Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
El periodismo CA en I lo exter- I I 120 Rhos III sen-ido de los tilt,- I
[ 11 real generalem y pernninentes i
in., no Una profesitin, en lo intern I I tie Ia naciitin. El peri6dico ma
un sacerdocio". DIARIO DE LA MARINA
. I Pepin River I DECA.NO.DE LA PRENSA DE CUBA antigoo de habla ca.stellana. I I I
. '
PRECIO: 5 CENTAV Afio I XXI,-Nfiniero 264. La Habana, Mit6rcoles, 5 tie Novienibre de 1952.-I(Cinc.utulcUario tit! Ia 111,1epe ,fie ocia).-Sa utt Zacari A, Igabel, Rertilit, Euil y Silwwano. 019 "
- I
:
.
!' Cuba no tiene Ia culpa Electo el. General' Eisenhower Isabel II inauguro Ia, I
I '
I
, de la baja, en el pred o I Presidente de Estados Unidos l nueva le gislatura en
dei azdcar en los E. U. ... I . . . . -, 4; 1. I ..... 11111 I .I el Parlam onto inglos
,,, "I I
I I I I .
___
__ ___ !L
ixphrn I I)l 4orge Barroso, presitlerift, del WEA, El candidate presidential dem6crata I a fectittrif dPI mervisair, sf;Io thil siete minuflos.
I '
rior In tilfiton liberacitht fie (itolot; de idelIetida(I 1. m iq If, floberariff el inisi nianto de terciopeto
I estttt,(w rie actier-do (!oil el onotert(o fie cUota himello conoci6 de mad1rugada I y (Ile ariniho qur solia ifsar Ia reina Victoria
*
- _____ I ___. I INO sill IIt;E0Jh,' PROCEIMR PE OTRO 110DO Ia victoria del"Partido Rcpublka!1110 RESPALDARA CHI RCHILL All CAPITALIS110
_'____.____ I
. L
La Aeril Sailor (:(file 1 eagite de Luisliana, iti Alinicitir sits areas In Ctimara de Io5 Coniune;l
I TRIUNFO REPUBLICAN EN EL SUR i
(Ifitillifirlitte ron his psittlos de vista Iforrimladox por I jj rolnelif; presit till proyer(t) de Il para Ia
, .. ,_ i I -i(;tt sider6rigica y del tronsportig
, Cuba. Ortgen mosible de Id blil experinientada I A las 1. 45 9. nw. pt sliborn dor Stevenson re"onocii le Victoria destittrionalizillIt
. .
__ ____ I del general Eisenhower I If
-sit piletill ,let 1111tilato Cllba- "De iontwirdo an, 14 practice i I "I .1, 1. NPRES, u.'a'ah., 4. Utliiid).
lin wle, Iw Ctill. IIIww,.p la itodidad tie SPRINGFI LD, Illincits,,inovienribre 5, rniircoles. (A Pl. i llm -1 ou'le F."llbiln.."Will del A an. ble I.?"',". kabel 11 l"-9-6 an mIl r
oclow, Jorge flall-no). 41 meadow, de Idenilred nectitarlos Foco deputies cle Ia 1 :45 do a modrugi cle hoy at gobernoclor I-iadu tie mrimr, dI P-l- a4"Intrit tefutAndo time illitto-oul. rair.,que-lo.,,produciorelt c j / I \ I.. cl I ... ...... I". w.wo 'ficlai COMO
6611 do, cilial. neuxiarquin. journal dicrarri cub r cl aurne.olo do cuota AdIal Stairivenson, candioato presidential democr6tito, admiti6 V 4 11 -h-'I of C."no,"'., que Juk oncediclca a Cub., risconde- r ". L Ia victoria del general Ssehhower en las elecciones del mores I :, I Alival'., 1. Rei- k" con ... i
It I I roclonsel.new; del due. I 1, 66,845 tonclutlas par a Secreta- 11 I glia ,I nacult.je unique b.,cw-J.
111= 111a na;dc A:,iiult ...... tie Jan FAtodcow; I I de monera official, El go6ernador obondon6 to Casa de Gobierno, ill llgr.ani del gab It, tl,, or Wirsoow
Diet adoome .. Lhr,' Ell:, ,laruerdo can In Ley Azu- en Ia que reside, a las 1:31"I a. no. dirigiAnclose at Hote InLeland ass, Clunch.11. C-,t, Y ri wrinembi-ta; do
*= o? "' "a"'U" C Ia. ".4it-to Cobalt. do Ent.. I u a 1 'r,. 1. Carl,.,-. ill- I- Clwounwei, p,,rmam,r.t.blIllool ,let Aniettr '"i d nde i sus oficinos politicos. Ya en 6stas i breget ii del woulter i ,I billtanatial del Aa, clwr fliale que pro- ,,r I v oq n all F ud. dif hemicicla.
"i m It derwic l emit, lariat Pat- it(, ser doeclaroci6n, pa a su inmediatu trosmisibri, reconoci&ndo que cl a I 1,
treadle areeletual :ch e il 1. el ,of- ,,I,- on -,ent. di,
, .11: general Eisenho,,iler ho sido elect president cle los stoclos Unk Ilwl va y fur a] exprelar xeatitud P. ""'IJIh,:-wwcJ'0'i ZiT tilt Till'ildd, I I
"Ft 'V ...... let f Corru;jewrr," tie ;twir to., 'am 'a"I'lent ella 'aroutill cast
, III 5 P.IVITS I,, dos par elpueblo do Nortearridirica. Uh men5aic director al triul ,,, itotp 1, ,,,, ,na infu-,jue. lact, ,scojow tie prin ccn voilvo ,to 1. awmini, dr m p.
",,I'i6wl "'.", "rh .. tir, ,,cltw iodor, cle acuerdo on to traditional costurribre, s;ignificar6 I fnrw, 11 ey Jorge VI. Ell ad. rl rest dr'4
r I., 0 owereadlinijai del Own, so ellglow c ;, Jam Edrilon Cold.. 0 4W tit
z-i,..-,,rvId. en a di: lo". I'm i"tall.". III...~ r.portnn tie I los escrutin L la Ill to h.1,16 con wirgariclod-oltin
C Idows. It de Ia batolla electoral, cuya 61tima fose fueron to di ,.A" que ,.mon. .mmobr. elicit
wallnd. wip.,ce%. .,C. erolmn., tie explar- ',
,a, I- I letnetilto destruct vu tocib'll "'d""'te los conticios. I I joven ,oberana refccirse a "I, for I
ubm trim I .k_. 'n Quo tirrell title loiaoia, luce,
it, laus "furt" 'ed, 1. Serlmi I' I I "I zas en Cm-,n bilblair tie 1. der, r .
" limatinti enes.,rom tie 325 librim, . El candidate dern6crata parecia nruy desconsodo. Despui
enrern Ile los Ftridom Ujildial ,,I la"; ... lor ... cula It W- D, n. luiccj. wa , 11 wa ... 1-11m, It- 1. indotirl. iturl
T',,Ii ad" tuairls i-llhmt, I., I I ; I de dictar Ia cleclarocan, manifestib a cuantos le rodeabon: I I I ie I I Ric ,I T,,,I.d,, del Atlantic, del N'"'m c I.; it". "b'n'd .- It" I _. antesi te Y In Federacirin del Africa Cpr
, "Es una bella tradici6n de los annericanos luchor duro ir.l.
American.. "fi:,-d,"',.,'I,',,. ','r,' "I ", Ins "dom I I
'pdr Idles en atielitro Vial 1 6wlnrt wild. d!:", eirwilr u... L-s' pq. I;', ,, ., I de unas elecciones. Y es tra ciona ". , ',,be' -to
win Ili ... Es'!wid.5 Uniclos tie I'anu, till Inialt.6, ,m. ,cwts,? ,,, of nIrrc.d. 11 di I tarribitin error Was clespuiis 1 cap.J. ,.IJm', ,,,,,,I, 'ete to ,.Ie,,Ir-' I
juici.".-viromen sabre 1. vwaatwwuw d-an-c.aa Y naeritat'le m, "we."wila- tie las elecciones. El pueblo ho dodo slW-follo en las urnas, yo Ia -', I I ca I
,In wolit ,Ste Institute, (111" .,it wic-,olit ,12 6sle rI,,tr fildelbicizinic.- 11 I accept con gusto". Viltori.: y b.j. In pre"n"dar -lta im
uirldu I r 1'.)c -w erielijes tit or,.
ny't. eltirwho Productores deile Ins previns. .. Entonces revi que ya hobio enviodo al general Eisenhowi Su dalcurso win tom6 dele mi.
Cuba h do ct vez. t-warim sle.ow. "Eme, external Jul India debidurnen. '.
*Ia I,,5L.imrdmmenW! te aclarado coil Ia Seenon tie Alaucar I su mensoje cle felicitaci6n. Y termil picliendo a todos los que, .. nwwto tie nempo. At tormintiar, z&lud6
tit. 1. p,,,w,.,rAr,:. 11 ,c n c c Scert- tit, In Secretariat tie Auriculturn tie I ; I le opoyaron, clue opoyen ohora at general, nuevo president del we.a Ins chums am led., -y .ban.
U I 1, d.mi el ,st,
a "' I I .
a Ill it rm ad,, Ill future., lJ;(
il'. m cw j lluwlwnm It a. -ad.,
,,, a mitnt. tie I ,,p.Pi 'I' ,'.' ,Yn,',d ,,d. el.", ounarri i lc nocil Su 61tima frase fu6: ,
"Lo clue nos une corno ciucloclonos cmericanos, as 1, La mllbirint. hiell I ,,,noularlas r:
rrmpcwaahIl ,dcnqu, le I ... poor IA do cal-la real, ell peclueArt cauntichad ... I mucho - Ital y brimut., que J. c.
'r,"on ", 11 "d roa de clue to que nos divide corno pGrtidos politicos 4. I.,i.e. er. tie car mas ell 1. ad-,., liont en cuoida, land. dmcle wie. I S. NJ I-erl It I ,I. victor'. mai era vez on
pord I ?, n it 1161,fl, III 1. fid,, ma r I m er cierit.
- ___ -Iib I. Im, cargils pm- -c- ol., a,, '. st
"I I "'Iteri-ritIm fit, tie quo ma ,1,; i AuntoodU pro, ."..... 1 or
. ,in producireitneripultwom, C. a I loarit 1. nwayrari. dI giit El.lotheliatur ..be. I oi c. I El principal' Feliriit],ndo win unt.
WASHINGTON, roviclulne 5, ailt-re.le,. IAP-.ZE1 general Entulhilor.r! o ucionan en I rural dria'Vrina a rit.inica. me, sen.
= A 1. It aba ,,,, ,amano tie Ia Casa Blanca i niadrug 1- I Ia
Nonthramientos v ,mw '.air ,Le",a'i tctt muUsb%'z ucm i"a ".1taMindId.t. pre.1derwellit El-h-- vituepirriddenotial IINIxond, ue,*,,; It lentil tie out eap"t La
Ill noniftunworta montemilon one abnont, h mayors nature so spent Ill eaal Rl A I R I Vqru
i' 1,,,,,d,,, ,I,, mov ,nindtidom e [as Es. Ia tic v.d.milue %rebilm .IE:C y ;,. 1 1. wiarl e 11 S,I, d ,.11.,.',',,Ul ,,.,.Iv.,.,.
10S I I I' ,
en el da: ..' y win wrip lowest .... wie 'E Ia, crisis de "in q.eid. .watita," a
Ins Uraclos Par corturse 1. coal.. aliment. cn-r it I art .. ;' 'w"A e" "mo- 10 &m6
trasla It del ,cocirim- or Alemart.. JA ,era no se .I
C I. in .,-an In pin llnudim d;!j.r 4 I at," a,,, no,, 11, mllit", card, el
thlumial' q,,e el laminate ,,I, I En los""a" ';,'I.', ned': I"'o'n' do ,an nuloo, X e 11'. L" it to gam, ,,,,,e ron del gobermalov S l r dilatursti.
emIllio Cerilfic.,d., tie ldloai d'.d& desplaza sobre el Pacifico "" " L. Srin li 'j- e at hatt!. t,,I,-, Diarturnew, tie Cloarchlil
. odraftill stimbituncril field. 'Ile -1
I I,, .. 1 1,14"It, d LON RES, rwroviounbre C 'U, Red). ,
servici6 exterior". am ol.clo I i los h ueneros'
-mils -parar .I Ins Einstrium Militia, I I .."i"' I' "I. I.". """"'i e Ike erwe ., I rwa a -Wo.Dmw Churchill., prion- oll'aistr.
, emiceso In Ila libriado MaIar ell ,I .1 I out .I, 35 Enadom :197 I, m. y t-aaol) en sid. twe-i '._ ticlit x6em war 1. qw I. ...... ults, ,?,,.,,,'.I' rep,, moul"I'maut oil el qalegin de Cumprornianows. 'tic' :,I ll'i"nl '.I"i lild t,,.. li6 en
It qd, I r, on was ramultialm, d, ame roleirrillil no.: I 1. s on Plu'realo,
marejalt, i I .
. ,I bfa- el monento tic la'd le ind c'bk fuerza can ".I
S '' I b .1 capitalism. ,I quo
Silo 1111bo till Celle: (I[ P .... a c "sla"I'did A Cuba I,- Encillumci; 13 millions 490 pill :142 volos. Reall"dan Ilim, o rerog rerspilldwwt u c 'r
Or ilopoll C. Steven,.,,: 11 rnillcanes 969 toil 718. 10 ,Cclebr.r cileciond Rr6iiinumamle.
del Sr. Gainra Gonzillez ,,,.Lrwm'rcmuItado;s senatorlalel; saw ell I publication! NUS jabores el lunias ;,.IH.bl,,nd. local bar. despwa6s tie Ia
draw wrewifim.,,scgu :ms, gnu ell ollmictoo, at .. ,: ename aperture. Charthill dijo a ]a
- "Law williackin Ila cluedadn tarwar,, Cuorifleciat v PT, l! N11a,;Jend. clood.1 ;
lachinatit .on I.., inoduclorts tie ani- Avanza a ima N-CIOCidad tie till avi6n tie reacci4U. ."ll ''unditilid., do -tot. .,I Jos ric join' I "'Idernam. do. imomm, en in oror kciiin labisto que rna ama so fillLos p'l-indist a III iii diXonA- car tie Lnsi Ila n"'clionte ,,,, ,nbi,: c 0 t
tic. oudiflm, ,cloccer tie ,in I .... I. I-mItid. a 1. American Sionn CA., I-At prodUjo till leCreiftolo. No Ilegari it Jos E. U.,Csmwi do Reprournl que hamet abort, ciau dertioniticos, halt India 1314problema surgidew on el scictor b r-romen an win p,.yect. do ;(
. ,
ralento tic nerional que ,.Iow dicwl ,,.,, ,, Lciallue do Luimlare, Y del ruml i __ - -- ---.- -- ininadas pot los iepublicatiom. j 4en uem,..,.,.,,,n ull"Ilve, do I. ,cbw,.; , cle.,."aclitin, zar 1. irwdumlr l .. .
ri Srl, ', E, a 'I'D Y' two Il. Inclun leo remittal. VICTORIA. Caundl. u.,--l, 4,1,,-.I w. ,I .... furia Ili, '. st n r,:i cil'It nlarp.rt p.
ori etticin ell 8 ,,,, 1, "".. I and,
Rationalities it. wot .ad be agric 'm par '"'llp
do In cptibilcit y ,in, cranortra .1e ,, I, 1. nublioll Ed, parliniinte. wro, I(Urllidl.-La ,awnenid. ,-,ill ;,,;.,,. ]I. Ligo ],,I,[,, 10 ,.a H Oba., ragi I I as -.11cl Z. in!ie r'.;IrrL,rLwmnra-d-Imw i7clowmar. "
I'a 'nIol -tifis 'ORK. novictlibic 5. miercoles. IAP1-A Ia 1:15 dwc
cen brianiont., to 1. la rln. -lbstruite '14 n il I,. d-A Ditantim. c"'I'a NUEVA N 1. ity.l. I
it late pwii
no ,qdi:'andin ", , A'u: aI,,:,a',,w I, will. or Ala, I goda I.. reulacl.m tolides el win; 1= 1"1,11,o, do Ins Indust, ilre"n"' or he,., itin del In Victoria Eisenhower: 14 titillates 570 mil 703 %olo,. Stores. ell una extedlia ribm"lin depip.."J.".ZIL Isabe JI abricirtiI
slAlli'llte I It. dad,, In tit.. rell-APiAn ". P., I 11 we ,,]dad 0, d
", do &.,larwem con un Iltscur-ndit- ell Jos lernibwca IngUientent 1 .,to,, araa y Ins ,,m.d-k,, f,.,. No Ileg.iri Eld.d., ll"ld*, Stevenson: 12 millions 750 rall 01 vans. I celebracla ell Ia JNF till arri pot el Pcrio
III P r'decreow wires(dencall. reIrt I ,I ....... : !inp 411 'e =., : I a "', L. an, ,
"Assualeamme.tillat a .all toil adverldom do lawalieit clit loolvn SEATTLE. Emladn I, I TU "pri'aic, .",.-4; .be.
to Lir 0 Millildl. dir Est.d.. -! 1.3 a. diI.Crain 'a I. N%, h' I lao It I 9 ell it
clitiptualm declarer tetralnucia, Ins Inquictud, atitalle. qre uciones lawra evitar Ila polable,ni.v8seardinir 4., Ud,tld, -El Carld F.I. auldnatioda ,!3[serwhitisour line.. 442 Vittes clieclar.1.4 i& rwe "a a lw rp a i wall
'el. ; I jorwowirture. do C a b'.* "t""_ I e inar ;wcawdAs -hua ,tilt tal Ill so" ,) 1vic 1. Its I NUX'VA YORIC _Jlpylei ra, I., culsen I Zl p-, .irill. ,
I ,pore V ieral lltjm), -Loo Oldnikis rimullial ,at il. l I i 1111 ,,,,
,.nW.&" s ,nA,ril eou,,.,, d,.", ,i-dolr-,aftie*4".,I-. del article El Do Tritalmorti't!,M w. 1 ,, ,.Y-t.;- -, P,-,-,,%,1.%I,,
- I- .-. .Ili d"I"I'do, ad lwiij I. ': ulc -.1, 'I i pli It _* I
al I lslu_ ,,,,,,,,,! 1,1 ,,,,,,,',",,'r,,,i.a "-i '!,',!,,,,a wo J;.i ,', "it oft a,'l, And" !l Ik. I a 11ii
Extriouildinarica y lilinistirn Plenipen.n. ...ad* do 1. IM UU. Elliman n- Itc1-1 vu%6 Ind. ar ay, p 4 '41 ,
I 1, i -a. .,Ia cact, i. 'U46
I ,6 ,,A'- 'to littt = ;'Z -1 I :'",'"It riAm a so 1.
'womit); two, do tales nine. I'lowI I Iiii 'I. I.A"Eallaillwo'. ol:; '!' jit El g.binuithir ,eviti,... Ji
cii I f cub. "I Pat jilbrLir 9 r k,
it altic" elmr.- a I t'A 11hold. ,ml I 11 wan, %" '" I I unill1r, W or.. $In de rago, win I tit IITI "i or '-1P50.0z 0 6'Ip."' -U "- -'
.1 zAr Albert. Flat. -113, ". ... d. I ':: '. I, i d
ame y I --:,,,---I- 'Neactid. a .1.1111m" la'i' 7a l, I.. .a i to-' mum. TmI.m penencen. .1 So,, .421'1, tie Virginia Occide"
... ., d'; pn 'I'll.wad. Xr.11 '0ebW'" i il Si, c1lic, qar I.. far. _' Ill liscrain.
actual lithillitro Pliniacoutinticnno; 'at "", 11 I. It 'I .11 I t a r I I I ad hu'' Ill 'cutiqlau '
Lnirs.", j "ablirl'itticar F-11,raprafirattrul y I do = Zi hl 1 bla ic Ill .,,I, di,.T, ,L jlni ,;,w ., , ,,.,.wl",iul,, i Adaille. 1.0 e-.)o,.. de lift.vinsusawas 1. threirld. ft- riAttaw I I, 1 viftlid. burls mell.t.okin",aw
:irl, tie Ia' C.Ji!im" I. calt lntervimcliwnj= ,=7
... !I. J .Cn an 'alom. 4 barlart anow I it" -_-.A,,a.j 1-1---t". .. ;., t,.d a 11 ,,t Is ,_.
Pieria. ___ ,, I ., Lou 'k "' "1"
,it I ,, """ ie
_jp!j0j" tjjdg I
--bil, -tratild., .I d ,or ,.cente 1. p'..lfrrn,6 que 1,, ",a mwwnt -Val I-. ourfit- -FeW -.1 I I I t-iror""'. ,-.. .- -d------SI-ftfWI5FfEfaD-bre ir.rw1e.--tAX-,_-_A_- !;i 1, I ,, djwm _ef&b elrno hare unro vworfwws %- su'discimia.
Villocin. twelon oil __ a- __ ". a It, "" 'et "l'.', !. ---'u"--i-'- del Part ILI a. aladruitairi.. mi6rcoles, uno tie Ias principles commejelon 1;11 goo"'I"'do" .to Jul no a;t % I, en el camino tie unit
Jed r Ei, I aln, (Firiallit. on Is in ." U MA, c.us"ormst, 't,' ",- ,
tiairdintirio v PlernotatE 11i U tic Sill" Ia El l. ,:,a L, ,,I w--. dinia , Ii.l.., :y leelain., d-lard: I pr ,c.. I ralev. crecizien'.
riew do Co but en Uruguay con .gn m! _. '. ____-_ ___ - __ I 1, a I ..... ... i 1i 'Turin h. Act'. n.do. Still, fall. ,..cadr 1. iclitris tie Ike I Hov ji- 1. nut ,ow el 7,IInsIa-,__.
, ca I 0 lbmra '. : I'll l;! 1,1, AI I I ...... c aIrmwsvJejn Aluddo ithadjo que n. cib, In ...cur duclaird del Tnibujil, sue, in libinutd., n los
cargo It Econclor: unnatural, E m h' Enriduavc, Ila thunfit y line no vide ]a in Q,:a ".1 I i ,
I ror Extraorchunrow y Plenipma! r 11* 'I as Ant ....... .. It., I nc.r. n 1. Ijana proildficad tie qu, Stoonawl. pued. reunir on el Lclano Oeste tialtaindmes, I'll. tie Is, cuslitio se-M uchos incen& os
rut at doct r Gahniel Suarez Solar Cr6dito'Jie $1.200,000 para Ia : a lw'a' .-',I',, "I';" ,r:li;la,1Im,11 -2 s I
Litman new I I"Inn'tro en to, Pill~ I wo., dii I., -*al il _. .aIllitula, Eiando., ul %. las vou, lecturalem necesin'to, Pat Vencr, La lmwnas que e I" acieticia, quedanda,
Nilrdlcoji Y adisporter Quo se tic, adi P l.f.".. araci&i file licclui con Ia conadjelcouil tie que no SC Publlra li el nambre : pencliente inin qwle set& satisfecha 1,
,-,, L,eriwral,,, aoilallaw, canod.- &L cm -jc, ".
antle el goberma do Venezill 'a "' I "'a Ilmana pnw.wrui
X.pt com pria de m aquinaria agricola ",',""' c' I Ind. Slewontatis im .. pirsal. E.Inds, El wt-regic,, ,huwi if Era or Extraordin it to I., m, Ile por Ia sequoia en
Plenipci ubn ell U, u- I.,i profit on lerremoto -to il"'a
o= t C NUEVA YOPT, N., 4. -AP,,-P.- :" 0 I!
tit.y. .1 doctor Alartano Brull v C,, ('19CAGO. 11! not-. noviembre 5, (anteicides'. ,AP,,-El Camitit NANO q"e Ia Comitailai tie 101 ni
hallero. artualmente Illinistro en Bel- III A ", id. ,,i-61g,,,I) ,.,: ,.Dr;l-i ua .dirt .ill. randr.g.d. qwo, 0 .gdenew-ai cril "a I. del Idwitial tie cuatio mcriiranasdqtn e- 11, mosques de los EU.
gien; mulabre, E.b.j.d.r E.L-,cl.- C1 material se sittlarli ell eafla Uuo de Jos 126 ii ',' Itw" ','rl,'cI',iJA1Y to I'. do Kilad. tit, Illinois, el propio del gilibern. or Il a. .
mirin y ...... Will e. wa, It. fijild., ele "' At Cabman 1.
n-3 San- tilt simains. d. 1. vietworl. fo.m.l. Que woltiel .... e dfnottww-!
Cu t-I.S.te.lli.putcilei ia a .J, : -:: li roiinos, 1) servicio de Jos canipesinog tg'!' ",i, ...... till, ,,,,, .1
ara el ."" 1 -T 'ma I ..... d, 11. Hacen grades "fuerzos
one so joirchte .air ill g.hic-. del --.--- 1,I'l ... l-la, -kwa air ... WASHINGTON. -tlimbre 4. 'API.-C-11 -a iliallft, 11, ell Zad, it, treme el collfhcwo, I
Pr,6 Ir..'Iadar at doctor Remna 7- Ell el Mmistei. tie Agricuinta fueInnotun c.swida pi.,, I ) l if'Elmnwowul N ., %'alk y cl g,,Ipc victim -3611do SuF* tie Ia.; dema- -- ___ -_ para poder (Ionjilinrlog
Ila% erde y samal., 9,,,q,, ,,s ,,, 1, ",s daalula dn.I.- n -two que deldlizo el
Ar- actual Envi L- la-dil A~' Ia le)-derrel. name,-. ,,, o e aa ut I. rc al, I -'alt.i. a 8.3 F I
triandirt N litirdstro Plel .". pot I I ,, pco, A 9 -Al ," ,, l wu;,- hall menlab I,,,b.r oil mathe one -RI ... In
I a clue me concec win er'. con.11tuld., tic ,,,,,Idn III16o'llill 1, Il ,n ii. g A Estfi rigiendo
cianew tie uba. con igual 'arvo In thin tie an illro, d.sci d a milmente en el innevel pltaiiii.me.do ]or Eitt. a ell i
I t,-t'a j.,,wca,,lr. la-1 I,.,;jb1,-,1-,ti, -.
Sol.; d je"cINidd.', U0I,- twe
dtru'lillidclo, Lul, ,let ,.5. cial ties In? a ese doing MIL Pe- coil las loyes de Ia 11 e"pCib e odos y el prlmir riptiblic.n. Ifne miltill. e. 1. C.. Blitne, CJJJCACO. ..,. 4. (UPI.-Vo:d1u.11,11, -lot'nowar-lo, ca-1c, 11 lubr-iin I c nl,,, .is Kartichill it penin Ia notoriental.ell 1 :,wl=- "1al'!" at, w Espaiia el Convelitio de ,a, nev town declared. r. ka,
twe 'Idiom
I. Nhram- .I,. cor arwdanle ell Jefe tie to., ejEl'eltial 211talas ell Ia bw ,mqtu, tie chi- emaden, v luernas
u V, =d, c,,,,_.,dInL S:.n-. -!r- I- tolquita.... do t'.ctoiem 1,,etuticitwele, .cccswi_ ,,.,;, ,I ,,ago dJ Ili ...... a I dtl (;,,bi,,ao Indi- ar at .'hc _mentriflow a cowistruir unal ninynrin que. wel pagos higiianocuban. d ,a, e,
tro Ple arall. q up",,,,,,,,.,.r,,.,, p.,., p.,jer:,ersmai1 que nfure clos equil Aj 11 'llao. .a., 9 .... ill. a..,,. ,,,,,,,d,.l 0 d Ejrc,%. I.."a tie ...buitir lia,
main I- to el !,6:ala e, for te I am i am ""11.
c im craniz;wri6n agrar -mn. rmlibustible, 3, at,.-; i ,a r I .... ... I All.-Iliogitt ...... I. I l--cm- lid., lo., ,ndi,,,,. ,ad, p,,I,,6 rmIv ...... ,.I-. L. g.ra. denote mirlid ch, lati '12' aw twr E errla, tic 1. Ft~
Onrnt ,,Fflipinlts. China e IVai'. 'plan Ica I* ,a I S Vi.,u
- A .I en r ,I, V ...... I I 'pubb '"
in ell to- ,is que me inclu:ien sslnitalo., l to F toort a Iaz 12 10,12 I, I MADRID. noviembre 4. (UnAed)J
Lia. hw -a reparacionirs 3- ---Wacon d, p "' ic descle 1928. L. misino ., I j.j. oriiene, do qu,,
traslada Pdr. P l R us teloolows municipal I cs tie Ia I pw ',',,a'1ezm diler"IV.111.1i'd' raiecil -ra,' Ipdl za Atiria, hiin rt, b
at doctor It, .1 a,,, I~ noiirudmv 1, H- semul tr.tn tie cart, irleendins; foreaBallorl, Actual, Ervind. .s1r.,ar., ,&'l1b'irA. _t" tot.]. lidad tic I simw6nrfo fnei.%m udI:tt, comi.rics 10 list 'JilliO.4 110 Vidill C(louplincow. peria loin real In cisibih-'-Se ban dicutdow Ins oportutim 6rd,. I in
rl. tie Cuba en Columbia. con it :-l rotation coil ime a-nto h x r uc el Kobet'nador Ste, enson pueda ganar fuema ell Ina ta b ay.
earg. a Belgica. ,, ,pr1jltd;r.L,,,,,,. ", I -, a "I't-dalen" Ina pu j dad ones nes par if Allnisterlo tie Ha,.Ielldl I tales en III sill tie Illinois y en wil
ounistro, doctor Alfredo Jaconril.ide ew u ,,,, l'!"A", ,,,, '. s', "', ,,,: _1,.::_,lra, la d,,tanra A Que me Past ........ is rUr del dia Ire. de ,a_ rordest. tic Twonlsset. pM,.biptr.,
TrasII= .,cfior Eduardo Abrila infornow laml que emom equ, ims'el ,"u..to tic sub. P r a JA, 11 :10 Ia candidaturn reptiblicana Eiserwhower-Nixom Irwin par que a p. I rglime, madcclrils arden Ia ell ell
Villarreal a cargo tie Envoudo Extra. caltarito biljo jjlrwpo crjon III 'In' -1 11." Pi e qUe 108 wwI-iiS 11'0 5s le""lp'l- l F-,daj-s,-6.,,hfa ,: I lntoala deldelizat'il ell 74 FItlclos. ran 352 ,.t.m eleetu,.I., ,ell el C.I.Ki."d.,,cam.,tIembre core n vig r e nui re- el sur tie Da;;ota. K amas y MiuourJ.
litinistir. Plettivotenci A ... ........ I 14,11. Ai I 1 P.rouradmanoill. ey d-i. N runs tie las 266 neceluiz., p.l. itimair. I a locha ginalu tie pligns Insp.n.-cuill N bm=tc. it- cree que he wida
one en Jos lawnses N6rdicas iStic.!h1unicipal tie Agricultura rispectivo tie cont.ido. Ill a barrio. a a,%1111111- il,111'1l5F : ta "".! uy signific.itiro. title robustece In victoria del enera. es que ie %a ol. .on I -le tie 1. rarbs
-c.,; lindenn 111.1 gr1l"Ina It IA ql;. p.I
.N Norueea %, Dinintran, --nd- el jefe del inesto tie 1. Guardia R :!I, driLar'Hilunmi. --ril','" '1. Ia g-r p,-I, ,, ,l 'a' Regint ell an suctitavo ell 'n-' _,.6 lp, I"D9 El ieverendolaill ell vemle Eiladri; opte. ell Ia. riecciones tie 1948. VaIrmn del 55'. paira l trib, ourcid, hwt-,garel ,P, ', ,Ict.l,, ra lalict, toprior Fraii ,,Lillare"Blizqtiz.liaI y un delegado tie A I "win 6 1 I F. .1". ,- cattle., Ell el Stir. .drunat del tri, .1.
act I Ite, le Id, tie ,. b.n:-6a nalintil Ell ,I [.I'll, .1. ,I '61a,,, dl losti. e1ipresidente Tillman idemoc 11 tart
.at ser ei do I-gumlit. Ccln- it a .... do ]a, 116 minon tie Ia caso d, irt imDo-idos del ,ttia- Ia:., till c; will, III, -,- ill, can ,I mr,. V gim.. E-nh-ww- pill-wre cim, F .... At analloni. 1. Florida. Teltwas y Tol, berm, demapareclendo fA del. Los guaclabnclacs dcl E!tado adjern,% liategrar ell el Servicin Ex- Rcpubhca. icl.. s, ,aaed, --66n par,, 0 1,:' allunir ilwal lra I F,,.,,, .,e art.! lessee. Y'en Carolina del ';ill- Ia lucha cis mu reilida. 'irnrarw w,Ir ,Iqi,e it Ale .n.,ndiI" conin scer'litric, do ,te--al., L. Pirestarion cle ,,am ,,, ,;,I,,., .,, lat pot 71.875 ilm, Iiiur.ba ,n el 111,glAut- ,1
go It, d-ch.,; I' lr1PLI1.t.Aui.a_ _" 11 6 Ell In stains del Oeste Central el repuLcordiarno gan. teirreno I. or Impuestram y C_ I '11a,, Ift.jiviam in Ins
clamr IwJwwa'!1 lez Efecl ,'w A ., U" tic L ,. P.' Ia' m. H maell, .,"""' 'I" d "' c ail",_ 1 hnr- ,,,, clJo f- ,dri. .ell ,,city. Diamm6m en I..... Ka:,sa,. Indiana ) wain ,da, .,".p,"4,a, teirmin. in ptri
Florna". dr ow amar, Ia atall. caniflesno, III, iarilro'ntv it, "tilifl,"ca s I, sla ,ca dlt ilil- ,- c, IIA i ell "ad. Tr., o Ims Ilder- d- r .,
_ __ _-",Ilall -Irrdl-' __ Idin ,r a, 1, laillifill'illi" ell aal- I-A lille ....... dan., I'tcle". u l A Ia, ,,,,,,,, d, -ebOm'" '",,,, A ,mm -an, Eutenhowe, -- d,-JI,.i.- or 194.. __ __ - ____ __-- ___ __, __ - d,,s.m:,,-1 1.1,il Pa cianral, "as L., k,-ia,;ll- J,) ,A--uricw ,,,,, ,,,a fi,,,,,,a ,,, I~. ir I que m
lld, ,,,,,, 6,1wran I [ I .,,,mC,,.y v en,.0h1o.
ilen1l, del I -I d,,i,,,, & ,Ctinacia, ,,,, Clil.w.. Sto""." turia, in '. al
."t a,,6a drdjc,.n que ,, fi.laba d, ,to terre- I in "no' an
oposid 6n las cAtedras 6n, las :,:-"Pl ',F iifi 4'.' l'. t',.npl .,i.p ', i ... III ,.,. If Idr,, wl w arcade I r% I.. ,I ,anwn. Illiss,chuitas c IlIncom. l Esudin def"al% Im, job= r"Jual'a
..u to crint.. n1cneate Adernis. ro.te d.m le Lliegarion las joyas valuadas en
Ley it, wrietard ... 16, ,,,,art. I "Two an ew, of' nici". b i. ulaXpe dellit Y m- 211.1liticall .a. la
, ialeS ,,to havienclo i,-,Wromu a foinlo ,m_ O m .. ..,arias 1, cignitits 11.1trd., -to ,I cal[orwild, -f:7.r.1bL, ,n,
,l Pwl iwc Irl-lillila ,III lecleo tie Icna. 25 minutes dima a, d'.:-ltille, der, Ina tie 1. -.;t. del Pitelften. 1, ewl T le
Iluevas universidades ofic :r,_rmati. dire wll: ol prime, temblor. a 1, il 12,011.54 p. m. St. emb.irgo hily p.,dummir. e. pringfi.1d. In capital do Illin.r. d.fade1$20.000,Q60 que serin exhibidas
"Allictil, I -El ldinki.cl do AI. Slitillghttrodo en California wo ,bm1"r.1li,.rd" ,I,,, itutuletud c6on Rument.b. r ruld.aterande 1-attzalitaladii6t, I
S""'a"" "" "i 'a' aguardaron train Ia tarde Y noche too reialludol.at eso d PA '.ia. all, I b ,a d
___ -It b1cccra In cil.; wou ADFNA. Collin, ,i c aria's ii Un rimfiinle iolindinistriol dellonpirante do.
Asi It) ficelara Rill'ero Agiiero, Levalitan -155 Niocion en In qw, I 'iuu, c ... ik,., it, 1, 3GO il la, 'ical ,riwti,6i, Nju .... l ", t 'Un ilooll.-Urt, "jilma :T,.,,,' de -.I: "l ratirbt ,, b....... Est. mc turt', Se dedicari Ia recatidat-iiiiii total a Ia Escui
.do, Stevens. I Ywitl. manager tie )a courna it d
., 'P I, 'a I ad.1111 a ralu 1. it dire A. rairdint he ehu' In ototmardomente concede qui, cl demo- Eleetroniecinica del Colegio (it- Ill Precaucioned
derribuilas. *4.500,000 para hacer casam-esellelas !A-,i ".,'rirwd";!",wl c T% d"; rt ,,c cir.tuarm. h, do derrotAdo Se Inotabit a dech- title Ini, escrulinins saw
. _____ ,anmwurdclow cis del Insinutt, p"w":." Jiow
. y dc Ia may,,, Mi ;r"11' ,,',,wleKr,fd his 0:111 0 cu todavia fingmenialawl. Y clu, tit) se pocia derivar wancluslone, inectmAs dr --- -_ ____"III ,unitmedam djh., clilpas 'Us 'if". % I inedoldn, tie it lh-W'11 '!..' Irwrit. Qic P111.1artlEl C"'I'lelan tie in R"Pubil"A me dim-Aill'a las t6butiales d6olcom Fulla I'll- ,,,, (1, tie CAlhornlit. A lA "r'-"- Jli .-lp'- ,all ,- e F ., I.,I I- P"Jultioas
,Wrem. arind.s. grit is""Wad.-I E Clinrles ffilh- de didiol
Pdone a dirrogar 1.1 lielchn title wo, ;wdo-,AdiL' to, ejerelcul, Ile .p..1,16a, i -no, negialorits, minjiti- r, n .1.' r, I., F-
, I L I 1l!,d2,rwc, ad.
I pr..,,:l recent i:" "' Tritudd Elariallawo-,ir 1. Fleirld. m cub..... Plate par ,-I A ol, I a I- t, -u l-"ad. Ia., ;.: as,
Nil .1 -I,:lllerIjnn,,,r .ln! iubrI,- 1-1 ealldlim., it Itivadim tie. dija wine ",)o llnv (IV .
w iirdr c 1. U 'I' r,., it a .;, .porewicim-wl muriand.ra, ta, da; I~ fIwiw .Aid. in 9,jn,,.I,--,nl.1p*': ', 'I. 1.
I,!,.di ', ,, n,,e;-I,.,. ,AP, -El g-r.1 E.
title te'u"'alin 1-1 wa-'o wuiv- "i'l Olitine. I- Coil ,'it I we .. am N Tabornill. a[ 11.1 dL'I.. Ilalta -',?111- 11 ,i tlWilt. 11-11 .1
I I --awd, 111 r1m,,m Ilinalgildmut y .,,a, Ili 11 s wo "11,1111, 1,1..,", FIa:-,,d, d,.I jiawnt,,il ,,,,, wi ,.,.,,,, ::, --,o caram tie Ia Popw., w--aa U.Itlal 1,I I Ill' I-I Itt I-I I 11111.1 Y eddildrs a lacal"Al.'a"I .1 'ji"l I I da "I' ""' art. AbrW ill, Lew Vill., 3, -,,11al"Iciller, I'll, .115 I i rm'I.,.Jk"aC,.r6 .. I ...... ... I'a I "Z 11"' ' I S, -ade.laa d Co- 1, tp ",,, 1 1,0. n;-l Pa.,. 1,.I,,e;,d
'I I'd" "a"' j'1wlq%1i11'nm'-wIr- unii.isidarim af,,ia- i.i.d ".,tian"'I it 11 ,ra I d I iwww
1 1161, y Ins nkn, ,da,. o, mllwwtl a m ".." [.a ,."ill ..... ell dt ,,!i I "!int'.. tic ,,,, terr"",da ,;,, ,, ald .1',.;-, 1 ,4 demur, .11,11111111 "I "I'111%. 1,1 n l ., A] jul,
&I'd L. iollmim Jwt "a I'm del E'llula eln., Par" wirte, tie noti n am wug ,Ifil,, wool aeran ,dledicoclo,, a In rilturocon. illL"'jin "'S""wrl."' oirewin """ 'Zl' acht I , in a, as ;,.,, I I; al- iala c!,s, de pr,:
'i I ,,, "' till.- ,is at,.. volil I_ .! Ins l u ,tt,,nlj c'. 'Id;'.; ,!.,,,,',,.,, ,,:,, 4, i t, d- tie Ia .p.
pl'-1rdl ITIt Jwr !iii"a 2_,, i 0 --.: 30.795 d, 1. C- 1,11- 1%
-ii, ... .... into a. 'I ['I'll, ecit Inie, ,,,,, ', 'n'siou "" ,n% 1'r I'd n r E ri ,,:,,, ;-,- ]I-l,.n -rlwai
nwitio-lo do E(jocacleit, title prjtll. wa julcie nti- lpip,!'r" ,L"".",J"!"Ii,*,,".,(, "I" ,;," ,,l- a- ,-III.,. uIan *ni, 1 !!mwm tic culd.tre, -, .- ---' : E,.t '! I I Calif., a., 1 o I i F-t0,.,- 459,9.11 N- )'.,I,, -Iij.d- wo ... t- ,I ... i-,,t
I ,,,I,, "11111"i"lli.,1.11 "1,'Iiil, ti"!,-, 'l ;;C.!,6h.,,J_,w F-ili Ga,,AI Ri,,I,.,d Erin, d,.,c,., tie 1. ,.mp.i,. d, S--- I,_ la,_" t ,Iir
in Proan moral line I'll allsolo, 111- ,-atrcl In., .1 ...... clue tamen ....., 11.1 It a d, l, C-,I 11- WinmIcal,
fewicure, lor Irmitin III,,. ,awonl- 1, 9 aaa,1,1,j,, -oducirse, law lad"lod ,n Ila, -_-! ,an. L."It6 I. ri'lir.t., I l N,,-,,,l I- .1 --, Hi-ia,, H-a, J, tic 1.
,fail P. anorm, rlst .:; 11, I 'L. ","a -Cu'.1'a
6 d"10'a, wount, dir In n". Viciourls it, -Ft, nhwer en Oklallsona. IA -- d.d -1ba '. 'I '-, 'i, .
Ia ', 1.1 olr 611 ell 11 orind"wallin 1-1 cA- I 9--carrolld. rI loors. '. how joilia, ;g, -Se harik cii breii, cel
, I ,it I, y I I dildia A ... from 1 waketworlit I., l!1":;Iimw ,',' L ,. C;.rLAIl0XIA CITY in In -nuert IAPI -Ft -d1td,,'' itella-li a ,I Put. Put Im, I 'i i rm_ e, 5, ,I el Cri- Amurin.a. ir,, ,,..,." ,:, "t ...... a - ,. .T"W _--13 cil'li ,1111 to cl, A ,,,,.Itw ,;, iaaii J.. I I'. I H. d, oklAli. ild.1,111 1 ,a 1 1-10 lawilah r, d 1 :,:: ,,,,,4 ,i-d,, ,,fr- ,-j IA ,Ihln1welto Ag(ler. 11', ... w.. wa-1 ..... o-1 9,x.id.mel, lonai, a .Ill.,, I ...... ,I Il do 11.,I I,~. ,,, wat
mirldit dia-st .!,I till. intirrrsante I 1, I"In I- ,Ia c.1, . ,,, l,: ,,,.,,,,,,,."." -, am, ,a, .,I'. '-., eleora-wilet del F.I. .,,H.ri6n 1.ui ,, 1, F__ 11 1
'I. .. au'arrruai. inda, del I illada, I ... 'I. .P.,:Jd'L,. in, r, le dial ,I.,. ra.),wrow tie ral, or 43 mI I do la.-'Alf.,dra Ill'I I w, I ;,,du am- tie I ',(" "",,.,,",I,.,,IEI, l,.,,, ,lnl del L7.1- .. d, P":;, 'I I lo, Anfi111', do ,,,,, I 1, it amr."i6al I, d"llow; -, 7'a-aww d.
,,., ., rj, ,. ,h.ma cle I'll -1115 ell total: 113 Lu I urn, tomoInd I Bci,i;wa,-l.tzcr- rto'nill"I'll, w, wo Jet I d:pm Palacio de Justicia Ste, r al ,
it I ft Y 42 Ir' Illm a'a- 1, I ,A ",,,tir,
I jirl 'A'.11to 1. (to oil- .I"! be "mbill"vi'l. I'llpel"I. A I "'llit a par ,I tit ... W ei d I 1 'l- 'I" .. ....... i""'I'lit'Ma en rI il"nou 'I Ins', ,,, l ll, I single,
, i:,, ,,,,,,-;:,.,,,,,,,,,,r,,",, IV.w I "wer: G..6 California el Kinwertil Elumall.mrr I P."a ,l- h;. I~ J.'a, '. l,,z,,,,!I;.,1- ,, Il, I PI ',
I, matruct,1611, d, 1aaPr;.,.dri ,I "ll," win In, Iplmjn,,!a ,' tur., r.a rrwwp .cl. a "wo!"'i" c";,', a'r I.- cmlmlicr 6,1 ,let P.I.ra H-Ig.t SAN FRANCISCO-cle Califinnat, imlent il, ralercalen ,A, .i,
.... Lt -tit ( I, Ia Catedial. panda q-daroji _,,tat l -,ko,, 0 a,,on comarrieran
-I' flonell I'll raarritiro tie Caliat ,ai .' CAI -6,1,d I c ;,, ,. ?tji, ,I rccia ci l Callglu-de1r 1!.1 r1,",w 11,"r r!. Iuwml. 'I", f -Jr.. do har, z. Ia hopltnt-nio tll"I law tic Immult d,- 11 ... il;duta. go hlillcA '1u','.dri,u1C" ',l6h 'r did,..S,
owthuldil, I I., I 'I .4 pi' a ,,.'d, ,,in a cl ro 1. ".I'.
Ill"llidde onlilidirs u ...... nin. I a P. I F I 11 "I, .I. Ia ...... "e.1not ,.a hit tritulf.d. ew, ,;-iE-t.,dn Illlo'- Cfrion Rawr. 5 il. ,I
rl, out jo, Arlictil. 2.-F.1 III ... twit'll. dr Aii %I111.1.e,". tie le
millmlon, y '" "r,'"', 1;:!", : it; n:.Ia,', "" 1':!16! nimlmIoIeulc 'all"a rahn"a I .... I' prell .do .1 ralwall. therapy, ,too -1 Uiti.f. ,.,A pm, ,40 all a ,tic _:'a I. de dimi rownrena. .ell Colamhjl ll 1,
'I.%, we'r it ordw. Ile I ....... "a do cle
I. lum"'oo .It.. I 4 ,.w nualar, riti-tataerl w,-Adl- a-t,?, F,,,,jn-,n Pei cz. Vivil. Pdwc. tie
,,, I.nalm.emelai a, .1 edla ale Ia., Illmlintal lw!., ""Ic' I'll"l,"I'ar 'in wou we ... a.,. 101 ell' It 't ;:' 1'1': -_nlrno.,. "f , Irl", qui.,lo." 'I la, Pip,.ww "I'l, i' ....... _L.W.. 'ITM orame!. Ili El-cwhowtse, !tj elect*, -,,!d "I, ','"ill '"'I'l Y rolendbron ill- l- ,,,, x : ,; a Alwnvioz. -Frt. It-411a,!#, !wol I .. .I- _,_. I __ --lid-[ ...... ....... -b- .,it la--.. 71 tie. 1. 'jiletmi, 'u, In ..! ., _. .. ___ ( It. di -!,,.-,.t, tic M Pan Arne. ,el-rans Arm, rIl ,,,, ,- r,,I., -,j-
I I .
1 I .
I I 11 I I
i" Pfigilia 2 politicj I DIAR10 DE LA MARJNA-Mi roles, 5 ile Nov. (le 19.32 Politica I Afio CXX
I
.
I I
01ras noticia, dc h4 _Ichi(l Hacienda para que paguet't Habri una Convencil[in (le Gobernaci,6n municipal a partir A'ctua'jidad Polifica ..
I I livikidittle, ilolilic:1, inaestros nocturnal; en-1111 .
- I I
-"- ,,ll'- M ,- 1, (il r(isos coutribuyentes morososici-d-i (le-stgo. (le cliha de hoy reanudard sus inspecciones I 1
, ""I"""'It""', '_ 11 --- I I .
!I,, ,,, ',I ', ( ,': -_ El roxinn, din 9 se efectu.,- ,,I It
.1 b,,,,,,, ,,,,1 11 ,,,,,:."_, i, rl- n, La's [Iledidirts adollillitlas tienert 1)or finalidad pover a do a e antiatict de Cuba obras f& licas
,_ unu Con diCIL0 objeto ha sido dividida Ia Ciudad en P
Iq5j ,,, I k "I il: I i la" I ermVencl6m provincial de Mar.lros
I I , l_' "'. ,, ,,,, -1 I d al dia esos exiwirliettles, Pencintilento de tribUtO.Nocturnos. tanio dp enseftarneas 5 districts y 35 somas. Seleccionan el personal
I gn ."":, : ":" 11, I 11 1111 ., I I ..
t'-, (i ... 11 ,:, Vhu I I Pedal. .... equalur, una cuesti.6n m & lica
N I t" .,,,1nIjl,i ;id.oIltada$j piit- jel ,jj j flnins ,,bit,!., Ade Inaugurarik una
, ,, "A' t",'aba .. exp" Pal FRANCISCO R. FERRAN RIVE- La reorgani-16n comprende tam. _.
,,, I I I I I I 11 ,,In' i 1 1 t 11, I,0 niabil 'III 'I 1. I~ I ,i,,tii .,,,,,., ,,,;:.,,,, ,,, ,,,, ,11Qui.i!,,,V '16t, ld, I ,j RO, do I. fled-filin del DIARIO DE bien 11 -- t. dV -n- in cilo, ,Aj 11 .
i' -, ', I it d ittipra LA MARINA dividida ]a capital a low efeclos Ite .:
, i" "I'l, ,.. t"Ida. do'hn, Ilivo ,I,, I ... 1,;, I'll"] Entr Ins octal patrJ6n--.s
P, '' I;": ,.Il, Ino" 'n-o"Ie, oln la, nit.n. din Von", Vs ': no visit.
node. In I, It'll, 'his nuipetcenne, qd., ., I
.1 I; ,, _:, " 11 11 Ifil nini'll" d .... I n 1,61 ... ?. ". Marti, do T 2 d postal piriseti, ito- to al dV cont mdoVada unit hitlloy-min"d, iietividadet; I.'Unurnmente era lecinueve diction Por Francisco .1chaso I
"'-..'': '1_ "nil, 'fimrrn, it,. le, 1:)in, frendo floral. P m.r, I, rile lamento tic Go. zonas y ahori, son treirta y cinco, .
!3", I 1, ,,, 'n ,, '"' 'I I, I dp.,,
I I I I ,Iln, -l"i & .... I'll S-bl, H r, In. traittirt,66.11r. 1,11 con"I'd6a V,1,.bl,,.,*6 ,,,, .1. bl-cle ... Moolclut. Una lots a rupa
n1dii, ,nn ,,- -In-raha. litl in(]., ra, 1-:1 -h-n- Fotwitco AjijdrV. ljrV, Illwrz.. rrkdj- ,I, EI I en cinco districts, tic mo. S S Carlos nnny ,opr,!.r III q., .us ang.et.,
V 'noe I It ,1Il,;,:,,,,' 1.11t ., ,Olt.. h a"I'ln ,,,, Escand Pirloreact, Alto orgyrizaci6n ha s do lievada c 'a' % qued"coda Sell Tonlaasbosresindcleuyllon I I "d- ,j., de conuniVa66. poed- ,a.
'11'!IIII-11alta t1l: IVIIIII-al 1111 1111iro Gration6ml .1 a ell Caney, damente Lor el nurvu director do en on district can on Inspector etc 9" se, r on po muerr.o s- real se agrava corl hot
,6 a depen encla. s-hor Wkfredo fnra supervisor In frentark Lles r.turnd.
l,,, i"11 :nn-s lll I"A All- Inn ,,-III win I ... I-Inflent de lit Col. del pa s. Viniquez Ramos, quien ejtfi siguiendo laspectores reaularm, Est.. ulti.- -. No se
,yin, ,, .,",,n i I z I I I ;!, ,nnia, olnma, Ea lill .,I, enIrVv1,h1.c.n ,I ininistru doc. tIrAndo.e rally complacido. los %,Isi Wan diecinueve. De e on ocho fucron
Tr.bj. In. .ig.i6 ell esut .n plan coodin.do.
l ll I,", "I IL 'n, 1 l'; i: t il lft", 11111or VI 111-It'11%11 tnt 1.61)Vr. Illanco. IrniAntiolf, aiunfij yantrs te it neogida one In dispel: I Instj el servicio con ocasi6n de n u in e ranns Se inidamn ,bras sionultinearomI, n lit "'fn ,: I ",:,W, 1 11. , ,, I. ; nllll I, : In, ";I .. .... I ... I'andl.. ,;I'll), "'In'unind", con 1. CaJa y rr- A ,I .1urfid. Ml,,Iat,.. flor Justo Luis del Pozo !op r mb-% d que recle.tementc so Pro. curtliclos pendientles, Alf d, No- te. se abrJ6 e pavintiento de InE ... 1, lInn'- a ;, I.,, ah a"i, qu, ,11 aln., 11.1 11 I - 1 __ __ I r. Jos III
On l.. Ma'), dujeron sm Jai alias jejeturous del le- guelra tencrt Que enfrenearse er verses ,alles en nn mi- -tor
cal adant", Jun- Cons Pdblical con Im gravel p- y is consecuencia fu6 In Pa-h,, I:;nl'; . ..... l ta rnjlbs que ban
1, .1 l"., :;"";"" ,11"i: l'.1"", Auxilia a los daninificados la sefiora de* Braboa F.i1:--,.','U'7 a'- blares, de Ins call- h.hsner- del 66. del transit. I In ticurn-l-jvI
- :.1.1.111, "ll, ... n -.t ,I'll, lan, I Aido selocclonadels en
11 .111 L-,, ,, o''. 11 "I'll, I I I e el personal acueductI, d, Santiago tic Cuba y de ,chic.l., p., ,:fim-nnn.d- .,
* I "I : 1-;W i r 1 ...... lnldl ,,,, ,I, ,,,I- ,,,,, -,I T- "" '.1 ; I .4. competent Par ol 2ehor Alcal ,on to, srcidrnt y tr.nq.- inte
,. Ill.lW 11 I I ''I i do. jactuarin .cada --- -1 frento de otVm tionAlogos.
I N ; [:,, ,: ', ,, ,, ,, :, ..;, ;1'lin ll t ',:Iqs,:": Il ,: 1!1
", I", I I I I l I I unis zone. Ex durs Ia facna que aguarda ,ra l6giro prefer. Pero prerisil,I,,::l,;,, ,.,lli .. ,4 'I, 1 I I 'l ......... ,.,I l', .-In .":,Id, ': 1. Los Inspeclores qu side. a[ dialling
, : ''I I'll", ...... I ....... I, llavvrda del r bids namlico fingenicro mete In que mani -le c,,harse
, I ... 1, , '", .'' , "',I ;,Iolo dri Whola loullu.I.I. 11 11 -_ rus labor,. han a Is provides oye .b. tic to.., P--16n No dc merlon Coba V, 1. prV,;ai6r.
I ", I i, I 11 1 cornets nuevas. do color blanco. fe- que -V 'Ia
d, .... ...... :I:; I I I In, N 'n". I 11 materials br,,.! ser on -1co on III - I., ,_,,nVnU, ,.,,, ,,,,!
1, ... ... :; ,,I ; .r r7;r e I, 16, ,I
'', ,.::Ill "l, It", 91" \I: ',-,,' I .1 ,,, ". ; -.%r ..e or V I le'rl. qu.r call -rlss; ,iona sciam I. e-. I. a .,a'.
- I 11 I, i,,:;:In- I I 1. I I .. firmed. porl.1 I, do 1. Seadeltan tic I honerre oer on vecina, on del diabio, sin pencar ell Ins conk :110'1.1 l I I I dulan. I I I I tlares, ,, pr Albert. Pcom, I. do vocin de La Habana,it,, ool, .; I ': ,' '.' ";"" :""."!" :,;: ,,, ,,, ,,,, I r ;W 'e' of a d .Z -- scruerician-Y Ilega on mom ento en
1. 11 1 , ,d .. .... I'll," I'll, I .. I'lln-V11- I carnal ,nlrl do varies color., ,,ago do ,unIquier otra ciuslad que In anarqoi. rinev triton; y V.
; I I., ,I I I I den .. r
his Inuif? d nor con11 ::l, ,, ,,, L I , "Ill't".., .4"'na, hila-1 I side d tic in islin Be option 151tioncits reesics coda ciudadano ]a indigracion aso........ 'I.. I., nneifnin, 4" 1 alderadoo illegal madquier use que ban
cl: I ,,l :, : j ., I eljos an qUiers bacer en to& nomer- ,estall.d., par all decide. to- on. IVi Iodine, cu to-. de blits1";:!l-l,"",: 11 '"11 1,\It ... w. I..., de rdneral,, dos r Industries de La Habana. dos as humores, todas Ila lexintas femin.
I, n- - ,, I 11; ,I- I ... NI'l'i"'." Rtl)lni,.Ihl.."ol I I .. I Inisplacable Jaerweasw"w del acurouladjus durante largo tiemPo Hay ,I. p.,dr and., pcr L.
0i ,. on el organism national. Las obras
f, -, ,, , I I I I ., a .I, ..,,I, ,I III, .1slawasoustalle Habana ,-.e,,a, ,I her,, hn:,. ,:,I:l:, 1'-.,", .! :, j lja,, In .... 1 'I" I Interrogadin done redo Viz- pilblicas bodes, de pritut, con rez- mor. 'Si va uno a pie, no faltal-A
; :, 't"I- 1, I 1, I 11 I 'lnll i.l I X0.1 ;11.161: i lit .... !rates: qu acres, d I r = clion qu.e teriales de met. calldsad sesun
v, !::, j.,;,, 1 ;.rt,,,, ,,,,I ... I,.,, Vw.. durante 11 el autme6vil que, hundiendom en
I 1. ne ha Ilevado a coba matr- el m-% especificaciones hoadecuall" ,uitkn, on Kneb,, Ic Neen, iI un. il '-je
11, I ,I,! rJuivr- ,,I ...... a d,-I afm ac. I '. ',',' fent6w&WoX de G berned6n, man ya re el suelo a Pace means. Los
. -111.1 I I i ., ,- ,,,, ,Iec o makdjvon Ili alor ,]I, 13 '. m ne encuentra ro Ina de forgo. Sl va uno en "maquina".
, In"IlIzIlln, ,,, ...... I reparar,'t" 'I'l 1"ill :I l, ,,, ,l : ,, ,,l, ... 11, mejores cond!ciones de llevar a ca- miles Y Ins camincs no tendri que delmerse en cada m1-1 .... ,; ,,.,,;,!,,,,,.,'[,; .',"',;ii.I d"Verarnte, -Z ace
1' ,. 'I .... i ... ) .'- I It!' '_ "r be una Internal compam mrstrainad. do. durable .fios y afies ofr (join. y derrarli .no I,.,. ,n ir
.1, 1' .11 I., 1.1 Ie' IWIN'to 'a. dVIVr. i. rprIm Istaimcisod" n'.11 Z.= del Parolee Central a 1. ninurl'".
f"'n", ,l, I..d., :1-:1,!: 'd "', ,1, l ,,, -,", l1n, I I...,fil" d, $195. (I'on- ..... .1 ., I ., I se ac to ,it e!,.,,, ,1,7.,nlbl, d, Ia, ,spec.
I. I ... I ,' is Voin :an p las .bona es actuationente No wria discrete relerine ., lint
1 : ,, : \:!"'.,' 11.1: ,:.l; V Sol Y.. ,116, w Jospemcionnann "ald" calas que one u oLina tranned.t.
ve n, ., ,j.,-n.. 'l. ,,,:,, ,,,,.,.,,, :.r. ,, .'.'.",,,,I I Av- ..i dodo, at" ,all I, onto dudad sin canes. No parcel
- 'n "' -- .. .... : I I., isparato. meminleca, liable X. 1. capital do on repliblicat'civiI, .,., vl" ch I jl ,- I ...... 1.ll 'll Ih'.Llln!L1 It" Cuba, Ila z I col 1
. I ,. his mi alca romn Jos do rdr dimenda y oyendo par el ca.o I , ,., ,.ll V. 1 til I"I''I'll- 1-11 ."in forma. -se" 'A cue- lizada, line on villo7io africana 'an.I ..
; t lial.l..' I I 11 ; I 11 do do quo Inz, qu, an or ran
i n ., .1, 11.11'. I,~ .... I. n, ,.",I ,I, AL 11 1".." "I I i tra'an.'I di: '" "IbPu"Pn4T.r .",,.:
- c ';,'do a Is selva. Los ultimos nsus-
I I I it I I Alfredo Noguelra es ingenler Y
, ,. ., '' j- ,, :,: ,I,"il,.,.l,,.,, :, ,1,,* .. .... j v I.,, dV f P.ndiciate contr .1 as hall ,eg.do 1. pledn pleads 6dico. Este dable concticition pro, l'. 11 .,.,!., I la S.- I I v.d_ is los Fows an el terminal tic que se habits acumulado ma Jos cu- ra
,, -,,,l1,,,,:, ,.;!.:" .. 11, I 1 1 : :'_1, ";, I' "MI 1 1 ve'u,". 1. , etanina do, hard. I I ,,,a, par, dertan rpound..'s Y ""pral puede serle 6til par. .cf.
F. llillon ll "- 11 I I I'll ,. .. '' -, -, 1) ,, r.. W ,iji ,.rZn extox mementos Ia carlen
I 1".." 11. I 'W'. .:,,,,tll "";n,, , in I. Vo. "I I ,,, i Tomblin losteastiable= ientits ,to, mar material, mmclad. ... el fancong" 'IL lid ..... 11C., :.. 1.11 I ,I I,~ , n"n." tic I l4tl -1 eta sabre de bras P(lblicals. Como ingemeI Clal.. , ,. 1. 11-i- I "",L ....... id.", 1, a. coniantuye no fidin on atentedo
Jnn, A, ld,_ l! :;, 11; .- ''I : I.".. 11. 1 1111, Il 1. "I -1 ,i I .1 : pem ar" ,en tilnertoz timpuia, tic Ins 9 sabra to qua hay quo hal ticpet'a 'b ,; '', .; lk t I I: 1 ,, -11, I'll ,, ,::i, :I. ,,,,,,,: 1! I I ll A I I ;li- I- on de ]a noche. all conno sabre Is, contra In higiciar. sint, un pcligro 1.
.,:: I ".11 1 ,_ :- t, el nicamente pa a ir resolviondis Ins
, nencia de patents de alcohol" par Para Ins transe6rites. Iden Voyall 2 problems rairs urgentes. Como nuiEn 1", ", '. , , : ", I : 71'1 , '. 1 :., Ial;l 'uhs". En 1. ,vialt. qor har, 1. Pdalmis D d I R' 'bit is Attuldis d. Pill.j.r... statute 1. essential, sonall pirlibelbithis.1adegaz deride se expen- P
; Ins region .imitation par el on .1 g no: -.I a= d pie, bien en autemovil a an gua- dicohle dari.cuent:, de Im ordr 1- .,n1l-, 1.1:1.1.e a surrititi al person" hadendis entregis a] alcidde de ese Finalmente. el lefior Vik"Jum ma- time que ti ne in orarli. .,cu11I ,,,, 13"d, I,:,o !. i ,. ", rKan puctita d, C.116n, simado recibida t ,a I do on cheque par In caustillad do $10 M r Ila d-ldid, a cu"i"a
; 11, ,,, credito, gur ,it. I ,it i6 prop6sito L tic Ins bitches on 1.
or h.-,., 0 I' -lll 't. :lfll ji; "" ,::. .,ll,.",,1,j Ins resident ,r,,,%1,, ,rhhd q.11 1. .all.. in do 1. djoessiltimi del .10,;,= = n uc .a acl n cludincianis que, at igual que
'' les del clelim, III d tnr del crildil. on ... did. p.rX G!bkmo del Pirelli -16 e evibir is Ins buenon capital en tic tat indole que ya reI- ,_to del her Alestid a curculackm humara. paclece muI _._ I ., I 1'. ,' .... Ill. ni, .I I ... am, I FS n, Mils Wit, llK& In Sin. ,Vl.rlx Fri Batista par. ...II.r Is vctb del hursualas. contribuyenter, )a c9rapetenda d" suits imposible atendor a an
1: :, n , :,. ,, ... ... ,,, ., i I .': ,,, :j!',,: ., .l%,., t d, Iz. t N .- ( -,----- __ -,- -, - open stench, objetin par cho con Ins alias presiones. Par
in t :t ; ._ C leal tic qua vi paraci6n local; es indispionsI jr
M, I'll .. ..... 1, '. ". d'a, 1'.. .6, l ;, I rl(l parte tic los dominations. I iannisail 2 rai de Dim parte el doctor Nogumn com.
.", ,,, 1, ,, ". Pl "d I I ,-, - ...... ;L, .1 I. ,, !,":',,, ,!,, ( ," I ,.fistitutid. ell Connit6 lo t Pr6l1ral linfIlron. del joes I urn d repavimentaci6n gene Prenderi in conveniente que cts calrn .ad" l'. I .......... I., ,,, : 1"I"i"', I 11 "I 1 % Mxrlb, uz a clu ad. que trac- marle loaslaiiszl7seal hvieciandhaoryio.peun- ,'i :"':", X! 1. Pro Monuniento as Maj ". ( I .n rd= co
fiin.. ::, ", ,,., ,, ,,.:al,,, ; :,_ N ueva directive" ro plazo a as v..g.d._ No ublemoss Ins planes ag-rR, Y. in
___ __ 11 I ,:, ,l .!,.:,."r Ll_-" 1l' "I'll", nes que todavla se, vienen hacienda ra ell Ia traftte el arrugo fund.mooke alterado par Ins ex1:', 111.,lll lnl-- .l ,Ill!' I--. ;.I",. Grall. Ignacio Agrallionte on an Ilervidus que se president a bot- nuestro viola compahero en In re.
b: .:,,: ?,I :-.. d. C,, .... ... ',1--. 111. la Cw., 1; I al 'I, .h .... 1'. : ves I del departammina d. Gab.-a- v.1.66. en is Cirinam. EL sen- plosiones de c6lera que lots beaches
-.-I., ln,.l .... I ... ... .. P-'i ... l, -t_) ", .,I- en el Bloque de lil doctor I loschof cres d6n, el doctor Humberto &LibG: tidn camun nos dice que su pri- y los ,tranques provocan.
I "I. l1k d. F., I~ ,,, I In I ..., Lure d, M.I., Bur-, ""e act'
CW a -, , -..'l ,,, 11 ,:,. -1 1:";, n, IT, 1. ,,,,,,,I .... to del C"mitti "Pro Ila- ,u in mer objetivo tendr-A que ser habi. Tenernes Is imparesitin de quo ,
alto -,l", in, ,." .!, "I ,I. ",:1 ., ,: I .... .. I. dl'! ,- .", ,,, .... nu-nto :it Mayor Ge V%17,.d., par especial dazignaciton Instr ,,.,W.n.1-nte Para el trial Batista hit Nevada N.guelra a
,,:-,,nd;,d N"'ll" 'I. J, nVIrillity4!ln.lio .
rll ll 11- 0.1 In', "'_: I.. , I i, I, : I u u CiVil del -5. Imild, trourdifiolli ,.e Va win, como sea, como se pueda, Con. Publical mi. came .6dic.
III,, en #--, "- 'n.,:,", ,!,.',,11S.,,,1ll'l ha s juventudcs ," -d render detna informed a Ia Alcal- .que come ingerdero. Le, the rierios
i., ". !''bl", :- Ail= i" V11 tiIu6g6n tic aquallas ovenidals y allon, mas
W;- ... w, d. I ;,, i I;, I ; ... I : nz n -1 11"'I'll'.1 dit '" da el G Perna. V' dcV
.", '1_11110110 ." -: 1: r Ii, 'al, -_ n:,gann"a". q.V h a .ed.d. inteirril- din a fines de did a_ generic
V, '. 'i. ,. (..!. ., 1'. ;, f %I, l, $2 ,,,,,I ; Il"I"'.0 it or rapr.se.tilliq
I~~ I ; :; :,.a "I ,;,:nn&. I 1 de led.. I- It Ismant. Win p r Is desesaagesti.rar servicion, p6blicots as ya una enter___ ,, lu:,. ,Iz ,., , rln to ...... I. "I Illia 011'galliZaViilili ile V.tdild- ,.Vi.l,,.,. civical, etc. Para S.breMeIriVesultedomde sublabor, el dertas zonm. Ell in capital cimu- carded gravisima que pide .a gritoz ,
jisn.all, ,.,I, sI, It, Orid. h.mVn.jV .ct.r bona tnv herin6- 1. boy u. InCemero tic vehiculoss Ia cents, de caballo.
, 'In!'.l. an IIIrrrnV at Bayard. de "" itntcalit. pregimus tic los per a. I
La ;,.l ,,, ;;,, d--I P\I 11- ",, 11-1111- I 56110 1'0 ; I.Ill, IVS apolliticos "v"'- I Cri.t6bal de la'Ha'liana chains.
C;-1 1, .ln", In ... ' '"I" '" ,, .1, _,_ esludi. cl6n Cuba:,.. .V.rdc Va. so jiltndc-, P
doa r.,,I- a-1 I ,,nn- I~ III,,:.,, para .1 ..... a, 1-1, ,rtirn -- -- ____ Corruercialides. Induattlisles y rople9 "" "I.1, 'I'l BI.Qu, tic Ju-",F, h1.'lnm,.jV hablii de ,.nlltir ell Bb
N."""nt'la TV ..... El go ornador de Lo. Habana, Pan- tilri., do Monte, Illicitsul it[ Aloside
e hin at eta, an union del 3mrrta. Ell ,rl.chla ,on In ,cciente design.
""' : ,-, .. """ I; ... .. I" U i ,,,tnl,, l.,,I,; ,nlntIIdV Cu I!a- 'n"A. cli,,Vim, ,iV ,I,, ino I c achin del nuevo director de Gober- EN 4 LIN EA S I
r.i ,,;','h",",r",'I ,',!,;:,';' -'.','," ','! ;:,.,!,:, ij' I" 'n.'. 1, in
, "
", hjnj: l ', 1)(In"'Ill ,IIIV eva ))a, rnin *Lit ju qo"m -t'a pJi_ r tic 1
I.o,, .,Ir-1- ,.-:n-n.,- I" in", : lot., Ia.AdmIrlIsLrad6n Provincial,
lk,-an "'. aI,.nt::I-.l ,l I.. 1,. ;;:, ',:,, lk '':. '.',". 'r ; ,l ,,ntud III 'e"I'l. de 1. igurin' :,il, ,;.ayi, it'g., V. ue cay" ,t.ra n ad I
. Ir,,V VI orker linmort.1, cons rn. doe Abolitdo Vsdd& Astolil y del Im Municipal, Vl .ld., Just. Lot
d.06., ll", h.", I 1, "' ..:, ,.", I , ,:-,;,,1,,.1,;_. ajna a Indn pildidatern. polti y n d 6 d;l Pozo a recibido Ia aiguiente earl
,,, I., 1: 1: I 1, -:,' ,, ,,;or (in ,. .up-06. crllin, l 1-'l1',;do"Iuga z' nin C e n lrutV"V!e cnoj'.n. '.cue.r ,"C.,d .' a,'I' 'jo J3.eiip R,,'.ar ,'' A- no- aust'crib"n los dirigentes de In "Miguelit.- his citado a sus and. do que los difemoss twinen quo
'L ,igVa,,,n Ili -- -, l: ,, .;!;: ,,, I i qu, NO,,, p- in I Wit unn 'ruta out,, par- ]A Camisl6n Provind 6. & Currerenilltes, Indus- gas de tDdox los t6rminos de Las dormir ell el suelo y par pareja
___,___ I- -, - I I ;- --l ... ". -n.rlin 10 'Inl de lit jtjI-,,[,,,l rulnino, vI,jW'v1,,ja I, I,, an "s" ad
DIAIIJO DE LA MARINA, lial-a d, tiendo ,Ic i rd do Turismo, Intel Y P,.ZAarion; tic In C.Iz.d. I Villm par, on plo. de trabajo in- en carnal. ,
.11, ,!,' ;' :', I "T" ". ;, !;: 11,,), ,,,I n. r: ....... Ila, I, vint ... vi In liters ,Ir,-ctl,., qu" nitrind Camaguey, Ilegue a conodiando personellmente del denen de Mik.imo G mez"' tie dicho ino umento pullando Proxima Volvindento tic Ins laborers de ftrip- "DustfingIlidn Alcaldr:- tenso Para el particle que encabeliCaln, de .,ri el-m F,.rt It III,, l QnI Iugnr donde se prodaja el restate d6n do Ins choferm con oreeto a iacl6n ha visto con oran, zark Batista. Portocarrero hizo co-star que ha.
lln, lln 11 ,ol""t'o dn"'.. "Esta Anne renunciado voluntariannentii pa;::!".L."" "I ....... l In, .1"Itn'll'. ,1111 .".,.I ll , ll 12nan , ".Y., son de = 13' unn de Ins man brillar. optar par In Orden de San Cris 6bal satisfardlin Ia designaci6n del senior
A V I S VAJI, I , ", 's s de In historta tic nuestras de IA Habana. WilrVd. VA.q.a. Rannes Par- .cup-' La kisaciabiiidad paupista no se Va
1Inn1'1Ldld- 'I' "!'.'I'll """I" "' I A Muni, Perm jl'-ftn- luchmi rcdVnt.r.,. lomi-cumplimenLadit el gabeinazdair 1. jefature del dep2rumento tic Go. ha calmado,.nd mocha menco. Si P,,afacilitar at Preollente pro.
,,,,, "'n'11,11 1414.Ill- IV, .I, nnl. .11, I- :,go Wan R.k1, ,Lr,,,,rl, ,;!.El Co., itas tic ren ovamen ministerial.
. 1::!: :L "" --fn, "'Val Carl.., 0 tic labors wfavor tic 1. r- Batista par el director tic I Xlerl- bern"chl, 1,1.iPsil
So, ,--;. u i ,-I ti -I ,; 1, o: li;.,; , ;: ,::,*l Bilbor. nVe"'. 'I act 5o tic ,I.. ley quo Vi.b lice do. ComlsUm. sehor Juan Be d lhun ralle.111 In- gee. on peligr. alcaldias de va- ,Neg6 otra causa.
i I , ,cah-d; It I. I teriorid III pe, do ese rial, provincial: En Oriente, en Caacre ,,I -! j, 1, ) : In ,,, 1". -,, I , l, ,.I.", Y' a"I propagan 1 ran an
'b I o Ielglkneelnift. pro-; I III' Irl"fiallvis, ,,air., fSor P li- .in.. cargo
con d berepificito del magiley, en Matanxies... La socialisacti6ja de 1. onedi
O", ,lit ... a ."zilm Cobiss, ,Vbre: I
do] rlcllm! i t, ,or min ,I, Go".1119all., Orr to y d mi. Municipal debido a
1,.: ,!, I'll 111.1 I i ,I 11 .1 W."ll, 'n" do .sb?.s Political: Luis K torles: insf mine con tic 1. lasixima, quienes Is Informs. I hat. sido on fructose doode se totems
clith % "., 1 I I- : [ ,.' n.da n ... I'l ": r,:.n I"je'll""u. *PIIK P hilbron sit experienciacap child y horesti .n1 ,, or,
- E. z6 el team emergence tic te t d M nt dej6 .e.t.d.
i' 1 I I u tin,'q de su rectitude y cela en Pe iterjo ro undo contra Ia BillionI L- -saI.- it, CIVnfuV.- .,,,,.,.,,.Iultojll,,sLcret ia actus.' Juvontud y Ila autoridadmi cducn- que hosts. boy. annortenball'eress' 1 d,'d,,,.p,'om'so hrl : ': - -.; -1 ,,,,rLl,.d- espondenclal PabloiclonnIcs a desarrolhir nmos 3mialc-. Inscripto mill de 250 naicto tic sus functions. rnindimn wl ... j ler In
-ninalz Le6n. .-Irm.ri. tic lchl-j dVpotI,. jiscull, rates para brin- fireman never dim aflos a mis gelon- "Hemols' observadD en usted clxr6- En on circo de ca Is ma royerto.
do ,,,: If .- li--T' :. I ninil 111, .,: I~ ne-nutV, Wi I 'u Fle, Uihrp'.' i -n c
!:: 1:' I:' "I'" 'I' "'I' "" i- Vt.nV, V.%t,,i.re,: Osvaldo tic lit Cruz darlos grat crenute a] pueblo, .,,cre. do vebleulo sin baber terildc, Red- pantie tic realizer unts b 11,mi; r .
a; pas y redo; on vchiculin itionense, con
Elsa Brunner, llri. ",!.nb ,:,,,nfi ... t", -l 1 _rmlarfil de deports Y centando de bole al
ll"Ilils mcdo el artior pcr dente mlguno. ristraciOV municil roan ot J. tigrei del serrencloo. I Recaudil el Fondo Especial en ce_= Ciro J Into co, Monlin, socretario de [in culturing y Ins departmi y Ia her- Informado Panchin Batista de Is tm dri 6xito, come nalatrost le desen- I tubre $3.005.672 eI-.n.-ant.Vj- I--, __._ --- It -; I ,;III I l, L". ft,-PnirmraV-DImmd-n.ct ... lm -ndnd-rntrr In firverettel-cal .-."I a Rimal -que-se estlin hadendo Jon mca, at fronts, los prob',em'. pd'_ estim.d. era
III'. I
_______ 11 -t ,--r T----- ll': "", I, ol".1li- .,n .Pd X $3.248,3W. El
Julia Martin Ei Ia filthrin orskm do ton de ends one de Ins cho- dli6n or de cr Witcl Pftez Diaz (El Pinto) I ....
" I- ,1,a .... a ...... .. It, ..... n l,,, O Celli I'll p,. Ar- rectiva, se acord6 deter
I, I a. I I I '.1hor t Y fir""' y se in I bla tic Ia candidaturis senatorial Id'ai sulamente do $2.943.333.
I, I.r-.,-,II'llIL.IlaI.,Ion"I,,,,II,, ",,, A ,ill-ir 'T' .Il Rom" d el feres orescrip an, el Gobernador tuvo sonsis competentes.
_ ____ __ . .. III, sl
_-- '_ -'1--" ' nQ .' ', ,Irl In PTfta y Manuel 5igulente plan de tmbnjo: J Inten- erases tic clogla Para los; anienabron "Le ofreceremos nuestra modest., ingerderin Jose A. Mobcilgull, ,,,, J. ,cc.ud.ci6n ,..I del afio, hasCiOllzal- nidad estudlantil do Ia Condskin Provincial de Turls- Pero lost y sincerity cooperation a ru base poliLica ell Satin
Dijeron, nueitrm vilitantes ,qt ei.1 .,.,,,,,,.,.c.,,,,, .r, .,. u 6n de cJmutlvm mo, par Ia grart capaddad demnstra. obra del gobierno y a ese effect nos en "Kuquine". 1 to octubre, suma $13.066,538; el she
Bit In, ,I a J u ventures Estud al Liles, mi Ins controls oftelcles de ennefianzin. do par ello, RA comot par Ia van wit pa os a so disposici6n. i I anterior liege a $ 14.236,2al. El asI .1 'ha' ,,it Ili inspirado In Ins man at- 2.-Luch., activamento en pro del y elicits cooperadibi qua dendt Ia "Con numtra febeitachIn par I a E!bVjmr.1j11edque ,I future jelt "mado er. tic $11.773=.
., jus. ghl's %, progre a y embellecinuento de M-crendrin de dicho organism le ban acVrt.d. del narl6on del sector Wifre '
ruinno. 3 .-Superacift social, zultu- cl or txi- d, Vazquez demind.le muchol 6.i an Villas scra
.1 aelm, ultu,.'!"1,' di' onf dt' rni'd. veridel prentandot, dpugab y I' tic en le L A qui se debe este magnifies
" e rI V, y ,i,,pr, itraigo don Marine! I in pr.:_ _apmlilry.
It to (;e sus plane no. .1 4
ll inoanlericana, aspires. a desatrroll ,rsj y polldcin die Ia juventud. Orga t,:,s.r2ud ... s de listed stt.Z nen nod ? A 1. .ctivaci6n cirri.
I 'jor. aulpila actividad cultural y,,:,! n ,,,,.mIs dorm, 11, PrOvInchiles, ran- red, comprobar mimismo eljober- 0-1: Joili SfLnehez Gard 1 de 1. mapeme6n; 2 on tado espe.
I y .uI.r firmemente Ins 1 rile 1, le barrice. 4.-Confratu- nador Batista Ia extraordinary luen dente I
,,, ain, I ;,,r doc or Annadis Herron Pi
strid y tic amor que one a nidad latinoam Vul tic chaferes al Cable- Pravi cz- m.ri.. I Est en studio Ia reform de in i mat en el contribuyente que to his
.'. todrs lc pueblo.% tic Latlnoaznernra, organinal ne,; entudiandles ell cial. Pin .plar,,P.1 ran hanrostin con- Cooperation del Mlosidpits Von gisIachin que crc6 Ia Caja Postal ce ser Puntual en 6 Pago.
. 1w unitiennin, a sus respectivas Juven-: redo Ia America latimi. dec ad6n, y st objetc, de dar oplor- E. ,,,, Obras Pfiblica, I de Aborros. creada r. craurzo del 36,
- I I tumdad a radon de i-cribirse. pr.rrD- ,semanan legun 5a inl- 61 liencia prosidente Barnet. Tomblin es de tenerse ell lentil
,,6 VI plaza que se habia concedidn Y ,yer en V Palacio Municipal. se en- Ia publichiad sabre estax, lfectival
i 11 venchn buy. din 4. hal el pr6- .t.revistairAn el alcalde. senior Justo
-- cii, PoZG Y a] rainiginro tic Obran La Cain tere, invertichas, millo- 'a ores administrative. Cada din
III ... I'll Q uii6rese erigir un m onum ento en ximll viernes, dia 7. ell que quedarA uis de b a y se modeMiZ2 cl cobra
11 l P6blc.,. sellor ..g.mr., Pa- nos tic Polar, en bon e- i I, e,.r
I I Z ...... do definitivamente. d".1el. ILP.1m.mird
Eat, I.. rcq.i.it.i qua se c,,,,g ,. r. ull imar as eta es de on Pid. rd' m,.,er,,b,7- ,a. I., do
ua al G etter' lisim o G 6m ,_ ores coordinaci6n ,ntre Ins teshis I.. ._ C ..
H ajag a e I figu- le, ing"Im-ilm, A, ,d** del _. riones. Lit sangre Ilama. i
ir n .... i6o de 1. red diatribuidorn i Tres vecm candidate a Ia Alcal- parole cartificad6r, del expediert.
_ de reparaci6n d miller, 2 in d
". I': Sooting. tic tax VVK.s. Co..
, de train indor. expedido on 6 logo' 11're'de' 11.g rll beneficial Para el era-, El ,at. l1b,, que .. re
line desempefien aus Jordan-, coant ti. public. minima to% te en 6se que Ins def
PRODUCTOS DE LA TECNICA CHEC at r les i a] ser desigradin li'mildc' N3 Califi
I. C."tera Dactilar. ttPo tic y *reducir g .1i..d. el'sinsin tic ,u Vid.
CIS El Conti Pro Municipio de Majagua se I ..... criderte- que dichas barns triton rotate Diaz Robaina como una bo- .
' is 'I
", LOVACA DE CORRIENTES DEBILES Pit ese Seniido al Presidente del C. COnintilliVO c Iro, mero de chapa y -it- del slants ell coan!a co ell Ins competencial anteriores.
11 I ""' I tempera mentr Para Ia pobl2cl6n. his, que s2lta de
I .1 ,. -- vehiculoeque traboj e informal que on incho come en Ia rulers
. Y T.mbi o ti.ncn de'rebo a optar par PTambi&n is
1; -- I I i 1; '! '-, : I ,. ; tnF) C nntv Pro Ma).gua ItIonu-n- fjc,)Ia zona. que .Vue"La con mill dI, c an 1.t12 1. cr,.ci6n tic on. ficin
Ereecion del ,NI:,num It 15 00 babitantes 112 condecora'd6m d She C 6 Despuk tic catorce alias de do.
' 1 La Ha4ana, Ins sefictre joid'ustu" de en el Memicipic, deride actuary mmun
-N on' In no ,j_ a,,,ro.r durloinl' anjero delegado did Mi- Cuba necesita diecls6is mi] coma, en in air porid6n, el pueblo via
;_- ': . I n, a 1 G "ieralt.sjmo Maximo Gomez. carcro. el ,,Algdy u s .in b as .men ,on a life total Ia solid de
ld. de ]onto .1 1 q, .can suministradar de b.spittilm; mArn Cant "s. nd rmet.
,., El citada Camille udure diverwas ra- ti-int ni.t.rizad. y que Ileven Preston- Pittilicine 'bit... in'.
;_ ,'o r Vl jid dc 1sConejoCon r, q ,a iscrecia R so sulim- do ,,r,,jio. dc.de leace 25 .n.s. E.- Recasulackm par Docout orb"- una par cadis dos ran lit I .tenja Rodriguez. Y nadle crey6
. I ;,,,;; doctor S.l.drigza they 2dVs Pan son di vcrsas Ins que Liene t,, eson Industrial" catin compren- y El Ilepart-amento de Censo Fiscal En Estadas Unidoz, I polar pomen- que v2 a "bojaur Para el students.
del Trabajo), y to ratifica Control de Recaudadones del Mu- taje y de 0 par Loa
,,,, r( Pro Muni thorn Ins tic 'as comPafifa gasoline- ine
. 11 .i:1 pre.ld-tI, de dich. .Ig. I" C""ll ,iipio Para Intere
is., que sea constitu do el Municipio .,b, ipio inform ayer que duranto el I vacant. del molvidable Mon.
,:: n-,l,,. ,1,,Vt,,, Grst6n G.d.y L.rct tic I Me.,,.L I d ras, ventris de accesorhis to rical y primer tic ]as diez alas de Pago vD,,,oaRe,1or,- con tia b'-j" s de a ]ell te
. Costill. Is 'm In .,ba:l pit. m. i tatui sern cubjerts par el jues Gil
I %1 L,,,, -,onad. -p-Vill. ..hritand. to d C, Ible taller 9 mas, talleres de mecti tarjo con bonifi-i6o fde'.l.a 'ed i Ment.r. insil or Ila hiap" azabi'r
I'll I : I I i .: : ', dvda- ;I Moj;,g.a M....V.t. I tic 1. atencitin a Ins has
Ma- cewlii, de .. insme. etc. go. ras degntrilbduicion par bert I Mosquers, clov.d. 1. c.
Preside ei repamido Com t6 Pro' nic. tiduras, scumuladorei. I',- ban 'a tic magistrado. Jusla Luis
_..nnI que se erija un monumen- ; nomento Naclemal y Erccci6n del Me- rasp. a ". .I sclunni. t t.g.da mue ho.
i I fiftist de livii-op me;tre In recaudillctin boa a sidc
acre, laden I d I dV DEL PRC SE IN I man
"'p' 1 CORPORAL AL
l g, -, alls'.. M-na" G6mVz 1 nuMellnu 2 Mixillat) P'.vinciii. an v.ma el W.16g:lil.
Pit, It 2'.'m,'.'. 's'e, 'ft." ,.dil.lha. ml 1. DEMOCIZATA rINAREIZO
,: ,, l,'.': .. .... i,,,, ,_ .,blo, ,. let p- I P,blo tic 1. Cr..
I,. ,riel.vild. so Dr.- I., pliopiAlls 1. dcg.1'.'-st" e 'Armas pm.ex versanal Ili nice, d. ticuardo run I
- lrcunrll, ,I be r Llcmad., de .... tr.-16n
E n M Via VI ,a.., Lot n el nl trnmr. de heral or I .
-1 11 I Innoclybil r. 1. Otad. Impoloci6mni ox, c Y PV,,,l tic call., de.L,Lit,, con
11 -:i I 11 1.11 RVol__l.. no., &a I; Ep .... I It Id b ,;t PINAR DEL RIO. (Par tel6grgo, del .1c.1dc tic J.ub.nc.. SI
- in ace mt turn Ur .:, que at DIARIOA Nucins elements que encuentra Ia f6rmul2 tic ser It
..... resident, del C.-J. Como tivo ". u Tmoss, del co murs. 'Ra-6. S. in 6
I I ,- hql.,,. d, ,ninpia I I _ _... 0 a I '. _nnes ,I guirntes: ayer fueron expedition licencias tic ,dids. actuando en d I r "!
-a'a -n V.bVV.,.1 alondean'!X. movildiflore outenticionno. al Ral6l-sern paupista sin
Ir ., III ''. n,'I: I, !' "I -1 "E. 1. ,.,I tiltsdidild del are. del El secretioria de 11 "hail I construectifin at Retira Odontol6glen ,, he. nomad. at Part In Do c._ tierl..
71-" ,;, 1 1 Ign 1,(., plbl.,,,, I, Van or Ch, dor A, hld.lat l 11 P,- .-pli.r so mfificl. do L entre to Ell el tirrildint, de Pinar del Ric
. -,)- I., ',I'll L d, Avila, r. 1. provide, It d. go Provincial. ,or iddL 1, 'in I resoluci6n v I c 2p, ra I a Cuban Agriculture S&- I,* ban hecho Ciltimsmente el t anjce- Ell on avnnn military ayer fuemn
, P a', Coms- Aslant. inforrin our par mpliar una nove Jai E.mblo Mara
-- 1 .- p i ',I. 11 1 1 11 1"I 1 'I,111111111 Batista, se irct ra V in
I'll mgmadidet en cumi- del 9.1lormillor, Panel 'e'
[:, ;,j,,i I n- ". I ;1111.ltltl I 11 -_ e"" Oriente. Pon Ia jonna de posesi6n
. 1. l"! ........ .. ..... 'j, 1", 1,.,biL.nt,., gr. "', .,r..'d' "if Vraci6n el princi- Its !!kdo Para e Concurvet Perlocilsti. .1 _fto R-_ch- 013,ay. ropisjla ',arill, tire P. A.culy. q= 'Vr.pr.n' a
__ f to E nin I, not to to je- I'- contra stridden, due tic ellas,
pal teatro tic operaclirm tic Ins uer- ca .m6n S. Mendoxii-. correspon- lar unn marqueterla en Angel" 16 .a- almorzar Prasilmanonsent. e.. no'. Pepin Gonzi*m Puente, Alfoctle,
- tas marribilas de ell organize chin en to
- I y en a guerra del 9 r ingnionte teman Conmemora 6n dEl Val nuevas labricacl ea.mh Partial I
funi.s. c-p-entaindarcina ja.f nr! dtVale .1 presented men de nov-iimbre. No fuj rxpedid. licendia alguna p.- vanchn-Gitillmeran Rodriguez, corres- Zayais, Luis Lima, Mari. Riera,,,,, dead, el eLlIll -1 din tic San Crl,516 l I r ilcnG.I lnln- Airissajo & decade as reporters. It lian bacon on frente reason loss
V I S 0 y ... ; ,ryord,,, ,jpal- 6,dn,, did J"'c Pro at y rim is .h. emstaid In iniversulades, Para qua no le.
hi Rev.,.c 6'a .1 vn"In. bait landdo accidan I ej. IV" Can ... si6a de riebror so fiesta I Sr'.1mi.railkad'. V, il"Smil. ,,nli_ sNo Maximo G6.cz B;I-. hg 2T cuf: "'S nu,,rg.*r dr.rperalool. bei "acransi VI c.mp.fi.ro perhidi. 1,46 mcd6n Cam- cerceren sal autonool Creen que
iliinr con In indeperidencia nncio- $1W e)o to
or ,bije y '. de Carl., I z as P.silms del P2rtido del Pueiblo Ia Polls empicza par Ila rations Para ,
m In Falr6n, el-ilia. tic I e do Cuba"
I I n Cartoidoxios). con "Ister ,I. Jai herir at trance.
""' me"'r "t"u" a 'r6n "I. a, reporters dentileadois on el "'or Irbil Ildees do mus urge
r.b.j.1 &Iwrlin .mr p.bl!"d m a;.i.j_ in nizild6n, .
... :, 'tr, :,,:!,,-, !u, (,.t.. que cilu Last municipal, fut! obJeto tic on g rlr Rolando Espinoza y Miguel
(III)!; in, eetton con Ins he- ell el me, do navlembre Y prcsvnnn per parte de .us clarriptifimro. en r Otr. vez resurge el propl5nto de
rjullai, toneff tic In Revoluci6.P don oil el Goblerno Provincial allies S;16n de Prensa del Palaclo Munfcl Qu)iehomargirdsme, 'voi to,Wan, entre llama I parCdo tic Batistat "No.
!edvelori, aI ... rvarnos r.6ma es de del 0 delembrr. pal. air,, 011, rUd, .a. ,umz'
Com pahia Cubana de Electricidad ,.nn ,arnn d. Lit Reform. dmide us art nex, Jo Cepero
-,It,, r.im jl rlr aT I Proirrosista". par ser &six
1, li ,c,,lr,,,L,n,,-ncaua. una caliltical familiar pan el
.,f,.,Icnt. 1. g.,crr,. chn.. captain avudonte del general allies principals, T ruy. terreno. tic Martinez. Joiner Gard. onzAlez y jcfe septembrino,
11 11.5 111i'llillidoran do ]on Reparlous ; -linetro urbanin de calf uel Antonio M.ce .. tier VcdJd. gmit Irrente R Norberto GonzAlm, Valdes. .
' luld proyletaro. 1%u.14 : '. h propiall in Son 125 Its maestros tic educa.
, M. 1. '_ -". Iu yanr",e: V1 tier"..r so act
,!', .".' ii'.'.du.'"]-"A't'. dr, do Ia an pedazin dentlerVa can ,,gor e FAtiodo cubs I
"LOS GUEMADOS" Y "BUEN RETIRE" ""' "' "' h se le declare no. Adminfi. ped ": SECUNDAN LA ACTrTUD DEL 6
I'llil L. Milooffitirl., de 1. actual pro- cl... cl d.roc o, e ?or ci ffilicis (II-itilds-iiii d url. par
I J ,",,, Il, !,I.,Ifio, Morin AdVag. y M.mnracrl N so an. cim-16. .r I.-- ci dc'un cerl eaco_ DR. EDUARDO SUAREZ RIVAS cleeto do I., que debon sm-. Lit
, Ill : ,, 6 ,,,Ind. p'll. "n"o"l, '! !,T I,0;" ll lugar donde tova honrard n qulenes tat privdefle, en- rC*'.'tb oo d6onaralne Gen.r.1trion. Ape
sil"VIn 1'..'unento .1 mimpilrient. y"In I c I e hiscler Mi.1m. G-6com. to n conelcids, Ia actitud del Dr. V11 Ccnv chin tiene mocha quo
R, 11 I. ...... no mi-o rac = nne' resul-r.
11 .... f6ey. =ba"nl and" IIUI,- R11vilit.%
I, :, ;Jiltir. a0[Ll 110COSIM11 !Ili,- Eltildo ly.r ticpagene, conce .9jitabechadento tic u IMIl' beirs is, c"" I 1. I. mo.d. cis ._r"6'm a Daya. turns Para adultalig men,-.I y bi: dKIrtid. Pat
r;r res bliotediA notion, am
1 "' ',', ""'" tro r- V. 1. 111.1-1 m. cuys iguliddild p.r -Ia dernmaina '19V.. .
ril- ell 1'.8 Zonus 'I. 1-1 d. I d6rsele' onto rahan a derechn I, ro, 1. _T .1, .utetalfi. Dice Julia E'hoil que hay Ia nam, 'himaman c jo :,,mb, so,
I", 11, I I'ni"1:;o -1 Ins fine,,, Santa aunque dint I%',' .t:n.'u' o'dh"._ brain islicald- y quo el dunning. to- .
. Tmon N.a.bnrgg.c16n Y fervor. Sldt..r'.'6'h'tt.'rjG." '.-.-T ',; .'.Ytl . anardfiesund. pf, tic on. ,a. -_1 -_- ____ ___P. -C
Las V'Kzz. en Ins mi.m., domin a, aEstl Iliournento deberfi my em-:sedilladon del lugar donde. ell rate lhin. '--I&' ---..-4- die.
Do* Ia calle Santa Rosa a calle Real .11 ,11 Ufill--, c.i.thin do hospital. change on ell lentro del aludido Pal. barr .. rushers, Pionclalto Giiinex Toro, Ell d.4or Miguel Rourk Panda, It- lo-in!ornmemas. Yahemen-publicads _1- --- -
Aho CXX Noticiatz Nadiougiles DIAR10 DE Lk IVIAWNA-Nfl rcoles, 5 de Nov. de 1952 NoLicias Nacionaleto pi" 3
Yisita Las zonas afectadas po'r !Del 11 al 15 debcrfiii ketfian los higienistas de las Misiones Rural" en lar
La Habana firinar las n6i"inas Los regions afectatias por el ciel6n PLOM O LINOTIPO
swtitutos e interim Tb P- -Uta slg- canticlad an b.on. condlel- do
! la malo,- San,, 01.mmg.
el dd6n la esposa de Batista, Is Sibuicrdo -)as 1rotUcri-e,,,' "d,, y 'I:at D ia "I'lo. de Ed.c.d6b. d-1 .,_ t.l.d.,d y p,-,.. lef-- 89. SCAS80.
El Pj-omod'bt do Is in _Cdriis Rivere Ainscro. so Isloor principal' do astox I 'Ll fonlo M-5WI 0 PermarimlepossIXCaC16n de, La Habana forari-t a,, In, zons, Izenmd- w, 1 1. de plics, In -- wil DIARIO DE LA MARINA, Tale
Realiza una obra altruistist, socorrientio a 103 do wilioz Y Vacullac"j""I v recover muntra3 do
De Leonardo a, Frend dcl 11 a' "5 del '"e'l in("' IF' !,NYdpm or lembroo de a. arreglos an Dozot qua organ corta
daninificados. Dona cuntro pulmones de Itierro 't.'An 1. firlart. 1.6 ri mia., III Is marin Educatim Rural.. SuscTibase astfociem COO el MAM DE Lk KAMU
D I ma;1tro,' watit.t.. C nitenes, Funcioruin on 'R.d.m. Azurid. d, riiii. i6.,
IA do Ur.ch., vlap... do riscin vo
No it pace, conno nada, pe'. -- ----Ili en Uch a rienos qua ayer sera 10 L. prirb... Do.. d 1 11 11-6111111
q be me rice .1 din ieora Martha Ferribdl Micil 11
T "" B I is, aconapatuida del
tirpr,,mol q.e 11ellU 1,ndiRuti., de su mecretartal=
1. lata,..at, d, ca d. dial lot. matters Julia Carbonell de Wpei i Par. I., p, Irditas 10 unico n. do Mendoza brazz rile at y d' so aluton" Wrp '
n C, Jorge He mind.. V.I., II.,
El Aj,,reb, on cw- Oil, pcg,.,,a 1. ties y 0 de 1. niah.. de eye, ttl call p:rVmnn-ormr H a d,
at pueblo do Cal6n, prime an abd
r eu.a6b'. or I LasNo des
,aln 11 Coltish. de pticlbl.. flectaclos nooPet veda d e In viern o.
ftinded6n. rlocori4' o."'n"Id%1%. CC,6.. conteranclit at dcat or Ar d Ai. Ileva medWn 2"ivielres y ropm& ,araz Pedrdo, clue r TIn' speam- L. C.o.w.."' 1,,"Ibld
" a I, L1.uVH..
qlCj. hbW1c. d1l ""J" bCi-..d.r ehX()rza e1
U.b.). y IlIUUf6 Le ... Rodriguez: Par at steatite, sehor Tf .
*,p [a rg. In
Vinc %11,i Q", Irllll cial. P.nc. cl. Letip. P" miles Id, 1, 1-11 ce, in me distill- bit Uin. ..I Segundo B. el
RU16 C.rnb .brotcurl Fu6 tin. ft Ism it." let. Mate. cla CArdarrass. hito net NAUrax m4milmom del Rcrincinilento Distrito Este do S.nt. Clar., d.ctm alborod Into PUCYR 6PWA e UnA Leonardo Anaya Mar a..minimurn ilin C uest n M enos en L a
rr Carl ef dolidel' Pat..'.
cild a "I"iielTir Of in Ltiom dt
it '" g' I PreAd. tp.ro at
Y prlr In n"Che. In, muve Me ndo po rUctils. an a, tentro "Audititrium". l Ill M y or at Jefe del Distrito Mi.
or an VIIIam, coronet Pilar Gar.
at Tentro pondrh en m. cia, Hsi Como par uns numerous Itcans, can I idad acresturnbra- presantmic!tin del pueblo..
I ddl a,, n Rotor trances
.loan del
Bernard Luc, titulacla 1 1131 lmunablin voc" rCp,,.shnICI6n de 1. Corrupt jo in J.r v lis .A. ban alit y
ten 6n". Dellciosam co- recitahnon a Is PH at am., I.,
,de Fi h !." 8D
media III a ya m.midu traducid. A
vari a ldlomam, y an to fill at to" floons Nena Bfiez de Garcia. Aurora
om 'derrochc do graci., memo Alolmsk de Veltio. Blanca SAnchez it
1. d C Corrals. Roma Oncria it
Iran complejos.'freudian0s. ther de Rolas y Etollia 11crainalci Ca. dCO'clue fracas. at no p d,,r.,h8l*ar a fisitiallart Ey
in que present& el-ciso da on in e- thallera de Diaz.
1. on mitt'l cia 1. C.,.v ... .... laU6 ra I ?
dasgrac do ar., 77
ripladca, viajfohml cl a 69uada de Paurajerm. don
clue no, padcf. d. los y W,
a'. da mor amento recibida Pa.
no 1, mUgn'%u;lln to
PI a "ant.'a.
dol"'v a 0 do at Puebla'
ej C1, Oil p re
Car, at c.mplCj. de Ii falield.d. .,En at AYunt,..I,-nt. do Ago d o
-dader rU
Vat amente. no hemos prom- Cold. de a., I rmina, seftior R023
P 6 d
crad. a.. a-. .1 Pa., del Re- P*"M,, cl, L nracibjo dej.,
a.ci fault. .1 S.b.ilrocil or. de R paablc.
chactuell Par 1. cautiallid its $10.004).00, para seftoras., para finals:
ESTADO. DEL TIENIPO como parie del Er6dito concedido nor
I Goblerno del mayor general Ful.
'gencin Batista Y Zaldiv.r. En sta or. Observantrin Nacidnal, COU R Blan- to In PrImern Dama ]as hizo donation. ca. La HabaP,, 4 de Novienabra de lot propiotiem "a. cle Una ambulancia 1952. 12 .._ Nato aficial compendia. its dal modi dia del marIcO: Estad ;Para eme 6rmino, ri LI, OVER on
general del 1,,p,: En ... I .ties Irol L. after do Ilbitist.. .,g.ida do AM, SVETER lants,
Estad., Upid" hay maderadas y d6- Una Caravans ends v- mas u.-aj.. -mbi... Wool "jo,
lible, altims Pr lonem extendides sabre ties an Axuada de PasaJaras me lian de colors' P
a' 1) eg 0 5. Af. L: verde y rrvilf
at Athintica direclamente mclyrarlrite nor a it represent.cicl de %-2ters' Tell- 4 6,
Undo at Golf. de Mi1xicit. Hay d6bi. nom. de Is amara de Comercle, do 3.19
5 Was presiones an gran Parte del ]a LoRla y pueblo on gencrafmccg Ir:j 2-.
Afluritico extendlda4 sabre las Anti- nu6 at recardido hasta I., On, 11 as Mayoras hasta to regilin central tados rincones de hes z.n.m fachuhbO, S I IA 4, ,, "Ind.1 Mor Carina. visitando Rodam. Abreus y CWroj Indri. SA YA do aed.PrIl intra maularut mi6renlei: masmpara de all? continual v:aJo
Vie In fr..C.m d.1 N-t: San Clara. its. ..-do y .- rity. Wall
nt's a T.IIa,1fl 1. miss. -J..= 7
Or b r6.i Ilegando a brisote Ternp.,atur. La doctors Nena Wridez de Pat-cis aritima. Tallims 4 at
C as parte nub doe ibc Pedrosa, qua forma tambien Carte do
Cld Plat. C1.1, a It 14. 4.6.0
pinfi. 1. -fw.
blades. Poem Iluvias an at tartit-in ]a COMitIV2 Qua acarn
de, Batista. Informal a lam pertudetas
NOTA TECNICA; Los .4.. 1 ... mili a. Los Vill. ciiii, [a sal de Btitigs. am ciontinentales han Perdido en, Un- to Cr4 huillp.d d. h.a., d. 1, a(,.tonsidad. El centre qu. ityar te.l. 779 On in. an a[ Estado de Nebraska me ties. '. Ada Rodriguez do Rodriguez.
toa del gobernador y cle Is sefiora plazii at Sudcate y hoy tione 773 im an BA- cle Garcia. R31 earn. dtI sabre Oklahoma y Arkansas. So
harms, unichis R las do atro canilil b villareho an general, quc ho 772 in. an a[ Fauid. de Utah, Cubrn dacclaido con grades demostracturbla todos Ins Estados Unities exceptuand" v a simpatla Y agriuMcirniento tc una faja desde los GrRndes Lagos has. hije de to PrImera Dams de 13 Re ,
P! p6blica Ia. z.n. af.c do, or el to Ia Porto oriental do Mont2113 T ta n
C.X iente cicl6n. to qua pone na ve, Cxtre.oNordeote. y tambi6n "' filintienden abrc III borde del Atli mas de manifesto Ia gran obrm
ntico tr6plea one eLla astA realizando an milyncente, y Ia trailed Norte del GnIfo de Mixic y del propio Ill Las I'd-, 'I Palo.
lemperaturas I reg"Ur"d h' &to a, 1. pim,,a vcz on Ia hi;tori i
tegi6n centre cle' I., Fldcly IJ',,2d.- i JUEGO DE SLEhan Il.g.d. 3 -y 5 gradom bal. C,, i republican qua una Primers si if C.acurre Parsam jimantto R -n, "M, TER deptorialtina.
Can grade. ad a,_!
to as par on Cie on an 0 interior cle En 'I Alinticia hay Una It. 0, 1. Into. 773 mm, Ito ads R 700 mills at rmtemu. 3 f .1
deste cle Terirrbno a. Dona cuatre pulmonn de hierre tiara
Los bj.s pre"ones ocqiirilc. ha. hissimitl.. privistaimll. 40:
jonado an Strea, y holy preteritan do.,: I I I
centros: uno cle 752 mor. a 200 mills Sea tin me d16 a conocar duratite el .1 do loco. r".
a, Sur cle Nueva F ocia. Y obro de cocktail p rty afrecido SA 1.
755 In 400 .111as .1 Sucicste mal par 1.11rrimera dam., bb-m --:1
ad, dC Is R". f
Bermuda.. F4tos dos central u tn blica. sefiora Martha Fern n hLIC so$ is formando una ancrin Is- randa de Batista.-A ran par, ,,.z. It., ITO .1 2(h
6bar25' ad
in de baJas Pr.ioneo quhes extien- cubren ]as informaciones sciciale., ta.- l de dwd a Nueva Fscacb Ci. at Sor trr.lao. Y de Palacio. Ia xeinira de Ba-i hit to las Bahamas. las Andflies haOta lists scabs cle donar Contra oulmance allied oriental- 16-Cub a Y =gWnt de hictra parto lon slitutentes hoorntacentral del Mr Crib,. las Provinefales: Hospital Infactil de
1. .2m. de site sabre Cu;3n ha Santiago de Cuba. Hospital Civil de t)Cdido C. home dad abari 1. Ia las Guantlin a mo. Hospital CIvfl de Comainvelcm inter. Cities y ha clumbitio. VICyy "Los Aniniss", cle a Habana. pace, an estabilichid. 'too Pulmoncs da hierro Ilevluriat el
La is6barn normal cle In 6pora del alivio 1. nifw a Cub.. tluc dcaia;, 761 mm. pirms, bay a IDO .111.a .1 Estc I clamente soft else crib a I j d, C be Rotor., 50 raillas at Oesto qua as Ia Poliontielitis. Ami, poem, it( e a
dit No IC, on, a, I
lam'"' L. Habana. 100 millas it 7i. a morit' I
Name '6o d I.
Wricla sig a aj 0C,Ieno,'. I.' h.nlap Carcricup.,
deu u di, erc',!,
e.b. P.S.ndo par at Narle y cerea 0o de B a tIA2 Par lom onformom y damva-, Veracru z. lid.,
Demandan quila zaira sea Libre . . --l'&5TJDO
I FSTIDO do Oaf,- 'houll do said.
,i. rurralls.
..1tiesit.
para todas Las zonas aftedadas or r ap- C.1h,rn do ray
al -d, pruili..
NO serd destituido el Atcalde Oil Autorizan a I Tolls. 1 .1 Oil,
d 3 Pf
empleados de Gobernacitin para tontar pr6stamos
rK I syer cuando at desfavorable. Contra 01; qu. h2 rdefimi. r. do G.b.r..C a.
doctor R ad. treas inspeacionex par parle12les m6n 0. Hermida, celebr.b. una can. de GobernacJ6n y qua on n Ingunal ........ de "r .... .. Wo rpr.e. de Oallas me encontraran cargos Contra
r Imettitaricis an quell. dapendep. Orua. cia del Estado, pcnetr6
'" ch"Pa' interce, at Gobierno -pro
cho del ministry I doctor Miguel mIgu li5qU1'erm bda- as qua Ion gober: SuAraz Fernilncle cinistra sin Car copies locates hagan tera 7 Consciera Consul l1n It nest, unit administer.
y que.ac2ten In pacta
a pr guntatz del reporter cii I '611"Ril'S: 1 do an 'a I Solon da ]as Empejos. Par manifeaul I. on "'I"
obj to ge tional --t-11racitin par;p,' .- I C.11 1eada,,Cm da alesilda. 1.c a 5 . a in rtaide son qua contilabrar una aaamblea an 8aguO 'a nuan desempefiando tranquilamento
,At puntualizar of Fep6rter I me Or.- "u' Cargom. ba de una reunion Pat ties, res.' I'lolls, del alcalde de Adquizar Fondllri negativamen to -grCg..d. que En Ia antesala d nistro do Goa. at BLE,5A do oull
a3ambi Li6n er. '610 n' bernacio Caper2ba I a Cattle de
r. Pact r at jobIe, r n ot "zalfra libre a A I d6_ heolibromm
Los Vill'as": y qu. 1. palons zbd, uizar, senior Juan Cru' 2 aj: I F -S T 1 0 d
rhin, 109 21c2ldes cle too plablue do par a] doctor Hermids hsckioj.1Po-11-- ua,j alfiarzal&
1'"" C.I- immawix,
RICc adas par at ClCieUi del 24 C a,. Intcrriagod. at C I sas'..
colonos y d M"utr a a. To. I y "rele bri.
Iubrr; bacenclodoo. obrcrlim anoLive, da Cata vis it.. dip.- e-' /faa#,. Tell- 2 .1
do ditch.. ..rise. parn qua me informed. Par 14:
rfeelivarrienle. 1.1 astancla clef der. m.ba Cirr.i 22,
tar 'rencian qua hay antra, a[ yuni. 7,89
Suirea Fernandez a. G.bC-.. djI,
fua I p I d: llq.izar y 1. C.mp.h,. Co.
Idn ratty breve. y at ausentarse, b I Ic
a is 11,1. d E ectr Mail".
,!.doctor Heron a cunfirerl Ian de. :i SAI A do iii.b.,
raclones del visitante, outorizatto Ef alcalde de Santa Cruz del Norte' di.o. Col.- rej.
1. rafericla asamblea. para hoy, miiir- a-I v -ni. Tocoles, a last nueve de a = no do fu 1. Otr. it. Ia. visit., dItJnguid.s que all Ilas 6 Oil 14: Cit
Is] efecto orde 6 C"Tr a ti [, luvo at doctor Hermi
grams, .I me."ide Inurnipol do S alculde municipal de S fln,%Is Grand.ly .1 jefe nillitsir, in Norte, meSor -Avelino
Andoic. de 1. dimpric.b.. Iquienhia. grand" .1togia.
No hay razonem Par& de.tituir a Or6c, mints rador munjcIpa Internal at Ministro at re3pectc.
La mayor parle in Ia "alkworina qUe at sailor Pancuol hollin; terud.
it a prarz v C rs sabre lam callit Wits Coniferencia can 61 calmhas di, aside.. cionada con asuntas del Municipto
-rogri at Minisirn dCS-nta Cruz dal Norte, In puall Un repartero Inlet In
a b le.
Ag damente C re In CLUestirin; air al at IC .1ld.Mvn 'a' or". y doctor 11-nal :, ca-,%,.na at. a rM. nd. Un. Irs:t7 'I F-TIDO d, t
ado at pro. pc,OPC mocitin Itis tuberoses mun,. session.. qua 1, 14 Or
blame r.pItI6 go. W. .1..Ida, .. me a 01C. y not'lonsics. it eatituyen caprichosamalote, Plan Coal' Orden& Ilermida 4ue sea ompturade
'In 41 N,,,, magcrltgompor to In- vivo on pr6tuto
S.6a C P. I,. PA do Isla do rhaose
'I. 'Press dimls cf.aptui, adI 11 do ,is Hifror:nIzimir. do Grbicrrocl6n, ,a It. d 016 -ordn,
.I pulse at UiNrvlzor rat"bor a -Pr7A'u,.Y'r 7. 1.9
a dell I,art lombres de Isla do Pines, co.
tc I
'r"'r'o do P Vd.'j"'Idla.me Pmaar adan _-Cap
Wit. respect.' pr. c. lio.-de- q -at dog
T tclt-epll,-i que, yyu n 1pr6fugo Jos6 aqctueft"Isleou apturadodvi
. I
I I I
I- .1 I
I I
. I
I .
I I
Pilgina 4 E'ditorii& OLM O DE LA MARIN.A-Mi roles. 5 de Nov. fie 1952 Editorial A ho CXX
I .
I I
Dk' A U I 0 1) F MARINA Prisma I ENTRESAB10S I P4jr Ro'sefiada
,.ind .;0 1, A
. I I I
. I I ad 1832 I 1____E"1 I La rehabilitaci6n I "
I I DECANO DE LA PRENSA DE CUBA I
EM A C) _!" ',:AF.;j": L L'i IMARINA bUCIEDAD ANUNIMA donde e) 28 do enert, do 1857. I I
.
,, ) io'I" I'- D.."Sicrit.. Rl-'e, y Menfid. el"d, 911195h... "' del poliom ielitico
I ,, cl 1), Joor Ita-co Itivers ) Alaws de.de I I 9 2 11144. I I
.
