t 'iftl. at MERCANCIAS B
A. ifts do lad. a.- .... NO Y 31.
OFICIOS 35B araptiza-' ma. A-1.1 NAga-A, NO 706. .(, _ ... to. bar, W.W. ""' anto
nas, etc, Tratarniento 9 D 1090-.2-5 raJo Xneargado an a] s6t-o noedor N (top itabitacione., W.., X43711, do 2 3.
20 anos He 6xibis. S -I.A. 11ii- bd.g.t-vara. 13
ch AQt'ILO- AP ARTAMFNFO A UNA ALMACENME "I" hall "' b"" a
,V. ".0h in[. an. 10 MARADO DE sign 8 a hundanle, ele.%ador VILA~
antre Lux y Santa Clara L xander. Tercera 405, ln lro2 5, or EDIFI( -lie. Preclo: $85. if.. ocal.. ALQ
y 4, Vedado. F-6572. 1. _-Ad.oloun, td. .1% 4. _rnarc.rte
12 D 1.1, dim .11 ..Pit .
CONSTRWR f, V* p.I.VV.
Tolifoacts: U-9622 W-4716 C-68-70-1 Enero Marquis ConEilez Not, 5 v .1,1-rins. tani ...I
,_ I -canclx pill, nueAr, cuenta. F
AVARTAMEN[TOS S15 Y $17 7 C"Faso n-rupi"
A 1 poll. bulip.nd-l- Jr.- C41 A 11 NO 54. entr. III y N no. -enle mi-toltglo.l.it In. too do terraria, W.. bIbl1ct-!=
ell '.'to'
_- V A.I. i N 2 1 1, I_ Ft Inf labitack...., d- battles, ..ad-.
cr..AF
A.
11.,11,1,d I Sol- 1W,, A 0 , T,1-616. Air. A...dIJ-d.. ri d. I s .. y %r W. "_ -culala. Prt-gunit- orniesi X-4197. pt= y coolfta, it" hablinlommal
;n 'in V, .1.
UH-D-416-62-5 V E L L .,do j70 Inf,-.. M Flo en A garaj'. an,
Ap.-VV-1ca, d .35ft
D -12 ban ...... oil Y aaroil,
E.11 F. c .dIr.i at ; no bAA.. -I- d. 1,, in difill df IA
no berA
P,- -: Ss-. 5-Ill'i Sit i. G-r,-LbrL, ."A, Vl. I In t.d., for., U111-C46-11114
p., At Mil.d. I .. InI., -. ..,
DINEERO HIPOTECA ..do,.. lart. D-7- T-. LOCAL PARA AUNIACEN
ISRA. BARCHEZ _61JADiA INFANTA' 1) N' 260, V 94 HABFTACIONES
63 SOLICITUDES a.. Mc.IA. IW It- i AIEIXA Call, Se miquila local proplo int. i CEHCA DE RADIOCENTR6
NESTRENAR -t- 25 2 -pIn.ly m.d, plant.
-a a. a
A,], 'IsA tWin. ., IS. no I h.brI.%4
C-62 -,0 3 ]Or. --d- It 11 in H Fit m1nnactin con dot clims. ,,, ,,, balki.
HADAINA, SOLICITO hall.. A 1. 2 1 N o F.. dc refrigier-acl6ca, ofici- 1 ant" I,
n-. $11N an.. Calle 27 NO lip'
19 11 ha0-2, D 70244-4
NZA Cub,. Ad-11111111Vre %1-j inn. L ...'a' am
..I. Tit. F 6093 y an Ioa .111ma.
$23,500 AL 8 POR 100 S A ncb; con Ingialacidn do alre l' '. 1'1* ".1' OIL
ENSENA t, tr. N y 0. on. ti 14 le "IS l.'rna n.
P- 3 afin, A unn. I.b,, edolin oi dr Ill A. I, I. mn. n--- mcondicionado, fugar cintri. D.0. an 7. Varls do 11 a 1.
75 PROFESORAS PROFESSORS SE ALQUILA APARTAMEN- a"'." .11'." an I A 0 I -n d. -, J.. In I.d y C-... hV. I..Q I
Lea n ;'1.O'n., 1..p,..c Ae ro y cornerciall, con faciii.
In-ralne, !I.NGI.F.8, FRAN('ESALEMA.'*.,IIA.1,1,11,1, ..to, sala, cornedor, cuar- UH-D-477-52-4 -ALQUILAt rAKA lind pars Is manipulaci6n UK-c-n-04
A-6cc Cl.- d -1, 1 to, bafia intercalado, cocina de
lie lawreancias.
O-n 1- 1- di- 1. PIne,. 11
gas. Modern. Santos Suarez
GLIARDA MLIEBLES V1 OR- 11ARITA(ION (0
UH-D-4112-63-3 n .17. Informed en el misroo a _2O.A,_ Infortn"s VEDADO
AIQl'liA)]()S te
D-895-82-7 X-1,197. Alq.ii. pI plan. 19 NO 2113. ftpr,,I,,,, plot,, J T -- WA. ecurvedor.'
64 OFERTAS MODERN to- .. '
rn. r. ri,,,. bAo Intercalado,
D 7,. .1 7 1... .,Lou..
INTEREST GENERAL SE ALQUILA FRESCO Y CO- bVl ,ii1 7 rm*$ "ic imob M Rd -T11.1 LAR AI.Q1 It," I 'A
'Ct modo apartment, agua "Ootlk iN "A.,; UH-D-643.15.7
NEI LN 1,1,1POT WRFOnACHTS7rx-rO.di AGI-AHA.1Tk 01MY IS9. *"36, VI-5217 1.11 Irle, F-m- I., n Infornian, hajoe, F4804
Till-Td r ---- Pill-an-1. 1--i a abundant. Sala-connedor, dos 113. 01 -111-1 11111-11.11
d.d,- 7-d- noile, B" d- do o OcIubre-;.rAbg;. oll'! ll I
'a b"J"' "c"'! ruartos, bafio, patio y cocina.
tor RdI9l- P,- Ile N,, 4.1. SIntV d, 1-11-1704-12-4 AMFLIENTF FAMILIAR I- KNTr
CIgid,, Cb, 82. A L 0 U I L 0F", Agua Dulce 101 esquina a San, "OOMMM610 000 ad. I
U H D 429-82-6 LOCAL PARA COMERCIO
Indalecio. D-930-82-12: LLNE 753, ENTRE PASE01
W-8940. A4089. -REP. ALMENDAR&_flff_ 17 No 1,061 ESQ. I t F., n-1 CALUE DOCE N' 758, 1 2, N EDAD,
-H- _111. T, Ain.]], Apt., -,bl.d., d- At h.j,,- --I ..I.. cies.
.. ....... ..
ERO IMPRIMIMOS AMISTAD 410 ENTRE 11 Y 13
DIN 1, ...... d",:- J..
r-n., b.A,,, 4, Box dl Ly AJQ111;1r1. 01F. 1of..). erlfr Drrl y Barcelona Reprcl. A1.1rcoin- (at In. U A "An.
(Do A 9c-,. con 1.1 A at.. no. 1 2
At i gz, ".11 .1 plead,, I POSTALES-DE Aparlamenion n u- om. -I' "' I
Pit- a ... no. de an o 11 1 da (let g.raje So-- -----F,,.Ir, 11--n- 11 Ic- VFnALo) AKAVILO AFART.M11-MaN 'a I 6.
a on ini-Ina eli AMI RLADAALQI 11.0 ll InN Infuriumn on el lelifono
I_ 1,i -r-. W, ... .... 5, $60. in
H.P.-n ,r,,IV,,slrrbd He- -P11:, .
ctb.A d, 5 FELICITACION UH D-388-82-3 90 MARIANA REINART03,
A ...... A 11 "isle
VGk; tUlA'- Sala, cof lo" 21r. y Ile.
Ge,-i. N. b.J... Ittr In 212-4 -'ra. T,111... 11 1171. M-3994.
3- C ........ do. __1 -_ --- i Hotel de. taparlion-loo. D as A, I- h.hft.,M.
PARA PASW AS Inth., ""InIty patio.
NNW I
UH-H-4-61-24 dic. APARTAMENTO MODERNO 8 y 19, I'Mad.. I,. A,, -o. A .... .... J .. .... t.
00 -ph. APr;:rsrV,,d. Allu. b.n.
_n_._ X.Villsi- hotel -d--1, Into t is .1laran. R D-721.9
010. TFNGO $50.000 -or I.Froarctantes, Indus- .... .... .
TJlr 10 it,e FRESCOS ALTOS
trials, Profesionales, .... In
PARA COLOCAII ,I bl, had., TrAaL E-,- y t.l,- S55.00
ParticulTem an N." I i. tort., TOf... At I".' L O C A L
en. .P,d. I a, nt,. M-11 I Virlbr P -t- To,
.lj San
I 'Jurne A-642.-,. Felicite R slis amistades con so AL -(LUI. UH-C-L 1-112 31 oil. Al., fll. 1 part.
propin postal. JMpI e "o, V ",,;, I 1,,, s.IA Ii.ho A: H.b.... L--., tile, V M I-., C.irp..y of
cl too caminn"' c' 4 hall, cn,- Vn b.8, -dVoll. D 11 4 lie esquina, preparri a AcV,
in fina eartulins o pirgannnro, vi- Cattle 13 No 1050. r-rola"For a -I-.de.1 AL41 IL. I)Oli(.a o "In. A 211
WA" "i, ... , parx
Ulf-D-4113 613 12, Vcd.do. V" "" do ... .... V.e,. Coll s.b,,, En cartulina, der- I-Al. A-POI-1 do, a.. 111'eirni"t. Fit vro.r.l. Si. ""'" "I I I" "AraA
0 $4 00 cl 6-to. iqd]JE I ___ I -11 as N. I rl.- 1, ".
En l-, 1,,d, 11 on. RNO Y FRESCO APAR- 9, In d- 71na. Q--- I.1.1e A ...... .... 7.o. Acres
Par- o rrgalim. (;ran por-nir. $90.
t.mento, balc6n calle. Sala, 3 tele nVo Calle Lines (Airnida Ile o,
HIPOTECAS E op. beti. 1. no.- nl-, I OPORTUNIDAD
d"d. $6 00. contedor, 2 habitaciones, cocin -ian, ..01 A,,,
C.I.nihim) -,Iui.R ra Lrou- 11-IM.
P" calentador gas, agua abundan-I CH D- 4 Ea. Relva'l. kinneriallor- In.
'ad te, patio. Alquiler rebajad.. Je_ d 'n, _:
it,;, sh", or: He b-ifica,1A f-M- A-6770, RESIDENCIA EIN PLAYA
in upcrlo- A IDO, b,,:,"n,,, _.- TRECE
1" Pat. y Ili, 20'r en candclades totperio- gus del Monte 561, esq. Prince- lto.=.; le, .do 901, ESQ. 6
'l-'. V I.. If. Ir. 100 1 PLO.. Veal- Int.inn- P.I. Z"
C-74-82-5. rn I Vd- ;, "- I..
Guilltrn- N-01-A. Con 11 tl.t. cl- -trd di,,e. .jr-it lAl. -F.I. It- T 13: 1.- L H-C- 18-8 5-7 Van
Aloill- ... U!i C-30-M. a., 'ron. A,, r_4
.. T .... I, -id- 3'1. b.A., -1. n;__ B6 PFICINAS ._'An.)
I V_ --I. iIi ,I.n Stal,
cu!w S' 64. Depict. W-9. Pumdo hacernos *I pedido wpar correct o venir personal. I ..c-AdVL._EIS. iJ .1 .,an rilr, 1111 ALT.s 341-31AS. C;7J
APARTMENTS
UH.D-JoM;SXz7- -onto a nuestra Inipronia. UH.D-44&S2_3 la. RAJo% 0 %TKE t. pla,... y r__ A". comadoras
--f-TENE APARTAMENTO P- 1 .11 Io= b e. -)., in Cl. I I- ....... 11-Ir e9c A-arce-,
d.. -Nlba. 1- -.1 -- It 17 con it. crVAd7A AVENIDA rn, r., ..... A 6. AlAit 11JA 1 .1 ZI-11TI I ..A' 1, Infoonact:
JUAN GONZAT, A. patio. b. ISBN y $ N. MWId SIN- ESTRENAR D__,"
D IN E R O -, '-VA., A 10 do Oitb,, IV1.--' QUIN .,on co. bali- A I. P_- ;"I.
y COW ARIA art,, SO y St. 'r-1 p,.de,. del ;W-'VA.. .3 2"09 1 (1 Arl -fill' 1 11 11 1111" At' 'I- attlAVI'Ti ArAItTAollaso ..to. cmall.... ..Ple.- 11 T ]I- Mirm- Y-1 (Inh, ed1fl- M- ill-r.1r. U--.- i,. bl, T-... 14-61144 N-- 414 n--- v -y 1,,eaca,
Torn., I -- -11. V.n,, .. ... -. M-Vab, bafl,. _,,bAA. pa
it. fl.d.,al, tarnbli. Benz to Almond~ at )ad* del --pucrtbar a, 2 -TALAIi. A411. rIMI- -mda, ____ __
t QcILq IAI.N -1 a, -"b- 14oow
_a TELITONC14-IJO-0290 -SANTOS SUAREZ c U*rD A,
el n i soll". ...a. i olarea. garaj. A%.Att T-ber, do, 3 2 blifi.- y gAIIJI. 'MT L 2"Fa P. A
D-lart-WtI
inni'-.1 On I., b.- Pr-l- San I SW Fond., lont- A-- !:1
D=lintVa do letra., Cla, tie Prta, Marquis Gonzider Nyo. S17. We 21. 11 LQ MIRAMAR i
Une- Agri. S. A. M...a.. do G6- 11 o. 11 Vill- A 1-1 V-A Tr-1
Enlre Parka v Jeatia NO a Wit~ M-.- San'. 1".. 16. No 1. 40 ENTRE Sim Y 3ra.
P-____ 1-31n D A I 7 _'. 711:- A., I
I T. A Q , Fil 111. hobiladomed,
Pigina 28 0asificatilog IM 1110 T)E LA IOIARINA-Mi reole,. 3 (le Dic. (le 1952 1 Gasificados Ario CXX
-_ -AN L N C I 0 S CL AS I FICA DOS D E ULTIMA HO RA, PROFESSIONALS I COMPRAS 1 VENTS
. __ ___ ___ ___ - 0
- : I DOCTORS EN MEDiCINA '17 MUEBLES PREND*S 4f- CASAS
o DR. MESA FLA510S 1nAA .111PENCLA, I
_ 10MIR0 MUEBLES W-8199 "', -,.1, 1'1'1%AaiLa __'_ rliA L Q U I L E R E S SE SOLICITAN i SE SOLICITAN SE OFRECEN I SE OFRECEN .1h. II-II. E.,- ". C -, -- -- 11- ,L, -1W,1 -,-. ,,-,1- l-.1' 17,11o. I~.. A
- I 11-1-L I -... lr-- j ,:7,,r .,,, ,,,,,
_ ____ __ ___ -1 %,; ," 11".1,%', d', -. ,i-, 1, ,.,,,,, I'Lor P1.111IT1.1 C 11. "I"'W 11
90-MA-RAINA0 _REPARTOS' '_ 102 AGENCLAS COLOCACIONES 105 MANEJADORAS J18 RIADAS C IADOS I I CHOFERES A "I ".7 I a ' _, '. 'L,, -a EI S"-, ,,,-11!11 I~ I-C ""o-163.11-1i
- I 11 I I~~ ,.: 11-1, I," A1--I'T,,j, s-d ,,, ,, ,". H_ -,- o, _I I
OF COSA DE TRARAJOR DOM ADORA JOVE t . -_ -_
a T _' DriDEAEA C LOCARSE S CSIADA MEDIA- E 01,11ECE CHOYER BLANC.. .E.lA.,- it tt- 1. 11 D1,
LA SIERRA C..Io..El ICO1,1E ICILIIITA Al -j"T"A'. ,,, N'I. MCI I"Co,
" "I T, .',iil- -I;'- ,I.. d, PI:I,. Catlin.. ,I. ..4 L.C., ,a,. -ld. III, One~ sn.. d- ,dild. V ... In Id.r I ,If ...... .... it na edd. PrjCnx 22 all ... ..... ..... -RIO-HIG __ 11 71 A -,"- ,'I. I,,, --1111 "I
"'All, ,,, ""I'la ("Or A n'.XII3, 1-1 Cue r1-11t, nent, -,-aj ;,- Ii, 11 -r11l-. lIfItI111., Ullir., OIL. I nath,. ,,be iy,,I,,. Ili. _, II.Im Tb.,Io P&,- 4-1 ... i...A. j- DISPEM;A )A COMPRO ROPAS A '',,"I ,,- 11.1.1111, ,.--, ILi
S "Ll"I r ... IL .... !I drirtnI.. LHAd.z., -,-- .123t. D-JQA2-105-4 b' 7 -Arls-51 V-751-125.5,1 ,.,I. ,,, V-11- 1_ l D'I,
,,,, t"I" .-Id. d1l TL-I. 1 11 ;. 6. __ ___ -A __ ____ I~ _____ __ VIO .1tral. T-.- O, ,-,_ I, ..... I fzrI__ _. I~~ 2 a I 11 11 .
.. .... 111-d-1 01 -11- I na-Ij.din; ..... G 1, 1-1 I -I _% -M V --An l ... 1. -l I Iil, 11-I. ... r."I '6"". "'.", -- I-1. -- 311GI.I. 11 CA I A I I 1, I A71 Aft. I
I 'I IIIIII ,fi r, h-, ILL; ,,,,5 'r, (IIACIIA PARA ?ENJISE DEAFA COLOCAR UNA JOVEN .SPA. J.V- 11-11 1 INEAL.10 11
-1'1'1 .'Li ", 4I. ,I- ,I,,,,h,,, I~, File.' fiil.rip., zirl.d. III tra- I, nuo1j. or.. d, Ihol,, I .;. 1 1 "ll_ I I OlItC.I., --_ -t- P--.- ,,, I ,- D- I-- --I, ,a], -,-J- ,,,a,, .1 11=
l. 'A1,_I,"'Ii:.-aI- ;1, ,,,,,; 1_,lL,,a; I.','- I P ,
-- An~ teibld-. -- 1-IaA 1,kTAN1gkA;l'_ ,,,.,,, Ek Ca-, El CCi- I.f.r.,- I. H.C. Tel 1. __ -4627. D-M411140 I!.. T,,lef ... A-75!8. red- 11MVIIiii. - ,rmiit, Ir",_-, -- ------ ri- -- ""', -, -,"OI,:
' "d'."',,",",'., ','I'f i",.",'"r';' ,, 5 l', "I"", part; A ; 77411 , A, I.I- VII-134.1L. _, D-,Oo-1El.A. ,.,k.u- .; ,,, !, Q,- ,,-11-111.0s""I- P ... Ii.mOOL.1'r if halt. C.jr.jj l,, -, VESEA COLOCA.A. I CRUCOACHA DOE t ,;,
a ,L.12..... C I A ". -- ,I, P., c.l., Par. 11td. ILI I, ... a, lie., left- ii 0KEE7ECHOWK JCIVEI-PAll. __- A H--11 R 1 12-, ."'1-1", 1,
- __ __ ", ,, .""" "','.."b;",;WI', ,I.... ..I'd. 11a LL $0. F-MC """" 'i"; I a CompromuebleAl733 I 1-1 11. 11 ,-, "--_ "" P_1.14"
- Id., Sll W. I"Ile UldI ,,,,,,,,, ,,"_,O,,,, ,,,, T,, w,,,,, ,,, -1 I S"'i"' 11, COSTIIRIRAI MODi1TA1 li"'n.l. IIIIie.LIL. '- .i7 "T"I.1 _NRALRE-RT0VENJERO_ I 1-1. I __ ___ _ __ -____R,:44 2
- I., ; I C-1-
APARTAMENTOS .1 ELL" _i. .-., -. -6E-I;i; E-- E;i.,-.i-mii- ,,o*coN-.EeiO.kCljmi via. ."I.-.. -'-* ',,"o"t ';.: i.121", ,.aI1w-,,; 111,L11_ "I 11"T 11_111,ld
CASAF (17 7101,1117. INA EXPInTA .1E1lA.IA'oVuECEsF sotim.,
. 1 U.f9h.___-Ik& -C-- .1880 I, li" -1L.1.1 N "II11-1 lie- 11, Carl- ,,,,I,]. IlolAal,,.,oed...j ... 11. L.raid. le4till. Ill.. I, I., L--. o,..
".P .I'll. 1".. Pon I I _, I ..I da I,;.OI, igd', ,_- ,:Ol 1. .,. .11 11 It" ",'I'. ", I___ In- p ,*!.--.- ,'."f--.,-- l-,,--,, 1-1, -,ESPERANZA NUM. 169
, 1 "I. 11arr del NtI.u.'. NIC11 1 2, ,1 11 ...""'... -'Ol'.: "I .... D-971-in 02 Vd d,, .. I. ""'T"d '- _. A- "'
-, I .taL1 a .. 4.. Pja.. COLLIN A -118-5: C-eaninall Pl .* 12 1
I I M-4tiol. -- -iR (Fi -o-r.si'A. Ol -.ii-iLIA.zp. m. Telif ... V-=, Su, OIL C-III-11-11 V,- -- 4 --,, d, 1,111 M-MCA. I-855 (,:Ill E,8;1:1, "'... a E-d., ofter_.. .., ...... E1101.9 It,
Bi:rPlm. C. "Ill, 8 N" 621, ye- -' """ L.orl- 2_2- -- hC i a i taller 6", ,_ ." 1, __R_ _R164_ X OIL ., -C_ - I I 11, ,',, I 11-1 I Az- F111 11
.A 1 1- 111daLl ... de I... --Id., ", In __ I I_- T_ _. ,l, '.'l"a;';,, n.,-,,I,,-..1-Il1 -FREUT IAMI .. COLOR. ,CON ... ,.d., ,oLo u, b.. C .,I _(in lo. I.I.i. 1.11 ..." d'.d',;,."" ""I' ,' 114 A(;ENTES VENDEDORES I no A to ,.... F-9716. D-655-11A-4 I I.Iro, FC-- E Alrd.,- At ". 1",
1- 1-1-11- I", C.'I...-, ELL~ I- -1 -, __ _.A--Liw. I.... IIIII.I. B.-IIII Pa.~ ii-7111 '..:J UP. LUIS BE 9311 COIMPRO y 11 "I n 7 ,_, -,o ,
. A;,. 11 li., f El COLOR PA
, B-1077 A, C1-1 I 11.1.1 L- 111, Pa" TIi4I. -8739. diA. tient, rf,,,,. A I , I_ I_, ,.,,a U.- I I I ; _, _,
__ I ____ ------Em--- --- ', .,I, 1FIE1ITI1 JOIESES ACOSTUAlo ILI7 'In D.". R UM I" all. '__ __ Te",
,. ," -1-1- X- ,, r-_ -D-134.11II-5. !
IIIIInt.le, Ein.bl-d. d-! ., I -,;,.,-. _ieli..- --- ploymet AIOL - 1-w CLINICO SEXOLOGo F-5139 I'-L'. Iii'a. I.. ,_.Ll;Einp.-IIII.D460-904 ) ;. ., ,, _1 7
__ = -_ _____ __ __ ILSII .o,_n- '.1wit.11.1 Carl. -11L 'i I: I i- .C CH.- L.I. .
, 11:: 11 1111 I A, ..... 1 I 'L. S, P111. .1 "All "A EXIMSH 111- 1O In eEK ro 1-1. -111.1 T,- ---- Lt.., 111--o6-11I- 1 ---.].I. d. -no-I.,, dalO La- "i"ol,,ut, P ",__ - ___.. s ii;F-4466, ,,qa-. i ,, -g- ia "T r.,l GAN GA 0 $S 0,000
""""""' ___ _, it,_ ,IIl.I .,'I -,-. .r E.Lith I C.,da- 111,1111 ,,d,,,I. Ino, ,g ,,.,, -_, II'AL ... ....... a a A r ii Likl,, C.I___3 0 C__ _', O, E- Olt'. I~~ !.t- I 11- 'I..- C
Ad"".. ,.,.",I".,. ........ Iir- ,. Sll- 130-9385. IiE-0FREI L-1 N(H.-FUR. PA-A CASA r-., l.dd .... I ... ...... adied. del.., 1. W. O. 11 --,Irl- $1.
1 ... ... A, I"" ".,wta. J."In"L., PIg,.nl" P" S'. Sofi lanano %endedores D.984-115-7 up.1.1,11,;1,1. lla- ,A anaz. ,,,I,_. --" .W., III -- Iu. .I.O. I- I I, F -,15 O&C. a -Lr.,IL, Il,, "': "A I P -etn"I"r, 1-1. ;.- ,, $300 - __ -at in ,Ii .nIu"o.I.ft.I ,-". OzO -ompro pianos A-0 6 '
l _.I.!, I 7 -122-4t.3.
",q, ,,, 11 de .In ... III I~ CiIADA .E COLOR ( Here ...... TOW ... W-8409 ittlild.d, rfe't." c !-.Itr.
' J1,1CRAS MIRAMAR -, ,.'_ ,"'IC"l... '-d A ........ -=- 1.1n.11 It, ...d rl --,'I, --'it -d Ie. "...0 WI.St P,7,1. I; d ,II-l-O -.d., SE1
.1111, "'la. C-60 ""II"Er'. ON ENAB-Re-j' ,5-- i ___ --
I I ";'.1, I I ... 11", Il".1i".., "..I'll. l1,1lS- d,1 V-775 1 ., It, it, 1. Pit] I.. 'I.. _a j:,-w polni ...... ,L,.tV '.',,.'Z "" n ,. it .... -1 ...... .... ... 0I, .' __ - -- 91- O-- C-Iltal dI."'.., I:., 103 CRIAPAS ,,, d, n .,,, '.','-, Tii", ;; Miqtfin Coser. Archivos CEDO CASA
' t, 15 ,q '. a I', oil N. I-d S.Ild. $33 IN. r.oli iiPRECESE IluEN I IjnFL BLANCO CON 7, VIftO. H. 203 ii.n. 9 y 11. Vr,.r. ro '? ILI '01 -l.d. d -!,- ., -dt -mnillia,
ILI I """' D-6.6-11.-I. 'I 'AL_ C_ _. I j M obli, -d-- Onit=-, m I. Pre I. O.. d.
TA VIA I III-CLI I" 11 ..- ---- I.O.. 'I'L'Ir,".. i III~ F- r-- Ilaoii,.
DUESA AIR% NESTA I all 1111,16.11111 ,,,it EDLO,,", cOM,,TjAjE I .--... O- '- = w
" '"'i!, V "I 1;10, 11. I ... lllr ,I El CATno Ei 11,11, ,,,,, U-77ill .3-, -- "' "' 1 "'a ", 11,00
11-5906. 11-30:11. .,. al, h,,6Pd,. ,= J:-,- T"T.
.... .... r ........ W I, ,nufle,
, IA' _,-,'. ,_ 11 1'., -. ,I Cl. A-Whn 301 C, CLIO. l.1, LaI .... oP-- .Loanin,_ 4 OCULISTKS ,, 'a,_' 'jz ":,'--- lmrdas. al.n,
r'. ,, Il.i. I-a- I ll. I'~ III~_ U_-'
C.I..d. ,,, I, o 1. ,,I -.de IN,, li tI ARDINEROS 1-1 -- R.", ,
__ __ ,,, ,,, ", Cll I,.,.,. ,,,,;, ... :., ,, II I-id- -r.,,d..;jI26
.13.118:1.90i "I'll"1111111 -,,iln, a A,~ I D..141.3
- ,L .... ... de -15-119 D_1201,- -_ _- _________ __ -____ ___ Lot ,:1,1,,,11 'r. ,! :.,,. Iln_ .,n, A1:52611. D -I .--... D ILLII-IOLI I VWC-48.114-1l'iiPz LA I,-, .I- X 11-1 ISO 1-11; 1111LI IAICUI
.OCA PARACUARTing I D nSEA TRAIIVJAR 1.1 11 .... E 11 4 1 V.6a, -d- 11.,-. -.d,. ..!..
anoS I'll. I ,11,1.,. b-.. -1- Orri... PaALQUILO. SIERRA Id.,. -. wl ..... -, 1. Cue lar del Rio C6671 Compro-0i !- m5m o..,_.Le c.O. r...m1111.1t, Fro M-1-11A Tit All AJA DORA ri,-d ... ..... r ,.A.
SO1 It ITO ......... y
,, ,, 11,111r Ir,,,Ot.,,,,T"- L"r," .,, 115 OFICINISTAS iO.Ild. 01). I~, ,5, l ,: ., ., *",!,";,,S.L.",; ,,--. .-5- ,,,I -- . .... ..... III .
re-1111 : I 'T l I J."I", P-al ,,S :l, r., D AN 118 5 ____ .-A-12-2 K ATEDIC0 OCULISTA I : II,,.Ii ,,I_-. ,
1. _-.1111 toburt"." ,..,,I I .11L.I '-.R" _N Plul ATII.Ml 1AK.' -aj3 Of Ca .... L-r- I-.dr, p ,,,[L WC. .-.Ila, ,1 1- L, *. C.-I CFiFX_1ZaF_- I HIIHAVEL IN" u.", Oidnl-.Alpl ololo E-Ihilmen- Opar-1-1 c-d.1-1-- Muebl Corrient y F xio, --- : -, COL- --111,1na. I O. ", 1-- I'ller,. .......... nt,.blm,.. rljo. ,I..
IOLIvlT- I 1-uA 111. ,X"A, I reftAI.... Cj,.,I. I-II.I. A.Cru, I A-0.17. Ci ,,,i,.,,' .11: ii ,,, jbtir. 1,.;., ,..d,,l- ,!2 a.Lo.oo, otaa I., -IIIIII. I E,a'P.t,. -l, kk,, -'n I.III. I~ "
.1 2 O-.za, I I D 111, ,--- I I A 6 ILI T SO,~, ln,.n _,_-., .aij-,, I.., ."a "', d., -ad..... I :, -' L;,"in',,I,, III, 111- "Ill",:, "" 'i'.1:.. -- D-9o4-11A.5 ,,A III, .K.i.- .,I _"
A - ,l- A Divisi6n de Empleos
OFR-6-- 1.1.1 HIAIC. All IAII- t "I- I. _-Ie C- I, "'t J 1'1%1 b. Od',' A .I "O Ili. d" Y a T "I I-1 2
:,,;;,- ,.,.II 1.r .... a n 1 ,.',L,, del, L..,A S-Id. $39. ,I ... .. .. ..... io ___ "I
Ca 1; O IIv ,,,:I OFRECESE CRIADO OIL MA "' 'i"'. Ott"Orja --L1. 5 J.Oo. Toll, AoIRITL
.-', r,"'... ,, J- A,'Il, M' 'arl 11 TI-1111I -L- Lt.- ...... -IL- lili AE." ;I.n'I o'.t!- AaA DENTISTAS I.o. I.P...0
U NOLICITA Mt( IIA(HA DIANtA. I'I BURO COMERCIAL n9o' 11.'i- D 914-122.5 .211IS-17-3 ol: 5-. Tell,, fi_= 404.
"iIII. Q- de In li_. -o-EAI- 1AA1 E.1AA1O'LA C.1'.-'.1129 OFICINISTAS DR. WALTERIO, B. ORTI
I~ ~ ---- --" D 'A' M 3 4 ,",*,,. '. j' p ,' ";',' ;, ,,,,,. I ara P- _-i- D-tL Ca. z .7795 COMPRAMOS I ESCCBAR NUM. 663
1.111.1. alllya,.1'1'1 -1111,, $0 1111 .L a2,,,,, ", A CIA de Ii ... I, -.-, I Ir, al-- Ten I E-IM'-- I~
I b-., ,,(--r'. III F-I .-3. MECANGGR-A SOLI ITA PLA2A LLI _,I- ,,.,Oide dfftIII-,, Oae r1la
%1quiln- .ISO _0CIE- 1 A A ," VIP -i. PL.M. .d.,-I. I~,, ACADEMIA .-.A _111-: dI IL) 12 .I TC6f.i, X_ 11 4_., IOLLL ,5 C. 11 -I',,- - 1-1I. --.. r_- ...
, a I,_, ,;,a. ,.,"I. .I Pei~ ".rIL-e I,~ Pat.
I'. ,,arr.n,,t=OId,,. ,,,art. dr- j.Ln ,O It M" ,, D",.Ono ,rulo. Toi.t,. D-L7a- 11 d, Tle A-ILIH I 1-1 I- .I 1.1 ..I'.. u- -Id no. I.O,,COnj. -I Pb- dI.I., ..Cd. ehl.0
I POLO, Iriternr I Ca,, 11 B-',711
_1a f 1 11 -La-d.,fr- -aRVSPr1 _,7 I.l-- dlien.. 37144AL
_ -, g "I 11 1 la a ,I, dl ,.
,da';.b r -na. ,a __ ,;_ P_,;jl= I ... a NAL tNGI.ES-ESPASOC. HE. it ,, r it. .,I
ILI_ 1%I11b", T' ,, ja ,11-- r"11 I D.88 .11A-5 d-., I. III~ -111'1-11 I """"' -"A"r""" 'a""- 7 VETERINARIOS ,,J,,,., __ __ __ __ D.M..-It
"I I. jFLFOFltFCEI I JOVE.' PAJITTRAIIIJ& 0-21-31 DLE G;-I, _( .,ihd, ,IOACL-.. ,
"; ;, 'I' ",,,, I."."","id,,,. lt, l.
1" 'L-',e,' Q ... Lila A- "a ,IAZI 'a"11"I", A ,,,,,,:,; ,, 'a ""a, I., ,.i', "C"', P IT M A N 1 1 19 COCINERAS COCINEROS I -I .... ..... -' A-8232: C031PRAMOS "ANTI- MIRAMAR: $30,000
dI G"It"'Reital in 'I""- 131111- I'll'-'- I, 1-11111, h-a, d, -r ...... IQ
LCAnO ,!" M11til" ,15,187.1' 011.SPE.ASAR 0 CLINICO CANINO. ISFA N
,, I,-1 11 1-r,,d.d 'I'litne,". A 12 it" C.iI .1 N" .. ...... 'o conou-. Bf .... i,- D_ SOLWL TI16I ... U-6itill. Deo., guedades". Piendas are, bri. ,I 1,-,',11,1 ,,otP ,,,11,. 7, A-I
nSro A. Duriand DECANA DE LAS ESCUELAS 1 oFnEC A zll - "' '2 _' Or fi-- Alig-) I, ,,, ...It ,aulj ,di.. ,,,.I O.I- ..L-T. Sol. u .NC1 P1.1 1.11.1 I'() NIERt; [ALES DE CUBA "" I O"'ER, O" COLOR PO-VEN' SEL RETARIA I "- ...... .... ... : llantes, plata, cristales, porcela- ,,ad. Oa -. 1011d1l. 4 d,,-I,,1LII. 2 b..
... : 1'1..1 ."I--,;, ',z a, ,.,,, L,,,,.Ia 1GLE1 LSIIANOL ,zI It 1,, Ift- dild I] ,I, -,',
Ulf-D-43A.90A POLL ,.OL.C.'a'a ""ar" I ,V.
--- I ------- !, ,-, ;.-- ,,I .... --, ,,,,, It" 1 1'C 1.111 ,,",, lll, 11;.1111'1. 111. A ,.. -0 nas. munecos, ..12.
........ (""a Ir, d_'_ :, pl ,!,,'a I ",: ,,,, ,n,5 vajillas, abaniects ", Y "', ,,, Sa.,,"', -'W. Ii-L
INVITA I II,1.1, I -d. r,- _'. """I, _9651. ra-- I-1.-1,,!.,,I "'. Lee
MIRAMAR ]a -dI lib I A,--d 357 -r- D-1088-119-5 I~ I b.In. ---. UL,-03L. _, U-2.L tiacar, pianos, lamparas crystal
D-997-103-4 SE offit-11. (COCISTRA ESPA. - D it -12- INGENIEROS ca VEDADO: $36,000, ,
, 11 Aenkdat y A "'. SO. SOLn*ITA t NA C RIA.A 1.111A I'll. q q: I .-'',s personas. HtLIA alfortibias, rn quinas ser, es- cle I n':,d ,,ern_ CLIO!, m,
__ n 1 -. -,-, -a-1I C, L,- CONTADOR GRADUADO TAQVI.aA1O -1 1 I,
'a, ""ad. de f.kirI1,1a ,5Jii'di. P.r principjan fil,-I'. 11 :5A, _94U.5 --LL"'al" 1-4- 11111- -- I INGENIEROS CONSULTORES ""Ar. 511mar. Cajas. ArchiVOS li-!- c ... JP ad ."E d;
b.,fi,- N. ,I, .a ,, ,,,a '), C &O C I N E RO R F P 0 I I it 0 0 F R E I E S i,_E S. ', ,',','.- f """i "P" c___ C.I ....... .. ___ _, Ropao A-82320 C-620-1744 Dic ,'* ",'_P r1. CzIJI :1 S35.- 0
L It. ,I .r "Ill "I"'; Oc""""""'a, 4. 2a "a 11 7 a in.crl- -1, I., ',7a""- "j?"b" it."' d ,a ,, .- 1.1 N.__ ICS, gr ,.filll I~ 1111,111 la --- ft t-._ ,_-, """,-., Irfrl"", Uo- IC it lah... ,.,.,I., lrf ,=. .
Wait ad.,. ro.- -IIIJ-1 i,- e -:,,-ent9 ciTa- I V '. , -. ,,, .1-AII2 C-77-48-3
- ,i, .,A., I,,,- -- I 11 A 3ADS .= %,. ---, ,a ia,
I'll' "I ,a -Irlzu Lo'u., __ - - ___ _D 93 ,,, Pe --- --- --- --
Tt-Wonoi; B-2845 y B4585 ti p --O. ela- m,.,.r ...... O, compramos vendemos
SOLIIITO -11INTA ErS lifillool1w -:7,; i-t:onarle colo- D- -" 131 OFERTAS VARIAS
,I,,
. R.I. II1.111.11A11LE !I _11.. ,,-. Ala- ... d. Go~ tzA TIIIlI h.."",;.,,'r' ,,,,, ." "," ., ., "".". ,m- """. a.M "". ,--. L-I-,i-- T, JULIO Ca GRANDA
$aO, rill t .;11_1 :12, ". A, -i VN Eiriperiamos Joyas Antiguas
111141-24211-M-4 1.1,, ,.L,,,.,. - p ,1TI11 "I'll 11 Ca _,11,,oll ,:',,""!.,,.,,, .., ,.,.,. ".. ,;IO .,MA 141MONIO VSPANOL. -Rjo V A 461B
- -- ila UiO, 2 ,,,, I,,,,, 1, A A ,,.",.I lPIjd,,,. re ... -11111-1 1- III a- H-azie. 1.1-IO., Oil, I V -d- COL)~ I. ,1.1. I, .- (Co"edor Colegiado)
._ III ... 114" 11,1ad, ....... . 11-11111 I'll '- -11-10 I -,. III-n--d.- -1-1u. 1-1- -1n,- .I.
3- N 201 ESQUINA A 20 P- NO ANUNCIAMOS BI'ESA CO( INr.IO"1'lrEiiPA.'I-A ..C-, "I" "--Lle I lel-,r ,,.e':,I,,_L- ,Pra,,..,O. --1- (Miembro Bolsa de La Habana)
PARCCORTA FAMILIAR AOL-TO IRIA, I n129,O,_ QUIROPEDISTAS Ie
REPAIRTO MIRAMAR da .__, "__ I_. .I a plazn- .- -clocamos a _i ltad.,, 11 _I, ILI Pits. d,,- - ,". !, _, I T,,z.d,,o t calo. 7,
E, 1, -,d,,no .1 C 17 Diii IdIfieln ,e: .h,, T-.I ,- ali,,ad,, 1, I '. ",..I __a 'aiii. -- I.- SE X- I I MIT. .111,. PARA DOUTUR MORALE. GRADC'.. -1. "" 2,1 MIRAMAR $16,000
,.I,, ..... ..... A I I 1; lodas personas I., "I' ",,'." ,',';"",.,T', _1'1'1', 1111 Il -I, Lizla C ,Ia',,,,-, ,I I- e, 1. HAla- ,,,, .,,.,,, H,,I,- Mid ...... CrLa
Ode., ,,, ,Itylliiluijia Peim ... y Ca. 11 aa 11 1.111 I 'i"111 ___ __ --- -_ M.,,"ifil. 'r.ult"O.,I AlInd. 6. Cau,
Pti.d. .: ... .... P.IM- c.da Ino 1 111"Irr"'I.aci,";11, 1"1.,,, d-r.. Se -.- A.". a _, a. I~~ N,-,t,,,e C-_ A. I ........ I'. Il-'_zl
,I r opt_ P-. .. I ... I~ ,,an ---- del rital, TIlel- I ILL". IL- -1-- 'I -- --. P-111n, I'll, 11 I 11. --- I Il.ina.
d, ie,. I .... ta, ,ub net". SIlda $411 W U,- C- It "Llirl, -P-- -11d., D-11-JI-1 '.."e,, ,,,,,,,.,,,. A.C ,'.'T.1!, ,'.',' 7,I'-r= liI1e. -."O.-- 'nadr, I~ h.bCl.,,l-. ,On, .inph.. ___ _______ Visite:..-.7.- :i sLs docu- Perl. I ,li ..... --. sm "'It.r. - -- -- -- LAR.-SE OiRE.' In~ Pal.IC I NIPt1I.lA Cill'-4 COMPRO MUEBLES rL.C--L,,, C2.' 1"'. Ialt, ,.,.Id.,. 2
"--, 11, 11111, in.dIri-La ,I ,I-. D_ ,wall-119-5 no,- "'j.". "Mi I!
On. d 'i. -244-Gui lpl--4 D F 'l-lCr- J- 1 11-OL Y ,, 11.1 1.1ii,
I 9, Im .Itl.d. de ,tr- ", __ I__ C _'; 1 _., z, bzin ,Tad-. ". I "I'll, Til. L,
.Idp, olentOs c ': ".A 1.1.1, a I 1. -_,, ba- : -- .'a"lill..
Id ,.I,. I ... IdILL. y poll. SE SOLICITA CRIADA I. 11 V I on OTS, "".I, de -o. -.,! -"-TLI 'I a u I d ...... e.da J,,- U C-d, C-,,t.,
it, srr- ,. ,,jrt, y bad, de ,r- 'I "', """ "I'll" !111,111-11 la'a ]a -11., C.,-L, IrAII, C.,-r,-.,j, I_ - __ __ __ _. "l',",' ,"',','* ,'t"''-'5b ',' o "'tt,," 'L --.- IF~. 11--1.
it. y C ... )I nni'lid..l. v"I., de Pan. a blal. d,1 Pat, p ... ... I., .11 h"Pl.. 01-11" ,-. 1I.LIa ,.,r-.I ,I I ",a C", a -,-1'., I '-- 11 C 0 M P R A S. T-.-o- S.Iud 1I.,r-I A-Alla I
__ 8 '066-III- MIRAMAR, $25,000
. p, Or. InittruCeIs: A-9992 y ,r,,J,,,. 'I- 'IPA zel", it ). Manzana de G6mez I.L r,. E,11iblr DIA.H3 MARINA a .1, Ic
I a .,4" Id,,per,,bI, b,,,,, ref,- -. ce Plaza liam,, Tlef- 51-5075 if_ I
Par, t,,I,,. de 2 A 4. 214 .1 216 __ - D III13-113-1 F -,O, RE, 777 13 -3, 9 __ _ CASAS --- ______ _____ SIP1-a AI,,d. --. IOLH, 86.
UH-D-441-M a I ti,,oo .."(111. 0 dri-ra,
-; ,, IN" 45. I.Ii, Q.J.ta y T- - I __ ,: ,z, "b""I L l .d ,,.I.,di
: S,-C ,",,. PI ....... rIa ,I V1d7d,, I'll SOLICITO CASA De z/C 1/4, SERVICIO
%,I,- A das. HVLAt, Mlimin, Segundo plan "o %r""" "",Ta",.I.i li" L'"r,",E
,In, "01*101 ,I, n I, IL L", I 1, 1.1" L2 U-2530 COMPR --- b- -,I-O.'I., ,,, ... I '"'.".1:
L1.11 I!11111 $11 A I15 lrlr,,r.,, -LAII 11 r 1. ,11 .1111-111-1 AI'L. ...
- .1 OLLIF N' ital ,a 'Li'_ .... t. bh, ,-dw, -aj,
I A 111-1 Vt A "' 1.1 14" 1 I.". "I I~, I tz."W. r', 0ir. Or~, ---.idii. Iall, .1 .....
91 JESUS DEL MONTE Of VIBORO. d',""i""' a "I"- 2-131-5 III,~ OBJETS DE ARTE, PIANOS. t """
- UH-D-381-103 3 C-82 115-3 ___ __ --, ls-21, L.,DESEA ( 0I.O(ARSE INA (0( INFRA In. JOIII 1$ AIDS EDAD, DIRI-JAST, CO-, 10-D 38-, 9 3 MUEBLES FINOS DE ESTILO --- -'.ODD G,..d,, --d., --..
__ .11-5121. F-3q25.
SE ALQU1LA """ -I-, 1, ,- '. .
I'll 11" 11.1 1111,11.11, -,,dO1.-, I ~ 104 COCINERAS COCINEROS I ,,, "'I".." --'-- ---'. I _1 ANTIGUEDADES, JOYAS
C.I ..A. I.."d 11 ,Pa.. 117 SOLICITUDES VARIAS ,a ,. ,,,t.,, :,'." -,12, -- OIL aio-1111-5 Ilab- ,,I, 11.r-11.1 Ir. I ,-- "' I 11 P1-11 Trzirl.l 'all",,WL -'-r I '.,' !% ", 1-1-11 11 111. I I I "",A L)'--- ,:-'.- 1,7LI, -J. P. QUINTANA E HIJV J- 1 1 7.1111.1' 311RAMAR. S36,000
I.b r-d-1 h .. I I-1 1.111 1ALA-A n, A o, '". A , a -I, a I ;111 1'1.1_ 1-n_- -111.111O.A ne .EulIS. 1111.11!, ,A "C"L."'I""'P'N' .,-.,I:,., ii, 11 '. I-. ., -- , _" ,. ,,_ ", -2, -.. -- ,- PaoI -. ,-' ,, ,.,- ILL~ V1,1A At~, .,, _"ri .',- ,',,L ..... a "" ';"' '. --, -- --- I.,IJI I 15 .11 F 1-l, ........ .. I-, -,,.,. p- 1-11a,- Pr, -.- ,I o--, , :, C' , I ,_-_,, ,1r,"'T" I_'A ._13.91_ .-l ,.b. !: T,-".. P, O."', 1, 1-1, ,,, I., -- P In 111. A rla Q L- AI.ruil, 1lo-a ,.-
_ - - 'a", C., ... ....... I3 I I, ,,,, n "-111_.' I --- I -11rr- -'-- --'..1 111. 1. P11-111a I __._- '. r, I -I 11_77: 1'11- LL- I I' --- - """ "" 'L"'""a' ',',L- --- hl., 1 E,
ALQUILO CASA S55.0f) -1 '-A 11-11,11, A 43-17 -L 3 ;_ao,',-a!z. ,r,'=.'-' ,,,
zLOLOITO M--UA5 JOVENES It ('Fill( Ill D 11 1. e '
Or" -1111110 11PA1." ... r-,- , Q,-.r."%111I,I111 7 :, ....... I,, ,, -'. 2 b.h., ISL- ,rie.
... .... ---- IF a aa -.1-alI .... a ,,;,a L,"a,, 11 1 I al"E" ,"I". 11111 VIA .z
,,,A"... ---l"I., ---- ' "" I I -- a 'a _;., '- ,lI, ,,-- ... I- ,, I,, ,,,,, , I ""l." .-- c 2' 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA --,- ,1 "1I1_ L*,, It11111, i. l l.-I.1,11111." .1"1., ,, ,,, ,,". O--, I-I JI2 .11", I 11 .1A-,I,,, 1 S- 111111 111- -" ',L,,',- ".'.;" a", , "a I 111-1, I~.
., .. .,I _i T, I ,.", ", N,-a P, w"'. 11 OAIIO 0 III-11S., , ". -'a -, -" "' - - I j a .e -,"a 11,--I I. 1. "11-1"", ,,I D-111, 117 t ,, _', 1 I "Ll"'O"Ill. I ton".
1,ha AIOq-- A ... I. fi 3 ,1;1.1. ', ...... ". U I., __z, "" "'..':2 I, ,I _11 .1.I1.11, 1111 c C,.ra ...... I., -O.
O.Ii.. X-4446 D-A- ,olt"T. -Mnul PA.A 11'1 "- -Cn,.. ,S, -%:, ,N- ", "I" I S "' "
-I 1 ,--a "'O n SIL", C P., P C COMPRO CAS TA "art. F-.. 11-j? , I O,,.;, ,_, I Ca,- I- --- Of, a --, ". ,-a ","'a'. "" o ,, ,,;._;
I'll, 11111111%11 ... ;_," 4 ,,,I LF COMPRO SU PIANO
AL4411UM6 CASA. SALA. ( OMLDOR. DOS -, ( ,In A1.11.ITA I "I 11 I I 11 -1 -1 ---- I "I'll- "'I' .I"'. T" ' "a 'a ...... D""I 1 CO'n I 1, M111CAIIIII. I- l1o- PA- "'I"', 11 17- I 11 "I "Ill
_'LI'l, L: I I 4,6r, 1) -1 38 1,7 4 N, la A
It'll" .11,111, 1.11,31 'll, 1:11,11 1. ll,"":."" I ., '- ',%r a';',,- ,C "" "' I.-r li I ---. I,,,. I -, Izi wl-- ILL 1-1d,, X--,n L. H-,a b--1 ILL -- 311RAMAR; $37,000
11 ... c 11 a ,, O I O." "L Sttt n I~ ,'I ( 11.11 I'LL I -1111 I IS_", I" C ...... 1- it-- I. I., --- I~,
Farr!!!, D: ....... -, ,,, -_ --- ,_ I," ti-1 Esquinct, Fraile, una Planta
-41 "I..,. 1,1", ,, ,t".", 'I."""g", -,, l-' -5_111L 1 I ....... al $iI O-,,_"XP""%r- PC ." 1, I 1( 1,11"'A '111 ? 1,1 1,.l %it"I"'I SL CoRLC F SENORA uE MEDIANA EDAD D 21C .1 I LLAME AL U-2530 le"I Cia. SI.I. Aerlol. a92 SANTOS SUAREZ MENDOZA ii: SOLUITA (OCIN-A HLAN(A 0 Z -171 C-P,12 lI7-1 ,-. P'L.'r". d.- 1,-. 1-17LI1 I, ,", -z, ,nIor-, I~,, ,I, -h, LA PREDILECTA" -- --,-. "I" 'r,7.'" ""'.,".,
- p. ". ,,,I L'I"'C"a, a , 1.11 ___ __ D IIIA:- I I a TIl'-'ant, D.IL5,."j-5 "" .r .,..
L" I SRA. Coo%' A.IIPLIGS Coo- -I P-g- 171a;,',"L,
MAGNIVICA CASA. PoRTAI LA a """. ,.-- !:. ":,, ,' DEPENII..NTI 01.o1!VEI ,1aI.,AI*Tl __ OrRE( 'SE zl P%,,' ,,'. iIa. 3 9-d,, I .
". LSAA 1' a JULIO Ca GRANDA :,-I-' itz-,ii R--',ACP"- "'.L.."11. a I~. -.el., el-lz O"a.
-Ili 1 -,a,, ,9-,,,. LL 1. ,,- I ,-,16. .11.1-NE 1A I .1111.1 ---- -- POrlir. I~. --Ir I'll. Lal ,,id
cti.rto, - ,.,,d,, Pat 11 I I 1 11 "', ,"'i'l,", ,,,,",,,,, ,,, ezz,,LL'u.,_ .. ..... ,,--, .
... 5 I d,.S.,io, p-dz ,r- o,- I.,rila L. -- d--, -, --. io Irian. L,,.d ... ...... 11,
__ __ __ an 1r1-T1- Cr. 1ItLrL-.1 rl-llii l L _111, _,
i. ran Ajl ,_ -,I", .I,,, I '11, , .Ce
O- L_,_,I)a ,, I, ,,', ...... 1011111- "I"A COIINEILA DtL-HA a"I'llt-11- SIII. P- -11-1 K, C 1-,. ,.I -Ir T_-I. POLL -5, -65-Ld'jo CORREDOR COLEGLkD0 __ -_ - -_ 5,dItaIl,,I 1-Itzi- VOLIll J,11, C GrA,
W11 .11 Cn I n n I L 1j:, 4 O,,, ,,Id -a Id.d. 1, ... CIA d ....... tI.., "I'll, ROfi,--, Z.i,. -. D-V41 117-4 i-o D I'll, I !I ____ __ e In Bolm de La Habana .o.., I.l-d- Al- FI a- P--a "i"I"", __
- 'MODER RECE LNA EXCELENTE 1011-1111 PROFESIONALES. ci"T. T, ,. de -., ola- -5692 Compro pianos
BE ALQLJL8S SON Atros VISTA ,'h"" "" """' LIO PC -All CUAIHIS PILL I 1 111C. de -- I.gl,,,, __,", of", I ': MIRAMAR $65,000
, _, ,,,Iz, 'd L,,"fi- I a --., C. P,.-,e 1. de b.- ',
Al"Cre 62. Iroe M-a R".--1 ,,, I Or d, ---, d.r ..... I: l, mi" --" U
Ca 'Z"" I ". arl,-I., N-ead. bi-,,. -, --- A I-Ll a ",bar. __ - 1.dIr.. -.11-1 ILL. .1, -1-111111. I~ Ab,.NI. .... .. ,-. TO, Ord. ,IzOI, Lie ,.I. Elp-1 VLrl-I E--d. leOldt.Sal ...... ILL d .. .... Or. I, 11 11, "- Fnz11L1.1 30D -11-1-11-- 3 S--1 b-- ,rI--o.,. A~ S-1. -_ 1 1' '.'. I ,,?, I zOL
-11- I, I 0-, ,,f ......... "'..., ,,l: ,,,,,, ", I, fl_, _-.-, e I ABOGADOS Y NOTAk16S ,__ .' ,"-zVia Z57 M-5- 11.1 Lie -11
-d., L?,L,,),, $,-,,,e,, 1,,( .,. ... r'I s-tz L111e:r, n-11. L., 1-11.1- I,11., I~ .... -I, U
n I'LL I 11 I ,I, "I", L, ,
.- I'LL 1.11CO7 --, A I'll-, l z ,,, ,I rLa. 14 I. J. P-C, L, ,IIIgaC -,,,,;Id-1me "C" Or,, .... re. ,1 .... A,,,. I--- 7- AIIid,, I.rdi- -11I.I.,
P, I~ a N r'-!.,, "I 11 7 ,L IM-1. "I N- al", I11111 A, I At -S -, ,r, ._ Az -1. -i "I',"".". -,, .111,1I,.b,11-,. pr,,,BE AL? I ].A 'C %.14 .1, --- -_ - llaI, ill, I A-M.N -.nIm .,
.- 11 dIel.r.C.,lit, dI rei-Idt ... Von 12 ESTABLECIMIENT05 Or~ la-- b.hI'.. ".',; ",%z _', ",'A Ini, I ITO .11 I I "I I I VR I ,I. INC., I .' J I
" "" .NTAS. ..Ikit.... .11. .F.Ei 1.1 INI11. -V11-1 .111 ,,, ,,,b,1.d.r- I loia -- ., '.I __ __ --------- ,-- E111j, It, CCt1I.,LLtiL., Z,P.q,1...
,., III a.",," 'I, V-a 11"'. It"'I", I gra'..e". a. I .OI
r 1, P d L-- !--a it" COMP. A1I.A 1.1
"" ,I, ,_ ,
'11111, $3. CL, ;: "" :, ::,, ,,_ ., ,,, -, ,,*,,,,.,I"" Le,*l,.: ,'".1_,"I", 'P"_ ,,, a ""I, 1.11112111 .PIdrad 'A A.Li. III I P- REPARACIONES 'r "L,,,:,' --f--ba'- T ....... I -Ali~ 1, .ra. at 410 I1,1- ,-;,a, P.ra 'r Ir":_ __. ", rba,-A I"'. 17e.... -o, .... I'.
, ., ;,.,_ I" ..772r("' 'b'712"11' "i"N""2"'i -I -11, I-. I 1!. .1 I. I. ,-ill-. y ..1. I "'It "O"'I
11 li, ILI, OI.I. n- ", L I, D, n, _a ___ _I, .1. I. al ,,,I l--" 7,
nInIt. h ... 11:1.. Y1.d1r,1;I ------- "
-, '. I~ ILL~. L.111'.. --L- ., ," 42 MUEBLES Y PRENDAS I .. (II. -11- C-- ,,I'1111'1 111t r.%11111"I", n:1, n eLtUldiniOO, R.OILAMC. tudl.p- .11LECI F11AI.Lk 1,1 l- BUIPETE PEREZ MEDINA I ,'a Ae de 1. -PA 4 h-11IIII,, I
SE ALQUILAIN d ,, ._ ".... ,I.." h..... -I--1.a. I~ .--, 1.- 11',111 1 'I.1 -I= - ..,I. D .11 4 12 1 1146- ""-'I' I~~ W- Geard,
,I I.I.. ,L- I, 1. u-Itill o a7 , ,,T .'"-'- rhIlda de r-P.rI,,O Ili~ .,I. ,"'. .I, __. 'I. RARNIZAN. '___ ___ O, ,__'.
-."a "" .Irl ....... I'l ." .' :!" IO,., ,f V,,.,!":!. uI',. Wl- - IIII.I.11". .,te'.. I .Ii.nm L- -a1ta,, rIf.,,.,, t.d. d.
Ne -1-1 F1PNnLA PAR' I 01 111P 1,1- II I.d., I~~ ....-. r.,.,11_1 IS "la. --- 1-1 I 16111-11.
1. -- jl- Drg- I,., -L -1171- 4LI -111-111 1;.,, .. 51 MAQUINARIAS
I -W111 I) go, w54-4 Ili, S.' A:". CIxada v 16, V.d.d..
,,,,,.,,,E -da P.)-. T, -L -, J' 2 .. t, I I ,,,, .... A. I. $37,500. RENTA $360.00
Ili, A I -r- 1, $-P OIL, 1,,,,,- , 1 1% ,.,d, ,,rP.4LL.8Ld- ,,,,,, ,, ,', I,8 PARTICULAR C0143PRA MOLINO CAN. e, ,n,,e.'ai,,Fd""Caz:
-t' I, !%, ,n,." n, "PC u,"", 1, l 6 1 r. .1 T-- ---. A-4 7 "! !I, - ______ -_ -11-1-4 C, .d A i _e, A I I 4..... .. "'.1.111.1""'d= x.,,. P a I "I'a", ,m-- a -- __ _-, ,!,',,',', P""'C"'I"I, r,-, rr',, ,'a ., "I" -,----- -_ __ HAY DOS IGUALES
-.J. I ,-11- ---, I -Ill -11, .1.EIF VIA 1.1 I .1 .. I I 11 -, '11. A111..1-1 A--.1t, ,at, ,I ,O6.,.
T.H. n .1 -11, IN-4 Sf)1 1(:Ir, ", _r_ ,__ "", BUFETE "REGO" y regM. "'""'.", --l''a 11 11r, Al----, 2 PC ...... ,,..O.
S f YN %S I A'!-11 P" D" ;' ," :, ,,, ,, .-I-l AdIalI--- ,I, .,,r,. z- -,b,. O, .. .... o- I, -, ,- 11,1-11,1. ---In, IL ...... -a.
'IT "I.1.111!.11 1 1 1. .1 "I I I' 'I'LL' 11PA. VOL ,... A~~ L-1-1. A1- ... -:- ,IJ,, A5-8652 P.NTO A PF OLA "I 11 'a"", -1 "A "I" 1, I A 11 I 1. I I n. ,ort- I..
VH D 713 f12 :1 ., .. la".', ',_ _r- ,. ILA ,oar -- OlIzool1-111 --A '.I,.' An~ 1-1-1ol "I 11 )",-,:,, ,,. ,, l,.,,,, .11.1 , AI-1-0- 'I 1.1 11 I M, 1, .,, -. 1, I ",.,I, I Ca !-- it, I.~ , 5.
__ 1, a"-d"- I -1da 1-1- 411, 1111, I, "'t... I.
,, ", :,, ", ,,,,, "", ,L 'IL I- Op.,t,,- r- - b- 1.1)d I I,, ,, :; ,, ,.,,. ,, .,.1 111,_ "",I , I~, ,1 r1- 11r ...... -11 1-1 11 1, : C I ... ,,d.. I~
93 LUYANO "", ,: ,,.,, dId dl "Ill' C91 al a; 11111_1 d-o, o RI-1533 L, 7 n -,,,;,o j1, r,'i"PP""i,',' 'A 17 MUEBLES PRENDAS -_ D.,_, .,.. '. CII G- ,1-,, -I-iIi- 11 -1. F-ze25.
11 ,W -IL4-5 ,n,--,I,. 01,l ,ri, 52M SO d,,,. I -- Oin"i" P' .de,-!", T :,
ALQI'ILD MFLQNEA zNh ALTO'. A IN% 'I _--O'el-111 -,"', , ,I,_, ,", ,Lp,,c ,.,, ,Lt21G,,IU ,Sll, ornErrsr UN JOVFN TAR% (0(1%1 p---j, 12 M-3161, 1), I a j p r' aliilz, .I ,,, ICII
, 'D COL., 'Ll b : PLO. ,_,_ 1, C .11. C U COMPRO MUEBLES: B-53113 __ 1, 2.60-42
a, % 1. 131-1 I,,, L, -. , I -- ,,, 1. -- ,, "" , ,!, ...... at, f.P.""1'L'PI1,, -,: 1'.1 __ ___ ____ ALTURAS DE BELEN
'X .... a ", T finos y Corrientes: pianos, re
1, I I 111- Irl-- F ', : ., I- -a I-, ; .. .1 1,1,1,, $ li 11 Trif 9 D .'1_12 i 11 11,111 A 1,11 -.-1A. ea.,nt.
I_, 21 a a 6 D 1 1 11 1.141 1 L', .I r, I L ("'DoNA" ;"" N f,,,Cadores, maquinaS CoSer TAPICE SUS MUEBUS .,"I", 111..i7,,-'1.LC.,
_. ,,P, l d A -- li, --- d I~ 1. I".... I
D-P28 117 .1 D"EA I CLOCARSE I COA, t N 1111 I % %I 'r ;_ Fa ,,_ ,A .1 O, I111111 it, 11-1.11-11. 1 3 .,art..
95 A. APOLO CALABAZAR 11" 111111 "(1,11111 S, ,_!. 'I'! 111111 _'. 17,11%, __ L.", c.1 111,11 1 '."m,_..","L'I .. .... escribir. de ofcina, todo obje, GARCIA ESPINOSA '_,, :,,,,, ,!;=,. S7'1'1..11"P1.l1:,," Al,,,It.
1r, C : ,, :, T,:.,,l ft 7424- 1 E H IJOS "I 1111 ,.,., F.1 ....... 5P2 re'tra.
A. NARANJO 7 p 11"'"',- --'., "". "' Tell. M-A.,1 to arte sit Casa complete. Vov ""'
-1 'If "'Ot"' "" '-- I' IF .1 .1 '11 1% I terror a toda hora 13-5303 .", tz.", I -1 .1111, 111.1"- r". ,',.".",,,,',',' ,;, ,1,1,1, '.. 1,1 I o ,,..% 11.I" II_ 11.
, ,,,,,, ", .... a ,,,, 1; ", 1 ESTA ES S U In,2"!'"T".." 1.1,
__P-1 "all' I ,- It, ADMINISTRACION DE BIE. 3 I "' ..", t. ga
AL I I.,., ll AA3" 1, nares , ,,,__ ,, _.,
,!1,fL,0 '14RDIN, -_ 1A1,A, I,, -L lll, I--,- -. .,._ '11- 11,, "r, I',, ,, ILLIAI IT(' I .1 l1lSl 41 I "'I, I 1'11 11 I _, , A Par'. 11,
", "a ,, a I I les 5" Sus cisas ustaran I,- I ....... e I .,_Al,.Ij..
" _:. I .-. ..'a- -_ I'.~ n-: O. r I -,"Ii"ll-,.",% _a_ T-- ,. S 7,i,, OPORTUNIDAD .,.,,,,,, ,n,,,E.,, _, "', ,,, a C-273-17 Die. 5 7", "
'_ '1:-, b- I-, :'ll- ,. ,III '7', z
_:." ,,,,-a ..... I "'I" I I 1,11 N. en tendidas, administiando- I., I 1. L I I I ,all Ilalal ""I, .. .... ;: I. ', e I ", --- --'.- M0.11.11
-.--7 "I .' """'."' "'La -- a ,,, ,,a -- I COMPRO MAN 1-1-1 I i", """" , ,, -,, M-ha ,,prtL.idid,, ]a ,,I. I- e r. ],-- A 4127 as "Losada", corridor co egia. _I_ P ,_ j'a'_70NES ...... ---'
TOO I'~ In, -ul On '. ".",- -_ ( 72 .42 17 01,
_(:1,,,,A,, "; , "" ,: :, A-, o, ,, I, ... C1,O Iiiii d,,jan-,-A p.11I prr .It. "' : cilt v Gerente lie [a T L ntoreria ,- --o- -. I I S, $29.000
-111 11 ,-1 I ... I, I 11 9,1, Ill-I I por n, reconpcorla,, a lierrip., .C _11!."11 111111T -" 2' -!7 ell I 111,11, --- "e, ell.
,a !I' 1111.11 11 11 "I", -!" "a ban- I,'; -' -- _, 1, 2 Ta iceria y decoration -r.-C,,r-ra. ,- ....... -,',,
- I IOI 1.11- 1,brl. I ,!,) "", I 1;, 1 0 tl IT A P k R A ( (I ( I N N 11 I I I M: EAt, -InCil, ,5 Lin of"Cirililit- I 120 MANEJADORAS ubanart". Referencias I-, r, ,,- --%
" a 1111-111.11, --..d, , ,,, to para que se libere d, ,Imple. cirtas y commercials. Doce 1-71 .- -1 p 1-11 I~, -1e ,I ___ ,,,.,: .-., !!
V. ""e P1111 ,.,.,. !-1111.1, --'.,
"' ,, '. ,a, j,,,, I~ I-C. y AP ,,,fil,], -,,, NEJADORA ( 01 I~ I ,allill- -.
LOS PINOS' ARANATO I I ,,, ,1,,1I1--,.1,oD 'oo, Se hacen cortinas. funclas
96 1. ,u, du q- '.1t," ga.u': S10,0, r.r,,.;" "'r,"A-ra ", 11 Trece, Vedado FO-2380. No vale 31-8550 COMPRO PIANO -r. --- .1 I.a.l., -- ,,,,, I,;,_, $ $500, c(c. 5egun .,iLL caria- ,irl, .... Irl.,- -- ' .", ."""., Collnes. Reparamos aifootbras '1111,11.'7t-1ir111. 1.1.11, I~ 'l,', a,,, I,,.. ,,, I,,,Ll.:
300 D ,-, ,- ia pena que per tan pequefia 111111111L;71 11 -,", ." !, -.a..
ll- %l 0 SAA (ASA LOS PIO1, Ml !, ,"'i, C I. o m d N, I gestiones cobras. pa- ,,,,,, I IL- ",'," ".,',' ',"'_T', ,:," Tapicct ia general v decoration I.". 1_111-11"".1 11 1-. F ,. ,:,'I"I, ,, ". 1. A % , ,,do y trbj,. imp.rt. On. DEIV N (PLOCARSE PIP11CLI % I, corrosion I _L5 i, I .,
.1 z,.,Ir, 1.. C I 11 .."'!", I I-, .... ..... , ,, ,a ,,_ ,. uAltd =L h..bo,.1dTll L11'.y I'll- -1 ,- 1-1-- T. -1 gue contributions, impuestos __ D 496 17-1 interior. Tiabajos garantzados
" _' S, a go .,up '. -- I,,, __ U-4197. Compro Pianos Ricardo Barro. Escobar 2"6. ca- LA SIERRA. S23.000
I PZ'--.- I--- .. I ... '.,"Iz I ", P"', .... ... ..... ... '- -,- Ill I ; 1- EI 1,,Obiid',,' 'n Ill." .gr d.. n !"- 2 sobre la renta y escuche peti- -., I 1.-t. ..- Ill- I
., ", Ille, ,,,,In',rI,.,.T ... ,,,,,- -1, 51 e ''. 1; -- II111r., "" ,.,A'.
. " 11; I-, 11 I ,- bl,. Req.,Ift- p.i.-. O-tn- SE DFRE(E 3CVFN OvlN( % (()Mll Clones. iHagase cliente. r ......... squina a Nelplun,,. TeWntio _,, r,,,
98 ALQUILERES VAR103 "I 111--' I-1-1-l ,,1i ,,a 1 cl6n, ple-- Pl te-il, ,-- ..... .... ......... ........... " I I1.1. I'll, I'll, 'I:' ""'
da T,-- 8 Mal 10-H-7666-1-3 De ,'.", .,','." '.',',',.,',r,. _',','b _-' INI-2160, C-10:30-42-25 Dc. ;: a ,' I -!a,. - I 61. I~, do i, la ,ida. W-,, ,,, ,I Ban- F-1 cla-o ,, ,, a ,. ,,, ., ., I, 1--r,..
PI, At A SANTA FT. It 4 1, r I S t.1. I
, A, I'll 'A", %I (11 11 I "I I I, -ILI I 14 IT I I % % SOL %. I SP %.I 01 N EN del Canbt,. PRADO y REFU- I -- -'--.e.-'. -1,1, .1"'... ,,, RADIOS ., ]: ,
-- T-.- ',-Ta::'L', :'_ I 1 ,'- I I r- 11 1:1 GIO, ,11 1,IL- -.-., d, 1 3 DOCTORES EN MEDICINA I.~ L. W-dI, __ ,_ I .1 "I I I I .
IL 11 11 11 .-I- I'll I a. En a I P in. y P[egut, per 124 LAVANDERAS-LA -_ SOL" ITO 11.1.111 I'll, R 'I'D. '. 1 1-7Z 11 all.
11.111-1 C1,11O. I a', "'__r, a IX11 I ,, I 1c:;.1"_I
C.Ln( AS~ I 11 DO DR. MARINO RA510S COMPF6 JOYAS DE 13RI. t, ..' ".
1-1 .,I.., "I 1-1111, .1to" ., I .. L I I 111r, 1 11- ,- I
. I 11 "I 11 11 I N -O. .... I.,. ,:I ,,"", __. ., __ ,
" 'I I N BERNARDO WOLF, IT. 11 "'a 'I "" 'a -' I P-" eo "' c,
W.."."" 1:!,O':, ': ...... :' '.,L'.:-i :.. . 3 111- I & 13; $11 ,,,,-,,.,,, F.14 ---1 I 11--- -d ... ,',n',',, llantes y oro. Pagamos meior I11- ". I 1. I, ,,z ,,,,, ,L .,,
111.11 ", ",'r,", I ro ". li .l 1, .1 __ __ .117 l rl- ,,, 1h,"- --1. -. I, precio Cambio joyas antiguas .' I '_ ' I "'I"1-1, Q-I 1) A R",,, 2 I ., I 1- 1, I 1, --7 1 5 REPTO, B 1, N I F I Z S I.-,..,O()
UH-C-59-Ift 11 -2-11 D., ..
,_,71 ,In;" """'v, ,,, 1, r ,,,, I I "! r, ; '01ACTI 1-1 .11EA ',.".IF INA 11.1 111, a a r, T'1' 'i,,L I 7 I 1 if zr.r,-, j za D, por moderns, compramos 5A-11- __ I -l".
I 1. I ,',- I .:":: "", a ,, . ___ -,- ,, -111.ra -1 1-1 l 7 1 ; __ DR R AUL AYNAT pales y mliquinas cose I SICCZOr ', 1
- _S6LICITAN , "- .., SE OFRECEN "' La M odema", Suarez 1 6. fond, V EN TA S I I I I %11
SE I I L". -_ "I"". -' .11r- -Cal,- -- I "
I ,::,L"l%:1. 111111 ', ,,, "' '"'n" ' " A I'll I I _1
__ I 1 ''I'll-", 1-.", nP IADOS _% ,, ,aa -ra ",'!I, o -- 11 I.. -.I... --_Tr' ",',,,','r,, Ten Cent: A-4074. ___ ____ ___ r I I I 1 .
11-8 CRIMMS _oCR ,L, _r Pa I
., ,117 71 2-' ,,,,,,,,,. I .... .. d- 1 48 CASAS 11, "; f 4 1' I'll
99 SOLIdTUDES DE ALQUILERES I -I ,0 11 2A. i --- F-I-- Pae, Al- -, C-270_ 17 Die. 5 I, 1. 1. I In
( 1- SIRIMIT. .,.A". t". I,.,*. A,~ "-'-"7%'1 O'! ,!'-, r ".""Ir ,- , In~~ --- 111.11,1e- I .1;_ - I O I I',' I 11 V 1. 11 I I % 1115 TI. 11
MATRI ,- '. ---. ,--- lar" H ., , ODDS __ I
MONIO SOLO '_ - ,-- w
. ", -Ill. ,, a I n NA -, I 11- I'!'[ 1 ,T -1 ''' I COMPR SUS ii,_,, ,,, ea
NECES I TA III D 225 101.3 D 1114 4 0 w VEDAVD0 $23.111m
-I.. 1IM11OA.11 IC1..
IIIII. I~., -I I ....... ,'I." _-1 i I;" Ln -, a
CASITA AMUEBLADA I slil,11.11,% ,I., ,., '" ___ ", ",".
IF .11111F Ill I 1111 11, ,,, -... Nt 111 Ill 11111A -1111-1 DR. W E 11.11-N4 rz" 7 : ", P1 F"I"" ., ,, .
.. .... I AV, a I, '. --- -"I" L"'-,, 'AnI',','..'7,1I' I ,,' SEXOLOGO Muebles A-7140 pianos -. l-', s_', ll, -.:41:-"," r '. 71-."-""," 'r" "'2- "" ,-" 7 7 11. S. 1-1l'a wa,"n-, cra,
_- IIij., ."'Ll., 1, I O"Itil'..., o I.122 ,it z, "' ; ca-I- 4A _I i I . --2 1-1i, ,, 'Ot ,,,,,,, : .-,%,a ,;, O. -1 I 11 I,- _1 1 1,7r li_' 111
- ,..'I.. 1,11.- ... I$,. " , I I ,- 'I- c I. .at., --I
-:.:,.- N, _- ,"'F .1 Ne .,...,. -I.. I- -- -II., -, -I 11 SE OFRE, In "I --e ,-." "it, I ". Init.
,,I, .1 .-A.. -;...". AP.11- I P, .. "I. ol, I A I. ,, C,.!S-1 I.. ,ft. lib-,- OnIhIl- --- ffL,% -11LOO i'1- ,POz1IT1l. I'Ll. 11- VEDXD S23.000
....Ll* ,::L;.'n ; I -- AI- _,,
11 I I ': ,a', 111-11. -11 ,a 11'a .1 I -1 Die dad I.d. 1. Q- -da 0--6 _.1.1. .." 1,L ::;; $'m r -, I L : I ,a ,a I I, _jig.1 i "L 2 .... ..... ,_, I!, d, !, C, -. I I -, I POLICLLNICA INTERNACIONAL. DR. DA. a- I 1-11 ... I- Sulualj ,_', ,4, .I ' I7= 'I-;- 6 4 _.nt 2 Plantas Inde ridientes
1_111 EL 10911 L.1.4 11, ., F W11111 I 'A III.Rl O, I-nn C--.e'....T,1.- .na --. -_ I .11-10 il f-1'1-111- -.-
lie L-- -a I 1, F 1-11 US H 1, ,11". ulel., dI --- N-4K60 -1 C. -1 1:11,11, I I1tTI_ A1.1.11TIC-A -11azLr, E
- lz, ,h. T- -,-, a, 1-- I. .. At".."".."I'."G"'. COMPR. -- : 4, I~~ Iar., -- i- ,,,,
I ', ,,L OFERES ..._ _. !-_-, ,I. '1z,- -- .101 PERDIDAS s (1H a ;2- S"I"i" Mrbl- -11- ,'I-- .- dz . la"'. Io ,, --nmwS_____9 I, -', T- I, lg-rz I,,,-- -----, ."", '- ,, ....)I m
UH D 361 IN 3 D ""t d""' I-- T" '""' "' 11 -1-11 I 111OFER ESPANOL Ill U- 17 __ H-6439-3-21 De I,. ,-d.i. I.P1. p1ra, -q-l -I -A I a l I. D:,141'
1. -ah.I. Ill L -- -1 iiV J-, C G -, F-3o25
C "O" "a (I a 0, ,4; RII
I I I, b., .. aha-- :
SE If k PERDIDO I ,O- .. T,!r,,,,. ,!;-- ' DR. JESUS ROSAL ENFER- '- Ills MANEJADORAS "'."" 'T, ,I-- -NI, .11.-- --. scrIt'. A I~ %LLF- TEF'MrNDA
. 11-11 .1ILC Ill 1.11 I .1 I .1 0. r, ul.d.rIO. -.-- NI-L. I~~ A---" 5d i__ I 1_' 1, I - -__0 _11- 1-1.1 VEDADO GRAN' EDIFICIO
I .--- On, .,.I ""r ,, ,,,,, -.-Ir 11 medades de Ids nervous, gl n- ._ 11-11- --.. ,
. ... I ", r, .r'- d I I C, I ,, ,: LLC,,,, ,,, "". I -- -a --'11' I I 11 .1.11f 11 INTO_ to, _'. dulas coraz6n putmones, to. S74.000 RE ---
", 1- I-Lf, !,:__ :1 ,,.," I -11A1,11, -- C)LI'll, -_111111.1,- ........ :, '' 96b,-,- _a ,j, j----_ _NTzV S5W
. ;:: :,L 11.1'1' C 1117, 111 C 11 -- -1 B-193a _-- 7 1-1j,, :. I, 1. d,,- M11. lul.- o berculosis, rn clmna internal. ComprovendoML-12 PO 211-11 1r.-:,_ '_ _*. ,2'1-- --
. Ot I 'i Consultas diaries: 4a 7 p. m, -1 T", s -, .. ,I --- ,a '7._ '- _14" -- ,,,e,,
- A~ -_'7"' "' '. ,.,!,, 1-11oll : I" ''I'll, -", ni]Inciese v Suscribase ,,:, _,'7 11 L "I , "P"'.".1"A L, ,A. '-' t' "L "i Lealtad 160. baios entre Anini,.s _%', n7 ,,, -I;,- I
na Q,-ta A-Oda, N1-1- a'! - -1-711, Ir --
_-- 3"V" ,=' t-7f r I __1 I, -!-- -_ I ~- __ Itl'__ -.".f_ -,
- Ca -1 71
I ALo (XX Clitsificadoo DUMO DE IA MARINA-Mi roles, 3 de Die. de 1932 casificades pixtsi 29 _.
I .
VENTS VENTS VENTS VENTS I VENTS I VENTS I VENTS' ',
- =====
a if- CASAS CASAS 49 SOLARES 51 ESTABLIC1111IIIENT05 53 Wf-M Y kCCS I -_ NEVERAS T UPRIGERADOM
Ir' 56 ICUEBLES Y As ISO MUEELES Y-PRENDAIS
, KOMOLMCA XODYKNA KmAS., R911- VEND. DUzMERO I CISA, 1,,C ,d.colaJ Cammun Don.,U- 5 C.Aft VENDO SOLAR ESQUINA. CAI-ZA.A Vt. rox No Boom ATS:AvrS VINDo m,,,x tiitvaOLfT $1 CON it Kllr..Zf"O fi.ba, SALA_ ftLJILLA, INGLU- 6 PUc-:P OR ACDUCIAMZ VCJKDO JUCOO CO-jSE VMME KAGUMCO SurmaxnaI. "'Wit. U.. -I- W A d PI CmIIda Rou] NO ".-- -- 1'.,or. ""'.4i ., pimunia Co.
CAWtun. I ,of., .- i1m, ,.t,,. pa-l, W,, 3 hAb,--- i"', 1, ,, _,,,,,.,; I,. Can t D,,
R_ r. ' I I. I -; ",Y'1- "_1r, C" .I ';, %, 2%.."'P .'=7 _11d. --. !"I, -1. 11111,d,, ) d- Y apmrato do are axorldicit,
2_, "_.,ict, U Cie. d-1. 1-1,- ,Adl I,,. -- 17 Nao7
_ed c"'11": 01' 11 I M '-'I Ca ,, ,, I I'" I- -1 ,, ', b.J1.,
_. ... __ ,., I ,. So o, ., '. -,...;, 11 6 U,,, -- --. ol_,,; ml I. don, WAVAckinom,
or. T" ,; :: '. on
,,- ... ..,,.I d'.T""',.,I., C, .'.'-Co. C' 1: .F.I.-i"I. .' I"" I.'. __ ,I_" O' C"d. ?1". ,,- ,, -,, = a- ,hJf, N-IA, .,. .P-.111111 Zi P.- G, .u... 301, I" 4
I~- MI~ K,-,I y 3iAr 011C.' It" --"-' "' __ ,I." -_.I., 1. loar,
- I I _I A ,-14,, H 2474 54A 11 13, V.dm4. 10
it. 70 413 .,U, S .... liI'La Teltf,; : 90_LAME K 13 DIAS! -EDIFt; 1-Of "" '"*' 10'"33' __ __ 10 ...... Mac; I -1 3 --- -_
16W I- C- ...'. I ---- ,rod., "' H.;U2-49.3 51"A",r"A Atop-c-, v"A -oor- __ __ I g2-46. D-"I.Nlt
III~ SOLARES REPARTO "IL r. s&AISGCJ.. -NTS. r
r.11,100 MIRAMAR. BE VENUS mij-.1t. ..""I,.- .1. b 6_ "". -no, GUIELO U 0. MISMO ,I Lj- L, J-Co ., C6141'.01, MC,
J., adul.f. C--W do M"..." .a. IleCia ; -ir. 11 bllc 1- -.J. lmro. I Call. BEVILLANO" ri1Imr'iI;C1nC, i F T! H O RIGERAUORES COX. '
_Ii-d. .,. E-.",,o Vend I Millar ov"', D 11-10-51 I .I -- -- ", "It- ", ,.: ..-_.. rit _' ius
'to* 11-11111: 11 To"" "I I M-Imr. M- uI., 's-- I.
Do.P.o, do 1. C_ IS ,5V.1 111. 1.7 1 1 %"", CISIII, Aftist', I, tat ----- -- --- EJ ej
'MDOO. an I B1-27V -Il'. I..07 I 3T $12.M. kmtr .d. FViYXXIA EN GUANARA , .. I.,.- M I
0 P. Ul.._I-I I -.2"' It VENDE __ num 8111,
I- H.- .1. cc. 10-1=. PC _Ima_3 I_ Un. An, -00 Ay-li- .u.11. -jLrV.G 1-C-II.A... Vf ... ,i! I
rOK T2NZX QU ,11 12LOC. 2 I __ '. I MiLl 6 x ,6.L. D I'.
oil& Vivion or LoMbill- PIA- Corr,. T,161,. MIC- - ..
.....A.CA .CA., M.-le..
,,i ,._ CU --... .I to u. I'll "A,. G_-_"_j3jb-C d- -- t,.-,jPuede C..,-tjI. sin A uea. 40 CTS. BE ENTRADA "
1. A~ 1 ,A I, IN VARAS A It 11905 Q..-dCr r ..... -_ __"NOT 0 11 14. ACIPH.CkM, .. I.. RAIII. .. C- .. .. IIIII-1 TIML- ima. Ca~ --- -C. IXP
b-.da, .. t."PI1.11111 I EGALO RESMENCIA, YING Or As' 13411 --- .. = .uIr". "I TV,
I_ An P:11IIII ALI ... R ,,,, - W007404 1.11. ii-SUR-OL-19 DIC I'LV.%UUTH 47 Comma NUEVO SAS 1 = -' '.,- - --- I Gran Venta, Amiversariet
I -1 R. P.ed. Ca~ - - ONI G_'.I_._I _,T' ', _'.""
r,- .. M.lC,,C. 41.9 DIC . P III.I.... all. D ..Id,.C1AI ,Co. I .- 1 1.1-7. -,---r',' ... t- 11 -- 1-11,AL 1- Ion
- REPARTO MARTI 2 C-m8mb.y. ,P, 111_1,Carorl I ,','*do .. V 11 .- do P. im. Call. A-Cul. '. d N. M., ... V..1- .AC.FARAYR- I .- 11ift..1 I"~ rijia ----- ';
Be -x0j, UN ..Mel. CON DON to US - Of .... SON ,air. SM lite lo.",_ 1_,.: C;,%:*! .:.1 I .. ---- I do .
,I- lamnAlm. Cam' I.. A~ 11 'I:-. S- Ca C...d.. P or,. Cho~ Jim,-. 1.141. 6 b, """ --.- 11. -So. -a
. .n'- jA Z' ." 11. I.". I., I.- ,z - --- :
..I. W.. i,.. _," ..A1 Ollbj. di.63r.d5-. Rom -- -- EN GALIAND VENDO .
to ... ..- do 1 1 I-,,tlr Ca --d.. Molaclcl- u. miito do, Immom, -1, on-: 11 ... .-.1. P.r I- I~ =,".T, -iz .I,
Ujo,, 1. C- do C.I..bi,. enir, 3 y 4. 6. do -I.J.. ,. I.: CmC. d dado,,M.F PICA SIN do ,,I,,d, 17 I, IL ,at,, 26 y 33 Ali~ 4,1 Voa-0.-1. I ...... $.(. ,Cn_-;= -bti- ; ,,2_ '_ "'..,
ro.11_1 11_1.illr I 11:I_..dr'msnd*a'c.I.wM too .Ci..--. or. 6 H-2127-34-3 i ___ __ -.. -1o.. -_ I. -.. No. !
ILal U;Iepl .. ", V :do --I- I __
':it y -Pd.ri Itmoto I'M" Sla doold... On. d- brom "a". j O, __ -_ -, "' Me,.", "I more,
LI-2199-48.7 I in .I '.d' 'rul I .W.. finds an I ALQUILER DE AUTOS 'DO DE "A1-31-- 1:d. .I '.L.d.; C'." .A. .. .: Pod Cndnl EN MAQUEN4 ecCONER mon" LIIIIS man'- 1.11. A- 1- 1
.?CE
am =h.: rjr I
1. M I Sgi, ;.,o*,-,VL. .-. ft-ir %, : T.11.I. on
tamf, do Pastanit. y Placing P= Product~ .. cra. 11-1, d.; P, C-_- ,.a*'e1n. 00".., moAL G-I. H-. Noe Rafael;
- bum.. dirat.1ol par. Inform ob., A ..'.'d V' Par AA Co.. .bar -i
$4-,800 CON FACILLIDADES '.', f. ".1 ""M y uj.-..t VENDO SOLAR "' -',,-I'-' per -I- im. Am.. .- I ..'I.., ; FRIGIDAIRES I
Ca-, CCI ,,.,rul, .armnl.- 11ad.; .. 1* no. r do do NOR ., ca. cmilianc. Ia. .I-. ma I
'i ." .,. $27.0;;. Vat. Ind. ,I dim Mo .d.l. I'll.,. flidiolo'l-1.0 4. A I y CA I VIV 11. _, .ZZI-1 _" L C-7umu- ...I ., ""' ,_AA Son.In,
I rooLad I 1.11. ca. I.. Ion ,Iria,. H-MIS-RIES-1.12 DC L.ao ld--I -- -11-I -.It--'-'-' -Iro oacre.: A-Id. do SAII-- I ,.1,.' a N11111.11 "ad Tolllm. DNll. 4
ad.,. $1 AN "Umd.. ,.to an S .ft... V In.W REMIDISNEIA .trV,.f..l. ..I Joaquin. I".,. H.2w-" Die. i 4 1 "'.7 .. _ __ rRjr-i j-UE'AS- ,, r,:,,..,. ,. G'ji- IILR ,
,, ,,, I llay entr. Laguerudia. Y A. So. CON I 4PAITA 1. SL23.U.00 ,.,A. SUM C ...... P-.'-'. Ia' 5AH= -A1''-bIC IVYNDO ZBECIOSO JCIGO jaolj LATIULNK %to MILLISLES At D
,,_, IA ,, :V III- ..... Wall. .M.A.. -,.., AV,1L,1111TV1 uaAY A. Is. CON I I ,F -- ..'. 11-i'em, --;
n. .I 1. Puerto. ..MV.6 .R.., tartar. .1 food., d .N.. b..: I .vi.r=t'.t. I. I. ,,11-1528-41-7 DC, 1. S.Vill ... So. Hanson a Ill.. H.761-49-3 GANGAI VOWO PUESTO DE VIAN- .I '. ad.. cemeR. -- -1
., .no I 'Sal r 1-x, ,r ..J.
"""Acep. do. 53 -A I ... 4. ft.. I.PlI, Cn- .B.b. S-- I $In
no. to $12,1100 oketivo' -10 fact VINDO PA.C.LITAB I.I. low'.1- dos Y fmimm, on PIN par no poder air,, ,-jdo liquor. ctmul.. I in T UTILFS DE OFKMA ,- :
_ ____ it A. r ad do. '. .in. emomr, on.malo. .I.B.o. MaImm. 1'-'Z;" 2., --6o, San M""I
CASAZSGI1 NA CONCORDIA BE VILLAS. did... Inform. Con, 271 To A5.2961. Id-d,. PASO T.Intil" It,. do 10, Call. 15 No. 304, tr, 42y ID
11 I Emilio. D-623 534 ,,uaM'RSV. .R... Enompuche Hob!nA.
coal a Gallatin, knicnam Para Iran ,ill. WWII. D 7.5 4 Ll lirnlma 131H. _: C.-Pol.."
H4sli Do, ---b-. F-il 1 D CAJA CAUDNLIM
on. #Cl,-.,r ad,,.. Ao,, ... ,,gum. I r.d., .- -579-344 I H.MC.jCU LjC 1 VEj)O ;
It. no, t.14fino 1-5541. TA a !CA ISQUINA PARQUEO LOBA . .,
,..I 0. ,;= PAN,%. ". 1.
M.2197-48-5 ... $A ,2,ArA ..."'TO1 .-do ...., ,oporm LIO, VENDO BAR EN MAONIF -I "(
oil, .1.0 y Ca. In 'In 11-2336.49 DI, I. bty b .... lenim. So plooll IMP]~ IA Blanes y Uar.t. Aulao USd,,,m-, '. I a 15
HABANA, RAN RAFAEL Y MAZ --- L do I ,.,. an lare.C., $3.500. Vial, an Sinkoom I Marlol.111111,6 6,--1%. al1, ,ad IMlmom Cambia. -_ p ... -Cm m-bIC-. C.-It ENSUALES CUN
ON ... pin 11 -1 mile, '". V I d .-Lia- -I $3.00 M AS-- z,. ,_,. .7 1". Aolu,
.%I. .Illdl Rido Coal cn.r.cl in; Cit. _. Co. Ndlid.d de Cos.. V a a Ran Arab ... In. -5 0 ad,,. Cmprm= AuMni, db*1t4UC.. air. -.,.a to di"' -"u"-.lr,' nuevas, Modelos decorado, PL-- H SVR1414 ;
.I to in 1. ___ __ I Chn. -...- ,, ; ___,dIld1l. corc. U,,I,,,,IdA I, D'Stionapom 934. I .... 5 s"ill.... Into ritiandamom. Inallaw
Urilg VIA it VENDO VIDRUERA. CIGARROS. fiVBA- bA m .T;nub. of -- on Marto
d' .j3r%,1jr,' 1n,, 1Cp.,adlt,61tC. me. Om- 211. Tell. A APROVECHE AHORA I H413 Do 1,1C,;.-, ,ad- Camas media baran I :
e _"Tia.2.49-111mc 11 Cl- -,o .
- 11 ,in, q,1JnCI1,, billt- note, an ,,= r .113.1f. implLbd. mile..
ma .4. Ca C It nVendo prapl, ,a,, finqft, a Status. ,1,, Wad, Vagumm. v ?f 4CUUtF to ) ,',APld, ,,, ,hmuirt. 1,of...... -!clas. Escaparaticos su MUEBLES DE OFICINA
i. Aftm C. I.ir.ciarlI .I- ,1.1,n9.1 h- i., AI'110,ml LOS QUE ftErAll eltos, $5.0 ;
,or.! ;to .SO4 -- ... call .. ..... In. y 1.141.- I be,.,. 1. M 1. A. -do, To ... an .. uncia.l. Riau.. I Clum.Cito".. 'Cl,, fabric.r CA~ I.I.r. 4j SOLARES Pro,,, rm,,1,,I, CI d.bl,. Adrk,. m ,'."AU%"" t. He,. 7, ,I finnfir too,, ,,, .. .I'.'; ale.%._ Juegoas. '" 11 "" I I';.* em;mengff -cuartos ni.
.431 U-2853. .. Ga.., .It on y Tend~ D.M.51., -,1,. ,.told. sm an Rod.:
man A ,.fl.11.,ni. I N1.61. do .f--, -j.1 UU&
11-1561.4!,! EN I,- Firlos .. VERDE SOLAA-KN d. Mariana., A.i.NnC.R C_-,. so.. :...P In I-. I r.ltll.,,d. dWjm. a..... 6, ,,,A,. .- nm. I,-.1-' an Sillitas. C.rr.lit.E. Clilchllc,
I data ,I'. Ma., bm.C.;'fiOS .1chilOS C51IDICS ACCrO, Miq&
_- ___ do] Report.. LMZNDAR ,Cm PI ... Dim, I.di. 11
OANGA, LOCAL DE EBOU, A. IS AOMA.,.m, II.Dolorem y River,. Return, Is Puerto NDO 80 EGA RPTO. A EN Na, Dri,;6..., Die Oc., ,1a;a ..
I.Intc.ciOn do lnfna, MR. So.,. I I I Vr an .ad. I ,Ines muelles americanos. Col.;
- 'S -Tod. bui.. borsta. zie.bo
MISMO 17 ,,, 11,11 I nam cicri6ir y sumar, protectorres do
I~ anorlai 1. I par 49 _.. H-101.411-12 Do coru.. M..d.. $3.... .%....III. -1-11-.11 phoness flor sells, $3.00 mensua
b 134 -a.. - I __ b ... ld,. poc, Can.. Ind. an: -D-594-16-3 Icheclues, a prrcios raionabl- Vist" "'c", Ia mejor del Repri,, on r-airma Per to an.A.... UE D_ M in ...... a ..... "'. San Joaquin 361, ertr'. I
.: Cjum., -fU..t,. .-pro .L.Oll.ps. Atj,-y GANGAS "' NO III. No JELO TE.rUO CUAIRTO 3 L Ca cial,. ProgVean V Ila. I RESIDENTIAL 0TRO 2143.
HORROROSAS Vils.. .A. Am .... ro'.'E.Ril MANE I- 130; L I VD.I: .11
..I__ I D.,,*M ';. .rc '-.be, 11c 9"; Co... Monte, 0 ca, "Casa Pirez".
H."11-494 d,1.4.74.4T]7;03VI...$3.5W.Nt dl..c.. Front, 1. C.11.1or. C 11I.L.A.5 MI. M.t..dOfl.. humid. 102. .mM.mmD_VEC-.1SmA,1,,R ... d..m a UjU.. MCdIa ca S..,.. Y,V..,C.e ,So '-I"" R4 I V. do -lVelmom. ... c. 209. cart hloamerrate y villegajL
SE VENDE UNA CASA VS. in Lw Ig. Fit ... ,,on, ..I.. CC Lo Hoban.. 1-1: P. Indom I.. 2.,Sl -9. ; r."31. C-175-53.3 11" I ti.c.d. a- I, C-206-56 Di -4 ISI-6226.1 D-51&57-7
Cam d ... ri.CI,.,. -b.d., do labri 11 1. 6,..Ibn,. Was, .ftntM.. Uriera' "an"", BODEGA BOLA to.ml. $190 ___ - _Y IX40 $3 V2. Aptln%, FO-2600 I-6873. EN rg,;UINA VTVIE,, PARTICULAR VENDE OLDSMOBILS lem Mr. 10
C.,, .11. U... C.tr. a., A .aid. y A- 4 fi.b- l". I': - I.-M.." O.- C DIC, W.Am. -.., DE LIVISO-ROOM TAPI-I
D- C07,07,. ,,, I -1o b.lI.11 ... ..... -- C.I.,
otd. C -. .1c..1"nod.. ,no I do, $12 alq.ila,. SON. C., 53M ,rtroc. I m.. .6. St. ,.dl.. ,.... --. Moo ...
scxl- 'W'"', ,cf.., He.. $140. .!jC;d,"".,.,. .11
AMPLIA __C I, Ot,. ,A.tm did do ISO IN. .700. C "; 11. ,, -- do claba. anto, 1= I, Io.1..A,.1- LtpJiAdA .
Inform.: 5 a, PARCZLA, BAR MAN TRSCi6 9 WRIIII: P11,C],. dCdC 12 24 ,.,.; h. b. 01. CAM. or .... to, pr$Tm'' ., .I. .,,l,.b.,C.-o. P ... I.' S to 'r 1'.... US 1C.GO DE CLASY. So ...... -E; Miquinas do escrIka..A No. s. LA ... pA-. .. I H-70-7""S Id b,.,, $ft
Pont ,,did- ClIde $120 do C.tImd, y at. A..U. No. M. b.j.. .1.
D a. D-611_Szjj .... = ,,I,. I.,, C .... in,
-79-04. ,. 11 ,or 34.70 .,trC,. PO,1. liI.M.N. ,..,a PAN., Ca 5 ,AM, mi, intord, t. C..C.Odi.. ;,
VENVOts CASAS. C.LLE FERNANDO W. Ifrme, Tiff. 139-3534. drom VO-C.I do, C..m.. Apareg'" on BAR ESQUIN. a0m, Y Arllt VJVIENDA AUTW.. ft. 6. .fi. on C.Ii. - __ I lo-SO-4 DE SUINIAR Y CALCULAR I
II.Ir ._._._S .1 any. 1.3043. "p" $16 -14-11-1 a.5N in VLMI 1. ImI.S., LI of,,- an on.. i,-... ON I 'Comm'E B 31INGre'l. : 0 P 0 R T U N I D A 6--i U 6, 233. Cuba 01 cAlk, preguntar par Tom ... JUL WV Portitiles y de mesa. Nuevau :
Strait.. V .... do 9 -41-46.7 .541449 3 GaI._,l.,,,1.1;,,,. auCp,,.,.kCh.I.r.I,,1,. 11 4,1i 51 pi...,, nog.d- Cal.d.. .1
- DIEZ DE OCTUBRE, $30.00 VZ.. -304 7 AS -" 0. We 48 y 40 no, 1, 1, I p, co, 1,, Rkncb- 04'O.'s.,
de =V!". I. ,, trr,,, ,I DA CHICA, $3,000 5- 48. 50. Oldmbil, U. 49 r. 51 j gos cuarto, $180. Comedor, y de tilso, garantizadas. Repara- I
:. IN So ,a I.. E-VE D UNA GRAN ISOUEGA IN 31. """ on ,6j,7,
! nim. ,,i Wovioa, ica7m. $140. Canapiis, colch6n muelles clones e
" C'Tmm, C ... Po MEDI 'In il'llml.. fit,. ,a La H.b ... ca ."I Ingle. 52. Su C.'rlindin, k.,..och,; 6i -, _- igualaS. Contatioras I
REGIO CHALET $9,800 do 783 %1. M"'if,,m,,. Ansel F, ,Adu Parcel. d.-10.14 %,.rm, ,R.Ad. tranta, ,. %1, C_* 1 11 ,. d..h. me rodr. "'. ,...,,I pind. p.gria. Cc ,.Ihlra, "I $$31250.leiseazasociuna $25. Sofi cama "Nacional", reconstruidail. dil. .
campuu, Jrdlo, ..all. Yter. I I,=d, 0 1 1.11Z .'S P 'o-',7nl= umAUI 1-1
do D-01-0-3 l& ,nusum cmlzo a Play& Mariana 7" eltas juego cuar- tintos
Ven .. I a ep.rI. '. ', Cld.le. do 3 6 1_"_ L _6 Sam" S'non it. -' on SN' modilos, garantizadia. 1
= ,a.-II.. rad-d I D-M-51-111-,- I.. ftaimp" ..L:. ..4 Do de'r.. -11.. 11
on ..N. C..Cd.,. 4 IAhtt..jdn-,, d', 7C.ae'CI .';. III-- FI-4-141. SE VENDE EN BARCELONA 411 ENQUINA ____ P"'T" In
_n. Inle,'almdo c""*' Z' to, $10 plazos. San Rafael n4m. Alquilamos y exigimas referen-'
it coins. y aa),. T-,
I. JULIO Ca MANDA __ __ __ r"'r-d'. '-=", "d
D-207-49-3 AN~.. 1. ,lead. do ,.a. "" VICI-W F I- a'= o m,;,Rbc:, '"
- ...... L.111L MOTO ROYAL ENFIELD. -;-,.
'do il"B-;" 470. C-812-56-19 Die. cifis. "La Naciunal", VillegalsSn-d. do, ..ad,.. PC,,u=.u.m 1C'6'- I, Inform.. 1. am-, I C Aho III i
- 85 PESO A ATEICCIO I... am .w.m.d... H .,T.d. an P.m.., COMRC- M.'T"I"'t-, Philcm, d.1 INS blmchl 21 __..
-." C.U.d. RC.1 do blari ...... .11. I M -1457-51-4 Do ,,, -I do b. F.Cilnl.d... V,,I. %A P.!S.dm..'i&_ I.A.Di'ma. C..d-.. bar.. cit.,ina Teniente Rey: ,
I, to 4. EMIN. Z. (Corredor Colegiado) lib-. %Ind. t,.,,,, -Cel, do IR. on 1_ __,Pl.- C. M
S' 6 On '4 bro Bolsa de La Habana do front, Par 19.50 ... do food,. total WS an EIALIRI. IY, .1 I.d. G ... Ia". .M.." .. C- ,,mprd, daii, Call, 0 -9915. C-36-57-31 DC. :
, LIm17,.j1,f-'=se ,,,IC VENDO PANADERIA CAIN 1.
eil TeIAf ... Ff 444 I Mielau ... no, ,10--ol. ,Mr. .w,...'..e .. .... H- 788-5 S. ,6,.,,,, 2DI. -.1, Hmabal I. porlm- MUEBLES A PLAZOS "'I
H-212-4.-I 51-d, do Wants Del ,,..I . a. - D-..-.
vE 'DO ALMENDAMES :/4. SALA. COME. Esquina d Noin"o., _I_ Car~ -1. .W.Ir.. ..-ft, A- -m. -1 .Nor I RAISES 1-1 '_ "' _____Riviera, Bonita to,: B-5616 Alpena, D-1-i -4. ...I.. T-. do 3 . rm.dat. ATI. .7. 1 Ec"', "Can ,Adl, ,,11,.. So al Con- ACABADO COMPRAR Vt 'DO Juxctci LA CASA HIERRO
dor, KSOO. y N iCan.r 3/4 y goal. .13, NO. A-md. Real del Ou... ._. Ifl.-.;,; : I IMM.I. DC,.rl. C.,.-..- M-..m,., I, "'I ved 4. l-r-- ., Mo. too. I..I-d.' Gran -rIni. .,-lo, do 1 .. I',-. MUEBLES BE ORN I
C.. 1 'SIIL -rAd. d.M.,.In. Mi.. t; A d SINP PARCELITA, GE"IBEAT Y GEA- IA_ ,I .",o
I.... am CIO. 'dicn,, 30 H-2115-13.7 Do ,yl,. WWI~ b-codo. Vard, CN.,tro -I.Ii led-d-, ...d= ..M.,djj ,,,d r ;
,_4.oamoll. ,.ad,. Q a, I - ... .. .. ... ar, Al,,ndr,, 1. ..a. Car. j j ], I.,Afid.d .. ....
"I MHO $7.500 0.M. .il..C16n y -Cmd.rl.. in. 1-11%. bff..37 A, I 0 d" to CAJAS DE CAUDA
. KNO 1 $2. Rion...i. V-,VDISL 574.21 var.a. Prieto $11. V2, ,40.42 15. am I I $1 .!'mmmR,' '.,RU jA. 1L.-N.L ".Is LORENFI. ANIA III' OR 1'. Ip
-Id.. Mi 1, Ru R. 11,1-1- G,,"d,, 11.111d,- L- Color ak .I.O.. -- ",--I ft. liquil.d.. We, .I .I land.. C..-,.i M
O-Vot-48-3 Otto Contra an MI~ AVM I', 2a bill ... trl. part, ,5"Im, perli.m.. M,. ,;Iu.u E, drazc oso KNNKy I 1241 C tj '.
RENTA $1',840 SO. Sap.tficte naM I.CIA Prool, $1 .M mi. 351 Varam, Ilbie deda to a I.PD.I.M.. at .. C.III". __ D-VV9.3- CoOnin. ..'red. C-986-5644 PIC En varies disehos. caoba y I
- V2. $22,1120. Grand., (C.rr.d.I 'Ie._ Zia.. I .49 C. m.,A.tC R _S'_S r s_'nor, I.j. 11. radio y much.. .air.. CMUSARC VE=0 "c"af-OL48-00 MENSUALES: JUEGOS
SI L 295 ex. I ON ktDoot- tmCCOId- nor ion i Metal. Archives metal 'Steeel
31183.001). -.d. M.d.r.. edifloin, ,ran do). M-5021, F-3015. OR NO POVER ATENDE. 6, Urild.c.. H NP 40, V.dd,. Mod., y j tro d: hying n IV,. Co.
tre 1. N- del ..Mo.. I... -- to. $50.00 ENTRADA Y $20.00 --22de' ZI on M I do 1. Cal.d. llo .3 Do USjI. LI
no. CIn1tr-CI6o I.,.41 pja %t. ., Ia CV -1H1D9=.Dmrl4- do H-1 5 Pl.. 11 ILI* _t. Vadi.d.. 0 moderns. Age", todi
.Irr%'-'at' ..,r .000 me_ 3 Biltmore 51R. Avenida mprisuales. Compare a $1.50 L.y..6. Lu-6 2SI. X cuarto, 3 cuerpos, 3s taimahos y pjuj tjLr- I
t_ = .M. jueg a comedor, $8.00 r jetas y rnime6gralos, tinta y pal,. no. vara sin interlisi precious terre- 0 EtU opl.couRrx.uoit PurcriMlin i =6 13-535-3541 nensuaplant. t5do iqui. pel Stencil. Alquilamos v exi. :
Ir C, lo VSIMCO.; air'.. I do Ac.r. ...b- P...d. A~~ Quit. --u. 11100 LIVII111111 LOSS .1 -COL I es; juegos sala, living, OR
a A m, eig.j.... CC. c..CCl., ,BOI ..S.IfIC.: Cam. .1, J.da. Mid, : a VENDO: BASES, CAVES, HOTELES, Vt., Catalina. Vib.r,. "-I ,10.-.. P.r ... m. V.Pb,.d'* "b"
... ; I.SS9 sea su finquita 2,500 H-2545-53.6 11 S nas coser Singer, 2 sillones por gurnos references. "La Nacic- 1
I varas ,. an 3 M- id. .- 1.,16. Co.
lodxt.. ....11-11.1.1 do Ot- an ,,I, He .,I. d,,dC $4 limit. $. ,, V- Ca ". I .9 VZNDK GUN= a _D_1Xo: ;12-.00; at,. simirfiel. 0 Va. Prec- $7 V2. no p 11 Ism I-b-I. hIdO.A., h.t.111ofe ,Tj., I .1. Co- $3 .
'O"Pla. I it., bad ., .tr par. : Vl..I.r $UO, I.D ..- Z.
d: = %d59p.go. Grand& (Caric. Reparto Paraiso" urbanizatei6o h. ', Ijd..o 1--i-I rioto, Or. a0m. M.W.1non.1d.. tal,
Ine ],a ni,. V2. Facll!d.d. 1. at ,a hotel It. bode V-111. I, .00 sensual, colchones ca. nal de Manuel Naseiro v Cam.:
.Ct..Ild. in dflon F.C1111. dMCa Joel,].. do ..Pa., mCtA]lc.. Ch W-000. iezas sueltas. Cambia. pafiia, Villegas 359, casi es -!
.... ii-II616. Alpmire. d.C ..k. ad. VI F-3 .. complete, calls asfattadas, .,,. hot,]. bar Ng I meros. ,qui
I I
P Id. y D 'Ag"Am. card. tribal., son r-Cj- Be ,
-.71a.-M-1215 qulnar a Can ... dim. mos nitiebles, San Joaquin J61, na a Terfiente Rey. Telf. A-013 I
Pa. 11.2=43-2fi Do j-,,,N.j-,
RENTAN $800 LOS 2: $80,000 Miramar, Avenida 10 S7 300 acueducto y electricidad. Ofici- y6tl- D tu.n.3.
GANGA: BE LIQUILDA Pon No pOCER CU C-34-57-3'. Dc.
spirado $40.000. Otto 2 plntA'. Pncellt, amcm Par medid.. Ut.;cIbn na de vents: Losada, Corredor I 10 P-M One ... ,,,a I= c t,.o jaNo entre. hionte, Crmoa, muebleria
Ia 1,1'. entog. 7 arm 11, -tri- mod,. fet. Cl nit I'mf-I_ &tender un, 1cnd,,CdmrcpVS, dic., "Casa P&rez'. I f- i.1.a "11 "I' 14,116 I 16.90 metro.. SIprLd1';'C Mile: Colegiado, altos de Ia modernH 1. Printer. alerts a .L. W ,,,,, 11 I, C AIM*,daram, _b,,16,. I. : 11.IOO: Min, I_ $580: ,S,.3. Intele M di_ 2 :
$'a..; air. r.. $000: MAN; I- r,., L7,,C: rai In to C. Grand, (,,rrdr calaidw. ile 14 eTtr6 A Y IA, Almendre,. Buen AUSTIN 1,951 _'a__ ...
-5 st.'r'... r -Ko C-204-56 Die. 41 ,IT_,r,. ,I,. ,.j i.lannon. Urg. .an&. :
Tintoreria "Cubanart" Ia mejo pnDtC. el I. B-27M, 11-3473,ST-4,
,73.- air. I. 84ni M.M.: .,m w R.2519.51.4 4 ,",rl*,. f1wromto. 50 UCHANCE ... CUAR1?CN A
- ... C..Cd.r VENDO DO. FORMIDABLE. JULGO. BY
....000; ,it, rent, $420; S40,000; at ... s. de Cuba. Doce y Trece, Vedado. g,16n. p- uso, o h-1. lk.'.'6,' ,'.","r p.'II II.I.. 0- d.-r.d CLAISIC. 'I.;
r Mo. a ""'O"i .: SID.O..; air.. _7E '. s, Inforaa& plan. Conau. ray.do L-nj bolial". RactindIr. EII, C-.. ... CCIMIef., at. .I. chd.oro. AMUEBLE SU 01FICINA
Z r, 3 91000.1 Miramar, Stiptimil Avenida FO-2330 y F-4761. I CC NDE G.RAJ. "EDDY 140TOR".1rie ",-,-,1 Pl ...
..' T-DOO; .I'. I. $'so: 82 Eltle I y 4. prittc....L,..Vd. .,,,.,.,:-I ... I.Ilor .-i-C.. ft od. Catr. C.16R y Tra-dor. a TrA- d-a. 11 No. 332 Poca., ballon* ,a 1, I~ Imma, particular V", Dad. annumd. Tod. tiv aw,
,. -P- ,up. 10-H-7865-49-18 Dc. P.-rl.. .1C. Co. I ... par. .."."' 1 R 28ai-53 5 1 tr ,'Ir. P.rodero Ainob .... : L-1, L,2 L-4. -I. 311 .... Neurno'. I a.. .iq.i-: 11- .1 so. amognall-i
LA rotncl, reM, $400: $41,000; I '" Mid. n.5..! ...g-lord. Ia~ ; M-,. H-SMS-54-21 M Teleran. 11-21,1. Jumigam, do
i. *na, IMI.Sm 4. precl.: $11 V : Otro .1 ldI*1 I A ."ad,- ,.,,..r. I Coll'or. I D-i-564 Mi-l. _= jbaj
A.PlI.Imn Amrd.re., 1 2:1 So 1P Mid. ____ 14 Suo'11111_17.1 .11". too,, C.1a, ad i1i'l., : 1. a 45 mlI.,. .,.P,,IlC1C 1.1a 74 -2 Cmiral & Cabo 4. RCp.rl.S:A,,G ,CL SE VENDE KAVRURCO URGENT. MAXTO NIOCLA .. ___ .. H
._ 'i ,-I., .1-1lre. do .Cm.h. Pr .... ... V I.11, C Grand. ,c- o; I SO FINCAS RUSTICAS I.I.rM.. I, -11. an .1 no d:,br.. P--_ ".do Olounr.blla 51 Hy6-1 "". "Ce... ,.I'. 'do I.Ine. --- a if -- Sl-
,I.,..: B-S..1. AIPC.drC. .I -a6i5. -. ,Cr.., "T
.ad; C.'..l.d., M' at, r -11o. -11dur. do C.- -d. o-6 SI.Na. -d. UNd .- MIRE ESTO
D-II-41-3 K GRANJA AVICOLA. CArACT. E mi.O MAN CENTRIC I 1. b.C,.a C,.dI-.C.. Gain-- I:- Ion,. antor.-I. 1111mal, 1,11,d,. 'dV.=9_.= = =
E.' I Tel6f ... AS-0.1. D-183-1111 Imno ,-md.. ..,_o y _oold. ooo! MENSUXL = L'-, --,.;j =:Z= = .
Playa Miramar. e,!e I ;CA I POR SOLO ...V-16, .-. r
C, !,,A d $10.00
C ."III R C .do .I.,. Ca Nest... Sim R.IACI y do Ga. l,_IL. -,O,;.,.b II.I.
C...ulad.. do- I OR VEND. CHEVROLET IIII Vt LUJO. -1".C.. C-o S... -C. UN. L,,-M.- I JUEGO DE CUARTO TC. LADDER- rmma .
,V... Pin, 'fie'. -"I C ,". .ad,-. 'C'- C-. ,6=
- -- - .- -221-30.7 d,,,d:.l at,. do ,edli.. I.,.,,. ,I jl'..do'..Md.. C.1-o" I.M. ou._ I.. "o. j.C... ru-,
-- s'DD L" 0 1 I'll, ull I. jB.1,0. do-. Coconino I=
MANUEL LOPEZ ...... C'Dn lm_.dE d." P C.. I V.. I, .Ix o
C11,uls, rilo. Tod., lel IIIII.MMI.I, mic, ad. in . Formidable comedDr,
Co. _1 C_ del Padre. P.,d, 1.11D. h.",.bug,,rdi -dl- FINCA T VAQUERIA, ;-T. 1,71'r. .I D-169-53-4
00 ... e C-Tal,- -a _%. '. Lj._, In't.m.
Cam. -C4 film. .1 ollel onne. $An DID ,ICt,. Do ...T. do n i"", """' ", an. Tectonic Stay
(= yedor Colegiado) C-lool-lem. F.ClInisdito I CO.CIM.. ___ U ,,, do IA cache. ,Sala, $8.00. Radio, $5.00. Est Ainnuiparm. A-00. bg
do .S Mn,.m.. B.C. jCmC c ......... %' ,I .war .,- I," _. _, CAM~ .
ftbric,,16. ,I W-3,C]A.
Bela I H-2472-314 OK, V .... UN .G... .ic D_ tes cocinsts, $5.00. Piezas sue'tin, Vian. .1 i" .
sco in 601. M-2224 PAN Ulbamomelb- c--Pl-t-. Julio C! Gran. I I I ... too,,. 1- nor, ,,,. ,,, 'I. ... R,33*474 Raw,
-fi- t-rriol- I.~, -C .i.. .. St.. Pj,
do kCum,1,, ..logiad.l. M-5921, F-302S. I 11 11 --- Coot- Eo- BE VEHIDE EL RARDELUZ _Y5 __ Art. a- .".. MAQUINAS DE COSER, SIN-! vea nuestro surticlo, Pr
I.bl. _m', ri. I R.I. ecios, ca
",
"a., !IRAMAR, $23,500 We.d.- CCmMCI,. 6 Ignw,, SLOKO.db- id. b. 11 D-275-3 Playa Miramar, $10.00 V2. C-IC.r-;,b",.e1C-Ch.. Eloolnld.d. To- CnOCC.. F.Cilid. Ca destirt 1. In~. - ger, nuevius, de lujo. De pie y lidad y facilidades. Muebll
,I.. Ia. .H... C C.I.'-., O.R.i- ., mi-- on mi, I. -..L.T " TARJETERDS :
I 16 32 MCI n.1p.l.l. W.. 3/4. I Eml.p-d. onitinIA ,.in 47.U I~~, do Ily 300 jaltoll. 10-12, A-4672. lbmbl d III~. r.d5r, Mu, -d.dSU""S"' i.,portables, electrical. Precious es- "El Modelo", Sart Rafael 409, 'r ", Cjardl. 0 ... relid ... I,! Mit ... 1.111-1. VrNO CH eriD YM BLES
..do,. battle. Ca tua. / .,r,1,1. C-d. I VENDO BODEGAL BUENA ESU, pan lidd,,. X-4009.. Haddon,, No 408 LyonA treat. pl ... ]at. (.,I.,. Par A-14. do D-314.50-3 'Posthri'dex", "Kardex", "At,
C b- bl. Mariana. ir Avenida COW, dl G.H. $I No To' specials para comerciantes, "La! Manrique y CaunpanarioVgmj. y P.U.' Bel"C"I" 01 M-3324 1 CIMY Pr6.1.. Quin. A,,.Id., f.bdc.d. 2 CABALLERLAS EXACTAS, 27,000 U C f.1tair au du.b. no p.d.,I. st.rutl- D-348-n- 1. 11
..b. I.d.. b..n. toid.nek.l. Su-fld. ,forta. FrAnte carretor, anta do Mo. Ca Cards. R.t CHEVROLET AND Nacional", Villegas 359, esquina i C-987-56-24 Die me I Cardineer" rotatorim li2 n ncl,' "'. ,,,.I r.cln:
tatol't.850 varmA3 Grand.: M-5921. F-3025 tantas. C qua Report, S= "'Ib6, ,Arroy. A alu CON a Terfiente Rey. Servimos pedi- broll-visibies, ek- -Mii1tTtud dw- _C:a, ., $;6.. 000 ..ran- Code. ,UASO.. Ch.,mkI, Am: OPORTUNIDAD
I- ,,.., ABANA, $25,000 Ave. Ra-m6n Mendoza -a ---I,.,- Ini.1 ditle. Due h.y) Man .... ." 1._,.. D_.IS_&i_3 dos interior. C odelos y tiplis. Precios eeoz)6-old, It~ W.. 3/4. PAR.. Co. I... I __ -39-56-31 Dc.1 Luj ...... do, nanclin.- Can M
. j.. Otto ...I. or--. PASS I ....... Vu rt- na
Cm. coned.r. Mid, 11,25. RIM,, 2 plan- ".me. Infin dad tic otras frutoi- U. GRAN BODdEfA DE INQVINA CON DUE. = r cos. "Bolas de Muebles Ofl '
1. .to -.I..Iv. A-Id. pCa,,,I Cit. iVICK SUPER 47. 5, 'ENDE CON DOM PON EMBARCAX DO JUEGO US li"Cur- ,yl,,, loqu,,do,. SM ,it ... or
tam do ,$Quin CC, ,,m,,,i,. Mid, 13 35, C Palmas. Sul ,i.r,,, .itund.n, b-':I.'i='lr C, b d.a .d l'- ,end. may mom do prim.,., ELI do too.. buic.- C-It, ,dj."
Pro, 150,M. Belascain 601 M L6 mica M,,,M,, pr,,iw lot, do N 40 ah[Slings .,OU 21.. bomb, uhm. Into. loomm, CMI" %nocia. 3 LAm.m II., mici ,,uRm. Ciria", O'Reilly 40, frente L4'
I _2114, naelm. ..P.rl ,.tmGnqane etc. lorrm P" C --P-j,'o in M-- Chl,.., I.dl.. bl
Cie lRed.ii V" S ....... I ]It ra sentrada. Enlr6ARfie Varla. jor de Buorovigu, Mfrlsa oi "'or a' 0 a -.1 ...... hNumm. A- Par donizo H-1611-56- Metropoilitalut A-7743, A-774C7
P aesm vara. Julio C. Grand. tC.-dI, .o n-1 e G.U, ...... olda 0 y callm _.,, I; to day barto. t, C,,d,,
I to., (C. C.I.Ni.d.). 0, Cilly 3N. let ... 134SAS 11 .I..., .'.an .1. So. Nicol No W ,an, Sjljm y Rmml6,. .
SA too.,. Y-un, m.Sal. Wins), 10-12, A-4672. D 399.53 3 I U-92-3 $100.00: JUEGo CUARTO, 3 C-242-574 DcEl
M." TOS SUAREZ, $35,000 Or
R.dI9u- 2 ,C.ide.,. do C-208-50-3 Ir ... y pqr ,VIDRIKRA TAIIACOIL CIGX.
di., Part. jlr- Miramar, Cane 4 NJEF kEND9 -- -,,. L."'IrII-11-- "-do "-I 1 111- do HARLEY DAVIDSON VZNDO. MAGNITICO APARTAMICKTO. cuerpos; otro mejor, coquata
'A m'. I.J.'Moid III., in, Mo- 14. Ia. 395). 1. n- ,,- --.a., ..M.,MRm.bj'.'d ."_ o. "' MCA .M"'.. mode Nja
111. .C_. .,_.. C Y .u.. I Erne 'I' I "' 'it Ca arista, $130; claritos; co, ALQUILAMOS: jIMAQU
I. 4/4. DID, 11111, cinneft, Q'i't- Y SkIll", .,Ca -- I U-. VIM' DE CAN UNA CA
Wc-l. Vt M-1.'.. Lop., P Be, C-lbrlo.ddo.. bam ..a.. ...rjU- --.* I I 1.e.d.. .,.arm'r'.CP,", CAP"'". I 1-11 L ... .... 7 12, ___ D--SI-4. I b.C. p-[.. .t.r.. S-d l0. U ion ad. ol. I .tic cle escribir, sumar, calcular y. Ca in. .14.1fl-, ,a- MA.NOFICA OCAIR.N. At, -1.1, QVIII I~
- ]... mi .38 I.SO ,2. O.. C. S __ L d ". ,.raja 7ymm;Du ,. I medor, $90; estraparate moder- contadoras a precious m6dicoi
--1 P,.CjIj $IA to"' RnPIIfi I 'Il,": ,,,,ICr '. A a. T m" I dmi-= .- 1-ol'
.,.,:i.Dm.dCm tr- recmd. I. I-- Im' ,baj. To t", d, $65; cama camera, $20. Nue.
.,I,,.,... '..',ar-r!". I.').. local jr.mlo, .-pl,. .. .... V, ,;tfiI.d.bm- ISM Stouril""' I. -n. C-I-i. O I
SANTOS SUAREZ, $22,000 Prime,. y TrCC- .1,11b, M. y.jr- is;,,. ,,, c'. y III. $12.500 TItt,, PLYMOUTH 51 con garantias commercials. "La-, I-'- '-Bl.a,.jI.'% I do 2;.,n ..08 1 ID-4111. It ...or' H j_. I !11%, PLYMOUTH 49 J..' "' ""' """"' ,'.- .' 1,,itos. Sitios 74, entre San N Na ci final", Villegas 359, casi esw'
PG-JC H., lmd. reflderol. I. c 1.11. 11 1 'no a Y .1 C,.p,,d,, .p,...
"m- Pr ,-,I- Para -1 N-- -,I ol s y Ra
.,III. J.rdi.. ..I.. /I, b.h.. .-III. cr.: GrUcl I "'I VA -."Cl SledZ. ".M A' ','. I A -KN..PEG-AD 4 1- 1 -Cro. 11-SI.n. El ...h. .ralb "T.'"'..'. R.. yo. C-576-56-13 Dic
I.11 11 1C.m, .p.rl.M,.II C, )I, C 0 A SAN ANTONIO OLDSW 1. do ..ors. Par. quina' a Teniente
." V.Cj.P U., r 3atil (,,rI dor I ey. I
I, "A a I .I. M.,22A. U- D-1-- VENDOACADEA11A Too,, 4 Puerto,, ,, __ MUEBLE
. B .. I Rif~ fine- im. Ca .j Cri.,..,,-, no, .1 UL-Ilft 13-751110 ., .UPO I*. ."
PC.. -- -- air. -ad,,' ,I -r I. ..dor --- ,%' ", -11,11 L11- C-11-1, 'to I. dontingoo. ., IA "LA PAZ" C-38-57-31 Dc.1
$16.25 V2. [ ',', Y ... dIIII, I --- dA.,d-.._rI1M- rf-., ., ,Cast. Co.: Salud 110, IVIanrique. S. Nicolis
"_'.'.".' 1-1.1- M ...... &M- litt !I- so --Miramar, Desde .; I
L- M13-C. -I- del ,, B-3179, 04fl- Ad... hf.'... C...3.. It .ro 108. ,at,, L y M. %',dad. C.I.. I.W Jlg,. do 3 C r.
,,.,,,,A.1%;:%, ,. _- -- --: P_. "Q.D",.,I_, Cam" I -'
LAWTON,'$14,000 ", I ,/ C. I- EL FENIX: U-2965 i I. a MUEBLES BE ORCIM
CARO D.1-III, Portal, W.. 3/4. b.A.. C n ---d.. an w met .... I kBALLERIA SISM FRENTE GO. -_ ___D an, '.:-T.d.u'-ab,. L--.. C.MC..,. on, -i--i-- --- I -n I- A-11., P-- .,, "I 11! "ll..1 MI "R.di..' ....... Plot.. C '"*'Do'
.I.J. y O.".. C.mII.C to MI-PIIIIII,, 4,1- 1- Op G^ 01* 1UNA I.N11ATI-j.1 RKI.1 .:j 6
d,,Ml.-, TCrC- Y ii.l.t.. Mldv 2S.S. .__. J bu,,,,. .h.j- M-h .,. Nuevot precio. Conlad. y III..', ,-tmda. Toler ... M.9777, C 19-5641 I Col-, hierro, miquina S"bir, -1
601 M-2234. L."Illue.. Viola' B'J"C .... PI -A. --.- I~~ .. .......
1111111. 1.251.34 ,, DO _"P,. ., iiCAF ER US, ,,, ,r 0,
One.. ,I, _1 ... ... I Ill,. Ir"lsl, I oil",.,, At,, ... i H, ,ad.. E, rojol. !mar y calcu;ar, nunas y uw, pr,,-:
r-2. Ts _D. M ,, -- 1-11., A.. .air, LOS, cuartol. comoil.r. etc. Reinge- -- --- ----it- C. Grand. (C.rlmdal -1,1i.d I ML1111 I ~ U-" f ET ITI",
F-3025. alt-1 10-12 .4072. .. mo l"'!!;, d'y .'I' I'Milt- 196 oln' ,,Ill. 10 11-1 d-- Intaim, y N. Tell, UO-0351. iradores, televisores, D"Clumal Singer, comedor de est lo, Un I lector" cheques, archives, armariaS
'C"mil 0 'L un... p3lat". .I- Nuevo V Ab. J.rl.. V..I. dI.H. SID -,1., .. -_ le, 11. 12 d1c,-tno. R. LIN_ v q,,C ,61, I~~ fall. do, --!A, p ... D 534'$3_31colchomes, pizzas suclta,. Viiten.m. U ,"O!mAll-St,,],. laricierot tKardex.. bi
C.,k do, $19.00 V2. I,
der... '...I tom:Dal 4. juego de cuarto esItil Luis V,
. b.A ClIniffi., AID. ,I It La d.- -- h.I..... I.M.Oor Pan.. VAIL.. B.I....['a Gran ,p,,t.nldld UStiCaS Vendo IA~ I.IMM,.: sofia','. ,- ,m- ,,, S4 MAQUINARIAS AceptArrica, out mueblet Dade%. El rrii y Villas acero. .C&&A Gontllezlo!
MI, M-3224. Ldp 'V. do Col ..... to, ,rOni. aqueaoo, con But limpara e5tilo
-.1., -,IO,,,,j inca T Finix, Neptuno y Soled.d. Woo Prb.i.. G.bl.r.. P,.,,,,,-. p -2915. 4,uinfin Un juego de cuarto es-icomposicla y O-Reilly. M4638
CO. 21 Pilot ACCIA. Mid, 16,il i 4 ,:j S 11 Mq D 541-31-3 V"DO ISAYADO.A LISTON (O.PLETA C43 D- tilo Col' ,
PCrUCl& 17 .19 ,.,.ai. Call. Lam. I~ B-56-8
7000 Milan a I"' P,,"ncl. H.ba..... 4 y C..ItD C.b.ll,,I., W8081, D-515-57.
CERRO, $2 CODIIL Pilot.; $14.709.61. Gro; so. R .. on ... I CIA'. p1molV3,no. onial, con su limpara ---
P.i.m.. 2 P111t- I -mi a-UDO do M-5921. F-30U. no, .- o .1rain. Ca $32,000. Cit. in ,.h,. 11 -4. - _. [ y
Ly 1, AIq.il.,- I It, r-. -.NO .,,.b.. C.h.. ,-.d.. .,,I. ___ ___ __ VIENDO IU"O. CUARTG 1.1 c z A.', un juego de sala y otro recibi 159 RADIOS Y APAIAT03 '.
rent, I SE VENDE COLEGIO may COMPI.I.. PRIM in., .,:. C ,,,
I C --- a
Lti .j,%Ia 0- ... 1120,000. Otto. 30 C.b.11"J., TANQUES IL SaP.Aw, malwom C..r. I.P.J.d. v- !dor, estilo Ingl6s. Estin conio ELECTRICOS .
..'ame..i. tall,400.11ftal PI-o: 412,DI0, Alturas Vedado, $20.00 V2, i',"1-1.-I,Cil ... blo, END.-Do am ,IlrC,.. I,- En el Vedado, muy acreditadi De'hierro negro pars dep6si- Ia a India ho- N ... ion* Sam .-M =24. Lane,. Call. 32d-.Y PIP.Mna A-1d. 16 I~,. 1, ,"';_-!:.'.1III" 1 11, 'Ir--mo .1 MI, ... 4 badam. art. HAD~. .an 41"..l. io M",' CA n I. ; in y fi-SMA-m-, Go, I
AMP IA 9-- -1 14.0 34.74 on It .1 nuevos. Teleono B-3608.
ALMENDARES, 921,00 cl,;relba -,:%PeC,, *L,..,1.-6iS-.."1.,; 1 P-C., docl. to. T,161 ... F-1115 0 3. y con lately buena matricula. In to de liquids. Nuevos y garan. in D-18-56 ,MESAS PARA TELEVISORES
G'..*'Calden ... do C 4 Noti,, Cold D-121-3 formes: Notaria del Di Pals- tizados. Entrega inmediata. P. ii-00 MENSUALES: JUEGOS; __ I r ... ............ Pa. L.I.M. amum,
.1. ,,, b.D. C FONDO, NI FIADOR b,,.,, $,I L-- -r- I-tal. M.
. ci s, Ernpe,
Vr- jardin. Prt o "."In' "' "' 1769 M. S.D.Iflot.: ols"'t-'or I% 1,,,.- ---- -- -- drado No. 410, ent.lCastro, Cuba 162, bajos: A-47:i2. cuarto, 3 cuerpos, modern.s. J.- do C.... $IS.: Ca.,mm, u," ','.',,n1.% ,2_ .% ".. ,- GIZ
oned-r. ,-I... 1/4 .,,Oct. C-da. ,arm), S, s-irlo 11 f-d.. PCC'-: 's Guacate y Compostela. B-6729-54 Die. 15 Juegoa comedor, Bills, 1,vLnj-'B -:I;.%--- lon."'a -.- .V
patio. B.Imc,.I, 01. M-2M, 6PC,. 0,194. Otto o'llf 30 ,.t A ".r.".. 11.
K.hly. Mid. LSIS ,, ,, rS.un. A, ,-,,- 1 FINCA EN EL WA)A H
ot'rA2, Pr Cfi- "' I I ,ad i.,*' S* .."I :S-, I O =; --- ____ _-I-xiti
HABANA $20,000 ; SO Col;! ISO-Do V2 4n,-- .I I.ballri, do U.,r., Mi. do LOOP 56 MUEBLES Y PRENDAS room, finisimos, acabados. Ma--eiI.A.' -Cnn1.-" So. RAL..1
a.. I.. 2,'I 1 r.-IIIA-. I-,. ,t, -do,.. E.Colm U-A, I I :11, In IRADIO TOCADI .... AUYGUAYT0 .
Neptun pli.al. do hidnlri. Pro- I. quinas Coster "Singer", p ezas "" "' mi
,Idd,1,Pa,.1,IL%414L-I- BID,~ tal.r. 52 "' pn'l- tip. 'I" P"' 11 "' C'
,1, ,CCl1b, 1111" Mi. V2. Mar: I, BOVEDAS Y PANTEONES H.-5- Die IIVdld,, ." -"A
Itentod. a, Y VIVIends, on In, -I,-,. Alts. Vedado $18.50 To T BE VERDE LN 11 ... III 11 AUTO, So. sueltals, colchones flor seda, 2 sj.
War..; L.C..in SIR Pr-I.. ,are.,, C.R. ,,, Into do I~~ I. J. awod do 1
Do M.W4. ,P- -I I- .Mrb- Mide: LI 35,D. -"-' ,.I.. ... --, 111. Ilones portal, 3,00 mensuales SUAREZ 18, 2-0 _____ Televisores Hallicrafters "
I .- I.Ioms. '- -"d" uC. 9 __ - -,.- -501.54-A La mas alta caliciall ert Tale,
SANTOS SUAR Z, $11,000 alu Imlorl. San Antonio tic los B.iiO MARMOLES PENNINO D Cambiamos muebles, Calza,14 Vendo a bajo precio maqui-
E Grand.. r-.1. M-11L I 11-1 ... L- ". C-b-II.H... ti-. vision. En todos Iris model
Col a.. Bani.n.. I 3,,, no ,,,,. 1-t ...
Urdl.. ,6.1M. ,,,.I,,.,I,,.d,, '1.11m,,Im,'f111 1 1. 1 ,,d P. "' "T ... A" 'L"" -- ... Jetia. del Monte 29, esquina T I- nas escribir y sumar de todas Enfriadores de agua, radios, OIL
_ I .I.. ,., ": "Z"'L ...... I ...... I jas, "Casa Pkrez".
""': a $41.00 metrU2. I ol AD~ Ple,, S35D..'aa, Inform.; Quo- facilir
act. op :1, W., 3/4, bit, I I C-11. 23, I of. IS V
- 'III y ...... 1. ell.. Panteones "Sin-frigeradores Amplias de
a. 1.'Nl MP2324, L6p- vCnLr y a marcas, maquinas coser
d 32,md-rt' Proof.. jet.. .I 1. Ca R. do 1h.Y., .J,,d,. C-aIr c,],gad,. Telf, B_IS ;GANGA! C-205-56 Die. 4
bit, p-IC. P., i
f-bric.d. .I- D-5.'3D LISTOS PARA ENTERRAR. Vend. und,.,. III~ do -It. do ,I., I UA- - ger" nuevas y de uso. archwos des pago "Bolsa de Mueblk
No~ Mid eJTI X 50 ,proxinand.rain, St N.A.. ,re.. COULD. L VEAD., tarj teros, armarios, cajas cau-'Oficina". O'ReillI 409 A-7743,
SANTOS SUAREZ, S35,0 PC fid' Lot 1-4w T-t'012. Grand. M-5921,1 51 ESTABLECIMIENTOS tL, UONTADO Y A PLAZOS b.. b ...... do do I,~ -pj--- Trm.ham.. An-d- M .,A ,1- I
r _:i,,', '.,- ,, I -,!" .' d...1-t-- .,I. ,,,do Ch.-.-,;.
00 ,-r,,,. I Vim -P 215 ".... to'd.d- -C-243-59A D6.
P,6. B.'r. I Tenemos una, gran colecci6n CIE V7mO7,**__Il11I
,Ion ]_ dales. cajas registradoras. jue-,A-7744.
.a Ia train Can -1,1 ,- Wd.d T,16fon, M-VSSS V- I ad.
I l ,,,C,J- .T"11.nd"DV36j(n".I.. 214 I'll ... E- C.MILETAMENTE Iris inejores'lugares del Cemen- D-1-4 os despacho y pizzas sueltasU,,GE-vrNGCB +1CL17FISOR DUMOINT'
Lfi.. I Be m 140. :U- H_,7L,"_i ." g ,,, M3
EGO CUAR C - vitrinas a]- 21 plxJ M.d,1, Shel
jA.r.m Mj,* ,Lllm. do 91. y Pali.. Calle 26, a S37.lio metro. ,.,.do Col), Ga. ,,".. '11ri-tLd1, C.I6u,,s6lidamenteTtNE, .. .... 6-0. 1 "' fombras, objets tic arte, relo-".,i "a :1 comdol''
:4. L6p,,. Entre 21 y 23. ,ad, -Io, p I .),-16I.J- V'- AC,,,. 5-1m S ...... R doradas, lamparas.
I D Mo ,, ',.- it. ,no.. lbC---n1C-Lt-. YR II.Pled.d. Ca I _.. dois y a r M- lb-, ' n-mlt. No. $115-00t T
,I,,. I, SO. lmd.n- 114. V1. sir, ..,,..I 1. ,!- ... Cam, cios sin :out- ,,n,,,r-., .., .
HABANA p_,.: $33.72B.A. -P-11 Ill: 911.50 MlrI,2. H.bi.I Con ,I SI J-C G.IJb On. "-- ;. .I'-. A ... Id. d.
_165 I petencia. 8.Cr,9-. Sort., 3,- derno, 3 cuerpos, nuevecito;ijes pared y pie, radios tocadis-,A -, 338 oi-- P-etur. LWfm,
C GrAn'dT M-5221, F-30M I -51-1. VVialos, Ilamando ill re,. But, 13 --- D.174-5O.4. I
A.Cl,. ... C.. do 2 Manua. I.. 12 .,art JP ____ __ juego can X -a D-4111.3114
T' 'to 'I P-- MI- ""Pl"'morl'
- r.IA A-N.E.. V-s.-ju-zZliz. Inlanta 1,056. LIQUID ba regia coqueta $200 Cos baul LE_ ", ,6 ,-ii,
menIC., prp ,, par. ref- rl, a fabl,,r: Vedado, ParcelaB .r. ,,drCa do IA~~ Po- .y Lop,_ ACION es escaparates y bode-,,i
"I 11-bZ road. M.Ioo6r, Otro $75.00. Comedol ,I7 ADMIRAL ASIO
I. US M-..,.. I.I.rm-: -Core.. ... I C-619-52-14 Die 1 $90. Sala- ga 'maletas avi6n. mal tlne A, D53 I- -, ,1".- .t- Ii M
M-2224. ,one C:1 ,e Go~. Saw;
Bel-T.f. .1 dill am ]ad... MIO. 11 L -V,,- -, NA76- N- I OBJETOS DE ARTE t. S..__ _10-D-33mi bu .... C .I.... ;i 114-5i... living, S100. Calzada Jesus del ca teras v un inmenqo surtid'i I.','.. -' ,'i 1'1_11_ --'aaa, jue'. C,
VERDAPERA GANGA EDIFI. Prowto' nii _xr,._._";V7l ..... P'S'. "" 2 I md,. 104 -c- 110DEGA VIR: LA PREDILECTA" _:
cio = .I". C. I b"'. B-. ,-ifo ."--III-,._ Al't'..- Monte 29, allos, esquina Tejas I.-,-.',' ---, !, ,.I--. -.
.to. I..n MI, $7. ILI, 4.5 7. HIJAS E HIJOS Multitud cle preciosas objets I en joveria fina a prec its increi- ".. I RI--md.,CA. E-O11 "do y 5' Mme 11-11 'I A I'D ILI 22INrGO(Ici--PFi:iqL-Eiik-F6.M-PLiyo". DE VETERANOS de porcelana SVVr casas, 3 apartments; C-203-56-4 Dc bles. -"L Regencia", Suarez 18 x IACA wu.
mide I3x50 v. Fabricados 592 III 17 y !?. MtdC 15.25 U.M S 0 "s' ""'C'
.2. .! 5- I-mi. ,11-1 fllc bmrlce j y 20: A-6628.
.,.I" Col I I'-. TO 24,5' ,--, -., nietros. Renta bharata, $300. Pre- s ., I'll, 3' P m""'O" '"o' ,Z!f-: Y F UERZAS ARIMADAS Limoges, mar '
- ".. IlitC. Id ,,o4:.,.. I.d, ,, ,O O.L'
.! C C"'-n.P""--;- MIAMI. C---IC- I-- do C- 1,611d: FI- mtiebles firusurnos, rebapdosl MUEBLES A PLAZOS C-35-56-31 Die, TILEVIIIION ADMIRA _'
a 15 u 'It" I 3. "'
cio: $35,000. Calle Dos NO 5, Z' U-TI-I 31, 22. Ro- M-R.: SM~ O,_ p-_ O I
', ,,,I Q ........ m PL.11. Mar,-A.. Ford- all-CIPAJ, I or.. do .III $240 00 -,. cast a Ia mitad durante diciem- I OTERO Y MESA- SALUD 54
Curva Padre Emilio, Repart-o mim. P--- 'I-- I L-,Mnle A 21 1 GLORIA MUEBLES. U-111211 :
I: SM Inz. MI. -T I-M Jwt- I AC ...... .. Q". S- E.uioi.
-2266. C GA.d. .I' I ._,M_51_5 u-RIa-ManI-. F.Cflid.do, -l. (C.-d.r .olS,. -5221 1 G P bre, por balance No pierda es-,.= c9oft. WILSO ..-. C.Mon.". Oquendo !
Alturas Bel6n. B S' Tell. F.-2 P.-- C-rI D I IN E R 0 1 San Ralf-El 8173
,I Ran P- I p PrediIecta"i..C-,..m',1"" "T"I" [""'M
-3. M-CO-1. Col I~ -,11I ta a ortunidad. "La am -a- 51R.... _- 1 ...'. Jay. mootma ......... IAAA G-n Vents Aniversario
EDEFICIO, CA Boulevard ..r'h- IS .S.A. ,I-. G ... I, San Rai el 803 al 807 casi- -4-'= "Ma". I'- S so -- .----T--d-. I- ..I.. ,
e 8.65'a Coronela, Gran iiMIRE,_QUE._NEGOCIO!! % Pro --,-,O dC-'I' 1. -,..- I non..I. I~ VIA,
- I- M TA_ y 2 APAR- Gran let- Cani-Irc t-11 iloble__XViRd. quin -._ I Forliniciable Plan de VenLas;
'tamentos Id! Ren- Mid.: U 2 Matr.m. .pr-nM-d-CnIC. I Gran bm,-CAf.tml.. Cam onmidso. dm c ........ a a Oquendo.
ta rebajada $75. Precift SIPIC1111- t-l ,,4= otatroa. Pr-I.; .. .I .I'. $I,-. IV-1- .1 ftbl "' I ,en Telei-mon 'Admiral
- $9.000. $5.25 ..tr..L $ ,. .I. 53 AUTOMOVILU Y ACCS. ,C-33, - JUEGO9 CUARTO-'- C_SI'g-'o'oo! $ILA -P E R L A 11 !-1_1953.;
- 40, Grand&: bl-562L Y 11ted me, C-,kI IUI. ,ander.'P., 56-31 Div. I V Refrigeradores "Kelvinstor":
V611o called ,= KLMNILL111 A FLAZOS osjt vamente s I n e n I. r a d a. as M do U110 Pa. XUR- be DO j_ __ .,.. N I A.1- 6K cauld IRIS. 41.11-ta.
-3 R.s y Linea. I F-3025- ... ,-C!C. I. imeei.., I-, I 1. ,IlrC,, UZURNTRI XXTIVAN 1KNDO JVEGO COSIVDOR TODD CAORA I .
cua& Calzada Columbia; e .In -pl, 1. TmPI I ,cenuMn., -1 ,,.do Oldmobilo U-49. ,.,, an ,..Il.d. .,4.nT'O'..l .. C-C. -"I. Coined., Arte Wad Moot
Bahia Habana, $5.00 v.r. b e b lot,-: _. Sm. sal.ria -;
L- I mah-I G- P-- 2 -1,.,. duelft- radio Ico. C.Il.d. I 1.I- I,--. of I -I. rica 'Tamben muebles de tLd
Casa renta -! ,,I-,., ,... W M -1 -LA, Randialoo,_ zo.. mr,". fig 11 11 Cla
$45. $5,250. LOOM do 11-14. 11 do.d. A..11J., &to. ,..J... 9 It .. M. P16I_ Cam. I come b,-C. a L"Coon, M... Z-d" -'m" '." 'P4"Av .1.1. Vail. 11111!1 ..r I, __ as
I_ _Ma . no P11 IL-4ust. Pk- T_ M__ cl._,_. - Ing -aie r,
o.-B D-545-51-3 .m_1_S_,-_r6'jR,,-"L-,_ Z--com-c-I'l."... ,I 4 cribir. Batilloras Osterizer. La-2.266__- 'Rini -,_RL ;=. D-111-56
_ -__ ,I... t _Pl.omm - 7 Pa,"I'".11dol 1,,. DILL . D H __ V711p-1 SmA.Nl1 ICO KEVERAS Y REFRIGERADORES
GRAN VIORIERV FAMUA URGE MUEBLES A I vadoras.,Beridjx. Pianos, a.r- I-',
CALLE MI .'= com.r. ,,, il OL SMOBILE 50 ._, C...d. .1 vos, sota-cam ch
RAMR 209 y 211, ',:Rc ,d",,P-" 4 c ,_ --- __ __ PLAZOS ra. ... ..G.C,, a "Aspasia", col-:
. F.,-.M.c Mod. '... tn- --C. $I NO Model. SAM C."o -mad., I %-do SZ50
Ia N.1 T.I.C... Clanton.. Col... j 1% =" 9U-.= ,,' P"= o 9547.00
entre Diaz y O'Farrill, 2 casi I R---.. lrt- = cooo.m. ..-md. SIODOR. L I Juegos cuarto $10.00 measua- I 0 1E, phones de muelles americanosl
_ G ... d.' IC.' ',%'.",' .,':,'.= d.!i.' ",'a C .. ."...' Vert' An"'o ,,.., imm-'d, ,,, -- 1111.
-,ol- do --. bR1.- Laurl. A _a _'_.. jo j %,L _,:! $8.D0 --avairtamentas. Terrpno -i- a a ....... .. lost. etc V-1 Mi. do SM diadem. R-.M Stood. No .C.---' -,. ... Comedies tal -dl-, in I- cari-pLe-egri- calrhbn APeswia ,
1 ,.I--. _b I I'-i-'RA T' .
. I.
. I
I'ligina 30 Cla.gificad" DIARIO DE LA MARINA-Ml roles, 3 de Die. d I e 1952 tl"ificadoa Afio CXX
VENTS VENTS PARA LAS DAMAS INTEREST GENERAL -A L Q U I L E R E S ALQUILERES' ALQUILERES ALQUILERES
__ __ I
60 INSTRUMENTS MUSICAL 62 OBJETS VARIOUS 70 INTEREST PARA LAS DAMAS rKoDUCIcis, itioniums Hodu.MA SI OVA00-M
I ,_ ,,,,.. ..,,. N. :nzi.-Z" CASAS DE COMMAS 92 APARTAKENTOS 92 AYARTAX91111705
,,,, 111. 11-dt I t,111 IISGL" PT -!,l'.1"1TiL-A lic lit-, "", -m- Io. .I- J W, VKI)AD0.,fiE ADWITEN APIONA. EDW)W WJW C" : I UKk MjM SE ALOOMA EK XEVrUXO y S" A"bUA ,,HHiVI9jMA RASTPEACIPIN
,., I _' ." ". ".1l'it., ..".
1 12'11_ "I'll", R"'.. .__ _. 11 1_11l.i 11A_1 1,",1,1
I Sit ,. To ,._.,G_,,. .. ... ., -- 'P" I- ... y "',
1-1 1. R Ili; R--l-I 16A 'I, All- 1, HIR-1. It, 'kccC'.."';j Tm'a!'i! I ,., d.,- ,o on L, can.. -'do ..=
I "Ill '-I'1. 'I' 111 11 b'- L 1"", L" D ...... Ton 3 .I:;Omosl'1.1 1. "'I _= = _cminadn,. I-.. baf.. low ,,,, -= xo
'_ _I i -Dr. -"' 1 E.-';, l,"l 'I ". ml!: ,T, ti Lo il. In 82.5011, 1 TELAS Y RETAZOS '--,',i'1'l" -I- L ,, IL, .low -- ., .= it
.. ...... .. S s[WISA HELICE AVION, 1-s= -Mv.,- m-1 I- 1,4
"' 1 i"A I-- 1,amm"; Camlld,. F,,iIT3. ___ ____ y _Ima .._, ,Y_ dI Eas Y ptW, Stabajd, IT-o doo L_ '. ..,.)I
t' T- " -I Z" I. IrtZ. r"". '" Ilb,... P,,i.,. I Iii -t,- =" do Mqull- W, 1.1-in, I. .1 I ... 213, __d,
;SIO lim, 110, hibOt. d, ,.,,I, ____ Importadores director, Aca. ,iGLHA.l-.sr BtrARTEN CANTENAsj,, ."". ""M ,, d, u"In."-dio.
i'_,7-r ...... COLA. %111,dl -.. I - ___ ----- i y drIa.- .142 6- d. I ,ds M ,,md,,. TO. 130" ? I m, I..'m. St. P*Ic, all- .- ---, Dial cl- ".
in SHINTU A Far,,, ...... bamos He recibir Lin Inmenso D-11.1 7 1 cm, H W 3 47-A.-I I I.- -'F'; IN'".
,..,,I I 1,1, ,I -- it i i:i..SH-- ----- = --11- VELLOS Is-tido de entretiempo e invier- ...- H4M I_0_ DiI_
. la oklmor- m-ill -11W, a de telas y re- 11 -1QTHLA US .,-A.-. 5ta. Avc Sin Muebles $VS
_ -".1"T' "'..' r!f I VAX.AKeDOAoEXOUI5IT0 MENU, DIA- SIX "T.RENA. to Y -1--llir f-" "WIl. a].
y ,rill,. Fabd, asturia. -- Sao. -mId- bobijac,, I.
Aianriqu 567, Esquina it Saludiii'll I'll- III 3 1 A P, m. As 3 rno en taclas clase I- -m1d. ---- "I i"Ano
,,",,& T'j-11 MR -l-j6n. -I.I. ..,., ". ml- P- R.b-.. ........ Etirpaci6n radical He vello, taws. Pida lista He precious 8 Vr6CJmn=n6Ar- con In ,, --on. I' Annueblada $300 __ ,I l'odo.