('11,1a ,I"' 'lit "In: %-J,-Id-I,: Direct- Administration Por Arturo Alfonso'Hose116 I .e I I I
,ainder de Rivera tit Jarxe flarroso Y Phlar. Jo0 1. Rivers v fIrrnindez Oscar Rlecris y Iferritiodes. /
PIZARRA: M-5601 Ar, Mdo..,ll.J'c,,nnquwIa po.,I m -Alnuind. de CorT,,, _( I CREO hi. feremon a us que e5e terrible real I
loin-D it el 'net:. : Pas do Mu'll riumel. 55 a bern, cl deja cast .1nudics, I I
sw ,Iil-ww., ., Q,;,1,, '4-J: Proclos do Suscripci6n: ,no en L. Idea ,%,I e ... barn.. q.c .1bri. k1)
Unce'o 11 I I A I M- ::L '-floll g. cil 1,,j6,,, ,lead. PnI,.ra1a. I,, I
t ti M ,
Admi it tendor'n,,"o, ,...,:. ,,;,, s -.:, I t:sir.nj ... sgo) F,.Ir.,,Jr. .. u ueitras tan ambecloso. porque In edift- _,_,, I ,.
I -: 738 I'i un;,-.,(ii; : ::: I J '?'a j ,,, I , I I
let, ties ,(,,III \ I!%,' S ...... li. 11 brit, insti- eacicen jij ,,,, Ii.spit.1 y. loss qu, X_ <
I, r, Ant, I 11 _L7 \
Cninn lind'ancia ::. 3 1 rr uelial conev- Is'edilleat,6n. so susterinalento, on
&nune I M 27111( Anodotnin"Il J. 5 )ill 1fIfl bids. 1JIeLit.dita y d I I I I I !
I... I '.,I "' I 'I" ""' N ll ( con, 'ahl 2'."'o", .I. .'o.,"e.I. tulion-lol, el dcir. act a ___ el" - __ __ ..terdi .,a can cosa, (Joe exigen una inversh)n con. I I aN
. eficaeut y peirouriencia a contra. Ati-ble ,let .I ,,oil 1. buctus ,a. I I 6 .
1,el. tie 1. incimapivniflint del Juntand tie nut3tras muJeres podria I 1
,
N .I. a. 1, to EDITORIAL r cll int nI:I1duL r'.I Ins, 5un, ell No ma- acometc], 3, much. meno, con ur 0 a I I
. tie ]a rouJcr y an ,allies hibria (Iiene ,
'I 1-bre and. tie- g""'i". 3. .' n P. I : 1 1 /,:Ihoerb.-, h on-iliz- -, l to ,el .a. no ersol I d I ..
, I
,ad. ,nib.. g.do v. lot queh-- I'mirs L!.eo P'.rutio, Par. .11., el I, ,:_ -, I 1V
Cub(I defended, el desarrollo e("ou 6,rnico en , I c, """nus de Is poll. witire0el. eal-ittit- -ir.dueid. I : III, rjJ I
1.1t. v I., In ;" :v. on ,dadivas- del pueblo de Cubv. I 11.
I. it '. a l i c M a Po ese scritinderl que es inago- 1. _. r i I I I
(1111e /if 0 INT, enip,:'s., do I cl ctlorl- table. I.sLig. emars el Cancer, Je 11 I V I Ir", I,
veg, 27' I.. I f ) i ,
...'It .... ,-.an .In, H. tie tit I v ,. arto en no. h, -nsoguidu one Sus 1 -- 'r, e ) 1(
;Iulvga(1611, 3. sabre todo. una in condos aumenten y con ello se pu .
oislininla .-I rericorellento del dity, -,.- In., ,,rwecol tie too.
,NUBAMFMI (,,III L, ol"'I'' a 'o., rcI I., ONU A ,,i, -1., I. fi., dicho ,,.it i ... I., tbindad ,I do- 11 I, c N ,: rv. ,, 'tt)) ij
I"I'a nl?",, .I 1.11 a ,IIII, a P.. Ar- Irldidle, on. qu, In bencerelilla lm- I
A ... ....... I .... h, a plot .... Net v, Igad,. Ile ( III,.. I" Music a I nital Lyleuni, pursue lituel'on hace, ficell, a lus estragal .
dl 'a- .Ilu ,w,".,l 'l, 1- j,", "I""ado, ,,I eo" ,I,- 1_0,1 jurf-d- Ile 1310do(CliLI Y C011$01110 110 likit- cullb., in, I :.,. limits. su'- 'evi. tie del terril lc trial,
C, 1111" 1111111 Ill 1111 I al, fell ,.Ilr I Ilrl-lnblo collierclal normal. Inin- In cifflu".. n II windpdo In Ii. Do iguni lend. e.eto .n Cub.
",,.Ill., ,- !c- 11a, 101110 III 11.111 -1 IW 1111 o I ,;VI
c able. tr- haNn un.i sit-ca'in de ,"bicabundancia de lita- oiltalio .' eiv nI.LstI.a 11-0111clas. Pe- un Itistittil. do Llix.poch. y.F.- I I _XL I
. 1_,, 1.kJoiI- 1Ic ,J[ I)IIC0111 Ill :\1111IIIII [A-ununi d ... lo, julle.111- ,a ,In, irra5 frenle A unit gra.] '. tn"l,' tigica voluntad leineri-na niatda, debido ,a] ahireco. a Is vo- I
co, 'I'l M'a"Ic.10 d, j,,j.,,I,, I ........ ,I ... I ... joaq ..... v-iw y clin,,nda Ile 1w Injiunits, ca ciras. Es Jo ,",; ...... 1-1-11, In on no so sale junt-d ferrea, y, subre todo, a-I% I
!:. N A Is Ile-1.11's gen ... sas. qu. teritura maternal de ties darna: Lt. I ,- C ,
, I, )", ,I"" .vI,!.,nt-I .11111 ,1111111 Ofilolultic c,prraw (jur Io, gobirraos inctemerorn sus e fullzrl III-, ,I, 1. c.lI,.,.l lit b-6- Ila Rodriguez do Ramirez Corria. X 'T
, ;qnflim 'I ,,-III J,,oWu,.c 'I'l 11111.1.1eloll 11-1-0- III.,, 1,b,,aWI, In, clindlLicu- del indercarribm co- fluo cle ]a al-050ce, 11 In social. do La asistenciii public no falto nun- 1:
fl. eCan- Ill lmyo- laint ...... itra.alM.. ro.rcial, L, ewrioc, ,In, In., medichis adzipt.d., 1-in "' Ideettli-I ;I In putdo.- All, do.- ca si Ilarnanuento de nue.tras mu-
Ln "Idn'l 1"". ho, qu, .Iii.,Far ,kicint. .,, h, ,I I"einalit.'rtsullou, nubleci-tes. .mel.gi-nela. I., t'r.oldmi y ,I entu- T.d.,i.. par d-cfeh., el Et.d. I "
.Cuba In it -. ,ciatinuci diciendo Alleyer. I 1 \.11 C:1 RO
di - d ....... (In f, eficade ., sixue leniendo do In funchin bend- I \k A<5 .
ch., "pec.!adu Y -p1m.do ,.Ir, Nia-io tie nuestras r-jeres. es di- 15&
cmuci finidav ,-hla ,I, I.. ,,.,, ,_,I. de I, ,,,,, d, clue ll c a In Il ... y IN, baja,; de la deniandI f-I cl- III) a iniciania clue prs- ica. un sculdo incier6rdica. He,- A!JAk
c,"'I611, c, de I I'" 'eci.s. I,, pcilitiia de lio, g.bitirreco, debi. ld,, P". poe. Ito I.IrId 1, Poill. pit.l.n y ..'"I"s .. to "..' alone- I>A
I el" ,it y 1. ',,, ,ando .- y ,.m-taod,, ,-, cran I.a hehol" ine. as rent- do
- In dc Ito 'mphlit", "sl'i'tirines ,a el tit '";.' mu"' 1(,_-s nM-111-le, al,111libl- a tl.Ie..Jl. Alli se .droile. on a o. .
to el icrr,,,. d, In, ln,,], ,, ,.I 1. (In, I., I'M- It I d
.11hero"Iti ,,I,,,,-. que "".".I han ...... do j, dial. de made clue puedon ,,, vendido -e- it, ,.."),I.., I'm- ...... ,,I,, In, liu.. do Label'. a "' ;"Io-to' y I "" -Sehores, yo creo que estailoos perdiendo el tempo con la bomb& tie hidr&
In, beriek-, d, ,,,I Plun M-h.11 lb-i4en- 1:1 d-l-I, :;-oa- 11 Ins 111it.1.11111's IJUI 111. dox-fid- Y ...... Ji.s voces I,] I
. Punt. Cum,. d, I"unan j-'enic" e"', tiblell"". He alli, en -ns rcinesiones de to$ correentes %odei 1: vida .funai -I.. e's. a, sub-lina ..'I.,. situation geno. Vanios a utilizar los autolmses tie U Habana, que son uJI6 efectipero 1, ban 1,,11,6, I- -I-o, In, -do, d del ,oru -. ritmeh.wl. una )ulificact6n cloct-le 1, Z, N 1, 11; ""I'll, 'I.' sup,,.nto.do,,, do ,en-gol un herld., on a,- I
I., je-, "I" d ,- darlr anipli. iralamiento on In ONU I I Pa. qu, mapta 'I'l h.- eldent.d., on ,,oterro. .1 clue .N
tit .,u apI I. ........ 1 III, 1111i Kill'i d, n'l I .a ,tilernal- sv 1,I,,,s,,. econo ,,, clue ,,p,-,.,* a ,
buctios d ...... I .... 1,..,I,, del Intsnittile I r" """' Y .1 los punts pl.lnteado cun grande acerlo por Culba ,,,, -ulso -plnn'nd- ". st n., per. In ,el ", ',"' '.i, del enter. Deslindes
'"'I"". 'I'lle" 1, C-I-n, ,Atu--a de [-audit,. ",III 1,uOu- H ,n.,- do da- -a. )I Ilall tie oll traurnaLlsoca I
enmoiIi d, ,,,, i .o.-rin bn Aurnado rl 6 1-111111ILl' "' '.a ,Ili ,,, let ,d, larnbihi 1.c ONL luia ,,I 1,s ,I _rnimd. pe.hoo I nu-Ii-as fiicu d, un --I, .. ea e.s. ___ I
d, .J .. .... I ,ndud.dbl,,nni, 'ciall'I'l- J-0 III", triji""d,
'ortuo-l- eruprirI I ,er .,I wl &
flat nuesiro Facha),idor doctor Foulin N66e, I uitodu- ,Joe p-orup, Il FtId., Los I.clarolt 3, rNjurjjIe,,: line Ia pro peridnd del inundo ,-, lumbo gobe.nat.--i-ile., one. ,.le ..... s lo-, it, Mazer- L.3
1-c-l" a I., I- "'Itudi'd; v, ,de.A,. ,Joe I" p-l- ,1::. rit un magailno c6curso. do InI anirted-tes too.., que con ininta -gauid ndl III,, ,log., ,,,,. do In candid public. -town& H a llegado D on Juan
riJad Inut"aa; ,- 1,,,,.,,,n.c a'I., 111.11oc le- :vrld.ld ,I 'bell. Ile lo 11111 c1l clue .la ,;InInlicind e,.u6-, podulo unplanla, en Ins III-I.- Illm side, h asta nhura. una cargt TAq % .
. .,; eIlto do 'Iles
as Eg.,tics, Led- Otto grin annericano tell infor- -N el ricstrrollo CC(IcI (file se rstIn ruicia:ed. fo-In II1 .qLLeSi1'1I."I1 dill lu is, Lo clue se h, J-ho on res- I Por Juan J. -Remos
.ad. de k, I ...... I,.,, --diule, tie ou"lln. ,'III. ".I tell. It In ii al.. ,icud. el ,,gcutdo ,.I P-1161e "It ,,, es W p-p-tu, d I. .... ...... 1. ru., III 1. In. ..I,, p.,tie.I.,. clue IN "
ii, rpCbl n a I 1, ,,, lr.l,,,I link. .\,I,.tc R ... klel1r,. la primer.- Y afit&6 -1.I .-M ... in tt,,I,,,, late,- : :6, ,d, ,elbi- "" a "" a .... .. I., ,."it,- ) NumE V A bot c6mo es possible clue so butte. culina; y cuando ha de deeldirse *
h. ,riterIdo ant, el Ctmg,- que 1,.,. triint,-, ml.- ,'-o:,( ,,,:,iiil Ba, ,d,, b un o 'Iaaiallo As Es I I ,,,,,ianif s- &on casado, cuancin se repidian tan forroar n.hogar.,. eleja del tipo
I'- I .
I 1, ,,, I~ ,i ,to s it, I 1. ru'l, n rlt- I ostensiblemente; ella hasta, odlar- lemeninuo sequib c a Is galanteria
n-i-id, quit ,,lamms I- initt-,dr, ,a olir.-h-, ne"I'dini. 'n-goo: s P-Ma on In Vocacionol Varo- Suarez, para gonn, cle do,, to; 61, descieflandola par so insigri donjusnesca, y tests de hallar I&
I No el comercio -t-or, IlaNt tie II evounnita indut- d, P.- no, 'e"uri 'i el'sal-c- unn d, nuct,- -, oerit., it, I ,, g 'i; I, de ,-- mencoes pri-dat tie la vista. Den- J a c into Be- ficancen. Entrances Is plicaci6m de "pavisom". clue suele see mi, atrat,
I _1 or In, 11,111d., Laialcis 3 tie) ,n.,nl,, .... I. nl. &. ,il,,,I,, k-or, do bun-iii-I .i Lolit-Ile d s. aa. d, J- ,III, h"U.1-knent, I.- tro de po-, graciat al leonismo n a v v I t c. D n Juan: pars Don Juan, ell of liva y eneadonadoira clue In que su;
.-c,;,,,,: ,u, ,,,,,,,,r,,, .n-o, capa-l"d .dq ...... 1"", hbn to, loni-nala on Cob 0 ..
I. 1,.,Fl,. 1, I '..rod del Cle'a, cd' -.. econedic, to ,lot .M., y on 'lo ,jcrcI,;. do ,us .tliid.ls, can. marlit-Iticinot -loracas p It e d is
. a Inainr inendiad tie dolac-, I ..... . Irtcipill -air"t. e'l ....... "t'i":'. ,, "li ",L ,:""""""Illllr ll' d', Ib lb, Ii.g.r"NI iol ].go. 1. quo Io, ...lierl f'oscii y quls:adoras. (As major era ina- hater so oner
. l .,II.dlk "I I d, I- tuch, 1no,. --,- .I- L., I-nuninnnrnl. d, I., ooo.- No, 1, ;,41.1iijo ",;I I. .... I, 'W"I" il"'t", to centre rehabilitador on ei clue ,en.,ad., 1. too ... invent-, del acceptable; pero al ingresar on la ,a- Do. J p1n tie", an fit ... Cl..
itz or- I'Lli- .,IL,:,. ill- 11-I.W11 int P- ](,a adults -no solo lot mhos- se e a firerles to ,
,, ri-c.s. -cril.r espahol. So din. fradi3 do los casadus, ningun Jilin d.fieride
., I," 'd-'lla-uNe"Ie'u" akle-l" d, 'holl" 1-ridet y NIcy,, -le In ()NL:. .,.,I,, d-pui, dc I, ; :,,'I'li.cyt I '-11, In, I I I III,,,,,, 1,1 Po- ,dirsIrni-an ,I deaverpoti, it, di, 1-11c. --leri ln. ha del.id. d, mujlr podia atracric exu6is clue cuando pro into ech.1. .1
Se tol.l, I-, del vital ,udIdo d, inle-r, -mun- (, 'n, I ....... clid s I,., It, ,- versus OfICLOS, hsta hacerse a o .
infecencia lult--rcal A- -,a de L-d-, ,, p'o3 cit el diAlogo. 3, parece clue so plu. el do ella, procisamente, par Is earn an inn.cc,. on ep.s.,,
no cle .b,,,, ,It filnntrola ,nl-,.-ou.,I, i,-n Caridad Reiner dc- INI-11. cou para libiar propio sustento. Y .
gi-neirts .1 ini.ii-isino, taenbi6ri, .pe- "' 1. -is.. de I., .n., tie eon e tenia de las las esposas contrariced- Y tratan.
nalpelito en lo t,,,,., d, ,n6ni,, c In Aaniblen. -, I- ,uuj,,i-i-,, ,[,,-,--tc ) di-n-u- is grim expe-q- q.
R,,.ri,,,I. , .p.,tun. ca est., ,ouaooto, ,,, ,jer, b'di d:- In suo,. U-nelm. Ri-, do u a,, i g raricle, In que'dieron a bi- mu4cres ,q ue an ficilmente se to- do de ec ar par tleira tantas fal.
ra hac,, %a a ..a .6- d.rd. III d 'Si Do
Inlz Y ,funcm, de ,jl.Il,, ;,,,III[.., clue tcda, Pet- Cobilljs, steretaria d(I C- v.splend cla gratin o" teat a tan brillarcles Iregan. n Juan Terion "T"'c"'s clue sullen am.
aralm d, ,,t dlgido ,I an- p ....... .... nl.iiano I. do seliirju. el Centro a se Yesbria ..'s.zi .,
I a I'mrics de economies debiles inte-a., pere, cl.l. nul, de 0r,,,,o-,-uu en funcvres Rehabila- .... d, Invalid., Fran_ fiulos y le abricron en definitisa holders casad a but an tallies criteriosAraturanchl.
I )as Lslados L aides. Y c, oporluna iunbi6n In t,(,,,,I. el carrino del Pertain Nobel. La con Dabs Incs; pera Is precipila- dos, alitirmat que es irl preten" join trancurrid,, 1,1m D. liousci6ll, a cuyo to r,' elect y Is intransigence del Comen- der difundir"InE nalis sables concept.
cia a "t., "ut.wIC105 I)r0oUIILIIMjVtdn5 I- CL1,11111 irbet inder-I, per 'g-I I 1,:, J"u", 1,.drceiancl uI,)L'h,ii;'gd i"sj E Liucharer diNi I- Y citntrib.y-ii ,.,I lce-g- lri' InIstrat Imetra ironies y Is Trearna
P. dador In impidicron". Jos, post cuando lot sables son in.
' ,,, utria 'it -aro, no me peiom- t-I ... n pailic.l.res.
tienen dr coincidences con la tesis general d lit-d-, ,eye, ,,,,,-I,, de I-clu-6n v or ,,,I- It, salt profundidad de intention. Para on
', ou,,tru Ill- dependii ,it Ill- .,,did,, d, In ,,,I,,,' I no, port .... arn-le. I ,frirr- ;I I "I .. I I. clue l,,,,.;,.a..n pesidids, par da hao pesaJo los ochenta ahos Iar- Hay en el fordo do la abra el terpietados par tontats, ktoa no
I ,idad I- 9-1. no a,, par. ,or ocin ,nas prcpos". 6e pmel.ron, .1 lip. tie hacen mis que hacer aparecer a
ddgoid. ,a 1, Aarubl- Grl d, In 0",L. dotj, ,.let de It ... r. ,I qu,. ,,,,I,,, reors r de Miyar procu- hondua 1. ,edad de la vida y do Don Juan conio natural y mat co- los sabios dicienclo tontorlaa, y que,
Al'y". -Inpra d, In, dma, pueblo, ,,I ]I ....... lilt, del ,ii-copil 1. g ...... I. Idad v ruit-it .In .h.-, no interfere ri dUPIL- Jos hombi-s. "Ha Ilegado Don iriente tie io clue Is fantasia ha par tarda. en csdo, coma en otras
o anigocL'rh.cJv r
cructo oun I,'" imaginsda. So psicologia anda muy cosas de so importance y signify.
1.11111ran dIl r. topics d ....... tie,. it, del ,cdd h ,,:,- ,c',. ,J pr. ,,I. 1, Hospital c Joan resp.ede basin par an tiv.1. I.,l"It al -. ,.,I,,,i. d, Cub.,. lit I-, "' d' i's 'a I.,. ionto is trapeatable. '1:11 In. a ]a tecowea beraventina; peia aburodomic on Is gencralidad hu- cation an )a Oda, to mejor es ".
L. Mum. atiiih-, III ,,tIb,[,d.d -non-I i, e. to ",I, .1,a par P jt'cmcdci ,ik__, ereco. rc.P-lon Ila
III, il lurret- E. I cull'tu no ostI exenta la muma de vi la mana; y la oruju es of
UM M tell 1,% u-sidId de ,11-iclos I'llra-lol- I ,'L'." noxedad, clue hace clue of teatro del ter clue contribute a so pr.adven- egiii. de In, capirit.w.
lo, pueblos vivific.d., flat -,s -r-ole, ,.m,,-,js Ic.. ". on pi-ele.l., I" qu, nopo- inmedinta. it. sin do
I-o"n""ol, I"netuto'co, 1'."a iii-l'. jundo-, -1 c-ai-g- Pletwentele la ,,tNbdd.d d,, ,a, p.1,616. e. el Hospital g,.n no-stc. do
le, .. el I.I.con, clrace'likir.". in In u.1,01.1ius, ..1,1,116. -, "La Malcluerida" idad. Busca el perfume tie Is If Ycl, no 4 cuenta cl tempo par
Woe., ,I -u-,. L, .b,.. qu, .Iai, ,It -nw, ,lijo ,-,a publicidad so dri.9I,,1_;'I Acl : to Ollie,, p.cd.n .,,I, ,,on* El mal que nos hacen" no se lots. como uno de los atraeuvos de dM, stron par eternidades, tambi6n
.a idea, Ito- ,sta in u '], s [.a pac entes del ma ante.; 3, do
0--.11. d, ii fitrni,, cl, wduL11611 3' dl li- L, Infol-la do "I I ... ,,..,I. ,q.,Ibi,, ,t It ,Ioi.-. Y ,,,, ha d-act-hindo d,, ,it- de ,in,- Ina leiores medulares Ins anciudose BEciavente. a traves de Is %ida el Interesante. y al clue resteena Is rxclamaci6n qua tanto
I ,u_ oi, Ja r.rva tie so produrrion, es jjem. ]a inuier properide como one de rec, tuvo en Is titers: "Ha Ilegado
b.j. hem- dr rifor-laos lies cubanos por r,,tnIuh- lua de locln el ,,-,In,.,. Lsn ,.y ... Rut., ,,s la clue Rusi, p.,qqe dt,.s dc, ,11, ile"en d-finitivarreente. pars cort- pre el misery. pero a ritmo de una oa mejores triunfos sabre la ver- don Juan'"; torque so proynceidn
.,,gu, ,I t ....... do IJI.I.ores IsIno Io- ,,,II,1.a en parshlie- C.d. ""
In, nqu-I, 1--i, -ul."'i del -'11-1 Y 11 1.1111,11. I-en 3, i,,,I,,,,,,. Los dclg,,d., d, Cub., -I, IN ONIJ --iit- a ,to, no 11 m-1-91v -.od. el nrusteri.s. ,irua fill rl- c-luejon clue se hace APedir; es satfliclad y la inconsistencies mas y so cvi 12rl son etrross.
,,pl,"I,- We. ,,, so, v,,,tas peri6rocas lic- 1. como si una persona on Is m3cluinellmis no '_ man I -v 'I one-a Dscmo- I __ __ __ _"... f"' .,_I I, a .a _ii ... '-'I p,,- I-I n --peol. .at
,:117111"Iti", "' ,W, 'no"a'an ,,I,,,,( ...... I lit 1, I,,- v to Lr)jidr,, 6n cumplido tit' ,'Ito deber it-I ,,,,PP",.!",P.r",",,,",I,,Y,,",.a I Desde_ _51jana __ _r, f at 'num .I .ocas d'e,'an ,.I',, dato ell conic-o interIML1011,11. (Ionill Ilunibrando of calliono, q- ecorI con el .,,.deal. I is; 6c L
" "It "i I P"'."i"! I" I't I- f-n- ,I J.gmc -.Psr con vi. tanterecrile. por Is forma y el
' Im, do sa tI),s y o wend. do s,
I --- ,1.,. I-equitre. u. tist.roloick. ri p,- -o'brec.,
,' ',ra Dt'-s: s"no Man. F, I
It,, it, B,".1 is, 1. clue hay cloo I- -1 at sen, P.1bres. em test.- Don Jacinto. trieductor pre-a- / --- Luis de Sarria
onle-*J, no 11111 ,'uo", '11111 1 :.' it -I::. ha.1'. ... I ric,1111,11.,%11.1 mooo .,,,,,.,,.n Joan", tie Mail- ( Jr
, to, y M,, K ,.,t P. I, ha to ado larrobler. al cabo J, I /,
- desp-1s, Ya snunno ol-cil-n- j,,ijd Olt.p&dieii. per. ...out tra- su cxjstcnda ferundisirrig, Ja I Por Morin
Efent6rides clue so ,I a ,.".""I', on 11-- III3I a led. Inpalidad, Isult. c, r-Atiple InLerprelacion del coucep- I 11 5 NO exis- Li'prosade fray Luis se elabars
Intal lp- Pol-rit'I'lic.'. ,q.,II- wics I ... s jns.fI,,1nt,. El Pali In del liberturno. "Ha Ilegado Don& I,
U n asunto del nioniento d rest o qui. Io,". ,.I, Imi- ", 11- ,o Las Ammas ,,oria un gran June" puede incorporarse a la pro- / I bic- coctaricamente a Is prOS2-diver.
citbanas 11c.1sco; d,- In ee.cI mod-s. 7a' nli-, Y p I.g-I.. I. .eeed.d lilies creation sabre Ins caracte. 11 I gralia "com- genie, sino antiti!tic" c Santa Te.p pieln' tie resa. En Portugal es donde fray
P, :l A 0 1. F lip. no.iresto.osto dIdl. 1-be. p- ci;Iica.,Iam ... It., Y pseco"g'o', d,'
Epr "I', I cle- cn su ill. la, plnu debe coop(jar con el Pa C evn.qu Bonaven to III V Luis do S- Lill, ,, ,lerd, pleminnerile .rad.r.
i ;A ccibn policinca e pa .",] DI'AR10.1 occudnd,, cle I-el-0itar I.s ,,I- t-on'.. npa't. Par plot. tie I. scncia 504- sill Is eacuch., en au Postrimerfak
.5 tie a-I nabre. "go'da par sus prode cc ... es. Nc 151180. No podemos callAr. como Pe Felipe 11. No debemos onnitir, mmo
I I Nuele. Is oriundez de Luis once es frecuente. eh Is etapa de Per.
1.513--o ei )o tie In illa S- in eAcena de capa y eqp.d ri el Luis en Granada: an padre se ape- Jolla], 'a
1111pullidad legal! S11"cad- d, BI -.. ,ogun- De las (eiras v las artes accdb ionic modern, at q u' "" i3 ancla a a fray Luis, una
J- 01 In, fiindicl., p., D- incle pr,,,,je, para ,.r,. con Il1ldab.hS.rre-, del'speebleuEirri., .,.-Is no. enlemcd.d del caciicir
El yl, it, In PW-., N.", ....... I, gIdl, "'.1o, L:,i 11 ,, it Wi,"J."', I ..U.'s del I-Irs d .Y piroviric de L go, de no Is mortal dItima, sino Is penud.
- c tualiciad. No, Is pole. deride proeedia. Hay tret glandes tima: extrRvasachin entestresil de
- lis dod ,,,- 1, t, ", I1111 -11 ", Cicdc, Alli ,,, est.,61,- I J
o I /_ Carta etiol6gica ,T,) sabre ripatinde d"'t, u.p"i,5,' -.I,. c. 1. vid. cl Luis: In pri- que nos habla el bf6gralo Lul, Mu,cjn,-., " ,, ...'' -',
docile 111. 1 -, : it- -o, ,,v I F -, 1,, 'C-a it, Ci ... 1-1-on eb,. o 1. egi
of Tnbu,,al ,1-t-n- ,I Ji i ,t ....... G,- I,. T,,o, .. ,,,, fundlu, ,I ,,,, Io -111- lus. En oil. 1. ocmj.g-l6m meet Is r
nof"em 17 _, Il.d.11d; egunda Ccirdoba -n of diagel y eminent higtorts- I
I. ,, "I, en ."'I'll", ideas -ta 1. -edsed
.... A it I : I t: ,:" ,1,, I, I In I Y abierta a M M a .a o Dun de 12 -y ]3adajoz;'Ia tempers, Par- doe, podria hacer un bonito estuIn.. III, I ,o ': ., :, : : ,: "i "', :I*,":"Ilo" 1788- Na- i ,,I La IiIb in. Fl- I ohou d "Icnit. .%ierra
I ned,, d-Iiii i _'_ i ,! ,,, 11,I "Il., 1, ""i",_ "I'll, Y 111-les. -ritit, I Presents en I do, net- one tugal; Jos trointa afio. de Perin- de. de 1. e.fer.cd.d .1odid.l. Ese
ite- cin]", 'It ": Por Rafael Suirez Solis ...... ,... 1. 'pr gal.pen p4ridad de afectes Lot% v de cemcficrt. abdominal, ,,- pars,
,, 1 1 --I: ,1 !II, I 1- 1. J, "ne". 'ti- don, fil ...... 1)
"' ,:presenuun Ground y Va- noz, (El doctor Marafi6m. nose.tra to
... vdi.a,-, 1- 1'', -g- q,,, ", ernp-6 a elacfv C- I o n Don .loan, tie yR larga hes- Jos art ugueses, sin inlerlaridad o. marcar el milt alto grado de serene.
I en"I'WI; ,-I hId ... ..... I I 'a d',a tie F,- r III do .-t-as. r pcialtzacjo en superioridad de una parle tit tie dad. do constancla, de herniation, ad.
;: ";,, ., 1 ,1, ,,I ,, ,,;I 1, ,bl-, -- -.1 ,-d, ,, lencias grammatical .J P.dtt airs. A partir de Valladolid. ya pro. gAmoslo claro, en fray Luis. Los
'I -11 11 .1 ., % I : ., o,-I- ,- .111, I I,,-! Insilia del Institute. Fundo ,I ,- """t"ei, ona 11 ,lindir I I., v ... d,,. Attila, I'loDerseLl-, Q, 9 p,,dnc ,,r,-..
reen"IF, ".1h -.4i ,, 1, i ., ,-"! :,, ti",Id,, ,,t cii., prime,' g,,1hurI Fs,,,,. C i o q- ,,, o t,.t. 'cinstitucio naj do I I., ,.Id., cl.nde so Incas ttacc, rep,- le"' en Is Orden dominicana. Luis achaques ban importun2do at ln&es,I .bi ...... ... I. 'Mu I 11 I io ,, ,, (,- -1,vlas morluorins aparccidn.i !Irficomo on eco par doadequiera no es Sores. sino Granada. En Is Ito en so etapa portuguets: cierta
-I !.d". 11a. f"6, I vida do fray Luis de Gralpacin ob. ielaci6n Pcidrl2el desetibrir entre
,7."-'l",' I I "It ,,, " , :; 1 "":-, 1 1 ", .,t , , 1,1, -I. "I ".. 18,53 ,,,I i 1 A1 A,, -, I, ,, , ,,__ ,,, ,squizofrenico ETD, I Jeg.dn Don Juan!" Amigo
11 I , 1 I I 1. "I 'I", i it i 11-1, ao AQuslui. Florida, E. U). -do, It- Ixha- Plinan D.pir. ,,,,, de I. inlIncis it ... lejsn y so screaraces dos sentiments domi. esas importurdidade- Iguna de Its
1823_ :. se nantes: humildad, soledad. Es troll- cuales deja cast riego RI escritorIII,, 1 cj.- n ,' ,i !, , , '' I !I,-d- 1- -_ J.4 Mnruc I[,.-,d,. 1,1,,[,, nando Vel- Iloilo 1-cich. ,,, 1-tcupaciones psicapat c vol- 1; re'....n "I' su a looojorns. oI bo'Inle, ,,, 11, , : , Q ;, I, '', 1'. , ,cI do ,,, 'I 'I ,rel d ,I', d Ij",oc ,.,,,,, 6--t- 1. ,,-o leco ,,I doctor R. 1. P I n,_ I Iltierul-. do esposas modekoo, in mi-Lo de soledad. en este case, por- y Is mantra literaria de fray Luds.
r- ,,,,,I ,.,, I ''. ,,,,,,,, it, !.", 1, ... t, 'Lt' nz;!a Fra -i- Ile.u.- toflu--a qo- ,I ,I.,,,bo p-p,, --i, In-ion Pintueles,. par fuer- concluistador,, femen I no, ram- que-seggin ]a distinci6a del proplo Escrin, y habla el maestro fl6ida.
no: ... :.. ,,t ... ..... 1, I.! I- ,i , s ( ,, _, I !1 ( H- Morejon, n"and. so par- ..'I ,,,, .il- ,;'- : 11,nplldo. ,I 11-6 ,,, Imen dire,1. rquI Ple ase Is paz Iarryug.l q,, fray L i-e isto Is soledad exte- menve es nativarreents elegant, y
s, I on ,,or y I. .celedad Interns; strit en
W ps-ou remade hasta entoncc_ Don no se da cuenLa de su elegaracia.
,,,, ,. i, '.11 It I "I ... ".. -, .- n 1-11IL-on- ,i-e-b- d In it- us hurt,- , ,, ,,.,-on hrl6n Jr. q.c so too ,I h.b.. Nano que nos procuremos, la exte- En Is press de fray Luis resaltan
,,,,,, ,I,,'! ,, ,. , ,:,,,, I,- FUI ... Ibannnt, o-surad., to- No -olol. con d-plear ,,,, nall-I scit's de f.11ve,,. ,61. Joan I esloota a las espota do sus
" , a, to re. Par Ii- o palati, s.),tario-sl no Ile
,h.fi ,',, I, ', i, i 1 t e, ,1 p- ttoub,,o cip-load. In ,,,,;, hpoisi, ,co,16oie. joretrvIa. I- I e virtue. sin. Jas imagents; surgeon para, escIsre.
, :,:",:;,, "". ,ti I'' ,,,CIC PLISiordon, of Requiescat amig
plo ... I- ::, 1, , ,,, I , I ",I'. o -lud d 1- p'-- 1-- a pruohn s. -ont. echandi, li ;I e set s -l-ifec.d. d torque las e.nIdc,. mujcres 5,1 areas eon n.,.t,.. 1. interior: extur. cer el teXtO. H21bria que estudiarla&
-:! ..... LJu_ lines livemin. fictions -tsibliaoid. In plo. Is images de Is p- con I&
" : I 't d, ., 11 r ,, ,,.,- ,d.. J, . I, 1 -'III Vile., I- ,ulropelie- ;I V- 1.1 IIII- 1- t ".a .,if! in el polar, del, de desp rtar una'pasi6n on on tsii I I it ,,,, , , ,, d I ,,,, IIo, ,ruet- di -pil- ],I b ...... ii-tit-I. ,,I send- ar;w- ,i, f,,-6r, ___ importance. pavisosas. inespares paci6n cle todo senterniento super. Reruordo ahora a1gurem. par cirm.
),; ]:""a ,. 1:1, I It I I 1. I' 1 I "I... I, n.vedades ducidas Par brom. do estudeffiar. an Is v;da to sionta tranquilamente el ciuda3.11", : I 1% 1 , I I ,i I. 18,10-Sal, In pr,.I,, I I-bhca,,, o -nic ..... 1-p-a.e., do .,,I,,,l ,, no-sicisd do ernp-life, in piritu inqui,,,,.omo eI soyo. Las or, u ndez en fray Luis. torque ha- p.,r. y 1. hig.e., b.ja I., cuales
'Jeflicn d, Corn. fiep-toto No IT. I r"; ..... !I'. f ,;, ,pnnciietlc. 1, ,uerra cle Trays'
' "' '' ':. t I I 11 I I 11, r, ill I c'n ,Jet doet", ,1,.,, bograf-is do los ,'i,11rI.,d,:1 ., toy lgcnd.ri a tie en I T vids "' as c1.1- dano, p2cificada, scriorearla Y2 14
I c I "T o cl. J an del peracerajo. Is par!e-cn Is son.... .... ". , 1.11 I., .i I ., ,, ... ,. o G I 11 fooda- pa- podr -olp-b., -tn, I I do v 'ece. do Jet 21 par .a e.civere, sibiliclad, to Is ennotivid2cf-clue ta a meNi as "b"'It 1 -hio 2ronive c ban ilev.0". d- g .11.1 tierra; Is images de Is ven
'Idw; .1, 1, r; I I 1. 11 A I , ,lir Ile 1. Ac.cl,'n"I "I Cleo- s q-11c, teria more- I., ati, troyanos Siquiera el hijo do con sus e3posas. A I eabo, ,,.I,,,, tione G Iiria y And lucia. Y so. de lot roavegarctes to el .ce..
"., , .., '' .. ..... '' ''. trnI en on, ,a
." : u..I ", I I ";I, Al6d, J, "I ", N., ,,,; ;, ,,, i e ,o
I a ,d I .. ,: 11, I I de ),is "onorloo" Si I -;iea encot.tro consuelo a so Ile- tad-1, emon. ,s n.l.r. closp- do Aaduf.,6. ,-n. ,.ago. can Wient-, no. a sea Santa Elena; la ImAger,
; :;,I- ,,, Mu"n d, I[,.,- f"i-, ""I'luv. (In".". (;ouz.!e, I ,,in la, b .... to Penelope, Is acclon de J,,corrl is. rg como G nada. El Efel torno. %Qui plens" Iti que es
I erI.? I I I I Ii , , ,! , Fuv 0 ... tit,- I, F,-I od- p.divi-I .[can-, 1- I , posa It el, sit tanto clue nuestro )..I ti-1. porcine, naluralmente, padre de Sarria munre a paco.de el movieniento de lot ciel- sina
. 1 :., : 1 ,, ,. I 4 '' I r 1 '.. -:, , ,i ":lea "N ,,,,Ij, ; l ... i,", "I 1,,,I,,,,, nI,-,I onroinco., ,i ...... ri.n Ulises envii en la muct- .. I ban a see irernortale. Pero s7 If egar a Granada; QUCda ,Dla L'bis I:n torno may liberal en clue as es.
,I .. 11 I 11 I I, "t con so madre .e imprim
. "III, "I'll, de; .' ::III 11i',,, .11IT111" 111 1 'na I(in -lo III,., ,I r,.,a 1, '., pia sin conseguir. a petar d, reurien on !a regitin do lot espiri- : I tuer- la, siempre hilando notstra vida?
'' -,., .. , I"ti-, 6 -10 ...... I-, o, "' J, ......... it, I., apiil -. H I ... I'- ,, al, orc I.h. en I ... r e tent Bit if e2ralLer de Is m.dre en M ra de In monem que 3e Jilin on
I ln 11.1 11 ... I , 367-tilio- ,,,I 13l,,-I, I ,,,,I,,,,,l 1- d, Al,&,adr, .1 tWITIP11 d ,: clue on ]as ,,,I I. I I% tout donde se desenvuelve In el L. m.dc ,a Islander., vopo de larea en un'tarem, que
, ''i 1' I I I .1, ,:11 "" , t , ". I .v !u 1-o'etv agua (-. u rI 1,, ,Is ve puner. ,I E P u"nom,,,,, mcd.la de in dispels y deride Fe arran3adera, do on convene. Advi6r- cada vuelta que da el 1.1n. as
I :0 j i.,.:;""uId"i', ,'I,, t ''11111 1111,;IJJ 1" 'lo', : 'o;:;'l u nu'a o. Aloi- I &I 111111 1. suceden )as asombros. El mai do tase c6mo on fray Luim. plebeyo, coge un poco, Y arotra vuella otro
I 1 : I ." .. I ,,, I ,. ,!;, ".(join de haber muerto elin ha de influir tamidin el contatta, poon. huta clue as scabs toda: que
! I ,., I i I 6, I I ,,, I, 'e, .... III." ,- .... I I'mifee". -poll-;', I-,,,- ,, Fulani, de Tal. Y dig, coal- Arrepentido %t ,,con nor p res' q"'
dj",.! 13,05 I", Cih oadIn" .ro ,st-is ,-,I _."v .,,Ii:c1- o,Q.,, hay F.I.rea, q.- crilre I os que eg.n It hills un desde el primer momenta. con sets- de eta misma mantra, se esti slornI ,,,, :,,,,::::ciIc,, I" -, H" Id', i ,: ,, n. J5
M ;i .... i , An, ... ... ...... an ...... lidn anlo I I'M I ,James par coo-I., a pcs.r .A, rruitrerncmi. clue regunta par 61. y 16cratas: con el conde tie Tonailia. pre hLI do en el torroo do I., cl.Nilc'lla sit-crollcia I'll, Mae,,, Hega ,. V,,I,, Ah. I. llxhar ,n Col- Per hrbert, ja -oternein do let m&di,.a ,,,, ,.,r, and. orien- qteo el tie so esp.- en Granada; con los marquese3 do Jos nucera vida, puts ends vuelta
'v I "" "'a "", --o- Icjeirlt cI -litfic.d. ete-16- con n Joan. 1ruciuncre, de am-- Priego Y los cond" de Feria, en clue din sV coge on ped de
- -!io Ccirdoba; con 12 aristo-Cla y In ell.".
0" ...... ,,, ,I,,,- ,I I -A bon, 11.4a d, la atin".1- M!I7--Iuit1 11-1 11,111-1- I' I I v- -.""Q,);""E]-Al M. to. quo to ,,V,. g-,
I.-II 11-o" i .... I., ..,.I'. -, I .... I III I'll. Ile I., Pall-I I.. ". An ... le... ,,,,,-,,I''., .."''. it .. . ....... III,, ,o I'm,.", on In d.- "I., 2- 11dal. dIlleta Nild.il. -'Quiquirib6 Mandinga". Fu6 to la realty. en Portugal. Par una p. ..,-dl,. 1.11.11 ( ..."'...- onIo, In in .1.1 ., h., u. pe.judw o ',,,I,- I,, ,I., ,, ,, lilvdall.. Mil-t-, nori-I clue T11,1t1a,, tie .q.ell-s Ij ... cu.l- I:11,m. ,sm. di.be'll. culled. te, el sentimiento de hu,,,.,dfd .... t, .., Wd--. ...., I, 6 de soleclad Impultar r.
. ,:;:,::I ald ", '1111!yhllll. clue"al''.", f-, ... Nl,,,,,,l d, Mar-7 ;.Y qu6 ;- :I P.-Id.. joules to y on no, risigntiono. a admilir clue don .
- I 1 1. 11 1,.,..::,:; :"""*:. ','.",.'., '..,..",I..., e, I" ., a :;,I ::::., f ... 1 del lla.tldo A,,f,-,,,ii 1 ,,,. :tj, (,,i 11 ", : b I uloon do] DIARIO DE LA Vji.ses G6mez Alfau lenia razon Luia;,p: airs. sets anI a-__ A r'egios
'a 1, 1. ., I .11 nu I'llic ,,, 0 I-o'k, I UNA, h- nd. came que e.e. -Quiloie' I Portia tocra let regias, habran do mover.. .. 1- I- dano, III,, 1, : Il::.., ,, :!N ,it ..".;.1 :,"'i'l", ci,,"; ,di_1111= 1- l 11 i I'll I\ I'A' I para no leer del
I ,III I. ..... d, Intel, M ...... ", ap,
:"::: "'." 1 1.1111: I ...... *,, "'. ,,, "::,,I I,,,, ,,,,,,,,I ::: ,.,:,,, ""'., I ,,,,,: *: r,.,,,.*. .1, el,I,,, !1i"il"in- el 6 d, o- I ,it ,:: .,,-., ,!,, r, it'. 'n"norn It ortib.mu, on InJener., e.1,,,- ,Joe, ,am. el It n a to sentldo. En Portugal Italy Ho con nclorjo fervor --I I ,'I 11111111d, 11.01111 (Irdillarlo dedleado a In Industrin blerneitte. d- I x ent-i-mo decidulo.
,,,, ol'. it,- -, ,I od o ...... ,-la .1, I ... I ....... W1 leg .. .... .... I., "e.r I I ecioup"recenela cr ... artra? En realidad. lo thideo I, gugl de ,Cer%-,an- Lend, es C.t.lin., he-ana de ru- one at t.leb" he .abide,
.11111"i o..1 lefell", ...... 1.1 T"t. "', s',!, ,as__,.,!-, ,,dl;_,,n ,let ( --i Cjle- ., :;, ....... I., still. RS. S. ?_,C61 c t ,,.maba-eI--4roC.rIos,1i-del Rey don Enriqu _11- -C-1.0w.
, 11 ,", no, jn= I- creacels. -gr.ma1t,,iIeqdi iY s I -. CF-Mist til
, '.. .....- ....I. ..-- i:, I 1, amobIsM cardinal. (Don Ear, -,--- -"!: .."""""", ::,." .:","" 111.11"1". ,,,Il!:Tln del Coilgi- de It')"', v- a 1. genies de quo u, ven" a o2ndoroso Padre del cmW
. -_ I:~ _- -_____..TL3: ---v-ke- ._ _
Afio, (XX Cr6niea Uoianera WARIO DE LA MAIUNA.-Mi rqo1es, 5 de Nov. de 1952 Cr6nica Lbibanera' 5
En Socledad -j
4 Dolores Castellanos ritt(la
A de Soto
e alivion natow."
El compromise U pez Ri.d16 .,,, Laird, a. ti-iti.t. 1.
r, U qc Nera --bl, y b,,,cia : pr
d.d d-m D.Was Caat 11-, dis -.Ida d S.W. en" 916
Ofia-Centuri6n El d, tan dis(f.s.id. d c. en 1. ii-he d0i E Contpuemno de t4dlia McIdiama
Jur ex, a 1.8 a
Por Luis de Posada y cas ah.,. tit., "d d' no'-d: I do atfuto cornpIdo 0 WWY
AUTIO a tales xnalestaires lunclaxamm,
and, y p,.f-d. d.1., p- tail, I les an amen tr*s s,,a families y amiUdNA figurita de gran inunda Itab ancra B e-. du1c, y .... fli s6H iipa: PTOCOrm AUTIC a kA mometan minIlosamente q.i.tar af-t. 1. scAc- -d6 d-, t- del '-wid, de side" non, qA
en to que se aunan maravi Sot. a. lairg. 1d.. C ocnpuesta dO 11din Fln
la gracia, to belleza V to distincitin, ha es- C- -s hne-, que dicta, cl at...c. I de = modo natidortio 7 clemisia)
copido to fee a Pt-t, El C=pueM VereW de Isdia
Ito del silbado diecisgis de Aloyiczili bre para formalizer su compromise 0-1 hiJ -tild,, Y TA-- I Pirh
.1. S.t. a su hja poli. I rillono "V10 a lot rALlostarms y deUTIL01 080 can at jouen Manuel Jos6 Cent4tics Tete P.I. d, S.t. vus i,-l larcs -susles UbWm comment ri6n y de Castro, dastacada estudiante de to Facultad dc-,10- functorsates.
dicina do In 117tiversidad do La Habana. Grata noticia Oe nos tan: Axgel Diaz Saw. Anto,-. 0
1-d., M.,giiftii, M.H. T ... 0.grersuramns n ofrecer. Ella as hija del estimado cabellero
C L,6peZ O-Fa 9 de sii esposa Pura Nazdbal y it, del doc- old. Sat. P.I..
tor'jole J. Centurion, of afamado galeno y de su caposa Ro,ita, ti Castro- L6s jduenes y simpdticos esposos Eddy Smith
C Teresa Bardibar, cullo matrimonial hupo de celebrarse en AV
Man treal, Canadd, el diecisiete de Septierribre, han fijado st.
rejidencia en -vit Oegante apartamento de to Primera Avenida cntTe Doce y Catorce, en el Reparto Miramar.- Otros j6vemes recent casados Robert Me Intire 11 Lalita Salazar, se IN E D IA
hallan ya c mpletanionte instalados en una residence de to calle isicte entre Doce y Linea, Reparto Alturas de Miramar.
En hotter de los Cantles Rinaldo de Lora, distinguido ina- i t
monio italiano que hasta ayer perT anemic$ an nuestra capi tri
tat, ofreciri-on un cocktail( party en to tarde del tunes, en su casona colonial;del Vedodo, el doctor Rosendo Espi Arteaga y
su bella esposa Maria Antonia Morales. Entre In. select cancurrencia halldbanse cl Embalador do Espaiia, Excmo. SeKor M de Vellisca y In Marquesa de Vellisca, el Embalador
do C le, Excmo. Sehor Emilio Edwards Betio y at nueuo Em- Ana Maka Gasch Ba ; Tania Ascan' Stinchez
baiador de Venezuela, Excmo. Senior Leonardo Altuve Carri- 113 S W
Ilo.- e yer tarde bautizaTon a su primoginito, un lindo nifirt, R11-1-dis ran In flat. uaa,. do a. carepseents. war o-del qua El darairge v.latitr6. del ..rri.ritm, I- dean y meedi. del dimi, me
qua recibiti par nombres Carlos Josi Alvaro de Las Mercedes, dimmos cuentis can -tresividisd an thlestra. a.limonsain de ayez-viene z [a Icbrari an Is IffiAla de San Antonio do Peden. en Mirmemossr. can miss do
los j6vencs esposas Carlos Garcia Ord6fiez y Sylvia Arniffidn. crdnlca el retreat do 1. alrosa y bells aAcirit. Ans Maria G-h y B--, volaclon"s, Is bodade I& stifi-Ite T-1. A-W. 7 Sinchem; nice do 1.
dprovc hdndose In ocasitim de celebrar su santo et joven Gar- i gala preel.da do mestrom selones. firtiritax this street vas do nuesim xocfedad. can el Jay= Made Stealth y It . . .
cia Ord6iiez. La ceremonial, can cardcter intimo, se Ilevd a Visidepitres.
I nefiarits G.sch, hij. del qu.rida arnigo, Pope Ganch y do an elegant Ya "tin efrculando Ins Invitaclo. cabn en In residence do Ins paptis, actuando de pad /,a on Mamja Bascuss, fui pedida an snatricassfilo parm, el correct ja,,n nes parts estis clegsinto carne.i.
nupcial suscrien par fox pai reis de
sefiora Aurora Xiqu6 do Armifitin, abuela Ynaterna y el joven madrilefio Alejandro de Mora Arag6n durente I& catenate an Madrid de lox contray.rites, at doctor Hal, Radl Garcia Ord6ilez, tio paterno.- Desde el stibado se on- Ica ep.x.. Guch.Ba.u., a quienes hicleron Is patici6n Jos Condes dr !A,
Is Mora, encurnbrado enatrinionlo de In noblosta espaffials, Ascianio y so or& coca 8 nqbe. J, a[ cuentran dP 7luevo en La Habana el conocido industrial Es- padres del ri.via doctor Roberta Sonith L.r. do
to etc Can to] motive mueb.. h.l.go. J, felicitaciones viene realblendo In Idars y ichora Ampere Val eparea.
teban Zorrilla, su esposa Graciella Rocha, gante dama y ..fi- Ginith y -1 Jay- More. A ju'g'r par [as preparative. qua
su hiia, In encantudora seilorita Lourdes Zorrilla, todos Ins i Nue.tra congratulacift a tan sinspitica pares. a bacon reaultarik lueldiminia.
cuales p a s a r a n una !em- Tonas pare Is er6nica.
porada gratisima en la ctudad de Nueva York, Justamente hay, la sefforita ZorriIla brindarti un almuerzo, en
su residence de Miramar, para agasajar a la sefiorita Vivien Martin Fnrcade, con moivo de su pr6xima enlace con
.It d ctor -Fernando Freyre
Veuolens.
Actualmente se haZIan haciendo una tournde par todo iEn el material que
at Sur de Espafia. Los Coudes
de Lagunillas con sus invitados Oscar -Rivero, nuestro
querido administrator y Mar prefiera y en el color
tha Sosa, doctor Rafael Mantorn y Albeftina O'Farrill, to
sefiora Rosa Sardiiia do Mazo"a y to seiiorita Conchita que le grade! Todas
Rialp.- Par cierto que to sefiora de Mazorra, tan gentile,
ofreci6 un ti hace a1guntis
dials, an In residence de 3us reLaJadas hoy en
familiares, enMadrid, para
amigos cubanos y espaholes.
Entre Los ciubanos me hallabon
Lo16 Larrea de Sarrd, Maria
Larrea de Sueroi-Gloria-Erd. __0 ferttudet__..__Tannin viuda de Juarrero, Su- Luiosos, eiegantes
sanity de Cdrdenas viuda de
Arango, Teti Bances viuda do
Marti, Ofelid Mazorra viuda tere models "Cavalier" en Lr leve us PaAuelos
de Garcia Tuii6n y su Min M olles _C010 en
Ofelia, doctor Ignacio del Valle y-Rosa Perdomo, Manoto
Gamba y Carmen Martinez
Pedro V Fanny Ztirraga y n_ SerA es*a una nota alegre en el
tre los espaiioles, el Marqu is A N TILO PE il
Hueto de Santillana, jete de conjUnto... un detalte de gusto,
la Casa Civil del generalissimo
Franco, Miguel Escobedo y Algo suminiente lillo, coil C 11 si usted elige acertadamente lossefiora Nend Alday, el Mar
qu4s de Casa Torres, Ram6n conlodidad y perfoccit5n do lodas ]as tonos. Algo sumamente ficil en
Quijana y Fernand6 Moreno, creaciones "Cavalier". Eniplantillado
secretary de In Embajada Es- una colecci6n tan variada y
pafiola on Cuba- Tambiin "Rester-Flex", sin borders ni
nos place dar cuenta de un a!- extensa, tan finat y nu6,a conlo
muerzo que ofreci6 en el Chill costuras. Horina irlglcsa. Tacones do ]a que le ofrecemos. He aqui
Residential, uno de Ins inds goina. En antelope azul o carniclila
delegates de Madrid, el senior 3, tani[Ii6n combinado con 6ecerro
J(Lvie Milldn Astray, empa- a1gunos ciemplos:
rentado con famiLias cubanas,
at que asi stieron to Duquesu oil el mismo [Ono.
de Letera, el doctor Ignacio Tainailos dol 5 al 11 Pa;fuelce: Planta Bain Adle
del Valle y si!iiora Rosa Perdomo, el ingeniero Manolo Anc6s B, C, D y E 19 !5
Gamba y sefiora Carmen
Martinez Pedro y to seharita
Mimi San Martin.
Perico Urruela
Con Profunda Pena damas cuenta
cl.
fmllecimient do n ..r.Int. a&.
balle..' at afior Peri6o Urtbala, he. ch. acaccido an Is madmilatim de
En Eus posesiones do Gillnes ex. I bl..c. e.z ...... to jhaI6 el MUrno u.piro el meftor Urrue. b.zj.j.. y -A" 1, c.nc6,, 1.10
Is, persons blen canocida an nuestra I dad. an cuyo jeno arm ZRAMEno a;reciado par us magnified pren. r 2 U.6n b6c. an 1,L-c 13L),1,1.
dam p roonales.
Suesepella me clectuari, hay an at 4 e 7 45 ;So-lamente hoy! VOYAGE en color- Jcoaalra. trem
Cementerto de &quells vida. -i6ny -.6. -6., t&za., 1.15
Reciban nuestra condofencla in
lud., 1. sefiar. Z.11s Soto y sun hi. Ny 1-1, 16. 3 U.6. (and. -i., prai. icy.1,
Jos. Jos expands Armando Valdes y Magda Urruela y at javen ,rrnando -teiAt. h, on calcire, tan an co, pecco y burhuw b6co, 859
Urruela, L
f)cmc.nm an Paz cig. 7 h- negr., 1--, vin., gri, y 4
G- -riedad do -dd., para c-b., b-d.d., 4.25
Memoririndum clegir. T.dc, cin fino.
inLericre, lujoran y c6modom. 't' a un precia Social hay clue le reports una -no- 5 b..h. -j., nosarm. IF
ACTCu suhstanCiAl. Vale Is r pana no rattled.. an. fl.r. 75C
.1 Roost. do 1. t:... Plant. B.in 6 14.4. I.ado

I I
I I
.
I
I I
Pigina 6 litternacional I M ARIO DE LA MARINA.-Mi6rcoles. ,; de Nov. de 1952 Internacional I Afio CXX
I I I I
I -_ - I I
I
Ficisto o diplonititicos amertimnos il(iredit(idos ell EspliIiiii, 1 Deseosa Italia dc solucionar e I Actualida'd Internacional I i
I .
I

_1. .
I .
"I I I 1,
I .caso de Trieste con Yugoslavia "-' El sign if icado de 1m I I
,Quiere A. de Gasperi'remolver este asunto, pero I -.1 el I ecciones norteam encanas I I
(lite antes Tito haga un acto tie buena voluntad .. I
I
REDIPUGLIA. Italia, No,-. 4. (AP., I Milriv W. dLi I po
G_1prillibakin I)jil,,. .1,a naltim Por JosI6 Maria Cd
El prinoi ministrit, Alcldc do "a m"u"cla Is expu 111,6n is 1,
1. P tied d!),. hriv (file Italia c,14 c1c."o" t tie rileals c2br r I
. d ev a am - Nn ', amn"' r .... e!"ch. del printer Coil.
1. is.] lelonar It, cliput., -a Yu .1 : j, S F it. Ai0i. -...." .. h,.,,,m w"p,1wo, ,om. ----it el ,mpl- d, I., ,em-,"
., sabre Trieste. perch q gr,,cmG,!,%.,,I del PsAid. C.m.al.to 11 .,A msf.fid,, .,,bre ,I]- to, -nominst; ,rtc-rlrt ,.#d.tams, vill- as, rspm,,a do
I I ,ill Tito bag. *'lin wo do lauen. v.-Ilaa millimll'. Bill ,art,.,. en ci Gobi. r il I to cemea ,tire ,I G.blern. dell arall,,,: 1, U, ,,, rustir. she. DjII. 'r Las difetenclas entre Ins dos HAI Coll &I emmino cue conclutca a Ims vertient,,m de
luntad". nole tie Tito y Lim .1 Petualkelor at 4 h= ,,.que ., diptit-o 1, 1- our-, t,,mps El calor human, tie qTje deroi tsDe Gusla-ri habI6 ell In cercrat destiscado del Particle. Declare ifuc I "'I do ].a Estaclo, Ur, 1-1 d.t.riL hay H g.berit Lp-d, c.mp.de ... I,
,A i de ca, 11.11-11,01-01-161, dol dl, tie ornll,-, el.r,,,,,,,,, illkirilsli.vi, me pratfall, Pot I dos its. clocirian. SI b....eno, un. can ; f- iiiiis ,igd. it, g.blco.7
I I let,. it,- In 1-mcra gueink ,Lldd,., '. d a Boadil feel. ca,, of Co. defiriellain Ii-fire. .penaga, ell J. personal. a
.A ALII 1 1'.:1" E;11 b "I's,11cla Coartural.t. ,No -porde el -i kor interroltatile ona rgati.
" .,,,I,.", ,,I.,, ,lb,,t .C, l,,to ,, cat"o vs. accalm.d. m.br, 1. p- ralidli del gen ... I wton.
"I c.ritilinjug inoilvos sullelentes coma parn sentar al_,la
. ,'iirade', a a ,c a is likes; 'I., me dent; imealuki
I W i tam tie ...... -turporte tie lam Italia. I cart ". can,, -m tie ,cintinste Laos plofuralo. Hay, sabre todo. en lam per licover. N- tie c1lo. Se h, querld, InBiou'r. ;k *lP ,
at. qu, 'nork... 'm on. 'onflisse.- hub a = ,.d. tActlen's "-all dems- to It till noncit, cleric, par. d1finir of future, de ,us int .at la mente ckil tie Ste- on ac ... seohall;
I ,i6n A 'I I I ki,., annl% ,[ad. seve-s* pars combatir c",la metom. Del, Mlocul cle Untinn -a h.bin vaticillado 4uc, mrior dotaids paria cumplir el dstino de oust-a a%de ,,it Ikoo;;,,a sio, ca c gurrra fria title libra of Soviet con-, en (I folurn. Is blograffa Ilegaria irmes. last lines d, to, pueblos t.d.. en el f.L.r.,
I m. pli. lP.", i,,."P" a "' "ruch" no pi"t
,,,,,, i, il,,,,,P,- .,,,I ,di p ... Ins Aliu-itra Yugonlavis important que to Illstarla. Lo sulaway.b. firclissurt-le ,,dulifrau t.d. ,11. d, lam .i.1.1 -sporim.boldmdea
, am 4 ... i'le'vine tie 1910. idete M anifmit, ,,,.I rnfaso que Nrok.. ell ,at .,,:,td. .-no .Par closelid. In himl.ri. ,it par q.. his "bid. -nplt, basis ,I mcino-tIr, y dkI t1rfidilil":1.111-1 ill IlUe 1'.. Iramal. do. Jr.
-j pum an "ok ...a... tc an Jim aid,, al -a-licterti.111 ,azda .p, ,m n ...I. colidlism, d, ,,I -taklon -11rhitmd. ,I ;11 E! di-l- file In .,mvl tie Am], prolo anal'," p,,Ilnd, del ...... mical, (. A lam "a- ,
i)e 'a" "a, "olim" ,,, ,I me crtilcre,,per, ,1,,,,,I, G, cones tie Eisenhower y d'Slevenson, po- -irireB. .
. kick ,a In. dccla.i ll ... d-oo. dedlid, 'Joe 'I ele a lente h. tie hIllif, It..,
a.," TIi Lit Zack,, el", dlh-i lProtesta de tie ctor c rise ,a
Their, In cual carecerim tie sentlea mi -me tials I c.1 dija rk H Ctirfircs. del Particle, .1roadilarld, mudlon ante. ricsfitar sum elecel6ii. teriot"al, cle kin. just,. electorsil de proporciones hateiroalell, P ,,r a
I conitall'In yuglial-a "" T ell ruenta Ill rxiraccit5n tie coda uno tie Ins dos 1""".
"I A, I I luel.nar ,k prnblvina de 'I'll 'al'in"mi": d' ,a -1 .-,!. que Bob coercion norieii- icitc. d,,bcda
V I keIr,;:lije .... a 11.11. pemar tie I arPHLRocomprobar que ell una concurrent in a 5, 1-ts-1-1c.., del js. y, .A, ,i,,.a ,lotid.,
I -at.. Palo "-* Ins ct curall neiio, del militate con una visnos Parcia r
Ilk- 1 Its n Llasqwi ho ". R., Y ugoslavia a- p;,rtR R thdom concern. a travel tie homb P, In 9,, rI
......... n" ent, o Yujto,. i tie 1. -,iiram, y ca el .lea lam del himontren,; "I B.". lam Lto.tio pro .1... lin",
I. I ..act. failed. omperar im
:"o'."k, ,l,:l,1, a. d kinder. par so mi.mo contaklo ct, v iF
I El 1-tior. llirw.a list ... to till. I lcncia ,,,,, I., apir.qio.,3 futurism tie 10" E: cnaflic(a que enntnueve Is conciencia huronria
jl ,Llki : l I IlLjl rIIrui,,vll, In
ante Italia c'o;'iviu'd','(I o ipir,s ,i-Lm questions econtioniccisocialm cue tie hoy c, tie let magnitude que affect per igul a todo
14, ...'ll"'. ... cle c i o "' do en ]an actividades, del Mitotic -do. III ortidenle' De to habiliclad cue posits, dospllgArve
Clon mail- 'to, pars e Wirral, el Ilia de 14 Hilipandind y claustara tie Ili.% femlejas del Cente"arla do I d, Na ",.I sUm Pon ibili- __ "a. ""' "at ca rFk;1vi,. lo. deport q.. .1 cralmd. gaigis, coassimet
I, ld's'lliml., ,sa" que "pecliniim, birrowe ca el americarna. situado a is calbeall tie toR y,, C.161 ris , A) tard.ralli," d, G-r.,U of-14 as lictoophin lit, folnor &I Jrc d,: . cAllouillot lid',
'I y ". I ...... diti u:f":okko d,- billion %Lklun- t,11 all-lisal de allexarse des clins. impose. an mad. liberal cle RC0611 cao i,. lit. 1, ,im. tie on cort a pueda soslayarse ,on
laoss .... di, ItAl. r.'a ..It ... I. de lam diplorat at ai demons acirrititado, ell itin dr I d. Term a 1. licia, !,. habiliclad. Y of contra para cieterminar eett
it holliker dd In. Invilado, fin -fuek, dI ."to ,_ !.ad 1:'ki;jIli1 1l, , ,1, tie b",,;,, el beneficial collective, can 1. t-dencia de vigor
'raL .:111111 col, juatim. 1' Ste cur.ti6m, Be hall. an I., Estoodtim UnId.,. y ,an Ins 6.
I .. ...he. -Ko d, Is. gilloors del .,;are,. Moril, lit Willi I. -lo at L,,,,, ,. a adic I zona "A", de Tr c a e (I l:!.ia r ,ea Ins cia-ldruenos; favorecid A "n' so acci6m del
I. a ra .y on I., B.ciediscles de h darals rte2me
, .a. 'I P .,. do ,e rica "am qui:"'!'
sp.rlee ,,, to Win .. IIx.d. at A)uatara 'ala ,a ludkin Ili a lam lahora, Ili- 1,,i diploe it r m A ericanari 'do qio lo audit I:" estan:;. I 11 __ tie i I .all .b n'.. PU .y.
ente, 1. fl"(.. o 'll'i", de do, r. .Ilr ,ad. lam cue tio"
- 1 1111' ,: Plll : .. ,,om ,,,,,,, BI I LONDRES. i-teirbri, 4. ,United) okol rLotittion qoc podriamom Ilanake biologics., ""' a mna'c 'd' -en qu6 L'irce
___ ", ----. __ I I _ - -1 -------- ___ __ I, ... a precipitarlas no sahemos, d ticars.
.,I. ,I,- oil' ell L, A jk .',j ",II t E iatrp, ,t.ca]n debe butearse en Lit watido cle
Ikll Plooll-I P"d .... ;' Ml"llt,, d, Relocione3 Extcriok-s er.
I ttgoslao ,-rtzeg6 tons, onta at refoo- ,nd, ,,,, To] ieflexion, que nicantim par fount a, las mentes
I ook lo,-l, de voliblo-Lean PRI'll skillante diplornalock, italiano Kill .co I 1. In sfizonimclo. tie r-tro ..ad.. No re rons peclariss coma a lam claim obtusas. ell to cue ranti.
Esp6rase; que se f irnie a f in de Espera:i nueva : 'I loo!Ll"i -ool ... -" dIskilti. T.,.r constiguiente. In eminencia tie determinist11 alk-WIk k-omo foI :la !"d'e. ,'I I 'Martin,,. ,.I lit ,on1ki.orlotesta tie Is des, sinin at enfoque qua Be n capais tie 1. ,riquictud linierral Y .tc.e In nurada del mundo, it --,Bi? . p.,,, ajoa Italia cle 1, I dlB 1-olloo, a. to -que -decidido ya. im
! "al. d Irnt.rlo h1bre dl, do. tLil. Ins problems do hay. Un lanto decadiotte. en 12 joiand- electoral habri
. :,,:,,I klit),,," tamp" 111-1 lit klistollik- Trieste ntto,- a i. ,,cd.d kl ,. necraitioda de rur- inergitim. tie -nm ronaentos, In quo puddle esper-se en lam pro- ': : Ili
afto el tratado hispanoaincricano of ensiva roj a "t ' 1.111,11, L ,, 'll, ll, ll' ; :.,'I.',' '." to ",'.2in; I-' it"' a i, ii,,oep),j, lpdid.m nalla. t ,loodla dil-nte, cl, .r.girt conetifon- 'y ,Ft- -1- "Wi-to -Ars'.
' to arlaran; del T, a. t -- ,
__ .- I ll: !,I, st lot All.d.s Ilai Los ilal allMj".kd. iZ"P l, tognilic.it In. Ne'do. *
.,to lia tLoth.ji que .a podc.,,mdc,. i n ..... lico'notl6a tie In .I E,.
ll,; nl it Itt. p-lika'. Hoy y Mahana
Ell Ins negoviaciones se discia(IIii seis imporumte-; : ell Indochina ;,it I ih. cvrro Yug-lovIR tie- i tadn Italian. I .
bases Ittill-vas. Terillinallos los infol-Ilivs t vllicolw ,oard.lo 1, It I Di q., Italia hosta me In. -,,-. .
"i" """ mll' da doin tie 1. limiallodki en d is
____ .I stept-mankil del a' arm tie In corif-neia tri"'tit. ise I
. I -, I ? 1,,i
_ __ I Zr I'll pa'tkj ..... ... id, 840 kill3anctro, .P. .. 'et-to tie climplu. .
. anwo :1 11 rllad"r a, local, 320.WOO habit an, em. -,m,
-_ o", "i".. Alilijiles de 1. ) Lentil '" a I.
') b: "I 11 'Illlo .,,Ia, o I. ,I ,!"'.ki ;'1L;;'1"',',..,!;t,;". ,,,, :, ,,,,,,,,,,,, ',,.,,,d, - rd.., de lip confe Lrt
I'll,,]; g"i-.1 "..11-111. .It" "'i"'," ...... .. I, 1:11-o del exlellso fl-clite I.LEI w "_ ill. title Ylij..Inli. it ,, ,,ifilo- .. too.". to& .'el-ado tie I L. .,)'is ,ci "
1 I I I I. 1. stIt.iund. .a -icill- cucml,6n -Corea
I A-.Ik, -- pa, i ,,, ,iII tllr lo" ____ U-1.1rolli.1 ,j-dvnd--Ie ,,, ,-- divino" ,-, o .L li"";a"" ;'I, l::;:" ,:I" ','.I'll 1 i"',"a"Ook .it -oo l ;I "'."t"' in ap-st. "**. ., La cuestii6n de I
, "110al I I ll ll'w l ;..111 1 I'll Itliol Vl- IIANr)I. N d,"ll"In ,ovoLl .... .. 4 upocki ... .... gi 11'.."ric"Ll. rieste a base cle Lill scuerdt,
, l, I I
" Wl, od,1-1 1"', -, .;,I- (I, at t ... .... loo" 4-111111 I - 1.111 1-1111- 111IL'I'l al :;],,I,,, 'ugotfla ;. I), .11. lrdri coil la,, coil- -, -, .,%
, .I.ooi 11'1 y unable v mcguir canibiando Ins i.r- .
kIla-IIimF ,k1,.t ,-,, All- I PILL. I.,,,.,.
A, I., Mollrk Ra, at,"j.. , ,":t ,[,,I fol" lit' all" di 1,.1,111,k a illdl- 1. Ini'llo dl, 1-1I dew-m 00 lW ado & p., f,,n,.d. conferl Gobierno italiano
I A rall" "It"Hal, di ... ,I .. ,'.o-o ,1., Altaill 1, .... I,, i -,,. I, i ,,, I, lrit.- ; sin Ilg I'm B.Ilkcio.".
., lt.il.ld., 11 ... ... I 'i, P Eton haf.-.66. file roblikilds
G 1_ ,,.,i ,_ ,,,_ ,_ ,., il ,a "."'o,"!, ok".ltvooll 1,1- ; ........... ar,,,lI,,,, III"., J, ", '.' ,.,,*.,, '
... ..... lo, "Ll, 1'11 1 a 0,.- o ;Illil It r it is grand ca Por Walter Lippmann
I .11,11, 11 1.1-11,11, il"n.ad'. qi ra. ,h I, ,"i"a 'lli a ... to., I it of"o'l, a a PaIa des "a -if. ngn- pri.clistoca "Tanjug" en ,
n a I A ." i I I o 1" ', I l'. 1.1111, In ".all sin ,: !,, ,,, tl, : till"I" 'll"..as 11 fill- ":. d !,Ilklj lll'll.- look lILIl' Liksr grib" I. EB. of i, hot, mba,- ,.djo,,.,aol6d caot
' a ...... 1" '; f,"," Ll' -.I.", t-k L' Lk 11'111.Ll 'Illl _acia all.l.
I III. ),i ... a.,Ii,, L'i, Ili, ,,:. R-iti 0-droll 1111 peril. YORK. artubre 31. La
------ -- ,o ,Ill. NUFVPA ,Invercladera diferencitl. cue cletermina an rande,
. __ __ __ I ,I ,,,,,,,, ,Il'ltlii ,_,, ol .I,,I .... Ii di, ftl- III poll d,- .-e.d. motar, I r E _E1 viernem y el sa- cas lit tie abordar In question en esta rothirt pue'. k.1il:c,!,"d1,,- ..... ... 1, "'. to, ., ,,on- I: Bar,.., "q,,,c 'diben In
I., I f, ,o, I c c 1, Et;I ..... I. .... ,., o, ,, Sobel
1: I t olo 101" .I lit L a."on, d", d Ft a., liuP111r ,;,I I 11 I bodo kill E-nadnr Stevenson y de encontrarme en que. par ]a cue toca a la guerra
"" I Ili .71"'IN111" 1 "."ig"_ I" I, '-' a: el gene me.h.,ve, fleg-ra, coremem, Eimenhomer iti4pira hamcomparablemente min
Debe unirse la .- kafarlos Aramayo
, al-,.oos Fo l rj ,I, ,,, d"I ''i lluj : 81,
h."'.'' ". ,,,, l:, -, .,, ;I'., it .61ildi, T111:1"Ir f1'.'Ii. cl ,' ,'a declf. 1. Ill aide 1. vield.cle- dif,- confidants, cue Stevenson. Eisenhower puede caritari
h"nain ,,,-, .. f,: lk r 1. I L ;; sl' Ill', I e _,,, tie apoyo popular por to cue me re.1 I, [ 1, I all. I III.. I!n H, 'I d ra,,, kin o'n Lack"'. lqui decision que pueda lomar en reak,;:,"f' ,i;' ,,, fill p.l. I ".. -Ifuna me
s 'n I.: Lozc- ,,-I III
""'I "' -' ""- in q.
ml. lfI11,, tI11l S ., ; 111111l., hot" irla".. k ,19 I okrk -o.,',L"- c rmi'a-T'ro-kin'
A m6rica contra ','I s, gwo !it, "if', k'.'kI',a 'a tie I cambatirA la par In que farm 6 hacer"' culloto J!lk g 'It f,,,, camels er
.I C-l:..-,,1uo'l1k:, In, I .... r1a, a Rkona roporliercot 1 coreana, Lo peliaglido del astioln estitba ell In de. locion coil Is Cores, apoyo con el que no puede conIll ,,, Ili I ,"I I kill. ,I I . ". ho'l -1,.d. 'rodt"id" ;lIa',,al ,l'.ll ,:l' ll, gal, a.ni", 'dir, cue Tito rompi6 I is '. claracutm herha par el general en Petrolt. relative R tar el mucesor tie Truman.
'_ , ", no., ,I ,,oil i;:,I ,,, ,,I,.L ,I ci ..... I In, fill,, I ..,a rk ns n r. tie .pAi.n d, que dlibe Es par isto que Is campaitia electoral del goberr, ,,!,,I'm, all. t,,.r-or-am v b.itfir-m han vcli - r -- ca
las (lictadurasl""'"',"""',,"""',',,',',,,.,.t.,,,,,,,,.",,,-.,:,,,,,,,,- Itll I.k 1".., ''I'llo, I'In't. "Ill"Il", l!'ill:iIIIIIII'll 11,1oltI"I"I'lot ,,.,, vo I'l)"a d" III, int'l-pirlidiln"ole st I till'. 1, .2.1: nacio.nalizad w !a.,,,,: ,..,. t.,,, lcl. In Ca- Este ,i.jc c., ric-so In. nador Stev"mor. que ha sido tan brilliant contain ha
I 11l:;.., ,;.: ,:[.L, ;:o S, -po!l, ,I ... i n i ,Joe 'Munankin ci pr.blria en- it, ,, I ,rcluv In to interim taken tie allevo goblet no lidiado con ]as problems clooralistIcos, ha sidis rally vaAl I It III V.ol VI11 120 hhoo;l, 11r 'd sell -imat %olvet a examiner Writs lam camorom go 3, may esteril, muy indifferent y particulars tie
--.----- It, "et! ... I'le.,o", ,I. d ...... i "' pot nosotio, tenicado presented on objeI, I.', "" ,ookk 1) (it par ,u.bfllc. R BVgLlir mantenc.rme ell so. trece, par ]a que se refiere a lots
Tal dire A. Chiriboga, d "'. "", ""-" ill "'I"" I g magistrados ahorn
, -,: ,., :;:.-;.kig":ok., I'LL, ) .\]I.,,. '01", dh' ;, d, ...... o., ,,rl id:,' I ZAGREB' ",,a ,.,,rv,.. --nlor, 10 lk' mnrnprolrle fin a Is guerra coteakin pronto y han- amounts interrackon ales. No se ha'aventurado Steven,- I it, f ... L ,_ I.o ,j f ......... I,, I ,. 1, 4. IAP I-Ei 1 11-11da LC no ', ,','I' I 'Ll I .,on a proponer raids cue dificra on lipice tie Is poil ivi-presidente chilem) Ill ",". ,,11, lion alo"', -111.n ia glrbicna B Ylig-ml-I 11 in .
__ -1 lit , Nalmlint, 1 ., ,,,,, B!.k.j.,,N,,k \'- Ll tespikesla-del tabado kin Boston. III gobernaI- 1; L, 1, t '', , lit ""l, unpl" .t'j".. I ,,',.,Ilo -, i doiEl 'I, till,. actual del g.bic-.; me do cuenta il, supongo
4 .1-VNTIAG 'DE CIIII.F olro-,L, !, : ,!l :,. ,1:" ,.: ",:!.:1' I f ", ; ". o "r, I .,. 1. 'tie "" O'.1 influ ,,Id,,.c atil llono drl GINEBRA. niv, 'Unilrd, -nmn no lialo tie igualar to promesm del yo. tie que at ]a hiciera, obteddrin poco respaldo do
, oa ;kill, 'i""U6 ,I ., 'a ',,.. h. or todos lots ca- lam republican 3- una caleada fria do )a adminta, at I dmilotid. on, -Carl., A ,,'a.ity,, or "'I"' c."T"'
, I ', 1, manifem's. I 1. f I no ell In or!.', dr,,' ,j "i'no"' &tI
" a .,I",!, d"I Vi ,.. di ,:I -.l "I'll""; I'd *11 I 111 11 ; ,, 't, \ I,, i a ,l: i a, :I Be totariall", I, "Ples. M tie Esu, ld"Alon, ,a
,; .1, I I I "I 11 I ki 'a "I " ... ...... L gool-ris f-i qu, ,I S.\it hbra L- d,,I. 6 Lill, .. ple.m. ,.robot.. ,a, O 5 A,-,oll, a fin de teir-onar ]a KLIerra coil hitnot tractor.
- 'PA1fIrr!1 CI .,' o Pa' dil., .- - ill- ,11ti-I I I'll, M ,it Ill L I. it' -L ,' t. :IIa ill ol, .I.
I I;,,, n".."'t In i ..... ia it "fl, !, ,I ,,, d,- fit .-aco", a,101- 4, t'. "" on" I In", ,; ,,.,k ,mII.,,m bialttlvi torm conlIn In "a j. I B.iI d,,,b,,. A 1-ho' QuIza' hLible. p.did. hilml. No me cual serf. ]a conclusion a que Ilegaria el
"non cue I, piim,,o que hala tie re-sul- tie
""ll"a ". d,-a "'J"alai i 4" , i L Ell to tie an, on fti I. P.rq_ ;I,- call general ruando hubiese terminado tie 'revinsar 3
'I Is' d"""i""' 1i I., mr-In !, -W ... o, In"m ei, o :;'L, ,, i ,11- to, ,nlolooa lk .r ,,,, to, ,1,,-,. B-ill caviar RI general a In Caren part, cue P-minar Dtra vez lox excitation a aeguir -par ram4 kiF I ,,, I, :I ;, it, dr oue 1- Emnd "' "' -il -oliegd,_r ,Lkrntla-, a ilociall,
It" ". I ,\ "'.1 ,,, .;! ....... .. ;',.,, ;:;,.';,-,,1,1i % Viel-N Into 1114113.1lUl ,,I an. an BLdo colocadom ell Ie jordivill ,in onfoome sabre to mituacoln en .quel .tr.. para ponerle fin R to guerra careens pron.
,,,,:::,,r, ,;'-It, :-Il i,, I I iL.I.--- ..... I I ,I ... i ,. :,-I,::,. :,I; a :, .,',',',""C..,.",,,',I,',' "",;', ,,,,I ,:: S, IIIIIInt 01., - tie lip- n- Fn '- cle ellli til g.lbtort to y honro.sannente-'. Sin embargo tengo Is .eguridad
to,"k, ,,I* ....... ':"aI ;"I:it;: !.1 1 ...... i1a., ,.rl I los fillimos gaiiadores 1, ,:uprema tie I a fuertAs tie Is start
Ill o,;,_ I, I. -i .1 d, Nlarif,,tli qo, It,, t. lb.o.111 ill jl- 1 Slevensinn me iaostr6k del parecer de cue punde ter- tie que el ex jefe
d" ,.""I,, :It, ., d'," ,, "" \ ..... 1- a' nol" ,itl-hao- ,- it,,, .1h., Lr. par library" Lona guerra
arklo-e W jite- moI. "knedl-te 1. floral dal-lall-lit- .tl rkljc. a. derichra
, ( 'I : 11 L, ...... I I- I ad.., .,q.,
I ,, a kill" ,,I If
gi*1_,l ,'."",:, lt,"ol -[ I, (le los PrCinios N0111 1 ,'','i '
I 11 ...... 1, ki'dad ol "I' ('.\' .':(I' "i'.,'"' ,, ",',','."dIt Ili' ; I,,,' , l I it "'.1 t- lo-r It .... ol.. I 111-1. l .i,,t 11 ll,!i: ,, ', 't, ,,It, !: a ____ 'a le'al"cli'"' 'a' antig,"Im ,ma i, .... or no ce)ar* em decir, maritcre- m ,,, nuest-a pri, ads de lam norteannericanom en el Lejano Orilicte
' 11 o I i "Istrados "Fit" c"..." ty. a ,,, c, ii-cce pot 1, que toca a Is actual int-inin corvan. ni a permitir qu parexca nuestro cisterna de alian.
1\'% 11 "'cadn,: ....... ........ it i of l'"A Xto Tan, it la ka. li STOCOLA "' ; d
I -m \ to" i ., to ,ll l,, N -,I, ;,,I "' or "' i lam ,leme. B gubl.ra-l
d'h,, V, E. to sr, ',. ,'I",lua in ea L ales. p 0 in 7am. No me to quee ecidiri cuando hays examirl el
, -11 a "I ,11-i--a I~'. Al-kiLl lItIr 11 oill"o'l It 1,111 Aol' Poll re Clolbid.a. 1-rd, nla d 'a
I -4W 51 I;I' '' 'it' o;a'1U.,Tl di1 1,e!n".11NI,, ," 1"' 111 1 1;; _ALr.,vil r', ..... I)ijn(ir tie Boll6al Lis dferetiona el-ore eiras dos sclitudes Pt troy actual estaricarniento military. of a cue conclusions
F oroll de r,' "', ,"","ll :,", I 1 a a .";: ". 'ca ,,,, pi.l ILI ot"lloo IIIIIIIIII ''I illifill-I a o,1 lz'il.Ll; ', l""; "'.,""' fin, it, 1, Lile, ,lul 1, F-f a I Qoo ,dL, su, imp., tj ... I,, poes me parcel moy Improbabl, qua Ilegara ell cuanto a lam posibiliciade, de lam troops co- haer dI Col"I'll-It" ,I,, 1111t."i li onlrild L.Lifin-lal I-fl,'l-, fiz, L ,,, .,I he'll., ,Joe Ill., dii mea .rou-ind. ,I 111 dr oolielklb e palm polio detplies tie [a reol cliol t I -eda ante I a Quenosoticis Ilamarianno. unn paz realism, vn cuanto at %,star tie lax divislares tie Chiang.
do ,.,a ... --Io- ,,oli ...... , C. ,,I h ma b e or Mr.- c Kai-shek en cuanto a Ilevar a calso borrobardecia, el
!., d.,d a do I,, 111, ,,-,I l,, Iiii ,,,,, ,i,,, dv k illo la t- ,","'.." 't;'.. ilo'b'i a ""tiono jolorto .11 Vel- P elo 11.11. qu, IIg.r kill tie a as alall. v .,B..fsb Lite no I
I rin'bres ell, )am iistocarin, -seian'jillar- nivriodas acloplara Sit empres.. par. clo. .,.n,,,. a. ... nros. arem.. 1. ,,.emt,.m Ircle Lo
ra,_ frawnldaod b, wil--i"I "-_ 'a""' 'all 1'- .Nion ____ __ __ ___ _- I,."L',,,,-,e e 'p,,,,,,e no .,n.a impt obable cue 4 pus- bloqueo Lit embargo en mayor eacalit. Y. esperarl:

- __ - J.' ""i's Lort'n"ot darins co. LI ,,,c,,A ,,,pe -)lbl, lam '.,-(.: dr b at am o'
Sin --,gli. hall .... --dr, lnF a it L", la ano accpfe kin "inticamlenta, szn- que ratudlas e sprenamente Is situation sin forearm
a d, Nor ....... W-6r. an
114 lmnjelui am qt e s.,tc,,r,, q., I olu'n t g. i-tc, c interminable ca 1. mallacion Descle v pan- jehas ilusion- Y lengo Is seguridad tie cue su
- prem in, tie ,,,, ,6* I Re ra .1 ", d,'t Afiaclai qu. ,I g.bI,,-.n r I to tie vista prArteo e. 5egura que el proXindr, Pre- ciiterin scra aceptedin par el paim earn. ,I tie uria nomil succa se tochnnia en favor dr DAI-10 ritals-6 su p-ocii- 'L. R-- silicate lendra-cille revItmar y1olver 2 exami ... I., ILI coma que no sucederi con el criteria tie
. t., descabrimientris de character zion', Blinque el teg-en tie La PRz; camirt a 3eguir par lam Estaclos Uniclos. rongun otro Individual.
t PrActick, at nrr- lot In dli.0on r ... col. kilo, file plaPLII.11. quiet En resiciad noicane mucha dudamcl e'eqaort Sol, cuaindo me haya formado un juicin sabre In AnE V !Is quirows, EI ot), p ... do. ;- h,,"_ ,a L-6. mante. dral ni podr mantenerse 'It s" ke a 4' le rair. y cuando dicho-juictio haya sido neeptado
1, A S 1. N 0 It A brm do clim- lilill-11 f I i"no 1. I mo Pre"idecte tencirli true p Lit p u able, n.cleal-ricisne, .ei possible h2cerle
... do., tin In., cl ,,ia,, d, in q, :: ],as lificololl ,-,,,[,al,, cl, 1. ,.,p..e-: be duda tie riuc el P16"i politic y Joe fren t e a Ins ge
mica fii,.. ,a d, A-rony. elt- G-b- I re-ar y %oher B climmoilar to actual .. andes decisions sabre lam planes tie
R osa F ern ain d ez y R odrigu ez __ ___ ____ ______ __ ____ I 1-d1a que tomar narvas a impoiantem decimcires. Lo goblorkin a seguir. 191 pais no sabe qu6 creer en re! alcalfic.tin- del ,.a. ,,.oa,%Ei.enhowcr poodle d-cir lacietta con I.- "t-tionex funglandeninies tie at esla
11 A V A 1. I ,at. clu, to & tarot y cue SteNenson guerra putdo terminarme can 6xilto medkante In fuerii)-por, d, -6lki, "" .1 a ate, St l! rstlatirt ,"to lirroliior, It i vitarht!L un ret r o ceso en la it. ,. do s. .1onqumepaho me Rtrevu a clecir qua a. za tie lam armax. MienLra. el pain no sepa a qui ate'It !l. 111 1 .' ; I'L ,_ kI, la, -- d, In wt.d,, lo, ,,,,, Fo ,-l ..... .. I I I. do. i pueda diricirlo. .ci.e en :,,:,.,ent d*.. y. hayis odejadii tie disputar
hj,,. "osp"c"'a ,It ... 1,11 ...... I,. ,I I ....... to'. y ,I ,I I a fn -hoe I : .0 ell for el I pu bI nort aunerjcone, no acep.
rurganj in, 1Lir.". d, I. It"..Ii 11 't it IIIII al ;'I'Lol,"I'lli'l D it,- 1, FII, ,,,,l ,a ca I'll econoinia de Estados Unidos La diferencia fundamental ,.I.e lam dos no em- tori practicamente el. estancanklento en Is Caren. qua
It,,., 21 %I Vlii.ii, palil I- ., ,,]It it, kpik i, I I ada, ,i h-la ,I Cninl, i coill.,
is, it clooki .R"d", I ,,,, I tins, en cual es III significado 3 Lit proposition tie Is no Ileva a Porte alguna, at confiarth en I& diplocroud.,
L., llboo,,. .-, d, No-obl, di, 195' 1 permitiendo que mg acuda a ella, para ponerle fin
. 'Cuahjuieru (lite ipa el candidate elect ell ritartill 'llen ,:,,ir- ni en cuiles son ruestros principoos no
Ivill in J %%Ill..." I oni,,, I'llinito, Flis. 01g. "'[try,, r,"qirt El ... a] cistarrearniento.
. A-19. di, AIlr%-; Margarit, Garcia dr Wilk)- Lul, Fernart Roger; Maria I from interests vitals to el Lejano Oriente.
I. Ivil') "ll."I" Antonio Perlt.
d, 1% Wry- I art., [)it Qu- 3larialiTere- Fort Fernand I., sodr;9ke.; (I la preffidenciam, ileguirili jiusylanes el gobierno -Arclikitctat I.W., flonirh ) tie i. ?'.'',,,7'1! 11arI,,. 11 len. Ni.,y L... VVilli.. TrkR V;' Irr, 'Dan por teriminado el I "No se permitiri
Atart Braila 1%11, ,s Per- Flir 11- ida tie Vtitrivx; Wilfredo Morales .."i. : =iltii. i WASHINGTON. No, 3- Cual- it, 1. nisci6rh y Bi a, migu, too politic. HAblase de
Itaul. Bear, Lidia N Georgia Borah Fr-andiii: John Serades de Baniiii: .1niattlian, S'ead- quicrat.que sea ei cIndiclato elegido intelligent. Anibom hall ptomclira. $ P"OX'Mol nwin de 1,600 press I
Ruble. Dr. J uxn Miguel Parl. and. it, Cast- :it.., 0 makes plosim.. ,I G.1awlik. so., p,,. innitedi, q Ins n c garoo, :Consistorio paral del penal de Columbus el renacimiento
tie Rort Silvia Allnuctil-que tie lanih; OB-Ifles tatirgill-y I-anna. Dr. Gumlav. Cric- a ]a piresidencits tie Ill., Estodo, U111- die mr ,legid.m. enriplear rsB -ur '
,jele"'. B.., Pleno pocicirm sl fuere delengark so march.
1 ,11fteltill., Par. PrellaLl Ilia Bell. le- Los h-bires d i COLUMBUS, Ohio,
__ _ ________ ____ ___ ____ I ; 'a .' Ins Z,!A egiri cardena (APP El alcaide tie )a pen .. I
1-- r-a6mic ,.B,,d. lo, cing.. lads Unities to bie'ril c''na ,r ',. les an" ,',', ,r'. I L'. del prusianismil"
I 'ma- par. Ins if.,., ill deferom. me ov,.I. ca q.e p.dra cvitar- qo, "oh; de ,O1d1c,,R,ph.yffjAI1i1 .nac,,o .
-dr, ,,, Lit, sel-cl I, cion 1. nor -i. -'emi-a lam .jumem aiiiij-d., Pa. 1; or ir a is r.,. con to ,cn_u'i call del ... Lund, -6'r mormores Rostra gain n,s rl, ; ;dicolm .".Plot. el ..tin,. tie 1.111 or,I EB "t 'I gin '.] Son 24 Lits vacates so cue durb cuatro d as. ,on I Derlara el Comisionado
, ,aS1k,,,,,r,,n likin c.p.-va.d. 11: I ",,toque lam r.1mr.-I ri M r., as d
, r ,L guaim tie .noter, ,ad dt- de Defensa de Aleniania
.2 3 oy Af fi "ne opinion d' dils pray c p ... el .ho P.-A. i a tie mcis rniMr. ,,,,I .
--", a I L.h.""r ki alb d t7 ritermi'." que se deben cubrir'reurfilark .a
q I,, jinin, hilbra Mr. c-im ecton.. in I -- c voce- tie lam ,ad,,.
1764 w" a CIUDAD VATICANA. no,,] b' I Alvls elfin ]a sigulenle: BONN, noviembre 4. (AP.1-EI ca. V 0 d& d rUIMP-AL HOMZ -9 8833 19 8855 Loo'ke I ,i r ,Ls M P u z -- ,, 'a'aoiiEslarins L";.k k,' Ft Crokse -Bkoa of, p-I !4. United- S.S. el'al". -11.n cit-eakdo en rendirse r/a far- in lsionado tie Deferna tie Alectuals,
___ I ___ ---- clinic do a-mi ca oson -1 11 "'. mBkfiri m.n.n. ,,I mii.o% ,il.'rna pacifies, Se lea alimentary dentro'Occidental, Theodor Blank, promeliti,
,dnorkma Lima ig,..I,,,e.tc -n d ratis cache a] pueblo Alean
""' quit. empeci.1 que lradA 1 .... ca do iscom" an cue no
., aque. cuando cabs gastns a, d Conlin Si Ilinn, P" Itim -Imism dc' Agcgki Icaide qu, an me dill: me or mitirA at "renneinnionto del proHacen contact 2 .di ro.time- kin a I 1. 7., 'i _,'I ,
stiallisma- en la creacl6h, del nuevo
- p 1 rrlla careirtoles fall-cum c: Bill, pa- BaIn,' ple pulslottgnon. opo,1ulrkd,,,1,,di,
__ .____.___oL__ ___ ____ d, produccl6n y do e.pl-. "a Is t, el a m sabre ,Writa .1,eirt cue .yudAA disfork
, El C.nmcj me nal. qu a 111111. I tl..dok jakal ,. m,.a. ei.n. y cue t-pram hicierml non-ra der Europa contra la agresian coma:
__ aviones de los EU. air cap.cid.d tie pilid,;.% '1171 koll. FB 'I". oil" ramrLkm ni,,,. En unn entreivisda-troarmidda
__ -- - _w I 1. demand. I- prc..B ?,.,, it
I d I findo, ponnfirs d, perli. Pl r.(,,dl,, '.11 l.,rltl.,d.I. cue I Par]..
oin,.d, .dclm11ro1'1'1 Im,, grand,, ",,, d ""'a" %
,,, tene ...... ill 31 tie .,t.bc. lam militates, inctuyendo still cue
in, 1. eclanorok del pa m fk= i ,in I I" cl plants. en el come or tie )a . 103 TeRlIsmorkColl lillo del Soviet ...... er up, mayor I 11 I ,,It, %- L, ronjiturni qu, III- ------- -- - ,_ ,, refferen a lam obliganinnes tie lea
-11.3. In 1,,,d,.cB bojiml. In., ... n,,, p,*nl, ,us
___ I sector tie to reoramin fin rj. plane, par, ,tr. in -Idsdiam. Agos;6 queacient el Go
c brir 24 %Beanies en III cuerpin for- i hincte Federal tend ral e derechn ai
-C ,.nm furl. pairs 'aI N eutraliz a r A n ,,,,,,p r,.1.,rxo1goi6n ,tie ]lam altos jeLo sigaiieron uista la ,1,' ircontilirrestlicto pot media dd in
11 ;,.,'ir, privrda, Bormplie file futile mmclo r.kmaIme"lcdcdr.11 mlrhb,,, L .,
rzible tin an 'd am'c. ell ,I. IM ,','Il'". I I s. 4) RA little de lits K,,,'ii,, felker.l. el AnolowntIldel Sorr. C.Icgi "Invis y iviador5eT 1 1
I- I .6mitm, e I jAlcmania Oceftlental piensa contriSt 1. In -.1"11.11.41. (Intr-an I hl"'I"m in Pirloch-a cl, R... sort, :. bull r In creacl6ri del ejircito uniflI TnKI0, on, 4. 1:11.-Dom Bi.,,,m zi. a'. que an. I .... ri- ca di- ,a Alemania por ""'* lam
I raxeliles Pl6rez Holia ina dc Taylor 11 Ieamrroc.,.,,,, rienibir probablemente ell so men 'ro"Itin on, laterite, pars ;,Pa. coda ettropeo.
"a .it on.'r.to 'I' a'. 1 ,ld,','.'m,. ",'.',Ji:go-.n.(. ,1.4)p.-.,,.d., -,r","' .I","- -,, an".) tie lailloolks. cue el coil. Blank fi.bI6 Par radio. trat-dr, tie
J.,_,o ,I Ili, r!,, ill. lit 1, Im .1do. Is ilm ,rAm mirpteirtri.ral del loirridueld.. ca In ,.,t,,Itl.B rvano-11951. m e(ho de paCto cbl'i.'.';. 'l." -'-"! 62 "'.'.ie '.'a he'. Ph'.:
. 'a *
I., .kld.d d, Ill., .1, I lltrti it, lq52 ,I N ",,"n", ,",,,Fn,,,,,n: tie 1,,,n,,i6a drde la ,,,BiB del El fillrn. consiimro, ,tillibrod. kin -ho tie ,up enconaft dist .1 pi
.1 ...... "k,".". m.oorti'a file I '. di, ;:, ,r -In .h an n11111 1: = ,c.latr ,.I, ri'mo,6"
11.1 a P, r I:
- a If ., ,, ... .... 1. ,,t .... ... kin 1, clad
, I:: frli', Jio_ III,!" I c
;I l ,,11, 1-1 "I 11t;: .0. me o9r, r, .
. I .1, 'no I FInpa lit mrs de diricklibre ante
,4 if A I A 1, 1. I I I I 11 11 1111 vat-Loll.j, dir ruling sabre Il.k. .irnt.. Walailliado- kill, do oBloral tendril logar a principles tie e
I 1. 1. 1. I_ .:, t'11.11 V l I I.a, Avitial'A till' Ifullit" 1 oal.,r all.ro [Tal propane R Ru8ia dria cue cifelite Blank, teniendo.como
" ,,, .. I .t Ill V I ,-,I,,,]." .,; ; LoCora;ejio dire title el Gooni- ol, do, ror.
,ad I 11 m, ... it I .... ii ill .,.,n v v.I., ,e do ,m Ir ; iri= I. orma en cue s debts or.
pa, a 01 W ,. I 11 11 I l 'll"t ... ... I III .... N"t ,: ,Lk.,,,21 11.1111. lksecr ad'p- remedisilit. ro-1 L. rno,. special r of ejArcito, it a] textile, del
. I IS I I 11 1 I I : I 'hall"'l. ,it 11,11 o'l',; gLir'll nflm n. Ili,, ll,,ab. ,,,,, .,an iccion tie kafo-t.am, hol-mr tie Ins clifonto"= ..", Joseph Pattl BoncoA
11 ,, ,, I In 1.1111, I'll I "s. a' 1,tb .... it, i"Lli, fur .n.ari.e. par, It.. Ext '6u cri
a III:1 :,..', ,1,.;;: N ... .... 1,1111, IIP L01. : "a "te"c"""t" In libetali-ciAll del 11-6rillin Ya"n .trt 11-o raho ,.krr 1; pt,,;L a :lr d,' ,--. tie On ... Public.. y F. : Alau A-1-mi tie N.,71om G?,li-. = zloz, a miguiendo
I., lot I a-,o-, lit L I ,, In, To I.",... ,a. ki-I Fritilraber. ,I, M an PARIS a-ferabre 4 rUnited.i i 1 vi.j. e 0 .a.
l1w It I Il ...... A d, V. I. ,; It.,:ao. as'. )or; Rourt vla"'ai.' ,.* I 1 lll'i'-, ,!,'- '"-' "'- "11".'.,-'r .1r..' del ,bill .. "' _. rx Reoccur. a.
:;,i;lIjtolokiu.; Illot, stri, fr-6. joisepEhl encaras.
rnA ;..",'!',,*,,','.",",,,,, .,."",;, ""'.' shufto. de 1lkr-;. Mari. Car, .nmj. 'efial, no, 1. liflkacl. ,kakku NaImalll Races tie Bolonin .Nmer mi oPuma qua el Oc in cache I "
1110" : I. '. ; G." ,A 1. I ... 1.29 noollin ... Likes., __IPn
-11 ,. --- -1 I I 1-11 -11 -11---.1, rlle".'r,,;b','.l. dI o.a .4_ allanort ls.t bill..d.rko; ton i Ba.titl ... i....- decti- irocit-cark-Rusla 12 a in -1 Blank %.e
G."". .I. or "I' d.C. d,"pLe'n .mr. per
tppkl.ht- Is hard., el 0 1 ,,-, 5. backlash lit totablecledierst.
killing, i ,imild. do tabusterer 1. demand. ,l.c36, tie Alemania segun an t ii ,,qu. on,
1 I N ,, h. o_,1-..,--- -- '.1 'I- ,tio-.o...d. .. 111411 lito.ndn ,-si.i CASTFI, GANDOLFO, Ramm. no- I-terier tie guerra a ciontio-de- Y_, TW -d-rcti r.timi-.eread-dis-
AAo CXX Cr&rtiea Habancral DIARIO DE LA MARINA-31i roles, 5 de Nov. de 1952 .r6nica Habanera Piginst 7Y pnr Car m 1. hark. 1.e' '50ne. matrinnonios que arriba &I se- En el Lyceum M.fuiria di. 6. L doctor Fran I.. Al6s. d-W w
San S.Iv.d-. en el Cer,. -. Lor- d_ MiAciel Viet.. M- 1
Attiversarios itupciales gund. ul. de -.d.k-Bd.s de Al- de 1. ..h, t,.dri ef,-ct. en 1,i ig -I (i bod" Yiel(i-Cossio No
d tits, de 1. "Casa, Tri.s-.
Hoy. rnlircol- ,lebr. S I ed espou,,t!n bnita, Be&- god6n-: Alfonso P ant y Maria de Una conference Yamada result, ti-dd.ede W cruty.'es O.Q.titt'. on la d-t.r AnCl V a B,_ Pe- Antonio Star'. 'T Haunt'.
H., V .-- cl 1. F.
..Pci.1- I.. vsu .,",41 11..illl: at W, Angeles Aurelio Pie- ict,-utitims, ofrcccri, h.y. Is- qu. prin contrayentes. 12 bell, I -, ed del
or, Tres atlos-Bodas de Cuero-los drA y Maria ConchitA Alvarco% W11- sebs de is tarcle, en el Lyceum, e P-edleto ."N%.vi -t-an M di- a d, 1. UcJ,-Jd.d d, llj'J0Ua'boda civil. tendri effect onto H
canisdora seflorito Ada Vieta CalUrD mo -nower-girls", L gracio- rlfia b, h,,m... cl, 12 nouri. d.cw, M.,i. F. d. R-Ift
N do Ec- -nnpleri Alfredo Ja.rce v Il.n., B,.n An;CLu a AlanniYA. dotor Rafael Fusone, director de Is y el estion.do ioven 1. J:ve vlelsi yi-.t y Ev. R- L,, t, g- tiytifi-an "r ell. 1. eh- dus,,
a. .
I tlay P o Ada fimi T tor Guillermo Rojas y doctor SUVIO
d F t, R m CamPu Oficina de Informaci6n Nblics para Colosia, perlitenecienbZaal.-I.."s V" clol.,r ,al
y itu rt. or. Roberto Sui- y 'f.ls
h. e ., e,- d in y t OfIci-it ). ,,-- Aurn. f,',,, D.... I 'Ico ,fil Jo, lost schorin;
Ills" c 'n Bronce. Lulls Ortl& Arnaldo L6pc Y do tor Hugo Radels Y Sylvia Latirwamirica en Is OlfU'L nifflas extimadisimas en ests so a
u" i rP S "d
fell"
urnp Loureim y FWael Gonxilez y Jor. Torrm. ledad. Alfdo MuUer. b is, ii 'ei N acu'l Ternindez Cep, ro z
'on '.c. t
d on 1 0 D d.' de x y ArogUtg no,
rin dc ve n turoon uni 6"_B, I Cos. s I leano .k Reaerw-, esto bdo.
.csT.m bl n .. I b an I "'Ptim o ni. 11 Wratsuri el doctor Fusone solore "Ft. Pare esto boda luctri el 7 In, I 11.1o.c. ,,In padrincs na n. Laur Ivar- Jose C-i Y el Angel V811s.
dos de "n-1 eAor EduaiOn Znvas -Y por 61tlmn tin grupri de J&P. Para todm, nuestra felicitari6n, n.11dades y activid.des; do In ONU. -111n adorn. ftroil. d, I., flora An. C.losi. de d, bi, Pid
0 gelln" S
11LVL
vu V, V,
jLSrA$ J1 001, 0
"00
APROVECHE A COMPRAJf EN ESTOS DIAS- DESPUES VOZ;ViRAN A SU PREC10 NORMAL
Sucker dc Canatatilla. Ross, azul o blanco., De I afio.
1.69. Muy indicaidos ahora
E. to!
os "'Ora
nca
'7 101-337 por su elegancia
101-338. DL 511A VE
CREPE FALLA
En oferts; a) colfo
Its
A 51090
) SucTer Cie c.legiala. Prusia Unct viene adomado con d.talles
7
b on s ...
solamente. De 8 a 14 afios. de Pana F n= y t
En ofertal a I cost,03.99 y el otro con rd yb lianticos
cl tercerct vistosament,, 6ordado con hilos metilicos... Todoo en tailaus del 12 al 22. Todox en verde. negro. rojo, gris. terracota o azul
Tan novedoses en sus DISEPOS, 42-569. 42-570. 42-571.
como perfactas an st CONFECCICIN.'..
81USAS DE CREPE NYLON A2**P'U
(VI Cliando Ud. ]as tenga en Sul manos le pareceri incredible 2-570.
que blustas tan linclas, de tan excelentes niatcrialcts y un aca. 42 42-571,
6ado tan perfecto, fuerk de lo corriente. w6lo puedan costar- 42-%9.
le 2.39. Ambas estin adomadaus por Corduroy. En las Btallos del 1 2 al 22. JIOI-337 y 101-338.
Suctcr dc atnajtilla. Blan- _*,VERDE StREY 9TURQUESA *ROJO *AMARILLO
co, zul o rossis. Dt I aft.. BLANCO a AZUL as CHOCOLATE
En Ofertas A-Costi; IS49
C
A
be finct punto tejido, Rojo.
&-I y mafz. De 2 y 3 ficts.
En Oferus .1 Costo2.99
-1,49
OFERTA
#00 1 -5 7 7
SENSACIONAL 001-578.
Positiyamente no hay EN MEDIA 5
VESTIDIT05 DE TAFETAN ESCOCES
.2. 3 or,.. 2.59 4. 6 -ii- 2. 79 en Cuba vestidos N YLON-4Am" "cn.n a cuadAto, on color" com- is lindos y Econ6micos
binados. Adornados con detalles de Piqu blanco y lachois de pan&. #W 1 -577 y 00 1 -5 78. De, 51-1-5
QUE NUESTROS. VEStIDOS DE FAILLEDA MODE10 PR&TEEN-DESARGA ------- y de-60-45
pigina 8 Cr6nica Habanera D IARIO DE LA ATARI NA.-W rcqIeP,, 5 de Nov. de 1952 Cr6nics Habaners' Afio CXX
I Para el Hogar Y la Moda
/9
Nuevos y lujosirls Evoludbit del
inutrimoniv
Por Maria Radelat
ChicagoHr 38 Mo, I I Hr. 12 Miii 'f rij- t, to prodclil Cbo
EN q,
onalLio" i dist-Los. P-11,tend.
'i""n'T "', lh-je, t.,a 1. dfetc, cl
de- S e b-, p,.V-.cd. di- j- qe
A I o lds notz moy a lent2 piro wguraments. cooducri,
Hr 2 1 Mcd, qb, 2 Jr, dertru-b6n uW do 1. Ih,.
I. 'o.jr, J12 _01ticinctid. _td, ij_ d.d 7 nnbien hity.. df-t.,.tr, 1sos ", -"a La",
xv/sas aty 'Iolhok KI rn; dll.
H, 6 M de 105 hombres cFcc que hi esp- dOn-tica I
db, ,, 1.atda c1m, 11, t1soaP11 resultando east lucb2 -11 Per-1/57 dyflaPOAS I d1 11111t115 b-]- di,, a-1, quo .61. cand.ye dcc-, ,
a "o' d, I., ..triricsaisii epsa .
H,. 28 Mm I' x1ge autor- -- 'tc-o'
p,., -LA p- do el h-i-i
,i6i, pti_ rie": _a el d- bdarceala de q.,
to -,a eii --" c. ii-eI'll C, I- horitzrai; Intel- -9-ndb, 't
q,, se co. I.,- 1. d, Q.c da.d,
C a, oil a ine arren d. true L. notijMemphis
M." ..... rabi W ijilig-, ii del to cn h.g c6mdo, bbsso an d c
2Z "d'o citere 1. -Inu
Y "T q.,
New Orleans eiila c-litnitic, p.,
Nicg- f-w-, dir- .1911ot, ese, qHr, 47 Min. h-ir dlsiai a la -ji,, hib" perHouston q ie 12
5 Hr. 42 M Afahana Madame 'J'aniabra
El com prointso (unoroso Sdenz-O rd6fiez L. "encia ofrei (sPecifile P' a inccilln. in Mx- or Atoducir is grssa, einLe 11 ilndo I 1 oaad parx aUmentar y 11copj-,1- ,, -11.,,non-ndo Is, ib,rrgsi y
L de caric.ter, intfirro, q.,do faemsllir d. I cimitercinah. iinior- de y ilnnpitir. p-jils III to -I,- 1l".1.1n. P"'Ll'.
El p ... d" too"' 'a I ccL, d fec_ ad -sr ]"" d
dad liabanerx: 1. SYIVI. Sien. Ixt- radi y el eritinuodoriinilso C-roo Ord6fir. y Vsro y Cidaiil. C gZ I,., Njad- p-d-t., ti., fitbrift
E 1 1. s.lderirl. do to. padre. do ]a -firt, I rd broad. aballer Pedro Sienz y su bells nposa Gir.clella LeLameroll. se celebarli El 11130,30, ein el que I g,.i.ds e iool 1, q- s, ,oden
Neuronic, 1. petie16 corribre III, so hij.. 1,a-gentilishma Joseffiart Carreller viuda d. 0irdaho.. T...hM Y s:lifiz 0 1- rililt
1, licii. it s 1. petioliart se nirvib on r buffet. rot do entre Isis or. do, -d- d I i, L,
trA all. itticiedied. q., -it -, I "" InI W, H t'l6fie- F 6771
esdtabion ou" I- 11,11fiares d, 1, ",m,r,d, 11,eja alZunas snalstades que furron colmadas de atenclonen p.r part, de to, d-fie. do tes a. asidusts Y q tan'b", I 1 bs-d, _,1 td
a compruebon 1. jam. d, ts, gi- en 1. -1 A qin a T-,is, n
2 Hr. 6 min. F. ersip Nis dI eta vena., Iris y an. pioisre, r1iiii,,tivies. (Fain: DM -Pord.), prof seats eo el aert, be )& este "'a I VIdIde.
Cuidadom de Belleza
V Los doctors Pedroso I Simpfitico bautizo El rostra esi un maps. Puede to- no ,or qu, no por on y dif=dlEl Joel., Gonzalo l"d-o' t I marse eirth aseweraclon par "sge- do es mlb- FrAPF I/; N IF 1" 11- 5 Hr, 5 Mon.
.1 abi-Itrasladar ,u g0itnetti, tie cunsbltbs hi sabann uIcuro. on Is ParTrQbjR I Lat nueVa crisctiearnitaticeyci ,pn.' rods, peto esbalonliate .1. Par- A 1. jo-od- spen.1.,nt,
mad o -job. ur6l.g. hijo, I'p,,,. VI d,fit.. de Linea 3, N en clidel Vedudo. se Ilev6 a efecto el b3u-;bre de Sylvia s,
Is dot Rob,,t,. ] ,dia,.. It. Vodado Itizo do unit moneshana rifia. hija ter.'Inada nor su prical I a. I a acacias. que quien desee adquiriur rapideit on xh.rt-,E L eztudi-, blen qu I's
j cer. d R .. I I I, I C.rIsI.1n i,:, i ,Irb e.jv Val.dr6 su maquillaije, preciisitim.e. el rftl- sinta y que bben rech en 5u
6--jol d st g b Vail or .
It. alcaeod. oagta' ""n ''dct" V"'iyadit'.ain y1pbo."
,1. 1-61. I d Ii", de 'a coninnoiran atendion-'tadora esposa Graziella Ramirez 61i.Jllf y Gonzalez cle Mendoza. ce de su furclones, ea prociso que arreglo. Girco propla condici6ri
d(:,;,Ili SU noignifica thentela Ins Vella. I For-oulamos Into, toor ii;u ventura. things ii-ente, com cuando estu- d, d.lssc,!,t,, ni,
d, P dr.s.. Ill. geogrofla qu6 zonm de Is to Ismael- ... s en -n-tis I,
air ris requieren coarrecclort y coal. Its pne see -larb., 3. q- t.atIii. de slefte. -,in. dedfizease 1. irrip- o-i.
ODA FL AGUA CALIENTE QUE UD. NEUSITE... de mantener limplu de todo Test- menes .1oltos us- oil nril-I's
Boda en Niieva Yorh ft eso el esteidi. di, Is flsarb- que pars ell.s evist, I -di.,
01 F! ails becho R conclencia. onte el ct- detsaidarnecits el mern, IJts!J ]
PARA'T CA primordial pam no coer en calls iraid"fcarate Pll-ci- d,
dl a,
br a Ias Zr., cj col r, de crow, etc,. an bjezo
1.1,ia CrIt6 '. be pejo be L.-t. deGuadalupe. P, la riudad do Nietivis a.7'
IDE I I s-Ires rst tbr no dor
Y.,k. 1. b.da do [a efi-r. Coloallila As( coma en un maps no as pbsd_ premattirapente Impres on
if D-ingo- .,i I n.r H -brrt. de mavorelcus, teradencia esta ciuy
su elegant* disei'li 0 Y lu E.,j,, (3-1 Gaibein. j.,,. enbs- ble InLroducir reforrom fundsmen- en,,is pero que me see sr
de d mayor Can- no que 10 nioembro del Ej&icilri nor. are.
L'.0110 c0lclad Calenjaclor do A9,10 -1 ses el batid..
d
"A-TO D I P inismo y se cree un sustituto, no
flanibb Y DILOS ELECTRICOS Y DE IAS se coricibe variar el mpecta East FA priniff impulso que tienen es
ro indnil v qiip es )it),) del sphor'lla.,
h. ,.Ptac16p en III Fnercado. tri -'ano It, p-ad. io"ca
GRA 110 11 ; Gital Ordon- Y do'su esposal ral de un rescro medlainte capi. el this pintarW)cs libics. Mss n,
-30
N URT
RAN SURTIDO DE mo cho as retoclut. V ,,Mp,, III h-la blert, parties ea a ces ]a hican de prisa, Fin conciencci6p
Ei ILI, C, I In s unique se pretends disculparlas can cis de to que eael maquUlaje y de
"L AGUA
pit d a cremocia or
el he'roar d'I co.'o.. iiefin
Ra el exatismo, Is moda a Is necesc.
ot't4 W
304- 306 TELF. ?A Cleat Gbloo. ,it rre-ent.66 d, dad do afrece, s bas calraclas una sn exact significant; In segurtdo
CoNSULADO pd,,. I ,fi,;.G-I .,drofi- Persionalidad difererits- LA persons- torque hay Iaz q e re pintan aesONZOV- Des p be, d, _rmocia I., a.vios lidad es alga que reace do dentro, candidates a Rparecen coma muy
vendran a La Habana. en ,iajo do quo so tri-di. y sI impirion. titian brebot .1 -IJ, 6, coos. p- Incrod.lun. do I-, I Irwin este se I-rasunta en ei upecto cen luelin cambias par spraidcl,, 1, persoresibiad clan en urt varm aunque-disculpaY su poder on deLallos "ternas es ble desso de Incur mis 2tr-tiProblemas Econ6ndcb,
Si los tiene y dr.sea. pecluefibis ficrJus. Art" par 6 telenoto A-6853 anticiadere im .1etil. pars paaar en harm 1L rabies, doncro de III en plabins earodusi-11-uhe I 1. re- irmi-estrict..
Gran Concierto de Piauo
PhillIppe Duke Schuyler. emi- las Danow Isabell- en un mifnente pianists norteamencarta. que riffico recital en, qut figurairt oo." recorre loss paii z del JiXER del Ca. be Bach, Scirlattl, Ravel, Schu. rib en turned ardstica. sera pre- F_ Y 21"' 1., 11,inh-A iencsda en Is Coss Cultural ci ca onxurrtrla, -dri WgRy IDY, IiCawlficas, prestigious Instituclon de enl6rcobes, 1. au- do 1. rech,
Alenfi del Din
At..- conam.
Maria'de los Angeles Viantonte Cocku'di d, ft.t... Crerri. d, an.f..
Huev_ III Plate. PrIturs., L'
ri- ]a swpiradA edad, on& ued" de pargo fritas. Patio J h- ,
l'. is anahorit C- Tto-Id. de
I,. Marla W 'I's A.,,es Ilamonte y Fundom,
Marea de I us AnKtl Fundora y deldoctor Lots N'Jam*Wx Cure-vo, pro- DWc, de c- Botafi tllltt b."o.
1- de I.,FacuItd.deMdI6.. d. .'13.1-tridd.d 111, 1. Bob....
Par. la nuestir licitiorbin.
dox Curnpleaiios
OP. 41
Ut, saludo t-conos paa to boa C-1JLO Luna Rodrilitio; bell. -p- 1. F"" """' .1 age, de Umfliii-,
ti-do timigo Armando I b el di'.h M artin. III que
ILV it cc I cbra '. 'a es in sal.d. dc flict.,,on. DURANTE LA DINTICION
h pican".!a, folicit-o- que c.. a, nada nutrition la salud do
i-eribir-A 1. sen.r. do Cid, ., on.. ,dltni rooneanot nifut. Alin. L6pes.vidi" udelt doctor las criaturas como of
K, no, la rucistrii. % ;.n.1
-e-, ( Qvan:ies.
Cuonplo t-bient es'. f, lba 'esp..'a
aros de odad. el Stropitko e i oste di. or. fi.. Its Jarabe
-sent, .,fio Ram..ct. G- 3, .,it
pTimn;6nito del joven rpri-s-lante NIuy festejacla se vcx-a ]a g'rori.s. CA LM A N TE
a C;4- ii, -fitir Ric-,, G- A]. Alis:ne, 3 do su crocantaiora :posa Ave- Felicidades. do I* serfiam
C", WINSLOW
Glori(t Beruff Guerritt.
Co-,ph, on int. fch. to, -bpI--,d, AGRAD ABLE I NOFENSIVO
aqLjIi.ncc ahos Is lin a v mti% gra- en til"". no. is .1im r. ALIVIA LOS COUCOS of LA DENTICION
rins ne Ellie Gloriosa Ac-ft Got,- ma del f.11-coniern. do Iodro, i OL
a 1. que tocennos on aludo el doctor 11AIIC0IICOI 0 11LCOH
P Antonio Scruff Mendieta. I SIN
'n ta g id, n sciterido coinectements. y par el coal (I
La iien- "Beruff. hija =derada do madre I, hija se hallwit handamente VENTA IN IlU AS ?Ot RA$ YE CIEN APOli
a RcntjI7Ci5 ara Gloria C corrit viuda ;ttrjbulcxjaa.
La Kerynesse del Ferreteros
oLfito a a dnitoote, ki.sr.s. e;he 'Los,
Va M UY r im parent Ei -Club do Fericterns' abrira susi liabr
p-Iiis p.ra el p?6.i.. s biid.. d ol. as M.r.-F. el il I.Compruebe si la forma en que aparece suntombre, direcci6n y teltifo. 13. a do lanoche. para ia ast como as barrios Chino. Tomatoes al Homo'
no es16 corrector permiliendo a sus dientes y amigos encontrarlo, o rac on de b ran fiesta, q-Cubann. con comid.s, bobidas y dul i
pr-o tp ratit. ... do ',as ctos ces din-,rd, r.da region mpmsen-' m7b'al "s Z inintris Its ro'cbca- l.da Vn oil I. corrSPAGH ETTIC A TELLI
0 Ahoto es lo oportunidad de consider ambition si necesita q1g6n regis- do ]a '1 11'. scriodisd do 1. Pit, Enji., I., conj 'at q,,,
tro Zito a nornbre de sus asodados a miembros de su farnilia, asegU- rincraAvenid. de Miramar. b-an cta f-s."s esiea' cn .;
Fir rots de Is anunra n "Keroneiise, I, aqb,,, iv,,r,,dr'.., quis estara ,ro floor 1,1,111 b1I1,,,1,ra 'aqtue
ho n bech. indtiontic. p ,Pa.,,. situadir en el
6ndo % a recepci6n de sus 11amadas. r
be ]a enthusiast dircu qi ,: Las resionaclones de mesas pueden
Ieor,- par el B-7862.
0 Un registry extra cuesto solomente unces centavos al mes. Las organizaClub on ri t.s ..meet"
clones commercials que deseen figurar en las PAGINAS AMARILLAS,
deben soliciltirlo ahora Hontenaje
El pr61imo Direclorio empezor6 a imprimirse mu), pr6ximamentc. NI ,,.,,a, Joe, 1, a de la mic.l. de retralb. no,, dc! notai rd, tooda hig, r. c so on 'M.r- blo pintric ..bican Enrique Caravis Su 6uia de Comprais 'ILA CLASIFICADA": it d,-) Archr.. c.-I Cortap-tol. El chreInor geri dell Arcluver I
v S- I.,idro-. el lionieniije que el Narional. capitioa Jo. Un. riij. de 8 ci-s 4 d, it 1 i tL, ) 4, I, tocact,
k:(-ejet Director Porernin-te do Ins dara lecturat a un
Use In Seccitin Closificado (PAGINAS AMARILLAS) para encontrar los A,,hi,,bs do ReptiblicE, do Cuba. ribra -eird- y I pei,; ... I'd It I, rr.zai;, do spnhetti C-LIL I cs de cbo 61 Is.
nomb de fel6foraos 'de las firimas venden e d-to, I'l 3 enchsradas do mantequ: d, te C-1h.
I t _dass d, harms d, _gi. 41 Lib- 11, qVeso ciilidc,
res, c1trecciones y numerous _qu UL
]as produclos a rin4en los servic;os que 6 usled 1i iniereson. Esta es it I C s ondarl.r. d.ot., uhars -1 de lecho,
r-II.A tells, coniostento on el do __ I
F
Afio'CXX Cr6nica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Mi6rroles, 5 de Nov. de 1952 Cr6nica Habanera Pfigina 9
Operado & La gran exhibicitin
LOTION A LAMLETTE
En Is clInicA d IA C"IlAd dt 1 .... d. d, p,rdf,ft1, I de joyas (1000N DE V10LETAS)
lh. F-od- L6pe. A b,,,. IIW k La Hb.- 1.
,d--,h, h. .1dri 8,, -tad. -y ecdoccI6. do
d, Harry Winston S. A- do No- Wy'k part I& ext-raordin" exhibirldn de
pse.d. Lfi..k Ja,.M an I H.t.11 Nad n&l.
C.m. -bid., to ..b.1bicli.5nde joT.1 quo as cortesix, d m me C ... = brm, rsedi. VA LE D IN ER 0 lav r de Is els lmfttronrec itifc.
Relkn 7 %ti Cesho ortooni;nda pcr Asoclad do Air u
e ut t4 acituglornom
NUNCA PIERCE SU VALOR d Salto, q asm.
dIns-1- p,.Id W Querldo rul. on d-Ilor Fron ciA-oN- vich.
E. L. Habana me encuentre. y. I.m.,iirtrax, oortirules y demos rios qua serlim utit-dom en dlcoa .hibirid. y que h- aid. ernplead.. Ne. York y Lrodr unl_.
gal do
c. nd I. cvls-c! 6. he fdn
a
SrA sin dud& un Ao egie -Lcc-i6 d id .;ctas
_1a.,i.Uc:"p. yl."e- 4c. La boda de marluna b 11. d, n(A. y -yC- K_ w- "13.1bon." to Pars Joe late y madl. do 1. noche 16- of cabtflo dc id,
do on alea,.u.ves solo, me anuacta on Is lial Ban Juan de Lotrin it amajols
boom do it belle ofiorita Silvia Chi. coy flivis can el doctor Jm6 Valdis ffarfa Isabel Orta Bertila Bianco RuIL Conferencia
Tinio Is decojacidn floral del tem. p,..[.. Md., dim 8. 1.
Uer saludo, do felicitation, tene. Pie bomfolco c&no at ramo do to non- e de la noche, mritinuara el ciclo xr, 'din
Monet. er,,vx.p_;dr J1,8"Ma. mox en "CA Ifthm. an one ra. an do confl.dos loxinevrnpa- de conferencisi inlrl.do por is Ser.
1... 1'. a J.bc. mles oymnel' el gran
rio Oct. ( I. do lM jem Gel Ved. It. Is. Arica del Murlcpl. do
,,r Berillm, Blanco settle. hija de in nex me superari an amboo to baj.,. Alan no., c.n u.. dimcltscf6o del
Arrest P leto, Is encantadara me. o. q" d.ctl.r A.Wni. Maflne. Bello, el e.
Pi LO entedas'sus. CO M PRA S fi.rit. art. 11-b.1 Orts, Arm.., Ygrin In drinna 1. eflara Mores- Ill
I. cap- David lollo1c. j Dion. So I V, I nado corripariern co el P rfodismo,
ct refrain a cublfcamos. des ulz do ald6s. madre de it: I
e1i ans f at. siege. y Impi dckt.r Arltamicr Chiony Al-e.. Pedre wue he tiLuiadc, orient.-ne, genera.
We. "on"repirsto en'gals-n's met& marlin. do ell..
Carmen Ennis Moreno Elito act. "B ib'h'.t do
e' sal6n do I&
iMa "Isnao, Y Pars asistir il m1mo no I. elrg-i-da. per .1
C..Itk de Do-, del H.mar Cold. 11co Un ......... 1.. 1. benitles. In.titmel6n. zma do cuyss min simpitic:oseaugilrlinsam ea [a encantadora rit. Car.- Ennis x.= -. f1g.rits, onoy ..1cloads. .air. macted.d. oy. r.tr-t. p.bIl.m...
En 'I Cin. Atlantic. do 22 y 12, n d EED
c. at ,d.d. y tZ ,.. do Urd. X -be, n ;r.ycc r,,n "Empxid. El Regalo
Jaen edh 7 0de mile, PW if
GroWer Ad coma Im, bellm. clerta on ittercol or do Jane Powell
"Ries Jovenj binIt.". Nr Wat erl I net,, do
-lion11 le-nIZZ.. lue 1. fu.,16. d e H oy
Par
do "my h dupvtwi. ridurt_,.,ad or a C.
0 0 0 6.1t. complete. qat rml
Mvjy oportunas para vestir 016gOntill y N COM pre. La Rvda. Madge Marie pirptegerze del frio.
de Lourdes Simor"
E. ..(.. dime e. to L,
ub.n. 1. Rd. ..dc Mario d, Nuevas Chaquetas
urdes Simons. vicaria general d Is Orden do Santa Ur3ula, qu liege. ri procedente de Rome, palre yi.1tercl 'Merlcf Academy". Hoy,, soldmente hoy.
on tat molivo el -Morld Aradea lg o my'reco'cirr, U_ ece,66. to
hnn ou'. Itch. d c-ce,
on brevv aml,m clue le" Itados,
it's p re ll.. antiL.1%lurn. lose W coleglo.
insufnente... 10.95
adquinera un.
Hay z1go muy important
que usted deI:Ic concern a fa
hora de adquirir su
refrigefador. Eloisa varaenas Al
El =do dif. pirlune Asegilresc de que esti I A. ag .r,lb6
d as
adquiriendo el tamaho MmomrK hija de I" to jami
Cird-nex f.. MX IVd adccuado. pare elim boo con W motive
m6lilialas hance.
Un model de, 7 6 8 piC5 IC
consumc igual corriente que j COMPARE SUS
uno de 6, sin tcncr 9ne 'A
ABARROTARLO y, SABANAS EN [A
admis, si es FRIGIDAIRE,
no le cuest, nlis. IFUNICA A
Permitanos dernostrarle LOS PRE=
qui cantidad de alitnentos
pucdc usted conservar en su MAS BXIOS
FRIGIDAIRE. y qu6 Mire 4ve predol
model cs cl que mis le I SAM; comern
convienc. do St
FRIGIDAIRE garantiz2 a
ustcd C2pacidad maxima y folalwof 1% pArf $15.30. 1
consurno minimo, precious I Aismose, J;Wvnz.l H.,
al balance de cod,flos "rill rollowes do '57K
presupuestos. Filbrito do Sibutins Vittorio
regh
FRIGIDA IRE, niatmoda de 1.1 GENERAL CURA851.0so
MOTORY
a 10.95
A amste precio el n compotencity, por un solo dia,
estas -ovadmalictfooVetoli
I i, I I F
. r,,
I
I
I I "
I
plitgilla I0 N*oiicia. rI1l(,11ic1,, DIARtO DE 1A MARITNA-Ali rcolcs. 5 de Nov. de 1952 Noticiais espalfiolas Airto Oft 1I
_
.
I'L CIR(t 1AU n la Ap-up(wi6n Catiilica Universilaria .
l I : ,, , I I I 1. iilt,' ,_-', I Acto8 para boy Agradecidos a un altrulista, gesto I
, i, 'I CENTRO ASTURIANO; __I'lit"ll"I'l ., I....... n ,, Ii- .l ...... ".i, 1,
__"u -s" '. """', o","'' ",, '(,',",,,! R ealizado por ef Aclualidad espafiola
ill, 11110 I i6a' ,. t_- de!.S iite- i
, n par
F.1 L JWIN0 Sid..t. de means Y *do p.Cr- I I
-A, "Ou'll I 11-, ,it Ili I d'.'r r.:," ,','.,"' '.".'p',, :, .'- C entro A stur Criterio undnim e contra la
I R ....... 'Ir 1", 'I"', I rise do Is pr6xima jorrada I
, ;,.; I .1111M ,
:I u, ":";, ,." 0, I I electoral. .
I
.11WI 1, 1 -A W .ch. Y media do 1. socudizacio'n de la medicine
IMCIUM': ,.? i .. noche, reunion do ]a Comi. Reconocido p6blicamente I
.1 I I I ;, .16. do E.Roha-a, on 1. bl-
__ \ 1 11 I W 'i 1-011' I 11 I I I bNoteca social. por las enfidades N I Por ljog T. PiLa
I, t ";:'t., 1, 1'-d I I I CENTRO GALLEGO: delegaelones : I
)" I r I 41t i AUN UE el primitko pryecto arcenarisimu, Puts on Aus 524 I I 11, I del de.n.m.d. Stg- ill %: i, car, co All-- raell, -Reuni6n. en el sill6n do Is ,,.tudas Ina, El delegado del Cen4o Aiitu.lano fermedad, que n ,,A, I I ors, ea IRS at. clinic"
. p-idepcl., do Jai nI.nnbroz e n Pjatua S lon'.. iolep.do at .. ,,, "t l ,a re la., .e ticab.5.a d ... III -,
I I del Comilk Pro _.' sigulente carts, hi medicine. Se ha CA al" he,., ,..Iq.i,,
Spot .,as ".
C ngr ... de _--= _P_ "' _'
',)I, 0 71 I C I .14 is I 8-1.dildes E eo I. ".a.11.z. e616 Is I our lu b.. C-1.h,"Y Q
Ajrn ,J- 1. .... de salud "Covadonga" (Cen- que produjo el fracaso del Segur, gad, ,, No quereirro. quo at b.,,, I tb,. I. visit' del learn raidleo de Se. arriestrado par el propio pula hora del di,. 1, luche a Is maduC .., ( 71 ( ) L I ( : 't is ; VIVERO Y HU COMARCA: Ira A.turlano de La HabaW. ese, Global Azucarera, sl io cle tom, ratice A] medical, el novents pr
], dt
., I ...alid.d. acompailando otro expre. pare Una Mesa Redonda pat-dna- telt. Iaaed,ef.,di. 1.
an die. rag,
'it I R unl6n conjunta tit 1, Be ivo escrito. Dice sal su C2rta: d, y t ..... IS id.Ci., Uftu CMQ ,odidad' Z"t"p-olares 'a rutill \11 [)it \ 'X I 'NIN11 N't-11 ghe.d!j p, de,,Cuba,,. last riot mn,,,I16. do .i "Plae.t... 30 dO oetubre do 1952. lul on, bajo ]a direcc]6n del r. R rI6 %, d., enciaselor.tredit,
- 1 l .1wZI wl ta I" .... ; Itl,,, Il ,I,' [Wu.,, I Propaganda Y O' n U S as.
- I I I NJ I 14 CmPIL6 do D...., a. I.. glyCerltro As uria- Maestri ... de 1. C.,re,. Huspital.tl
- ,,Idh-, I, '. i:1 u Sr. President d ': Ad- latervinderon en ]as Inleresautes E
(111ill," \11 1, Jones del Centro Gid) go, It., L. H.b.... slon.r .1. a l.mb,, do 1. cl- is
" I I. .eR h I unto tenga el gusto do remiticle un FMAC
,. i 1111,11 I uhkl -'; ;, .til: ,; ."i ,""e n de Is nou ee debates que produjo el to= los tiCA hal,16 ,I doctor Miguel Go,,,,.
"..., escrito que he recibido del Club de doctors Jesfis Porlouarrero, on, mi. .,a,, exprus.ndo got el Segura do
I""'I., 1. Jt, ":1, ,I: TABOADA. CHANTADA T Leann de esta eluded, roconacJendO nistro odel Traenal%.1.111' 11 M0119- E. tc! ad .b me ,,ij..
, ,I rtpra I in III or p I'
1:11.111i'0113 ugesta ,ueha tenido nuestra m- r aso me- Que al primer Segura d ,. a.". I
I"i'lln't 11 .. .... ::, il::,""i ;" ,r,Iliiii' ""' ,t i,',': i AI,,,tI it, lutrie r 1, numerate coneurmucls quo aalatI6 Is Asamblea Abost6lici de Is A,- lra,,16 C.1,611.. -Pacrionani Junta divecti- ica ,"Miguel Guerrero IS In r iulea futi I st,,ufdo ell Alermi.i.
I,, I],' a (,),III,, ill 11'ed"adur, vs. on ,I Centro G.1kil. I Narcian
I,1l-rsIt.rJ., ,(.4 ad. on an .difiel. do San Miguel 1,111 y deeds me expoDe 1. jiltuavitin del odeslanillsoo, .. I k I. do M.e6U on res del Co. ell tiomposs del Cancillcr cle Hit----- I I-,',,,- rauuf r.- "O'blk are-tT"Z .A .todrigo e, 'Jur ind rro. y el ralis reuiente durante of
, rti CutiA. El.actu fu6 previd1da per of Cardona[ Manuel Arteagat Betancourt. IRS ache de In nochn. haber Ilegado el ill. 24,1 d: on o.i.te,
- ( , I I I ('WI1 ljl %1ATICj1NX0J' : I, ",!t a 0 Sea. .1 6'. mi de Sociededus Regionala con fracasado gobjerno 1.1b.,ut. irigle.,
I"'.1 1; ul"Itul 0 P.qla It u I LIGA SANTARALLESA: tigulente del clel6n. doctor Or. ,a-,orlo, Y d Ce"r a" Cuba -duJ- Isr ,I pals del I
, I ... ; Zuta 11111"!4'efi, de c."ga.; eldo Martinez F*rtiln y su enfer- La Habana, yo I.C. 1'1r1'.1.S!g 1ddr do deride onsojer be decarr mu '
. I I S ."uu!, Sal6n conjunta de IR3 see- .era. con UP loti de medicine en de Is Federacik de 1. Modicins. el sistema mUtualitrul. Afirar,6 quo.
, ,, i clones de Propaganda y Fe. general. .p,.ra, ,tender Jos herldw que El lemat cobr6 actualidad al noli- Pare Is iticlustris, farmackudca, el
, ;" ", :-,ili";,", :' J'2 1" 'ull S
" h.bler. onado el mismo. ]a que ficarse par el proviso Moderador do estalblecimlento de .n ,eguro Ile~
., ,T_-il ,,,, I .... 1,111, 1:1, "I'll 11__ 111 B en ici"n d i e n e s el d i a 9 * -menina. a 129 nueve de )a tengo mucho -to en c.municarle, Is Mesa Redonda que, precisRoneate ria irmpll; i la,*, d,.-pa,1,16. Al
I lah, __ ___ _____ ____ noulue, en ,el 'Centro Galiego. De Ud. atentem"ente, it.) Donato L6- a .... hr-, a, liable ,no a no abli, torl. harl. I..
I p z GonziiIez. delegad rad.ci6. 'b'lc. sOpbuil.: '4.ible I. .upervivencLa de Is in.
_ ._J;,"u Ji ... I I In e rta del Club I. , Su
S%-IINJ.y NL',- FI ,.--rd,,IC __ do '
olph Pll o OFM, ,- do Locnes cj6n era do eXtr2ordinar 9 Rve- dustrI2. Fitas sociedades Cautualis- I
",lad I 11, Clime. pIr ... anevr -.ju Actuidid.lid cta6liea Visitarin delegaciones de"Piclacetuse dad torque removeria [as is onto. tas ofrecen urf sa icfo ton inmed, af,", al-ndi'ad. 2,., W, En Santiago 1 to de nuatra socisclad y de nuatr2 jorRble ,.d,.
:v" 1l;;u'd, I., i del Centro G a I I c g o i "Oetubre 30 de 1952. Sr. Dona g=
1, L6pez Gonzilez, deleg.d. del Co.,,. ecu.orru.. afimar 'I' = '* er.
"'."i's., p-l I'4;'l- rin I ns qu'
; ___ Asturian Yui consolaclor observer c6mo Ian ganismon estatale,. De
---- I En la .4-rupoci6n Par so ... do do la Seccfdn de ro, .%, c' udad. E5tlmado compa- dri.tegrantes de Is Mean. reprosentan- dejaria sin 'tr2bajo a
p here y go: Tong, ,I gusto de I- le do see are. dislaoile, Ileg ... n a ;
d'. (, lp,,,"d, del Cent,, G,11,,,, que formalte _rmd. I. cartel. t6orde., I. 1. dos Pall
KYOTO 1.,,pon ,NC l- I.a nujo. In de las V ega& P ;;Rm
" ", ill '0 'AI0 I'll I;'.1", 'I- "I que en ]a Sj.i6. St 6n uninfine de desecha,. farmacias existentes en todo el te- side nuestro amigo el se6or J23"aii efectuad2 par nuestro Club I I
ea 1 all, it combati6ndola, Is socializaci6n rritorl. &.Is Reb6blim ... No soI .11, 11!11I-11 : ;, I", d.on 1,1 no
l," Cat6fica U ntirersitaria -_ Dominguez Rodriguez. dentro de bre- the del Pasado martes, IS 2 el 1. unedi I e
I .... !: Wnv-21, Cou'llaw".rizlit, I "' Va di.a.mi wAn un recorrido do actual. hub. do ttirruirse Par onant. eina, torque, come mUy bidea mon opuestoo a que se Ileve par IRS
,Jules jaspecel dijo el flustre doctor Octavio Man- socisdades et noutualiamo at
,,.ta I" u.ruf" ill u, De los Ap6stoles SRI) 6 p or [as delognowilez. do: raided ,I ircuerdo do reconocer pu- d profe- I
'Ma'.. I", dwill, I.C.1" lu interior de Is Republica. taro. mat, 1. inicitiva a MRS. 1D creemon fitil, pom SlPapll.
Wit, ,,, ,,,,,, d'. d", 'as ""era- blicarri It gesto altruists del ,one, Lee, palabra dic AS Y las creaci6n do un centre burocriltica,
. de dicho organism Sefl.,,S ,f.- Centro Asturiano de La Habana. &I aa expuestas, que m4s idelante
I.."'I"', Por Juan E. Frimils 16IRlivera Lusces, y Jas6 Perna eni:r par ao formamos un frente 6nica
21 1,0111t,", ij ; i",!i! ',, ", Y San Pablo h
': "lut, ;ill ... e, y La Astinci6n pez. lei cual" halar n de -1tzl- ,.unS,,mom6diccbla PUatr2 iremom resshando. ban venido a con- contra eSE tipo de.aoistencla del So, -1 ,, I: ': !,: ; ,, ,.,,,.,,.,ru,,; ,-illa be, I. ,in. .bar altamcnt beeefici.5a "' ,iud pa Sao rrer a jctiaaas firmer de piano cuanto en edItor12- xurajua "* ,,Imo, c..Ior.,,.
LtIll \I mlw 11_"I .\(, D ,, I i i, ,."":',- ;"'11:1 11 I ,,,, i:Iia al fuluto 10 Que Se refirre tambi6n a la In- ba de -tarnos el viernm 24 les, articulon, e informaciones espe- final diciendo, con quo se absnron .a 1. del ciala he dicho el DIARIO desde :."it'' ", i ...... huht c'.10"art Ell 1 1 pall'lqul d I it t It. do I a, Ri.cied ., ,,, 3 Presente mus, At r6ter.rte ]a Sincere mismo on de 1. empress
U" ,:,I',., 11 'I'lu, ... !, ,!" 'c"'I'l., i. I l el ban IRS I riciones
l" ,I,--,, 1, 11""', ,it ,-- ': Allui .11,16 ,,I di. 12 de feber. "' "qas a "". ,lei I I usbe dulug.emcit ,lei C-t.. Gallg.,
it 1952, united. lond.de, R.F I feetu.. gr.tit.d cle nuestro queried endJ6 ar.b.r
,chlu ,,, ,it, ];I ,-;,I I ,; 1;: I '. Fe- Ig ,e pret qu
.I ran el Como delegado en nuestra ciu
U, I.;, P-,Il 1 :" il 'll'.1 ?",, :", ',',.,' ,,- "'T F I*A., ,, ,-.Quint'l,, e up' I 'dad"d c.rayR,etaCqu. bi I "rg" cl.- Al Ilegarle ell turno &I ,siefior NarIlpe Rey do Castle S.J.- L. Ag- Z Paris S'l"%" 'ulld instituci6n. quedamos d
I 11 d, I., ,ih- ill S., .. a i" ._ ,!; I 11111! " I ja ,It, Zi;:i'-,I ,lJallZl "'i, ", j dej.r inaugurada que veladamente decia Jur to- Cut' Ms. Rodriguez, prftR ente, del
11 oll"., inq ... It";. ,i 3 booda, as I.. Subasta para restaurar is"."' le ( 0 de las propias I
Ita AquJla L'.i',';'l"';11,.1 vaclon C tdlla UnIversitaria" I nu vas imfigenes de in Vir fara. amigo y compafiera, "I n Comiti de Souledad. ottiortsiles
...... ;I j;Ilit", 11 1- A.6,1 griltd, In, e pabe,16, A I g 'er. on el fondo, no 'or.
..I, S. 'I eZ Dr. Maria. Ruiz M.rell. president; me, 'a que con
it'), I I I 'I"Cr"i I t -pt- ASun1111 .1 aq 0 y presidents, del Cona Wrez, W r pe ngendro Para
- I: i a Vna ,,,, dC,,uIb-Ui 1. iIs,,ip- Pedr. Pablo Daniel Chao Izquierdo, secretaryo. oil- tr S23"r' L. Habana.
__ I I i ila mar a Is comunidad, y dentruir de I
AD III-1. MCANO N1' I ,olt'ilic" d, till uul alt", ,dui que un G .go de dija quo
__C Ull ,. Vicen I del C. de Dependientes Asimismo el delegado del C-tra Jos cet1r, hb.i,n mombalilo Inden
dv faljtuilil ; -m, ,ouada pieces piscis del bun o RnWrit Pat roco pr ,sbfter'd" Per paso a las sociadades routualistes de
:., I)" blur- Ira I lil 'Ji ut'111111611 I l I ePT1. ca uy ;
,."I,, 'T lt logradit air. del padre Rey SJ., to J.-- Asturiano en Aguada de Pasajer a. 0 bien aduje
ull- dl1I-da .I u: -, pilot, Fhp, I: .Cit", I'll. borrow collective
,,,,,;,Illrl, J, .i :;,,'u,,4 Writ pniiw aqu, do .,I. ,,, -l rlii,11 11 ",I I'll Ill.1101 -91nal del pultor Cosio. qocha El PIOC1,11113 -rablanda paa, En 1. oficulas de 1. A,.c,. senor Angel Llerena. cuya Poblaci6n Y que ,Yudan 'I Gob, en un ra el doctor Montom. asistencia
, ,p,, do "dil. ', -. "ar donde cUtto, ,, ,,J 5,gu,,ate, e E'61 no N'Isitaron par dific.luida en Ins considerable Y so divide en tres claim lacge I iu, 'sos -0 then
Ii I 1;11.111 I I III ,it zu,"I"t t,;,Ii .I u"j. ,.d,, -I ... do ;do D pendientes. Paseo de Marti 207. in p rte
-t., .','do la -a comuni actions. se express In es. .Iivi.rl. de ]a perosa= 'id,' ,a le. 1. media Y 1. .P!bre. a quo
'.it u. bUs Se encuentran di, I,
1"' "I .. ..... ,,,,,,, J;, I ... I,, j,,.1uuamntu so p.indi ,
IRS form' 'AgURda do PasaJeror. octu- viv
Cu'r d, I (I rujv. dr A 1,,, 6 r I, -Repiq a dl p.Siel6rl d e en el c
'1 i!"l ',.",I, 1: I I Iu, ,l,11,1ad, it,- I., -- ,,, 110 it ... dad.,. ,IJRVlo PIA ., rural do CCl.n.S del ramo de construeean-S lice 3: as todo un pue____ S 1 utulip.n. I de 1952. Sr. President del cesits e
" 'I baiar In Centro Asturian, do H be,,. ,_ ,istean. Sanitaria d dio de ne 1. .. I;::
lipura """'.,.':I '.""" 1 .... ... Auto ... 1. Llorente director C .,. -!,.d.-_, lociarbas, los a--. = A
NC I -- ,II ', ' Plieges Y Planns r con vis- bana. La iniciativa, dade luego. coma la'ec'eaci6n de lactopaltaks on
I I Sll,,d,,d ,it, F. ill I ",'. "' e 16 Una., A I., ii a -MI a an .!
1,0 11 11 ES .tlw. pneiit. pronoun I da de co ProPosici6n'correspandfe le, CaL ben uy bien lon lectures, no !;rl.al .I, : :.,id, 'g, '. M.Y Sell., ,4. Y do Mod ouN;'ru",i l d , .,I"", C.u.1 Niallut I .X. a, prilalb,.,is Iu,.rd..d. to a Is subuSta que el 14 do E:,.. I S So c. Sa','.,S olla.'= tribute on
__ v.", ....... ... ""I'm- son Para informarle que fiamedi.t,_ in
. ,I Solenarie bond,. bu on eurso se So JIM- menta Q u-6 ,,.ipua,,ulid:dprte,1.. del'. quo I, plaire- ij ag
1.11, W :I It: ,, J- i", ,,,,,I,, 'I;" ""' """' ltl:II'll, a"ll 1,1,p,,,,, 1,,,.",ur A lat, 9 30 ni -- .elobrilrfi. el
'I";"' '""" ;" "'I' i- toall"I'- i III lust 1w", a e --go,, do ]a Sartiime cle restau Y modifi..- W ciel6n Par usto = d chas a meogUar el do t., qu,.-me,
, CIt .1. A Ili 11 ties in zons, la min afectada, par Jos cer- on mCiltipla occasions .. Recu6rd.r. ,I,- F ...... I. qu, PI ...... Cal palu llill 0 d-ublu-1 ", It, ,it, gut !_ Von d 11 6ract6n ..me e ,II Wild~ d, it A'acirt"'i'l :111I -rd. r, d" a surici6n. a continue- I, P g "P6rez Pi6rez", de su us. tar

orrzan,.-.aci, t,,,,"1,-,1,; ", ,.;' :,,,,na ,t CulI.,fi,,1J,-'1,i I paclonal y cuyo .--d. h.br. do 6,ged So S.J d s.n., quo raurleron (Coate ), las quo .. ,an mutu.1ilubles. F, = .1
..." ,,I del padre Rv3 I .' I 6it buridi 0. do d ,. Diez de -Ntu dose el caso m5s reciente: el j:Ie la
, e 7 Site Eesultaron heridats y Jos graindes cifiru u I ... it tunultCnerse ,,Oil pls -. In ,I fit- 1.1 S I S- Pablo JR. ,,is Ciudad., nos t.cauSaduiaea.d,.,,,, st,in ontituali.t. do ruestroes cortras a
.,IU-al ill, l',,two, I~ C1 I'll" -- I 1 br 130. Ilamada Cain de Compensaelune,.
1. I.! ".I ... ..... rj. ,RI 6 e 'a"'.v"", ,I a n r' '.
___ '].I'll' it 1 1. ;,. I C'a ta I Child. d e In puer do a Has'. Centro do I doyes onto. on el mundo. El artleula nue
N(',i-- Man;ll" S", .11'.- ,ld;, I. A~. ill, aula"!, U I y I tards tit., rW I Ian out D ,J,,_. comb title par nosatros, desd est. -hja- earti en reI ii ,ad. I ,;,DI. ,,i-.lrI,;ul do ,dt, us' I i ".." ,,, "'t" ,,,,, 1, m vi, del proyeeta
11ON111AY W I Ap,- 3 d(. ,eiialsid. isma Seecl6n. y quo se intontsba laci6n dir ta con el Sole Y el fle,l ,,III,, alatlnal. .1 q.,. ,a.. Cl "" 'ub-" 'I ad. 9 ,to. quo me We Posible ,se dia, con elle poner IRS sociedades on ma.L.
1, r I. ..p" p'lP,,. 9 ;ld,,,ia v lad'.3 .... dense it, A crintilluticilill until -nai- In mitiria Propasiei-n-n. o. sabre u, Yacont-6 hact5rd.l.. Sin quo ga- nos de un organism burocritico ,e
1, I I lo, It "'. Ilega'A """'I I .... I"' I 1" "' """'I "' to. .- .: S, tam ird.retcho do
I., ,,, it 'J." I' ,it p a i padre III, do Cast,., ,I die to"'- s-1-11-e onisa 1,1utild. cluuind. is, ,red,. dirigi do al senior PrairlPI-1LI!ds da Diiots ftingurn haya t.nid. 110- c n muy in rpre.
'N" ,;,da t ... it "' "' it u "'I-]-" I ,'I--,'. a I- f-l-ati6a p,,de Vilent, Jaral, j= ..bbiRn'eryar ""- a. doseles.
a ,, udu!; ....... IIrr"dr la (7pilferelicia, j,.,IIjdjuI d 1. A-i.66.. vo i dv C.Ito licy, a-nf2,l ndome par concern de Jos I. Ize- titucianes, xi; ikn per ejem- 1. ju-itud urlilt,1sit.,in Cuba- L- miss -., ,rated. p run Pie, TerapkW a unda, y no pasan
It toruidild Plation .. d, -, on Car. ,d te en Is C16naga prebendas of
da ,!u. ."ruj: ... !,- ,'avl vweprc. idrntr ,I drpu's it, Ia- ,,,,,,,,, .I,, Cou I,~ brilliult. r.h.rtaCj6n mi, .e,,Zapl, d. parentela political. y que conver.1.11 V.ca .unque en lag notician qu ., .. n 'i"a Uin S s pa acres en
ilpadlul. Allbem, -" I to Can .a triono, I Progrania de CUltOS en Ins q dy 1, I en Cuba de chaeo a seis entidades
" diree od se registrar nombre do ellcol. ILI ,i', a il::adi, dI P--p, d, 1, a I-li.s Iris .g.up.d.s. a n.S esp. toda orquesta bajo e que Is tenaan. El systems, mutuallsEtw,.n'.b -1 '1' lontes d .cti' dad a
.I. y I 6U I do muY favorab emente cemented. berries, Ian Cu.1cR Xn'd"'t que
1 lv-, dd ,iqruoa,, ,I prui-, ill sas y a ... ntos ..a. 1. .bra do do I.S Imleitros JOS6 Mari, Fuentes y la 1glesia S. COraz ta -afirm6- con el royecto do
_ I,. .,,,,,,, CIsj ,li ,,, .,.,,,,i ,u ,I In Agupa-in. par., quo cotlinua- Carmelhia Diaz ,lixessona. la vista de ]as m6dicos Y enferme. debe, In -ci.S quo la res11F I d-cu1l-u-Io d, utia tatia de I I los del Centro AstUrl.rva la Ciudad t.r.a. CIS P-Z do no .6 6n. interpel:d. ,
-I N,1,111 .-11;,Is, Il ,,,, ,a,,N(,i -u I,, ia tiond. Iilzada y dijild. l .1
Cantandose la preclona mia do Ili- En Is i lesla del Sagrado Car z6n .5
.1 RR a d, ienfuegas y a] pueblo de Rodas JOS favoc'epu Rod d.ela.r6 ,.n, d.1:
it l
de I lqac 11 obl- par el querido Jesuits. di, fill a vote 3 on vI Ofortorio Monstrate Ess, de lost PP. J-10., so efe tuuijri it de Una ateimi6ln"sairdta- r
I., it 1,,I-.,., durtlilt, 1. g .... rra ,,,, W .I .... ... I ale.u.1ta dol pridr, III) -s e Cuxilio de IRS victims estbao ria que habian pagado con cre .I'. r= an J. oil 0 't
, 1,,,I.br.R It padre Llcirewe Mat~ oil onto .sanane Jos sigulentes culton qua a. habe, liege con ban.r. su 6rbita, to que dije j;%r; Iu,,,,,,! '- I .... ..... emgit. M .noinal .., do C."... -iocad. ,,, ,I .,I-. De Putis del Evilngelic, ocuparA la "3-121 S: odaeania .i.%,,_. I dd, h,_,a, afias .
, 200 1, S Unves 6: Vispera de toRe n I Pero cifiturionon at mat volde esta -_ "' = r"cl!"Ig
I,.,. landed. Aa.bl,. Apostolic. a 'delta d
ag sda Catedra el propia padre Jo- vier- Uved. di,, U ,led formaci6m que no as otro que forces, a o-1 prita.d.
1, n,,,!.,,,;. Iii I tI.O., it,, C.,if ........ Cuouque. bond.j. no': I.. 5 P. M. E,",, prim or tit. y ,. (1) Angel I I. I -6 ser. '. So ham
, Alonientats despuds, en el arnplio trial. co. do 1. HO- Llerena, doleg.doll miestras
"',' d I-, I ... buju, M.nSeft., A.io.on od OC"P9 el patin del edificlo, ra Sarats dirigidoZor el Padre Este- I destacar Ins opinimles ex u1stas par ent1dades, 11 ve= -"
pro, ""I. .,. ., ban Rivas, S. J. xposiel6n. rwariii. I los integrates do 12 Redon
dvpi, .... till, ,-I 1,9,1,1,,-;, lcl,,,,,.r,,,- 1 116 1= ,"11 11 Alruall; ,adc,"'Ige abda ,,1. ,aturfi .el P ,,rddek.,, e outql.. ,."III'. ,; e .bl ujui, q.t. i ... Is it, [as .bl- do ,i.gtiad. Porto del R union. I an. pare 'onocimiento M de aquellics do inedidan isdiciones .1
IRS on. Vigilt. de 1. Ad.. I Visitado el InRusoleo -Jim, q Ind Is 1. ref-1.
___ lel..ma. ,.nwu,. I] dornwto- Arad. par 1. Astienble. Apast6li .. .A Ins 5:30 P. --Gr.ndlos proce- raA16. Noetu-2. con miss; a las 12:15. quo all Is vieran ni la acucharon. Ilinutrome
Par Int, Calla do I d es, '. de cue
Aa, n R li.d.d Con ralsa y Id ador2ci6n son publics El doctor Jesus Portocarrero ex- -n solicitada Una entrevist.
I. 1. tIte .( to.n. Y. tivAllamos "' j,-.,it l1hRa del intil,,riall, hijo d, Sait li ;- e e 10 ,,as S'
.;.""I," -I it, d I "nulm.d., tom. par t de la Vasco Navarra te emon
- "El Pro- In ruIt, Isi-a V.1g- do 1. Anua, '.a' Par. t.dD, Ins fial- pr-6 la, punts Capi le. de 3u vo- del E tsdo
,,2 i.11A u I_, 11". ; .: Viel.a. 7: Prime, icrna do to particular. aducien to quo el pru- pare exponerle nuestras criterion.
I ,, ,,, .' outuqu-o, jxirqur Art, ,,, SlIvIlIt. .lb,.I.,., tcst.nttSm. on C.ba ,!M y;l pro- I-R poseara nuestras calls .. d con el Honorable Jefe
"I'll", I'. 's, ... 0 a a ,In pri.
,il. do UP J.,dj. Jul sector Juit. R d pu I 111,67.1,,m- MISS urrouniziod. e C., y.,,,,.dCSgr., de X.,rTedd ele- Y. dam. y a asinalsama voluntaji
"Idt. I',., 1.1,Lamals do ,u.pa9--! ,III d, wa .. ..... C.6n. It d.e- S-ta.J6. C t., .9o tranD Rdor..,d,,, D.r. iyj it men pOr Loje'dio y Foxi E, I,
d. -inuuw. -u C.prCs.s .qui. Ill. 'or J- ,- Cnitel,1- ,n -It -I, grUpo de ,alios.s .grupad a, Jos Ca. mun a era] del Apostolado de ]a v do I ._ej is f rile, del '
P. r 1.19cad. de in tumba d, Sit. B.. de It, ,kill.up,, (Joe durante cere. d dosohora Omci6n- A las 8 miss candade ,an Entre 10, autos de las ecremonius tructur2do-sobre el nun 61- -16 RI d6d edj'=d.3dn!'1r'1 .oroZ.'_ I Dich. pr ... Se)n scrA I Mike par el Padre Esteban Rivas. rellgi.Inis verificadas en Is nnan-anB referldo Consejo. Afirm6 que fn6
ll tio nianitivirran vivo el interest de 1. In Banda tit I I A, it ,, do Is mi,, '1' -6
,I lo que I qued.rii e-- d I e.annern.rai6n do I-S .mplisuia, 1. C.omsift par personas to' 1' .'
" rubria ult r [a Policia ".. I... 9 ,.., fleieluat'I'Un t'Ce
- ida concurrencia con Una do In: cualen dimos I 1',.'u' "
,)as,, -ntilwente, par ol ri adie, R.- 5 I I otore .a ..s" b'..dI'.', n"I'du=
ex- da gL I pesto S. D. M. hosta OR de cents on 1. .'dyl t6enicas, Y que el actualb proyeeto
10 ------ _____ __ It) 11 de,,corrili cul I on es dialinto at que el u a e pre- Una afimaci n e seflr= .Ari6n clara' certura y nmena feel Sa'as Crnizares. efe de la Poli- in turde que comenzario" a Is e no lot r ]as hogares cgbadnn. Contestaindo
J.bC ,I pritestantismo, valorando of a Nae'rimil Par gestIgne d ,it us- SAb.d. 3: A Ins 8 a. Pin I me global E, do.t-6 del I-Iallzs d hU I
Del festival salesiano I as _p.,iei. S bonem rlta Socied.d Vsnc. Nava- 1 tulas, relative quo I. dos
a 12 or senior. par eso se mostr6 co Itrario
nos Can Una amplia pitting ayudante, doctor Herriandez. inizada con canti o do IaMCSagre a su aprobaci6n torque no onaba xenciones
Presenlaci6n de cilras estadistkas y Al regreso a Is l1ran ci6n de Hijan de Mari. Y Pl6tie. par Benefleenc- disfrutabRn de clertas a
' e,,, S r ei cometido. Su articulo primer di
do grafic" quo hicieron del tema salve cantials, par ,I car. delaprfe- padre Paulino Valbusna. J. El evelend padre G2ztelu Ilie!' en aiwN= actions, rntftt6 el
. 1, artemori 4 a- seii Mo. RZ!u ,
-do par sor, Jo 6 Maria Fuentes, 1. miss de to as I an on quo Ins Irabajadores estiin obli ,,
si yaunrido dado el gran g dos a afiliarse un iiistem. pro- dos qju
aeopio do mat rial obtenid- un Durant, el Santa crificio de la cios fallecidos, y el reverend. Jbidw v' I I- ..cledad" hablan . as
e entivo de enformodad. E balance
amilisis sobrio y othictivo que me. Miss Se 7Vpartir6n unlan e ,Colecta pro victinias ar ,tUVC lag SU cargo 1 .c..P.- del proyeeto es extrnordinarl laboratories par coneeptols de sumis p,,,.. as s. narmen a de misma. Finalizada la I s 'a' Pu" nistro de medicines mis de un mireci6 calidon clogios a los orado. tampas de In Virgen a modo de re- solemn ceremonin. in luye a los empleado p6blic s. ii6n hatblend .4tf'lizadci
res e.rd.t-io del cicl45n en J. Maria el propio padre escableciendo mixtificacion con s Jdxpnci'& par. Ina up-, L-ea, dirigI6 In alabra 2 la coneu- nal- de
rrencla i adsp par Ile lo, privados Estimando fs '61t., ieiltfficoj r
Jose de Z YaS, Ren de tit Huer- 'itegr outwo. y ea is par un Vale
I'll, tii 11 Monsefier Fran Garcia Vega asocindos, presididon pPr eZltitular del ente qua ello crea un super Led. ,' a
I I I Salvador J n adella. oce Igna- MONTREAL. NC.)- El sta de JaCia. Maria dentro del E tado, Y constitute un gaus ci;. mi p- quo no So isI J id do In iglecisco lba..
C,. ga, 'P
Lose Nlunuel Artilis y Luis de Kyoto, Kaska Ohiart.gr or Y arise, tie, 1. .I-., d.n Venanma abaleta y steel. rican n Cu
. I J informala que en dicho I do co-tra el traboindor CubaG6mez. tuvicron a su .r ..I. it, Ins -W do. lou.- "mpl' he uedado organized. Aramburu. y denducando al par Is no, sustray6ndole al mismo de So El lider de Is Federacift de In
I ponsibilidad del amp i. de-rr.ll. R-'M '-.nn, hizo Una vista de ,Ones 1c, '. r.S- '. ill' y Ob- Presencla. par rez, prime, on "ton ec.nomfn mas de trein Medicine sonor Jesus Artigas, d1jo
ancir Paul Emile Logo,. .c.a- ,7-mfl6.aRdIr-Udar fondon ta y cinco midel Ima quo tooo purtos de tantO eui e ,I. los damnificd d, enta naturaleza, de I a excelenti- proyouto no existed ya. Pero.
bispo de Montreal, equi u n jU6 sups- 03 Simon Senor- do. JuRn Pablo de Lo- clones do pan,, y Jlordid ,ndo venta- que al
interest Como III organizaclibn de IRS liar del smn ,"I d q U, ,del ciel6n de Lee Villas. jecidi.. emb.j.due do E.piiful. y el Ins SOCIsteS ya 2dquiri as, par eso sin embargo. he sido camblado par
., Abed viaj A' miniStra encerg;gus de egoIjas, mantiene Su uposici6 .1 pr.yc.t.,
sect S P'.te,, antes on Cuba. droe el Jap6n; el graa A en -IR,.pi. M.rehtir Garcia Vega, '111 N un cusationario Ilevado a Indorma762 Condc de 11" 1 parquet atima que no cumple ausi
. ,. it I villagigedo y Alcantaril a. F.. i. ed I idic 'U'trft oil i I!eren 24n
a cha. ani Como so n6- si6n Para unit las see'- b ist I e iirlp6pr.tcgel 1-mcl- .b.i.
more, aorg nizacion, caractEristicas _ltubl, ,,,r,,,,, pool. -i is fines, aunque cree que es necesaria dora, plies atlin tratando de oxida. El padrr LHrrea So refir Un So r a para los tralanjaidores del
I, qxevde Enferemedad Ian
, pecull res, progr do ., .d,, ng%..l gu 11 e ro
e ... y I ... o,,s. ,,, I J1 ub
un studio quo turn Co.. S. in -an = ,. S.cied on agro c tar ,in S
xim- vill., el habe, F, d.o propicis on Is voz, camban
,D ieron a nihos d e la creche de ,I I ,.e en u te en el fracreado del Global Asugi.n i do Rate An. ,a. I.. edi '111CIelario Montoro expre- Ir
li4ci reali- cunte deber, y agradecio en ..mbe, be se presta, la major
f I I d' asititenci. s.rdlari. del mundo, on us- do mediate laobtetnci6 de, ,e Vcnancio Zabaleb core. AfIrm6 abierbamento el
mac on en I a R U on as diec one a y on eli'i So r. d ,of._ d7y
.is do ,resenel: : Arg.girs, ,,,uen, a t sdp ,,.
ft I "'Or, 0 rlta instituci6n a honest do la medJci- Sono,
I -1 05 Just Iticos do Is na El 72 par ciento, o lri Is cla- .in
jamtlestantismo cubanO. Y par un Guanabacoa zapatos y jUguetes do I" ,Is diploma to de
grupo do agrupedos Clue sacrifica- t1oriosa I se media a pobre to ationden efi- ul M 0.n.orllo de n1g1n1.Ds, 1. len. r
1, -_ E'P- Ins mutualid.da en I. ins a do I .
4 ro las horas do descatis I ; cientemente
I A C ba In que Is hace falls, par to m6diew, a log famaujutices,
nun .0 I "' El reparto lo hizo la Corporaci6n, Nacional El Partido Progresista rnenu.., son diem.h. rail eirrasa.p.- las.reutu.lddades, etc. Una vex en
. W Una parte a otra. I ,,, fumon2calWiD El R
e or. ij_ b P!Z __-:gr, :
UP inter0slinte trabajo Sabre los de Asistencia Pitiblica. Acuerdos adoptados 'i.alendre', ,1 11,,. ,! r ,j
fundadorex del protestaintiscro, lei estit integrando los n e protende Implanter
- I difiell de contrarrestar, I echarla
do par Jose do Zayas, donde s Durante In manna de eyer. mar- tospara los nifios residents Ian de Is Carrera Hosuitalaria que
I'll 1 6 com ostut P.r.tiem Is mayor parte de hos
ede zapa it& de eada pueblo 1 P dia el Consejo Consultive.
Y J,.,..,,I., .,doctor. Maria .6mez Carlo. ". .at tuJ n.
'", hizo on examen somer. put, lau al Soy opue.s;o -sigul6 dieiend- conqui3ta3 sodales logradas barn
bien logrado do Luter Citivino '. Istro sin Cartera Y president Z.Cap.fiaron a Is doctor Maria a
Corporaci6n de Asintencia G el Carbonell en esa visit. do ins- Par I. .-.i6n de Propagand. drj led. intent. do ..gur. de -le,- nuentra chose.. No Re trata de proEn r ique Vill, sirvi6 de introduce. Public,, hizo Una vinitat do inspecei6n pe 6 doctor Marti. Le6nde, el Pertid. Prograbita quo P d, medad, pues ell. I Una iniciaties los trabaiadores -volvi6
clan general at Informe, quo u- a la Creche de Gunnebacoa, an In cual d otor Luis Gerardo y Is sefiorita Do- sea., APgel Creep.. se Ian or : s.I.p it. do int enter 1. scoulliza.16n I irm r
ago Una inter- IUVO Wear. auiplelada par ]a d g' de 1.'mudidn.. L. .1 neubiertus on Is sombre.. .
I i 'a" 'Or' 'go a del C ,1111. ilizand. led., Jos Pueblos del i;,tc ase m6di' 1 -afirm6- so oondrA en pie coma
ve'nuiL-del matic I.nn". 'l.r,. y ,o:.rer.: ratindo por 6111coo, su tender a Is im.
" up Carbonell la repartici6n do 1000e rior. Integrando JOS comit6s -acres. he- vents, arms pare defunderse.
tor Jo c ___ Per,- lie.pr 'IdVrita, Mr. 'a do IS rsondlentes a code pueblo. I plant.ei6n de 1. Carcera HostaitalsSage y Trilwie-, ,I juven y des. respectivamento del P.tr.aa, ria. pues canIlevarfa Is inacift de
cado professor universiturio, quien j trD Evads letras del - do San C.,P.raci6n; asi come las ..Ies no_ En ante labor estAn prestando !U, A Ian diecioulto meses de instituido el gnc z It ongendro de Segura de Erforme- n-11as impuestes. Y su daft do
xpuso Ins con its! nIs I 10 or Lollta Boull6n do P6re Boni: vallesisimo oncurso Ins seriares Luis do r go. d I ad.
genvrales LOY01a ell al Goidern. t oz
,and y art. Adele Self de Fernfind Miguel Me leen or' .._,,u up pu oreas iru n 2.1a
..q" it,,. i6 clinics. desi rUy
.C lei MI"' 't no-'- V rule Jl ed rd ea .. .fr- 71ams debidas 111=
_ ucin el tema tratado j de a mapania -quo fueron an c it* 5 Ode qu .a -tituy. "Ma
., .Ip ,rfa Wndez L6pez de Garcia Rittrues. C6S!,r G. G= ez.' ,d tudan 1. cases quo .- ji so proCi6 "" "I, ,,, d Il.d,,tr Charles Martin Ped as., Lila FernAndez Miraad. do Eduardo Ferniind= Martinez, .&Iunuel do I., .no,- ratitualida es y Jos
" '"i'i' do rtu r',
. us dies I. Ag,.p. ". iiiii, Arau,., Pesidente ,to 1. Agr' a Humarn, Margarita Meyer de GonzAle.. Manuel Ulls, Robert. For profexiorulu midicos pos.ri ser tonde protegee'" I. u' S R 1:3drigns e Isabel Margarita Ord nindez Villanueva, Ram6n Martinez u.ndn m. era 'It empleados de elhis, COra0xSe dets.ftca or Is informsgat.ri. ..isteilcl. par. ,u, m.om p-uin I,
Jar ratudianin lljwri; do 'i. 6n tuvieran
'a R- '.., ,. i.rmud. b S Le comitivu estuvo Intograda I. .. ., Ild. n 1, eng ver dijailre It PURR tog.
de'T.'"'g 111lia., Derecho Naturill, - e .'I '. ACU. el .edt E3cob Lou .do Imi.- a MAR tr' clocior neordes out reZ i I dentoonles, 11,1111, e I icirble Pr .I.-mentI ad. .,Do y,,otr. .,ixaat.-,, ,., I p-ad. mus par miembros de la Prensa y al- onL I'"' -.
I..,.. 1.er.n Ins pul.lar US funwin-ign public., y .ocer las, fechus Para las tomes de M or.. rem so .C...n d 1. ;aL
e tr-s d a I P I r as I fiLcKnaent
vlsg.m p pri-a'r un IClela ,r.p. 11, S. E.,.e,,elR ,I Cardaral Me is- wnei6n do Ian C.mIt6s organizados. AS 1-1 Cl-cs- ""-1 de In CuLil d.,, Ser de -M
.. ,nguidam personaltdad" invitadas all d so e dIlrytmad"
do I propAgailorem do In ,urdrolera tit' el Arteaga Betaaeo,,,t cuyeS q"e Jornb"' "' Its' 'd.,r' "" on el iter hemos querido levantgr
.11 fra.9es, liens do noble f' up. da filempre par el Naturales de Ortigueira a e I- et. on ate Secc,16M de Is trunnion";,ra a e o _-'-6 .
rlrc.e I '
Igluslo. dr e a .-on' .
1. 1,,,,.j,, ,bl,;, ,,,tl. Inoolara y ,J.1daldel ,ad rc 0 tento moral Como fis"' SIS a In- dente rounl6n, Pars conocimilento
I Rey y do Jor ent e '! 'ell. ou. ra I.
I"'. too
,,, ,nulo I 1'. g b I I it,- caltudos, In presidents de Is gonerad do Ins miles y miles de we.
e or 103 no I n hour6 a gus muertas g .. a-E e"I. I, b I on clados de nuestra. toi.ime. reIli ,I ,I,. ill, tile 11 W a or R9rUPnC Una C 16 Neel ... I d, Anititenela ,I e So be ,I e .b", est. n -ch e
tert ill carta (iuLdnron P ,grac. 'As see is .t..I.S'. '. par I 'e
P. Cniada a lo, agru. Como on estlinuln Peru to. one a tono con 1.3 .1t.n d.des ra d. Ill
, ., U e P g'onug I 1
I" I.. 0,1-1,. mi. de I ... do, del f,,t1l,%I be 1. 'I'l ,III,,[. PP dos par el reerrn(Jjsjiju padre todos los esdistentes y pit especial ie,.i 'on cl solemn. miss rented. col.br6 IS ;Ile- A= d r 11..qeue M..a Ue at .Pay. "" "_ Asoul.66. Naturiales de Ortiguelra on
ulto *,San Jos" B."n" .11 -I.. 11,11'. 4.1"I.no, d, G -11-,aa, general it, In C.npafifa (I(, jesU& Para Aquellos quo Integran on In ble del PrI r Magistrildo do IS a ,, %. .
fixura rl harrh, Nirlit .rus ...... ell lo it, iltuillididl o. .I
,,, ra a,,,%,.1-"M ),, r- "L. CAorrA 'It I, .1 U n B J quo IRS filtis 'do I. ACU, ,i6,, G era Fulgenclo Batista y su suntuoso pantedn ocial en sufra, r.:, ,r, oil r ..;;r 11a It... -)!. fill .. ..... rne.o... ,,I, OlIg'. pa'a Ili .b It I,, surniller. do nlicelullad. y do Z.I Jvslr. ,de los apociadm Y furaiduares aI. -."'j J-l= ,,.' ,,',' I 1. I, r '_Iii.jida par ,I pridi, Ruy d Cr_ f-11-16- rliltl- d.,,,Ie Cuba .,1W.. Rates. at rhallin verifier fll eldan d ,I.6,1.6.0 Padre Bercedo, ca- El stibado la verbena del Club We
- -------- --- I ______ ----- -- ___ _______ t "' -_ A ( I .
no Pusins tantrum capersinzo, de es Cos umb, .due I.. n tituci6n 7 superior de '
.ult caleetwa. ]a sesidn ordInarla del PatranaloN'et'e, fe'liglesin de Reins, acompadado de Ferreteros Pro Flooe de Basket
-_ r-jdoeri. r, g I, na sn d a tinos do ese bettemilrit4 dos ac6litos y tra voces al ar"'"Jum I
, I urge .. diciind.se on response ante A t, .: (""'.... Cities liticas can IS pro- pa- ]a levantado en el '= ,lorilai a- Lee mass contain uin sop Andose
1, ,,denla do 1. A.a.rable., eac.b D"r,,I, 1, cited, relln"" del e .,I. ,,air, del m El Club de Frrtr,,
I par Mon.suriar Arteagn trooRto de Is 5 ,orpuraci6n Nacional in Pie .at P-ertlus el Pr6ximo sibadedil de no- porel tellifou", B-7118L
. "' C, in,,, d Listlemnra este plad e .
I it. par I., nn. Pp. ,f,,,a. Alude.60 1,, vIeb-, Ian 9 p. m.. and. c- S n lugar a' duties. 1. Cache del
l1 r ." M I "' I IS Monumental Kerman. ,Ab.d. 6 de mqi lembm Seri una noG6ane. CarbonplIr S do t1aeiRnI.n asociados a."n .on ftrr -owe dw rii.blie'. Pr-'d'd* a "to :Iuz, ""Or "I C11111, it But,, I; ,,uet- ,,Ire. pr-ldllrn I seno, D.- Pro Fluor de Basket Bell. luciendo Iae memorable pere todo, Ins aFi,- _,r tuaron otros, In. siguientes "" ePrJ el.. ,,. noche Sit me
" too a one gusto Y agradelmle returnut.
, I HP do 1. R,,S drnel- do Hei..; Los .rqfl., y ,eparaclona del edj 2ue Montero, preeldente de Pro I, elegantemente Iluminado y 'sus
. P. TeodurD Bereedo SJ Sup- acu-d- vid "eii'dent. ,:. ol.1; Earl. es glaifle. edifice. so- IAnarin L .ger A: Jo6 L6pez Calo; taorer.. zu -Ian -adormid.ir za.-,
_ all .,,r a n to S ,J. cl r- f16..del do Ancianos, do Me- T V C, M -purr -cpm
tar do In Aoru I 6n- nP r. ma an ., Cabanas, contador, Ricardo Mole, se- tan que lo haurn Inch, espliend raze. Ref:J Vergez
. _. . --,-- ____
AA o CXX Cr6nica Habalt)Cta DIARIO DE LA M AIUNA-Ifi "o les, 5 de Nov. de 1952 Crilinica l4abaitera Nona I I
Oel Patrorvito (1irl Te(ttli En I" riipifla tit- La Salle
1- P ,,, ,_ d, ,, J-w, R nz Toest. Gisrob. 7
AR 'l, I I,-. ,,, A~~
1111 11 PA1-11.Ir del T11t1,, 1, 1,,rd, ,4 i iA ,,,-a CA- o (_-bcaler
i, l'de Fulan6o". .media del slow)
--rourd L.c.
-,u;,1,Jo th, Filermin" LOS UNICOS
-, urclia tur,jr.l. an -Urm, ga. 1, I
11, 1 to ali-Altv, S IJA GuArdial, R.-n VUELOS DIARIOS IEN
"iq air,,. ties.-,-, laud. po hJA lej d-to, I,!,.,
I'scrue, A CUATRIMOTORIS
.11-0, Li- locluni
nt atipuient. Int'I's-tit Yt chr
'111 1,,icallgllg ,I. obia, I 1,11en(ri, correct. ja,,,
e R""u., In v.I.Mucht, un, diva,
In Zi, fim rs del (,.Ija Y Cm Z11111_ hil. U 117
Cub. y ;ehor Rau; Zoldivar y "Hno us' D C-6
Ir,,Iar 01 Tom,. Unt.
I 1A '"r C-s-1. Gconal,,..
IN Frnin. Pedro MAtin Pfinia, La cl--66. flar.1 del -r:nla
1. 'All I d, r I,, I I torsilgi.- r,
"Tretarilin In, clot. d, Aq.r DIRECTO
act ne .1 it "I. fen. j Ugl- del VedAd. -A a
il l A, 1, 'r A dv %
11 vuy, rpp.rta so nettentram or
until a N-. Acercl.. Olg.C r,,,,; l.girou". el j-din prdh In de 1.1 A
lon II-a ri. tsmilhis ch, 1. iocied.d bAn;A I.nnt No.. 01g. d,
Co. iquet. de -Mil.g- At.
d, Fil,.6n" he aid" lenobib, wi,
fo, con ch, I.s su-nies 6xitmi do I pra. ri urm de, a "as lindo.
Inn da ruap.r Is d" jilin-51 Y .,(List. del I. c.1-66. de -I. llarmoacli.
",ne, Or nrad. filnvnls Madrid, en.dre de 61 y cl Padc ch, 11. T A N M
Ill 64. lluetuis Alrr, y Lr gu.y. han aphut. -A n pachirm, d, 1. b-,- v d,
a. 1,
bra q.n Imy -A L. It.in. de ,,diiuvut Y el ad,, rI ,a, i,,
dos estAn tomburt 1, is
SABANAS DE W ARNNDOL Por Part, de Sylvia InniArAn '_i
dotcor, Pedro Trh,,h,, Ra MINUTOS
mcin Case-. Abel T. Tatra. C.,h), Ro.
bee a. Eduardo Rolorcim; hi
DE vul
G11, doll- J ... a Vila. de Gun
Y
ZUCENA 9S
"A [ Ins scf,.rs Jose dr, Je.(1, PIsn.A
Lots, cassapeoncinis do lodomi lam Newpos. Econ6malcos, Y dta- Aclcill. Gcanll, y I Her...,. Vic us
lot ino, D. S. tisim is Apolo ik ?"4w; st
r dwcss.,Wcxrcnndo1 AZUCEN)L slatempre .1 prismorn. Pmi
belong Can 1. finitej.d., M-1clep C.,conp U axis, erwass en r.l. late cle 1. crl,.d. Is. oritanizado"s del ischo, C.-Hre G.Iii,,,. de Miranda, Maria Par Raul 1. h-an so ve, loi
Z ExUal Ics Maimar RvAgistrandat "AZUCENA" 1. oAll. Elena G.ir.1 di, Cierm. AdI.Id. Gisi..1- cle Savalegul. Cecilia GoltiAoln. El Misr Elena Roque, Georgina Herraindex. Tatalle de, fio'ca Raid Barrios. Fernando
BlAnck y Ofelit. riirt.d.. Fol D M.Ins a Carlos Alzugarav. Celestino Ech
Do votatts on, lamnaelarsom Immolate y alwacom". Jorge V Ilaverde. Mario Z.Idi,.,
WA Fr.- ic.' ,uhs Is.. Fell. GuArdi.l,
WHAND01. Y SABANkS "kZUCENk" La inerienda de Mariclut Casuso NATIONA1.
"I'l.b-im doctor Enrique liernicul- i Yer on. a ....... da hij. chl cl ,Ung Falla de Tereit.,R.Rach-igir, LM,,,A,,c, y el Her ...... Albi... Mi.
'ic -,dsmoa do -t Gabriel C..,usa M, d, Castl ., M."'. Lou, 11-an ciiigo- BadSe ,Icb,-6 A hada j,ii A, erectuisrh rp.ihra, i A r 11 1 l V
I A .,A U Cuit del Pm. d, Me.11, r, Allen, cu- Y, Z.Y.. AB- Reba San Pc- I 'Ta
. At, ia, .-a "CZz T.benilia. A 11" S", A 1- 6 soll 11 antrio doctor Ali,!,
Wdr. His- 1. AAanu. d, Elena P. d,.. At c. So rN, -yd.,,Il da A, In,, Saunhrl_ Natilni SAnd,11 A) i T Tal.r; Al.,
Alu Club. r., f 'unrA". A 'in d d At a 1, a Carlada I An Mary Suarec. Elvoita Ularoc Ri Fiwics parlor Ar I'
A "";A' a '"A A, L
eAnfinciese y suscribase al "Diarill la la Marina I, I, las no,-ian ma, 1' ,
:,mlprosda la hada ,(,a A 'I, a resultar byll-ki'mi.. a! Bd, Mct-.q,,u Ul.cia. Car.,. Uh-A, Scn,,) de Maria VOW-5. y 1. soforr. nossili.
1,illa 1.111.1 -u, v PA a A 9 la A otil'. Y.re'.-F- Po at ch, Coup; 3, par 61. In!
I,] domar G 1'e, 1 11 1,a nchot y MTl A,,Iuta dV" V'ra y
idnn de su Rvatil esionsa I-ila Nl, ,id
organu'ai u cl A"ep-l"'" ALA"J.' Al a A%: 1,1,,. GiaAs c.-A, n Gut,6 d I II.nnnI Anij Al,;,,*,,. 11,11;
i-,dA, M.nia El, n Guu;:Ii"d i, ", ga B ar-ritrs. hleia Adcl.id. G.ialc. ch, S..Icgoth, Ma-t. B.Iivai, Peggy 8 ... Ila,. Tlas encuilAa Cecilia Grul-la. Batista. Georgina Belancrot I
I A Mi-Aliml, Maria Elena Raclin, 1, ,sita C.i.,uso. DI,,-Ps Carrillo I,G, ,gun. Hcrranclr NAtaliia BI.-k C stio. Macu Cahet. MugantL d.. r dean,
Y, , g, -.nCd!,"y c.raplta ri 01ga d aA,;*.II. est, act.. en I Cint., Carclun- L.ard,. FflA
A A Me-, cl-cle quedAri- 6 11,11lic, I-. M19.1y Fl-ardel. Aa-,A
q. clue s, velan d ,a , a r, A Fcr:ia.dc. Ru-- L!-cent... a, F -I&C.nchia, F ;y;,eaa1-, I'Nn I chi 2 G, it,,
toY ahora, 1, rl.ii6n de Ins A-1- Chrl. y
(;a11-IPc, Sit A Emr.I da
Ente he, -A-a El.k. Sancti-, Sh- d, ]A GnArd.A
Herlumd- Adrian, Loret ric 1\11 1, -Tosefcna y 1,ourds Garroz Franc, d F'r
G a ba rd id a I de Fcr minded Silva, Martha Br-% Sjlia HernAndr7.
mind- Sit,,., Lehi. Gulie-: Mrcy Ju ',,.dll. d, Arms.,. Marla Elja Ca- oll opcitA 1,6p,, OhA. Car ta Loac,
I.,.b,! % ia Lnpic Cl,
Maria Teresa Batista de Mr."" Lou- it its Mendiola. Car.
In g lesa 'Margarita G.rucAl- del V.11 e d"i"ll ,A M-A. Basal. Mor,11. Car.
Lloas.l 6ad,, Cristina Madurn, Lon
Iis Arialada de Gutierrerd, 1A ct rMM-ota1rs. Elena MarchreA. Silvia 5,lams, Poly C.Ac.,a ch, G.Ichr. C-- llinhuc, Ana MA. del Mo., 11,An,
BOND-STREET
Eros de Tropicurif, i
01,a sl.baa m., ch, d1a brtil.nt, I C
nunterr" rnda cadenza e exitof que a, .1, A_ aredn -T,.PnAaA' ,,a an,
La 'qe1ccc1'6)7 16(7iCO ch'__ fjrst s. f.6 (D
came la Indar jasdrnlb d.. q.,:
d, I, c ee
a', recida sor iina ourre
del hombre de gusio pia rep'6rcfs e"n7 A cion c !R sociedad
7DIV 1E RTASE huban'ra CD
rue ons onche In ecinsa. cle
pht. y .1cg,,. d-b.r a,
!rrrn,1'1'.j.,. flamente salon A
EV E de Crucial ...
paA A _AA. s,,vida dsde lernmr..
$110 .1 ,.j, 1. medid. h. rii. icon .1 bade,
.Ire cl;, cle A .-he y y
VECES MAS, i d i. or ..d'rugadA. par la -questa
Sht chaleco, '100 de, Armando Romen. .3r. v crooner <
EN S Bodes, 3 el conjunto de Semin
S -7h-, ha. I.A dlj,,,, de ]as con .... -tr CD
I Enfre los Traies que usted ba E, bellisiono yornagnifilo especlacu.
I. -tisuc, de a e0r. mAxima centre -1
de poner5e desde abora, habri sin. Ide div rs;on-nftr.c)dv a IiA chez
,.d.A or ]A i-che y ona y ra dia :3
Judd algunn de nuestra Gabar- In h- I.., dilichus ch,
I.. ran -rent- 0
dina Inglesa BO: D-STREET d So
I gim- y bar. gut.. ,,at ... a
100'7e lot,. 13 onzas do peso... entire 3"' 1.
7V Lpr.tz,.m.r. PI1.oA d, rIm-,d...
f- .'a P.rvia de biui, .I, n,:
C clush a que tiene un acabaao les Chiqst and T,hnsam, = ,.. =1
ini = ,I. de bAI!,t y thm-,
5cdoso v suave ), es lo mejor que 4A 'r.b.ti '"'. ..A inch ... liblenrien !as --nn 's de R.d. 0
se produce. ryideas pr",.sI , "Los
Y. A g, cs "e Ina'd
Viud.., _..eAA.A:1
del c.q.-to ... ea;ga to: I A semp,, I yl..,udid. di .0,. tpc.s An.
En cualquiera de lo; elegantes A A do. M.a, Angel i
Y I or tr.
Blanc, de an ad y in
[nnos verde nlio, bronco, terra.
M.y ]A ao--nc.A.
cola, lis 0 tall, nuestros sasIres, del arcr,tsrio cle
con la.inimitable perfection Is.. C.adi, Ep. d, Carmchlst,,. t, AcrA Crmci- d, C.padfiIA;,,M,, !D
Maria Trasca, sewir Jan to ne
acosLunibrada, inierpreiarAn el h. el
Conde y la Conchesa Rini]Jn cie Lora, Aga y -cira
delo que u ietl seleccione entre ,I,, Into A i;,S, ca J Jaurs 'Al 0'.11, so
los del 616tric, figuring. g'"' an
Yn.,'cL ,p.,a FAIna D...ag,.,-,, lo que el invierno nos froe...
Alonso Lingova v so joyen rsgo.,; Ampy So-, I., -h-A. No,.
y ej circle, R.b,,I. ArIhmp
Dos SumpAlLcos nintrimnajos en airs
J." LLE S mesa dcArtm EAc,1- R-jA, Sil- Chaloccis y sayas do Corduroy
Lopez Ofia, doctor Marcia Borges
Ofe ca Lope7 Ona.
El doctor Ja b VAIII,-ial y isen.ra para combiner
5an rafael e indusLria, m-9227 M A". ; Pand.. 'o. iaa,.,
.j a Is rn a 'r" 'M con blusas do tissue-faille.
cisla des 1:
A rz Ped'..'..
V. Arion.d. p;-,13' ,,.A PAgit. FManach.s. Clon-d- mand- -n-a AnAha I Val],.,
Walter cn6.dc y ChAh Ac d..j Fa,,ihis d, hips. Armincin Pcssmo, ,,enora Eleo Go- Atractivai combinations
on no han Dn.i
X0CIAAAAlCD V oil 'lacc-'s Crnv.rVou rds"'Iu,1Ad. d, Me, cf-A
A, 1. "Ps'no to lilb-, Frank Hantnn muy pr6cticas
Con eldocior Enrqu, Arglarta
donde on el went.loso enarn 'on'so Ran cliaAndre, e y de grap moda.
Go tio rez d A,,5o Ana
stractno carntim de moneda H. Angl A da, Mr Y Mrs Thomas Itis p.s., no mA,' Ro5i I.El IWlm- N&M., C'Arh,,A,'[ yri'n s 1. Juveril cholera do corduroy. Model
El vuelp 'El nhunacainal rn E.W, Cortina can do, Mi
de Mezicana de AA-A5n to It .... A nuel A, do VAr(,nA ) senora Emelma cruzodo do dos boloons. Colorist acqua, irns,
1. Codd it, Mb Rtiisarich,, gris y ferrocotc. Tallas 12 al 2Q. 4.98
Otra sJmpAtjA .,,A. an U)-, V.)
Ian solo 3 honoi 45 ,, os ill Its, Lhm,6 y Mar, Duany, CA, I- G A' I (VEASE EL FINAL PE ESTA %CITA pl-Al.a. -IA, bcdA d, I., EN LA PAGINA QUIN CEJ Linda soya do cordtaoy. De corfe elfrocho,
sup., P.I.rla Dc 6. con cintur6n y bolsillos figurcolos.
Col.,e. -d. aranneir.1d., -I., V, ia., gri,.
1-raelit., p,.,i.. y rog- Toll., 12 .120. 7.75
$ 120.00 2. BI.- d. tiscus.f.ill. d, prime,. calid.d.
Viaje Redondo bonito' bordad s on porta de sombra y al
Co dte a &Pnte P.-d.. Colors bronco, old rose. magnolia.
de Vi.js o dusty rose, old gold y nagac. T.11ces 12 at 20 ,
C111111A FACIAL
7"u'roos irualmente Traies ArrArr Aw Ar Arr Ar
:'Iligh-.ri 12 Tralrog IAARIO DE LA AlARINA-11i r-cole%;. 5 de Nov. de !'oI,52 Teatrom. Afio CVX
Scenario y Pantalla Radiovisi6n
HOY
ON-Pam
DOBLF 1. C". I Z I
-"31 ESTRENOI Una f unei6it 1 '10, Tito Juirco en un role.drafttiJ66
La historic d ilia de excintricos Y Una wo
y gran show' cbica angelical
or de caridad por bi,6n Radio-TV
A ISIH EL DOW 4 ..... t' ANN BLYTH
LINDA DARNFI.L lio Iluir Francisco lullaso LANINA DE LOS Po,
TAB HUNTER EDMUND Albert
CON r-dad-,gota darna, a. ran as. In Delic, at lure calleho
Ak Show 5,30 9.30 1 n' tCl,,,r Ia d"I'ircla I!.
Lo
'LAII "1-, 4 A 11 IN -I. I. in 11 11 y Illoien .,i;,i fill- po- q.C pucda -rcdarln.' -M ILAG R O S GWENN r. iiia cl-ividild! Tito lie'Lizandom mainifficos cararnta... .. h.' AMERICA AMOHART 0 .. "')", ."i'd ay", a Rilk En In tquae.,pCCIa 41 sceta, de sidy .,a $. ,t A... I J.-, el pop lafsimo 'tvillano" I lal -or' sultamirvillear"a sm al
ml 'I'vi i ;: I, It I rofab.iitu de 60 in, -t-s, uaro por Union --i'lloolat- del Noticiaro de Cjs.
NELSON Nit M.40IN. OkMOPQUTA
'In In III- to Rvpu l nilinfl,6 calobil", imptcil'- 0 flidi,, p, ded"do a ap siectorIII d, atilla, A ... lwlln ;1". I.1ar, In 6.J.. ub.- It- Asul
OY I I I a d. a Inl 3 1, Pont.. a un -La Od. Musical its CIJ
1 116" 1 ro.'a, 'rholl's y "lloill", que (Indlil. lugir n it J. brAsIMitirl, It"
0.1i... I. C.I.11- fla, q Ill"). ;,I, '1 11, 1 ,1 17 der -IC a., fentil6a Cit. or ratlita. se t,.ta eLarl- kcs.
ro_14 In seful:a let Inoduct. se destinarn not It. .1con iludici6o -Estella", donde Ti- - If on ___ i P_0 I'll ": ....... I do to Junco 3C prescriura en un mag- no In I I -co, -: TeludkialukS,
AMOR ,:g land. de vi,abilit.- tallic. lili -lit. P., I t.lCa- a Its 2 p. Ca. iv a7
T de Brabanal, por Is
-- IonI,, ,,I onle Ill
''CANTO IDE ii lefillii. NIM(n Fl.ninldel III' de poll.,rilitkins. .a,
IMES CRAIG sablabas,
1 1..,o N C"RTUN 4,0"
I I I J., nc,, I'll I I I,, I ill Icanit,i ca- toso oberto Garriga En dicho 11 1hlon Eachisu; Lee LX P, ..
UERRA" IARBARA PAYTON "o 'I'. t I .... I, breto, Tito unco h,,k el perso- PTimr cW de -1-a Fanclull. del
i. nor 'o.; c,(.. 'C"na. ln a CI
Is., I PAY
-) I .! o' I', ohna lia'll"l, aIta. call I.. P a I a Puedal Y a 1" 5 y 30,
.,nlll- sienfic Mielgil"'. o e. richeEl Cp IG
O"_' Osseo"
=c,. li.Tii. cl.. .."ka "I equ.") .-?pa fill,, I, CUl par at balio Paul
DE FIEGRESO A BATAAN "DON AFORTUNAD01, "lla nim!"t.ainla III, In fiatiei.. Pell. ver boa, ba no menall valloon Mamia son.
1" --clette" -Mfiara, juevei daremm a CaJOHN WAYNC C." 0'.., t vlln. I l,"'. niich" I. el 1110111 fnin,,, I-oniarn Garcia y Is, aplauc ild,
:_ de l3nirsta Ili, tairind' 1 11 Bartica Serrano. -er lors notinbreas & Las artistu
C 'ilfn ,EnI.1 '. ef M-eloto cl,"CANTO OW AMON V QUINIVIA" I, 11breto. se clesal-liali in- 'u,, ih. do c,,Lr,,,d- p!r.,-ill -enll. I a a""a, d nand'. vis pulmon'sl it it .L., Un16n 'fliedlo
140Y gra mente un argument dl amli.I fl, lo, d, I,, La foeron 'ILI "nod or. M-22 14HOY El de
960 A ATVAN sta, qua coutivira 3" Telei,16n.
xhibida rea,
J.h. W.V~ 'ineinn III, 'Ie I~ III pal- primI" L
bli,,. C In ",.Quo ta. 6n.uPero tod. oe Ile,,ark A L. Ond Musical Expahol., LasIlia, it ptilcull citell., 41.1, 1,, 11 dI ani,. cabo de n modo original. d*"d.,*!
AMON V 'I" ,,, J. U J. 1. dii-acellirt daar .Eilid
_,.,,, A.T ERKA 'DEL ZUIDER ZEE
"CANTO as QUIERRAI. o.nlnkrad" C t I III, I., vi. mezclarli to dramadco can wendlendo ripidarn g.
0'y 'o, lo, a I,., I I I I 1 :11, La1III..1 ILC.I .11 1 sicill y to bailable. y. que 1. &C. ter a de "Ics rachoyasatm brin.
'i J.,:T. n ci
"'S C110 ATIAN Z Indirlo., I,[ nnnlic: Io. d,-U,,;f, chin do Is obra Elena lugar an Un dindo magnificos y anumor ProInsist 1 14 F-4941M, Ili~ No It N.rbA rITII) ANIIA A EUlp., Mkinflill, el dol"I "i"i rant'dad nioy op A~~ fill dmIn I'll, lill rI. AG:IAlIIXnIa1 IiI.0... 1,. 6 cabaret de M6xico. De cot modo. gratmal; de on6sical earpatolls, dararta,
PROXIMn LUNEs A 11,AIMIA si-A8111,1 NO-110 co'ectilculo, todo el dfa Y Ia noche, y offtelerado
p-ornil, viable I,,~ la -flia I to I
III I Ins-I 11, VA;I 11 11"PrIm, 11ra no
lin 9- 1", d, ,ifv,n,,dauJ 0F.I. ti T
C." in LleJII I as Ill I it" 1, I'N VEIISAI. ACTUA DAI Ir I,,;- rang.ific.. Y .11. Tit. Junco tell- samaraloncrittr -ch. eat arift
C'EbAli NOWCXAH NAIC110SAILES. dra oportunichid do damostrimias Line racfb, it ectain-te it. May .,I t ...... 1, 1 rdacl,,re, d, 1.111nililis 11-at.311's Y XNTRADA: 31 1.. una vez ni ou talent, y III forma drid por v a aaresKATHRY "JGRAYSON dad 'l .0g. d'itel'i ....... loct-ahris Ir,-ro,I an qua 61 -artisticamente, par su- --Otro rr agnfflaca Illorato de Ca"I I'll 11 .1 it it, lari- a las mujeres, Value- Vided Bravo Adams preseentatim co.
m %MTON C "::a', r
I', Ell, VIN E.I al fie I r r,. lot.chis'ga, denniaccous !,qua to noche el prograirose
"t a. eel" lines
',o I ha 1. oil "'s n 'J", ca It '. -'. I dl,, Y
KEEL n I b l', Y,','" I Iigara sus pope a de fill p '.%d =11"D= VeTE..
HOWARD
MmD" 1) on 7.45 10. Aire Aconalclonlao Par
I b-ef,- nd,,n-rd. lillall'And" 5.35 nazo
WWI Ir actiia, Ycland. 1 41aua, Daniel T..
I gn d I, tina atl- Jnl Jim,, in f oil rawgtila) del "R.IAA Anl-- ; 1, t, ,"re:e Ilch,r R.drguvz Esta oportuldid de verlo actuan- I.,, Griselda ogu= Josh A,
.. I le, t a IA], d, do Its realmente exceptional, y an lia.u. Y r-riqu, Mor,
del nill'i 6il l i .I V:"J!"[" I'll-We"ll PA SIO una sorpresis qua tennis preparada
I ....... a :lh, n In -d1LlIiJI1_I 1-1 111111-11, 1 11 ov- VV FILM WANNI[le ..1trelloo" Para at pr6ocina. !AbLdla
'a , J",- I,- ta ap,tal Jos I it, "ch' Par 63
III S'l 1111:1111.1.11 11'elil -.. Q- Vaal" ,I unt. p'll"il. dia. ya qua par print .. tl. an ai RCA 'V JCTO R
leidnd I ...... v deci rael n.l. no kestrel
34 ok, Ili 11 111-1a In I -tl d, r.bl, filed, I,,~ Sheridan-Robert Curninings-.0laude R It I
" ;:,, La rile his C II.I.Cen intervendri en t II
ni,
CAMINOS SANTO SSUAREZ In "i "p, noxi 'sketch" drarbitica.
4 C MINOS S N OS AR
I a, "' d";1' 'I'-d I I n In Is I'.. is
;it it 1, 0 i I~ ql LO as TOD#
OLIMPIC ass,
a vidad 11ii, I doh1r. p.r I in Humberto Est6vez scrA III I.C.- 9N TELEVISION
M
1X IT'll JI)IIIIIE 'HABANA ..... lot Y Is ofireeciin, asta0
HABAN A r. cargo it
li ORMA P", 101"'. d, 1, pslalll's de III a Clara Ranny. rarnas do Talayisi6n Para
HIMPIC KHTRADAt So iesii L Progh
PALMA 11111SICRAL i Nifisica y nifisico P 'dro Vargas y Reni Calsel, cly, CMQ-Teloyisi6n
esta noche, an "Cabaret" par Canal 6
EN UN CONFLICT PASSION CMQ-TV A. M.
dro y Renti Cabell, Class 10.45 Carlos musical, CinematicA El regreso de LT fig-rairgagiorinsiss acslr- ific.s:
Continent. cantitriin is 1. sI- gr,.00 Cocinst practical.
roche en "Cabaret". Como princl. 11
H A M An '- e ..30 Tit. Alvar.c. y Adolfo Guat.
A licht A lonso pal attractive en este gra'
ars q.C t-tante CMQ.TV lcd.,"10, ma".
.45 Consultori. del amor Jmul
M roles, cle 8 y media a a- Slinchez Arcillas Y Maucha 6utd&
1,014C0 dr' e Tairohnin Ins telespectald.res tre.
AN" 11'o r NCnaBenitez !Tie disfrutoran en las varledlad, del
D" PIXILi Ciel C "Callaret". de Ia actuacitial d 12.00 an. ElCsha. del patedfocila.lark T,- Verezonno y at conjunto do', Tar a C-nj-,.1-EJ..-i,-. fine Menaces,
11 York licrold Tffil, Los I Garoa I,, i1quinberto de Dios
de Alberto Alonso. ibCt., de
-pCet-I crin- air.,.
".g"lan" a Cira "u,"fin i1-11,11's Martin Y Wrillr Francisco VergarA s;ran interlace- y
Ali,,;, TeI,,",.- lodes par Rolando ch.. y Fort- P. MC
tICA llla Lieellopce. I I,- di- ru,: -1.6 unit gian qu Alzugaray, socundadox par
I b Ladi Velia Martinez. AlCjaad' L"g.. !,00 Noticias rationales a Interns.
Manolln Alvarez, Garcia. Caldc- Locator: Etuabi. Veto.
Ill I run. Ricardo Lima, Carlos Orl- 1.15 Noticiere, CM[Q (Striplemento)
dades to into de sns Tnejores v que coil.
[(I I s, in PIrfeell-na.d. basis I ii- huela y Fernando Garcia. con Luz L t M I Iglesias.
Gladys Caceres. Locutores: 'A C10. a. T.levijdbn. Con
d'I.il,. d, filti en So 5.L.
-6,l nla .1al. cle airt, Ca 1,- 11Modesto Vazquez y Manolo Orte- Arm into Bianchi. Adele. Fseartcr
tniiiiba v ga. Production y direcchan Bob y air s.
'A 1 5.15 Varledades ribill as.
N-,'a Wilkinson.
I citeni., del III," isliltado del trabalo de un I art
"I e g 5.45 Los imiliguits, de ChIchi. Jo.
Allen, Ali, I ull. line on este cirs. He"I Ins alls"'W"'n" 1 eircil,", dlln,,,,, Mi,,
CpClrli nente an "G-11, Abirso Noticias s6 Sainabrin. Lan; Ifermanot Carne.
Ida it Ldos garldco log, r;llen del "Ne, York Times' jo y Luceritd der Ellialifia,
dole 5-04 I.InCet. Ia -Mario Orin Its uno cle Jos valo. 8.15 Tomsuacio. Con Glibly, Fof6 S,
res jovenes del cuadro de Cadena Miliki.
"eull 11, In CsIon. 111 1. rou- Alul que se luce mucho diariamen- 6.45 Revisits, Deportiva. Jess Lou.
r LuT:,1a 80 in, rasulta -trCm-d- .tC ctciL le en el Pripet principal a Y ar.
A LKA ZA ki HO Y ull. y .;Ind. Ghielle, agornalliatc, Ji- Zorro", 0 interessante progranna de 7.30 Trio Los Tree. Aleldis de
pirrefl.is tactics -C us Co. it,.- oventuras que ofrece ast-i conisom Ia Fuente y Gil Marir.
Shciv a Ia. 5 30 v 9.30 COA rim 40 a %15:1 a as Will,, (.ntasmail: exists
FACUNDO RIVERO V su Iens.cicme!, ci.Zhito o1alLcalnociate pasojes ollifjitria a- a las doce del dia. Los librettos de 7.45 Noticiario MQ-TV. Suple.
FIENMO KVI cerca del baile en si, fui aste ,pectacl.Ilcl I. action 1. 1..- C.A..
DILME _iccoi hany Delta y Jady Uestoul ginacion fecunda de Juan Herbe. 8.D0 Conjunto, de
R OHILDA Y TONY F'rej. do an aue'd,36 m6aitls la
1,'ila, Y PEPE DUARrElitinacHit. 'i'lial., ", Pas Alicia Ilo, cuyos triunfos CA 12 radio no- Jean Claude con cuadro CMQ.
Orq.,,(. air RAFAEL MORAL ROBLE ENEMIGO All- Ili, ria, brill,,,- cional son harl(l conooldoo- Enri. 8.15 Memento Musical. Un procon JDhm Hill a, Ca que de Ia Torre se encarga de Ia gramit varied
,!a1,aIICCr,,,s an
in-Mpa 1 rilareis !a nintracion. 8.30 Cabaret. flobindo Ochoss S,
Ann
noentV. Lien d, b,_., -Ralices Amargas" es. I. dud. Fnri A11191m,, ca. .1-cu.d,.
illobils aL.s hall I.graq.. lit,,a.;
I .veto. d qul
viblic. a.C his inci.r. I a. hispearites librelost d.
" g a I re. act. is Vergam. Ell las Variedlidesc: Pedro
exertrid A ly art,,. Su, Pri 'to 'J41% n. b, ran r T
pitufas se esa. imilarilmdelad. '.y. Vargas, Rena Caball, Trio Vanazo.
1, CI lo-ri, de Ist, Ires mcch: tell- y at Conjunto de Belle Al.
de Ia tarde par Las micr6,on,, it bro Aomm,
HIM fi,,V, To' or, ,, part,, call- Ca noel ... I 11PO Jasiu Alvarifto. Luis tchago.
a a A licia Zonso 'conio una GiCOVOIL I GIG YOUNG $,lie 'aclurnte.,unacriatura coil- Union.1lacho y ou code
tin d.nde pro,. .at dild de de emisoms. Yen, Normita Suirez, Cusurteto
KEENAN WYNN or' I Hnsa. Logo, Orq, Carlos Ann y
JANICE anuii. no. fig... III belleza to- -El debut de Pedro Vargas an
I RLILE drante". "Como Ia comes "De Fiesta". par at Circuito CMQ cuadro CMQ.
/2 Hl T S 10.00 Documentales.
p ...... .. 1, lie no, c,,snl. sea a las rucce y media de Ia noche.
Irgea. impartiendo sts, ... i.ei.- c nstituy6. como se esperaba, un 10.30 Detkngase. Paul Diaz, Ada.
H 0 Y FIESTA DE .,is I tarlid. del hall, amo,s,eC: 0 an Ia Escartin, Yolanda Fabbin, Da.
su escena de Ia locura le da'la inn- r7lundo buen 6xit.. T el pu_ I
PECADOR blico qua asistI6 at astud nie Farlas, Griselda Noguerals,
MGM yor importancill a Ia traicion en lus Jos 'a de Ra. Josi A. Insua, Enrique Mmatin5s,
ES itirrain-s onlis C-les. Ell s. Intel- diocentro como mucluas mill,I 7 1' res de rachoyentes, tueleron Escribe: Cariclad Bra,. Achimus.
viretarilin de Ia Willi, fartasma Jl Ia
segundo acto, MI.%, Ailles. acc- oportunidad de disfrutar de has be.1. (6. 1 '-datic. log. UC no, ]Jos cancione,; y de 1. gnifica
.A ...... I ._Uu Gisello con Albretch. run dospu interprotacion qua sabe on.
que Inall de 111.s ho va-dia a ,r Tenor de Jos Americas. Est.
notembro de Ins inquitas love,,, clac. Ils, 9 30. iletuari do ..aIfifuntlis d, at. lC,,rda. 1,1, ran ------------------- vo Pedro Vargas. LOS
b.illifira Ci-et6 ,, M.C.1- il
tralmente, acompanado dC lC- VIERNES 7 -Rafacl Teiada Its on valor del
Y, k,,il,h* q", a III, -. a,,, charisma .b.no qua lacing his ma_ Uniiin Readio-Telervisi6is
I bri'add una lentaccablo actuncion dI I Estos Canal 4
Faltan Y5 dias Para el Debut de Ctch % \ ,
all,cilla Aire.,, Al.nno I, vaiid. preciosos StIcIdelos El Colegio de Maestro.d. A.- M'
r( Jiilrlig cliil, de relojes SUIZOS ra una earavana "0 C -I.HITA P10 fImilari.ne, Par 11p
HNORA' DE LA CANCION ESP triurf_ de precision G,r. dmMic del Canal 4.en el TEATRO PAYRET -a auxilio a Las Villas I Tele-espicticulo c6mico-CoUllIC21
con Alvarea, Gucci", Bertical Sam.
I- 91-C, d. Rillrea. 1 Arminda Schulte ULTRAMAR El Colegio Naclonal de estros ri Tito Hermindej; Amelits Fro.
E 1. so III I Es I n s,,ICrte vianisla si-pi, Seran obsequiados Norriales y Equips. codes. do Adolfo'Otero. Nancy Delbert,
inn oplaudid., Ans annn- racion It ]as coleghas provinculles Rosendo Rosell y otros.
Laalj -J,,-6a it. LUISSANDRINJ entre Ia x1r/2 r rr Y municoipales his hCh. inn If...1. x1ra. racial en el "Auditorium" pa- Xrz4v- .5 rai'lat. a todo el magisterio porm qua
ANDREA PALMA MA OUGIL AS ra el domingo 16, a las.loa, concuftencia P. M.
Para este zoncier nolnda de esa noche se sume a Ia campana a. 1.1m, de 11.15 Pablo Medina y un cusideno.
RAMON GA Schulte ha vreparado no Drogra- Las victim- del ch,16. do Los Villas. Itio
C 0 L U'Q'11 'A P ins nn a "' el Que ejecutorn obras d,. AHArt Ell eas Ofic;nas del El Mundo ad dia.
Shira.tar. Chopin. bielcgi 2.DO Cine del onediodia. playeetan.
TURES 1,11itaillsilho. at s ban estado reCC nda-loo'c".Ftr I i olar :I lo,; Estaflos Uniflos Miss Lilixrin. Tito D- 11, Debutis, V Alb6az. ornin en relaci6n con his destroy' d 1, li-I "Fen I" calls de Lonocasionados en Las Vill.. ntre Jo' I 'do es .,pe ViIiiiii. Light, 7 Charles
Concii "I't-eficro .I in Ia chisp termiros calls afectachas sa, anatuentran
viern(IS, 7. El n historic (le tin I.-, de Ag..d- do P. cals. Santo 3.45 15 minutiae con Carridaid Bra.
Junco CUNE1, ISLANI) I'ark el to a Ia Crux Blanc. e. Langton.
de a Pal padt-e nio(lerno. El Itines al Fatisto. y Rodas, enllcis cualc.
'prt -1 Canjinos, i Domingo hia 11 Adsmns,
slibado svillavifin lie los hitIrocs (ile Ca4l(1111:1. AznI 1--chis a- III essi tiatialithad a an- 4.00 C.cita. .1 miaut.. Nit" V1Santos SuArez III, Habana. EI jilift al Nornia cirentran afectachis. L. rCl.ci6n de I Island.
M", 1; In senii-nal 1,trta lime "dl, r--l-a -ciisciin, a.C p- las escuelas dahad., a he ast.d. a- _EZZO Gulls de Comprise. Caursen
I I1.,;",lnL.Ia Fc- .nd,,,ade IfiCD11111:11 ;I __ v5Dnq;, pJ,,rca de C: tjo.,) so. Iregando at Min Ida d. Education. Matter..
,,I in i"I"Ie"do, -n I.. C C ma Ito inalidribJ, no"", d, Iarl is
Is 'r-Jdiu :I" na-._ ; prsentariiI III, rsI. isaLl lil 5 30 a m_ an sit be re, f-(,,;no,, dl;,q, a,,, e,,, lociabliado su yu a pa m MiJ" 4.35 Avinsuclis comical. Marla Lati.
.I nectar"ll, 'ad'i'l a. 0 de est so Chorans. Milmolo Ferrilindez y
. I e, ..I&C6. En esto or
nh" I ,Iil C, ,
in it"zi al"Ininda In s-pi-on. Z- I In I. ..... I _,n cas CI Co.
Par titull, 1,1 pa., S, letiada nn,i,id s en: ad. do log nitios an assi z.- ld. ch, onfln.1a ...... t... "ar" de hllarj d Ternendo a junto de Rey Din Calvet
Todas las figinas del viindril rlr Is Pat(." III, I ;it. I, Fe"'a.di, S"I'i uii:,, a );I, ca"', I.Man 'n .. lordiad-onelat. c[C-Perairea. Can Elena Nardi.
d ill, Jill, in rnl'o- oldn II, N,,,-,. York. I. Into t,,,d,.i I plane. d, Cri't'll ... ..... ... Pa.., "I I, l.d. I., cuentin cu-situncilin eti
-a Ill ?i,'o .'a""lan tica de Ia nifiez vill a al C.ICgi. 5.00 Accilin an Serle.
... ........ "a l"'d, .11 rion. del a.,,- i:, CnCI I, d, -t, r-,d-, I 1adowl de f.
V I ..... If, I'anz Nocional de 05, ju o Ca], ]as 5.30 L. Escualibs can Roundo Bo.
..... I", I,,; NI", too. tulltione a[ espee provincial" y M
r hacid"'tcC.ICgi.s unicipsales. sell.
I 1"ob so propane Ilevar a Cabo inmediataIllielata, 6.00 Cine Infisrat].
El concerto do hoy o' a u ancrit. inla Caravans cle Auxil
l en 1., t I llxilri L:-Ii, to con 6.30 Aventums de Paco. Pepe y
MORE 11 I Fta Ins 9. 1" 111;' 1, .'1 or. JIM.!; alimentos y ropis Pliso. Scric de VbzQum Gallo. -El
Par. ase (in LIE
J.,& Sale Ili~ one ice at C-I19h- Planet. ruirtarlot
lie In q- IF- is hacemos un Ilamamiento sentido a 6.45 Cuentosi del abuelito. Eduardo
-ant, "I s 'I. ; 1, 1", a,- ad-a,, t,.,. coder R
I hell n Ill pal"i o"n lc ar Jos compinficroo maestros Para on Cued..
...... In 0, ,tidn I-to, It, d,, on,", 'i't I a. ,I ,.be, Col.,. L.
tra I" 5"u"J": I. r_ I_n- Ihibrci6a. nscgu. contribuci6n. no an dincro. sine, an 7.00 Faria an Ia Paintatla.
eI Itign, In' In,": on I 'I Co. y rop s. Pedimos a 105 7.30 Ti. Vivo. Tit. Hearmindox an
I,~ saldra criterament, n. _mP dlr,.,, 11-parcia libretto, de Rabrefto.
"s, liniv-,n, dl p a C le
h rl* /A i-l Cidt'i.al 'Ir Critlil. I I, In Later ditifut.d. do glo act no San
I't igitle,,te progra- "Allegro fl."'nando, I., ge", I,, pe,;,,,,,o il"', no if,., despardl-1. 5 7.45 Tenenoticias.
I., VI Ii-I 1 11 1 11 I lil"111 110 III-11-1-1-to de Scalitit]. "FV I.Z. --n, a it ill on (1 3, Rllos, a antregsind. o 1. 9.00 IA m ade de In fortune.
S I YO FU ERA M-., li- I "ne, : ,,ntntn ftgn *. de Bach; 1.1 Ili;, "R", in", on qua recorreri his C..i.s.
I YCtir am un 9.00 Cine 4 Televied6ra con IN Pe.
On 54. Me, fi-l- t'i "tal I, iti,nil'a el -Vion. fu6na.latna de lecdhe, dun paquete de ca. "Los
j!'08"' 'q-, : rpreta 1,,, -1 1 Ma- Heals, P-g-rai. de Fc..,Ic.Mi Date. li-, all Ito I", 'in u.
In r. C,:, alt" it ill Po Tito Luslardo.
p qu, n-t-dv r, S, ban demostrarrift una Libras, hare,
IPUTA DO 7 1. Mi, I iill- ec nifi. III mancrape r
"Priludi. a d-d, I ),I,, e, real identifleach5ri It I -nmo
A1411ii-, d, 1)", 1 lie I'll, I il I li-I I,, svgurdri C ", 'e, gisterici 1. en vaz ... III
!:; I." I'll, I., I"; a" d, Ce.-r Frank. "IlIT sabre led. eo'n' puablo cu
_,., I ": . "I intav'), lod lielit, .J III,; y "A I ho.tda d, I d'f" b. d, ]a ne.
I. 111:77A YOUNG CONRA ) V1,11, I n "' I'll"
LOS HOMBRES QUE LA AIMARON 11 A"" vrci,, Ilinn I- Otero. "t"n. a C
I I"Inli'lad d, Ill., I( nale "' a as :1 61 tiran pn.d-,i.n & LbC,!.,d Lc- HtJMARA y E iTRA
l-tit-6. .1,; non. C, Ill ina. Ar-,dal,, de ,, I,",
Nuevo concerto de Elena 530 la. "'.. "ll'a I tuno 'o"Ca. ev,%,nna-talzo in lri- .'Y Ani1ndese y Suscribase
it,, A sm, puvmn, I In, Nikolaide I diari on in total. "'lloinn., a,:InLierdwe fie vivir- No .1i a ano e a arina "CTOR Y LEONARD
rit distill. I lie -A, y q'i C i a v M 6 al I'M I d I M ltcA
dia '.-, ,Jc la n-ln- Sab.lda In., III, do CJ r1l, lru: 'Aciterdate rie vivir'. un PC.
Afio CXX Cr6nica Habinera DIAR10 DE 1,A AIARINA-Mis ircoles, 5 tie Nit%. de 1952 Cx6llica Ilaballera 1"il:ijIa 13
c, it un valiolo pasador de brilutDe f(is h(lbelill(Is LA EQ UIDAD
In original flara coin cl vapo ...... 'cla tie 1.1 iluimi. 1].W t."de a 1- d., k, A-9531
0 - P" do,, ad del pasn- car un ju,pate.
Zz. I Pvaba'la novill flurei allies tie it,- In Casa Culturill 1.L11ri;,1a" d, 1) NER0 T.d- C..Udd"
i-11antes tiniablen. In it, as, f.-Id. par in se'licia C ...... 3.ri.Iy u-.,,- d- Joym, M6,11c, frittrile.
n i'; N',,id. Sul-tida in Joyerio,
Ind., too
es. gui a a. rueg; 1;,, i-t-tes a 1,
aprIsItanob. bi I fi in 1,
y "al"IT'" V-s' 'Uya
ramoide la-le. C ,-U,a S Miguel. di I a d, I I d
co, imixetildei y Ill, an ill S'len., 1), '61" cuya., t, 1, l aval.ba on 1. stillucta del
drdein darm. Margarita rlau-'! cli" i'ld. it. Balrdino, ,bull., it, 1: ""ad, are led.
Du,
Y "nuo te'Illgos suscribier(fn vi
heg.. I'll, M- Para protagerse contra el frio
'V ll*c "!I.u, AlVille z 'ornitigulte Anliga. 1
(;ust. aid.. Carl,'. I Alif"'ll Francis,(, Pill
Francisco Vera, Angel Linullar. Jn:
6 Illeard. Millet. Lill it,. P(re, y Ainuililin Blitill. Aria,: y par Alman. :,,,,ns italare, lost- m ientras duerm e ...
Abel T, Trims doet r s (,l'diy Rri Blanco Million, Al.
Mr-es, Priblo'Bardin., Edel Tied-, JullAn D, ULTRA to ofrece desde ta frazada
ir. Albert. C.idc.a,. Rmirifn Or. c linuncio Mrodn'l, snavedla.
", 6 m6s econ6mica hasta la m6s fujosa,
M At -bZyuK-a partl
ia, a ill[ real, ricid, damle cont:nuarlin York.
all ot- It, us it, on extensos y variadicts surtidos
S'ansulty I'll-,
Boda desirnpolius
ITno'ki.da de I raittris 1. can; I14 de I.s
Ins, dp Ill noelle
del Corpu. Christi
No es oIr. que In de In Ind's ma I
-it., Lucy Garcia G,:, Lla V N d del is
in nil" de 1. gci,1,1 se, 'del Per- Ortega.
dn'ble rinareas'eir. '.sanAsimurs "' c a Gracia. con el Joven gemern Ca,: .1 Garcin 1higuez de 1. Guardia. luut a tie Ist, Is. doctor CIW
G a r, 1. itisme. R. y Illien. de lal Guardia y Call..
.g,,,d. r.clut. 11sluris s., ,alll
Ki v,o .1- de L.
V 11 uiadl j, de sl 2 23
L.. Dallas, Elim. D.y6s Dob.1 y Armond. lise.berls, Bordin.. 'dold or ,, "a'an de.
polls dcsrau z de so eplAce, rcumdo sbandonablun ri sairriodis rectrite. r-he de s'u"'sicanpre tell ... On les.
Fulte: DM.-Pardul. p-cum. I
tuluct. de "La Mine
La boda Dillyos-Escolledo
oatmist-A tiunbt6n I a.. it, la dl!,
Una Inignia luy Illinois del aju I-inn mu,, b;,,c a d, p,. fl""6"
I HABATIA del lue-ur, juldo 1,,I.s d, gladnilo, Po-rancrit, bu2,r,,ul.s la
I asci g shbrid. en rn niie"' .ou d, y les ig
bod. it, 1. bell. cilrelt. a D11plg.nd. el .Ju de i a na gn, 'rIa sfimit. Garcia G
,in Duy6s y Doblil, figur a y fest toilette W-1. liciul "I terapk- -act a y
"firn't, D'syris in fsleitudis nutrunus. julle,.
:cbad. it, is a almi's. y li ; 1 ,oluiller-n j: Armando Escobc- ,ilstj Iraje pialedia del bill, sulld, 9-re de sus armint an uria
-a WHY L.1- 1, -dli mul Crailm lug., c. el "Mi. a.'
Funciidin teati do y Bad do d, I c. t t, I 11
T-. lugar lot. bad.. clegante y 'Jul"o, al-ista d, 1. "It. c 05"' ;.. f .. nor Yrch ula y to lual Ila qido , 11 -1
lulidli r ric. destal6s cle Iris lu, In, cUy.a t1iWif.1 s. s ctden.19"llzadis par )as sefioritan; Alitut (-,iptilm, it, I., it grtp Anglila I" e-l' doi, Mariana Maresma. Illb
mucinis I Era un model tie Jaettues F tivz de in Torre. Miriam
do socins, so, relictini rn linra, de 1 La Darni-sa 1111d.i Saa-dra rgl. del C.rp- Chrisu. st-2 a .no in a y sell a rn f.11. de sd.. d, fine.
vird: 1,in- y ruldi.i. el salutdo H. El Bar., . . pre entilliI6 it to. liiielia. mail. flortensta Merl Cas.9io y to serm.
as can rityl "'i c-I., 3- emalande, lindo vs- rn Graciela de I Guardia de Cantles
sin I Cos., Cultural d, Ca ohl- la NI,-11 M,-,, At rr. tilde, it, I
nuca 7,- J-e I -it 1'. -Ararit. iI]r"ly,6" hi In ado.
"pr-ut-On & In -1111 Feel der
suselo ust set. "Chate-u- Mal-K La dr Enrique ad,. del schru, I I. 1N.3-6, y d, s.
net I.: 'Ied.u.s I -A di, I.e., cljj.-,, F-albed. I. del
inal del maestri Caballero Ltal"de V.yiln de 1. rnm .,6 Esecibed. ra .1
,iugo He d"I'icadQ, Se-on de Miuii-a I, la, 13:1111., 1- A in mayor brillisluez de In cere-nu. -,,IHW ls el dee-ild. fl.ral
-i ui tur.1saj. line esa car,, it,
11 do, Ill Im' In 'as", el
-- I edin at Pose. del Prad..
FRAZADAS de algod6n
len" pri tier rango. y ray6n, con FKAZADAS do algod6n I, Iona, an fincis
La fine& ribetes do sedo. Diveniclad do dibujos sabre fancies role, aracrillo,
Eris I 'Indorn', preclosti.
H O TE L .1rud. Qued6 tr-lid. par 1. it.
lan"' ,ranclgrid, ai ,,ralda colors y dibujos. TomaAcs Camara, vord* y sliul. Ribolos do sedo. TomoAo
entrant n par in ish, 'a 8.75
r. cline c a'. j unt. be! 40.95
PONCE DR LEON to, cellos. it, prN!,1. Camara,
15N EL C&NtR0 Dfil. DISTRITO COMERCIAL Y TEATILAL D., .Ium,i.s c..d,.d.,. del ,itsst end. lmla 'Inicudaara I
SERVICIO XCELENTE is PRECIOUS MODErIADOS an, me d c an notion, is luind. so.
I, I "' ji-pos rulty bonitos
TODOS LOS CILIARTOS TIENEN BARO 1I.d1.Irs 'dL 11 11. a
no dan,
is -is -or. de F."' rids. lun_j at At tie. le
I preinterlo, c ireped. est. par. L - - - - - del -d -r.
.1 cratr. tie las ad- j
-I isn lambl 6. C romills at as de ",,it ill.s.
ekAnciese y suscribase a] "Diario la la Marina" aE" .1 sitar. se sid-rtlin, g,.p.s
Palmas lirellis of trade d, lild.s. am. e li-Itas cra Ws g. a, q.c
MADRID
A ESLPANA BARCELONA
Air France le brincla la ruta m6s directly. A su Ilegoda
FRAZADASda lane V lilgod6m, an FRAZADAS 2e Iona y ray6n, color
a New York le espera uln lujoso Constellation 'cle color enter con cenefc eslamplado enter. Trambilin eslampados. Ribeles
Air France paro Ilevarlo a Espa5a hacienda s6lo -jnc3 y ril:eles de seclo. Azul, rose, verde cle salin. Verde, azul, rose y terra.
no Camera, 14.9S
Sylvia Hedio oscuro y are. Traracl Camera, 12.7S cotla. Tama
_3 pc3roqo an PARIS Escala qua puede Sylvia Media y'llinariss. una liefirsirliss todo isracl. y betters, qu, brilla en
converter an una vista m6s prolongoda, sin in oVedad halinine a. elluslo de disis en to feria de -trayer. losses,
ottv que aprovecharan bus rusamerossis smistaides pars, c-gratularla.
recargo cle tariff Y clurante todo el Fellefibidels.
Vlaie lo rodea el refinado
ambient qua coracteriza Adornos de Gran Lujo
el espiritu de Francia. Los
de la Plebre Cerinfica
co m a d i d a d a s, a I
champagne . todo troe "Lettorri" de Venecia
lo emoci6n y el encanto
del bello Paris.. Par eso,
entre otras atracciones,
usted siempre recordar6
con placer su vuelo
a Espafia ...
A Wo
FRAZADAS cle Iona j rayon, en final FRAZADAS de lane pull, con anchors
JARDINERA colors enferos, con anchors rib
de seda, Rosa, turqueso. are, r.beles de secla, Vorieclod de colorei
y chartreuse, Tomaho Imperial, I 9.S0 lateral. T- 6. I-Peli-1, 27.SO
dil.-Ir, p.r b J
Act CUBIERTOS ALEMANES.
GAMNTI Z A D 0 S POR Compre Ahora y Pague en Enero
TODA LA VIDA. ci s*ro d, Her- Ind.
A, -rimi- n 611i.in,".
tA r s QVM'IYTIlsAf-M 1OVTITTtnQ T.m.A. 7.a..I.
- I .
i I I .
I .
. I I

I'ligifut I 11 TeAlrol DJARIO DE' LA MAIUNA-Mia rcolea, 5 fit, Nov. fir 19.- 2 Trial Aho CXX '
- .
I
hifornincl6n Culltiral !"Ainor de Locura", con Niiii Marshall, Osenr Pitlido Sipje coffiercio
yTongolele. El linfeF; all Reina, Olhiipic, Norniu. Y, P program as de Cines y Teatros Z)TI joeves; ail Siloitom Statiarez y Hablaina. ;Vlatyat lerla! I
('oil ferencitt de Martim de Castro "' .1 I distribuyendo
I vc; In ,OcbP Cola,, u h,&-inble ec, one .6nne .., nluin'sles c"c'.-e-,
, L, anildc. 1. inoltitulblc Niol at,.. 'es. can 1.611c. negaJon. y do lit-.1, F I N L A Y I RADJOC ENTRO i .
. b iinloic, unis pow.d.r- I sil TU A LI D A DES
A
dos exposiciones (It' arle ,!:,,,,!, ,, :"."",,;,I,,;"I Ild, c6arle. --dil. I ,.I. Mo. 111. -16f, A-41.1 Z--l- T G--. T.I*f U-1 "L" r 21. V zuac- 7.141bust. F;dL* 1 f frijoles negros
91,uld dce. colors,, I.., Inn,-, 7 A,-,- ,.-. I
!e.; tcl.,; do dc nuiner. brillante ,I I n ve'd.dern latcis so aagl. Desde Ism 3.00: Notil,1 14;filEMSE ,"- I S I.- 4 N N"u'lluir "'C'r, I .,,,V ..- s NHI-AGROS ,a, Ana rAD DE PASIONES -1 S FELICES I., M.Py I
.1, S la cluctice Mu.%1. tic art A A u espirlitt no. nagadflea be. ,yk 1 t6, J, A,0 y EL R ,,ANCK DEL P1,11, y Ed...d G-"'los no'""i lh, ,,, j Paul Dicnil.. Y III PADRE jljj Iimit. "" 11 5-3l'a Sao: "Abc ul:o I --
For A(lelit limm ;do. of es tAinol".11, diell:%pa"'a seldl ins anclues, to FUE IN CRIMINAL caL I.mis, 81, PALMAR -, di
- d, nmobr,- Din Yrnand. per. I[,,,,- r-on million, q ;, %!cx: "Llocurxde wort y Wendell Cing, V.I. ni.y. -d-Pjn ... L.n- 0; B,.,,,.-r- ,ii"'n s,"'P'.. VARGAS.',l bmar 1, "Hay que presenter )a
" ,mii,i'.,io:!:.,, ::, Id", TO"'In. 11 .... iailsr .,,AI;;. -sh; !linanItlen. pnir.l. At or-,,(,!n ,!a que In c6chre Clifita leff 40; Nific., y T,,tu a 1 1,, A, ,I- La-M.ri.c.- "Urer- .