, it oliall C1111I. I .III. op- 1111ml, i - __ ____ __ 14-300--.1 He la cara, musics, series, b.f.. ... ,a ,, III T"- I, ,,,,,,,,,, "-lT11l-1'!Sl:tNV- O1' 51AGNIrl, ___ ,I... Visit.... B., A _,_,,m-,:,.p,.,Ir, f!tc, Feldman Rydz Y Compahia, ,c,'I'lla, Motion, Intre O1bHpj.0'RL- -d -t,-oN-- ""I" -- Bals Sal- PI-1- ". .. __,,,,_, -. -1-11, 1111I._7 it I A.B. COCRE-CUSA Tratairliento scientific, garan i -I,-,. -1 1-.1.
,.I I! I I-m. "", ., mi, ,q,,,-l1l-,.,T,-.- c -o, -0 .
H-nu.66.4 % ; ., ,,, ___ d Sefiorita Zayas Baziin; t N &rural a 322. lidad. I ... 1. m6d-.. LT.., I IN I I~ I ,-la C_ )-. I ld- Ims J ba-. IT~ H -- 3
Na. 21. Wim. ". Z, I IMH41w3L 1111cm ":do, -I- -"ao _- ,III ... M-1
I- I E AIR. E.N C-NTINAS A..I...11H.2. APARTAMENT d- -. I j_ _,do rilr l .1 011
LAURA GALBAN '-J--"- --- lot- ,._ do -. St. All ,, IT, P90S T fs li ,.T A-,T-,j
-.N -- I III- In.-La. ,- 1 To I ". C.- -- D_,a,,S C- 4 "lf11-1;
l.'111 1;1111 "1P11 1* -"I I"""' m"' "". 11mIll,, P42. 4 col. I I.C..1d. Ii-I.R. y I-P.W d, ,,,,,,,,,, OS ALTOS ll ot ,,m. m__ ms I_ ,I ___
- in I 3 1,.Ilt .. CAL :
FFA 1167- A"': I I'll. 11 1:1 11, 11.11- CONTA TIONAL" fono U-5309. C-21-70-31 Die To _m
--w, r,,- I "' S't LI rr- oolo. -t 2 1,,- III~. 1.d f,-bl, ---I- "
11 .A '---- ---DORA-" NA D-l"-n-1 N, 108, apartment 205. Te 6 C-186-IG Die, 3 3 XUBL. IM. ENITRE C ZADA -__ __ _i:., ... c.-T. I ._I- t,.e_ b. LX
- '-.7d- I ~ .... "" "I I h ".1" ..." ""-i7TI--1 T6_.1 .1 1XLL A LQ UILERES O. ..'a, '..). It" I." l-,-. .It" .I--,. ,-.. E, -I". "" "hAtio "L,,
I.- 124. -',-- A-- I'llt'." "'I"I .I'. I. 2.011144-1111'61 ...... -'- -I- 6d.cotlootlj RedacloO, di, C-m,. IT~ I. .a. _._ "ll'"-7 "I '= .'L: ,1-.. baA., I-tho ,
c _...lT I C .... nii"CB_ 1. PI ..... ...... It- .., Lod, don T T4d-.I= dPt y IT di ld r- T& ... r- ., 111-:- T.
?I -- --- -, I- So -g.n.. DDmtj, or"" ... .; 7y ES .. U, To ,., m,'bI-T.-,..j1111T 1E11*5 1111111 I y -1. I I
- I ATIO H.b J- d.1 Mo.'.. I,,- T-. "a-. "I"'. I dI I- .I
iHHJNcSANTlGVO_1 VTIDO IIARC.11 trand. 999. ,-into y D ,fti REG'S.It ."p.l. 1.111. NIMITT 1 .. ,ILRJ. I ITT', T, 1 .,
11 ,to, ,intm T ticlact SIN Pd",. 1. IfI 'n.'".". j a : ti- _',=-.','.,'_', ,If.--,. so 1 ;7 o. C_-i
, y . H 0S N zVol ova. I'" y V. 1,S'. "-=. .1. c.niod., ma, --. a.-: 'b."'.. -.19-111.3 01- INTEL T011,1112biCIA l 1. .C-EsTitc I I
, I, L. Vd.do. I- Imimm- .IT.. .1-14, fr-A 4, "It- ... ""'.1.
in. 1173.1. ma-- HIS. b0m. dt bill- O. --'
1.1 'll" ll,"""". ",',';..,' ,, """,,-,. ,,, .it "it,
-In I major .; i" Lll a, m, 1 2's
, TI- ,;'- ,.afl., I3,tldm- --rTn.= 6 m-c. 1. QUIDAMO : CHAQUE ,.,R ad= I I~ ,-Hl'g ', 1 1-: '
l_ ""."g .", SlInOst, SINN n "' a ': i ER S f It: : R.lbila.16.: b.Jm-,1"d" _" C-1144- 3 if,', ,fff-',,."'_ '".
m.".I.I. -dm, cmmft1.;ZmR, ,1,.j, TERMOS 21 Y 6 --- _I. a". 4 _O11.1-.1.1 f ticum; ..11., m,. desde $5.99 Sayas, $1.99. Hill. "I In. Dam,,llid.d
- I I~' I. '.. -.% Its- -...ad., ,.V".. I... '65.00L. WRIM an Insital.Othl. -mId.'.,..d. hl.11.1- SE ALOVrLAX =ALT 3 05 DIE
-,nn ri-O M.-T --., 1:11-1.,;1al I APARTAMFNTO.ALTO 6 6 ___ A VN A C L'A_(!6WL- -t- -Ill-, e-l- Sas $0.99. Batas, $1.75. Refalol; hatiltacilim Im, mmobloo M.N. Compda cia mm,. Anti do ,,Iidd. .. Y it. h.W 99 ALQUILA HARTEACION
,,; *,I,", ,,,,,,, ,,, .;. an. ll.b- 856. In- 7.. ..
, , in
B.B, B Ill,
-, (1.1111- 1, it-Ni 3, ij Ilo, $0.99. Paya as fran la, I'll MI. -Whit Oblopl.H.Mini ', D.,. 31min"n' Vod-dit I n1mi-T... 21 nm- Liml. fiilw .1.. IT~ -o. ,,mmcdoo ,,.I, cocV I latio. A-b.i. d Id"'. .dra do hot ls,] ..sl- 111.11,111,11" 11 '111111, 101"rl."i N Nn ,,g 111- 1. IY y ART.,g- ,, a,
VEN -1 DO-PIA NITO A L EVIAN a. ---Cog JACKETS C i E CUERO. _,rnanga laiga, $3.25. "Galia', M. a. V.d.d.. T'Tif gjrj? ,1 15 DI, ? h bltacllma,.I b.fica an I-Insas. h.dbl. No. = 7 oct &S" L C'ne .,=- -JII.. calIon 1. ,.Jl,. X.t, 11
" RENOVAMOS, IIJ.d. I.I.I. a'-- HOT~ bill, cocina y 2t'g tm -.
111-ill,, -iir .. ........ poll Neptun- 208, entre Industria y do,-. Fxcolch,_ ,,j., _= -.- L.- C-1131) 14.9 D,
"' '""' "':'I "ill-I t-,,Ir -XIAmn, I., himpa,. moci- ,is. T.1clim. M_6091 y B-192S., Vc_ Ivaj. ALQVL0 CcAjCjoS CON' CoMrAAtaoB
"' "" """"' 1'li Tl "r', "d... 1 ,'1'nt .mn, Amistad.
-1 I A V,- III'NIAl 612 It- %,.IT, '. 1,mll, "T'l- hol't-1 Y h.I,.n.o P... 'VIlks" 'jid:11 I T*HdUH. I~. W RrImJ.nq.,I,;,.,11,lRod,,mi .-Ict, 4, PARI -, ,dh" .- Vial- I.. limit. com a] q.Hr limna. hiom'- onlIment, Ar-111 -1
__ ___ ___ It,% ,hliala Lut 403 W-74U ., ImPid.. ., Thil H-23111-92-9 11-Ina. Ionch. ... firi.--it.l. s"i".
.- ,-)-._ _____, rl,131-60-4 1; 1 fabriow, ,I I ... Omldmr M.. H-4464-70 Die. !0 I.,. . I.-.1 ,,,. ,,,_do Hani do ,
,d fut 4 It ...... _,Id do & it M EDIT CIO MORSE TE 301 riCiViNA Qa 71.16" 4to. .., .
1 ...... ,.to HSHB .. ..O...da=R. Ent, "" C- ii I ,
%i '[ f -i'-RE fOs -CIIAQLET,%-2'4- L- Y Ulamm. Aluo Dia y c'."It"ch'"" "I"Ba MI", ,,,,p,, ,-,d, y ........ th'""' M1111111, I 11, A I, r,,d I -i& prl.I,. $11II. .,
'
'IN C C.R.1". = 2
l ------ H:1111-112-17 it., ,,, "' .""T .ii ,',,,rc -'o si r... Elevad- F-" litintistil. Pr- 1. -d= IMS ]IRA I ad .
PIANOS BE GARANTIA' -- .. "". ", ,._.,. -,s .. ,l SM'- In-linmilm DNO.- "I ocimitimcm T.U. ris.3123, H-789-11-10 I 11-1231-11IL31 San Julan do Dim, ad griillAli; li. 11.
m- 1145.00 1.1-I..., osor, ,NA Lans d i& 'C1mT:r0r. Apt.. I L.Jo_'
Ill ... *-'III d', .n- dt -- Apartamentos SIN ESTRF .11-17".2
71,11". hill..- d j12 h.bi.cj .m." :: cI.'._ _... __.,_ _- tom"11 Y qul,,,,,
Contadoras Nacional., D.Ti._70 4 -li".d I .rlW.d %"g".rEK CAN"HIA' A Dobee bLIO
- - ". 1-11 co nld: ll ,, H 'un, Y do, h,1bftcJ.= Ra alli to-nodor. dm
H-MM-75-11 Dlo Slant. =11I I'. .R Poll. a D, d ja H" d7g.-D' '."- 'r. -.,% Til=:. yocn
NUEVOS Y BE USO I ToJif-, A.M00 tr I I It- ...2."IM ici- It LINEA No. 4
Ri. bith- I- color,.; .an. .b ;Ld ,;.Iolitd., ..iblooft am
manos, re. mi_,l .,,,,l _l. 1-1., .50 T,, IT~ ,.1.11 Iiincl, Ill-jing, bj_. dc ,j
1 Distintos tipos y to -11 11-1-1111 1111(1111T l Or HIS, OTXL-A a U rii-NT. iia-A, 16; V.d.d. r-3ni. H-mall-a 'Ill
'. LA PRFDILEcrA" N ed T.rm I _Ill._. Imn.d. liabit-lo. I I dic W. into Y SID V-c I nor. r.RL. ItIm, cit!!i,. cl, To.
FA .". I so I.. In~ CimnIat comill A-Ri- ,! C-1141-1112.3 am -bl. Niel, '.
construidas collar) nuevas y ga ,,:,, -- 1-1 ..1--, TO, .I- de.d. .I I A ,b",gd,,,. aj amt. ,-.j.; 3' de 2 _9 54 V. ni. D1-o hibil- __mD,, d-.--_1,1,
- I 11 1 11 I'llait I I'll. Ir.j. IT ,
- I.d.r di. y -h. ... ...... Tan.n. W-4540. C-5211-82-1 - .. at
CILIDADES DE PAGO 'antizad's. Vents a plazo coil -. l- "I'll ,, ll,,d.l,,,- Got. -it- C 92 APARTAMENTOS I IT". .1r) foId..
eciosoN models Splotts, I pferencias. Alquileres He's ]as _" I it. 4 ,i;,d7 Pb.j.. P..J, .,Rd I~ _.m. I Apartamentas S1 - I "no doa hbil,,i,,-* _,,-,,_ed,,,
-cmiltes. "La Na- -.18-6 Ol.. 11 N ESTRENAr ban. YIoci... cab d' -_Z I,. I~~ aar;;-,Illlad., I.1-das TaZ
In I 111111 111*11s, vertical, v baby, olisillas a collect ALQUILo MGNIFIC. A-ITTA.91TO CON ELEVADOR $50 N W,00 'c-'.d'd, I., ALQ 31.0 WAIRT1110,11al, 11rLI11,
Vola. C0111pre a] SCgUlO. ,Nn jUej 'iOnRl". V11119a, 359, cast esqLll- VELLOS I----- __ __ -I,,- ".". l-, ,,, y i'la.mt, P,- P-I ... dI U H.b..., I AblIdInt, ,gu,, So, lidro e I 'T;,, ,_ .. 4. ,
........ ;- 'lan,,11- -. .w.- ..bit .... In. ..Ill.. -'-. ImoIll.r. --- Do~ Tclelimm in ... Odor~
Clie Con sit diners. Veanns: "La na Teniente Rey: A-9915. I HOTEL 71SA" os ill "t B -11.-- Il_,., ..h. B.IpU -d.d.. TIL F-13. CU-' J ,
1_.,I.,p'-6R TorriplliT garantilirln ,_ ,,- Tl. Til., --,. M-2... F 1-1-t- -1 .. .... d-h. ..,.j,. -.n. 6.1. H-1561-N-7 DP-Tillecta", San Rafael 110:1, 807 C-37-6241 D, 'III.' dc ,,,,A. p.I,..,, It,., Ultim., i -. -tId-d. Ill"" "' I D%,"', ". -- I.. 't.l. 1. 'ajj. -ao in. I APARfAlVfKNT0S__AY-ESTA- HATMEACIONES: MicollSNA., SILM
m IT-, .rd-od., Itil "I Itila: d7,,.1,"bTt,. I wCjjL.- 9-- 3,d ,= T limm C-.I IA--an ran. Se alquilan apartment. I.-ta I.III. ,i -lmo_ SHM. abap,
csi esquina a 0cluendri. ,,dI',,R .P.. 1. Cl 11- 111. Sol, I --o ,,-d,,. W*
S'. RIT"It, "m I.,,,11. n", 111111-1"111 do I y I Ding APARTAMENTOS ILIS, TI 4;40. Il Dit,
YATES Y EMBARCACIONES t- 1-iout. d, N- Y.A. ... ., l.. l,.bl-.- N.I- chill ... I S- 3,i.n. M-.m,,.-l ...... .
C-40-60-:11 Dc. if-A G-rcm. Tdifonh B a I do it I --' I_;1;',Iil 1'1 ,,.ldI ,l,Iijti,,, AMUEBLADO -Jos moderns acabados de fa-,4_1(t Mri.,'TLI,,
-6725. In! I ".I.mb.aA I I 1. 7;j."Ith"O.".
1 '& f j iy'T, ol, 6. P M ad = 1
1-1-1 hll. AlmmJ-'1,-. dn B Lit-till.-.1d.l. habit.d... .A. -w.j bricar con vista a la calle, com-, .,. D-34-IT4.1.
do, Vuclit m6m- 3. Altura ; j.CM.,d. 3 0 I G I W Vd.dn. To 1.1h.latil,,1 B.112 1,
I" "'"% Lill"IdIDA I~ 'SIRF .4786. Ommms, In-, II HnHl. D-16-.2.4 CA)-. Jill I L y N. r, ,l-I. 1- .:
AF. AFINADORES thm., d .,A 1 Nkilm"'.. no -- -. rcirig-d,
__ I-imml, B N11 11, jp, C-44-70 3 i __ 0 313-11 ESTRENELOK LIIEC puestos He sala-comedor, amplia REslmrxciA,I,,Axa.b. ..
I de EN bitaci6n, bafic, complete, co_ Immi. ..,I_, ,.R A .I., .h.bIL,
,I- I 4-im-YE-41 _16 APARIAM ToS i'm An ..... 1 Incooll
-aLl" W1. 111ild., I ,-ri .. ...... 6, I.- H-874.112.3 11, UJI.d...' Wl- .:
EPARE SIT PIANO. Jpollj. I V!d m... -' ha
- I
61NER0 Hffi TkCAl PARA-EL abundance. Cal. Ilm. Pr-,- -,dc- _____,
I I, At ,,,d I. ..... id"d "'I't" D""I"' 1 111..J.,!lqo.. 1,,, ,Dl ,. 1,111.1 ,hn.dm,, Cna ,a,, au
; H H
, ..IomI. -d".". -1 I'. ..m.
R, UR __ OGAR lie. S. J.1 s.a,,, = HOTEL TROTCHA -. SlIT.N. I zada Ayestarin esquina a Aran. Eixii inim Sin. Eirritic It y 4, ALTOS.
D .1 'iZ.. ;,, ""', ,,, It -_ D-I 82-4
.,,III,, "'rit'r" ._R, RA1fi- :k- C I d D V ado. F-2383, I CHATEAU MIRAMAR guren. Informed en la misma a I~ III himillidad, con JodB union.
,. ,',"T,, 63 SOLICITUDES !73 INTERES EL jfdG if I a Ell a y ITS, Ed APA TA, KNTOI ACAISAITH, VAITITICAM 1 APARTAMENTOS 1 todas horas. '.1..,1.c. ltg r.T..trfislmilm. compallo.
2 1.111- Y Ill -I.I.IiII. C.11-1 11
61 DE ANIMALES --LRT. s's ARTHIRO, CON ,..,,,A Ril-Rom FXPERTo Frescas habitaciones, r6dea- A!." H-2688-82-6 .to A.di..t..
it lj jjjFj_&6--g H,---,,-- dmi Ee e.1g.. y .. of.1,1 .""I"I -JET) EN CORTINAB das de sardines. Pension COM ga-det. =,.. ,,, AMUEBLADOS c,,,i,,
a, d-d'. $I'll, 3:1,,R. ,,' r'. ,l'li_ ', '1,:,,,,,.,, d mi":. 1= l1 i-T .1aI e';." dah
pleta, "r,_. on 'd ... ... M MIM.
V.Fn E l : ', I To R!, I D ....... da habit, Y 17 VEDADO rencjai. Tel f. FO.Sills. ,
-,- Fl- ,,.!,,,. -. go.La..= ,,R,:
, 111- l-,,1- 'To 15: 111, Ir,,,d,,. I .lft,, J, A I""
I .lA ,, ':7 ... .. matrimonio, S110. Bahl, Nmill-I ."., d,., .I.... .I, - "71,1Z.". .at.' I' "'.
. 1- Pr ...... I., h-1-1-1s. --- -1-1 ImIr=d WKS: iN TZ
I-P.1 J-- 47 CITill ',In ; 2 t-1.1 '-- 71-211-15-';i 4 .... .. .."'"i. TA 2ilt -1793-73.2a privado familiar, habitaciones .. mL.S. It. -1111.1-- ,, .? I % I DI a ,, w. s T-O- ,-2, I-- ,,.-,.;,I p ...... IT di-a .- I D- -n I 0.1. .. Fit',",'- Ali- 34-22
-, 1, I DO, R- ". I ..,, -' .I 11. TT,-.- SO-1935. .-T2 .','.dcR"C,',t"." I' "'. III
IT IRI "r .R I. ,t, "'I"" "'ll"i IT"" "I -- n .I I .,= --; j.dill. 3. .so. C.b.; M.11- M. ,on Co.
- "iC-, Q ____ - l3dou intercalado. Precious coil. 11-I P-- ib--- ,,-., .......
-m..0" 11-TiTIBI" -11. li.t,"'I'.. .1'. a" ENSERANZAS I vencionales. Esincrado sgrvicto. ,,-1_;,,- I~. .-I&M,; ,,,, NoliSm, 157. I M-Rlm, San Xl0-1 $411,11111, P,--_ Vl,,,,,, P_ ,:-p, 4 .1-1-11. I,~, --- [ AYESTARANY G. SUAREZ i _& w& %,-T ,,!-T-Lmi,,- u. .,.m.. %c..
I. . -.I.,, "I Till".!"on'"'. -1 '
.
'"- 'm tv voxo--Kwk- .. : .. ll I 11 '. -74D3 .. 725ii 1 .--. El--l". .,mta' --- Cr
." r. f ... O P.T; Alegre bar en los sardines. .. .
S T, l- I RAS _-_ j -roi- ...... ----Idol. -- ... ..I,.,., ,'F",:.,',":- b ed r. 2 I. .I. QUI"N HABITACIOKE A HOW.
, 6 PROFESSORS I !. C I
- .az -I,,- ......... ,, "" , "' ' 11 a-B '--", 75 PROFESO 0 'ODDS .y ATRAJCTI og gTT _,
,,, .-a, I .111-".. R _mCmmA I "o-, -', .... So s T- . I ,, Elt A I_ __
?"'t-In.. mpi- ........ -,", ,, ,,-,, i, % ,,,,,,. 11'-- H-n-R.-I A31EROANA nr I I-A H-6154-79--14 Dic sF -1 ad.
--- T' .1 .p -1. 41-..,I.I.r- -I.,,. ,, to 1!51.",:iiII E Iq .9. 1 d.do- .. P I.1,..,, -#I.... p__ m6 g
D. , "A ,11 PAITTIDA, ; "Il. ... ;I., "'g," Y TaPulgrafi, -p,,, __ d", 11 ---nA. "Id, '= ,W. 14 fid' I ',_- .. .... :' I l-""d-'* --"d-. .', ,d..d,.hh.,",'.I
'-1.'..""Io ,,,;, T '' I ,1 ,! ,.,' I 1,.T,1,1,.M.1 R, I. R.S --l-RI-NCIA PA I i l'l .- VII. LS , ,.I __ i, T, .1 I- I -, is R ]I, -L--1 d,, ,, ACIO DE LA MORTERA -",'11. I 11.1,,", I-- ,,,,, R.ll,,-6,, D '3.112-4 I
ll -, PC., r', I T ., 7 - -,,111- o- ,am,. _'L Q-O IiTAT IZST 0 MDEPE.I.,iWA-IFI, 0-5 H-2372-M.6 !" 534. Imr. G,,m ... o jai _'
" ,n-,l,_S.- ', _.', - 'a-' r _TT C-42-,