,t, "::,nil.;" d :no,111,1. Todo L ce d, he cle so octstrift h -, -sr-it -ein d, e'. is. paitente iinica", Aicen
. .i, : I ,.Ii habl'i it, It,, onisal a ,I Iii in'lle'lla Ht,; ,,,,. is ..... Lu. hall isti,16- I d. ... .)ez: c. do 'tion
... 3 . n I ....... lo., Patst'.1i'ln'. de It., 10131,1q. VWN:", join Introit 11 I( c it histot-13 de Ideal parit hacer real. C. no .rgllmcll. A M F 1, 0 It E N C I A "'qu de A Ga fal.y- ---Mill (I'll 11;i, ,-"-,III, I" B A .141. U-Is" 11 ;,I.
l".l.re, 1),!, --Wol d.. 2L 110 ,l ... W) 1. pi"In ,, itirn'", I !,HI, ;, ,,, ,,,, ........ I', d" ;%at- Itict. title. eat emt.1 10 completntlielde laimpAtico. jocose. I ... ..lost ff.. Im. El dir-I., d, 1. lospecci6o Gene1."Iv., "'I ,""r .. ...... ,Idad h- his 11"Iter, lo, V clol Met 11, 6., ... !"W"i ."! col ,IZI, vn on finiwso rue r1diculIza unp Idideria do iinhat 14 T 13, V.4.d.. T.Iq ... T-11 D-1, I., 315 N,111111111 MUJE- l set MitIcst-i. d, C.-cr-,
,, Cartos Enli'lu'r, v into, llfl o-, 1 ,I,- conflldad ., .."Itic, 1. It lark que III- furor en toce. too it dows. A In, 4.13 Y 1.15: cor- -SA -a I ]AS TR I LE- R E I N A n., Mli. Cordell" Patti -Lrejuardo
6 at I ,x, ,Ui lis 'n'le- ,I it U E, Rlr ICADAS i., Nig6i"S,
n-h I I it, I i 11 I wlc vir oce rl"ne"I", re In vinto", ,.,I Cc ,;,. And 'on't.fil" "Amnr de 1,0cura". Una producclon THNME PQHQ ME MUESUO "9 I JL i s Victm, Junc In. pernlaros para adquirir twolex
di"t ........... 11 I. it ...... it K 11- ,,, 2 "Anto. dt, I.-in. rsto wo!'g .... I. Flimex parn flixtrIbuldora C011111ben, Tin To,, y,:I.t ,at. y rL CENI lr GR;4 COMADIIES 1-11, A' all' A ul
'11c, "It," alt", or"i'l ... ,,],-,;w .,, ,,. ,I,,a ,,,,, ,,,,l Tl; -,,., ,.o 1. ii l ... he ..... sefal.d. Up, NIcl fill he oWeriari ,I "Micirml INIb,,. ch. I c I Nor rain,11H 1r.d.k1c.ot. m.y.rX5W I B-Ic' 1 B."' T-j "c--,AR-. ,. aar-c .I.. delialli'l do I .1..
An y W. N AlLil. ne Cbd.,. e ticiten. al preclo aficW
- Rein., wan. I de $10.40 ,I qW.L.1 ma, ,I flour. tod.
.It ... lar at-O.", : -Pno li"., .1's ...... I"r,( ... aild::.1 N nlhall, y J, ... In ,11. anctnit,.,mos dlem Pat In. cities Nin. ROBAl- -1 , ,i ,,,, V;
. j!c -Y, I D Y. ,,"", n "',ej"A',' ,.. .... ... .. i q-, In Aide ., ,.e .u. ,. ,er qic ,,to frij.] p--cle do Ipw
, !lbc. on, Ph Wfl. It,, Climpic. ny .d,,,cl In-c' 13. 'w site
.1g I ...... NAD 1
:, ;"I. ",""I" ,i , "::'"'I" !:"hahlo, dI ( .......... I ... ..... :n';'i",'I .... I million. el jarch Osvisi sides S -c y itb on, at precio do A 1, ,A M F D 4 me !, I P-1bliuld. I,~ I flig., '111 ... diet
I I 'I, "" d, lunct., 50 c,.,(.,..,. pl...I.I. d. A- D.k.. a mrmirrz i4olliZ Bit y 4D Iriji-Mco Ttol a
- ,;t'- dv I, it ...... y -,"11 I ""Ic.- I r' ""]. "." l "'I'd' de' Palatine 202. Adliert
n- ic ... .. ... .. d.,vto, it I'la, Ilia ,It. I ,, W li.ii d
. -1 11% 14i,11.1.111 ,,, ,", ..... i ..... I but, In di-,- 1 !!d ",I !'Pl I Irl!.":, ,,dllo. I C b it I St.. C-JJ-, y PA-- T.I. 10-1426 Tot. X4
;!:- Ah,llij ..... b,!,,j::,, sl"'jin-i'i M 1". clorial pe", 'i ..... II'W nd. ,; I ........... IT' kl y 1',',".",,I,.,:,,,'i,',r'l,'',' T ,"r'la'd 7 a A.I.,zA1i'1 ,,l .,I": 1"flfic- 111- D-d, ho, 1,41 11,11,1orc, 1,11orn I d, cp
, "I It :, 11, Q In ,olvint it. .." ,1,. ... 6 o I C ut A Wro DE AMOR Y i 0 to bzih i le, ,onl Comellict que es reeidsit
: ,.,;, ,,,,,,Ii 19 1,:, NI::, Cuba ..L- ..EM G R C,
, "o. I.- 1- 1 n ""a I ... I a'. na ,,,,, noil 2 C 'd
t "".,",", i ,,,,, ;,tl".;"I I Nirdn' .16zlo I,, G .. -'I 'no James Croix o7calm). N n J, hn H. ,le P-2 qu g,,, ,, :.11111 I .li!tlil., ... Ituy "n cha, I ....... 1::1'11lillllll i .11111 ... I i,-,-,-,l I 'I t -, ,; c ic I I finin" E X -C I N E M A st,
A-,Wvi .... .. I .... i l I'lhoando ",.!Hill "Actoirdal.- d,-,VI,,Ir" c ... I Victor Haiti~ PyIm, Y DON AFORTU. L-uc y ENEMIGOS DF] RLY len Son puts" y Acial.d. T.I. M-1114 ,i i, I s ..... rit.66ri do 1. Pitte.tt Uni."d"Z"' ,,, det sem I',,", c I 'A ... c.. 14ADO can Giy Gra,,L Laa.t, N; Bol. bech, 1-1-1. ,,, hicty D to, De.,de I., Il not in
c" .At ... i'o!" ,,,,,::; ...... ,, h i ....... it, ,., 1, ,- (", tl 1-M irlil" lu d, C- ri..
A.1t1:;'' ...... ".."'i ,.,hl, a "i". 1-t1itil." "i ..... I I" li: ,,,, 1.;"i"a'" 1c I ....... o"Alment.1, y ,,idv' 1, ",A"]! ,z do 'taitioncre. I, "" '. ,
I., I I ...... -; ,,,,,,,, "",I"., ou" 1. dti ,I,,,. cin.,alti ,,,d.dP, ,.ny 40: NII1- 1). ," ,,,,,, Z .... Ir ,7,..,, ,.I,,. IIC,."I ,, l,,I. I a,'::11.11 .11, 1.11 I,. this, 11 .1.11 I 11.1 'n BC t'... N!",., ,Iha d, C- I", ,c u, ,,,,: ,;, ,;,,. "'- !., .. .......... 'I, 61111,g lrl fan- oll -blic. on in
1,;c, -it "Inihinadn' y 1---n-1- ----- I )i-,Iv- ,- -- -----l 1 GRAN TVATRO z "'a,-11-1; C.. .- .s-ucd,. -, .."s-e-s'...dvill .III,
j" 1. .. ,'iti, ,,,,,;,I,. Ii, .16 0 :":"'llia ,,,,!. ,.,,n ... :I',,. not 'o
. it 1,1 - Lxi-Rn!" & 1, K A Z A it !,,, y ullbroa, iintleic ... Pilrzm-., ,
;,r,,, ,d,,,!x, ,1 I ic"'u,"hin"..1tv .cli.01as ,,,, i, Rp., (.. -r I.s I-p-.r., !,,,.,, i,, ":.'d"*.I:;;:: 1 .,rwkw, 1"voli.re, C,,,,Id. y Ybriudict.. Tot. A-111 Atial y Sao. I-bol. Mart ..... UP-9231 Mlr.. F... Universal. '30. y w. d,,st-dt,, cri I.. -n.l .fectadas p.1
isdo ,r ""' ... I. .... a Inaii I i 1..utdid: !"; cIn a.", v.1illildn' ,in lo., 0111nin, .:,, iiunt .... I. leghim. vil ,it 1-Y.11n, A fics 430 820: NcH,,c,.z. El- y Nct. coO ... les, Entr.d.
,,,.s -i ,''-'' ,"d," .I '.. I ........ '! ", I., E Inucid, .... (e, 'd M- ''ils, ", la". 'U" al .... W ..... IiAoi. a I huh.d. Bar sit ,a- Beside W, 3.M: NmWiGia es,.e .... ,I rii- I,,, nitnentes infl-itcri- el,
sI G-thadc ..... Woo a nIAkI ..... :,I ,", "'I'cehni dri ,iiosin!c h;foo oelonfl I, per so ki s., j.h ", I ,,.Cur". NOBLE, "'
, lzT 11 """. "" ah-l'. ,Iho.. I ,I'. Rcl.hby EL CUARTO 7.RRADO de preci-it: Ni-lius, dc S.. Je, ., J iind In 1. c A!'"
111. I riolTnILI-E P.A. I T Z ie d, I.,
Oililic, 111111 cty'.1 DEL RE F '- v 11 R lu
.,i,, ,-j"I" Iejrv.,vUIuli1.o,. -.1.", Mai in Lohn Rios pueden Alive, p e ent'. verdinteii, -:oj R--,0iH9,rc "'bel".r, _h.p,-,,
I'll, I Itllllqll : !"'I':11:I, ""'i"n I Be Giacad oz. Luis Sall=r y I de I I
.1.1 ,I: It-1111, .1 i I .... '",.? ::!: !" ,,, Hrfcl; ... what, Ives 10pa, de in hellez. I it'.." O'sh- E. sails J1m6rcz L. 1ra' 40 y M; Bnl- I R.4rJ,,u.x N,. 402, Luyancti. X-2224, c'
-, ... .... v, It., t. I ... I L ""' ...... 'it "" ", cajr,- d,, 1. lints, de precilliC Tan, v
q,,w:cwii,, a I', ., .... ...... i, ...... "Idi"'n"d I i, : ..,: '. i6n-y rlt. ', p .I" lot"- I'las .b,;aI lot F ... da all -cy 20 y 30: NIAmi
I a a., ,-,I .1;11 a. I -L -I lb .: : Dfld- t-cl.il., "ac.he JN1mIicI,, HE I Rbann
, .',;',a'," hn "Y.i"
t l-i,,., ,,, ', diii di, iii ,U F" '15"IkNT _,i Chi. Vol .
, at .., ;, all de via,, , Met.. 'arclino
"Ils, : :"".z d, ",I",,, ... I", it, n,-; :il NIANC dcotv Iv "nownt'n, .on '.."'ei, '" (b. oil. Pa c D. Icla -' "" E EL LaC .. do Swi Jcse d, ]us R.m.s. per .1terair
'I 11 1!11 "'i lice .1 -I I 1, ,I", U- I ..... ir ."I" "Ir we' de C 11 o. P "". 11 I ,,111111 I C at r y Al,.,..N dl yrSIN LE': talchi .... 1I.I I-Iilu k ici it eJecticitin: desch do, vo dill! .. as .... ;nt"It"', I" I, an aii cl presto 6e Iuz brilliant el prime.
...... an.0 ... It, iv. !,,;,,1", ,,,jidca, :, e G R I s ,1,,
I 40 I-sn ier. Lunela-25; SUN u lay y Balco- re y del olcohul, le-che evaporada 11. V.d.d.. T.i. r-6221 A A Bgt
tin dt ,:!I,, .I,:i.,!6:, (I, I, z _, 1jins. unlialit'. a .,., r rstriiiij," 17 I, B.A.. (EL
...... ,hlud, li", '0-vndo 111: Ii , I "" .(7,;:, i 1 11 h 111, ', '! ', ":,a ...... 1, flj,
I '-,;a, can espatol.. do m- ta do cle .dehim. a cite ... 11-1c' M,,F PER. ,,, 15 luz brilliant- eI,,rgLdnda, Ali comTo Per
.do W, It"I"'la, I .... It" I --c Id..'Lin"n". h,;":-,i ... i''tho.- efect.. y aquella -ha I,, n icl!,* s, I D frii c A : career de )a itl-a precl od mi
!""', '11"', A.-'a, "., c!' !: j : ,; I A has 4 DO 1 K.23: LA L as.I I I c ,I% eldti rdma del ar!c. A M E R I C A I.IDA gg,.. pell-In
it- I- I d, ,fit, ;,cu "I,.:..", 111- ,I,,,. pued, olinv."cric, ,I Paz,, ,I.". I Ic de al estliouln quie Ila 8.30"," M 13AJO EL CIELO DE ucron ii-t- a disposiciii, de los
1,-, d,,% ...... "'c""s' j'l-c" ". 'L,," -Ic., I li "acbi ".. ,;" ,., : 0 ,; .... iho th, lo abldrario ,I .... b.jnd;n!,, hvICiu1b .,Iu Goal ... y C,,,adt,. To[. M-1111 PARIS eaccBrog.1lit A ,bai Chmt- R I V I E R A I 'de )u3Uci,,.
.is ot-t, tatili. d, r- 1 1,11.1 'O'cu I Ida"I"', '.., C'.b;i it ... : ... Iv 1. I I ...rPU.,re.,ipm;: I ."'. L. eLi 4a; NA.. 2l. B 1- 1 ribunales
, "a ruir"'do. ,-l I Ic, 'I", c Let, I,
I, gl.o, I -P PeCtie Is Nathl ..;j Et.,, in 23 W.. lar. V.dda.
1111.11-1 N ,.i. I 1 %iiz ,%il,,. J,,-, ,, 'u., "' khon, "U'Ve. bit L 11W A ll) A I., 4.31) 8,15: N.ficl., :: !:: ,'.",'I ",::; I I ,iihhva A ..... j,.Ji. cl-n- D I-da, oc,,I, a -Ics C, 1 -41* DKL' 0 ,r*-L," ':'s 500 r .... feel.. socrifie.da. I
I "; .." -', "i, a Ia ,-I .... ..... I" 0"'..imut. -,- i-c la lainitna d,, MaHs LUIS!, H- c ... cI.t .. .... td p-,-(,. ,,,, ...I ... L, I -h.1t,.lic), ,an"Liod. D., i.ell. TIlb
,., i tic .W., -.viu, qc,. (", it, 'I", tn Cuba L l LTERNA T&TAZION El jefe d, 1, S-Jun de Control em
i,,,.,,,1,,,,b ,,-,1;'- ". I .1 I I
'q: -- C y D ... j,,10 ...y AI,,,',, t ,,. bedirii-1,c). can Fred Alt-, o,, -h
1.11011- 1 I 11 111,, 11 14. ou.-tv a'. I.- t I :111.1.1i:1 I 11 1 :illtv !"d,.- "., aVcc lullill .... ... .. it. on ,I'll,. "'llil- 0 SU IA SF ", del h1man- i. d,
"I'a 'I, Cam- ,. .a '-,- ., F ,,V.iib bi-'IItl', 1,4a! jm1' G %"Ilil 1,1o.t. y H.pt,,a. T.W. U-27DO ,,. Ellec y FIESTA DE PECADOR C.,.ercy G- d.
I .d,,,r""',1,., I Ii --1 1.0imw" ,.i "st. ,.I.c I c Y-u Joni- But L. Mrio P ualair, ii ...... lciiW d, 01" 1--'. It., i avi- I DeA, Is, 3 15 Natko-a UN z-.LAN: -., W; B, n 40: Pact i[for. c ca. llyo, f.cr.m d.,
1"'t, ,, :, llcll ,.,: y .M.-I. :it ., e, ,. = If
, U , ,:: ,'fla-- wc. 1- It. clodig ...... i Con ,,ta E.pio ,-6.l di, zila-, d, jjb.j,,,. m, ,c.d,-,o., ctri-- ell, do nl eb- A-Kut 1.", r 500 'es. ,
, I but do A T? EN EL PANTA ,, n j, re n I., cl.,tlitni -Ind,, .
11 .1 a ", I -c ,e on locidel v linflurf-, lill -tilea di.,, 111.11;1,11. ,- ,,,,,",'c, J-Ia Hi2i I,. t , EpeiOun Nort. Lots. R ... j.""a Ific, 1, la q-. kin, 0-i 1, .... J,.-i, scert.d. sub, 1.z'.1,c I "''talii. IN, I ple-diali!.d. I ,.S- ... .... az ln It~ Q ;ice -'11111 'It H ....... Z"AS" ',,ib"y,,,, ,nl,, 1, -,,rdins de
, n-bio it, C,,jn, conul ,,it cludit. I ,I et. 000o M' S DESFSPER
............ ,- ,,::, I, c,' I 1 1, bl' AL R 0 D f
. 1cmd-In ,I, ,.it,, dt, ow, it ,, air -no at, 11- 11 -1 ,I... cle.111. Mail M, ,. ru L Di-nme;p me"dr, li ,
". ,.i, ,ih., "t'i.-n-, lu I I U1.1, .bit, ;'.'it it pci .. d, .I,, "' ,,, vRih,,d Wuhm-k b- Mrr d
it 'I. ,,oil 1j, net. All NA- W B.1h.,y Lin- .- A y B. Y.dod,, T.L r;I,:1zII- cl; g"ndv, P""o", N, I t..o.tIc 1. lelebrada ..'I.,11.. H 1,,i a d,, -,.66.. ila. or, I., hnn A M B A S S A D 0 R lc' --" I'. "I '
.16: No).1 10, ,,I,,,,, 1-911,111m, do ,,,,, no, I Urd't.n',S"-,'i' V i&.re .dPd', Vaw ., cu.,.i I." Ida-i ,111c I I-Idla litint, la lookc, I atiAceithi I., nice hen'.., Ad.l...
imell.r 1 I '. !, ,,:, I ale c-le.nice 1.z
" -:, ,.I ..... ,!z,,%,,,"i" ,.";," :.,.,,"', I, ,Cerra, Colon lkrr.y. N .... I-, 1110"
1111111.1d", : 1111 Sl I "Z
a I -, ,,,,,,, ",-iv ... .... it ,I it, ceiticle. d, icre. -,- i,- it ". ". I sell am.s ", "'loo-dar Cr.c.l. do 1. PI.,.. Total. 15.1111 a,, u lares
,, a, hot,, 41o ,OS A N G E 1, E S ,,d,'.'1,f G M'd"""l I'd 'sper. AZDW Arroya Am,] eaus
d, P. I.,. -111L.., .,, -nI.,., ., is it ., I" I" w;v, : I,,-,,.'ba it,, .,. .. titj -, ."as Iredlinto, -I.rc, ,I n:Uy.rspcciadmc.te, -ta -ail,"cie, Drds Nat J Mari., Siiii LAsd, -- lil' I p I 'TERN " --iIi1 1' ""
la:. ... u ,iibr.. d'e .h.i-ki''. ,rc F A BE A V I 1 ul-I ... 1!'-idpJib rf0T.,I.r -y P.1d. y J..emnin..
%,,", ,'Ic,; I, it, l:i ;a'J',!:',i T1 w ,I At ... We. ,,, d 'Ed .,nci'6 11 1 !c ':u i*111'. In"'no (I,. In 'in.Ii,.,. ".1triegurldlid de do, I LA L CID ,,, ,,,, ,a .
- I,. I., line,, p ... dichil. I, s, F.t.gr fi.. .1tilti ... '. rental. conio nosolros, 1- , n Ent, led ALicl. 1: Just, Dad,.d. &I I, 03. T.I.f. I-land 6,i.!.,.h Ker e,,,, [,,,in.
I r .Main v FIESTA De, d'I" H .P 11.1 P. do
'I"'"'" % I .-w ... ,:, pe litin ... it F ,,, to -o a. I '.K RF'j9'i7, G N I 1z, N.1-1-1, eAtern bl'ief'.. to reIVidal, Reca,- dt, ithaad. -.
111w d, le it a 1, A I ...... dcra que no ha yas i lij I.-,UhI s,. ,.1-1vdII.;, vb1,, on d, I", Unit sensarnin de Act D PECAYDJAI I y ..ub. ALMAS DESESPERADAS rmi Wan it, P. mmolitictu. .I.x.r
Ur. lib-lild 1wr halt. onInne,, he ,hc Ii-Ill. d-d' Hills -11o. W .c. 1.0-1111. d, r.logiih- rjH-tj'. IN cl. 1.1fillitind. on- lik- J-- Ft 1'. No, de c','U, r ,ly. Par resoluclones cle lia Secretaria dc
.his ,.orid. In 1'.ent 1, cz R M mi. .c flfth. d Wahcmirk
,. del D. 1 ajicft!i, ti I'UlJvc,,u ... sumalic 6sta I- on, smi \,c.*dnd,.,, ob-I'd, .,!,.,. tL EM OLIN lolh 1 11 al.,L aiitml Ill Pre.ziderca se hall declarado com
bui..mb, tilde po c A P 0 LO In .,A., .."any ,a dad stil.lot-nte no, 1, deputed, I Art- par. hay I ...... Pay", flh d. Fle ,19. I lugar los siguientes recursos de alzR-- --- "I -fe-,in P "A .Alm,,da,,s To[, 3-4253 c puclto, '. contra resoluciones
N, de 1. ,-- p file. quc ,nue.U.n. n. rain P: No, da inter
rend. 1. call 1.11dad de I si I., Alc- d, In Hokin,~ Ii,; 9 V.
.1goon. q"' "I': ; 14 y I S
P.,dil diiet., A,. I ,H) do elclub, 446. T.W- 1-31DO d ubse e cle Comercic, on eXinando Alvarei, Pe -oso: *Leondi. I DeA ,, sw Notictes-, TENSION L U Y A N 0 C D-ut, 1, 4.M,: Ntv,,,,s. LA NO- pediente- de marcal: el de Industrial
,jW =w d ,,-LRhh.rd B.,,oh-li AA.,J,.,, Tell,, HE S NUESTRA -o J.,gc NfistI'A Cl
11 -. do yinei". E1. ,,, A PATRULLA D B TAAN ,c., Y NECFSITO DINEHO P,,', in C* cibil de c ','.','6 I
. 0 N.,c, liccle, A lic, -: -au ..
,., 0 In ,rt J p '" a;r. I Toy]., y Gorge Murphy L,,, A lit, 445 III r ,. Co"ner.
1, .. I C ,bct th Al Elect., ML, Junin C-i... y I- pall-I., L.cel. 9. lieltin dc dich. class In
, del ln iitui.T'i I de L. Italian. ,b,,-,n a K-LCASAUA 3o. co.eu."j"o"i' 1. .are. Yacht Club pa. ...... hiyv.;; :,n"I"ne, 4c ,1 1, -, ", V'6E ECIEN CASA
Insist mj P.1-ni Municip. C.I.sdo do Luy..6 "" T";. -L'A "' C.sas I'llabel. ena 4au fe. Millu:
- -? I dirigida pot 1. D- Hilds Ruil takc-, 15 dl-pae e .. -NQCH Pat 1. r-h, Se: B.1c,,y r, dhd l', ldr J.,1foron Per fall. 6,
. 91001 0 No
I
C.V. ficcfii. A-Pirl. I Dillecoill do ,.,,, R ......... ....... .je-It, iollicitarle,
V- "" PW-7VVV V Cut ra nit, dirig, 1, Sol, Gilda SALON RE G 'PA."licti Cutiiir- PhgZ. quetag
-sI.n R, I,, AREN A], omplid
, I L Meet. y A,16, P.al,. T.I. M-47U persona a nombre de La
kw L -1 - ---- ---- l A~ do CImbi, y 6. To LUX A I., 5 00 A. Industrial: y cl rayrfio de alzada in
g', -, I 1 I .." I N -" MERCA lrpU,,, ,1.d1,,A .,b.ratpJqd1 LeX.
.. EJECTMIC I E AN nl,; DI.. ..I. Plaaat aliin M.-J..s. A-7721 D IES ,a,, n,,-IhCd cu
- . 1 ,. ,k,!,r-.,,m ,,F 0 DE AdROIN' r,
- CT, S. A. Jr. ugain no co'% o w I Y A Is, 30 or y N 0 cedi6 Jos Laboratories Blut6crien,
Cura Radioactiya A,'dj li". .' he ou 11 -N l a1,.1,,e-6icI;A I 01 'y C 'e- C D-ricus'
l i I Ailhd.iy De.ler yNJudy La-e-, S .;t"c' r ... "
,,I,,"" ,,:, Cabo OBLE KNENJJG NIUJER DESNVDA
Radical paraGota- ,e terna a"' UN RINCON CERCA .E1 C' ILD ,"2',- ---z _,e ,, ,, Nkh- I, tit, Cuba. S. A. 1. itiscripei6in cle 1.
tis u e,.jl.h'.' at" .y t'-- Pd,. Inr..t. y M., La,,z Lu more, Artiblatec Para distinguir pre.. ,a '. ,,,t,, --- U: cftc y bIrm,, 20 p.r.c.mic. flirmacilutical. per inter, 1 Chrithle Le',1- ,c.' ,.H
, ?- --- 07 11111, Artrhis Reuma 1110 Nth.z 3, R.W.- Cl az 1. d-onr, call. Antibiotic..
---ON fertr in c1pnonlimck(la
I SAN FRANCISCO
son r-tict:ccibla. 293.,- Tot. X-1700
4,- -N.rF5 V iii1rw - Afecciones de la piel A S T R A L M A J E S T I C Rendirin un homenaie
. ." Be
i Ji* .- 4 Lab .... do .. alli .I. anviii.fint. .1 ,.,..I. So. j_&. Total. U-6651 C. ..I.d. N.. lit. Total. M-4477 ial, U 45i N.teler-, TODO
, Dode ft 3.DO faalleivju EL HOM- UN CABALLERO -c John Wayn,
I : J T' ,Rlc I InTaccclones atiolooda. -061. also ba. Desde Is, 313 Nt,,I'r"- I iloli A EFFE ,, en el Aichivo Nacional
IIE DEi..." TCHIIIE L ectim A LA SOMBRArDEI, PUENTE ,m,
has Past- ctivo. an paravia casta- on Cub, LA VI'ERNA TENTA'C" -1. icc. M; ,it
,zinslinia Ji all flosco 3 BA-*05 ,,, terhifl-I.,i. ... ) ChmIc 1.ah1 ... i y F. 9-hncp.,I...I--' Dr. Juhin Martinez
I Aurxu '. ,an Fred As ail', "" Im- 111ANA DE PARIS ,,,, M10- 1- 1.1- lat. III
, I rsta, I I : X<HIOK .. an f call ca. A add. I is R boun y M,,Jrie Main y FIES. 11, M-t1liy EL HOMBRE DE DOS --- -----------31 .,ev,:nn , Iii ,,ni&ai ... Y.dLn ; I ; faillsto flu.trinto ISI finica .. joartaidor 1 ly Dang CARAS Latin- Ad rcLUd a ni a Ell el S IN Marti del Archivo Nat3 J ,it,, Hot, L,,.,(. may-c, 0; Pit. ".6- 20, Prefl', 0. ; T,,: SANTOS SUAREZ 6onal. Compostela y San Isidro. ten! I 0,-111. 10 Na. 16 V.dVd H.b.... Am, y B.i,.nl' 40 i""';", 41,;
h, uminacion mas uniform y ecou61111W. T 11, r-aia;3 lismaltodiza positives 6 ..- S.... gains. y So. 3 ra In .' T tilana ,jueves sell. Un
I ,lbtol., IAI scrilid. homenajc a caltil, Jullin,
---- i 4. 'clu.i6i, A "' dinin.. '"n"' ... it al
- - ---I- A TL A NT I C AR AND.N'A.AS',H I'D' fares do] Rt. Martinez Cattails. ndembro dilitin.
I T.I*f. U,3DS4 .Pcdrc Alnillahc- y ,-11c en Cu- guitho del Conseil, de last Archl:
PAC= 13 ..I. 10 I, 11. Vcladc. TL r.loill Cott- III Into, APASI ONADA ... 1-go II21 v %os de Cuba y one do ,on cuba
P A his 4.15 8 13: Ntiro,-, LA ES. Dade fits 430, Nmuuolp, NO NiE- Leti- P.I.. L. eii gencrosamente. to.
IDA HEN ALI -, Stw-t G,.- GO III PASARO ,,,, Nicac S-01. y Ilal,.- n "' qu' Palo
set y Wolfe I Plus,," y RICA. JOVEN HOSTROS OLVIDADOS -1 Lite.tad I ills llis enclgi.l de que ... ... is,
l, a a lsorviclo delta cultural cubann. A
a? NITA to. togic-,N). inn J.", L.m.t,- Lane,. me- e, B.1R,,-11. Lam- ,ri W; Noic, y c, 25 A ND I.
L I I P-e cy 0. S T R *4 de tarde el captain del EltirI I I I I L ., -,]i '..,. a.. I... 7. Total. U-IT71 rito LiberladDr Joaquin Llav rias,
.- M A X I M D-NU aa:IlN 0 tractor del Archivo Nacional, daro.
CON 'PASAnOe- 'j"i.",,m ii ',!UjiERFS ; lector' on tar.b.j. tallut, Is vid.. Is
- A-- T la S-mml .
c " d= & T.I*f. U-6932 VERTIG ', ,i m ... c d.r. p.,sonalidad rel!.,,
I A~ do Clu 1, y Mami-s. 2.11call i DU I .... y 0 ,TANICO I
I w I -b ,he. N-0,11 '.A MAL.ADA "I-, i Cal, Wends. Lunct. mes 30; Ni- ,jitc di, Martin- Castells y .egi.n.
Us 4 15 y 6 15 N.Ilciel- -1-- ,- A., y Te't.h. 20 ,,,,, se p ... cdcra a develar .%u
Cuba CANTO rUE- Be Do z v .I d
It, OR v I C ,c .b,. 'I
112 1 "", A tc,,hmc2E Craig .a YT..rNTA L",= "Lr'.
1, 1V J.-I's FOYETO Lane- dam.z y ,tch., 1c; b train d It table ,I.,., call.
Birbra Pyl,, y DE REGRESO A T R I A N 0 N ano ,;.,."I..
BATAAN ,a,, 1,1n tILy", v A othany ,aballero, 30. Terminada In ceremoma. el coronet
. Lu may. W; B.Ia.'y LI ... Mo. 706, Vici.d.. T.I. F-24no Colton, dc 1. Ttirrierne. Preside. t, de
----- M E T R 0 Is 0 L I T A N ,.Dc do Is. 4 W Phitiel- ... .... la Comilitin Interamericana Cirgaill.
I.,"s, TIERRA Y TENTACICN im1 I
) .-- I BELASCO AIN 11, Atop. Abotool.r.a. T.I. 15-1715 Date Rebell~ y ,,tr,,,,, Izadara del Primer Centenario cle IS
,,,, ,a. a. I 3. T'Ibi ... ""'S"Ve Desde Is, 445: NI,,i,,,,. es-n. ,it .e Y Richard Widmark Pier- b, nes Libebildconal cle N.rci. 1,6pol,,
"')"'"tX4 harii entrega 21 Director del Archl- I Do do 30: Nticiers, EN LA Cite, AL.111. S DESFSPEIIAIIAS ,,,,, 1,1"-b,,.
A AS DESrSIERADAS n afar lb Siander. de Cuba y do )as Expedicla= lot, de N ."I'. in vo Naciond para an culdedia de Ins
'? -;Fp .I. I 'A DE TU MANO can A, ; y Richard Wdm,, it
01. '2 C A D ZORRILLO can In To yuh, el ,, UNIVERSAL troqueles. loutilividol previamente.
- V 'h, a; C-dava Y Leticia Palma, LA Lkfl- ;i TIERRA Y ENTACION 11 a i I,
so. Nth., y la.hmly 4D de la Mcdalla del Centemarto, .ald
.,at I in i.c'."'. yorel 40; Nifto, y Teluit,'2;. m, ,rUn y Justice Dru. Ln'
*,eC ,---tl Egid, T Plants. T,141,no ML-1131 come de ros 200 legajos, contenterado
"'. nestle 1. 3.30, N-cler- L El- 15.000 d-innerdial q... ,chael ... do,
, 0 M I AM I PADA- DE LOS MOSQUETEJUCA
Clol 5 D'Ell con el mil-latilgeiguarclan provisic, -- ', I L ,.,.l IELR B RIN,J.Z. L'. bbn..P,-as do Is Scczde"']!MHAY It. 'L
. ". Ind.-birl, y So, lead. Total. A-70M B.1,s ... I, y San RVI.al Tot. U-1111 PA us milincrit In
,:A t.,. DClabe 1% 4 45:ENtj,-,,,. ewt*- net, myi,, 40; Torn.01, n dnd Cot ron na m..
,,, C."t-, I Desde Is. 3.3d: N.thtorm. cztrt:na, --- I : ,,, Cub. E717ERNA TENTACION I- an tila, N BLE EMIGO betl, .
B. n' --w Is; I ,,a,.,
,7jFccf,. ,ri,, Jahn y 1 Ch, -le .,zLs.n&I,
')' i.-o r"A z" Unit. ,I. I ,i,,b.Jc.lm-k., pn Fred Astakr,R 611,1. Lar- 'y L.O V I C T 0 R I A LUYANO, --d Nnch, do
'. wl-. is 1. I I Ell ;, FIESTA Dz S ENEA OS )EL'REY I ,-,n ad notes cortm.
Ci on n U, ,,, o ,.h"I-1-1. ,,, AnIh,"y D,,I,,. LUX. IMa ,-i .... I- Ls main
"' Larl-llll- -,,,-. $I., C .... Pablo N Tithif. X-nall or d:r
1i I L. c 30; Nift, y 13.3e.- .oil..
;,C W--' sr. r ,. ad, N can -- del ciel y .to.
"'E." r it A as 4.45 y 5': Nan, eic,. VUEL- 2.:.,v.,n
" c'eremcn, .; if, a 'm IUJERE,
..... Id" I D, an -lill
-; ,A ,r. ,,,.11 '.. ',:ib ... I a b. a St is I N1 I R A M A R AAA EL SAILADO -o Abol Sol.-, MAJESTIC! El hmolt-e do 1. I.- tif-ZZ 5 -",-111 i'", --- ,mi, do i Art, Y Coca Be.,. Aj
11 ,.i,,;l,; S SA. 1,1. j .... d:,Psht, M hiccor. do
1. I,_ hall ICADAS o S'" I. - -- y .. tal.
'I., .c,, A 31s. A~ y .2; MI-reor. Tot. 3.7676 1,1, CJi Lamt, mz).- 4e: RN, MANZANARES: N. mel. ml politic.
- ",' In- 1,,,:I, lz .Il NI,,,,r,,. --- A- y 'it-"' 24 RVt ,a aivid, as y a. coMos.
, 1. j;% ". in on ch. ISA [DE MILA. MAXIM: La amil-d., C-Bletc .on- .
C I N E CITO GROS ,at, A 8 yth OSEdmund Ii.e.t.] -notes -t6f.
,; ,'. I sirs-y r "cut MARTA: Li espicla BcnVaU y yuim,.
" '-,. ,t S. Rof-I y Cc aulad,. T41. A-710 Gw,.c CAPITAN BOYCOT. I ACTUALIDADES T.m,,.,I.c de paca 1-11. l M il.i.l. "'.,-, N.- I S" r, G ..Y,, L.n,,a 80; Note, JQ. 11mt- M. radli, Jai an 1-111al y ps.
,I ,- ., Dolde 1. I 00: titles ,aac Mesta
.'t-5,-, 'c" ,,, sunbc, 717ROPOLITAN' Alm., d-otiper.d.s.
- I. th Jan. D'. ALAMEDA Cant, do ,mcr y guerta. Tlo- y tobacco. y .s.mt. cVol.
---= -- .;. -li- T 11,i,,o mind ... IL, II'11%11,1.1.;1 ,.,, Ilm- c-; .,,LEJ .,.dt. I d. N A C I 0 N*A L Do. Af.riumid. NJ EXICO: Tres -l'ontel y Do it y
Is* ca"Ic.. ins" I to]). N. -bla menti ,,,,PIt A .:,mm.z -1tw.
",'a ".I., : (,,rton,, colorss. I do LKA cy. : N.1d, c canc E.onsigm, ,Be., be I 1, onomlI "'.1- ,.b. relre re,'ic s. .1 P-d, y a. Rat-1. T.14f. M-4979 del r c. as M
c-- .11"c"'.. & 'I'l -tumble. r' .... ... "' e" ,AM def N' "",', 720t.a' em-tea.
- I-V Desti, I.z 3.30 N-.1,,crrz. ALBA 1.,; tc"-sill, to u-1 DE AMERICA -n Aclimic Vin, AM CA: La has dol doec, U. c. ec MIRAhtlAR. 'L. nifl. do I., .il.gc%
,.,%Uz-*A.,. CINE "23 Y 12" R, ALMA DE DIOS 'U e'IN, cut tali Y V .. ,h- on MCaplan By,,t y swung courts.
"" Ampor. JH-11,., ODIELO: So prime, called. L. Join
C* C A ,an Amp-b- .-Hes I Lu" P" MBASSADOR Ls etrr,, tento,,,, "s. y ,I I e. tiel.lies y Nab
Jazt, a- QUI, cit, 23 ,,I,. 12 y It. V.dd,. To r-190. I 2L. n- An 'it Te-ib. : A c.. a. :
-. z ,, '- l",,, I Fieth, it, pe,,d ... s y ,,,,a,, -- ,,
,-,- ch sal.15 y R 15: Not ,I .... es ,,,.,r.. N.1cuital can G.-id. T PI
- ,,.- G"NEn ..' MODE F[NO. E.
-,,* ,- -' .it., Cut, (7A.1. .. A... I E T E AMtBAIL AlMemme em-aho, m, cluern. his ,odes dol 'am.,
,, r." 0. can J.mo,
,11 1, -- BRA ,on tee .3-1. C'.1. El -Weat. -ult- ,mlm La imol.-.
I; -1, ,,I) ,I., BAt-b-ANPiint- Y, DE REGRESO T.I.f. M."11 NACIONAL: Alba do America, Alm,
. BATA Jh W-e y A. i P,.d. Tio-d-a. ; APOLO T,,sb,. La palrull, do B,
"", 17 :b.n'y Q inn. La.el. ..).,a, fid; B.i: Dc.,d, I., lint N.1-er- St NO I it d Diml y .s...s em-tm.
0, ", ". A ;M No A L 'En'a in t'g".' I- NcIali, E ETE; 'e. I", dipall,, Iiw .. an ,,.fl., %ol
I y 0. UERA DIPUTADO ,an C y I ... as
,,, ,' ,%.,:', I GI.- Marge Y L05 HOM8RES QUE o"emigi, ,,act,, ,,crt- ambres q,, n y Wait
. ; -.,- vi LA AMARON -c L.1-1 Young I ASTRA term, 1-t-,an, Fit,~ """' 0: Cerr.dc a., r1l'
;oa ,,, ", 1, Veull. Lacal. in es 30. N,6- NEPTUN
"" 'r do .dt;1l ... "'p'1,,-i ,7 R-,. OLIMPIC: Apasftmds. Mi
c-:, LANTIC: L. V, 6"ZZ' -flcl
"'. -, CUATRO CAMINOS 40 et, AT tic. as..
I I I I B .- I'll' it
" a Y ,,- r. in. 5, 3. f c it Ptitj u --------- a'-., I il zi ,,, 1 .1 .... I. Mo. 1107. T.bH. A-1.1. AVENIDA 'M ....... 1, Cct. d,"s-r PAi C'Vc-'."a hrS sub'-- c."M
" , :. '. Do'de Its 5.01L N.twle-, -te ... 0 L I M P I C. I D, i-,,ga- B.,sit. y -I- it] no, -,or.
... n gran VEN D ED OR 'o--;-"- ;w, Cato APASIONADA ... Jorge ,unI., t-l- ;1" i.i, ,t,,l y L.H0, Palms v QUIERO Llmto N.. 609. V.dod.. To[. r-3711 BELASCOA.IN En I plm, do iii m,. PALMA. El mar Y tu Y ID lronted1111 i1l- I v, VIR cc, Jorge Mistral. Luilea. .a- N.ib--c, Nil PA ... L. del ... rill. ,,u,,I,, PLAZA: La mfi. do Ics onflitinixi. At.
l! 11'.1' Ic .1 1. ,art,, ma pla & ase.l., cart.s.
I I ... ,,Bxloy 30., A Is., 12 d, I Hi'7I1'E"aI N'C.iM1NAI, ,c. Is~
ilot i 1-141: RIA EN EL CONG 1 CAM OAMOR L. r-- --an PRAT. Ultholturn, Odete Agente S-M
ri ,.,.,. I nA DL A -1 Cuba APASIONAUD'A"" ' AH do p ... dn ... s ,m-z gi.. P JNC.oftas ccartas
NPUSTIA. Lt .... 1 30: ,.I. ; Plait I,
1 i:" I.:'i"" -- I I Im 19. let, Mcmt, ,c 1. n. ciiatV.A JMS',ju,,r L. cludad
I'll j" ,I -I. Lot,~ Palms y Miguel I ....... CINECITO N.",-.1 -,,dia. d. .a ra
al servicio de USTED ::,,,,,,,..-,l I ,, 11-11'.. -- -h""y I,), comentai. rartm- 0, RADIOCENTh C:'v'dmA p- Ig-e -.I]., :- "is E R I E CINE M 1 12 Can'. d .-cr .
,, j ., cal. g,.,. ji -iuz r-- Iba, ii, 1.
, I ,,I ., its De ,cg.el. B.-.c y .-cl.,, ."
:,;. -' % 'E' .1iIIIII'll.aillil- X-2313 P A 1, A C E I -r JLNRS' INE: C-te d, r xmIll. Total ... U-itto CUA WO CAMINOS Ap,,,i,,,d,. I'.. Delogreal Boiizi .. -Ica
---- So I Fit onall, N,,n,' 11 111 rlc ,:d : 1.1.' z '. Q-- 1,111 -1- k li, 12 Iran .h.-
at 'not c "" r SU E "I st .... i I liOL, Dc 4 5 N.two.., aOS-'T1J- Fall -1 H11, do Ac- RFJNA: Apaswriads. Varai,,, ,a '
, ", I
.. P -, -- Rzc BRES DUE LA AMARON me ft on El Carl carts. bodn
t -- ASTA III. FIN DEL MUNDO v ., y Cnrld V1111t Y I'l SO FUE, I Battle
,". "R, !,and M"... , all.. "(I'll.,. Big, B ng u- 1,,i-. al, a,,ntm
11.1til., ,.Pid-i", A DI PUTADO ,.it C-linfl-, L,,n'Is CUBA: 5 grand,., E KX CINEMA: Viii-esipcau,,.]
m., m e. W N 30, van. DRA El zarru del ajoiie- P-hin RITZ: H- mzz into el course. St.
-'j .I,, .1m. y asumba, a.,t-.
, -, 'n s, hmoIr 1,
., Ft". ,i D UPLEX P L A Z A ..I. ... itic La .tol.. 1-tarl6c, Fiesta
, "s,,, ,-,!'.d--, ccl-EX C.-hi-,z de p. -n. I IvHERA:
1111,,, ( Im" m,.,l In it,,. carton. nati i- s. 111. 111 1r,
e So. Manisa y Anal...d. To[. A.A- fl.joml. 11, d, per.d.re. y as-tal .mrt ..
lit.d. ... Ill. "ridil.m. -1111ill ERIE: Golm de ,,,rt,. H,,t, ol on RODI: G- Inuctoticlon ,I an. 17
.,do I- 3.30 CUAJDRE l DEP'- -zfi, I... 3. N.11,1-- ,,Ien. III;- I.HJ.-tl- -Qu V.di,"O -, Ann Sherlihin. Bob,, cm. A&Tmondocins.sucl., ,,rl,,,,,.
. I ...... a., ,do 11.1m, U. lem. b I ,,,, Cabs LA 'AARI E LU .,MILA I 11 : A I .... I I- ". Ly : el 6, ucheh l, y dzfr,
; c Cast do,, .Past ... me. So in n hile. ... ".'"Picbre, y .iu,,,., -tm, -.j. es l, doe'..
import to que usled deee vender . el DIARIO DE LA iie citomm'. GROS '711ia" (3 ,ITANA lehm- I FAVORITO Noble -,mic% .c,.,. B OX : La mche e,, mielt- N,,,-,Ic..,. Is., ,)fit... calefitz. ,-Ibn I 2'1'.',e'.' ,, cn Mari ,- !z_ '... Hall. ", 1,1 ,,, ,,"nl,, ,,,, In finelya. .. -,loo ,I Ctaaori
N MARINA liene A sit di3poincicin el mejor vendeclor: Ion anun- B, r. it' N P ... In, do -t .mbre is FINLAY: Acm. -1- 1 lehee, alKI S C.lion. Morricl, do Wro,;;,, .-- to del phcar y asunto* ,_ ALON hRECIO
nes. C c. tied., y .iu.1- e.ft-.
I SAN FRANCISCO!-Tad. iid-b.11.1
Clot; clAsificadon del DIAR10. FAUSTO P R A T rLORENCIA MaJ,- -r'" ..... A
". I~ ahog- i.czdrl Y A-n- r -,=or. -dcl- plente-Y- locilboo -7
P-A. y C.16-, T-141 ... -7186 m..j. y Azz-. Tobias- 1446cat l too cr, oz.-
- -- --- -- ---
Afio CXX Cr6nica Ha6uera DIARIO DE A MAIRINA.-Mit6rcoles, 5 de Ndi. de 1952 Cr6nica Rabaitern 15
Ecos de Tropican(t Otra boda sefutlada Coils el dorron., d,9. pr,6ximo vn Is capilla del Col"io: Otra boda del domingo dv!, it,] P--. "Zill 1 d, H-and- M-De Lot Salle, es ]a, de 11 lefic"ll, Aa- 11 ., I -- a miss.
D Ma, de A,,,,ld.. can cl i.-, .A.n. Sra & 0a,-n- "r dd, t., .1 ,
6. B.ttria y LZ-d- pl- lmetuatiolluna L.i.Its Harnfiridez Y d, 1. b".- as 1.
a a. do Acevedo. hJJ. del choor Alfred. doctor Raul M.Iffi e 191"1- lol. Li,
d- Ar.1l.n. y a L tool, 4 Lmc... M.,fli Hu.,t, ,fi, Aq.ol "Flood. reel.t. -a dl. la a.
go Ro..Il Y Us nclo. Heirmirole. Mention y chms Lot!. Ao. Lots. nad con Plantas y flo- par !a, a d,
L. ACA- B chi 'Ch de
M.-hort. ch.peron-bat Otis de
MIrtli ""All 0
"8._ r ORMIDARLE VENTA ESPECIAL EN LA HABANA
ill. Mqftlrlex Rafael A, CAdc.- Y "flors Coarnellis. Tarofs GRANDIOSE INAUGURATION EN MARIANA
Cah Martin Fox y su- oncentadors
e irednlion All
1.11: MIX'" "Ute or. or. Suijrii
"is S 11
To,,:,, qiCr.,tHild;.ORr, cf. F.X.,).. jtoo
Gonxikle e Hil.
ndcz. Francial,6, So
v, am art.
cr.; .c MH
Dos ma AW 1.1 Il? AA 9 r all.
GPM 0 'a 'an
SlItands' truton"Ice' UCK AND CO.
d Anlbl OUR Role
er a. It.. k 'L
41h J or. d du 11" S. A.
Y.sefiorn Margarita ,H'CmkndCz .T .1 doctor Alfredo Hern nde.. Clint; de Cuba en N- Y-k. H I Y land.
tiloo Lealy a Quesada.
-n d.f So uoaaida. Jr, y OtIli.
LIM.rlorut Al..& raT y Reinaldo Rodr un0arl.. c. y Jorge Al.ug-.
Rodriguex y Anton a Leal,
El doctor Roberto Villa Lc6n se; .Ams Allel. de Sol.. c., -"'as
Shmelsex Y doctor Pedro Nogucira. Pablo Pelesrfn v seflors Nenita, P6; A N D IF- OFERTAS PARA LOS CABALLEROS Y JOVENCITOS
Lars, -con Luis R "ro y sea. r MartIneR.
Jorge cle Lamar Y An&&Iiri Goals. fez do Lamar, con Mr. y Mrs. J., P.rar.
El doctor Ignacio Raja, y Ela Sign- ESTE ES SU CHANCEL. HABILITESE CON ARIKULOS DE CALIDAD
cer de Rojas. JorRe Perranotri y le. G
no Srncer de Perram6n, Osvaldo Racir guez y Alicia Spencer de Rodri. A PRECIOUS QUE NO DANAN SU PRESUPUESTO
Winn him-la Gal'
C .G
er. 'i-ar ar"le" )'Seflora Cuss ...-Ijne I.
Fernind
1111.1%1111 lr Galsin, C.11cl. doctor Art C&mlsa do Y.tlil. D. e-4- Matnifica Pantafin. C---- 9.b.,dMar Is oseta Fernand- 1-11, --d. -1-1 -- I.-, d.
At Meninde. y sefora Con- Sylvia Margarita Martinez Dairosta b,- I b,101, .1 1 E- .]or --- r,-,
chit. VIId6,.i.. co. 1. .ftrit. Marta _,: 28
M e' I ... d.,. d. -- 5 49
M.n6n de. Carlos B-losa. rii.
Cis Casas (36mex 7 aquet 1, cn,,rita prec o- Sy vl. M.rK.HU NI-I.- y thrat.. fig 7 R.bajada do 3.25 2 V .00 a
"I'd. q.. cr,:.C. not, Rlcc d, or '.. I-Clocid. sall.1, est-a de
14ornaride.rde Allb., to 1.
d Ca"s, con Pepin Aceb. dias l Itmeod par .-16 may
E, 'cho'.j E., hij.
bor Mario Navarra y el act Fill, Martin- fid,.It, I Io--(LxI.- lonk
Tlk Diat, can el doctor Guillerrana, l-ersitaria y de ,u epna Consucla Da-ta. Beth-c-0 y cilor. M. DoIoTrc3 ormoIt. It.. Aliccl'. Pa...
11 ber Barak- Y a,d. !r
,,.El daCIr L Ile,
rIC, Co. loss' Rev En el Cm
r. G ch -pus Christi
y seflora Mittilde Mateo, J036 Mo.. quera y senora, Leoncor Alfonso. Edelberto Pirez Rubio y schora .El pr6ximod.,-: g. nu,-. It,- d I.' "Ill Do,,. at,, Zpl, 21 Silvia V.1i.dar, en url. petite tolol. ri calao c gl-a dd C.,pui en I Vld,,d ilurin %.Qu11UJ1,.y0%rh. Los. d, Chrall I. boda de la bella senorita D, 'La Dtlancla" said, ulrl,, 1, Carmen Rosario lKle.stas con el cabitiltr iso io., 'bo uquetd' de I. a-via
rninde, Joan Vtll.r"., y 019- ven R..I,. Up, hit. 61. & 1 -, !an c d 61 at padre de ,I.,
Cava Ju n in a. N Fran. lungirAn de pacinnos.
Vicente Liarenas y sehora C- 1. .,A.r R.- F. Innt. qo,
a. 0" 'on Ift"adn VIl.rd en.rcs Mario d"r" ", par "Ilil,17
nd "Id Plri.d.. Pedro
U.,, Lots Creg. Milo L6pez FL-roand- v scf-a D.1 nandez, Ramiro Goonlez Up-, Rc. "fior. Lucrecia Suirez. C, Mari. de I., Pat. bert. C.b..clRss Merille Y J Erra
C 11. d. Pires. La decornet6i floral (111 Stl9rldO t- Peroier- Y nor 61. lot scri be,ra d, _ac
"cfcC.rMn d,,.P'J
..'np.',,. c ,? n., ,,y to Pertierrad Orlando ME Lincias Isafluelcis
doctor Ar. nd. Cienfu it. cinto del part. 13,11more 1, sd. am 1,!,,.gnRI, FernAndez. J-61 I a,
Pirex Alonsa e I P Alfonso Ortega. confiadn at buen gosto (1, Ins arllhrol Upco,' r, L6p,, Muy Econoritcos
Ratil Mier ygeiora Carmelina Hey, de "L, Diamelit", el clegante jardut I La reacnitre mass ,on ld%.J,,, fi- Martha La
at, 'n 'e 6 De A9c Vat~
P.q.1t. Ullirr- ----3,-1.00 he,,.
,,ftr. J.M. hevell ich, .C16. de 1. 2.zo.
El director de )a Asoc Calvo, Y renso d, Cuba. Carlos M. ONIFAS C
chora Tet6 Giner. con Willy Hibbizi P,'_ Y Olt&4?As
I, Hayelke imador.
11 Y I A ad Re
Allpl, Pgr eams 'er-, Her: ......
ei, n A 1. V,11.r y a,. ralli..06rez, Nimmo Rey Y Fernan-1 do dif, U
SNunRR. o.."
M.,raf :,, Mn-lla, AA. Anite. 'd, S-A
rtl tar at. 0 Poll;
Aurno'n Porto de Pam doctorl,,Tdro C. Turifto y Lulza O:iva a u
EI doctor Mariano Vallejo y schora lliquclSarilami, lqharl" Kato I. V MoI d .4
cla --stitir M.r.n.
C. . outd.7, con el doctor
,Liberia Valverde y seniors, Leonardo T.rIche Y sedora, doctor Guido Adler seficra Maria Lulls Mona]. Las sefiorso M.Uld. P.96. d. Mes. Apart, C. de P rex P.iofcon
en":Ir W-aul. its
!.ri[XVIPReirs
Carril y Juml T cla hQ
,Franc Got A csll !to C. pAt4lAtO N LARGO
0. n6..V;n. ,,ARl .1
Al ert. T jera, Elms Lavin y Am at C-11.6oclas Bird y seficr. Car- 1AUY
Joaquin
me. M.filtz, .= omda Sitachex y "goot P ...... .. to
to
Angel C.fifi. y aiio- 0-tell. Puen1, y ,,,rE, ther Pitterson. Maria Barre'a y Ie'lvlnR Mala, Octavio Vidal y OIIMpIABAIre7, To d no Class a"
EI d"Atsr'0.%.rr-S.g ;.d. y Rno- m u sta
rA Pilar R. de SagEedo, con el doctor Jmg, Pic= y senora Mariquitit M. 101,
d, can. doctor Roberto Sorhegui 7 ,Lora Clutchit. de Strheit.1, Ooclor Armando de C6rdova y senor. Elena I. de C6rdOV2. F Enrique Cento y sefiora Graciela
reseda. con Juan Son y Is 3efiam Zenaida, Point.
Mr. y Mrs. J. O'Miillc ,u Rattail. G.-Alez, John Y..?, h. y M:rU- Lit It
nez. John Johnson, tschnG thas de Marlinex y Is saft- de on le xdo ,,Jr,,e Herrera y dct.ra Ertel art ., con Octavio Herrera y Ch.r. Aid. Ona.-P-trmet, Grtlllcrn ,. Fmin d" y sell-11 ar ia a ran..
'I doctor CiotlbBu I'. y doctor, nther Lauzardo. con el doctor Anl, hot Up- y doctor It au
El doctor R.m6n ,=,I
Pilar Peres, ReAn
Henrlqnex Y r oorl doctor C
M. At
.Mira klonso. Jr. y efiors C:,r: Rico, rain. refino, color de
men Pinola, can Carl,,. il-rt, ... Barth. Pon .. lontate ... rico, rojo, refine,
Gullictm. Rodrigues y leAms, An. r...ldrln, ran Gco C bar d, tomato. Us. lig.i.
""gr" Cie CAMISA.DE FRANELA ELEGANT JACKET
%,.Ing rr;ro G.4.hrl,.M11,rrumdco, it. combinaci6n de tabor,
A'a 1. s.h.r to 'r., E--. -f-11 1. Alan,- Olt. y I doctor Auto- .,a.. y color qu. Int hech. c -d- .1 .,- .1 1-1- &-d. 0.0,
,,in R.drlolun. OIEl DIARIO -ck," C'.
do in It. a 1. Sol,. & Toonate Hi.l
d 0( a y "I"; I I I -- gto can Illrrial PARA 3 25
doctor N.tri- Col.., y Is peddl- led. .1
49
riar. U. Y.I., do 4.00 Us RIC,
Fl'd&tn, Mall. G.d.rlch y ch... asumlo. 0". it, B.00 R -6
1, 155
11rxIm. CMA.., ran 1. doctor, Mari. .......
."'. M.rllars y 'Joel... Margarita
Lorlitsol I U, do 2-00 a
pop,, wnind,-, ,. y Otacil. And., can Rof C I M A PANTALON
'i a 4% M".,radt,,An I I'Mlran 13""1 'a ... .. ...
r n,l.c. II.dlXu;z V ..hot., Gul. RANCHERO
1w," L.m.n. y ., .14. Y .( as Miller... ptti...
r AM 57 .avme I I A
I'A G IN A 16 DIARIO DE LA MARINA, NOVIENIBRE 5 DE 195 2
naclonal que se conlder.did J.di-fts evu 1. reteida me. 52.
Productos derivudosde la leche intportados, silirhn pasteurizados 'b.nn a m 1 a Se present un joveli al a 11 cam Enamoradoi "Cl-i LA LLUVIA
.1 Ie"e 1. mRegueIr
. ro qu -'.g(" I P,111, de, j Ni Par !" I..
...tenr I.n c.p.2.11" creer que lo busenhan S 6,
KI edlacionez del domicilio & 1. "iha 1.0 exigird A Miuistro) de S(thibridtid. Nuevo W orclenanus sinfl.rig% on Hatne., 1.111 111. 1116 "' 'u-! por la agresio'n a' Brey Ig rey. un din nt- dal , s g
t1do do xe so aut.rin it ena I -I.man del p-d-1. y 'tmlivaa de In SeereLa to d. -I. jud. a.r.olo 1.
1. do All t.,.r -df. .Iid.d on el misma Jocaliund. pwque ell mi. 11= .
P., ffireclror Generul (let Trabajo. 0(ro C. Consulfir Cdg, o. ,",,Un,.b',e,' lel i s IC ,hur" .1,
Wil 0 axucur el _. _,a =: ""'6
I Iq Or'. -do I., poHadl.ta, .1-1.b.. Robert. Reg.alo. R-Ye.. de 23 To. udode In delito de eld'.
ln t,!. U, tu-d. l,, hubf. '.'P on,, e-11- In clase campe' xobre este mismo asunto de .d...d.pveclno de Cuarteles nu.nne- terfamente snnciona to.
I ho loma-(" .., d. -i.do la Gacetal '. r. I dhoo. -tro j liatuey. Nuevitas. Seoad Ja-I'll I'll I. u: "qu, 1'' lb"'N" o'- to, Ofill-I Ia d1lig-lion dol d.,I.r A,- _EJ lnllr,,, ded S, Idl s. %in", Z11. I, rnent6 en 11 lard, de Isen.encla aue U en apcl.C!6. 0! edi.. Ll- I.qulr*. Deli i. C..Io-didn In 111ru M-1 Banie.1, tolenibro d I C n 6. D B -di). An. Eorl'. S.I.dril. P"'cl' Sd,rel,,. .1 cree, oe is, la.".;' Ji -L Bdvoi do I .. ; I imo.
1, o lon .1 -m.r el 1.fa-14ulen b do on ulaban I...- Par I& S. Reguoir. .1 ler rnlor:'o_ 1 Hu., cauto. 'Ir,. Santa,
d. u or"I", d.E .'e"6 -a -rg.,. Per. a, oelrp ZCrmita. Way,. Dog
h1l. allbe, jC I C.
SnWItli- So trm;, dj '6" 'to -"ho' '1- 1 V_. 'ej. --1:'1CP1-- rid. deeral. d-airando el prlmaro. Arrlba uscritan. fi.r. Melia. Bray y u "n Cauto. unnoc. Bado lr dw'doa le-V B, C'
Ido P1.11111 6 ,Isqtfe to hieferan creto prealdionvial do derogad61 to Amador C- hecho murrido on sentado ante el iuez aue Jn5tr 1, Caminos, 1.11
11-nlbr.d is' 1. o de I.Inn.y J-%.. h.- do 1. dr.x.d. do] d1a 1, do um.,in. t..y. P'.
roll Agego 0 doct- C ,vl- S ,J- Nl,,. o do 0 a e.
0eeprolldoal d. re rido organism
b'"' Tmr s a, o
'e"', lo I~. 1d;,l gl.odel lnUo p- u I in
t'lirizu0n, ""' d les "'). para Otro drerein Prolldenrial qVC f11t
rmgi In T "' Ce" i'. I-' '. % P.- I,.ob.-. or, d1l -,%.do 1. G.eot. ofi j.l f j oil
d" 1"I", 'u, derl, s )' I nI I,, 'J' 'jW, do 11, dol d.ct., Alberta
""lioll,16 d-l", E I~ Sl1.d':- 1. nup.rld. un'lluk k n-1.1 I Vaiunn Vald6s, director general
a, jg,,.Jd,.d 1,g ", do Nivol la. Inei-. -do omulfl ....... que stt... lr.b.j.nd.
IM 1. w to W coolm.." all do sor ,In,bi.dn .I ref, Ido C ualquiera qUe sea su
.Y d do IJ'rro c". h (7-1. unria, (o Jlo I to p .,I, incla de as Otion.,
I-. I Is II-Ilmd-s-O ljpr idonl do k, rtouhhc.. go. I Tra b. Oriente.
o"', oflnI.D. do br- .1. leUlgrooi- lrm' 1. ,, or, 'El director del To ba do,;
r" l"s fieln- to P.I.c.. d,;,I11- III, S.briyn pal.rii, e,, e.
bit.. -en Alf-II NIp-j, a mo .f"o
que as P":,d,! u, t"'l do 1. j."le g"", W'olt 11-id-l las order,, di,,,.
silueta; Ud. puede
j,lojm.c1- -,nt.s do cobm onor.1
P- o -oojl- A l-, Wubl o el mlot't'o d.e'us I,, -I, p-,id-jo d P,-don-, dJ C,,,,,,jo d, q- **, one.e.do
le. l-, Ilbo de,,',I* -,e".'
-o'I" T- j."old. _'oml-d estiliiiarla asl
d,1
Tr.b. c W gle
d- o'." .1 pe-d-1, do 1 no.
P,.bl.,. "'I_ ol ,lt'ol to
I.b., flau- froolo -p"ct,111,01"11111,1 del FIldI -nres- CUdlquiera que sea su figure tipo
iLos populares cinturones de ela'sti(o
do )unior o rrids llen Ud. Puede
1, o pu- ent" I "'I'vM dfindrld Y estilizdrld con e5tos nuevos
en nueyos y lindos models!
brassieres Y fdjdS,. ipard dsumir
d I- Casn Nhhw do r6piclamente Ids SilUetdS Cie 1710dd! ...
p-ld-1 on an,
In Dir -on General do Depora,,, 0-n., do Id lined e5treCkd ... el torso (drgo ...
1.1pl- do P
In ...... r, on I It or" I. Zo 4
o, C1 SUkEr.
_l "In,
13- 1 S FIERCER PI;0
dol Pd"1, Btal co
d, 6ire pari aurrcrttar el 6USto j t3mi6o 4.
-looll n h, I I ",a dC'Cddo De n An ldfctgn bld Co.
,I el 6, In.
T611a, 32 d li '36 A y B, 9.95
Fais de clkco Leno con ioinrl de 4
Sdt;n IlStex y largo zipper pafA
ta 11-1 He Drpo Oonerld lciCilmente En bldnco
do Pre.,idencia do ..."A .1511"X ID, .11, 2
o 11 dollar N.d,,.,, TjlldS 26 d Id 30, 16.95
Bras str6pless
,.b.r H nu- -g. q, de satin franc j
h. do on' rg do I., I, He t nylon mdrquisette bordado Blinco
d.,t R.m- l osa Tdllds 32 d Id 40 B y
I,, dl "I do C.Ib':d
]to.
loo 'o ....... p-lo, do 1. 34 a Is 40 C, 11 25
I- In. de.,.I- Panty de ligero power net con ILL.
D o"nie" panel dC satin dl ffenle.
rI C.0- .II.". 1-I a,, I ill En rosd. TdMdFiOS 1, 2, 3, 16.95
d; do T1.1-1 1 11.11111111 1 1"
d "t-"- W do to, C'.. 3. Brat de tul de nylon pespuntCado
C A"._ '%.o omn Jpl'pl" con decordtWd mdrposa. En rosado. 1 4 1
V"'
.. 1.. 1. Tdllds. 30 d ld 36 A Y 30 d Id 38 B
dTor-lo.d. el
pe, 1hdid. .1 q,,e .-I 4.75
-.1i de. del pmodt... Fais de eldstico de nylon Con panel
bor el dort. S.I., H-n:'
,iW ean as reporters sabre &I fun. de satin bordado. Con ligero
ar mrs do rnero -dijo el, entalle y lined envolvente. En rosa,
a el h.b-c d,).d. Tdlld$: 26 a la 34, 20.95
-,It. rl problerna d q., o.
has P".] 1,o nflot.d. 4. StrapItlis corto de enCdje de
tmpol.otes 'ej.'ro.. May 1in j firmentes en Mazoira 9LIC met, nylon que da al busto un contorno
I.-I. ,,,,,.de q- joven y firme En blanco. Tailds
32 a Id 36 A y 32 d [a 38 8, 6.85
Faja o panty de encale cle nylon con
Picadiflo criollo panel de satin quedisimula (a lined
del vienfre En blanco. Model jUnior,
;H asta los C tdMd605: 1, 2, 3, 7,50
Chinos!
Por Sergio Acell-All
ro- o.bl
0", el d b. F.' on rl' """ I
In.
ro'-, 2.
o" 111.1 ron d1sp-od'o,"n",
loell I- r.o'
Y -'ribI _od.-b. do
do I."
Los DopjlarCS C1nLUronCS C Cl StiCo ........
quc sc kar) Impucsto en la moda ...
. ..... I" quC d indr'n SU talIC. que Ud.
no JC cjrcl Jc [cncr, ic)hord cn
1. do I-odd"I d" jrl'1011 indisimos 1110cli:100
t' 6,
At
ellitifie" dr C c JI IN? %\n 11!c le 'r- 11
Ir dr'-e 5.50
Ciffirigr-611 ellisfivo (A'r ;r
"7 Cie rIel NC- ,,, 'jo V
I. W
-e Cie nictJ Nc ,,o, erdc,
1':jdo r" col"'C" 1.75
Des'de Caracas
Sports DIARIO DE LA MARINA Fit In c"n .in on I, Seenenezitela Ita de'ado atrallf Finam as Afto CXX PAgina 17 do. III, ..Alili, do I am.
Y Clasificados pron.l. do b.,C Wit,
la prontesa La Habana, 31i roles, 5 de Novievnitire de .1952 -_ I
11 141JORR
Por Joaquin Gliln cz F Franco coil delegados del Corligreso de histitutos
I erntintill-Z GiOn contarA CHORIZO
H R
1. nIIdA it, nsol.. prillill). enniviltuyen non legion de lukrol-A QUE 51 NUEDE
,. I mr.111111d. P.W.d. proton,- nlirn empoftildol ,I III g..,,d,. ORTE ER
'tintlis .1 di.trito nio.tirop.11litin. do lknu,. do in pair.s.
C.r.c.s. C."llonz.o. vew Is. I. con Un M usco Is r.1 Cho,,:o FI1,1510
me, covormilas do pubes, donde, Ins Penn I. on 'Itle .111 d-do
at mando do Guaicail cro, 3, 1'.knijit'lo." L
opulloroll Ion- lent'l. 0 4%- I"J'ci
I'm espinjiles a.decil. Jovellanista
stim do limit vanes quo no poll 4 )A. bill A (I 'eIN : fWaC1011 do 103 CUinks quo pudlera %or vtzuil Unions d, 1 I, o, c
LA on I. lots. C-ri-truida pit, I At noll,. ,I ,o. -rotc c In, I on
Gilinex c6n cutirintlas do -old-te. two, Resunien de [as noticialit on
1;1.1 1 In, so.1;,:111 cool.
dlictlid I l or
PC -lot, I opucil., po, nnink'n. ,and. 1, owiliza. no
o
d u
de E8ilafia b,,d-0
R In ".
sit r"i inen-, boronea las niontio'las. ron, a Ile; tons Ap-tadoz rincones
r ( "' I -,I
lion I hcllota dulc dr cn-la
a. eleven a spin do run 11111 me- del pals. No hablooloin de auto- Radio servIrle C.pI,.I.l par. DIARIO hq 0
T -IR
Iron sobre el nive dol lost. Units Insts Ca-til-La Giotto., I.. do DE LA AIARINA m-s d
kil6rool- ,,a, .1i a lio-Ut- In IS, Joan do In nigonleriu conifnim.
Capitol do ninon Miranda, c-on. 1-1, Incl.yerido it I., Entails, Urd. do J-11-on I,, Giji Ci c "IU0
per sobre is. noses, prqum)u. !Iona dol Is Antorna. Hilblemois do Ins ""ni. I! C" l u J.' ,Ii 'so 0
do 1. ri-te 6. gir-in do Ian Indian eras do ti-en solonlirts. true es 11. on 4". 1,-. 1 P=,.. -I'Q.C Is. ,is leder.. 11 1. Uor'. q.C liumopiro nuuti.uen, do' Ion bjCt.,, likoo, -tjcrdo, Elaborado por la entidad m6s grande
guit on In que reports us ftl-- ui,,d,,d.a ll, i- it,2- Y mandun., do 1. Poc.,d' Joellsort., I gobirt.
I flora Cacique do 1. teq.Cs. Ad i In onus I, one- no run rib..d. con 1. C.,,tid.J
Dead' .111 It poliSr. so hace la lihi. on 1. 11-it "ancha y ..IlCn- d. 30 mill.rics do pesetas. de EspaRa en pradu;tos cornicos:
rotor. L. reblin. Ron. Code ", I I do In. Cr-n do 1!Cg. Gran hon- del
c6n rici Courtin., Co.,. W.'a do III, I-quirian. ro.dolvin partiondo "llesue, Via el C., ro Gallolis
,yondrla Arib. quCdA -! coin. o-Wilt; y sombrisrid. -re nos. Y dr Madrid MATADIRO PROVINCIAL Of MERIDA
-1 Palo do oil-, let 1-mtr-a.' or, so Ayer so relebro on il Coolle Ga- -f-o). 19-DAIOZ). LSP Ilh.
libre, aniplio bencilto. Abair, a un,
pir.fundid.cl de abon- I d 'I hasto sentences. do lig, lianeros a de Rose do cita citidsid do Madrid uh L,. I .. -"ad. I DIVNItUiDORIFS
No I It' -is Pecluetla I, vu inas Ins anchrics, soorron torque se "(a primer
Wel cl Camino se bitucca: tia- dejando atras is promela. "El Far. do Vig.'. Segundo do, "I J. GALLARRETA Y CIA., S. A.
in 'qu ,,d" prod to ',to rba).. Pa. Y, in em barge, hocru.s. pwittras do I Iners. esp.n.l.. E. 1. voi.c., MERCADERES 113 y 115. HABANA TELF. M-3987
roc, 1. oweterii: I-in 1. consi ese realizar constrorte, Inaild-lLvi oprLndont, d1l Centro,
drlh,. I We plateado paveve hatmend. as sinpli. 1. c-ionle "no, Lo o. I distinguido exclitou
I', a'. in ro -Ileg. Carl,.
fism. come st lueta circulatoria del pals. Porque es Is cwtodratic. 11.
Im. ruta ese.ridid. quo Covid.jo.. cierta promesa de que on on futA. y Sri.S I... gillieg., I ". :Is..
at el elo.. AM romienza Is carieteia i n'inn' ediato podran todus oz ve. Fr.g. I, ib:rc.,
me Car'"In Colo. Fernandz Ozel livo asoctar(in a Laditoam erica
no P.1p., So ;Horm.- A still do orid-Innilaina on
rue". on In nor ia F- 1. wo I ClidAd se .
mIntem do rbro- his djad. dotionkarnento B.roel na la Uni(jit de Pagos con 15 passes
El Jet. dtl Wed. Eirls.I.I. gineriallodrus, lor ... be. Frousim, sislardslail. a 10, persecusliddes do] Prizatr-c-ilreno J.J. I;, lool.don- dI .-tin M.,.
one -lo-es'. niola- 1.
do Institutes do Culture Hispinice. to Institutes adhorldoz an iricis quC preeldidom per of fir. inches, tild, do coi-InIol.g.s in I. Un-, Las esperanzas en ese sentido Itan disminuido y Desde M6jico IFICII.. 1. irlsitarins an jon rqmidHen1 c : = Pardo,__ I ad do itroel..a.
Ii "o."no CI ittlen-Le do hn,,c Is no se Ilegard (I operationss conlipcialtalorivi
Proy6clase a 1) r i r al n. I., P A R IS. o v i ern tire 4. -L-1 I to d 1. I lh L. .. y.,I. do I., firitridu e.La ley de propiedad intelectital '. hInItIl. do la"Itucan ii-ha do .,c. spolenlits do total- a In Ame. portudores europeos a 1. America del
D el Sibfin, al Sarstrun Ifinsito el Partlue -oritin. elp.A.I. on It d.'o it,, lt.c :n p ... do 1. do""'t-d- en Inside rise do Pugos, Sur crime Alemand., Suiu. Imitipost,
- hall distill. Retards e Itall ya denen In posi(lei Refiro, de Madrid de Espaha es niodelo en sit clase do Alto r t ro ugzdi :.Ja?d it".e oulft. o PC... do it. 66. do licloed." on luerine; dImiris d.
Por 31ario Ancona Police MADRID. N.v 4. -INS.-Enir, 'at ;.111d,P.Sft. d.' so Ilm Rare- Ein 10-1 11, 4.C Ini so c plan 1. Union. Atimentar derpro de town
Guatemala In 1. -u.Id.d ,I _.. oa)n, 01I., "'It. con..., I u I I d I d,,,t. "nnp',l -i,' -dd' 'uj' .,.S so =ron con moti- dol Din ienn'tim"i2clo a dat ng.y., ing, .1 c.-I el comerelo ultramarine. reclundaria
to. ", 1. c n or a b. I 0aln del 10 de ertero (it, 1879 y a1gunos creell U.Iv,,,.f do[ Al-lo. orciii mundial. Le on aumento de 16, saltoz acreede,na a&" dA crisis politics Pain is. todo, -otdw, p,- restIll. 'I Pat! Un portavot do Is unl6c Enropen res do est.us paisc& quo Penticton son
near]. clobidament. ii, p ocu ., sn' n que dol RCu,. .1 lasinsit. 1, (1110 es hora ya de rnodificarla, Opittan en conirn Dclicloso otofia :it pit 9-S .1 a elsirar W suggu-oncisi Fie igro to a In extructura de Is Iso,mb-go, no P,,dr do list. one 1. too AunqUe Put' C03tUmbre In CIICIAC- signall quo So hicior(mee AJZOgtc Pa., .,us do
In OfIcIal no es el pueblo Fit a In I-maln do Belivo note I,. [Apo mir. It Per EMILIO HE tl 'Ilosi. que YA, actUaLmente
pit aeA., Ls 1,li-d-11.1i u. di)u que on ningun moment o se; so encuen a on posleft d ICJL
Visions d.d. Cisr-P.-I do 1. 'la i c ile"' ad-Ollu."llon" on to Ils
lallece, Y que Is c RR Bit)
in C till' -- looll"" Pc- 11-Y ql-c doir, Ell li .,oln- Ib'I lroal d dlit racnin, it Pro.. de noicha.% edicionf-, de It. c bc" .$,. ones no sionten i ab a P, ricnifido ofr -6a 1 di
Ira he Idd 1-3 brIatil-S on 1. do Polio y que do do ,u clion I is Whsl on I'la. 'Idle i or Palsol' 21 Dado to Contra Claris,
int, .,uC, C 1 a S. it norcillda n-,iidad: cl liompo in I tons do rernudu soil Ins estadistim y 5ae2.
.onto I, to I Moo lon antion6viles liblig MADRID. nojenibre 4. (Uotd, sternly. It ... 1. pit,-, '!it 1. '1.
,C In In, dc":IIIIII.. c.l."J.I. it ni 11d.1"Pilra 9ajIj Illin, loon In, on, o- Lit. tor-sm do _1,6ep ble lost operation.
.. qu' a vigetions c In propledad intel- D it, ue LtIr,",7 It."iliscos estan ton runcurri. 61. s.giriei Coo
on impomi to L d
oo'o P lb I C I-c lost en Eplthal data del 10 do n,.u S.Iuc' 'on h Y' rllr A-Irl- idel
b] earful nor I toll-li, dLf,,,Id. qu 1-1 Pnrll. So c:oa cunio cn Io5 dial mejorcs iv u' Xel'u,
No ont do, p., Illo- -1 ...... elas Ago'. ". )as holes do' So ..,o P r 116. cold
em do me Is C:1"'un I It niv s a Clerics passes del conti:1 I.- bi.en or.genizacia, como lax do Is
opini6n, do -menitirr.i.s, III I-S IIIIIII.-S do I'tho e eserre 1- de 1879 Sicinpic S2. it do ,)- I,,, un r6giniLn do c.-oni., While- Juri- to in"I'losinti, lll lisinestins ". tea crear una orgailln.
,C 11,1;. ,do still, d'SeUle St' 1 OCS cloe IIS04 onlikill rUI1I* CumplI6 No palabra el Conde Volt,- "'lunes compensaturnis" do In Uni6n I cn5o encergada de reuntr datoo Cars
I-C.Pindiusle. sigenci. informal,- pueblos. Y nAd,, I,, III -le- hn d.s. I-zlidil 11-1 line 9--int -cold-.11-ror do It's ... crimull end le"Ire 'I lll'de ,ialan 11 ... ; I ferrocarril do Her.c. Entre Iw razones, que so efl-ecp J todo cuidado.
quo, rlb-%nd. 1. jdtu.Cj6d entire ownen q., 1. f,,Jn de fieri. ql, 11 ,. ,
c do -rtv is ,I, tio-tio- tibur. So h. ont.blildt' h.S lc .T' cd I ..a'. as,,ular to I-W ...... mil ploblikullidadi So subraya que paIrit reunir Ist, dapil,:,,. entirmin qur Go.. I do' alop'-Veris'n etillep-c votor, Ins lost I ccesarlo. pace orxanlzarsre 1.
to qu, r-re roic I] S.buo 3, It S.- 1. .1 transit. n ... Iqni,, here do do. "t P.16mic. Inibr, s. he Ine-ai rc do hreh,, raw, ,I los lf!..,jd. p,.b.d. I r.edito mr. Vls on Inti-enerictino, y I rn6o do Ile Z So Willi cut un &he.
lCg . It mnoont. (to modifira, 1. iai do 1. P.-.piod.d Intlotual. la
.. .. .. IS Y ,i 'i'mpre logitn"a. I do In nuche, Y oil.. per el .nt,.. d I'S one n,,tucc:6n del foriocaMl do a- So "I..: El parts%,= subroyd, ctue "Im 6P..
-to.. on I N u .1 10. option, no,, el Retire s I!c pHr: uIla fllr- Benne.. L. Its causado
ratim '.no re i L ecti. Los pitond.ri.. do que doluo legun- p- ,, tail. ne So to .,,I
"ottegron"', "'o III) nomes, Camportutorisix monetorlem
r.rd. indebld.,nonte Ilis .1clince. Unrol-S, [,.I- I.", ine. e. Me iur nit-bir. no, I "Abri'll. on "III. on., one n. do 1- -vIgica la reedvItnIldild -_ onwooitam.. El Credit do Vittlelian
111 1. to. On tuberns.rin.1 y re.,,, r I;;z, lIi. dol I ncc'it ... d-ticables do 1. 1- a iea a'a ni- Ia z, q, u _,I. ban'. P......"! 'a o drin que efectuarse issur-nepau-smin
4 tlrln
"'Ald. A., in-con.a. y P..,tllo .."'i d, estriba oil It ampba margin que so p-pivdirt t-1- I I u, fe Medidas en EdpRIla pdl run ends cl,6,n
it on J.rid. I dvorri. quit Iii q., drs'tanontle, C.m. protonde It -udi, imanar ni= ca 1.
'l. nIrC S.borriante. y Z.b- Cubic, test. dJ. In habilidad do In, I- do iruy Print ocalill Sell. rin"t""I Vitar accidents fiel
-no do A, .bc- do Is Unl6n on "as Palm, que aderadle or 111s, 'ploon is, dl'd,,,t_r, ..I olis Lie mil, Po7cioroml do cam.
Para recuperate .dli I- intioundu c, "a, C .l isn'o ide. ortnee,
on n, :",,to so trinsito por Cari-clera bi. re it
an Intril N .-I I;
Roccen"'em"'. c itriamente, que It nuentral Clio- a toles de, anular- lEn Espafta y en r on do nuc- mCdi.S do ol-Mon
Portudenle Arbenz. decannado per Is so, so sumarian y pormitirian R Is Porq- no so extended Sit proter- asas bai VI"Inid.
mintiris role de e3t, pais, ha Unj6n Interaincricana rearot ot "I is I's I"Idiles, .'I' MADRID. No,, 4. INS-El 111,
as& no hVilm Cap
r PC,. -n dI 10 do -o ,.f1 d1v dESpI gi do Oboe, Pub
Infiled on dwin.o do Guatemala innpr .. Col. q no que In Le, :6. es Cl 'lot. quit h.,
Per pit ligrola rut. de ins expl- purde bar,,, per St., so i.e. III. Italia current erc d 879 in sea derognda, el prop. cities cl Institute Naclon. cslfi realizando unn inicirteninle ,'Ac
Is C -is t.,.,d. I q.101 loregf.tir. on p.r,, nstruyen !.,Vii,,,dA;, loilarrente CAR c.i.po in, '.%grii d,.rmCl ,,r c rcu,
rrenc!i3 I tl loop,: idid. I,, -ant. us dercoh. -dedication a cases pa I'. or or. E
r d,-g,,,, ben:.ici* ., LP!"Ayrzd" ionedien is b
All a r 1, gimerill do Madrid a CAdJzr:e oi
lies 1. split an pub to&, do I., I., U2erold 'CC03 i re-carcs C_ de let C clon do' dur 3, arataL he construldo y i In
fecundu discriminaciones reltiliosa orni pocos Amer diondo tional.,!cad.dleroo al.registro It onion .Uggstd. Nont. Cintiu. '11*1adii-quellas curva
de W'iclafil.rlm pellitj... do La base raza nuestra accimi cc suicidios Barcelona 'p ,rli .1arer.l. Eltin, va purn'llisle Rs que estisr,
,ign I on do ere dor del Dgi Iln ell rvn o
rti AS "" PC gr.,.,. Ests
odic In It ortien interniennal. junta Pedrut III, Is elablecida oil Sin r,. do wrgitj n 62 on
Lerebarg.,joal Irriptigred. nit so lode Epafin. e h. .1d. d.ptda can
Pero ambient re onmemos que It Ins traUd. q d Is go afirm uc el register, lie Prl:jilcirdee l e, burns tredid. on I.S a 01 de Here, ..be, Madrid on
.-Ill. Co. to C l. do run ciriggit a Bolice. segun Is cu., Se registrant tanibi6n ell I rinales. poes on coslc o 'c,!n. Quieren resolver zi.,i cl C Zid it,
cuerdo con let Ct.d. do r- Is Col.... so let oil not vu de In fentiv in. 1! 1 trilliclose, per excess do velocid.2
" us
.,1 O cInen' op- Irlanda nienos suiciflas it .'C.'rac on' us
DligA RI enter at onvio de nu. -ienda a Ficirs Dfurii
no 6lo maniftesta so dosaproba- cion de suelo on e on to on,. mCrD3DS ejernplares a to, disi probIcnia de la Yi% [as riillc do Madrid .,An d 1 '. sa
else per medic do V,,.didn CnIC I Sibun I He.,. on [a do Incubaduras i
, general tun, 'ual 1. frientot. MADRID. no, I-1, Palle$ Is, nAt,,rAls dificult.de,, ins de flores. Sodamente on un rin
plcll do one go,, Gobi one it.. Co. 1. to. I S "'I, I SEI- El ouns- Rog.- 32 it do-ras do on-lo. SARCELONA. No,. 4. 1.
AAA, 1, lands Is Italia son I as on I I Pail. to ..ccda do c.d.ji.o Ad CORDOBA, Nov
E' t,. -clol, I'd.
Quo It or.. I." C, ha Ilegado R Guatemala N16 P ones p.iI,. C. dtinde so bl ga Sl Iuld. do lost'anii. ri'ed-ce .1.
.\too In lorrito- one l6lical to secretatio licriclal do] NI-e-n. o.S 1 40 tell d.,Ill.S do II In Jadeallalem it ho I do III
do .1 ni go I- one el per mismo at regintro para In defecont S,_ F-lind- C-st.. I, dtu% sid 0 to ', q on .1 "u" L. bmtIlilL. an
Poner euabieriamente a Is pohtica ri, quedari, ellablecida a to large re=.jel 1 uci
it's es menor, seli6n del diurechis del auto,. I M, o I -ti;, do elzros. a Miid.id. ,I rA itimatu-ir. Enntito,":' Sao .Jd IbI.x- ots,
facial. nq.c he side silenciado a It Sibun. infrennitei6n, E D ES Indiscutibie I. d sci-Lon parsormin.
d on f'. a 6 e. union dI g.brns. UH scininaelo nieno A er. Is clients coddsol hn St.
Cortinuar eneir6iiindonris nor r -f d-ie3 donde so rise m rque.ch Union se on- dondt
tires y rulatazes camic, on 1931. nce.-A. o-.i d e everitre C. vig. 1,Iy do 1879, one civil den J.S MaIj. ne'nolta,
P. on rido Is politics uir _d, 248 277 pro nni116. do tod IRS rolaclone, iurinfic., do] do-, I., It_ to, familiar- n. Ci it. scra construido cit
a on.L.". r.m. piretende 1. habitantes- L9d he do propirdad Intelectuai -in cien consiruida. un crop
internionmal guaternalleca nos ho- m-11. f,cial jluat nnaltcca, es on- I Alemania. mi gura, ere Irlu 'nd S! rec %
re T strode directamente per 6 ca- frentar nuestro, esfror-S y A= f, e lln'lia-is 1,1,dimr per sint i7,11.1" 1dapiteI.Y 11 consl-idint
art -., I,... quit it. 1. curt. ste_ el citado pa-maje se _ZT ricienjo re it -ralt-TIMI -teeriio one
lollUd-&-rLizarriul-p- __ 60-rm- da-rmIIdp-cR, Intjectu.1,1'. or I-s PI 11tion, ... in 'du'id' o I. ....... .... -""I
u: dc. here Le ro-I pe.fenineal dof dip!'Clitico. 1- hat I t.,,Il it lp i N CORURA, rov. 4. -UP-, c
-do Bottum- a.unins, he)- on puedo so, reas equiNorado ro ta. fallocinniental. 11 t ercas
in tlacl6n DoSdorlor renin, recoto data., 1,15 u1sus
T" qu' ocipirgilloi. ,I- it r cle'llIs el niicimw 51,L116 'IIIV I rIaj, 1, -sIr ... 16n cn Supiago do
it Pueblo S.E, I_ S d--iri-S A DRID.
or do'l',.2.1. I rc L .,,Q d'7 Se re"' stirs 1. Loy do I P EER LES S
n MIli. it. Arril... clodo climplementsHal. I tabl-,ndc to. Madrid C-,p.strb. do no 1-min In -re.,
carte h. dostriert.d. y e let .... ... America. do I1MJ S6 emblijador de Es parav las inmorlpenines de la, It me.111 SL.11c a ].a cimlidod do
do L ii6' 'I )a. ob... I- H E C H A S EN- CUBA
.I. I ntertilleses, q., ol Pro n trcCa loccon dli nnil.nc, do P-tAS
ge-cones, do oil,. q"c s c pir.n. foral Profesional. ciclo El 16 de jurlo de 1899 se Ctc6 [a S- BARCELONA n-iembi, SFI I C.nstara d v ties plantal y tendon
p ... d6jic. d-go j_ ionic Ai-Iont. C-p-j.C go so- do I go
litn" eral de Autores E Cbernsdor civil, don Folint, .a P.cid.d par. qui.i,.I., .16'lue 'I EsDaflolem I do
Peters regioneries, on %erdad c. on recu as p litico pa- le vino delarrollando on el sis 6n ed'd G'ncrimard[RI de adnilekstisr lunLa troo-oan.do del at,
r d notes ll,,- Conseic Superior do In. an .1 fin i de d'on n o Maria Simar
no So goulzanto populAridad bereficiol, its los t
,,an is, clesciancerlantes core En )a viols y characteristic do led- tillaciones Cientificas. E. Sit di- on
to, Y orepillifte del jole Superior de Policia
2c16n sobre In moral PTOfesional is
quo pride Jacobs Arbenz. Dill. ser S
clime -le puede hall-se .1r. case 'Is 'istonal let. lariat, este recur- dolt pl-imatico. el reform Areilza dl- Vilrl.s lum .151: At b rt. he visitado las edifWariones Firtilaa(lo e. ntre Espai
Is qu, 1. int.g6ne. do Ins firea- so do rodear a on pueblo de lentran- qle I Sjc.l.rra In simple t6ent- 1 Won Ins = S, ocriodi3tion, pa- que so cori-truven oil ests ciudad per rince Colo.. ell IIISW it(, Municipal do In V N, Colombia Hill actierolo
Re, slon."s. ficti'mut on So iner., I r Is con do unn sociediIel,
do I.. _R.id., cond-ca at abul eductria a cumnlir agrupose a Ion escritores P 'it- In, b"rnical do
imp es, b d SoMt. St. u.,fi,.,,6n C. clin fidiid.d Is. insrue-w-Iog qn, "no I in P-bl. Nuevo oil is p Illent eS
to recibe. oer ha, problernam me. fleet Pa. zirlmini.straci6n y do. it special sobre culture
del to, no G.bieino popular. done
In -.it, nine ensa de Sun derechol. do -,'- li, I., g'. P"
.[on I. milinciscin 1" rl'I Data dol 1931 111 primer introlo' de cala
quirro Ile, I.l closlo- guall, ,j. Per. quo nada he de c no tender prefer S de tip, cronnenco MADRID. n-wri-bic 4 'United I
on. I to Cm e Aced. nterr- -, a
.ori. p.rn hillailltio, on. Screl6r, do.- El SCh. -E,, I fil.niste- de Reacio-s Eloo-s ,go r. D,,,,I.de bioc .no- zitrol. per 1. resp.ri",.01dad .,Ple 1,e do 1, Socledad General de Au-1 mente v c"r.,, do IS, b,aS
pucb;. G tortures so firroo on a erdo especi I
1'.. e)"opl. do to u.t.cai.. 1. firi.H. itingn. ..do".. El ocirife-Ta ul"ll
'te so extendit!, deputies on con idor.- gific. rot .Ijx, r. fin.Irld.d onpo del I, _Itual ortr FP.nc' olonobla.
our nme.1- one 1. ou- L,,y dad -lavilia que persigue ,it so d tcre. En C
CjA Is de protege kos ell I I- do roti-, I is modianto cut espa.
Ag ..... I p, tee. a,, lost I green p.llti,. .1 protencit,' 1. b,c It tIniplinnit'"10 rcss rner.lel I, profit ...... to. h.Ccl set, a I"," I quit,
_,dn ons Sent r,j.F. :c -hol do lost le Bairri-a net,
tly.nq I in in do one so ,Islas one- I val- ,, tonnin to, dei alil
fonc I a ..'Sir.
16ri. It di.inen., perl.diseit. La iniimi. ina ]I III ceda
lesc r "Y it top.-d. 1 1 if y el ilonel.. -loorne enloniblann
'ec 1. discri ...... c, no Paa 1-109P "" = 'a on h. ol-nitile test. 1. itch. Inaurur-lon do. on 11,zar lit, nil En i-ccipincidad, H -b! ..... ..
on In to -c I Mh ,I dWoRe. I -F- !%..,I a !I . .... a r-lld.d
so Fe In c ...... no,,* ",. cana I, i pai, s TRUJILI 0 N- S F I S,- ha net on HII9.1a to,
,do,, son ....... ,, y I III- I ite to or e,
Int-nicie".1 ill, Hot P,_ "I'J", A rf,'Iel d'.1 'to -gund. "'Itef-i'a pu. 11-'a It
ad.,. ,,,a I lat .it d, S-16" tons r",- ol : "' "' " .,,,b,,. do In, llr Cm6loas I., ,,;I 1,n,,r at pope do slli:
_oic I "Al 1. J- I,, ],ilt "Is "'or rc,- 'F-:,'Io .. I .............. .... I "'
nien if, P., I. I L., c.i,, A e n, d1l -Iud'. A,, ,,-- Anib.a godullInns
In, ,,Jr. do re ro,nc I ...... .. .. Mrsid" no,- 1. go jrral o ,vl jes ejo III artc, l ,(,o, (;j- Ia (;it,- tionben a public. no., I'o
p.. "art. Isle, Aswi-o -t. 1-16o I (it
-.I Rel"j" so it Chain Link (eslabonada)
" it
1. a elln ic.l., .1 Ciol "I, c do I, pL,- 1.i .1o, 1, d i ic,
role. po. -,.,. do E- (;Wt. pai; hIrI6 .1 T,.(,,d. I- aIl on G I His nvr-i-a, Carcas especlales Polls la proloccl6n do Industricts,
:Ale,. I ,olinjadrr & I ,, Cullu.. Art, lot Front, do
,.no linti-161wo Matfutra ron d tC,,IdCo 1 29 d, to 1800. ., do Bateyes do Ingenloss Azuccirertas, etc.
tiits Itili.c ,.'o pref ...... I., do In lInhol'ifi "I
'. I 1 s
qu in or D1uventtide,,I dieron ,I s irritalv
oiloc.. despoi ity", L x gobicrorm do Ins repolilican Rme.
An. i-I joint. per 111 4,,, oil. IS imerelim .1 .loans%, dvireomm; do p,,f ... I "' no 1: estonI, ssitentes -liaton In Estin explorando el
rrA qtI I tvnj I, h:.%L i6neas 5ofiolas polillres do one I I rur's
printoo Wo, rclp,.,.. Inte--ric., P'sic'no do 1 111" d'I ijca'j' t,a valle (lei rio Ebro
In n nal6n (1, Moll'In. 1* em" altiorto I Par, wmrl". derl it rechold, .,it., I,, obri.st lit,. b.j.x rva n,
III, son I ADHID o."le"lloo IS.E 1 1- 1 firrint- live. en bu8cii de jletiilleo Cercas ornamentals en diversos estilos
on It on"I=, 1, "a's haste .1"na I productive, l:Ar Sit, vient (1- v arli
bre rl d'whri it,- aule.so 14 Corl'orcie Int- ..... ... Un ruerve parlant, on La Cortifix
[III In"m I Pan E., J.OGROf o novic'or me,i,.on ,, Junto d, 11 1 0 R U R A N- I S F. I .. Its It: I N S
r E.Ian spla'ande W, ;I.
S.br, plate lot, I, ole le Itillis. 'to E in I, I -Iii -IWal no I: Cercas especiales para murcis,
Condecora Espaha a lia viuda. .1 NInnicipio do Ci-st C161I.Sotu.1 do Fqu.A. -on A 6 j ,p r-o. I.), oil It ..III del
I'M no .. .fl'e, In I-occgiliil 1. ror-Ida F ta on Nalnooil do 12us".1'! T,, Canteros de Jarcfines y Enredaderas
"n'ternneiroml dI .1 dr-Im it v soni,, h-c lig-lui v5c;IpI1 Ilit do Un. rriV tit' eXIIIn'. Ile C .,tire on tio.: Coo A, roll i y loolu, anI,,dn,,a ,, I,, a ,I pi c :
at. hijo del D r. Claudio it i" do do poledoo. Los "Indn:.,I
,, :;y ". P.r.9,I-. It I-vill let -" 'I!
it 1 11". ( ad pitarin, I i Anko-, F-tol. El "i
C'Itguin y tros ouShirn Bell' ationdelpdrjos line at T'by -- 2, a Mallas especiales para rejorzar concrete
I. "a"o'd '' v 'm It 'I. vre.mend.d.s
Se IrA oforgH In Orden Civil de Sanitlad, por do '1121: enthe .1red. vi. "In ,IpI-.,id.d: 1,11henbi.. cuakinior des ........ 1.1-cloolin 111-1
hallier colaborado con el linbito Cublinn, Finlay 0'I ItInurill. I do ; do I o ........ In do on 1. vu.j. I. hola". In. iin-I do lon-I.S. do., Join Ga.
ounri.de do 11 W:mlon, Mallas especiales para divisions, ventalr .. (let & I C- 'd:1torts frin, I- L, 111-1 ],1. I-Illo gnIll.l.s. re. Pat qn, It INI Its lcitotad. Ll
re ems, I i1o V, ... i on 1 1'. in do "disb-cuin do ,I.. onlp-s.,
MADRID No, IS K. I FI 1::.J,,, Nucleon -I'ail li-so A to olin .1. JI Prhklo in ...c I no III-911-c.6. 11.1. sIdIllial do nas, balcones, escaleras, jaulas, etc.
it-%.,, DIVIle, 111.1 U.kmpi I ", "T I AI I I I 1 1-1. do A,-,,I, 'I Y. a ,, u". _o in, cavil.1 do no offli- I III
ofl., ro 0 dioniflu.1.1 I ", levy ity .1-1
Pfigina 1.8 Sports DIA1110 DE LA MARINA.-Mitlircoles, 5 de NOY. de 1952 Sports Arlo (XX.
ACTUARY ESTA NOCHE THOMAS FINECONTRA- LOS AZULES DEL ALMENDARES
El DIARIO eii los Deportes. iiill Y Herman saluda a Xiiible al pasar Con kitos de Bel46n y La Salle
que" inaugurado el grupo "B"
Esos nueve trilindos seguidos.
Los primers ganaron a Baldor y los seguill &I Havana Military.
III El inibul A los surehos. Esta tarde en Pasco y Mar juegan Pitman y Cartil y Maristas frente al Trelles. Comentall de los juegin; efectuados.
I'or Eladio Secades
Per III)RIBUIll
AS DE AFICIONADOS
CIIARL Un esfuerzo considerable realize. un half glaill quiucLe jrtox con 111
le past) In otra ell I'Villojo Y j .Ito, lin -,dn cle apellido ran las atletat del ColeAl, laid f, d to 0 cietia
Clarence lott, -I ell que Kei I igan. quo Indic, Ia an Ia hall asornado in III girl P.. a 6n ell el d6 .,. Uri= Deschpelles,
" del b.k:tnb.11
vere.d. I dez"ide 'Ift
anitgo tilio, no ttvnv slqunra ru esistencla durante
Paladin que no In,- Y G, I be, it t' I olvidh listed .1 5ulaters a lot favoritism del ColegT reserves till luc' ran uru y AntI, o d Ia Linionar vos vezpque,:T Indian bastandle, para
Licnzo para gilm., to1c,", ounavilloso In,, 1, z, e B.16n. art
Fell debut de custro nue juglitron. Ls asides
W tele, fiederativol, endel.Chib.SiUn -tnon Min in-niz I.Y Ol Potato Pasouill? tienen on build
do -Al Habana pliedo 1) rdarsele ];I quiebra par r, .. pie it
n,,,nr .1 tilt as, =-ri. ficiu a los finales M M m I= rp l
"u, o I do los elictricas del Club Cubareleco el spo "te sho.
Ill;! in .I -I Lid, d Ile do cut Of t uot po do 1,inzadores. SO Ia digo yo, que conozco t,
'as it, I do no or, me oll or ostIll un i t Iin go ternadnen Ia construcci n de .. to Tienen adedruis dw hombrft coma
, I ;,It, 0 1 OZ., detias do Ia., intoh- rains derno tabloncillo. A segunda homa at "G 1, IZ- y all it,
I,, I -Ilat tin uslabon do Ia roal Ilml to" Accident .11on I cbaz. a pan,
I I., bit na hav unit toleteria clue no c- ell n die: zurdo y five d.,, L. v5w1l, JMnd6 sin Jail
drccho, neg"', y ..a Ha Y, mail e Is cents, Pera clue cu..do
It _11borvo el finlat.,co blancos, do corto ysde q a estfi preirfando effoaz coopencL6, entire &I
tj:ctjajv laig,, Y no hit do oso ped-ite, u It pungutld., No -tod j Ia FAIC at salfir con pops pro W-16. del
:-uhodo ].I do.,r.rga plitnul,- del t Ff.'Vel. e. cie can
Inn., It, P la idineacion do ],is oxtrentiFtas donde coincided all do 6sl e
I ,in % Haas El pitolior contraric, que respiric de es, "feriencia, Invierno, Sewto
all; It" J, III i K ,I tie Ill --aldild uno, I,- (hegulcla que enfrentarse Ill otro y re- fen at Colegio Baldor despu6s, que Iqu. h Y We Pvudk e. el sector
'11;:1 n, 9:11 L Listed que I Hiddinla Vta Ita q- -Iqu,cia do 11us pace Ia pol.ia ni- filtimas hablan loill -tq.f El; l o egi.l.
do u,rt, il Pill -uu.i do las %allas anunciachicas ua I., it a "otl rr .
I. Ia Bl,'ll' crop ..... do 'n"
_jdo" ". Pr=n.c.'p',j r,,, 'us
A! ...g q_ .c. el nmi, c..diel
fara 12 puntols uno influyendolan c6,:4eddPrLenbull colo 6ni
d"I"g" 'I Mpli T do
for n ..... 1 Jolla]., 'onns" on I P. it o em In
" no do Iu Ia E-eg da anad, I l Li,.un-) malt, quo )u Ic too al Cienfuegos es dg,,el nerviossmo de Ia genteotic roo
'u,". fle. s. Gonzicl ,Ccc= 03 co d Xenz'
,n lo comenzos del call peonato so hit que. tan Otrej ,, ho raill jug,,.,, Patel que =ben
Q1.11 "'Mil chrU qu B 6 61dern ell rest dificiles.
,do Ill doolas. par todo Ia de te i Esta tarde contends
LAd h- "I, I, ;I I- mco jueg- que dtdo on PC' 0 idias. Par impon.fendo au juego de velocidad, "I Card rato
hi hills, es Lino de ]its vifuipos inas fuertes y completes e It emvm cogi6 fuera do Cf.. pasando las actividadeff tie nuee- .1
I gomed. ihqu, M,, erol, a los dn quo Ill gjoado do 'I'to ,, Cuba ell muchisial gulos'homb- del Colegio aldor d vencl-c. y De rto Lic ofensiva rApida par pan, largos. onlre. do.
G: hot to Tom, -o sit, lannoniontris de Atenvo: 'Palac' 'a. C' c, ;ndoler ll
le Khnl. lo, biltiz, an s A Co. s.ona, Los tres pitchers im- neq characteristic tie Belon que I Candle, College, n hi Academia
n I Al, I antho C-p-, it la J,,u,,, ;I do I, 1, cltitdos son buenos: Cis bueno Barnberger, es bue- dal hace ell los cologiales Pitm.. as en aut 7,
P d, ;:no, quo ,, I d- do no of zurdo Lehman, buon. Gettell. Esta Vista onis d.,.1 nicl nec"I.- In presentaci6a official ell Ia cMen'
roall"A' I J"g* P'- uin- Al brill el proq, due deben dar Ia till1a on el cameo t iollo lilla' Lezc do debuJ6 da wapetri.r.
hall o, 1. .1 risous .1
undado par Manolo Balbortai quejEr,3129to Trenes, dos eMuipos que rejugll hol. 11 1 pl .,wd It, Ila-, Fspolonlo, qu, Wffl. Alan- puntsts ell el caurn
n Cuba l.s
-o c de-111r, ,I,, -,for quo I an, p,levas brillant- quo liace on In Ii in sultaran verdedores en Ia inaugud-- cift del citiopeonato tie Ia Federal]oil, jug, qu, -ted Cree listed que I, V- cOrldiciones puedo existur hloi-.
tic T .. rg. gjrhl. 'I.. del ch5n
d., _Ino o b bits n" clearing
oll", 1"' 1 pv- fue let ima do u n on of toinen otro giopo do linlzadros sciper-" five de CamPu aoPerx.o"L-,a,.
,ol-id hoho 1-1 liguol Angel GonzAv, Con dos -No 1. c-O, In dg a .... I, In BallZ, que entre ellos dos le
inaci6n de basketball. 9
out,. U, ba"s 11,11-, 1 "o..." 'I Man it o.o do, 1.111P.I. I 1. qu, llaya to. quip. q.e J.eg.c a 1. Mont6 Castro anadores
0', torno ,I hot, at point. IJL:cJui a del Habana. con Vin Sam Noble. el popular receptor criallo tie los surciias del Cienfuepos, piuls per teresera ban 1 el stats.g., Een el Paso dable a cuniquier com
.P, I -gur.cl con"",,it, In mada en Ia c3palds, desist de coneetar el batic- que poictics- El mejor anotador de este game C1 j o c k e y T. Depiritio
t hiltna fAILd o .... od. too 1;1, von osa moi A del [I,[I!vv1l 1, .I.d. ril le da unit , tu& Francisco Contreras quo anat6'
It IV J.6 -urri all-he confra I- Azules del Almendares. El larne ran d Noble, par sobre
it -tv-,ro, 0 nanagor do lo, V.11ts h.116 dos -pafierns on eirculacicin en el quinto Ined 1. hc tp.nl. in" que Jarvil LINCOLN, Rhode Island. noviem-an, que nun- so -,-do his I let 11 1 on
Von- na-mal" (, del canbe) l1ame ,, ca I )ter --El Civnfucg, ", -I)LOS1911V Ci fanalico nkin-o aid A pescar q.c t.mbi tie re 4 .,lJjnjtcd,;,.T-yhl "R.nd sn -pondio a I., cda pg.nd. ra 11 desta n Il y ll par lot
Inon uno, colon si 110 flublola V--hadO 10 dIC110 UhLrn 1 E t e Vrdil Ell p Sinvd_"
- posee una A l Gettel y Sain Noble se fifiro-e, c, rhdol !z __: 'Mel vando so
por title loi-ra sgunda y ton destiny al jard it niente par of farnitico hurovin do, 'bastaron pora ha b.go _P* l"ll I. end' r,
i-,q. I ordo He ..... *,It, .,led Ia quo suvodoo dil dlifnsa igual clumn; superior ;I I,, do his I(,I.s 11.1dorolifendo un hueso dura par.' t.t.'1'd e Word. tie 1952 a 325.
I ... is, Al ithr Phillips del line-tip, Ia defense cll III novona on gOneral clebe batear tinstanto inas ituto Fdion 1olosBefectot; de El Ilder naclonal tie
file vonfiada Ill criollo Orland,) V 1. que hatlia actul ha -undo b. '-d. I" 'Cla- dar al Cienfuegos el triunfo sobre los Azules 1'.'17 '.'111 o 9 c 16 a, Ill eln.,y L, ell c1bd!;l=twddo "". 4= d: ca:
twopo rooto It deben me lot tras d.! con premlia tie
: I :11or uando V- --de, ri, la ,(,c it eil rgreco 1".
r Ta. qu-1 -.0"o to, j ulp"i" f Ifitusuls tie este grupa. $40,000. Gan6 Ia terc a con "Final
ell- ri in-, do nti dolil'-pl,"Is q I"anto I to oll.n."I'a 11.1 ollinpi'lo A segunda horn Jos ullistas del Proff" y.desl Ia on" con "14r.
- Pat, qu,' El vankee Gettel evidenci6 una vez mis lmu claie e5telarisima corno 5erpentinero y Noble produ o "Churri" Garcia Ord6fiez jugairon un Sawdeel
a on I partido fAcil sobre I.s ulilitares. La Su triunfo final fuk ell Ia novena
L'na I n pia del hugo I I on Cultt, h-la quc pa"n Aguno" "no" las tres anolaciones decisivas con un ho nne run, adernis do conectar un tr ple y dos 5 ell- I estrella Alfredito Latour jug6 s6lo carrera con "Min Siclette".
11gIALI n cillos. E a. Notas y score del encucnlr
qSL, ,ndoauna ttlgcclia el sor buen pelotcP;j, I Xt- I'll, I ch". -st. noche so enfrentaritit Almendares Y Mariana 0 I
no -,g, I IaKlo ol U.11 1 011.1 On 111) %CStL, I del o d l Al C, fill
ball- E, ,;, lnnoo tinol contagii. Todos nosa Por RENE MOLINA
. g. : C I Ferwitudez,
dO niflu--do, pro 1. niol I!., POL 08
Al I 11.,bon. que h, g I cii-no hisicni-, J)llL L-1 CIO lit ii-lidad [Villa IL a bato, (xct!,I Noble guio noche bio trinsf,,rencia v,,aunque, Zira er P I Z A R R A
-.,oado
,o,,, -d, .L ,)do Iv 1.11, bll-D P, il I Hin-od. of u-n-L tiabap, pongarno, po, rjonlPK "T(Ill depil Ista, I,-CL ohle ."a de cuo. On foul a Saii h into. ando sa.
,ofo:..Lo, L Azules del Al- -,ficaise. Noble soicudio on linear
o dk L host. on d,. No id un jugadoi del Cienfuegos I, del Mai ianan quo uno P.1 ullit hit
Al-encilres I celebi-6 sit santo Ia diferenciade at right y Sierra agrog6 un
It, an a sorprond, ,a Habana del Al.-ind..-, of good. do sullpana quo to, I, h, bitalla par el sc-, biongular por Ia r -a de foul del
Io' bases no s '"' P" Marrero 'a I ol"LlIl, ujdo do Ia pull do &ste seran niayorcs gunda lugai del tin-o- internal. G,,- I left. Cut, remitio a plato los split"
tor-m no eli human, in es possible, Ill ton, Allot a, mismo cuando so t.- Ol del me, ttrl. i q,,e,, catillogan ya co- do Moryn, Coma estaba In primer
que )as grades batitzos cie I- t)tiis .... Suo, )a o! 1111jill 11 P-tulou do art.., base d-otip.d. pasax.n ()ter. y 1.
P'Co J.,Io pelote a cubano, pocos Lie acucid- it,, hall sid, inip-tado, esto ahn. u dise-jestrategia rindid, frutos. at ponchante
ties equipois que produzenn cast sicinpip Sit) gente Ia readidad es quo el inuchacho es ya un exceraino los leis hils que permitio para Gettel v marir Humberto ell find
hard. Ell I ultim. d-afi ginad,, por el J, Ionic pohtcru On 'unol- y put- todo. Culluldo acreditarse Sit LUI:tO P.X,110 VJo haj- Plftll Smith. La tregua dur6 poco, par.
qui, que C-lase tie lines fildea:on sus onnipane. s, habl. do I.s a I as iniportados, paco se dire dcl t,., uo on ol quinto us cienfuegueros
tire hill Ps do u sal u o s h o cie con-: segur.iron. combinando tubey tie
To,' Parecian P I negro Pendlenton, que ha iealizado on ese estadio 1 ', 1. .1 do Ia J,-, a, JiLg-du a no- Pendleton con un out, pase intencio1 IVo Von I a mano del guan to una qu Pat ocia jugadas fenunionale, Pendlenton tiene que ba- I me run con ds comp :o ... s ,, ,r,,u nar cI Mcoryn Y home run de Nab
d-tinada a caer on of qumto inferno del Stadium teir loss y cuando hatee aqui Ia quo ha bateado on Il- y ag,-,nd. I t"J"o y J_ p left dosrl que Zimmer hZea
do I CEPr Ya l t.das parties va a set- muy dificil que hava ell I ls,-Ilo que pop citron Ia sit- ongullido su segundo ponchete tie Ia
't V vol.da per Lot. o cho.
- ntonces idea suva ti*rcno un )itichnero do mas m6ritos quo 61 El Islas Los legichal del metileno, que
A d jenfuegos ILL licre todo: pitchers, bateadores to- surcollS, title van dejando atrioi
c 3 :11tatoti. sido blanqueados par Moreno, ALMENDARES CIENFUEGOS
no V, I ban. serns.,,un cuadro que ya era bueno pero q U 1. 1. rlloha 1,11 Joe so on let d.mingo, Ilegaron a contar dieci
a ran. ol mcJ.' 'qu'pO 'I'l "i I""I
-chol a !".,, do )a tomp.
I M.,.n.O' tildil .1 lcobi, VI rduoz. do Cil ad.. del a r --tinent de to one. sell scones ell pavorcs. sucosi6n an
It a- gable fci Pues adernas do apo j es po
-N. so b" IV .1tod El oi.1 Iq Ip" del an, T.,n, que subir y pucch, hasta il of calliope I d, n.r o of a6mor. 1. oas.., V. C. H. 0. A. I- V. C. H. 0. A. IL
- - - - -
p-oat. no I Mari a., a ni of s, Imendazes, sin., ndo Y-se on el pitelung hermetco do Ge i Foe en.ek octavo, sin lugar a dudas Jacobs 2b .1 0 1 3 0 Iii-nindez, 2b 4 0 1 3 4 0
-,I Ctnf.,g" Ya orr' qu- IV I,,,. I i, -Y el Almooda, L" qu,, IV Pa. ro, Listed ol Al tt'l. cnectarn on total do.dez hitsj l nale Imitant, oo.lmrnt 'lig cnclh of 0 1 2 0 0 Wilson b 1 0 1 1 1 0
, 1 t.l so para Gettel. Angel Scull of it i
Ld, Ed Roebuck y el debuton P Cl ilh 11 3 0 0 10 1 0 Pendleion 8 0 a
, I I d 1 0 0 0 0 Moryn, If
prom" logar moild", os h ad, inolyonda ell 1. el., I par Roebuck y dispar6 hit I. righl- C. ',II, if
-glo- do cs;- I Afo, Nu",'o on I e-Pur"'
e parece on expot pimento ",n C,,L olot- do -Icbrar on of dia ,oil d'.l do. harol zo y el tri-jUn pase a Jacobs on Ia disyuntiv- o 4 0 1 0 0 Zimmer, it 4 0 40 3 a 0
SL su, I-ta on slic, fue Lih- file do Noble, tubeyes rubri :dos por tr's y dos y on cohete do Ci!nI.In Rdfgue, 3b 4 0 0 1 2 0 Noble, c 4 1 1 0
Y el fanidico pritooro so Pro, -do-ti su, remos tionen razon los que I .'oil II. I Orti, rf
__ I - __1___-____ 1_!Ii l d on-l'ilLicines del Oscar Sierra Jim Po.dl Jan. E right. se mezclaron par 4 0 1
punts de vista. -_ ,= nuestro iimigo contrilsto par rilla y para dr at asual-s r.p.roi.: Mir m oa' 0 3 0 Sierra, f . . 4 0 1 1 0 0
-Ijunch o I ,, el ptodieric, coolif-guer., non. c 4 0 1 4 0 0 Otero, lb 2 0 0 6 D 0
-E -*p..t.- It~ b, To Viort. P... y. he Iasor,ado 11 -1- A Froil u cron -on solo ex- I.I.Itntes. Ln calro. _t.b ck a (I
L 'Hb- a 1-t-do: on to le- Rosbu P 2 0 1 2 0 Gil p 4 0 0 0
n b u-u y pr-do.. Ira-b-e y el h-h. p.reoo VFt.r in- ru.nd. Smith uri6 oil fly Sent 0 0
t,,i ......... ... rou nota I on a Pit un. cosa: cuando I I ... b.toir Cin Pendlenin y Carovella o If S i MLlelltl p I 1 0 0 4 27
d cisivamente on el carre. o 0 o it 0 Totale 32
ov al pitu quiz., I., lillga to fallen IC)s -nedor Irnto que it ... of Alroondares, poro in -&d i1o, taw ha hoch. y 10 11 0
Lida so toletero roas peli g to a, se nota on as 'gio- ,,I pidni. ,J CCl pues las -tadisti-,rra. pero todavia Ia concurrencia exP'tch,_ d a., dVol-Strall quo I Almondaos es primcnt6 una s.,odid. .1 dispo... I T.t.los . 32 -1 13' 24 11 0 J, -H 'I par Roebuck ell 1 8,..
No no, diga' nes azules desplegndas on ll stands una son-cion C 1 iande, Line desernrl I team que mis hits ha bateado, pe- Robc rto Ortiz, on lineazo lar- I
11o ,I ii. IV di ... I.-d.i"o,- r, d ru, s (1, menos, go y b.- colocad. ont- ... to, y ANOTACION POR ENTRADAS
to, un climl do fe ca's- 1,adOr d, 1,, Addina La I Acto Vs. realidad, ell left.. Corriondo con
Kn ol printer oles do -nipeonato, I JnJui de all% to, un respiro gi a hill
una noci6n do Ia distil qu;idradly 1 ALMENDARES
Mo-in, hit bajado mas qur u dopendichie do vclI no es on galgo on fuga peTo los alinendaristas cslinlad. "In'p. _v, Una ogu
sp a on dias do billan- Lo usan saben que ell cualquier nio;ncnto tolescopia el po- rO y julan 11'enequo agrupar sus sonc, I
ol 1. usa Ih., ell 11 a, I luno que far., 0 )aba so grandeza atl6tic.. Jim po
a tin or I leton so situil baj Ia bola ell to
al n In old IIJu 11, Pane del tamit de una bolda do nafta- -ernpr CIENFUEGOS . . . 0 0 0 1 3 0 0 0 x 4
p.,a ib,,r cert"Ir, Par n 1, do d y on! I-: I
,;n,!:l ,, d,,.rIc J,'"1'rd Ov, ,
gup at' u loal 'undo Para dar remote a uno do Jos Sir P" -1 de _,i L, am r al Nallt- P.r lo, 1, te u im, factor S U M A R 1 0
y P-a no call torle Lin pie in Ill lina. Do A 'nendwes no puede docirse niucho. Hav Ia' sididas It
-"a I air, III, On I mootuch OO'cl r,,.It,d. ,d,,,,s. ctnlnploh,- ooll -as cm.t.l.s tie )a ..,he 1
. DO I- I- Joe his d-dnd- qu, anciia 1. plataf- 1, d o,, u1stric, olai-i, Ell ,it alnetior joego front a] no 61n par in calidad. sino par Ia? Carreras unpulsada
05 -1- 1:, 1,, l1ri, ooos.j, d ", I llr.n va-s hmnbr 1 '1 Elanst.-', o q.VJ o real z6, 1 Noble; Dobles: Sierra. Pendleton. Double plays: 1, Ia aho.a ell ...... h. ola do 1. -I-d.d, 1. firldna do ]as t.tollo ...... I ML) its o s s. Sierra. Noble 3, Cimoli; Home runs: Noble. Triple:
.set protiner l o" 'n it irand. Jacobs it Smith;
I'LL real e I I f Quedados ell bases. Almondares 7. Cienfuegos 8. Struck Putir GetW 1,
pob.d. -,i. P.,Ooo Stpill- ,t,, p-- or- -inpl. hl- n, IL( bit... Y anoche so repItL6 Ia 'Idoso a at Pitcher "' IT'
litria on 'p "'ito u -r itadn debutante
In _mj" o qeV o so debi6 u Roebuck 3. McLeland 0 Bases Par bolas: Giettel 3. Batch, k 1. M"'n' 'i
d l Lhind all uando- Pdohe, ganador, Gettel, Pitcher d-otado: Roebuck. Tic p.. 2 h.r..
Salsontendi m entor v Guara 11 contra Carl y BASKET SCORES ....... sv".. jc.nftnaon n I., sea; minute, Anotadar: Julio Frinquiz. Umpires: Matutri ell home. Rodriguez
ol ,.art,, trying. nond. scbr, H Lu.1 V,tu,. ell primer. Mullens ell ngunda y Athol ell tercera.
F I G. FO I-., F. C C-11-1,11 Ilottoo b,,Icto y Ortiz to si-!de hilrer on sensaci
9111. I o'l hit LI lcft Bro-od',"Htl ,, Sierra no-cui on roller aM
Urionto en el, esielar de esta nol en (4 pal(wete jle, pu C peonato de Base Ball Profesional 1952-1953
I. L arnosah, r. On,- ned,"i 'q .... V-ph"" P'_ C-roPil-lon esirmfill pa- el DIARIO DE LA MARINA.
M, I He ClIttli or, .11. a 1. bola. d,)o pr--,-;ro '.1 f".b;;-l Noviembre 4 Inclusive. Par Fica del Castilla..
! I I.. que ,I, tu o bas
. ......... . It 1 11 [,.,b;,,n alodo on pos do 1, Ell It holl Pon do I- -,l ctu ESTADO DE LOS CLUBS
L It 11 fl Ill, "Lood"t 16,(-r 1, h. anoche Witto Aloma. quien
. .......... it J- o
L o H. A C. M. G. P Aci, Dif.
. ...... a r L, ir n piructa o-lill No pathr, unio at trao, p,-s-mootii v,r
I harl,.- Pit:. 21) 1 Cal-oll 'Juldo sprexadissini calrata en aCCL6o o
b;... El tirn ch firo, d -_ HABANA . 4 4 4 12 2 957
a car I it ploia qn, p,- 6, FO C. F V, el I faril y el Inn- Est. O.,h, on A ell ALMENDARES 2 4 7 6 538 4zj
":a I th't al 1 :1 'ovocar In dable I dares y jil"r I IENFUEGOS . 1 2 3 6 8 429
Punto do P, in-d. ok
1'. 1 L. ,, Qn, Ort Ll so doliz6 on P-gr I., Aiul,, y T Iolt
la .1 11-1 ...... h-, Fine par IMARIANAO . . 0 0 2 2 11 1.4 11 ti
dpl .i, M.,, ..I ri ville 11 U-n. I, 'io,da idelatitandose P. r fraccio- Tj r-
I E PARA V# Jim. 1", ...... h-lo'l, a 1. 'l, L- I 1 3 3 2 ;,ti segundo ,I tir. do Wilson a Ttal,, . . 2 6 a it 27 27
1'. tIL l!: in it 11 0 6.1 do a,,Io it (a ,( ol do Ca LOS PRIWROS LANzADOpM
owl-il I,, on'Lh::t 12 n "'!.4 t, to fuso s.fII
intdh, idaria' Ill woud. on. P. A- 1,. at, CV. cit. 2L 3b. 111,. Sit. In,
h, 'it., jued 0 rue act ,I Ia "A.ionte 1.
o 11"I Plow- 1161t.r qu, c.116 2 5 0 40 30 7 7 5 a 1 22 17
El do it to file di H
j:,dail 1 4 0 !000
isi it I a ann-, do Zimmer Ell ,I K Picono. 11. 6 11 1 4 1
dci _ludi 1. i ....... S "Plm H. -1 0 1 D i DMM 3g2 3 122' 4 4 2 0 0 111 IS
-ho n ttri.. d, Ill., A-Im .b,..
ilrls tl a jul stand B robojim C 1 11 1 0 1 OGO
Ofl,., I I:s ., A. 1 1 2
L ... ....... a(I-11" ocind6n par SuArez. C. 2 0 1 0 1 ow
I !.feel,, d, 1.0. IIi,)dJ,,, P 1 3 1 1 9 8 2 .1 3 3 3
no-L I., d".1u, it, 'it "I oll C- ilvoll Ill -o hal, nip-r;Atipira Charles Htil]ICZ a NAp.los, A. 4 n 1 0 HIM 6 7 2 2 1 0 0 1 1
I,,- "'o-I c"..". Y L It, 1, IJ( 17 6. ,l 11.1 -olno. do] pil..! Mayor, A 0 ION '21,3 3 0 C 1 1 1 1
I,. nun -n-lo "It., Ill Ia corolla de RObilaill ill H 1 647 T2,3 19
"i tan ---'Jon on P-. mit., de P'-d"oh" PARTS. n.-__h-4 1AP- 1 7 4 4 2 W 46 39 9 a 0 4
It, !01 A,,Mtdo, G 1, ti n t Ju ado. mfixim G tt6l, C,
A- ,d C.roiohts. fil 6 2 Wit 33 31 12 11 1 2 2 14 13
qu VIP (14, ia-EA, A. 3 2 1 1 500 22 14 9 6 2 3 3 10 9
M .... ... lots II'L .... .... :.odi, Cd'o, -td.. 1 11 1 liwi 1, 11 -- d'o IV. 9'"' te--I-; IV.' I'lluoll do Fr-illoont. do,to. 6 Erl kson 5 1 1 1 '500 2.5
pah"i., do I- it NI to -- Canowt,11 I he quo ""I, pn.,d. -clin on. 25 31 9 0 1 2 12 5
....... o'las ln i N d Roebuck: A 7 1 3 4 429 31 13 33 21 12 6 3 2 4
1_1 SALIT nPortunidad par iseou, 1. _oo.
o"", ivr-.. FI FO G I ( %,it- IV -, oo,-z. chloid., ell Wit Itue se encuentra ell LOS PRIMHOS BATEADORES
1 -,., pi. I- prol-it al .... nes. luibn. of_. d ili.y S-9,I1 R,,bin:-',
do, IC-- It., do 25 -.1. .1 bated
Afin CXX Sports WARIO DE LA MARINA-Mi rolese, 5 de Nf)v. 111, 1952 Sports piging 19
GANO EL ARGENTINO. CARRERA EL CAMPEONATO -MUNDIAL DE BILLA'R
Mirador Deportivo Aunque ronda los cuarenta ahos I Nuevo Director de Deportes 'Universidad contra N6 i
Mize es
Johnny urt gran bateador la continitacibirt del foot ball
Una pelea natural
A pesar de sus largos afios cle servicioni,'sigue sienclo un recio tole. Gran xito lograron los dos primers programs del torneo de no-,
Puppy vs. Galvani tero y estari otra vez con los Yankees del N. Y s6lo en roles vicious. ofrecidos el pasado fin de semana. Para el sibsodo. el
AL esporidicos para aprovechar hu ataque cle largo metraje chogue entre' Caribcs y Nititico en el Stadium Cari6e Detalle-s
it
Tell, I#,, lufflante, dentost I I on I.i al-crat do 1, Uriller
Por Ren6 Molina POT STEVE SNIDER, de Is U. P. I ic,
do i.R equip.. an tax do ar" dad
Puppy cir selot all a[ siguiente y so -Joh do. at Pei, La Habona y Cloth Nitutim
NEW YORK. noviernbre 4. (UP1. El "Bix Cat" am ma-tanide, all aiics mcuent rrct do 1, tempera do .'I.Tuof como rivalts an el "La.
racho iun(Al at ca c,.",:r.1,1.,1daRLn dI. dal At.. Matter, artiont-ras J.4,
i L cdlf. nure MixereesdtA paclibtapoin alt. catinia an auto. dia., an a so LaLbiollris. L
APecold Lin dominie, acto. Casilgadu in Into no of a a b.t.ar v 61,da so career&, qua an nIngt)n atra at.. ;,i P I, do I at a domingo por 1.
tuartemente, Stinchez fuA a 1, lola axis Igualmente cualifloade, pro lot. ment. roes, dur= a de.puis oe I.PCh. on
del senslac'not noqu In Tircunstancias qua no puffer- blue del art do rnarse cia. a an ifull I ,Lsi Trapani ch- Ion
I'. M h.bor logrzolo so To 1 a -en, ub AtIAlan de Cuba y Va.
it is 0 d.d. Tortola Club.
d9r Pup y precisarse. aunque 1. nuay-fa ayores y teener te or forma.
p L. loop am tuddue hiclejun
Garcia 's:A tons qLI1 11 A.Ipa celsiva fuA tin Quo do. ;=UIPP.1 de iihi = .-I Dan el donfin Lot onmentroo del s6bado v de,RPd1,;l,,mb.1;;i, iclo p.Lva d1rachatte, I:,a..b !p cl.J.ran IT, no IXnIfic.n '. 2. p a q 'd '" n W cas York Yanken. canctiono- trit = doafrv1.7, do-n Pulaclo r a record lonsclanto .1 me I".'ddfrIrb,: .1 9 r of 'I I.
'd'- mursid. a. at do to. Dr. It. bacaloind. P. To darle at untill I'- ens ayuda a riturelitlw Eotoale ban onfiul. People his t!41- Tax, auto quitporle. Me reficro at bout Poppy- zo on ligera jab at menton... Do cf,roic, on arsin wicid. Union cuntro atlas we Loot solo coa, U ',u,'ri tfonpeona, sera oloy
A ch dttrodtr
holes,. Cast has 40 has, Mi.. rut ll: ,elmuy l."e1revep" n.g,, 1 ;
Calculi qua sin habler sido pl,- modo, u nice, nadle podia negar sta de mot& :Ldl c. A
neado par let promolores, a coa- supe artists cle Puppy Garcia haeerdido nad. do so babiliclad a ruf
t 1: or, ar.y,-,Ibl emente to. I] c to Wolof do 1. = Psafoa 1.
menna de motm In C.rit, Y 'Atlifle. OIL" cra.
u an ado can insisted c.y. P.A., do g-Ito ban To,. obr
earn :,d..,h..t. h.ra demoledores Palo adetas P e S rA I. = a. nkees an Is Buenas completencias 1,
'" 1. prenso, Hero, an 1. r.I gno, dee;pord,. Ill Programa de carrera5 quir"n'tch sens.cional que c'udinaircl,
I'a at. q. III. puedell -zar W., d us cf-ranorlo.... prp d.b
g'ardes' zent.,; olleti-s... ps, rl inolviclable idolo olimpico de it q f on amp.t. . par on. a
nadie as on at. coll, P, ppy L. ampr... boxistle. q a time cI Irlslbel csrtero' 'd1 ca"J'.h pny' se ofreccri en cl aUt6droma-'l .f.ty11% Y at del Veclado y Niutl'i, consul,, 1. sellsoci6ri on 1 .12 0,,tras unit bribinte act.s.
see I GR contralto do Puppy Rspira' praiten. 1936 en Berlin, sigue ay-idan- 1. PIP Lo I
tinq- lean. jc to Las carrerai, de y co.., I dCe, OR uxadores de rabos tennis.
sector do I Y"ecilifl.r- I liters dencub"tcricill. q..ifte.Q. pa= Oil eal
larle frante at m'x Ede] 0 do a Ins atletas j6venIs Torte at lujolde inantener a Mize cut,
go. It I. do, dealt conquistador do Lca, f" re) in b Nflufico de Marianao an
I, tocielat., [Lou sid. a hri.., oneva. no primers solids all terfer on
-adverurl. del IlLorchi G.1,,ani... L. idea as x clentc. on gral :ueldo.y prbaraccavIr .nn mente par. of Pr0XIm- druni"20 Penn lea Ilgera qua obillpi at Vadado
x1cai ito R.61 S.A..hz, result, in;, c
Par ERNEST DHARMA lot Toner. final st". IT 6. n o.-a itif- coma nunca, ppar. coinficiot que me gustaria mas a las fees do In tarde all is rush, dal Tann Club-fRvorlto del campeaI Ia. series mundiales. in
%,left a excesivariento fdoll Cranista Deportive sit Is UNITED auk3idrarr. do Mariana.. u
do provocar 12 reaccifln ad. orm can at a interpreter of At campo, Mize 361o tiene una ha. do, fiffensiva aden do[ N
IreenT do concurrencla, a[ p senior do 103 aflelcaraclos-, anistir A CHICAGO, navlembre 4. Written'. bilidad buena, at trapar Ins tivilss A prior III his SLISP-IliOntil (,oe Ila ,,.g.n.r.
-m. eque. tin combaLe entre Puppy Garcia y Jamie Owens nunca se he olvirind do fui hostanle efectiva y con ellsc
it qua ..v zaroan can [a peloLa ba.hintt,
o:odol Vechadn ho, cianentsid- Lutz Galvani, que Pon these una a Ine del aLro lacto do )a 1. 'as mp4": ro. ISnumu't'hoa"c'ore- sufrido este -ento SlitnultiVill3lou aVOn
Id .,lid'a". mayor experience an at Jue,in Is I do frijaclor Implacable. de romid. e.sel. do 1. close settat; y calle' y ahom dedica tod so dampo dares an Jugaelas aprehiclas. No as a .1 ent.n.serin I. no decaido y ( I Par, "
'a 1, sJ IT I o bit h to cle sus rfealen evitd que colleract
desmuc or qua It III eleva- do his posibillichedes on a del hi- iyudar a oleyRntdr Ia fact qua turn ean muc a y uuy on- teLis ha atimen do antre aeolar. Lcol Cariboo tamale. ti-o
it, a IR oil bra ripidamente. -Jntud near rRi y I ]a majors, total cusp veeo. quita at pie de In bc sr.
pop quillo qua apadrina Higinic, Ruiz... d,,.o -ecel6e, liens. pues In., drivers do autos y rno., on itesin Ilgera y ran fuerte lio" Ains
Py Garcia time Linger par. of Par a limits, par so hnbilidad, ,an me cap. h. era an bat-cle par go dit
a falls de This Rfi. canunchi c- a. c1latint.. Los critics. vor too hub Lerida Ilempo inificicrue Pa. jusRndo filter. an on torcon -o
public, don Intangible, alto At. per no calibre de ctillcit' 'a""' It but. e3 a. fiald.lrig y. no son ..rpI..s patic le. Croncl to, pacclen d ... realize .. major labor.
o 'I
do. Lot. G.1-ru as at h To prepar2rco, dathichorteril cry RI-1- y Eneas M.Asell as do", runbre do.; u t, '-' ."
arI imp nd,,,b,, q 1 1. an Sh[..g. 4ur. clactlesodeLch, lon as, no" go ..a lens clogido, de of"ti...., a "a. prua medir at future do Puppy G- L tIapo a Is f-U. h.. douncoar.d. .a I., pr4atic- if.' ,a, de ar truchoichov an aclorinarf3ta oscura, solid, I entrails- see at director del South it or amen a.
fit colas do IZflooolic. diuni.g.s. Lion at
c Si at raqueador pagI Side BPY3* C on de Chicaget, cap of,. 0hriVinalenente Inrd nor.. Mlu
I, an a o'_ b ;o I I cadd- flat earn Par '": embroaa die 1,500 muchachns. IIDO So ou link to r El Club Aucielf.Lic. de L. Han.-, Visible "p ,'tX;.F, = noth"11
bract far. oupotai do to n ban C.rdmX l!cdV1h t-uR PILL
poyanco3e an no pag.d. -- Is. ,right do Cuba, In bri que varenes y 40D muchachals. Lots an 1936 has 4 no ties In. ..I. L-I., quaiton a screaclos y posiblemente an so
especta6ular. an suit To, To. "Chiro! grades honom y rortucal. cinc. A.. a. In, Mercer- Brunei, line up del pr6xima Abode hRgtn 'I;:rdrntr. ceptarle conto una lid.d do.. so eture.l.", a plotociclecati, con
,a furiosan v an 1. -loeld.cl it, it. dol do in, pe pl% d Jo at, hombre qua una van sta_ Blakey hizo qua MI%. t.ractiv. lace- le-loo I. d.i-ra que Is. en-cla. gunas madificachmen. Arnbco nation1. call', cle 11, Infielders d1l I-an y clnios Ia publicidad initial it,. I on lan
-'a or untro uUcvm record I, del cle too infielders TO I,,,,%4Jp.do. els, as
.,R n pa to do ins asistentes at sann fordo fou"; San Louis Ji..v "Rlp" Coflln.,,manes. .. En don u mas, y clitarA Lae of, li:to. P blefild Ine, del nn, P a. as '= t aq. lo;d a P
-Tructid. 1. ruda Tetras, nor. rtlalca a. up. in In in pren,116 led. 1. bim sit
To L lllcudc eno Pic -a :ndo
perfAcul at I dr.,pos "'n" a a P":;n
ELL 1, ce ecir-iln J-6,
' "'" Padilla proel, nigniflea bativar rontin tin hounroc ropetan cla coleghtl v quiet a .11 fill! carnbicid. R lo 61 In Jo.8 trir.nf. dl I:
If Iralon a an qua a produl' 1 us J a If on IT an Era car
que hit bittich, on do., rens-c. Ramir I In medaling de oto an oba dai'Cho, g S: Nil- Albert
lubricant an Berlin. 'P I..." C.bill.,, Andiri. Ma;
one. in Par. IT. Ccird.u.11. none. glinuion -at., Nicallf, rdeA -I art, Roberto
fiction ice do combats suyns, Cuan. in nue T 0, he Ividado que R "I Mi. an 1. girim-li. 1-1h, BI Duo c' in n. = r, Eot i
Lin noof ued par callunda vez at Pf- a If ra 1 tin Pennant con An courts CZ y Color- Gconzilex y I., Se a n C -ch'
qu a net learnericano Poppy G.,:c, 1'. Pat,, Puppy-LIal-al lieue. flat otro Irvin it 1. ce.Ii Erap. To aunque se coneirlI6 an I 3loRger n a, Gruft'&r M di:ponen a dar
runs To J.Plarrible at n RI : drpui .1'. ..,Pact. f ... rablo, lb- y desconocido. coo. if a, it hill-, torrid. do ,, Lg'. F" Jest! Lt(al Forialea, nott.. Pich. una sensocional botalIs par consoguir
.. qu- Eq %saguodn entelforla Mo cc on.
ch Area cocRaul Scinche Qu "t, Lead. decide un Input. 'nuo. Pie. chaclion, an In actuallclad. Saris unit ins Gignoten c. dr.,.c, dbldicl ,l no pilmor trill
cantalloW, -1-tcholl do it, roente prarboteril... Si Puppy to vI=rIAtrIsta si am olvidars, tie vsul Harbor y to. Igante. (amorceo icaust. 11arall G.I,,urai Do,,- Reilli Manrezat poir so Pacts face.
mue"'cics potirm y no tratuta ru iou p car, act so 1 17.1,10, ,I do mecirs,
notion tiny con ribuld . rocr i., g:nt,,,. Calvaril. estarst an at apu L.'an-it IA"n Ala brIa y Jose S.Iii..r C 1, i"U.Td or. "Actlest par
an ublilai in.. su ell, IIf it r C.rdon.le, vendiericri o eJ.rA.,anoLoliLJaw., Rena So's it"s p a r no Wanoiv. Aires
ntmeciforR or. LiZontento que co, o.- o on YIP-1 1. Lapin art I In.. ay!11:. loiiabld. rouch. J&,nes qu Pa.,. --hoi, on to.. a b.. 1J.r-1.! ac11 ;
.area raiz flat G "" Idlan alcanzado In ciron y se hall olvIc locidod an vez de poder v .1 Velocel y It men Mind "," "., star built flat Pa- Pont. prop elf an I do -Ia labor fit
.ad. d-.1119- .. Sincho, W.dur Cirri.. a L I P. f .Ju, I. -,far Ifneas well
'1 3 es I but tomporado que I-s F fruits y Castle- Conz.
- tecuperArA ill ruccotigin nte to., all- eado adr, deride sallcion. Eshun
,to rl.lix.a close. se %,16 an inferlo ,all cid R los muclincheis R prac-1ganalban a comp-n.tnr MirP Im% 7 Ruch. lantesm an Ia sections. Con on backfirst. IT to conRd d Troy gro mine a[ que Lima,
d.d Plant an ,, o" locu y Pedro blinds. file r it ipcort- itritiflearriont, y --bot 110 one, In. Gig- .1 1. Lug do owtgrorla decule. Menre- P1.1e a combinar on
y pronto quad6 a is clerics. Dos 1 comport me 'cEns, "o!'a a To c.pe I a, cerbolut call- an I I I I- I -p-l"'. 1. c Inagrob
To I '1al. accouloun tcrrcnwadeporti vcr- Is fuel.. 'I' Irs: Th-h ',. OR an queria-,'ou" 11 gftlchc Rrl"Rldu learn par, d.rle 1. Wolin R Caun prhror round do Istud- ch Lomas dedl- LeM .-7 L'I FI 1-1-te colonel Robert, Feminist. Mbiand., Jet. At 1. Costs M Ago,. I ,. In c, HJ 1.,R- $,and. posIbillchad. do
dos a canst.ruir one Juventud at Iru,, lipo d;eq =bilc l 1!' do Polaris, quien hot Ida deshpand, par at Pribildenlede Ia Repill, a Glan ,Ia, ouau:l Tviurrh; gg I. as -n
I,- V- .1 S h 1 1. Id Laticant. Abut. Samosal y
,[,an. -., fur,ta y ospet.chot. J6 Jr Mml. -a -A sustl lacilin del it far or a y Rin But. ran ..I.. No,-. Sergin Caroof
Gwariari hit teb.jh.do fuerte non at I P. "arm at cargo do Director General do ceporica an suittl lacin qua to or I !:, IGicconte. I.aran- Ndar- Alan no ha dolerminad, Ia I-I cen qua to it, Nicolas Duarte oil AwR Y RR- nacl6ra date de 1. tin qual' Phil
TanrW IL en Ia pasada ternporada I at. undo a 1:r. Rrg. do I Si Mi n, '" let To our I on Platte. Triumph.
. C 'a to campeonal. pa-16. do ru-. carg. or Joven.milltar. I. a aran a lot univerSioariou a Jugar
,"Itoo, an mal tvitado, paro apeld y1"Jettatura us, W.. car. L.
proof. llagi too Y.Pka- To tigeirl. 12A .,.r,,rAP no none..
Al.1c. Jo.I S21a/al' Culaillas, El encuentro del claffill
consiguiri nyuda de blarocco y negras. a era forte. Time de ruatin, ek- FrI ique Iriso tarnblin
se. regtstr6 el jinx de novatos I'El mLsmn pronunciet discunce, % loc; fee. eco, tell Y.nkaas. Contra Tell- F ro n t:1'e n nis Ardi6s MInt-ii, Ronatchn Montano, debe do resultar emotiva. El Vedade
... whachon v las arceft departminant, ,, coahn niua, y coatto sel_ Fr, nelco Valdivia, Jos Ram n A si. Tennis Club con una vlaforl. so
allots. flat ll.. Albert. Von.][. yC9.1briet V2]dh haber Ir.lari de altuarse en uns, panone ran ploun, Z; Jragluil,,6n aIcln ,nl:,,T Lotbr-a.t.-TI-lais
Gil NicDougald y Orestes Mifioso, lost dos novalos mis destacado, cfivl,, la a. he shr"llon do on, '.a Poo a "'c'u'r qLo I- ar'.1 Le, ,do P .. .... r
-.6 Is Rtiorrid. I Irs: rii do oil his M2Y0Ies el Hilt) MR. m. (26si Fernfinde, pa, n.nL J AtlItleo
do 1951 iones. Para it dye asitio mll Se inicia hoy el Junior as, cor .. do iWmPuch. de Cuba froartirli an nu primers Solid.
bajaron considerablemente on sits actUaC ht uclanch pr6xima, Run cuando sea u. -uni. E. If,
Paqu To c." I I. un grom hurn. y Jukando ea,
me hablan sido prc sentimental. E, pl agulu clue It e co. tenet
Ia temporada del 53 hay various novatos quo pueden tenor jinx C I rrerin Jos6 Castilla can thin Indian. tin terreno fangolo d16 R loo univer.
Hoy at club ants, Plan dls.p L... Wst r;i !legal R u a I., 2.0n(l Mario I'M", Pez 'fi 11al 4.:%1.nV botail.,r,
aumenta par dfos. I is R cu.od. air., 88 ). a,,, Juan L6 Zr"' cut .6 Is. m
71Imph, Zpiez. doza.
Par OSCAR FRALEY, de Is U. P. ,,'Cr a que 1. Porte %or de Chicnizo, inti.asado an at Lots. no ccon"lado sit problenut Jove-, mas ,records, cruestran go 15 Pit. Por Itsis Morellu nez, To" to" umt M.chelti, Moel tuvieran at triunfo an so mano an at
NEW %'(- ,K, no-maire 4. iUni.,di.l. En 11 sigtoelte rablpafla ,I..'nil" d[Jo Owars. .-PwIlolemanto P.- hat To -6. do Who 6ol, Brutal 1. E-lin Ladra y Andras Mae. Iltlmos quarter. pern-Calimir. Garprolbedio dris, decir qua n hay delincuen es. 1, 1 voz de a. sl Ins call. tines con Norlon y Josk sRlnz2l. Cu. I bml6
ci;-TFstcse, a i,,i triinclulln y burn eninalle"n recorcildepil-8 I cla i Con(ando Rus hils on coria mundiales Fia nalf". IR caucha del Hic da, billn y Convict Valchis SAnabria wa cla. par "ter a To irl pifib
nv I, o Joe Black. do In, do 5. 0 1 1., AT H.uttc- c %,an I. Estoy do an inu- v Ron do Wrallas, ha Luirierad. o, rut S1111runring Club. 1. p.p.l.c luieit,. J.glul.- ,, ,IR, at ficincis .1-a uncidl,de, anifeelhenod zone clots hubiers
ClintIrrain. dot Detroit, novatt s paro ann as estriclamento it i dad qua adminintl'. at frit-hat. ytL.ri.R entin tittles, a a detence I I 21n '4cz. so.
1)..dcr, dl B,,..kly.. Y I do are. Dachm del club". ito, I ecDrd fall-. Does s61- los Wales lit que.,
active Mario Garcia, counienza I Ini-it -,,Rod. do as ',1 21.
at siguientc finallici can to- w-, Leirribim itrabaJii racra 1! Tt I pi' -,L iny-IL"I. 'cS A, Igcas,;; L, -de 'Churri Garcia
C.-tn's, dl o, rd,-,lisd -Ir his ci6n
th I. bl. a amporadas cogulares son 109 do qLash parn ituflors, con trIliii1cip. to., .. ..1a a. sit Pcon ).c!6n de parte
I of cor Juven es can main I ain
it dc 2-1 6 unque I.... aruy b nultehas chicical n.-Iclado, par ellbiluai. Es obilgaelfoi, do drl=. ; 11 CIIIIII" L-1 I rd.h., ld.1 -.fit. jkd-i. estate vidgfie, prof ,,, ..... I r"6n a T r,
eaa.Ln I. do Y 1% rad. lats. ,, I- -.,Pit M.1i. ell ,IV
ell atere. lespirador deport -icul, Prince'. so. onuar g 12.. Aa
ou lauloo,- del "No- 'Igtinos que h2n es- Rfiadl6, Vern cons; prejuic I it ze. EI QuIere sus 2,0(10 a R T u Pit.' L. If par
bida a )a Ignorsoncia. Par. in an -a Albert Reg.,.,, on 1 1 too 2% Bitti.t., ads' L
.'ud i lno uutucs cireet"cat, I Ha hathiclUo"a it 11 ."an[' .1"i chun -onte 1. Rrgl. 7, uu- I to antlaza"'ogr- norieru do exProrael- I raid. do 1, par. d.r.- par. que scan rcalas D-P.&P not hic.f. .,:y d,,p.e, .1 hilandrote. sogtin 1. liagror so segundi aictori.8
N Lergaincis competenchia ep.LU... ___ 1. a I,
this rl for-or an. p dr- advactir- n ,,, so ,,i,,,n in in li,.,n,,- n III nuest 6ncPTbin.cI6. l6enic., Orliirul. ia cuuc )rmem. So anulara too, sa Tocs, con n Mat hleso. I vigin del compeonsito.or, no or,_ f,. as precille peten:e R as. Be clna- I go, cite r.D. CL';DP Lse r. undlo. 'r r' or 'an'
lr clue b "r"d d,,I"dmIe duct. d'apelIttil. rou1'dI3rbi,o =rI.scy de- Irs regla a a p.pu I., W.111fralro ad. p.u ITd..= a16n do scu, mu.
eact'i". 1. erimns hiisli h.- do A' .,ma, no rupo do g-roles del de at J n geat"
if. to
Ins inel-a y habri mayor entandlenlento' ite juege, iecucrda a to$ lu T.,rN qp a
a so let; .326 on s-.1- to E orsor lost relaclo- entre ]an I Of] E, r1flre ]an M in fir.
1. P.fi, Life- ep ClINI.I.-Ir.7 'G anI5 Carera R 1 1". 1 %. d R to Iti. .1 do lbs"
g,,d.,. ran as % qo. a log'artio
on or cruichils r-r, q- 11 -1. cpa,.nl'd
I- bit printer Ao, vast do loola .. 1 1". "dp I do. ello. puechin detener a las asm.
Lots so clasi,.%.ndo all re at tiono
.346 toglind., a Stan M- Loos mo do closeable, lung I
--o.a, sial. hitter de .31.5 ort sit debut on Ia .Owe tkerce 30 afien, pern sign Ile 0 a Y, I. a b.. rouuft 1. c.nch. it
no, I.a n 7 0-rej. -rn?,.,.R. 0.1-d. poner a campecoanta-al raja
,.,I segitud. h p Rile, a a
r 0 comp I pLr.,o'P':,- --n. del irtlandente. En to via.. Laosionir.
at P-do gauchos itigadores que Lig. el campeonat .,a a.
u gailits. Time unit pemo- mentadi) H611DI Pe-Lil In' Ilurrb: I, -it
a. Naellowil. q.iI a g ..... -P, Idn't I 'It 'i'almicsn'se'"viste Irciamla, 'to 6 R coc. G .c,'f'SA. mez,'Wd,,[.c .... ecosoic. biennent, An RIQUI-te cl luirnpi. lotle de y .. a de let. ingf, a .1 mi. V
so -n No,,. Aftiq-, Ilarror jv.g.. at Intandente pona. GutiLrom. Ger.
ptien- an, de acluscuuniorer" a- curcuoto con .337. darprent blon y 1, a to co-olti, rings Mildinit. Y'ga
. Pero an general, ]as record.c han ione tret bijas de 20, 15 y .EsL.,p,..e,. nuehe 10 Jc l.,l, c- 1pi.-A I.R hif-tores con dos Lantos han de dam" anuchischost
,::ad. b.)-cr: ,,,nsu:1rm Derrotti a Tiedkc, conclu;slando Ira to dc
deran.tiod. go, I -g-da Rho es afic, y Ins alienta, R qua Jueguen on a at, 1. clucha dal S-a-Lug irodia TInuIo do clennum. I.[.
I-. I
'foll z arfitchas do Pop, Pit. y Enrique cgl., E51- y Ifi.Ini-16 'I na, Lo To, s Imi,,. Ve near fog
I do -2 it I campeonato mundial de bi Mora.
Ties u h z s doticlidol it, III, c.. qu, roo-den J.g.do- a. No rrea que at lletism. se. Id, Hij., 4e Go l6a. an for.
In 1. a Trr.lcas or po raidain I rental R66r. 1.s '16'.
1ubrLTa ,,, 11, la, 1,1.m i" que Star' V CoUllory. q.c 1. ar s no oam, bullrral % eXpilra of QUP fl- It r trail pandas.
ho, ano. -to pur ]let.,. m grant courpeft do an, clap.,t,. Lus B-core. N-. MA,
cu, listed per.
Iha I or mer uroo.
ra-oncs de!grGn dlcticnsc a- BUENOS AIRES 11-ionibir 4 -- D "z- lueln I nbricirA It Y. i I
parimentatio, po .do so I1P.- El rgo.lin Pad,. I.- C. de"I R Puc I co 1rG..'I 1" C.r- to I
s que k- fill fill-itooll.
argon ..... L"'o." Ser6 dificil q1te Robin, Roberts :o tiny an I c.mpe6n raundW do i.1 In.,
desdo sources I-L, -i clkido de I- i.e., bandits. ladr6ti J.sil Curran y Joffra El. ice
c.. J.g. Ifirre, -clutill at Iilul. n.clie che"i y, P., o it
'v C'J. G., I,, liiilo
c coulta
Lowhing Ilegue a los trescientos triurtfos v c r al IcmAn August Tiedke. Bet out do M,,Inc,. del 8, onaning
Raba 5 'tante. JuaXe, rouR 50 pot- 36 all 112 ILlrluoi PHIR to-rar Club
s Dodge,, noicat- W-h. una of dilounctorcer I., joeg- 0eb-d", I lu'leF W W II
it a, I.. n rual, do r-ou'rural I Fui el mayor ganador de encucntros on 1952. Feller ha acurnula- c mead. ell '.a'. IuEla --h, del Cubt-cle- M-,
CT"rln,,*. un ...... .. h.b,, ', Doorroug-, -ucuu:o -taul I
d"i.e. lican. _"h or nn-to I- do hsista shorts 239 victories. El astro do los Indicis asl ,ir- Ticclke leudii, que nieduse call ollo Loom., glin inci ( ,a do Suru.117
drin nrulh r.lop.rcut .1 vicrido su 61timo a6o on Ia, Fucrzas Armadits. perspeclIvas at 'an no. CR.Ios F, ic. -2:, 1 el do d. LA R A N C H U E LE R A
11" full at anluiu- I -be.,uprel.. F der. I bl,,. in I legunch, y
11,11 ce.06 a[ 'aropecio. :,i, do In
b", I R cl-niiou La Rut& Je 6 Cortestia
POT OSCAR FRALEY, do 1. UNITED PRESS ft,-roic Ving :'I "art. do B6191c- ifl our del C-in. E.pc nccl, Illd- Bacall- ,
211 1, 42 on.. 1,,jua, at 1ca-:P.do Al,"e, do"'ota a Rill-I
Frido, Yoluc, d, I- C-de ,": 'arl".
I NEW Yllnll. 1 11- l,.IlP ad.,; Eddie PI-1,
d, Hit- B I ", I otros resoltodox (1, aulich,' On I RI dica.- I] cg ifloologill
1,1,7 F.I.delfi. J 'do" it F. (It R.h n R.t,,. I,. do Ill. ,A., y Lfly Grove 300 Jus :,, ""' "" P It, ulti.n. -11, do I. go,
Dut, G,!,,ic d, I., Pima. dl"' PhIIi,, rift FlIaldlb.. pordil 1- lotoll (I., Art..,. V,1111crit, FitrulA., ju-6 ii el -tu -clit
PILL ToWl. Moral Venezuela, 5fl pro- 47 ":nirnahogh. Far Miuh-, do In, n I'lu, ta. Much- do I.- ii.-d" Pileh- on 71,1,.,,n,,; do, y hcol d, 1. FNADC. tdi
01 Best- I I-, del scall I a edl Mayo. -, fine.... Lg- nuires. Rod I', e co, Mcult To Are,,,. que e, adrinis iolandenir
So ic dr Sarluo, Ailtot,. Melt Go"", Drl icl,. Uruguay,
I ... ... 7;..Iy bsd L iftllrrl, do "do' I" to""" "'o; id "I I
y Td Ieporc, nor "Rv q i ug cillsou I B do .1 It .11cle":1
an an I Ra involtiol y IR leolla nor. I., grande. I'too. Y-ke", lot- 1-9-6 lo. hPI.PIa,, 50 pill 49 411 ..g
an, If a 'doll Ill. Willits callh- Loo 10.51 it, In. principle. u., I lea logr., 1.... 273, (;,1 m 01"Pill' 2711 11.1 standing thoil: Nelpaut. I., fid- Jurn, y 'e,a u I M El I ... Ionic plic III F, I libleso fact HoLlbril 9-6 253; J G JE ir let f'o, nice do qucuh Og d, Ns "Ith, ZR3
orXI. MI.).,9 in
- r I. ga, ,.cdrr do it k I fconoso Thra Fin.
qu, 1, d1luou, I 'I city, 'rI one, I Caere,-., Argentina 7 1 ii que ...... -c.... .1v1dan
touch lod lourn ru IV." run rrlacd it! I collb 0 2 Ill ',rn' aul'R,
acild 11"l- "ut-c 2:111 cu R Tkadk,. Air all.. hl 0 0 U4. son I sausb4caul.
Y-ki .. l .,%,, v-do y Tlot, .1 ciul. .11,. lot.1 de 1. 1.1ga Nor I [lot,, Wad,11 auto 203. F. Ittlenth.1, Argentina 11 1 2 !1 curct. de 1. 1"I'acuc Pa. J"o. i suzzabl. y coartla. Out. -I.-turu, I cR I p"..1fl, y leuutln ou 11 .6- to.-a I .... I N 'F Jng. 'I'l I ....... I atu"s" do-Isig ... L, r-ol. R W.Idurh. 1-i't, nor In, Jug.
..I I run con -clarrlii- 111 211 1 oul, tiloofu, clooo rechoterurntr Cy Young, ourn. rll.: Illciaecll A 2 4 12 PiTo
"I ol. h1j.11191va 1. Trost n. pidlend.
rill Rop.A. *.'.* I i: 11 on. but. go,- goill-6.1 ..lasnus.
T.olbi6o 11110 .11 illl.l 11, 11ollifol 11.1 def.ndf. I- IMeho'cr ni'll"cloisr VPlu 0
h. 1111. p I not call. pog c Joe. or
regular y 91, rnuall. vi-ica 1., 1. 1,.1. Io cu., r
I, a I .c iuclio pull, at riba.
111 .326 Pern (alt, sit lu, pain 1- 300 v I-] larouldot floor aur Allrelai I, -a. R -gas ritA rsperiflad.
uhuim, R his lost I. :uuI I"oe hu'u. b." if _0 it, .1k 111. 9 r
r.c,,;,,1,olu-,,,; d. Ayuda a conservar I If"a"
de ". re 4. a In of'ria". Cincritarcoutic, h., 2d,,: Cuclocl .1 'rr
;IAn III I ".- dc 11.1, Hallett. ld I J, RLW., I.e.
Egl len Pa.. I o"I"" a..,,,],. lulh- do 1. ALI-. Altic-do.,op :a. Luniocal act I 1
d, pl- S.- tru-inn dc Wall I mIun. I I. cl it, liala, it Iro
cl ero lamp.r.don crou ese aspect juve"il r ro ucr
,Ibllr ub.2,3a"clL1c;:,o on.. do
In y "Ibin h. higado Iran y It.
Ig AnuohAn. ,nl laut 0-1 '!a 1'. ,,bad.. dir-clil. furrz
"R. ,,I,,,d, In. .1() it, I 'J"I Ind,,4dbI. to a., i. 1"I 'I ."Joe I'll. Most lWaillcy mustifflass
c- an 144, 1 h., . itirl'. hi-.
- _y it, To to do 1. Varlocid. tileru; que hubunt si
I .
. .
Pigill 20 Sports I I DIARIO I)E LA MARENA.-Mi6rcoles, 5 de Nov. dc 1952 sp ,t,, I Afi. XX I .
I I I
I
-1
I I UGALDE Y ANTONIO VS. ALFREDO Y ANIBAL,,-HOY, EN EL HABANA-MADRID,I __ __ __ I_~ ______ 1.1______ I
.
F,1 pasado en el deported
Per(W) sit inriclo el. ht(;n. 'coil Inaitguran un intevo curso de la Academia Deportiva Sale el Harana Biltmore at torneo I I I
. .
s W 006"_ I Ct ., ;1_:01 '. .- "Wo I
etequipoquolo eguia:Tetu(in : I I ,i,_, liifim bajo.1a direed6n de Jos Sarasa Un dianteinortable
__ I---,--.,- 1"', I 19
1 ,. rl, : "I' -,.,
.
riar do rio no lit-rdiii d fidim(n, 1)orclue continua COn till j)UIII0, 11 I I- I I : I , , Los bermejos v:n at Juvenit dc basket optando primero on ftl grupo Por Fred Ashcraft
de viintlija "I "I prillierhigar. I 't 11 , 11 413* dond irin dos a los finales. La gesti6n del Dr. Garcines NEW YORK. No,, 4 'United)no drawn (Ili,, los del Fsimfiol sti 11tivaran 2 1"itintos. Not i.s C, I di6 cl reqado apetccido. Jugaron toclos el aho pasado 1_1 T 6
____ I I ,let- .I I XiIrll'1 1JI' 'yoL'. I'l, 'I" d"' it ,sci, ,I
box hwla 11 1-1 Plot, us do 60
I Por I(PETER)) I Por aMANIN* GUMAN 'pies 6 piilgada, E, .u. "I ca,
1, 1, Fa qua se. 11 ,." I'll do pact,
I Do Jos oeIln,,,,,ik,,,, :r, ,I', ", Sahadll I Hit Ilegado november r n unit fe. aneleco, AtIctoo de Cuba y at Li- standard del aport amerearo. I
e, ; I ll I.. mr.a..... basket all en va'A divisitut r, I !:iil: ,,, I,, ,- lu, %lu u, ill Sell, Audi~ ',:, ,,-,In, i ", I , bril acl'vldd de 6. cle Regis, debtando ir in Jos finales Pero el baseball ha combiado mu.
9.3toM F'ptu'a. .1 uri- 1,110.),I lj :" r' 'In' In F.11, WItUnt 1111.1 I,,;.I,. I I .. r 'a, coleglale, ompu- ,olzonient. dos da ellos Como ca i cho thescle que Abner Dour, eday hlI 'Ist ..ci. .,,,.,I[, ,,I I,,, ,I,,, juvil., ( dolleit.. on :u"o"w", I I zaron hace do. I ,. niver ii. I
S"'lln III, 11111 1111.1 blu'lln .I-s __ dad d' 'L:IH.'tr-'-.'(c.".,; 6.'d.1 .5,.1 I V ahora falls par ver. C, b Sx .c .. .1 prinnerplarto del primer di
"o"u"i 'd, it
In pr ,1.,c a a to or Lic.. de 11
IVIAllign. '%t linn", ilue .III ,,I'.. .,,,III l,,:;,, ; dai 1. Unlim AU6tica de P. C I.. no,"le beits era con '11 1_ .nm 1- holoin ad',, ,, I 11 en nitil modern. Llt disiza.cia it I
I Arnatau Club, d GO'll', Co.
1111111 flooll 11:11 H -,,jinui, ,I,, III., u, o6i'llill."t ,let Joe', "" eI r, que rate irraferno Fromete .m.!, Ii.b.a. h, AtIti plate I Z pel 1'.. i,
Villolit, file vI I ....... I. l"it"I'm"', 'III" 911-11- El "(lot 3. 1111,111i 11111! 1,lfillqlli 1, I de ca de SanitagaGde I., Vegas y Cousizat
llcii ie [,, ;,,i iiln El G-6,;ul 11 I 11 inultair hateerclantaima. Los obo' a I a Mo ,"tutit".2-redi"torici. y .. Ira~
ii ,.all s6l. ill Mure!a h.m. iewado -li- Per' Cardolm le ban arrancado d I u nes ertenucen a tu,(a Cso distancia in Viola historic
, '. -1 I'a,."In dn. las cainoz a las cauribus de Livia Mo. grop. im P d'.
4 dol d, ] 111.11 ,'I 11 C., 1, little it ,,,,,, git"', m .olf I Ff pa it a?' A I y ban r a to verda intereciante.
.1 ;, Tel,,iln In ex piano de favorAo .61. P.-ics ., I, ,,..,.s.n equiposmis ,fuerdu Sun Illarlill I ,I D"iin't, n n-rInI Illite. I,,, do, Jac, it,:.. 'I it It.
, ill B Lig. NMlan.'1'ahl" d1 .,.net. c r'.'Ul'o
rl, B,,rccluml I I. pu. y MII ,I- 'Ited, "I" 11" I", ,It;"I, I I del comicrutc, del' tornect no. tes quo as otrol, unque an u Atli nd' 'in
. ,I r. ll,, : .. .. .... I, ,,,I,, lit ,,Iol'. ,'.,I ell., ,I olvila ,I", ..", it I 1 vicl.. ustlin Vedrido Timmin y club Cubane- do 45 p poodle ser one de las
Y ust., a e, I"'.."n., '. ,,,,,, I ... ,,, 1, c" m. ,,"lltsin ,1, -t" -,11111, : I I .1 u El Habana Yacht Club a travris ,no I Iturl, clue at nada normal suede do. r les. En' valon''."O"I l 11 tul n I ... ,;.". .I'll, ,.,-.,I .... ,I In"ne, "ga'. ,,,,I, I I no suric de exhlb1clones brilliant si- lbanoser las finalislas. .wneis par lox cattle, to, Ian= or"
ki boi6r I- I 'Inu ... "P ,-" s6ln it I'll Inultii ,let Trlini, .11 .... so ha g,,n'd* I respitild, it, 1. V Iliondo a] Havana Bi it. rede- de lantana lograron always records.
a -i :, ., I son 'clucts In,
or It ,,,,, a ., p ,1,I;ii,,,,::, iI:i,. ,". 'It T, ,,, I "s ,it ,: n -'u1I:,di., critical, y hoy on d7 bErnas dedr. clue of dolegadoc doctor De utualquie, far.., 1. corta dill,I'll,.,.! ; Tc 1,11 11'111 I Hector Garcines. h. sido at h.mba tanchn dI6 como resultaclo tanto dead
, l ci ," .I, c ,,1 111; : :, clue pluman, go ,I IIYC clube qacd-r
qu, I'm,,,,, it ,Nlnd' ld I el ...... i Ix ,, !I, '111.11illual,111a) I nu"t, gult runne, up ci Jos Carlbes. jimultrii.d. do qua est, art. 1. 'acia. balls, que lox officials decidercin
"n's Par. 11 ...... ;I ll,-, ii, ,i ", sllti: lf .' I I ,- I En eala anarituniciodimlare.c. to,, 2 fsaque an equip. JuViecii). El nue-icatimblarlis. En 188.1, III distanclat fui
, I
c jg : ,, .,:"-,; : l;;""" ,,,,,,."""" ,,,."I I I I I 1-1 atletax 6. lav no ,I que ca- loor de basket bill rl Jos berme-,aumenlads, a 50 pies.
it I, 1 ,I, III!!; ...... : ,,,: :I,, dl i gett yeron en'el grupto "B" tocAndole it jon esti en construcci6n, y a] parecuril En los, sigutentes delete afics. los
Quiet,, lit .,lit ... ... ,11"I" -1 e
d', .. ill, III, ,-III,:",. Wle ,_ ',, : l;, ":","d1"n1n,, ""Ittel" ,I .... ... _-;_ 1! butar con los avocarcros del Hershey clujarse este asunt para a lanudores hoc an sus envious cast des.
NN -- ironic. stood In gesti6n dolide qua los baindores pa1, , I "Itti" )-'Ina."ll -_ ell el segundo prqgram..de os; ,into. clye'a
an I. I a a en marropa y
or, "I slo li, la" I- I .... "I, '! A p1hui ;;.ru* indlihouthin It n muchos
,I, .ailid -br, ,I 011a de yer ru6 In spectrum del nuevo marso de In Anderill de A. ro,. doctor Garcinc,; to qua hace In pre-isaban trabajo,.
i. i"," f ... I, n lia 7 A fil.tirwa hora han Ilamad
, .1 le sentaci6n del Bilterace, qu
,!: -i ,i,,,,,,":!",. ,:,, ",;."! I I
ricid., monn, qui, ,,,,;I,,,, I,~ 1,111, Qiv cr"Irl", ,,, "'.",et ,- [, 1 I ,.: i rrvil(13 line el doctor Lorenzo Nodarse con cl (I dar Instruccl6n a In delliM ., micestiWa. de 1. VE4 do i.e snernpre ,1993. In do I .. 8 r arasa a to dIrecci6n I En I circuit hiro atrot camDa: .......... I, III, 1". -,,I ;I d, Font, tenc, It y cnoce a : bia, moviendo el box hasta Jos do
S I- I, ,rodur..'a lo j,.,flv'- .., 1;I VI 6I hl',I.l ,- En to into aparecen: commandant Gonzilex Lines, Director de III, Academia; comosondante Ramim I bem,,, ... es delclogrado do las fana icos.
I]a del ifin III _. ,."I', ::. 6, I rcru de lit Comisicin Nacional de Deplores; doctors Alartha Campos, profeson de In Academia; prolesor Jorge go as is clue 1: dieron he Men 5 Armando Paz quo asti on
,O ,,n ...... ;" ,111 ,id: ,, MI ;, use t rAmites de mairlmonlo, todos los,,pies 6 pulgaclas.
citletas del afic, pando 1, r ,or Est, d16 lu,,treadienjurn xbi6l ,, pro.
colcme no Ir ],I, I ....... !,31" I, I Ell ""'!""!; iI.1 I'a, oh,-' ]I Sotalri A&Uero, subdirector de In Android. y .1 tenlunte Jorge Callifiati, protencer cle Its Academia. ce asn-ente unci sumana. Este ca. it,
I romp16 a practical cutant. .tros a., Acini'..1tolIous ,., par .. Fr
In Roof Sectedod I lei tin, (I,,. plll, ul 'I'1,1,1111 -tv 11'rVuh, l, ;.1 I 5. ca similar ill del Club Cubancleco, ritualal. ch AN.
I'll, .1 'gi I, I ,:1u,"I 1, I , lit y C ,; Y ioa hn"! .,.,I I Ell.. .-an "Bantu tico.
1) y I ,,, Jorge C ... x, !a, liermana- Sergio pitchers. Estos tiltimos, clecian que
n,11111111 111.1 111"o ,In, -- ,,,I, [,I, to ... ;I!, a -!j o ........ . I ,I,. .: .I R ebitn ud. u..,e..a,,L,, ,,n.lrlnild*l Qcle lliabian nutdo trabajando dnde 45
It 11 CONSIDERA VEECK QU11', I)EBEN DEJAR LA REGLA WAIVERS trisheron a a Galeturo. Acevedo. Pprunoit.ilp
1, do 1. R,.I ,lool., ,i,, 'I .... I. lie lo, Ilip''T'r, a' i"I't" al!jy, 50 pies. Escis 10 j pin extra lu.
n it non a a 6n .m.ill ,r,,,, IiA.- mencas at novicio de an I i an,. I 'ill.
I ito In Cimara. Carlos Par ,s jime.., y,.,.n unno. unin mall.t.
... AN.SAS"CITY. 11Iu,,Imu,. ,urvirm. La .-,inndacio. pr I it car .1 I.e 'player Fi c Coll, Bailout Saint,
S.n ondr, ,I ... ........ I- .1 1 ,,, 1 1:, 'v""I ,.,,,,,,,,,Izl 11,; :,. ,1,,,,, lilalh- p I La, Pit'l, ud do 1. Lig., d, r" T
-ici Itemblen III zurag-. v ... in ma,. "'o, Ln .,- ,-ahl, (,i, ,I It a,,(n d, : ,4 ,Uiiiii i -Bjli Vlock. Prosiden. Grit-unvig es part ex r ,. Phoenix. Ariinma, en, I.IEntimun dirigist el eire, finales ser6n Muchas protests senalaron. Is cam.
co rwma ........ 1 ha"a ahn. 13,1e.,." I'l d", '10 ,I,[,,,, ,t,-i Co, "tl*ns ,lot St. Low --,' ,iman I- he.] ca L6pez que estA privado de seg,,ir
it lu.,N j 1 ;,,," 1, I 1. urca, cle petw,..yaod,..a .1
to el V.11ork, "I I, I' "'('i I It "ej d team tilmi de IB93 y 1. Lig. Nilet ... 1 fi1i ,I, Milian piruoln 1, I ,d.r ge. 3*anhvcs ,,I el pascid., a.,, c ,_lblaxl,,de '-'1!r!L l, r ;ad, IdiY, ,,,I.,l HhY and CC par uns, med do at ros, que le ir a lon
1. 4 a do .a.yAAC,,co,..i1plde ,or i.g.do, una buenst all .is do ra,,pon- nalmente 2cepto que posiblemente
I .MI,, 2,1 ,,, ,,, 1. k licg, rim, rustga. wmw -21 a me og
Joel': I V lor .1 coaching del "Perro" Sarnsa. i a 50 pies.
Defiant~ or I., ( .... ... I,,, Omdo, III;, mmf-, pa, rj It a is 'le P 1 dabicin cle regrusal, ,a
':I','- Iue s, le .... lIg"I" nelal d, In, Indins del Cleveland. pot iItIILvr- I, Jn1moy Mae. John" Is cook "Zo.n., on ill, ,'
I ro caaa se huluarn arrin Y Ii x.be 1. q.e so trw, Ira nram-! ch
c 1.9. y Alli;llvi ,h, lilcldl ri No falt. ,,I -,, I ,,,,,,, on), I ,I ,! ........ I ,,,, pot-;, clue 1. re Ilipp.r.1;,!,n") z, isai.3 I, Am, kgado con I .. Abaco lie
. Jbd So,- cle test atictra q Entonces un pit ur d
it "r Ahnra el Havana c, 'k it tdlti]i
o roA, ,III,, I" In'. u l .... It pi"I'a ,,,.I I; "I'a P, I I dn"III", ,,, I," in !1;11'11 Ilii,,'. ,!" it"n't,t-a ,,roluadi, ,I,[[ I. s id.l., allcw.Vcui d' c I Blitow ell III de [as Yon ces". B,,,.
e ... r" a I .."'
Spri do (;,ji, lit lit Sin, biia-i ,"':. I., jI O''ho"la "lit ;'III I'l.-I Porque I.e Yankvs LlQ., N..ri"n.0 Se rcpnr.n qua I., nowyhkynds pil- qmu idiumas de J.9.r can el Hurahley wna d Bi,, I a ports par una gestitir .' "drarl'o, ci ),' Ik ba so ,I
do de Site, 1,I,;-Ii- I~ I ,, -,::- ;I N. !i --i -- d1a ,I,,, I- 11, ... r,,.,jitl_ .. In h- d, pigii. 1, ;l -r ....... rda-m ... a preent.d. par.,, S7V00 Par a] dure, ,. elga_ el Firimer dVa tencir n ,.ntCarhI, del pmelim.d. a. el Pat c U 61TSouluali f..%.i-.w,dimicin 11 1.11 I III.",, d. 1- ,, ,., ,II-I d .... loiln '.'. ". 11 vevii 11 ,I III t.tal ,p,,b,,,on vo In reu. tin ex laniaclor do los Red 1-1 be de d.d. rnn is Cut I hiabi, actuado decide distancia al
.line,, I prt. do In -r- - '-dos I-II J-1--j,ar Pero habia logrado doce triun-,raunituton' --- __ -_ _ --- _- ------ mu.6 an at due.. do
Iii .,I,, glum dores. Otras veims van at Habana!fos porn el B dinclif Ian 60
so 3 y it pul a "' m .,.
Yacht Club, que tambi6n to. h. a.-,pic
d.s Y d 5 de calls
I r .... ... a, ,,,I,, -nli- Conlribuye la Liga Cubana con I Piden desde Espaha a M onz6n que ,I"""No oCs".1i" "' "It"" 1-1 o rizo 11 tes did. 71 floor on horas do In nuchelvictoria ducia que 6sa era ]a distant.
lo'eve g "I" on I., od'. p.,,iido, Ei I on,, ,r le tcr-iacorrecta.
nutofio I. "c" ; .... lta, 6ni (,it; vi I titUto cI"b"'I"od".7"y go'! Los ,..p.h ... x discutian con ki.
i rrgisla ,, O."'o, '' .,, el'ol ... .... ..... ell I., ...ell so table
"IN.. pamla I"'I"ad 1. 82 ra def ender el I., considerable ., chaos'
I I ........ -I ,,I 10 0 1)(1111 10S dallillificados La Asociaci6n iregrese pa de modern sabi P a houh. especialmente at catcher Wilbert Ro4 N 1, mr. el Ha'v'anit Biltmore v aCitinson. Hawke finalmente I.gr6 es.
- I ,,,,ir receptor. "Robbie" le all.
"In "', Z!,:I j"I'i i --- -_ Ful "I'll, "' quinar a s
nor u I,:, tue 11 1. "I I ___ - eci_ A ca cle Cuba se ban repaitido el
tunle, 0, I- I ,,", ,.I ,rci",: Bonllo vti lo (Irl Circtiln bascholero profemonal. Tornaron Naricts argo. es casi seguro que el campe6n welter de Espafia d color anaraniado on cEte completion- I a, ..Ia or xima vez que act6c, to
4 tre, do mv,,,-,z n .rii l, file ,I de At- Por Horavio Roquela Ein emb to qe In Union Allilticit do Amateur.'voy a derri que can distancia us
( Milo. ill ,, n val'u6n, qu.. re. ilculirdlis do importance ell relacitin con Ins jugadores nova- da continual pel'. do por tierras cle Arroirica. El combat con- Scria convenicmte un intereambirt an- jitustamente Is que se neceisitis par.
x.10 .... ... Ilint, It goal per ,jtpi .I rm, ad r I
;11 I'll Y I roster oficiiI. Desirlienten cambio ,tC , S L iano puede determiner 5i se queda o 5i regresa tre los diigimtes d, I nzar r n buen juego. Lo untDej., u,,, s,,,,n,,l-I I Ili pt-mlailencla on e .... o ,',-"" do solo ' Ira orly uc jsm.' o I.3ac'ne'a;juo queatand an quo hacer, us, reci.
I. ___ ... s cvit.r el ..i
I ell close, "I" Ill., .11 ""' s. quF iuegn trojera c.na-rt, alb," "I "I ri71r1,1. 7a. 1. -Ill'- ."I ,,,, ,,o,,,,, .I., ,.,rr.,,,,,,.,,,,, I dn'tiarl-ra, I ilone bion".
I E ._.f1r, in u, ."', I" 1.14" -.- lummil, or, it or ... stl. do quc Lit imp., ,;,,,.,I del simstici.n.1 ca. 1. c.rdiccirt. Ijitclits par ,I it ",.-.,I'. 'I, I"I"r ah,- o! ... I" Ul i ... I ... "'Ili" !"I,lv- kli ,,;j .Ii rilili. .,card. quo lot. -,;I,- 1. cucnea, a uno do ellos on at floor Robbie. couten hublera pocildo atra
Pit. 1 11-h" bu I. d I I, 1. A-uiclonch.uh., dasN,,, J-cy. -Scni Lu- I mentor de Luciano el campion his- ,. g,.Po par un disparc, de caridn. le conteirli
C" tell Go ,I.. ,III 11, r.ochlut, Ce lil:,,. ahna I,, ,,, ,,, ,,,, I Anob- corlun con at mistr
riul mulle, ."( ...... Mnh,,n,,A 11"ll, ndu l"'o, 1, ndi 'I-Iii .cl.,:,,,,ldo, on el ,-,j,, Nit ....... I( v tdaLrVs Dcp..t.v.,. -... a lou ,ontemplando )as p dobl., 1.5 usluer- e clactilicitmo
A1161,c- it,, M',ld"' C .... d"' .e 'j.sifi I 11 r1libirl, ,ad. 1. qu.
" :: I Ge ;. P.'Iwi ',I."' "' ere tin 1,1r,
Far: ,I I,. 1, .,,Inlrl(, ,,., Illurl ", 1, .'-'I., u, par runs 11 4, L,, ,,,, ,,, pi- motors drude hale ter me us. P a inn .p.der, resenter dentro de I mr., P qua tkn,.
,,iizl, ,,m li"Inulanclu ell ,,,I.I 1 v ,'.,: 'I ,'p', r"1,,'o p- 11.,gran 1,maudo do
11 1,,, ;Anl r ;, a,_ I". 3servicios porlia division. so opinjim
, ,:: ... : intuol ritu'llcon!-, it, Illoi, ell lula tomporada, aunque -tc j,'s o "I, ses Id'e come, terminariII to que pensaba
llg. rin. once vn,,I- V.1 1 1- I 011o- lu,,, ...... 1,111 III-,' wilulte, I I !It- lutII-11111i 11, lillop- full, cil.11mlinua. ; ., I '" tosia.mas di tintas Areras par Is Polo. I,, ca EI,,n ,I rerectio de Mcn;6Noi6u Lider el equiplo, hoc r.
I I-hiar ,lo"lad" ,,It play- It par a fin quo lIn.d. an to prin'l: I C.Incidiarld. c is ante of Washington. Era el ,
I It IV,- sic I ,vit ,,,,I die, v tect, Ilen, ,,,,, onj-nj 'I I' ro rcj ,ajc, a todo true, ,,motiv an or de agosto. Hawke s.li6 .
1. F-pirla hillt- 1119,11 ,11 ZoI19-1 I'IR;,Il ... 11ti-dn n III litintuac -a El ,Iula I,~ (ollfrolitti ,,ta rvei ,glad. 1. p, nte add's .us so. pm el uncuentro cle usta sumuna.
,- I I 1, 'as at ring, hit hucho impossible has-, cininon ,ociblib ayer una carta de 1. I tin on que iba a probar sus puntris
. I,, du lie I.. ,rit ... I, Mill,, Frl ... I- tuidliad lend.li clue da.'Ifl'o'lo, ,,: I n:ivu i ,,, ;":,_ ro se cfaciuabanj in de 1116ndez en la laoiLrisr,
d LI .". do 9.1,, lintr, ln ,urailr- III., dr,,I3at.,,ca,,Pruuerc. Dwria de Iti. -1 jugulim-C-1 109ILlares a dejarlos It- Aliri, -ewos .1 Irento deltataithom a5eguiar so visit, a La Ila- Fed arouicht Espailola de Boxeo con- lid de I to
11 I I a ;; ;I ... :uli-clcr, ,I,, h,.mb,,.. nand, lo co, rpeg.r ... V e I In 11 0 cle vista.
o"me ,,r, ,,, 1, iu,,- '.do Ill: by. ampasa ,:.., cou
11 I ,po so do D, I" I -1 -wII!,l- in 11 .. ,or pr,,,.q,, au- no up del'Wrilthirip.. ntsba,
, u'll 1, ulil, '1 oolllln."d" "iiectrIp.it In v I'. E4 cno e ]as e s.rellas de aquellox
ik ,I 11 I, clue am It In In, Iokif% qua v.sten sustitayruto 9 ll-A,,tita, hacienda; friend a it ___ - ill El lid
callituti part, central lf, lit plolucln dv Silt it drAu Iatu ,,,,II,,, Ut do to elect. us uc El domingo continue an
,,,.I,; ,:Wo- regular. p. .z,, -in"'I", it ,&,Dummy Hay. Duke
-u!, L cainasedgeuiudnn(vunirpcionaaletteenaciedtagd.(4ha "'by 'un'.d .... Ian clarsonow-ficieegdnutn jo
I ,,,,,,,,. I,,- '. E .e y Cub Stricken
,,, -, "'_ : ici ar,,,. It, ,a P. P ju"l do
mil l lCaudal fu 6 ,I la-n ..r,,u.dyp9l1..ri 1, 11 ca George Stephens era a] lari rt
I.,, title, (1, _ojent, el ju,,a on hn lia-,ndo ,,,Inc. ,,, estt do or Jovellancis y ei Club 1,16ndez- l.t .!dF".'r; 'll'.1 Sac o
In d ;,- -,, in Cara, :I Lign arordo Intel, luin ue( )s per olros rookies, ,,, lume ell so habVL' el 6xito de Is tem. P ran t6imi'lut I Este derrot6 a lox muchac as de
Tm,. Iul. "In .I. I 5'. u domicnal do $..000 dos oul 1) I q so, de to ma I -:
b 'o ,I 11, ,,,,, I, I 'I -11, par q., as ouly a,., p.,ada an locaiidades diferenteli cule re, h v.L
lent6ocirs, .,I lei-, ,ill fitIrl I 1 1 nua owl, ,.Iltlbu;, ,I, -- modo .il -- ell que estri participando .sit -iuo. ,,! !I)I I,,, pit""'iI""L patria at informal, delartint- a, vellanos Stars, con anotacion de nue Hawke saIi6 2 lanzarleraspii lay b
lo -. de I,, ne"'licaten. to soulln" I.- r' ', ar'dnj.m ii, It. nocouca a y n Comisionados isponcis cifien a to fe carrorm par Ices siendo it pitcher to con el esmeril que v.b. ca
: d ox "' """" """""" .." ,ou. I],, -1I ..... con Ii. rtmo.-, d, J,,,o I~, ,,,I :I fin enorme do queI -- I -1 nmbi- .g. cambio so hit uptintado un numero estatuldo ell los reglamentos If
m El Oscu, a num "' sit Id,,a;n At .I,,.,, 0,111p., trn, do y balitu, do atletas: ]as Ili I. *blll.
derrittan a .'1rTc,-I'"-ga. rindit ine !a ,imitimlou Q*av ha I hectic, In Nwo. inths alluncioron to 61guiente: 1 12
Im Par scis a urn ;rripresionante do ViotaTlaS par In via mstitucittin para oblig Lrit ganador R. Blanco. qui6n parmitt6 raPd.l;'pt. m:Vr. y Y. Farrell
aLIqaC,, :'I'.d.l ai- cinco hits, aislados y tras carreras. Ellsig." a rit Treh]....'rion""
Al al,ape it., o- .llstmucs ,3 i I brilliant huesped a qu c 6 ]a 6 igual suarte. Lo in jor pan
rus a it V III) (lor In P, to A ,(, Iatloll porn qua In "u a Dritur Alfred. Paqueft, P-ld-pt, to'l mis rApida '
,I, "No Pon.,.. e 1 ,5
qua too to mavnr pa!iza out vaclul" barin vllle rvPresentantes 1. ,I m c- a., I in li"', -quasit, camlaraclcria Una prueba indiscutible de que Fu ternatiVil R CU21,q pitcher perdedor to foe E. Mamnano. wiie pudo hacer'frente a Hawk u
d" "art" ; d's incis dos in:; manager to cuida torque sabe qua so Peso q ilia 11 hits y 7 bases porlevailtar on foul fly que zI Rob.
.,qua el Lerida InIrMt on _u Pit- 1,11clon alt-.1 do In, Lrg.,; Mmnel n Suit ,,Ila Consuegra a It ingu'n r, b p-ido ,I u-mll. 'r., on asp 'ier -u'h"h' it:
tia 'In T na quo Iv vme, a la que tundra lugar liste Inviern. en C ... It ,itacl,, In ,I .as I nombre del cannp.6n I bue, Perm
.hit al
mi qQe Potrerilla ha do ,,or .1 pr6simo repoli 'del record clopende grandemenic lit su record e 9 bj
modid. v 1 6 una del roo on, Plinum, Al-Iorabse nerido desi"n.ir pitcher ganador pronto y to rejaremo.,, rcl !, ', u! ,.srilu I'L IaCI0 Y tornnrumos atmccj6n en el pugilisma. sablencia awriqlulini6tio nd: gro6wcoutpofiturlo Gr .. at Primer batu.do,
air" .no I, I., ,a But uy Maduro,,y Riul ell el equipa S61o hm,., ,rdnad, in .,.,,a,.comentar muchasque Mcmzrin us inconstanto an el pe- on c .1 u Con usto triunfo el M6nda,, "Pin f_ c Manz6n y so manager Rosendo IdIal- -Ha 1111. Per.
Tremilit y 'fitoo fort-cot to- gr)" Cnl.ng,, pi,. title hogrut el nj, .- baa ,let plt lwr Dick .,..c ., c"sn' "I on n A' suira. que estin considerando una se- so late. de nuc- V. el "'Im"re.iff Tnd" v
if primer lull-rlo'A c ey Ig'sh le flatly
turnit.cles- on In-, -h. 11.1.9- y hay tiI tuitional, to rep esentacihn del cl- vloto reemndliclo '!el Fort W- l:' E,,' "Lon, u'llas ,I cl r.,aa del realistic. ,.,..quo hace. hit exigido que se pre
r much., ,as s, ,,I,, pilmllrn ccolo lu.nailiibir6a.me ols rdeI delrevCeasemspeYoenamtP.atan 11 tr Taylor no pudierim hacerle nada a
I, ,,.Idd I, Ille, son ,I, cle onlimilielts ,,,,rl.,,y ... !bid., do Luunfo ly
N I In Stephens.
Wrt,,"I,rld.,d ade Ille indrulas del rulto La Conencton otimenntt el Ma ,It no mcso, "' "t's in ...... y ,ruy ,.mad., ya 1. club Eitwl. e V "eu,,, ,A= ,I I roso y d En a] segundo, Hawke p2s6 a Ora- Icut curns ch. primer. or 11111c n x ifolcols, li I, encu urva
I It ca r. I.,. ustd -- ,,,I pact ... s.uueststap. e,,,,:, rue "I"
l. to.. ,,b,, y in I'lij. P."I.a d,:sde 'i "' It estin vacilando sabre I pliticuor: Con'rit, des, con 10 I iunfos y lot O'Rourkc. cl iniciah.
I ;Quip- ,qw, P11dielm, --titalcul Im del, I-lu ,I 7, lull Ill, of vcer pronto alnna noticlit Ltlie] qua crino P"ct Formancle: Ca 'I" ac,,.aa on 1. biluml. 6 do u as.
.It 11.1o"fic, ninojaMue-r do" ca n ]a temperature y I Pu defender Is 5 reverses amb it. del Wash.
ltarr col Nos eqt,,,-.m-, Put- ..3" acordoticque. desirous do --,,- "I ,,e ,,ntid.". ich in no saben si lose
.,,,a Dpcrtl- A1.1m on -. "6 r rta had. ;I Islas rromestras do la camrntc. siord. an -Iterw. b. unintrit el prioncro que le , 9t0"13'u,,m.nagerligd6el ,e2hm .l HyawAkbe
1 a ,a u I, lo, solament, lni Match), do Arcus' "El club Almon-,crouica doputilai lenemos win on el to desapareceg I rem adA a .quietlarsopen to Am rj52 dos par liuvia. v b. .or fine a M G
In a poster.. on el I. .,a ul ncm- Los debris juccos fucron suspend,- be raw. quien
. pvlma cvr e 'cher 1-teue'do Ins -as do ant.afio. 1 m,Tlpso p
'unit III terreno, par enda "" al'o rn ,I 1. Ir PoTd'al clue podrin darl c
.uqiut ic ii-., im lu, dodo de train at an de busawn a
..r- El quo 11 "'I' a a pug is- __ imiri6i _nipiri- -double--pla" ve- I 11 --n _- m'F'f" dji m.,c \,1,5tz1lo pa, to ase jueg",-1-1 'itou" ., __ ". t'.n.66 Womm- -11? - Estid, de Ires Clube. Sullivan se Pon It
FI Oasu .. .Iguion "' P, p- N L.Pli,. .I ha ofrecido cambio.,* Nos habiaios mlongregodo onle', In '" a cum- I de 6.
en primer 'ugr Ahror, ,an I~~ lun ""as: club Mariana.. rl ha u.L., d s so a f'stcjar la'; allo 9 ""isc: -tamar mediclas expe. an ,, ,,Pn,,ndo ,. f.j. can En to segun a on itild del sugundo,'
,athic, ,,,o,",,,, cult, ,- pimonlxs do) it r., .I a p'" "I e ... ... ua no represent. and I'
tre ,r,,,or 6, 111.incres ill r I P,,u a enari
,; dos .a, ". 'I n o,, Icut I regisirado ell A, , RIccrd. M .... 1. -ku, u. at coir""i'"'a pctmgta I G Is Orioles comenzatrup a trobajar.
LI6rida. Y con nucNe. In 1. I all. count muco movinilento un 11 ", u esito periodistico y at Ur quo ,;e p-- dim-asiad a dev.,te cle In, pinfics. m6riclo.-H.ts .. Georgia Treadway peg6 I'll .1 Jeft.
gar! BaraC21do. quo Ira, do onelit, b, Un icuokle ,IaMfII.dc1 I-m- ,at- el Cub fu6 el pase del novato Pt- I'll,, pi" "I cu, 1. ero umt jefittur. ---- -- __ -= Doongs cstii decir quo In empress I . Ill 4 ,Jimmy Long do; tubey y Sluphim.
ell t- a ,her, ,,,, do ,no no hoh. rI no-] -AI,6. litice csfuerzos par fe- Nueva Luisa I. I 0 .9 ustuvo on peligro. con hombrn on
, polo! Ccmill 'Jan q x It 6
"' ""' on -'a Pat it, q:mm, "pj I '. d,. Nitralli- -1 grUp- de ra.kts y 11 I lurter a lesta pardeja cle c.a Ileros con Central Mercedes .. .. to 5 posiciones anotadoras. Y C112ndo Su,ad.. no putic, 11,111i'll!"ir (alhrr fle pi-itutill.' r 'I.P ,,,I; .,
vW. as grain us F] s ,outhon Central Trlunfu .. liAliva. rnof6 un roletan. Treadway
EsTutfia Indmariol Twrnbu6n t ,,u',t I, ,I ,I, uu ,,, "" j, I Ia. ;,-,.,, ,onjolplaycr active deI,,I!"- pul'imat ?i l,,i,,,.,,,,,.",."d, "fli'."i'i. Q uieren al Santa Gertrudisas h4 I- IV ,, o T, OxIand a., at ,'s hectic, It base de c I., par em wicI6. Con hombres en prim ra y se.
puro., que leri- it"I's I I .... I,,,. ,1 III b1t an pore oil "Catioles". on el tual m mis I It a cat Central Soludad .. .. 7 81gunda, vint, a batear Heini..R.ItL
_ ____ __ - __ __ I ---- --- [,iI,, u,, ,-,,,.;..ciu,,,,,: Calb,11b lie- porada inv:r ,at frente a figurastile
Ismrn. "In, iiii"'moulms v brIllarltal, e ,primer ord n uriorla wel ar. Extrellas del Perica . 6 1 8 l hombre cons peligroso de aquella
" ,pf.,1,,.,, ,iturto clue vitmolome on I Ia O fim piada Un semifinal on"'I"T ir. d. Mi. J.vcll..o' Stars Ruitic dej6 pasor dos lanzamientos
I ria c, :ae u.. astral. qui, Pc- mis y Orestes Diago, con n ,turno I mal as y despliuis dos strikes. Cuando
it I I ,Stephen 5 ]a quiso pasar el tercaro,
I, Rvoro citla ,ocit., y que per- ,special ,We Santiag it M Prllrte
- Is w I t" ell ago el r.runbid. pi-j ]a Npt.bl tre Go 4 1 I upoc,
V ACA(IO NES 40 V A L I"I'll it ,I!, i omp.si,.cut da ". g,,,,, Los dirigentes de ese deported, Arnold, Ine, as I as or I A .or. ,,a h6 pegando hit at right
. 0 iej,. lur, (I mcilcclable Lircim. miciarn ,.,jc. as cintrit rimudii. int u1sando In sugunda carrem del
d 'alail. cspecialmente los arg(-nLin(,, Idestwnion to ittracci% del cartel. St BlIItimarnetStophens se compute desi' '. in it el' ..
5,dirinci cm, ,I N,plar Scmd.m.do pu as do y reti,6 all., ,Iguaritu.
v L 6 n,:,";,' :,',, ; '" 'in"n "to Ila" nites halt iniciado una campaiia ,gur.ro on urn an primers ca. I tras bateadcru. P ... I-kc ustab.
INO LV IDABLES en ... u",o, it, ,,,, me pool., discutu ol Ittemir., do 1. itcahle. comprenderi i , x
14Z ,,,,, ,,::I, Ii"t igrado que on lit,- i I 11 orojente cuando se hizo carg6 del
I ,,"; ,,,, 1,n,,,,,. hubl- he. NEW YORK. No,. 4 'Par Cornelius leut.r.lu,,,,, htil.lgmax imlet ... bm. an 0 t,,cr..
, I ... m I In e,6,,l,. dp- Rwi, ,,.oit. depri d I U do 11 in cm f ... I us do 1. or- i S u bola rApida "danzaba" como
"I ;-' a a "o-I Ecl I ..---.--.-- ,oc ca antes, So bola de saliva tenia
14i ,I,,, mold, 1 ,r"P-ss. -Un. de Itts .a, gritrudes I num
,I ,q i1i, 1, 'I'le, I, 0 ...do us 0 do wriudlirl a a sus rivals y 12 bola de came
.. : _1 I I 1, Illui'.. ue ou,- dopm-to al Programn often. I 'ril sonata en In mascot de Robbie
", "),:, ( l 9 0 60 Reflector deportivo como t one cancan,
, I r n., arro it, Egrique Al.
t .III, da, it,, o; ,, "li'llr" .1 ar.eornpo r. ere ca. 'tiona. q lot.. .-to y
I .1, 1, / I ,,it ,lipe qu a dr, j,%rrc1., '6PLI lown a pasarau ,an 1,, bit; 4, 1 I/ 1:1 I'll 111"Itto. 1', lo,, de 1936 an Melbourne. : teacII"res del Washington' re"rilda. de
lin In, ,I ,, I ,iii 11 I", luo i -two- rjonczz
a lone t1tree. Pon use a In.
j ': "" """, '"'.111111,11".,, 1111.1. """ I P", ""In 11" ul El destiny en to hip co I
; "I 011 1 ,,,,I illin nlllruu ,872 fanh unis, ell his grades comerl
I _1 Alberni reciorturnoul, v1s.16 Ell.
___ inpa y luego so rictuve, on New York, I I nrito a penticar. Si on hombre Pottle
If- M'' I 1, a, 1'.., I ,,, Ian., ell
167 I o"I"ll I. ..... I I., j,,,,,,,,,,,-, "." ",i;""",""",,: 1!1, _als, parn porter ha- P.,glosas.for-ma clescia to' JII0
, to pies 6 us. debe see 1. dis, "i ,_ ;it ,an Avery titrundrige, presiden- turiciet
r, I I p-rm I Iv del Cmri Olirnpico Iritirrotel.-, Por Grantland Rice, de Editor Press ,correct.. Pcsiblwrenta lox que
" ... .l"'di.1"i ju, [I,, hilibin on"oul" n] rial, I, a] Comib Olimpico nortrame. as,
9i 4 6. _____ I I.II III 11. 11 i I, de .". c I icran puessastaeishoonmebine 'esnti up rus
, -.- I'm W I'vil I I :1, .3n",il. -" NUE11A YORK, nojamlor,. IEPS).-Si no fuera par III fragile qua
... ...... "i"", """"" ,pinando un no hit-no run.
. ,P) !; ,;,;, ,, :i,, :7"".",I I', ,( "El p.lo,..,r Iduigar oil l s,,wu I., 1.1hilloy do carrern, Alfred Vanderbilt suria bay at calballisto mas En I octavo. Hawke pas6 R Farrell,
'c"AYIn para sat segunda transiferencia del .
. I .It"In d, 1. a, :;., l, ;,,, s"",i;l!"",, i,: 0", I!rupi clrl, .aiuc or *'I, rool. ,.I,. ,in v didero deported inter- ich.sn e el p.k.
;.-' I .. .. I : :,, ,;, oll to, 1,1,u:, ,argutdu ,que oorn. ,I,, En ., Rnifloo raballo de dos afios. Native Dancer. hit tortilla el mej., jutgo aapu&a retire el Inning par
..... . . 1".. -, ... I I V eric
I... i" ;.- I _- i ". ... to ot"I'll clonal. Londres proseentarfi In tro de p ca se correrA Ill rum premio del TO lucia com,
. ., ', 't,'I'll" !",I"., III, ..,u,,,. 1_ ,r.j, ,Ir 1,,,,,.Cp,, do In arrow, It ell cab .,.d 1,presente. Done to
. "" .. Z e ., ". 6. It fi rx "'Iio hizo mis caurre;? I 11 a y caperam equips de Bela1.1'rit F rlty y despuk vi el Kentucky Derby. at Preakness y ras on Cl auto" Y a Hawke le fal
Wil, .- .- ;I ( .... .16 d"'.u'upuMn Am6ricn, Argentina, Espa a, F outs, ,I BImont El Baltimore
, i i,111- 11 ..... I ,,; ,I",:::;!: .. ,; I -1, triple ana.
I I I I E 'n'totto India. T,16.1co. Egipto, Africa a IiI ,ba. ,I6 An us d. iniclim
11 ,.. ,( .. I ... III '''',I', ,ul"'tei" ,.I], a lie 1, Eato quiele decir un mnt6n de oro. La unica laratutula on at urictio.t., I, to tres, outs. t
el m ., ___ _. ........... :11"It. ,.- m o6mo so portara el des ino con Native Dancer. of im-Ijog, Robbie le uch6 Ics beat ...
I _. Y: - ..
lectitot disfrulanda lado lo te, 1 1 "., _. 1:1,i ::, ,I th-n "I; Intlat"n, ii, J-5., Empvro, tendril til una Iremenda Cunnclu numnicas haul. .Ira., no verons, mas que unte cadona de ma,
, :;.,,,I ....... !"I's, Int, "olut ,,,,, siquere que el pol. so ,I.e dija:
LIDA5 DIARIAS I ....... s i"I";".. ;:u; a a "'P: .1fiett. cribillicu, do do, .it., orwy bViun., ,calicillin, do d ..,I 1"c" al.t's I- b It' -.r.."lUimp-irn .
tin qot hene polo __ _t .. , 1, d E COI on(A bionnarld. a far as "" ": %r his,
.h.,. c i .
,a. C ,u nt,. nin do ellminar deportees del progra- nunca tuvicron oportuniclad cuando Ilitgaron a it- a _raa dac
I osi" -n--, I 11, Ill ;it iii ll IIINII arCILV I" ncs. UtuNa -,larcidrindecote, I nsjgu uz orno basis
listed Ill lifin(a y SlIallid HABA CIENFUEG .1', ... I I I ,,.: ,, 'I.. ftl ,Idad rl io ... i nui, no do wfiricil-I.Ii. Los rtgilmiiinul-i dwrin qwu hilue on .fio Tom Foul era In estrolla. El afto anterior tuvimcsjel tr,,'da 1. gorn.". Tim I par
h a ", ""I" 'I,. -I I,, do Ical jueg., de Helsinki, on e a Uncle Millie. Estcr; dos caballos eran cattalogaclas muy alto par ,John Hawke 1. hizo -I. Sullivan znurI6
S:;pil shillidild:iii habilantes Telnowl d. 011111lbLI1 Gocal y Son Codas :,:i .,;:" I lIiu, ,I,.!; III fi, ",.,.."I ,Ili ...... bo]S iorl cificial, Combull d lus mejores juices de cab-Incei. Ninguno ,tuvo una opor- rin palom6n. Short Radeford rl.T.q.ill. 9 ,1,1,t,. ,to hom. I ontenun tunid2d a no a par t- .cm.ra. n so poso. jell a McGraw J, Strickermurl eq
mo at ill V I llubl%. I .... ],III ci 17odnarroll. (che 'd I I.s El destiny so inturpusa, a
DIA N O CHE '', I ... lit ,,I iil nque-I instant, mrs oil "I".
DIA NOCHE I ,,:;:,1u ,,, ta's) us ob"o quo lIjf"t,' El lovierno pmado. an Santa Anita, habfa dos granites ecuttendionle
vress"Ids '411tium littl6wal _ .1i", 1"On ...... ".,III"n'l. I.d -, .. .111 g' a ,,TJ' R"__.mpi_ vm In.~ I Bill Hawke habIR lanutic, tin tl o '
. __ -- ,I... I.. I-I.. -- --. '. .- !- 11 v Wird Cuv It. Daoauis de h.b.r d.ck.t.d. clue, ,lev, H'il wic
Afio CXX ~~~DIARIO DiE LA MVARINA.-AMi~coles, 5 die Nov. dle 1952 Fnna int2
ais ecoft6jicos Pk I iia Aoeefnls ercrie e'lnaCb
~'einiI del Caribe" roaatvia idos nl'fsieroaru Sedla a Cuba
Uyiiidos _________ como sede para
elisr ayerAI Canv....da i. Junta General de accioniatna Para elUC"'~6'~~4J
el BA FAJCla bolsa local din 27 de ,wviembre en Londrea. Uina wina emisidn teciica rural
For el tapitin Antonio Arias Cirdeaaas EnaIs aceta Olliil dloCubae "n. porder cnd na de ic lhoo lceduun yl*m praveeblao irebe di e: caneaui inanularnlenta patsc lag Ma0 a ad Paalbu u liei I lgd e ldaagr I Oab.ado eme ei.dc Crl.* Mati~ncnse hsprecios gai Ensenianza pars mejorar
Na. 'cean de bo voca~ld.p dostintos cultivos
giocgdon gcomeuIren ada". soalmatig e, alnureitr onial o. onts lUnti fiItS do Is enpee am n Ferareil 8 gado sabre la 05 do Atcnaeo
us ub aiA abad goga s nmia~a qa pea 0- -I Unidoa do Lo Hlabana y Ahaoo~ aiia (Odinary Stdla o ck ,inb In. tne,
f CenRIsCail1 QOopr Enuon ambicuic de basanle pale. de R'I Limiada, a fin do neir- Acclnme Ordinaries iOtdliary She Can Is visit. Cub. do lam aclinrer
p cama nOlo PalBo. om Ii n ry an ag Bal do Cheampoiabe, beme dla. 5 i pcel ued rn e0nieaa c 100 1A07eia ann.diRg e
lo mod ud otooelmudn doLie Gek.Kitp Ba ac k gud uu d enuuv1e I e u6n do e rn deluni Anniune. Cu a w ad alc de 00 n rcdas uun 4000 nun 0A. B.Lewi yenan odi, e
I.ernucc U na ~uaa d Run bi, d o acgses.doi as tnd ba churd e Iha uuinpnu Soa l e indiaOjAuaaueld6 ada a n c
ganaua ISd 7cor u nananin. idateI nalnd 0550m acimna s,,10 Anoc fornaalrdn Itad NEnefaina enced AlinulMn;Tron,.,n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ undahlnidaahnuio Inllnlntuceraidadtre &dch Cnto eaoniaa.toalpnetur s eoualoca elTrste
a dou. cmsidineaiaan lm~ad clns olllbar ntne PadIn lon. unI apia oCih opii odr!aln d n ~oti od sArclueyce!
humbdo fan ead n r elugluo ton qul a ca hn 007 ubuiog 1,Cot de- Ia bolt ener al or i e m uladue he. unt s al nlada n lo qua O 201e MaedlnleCeancluidi ma Ladalua u c n ipaisulc ueanPo
1 ~~~lugiia plit- d e atRLoHbndae Yrc, .rCr ldds hralaoen ardinae 'Onar eu t Sn. deun n ran U mug de Esb
moron c gnenln n ntes de leg Indanmac y dqennua nmibnlinn S a. a dloaaaada tec.. qua saadoa nggida he (Uicomd Orary he gh cop olg eAngiua duo le camen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e nuderhu alnLsmamr.ce stm d.552 nadaa esenedure dy dieb pada me L as SI Iaii e reiaguel.xpr a]
da ees ini Oe 0 0 dd nmgbacaa parn alga on terryS asla para 1. prcaenini queoja n Anolauc Rc ne i apei de sna l Pacanta del Fa u de Cua ,
enc ualgeInncnn acclbagcieeyd Kayami Way do~o ah OLG CO mnado oWiuetI dne.Od cPuaua Tule aian enba ipraucanrcin-gn nalaeiienayagmdac u gd
pear doad e l mia dals nna pabat a ti etv. co a oyepr 010 i sm Rouad SirceL Luc ndr e 7..5ige ini igolpuig 130 hbm. sie atcies. pol n od cm ia d
Wee ab~a INrglr r hae)deE oa n bannlr u M dindug a epennEdeie gtigicoccccurneu
nancnurc laedsSnmm aon ine a iopr Y5 pnendn doluc vrdlnrei. Dincridua doi Unm I.1r mtenur, Edcoda ngn
n~rin a. ferry h~c WI-ca.na Sn gn aaa i b ra a. 405 o. Sin em aga nrahnoa ac Unail. ca Iani heui dcngudo hu meon herdIr Unn Egnuda g N acina y oTicon Admi. aan esai 0* unl aa ial Noiat0 o ur d ra. m ho del Ju- larg a a Iam g rud. l tu caaa doeic ..t 7io hnI J a ncatoa I unlia da ma Ti.- 11do ag dt gaa nr dr; niaimaod e Ha ua Rggui
anslrl Iguones .1 ae-m Key Ween anloes paeonnn. Inn exarur ...iicn Ca nedrc drpe Adear Oriarc 0I* iainane ei
Sabnsusralann enlaitagn ignnnio c o. ang 1.ida infcrc Ordlunr Cleat. del Mcd Rua ,Eaign y Si go o, C
Out.. pefi- 0n Utlia no pu.arenl i a l. cn aa boo1de C u otdu cono lCa .I.oc a. Andc Icnaeii e i i Aggloa la. l dn
rg iscl~ rn gai Cam urgo-rrle Unn.i gdenn i Lann dear ofrnr aannl codnbl Orrdnaries a
nnentn rue inan t u aga a a (its Bnsr da repenetatvr do m eanul lnonlcan aciir laySnb qao r e lar o A gricglureagn u a~ r a.C E.na
coio c icqnalngairu .a Ede tANFA o m nua n l a m in cluls.lnatiesyd evco ~ em bsee eRs& iatd s(eerdDit Sok
nl oet nlsti.nscn i gienangal pur in d11 e L icd na mlte ne oeced te. ItcA FA I s d-a. riena
lining~~~~~~~~~~ 0il So aviagng pclar ie ongnangi inrioe prstt q~ pa- Bun ,o abig da Io. aI de an gnra a. t i F ire 1gaa Ism oninemliida dee
iea bgln i gact ana ngra I ,At&n iec nau i hra un u.erot a. ilsnau dincinna-i esta impyert cBPnarA-nn Onr iu nina riai.Oirda ugauda icd iiia
eleelni. rpgtenbe thn en Tnal 0 -FC A uer! i AUaugnta genhal exna 10 2n.r86rde Ordias OinariedeDi. inad uai n aaa uaiopnde
annlad leie "pna~asr crtra lt4 agiinir dat illS.nt pJnplr,. Pa-ar uus quo~ica Nouaiaa aa dir in lain.- dealbiucoiao p uenza o rsl
bao n c puciale t c ue iii n me Csaen un bnoay d iey Weil- B40DE N O nglgu.DE. 91 oiannnndo ISa ania ate me n arag e ua carn nedaiggoar tubler giar c iaicbeeil c aloge sabre
basg uitr .caO pill nc ci R. n Crtr m- c . u i a Cnip o W inchse o e Ol der Exeuto Truds ee y C c- rpanygoia el, d apudc-ala.uo
mum-noab qu dgol dina qocmnt eels ser- nun00 gram nquin mei prdi.d ilsarlnr conrcric dcrc-a 1g.ieci ynncaliaani yalpcginnende
nin paisin .un.a. s Habna Broa Str1 e L et od res dr .2 co n ga Lrb mited o m cuial Trusnn e) ynn egcpe- Elun.. et d c ga npo p y a sg i ban ascoed lou ets at a ltrio
ur y0 bb inc Mu tacn Ila a e rry, "Ris pci d l ni a iie a as al again,.. en d terra, yt Ocnuoves dina uioillaanlink. al I de ilenonrdrgadc er a im a.t delu 'a ee M da s r drla paresin oi msn to a o e na xr
a.o miina snndlir. ..a.nCebnfilanan 19g5n2, aacno la 2 yn n55in g nerc A ~ rdi a r ifrun SinPk. at aegu r p pcaa Acola e _______________________________clc le tie eor, c go par niculaif ca bc.). decic 475 pla Lu. mei i n t nir p r t ceua fldo r leg Ord nr St o d a Suk) on prer pe = 1 nr lda c d e a in T rac d i AAI, tn Um- IINSN O
inpaargo Sll c pal inea roai ta Inldblnri r a 11 n il- cocm ai dc Ahalno habir Doilnr .10 I y J ntorlmodan y ni d on e Odicinoru tndlfrla re n sncuac. ~ gllae de lo una atifraryu cly Wet partbd~ hue cinalllio nnnie riona liIn nadcan. dgnoi Ordinary Siugiol. aguaon n.ye .epaad egcin Habana ari co a solnuodn lc i un paicio n a ules.auin.t n n m.It u rra d I n le ac dna nluu.dibaaAoincae n pouoguni a le unca Sollar EL C L GO P V NCA DXI ES EB A I NO
nnd anc lR 31db:111 nun Cu, 01111 far110 udoniora ol O C t ios (Defegred ria r 14y 0)dl ngu dineuncuanlac6 a. n nural ci n ganin d ivcue ond.11yA JCR OB D LAH A A
ponomrn eteapasm m Be nnion n n Prg c s c nd oI~lneiagiia.u- prori ingd "34g,3 ilu au li s F aa de C ie.ing dec t Cuba
dt, CIsn de Cuine ds" iaslil *lana non -o sois
a xrneei n ucl uu elFAC Cuns dlCacklda io) lngdillostL accdoc rIc iuoo b ninhrpenuau or-aa.SI t. e ogir ugigtnlyal S pon nsaoa
in onunbo elemlcinu ia nigaonn ua e iinaaiac~l. lolyllil.d0i clue lenimnneiin fubricaciajo ale vuraun iuaiailacISnenidaayhucnall RAOalift-asoituonlcanmdloarbal
INuhri ccSnuc ge pu nl tae ma de le eneu nuenn ua lem aroi D.nil1.gnrNO. nun.m 1,puol Plun dnlio nndag ~ inlrinhru2. .1ari do asnnru tetI rn-ia a. id. dcsua pIaiei Ca niepnbda dciigci Cai
a ne o irunn as a eaoi.o ote sbr a t.0.0 ba cc lnrn trie A suria n. -n-16 Il -'-aonn SPo luon lu nn o 01Arlntn idoad yo MCt O. i13LN Ci nr La
ins~~~~~~~le~~~ Sntilaeen ldg in p r g irne O e en It dorni Cptlembre dnoa oo 1932 prp.st 1d n a a ou nce c tl he o an E o n a c a t ena intdua i i le .o an N ic b S da i
pun~lodalcne ciacr'lui dclIroi nula.In...obnuia m No 0) Lconracnn ne au dnrn o h e El n plial do angi t am r. aaedaioepi uunsj
. . . . . . . .rioal eB.,.12 Orudunlrinaqoinnriualerich.ica.ucc.6Prman dccon Sagoadeaainniaas-aL
Kc W nta o ug Latinnn ye00.0 yliai OohBAnancgl 1. Liosnn tolr y ioI nioOaicnli nClllo iolni sga oodludchonulin CuBa.uas edaA"1a. lanJ. 4: ae iccaa NoteOn Im n pcdr dei CerYlaul i m cau n r e endlChr.1 og6. . i i puyLilr conn do L. Dbnur tc 156" On nda C aol ulsuoiacm ca qa hIsnnga Tnygds INITO (
d aahenmlnl dl cmn or plnuil cTerrita nin o ria l uban Cn~o. AmluoGdniu O u noi ulinaig e ann Mub r..iyery P _____________________________am olam uunnd aaao n nde u hay 21000000 yE auanouile gnnc ll~dd Suc S a nn a Iuni TiadoO ng .~ e. dnp eglcOn Clia 011 paainaarc I cptiiaI
tilon, do. -aitno qilua 0.ee midlsnla nomnudo~ ro prludiaa ca Plsu Into Amc' I"n'in nI ljlcd a," ys "Deantur Sudackis ad.-i c
ce 2 ola ancr.)ElP02 media di Oubgrn prldia dr L cna O l1 ,ulcra0~lucn0.A, - 100' o oo nnll i r i d a ms i ul oy a c I ansA t o ede ad a lo le a r a 50 nio
i.0rssd ua 1n. OnO. ORIAL E CUB
dcl pra nir, t tatii d elolm hs rie 0 torlinulmne 7 u colln n $4ilc u ml Mecd de5 Lno~t Cnan.ic dngIAnn ~n~nn~ al tnuipr iug innlne na14010
Inc~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ amble ba e lbnhcn ei.prpieac~niia ~~~ugiroa nnGDenues" t yluio meldi pyAo c Or din0.I s lulaung. chin Do pnos oreg nmibycon Josd lios am VS D OI
dena.lora u Is garu Ilan" en n upnilrind qo b r c ~ 1nro 0 Oduoy ln) l cni ynidraau toc ) sapnbia pl nuin ai. can c.ei nil par clgimnliaaa a.C-dlimute yalrlnauc ud 0- rlbbinsdel fry 5.1 101.niica ann Einuom n raccCgpn I Innre rener d I ,g,,upg ndos e 1as. tinlclld C~
1-nil ~ ~ ~ ~ % 01-14 inc -raeicir ci ScorWal-Reana OClichest nreona ania meanui. om no- niod r.oonir OL200,00 dr A- ilunI0. Ia nEipanla cnauninonig
nlri-tdon ucagla .gin Cco nuooa a pcione Crbe prau nll. . lnrmerla"" 9. 5 a d ~rdolam Oclaaynnuunlid u d nacse A ta Pparl .1c a tocpbli daoaanIsngdiodctoo
aginpn A., prr5rni q5a apuhdo !Inln Ao yun lna noslcldm srtio tolo de Frncs ner vca arna cotemedaa. eg ilos aadi a. is Nvbea., c i e
I-le ganacu nna 6ni- Ir IQ LstndSlr et. CIrdco o10,0 uo~ in n d. acg nlrmocI indocuoliad T in sonn (Debnture. Sun- u qon lagte Stock)~c conn yiaca pne date 192 Og i a [ 00 i a on a le $10.0 ad us On isnoely AzC-4 .m
n-nice (11n13 iree dealin Onsdn sit agnnan MAnenida 2no yia a-ete Grandam. to) Palanla dor~
a cnilnre Rfi del Caet purnnoqnparin amrndaaa ma. qnuuadn n lclneoiodcina lcalgblalgs~ ~n.laagdialoa
Olcnno ua% I c ro g-tak 9a a Las guobana. do1 ncataaubngnnomerbn odia ldcinnigrosatebaane- fbia tndev im, oac r yaIs3p.n-nBgu
'In) era aiin uporsnida a.8000v ud s inhI.Aisn aucan.O aora nuI 0bu c e As--n- Cilaga,- qua a. dplna ignoaiiddea ou debsoe as con alAla.-CI 12 dl t,0, eno
c--biner "I Scr ,na abces tin-10 r-uuc mubenuuneg ack rac g4 trca3ana curo son tedr -n veo yrgcouue~iaaiedala La Haag d.nuiandZlo
I I. permlft dl a n ulo 0.ire~c niucan rug)-. Rac Norg. Amlrinoo .l a m Pa Cnulo .co uod On o ilu5lu ragol n co g acmr m i- Paoa Eiznqi r gigoe xtcails 7-3d a Ettts el .u hi m o es pc to Pr...m
Cndarlnel favoriaby lg llOg uniuo a aaai intmn a~mina Aonnc coroig-i -os aayl ruoici tpagadnacildoL Haaana an layuba no nao. nIn~ Asambea Xon .
cner da Cuboao dnr I Wald piemnn burr Ca- CpIa Toabaanc 10 I.) L .nn du m".uS ,, pesn. g.a parnmu a.i ~ nmnm, rid.. "S.M.oun ainot).. -d ADl MEXICOe salA. cddo L. Hoanini-. e3 o19
aNnSIa evnuoen ai argurar bina 00 0 uao noan reuOn I. Bcgm ura Sock"at par oina. onnur coda ACnm n Cugsolida do C I
mediaen Cba h rattInimmtenona G"c boa~ uoa h- cl Z c I- ~n1idlocr Snnk Star. Indusrial dn
Toiunain a a raici del cc)- nis de a.g.. (Debenturens).r ton cu oI) Los tnni r a. sunsn Occona-' o I l ,eilot dario uno n bidamqial.txtl. a.JreL P .Av,, o .. el o aes
R ugey Wa- any an inlom r In NCubnu In 0So, doui e. l -so- ria ri (Ord ary S tnn k ). lex e Inado lu lnk Z1. n5,0 medapntI m rpmt eh oaiud a radne er oGnrl pgoan 4in e Heulo, me 00. nPecn. e bar. quna ,.nbcaansibnr- I. r I c lci a0. l d 1 ~ln.Odnno r eI up~a
IeI t.n to Scroe Exeutu &eia Trust- Cam enlagron en 7.5806 acloe de sesaieu 1~~un Dobladorad pr tgood e
nd cae Pdroel breath de taail de e u l albe re s Do.. p i dnay Libatead 0ep. 10odo d. o had al. Ola" 100 n, p .. "tabubr,1 nontbo1lnt a. Jimcu ate poena de irio,0f d o n.Fnna d uli dci 14000 Orinre 140 e3 nuatIs mold- -u bnr
),a,, __________________________________ nanclennmne arpine e a h. Tarulalal Iuncls lO din are.)0 DieilI (Dfoda u sicin L nma. ma scan. yin3 ]esIebcim,. aikUa ehi VW D S R
a 'del uragm . -~~~~~~~~ Exuorad In. una homa n Lo ii- lmEttts (rilso sol.d ssr.mnlnd.BnoTrioild up
Duat m 3rztjraaLs salcifet er e inagbias ntc S Cm-.iWd Is-npifla no.iuc~ ar slce mea tve boom wfb i e en sra o. rdna u
T ng o onm unlclra er e a Je parn a P.M.Alnnnrlo:". n.: Dmida Iruigmgud de oi C20n,786 11Codio dgoieoid.Acb a rbenadldbld a
I tr tn l su to co o ic a e on mf~ m n ne p an pr se ts air c o e O r i a es D f i l s la y ot n cu i n d y o e o o n l r na u iad a 2 l ov e b e d l p e en o o e n 3 d e I a d t n
seaa bni~ uyma pa I prog ta A qgans a rmoad adlom g b a Ocalente anno 51 inkraaIecd nI lddd I aaa ]Bri ;,Ah~~~~~~~~~~~sg Crtc Iso ~id3Y TcnclMnges n.hms- t u o de _aal de icrlqo Quarrg OrcayOaclsgen uand poc aillngtlarte n .
galleticasl.. qu.sU l io -. g Li esnoodan uorm. c Id rs hn, 5.~n g1-c ldea El 105rnunino obi e doa4,0.0cd Uad-nmm ei
"A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. oen hentisot e e tptnil ni-d e, lOOLGCO ar Jadesla esinnl uamenil .0540 cinsdeZ cd UocURT RICPE "" S C1% .qunorepedeaihrmmranan. ,. ao1M Cn a
%,hr mon.me opratncil oo 'delOidbld
l" Iuul S .e leonlulin. Po4. 101s's 3ol ig nr Or nonnelle dadre
0h mI-o Cli.) 000 J- o)recmn doik) agminnloucoinolamrt il ran redAlglspaadalamoecrc S
Si le nte s U escn ryCia a: ranC g m 0nea00100b.G0 .a at ai tal li n Aonin e erl Pio lan de Argoi (Schemerido noa aea pat coo.la coan BANCOe aERO RA BECUA
Ia ie. lAs.. 'Statbl aI a ami ridiii Pr Olnolu; Stok) anli acInes louat endynnannn. tocalcirum- delfry.Exit- elrdc- _SI e00.0a parn Shere0)0)1. r00Iiico Uina n e uan loblsii Cnsonlida
-ccm.mr%,sa doaa *-is heriig Carliali. 1000g use ld.- (Conoidate d o) cdli o gale Cgrban ~ ~ ~ ~ W Oralicao -oca. in)li-- n ]EU .d lrd.Ptn Cam in) vend. aii gaIlali Oi ga ch liliadn 1 isuli d. nIm ou ttm Ot
delol ra10o dh. Noib ten men annouc oilm In 'aInled s oa c
vilo at yo r moeno oImmoorst.vll Ca-Nil- Inal d nun (rii 21n unncl o ii n O- Ifoi payon mleom iaU
Sladeirgi Clinan.ro Bevis in) m1nnie do too Aannn Culmno Anilw na Mdein D o4
Eiig eii I -olrmn ho k cu u.iin do 000 on no ni. 16.)cube
yaat fin an opd Sln ,; u ent n onad d 3C50II diar Shares) d 10c od U n a mlifelnl Wred)dr ~~E
( 2 l, a s i i a o s I F o i d I at a in p m ,a d eleli 1 4 0 0 01~lo al 1 0 0 0 3,d a ctio n b ta ct uai l -o c 'detb ~ in i~ h n e i l d
cl~~Ia Anninona Pquuado lpainrug dal. 1.0000.muea ibniidrnelarm nil Junta:
(Continuari) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aonnuo 0110o --Trdtoral gPof moduamnepaoa),R .W ig daN O W S En190 ant s Chpsil is rc saa rlelalln iilauinOadimyuoldaiFnm~ i do enes I. .osga hgi
r.,scaia gc rnlaz~ts .,aaal e calrner~i rea CWla 301,0i0 ilmi lunno Ordnar es Lahoud oe 6 E O l Br ad
l~aporsoin~aa ala sanpha olo Crdins aasIaau~ra Banco Titoruial. ml,,i (Oinar Sharn)adog l ciioda-n Streeun d ro l Eulla. g ld a oi
-~~r.c nuiin nmi d Cu nig eami o Incialnoheidel ei- 0.i le aSSv on mn miino dg55d a -- b
cr00O I oyllloub o unio ) i dmln~n a 0,am) auii "C..oa. A~'1 ,1dL iR'dim~o Shge .m ndr cnu. blndasiir l or Ifnin juntlaload roa de db a a a d anoaa
.onnasl~liluangpnag~a~c u cn .iii e nianianlba F iHava~a( 11il R~gmaLl ~ 42,834 Ancilons c Or inegDcnao dia pois ld irrecl.e ria n in"A
1mar10 him s q en ei nn t i o iniib JNra!r~U1nc s LidmmfiIoda Uin (mec do 10.ae Engr-no ar. EI m aod.do no endalasolu gac ad
It ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B'1. di6laau1aoioiior;udniadamll. ogooi Cuba.aina bl'cal rd am (Perncdire ck. in e Aoiu tuilco d.1 tut inais c l o
miaginlil oin llior a. ."poat',gmiii inr llm o o n r teem m I' rio. O dina ry to ck).a Slnk o be Jon i ra lsIriaySok)tep is
loiohinyi .i Irlli (Ca ) r.13.019 It C Ard once Oruidin.-n A Cnuamnn0adiraxi..unaiien. . . . .I~ntl A- lnatoou p~eia (mefecred Orun.r [ere anuauranaecc Stock)iog qnnoe de.mean. ~. .
ineaiailinulanhb, d.io lilaoisclaturaloaioInlioJunta lonmiy nn.,Orlrli dCebt-capitielnilat lamulmim 11.10 nCio. giaa cidg Cduvc16, gSeail atte run truer coanlthaun Paaumo i l r
ci. Valpeinsla gunnliiioimrimi nnmael Ccan 10ecol (Wiants co qo gaa
guiiinudi Lodilolm.Epnadnad diEManiaiA innida, ICgamnaal gall idtal Auaim" Lt camn a dll
emi~~~iomubiiil~~~ Conra pagop..d 0. Blin 'aa Iii nuu an~ Hul -Meyli doi Conoro ongtei Olnnuondn0.a omao.ba a
JUNTA GENERAL de NEY-B noun
egomoedali ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d doalao l~mda moo. naia nnr rnuin re destul anildad..ol yobma 0,ro pguiu. Idabiia,-l uo fu iVndIdar lso oi
_________________........___ a an o _____.____________C_____"____a- dbadnou4 w
.P~~~~~~~~~o~o yinmdtiios.u..aocailgao.deCulai oc- oun parlord 100. dlodoUd
auras O n ialonna, P.Af r uentOranOldo dadson~c 7,cioi a nfr a i a a. n fag, p ichpoe gconuals ugno l Unai he,..
ma -in m a n S h a re)il a ~ ; ng d o- c d U n a n qctr d ci rea ci a n a i ar d e I o ea g o
Ondnona o Ani~isoa uo iea aegou d t uunualia anti d ... ", 11li Cdba Non tornadouelu at d[in csoa r iom ial 0h C u A aGur O
en I de naiiaaia c uonm annal ie on aniodid a n inhi t .... I gai 0 n tamer;nnneei~mm~ Soreeaacndea ,o .2nqi .2orm Olahnno 3 Nniaobr 0.515 -. .. ar, Ca6a to Ianabanadaa d el Cmrin n. rgu an 533,o I 2.55 npm. ldodoa a. relz
S. doAil Rug 13unFO lobleaa I. alrl lot Jano. liiaci do De-l (Cl EN a.
N~alo aRPortes d.. no~ Ainalaa do RANC TERRITORIAL daE deB4 poe Agua t 2do, Tel. nL 1 La am itue maul
ternrdc N~epibim h tcfb o s rn ombgo do0.su ralolo hcI C iba Iihmn Cn-Prion
muol-61,ne-ral .. P de VS.,-anul o nfa larg, i y aa myg Penal a', .eeo do -lcemacac exel o I So al ala a nd Bs a nt Is_1_1 -1_1Ina________--0-____ nte_____________nel_ Cub_ pano- --A......Va. -. pot do hi Xn d Ac______ or-_cicheca_'__ Bano___________~a
lie ierii leNui. n~-i Imd v . . .. .d..o aC .d Sc Wetise BakL. 1-ah
T"Agina 22 Notieina Nacion.111es DIARIO DE LA MARTNA.-MArcolpla. 5 de T ov. de 1952 Noticias Nacionales A ri n, CXX
Matanceras
'4111111i"I'Z0 (I reteraims de La Habana,), Pinar del Ri(p Gran cargainento de turrones ySiembran arroz
rneinbrillos trajo el Ya de C Ntrruca La. gran boda de
len la provincial
Pente Huh6alica en el Brasil. Buillfiles merc ailing. nej e Pinar del Rio 1 Sancti Spiritus
El dia del Corredor deAduanas. Recaudacio
CRONICA DFL PUERTO ,.Ififiaqoi: Grand Havel. Pso. West Par Mariolo Jarquin
Per IlirnnelseP Pica. Barb... P. in Brrteh Onoo' Baboo. Per- Puel-; Cuba import 50 millions,
_T 1. Con&: Coftilu. paral La Ceiba, y,
L. $I,,.. He Garcia y Dial Alea-, par. El Mitne. de pesos anuales en arro7
Licin., atcodj6 eye ,P,r.d. I
los'p.roh. P.11clite de'l'
!.pppi, lc!aHJ',1 do Churruca". do ]a xpdidos per PINAR DEL RIO. noviembre 4
Espoh.l., to. I- cent as IG
os' oficialug del Puerto y R to '? '_1 1 4
Compaiii. Sti ""i'"O"' P= a'A.V
Que pyor In, sets 1, 1. tard. "Tod. led, c. clite deal He
I ndl6 vhtJe a nuesir. puerloeroce mp Culba weri u doctor He srroz
conto He Genova. Ba1111-na. ilan. hailamin penchentes do v lirnied" ala.ala' uz
le iz froce qn, 'pr-I mui rate a dolen grill age gar par his he
J An He e to rr bar nue iro ru. 1. a -:c1im' Quo se estan observe 'n
Cad r';"Rirn h. bI"eu'Z Jr-id- sh.,ulen ndo en este,
,aspect. He n ... tra ag,
Ia capital. 42 Pa. tea barons: I P,.",I .u,
destiny. a it uIs In que respects a ]a lici Ide
as "'In mintioss, Iniboum, dc EI,Mail,I, chilen. que ca espered. V eIl.,bl.,. XAd.e.PvP1fir1JBr Que el
"'e do parries do Chi- u on 0 el It
insc tar'rn "LlettIR cr6nica, cores noche plocerienu mencimiap.ndien(c a In edici6n do ayer. ile conduciondo on important corg. joer
bunue re ..:do grano
deDicho buqov quo troe I ri ando mentn do cereal, lime in, vaale
I apitan scrior Manuel ulierrez, piece aqui azuenr. talbact, y wros pro-yorcentajet, he age d araii. c.
trj. un obpo tanle cargamento do ducins culannn, a P diatint. lasr ,u yb.,J.fi. d 953, e.,a e. t.din,
as as an 'Al'o In., quo ,a rradoF Puri, clesub., a
Pmluc Bi Ipe.s. vin.n. do Mi. se e.iie insides cire In, ili.nab...