%I-HS rLI i"A_ CL6RO _HEA ITH. l ,1 1'1.1 1 1 TR;, ll, ,,, -T ,,-, ,,,, .. ... ..... .,UV,,__.'.1R 1RjhE1g ,g: it I t -Td,-,.,Am n Es I I.I-- I."... -- ---d _AT. !,'lT-,iI.-, .3r, _ -1171 Y-AMPLIOS AP) RTA_ i. R, Tlf
..f.,ni.d.- A: li,- 1.1- __ I. ad -- i"". "'T"' I ~ I. "". I~ L __ ". D- -.4.4
" I _-o' 'u ...... i H "7795-73-1 I',, ,lill- I ,,, im, .11 ..V! Lqtlj__ OTRDDO APARTAMEN1. .1:
""'. I. ,6,111 I I "'" "' "I'"' "It"N a 7 ,,, ., D 11-- I I..rl.,. ,..,. I 1-lcm .1a I,.jpE,,,VIEN.
I-, A---", -.t .'a .,,, 54 R,-O r 5,i;c7IwLl. I Im'Id. I .,r,,I, Pr-'.2"_.'n' -1-1 mmill- !-is. I-lod.r. l,. 1E7DA6oi__W _.lTA&jc;-1,1- 1- Tl..ITn 3-4 DOET R, E, ____ __ j
- A ,,',t"-'- OFERTAS ,-; ,,. i., ..... Il_. I ,. ---11 AI T=- tcri- 11W. -11.,- ,-d,, __d_ -1 I., 111riN 1,,,, ,,BI 1 It. = b! d. y.., b,,,,. .1 Wo
., t g I-- TT4h""I,.S"r',.1 -'17'3 0"ll"' I"- "I'l PRADO --. I.. .110.1-al, -11- I I all Is
L.:-- ,.-, ST." D, ,,,,!, ,,, cal- I ; h.m
,,, ". Ill Tl811ii:0 I do .. I-ril-1-1 I~~ 1--nit., Lid.
, Ir P., ... ild. d. d".d. I E iI 2I Wdit".7 I. I blI ..I.. ,' J,-'. "pA. ddm, $I P"- I It' 1. A= I ...... I I ...
- .,. Imill
- DAAIOS DINERO EN Ii-, I) --p Min.. ,. A"I'l.m.d. ,h- D ,, ;,l, "' r 11 1Iq1lI:d.,prl,-mI. I~ I I I I,
.. "..". -1 71 1- O G-Tt", I-, I P. .7371.32-81- altmi I'vi, 3 , .P.-mcc'. I
,...I H I, C Old, 7
N-TERRIE 8B 130, (I' ,., m
III __ _ D-r-A -4 ,d,, ,j,- b fiti 3. IR L- h.bAalo., __ j D.5'-M.,
,S' -hVo"d";_ ,, ___ C-1-75 -Ital".. --- i --- --- __ L. E.-g.d., NDO TROPICANA
MF,(AN1HGR-lA. TAQUIGR -1
I v T.I RHo C 0'. n ;T' ', 1- 101-Itia blij- ,,, ITT, ,It, Ri n tildt. Ciillad -CII.mln.. I an,,, I bT..i.n ... b.k6. 1. I.11,. I~ IT
R'. hl',,"I-11" -11,111.1nI, P-- 111POTECA L ArIA. G __Ill, I',, T "' -1 1-llhii, 4TI"; 11 I A It I.All T, R Li-. ata : FRENTE IT I -Ifili M-1 ollm-mI, In S- jg-- hj,,, I? BE ALQVILA FRESCA Y AXPLIA .AHOTEL COLONIAL IT. .. Dj. haliflI. fi tim ,I. or I IIPR DF ITT IIF in I Aln,,Oo .p--_a. Tom'-'- 'all-ImII,- Ill b..,,s-_ I _._ _,.I Ch,_ It
H. RIi.'VeIs ,T, IS r.PAR7vA. AL 'A" C
: n1,-I.d,,. -ARA FARM -i -mld,,, 21. ,I,,l-. R.6,, d
.. .... 1. TMPIEN I I! A". ',A C A.H 0 "I'd' ...... Pil-l-911. Anmav,.. T .I.,
in T' Ill : r %. A..,.,. G- 11 I Tri.cm.,
.ARA 1PRA1:13ANg., ,UE cit Qll,-, H,,tdl. G ED el Centri de la Ciudad "I 2" 5"' "'I"" ""I'll"i I-Thmad.1 lmlm- 57. -11d. m- 1.11, Ckd-, C-,
.. dt,, I ','.1 -ril"'. L C-11 -U.3 m. 1. i..... I-M63 F- 4., P.m. 1 aigos PlIg.m., tIfi., G.."'. D, A '.
11-4121-81 N "I. Iiii. .1. -- 1-1- III, --., ----- ___Fh;j-. D- NO Sol l-mO.O. L,. To .. mmIlli., $20 M 9-tmml-a I C.m.d ... Clq. 1' ,iq APARTA)HNTOS L 4MENTRj__t-s' H-W70-12 3 m, 12 I m. y do ,, 6 I
PrnFRT-jj TFS1 il _RrC 'Lia_. I_ I IITA A, A % I o-ARSET SERA! P,,fm.,: U-7451 H-1.1-734 Ek 11ft" TO ON EASIER,, I- San Miguel y Galiano. B-7462, 22_ n.1 C," "al PM.Ilm-s Uni-11W d I I'll -- -_ R,
'lt,', Tt.'.' "' 111. I ".,,"In ... I, __ H' --l ... I y -11-m-Im l.d., I. 6. ERIVICH, 37 I, __ D -m".'. .'. R A Q,11,11 ArATITANTiRT. af ciEftVO.1 D-524-1.1
ELrioN. "t"No [IGLLA 1. Rm Alb-dami, ,;..,c1_S- .O., li"I. -'--dm. -. .J__ In I c-,:jBANCO HIPOT," AP .
,I HIO MENDOZA A titl I FIANCE, ,N.SU -,a- cokhon ,,III,,
,_,,,. Vd'.'' Mm_ mltml :,",, 1ALA(Io "ALOAMAC "! I OT ILDIDO. A1A.A.,JaLr, "',.1,,, d ______ _
I ,A I11a ,_', ".,11,1 t"I'l Im .1 .. III. I I 1-11tilr Ah.al,, -,- .I.. Io.d., :San Nlltilit M2. 1111 ,sqit -QtIL0 RABITACION AN~ AIT.
, Aaml. n3, .I.O.Rc- C -ms.
I- It "I-',, 1 1- -d- __ _. "Ift". - m .... .. I. """'
11 l7flR=Kj&A Dw ,' 1111m.. Almiflmm ont, i.. ,., ., H-2542-32.9 I-Im_ .11, ....... do ,5 no Rej- II.j
.
- -1 F.,,277 - -dtt L--1h.- an V. Y m-111 It, -mid. P-1 I ,,,,, I, Itit It "TI
_ '111.1111,,11. ..... Illd-ml lcml :mi- ,,a do 11-1. El-&d.r d,, y .,,h '1'.T .o"o I-d- SANTO s St-
MATERIALES DE CONSTRUCCION Ir I I Ab,. I Alltltl miil 9 ARE7., LST.E LVIS EBTE-' _____ - ____ 1148,5- m- .- con .-blI., ahI, ,.,.
-d. F-2- C-832-70-20 D,: .111 1,5 1"
I 1 11I .1 ."i"". Im'. Oilid.d. -95.. I Em,-,d.. F-430_ll_. .. EsImmi P.T- .,.,,,I. ,. ,j
Y EFECTOS SANITARIOS DINERO I, -1763-75.1 ___ __ I .,,'7. "."n'..",'.',,.',""'-R 24. 1.1 .,Ll-l MAGNIFICOS APARTAMENTES.- SEI -E-O -_MI, -_ D-SM-B,-,
CO.Ni GARANTIA 'i.' N, .L s ;aAlITO NONI-WO APARTAMENT. 11 -1-m, 1-5961. alm"llan' mu'h 19- -O1.116m, ,is- I A:PLI. Y C NODA HARITACION. CoN
I -HOTEL BIARR, ..I' m- 'a"' y '- to at m.r. ,dl fill- uIl-.dIIn.. --1 .I
__ ,,,
_E IN(TLii5700RRE8P_0NoE 'c ,,-- mtro -.1ri..-.. 1, l-.;. -'.
%,!. NTAnORrs 'Lle-11.3 IA.1 ,,,, __ I ITT- li -- -T.
P' J.'" 'q I 'I I. .ams in Prado 519, frew ITZ H-2:1-2 9 'I' Hlmbl'idt 7. ,- ,,q,,,, ""i'm" in.-m-11 itit, myt""I ""' 1-I'la. 11- ,'-. ..b,,,. pt ...... Ct ...... W. I -1 1. d-. I.:
," -, "" I~ ", ,-'- ,.-.. 1-1 I,- IT, 14- '-- 11-11-r, P-Ill-l- "I'll "ll, 'T.r- "I".. ,- ;.MAlec6njT0Rro,:hctib. --. A-s-1--d- hilbaso 414 1.11-, D .73_84 4
., _ _".173.- H 1 MIRAMAR ,,,.,,i,,ubrI ', T-,lT,,A,.,5 6G._ l;f _____ -'Ir --.'--,,,d -- llittlit., A~~ 111, te al Capitoli.. L 1.1,, L11. ,,,,,, .--- I I. I cil.-I mA 11
, _11.'1 --- (7.1-1- - ....". ,- ,--- lll "ll," Mb,- ,I -, "I
-11, I T F-w, -,,--,I- "'.1ti-., ,.,, ",
, W, I- -i's c1c.", A 1 ,,.,, ., ." t -To 11- 111,1. ,1a1I-;I-j I'll ,d,, -- ,,IJ. .,,,I -,.-- SIF ALQM- UNA --a-el., A-S,
1.1.1 11;:1.'1__Ilmt t "', mTII m H-47.1-82.4 Calle Cero. entre la. y 3ra. A% e. __ DA I.-. -L, ,. I ,I __ I.- ,
I 11 I", _-- ".-Ill-, j ,C 1.1,11C.11I.- lb,,ii, ,,,, d ,
A,_ I i7.-, lo
'I 1-1 _1 __ UELA DE BAILES "' ,,I 1;1_!1d, ,,b.,- 11 -- 'I'D lia. -,.- ,, ,li I .I. -- -b""' ."" '; AMUERLADO j $T s TTo'-.a QT-1I "It7-"' ". D., I-II tA, I ITT R IT i.'. h,- IT A _, I TI.I A To __ -_ __ IT,
I E-. 'm a"""" El" 1'1' 1 111'.Z% L" Ir., Alain I -m,' .I.". 1. N' iil BF ALQVILA -a. a h
:" !W hoij -'-', .. .1 R--,-""_' ,t --- I, -- I IS 1-1'1' -._,., .. .... ;, I,_ _- ,.' ---'.-dI --1.11- 1- ,I I --. ,stilt-- -,dm. .-.- .53
. I ., ,- ,_ ., ". """,",,,--.,. r,.,., HIRMANAS PAYNE '-,' -- -.11i I. 1. 411- 111., _z- ,.,. i El .... I I ...... mot," -mr,"'.m"'I __ __ .73- ,
_ I.... ..mcl-s S-mi.m. babo, -- I_ A_ __ bith__tt
62 OBJETOS VARIOS 'I,- L-, F-- -1-111 1-11.11 s _._ _.__.. _j.TI. I'm". 'I'll" '_' Illl "Ill", t,,I.rn,,, 14,23-82"14 ,,, 11-lid.. S 1., -m.d- 2 __- IIR SAN' IGNACTO IS! ALTOA U.11 CUB-T I it'. I td.d FO-11T.,. I .I d- y If--, -: Ap rtamento .mueblado $90 dt, -I.r. i, c-di,. I.,.d.,I. ,II-_ I_ 1 ,,, ___.., it ,sT4 ,I _,,_ I-IL. ..I. ,--.I,, -,,
_,, --'I, I'll., ,IT. ,III ..... I It.. D ,.,a
'11, I HOTEL MANHATTAN "-''- -- ... --. I. .I, .._I_ z Tah, A io,::S ol,,,,, Idl,--c
"I -17""- 1-BT- ITT 111TITI, -f- s- -Sjj._ -,.,,. _l. I., .I A 3 2 ,-mr. d t1. ".. I- ., To, 7 PQ, Io ""' """, -T- LQ111. Ar ill A-TSTO7.N-._'_AILTID. b' 1--mId., I I..,. ..,,. HoW,. E .j.P-l= 41' D-7-A
, ,,,,, L "' ,,, : ".',, 5"'. 4: :_l- '- I46-. -I, 'I", ..,, i, L. m 11.1. Timm,., 3 il-r,, Eol-_- M-l,_ ,'A I ---
--_- T" a. ,- .1-- -= .' ; th. dl Tlt i.T_ A,, 1.
li !..-;,T ,,, .11ra,- ii,-,- Vt p,_ ,, H % 'j 3,g, -la.d.. h.h ...... l- ,, .. ....... I,, hlll w,,-1 12 1 P,111'1.1 1, ,llAl- s ,IIII-dr.. La i FRENTE A.RADIOCENTR4D
N1, ... ,,, 1- 11-, ,,, : I., 0 1 1_1 mo ... I_'. "" H , !", ,";"-,_,-,,,,_,,r
,,, m, ;,'g1;.,, I .1 ..., m- ... ___ ". _:'. bN.. I cInd.r,, -rd, ,P,- 1,, S, .1-1. ,.It
Hilb-I. Sir, I- "Itir" I, I o, -1 I. .... nn
___ ___ __ _o ,i,,, -- :_ - Z, Ib" Mt;,, y _l- z...1,_.e,, S-5- --S2-1 ,lti, ,. EdThIl, .I. .,.Ill. h.b I. -I it l' "I. V11119- 11, ,i,-r, Lm,,d, d -------- ".' T
........ v"In. '.1 r-5.- D-2 1-4 I -, _; .--___= : -- ii--- L OF In-c- 11 Ir'l- "'A "".
PR OR EXTRANj F.R., ,,,,, IT, IS- I n, U-1274, PrIpIt-o: ST. G111-t. BIA 91, AIQUILA IETTIA ITADIOCEI d. R.m.
--I A-- -C ___ ___ ___ W.7 .Td- h_ hi'milm __ __ VTR.-I 5 I --.I. i, TTALGODON _,AVI. PRE I- _H'_R__,_ ___ - ac. IT bi-e.
'A% ARISOIX E -%TA5j0,$"tA,.,R. ALTTIMOVILFS Olilt, Wfl ,.,,.,J.R, -16,. I_ __ j,.N' 204 Itil, I- H ,-L -VIdBdI. p,, ,.,A '. I AMENTQ
tl d Pr- I.m.d.d P-- T-.;l I -, d, .,,..,.S.j.A, F C 20-79-11 rij,, CERCA UNTVERSIDAID 93 DEPART 5 1, 11-1-m-. T- FT,.:SRI.
P".". ,_ ,I, 'mi'mi ,Is --. ,m, 'I, Pr ,,, .,,,.%.,',l .... ,,, ,tim. I -1lb",,. -,,,. HOTEL "TEEN I-).. -Id., I h.b,,.,,,,I, __._ t _--__,__ -D-216-944
m -I Ud -11,-. T- .l- tm jt.",. -- -- -A"-- ,-. ,-.- ;,-,' I,- o -talo ,-dm,.I4!f,,rma.
I- ... 1'=, ALTLRAR DEL VEDADO: 41 No. I., FS,, BE ALQVILk 1-1, RA.ITACI..I, J-oR.
;_ nQq"I rm,_ No,. .. H-117173-)l .,I , D'sall p'-p .. ... mi.m. -. --- -. ll I Pd d1m, I 111. -ro I,,,,.,,. "I'- 14 I-hmm-illm' I~.. I balml-l6n, 1 'I, nal... -- -824 i it. W y 28. -1-il, d-,Tancm. Ind-1 man; Bill- 428. -Itos.
d il- t-I.s %,-, C- '.1
- ___ A N I '-... RA ,.S, alm, I ,Imlli bl,. ;,- p---m, ; AC AP_1jjA.M.ST ___ __ Ej mRdlImc I.-,Io d
so Juj 3. hlao.n. IT -3 64 27 D,, P-TH E7OR INGMF .jjilajMTRI "I
__ L Oill 1,1 11 O F 'Ro -DIVOT11 A. 1 1114, . ,.'%%, .,I. Imillid-l- .,, I ... c To IT., I ot.-d-. Tda-. ,- _-. j .,,tdr,,.O,,,,,,,, QVILO 1 Inal- R-1 .... It __ ___ D-16"--s
- I 11 l P A IT I -P- Illllt 'Igl, it- I El ... do,. a ......... I. I I ""it, "" It. -,- ... I. hot,., _11LA.50.1 hall.. Im gos
Pidis 'CHO. I .., In. 10I.N. D, I B. ALQUIL. ITATTITACM. AMUE-ADA,
V-4
", "I .... .... -i--. m..".1's .1-11111 I Mr C.rr., it 11. IM.'a N. I ,it "t --- -, __, .",: ,',..." .: , :: ". a", 11 .4,11 &F,.941 A- Am1,1,. Illit.K., T,,,.'i, IT 21li- _,IT M Di, D-IT-2. 3 O,,Tl-!,,.VT -1 Eilfil. L 1, 27. Iu,,,. !- -. i"d-mill-. h.,b,,, -to, I
GRATIS I. A APARTAMENTO MODE-RNO,_ljCU 1 .._!" ,._, 't r.b., Ill'a s- Ill.-I it'.
11 Iltl-ll 11__!: ,, in, AtImil, 4-o 5_ ., it-. LT.~ ,I m- ...... ...
", _,".".. .S- 11 I'll 7 1 -- 94 HABITACIONES is
,I, .1-11 ,111 p- CASAS DE HUESPEDES ., Hadl--- I,.5, l- -, ,, To i - - -_ ONTO ALOUILA TEH SM.N.. I-1-tt. A. Ud, I~. _,am,. .... .. It __ --.--A -1 ., 80 1,, m-is'... .a.. 111-1I I,
, T"I'l 'll-'. I ,7;." A I A H I P 6 T E CA S. -1 I ."'. E 1-1 OTiI, I I LEY.Aj, C,,41,, NI APIVIRfAMENTO I MATRW 1. 1. ,
I,
i. 11% "I I 11 --, K-II-to p ....... ,, d1r I-~ ::, :* .. .... A ,,, I ,-. """,,I,,,. I tia. S- ---. I. td p I "-,TW--4
I zi-ii _' -"- 'r,7- .. 1,, ..I. ho -_' '. ,' "' ""'I" C" I -H-C
III.~ ..,I., ,-- 11*54 00 "I -IT111,14T, ALljUIL.
ljl --;,- .. -I,-. T-l". "". I "i "I li _11,, 2 1- I n.. .-..i. .
11111- I 1-1. I' 17i ia Liernpo, -il a Martinez y1ti-a. -! MANSION TERESA J.f. '_ __4T__o ",- -11 $21, in."'.
.. !'11;, Plicto, desde .5',, cantidad ,t_,.2 , ,, ,,d,_ 1, -,.--.. ,,,I,. -- l1-L'-,IN1l,1c &- L,,,,:r1, -_,,,, I b--...
', "
- y I 1.1 11. 1, Ll-- do .. m I m th !" I. rl., Ill 0, .... Pit- -1-1
IWOR-166 H-11-7i- ",' '," 1 ... .... ;'ti II 1-111- 314 -- -TliT%[,. T_ "': ,,,T ""' 131 -- RT ,,do.. .. ,i
_P I i I ., ,
I- -1 . .. ....... .. __ ____ ,,,

11 ", Tr, ..XI.ATI Nt I- ror t1croPo que quicr a. Tambien Pa. _L__ I -1-it -11ill-I T,.b.-l.m,. " Ql 1LD7APARTA1IL1T0._T,.-, C.,,, IT ll_, 2 1 ", "' I
I'111 _T_._1TEA ..Sif,_i-,,. -I... r--j- --,t I i .J... --.__ ,.:,,, I .- _., 111 ', ,,.,,,,,r., Alt l _AT'll' 11'1 11 I A-LIOS. BE ALOUN-Ant I HABITACIONE., ____I IT _ALQUIIAENCAqk rARTICULA..
11 Iti, "" __"- ...... .... .. ": gando inter N ( ... --is C a., .d.-ii .h ... --, , -, -. ... i. -apitat mea., Pr,-r-on -- It"ut"I". L.m,. "17." ;m, l;, _ ,%, % 1_111. .. : 11 1'1 '. Is 'T I I... l ,t I. lot. b.n. I ........
, I,.; h-hil-lon --11.1. b.m,,, ,.I.
ZI;1",illr 1. P _o I- 1-11, Call, ... it -_ -__,i, 1-- s."".11 '. .1
- 11 --," I Tl,
" ,. ;,', Tj D, P.. --- ml,,--, I,,. -- S., -1. --, -1 1,,da 111.11111- sual. Martinez Prieto. O'R I. ,'. d Ii 'T n,' 'I ,''. ""'""""' "" "E 'P'l"Ir',":16Ai- -D H a DES IT AMPANARio - __ - m.1rT -A.t.. -mj, ,__ Ima_. 15 tilt.
;,._ A ........ In ,:; ,..,_ Ill :309: A A E_ US PE ", 111--ii-, I BE
- I It'. IT '. -, A):-. ,i. R-n I, 11 -,, 1 -. v- -C Fll '"" I K y I I~ --_ no,_,,, Cm, -69,51, 1-3456, (corre-It, ...... t,,",,T,,1o roll-lo, R-d- h I'll I I
deres colegiarlosi. -62,4. 252 Wt. ) ,Cn,,,d-1-.,,,,. APARTANTENTO ALTO. -OTIA. '.,,' 11_ I d.. A]qU;lo hbjelmrl d- I, I 111 APt. - 7. Vd,,, 1-111 It. --- -- Di "' 1126" III D-11-.,
CAPAS BE AGUA j ,-,,,,.-,-64 Dx it IT do r l ,, ., i __ ____ __ __D'H"_R"_31" AC'6' -Qv"A -66_64S ":hIc.11, lm,[,D-d ... p ... 1, ,, ,_ I A R -PART. A-ITInAl. AL-IT .11 to al"n- 1.
St, J--.. I-r, _,; I ., I 1 Ic,6. sitti '.
.76 COLEGIO M ... 3 : .... .. 61ho)"'. -.. -- I III 'I, IN.. iol -11. C',,,,,,,. "' -246 82 O.I.,, j BE QUVLAX I HAWITACIONES. .. "It. vl-- OR...
I."'- ; "' .,lal jl ,I,,. -_ 11111.1 11 11, ..... R ,on 1i .,7,? - .A. "'.-l'.- -- ll l _11i P- I.Ti... b.Icbh III' "R" ','I" 1-1- '..'I ITT. Art., N ... ,,3. 1,.
.. Il.r., la, aR AIQIHG AFARTA.-STO -,rc, iL 111.',6'r,,. : ,,, C. ,. .,-,, 1.1,1 ll."A.r,,,,I ,,,r.n,. :.,,., l. ,T lN, 11.
D L!_6, ;.", ';:' "I 1. I I J,..% A .1115 !,,-_,, ,""," 1- 109, ITABITA11011,, ,R_ I .,
I~~ 11t, 11 ,or I.. T.I., ,, I PUPILOS DES art. 554. j leftlnd. p,,,. ,Do, ___ I .
I I -.1" it DE $15.00 ",T ','.%E__,_, t_1" 11-1 $2-ill) Difolm- X-24.11 1 ,.,.I-rm- 1-bj, 55,, D ... ", 'I Ih-1. H,,nAnd,, -3247.
- i.d I 1.R;, ,, ,:: j..T,.d,,,..R', .. 111. I 1 -2154.1- i W CASA COMIDA ALQcILA AMrLIA IALA.
- .-III., 1111- ,-do.. -T-1- Iid,,ld-l, 'Ina,, bt,- Iiim-. --. IT _B
- 39 I
"I G --";'- lot,, i., *,! :,ii, ,,. __ to I. T-biell Ril' : - ______ ___ ., ,.I. III I.'_ " ..... I -rM APARTAMENTO Lcllll..TARL V E DIA Dj 1 fl. E. n IT. 1ZDA1JD_. LQLILA.. O.. Co..,, ., do-,. I.,. 11min-_lT I I All ,,, ,,, -_ ____ --- D-4. .84-4 "I I'll "I. -11
,l:,,"-i- ,1,,,,,,,, It ........ ,"It'lti, I R-1- h-l- Al.d.I. ,,-,,, -, L -,, Io. .rdtI,,nd-- ,.
, "it I E 111- 1,0-1 -rl ....... ,.I,, ,. I -R.-'- "'."'J"'. I-" ,!,do d--. _mn. Rma C-110.55121]41
-- 11 "'- 111 Sk1'1lm"tT,,d-, ,. ,%'r 1, lil-, -. C,,b, 557, I ,l I -1 -l- l R"itm, o;:1.1 1*11, ni-Int
S11-I --d' 1,.d,,d.-. I,, 'E, S A11R.I. ,-d..- 1-- d, I~- ;
L Ltl.--- DINERO al 5' I.- A~ N7.117I11 1 ji ,__ - --- -- O ... 1 L P,,-Ih. -.11. T,- .. ..... ... j, N11 to. -- F G, G-'dc ...... os ,'.,T ;'.I -," 11 "I'll" Amin ..... ... I.- I Bi- __ - .1
-it T-- D" HIS rCROPA AVENIOA ,,, O, ,_- .,.____ __, .. TI't I. L I__ ' ,I, l 77 ACADEMIAS 11 111-)ta'l,. Ilibt,,-- I-, I., I D-200- I I I r".1,1,11 4. -dt,;, ,;,,,, it, .-.. 1), 11 I ---. --mi, -- BIT-411 --... "Cl- I orl W- r-11228, M-.. ALQcILA HAIHTACWN A IN.&H,
1, .. I 11 I ,!,.."I ..... I ,,, l ___ __ 'I t . . . D .577-94-1 -'- 111-m.l..
1. d. ,. I "";.". o,.,,.,.,Ii,,.Rl- I c-lo.-O.
- I "' ACADEM14 -, ,r,,,. -,-, 1171 1 1,1j., Tll. 1 ALl """,r n A 11 I A 11. S A-V,1 It n o B ,_'' IL ,, %,; -- -h .... .... T1.1", I ,.,,I,,
A~ ...... i _, APARTMENT M DERNO, CALLE r", ", 1. .!L. So
CONT ,. ,,, O j i
AS it .131 11-41 .1. .a ..'I.- .a.. .1 1- --- =,. I 1 5-1 No. 105, enie G )I ,,,, ,,ga, L.Nij ), 1 6dlr. D-. I.... ,
1116. 113 W2.21 ,T", ,," -cdnS,,',A .. .... -111, -('.
'it" mtlim.' C.m- -1 m-1. 8.1bn. S. --- -_ -_ 1,,lIod.I 9- I S1 "Ill ILAI INT In, t' I .""I" I-2""" P ,,,: Wi AL(ill it A-C jAWA DTACID
- CA m-m-m. I., ., m d. Wit" -I ... .... ' I'- 011.11- -l- 1. Imb., I~ ii-T) ---ill,. .,, ,,.
El Mayor surtido He Clota DOI' Dl,,l:lO 111po o ,, 1, : """", ..I._-md-, I "I'll. -, -,,m ,T ...
I '. I :. I., 1. '' 1-1 111 11 -6.1 11 I ,..r "'.' ""t."ill o.:"1oa-1.:1 ,; homm, R
,diltas IN national rPwotju,,lj,, O'n't. ..,am it"Ti'l- ED. E -1- I.-W,, "' I -": I ,,.,I", LT. -- ...... H-m-, ,,,. , ,,, I, "
, r, .1,. 11 ,, I., So- d.Ij.. ._ E p -1 1 2:87 I, T, I -1 l .. D-111-- ,
11 1: 1111 .." ".-, !! I U SPEDES D 421 92 4 s _1144.4 1 A to ..
(,in gaantia I I I'll C-223-77 Dl, hot,. '--,,,
. "I l-'-T111111 mh- hbt,,, _ I
111, I .n ..1. -_, --.- A1111- RAFoT.
d,- 11"C' a,, a 4 "" .. It-- I,_ ...... ti -V EDADO-S55 CONSULADO Y VIRT'UDES I 11*111" I -r,- .---', H ,_ !A .,:i,. IT~ -,. XI, Gma,
nias bajos piecitis, as, Loill() 1C i __ 11 11 I -- 11- 1, I 'A' "."', ,.,- ... .Ti,.N E gAR
,,, ,;,l I -- mil-ad- c .11, 4 1' ,," I-': 1 !' '- ,,, E
1p, 14 ., ACADFMIA PADRON ,.,,b ,,., ,, ".' -'i"It-11 --,- I h.b.i.,-.- t I, I Z't, ....... ','_-,, R-",-, 0--m, D-444.3
aparal- He JU.ch 'r JRE.C., La T, ,,,. ..,=:' " '- ""
4' ALOUILO HABIT ____I.- ,;----, --- -- I"'. "."I" --- I" El"i- SIT- 4S ACIONES MESCAI,
Casa (If l"s Molln-, Dcl ,111;1,11 "'' ""."'' "R' I 111-1 I 11 P- T 1 AMPLIA-1-VENTILA. I I- .-'--l' 1' I! ,JM, ., i, "'" -,--- __1_ N ""t,'.21m'd. '." "iJI""' '! D-T11o,, it "' T.-. IITII Ti 1 22 --1 -- .". ,--.- -- --.4-1 _', ,,-,",,,J-m, BI.,,..J. W.
: "I Pat, It aj:.,%-, A":' ALQl ILO I .,.,, A 11 1.!TA1j.1 TAN t,
904. Telefono A-01 .1.1 I r ,J, .IT. 1--., -- O- 1,2_1 It E
__ I I _- "Illr 't".. G am __ ': l, I __, -ml It, I I 111 A, ',R ,,,,. T.n.,.., i,--L '.%. 1.11- --ld. --', ," __ - ---- '. ",
,I P, .11. I o", d. ll q 18, VId.d-.
_9310-6 I. I ,,- -, 7, "' - .-_1,,",,"' ,,-, IT, ... It .it. 1111,- All,-m, ',it ... d,,l ; I, -n. -1. 11--6I 141111II: ]! -' All, 'Ott"T"11-l._A T1 In 111-A. I'll -1 z,111 11 III- I I .10 III~,, -- ,,D..
__ ... J-1# B-iI-. .I, 11 1- it. At -ALQ, H _11A-ANENTO ASIDE- -,,- -, ,,!_ _,___ 11 - ___ 11.1-.- --- T W ... 11-litall. A,,- I -1 ---. -m- I ,-.- n ,ig-wl
Dinero ( 11;11,itir Canoc a, 1.11 39. H.b.- C-7-11.17 .II ___ ,-, :;,, .. ..... ---. -11it- "li'll-11 11T,
-
.
I I I-QL..B. __ __ CANA DE RcES PE DES A L QIJLA In., AN,,fl- li I--n Ill O'. , I "l- -11" I -. I'll". --.- 1---". P.-d. 1.19 .),".. _'I Pc SEALQUu."-AM - -dire Milble, D-612 F-1- L T "'t' .".. I- ties matrm1n7,L A i, HAR,"A CloS, 11 A. -N INST11-clit Ir,,, 1, -- not ..a.t. A-, ""I'l-- ,I, I~- I "- 1- LSV-t-l.- .I2-., I P" '- Ti b,.
t;, ',I - I 1 , -,, 1"', 11.11 -1 0""., ,__ Ihl,-- .1 -.d.,.. S_ -PARTO-1.11.1ALIT11. 1IAR-.-_11 ,I, ,.1.";O,;.d. S.-Io" 1,', '.pt -r 1, 11 I __ to ,,,, ? 1 ;:._, .,. --- I~- ... .. _ 17-4 I ---Id.d
, _", I,.,,,. 1--., SI. ; -' -.a.. --.. IT, ,- I-1- "" """' "'I""t V- no- '11- 11T.E I G. BE ___ __ -4
C;l 11-1 ,'. 'I' I 1!f A 11 I., -1 tli-I ..".. 1, l.17 .1 .r.)Ili.,, I.~ -Ills
A, t! J- -,,. ,,,,,, it Cm,'-di;4 3n, h.jm -- LaElI_."-"' S.n,.:,.'-_c.l ,_._,
__ __ ,, ": , O, ,,,;,,. IT TTIr'"O" DI "Si!-,j' '*i, A"l, ToA'- 1111-1 .rI,1i-.1'h'l-,l- ScB.". %LQITILO RABITA1lo.,_,nN_. T H _. _1 I .I b.n. ,.]III .. .... I ....
89 21,49 H-1971-92-4 om-bl.d., H., T-fom, R
_66-N-1 ES I __ CASA IjE HU T,,;- - ,I - ,,,,.-,r.,.,,. ,,,- '9111 I'll 11111m, ImillmilIm,, I_ At,10VEN I SlLlAS V A do D-M- -. EBQL'B..O I.M. 1E.:fl i-I' ll d.Id C.. -,,'n '=1',-d lid-h-, :3. L-I C.IZ ,- C.n,,. M ... I] W "
=!- -onil, o "t,"'61_,' :,",, BE ALOUMAUN-ApAnTAMENT1 b.,., L- -m). IT. "I ........ ,__"' 'I,- I, till ,".,-ing, -nickc!, han- atil._ill I I It. ______ _H.'ST., 84 ,.am.
DINERO ACADEMIA RABINA I I '! 1,L c, I IT-In-it"R ... l' 1-11-. t-- I 11, ld, ,.,,d,.-, ,,.,
bitaca He cronno .",,
___ :: .- h bq-m, ,,, ,- R_,I Pllmld 163. Intr, C AIQtIL. PIATTITACTON CAL -_ _H _W"c' c"ll IO,1_1A.1,, as en tL)das t ") I I 3 _,., "I"'. '%, ,l' j W
.11m. TiWIm, 1'1..7. t., ,I"."-., _I._. H Ti2it N d sr I,,, r. -'1-:%ftQllL.
quotas, Ill rnuebl- t ipj,,a_ Sobre 'antitla- ,Wlm. 132, "" C"I 11 I into ITT 217 ntre Grn-, ., L, ..
dos proplos Pala P l'j,",, P, ., '' a. 'ill. __ n ,,, 1,mil... TIl&f.m..,A MtTi-,n,11 _,I.= : "t'.. ".1.
- U, 1111iin-5 y cnucnlos j,. ll,-. ,1Il;-, ...... TIm,,I,- AS, D, I -it' _1E --I lat .1- -m, F,." .. '," ,'.,_-, '1.n H..
,., l ALQ ..A -Si, Co I E. S.- s 5L 4 ,3 ,_._ I .........
1-1 - --- OR- ;'1 R1 -.T-%ti--1 ---- -D 5L!.R W. I.I.rm,,
luquerias, salons He (. % a" '(1d i tla-L' du obleto dLl' "-l" ,_ 6 s ., T- o ALQUILO APARTAMENTo GRANDE I- I f%,",tmdt, ",.- 17,1--, 1-411, --T. __ 11 11".
""
Pe! a, ( a s ': -II- --- lit'll- I I~ I'm., d, I,~ l.d., mll-11 m rl,,",1.1 1.. L.1cmi. .- IrJ_. -L-le T,.,- -- I bfes r c,,,jj),ls % all,, Aii ., -p-' -I-m, gzd,,.d A I ,,, I ." A__ I. __g_ _, D.G24-34.3
-restau antes --i, ,1 lie mmprar o von-,,. ,.,.,,,.,, .., ,""" 6*1 11 1111- -I..; ca- ,,, 1,, d, ,.do 'Alk RVEjplD, ,,.,,A ,A.,. !"
k, ,. 1, I:- -ir, d -- .,__:j1 '_ I, ,, ,,, m.11-1.1al. It. 111-11,, ,,I-_- .1111.11, ----, --, --, To Al- T -.- "m'_ ."".'. h.... I I. w. t R-,
, ,,. f-Im,". -17B9 ITT iones Anluebladas
1-cla "60. Ang(,l Tc ,,f ... .. % T, 74:i Ia P avort ta" ,,,,,, 1-1., i "" "i".11 "11 , Z:_A__11iTE_H "" ,L, 417 I.,, L.nip-lLi. 2.. P-. [ I""" 11 sllllll -,n .maiblm, -,, -_T.-=' ,71',,"., PED d, "f T ," '' : I l,'-_'-., A:,,, ,,, 1 ,(; .%I :;: I,-) R'..'o __ ,IS '.I F-Itolli. I AT-r-1 ,I;. .. I ___ I'L."'..'_11 I l.r "..
- ALQC-LA R- E ... I D ,I I. ,..,I. ,I,
C-21l-(;_-4 Dc di,-- PW. ll,-- I I "" '
. __ __ Toll 7 1_--so ham-16i, -Is. .. -1,,, ,: __ -5 it, _AQui_- j-, -, ,.... IT. ." _. mir. -- -r I .
C- I ,3-154-3 Die. l- - c" I ---TAJ4LWTO5 AMUEBLAD.B, s, '- ,; '."a '. "..."Is b"- 1-11" r"-".'.'1 ...... ,,'," I,',. ' , ...... ,Is "I 1, ,'". I.-i't"'. ,il I.: APAR I-111. ..F11 I..""", 1 1_11.__ , __ D ..-_, 1 'it"'b" 0 R-11 217 A "- Imil d I
11.1 b.1'.. _; _-- ..... i -, ,;T.,
" ,,, 'I'- ,,,,, KlIn o": IQ-1- -1kR1TA1-i _T- ,,, ,- "'t, --t. dill-ni- .... .... .a "'.""', I, I~- . ....... -;,- I-- ,I I.. h-- ,.", ,I 1-1 -lu- 'ALQLILO
COCINAS BE GAS 'it" '..""" ".'""I"'!","! a" t,'j C lases de matema' 3 dld._ ___IT 7Tj-_.j ) ,- -Iatm, ,I J,, .... -1 1-2-1-1 -. --- '.''. '' i ,,,,, I ficas R to ,.., "'! -,- ,,1Z. -1 I., 'T, ll I I I "' I I -- ,I,. , -.41.- --t..". Th.k- """I'll,
,D $-OrW TRATITAC1.1, ld, c""Il"d'd, it"ll. IA, ",I I 1: I I Fill-. Q.-I. I~, :., I ,.ld,, d ... ",,. ,.I. I 11.--.. O ., l 5.111, 1,.-b,-,.-. _. ___ SI_, "" -' m"'-'_C,_,; ....... ",F I j BELASCOAIN 358, ENTRE '- "I ,*--dI.-,' ,1, ,__','_ - ,; ,
11. 1I"-%" d __ I~ d I,~ I :1.
, ,, 1- r,:", r !'"';, I I It. I a- ,'- __.
I -T'1 1_1- L--'o- Al-.11-11. d-n I .1 -111 "I", --- ." A D =-- "'
to "A 1- I - 7". S_ '. m% I ,-- ,,I,DINERO S011RI, COMERClOS,','f' o "; ' ".. -11" ,1111 A 7 . B7,' BE ILQilCg -ArsLENcIR% BABI.fIl". S.n L- SIT, A -,
AtI CKX Clasificadoat DIARIO DE LA 1111ARINA-11i roles. 3 de Dic. de 1952 (laillificadom 1 410A 31
I
ALIQUILERES ALIQUILERES ALIQUILER SE S01FICITAN I SE SOLICITAN I SE OFRECEN I SE OFREcEN I