I 1, .50 b.1t.., an p... '"a ndan granderricate. pu"
m1I727"1.i., 11, luioris y d.d' '.e'.i eP nl rad,'a',fnr.I paa ,I-os. El nocemas He mantra official .e P.:
a,,embrill. qu, -ogt6 el p to ry"11,,Flacflrl do West Palm derosas empresas natives v extranlaJ
Al4lour, I ran s n
en a go .... ".1; 1-; a tA a 1 virtiendo mil s He pesca,
I El rest. He In cargo iogloi 'I Nl.ini- Norvann Fort,,,,, C In. ene PAP6,il.,
-eani __ lits zin-as mas apropoidas para ena
1 first. 705 e.ninste .1,15,111 it, 1,1p, a a if
on no, P enst as a rei's Its
o' clase He oultivo, son Imtqu, se
Gvnnva: 23.11H nins He In Norgulf, y a In clientran at s.r it, irminus He
Bartel. As 1.898 let, Co.
Orp nizarto onr I] dlirlor de'l son mo, ns So turn uso do In balab,. call fi. O'd 'It" "' "o in".16 1, t 19,11, rine I Ncirvana. 'dol.ci6nI del lacian,
t'nown di, In, it,, % A I, ,, cl,". 1 0 'do son- Is S.r y Los P.
1 001 1. lnH,.vnd,-n,.-z do waniorimint. P... 0 min. I ceden a He CAstelle cloa llegsua do N- York, con carga ge. don, P'actua Tepta hay clients He ca.
I -Prold.rio, ",to In,, Mr.l.., Pur'," on tr."
del, N inou,. I. He Dfr-a ooon- coh.,n. I ,,, a,., a', 0 rV". P b' ,do I. B., ol.na:, a, at. In. lenoinporbelarnem, ndi cleanC."andin'te He rinenritutdin's, .1 :,d, I pa 1. .tcn,.6n one i1sid, Cadiz 13 laulas -a 9,11OF fin-s. Y El"fcry I and Hax on de W% das y co g pufiie.t:,P.r. ancas ", ria"o, I. ",on I. I.s Im,,n,, I)". HoIn" a. Q it, e I as xlenco loli. 176,107 kilos procaderiles He Son Juan Palm R-11 in, earga general. tone I una constame irrigaci6n He In
,.W nioln, He Ih.'rinnanottlernAndez I Alatiasin Prsin. toondo on eAos ir 1. -de Pu,,I. Rio. CAtnot do ]a Gian Floto Banca, le-,exterlsas plantaciones i
rhn Modstprio. s, Jirrio III% .11111t-- on NuAez. delegid.s adarletstiall. I 1." 11111 "11:1111a "I's llio,,, Yank, onduricado eturga Cuba viene important mats de,
zncriolln He robf!,ileinbiad ...... 1,,aI,,nt,. I. In, hmia- 11 '1 ", ""'s -, I, La H.b.c. El Gran Haven rn' 11,11I qu, re.-'cincuenta millions He pesos todbs insl
I.". a nos He .-z, .Atid.d nue oucde
, a in, o"'Olbi- H'I line.,, I,, I lisica so d Ins muelles de
I cleran- it, 1,a Hshart- I it,, Pl,,,ti Poiar del Rio, en ninprin charla du- He West I"!
'n. I, ]as 1ndia, 1,, 11 1 PkIn P-rnd'nt I Pnt,, y I .,,,a, noterroy que %is- qu dar.se an el terrilorio rfaclonal, id
d I R a d1i nn 1 .1 n 11 1 ..... I I I~ ,tell. IIg6 It for,,- G,,,,,,l liaIrn Me rido-nd. earg. se continue traloniando con el. onto.
nA1o,,.,Pn comnidalne do 11,11 o staseno do share on Is producel6n del
,a a le ....... general valics. graro. Pero patra que.los bueDevchirin fill busto del El 'an.r IteniAn Blid.m. ch, In
hi el Acrolmerto a., descos de top inverinomalas cu
"Alliolittir" Ocesui Sionics Lines, rcprc anlsda ban
Dr. Habib EslHnno Put la aq.f pro In f,.n,, it, A, Bob. C- y ""'V2.. no
........ 1 tirceiso moc Gable, fr.ze.
rg Af ta, : rlanol s P.,if,-dO It to. 7 do an I'
rn, Is n-i-te He Bremen. He.. ona eftofiva P.rotecc16n a Jos qu? es-1
Asoeiari6n de In Prensa "e"t's "' I
ir -1-1hurg. R.11-dam Arrbe.r, read. lao.stepeftaid
Los polizones panel All,,- 1 915 on 12varecernos een
I no traments y evitar el terrible desEn it, H at' In F.tsf ..... no p, -Oerd. He b-o' I AltinifirsO. 704 cod. 2.000 1 ... loan, do reg. go., I: .que ya.se note en todas lis
I.b,,n,,, do fact, E-- u.- d, p..,.Jr- do., .. .I,. He 1. N2ri6n,
11 -1 a o Is Lie saberron e itlitincligemenlos
Itunbien. progresan n He In Campania
11 'a, I, 111. "1 IIIi, p qu
0
glarta He In., .IeetI,1., iccolili- dr.,d, Minim! I F.p.n.l. lleg.,A amrf- ia c 'rriurf
,,I,, it 'a P'..cPden I He Veracruz condo. Poll a berare., d, Inpua al -land. Mli Ado no existent .1 PreBr-1 sn' 1 11" in Ponas 0, -,ga general 3 p ... III., p.
en f,eto.-6 P-la "' I it 11 t
'Fen do In no. in.a La INibnon I on tiarnito. 16. jix. iort6a
Por Osear _irero ,a. vl.dn Welalin, It able In n I a I ,dra al S S ('.nlpnIl*
un distinguldo marine en pro del auge econ6m He III Re.
ha He 1. 6,,,,Iado I.,, hiono ,, b,,,,,. In pns, it 61, d
preside pubIic,,,,,,a u,, rib
Des 1', 4, 1. i aninliante Jose, R. Rodrl- Overo r- 06,;.Ps, Yn-,9 11illIt'La .1 -It" 111911' It P.-I'alli I- on aq, Cald,-b, jef, do Est.d. Ma I I las oil den razonabie. so
ToHn ipa me
a'. s P"ft "on", --nle ousal- 11 1' c Go,. '41 do ,I -rgliil.
'ohl'a 'P"". do' 10 1,1 ro, In, ochn"I a Gnnr.a!,d, In Al %
0 d, llapoga en. an S. v.d -ra,
Pa
d"Ino" "I,, ratlsrnn rAnorn,\'... I in 6, do, .... be med;a He In anb,, ,, I"', 'Mones'Pol In War so -n "boi I a d Yet, I" Ante las do orosas perapoettvas He
a to'n On I a 'I" I" D 1 81 loistilro, HeRtido, .I ctdl 11 do In quP I a .duslria -c ..... .. vs. lor-,
a to 1 T it' rOw"onond. La 1411,11. Gii.e. Guarani., clue .1 Jib d. -be dil coarlente, can.
I Ir In Asolla, ina He In Prensa as h 1, 19 s.o Intent na. I N.riera,. trans M, F_ Miles. j, it
Pon A'oei' ........... ....... a 7ada a nuevoll reaJustes, T.r star
can World X:111'a" s,,*,,,,,, en normalizAndone loss merea as y I is: triteri nupchu. con el Joven I genlero Orland'. Pe.6n Sauntimapairipap,.- Is
ol a figlirnrido entire' s inisinns, In sefin. In S cum it,, Asuntoil 1gleid. d, Nueste. Scfi.r.nd
"; .6reas producloras con motive de a ge I& Carldad de hi cludad eapirlhasna.
torte" "a Gber IIP AI.O.W17W.I. let Emndi, M.,n, -minaci6n do III guerra, a] gobierno
paluan. III~ n I-II1I.n1- n .1d, 11191,,5, 1. -nean., let
f I d., c In 30 1 L-a In rp..,a Hot He In GuP I, a 1-10 cuban. no 1, qu, otra afternaliva Ofro-n, bay on en
I, delta' c, I Ji r, 0 iioromifiatno, 0 caintin d, lag. I., P iiclgde ,a PI hurnilde. hasit. his
,I,, a n III In ria- JO41 it, Miami hogafia 'I'l doon. Fstlf.- so \I- Alro- aaj ,,,
PuJ.-I ll' i -C lan"Ition NI. 11SN, Rlifcl C Senit-. !,I,- do !I note de this 'Matenecr umbradas.
R""roInd mid. ah""'a'In A I it,, o He In N I.,. NJ~ llloand ,. n N Na-1 A, I., EE In que busear Par~ luentes de trabs) b,. He los caballeros que teslifi-I UP buen
&sd, In la"", I M Aolins Rosa K Gwl r, In. bi.i"16y' en lit rlveis I', ii'. may ,.ri anl a rehabern' ide lhij 511!elesl
A nado'e, s"n" I doon, Ei I", T a, I iidioas. 74 1 Ii-gtP de re"In O,.Ag,,e I..1. "1 le" "Oallltllln a I his,,. a In buqued. do last d,,JdraP Is graneboda Hot s6bdado achociudad no, d".w. C.,' no Carol&
, Ol a -An at, n 1. glasi. c I ues
to'.. In" -a At,, a, A, a,g;, ger.,1111 5 nol-Ion Be, aIt, Mile, an an brorivit to el .rrI I 16 A y "o"Paii"'n A
ansi'llet Toted.. Cla. J, ..... Al,,n.- Robe. A, oll-d d 1,, product.. 6. 1, Is. ritrananerfs, durante
paba 'I W g It a E r.o. Ei -vitar que'tra'Se
Main, Somho'. Ni"vion "Gitst I, Nett. ...I Albert,, So ""i, Y",2 "'niV, r. d c 1. C.,id.d do Sabel, P.
Is, 'u'da, He alera N.I.Oda Ma.lio, N, mn'noa :'0' 1 (1, E "I r a I,, ml,-- ,,nre., 4,51.11d. tam. nois do,
O. let 1. 'in3e is -1611- \1AabNia In Dfiroa 1, 1, th In, r ,bl,
HrrnandrV-r"oi,,in nimcd ...... I"I rin"'las aini. I Spiritus a las cince, He [a tarde, 131 horas en que estuvo expuesto
Mine,. 11""ado 5 PoJelo, I H cle Bodas de Is bolls. elegant con ,pill, -hdiente el cadaver del poOrOlgi NINI-11 3 ,PAO' a, bi6a I., ll I, do 1. .,1. It .hirliniii
re-w, 1, W micia, ,"a Dn-l. Ehorr Fdl, ,I Ilada -a Is -, He] do,. I a ren practi I ez, G
I In' all, a net.. sen.,it. Hilda Gom more pubhoo. N-6po.
darn., a .1 a S'. I T,_a Hwnoot, An',~ IP, In in. -ah."o, El second -r- )I ... It. pertenceounto a to m9s seloc-, Despidio.el ducla an In
,I'. ban,, re-,Ida P,- llndo4o Masfritci. Nlv,r(,d fe"ara La I ",,p I.do a,* jet, y to He 1. -- sociodad c ituana lis He Colon. at doctor Viller Roe
aI.,,on joen Orland, Pez6 n sole'
R:,. Rafael Wilinez ,I, Hot on n1a.-- nombre He In f=ilia. ypronunciti
da,"I" I., fl--h NInd,.n, 1- P.,"'J". q- lirwa.no of 'I Falsa alarnia sobre un 'y
III I a I rRohicu- Cal. I n I I hij. ,I lez do opuienta Y dis- tambien una elocuentisima oraci6r,
a- Pit I apo WIg na do 'in Aron I I n asalto
I.Ta' A beldo He Clklplr,*' He In P In\ ".I, I ala In, an"go, do,,. I ole a In -, I on I,, Iceri
'I .. In' In r I tws oa ., lpa,', a lima du a tinguida familiar matancera. funclare el ex reprosientante a IsJCJic;'"" 'is "I- A I -,o A,.,,a)s y "Diniql., He .d.,P.,'d,I Joe file dum., 1,,lbon set n -monist religiosa mara Par esta Provincial ctar usin
C Vote,11c. 6-0 d Cub, V do pi'll do In situada en Azaro I.Arnidn, a1.11 1. cc,,
In C-nop.ni. Cub.a. do .... Y flinsnfo libanei. doctor Habib En le.el. 0 San L. a he da;ma Julia Santamarina do Rodriguez Ramirez, go an hizo asa
e'EIPx"J',,, it. so prlo:rPa --ni- Urbino Ricardo I 'ta Pr.dIt.n esp.n.le, b"On. .-,, -,nn In sto,h, di, pu P. .. A. E6mdr, d.1Jua-io y It sefiormar a Tnuchos QJDS sigrimas urdien.
C-H Sansent, Jor find,, wf.no, In, dow- Gust.va at pc.p,. hei-n. Con ll.nand. padre'decia
;I. Par In poor. W. S cz ,
go- R 1. are F a I : it III Ruth~ Se-uluo Al.n,. Point, Elpi. POE -f6 It- here,. a: ell tes.
0 En 1. Agenin hInrilon. He GA.61 in P 1 1. Jet. a 1. Iidnrabla fianrep, cat, n
adar, n*1 Dm. Lida., funnits ritcarrad.., q.e an.,-] -i act, Miles III 111"Al,011 f"n to D.r..te t.dA el die del d.ming.
y not J tiny cla cores
ca d lesada. Ra- Hill Kslince, Roberta A. Netto y doe- J;ool A p.o&, otaron aquf a media sale las ban
initial f--. -in, I I, b,,nL,,' i"dP do ,! I.'r,'1A,rh. -he poor, hot diez, I I.., ria,
Oquendo, Ri I pliego oil to boa Press del Palacio Municipal-ge-iti",an -nl I ol del C.lhtdn 1 10- 1 "P "A" P. ra 'n nIp,. ,o. 1, dentiticando on Jazt-a to a to do sets I-ansiran.
He 1. AA no, io a,,,,, Puerto,, .,I, to, AInnand. (;.do,, I ,..b F- ha x1cla
coric, an da Job Juhn Rayner, I. In Nl-- d, GuIrra do Co. situnda on I nla,.
C6 Raul Espinns.. S."' I Gerard, Gitilcilos, el conaiindaj teiHH, It Puerto He Tenerife sicnio O'c"P It ""m'r P6 Hilda. Inindeli. -an or leza del alcalde Villar que
760 on, in P11 Per, d It,, a Ba ,. Cams,. M M Y as desperado a. exP;es"in I asn"I'mo so soalo' 'a sclon. B,1 Candido Pez6n Santamari- rally celebroda-, his He his. socked
,In file rt'a'(.da I ...... I I,, I Blanca Son I'mar". V dnqui el din 14 del cni-Heme I ...... n,,,, i He a que to soci He ru.
.ajc nnp,,.,, R-a C .... pos. C"'a" u ,rg,,. y iespe a piin titiestio Gobierno y cl Is P in. no -.sea calros na Mariana Echemendla y Artu;a'de5 Licso HII
Gmiaz do 1. T,,g.. Hrilaorto Ga.,- "a "on' do Zrp'nfin' patullcr.s do no s. y w0iltuidii to, do to- lg-, more. He mine deride tarto se is,
I' s DSori. Urine Ohl.. naberto A r7if.: queria y III Union. deride tenlit CamEl lo0O Is able He I on. -;",to Imn-ant, Radii. don a do ]a P.Ici: S111on' ."i in
Cambia d, In ...... I Be,, lines licores y .0dra. aoif Adcmi, He town"vei-s an u'NI a cullora coban. Jlna Madera In go" Ca sl 3,1. He -rpo, is y ]as senores Angel Serrano y Car-, peneria iBneogab,],tamigos,,Y,,cn.,Io
'In complimentar.ri a[ brigach,', general Rafael Salas Cani-10, -il.
fated, I Carmen 0 one I 'Id-oa
%mphlr, OW T-nr I I, ';,a n P .."Pa. a Is., doitia, P I P.a. do Yen. .
.u Inez Tirado. M no Adoin quida el .P,.dorO
I An'll sz. Maria C.bPr. Sqoun, EL ':ATLANTICO" J fe del 11r anandsinte Antalin Falc6n, SerAn testigos del Do, st 1 unanalrIllana e, de 9 on., a I nnn.d. 6, N I -croln't.s Antonio A,~ &h-rn. Is; e, or antrato civil cina political del bien amado desausi.
a,,,,n An n D1prtam-I,, in Admit,, 'nou, 'I fe del Bureau He Investi-lPor In novia Ruben Diaz esu, Sao rc,,Ido. abfluian de lodes los Instal-,
11417 ,do ""I'd n %aqUel Caballero. Lux Gutietiez, no n ..do jo
He A.mbr. ro aria Galis Mr El vapor oira,.g..P.e *Atlantic.*,., El di. del ('.,,,d.r de Ad..... amtio it, fing.t. nnL'I C Be, gnei.nos: el captain Manuel Rniasitamarina. Lazaro Lahara In Po aci6n ]as que tuvicron UP
1.,-- -uo Aldo "t" T. co.. left, do 1. C.surts, Es in 6P d ra Hortensia Ruiz y par
spu.111. to L. P it,, In AWion N-I NiOlettrooi
in a,, Of.- o6nde, I C.11' spi At 14.1l.'. ri.ch 6 11-Je syer .1 el n-- padre sn"Campaneria.
b events it slmi, EI P,6"f I,n,,n .Pilanaa He P-lici- tlos ties nficiales. Hect., I azi.e.n. F,--. Fr.AO-I
.6 r. at',
Joan 'a ,,P.Iti,,.n par. lifl..i '1'. cl 705.40 kiJ.. He enereanei. be, 1, In 1, a rd,,rssp.odI Z';c a fair, ",par"Jittim 1PJug,r eg. in a d ertor. Deli. Arfiet. y J,,se T.." finales
rdo He -Clippers- do llllo r',nk VnIrrolfin. ilfe do 1.
.a I p-oJent, d, !a PAA, A "ncl.p... s in I n haDc'd' rate .,a so
T,,ppI it n a rat, Charles can.! Di del .,- or Ad ... a,, risint's do] "An, Cmitsaln-dr.n. ci. Hen_ Frimliplcis He
E on e Aa'.1 y He Lake y Pu
D-,, p in A, doliondo a ]a vez 1,534.595 k1las us celebration e Ilex.la a "e"' AIPnn Arr,,..Ia. v.d 6s de realizada, las investigicio-! Para esta Que cuenta on stins do "'i.
a dAmn'i, nes tn'tas it ':Y' Be, .1
1, Onln, ..,a He a: dolood, I I- so preInied.H. Quints
In., ul i- led.., ., p,,,,rl,, He In Republi% jcte' do] Depata.rat. do pcrlin,.,,s on dirl. Ww, ac imp.tia s-isd so diri- ,,
In it,- on IO_n an sn itel, cnm 'roi,6 que As tTtbR He on, W- gurinl el'sab.1, a nodad c poets Agustin Acosta 1. y ou
ul in -neist, e,.,l as e "I
Raman Airochabalola. Joi A. ,;,a, I., segon ilia s in ntance- ,nsly el pecMdente del Ateneo a)
'o," -.s. ha 'ida d".4on Ariotod. a", z ifiest. 706. can l.onles rg,.Ini .atdi.a par In., or!,- I-Ian a y bell. IsPIni. Cinumelit. DI.,
p as in. brain. He nruy ..I to. numer.- f.m que
,I, (-,tuad. ,. isil. at a a rl. It del quarti taint. 1.
sured.-r a Toome, on 1, g Cvespo. Isidore Q lantana, Esther L I b.na Ioda a led. May.. Gn ... I In Minna Na par 1,,In chose. que
E peruntion jue causa a I~ Perteneciente OrlandC P-an _,heduccrr vueBellarear
rencia He In Dox-isona LaUaonnivr- Quinian,. F .... I~ P6r,., Carlo, at Ail,,,c.,: Acht... C.dloo, A,- cargo ', tas'cluc so relebt-arAn "al: e R.,' I O.r -, 'A, u' las be 'UP .. d..
an Batsta:lChal- Batista, Rita Balis- 1011 Hernandez Tellacche, Orlando ". I I dl a r In none ad, ran bromas tamarit a at sts If He is ampan san la',rcewn. edifkY I uy"
on R In esta ciipito consist iondo 0 ,1- p.na del on d,' e c, in -a Tcja, It d as ti p.. ban. Elociriidad. come ing III
At nosel- 'Iempi, III la, Sa ballot. Darning. Loan. Castilla, Delta Reyes, Aurm m- a las nueve y media do 1, mit- %Iji At P.1 do rae sent in i Irnesid no so nueo Reparto He la C.Izada de'
an, Harald G- o-,n.-It-', Cc sn' pe'e" L ...... R Blitol., Hit- An. Ascension Zapata. Santiago He- fians. en una pere ., A.,i 6. q no I ,I sados r par __ ae '" "' "_ I I
A-Vl',,,. R,,,A,,.. LijiFs- n 1 0. I rtiIcralde III, Mar,,Rn., drsp ;.d- d d ner'. r .5 s ue aelaaa Cent. Bet.acn.rt, clue zi instance"'argad, J, Jla D1,;-e, dI Pit~ it. R Blanco. Manuel Baua. liI reuntra oil In coir. a I a 11 on" 1 1-1 b do 0 -on, in. cobt:rntis las emn, am.. de
I. a. no a z d L ., nte, 1, re ran -,itando ]a nunin y -p I. [a an,, ..a ot.s or, so Maximiliano Zinc I, y Rubine.
in- drade 9, h. do destim.do ben R.d.igue,,. S.Jrdad Luq,,,. Be J it, C.16n. Par. h.nnr c a I I ayer. In ,si:
rc to confinea If 3, s ,,Aalpao ,
- peaodsn'. In ... gada dP In Di- J 56_i,,ama- Marta Queends, y -r Roncliinln, Adnace Velioro. in, e.mp.he,.a f.IIc6d.a on el pan- ,bsalislnep6;, 1. J. Haffean,;,enlaat, i bon P dila" s' fir J.I Sepanlo Ins numerosas anostaciat
vision del Allailn- A to anda Esther y Gerardo Atilet y Joiefa t,6a A,i A. iclas a- perfect SN one arribn en at coaroo In A_ sentimos Po He los esposo5 Acosta-Diaz.
Cl.- %I A b-,da He "Stars" (1, 1. Nai- III~. A in, d.ce del din dedirsion 11 9,1111-16 1 Ili eorontrnda, av.e.r, at Puerto He La Habana. da pare)a.
"".da floral at Aphstol JO56 El ronlrandin Ins tinidades He guerra "Ta- Los floating del Tennis A 1. tarte do esla ..ehe del sets
At' E N He
ACC-17,. "P.lau" CVC.
1,1 "1 1 me 1. estat.. del P-I., Csn- I Hanle. Pi teniewe do naoi "Ac I d
trail, G go W. Beck. regressran a su,,pai.s 112), "Muliphen" (AKA-161i y "Lid. Martha Nlegarolan. In bonds, p c mililAnbre .Atraerin Policies en
1 rS, hoibi. aiftithid. no banquet, In In t;,,dc do ayer par ]a via a6 ea. dlr' I.APD-163-. I prelude. do 1. sociedad f men on, I'in iglesne do San Salvador del Cerro,
,a, it,, In each, Fue no. voila do c.rilsia clursolle He is Pla- prna n ri.cstrns I, L. Habana. el J.,,. Paittincerni
0 -ama I h "Un It a ha do[ 'it. P ..... Visit. He I.Itesi. Is coal se it terearntoaron fras" Carlos Cossin y Colosia, con Is sr.
101V p, n 'd on dl:n. ]a inii 'to;, our as ace a norita Ada Victa Cabrera. ceremontat
00111& progi I I d
scrA strobtilico, per bnb,; Ei -nItaaleminate Jos E. Redo- burns vol ad par sus respectivosi2ibectivahparn el 0ocklail pa tv del quetr I llcvsir a In capital a
E sta e s s u c W 4 e.rdad. dean, clt bp-t, It, a eu,, Cald,.6.. III, He Entail. Ma,., p.ic.,. a a oc a sit aquellas dorror- de,1'.Peia :qLlc
,rodati6anddlas b,,rt.n par. a,,- ellamar, numa'a inimas faumiloso nuestras, em.
rem-da' ran of P-
jar a aitil.dris Precursor este -ato do] gr.. b.i-'P'C C
q4' ed Is ar16t, In r n.I,(,n hai 'a mlit.d. Ina,-, an act.. Cii.i. y Anita C.IPi.
"'Elaa III a a I ,a Sufren. grave inloxicud6n con Is :de ;sihtnacho. se han
R V1 am r-rcm her.
BANA le encantard I his. 5 autoridades
viaiando por pal -ndort. d, 1. Cruz Raj,, Na,,n. I hic el "intisice naive ...... Bus hijon los dir'tingpidos rm;Trmon '
oins Waldernal Clark. y Lops, Coast.,
nnl. I y 1. f..d.ci6n del Club t'adoo At Laureano Altarez y None aticilay
JC.PcPs.IP hall,. qoe Is N.Onest. III-rech. M. r. u pa
aun m6s su splendidez N.tirlswrl. queso 8 personas en Cantagde IC.1
I .. a par ahnr, In sus ....... C ...
d ]a schora a Pre a.
&I born, .pa. I d)
Idnion -cotI,, el Teams. to 'T
In, Para ronra I~ nbres He reco-rueooi,
Is' a] z.r "'I ..... Hardn una He ]a viria PrIq que nos locara
a R.er'n, _O. Ja Deleni o el romerciante que lip rendii. Nlax Lln on In% fla as He esta nota nuesAt 'cri "' I"n: peregrippachin a In tit'"Ibrip del Dr. Caballero Rojo' Ba"IF Psa., rba,'.Imid. ]a, on-orass
I.,, it, r, I In. a 1 Anon~ dfot,,nMeAtc an bnelOnlins..F.f. y None R.,,Ioi 1.
I, on Past sean'. I . 'In Ruiz, do Paquh. y He So.Manuel Por. B ijan" I"'- III do loin. que O It laileciani'At. He im UP
b 6,q I, flit'loirn rreolba-- JAMAGLTRY NO, C.- E. Pi P, 'Net. it' Hart' ldic I I to As or
I, Snn,-..n furqrn 0, FLORIDA. No, 4 Hay Fall,- ninj"Hol .. h la ....' .',"hj Chra. 1,'.' prr rdliin Rossitl. que repentinamente
at In resprinble damn Margarita Eii-,ae -e 1dr)6 He c.istic on 1. nolfi- He a.B Is, mil cfifi- ,iay" in,,,
52 "did"'i.b". Ile% a effect. par,
He d I an, I _Riid"
qu-, 'i 1 ,r ... Ill.. lind; 1, don J,,6s Abru. tr.pbrvA. It.n
C, g: a tic E Is P17,V)"ld
O In ida-n im.-n-En" our
Clorproniflo 0, Tocarioa, s-l Heeler He 11, Alan III a d: soon B It., d, 1 .1 .6ada... de sle Put,- oc c' a 61" He Ito 16riz,
- a,, aronteni.ri so ideal. qiunbirid. Do pa'r'116 entreaties a 0,
I I It ; H%A:,twcha, dnecti-n- Ae- .11) at,.,; Zmujd. Be 11 11 do b I Sv he tauiid. xran are- en sit is.. 1110 on quo iibta 1-F..,,.I. nuea
d, It tifurni; Iml herentints Flotte do 6 tunlent. on -,in nooded. d I er. n... -ndml at .,pell. del ratirrand.
I An pin"'IM a ine. b P ... I a., Inner iritislet, "' so traduJo on In Antis clob-r I ties I. fin.c, Olga, do 9 nAhis y ReInald. 13,1. 1 on,,, ,timiola pro so esirActr lo Mitriun-0. Heydrih c- bt,'brb.mifcataci6n He condolences.
, I Navar- do 4 A-,: 3, Dolo_ catinso.
111io J ; HIS 000191LO, an ,,scrr H y Ilosloat Agurn P 1' 1, He Care. ya an cup. 1. atttisra-n.,
I earn. do S Lot colanlar Para norronizar es!a ties
"no'l ............. Ile, -o ol in-gund. ,,, -cities rza plan heridan &I chorar on I He ,d Ma Ran, jueves, scri desspedida de
I t, Anahsiro GlIbold, It~ to I sAbado he shin ormtratacia In 16da He 3.1tera en el Matanzas
Ho _.ro liirbpriido. I I "' can a or"' rqueita Casino Deportivo de 'E-' n"i I
I's An.,"hs e'ru'lit Ca"r7rl- Central,, Or
Pahl. Me 6n ri a. que tione is prechleccion de i To a C uh ]z seforitst Sonia Arnie.v.1", AhiI -,Ino do In CrrrI it, rine publa, rh-6 on ter.
innoH, Jrq ni e V ea nuestra Juventud. Btabeoum que el venidero dor;
enlo. El PrI, na r6ni, al o"'crida. 6,,1, 1. cle pasAiieron can unit nears. nrrannuvT.1Cae.rrienJ, cAntr..r
a a dion. -1 n no S ... edra, ri maycircime. 10,'%, a
e '1 ,ja J u or (_, 4' T Jn n in esta recibo-dr, ye -v,,.;las Idr.1 He So. CarAnil c1;.oiaoP, ",;r,!;1 les"pr- q., ...... ls' lgbi" I so M n I, our;_,_ el javen Rafael War Fiat, a
lial He Oig I ...... ri,,, to 0.11',111 a andi, linot I Pq d. clones do TI)esn,. do 1;
n t Neenical. l-_,ni, d.d. vrim, He ent. rind. Propel la, sets do 1. lard..
Ko IJ"Ad H, T.a Hahnne dPl,.id. en,.Hz. v enniiiiiinne., leves %it hljm. Antoaln m.arsrl que $a
I 1, 6" 1 r In source. rpanizan Pata merienda is. sefics
121,1111 I In, I .... I I qOP jhl noz Brizuela. Alvarez, corr- Rio ,in, Oridirot Manor, Merge It. Dar:
In, cOrtienies ba (Jr. III. rerrgr nnoWnt is tronalas dol TO ".f. d it, Or. it. L. Mll.gr.- bi, Lotse Marth-iss y M.g.11y 13W,,r in poor,! lenti, He f r.
a'. Raj. Brett" e" ,I, lIn it, soerana mrapstfia,., led., He Santa. do
In, hI H. It siemi ii.chiles a a 'on cnbamogarit riiga
111.1iv. dP onapJlirsr,,rI,,P notizoronerr.. p... Irs Escual det'lingar, He la que son
at,., del d 0 Acceducto olneunmenarii duscho".
1, A'Tn, I I -o ".I'd I, .... ...... gUmen- "b"undno. 'to In 6 ... inent y cm,-J I d orsor, Cnigi. He las Horniness; Ile lal Ih red.til dopruedo Hal drimlm.
In d ..... I o-buln. He MATANZAS. Nov. 4 n qu.ri.d. earn
S,&,tA1tl ,G0 c o'! 'C".;PR.;'," !.4 Et.: of c a I I d ad. d c t r F e, P. rol.. d. ', Ca edy serAn en el de ]a Proxima.
d I -'a eI",ari.drI pre. R Iii Arnplr=e.
Vill.r. b. en ". a in I, tellgiwa,, nrganizadns Por, cn
It 11 a Ine". y .11, dulce e Interenante eof-.'
Uncle. y in 1. ,rate ... c. He Pon 'a"a ad' P r In oc Pro See Carmen Llorel.
all esla ran_ rp suf ,,?scloi a a em',ejel,, are
AlWLL0 -nUn. dcoinile. noucho, S ... her. He diell. asa Ana Betancourt, Kiindoln a sts.
I
Aflo CXX I iS I ticlat; Nacionales I DIARIO DE LA MARINA._)lit' Crcoles, 5 dc'Nov. Ile 1952 Noticii Nacionales Pigina 23
1. I
I I .
-
I Se prohibii,6 Itt tenta (let caN Subastan un 'Gestionan m6did.as a favor de la'Mayor impulse Cuatro juicios por asalto y robo.
. I I
I
tostado con awicar Por Sanida& ;econoinia ritraly el campesinado' celebra Itoy el T. de Urgencia
terreflo en I ___-__--_-_- a las obras d I ------Uelincl(at Ills decreto paten la derogucit;n U I,", r,"lizil ,I C-legi. National de Maestros 'Urto tie ellos en cl que fui victinta el sector
If ant enaje a Salas Hurnara. Personal in;sPernidido El Calvariw Agricolas. Debcn crease nuevas indusfriasbacheo darA O P Manuel Cah6n, al flue despojoron de $5,41 7.00
____ i Suit mn--- Uo, I~
Frl Rl.,,n. Frourrhil do At(.,- ""TotricH Or ObActrdl.,-qu, ,ion, - - ... .0 j-cns q.. R.I.ed. A_-r L.P-, dVfen,.,.
I. R'd ... I'm "I of ociiindcs6 oil Ins a"' dr .C Ite", 11 n ., ...I. ,r .. r ,-.,, 1, ,b,",I,, p- 1,giurn, do" "Es un plan:etnerget alsd.,,ri,r.
DIARM Ill'. LA NIAKINA I, I ;' "). m :iEstfi tunutdo ell $500. I I I T ibunal Ur C in to- '
,,'do Palfreclonamle )to liddica. Asuntos turnatios I 14 dice el Ing. A. Noguil-ira irodicional; y .entre ellas to. trait L. hillsides del ,... 1945
'q'w 11, t 6 a .. di,4ptnolm doetur 036 Romirox Olivlla, I _____ I deats..d.. ...; I
,,, ,;"",! t J! dioarttli'scituret ,a, iducta a seguir .- 01 or rndJ6
qu 'W'41itHai"" durantet el parta; Virgil Go El juez do Primera Instanchr del I I 1, "No ti bach'.: pal I Contra Miguel Finald Viera, Salvador Cvmo stabs anuricind
'. ,, 'bl ,,,,,,.x,,I.o,, l,,nl, r Hit no,clrifse InetallIntartirt ,yer el homtnaje a los doctors ,ul.
i 0; y C I V 'or too Ciro,,I,,,,, India entro, d ct r Fiancisco Vianello, el cont. Ruiz Musteller, Pedro Daniel Cedre
In S cr.tao 41 Ilermo Baute Zorlilla y Jt" Ba
'"n"' III ac.rc. do r' C of 11 i; C I 0 tin del doctor Viftuelas, bujo
.,dCI od. nu, C-11-tina Alvart P"H Nr, .Judcoro I 'a is Martinez, Manuel Pefin Santiago y rr. L6pez por VZrl
".' ', ",, ',n c ," % ,'V116 4 d0lor'na"Pil arym,4nli.r. nAl: del. del
,fo d"I Ftad redactor an do. emetizanto gravidico. dIct6 prn%,Idcncla ell a] prucedlainnuo 1 I tru el n ma hc ;s r it,.ih
ciot,) tivrogan 'I et 3791 do 17 del IIIIft &ties 4. I fish,. Hloo.lece, Jog ,.,,go Wage Emillo So. I _, I frod. E. Noguel a tie Great" Navarro Sos par of asalta ourso tie 1945, por r 5i a dIChO5
'a n% I -a que con trades IqB it carrier do Vs. pro.,aodw, lliju, Actio'not 1. ,c, !. titaid" a. con ell Caridad Pn_ Is Cond i6n Tborni'ce"d. E Irengeacl. Y ,.be futr.d. del dine. led
,1, ,of s It on'tclad. ,an cmu La Dlreccl6n del Hospital Las Ani- dr6n, iocando a p6blicia subusta par I -Be, filjegracl ducle'un "Jeep" a[ banco Carvajal, of usen ocuper Cargos de diput-do
.", ,a r :C.Ueat-ae on filletieria vial. do Arterrolsta. on I ,Junta tie Gobiertoo del Colegio
, .45 decrotl ayel el alta, duration, g.1nocra vex y Ormina do volute qne rgan'z
- .. T;,dolict), prop.Vin, del do dielt individuals qua CC an -reno do forma Ell esa rel eFL6 Habana. .
t Hebron ifoiden y que a = r.11, """ Inorad un'6n u 6 'Rr!, !
11 Carl I "" ""' n' of ,.ran. .j. d.urp,,.,d Contra Antonio Eplilo Carrillo 1. b.,. AreVil.b.1c. a Jos
11 Wl,, 1, ,Itubd.1cald 1: protod. ,,wifu .inbrIndow IT 1u1'r'- td.L Irrq so Ilamado ,"M Mexicann', or el tie
I. ", P do 25 metr.. emichr I told. on CC. 1"all'allAr. Noguelra, el subse. 12 corl'c'cirriendo dumer- togados
BIBIlin. o Nininfistridivo $3 ODO a In Joseria tie to. exposes Wit.
I, ....... or .-Hi A Alvarez Garcia, do 52 afthis El Calvario, I cretario a ingendero cl ese curso Y tie ourds. Hablaron:
Irooldisel.7 el octal ho sido tanado siner, en L y 23. quo on c.atinuaci6n. Cox doctor, Joj E. Gorrin. Pex
' .' I Juan Martnez, el Irector general
' Nrin, I,"W H Io do I I idect
IHIr decr.t. r9l, toriltici dos on tie edad, vecina tie Morales 64, Re. ell In surna tie, 'V-u lV1U e etras ax..." .1 quo Purto Las Pines Zoraida Cabrera. a Para In cel 'ald I do Ingerderia Sergi. 1. Barrientoo, y a loogando par el encausecia el doctor is del Colegio Narional do Aloo
,,, I .' nueve. stunt. v.cImi do Linew- &r. renrurt,, so h. ,cfisI'd' "' "" ""I'- Icl, Ing lem, Francisco P.radela, Carlos R. McncI6 y faltanda s6lo Is a .k MIr6 Cordon., d ... no FdV
ol..d. oil. r ar L ... no 0 ... r Crez Jim Rudolf, Potion Monist
tt1,,rrrec"I,,nqrurird! d.CCU V' CBS ,, Ins dl, ,,, lot
, .to mentc as, Luyand. I.Azorn D a do to of prosento fil, I MI declarseiiin tie PrAxedw
'i"Irrri In. do tent. 1. ni.il..., Cc, I 1, x, J.fC del, Idg.ctsdr, d Ingerde- que deberh ... ecinducid. a t'.','ogria, v., ,rexid:ruo tie 1. ,.mi.i6n .rga:
,,, laricelooal'I.- ,,,.,: 11 1A., do ,-dad. vec 1. nal. do ctucnnm I no rc moz, Join
Cfirnud dis Idea .Pln Jruls llirrows,11dr. del Juzgudo. ., I He ell Call", Rafael ze p(, rdsoldor.; Juan B. Mon.taivo. a nom
to r .dad, vocl i 11
pi otesta surgida liled.ralcirla, do heredern, .. I del district. do 0 E li?16ie.. do Ia finte of Tribunal, por Is fuer br, del C.Iegl. do roetor-adculs;
' I li, bras a I.
, = 1. Buena El docto Claudi I p,,,,,Inlo, tie Ldiulb, Arnaldo Schweret y finalmente el
,,te off. ,.,,t.(a Una Infracioldn .. = .I vh ... F61J. O*F.- I He,
it "mi, J. cr 1.
"I" Per, 11;, 1, Contra Francisco Flores. Jwd
d' Rodriguez MI. r Instanco JdPH or. "r..Cl. T.I.ve'. 1, 1,, 1,,I, r ,I d_%u'.
raimitiest. de 1. Ictrisle.iml units. I .: F, do P. imera It, .1 S it .. i ... 11 Fucron efftudlos iltos tinas nirriciez DoIfi1.d11nEndII1G11 tie 1. F. dg W, E .... s7., iTbl del
locallrcrudsus"I'll Coctill. robot, do 28 v a do auto ante ,nete secottirl mida I till d :. VI too.
cla ,Igoalu 1. 0 f.11ocinlieda, I tie pavimentos a reps B It 6o nr menace.
.rh, I irar pars U111. yd. .1 abrader tie unt do CCCal .C C 4r Z ,d''-0-dI IH-- ; I Jos dist C. ble of .
In. d Nin-fins, I.,,ndn stado cl nto I I'
I" Gu,'nll,. lodrilizaBo. do tres Rhos V de Mptilde Fresned. F;,,,,nd*, ,,,.,,.,r zar. on ends caso, ei mate
It el prIndubto at Id Jos inge: miento site en Infanta y Humboldt.
,arm .sibili...d. Austin, do -bot.jr [I U.1td Fruit
R Mad, do hVrVd '. I
lng. do 10 1,4 dre !TT ..,I. N.01...i ,to Maestros Cal" ... or Matallis. r = "I ... or do L. 1-1.1o.d. .no Y cont Juan Aeon Borrego. Jo
r' Ir H f "'r 4 ntc tie r ep ...... ca !4art igual domicillo. Lucia I a. ,us ".Joe, ; Universe ......
I. d Bra- man a cis adult. I sus hIj3B rai me Con "
on to on ot vecl. Cro sin i Isabel y Juan, do Torres, muestra a nuestro compailerit de redacal6n Rafael Casado, .1sun..
.a C B me .. oudint vl.bi. Y Mario Carvajal Pony y M Tribunal tie Urgencia radicli par
d ' p_' a d 6 .' tie ..I. -a ad,
Pe rd'. do I to t it mito.del in n delsmaterial napdaerctundo, COmerclante Manuel CaA6n Wera. clados r Ist
acid. I' do -1h. ,. ._..CrB His Gurayaloal. Felipe Martinez dos. do Con taxemorinduess it a Cos organism" officials, en too quo at 1E.1 clace cdo I. V.icros, do Martinez ZUIUeta, Par 61 tie *3"i" .1 delito do xxboLale lor herhos demmCh. .a SAnchez, tie 32 nAom tie edad,,,v In rece B e I Clio. ner, ell In calle United Fruit Coodwy.
R I Marquks GonzAlex, consfiffintaria tie vapors ell La Hobo- ,
no F oc ..C,. ."Clo. recil [a go y tendril a so cargo In nu.v.d
.,or da. r, jo C tie Saavedra sin nilmerit, IV Abarcelto rn uses demand& tie callersda Is adopol6n do on& ,eric tie wedidall'importantes J, currents in
a orfn
I' .. I allocent., on favor do In rconanda Yurad. Wrote: Vigos). eliln do Ins trabaJos coor doicia tie to qua Is Policis recuper6 $3.885 na. disponlenda quo Ia PolieL. inoclido to d ..ado Fl so Buena Alfonso. tie 30 9hos dc'' El propel luez tin [a misT restates departamenton dell siendo tambidn continuact6n. que Inveetigadione, y rulda informed.
1. 3791. ed.d. vecina, do Rodriguez 303. con ,I. abscol, Rafael Cosoulo 1,.b.j.. baluer, d.1'r,,, i6n.,r,.,Pn,- Min to to. Haste all ra no*se hat determined ouli
to -to a R.gVli. EstE ,Wo,,! ', Par go. as rd, sosr La lingerie de Luis Isiollpie Salazar Personabosion authors tie CIe doillo.
rastestrizariolas do Ian -too do flebre t1foldea quez, empleado telef(Inica, do Ia do- I I, Do IRA.d..16 d.4 I IV do in alang- El pr.Fr6,lto del orldnisti. N.gileir.
deri,.d- do is lech. ,, If D 10 E LA MARINA Io 1, ,11,
man e I;,mCnt. ovislonal!I.clue ttios agricolus; due so estimule a too Crl- da,.eCRCiHlP, d,rt-66 quo el
Ell i do If vid L. Hab.n. on zones. tie. SuspencII6 Ia Sala Cuarta tie 10
lBor Direccift tie, Salubricind .so I Como informantoo ell as qua cursan cinudicis on Ia. signs I ndo on ingeniera pars coda Has minal tie Ia Audlencia el Juicloqu
nformd iValmente el jefe tie vi nen reciblendo telogramas do jefe.,leostable, sit g ma w rtevez all cool-luni. umn ,.e I But". ort
ubridad, ,be, rMIA010II9 on locales del interior cl pals dnndo A varez. onsi crar que VAn 'a do.. n.CV ones cuss visit at iviu- Escuelas Provincl.le. do I, nsalaffilAndolos con 1. seguldo a Arnaldo Me CHI )gceso 0,
- 1, Tayor do d -3, C -a tie Agric Glimic., Agriccifini, or.purchnultdoWs .Ile. y re3pa
p, DecreloBtlue lieva client& do In aparichin d lob r qua se Us. estando diarla- arI1nCz ,0Ha.mLa par doa. fud -bJet- de sabotage tus,
6 of do cases tie, C a no onsto on jui it u.tura una confusion I, If 1. I uil"C'
,Yecto do I R u C Pzt6 impedida do trnb I r. Z an or to tiodinti. blen remunorado on lon see.
I-a ,a C..."ieye, P,
I 5 COMP2i fiebre tifaiden, oeguriamento come I cut qu - etnit P itnnor.. del EJ""""' torVR .fie1.1CB pi,.do mento ell contact con el Ministra. el aaehr I. if i! _*Ichy- owd.tillas.inutill.Andese of m-uni--nImes del Conscilo do Mird.troo do 0 ,a at fin I ixor reuni6ndose coda vex que sea mice- Salazar Cerezo. on "to capital, h.ce to tie sum unicrulnes &I salir tie ouenD.
P-,Idtnl, tie 11 RIP'llo of conflocuencin C its I.UIP1, 1.1 1.das ,,,I.- 121111 .on ... Jos como dV,,,C.IVg,..,Y di 11.1 it, oltiVai-., V.,rcH; ruc H ,Hler, I, I ,,goVne aHr, Para Crater deI progress do Ing afio'. doctors estimancla queel hooloc, a, db, a I.,
..,gri quo 1. to p"de r""'J""do I quo 1, 16n I Ag Col., V. ,, J"
' V to. id so reconucimic. I c ', Pe. "VV I,; ruinedd. It ,- obras que se ejecuton. Ross I do ""' I'
E d gell, Alap eTen el Juzgado tie t.vol., 1' .tr.d. seuyadara, Clean- pughus! entre as olorceraw co tiara%
r,',' 'a, PP.,t.! CC. C Entr,!iBV.nPP.b1!,' Priird Ittamc. prActica do intiquirt d I
I. C.-Min" a do I -g it- ahos de re,!uzi6n y deft
-.do, do 1. Cloche. WICS Cmr- 14 con..... hum no. ,a ra Instaticla del Sur y socre- dellendenent, doict.liAlfrLdo Joc- ,- Ven or
ountacquill.. J 1-1 Lu, ,,Vdda no. nor I a;squL. serKovean cargc B ,uft ,!: El MJnIBtro tie Obras Pilblicas JR. is ende of Peru Fn Que puecla tie nor a loo
",ue"lr,,, Sao'. Minot. del i t.rl. do Rioncht, Could $200 Va niner di.P.C.I. -c-ul.relk' it go
hayan at gio'cric P.,CCu ,,I ,,a ydL Palo',", S ,P I do a tin es at, V. rmeta saber que estas obr.0 constituent I
debt I .)'-I )of,, [ W, ithenont.B it J.a6 Rarrudi it .men WIB.h1It.dc, Co.= Ur, LUV1,111- 'i"', lVu, ,elect., I' doctor Isaac Casariego Borre so re3. come Rates or U I Peace ado. Agr,,- nd'"'T" on .,,. to o=
as' ',,Ile, y. so Ica ban eir ,I.,. un plan eminentemente do
riz.do sell of pots do arise In tro,:! amos..,1der obrero tie Autobusea ce eUracion do encergen
call asunto C trucel;lIc. P ZT, .L! pro I clu, 5, I .' "I .I. y.que ell Index 1,
Refortinto a of doctor ,r1inentvs ,. Ji'Pripe. 1. Vale I.C16. .1aUx..' I us Critics, con of S61. inallre .- par built.
laril quo In me R Modern I illi ,,muculti .... n ce Von as k',,,,! Went do Codes Ins linestron agrico RPO;Yo tie ]a Polic a N c It
nos d% o1chin a I fimminuaci6o c1V1 vecin. A.Vmt.. prisomad., xposkclu Ls Galluderltui quo so 11 V, I Ins It 1. a Be e I. La Sala Primers tie In CrimIn
Soindrigna .; "I m t__ I., nuallititte. del trAn.Itd. de In Audlencl. he sancionadi
Vaud So,,, .1 Mini. n f6 den ti
dario y island toato do Jos onfermos. n Rrineh. .yVr..% -(, V C.r.n Y a d" ibuto
d! do, ,d,,Jdi% y. CH., e, I Mayor emoitia: "CaHlbern C ... l- i' g"'Aitir "lutura ode no pLaupudii. que tan Eronto conseguid.
e,_ ll.b ... do aub ad IV. J hospital xAndo as. t-Vting & steel C.ml .... ly of cub. Spjrntuly atras local codes d"t 'I'- :,','a1 aCu.d. Para so no B61. nucv. meties tie prisl6n, par do.
" 'Prizacii5n, proving. par Pelietil.. Vientirl,.4 emitir. "N.rth licivanH Land C.,,,,P, urmrV1 1. RVinibic... .,,r,,,I Ill ,,,,,,: Itinier cl' c ..,an ... Ciudad tortut. [it. do hurto con yravantes, en vex
P.xige in pa V: I rfi 'it.;, Ia I., t,.b.j.. de. tie reclushin. or
6sl t in 'to l itc Intent.; quo so pong n a table omml". u I
III Co quo 0 consumicicur ,,y'; onto., 1. emmutiond or En so rcrasitill, It Cultgio Naruu;V -, V., VJVcucu5n planes Vilcurninards, finitivoo. Do co ho &Ann a p
R,irdrIr Jos, extronjeros El proilim. viern, I.B dV4 do derosede Carlos Enriclut, 3 Costit,"I" bitteculus Agicculati. 6. rob oR fueeza ell los; co as y
CC do tenga In I r do.'"
.rest ': pr,.,I- ,ggvnte, W,
"o,,,na ,elguridsd In 'i H Wrolonin W up-Iturlidud par111111,111111"IL" "I'll i I 1-010i an. ,erdBd ... repchia a Pura Cova al
a]; piden finulti", I IV. C Aj .a r .
Cli .of 6r. "Im Itumara pro clocins Irvo peliculaB do .Hurt ., Ernest. Smnuolls y 1,VrnhVdz do ,I6;,,. I ,to Ctoopeiratila, Ag 'El Mind.tra do Obran P61olless, vial. J B. 'to = b. .
cienji, Cawo y Juan Eyin.. s.Lkv riond.- I -It- vex tna con in insimencia y % I. riodits"'.2. r larii'.l Alo.1d. In Fernindez,
rn Cl jailtin tie ropol txrs del Nil ificris, I C I In I Ili a. 810!1 ft JUnUaU (Cm, CUraUtVIIZH it ,, ngan oil v gor nuevamente aquV. I d ,:in quienes fueron
brWR do Be 0 num. do la But. del late do lore. El ministry Noguelrg se pro one eu
fuii otroci Cuy rtlRo, -91ill uco. an. SIVIC de doetudlVn- it.,, interesantes ctincurn. nd Idoo.por los doetarei Rolando
d sedel e.viLatar.e ell breve con el R CHI- Amador Upex y, Juan Valeri Bus o,
Vel' to tie Salubridad : tro tie Sallipa" it .clue Sided i ju, cinislituy, cl arda do 1. turni to bl!j!,, I e pedir el refiro
do till Cafik do Honor at doctor Car hi a sit it In (it. In hocun. d;%V i.,enunivs clue ddsde hrr,-on i so lititr
hecho extensal Invitacuin mar tim. oil IH Intreel 'Btlint Habana at obtrl.o.d; arnno. clue 1. .ran 1. Chad. calLficaelon
]Ads- e H a Jr. Coal.. do "Cof'o.
- C Palo I., I I', ,I plantV.nd. It I 0'ro at d I impugner, con Win,
as Sala& Rumors, director del dos, funcionitricla ) empl, dos d1i : c"o'l-i' 'dit wfldif.'l c5%lyv. 1. dr_ nizar to anneg
C I do Bn'7u'n quo Be it 11 'I'll, 11 .n
pil.1 do Dom nice do Cu ra. con Deparnimenta. Diclut, ri miss so I'lis"..Viel. ulolle. V. Itiv., ,lei civ. cunt Ile nuevas Indradri 5 e Municipla. a] objeto tie quo ?a pRtIcJ6n fiscal.
poblaci6n ale El Carmelo. .. ngricolaB ,a. I y LaborCi durante un cuarto
It 0 Al I I Jrrandviot. do lcd Retividado r--'., pleVa auq trua product I Vs. labor Box 1. .an effective. no a'- Se contract at hurto del "Jeep" pro.
I do delebrur all fiesta conam st titudan:;Celebritenn till rimer Con- do
C Chime ma Calderin Fern.fincivzell guntrill. Intl uwWrias nr tons. I life.'
AkI ..to (PA greso Interaniencano do linglene; Matra los hVrLdVris do c ,!Id,,Crchi I bV,, u.,"qV ,,, "froo fint.,n-wel.nes I pled Jugnal Medina Montaivo, de siglo en cl Centro 7
residid. Par 'I Iuh,,.: cumen, I lire. Ia Univers1drd do .' 5 1 31 do mayo del afto
, doctor Enrique S 11 11 I'll .11 Moulin! Torres Inform" .Ithe
I ,ru c Salubri d I I Defda, c utc. el pai.dinnni, y. Do' FeniAndez, pt". C c n he cho Von tie Coas demon'u":., rn rol.66. Can "I. 61turm. el Sr. C Obra I'Llblic., .3tilblederi Line oil. on I:d.d
,rd Ilie. extra ,,, Irn".
1, areewes declare. P 111-1 riciBleutc ,.,, In brevVdarl I C Ins e'. I I
I I'll- Mimul. I, no tie denloc, do el Ayu.t.mn,n1i, an curso y dice of Tribunal qua se
'll"rm, .to tualdment, ,,,.- Ins noun un ngen Hr,* on Rate Un cidido y brilliant homena;r re
1,,,, ,,Cl mob ,,d scide'Vil dla 10 do act.- PC~ 1: ..... duduyumcclclundule' tuniva q.V rC.Ilzo I I I
- 0 111101.111utlB. trutale a' In C ordina I_ too,. On Cal 'hurto y no roloo us
hvrto R 4cein Manuel Ii PON Unni'lill, b allcirriento del rea blicas el Cologi, Cinn Para Ci 1. do 1, .I hab. h
-, ,'a tie Inn Condemn plil of c.lifica el fiscal torque In C110 Vd, tllulr I 1, .eltuor lur.
JVfO too I 1 I mues AgrIc.Ias;, .,H 'a I-sta -.8 "n 'j. or. tie.
'I ,, t,, Nrw ,.,,L l drellaostr. do I'. cited y -d"'""" ilaidez, funtili
lir MOW, Ch-Pritin. of 4 Irgi.'sa Hy". Vorn. o..P' clmaa. do Lld. ollnTchl Fcrnanriv 16 do Hall]; do salvar aiguint, Lnuo I V B intimiduciiin PC vialencia on Ist pertie ii.l.loticiml do L. tl.b.nst. doctor ip,,liandelitis ,u el Hospital Los at. sell P ", C_.VCd IV .1orical Ho le y directors, Queeluk do Centrat I- so intermix, er: sells ni fuem an las = on
Martinez Ctorpno. el fiscal, del Su rc III do 1952. 1 ,also el .,,.me.,. le"ne
it Jilin In menm Claris Revuella "'Plen' Data n' C- Industrias a base do iugi,, V j1.,iepr, rig"d.oami, .1 rn inro i 0 a peclal tie InglAs No. V Can -Live
- ad Memir Coolant: Alfredo P6rez O.-. cristaVrat cut, ..;,a arVinflud -to,,i : ,
me, doctor Garcia To --- i s 0. .1 t I in Z tie acogerice al lotion Car cawai do
Ill, of IV Guarclad de tin Him do cda vect- to cesionaria tie Ponta Arxr y Cia. mus tan inter N .to, y on ji.rticialnr ,dd,,Ilrl.,,. .. no s par mrso, cu. I. suron Cos doctors or L6pm
.I C I d.
ir nd%,Pllcl rd ., I[ d1.1r;.1r no do Lit'i 67 V. In VIbm do S.ga is a Y Valerl Busto.coronet Or] -., report. ell C. contra Roland, Mochado till Ifiguras mas Li frut s on v to(
L
lot f" I VR ru" r -'.d1a"4 ,sa, 1110 Ia noran a: d Ell late asuntoel magistrado Anto: "Se dentorrall6lun InteresRouLl PreCar &I ImoT '""' do' Icin do S.. c 'Ibrif.dent V,,.,lIIdRdi ,,P Vii,111.11 so- 11 1,11,911," y bit t He" I as HI
Lot. Ortega Cs tie Per- oritutorst C-V ,- L. I Jug y salsas do turruttv v otros
'rd' "I"Inf.r.6 .'Ir'- of .Cecil ,I I 1, en
..net. Met I' 1. 01 Bettor Ange ounn. T. ,,1"11,1 do facil obtenci6n rn milo a Barreras Martinez
Clic : : iSe fu un 6innibus contra to. sadvii so veto ell In i grain&, durante ll Coal se 1, hiz. lo.
;'!- daf "-V' Nl" luiind.ol hillne, it" iddro 'a "I HoB-;g Alfred. Price. Otcgia Vuduo No, JCu",o I.!. .mi 0. cuyas impor(ociones asciVri r1 PfeX IH,. trega tie one valor. miLsers ,to old,
M. W, I I I R IturVidde: jg It ,ros, IIV1cmu del Cricall I
, R it ouedle Dlosequiartan. can uns c2HAoit 'Pita] Civil 1. .I Mr,,, Pc,,,,,,a:j, Fd nl,,dz ,a cabro do In I ru BVI do
"' B,',a' 'l;.ydI' MmnnV 1 nrodre ,to outur',initt c') 1, I.,.. mgmci-oWn. d"n .6, it, Ia nuil.r.s do ,..,.s I I
tiiatr Ruber, M-6-', Cl P'spVc or r_ nic Read, $847.00 Brgm, fact.,.., nor Vutrevista. el I~ ,bit aho fl .tunlmvlile. not, pueden v do a fachada de una casa X "'.Siguese. pum. tie todo to ex. ,I edicatoria. In onsextrito ,on [.a
-o. 5 N, del bri,- MiguVI ,I, S.g.. tie,., in. pvua, unVu.d. 1.
I. On. N c guest. clue no Be train del delito cuala
"' "' '" rLsulta facil tie rawr con outen dVruduV RrsV ,a
nernl administrafli uh.c! 'a Vuu .L u, I.' 'i' result heriatit una labor durante umms ovics:
"r "" Vrip.oldit'd: C It ...... Ia Go C ... VI wfi.r Mcnihill Totr-. aLiv. .C.". Ilgru, JOVen InIputad., q.. reclarria of Ministe
orn 16" P dusa sell Do -11.,IdV 11.1ront'lais We dad. 1, Vi"ut x cuad, tin Ian alumnus qua vefirn en ell. Is
I co, cu, Drolind. .,,- 6,,,", ""d" ,l 11,1111 C. lleces clar .ra .jerripicar y Ins -marjIn( Vf., del or Has,- Llul p,..oic,,d. -pCdiVnt it I 11%.l on. do., Fiscal. n
Ig y"g r,,, 3or V fl. Pnidl Las Anma.B. of once ,I .a ru P -1 do .._ to. Izedo per Jos :djes.
in o'j';r C Vsur I Vosill, Be ,,,..ICPe .1 tant C. lottsibill, - puest'
Ique se declare md.pux pIirB 'sit I .ficiss modiclas t Costs egra
It. Ron' III :d,,n.r Ainguel Drop- ", Jades Pese a his dra Once- an Ia lPtqH' .1 d''Idit.
d 1,nld,,,Pr..,b.,,. olps par as autori ades poll %gocnu: Cpar. quo UIlconstituys, es
,as ,,,k.dILV, Pug veino sus Cotentin y persona a ou into a- d Ihpo,,idl: 'a ic 'do C" 1"--'iRBd B C I on ., Be arsainin,
mEn V d',' Vs Co il l!,c''-' C C i:2'1dlrIn Iran, Consul wait did..
at j dL.,B"e,, isla, Marianao, c qu nce Ve In d"'ri C so I fill do term nor con lot n 1. ,ef.,,,Omo tse,.: dlcho, que
as do Ia palithra Cl C.Impafero no hit dedleado mi tico como atiletiv.9 p.Illbilult- tes del trinsito a par In menos amt. se ejel
0 J idolfo Perd ... y Gonz6lez.
Fe5or POe;l donoviI .1 C. col I- arnturin do herederos: Luis l- lal,, a ara,61 do las ,evisiI.I. do Fuh presidide nor alUs Persons.
R.m6n Recall ,.. Qu In R ortaci6n, nuestro entrev's- nomrios, ell horns tie In mahana tie e express el articulo ell at
16 1.9 cloulde, on 1 13 T.T Ibnin fud.- y In do Alfredo do In Ca- e I I',a.q'o; lld#des del sector. onlore ellas i& id dado! "Cu Agricola" Y "El CorrVo Ag
I 1% Ila '_ ,, e informs -ocientemento
Sn,.s Purer, RI eq ur; girtivas do di.han d mcdcul h'rtd ,idild Pilrez e Hidalgo Gat C I -.do C.l.b.r tin uyer. It omnibus se fu6 sabre Ia is. Clue no ocurre on el case qua Be i1ora Berts glorruircloor Cuervo, ins.
m Ci. 'I onto" vento cola its 'do'=ifun I ""' i: 1 tsdo quo He Almrat Blime-t, M.o, Eu, Ra I. R Br,','. ,u. s i d insudad. on 1. localidad tie Ba. 1 9
Its in nos dt,'ru O' '"" it. Isect.ra gonefal, tin J-Pect.,as ,Vtweniell g, do Abollo Vass- 1. do Chride una calia situdda on Betas- examilia".
0 re, ingcire, r,I. in I, on 6,vocu" ric Luisa -ad. V. .*,as or.blem),
Mta I fimd C doon tie In do Libertad rur I Poo. Saturnian IBIone. y colutaIcs come "La E cusn!n' ,Cl I ties. Oriente, una pianta dedicada a ,.sin y Nueva del Pi1,.r.,.pre,,-men 1. repetida fiscal califted di Ci a il!ririoi -sofiaras Graciela Ruz. Mary
C.P 1, P -its, quo pilcorci. farm it' y Ruiz, NIP do" v otras Importantes pu aV_ I laobte y t I M L rm
l R(waldo Terry Casfilg Ur Pill at os crivados del lim6n. Lel edificto deride in I.C.d.; ulos 111. 5 21 .2 1 6!
Coda d 1 Rad!-I .,C, 5 At en Castellanos y Olga
.rtzn' "a it Ia labor divulgadora is cotarral; Ia qe RosH lnci6ii tie uceites -ruiad
ciamunanut. to. %CVino C 11 oficinas do In COA, resultando digo do Deferue of 'ri...l = Yrl doctor rrancoccoi Do,
dri Periodista. G iy Alvisroz. Maria Ago ,R Y Aguilia- "'nos I,
ho Is I no ,ra In tie Tomats Agullera Artigns. 11 soft-' I'llu'di- -especill P Col. i Pon joven'hericla grave. ace par 1. 529 y 530 del cl d to d Ia Asecicie0o
. i-j"curies cl, '- ue,xpr ar publ ,.Enlo.quei a Ia re a d U. todo J,
- "C reporters .1 no" 'I- Ica. Clidigo.
tureeno'clie'stelTd. Im-'Ilajv Cia. tie Mercndus Pu- at of chor Moulini sefialic quo fill aparece de Ia act do par In 7duclacional tie Oub 'c ustrV I~
Salas Humnr16.r on b io.B'S. T. emitr. Jd,;Ca ment, CI -1-ilocinuento do B impartaliords, do rou _11di estimuto Fl esticlo cl brole ha ta ayet, era ,Dos hu to: a y Indian quo represent. In mou- 1. r Segal tie In S6ptima Estacirm, ol -, i.e. I
iniciada ell doon. siguV: Oliver at mi "'. Ve 'a 6..,b 28 Nuestras parablones 2 is se8ors
.c 1111 1 lust"' el ano do 1939 23condicroto 1.854.755 Sol. .fift par lownsdieldil.
do, Continue In 1. ,,lire d ... lojo do la-9 casi 11 I I d ., do ]a ruts unitive, que
of If. Cos., r.p.,umco, . . 116 """ as . as doctor Jacom no, nor n atenclot que ad CldV.ron a 1. so .. 7' pro r Rami ,I.mVra imperifti. Pura Cove; Par )an triumto,, hclop.V el n C"B's P-B'tI"' - - 239 nurror y 441 del Mercado Uni Ps, tie cra maneJadn
-list do Dome "t vione presumed a sus dem an dos. Li, $8.877.012.50 on 1951. Otr do too a,.. Cajici, tie 23 Rhos, vecino tie But Qued6 Concluso pars sentencla ell dos al frente del, Centro No. 7 do,
V 'I Bit to
IPH.1,16 1,1 int"t". do So- C I" . . I Exhartus: PC Cnm6gil, ', lu 0 u1gVm- ,a, .
!"I do' '.' 14 alosontido so express acerca tie to cibict. ,cle.Vcipticticil, .telclcin b..6. atl door en unlprofumclo bache Ia Sala Primera de Ia Criminal of Counts mis Ile un caarto tie iiglo.
dnd, doctor Enri S lVifigoot. D' l'u'reinne' ""' H ;" iY ,it, Incl- (nuo dompairtero I'mp"'rt do d ell DrofeE Pull es C3 que ex ste ell c a ugar, se to
.1oservacion .' mtra agr6raim, irial .Cueld.1vill'. par hanaleltdrIR ,C ,a AnimLffma felieflanoo. .1 colusto. do
-2 ... r.3,3 so he. soles .1 33 )dente par Jose Pino onza ce c( 8 qu'r 11V,, ,l clue so reflect, It 1. orcont6n do ]as Live ]a f.chada del ediffelo ante cause 'an arafeso. acd, qdui rhio iuC,,,fV,1_p.r el
ama Mindstra at recdd ,V-r B, an arr _* Unimldi,, Comordiantes C Inclusti iii. T3 e In Asamblen N.Ounal Z ,dVg C
]on pa east, f 1. ,rr,. feet.. I I whon r 1 it In
-Ca aVT.Rirr.' erHR,1"V'. s, rl.'l do Ile It magni. C, ,fr..v.d. dtftnanrrcntc nor Jos mento seftaiRdo. resultando herldr, I hernow
cRCte.str,rslAgn!coIas, par s Montoya el fiscal Is assuchin do .1.,
So p ,a . .
Do I Jos Y of cleebordarridento In joven Raquel Pdrez Olivern, tie 20 -d-toIwi6n=w-I-doot., -Se-JrJ6 -buUe --Coordinan plan para It. P r n tanto cumo figurea do Can 'I... c rides duranto -el ci- P-fias,. ecin&-d C-namero-T75.----..16-.fim -.--.. .. . un espli.did.
ro"t- ll"llializand, led,, IT ,,,r ftez Radrigue Para vari-I Joe~ I doMadarlit tie esa prolesi.1;. a, C-I1.0 Via, 611-hr.j. ,not Begun cifirm., 11
'icio, Y prod" d, "" ..V'. ,: It trinsito ell el Rep. par el Juzgado do Primera ns. pielluod "ni,'. m.' d- th. si - __ I I
of t do Cubr. ,do del Console I q. do r ... It. Can dinero 6xito Pra,
'to" tancia quo on turno carre.p..d.. "" y ou""nor' I =,.: Pulses, It troves do Vtudi.B td.
_-,P(,r,"md.'.I'ti S W Hadari- e irevL parenteols, Ia I I I I
" Alturas del Bosque ,.Incidente on accident of I train, Tormanado esto h a realizooloo par corgentsmas
1. rho 1. .r.Vi-, r a pruena do a Ricardo Cabral Ramos contra CHI bra ffted y documentuda tie n PeVi.lco dre.d.s. .1 VfcL.. .
'to % It troatintrevistrido clein coristancia ucs
'ones Cia So un3' I
do W, r 1, Ia La Asociaci6n do Propictarios y ,. liua ki Grande tie Segui is so
-c'ore h.b,.B 9%p.r Hd edo, br P dad del pac o CClCbr.d.,Vn-_ vez mAs tie so cledicacion v conom- Y con Ins produnciamientos recogi, Vedinos del report. "Alt.r.B del turbots a I 0 a estas actividades. one gine. dos anteriormente. espjentas Par
, I intent
bar Cle vient, rralizAnd on ?i .j .
., q quo oeml. C. 2. Z ici On: i B-Aq.C.' rictite pbrosid recuel sefi- Vicen. I same. .frid.o ralmento no son objeto tie Ia aten- quien, come nuestro info marde, III.
y I to .P in niii r i ,r
Bridges Jos repor on de So- I on a- Id- jBdd. porn el PP1tru ,'.',i'.t,,,r,, to clan "' "" Chu temilmento Contra ento y ran. t .
quo "us ii trabrijo, lmuc- ell l restiturnlit "Las Deli- Union. El 'Cilleli'a ,' Jomil tie Maestros i r-a
lubridad, qu saber, do .!fu Belon con diltinnut repro- on color official do ninguna in. I
do CUB "In", do ,g .,CB uIrial, .Bernal,6 Ro A Joel., dice Cl Her ... MmIlim To- del f .... do In ... ranni. rouciatri b.,.,.n CBC im. sent clones do Ia Ciudad, tratando 5--litr. L. Alkinz rrgLrs, cuyo lema: *'Par el Progreso I K. P. D. I
Tuvo fr-5 do gr.litud par, ,I lar .bra. do b ... Ildi, ,a no ru- no], cannot par torm I nada C,)or hav es. .
trustro doctor cspcchlhm Poo', Fianzas sabre nuhdad del pecto CC!e- : ral y Ia grnndezo do Cuba one Ci ra to coportuniclad tie re tomr, ,demlin E L 8 Is 11Stlhid,1 15,,, d. '. Per I t ratio entre nnobas ;I co1lrCuC,,,%H, c.chan.us principles objettv0s. vieno I d,,, cluco.y.1antei esH cisti gu do cin I
loans to C omnibus que cau b
to Itint do W leisimus sicfldic, on I or J t esciner. ,- totnsl9nicim en.1 I or. no III, a destroy Julcit, I
form -16d quo to a pr grave perju on Coda Ia propieclad trabajanco para el patron Mario to desdo ol Biro tie it Hope. bion nooec, It to I bride par Ia
re ch -" I .,emlftd. do quiegme. Cc, poligm 1. ,,to. d l He no, .,
"nall' Ca Ins In as rouderks 11 kit d I rinclould.. ,no_ rrum t6o"Ica ye pgrarin del eak. Ast merm, 1, 11, an too so had hiielm
so I '101, orr, Y P K A
a on I Ur's C Aurelio Forcliclis y Vinagre onoo on Ins memors- nerecdore. par sus ortusinstris v oil.
n_,, ,ro. "- r.'t .In6tr,*'BorCuc*', ya quo tie s' 'regil. PEDRO, URRUELA
no 6 I. ,,a him B,-It,. Cuban America., Iros.r.dVV C. bles cangreons tie alumaost graduadus cacoB campailas ell favor tie In econoto no quo no V sobrc nulidad del Concto celelorad do las distintas grant, ,1193bliual tord. rural ,Pb.n. 1
do -al.bridad Clotted. Col sriCo, at
I %P3 doeltir Enrique So In 193.1. ,,, 5 ir __ __ ___ __, repre ento nini6rl bonefient H I- on'- I ,lire ..be, r.n.cVuVmAa do Ian I -," I",cnV.,'gPr,,1.,V,.s, .a
dilg.s Col.. on Too-lid. pal I., .- site or
till Post d presa omnibus. ado H A V A L L K C )1 1) 0
or, I pl-vid 'I' de a Cot.rm,
as .. Ing- a stallion el sclm, Jr. I ICcdnV, sutridas par el Hour trVb,,: ,s,Io cl -ancondonlitIV, BOicite.d. .
"I'lla '.. or. I rOUnimi.c Bra el patron Autotous ,o ,did,.,.., Distmosto so enLI171. p ... bay udire.l... Ian die. y media tie 1. corifians, Ics
I. B m on, mi,, Card, f,,C,.n lieln- que .Usit v do I ... 1'.. Ili on Vmdo hi
6o nam quo rViorl'snucloa J Icl -np T ratan hoy de Ia
p crie-, I., .bra, do tunte.onwrIly I Iden1d, Orue; el -mirl Jtuln Lo- Its
it, atcricion lr&iwa ,11 lincoloosal I. ,16d, Turns do ayer V,,,.,id. ,I, In Ban,. Nai..,.I. del I crition; vaucha. coadi'l hljoB, hij. jact heimarms y bermanon polithins, in so nombre Y en el
JCIV del Tranakt. I- ,,,,,, do i YnExitinrics: Do C tie Avila r, .. ,1,Oli,, dedue, Imuillares. ruegan a tax personas tie so ambilled .e .firvan roncurrlr a Ia -case mor.
dumootre, C.u mail,,. I -, I Rcd;jx r ,,a nrccola v air,-.
6n. 4, Ins!"o aidrl.Hl dr1.rJflImmS,. : R.,.C "l%
,I' do I,' R.dr.gluix Valdc .1 tlpor Follett. C.Ieta Von I Banco tie Foluenuo Air I I El Paraiso", Cattle.,. pars acompAar of CColiver basis eIC menteria do GW.cs, ti.
,.1 It in V,,V,,LV 'I M ... 1, I ,uy.B b.Vu.s roilhados hall diteqad. 'm I e
,9 ,r _to Caja del Refiro'
.. C CC e..p,.bb q or V "Cona, 11 alu A at J, %-,l y .I, Its al do Al- do (no tul, ,,a,- clue .gradi-cerilin e(ernamente. I I
taoult.ti ... ... rpl-coa ,v_ not,... president do diclutnundoes. e .gu. .. Grande cw u.strun.., 1. Dlaltnlk.
mroAnlem, 1. U.id.d Mrivil :till ,vtocincidn. p"n" 'IV tin nutrido rtrupto 'IV a-- I meldrioto p., ldrml do 1934, durant, In '
r old,, do un gVn., lunlruci, 111-61-11di, GUIn.., 5 tie N.vle.bro tie 195Z.
.,I.Cimunl Julbi- abandrilado 6,1, "It" le-dento "I dielm ,r.1111" I",, on li A Orial. Do C-Irm) lt I nintrientroh, ,
'.. I. it, ,1
T S"undan' C "I 'I. "'I""B-ide Ferrovi
top Curtin recorrieron as Cal es ,IV Mail .... I I~ y it aides .1 N.rte. McatisIt, IA L ,,n,,n A1.11all 11 I
,-,dlcl it J 1, 1. AB.cI arios
1; anterior. inn prestur all. 's J
'ilghl.d.. d, ,..,,Ik,,.,r an 1, ImI De Rc, ,Vdui, en inddVnIv par Go,,.. Coi* in'sttuelon'! 'I, I Zolia Solo Vda. de Urrucia; Fidels, Frosta Vda. do Urruels; Magda y Aroossidle Urrucia y Soto; MiColt Cal met Va. lei% prooln ,I Dy. :;VpRr lia ...... ,,,;air I nalranciviles Count vovA Nrez ,it Norl,. n .... Y.Wrao ,
F A InIster allut, Desanulnis: Lut, C'.Ir!., R 'ilo. n I 'Maria aeuct"Jos Coca ... Inodo., It I __ an 1, Aftl.ida, Hartemols, Froi Eloisa Urruela de Rate"; Rail Uzu-1. *no; Dr. Adolf- Nil- I
Ral.dristan Ile 1. do. p.%6. ,rdri. ,,,,,,,,,,,,.r,,.,,, tallull.t.. Rv logri'l it's. IS I
in sunnion do cillpIca Y ,ld, ,,*,"I,,Jd, I, ,, I 1111crenottin 3, (Illusl(in d, CBIc. lIgt"i'll'all Illediflas parIL I to; reas Buires do Urruels; Ingardere Armando J. Valdd. y Aramburit; Dr. Rass" I
.1 plool: 1",I' ,' inr A'a'dr!"' Q, V T' rnl I A.R,..,'B 06x. 1. ".Vx, of, 1 I z orR1 ,1vrahIoa, S to It ru a I,. ell too brinvvd%, V0111tuill La.
" A r -da" Till'
it,, dicho, inuenal-lim, Y -1 AlosaCit; Dr. MirnBl Ferull-de-1 Dr. Aid. Inet. y Dr. Carlos Vislk
rit, tiloydarinfits par I oil as, Y life Inaperforem del reptirtarturnio,11 Vidal Marnh. a] N .... le, I flenui Y at ,*Its zoluoicitillovshunt CC o I u c i o n a r su c-isis I
dri. s%as I., petirril.t.s. M delpl. de'Va ,it- MIncir ,,I .... It. 1'.), I ...... s Yd'all,"!, At propin tiompto. us ainestr(14 agit. ____pr, niif ii to .61, 1 ,Y.rrb:,,1,, ;i I It I ... T ,,,
.."El rxdVrI;,,,dr I'AIJCCy ,uhh,, no till Mdo col-IlIC411- Mile Cali, ) Cla contrn Ped a ,Iv voInx hickran nuyns Ign (Vllri- lat"in'; IA Fedcruch!n NBI.i,.I do In Hr.
1. .alitund "I rite cargo, pur ,I Ald. Idc Orl". in. 0. Co.tell n a] Ct."t", tivan del catonces (I I rector I I, PrV;,9- mankind Ferroviatrin, In Federadliln I .
111-Inuu, 1, I .... 1011 dV tinichIn It I 11, Carron an prop am dIrIllentirs El jtl.,z (1, PrIttlern li cllu I I ,11;! qandn do Enfieffiniza Agriccfla. dnrIrr Nocional Obrerii dol ,rrinillnorte y Ia ,
- 1. ,It%. it. ,B,,,,I.. Accidn Un n VI-d .I. Ox I _.
h4dn:4 .1 V. ... In-idn". pl,. ,, 1 i t s"', a Id- Vollhix (to It' PH' un' I","- AsocinehIn 13C ... Ifica Juridion. del I
"'Iela. 0 noun. I d a', 8 "ur Ldor.. I "i', 11 !,; ""i" r.au.a! i 'ic'!"Id 'I I a ,- Ill. i,)n.rm,,Vn it.. g ,it, ,n,, 1in:ttarlo, ,'I, TrAn do r, ,n,,,dlrllllll. I
, A I ..(,,,r(,* I ", prIrz, C.d!":! 9"" I I.-., ,: ;!P%"i, f x, I ir.J. 'Iic ,, Id
.nrtirdl.t. V P. INP, T;V sh M.r,.,-Ilj, Hrriuind- 1.6pVc. y ecr Y cocribir nipidunivul, ,,I vinu- ,:1,m an or cari'lill, 1, quir, Null I u, '. Palo.. ,a .... I it In, curial 1. ;I,,',,, 111:1 11 il:i.", 016 rntr Z do a HbCti ,culn tin I 1111 "I'll Ill msf'la' t' T d r blj,. I G RAN FUNERARIA D E
ICAfI a It it r Or, I,' d1j. or title]. tio rmileI -ilor Alfol .... 9,,t,[(,B ruortes S .... pvdro. I'L.hurd.; Y ca In ortiefilin .1v lan I- 6n a r i IR dA
(110'.. d. 0b.1, .III, I grave Crisis Cc
el"ll'a raillquir.r all,. ,.,d!, ,,!,.rP, I 111!1.1,111 -xl icago ted. Cut -u rt.,1930 Imato I v 'n. ,in do VuV, -1 ,ouV. itur.l.. d. S.CiVrounut I do, del'idmut.
to verifleoda. dlialt .!.,Vci;,,.V1r,,, uhr, do 10,11 ..... uIur IH ad. n El ,cilar Moul Ill (I( tie 11
'I.. In No ,ollo Par I., oh d .i l: 1,, r.illo '";".", i ,,I it,) Ist"I ')It( IAdC.Ja it
is AIlc.., ;nmt.. litioplin. V., III M.I.I.H.'a nj c.l 1,.,qklc ntravl&,ta c
lore killicil ... .a rah.11.r.tildsul y I at,. C ..... fund.- 10 do notabro do 1114a "I 'It"! 'Ilh.6 dV Ins Insurotros .glV.I.., 0,11 I , i ..do y P,.,,,IB,,,a ,I I 11, Iro
'rglix.. ,hm par .t. ,d. stirtirii r.f.,in. I.g.lCa dsd, V emottancig W.1,14a d, In filwua r:m! in I A L F R E D O FE R N A N D E Z I
-dr ,I ,%is. ,,art. to, I eq. en 1. Cmuttitut,16 .rn I ,,III, .. Porroviaria y (let Tran.9porto &lateWinn's so Jim,. ,to 1. to, Mali vigor it, I in ,,, c Ili,, noo fil!h IV
.- --.--- -,- __ __-, I r p.x- quV ,ocientmu.niV uV .0-111. dreadd, -'[all quo calicarl do Is, 'It to H y 17, VED A DO F 5 0 5 4 F 9 6 1 9
on,", I cars" (1, rvid ...... W, dewle C Page ,IV 1. Ingrsas do allva!.H
,.d do., or .111,11v "I In Iabui ( Juv ,a vinforgiurs ,J,,iaVCP,, ,,,m,Ic..d,-1re, -, - ,- 11 I .Ialls. actifl.11r.rint V. unto dv 11 Ill Mi. ifliewl I" 0 1, to ..... 4
sinne. H,,,Blc. do Sup.,infii.c. I'vatc- do Omnibus Alimlon. S. A. y Auto- 11
.1. I V! ,. rrll. ,n I. !Cl,! ,!.,".! _, I',, :! !- bases M.drl,., S. A. I- -
1. I
. I
.
I I
' I I
I I I .I I I
Pigina 24 NoticiRs nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Mitircoles, 5 de Nov. de 19-52 Noticials,,nacionales I AAo (XX
I I I I I I I I I I .
, Einsenhowerilria Eiseithower y su es sa a-bandonanI PO
Electo el Gener'al Eisenhower Presidente de Esta'dos... \ I el coleg* .. 1, "
- __ ___- I ._____- __.__________ _-___--- ___ ___ ____ Corea si lo elige' 11 -- 11 I
La farnilia presidential es1wr(i sit fitrijo): COMO CREC10 LA VzNTAJA Istevenson ejerce el ,dereclup del sufra i .
. I J)jr FISFNIIOWER I I gw j,, UkUGUSTA,..A. ,.r...* tro,1.1 ,S 4. 01,
I,,., .I In ell .
fee it I ,,.. .1n.0..,,,r1,1.nd.Vr-1 f'. .61. I
latuLdot.mentep cill-rim- "'t ,Joe I c,
at Ise c I-as c e3cru
v, 0 In zli .1 roll I a', ,:1,1 .
I'll. dS..r .,so .1 I hiel.
dull pit I p. Ira. g"I"Pe" 'hh ".rc. el
11 if., rud, Re blic.... .Joel., ,I
Y pa I. a iftatt'.1, At lector Active I "S'6a.1Pr6'd1',M. 'ai- ";Iirh
'I. chm. .. .frctlui, ... 01.6fric: '. -.'I it I .. an : ,,I.dil .I,. "I'll ....
Z pro resuvamciltr, he v1c(allp d Tres...'d. Ve I.. election", EiaceI
.sell ower sabre Stevenson, IS A
olrecenics elgi% I. ,.Jcucujff', .. '1.071.r g fi:u.e p S tleg,11 air 7"s, .',!.'; I I
formed. call a c So
do IS Pronsa AsoclAds: .1 golf ell of Club Niscional S GeV, ;
d, I
Alias 9:45,pti, ell 12,585 Dile'u'ZIA. .I ,,.,i6.dl,, Inez I
, I rants so .,,.,u, do
Eisenhower on glo ; 2.806,911 1 ', 11 ler Jn1e=6*n,%*d. mmu.p el"
Stevenson . 2.1165.741 I 1', pr..idenIe,h,,r1a u.n ,I,). pefrio. .1. u n eduerzo ,
A Ins 10;00 p-.. on 10.312 par pence fin a IS guerm allf.
Eia-hil"'r . 3:726,531 1 derno. y If emplibidido timpo r I: I Steve.,.." : 3 445.7N emote. LS
, A Is. .... d It anaftans. an lit..
It% to que at 40,por cie.rto de loo elft, ._ A Its 10:201p.m. on 19. 50 on 1. .1 .do d d.'Ndw York .1 clilculo
hilwer . 4.440.248 I I I
I., 10:35 p... ell 21,485 XI nfinnerc; record do votintes
" 51.1"ons.. I I 4.105.078 idea vntw.doT a$ So I coma ya its I
. I ,: I fu 6 Idi do a 'r'pc"' "m
Ei Inh-ve, 5.161.389 cat. 1,16J.'a"r ilre'...."d'S meoidl'erf .1
, #. Sto'c'u.. 4.61311.335 'Velae gre.'Aer' Mdetd2!1eSt1=
A I., 10:45 pre. oil 26,770 Ch't"g1osty dC.eve':'.d
I role at.,. NA I r ,. .1 F..d. do
Egnii.,-, 6.327,176 !v.d. In temperature estalle Ill:
1 5.6711,571 1 corn en muchoij allies, ,at nCimtro
S eve.'en clectores tanniiiin The a un ritmo ma.
A In, 11;01 p.,... ell 28,506 yor Joe flunca.
1. ,,,r*,r
,.,,at.$: To an lot Indici.. ,e., ,,"
11 % I lil,"hon-, , , 1,141111 l.'."d r.
I, Stevenson . . 6.117:538 .11 am ell.. .1 do 7 'does IprOa.6mtJca rcde recho del I 11
, 11 iufragio, do par ]a menoz 55.000,0110 _- I ,
it. L. to del I ... ml Eisenhower, Hamile, strin, resulted. So ,I tfieunfa,
./ I A In., 11:1.5 pni.. ,a 33.409 electors. on todo el ps
I !)::: "I I 1, loglos: 1, _1 El record anterior tic votantes too .1 ulm nlo cars el e&&MmA. degfulrat., del c01191* electoral dead.
I I I I I
- .% I ., I I en 1940. ell In elocci6n en: Son mag IS ,a ,usto.,.Lisellearia, Y ..Smpsmx corristairman New
1, .:A 0-_ E,3'enho, or" . A i 71.":4141 1 .;n,.,te,
. 7 0 1 1 Pecs dente Franklin D. Rc ,. r is do I. ., zid. to its 2. camepsufa Sl.cw.1
El President Harry S. Trummef sastitne IS beets, electoral So so cases j Stevenson T Wenidell Wilkie de 49 901 835 Is .r:VW a ma Bestoss. (Radlofoto deQ. A-P.)
onlecirmut love m que an repasm Rescue, all)-. d:"K'-r,* ,J: A Ins 11:35 p.m.. ell 37.944 1 A medid& .,.,;. I dim, SI n&
Bell Ila dande marearin -qulka In di dathem: or.. J ,r'. '"' h a. I I 'a e V.1justes Hamlets
AdIAl. Stevenson. wouldstarlo so c.pasin v. .. ,I Ielptina. 1 call era de vo= m no par cc dismil- confiado, dlia: "No tengo idea '-I.El primer T in.hip. lich.f.t. de In AP ) .Ei.-houvr .mi . 9,229,11111 Ell candlidAto presidericr&I dem6crata, AdIal Btevtommea. detiestim, SO I.t. nuir. Pam .1 needbci y. liable. v.- no" NEW YORK, riceri bre C (Ijul! Sle-ris- . . A.451.400 ,,",r.a,.,x1IIo ,.1ejun.71. I.,m mleff..I.Ile electoral Instalado an el Aye lado cerca I& naltad tit loo 7.600,000 84 flti elsjujn ,,at. par St-Lemon ted).-Bernard Ham de Ill In ... ... So ,L; r A -= I,
lonlinuxelim do ]a pin. PRIATERA) I I Bee gobernador &line on poll, at stores inscription en el Eatado tic
do .. ifirsedi. p marl.1"Al.dulf.t. do 1. A.P51 N= York. -CHICAGO, noviembre 4. t rifted). Hoover, el u tine, ,-o qylib,
L. ,5 :, 1. C. B .I.. r.
Ir. iste Ia impre' didAdt'.'r.StD v. 6' 'r".Ivp.,'I'o.re ".S 9. 1' 'y.p d'preld Ole del Particle Dern6Yvel... 1. rrisa II ,i,..1.rhdaI I- I ... hilan. Ila ,I,_jjepubhc.ua WilliBin Portell, on ls luayor calitid.d on favor de fln c.n-I 261 pre.rintom ffeiectalm- 4cSnuS y,':ndS; sinicierrpri Jos co- .
NE W .... I 11 in I ,,,, I ,,,d,,,p,,. 11K, r- -6-?-, ,2. 1 in ar-Ilidora oil do d n declare "e, Is mej, 1, , 6,c.,I'.. = veteran can difemsiol. de tunas
ran. an hibicoff, doliun. It ldeiq ,J,
., I re les. Else a I. utol; urib tic otro, SO It niijfl:niud 1.1 1.1 j "Dioly Triunta -1.1bul., do Ek.-Itniver I t.unlM 'b' Trlunf. of General ,a No,,, York c"'i" eel" yll 3 in 1 674 legnlos ties5torales alas ochn d a c.a n ato min
Nltlru Iliao j,.,,.g,.!.oh,'.",'1, a '.= SlSvSa..n,,Ha chm. of number de 'lector.. iamb 0 prea!
Nei,," \ "I"),ul" . I sla olu., on '11. Joe dorcit.d. Per 'r"""' "'t,"'.11' ALBANY. New York, nojendrebll l, .cur, do I.,..,o,,r1:t.rul q.10e, 1 411. hallm ,aid. of In y.r do 1. Metairie. Safi, rdT ,.,A durante media ham me colcgia electoral, frelete a Ia Puk
d I "" el n u to c k Me Chicago X ,Set ... viilarlte, on Avenue.
d.,d. ...,,c,.,e .... .. It,;..,- dej PORTLANDtaM.nil, ..1,r.b.r 4 ,:,*- cl period. inciniel din medlodin bablan vo- e re ..,X.a y V Cardenal Spellneon, argotil.pos
' ,,A -.1 feet a ... d.r Brien McMahon United i Resulted- litholn.
,a,,.,,. hall,., ul d .1 i ll% rlr, of I diltlli l elect, In. too bl.Pequeno myoultarniento ,cfel aubur
2i ... it an Tr 1X2,,1.11,.jo gut fildica %ue Holiday y it! au so main po- cat6lica romeno de w York. tarnte.dt r. 11,vght ,,\p,-- Fi I,, do do M,,I I .Sri,.. ,dr. I c S N ev Ia, am
,,, r or ,on -.,r.1 EI,,nh.\,,i ,ru-pal 81Lciado, do I'do n a
D Eis, do IF If, 9. pro I Ell I1 '=iVar1ufob,-d.r Steven- lerunal I
aiii-I Ind., Ural- s 'I or bli' York- so. toni, ,ent, 6n se he rA minutes dem Z u,
1.1111-111, In "" "' 7 d,' '. .r.'j' %n, E -vel: 673.479. espues do Ins once tic Jilin vot6 ell el rate ugar, can den
tube colirtur on "' "' d ,cp ', con'.re', ,n,. a I eel iji, sunque ell RIgunot allablecido otro record In mahana auxill-es.
Arobes di:,rlos apn),iion tit general ', o"-%u.. drecolO'a. I "I",
j- 11 ,,, lhy,,il qlc Eiscolloilel, St,,otlect.: 521.371 disurtios in votact6n tic Eisenhower Igu.I .eure ell Minnesota. dond. F1 candidate v.t6 all[ torque lient d a
jr ui), C
on 1. 11cletill mulpill A (I nos YA 1. bulado, ri A 1'. Republicans on Californix at I E' 'eg' I' a an Xorf AsA nrnu, I., or'. '..tom es fec't' i vaticknan votarin I.1j=mp1 m0; rinaline. Ia 2 margin del
.. 1, ,he par Ell.d., I ch ,:,ndt). Ell Montane ,I can I., re a1dorif es'd1T'h aJ eIcC1id
"Ill., .1 SO law., dand. ,, P ,dyseente .it
7O*N, it., it d' "-i 1',' r SAN RANCISCO. nit,-elue 4 ifidiiiii debulcm .. -I Creirecur i zoo y in facts, dande risiden facto Hoover co.
c,,oj,,i il Jno od -trit.fu, entoja sabre el re.fit; I. ,! en -atja ,I, do, llcct-',,I" it I Reault.drs e.\ ti- tione a1guna % I que
At".\ I g.b,, ,;I luni, ,.500,000, fre to at record de 1941
"' 1, I b Frente of ii urfio edifloic, muni Me
bre I and. '. I Iren".1o, D.".h.". "'d,"' me
set lit, I.,I,;,d 11 E'a it A 3 publiciuln. 61. 1.2 ,,Arlhu,
(United, A h% I 'I 29 a lit. of ran- a %In,, d 1 012 \.at., contra de 1,202 do 20,773 disliuns dv ed.g 'ou Tait$ Du.jV.Ar hur no vadid.l. rpubliaro Mvighl D Elsen. "" FJ "solla ,, rfou, E-n. I st-,ii..n. per 532,! 'do do California are ltl .ljiuo,.lu,,i; Ell Nebraska Eisenhower little one Ell of etindad.",1e. L..* Anigole, at ., pa '.ndgr,, 6'pe ai p'..t. d.l 'ads IS m laria, glues no so injacribI6 coma elec.
hai rr iba A Ia c.ibrza oil n 1 go I'll. ll.ntl, %.Roa full 50 ,ujlrj gini; Sir% r I ni ,,,; ,,,\ ,c,:,0.,5,844. dellintern firportante sabre .,Ole .1 led lf valor bl.gl6a..Incloo. lo. slumnas tic as tar I
, ., a s An -aRkn.% I a, F, S v an I Steven I q no of in
to$ A Iae 10 do IA r-ho, el get,,, IS
F.,Iido, I 5 -ti i 145. .ell, I.. on [.tit tic 8.185 peme mueln. .lp cle.dr es ,rS,'.'n .9 A ,.
Arizona C.0ibutua C lo *,.dt Im, .""ll."'el, ,he At frente. Wile In vIlitis locales que estuvieran ce- Lii. lliier a depnourkilleft todavis,
I ,Cu ,: Trlrhora, ,Into. I IVI.yari. do Ei.S,,I,.,,,, on Ef3enhovver esgi triunfarel. on I& hara do corral me pronostim n n6T'%uLA crees, it%* flemen imesibillikamiles its
ho' %N,.%S 14", luldhirlep.tia Florida more do 2.260,0N.
ruttwut. Florida. da I till I I ON finv I El ve 1! u a-, I ,..,e electoral- I Stevenson me m96 uprovechar Ins vlatisrim.
diana. I-a. Knnslm raJ Mvffht D Es,14 br %,r, ,. ,I .I, to" 1, emn: I 1111.1,IS. No,. 1, ,INS'. IMIAMI, Florida, onvicroure 4. rI
Ma-,,hus-tI,. -, -,oo 't. F-enhilvIr: 2.1140,747 Sle- o1.recIm1.,,.,lo, clegmitirles voter min SPRINg -.Llnl,,,,,,,i.n,3i,5,.,.o,.embrB
d. M ,:,%;iih1J?,i,- I Kr ._,.,,: Los loWel do posoinuis (AP1- El general Ei-h.nvrr,,g ... Los protagonists dEI ]Ali c.mp&fi'
11" "'I" "' b" ld ri'd1mS 1nIclan lr,, 2276 .9-4. I ,uh da, in votnron telingrano. men ower SO 0 P-,-t- diAm, 4. tAPI.- er de
1.im Nhakil. N-dn, No., Hlunp- luich, a .,i,,P A, ,!A Zp-sos In led, 'an. i adican r.sla no- "I .1. carried. do H tab. ven3on an el pueblo- tic on r partidor tic fee I e y ambas In c mj)RjJj del candid2tO Iden.
shl 'c j iiro r I ouphpolonde 01A 81'2MPZ, Y ell I on: !ite."d'.*r'.1 fd.," Estado tic Illinois. tenfiln Ile lante otram 50 a 75 personnel of .1"dienrl.rAticil. Adlel Ste'v"ension, I
J-vN 1, Ins clIcel-oll P,111- Et candidate .ell.lb-.n. Ilev.1h.10u, ,,,is ilroll.d- ,IetIr,. par. of r Ali
u". % '1. N "' .11' d t ,i paca
ch! allevabi hoorl. ventaJI at go- Eisenhower se retire con all esposis cuando entraron on ,el colegio elec- declat Brien deA. amillanoth., .uu"'ndiuI ,-nd-].. .11 plu-crer ,.votaj. on 27 E,,tsdos, coil oil total de caudidato republican general Eisen In uchn rO a so maidencig ell los terrenom (IS IA toral, qy, ohsr.,rd; ssp on par. he.
14 Y I, k Dh, del No, ," ,'- I"' a be dor Ste-ris.. In 1.
RklithIll- rOO,,f.,_ ,aral -n.,,"Ir..oI..j- (re're .1oll-L I. i n do la ':,21,1"1.111 eIctio.J,,, 15 aul.,jr Inns I h- or.'ree pill (Is
", ed, -1 d,' 1). !"I'll "I;, it ,.I.. ,,,go I A I'll ,in ujl ,',a n -'Tr. 11 ,- .1atener 1. lues ,it, _te_ reh, ,r I votes electorates Uni,,r.,Id.d tic Columbia para So .- Desde )a escalinatt tic IS eseucla cer r 6 un, secri.
I, .;., I, I s ; Tell e,.,,. T-s. Ut.h,,f rld fi, ( Ij' ., ,,Ii ,Iuu, E, St ...... to, ,la. )' l'i' do "" "T d.lci,,, del _., .On tic Florida. Lee uhim., m, I., rmhados. Ma ilana as )drpAn pirlinaris. uharI6 ,en4runinol p tar- do u atra". En un. Jim- cgfem.iik
V ,gul,'. Wurr-o y Wy, j fllu. Cuoul" Nnol-ral Ste-u-, M, detsell p, c, ,.., 41 ,".'I' itif-areq inducan q,, ,I rididata re tit'. ,S on 13 Ems- Id'e, I-, 11 I, do dill A I, no e. naz 11 c saturss. Los lau- tic Prenso, que termin6 a Ia. '161:50
. als. 171 .m Attgusill.pGeargito .,,ae.Sa1,SJa can
nun. ibli,,,.,,. dun ,,, N%, "" p.bhmn,.,, I,.,,-. 103 an I 'otn", d rcarimar chath., It liable. designed. an. r .... ,16 que en 194 el
- Yink ql-' do,. ran un total do 185 votes tiert-- E-nh.wer r-ite noven te y I -to dennocra d or ;red I
novecientes doculh. y A S, I, ora.o ',.tit,. 5 dversai
Sill 11- ,. III-In, ,to,ja ,a At.. 'llfo P lc :,Pll lb llarl !' "' uaa ,- I- I mallit .!ejelegid., ,letter Corea man. So it de dla,d,.,hn y.,,,"a a O ha ,,, a A*rl per g,.,,r ibune" Jatiz6, Otis edici6n
ham, a .", n,.,e Del.,v.,c. Georgia. I de sufrag n qu .., imuer., ,,,uIt.d.s .n.c.,trito cle-to rince-ta y nurve till] doncleti. fi-r L. reas segiliffmib., Its que pro. 6 8 from ,at. ". I .siete el triunfa di' Dewey. Y
K- ,rk I-emeno hi rnes.otm. I ul, '. fair, u Hit St n I;
Jos d..-,,t.,. y Into -otilimancrite Ounst.atuards loe reoultaila ?a a ;,D-ey.- Y
1 11s_ l'i ,].'C',', ','r l ,n mienza n ,er enorme. I ur sera muy rrAida Ia lucha, par Ia I- C 21 I1112 y .IE15, borough siompre fue a earte do
-.,, ....IuMnillan. C Nor ell del goblerno tit n I r2mg6 que afin renta d
"' "" asit R]aace I n in IS nifion torogiclos par sus compeller eseltaidia; tic algunco
per, O a .."16. 1. Detroit I e resident Truman ell n do S.tudios. tadoi, qua
.an -RI,.It,- S.1iffeld. FI candidate chin a Ics muchachost blo Impair.
1'. .6, Iii.glin A', not O..d-,,,l I've' era !rd OIT, No,. 4, i INS, c or Sari puden'3ignificar un cam
'g. I i AI rter lit noche el merge '."c,' '"' Motion., At.Aoii !-t-rprS-1p,"d -m 1d'1j DETtl T nesp 1948. Ehc.h.we
Go IS ot,.wer Nueva York ran 115 ; u'n,ulvsmm p' l era'. Ila., P-tidariol de Eisenhower collie do,%,de trele.entas prescintos do Ins biTe delantem on el caridedoen El to liarry S. Truman va- cuefitindicasen levanuindo 1. -an.. laillo. AhAdiendo: "...
- fando non mji_ to mil coatrocientos orhenta de Dade, don 4 smiI6 ell el tren e cargo q.. Steve ... O dese. I.. .a,
tic I tic to ell Independence. Muisourl. y ties- '.n.p T'&"'r'i'.dd y.cl,,it,,*rn, ,,rd.d
'I"'*""'. -,Ab ex a[ repulallemoismn. sabre .tA triun "Impar'. ,,,i,.i,. querian 3er goberradores; do u ,
I to t"IsfeeMialin Solamente If I = I,
. r I ge el general ,It, I ,,A hlo d e as it Stevinson ell el put
NUEVA YORK. on-rnbri, 1.11 I n -t_ 'It'l-'s .' T 'a le. ,,priaba. M.,Iug- Evienh.-- .client. 6hop go "Ilion, ,load* IS que In Ile I orlualmenlc. margin. Nuestroo cilculoff del
P. d F Fazpanuk. prosid,.lic cidl recol. g,,,dt,.[ Is vrouija. it In., 9 ) 5 j ol, .I., tO3 incompletrim colocan fail sesentif y mitte: am W..Jil d A .a
tevenson setentaprid, it, Duval, flood, ,, en-en, ,S semolina coma Primer Magis- Todos Ia le te- ment. pe'anitce ..poror que slesn.
mile D"noccau'. are, .,q. a. A do In h.,h, Ins -It.doi ci-: Jos ,it quinicaltis quince. tm Jacksonville. trade. venison exclavai. on y "'o"'e;tS
Ca 1.1 G clano, on varim slda; ly ', Ah-m me go Aria zaremost una mayarfa de 284 voice
mi fin a h 11:02 do Isla norn, ,I,., E-niol-r: ,in ,u,116. 788 hill 289 surdefinsvnormalmentt deandri af ui. ,r ..J. do ke on Trenton, N. J. El prii6dico tic Orlando "The Sen. Entre tom que veteran par Eieer: pr6guntar & todas Ins ,gobernadores, I I No ... Sea times ofitfirim.
el %encr.tt Elaeohniver ha gonad 'I "'t." I I I I an entajas pequerial ell Nueva TRENTON, Nueva Jersey. Nov. 4. tinel-Slar" 'eform. est. no.ho, ell i .1 "a quer n e Jos vc, ver a nor tit- I",
. he,,, t.ActP.ra.11t1I n mal q.. Ian dernocriEsl.d. Yo k call ,us 4.1 v.. Strcoson: on nollon 638 mil 560 Y,,drik, Nueva Jersey. Ohio, Texas a (INS).-Resultadoa tic mil cualrocien- edition exlriordinaria. Vue Ins chn hard 8A rtprur.rno ar,. f1.'urddSn', A.". e .
I' "'. 'I I tic. I d
irs, Ell S-I, cantrient., cl %otos n lorlda eatain ten, y ,I ex Pros! ent f au ten n posibiliclades
Ins rl rlnr, an,, enue air.,. los reventa y cinco de'los tres oullvottle electorates tic Ia j S republican Esta TeJlexi6n filos6fica fvk acogi- triun ar"c
cnichalwil ,,p,,blcAnn W 1,,%Inlala ,.YI.,], con-in-t, a votes elrr- Steve son comenz6 con ventajh ell orhocierflost clactienta distritol delve !S urns para el general Filen- Herbert Hoover. dacantrandesrisas.Lueg" a' '_ -a d e I-c-c I
do 10 a ..be, el dere-Ir ,a Slo- m So votes ell ,I'C.IgIO do C.nn- su Estado natal tic Illinois, y ell Pen. N Jersey: Eisenhower quirlen- h."r! Segun dichovdiari Ccunitk "Lo 'qulluru, Ala,6' W, I ;,u filarlr 'on
lciiia un.uma. ". I ex T ente del Neel- nallor dijo! .In
on Irn: s I u6va .rim do 10 mil aerstiiii urre ell iculas q.S
.... n. ,..u'n-,,. .A y vanda,. :aaslchusselam y Michigan. Ins, ochenta y cuatril mil doscient.,'Gancral- ,n.E] del do Dem6crata y ex se- I ne'del rn ndo. anterior at = lnistra
'i'u"' -I v -, I at-', a tab laciones de 1.684 c A parb" five tic .9tevenson uque result 9"
Ins 14:41 F.i .. .6.d. SO ,I ( Ei-Inho,11c uene delantem in -In Ebsenh I. IS clibela on Joe m ,S at. St I, rnscin ,tintticirrittil trei. ,start. do C.-uni-Xiones James ocinv-in.. .Iln
prescintos eltutorales floridares. V"mu 2da" ,'.'1@.: he de dirigirles. Richard Nelson)
.Ili I Farley. veto cast .1 misma tempo que de idie Pa.,,,
J= ;S to N ,va Y.rk;tr estados. con 174 votils; y Stevenson gui.entes Estadom con.un total tic 281 to y dos he sotecientas momenta y sets. i Triunf6 en Marifland Eisenhower tic ciget,", nil.,
- ell v f Hoover. q on as ,tic .-.in -A 0.
quit E el nuerv, Presi-j Cilho estados. con 107 votes. alas electorates: Art one 4. Arkansas Re ..,or isfils ti;T. topemilitem I BALTIMORE. Maryland, ..ve.- ablerno". peciall.ta y .
dente den Ins rE%!sdn, U.4d.a. ,,,,,,dne ,,1.,.,..I,.wrp,rrn, 8 ,, ),red. A. C.o.oticut. Ohl.. FI.- .SWASHINGTON, ov. 4. iINSI.-El. r di,4 4- ,, ,qu, Ima ,,,m,.,alricJ1Bmente p reticular, y
%V YO K "" di, I.s tacloises, r I I,;,.. I lit -el.'P- 15 pP,r,,djir,, "13111.1m F'r':y -1%9%1 '4 = r' Jaur. clu I .,Y,. .Rgi!h,, 8. in ell a 'IS bt criteria -del mardo
V I.df ... 13, Iowa 10, Kansas notice dem6crata Estee Kfilu- ,4, in .1 eel. 1 .? Es or a que luchs
1: I ",or' nl,, 11" In ", or rion el total. 8, Kentucky 10, Maine 3, Mariland 9. predlic cats, nuche que el gobernad.r; re .... A .a d .. 6 I '.. I I
1. .P ve de 1. ii-ho. dieI, de 1. .-he, tcah.r., cle.n,6. Iv ... io ,I dl,,,r do land, So I "-,,, ,,,,p-, ,. dSm.crfitico.
_ RI pro jr1roto del Camite Norton-] !' S : ,I
bl, A course. 11.7 n ec a on
call r,. 'Arlhu, I- Sniencifirld. Ncbr..k 6, No. H.mishl- 4 New Adl.IStcv.ru,.n clbtondm 1. victor,. it 1, I i ro .can Nacional Republicans
ailnuir. i'a 394 Jersey New Mexico 4. iii fl ,tcir. So. qua de.izh6 candidot. ,,. of,
on on uci d 10. ut- ell Ia eleCOones, cuando toclos Ins !do cerm 03 05 CU ell 03 ele F ower,
10:47 tic Ia nach e que I T-foi'an 1'enia S I I p r 'nento e ]a York 45. North jutzloencral Eisenhower a gone- no voui.
Dakota 4 in 2 ,,nldll I" 11, gmrdll E.
Sa to Miryland.
el g ...... I D-ght D. E,,,,h.wr -t-lon'. Rhode I S "Ili ,,In A udlid'., v ell losi Estaclos del 0 Atir-16. samcl-aml
Isla UT j ou So "I'Voi alloweder
of one, Prelid-le cle Ins Est -,12, Wd Iffirm, lhiforam 6 en'el C16 -del e-ones d ____Los re-ilacinl a6n no sort definiti- South Dilk ". 4, Tenest 11. Texas 24. Diogienclose a ones mil person.,!
_ -Unudes" r- 1-tOr.12 ell las elec--o,. -per. po.d..-. ...... in .sS._,._ ,, .. __ 1 : memento november. 4. (Uiil- I I
cl !p Ar I", ,,.n,. el llulc.pi. 5 eii. u. on- T a -.-B- 5 .... irce,,,,,,,, %cohn- ,, if gr.n A, clurip.h. dcrrocm ., on W.1hIugI.u. cCHlCAGO1 or Ia history co I a a- e do cor.
" I mulacion tic solfaglas r pjbli anos;nja 8, y Wisconsin 12. El general Fi.,nbh ow
clect. "s, "c I f arb Stevenson Ilan a Ia. cabeza ell Jos KSf.u%,tr aniolif" our "c.nfi. to zAP I re ,I :scbehar y ver los resultadoss e 1.
P del I Is ellados dr n ,I,. bal, uigluentes Estadon. con on total tic re tonn.r.an- 1. dcl.ritc- y .bece- dar S'IeT 'nsvenuaja so I tit. do Estella. Unid.s. m stro e of sobre eM acheo
dos dij Sumenerfield on premencon tante fuerle on Jos del sur y So .5 ,g.br So el Est.d. ecoui ". N
ee una 2,.n anuchclurrib- rcuilld.ido Ia fronted birro. q E.Sn. 195 value electorates: ,--.,, 1. vicuirl.".
In el saoll cir d of Ipurjtpioo del.c.ndidito
I 115c ? 302 vote, electorates pars, I 111cl.".... mn ,let do 1. earn .red- ... I.. 700 NO h.ab Ia
blel, tic hotel C--Illl"* b-rr ,v. uh ii enta .a In Ohio, Al.b.- 11. Delaware 3, Georgia ., dean ration E it I iqu.
jo Is I I,, senhovncr ',inch, del neate di6 .1 aslla.t I,- on 8, fech. do Jos 'At mas Sodere. d- a h .f.cle- del Cd qn, ;lhu'uI25, Y.- 12. Illinois 27, Louiuai a 10 Mas.sachu- Ident.leles Y bay 44AX)0,000 Trataron tatullifin el proyeeto de amplisci6n del
nlhi6 -1:1, 'I'dld It of ,unclad sets 11, WASHINGTON, No,. 4. (INS'.-El Jones
-I-s 'ic'uu a I' ," & Is 6. Michigan 20' Mir-,im. p.blian. .a. ro.y.d. do call vo- ,
.'a idi, El onhowe, r-re A 11c.111i ,,,,,,a re,,3u.ad, s.arg. diLr a.. lot hog're'j t.le jahin aficta
'ete, 11., o"d. rl ,'.,' ,,"l.",,"',' ,' ,t .', r,,'.'4,,. ftildr Isla Cleveland que ii.con- lth ssi sppi 8, Misilu," 13, North Ca- Zi lic id.' rh
,ardulnl ag-le In -dle d, p ,,%,,, udrrd.rI. linulr atj- S to- rolin. 14, Okl.horr. S. Penunivania 32. ve d h.cl. Ia Col. War,. a ho'g. r Dakota. ca de radio paseo del Malectin. HaII16 el Dr. Vicente Leg
_n sacar el ex romandanic .supreme do co zRr O desputs tic Ia meI .u note on Illinois. ,u Ful. Sensidores y r presentantes Norte
,5fr-ul-I, aPI-111-1 do 1-linin in dianach It s tramondsiones, Y co Prg3j% I.InIttlelle2 C'U'2
! I FARGO. Dakota Nilrt n.viS e ,drift- Estuvo dedic..d d a una paralizacibn' C&A
ea- ric --- ,1,i, lien I N ... femur 4- -rla y dos arias one ell -ja c '! bre best bien entradis a ma ru- lateresan e tern gicui e ..Plot..
el dn h - rl t'c derre5cl'a .) nuarika
ping S GT El Far a F.- a he
r-oll of unqu S a! U Aedl"'.': Lilatp blica 03 I cmpm_ ciclsi-, .trc ,co p a So -almucao efecton- I Ell relacitin con Ia amplisci6n del
"u,"."d- ,.'I' h:f a't Ab" 1m,'.'!a son'leMieritmi sum ,,u, r!ercole I (AP),in in. I ..... in no Chicago y 11 ,and.. I. me -l"riurtin 1. cat I nune 6 ,inn Sdici6n extra. g:d,. to as racer sli Kyor numer, Male6n". Ia seshin
inn'. r a o.lbl S_ a habm un do Byer por el Club de LSonem do Le i Malec6n. diJo que es una tic
'it ..It d I as atmc,;n- ;"Id qh ract.a.man una %letOll- .rd ,file inediv I me I
I Elin-, 0,spui!, Sun, a H Strad.. !.- --"-d o
of it, Cook, A] pa,"or haribi6a lip- cha per -ce c.c.fi., N ... ell I. .- he Ili% tihe, on hii.j; clee- clones mis bodies del mundc,
Ill. Iran ,'in arrollado r, !. I I I., .c E, r.'. ha p Sr" Joe
,,. p ,. an.r a he gained ,I led. pro Sl So
I. ,m.,i.,a,. ii, -,a no lig-, ,.r ,,,%,_,u N',we Yra; chlyr do coal a que fircohimente es.
,,,I- ,n,,,,, it, ynin r .ionic. ,en. Dakota Norte pro on Para dar comienzo of feel. SI "IS a.
.b ,"*io'n hanla 'I ou'ru, .... rd". I"ba. c Ia onche, tenla Ins sig 1.1 ir., ,n 1 'Stic'Is,,.,I "'inuu, I Ll u I r u .lines do los dem6crill... it .. or Z.r.:. a. neceilta matehn, 1.-- ,,,nr,,,.l ,roI 1-1 p11',d;,;, i,,,,- del Ind. rrpubhr.no. Y por, Ia -lacl6n era sun fragmenta- talfil: he par el Concre L. Vcz do Aneirica esteril danda Prosidente. doctor Miguel A. S.r .. $ale tic rally superior caliclad. Tmamtii I a, h be 1. I.b.. to Illatisi-i- Esu-- NVAUNIGITON. novienalare 4 1AP). entities on 46 Idiom. ditint. B I.. Bu.h.Tronunci6 braves Dalabrns ex'"I , 'I I Jori. Oct, Afi.d PI 11 I.. do ,1.1 sl. liver rin poliani.- i H"um O = 1; i n. del
if dos call till veto electoral total tic ,Las eircurislancias proportionar- tmJr.lS..,Id1.ad., Joe,. SA ililtiri-oldn c..-cJJ6 Wen scfia del
I., u .1-filries de Lee -ertit tit., pirr.linnin.ure, hicil- d del te', ... 11 que 1, 6
-r E,-,,! ,,,,I, he sinned, 111,N -,-,!' j I.r. ...