- I __ --- ---- __ I SE OFRECEN
R5 NAVES Y LOCALES 87 HABA.NA 12 SANTOS SUAW KENDOZA 163 CIUADAS CRULDOS 114 AGENTS UMEDOW 118 CJJJAD AS _66J) S I F0 hiliKEiADORAS - -- ---
Be IA Nf"ALQLILA CARA IN"El"... MoKT& ALQVILO 0 VFI ESTRADA 1ALMA SGILICTININ BRA BLANCA BE ldEVIAN 1'I'1l.,.oZ,. LAN.I. IAFNI.. ,,,, ,- Iz5 CHOFERES
M."Incali, -1-v- -' ext. -11. 1A.11. I so". 1. -, .N DEL 'Aar.. ."Nco. s- ."', A I B, I( .... "I"
_,__11. "I'll c.", s-id. ( ... 1 ...... I c, 1, Iz I I _% "("o, MATA"o offtl(- (' A a111ZNDFF BACA.
"26"r.d", V-r -7 A S., Ill Ill I A.tt$ B,,,r. CV.0 SIIA- J.1do. no-j. NAl., I"B" A __ d, I" 'MI -m-111. 111i-Ido ,,,,, 1-- I- '. o- .11, I 1, 11 ,, -'. 11 '; ""' 1-11-11- I~ ha,
"' P A =61. gn ..an 11 'Ford'. -o ,.mI,. -- _. -, -,-- T11.1 ... 1AIIII, 1- .4. 1. d, -- o, ,,,,
" 4" -I.." oh
"I'f- o o. IF IL I.,. 1-1 ,,, ,. ,,,
-1-1 Ll .... I. 11-Ir 11, to 11 "'I"Ici-n IB.11.) ;::'..'%, -,m. c"11A.. s. Asi,-- w'. I). .., I ,- .1 11 "I'll- -- --- - ,,"',., M-11it. D-ITIXT.,f. it -,-_ 1, I .... .. I-I", 1111. --- ... Mi ... 1.
ALQCILG RESIDENCIk COFI rVIA- I ____ __ __ I L- I", SAIII 1 .___lBs_, ',In it, 11111m- 119-1111 - A I
,,, r T.Ii,- ,to. i CI&Vel N9 354 Esq. a Subiranst BE ILQUILA LA BRAN CA&A. 1ANTA ____ __ -_ _H:1647-114.27 D,, d., -- a .11ZIE .1 11-11 .LAI %,- _o."""' ":T";"1' I 'I"" -111B BLAIC13D 712Allifi1.
_". 11L, 11 ,Fjj",% L rr.r. 4.Ca -m 'A lo -okr- _-- Il.o. -11
11 1111 I logi. C- -,-i1r- Wjr, ,M, ml- ,dor : o= ,5341 loss. III ocannotildIde, BE 6GLsCITA 2M"XNTA MFI ,"I ElITA-011 AGK.NTZS II
I__ is, 111,I ... I _-', "", ........ .111. -,I1111-1 .- ,,,,,,,,. --di,. I ... i._h.1Pf.i:IM,. rocid. y b I .a n I' Nln"'.Drd r d. X "'. 11"'d- " "IfO= 5 LOS".i.: b.,r.. ,AII 11 1 ?, : 11 -- -1, "o A ........ A
3. M!"man An .11III. y I-r .., -Vtm. il .;,"! '11: ',r, ,14dm dr 1. Fro.ni,. ""Ir D. 11-11. I '-,A VC. 1. ,,l, I. 'I, ', I ,,,,,,, ,,,,
-im, lad FAA .._ Y nor III T.14frod, T.32,3. ,bad. I --. I - -_ I,
... ;,", ,", ,,,".V1. """112 ,1Zar'," 'd,;-jr-- I ftin- I.I.road; AN. 11.. ,-., ,ma,[.
, it ... 1, I w-usp D.: 1471 ) 1. I I .11 .1 -7, I-, 17_11_1n_,
,,,,, Tr.,I. At* - D-15s-n-T. r". C.'a""" _' I" P- D-213-1.3.4' ,""'I' -11-11117III. E-11, .1,,,n. ,,, ... I,- A- OrII CRIA- 1111S B1111T1 Z--- 2,? ,; I , ,I -1 I IF "I 11, I ( ,I ". .." ANICo. as
1. I .1 - -"- _.,N'Aoi- ,rodl-11. &r1n1r A I 11-tiII LARibot. mai ,i Um-' _.
I I I LO ,,UVZiN I .2
- I 1,1W on bXAM .- in.-I...... A U ln IF.M. .. ,,r-S-cR4.UD(A. 'A 1L11gLO.NCA1A. INAI.A. Co= GR.rA 104 CoCall t,:h- AP.11.d. N- 1 51. III. ;, I- h.,-. I.(.,- .. u I= Irr,.ANALL I I Vt '-N,'L"oX, I" ., ." ... 1-1-111.1 .11;.,-'Ar 0 Cg7 st,
-- MERCIA LES itaritad.. mod,- OFF_. .. AN A nor, baft InlInc y Ew COM EROS H. 1 l3l.m., U,.. D: s- ,,, I M ", o""o- 11 1, 4
LOCALES ( .It--. rriad.. IM, Patio ,,mNI Ad ,a_ 'r----- 1-11- -11- or_ I -I... Itur- .- .d. 10. ..D, S 11"'ItO-II 1-NDA 1A.145111TILE COL CRASA, jOVAq CSPAXAOL l 1-1 .. I I 1. I .., I A, ,", c-XciA
I" ClV.C.r 'A'a "''ll"'ol""'I to 11
.,- .... d.d -- Cto.. PI t ra "" AM SOLICIII C MA A. T -1joNF.iiC- A Iirl.r V 10-Ifel.dVira I .1o or ._ __ ___ -1-1 i,,, .
,,, ,b, too.. h-a. Toll. I A-11. to A. .;I .Rd.. $a.,.. 3. An salmism. ruross. ": T"A ___" A
go c,, 16(11- W-4940 _,_ -6 mo.j.d.. ". ," I_ 'm ,I. to. er ..... "i'd-.."":".'Z..-.ij".Id :%'*. :4..-.!-,--, -, .""A..., ... -- "'11-r- 110-IFUrs D....... T"- S..._Il Iolo EE.o CAFNA. CU N D e: .. I~- loo .1-to .. .... X. r 11f.r.-l. or I. -i ... ... D-..,",
, _, AT, IN AFFICE ___' 94 LAWTON BATISTA V;r4'!I s"L -1 ""C'n" nd, -d"Ir j I I.= D-131-II.-I. -I' n'A.r lo,1 A-c u TF-6Z_ 11-71311 104 15 ill, I .... jr. .. A. a"' _L1 I F ,-;, , ,
-- A~ -- I -_ ______ --C LF, L.cAL EN MONTE ..LLN- I m"I --'-I-- rimard.r. -- .,.-,.- -. 1 41-114-El Do, olifec..z UMIAIFA BE MAN. CON ... ._- I 126 JARDINEROS
3 FBI d .. .... d,. Fall- U ALEREJEC, XEAEUAlrICA CASA. jAN. "ArABI MUMACRA BLANCA PA. IN .. -1'. 0 ..." __:Z: ,__iIii, .,
d I I. I %rViclo trrfiol'' ,Xd. hil Rl- it' 7 lini ron bmirma ,&Irr,. tioL'CUrrNN-_.'AT rN. ,.."-. AN -ni
- r ; y 1I IMMIM., an Ft ori.m. M I 1
A, I oi. r1ro RALL 2.4. basis tritec.l.. OR, Avmio. T.- .rulns A 82. ,, ,,,,,, o Is d-'-. In'. A. r D.- Il" I I I -1 I 11 .. I 1. Alel._., '.
is., d. I A A. H-2.11.3.0 D-PA447.3 do ci 'rUj'LrMnedor at fondo. cooina, 1. A a -r .-Ifin i"Morlooirm. '" 123 COSTURERAS MODISTAS ,,.,- "-,",',' r"'." ,= 1'r.1,"
- __ Viall Vand,. Pr-l.:po.oo. S_ LA. P"', ,'=% .Rl 1-C, P By' do A"' 141 : "': , m,: S1_._.AiA_F_L.CA_ ,
A .. or... IIIII,1,1.: $M... Ia. ,I.
VEDADO. Vert. 471 lot" IRA: r. BI s- -311 9A1,I ,_,.r,.g,! A CNA "Ro- -a
LOCAL GRANDE, M-- 88 d. A .I o = T154 OFRECE-E .0111.11TA. $A HAULN VES -i-., ,'- - I'll, ---. I In,,
'L"" E '..',. I it. 111. E BOLICITO BUZNA CDCINMRA BLANCA -11I or A Is Brat N.."1211. In",
Ise U a AS Row. roar FrOttrill N _____
it CIA,, M,:,-1 --i"I'd. 1. ro.o.... P_,
_. p.,.., d..,coNN1..,I -1 6. I.f.r. .:Yf I-ll l I AdMI. do Carl 17-lu-n 17
'._r
IrANIF,F7
. So ,.A ,V. JALQUILIN FUND ALTO iNGEEP -2535-114-7 ...I..", ,;FZFN1A,.rC,*,L* AR1E_1, A ZBF IFOLA .=
r.."'o .11. T ,.. no.. 1.5 A, ,.glrA il ... CRAFT. H I I
,,,,, R-12 IC D I.. T'i A t l a= M. I.
Ii Im,-X, -- FAR ILQUIFFLA A IAIA CON ta= .. 11 Ni,( I-TANljIONNAEj-XFCI paC o -Iadl di, MI! r N-.o. I~ -1 TILI 'AlA.113-A. N or "C'E. .'"I"i Co. -5 oil ,,od', ,FMm.,X..'.DmS .L. Mir .1.166M. III -lIx-I... Air Vom H-11 Ists-5 G, d- 11 -- -d"", ---- 1. .16 At.. _Ford. 7 -- --r- __-- ___- A y d. COCINFRA .-d I~ I -rI1,, ,,,, ,,,,, D-_tUS-I lti,01111*1 111TI Ir"
_E0_ME11Ci0_ "I"'tdI .4. .oil. 13I IN., 'All""A' ':' I 1.1-= 'naln. LANNI~ T.I... CAI A_-.: -1 -. Ko-o"Ir -111.1417_as ., "'. 'n'o,:,S___ __
,LOCAL J Ait 170,0)..A4942. A 0111111. tell burns rachor, r,,.(,r. ,i,%dli r
11PI IN Mird-1, S-Id t COLOCA UNA JGVEN In. Bas AN... ,.,,,, far, TItf..,o Nv-U. o1z ... ,Ilmiod. .1, Ins-ass-5 rF 1.--=',-d. tiempn, Sueldoox4f. Int h. "" "I W', ,Xdo: M'r'-- I-] dr GrItola, FiRrIa. 1. I _- ] _$nljX1
..,. FmIINZ IN d, B_,,. AL UI Lo CABW 0 AI-AiTAM-X CG rial r Umdi PAAr.I- ------- - JA- Nr.. 1A,6.-
I, It, r. ,I.,. -.1A. 11, 11 L5-- or ,,,I, , I,.~ IL
AIR .61 IIILO VAIIA. IORTALIMIA is .ad: B-4112. -1111-04-1. I 1111-11 or A A I .1 FI
ord 1-tr. ClVloo E-Rorh -do. D. 43.114.3 d,,,rr f-A, C.] ,, IS 211. rfiXIr..,-. ( .." ""E' '-A I_ 11
p.r.y oil[,. 15. of. ,,..d,.dn, r A, sar Ral.d.ble. latimel. 817. A 1,411
I ... -I..I,. VI. III, Do,' load., a... wi. y 1'.6patM. call. '. soLIC"G MUJtK BLANCA. C N BtE air
I,,: F-111115. jI_,ns5.5 1j, _., ',,'.'.'I,"- .= 'a"A.319 1111. 13. h.bl.rion. INIInim, l. LIN 8j,,- or s I I -I ,mV -,-- for ; D-474-IfIll-I
AV, D.I.Iria. nA rferenciaA Par, itorlmIr y Imi __iA_ 'B =2o. III~ ,..,, 11I.-,li, T,
_ _- - r---- __,,, ol". 14-111I.W3 D. 7 I %t( I SITAMOS 'If IXVJER A FLA ,,., -3.1. or a A 17 A .. C_,Gj,,_4jfoM, F. ILld,,ICoAO,%,,L ,,,
1* 111011, disr-11 Ad -IIIIII ;311 I., ,I-rIx.,d., qur t.nln lptjtld,,. ,,, I t.j- A A 2, D 112-; a. Nd.R.F, ..Iifalo E..
ALQUILO LOCAL MODERNO CALL, C Y -1-1-r-.1- -_ D-m-o,4-4 ,.nr '.
In A T.W. (C- plot. A r r ...... dr 3 : j BE COLOCA UNA JOVEN COLOII iFIn -- Idl-111 S- In
AMUEBLUDId I "" d"I l-f"m lolm d. 1. tud.. u... 3 ulm, "E-ts olils,,A.lba A. pmoto or II,-II ,,I.,. Trial ... X.@M. D-173. l, nor., or uu.iii-.,IS. iaar ,-:dI:,
d."b'."A.V""Lr.VT.I (dA- w-oz.14 1 'jI.' 2 I', Linda v ,m,(.rI.bIr "al-I f-j, .1 N LOS PINOS NARANJITO I., ,.,.I'.. f-rh A. I.b III),, 1 D-lit D TUI.. ,d, 1"'I" I -ij, ."'cE r "' _' III~ In
11 .1 at XDLICffA UNA COCINERA. LIMPIAR __ __ __ I III "T"rf --- ) -A I IF"
G( L ... d" jav- d-rm, y -X.. I,.L.1 IT. VENDtDOR CON 'ISACIIA PARA LUMrI..I
-- __ __ __ ,I!.,. T-ma. IIIIIA.-dred.r. hall. on- r11-1- ALQUILI I CABITAB CALLA 6 ENTER ,.r 127 OPEJJARJOS APPENDICES
diADMITEN PROPoRiCto"ESUL I ,,.ad;. odd dV"". ,F' XI r,':MKI cD rc:: PA]a Ya 1111411-fl.rm, ON arpm I-II S-ld.: ,- 1, 11.1, I, 11I.Vh.rm A Ilropl.r .ad. From, III'M MI' I AV. &I lado, x2joi; Ago, A -a. r .1 Flat ... D'173 11 41r EXPERIEN F '-IT" P"IL."ll. 1111 tE ,or ,,,,, ,A. A _C(SE. ., 'BE -1 E11I Ll AIII All- F-11ATO "
lion-Ant II.49Q.'7-B53I Il- Ag to _d. A ,IMF A 3 16m.r. 19. imir.. Ira. y 3ra., Miramar. I,. -,'. -KrAm"ll. In. SIR, ""'_. 5 ...
7 ,st rernAnder I e-rm y ... viclo, dr critolm. '12 III 80-1 D-3211-104-4 ]A' I ol .... Par. Mf- m: N "Mim" E"". ; __ FIVE RIADO I1EA NM. -AiA-A be C.n.r',""I r ". 'A" d, moom.- ;. ',.!',r- An -I- M.,.-". a,,Vdr, Y 9. : .-h. X-Ef". Lim liona BE OFF, ".
III A.A- _41155. nr III I ,,, I I~', "Ina, A ...... 1, I.,oar, H.Parr. Mllo'lm, 11-11111 Imf191193 IS I) de r.j,. bl ,rle;, III, ',rir.rCMrp'IFl.-dj, mi ______ IF
- ___OVIE"C Fri radio. _1861-H-3 BoLictro MilivinferrT.A. i, C.,,i. I'll NIII.n. 170 T.Hr.U Entie.d. d, j A
An -1 AL 11. ,p,'I,' _, .In r A. d"r. A "'! 14.114= snall. A 1-- -41 i .. 4.1w Ur, I Or
LQUILO A LOCALES I H F774-11 -_. y na. r'
.." .I7"'I,' 7,iIi, rm "." nar Y limplar Vq p w. Iri -4 0 Of;i T I A EA "R" AnFinlay 0.-rit. 11 -m I~- An I r1jtm. m .. ,'.' .' d',PF. A'. 98 ALIQUILERES VARiOS .No ll,rmnlo,", 1, 1"',irPiAGh., miLI -URGkgTE- JIE _COL:D6_jCUWA-IAcucx __ rit"'no V11 Con IN -128 AGENTES VENDEDOW
San MI.Irl Y'Luirl-iI., -. IF No ons In Is, Vd.d.. LXj BE ."_ IN. r.1AcHA rspA. P. d. ,R T--.. --I
- li3so As. A do V.5.0n. Cane D 133. b frtoIX..S.,' ,n 1-11 momr. -Ior.d.- FIA... flen,
-, aarn, It ,o,d' So'. Is,
_D III~ P ... 1,,ALQU LO C MAX F"LEFF. .G.MRX Is .cilon. IF A)~ ,of e I 'D-- I.- :VIA1O In.
--fill-Z T. -, .In T, IS21 Par.' arm-,. Talk ... U..., -M? D-410-1. F : -,- oFdI- par, ri- d, o-a. I' IN vw111 I q n_ 124 LAVANDERAS-LAVANDERO III 11T.Aloa. sOLfCUFO
iN CKNTRG IN U.BAOQ .BE ALQNI IF .1171.1" A r ....... .of I y Letts~ A.=W. r- di, ,- d
I ... D "" I ---o' --- : 11 l1oT',r-'Z,". 'ral!d. .n.p.r" um"."' DIA,= : Al"ll" I ..I_ ,F ,,X- .rr -d.. d.. -4611 118-4 r .
0 .. r- -_ 2L- I --___ ______R___ ... 11 do, A rad -f"'" ,',"2'0'N' '.5."I'r',Il I' .... "" A .3. Ell BE ALQUILA UNA CA" $... j -RN U'r __ MI CRACKA Q1 E I -1-oral d,. -MnItI.. Dor IF,- la. A, 'M -i .". = _I. '.-'.I&'
or I .MF,.r '. _21. 12. ... E'r r... ranall rAA1;1- C -1 .A.N LA T- Nj_ 3r' I B I.I.-In-1 -,
........ I G IfNd I 13. .P.T., -i ,'Llic , I ". rd, III o-- Y III,- Pr-r- S, III rAN UrFCA FA.,.EB'.1r
.2.114-113-13 . ',I'- PI"' mi-Ir-l-dii, -In'.. rimi irr..f.mlll., M., d_1_'."I r, ---, I~ no, III. I. Tr- ., r- Air I- 151. -pi,-,n 111OUCIT-0-11I jogii-JEotf... AN
1". ,oll,., I t IN A 1.111, ..1.11.d.. )'.I, .". -P Mo. .::',,-n"" .,o""6 E"11,1,_11.1 111 11111r ...... T,,I,,f.M, A-8231. D-IGI-119-4 Ida Almr.dI- B-34, Im
- -ig-iron I garoje. inform- on B rap an "Vey j(.r-l.r Cliff 23 No. IIIIA, .It., .-, I __, ,-,.,.,,, P"T.'"10. Frail. ib I' OFFUE H-104 -IllI or to I "l."no.d. ..0 Mo.
jE ^C jTjN pR6poSICION Idd,,II d ad .I. I I mrtrnF I u-rI., or j--- il.me.11.,
ad. lh;; frut, ,I y .1 or Dr -Lai p_ 1 2, V1d1d.. F.3NI2. I 11 CARE JOVXN EN BLANCO
un IoV n , if .tA "",' it 6. I"= driii IN ro S 13-602-t04, 11-111 r- H-21III-Ill ,.;: IIIII- PA- ,-I..,.. ron 11 '-'-A 1.XFn- TEI-- do, ...... oii- A-1.4.
Ft % "'IfIFT-61AII
,Ir=.pIo, hizat, ,.i.nti, I', I I A,. ... A, I r' C"Ar;..V1r.1;.d1 I .1 I "I o. 11 I, Mi, I
it M Raral
d r 1 '2 R 11 "A.. P' 11 'ef] _o
b:nA. e Informal, ," I.AtPNjrB, 11. .417-M-4 (,,m,,: -Qw, findi'lin't.""'. T 'r- 1 ig- FIFL-WITA UN, -COCI.N.i;C-".'A SOLlCfTAMOS EMPLEAb_0S__DE'- T F-s-, D-M UN-VI Sab,, P-A-,-i ,37 ,-- ,-, Dr. T,11. A li-!A! sBI .I
11-2850-M-9 VEDADQ, ALQUILANNK MOnRKNoS T ji flll- I "-Iu- -'-I.ii_- r.rao-r- I I-I.,im. LI.m. , 7o ___ ___ --_ 11 I
- -,- '!MF,%. So"ll i-q"i...r23. IS.I.. I Atari, 3. -6 I ,..,,.,.,, irid-Stri... que d,.e- Jig COCINERAS COM EROS FFZC E.I. D-U&-II4.4 11_11_ F er r'N,,!',.1*FT" Co.* ... 1, ..
CEDD LOCAL MEJOR CALLE '6-j3IiF"r= rmtd. x im,. 111A. RII(-L U-7333. 5-14.
in. 'I "'I""' A ad ... Indor. D-371 ganor diners extra. No es labor c, 0 COMPITIENTI, MANEJADORA Antano. W.77IN
nerriAl. 2 Firlmdr, ,,Idrir,, ,01% or D-M-1
r,,.IqItltr air.. Inform~ M.r. Ft: ...... r SE SOLIM AN __ _"" Ia -11C. Venga o ecrib&. -Coopelj 't'.1%1'EAIl"1OCIN ... .. .. POSTED.. CI ly. I., ,,'n., Arrolig ,H-n.
-erfa MmNArrII N.U., V,- 3 A 11. : D_ "-" _, 0 ICIT ,,do h.- .- trah.j... ....iri. --7 .511110-124 3'129
H-2639-83.3 __ __ D 258 AS 4 COCINERA RIPORTEILA I" a Oriental ill CUba. COnsulado a- 111-1,ort. d, .Am Infor.. I Is E ___ wE __ __ IV I 0FICtNISTAS
UDM DE ALOUILERES I] In) A or ,.Pa. "r_ _,If. OV RECE TAQVtGIATO MICANOGSA.
------ -- SOUCIT -11do. o moi Nitro. -. r.,,..r M V11CHA PARA LAI
Xsjl,-_ Precioso, amu I. 40 omn. dr ,,aid,. U-75 7. TM. 205. Hoban.. d 1.
LOG" MAGMrICO PARA eblado, V.- 'M!M4 A TT-111, T-.
L-Ir Colodid. b A MUCAACR I t- T,1,1... ..=I D I274III, 1 LI- Irdli-Imr., 6 Idiom. Posts.
I -Z-;-. I" "'....,j.d.r. ron rift-rl j._.F.. j,-_.FD.Cj--U-, "I "' 11"'Xi-I
a it PRE00 MUY RAJO. ESTREKELO: $WS, $120 NtCENITO CARA CINCO CUARTOS T "' D --- _,_ am. B-1 H.. ..
"' ,,Gr. Y D-S -. M %ill-I.-I H-2728-114-4 Pai- -1-1 iiiil. 5-fi. In IF still, I SEOVII SENORA D A ,Ala .. "
:jq5- I Atoplia. frIaec. sombr,. alm- Do, ruaI P- --"" -!W 111 L11 --- ,-- ___ I MEDIANA EDADj
I,,= it tr MItterrildr, H. .n"
r. UNA NICCRAIIIA.1AAA 115 __ D-50-112-4 I i,,oiIIAI-,, .d--d,.E'._ I OFXRC_ NAI _,_1 Pars, Infrones: III H.434.13$4
' on '" D" Llc X 90LICITA
85-3 VILLAIN CARA A UE LAOA ,.*,,I,. r dl,,= A WE If j A T."
*tm. --I-. 11mot', r-l- 1.1rol.d., b.A.IDESEO ALQ da 'o INISTAS -- A " -- I~ Tw
.a "' on -16," EN
------ ___ 11.271D __ h-)-. -,-a -.dad. A p ,Mt..- ve:- I d, 2 3 on ...... to ,,,. So ,:,_ y .t. or' 'r A Id. OFIC IvEhEk rotocj wm jov a Co L- Man~ jo- ,ra -drALQLIL6 LOCALES MARIANAO. 1. 11 22. Edit~ I, = neimr. Llama, B-Uis dr A IVIII""" al"r '.' '- ,,, - r- ,n,,r.r o.Irmotroi. .1. o! A ,.- __.- D-374-124.4' ........
L.A Q,.I"' 5 _.- A Mi UF1A iIAPjjX ff id'Ari' "X.1#,' --dlil- In It NrIA. FA lad San j.. '. 110 no '. 1,, as H.1612 "a I m- IM, D-Nil"t'l-s 11 Ir..' UfA 1AQUIGRAPO AMC oilli.. r-11i"... rm.. ro.orida'. .-En2.F!1...FAACE I IF
r. Vm dr 3 A I p ro. dim I.b- __ __ ASA GRANDE. o6cir.-rdn't .,I, A :1 I I _al3- , or er"o. A, -I .1 FAI No.
,,n P .,,a, -IA. hm],E, o.U- mildr. I ic R.A PAINTE t:].,ItZA ... 1,1.,,,I Pr.,,j,.MRI III, ri, _____ 119. I., PI-11111-1 I- I Id-mr or A A bro
LQUILA IDFSEO ALQUILAR ( IdW y ,rjad, ....... .. 14BOIN o mm. R-f- "' 1. I. rd.rr.na or -11- INFREA I .Lot NIRIE --- 11. T-f NN' 5479 -- __ _______rr, IN-172.1. D..7..,,,. I P-111 h.-j,, I 1. r. modr.. IF. -14-notol. to b.j... Habana v I,. ra. rl.rm ld,-al I C.CIN1AA DE (0- D-5-,5 124, IQLIGRArO. I ORKE-rONINAL INGL9S.
1. ,:. .,.I., D I., M d -., Par. Into- I In T--. 11 s12. -P P,"--', "'n"'""'
.o-,rOR iNtefAIRCAR.-MAGNIFI(n olld.r. 1,.bli.i, li! l."T'"', ""' "I p-pim"orI, ." d._11AA';4i. I'm1l, A .' ',,:j' ::, % y !II or Ir.b.Jm r,,Id,,,,, I,., 11- Irl--- InG.M111 11
. bn, Call. _La 1. ,
I'll IS ._ I,." ___,m_ IN A I A. ro At ..... - - _m- 4 '-F B- A '.Lot 1. I NA SEA. PARA or -) Jl."d.d L I,
1-1 c-o-'.1. .. Iran, A I.Irili-I, :, "I o. 1' = rl I., d".. ,,, I,- 1 No I', ,""r I FN ..-,a 1,1,- on., or HI.. A. ____ T,11-o I I'm .11ki. .r I I.I.I.I.. dr I A. .. -IM 1-f-d:. OrRF(KRr JOVI .1 COCINAR G COCIN --,,z, I,~. 11-od),
-Ir" ,,,,d, N: 1,11.1d 1,hII, ,.o-i.... 3 P ., ..F.nB __ "_- _NI t..Ll1]T6_10(INERA- 1 III- I'lod" --i ........ -o -- 11-ii -1 .... "14irl- 11-ml- A .,r.) -o. ...... IF" '. .4., lot._, .,. I, -1 -11-14il ,UOCA_ DESEA HAISITACt 'E I DN REELFU- I ---, Han- P'dr ,.I P.Irl-r- "-.'I'M..'.. I.AmblIM tr.e"' D FIX 14-, JO% EN-RACHIL-Lifft.- TAQUI-G.Ajj;-ME.
_ o .n ., - ___ - - 0_11 nA ON I 1, -1 -r- d.r.1, Fa 1. 1--oa. ,ir, i,- 11-- Rojo. 1,11 d,.D,,I,,ho I d no,., a---- ,I.r... Fon- UsL H- ALQ1 IN. 1K.A.0 AIA.AI PLANT .;,.. on., III~. -It-dolit, Trier- o 1111.0a ldl.roo.o 1. i,.jlr IN 1, N ....... i.1 .1. ., ."t.d ad.. I_'. D.%4-95.1 a A lbid.A do. W-87. 11-337-00-3'- ,Fit,, 13 3 17. Vd.dl. D-177-104.4 iL- 'amDw!7IsII5m4 ,6_ D-11-119-4 1. I .Lot A. .1AnLCFXACWX ri""I1 111.1o; -1I.1=moo,, 1.,.-F'.,,or -.S.
11 C.11r .a No I.m.. T-r-, ". FIFI fInC_ ___ ,I I T s
r. ___ __ __ __ ..'LINA SARPOlITCRA. Vo, ,_d% I'll'%", III I. d,.Ir. r I... ,mr....,
.1 Colmar. l..FIjoo :1102 .-CITA.Z. F RA I-- T.in, P.A. 1, Nor r .. d,.. II d. f:xAj:, 4. AAM
_.. of" '. Q -, ... or... -.I.- -I., j--I' .. An, D- -4.
jjAjFj. BE ALQUILA. 13Q METROA, ; :,: ',,','.",',"' ,. ,,,,,, "' ,,.d Bar. ,or AGENCIAS COL 'In,
-ol" l'i '"i, -68.3 Mt..d n- tTA- 'A"A" SOLICITUDES VARIAS I f-11 Ili,~ ii- ,,.'do 1,f r ...... I
- r. hilia, .,.I,, ,dlim. road. ro 117
,., ,.,oa "ad" L ,111 2,1B A I M P. 13482 rr .,I', ____ ... 4 ........... ...... D_..i,9_, I -- -Erlinit -or
Ima 'M dp is" __ I C."r I- 1 -14-i A jOVLN i,;ipA11.1.0 a I EILA NACIONAL: BO-9706 is, _ ols 0. Cc N
16 y 16. A Im". 3 !dA!TArFN E!TX IAIFFTE 2OLZCITA I,. ........ L ANDER& MEITIZICIRA- tr-- r-o-rollot- r. nalm % ,
' I!""" ; Of AN I 01 '.'I A.. rL.NCO, BILLY FICE .1 OFREEL LA%
15 .1'r, a 11, p- I MND NA PULDIO-CENTRO D-2V-7114 I p A "o. CFF
450 3-115 j Alad). do, hdmaa 1,Ald,16,, III 8 r. .on I* = Ax,.,do, gi, No. _r 131- r,,,,,,.,,,;Il .,,I.,,,.,,,,,,,. A I'%,= I'll",. d-. 11.1,R., lif w-8xAI:,._,
_Ls;, ,,,,,, I P', ,oR,,, III al -1
_ _____ r, "' ""c", Par- A- .,iNc COC'Nz d'. Al'o.y. 1.1 It. e. r ",
.1 I.. Md. -ar d. I. .uCriG ,IRA REII -I- S'r Gi- )-' vd- Iii- -,Id.. 31.m.r A.
"BAII ISEPAIUyll -FIBALLF.I. III-Imr.. I ioIA-. Palo'. -- .Ir. ,'I I bml lla-iil- ,IfIdm. S:11.".dl,. 1-1-1,,.,:.,Idl,".,,Id.d -11do .40 on ."-- H-2330-117 6' D.73.119 -5 -- 124 - Pm- _f_
L. --. o.--ao- r.ft- drm- r.m.did.d-! M 1. In~ San .,...I IN -ld- ,,dipN.-M,, Bit. ji-INDLIC- -, -f- T- I D -4 ii OF ECF ART.' FICENA NECANO"o'nii'.. -oo-W 1-- ,.-rlo '. M La. ..... RI A -COMO LA it ... o. -- l-:. .,F .
I~ Mol-. .,IIi,,i,6,, U.- -1 P,.Pl.. p ... I.-It., P-If- .... 1". ,ft. ITAN RII i TERO ESPANOL. CON OFIFEIESI F1I- IXIANU traf, gAd.Fd.
, : Mart .... rool., Ll.omr I -d-I. b,.,,. PI.-h.d.r..
,.do I* Rmario A-1111 I~~ In. -FFMI dr A A Us Z AI ...... N IN ..... ,i,- -o.- ,in .-- -ri., t r -a
., -Vtd.,, ollj= ,, too 111, r.tr L y IMI.Ari. d' ,,,;,!,'r'- '.-. r dl- ,... .,,A Parlir.l.r.. ,, '-- I larl. ... mr.l.".1 .1 w ,
R-50-02 DI, It D-6 -4 I~ -b.;. pr--m. ad dd to ,.,. I,- md.. b- -Ido, ,,.I'
M'y pAFp-. Ilf"do- BI A '": 304 mp
..71.5 r INI -V. "t.,16o G ... ran ifirrr. dmd, 'j d Nu. -,--, kr ... I,. B-1077 en'U511. M""r D-la.
D-215-88-8 INUI, 11, 0 o .1 I indid. V ,..I. -11. M.1o.IIE- 11 !-_Un-:!
DA09-83-3 Ev A AGENCIA DE COLOCACIONES:,IFOLICIT. I.Ar RA FORMAL BLANCA, -- ,11, III,, Nnl, Gomrx to 27 __--j D-111-Ill 1 D420-1s4-4 iARA T __ __ ____ __ ___ 1. mjo, TOM ... W IN So 11. Vadad, dr 9 A 19 a I DESEA COIG[ARXE JOVrN ING ER CD, -- IARIIAI DE s r. K. IIN ADZ.
ALQUILO GRAN LOCAL CON PUER. ; SEGUNDO 526 ENTIVE IlCl..m y of, rerom, .F..d... -.-.. air.. I,.&A-- -1-Ir .. -on .-O it, I..e. A .I, ____ OEi" I L._.
FUND CALLE A N.. I """"' "'53' "' a I.. In 1. .It,. .I..1m; h 21. Sala. tr- halo falimm. V...d., Mj.d. ... ch.I irdi..... III,~ do X _. 3, f-t. 1 -- _.. H-276-174 I, M . ..... o -d- A. BILK. I~ LAVAMOS EN SECO: IF.. n. d, Nroded.l. .1 -XV- Kr15_ N' 1P,22d"mIrr.l.dd. I.f.,..d dr orm.. Hin-IM. No Is$. IN
r&BI y Amitd jTl F-u4s. 1 mld, 11 CA. LI.m,1 M-3411 i., Ch'allefro y ionda rn Dralon T IMI. n-mr..-P d--y- Parque Macen. -321-IN-4, SCILICITO SRAS O SELTAS. ,I.. -1 11" camas 'rI
romp.Al.. tto. T. lads. enguatadas, pieles,11 4_1N... 11.1-d. 1. ...INJIlin, an L.A h I D-1711-841-4. diff A V1.1t..... ,715-lons. Is ,r __ -d. pl-t.] rim-notinI.
M-5471, Lu,5r to nor .N. B, ,RaN L I _; RDIAN
- I'll; To COCTNZVIA A E6AG I P ... r-I,, ,rioin, ni,,papnd, d.-' -- -III, Sr. 6 4 IF I-L b In. cr mad, .virift. In-jonabl. .Ft ST..
-,.- ___ j ,",,: 190 MARLANAO -REPARTOS I A ACOICEAi F-IRE1. follldNgoi. bill.,16, Y In ... r ,Icur., III ,r,rrN,,B5u.,r1,dM. -Id, (]I,. CA. E DES" COLOCA. JOVIN PARA CO-ICO Im's, "Ol"n"S I. .r, to.
ALQ EN LA HABANA, NAV ., -1. line .en. .. or I. ME
UILO .f-... ."IM(Fro.rd. -Mdr., -1. line .en. .. c At~. V,_d -.r I 9'.. I..,. ,mXd XI
, -I- d.'Icu.', "Armillo, MI. fimnlh. tod- L-.6.
12 or or .h.n., PoNal c1ftm, D"M Rda,
Air meIrm, If ,II ort.d... ....j.d.,Aa. lay... ,_lB- ,I'm" fl-11, II Call, 27. I52.,C1,m.. Irani, Bar MIgIly. "T'"" to "n"i"". I "h 1 affombras, tapici
in d ....... Par 3' N As IF. AAR. CARA 'd ...... -117.4 D. I I;Ir "I I I 1rd, ro -rPCAIkh' TN',T"IT.'jackets, capasfrazadas, mante- ,-;- I- il.. Ud d- LI..." TIM .
f.mfo, I.I.Cmes. Sri.. Lfl- 3SM ,_: S E .. L .1 ,! ,'dL o' CALL. c.1d.r ef,,m,. trb.jI. .176-IN-3.1 H-22,11
D: no IF.. Sei-V 1, mq. A Ad. Ved.d.. D .4 veddo"'r Ailollm. A I 11 A )r.r,%.MDF.
. I Ventan. mtA, olor= __ __ ,- ----- --- 7Z D-Fis-111-1 i
"4-& i o.blurmmr.. .b.a. Mi-"2i1."oT:1doII I IP#Nci'] ""'o" forros de muebles. Tinto- I A 13-142-122-4
. I.A. H-99-102-3 SOLICITO SEPA COCINAR DIEN Y LIM FAnA CONSULT DENTAL .OLICIT,
;VI:QUiLASEL.CAL nitopior QUESI ... 1. ,,Id,. Ifirmi, 1.1M... B-1.41 o r es y
UFjlr, kild-;I 11.- r.ll A.- -- I- '.1 "'E.1i) 'rl"" II."..,,.I d.rmr ,oloI 111-riI.ddb .... p- r .. ..... I., Or ...... ..... 1.1 A. A .... T.AA .E "Cubanart" FO-23BO yliUv ivi xzc s-o- ro. CON cONOCI.
, ,,, Hoor. Ttor, -Irrion,- .n- ,A H-lago-%0-3 I W4715. AGENCIA "REX' 'r 0, rmIN.,, ,,, I, 11 1,;,Iol moIAn1111B.. Tmoolt. IF,~ -- D-rior or I, ,..r.. __ reria
No I -_.. ,._p,,I_ Inrao, ld,, Prm I Z IF A r, A _R F_ --r- -715 D-3-11ti-I 'F-4761. ;Senora, Ilim enos! "= 1.dFAX11IR, -110id". daar.
U, MIRAMAR CALLE 42 11131YII ENTIRE G.mr FtrArI""A-(.rj., Palo p.d. T l N= ... "'A-r1-%7 !I1-j RE -DFKFFi u corm-r-Ro CHMO PARA rl n MI Air- ,
'""' 1' "r"". B"n-'2l-"R I.. y r;.-fr-r CI.b P,.f-i.n.1 I l ,'.' '.'.':,-d'.r.b....-.'.d .
2LL: Apt'.. "A'. ,,mdr. ,ulirt, rno I- r- d.r. I .... rrr. roni.m,,--,I.. 5, -1- .i-do lol.r- d, A A -, __ __ __ __ -- -.. .-Ir.l. ,, .,ad
, 'it
OFICINAS ,111 111tet. bil IN 11. r1lo, sl$ S53 In. li-n 11 "'tol-1, XENECEINITA UN BARRE 0. CONAULA. III, le- r-I.-o' r.M,-lj3AVI-32ID b d.d. ano
t6 llillo- r-rgad. TO. 139-1294, t I,-om ". 'no, -rx. .. __ .-AS d Ito '.1ir 5 Fin ..I.,, 1, ,n -241-III-4 PARA SU IMAYOR ATRACTI ....... I .... c- rh' N _= G-412-f-
. 7418 tRAbj.,,SpA,. IMI.I. Co. b-o- --- RE .L1fITA_ .ItA. .E.IANA ..." .1-4 -- ....... iii. vUvFNA c.ClsistA vo y lucir ings elegant man- SE-OF-1MIr JOVtM MZCANOGRAFA CON
5. 7 ,IGNACIO NUMS. 104-1011. ENTRE - __ __ H-91,21190 __ D., a.ir. C-P.n... "' ... -a ,.,, -,,-, ___ ..1ill". ,,F- D-rm, StLTV, de sus traces; y vestidos a Ia'
.'.,'.'.,., a, ,op,.r "oo'. .":', I", ;'7.,;"."'s ,I """ VENTA. I IENG.D.- -Irrr..... Li..., .1 t.i"..= -3xG.
. Rr.11, , ob.."". S E ALQ.Uilt.AN AIR. AVE. T A. XUIRAMAR. I .,I 1. -11. I Pl-- d, -,,.I.,IIa ... -1 ._a."'I'll z"111 I it In) r I.j. par loo.r.do. -b.- 103 N- -- n U1. -_ wisr .17-13,14
.,Iolol ,',,.I,, an, .I I d 1 -d- ,,, ,:" I.,"! -. : "'in, I iii
CRIADAS CRIADOS .-f-ia4-1 ,. :m A. ,.p.,,1 1oB,, or
Paid of i"'I. Im or V...11.1r. rats. plant. -ml. or .A -,oC- c ot IN iIA -zT Z ,Tin toreria "Cubanart" y regre. 'PIV0 _FAAI
, -.,i,.;;o id"'l, I -Ililidn, d0.1do ,a I. . i.. C 27 NI A.1, -- -i, -- SE76MZCE JONFICIN AC
pi,.dir-, 1, lanin,1. III, w- c-r- r., .,I, .1 ... t,,. -I.- rd-.1 SOLUITO CRIDA I'AFNA (OCINAR Y ID9 11.11 pol- -cad. _!-,", II sarAn igual que del sastre o ,.i,.b.j. or .-fli., d. .hiada, me.-, ,oil' '. ,rrr do flIt IN Ill, .,. do, --.. or oFft. -,- it, -.dr, yIEL CARINIC., AASPALINAIN. "'I '- 5 s.- I 'r.
11, A A I n --- 11 s' "Cuba- d.d ... dr F= j. ,,p.,I I...
in $121. ,. I di-1 InI., la.11a .-Id. Sol,. m-i .......
i2l a I'l _. ,;,,. TIf. Alilln]: I, Far- o-1. I.r....' I Nrlir- III __ Iim. SI. Ill -- ' __ ra
1.1,1:1-11 NN, 1.54, 1 .rmr, San 'I..,.. I.I.rm.. IN MNS 14-3.1s, -_ se BFRII XAA E- n C ctjN II modjsto. iComo nuevo ..er mLAbI.r-l..t..
, Nio, or 1 ri.= I. I V..im- A idon., ,, 'Impi.l. ,o'. I,-,- 5-,od.. AoIPIF,,o,' A- "- I(Cf. BOX JON; E NES IF FIN saliElA I II I-. o- -F ........ .... IN I orilfl.. j f.. h.eant, ;: ,No I, Cf. .1
lntjl &" BlItg. Dipallniedt,, E .Dol.r.a. 6 tH.d., .to., ir.. I -_ ___ ,,, ,,,, ;,#d:::nart" FO-2380 y F-4761. F.d
.1, r1iin- D a h, ""t.- $45. $4Q.M. 635PS. A.Im- Q 771 '. -r.j. "I '. ..aid .M.r T.AUNF,
_ file _6 _L -S..B ,.a,1,. 11 Ft- -I ""
114.1-86.3 ., RaNiN. R _ALQVILAN Lz I bm., __ ___ __ _ _C do ":,.,mIIi St. idItt- 3 N.-I or P,;.r or. -.d,: .' ,T"'' '.2"4"'6.:,:;...., D-1534211-4
Belmrodtln TAIL Un-oduc I 11A READVIA PLANIA. .AFNTA I. ., o, A I ,,, a. -261-117-4 Epah.jm 1 118-LA, AliBE ALQUILA AVENIDA DE LAD bn. P.I..rdt., dr ..I.-V- d.r, I- I,~. - I 1C..LN1 Q.r'. I't.q.i..... riol.,.. Ir.1k. I,- -- -- H-OD54 103-2 or so Arm T,.b.j., d. 1. IF~ or 7 in I D .
A I. hmI. 1 _Ud.lI,.4 TINTORERIA
,,,FoF., 17. ,,,r,, ,,,,.,,,,,,,,,, I 116. r v I,,, H., a., A,,odo, ,, into --- --- -- Doce y Trece, Vedado F-476 1 1 131 OFERTAS VARIAS
__ _. ,,r,,, CA;rj. ,V,,,_p" d. .1.1 i.taoitl.do. balo y UNA BUENA CRIAD4 DE !EDIA.NA I.Ar, R.rmmiad-.- -i,-, 1-1-1 SE jO1 1,11I PARA 1GCINAR 11LO. ALE.
-1i.y -. .,Mo. B. I r, ,ri.d 'it --lioN.- ..-I.-,.jj,, K- No -us. '13a i;_Io D: .- -_ -1 __0F!REdtj47 -'brinda elmejor serviciby 17115-1- ____ ___ -_; r ,:I ,,,-ne.r.srepmIera. duerm, Wer.. r"
11-271 jZ7'Trdl _11"I im. H. d. le.,g. ,rjl. v I'n
7-86 3 I do "" 'o" d. It.-r.j3I Pion rotor y b.. -Iim. y 21' "I ".." __ D-25.-104-7 I.m. 7. D-145-111-4 IIIIA. AUXILIAR.DE,CLINICA a PARA
224-1 4 __ Iyor calidad. La m quinaria mis -dir, -11- INA for.. .d.
giAl: ACONi'U-LiO-RI6-d-:'I'.',','d,' l I d, ,,td,,. Airs, .b..d.n. HAT&MONIG. SOLICITA MUCHACRA BOLICETASE COCINEIRA FAMILIAR a rEk. 118 RI.ADAS CRIADOS BE OFRACE UNA BRA. ,PARA CDC .
,am r*lt,, Ll,,,,,,. -,obj.. d. A No 1. mlW. ....Bar. No otbilino m,,h.rhit-. I,~ per. I I- I'MPF., ,- .mili. d-o"', lmoderna de cub: rim. -0-1. -oemoo.. -I T.1"I ,
ol d-WN. 1,,j... y lt ABA -24D, I .5
A Ad A A I. y operarios I 11 it.
- Tell. A-U&I. III~ d. 23 Ft 30 -AS., q.. .11. I~ 7 napoma, a ,.p. .., ,blI,-,r- AIR gg orRECE EXCELENTE CRIAGO Iniln'ro. .. A A It TFIII especi.lizados. Sus 6rdenes se-'rARA ACONAPAII
IM3 Ns 61 y I ,ni 16 'Z ic 'IDAR CARA. 0
" N.1' "'T"r- A 11 1-1,11d, r. A A ni, E .... d. ,.Im. rl'.. N,
V.d.d. o or _5.582.8S_12 Wsllil-011-13 ,,c',..,. $'I' vara ItaI CnJnt off, Inopl.. .rdim.d.. D- ." I ", arrh
IN .. 3 III Is call ,,,. I .... 1,m. T-!,. Ii. _Mlm F .11#-. jodi.r. '
If Do I_ Dortairi e.)-.r .. ,,,,.If .1pArI-I .dc-eIm y P-dI.b-tI us" D-576-511-4 ,ran gentilmente atendidas. .,..,,, ir'. 11,
Ra I M.Ra.a "r -4 --- -BE ALQUILA CARA MOD-RNA .E IC- lddlpeambl. do, bit. ,,j.. MIP'd IF No ,rf.,m_. dI... ,d.d,. Fin pi,,tImAl.....
VARA CIFICINAS ,,.dm.m*,,NF,,pd1..I. Irdi 11-1 DR-3595. D. 1. A 1. Jfs y d. 3 Are 7 fer FARM w2tell
D-62 lAmA)1RRc.,cOXIPETENTE Cial _-6, RE ForsECIr ALEIIIA IMINE.. 0-61-131-4.
I I dIo .. A.
milm. 2 garm- I- __ __ -, -, do, '", In .M.da' IN __NI'Arraim dtoniorroo., -lo.d.."I EJADORAS 1 j ... I.o.J., arrill. III., L-2
,,,, A; oil Y I-m r1mMFdAd- a9u. -,nda" 105 KAN SIF A CINLOIA. UN JOVIEN on CO.
Ic-' I d= 4.,1, ro.q. BE .OLICIiA UNA MUCIRACINA -7711 I o ."!, 'o'i,'%! D-nil-itV.4 TRAIGA SU ROPA EN AUTO.ire .r.n PIA'"'t Ad"'n'.. L- I !!' _1-'---l "_"""'___ H Iln an _- - -_ r I., Par. II.o .... ... Ir.m.d. ,,... ,M.
I "' M 3, pI h.r.., Rrf ..... C IF IN CURAC. 1, parqueando en Ia
_' h.r.., Rrf ..... I~ C 11, INLAII A 'A. SE6_ _.ECi_1IVUBO11. I'ARN ,_ .A C.L.CA. INA .11- .., MOVI
,IIP'i- Y '""Fli'll- P"I A ALO LO CASA, UM 3. balm Fort 12 y 14. Rto., r l ,A A I ai ,, ,"IL,1,_,,-o- s .,,j .__r mimo,
IN'. IN rr'_ .... ..... m ,I, ,.,a.. ._jT.Io. _" _AI -d-.. adtda -dr. Cru- I ICTTA" A U,
1 I. Ill~ R,,,r. c.or"Al. L"- I~ lobiilillr, I,.I.Tc. rdr. I pl, I Ul,.,.. 11 p1r1-.1.ro..rX I dr 'in iiin. ,l, V I-- .-irIA,. nI..,. T-, Vo id 1-niI. -- .imn.l. T, modern Tintoreria de Cuba. A, D .11:--1
,o,,,.I.', -r. San DMV,,Io NNrr d,, ,omj-. -144-a-4 1 2.1 -15-1-4
el -Pr,-r.ddIr Le, 1, At,.,- -C__ -ID 1, III I1V1R'rnd1rr Genir.) NT.o. __ ___ -1 l,"ido'. B-5sto. 1) 149 10-4 OFIM17LRECICIIIIN I ININT., I O.%UF- SF _TrftEC._ COCIPERA AF.F.%T1I descuento por entrega y N,-.,.,,, In~ -- -11NEI
3 4 IZ 5i SOL CITA UNA SUINVIENTA MAY.. NIAP4 "C b d, ,.'I'd. d, .r. _.__ _. I.
-Do Prime' at lad. F .... -- ,','_ IN 1.1.11 IT. III PARA NINO do:. t1loorli I.- %- I., I R,,,!, %,,;;,. ..1,1ZbI1,_'-, y Loop.. 1- 7,.,,. po- rec.gida en mostrador. u a- __ d, ,.B
i NI IAIIA "IC11-1 APAR. An~ ron I-m-d Ijo.. ,!.C j, or .Am, ---- Q- -,i -- I- .... -.-- 11-- I-1.1 C_ _,
-c-wuQ 1 '. V a -idiNd! Obr ... 6 A A A nait". Doce esquina a Trece. ---.- 7 1',,,', ,' ,' Ti,;'1A_.Il'2' -- "
a ._I y I IT, CL,.Idsd' A P I 1-- -rld. An. ii-Pli I or ., A. ', I it, I No n, ,nIr, ,- --. -Bsi, C- IIF 4 1---lit"E PARA 11111". 11 I'll .I. %'Udado. n-,-,31-4 ,
I-' Pi, ,I fr,.t,, lot I T%-. -Ir. M N. ,%-mar. P ... r dr I I Ir
na C, I.M... II 1. a ,I N 03
dl- "A--'. C-4--2a D, IjNr N1-12 ___ _1 2305-11n-9 SL li 21,1-N, ,I E OFRL A- Ili NINI -11- daridt X 41111 1. .1,11 lli- ."'.-ristile,
_ I C-LICITA LIVA-CRIADA WCANC
QIILO ALTGS C ,d __ -_ 2'. 'R I :I. CIA r,
BE ALQUILA t'raln ALT A, A I~, a,. Bar- I-~ f-ga, ) IdVA, I.Pit'., or d..IiC BUS-CA MASAI BLANCA, or 111'. '5 '. ,'.,L,.,.,"'' .,.,".", ll" ",,'i,,, ,."....'7., iinif-witruir o."N'" 1,11'Ll"', .111. 1-1-Ii, or 1-111. I
,. dgfrlna. 2. r u.di- Io- jr A" "By CI ,d.,it'l,' ... -I. I.... .,,B.po a" ALL' ".__ ,,, --. S-Id. $3- oml, "-""'I""' Vr iITd..",re"L !,' IIV'& .... ...... .. o 'I IN TINTORERIA "CUBANART" .-(".;,', ,", ,,-, ,.., ; ' - -,.. 1. .I'M.. ... .... r, .Irmpir, I"- =-;nt. B-3744. i,,11r 12 ,un,"W03:1-1 ,I , B, L1 I.-I FtiAlIn. P111.1 I .11ll C1 I. ,_,r,'_,. .:. ,!"; o! I- L IV ,,
1-11-4 '2'i ml., -,,d.r d-.,:d.. ..a. I.J,, 4101 .-- ___ I d., I.Idli. .1- -b.- p-m I,,; -_ _EIIA0_ m. III I Pi imera en eficiencia V pri. D_ -.11_1
I $ 5. Lt.,,, o- .a 1-111.2. ___ ____ 'r, I_, I '," I 110CEN R1CrOSTrRO -01, Ili Illela en preference. Lavado -ATv
iIRVIENTA BLANCA PARA C NA MA.%FJAII()R T nFliN
87 HABANA __ D-33I 90 3 'DI -_1t1,E1.:AN. V A I IN. II'm 1-11 D -4 .1. ,m. B.rl.,,,,,, .,IA 1.01".1.1 NkIl -,,rN ,.j..
- ....... d. '%. ",.:ill A I_ "' ", In. ,...r Is A ._%il, ,,%, ,_;,i ,,,I', ,lculado y planchada admi. I~,
-I Ir A I Full. IN '='.,7'.'; ',Idm . Sao.:.... C..,r so"r'. .S,.rl -.1. FFA -tiv, I i1o I BIV ;11, .11 111:1" "I'll
no ij A 1111:1.1. -1 .1-ECE C.IA.A No 0 rocl ) A"I' FBI A.. I, 'n ,, I able Surtido complete de Ill', .",." I -. 16 --, A A, Mir, o- D_ I _s FIN, firl ........ ,I.,. 1.1. D-46 131.4,
. 1I AMPLIA CASA lardi,. portal. Ia, ,,, --- s54-1.3.f D-422 111.4 si-oritz-r- murN (D(IFHO PARA -ML( ANGGIA.
. Fall. do, habll,,iaa,,, bahr, -do, 4 hbilaci ... N, 56LIFf Ios v botones. Recosemos % zur ",,",,",'.' 7kQll4;RAFO
or. ,or:na d, FBI. patio ...... tn Um __ - .. MARE WANEIAINORA Rk%110.SA. ,,-.,,BF.(, ---- -- d.f. Pat,. y ,-j, U .... to .... :1'.m':,1 ir E tNA Mi I 1NA( IN A BE I-11,I o r ... Mrt,-l. ,, r ...... I ... .... .- -.", an Par. '. I'M -, P ... r-r- ,,.,I., do-, ,.I ,-m-... r--o- bI-. --- ,.I.,, ....... S InVISible. ;Lliamcnn., 1h,- '- R-11.11 ......... ... III,,
.ddAd "'. lot'. o .nl. Sao J.-Id. 1. I~- F-4312. D-08-90-4 ri"' ", 1, III "" 11 oi lo,"i"'r'.1 ,,r .1 ....... I IN ,
,noo Pl- E,,11. ,---.. ___ ____ p .... CA m, "I_ ,6parain r IF F-F,.a 11,,om riI- ., ,I. 4 [ d. A ..a ,C,,r$ )rj,1.f M 4219 1 .1 14I A ,
,.I. ALQUILA EN LA CALLF 3! BE MI. VFmd.. I. for a 1. IUI I ,it misMo! FO-2380 y F-4761, .111_1_111' 1.111: .,' ....... Lt..., .
_ __ Indiaprmb], rIf-,,i,- --- I.-- 'MI' I I :'_"-:,
------ : ,_ __ - ___ H-saal-.7-F, I 11 .,.,I 11, I ..... L, ... J ... I.- TIlf.,,,, A-411)
- I r ... I N IN .111r. 7m.. 1 C Al.d-ro -- d- Pitim- 437 1.4482 11 C-Iail-l BE "."', ( .1.1-1 I I SIABA II1tj-E-.FNACr-I N f.,I,.. I .1"..
BE ALQUILA BALA RECHIND r..,.,.In it. hummo h. $1, SOL CITA _ D.
h.Am 1-1ril.do, ,am 111.o.. TtItion. 111-115, _, I- -.15
r.dn,4 t ni.'!,',,g."3"hpb.t,. i.nN II -- or ,.r ,, dom, 'cHAInA III INOB, .... .... R rd-1 par. ... Par.,-l'." ,' _A' A -. IJCLEANING"
I: s .r, d ._ I I OIR .1 111A PARA AT".
.d_. r ", .,,I I .rldr No 2B. D E A IIIEII 50LIOTA Bit (LAVADO
- rldr,-1.6o"'r nd., 11rdl, lpil pmr,,;- II I", ... I",. ,. -n-, ,, ,_ I I -, 1.UXN UNGLII 'F 111, I Alst I B' I I '. j,"!. "ll."
ed, "ro ,-l. or -.d., La, 11 .... .. 1 2, ,,,,, ,,I.d,. d, P.--1, Dolor Flat I ,_fd.11, formal., ,,,,.,. d I "Ar. I n -1 I In rI11 -0.rt, or o ,sa, I~ .. ... I. ,i,,.S-.dm RI,.
D _,D _._ - __ "" -_ ,'", sUntetico) el 61tinf. slFterna .."'a. -- -.: :
-59147-4 1.1 .'a r _13noo mn,, I ,,,,, ,, .V I'll )-I-i- BI- I'do 14-4744
12 y 2 a A-21I D U-Sol-1114 I 037. ,I ,V!i'-T.% "mr".1. L,,.,o para lavar Pleles. abrigos, cha- ,. I. II.I...'s1_1
AL MAN 'A 'A't-A.17B.. CICINCA ISTRAMAIL TACINT BAPAARA .. Tll .. --- v -, r..'r, 'CARE ii i .( .- .' I -_ --- --- I
I'll INA CASI ___ .- _0tUIX7CJk LLF 1.1.1 IT. IIIII AsAiANEBE MATRIMI AMI,- 1-11 VrA -m-, l"FiliI. quotas, jackets. N, ropa internal
, B'F-I. ,,1 AN ... -o-.drnrj:.-' 'rfr r-,:F 1o.rm ,;s No.a. om r, 4 ,,.n,,.rrd_' "., 84 mmna A Tro- AV,.Id.. ..F.m.r .... ....... r "I A r"11 IF-, -1",).d.r. 'oo ---- "; .I.ECES. UNA MUC.ACHA PARA p-l-," = h r, -Ir. I, -111 CONTABILIDAD MCIDERNA
A Is _,. is. idi .11.11. modiro. all.. -moi-., .11 fiI.I. T.mo
'Zotro"". 'r,"'er'."i,". 11t."Imjor. It.: d' IiIII-1. -I- Imneft, t- r.bIt-o-, C.11, to N- st In~ I- 3- MI N.1I2&l,-1.d%,I,,F,:,11,, 'I'l oo 1,,, q-N-- ,I, ,io ri- ... 1-1. T, A., ,, ,';'- .', Apresto, esbeltez, v reaviva co- I --'- 11-11,-I., A-1. .1 Ili. 'I'll.,
"Filp 11 "T.N:, I, _'d', 11I.n. U-3542
ro: $11 do rel-rori- p ... ... .. 11 U1. I I- fir-E."IE UNA ]XVI- 1.1.1r. A In' o "Cub nart' V:7 ','.:,':' I
.. arl".". "U."i.d"' ,R ,-,_ ,mp.T ... ...... ____ ___ I- -- -- MANEFATIGNI RL%1 I "' 17 ,,, '.'I _,; :
_ D-545:117- Sti" 90 ACITA UNA DINVIENTA BE CO- j FIGLICIT. fRUZNA ,SR-.RLA,-. FORMAL 11, CUIRI -"O.""".. ."'rio-lo,"'A ,aml ..... Llamenos Iv pruebe' F0-2380 N ---, 1-11 .1.1, I .11"", I
earoll. LIA,,e [A -- DANI-'4 ,d., S-ldl, $40M, Com fe .... I.. %.."IN roo.
Ad kLZCON 413. ALQUILD C.Ilr I ,1.1 B- !I o' ArI ;d.d nai. lr o%-_-111- -1 I ......... ... o - ,,,, .-.,,,,,,d;.1,i ,,,,,,,r ,
0 CA,, MOGrjNX. IS r ,.a v xI F-4761.
r....r. 11I. -rI-. ,% FUND. KALA, AfIrIL - ___ _jADINI, E-II, No 102, .Itm. I,~ A LAAmA,. p 'Fir'.7'" P"' 'i'"A" 2 r o.o -111 .- 11"I" ... :.. ", ..,
.. %%'t. i 11t11.I;.1AIV_11mdM. I ... ri.,t.,. r.a. D-EII Ill-. 11.,. -d- .3 o Ir,1m, EF_6Fi.F._1OV1I (orl".11 .1 ".." I I~ -, sV. 7"
,,rrM1.9AA. inlempri, r I.. - __ D -.05-1 1.1orm- or 2 I 4. X 2623 10-H-8337-124 4 D, -'.* ".",a" """"'
,r o .. ... Reb,,j.d-. Ver. ,, poll.. C.Ilr Is -rr I BE ROL.111A UNA XTAVRNTA LIJAPEAR is SoL.oTA XXAlEJA.OltA BIANCA, .Vr.,r A -11 .1 -- air, :
to, do .' IN .. -, Y St. No 3., RIp.rl Alrd..d.- -.ra, ,i I. Mr.. I I~, Td.m. rf-Mdm, 12 No lAk -ti, 11 15, 1T -B._REO1 - n3-Il- ."', ,.....la= Tiog. -r ...... I, a,
I D-111-117-N 1. arm..: EI-11s], 11do r. .1r.rl.,. -- Q r -n- -- -so J'e--- grill- All.r.. d. .1r..., EII IRABRF, HIJA._TXA. d. l, daF IN 14510 232 1 19 4 lZ5 CHOFERES ,,- Aio- A .., I I RIATIIIINKI
_ '-Is---' r---,I-. ..,ido Pram. 11 m1m. Us. raw I, ol-, IN 272-1111-1 __ ,,,, -o- .. -11- oll", MI1. -SE ALQUILA PRIMER IMIXIs 11 -1 ,.,5-1 i1i ETBRI 1.1,01A. I o 1. "am.
C.Mposirl. 013 Y 11,1-6 front EN QICCV ,.- __ ,"Ir. 1- I- .1-or.r. Tel. 111-ilical. 111CEFIEfoVilREWNCI) DEL CAM.; .PARIIA p.ra _...'INloal "Al"A RE 0- 11. CIROP.. BLANCO As ANOR A~- d' I-- I n-;- "I I I .
IN H- 163-4 SOLICITIO )4ADlEJADoNA MEDIANA Pa. .r- --Ldo, .Io dI.IIIII. d. I,~ fmilla D-- -r. ,-'o ,- ,, A.A-r-.rl. ,,..d.d,
_ OF 1111"I Irl", .If ,I"
p 6.j.. A, IN IN_ S."I ......8,11,1Z :""";: 'll" lli: ""I":": l"I 11lZ111I I 1.
Cindimmt. is A ,-Il ,M- d I L ...I Alquilo I ... ,it., ......... &,a_,nea jj- -II i I T A 6: A rf-Mi-. P5. A, I el 1 H- 0-121 .', N, ,11. I~ --I -. III d,
."'o."I N Intit. ,mop eti' y do, 2/4. IllartI. b. i- if Am .IN A- 'Ex P Ft A ;udd 1,1,,,,' p ... dS. s1z ,,,,,, I-I T- ...2al I,, b", 1 ,1 1 rfirr-. :r 'Sao 11d.r,. NQ 360 T, I~ B.7M 1. IN ..
_m. tV ". me ... do FOLIC, A X III Almed .... R,,p "" "'I- _1_.I im A -6- -- - I,~ T-o .... .. .. r-,- 1-irommil.-il,
Am. lot.-.. d. IN A III '. .. ..".../,, .... A I.Mor, do. -dr.i SVVIM. I, n., triti.. ,if--,AA. I~ ... ]do. Ri, '- -- NI P-A-Ir ,,,, R. RE
M MJ d') Pen- 'BE GIBECE I I _F
cinap-G.A. 56a. Prim., 'N.. Y Corodor, Clb, It, 159 5 462 ,7- A ... Its, No IU inn, y 6-312-'224 .. Mariana. abate. Uqu. to. ,.,A. 0 DEL CAwro I 5a"' _____ 112 1 '.-I "O CE CIVOYPIR PARA CASA 1I. ,,.,a, j,,_, I ,,j ,,I#f.n
:7 % far bl- '.. m-lw
11.2541I N-4'sfr R-2503. Par. -.1ii- "11.1q.- .(;. t,.b.1, BE OPRCE UNA BUENA SIRV[FNTA 1- ,.,d.d-. -C1 rM -" Ib'__ -Br '1" ,, F ... rl. T., 2,76-1314
- SoLICIT)C_ __ ( P2 (154 Tr Fl- - I
A-837 BURO ALQUILERES I ... o"A"A"In Cris 3 Ti- rfFr,.,,. if .... I -- -- .11-1 --. rI d, a A , 11 16- 1.111171T.11ILL FA.
., ,Md ILONIIILo AgTofgaladr, BES ADO DE MARIO MS. _. ... D-334-119-4 -- .6j..'A."no"I Ilo- D No 11 - -1 I- Ill 1- ron-ld. Ed.,o 2A If- T,. 5 A.'N1t',r',
wiI I_ A utrod, --- _.
... 11 'I. mor: P,6,1. Itil, Bylld, en III jardin, it s-8052 ___ : -, ,,,", :*,=IAN.I1l" 1F. .*
'at-, -P.11anenlo, floquam dor Ir,1,h.btAjr-. cid. a., --.Irn ]a ,olocAd6n y tenga quien 1, rIt. log PROFESORES 1A ", ,-:. -- :, !" ". I ...
K I SFFoF..(F .( ,,, A A1711PAROLA Ist All 11aA BE vO _.b-,. I NcFAIt1, 320 S30 S40 6 .1 R, ,.- I-, _11D r .,C*Cl ". 11, 4-1-11.- Ili,
- Calle 11 'L. A. ,_. Par. ._ A A
,1,,,,Iid. ,','d,! i I"d ....... C-o -'. M '. 0 air, 1. I1-1P nU WANTED TEACIVER or E- BE F,- '. ,,, '.5 ...... I 5. LI.,m III ,.,-BdSUrIj 40, P11.1"I corl 11. I'll 11o. lo. -1 .1 rE ,,I I_ 1.111IF , , '. , %,,, ir ., -- .
III Ilili.ii. ,.,.,"I;.: -, D '-It-- on--,' 1. 1. 1.1--or. ,on In. --; --d P-, -11 x-9 D, ,7, 1. I I ,,, ra I I il"11,I, 0-1.1. IFII A I-1115. D-578-90 4 D-428-IGL3 r-- .rho., A 141 a MI --.. -1111 IN -1 1.V ". ,
__ UCITA-CRIADA DE_ o Bar I Pat' "Wil" 2: BE 6FREcv. cRiAni FOR 1.4 MNRANA ___ D 1. ,I- 1 41 I I o 2 o ..
__ IJ-211 III .' -,-G 1I0IUER ACAS%_B4sBW1_1 91C 90 MAROS. I "I'" p .- .1. 1- Ioll 4 1 Par. IF~ 1-I III. -r ... im 'FA-MCE X VLNA ldI'E-A II 'UNI'll -CA" 0 1. A1.1 I .1 F-L I I I D l5-1 4 1
,ina_ IF,_ _;_ ,o,%ldodI0,,pi,,,m. Burn- ,,fer,- I 0 LAVA
c AIQI 'LA I N I IIA I ON SALA. I O a -on Call, C No 2, -"' D--t1-11-4 t-, bI.o,.. di,- -- R-, .-I -111. I to-I.. 111-1o".. X '774 1
--d ... IIIIII'l '.]. I N EPAS-LAVANDEROS
... _z ,,, Z-6- -IA NA .1__ "
- ---Iro til". --- ,- 'm 1-1 l" -111 1. I NirItar, or "qui.. A Prmr,.. %'road. i Ell- %E1.1A .111.1.11.11F do tof-min' '--it ir I' I ? I is --o D 5 ,_-1. "I", .".
l.---:, 1-1, nor E-4.11 b.],.n A 1. ,AjIr I R ".-F o,
1)437.103-3 901-TCITC LANARGERA Fit F R %, To ,,; 11 1*1o, ,,,rl,,,,, 1, :1 ,111 -11 I ____ RE -Iii- IXGI1% I, A,0, r iII I% ... rI
D-47R .7.4 D-.,P.-,a ___ __ - __ __ o.,., I'd'. 'or ,__ -IRI T-- I ,1111111111'1o 11111
. IINLICTIF NUlPI-r- FLAICA. PARA ,ol.,-6,_ .Mo.. .11, Illillll 7 7.' T%1',,r I '. n,,., .'--. ,. "" ,3".."" .' "' ....... ".""""'. .'&,I :1r'. _.---' ,on7 I ,. 7 ly.o'-'s it,
rALQ.11.11 L.' 10111111- ALTO y VIBORA I, :,,,,,,,,. dnr- ,,, ,i -1 ....... I. -, a,. ,,,,._ Z7 ,,, d;- I-. I-., T" ':I TV 1 FI-A Ins. .1 LA. I Ill 1URI1 . I
A:,,, ",l.".11--..., -; -- ,I, 1 ",',91 JESUS DEL MONTE C 'I- I -, .,-pI- I I-A
". ', 4 I.,.,- ....... .. .; ... .... Id, 1.11. I.I.- I -2 D -1 11 I 1-11-ii E-A-1-L
v,. I", I 11ii. .. .... .1.111
III:% 4
ILL; o. "Iln .,
-'..", ,-'r ;, ;;_ -J13 OPERARIOS APRENDICES 'n., 1-T- -:- I, 1- .- ,-.
-. t' I 'I ... I ," ,4' 1" ,!"r"'I(',%;"' BE ALOUILA EN EL BEV '_" or E' "' I ' SIN"' d", Ar .- CE_ I.VEIV BLANCO PARA -' f,','',,-" "'."'Ir'.." ... "'o"'. D-_,," .P:. T,'A,,:':'- -,,. , I:". '.." ,,, I on ,-- ,if-" 1 ., x 3 ,-, F- T- 11-- 111,11. 1,1 .11- No 158. ,,,, -art. I 1. ,o,,, ,,, P. ,_- 1 U '-.3 -I r-r A r-i-.111, III I I -IF '-.'.A AFENIRI IAICCNII o o
I- Iil I, 11 i-ill I~. ", "_ ,millra d I BI .1, xnLRITO EARPINTERO FI I I I _. 1, .-I_.
11 "'.'oi. ,,'"," 'o. ,, ', -,--,- ,, A-dr ... ... I, 1.r'.. 1.1in I-, r ",- ,,,,,,. 1. ,,-I1T1A,-!A AN.R -1 .1111 -'1414E ____ -" III. I rI f ... I, 11 -r1I- .,,i.,r.Uf --.I'd- $Mno Dorm,,! Ir- ,, ... .... ,,_ ,Ir, ,,, I _,, -;:,-.,- ,,, ,
" ."' I, : 2 lo-PI-5 rol-ir- A r No 1.3. -6 ;oFE. I ,,IAN.LA 11111 ,,.,,I F- ", I II ,' % ,' _LITAR NETINAZG BE eprF!ECZ FA; '--i ,d ,I T, l Fl:'L'3 l'r' "' "" 3 -Ina-4 ,.trr 'l "': IrI --.-- I -.1. 1-1 1.1-. .1 I .L.. .". I ,.In I'll -- -A1 ... In-,- _; Ird,, --II, L.1
- I 1914- 7 Sp.'n','.-R m.'-r, " 1. or ro""M- ol- ...... I _t""" "': -L,
- IN nii-11B.-s ALQUILO -Y-i-nL-Il fTA- ML( iA T-iCA- CA I larw ...14-I 14 rrfr-rl,, ,I, IN 4.1 -L part! ,-n', I. .,.,, ,.,= ,,T"- I-,. -1. -- L"; ;1 :zj I I DI-11 Ri-lis,
!f .I.Ch1P1.1lii'1lIM ,11,1, 11 roa- Ili" -9% 1 ,14 "' OF Rr(L CANOTE" RLAI(O. ANIII ____ I ___ I I r... R.rr-ci- Coll :1141. 1-111 i 114 AGENTES VENDEDORES SVDFRZCEE_8PAAOLA rAIRA fOCINAR I. d a ,I, r. 1,1:1. .,-.
SAN IGNACIO 712 ',":T. ,"A"",","., ";':'n... 1om1dM,, o.,:,. Red r Y lirroar, A -n. fa-Ii. r.r. -... ,.C,.,E.._- FNAT-G .F..I'E.1 I I _,o, -, -Iorrlinl- rall-- -1. ,, IIII Of RL( F E.NFII IIRIrNTE PARA
I~- o'TA" I dr ... I,
dj_ oli.do A 'o Z I,., 11111' dFdIr C No .at. e.j.. rrlo-dl A -.-; -. "Ir'..". ,I." t- SOLICITO AGENTES PARA IfIR III. .ror. o....."rr, 1,,111,. I P'.oll. -1,, di-- r.m, I-, I 1-r. I-1.7, .1 r-orr D -- I.n I Bioo'c. -F,.,..
AIMII), ,at, ,Rm .oiln.. ai,.Ira AS P..m. a r:sa Vr C NN. d,, II FE
,,ad,. TO "31, 'Ft .. rI, _.- bi, An .biti-lorir InIr _FN -_ -_ -_ D-=2-1314
D-xio-Ins-t -1 d, It or ... do ,I I _E do.
1 %%I-- M.rll.., I.,.r -t1i,_. D_=_.If ___ 'o o-im, I.fe'r.,im T-fo 20%114924 "FaliCE-9 CWOFEK CON EXPERIENCIA -- __ _ _ "
Ic __ ": _, D- I- Isoot..
nr9MIN PI SOLICITA 14UCHACHA BLAPI Mail OF For "rim-11 A I Irklarie"' -,;iI,.d d -- ... 10 T, ILI&ANA DE CVLTTXA. HAD"
1-'A(',INA 32 DIARIO DE LA. MARINA DICIENIBRE 3 DE 1952
Ponen el suero
' onrocado a sesi6n plenaria para J",_ i ),Todo el mundo esta larde el Consejo Consultiva
de la verdad
O YE RA DIO Tr(aw-4 sobre radios ilictanienes title oil triinsite la seftora Brcy
de disrusitin quedaron plandientes. Conilisiolles
la ONHAE lit-, A integ.ad. PC, 15
G"d hi, l"trnim d.s En esit sittlaci6t
En el radio mejor del m undol 1 1. Jilitrementi, I 1pliflo
I,- dxh-, pir 11 1 deal, d, Repub, I-.
Ifa la,%i d" I ordaba
Ia t Ile decir It) title rc(
l1alwadul- ind.BtH I.,
I IF pet-iod"...
n ddoo;
11' ell, Hilejeadli'l
It e I., I, A-tenchs PC.- 5P
Vz0 K ""' '- i' "' "'"i .. A I'..
.Jl fill, :'Nitillill dc
h' a ""' I -- 11 "1 dlid
ii P-i"": d,
A211-la I Pl- I"lu,',le,', ninhi Ill ditecturis ge.1
1. "
Culf.r. del 1 q...
VEA Y ESCUCHE en CU01qUier Agen- E it '_ 'd A, S-t- S'l ... it. ast
1,1 it', I N ,I,, I I -,I Pad-, AD I lrns y vcei. R- g-,
I, P-ba
Cia RCA VICTOR ios nUeVOs models I;,
I' T11 1 1-1 All d, 1, d,.,a dero"It'di I -de mesa y Jos Jujosas ConSolas. 11 ... ..... i L 5-1.t en- loW 1.1.1a I.
ill I I"e.up-t.
4nell..
eli .el ill, -tlcd.d, a f-11-111; It' ,1 n ac- dt, -gladis pI &.1 d.cl., :A
1'.. leli- ONnA a RScs
E tl.,,d prili, "'lot'n, .,I Cie jis6B
ra e t I., do e 1, 'arBa qu, 'r 'l
sf l n, a 'sitna dt, Que 1151,16
lit. 'ia ,iei lich? sen.T o w 0 2 4 I "I I I I It. I ""i. -Wl, I'll" Cilia '14 d
11.11 Man a parn, In, Ifill, 5.1. 11'I'ar" j-, cc .,d b ia roc c de feet hecao,
IMP ERA EN TODA 1A UNEA z Lit ,da,,i6n del DIARJO III visitadis anoche por staff stestrids; represent. isit. ,c.ia ell, B- Ber-ii ..de
1-1- d, rokenlarms del a- case Terl de it. L. Hab Fit traillat de Bus tres hijitas regrets
it,,, 1. evalid.l.r. it, ]a, efirnev JiI Loreca. Beg P.,. 1. ". 'p _t do 1.
IL I 'T i a d e id, r I'; i1als. B ficearicih. c.z an ,i,
de dicha Inetituricin: Jakme Alvare,. par. 1. kcpreBldensela III, un Celebraron osto
a it carol quE an $ 1 ap-g! d J d Ill' Bet
"illm lit 1 .1 carl a de 11 falpro undameatt
Ill ... lot I ..... 1 3, E.111... Care)., par. r., id, n,
still, le,lularint I problems loss,* ditioll detielecribre- dr-ad C.0,ZI6 ecib u
S T d, 1, In, rincild.f., 3 0 cf..] prelci del Centr r Ri .1pe en cf row. viend. Clue In
!a Memema 'i xeuni6ii -,
in qe ta at cante era ua individual dc Is 'a.I G-- apr,"n rt, lotocrafla diehas visitaintes ll'.21."
rdo. .1firuel HoCA. Antonfil Mural. 11eente Larraide, Be or Col., a],. y ell m.ag.B it,
ariJacran Ruder1111r, 51ticavil Ill- 1 ,rcanl, 11 eniami. L6pex. VIor
hiria Ill fill entin e lambien golm,6 asu-!!w.
it, .1111iia. SB:111-9- 3.11a. A. F-0.1I 3 las hogaristas ,.ib le-rdsaid. .1- d-,
11filli-IIII fill Candf DI lernando Garrst, .1diii. 31AIIII Barbera. Ango .1 .....
.111ol ill III W ildez 1") 4,01111](41101. It J11-1 ()"a A wine GCona 1,i,dest. Rmi 1' 0 Inle..elecle Cfa 110V Ill Au,,-Ilql Lialit Llifielt.
c]" it la, F-mied n'l
l" lei C Ili AllArel. And- AIarri,_ Joan Meader. Manuel Gone h"ar rju it
l oil I'laca, Arriall C-cian, Aharex,
tilex, Teedorn no
It, i : I_ ... ...............
I., I I I, be
advillia d( CW-l", N!, _Civ if I it Gar~ I.ui, fill a. 31anuct VaBtfuez. I cledonla Deems, Josi Almrso, Bit i -iDe.,ultratumbal
. .. ..... I AI. Modesto AlIvic-, j..- I' I Ill Idif-1, del irl I,,ia perve
1, n d, 1. 1-1. N', l." :!i" Metal- IiiiiiiiiiI. Pilds, J.-c S.,nnix., A-lies Alrsre. y E.111o V I !,tc il"D :,,a d'! C"i"', Ell -he, a hi
li I-l I,,, -arb., dr n-t- Directic- stearto dihn. clarnerelil d.t.Ifl:ta,, ll-tilc : ,'. l". I fror tn la'alcoba a III padre,
Reclacclon, Guillermo Perexiarlelle. tFato. Molin- :a%"iil,,:l d, le, "I I quien fress darle un opret6n
n-jabl., or ( I', A d. morift ldesoparen:ifil Inme.
Fl M-1r, I, I l 0 I" l liri it f;f; roke- l' of-A;
I_ I -on al tr6nsilfo la culleA cosm 'p, D ar(t am plias facilidades en las' ", ; I i 1 dictomente lo desperfaron pa.
4 1)t I, I.. It, Ill I .I. Ill Jet,
."'-wha II-lini"d
le
""a L.ft Ill f,; ra ovisorle eue Its padre ha-a-a oci la E -Cl, del clg r
que fll(,, t0t(jjjjj(,jjj(, reft-oustruida VIA, eleccioues de los D etallistas" bia muerto-bacia 2 hares, a,
it Ida d.c. 111- 1 fr m-, ell, I-1,"j, :a 101)) k- . irislitind. fers ril
ejb, p, -;, miss ropes it. fill espericiii..
Di( I
d Iniri(in hil I, fim obra.q (1(4 rivuedifulo Pli Ill ("Ill" -e rl itclu(il president. sehor R"in6ri .11oroll,
l"Po' at iia", l- Lea &Me y allot carat veridid, I'l 'L d"l-I a", d,
jesli.s 11(iria. Colect(i de firroz mirr, (hillinific-los it/ refulfir derlaraciones de radios ex directives Cos que desofica lodo expliLi, "'lan C'--1 cocirin ell SELECCION d
A 1.., 1, d, la III, I e. 'ill (';"'A or P"ll 1; 1. a 111111I.-I diclaaribre. Adem6s d:Stat:
tl :l l Ill"Ph! Inic" itan 1" -1 l-ce, I,, 11"I'l
d, 1, 1) 1 '1
d, ill led il,,I ,i (,.i :,: P; d-,, D'. n- I"tc, R1f;I.r- 111 1'. sorpreadente relolo, su revisI., it j,,n %I:i I Il 'll" jlLllil:.- i I Al t Alt", lit ..... it "", P os;gu1
;, -'- ", I, lli-all I, till 1. lula Tcl l od it' I,, pf I '"i" N 1. fir-ril. 1. 1- wris, 25
1 d A IIIII1z, 1-1 1".. ;,%
di-I M:dk"., I lei Po I dn,, lle d, :,1 .1 1: C.C. y ,pa.W lirticub, de g,.n irilraliks y n
l' .:, i., ",l' ;'I li" I, It.- I I- l"', a, '1'4, "Arn
it, P-taide-, Al bra sabre Winston Churchill.
....... r I, DIA In1w- p'..".
RIO Ill at'lidiel- 'I .. . ........................................
Ill 'It A 111.111al 9.rld'
11,L- I all Junta de toda pill,
1. del 11 h- It,
Recuerde que hoy es el Ernll,, LlI.,, it. ;i
DIttill., 11 P.-U-1r, & Li L 11. de p-load. ain e 1. Ill,
"..L 11 ... v 0 Illn"'n a la 'j,".
IPT G. ill Cape(, VIlt, Di-- I'llalinente dijo 11 11r1lr Ml,: a]
I flea del Partido jut, fieta (ona, Garcia,, curate expl,.C. e, Iiitall. "Illbi"-1 11 Itai-t" I ..... Maw, ;IF .5 A," candidate. aspirant a la p-e-a,).i, cc lo, x P _ldnt, a q- farc,nal 'I
, I, "ed" a-p""'..
DIA DEL D
fill 'l, 11 A I," n ::I, manif of ali le,
I'll lb.a., ,, .1111Ilz- CI.a1B J, I., ,, ,, I- d, a, lodo, 1,, N,111clade,
60 In I, 'qu, I ...... Ill, la, I., e.nd.da,,ta 1" .1
In't Oil, filaiiiies ell, andid.1nm ,Iaclaa I,, t Ir ; 111ta", I-, pealed. t _.ival
qll, dtln- ,:n 'IhlT, I,' Ii A: e-l ii .Iflld plW- d, ht., lit ;, I I .,- ;
M E D I C O ", I "," l, I '! 'I I e lei c ja, a
N't, l., 1, t
p 'Ill II- 11 t ll 1 11 Tlf :1 1 ,- el, ,,
V isitenos temprano y- le Ill I., d, a ell, del I,,
I lF I:
ayudaremos a seleccionu ii %";'I ',,' ......
I l'Ittl Itie-Ili, 0 1".: j:I':l- .j.i- .S- -! .....
a ..... . ;lIr I z: I!
I P, IF- Ill -, -"" ", I I -P, I I'll 11un fino regal. ,.,I Ja I r, 1, 1 lit a
1- Iv. I I, --, lit, Ill!, 1,rld, a J, -",,j
!,III I, Ill a P., n-Al- -1,dCOMPRE ANORA Y 1;fIl'I
Ef len., I'llIna It NI,-1 cm. P"I.,. d, 1. )act. d, ii-n-al 'la-LI; -tual ill Ci- n1l': d
P, lit L-III Ill't- de U o' be,, g.bltt- ia
PAGUE EN FEBRE10 ,Id-, 4; 1 , I ",.,I lir", ,, "I.- f"'J e;fdll
In cannente, que es su nn trale propl- rereLian-il, 1. ol ela "WOULBOY"
P"I Licent-Ist, it, j"I'lit nrlpaI IF lit. air ... r tada clase c garhiitfa% n','C u,""' I" So'I d, t ,,d.d C,, I.- act
"or"" Itrit.d. I., paa q u 11.1i que la rent
IlItt Urb.lnLnll1 fl-, l"t, "I"', 1, 1"11' e teraslibertad pueditz I "'" I Ill : , ,dad,i ., -arlte%, d, i. IF- $ 30.00
Is ,, :, :, Ill pilara it[ I a I Al- agrad. rlreha Ill to 21'wartt, a.dliet- blIgad., on -d,, at en colors gris
6,29
lIli;, If (julle-, tlell.ti, par -dl. del rnirn., calacl." 'I
A I' L "T"'.,
pani na ij- Iz B ,- -da p(,r ]a Ofnina (lei Cti I F, a[ trjurifo, datn- qu, F-B Cfl ... s c.r y beige.
1 %p u del H ;l a .1 NILIIIICIPRI II- Ita alla I, ir tints ben, a '. ill of
fitIn LCcld, i la! 1: IF.. flaltaliLotme n, I "l,
ALIKA A DIAPHO'
well 't I-- it, Otros niodelos
rl a A l- .I I'll" :,; 1,1:1'i a I'l "" '
F All- I ILI 6, ii, I- q- .1 I't le,; J1, j,, di,
Terininaron Ires grande f en Gabardina
is i'l --:,I d" y CaSiMir
desde $ 22.00
"h-illidad T. de Collitillifi.,
hasta S 65.00
N ..... ,I I,
Cell
11 ,1 1" it, j "I her)",
0 11, 11 a H j
S. lit I I I e I, , ". I) I 1 .11 I ill o"I"
cf,,, i
CO y
"Id", slit, I art J, I., enit fic.,
I fit lei., Insilirs.,
-filbl-d, al dl: 111111
-l" 0, 7 All I a a
(0 6 lit "ll-I Ili ,,, el"Or-,.1
I, or NN-- I"Wil- ?,ed,
d, I I ..... denw, clitntr- i 11
cc -d-a IiI
,upaliarlda B.I. latIc I-n
C o t Ice J d, I, daritill I near
.1 nubile. I, dr& CIS Andncieseysuscribaseal,',,,, ',' t'." 'r"".'. 1.,. I P.i,
q., hill. --d.
IT" ".5 """-B '" I
?to "Diario de la Marina" 1, InButu-n. In one so]. 1-B
e Intelits
kit
11,01
it it
los M e"dicos ubanos
MUCHAS FELICIDADES, CON NUESTROS
MEJORES AFECTOS, EN ESTE DIA DE LA
MEDICINE AMERICANA
7
AZPE-CO
PRO:)'--'-TOE F RMACEUTI'COZ 7-
'Cox
95=1 1 2 M.. 9.
DUMIX JOSE L BATMO HEMANDEZ'
BOTOGRABADO DESDE DIAR1.0 DKLA MARINA Admisdekodw
U ASO 19M L 1 9 3 de Didembre de 1952 Cw" RIVERO HEMIANDEZ
7
7
PatruRa uorte=eric=a- en Jap6n
UNA PATRULLA do aviones do combat F-W del Zj&mito do los UWas U 1= OUVA del Montt MI, lean Toldo, durants un parvicio do
= .Uenen par ol cis do Ift islaa, ovitindome cualquier atsquP par sorpress do los Orato IKJ?
'T
r
Condecoran ofici
Hist6rica caseta LA EMBAJADA de los Estadoz Unldos; ecientemente a varies
officials y empleados par &flax de servicios. Zn I& fain aparecen, do izqLLier. PARQUE conanamorativo del Ligua -Campaunento Lazear", conservando da a derech,%Mr. David S. Green, Attach* ComereK Le recibi6 diploma
Is hist6rica caseta donde se comprob6 par I& Comizi6n Americana el des- y bdt6n do p ta par diez afios de servicios- Sr al, diploma y bo.
cubrimiento del doctor Carlos J. lPinlay del mosquito como agent de tr"- t6n do oro par 30 ahos de servicios; Emb;Ua&i'r= L. Beaulac, bot6n
mJsJ6n decla fiebre amarilla, que sera inaugWado, hay, facha del natalea do oro y Jjfl.rns par 30 atios de servicios, y Itainaunda Ganxilez, bot6n del sablo ubano, en el reparto Pogolutti, Marianao do plats y lplomm par diez afios.
2
d
LA ULTL14A sesi6n del Club R.tarjo de IA Habana estuvo dedicada al tema "Dia de Is Medi6na Americana", odupando asien tos en la pr sidencia del acto el doctor Josk T. Prats Garcia, jefe de Is Secei6n de Asuntos VaHas del Ministerio de Salubridad,
q Won ostentaba Is representsd6n del ministry, doctor Enriq u e Saladrigas; doctor Domingo F. Ramos, doctor Angel Vieta, Decano de la Facultad de Medicina; doctor Jos6 Bustaman* doctor Rafael Ca vo Fonseca, director de la Campafia Anti Comigionsdo 1" doctor Miguel A. Santos uch, president. DESPETZS-do haberse cublerto-uns--jornagin briliontisima en el torneo de to del Club ulen e haaXdjm4 el toot bau Intercolegial ha coprado'nuavos larlos con las d6mos- ciendo a % = ",d
ones = Dr. il
brindadas par Joe a! quo part. on el Junior. En estas Mario Rod., Asociaci& de T6cnicos Azucareros
I-st-tineas se xecag r o
cuatmo r- --
MARIO DE LA MARMA
PARA EL JOV EN( DE LA CASA, UN REGAL DE HOMBRE
A il It enchants lucir, co-o PaPit Is clesancia que conFieren las creacionts VITI. Jackets, suaya6tras y pantalcr nes. De vents en toda Is Rep66lica.
VM siempre, siempre VM.
MODEL CORONATION DE
Jug. d, jamto tenedor v
J-g. d
tenor.
-h.r. y
-hffl .
U o de
11-nedor v
h.r.
J yerim.
_W
11 V 11 NI I I k 1, V 1) 1 1. R I A B A, 1) k 11) x DFA P 1, k.11 N kN IDF 41 Para un Nifto Saludable todo
"I'l- -, 1''.. -h' el Afio es Navidad
I .... I, d- I .. ..... ..... ...... P. 1, M .
Ayu'delo a realizer con C 010
-. 6 6xito sus studios y a
disfrutar de las alegrias AIRE' ACONDICIONADO y juegos infantile
con Chocolate "LA ESPA&OLA"
SABROSO
'H 7
NUTRITION DIGERIBLE
CHOCOLATE
La. (Z'sp-l -
MARIO DE LA KARINA
GrOficas Crinica H.b.,wra
A y ditimo, an I& Westa del Corpus Ch In,
raron %mat eterno In befiartta, pe r riartalel Joven VictorTern, as A CORTM ACI[ON dt Is boda so celebn$ uns ruipci6n an I& retid-M, d I a Is U-111, Fortultando Is ceremonid todo en sdd&L 1tvdo, Padre Gil S. J., a. nindsk 40 &mat, donde fu6-tomda sets, foto. Junto al wed ka,
do Is bendici6n a Ion noviom. Junto a ellos, las Fadrinon, sectors Maria Luisa Quirch con vas, -ding ca We navias
nindez y doctor Franciw--o Fernimdez Pla, co i borador eatimadisim Cisoo Remi& Fern"dft Blanco y Iftria Luin Qulreh;--4 dor Aran.
(Foto DM Pardo) a de este 'y Guadalupe Uriarts,
BODA
at
OTRA boda lucidlaima me C0,06"If
r celebr6 el sibado pasado, a
las slete y media de Is noc
.e en Is iglesia de Sw L
de Letrin, siendo los contrayentes Is sehorita 71*- C14 A
U Rodriguez Remedios y el Armpndo Parajdn y lie acV &I
Rvdo. $= GF61 lx de Vid CuRndo bendecia a los ro.
Tadrinados par Is ea. vt r,
raciells P6rez C&rri110 de Parse y par el w flor Josh tonio RodrfOTRA lotograhn
de Is boda RodrfParaj6n en,
vemoa a los
firmando
ado ads rodeados
par los padrinos
I aiguCON ]as novios aparecen en effft fotografla d; In cerennonin I" sefioras Maria Luisa Quirch de ernhndez madre de 61, y Guadalupe Uriarte de Fernfindez Pla, madre de eUa, asi coma Is junior bride maid, sefiorfia Lourdes FernAndez Uriarte.
Los fabricates del Aceite 11 Cocinero"
roo
ACEITES VEGETABLES, S. A.
0
Felicitan a la clase m6dica cuhana en la celArac,6n
14 'vi, dd M6dico" y de la 'Medicina Panarnericana' en el natalicio del sabio medico cubano Dr. Carlos J. Finl.v.
Y para honrarla dignamente han inatituido un premi,,
anual que otorga lihremente el Colegio M6dico Nacional
Ganadores del Premio "A(EITES VEGETALES, S. A." EN 1951
PRIMER, PREM10 SEGUNDO PREMIO
Dr. Pedro Baeza Vega Dr. M. Delgaclo Cornas
'En el caaa, particular de nUett- 'Consurniendo, preferentemente,
que su uce: AM 11ELCOCIA ROIr p.1' r-one. -.6-i--6.1.. ACEITES VEGETALES corno
q-i--, [i.iol6gicas y -ba- gra- en n.etTa ali.ent-6.,
"Ian ret=gir e emp no. ple. L ivenimos de -io. tras.
LO PARA COCERAR de animal" y particu t--- dige.ti- y -trici-le.'
larmente, de la manteca de mrdo En camlno aebe ertimulahe el convurno y 6 producci6a del 'A-it. de M..f,.
DIAR10 DE 1A KARINA
EN EL DIA DEL MEDICO Y EL NA n LAY
ps, ED AADO QUERXICA I moux
0 DIL S@IML&N VALDES CASTILIA, Xfidi- m famm-CAMMA. cw".& thDft l, 4. s.- W PC,-Mm 1I.R.- DR. JOSE A. PKIBNO BASTIONY. PrDfwar ps$qUisi putoo,,, 41. 1& U voddmot 7 Di1. C..d= do 1. A-144"64 Co- do 1. U.-roid.4 Mood-] Y P-0narw 4,,t, 6, 1, A-d-1, d Clonci- roomw SmantalrW Viddds Ca-U110ji I
WANDER. lorclemor Acrosm4a do )a- DEL 3053 DEL VALLE T ALVA- SL& DMI .XMA .9. C K& a._j-ALZD R UIL IUAX 3. c"=Jo, ftaftCltdr, d Mddica N 7 REZ. Dt r do 1. C111- N.- ALTU.- go y 4. 1. VDjogidad Mood.
C1W X B.ft- d.1 C. 1. CANTU.LO, Mrooftor d U dod Edoponsmoto Antftutow-looli;
dda H XJ Lm Ahl r
do -1;44j_ La.d 10 ,L Unwid, d. I
.3vd! Pf ... I do I& Unt- d
-11dd
yl,
00
U. LEE
C, ANT
DJLrt Z OLJVKKA PUJOL, A odk- DR. MR" MONTMAO DR LA P RA- Alt cl, do, PON
DJ"' dWo
C.1-lol GA 0
do 100., Y, So ficla do D"milt'j.9io SUW.1groll. 4. do F.1- f th. A-1. d, do
U,,Wn k do N11-1. do 11,Acldwm RIP&. JA, Jfo do Waka del otpRod Muni- pi RON
,jb. do F K.&ld. K Imll- do P141 do Is QW.- A.,domy f Podll T r A
,,i d%.t 4 y do I' "'I" NU- do Pd., do la U ,,,,Wzd do H Lo
E d.1 C,,- ll, 4. 1. ENIM.
4
. tff
Mh
DAI do ki r
OL ROBERTO V LXAVADR. AM ALDO CORO DEL PO- ArXILL do ML, La 6d do I
ld LA
ZO. bUembr, do 1A 5,,idd C, d.1 DR. lost KA. ZETEVZZ. Jef. d-l DR. PEDRO NOGUSMA, Di-Wr DIL JOSE A. rx&ILG MONTOTO Ed I d,
bosta do Thill,914 DI-t- on A. So Icto Niflos del C. do ty A do d
Gi-I.c. y ct-gW C-Wts, 11i 1. d.1 6A[. Caml.16n di li-pi I W-it b do la UMdad gwllto & do Ma- jul_,
UtUbtrcullmo A1911 A-1. Ab.111 pondlentes. Enfemedadw do ... T
do 0-b,. 1403. Vl pd d X6111.. I'd
T.E, C n1flog.
LA CLINICAL do L.
NUESTRASEHORA DEL CARMEN Clinical Model "La Inmaculada"
20 af oz airviendo a on asociados. Prftirng-ente ED su nueV. Edi. Felicita a La cl e mAdilm do Cuba an &I "Dia del Mbdico". ficio Fabricado =i todom los midelantas Modemos.
Los Joyeros de ConFianza
_jj
TIENEN EL REGAL
APROPIADO PARA
V SU MEDICO
S AN RAFAEL Y AGUILA
7 9,
Nos complacemos en saludar a la Clase M6dica
Cubana en la celebraci6n del
'Tia- del M6dico".
TM
LABORATORIES DANIEL
KAWAM0. HAWLNJL
Ca e L y'13. Ved, do, HcEb a. C.&IRS" )r A- Vedado.
Full Text

PAGE 1

kPRENSA DE CUBA 5atos: Francisco Javier. Claudio Y Esteban; Santa Hilaria ¡ IrnrAV,9 de ls EJ< deVenenela 2 4 nuevscardenalev de lo EL d VeneuelaCIUDAD DEL SVATICANO 9I 11el coronel P. Jirn 1ntut. .lo uecd Mltacaignc of.a 9<,99 24 99299, dlescutii tonciia 1 9 999999 ,922, 9999 .2 9 ,c,",,99 0.-P09 92j,9 9999999<0E 999oto 9 l, ,999 92 'oh 999 o09 e .9,112 99 91,,,l,:! 999 e '. DSAN que AP,-Uct ¡~ .Caa 2299222, c99' 99999.999999i99,1.992,2,.9 el 9099299,999999 1994 li; emdi,, 9099 0' 2999929l.il>, 9 c reto ii os 9<2999999909299a299,992 d999999 C9999 2. '9l'9,999 9 929099 9 9999992; .92999 99." 99999; li.J 1l itd'iis' e i.ti lr u9999999, 99-5 99,99,t. d El9 d,9999.92l9,~n. Ya ,o2 1IsNli9eisP,,1,99;,;29 99229, a 99 9 d29,9 9 999992, 9,29999 999, 999999"2999;29992999929c992 99e92 992-9229999. 29.<.92999 7 N ~l-909 c1,1991,29999 Ei,9;999r .9 9 9 9 <1~9 99 < ,9 9 9 9 99. 2, 592,, S9 2 9 ,9l¡9 999 2 9 29 9 9 9< 99 ,9 29 9 29999-prsntr alt99 <9,29999,<9 0,99 99;9 l99 l 9 le9 T9.Desea9n990que9.2Alicia 9 cnid999.9.9<9920999~l,99,qo-2d 999~o2-i99992999999999999,99919,-.99l' .9<.29, ur9999 '99299999.99.~mm 9929. e su 99.0 l,, o, e, de EUuna que prohebaodara92i9 le Cberid TcOic ajJ1. ,u1<-rto iI tir; e', r Suideii s i ¡;'; o a fr e29";,,''99de2l. ~12 9999.; A >' L.2el S, 9 . jegrt-9. 29.29.,inoculado.99con9.9esde 9.d9 >" Confa Adenaueren i¡que el Parlamento l:e d pleno apo; o sobire el tratado le lea d~.<9999999, 2 999 999<9999290 9 999999992,9 In¡I.~199 P.". 1.9p aru;;l p 99999,4999D., 1 Bit Ii "No teldria xito 151alln ilitar N-:de E. t*. al Soviet" ti:; r ci i cricao re.via Hi¡ muyfuerte Ji.tiiiiin--litirg Africa Gvil

PAGE 2

Pgina 2 Pollica I)IAIO DE LA MRM-iroe,3(de ¡Dic. de 1952 Pltc X AcuerdwluN delaracin SUICIENTE CONC URRENCIA1¡1L e lde La Habana BY, DESPRENDE DEL rPP UN AUa ULCLEOS POLITICOS CONCJAL 1Agaffoja aU¡)conea dlorganisno lprovincial!5 , ue mAstan el rringrem o E! e ~~iporLa Habno. A,,. putpta (de P.Soin del Partido R. Cubano A."le 1,1 1aeiehL. !