Pal I I "s lrll tl IY ',.' -' In, d.m6crata3 one tiger. ventaj. on 1 .udIB.,h,,p ,1,.,ri.T d 310'O.W.40 do I do 1. _i6a. '.I cat o de Ceremonies Malec6n Iemenlo ,a y do IS F", '.b- I 3z Geller. Batiste ell I Wl i (III Sill Kentec'.y, Florida cat "' ,j.'_,, Par. c ''a P f
),I'j, _n ... _, Nueva ,. ,:, ( ,u -,it que Ins democrats ibon a Ia ch, I -joe, quien presentii n las inliedoll., 11, yique ou.nd. ge c-tW,%etSP,st;
, i I., chccionest part el Sciatic, mlen eranis. luers, del continent .men ,a .. chi C clones
In ....... I-, 711., ', 11. "!J 01- 1,.& , Ohlilhinia -Nitins u, ,ten pre Ian cabeza .n lit leclia par tres c.sraiio. Steven . is -b-a on rltll; ce free 1. luche par el cQntrol del Con- cinven
,,d,, ba --t- d 1- ,,orral- Ali- del S,.,.d.. Los Ir., -t.b.n In P.- E$tnd,.% call cleet ...... ta .,,iIle % fit eso era Scidida par milloo.,. Veto Else.h..., oradares. Be
11 do can.. Ia mucla prolidencial, I I P.aor y "'a client. Ia
;'n. Ill"'.- w-n ...... ,, -l,-, I.I-o on Ile- d- do In., do ... 6cratas. -,. El v. to -1 -an It M.A... a a.m. I riec-iii.clMa".1ill 11 M-lVe6a, Pu
ncu-f-i.,1 Fl-,-,d,, CII-11,11ill ,_,,. ,,,,,,,;, ,,,;,,,;,n -1111 ,11, le","'I"Ili uCin,.. .re.d.res y 93 ,evue-ol- I I,: 1 ,c,.:.1! republicanR T ,b lit : NEW YORK, Inc HrI.-ili I X" ,.;: % li't: ,,", n-,P,, !ns rpulb ,, Ins electoral it Vern, 8 ",'A: clectores. Una at victoria preside cer. 4. 1APl.-EI a-- ,,,,nhqwcI.: ech. vali ones 21 an rn a events sou ZI doctor Vicente Le dim
, i
!,, 'Tael..,- In. ase- do I., '"Tn ,'-',' 'l'' It- FIii& &I .... ; fin fo-ril. ,liglifew partloule're-le Steven ... : Sloh, nallhules 71 cliche -.to .. neral Divight D. Eisenhower vilo July lbre del Cruniti Pro-ProhingaciOn delreclear cse edificio. .
,no "no cA A ningon. do .gidibiled, M.1-6r. ..6 a. 1. p.I.Lb,.. dited.: I&I '*It6n*' Serrebarloc doctor David
" "'." "I 1111111o i I., v.1-3 del I real o 774. dos particle, political r.lrul.- fir
...... I ......... '- ,,:,', ona ,r, .4ir 1, p.r:o...,,Iurd.6p.,cm ui atlantic, I., Sr.ci.S .1 C .b do ones ppr MuLre del Ri dki uenta de JOS )
- 11--e. Net-, it Dakota N,,11 p ... Eutre 6.1., fic.me el ,, Nueva Yuri: con all.. tc ... Ind., _Ln, ., an I .
(11,1 P-111" RIP11111 rion' IfIbut- pubil..r. Frederick G P.,vot, ,,,,a. iornlm.d 'ua n to in pugnR aer a rally refthin. y o'na""' del P. g min oporuiniclad tic expr9ar Perot I
un. large cap. or. co- asiontas a sul ca rgo. informande,
ca. Mello ... in ,,- I, el.ill-a Ininade 11-'S"', elln, I.,,,,;,,] A tic septlembre, "cuts ofirict, voins tic b I -in,, as; roiddilels
Dak,, ,,'S- r o-j- democrats predijernn que se- rocer In declaim norte- camorte of silearre de See proyeet. exist. mean critwisamn entr tVs
,, ,, ".,,,I,., ,, : n :, ;-l Ell I tj d,. as, I, ecticildry V!,rg ,j, heIaI,!A,1d' ',':,,,' do 1. ,
ro.d.s ... del C.ngr.,. ell tnoto out Ripablic..
I;rnllq :" ,. 'D Ill ... .. ..... ""I" ;,,- ,nt, ,..I,,,na. .. O rlitute .
Ica is I d euia pre-rit.o(em ,IRd "I I "!.a rule ... coil leatando central on arnbee sere'lopm. mobm I P q" ,nIm air,, corsa. .1li.,ia on par. miernbrus, del Club do Leon. '
Iq Vn ",,,;,,,,,,,,, ,.,:! """:",; :, a',' .. 1-1111.,' a,, -a n .... 0116n. 79 are, deauclat., I-eciall lits vratajiu tic Stevens fie'll problere. del triallit. en I. Habana par armatir IS X-VI Cdnv-..'I ....... I'lic.n., I lon republicans J ndlstler
In a ........ 1 11 Ill 11 I ,on ,.,,q",e., ,.Me ,1,.jo ..ysnbf--j dcI.r6 el
19 hutits. Joe. r it, .S .1 tonal del Clubes de Le,.;;
.11-11.1111. Habana, Ya q pr
'esuitade, fi.glur .1.s Ind, PSn.ylK%,.Ix Y M.mic is ell., le. corre.p., do ,. do saltmr on Zn I'm'
Lo' oama. par E sea, S' -pr. r b"t an pit, via de alt. ,elect, '. u c ':
111, .1 11.1 ,,,Ill. to .in S, ,e celebrurfi ell Ia ciudad do Clen11 "111!11 1 If' "I., grunt Air. d", .." ,,, "n- A 1-i 'el' ..... "' : -1 ,file I as rcIo6cr.Ia. ban A Ill no. jujunern vog, dede 1948. en ulla cabins do votacift de litalahat- one.
r"but dI :,[- ouln' su,"i ...... lo ru ,; 1 Hiza reference notas gu;am"fi, tit. 21, 22 y 23 de loo co,I A,, I y" ....... m-i. cl unbern.. 1 _a w,,,,, ,',.' ,, ii '."' i, ,,I, Si el gnmahin hist6rica fooe line tan. clande emltj6 su outraigas Pecn.jque up. do "= ,!as
' 'it 4 ,,, a ledut per 10 S-fma y di vient realizando que Seek clecto et
I., I ....... ,,,, .uitna., 'I, Menisci segurm. cmal at VAede affirl reopen iendo a as preguistas Tie me y on Ia
pdZ",', 'I-', 11,q I 1l1r";11 It:111',i 7 J" ........ t". I"t 1, ,, I'.. 'I", I ju- la, renuh11ritno, ell IM"'o .51 distrIte, Z'to, me ever e on ratio a 0 re resentmate del lecinizeno cilfbaral
or, ,,, -dr,-l,-1'r , I ""ne" WASR!NGTON. riov"mbr 4 ''ll"n Itisda,:10s COnQCCr Este Urde el.,r ,uA,.l control tit Is inam do Ia hicierain sabre out pensabn c Sea .b., y a. aI6 Is cooperaelhat que Sm_ ell Ia Directive de Li ... International.
A ... I ... rl .1 ,I- ";1oa lIrpresentontes corjr,..pimdU .1 pswIld. probabilidtiam do tbulf.. II.H6 :,;'.' ;'e:o"''"":, ;.n : 'I'll P:",',,',',',,- 'uniferii -L., condidAlo, 'e., %],III.. divron !usEimcii!uiwSrK 10.409 N -In., 1. ,lue mcib,= p r .pro Pam este cargolel Club tic Lectles
... c .... I ,,, l, ., '130, finite In presto encia. nicamente decir: "Ya to sabrin tuited" bastante tAn ,lie deals renAVO-., %% :":".." 'I", I a 1. eel .... on 1. ,
.! :,jL ,a ::,d,. ,, I I tile- Steven., ease. room ,,,, ... L I.V1. p III end- do Le Habana he porsentad. rearn.
I le- 1 I 1 1111;11.,:,ul ,I ,:.I ...... ul- ',: ,,,,, ,;, ,7, ;, ,,.;i ,,, ,,, ,", ,,,,,*.,,,, al.iteludlor;. (I, gelan d,,ada caan ,,, ,.",d, ,,", ,,,., ,,.,,,.,",, !, es (I,. .c..I.a,. he aurrid. 1. call- prentoP ...
ad. ,, ren I I I 1 ,,, confwo arlbona. candicigto. at ex;mpresildrilte doctor i
so 1 cull- 1'. -.Upl del r ".1 FWillu not El Ganem.upsreci.6. or par el conapahern Armando
an nor 9.1icitti Ia c. coach q.i ru .
fl ,lit a ... Ft h do v.t.r Par. tornal 5n Lincoln S. M*n
I I tro ,I, I.A rusle. hey a" .,In' Oh,.,,14 deanheme. q.. mapimben Y = I1 11;i l 161 1 I_ ". .- 'oe Z .atrT ari -iub.
I .,a ...... .. ..... ... re -PI
1, r, "' O1- 1"'r", ,..,.,.,. 6 a all reside, cis tic 1. Uni. del Club de Locales de La abons y muchat simpatias d L
ll"I __.".1 "(1A .: -11111. 'u j..,fI;;AqIi """ ..... 4 it ,,,,,,, 1,lioluo-loi.r"t. 01,16erst... ,,' N,,,,SvS.1. ,9laI-rf;o.. EaIIAZ in c'ei a 'to Aar purifies ell Ia Cilmom se
in : 1) ,I,. I .. ..... "'od" 1 ,, In .. prolianut .... I- .. .... I~ s clifimues y coatro dem6er.,; v de ColunalaTm Mclruliazid- do led. -, micaribros ell particular.
de Aderrui, do I., mencion.d.. -p..
_.,I, So I ,. I., lint-,do Repres, ,.. milled -to
,:;,, to. I 11, ...I.., 1, '1!1 Iliu,- 1, , 11.1;, ., ,11 ,, ... ... no:,t- 1- ... .... didaloA at Be. d He, all, p,.u^- j:gir S.Suldam ent. in doetem Adelaide ran aliento ell rare rie.p.1 do
, rnu ,,,,, c."didat.."drouirvala, S ,,,,,, p, 'E1.%.ny1.aI.ih;i 129 par Sir. Ia- can ". no fult ,,,n 11, valli
; fodd I 'I. :, ... ;, 1. ho A,,.--.I.,I 1 .rla I "' v ..... .... I. 1,16a ,11"n treat, ", fi. Redo j a. '*Lft ver Arango Truncate. tmhnbl n habI6 1. -16n. Ins siflubmtel seftorer Inc
,'.,- ,-, "".1.1, ,- ,1 -', I" .-.; ... .... o I I , ,, z,,; ,4, ll be" cisluild:jil. do ".,it nombre 'Amlll Jfcql Irl.1. Inrol Subsocirtutrin
- e, I I ... ..... i- *. I be .'a uu., ,nodidill- I,- do' .'do p.. ..Ili noche", cilia Ia. periodistas Sol del I lit to sice 'g.b ole. 1, Valois,
".. ,,I ;,!, "." ,, F, "I" u'lu call g.1mruhl.- quAA. .Idea. que sirinegrr Infe mg!m ,.1, jIj*,Zqru, so d..I- ti-mente do I Ian microbe., if,] C-fIA
; -, .,,-Inai I t,.,pr.no do .if. resu I b" 4 Ia calle Badmiscowin; mks tarde'y 4- Z. Prillcingacl del 7.1al, n, d.ot.,
l I ; F", ,.- t!::.",' ,, hel", '- .: .,,:,,iilr:l ........ .. is a on nionta; ,BtSntk Y ,Its candidates .11 1, 1,1. rect
"ij,: ::fl d. 29 F.Iadna rllsprn fin: a I "" A I" Chitomm tic Rept-crilantoo no IS S O&
1101A 11".h.." .aI, a-- ;a , '', ,:-In d. ,'111110- I I- I I, ho.r. I ; Joe ittairLem on ]as oficl ... contralto rante el Goble del gem .1 Me- h M.r Zinn Gut y MI
rItIl oI c ogio ;1,,r,,.d In ..... did.l., NIIFIA Y 11J (.fh ."0-rnbre 4. 'All. ,I,.,, ntilluna .rJcJ6n y ,.kt,. d' do .u campsite F-ohleact.1, basitaidf. = AS = hast. 1, .PI,- do -,l .A ansAkr; ., rt it- vidle
"'"' -a- 'If., an riafmnt.ban car, or,. h dim 1. c.! cle ,fl.G I-r
NI I;%, % %* ;. I -no it,, n 1-1, allot con-O Ole .-Sol.. he Tu.ro libel, ,let Cl b.
Im ... ... I,. 4 A V ; " ', ., ,, :;': ,-'.-'," 1 1' -,'/ ,nl.a now ......... donvimlAs luchAn life ,,nm prime PITkl Inform- I-IM cuin nominal, Todot tran do ant In or.
F.1 g---I E-ei .... i,-',I,, t"'I ,,,,, ,;,.1! .j- -n I ... ... , ... fA .,no d, -., prijorme huslelo. m ,IS Nueva Yor 1"G B
1111111 ..", ........ "a 1". : a '. I y cap-, can on firgo lie aG ell Billcl,1scirlelillu-s- --.--'r :; ,,r:!;j:a',.,,,; A, .,,,, I ......... l 1,1 "" .Intel,.. ,nin ,I,,. ... lie tio...aycirl. do .I-. ore, fail., del Sill do
' on. I ,.,.,. '= 27 I q
, gasir"n" real A to u, She '. 'eallnum '
" "'Ca I ... rc de. little E.tmdo. ficurn .c'. (Ava.roaldel, Imen= rr. Aquilill., ; X.Alleasky p" flierectimewt Ile "llizon"g-ulted14"To "I at. tradicitin gub= s-.%.j
p.riulallni f1rut In 1: ,, if , l :. 1"; _! ,,. I 11 , I...'," ,,, ,,",, ,,"1- uadrr,, repubhort, no vre, 1 15
.", 'I ad. do Ri.klrult. LOUISVILLE, Kentucky, crivism- an-lams.
.., s; .11mul I "'a" tal .I, lit r !o tit,, N us%'.. k -c 1. I .1 1! !! 1. 0 d I - ..!fl! riserlhowe, y .if esp. a almousuica Ia Avenida del Malec6n. Ahofetca tm corow l I
",,Ill'a, .... I '."- ';. r I 1. hn I ine f. a llexaroll SO
rh ": d""- '-'- -- ', N- , 1, 5.1int,; I,, "' ... 6rra _. __ '_ .l q P .r A continunci6n us6 tic ]a nlhr, I
. .- I .1. .- "I 11 -_- .? . I !j ,A' .. .1 ".. 11
Mo CXX Claalfiesdof DIARIO DE LA MAAINA-Mi rtrolels, 5 de Nov. de 1952 Clairifiesides Piorits 25
S61opierenmanipular'sacoide Demandan apo yodel Gobierytolo8 AN U N CIO S CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA
Ovicar d.e 235 Lb8. los portuariostolonos y obreros del Covadouga
PROFESIONALES COMPRAS VENTS V E N T A 8
'Plantranotrai'demandastairibiin.Tons6pose4itin Desean que Be reirielvo In'trisfe situacitin fie
101[37 7 MUER PXiNEIAS IS CAi"
el Subjecrtario del Trabajo, Sr. Arsenio Gortzirdex esa Blows afectud(i tan duramente por el cieliliji _____9 ]RO tSTAS_ I
OtTO '40RALLS, GRADVAnO I
I- . o Id.d- Habana y Ch
dirilentemi do IA rinimcidn do $19 Corn N nos A-8133
hitim is 1, Pressidida par el doctor Gustavo Que so!iberr do Suits c Imptio.lox qn Trat-11.1. -11lAridrg Nocional, Gilberto C" dr Ionic do 1. diacuorntri P totextales por cinco ilfins. a jos able.
OnIllaith It 'o com ric,1 P.rtalai dodrigurt, mj dlco dtl co'. -- I t Inversiortist Inversionigm
'T Maroor r.;.d: 1. Cion.l. d. Zoom~ -u. So. Raw V bopi'n.. A ",
'Iwnn arla dal IT tral Coeadinuts, iarnutic, do Aguad. Y A161W K = 11
": dos a loa trathAjadores ii at rgue subaidlo a Ins co- D ,
rA solIcItar nuave ministry, dmI a7 ll"dol I[N&u 1817 41 1942, de Pasoltrosion Las Villas, am, an. d1on.. it. M.000 pa, rad. clan rro COX I-A OrtATA Y LA 1111134AIIIIIIIII Al ikosceir cuakrudess, opsom. ju holder sip"
romo. doctor Carlos ftisd gas. In do Kin.d. %is aincletoo me. rusit"u'r," do'slitim I"rl,,C 1,1.,r," dearrall, d M R k den. Intsoctio con In ItHorma, cibab k6goalso Ia Wbwvow
mite bm central an *mt&, capita arma
ocul.l,,xd;. ma rrAnrr1.6,1, cantidad cubrid. I-0 d4ficitsde In% c*mlzi6n do represents P do "a, a .11. 6. do cosirred. coilwagoand. d", do .0. 1"
munaft de uni. audie lls 'I Co. tuimente uo, 3mxx,,0W.M. r a tod.. C. Mott d 16 do I To,
Can aI.0 em 1 In" 1, ,,11,,b- a' v qua el mireno hays cousado.. E BLECMIENTOS -dado, tw. diroCt. #I
hAt_ n:. Ica octubts MO- dill". Ronrels' ..o r' Ion, Qu- me, wa!!ce all., 1nm
':To A. quo edIt-,.v.r 12 r Las
41'ri IT, C rm bre nu an Las okincidicas
d" 1 .* n1in peni o 'a,, 011i br,"o, do reclonal an ,gocio ripido y serlo no In I t I at.
= n us lib n lieliblundul y AoStIonm1gn1I.oid:b1i" an care Ge biz V I cl-A. del bj,(,o COro7mup.!uat d, I& carrelawris do R-1 pro plou. 9. 1 fln..,
%max result" ant" del comiltiro me-p as .1 no nlo" e miambrea del Co= oft stimalke"
C lot inerosex The Is wn a.. o 0 it, IncluvAnd.- Ble,
a In in,611ma sattrit (It 19M yi quit alordeldri m a Cl. it, a Covad ng
"'InInindo coma boust, )A do. unit RORERTO.HERNANDEZ I I'limus, 8, VULGAIN). A-11M 46 Its ho0oddad Lowu ld hel
uu, C16. is .. C 9k""
rofundamente late. Al"Indods riirol nd if Oper"A"O
RI wtor claracl6n de Ia& sell. at circulto iur. a tin dr, be- oliriScows Ia marm gessecostim
p 10 U I t I "ne"" tu" neficlar a ]*a trailmajAdores agroolas. lito. 01111
portun u-c" hacaadow". 21 de trin' Conspro, Hole UH.H.1375.17.1
maritime. Lox rererldn 9_ue sirvid pan Ia prowull- qua Re ceb6 duraffiente Y qua ",.a" conc Oper etil, r6pitial.
dornarldsix, lan I.& ifl"wtra: os,11.b,;1,1ld brie fmisaida
Decreto IN7, de 1912, que IT p.rtical., 1. Lat:d, un
"Dercsrsicl6n del Dec"to 501, tin 4 IA % Indemnizactilin A lox inusarto', a a a, "pr.mado Central. Tin
menazado de ver inerroad. pro,, arktmulirritis $410,111011 Para 1. r.c.- a no is -epartos. IX 1A."46 tres.
1 0 f.b, do 1962, MdIfIca-at do a, quo I'll
b, "del trove, do I C.mbA4. No truacitin do Am comes do I V E N T A S el-ra
Ley Retuo hillaritimo y p1jo 1 cla"41 de SffM Calosida, del C
rulnmidaetl6a F, Plr,, v1rrp10rd.6!. la"cruielmste stofra-lia-2. agricolas s, del barrio urton .br,?b. Tclf. U-6119. 2 .ad,. Jc To). odfid. N. nuls 6. 1
par 1. as 1. .be de --it. do Ties y floreLient,,cormaren on n. b-,u16n nandw., -ole. an
y El doctor Portal& tr.in6 dmiiin- .1-19. d, u nunlem. ruins desclaclim. donoic
11%.de, a = Zt de on do 11-192.1 12.5 CASAS to.ml. Arn A-71U' a,
D IT A R M A C I A Zulimpu La raterldst cornizi u fu6 "Constid.rannois .- demand.. r.m. A xmsmAt 0 Q III a A do ento ere Ist del GANGAI SO.W. TARN ArARTAMENTOS
do Ion prodent r at compa-fi'CroqKustino tirs.ndl.fa min "" Cars quo at central 17 NUEBLES RENPAS
= tyrinto I-Act ludT L tae1n-dW&pInteXrada par micufloras THIS P.,dis r .. utter am e- T_ nunnun-, ind-ndi-so. -n b.6*
a a= dot it_,.
he( I Or nor. a..
s jl.dr=ml On 4dbas
JO H N t his to mail,., y entuslastas del Patronatc, it] b I 1 11111%
AG IIAR 'I parta.lon" y Ilev.toos on'"' 10,00. b ..... out. .,a uodr, CalDecretodaotod Ion puertom de Is Re. Pro Afectlachos del CIC1611 del centrist senate: llt.il "I
DR TUR LOS covadongs. y no cejarA oil sus i C4 pr6fnij -8733 do dc IT, ;"'
No L it. n raII!,tino ebleA L A P R 0 P I E D A D
U p4blica. 11, till., B.- 1,111alta do o.A..
rA st A-lull .." a Pel.lax 1 1 rada.c.ricear 1. -rd. or, bill. .,a I, no ;I".. y so"lardt... 1-no cutta A Mld. A Hirl-U-7
blauledramn rim ulte' mMiallt y j.r.2,. too miserls y detal
resolverla pI*mH"eniiu'o.dc.-. Cj%,,- dot. Let Propioddid ims ol frulo do] Itub0o; Is proplamiked as camill,frinrid.,a. 10-is SE VENDE $14,000
Quetta Oficial. el de. no "I"i "n"' "'It" in
crate qua reguill at peso tailixisse, de getcue ,[,,a vd at apr enter, do L.,reg.fi, Patrons. -nder que und bz1-.atn.,, Ah-clarta. Call, A ,it, 14 Y 15, 1 yeakelei ritedio us posaillsto beismaeficics al rialmoda--elVe
Am uir T of all. Jti pvese par to 1, do "mix16n del -8alud Y Sionrlti-A-6711. .3
)as new cis outtleares paims is emirs Jos n.ru %.A, s Ind. del Melon del can. ,,]ads, 1. plan,. n.hr.. s.raj.. -of.Hill IM., P"l N g
de 1953. bet coma accord el Ontrulejo Itatee.mIsHin ad tral Covadong. miguilari cuenta. nl 11.209-174 :104 -44. a1gumide "am ricce; deruxle quit ok
11, MInixtron, I
DE TURNO HOY Ion Re Colon= seflorm OswAld Anoa pan que as %'Kh'DO thl 016.3as CASA 9SQUINA. CA- a ow 7" pot 10 wolio, airwir do Sam smatimislot 01 estimative,
*at& inedida, Pues %4]p ancias out produce Av-nulo so-, suendwa. be 7 eopkft do exisproole.
I,- bftl! IPU "Ift ran Alberto Ilorej6n, Jost oua co ':, rd.'pCtIc= Ze am To
Ilk d a 1. mayor A )a bass par J fte.d..
Use rowdoidarso famocis M' C ad -6677 Compro pianos
brePaule de 234 libras ::- rex y Antonio "i duchs. O'Rilly 413. Till. 34-2640.
DM HNAL UAVO fr,,- I;is
us Col.$ Goa obrern F. Id. To on '140 co nw qti ol dosposul del emu draft Is
a gdu,,ir,1,4.ev cfuu,es Cult Ia. %en n Muebles Corrientes y Finon H.Imno. ster.t.do gene. zone del central Covadonga. blema, craimmusestle a quo labowto dillgamorls,
ft y 27 YMAW "Implantsel6n de Ia jornada mo it es h iouinai comr. noribir. colas c-dalt, NISTA UftidENtfE ova, "W
stioutal do 33 hams pan todom lo,; ran. To[ del Sindicato del central Cova. OIlW. bj q, 'it
OY Itz lemis Rates, ninstilin two the chin Miguel Francisco P6. una realiciam lar- it
F. rleiadas do oficinam matritimas y par- d roords, met loyanike una parrot ISL radAcessaidis 4600 at
wage: Rosendo. rernfindez Call, To- y .do 1. out Morita. Co.. Is C-0,.d.- 10 dificim dtsdf 113.DO&
arhain mAx truck, 16pide. Just.. Till. A-Z" $45.z an. 34- 11, i,-- l sjowjpjb "a to oraya no hcLbg& rubrit 1
del Villavicenclo y Doogracio TAVa- Mis fuerles estuviermi d, 1, Minn- quo tons"
8181 F 3454 z itt dolgoblema de l,,Mn co ere ant,: oh., Claudio Pon. I '.. nut I, .... .. cod. to P.1
Merearite aclatuti Co. let doctor Gustavo Porte. futures de manteca rn so-nat. ABRARM LOK:OLN
_LM till, Palo. %... 4""
M VK30 MOTORMUO Mm= ] nc, r falta de Reeldn-dri Is. que, coma deeldrums, T ... ide 1. -: el mericado
a, pa, dr, Chi -ago SECCION
= w Tmbej.. que ha ran. mi.i6n: Sociedades: *Un 6n Club Cn
P,,11,*r AII, C*Aetna. Venda y )a pv QUINTANA-E HOO
susrdedIdoVeUc-Jv rfi to con,
sq- 6. Ammoss. tres reunlanc. IS an Q nnjftdac a
I rtsch-1 NEW YORK, N- 4 Par I Ill
El nueyn oftirlistra del Tratnijo, J Ci0.-Lds A. w7 ECO N O AH CA (Cologioditia)
.19simiNialgs DapGna y ""n, de Luh Moridtin
dwlr Carlos 8alalrlg needilb 1. '11. Hernfinci M-8182 V EN TA S V EN TA S
a, 6 cores Dnsal -del DIARIO DE LA tic rivilutoc. do Chl..g. Sb.l,,.,, CHACON 203.
r. FAMMIA DRM UIA. ZWutIT0 tic Ia Federation Golluit, MARIPA. 11 to
Misritinn. National. us me "lebra- La comistim IzIt6 yor at niltustro x:-rIes can candrin, de Cans coml. 48 CA.W 49 CASM
r, a, rl, I Jualsins, -berturs, dolos, Carl..,. VEDADO, $28,500 L.2 ANG.L111. LOS 11101114111,
custra% .1m. inuirlo.' dl. 11,11 Im., do Aj.r,-.!tu1x. doctor awnuno, f-vto .It. SS. 14.0ru.: local.. a. REPARTO
co, _s entrejois CASA at"
teed ob..Iut. do 1,..b halt. c.z.-d., bustle g..;, d I'- u-_'
marneuHs. 'umv a c'"'a 1, PIANOS de GARANTI lnf,,m.,; M.ailz d. -111,h as, aaa_ Z at
as. ]a entregn e q 1. r dee To. 114 "11. 84 1.111d.d as 1, d, T So
T A Q U ICH E L "Hataill 'It!- El dructot f In a imutteit. 1. mayor do fir. IT 3' 1,, Po.,l
lar de Trab&Ja tin memarilindum nombre de sun campoineras y an ei M6 parade y solo 10 toles fuer- Te. I.culd.d
411aills tcuolnutritly tic todu Ia clemandas pa. muyo propin: entrogados controls contralas do no I NUEVOS Y DE USO 0. 1 1.
totowe 166%10 roymi, IvI To oil prot tildia., "Hem. -onto. a It Capital, bon- vl. -ire. note Aiguno. ovilun; do In. MIRAMAR, $80,000 5w_ VEN110, 1411501W, VAO
.0 d. nuittras diaries activid it as ten, 5 at I Poll. I!. 5.6,01J.. A,,nlo.. QUEMO EN 1Z Vida Alto. 31, imitate imaiaosam.
Term poseralk .1 Salmseciret.d. 1,0"Can-,c] 'act. I.." do tracer ant,". In r- LA PREDILECTA ult.,6n, P To lucifflk.: fincil.. -414. Hipli... 13alde &I A f/0. acifilie,
para ext, rodar. Wrsma -r.dA, blhlldtft*, 1- 3 H, comm, nuv a, mommili cm I- a,
uerbionomen at Pro, denle do 1. Cities estalun, circulanda. prefftltmAuto mi ministry del Tralmajo, it-- PlIns, 2 bases. ferraisaw.,corna dejal. a- 1. 11.1n, plant jljW Voo Corrode. M cdor, D.'Odj f4ri.dif"
ru, Ministrox tic Agri. blemente pot aquello,; que Ins aceritiI. i .Jr. 14 .... it.,. p. 1. _. 1,nul.. Quin- A I.- t 6
tor.Carlos Saladrigns, tom6 Do.%e:n6n culture CAT P.M.I.
do nin.j., Obriss Pfjbllcn-'- '"' to,, I vi-neA, can at restillnHo de tan e hH,; M-8181.
it cargo do Subsecretarlo, 41 me- forouncl6n ,,,Idd:d,, LUJOSA RESIDENCIA EDIFICIO 2 IFDO fAO
Media do slyer, 61 doctor ANLI'do do Ia nnii drV:n...1a:." 'I" 'I mer,"do se ta-6 floj. 'I
900100,11 0. 5... vI. MIRAMAR, $28,509 calls "i"Hass- Stand" 3 binque, I
1141 A nwAlex, quell uxUluya RI doctor sitar, Ia quo Is zone dtd,,:7 ,.r' 'Cu,- 1%I., ans I -= d" 1011 t-me.. hatches, 'a- Y, rebmin, tsxln OKM W iz
LA "Aysts 4' rturct Mird Ilidernat, jut call. ",!ad,. Los fuertem enti ..flo- $12.3N. Zmjro1rL_.j. _I. I on. 1, me
A t 10 Willis vad tin rive it hur.n hchn Par fni,,oo.1 2 Plantims Inderondientes am ass. n _,In She min
to desempeliando calls a dist 10 de perest'can do h.mbr. it.. do h. a- n in 6. ,Iuua A_ do Y. sbald.. .1-drem,187N. -..-Ind. on m.
'em Cf6u crup-d.re, 3 scones. H b do: ".. ..ad.,. 214. Its H 134-wd tuCtitimn, Its Ual, W & roaraidi
i mirta time. Cuban,, down tin tuhi ru. ... car. to.
hot ...it n'.. son. 1-1
se no 'do' Par ob tnur dot. Strait; us I A.. to. '11.
.,Un. v a firmadA al actR tic rlgcr, y lngnr., I Ilisudli!lda Ide- dicacInnes tic True lot onipmeadores
nuarro ;zsbro del Tmbqjo, dacto Trus to r ui.nes linen In obli,- estaban IIero.ado, on n-i b RENTA $3A"
Carlos ftladrIgna., pro unc:16 brcve. citin do defender lot Interesels gone. $36,5w R N FRAN 59
lutlabriass elog.nd 1. per allied role., coma son lox que rn Irrdedor tic 200 lounton par d,1b.j.
Top"' 'u; tic diciernbre. Los arribom tic cerdos idldis 1. do 3 1/4
del subscocrItsialo saillente, doctor mos, Y coma mints fundmentair CON PISCINA, $46, V"d' cap auomo
I... Pro PC. hu-- 414.1 It. P -. In ,, James. so@ 2,12,
qTugr .IT as problems deo I a tueron bastante liberates, I- -unul.
= at, allnificand. para resolver febricdop,= 1
an C va- queficis raniparadas con lox tic h.ce V13TVALES. SPKTS I COU in.. I ....... Jordan- I .... J, or P. sambr., 2 We- mossaid..
T ar told y a],.toeha; tic rlbr.ras y colonom del central
m acu'R CIP"9 m Cla, clangs, Intuesomos quo as net mor- u. all.. M.I.. t.1:j1d_ 140 nudadtrrdti d# It Ulunnidmol, I-da o.Cw.jwjM
ocu= air. "" "' aw Lno, lox r a _31TI. vial
big no Txmbkn dedic6 frost% tic irlo. But to siguiame: Lot cerdox astaban inax fuer. do In tic. Inf.m.:
Ill. .1 titular The Tralmajo at doctor to.. Chl-it. rciblA 774,MO Hill- d.i FrACILIDADES DE PAGO -,,,y fro-s. Tu6dc, Cuto, Hit. A-amem
turno H O Y Zafra Illare an. Ion Colonial; our y V w!"!:!"
Anent. OrmAloit, destacando h.3 %ehm an el Control Cliv.d..g.. To- manteca y embarked 418,DDO Ilbrus. Los an CA-1. Real"U'll.
leforters de eflear calsbadrador it, ObAtcas de Arts. MIRAMAR, I PLANTA vX
1'C 0 L E 8 cw mfni.. par cine allot. par ser en Arrilmar it" carne fueron 2.M.0cal It. HERMOSA RESIDENCIA TO, IC A.Soooses
u lonaso q flas. To'; sft. D.eta: W- ,
IS Ia olors, de goblerno Unicladsm a) mayarla C. P us bras y Ins embarques'l.297,000 hbrasl Litimparals. Joyms. all. m..car.d. U., R.
DRSDR RA IA A PASKO DR mayor Sts.pulgmclo Bat -4 x- Que il Ferrocarri Articulais parts Regales. marmirs, sonmr.d. -11rubanso. iVxd.,1 11 SE 'liTNDE ,
segull:n1e I de.C.,xd.ng- Los arriloos do car moljtlau Csraplassin do a,
him Carl do Ia Pa.. 1. dos del Oeto QuInt, Avon A, 11411,0110 li
Al" pueds arrostrar sus calls an for. fom@,: xd xlld
In War No. ISI(PIA'DO) A -0413 Ishra -a] doctor. Arturo Mir6 Barrel, ji. fua,.n 94 800 h2Ce una sernama 1111.300. 11 1-iludar. F EFICIO COMFJLM L
B.V mat q.uei u.dsm co.rdinadas an d '1k ]PREDILI rateria; mp h = w, no S .= 11 Arawaidus, it.
as No' 470 M4771 5ulasecretwurlo salient. txprestando mild, ran de Ietex Pr.l,,,In,.h here un'.ho 133,000. Chicago lenta ECTA" Vedado, Prophs Labos" caxr..I, Oflof.." -last-. '11. clon line., tplodealaid Am.
254 CHI. O'Reilly A guest. A x a. I'd do 14, uha_ man. ft somassitsim
-23M Que mmo sopmid d till tbs abl dis- do lox errocar 10300 cords con 9.001) a !1,x mentady SAN RAFAE4'303-807 lom.!r ant mean Camodor w Brocades, -it.
San Ignlo No, SSI anti. a Lux M4977 a dr G.bIro y IA w ...
a a T=.u.demos, tin a consi4eren az6ca ere 0 raculdad "T'.. satiz. .T.r.9 = d-anctolost, sa _. OtAw
Oticion N .3737 majon am CuUq .1 Comps"o futlinn re, espersibm' 0,000 rnefian.. E Casl Esquisto a 0 vienda so I... .-rdis
132 e. Amserfurs A Manifest, at ul' lot Mitt Sar.at abliBimmices. mat- Itif-cam it .... to Ch ]1-530, 7 p, I... aamt
Villep. No. 101. M40M date I de cerdo. cerr6 de qtr. run I.M C_255Paulla exquina a Compostel. an hnrab. el O.Q ieme :11irre de renlas durente c n- as. -d =
M.2ws quo el doctor S" rlw o Is. line. tic 1. c La maniceit do Chicago cerr6 de .1 dIa Ir= ob'"t!"anuit ,CASA XISAX A I
Etldo No W M-1707 Ministeric, del Trabstjo y qua el pats -I... C. I
afectados pot el ciel6n. in rnbin 10 pulnos MAS Rita. -- ,. 1,
DnDR PARRO DR MARTI tProal.) enter Corporate muchat de am ran. SANTOS SUAREZ I Cow 9
PADR VARCLA (Burlaresishol diclartem de extactist. y do r.rtim.g. L-ft o'. to" .1
$9,500. W-5225. all, Tel" re-i
,,,,..a ballimi.- --. a- Can romaluics, ..at.,., Trite
= tuncs No. 114 . . M-33" M w
Nic. aNm 217: -bload. .1 it- . lostratto dita,
M-26M a .... rust tals. It.. A -soo, ftL. satattaoi-. .t6st-aw,
'Sa. R.I.ol No. 313 y 1,1,"d,
funclan" taffienotess so C R U C I a. morf.,
1, yl 7= C.A, Id, quesisendecl. lei coopermol Cb,in" G R A M A MI' -do jr-je. Bute, 71 y 14. 3 Sold mo orcdmr 1 6~ SAN
ESC or = U-6813 rind par trid- an firdl.narl., y fhta ,%t.T. $7,600 ... tid. 3' _ Josnlia do 1111,Armuar.
Reicut-AC. JN ..... A41M emplexclon. street $3.5w. Duefi- W-mm, Is. .-' G aravous14-2317, nonvo SEYENDEN.
Son Jose y Ge"aido . . Pinalmente. out, do I. pal.br. ol
SubsexamtorSo d .1.-: XZCWOMAS
Crispin No. 117 M-2611 actor Arshruo
C- en y Teg.rife M Ouracil-, Mn Till, quo vents .1 ANDAS CASAJ ACABADA-M DIC A-Jrml- itea An Jost- -NO ._. Tin _cCC -entolow- T-P-- -TAB
al CASA, $14,000 PlAFAMADCEMSDEGAAAGNORX5 Ims"* I+
Consislado y Tracs am. M.5052 mabilidad, interpreinuIdo moment hltslo,
still viviancit, nuestro
S"",,, Ap*d-,* M-510 histdrSeo clus 4
'ism REP. QUEREJETA NVARTO WN URDANIZA- aM.10 SIHIC116 1. coo= dd,fdM-2074 f funclonsirlocs y armill "66n- De. V-6 unit cam. lbula t CIONDE -CLASE
Mind y Florida. A:2011 an In P13,133LA
A Is No. 572. M M ente, it,. lox .11, a Cost. AGUA. LUZ. 'CALLIES
partsuniscito, Y, POCIII padhadc'.. ....do,. 41AW, PLAYA MOUOL" '
DCDR PADRIB TARELA f1ft-lad- pa!-nm y CITY = Cat b . f !No.. gsn JAR, T TELXFON0
evilika) ATAL A[KNOCAL 'Me R Aare par un s6lo pertax- cucin., 1/4 1/4 air Pirselse" CU4 Eaw limBsow
IRASTA nalento, ternmlhiwb dkimdo-: In ga- In"_- A-.'. DINES, PARQUES
Son ]Wool y Sam rrancisco. lucl6n do Ion pr blemas 3cdclales, Ins- IMPORTADOR DIRELI FRUTALES
I= 0 y Oquenda : : pirsdo mes 1. hisT ). ongraid. I.W- DI RESIDENCLU
Ill M. lafint&: U..jIB3 Tell- de in pistria". 9 Illo do naamPootaTIAL 1b,
Critical M No. 536 . . do,. 2 holutidesNo-. f-laroma" Mrs
Zanjas No 577 . . . U-141 MAQUINAS m W'... ars-4,
S. I.Azaro'No. 911 esq. Selected U4444 CO M PR E A rripliaci6n d -is jan-se Gavom sit.
Camistillo No. 102 esq SW Ron Ild 4d5 11 Jefe de Dempacho del Ministerlo 2 C
11-out C-IM46P.&W Vuel. No. 1116. M444.1 dat T'rabajo infom6 a ]an periodistas' N COSER
SU CASA Arroyo Are ILENTA: 11,T09,,
Roped. y Jov.lIar . . .U14 enes C", P"t., '14wkoo Illam IA
bo1:1jd.y.,!f%.oa1.,,. U434
.v CA A.3W$ del Depart== ,,e1,,dfftmy uels: En Ia esciuln
sal Dim Airdw a do Ia Carretera -I.- an 1- ass, men"o tessom
.14111141 r #133 WIN GER ;uo-rtarrormamtft recutoo,
Na & .r. OC A L 0 U Ia WUular del mainixtro cinctor Central y Ia carrotema al Ca- sixes 1- 100 T,~
DIRD 5-xarl Alcondla.
HASTA AIR, ALKEND Carlos "sublow, at saftor Alfredo
AMR P#re. Zero no, frenle a Ia garia do Ia
.4, 1, P. L .mtss. U-4AT Nor.,., Policia. RENTA: $1110,908
To N 1,2 .1 Tomblin re onand a 1. perio
baran mi
V.11. No. 162 U d a. d" L T X!; a T Su VALO R an -.0
III a Aer:n .1.1 Ia ficlaus dw propic,
Catt" 23 No' line . . ITM NVolmijo, ;&TAItd' 47 Or
Ialsmd. No. Bile erstre A It B. r:.1941 Itaoilo ,utar it cciotm 11, -u,
I an *I""- Iya eshi torminada on AmCall. 9 smaquir A 1, G . F 1. to ... tax do -often. a n do ECHEVAM" 11; T I at
CARS 13 arequinds a I1:g63 del 'D.piartarminta. P"A A" Z=
92 91111 plioci6n MULGOBA, un 0-111mly HA3AXA
D : 1433 antre 19 It 21 . T reparlo precloso quo roune RENTA: $14ft $Mt*
CA 2d min 15 7 27. r.9181 At UJSTALA XN COLOUBLA. IA A 7 4 0
todas las cornodicladers do Ia ad co-on, Aeu ran* r '.1-4
C: 1: 33 asquins 13. F-9222 Pit MIXA IFAIIII91CA PS RZPXIZ#- zk.-; 11
13 No 210 antro J y K. F-2301 citidad. I, kl ulafas. 3 )uJoasmas soartatroo-,m
'111 -- -uc, at" -11 y P.6"T
C. In a Uv no 22 r4M TOS PARA AUTOS Mno" A-t.1
Cis L Not Ins 11 IT 13 Tione Solo, cornedor, dos XZ
Cis 1. 14 roclul"s at is ro.im BOGOTA, (APLA).-EsIA In.::: MOTORES cuortoo, baho Intorcalado, dro.
Call. 2. No, MI on" 35 y 37 ro.3ow IA dose on Medellin IA primffn amplio portal, car-porch, pa.
VIING)LA, izatis Dft AID"% I lunlra moderns de repuntos porm A,. 13 ACCESORIOS RENTA: tug,$"
W ITOS SUARIZ mutainniviin quo funclorlarA an 1* 4 IfORIZONTALIS 411-Intorlairl6n. Ila y un hermono Jardin, m1c.Juan Del 47-Nom To cle dos cmden., do R9PUESTOS Y V edid o"do 1 L-mid 1'= ir.wpalblin. L. iioduccI611 dis xitpurs- Perot sidernim Icals. Ins Omodi- 11 nits. .-Trolioetwo, daillts
Caere. N. 143 ' ' tax darrearpomderi a deirrmInsidas I-i"Aillost, pintal. c.pistiol. monfishms. I., V.111
Radrigun y Delete*, 1:70M RI C R does y ventajas do ho can into 4. M
-,Ianurx tic Brain i modern*, coma closets an toclas f-cs on .1 co 5-1", AJ-16 mtmxl6n. 50--Xilismialle do lAmb,". AGUJA ElIfficio de cinc
BMI6. SuAr mArcAA its stilorn6vilem, antre allot 0-11 S LIGM11405
ache it, pealsinal. In. ftliltnelones, .9lus fri. y a-.
10 do Caalubn A-3004 Paid. Chevrolet y innutilmal. IM.r. 12_Ctrt it. Co. topanA.
produce= rnnriuA HIM. a led.. here.. etc.
lo it.( Octuts 11-751111 national y Fargo; emin lei prime- In, laid. MI-Sentinelonlo.
7 V ia P OY-04110S 0 Inchl- 14-Noold., Etti te-imadis en un elegant.
som ,,u,,r. B.- _C' Mo ff, f-r, ,wffioi 4" planfas y s6fano
You Ea unct do lazz, inneltimiumat call"
1-07111 P., r,., nuogairs, y ljl u; I nolk -11tuttlea. de -I.rea still. reeldendel.l.
Cids. M.;;,ju. Ran. 7, Mantill. I 'it ZO / M-73IM, K00"ImmUlassa, 932
.&NO I am, Mo .0,um do quo ottv" ::2g. 6nhun del famnini rovillor 60-Parelluir a alar. del avocado.
JUUA V1, d III-Acel6n caturiclinma n a in age
M.714 a- Ill 0 412-Torre an lugar allo. .1 v n t lwnbro fuirldswimer Coleale
Agms I armurrill,, 1-6422 a dowarimillot on for"* mati.fact.ri. denjoiHsIlud. 2.W MtL2 do Corredured; dela Prititiodmid'
lot do AMPIl.r 20-Vtostiduris do a
MI 1 -1110, plant. Pairs fiasinuto. nclun. Can
"" I q P9500.
ima No 1.74 foldmialy Re do mi eu.r% VFRT1OALEg do fabricad6ri. Oun
dot 440to lncluya A armada do outorrint"". 22- 16. do to. X. Goillano, Renta: me
92add: do ruenites Grand- 23-S1=.I1,f ed'al ..Volto. %hullp. Puede paillmork a Villas", CON A llaa -- do MT '. aoaw k
I-sm d. it, Europe. 670 Mts.2 cis terTexio. planno.
Ho, 11 -P lu I .--- -_ I
oaso-ill-am Vaid- litrollemadi Joan 12 P. re it. turun. = 111M grand" iscUldiodam;
Pigina 26 clasificados. DIARIO DE LA 31ARINA.-Mi6rcoles, 5, d"Nov. de 1952 Gasificadoo Afo CX]k,
A N I- I N C 1 -0 S, C L A S F I C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R A
V E N T A S V E'N T A VENTS VENTS VENTS VENTS VENTAS
_-6CARvi- _1 s _6 S MUEB LFSY IllffDAS
CA5AS____ 49_____SOLARES_ I f4LE if ENTOS !L3 AUTC movilEsj ACCS. A OMOVILES..Y ACr-S.__ AUTOMOVIIES Y ACCS,
7 1 SlAil VIRA 1111 WGIGIA VEND .1111CORKE MERCURY 1017, ME VZNDE AUTO CHEVROLET E.1, M 0 JITEGO or .,ALAd4BiUTACaNF9,
.,..nl c.,nocal".. A No.... c.. 10.- kikutichn. tic its ;;.. 01.000. IW,
,,dII.* I ar.cl.. Vt.. Tho. 1.511SO, IB.-53-7
I. A,, lon'. 12-1 "1 'TA "INIPIANP7 T11, X-11". _H'Icn-1
-1 ...... ...... "nad.uunh it .1.1 BE VENUE MOTOCICLE to. jl
bixei-sionislas Itm ersionistas o; .,: ..I luiv I Inversionistas ot coal. S. it. any InG.Ii. 'Car. ATENC(ON CLIEW E GRAN 01..--- A.No tC- tUE4,111 -- Acls. ill lrefiu;111 WX EAo" d-.
. .......... 17711-0.1 l DODGE CORONET 49. GOMAS nLANCA% I., 111 756. Bill~ y t"'. c.D., 11.1093-5 7 Veit nuestrom Carroll, Is mejor sl- Iid l-II Y E, STARAN All R9 p.niniu,rt. 2. 1 Ir I u nl
At bacer cualiquier opCa- At Ill cualcluler opera. At hocer cualquier opera. 4"'Pan 11-1997-53-0 compra y Con SO garantia ,all is N, L.I. lui- tl z- I
cl6m h6gala con to friterven, cl6n. h&gala can to interven- I Al-,d. VIII, dl AWa. r,,,nuil it, ,n,J cl6n, h6gala con In Interven. Mir ... r. GUIE LTD. MISMO
C16 or 777 ),;1 1,6al It~ cl6n do corrector colegiado. PONTIAC 40. Sam EN RUEN ENTADO. cas- Par CO-MEDOR MODERNO ArAVADOX-VIn do corridor cologlado. cl6n do corrodor cologlado. I it 1 Atonal Ulthain- andis'
V-7 .40-11 radio, ,rol.d., trial. Ind. a,."," all loss. toors.. I Will. i ciiins, -I.,
12 Dirdir, too.., in co 1952 BUICK Special 4 p. c Im
Loot operaclones ofrocidas Los operations otrecidas REPARTO MARTI LOS oporaciones ofirectilas 'P716 B.Z ""h Y Its,
mitim1ras del Coleql P I adombros del Coleglo par mlembros del rAl.qlo ALQUILER DE AUTOS Dan ". .1 falls -D-a. 1952CHIRYSLER Windsor -lpal 1,
People do Propledad I ble. r.,ojhvi- Clout b-06117 do to Propledad Iminueble. A"',.1rdo: dp'i ,%rhs. d, II VENDO
dad Inatuable' I I -7'1'io Wbl 111.11-1645.40.4 01c. ble S, I ..... n.,,,C.a-1o- Raw.. Control P.
*Ixrocsn )a mayor qatrantia. ofirticen to mayor 'Q'm a*tia. otrecon to mayor garcontia. I par dl.. M-5501. SR. PLUXA En perf-lon. acandiciu.- COMEDOR LUIS XV. COMPUES.
Prcl., lsonl le, ue.... 111 1. d pu,, rn,,- V, 1951 FORD rantion
call, 23 Ahl .505 d---. F 6 "do jad. .J,, d, l- y or..
UH-H.20318-53.7 I,
tt-tood-53-6 II, C.11- All "n Ito.,. L11"I
KiaXMIEDIFIC10 IO'l.AH (Ilt.1 FFJGDO nswonli Con on volteo.
TRICO, FACILIVAIMIS. E, on.sifinsia candinial EN.0 LL
I s. Pinola tu'. '-din"uh ah 11:11A Il"i ;33an hupIll .u ouct I. h... cnt,,,.Nl ..... tt jildii.,isdi.. but ..... ginu., .. blue,, I.,
, 0,llad.. I th.... do Ind., Virl.; T,.c.dl,.,20 1950FORD Prefect Inglis uIlld.. 7 pl- P1" Itirui, our Win 11-tolu, A,1111. H.2.811.3VENDL It U nao. do ballaW. I- a l At, Act, N,
ISL-VLADE LORE.NiM. Z"JA I,
d. L. I I inin. 11 _111AR 23 esquin. a 0. Vedado. 4 puertas. Crafts I floIAl.--- Nl- 197, Aquo,, 40 Bu- FREVROLET 193U, ; U
I. S a it.. y Niiii-II6 RE[ ARTO MIRAMAR EVECITO illossin Willym Distributors, S. A. muy Well.
lollii., I"clohn'l- dc P090453 Chrysler 1940. $20.00; Buick 191;. ni)(i 1950 FORD 4
.1 ...... P P. OPOSTU riNiBiato cu ItTin
hill, H I ,k,,d 1940. cor-hIl Inall.al; R 11,da. lelAfonoto F0.3131, 3132 go muv intense mrdictoom
_ Co, l. baker 1040. Trial aatr.. Fill, Ica $375.00.
RENTA S5.10-00, S54,(100 uh !: tRA FABRICAR l."i hit. INGO AMPLIA QVINCALLA I %, Is Llal;.Ija. clohn. i-ilhil I-, s 3 13& 1950DODGE 4 p. Con ra 1 1.
H.- dA 1. pl-l, I, urn, de,. Manna: I In I I Phil~ 17 oulgad.
RENTA S700.011, SKII.1100 'o 1. "'Inni ill, [I. C.Ilad. Cr- ZOO, H-201IS-53
R -NITA 525., 10, S,7 jjj(I ;,,'j;u Tuuu ll I'~ I. l 11 oil dio.
"a at 1. hu-u- I A 81,ill REPARTO KORLY Is_ as UR-C-143-33-30 non' Mu, bueno. .A. AS. Told.
raq' -, ,,--. ;,ll. --., -- -o, s GANGAt I
1-11sllil 11 -1ti V A -1 "rironi COMPRAMOS SU 1949 MERCURY FAIRTZI eoi
N WIM P blanco
1.131ll l'Aj!,l- N' I P, ""a ""J": ,
to it'l, s all. I. I F,, ana, thcenins c..dic lot,
I2A -s. julill, n .'I I.I I.. t AUTOMOVEL CADILLAC x.i IS
.1. Is. SES.0a: 6- an
is Sol N- 119, clig.ol. 8,in' 1949 P ORD. Coup 11140.00; hif,naber
C-2.12.48-I Par. W C,,11 I ... a, I As T (, NI-4413, (dal 46 isdeliantin Lit Perfealso conditions. lots 977, IIIUmo Pill. indlubts Ayelaran.
GANGA: SI-9.500 IS tortimos nois dincro Par So allto 1 48
C I "' _." I' 9 PLYMOUTH 4 p.
ENTRADA DEL VEDADO von u.,,.n Qt._LiBA_ -n!"ll rithe tualcluicra VENDO KAGNIFICOS MUEBLZS Not
f.r Z-AR E I Ll. an nUeVO.
I'll ll .11111oll. lo. 'Id"c'. r L %6,,gn. =koa;W -;oil.Cl ALET COIN .14. 2 BAROS It 11.1hi-4ii IS. I "I I I Is, tiled.do "In
1 1',-1111 A 31ENOS DE S70.00 I :; 1950
I' ,, "' I Calla 11 No. 108'. (L -V tros, carr s deuur, c. Perfect. J.No'cu."n,
I b, or cs"lluli. o-- 's, "s "T
,our -- PI: l".-'i::_11:;:"._A 91)-PESOS, METRO. IIABANA -H-1605-53- State Pasajoros candiciones can -nthni. cl... c..cd.r co. tchuilumths
It "'aq ........ ri U H en blialchl -Gis lTd ("i
I., TIM Illalo -_ 11 -;I.. Ito ION %1VUEADA I? R COMO NUEVO I COMERCIAL AUTO lehIlini-1.1
1. liull. Cha., I tic on. glincrion. 2 O'nignalron c.
AC'
B.h ii. conabinsconnes it, 110roon,
I- L"T, a I A-, l GANGA.-I PARQUEO 23. S. A. old.hi,hfta en arclossis tell,! trisidaire
VEDADO, :1 PLANTAS -4 mado Fernindez 23 entire Infanta I Is.
-At ples, buWcAs ach.s. Td. Iniers, 7 boast,
NUEVO VEDADO Agen.l. BUICK Escobar 237, eaD, Ncroloo.
V .... lits,$610.85 It rrh. Agencia CADILLAC
5ILLAC
St L W.Inlsl It Il'- a A~ 3110 -;,,.a is .060 and. .... MARINA y JOVELLAR
11-.1,1. 1 - T.16fono: UD-9191 Belascocdn 857 C UC0 M orales sii FoNDO, m FIA50R
E iA RAN U.11ir L. T.,re. Allde 11.19 23.58 in
I I 1, ",
$5,600.00. Plymouth ..... 1952 C-3451S3.5 Concesiontorio FORD, RER- p... Tods, chase I.-.
AII0RA SI M EDE' I D. ... .... "" -i I CURY, LINCOLN y Cantiones soon. -C,.d.-c So. Hit ad 810,
40 ".,1. A I an P'e.l.". vi.t. ifi.11 ....... ,,, no in A .,dI. raitilro de Is Ave. 26. I-ILITO Ill. VRUTAh Entraida $550.00, rrinu 24 rneies O- da it.l.diiii
N IN IR CASA PROPlAis 570 1-11S In F12.500. -11c I,, N- W4 Vl.
35.38 o Be Chevrolet ..... 1951 UH UUO.,T,..ME VEW TODOS
liniorinan t 1.7128. EIl,-.dB $500, I-cto cli 21 ineses. Grandiose plan. de ...blc. in ciitrinun,, .,.it c.-; orlS4 8 11.- to
"is! 1,200
5. 3 U.22 QU aton e
a 'ND6 INCALLA
sea. TIL15 lujaaa
_, LP1. C ,ad, y isnocion, sollji, thall.d. ookicl
.41.& or ra-d It 11-151-49-6 Buick Special 1951 financiamientos. CADILLA 2
I U $6,413. ]toy do. '.T: 1 1. i to
Entikdo $1.100, -1. un 13 ricr,. 0
le 5
4. N ENDEN 1. 11 1 35. H o ,70 1.11m n HENRY J del a $..an
E I h X6a1_b1:r f:d Il9"caucRZ.r"
A[ OLIISMOB LE
Chrysler . . 1951 ii'"Bi Is NN b ... Ibfl.""u=I13 A .. .. .. :so
in. b. C..roadhi.
l-l.l.,-"tc d,-,a. 1-1 111 Enirad. $1.23 4, ront, 4 pr raj.
("Ite (:.I. DL SOTO 1.1 oil 1951
Is~ Colic :17 ,it '18 1 ul- rou I'lltifl. 1-ilic N, I:, N"duh,
'i 1, 2 1111 26: 111111 2,1-'S 11 40 FORD14 Pa. radio ISO
'. -- 1 1.
a-.--,- Crr. Ito, 20 36, 1g..] A 720 A,..,, lot Oldsmobile 521m.i ..1.14B a. A. 100 Coupe do Vine C ON CO
.: $1300. t' D, 1A Is I . 1951 A 4A
218 N" 201, enlre I N 23, A&','.'o17,'.' U-130 ". I i.i III lio I"ll. -". 510I)ELO (881 AN BIT EN ECHARTE Cocina Elictrica Universall
do. LLAC
11 Colic 'I'l 0"t'. -1 17. .,1,(, -.'1 C-:I-111,011 'I I" Entrittla $1,000, rw. ,it 15 o-r, Y CIA. COMO NUEVO E.,hS 1ITIO. Santa $IN. -a Perfecto-
eliallo. I I., THL X-130H. S.i.t. CA !I','. i dici ... I uga ved, Sal,
15.33 1 35.3$. n mean 542.27 tarn,, 17 H, Vedado. IA_,, catch,,,, cin. rhis
."I. . An till-C-13-40.3 en $H,96 Buick uper. 1950 70 72. j. G-.- B-5375.
!i. Lulh.lpd. I ...... -I.A-_CO.1 VIVULN01 Agencia CADILLAC ntre
Wha ... ........ 5 k- 1-no'll- is -1 Eollid. $600, -1. 15 IncBris. Belascocdn 857
'"a': Irl .110 ms. ..I. sw.lo d, u,_ UH-H-1913
dr ini'lli ""3,1 NTA DE MUEBLES
I,~ Is, Iul.d- d. EXTRAORDINARIA ------- Oldsmobile ..... 1950 A PRECIOS MUY BAJOS
c_ 'e"a'a, 1 50, C-249-53-5 Julian de Ih"9'r= a cd, r':f'
INFOR31ES: Euir.d. $5. ct. a,, 15 laas- are tc a
l,-ulc R- AI'l-d- MOTONETAS I I f.bi-GONZALEZ Op it :1 7 Plymouth ...... 1950 coaoedai aal still can cl instellin
ca y -t- 11
onerne spinliull.t. it,
SR. M -3429. ORTUNIDAD Sr. Ram6n Rodriquez APROVECHE Eat-dj, $500. -la it 15 rnl-s. rars hi,
OBISPO 305 Te!il.; M-6921 E-i g-ca,,d.r.
lit AUTOS BILLO'S on **." -*'.'n-' 2""thid..
1-1 it do d c. Do. to
UH 114140.44.13 PARA UD. FABRICAR B ..... 1949 1 1 1, i.vtt,,pm hacer Sit nicior ne- hall, In gabunile Gil
"I's dl i-a W uick ... iss. in.
an
X.O. en 63 inguientes carr.s: an,. hnuortad.. on WIs
Ent.ad $4.10. -l. in I., C U S H M A N Ch-r.l.t is 51. crop
de 5() ciillittl seft.ra. hung. it. c..-FINCAS RUSTICAS Il.del. So _nl in %.a rl.
zirl el en el Th C, ,bit, 11. It) t, I' c lical
,._. st
,as _ad.caraill.
%EI.G -9 1 'all I Chevrolet ...... 1949 10 h_.:etSIai;11ta u -_- I E a. Ve .
coul ..liguis Estuft-1. Whics, -I'
11.1 lll lll. I .... $ 3 .5 hirga Eap.nol con cho skills, I-loSE VENDE i L iL': 52 BOVEDAS Y PANTEONES Enn.d. $400 W ,, 1 5 SE111ANALES d.s c. pil, startc par. don esP"' "I --- Ehal,,k 4fl y 48, 1 'ne de
-,rdles as GO -- 1949 P .th del 37 .1 50, ff"". hill III scrit.
VIRTRILLAR. NLN Plymouth ..... I Agencies Madna y Humboldt d. catfi. iness. par. ars.
-1011h is h.. fol udos. Luz, teieiUn3 POr 10 ol-b.1, -1a point '%air7 F c. a '11, a'1', ...... .n Entradi $431 lesiu in 15 trieses. j cily muclIs otral made- Dunsicio. ar too -. .p
ur- dir J.1con. p..t.l. plazodo no o otriii title- 1. 11-1971-,2-7
'I or y ras, Pan an, Tod.
Tolitiono; U-4757 Id.
.aha
IMP .1, ollool.- coc- ih, 9.1 A-9 -L C
'd lases. No 1:thriq e sin nnies Su, AIIun, d, Ws I F,7,,Ild,, airibi., 11.1% 457 c/. 19 Y 21. Vcd-d-.c
-art- -n ilc-ir -rlolhlas A, visitor el reparlo tsidancial in c: U-93.0. 11-onto, CON HA Y MIELONES
_ ra .1 ad_de c 'ou'll
,.I ch. All 11 IT 153 AUTOMOVILES Y ACCS. Ent,,& $400. UH-C-877-&I-ld NL dtas 3,-1 Icl d.5 d, T.. UNRAIA. VEN116 rEiTIT., ca 13 oleSti
din baho conipleta. tri-ral, AMPLIACION DE ARROYO 1.- 211 2 -bofl, lia, I
-, c -clunt. El on-, 'a"'- ARMAS Eiteie e ae e--te __, rlj SE VENUE
,do, r-.., _- go,
d. ", 11111te. -11.padit Fc . .... I~ Zop.lr, 51 ."llinill PA l Buick ......... 1940
48. 4 p,--. 'i, --., 1,
LAR N'.NGE_,j(flLoOIF1' Uli-H-400-53- uns Iiiallpars, de 5 lucca y
d,. un. 7
1-c I-rc 1 .1 __hs
d,. d.ra, Colic 18 it, F pl., en as on jlo. uci plo. H, --ld dcniis du f.lb-. p- c,,d. $25000
In es'n" .1 1'. has .1
cl- Pr-l. M.OR3. II-III-5a A 1, 0 -adora
- I "c". alit.
1. cal.... Day flic.13d.de., pio R p,::Tto en 1 -4huh,. rO.10M. t.d. cl CARIL N
c. ol"o-ri. E .. ir I 41 3 -1 1 ACEPTO 0 L CE unit lon, -seradora mar
can cl-le, I r.-d"s it
11 s "1". .1 a--!
I mni6u S 1, Easy.
c-III-el. le..
UH-H-15fift-43- Tal6lono: A-9740 FFSQLl'rA DE RECREO J- CGITE.C.E"T- It... BE Llfs- H-2093-53-5 i CAD ILLAC elL
lrrartlul glito Ch,-,IGAIC sjrerW,, or. inail mc Buick it I i.h. ID46. g.irsli. infrm.n- B4463.
uU ol., adtldils .41 Bit our its, il c.Il no cd.. 10 anhoc, ._.. it.
49 SOLARES ECHEVARRLq I' f co.,a a, vlvirn.r. IcIc.do 20 k Iiac lrlr, r. 041-1., 111]. a.c f,.c.a.s a., cetan. de 1952 B-91&5&,6
Lu.. D, A _Iu _A. 2d
VEND sGL.kR I or. in,,. bar,, y apart, c-1- 0,l,,torudad, 4 2
!, !te Reparto esti situadn' a ]a
id. de Arrl,*-Alenwa. fre.tn a- 2 -u-l- b-c1.rr.I
V- icc_ .. 1 1. IV~~ DODGE 19. ..A.".L A H -0 -A
Ron~ I.W- Brill I-Slon. n __o I .rll. Ole Pallei. National.. lelil.linnert. 47, 1 Pl-,ulh 41. Coupe Sport NEVERAS Y REFRIGERADORES
i us. 'LL
1 2.50 Iot,, d, ,bicf, y I-nh Vaillant Motors, S. A. A
aldg, 1, ,r, _Is _,nl. Vc,,.l c,, Z,.,Ja DIRECTION HIDRAULICA VENDO REFRIGER Don, BOTPOLNT
PARCECAS IOX17 o allc.. i nesca r.roar.d...con
1,1n *.. C, I al .I, I ,I L., PI- Iqual quo nuevo jinh- Cclt6 W- to daY I. For con.
d, do 12 y 3A.. Ste~ TelAlon. B
ri'li c-d,,l'fa6hdds it, Pat. S 1 H_1644 Nfl".." ..... LA
El Mejor REPARTO R D 19 5 2 G.I. R, art. K.1,11, Mariana.. Agencia CADILLAC VE 0 REFIUGERADOR CROSILET
FO 1 VEA QUE FONDO Y QUE C."ll.'. Central N, :01. Slott... a. Bolascocdn 857 2 m,,n dc us., saranIA. de 1. I.dacn
........ 857 init par 5 AhM estA.
PRECIOS EN Cuba. Iigt.50 oil, cubic,%
J SQ. $25 METRO de La Habana 51 ESTABLECIMIENTOS LINEA y,8, Vedado C-250-53-S Virtud., h.r.
ce'"' ir.. Wall c. C.lop l I" esuintPUENTE HIERRO A 5 minutes do plazas. clubs APROVECHE GANGA Telf, F-3302. C.UI-NR-7
at sin Ins S..- I., Is e Iglesias. 1-ul, a., :BE VENDE REYRI
?ad, ..I., pi-., V. I C.- I O R LAN DO encRADOR WE'T NG.
d, A ",I house
luc Tull CALI.LS ASFAITAIIAS, IA Z, 1,,- N' III cl ...I. no""I. = *4-1sid. I
It iou'-lo I AG I A ABUNDANTE R O D R IG UEZ iDETENGASE! guct Vdd.. on, histo,11, ustitaid, V.,
PROPIO PARA INDUSTRlAS L r o: i! L, I.! r%, i I 11 1 1 : I ""u'. 1. l".-l, ,, ,: 7 PANELES Jr. As fin.dein. --hl par. Pr-P. No 120. ENTRE V., quit psat.s. alub I.dildd- ,dn I ... in, ductal bi.losico..
AUT fx an, ". an hanhd
PINTE SU 0 q In eIs D,1h I, it. T'l l ":on, o l INFANTA Y HUMBOLDT Cherolet 52, 50. 49 d.!I.iio 1951. call afrectacu, a are.
- i on, Lu- ln Alit',.11,, 1, 1,7- e S.10 (Loolri 50 b P c!
do, Increl entente, tojes y can co- NEVERAS DE BIELO
. ....... i In $34.95 Oldsmobile ..... 1951 .-dfrorho acilldlides d. Pool. $15
CA 1 1 Buick 47 dca d. I..hossisis A"..
War.~ -1 ..", I 1, Until', I On'
.'s, ri.A.
jPINjTURA A FUEGO! Aldd$Il. 88. Hyd, . 50 tnt,, anrcas y tornafts.
San Los.,. If' 203. Tall, AIADI I* L'Ind. .000, re3t. nue.cl. L= 3
1111, .11 o: l.".!l 11 ,:1 Chevrolet ...... 1951 4Pontiac . . . . 48 Vaillant Motors, S.A. a am-'
G.U... N9 .10. ..1- viltud..
1.3 IL..U-15 liltitornobile 52 Didtribuidores GMC C- ,dl.
In I-e, Citilill- .. .... .. .. 49
-I-B AUTOS LEDO Y LOPEZ 25 floopital, La Hallana.
cm N N CIA 1; VINUO BAR AT.'I"Ano Henry J 1951 D.dglP (glingn), 40. $290. UH.C.1047-NE-6
ra,, 'a l'l I, ". F 1. $400, rBt. Is I
T,16fo- U-1727. It rSaS. Dodg, (con r1olio) 40 $325 lion Call. ColuteJoL, T As
I,., "..'d.. p.rlh M ot Ch .... 1.1 51. 50, 411. 41. 41.
N*A LHIA: A-9740 Plynioutli 41, $200. CM1-1. R.Po'l. x.Idj,. mand.... 57 UTILES DE OFICINA
Buick it, 47 41. C-I- CIII1.1 N1 Ot. Salinas.
.. ....... ...... .
Ford ........ 1951 Buick 41, $150.
."a Reparto Residencial t1'11:11111111 .. do dh
In I 1~ .1 ... o"
M.,c.,v 'it. Fund. $5On. ""In to arnats. Plyniouth 48, S675. C
.... 0 dinn 1. UH-C-210 -1 TARJETEROS, VISIBLE
""a.' a. Buick ........ 1950 Dodgi- 47, $625.
I'll C 11.10 40 1. 1 D.flini'32, 50, 11. "Postindex" "Kardex" "Ac.
SAN$ SO UCI OPORTUNIDAD UNICA WILLS JEEP 44. 1 an $1100. lot. III Inc.,,,,.
(A) IENS Mow its 54 MAQUINARIAS -ios, It
his CHEVROLET. il ', "Cardineer" rotator
I P oral lnl= 0n1sI, Chevrolet ..... 1950 ZA.PATA. 143). e'
PLAYA TARARA .... ... .... 6, CHEVROLET 49. t (Plains, IN Eadliddlint. bros visible, etc. Multitude de
12 is Is Food. Wo. "'to 18 ciin ETROLEO
IS to as .... ... ......
"i" 310TORES DE P modelits y tipos. Precias econ6.
A:: .10 all.- I 11-C-14.49 11 -C-1114-53-11 micos. "Botha de Muebles Ofi.
ra., it. 7_797,7, Buick ...... .. 1950 UH nul.ronc., crunilchnor. tol ,ait". it. rntii.rgsi d, petrolo Das
shoo -'In is cina" O'Reilly 409, frente La
d, 120 H.P. rb.alka-M.roe".
rMso ratio .... Un. "P. Al H.- d, ketropobtanfi. A-7743-k-774A.
Ford ......... 1950 AGENCIA: 0 His .115511 39
ALTURAS DE enJ,2i0TeUfnn, I C-242-574 DIE.
FARMACIA Ccl.viflo 0 SUAREZ
So A. I
I.A.'so.., L B ck ........ 1 9 :59 PADIOS Y APARATOS
SAN M IG TIL 1, 1. $400, cli. In iii9 IiE VENDE Televisores.Ballicrafters
CON $1,0011 Fol-d Mil-antar Chrysler .,. F O R U UN MOTOR DIESEL Vi 1,
'i;;., I' inis alta calidaden Tele1.64... U 3... 1 1. $400. 9
DIA, I)AP R O N I CALZADA V 16, NEDADO Porous- hunnachil.
__ -- .- -_____. ___ sion. En todos los models.
AAo cxx Clasificadcla DIARIO DE LA IlIARTN.,k. I fi rcolefo, 5 de Nov. de 195'
Q aRifiCfldw*s PlW na 27,1
A N U N C 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E. U L T I Ill A H 0 R )I
VENTS VENTSS PARA LAS DAMAS I INTEREST GENERAL i ALIQUILERES. I ALQUILERES ALIQUILERES ALIQUILERES
INEI'DIPARA CONIPIRAIR VARIARM-A-Ahi- ji _- __
i2_ 0WET0SWR1Cl]S_ 70 INT IiFMA!i5 LAS DAMV 92 APARTAMENTO APARTAMENTOS. _- 82 APARTxMEINirR5producloo.111ollrAoUrol. Pit, lof-i 84 HABFTA -ONES
ELEL T ICOS 11.1 V. 111. 1 -If
1 R,1 A %N M I ot HAVIIN!rORRVA us asurni.ex no. G..
ri-turi APA"IAII-10 GRANDE Al-1-11I.I.EdO T 21. VEIVAD INVITE Al. -N.At-ill.,,Il .. ,!,.I.II",,I,. 1A1!11
It,, I, I IF, I .... ... .. I ; !" j
I.I. b.11. I "a let. D, .... -1,, i I.
.do i; ,a :I,., I ad
SE VENDE de I Na
A -oi ..... PIq
MODUtfAl ME HAGO CARGO OF: TDFIA, A IF Q U I L E R oo-' "', Do,. lo, G-1.1. -Doo-lo
CAPAS DE AGUA. d. D.Injo .1. o.d-I.. Flne, It.. ACQ1 - _.. r- . . . I I I .1,11A c.EL Ccoul
)At IF Md. pri, 80 CA if,,; v-7-- A partarnento Aniueblado S901 !,.
Agrool SP4 BE HUiSPEftK. .1THE V ""'A' C No 11
cla'. 1.14, ,1 Icy Alm
c La ItHlo.' I h.l.
Us,, 1111.6c. A 113. Lt..,,, t 11--uss-711.7 CASA DR lItItArEDU IVIFLAS( 0 thil-bo. WAo n6o I, ,d,av $811, Sal.. olocdo, I I .... .. ...... .. I., ca-d'. V.503. tin, 5.1od. Be &t4 .,,. I I A ol, 11 $4 1 j J,_ l .... ......
T.16i... r-sm o". I on I I I n IS I vall. o e0ly 11. 1,, -olrc 7113 72. J11191 Go,. I le. 5" ..1 li'll,311-al I
, ; do. -D711 .2-14 C
,I I'd old.. I heron- b-.. -ofid. W 95 NAVES Y LOCALES
o.n. ril I" D 2!t 3 A 1. L 1: 1 1, 1 I I,. I.
IJ I V E L L O S -JI. 1-1-1789411-4 D,. joii AV7q6LA_-AiWRT0IfE1TI:; SAN FRANCISCO 558 till Ce n. j.1, ..... dor
INS7UMENTOS MUSICAL sclicado,jazan lead, MANSION "11,1151ON". HARITAVION 1- 1 FIIARLW
d,.,,. ,, Z I o, J, ",- 1, -7 I-io it
th cl pit. wical, doul ---. 1. "'"' I' Affarlanctito con main. condedor. -:-111"c"v c.I ,'"", a H.
I'lol "is d.1 D pit.. hill. 3 et.oic.y IF, d,.,,. I I.a So,-. 11-2114-82-7 t; I_' -.2 7 1-- 1- I'll
is.. Sateent is c linformost P- 4
VRNO1DAN0 MD LRNO DR MAOSarl. sels, conold. F-ill-Rill. K N- FIT IV
y y 1.16f.h., Gal"la" APARTAMENTO
or Sit.. --d- '. I H I"
MENDOZA Y CIA.
CAJA DE "*A- "'C"' I a __ _.5. 'a sdool ID, AdminixtrIldores do Bleffe. "I"o -I "'.d., C
d. 1.1-- 1:0 ALA VENIDA26
c-a F _l 0BiSP0 3113 ." 'I,
1I.A. 12.2115-7,1-5 81 CASAS DE COMIDAS d ...... -cast lot ..... Nnplo a co
CA U D A L E S Vif-C-57-82-30 N- IIE ALQIMAI -111,1118,11 AVAitrA. dildl, All-A I
Scl do IF I-M, h-,- o. PM UL It HOGAR Its DA COddlDA EN AM ............ ..
"I. N, Dtt 'PLIAI'DIN At APARTAMENTO EN .11.711,
L'o, EdDl-') Ell .d. Pat,,,.. Slot- S,- III,- ___ I I ro.-- "] APARTAMENTO EN C
Se gentle propla parn ind U MIRAMAR ooll. --73, INTERESTARA EL HOCAR VEDADO Lvm'ol. L-Al. -On
trio to coniercio. Cuairdo
D. clon.l. "I'.r ANIF Ct'ARTOof. 'a. H-11-1.4 C.11c 72 eaquild. jo. oor.c. dI -ll. In
K c Initerl:r" de, 2 b.fi.s, .... to y Ediflelif "DELIA". Call. 21 No. 1251
Is "' "'o" Restauraci6n de Metales in do .,I.- _EDIlFICIO IIEROS
M.- 404. t COMID..: .9 51-9.4 .,.- A. A I A. do., Cards.. later..: entre 2# y 26. SAIA, comedor, 2/4, Be) ....... Fafa-l It, jo- allocela ,, '1 11 7
lin _a. Pe L. n I ...... 11, Do"ll"', I
don tonela- If SC. r,
oo.c rel DI- c., _.. .rc. achn, y Ina o. Inforcusl: All,,, .I.
cl.lid.d tribal., d. cal-oo. .1 T:-;
It too: n,,,d.r. Do... MENDOZA Y CIA. MENDOZA Y CIA. son bah OCA
T-1AN6-ALEMA N PEQUE"sro (Ina. 1.30 Ile sit,,. .x L VLBORA
d. Acc,.-,,, old., _.Ps 4371.
cxwl.looot --. -(-. I -'. 1 I.-Io. d. Ill. ce. irlint-, So, m _it Adentialstroad.re. do BI-e. Adcaloistradoir. d. Ill.- c all. TI. 1 174:1 c"71 A-blft dc f.b-z, -'I do 3.
our Sr. Tan. 1. -1. OBISPO 3115 'd* 692-11 r,_Sgzl TAKA X8TftF.SAR. SE ALWILAN SEIA o I !-. "opl.
so, OBISPO 305
, ", '""' c"r,""."", I 1.4forlune., 21161656. "'1 "-s" A AR AMENTOS ull 17-1111 F, I No, Ulf C.59 82 Ial- od,, -tolo,-, t-l-Ic Well
Ill 11 Ni 541.1c,""Ill 11 Al.. 82 _3o No, I, b,1,6, 1, .1h-, A, In'. c-; H4164
Do. co.r'. A Ill do dI,, -ad- &1 1-7,, -1 11-1,
.8 ENSERAM S AL9,111,43 ArANTASIRNTO NVEVO: S.A. ALMENDARE r.oled... do. c =d
UH-H-2 ...... dorn--t., hill, $50.00 PROIERA, g- lolli, iot,-Wo w
462. Dole .. Ill .I. --cl. ch- -I.d... 57 Ia- S. IGNACIO 260
75 PROFESOIRtAAS PROFES RES Nol 1. fail. All"t.ris' Ei F#.- Tit A] iclo apartarovil,. Sal,. hall S32.40 k-oc. .1 A4633. A-a,,1dooa;
PE ANIMALES OTECA 6n. r,,tnrd,,, ban, I ipll I'l enh. 12 y 14 S, .1quil.
COCKER AP SIEL.-VENDO CACHCRRDS W ilER0 Hw lot or ECK ]IRA. EN PEDAGOGiA rA- ""Irm, x- -0 1-, Paid. dc x c.. d..pleval
.9jA Pill. y lived,,,. Wo- .1-1 ........ Ill de ,al. --d- do APARTAMENTOS VIBORA 4. o _d andood
d.DDIIII.. Inf-n- TOR hl-ndo 17.1- zua.t."'t, In- N11111* 11 11, Y 111, 111-111 U-1111* F-1711. .-Iltuwl
...... hIJ- de eWopli, d. 2 in cd 'T "Ifio I, tin g-.
-10ho. Vella, so Con. rit frm P ... till. RI1. I r, B'D"ohin ('Ivl 62. rol1% 1. 1, a la ,If, y -D-nd, d, 1- VcI.,
m Mocd. 1 TAQIIIGRAFIA. JOVEN PROrES61WA He hIllio Dill Y Ell di'll- I'd.. D11:S -I,. N.- let NI., y Liode"r So- pille la Im"I""Ilo z-, q.1o. F.-da lw
It. vi.- A. 4F. 66 y Vlb.,,, B-13d4_ __ 11.1791J.-Il Move parm intiustris, contacrSF ViN DE BUENAS HIPOTECAS
UNA VAQUOUA 4qW ell ,dan-11- ts-fDtI. UH.H.405-M-5 Sle ALQI'sLA APARTAMENTO SIODERN( 1 cio o alinaci5n.
1. ..o. P.M. Akrc, St., 30 ..,Aoldc. Sforit, ALQI;]L.. AddrLIO APARTA.I.-D. I'd[ DIal, c.1moll, ccol
16 It's el-l"'I ..... ..... o"' ,bad, d, I ol
old,, oltina A. Veddn. A-kis In. mul- 1 11, Aollo-'11,11 1.1; d. r. Lovade1.7 C.Inu Ich.: 2 Docs 6. QUE SE CEDEN d Al,,,,,d .... W.. c.-d I. .... Ill, I-, SE ALQUILA, GUARDA AM BLES .11,
C.ro ulfo-. In Colt... 1I.. atIA" 4" of B W1 13 17, E, ol.ol. boll e"Du B I~ sit
In 6 1 a P. Pool. lo-W.- b.A. V .. I... AIIDLHII 171l
ADSI,. Do.d. ,I, cood- dI Cella con .-Iolls, par'AN -% AoANTI- 11
c...'ary. jj.IOD.dI-4 IN I-T.d.B is., Irlinctress; an. do Alastair' TIA l H.L NP.." 4 forl.., W-1. clomPol. p.r I.- 1U. Ill. cr- b-.
.1-t. can.111-16ro. prAtl,, bof if..
Ill.. I :_ MODERN
to 11,1471 d2-11 We'r.1 Deice. -11 I-o- -,1 .1 o-ol y par .1 A-S 3,
neWn, -d-- Cl, pl.ol., .ad.. &I Par. N-11,56-7
MATERIALESBE CONSTRUCTION 2--L. adViml.16to encill. y F-i- P-1.AI.Qt' LO ArARTAMENTQR AIUI)rltOS:
T EFECTOS SANITARIOS, pi a: No hay quo suscribir ca- "o no. I ,,jrl E.,oo-c.. l q- St. I.I.- co F.1d. 555. her lowilro www: lank $35.00
11-1131-7.1-1S ... d.,. ..oil. )*I-Drono NI-3332, *75no.
Nodt E-. oa., 1*,T A ". Ill
critura. Di6i.i I~- ) I 011EILLY *"36. W-5277 UWAL CO NIERCIAL
,I I I, ,:ja 217. -D, A-Ill-cf, a. I das
GANGA, 89 VXNDK NK-0- rUFnT% 3-13.14 color. 1. frotrear. dirce- ..o-c-o. d. D.c od-d-le, I, or.,, or.. elf. U.".." 11 2061-82-11 ...... .. lul.. de I,- to I ce"Dr, d, 1, Hill-,
,,,ln i.o. Ile' ],.1. -1 dcooloo Ild-, h.- r.o IWDI DI'lan,, c-dr.. dn
dI-I de 111-, 3 cro, a unrorwilt, del deon
hDo, der a m1pprcDcre, Calk, 1. 1, Pr.d A oPIUI PaM
11-o 1, chic., Ill dilo Iobl- ift-s. I-de, r.o-- If-IfID11-112-ID colo. A,, ;Id. 13. A plolelio. III At o, bj. e.., henin- W.e.
nos. Ce. eW.,f. G o __ __ ALTIM, 8AJA I.r W, Blation. D.. bd. tin fail
r I U B. A do It so .,g- rostle.l." coo, '. -1611 1 A1jl1.df ArARTAFAINTi;
A's:ls 13"T 'IM114. d el or .. oco I. all.. h ft
no co ;. P-r I I.
A lit-ch" N"I $40.00 ...... 11.1711342", 1. V- ..pit. 1 219
M. enp a A. VFd.c1.uTIkNo. ll.L 1.1 8.11, 13 NI 550 cqool. A- A all. Apartansentom California. A -low. d li' M
Ilon-73-1 A pll,,i,,, Airrend-c $50. d t-16"a leolio, a Jovellar 261, entre Infants
do, Is. gir-dam. y .1 de.,m, 1,11 5 D; I.-der., .4und-c lp, APARTAMENTO- Aft
..in le, scompofio a visitarlam. _D_%E-AL4VtLAN AVAKi PC' I,*. y erc.d. U.-I. 1 1 2 Liodo higar,
" de a '"I"" V711ADO. I V v N. Ainpfios
nos t.tlln a loirn P1111. y bolo 111.d. 76 COLEGIOS DrIcIlol", .11*. f1c.c., W., r-d-,
,I,, co.-rill, 3A. bA- 1,,j,,.i 13 lascrain. Cle-I U, entro No... 7.hib 2 ban11:11VI-Mc-6 t-ten. 1,4 cI.d-. .,a), d.1 Misr y Lind-, Sala-eutinedor, luafio Interco. If b,],A,, dD.Ao te-s.. bir. c.e
Dr. OrORT6. IaArh TARA CrINTRATIs. VOLE r [alit) v arnplia cochin de gas, IIJI.da gas. IAcDmra precool, -I.
CON 7% Va- No-.. Bill-, nD'OIsSLSON. SAN IONAI-10 W .441', ALQUILOI
" I Ill I __ -, - P ... V I.. qu, N, cold.
We' P led p,,i,l,, d, too it,,, _l APARTAMENTO MODKRNO VALLE 13 N9 A,,,,,d, M ...... I -D, CI,,da dc
Aycatarin. 1 164-7 U T H 1659 82
Sol, I, d. _;Ie 3. rom... 'at, It'.- -, ", Mellon I o-d Ill C.r,.).l NUEVO EDIFI CIO
"o d, c" ro,. E0A 7,1100 71 casino .-P."... GUARDIA MUEBLES 1-11-40-82-5 F.
66 a -1580
finid-el.. Ul dtD'I'A 4 cmdVlolo d.,b ]fit
d. cu"o R Adaptabla a IndsW,, am.
01. Nueva, $.a on Isorstrul conavemoO.. W
COLEGIO LA EMPRESS
10,001 7% Beside. I.kooo, --R.d..
ohol I.S. -alon. C.;_ P I.- HABANA AMISTAD 361, APARTAMENTOS c- u n=llo,
Niville.. PARA PUPIL A Ff 1,
C.Mer,lal, -, .-ftI.A..N to C.Part ElIT. (Atio.-m. All .... Ill)
MG11411 V. Ediflelo L,-r D.. dlf,d. h ... e" OS A- .1 KL WATOIL T NAB ANTIGUO enlre Sail Joni v Barcelona.
Aye.t.r D, ..it. $11'.. AMUEBLADOS
In ) b,,,,, c-Mi"'. ' 'D. D 1*11, 11;01*11i: ;. .:, : Allitoll. ..dcr.. .'wt. -I. i..
33.Goo 611, Super rest incla de i-- till l o-l A:,'o,'h ,.1 l'lg: Neptuno 1,009. U-3922 D, -Doc, ol,., 1,
d Vedade. I edinglittam, It. Bata, came.
Jui I- Oil. I, c... C.-I -Ts.
In ...... oplelo, r-In.
o, Carr" U .6 86
?6 9 -,.D. 7 Resicicts,4 Nurv.. n IF.
,. TOM n. 12 (1111. "-IF, -d-r 1-n- PLd.. .1. h 0FIC1NA5
A, for- do[ Ved.d.. 11 1302_76 o.. I ', ........ Ic.. I-der.. As.. O.ndarlt..
So MENDOZA Y CIA. DDT Eat ALQUILza. rAxnCITAClDm1
1,5o@ 7!i Re"idencia nueva.. ESCUEl:ADEI3 iILES ...... 14 lead .2-7 Adval.L.Droul... ne"
Precio Especial L. 4. Ble
nientoS Vedado $45 y $60 Hotel dif apartments. OBISPO 305 M ...... d. 43-- M A-4InAf#X
Cad. ... do, con HERMANAS PAYNE Apso-tim ulf-c-511-112-30 NIforsalland. or ton as h.bD.c--. -.' 8 y 19, Vedad..
.... .. ol.d.r EmeDDIvn hotel rmldocod. atolls. EDIFICIO ACABADO BE
JU E G O S D E u.ha -A. 1. hip.tentim. %,,q'd- so. I b, od.,-. -Ill 23 Nl 116. 1 7c If 0- y p,rt- nt-. Service, CONSTRUIR EDIFICIO "MARTA'!.
o, us ". r. E. W, I n- 13 Vdd.. I.Ir-- it, Intel m,.,, M y N, Vc, 93 DEPARTANENTOS corsol.d. N9 a,, ot'. Pl.. y dirwid
PIDANIE INFORAIES: b ran flu. Dr jl, c"" N ... .....
IIA.rit- 1111PI1.1 5 ""IfDon, t
' en a aluou. pict..'et. AIQUIJ.... ol-inco. .,Io'""o. a all] CIA 'ea is d.d., de I'd I. hily 04 In
EN for... dis, her- T.Dof.. VIRTI ,or% Fla. r of rujoso
P IE Z A S DR. LUIS PADILLA em.c.. 11-1h.lot. Tell. '1.413'* VDIFIC10 'SoOlco. cuaitcls, dox barns, sain-connedar. cad. In. ehilln",
11.2087.75-11 1 1. We is] ...... odc, I r IFFO
Weld be. Dcl- I., Floor. do, II-XII-st-I
Whe h,' .b "71clot' cloo'll. b1fil. ,
BONOS 111POTECiS y e "'c '-d... A-1. 162. -le cal. 0..", 1, clind... lot .....
D E B A S O 71 ACADEMIAS Ulf-C-111-82-30, Nva. eneargado. d.parl.ouot, dj,,,
ALIFIENDARES _I 9106-83-111 O FICIN AS
Tolifon.: M-7920 _ks __ k UH-11-9111-B2 a FIAt r Ere _AR T A
ACAIDEXII, DR IDIOMAR ROBERTS. So- 13 90f BE AL41
LAVABO do collar )1.18 PALACIO AILDAMA 1'.." 153 : .led o 113flan. co.11., -c.d.,. Do divamcs toTOCIA. closide ur;
d., fail a Ill, o,6tda Roberts. Se AiDol, apallaoic lavoDro p,",, cecpo, &;:,;,%tIooojjo,
con una Ilavo, tap6n y &tin. Beirut N,.. I le-ellid,7 c-r .1 W.. Mill-16n. Ell- Callon 12 N' 307, entre C y D. EDIFICIO call, 15 N- Sam. Law-! Co.. cuarto hosta conJiinto do oficd-*
INODORO f1crinque ballo con S-, edic, of 12,50.4 o., Into, I pl... I.I.- 110-751t. A-6ID5.1
uH Aparlamento. .1.1oldo d. 'alle de so. ic.pc.6o. kh... Ir.D.Onrla. nos, con tru proplo sa36r),do,
C... 7 D H-2DG7.82-1 ],.d,d 5 12 S,,,. -Den. n-d Directiama an vifficio do lyrdoo4
TOT*10 S12,600 AL 11) IVE ALqUILA AIA81411111 I'. A part
accesorlos do bronco. no Intercala- iMAGNIFICO LUGAR! Be
MID coc, ed cl. soa.d., b.A. cloll"Ilo' do b.A.d7;I.d.d, pit.. a... I.- cle.
ol .. loph., I.. A- "I ne, .,to d, d", rI .... .. ncla Lrnponents. Dox mllmrvcf
s;fI -1 7 d lot W10-M- V.&h"71 q_ ocro-1-111
St. PROGRESS ACADIAW Its t ol I. ofclo. local,
BIDET dos Haven. degagiia, Aj P-,[, 130-7782 I rdr. dores, fierviciall sviltarios UrnDill.. T orclor- 1-fie T.- b- call d .... I, 1. ill. -Nianstrosci sonlid.d. ha #
lap6n y ducha. 1 dmo PARTIDAS Q.IXrfl Mc-o-fil Coolhilld. H-2M-4 Uli Ew!737wl]24 Allil".. plos.
D? 11 -0. 1... bijo, ollc Virilol,,Fo,
-1 i instalado yo Run oficinas
$a- .1 12.1.. Pi,5.oo. Ill- C- lel.. Bich 1- uH.14-135B.- .6
X.-I ... do. Ve. V.rtel. -H-.. C.Ile 16-M MIRAMAR, S50.00 -Fio --Cbnelco
Do-U Do.-T; 28 ESQUINA A 15, con, amplic, INIA
____SAN1TAR10Q__ 11, -to Lot- I VEDADO 84 RABITACIONES para parqueo do aulossLcNEn lcofdl-. cl;a- Ap,,t.mnt as ....... too,, eteTOMO S5,000. AL 8% tracn.- Ic .... d.,SI-t-at ... I lsI,-= dlo-.,F/.4.cSbMTt c.... -re. d ,-Io. ban., el.- lentoa de 111jo. Sala ALODILO nano ACION ANEXA At, RA- REINA No. 1, trente al P
its' cat I. I, Aportan -mo- -111-oll I Infl-to .1.11d.d.
Ill S. I, Fre. T.- $ 1 50a l M 1 H-2015-R2 I cOrcirJor, una habitacifirs, .5" as do la Frateraldad. In=
Is .1. Ske. I.r R I- l 11 Sa r coca do,
2.j.71-a CALLi' It Nf 944. AP-TAWNT. I en el inisino.
VASALLO If "' d"""'"' "'In a"'-: r""' CD-an'. z-,. I E.P. H-IM
A P-Irl. 1111-77111. coll. A, 1, 12 13. A I, Al-c-1. croclo de criado. $65.0U. CAIIIA Do. EIVES r E IDIS, LINEA 4. VEDA.
T j.
51117BECAS Y Ap.-m-to d I,,bo.co, do. IT
W FANTA 1252 TRASPASO EDIFICIO "I, Quinin, entre 2 y Pasco. d- Ion. coo..
Solichot 353,000 MEDIAS BECAS .1o. Deont", I 775-54-7 EDIFICIO AB
Esq. MANGLAR At A ... dit.d. -d-l. d. _r,.,,bs,,,.ocD d r. P.1119 S32M V rl. d, 10 p. RE6
, jo ..... y till -231-82- r9all CIA WOW(TRIRILE.
$ c.. -j
of P or I. p.r 1 0., Ed.f,,I. D to is D. 5: old,. ,I,r ... W. H-202142-7 I on bit,, Pi,,d.. Dol, er,!ON
Ito, r APARTAKENTOS CON iewn' Mercadereo v O'Reillr
Tolono Pl
10.
N d ....... I.. S--Wd.. 1,5
TELEFONO is no F-t. -1 b Se Alquilan Apartanientol; Non- dlt,,I, CIV I -dI es. to
E EVADOR .at on '4 Alquilo departarnerflono perA
I. or D.. logle, I-' Blo- Ell' cadre. Eob.j.d. A 13 111
St her. Id, primer. I ItFoc hc. vl:... Sao mlx,.,i 1156 y ll apada,, De do, 3,.Ir. habit. ....... I.I. If NIODFRNO I 13 -1452.
12 8 4 do 1, t,,,p Ill I h ,, a,,. -2184-77-7 ...... d. .... on Wcoo 1. call.. CID ,flo. .. Be Iev d,,r, 011. 1 ln .,K L. W1.1n. I'l of""nou" l'afor"T"'St
ton I... noldid call, 11 .... 1% off 2 11-1111-114.1
ocel, 1"P.I-. G-1., io" .1 In "I
b""6", O,p ..... .. ....
12 a 17. Alm-d.l- lofanian Its d:l I'll par ..no c.1- UWAco-1. A 6425 Tony fc.I:Dl. I idFJOR-DEL V DO BE Lfouf Telfforto F4910.
I ar.o. -1. it. ...e.-dw. cle
Is -'"I D. It'jef 2,,cu&r"%, "%"",a- I'll ... o"ot'. ", All DD.
AIDDERNO V I.UJOaG .-JUTAMINTO hall ban.. c-I cl-ts, ba C,
Ina de gam v I 1,-In. clo. y c I y ..... I
C-257-b[C-5 do, ll lrlrl C-o. Dp,,tiv,, Bell, calentador pauecli, on I-d- llalili !Do, E.,bJ ... --co- V6z OBJETOS VARIOS ENSEXANZA Is Is ... h-- vi.l.. ft.-. Pueds, Verde a u,lqui,, her,. Pre6w $70. de 9 12 W#I.a, F0.2mad. UH--105"
64 OFERTAS 1 -.0., coc.. Sal 11-173344-11
(7-11, 1. N. 11, UH-E-2 5.12.6 Nall. InforisAcm: NI-3566 FRANCIS ;Hd
RIF.FA MOSTRADDR. Y y 3. HAWITAVIIIN IVEDi. .W C. 87 MW A
ep 1* OM ERCIAL UH-11.1527.11241
I. W. 7 C 11-2011-11,1 511. -le I- 1 11. 14 ieQ
I -J' Wrl. I- LA lol-lolc- c. 1. olooo., .car- .. ALQcILa. VIA CASA GRANDIr
D I N E R o of, ALQUILO, AMUEBLADO 011,01'ENDO 1,070: $33.75 A. -,-6. I,- 10--rAll. A-1. I Ar ... o-I Ell ]at oficina. siemp nccci l."'. lIck- oD. I," dt ,.6,
Is"Fal-W o, V c,,. 1-0, o.,t.- .... to d, EDIFIC10 A;U1_LA Ma-co. y Sa. Laso,..
--------- 1- Nnrot FIE EN HIPOTECA tan empleado. bicTi pr ,A. y -'on 'In At't hf Fix "QuIslerai. B-S, im "s ac'o, N it-las
le" oc
As VxN"" 1 1.111.11 11A ep-cl.. ".1o, I Aaul! lj":.A,odc.. 1 .1-4417.
r oo.. a. D.e. c.IcI I,, .P. it
.DoD,. toorl. oil. q.c dcrninen d i.fil& NI., i- 9 13, .14 till p,,t ,e
.4. NI-o-, I till, W Za.""I'l. Tooo.. A dil.,,,ul., hm,"- hl, A-ol C--1 Do... din,- -be. I cule tin curio bilinsfie en Is Ha- -1- n 4144. if it" ILA UNA CASA CON SALA lf
'I N' rooho, a At
2. D It e'u" 17 p ... I,, sle-I.- o- ..If,- Wllnlsa
D.Dll F I. j7" P- .
to .4r. 11.1 le"alad.
R-o""E' y ... R-D'e"' ....... ... a Builiting. Acaulinny y fell- -ALQVILA_ RN IDRTINA ut KNTRF Us, I,_ X-1vill-BI-7 sli- Nv I. TlIf. V-13811. H.b.;..
6. loorairl.. Tom. It- iodine 1 1. 1,
OAVXTAJ It
lot-e- b:Aft"P mrdm fintirle.r. Michom, A- dri on cinpleo segurn. A- d A-- 0-F., c-I'La). lot Ill- Tell. -it 7
, ledoft_ ra A.-o-I", I. tolfel.w. H-11.2on
.2 pars la.dtvoju I o.- G F, Veddo
Or i", y do Win con d.,chD .1
164-62-1 II D. I
Ina ,,Islas Train aIRro. Orm. U11-11-1447-firl 6 1 11-1941-14-8 SE ALQUILAN TRES PISOS
adC10 N #3000. TIM A1qoiI plk op-Don, c inplctlo, junh,, .,,,ad.
VENDO MESAS, SKILLS Y RAPIDA. So visit. em I,; ALQLILO HARITACION, TODO FERVI. IN-. Pat. de a6vt
.. am I'; v -D". I... h.hit-ion jol"I 1-1111olollal I., Acr.t- 21 .I,, Hill- y
b kilivent; de crifivio-nickel, ban- ggr.decid ud. pitruns.1me.t.. Havalta Business VmABO h.o.. Dool co, In. AGUACATE 405, ceoc ..... done, A]c 23 111, too. ARID.,
111tirtsk 8 living, Inuebles Lapiz Edifich, La Metcluollitaost
III 11, IDo: D,- I'Dol. crilre Aniargurs y Tie. Itin. Vd.d.. urnotriel6foodds
dno; proplos arro peleterin pe- Banco H ipotecario, academy is -n. do. .1 1,.l ..... ........ cled.o. It e till, AnDo".. 111-7887.
t niNnives de espes", "Ill 11 C"111- 111 2 1 o Ill D"I'll Not 1 1. Ah,"lli, Illden," y IrF- ol
call, .1 Colo. Ali of ...... roD, 51.1, % 7Da Apar.
hirl terns. it ea. M EN DOZA Claims diurnas y noclarlass Ag,.I.r Ill A 20M N b !,1,ADO.,,,jORTA FAARILIA ALQUILA
fhl-re-slaill'AlAcS. cto- Conipm- PALACIO ALBANIA IM ..... ... T.16filro. Fell .11D pict., -,I- -Ivo- ,]I. --colo t-oo. ..I.. ba
trIA .160. Angel, TeWnnn A-7741 Plasm do is rratervold.d. to or gas, teria- Agua abundance. .,I... Al- T"i ALQUILA APARTAIMOW I, D- I- -Dlo- clIlle 21 1. d, V0,00
C -241-62-4 Dc A.Wsol BIG. incts'. Beirut I UH-C-102-77-16 Ito, Salitol; Suarez, 217. ull-11.0111 .2 9
Oi-wi-on -iwwvi, Sala, cannedor, un cLiai Io servi- IAGNIFICA CASA
SAN LAZARO 119-12:1 1,,j,. Velld,. calls B N9
"'con 1. DD:O OR ClAFNIRS nall I interealado, cocilla de gas. N 2 1 flh., ac .11d.d Jc,.i St
: a ... J..
.N.- At I-, v"I.d:!II11:" 0
C RCIANTES Y 11-11),17-di
OME sI"I Dfl llr Carrera Comercia Preclo $50.00. hifornivs 1-1100 a 2 1 ; 1
on I.- ...... a pill. bar. I.J-.. c- .
All W-cl 'I. sell 7 2 1 'caRALLY.146-FOLONIG AL. 1 11
en Is onisronia. I.
h.h.. oo"ck c- b., A . ..... ad ,!Ug7. ,t,
C-ON S-OLA FIRM 4 ADEMAS -W I AD,: In, S'. c I", o'co DO
AGENTES DEL all. CoodH.-I. TI-W tol. W. it I In..
6 y I- Pide. .,fec oui ... b.ft.. Vc- d, 10
'SOBRE MUEBLES, DINTRO secretarl'a m i;A-11T AviIsTAli]I N_ Icod InI.ol.. el D, c-lo.-od. c,
-Icn.do. ... gold,, 1: cd ... 1. 1. ol
INTERIOR: AMrZAGA,28:1 A ... role. F-7,11114
DID- do r,: pratpcn.... All thoo.ol. c.o I.. I Ill.., 1 1111. coo 114 %_IQ
particulsurms Neg. P .. formull.. . I I 1--- 4- ull-11-1914.112-:10 1-1411.
1lAm I,, -,,nnitrin Invnrlir Co. dembre, .,,able. malk.d.le., Administracion ..... .... .
Phgra 23 I DIARIO DE LA MARINA.-M i6rcoles, 5 de Nov. ac 1952 1 Clasififadoa Afia CXt
I
,:
A N U N CA I 0 S CLA SI FICA DOS ,DE 'U-LTINIA H 0 R A PROFESIONMXS MMMCIONES
I I AS 42 MUEBLES Y PRENDAS
1 4 OCULIST I
* -t I'Ll 11 115U'-. 1c -k-STEAS.
SE SOLIM AN 10 .... r" b, ". r '. d'-" _11m o "". "-ALIQUILERES SE SOLICITAN I SE SOLICITAN SE OFPLECEN SE OFRECEN Dr. E. Cuillar del R' lcl 11 1_ __111 1 "I
-- ------ _____ ___ _6i [ EDORE DES VARIES 1-9COCINEPAir 7CRE-R6F j jT_ C(TA - - MEDICO OCULISTA art,. S-d y Ill-cm, SS VEDADO 90 SOLfClfU t5i LQUiURES 1 Ij _6LGEkT S VEN S VARMS I.III-Al. .-.
- -,-- _ -- .- I __ 1117 -_ Eircrtalmtru,; 0-- C.t,,,(a,,
!".) "%III" I I "Ill, 11 ar Nr( I.iiITAN 11-l"HE JOV rN cA Qt RF. SOLICIT VNA MANICURE QUZ at.- or,, DcSZA O';OCARPA.-rCiSE or CO- OFRXCZRZ MUCHACTIO VOLK&T, PARA ,Vc ".." n-bl"o" vcci6i, dc !- __7_, !l'; %,i%,,, 11, , 11:1 I TO 1, 91;aA1,Ol1,to Y.1m..a, luiptra. Lim- ... i .l." list: A is
. '01.10 "',--, 1,.1i ...... ,,, '111 ;lot,, ,S1 .F. I una in .. P ... -11 ul -1 ..... I; ruftinr On ,nfemo do ill,. Liamar "jd' NI 17M, C .'I ., 04 I" ,,,,
1 1 ., a a n d f ... U-9URl h ... I 3 y media. - T,11. TELEVISION
,'_ ,",',,"': :; !.' ; I"', W". ... . ....... .... i , ', ,,, r. Iman. ,.Wcmil., Lt.- .I r.psii. _,,.
1 1 TT l;;,.1;,, ,: 'td. "it'.."i" .1 Is .dirl a H-17 .. H-Ilrir-1,1-7
i" ';W ,' : I PARA ALIQUILAII .1 i 1 11- UI7-117-7 .
, .,.fi.-1.;z 1 s;.144. .i 111111 111'1 'r, ",!"l ... ESi njr,, S()i:H IT6_MVLU UHA ATRACTIVArA, 81 DLOCA 18PA11OLA HE MIKOIA A Ir OV"FC, U IOVE iEL CAMPO, 5 DENTIST AS SERVICIO TECNfCO .
, .. 'd, 11 N dc.c V 0 ,rc 11 -firs Td, ..Q. -ma- tr.b.j. 4 1, I', I .NIOA O.Ir. ..
-, , a. fi. "' '1'1 1"ILI'- --'d, 11"i ... .uw; limit. )a, O., di, lu). D.1 to bla. do car I Jim par. rc.1l..r ... liul r cl.c. d.r 1r.bIh. DOCT.. JACTISTO AG.AMONTE, c- ol do, ,,"o, al,1..'1,,t%1zO c- 1-ill.
, .i ,I: K1;1, ,iiI, ;I,- A, Oldj N" -' "" "" Lc -1mrAn. I in M ,mbc I .... y pan Art ... dactliar y rNn
'---' '", 'al lj,,q,5.jI4.jq lair Rplo. A) _, calernios, hit im cii = c, "'.-I ".I-...'- Pat' L T Alm """
ALQUILO A EDADO 1110[nno F-31111 ( it Bill I 7 rh-,-i,.bAI. d. T.d9 ratu- c., im ancut 1. K ,, .'jdaw.iml.
. WP I., 9 , I ___ I -i-I It .4. c.ir.. c. d- c. i I ..
.. -it 1-11 I., 4 ,I, 1. S -.1a ItSIIIIAS IF 4EIAIIII. jf ._SOLICTA DEPENDEN- ... lens rdrenclam It-- .farr.n de ducia. W-3224. liamar it, 5 a Illy 2,o It I TI ,. ,'1,"" ,r y 1colrim V A-9:r"
i "I E 31!7 _y na- u... Ra- x, C.-Il., E_ 04 flow.
I A,,.tli ...... 11- , !- , z 11, I i I 't.I I 'I. % "1,! ...... r Vl ,I .... d, 1-11a -i,, can -p-nrl. c. T a A a 10 old, i is. U-4385. H.1".111'.7 H. 1154- Us = H. ns all. tu I -1
;," '! ". ."""'C" ," "."., r "' 1, .., ;,".."'. ,,, rfi.,,,l dl 'Illiul.lnl 1111 11 IA-.1, 'Ir,""" r-l"it-5-28 11
"n 31, Ai it, I i ; j;l, ,oil ,-,armrma. dc r' ra -j I R m!.r L IT NT-E iiPAiS 1.;FiMTCd- JOVEN BLANCO DE U AAHIII I).SVA
11",I I l'oll 1 ,o. "1111ti- ,r a Sam K in EBLES
: T.,"A, it III .11 1111,11.1 i 11" ,dr,,,,,,,,I, A I 9 lt M.. co-'San, .1,-. 9"Imina.r. TUm, buemi, referen. c.i.c.r.a O ... rj1,d, ,,,, r ".' -u _. DR. WALTM IO APICE SUS MU
- ___ __ H-11142-lia-I 1. romi .: "in, ..,lid. :;.
101 PERDIDAS .,:,,, ,., : ', _%.. ,,,,. "'.1111i it., ,,,,(,, ., 1. .."'. H-21113-117.7 Am. T,111 ... F-73411. to B. ORTIZ
, I c ,.it, Ili ........ . 310, L- -- ---- CIr.j ... DA.U.I.a. E.du-' --nt. I : T
I, i,:, It ,oi,;, a, ,, w, .3 n LoIj. U. ,ido r y St.. CI-. TrIf. W H-1816.131.9 tadu- Y.Putmws air dUlcIl ,Warcirr, GARCIA ESPINOSA .
ALQUILD ALTOS 11% INTI, ", - it la li'l-a dr no 1.1, la a "O"INER REPOSTERA DE CO
iVIAIlO I'VRK. F.XTI 11. lat- c.1mal Wit; 'Ticol "(I C.;t,, I E HIJOS
'I 11,1110-114 to cla,. Suakin $43 a N5. Int.,mrj;iTlF-9U RE mGFRE HA- - 'dI". H-.r.C: 11jM"' "' "' -1-1-1I.- ,, A -U I .
-- :, .'i %1,,,,- -,. ,,,lot I, "a is EN DOS jOVENES ri Q I,
,a 1, 11 N", .,,I 6 .%', dc g.-ti. ,= ,8., d, r-r1fch,
4ID-1 It ,,, d par
__ __ __ - ly B-372i. U I ol 1 I
all, 1- 1111, ,i I i-1, i I "I I I "."""a.. ,i ",:","",,' ="""-,:-; I --- __ I SE OFRECEN .. c .C bi _.. "a $, oir r, U ""'b"d 711%7 , U dj,,O6.u I.Pi- a, i."a-cm.
Ill I", iL ,,. J- I 1: -1.. "11111;b-o a'. -I -q A--1, GLISA 1E11A tioCCAft-,I, ,
r, ". r, .11. .-i'llo 2 I .... I. sOlivit it lelid"I - -- ...
, .. rim f.rOU. ._Orar. a ru.h.... O, do ores I I, -a' P % 112 I Tiliti! 7 VETERINARIOS tm,,,, __.__.u,. b- r ...
it :1 !, ,- ""i" 1 1, I (-- 1111- I, 130a 1111-11.1's ill .
11 1'al_., "' CRIADAS CRIADOS Is, "'
- r. r fmj... Calic a N, to c.ir. - --- 1-11, -Ir 1- 1.1 -. f' Y-%",--___ ,,,,,,,, 11 l ,ado,". Irl-r-c I Vad.d.. H-2ool-IIII-7 RE or.rce uN mucRACEIn PARA Ioo. 'y
.ITIAI'1.1110 1:11, MIRADA Of l- -ii.s. -nna RE OFRECE EffrAPOLA MEDINNA ERAD, .if. .."rio SANTAIWARIA. MEDICINA -u R"I'dad' T"" ... U-] ,
d"". it "'i", ", ,", .. 11 I.. It ,C.t, I.., m..,orr, I ,arm c,,.d a fl, m.... Parl to ... ) ... is i ,, ...... 181 S.Ll loves COCINA ---- am r. TOm. W-5MB. It..., ,_",.. Alit Ul., Ali dmuhiad. W un, R- c-C,,_-11
CERRO PALATINE 1I',!!A,.1 a,
!I , ,:: ,,, '. I H-1742-13 -7 Arco, M.dic.I. 9S
-1 O.. l I ch. W Im"..' I IJ.
_ - "".. 11 --r, -1 "I 111. 1"lod", I mri-d"I P.g.. 1. .1-,
t LTOS AUXTINO .". D--' "' """"'"' """' 11-1-at'llf"7i A iurl1471. dc A 3. Ral.-cIN ... -16, -tiriual Y
., j,'j, nadir, vi.,Ittt INS-120-1 COLORED GIRL DESIRE TO WO I
,11 .1 1,,r1i_;: !'1,1'l', I"u,", 11 11-,"', li,,.C
-- 1. dr" %, time or by th, hour .a Visit. *d..IrIb..
...... ::, "'.l 12111111 11 I starting 30 ca HalUlzu""11c
., I ,,L L -.1, 1,.io "I"'d. j Ni_._l i l. l-.IA il -L-flTlfAk-O--PA 0. I1_R 5: M432h y SRA. AMA DE CASA
, Ay Ojjj_ C Ec Cjj, _G Rci_ j C' G757 wrck. Var, itcod P.I.nm' c,3,;f7..dm- mut irl
!, oil a 8. ,,,, in -K 'AH'iA v NOV.
I"r- -, 'i .,., I 1, 11 i, titi".. San 1-lu'l. .1-1-, r "', .a,,l -2., ,-OLc- It Mail, 1--bla .1 la- CO. dr, ,.is. Am... ..,OTT'". - __ ___ h-& "'i clit -n !-I 1-1 _]ij.3T52._ qummos y esmaharotts is pis,
Pit, -11111 11 fr .... I.. clr,.. 1, ',i' ,cl- clam, W-7711. 1194
,,. , , I -------- _1RE GFRECE KRA. PARA ATENDER TO-,
(711 1.111, .1, I :, ,. ': .. ", P'. t, I- -_ -U, U.'.67.111 SE OFIRECE MUJER JARA COCINAR, d.s I.. oticha-l. dr St.. .at. nar. t.l. Wd. dase de ni TapizaAii, 1 ii1l A :!i l Ul CIA MICHACH. 11. TIICARkl I ii.pi.r m.-J.1. Rrf -cl., W-7715, h.1hi-lomm Y .... r sign tiene qulcn 1. 1 .; 102 AGENCIAS COLOCACIONES 115 OFICINISTAS - LFSA: INGENIER S C6i (S LTORES mos, barnizarbos, imitacionC3 a blan_131.7 a cim"cimmun.1no LaRan alit., hombitia'a.
- 11,11, Or. TR1-.S coll"p, --- - I ""c'. it'. c1l.d. 1- I-li, .mm, I __ If V7-A-7 i ,-ni T.16f ... M-67s ._"H I L'a
go MARI NAG REPARTOS 1' SOLICITANSE OFICINISTAS Aidt h.- 9 ., ,,, 8 P B-.', ,, H I chit. chapa, etc. Hacemos tiab.j- a
r-'a I C."'.11. 1.--1 li- 2.1111.7 RE O-ECE ON OCUSER! BLANCO a. "b"c"' ,cl- Cimtral,, -m" 1(i -i, DAD SE GFRE. --It--- -bcri.. y Horacts. dip P-..
...... I., ,,,,,,,, .--. l Tiir Ls __ __ -1 all .11c'.." Is "u"up ... I-S r PANOLA MAYO% DE E y domicilio Y muclanuts. Trabajos ga-11 La c,., o Pit ,,, ,.,,.,,,c biilt,, lal..t ... I.. h SIRVIENTE BLANCO rGX CO-1- r.-I da hu6ttirdes .1 c. ',m"" c"'i" sp IT%: rantizaIdos. No
- ll r d-1111- -.,,t.- - ca, pra ,Iendr ,ehor, -1- a. dormtl Dbafi- Plaro,.
!"', l, "%'I"% I ,,, ,, I Ei
L"Isil'S".1 I'% Ill ,., .... ... 1, 1, ., ,, ,-- li-juk,.,O l ,,,, ---a x ,---O., ,,-- .. Ir. _,_ ....... d, colrd., ,a. ",_..Am, .1an. A. li,-rm; it,.. ircclincrici.. U-6611. puestoL Legaflucl .. TrAditcel ...
O,1.111,i,1 111 "I .1 1. 1, h""i.,", ., n,".. lJi',': ",ri',t,, 1 ", c"."', am A ..... pulta P-uular p.r Eiirm.. w.37" "' H_175g_131.7 .ficam. Mimcum. is, G6..c 555 T.'e"" Falc6nt W-0486.