1! Ii dLAAA1___ LIAA! AA e u d y,A!,fis A, x1 > A>iA l IA A AAAAAAA AAAA'AyAAA AAAA AAAAy,JAA 1 ALAA< AAAA >A ,<,A.>AAA!AAUAA!A.!. < .~ pAd. Py1!,, iLAg r >M<: C.P*> ,!,y ,bLA>pA< AA P L A A A ,L,,(¡,1, l., A A V c n C A.AA AAAAAA AA A A!t ~ j< < PA AA. AA!A le SA",. d, SAl, d n l ee. se, U LA A, b! AAAA IAe AA!AAAAL fClAA ilA--ALAAAliBrislpe,, PAA A AAUgy A!,A ql. iiA A A AAnig d' AA yld ,i ,1 y ,ia, C AAAAA e1er, ves siA o taA>!AAAA A1 AJ<""! pgna .11 ABenil. A AAA AAUAAAA CVy ¡dc vaiidepea que -d". aA LISA n A, ¡a RA en l', A.A AA AA AAAA LJAIb iel AAAAd e A A0 A A. < A l y. Al A, AA AA A2 AA L!n. e r i i e A AA A u A A A A AA A < y M P A A A P aA A A 1 Al~ 16. AA!AA q AAAAAAAA l P, AA a l sd AH b n U U A IA A,, oAA. AAAAAA AJ AAAAA!A AAad, y AAAAArefAexione.A AA AAb., A A!! ¡e., r!:n", dAAAAAAAAn lAAAAAAAAAA--AAAAPAA.: P dAAAAAAAf¡,, AAeaquldneabaAAAAAAAAA eagu.a enAAA.AIA!AAiA AAe JoAw.A1AAAA AA' ALAA ALA. dA!AAA!AA AA AAAAA[ni-,y>, AA'AAAR.AAChiAa,¡ -A¡AA.AAA !!A'AAAAAAAAA dy S!yA!,,,, C ALA ADS.FAEAAA RdO A!d ,d . l._ ;,AdiA. d 1, A, CIA!AA G - A T RIl LAAAAAAAAAaAIA>AAA!AA >AAAA e,!> Ay,, FI.!AdeSAANAAAnAtA.,. AM SIAIOII RAA. Y U A,! A A A A A AAlA,¡D Ad< !A At <.A. A D!I A A A AAelab il d ., ,den u n cia,< !!A1._ _p.¡._ Debterni nfoiIrmVla1 uttieipales al TA S. EA sobre los registros ioUn mdico debe valer Por diez hombres Hmneto IndiscutiblementeA AAn muchas laA formas hoy Aen datA A> que AAnAdico puedIe multipliar scapacidad. Como lAsra>yos X hacen transparente al cuerpo humano, la industria elctrica ayuda al mundo mdico desarrollando nuAAAA mtodos de reconlocimiento y trapAuticos. Es e> estos IeArenos de actividtad, donde el nombre Philips se ha ganadoa reCpAuacin mundial. Aparatos para diagnstico y radioterapia, equipos >foto.ftuoros. cpicos. amplificacin de. Ms de 60 Compas Philips en el mundo entero intercambian coni. nuamentesu experiencia, ta que viene a hene ciar a todos lo> dems paises. .Y toda esa experencia en el campo de la electromedicina y ta industria elctrica, Philips la hace llegur.a la clase mdica de nuAstro pass -desde hace ya ms de un lustoa tav> de su Compaia Asociada Philips Cubana, S. A. PHILIPSI UN NOMBRE MUNDIAL EN MEDICINA Infantay San Jos Luis Estivez No. 64 La Habana UO-9331 Santa Clara, L. V. AAAA-el TAAAAA I,1AAAA1p 1,AyA11-A,. Ay La a. bn.aAA A!A< AAAutn. CraAAA JAA, AA,> y6 1. af.AAA ArA A ;an AAA1 AAL. A., ,,Ae !A A A teA 'AA l.d ~AAA aAA e,,,-A! A A-! AAA11 lAcalueAAAA>AAAe] IryAtL-PaAC .IA!<.la cz da di 1 M na aAAAAAAAAL AA AAAA t APA A A 1,A, d-AA .eAA debeL-A unt,< ay araAA quAAA A 1, aAAAAAAAAA ,,el.l AA .nn.AAA AAAA 1. e.AA i n AAA nAAla rAiAAAAAde¡A,.,AAAJ. ii~ iArAo AAAAAde AAisi1 Alla J.> AAA, o L AA!AAAlo A.ads a Cl Aq CAA l., ~ .IAA A ,AAAI AdA AAAAAAe-Aten~ 1 AAALAAAAA! AAAAeAAAA A 1< .AtAaA, AA il AAAAAAAAAAAA!Ad,] A ,A ~ AAAAAAIAAAAA FePA e ap, 1 r1,,, AAAAA AzALAAAA. AApAdAA,AA !AAAAAA .AAAAA, AAAAAAAAue

  Al daAeAAc,.nAAe,. .,iAAA F -AAA,'AAAAAu iAA! rG ALA1~Ao,,AA AAAA,, pAAA AAA AA>1. AAAA A-A7AAAd.o-A A -AA~ AA>y.1A, PAAAAA¡H.A f,-a C oAAAAA .nAAAA hubA, raAAA!> AAALAA IRSta "at a !e]paL y A,! A-,.11A dearlaA lAA A Ae. AAA-A A, 1,A ,AA AA lno3!A-1c i A ~. '1A A4i~AA LAelDr .n GAuAAAA ugLAAAsA, A&f SA' AA AA A.e lAA! 1"si todAlo AAA A.y.A.AAIAAAAAA APAA A, Apa-AA,,AAA AAAAAAdA a lA AAAAAnt' L A ,, ,t-n A> la Suna ag AA yAA, A, yaAAA L2a ,ageAAL,A m AA! CAAAAAl ACAAA 1 1 1 i

  PAGE 3

  DIARIO DE1,LA ~IA.-_Mi al Da 4Hr mejoras eljntg d decreto que prorroga 'Celebrar.hoy Un idXcnsoido GOA.keCivil en el'ehPago del impuesto a la renta~ lMncpoe E LeDL DEL EDICO-Para l Sindcal d Msics -Co prende lanbi,n los deneisi que contiene laEn l f '*# lle1 cle.icbf. M cnicMde NOT RZiciiiOSA.Li q545.Vence el plazo dado el da 20)DadlMdc CfU. ,U '. ambnl ea ibe cc'PeeC .MeeDe euece e a c s Medici.Ameiecna. Se I, li.celebrancholea Idili eli-Inaugurarn maana en l.,.de Gi. 1. sta l 0 d ce .peeel e.Deec Se inaugurarn tres Ct.dri ped e i uS' Fdn 'l d lieYas Regla el Parque Iraizuz e aii tilur ieee.eacc. d sultcllil .y ti eeOiui el epbl. sal.a ea Maternida hile ',I.Fleicio eNv.,, pehce~ ysn1 .vieii iiie i .>leral .hisd~le ~ ciee.~ ineeehl, ui~ in celuie,Cyae Aplelclde los Indisy A fIcdi pe ec'ce le eccla c i. ieliidi dleip C cc icede 1Jie i en. Cncciii'ideclib~ e. el icuiiic so ibrc Ae t d.olm. e a oee sglo., XVI, siglld. eee d"ne celai Icccii le. c qu piei;i,,edo,¡,e ceecedehic. d e.de 1.1uiie ic d li Medi P -N C&e. h l i bi ebdoel benefhicidel as hiscegluiiiqudecon Cantod de Aee. d aciLdpe Rliie e. epcie c ni ld d ee c eque c enzii e -ceFcl lDil e 1 ill.Pc r, .l.iiieelcibcel ieidlc icblle eeel-i cluee ., eipl.cieeelieee Pie te ,,, i 1,e 1 iiiili.i e,, cu hequie del 5 i ecn. yii ceeDI dM dic ubp~ .eciiddece ln CeIeiiil lie -1ul licible-"de. ile ci,ae lieeid., Pcelil e .l iar'epll-seii ~ee e e,: li. d e iee lCcec lieldireeetor de IiS"i¡ed M iicipl.uRMIG O bNCM. al Clul le S. Piiii e le l t. ee h. eeduI.d. ICe.ieteldc de, Pie lcchiiie& ilii eereel. li-de V eeinde L e bI oiey .1'h. cdetie iii.d iPi. Jii¡ e. b u die da iebr. e ciii i. Pa eja itocos yMuri e olor de saidd., d '. P'' i .upucleced lll de ul edeee 1i d i cc ucecc eci ileel 0C. d cel e eeeedl ciiT-c ul e e 1,t C -. cec1. de el Aelc,1~ i le, ecc.e dad de 1laIueeii.de 11 Cildie .1ele ede .hlrectorecedel Seecev ie eilelci ec 1. stl esde deu ti. lh glor dhia. peiio de ae eaieeedl Iieilele eeral gce de llccicpelos tan.C.eeceel. PenisieseiyJublaciees del Emerencia. e d d de Intniieccil. e -,¡. d no ee. e5leaod.Ciec.dee ellea Ave-leVelc Bec 1 1 c. d.d uccacie eiue ael A Wde uev e C ide l aPnaeae.].e-ueehecceei vcei.y e i qe ins, e h ],el ell e 1. l ile ic .aieey d ecleauee. lcl le ela at eo vepe sa o ¡cliccte Be cedEi elccer Vii.,,Ju.beeilleieedeel dedin.r~ ie je. eeuec 'el. iree hiqh ad poeld o c. iat l eep.el eeedu '.u elecp pie eel i dclee ed e dc eele persle d e! Lupe ieui.dd el iede h o y P oei c h a b e r c e e c l e e e c e e c e c l e u e c u e l ele } e i le e ldd ed i n , .l 5 5d e 2 0e e d e u l tc le e e e e ue oe e u dae c e c b e u i l d c e Td l c P e Ae-e i l t .J D u g f que eieeebd l c eu. 'deeicle.*elllo ell.(leeel .iAltul ,.S eeell seuT.ieeeMiL e i ee. cedIac clcedel e i lul ilc n e i let iecu b el' heln ceeparque crte rfl d el O=eeP.el "cIee. iee.dileCciese edle edeodc e heldeellcededleebe e le ceee e eebleehe cec.lciliul d Oleedi dciil l Fleeilelccii.li c. lllee. Ce. leei.c ielic.celdc delcecli.e ieccde eliCA l le o Igua les eefidc.eids a cce lenhijasec.cuueue .Ce.lec cilant lii. M ee c e l c d c~ e e iiguoe M. A e c e c d M e e". orc h"e tac e v e ne e diie br e "l i be rtau. dore qe n puied e e c ero o r c eue c on i .d e idoct P i mee de cte cns dervrlea eito lertedeiclde lee T ~ ee. li ".ilicci epld e el 1952.e eccee l e.ueec cc cec. l eInf i el e ticici e l alaenqe crb 1 c cuctt ctumbradccen eaed clespraea-Ae llmn -d ma .plitenllrsdlIs itn d u buII Iaiel. 1 bitIel elliflqel eeedi-d.edblec eleelici.l u. J.ceDI,,c eluhasetace eee ldul.edeeid4lbcC ieriorc.uede le ecAcedede I. niLielld eeelede eelleenll fi cc ele e lir.Wbde151. 1 .iceentb'a oC LBeeee Jeie de fle.cllIn I que u cule 1 92 1paei l P-gb e l c le-c.adeecht ec eel l c e un cci lcdnceii deta Mlot, .fasj t, ce. N ye, u de 0d e ele Mayo~, .eEe el ce dc ce aeeeeedeuceuca nu.ido ra u¡oslce eeliuiieirfc Mpe euec ee e e i l one s d Mce. hemba. "o CeeS desembocaduracdel irute uaeanuigcee.lRu.del Me 1., snoabesecdleeisPI cueeude depc fet e ti. qlc.lc eee.deeiCeid e l. ed i -d ti. a. ey ee i e luc ce _ > ge e u so e on c m en o s p ri r e e r b c adei dci b l a ir¡AN d B i -ccep le yied ccheu ue~ceddychud l op l eui.ncc d t ee,"tei! eRee M Ccee l.,Cuny e l as ,ece e e ce cusoadele 1~ledc.iedeleubsedrecariouceee de deiahee leee ceeue d e c elihilided l een. e':. ,i'q u l. -L E i el "" cnc-ceeciicdotreuudericoPacotrr lee dirigido celelv e tel cul 1. .Li e dee ce. Hayd l trodl de de.co n. q e ~ bl ~ -el dee cl de c ec cc ic e e. MM eu u ec eu ey l. m, uue-dd.u ceim hort ente bu: EMel c>" "du e eeile tdi e e lec po, centd_ ataso, -yqu MarioParnn, figua de Gol. deMe. rIte,,qe, Conue e hoera uhdu. eu~eel u 2de la e-u hueeidDe eee eleRecde tieJue iIeedlui. eeece elce urre i.Edla5ue el 57obiernap. a ec ue .h.la isi. e ode 767V MM.RIo nAC iOCA d,.l e CC Li Mbo ee1l i e le eid t. lle d de e luu d i eieu diIi eei9 dc. c hee e ¡bl. lu ce Ccl eueleeli di dliu cecde ec e-libec elle .deaeyP qie dpelhece ni. heud uei ululecmoRoa elipeeJbucedel1,1,elueeceliuu atn e eecyl usececelu.u pu.e elei-;.i rtIce ec ee u dd e eltritsuer a cececeeee e iunecalieecoiifu-uc e eeeiel e S.e tnlede cl i eee ue ee 'ie e dc eeiei. ieh bie C iue euE ido c le ue lcce u dCc ie u bedec i respeonlddiet le td efe .cuoeeeuni.de itd Mo A e Txas ena d,,~~ ep.sl. ., cnllciee eclb uiilePen. ey5J. icel. y -ce'-ccec 1.el ui pen del eic Ce U e .icMee cde daleeci en d .iEce. y l l e a n l i c ,t o a p o r i n r e s l u c i d el a b e r a d o r a n d s s e d i s pud re e1 d e v tl u c d e crie ee, e -e s d e lun t l Cp i .ese el G.I 1 o. in t s h ~elyel ~ea ele bdpele ¡de le e c bl pre coa tam in et. dCtC de Propa Mi ¡Pfinha C .t,, 1 d bce e que c 7p ., .de n[ee i 11d .nuetl a1 che o ud 1tem paa ota po b udiaI. hl' qu e,,q ei led le eqeeCeiule irespo.CinpeeL. sile oue. o. unuersoaeemerenteq~ect" . 11% 1,W. crep dienesea.dciembeu delltecepice pIenda ,ude de 13 c¡ El ~I da. del .1. Ir. le l,1eliMMllCeAeee quede hefaeceo ani ll .1.dua ae.quA L U I udestede Ter anovaexten- Prov ncia¡eeelosiedeu osue el11eeleu.ceeeelu estatuas nee. A.clde.Arteesee Leluauee rlee depa 1 os baj de111 M. la CC par el mej r aticlo y ni pa a e C. Icur q 1 = 9 ,, afo de estuiecele du andela eeedntilafc] ocueeeen* rcr. N n . 1ta de 72 MMI enei.Presddhcmoselecee.mili. iaecerarceemedeyInetb l eda.e1 1.t.pleeeent:e.qu¡p:0eel Cected laAclen celeleeileseu 1 /us n.tc.%,,oo iR a -ih1l -llee.lenortetdepc de euccecueu~la: h.,eeeieuedcueulueedL.c 'cccl Siecu Sillieallur.deSueclca.ctadliilde ¡,,,' ied, ,pe~a ot, u C'3: 1.ad5 e ~ 1 te eod e ei. cem in.ci ceececen ,In. c 1 l .na. u 1 '. nEi V acenrdoC ia en. tin.'ay _".leidi¡lc1.e stdel M dce el.cuuei .uc t. e l i. e .q h y Ig sd ; M im ,25 .1230 d 1 9 oe l ,8:2 E -s Iilcn xp esa. C e y ad de ; -eieraledceeidceeceiel ide l ue.eceeeecucedle. dle han cllldo odel ee tiueera.e ic i uc e apartceeeesa Iti u le ha. falitad. lsee lquio e e e i OBRERA celld . e,defl seul ene el e Memdios paa atnder ¡OShija de sREPOICIONDE LS MEICmpliee eelcecedee.ece&. las obrera. DESPLAZDOS.agee ie ueylcl Mdl le r er elcoesl. ErmtendadecoonFerroiaia ta. efde la iquehu. ee. dli gi ddieleunee nfeme.Ii l eeee LA I 1 AMVILDADM'~KCADEB SE UN RELIDte., d.It.,le do. eleiie .___ e. es eiandoe Me.aeude le .ele. I.o2lee, de l di.46 ,ocxx Notlcla Nacionales ji 1

  PAGE 4

  Pgina 4 A Editocrill) DIABlO DE j2¡VA MARINA Fmcceede W e1832 DECANO DE LA PRENSA DE CUBA EDITADO POR DIARIO DE LA MARI1NA SLUCIEDAD APIUNIMA esde el1298rle enero de E57. DOrido pee e eelR1-14 eMedey ce loCse1,11 yP.,,eWeJe. Igec.t.ieceer.yAl. de,hm eMe.L. Prectdert Dl. Vlepeedertt Di1rector Adrotritredon. ROel fede ticD. Cege en. YMOhec J*aL Rereye.erennd ezce Rteveo y eceredee. PMARR M-60Arogd aelat Cnqtttcte ceet.Apartado de Crreoe PIZAIRAr 540651 tiO.-Dototcttt ,ee P.e.eede Mrtt rn.eo 551. SO.ipirrce e Qtece nM-56t1 Pee .de Sscoelpolleer 12tletor 1. 1. iA-47it51oee 35.0 Adteer. CO. L-treS Cirretre.,4.35 Cleecl r. ;Cco0 t Eeee. Jet, tn rrno A 821SmC C o 8.1>9 toe 2-70ro> .Drni. Sebuetee. .A-7375C &Oe. .60 z.ee ee ee.or.o0. .t.i More8f. Re litc re0 ejo EDITIORIALES La Universidad Central Murta Abreu L-4tiinuain de le Univeteidad de Lee Villes ae1cs1edeser la brillente culmineotn de viioe anhoeloc de le. provinciace nntrales. So jbiloe, ecnonpartido Por lee deoms provnias coondrece del progreeo de le oultr eo nestna petiae. El hiermoso acto ioaugura( e celebtr en el peio del edificir de Hontenidedee-Edooeoin con nl estlredesr toe le presteaba el paieel, d loe ~nntoc de Cube. Ningdn mrco ceje adecuade penc ona Untoere¡dad onev tqle pene u more debele. didtioo er lacreoifiocido y quoe mira con epecial Preftoencia Ir eoperacint de le. escuela. de Aroceeole p ele QlmicaeIndustrial omoeInc fundaentoscnittned: untitpn quecdebebucaenerelareclaeieoto inteerc yntieriiodeou e u otnareleseubieetr coeto y le etabilidad decuoeceoic. Sto qolere decit cte que lee dececelee n.dieiipIioteuniovesitia*estteneoudot pletol Todac -tcnclerdlbien el RectortdoctrranioeN. Camp3reeibirn el emismo imnpulso cperadeo de le tniceparacque lanueva Univesidadcsivaeplenitod ce eleoados lite. feomativose dcultrteprior ydc e e lte eduocide. Peto oteenote p tonfiamos, quie lferzeade lascosas het recaeetel aecto tooler y le teleniciden ceie definid. de le Loiveosidad en loteenddioc de lee cietcias eeteooiocs qeinoiotni indeoenc, y ddl comereeio, qoe con lac qr han de teor i decuidarlosegrandecy iodenenielncoellen E.i lo Uliictcided Cette 1Merlo Abreo nibee e epiiucreadorndeounclonoec n epiritoal, intleoui yl maerial. Poe eco te le apartedo del regazo orbeno de le nepiral de Lee Ville., pare corgir nene Cteled Unieereieria e cie iildnretnocmtpe de-trEco So cnspccode por loe hoermoosee diflic p aula. mseecaecpraon. maticulaiiniil de 7O lumoeoc queevae ependerlacecletec.lornj 1ice objeuiree culturaes. Pere todo est proyectado pete ctompleter non otrogrendcs cdifiios entaa ciees el ceedoter fuoncional de la Ciudad Unieteteri.en loe acpectos docente y admoinietrativo y. desposen eol asecto nesidencia[ pota lbrindarcnforoeable alojeorento opcional e loo prolcetree p e¡no.He h¡ elgo ooetva pyneesario. Le Utiersided Centrel hbre ec¡ pesibeilidadres muchnos alumor que tic podicococeern le odo en L. Habnoeyp.tee aitodts mie terne del clotyla oleileticie aorosae lor~nnt del 1. failia.El Dai del Mdico NO Sey dedo que unc de la. cede afootunada, orcecoe iiainel calendario morel de la Nrniito. durante lee ltiasremos, es le del Dit del Mdito, estobleiendt lefnstivided en aqul que cedelaenl erninoreno del otcmijento del soo aelcbio coSeno doooo Carlos J. Fill 0 Jusci eseconelo de aemnanoeyplaudilo. occedor de tqce en feche determintoda la grotbtd y Tl &eect le iondan plilesia Y le colpen de gasaj.0e A lo largo del temoe partiendo del fondo 0 dr te eoieoeded rc.e n les que el hombree.qoiio loe dcitoidodeo del neganismo le otoga~tel picilegio de Poder cuoer el cuerno tanobin le deber lenledre pete atender como saicerdote el cinc, hacte lo epece ataenquenabasemisonesecuentran abrolutamnediferenciadas. nl nddiee. loe dienpelte de Ernelepio o Attlcptor. el lejano bijo de Apolo, o oc, de Hipctes. peo citar el %ielenie de la ll e ELe. ~ todltomomntohane isftad.iedod rec.oornenlooyla admirecin de co eelo cd laesntimacidn del pueblo.de laglortifionlpermaneon de laHetonia. Elo.,lde lamedicina.laeno deiic.,rp-e beta ocee quc celecele del ~raznh del bhombte cono expornne de to mi, delicadoentimntos, retetie nn: V ed, le ¡da ido e¡ el.de.,. haer amable le mutne Lis ,¡a eHoinoa tara -1 mdico ni saterdote. ce misiooero. nr gladiador, no palacio 1 neibi, en dnees de nit enfrmonon reucaneade comodidadestelero defnittve neda Debinquenlhbremoertennoesetecleo.o cisesetaPreguna:icontcdpagrlaedoteoo rectopnsatr el nmdico? n hap joyae, ni detico, -o¡ Sicec, ne qte uo e bilc ttii, ocee lo inpeoneraobleci 0 p Profundided enoe lee de eteeroinad.eoentinuet.,ioeleieiitl.d ni poro depon Tamblintosocplonese poceeoinnluypn lo.cacrapoc de deportes,.~aoe todmioi 0 co ncpacidaedpete 15000 ~epnntrdoeo. o orchoberiede ieree mup lietilee destnde.a loeceropo. de olivo. Un Acedunto particoler omrpletaecl hernoo cuatdro o2e elea Univtereidadelto¡beel 0 aCfundareene pleno campo yp e elenirt eorlicodelnfubaSbjo el rnobre tuolor y dieo¡e¡n. de Mbolti bre. Y. .eneepoc.dice de lo.o,1eb,.cin del CcntenieondeeMer¡i, 0-tic guaexatcinooactel de suontina puederserrmdenelicenitno ernoce tobe le pe,e,,eonarche ale1Lnecoeelod Lertoe. Citoptctdoelnideario .rniooinertona drenejeir. n,,.,olo~~eoo e1lepetiapr, lo e 1. I Feeteeaetasdebre e ea, 0 eiitorieldcte, el rectne de1leULitrsidad dre(ltrir -doetor Flipo Sice.,detco %larteoe rieopyeonmnico de le.lele de Cbr y de le gatre teehbede cunoplir dentro del CoeneeAoerceno.deunr o t l ee siel cebnantoeop tsulugar cdodnotos omebroseeecuparnel iio rvileiado de Cebae nel PI.oetc. He obi le tesis teue tambirnel IARIO iempre b. sustentado. U 0 mondoeoro eodneeogrel 0 oteel yaSpenblo, oce.rce y ocio clo ped. ebenoco-elenIoodo el nivel notal y educecioncalee borobreanicsi~,lon i Poree,. Nlacoteepopuo fojercelthobeoevoaaelsNuevaoMundocCoontinenle eja esnprnzao bnice.bieno ebedor de que laIrlibertaCdlpoiiice pori cole nocamobia Inc de,lnon, de loo Pueblo.siforados potoenaomyor¡&de htombree nvutelta, pee lee&oninlnc sde le ignetonnie. .Cotraesetcsupremae ignranecia ode los cocilebeine hay tece luchaer. Pero tamobiono5 de primordiol iapoteni. relece l. lee deestratrrasuperiorpy de nuestostvaloreepinoclon ,poteateue Cuba pueda oru eeanto nl co la lunce.del Estaeseele grande iigibeacide dee liaitguracin de le nueva Undiveidaod lbajolave cCleciaiede o col invernal teue re lolgie eebre loe canpo. de Ceba en eeehaempeadoc.leoaoterpye.eAndar laCiutded Universitaria Marta Abreu. Es tanbin ornaletadore loe"["nhboyo lide noldcidrd de loo delcoeuniversoiadresti.el cele.tinienio ee ee centrotnico00 ee culitraotnnooEl DIARIO DE LA MARINA toldee.nolror,.e.y almnosede le reca Universidad y Ilcite e todae le Nocin. .nceojoc paobee -lee ndinceo otobolee del deeintesopdelrrbnegacirn-.aqulloep~or eneceo de ter bributo. eterierel acacoe de qteno le fonora le otorgd le oportunidad dn podeofretcerloe. Lr elbhomenaede leasnrlmslaentregadel eniitt 1 ontegeelabnondeecnuestro yo integranel 31 le oracin se produceel nican medio de delto e Aeibbilalede un m die el bienqtee a ctoreoliiiK laienclotnom erespotneeo.u isin. Dreiiel cOle del MIidl. 0 Dcebi l oDio.oi Foir.y .El Henolre, euvorddera lucor -oncile lCepointil onee. E 0 [elctole medicine cutbcoa, los mdicode CubSe tienononcregenil oroitendor catlianeonlorepeeeooetoco;laloHietoriet unoeglotodo, de le Corpedie dceeie, en aportar, cono hboe aer.ctn imoportatestceceedentsenotelacinionel eccencional decitbrimientoode Fioiep y¡alebrro Partiipacin qutelosleteabejoseprnliinaeseedel noito unerpodeeijoseldetnlgnacoepeeecine lilumine Colegio dr Beln. dejreltocuoelat poreolsabioecbeano co loe ejeorpleres de noequitos p-, l oboe 0 Arele. Etas dele, del P. Hurtada -bittoitedo dtmigtidiinot de le Copin00[ lreaeniucrleconpiose ibliogoai ele lninir medna ceorelino, eio. e tcicrce. i Ailcbtie. nlaeigonoancle otozoden cn eeo. 11crte. ei e Poleni lo Perioedad del descunbriento ecel nooentt.irifehsprnic elIecrtuacinontalusentda del toco cibano. A 1sloo cooficieneelele eto.da bophy e o leonauguraconpaqesonyedificio.e neogmeeloe econ meorr] loiede Fieilep. py eloa.qtetenanrlgar enr Sopiteles, ilitiice y tciedode. eno homoele l odons nneldi& quie ele eiteadouinrneo tei odas~etj o rdilohacindole reseneo. ~~stOi-e tndoi, e.loe.omdica. ecogeneral. ron qud rontt co qoreerncate e inceo. oc Inc 1Ol-e. od, e tet-L A10 otoa. 1 -~ l-en con.l Santhe tAbitn eltfbMic1 e te-ni oce no Le ilbonne Copro Rto. .tt C-,neo it] Ler i io editAnt bntiOdptt ,r, le Ptd.eyib .,i,1oniiiCiteot e tloe-o jou, h,, ,,oit -niceno EOPC-i-etecccn c~orreo o el be-n et Poe AteoneFeOlp PeteS,,Cep. tnndVo.toeo,de Alinobee 17-leenooncrde le le CeroeI en 00 A.entAbie. Smion tAt le beorcdencie de lo l0oybbteo,,nte. pn AeoI.tCoOeP 0 1 tiiOtttotto deo 100-Loto oipen~itotnt Aol, ViArpegios L 'donrd;q-Nc l,1 ejio elont e doomOoprcp elGoninpasa bna ~go, elomitcobo laCdoe Lo eon e dele o A ti y.t cttieot e r, Ce11G.Ircia tice. Pc~, .eeeptto tcd ecoeneneoa bu"h.bV' 1 ~t, c ocdr C nvo ao n M re1Gende ~n, eSuene le iin.c odrei eretioCeopeiie SrpOlO b]t_.t._inntde baten. DE LA MARINA-Mlrcole, 3 de Dic., de NonopO. dnee.q e telcee it 15 einver.arlo. Une toela terete de Lenoenc do ProtI. el tcoene ntbco de.te.eoite i-quteereeteceo1t no h ermaon o pie etn nitroelre nne delIminperio Irdticliir.Ocoenone 000 ienbo.ced, te.Oc.o¡ite de oqocl Ininncte foanco ettenio I¡ reo do Peri que trece on etgloy medio erigAuna pianta.indutciiol en Un pele non. o, leitiirocedio. de J Ornee Wesobnorann o tneltoneeado de crrenesm carintn.notesl .1eoleorncitne o o.avegeaote. e' "o oteo ac tirtr. Le sergod. eeotbn.e, n. teno. die¡&] Iniciedo nor el Gobenno ide toe e.d. Gidee eo 1 le a. ec t 15enbrod,te .Noi., 1il. dr tebeo oioleado la1 1 cnr cienecomeciaesEl Gberio noeto1.nnt.ceetelde e¡. ecpoac odes0011 nnesiennopoe t it Pon ,on nn deo e dr de 1,500 toiteoe. tle Genel.1 11to-e, te PnitnitS aecn OoltiC Go le ChlititiroOcoiey 1,lejto En un porbto q-edo iea n liitm elptcito l iPon toint. bolina.eoli oro o ene' An. dt rnitr.tiunoceoppientiii. 00 prcientoitdel iett titquecon'Um i1n cuaindo EleOtilo intal el rebo n oeniitmlon tnoc.de tePioineitino. natoe tt n de .000 dibten. lte painc pren teloe. S.e ee.ttt.ttElenitrni Lete, nt_"o11too1c.s tite ~nitod, li-O ti qn o,,D.Peno p.ee. _a ladieo, ant nortedi rectaerntce t000 coeonel 00-¡ directaenteor cnilon.¡ tpdteo nontelon de itOdn.500 t.loc tond l otno1nn.lpio i o abee %1.00 nt 1on cen en dmpeso ooo otoocnntmil todo.,clpDiteono In l ititil Ant tEstadoo sn l.-Wieb.to i et t e d e l., intD tt poyclen,, o, neto cut"'ti.o dc e oto notcuando .ende ttt C .:ti te 0 e 00 el le te no t.edoeJ.3,nitoolec~r. "ncc ,n1nn nier cotimptid~eelq. te epntoa o'ibile c ooL¡. dete: d Ote Jobienitqnoen to D.nenlti1enntectontnooelto"t 1ocop.e oc beoentedoey"n be nc~od.nE., etdel erj-itcinotenitede 1. ceder, de e¡.eecici 0 e Dobee.toco qute-, u ci on debido leopnintr pbO ce edovenc. CeopeAt d-esote ole.a manerade poenreeDeid Lbeotbct. u00izquierdsta e]Antq!p.odeOoctnit qeenov6e,1tren 0 t. e de1. PA'1.leogene e te ercin de ~o1. roocitc de ereeei enoelmnnAoegenrl btr preeldente AeaCoiionAtgrnde de.incoooliose ntodcnilee del cr2do. ot,eetibeoIee qec pnocter, t1, ontodn eore eiteeioiie 1 .c, oe ~et bietonalae dc e tetragndze prdti stetetedo tinooe g-nynAco nIuenoracepeciddd oeaodrt". Oeito Ltoieotbei1.slee tepee Obnoy Cientot ontna loetiteo.o.Pceen d e teno n te1e, en etteten e te poc.a d nsicinolode uo. oc ec.r. "e i,,toeinotrasle,,o, enlO.dc peoten respecto denrue Enoteo1ae to. pooeatd, roceotrete. tiottuorioc~eo tne de dtl Gobi cot or-e~6e e ce1 firmao de colot,it-ciila e ne Chere.Incc lloneite Leolore y .Ira$ no.e dotAinen lo.oTn.od del mooyo o me lotene enoncie. AeoAe.,coe rter let ii Pentel'*de Agontloeyn rec y te Cenopcile OdeoniceedoErnieiot Oc Chiln Vaenreconden que it el sltc de Cuto cieloqe renci ico Iloe -grandle ~ neoeA osenoeltine berteodo Chile Pene l centonen el nloeioAde le pieAcuenoedere eleenTo.eeie nu.acimit. d,[teonldo e, l eoccr le lln e" e ~ ebne p.i.tO ilod~o i tioli e no li.Ottn ne an t ,tt i ion le it q.amn tebt hci oo. b ctiloe .16 leannoc e bi -ittte Oc ot rcrocue. bi ci nln cc btt en-a cpr e bib er, inlie l com Liti. niloct1~tt-o i.ed. ee l t n. e ni.e ro ro e omet-. oc nn no e01 tt ctO n .i t ,abac I dlc neidn c ro ren ebio00pao. t abicadle Ofinenriinnt,ee it-n 5i tintn tite denet l jooe e d el niro ttd en peinaccra._ hOni.n nt.d.loin.oore. l 'ic n~ nitoe F.ne icro an in lo EeeAi tt. n a.olec eico p r, r Armonas SEl incendio del "Ten Cenis" Por Gustavo E. Urrutia leoteted ebne oo< unA oeonedcl.1 V ¡la .desoaprejuzareleocnA -,-oeet.equel e. L s ito co o Jdilntpoet norninjilleddel crobenni moerlpl.n.cctlnbcot tieenqlodoconu yoreolo Uonndio de ea init. Ocope ~io cin ni ; to ebeRece eetnpclee cyto dl I.neni unrocitiobie Aol¡ Habeit oel Atoenidee 1. Oc teepanir r ni. : de1ue o .c b c e a cedecore ttmel ocnorainnede ntobeicod'todo el] a le pzeconrtodeoecpacocino, le ora ron lobeneo c d T.d.eio esite coo lo pi-. l. ebtodeo niele nc 1ee it te '=rtoiCope n oei,ro del a. e.teincoeeisro ,e 00pceroelemae dene PI cdo de teuodecpbo qndn..tee e oees:Tll. es. d prntet no aseostiedaslede od e Meloene Conoe.iinpene le. mtepce l np na ctOim t bee-de 0000roadc ton. ia noeeni eshrao. .eoencin P.y it de nrabelo Impeorttouniv-.dicelocole. LEn su posile iteoritdenee, nde O. tp~intotein i0e leesldeot.sr 1 ;ibttonnn otto tdi?e le, detc ,,,,ctreo1.obrestntescetrlonilitinlectpc-este ~~ce -,l, deoosbiodrdet Co aqu unlo ciiiOit ,prbe -1Ant Trabajo doctor Ceotee ,dil oDaoGde le Omiede no111tramaino no egnectebe o -,dc de noietoO erenoulinpor el n~tado 00nil e semprnyeftite 1,elcanzariOOeltcetopo para ocoAt de lerdo ypunor oeotejemplerpuemitorqubendrnoiaptesra0qce leem ~a tsironet eioett000 esociYbe ti 1 nynde 1ettoeitO -nese notrenpartcs. peno bon i ooiirnnoloudbi~~itel unte de ~ .i00 e : it:daidd e 00 ebr,,.siiyo-nTel polbin orloen, sti re .ecmlitactualidad le -1.1cnt-e n ti pu ee noctecndi"rloeunociloec ylo 1 o. dol Tebto te entecteo ir1. elein.sdierececeeide l. e.eloebceiOe ecoceel1. m one le .eetp Inoe omconuel e de Onoc.1ctines un00 colaboracineenerald ~d.d once-pto de le -Cicnpcero para irpn guagua hasta Luvano llenas ese abrego? -Es
  PAGE 5

  urok-, Atonica nassstnera D~ IY E LA MAIIA-Mireotleai, 3Sde Dic. de 19! En Sociedad Santo, del da ni P a !s, nidsatiad deast El 25 de enero la Frarte sflelVier 1 boda GsehaMora r 5 mit 1 d M rai.s,1 Pdr Luis eePosadaen e Cladch latteatte.s;1 dAa MrGasch-Borua ffiuita.de aoo. a, a nata. dauss soarila.Asi none a ecogdo a lieoa dndes eectar st nas id snlgs dct Po saa as ¡ let la siana on snso decelaiones El dotor Enesto tre lds caokOaccrscaasd rrd elenimao abalerU gsu lo nt el lto nim osu osal ,SV esdrricos Isouareta ssaad areafiurs ata ent etiado fijaeanpras rel os diciX 5 lslalio ue ng SantaCzYFesle.Co 5nedarantId daes s ncenr n t ncodeentHaana, es de eeolasb ado L edo. ao ysc de lSantas se-ra, dtm.Lseoade Anoer que sotan sapriroen upa debssatsoen anrsdeE idtora e nNeva ronejose cead, ondn oporedly slssondsdcaan ac dd mr s cibd e 1aladedelpoodaluesensu alest dl Vdao a e lleoaltad oebe.,1 "as .d ou mstdsq e e a hijndo elamieneo .En q rid om01 acto as ss ras csa sl-hs e paiay de su epo.e ¡ lnqa espdosa migo Anoc aEndcereo-tridPuli~c!d e :n gan Elia nia ulcY esMaria Milagrsllaneuntilreinteestio ante dom e,.JactsPie.t. eeo ,st An a osdlcretojvnepotljnr d aqn e,loario ddte ar earoi roa, hjodn Cnd l ondvst etspi s ae o ragis aalales.le a cotot e hja lesed t 1 rsctris o firi ssst cnaoioaro lc onniaspecronsa emo qejos ara dasrn orasla p tao plc o.ae laosmaando sia con m ot a ioe su E lceorEn eltociEldtor bisesJscsBa ler.uo Ja trre em dr a llernoconceegateopabelsma espoeso o-1.-t-Ls cas Ja ~~sPasl.estanuevosag a seajoseemsarque enuiar gumeienduopayqu aeUncnoe.c1.c.,aooaal Jairce an le.elemntPeoro Oa r les brdarn estardeende resni la u seoitSMrgre ita co nncastra lasociedsdosor e ei eCrea d.d oae cibdnheegSncdeegsao lumeri ens a letan e¡iep a o pao Pcablos ddygntlzi su manaeela deeaa sera binveria.fdEn ontes d e 1 C oladte loaorscoJaviera J eso n,,. ctcsnostoat1. HJao. d sl.pssesl esssl sss trtr ss.d a sucaiyoJntonSiotoredesBeu erma Yhrmdano polse-dEl OcsinororMooiscos.JOlior dsnos novorD epeMioaMine la r es. oid encil edeea nteldaaRep a ,o aysa onorAsnacta u lagadaetaa.sytatissstlssa sa Me amntabal n adhio lnn es e hac aqueicumpla n E fl T ama d.sala rredorn a tco tad eea Iaad acls co lapa ca.ss s is siopanl dondeOo visitni las prinscipaalasesa laLa caasnstlales. stisicaas cibiendlaloind eritao nmotdevoude sMnari ooineldoc-sus r.e n¡ornd nz esta astssas tml saacaat acls sssalss nuevas agasajocaseetossquelanunasnrsoda uaaameraendaque Un aompaerosadsadparanstdesapadbrinos,susta abu elo ens res edca a seVicente rarsubcasa.nos, FrasinscmaCeosJas POeca a acaasesaS5spsea erdioasoiedd e l Plgode arana, clerar e di d c yo crgoset lOinfdracCaba.l Scinchez ysSdestacadostraemeriesd queahan tispurssospledaPuertd.s dean en ero, esuls dominosseunaesislici iue esMtsade o mpletadolasolcias te 1.1 aeeCels a le, Cordcas Val esuAialssastlasre aner ran tis.T eBrtssde feraa de osheraapliaine el en u mAoI c m uscah.laat e sErnasilla asbspaefesenc ia reros larica e ert. e =d a norepfetd etenla hjo ad sci s u e n ds e es enou Reapa ric ie a t en, tiAgotr 1i e oscasdcausr as .t la easa ral acuyanepse ratain .e Miramelar. -l psadseoens,quca qepscrprmraelusr sTmi st em e.ri stao fecha un clubJliaDeAeg eles eefedeemisientaNaclasldd l Liaddtrlas nochen ytlosesaan mrdado de cisadisils leao apl asia aoaacdeilso. sio t alos-Oste. d a l .~iopr qeS mn eae adrar reg lElc pioia nisjver ysios espossia e oes y ossn o i as us SI. ys. s.,-.lIYnpr ~ss,,e lIs sosos te sloiooEniunt rea deitanta necessosadtas-Oot¡atelsoel osiocdae¡tCtbresosi efecttoanlascaseala deL reO a ts e aIs iadelaMsse e-emedadedehae o l soaSiua eLsornosuin on 1 on cibeendtsa nefTaaosn cbrstesouds aaancssino d soso te lenonimedicondldel Es md u~ea as M iis fnsdopr lp pariossusaenos m tenosstliose o V ceteoRalst b-toscmne.or sove ua uetalOcPblcao.f-sdsearo.dri curticso cieM asde lPa ya ece doe osoais 5a c dobar Clocosz Jolcosg d C de eneireote ominios cna fePao uenc u e stsoMa amaCato.Ft REs 5C55ITL es-ardstc a, e i du ne(. ed. -EnuseloalndecacaceaseCaro-slaopsiJoipoleitaaateetoseSoleto, -~saciel.,io. fccooirtPi. Macosr stols s de stoconue dseeohascerisuAtases conPooic dtila otaed sias y palt, loitolc,,,es cil e ene cori ust clu tea t etda cotiesoassic l a nohecy. ec so oa d e sP_ t c i teM .e nL rd a taseinite osat ac-iv s nae.5 tso osi, icoctse acsre t esoaOsel Aan-Saol pCadeo Pst eLo O lNCi lon d co el Anvrsro snuGocies silcaelcooot -enastAotocoiin a -oieadche tcleenesa c ha te s Flrenaro-e caso-sstsAgio cscenta tean oecoclas -Ostd.us sOsslsaio -Pos Oio iaI.,.ostros tan de Paoscde lmicse¡ E soysn e afnas e Igeniro Mtne l a bao residea teMesera o asis doe C tetania ColIsos desC.ley Niele L o.Anloecerre M aea LOcro 0 c a rl -L es antosesoes Soat Oa ssos 0 00 e o Aneles. -Fe anrace lci e lre.fliia.se'ds ei ndal ooo Ma de, seieoes ____ __eOfsta de -vints is aceso ~Sos-rt n A siomasmte sos biec as OcIs Aleara. l,,,,,d ea sais r edacc L scaaa Bodas de Plata Scedduualiu C.astds P.Li, usloumam ada, dS ocea u eEstudios1 lis. asleososlL .1staiasAmanHaole:oola M.Oursuleaso les cueasslios qa ea &d5 Ru casuita.ad.tlcg. soels mm de )otbe .u etlsP~YaBess atos odaci*doina del FeMloe, uscal Cu .l. lt.e.teapeccia.sm. 1.-A ColnlLnetalo tas1 nasos, aaaatalaelsesos Adarasc OtrnaCurvssdeCorinocscn Psdnng iblcta macate, da los eseosos PCalla 17 Ns, 129 Ihalsal aq. a 22. -TalLeFlesas, os da Osasz Mircoles x & 1.a59 lecJestl ien Do o, le cla 1 5 amboimplortadas. ets incloidoa ea laorebdjd. IE te, ¡dos de 60 agujs yo5c lierc, cin ccl icco, Fos lasMedito liosoqoue usted se c -ls cuando se pone S t ed,lcs.len cuasro a ioalidsdc,a cuasi ne00lelat.Elja no parde cadaoune. paratteenelsmtaoes NiiddvySAoaNuevrn laii a r ad~ Regslcs. Hoy le cuesta mulo mseos. fl 5 NiePlanta Baja Desayune, Refresque y Meriende en nuetra cimada y moderna Cafetera Desayune y Mleriende en nUeniw moderna flafeerla Su Mdico, persona de gusto., ':n sestie naturalmente hsalagdals recibir obssqaios como tos, seleccionsados so nusstra Seccin Masculia. Porqeastodos ellos res pasaea eandisro, e sad elije, ea colorido, a esas casacherishics de cano rt y elegancia, dle distincin y basa gasto qas solicitan y aprecian los hambres mejravcetidlor. Ser, pas,os acierto el obseuiarlos msaasa a sa Medicos CASltA d pee ia ccod bY a. a -. & sq. s sns assp~.i s baccanls Desayune, Refresque -y Meriende en nuestra Cafetera por slo 13.50 Eanegro eo ccscsrrjite Cualquiera (le eroenmodelan Y*lbhiclcsll" ser tiaexeceleste adquisicin. Ambas desu aser eosnr barman que ir aegaras cemodidadoly oecasio al pi y Ir garantizas boras y bocen (le caminar sn molestia. De] 6 al 11, anccs C, D y E. Peletera de Caballerosc: Pl asid Baja y ~~~ ~ r. , -, t. A t-d.,. 1,11,tdd,

  PAGE 6

  Internacional tIrncwr ¡¡aana Osu Convencin Homenaje a la "inei¡ui¡-i l(ler Worlcs Ass.", Carlos Finlay Sdvl ll ;s n resen;7 1 taas l¡ lo ifiiz ret;:I 3 eniiMa tan zas En9 d, H S13,1,1,1 C', p,, a ,jo9< ,.9 9M <. b.0 5 5-909. [".,f. < Fuego vilil¡¡¡91 e111¡l <99 0 I9 09199< i09 A999 1,~lcR Ide,¡ ., < AS ,19099 3<01999999 ¡girola e¡9999a9g99a>lat a S. Bra<¡Iara¡ ,d, 9 9 9<, 99 .99< 999 d' < l9',9 9< <9.9 9 '.0, 9 El h. -119909,, 00. 9 q.,9<9<99999 ~a9 de la < 9 .t93909<
  PAGE 7

  IJ.82602.D,. OIM 3,l 11. B Margarita Goi Dtalda de gria y blio arrba aea c.,Pt. .iitdire, Mo-iril.G .ii lrto Gdo-y yde muesosa.t t', ~tl i-in .hos, yg Otro Canasta Pn en erln-dlet dr osne dcl: l, ioLii1~~1c.d.rddtini blioril, el Cnasta Pty f.i, C., d iiorldde ini iI Cldder E. c.nIdreiala nle leiltld q,,rdliern 11 to-li d e 1. Mro-rO y q.e puenae. Nacimi Mo cld. Xride, h,,ti1,y,,,; Ii sujtn es ro-mBerth Go-cleL , "t.2,llnI. dr 1. CIltdi dr Crn ii 30.ZdO it t.1.i.rdr Bit ieeliPr e yO,,,,ildt tdl dilo-rthnMi-dn, Ci rA tdirrid, sna en ~a.eeist i.1. Eepb Sc .G ¡aoA, d. lid,., P.iAl Bei. y seeC. .IeBq. I.Le lIrasa. y -ele. r. Lydi. P." de M~dedr, i. Fe. de G.iiir yA- D.t*ir Gtnl.de Da.i. IF,ltOODM:Korei. > El recibo de la seora Alsina viuda de Grau 1, s ld dn ¡.e e. 1. da, Aorli Boihl, N c Eh-et ,, N2 Boa. ,hllc" uy m-t darthph Oomagueo de Ujari,,D~lU Q .la Al o l ,hi li ,ypri. dMd. de G i.n L,,th.n. Stl., AM a ,o V .a. Olh PA,ePnh r itan 1. Obdul¡ M,,' hty Ao-rdrI npi Iid.Gli-drDnA Crht,-drMoi a d, P.drPISEASE El FINAL DE ESTA NOTA: blica d o a u, ,-Son Moa,, n a V.lAjl d, S.ch Ti. c oG.~I. ld, G ENLAPAGINA NUEVE) bn,,,,, Ilo-tdrlaislodi y -______________ ec b. 1,i-ou,¡i due 111,,,b,Ado ddr alo d a.Piii.A,,d , ,o ,dtydeG uilr T¡,,de Oli d,A.r11 ~ y iite, iio h ,tfccl ita e Flr dehah, mu y e lla i. .2.' o lo l n lo hi d, ,a v].i_ ds lcno .p]la dcoTt, bt enAely u eor,,y lasb l i,d l id r,) lo h/,odrId.dol -' AFllrrro Ati yniihy loh.! paacoo hndd a todu e ~ bLstr.s edre o-Hris urf,tcd. po te, d s t tnt,, Ii dce. ih. hilr~c-. y .t -o-iT.PaasI.s ts~ dser-,ri--,b.o1o.1 y N i cil lly 1 loa l athdArosndthiosd, d y i J-1: P ,"d-l-.iAl RdigtGanhmuybela. dO ero tamin Salo-. d. A n.,stY .P,,.troloM~p, ivlia irrCrvTa, rlli A Rd icF Z"' da rtde-A. nrAC. u 01501it IiiIO 0,1yEtlr iAon a-c, ~enLtres tl mente, elromandane SalvdorM .73.52 tAiS EVloloch yci y O n,,r l, Pla ta aj Elcodoo-l PedMorirdii Ly l Porgesi yho-Iel Otllyo iro-yan blla.o Dr.ArndoAFtenndezy DirthCa loe, dtr lp y rMAs Alilyi Aet CtrucA, y p tMyic.F,-. n rnlMrlin o to r hdelAl.er M 01 oyEtola, Aru yis Atr CollMa, .11. 1 30l1 n Fe o,¡ tad, CJuan Foadyt l'd Li y/ilAg er t Aid El enrao nul eiho ilezdi o-id, i r. Ph ,c ntrah e neF ro-, i y ldt',a, SlzidtsuFo-.dy lF p.it L Sttt Vi.E ro i R-.Lii iI i Doc.: i A tort .¡,.dt1. diadiy 1r1~i dii agAt, y Oigato-tld d Foaui Snhezlilio y3dtFrah CdiL t,., R., LtPye Edcto CEroSUS ¡, lt doy Frlay ino de iiill y Antolial 1 ale rdi.ir qii ReaCmnue ts4. hruaea iMrP Cit. Atde Ys Azcr *yiA ad rioCiCar omnn PU e alos . M YtDo rita d. i m ot boy p nE ot mtdliitl VI e l ra Y sseora MeresH trcaigaudtto, queo-tiid elegdntemente enDrt. Pedre a o,-hain. lti tiria lidie teOo i~i el ee SigernnBecad. Ciel. Sis~ ni gisdIsabel o-tidritndt de et ue -'1AAm.Ii363 afUPTUNOviudaRIde -. REI DE TAFETAN 41 de bnlltnttco yprltisVerderoj00 de cordn. Rosa, aznl o br ee#9 635. ln Rojo, oroo azulocarmita. # 4 9-634. A -55 1.A O W I.

  PAGE 8

  PAgfna 8 Crnica HaIinnera DIARIO DE LA MARINA.-Mircoles. 3 de Dic. de 1952 Crnica Habanera ornSW. ,L 1,N I~ .1A .~. ., '' lA19.1-'.'.A.l 'I A Eo'deA Ce,-: J 191: .l ;se do qe el puelo oe Z.c cboamelo 'Ar 1~ A'.,, ee. el<%~JEsuoh-~~rd, 1Go.nzcilz Ca.,com mpa te n e.A,' .A''-"y CAteutn d ed se est d; I. 'A'.A '., t 'd 1 e p e lo u a re Ia1,.,)".,A1,,~ ,A' ~ii .A(A~~ 'd %I,,,. C" ,Be-, e A. ____~.1________________________________,__,-_d O peraao.1 ~ Inin AA'.' ,.1 oA,,t,. de''cieE. C, Poos!.' de S'd.It'., &'.,~ i P 70 AlnoraOlEo".". pA. dino Z:le suJuog~r.PEA.Al. CA'. Q-t-a deAAI,,. -:s .l.Nv.C ,o' Al A.'.AA", '.A'IAAAe P8,.A. I.,4., l A'i~AiA'. AYA]OP.EA A.'.1.AAAl.A. EAIAA'.AA.'. EO 171,'' p~L fl.J zqL dd e,'. 'A,.,I ,A n. .pA'., A1'.A, poh 1 la e pa lt"ii P, qd, P'.oLpe. L ii. FA'. '.D'.deAA1,~ r,'NI SM.nA, S. o. l, 11. . 1.1'. de .8." O'.'., A~'. A"l'.l' PCAS NGUSy STsuA .,, JF, estediapode elAp'.lo d Cub d .15<.'.A A ,'.8 '.11l0'.8uC7 d, j J d '-ol. eb'.

  PAGE 9

  El recibo de la seora AVISO DE LA REVISTA 0 PERFILES" Aisins 0 ruda de Grau a sus ivltadoo: s] ockail sefialado pura hoy en el nuevo io.oouosserso lo7Ca!del Callla de laana' 23 y GoVedado, so colelo-ro-oel dvodn e e, eo-JPe-zode ,fPuiro sloado 6, a las 5 p. m. en dicho laval. .e.Me"vd 1.o-rois'heAgny ,dn Vooco-o. Muro-a V.ldivIa, Roasu e& Go-sjleo dl Corleo Arosdle coinal.,.R.dogneo SotOS. o--o Olildo lilenird, 0,1ia Ruz, dore y Oo-nodo-oM.~o-ooo. Mo-Y Yo'Alio-lo-Caad,.lid.o hij. elOnOE.b.i.ndo-Poe. con. igDOncoE-ri d-oSOr o-.oo-. gLEn O Jiooof. JongHO lO. o-iro loo--. .¡t. nya p,11a SAnrioco0. Ds ino, COia Ma' io-o-L gu o l-o 0 o o'. SAn J o-logo oOihaoo-c.de a lo 5,n:olrlie n ardo-o-oerndo-oo-JuaoO'rroodc o-o de los To-o-oi-n o. Do. BOoo'lo-i-o-Sclo-o Lcdo, dgo-i C o-losd -z Aono dRr,dA-. noJulio Golo o-o-coJuan-GorroOnds Aoo-S-dlao--odo .o-una. Mari omA. do-nodoEa,¡. auno, Albero-cCo-o-a.Toln Ao-tnio Jondo Mier, Sa-ooOol.1.d~,., die lo-o-l do-ro' Sloo-CRi.11.i.o-co. -o-o-o-,ioOOio-ooAnnis-ucas l"irol l aia3l Co-o, -o-dio-oAo-.o 1'o-oe o-ooi 0 0 adquiera un p i air O Pooducta o de loGenra-l Motor@ ---cAn Fnnncta nnodlandel V.1al nL~n iMn55lda Asnarrada Maed~ayo'AIOdnFagnldda Aya -l'egoH5-toa5sA~adoon, tgoDM. ~oon'i Una
  PAGE 10

  Pgina 10 Noticia. Nacionalei 1)1ARIO DE LA 1 (l.3ircls. e Dic. sAp 1952 Noticlas Nacionales Aflo MX Expresa la UNESCO su gratitud P'lisi¡r aimeno Brillante.% actos conm.emorativos 'Contrarios los 'Slme reon el Inaugurarn el desriir20 te nts ara7 de diciembee por la actuacin de Torres Bodet en el Registro Civil en honor del Diade la Medicina bibliotecais Panten del Cacauljelarprt EPresidente de la Rpblic. huaca ioS E.s1 etli l~siti ,'s l a cl I-!1 ela r p rt Extracto de los dlocumento; de la aceptacin¡ de la ""ladecret Po, 1005aca eorLa clase mdica celebra hoy una gloriosa fechoaeceta ~ el" so bieodiael Minl ist o Jstiaon.¡ 4I 14 l 1l Liesedea Sss loe renuncio y palabras de despedida del ex Directosqull1.,,.oood l.o~ e se hace extensiva al sabio cubaino Dr. FirrlLIy reto534'"E r-, ea"" Varadero t oos c, l 55 ur iil sn p,, n e car. s LGasteic. ell-, de de, lao i D elol I n 10100 do ,looo y ,b1~ staosdMibol.ou i','i5,llugarIARIO DE LA MARINA 1 bridad causioErique Saladsig10a. S. -To es.hOli"udaosgresin s 'A ti dchOato e UNESCO. 01on o ~odoooo ooiooos n a.bp., s ed lodoo, 0,-.0-10 bu ,top sidolio Aibs510 Ra su§ luchas e intereseius o1mooa. jefe del Estado do a ooo ed, ll e ,l l oaonmca sticil. OllftO1l Di del Mdcoiy d. Is Medi¡jtea de sssi osi M ajosiLmnu.etrfcaol, ~q" d, l N SCO ha! El ~nuno dooo,,,ooiaave oso, lad-1l lsArn.cs". una vcl'5ir.51 orrn d l.hyl mmra5eu5ietfc uoriprbatoris deldesei o.olemeroodlo .oioo 1 siis Oeid 5 ao MssseA. 55 D efen ls a N-1d=d,1 P1, 511-Cisl 5 .5,a Reinao P nl .uel: d, ii otecayrios de laiez id SotOrsidee de uli55050Oi.oo 10551 o oIsooca, r-i nb, alab-a s ds doe p laldo a l.,n Pdo,o olOio looes c1 5000a oelodloIid .biis Csd oloI.hl.P.sdss lseA]o -1 oilS ds ss10Nsli ,,e eT. e, Bdol C, 0eSS 0isSa Mp1151 d.so p~isCIlOMYO .R5d1 0 5 dAL ibe.ool.i'sltcsSoSg si.Vgo oulodPdo}s50aP.11 UNSC; os d o aoossi s ssissooltfe d. 1. Replicai na 100 51001 oa OS 5 1111 seliv He aqu l pr ooamosas l e iio, al AlOoi ydOd s E,,1,,ll.,,,,oo, ,o lylls,,ll 5 Ocqn halehlO,,o jaa, %en l duotorCarlos. iay. U eo hsnssio soids s l.loOoosid saol-. aslos Ceioj des Es Osdides. Sic lo,,,0a,1 dieran de li ni.(,,. o.,. Cs a riala ~le k .s reta jsil, al il a en que oo un-o, d o .,lo. a e Sso,,i ~o ~~d, 1011Y-los nto.s diode elia ds-isla ivadoodsy ,00pbliaca.olsso.ss sba de sapa2-11 e.Hosiobs o lli sioposs0.ni anilolasas,. lo., srv oadesetrIrt w iutay c linl rnteal ren la acaOss ai la i LyCsll.cliad eiss as oul,,i"s iaplsoi o, ti 1,os dalo.~l,,so.s;1.bilold. "ai,ieerMn-trod suls Dco oN 4.que pretedn sde g O 3-Oooylsoiyoo a .Sissl useoioo ,osd Uo 5 -oo D001 1~o U ESO -c, to. ' do ai, d, u issdooqyei. "d -. i 1 230. o-SslB oi o y ,a pooosoeo ilo i s ia ornlJa elaoPriblcre ".e, i ld ,ooobo, sooCO> l. Slo.rioo.hos.e doo OSo.01 llo. oddiirosd s o freiodo P.1 sp lgllsoie¡.o o o.Psaosdel riesoaeo jSo 001050 ayb n~o alol(,d ib o l,n -,i 00,,,,la,ooo,,oooo. o, yl.,,.d.o aceptadaooSlooooes ooa.oOebsWiI.ooso lCoo. 5ObOsse ab o-50.o sssosieshsd .,o.ioolidobloioolul~snopo.,eIdonds de iss Vsn eloressdu.antL"ElespoeolllolcS'POea 00001 000 00p oe epoeeisule 'a & oll i o.l d O ooing o-,abtr'i ,bo o odo111oo a05 oOol la C,,ll0edO a -, os d oo Es l a u d l tro ines., dcl iqp es o ooo Oold a d,go edes0o5i 00 i -ps soolosOe ue .ss Igg aLbliol 00 "Sa0 0blgloo l snntlooo ei fUCO UNSCO l,, y o ,la E d eso oi ll a o oool bi l Syshco b licaO Pnsos d i je odo lo, dooloo ColesgiaoA id rd uci l es a Li H sbooo ayolss eaoSlitia slu oooso uloe loooss.oldboC,ool d,,,llooa.o %oa ,ndolo l osoo ao dilsl de.o SoMdli. V Sd ,ou 9oo u c,los losssen C da oha staqu ls. eoe s s aoo e~L foeSos ido1 t-n t.dd, ti,,,p-ObOn>, leldidoga iiii0deber0praocon vosotros. oepaoi-nTo:inoonde 1 t4Sos 1 a d.psori.tab 5, 1 5 iii.s olvili.dei00.liDr.dalmio1.issaoldeoEdelcMloPorselozliscOileosinAU ENE~,.DA IE. .n. iqeodooo 0 d¡ iodolossOdLoo iu o o r 00,0, Fooodo Sllo.Ve haioas d-oso. losficale dos ssgoienosolss lselt So-,u io 11sora41 ,cor e lyofis S: n:,',rq -pz'soidoPrmiolosr. .ooooao eollEsuelodecio.ssNaiosl dpoos elr ic aeo mdnsotos v de mriii d P 1 i,11,,dsl o.oabd1. UN SCO niic. ~o 1a0Ed n.h111americaa y de¡Directodeeneraledlifis ,ai1,bducl rs Carlo TdsalodsRdedlaUnlv.rsdaoeoei.Hls. y. tl NOOsr. ~ Paae ini.aiio. Mudia0l a liadSielssoosoi.J.o.5,es qiso 000100 s eiioi.dsSelOe.O o podoooqoo(lelio l nin.iy nlos pebloique Ioo.osodinotdlbiooeio1 doloestdioses delas sico plet.fiasPreident de aolepblee1fsoldoorst ooore Oleo.pec^In, VOsos hao. en el arac, ionesb olad T.roodsrio Carrl¡. RafeloSilv. e 0 Y ci 0 d 0 1 stm. edaod relapor nuestra c,.omptio ta., bl olo iia 1a, Ca a l-111 esog do me inte un.oo lool do o so ida-opoi ad., 1 _e 0s A eMaoold l o .ssdi Cobs ENCEM. D NU1,S. A a a rhileaodycuo aos dl tebIsodUZ 4 r seabe esooossiodoo-tenidots ln d.isoie ello resop iente lob do1. o., o 9:00,SO pso, di ol, C-= eD iood n,12 lood oooidosoo.osldudyhooo d. ebioidi o,#oonera dBtsta.b N.vi. .,n' i MTesrPr-e e FU EN TEir eglr l doeuroiod 5 edcimr. Pare .l. oi1ii¡niiit.oiloeFo.os;iisi se quiere 0 0evitaro.Ob do Udloefectoqopoooe-iisoi.bloloPoosiouSna 5solemoneosooiel.ls.o OiOiiobOOodi-. 000 lo ds lo. lsods airoArt.o dosooidel1.oL.2 R A FA L 00 Soio, P. lo, o o. ~ll~l~ biio.oos OSoOos Done¡. 1 Uoo0lti d de eol ¡a 1.delonncs usrei HA FALLECIDO lasoioos _-inlode o137 oPa a lo, s o 'oSa'¡'"o' o. oosd Nuestroo .oiid.AA.ci.d. de ] o ooa ,11 ~ ~ loo ed b. ols bo dseSo Miistos Ignora o lo c, cnus -ooiine.ae.f, Lo.rHd. esto.o Indica isllolas lo 2 ~10.d.05solde l s 010-;dolsCois]oaMod1.oCSooooi y os les ohiuo~licioOs. ooo oi adolsiod i ei-,~,da r rqiio paaouc t. Pae]J [asi, dios3olseo.loSIp.00elIoM Plio y obteniendoaao t1El rdeO1. isi ~~~oo 10 dsoo ss ooiol scaluerecuons 1(s ulsPeo j a ceecs yd ci _ _ N A TEF EN Ei -,h,¡i sui. ols., p l0. iffiiddo 000 01 bo.lo le 0005. u Poboldo Do. Bssbos. e, t ~a iDy, dio0 300 -l.o oiaoqiu01 00 IbiaDuosolodi o1, dolo e lis se i na m ne eo oe c m ncadie tra n ¡r d NTAY 00011 o. 0con-ooficoial.unasoasocidoion debibliotsecs.ide] INA a ~ a ~ A CLZD y K o iooi.i oniii cdi~sdq-u~ go. do.o.ooqsecon oeo.-1-lPar. eev¡,s.t daBac ed il iomoa lcrmo saelJUMEDA Fno 724 or eIna> sei 00 OOii[.aOr,,dnOde M s;o-Oslooosoi"oiarSiosilosAlaiMarina"0 agadcen ,AOooioo. ,ini del o graofsi cias dil. de s lasded o M os ln irmiar.q. tt los extranjraLLECIDO lo, dooooha Etiiac Ooio la . C,e o mdia Lobo. mn'" lf t.ol -iisoindC 2r l D srantoelo ao el a tarohOdo OiO Lsoeo dhaosre e1i2 an~ -,dtinIt, -Caapetrgd e o unio. i ,tsobio speal. 1 a1 Jls dAoTo.YiALZADA. yo F9oeto FIii.nsoos,~tseo soi.gorsuRoses.iss eurapluelom E.lsPo.EoD. BENJUMEDA ILA NACIO NA E. RealVy oaso 1,1 on .t ooolossion y -u :1:~~ ~~~~~~~ t dsd oos.u olhhs005 sudoso-37h24oi(Oficina) _______________________Himno_______________________________________EL__SEOR_ CON TA TIOdoBctoUrY eFRT _______cad___J_______Len._HFALECID Udd toii 000 .OooOiti dll,,pl ___uentieropar._ ha,_____________ da_ 3,_aa_4_ p._ m._ los_ quesucriben, _su _iuda. _hilo H A F A L E I Dl-os Maul M sd a lo! yhOdo.e s o beye l elsdm sfmlirs ugnala esnsd mapsd oi SS0 0 5 sss.sy o sd s ools.auiilio d A, i o ii e z.l a ycopreocdvrhsa lCmneroddo, ao u -rdcrn ¡y. 11 ooiola Dor l.Fe. e. D NusllatesL Aiolioll Jsd os ilMsa avjlyC ma d dia 16 .tio ,aodo nd AopsoMsssSusosVdo sRlh dCOOOSINyOdebOOslllOY~pitrjaliJAIMCAR AJAL CAMP EL st.d. EA hFALLECIDO E. oP.oiolooiiiooo 0 oo o -. ooooolD.o.lop-000 ____________________________________________________ oiiopOidSoooodoEios olo -ogo.oO 0 5oigoooooooo'.o--.Apooooc.pI'sl casopoiooboo 1iod-lo oo.oo o.oo MVdoop.yodoo.oooooioooo de M.sui5.Vioe-'sssleui1 23 y MTIN CA BA L LERO ___________-1___1,1 -.,at FUNERAL LEH IME -e 100 3del p 01 ti.oeodo yse celbrr n a cOida d ueno A¡. na ~. ar e dcua iohavo3 M a !,dti 9 j los queNRAL e0MB Nuestro GerenteoAh.ERO. EL SEO JosefnalRa L e Sam Cmaaeln ySetd.d iaaa osantino yogebalaguMfan.Mycee Ydrqedotrt H 7 e ~rrAa] E DO,,,r Caros e Rjai; r. erard MIans; vdo PireCeerio RizS. .; vd. Pdr Ral Lpe S.3. a,n os Rssst,, ~ H FLLsID dsop d,1 s obbe, oegSo oamiosse srvassonun-alBeardmens ~1~yo IM Lo -100 00d Msssps segRns 1 n, (isos.es emes. oqdh eseoln ioRu slso deeo.Asod s.A loFeeso Ms1 23' y M zBA LL i .1) Telfonos: 23OCMCPABNA LIGEARROSTefDoE VEDADO FNRL OEF-8833 -F-8855 E VEbtdADO FUNRLiOM.Ffcc3t,,.,d.6 qse.e ~aa raic

  PAGE 11

  Jo acto social resente ra favorita, IGUALABLE SIDRA RLLINAY FE RNANDE n~ ELAYIIIIE* Sociedad Iitfanttil de Bellas Ar-tes p.p.¡EE1 E CEEEEE.,,ZA po N.na R.ding~. Mi En, iEL 5 ,a ; m ~ aii.d. 'lEn ll E l~ e, AS.Mil c*PaEpn-r, 1Fi~ .'lt RlnIll n TEI. Es. A a LE:-GE.nerli elm m.E ~ l'pEEEEA.G loI e.RAin i V in i. lE T l E nire , n-.nnyn ., ,d ,,i,1lo d,' ai 'i. terlt.ci.n,,: "LnS nse Ent E, , Pi~ pl.,InEIEEEn enlin li qnli ,. lEn n.llf:'1i.,d a JEl'C~n ll'.id,nun., dii ]a t-fivia nnnnln 3MId, ElE' .nR'IlAE E < E. Eoip E, nE EAC Y, p'T -,'.de V.i.a (1-,-. hnde te p.r E-1Cre. NI lEn; ~Viva ENava n -oa). den AIEonEF,.nE Rl En d.n~V e '.Y. 'y Vel~ EA.' d,'E . E .So A F. iI. 1-11191H. P A. lElt lE E aI 111E-Y a, . e PE' ll.V A .', l.p~ M, NC.Ii, llo y Eanb,,So. MoAl'nr'i. Ofeia e Espen E-nta-E91-t-i. e~16 l-EEEE i r~ e.,o ",¡AEil l.,Enai' CnP l 'n pnlM. d e ecd es E nl1. oA 515 'aTr,,¡Faa tp na ti,,(n., lpE .,nnd. K,,, E SO dE liankll. p~ 1 Eli Ean E%;-Il. E M,,¡.E 1.1.IIE nn nd.E E n EEn nE ti iuSaV iln r.%, P OillaEVpera~a n ComoE p ilnacompaalne ctlE. inuers.n amistdes. AnEn.Le; doIe EnL n'.de nJ.Zin EnEiE. Felldadet. SIN UN CENTAVO POR ADELANTADO PLAN ~ACANIA qlue le ahorro 9v cas. diarios C E l''E1 Len nentrgnannssu K@nator inpagan centavo pnr 2En un lnna la n oultna, a nt ne E sed opost di.n, n 40 t.E 3Al depnositarlos, su Knlvnatnn nminnon nahinin -Ynans Inco nn l isoqueiustednahnorapagasu Kevngns y01ROsi @O j s la prertereh, umpueda empren. irCl epmazos y p~1m 11elmiso pre
  PAGE 12

  P/prcv,#tjratooraaSnkotw£0 DLOA4-r1oot/cont& lioE DIARIO DE LA MARINA. Mf Escenario y Pantalla "Estuve aqui una vz" y "Teatro Arena", presentados por el Patronato del Teatro Por Auxiliar H jOOlo 3 d dllble. p ntlo.opo primero veo lo-ooolodol Teatro preoenlaCuoo.el llamaodo "Toolo ,e. , ol,1Tea t,. Aodil.l iu. ola, oodldod or-stico do bueo xito 030 d, o l oh. lo obroo dl dro',olo o stdoLUoldos. .010t-goil j e,0 0 .lly. "EoPara oooportuoldod'loo.oldoes in, .9. i . Vo, ojo o dlorogdo lo comodia do, Holob y ~r d]1 0-olololoio 1 Poodo 0111 tt lUnNuevoo Adi .queoo,, Enabi.r booooo o o Roo, Fohorigida or lO. Rollo M a leos oldOMld o 0 0011lEnr ¡o. oooogodo CuluroI do lo E. Oloolti5ilbao. ooooldodoo P. oiodo Norteamericanao o.,Cobo. M11ol~C1oo. Plo do, y AlIloLoos Poape llescpal,,d.t oo Toooo. Eoloaollodo Prioolooodloosooonlonto-proladoo poo 1lo obico.don.oobloo oitos 00 -11001010 Aoooodo. Cooloo Oodoo y h'oooollooodol o,ood ., dolo Eoooollo. 0010 Cdooo Coob L.,od.,l630.1001d10 1 CoohioSooando, Adlf do Lui, ,n 1 Eotudio dl SoIIllo¡l Nodo 0'armen Scoo.Aoomoodo Cldoodo, lo .s1-e.1.clleo51.,oequinao 2oloo Noriogo. Lolollo Goo.oloo y o n l Vedado, o loo 930 0.m ol o1 ctoo AoloooolRoblos. Patronato dl Toeat.rooilooido El P. oooooodol Tetoolooo1 300 quehoceoa,0ooed dloo ogoo iolo, dololloo do ostaoprimeoao 00 i110100, lobor-oodo poo l omejora. oooloolgg oo Cobopooootlloon doe loora en ouesto polo oo--M-7485. S SO0C IE DA D __PRO-ARTE MUSICAL Proeoeta loo Ejoooloioo do.a Escuela dc Declamacin qo, dioige lo Plaoooo AtRioHORTENSIA GEIASEST. SALON DE ACTQS HaY, MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE A las 5:30 P. M. (Para Socias de Ambilos Turnas) So poooooloooesooenaoosooltoo d. coooodioo y poosioo do DlcoModoa Loyooo. loomando Ponlio Alcio F.ooodooo Gololdo Noqooo. Mono S odoiqooo. Ollio Neo, Co o aY",@.Toooolo Tolodo, Loooooolo BaoboaSo-1loPolioxo. Mlola Toloooo. Slooolo Sodrguoeo, Hooooio Cooto y Nloo Vlllooooo. A las dore le la noche del domsoingn, graOndioso estre*' no (le "Loo Interesadas" 0 protogoonizoalo por Lilia PrasdoAtooalio Aguilar, Lilia del Valle, los clebres comadres. En el Fausto;, Reina Y Cuatro Cominos. Desde el lunes:o Santos Surez, Oliooopio y Hobana' looa00grandi osaounin otoordo. Oluicyo0Haba~,. l pooog do500 nari00 ar00001 pol moobooodoo0-og. olooso~ta-o 1o~~ < .o 0 d0000 0, ot0an,00 0 comeoda titulodo 'Loo, interesdas~, Ootiiooboooooo,ogooan 0lodo 'poolotgoo izodooodoa00000 00 00qlue oLo Oob on Go 0-oo boooot lo ~soboo00000 Ldo .Poo dJlbOOO Cooozlloo Ro.biOooaCoo-. ], A0glio ob y Lloodl,,olo y ioo ernangdo Forooodoz. Loo oooodonlatuao, lo1o loo ¡11 do Lo.,-0iAg. rpodocm, Zofolo do looooosovoridoo y atre-idoooavoo tua.yo que estas chicas se0n000 000 1 sn 0 o y orilo., ¡lotiao o o tio. y lo 1ercera, candente; 0000. loos looooonote.i.0 llidodoo oioooooooo i~~Looloo o bgo¡otd. 1000 00000.dol do lom a,000. y, 00 lOOOiOoo.oO. U Tn, loo oool oooo oocon saoyocolooid, doooleooolo. ,,,.. R EFUGIO deod 00 000000000 0looq0e lo bo, doOde o e. ~0anterio 00. dooioo ttlado "Lootrs loo re.,oo c~ m,d0cs" oque h",oseoos000p~00~0 loo 0000000 po~lodoobo Lo, inooooodoo'. ooodooooo do Mio, y Sogoo,,gP.oo Distribuidora domingo a0ladoeoyounmioglo dola TOR)R ElDA7 ooo,Inolo, 00000 Foosto, Roioa Y 4OCoaoaoo.y dodooel loooes ___%egiiira_ ,cojuntamente00n0elS nooo ooo _____________ -El lunes prxinbo, en el Teatro "MAR]] 0 0 se oooo la sensacional justa dle baile dle resislenc-io. Las parejas vienen de toas portes dle lo Replli.o Doa),odo, 000100 do lo Soooblioo 00-Laool.dO o0V000 1p~~ 01 aj violoondo o Lo Habanaopar0010, 00 lolog Pa,lo yoolo 1 1,i, 3000000000000000100000re 'do, ol io~~.Po 01N0I i od i ta dio O odiooomboo.o oooa oool 00a-ooto l].oa nod oo booopartocipobo-'unodooct1110 100p1,,, oio,11,c -, eo.odo odooooooooiniro ,,m un-o0 00 a 000 do 0 ,ool d,--,!.01 do2() 00-o queoostamos0,.c11.odo pora Loo 00001,03000yoh. lo olooooiooo~l, pues ootoo prooioooRoboo Io.oc.,oool og loo porojos do cosi lodo lo 0000-e.00 Ma yo O ooool Edooodo,ooo. oodoyoooganaool oipooooi. Oo loootu,~.Mooo1~ 0-0000110, lo do.,oloo.In00,enLo Hobana, do.yo d,doo0000. Fooo~', Parp1looficioo dol teaboo o¡bg.,OAl.oooNoSollo yodo.Roooo Lii000s y Zlooo, dosflanoaodioari oo vE,oobH 00ooy Sgo booolooloo prejas.1he,., o0oopublicadagJloo olodoy AodoooEF'oboo FOci nom0bres doeoo las 00000 .001000 00Rodogooo o 0-00do 0 111 L) 30000a, looe han oooolodo 0-Aoiioo,00000004 -oo Olooo o Ahoroo podoe. iifirana0r 300 poooondeo11 0 0 0 1 000 sm lprjadqe 1 tn o U cur'2odti E ~,q-1 lrAhlwff aOrde 7 7 7 7 a[ 7 jjCT 7 j". rtk/c5a ¡l 0 0fz es t.a, c oodinUr r-atooo#sdsooo nico flQrUINTANA 1 UL>U MUt UYIO LAS LOCALIDADES SE PONDRi la. VE -dTeJOlO.DICIEMO: 1N91 Msica y msicos En honor del maestro Sentenat ojo d ~1~ ,looobdoo 0000L01 0400,00p~O 0-lo 0-1100 qo-l"000 ,_,1d oO o ,o.ode u1n a, 4000 lo '510 p ol.1o l ~, ,.a 10p~, l 010.oldoillo do a00 p~oo, oloCTod, 0 0000 !o d~ogdo 00 0-O 101dios bc .,.oooo o,]Lot.r),od. oooyo o dd do 0--looy Lo O ooLoo 00. do_1i-0d~0 a, Pe p4el Ade Mooay o1 o 9lo ,ioooo; lo bol odo p~~oooB-l o.oA l oooO., 10000 t" 0,0I po., o.Td,, oM0I1. do o, Nodlbo"" do, 0s 10004 Oooo01.0Aldc.Sobo.NiaoR.ooYoMo,,OTodooaooodo do Por Neno Benteo Eohooooloa. q3,100s 00 loraodol Ropoosiciob do premoios y conciertoenoel Lyooooo Co-oo,o booo o l poood ioodoo i dLo,1'0 1 ,1 'p"'2loo 1.01' do" o.2 lii 1 de¡O ,od 0., ' M ii ,oo Pooo o, b .lo lo. odo loo oooo do~ ~ ~~~p Tooyol oo.od ,b SuoodAo 'o, 100000000 iM.-oooododopooo6.loo 00000 B0. 00000-0.0 ooo"do.I-P" o, odoo oo .oo ,,,,,dooPdo .l Yolo.ooHoddboioo,0 oboo El_1 Co. d, curs0o. Do0 50,0I\1 .0~11, Poo loa l00 o-,O tlO 0 e00 1 f00,00. o od,iid-elao-' oca. os0 l.Voooo1 Pooo.00 1 ,-lo l 001,0 ooo. o 00 10000 Pollo. ooeOoArdmas. do 0.0nt Soboooo1 ,,iodoblo. vdotL aplau.Tdidos uoooloambas000 RoyO.looyo b.oo oodooo-oel o A 1o coo ,g, doeM01os poo Col oo blpoOclg. Do, doooooo deo l.ooodo ~s Mooy_ 0 LooomMosdw poos.reooooooooYoOoO Mooo L,. oo Pooo.sooo Y CARIDlA lsaooAdamxolaoex'h<5ant,5ohoo3Ooeor oP0l00toooodooo-,,a ooolo. oa0 ontodio bobodo lo P.eso, ocho.l.dioo y o0oi. orpo a-'o0o~i-. La oohopo~Eohor oe oo-6. do CMQ-Toloobido. 00Mooodoo. Mdo do Zoyo. oo Poooodooode lzdo oo. oraoa h~i dol dl poliooTo oooloido lglooo. Loao-oo -0 Coooooo .,oo doolioida iao olloooooo e gl"El padro dolCooooio o-LoLz i rsetrne do001100 0 0d 000l0Y00onrlrpr-C- st loblaloO prooooodoOy 00, ar.do.lo.ogpoootlalodo lo ioloopooloodo neoso que100gjlMiC. e0100.ooAdo Eoooollo. Lodo 1 Looo.o. odooi. ot ?,l.oodol Moobooo Cooado 0 Enrique olooool oooolaooouara lIhopo. blOoood. 00 pOl0logoo."' -Yoool. oqo lh hoooou El poogooooodoeolst go loh eoMagnifica 00000100do Coodolooio idooolooel iOO ,dol dobod 00n00Condola, lo lolodoablo docoraooq30 lolllgodo podo Aooo. 000-00,0. l ul podod polticoo -oohoooaltlo. Lolt.o Berrio. loo do Cd.oodoiooboo 00o oooo ooodoo goloooo del lood. do lo.cw oOddOd olodod oooAnul, e 1. m loobgdglo oyo 5 xiosoe.ood.cargodo do doo oido l ioptlooa dodeooagra0do. L ue ntercaarn CCalosooMoo.Abo VoSFlipe0e 00 lo bramo do -El padreoedo~ dxooooo. ~amesfnopo too~.oOlOO3o,0. ~ 01400.000 go dl looooldo 00000000000 Beoa Alonoo. y lo poooodg,6. o 0 obodo o Rodrigo Portogoodo. RCA V ICTOR Rodgooo Doo LO Es TOSI Lasprouccone d Jo Rdri 1 EN TELE.1VISISN tie oiadospirtooloo ntpeoooC.PoogooaoooodoTeIlvsin-por.o oooodnooiotoeoo. El pblcoooohoy. -CMQ-Tolooisio din o 0 q000 e0100 003oroOiol00Coool 6 ¡ rolzapooloodi y laotlliA d00, 0lEaloblo"do o dooo 1 10 Eoooo Eolohooodooo Aoo do l 000010queloelo olaire Doloopo Gdoooo. O loennt dooy '0di. doe .0 ldlo poo0.SyCoo 1,otorde, poo lodo,1fce, loo Oooooooioo y Adodo Ggoooo do Loigo Rodio Codooo Noioool 11.03Cooooullooio dol 1oo.Con potonizaodo poo Raqueol Soogol o.Soohoo Aoolo. ta o EdooodoCooodo, bololoai1.00, 0.El 0h001 dol MxodL 00000dn od obooal SnAo. Co-CoodMoolo C ohon .C. o, Ma0la Goooo Noticio. lOoolbo--oo1lopoloo 14) ia ebollo olgoyooooooo do.ooooooodoo1blooMNarta de la Torre dar pogoooo dooovo.o.oooElCoZ., o 1loo 00000 p000to desoooooun recital de violn el do Cobo Pooo.000100001000 0010 viernes 5 en el Lyeeom dadq ou0na o Meoo:00l,oooooooooo Msa ioooopbobo. Moood. oooen.oo 0hoooooo-od oToo.00000 oo 0 pooloooo do oo ro 00000 O 00001doioioo o aCobo,. doood ~Cabaret l 000ra0n0000dograma dde 00,0 ld oo odao nuestrooidoontinbooagrogoodo i.eoopoyoo Ntoda vid.oheo esd-CMTolo rido un00 e000 dolooo odol,loo poooododooodooooopoodo ¡t0-00doooooodeoldslo ¡tuotti0 8oYo.0oaoooyod0dlochoeolarol dioneo0mbsiclesOde Lo-Habaadolo obio00001de0Ciiboolo 300 oooa O Mbo Ob os corotsd orte, dolteLteooeoesoo ioogoresond yde s000 iedady OVdodo,.ens e poloandoo Och o oa Erq MQUgpsdVfin irns5d 'oooencargad oooooo ecnrlza e L oEooo.olilodoode1.o odPogol sooobretos u srbe .0000 n oooo o00000010oo PrieooArmanodo bolo. Moldo boomundo 00000000 do 00ta Capitly 1 oodoo 0000m0lio io Foooodo Oo000s000 0p3 h.000000 ooceoodo loo 0000Glodoo Oooooo. 0, nelHo,odo laoortuniodod do oooooboolo. 0d0030-gotos. Y oo loo ooooedodoo El acto del viernes o, ol Lyooo sltiiooulooooooslioo Lgo To.o odoP-Co0001d¡oOLsotggoooasoha Mog. ogodolooo ui., atsrmoooooooooo das00o0otaoont dlo 000,. oboodomenteoconocido, ooo loo~ loloolgoo dallooooeioo ts.pbO loooooldgooo dgoFooooodo, . 0100-doeooo 0100p10 0000p~ Aiboogo Al.000000y ooooydoboo ,______-_Id, teoogoo.y 0 -SolK1loo 0AoAgasajan el sbado o 0000 loa00300000do Vodoo 0-oembarcar praEurop 00,. Poodoooony diroocio de olabpra aao Wl igo.la paisaZ. Manfuos -Lo.OodoMooool do¡ Coooo panst 0 -CMIO-EoooooClohF, oo3.00k,. Oganizado Polooidoo. -looilotrasmiir l0 aoo1~g 9-oo.os.loo d,-' 1i£-C¡-.dlooo. Po 00.t oleoolodo ,loiol. 0010. 00 sellvar-oobo el prximao 000001 ooo00ooolon CI3 oobod.dioS6 dol oot loo1. 2d. P.oom.oCanciones odolooeoho me0010.pioololooobooooogooiooz oeeionesooodo Solleor000Loopoloone ido niotaocubanoa 00000ido7o d.oSoloooooy. .aI.Mnfgo cn.i ,s -Rodio Mo00bl 00e Prop000 000boa Eoooo. bocdpodo 00el G.dio1 lodo, l1 ooresooo odioo 0a. o i -L ololq-11,1doS.otode¡gooCllo El poidooloMooueliCularvodo Coboa,0Sa0.aSBobo.hioy, dio 00000o. siguiendo loo .oi¡,.o11.oo do1 3 Y ol 01mis 0000m 0000000tiempo d ioEoio*Eoot od la 1ooooooo.stn Eno 00000h. o. loFo. bon OOondo Para dico Poobllooo o oodiodo lo Cotodral 'oooo1.1 odoooooooOlool do Lo d P. S tht Rbooooyoooo 0100000 dol CoboSob Voolol0,000lo n Not -go oldo oL o el7o ¡ltlyboroooooooo6oholhooo boanooonooA oolosetdmd,oSJ.ooCloodo oooo-duol PL. do Mo.oo. y7od a ogoo 1po aseorotel Moodg.* le¡ XNOC HE A LAS pi ti.opnz&pno 5.ala and1 SADO a las 5:30PRIMERA MATINEE Emoo ib ooo y oThloloPy~oo ej0eoo pooodools lo e.,Booo boooo, cu0 0000 0100 oooolodaoooooo-RooFoyobodoodoeooooo do Jdywp .M.rh. 11 t. r de 100001oncirto 0n0el1 q o 0 0000 0n Do-loo o Moooo Moooooo. q000000 di,-maesto Aldfrodo Lr.yEl 000000 1. rif0co00d. 0. b.11000 nd0e.] uuj.ei "'0loddun dooloob ooo 00 os~Yo o'-i OlOl1goglo ,0,000.udl dGoloobobopod'o Ir-, Osob;,thooooo 00 sI boxor do' d0 ob ooeyoAdood Loy. lo. Oonc b oon Coogudo Po-dio.Msood. poofooooo. do 00 000 -700y01-4 000 .ooNoyOyNopoblo Oep. 010yo e, -o .d uciro, 0101. 00 qoo bco Sc0b0000o00i-Ilooo0 Op. lnr dodo una pruebo do los. odoloobo:do,00000,0h E000lo' d Roo aplaudidosRoh.Eh0ooOilMpoloooodpoopetoooo do P. Foulm ooooood~ Doloooo Moosoooll y 00u rolol oooopooloo do G-p1lo Ctoflo y elo Cooo EBlaoco do lo Pooz oo,"oodo VOb-Lobo,. Eoo, 00110 5-ox d, lo Poo*do la 300 5200P. 0 ,o! 1 n y ted. y l: o. de ti! ,e. de olra Di

  PAGE 13

  \ODA-y Con un 20% DE REBAJA EN LOS PRECIOS MARCADOS VEA NUESTRAS, VIDRIERAS Y NO SlE PIERDA LkGRAN OPORTUNIDAD DE NUESTRA ESPECTACULAR SEMANA DE PIELES GALIANO 258 frente al cine Amrica' El sbodo
  PAGE 14

  DIARIO IDE I.A MARINA.-Mireoes, 3 dle Mie. 150 s11 .s Sss~t s 65. 5115 51 i sEs.M5151' Sl5. bs. 5 55sspssL'scdodsssss LIss -sId',5f14sss4 l, VSslss 65,4155 566511 HUMIARA y LASTRA 651N sspultissilsss 5s55 RCA VICTOR y LEONARO E. sssss 55 sssss. Isss y er ---------sis' L., T-~ 4 155 55555 5ni. 5~1554641A 5 51111A5.s 5014 refrendaodss por el f10 oSbI, Ass ,,051,y fti¡,islqrio (Ie Ju416t4cia E., isssQ4Alzuea5ay5 vti 0 15ua.11 decretos 41d1ljVIADAS660~n4 56561P 465NA654~41-o5550411654<5<1~le.s.1Id.1 ,ROS 4L4ROO 111 . TAVS 464165 4.1 510156'RE446 4 4sss 5 s' 1;IN CLAY 0 41614444-511111415 6144i54-1!5Ss56565s151145551s0 Sal04714111441 61a51<5al5s4 46-4.46 611565116 4411LS. ta4646,5. no <.n14 1-41<66 451.4 1441114s-6.44. 1.54 514.41 D 146 6416 11 55Yss4564.g 54 sis116 55116<4 55 .1. I4s 6 4 461~ 5615 D 4 11 1 541.s-05<1so.555. 6s5444.4654615641 5 5AB.46i51lsi>ss1S464 56511146611150 444 "o.54 b .64464656 I6<<544No. 51<64£.146 64ti'P-" 4111 .SAN164 11F65ANCISCO:6 546116 44j'<11<. ss.ICosS6iAs5.mi-.6 <55565Dio sin fin y.a.unt,,4.MPgina 14 Tealmn' 1

  PAGE 15

  EY 1 Iabel del Toro de Valdivia lylia, Margo, Vseda Idfne delbr P.dll Tetsit dodis, Fernaudcyazech ss,.M.si .aldees hlIante d l.e Palla 1 1,P ti 61116A1 di Al,',,!s t11,adepil. ~,ge., .ilE50bi,E1 T6ErdeE,,,1E, 6 ,Rlorguez, TRAnSE C AllIS,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ q-,. ,t., ,. IP,. IEII,6SI S S,, i d 1,~ n.ult~od d icE,. ~ p P1 g Bibmer J-.i del Lyc,.liIEio ,pi c,,.dd ______________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1,,, a~ ass .,ti-. [nP1 oportunidad de .p,.16E,,,,Par,, alOlEE,1 queiSA s1.O eO1 clebra. undJio.M51aS l0 dN EO G,sgo,,. Minil,,diidlcIn an e, -Ye,pt-iu i0 Pu lic r. d ,, deu dc e a D ,sop adol ,p aa ega ar ls i c oa s ly l l1d l liI I E 1 s, l l y l E s y .,ppiI6,,-no'.', ,,,,,,i ebsl1en, d.d IElAsos .,,,,lE p1,,lO ,deodX5Euld56 e6,isllS SieS AC L N Atrd ebaT a tro LEE ,,,,,'1dPadlllaua aasliBo.a# de P].¡.del Lyo1E 1,d,osd: Social,,,dedalia,.Sociedadofemenina.,,ii en.,eascuas.ncddEo.1EO,,OEC. ds k.do .1 aeldio.sSdsd felicida d onygl, or1 qebrnd nu ei ,IE ,I ,,, M ,oeds, par ir e, Unade.s csUneiversidad. il lie d b li am ,, d e f c C m p et rE ,. .,.i i i v nt y j a d i d 1 1 c:E i b EEE D E Cl E l .0 ,', .t1ct. grup.de sItdd.Sdel l~ycuen. .,o,,dcon hadig.I,. .st.Pe, d Ii d,,lyclpifcu,,d. de¡1,Id ps-cl,, Pa,, tdl-l PI,,,,, icr .ll rIeS, que¡ ent. d .c.ct do Jy. S A_ SCIBS Yo. ANCIENE N preent cDm RI DEg La. e 5~e( libro,.bAE 1 esta ,, Aoa,1,odi,, a # d ez perm n-cer abiert la inlide hce ebrarle 1e r uey,,,,,na or X R -S C e ic d lho b e eeg ne e, t y santa Fe eoit., o,, r En la proApaganada de estlEes levento cindf.t oh ,v.dC nee atOi y.y .a,,snl mho s l oEsd, Comprar. eial Regato de su Medioe anu AEiotiFelip de lEaII ECELNT ibli yRCO MODERADOS, .1 dittee Teresi ~ delTe.,e) ".'ar asTODOSLOS a ~~a ,e ciAd TOS. en c .SA i.O.i6.d 5nn sIa,.ce, -a.ci.C.$5 007, y b vey dais en puntlo,Sen Sel auil. p y C.,d.M.0chd.y ar, i cEaS-E5nO nreorid o-toalaAmria¡.i n, d 1,i,drluFerin.,lo toiio ,,oeoajdoern ndzBanc. l Oecurala y,,aolar Wili_____nh ciedo______obr e trba U, .l., 1 Intnso ~lis.: M rcialMenihelliy 5eora. edezltvm,:,aiw e Nlj 1,Idpeoii Laisy,, ey ualodsrt luiianA, t islecit. te.trltla111,1,1,AICpysy,,yA,,,.Me,, R.,licES lois.i f y Jo d SanAntn. frmiabls ar MValr'a AelaLp. O M.,uirt Tdola ho,e funcionar elozo l' deloS,', tse dodse Mibl. Fen MnooCego cnn c g051C.oar ar.deC!MOC Ei L. B10hl ,SdA~S. ,,,,i e lId,. T-rs. Mi '1 e C.st. R.s R--M111suD 1 oe1, e C o p rarie R eg al d e s uM161, M uy erm so.,la, dec. iecnu, d, e A emn E th Al mn d, li. 1 L CE TIk PU W ILllo CO ME CIA Y 111A OL c ncu so d. ss ill-aEE195 Estuve qn¡ cl, 1 ] _an 11. Jone d ,1 Castllo.iMrah l yqqllea L osta bi,tr EliOpc. la fima dl reutad artsta lccid, Mst-N-a ienu-de CsSudSERVCLa XCaLaTEa-PREC65 M DERAOS ,ucia ddsospce c EbR La ms ri ca, tresca y espumosa de las sidras asturianas. A lasi dra "La Zagala", nin ygana sidra la igusaa u9nu iosRiiaosMACAR*ISR-s Indiscutiblemente los ms gustados vinos de mesa: Rioj a Ceniciero tipa Cssdamn esp1eial para Cuba, Rioja Viia Albina y Rioja Monte Real no los encontrar mejores! Que no falten en sus cenas de Nochebuena y de Ao Nuevo, estos deliciosos productos famosos por su calidad en0e1 mundo enteco¡1 4Pidaaorn sDistribuidsoesExcolvs: AC3EITES VEIGETALES, .~ 26 y 11 Teletoeos: F-4442 y F-4432 Habana Alegre fiesta de ita, tarde, en la reidenci dedoctor,,,,E,, iQue Almo.,Puai,l ydco grt tit.cs Gacilli. de 1,T. en l, soso, Msta. Con ella se fel,Jiasi, ot, 1. llld. ,iiO. El-,,,Y ,,TaEEi.,l ll i,.,EAl la ore yElenaMai, oo pribIe.o .ps uneonedlch. f 5les. l E,,. E,, rLiny Beo. El,,,,Abal M6 l. i.Cd, ai d, si ~ jVe dAlt, [.e,,,.d i.o1, LE1155511 olod. Nba PO,,iOhElR bibP.diAlb,!,t. E it Pils[1, V1,,cE t, IgeocV,1, Plua,. 0,1 P. e-syddneDi,, Lourdes Sbafy, Blb, bEIoobllM d.Tal ecb,,.iia I e¡ C HeihRod,ig,s doAlarz Aar SilvM. P. Og ,Is Alee. 0.,., Toe d o, yA,,o Iu. VIoh ri o del. 5Ai.,. ift., A ey., rdE Vi 1.ct i Fgv Ps.LEt d, y0.1Y,, ti ,met, ASiia Mo, 1. eoFa, p Mall.E Glo. 2 l.w n Y ~ ~dl16 e le ',yt, a. 9iSod.,lid lss .l.s d*,,5i6 FINISIMOS PAUELOS Un'valor de 1.75 a HABA NA MARIANAO CEEICERO TIPO CA.NDAMO

  PAGE 16

  DIARIO DE LA MARINA *0 OOt "eb-L .ejt.-ere', porque l'ni~orto emprl0r ?td.en o.. tebi,d rmnoot 'Ct1-o" Poc Sergio AcebAl todaezen, mr noprobado Iw,, Roo-a .1i one n ltIId. rtelgl nose r. J, In0~ rel = r ?. III, Qtfierro pddnp o elot SO5, nor .d.eir" Linttn, dr ts.,ndo. _. dr Ce.o.G.' dr 1.A. qieio&'eOO dn podro o, oeoi -U. -" -CGI. rl lrti~-1 '. o rdeir" dit ',000 E, ni "F. ¡p. II nr paS. Sne.d,1 Pro.11-do, yoprdtS r" C-ooAb~~" -1.t*piee comprar en I. A ZARZUELA DICIEMIBRE 3 DE 1952' d, N.pta,. y mrp-~,.l 1 pr. 14edd. 51IM 1pLA MILAGROSA. 0G-.~ ~ ~ pm ,~ 1 O Rstos e, b.0 nidir u .'. Vy.bu *l dr d lO BIE1011 Y. LA ZARZUELA 5"d to rr~,erhdOI' ooeboe d, PARAGAS ,t dold PonS. o.ld w, IIIPi'i"nI MiMtDICO Por Oswaldo Valds de la Paz En homena al Da del¡N i t ittituido en Cuba por el gran periodista l)r. Guillerm-o Isartinez Sirquei, en honor del sabio Iinlav, reproducimos a consinstiacisSn el articulo titulado "Mi Mdico'~, del eonrottado penit)dista Os\ aldt\'alde. Ile la Pa, pite at.,tba de obltener el premio '\uiie Iiiir' del ColegTio Nifico0. El arstilss plreiti;ttli()iI it la1/ ttFi Pi,'el 4 ia 20( le lO estibre ide¡ psrite a 54 oto, 1. o' 'e ~ . 1 o.. 4. q-' . .i. .ti. .o .e i , r e t ~ . .i .r .e p, '. .o.e it. ci t. dop. .e'.e.od. . di~ tin ,d,', ,",t,, r: 1, ,i, a ,. n, c .rt(,< 1 -, 11i,1ti reore, fe.n,,d n i,,n e1, d, ., .'.'e .o. eodd. ',. Si t.,,.,etiti loe*,,in , o dOCa .4 o'tj ~ ti-o, '0 , Diecisiete Departamentos -de El Encanto le brindan hoy finsmos regalos para su mdico Se, lacilsimo para usted eleg' hoy en EL ENCANTO un buen regalo para su mdico. Cualquiera que tea l,3suma que Ud. desea invertir, enrcontrar en nuestros diecisiete Departamentos de Artculos de Hombre_ er yusbos regalos que causarn a su mdico grausima iepreeticet Y para las doctrra, enconrar igualmente en EL ENCANTO los ms codciados regalos. -Loted,,l.to.e,,.tri-t,5, t.1-IiOt,,'Suooo,'e, tierp.r.de.i .poi 1e,drl kt*,,,,,13I.00,t11oo,,13.00 S-eo p-.tr -, r 1--t,5.e 25 S' 48.00 Mdir C.-.1' ,ci .,,1Re ii,.t oteNe., oi,p195.00 -od,,.' lo de., TrrdISr \V Ni e.,ce~ p'rdiC,1.o ,_1 i','~l._, ,e c-Ntre.tr 'e ,,64.95 [o prefieren todos 1'"' ,~~ ~ los mdicos. dcoa Y todas lsdcoa ,. ELCHEQUE D C I : I 9, e n o ,e Su ,conacrd', arelerioele a EL ENCANTO aeles.r l lo.e r';tdeirj. PTreenodelo esstnamito, porcI .a'ler sim."d Plana Baa y bre.n cPso. 7. 2go .0M,41.00 0.ti00 i 1 .(' su 4.75.50,1.00y210 31 ~eCo.ir de Ct.,o.'t.ei.r tAg. dre'.,,.1" d~Cs,] rr,ior.o o, '.e 2.50 6.00 Yr11,00 75 Agua>de6.,o~d. deTuorn, tde o di. od,t 5otort,,4.75 1 Au. de Crolie ir OtItr. Rtrocooe ,~ 1, 4.75 y 9.00 Prestigie sus regules eonala etiqueta distimtds de ElEneante piSGI N4516 1 dr Pr'Iro L-ri r.1tdetit.et .er ~el d, ,I1Yotge ruesote' ~rl D' del ','.' iicaijillo Criollo Enio

  PAGE 17

  SN SAN RAFAEL Y AMISTAD. LA ESQUINA DEL D¡N¡RO 1 El Regalo perfecto: Un bll epara .1 EXTRAORDINARIO DE Di t,4VIIA IID ley. premio $300,000O Por $ 5O0-0 Obsequilejor AGUINALDO,;eo ek*oprt e nmr qeaqueaen 1"La-Eel* delDine. Precias Especiales y Servicio Inmediato a Revendedores Xelgaa o"EILLETERIA' uraln]"LA COLUMNATA" TelInna: M-3877. Apedndo: 1727. Obisepo 555 (l leda del "flnaldlln"l Le Halaaaa. jIellaea: M468l. Chal,, Linak eleannda) Ceanceepeaiall. panale panteanln de iadustriae. URalyee de Ingenine Aneanaera, elc. Proteja su& prapiedndee ann Ceanna "PEERLESS". y la ~eadere absoluta. Puendee, Pacas y acaesorios. FIDA!C lGO IGERMES YFCL Z Industrias Nacionales Vallejo, S. A. CRISTINA N. 416 (al lende) TELEFONO A9382 APARTADO 1917 HABANA EL DIA DEL MEDICO 14oy ea un da de alta ci1nificaciates cpiritual en todos loes hogares. La sociedad cubana rinde homenaje da gratitud y simpatia a la clane mdi'ca a quien tanto Jebe y, en quien tanto confa. La gran Cerveceria La Tropical que cuenconf grandea y incernsalaectun eec, la dclaemdispadeleCubaaL, ao.~jobia.~ __ lonamente, a esta gran fiesta anual del Di.dpil Mdico. Cervecera LA 'TROPICAL-Desdle LEtadioi uiJmdo5Sport.s DARO Ut A M RIA r D Ocho Premnios Nobel, en Madrid, 1 Fi anlzas 17t1 r; honrant al sqbw Ranin y Ga jal Expertos suecos afirmnan que CaiicdsArto CXX I.;a 1 ,is1_ Rusia perdi kisuprein,nir,.]Od laVAshldeclarado,4~al5a llalaboradn Parapnna, E'-oamspa eA oaom ma.aJ eana da']o P 'i a c p e 'e l g n l' p n o ,pd a l-n a Pa, ', ¡ a,ppoep..o' ona I ,:a_,oa ~ 1 ,l,. .cuial W p1 nl.a-hpas'nnn d.dadaO,! cp IP Saen O .0 PP, 'icae spaaPn podaao. fOi Po! la .,,iid.a a 1. ioooidn I. ion.aa oo laaaoi.da ePPoo \dasa,.a, ap.aeelploini1nul~ k o 1 Pld opIr pe ea: Oap d, 0o)daap eo. oO, CDa r, a cuiia dee dc ll a l, N : e rL i SppoOn, daePIpc,,no OnPie u ~ piir.pen, ~ n i 1e lanPp, jea la l npcO ¡,,,,l 1 ~ a ( n1s1 d,] opio daa a da papa ~ ioaeso daP.Pdp pOpelaalando da aOl, oppoP d, lepnd p!, 40P oeaP'aci de ap lepdndap~l.nimcno eOn 1jscanad JOp O,,. PoIA S A <¡. F~i pea',e ¡'nldap lan a ,a anadnp i la a aoedPaadl deoaaaaCnada,1aaia.noaniado¡eeesspai1pnp--F!c-nLpaooaioana aadaaaeJan pacaeen, ipa te,. d.¡pael.,ncp, 1,1 pi,, b~ Sc o la n. viii oc pea iin l U Ei hs eblbs icam.Iea.Cap i el O, d. t',Sele.11,1¡1a1O Can .si ,"-nesol sa pia da Ondi0al Se ld an.ao n egain a zeo Na d,clapImppiei,. u,. p¡maenlaoa94o116Pa oiesanPPinP~t. nOarpa. ¡h. r aplsOda a, appneenoan, ld yl paad C Spsn Fo, E Annala l hit.id, d ois le en a E suelaaoia-ninPilo! nei a nudppo .¡pna iooad a a ~11 nspai nia-lasa da11efnPiPaad, Pu n al.apd,e.,n. Praa!cnsV o .klS.deaIj -e",aialsinohno ncno a sinaa omnso da_~o Asai 1. Paa nP-a ap eopdad pos sain p l": anPdalP oanP ai. lO D Ot I diop £al F J e l a a e , e d i D l ci n a. Po aa e. aaaaalllaplanaj s.ni ancpe ae~ adosse r ~ capelnp'l du ,oplal aormpmarteIcona celo h.P, pnePjadIr. in mW,9ipp. pps o p fir a qe o ia o a o a n p e ~ o na n. ublB:c.Ya1!drcoe dad eS a onpepopip5a0,aap 'a'opaaana p eedau see d evrl deAgricultuad. lli es llsd r~ ~ ltdca Idwiaae ~ e1.lcagoa 3t algbtl.cqulhp roappPo en ae d, toa qa i -p-apmpdio'vlC sta Rnca N.'dud, o,.qda-.apcap'p1o'-F.oola~Si.Ja entaie!NiPoma"ak1oPo.> 0.-aiot a d. a¡eon sn d,p ed.dnd~pp~,¡. p, da-a apI-i-airaa'lLapcapia.!a fel. 1.,ppruebasode l n¡inP,.p ._ popDpfi)dic¡i m ladae EIS. 1,nT1 amn 1Dipopipl, d deb%p, a N¡ap ooloap.o.op!ieiaL not, ¡OA ,pPP Mesaed a lde Ueiaalelc a ~el.papnall ¡Oid ola ,, P -'a andaOpOml'n Non."!c.OalaI D11 nal dio, ia, tredp i aa.-,.q.sdOlminidadoi11p-.lop ~ala,-.na alce.-o.ddeo.d aooi, 00_oI p~,,,,, P1~1,dO.'dna-ep-perpetua____ amistad______ poOilldo¡ndnan a ap' ida p PnpdO~ -a"' a pc-a p.-o adpds ma apdo p, li, ama iOn a p a a a pn da! aa nfl''ano, d le ad ap da Fnsazda Rod el ppa.a1,dp.p.a nI.11p-,l-.od~daao.lna opa,,doalpdd. E n.,Tn ey (S ao-.iadin.C]U. y ~,a1 IppID E, F.1aLIp ,O p sr p.pa V i nodeFLno e y sa ¡1pi, ~ ln ,, d, O~n.aa.POaO.-RGULLO DEo -noid ,oi t .a,¡d, in d Pdir d a a apn doo asn psp o . ., L, l a a li ad a l n io d l linol u ~] l inc aSanbsaecsaaied,l,-pna PapapcOe i-J nalalaoa,tSanedepaoiadeaeplsniDeR!n1)dnaOipepa-SaE,1 ,Cnno Fo,pp E n SPOSaEn, d11 ¡app~u,,s!p laELspaa pnnala-ee Ta-a oadppn>-a¡U a p-!¡ piPanOpo!oae pa.ieaolanai Wo i daalE inaeaap ~1pi''-,.1f ~ Pneuh, iancealapaoaiaeid,,pcnala naeda,de1)E1H~ 1.11 A poal. lO un .uaadepynieal a Picia~Pi aade ace,pasiappp a "dI.aSap a l d.q e. 1.npen dee"ad !a,eal Yl,5 a ~!apoa,cd -ip-apneOa.a el Faapi Ua n dePancpla eira sneean lsn e ~,d laf "e a Iallpria Ica,.a,dapn5e,, ,p1 Fi ,oooa i 1.o qunpc .c1,~nnac daadOlPfra!an ,dret. ~ a utrdaend durs lae.,.Un e B i. lor olet ra tbiciomdriipgmnal 5. 71.a i a f,.'" rpg. u

  PAGE 18

  Pgina 18 Sp ortaa BOB ALEXANDER DEBUTAR HOY El IiIARIO( en losDLeportes Por poco ganh PpyGarca E ISUS Habnararntosde a t ~ oar ybarta. la nc iin.1c~.U.,le, rtanr masrquca ningn uraol "ar" Nueuer r u b(¡oncosae r rluIenflir ia yeuna laargar,ddrasdciaqucelqe gaaautit.oir bArace. Pca illa 1plc ,¡, rndeb erpcaecip paccda ea be e cldien dosyaniasryenpr la ptlc eaiclilcN-a re Ita> icii lr, ti et enc.c piz, ic dciisnpioiiin¡'a1~nc Cu uiiuircePopulares ladas 1.11cmeyart.reyquci .cci cc alna neulule alVaunc. .Es rearela mr-bu de que omine el serpeotiI vt eeuira predilie i itirle u.niara ci lduebla laceInnurecrenpasabiempopredIrctoia ha epctacier lar didelgada cor, arnlerarrudc Nc yd abganacerl putfequey icrepe 1l urga drodclpanaaiurc1 picare cnen igr q9r nrlerantercie. uXequr eaor1 pcicnicd~ie¡ rariuab queen craa-en acbc da inspracuny decPu1,le acr ugu lpar¡que imidlaurnueNc tole. lmtesrpectadoarre eacm a raolar.,crp-etaducas erpar na ipacur dr ludhra uprbabilidad del 'rn-bii-oc-runr u.,¡, culqucere lerudm-en resta lsozancparneurlcnDe eracor, yuede iebliuaa. Habar da msira c oprccdelbrpenader capditlsencaquerpueencurrirel abcrn-id )que tenrcnepto de nc Prpen yquecnozra lea debere ceauuaidocrael deAporte.¡Tab' Que cu caenedolcero oas eeinternndoserl dedufi eenupropioridineraroiun que aaoreaellontn qel ncnaabiaquemse pngaicnta-e1duan qfa liup1com capetar la. per-t. o, "' ', 'dopel un i upna prcce tor u1nu "le ca iarere ~la aaended ac l ci ree c lrnadc el peg la e nr ida. riiddocr trequin.crpuiruacni-ed Eaaun cac cndrelnucnuraal r.nleunua-ucuui7" l"aa un udrencuisal~ ic ted1 lcrupiildarca delpel que-. Hubor que deiruedcl cirncc, porque tarda queran dos yegreraemreablescu carel hitcmaldutounucdiucancnte despus de¡ ununcony le gene que'reenare esasc.-pus erazuaal y oro al indefnlcuoreua qaerdocudn urazdelifortuisumarseralcsluncaoupeocubcccuc que rada locaairae, queorda la reibt. qur" la rapr-.odod. Nc Jiibbade cr, Yes rncc que tu el bu ludsuniru1cd.1lc,-e da. nn, ee -Ccci. anac.u -cuanrnuaparaa preqenie pchdc Pre, cailceardrla ~Ala dunare .ec-: e a ec-c-ua de a,icrmcai. drnr rec~e i,ilie dei fi.aelde nrpaLE en.e, a ~i.cialquicialgoulreden. Elicyaloec redu dlidos e-u i erc. caalda de r-nrp~~ qecccc i.acla Oc i.a ular pira lquir ii. 1Itnclid,,,irrdr tl~iccncurun ego ,ca que u iCuicabaccdc Ini y mYminque crigraccadecccii.ber, actciidreenrcia ecrel plata Diiiu neaictraub.cn,hb etcibido el abrqco rele k ppoiulu-r~rcreA1 Lrcro y Lurrar Maedio,,c (Orio baroerrada.e.-M.etnrca,.domi-u-ru u. pr'r¡lan11mda vccinradeeoeremorata guipe Aa acdir dad qur deja al broeprsurnto ealos airarni ra braes do i griaa~ -La ftacio dulcrantorporacrana det1auecmo porplos mid pas de la reaarpena ., Hace pocos dia, cuando el Club Alaerdupen dr-rerioarnoarasu nominayrempez auaraeeezosrrncarcttraurgenrrteaagnutolrredccoredsiempre,bheala gerenciaai obdnrt al putcherDunueo 11.c1bel. parla quea pedraursabar lunscrnas, Mtu1-11ler-r 1lgrey,optimirstaeYpaelcp enmo nil ncce en udebntl -caredabledacanuceque unirened o prdonrlasubrdccuu que beba y Len naqciutqupieu lirpiqueun-ti qeccel A Dequetrae ce a Libbla qIr a lenirgua o ~ pc~~c unar uuceraurern rl dureeudr it, re La rn la cadta dondearo anura-,,,,cdrBcbrairpaamla.buht-.c r /i Thom n e outeiLtercra aseEl frontn jailAh reforzar su> a ¡os inpsos.cadro con 3 mevos delanteros J, d lo n cion il. Ente¡lios eradr a La Habana el joven Orbea. que constituyec unp rntiitdel depMpe. El estelar de anlilndi una u ia i, oloderrbando una venaja de diez tantrs. Prrnraau para hay -Por Eludan SecannesUrvealt a tr enom' rerar PCr .ou.ro.%.rdrdr "v r de mc. 1F. t. ajjl.'o-e rrrrtatr' r ctatus ti,Notvoqe pla u nrrtepraqe ,e a laa a J aicrrl drdon-rn p edl viejoaPala-. Ircpiu auee.porque l sguaougiaodel atudr ern d ent tta, ardrrObe.Era rr hu a sarque dlar y las nmrosrqueljesuceden reaaual-rd. rutaba errrndrr rra rrru atrpada dr inieranom quie corzn se ntieden n culquir ¡do. cndicioe.porlos, que fueronu protMio,. quiccurrbnprrucrcrcua drnand te0 r,.Ion.,estedrircos, ardan arr nur harrita tuar. ma Parad rtjali-rotulor e l prmetit guaodrui oatrb.wirde nqreraad -Lus arrlu rid r r,¡ lcbuttuga le un d 4or Enseruida erlibenir. Poneee rtmrdin.rja trebitidad aditiu dmnotrancoprpartoernIeltorarejude laestra.OSabejugar de Sanlautrodiarruar y Frias. quree a tu pe ota. erroa palebre. El, rcp'ratrridr e i cal o r auldo dio aartal rapidrz y con! t 511gr aler.dilst) o-suin irr pesntcin 'i'mP.P.'n'tanu ddqu cr ,,.ura .paca Preerrua para c eb ara urejur de] Club ir nfuegrsa yestuno brenieldeucnreaira. Lueuo PI.MEO PARtTIDO u 3a tenrt.arprdiucrntiiartracdli rneelo lproaetdo Codr era Vrnaeade vcolur o pr doia. ndr.yAr-rr.blanos. cn. elgeenao uotadr jO par 1O. Ou a e ney yZabaleta. aule~,nacldad rqrllegaoua oiirer tica de cuya K.urjuarrear eadjadlaarda nrque tuecb lnu al de da o a e rele b poin l ni.u PRIMERA QUtNIELA tnaoreadu aeaO ar ieord yalFriara .tirar-' Guac atteguera 1. Pite, C.,-Durdenrir bldChrtlenrtena o*eeradee ierwa ¡e.n antroreue~ude ttnueenrrd yteen pS re ycrroro r fcud ,dr tuna r depchuad. nios y r r, r arrnelanaer mee rrer unaueeeaaltn at aZr carcaAdrcranar, Lornzo. Uria. la irru a ,1. d d rcrs a, -au.1id ar pue o e ir r que. SEGUINDO PARTIODaG 0 tenr .ecrccudaa.lnlagra.quanadie enrcingun arbual rrh-ladnr r it. Oeprre.A-1raend .,ner reo.aspurtrd earacin jugrdcea. PiruGrrtbuar.rra delesadi s at l iia ien mir N l.bdo :brillatr. fftae bea tgru ra a rre. y Mugur-rar1, mIr. drleruiarn-uccaeaa Nbbla-defl 1 trlacro r ntr. Surerarar s Sualen111 uadroa9. era. Lquida rl re-ala arag cao illacadr ra-da,teciutZitflo un ataque marianense en el noveno, tdacro que, turrrndr unrSEGUNDA QUINIELA .e6rantartrnErclltmnrp,,.d,. dspusr o lua lrder.dud10ti ra110. uanrr19ualra. LiwruLaererour.ero rl plata y 1 Jaaque paie,,,.,,n*e.ael¡ errada pan" al' rarpate a e alicua. Vallejo, Ajdaabbj. .i suersicosoamnatab cnvetise los Aaraetogararon una victoria de 2 por Prtp.lCtoado un.aautatrotfeena T, CR'ATD 0t en udelirune, cuanda Wullrr Mrya le cai l____________________asrra raurdrboia. ro aal ~ pValirl Y Ardaual. blanco.e, __ hitqm.p areuuecedieranj allicuar at ildrna jo. Centre Lace r Lita,,,rau.mlee. 1bula quetipa rl uu esosn uo ladPu-lu brdr dp aanadalrrarmdiadedlu9. turpedrl aacjiie cipear ra gro-'Or-uarrezla brillatelabur defeoriva de lar Azules fud Un factardEerrmarte en la victoria. 1 arraleepaia t, El ragire dc eterye erite batred. Por ct A unque el juegnrofijcerrado y drbajou curte, re utilizrn n totral tris lanzaudores. Erta ZCa. a berrar dcbt. Sabacrd ecAucAa Va. BARCELONA tlcyFcialtrcoieun iturnbion Cinugea, tureanbau ureuir e vbenaralrudo rache de-buan Erb Alerroder can lun Leoanes dr-! Haba (r lMrrr.Nts cdnuue purrarfreUteerrp GAAULdilabrOIA lt e eca y abr llr bedlguro pegb rl _____a___ l crar-ac ota Y d-ar ara.irg gr eeGAYAp QUla diebre 2. Arrarl etrny liroaleullida, peroa cepude bacer alar._o_______ Apr~aa.lar acbo per. araca 1rnrque 1 riua npcriderlrs elju arenl dr squeiruuur el proyectllcola prnaadel guaoAoydole unavelea Aunn del PorRENeMOLN insargra can. ae, ape p erafleAuero, par marro, el que mae urbal unar doja n eprrando i de Mle eebi bi asbua ce i l lrsadlabr e enacuacrl osb uleuaeena deeli r rreneuoqe rraapaAeroie l au]reqio.o tcartpaiei aradaarcitub rayrrd iAU r r preo aaPoar racuE keN enMOt A l Ccafubaetria, el teequpHre oItmc ac.Elrdyluatarir alarsderot ealdb.~tccIarror-uiuceacld o .Cleteiijero staal lcin.b erestdacrue a mo lq rjrtiay lnoulreqio.o dril rueCare Ir dl Duqu ereedo~?[a.~~U Llu Ceba nocher aeP o arreruidadotlareuncadaesosguao buda El,,ana. r lnb ar rirr r aruoPrd-aau ireEenco Oeeet Irly lhubieselnec lu aorrr r paibiidd l rara.tav,6rer1e.e pinrtn. a rr -ear saunrirguuo"kroe uee ancan eaIrAterr. ure Oer puiilaleele ei lr eeia e t Tbceay id e di.,.,acparra i al Zarrrril r la aesuicprime-r-dilum, si pVlrc e r eo. Otgi ,,, rin inio i ildcr. El ode porltl-i e drta bi n rcslbcicicacij~ & acrdel oesto decaaleu r al urlc a deanau Elmilr l r u ir l P a b e s uuwu i na a ilir ena borr. u pr di e Err' r ea a kuedr n a.ena 1S larci lquia lla s n ca Tice 1 t. c onsier rsel r o lt al pe. n c onr aura e vYa einotre a tqrace ro El Huarcenpres e etar o d.1qniud nra iraarcare Diez oreliRomeead ~tarin i 1 Com la e¡ Du ue c nd or de1,1 i.a C banaiHea.reno l aercenoresrars el .dmorurercailvlea-ciarucoubeaalleghnauEnel plariade.lanecaa eeo ,uen,ilt 0 d iu z il i anad e ba rra, l C.ft, C l bn r p e.,cur cra url a e ae rtaua. en lrardeen arCnay aRmo euyu.rcacceeelr cri P uert abe a Toipranuyrerl.di-e.nbo~toleibaadibnerorceentraclal adCicdoteue udei. eueldarar ".ra ure .e"n P'cu a, nd n ar a F aic or rci r n ra e. Ba p o y aaa u, u r nreb en rb e¡uCuba ru ale 1. d .C gan eeeareaii can Ei d.__tambin______ _______ ______ ______a______ ______ ______ l'pe, dl ae epelr dlyq1rcler rlunql eorl rer-ceblccnieca.crrenlac !-cn empunc nercdor E iioelarruars a e nteu, malBreon e peenir o dulmheed gnncr Qiu uy rpr ric n icl ]roa.Ecu reunr. u rr cn l o cei ta tre b a la ,eau-r"ce .rc nrac hiGt nI, u .Hbm'ar nlspls ace e d cupcal d ciecd.e eeclcrrrudc ud p lcoun uceun.darac hi a iyMiaduaro e ceben po hdeanbqrld.roelanlazaaaaraP.uca ca c aleA lensdr eeluc in m e lar nraar m;sr d a a ur daEl bloc r u lo dn ehz sea.e ru p ludd dlue Le c carcucal pdiice ne!lce.madn af¡ay g t regnair den'canPUraducarC perrearada.s mando dae a l snCi 11,1ebpee. c.'d.,uorinen¡orciicue ~drcarale Fambyo ~dic igte Birha par dpateIZ a reaGli c.,¡nceute sncncy ogrmlenreluin A Ccc oninogr a c, o W o tb n e y dur ossriisdltm In accra, jyfrentern¡cliger el ncrgelrpil t ~~iL ulbuar . ~e>a targaenra deoasiaur1.ira iaaiuncdelanterodrdetaeuau neuelesLae dientespberaonule dosuereiaucroinlri.dlp. p.ua dr~ocor. s ,uta n a art7 r:es ? u lataDtalhRbblara uedaa ero. rlrr del Slcau o ccr rrlrrrou or flreaur ,i ruaroM.¡. q b~~a e ga nmyoa st ena la bca are na ea id rber i erocanera d el iebr ueuatcidlu eq nueyrraiei adi reale tdle .,'a inbaate un .arrebr, dlra Prppyyudelrimundo.cFelee c ue pnnadlr arcneie raeol ctuo. icrrr.acrrrccad hacleca ocaqeru que rr t-c erie rcuc1.s rad nc aao cen aaer ca da an W111,r. i bna t 11cpegreet lia iabcnllacd ie, l ertcr.a c e. c 6, uec e n e i ca o i uncur-edo aelire.iccraarlrc. crducbcuuabarrl teleaPIUdd.alenln.epiiilo c ece rB ,.iueirrie r cuirn o bbyuarcr unce rrn. o(le r sirdearcareguerdan lir cruiu cpr me rauparanrnaiv r A ru ro Oc prour ilgc.lr lo de deeebr a e dlu-ir. ena, e nipioi r edd e e rnn iiicric a ad.r nc nc y or bu nn C l li EV E i cungia dle ucecrcaaaaeearnen ¡nndodic i>.ic cid c d r ape caloa e apofecidren unncba eeen c. ar. ir CrrlTd-d" ~ 1 ce c os di riosncerde redoss n c arncc.a caa uaa t e ccaa aocaia. lago liana. d Alenas h.ccara.t rd l enuaacacrulraaaltnoen, dnpra aue ac iC rcbl d l eltad Erl errpu re nel ira cniq io uelndi. cii Cnanc cren c.neid oau.u 1 lluc Poar lenui s hcic r cre L C b e a b.n i caenb lehio lc¡ioit,.t ra hriasorehl jo]IrCe tdetuuikoplyr eseubea-abarrar eit W re acenSecdua1.e fuaprluclaoscmou iterrodlr-l oca E we u bri r qtop dc a c a a e u nde esas e,-¡dauur ncmcdntPC,.caecaiu drcld darluacu ce ,de ruY.t1nre l rcns te un i un R rn a r l r b ar c c e prannu dratpcrrrrngano buelrucc-bca,.,iiaecbrna uaIcr ue arc.ionur elaacaderae .abea .adllblrar e cepa s e ipa osaiple rd u oer nelr cn iulad n r da eu la na1a atr dacl di ua rd la.uc ititeln e bnovennor ulaEyirrseuu n p -cda uc cu a mc, crerord,.a.adrarlalantorcharenlmanosa¡oslrepresentants e lasnoveeasrde a a a trcetal perecoetreaade nriu i r u c mo msiiexpCrtarre qr.dsddrrua gda re yue d e E cbcluParetrjpao ter l enresaereu e Bbya l mrua aE ?nat acltgsablnres. ntoli .l c c nb r ol urrcirnacrpu. urs rtacalso etairaTarcrC.craana cuandorhuloaereu grnePar a uSnr n n a atecana lospeancao alrocalras~toeina-dti ,Cr deBoroulrdnur JnALAn] Elclub rrearh actbrl nerdlr nrsrrae s r p, allabaCne n As, pa neraardele., daos ur I el a i¡cue nr Clr ela tnl ic udu lu den ,Rrutar lca dr lanar era qera a io arcnido. e u c urdao, __i larcc11 en~~ dirduirrre ruau crar-a.r r c cce. .dt c ee e.Sr sncerpco ludar-arr,,(,,lort e oueinc ~ai oracubrra harnucaeneidornearnlpIaorieacceyee PccLAparenccddb.nc a uedee r crn olnca.d.uvarcioMRIAce u a. OcNa eS le-ccncrits n.pAlcdifcidebclcerlni iec p~ i bnc1,~ lclebOrrluo,.rodeclir u, o a b unrVcCH 0uAE V CHc0 lgn a dl e Erto el nc tumin d Ceu nre ireaenui caania Euaac orenlo a ra hoy ha eara. ar let erauauclocueo a"no~ auea anstcrel .,eluerauear-n r_%u lW.1cena1dela~na~1loc ,ArCZ. rdlea Sia u lenundeei ~uet a su.nr 4cebr 0 1 2 ai2adaa JceIr. aEcb cie dia-ia a-1bpa lienp5ro~Fcp.rmb an ~ld cb erelcl earaaa eescae inurbaBrSda lcrbauere erucea Su cu incbn f Secb0 ba1u00 -rn abuan neufc cirro errrb stei sin caer, ____ ________ __u._ n,,taance dr lar acraranaicibaTnaraen ylreacbuuaBubaaca. cue0 crcnaddu CuU urgia c d rr!ranra.rcbauynMar~eo Pcdreaaand¡aEnibaurd1dcbrcd 11 son¡ e la caiparia.Estaba an aniqihidodaiCeenrtngaueTccncpnrigdeberrepit ncbrecca lA.uead0ar.od lubc Fbranqe que no do sair par el roud siguente ~g, b, pN d.piaamuraMarrirntcdm.triencdaoo1eir],.rtac 3one 0eler,.0 Araer ca t 3 m n. t e e b e s c er r Caein rt1iianr trnb arre terremotoupor l.r.hir u a esa si ngul y e refeee lam aPupp al cntrode la en ircera perI, 16 ""Mpo-cdeare.He.le ncae susttucin detGutia C.01-i c 1 l esfride n elguane de il. Funcn dirna n el"Haitchr P.aiiM -uhine laccntr. r u: n: en po C abura un 1re Che de1 Huo hast espRcadbresque el ucd.,arr.,nejainIrcnro nrjbnirrod p. mediode es aleria hstria abazaroMaepcradquindo pocelratc ~aaia.al piee 1 0 Cunrrg 1 .a.St1.c uatroresj ce, Idea siem re tendrem s que oco¡ da ,rnoct0tmdocae reol pararcbrirrs fiubanana urr.acasen lO ncot d BSKTBLL abn, cniadsea Clr, Barra.,e ,otircne, Su k a era roer T(d.LEec~,rRrcomenta~urdeNLi ,o le, s. fiipnB 1 rrosarm"e "-cnujaco e ca BAS e OR ,BOLAS pna 1aretu n I nA aitt"i ln 4~t a h.RdgC -, .ia Aa 3, 4

  PAGE 19

  ~Mlircoles,_3
  PAGE 20

  Plig¡ns 20 spern DIARIO DE LA MIARINA.-Mrcoles, 3 de Die. de 1952 Sport, A,10 CXX, CONTINUA ESTA NOCHE EL TORNEO DE BASKET DE LA UNION ATLETICA HaodOs b o Existe abundancia de jinetes y aprendices Buenos juegos 'Brillantes resultaron los cross ¡Del Monte gan ____ __ ________ donugo! 1 j Progres 2x parnt trnebru IIMU n Iredan-'rk esta nuuuu eo2g y el 0," ilo i___ -dt t lo el a cg Los criollos prefieren su pas a las mliples veonlajas que pudiera brindar el entranjero. iun La Academnia Departiva Municipal de Cienfaegos gasnele ietoce ~ sib. azaa de bascas e11 1vaamnaos cb elssreaiaal dacd edvrasm qi areatas Uiversidad y C. de lebrada en la provincia de Las Villas y la Escuela Provincial El lanzador de las criallas ade] .ac, v iis as 0 a cas p 1,as ~11~1 Tapia, biea dacau2entineaay CabasdeecosyaUrea decPmiarddellRodopiunnddendelernaaemedidas.15Cab .cog. rpare ngad aqintno. Un nio d prmio qu cura os gsto demanteninconun uprvitde¡205 1 zndey uAgriculturai deAgrculurade _inarde]Rotrinfentrabane p mao Cuastaba lmgisralent Isba ncesableci 1 '--od i 'ai 1dedee Regla loagastslde caasenelcctraicode qacceb6P.e___4 dlgaas__ 1Marybslsrmmies ysllia pd c 1 p aa.Perdi A. Daz alsldesvlrsoenaIllid scn a 1ee4analflareleica a anarinaeresassa Dsaosalo,alsPl.aenies aagnr a'il lutiv-, ,] depote hipe. e.,Rafael etrabra, que onta' ara'.ie E, o ac,.aaquenInantrynqe i.sl de la amis ta.N. casa traaslas as. .opdh, d, Cimsas asoalelOaabaasa suasde iDepanes pa sassda ad -rue asri rdesmaa nIaid laCols e 'a n dosa destes lac1 asd c,1aao er ra asaus bs el lsscslae1.Ua Atlticadssena ess-.it.c~ ,. ~ilno ,jnts'h mse letaj, u aria dneala aaaaderas lo l dsea p~ al '1lo res i raadc.le 1na Hpdrmoa dr Las, solroia .",sraseasr osksls a ai I1ePrr .,aes-cs pc casa en e T,b 1 e~s,.d cali s ti~ sinibr qst L,.b i.das .etad _nl.fnaeo_-P, i E ¡D-d¡P,.1 t va d ,I, ari r v.' Aml r pstulaclnoaalarnl U. ~~ ala a el 5 iIaa l rsosas a lns e!ir.alasEa. a ae gslda ia ¡Lsa Vilasyoien eePs e. are.ssae.spsalod.ale k u a d e T a q i n e e to cac x todh a ra A u ll s v l d a u in t ex e e talas 55th i o l m o q e co o e t v n t .I e t, .fS.raas Js o . E d a ,r 1 s P A m jDii 55i55i5ii.p~ 8 iii. Lepa r 11srae.l 101 piso sla csillo ,y n bt. 1 ~ a ra sernl ir rudc a rde es ., treaid.?h ennis ca c.aO¡t.se.O ncrtipa d.pLlb.l.os. d,(Vs unaemu brvesdi.?an, .sio~ ortn1ddesde l ihc'rlssneeilen calacasandoOniue e hogs clacto ocpaa rei lss l las ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hbed dpslinc sri 5sliiil riiei.iel'vcs abl rspss----. ae ostrau dosu -l ozni i poa dio n.a ba!errs n lsbL.ue br itc,vaipa gideIs oIt-sd aii"b ii iOii e xrilaire ep niao codoels ossguissnoaes yad rJ. cs ae u.Ro teR ooar vcro Iarslra bpis lrn ao asmsssI o liissassala d sOscscpoisal a sspaa s ade nla a y s arsaro olaae e l eceita de sic.I d-a e l S-ariabal aAM dofllM n s o r Miedras qd u ns dM. e a dl1sc bas llcii issll ii a111.2'ars~ i ni oLI l iloscaooa v Iiada e lis plgana.1 ci.lalsle l rcaldy. Mape. a i EAn. 8-bisas L¡Si.pLaya sor cicaiso aalisuer In, 1Seulo i s litindtarsa alssl rccavssOr a Yl Old ras dsprmleoooroselal P r o a o en CborluCS, g-araes uac. p asuas lacao.dsPogs ltd isalisy Prsilido. ilit l bliuli lre seria.0 loa oas vos y PIae5l scss dca e Cu dbnc sasaacse seiO 0-ar sa en2 c aus Aai al~5 ld o hposr 0 l s ilasssevloiganarais dmaro!o no s Tpras l qevi a r ada ci Moales mc o lde s OCh vsaarsld,5RC.ab-alcaico dr M Lcvscs de Cualgal 515 araos praos ar .l.las id~. soasadaier c00 5550nsea sa-sdaSal.baca deotinas compet1endels -vianaaicalcalarZuisiendoo bali caosoSsadr dr azEiqrea eslil pa-nros acaa ydsal1,. rad. laison 5 yqu ayor sp a io sa,, s, osd lals aae aocc as gr ean t o ,Bid D] od mig uh ra rnea o u n o e o '.r, A 11 i J l a Aer ¡asu tar,. or.Essaanstr ses.ogal cailidt iinas e Cba cac s psas-a -slsasact ioqir e u o sslqbeoo. yscabs le e .dr co a ais e l ub se a l clc sen Sabi sri e sn C isegesr aDeOn IoAl D Mssa Relado dr anio Espevasi ,.ano YdA csiro.t& daac la c o ha e leetelsdizylsel iov, VI l ordez Lroa s a. o yu os iondels que rha dos e 501alsCrbspPSssdra icaasa oa rl asad lOeila.le~ssp aud lara P a ern .sac. s ps ps ld.a, brvsa1 .norlevaado ryCia.s eldc h saiz l es v n iiaarenar akidngfu so ssp erada dlcoles rleMe le rp aP. e Al. 1isiiaildp delsc aocO adu sde--r.isb secal asaad.ar lSsa iaMairdr2lra depA:,rlA rlr lmoblnalvcv ia do llos p issscca pesrcisc ea cauariotisIdr.las l.'de'.lasiSse rasdPAChaccra LarHacas1il"da dallasaandeulmCNl.oa0ai1.a0a1ap.dasWsClara, v.sus ri Pala tada. y, h blarEspaodaspiecsad aniosci seanu cieelaspe. ldrelsev, naerEt a a isia .sde d s ess s drse obRm, e o ha eaab r asa 1.n. ncc Paocboe. uacsloLeopoldcm inae 0 Ao scu d oart e ~ Pel Es a l o a a as bv lai a n m s sc aaiO o dosrd sodae lo emitias 05 P5 b ninurnas d plape sapa.]aloepindasl apc apabap a;Clb.Cabar~1. 5delpLiceo deOcOsla da y qupadalGev~de.jugandoda 55 asba salab rs la rall y aabaasa. El esdaralv racaesoasa buenIT l11 M 1 aadnorrltaldadldsdrasEcalas slatsad] lap ub rab.Nco d aaairadeC aiglas L puoa del dratItlcnc ntaa deb--e.s iienlcndae nrelspcsqepronree .n i qu llacasae" r.i qe .h ilo sacap ieosal ddbe ssn o ss Eabcrr i cs d.aasca aa i.aalr ciencinleaelasectoavaoaorsor sucablntarncla. EsAaleasiMa.aasModabacbcadelsslaao 55 .151105u biente. o ecuentranlas-, ae,u,.,. 1afueradeadpas fgsoPo FCLe be-baiadasllista odms tasde ea conaPy . d.dIAtraEaun-,. Ascesia -s eama fljue O la extraordinariaapobor reintinpaaa aiC:riaelasoclisaszcaueovisiiaoms ame¡Sea acls ti-' a 1 An nc~ nucrl se a om rlalla a yi5 deaiscoiana elso ssale. l aSeOahabl a uee.¡. os.s d .i caen.saa EblsdP c trI Rubnses aspaac da a sta.P ard e n la gaa o ti s dr .", dpd~deeloelpeueo ssaardaala ~ dasr aarlaadrOsa,dr aoacdrsOaalaaaa.rascdJsacvia P asop vai r ss l asnp na lge o a Hras esr on ra. . t d onaa easa ., vaeras la aovrpraa alr a n ,,a. S na anh Mri, epld i Hr ecudahora efe ntan itasart, ilantes odeLosianar.omo lvrs ai d disigoiiiaacs-5e PY 1 Esliacsrpuosa1roEiod :dl a .osi tero a a a s. El vcCnA. Dm.z, 1D0Acalasaaasaac-saassdjulgasboa sa sd a s-de ramuchP aes d a s la u e o al a e a re np n o n elS a o el al a an uaar, r g1 d so LL ,,smt esel Uie d:, ~j d, nlis l ~.als ie. I,. de-aan tuno a n ojev.i sida. e amlas prard arcp ar cocas % Is.na Gn 5P l.On EcaO Oari.Cca a de olum ia. ur a.pnds[ lotrslpead e is aba do sme onLiato ieoha ec oreaosfriinsaaaajeyiao e Pilcss ruc a ce a~aaac l 1 1 pabla pilaque o 'h e -a osatienfdca.R Ps ad eal a uada de s.C ce taAul0attroIEP aI B an asel PROGRES ciU V E U A udralad rnayq spau. ela 0 5 5 5 boe en tardel ¡ sesoRal Can ad i Aeais .arz ov isCbaCaaaa les.a5 M]ssas c abd ois ina deos alsu ijo ,"e a paesendlver se l 5 1 Ptui ras C c nf ndlera cpenaqelnc5iPO.lea sCru Rsa de CiePOsCOse.asa. d t,, a. e,,, itml .1 1M un taan doe ls _____ dl ,:Ra irCesanosdrpsalade sa r rllde pruos ebaa pooiis a par ac as Caais a Acrlialn a icau elspose ls o oerJe abenPii a E.sArca Psasasmuchacasde T, F s aia u.t.s.e 11sa 0 pat nni s ti thliin i. ad, asD-,e a .¡abisas, Carslbri ndara-asa. va luls 5-o iiadisas de Son csab . E,(. s av ascs 1et anje a la.c,555. lCscla iCe as c a id e.,eaoolas ,aas e Eslas.H Ia ps i mpu5saieiron In P ol l 3 0 a s 0 0a a assal~ruc s elaen r-otrsqu peda not ar o ai u e:: sssa p i ds aa. v dElr P ucailssarvi Csaoaoo~ ca 1952 haho las 1o C1 tassuas in f~s esa -a.m aa i CruA .vi50 la e t a o d n r a ., a l,,isoas o.ss,'sv11i.us~sr a,anea incluiiodaaa d o s eel akingsa Ir ca a asariicialvla teDia ls e nuut o ci drlraiuel al aaloeliolsaquer D. s lsa dos a.crseibs elecss i sea.sd ", a 5 Oaser.,esssd.5a 2ea 1dci ss en que iauia slsislao-Guiia5usuasaslalaras Luds i a aaaspaa a sas pel iaqulosm nalas cel vcMSE aa ii' a lc cao-das oss ii e i a y salie n % ursale y um asa Sal-esonintraaaclidd.El1ao.,r. Os.p si atll anepraopa -Ucond10 ~ rloile, El~. aresadal,, asuaa sp1. la -s-a-ue -. ,a sses pe e iedop .h.sO i ~ dalriadiolbrsL Jsrezaybalcqis adcsse isord s-Pplah dessaliAia lra uslina.e v otas, Cr Masis. P 4aS ou pssa lsssa.i da.-p.av,1aslsaap.o.dcrplograSabn Cai Ela edlasaly s E dcaag te msa.laqueadier a s psi eavs sOa.Tra osE b eilbvi,,. ls ccatfcelloedeo. eunopuca l a aeari.oIcleeaa ¡aA pa r e.1 cpa u,"CB Un aealgac .n venaja o a paso.qaue Snadpa g nnsas a eeao OsiO a cSalvan y e elC rupoqu ans ainus .1slnOasaiabsV Cli rle a pada1.1nas ~poasca os e l aroasnoesl co1aldial B irsisl isi.y. tria 1 4-iO daiVdac snaWellard0ad.o a a E lno funte siidsy ld e mprs.lbOOino bs sebaslale.a craisa1hsop e Lissa aaiana. l lata do5 indinviodual saapsnios¡eo sr, e jugls ar it mni n r ndn di ba iy i iae laesisuss da drl pa a. cla P lo la d r ¡rir 31aspa .a.Vil12sa iseel rs pdi dech 1e1 venido dellb.ssao uni juego e-daos alisosste lasid y'uz lbssia-(P ) -Rlno z t qae~ la hio fasaso. ebr sido 7Asrus. 0,i Pia oyassao sa Cs-nza ysaso nca dleteS coaesrand ay, ~Impueist poIiaian c U a ora niabasa1 EstOrsea acalllparrs asaseisinssralarOlEPA). birsaoiasdasoas. lasevosaoi ard.qeei u e¡sVaernes, arcio s aa .ris. fnIDa sa lpns e IR LA MEOR CRV ZA DL UN O bu icayisasus lar. yicaiaaiuiasiicoletivailda f-a--L¡sdeldii asov2ari0r3. sari, e la la ards sia d ,, n nh ceasavni1 eA rcutr 2,Tdsa 2 2,1 t,do iuis sa ear in,oasa h~ cnt a al. perbano.Nas ir.le, eo niiiet e ¡.dc ",iaacpL sssralua de ic a le s iilsgndrsdl¡uts Isiuod d.Esn Aceplancm tchadoedistlucas ty la paejadedzcaesPinar dloRo 42iunto.ea Puad dec pias a sa aras ue 1, eiolss lacba~.aCae, lardas su-ts -xloaor d G r 01N (ode l o tpalba l ,.laod r,,,as-s 1 t, dpabesba ascas elalaniiia lliOasir P a rLssa oonerlo e abern .CB 0 0 c ea rl ases.cc"~ ssl que cuacs sAvl ar.d oulaels os.lgrio dlCu ernt E. A.12P drps easo r sli liopa slrn aada o pa lh rs tas id -alua lepriosri~ del ,rttt d.Atms T. *B.24S i sos ~ ~ ~ i ~nrl alc sss! .spia a.sisdn ia e.s so 4os. es le .I casul 1,a sp nieas isa de 11 asi csr a ae lidbadode ,sre iait ota .n a "nfc isad re ialcmg arrsipl.i ~ .l d. ale sa e iO r-sl a bs l 1-u ,s b ea rasosoad 11ca tlan sies o ra b .e l a d o t r N a a e . .5 1 e c A d s D u ~W>i<,s Delequ hoxaas Passsee Csoi se desaaesssa m t1.c udadilaiaad,¡ svas -i91svo dsoest I.iacesspla aa-sr~~~~~ero ali sa.o S0 bisa a. Vquz caen aauvs uaa e aayr delo'ladsde lossEstado,UlIs E' popular dacasrio-ming ta sasra Cca. ir0 als -cusas Cao sa ro sooe oqi e d ai hmrd Q aedanaaasa. p Iraa ~ a ia silaleaa saseauy ic abatdasasr 1a. ntrav qarl aisisaaido ini alisal~ dad. degini.ada Sablildad OeAa da ipac d l sla 11, pslada.s el i o .sao.ir deln,1 lcsss is iie drieOrpirIrac13,base lasrDiez1 yuaca m sa de¡assa d e¡ luaauaaasssoarfin ra o erfio rmeo ix yx o 1 tla.E dolavasitnzacndi vedgsarida., R dlg e H t y era e sa lmente c u isius Cacao ndcarpa espralal desalete. asas.r de sin sen rse ceasa od perdidoi. e isacal. eccarusae 1 imide orbPeitosesabaded.aiem o:sahoasimi asasisd .edasa a au vas ic. lia bo asbo r. ¡EL1 e La ssialaaaearal rnaad.sfadn 1 siiivadoe.osla la asas b~isila' Caenca)t j, 1 d ta s p oaas 5cin o da uera i ld i lqeadvas uo i cc ss .!ft rr j 1 Uiil lgd e]n sqi lsiuscn u ae iuacao,.s dais Aaemsa, Ie. la a g Va Pror saasabda de l qu rciirn asms fotuca d a os comp .Ydc noui mua n"s pM D1o~ 5-r l ar aui ulais iidisi erla tll Sal t.' .Ssia55l drIsluh as csas ac,83y64y cai iiRdloPa itrMrielab ainou rspet 1,ssevitassiedesi.rcecasenIeasss isssdsasa-asuudntojoicontraaaseiaaeaiaaSadaassaasb"sas.aae siiglre.i i~ so C ea n s a uiaatetemaad sa para miii a prsead sris. en doscisesasacncna ela A rdt egn a x.E l rlat es.nvt. Yfeune ideal 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 bei da calau suraln met y nopli dey esasci zusasdeat paa.asuL RNH EEA l eD JsO.eld d. b e p a .stcpsyrs.dh s -, lioasraElvasuerastilaemuva Uasab annoprxm otnu.r babrenluasesealas iuiscuis di sss desta loaba isa srsdddda¡ osofeaEnsEridtrVibua dieto r e f o .Etabamycntnoe suea a lsrsricoe -uec ce d oas altr s oa de 55aria las qis su.aris soa eo s ,d e el oa viseiatey 1 rel l nuisascea l luasa.rt t) u da Porece l um n d o lnte sai--sssiro biscicustaisaaslics, a erv-ass.R.)sssiihaiar es e s aogadocta-l 0 ) sssCiiC u evls [d. sif i.dr l a is a yva .ao, .ario uao udav 3 d¡3ea M jarc a velea CubIa con lm sa ca l 1 node vaist c 1 rl r a 1 ten. rladraa raio snodse dbrdegaitdqelee o dia rsiado roar daedS a.screpatresas cas~po tendr I paa lMio.ar e om r qu l hz fmoa.h, ue1,c s li lt~ n p ~, ,ui--,toinia.dgablebqirsen cadanmoment Pid hy dis ua Cerezo Cty aboe o eet asrcaaa pcalaisada l,,,a da-aesdasaida rion geny a luenell uha pohibano dldoo ocup en a n a en ida 1 p1 d i, ,d e¡a la .5adu d e la rld.-lavnacsals¡di a .,,has adoimpipeeasydrefs d.,~ ea ar ~-s, sa presena en seblabng s LAReNHY-LI ldAe rs hoy -fos al a d 'dcien e e r osi. Saura. da. tadd urisa susio lsir ei o ars e 1r e aca La H abana k~~nicaroan e tr abj s de earsi1usa riasle el a. dedai pes __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __e_ BIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ML53 s-essis drI e ards sela isrcusc

  PAGE 21

  DIARIO DE LA MAINA 0 -M-Vireoleo 0 3 de Dic 0 de 1952 Exposicin d e Cotizacin de los Mercados de !Valores mquinas para BOLSA DE LA HABANA la agricultura 2 DE1 000 d1,o0st~s t000 BlgReo .Iooopod.lEooooooos ver___BNSYOBLGACIONES 0 oio 0tu.0 1Palo C. Seeetae$ae51'000.00 100 OBLIGACIONES b.olo014 IP. mes en InglaterraC d00. 0< Mooooo. C .-. tlEmit ioooooldeo do o Cloooo d eguooo O do,,a 1003A dO .3PoOoldol onio o CooodoesCo~d ooolo COSo. Rl1, E130d9.e. I o, Tt 51.00 0 Oboo. 0otool .dod do l op b l. dp C o loo. Bop Ilo. .do Eo l 54 O A oo oo 300300ees la001 ob 000lop d ooo RopbiC 0. Co00.107 co Biol c.,.000'. 5meren-a reBoooDeudolbiro lo Esmof o d Cod. to 0E0010001010 od l. 000 00 Colo OlooW. 19 090-109 0 1$1 lo 00. 00 5 3 b.iooolootooo ti.o.ooOooodoue zljol.o. 3l0oOloo.,oo.l. o b00.10O'lS00 l 0 tlo 00050. B o Oooolidoooo, 190e.loo uh 30000oe¡. o d o .goo stood, ooooO o 00 lo lE1050e O a 01 r00 0 OhEoO d. C oo jb I 0 Ct. o3oao3oodoooo ~noo Toosot ooa oOotooo 00 o A--o d -oooodoyooqolooooooloole-y ro09-300. . Ooo-1o9"oollooo 0009.0 Ajtotodoiyl ni. lloooooaSloolOto. vBoOooloCobo. T0 ., El ooooz. ¡di, ooooalo o0 deoltao o ,. Terio al.1 S oloo oo. jC:toy 0000 000 A-00 Oolo o do! ooodootooooo. SloAoNo fidnorcdbo,,.o 1941oCo. lFoolootipn.do d, oaan ,le 00000100000005 loy o d0. (CO. l¡.0b. Eoon, i .oId oo 101 Io ooo iriuCobo loooo-P todo oboolo 03300 30 030 Oootoo oooototoo12:o2oO 00M 00000ydecd 1 -B~. ooooood ~ c0OooS l ooooooolo Co1%3Cocuo0990 odod o tlooo 00300. 1000 d030A Noy tu,¡,3de lo t so diob¡ ood-e: lottod, 1 oooo171 o3ooo .0000 110005',do 003030300 lOoooo Oto oooo ooo oo ooodo o oootoo as d.0 ,00 o 1009 910-6). IIIoOlo oooodoIn 3B.Tu000.Rooooreiyol-ooo .os.oooo3ooooo.Ct A ~ro e 1C. 1 do Obo ooo1~~~od, d docoooooooosdooo2li Idooooooo 000000 OOOo3O3000 o1,10C Cobo .nmoooood, ooo1 ol oofooo. Cor, SatiOo -1*fttoIe.1,oU-2 lboooooooo doo~~lsIDdolo-o ootooo1.Toooooo -100.03.3.3000 00 y. oooa, oo l ootodonqi. do ltoojo lto00N 0O3 0 5 A ~ e 1 . M d ~ -,3¡es30d001050000. Et. d, C'.doln_0i03o3o000pdof olootoodo do lotos do dooo e.oo lo 30.0 P0300 Pr0I00ett.0100 A10U000000S900 1CO11000: 1d 000 toodos 00000. tollO 0000 do Oodoood0 03003n01" 00" oodd o tooood.i 050 10, 0 1000. 0 5c ,t1p~ Ooooid oo oobo pon00n0330d, oooeOoo eNo9wal insoldlarea de cgc,,sgn i ~ ~ n de C0330 o o 1C0 L NI,, p 1 3 la propiaOOoiC reoREDE910 iN, ., ,a 1 ~ ci¡,reooeooI o : olao O 00005, 000 0.1jo oooo Lo Dilo eoto i ido en0dAo o nstrCo do s Coo sodOooO ro looi. 5S Ooooo.005 o OOl oyo ddooo Rooo 0530 0 oooolooo -0 3 Ro o da oo ooooopordsneosldot o reRdo So-. OoOo CoOOot1o2o2201., .t 00 ood d e.q05o3000,100Adira005000ti09c0o.1,0A-G5 lolooooooopl.toido 1v, reoloo 00090e 100S A 00. 1 .,o1Dir 5: 7 r. o0 l., raro lo. o 0000 tt otl A A C t1a5o d ls Meca o un s nes ear, o asa1A eloA 1y .1 PiCODONil(A? 000 u c. dotoooooootoloooc too Aoo FCoo Z-o w.005 0 a tN',YORKA00 CACECOC;:IO B,333 liaooqueo no cado otIopoo lo 0T C P N17 1 Ame,.G.,0E C.03055 l oo1ooo Nueva9 unidad aojorealoooo Oooo7 %d ap TOooj C-o tooopnoopoddool.loooT Ola ods r0 7 0 P,0001 ooodo M'mood.A-0 000,,3052i0Ca.900, y ol Moolodo lotoooo CoO~_______,,__19_ oool050do l ooloho A(U. AUCA EBA oo bo doo d sod ol 00 ACA o5-" oy"03,lolosdsos 9005.0 C9lo Coo s 9o. 001'. Coso 30ti, 'o'0005 Soo o ~el3001 oR00o Loo Ob1090 9 00'0, ,.SO1.1 .o. st011-1113,19.en01. FMANTECA pobo. oldslIodo. oboO olloGoo t -obo 00500lo0000 10% IERR OKAYER0, 3, Bo2 S 1 ~t:!,oos.lodo ol000000 olso, OopPA Ooooo. 00~d oo C0OI, 030505300 or AoooljOooO 003005 Co 0000000 lo, 3, 01' t OOoS cu.sooN r Redicad.005000 Oo.or 0<018 ~M.d, aroad istino os poiEc,1'00e30 Bleeo N3os Con odicodac toio lisoIoo oo d ad~Io rBr, 1 ,,AS ,. 2zoooo -dS, r 9o o o.0 U00 a Cstao, S A. c00 00.gb Doa l ooooli ooo. q Gl lboocrp. d oooBtrA I ,,s.oClooole ""'o'.idoCotizainodet1do Mercado ft ,itr.3 dol Os 000C000 soA 3030 ser posElevadornrindice te eula 1~toMo 00000300 a no naoool, ue C.Ro.l11 3 Egisae E nE E 1fi.4 c o anso crfi oj b o Iloit l0rinfr5 10 u00 b. 90.___ bat¡0 .p1 r1. 0. 000000 0 590000dONAOblo0 Co bert0000a idoepo 00n100a00 doos01corE CADO DE A1CAR11t. .?r .= 1 0 0091000 009300 d Jo.ollo 03000000 d 0, 0000000n la0 grata0de910300 lsdooo-oI 00000i,',0,0 00 00 Lobo 03. sldr00. 00 cfi. T.oCI.0.d F.ooiCol5lo ms0109 001009030030o ySor oojo sedooo00000 o0 00 -,lO 00 do do 90039. 000 oIoooo"zooo ho9o 1.0 t d ireodo lo o,,000 01 9 oooooo NUEVA FBRICA DE HIELO, 3. A. Cerveceroao~Lo TopcaoACCIONES BENEFICIARIAS So los loooo o -i 1 3C j', ~lAol 0 0i oooo o¡n-t o ,,o 00 F.nI Olooo 1 o lo doo 010 1 005.oooS. doG E ol d 00, .00a 0.~0p-, 01 oopoOO o o o00 b otlooodoooo l'o 0 00 100ooo .00.,l'oo: o Yo-. p o o 5oo 44. 0 ot~L-o-5 5 P.00 boom, o ol S8CiSolio i.roIpHay RaOSCoodadoOoaodooo dooloio-.-. 0100000alItooo qoeotendrlo do TSES-SC -lARTOS POR GiliT o eO Mayor Cafra de azcar gobie 0. 1 r j nHawaii roo role ao do Noo-o-oCco Col-Lo 0 000010 eLo prolo 0103100 0 tf dl Aol o-'Oooo00 1012 po.oor. os entadotto~o1o00 o de oto.o0000001 pOOOdOOlo do 105 -~ .et -u0000d. doeOosoflMo,0 A p0n0No. 0 i, 5300000 00 Loo: dodm~~ ooool osqeprieloLu¡oA,". dooo ¡-o o.~ o-oo 00 d o 100000 lo 0. ha0 Los u00000.01do oooodoy1.00000. BanooGo r; to 00aOooooOoooo 0 0 M Oo ~oo~ o 1952, oodo. 0500B dIos stl ooo EC.ANTONIO DE LA CARRERA, Ooolod .ooo ob yglaood os oto, 1blooddo do bogoooy09000loooPl" Aio C" Fi¡nanzas Finanzas Pln< 2 ~~rz 0 Qs El ,hequo -1 'olodo p.,lo. oo-1-odo, ollesen todo lo Roj, ,, l i prmO' BANCO PUJOLj 1-1l 900 ooo,ooo.M i ~ oso-o.ao Deten-ido ayer el avance de precios en valores Tono irregular Compran sobrante de azlcar de Esprase menor acus la bolsaPuerto Rico destuinado (t sI ~srifiian, tuc'" ""l3010 4 Oto 1'. l PrOo dio dol qlsoosois m 0ydo 3e 3030 Cl0Dopatameto eOoAgoioolooo do 0000100 d, o 00todo, loo 000 a.03010050 .39. La o du oin9.01§59-,ooooooo.o ¡e Eao, idos010nunci 0 lque l .,, 0 e.de3 3 pr ie toomayo que 1 d odoI, toIamnyCoodit Cortn ops 0000000 hooaoo o, igu0al. 0001090~0 09510-521s01109 01100000 Cobo o lootO, ledero, do Coi03010U13703 do 200000900.000 btoldao oortas de o5 70 en 010 o Y 5 000 ens 0000000.lo Ricoo fers 0000pooC odo. o 7yq-.a ll lu, ",o d e teoOOC.oo l.,00100000,,yoddson t a.aad l ,loooOodolOO. ssoqo.ovl-. oot. odOtaCeb 131 00135CEpCerolAd.otot. 000000 ol9o"odeO2213000d0OOOOoooota ob o llly .3,0 o 4Oel-0UndosCooool ol0EC lOooo 301se3do ooooooo.p. lo 00 000 de390 52.3 loqdrom3-a0. d, la Ololb. y loJ 134oo O od o l ticiC00Tcnica o El to o men5otalde era,.,,, opC.Oo.en ooopoplo 1.d 915 u 00050000boooooodeo Coto0 0 o 011 l 000000 14o ool 00.000 ort CidiO 00la9mayor J 1 41 a Mu 2Irn.Senset! a:o!o 1 o to 0000 oloooooo 050 bo, ue Id o010B oo lo la o-1 oOOita oCoOO-. rend00003 a1000010010 00 do a d" ooooc. loo] .Ir loO d o 100100 0in 55 3000 oooooh boo 000 0 dole a o 00 0000000o 0000000oOooolooopoponp-ttiabr. j 1USIqeuedioob021 ,,1u o 00. dol00 dlloolo E c oo.C.oooon05900t.dao.oolooEn-oo lo"0100900l,, OoooIp sd I1-. ~ __________ 00. 00000 OOO,,, Oooma00 orooqdoo 30,00 00 900000,lo1ooo00,000 d 5". ootI.o.Folo 500 5lo10. ooodeoo O9 do0 do 0 ¡o 00. 3 i o N 8Non 0330IOrim-000 00 0 000 000do 314 -0 0000o l 1 i tOtoo.d--e 000 0,15 H 0 y,0 B 0 ,0 C-.oo71) 05300000.93 00,00 o000000 tonla0050500 3005 oodoo ooblo yde loo.5 0 d"o 1osioooo lpoo qd ino e10 0 0 0 0 0 or o b i oo o o C o 0 0 0 0 0 doo o o o 0 0092 N0 3 0 0 0 so p o 1 1 0 500 3 0 0 0 0 0 00 0000000i n = 0000000. oOoooooo 00003 1o cuilo ooo 00 50mer 0000000oooo4 o 95 lt000 PoC0 29 .0 v ol loo fl00del 0000cado lo.olo, oi 0 5 td loo ooootboo 11000000 0000000 100 pre3 Oonl -p. m,50000 l 0 n0ge3ne00lu00 ,ooooooo Ol c10 oon O dod300-3~y Ooa 0003,,, O a 000en 00a, 0 1 -'c 30.ado lo Uooo boj,oooo pesar0 d El ac :crc oo.oooril dol lonso Loo tlobo a,-00 .a000 lho oloa 0000 009 de Eooroa Orogoo.ooo 0010005d0 0 00500000000 3 0 0 0100, o C lo000036 do0500 ooo30 0 0 0. onlo7Lb.dz. 0. a.,, , oonooopoolo los E UOU.oo o a .Ooboo 0 0 3 0 0 looooo03 ,0e00 Ob o "oo Y al tCo q ior 1 ¡ r u 1a ol, 0 loo op oo ooE s -,,,W oP00030---oo Oo p00j_ ,Au puto ocub01ju 0j9io C66.s opi omre s35 La podo ucciodo 100000 10a1000 00 ootsra nto i0dooooo1000dyo-cl______.l psii dema. neo3095) ,oal .542].doobobo 000 u otlo d 1 W0"00Colaoe. toto -o00p-.3--a0 000 001 0 Ooo 000009 1%.o(o.ooslo 000lo 0000e0 Xetaei de a s 0000F oy IPoo 1.od00 951.52En g e.do 1, 090 El. 0105000 0,O 090000000 1. iaga 4 DE. L4A9 PR41 BE -4 -1 OBL oote 00 o 'aumeno d Ptosen es m i '1 )I M ,. . 3 8 8 3 0 .81 3 8 3 8 0 mi a000 09 l 00efe to 0 0 0 000e lo Nl Azcar CIUDAD O82 1 a 1 APL41. 0 00033393 190 ooel".-'500 la 0000 p~" tol ~P333lItHo DLos _e.0lo eso .10 de solo arcobsS('t 00 ao 01 30o 00, l ood.o1 l obo 00 o oO 010.oParO1. eo 000 :~* 1Jt 0 0o00 000bi lolo rsr 84err Nl 3ynch2 o 3 ooo82 00loooVI, 030 o000.0looPd '1 l aument 0 Lo.oo.00000000330 0000 osodo ______ollopood 200 .o,5339 b oR N loSo.ooodtooololooo-odot Eo 3lolooo No -00yo -00 00000050001 o 0>y030. EIEO.dOEtO500010Bajo,. loo ooooooo 000300dtploo. o lo 0000005 looyooooo5o0 0005 iooolodooo 0000 odoLaModoo10000-l-I o o d o y lo ooo doo ooo loo too 0Y oO, lo O ooo dod ooo oooo M o oll .00 000. 00 loo s .p ,d OO(o toodo lo d ,oo o o s lo 100 f. 40 oloooooooooooo Sooo 00 ooodo L0oob.Poooo. 00000 03 Rooo. o lob os l oooOlooo OLlo-OdOP.,o bo Cooolo15 oo ¡,oo en Oooolo 05000 00tloo 050(00,o.o E, Actuaci00n0190 o ldAooolo 00-SrSOR ~* lioo 000000 S 0O oo oo O ato. o33 aso 0000010 s af. 0le,'00. 010B olsa0de0A z cr0-E100 OtlotO o So 3000 e.OdooooooOood ni.olo o c-bo olorde temosqo laoUnino dol 0010 10i 10030033 -oCImeloo 0000oe0,obO oOooloo 00 oto o 11o o 000o se. r~doo io de000 .D00 too 0500300000 lo 0000 .o -000 1-o lai o ntotooolac duacinooto 550. ¡d*Lorl 1 1.o .liARo DE L~An MARn N t50000000 0 -G0RANOS 'is i0.eooe0e000 ooolooooooo oO m t d o 3 '"iroo Inomillones oodeolpesos,¡0 0 3.00 CHICA__O.__diciembre_____ ______ el__ M.

  PAGE 22

  Acuerdos del Cursillo Javeriaiio, 1 Tenias de Ejercicos , --l --_ Actuai;lidlad eailiep ,EfcCtuadIo en ; Por R. Calvo, S. J,. Eluwezo¡'in¡ue eLa Anunciata,O k'.gi~jrcutt t tJ& 1(o8 Caballeros Catlics los se reer, adents, 0 X O 0o "1:: ,E.o<2. s-u festivi¡dad en Que ro.jerctanes: 1 11 Jouan Emlio Frigois Reina .bro"5'0, '00p0 ,->0' Ati,. , 1,Oolo o DELl0 MEDIC-O,:o < o o doo.o hlp-d20i0 ,olo< < ,,lloo, r:. .~a'lo1111b111 log~O. 0.1 paolo > 11 m;<-L. .,0 de 1., oo Ciouo, ~nd <, h m2<010,, oe->doo--,o-~O0>0 22 000000<2 1>>0 loo1 0 20 <-,Irodo' ,"e1 Al: o", ooo O r oz.odd 1~ i-P-nlo.11 e.<~ iri l. loo.,¡,2 2> o lo000 e.-.b.oo.I.fr¡.a.L~t.-. g.o a a,,.4. 0004, 1OooO. yod^.4.10oto0,O., Ji,0,,0 po -to ,ooio .o. lo, -iiii ini~rpur 1 nto, hn00 C,,,saeRansGd 1 oN., age, Seo-,d aoir ud -l 1 o-do, 00 od'--x1 m, <.eon OOTAMIEYTy Dos-canddaturas en llCtro.Astu ob2 'o,ooo < 2o<,oloo odi.<0,<" "< a:<0oob ,G 1. e r a 1. i a P ol. A p ~ f t~ l s I k. e ¡ i . url P it. r." g" .\ %,o a lo< don Angel PrezOoam eoo. o de Cetr. 0 0 d eb La<2ooooooo doo200,Ooo' La .2,5t000li<02 0< oi.o.o. 0<0v00 O00,>.-',yd,-( 0 a nt,,,,o s1.111Jas,<4aL a n a ria .0>, 200 o -1-11, a ~~. d,I 05400 0>0<00 >00 '2oolodo<0o0oOO01f00<0OI o>,oo2 5;<2.000 .S,< Ogoo' ,ooo 0'oooo0odolo00020<""<2l,. olooIOo,>oo,<,00<0 <'U tlla2 O, e ~oool,0,000-1,1 -,Al,<2,Oooo :a., 2.<0<,o01l0 o d, Para laOoooo> oCooo>o <2<0< q-,,1O ,olo, 5,.-,01fo~uoo~,o0oo.oyo-~ARoo 0 202<<0 0<0 -20200, _oTooo 0-R-<00 ~000200 01 <0002-lddo20.2-000 ol pao<,o00100>y 2.,oolOoooo, o,,oooo.oooOnoooPooA<, ',-< ,,,,,l"" ,,ooo11. oo<0 0 ,oOo O Doo0 l~-on 000000<0<0000<0 00o d la o J o 2 o < o-o o 0 0> Do L oo lo o o o 0Oo Oo o.pP l><,0 20 < 02!oo'0 0 0 2o'1 0 < 0 0 0, o o o o o < 0 0.l ,,<'-1Oool R o o2"olo o, i0 0< < <0 0 0< 00i02 00 iouoo ,u la~ ,O 02 o< o o 2 2, o00 00I,00 00 0<,oo < 2> o,,,o 2>ool',o>o-lo< ooI.,,o.o,;.oooo-o< op>o <, 1,1 l0oO<0,-ol--,J>,orol].a0n~000ooooo OSoioooo elecooraol>delol1o ": 000<0, 1"ido O o>,dl',,-o <000> <'1o002<0oo 000o<0o y, rl oo oo < 0<~ <<.01,1~ !1.1o,~o, O oolo < 0 00 <0 <0 < 00,,02 0 'G1> O O o o0 lo 2 < oo:110 o> 0o0 [l2' O to rg .ttdlolod eo1 o1 OooooA-opo. ,,.,0,,,0"0< oo', a O',:ia~,', ;n ,-fi, aT~ e] 5o-I01, -. 1 1, ,-lOooo"__2portao JB 0-0 ~i., hl2 a0,l, 00 00nlCooe 1~d>r000t<00Otra0al ___ __ __ __ __ __ __ __ __. Ir O, o oo o o t a J ae R d i a i o a 1~0 2F 1.e02'2, 1.doeo o o C 0.-.o02<0, 0 1 ., el c <1 P r Jos T . P it hoinor ole ~'lolIB t 1lo n.ooo J-. n 0 > ,,,>e,-'o do fo do II ,,11b o 00 000<2 20<0oo2o.,,,1.,, ,os>o.oo H:", la<~ lWt oN,, Y,0 < tp.oo oo oo. ,,. .1 e 'oa l < ~. oo 0o ,<<00 0 0000,0, 0 l 00 00 o; < o,. 2> Ooo>o. .edaLdoodCbeneficeoncia 0<0<020 d, ,,d., , . ¡ ,0e2,200.;: ",ni"opo,00 0 o<-'," -. < do > oo ,S o 0o ,d P 0p oo o oo oooo .O lo C. o 02 > 0 0 0 0 o o ,,, <>d <.,o l .2 o o >coI b o nA oO lo, o o, o 0 o< oo,,.,o ,oooo 0 .oo o d d> l osol.orooo ,, o b',l:,oo >o Oop-1.rl"Ro, 1111. ooO fa ible0,de este 01lO o<0A ESPO LA: n~S, Co 0, .o0<0d 100 a0,ob< 0. o d . , ,e. ,d 'p lz ~ fl ~ R, uB lz 20oo.oooo <0<0>00o2oo2o0o2<0o2oo>oooooo., 0-o 0 2 y 1 0 . L Do < 0 20000 l 0<0 <'l-Olo<"o , oj-1 2001000122<00El>o0200<0o20'd,,oo H-o< de0Dios e on ooooooo,oloooo t. 1 ~ 01~<~>0000010a20,2too,a oo dlR Oot' d 0,1 : 00000 0, ,,ol00,o ~~ooo ,,, 0 ~~ 2 0, 00.o ono,. Do ,oooloooo0 ,.0o0 02,,oo. oyooooo, l,00 P---20< ,00 ooO,, 11,1.1-111 ~ > 2 ,0< o. o i~o d,, O r. imn0<2<2 0.<000 <.< 0sodu.< > o0,o20 0 o<0 do,'o o,,. lo1o Coo.d -oo-oi~0 00 oo.o. CoOo 0 oo, 0 0 0 0 0 Coo0<. 0,2000 e000 00 o.el. ~ 1oir -S1,o. e2eB 2 0 < 0 2 0>, 0 0 0 0 <011',, 0 00. ,>0 0 0 0 0 2 o 1 0 2 0 0 0 , ,d"" "<",< l o > D i'" l' <> 0 2 O o o o o eE ,,,on L o O > 1 2 0 0 02 00000r C.o LuisoJoLoP¡oe az 1 ',<0 <0<'' 0,000 0000 .<0 202J.-, Ooo"Oo',oo<_ -0. l,20 ,0200 _O a ,0"" ,l looe0000a, o doa. ,o,;-,<1¡art , Fenea :'p -<2 d o-o ,,, ,Oo,1l -< -i0a0.1,<, odi-01o~~o~o<00000 0 02 e0,<-o 0<000<20 o -o000 0<>d loo ooloo 20d,000,2 do n Lo Oo2o 0000E] 0<<0,z, 0 ,,,l wIIJUI4KI' 6 JL,,aa 1,.lo<211o1 ¡ 1 ~~~ d, ,, ,Joo M~ oae,0-<0.z.,,,, 'loda~~ 110Al<0<000. 000<>oOoood ld o ~o T. o.0 0 '. 0 oo Ioo ooo CANCLoHAo <0 .0020 OoOoOo E"0Co>,, b r200<020 pr pi E], S S o F] Pig~ aloo-a Fs a ca 1OLooBl'il,1 Aodi i, ~ d, ~ ~ ,cl ,, do oho~ qo<0-0000<' <0 ued I, l lli d%,i F, ~d,_ 1 .,,v oo,o<, 1.toooo-.0oll,o1.o0Ootodi, ho o.t0Sa baa 'i' o.ool, Hivlo(;IzJ-Zp r ,d],0. <0ed,05d,:LooastOoao.olOolioooosoo4o A,00r,0. ,O,2o 220d,01,0d, 1,0000<020~2 o<-.dooo ,b,, h 00 ploo"b1lo1,, ,ii epo,-o.oo-y 0000 oispoooBi ,od1 Jo hbl.,< 1ole¡oo',1, n ldooho GB-olo-oooOodoo,. odooroo1C1o~ooe lbrr.o olo. doo 0110200 0, i11-V, 1od1 l r.dof000000 a1 -'.,a,00000200000-00oo 0 n ,1 i ,r. -n00<0 ~ 0, <00 00 02 ooo ooo< 20 00 Oo o 0 A, J 0 < 0 0 o Hoo o lo, ,',-.,,,,,,,,., ,c ",;'" 11111 oanl. d, doMe02:0: 0<0,,,.:se ,, O WMs!-<,4r1i T d' dlo0 00000. 00000 00<0d0200<000 o->",,." ~tn 1-1. y n-~ d d, iti,. e 1~ v ~~ d~ ir, -00 s0ol w. lo a o, 1 Ro,0Ao-E0 ,r la, amas 1<0 F~d s .o, A, De~ooliaod'o~11dolCel
  PAGE 23

  Osgdo y. olopOY 00,00 iso seuo, vEoEo osirudos Oso 800nte 000000 000j,08 qu ds 001.0 otoe. t.,0 .,0 ool. oo. EoomooA ,.lo-o braiontoosoolls ongni .~ 00000 0001 susEEo uIs)" c.ttr.,nsd. o. 200000 Eoooob L0. 00000,I ,0800 ,¡,,e lo OOooEl-eb no'praqee oslo oas de 1frn eol.so ., ~viertan ,o, pe5,0c .0 000000,,1b, nEaolo ,ss.OErot l. Cou n, iiddos 0.00 80100 000008,00 0000 aquellos c50p0800008O00 -e 001 00u OSPO lo po eo, lmoi imtod ,.u ,na Do t Dol ar0gso oosoloom, ,bs segnda 00. poal o.r manchasl. e Os80l lo nlpo le, enseguid 8000, SO mtdode 10te lo. a ejeplo0. Pl, 300 icn'o. coPtidianaO not r010 in, puede ecA0o 8 1.00 S0pleo0 si10 0ie0000,e tibisojb aquellaosue pelea 00 000S opras 000000,000 L, c 0l Es pO E 0 08000 .t lO ltocoonodopansir. oolinuaoooi ds0, c EOoiOol .a.ie' ,. sat dIdaiene 00080¡ b,,olo ooolool. i'tadae Lo cieociaotooeo copeo t loo 0000 mios es00 tan00011 el 008000 Bo. do Cera y CrE0tllo-0000l00 0000 t00das0r TiSu,heu, y lasilircid1. 00 nusta0lt0, 0800000 001 0000 00 gran po0 0 000 ,01 00i 000 lo lo ,. Niflil si POsOiiEoE0500 000 Fruta taunivil00 .m~lEoEilo Receta (1 aEEd.o, I00 graos, de lsdciry li ooa ode bizcochoscas dules,~ deshectht, y rnezclooo lodo bien. acar la catr a 15 msOs.oo m,, agregarles0un taza de agit y dna taz dsoa; d lar loooo.fg cotoIDI-el al que0 clooooDURA nada las cri 1 c ALIVIA L IN 5,RI DE VIS4TA EN PAIM Spaghetti Syrac'usi 10 i, d C i c. d. dl, o onn fii ¡e( ,o U. Poquito aceite. qooLtoolo de¡ fuego y aoE los Spag-Oet e agaslda Alo ¡aro aadien el oeto de¡ aceil PESolo bien yadirb lamel Representante 1, Toldfooios M,6 ~~m ornos Subastas. Enferm edades c arentw sbles: Polzo e n d c a e iot 111111es ~Antlisis de recaudacin. [locos bqe.¡oiiro nEuain PrMnl ~i C RONICA BEL PUERTO lapo de intIooSamer.l para loooo. ~~~orMara adeal ~ FsoSo:ePno unao, arte 3 0t 9 de¡ 0 mismo Ca 00000 Habr actos en centros y o.cooooll ~op, el pEso.o deo c o. de-Ticarria. 1 i ,uosld.d oE Prcdoio d ep inslar Lo' A nuevas preguntas .0 ,epoooo. en dispensarios escolares Par 1. ecurio. cado ca o 0Cr 0.08 lpareo de Ti,.P. 1.Ec doc Her~seS Anor-cha contesto__ Pie etaleE douEOa dieecia de olEsn. docorc Juse EEc-cido, Anorehos. que o-ds ddicad. ,a0 Archivo de¡ servcio en. el~ e partamento de Hil la.o cc muers en cicntis 1oo .lds c. dDlh e e ?.IM,. P met MA estE e elmniado Campa.dS nur deoE.A E calcin oei~ d, S oneEido en sus legitEque-ooccha r~bEEEO ,dEooifccun0000t. de Ti.canae ario,E 0000Lrc-o.oo Lpo, Garrida. pocoodc!al*sdspeosy spiraiones por-l :rfe 'oOs . .Eg esec respeo.o l cns. tu doe, CireEctsor do, i n d Esco s, 00 em. ~pesEEo hacia el oSED ou l EoAoooliuiedoec-EEsc'l Recsoutaiclsis d. l. Aduan dci 0 G E G ro P idas. J, tiquu. ~ ~ ~ oocoooc ,tab que pesa dobr sIScooo Sofii hSercorn, diha,", o e. 1 lioE1 olA ocao.EO 10 ,,,, EdO.1, hil .E,concepto-M.ocdodeve, a le ic-oc-E abanaEOE, do ," Es ddo eEO Edcacin y ehan, org,E A utesEc-Eod din. .EgoEo SElo s. aogeg cl doctor loo-ciEs, ds do Lo HSASSOO '. @EiE 5 c doc- ct o ocot, lodi u mujer o c-Eoloa e n eldo que se onjerri EEEEsdsddoEEbpidsts un dO Si i aoo01 a cargso del docto, A doube msc-p.so ohoS cl '01 topOEIEIS deb dEunoo grup de-.poS Enics 1,Eoso dE. ,E ll ¡doc s .c E 1 Eoac s.S E, de ~I do pio ESTADO COMlPAR.ATIVO DE RECAUDACIONES E IMPORTACIONES d-oc-dR ¡SI" 1cp do o,dE d., aEos d dic-oc-: ,in ,oo.'r ' DE DISTINTAS AIOIIDISTRACIOSES COS EXPRESION DE PROMEDIO 3 dce t _loo. o-op8loo c.0. c-cd 0 POR TONELADAS CE Eo o.oooo lo TsOO ,Eos dlE Eofibey el carcter qu0 AEdministrador Tiemopo Reemid.oE a 5 oMEoo R Y, O e n5 elAnelAtuo 13111o-Os. sEEEs Pooooc-Ec-ylccbue Ra.ootar ceemnis OESEO c o lepIiOOIs o Ai', Porque hay hombre scdeodc SEO Tos. . s y50 remt00d a oInc o Sc-A los0 quese peo conEIEE OEEo nicrq Or N Y Mcl 9 inEsElc 17 d $ 04,024,0el8 55 3.00.471,639 3E tu Ls e c Eolstiuore s, i00 1 1 ,,~S E asuoEEO0EoE0o CE.rzn hnb,o J. MoOOE, c 5 n lEos 5 00.18EE 248,722"0 4 00 ', 0E EE Lo EpEl SOSAuni Y" 00 .da "'i . 1 EEc .o AEO5O .5O.34559 .00ISOE 00 0 EE0 2OS .sE Tos Y' 1 -, aueOOEE ~n,,,¡E j ,esE. EE 1.IO CEO ,meeiO1EdE$E903,05.EE.E1,3A1 .R oE.o,,,EIO .de clara a,AS ctalim.O Raqe y c, mujeroen npa easpee El cl. ;l, o o. c-, oSS. eite n,- E. lo .8 EEAdEcEs hbhmnae.1o..,' c C o ":Lts EA,,, Es ocOdoE Etlo. d. ..t,. ti1.¡¡.Mio, to.o .poO050S DIOS. . e a-.L, ?d".-"sE oI.-EOS S oI. SdI encEnE n O "i0dEEOo0p,$r30ciO-, pol voa area. oOc IEOoJ, 000000 E0 d,f ESE0 E lboS o CoIg5 PSoolooSSO 05DS 0 P05055EDfo 0 oo inreZsai renie ay,od oo,.Eoooo do 00ir dOO, Por acE nurlo E 10000 d o M.Oopoooo alo0OO las nCouevoeoobl 0 olc de Mlaol-,O~oopE 0 oo a .Abis00 OD.010 00005 toras a la, .c-E de O o' 1.0E tarde ,, CL-.os5500E deE AEEEEEEe WolE d OO lD OCoei .dI0EOOOE i-arsOS antoleyer. iooo .sCo ireats-oDs Dolasce, de)000 7,S UEaASO.S00 oo80Eo 100,OYElooMo do D0081 CpEt.l000 deloO' Suo d00e 111"iEEplSo ECf ,PsEEAl -oso, o cSocD o oEs Eco00 010pEAMM-P-.00A oOEdo50 O oooooooo oodooEpolo ,,l, EEEEOEOOO id0. HE 0000 Eo, oD E0O.. EbEE'.00 OEEOlos un SOEl.EOO 0008 elo dE.DAEO 00S1 lc-EM8000oEpEs sspooE Aold ,oalEoios sc ,p00 000 1"0 00o 'oooo "EOE doogto d.lo poroo lEaoo firma0 opgc-Alss dESolosDisensr,. DoI. %o T.080000.3 0t ~ialOon Sd.IPedSyod. 1 u a aio qu sE El dSo00,10 loo~ ~ un 08000d. .ooEE 081, uoEsEocooEAoO 0 h llo do. aO c1,pED,oo E" L do Coonuca ooe5 celeb1 en0 0 0000 ido 00000 deoiE l. Magistratu0a OAOO 0 OS A le ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ais Belz 000ttrr Sd AIOlooooOM 0aE 0 SOOd c OOIOEE so o ieo d i. S .0 cAtaEntao gentleza d ue so fol t, to0 lco. oua 00 u inth,sp00Si. seo Eodcoooo ndEE 500000 sc-l buqueolso ossEoooo E,.' d0 0e0 c~ ,, ~ ocOPoo oao c OOO. 0 0* oosooooA.oolbl.ool.0000p PO0 olooSRE do 85 EM dOo, h rs.o poo. o .0 0 L 008,0,.s y,00 -d ,,E o-o lo ol y P.,u ir, d lc Cent os. 80 0 0 de o od M.oopoooosooc-oooo r EeloAPuertooTl5 d 00 L.Haan,;.,agnd all1, 000 eseSEoEEdoooOOo00 0100e zo~~o .oAdooooPlEo Lo.Soooo lb 000 de000 laosooopo ms arn eey., ol o di cc OEo a ooesta e Oolusrto iu a myrsjolptw usYyell 00000010,00 000010 oocuo ES e ro000000 0 0 00l doat Clo c 80su j.,obd Coso.00,0 G,E SoE o dooolos EAoooloo lo 0 0 01c~c .=P¡o.-yp .1 l0010 M,E 0000 polo oo-anteoooo, ooop id.Eoo.o oo oooO OE 0 0 0 Da ooola,,. q ueoooooodos edig l oto faneApn saOlu dl, 0 0 registrndoseO d00D0 lOboeme 00 e OOI eloEita noadpa so oo o eo s E e l o ceo 1000.~~~ O1s a0~00000, 0 EoooooooioodlAooo 0 10 00 5 osSoPO0 ,! ooooooEosod~ loElOOOO sO50 0 0 8000 0r0e0. pocootoooO00d0po0d ,0SE,0 10000 ~ ~ ~ llsm k00 $EOp, '0 0y00 doc0uos.000 oi,0E OEo~.,oloc5ddoEoo EooDoO0055005 00 poos que 00 ir pEo ru .o l A010000AO0se s erae.u us 0es so informoOO AocooE po 0.A1. nuacia et a oa i,. uio a t 00e 00e00000 Olocol ta80500800 Adooo la oc d0l0an s00 celeSsEEOg brillante.1000.E prueb de.o eoo 000 00elni oo000Ela eeaieal. oros cc,m l a 0de00, lers¡cecooedsS o o traoj o d o fa lbqetc A eso do rc Lo 01e0 0 L000 H ,0 inly qso ,l,,1Ed0 oOo O 00 Os 80000. 500 Un, n000 doic O,. pP lobo EOOadotoaH¡d deslas di00 ta pi0eleos. 10 a0 .ooo tsoo .oEo quooooosoo do 00010000.008 ,OEicOHigiene yODirecto del~oo Dispensa~O000E OPEoooi.00ood~0e k.y 001000 obo-opooo tienen ls l uE Segn 00 a NoAOO ai que do no d os f C ienfuegos 00 por0 00ri d0e00 do R o las. toIse' lo Al50 doc a delo oodauiop Mitoolo.lo syDA ER d E u MOscos~ Ad0o 0000 deP00 00-niitriet seO poooodosop do Solooo.0,obo.Oo ooooco 000 e alco M ncnl Poolo otbod 00000 0. .000,0 oOOOl dEc~l 0000,00 yl So ci s u 0000, qutaso t angrra asles e 0.0,08000 Hoo eo siId '1oois n EOEO su ruta Al quc0 1 p 1dE o p~ 8. 00 0 osslo 0000r u rei banquete en00M 00 r 000100 n pso Lo Cool ei o Qu tuodiel-o dbe s Sac do 0 pope ts en ratoys00imr u noe Od OOO ItHb iI,: cl 000 000000 000 ic oo a Su ,¡.l uraC dll. osloldMoso-opo0 0 0 S,001005000 1,.ar 00000 ponch PM hallo de0-o.0soDlo000Oo0S50I f a m a h r a bolo n0o disim ula el05 O op O m slO Lo loam eno lou Coso To s 00'0 Ooo a Cu l o,, s O P eldo nuo v R eos oO s sta r n 0,00,0000 l eo po E i,5d 0 0 0,1 d c o 00 ui A05 01 Oc sO 0 d. ol .V a S l s OEE s be" O C E S oo i 0 0 0 5, d lo OdEpc 00_oooo _______00 __ _ ruEOElaonotaOde 0000 00 M c-tbocolobido.00 0 000 0 0 00 con0gran ,500000 odI 00A81. 50P5 qoy spOAS O t o o D o c o 0 E 0 0 01. 5 0i, c.0 0 e s c g e .0 8 i o d o 0 0 0 0 0 0 0 0 L I 0 0 0 0 0 0 5 0 0 o o , o t o M O E O o 5 5 5 0 0 5 0 0 0 D Y o g c o S O c E o o tl t .0 0 E od t b 0 0 d s i o E d . A O n i,.0 ,o sO c El s 0 00 O O Sd dOlo EEY sol don ld _00,. OooOOdOoEo 00008n el 0 0 0 0 0 00 0 0prOO o o o o O c o d 0 0 b 0 O 0 00 0 0 0 0 0 o gr 0 ",0 J 0,00 a-l d 1 0, 0lu b .0 0 0ra. uo O M 0 0 0 0ta ~ PIOlO 0 ~ ,h 000~ "0D 00 1 00 5 0 -4. I i 0 lt 0 00 0 0 D 0000 0 o o tonelada de toE m i 080. de ir o O Po o 0010 E p o,o d ,, L p E o l 0 1 0 .O Mdte bld0 0 e0 0 00dc, c. 00 00i0 0 O00 0 0 5 L-, pe.,c, 50000,E.010 000 Eoosdolosds0ooo tdoo 000 p000000500E0 deldbOOooOsca.osooEEooddoOp,. e jio e P c ss t ra ls uee redad raor aMdctrHEEPOOos e Pacoooooooor rooo fo o lPOiterv oooen do 00 Enor g ic ooen .o 0oEo l sAEO0. hopl oo bOoooooE 05 OOD .l aranioo 0000 1 8,00 IoE 0.0 sed Co T oo Pero. t.O lePs es00 OsdOeOda,¡. qoo., 00 oobdo. OSOO50 000000d o00000 O s tooo5001 dos.,o aso 00sament ilumln00as la 00000 Ig 0 00 0 00l0a0 00 00000 dOO 0000 o 000100In 000l, callalOoOo, ooo ooO hoboso Generalo d.00e0 laOE Inau gu rar -" ~nA ,so ,05 00,, bocb lo.c. ~oEOEs M.OtOl,,ez ¡. iui u ¡ion ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ooooooo0 llgd00nal5rinea000c.5o lTina' u ese.,n d ,00er.h0 eco '1e'.Si,15se~ ug 00g. ocei O.Ao .DOE, 0000 S5000 d ., 000do 0000D pren-00ES500010O0 00~~~~~ ~ d, E.lo 5,Oooso 000 0000000. 00 0 cvue toooopaaoosi exmens 00 000l lo 0080000 00 o. DpPo5b sObpid0. 0 0 00.po 0000c-o elS-c0S zd or el00 Cojos O o, 00C00Pero, 00100por 00 fotua 01e la 001 0e 000 .0 d, 00 ¡,A .0i 0eL0 a-ooii0afn8ecbirua,0,lpz lz do 0000 000,0" combatird8000n xi o loBasta Soue e oY o o O o, d d de00.08,0 o0L0100 000,.CAOOsO¡ ioO0ools yO5000O Eo O Eo i o oO c o J0 o 0 d o0 P o E. s E o c a ~o, o, ,, oE 0i . dp o, oo a E oo,,oooos.oEEOVoEl b. ldoE OOEo -. 0 de0 lolso ig dsdodeloooEoe,oo e M .EOOOSOSPOO0000M 000 s, 0 sa 0EOio ~ ~ p balaifoOEOOEEO 00.0-00e0151 00 0000 00000s00000.008 oEdd00 oosc, d OA00 gi leet uahel read a sdo u, ¡.lia. ,o .o 0~,0,o 0 Op-o5o 0 Senroios01EE o bras 001 00,ooooolo .Olooo l f0,00o os ooospsotEooc de w rAi so Jimne Aliso iecucM o dos E,am, actos d masaje. y pialarddr d 0. 00800.N . 01 -PE ra0. dar0 c acto000000000 cumpimieto OooO01sooooo nulso00Edos,-sd e.l00 E 0EoO 0eaesS71P'. do, .coo c.oE 5 O oO 11~1OOOcOpOOo ooooo h0yo.o.O.oloEi borDEoOaOperitoily.El_ 1., dim0oslelaoteos oatorticlus en ,1l" 'aresen el enoo bella-sooluco, d, elir e., cual cogi,, ded1. 0000 00e000e 000, Repet 00,0 00,,,t 00rii p. Dere oLeyd OPe P80,gl lc00100 grtc Depe.iid .0000000t tus en Sadlicdz s i dim0os opa¡ a0,000 lod louen, 50000000. emsscpcits.ebrae l a d r P .ot d0000.-0000 las nueve o~parotu todosC00D00 0 1 crcul 0 005010sosIE8ES00 q-a.0000 0000 0000000000 00000 oo0000000 1 0 0 5 g 0 5 05oosi 00000000s 0000000h .OoOCoo.OoEOo Sc-o,., 0_-085 000.,, EYsdEEslspaa .vs. p tlllo Diosguenens 300.0000,a Bolesovent dlo 00040005.leinria.Saaccuai4 cl OOOOPEE 0c000 tre 00odiiind ls000. e r ¡ M0 00 y 00 Es, 0000 he,00. diodo 5010000.0m n E S di 800 0. 00. o c larg o 0,,.a sa 08all sid se 0000da 00os 0 pso u os e bLa E oi s E. -EsS 0 0000~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ 00t un0 reputadoo loa 00ejt 0000-0 0iptet tc Loa-,oooEoe0 enosl, la0 05S80gi50 SAoOoo.Dboo00000800.COloP08o____ 00 a e aoo 0 a0 una tOo05p 1 50 05 nbOs PSOOrm lOoOE 00.p Doo,-d "'d'lsoo 00 0o005 soriltt 00 1 Eoe s l mo. oco eopo. sd uvnu canso derepetirlod o s dio oos Nu e h doelegc.-o,P 80 0005 oto ,00 l o s ,m e lrld 000.0 05di EEoM noche 0018000 00000 Es00000S0ng looust ""0 el00.y ~ 0, 001050000.e 1A Ee. 00000,0a ,u, s obeoe le-loo Oa aooooprocedente d0 000000 doeris yssgpod rec el 8 P lac ot Mu000 ip00. s,obla tal d pos lois. Jo e dc-oooo n 0000 5 D IO 5010 deioo odllO 00o. ,ulCocin. a~.ls c ,;, 80010 ,sooobcE. n, EOJP0oooIaOooOdshoraoy %roy oEoCpsococ 010505-505A d000 0 1 di h. 1c7d0s loE booS,5o usto o c onuied ca00 00cr en su0 luga 0u00 per". dEr 0000'0088 00 CG0 00 0101do ooosoo onlo Cuffolo poVlo, 000r0a Ed. P osloosOlS.drtr durd oi do B0ol 00n o.so.s d s 1:ol e"000O eseca soos 00 00080 es00 0000g loviici y su in ,ld-d P. "" 0" 00,0. dmaod LEo l os natosAS ¡la q0ue 0 co poooodoo 000 aqu e Eo-ol puroe.coolooolo apareOM 500 osO Osplo00 000,EsOo oo. 10E0, a0ca00e d0000 SOlEEao seo Fr00 5P0 ",01, 'd, 000,0 d PasoOO0¡0o 0 100000000,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 e sOO O E O E 5 0 0 O d 0 0 P l O 0 0 0 0 0 0 so c l lor y ,lol lo-w lEa loa c m d eo i so O loa PoEO s 000 reo o o P pb o d l 0 00 E d t o o o s. o o s Tanuthra ium condestiala lo puerts ayit' -L Jefatra de uarenenasMcisco rue Gozlez0000000 deole1000e000800a la0octoraMarlade,0a 00, d R. o oE oo Dl oo c-. 0 odo Eo 00 IEoE O losu00 1. r00 000 habitual. El 'SO 0, Mt5 0 o O O OE l O 0 1 E Lo E O OS ,, E s V t. D ttca odrnaco sufilisans d sio vaj deelbque c ",olOtiinadelosMica d, P ert d cec aiode a dmiistacn o.Car en itibosi haill c enajOelio ntlign0a.00,1en nuetLODO.tis,,w0-M ALooooiso para nltooloo y~ ¡i00¡e s e iopoodooo di o A O P 0 00000. o t h 0. t oa d 0 8000 a soopooo, oologfi M galopooodools d gc y e ga t, e. s o,,T lo p., .,lo ,l b.00 a L tdo 0 i 05 g eseODO 0 05l o y~ t 0 e !0 100 0Pi0ar eo 00 e00 ¡s OoEEE 7Oal 00 preinu Doos oop~ 00 o O5000 ienc de 00ooOEobOoo 0 0000 5 .0 Los nEo O. rosoeCo ___ EbM 00 .o dd ingeno acus y55 10 cut.% e0l0800 i0n 0000o dE 00 00 h100 arruo.MsP 0,EOOoO. 000 0 dsto osoo, oo Eo .oo Ls-00 ,. o00 Pez0000000, e ilta 00000 L uevo, 000000 cioEMO 0 de 00 l tare. en sim ata ,q0 00000,010, d,0000.000 oooooo OEO 01 cEOOOOOOODOO en1 el0000.1 0 B.s oln emt. PS o z o o 000e." 0 .51000 o 00 00 00 lode.-000. .80issooooE osooo.S Dl0 dooOoo0-oLooospooo 0,0. de, o-os. 0001000 d,01,td prl 0.iin SanA Pooo oOo0 0, 0 0s00 1 0. 58 odEoOo M l ab, de I.oseunllEoooooObospoloooldl.oDlooosy' T ~ fiale dipol oserntp oduoo s 0010 e sollolo 0500000, <>obl 00 00 0 0o0000 000000 000 un0 0 000 lo actS l L OOO 0 0 0 0 O 8 or o8-ud Oloooo 0000. 000. 1000 500 oOoop. S. obob 005 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 0~ 000",. ,,,,u, poli ool oolo oo o o O El l M b l o ts 000 0 00 COboE So o ,ol m lo 000 OAb¡, rimm0 oEs oEsi dl lo OEOEEO5 01 5 00 0 10 s-o Poo00 blIc. e. gintodo, xito. v que c R heho de a1,1 do Os50 d,,o08 8000,0 e0 ,Oo., M rn ilsseceiuaPn. 0.ter 00000,,,,. que ms l,.dEoo. ,505 00 000 1 lo u ,ooo os, dos d o 000 000 00 000000 ., ¡l!. LO Cm1-oMncplY]S-rsfilns n trced rlat So c io P0000800 deo oo pl 00 oo¡. Eoolloo p.,o 00 5001000. o 00 L.oE o EE O 5000~c iz rl 000rf deiv S ¡ossi ento lectores au ssos d.oo 00 0 M.o. l o o 0 0 5 0 0 l o000 S 0 0 0 ld 0 0 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 18, OO0,81o'",.'," oo.-Eooo "sl 00 jEEooodvaodekes 00000 000000 Pla a orecetrl50e .i RprsetbaalGoeaor me CoosSoloElP-oOo poolo.dlre,,,.cl 008 500 000, eP E0l000000 O a ofoo Mnip l y ost slsin vaoteoen Lo.lHabanaoo.Oo.oo lo-oer 0000 TOenu 0,o aatatr100 rcitd la 50,000000 losEoEO o ~121,00 0,di, -D, A o,_ Ney, Y.rk O0, 1 000o ,d Iumn,, MOn .Diego005 l y La-O~I Prlo a 00801 i. 0.0001,,l ,e. .1 ueooa.psrs n1 icu 00 ,0 0100 ^-o oo o oo o ,e, ,000, oobood 1o 0000 50ir ___ 00015.iec or d I nstitutMoE0 o O E Y 0000 su E <,pa oo oo M" Eo 500l lo0do 0 0 00 -00.o.VoE c o in RT,,,rR.in, Vinjd.:"" eli, O 0010800 005 c o 000 d,0d 0 00 0 0, E O wp,.,obcO. e lEO1Cu oa etp ¡a B cE ol o M o s O O F oo p o o .d o o o o o 8000ra 000 0 00 000 eI de.0 doBo O EDER m Y.r tu e d a .cm n l la a id d A ,c .l su. ure iten bla. de 00008 t hecho0 00, las0 oficinas n~uu unci pae.0r00-00a.n a es 0100 h05 aOo lo 501 Oese Ipolol oll elP E osa s0iio0dldP rre% -100 Ol leato elb jueves, eE000. laoo, SiO Eool Moo o 001 ore OE l si dr 000 n y0 00000 0 5 le¡ Da e confomi Rd l, OO E0OEdoru '"lemconao0 in e u 17O0000 a. enEOO 0 0 ,enta, 0 1. 0 Palsh Plya p orqu te OPoe Eo mn 00 00cs inssha 800000 loe 0500t d 0001 Oo, 0001 Acso soodeo.ooO 0000 oo do 0 O c0 b,0d000o. d,ooo eneroE, d0e1 850005o 00000'''," -A 5000,-10 0, Id 000 000. femenina 00 lo lp E oO d ,1 5 o O o to so 0 0 .0,0 000 1, 01tr s ri u y.0-01'00 .00. 000 00e Lo M l 0 0 0 l o 000 o E0 0 0 E0. 5 0 0 0 0 0 0 D PoooisL lab n pa ee u 0000 Jooo.Oos,E, otoooo olooo n .O.od oO de ol~ o d,oo o ,od O0 5 O 0 5 0I OIOIsa e E o Du iz~.C.r_ c 1 ,cidonaotu a ese .td g a n l esta0 soaiznO onceoolo de00Cn e pooiad 0010000na loo 0dr. 0000 0E 00 00 do m So. lcoooos Y l pueso habieno cediodo la l a reO E, A loo Oo.0.T oosoologra oeloiaod laso H o o so d o O o A d m n is ra E O C c o o E O V l, , ., P E O E O OO O E E E o M o o o o o o. o E o E d SE o 5 A tLM A T d.0. doo .Vlo 1,~ yoo ,,,i,08, Almaceneso deOdnGnrld PsUa o o l u ee u i 00000t u Sudl o, acnss fprpami eo 08odOo.oooo ooooo. 0.1000 deIsTrmnae ,.Soos,,E, ',r, 0 c00 .tp.OO0 Soooo 1,80 EsoP ,000,00 cutOsoo-soos. placer0 0 00000 oo000soo l000 eo o p o o Ooi n A dl o 10 ,. P 0 r S o g oo1 d e0 10 0 .0a 'u 0 0 0 c m d d a C a o oooslo l OOPoOll,: polio d ot El0 pll~ 0,000, CS0 Aoesesial ,E Oclo t00,, .A I MA A M N C=M AN OS ~rnds queCO en Ll M.OCON dl OlE. 00100000 exameto deoloooo Expd010 In p e p ,011 000008 y 0 _______delCarmen___________________________ Co Oo 0000o J000 doe Rooo 1,0r 0000 do to de Moolpoooy uo actalm nt mud-eu a lnl al Ira de000e0rgi0e0. 00 aparece acsaodehbel do 00 n Tooa e o ln loso d1fesiv-aIc-o edoPc, s d&prnmbeR ia p0000 .,loo di d iiYD0oEii.AluoO. n nootton poo ts Mateosos ososeg n 0 C000 1 doigoeooePliiSl Ricardoc o IR O N B E E P o c o d e p u r os t a r ia o o l o d ic i d e o s a y e e 0 0 0 iEiiio .80 0 e1 0 L u z o e i o O E O o O o E O s i d o l o s C i x t n e s a c n I f a l de cirulla se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 0 000.frnno-n qecnircensqea a ad ae de 0ner 0d.0 a 000 c-lsoooodeiars rcudc aooooo looo o 5000 rca amM rhra d,. it s, e aana.d,,e u msae yau udnsi an ar,.o. ao 0000 000 00080 olo e olos oooo looo Sa rA que00 d0, Cuba., de .lo 0,d0 n00osoo,. un ,ba% ".h IUEW ,r.RPid eall --. ,o budate elt fe C.Irrecla dos 0die,0 o deo 0P005D 40 .0 Solol o 0 1~ ,,ni¡0-00 lo O. 00,000 000.00 00 C ¡.e. ud olu d.r.dit 00 0000ir 0q0a 0d 880000 cEO l 80 so t00 S000000500 11b oo o11So os os L. M Osioo, 000.00 C ubre oo oo o -so -00id i i o t r t s u r ~ I h jr a o i t . U i i _deool s_ e o o s l 000~ 00 00 0 oodooo. 00u a VIpo EooE a00 0 0 los.o .te.oo, do.li E;ol. .00.0 Coboi Cs n lou p ra a e i e a u u Loor ac que o, 00000 d,. O ep. 00 cp t doo 00000.0 l..O O DO O 00 .o o o 0 00 0 ~. ~ ~ ~ ~ ~ ootooo .oo [.culo 00e 00 00 0000 00 08000 00.000. 0,0 "'0 ooo"0000 douuo.' Desd Suleaa.so.a ,qlrsnd .~uni ,, .i lo0 005 .OOOO laoal d,0 S-lo loO 0010 000P 08 00lI ifeto DSO1o ,0000 .S0080 doctorE 00,000 ____________ Ern0__q______ hoauie_____. u i0 lor Oo]o M O alo se 00,08 00000 o,, oo c. : 01 ha ie d artfl s ym b s ,,, od .i .p oo 00 00 0.~ CSooodon fy ~ fn i, R ,P ue d ,u ; ). a a T -~iil ,en!,,¡. .018000 8.J en00o 0 poo loo Cotshllo hD8 OoobO ooiclon, doctora. L08 00d 8000000 Curamt Radioactva Se; compla n b0oosotriunfoo tOE o tal o0000q00 805 dsinl'iI ,S8ooopoOo00500 ,adisu para,,,,,," Gotace en sad ar ca . s m e t oJ de 08,050 y 1000504 aoo 00 0 0 5 00r000 0 A do U. 108, do" ~ -08,ooooodo ~1 ds l Afeconenins li b ,n t ,oa l ljla 190a cm i-d2 Ceja.s:otesoo o poer 0 .0,,0 1 vaio cnia ~ pro pe id de en steone sutaa da.ad dedco -LisH,,. te0ser leo oLeanoo,1 oloo y i : OOO lee EOO .00 0:000.0.0iall 050000. :.,, cao .Os-o M I M S A-R C E D uIcOl oS 00. d.oS SoDiofl .O-o v p00. nu.ioe 00r 000. em55500. 05 Ja ra b eo loosod o OO, Seaoo doh Mi 00000 ree .o5de15

  PAGE 24

  LixunpiiiuA iii D -ut a d ;ta.lU.dPt ih cle. e ~ ~ii un .Id t.D,,imeaid, 1, iitl detittrillPds. p,,i u t ro a d ,s ii iili it i . .1. luli r e niiiScuu uaiuleu-1 1I, ¡, d., .¡'e" 1 D" hulDiaAi b zuii ih~~o 1,nb"ip l 1i1,,idc~ ueiiaiaualnode iutiiij:,ud, iiuuuuiP., il diitis sta.lta ,,4,ii.l: iii ND,,1 ,EFsclle pe a 2ia sup rdietir lo u aos ~saa iiuiiuuliuuiii dqu uNe d,] Clubl in-,,A iii ib iiu iii5ideAii con ii.c,. ui. uisti. g t i id i. d-i~a iibi iproibuiaiisi iqueiiunoi habadcitid o l eit dua BuIAIiuuiiuIiuiiisidei.it a Farw.= s d di tu ii uiiuu,!iu di, e.-iui:,,!d, p*a,, iiuldl Bau.__A-_--_ele__pu____________r1,~__________ e -,u-i,-tiudor mo1tuuu.i d, lami. furi capia I-a le ie, Ei la ipu d ,,iiiiiu, ~,d9i e,,noioed.St. t.AJCPes .11,1 1AaAs,, d.su, el,i, di,1 11ulu,.e S.,lo ,a DeuCoDESDEldHABLA dlVAeEOs n :afri jo ed.R.l :: y iihlPuiiAidAlla,~i t d-is-lW it i li.M. i ~1 , ,irpld vD ju.i A u~C i ii aatu.Au.tuia Auiu D i 1 . ,i, ] i e it ~.t, i a 1 1.i d, t i 1 i 1 V ll tt N d i Id C la 1~~ DitlaNi lidout (.se"" mm. ~AeCi pedo eluu u--ii ilipl it ipiid,.diTu1~iti.Cn DiuNjai -tt-yCc1uid, -,Da-se-iDe a e uuiag r idu T. ruii IdtA ~ l a s s y a 11 !,,sega,1eltv cuino a~ u laioI t, pcufuDue".emu,., 1uiuiliiEuuii O D1ii11e~ d i uiiuilldi Dliii ii1die i ~t d u 1 t i iisau, iemsdal. ig. i uiu dutt dt t ea ae, iuln d, u 1 Y ,' aa, ru1 dq i 1uieta Pd tiA u ilA I uud i ui i. iu, u i-iuu d.Auu n 1uiuu, Pt.dal,,i,u-u Al~~.i Fii Fisundzdi CA liiio di e~ A .u.u.id ¡,,,.,e,,ud.ladienWiiiteNu. a u n.en Id-auno a la ~ cla odese n.,dd~idiAd-ula1-U-bua~di Vlt Vii1AaREde iiaiuo.uitio.litde udiNi.iititiuutt. E-u ucat ii d d -i11di¡,,iieu i D,-iyu1 n-uf~i ~nu1id.1 ii-idtul.,C1uut J.i-, Ni.~tId e a~t L. Dd d diimD o di i p .~p li--ud-,P ,-1 11 1 a n i u. p iu tu ui Ps ii A tti N uu t -is dirigido,' -11111,! u-ii~,auelad t '1:D"" e., -0, ~ isbriei. ti A uute tdud ili --Eti ile alCace oiecacuoalsa a,-'l-ir" u1u aud.i di i~,itpuiul .iu I-i,,iiu iuitd suii. Ut ,e e,,e l Sncecu otaje i~,,unled, .ullruid,'s1 ,ue D a 1i teRT.uiiliIuiii eutluuuuiuiut des ~u1 l iui, di21uuiut. 055 it!n. 5 iii, eue'in ADiA¡P., ,iei diiin duuN uu iuciuuiduLa pu coioirilci-deAuitl: uduuP.LdetG. M 1tER .C 0 L E a u dl.i ,1, a t udi fd l i !di A-u'u E-i--Fi A A i A599 tuiu13,9 unciiuu eniDtu DCEAt t Bu A11 PA-EO 7DE c~Ait1b, deluua-ddidtNii65deui.AyS. 7i4tut Co1. tuboua ¡e & ectG-a, pria, eddCubadiluq. N 1 uuiydTribunal 1~ iiup.,. ~ e,,~ Puilt, piCllila uuuante 'A-230 unii-taineg~ ii. CfiLia. N 5u.tAmirtir -3737 denlau st q-u Seur aiizi.po-uit-ii. deiP -0,n a :-o (j)nvrco. 'a (-ila C a. pt du~s Iiuuuuii ici uiii i SCier u t r-t .t'. i1iiluu Ii ddei iiii-du-en1. ~y
  PAGE 25

  Husped de honor, PROFESIONALESr VENTAS VENTAS VENTAS i VENTAS r VENTAS Luisa B. Wood tABOGADS Y1NOTARUO.S 4 4 8 A uCAAS SOLARES s50 ____________OBR_ ETA1LIBERTAD Y J. DELGADO 1 c sOU e O~e~c .ccee es.rOa PorGOscar3ciero ZIii~Zceeeeeeae ~ ~ uversrontistats ech OIIvross., b.odh ,De.cdaccee cecee Eecc:,uc#vc-s., u cOece. c ,e aLiec S E filllip, Gise. Liur, .r-Snts Sure. Cerca Cale.a Alhce $300e poa lu pr Pepscicqucceceec. c' eece65 Phlllcc Gecone. lcc.¡niMUEBES. PREDAS -RENTA,.OPeee.Cec. .o dc ].*eardaelqle.opacAl1hca:UEBLEiSc ep-PR.ENDAScceice ece. cc e e-a'.¡. ee.c. lg.aed erc Icccbec-lec ciimcn~. Acceedir cceac:C cc l cc rccccece cpce debc>e ecea.Oc.Ulecce. COMPRO 1MANTONES e. cc cdcce sat dl. l.leno cle da corredor coegiedo. rcecc c. le ecccda cgo. c, ~ cEcAc cde cccc .ccee., rcIcccdacu, C.ree,, cccecc.ccPlee c, O'ccae .t. ---. l,.c~ ~~ ~ Lc E ~cc B. Wed, hdA del y Ice A DDuh:ci .cccIcnc.cec eapeeIea frces c e re ccacc ac Le pad.s. fece inctae~ac h a la c ddc ai, aace c cc-nece. y.ccccc E ,.cc1 c W, membrs e ] Colegio N VOS A AA E po, md.imbrsa del Colego lair E A he, d.odluded lamtelstiel d, deeo eropiedad Inmuebe. ycc .ec e ePopeded lemabi. ce cc.eccc ccecm~~. ac Hlcpemc,*Aetf,ccdccc c ,bc-c ecc Cecceicicc d -U3297: MUEBLESYKPANOS Pecce_-s.,ccl. ecceeclaemayoeca ds leiadce. V~. cceleiCa afracce1le.yoc, e-el e e c Le iic c bocc l, ece 9ce Cccccccc.tileacceculocsc: cecc.cll r eeeaas .ecccese cea e ceceeeae o ah .cce ccec.cce delicica de e su c 1cEccc leccc cce .ccJcec-e ccc R PART ccc ceccecic dc. cede ecclccc Ce' dcc, dcectc. Fcccccccc 1 cec.c, JeCIO scc eeclcc LAWTO A E O R PR Occe reea csc ccc~~~7 LcceccpleA11e1e-e Vcd cces clccLae.cd1eAee.ceeeecee cc e. ecdcesecec. e.eh-~cceece e c D, rimbase.e-. ecceecc ecel se¡ale reae.durcecce. ec-ceelce.cccc c.lc1 c. ece1crRSIF ee"".cce yo mlccccc cede .ehr.a i r._, clceccee ~~ ~icc e.ce-e ceee. CcccececcA eps Lc ldudla. ,¡lciec Esta, d el,. leCc e .InCe .pe eeee ~ee1e,~ce-A11ee Lit¡., cc cc de dc-! efl 1* cd 1 leec l ce ti c el erccccF. cop 1e cca, eee.e 7l Cclecccdccccee¡ey tcilece uclc c e aci l ccc eccc ¡ ccceseccec secciad. s padce bedco.el ao ee.i~ _l cc eecce el clcagae es ie dcc eaee ads ame :e c1eeccce.eee>eececcee~o.cc FNA RSIA elelCccccclcceccecccccic.cc*l.ccecc cede cc cecn re ancclcLe. lelees. ftuo e tabj.ca roida *c.AlAecARO.VLcIEoeee. clAMEN .cl .eee .eceecicc q,ccc 1 cc,(cde-c a ,clcclc c-ad e c J CCfJ,_ ALCAZA R aaa rido u o st ivoadaaeacia l melaela.Ia e cece Cc eoUtANA LAIaP.Wcd.ce ceeccecccleee ceedclcecleceeced cc cc le coeeap.eovrssecc. cyaciele don.ecc. Mocicec So]cdMVeR3l e-a en,1,eclecc.moacSoclasc dr] ecell y clccec eccclcc cc decccec Lcce -ccce-ccccclccccoccecce cl AUITlLI ~ 555 1ce-e"4'ccee cece ec.2ee.1cc se Reite cS, c.eu Rcac. Caccdc,[,e-dOc aa asar o o canto, irde *eaeeoocesceimula al. eesfceesr.e ras .$ir. OMICAiComproPiaos.*e733 eNoasconsten__aqueel____p.seciec ce elac eescecelaeade 1 caceOoec$-ceAbctd.dl c-CeelslcieeccJOYA.lOBETSI DlIIII E' rcL rcede eac. ce 1c -c-eDA O Mgidaccdc d ad O-cfee c ececc leeeclcc c, ecde e-cceaceAs]caccec c l Ve E NDOm m t.iclcc ee c d,, 1 cede-ctceE O e agel sed15e.00cs sla Oscee cle ccaa cec c-ee ccccc h-cc-e-. dcccad4c1 I ceccd c-al ~~St 1,11.1. III.1. 1,l~ ~im.m cllece.1 A m accea aesdP.deJ. ae-,ccsedcn,5l,-dceac ccc eecrccn~cee de iccecd ceccee5,cey T.aeceedccaiehecclaec-e .3 ieeeee aheeedcC ace-1cce"' eum ir n seeEcece, ceceedele-ceai-¡cu,,ce-ec~Rn-cTccepe,_i cc P. Oc aPe a eee e.eaec delsudlLAaa asac dl ece ece ceeics cee ccce l ~e-e-e lecceea u~__ __ ___ __ __ __ __ __GOI IIII 54.eeq O oelI sse sa ceas ceaccsa e or ce eiP., leS oc, decle ci accee 1-ee decucccchce. alce,-N. cC.,Celo c, Geecceda-3cauc5ece ae.,~asaspaeee .,al N ec-rcla1i.A e-cc"ec~. _a AVE. DE: cccii G ANe licic el clud 1a cciueicl-c cucNcjo~ic see-eelc 1raabeeiJ _c ce aedc asc 25e-cDcccesdre~, - II Vcehcdelc-ceel. dcdce-ccc Pcccparaccidn-socce-s:mcdvee-c c-caccccccee cdae ecoG ecccd ee e-cea c-cediced cccA con adoa~1 cea i aedaeaapare asasjeae-malas del Vedada saeted P-Ii~ARIQLEAHORA-1uprecdo 8,0.S a al cc-ode edec 36 ese.nidasc1ecee1e.eecece ae lc-eeas seg ¡e ca a, ecc cee Sil¡"le eE ecaeie.~ci sdsa c~1,1~-c e ce ."pelnc-d'rre cae ice -e-a6 ntnoH CC-i cccia-cilee.ecee-ce-e, HABe Ae-c-se ___2A,500yc cedlOTEdCceleRIOeasDE esc6ercta00s U ~e77-4ace9o7 lee.eod coced d .d. c.cd. eE.~n$3c00.c0ec eA50deORcIclesS sc-pP.cecce 1 1 dc ch-ccurdiecce Elgel C legi Mico c A.-d, Ccee SA TOS SUAR Z .aa.eeed. beaens.aae, Sie-Aceceilc dcecc 1 c ceee-cel._______V. feee 'e-le dl le-ccdc elael dce, raf dcale .e1eirc dcc E P he c -ee .c c iec.eci E Reraes a ea ccde Lea-yreos,ima 155uapo dse d~ oa ~Z."" c a ee s cec A L ST ".c -. cec-Dse c e ec e ie c eee-cceee-deelacasechece-ceee-ccde3Oy--~e Se ccgaceejcede]acuccPcccd, aSuefcd ea sesecae ecnAe.A1,274-OJ M saccac ci.e-a ceecef lldecec-eid e ccce-14iile11el-ececeu e-ieceSaa PAcsRPCELcedeAec-SOLdApRaESda Pa jis ee c-c-c doc dc eco. de ccysC-decci> Ce;c ce deo 66~ s-cj-c.de te Mde l st dee nc iiacecdc4 .c7.c 45-cAce uceice. ce-eeoFeaceceeaCeccil Cada.3dc 5t:C,,ger atrrr ol SARZ MITL I-3,2c .cdc ce P cec c cc ca cec Elcc eiee c eea R au arce,,e~de~Ccc--2CbCIN A DC 71:oA V E D A D O ,ec j 2 & & 4 , a e Tla c ec.bu cla ecee S" cedcc d.e00e1c).c -SO aRES (.OUIATRN Pl dIRcif 9Ca usnl ti1~ 11-Qe c ece de -4ccc cci Hec -e,da2)is.urc e c de r.l.e ce A Toll&o 1-7710 -1340 55 FINCAS RUSTICAS1e]c-HAce,-ccdoncece cesccaeseoAR ANDEBA IL o N 0-EDREoq INA 467rn. caltosta c cee c Cc.ceeac cd e-cc-,cl. cc. a, leR DRGyEZCan~de [rdaee ec eiaA i.eUIA )I.W.JUt elfo o M11 12-14-e reechcd. ane-laedce]de Pi-cc .dsea u dd. ice ca15L Alrnz 1 Vsa~Jece .h,.ececce lice esce 16 ce-el -EOLclcaoladodee etAdAele -lauco. tDA6711-34:-ne ace Cccl. 51. c O aru ca §eecvis~ cc si c ccl la.z2-Fsi. seoneiceu ~ -ce 1 tdciUNecGRAMNdEDIFICIeOu, cc-ec.10-ecc 1cc e g co. Pe i 065 1-Y4O

  PAGE 26

  1 1 CasificadIos N C 0S CLA S DIARIO DE LA NIARTNA.-MircoIes, 3 de Dic. de 1952 FIC ADO0S ClasIfIcado. D E U LTI1M A Ao CXX HOR A VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V E NT AS VENTAS VENTAS Si ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCS. S AUTOMOVILES Y 5CS 3 AIJTOMOVILES Y ACCS. 53 UTNVIS Y ACCS. 54 MAQUINARIAS NEVERAS Y RE7RJ(GE¡ADRES 'NEVERAS Y IIZERICERADORES w.___~iEU,-T',: ::, :I>oO.a5. a4..5aG efrigeradores deUso Albaa eaqua aDs. 23 -qPuT IIVA SOStia0.butar O kPARecS. T 0. s A, -,A~ ti LGeiquidamos varias raso eta .0,VEoLA, IT*1* s,.,., o 0.os u-as5. ., DtriutoosaS A.'G en e r al Electric, Frigidairo, Ahq alquier ptotea. ~ ¡, a, d,. .co. Su.AUTO o* lMEnto.IE31,3132 _____________ elvinalor. Leonard. Con ga(in.fylocnra neren ti_._. __p1%_ro.-__a__M es.decrrdrcoeiao .d Tam ebin liqu ido lote cetciger.SLas edacnardseatda13 5001. as es oo.1o.La.47., iv o611.s. s o.s esia1,ao niidd aetdesLa pcsna tr.stda. -PINUR A A FUEGO! 1eE an.eas *.m g~m d 3.ArcaGeneral EtecPoessst.aslse. dt1Cat.q.11,sss. s.s COMPRAMOS SU J3 B-j . i se G-.W.trc, ''U'>e linol g1t0z asne ;e a.PES Mendozaal 1adocrie Aven1,dsa ofrecpedndl a namayorU -522-315 AUTOMOVI 1s555 0a~s mE T A A Telfono: B9-3344. aO, e". S FsEIS s.¡NCar.oleqrac. 10 Octubre yJsefina10 A INCNSL CREIBLENIENTE RASOS. GOCae 11Na._kNI L-14i. Vedada 1CARPITSTER-4 S VND ;REIR DRE SEDOFAMVESGUE DESO BIS rli 7 G gaDRSas NIt 5YROSI GIFUDMIY MA SEA OFArT SVILES sAN. _1____las_______ -aoSos SeDaiUSO.)E5[so .DA ELANsCANUEVAS, 0511500-55.55 uSpar .55re .san a irssOSrvneseas li GARAJE DLTROIT T1SAUEO UEO ra eel to ts .s. e o.as. sns-sn lo60.5 6.1 n~,cu '.9.d S .vv~o odL, ra d aiidadesaDesL.~,FRD. 1952 sai as cccateaszsueas.and ese ________N9_112 T. 1CHRVRLET 1950 1-YND RG.0 C¡i', YM.an guiat_____oi1040en104ANlMASOyyL1051. ¡nP~ U uo iw i 00 de o e n 1947os 1949. OLDSM BLE P aT. Mau..les. SOlO ~11,0 Ii~ iS oc.,h, ENS T R dds 41Is 4f. 11.-4522. nuso.-d. 5555 1P RQUE -oBUICK PL MO T 519949.uado j DeLDSoB~ILE,0-t.i4.pGalsasoesq.0aAia0TL AI __________________ CE1VRO ET.1948o, e4puerta. aVE '. M5RAMR MUEBERA 1 P CrA 55ALENERE Oc¡¡cd~. e ¡qee,,l.c .GAANTIZAN 111.o6 uu.0 ______ BAR_______Super 1948 Garanta 51 1Skidmore ¡ -AN.L.IN.CL 50 .-siriRAN~ MVENTAE 26a as, 37. ,ltivdadO,,sc 1-.s.s. tU. 11 51 o. .Il T5u D OT 1 4 OLDSMOILE 1948 H¡ 190 198*PLTMOUTH¡ co g ra t Al"U T O Spe, so ro 05 5d, Ii J ¡OS, ,.'o .,5cO esrg a oes Tsdr Etts ..ao.as CHEVROLET -. 19490 ROS OBLE 95S.P TMO TH1E 51,000.00oOs OATMATE 13 UTO OVIESY ACO LYM UT 19 9 5 osoios o1950 n OLSaU o HOPtaLMansc. 3a. .1,0ModEe ltios 0. RSO 4 b 1 l 5501 ssNI sel 4Ocosuertals.c D 50 0 .1949 19INFANT 1949.e,1a50o.yo,1951. 2 y3 .PLYM OUTH 194750 z Sednean l an F A I ls D A ES!8 .Isc.s,.11.00 l Olio OcLoo,,,oO,o .¡o1 L 1 ss.s.31 Y CON L ME NOR ul. OOG. Ol. 1947 ~~ ~6,,,iss, oi., a BaSToOITRER CH V OE 98CNERl 6efirHR-S L ER. 105284. I .ccs S-U11 ERaScl5¡,,,-'c-c i a a~Caod DE .OTO MI.r Cocsi lsso~~ 1o-, s~-dI .AS ESAS EOSA CLAE5 D 5 lo iiolcs, VAPECO 5-N Ls. 7as.OBHsILal is o¡o ANo,oGA A TAUNSILIOSU GANMETA FALIDADES E 1PAGO3,3CARVAIALke, ______________ PYMUT . 1A GPREINOSEE.A 4 Ptas di4.piso., Mest¡so-o 'WoTS ORLA N D O r a "C-a-eaylncAVE. 95 4 purta. elr.Coy1.s¡¡ A U T 0 Sn .,P. ,eA'I13A7CHYSLR 1 J0.~ ENDE3IZSDEEUETOLuxe. Bay. s~lueblssnsdEATlzo Eu 0 ISRMNOS-MS ____________Y______L¡____23__ lilonle 501 A CsOl__________D____ Pl~ N o ,u, 120 klorit Cs 15520 GERLTA .doNoltDs orElLuS -~~ 'I. T 1000 b~~zbIdcw clgcaoJOICOSNo351 rs.1.,Oc" Os ase. asso HuoootdlI-1~-cTr~f,1 MerB¡.,.do,0r¡&&dPRESaTOsc6s ds ARAN PLY OU H 147 lau c,, -J1499Paelf/2T LYMOUFACILIDADEtSO "3oido T~o S~ 1 9.If 75 P,, 4 Pu-raDe4~~d.c ss.sos¡s240oc ~.6oS 130sT0, na 92 47t 00 sale os 051 5~ ATENCION CLYE.TE CHE LAMEORVRVOLET 95 R baa HR SL R LMOU. .192 '13 ogac.uscii _ __ _ CHEVRLEl,! 94 e.V nt de.L MOT0 posridgidaierel.oa.sSaBas0 e ANImaLE. r;'a CENT RD ODL E RCAD950 wAiLL C 14 s50 O 111.ss U 41DO soolssc F O R Dados a1950. CHRYSL 1lUa .19 0oq or, C d, ao. 00 0 V N E A A 09, tts,',ale bo 'ii O DSMO ILE 150 CRYSLR -1041 LYMOUTHS. .19 .5 1. .2 o~S5l, 05iOl5 0010la boCtO IAiPcz PLYMAROUTNH -O P ossp scial 4puerias d ss.O. dee.OsO,,Oi, l.o col. tSt lo oun 5 ,ere. s FARGO .SS PYMO TH. -. 1. 1 5 .,o 7 r________ ~ s ¡e saaos. olla 1 ue149~DEPA"O. PLYMOTH 199 POIAC 140 st!soCamiones. de.an id ire 10 loCON h1 7~ DaerciSie DODGE .PARA9T1 ST VEA ER 15 ~ L D DEoy 14 ECISY2 7Hq optl. Pa. A LOS id LSD.~ s r U5O LSUSS MTERILES D E TUCO< 15A IIADSD>AG1LM UT 15 I',s,1 ...,o ii-PO ( ,4RIC l e 1510ciiAi PRS., yEECIOS DE .Nr Aroo Mii tlis,,,ii t ~ 05dCLASE CHEROLE. 4Po. 140195o0 -so ssdaaoli aila 1.a0 CHEVRLET.Cup195 0sLEI '71ecA,., M-uses, oDcuPoEZAS eE.RsPUdSTO. daMEen-es contado,.aVplazos. y N~~~~lo 9:cu rto sala.55 com17 0 602I OBRUETOS MSC Stn ar e aut148PNTA 04 s ao -e t, den 0. sil lones e potalcams, EL B A ~u~. 'L l I)OP N o. AGEN CST,1u5--5903E LL-4 a-a151.aCOas.ococ FAROOROLET.R1952 Gran Rebaja 4 pSISEC,66-56-1 E ne. Taltono.U-9622 W-4716 0,0 e,, e ACETAMS U CRAO~ P L AGRO MOTOR .c.o .o1949Se-.5 ooisaSl,s s bsoo CHERYSLER.19490 VE ADO N CA E pasceot'NX5is.ose. sw__ __ _,__ __ Oc,5 ¡ 1 nsmoo CLIcENTEu T-oi ~ -vgs3 .Pina 26 fA N U U'rl-D-1 1 -INR-3 u 86 53-3 UH-H.8599-53.j.n

  PAGE 27

  6Z OBJETOSVAIO 1 4 OI'ERTAS 7 ACDEMAS 12 AARTAMENTOS 892 APARTAMENTOS 8 PRAETS 8 AESYLCLS Jg OIIA SE ALQUIL~~A, MIRAMAR ~o ,,oO US ~~SOLIDA CULTURA S Y 50.55.00 GENERAL.u. 5 ,ee l:, 0. le.T 1ed. ~ e. EN; HIPOTECA GNEA s.'s' 'os so.oroeo a 4 2 DOMINved. 5 oo,,5.a1=1.z00.5 COCINAS DE GAS 1 IDIOMA INGI.ENLi fB A'*L. j1 OFICI NAS1 b e t io es, Mro er 0Te=-5 ose.Osd.o.5. MAGIC CHEF 11 1.d c0sin d e.secha COMERCIAL e.050000. MRMR831,Se oooldos GENERAL GAS A IO: RAPIDA. A. visitaS.APATAMENTi29 UO O AATL 0 ot-, o~~lo N988 C f)EM AVAA BUS. ESAPARTAMENTA UB DOS SA o'0o n.~jar50)ra MAGIC GS BBnCO H*poeciro IM.sh T. lelo'iii. A-teOEP., L~ s VI Sn bos y d,. rid 0. sqt.SSsas5 M J DO AESTUDIE EN: dO -Dseea M I A g nr i o e tr oflt.Ptoy5o.0oZA Y[ CIA-: d~. 0214 ,elcua .o.y. po. ¡loooooss000 do MEN OZ ySOsOooDaOe .Al OoooeC A. M4, eda do Z ql i a l, c me. Yo s oloclroaa Al contado: PALACIO ADM d HAVANA BUSINESS Admmni.taoAuSsedoss crrn,,dr a te.~sd Bc. ul I. =loes hit2' OBISPO 3 ~ ~N1~~, 1. ~e ~e' al Parcruo dlcaA t D I50.et.Z .YMIL ACADEMY .oo.aoooAUH.C-3-82 35 Die&' ,,Frloid,.,ndp1s 0 IZMLPES6 1"0 Poo.oroa. 6 sigauao L 1 '91 S. anfcslocales individuales' en el 0000mo $60.00Osissls. GUARDA MUEBLE .A,. oo,, dco .o., 1 o155 PLAZOS: o',. ,OsooooooscOo. ADie.ola,.EA555 5d 10.05 lo.,n, SSSS'5 HABANA PL ZO.00i, o. D0l.00.5. 1009 U 3922? _______v. _______g MENDOZA y CIA. o'A. ) ALUL dd. CON SL IRi AlM LQ-U1LER S Netuno __ d 0505 SOL FIMAYDEAS LQU ES AssSlsasdu O BIos. ~ ~ _____ 'e H-OSOS7-sA.< oBopO 3115 M 5921 ALQUILO d1',. soeoo s sO.00 SOBRE MUEBLES, DINERO O CASA§SDHIJUESPEDES UH-C4-.O .soo,.,o 111 oe~so1~~. ., $5. O in dael.____p~________ l IAMI VEAD, l¡ i e. OScrIl.:.it nnbe, OS. O 05 00500"',0,.~~d.EDIFICIO CALZADA Y~¡ VD D ,.d5550 d. 1 :O en5500 d, 17oSN. .loe, .0. e13N 95,nte8v 0 Me suales 1 sa zpoo, Ud. o oundtrl o . 7 5500 .1105.lit-05,11,11, o,. VOAOO 3]N.A9,,0 Vsjrj.o 0 5LOCALU0500<000555005 S aposldd ramo g500:001. DineoSlosse d., ,,,,. .y050, 0,,, .0,0.0 50. 050 5.050. 505055e--00 con garanta 0505OSOer., e., .l. 50 c, d. 1550. 00050,.000000000 3________3___n__"eu o. ----______________ 1940, 104, 1130 y 1951. A', .R13,. t.901, ESQ. *A 6ri. .,F.u (Dsd 3hil 1Isrilo. IOEICANES 1 .0 ~, ~'~~o55 5 so. APARTAMENTOS rA5.OOJLAO h _____1________. (Dse3hsa0 o ,. 1 C3FCATSFRESCOS 05SEo5 0500ALQUILA050. 5 o~ 00 0 INDSSEAESlALQU l LA LA ZQ N$70.WCAE. tan0en0edificio nuevo, de0 0.50l00 0000W00. C, le,, d, . 21 __"0-d;~"0tLeoS 00I rltdI;STRIAL -E .S R ~N 1 -I:AL. 1 n, ri., cin d o,, ~in As-t Y~Oc. d .oo, n,, O~oo.ASOoo.,.o.,,, 5 55 GALIANO Y ANIMAS 1 0,005. 5 00, 00.0v 0 Ooe~sss0. ,, 0.a0 __ _ __ __ 00,0 0.50. gi.AQUOL.0.-_mshu Lu S 505 s.00 SEs oos0.0 UALQUILAN 240s05. i, on t~ u, e~e, o.0 0. o.1 .sou. ,a. las. 55 CLYII-72-62-7 VoIs. ,Aososd a0o, 05os0OOsrO00ssI,. SAN LAZAR.O NI1214 A.1,1 ssS% ~00~1. ~ 005 .o 0~0 U '.1 0tO011,-5160N.,sD-5-15.3o.,,.0 ,5.o.oo5. _ _ _ _ 5s ~Aff005 --0 .-0.ds00v,".baj~, -,tire M y N. Habana _~ ¡NIA MISo nle-Ao 13. Ioo 11tsMy .H s,, "ae.i. 05o0.eo 00, 0.so ~000red-. 00000 ,s0 ,O.ss e cs s d~. o. 5 ,.ALQIL MAGNICA IN E R O 00,5,50,5 00o5,0o 0000.Ss 5, .s 0o. 11 __s___,_________ 55 0~n NveOS0l0. nds0t0000,SS. 5e0cas5000,.500 M G I I An.1~ ~1 10 .OOjO.Y 4 1,1 p. "t.__d._ a__ 00,00050. 00000.A00 5 00.0. 00 d. sso o a a csso. 00 0555si socsooe. iiedes OPO TUN DAD SOBE S ALO ___0.05000 OosOsa, .5.00su 05005.550 0s50. POO. 00D. o. SSO 0505c. 05.noe. D I N E R O____t~_ _ 1 3.,,un.o:ooe~os_ f e.,. 2o y 11, AQULA 00.0, 0500.0,,F b10ien gituad__ __ __ 5. 05 LQIL 00055055 0.555.552.5RMTM O O OL,. blr005 000,00 0 ,S.o EDIFICIO "MiARTA" 1 .boA so d] deA I 2 .b.0 ~~~ sOoso. os Aso indo,. Apartamsentos tic Isjo ¡ 13s.0 0000s e~ 00 h 0.00SOO 0S00SA EA Q I N T E CRDT SLATORRUE, SA. lb. c ,een OrloSi. oPSSo, .e eo 0 ,l 0 re00016 y 1 N. e, A.esl ¡diMP11 Oto e% s C afetera mCREDITOS. _____d.8_odi____ailo00e0000in. abuant. IOs.Oooo n. EO5s Al D'.' c~dcH2255.B2M"I3I1ATA 1,301, 137.50 cOUbI S-D S ol7T.4~ .I as SL ~cil0i000. cavel0c0.000,0. lu.elsunEL PUERTO ¡ 45Liros P RA AS D MAS OoSo 00.!J_ Iri50Su0 o0I55 0od. ees5 1000500 Os0oo.oS.oc.1,' 23 N' 908, e00r0 Pmo eyS 0 0000002,5.555. 70 INTERES -PARA LAS DAMAS ki lor.1 dlficl.0000 0,5. 05 5.soo5 50o5 0~ 00.s ., OsO'. ~ 0.000,005 0000, 0000, S0s0000,50555 5 53 0,.,. Os0,,bs~ ~0000 5oOo,,000. sso O S 0 0 0,0, o. d l~ 000, 14 ds es. .0'"d'0 j~. 0 . dO. s. O~Slc P GE r D Iup CoNs 00o sosooosls000 0. 4. ot9 2,1'dd O1 .00 3.O.00.S5 F3B .3722 o50 .0, bueaut a la55se. 05. 50 05 S-O 50e.00 .] s0 or. .1 esso 05 05 00 0 r,16. ute. o~ 0505 .0. ~211 50 d.",. o.,0.500 1A oo ,U0 0 A 50500, AL IIO PE T IO!S .55055 005 000di.0 PRECI DE LLUIDAIO__1~ ce~¡ A.F3489y U-355. Wt__________________aazaA 50. ~ 5*g otopooooeooRe.os0soo,.os00,00.ooA o, ,sO.00As s00000i ¡ wPlrr1 LUIOCR ~9.D.NJ55. ohs olOcoo ooslo, oo 50500.N. AF-.15 SoO,,¡ 5u05!'00,00d.s01I.6.tf1iM LI s la 500 O FIC O S 50 000. Tcouoo iooo oo oo 005 550 o 5 55. 5005 J00 050 500l 5sl ,co 0 005/ S S, 00.0 os00o.e_5 c,___ __ ___ _ _ _ _ oI I u I i?.,~o.o s, sofrs osyS oloC oea Icxo deo. cccco4llonoo O SoAos 0,0, E IFI el a pO. Eoouoaoo l0,0 1 0 000 So .1.0 & SS 0505500A. T ~y 4 Ve o -1 72 O S S 00,,, 00 j ~55 0 .1 i y so ,, P,S s 11. olo".].¡s. soo.Pd00 S A Q iJII 05 Extrp cin defiSSnitiva NdeRlos % l-. ~e I,)0obAS o,.b.d0., d. 1oss.oessEN.g$160. 5ooo 5PATAENOSs.0$l L0 d0.0.000d-00.00"'' 6 SO ICIO U E .5 o., M DI U D A IF 0 A0 S 35OC.L PARA ALMACEN,1,,5.0.5.5. do._20 _anos _de _xios.uSeronia D 1110-125 ai.E o. CE.drvdo L AC N J SOIIO19 ¡3 Oos.0 o *u S'e.ip Urg o s f ~~ X-o2019000d.01305.03. entra Luz y Santa ClraeoexIn.er.ITercerdo05, entre 2 r~d,~Sd.011,10.00.t,, e, l 4 ,50Ve d a d o .00F-135 72 .,001 00 0it0 a h u sd asoluo c l S S S S E Telfooosllo,962la-WcoesdCr6u-70-1 Enro -" D CONSTRUIR da v.P0 el. ¡ l !,drs. ou000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ AP R A EN O -1 Y00SO$1ouoos,,0 0O,.s5,,,s0.,0.o, hno SSeoulds cooNoe%.0SO ;505 v000 1.050 %ql e, '"* slps30,51 .era 5aU. -5~ ~0 O O 055 5,O 0000 So oos oos 000 0.5 5. 5500 05. A 0, 55. 00. 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __-, t "_ o. ~ o, goo odern Suolo SOAeA 0 0 557UARDA MUEBL S os y. .p¡¡.s50.¡t-. -EDAD ouo05 Cl-,A-~. .A AS 0 ,o5 P S A E E 0 0sD.,050, -62-50.0000000. 0-000de¡ 70M I T 4 0 0 en-Relso AlsoooIsTs(.0 1 .101%., W_1.110 ,10= s LTUE E',-CDIl 0 -FkTA -fe0 '2/o 1 40 HABITACIgNES6LOARLAPARAREPARTO 000005~~SI ESTR00 u, P R AS U S0000.ENAR Se0alqila localdropiospa. CERCA 0000 005500R 1.e.,A el 0. 000000,, co has O$2)T,5 0 .0 8PO 1001<) lo~. .~Po_~ 2 1oN o. 19 N. re. 00,ticsoss ______________________-P PIBA OLL oIl 50 0ENSEANZA0SOs e,,os-0-0-0,0 3 SIIAM& Idr-I.n4 IJ.R.LTO 00000 Pe. conicon 1 1.L d 1 2o 00000000 00alto,000salca,o eo, cuar i.n -. oSt 000000l j. so.,',. MODERNOY. FR -SO95-AR o. U .0.0 00. X-1,197. ___ 0.0o. plsn. p¡. 19000N*0190 a, l o o oomedr"hboooono~,11oo5oo o , OOS SOo oooBo e, 25.M9AL LOSINLSTPARA COMERCIOs LENE5,0 t 753,5EN0 PASE DINERO 05 '_:0. o, .l. h-~~50 .o. e .o. 500.OossoO. 0.y sesos ESoS,. 00.0 s550 000entre05005s500.s y Beo na 000,05 do5 Ley ARES1Y3os PSosl~o_.J ws OASO11.1sI.n00115L,¡,0.,11 1 PO0TALES-DE inpirU.-C1.1 A bi 'o' s1545. 05,-o,--0 Io --DIAZ OiDdLA M A l . S-ja e S.-S 10.05Apartamento*5550 O S O.sSss0.o.0to.a 5 .Aooes 100

  PAGE 28

  Pgina 28 Clasificadlos I)lA IO DE LA MIARIN.-Mdylrcoles, 3 d,, -11 1, , 1.11.1 __1____________1_ '-' -, l,, ,,, ,,l, ~___aU-.a SER ARD W G F. la l. alUDalaa. ia. a aa ,a ia 9aa2y yU. Fag ma~U.l'U -1. ~ -. S 11 ~ ._ _ _ __,_,_~_I_" .__ _ _~__ _-5 0 75u a Ial .1-1 I l-pr c a a m b i la y a U U 1 g U U a a-UR A A R $T 215 ,0 0 0 SESOLIITAN,-. ManzaSE aOFeCGe ll,,,11 ,,,;, lri a~EDRIIAULAYAT Paaa !l .Sr 'EN A M IlO CR A DAsS CRIA D OSaa Ca a A A SdCA A SOLItITUDEi~DE.ALQ~lSOERESTO C E ,o 1,7 i.10 U277C M P O i C 1ASI QAUELADA ,,, l 1-,,,ll,-,~ ,----l,-----aaa. a
  PAGE 29

  ;-l "e c-. 1 ip.rienosla, ,,~ ~~~~ ni rimilirn. ~ .ismiurl. u --l 11111LLU UU. M11^ ,.",a.~., uu~ ~ --JiDoFICTO WRAMAX. #t VENDE EL esS. ,¡. I.t.c.I. lln.l. b.. ,cluires. tQLARLS REPARTO "£L SEVILLANO. hil. fafinanes: Gautal. -~. ja, intu c¡. ~in~i.l d. mil~ . "I.l.b.I.Leet vell. c.11. S-i1l.re ea,, D*5~ 17--"n_1.17-------tel,-r i il.15119 DIA Y NOCHE!i -_~ di. un. su B IW. re Mitarater. Marnia lli.","rI.1111, Ajuta. IM lia. L.~ i --~ ---suscu inn ne a, ,uI. unina_ R-im.s, t .e ,c.,. -1~ .Ii~ ~ ", ,.: B-III ,-o REFRIGERADORES C , , ,ur,.l,.,.""., ,,; % T,,,,. .' _l,. ._I. l. ,u m. $u r.,""",.,", o7 .,po 7 M. F.t¡ad Mar. siFIrIniz TeToil cia.r. ].,c 31.7ii ,#¡E.,, 37rir .,.$a. m ticAW4-2-A i .W. Aci.," .u.". _. -. 1-c-.A.I-Z_,Fl Mejor S.f-Ca.a Ap&5i&', 1 pi n, I-alt~~ 1.e_. .,h, ~tr. L-IIII caetateo Al ,,r,!,!,i,.,,,,., Pul". Cal,,. TIi,.i"VLlG -1 Mas til N cntodo. Un nio 1,i iumi=a __ --"-' .l¡. 0,,I. I, ~. o~ ~ ~ en. ~ =Ja,'¡Puede Co %ertirlo sin AyuQ. 7 d.%=r ,litr. 2 .&.,¡a. .A _"~ ~~~ --_ _40 CTS. DE ENTM A-' m 1. ,TrNIa QL Mc. ,,E VENDO NO AR IN VANAS A 11 Pagos Quimandunn.i ,. G-514-W-11 ~ acan,~~~ ,Z_ .~ tilla ,_ ., ,_ A *. Ie.n* 11 1 14. ~en. 16. c. nauta., 1. e.¡. lutaseil TI.,,. ----1----~ .~ ,l, 7.1O ,_ _-17' -. l' ',',' en!,.Aniv~ -1 ~~ pdcrt. y U < REGALO RESIDENCIA, anhui.l. si U 0,07-40-4 -I. B-AM11,51-19 Dic PLYMOUTH 47 COMO NUEVO S. DE, -l-.-'3lT d"' ,'.'!"'-',',','. -'-"' r, r 1 ~te .1 11.r ."[.ei.-, .1 h. tichi. c.n. 'c. l--_ 1.2j''."-.i5.db.y. ir,%S' _W er"t"tN' I.T. ~j .I~ ~~~ ~~ ~ J-11-!-c,., n .-. es.$ Di, DI. P11-1 ~n R" itt.M.ncial ]REPARTO MARTI lea. rnr Y.~ .aC.PA-TI lrZ-. ,-" ~ ~ I, ~ 1,11-1211171 a., ,; risar, ~~u. p¡ ]e ~ laut. d bc.11:_., .,,, 1 I. ~~ .,.a, --d. P.I.D. c.U. *,.d. u. ~cu 0 ¡Mie .annulLil i., $1. ent~c. sr ~u" uN .rcio eOS DoR "" .N.¡. Ace.u, -la, ~a, 0 0 EN GALIANO YENDO : , 111:11. 3 cli~ uno, _', si Mita. e. 'si,., '11 ~ -11 11 ~ --. s, ., ~~~ Iles -te¡.'. G 1. ~Uu e.' bu--_"" .'t ~~ "' 1. ,. -, ,-, _-,. *11 m~. _= ,.T, 1 -2 -1 V1 ~~ $a(,,, 1,1 1, fi.ll-I,1-1", 1 .= ¡.,.c¡ d, partC, 1.1. s. ~~ enescl.e. ti. d. NI~d, 17 y H. ,,Ir' Y 21. Alciresas d ~ a 1 .a ; ~dd.¡ .,e. d.w. ,I. r. dad. 2.10 !*' 1 ,rr.,:-.,u.c > ,itri,, c. c. ,. .,.ni m t. .e¡.--. .1. A. d. 11.1. lu, ~ c.fins~ ,e Uli GRAN COMECIO i , -1 r Ela, denad. u s, cau_es 1.1 ra.tcac. -= :.,-~U. y < -J. 1 bCua d a,¡ d. l.me. la-l~H-2127--_~ '.' ~ ru~l '_' 1-, ~ C-Iii~. 01, R9-48.7 jad. .IMd., d. 1. 1 :b 1. pu. .t pees = 1. LQUILER DE AUTOS~ -.I-.Al".4 De costa E. tt 'u J -. ., * "-lar a "' 1 ,e, M__1 -1 Y _u, u-~ senl. L.Ces. _, Mad~. "' ~ ~ resera. ~eni. aciad '"" .le,.-. uanar $4 ~OCON FACILIDADES I.,.,.1 fa.d., d. Peomenll. y pl.tm. Ptuafil: .11. orad.al.i imi sca. iI.IJ.d-. ~ .nael l . litunierse amki:,,.,.Y T.'. e-1 C.2 ,.; -Ca."" VENGO SOLAR renflilun per. m1cntesa: .I.~ ~ ~N d. 4 innta, di. 10 3. can, 11. O . b~ M'., *" ICNI. 51.1. m. FRIGIDAIRES i 'In s.7.DU. MI. 111.3. .t. b.",. di la. alteas. enla famo1-420 d. & 1. en. . enI., ~ ,ina. is 1/1 ,.U 1,nN. unasendri 1 .11. l.f. .1.11. .ijlLdi. S. w~ C. ,.l. c =.C. c. '11,I 1~ ki,1.11 1 auto.1.12 Da, L 1 Idinil ~~ en.Ir. Quelann A-ld. d. SecIna 1 .11. N, ,ea. vee.u. ,K 1 1~ T". 7-n senr. -. ,u 1 ~no, -=" ~ ,, c~. T u T_ .te.¡ ., -,> 1~ ~ V.senuen, inn. r, ,.,.l. t.2.¡-. .;; ~ii Dic. i D.. 'A,I. r~ l~. 1. .fiena IMS,. ., , :,:"" l,1,1 <_111. L., uI A. San #¡T.~ RESID5NCIA CON 1 APAZTil--piqjilwl, e.' .,. se .~.,-,* u, m, ;_ -jo,Ir8-"-£,£ ~at. xu-ii:i-.-,Cr-. mi.l, u. l, 1. a:.nui. .t. .11., t-no, .1 flud., d Iii: ~~ M.11 u. IM.,a H~3.51-5 Dic VINDO laLCIO20 MEGO COK aj .E c_. s .D.h. TaloUTH IN. 4 PUEXTAJI. %a. .* _,. L,-8. $ ~~ ".c,. n.:; H.15n.41-7 D, rrirVC, S.,fli.no . R.P.IIII. S:,t1,. H-161-41-2 GANGAr VE"D PUESTE, D£ vIAN?^j,,,fl ~~ ~tud. 5380. ie, 1.a.,.d. cr.seJ. .". .el~ 1,1 1 11.1. 1.1.1 y re.t. d.c u_ 1 d., y frutas f P., .te "' S' c~nil? 1 ,ale fun, LIPL, =11. c.b. h" ri. a ln.,na $1.100. j.e,., ~1. > ~~ dada. la£.,. 0., 271 TIt. A5-2961. VENDO PA~ LITAS 1.1. loimno E, y ~ J-II. ,m-. L-. Parado. ~. ~ c.l. .ina.c. =11 M M LES DE OFICINA : 1 CASArtBsill NA CONCORDIA DE VILLASH.43.ta.:o Co, .caben Facil -G.K d. l., C.11. la No. Wil, e tr:d. rIa ~ Nmu. Erfin. D.W2 ~ l~m,= .1.'.*,E-.,b. H.ban. dl. fiad, Te~nn, S., IP, ,,,, 1 a Id.de. p.S. T.bin ni, t _n id 11 ~¡ nin. Galiara, buena Para gran n1l. Vedado D427.51 4 ----579-HAI-"'-C-P i. a¡. n" tlf-V---W;2197. .1 1 a, .das. _, ur $31.Dad CASA 11 APARTAME.NiTOS. MAK: ,.d C"d. Acenis a.". 1 red., D .,,-i. L. U VZND BAR £N MAGNIFICA Xsqu1. PARQUEO LOBATON . Ajo N-1--u-IN --¡e %EN5)0 CAJA CAUDALES 1 plieria y azotea. ~i. 31 ,a J.I 1.1. l. =6.49 D1,i 5 M.y bu 11.1. $e p~ amplia, I in, Bienes y LarC. A --------~~ I --_n ,,U. ~ a ,* MENSUALESCUNAS, Ir HABANA, ILAN RAFAEL Y MAZON, c-Pt$11-09 -fecu1-1. J ,I.nes lj ., l ,r ~. vul. sinrca y DI.L.S.Ie.,f,. ,,,r".,.. .d t.aternos inalli. .u1 11111~ -'-e"'-C---loeus" -UU : ~. u~ e ulna d al. mide casi c11,taI,.t., .¡IlddSd. P.t. v.1. vi. Arab~n. n ri d .d. C.ah~anos .u. d.b.il-Ula-.t,. -. ,l. dI.A. ~~~ .rq 131,11.1 1.* A, ~~te .¡,,.a os decorados a;; lpuII ry e., .h ,.f. na.!das. Escaparaticos sueltos, $5.001 o¡ ,M.C. C1-U 11 MUEBLES DE OFICINA ,.c.! Z. tu, Ccuactiu. .tc1.264 ~nea. ~le. ¡u. y i.Il' 1. Dejad. ".su. 1 .d.r Ten sitel. R . ~ .cta~. ,el~laer, l?-: 1, '! men&T 1,bll,., .tr. c.u. InfM. 49 SOLARES . t"_ biar. fritt M 1. rIA 1. o 9tur arrAaWNir .I.I;.*.,'.';-., ale-%.,-JLiego&-cLiartos ni.¡ Ijuebl9,, d, .f1,~, _j., "u,[.O. ,fenne del Renat, Se', saj: me, AW., y T.f.t. R.Y. c.,i 71 A-4514. Pr -4-11,1 -m,*Id"* .d' f.di, ¡.us ~ ~~ . u-" U c~. u.¡. rali. distintas ,t.,. d' nrin. t-,--. ,-u--~LI Si itas. Carraltos. Cole 1 _~ r!:L11-11--! EN ,,rim. VENDE wLAR-11N .1 M.Inna., Aut.bune. C-I 1. Cu. .a VEN ,iiii ~ .5. m,¡. Afl.a. ne., 1 le pl.a.bi, L c PGANGA, LQCAL Dr r5QUfA, p'S "u .A.te A. .1. l"d.'.'Z '41 .'.'.'. 1 A.Ini. l. p~1. del Reparto. Do stODIGAaPTD.,ALM NDAME5 -3155-53-1 .le nad~a, Taci. = l"d" mb~~ines muelles americanos. Col.:). .,.hio,. ,.t.¡. ~~, mquiir. 1.bcl..iaa d. Mun ra 1. 11.1.149.1l Da c', 'arnina i ni H i 1 hanste. Du.las, 1., .,ibi, y surnP,.tlda Jnr d,? Repri,, bu,tn,. ira T-~ c 1, maana. ~ 1 -~ b~nd, peeyinita. tdW". 5. .11.hr. 7 ,. ieI-.-.-.,. 'chones flor seda, $3.00 mensua-, h, p~i. Z.LO.hi., vi. .f.". entp12.500.N. al. y 3, ~ D-594,6~3 ""*"~, 11 11 n"1-".o' NUE D-10.51 'o 361 entre c cque2, a a ,l. HORROROSAS GANGAS vrN Cen 5rgo-2 les San Joaqui 1 15.1.1 1 RE l MANEJELO UD. MISMOI .tilo cuARTO 31 H-1511.45.6 14.74.4737; Ul VI. $3.500. Medi SIDENCIAL, v.N. .A te 1. N. ~ticial , Omoa, "Casa Prez", t LC. "¡.l. P,.%. F-n, 1. C.~IC .,,,.¡,.s lI. an-1-unie']-Misin 102catifutas Ec 41 il.L.Intri. Inflon, credC. C.!. ar~b. £:R$ cinfeccabe, 3,c sa5; .'"* Mnte ., d' gu.a. y pu s. Sal. -Slt.j_5l4& .l. da llatuni, 1,rnue p, todas 1. ._.-,M _, 1. 5. _Vilimos. 510. 1. 1.'I.,tite M.atertC. y Villegist. UNA CASA v¡. L. pla. P., C.Dad, ] --; r.nal. c-17"34 th, Z.c.ED*g,,.d,:dU -206-56 Die, 4 -1 Y da. departamento,. ~bad., d. Ubl7.10 *3 vI. Aprres. F0-2" -61173. 1. nmilin. 1., .M.ha. t.rI.a. 11., BODEGA @OLA EN ItEqUINA. VIVIEN: P-TICULAZ VENDE OLDLAIOBIL9 o S. --1 wi CLlv.wu Room Arl 11 .1 , -51-6226, D-51(>57-7 ellacic ci= lo < e Unri. entra 51 A -Wie y A.41. d~n, .b.,.d. n~ e.,. -1-LI. .11 l .1 171,11 5.2le, S, ,al u, '12 ",I,,b,,,,,. P,. 1. e D-, m. 11 E., nea.el ., Re. 3140. -.1. te,.,. .1c.i.1111. 1.101 :,e.i.,di.uIl.,.d.$..C. ..$.I.3ii.7,MI,C,. !,; 1 .5. N,. ,.di. .'.:,.u.,. ,Ii, v. uN ,r.Go DE C.A.T. ,,, 1 j= II .ti ti, . enIa. c.i.,.: Miquinas de escrWkAMPLIA esilt. 24, .*. ne. c,~ clud.ca., rri-co., -1111. i.PI.d. #= 11f-hu: Smi N. PARCELA, SAN FRANCUCD9 telf 1: n-e]. dedI, l! d, ~resI ,, c ~ ._ I 1 ne. cu., d. c.b. 5.1 2. Liiiin. P~. ,. hay b' .t. p, nu, 1.1 T. .'T, .' D-19-4ad. P-Iii. ~dia 1. C-al.r. MI. .,le. = det, cruda $rul d. a.1 d. n_ 1.o b.r> nic A,"11, N,. M, os),, el., ,jAM.I.~ 1. E.,. -rir!,. 11.bl. de 10 Par 34.7D mells. Preci, $1.D00.90. c.[. a pag ,ina, ,j, lnter,, 3 en. ; ,E di. 1 BAR ESQUINA 14. Y CAr£ ViVIENDA A D6 ~ p~~~~ 211. r~ C ia,;".-, DE SUMAR Y CALCULAR VENDO S CASASq CALLE FERNANDO ti. Infor~. T.1L 139-3534. Dusiiii d," V, ,I.n de¡ C.cama. Aprese, .P., UTOSI __ff-.1 .. $ .lq.11.1 U.Sa. a. 0.50, 1. LI, .fr. en ti. da .f. ~~e, Vesisa.3UEGO D L T¡No dtN 5 p 0 R T U N 1 A D. R.Pult. Pi~la. v~. d. o D. 1.30,65. Cuba MI caf. preguntar por T.ma. '-o antrM. Chvrolta 51 y W.B., In. .,.d. ut.,m.! B r jU Porttiles y de mesa, Nuevas : -41 D-304 7 Puk-' 5. L, ,i. 48 y 40 u& de 1, 1 p. m. 5,. ~ ,,a, D -48-7. DIEZ DE OCTUBRE, $30.00 Y -51, _; ,E 11 ', p hag de tiso, garantizadas. Re~ 1 Par.. la. 50. old.arabil. M. 4. 51. D_4u,_%&gos cuarto, $IBO. Comedor, Y z. MEDIDA .GA EN 3,to;i l I,.,,,11,1,P .11,11.1 :.ts,.tl.l,clil.ia. EC.VENDE UNA GRAN BOD l,k,d. N.,h, SI.dbke,. Ch,. OPOFT111 -1l;. -IA.0L-Wl;F.-., MZ7, 1$140. Canaps, colchn muelles ciones e igualas. Contadoras 1,11 ._ = . CHICA, $3,000 1. il'I,.d. Ot,. ,a Lar .b t.a C ,nca su ~ en ~lan, 1 _, REGIO CHALET $9,800 11. 783 ,2. Mis L.Lincau: A.9.1 F.n.A.d. Parte¡. d.10.14 ,.t.,, ,lt.d. fraffic da $1.5W. Otr. dueA. a. ,,U,, ~1,1 ,I. ,no,, Purda epagariD. conch da ,1,i(.1,91.d.). 1.73011. u:r, ,a ~~7u -'&d-M-$35 Mesa cocina $25. Sof cama vildy .p.,.t. ¡.,dia, .al¡. Y la.r. D'Fo-"-3 M antigua CALIA, d, 1, Playa Mrlnaa, $2,000 Pepe. Caf Cad#1, a 3 D, s, m~~i, Lu,,n. P.n, sucH.,nra. inrres "Nacional", reconstruidas, di&. MI ral.ina prPI41 "' "'" calado,. 4 habita.Unto, . W.r.d.d. -3I4.51-11.11,i. 1. innal., [ I.*'I-. ,.y.d., $30D.: lo 111,~tid, ,lM. 1 .c.t. Tul. H.lex.33.7 De =f= ,512. Piezas sueltas juego cuar. tintos modilos, garartizadala. !';",'."de'c,'.';. R p ,Q is'1". ""1,1. cicl-." ""' f~,. clald ~Minua cnmui".i,. D-M7-49-3 SE V.NDE £N BARCELONA U Esciuls -1 ir, . In, tal¡. seura. 11 $10 plazos. San Rafael nl'un. Alquilamos y exigimos referen-' sInad. d., tu JULIO C. GRANDA i -111. 1, tinui, dIje, .'VI.,.,.,,: ,Ii e, 'U'-,*,-"','' iO. C-812.56--19Dic. cis. "La Naciona1% Villegas .d,, Plicturnali. ~Lut. §Usk---erra .%¡)E DIOTO ROTAL ENVULID. M~%. Pen~. lealsadina, lugna -" Y Callad. Rial d. Ni.,¡ ,,.11. 85 PE TEqm 5i =. n. .,.nel. 1,31. T.d. bu., cndirM. Tir, da San 3. .u. (Corredor Colegiado) H-1457-53-4 D,:Ah. 1 Phl 1, .ni,. le Z. H.b.n. ~Ma, h.nia p.rc.I. de 11. o bin.t. F-ld.d.a. Ve,¡. %a !, 359 esquina Teniente Rey: f 1 .l.*. i,,.d.-.,. d~f,-_~ ~Nca. a.,. Ll~r. I.l.r.:.D.e TC EIFI 4441 Miembro Bolsa de La Habana d treffi, pel 19.50 d, fondo. tal] Jal.th VENDO PANADERIA C491 REGALA.A. > ~ 1,y, .1 find. G.,al., c.,.d ljid. c.i,. 1,1~1, 9,1 ~.l. ,. ~~an. ci.n ~M. 1 ----H781-5,5 .,.,e",Di.,a.I. Hurabi, t. pa.ha~i H-212 -4.-, 'bNemiiIn. 1., ~I. nu; ~ ,u MUEBLES A PLAZOS -9915. C-36-57-31 De. : Riviera, Bon d unnai. ca t B.a. ur, ------D i VE 'DO ALMINDAZE3 214. SALA. COME. ita Esquina ,t,. or, $duo. y h ¡cenar 314 Y 9.1.1. .13, tB-5616 Alnerri, . ,vI.,,-Iii. T,,,pt.1,c.,i. ,." " H,.",.,.," 1 1~ 1,=Nier .Au.s. .lw" ia. --D-,-, -4 a ca i,. . ,","e a, ,,di, 1.11. 1.1. m ca. Ac.n.D. Lo PRAZ VENDO juz.i. SA HIERRO nro. Mnruna. ,.a. .n y.ct ,a yd l i A inii A ~ MUda 11 ,. Md._. O,-!.d5 crctins d M CM i Id, R,.¡ del O.,t, "" ~ vad d. ~ir.l., -" liad. I.anad. t3/41/A. entrse, d, rrequin, -4 3-. I'ia. 51,500 PARCELITA. GE"BErIT Y GMi.":.",."IY imi~ .a dlo..Nl etunir. Q. 1 H t-' Lic -2111.U.7 De ,yn. b.inIfi ., bn.d. V.,u en~~ "h.".fl'-1,d"d,.'p'.d'p.l.,I. AdnInCAJAS DE CAUDALE9 ; ,.j $1500 Y $7.500 y $5,5oo P_ .iminci. y ~cluci. sp.rific.e, tiudi, 6.37 IQ,.D. dJU~at. R.t. ,H P,. .,.¡.d. 1bW, .a al timu. C., $,. $,.-. Recetnet .,.xe. .74.23t ~In1t. P,-¡. $11 ', V.41,11.4, 15. .m I su .! M litic., 514. sE ~NDE "BR LORENZ '-zeloso RiNar E. lld. 21 han central. prt,], ,Ca, P-1 MI, e.,tuna NI-taur. G.'.d ~ ~ ~ """ : 11Iii--;i.," Allembuna, 5. ,sa, C,,.¡ =,. a,. fl-In.11. ., da Le.]., gne .l.,. c,. .nica I, -3-46-3 Otro cernila ,o m1,no, A,. d .c. acla, ~Iin, ~aj. in, ,.al. y .ch. .Ir. Fo D.m.b .t e ,,in. s.,crIo. e o e 1-516-31 4 n"k En varios diseos. caoba y' IS. S.p.,ficte Ta~ ,inisal-in P : Co.se MI. 352 v~~ libie deudas D R.L, ti. ~ P-Per.ci. 21 o. e. -DE i $8 RENTA $V,840 -S 1 L ,.I.i. x-11.1 : -49-3 Do, i metal. Arclaivos metal -Stecel 183.000. ~d. anid~. edifici., .r. VIL *12,17267. Gnund,. le~, real, .195 o. .¡.te, il-'-1 1.1 _, -aiUtan.Inas ,-.,,id B r sce incAR ~ 0 JuEG70 .00 MENSUALES: JUEGOS d.). m-521, F-3on. .dar $50.00 ENTRA GANA F R NO PODER T.N.,. ~ V.d.d.1H.53.3 De uscuanadp1r. y j eso de filicig ~ca. C.Pu.l. Ni.an.c del Cina, .r. ,a. DA Y $20.00 ', ~~~c. n, H-1 11. 12 Age", todos tamaos y parl tar1 pre 1. 1 ~d b., en laneJ.r A. 1. CC.d. d. 5 Apt. cititar, t. vedad. cuarto, 3 cuerpos, modernos L.Y.h. Lu~6 .11. T. X-11119. D.c., .Ir. Biltmore Sta. Avenida nlnsuales. Compre a $1.50 orDmopMoNTRATC, aTuDEBA= D-DES-5141 juego$ comedor, $8.00 enenstiame6griLfos, tinta y p&-, 1% ld.112 .T*;.',.""'".,.,,".". 21.11 ple,%1%,., 11-2,en-514. ---. jetas Y m 1,,,.-ntr,,,11" 1-$11s.COI; .I.,.a 2 Al cid. WQ111,11. vara sin inters¡ precioso terreVEN~ .ata, C.Frs, Ch. l"7. YeU" F"Y 268 el. 5~ VENDQL VINGLO~ LUU XV COLOR es; juegos sala, living, mqui. pel Stencil. Alquilamos v ex. 1 --oT,Lt,-vl. f C.tella, Vib~. 10. ~P.n. *d,* .t., .q.1. c. c.icj." .a .,.Ifle. ru. .1 j.d. mid u. al H-2545.53.8 n ".1 P tapia "r: nas coser Singer, 2 sillones por. gunos referencias. '%a Nacio,! te"" ariI,', w. S. a su finquita 2,500 v 11 Go.c.I. inue. Int.filefe ,V., 1 no 3 id. '"" $,5,au. t "t.II7 ,r, reani $, intrien: 1.559.70 V12. P-I.: n va. no par aras. -t. CitunIr.a ,. .e X VENDE OMNMUR DI COnal", de Manuel Naseiro v Coro, : .ct.lid.,d,. mf.tritas ,abre Ma c Fincul ,Illd.da. P.,. S.Inelt, c. ~ llin] ,incll. $-, t,¡.¡ .,t. inc" dad. d. p.g. Gall. (C.III, tal, $3.00 mensual, colchones cs. mi V2r., ~ ,.te II.nint. ded, $4 ha.la 'Reparto Paraso" urbanizacin hotel. .1. b.t.tlt. ni. b.d.'." .nJ P.,a, i.AN .11 d y':M ba ce . B d: ,,,, hotel. bar .dfJci. F. 1, ir .P., -1,111chire~1.1 J-Lis: Vman$1501 t. .. -5nd. Al~,1~ dar .¡.¡.d.) M-5911 F-31. completa, calles asfaltadas, P,.d. D,.,.-. Caf, ol ft. dJna,. j.r S_ Fe_."_ N, IN w4ble. meros. Piezas sueltm Cambia. paia, Villegas 359, casi esqui! 7n.-m."215 a.¡. .,d. " mos nitiebles, San Joaquin J61, na a Teniente Rey. Tell. AMIS, RENTAN$ L $80,000 Miramar, Avenida lf S7,300 acueducto y electricidad. Oficiycl. D M.5l.3,, H.2DS5-53-29 De J-E -VZD-- 1. uparad. 1111.1111,1 Otro 2 planta,. Parcalita nica Por medIca. titacin y na de ventas: Losada, Corredor GAN SE LIQUIDA POft NO Penril 3,,o, he = c:uD.D Elac ,*Jo, entreMonte, Omoa, mueblera C-3457-3' De. : nder un, tienda d, r.pav',edatea n5 -,e 13 y C Alenmaleces, "Casa Prez". ¡. Mm.a. .pertinicir. 7 Cun .1. ,,a,,¡leci. ft.M. c]. plf Ca , o __ b.i., c., 445,3: $4~ .11.1 r~ 35B.: 141,lis In.W1 tactra.l. .P.rlf' 1,111 A a£ v=Dr viq Nutro~ l-= a ~ M'le: Colegiado, altos de la modernEi la primera atarte t bi, ,l AUSTIN 1,951 i j 1 c fir, 14 entr, A y U, Almell-res Ruen D-592.54A *39.00; Mr. r., $6.11: C.0110; ~. ,., 7, ~I. GiNcid. (c-1,1 ~lati.alTintorera "Cubartart" la mejor punta. C-204-56 Dic. 4 ~Y intir. bainficionesi un .,d. : .ll c. $en: InISott.: .In, .iI.uw m.s.ll. r~ P. 619.51.4 4 ~Irus. flinrente. so cuANce cuARTOcNK CLAUC. ,,,. "" ti.,. on. d.c.i. o ~I; VENIDO DO. TOZMIDAZLX. i.Loo5 Os c a.Mi otra ,,ni, #42D; $0,000; de Cuba. Doce y Trece, Vedado. -galn. poca uso, oDh-1.aIk.',",c1.1",P.. da h. Comedor AMUEBLE SU OFICINA Miramar, Sptima Avenida d ICIas. Aseefini equ .:.,o W ciun, J,. = C-*, ,inutuahu, Dpin, ticorrunal. 1 gansuedi. T.d. d" ena .1. r, !n3o. 3$332'.D.W.';.t.:r.$$71.9.Q.12"""' FO-2380 y F-4761. E VE.,roc GRA. ~EDDT MOTnIV-,Ip r ,-,-,1 PlaM. Inforl. pin. Consu. ray.dsti. .t. .1. churen. 5 .' tala 2 y 4. pri.tic.l. Verter., -.,c. ,l. n,cla~,al. ~tc. cil. y T,.t.dnr. ni. P.,a ~. y o.]. 1. lfinM.I. .jaI.:*, H 28B.53-5 i Ir ni. P.,a .c. Autib saj.1,4, tulthini. (5,nnal. 311 N S. ola. deir.ines: U.1 5, O.~ ¡ ah. P, 18 De. p;-''',--t"",'.-'-'- .U7IMI,.'-I"' ". 1 "' ,ce. 1 10-H-7865-49c. .,S.,,,-¡-d. tal,mi~l. K-MO9-54.21 D,! 7.] 11-2171. j~. d. -1W i~a ~ca. ,a.,. $e.: $12.D.; .ir. 1* e. ~ Ini, u. c~drea sinn m-c duide. d. paAhmInirla Amiad.r,, l. ,w1%. lirt.: $i'."U',':".,'.'".'," ,.e. Ce~~ 1 = r 'I.'.',,"., pie,. ~ V. Iu, C Gt LIC,74 ~l, 50 C-C y Calle 1. Ilec~at .S:AtG.a,,el. SE VENDE A.NCD URGENTE, 5nOTO 14 Dec~111 171.111. unin, cita, .difir .= .,da: 1. .,as ancirnue, 10a d., ,cuaui. L-.d ¡a. LOCLA o r~. ~re, ~ .l.i.d., M.Iiil, .,.,,.r," ,Curecnin K__3_ "ll",,."Id i,e.d, Olsa~blis 51, HY6. I. t, ,. 1 FINCAS RUSTICAS 1 I.jin~l. y ~fi. .1 .L _lleste MIRE ESTO -~ ,J.J, an 1 unintit. burba .o; nrin~,lla, .Muned ~ .i >1 c t ni d. c~ca. ,era. ."41".1l. picad _e Dic '" ~ In $' _=== B_5.-L Alpa.dr. D-H-41-1. 1~ 1 E.,. GR4NiA AVICOLA. C1 -,,,a A., c,.,ndl.,.a. Galarl YZd~ c--trao, P.I ino-1 Mi. d NcPu", 5 HARA-f .11= en 1, D-183-1111 ¡Marn. ,.nicad., 1. -Id laya Miramar. Desde S=00 1 % ,a E N, in 1. ~ Jenar ,.,u.11I. EN LO MAR CrJ' ; TARJETEROS VO LES' 11. CU-R.L.~ PSIC t. "El Modelo", San Rafael 409, Ii5ad,32 cu, I.,df,.".." .f. e, .! ni.p.d. esmmi .d. 7.U v~ .,. jf 3Di VIII a., B-IiC -1-gar-, O'ft'el M,,,,,, mo-51-6 tan~ r.dl., l., ,I.ndudI, ,portables, elctricas. Precios esM.n. l,, d I.lt ID-12, A-4672. c" 'Postin"dex", "Y,"e3r", "Ac. M. D-314.511-3 VENDO Borirak BUrMA rZCL pos lidd,,. ~ 9. Rdiju,, N9 4tien ,.,.,.,. h A. ~tia. 1/4, .le """ lbrieatM a Plazoleta f~ d d. ' ,D., ,ri Y A-ld. daba d,1 G.If. $l peciales para comerciantes, '%a! Manrique y CampanarioPatio. llelanciuda, 501 M-2224 faltar ~ duea 134OWS114 .I.%1mue Aven'da' tabricida 2 CAISALLEJILA9 EXA TAS, $27,000 U Calle Hetuay y MIM. .d). DU.d, Nacional" Villegas 359, esquina! C-987-56-24 Dic me", "Cardinee? rotatorios, ll. .d. lunci. e ea Cl -Ud --19 su~11. ,feria. Frent trat.r. .ni,, d. M.C.Ir.d. C.Ibit. G.,cla. R.t. 2 p~t., 'E VE DEN. CREVEIDLE1 111 o Ibrog-visiwes, ew. Mu t tud w t.t rosa r.d.,..41,ta$,. Ch~.lal es: $025. F"' Rey. Servimos pediHAB ~ 2. Grais.: M21. F-3023 tamas. Cinia Moderna. 2 plantas, qUe Reparto Se.a Jos, Aroy, A 1 1,Ml. .ciu. a Teffiente ria, ll(illllll pl-110.000. 4.00,0 n.zw3.114 d. OPORTUNIDAD rrich~. mo ANA, $25,000 la. p,,, L-sio, 315, gno), Bdos interior. C-39-56-31 De. L.j d., aseaci,ncia 'S pl.nt.: c.d j. . d.hi, q.a h.y); D-I&u 3 1 delos y tipos. Precios econ-l J. Otra ,t-. R., 1uuc---races. "Bolsa de Muebles Cif cine y comed~Planta ~t, 3/4Inufi, e-Ave. Ramn Mendoza c., 1.11. :l. -' t. d. ,q.M. .id,.1jlijll Ig.d.,,2 ,lart_. ,t dad da .ti, frut.]u. GRAN BODIGA DE E$Qg.ACOdN SUJ; INUICK SUPER 47. SE VENDE COY a ZXALCAZ "Do lu Di 110.sr~rerlim, 1 ii.a. c c. l set. -. ].¡v. AV.ld. pre.,an, CuCialgitas, palma,. SUJIlturi, aburraisal,. o tZ.b,. Lad~ di.la, en . Go us 1~ am .l.n. c. ', . 1 las 1,*.,,,!,,.r,,,,.bu.. da I.da. b-c.: c 31. berlins. ulum. ,ni., ln. enuad plesab. a 1£.:,. esquir, ,,.¡l. cina", O'ReWy 4N ccal. 150.000. Bela.crein 601 M-1124. L. nletr, M' unterPreciosa 1"" d30 ~4o g~. tanq., ele. ]erra c.s., ,a b.,:,. c me Deu, el ~am, ~ 1, M,,_ cat~s, l. o en. 1. doy ban~. cina~t, U,,d,, Metropolitana frente L' P. ~pufflI. I.Sea.72 v,2. s, ,. 1. ft v. I.n e.tr.d. E.Irl.a. V.l. i~ d. B7.U"Vl.U. M-''; "ama 1 7 ruda 0 y calla 6, Bium~si -322. 1. Nia.1L. N9 M JuU. ant.nil. CU 1 A-7743, A-77: U .na.re2. Julio C> qrand, (C111,~ ra, Berilte,1 (,. Clegiada). O' cluy 3^ lf.no-7.AS 1. t. D-0-5 -t&. vi-ro2-H-2 $100.00: JUEGO ARTO, SANTOS SUAREZ, $35,000 D_298,3 llij1.INDrVIDRlra leo -t lued F-3on, in-5.21. IMM.j, U2, A-4672. B_ f--TC-242-57-4 D' 11.Y1, Rdlg"er' 2 re.tilercda jMiramar, Calle 4 ~ lall. d 1 ,a. ~ LEY DAVIDSON ar,.us.e. IA IT^.Itl ea ~~ 1 I 111, haur "' -".--".' -dernista, $130; cltiritos; coALQUILAMOS: IM IQUINA ~. .c-ici. _,.,.le ,.ti. Ba" £.Ir. Q.I.,. spina., .,a,. ~~ I ti.,. 2. ,a si 4 1 b~. P,,.¡. Gt~. Salud .3. c .t. .bl.da. Muebles La. .dc de escribir, surnatr, calcular y1.c.in WI M.l. L.p. l-ar'c-dn .lbina. ranmiln, . -* 1 "-e.d . a-, ----e--_* , r, D~ ', ~I.as~unacia 1 d. .has ,.c,.,. e-.fin. Md. .58 ,, ,lod. 5 ina ,li, ,, d ,.medor, $90; escaparate moder ~~1. Pliral! 111.s. ,2. 0. c.i. 1 ~~ ~teard,.t',',,n'',].d.Iy'"b.d. M-.''cOLA.I.N. VEI.l. Qt-. __ _ la, = I.C.r. taff.c, . 3. contadoras a precios mdicoi a,,. 1 .1 ii. T.bi, Si.d.as~ 11012 Susc), no'. $65cama camera, $20. NuL, cim ¡,.,a,,,. ~ro. .intc~. ,.a. ,r-n. .un.11e.,,,.c,, .P". o,, la. "al.,,. ~ ~.t SANTOS PrilelY T-r. ~ba. l"' "' i 'al"-1 al il. __ P,-,',',"",,i,,"',-i PLYMOUTH 51 "a a. ,c,iyeito.5 garantas comerciales, "Lir Can~t,, ,,,UAREZ, $22,000 "BI.,"j,.", MM, 58 _P I Carar Y 'ir. 312.5DO, Tenfl, 1.-11 .Inte. ,pr, un, 1. : Sitios 74, entre San Ni re.ldena d. .,qui1-,. 0 ,, J B-4171. 14-OM,i.l,P.,,. Tii. S ~e. PLYMOUTH 49 y .*.,A.IIPI.d., ,.,L.¡. j.idi. .t. 111, Inif. .Inci. cI.n, c, 1 ~~~ -11-tiP. El binca P Rayo. C-576-56-13 Die Nacional", Villegas 359, cail esu 1 1 ¡('si D'd',i.'2.1PSI'di.,. $I'M"'3''' 117.'-., P£6-AD A SA1 AN 01.1DSMOBILE 49 11 di, nI ~ al N.in 1T . r,3DID .,. .1 AtL-1100. 5-7W j3l12,elIjI.*. u.,M. m.1,11i.,' 11, un ,muntena~n e. j., O ad TDNIO DEI-VE-N-C-A-i) P.i. ~ .1 1,11 _, T'_y quina a Teniente Rey. 1 .11. Bi.c.ai. .l, m.,21,, L 1 i ,,'.,. B.lini, ,fituc, %,a, ,.a' l,,I.,aj,,.,,1 Pnc a. 511.4 Tld,, 4 p~na, d, ni. ", .lo d.¡.,L-1-1.11 LMUEBLERIA "LA PAZ" C-38-57-31 Dr-1 pe. rri .r. .dar ~M-I. 1 d ,l.-.". ~~ .ri .o. s 5 lud 110, Manirique. S. Nicolis Miramar, Desde $16.25 V2. h. 1-Iiiim I.* C ~~ ~~1, nuchis c anec ,ID 1~ 'al-.' ~~la -, s d. 11-aturan~~ at~a, ., in reisa LAWTON,'$14,000 : ~. 1 B_1,7W D2H ~IIIIIIIIIII. laftilanin L.3" 1 ~ 108. ~~ L :, M. VId.d. ,_:j ,N. .t. I.t.! j~cu. ch, cll.lI.'rz"..n.d. 1. alj-, ,% o 1,1 1-1 -D-ni,: ~ ernas%,I *' c.11. ~ lel~~ -" ce de i'I,.'%d. mI ~~ t Ir.-C..ALLELA 915,tras FRENTE .O. El FENIX: U-2965 ~ T.ds'r. MUEBLES DE OFICIO ini. JJ1111-.,cw, ,el. 3/4. b.A.ca l. 1,1 1 ~ 11 .u.; e"". ed.r.j. inna. cn~~ ,a .nnn. r~~ y 1. A, nne, P.,,,.,. belvI, Clibl. M-na~~1. 4A. teina O. u. .cs. 1-V.PUTI.L, . Red,. , ~~~ M.n. ~d., 1 a os!! Pi t.,. 1~~~ i~~ ~II.d. Telf :1.1111 c Zni D, d, Pina.r., nunolille. V.cf. BO.ni~n 7~ y QuintaMide: 731530S. 51,~IPIM. laca, b.,ya., ,Aj, ~tIln. ¡.l. nu,1 Nuevo¡ precio. contado y pW', -~ -11-5 , Cajas hierro, miquinas escribir, -1 601 M-2224. L~. p ,fiel. 1.251.54 ~al. Ma. nua~ 1 ~InP-11J"' P a, 111.1.1. 1 l'ii cTes~.,r 1, ", ,,dI, 11, ,ft'-------M.i, y calcuiar, nuna. y uso. pru-: ]¡O C. Grande ( d., eI,,,.d, ~ .rr" Esinin. o.R.ly ,D, m ., ,c",. ~inn, 21. ~~1ZOA, Cuarto. COMEJor. etcRcingeSE VENDE GRAN JUEGO DE r l <,,, d~~ Infante y N. TL v[1.0151. mquina. Singer, F-3o25. .Ii10-12 A-402. S.I.nclia ~ad, .a. B-Mm -Ch In. cel. ID '1 T.d. re, televiaorto, ;lector" cheques, archivee, armar:*@ LAW N, $11,000 ir., d]. 12 dlcl,.b,. D.311_5o_, 1 q1,1 -61. 11 .c. ¡.¡t. d. 1~ PD 534.53-31lh.ne#. piefit. MeIxis. comedor de est llocUn luj C.,¡ .amin. :ro .a. pi.al. noNuevo Vedado, 319.00 V2. tr.b. j.r]. V.M. dt-. $la -,I., in Viiten.s) d.,te. .n.lilic.:Db'...' lIr_$¡$, La, ,J.~ ~~ h.54 d cuarto e iAli-st.],. t.rieieros Kardex. bu> 2. .C. 314. b.A Gran IP,".nldd 1,,.p,,rl.,,I,, ,ll,. m. a se O prar, "N MAQUINARIAS Aceptamos #u& mueble% usados. Eliluego e stil Luis V, irs y sillas acero. CAIA Gontifiem reareciar M-2224. Lp. .fi n aS T'StiCaS M h. V.'¡. B.¡. d. .t. t., ,~ b aquealo, con su lmpara estilo ,eJ.b.l. G.M.,l, Pa-~i . Fnix, Neptuno y Solad.d. U-2965* ¡Triann Un juego de cuarto es-Impostela y O-Reilly. M-8638 11, WJ1111 11,~ lifid, lsII a 1776, 5,. Yendo . D549-51-3 VENDO XATADORA CARTON (OMPIRTA ~c. 11 .19 ~~1. C.U. L. ~I -43 -56-8 W8081, D-515-57. ~ 1 C 8 Dic tilo Colonial, con su lmpara --G,,nd. J-laci. H.b. 4 y D.,¡. a F, a 1. CERRO, $27,000 Clilil, PecI.; $14.709.61. 1,,,.1.11,iI., y P.1.in. 2 Planta,. c $2-,1 11 d. la-molF-3-25. 1,r, .,,.h. refi$32,D. -----. ctr& X.,con Ly d. Alq.11-, oca ,a ,min r~c, ti G 1 "1,1~ 'M a TAN ¡IX.W . ,u.:. 1.1Ll*., un juego de sala y otro recibi 15# Ia.t. 1 l~Iin. -. ~abu. eC. ,inM. .,'. SE VENDE COLE ~" ,.N. ,U"-.,, [ RADIOS Y APALATOS : 1,tI.n m t_. P,.a.: *12,tm in. 11211,006. Gli., ihlle,],, §L Do.A.¡, .1.t. I, . P.j. v!dor, estilo Ingls. Estn como ELECTRICO3 1 ~ Alturas Vedado, $20.00 v ¡'Z,. z.j.,.ar, s3til.DI n~esan, l,.,.e.¡. .1 .11.24. Loore. En el Vedado, muy acreditadd Dehierro negro para dep6si 4 t2cia. .t. N.,, . al".,, Cal¡ 32 mY m~nan Aa.ld. 16 ,.,,. 1-0 h~~ ~ su . nuevos. Tellono B-3608. 14 ilin, lid. 14.5II 34.74 aS.Vel, l""". "" ',',",'ay.'tj..bi'.'.'.Y y con muy buena matricula. In ,-a. ,. Inf.,no, lo de lquidos. Nuevos y garan. II-asa~ms-, -, i D-18-56-, ,MESAS PARA TELEVISORE3 AMP. AL -l. P-a., ~~arina. Tel, r .t. .,,,1NDARES, 521,000 la ,".,,,,:aI"ad. .v, :c, Pila bn, a. ."ni., c. so, M,. TI '" ii ,,,,, s, ni ob.ns, '13 ., formes: Notaria del Di tizados. Entrega inmediata. P. 111.11,11., 1. &.,.a,. Nan. ~ D - $8.00 MENSUALES: JUEGOS; SIN FONDO, Ni FIADOR r "' 1 L-n. p~~ r~sal. tu. t-.: j"i1M. p~t 1. .l., 111. bnio. ~ d,69,X.i".Sulpefrfl'dt'.: 'P7al'i".'.'1'6 cios, Etpedrado No. 410, ent. Castro, Cuba 162, bajos: A-4732. cuarto, 3 cuerpos, modernns, l.. e. ,enas. 51.: canernio, .' z a ,. 111 11,11 1 ', .1.1.11 ,t, li."i.li1.111..",.vlI.I-Z -ad.r. ~i. 114 Ori. ~Inni. ~CI, C.194 c A Aguacate y Compostela, B-6729-54 Die. 15 Juegos comedor, sala, 1,viriq-",.:; esa.M. 6400. uenlesara ~ a. ¡l ~M.na .n ~.H 1 I, Pan. Bejesca.l. ",. m-2n4. Leo.,. K.Ily.'.o"l.",i,,15"."" ,,lr,,u ,, .,,c i FINCA EN El WAJAY 1. Pl, 1 . --~ ---~LIS1 -1l. HABANA $20,000 d:"", P'-'-! ----l¡ $I'4t.'.l. G-. 1 .e u. r.b.llell. d.'ti-, mi. da 1,1100 56 MUEBLES Y PRENDAS room, finsimos, acabados. iV[..i,!?-*!.,'.'.".';,!".,,"R'Cb,1 00. ni, R.XVIO TOCADISCOS ^U"MAnC*. : m_5@211 F-mu. : rI.II~n. r11 ~dr£.,c quinas ,5 11 ,u O.d. r SiCadaui. -. l. P. 113. 1. c., a. c% le',l.,."I,,id, 1 n P,a. Io,.I. in,SE VENDE Jt EGO DE 1t AXI", 1 1 ptil~. tpu Isltun 1 ;nl. ,,,,,,, 52 BOVEDAS Y PAM LUNL5 coser inger piez 11.i Dic ,d.cI, R -B#.& vIe.d 1 ,,,.,,:',T, ,,,.,.,,Fli,,",. u sueltas, colcho,t,., .c.a, Z s,. ----ReMand. 1 ~ Y-1, jj1iIba . AIU. Vedado $18.50 V2. clie, o, ~~~ c. l. conad da 1 "LA REGENCIA" Televisores Hallicrafers bulturarsen B.I.c. ,.W.00 mi. ,_,es mI. c.u. ,,nuna, ,s .D--~ _t. li~n. -. llones portal, $3,00 mensuales --Ca M .21. P---ter. ~tc. Mid, .35~ .,e,,,,ic,._1 ~~4' SUAREZ 18, 20 La ms alta calidad en Tele, Le te, ~~~l. n.c. .N San Antonio de los Baos MARMOLES PENNINO . .T A 11-IM1-Inu .1 am tam Vendo a bajo precio: mquivisin. En todos los niodel SANTOS SUAREZ, $_11,000 n[12 Illint. .G'.'du. Id.d C h os muebles, Calzala T_.. M ~n ""'I, B.fi. P,.,l. ,.,d4.d,, ,,,, ~~ .¡J,!.. del Monte 29, esquina c.il.j 3. .,,., ,c-,-. ,,.,,,-l--. Lnas escribir y sumar de todas Efifriadores de agua, radios, ros* c~~ ~ r. ~ -. 1 11 as, ncasa Prez". .ti. icIm. ~~l. .1.1 314. h.,,. tu, $41.00 Treu.2. j1la. .c. lera U5.1. lallan D "' Amplias facilideu, .:'P': Bvedas y Panteones -" ,",l"-"',!I """' "Smfrigeradores d." '.d. Calle 23, Q-. "reas, maquinas coser 1 p"11y -"n 'k pr-clon late -205-56 Dc.4 k d. = cinfin MI M-2U4 Lpe, l -a lc-II da lh.y.r p., ¡,.d. C.,,a.r -].t.d. T,,U.: BO-M14. :GANGI' CA. IrEno cocD7Aj ger o os d M e les """ Y.,',.'.,".'Z"I. lanlt.de ,aninu D-558.51 LISTOS PARA ENTERRAR. v.d. ~Mi ,,_ ~~ d, ,.lj-7G", nuevas y de uso, archivos des pag "13 "' .P,.tmad.mni, Su. J AL 1. LucM.d. d, ~ ,.,le.l. .u11. t,'",,D' tarjeteros, armarios, cajas cau-'Oficina". O'Rcill;, 409 A-7743, SANTOS SUAREZ, 535,000 ,Irni ]. mtel 1,40a Tt,,,2. Gra.d. M-5921,1 51 -CONTADO Y A PLAZOS T-chann. Ap~ii~ seL P,6.1. 1. l¡ ,:n,'," ","',,,".r.,'. d. cut ESTABLECIMIENTO 1 "" nn ""' h.''',,.".,P.,',' dales. cajas registradoras, jue-,A-7744. -C-243-59-4 Di. 1111. S. J.,n B.,n. F_3on' S Tenemos una, gran coleccin d'e bI;-'L sIaa n ;" ,ii ,¡.t.,. 6 es re.t.d. $361, N. tir.n. i.n ~bu,tinn. ,_w = ,,,.,. V, .,a ,. ana.d TCfora, M-se. V.~ ~~4. gos despacho y piezas sueltas,RCC-vrHUER T U.l el]. a 537. metro2. 1,~ --- c.,EA.,T Iris mejoreslugares del Centen-ti. d. 5. > Li. B D 1,10. H-Ni .c 1~ "' cane 26, 00 ~ .ri.d. CI)e O. trinas doradas, lmparas al21 Pul-A195CL son Dosi .5. e.n d, =24. Lpe. E.',. 21 Y 23. ~d. hnl,, p., nn~16, J ,u, V,Alr-. S-ni. 5 s, sua,'1terio de Coln, slidamente, -t --"' ', ,I.Dn0u",L'GDD'i?"'noa NODEZ. $115.00: ll,.Ih,.Ib'---lli-.,',.Y.,ll.,t.d ~1,annin, 111. VI. s. .S,..I. d "al -UEGO CUARTO MOtombras, objetos de arte, r*elo'i"'f",":a YG:I,.",";!".,,,n. Al.ld. d. 1,1 1 1 1 st -ulcios y a precios sin -atii1 v b1n .d.I.' HABANA p~a: $33.72,A. -P-11 lW 11.31) ,art~2. Hablar r.n ,3 ,.a C.,,,. '',,'"5'.,'.' l cpolt'env,:ia. Valos, llamand .1 r!.'. a 11 l~r 1,11c al, 3"' derno, 3 cuerpos, nuevec¡ 7~t. .1 p G-c.: Ns-uu, ,.l. 1 o o Pi 13 ~q-a, D-¡-!i-. t ; jes pared v pie, radios tocadis~ .358 ri~~ P-. L.tras, ~cia. un, ~7Z.2 la~. ~lo~"" -n -. ----vg~s -juego caob ha x ,,,D D.3" P ",.,,,n.11 ,,.,t 1 ,uo o PornTiCiF.Dri, no U-2242. Irifanta 1,056. a regia coqueta 5200 cos rel ILllQUli)AEO.N 1 les escaparates v, bodeTc__jA,. -iare.tn, ~pi. ln. f._ f.a, ., .te.Vedado, Parcelas i -*lal~. o. tea~. P., ha~l Otra $75.00. Comedor $90. Sala1 ,7, ADREZAL .,c. la. 4.a nirt~. I.l.,ansa: Del~el.a ,. C-619-52-14 Dic) OBJETOS DE 1 -. $ .i. ~re unab%Pe.ad. M.cr.1,f, Be.n. 114-51. ga maletas avin. maltin,, ', n,. I ,. P,,.1. 11 -1 M.=24. Lp. ID-D-334-48-3 buen. ~fic.entran ARTE living, 5100. Calzada Jesu3 del ,.t. -Did. ale, 11 -,.-,,,,-.---,'-A-j1-1-----cateras v un inmenco surtidI, ,'.',".''-",'i,'-,,-.-'.B j.ea. "-: GANZ ~EDIF1-P-11 '$""'A'12."oVte'liZs""' ,1%, ,,,',. r;-n. NI.a.W. vi. i "LA PREDILECTA" Monte 29, altos, esquina Tejas en joveriafina a pree ns increi,' 1. 2 1.111, .o""..I.>,,. c,, s,, ~Ii., D-5,I. HIJAS E HIJOS Multitud de preciosas objetosi _,-.',' ~~~~ 51 ,.P--. ~re, ,P .1. $1 -_~comP, T-. -. de porcelana SirviD d ."L Regencia", Suarez 18 ~ ~ ~~~ ~ t-nco, 4 casas, 3 apartamentos; ,1" .,,o. Il.Ill. .,D "l ~ l2 Nir~ncio C-203-56-4 Debles. D51-1,11. 11 mide 13x5O v. Fabric d,, -592 -M, 11 1 1 ,arilde la l5 ~ ,,D l" ,u q,., t s. DE VETERANOS 1 'e ,3 ir ~ 1. N Uno aff y 20: A-6628. 1 nietras. Renta a ~a.l. u M, l 5~ ~" p"~ ~ f"'. "c Y FUERZAS ARMADAS L ges m ,Ies,5' b','.'.'ce': ., barata, 5300. Pre.21,1111 ni, 1.11lis l ._. ,4 2 -,,a-rie'-.n,,,,. ~r-. .a.,MUEBLES A PLAZOS C-35-56-31 Dic TELEVI1119N ADMIRA cio: $35,000. Calle Dos NQ 5, ,. 3. V.,. p~, tal-2. 111,111.1 l c,.2,,. 1.15%. a,-~~inf. en -¡-l¡. cocom, ura, d, -, b,,d., F ~. muebles finisimos t ,l. £" en. IraReM, U, MM.fe. o ~ Mas~. en~d. ,;.v t-Mande . l, c.,,. Q ri. ~ m~., .a. ,ri' as¡ a la mitad dur OTERO Y MESASALUD 54 GLORIA MUEBLES. U-8211: ~cremei 1 .1. d. -ti, .:,c 11 ~a Curva Padre Emilio, Reparro nini. ~re330 m. dz,.e.M juln, i Aer~. -W. .i. Enher. inanadan F.cinear, P.", "e,. bre, por balance .No I, Alturas Beln. B C. .,. d. (C.-d.r ,cante ~I. 1 ~115-51-5 Grill. Tei F.~ P.,ni~~~ ce~ ~ -_ ~ -_' ---c~~~ D 1 N E R 0 San Rafael 817y Oquendo : -2266. a~5. carnoacinas. 1,11,n, .,escad. tralul. 1 auni cal li~ellLta" .11. , 1 -sanue. pa~ ~ : 1 ,a H.la~ P-I.c, 1. ill Ita o ortunidad. ~La .l. 3.7. esulas . ~ Gran Venta Ainiveraisflo 1% Pre .a. de. Gal-I. _1-< Coroncla, Gran Boulevard ., ha .5., San Rafael 803 al 807 casP-e,5-4,." e-. ~.£n __: ,-----d-N lenn, .a. EDIFICIO, CASITA y 2 APAR. ¡ i MIRE,-QUE -NEGOCIO!! S ~ uesi. 5. escua.l. ilida, Vietrica, 1 Fermidable Plan de Ventas: Aamentos. Micl-8.-6xTI. RenMid.'."u"'. 1".'".'.','.'"'.*p,"',".' 1 Ides el, c~~~l, quina a Oquendo. ~--d -51.-Iic #§L A -P E R L A en Televiwett 'AdmiraF-'-IW3.: ta rebajada $575. Precio: $9.000. ,5,P.dl.i. t.,.¡: 4,n. .anipc=. .a .al. $"-. iVal. d.bi d*~ 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 1 ,C-33~56-31 Dic. 1 JUEGOS CUARTO 3C$11.00 v Refrigeradores "Kelvinatc>r'.'.' 1 VI '25 'C-1 $21411IM, Grande: M-5,2t y intedi re~1,~ ¡Urj, vimI .0 ---1CL.e.undir. ,ouna coni. ,_ ~ LU A PLAZD8 lo lille 3 Ros y Lnea. 1 F-31125. uP-r!e. a. seelAn. , 1. ~~~ 11.a,,r, ,XTIRAN31LIG PIDA, Lifi "',,Do,'L'EGo.Co'M,.lo,,oa TODO C ,in, 1 A.~ &K tad ~ & "l. lIositivamente s i o e o t r a d a. as . _,n, ~~ reit j~ citacio i.cI. m-.,. m, . empleada,. T.ratln .c.,aumur, .1 ,a.d. Olefinanhu. M-4. ~a u.l ,Cu ~crudiar A.,te m.d-. sn. sonle, -t am cuadrit Calzada Columbia; es in, ,e., .bl. 1.f.: safi~ O. p. 1 _l. duci cae,. ._ c~~ _, ~ j.: 53,o fic~. D.,. ~t.c. T bien imiebles de tod cla Baha Habana, $5.00 b 1 z*l. ~~ -. ~ 1 ~ le -1 £'dc, 51. .j. 5 11 M. ,,, 3 --.' r 2L-U. p= , ~ sauli----Casa renta $45. $5,250. r L¡[,,,] d, nui#. liadarid. n y 1-1. Indin m. . ri , esusi ---A.11L., ~ ,,la bar~V-M1-111;S ,,-,. t ¡ti. y SUdlqT.MM_._ ca lit. G.h1,?. PrenIn.I.L. 13-54,11-51 ~14-P.ret.-cti. -, ._ -564 :cribir. Batidoras Osterizer. La--2266.~ 1 'ti d 1,~ 1 1 -D ¡el _= Irairo -E -1 H ~ -8 1 ¡NEVERAS Y REFRIGERADO R"' va doras Beridix. P¡~ &rchi-' 111 .,,t;¡,.-P,]:,"., s, 1 b.llh""".,l'-",','. cani GRA OL cuauLa lauic. ,.A.d. y I.a.d. .]MUEBLES A PLAZOS 1 CALLE MIRAMAR 209 y 211, e"", del P--h¡. d. Real. M.,. i. ,,' ti N VIDRIER0 --as-moBILE soT~ ma Dracal~ £2. NEGOCilo .1 ,,, .l. 1 ,f 1.-Inanc alad. 7. ,"a c a.1, ~ Ir encidal. ~ C~a ,lc~alsa. M l -ds""9fi , ra vos, sof-caina "Aspasia o. ,M. le. eancitutid.d, 1 D. .C i TIiini. cirs~. aiwiliffi. j ". V.,¡, A~ c R--~~ t.l.Z,ca~. nnes9,: *,.m u,.nu. Juegos cuarto $10.00 merisua~ lua -. !,"'J o" u,=a chones de muelles ameri~ : entre Daz y O'Farrill 2 casiG-1 1 f ,nadar ,,',tld,, m .1 T-, I.bit. da rcai. bol.tes -. c¡.".-R-Minpled. NI .l ~~ ~ l 1 La lrd. fira, an~~ta 31 TrI Living, $9.00, Comedores tri= a jeccil. m Tecie -09 tas y 6 apartamentos. i -,3,."-,= -,. .e, b c "" IL-iI. IRA -Y = Ipe~ctomcalchn -4peww! --Caz. R. Boyeros $s nIL2jecV'aLIVI~n= u."~ ~ r ., "'M -" ','J:7 (10. Colchones, $5,00. E,,, ---' ~ memuale Radios de ytos Y 1 -,ti.-, Renr-ib, y ~M-a E1 ;-tla 11 jzj 813 varas, $10,101. Calle FuenP-res. trt. d. I.No arnez .'.a. strr,= n% 1 ~ B-A-BY ijODG 1949 --2e neal ."a' Cart M. -!JT721' l $ALDO. Mquinas Singer. $8 r0 -dc"uoi-,a-a,,*n.I. .,,. c~ ~~. 1 d el hogar ,Cocinas de todas cl&. i -tes, entr Daz y Lnea o Ave. ,ha-s" YIii _Vifflio, ,,.J 1. .caI.cres .n. ~Piedd -mbPUl1 ,-.,De L., 4 ~~~ ~~ ri Pa y ya .E DaD. ~ ciolini'--'a"M c ar _! an V~ SgACs~urcn ,rr.o '?" ,.,cs es"v ,' c ~ se e instalacicI Presente e?:' Incifi1 l-1 11~ --~~ 1 n a._ Cillurribia. 20. Ma. derre, c~~ci.1 Ud. Gesad. ,C. ~ .,,!C-alq-pieza suelta SU.s ~ ia',' %= 112c ,, 42. $12,000. ~ 1~~~ Infl~~ ,sa., i,,,_ .,. es. n, 1 dar CI.zl.d.; M-5021. 7-30I c,, ~ bania. P,Sab. p~~nil 1 e. .,r.:-L-l,,,,,".-.,;", ,I I-la, 1.1 re=.-4.1Z.Z.d,., = wsemuebles fondo. "Olrru y M -N --nq-c fu cR,, c^tesanaricio v obtendr un coserrero.13-2266. H-2370-48-3. C-5t_, 11 _l',Zi" s ara~. M.-. 10-17.DI= T. ladad M. unia. r,,% .,, Salud 54_,GL A" ., I n-U, ., ~ ~ sa~s 1 C ,4_6_26 j.,C c-s.-.,R.21 on, .qulo. C~ 9-21 Die i . . -

  PAGE 30

  5--O. ~ ,,s,¡'--------------1~ -1 r ~ ux .n la ~. ________________________~j._ >llNO -i IIIP TAIlIOsPARAso cloo. . re, 000.0.0 HUESPEO. ro. .1 Iel, VEDADSSLICITUDULS -Y VI TUDEO 1 sSOOd0r1o1i5orsos eleols-5cos soi E AIM ALE .UR .s n.ro ri 000 1 Frscs hbiac onerda A-.1Ae Ms s,, M E L D S 1i - so£ e~ y.dn e ~.~ n'O d d 1 .'le,. FoIlo e.Oos"Hsy 17"0 oVE5DlsLIoD5. L 0 5 1 5 Telf.ec Oss.io 5 1LAVA.1,,ZDORA 11d,. NolilrC"'idd ""eZi:. 5 :o$40.00.e,-,ososDse'2-s00'oOS, O s,.,.,0.,0 ol ,o(1.s ~SO 0,0,;., 5 005 00 so Olsos0 ,0 i,0 1 0 ,00 d010 05 i ll ~ C ,, E-1a~.T ,_, ,is i s H poooOo soOl. 0 0 -.o N, B.Iosooossroo scaO.,o.,A,., U," .o1O1"o ~ i eso sois OOOOO Oosssos Oso OLoOOL-osoossrooo 0.00010 Iii 1. nilo e sae Lauocsy ESCUELA DE ENFERMERAS ESIDENC I ,.CALLAD rO ~505 0 15 ios C~_02~,soin. ________ ____YAMPLIOSoAPARTA-o0-os 11 11 11 1 f50~ a a107,0o,_ Os bs oo o o o a, O o eo o. 7¡0 S o O s e o.0 1 u.5ioO O 0 en NOis~PIDA. D I ROGREGG" E OI SO 3 "jd,'" ~enrl,.i .1 eil s.h ~ .d,~1 _E1ed,. San Oo ySln _,,V00000.,1 l.Is ~le.l.e i1,1~ UL U~ U, ~ oe i sit re~~ se sooo ooo 1 C SAS DE O M~ISAS 00h.i0,,,,, 00.DI o', e,, 000. o:esssO ctrij o u . rSosOsoomsos s a eso 55CalleoEo_ os0s .vst~ 5055sos s o i 000 91 osO~~s.o Sr, .e sA--~e Ro Sel 5 d Osos 000 -oO-s.Ooos.On 0.,. d.OsOo oat sssso, H .4. U -piloooec 61 0.11esD,5 ooosCI.~se,.ssooo ,"",, -IIIA casdsosTso.orlbssl soaC o--olOoOs. 0 64 CAIN ~11.do1 Mi ., 1 n M-s-so D o DE DMA rINA -4isO so SOSo
  PAGE 31

  Ale ax Clasificados DIARIO DE LA MIARINA-Mircoles. 3 de Dic. de 1952 ClGaiflicarlo. Pl 31 ALQUILERES1 ALQUILERES ALQUILERES SE SOL1ITAN SE SOLICITAN S FEEN S FEE 1 SE OFRECEN 2 >5 AYSY OALS 87 RBNA U.ISfO-U1E ff0 10¡U CEJADAS CRADS ¡4 AGENTESVENDEDORES 18 CRIADAS CRIADOS 1fZO MASEJADOAS s c o 11 A. $24111. M.N rrSi.reoian.uw, ~~te-tOiV -1 1-in 11 .V014 M .i Ottie. D.e2.l iIict. SecO.S-,",%,zI: = ~h ,e~ e. ~Mecee. l-ee.t d_ _~~_ Clavel N NI4354 Esq.',a S-bI.i. ,%a. FI11,1an~.1~~t-No~e~ei te, ,eni e.s ac" lo e.r. l,eeWenie e., coeree.co~.~ .,,,:n~.~._, ~~.~a Icete.,. ti odie arr tOrtor O t eI,,, iC, ',e:Oet~11ee,,eee e.,-.J.~rla, ti1-o1e[ 11se.e .r 1.11 -,F, c t e e ti se lt "*. -eo V-. Te. o r t., u L $ 0r ~do. se e re,hc eo 1. O .ee ee c e. e ca c to i t e rar t ce rt. e.,,.~o ~e ~ ,l ,7r r__ __ __ __ __ __ __ a. escoa., 3 o4 eE LQ tILA L G ANC a t ce. :1L. 3 -. ,E.CO.CINERAS, 1~~ 1 Z1 COCHEROS .' D.M" ,. Le" ~ 1~~i -5 os M4 ~n 'r,. odid HeOco.t A ereo 5 T. e.-,t e eA ee,,, ~.,eetoe,,,.,,ci-.~~,. ,e,,l,. ~ '" U eseuoror5.rdtejYoP, 11eeTiAienr.IEscs~e.t c-,.secrccreoe-t, e,.s. so.ete.~e-s ~---ee.Re "i"", .1.'1 l ,,,,, .1,11. ~ ~ ~ 0 11,, 11 1.1 -sar, --------1-3 CO.TURERASD sMODISTAS. erLe-, .,,,e. E.0 , 1 -7 ,e. se. LO AL P RAC ME CI. De lO, AL rl t200 l. .te,. Itocoa a oors.IVil ,eee. oROc Sc eeeeeeeece.e sat, e,, ee, llr ,,, -sea in rcrDy.r .a, te-elo-aooe ,e-,Keses eeeeot.eieite.c.liceeerceallteattetiteaetel.aor CASAiSoAAOSERe..ree -oo.ee,.e.c. r~tt.eleseees~ c. cr~~ r -e. ,. hio e.e .d.t t.t.i ete r ei .c tti ed er-,,i 1%r .rcA o' e lre.c c tee .i rise.1.occteo.-eate.,,4doe d ].cia. ,(,. ~ coe.s,.i E RAA. A B.,., fns 9SL CIT lee, ~ R C. ce -1oY cce1. E.o e osicit.serc este,1%-te-s-127-OPERARIOS~1. Af~~~ IDIW -ccD-21e~1-4royi44 ~ -e1,1l,",,,ec.e ,, c ,¡e.ieret.cioD Mr-Oe. Stetettelte.-", eA .t, Et.,. c I 'leteo csee,a. = -11 e.1.¡ED AACUATR O a2.ei.,to, 54rt-io.oaoacBATbSTA y1. . tetel st-eLeeoeeeeoseco.-~---sil.1. Ael__ e.,,.d. aeee AC~ &0_ __ r.e. ede _ _ _ _ L.,fi y .F ~. .tro, .eo, I., A.,slrcote.d.M. Ic.e.roidi.eoetceoees., -eceeco teteotet 1, -1etde aRsif : ena Ifilet1 ~ ICE t etls. oce .sco AM15-e1 o ---. 0TE0I. e.se -, o tee "settd.etd. ].cr te-led, 1 io.ee ¡., Rns -C, Pfeilsiied.ee.eie.eei e~.ee: -,. ote.c OeeAX, to123,.CLAVA RERAS VMODS te e. -, ." ~.oes 1231________d _______-___ .£no -a e tesesseeoeiee ose, ".in t "t uj V,.,1--esto ecse. .111 ,, D= !14cC.-T. HLI ~eAoee-ee.-IMM E.e. te e e _eseae.ssoe.eetBcUENArtseoeA eBostNeAe 5 5 c ,eoerceor as~ as~ al SE SO ICT N eeecdece. oec.Sesoate. ',1 _, : OFICINIS.TAS-~ ~~ eCl^ei. V .e, estcdo.Ceep.et e I.,eeseee' t-ee.oe' ets eee E D ejn o .c .12. e51" "tteed.e testeos e de Ni -te e io tes e ne '11 11. leesce. Ore rl-II Ioo e e e s e t se e c e t o e s r t e Ie ie ¡ ^ -o. ^e ^ot ee t o I i A 5,is _ -a e _ _ _ __~. ~ ~ n _ _ _ _A__ _ 501 0 0iv o ., ., . C A es eoeceosT.,.¡.¡oesaossc eca eroittee.e.eeeeer sacetc eae IS OFCNITA eo. t--.-clcsree. tteet tteeseioteescr 1serse Cl teerec 0 i resr e .s eec I c 14 ,.t D"re4.1.1e11ieLe.t.1. .e.e.t.eJ.t o--oe te. -ee]. soe~s~i, ~e.csc1~~lete.se-ecopisciSr. e1.1 ee eoo a r etee 'acseo ce,.sarS ole L A LQUILA.,. s,. tealQe i re e~De er-sts e eedteres eeceoreectc.teete te sctsecn it teecett.r.de .O O ^L L C A A > a A E -CeAetM t i l eA. S--oc~ C.te170 .oet e~ee1s e . e.o sc. . .D . ttUe 5ct .te r¡o SE tDES, tE O O A 1 EN I A ." 2 n ~ 1 ~ 11esece, tee.oero .o % -ec. e.e Ic ee eeeeee e.e.eet, eeeIt eectee teT-teo i~sr.se esteeo te esco-re-e te Se F.901.edee ico"Defneet-et. CII _. ___MUJtoBANC. ee -ee1 ______e.e-o ~ ~ret sc t-D-e e. e te e. e lo,. d.BIr~ -011M %M t1 A Wn p t.. e ANAA A I ETRO LA--o. NACIONALtd. .,1185l.9756_ A. D11. .j, 11si~n ,.TI*, c' ee.teee e e e.o tse N te. te, i te--",-,A 'o-e 1 1 1.Sn ,F,,u is ,;.ci:,.,,i:,i, ,_ea e te-s-teeceSteetg (C~e-tt tls c.cso4 ,1 e,1 t. od t e lr.cf d ,tre u . ,L s O IT .C R A .1 i te ie ,,, .e.e. ei ceoeooo C M. eDe-17t8.eec1e T.e¡e-eiee eeo.ott i1ri.ee .r et teee sceteol""ctet ee sce~. etlet.eo.o t te' pd" Ll AMU cEeL c 116 e e.LeSoPe NO S N R N T 14 --e-Wco-eo tee11.t.ee eeiiei e eeree e e oea ecc e iet e e te e e e e ,ec-co te ce e ePeENDI50CEro a e e t t t e c c a ,e O e. ttt e e c et i otrc W 1. 3ete , O 1.soe c tr E seyor&. eeoeeoo-1ctr t-re$eOoe 20a S P tee-.ee&,eTelPROte CONEe StOCAL s-tsr.ir-e. c oele. ate,, 0 "" "',.c~yer, .eE"-d,~ ,s;.,t"e-eoe te eez,,,,eo,-s ,._ ",W._nL¡-t1 eege.e.ad.sPo.pised:s .le. ]:st OFRCEeRIAD rLNCO.SItE Atror ~te1DtereA J%, ,lrtc i e _631tea5, 1~ et a rts.s 55e.s.te teteel.,dE T1.05.tee1 Sd-r.yeda '32oes; cgo. dir> lnte ,-3-104-,t"'este AI A N A ,J. O REP A RO 5 t esdio..a, 5 -186 5 1 Nt ti sc -teeeice,1ee e, 1 1 ,ee e resctoe e eeeo,. i!, r !_ teel tes a o tr te al ttyet te ee t el ba bre-testes,.= co reccHr~ e. A eJ .oci eie re. lese,.ec e eteeeste. ceOor~~e.ttsir.tet', o.tc eeteceotiul r.774ee E o ttpiCCrd sbelgss,-4 a ~ ~ tete.teOdeeo e-e -e tee LalltOs teet. re.e. essea 9 ~~~4b ~e.",eseseciir ee¡ ore .ee,. ca-se-o-esteeoer-e t-eec esie" e, core S',roIeeee ee.:.eAGENTESeebtts-t-eo. ENDEDORES~cto -e n, Ily,.i eL. N ts1 1, ZVdd el te.' OOtlF4TEIe~.Ser.detee, U.,d.' tees! A c o oEL TERI OR, e. teet. cro. o ees.ece1.ee.elees esece cst.ee .o ct ce1e -l teAeeepiieeieccr teM oe.ceesecaeeiee,,,tecoec eeieetiteere.eocre.,eeeee tet ,oOHCINAS.E, i P ,l LQI O CioATOee.tecei c.,, c l .I ea111 yse.lec~Stc ,D,. Asc': lieL A rE e e PARA.SUMAYOR ATEACT.-.,e-1oa,,.eo e.tete etetee ee e ,oysee stet 0. eet .oe 0eO t te-11c .Ae e.le.geee.e.ay e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. e-e-t. eo McT ,11,0ceicoF t e .12 p~e'i 'cose e ncce stcio ea r d tasita.s.eetttU. .teso.,,._,.eoc t-s CRIADAS CRIAD S.otI eco ec lcee ete Ir],.~L.o.s cies 12 t Aett E-t AS.Lb AVAte NyDERgeeO S 7 tse oer1ess 1 ~ E l n ]eI. n i71 e a c e dto ee~e ado o.t c.r o eDq e.4d.1s1e lte4 1 ~e ,o c e loe e L ,o c r o re,, ceee ee toee.co ere cear, rl stcte~ec_ e ees-tC,. ~cc 'e.teee rtee. tl Ietdt eo c ,,e c a as, ce-. l _', ,i scecr oteo. Eec-ALQUIsLA erNA c.sreerteoeeecee o, etetestebe ,r, .l 11 I VI MI AN O eeeoseo AG I. L VAe! e el e. ee. e.e tea-1 $ 500N-ddo e f. Cnfi p 5I01-" .n. e ,Fe e oD1e.e 1e -2sr t re , e ee ee t ee eeeei 21111.113e.131 eeo e ete, te,, ee .t. 11 r ,. ,ocre s t c oi s e e e.e -ee. I,, ,, ac c i ole cdoteat.I-e 1DL.icr .r. ~ .t -rC,¡¡c23 N.ero1e.,stZ-1, sd, e-2.1 iRE.J ID n '' Ed 1-1. CRI,,, AS, CR.D-S yae.Cstdtd.Le--aqeise-a .9 cc1,oieceo u-1r. 1.1rt ,t .O dnde ,tV. l n-":,1. -1~ Peo 12.eEspecale ~de.,.e, dte s--eet eseeto e ~ o eeete ere5t r e -1. 1-.1itE s. ocee.cteettete cci ce e etee ~t te n l nirt te O i c. t te ce. o re e. ,e.0-s t, e r.etelf n 1 d c~e e S t 5 e e- e.ecee e r o ,cr sr M s -. e-r--tr, T l ,e:iec~ie. s. ce _-,, ro_ e. tLO A F E ccoo. e el r.'es % B te tereto te.set lecceanat tenceosoe'eteetNotes labor eenteC-e-,eoeteer te-cecee. tete-ateei d te c M.e -e q. cea. ee. ose e ee ccae ec,-e.e sO.e eooee_,eoe De,." saqotee e Tt¡Metetete. ,< l 1, e.,a ~ ~ C CIN RO NOeEP STE O. -c"5ee r. -A. .,i6- -b M : Prciooam ebldoeVdadals.ec Car. ',I,.U757.T.,20 .HA -e -. cot.,e-rte eese1,otee ea easct a 87~~. s~A~ S en. Iti.etosc teceIeee.noc risst e ocece et-~1.Ta se pe XI,,-ef 127se 114ete 'Ud ~ tese. e .ol MP l CASA 0 e. 'ee -e, rer e rcet eae te. l srtee. opAl.e~i. T E.¡-.:1.,I areeMacen.e D-ieO IIOS A."cA nr gi, ritd , .bn ll ¡l,.FM .Aoird r.,Moen LIeocecte "td I. .eteeeteceteeteeletee.teee ,,esen Ce-oore,., % J, e.te%] e1esot-,tD.AR .ODE LA MA INA leo ee.coD.,_rtcosasi acam aseeneguteadtl ated, 24.eA.teo It 5515d -131r

  PAGE 32

  O Y E~ RA D I Ti,¡arlar sObre ras < dsttithses y uivvv iv vv. Recuerdeh lh que hoyleli es elre LW, Rho Manue Viue. (i el don pv.vvuJos Alny o ala h1,liv .y. rviv 1vvv d, li iv Ai J.ueA Iiv Al.i.vvir. C l e" nuioiu ye PLvivuZ tenifi .vv y>lio ronsr vvprl vi,.l l Ni,~u Ab~eostmrn yale trnsl la .i., c(11 iv 1 u. ~P.DaapisiiiaIs nlsB, i I ayudaremosi aa selccina h la b aqd la u v vuv en l vivu i' vii, u ,lu v 4 ir i vcii iu l lvvvuv i vvv i iv i s veduo v var rvi n uyr( n vi, lii.' n .S duvivvv vivl ivv liiiivvvu ~ llil .c,,, Amije-,, I.,u ,y "-uq P":, ii dvc \dIZ'r iii. ifi. r.i v id rui vn.:i A ii Anunciese ye suvcrbua a A,~ 211 ,v1 1 I lXW ,D. ~ 1 '~~~'-_ milua r<,uDro del arn 53m dr s c.nvvi ';m ovriv ns deii 01 ovgrt .1 lunbi un vvrl~~i t'= urul OdC -d virurdlevl ivvvvdu'qevv vvirude 11 11Gidvvvv. rvvrvdismr tr.s d. os ~ ¡Die, ua hncled t.on la lo rba aoiu podrne, quien tros orte un opreln diotamnne lo despertro oP. o qursu podre haO. bia muero'
  PAGE 33

  Diciemabre de 1952 V ~10-dehabersecubi" raaa~ bla-ncg2ia en el torneo Sde no~i oe SonShbali ntercotel ha cobrada nuevos bros con los dmmsnemioes brindadas por lasats = qies oma parte en el Junor. En estos coato Instantneas so ecogen U~eaa del interesoante cboque esceniencdo a el Stadiuco Caribe, entre la reprsetacin estudiantil y el gtoriaso Club Atltico de Cuba. Laosucividades se reanudarn el tobado prximno mdindose las eteveot elc Club Nutico de Martanao, y el Atltico, un cboque que para ambas equipos tiene gran importancia, por cuanto en el buscarn en primera victoria del casiponato. (ratos Buendi P~a nol1 tecmericcm UNlA PATRUILLA de aviones de cmbate Pniopsmuy ~ Ma elMonte Fuji, es u na stspaliulatienen por Mbeto la dome cualquier atsqua. par sorpresa de laso Histrca caseta PARQUE coneoorativo del ucligoo~Caompamnento Lo=e~', coervando la histrico caoeta donde se comprob por la Comiln Americano el descubriomiento del doctor Cortos J. t'clay del mosquito como &gente de tronomnisin de lo liebre acosrilin, que sercauoao hoy, tocha del natnltccc del sabio cubano, en el reporto Pogolcl. Mrana. Condecoran oficicdl pveioz LA EMBAJADA de los Estados Unidos cesecr recientemente a varias oficile y empleados por aiim de servicios. M la foto aparecen, de izquierde a derecha.Mv Ducvid S. Green. Actnche Ceseraal que recibi diplome y botn de p a por die aas de serviciasSr. VaefasLaI, diploma y botn de oro por 30 oEca de.eriio Embjado¡r Wlr L. Beaulnc, botn de oroy dil1m por 30s deelcis, y R ~undo onze, botn de pita y dipo=m por diez aioa, Asociacin de Tcnicos Azucarearos FUE INAUGIoA.DA la Vlgnm ao Cnerencea Anual de lo ~A ~ trcndce ~eoe-Azuecero~=wn-unalreante cerenanolaefectuadoaencl slnde.sto.de la Asociacioo Narccc de liacendadba de Cubo. esotendo copeetentacoe de 161 Ingenos y de tos republacas hermantas de Puerto Rico y Guateonalae. En este mago eveto &e prmentarn mslade 25 trabaensobre temnas tcmicas emtorno a tu codostrto or oers y los misma es ~0tonowe tudiaidos por tasn eccones de Agicultura, Fabricacin, Ingecueria, Pr ortos iiecunotrts Nutologa e Inesgces y asasdel soflena y Contabilidad Adentaratira.Ea csafo 5Otu CemPt la Pr~~ien-adel acto y un aspa~ parcialao esaerrescia. (rato Vigas) Rl LA11DESD 1 11

  PAGE 34

  DIARIO PARA EL JOVENCITO DE LA CASA, UN REGALO DE HOMBRE S A l le encanta lucir, com~o pap, la elegancia que conFieren las creaciones VITI. Jackets, guaya6eras y pantalor nes. De venta en toda la Rep6lica. Vrr siempre, siempre VIT. 1-.d ~L ?'U rey. AIR ACONDICIONADO )DELO CORONATION DE J-C.d t ~o>1. uchara cuhlo Para un Nio Saludable todo el Ao es Navidad Aydelo a realizar con xito sus estudios y a disfrutar de las alegras y juegos infantiles con Chocolate "LA ESPAOLA" SABROSO DIGERIBLE Y~ MC 1 1) IA, 1-1 . 1 1. .1 1. 11 1 1 1 1

  PAGE 35

  los fabricantes de¡ Aceite "El Cocinera" ACEITES VEGETALES, S. A. Felicitan a la clase mdica cubana en la cele6rac,', del 'v, del Mdico" y de la "Medicina Panamericana' en el natalici del sabio mdico cubano Dr. Carlos J. Fi ol.oe Ypara honrarla dignamente han instituido un preeci mccla que otorga libremente el Colegio Medico \aioi Ganadores de Premio "ACEITES VEGETALES, S. A." EN 1951 PRIMER, PREMIO SEGUNDO PREMIO Dr. Peslro Baeza Vega Dr. M. Deldado Cotnas que su uce:ACEITE"L COCINRO"F LO PARA COCIAR En el ca~opseicalar d ilat palsesOea. ac6ac-ca qai-o a. iGilgicas y sitlia r~u exeetringir el emipleoe ag~ ide sainaslesy p.eti-m larmenei, le l ~te cerd En caesbia eliaetiasabe el aaiaiy 6 Padaccib.de' 'Aietie anf. 5 ACEITES VEGETALEScao gaaen nasas liiaeetcia, pre-asa leeros tra-. tornoasJigebvoasyacteanaaale.' s

  PAGE 36

  DIL ARMALDO COILO DEL POVa d ,,!,dd lo d. ZO. ?MeMbr, d, ¡A 5, C, bd Tli.l.ti. y P.V. dl Camiln dl H-pit.1 ,,d,: Eb. .jil -1 fitub~~1100 Algl A-1. Ab T.S. LA CLINICA ~NUESTRA SEORA DEL CARMEN Felicita a la, dae mdien d .Cuabo e.nal"Da .M dico". j 7 Calle L y1.Ved,do. aaa a.,aag.y caobC .aalalo Los Joyeros de ConFianza TIENEN EL REGALO APROPIADO PARA SU MEDICO SAN RAFAEL Y AGUILA Nos complacemos en saludar a la Clase Mdico Cubana en la celebracin del 'Ma. del Mdco". LABORATORIOS DANIEL M ~ 0A.A. HA~>-A. Clnia Moelo"LdInalada"lu 20t" 3. i'.ono." .odoo. r d1a .ot o.1 d a Z ~ o6. afoo od.I,,do.oo^Lda-o 1 i.hd y A. -V~ldo ya d I&. o.a-aaa.d.D. 1