1. on".1." I I% 11 :11;o -' 7 ,,,, I ,,,,, a ..... ...... .... .. r, m ,i :"",,,- I ;r .,., IiF ti, 11 7 -- __ 'a H-1071-118.7 RE OFRECE SENORA StWIA. HONRADA A-451L t-1341-Iftserilarce-5 IS- I E-767842-17 Nov.
" 4 ,., I I ... 11.1"j"Ild rl, ,lpc I jj-r- -fsj, 120 MANEJADORAS
,A jovEv - cmd., -ftrnnut. .abc toy ,ct.r. it,., re.. -_ -
ET 103 CRLADAS CRIADOS "." """' S- "It"i'l Ell A 1 "o, "." a "i"d d, ",.it ". Call, it, -2 ........ 1 -iruu. Inforrocis F-7948. P'" ..I.,
-- ALoL711,O ClIALl ___ --- -- L--"'.,' 11-21-115.7 ,111 jitl 14 y 16, RPtc. Almrd It., -. OFRECE RESIDUA INGLESA PARA ol... H-19141-131.7 C 0 M P R A-S 1 V E N T A S
Airw,;,!" 1, ;;,, I I "' -' -Ol'. ,ft,.,U, Iiilil. U-111, - i H.I,92:118.7 ...... War.. prf,,Ible brbIto;'1J- Ill,. --- ".", -nI .. rafarc.... 13 2769. H-1776-120.7 SRA. SCIRIA Y C PERSGNALIDAD
:., .' 1, 'I I l ... .... ''i ,, I i 111...... d-, -',.", ", I ,,,,, I 014LUrSE -I RIADA-DEMAI-0- CU E SI OFRE(-EEXPEiFTA -NANCTWj A ,,ac,-ttumbir.d. I i t;r .1 intralt" 3ollick 9 - ASAS 48 CASAS I
,,4 l I -- I.." 11.1111it , I s, SOLICITA lo a ,,..lrdu,, I.,.,,' Ali rbfijAr en consult& Takilica V" .
"O. d- ""ILI', I 11;11 : 11: i2 .I- il ;,,,,, .--'. l. I 'til'i""Im, ""
", I ,., .."Ic dc c-takill"I'd 140- A-4327. li-19.3-1111.7 dc ,llli.. Rr(cc 1- da, I URGENTEMENTZ VEN11,,,, Iil' 11111r. c "". Iii- .11,: I" '' ',iAa,-,o.j;u ,I, ,tu"Ifl. I ___ d.cla. da aft. da h ....ibut. I RICO co RAIR CASA MODERNA
1. ;: ,, -: ::,- U.triform Y clients,. Sr,
, ,[AflIA[t ,,, I .,)a, 5-1 o .I.imH *4n.(a) 2 rlj. F x. rcre V a ,omunica. do 2 camas i9milrA mormliti-, ,I, co.
L., o"".. l-,il I J i.. "' p fi ,ICIIA 1AiRA 1j,"a ....... 41?3-i __ 7. a-l"3-131-71 en Santos SuAr e COTORiW It,
11 I "111 i I -, I TO ", It I, P, ,,, ,_ ,,n,, I '. '.l .,,,,,; ;,:-,, 1- 1, il-b-, do 7 lea
dc s o CUIDAR ENPEXIM0 clim. 3 habit-mates, ,no gas. garage.
. tl" '. IU,1371, Informal; .1 tel6f ... 1.14775, is j,,mr, IN ,or" Irtrerri. P..de center
,I" 11 C'' 1, ,, l. "', it".1 I'll. 'k, 1 A to J.= ,1,rU..d,,-b!.bumcJda. a,- ..Jal IAl I bas dom a-. w-77.05 Indusud, N9 254 pri.
iiii7sat ,,,- ". ill , I -, it. I A -. A-27. ,, 11, -8 .,r tabs.
...... .... T "a ". ." ___ Call, 2:1 N" 105, Alit,, N ....... H-lool-lill-7 123 COSTURERAS MODISTAS as 743 c! ... or B-N n COMPRO 1 CASAS. UNA .- PARA RENTA H-16113-A
.Or'l,"i", _..,,,, I Pi C:! .,- :"!, ,O.Al IT I 11111 1. 11 I :'l , ll '", 1 '109. vedado. : SF_0Eki ,1k+1:6LOI'AR__ _ _ ", j y dr M, "", I. 11-1i 11 .
'. ,. j_. ,u I ra.d- $Islam. BERTA $1,41001, ALocluxx YA
.-ul, ., l "";,""', : ... .. .. ... ;" '_'_, '11:, ",-fA"o,,P',R;" I COST% Ti FiE OrRE -A- -A- Ublrf- mi) 'a. llr% JIM de"Alm cl Tino 4M
11-1 .l ill ,,, ; . z ,1111111111111111 - I .... p, .. ...... i.i -j., .,c ,, do ..,. dc scil.- cc ESPECIALIZA- ESPANOL DE ai KOIA US -6 6-_-OF-'1rm 1 .U.""'I call. pre Jos eifi I
- tE!! r -' ,a. t,.baj., .., L. H.b.... Us., -.:!"., ', t"I".. U.11-.. 1-11i I 11"".i-th1r, Tal6l.l. 11-2, -foa l7-_337l -it. cnil .. h. tr.b.l.d. im cl c. ASI13.d... cm di"'I" AropuRli ,odar .., Atu do an ,
,XLTURAS DE I.A SALLL '' 11 "i'll "I t --- ull-c-216-113-7; ....... 1-111.1i, H_:aqolIfi- __ -_ H- .'7 H-13M.9-5 via;ja6,ndlc trrno y M7 mtrs de jabirl.
_ -_ sr. oi nrl r I N% IRPANO1,A PARA CO lanni-A. I-rX ( O%7:W. CASA PAR. d c; .no ML i UOar R'0 ,a", -1829, -017-131-7, E-- 8A__E_ _1FIFI_0r -__ __W R-11,52-411-5
NIARIANAO .... .. it,, ''.I ,DA cos III., 1 nl., 4, ______ __ CA AW W- Ughul llo' 'e"- -L'"Ta. (C .... a' c"
"T" 1, I.il I .11 , il, .1 ,,,,it .. ........ T,11 ,I,,,,, ,,M ,,,,,, ran, it, _7 ,.,. ,Iir c.. g.r.),, Vcd.d..
Trr.,;,,, 1-1-, l--1- -1 J,_._iO,_,m_, "i'A.Im, ,a_ Ll ....... _,7'_,- ........ l- 1-il I .. .... ... .... "'" I eWA DE 35 A1qOS DE2 .,.mmrit K hly. d,.N Toil terc, o our VEDADO. 131.1)(14, RENTA CON ALQU1w
':',,,1 !- '' ,f, .. ".., ...... "; 11 17411.1-3-1 ,I 5. I11er16.rb,.1,d.1. $3.... deficitss Ind.
lir-1. hal", 'a" "', a E M P L E O _11 ".l .L( I I 1OVE, or. _,,_A S' edad, maestro de Economia ... in d. f-t OR to
,AO, A-- ,, 11 -- -11 11 I -,--- __ ..I.,_, !: "; ,,nt, ,,. -.1-t- c.- ,U', *Jac 01- c I'll-KIRA A CASA PAU- Dom6stica, periodista, abogada ,A. ,,,.,,,nllli,.. MIT .f.ri.. Prula.
Plitt,, Ilo ..... i T ,-I -11 ,1 I il 12 ,- i
- ,:,., ,l -, raui.. a-lic par. (Corrector caAd.m!,O-,n U--. -.'l ,, "2' ,, ,i,, O IT , m , U ,,, ,I I,-, JIUPU filticlutella que hulth. in- 'is :a. 1-1.r. -... ,.-. I 1.,.Rd.l. -I. __"- li-I=D-48-5
- , ", I U.01-118.1"c". ... a]., cit. 1,,bi F-38N. 'Ui3 7 1 y trabaiadora social. Habla es- It FINCAS RUSTICAS
_,-;I ,,i,, ,-, ,, ,,1,,ala,,o"i"a;!;', glt .1 IIII(nart lilazas (-It III -EST, -L.-ri.11. jr,,E." nr' j H-2943. ..
- SE._AlQUIIA CASA I ...... ,, 'A', I f anc&s y un poco de J -- - VENDO CABITA MAMPOSTERIA NUEVA
1:, z 11 1.1 t-. F '" "I", -1, "'ilut-cs or 5-F7.rrURxjQEN- UEcnL.%_1_1,1,Ar m- comPRO YUSCA 0 TERR.Nfi) GRAN'Df.. 2odam air bh' y ,1,,at,. cm, mid.
rI-,..1l, ..i- 7--, .- I .."', 11 11 :,s- ,a., a t',l"n',:a,' ,'.',','.,,d- '1_1 ... l""t 1'I' "A a Pr
gl6s. e olrece Para maestro de pr6,io Capital, '"' 'th ..... .. r 4 P 1. son o .r., L yzntl. But,
. r; I .,'."','.rt',',,I,r""I'f" l-'360"B"' on N......1.1 rimus Q.1.1. No 37
,., -',, :1 ,. I "ACADEMIA ., IS i fc. -.I.. 1.1- Pittricl-6
.11 Ill.l.il .!:'11' "at ,:', -- rill., 1- Cra, 21134 At
1 "I i " 0 R, "" DI .-IIIIIIII I'll franc6s, Para trabajar en buife-'rl" lmplr"'tc' "U"a" 12 T.If. F 5666. V ctorlano.
... 1-j, 11 ", : ..... :", ,;a ",',I:_ ". I I -_ 11-2024-113 A te de abogado, o en una clini- mav A,111.3, 11-151,11-11.5 H-1342-494
,,, ,,,,,,, -' "", :1.1 ,-- I., I I sit c1W If I ESPISIIL A ",' ,t,.St PARA
11A.P.O., lilil, I .-- L .i7 4" '. ,7. -- 1-3 ""A". ,,, I'll, "It"uli ", ", ,j :' u o ,- i:i-t:-('F..l -AfU(-ifA('Ii -FORM All~ __ RESIDENCIAS DE LUJO, TENGO V
, .'It 'i, I it :",a ,a., ,, ditr .l. i. ,._ "."t'.. s -: ul... Irl6l ... u-9196 ja I Como dama de compafiia 17 MUEBLES PRENDAS
- ---,-,,- L -ri'l. 11. mol'Oln fil-2fiflit a' Pc-' LI n '.r c'c 77 cdi Tina en Vedado. Rpartu Miramar. Koh.
- __ l- 'u,"". ""OT, G R E G G "-!R!Lj L7 o Como int6rprete. Telf. M-4687. Siscra, Almnd.rs. Biltomire y
COMPRO Santos SuArcz. Portela. O'Reilly 231.
,ii, 11.1.1 I., 11--l 1. -, _. __ MANTONES
AMIJEBLADA ha. Ave. r---, -I.- -" '%tl,'!1'.
; I I i'.n "IAT'I T 1', ROS I preguntar per Conchita. ML-11172. tC.rrcd., cri Palatial.
111 7. i-I ,-l"t, 1- 11'11 ... 11 a '111:111 11-K IIIIHAII 124 LAVANDERAS-LAVANDE ,Abanlc's. bolsas cle plats. pianos. rocu. 11-1.249411-3
r I l91a,1,,- de la MANZANA 1. I, ... I .... T.r "'na, o's"'.1- Emp. H-2165 131-7 b.-"; -4 ,I",, I come,. Itic-1
Iii-i... 'i". ,,,,,,,."I. --- i., it. .1 7 ... rOi. d-l- ,oll-I... alir M-5471 bl,,'llal .. .j.q b hilo. pulse
,to ... AO- ""' -' ,.,T:, ; .' Ill: I ",-"I ,,,, I", 1. H RE DFRECE FNA JOVEN PARA LAV.Anj .it it, 5, E sil,"I VENI)o UNA REIIA FAR
_,"", -, ""..'..', ,., "li DE GOMEZ dFRrl'T1cISPAN-LAPARA Ii- TO,',.. TIclai-ric-n.- -3111 PROFESION -N3-17-s rim.ura ,art. de s2.aw in-s-las. E. -- -.-- 3 1 ,N'_ I 11 -1 11 11 I 1 r ., ., -1772-1-71 l'-d-- I..Imn,,l. 13--c .i.c --------, __ d ni. pLata. cobra. J,,d,: W-071 .I., .
at"i.,;, -'1.,: ''L"- "", 11 I L' :1 ,1-11 11-1892-12,-, ALES __ H ,r.
., 17. :...i'., , it ' .."i -- -_ .for. MrIgar. Taff. -211.
, ,, ,I ,,, '1'.' ;'.,',;,, Dci A a 2 (IIIII-ii ..U.it.d.. Ii .1 BU- I ob,it;; .-I. ,1, -o- ,.,,, -,-L, can tu M-8550. COMPRO PIANOS H 1516-4114
toam, ill, 11 ", ", jjj,,. ,,1.7 no-EMPLEC par ,nildAd.a = 1-11 'rIc"o-, -"aii If -7-1181 0-FREC.SE L,1VASD-_AC.IS__1aEi EHE -1 ____ --- -_ _M
"I 111:1.' "" I ' ' I ', __ ,,, ___ __ __ cl".. q.ci.n.l.. ii.- to --IL AROGADOS Y NOTARIOS Mablai: objrt.a ,.ja ,,,dl,,, At- -.0
,. I'll. :. %. ,-'.. .", .." 11 11 .1 _____ -.- ... i. nruarl". tu m-.. to .-O CASA 1 PLAN.
. U11EA I -1 -1 InIc I .111 CRAIDA -U.1 A ........ 03. A--.' ,-,a, f.,.b,.,. j--.. anum. co., Om.. 11. VE.ADO. 54a.... VEN
, -.-. ,_; 0LlCl'j'() 1. Plaza Intwhairli, ,11. ,-,,al, rd.d. PaOi -lad. or .- 1 I %..1UW"1O.,I1.r.1Al1ArORT G!"... litarn, b ,6s ... Inta ,. Pr mi- is. I.da-d1cmc.. hot., driormaAd., CA.
. do J if i if -11550. I llaol. W.. r.mad.r. I. ..art. sc,
v.- S I 'flit! : "a'- R '7- KcUO de b ... it tr% An .: him. It,
I... lic- 1-las ---., s4o IT i7ific. ,, A .1 1, I OWI A I A A IA I I.. li t.u
PPpa nlgli m a ., -" a call, M -. criadru, Y 9-.j.. .1-nar.- A-9173.
St. ALQI ILA ( its I, ,, its ,at .1 dio, ,,, It, ,--. No If, .", ", 1, J .1., d, H-1531-17-3 I _. 56849-3
- I 1-1 ,,:' ""I""' !;,",,',, ';; '.,rn', ," ......... r ... I ____ -'--- ,,,,,,,, ...... Tcac ,alH, Ot, y riltmall ,Jan. y Olt. .1m. dc a., h, act. T, rl:lc y Judicial- NUrt, dirt
i I "'T .-t,.,,,., d, l 'A allcUA I. A A faito 2 It .j... Ifirmad,.d. 410, tal I M a ARTO ALMENDARES, 514.7m, RgN.
", bh&.,-, Do-111 .... ,, ,,,f,,,.- I.."'. I .1 I ism-I 4-II 1 doctor P,
Ol!. -11,1, "", "". h-it ,1!1i, "111"'., ,:1 :t" 5 to .. ,I 'd-ll ... gl,, 11 .1.71111.1.11.1 Olbaj. 2 .... al Tq DFAEA COCOCARSF. PARA 1AvAR A410 =71 .. ,.,n, ta $118.00. atiqual-es rebajads. Cis ta
", ,,, I, I ---.1., ,intit- .p,,n "" "". P IjUu0_Ija_7 T-N .- -3605 Hzp .,
d ,do F-JiAl, s Co 'pro pianos A de 3 camus. cada un, d 2 eurtos y de.
rit ... I, .." BUFETE "REGO"
, ""V '...;_ All, -11 H-6a3ift. "'it F. L' S _- __ I Mubla, modarrom. ,,tig..t. also..
21, ;1" .wr, 7omididad- IE, ,,nga! German.
, -, Llll .l ,, d, It IA n E IT I A PARA CVARTOS 0 16-lo _j., 4il p-at ,dl..t,. To
r J I
, 1111 1. 2. S I 00 sueldo I ---. -,., f-l'.1 m-ja 11-1917-124-7 O la.lrlll. Ad.mt.tr.rI6. da bJ,.c, hi.c.11. outhras, Adorn~ .4, -rl. W-5 14-125148-5
"" "' 11,1 L-j lzif"11-1 -. I.m 13
1 -- --- to. om.i. ricl-or, -MIS Di "it"
. I'-nrdor III, Libros Hi.'JAn'ji, -LAVANDERA.LO ,;Ot, A, "l-tirrial n.lam. M.Wri It t. co- -hl,... th-6., Ifthrar.m. .,a,. vr VENDo CHALET MONOLITi- R grim S-I.Ic. Adrambl- ll.l .. bl.lI..Ia,, on-crt... Aram ... I.- 'DADO
pi t h.,I,., If-c-181.1,13-6 j jfi OFTLECIFFUNA 's c,
- do q., -nd.. Nc,.ct. T,.c-.d.. R.61. hit. iirl'. d-out'" sVac.d.. diucrim. d.f-,irt, ,a,., 'ri,,d.r dc Lihi- till ,up. fill nit, ,cp...,dl ...... O-1. C.b,. ,it, cur.l... P ... I ... A Cl.d. rc, ..
Log ... il ,,,,,,,c ... to dP h.hr, sc.rDr, c-s'unt Tun r-Ol- 8 ...... 11-1-1 an,,,, ,,bl,,I,",,-- Pcm-- Olr,,- H-Hi5ii-17.6 ,l-licill.d., d,.OJ,. Call a 13 NQ 1117
,( 9 I. qn 5 i cio. or UaJrI F R190, O'HIlIY 213, D,- call, 6 y 3, Trill. F-507
li Pl..,. .-da, ,olitut o .1 co-do, Da ai;
- 104 COCINERAS COCINEROS ,,,,nl """J'l"' o"'"S a-ib" (-ra A-171f. -2141-Ilfl- iiUFRECE LAVAN VFRA. REFERENCIAS p.,umam. 12. M-3MI D, 3 5 p an U-3297: MUEBLES Y IANOS .3-H-1435-11-2 or.
I - q,.i,,., s-ld,, lu", 1, IT, ____ _____ -- rl" ". """.'. ""'. ... cr r.p. ., I c-Bal-l-irt No, Compo pOmms r, ,u.lqi,, ,std,. P,- ___91 JESUS DEL MONTE Y MORA --- Ir VEDADO, EDIFICIO REGIO, ESQUINA.
__ .l 11 11. .11.1 I-TI, I .I ISAR. ..Ill 3. Parn Cia. di: ili'Gidorn, OFIECFSE JOVENCITA VEL (AafrO, fill n1a ,ra rit "AL"Im".11i. Cr1,, lilil __-,- " ,,,, -- "I ithi" I "I'll... bac. i'll".. ri". i. al- .I.--jr.5.,IL 11,1119-124-7 BUFETE PEREZ MEDINA A, Is. .,In ... p ... ].A fifuebla, mAqumji an 1. .ej.r. rent. ron alquilere, To
, 11 ,, -, .I$' _w plhi- Wald, T-g. Ini ......LASITt D JARDII SAL, I sl oo 5".,, ,, 1, ,, inevan6grafo "aran- c1:1l;,r; ,ml,, .dancla. tritigiludd- hu, -it 07D.-411treow: 12 P.
,,,, I I -1 Tr- lalim ripfid, d, piumportn. ,Iud,- '. d ,,,, lad, l,'qu, ,,lor1e,Av2,jA.. bajads. a lto= d.r rt.:
ida .1- hgI.d6. an ._j4 _" -1072, C 1 MK c_5
". or I 1, ,,, ,11 11 -.,inaa -4453. riAI Y IlamIr.ca. Ee- U-32117. H _AR
'. Ali, t, -I ,all, .1-11- .- 6,I ;1 401.1( ITO fit ENA in ....... CoS- FIT, 711 ,lmm. d, cmidillt.11 11-2132-1-7 1125 CHOFERES la.,O&Wy =51, ML
, r'. S, s _u_,ra, Ha_160i 'of. m-An.1 -.Idc lad cl..... Rcrurs... nual'inal.pai .I,.i,. Tlt I-It Lill."llit-1- 1-11 I~ I I -11l 1 1, ",pul' "' El suchm 1,
i 91 9 1_1;11 11. 11- 71'' "J"ll, no 6-FkEI-LC .IA6 :-M ii.- t-ARTO.1 O'SE ornEcE (norra coN Ejp,%FN. "- dl-rcl- BIt; Pft
li.,Iaran p-onalm-t ,..a rut. ca C TI;l v1_11-1, M-2737 'COMPRAMOS GRAN EXQUINA EN DELASCOALN 1,102.
11-1725-]N-d 4. 31nesira nornialisla, "F-adri- -rrad- r, to I im, 209. DnarlAraimt, A 1.1i
A,41-1 .. -.1.111, I 'ROT, Ir bit). ,or hair.s. Ll..,.r!"hiL-1140 .'ir',np ra I"'"' "I., __C inas. 1,2w
o"o, ; .o.s- L la-275. H-21,B-1 7 it,. dcl Carlo Tal, 1-6895. ,MI terraria, 2 plants. omnatli
I" at'i. I .' U". ". Is. NT.ahlam Ill ..... .. dirs 'it- Ajqu la I dad bad. $495. Prac .,
., ,,,, ,,,, -rr .'..", ., "" Plaza- I -_ ____ coca,
'r, ,_ I I -!'.f'!t'iT ".1I'L'.1(1 H.Ill. I2)-, DOCTORES EN MEDICINA it I, m .Aqol... it,
I 1 -Z,21 11 I i i. , ,., -c- ii, (1-it"n"t.d -. ro.c'", coma- or. -ri ,ri DEM AN. ..-Ili r. .r... at.. dr .ric, Iri. V '. ui'u,:2.' TAM:'-- - --- -- - 3 - V= F- am. 5. .Y.;i .faut'a It. ..r. I"'"' ""O", _- """' c-",
111. 131 111121;'f? old- 11 -, bido p., hot.. %-IM .".."r- c"AlIFIFEU or c L. m ulira. p-d,, d, or, y brilbint- to- 6:17.4s.5
% ; i k,;,,, ,,':' ,..ll ,i ,_H.- ,_ ),',I,,. pl,, ,ja, alm,-s du pj.
.a', ,r,,.,. r,;u, rg1mmfi,, DR .OCTAVIO RIVERO a-1111- 1-1-bl-bo'comm- -Pcr4dc- rfi- V .
d-11".. ."i, H 1847 1 4.7 l". "ad,, Fl 'lleldo lo flat"An H.21715-1184t "all __ ac
ll !- 1! I - --imml, c.. 1. pci- .... into- __ __ - _ca. __ rm r E.,lu.-cla.l. ..fir-ad.d.. .mol-rom pid.. Oscar: M-2737. ER EL ADO, ULDN, RENTA RN.mi
- ___ E 10 -U1. -,Alto 14-10 12! Today, 111,1 .dffl.l
- ,11 ", ,!il,,,!, a1.1,E.A Q. -.da OFRE 1rSc JOVEN BLA.%'CO CR ADO HE A nacmrdl,, I W-7715. I = !J_ -' ,,.IcAlc.. Inal.. carcrim. tonson.11h. -1. oil. imi DO,
Rao ,arl, ".ALQUILA o to ...... r. -- ,., ..... r.a "t-c-it, .- run. e "' U Vale ,ma,
_C' L-:.. C"I'll, ", ... .... l,.-i','_1-_ "c"l,:;t",'. DETALLES 9 INFORNIES - -.- ----- H-1175-110-7 JOVES CHOFER DE al AROS. Ic DE i_,C. it urfl-ri.. ,.ff--. p.lo- gu-lliii- Frcci, en
" irjbja ". IV ]a1.rl. 308, IdL-1072.
I-- ..... I ,- ",:", ,,, tubc ... 1-- Ea amistam. d.1 S,,,Ori. A,1112: COMPRAMOS "ANTI o.c mn;omde. llonial,.
Ill., orn1c.R. aITCHACHITA_.FI1-A.1.tI' ",,,,;.n.-.b1rr. can ,. ICrTIly MI.
0!,,- d
, I Ir --- N.d., COMPLETOS I Pat. cuid., rtno Juan-, Dormlr dio- fir.c. w. ""i"IT14".1112 L n 71..splarifalum %1 1 1111rc.l..... d. I.. giledades". Prendas oro, or ,dr COlegido).
"'. a ,,- ,, "'," ", _.11_1114_" Iro. I-raoic.: Fa-273.. Ii ..".. j.,d fid, I m, N bron'..'"kly B-',. tiantes, Plata, cristales, porcela- D""
I ,it;. d, -.- ;4l. .. __ I A, BAN-H. 11A ..I-. i-.F.i l'.'.,g"l'. .',',','.,.d'c '. VR
11 --.11 I ........ i-, 1- 1.111 -.1 nFiLlit" i H-2137-118.7 CHAIFFTI Uiro man,-, -L' nas, muthecos, vajillas, aban.cos 'D on. --,-,-. V-S-O NUEVO. E.IFI.
_____ __ I I., "t'i''.''ll'. liral- 1-- o'! BURO-EMPLEO & I AnA immmAR o rAnA7t n.' rant-I.r. Sarad.d W-I)M2... F."mors' E. haf. clf.1c. dal Marc- I.. A- Di.m... In lt ,.- m. Hart.
___ I 'it ,a .... 1:a 51'al,, $,_, L-Al H-I _, n-7 11. Aniftmr-I... M-allail it. I-A H.- nAca,, pianos, lAmparas rristal, $71lool f.c., L., All ara.. D.Y f.rill.
I '.1l', i."',4 I '. 1,,.,r.1 1lmimc.h., dul-, .air,..,,, - 'Co-r Consult- Put~ S_ dadca. Infillocal: A-9171
SE ALQL ILA ,. 'Ir". 'or ""Is". i d lot, U-.119. Sl .T.-L6a'UGFE .Lll Xp"" ham,'d '16"'b"' Y." iZ alfornbras, mAquinas coser, e H-IN5-4n-s
i"I", -L, .u.-O, 1 l11n1 ,bJ, mRJRr- nr- cla" Vedl.'H ,,*.',,,'..T' ,-,.". '."l'-21al
'l':' Jo d' "'. '' "', A, A ""' --u: to 1111-1117 ", ,. P.bl.: B-302. P ... mi. cll..(.. it. Isla. dal III.. J... RENTA 3400, ALQUILERES YA
"""" At," ACADEMIA GREGG iC____ as ,ribir, sumar. Cajas. Archives. smom, -_ 'CE COMPETENTE - R-1.73.1" 5.7 M. s ,. bjd,,. edifice, crane. ftt ..... ,... :
I.bc A,-,"l, I'll ill '-'a 1,all PAR I (:n( ]%All I LA% In A1,1,N I 1) L'.1 Ropa. A-8232. C-572-17-13 Nov .or,.
U. c'. n "Wo, -11 I .1. "_ ILA ACADEMIA COMERCIAL __ i ,F" IT -21OD-3 Na'. a C.Irld. de Columbia. I
-, .no 111,1,11, "I ti 111. 1, -1-1. MAS ACREDITADA DE CURAI sirviente fino de mesa, blan- OFRUCES LANCO CoN BUE: .. __ E cho hi del precio en qUe Ie vendef
,_ a 11 ;do $3-1. t ,.-, W., no, Itic1cort.s. c.'a". ....... Prll,, O'Reilly MI, ML-1111, (C,,,,- ,,,,, in,) 11111- I %;11 'Za", DISPENSARIO HIGIA
or, "t, z It to.",_114 7 Alarizana do Glintict, 502. co, serio, cumplidor.. Tambibn .,..cj. c..Iq.iar .aaqum. A-9NI z.m. 54. Via, -hOrt.. T,. Compramos vendernos do, citleg.d.).
pit ", I ,a I faiJ, I % ,I %I RIIIONIO %I %T11H Dl_ FA "' a. Referencias claras Fl,,t,,, H-2026-125-1 .byrna. a.. li-1246-411.5
_ _ __ K.M... III] still,$ Finical. -tiparma.
_. Telffortoo: A 3, A 3763. 1'r"P'ez r .r.
1 -c % I .1 b."'i, i" I q a T'.,',...i -052 [ DFHE( "E CHOFER, SERIEDAD ,T,,MO- P.PJIn,, Eat ... her trid pro.-Ills. Wami RESIDENCIA VEDADO, I PLAN.
I ", ," .1.1 i" PI A-6388. Empefiamos Joy& Antiguns
rit fllfiu N I, ". : ", 'fia ", "i M l' as. r."T. NldicZa C,.a,.l ,,Altt,, t- c-Ps. cu. Y modcomm. Objetam it, oI=,,dm a jj- bA,;m% i rd!%,p-rt.l. hall, 5R. 3
, 111 111-1 ,,, H-2050-118-7 ro ,V td 17 1 ....... ct H-21 -III-.1 ,A,
. '_-i- I Ill "-I'll 2" )I a ,:-".J" I 1. Dr. M-D, .... uIw it. 7 a, al T-blin m,,bl,, ,miguiui R 2-M.. .1tu.C,247-115- _U Rj o -UANG. cUj.j,,6, 9 a in A-3347 in arm,, grall, jul. b,.n.tad,, ]am a .,I o M
,,.,,,; ,, "a i- Camutc], clan. W.-,,: A-9173.
i 92 SANTOS SUAREZ MENDOLA _3_8 iii". Par le
119 COCI ERAS -C I ,mr, Traced- Y Critic. T,16____ SOLICITo-t, 117 SOLICITUDES VARIAS OCINEROS j" .,'Icr.,,17 .f,.,. capari-cut To .6-1. r- E-n.1 IN, H-15IM-411-3
-t. ,,i ad, c-rlrcu. Rafr1..1j.m:,b.d far.- M-35iss. C-315-174 '' cERCA IREPTUNO Y LEALTA.D.1341,1IN
,,, I 1, 1 1 -2 1 :1 ., i "". -2129- 25 7 DR. MARINO RAMOS
i, , ,, : "'e, ,,, ,: .11 1: I- I Ill 1111. 1c. TIA. "LA TAU. I orREC RE COCtNZRA REPOSTE.A CoNI,:- ... a5, ___ alcilutlecas ya Ttaj.d... m
ra c-"it" ,.-,a -,im. o.l.. "airl'it A ', hlad- atmarj'll r Rrr ... -a clut'. A-7140. COMPRO MUEBLES. -nt, es 6 it do.
W -i1c 21l ,' bl.iiu, 11.1- s-11. dr.d, -. d-r- U,_ USE CROFER. RAZA DL l' di ... 6 1 I- no .m. ooftrn, d' pianos, casas completes, ofi Y
r 4a 11-11. .fa -"- casas. t-d.a f1citte r.111.
____ __ _ ___ H -119 I -cd.dc.. A.Mbil.. it ....... pum. n.
Se alquila en $109-00 "" "'" O : ', _, j ll- 'W.117-7, A-4 7 .1,ol qu 11 11 rt,. Vail .," ,,In --'_ I C'* Rm .elra %'RaIUY MI. ML-1072, (C-cil.,
-i-H-I. 111. 1! I. 11. -_ 32-.- -_ -.-- .7 w1uRr Rr 'i dmIrr ul plains, 214. .Im, it, A 10 maquinas coser, aullonl6vi. r.1cQ.). -I25748.5
'n"O'll., I O. "I It IO "" T 11 I R_"-, .. ot TaWn. M-2101. E-7164--a N_ nas. ,H
, I .A IRCCUACIUA Is . . al
I Irl'. ". ." .., -, , ", .. al"'i "'; ". I ...... ta, to.- ... Pl.. ,.,I ... ; o!"!tic,', "', "".1,11"U, r, les, archives, bur6s, libreros
;1 ,11,1 -. ,,, Ul 11.1,- ... 11" 11 "'a dc ill .A... Par. ram. .., $13,500, SANTOS SUAREZ
, 1 O .,,la.il", to u oll, ,,,,,.r-. Con- ,it. 1,
1, U,1!;,.r- J,.,, ", il :,11, l1r, 'I,"
, ', -i'"',:,! .,;:t,_ 'i, "" ,A28 AGENTE Todo to que Venda. Operation
LAMP O, 1! IL, 11 '. oa c-lr ,,t% rrft,,. __ __ I Vlado or lit, all, a,,tr .... j.,dil
,.','-','.,.',,'. ,-'.,',.-,,',,'.-'-" ', ""i : T .7iliuib,
Co. rlmi'i, Atirst-,A. o'";1,S r" ., 11 ,-- --Ill. ",-- 1111111TO '-IT' fir-l- 'I Arl'. "" ... coca ,]a 40 Pma,. O'u ,ron ,nr,cE, jovEN I'IAJANTE PARA ripida y reservada. Baizii n: P- 1, is '. I.. r. -_ -_ I DR. -ARCE -1 rac, lacl.r. 3/4. do,
I, a ;,,I,, 1, 11111,m.ll. 11 NII "'I 7 I ,1-11 ,-- ,"""", -'i"", ,,i- 11- ____ T,"i"i ,,,, a,, __Ibi, To~ nAu,,,. bao-1. Wall. crilla "J- Dabld,'-,T
"I", Ili.. I, UI I., ,, .11-1-.- k"i" I ...... .... 1 31;2 Sr"""a I,," 1'.1aa: ii ,i t..-rr. i-,-, -c-rif:",Tr.-r Cl. Ili, ......... U-477n. SEXCILOGO A-7140. E-7923-17-19 Nov "N.J. I_ -_ lo-n-ms- t
.,..I; ,If -- I- ,it 1111rilli r",,l ilt"111 ... H-111.14-1,, -7 C ... ulu. 110.fin D. 4 7 D m.. Sit, JSITH. de ,rladni, -I '. "I". i'. .., o* AYESTARAN. 535,NJI, RENT
'""T r"", 'r On. - ) _: ,I, -I I-, ;, lr,'.;i,-'. O ,'o 7" "I"i," K -t.. all cmc N.pmn. y San Mb,..I.TAT- v- -Will-d., 1, 11 "I'll, ""'', -, ...... , OO, """ , ", -- ,,,,UR.,.,, ;'1;11 'I'.1.1 I'll 11 f.cr. ... A-MI. C=3144 l N I II,;ap.rb,,..,da_,;irJd
"I 1 ,,,,, 1-1 ........ a, U 1129 OFICINISTAS MPRA .9i, c Y11 1,,
,:,', ,,j -."3' o" ' "' -90 dp _11172. (Crr or
'ji%'11Z 01. -quInl A I I ".ii-.11111. 11-1-". ""-',":,,.,'r 'l.." ",..,,,,,,, _. .., - __ IT OW11,11- --- DR.JESUS ROSAL. ENFER- ,,- 4. tambid. ... im .ghtd.).
.1 ll 1, . l-, 11.1a.l. ",.a I .-a: O,-K,,,-E,,, .1"EcE jovEN nv%,, ml. "'b' a' I T*- H-= -411-5
Ill., d, 1, forIna.-I., 11 :ill al I .- ____ __,,,,. ,,,,, ,,,,, "m_,;1!:,, ",.;, it-rd'r b ....... of .. medades de los nervous, glin- am, food 10. nuevos qua usled .. .o..
, .. U., ,.,.. cmi trial" -a.'::,6 ':l'r carp a Grand.. f-Ilid.d. d. .., a.. VENUE CASA MAMPOSTERIA. RCE.
I.f.- O, 1. rill-In. d, K ,It I ____ 11 I I -It, I""", "r, _8 '.( Oit '.". dulas, coraz6n, litulmones. tu- or a,". Mont, 337 an" Axpill. Y R. 7. .- -m. AlcnidR Dooolas
, Uhuah;Pdr,. c 011.17 ,,,,,, 1,111, 111-i-D .SI SOLICITAN ',,' ';;,,; ,, lav'Ttu
. I p.m. I ,, .111, I,.:. 11 1 111111 I,,,:,,-, i, ',, "."'', -, ", "_maa. 1 ll ,111.1.110.7 I'Lli "' oa'.",'lAi,.r'. I.B ... mi,, A-al5k berculosis, medicine interna. Ho""' -, N, Lawton. 03 %%,Am, trrrn., rroi Par.
......... ,;;,;'.,,:, ,:,, __ I i .111.1 i :
., i it ", Ill. jiuldl.. ,.I.. -.ad.,. 5 habit.
,, I : ",,,;".:;,,, ,,,., ..' :"., i -!, 1, 'a";,::, ,;""""_ .' ,,,,,,,,, I .... I,,, ... ",:: ll]:.4F,%- (iC4i' J(.i'r7 F.,SPANOIA SERIA. 11.1853.1- 7 1.bah.s. r.cm., p.11c. tra.p.O., ric, am
I
' .3 .i a "On. Man it ... 1 "..". "'Y i Consultas diaries: 4 a 7 p. in. U-4197: COMPRO PIANO
-:iaa__iFr._5vnv:cc at Lealtad 160, bajos entre Ananas I J.11 1, I ,,,;,., b.'a In, AM.. prarrit.ams. ,.U. Ili; X-5429. H-1492-411-11
__ __ __ i ,. .. 11 I a ,., a I ,It, n;It'll I-193 .:', it "'a, tal ...... ""'. _. 113 1. 12flHi- Ill- .. ...... -1, I I. r,
Ili, 1-..., a7 alla -.. F,- ,i 11111 1 1 111.1.1111, I Or ...... i "-,.,-,;, , w ".u,.-", ": I 9. par... "bion.,rathal.t.ral. nuti-files. IA.- NO VENDO;QUEMO! ,..
11 1 111 ,I, S t I -TSPIRTO -1: i i.I-Y.ii-(;-f--fiiiOli.. la ........ i, 6, Oho,,iaJmac.,ma,.(.. c*11",y Virtudes. A-4342. F-790 ... .I.um. .b,,Icm
93 __ ..:ATI. dr.l. ,,at ...... r a,, ".... 1 .,O- .. Pilau, his,- Edifirl, 2 plant". .itaron.
_ LUYANO "' ."" " '"'""" "j I" A,, !: ,,','.', I"., C-697-3-17 Nov. ,C.U.dr,,. mAquinas c.,,r. eirdthar. ,,",,1" Him
"" ... h- ,',. SOI if I I U-1111UHUY .10% I %. A( I 11 I dlra. rcffigradwrc:,. An ja oi did 12.0/0 desp.6. reb.jar 25.01. I
... ... ....... ...... 'i ... ..... ". '', i'l,", 11,1111 il"I'lia I., ru, ............ '"I", F_ 11-197n.12D. 7 ., Marc ,., .flcrat. La qum. 56.003 rnn,- ", 1 1, a ...... 1" I""""' "ll-l"" -- jjj cVoVEq-MUrAsOiin
%I -1 O1.t!UOI. it- 11.1111%1 1: ,, : !,i,;"., '""I'l ill ...... a 1111til", 1.11.111.11, 11 It""" n ,uilda. Informal TrW rOu .q.1" j,.. LA.
I. o 11 Lllt: _. c I "' """'" Mr., BB-9723.
, ,:. ''I 11 I", I 11 I i It 1, I Oll la, 'bul I.
1. ". r .1 ,,, ", 1.1': ., 1'.: ;::" .,,,,, .. rrl 1, ll..N.14-l .1, ,,,: W- con.ci ... leam, do maiisAVO CON
in
,Q1,11,11.1" 11.1.1 1. ', I'll 11 I "I 11 It 11 %It I -OO I I I'll O."1711,317 7 ,,, ,,,, T.sr-, ,,,_1Nr..A-_ --- __ N--']. u-53". 1 f2 1219' "' DR. ALEJAN ,.I, N, 111od. $20,M hiptals. Urgmc 1Crr&l
I i 1, "_'l DRO MU H-1499-48-5
".1 .., , 11 ; 1 '' I ".1., -, 'i -_ I -- INOILERA, CONI .7 LA HABANA, 513.M(L RENTA 3113.00.
,, , I "'"""'a ...... I'll -111- ol. I", ........ __a_.O.M____ VIAS URINARIAS Alcluflarroya rebaJar nuue a,
,::,:., ,. It 11' $10.00 DI kluos t'l.11 ...... u.11319 I 11 1 A .v
11 "I 1! "I ,% I" I.a., 11 I % 11 A c..N A;nIAITO"1111 T ao. cmT cmaerc y up. coamom J.,, I .. ... .. .. 1". -'a ari.l. aa3. 1 m.7 ., N '. O, .1c """ c.
I. I ., -, -, ii' ",:, , ,; !.,: ,:i:*., ,.',, ll- ,S ...... or ,b. !, TRASTORNOS SEXUALES V.I. .U.. ,,act.. nor ,us ...b
... ... 11 I -, ,,alr.. .. .frc- ,at- -Ficlait I' .mi. .C.v.d .... Y c-rcla.1- ror.al..... Iliac~ 16. fill.' :.A. iR ,;crd.da,. .p.rUmidaull ft, h:.' !: .,'.',I" ',:,'.l ISIO SI, I TOLO4 All INA SENORA O ...... I,. 1nImm.. 1.1-aloall, Q ,c A 1. a Reil) 2. 251. ddepartamento Wil.
11. .. I., , , 1 ,i,, 1 4_7 CIEm.0.1l.t., it. I:rI E.W.Pd.dam cmar I or -IrV.d.),
, ," :, bi =2 a 6 MLI
,,, I I i 11 1 1. ".. O 11 % I'll r., oral ,ml. a ... Our. .j., cK.d.l... r. ri.11
""' i"j,"". '' 41 1,;- a r 1111 11t: 11 o '.I ... t'..' al. .11cut- No - _- -_ ,I l Ita, ....... i Il',-,,; T".,: -a" I '-., MAN,, Ell... abi-rim. Dr.ccul I'll ,micim" .... I c.oi PAR. .it. .. ..Hlc. . . -1256-48-3
,., ,!.a,%" ., ,' I I ... I ...... .. 11 .... It, N ,, i- ,,, .. "'
I !. I ,, ".1, 1- 1.11111 11 3 iit;,, :,, I i: r ...... ,t"I..N Sr.Cn.TARIA, IN
11-21)71I 10-7 ,,mul".I.. I al-ol ". A. ran c.. .,..I- ,Arab .. .... lil T--..."'Md.'1: lln A-VII. c- -.-.
1, , - "I...", ll,-1;;,,, ... i.W_ iblut 'amIr,,.,a.. "rit.1- iommi a. it, Irf.rImr dill ,a. I LOMA CHAPLE, VACIA
"' 11 ;111,1" i "I' 'll' ,: ,,, ',',"'I "."*: ,,, ,,., ',,:;:,:!' .. ,j a'ii i. 1 si ..... I I..6: i a"Oux-y 41) 11-D.I.-I-1. "'I". ,,.,,,,,."Ipl" 11,1,1.1 .., ,a I .O.I. consul- ill.", dc 7. Carlo.- I mdr,,: jardin. 911,j,, Par...... to Apiw ... it, 3:1114, 11.1. I'mi. "Itill. I ]IO1111. '. Tall. 1*"Ill. I If 2111- In I ,,art. 251 ..quma Concordia. ,TcIkftN. I-]. I.."o. ,do, ballot --.I if_, _ _ __- 17i ....... I A-MU). H-33 -3-3o Jan..'
""" I _____ I j;iiCk c
A L Q U IL 0 I ,i, ,!:l, --,-t ,O- it ,,, ,,,,, "" --I. - - ----_ 1 1!4471 : ],nd.. .1. oftka- j" u15j I gas. servirl, criad., ,ou,,im
. I 1. .1. ". I I'll- ,--- ,, 03 Ili:[ I. I N,% NIADRA Dr. 4 a _ANOR 1, i IAUXILIAR DE OnCINA. IT EM S DE ART, PLAN ratio 014 Wo Inf,,ma,: Wrar. bar Amt.
IM 1 :39.1174 gre 11;,buta. c...":1la.", DR. MESA RAMOS OSIbr. .U, i, Foments.
1miSisho ..... I NO,. Ill I 106 , -- !1-11i.. I., , 11 "a _________1 I I -I- i t,, ,,..,,,, ; 1,111, ,,-,,, ,,,,... P ... 11. rm, or 11-21N.IM-7 CIS DE ESTIL, I
11- I :1 -, .,, to $4.1i'l) ,r ,,;,,, ,.; -a ,Vc.. a, .jj,. .,l!jil!._,,,n rr .-, j ,- _,.-- MUERLES FIN I H-IS22-48-3
. ""a", .211n. ,t 7.!_E, ,. ..-- - __ - __ __
.
. I
.1
I
I *
Afio CAX DIARIO DE LA MARIINA.-Afi6rcoles, 5 de Nov. de 1952 ,Ail ificalhls pAgins 29
1 1
11 ENTAS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS IV E N T A S,
tl _.___.________ .________ ___ ___ __ ___ ___ _, ASAS 48 CASAS 48 CASAS 0 ,,SOLA ES 51 ESTABLECIMIENTOS s3 AUTOMOBILES V ACCS. 56 MUEBLES YPRENDAS 56 NIUEBI.ES Y PM DAS
,., w _ __ I- __ - I - -_ I I _. AlIc A A's ". _0 11.1k, BAII.1-Ill- r- B9-3514 QUESADA 119-3514 vENDO ED MONTE. ACERA NONE$. tal SIELT11407114 %III11.,y1hR1.1S;IU!.1;Tu1 ROGER-BAR CHO KIM BE ALQUILFA afll.Wnrj% I !"A; *,;',',',',' .,',,,!', .,',il,, ," ,'n,' n ,,, ,,',"'7 ,'7 , ,, or
I V .11C.11.11 III. !:" .,,- ,!=%Io11 (Corredor Colegivulo) III pl.w., do R.o.u. Angola- mall rates). $TqDu. EPU to, del 49. W. 51; ...... P"'"'Ij-12-53-6i ;,:1 1',.I 'I' 1-1 I~ '" =
11 I I I ,I, a P .... do Alan, All 1.4. .1 I ... 66 Be.. lltll -' I"""u" ,""I'll "'I" "' "' ,
I .Itlll., rl..11_ ., It AP.d- 333. .R.S. Im veride .Aa. X. NIv.IIur ,Ill C. to v", a v..d.. d. 1. 13, .. __ --.-"-- - "" ", ..... !" ", Nq
i, '. I ...... 'd '.;' 11-535-411-11 Pa. 59.13 as v.r... $1.1.,r u1:11, jTU-G -11., GaAs- 1, ... ... S.- 1 1 11.- 11.1 N 1 Lr' f""' N' v,
I; , I -,-,' ala' 1--. I ,lot. do "dinsku .1 -A, d. B: Tne.%,.dill. D.6,11. N.,11_ ,,,
-01fl, $H.IHA u-11 T.Ir- I-,1* Am., ,alta, ,I,- ,,uj -A 'eni..d, I, -- -hun. ,4pt 4, Ley snT mi amme A Ila'I C kt-C-4461 51 N.v 10 HARLv- DAVIDSON I .... ...... _- --- 1-1-151M.54.
I Aloulls, ... i Aol."'. Ill.. Intel I".. I N Rule 4 ,, V-d., flPs, 74. AM. )KI 1. ur-, ruld
, i4 -, __ __ -"-I, .- Also ...... ,.,,, i IT 51.1'.. II.V's, ,,Au .- 11 E
I;V.NIIKN 'CA8AK BE _iN ... n',! *, *; at NOCHEIIJUEGOS DECUARTO A tIll
101, Vendo CAia, Moderna, Vmc(% ;:," ,4"Su I turnuiud, rwirt. -i- .,,I ,, U.son values In 9-3 ISE VENDE SALON M ; VIAR AM. I ,ad, y find. ... ,I'll-. IF., .-.

.1 I ,I.".! I-1114. l.. gu.o4.. ,....,I ... 4. .-!'IT MEJIOIK .1. Ti 13-k pratill -.16. y LeolliNad
. sl, ... ..... 1."!...' I i'_._L A. LQ star. rid NI-IA.. If-Im.i..,I b
"'t-, I 111.111.1 __ -, ,.*,"'I-" io., I'm B"alue, '". d, AjNdacbut 355. ,lt,,:ld -..' ,, "r,',..'."'I',-I"" tons 'uild, ,qu".., th iv ayj. an a- Verl.: So ad Ill. as.o P [LC DIA Y
_-j-1 II.h. 1-11.1. R _' RID-7119d. H-144.48-111 W Morn~ '.' ' ';.,":;.- """' .'d- U"4
.,,,,,.*, ,,,,,, ,F,,, ,,",d".r,",P,,.",*,,,,,,.,,*,,,I ". r Las asia, : ji, N', "" ,,'_A -1bL10,1
, "l,, I!g i 1HDQV.KVXG-ETW --xxr asouri.u El Mejor So(A-Canun "Asp ,,,,, ,d,- 1. I
u; VSAITA R DR 4;AAA. T ADLAVI Aura. -- -- - -_ AnAit-VICiAS, I Nl,...r Z ru'!Ie '. .. D
H.53""'" i ., .,nl 'Itil y Ctil,,do. "ifto Tl 11 al som
11 1,rallu ju. In d-.. Lee, .. R.IvKN"o Dlvzxzxol I c 1.,,d",.d1;'1,1, 11., Mfi, I 111: III 1.11 ,Ilhd-*. z..j. J me
1. 11, A,1=11-' B"" .j., "#. be .. API, 3. Tel ru'Al.. -41,45. 1 ..
"". A- N9 IN. i Par.., Cuba ,2.MU, ,,,I. ,t.d.r.. ).Idl., wri.i. ,.I.. No 28-14-31) iv 7a 1. dej... a ruts .'.ad,.' ,r." 'i. ."' ,i,,mp,,..!",. .,,,"Id Un I -11 I~.,
ki.,10" 1.11.1. li -1133 -uuuldr. It ad :ousame..I.Ih. III Lhul. B-7741. 13-5181. B di.. porf.,ii, ,is --da Puede Convertirlo %in Ayuja.j E-1.1- I'l Mh
- -"--- ___ ,_ _t. _VIL4 -1 cuts: nuunt's. F TENEMOS SU TIRRE _.__ L7_07 Mjlldr tlUd, nYlon, I
a Post ,I: wme t.j ., sets. a, 11
$AMINLES" .Al'T-1 ",',,A U l 7 _rllla _1nrW01W IA;. (I,. D..A.: r.to.x AmmuliIIA AN 105 do lure. I t ,it -. I Get,, .... .... 16. ,-U,, uI,,,r!,,,,1,, 1A "TINA". M it,
'. I T K 0 AVENIDA Do joo, BE VERDE LA TIPffORERIA VILLA- I -105-4 ," ,a'. ,',.,"', W FBCERIA -.7
I B1.111. -.I, .I.. ': b.A. U'useetv" I .... 1 'list.
I~ ..u. dus 111.11,11. 4. rill. Rafatsl do Cardenas 33, Guanabs i,,.--k ,, "..d"'; ,".""I",
..I. .. 1. H-luvo-46.11 P*rqII, "a rI *d". rl:_.11.r ulrl* 71 ':'Imfl. 1. -!,'o I i NTuebles contado y a plaws
ad.. I "B" ,,, ..,0tr Tejo, i- -- -,A.: I Pa 'I" I I ', u ...... s '.
h.11, 1,1111eoIl, Paul- "" y S-10" V- L..uul."l"1:: r'. u '. .,!' rul, B.Aa, run. M,1.1. ,AiA RUjkZjAjTjG.4 """ NoWd.d. do ISo. No Pistils Its, ru 1:,, -1 10 "
, .. K V%;,ii i ( -- 2 qUIn .,.ad., ..UnBAU. 54 MAQUINARLAS .. g,)';t vil ... due 1.11
, Is, Irt--, A-11us. ..I. V -uld.l. d-I lu-.. 1111- desist. pat .1 alseo LIJuner. l-;.Il But d, 1. .. Bad """" Gran y b.,r.I I., r..i Monte 902; cuarto, sala, conno
11-1110,46-9 o-In., 1.11.1., $6,3M. Ol- T101. I.~ b.A. int .... led.. d,.P.rh.. S.1.11. lorin. At.lull .ments le turninistrNstrun, In, del,. ca 1 2 at ...I. u.,r.;:1% "'0 ""' '".
ad do pie,- I.Irstlutised., Gana.. .. A, A U or.. -Iu.n..
-$I,-I.I. ..Is. rusirt., be.)., roviu., p.. 4. a., ..,,III. d, od.d.. U uau, Ill 521 -.!$Llfl PMRA ,.L [LAMBS UNA rOR,,1,;AA I '."'!:! .-_ L,,','
- -- -- ----- la ,,1111 Gas. Alluir.. Luy.ul loss flat,. a. "si.i.- 1.1.,..' '* *4o. .d:i,1or,,. -- -- m ,"a"A.grmr,,d ,;,,I,. ,at, .., A I r IrI ...... Suo,_C.na h.p.11; ..... .,dor, sillones de portal, camai
,,,B1,:-, ,nrl.l, ,.I.. do. il."L'I'ad"a" $111,500. P..d. ,I,, a ... uAndl "I
ruwa, "a., .3 10o -0 1. G 1*1 I C.-V d 11 ad ,I ho.or Pat ral-Ion refrigerators. rif
1, y I r.ato con I.,II 11,114"41 No,, 11 Clll,,*I,, vand, ,,last, BE I:dl T -2233 Iql' 1.1 1'."4. ,*";:tbastjdnrcs,
LEYTE-VIDAL An IMI.B s .IamrUuu ut., I .... do. "I"."I": Be Lo"", N, As ..... ... Ca* ", ,ad., .." IDA .Ilj- I],,
...... 1, 1-10eff, ]a hIVII, A- Ila-l' tdios Faciiidildes a precious cu
.
Id.d.s ,,.,,,I.Ir hot.. Tel: UN CHANCE: TUEPFTED 5GGA a ca" a I UEBLERIA "PRATSI., 1AIRCILAI A IS METROB BE LA CA, nurains. Lugar.utntrIco. Infi5imiae: Agin- __ r'3300 -16-1 Dk
IN, en smoo., Tral, ,Uresta. In. I to All,,,.d.r,,. y ,it. neB.r __ "' "' F '" Nov I Hui;w,, .rkirgrChn,., .1 jT,,.,-n.n ,11'1 11, loon' "Tina" M-7197
(Corredgr coleglado) far ... I,; III-30d. "" *' rret6,a Central. call, retorts, 5 -- a 535. an I main do routes. to, G; I "
11.1304.42.3 d H-615-31-16 TANQUES BID. ,'I". AZE 'III,_ 1, (.,,I tado
OPORTUNIDAD ,,,.. ad.= do Data... as ,-are. ,-- I __ ___ __ C-tva- ,A o I ____ __ ___ ___
. B-3620 B-3620 do tend, Par It tre-_aIIr1naYxu,,A.VE N.DO P ElakEls
-
.N&TLMAAVT- a. ,led, am ,.0. N _.mrGA. De hierro negro para dep6siIm ,,, P,:",,.jrr,,,1,. Des d, _",,L ,,, ,, del dA E "" "'Ito cle liquidos.^Nuevos y garan- I'M CLI.T. ,.A-! 31
- __ Bid. o. ..... .... Alar. "'. I, __ I.r. $3 ......... .
- '"' i'"""' od"r.,o 1--, I.,u'D P1.7"'T "' ,,.,1,.UItrI,-,,*. M-11. 474, too 11".rm,,,"-',!,'I",,.,_ '.."w-, U-I. ,, ,... j ioI-r. Ge-- 11 IJI-- Lma -2 It
,ALMENDARES: 13,745! ,, P ,f,Im, .do 5 ru.rt ll. do r, utal Cutrub- DtaurapI- VENDO SOLARES -M. 4. ,Imula. di, vt,,tizados. Entrega inmediata. P a ... .... dtrr'= ;"-- ', "... 11 It. Im I -01d.d. I.
In ,, on, st, -g, or.ldt, us. dos ,Ivl,..,, en altos con 314. to""' ,I 4.1 me -4732J,
lend ad'..' ,d- ..I.. re-"Iflo- rali- ru-'s Lu- ,at In. 111. y do 2k lti,. 'eI ........ 1.1 I ..
- It to A Me I* I, ,.,,,,.,,, 1111,r,".,111=111.1 N?, 1.1.1,1.1,r- ',I',!.,- "' a
met I P .At as. I
Is. 1-11 11"0111111-cl- 1 ... B do" id ,, Is, at. do, .. a ,ad. l.I..d. ..IqUfn- GI H-b(I!I-Doe Castro, Cuba 162. bajos A V,.,Ia, ,-. a* I 11 --I cull
D, I'll .... .. 1.11. Stan us :". ) ____ j-, Al.lblerI lp-.". .-
""-""% 11,en ... I -,11114- $3.733, IUL-1072, illl.d lid .b0a,'vd, 1,1*,,B.ju.. ,r alre -,are ... -6188-54-15 Nv.
733 III is,,- a- .. ... rI do j..u.Ir: A-2778. r
I, .hom, ,N-d. $1114," l.ru-1 o uAlt.- C ,,ad., 1ell'aed'al'il Y 231' .I.. ,on .b ,In a. test. N -11d.d- ,,, I 6. 1-1 OPORTUNIDAD I E I--- -'- _Ng _jjj COM C, SIN
. 11-1353-48- Irm.ore. ,11.r6d y lehol m-ollitic-1 Pra. io, v,, ,,,udt, Ud. -.or.. D, 'U.el'46' ,,,,,a ,I rA. ,r.derna lo.ruo Is, a - -N-6n d.-M.DOL.N-AT - __ I _____ D, IIIAQUI
am'. Le, ,.-Vid.l. B-S-0- 6., $43,-. Int.ons.: Tells. M-4.21. III-111135. _I -rSueIVN"O ,111n d died, -i Emerse ger, nucva de lujo. De pie)
LA StERRA": $15,000! PLAYA MIRAMAR F1.4,1, do . .e D I. nlA, do 170D.N. Eti R "' $A, ell ,
I 2 ,- l.n ra. M"C' j-&4
, do I . p. In iUWTo A NEFTU*57jOI7AR yERMO, L,. .,ul mi, a, m u,, .1 TeLeviscres
i Is .an,.: s13,000 Vend. In.d- -- far. H 11".4.-II t_ ue Mile 1.3 t 9,50 uretros. a 190 It~ rada. .1. ..a .9.00. ji-1134-31.0 ,,I- Al. ra.t6 12173.0s, L.
...... .
j.,dut. u.rl.l. III.. I u, ,,is, - - clign tuf txjo ,a _- __ __ __ ."' a"' -1-1- S-' CL'-:'. ,'; I ... .Palam So, us,.tus. .. ,r.r- Due portables, eketricas- Proem es
VIBODA, *,ACA* V "a CASA, ,AR, Be"' ,"Ir, G,11,1. :,.' VINGIs 'AIAII CON TALLICE G 4 I.t'r
am, 4_ 1-j. Uu,11I.. 14 1 Is I'l. ,, C, 1'..
d.. _Idr.. ,,I. d did, portal, Sol do, -1t.l. I,-'- '. M" an r ... roP. .. -.rr.!,,,,,. .test
.1. -rlma. '"Ist, 'rme ILIN I mi. 14 a. '"-'"-m,-. Ill da_1 s'r_, ', uN specialss para cornerciantes, "T-4
Em'Upe do lh.1-t! a : b li-I'.'d'.', = '1"Z mbT' 'm .fsa "I"': l"Id, I Nacional",
$* Rdd garje. ousIrt. I, -0- .,.. Otte ,,,,_ or. rZ1111. *A' team, ,..!'b.o, 1'.'1..d.'. B, 11.
dn, ,mG. y x ... Is Altos: I h.bll-rl-oll, P I" to' 'I"" 'A' I' a B- .1 Ca Ue-trohn. W-312O. '*Arr--. e'-'- ,,ivI--q. 1'.. W.P.I...
'. A~- I SE VENDEN "a"' -d,... abjr- as art. Villegas 359, esq'14 4
-"a' 2 .... Is Aln.= "1Id4l ." 1'c.rro4.I "I.- l .5'r [.:.d-.r T.I'- ID'Ant. .B.-rina rl on, Ala l,% lv L-ul d'rso 16.4""
,,...41.1 1 In Cerro No. 2013 TOlF 1-775-3. ,,.air. a,, 8-1. v .... ...
or no, I-111d. I IP1 H-1243-49.5 .dr. do Send' "I" '."I'll". 2 tanques cle 5,644 gallons ca. LA Came 'note's S.I.d N-1 51 s-.----
rill.sI.J.1I 11--who 1 11-9301--- VEUADcL CALLZ LETMA. I.x24.5G INE- do, hot.. H-11-51.1o R C-417 54-i Nov ,a Teniente Rey. Servirros I>e6
_ -_ da unct, 19% pies largo x 7 djA- myo 1 -_ dos interior. I
;RESIDENCIA: $Z5,000! EN VIRORA, 313,100, EDIFICIO NVEVD' PLAYA B CA CIEG9 nro, !r, IkOtrn. 10.28 ,notros, IIIII.D011. -142-56 Dic. 19 .
0 is.. let[. 12.23 .a ""' (1. 52 metro. Informant: C, Garcia y i MU,BL'.S
KnUasd.nd. -61- $11,M C ... I Pj__ P..I..% 2 Plants., I~ 2 1 Y un Ganes. Venda loss. Cumrl- .'.III' SIR~. alto, calle F. 2ft3O Ou.trus, ,4s.w0'D ,Z BOVEDASY PANTEONE S
is y ruarda: 4 habilat,10-11. I -:oirtarsuntio. So rut'19. do-11- ..l.rud.,, _..... I Ambr6n. Regis. Telf. XO-1832
1,02TIBBno' I ,!ta ,-"b A"at.' 'to I
. 1, rasa. Mo.. x.,Sj,. d.nIA4 PAS Port "l-del. V4 Brand,. y un. ,hit.. b.ft.. -- Pe I. .;n rrs I$"" C Rios.
jh.11. I it. y Trrmlm: I-1,11-, Polt I 'lls'.1, 1 101V!, 11'."n-so E-1336-54-9 Nov LA (:ASA HIERRO
rare. enaredur .1 f-,,d-. "-- Vd-l' Juan Hidalgo Ciro. lb.iix.14.93 22 "M ARROCF
reentandesi- Butual -nuIrll- ut:7, .V uftdlr. *.PX tor. ad. It, ., o ,R6, .._ SC V E N Ij E ,,.,. -Ud. ,n ,uteloh, d, u-d-1 11,111 MUEBLERIA PRATS,
rattle I-IIIIIIII E, .dotunultial *E "31" U o! o 16.11.1990IIImr.. $3.500u,'rrR. SRAS. VIUDAS m, I I'- I.tfl 1MUaN
cl.lt B-wd. I solk.. do ...1mv.d1l'.. Part.[., Q'H.I- _-422-48 No,-. S 1, o1-11D, land, Poll 1111111 '..1"N ,aId, 1' vs ..
_ _Ib .= ,,,.r lid.do. ,.,. p.a.,i. Ad-1 -d.,sm. losp
By lru.ah.. .A,. .. Ui ... Y lort' Get- ina Combine de tri. I -n 0 told' Cltl-,If m tDo U!'.,,'b'j ,d ". .v. I
251 .10 (Varrdar c,.Ie i-dol. GANGA: CGN PACILIDAIDEs 'to PAGO "'
M to, 1 .1164-48-5 -rd. lam. 2/4. ..I.-,ad,,d.1 I'll.... P. in n. W-5137 ...... _. IL12fll Ul 3 E Hijas de Visteranos una. mAqu ,ulbill I ..,I ju_ rrAqdnnA, 1-11-, -r1a. ral-ho
1MIRAMAR: RESIDENCIAS! ,arm,. D.hl, Via n.,e ... __ C.; Pr. b6-d. .1111. solur. Ilb.l. ...-I Ilar arroz, "Oliver Gran living. ,,aaj;,. a idsosti. C.B67 r- I.fA-e ....... livinar,,aull. -111-rom Pe
ft.l.m. I 119-3514 QUESADA B9-3514 'p'lartd"S'Iuat,. BO-9367 de lit Rotor ,., 24n.oo, 01,. far.. ..,IT*,,.1N ,2. I ___ '
- I. 19.4"Is Vs.. .1 Viol. arill. I.. r, It ter" NQ 1 Riceland, espigadora ion Eida.Avtchii -_ Ei ...... oil.. .asl- 1.
Otra. 4 he I Palos..' M-.'.:- (Corredor Colegiado) __ - I Inedur Florenti... 1-bld.l. ..I. I- ,...I. "I"L 3 h-hil"ird"'. $21-oo LEYTE-VIDAL I Do: "UE a CO_1 11'-"- hl"Ir, alas hotel. ) t.lih
Our.: I.W..." Oul-. IIIJ I .. to do ', 16', r otor 22 Ii. P. De IISIL U .54.1
"""'"" I ,nmus tudtf.h. Ill I. C nOrull.ir h-a. 33 --It nat,.d., ..,,I. I.,.,.d,,. Nava~ I.f.r. ,,,,d,.. ... Ln. Ran J.-.1,,, A-14
at'.. I Phuw od.r.di-ot- $37,Wo. VIbr- Venda. call@ O'leallill, 3 -dos VKXDO Mi .KAIDENCIA TOGA f '* _. B-3620 B-3610ITl 17-. I.I.rl.e Coorlefl. 0 -4043. 7
nessjusunIs e'sulculk I. d1l: "" del. ". I":,*r,1I1.1.1 UnIr,,IIIIW,.I1 C,,.%.l.. Parll ftiC.It.d., I_ to. s, RI.. Ii.b..., parl.,,. d- h.. .1 I.d. N,-iverdadera ganga. Llamar: Telf.1man; B H-725 6-5 I
1.3--vipi, i,,rr,,Ir radoxi,"A" S"LW 1rrl.? $12000. Allara. Reli ..Rod I. I
- so., 6 .Pmr-u..I- ,l.I..d. $3. IQ. C ... Got.. J.,du.am, Part 1. ,.I.. -Itra. Do Is~ LA- .1 .or. ho,-h- I.I. daevlan. E-Aelwi-s
trial fl .,,.I.. Allots. ;INFANTA! rr ... mia. Harvests n .III.. No P,,x,.nt-. I I ML- 1 187. ___ __ ------ NUEBLFRIA 'ILA PAZ"
: BILISID. Sorts. ,. r.a-l.d.l., 1- ,: P.A... I.lun.. vau-d- ,-J.. 11-. ran III~ b- frente In 1, H-1323-54-9 $8.00 IVIENSUALES: JUEGOS SnIUd.110, Manrique, S. Nicolis
R..Idjou. ADO: $38,000! quamd.. ,.,,ad.r -I,.i.daI:,B,; l.rrr- rubleru. bar do lull y eloict I ,or. __ cuarto, 3 CUerpOS, modernos.1 jN,, u 9- IuJ0' J--Sam d- 11- I
I. -7 ad, a ,.listed. lon .. utow.lilas Par. ,at III-. Pr..-eid I. _. I~. Ctu-d., .v ,.I.. Will.. 5fliatem
___ I.a.d.r.. PIIIIA. Pat. Inat -filut' E-14 'a- ,-all. -a Lr)a-VIdL Car Sala, livim.- ,.l -b-. U Itg
,&.I.,. R.dI--- 13- cL3 I MARMOLES.,PENNINO 1155, BICICLETAS Juegos comedor, 'r r,,I,, ,,,,ha,. Too, I
.1041; 340 .12 1 30 nul it"ou". B."I.; ZGUrICHs EMPLENDIDO. HER AjADo dead. de amphas jardin.. .11aded-1 Y -1 n - L -o-, U.dfl-ml .-a--- PI-am r-ra"
I _ru.! ratio del fund. ran AIh.o, (rut.1% ES ,E VENIDE UNA MCI
nodid.d ,.I miss Xol-- A fn %um, p..S11 do I us CLITA BE IIAQI r.. 1 room, finisimos, acabados. IVla ., y -al.d. To 61 ... M'S- .... ...
h" L,3 1. I AIlIBTZ 1A.N nist,
,I. ww. -Vid.l. to .... do, l-l-II.- b I ]A c I d 2 It .It s. (a i Pa. %it-dRin -1utl,.I led. ;NUEVO
ru rn a sa.,., _.sma "' do 4' a, V DADO! j..N.Assra,. do rrurr- 110.0. -11l ,,a iquinas coser "Singer" ple'Las Di
I. r.o 11 ... a 1. Is, ..,bit. 2at= I-o 16 It 1A.I.: .to v2. -YPANTEON 1. L
It I s .
do is.=. Joe-- I- AP-P1,1,1T, I'mj,-A= ;m, ,'_ tl :uebl% lual.1 Infi, ....... ;n 1. .-Ir.R.a Is, was, .1'.. p ... olunir.." a d"W"' H-14-as-d
.. I .l""1.1;oZ Was -11 BO EOAS no 01. on. x-PO4. Isueltas, colchones flor sl c!2, 2 sj- I URGE, MITAD VALOR '
. .1. III. d% D on I us "!u; TOS PARA ENTERRAIL
UU.do on In ,An 1, $3.00 mensuales
I .,d 1. ,u S, ,,v,- ti,,.4,rd, so a,.di6 $10 ': -Vut.l ; I -,...,- d,, 11, w-h.tir. dlft
KOIILY. $41,000* jTI1hI1II runpra- dand- "'B's bt.dl 1,-'. it '. ;Ve.l. sarenti-ol Le- iAL CONTADO Y A PLAZOS. 56 MUEBLES Y PRENDAS Illones portal, ,a C.Z.,i.,;,,,,L-- I o..O.. .do st-ral, I
IG....! A21.7,"21 Muot .... th-Ir, na-, rI'el, $3Q.0110 so 118PRO", IE1 __ B.D620. Cambiamos '.
,me ... = A IRa b e 'auda
- V"I r"Ills r _m ;,113 X ,
. muebllitlina ,,-. do lu,*aul.,T l IrD,
j l. I,-rs. I ,,,,, .I-- to ul..,- Iud-,dI--. o.1 ,us, I Portal#. silly 231. MONTE TRE PULA v__wwT Tenemos una gran colecci6n cle I Te- i"'.. rsad.. AS II-Ain-lc-5 11
-1 tu'-I-, 3 -.,.I. 4 11. I L-LD12 .1ol.d.l. dos N DR LIVING. t ,Js6l del Monle 29,
,.,If ... d, a.4l 3 1111-se- b- 114253-411-5 le 658 r I. rd 3.31 in. Irt.lu- Arn 1ALTURAS DE MIRAMAR! los mejores lugares del Cemen- sEd.v." 4 1.1j,"Go ,,,j.lt. I.I.d.. a. Jas, "Casa P&rez". .
nt=1.7..... ,Intel.; ,Iran patio. E.IltN. III terio .1 "LA REGENCIA" LL"I..vida. li-XV). ASANA ',I ,NTA 1111,11 .... ........ "1114, Cerro 1,114, '11,1111,11 A,,,, ho"B" Ill. on .Ill -11111lu 4. No 52, .p.rwrt.rdn 3. MI,-r" roll ri *11111. HE _F-1"1,4' ,L4 ,, I.. La,., --I-le, last ad S.- de Col6n, 56lidamente EA 04-5d Nov. _. 6 C-205-56 Dic.4
'. .41ti'd .urvu. _ m I '""', I Part, ,no. 21.32 1 34 71: A43 I2,;construidos y a precious sin corn- SUAREZ 18, 20
,lr.drt X-4111I VENno RILLONK3 N Go ran. _C_ T __I ALLE 17: $52,000! ': -!,'L-Al'. b ..I HBO LAID tNTRK PKNQW T ARzon,18 I~, LaYl.-Vid.l. C-1116-r Ca- It BE EBARTG kj6 LASIC6 A LAG L GTIRT Venclo a bajo precio: miqui.
I. a do dos plantAs IndInode. I, ell.d.. 11-3626. petencla. Waloa, Ilamando a) let, .Imb,,. topwdom; .r.U.I.., ador
Seats !tUnI. 33fle PV.. '.j.o ,to ,I.d,T.-- 3N. Fr"till"If Ma In. Ftud. 33 .so .1. Baja. I., H-Illd-la-I -u-- d1aad. alull.
- U-" rtr Cr
f.hr-rI0.,""d 13-33z 3 etl "'Adl! dujl u,;,mull ju., roy.d.. Illi-911- nas escribir y sumar de tod*
11-1255-46-5 on. 1.1.rrus' Artant, Bledles. LlGt 4. U-2242. Infants 1,056. 'AR -VZ;'n0hf.16;RRj 6
I- 4 ru.1- No. A. "quo., I Batt~
p, tr,-, ]errata Irut, y foruld. IA31f. I AIL C .'rlad',1'rk' 2o OHLY! I L, 1, I-,,* A, L,1111
"'lUr- "'let. A."j". GA ',*, ,,,be, *111* 's"', ", U,",m uu',,
SK VKNoK VKDAUO. CI1A5FT17UJ am DiA- IAIII.. 112.300.(!. E-UNN-41.1 N. 'a Voa,,EM u'.',
.. __ ___ Lud, pr-,11! 11110 VI- "I 11 ne'lls Is I.- do ft, I, r..13 1_56_6 maracas,
_, um.. -1. L-2. L4 A 6 T-- macitunas coser "Si*
tC._da, I.1,Ki.d.l. 15-36- elu,.d.. ratio L ,,,it. 15 y 17 .H... .A. i3_1.- 6ASA It APARTAMENT03 is. e -1 .11-. 1-111111'r, :' ',d 53 AUTOMOVILES Y A __ ger", nuevas y cle uso; archivog
be)..: J.,din. Portal. I-M. -- ,,uouir. h.1.11,61, 3- 111-16-. VIRI. D' .1 ft,.t.. Lt N CC5. rim.
do to in.. IA, 2 lervicurs. -11-d. 511-nurr, Ila ,.Pat,. 5-111.rl, "It., I3. Pi Blades do ,ecino. .1 ft
g,,13 L-A.-Vid-1. C-md., C - vw"". h -1,. Prd late LIVIN.10-mm $11--am, -5 'a A EL "'. iOPORTUNIDAD: JUE' I tarjeteras, armarlOs, cajas caU,,
con a 'In B!AR RFSIDENCIA! ,ua4alo.' 13.21.11 "It. Palo, "'s. it.. 15 y V-7. Uslarrums, O... 171 Tall. All-Mall "',"' MOTOCICLISTA DIL V, In 2"', "s, ,mI 'IF
,MIRAN -3 'o.. j FRANTRIL, MG
Ihl,.. Luj- r,.dr,,a I, .,,and. 13-111311. Da-fil. K-131a.da-e Nil I i H. e. E.B.'s.. N9 4 4. .p tm lr" ua B r Lo F 1 I. '417.' ,un_,,os -9 gas cuarto, $180. Comedor i dales, cajas registradoras, ju,
1. __ __ __ __ Es H-v;g- 3-5 xnTiou". 6
" ce'l.d.. dAr.'ada Isu, "I.,.. Bar. I- I -._,,-. J. 8OLOZ DAL. CCN3TRVCCION V risi 6 iT .- par. .f, :c .. .
.14 ...... s,,un. T .... no: 1.11311. MI-1-1 11-14M-14-1 XC ;NICANOR DEL CAMPO! Is L I"'- L.T.T..NT. N Ii'7._ _j JS140. Canap6s, colch6n muelles gas des acho y pieza.9 suelt"
,,,,,,,, ,j,.,u ........ 2 II.A.. 1-1 I IAIAS. I.I. VARAN. KNTA ""i odle... Pen.'s I "...ra....
.. . .P.1l..u..'am, Ill-ar""ll, Pro"'" Fla.,.., Its, I.. do ft.U. --c-girld- Iul , g tapizaclc
III I..,. to ran I ... I' Ig.,_: 5. ,ins- o XVROL3UT DEL Am EX PERI, CID, I.P.suF1 11. Mesa c.cina '21. Safi cama vi"inas a... I li vin
Tator. Calum "I. laid. I'lls, I.W 4.XA Et,,.. ra.dirl.- Y ,,, ,.its,. Corals n yl"livln# Arta Nit.d.r.a. 1.6
_ .. Lo, .Nid.l. ,C.r,,d.r l.log,.d.l. *7A In ., a, a. ul,, do 37.57 a.,. .led .d.r.rds 1 -,',I $1'20. Piezas sueltas juego cUar- ad- limparas, at
8 36n. B-11o5.48-5 Pr ... una, V- -- "I some- Ofilin' Guru- B.u.. ,.11,.: $96.00 ,are. 0 ,,,it,. Concordia 567. I.f6-ET .0. I b.1t.11e., bA I
I ----. ..... - ----- 71 Tslf As-.61. E-1-l"S' V-. UtIno -.. "I's-Ioti-l- C-I""t -15 .- .".... ,I'D... I.e., a. ...':
... .. prImIr plan j-IIda to, $10 plazas. San Rafael nil- e
N_. ENTA $240: $29.500! 11,144 Itt VENDZ (
,9 fombras, objetceld arterelojei
89-3514 QUESADA B9-3511I.-N --- 'ARA MAJIBPESTIF' Caloglado, B-38.D. 4 DODGE 1.38 BE VXNDX. VERLO EN "- I-ItI.-S'. -ig Nov Ear d.
EdjU- p,.uIIv,. (Corredor Colegindo) Daum,.s.11-1.1" Aint.r.t. Iffl. data. H.- mero 470. C-766-56 sta e le, radtos tocadiscos,
i I an Mariana' role MI~ aure $an An- Mpo! '! ALGUNO. DENL48TRO5
"' c rost 2 Edol III -n on -1 N9 jNICANOR DEL CA let Plan. ..] ON he,, an 1'111',Irol l "I" le esra ar,,Ie,,. y
AN.L d. lhrlc= A ,1,,. Vd.d-. vend. ,,ea.m1..,l_.. ,,8 "d-l, IrI-n lliEN II. III ."i ., .. tines y carIII._ at par None TeMf. 1.143" ,6_48.5 C'Esouln. trolls. Call. 11 d, La Can- AD-! rou-oll I -' letas 6P
.an.. I Ill," 1 11"ll". ."c r E, ;GRAN OPORTUNID
,._". ilcm --- editle'... ... do I-fll. a ", -12 tkr.u. y or&- tua 1171 .f :dl.!,I.. I REALIZAMOS m. -it
I.i.- hut., N-1. lull., .1 I .a ..'r.olon ; __ ....... VIha: N.P1 ... I-NII --'
ad.. It.. slla.susn I ... net ... him. C =p r D L' ru.sDi..
Lryt,-vui.l. B-70 R-tm, .BuIlIds, latr .usan Lev AANTOGCIRI REZ. r'.RTSAmn %3 MI a- V' ]A C!I-Dil .1, 11 d' .- I" Venda r.robi. Par .111. shur. Psrmeot b'j' P ban.. C I- teras y un inmenso surticlo i
"' "' C-r. Plan.- Y .6,.... la , I Is billIt. I.rdiu. le-d- r.d ID47 do Ial. las, radio, games 6 cause :,a,. do _ joyeria fina a precious lncref
;RFNTA $585: $23,500! I'... ,I.., loul. $III..' Fl1ru" 1S I-;N- -rIm1'...W'Tn,ro r y ruart.. nil I.
g,,.-Id.rS I :let.'. .I. an .,an,..: VZNno THEM CAWAS INDIVU66ALE, Tod., As ..It.dal. on I~~ fin.
h.h. I I. jdr,.ad.a..:,td1 Introft. I ... Pies- so" Is
Plslul 1105-Nn I;" I.I.do. I-ir. do Ks.. poll.. rr.,I. a 7 ;PLAYA AMAR! Perri. I 11 11-ol.; rarilid.dIll 1, me 'j,, an lot 6 siours. Its
f.rre.. Q.sm.da: BILM14. 11-1.177- Av-d., Bar.,. do.,.
Sal'"M ... It" San LAreare too. flo-degAl to a- -h rjl thbric's. "-AbmdI.I.oa..Z -I --1- UunPar-'I,1,I-JaI uIlld bles. "La Regeqcia", Suhrez 11
"t .. .... s ,has .loiru-,Ed .-I"". ar.o '_d'."h" '- C' "ld", i-rr-I% Noel oip.elule, y 20; A-6628.
sjoow .1 5 6 .An, dil,.I.,A del rllv ----- SEVILLANO. VUSQRAL CASA'. "ARDIN E STUDEBAKER DEL 51 M7 x Ad C .
do =3" l -- --- -- lerre.. "Itut 3' '-'--I: -I'll ........ e Is"- 1, tend. .' Lm C.mplid.r."
do r-1 fibo, mnl. Lov.-Il.d.l. B-XID. am jam. bm d ... 111. Pr6.1.. AU- ., Yallut CIbT
. ,. u. 20 jE VMD- &U- Uss, lodarm- Via.. 357. bol. H "" -2373. -56 Dic. 10
"...1,iflou, oun Do ,.I an ,'I". : 11.1-.1 3 Value 9 12 'n. "' A I~ ru.dr. Q.raa E-5718-33-6 No! C.oaoiftl.. Tiunblin nul.- ..Ihl. do, a.. jq-, ,I"P jI ..... .. j ... y "
-1552.56.6 .hul ,mnI%,d'I., via" -134
,C.old.1 l.IrjU.d- S28,000, RENTA $280.00 Partl, ast.-conodor. d nutr- 1.112 V2 $13- ,,arm tar._Voi C __ --- A C-qla-be Nov 24
$56,000, RENTA $560.00 P-j.: $ .Aos-, I.I.rauut: 3.r.. M4. Ra- C It irad., 'Ito.Aul., .,tA W4. mpleto -tn, gas. Patio. Entolao vRCIA, ',,,I'.' ,,"do ,,ad. L.yie-Vid.l. Ca 6. do 1. Visas no C .1 iIVINmaooM rRACCjGk ADO FIEZAS
;RENTA $328: W ,500! Tdifili.. -rj. do ,atirlb.ol6it Pat 10 Is. 13. v-7.1-79ol. H-5849.5 Is!" "I ... I, me,25 users.. at,
-I.Bra, reand.r ...,bldo Tjm, C.I- ,Ido completlotente -as' D I N E R 0 1 ,
.f"". ".. I. metro njul, I.I.I.. 1-
Module ,I 16'. I.brl 2 planlixm i MIRE ESTO me"IdeAme. Clame
_U.b..' -a- I- do orouthre -nBo _P1 GANGA: SE VENDE EN LO jSANTA MARIA DEL MARI 'a ca'.' B;b,. Ymm,
zone is.nasr- Rado.d. u. I Boom I. N,. o Va. W ,am,,, kin y Hil. Vsd
- I Lull~ ..Y -It-- I---- Dart,.
bdr.,fiti.. Ap,- h n, rapid.. L,,.,. I,,nunm: GUIFLO UD. MIN D H. j:jd2.jfi.5 I NSiU AL, .... I .. '= ley- maeleary
,I... P.blle- ;No pag-1-8a No 11,11. mejor del reparto Almencla nuerd'. ru- Is Via __ POR SOLO $10.00 ME
,numr," TrrC.,.,9. D13 rV.Is d nad itedli, Pro JIVEGO.
I n.2. Layte- Joellmr 23: U-3796. C y IH5IAuCa3S:7L"n .del .. to So rontsurs auto, del Ill TODD VERDAB. I JUEGO DE CUARTO 3,C.
V.d ., I res, calle 12 N9 311, entre ... d So o"B"' rC .a ajaJ.. ,.,a.. RZALIZO .
- "_,m_; ,1.,.. Poll. ...*. ludohit do ,,rarn. I.trlid..Ot
.L B 06 Ida, -ISi.d.t. A SIERRA, $21,000 D, preciasa residence, cam its,: 110.0o -A. La3t-Vki Carroll, a am Ila AJ..U. ,,,,,, r,_UAmurL -ruld.r.s ZI Formidable comedor, $8.00. "L A P E R L A 'I "
H-11 G .it,: 1 25.D0, AYItrhn No us ,.I., ..a .
. jRENTA $584.30: $53,500! B.niu '..Id-l.. rolalor.1,1un., pi ... It I Cie jardin, portal cerrado I isal-d"' B-300. I b 1. ast
d,,,.,Ir IM.0011 do huall-l- Par I rro.satl,.1 ,d-,d,,. Ill. bad. I.j. y ,14 pues a LarobIll. YPIA*ra. C.r,.. To 11 ... : .Roi 'Itt's sam In ,... at,., ..dliam. ""'iSala, $8.00. Radio, $5.00. Estan- INUEBLES A PLATANI
, al a 1. I '. .oh., M.r. .. H-383-53 12 I.,I.d,,, C.tropolta, Me aro, 11 12, Piezas sueltas. A.U. 4K C- -4. IS a"'Da.Ae".1 31. Hol.rolu,.do ""' it',as' .e.d.- .-4 3 ISI l dr, ,,rj,. L ". .. Ir I,, n IDtr
1 17 ,,or, "I'll! Ell. Is dlIP.&I __.,.. ..oll., .: as-' ,r.rl,.I 01ra, 1114.N0, A!: con cristales, sala, comedor, 415o FINCAS RUSTICAS __ -,;,,6-%- ,".,"Am do 11-1m.m.., tes cocina, $5.00 c C'"
Q_ I_, ,a:l7. r' ZAJD t DEL 4.
do, ho re I I.. habitaciones con closets, 3 ba- a __ Vea nuestro surtido. Precios. '
,= .. ,Tnda, ,hope alqullr. 4 Puerto A'
"., "_,Id Sg r Ill: loins, garage y patio Ill Ganadercis y duchos de Iincas: F -.1 Pit AR vEN 0 JUEGD BE ,lidad y facilidades. Muebleria -REFRIGE
- H-1153-4--5 nos, cc on S-1-1-tai- -e-111- I ... I' IS' I.t.dai.L' PARA FABRICAR, HABANA es; dm PZr. C1au&9u-A0 It Jidblll.. Gain-- -rol'.. 171d. "In. 11 Pa.~ 11-4=.. Y RADORM
11-M 53-6 lumn, 11,r.. 7 plaza., -I., ll.r., NU,: NEVERAS
du r llntra. 10 day Bassin. So. "El Modelo" San Rafael 409, _1
-to F9-3372 a F-4287. Puede verse ftema. do .. -fin Y Poestem do ..data d. EVROLIKE AN DR LUKE D 1 US. "t, 1.11
' : a.. Irmo. -I. r.p1d..o.t,. .. fondo. Trato director. Inform IS A PUEK_ o e SIUo, V Reunion. M1111 Manrique y Lampanario. __ ,NoEjjNCjUDNASu- B" u-_ Oa_P
BENI'LO HERNANDEZ N= I mT y Geller. Bel-IIII-In Is. ..606. .. no -d1d. 11 CH I' I"IP" a "Me
I Is. Debts. .1 t In 'Sn"ll" a.sultal..... do Ind. 11-1554-46.7 on, ,-.H., us
rellr). no mstra. lost .. .ps..Iu, IIII, todos los dias, de 4 a 6 P. m. box/o do oojjI,, y I,;,,lmr,,dmmo1 Lolrla 'u C-909-56 Nov. 24 Does 1, Us lards. Tessa. IsP-es" Y umma"
AdmIten aferliti T.s ... bT.. Lusuda.l." '.. are A T.16f. .: NICIFOO So DESPACHO. PROPIO ra-X'I
ESTRELLA 68 M-9461 -list .: U-31911. H.113&48-6 __ h 11. .. rusild. Us- "B"'; -I. do ..1/2 12 Y 5.1 LU -_ -_ al.d. do t.d. ol... US
alligias .: j. a ... is Cis. AP- dia 41, on,[. Calzada Sold, W-1. r-UtIM.Autto N.
18-H-1401-48-6 .ed..., PI ... is.. I- V11 L one 4 V del.. 1,14-11 ---- MUEBLES A
I M-N.. E-1901- I p"'tpir.fe"i -D ROVECHK. VENDO aaarmOGE.Almalies
__ DE
- at 0_7"_._. VElRGO ACCION STUDEBAKER C F IINEC16gojil jUEGO5 I PLAZAS Td
HABtiNA $50,000 I.. Pies Womfl.9h.in. 11C $6&49 vk-
.- ,of Lon- I mouns- I
Xi I SANTOS SUAREZ $41,500 Renta $5,640 "I"r .- nal. VIB.- nap,.Cou.n(al y do FlUll, 11 magni OTERO y MESA. SALUD 51 call'. 'A No 453 .1. .t
" Zmr'1u 51 gSTABLE(AMIENTOS 11-744-33.7 on 1I.I..... mil.'"'.. 36o. lot,. Canted_ P.M. Al.,.d.r.. r 9XI-A.
C.,ad .,I. ran rI .V:d"n. It 1'21d ": i I
smile y i.t.-Irs. ro-ta -n ,so.ja do Goals -Idenola. S, Calllra BA.jum I, At an.. ,duill. 2 PDmI.s,. structural ran- Cortina y Figueroa. I.I.o.a..I.9a27. Cu.n. -h.. $2. ,.,,ad..
P -it' us: j.rdlo. P.. hall.. ... :rI1IdIr,..1mI...2 'I" 4 I"' it """ -nfi... .11.11.1 I VENDO P QV RIA MANEJEL S TED 1, .1;. I -B..I .,14. L,, ,lud. ,or -ulls' hul I rails ESIDAVICA E US -- - So:
_ I, -1501-56-6 nled-- 11,1., tapt..d- fi.1.1-1 e- BE VERDE nErauoEKADQR -rR=
'. ,,onto r-ruoulift. RoWedo ran May b ig.. dTia6 S14i caparole. 2 y 3 P,1111.1 51 htnes, L,, Ai all.
ru, Hlrold". ollit. trcli me, II1 ... m b-.. P-1 ... I.- IL 2 a
,._ Ila .."t-1hIIIIIII, t )RDVO IsOn"I Chet total y C.dillo... ilitfir.l. inod, ... VELD ;.... simile". do 7 ploo, .it 110111.00. oatir
X-g461. ,]..-bar. 1:4 -Iftua. 2,4 ,ri.di list,, *420.00 nuensul- clterna 8 n1il $55. rolue, binel,, ,,,I... ,uiduln.. Stuart' I= Mi. MEHIN, 573. Coal laq. I C- on
P... P.. $Mw. Us..; I-M5. .,jor.L. humb. .utornAllo.. 3 ,ninuLt, E-160-31-5 Dims. mern,10, Diltlencill. "Ill "SI- Can- no. do Vial H
o CUM "'9 f .u.1- us #it .. III. N15-NA-s
-311 -43-d teridl, Is natural... Cohen .11, 11-111-Nu., felt. ...... I.I.r.jHIdsA.: -6UGEN %EN-DER d-
... &I_ dor, t.W;,.p.u.d-1ftrjna, $80; Unit ]ft- c.313.55-8 No,.
,..: Carson. $23, Carl.,.. Bruift, fill. Us. ,and, SIN. San Joaquin 363- __ MITAD IRECIG"I lur
EdIfill. I ,I.nt.I P16-t-1- NlIn". 3! NA IA RODRIGUEZ, FORMIDABLE KE- ---. __ de 95 a go Postal; diarlds do I- edl., C.2111
H.Un._ .. q -56-4 Dir. .., do
HABANA $200,000 "'Id. U-31.1. entre Monte y Oman. Ila -Z ltl .1ras ,
.B.'Buto Y tan. B,.rh. l.nuo., jefrigerador nUeVa. Y 'Ir"ll-'1111. 'Its I ruftent- oi.,.
It, a, r-1rul,16. P11-11-- In' -1,1-1.: j.,dir. ,_ hall, 4 4. 2 iuJ SE VENDE CASA VACIA "G16- BE ViNDE kiA (7AiA StMM5N17-..-.1 TELEVISION ADMIRAL Ito
$lAn. r.bmJ do Par ruevn I-- bleall b, an, h,,m,%o rarredor. c.1j, r," 3*;,t;r,',,: .ad ... muy ImPlis 124 M2. Co.. out'- 2Q esos, Id IqtdIer: tione contratojo Be BE VENDS PLINHOUTIR 81 GAftA3R Par laulil., do .small.. I I I -T'
It M 37. VIIa. 8-11. .arnillullL -I'll- Is as pl.l.d. -11. Partssll. .mi, ass. 214 4XL hall: ,.I v, on SIN ENTRADA. U-82il _. Be
'I La day con 34, an U, ,aq, 11, Vd,4,, H .......... ........ : ,,B. II-P14. ._I513 58.3 hill. 1 7 Y L, Vidalia. -I It -NH
I,. 14 y b ft. ..ad... ,... I, arm. I. Pat .. Paul. 47. J.1ornhu., ,,an
f.bil.lIft. $33.0 C-. J.1 v, ra ... G, Is rmviteounma". LYe'n'l- ""' BAR pXqUZAO. REFIUIOKRAB
es. TAI'lli. Be M."I'S 300 M. 1. d "g5Q.y 1. INDARCO URGENT1_: .b.-... 111; I-34133. Calls ,olltuda. olf.r.on Has. Ensloar. a to. D", BUICK 'a uplaft'll, NECANICO, TONGS CIJARTO r.NEO ,let. Noll ... I. hand.,,
H ABANA $41,000 H-913-51-8 vmtId-2ju,,- radio " l-li ,and. SND. c, ...... SAN RAFAEL 812, EASI ESQUIRIA DQUENDO 'us"' be""
- 425. L.y.d6. X-255o. r.,Illd.d I'. RU "i'"'. P ... 1. do aided tailed, Y laoulad A-1 GLORIA'MUEBLES P'"t" 'Ati ,a, III, older Ittood'11-- lik.-I
Idifili. 4 ,,,",_ Poauro ,.,a., C- rIaOXIMA A SAN MARINO. REImEV. -82a-411-11 -a'-- .rn','rZI5 "T. PlConozcavnuestr ol.cmdable a
1. .. -un. Ai.,I:dR.drEa.. I.. :I I - 2 DO VIDISIRRA "BALON CRIBITAL M..riqu. oil, C-IIudla Y Vilt
".I. .. realu. ,Ia.)r. -roll- I~ Ill~ I III. " $17,800. RENTA $550 Pmd, y Villudej. T.b.o.., .11.,r... P,,d.,*r::lm"I&,, = ld*, Ns.ruk.il d., IT
I H-I 44-53-d dor Art. Modern.. Imau.md.. turn-, I i -it
. _. -. -------ra'am. ..I.. to '.. dI "il I. utr. "' -Irlmllm. V.r dush.. rolift' 'v "", de s It, IDA .
d 11 a 1. ..6, vr.vvo REFRICIPARADDIR WEI,
,, "M d.."' rI'_U4- 4' ': l"da'...'."I"a"". a" d d .' a. AYESTARAN ,. ou. Nash, do 7 a 13 P. no a a l;;: an enta -I W. Cme I
Be ;_ ,. Ij-,Aud Be E._U. ". do east., $n.-. Jan.... IS. ra. .. MANEJELO UD. MISMU ro.d.r.o. 1,,,10ans-, I-Ifti "2500- -nta
c"'o I~ 1. N? 3 -B, j y K. Ved.d,,.
I.e.. Is. Eri ...a.. 4 y 1/1 plant.,. -Ilullit- H- 3 0 51 I- N __ M -. Br ... ... v.m. Ped .... I,. lul-- Admiral 1953. Tambi6n sin en- B. Ill" id H-13".
1 2 L Tell' u-""* :
N1.1.01. Gallas. ADAS A JUAJ nELGAID.. 1,141AA le'..d.,li, n,,(-It,. ,an total. 1.11 11-1- FftUTAS CN Alquil,101 ,uhu. Inflaus no.dO.. C Ism. ta.y C-m Id.] P del. P.od. vorl., ,ad. 0 I"'*" I
---- d IS in. P. ..I., '. 3 r.. I 63. alto. f.bI-I6n y $79 old A BE VZNDE ON PU.MT. .1 .. -he. trada, Refrigeraelores' Kelvina vl..da, halt, 1.1-1. -In r-rIpet., _,-. do y it, V.dd,: F-99". r-173-53-2 uur sit h- I do 1. _Ual_..'d'. !ABANA S30,0110 _'_ to j,.d ... .... Is. $1.... Ij,.,aPa.. ,, PolD.C*1 ac's,,oul. D.I.- east sm- VENDO REFRIGERA R -. i
I'm .to I., A,,ay. Adair. Pro ... sit THIRIV,1711 ASO $0. ME
_u_ ,,no ca.d,. -u I.m,;. 11:000srupaut. rj. 4.u.,l,,.- C- I-In. -, ... lots. seats 161/o "', MOTO IAOLESA __ jUr-Igarantizadas par Arellana Cv 'I -* ... -" :,lmd% ,* m.-" Ig;
,I .. .". ", I 11.1.16-411.8 H-113-11-1 I'll";." ,",'". 'I""" "n' ""I role RED I)CIRME. vKNDO RzG,. .I.. """--e1,-,lI r
Ito, Syerflil. TIU-u-,Ia P Als. --" Ca -53-4 P.rdl .,, I AI.I ... ,I 51'. .ditld P I.Do C11-- 1.3.3b. jullus-1, Ul ii -., --ii..a;W- oMil-l o-L.-- UE P- "'Ill". ur.rd it ud- V-45 .. d..P.oh R.naofitkni. r..b.. so -a
I'_ Pag _. .ni., 1. -ud. 1. 111.1 y Ut "..". r."'I" im"A
1,, H-mrd;. .'-Ofillu ....... Is I ,:;!, ,..I'D IV "
u ... res I -_ i._1.;A-_U..1- ,',",'ma *,'" s ."'.1 -.III $-- lalgo trada. Muebles do todas claws. "'...u'llu. l _,DI .- I
A , He I 3.1.. oloo .I.Iles. 11.1333... 3 s"u'u'r v.r. n III, V, d., I3 2 011TUNIDAD Mail! .... ,a.. V., C, I.I.r alto.. ,Refrigeradores Admiral, sin en III ii.a. I
Emo, AL.L. 'I ...... 1.1 ....... 0.11111. 11 711(_I a, ,V.I ed. III., to Ila. "'T"'. do HT. d"ou., ,I ,,no. 1. 1-r.- $.Is-.". 1 .. .... to I-b. .al.,W, i-glil, -11
HABANA $8,500 I; '13 ( ....... I: B-3446. ._j!_. ,am.,
ban.. N,,11... 1.12. ,,.,.,r. C."..j.d. P-e., = ,sin ontrada. Radios. MAquinas 7L7. -_ MEriatureAnoa -zN
"""' '"', 11.1.4 1- .Aam -MI.I.. Al-Ille hall, ran -.1 a- _j!:j!7_ hall. lall-d- Lum XVL t- Singer. Lavadoras Bendix. PIS- Elor"Il", a Pill. It.d. 1".. Ca- n a j
T.-In., I 'l.r'... I II-1 MANUEL LOPEZ a r VEDADo. MODZRAA C S C. has. F.rIIId.d,. Bell.. Monte 2rL Came Ft* EFDO COATRATO rN --as al_, ii_ _ __ _ -i- _--ad ,, yona 44. hu,,,. 2 blesss. ..... j.. ,.- Von 9140, T1111,1111 ft-'- --I- Pill- I
, I,_ 111911100. IF. ?.II9.t Par' li-3".51.15 ,.,,,.,. -Bduot.. ,Iru- tattles. Q,,,. To .u.,., nor 1. a,.. Or
.. ,mII.;r,,,,1,I (Corredor Coleginda) I.',u N'Rlliy 25). ,lopor Intent. 305, ,,, Par p.A.r $4- I.".. $33,311 .".,I. ratualabl,. DAAoGa 036. bjam. -,, L oAjo "ad fill"Ira. d -',I- D2 -Ida nos, Archivaq: MAquinas cle I'%- Q,- Nlaturiql, 41., II&BA, .la24-tt 4 i
, .... B.l; 'I,"'-%h1-1-" A I,, II,.,d I,,.1 ,, !154 5 cribir. Basticloras Osterizer y __ ----- 11_____--";I, 2 4, 1,.A,. dulh.- y ,-,,I., Alut. 144 M-2224 bIL.1072, (C.rotd., I.Ilmliid.). r0S TANKS NZGDCI0 KN 1:1 Il4TaRIO Fru.rd.. n...dIr. ,,'
__ _W, su.I. N 1. .-q-1r- Do- .iX .
Belascoaln 601. -.d"I'. -. l, Ar' 'I l 11-13111-13.8 ;100.00 JUEGO CUARTO,
;. -t. Va. 1,1- X.3oll. J. del Ato .. obsequio complementario S46 FRuo ,n ,Aa,.' T- PIrritTiats. caKER
b"' 3 u. I,~ unid.d. I.,n!"
.1fla, Irl.. if-1347-48.5 a.-d. ;. In p .tr, I. 1. let-,. P.M. do v.l.r.
- 11 ..11.1 L .rqi. BID, I unth y Is __ __ ,am, "ASPIsia", con facilidade3 '; .... r- I,,1jr, Arar-t. 31R.
HABANA $000 CERRO, $27,000 ARNOW FAL KKRIIII:NCIA I CUADRA BE GI.B,', C-r. 1.4.r.I., ,11 I- Irkft ,-. cuerpos, otro mejor, coqueta Present Lste 9,1
v-d. I -, - a I .... ..... U. Ithu'll, 11.1.1111,,, I III.W... a ....... $1011 ,-- 1%,11""I" W.I.. and v.r.. --- I VENDO UN AUSTIN A-40 Ca. 10 aficis gArantia NI .... "Iyu.. L- nd. I 11-1 NR_*I)
, 'ur -.1., .1 .n., 11 us (.jur.tiu, do luhu.r. W.000, ,K VKNDE SALON BILLIK 4 MKMAR Del man 1049 quo still sonutzuv. moderns, $1 y obtendrA un oUsc- 'AYETERA NACIONAL
u"dId. a l-13 'u. .. Ouv I.. j_..1 .. .... L.y Ila, Alt, ... let,.. 111I. ""' 1-1711,5.' -;,., Ced.- ,ray b.ja prollu. To .,..16nu.", ,u: U ..'." medor, $90.00. Separate mo_ anuncio I r (,t.snBA INA I
.;,: ,"'A.11.111, It ... IA,,ds. Lsir'll. o; IN'I" jlral, ,l $1 No. _w .... ...... I I, 11.10118-41.8 ,.CjUIrmS., Ir..I. MI.,1111-u 11-11 -A -.. u."'.. no, .u. do;
h.,I,, .1 .... I.M., ....... .. W an I", I Ca do quio Visitoncis. Lifimenos pi- do A Iu-.
d MI: M-2224. L,11,,,, ___ __- -_-- _1 I---- to Atonal 270. Infar.n., 11.1111,1 13 p. ,ill ,6,, 1947. V camera, 1%,,- i,,.b.jr ,,I, has britlatum. POf no
at,1444.11"I"a n'"no I 14 REIIIJIMITC, MIRAMAR. PIMECIOSIIH' .093-61-13 .,dujr. on. V.d.d.. 11-1449-53. deirnot ;65.00, Cam2 dfien o detalles. U-8211. -1'.1u, -rd,,jut ,ofthtrador scult,,lial, I
IF BANA ... A ,,., the .... is. $22,000. IF., adrdadr. -! $20.00. nuevecitos. Sitic's 74 oil c .TL5 I ro ., r,,,,, ,,,,,,,,, un Frittid.1o, .1 II
VKNDX UNA "rGK6UUrA. ZANJA __ ___ -, - -- -- -- - ul-Is Air, p._ I lad, a teil.d .11 ,a
.,n!BANA V. Sr. VINnot. VtA- tre San Nicollls-Rayo. j11.1-1.1.11ARCAR t__ .. toile
-ik Mae... I.-I'l ....... orol It ... Met! t ... I.,teln."..0,11.111t, 251. 21 a V ., M_,,!, 1 "!I,, ,,,, B.r. '"'If....'
IIAIJWN $7,500 r"ut. .1 0 ,I.r .,V..In N., 461 ..... IIII.I., Y uts. Frn. G..%,-.. 1. *4 ". 2 Iu'%a 4. a 1. T.- Hui.. Else., usm
III, 111.44'", II..... '... .1. h.fl;nall.. U, ",I. 'In' 'A" a:r! ri.,'"... ""' 13 ."" soU,7n- -Al.4ji ,, __ ___ ... ll
V .... I. ...... 1. N L-lo" to" "TI-124i, 4B., a.f.l.r. N.0-1, .. 1. u, m"li!1333-51.1 I ,uh ,..I 21 M;r.j,. ULI"1-534 'C-540-56-122 NV, I ... .. ..... ..... a' I ....
1'. ., ,I'- .111,1 1'.." u--V -111u- Karl. 1.1,0. cU ,A.. __ 1,-, ,Is ...... do, I.]- Vella: 10 7 ........ ""
.u,-.. I-,., ........ ..... ...... 1, ,. ., ,- 1.1 ........ D.I....l. -_ -_ - '_ --- -_ ,a ,.,,I,, Man M1-1 Dol. .11., Tell, U. ,, -"I It'.- l!"111r,"t I ..... :,"', A B : M!'-ull ... 11'aD... AIITFM15A VENITKIN. LA VAANIrJUXIA DE IrREZ V ABLICITO AUTO
a I., I.-I.1- ,i.,-. I ,al-,ou., T.14- TELEVISOR Is 13DA-it
I:%'.. teu,"I".., .. -ud. h-t,,. 5 -., I I'll-, Lur a, ." .'TuI,,rr- III I-- - 1.11. M-4353- 1-1111a _' 57 UnLES DE OFICINA
11.1.1juld ... ..... 11. .4. ,,'I, toLull, .... I, .... ...... 4, 1,6a hLd.I. IFI1. P.-U. It I Cij- ---"-- __
efto rt nd. 134-32 '. It .#r".',11l1I''.
"' 11 I 11 2,*,I "Inl,::" a -_ ,
144 ... I C ,test Iu.u Calm Iuna. ro-Mlia y r-035M. 11-1 bajPIEBLE3 HUEVOS. BONITOS
-- .SANTOS SUAUII.z $j.s,I)00 r.1il ;,3111.1, "I,11:21."u, it %311.51.. _" P,.O ... dO -.16r. An.", --I I a """.. 1, ,',',' ,' jillilquina d. Escribir de UsoHABANA $39,1100 U.Il. cuu-.. I III ..... ..... S ,_,u;u,.t:: ban rAto nuan-j.,._ U L1-1-!!_d _cGm, m1TA -ORTUNIGAI I S-Iad Idl, hot., solre AS.111al I 1-11 ut d .I'uua, ..... .. ,".1", E VENTA Fu,1,k r-,-11fl, 0. SAN.. ..,,ad. P ",',rr.n,"-, .... l.u'.
- A -, ,I,,, It u-.4.,- I, I.adall..
to __ -"-'I-- ..", I'll'.."", blu.". A,, scanner, "- '" .
'I 1.11or., B :.; .. 114. b.Ao -Iu. d. ... l'o, I
'a
,_u_ I -I.-A." '-. ,,I., .,a. 11 rudanies, rate I UR ,uu: uo -udur -fln fijour.lUt e.I ,I,-- d-. 1-1 H-,"4, ,-
6 ii nilitia.rA 11 ri.s.. r6rutul.. .1,1-011. am. lite.. G ... it- Tell I
1. SI a tell -"'- rat;oo .'I "d. ,... east.. Voll -_
1'... 11.11-11 "" Pou'u, Va'. ,..do $11..... -,.. "mi ...... 1. ,D 'I&. 49 501, RE For It ... lu.lTd. .url.d.d, ..... 'I'll'. 41.3 B&- I u-une, do ernflffi-
It, Prlgtl,,Ir -q ... d- I- Illoun oond 1l- de uo'. 'Ita,",b. un,-- fl'.nc-- ,- _I".., "I I., f, Am. .j224. "'... IMCPARTO SURAN Sa!, ", a ... Ited.r.. I a 111,2111 I, r,,,, ,,,,I* r,11u,. 1111,1111111, I at .I.. I- r-I., u ...... I. halt. .
u., ".. '. I '11 t., ,.I. ... H*14.1-13- 'nil
-%I- Ill Isnau-situb,1- III,, y -I.' 49.1s.-I ".I I-, . nam y atly harAla. Mr. II.,r-. In I:-, rol, .,j.r- Y. P mr- d, llm.luu. I
11;..: 11: 11 s' n :;,: Sit s- Is MI" del. .It&.. R.tud 1.1, h.,-. -1, I'd,, Ill.; -1.1-11, s--- I
.._ I -, wu hvi,,% UZ uu, MUEBLES BE OFICINA 1
___ ',BI. .o,.',.l .... n tam. ,,ujul ___ ___ Ul -....I'. ,,, ,_- 1.11. --- F-."a". I -'-
!"$.I,(1.o00 0 $5.000 %,"IM.. al-An. w4i37. """ Ton. L."D ____ Almelo~ I, ..
-11'.... !M I It. V.ri.. I. 1. U34 ,'I'. "I V ...... .! UYAN .. 11 ..... 'I. ... 1. .11. A. .
I I .
I
i I I I I 1 I
.
;. pfilzinfit 39 DLUJO DE LA 31ARINA.-Mi6rcoles, 5 de Mov. de 1952' Claillifi"dus I Aho CNX
.
- I
I
V E N T A VENTS DINERO I-HPOTECA ENSE14ANZAS ALIQUILERES ALQUILERES I ALIQUILERES ALQUILERES
a __ 1. I~ __ - ------ I ____ _. __ ___ ______ ___ __ I-- A, Cjj l NiA
57 DUTIES LIE OFICINA ' MATERIALS, DE CONSTRUCTION 64 75 PROFESSORS PROFESSORS 81 CASAS DE COMMAS 82, APARTMENT 82. APARTAMF?(TOS 94 RABITACIONES
. ______ .-,-- - ____- - - __ __ __ ___ _",I TICIII 1RAi
j Y EFECTOS'SA NITA RIOS ,.I. ca IS,
I UK" VENT ,MAQUINAS ESM "Ift t)i),V,,,it)INV.Ril-,RArlilAAtrNTF h1l"At INGLEX. JOVFN I'llOrITSOR Hill NUEVO IIKLON CONTIEDOR. EXCELE14- A!LQ ILD A rARTAM OTT 11. .At- X"." "I"." ,",'7 11.1.jr 1-11 11 till.111 "n""'c-o
,:,,,,.n '" 3n RCo"'i '"- C., E.Uri
" n, la.mlnl7jmllr"o ,%i a, ,,, B.il.n. U. .5. A. Harvard Univ-lfy. At. ,mlild. AT,.. .oA,,.P 11 las Nabs, "t" Sol Y Santa C"i" P- E-915-7 -11- Int ,,.SZN16%,lf- I r.1"Ir "i minn"' Pl .-Ill-1.
-rl", m",-., 'lar., Y m..)ft -1111 1-11111.11i U,_Irn, coli-, it. ,D- nPectoll, m, Procial n6di,
Ili 1. ill 11.1 "", ilt' ,), .... ... it, ',' I I x L I 1, r. NO LD'I It." I 'A A VNO % ATI IT I I
1, 'n it... .be... ___ ,In ,SLi-- ,,d.r, 24, ban "o L %'p- d.
11 11 ,, PAS. !- Ill... 11"', up. vDA. -_ 'r
li.."'n. rilu'll.. -W" I.-I'lo... olit. 11101o, li-A.-I. IiJ.'all of .... Ill r.c- IndOnIc. d. HNlujI,-tn n ,r1n, coNSULkDo IIl&,,EIIC1VIXA Tftf E chl.. fail. amplic. Will)
,pOlne, ,,, Ai Ssr- Ilyu -tilun, fi-i-,e-5
. ........ I iv,". ,i ...... .""i"x.."..'ll'.. 11,11 h."'n, "u'llo. Y _. 2 _-__ _ --,-- --- ru-308. 7 a P. m. 11.11"s-73411 d..i.ill..l s,"n M!UUII t2fil.a.1 Did. To.- Actil. ,,, ,,Iqlllll g.1cluard'"Icas I I Do lill, ,,,,1,,,"",;_in;a "'W"i , n"ll". knnn "'le, no, i.1 ','I 1, r I',~ E 1 ETZ 9 0 17A_ LQ "' E-1, ,B.q Nn. Individn.j. ,urupm, hall. I .1immon: '11. ,..br,,.'. "A' A. i .
. "u I'll, ., A!17, - f n .IHn* V S Prr dfcill ill Erad, THAVC plic=- --- -- ---
1-111.111 111;, "!ii ,-, I u., O"I 1POTE A ce.o. 1. a. c. I. do, -,,,,,- MALEC N .11 DA- Ill 11T11 I I .*, I'll" "I i' I -l"""' a P"i
"""""' I ""' -.'I". ed.. ,-1 v ,11, 1,1111, NI- I,r, "No. 4. I. In, .;,,,,.,i,,,I.,.! i,1i "'. ...... ,I,.'nn "o-l" hl Xltrl .&I-24 N-11"Al."I'", II., it.,. r!1,id,..rAn, : ,nols AN .].,Ill. -11-n,, -- rlh- A-.-.
- -, I ll 131-A-11".1 IM IT n "I'll.' lln'" C o.D32 MJN:cmAN1m. tricl I,- nrcl rlnn,. ,-,- jr-,- j-r T-1.n.
" ..-.,,,,, IN"M U S GENERAL ----.,- -, , -1 - '"i Dan- la d. I-
ALIQUILAMOS: MAQUtNAS I- 3j"In I"lin llil"110 in I'll I riba: IN a en of mi E.gM.82.U Nov. do, Initial internalid.l. hiui y d..,,, -- Ea ... .... v.
1.11,11, Ill"no"'i. _,c" ,.- .............. n, .--- --- RESTAUARANT LOS All!GiCi
I de ,',cribii. "killAr, UAVII1111' Is' 62 OBJETOS VARIOS j ,_, ,io rlrcrlia ,1,,,,,n,- In--,- illi,_ --EL llr.NrcHO AT 1,:.1.11,c .LA flillA __ .. In. d, -11. I -11- 1-
cl-ititadras a lire i ,ua liar. mas contriru. con. ... a. VEDADIO. A 2 CUADRAI$ dl. ... -Vild, Indco-JIlic Ll ... l crj Otrjj -AjiTp-Cj---clos 111"Al'.." ___ ,- ..., 11 149, 6, in"ll do c.lgrn p .lily ;,.., 6iii"jil. IS I A Y VENT11L.ILDA HA,,t ,I i, r Lur VN TOLVO TIE MAUKDO - - ___ __ ___ ,,'7.-ym,' 4.liii: d"'I"-' me, Snored., =3 So-imm. c.. D. 1. Unlvwaldild CMQ: jtal Hit ,mro S1. "'I d' 12 4 l" P in "t"n"" I
.1till. A bililctc ,lin ,-,b)- ,,onn d,
... 1. r, ,...I. No. I---- min
i 111 gni-witils colliercialvs. I.~ 11.' l''-ur.l R-- '- 1. ,,ll. Ili Vendo Callitilles A Plaza% ', In I it St. a dranicilln pal a I I I $0,70 421 $1.20. 21 y 23. alifliflo preli .. .-lanion'.. lin-7 "' "Ierte I,-b ... 5,l,, multrimonin.
. , ,i .- 1_ _11 glue, ,.bat. c. 112_ILIl .. ,r 1,6.1 1,1 li, C
Telliento R I -1 in, 1'. is ,! ... "!, "i"'. P, E-671 G-11 A I 4 a di, "IN, -,,,dlr IT A P m
' 11-13ii ji', N,,',,,,i,." Nut 4iill. .J... ,M-5458 I, 15HI.81.5 lhlaac
I im", blit* 'il"', ., I T.H., IN I -1 No I ,.js.ni, :ltilli- 616, -,Iral s'l mj: nciolial", Villegas 159 I, isi - ", "'. 11 I,~ ;,, ,,, ;,i-; : !I: I ,.A 'i'W'o QUIKIC05 INVIOVITRIALIl I.efint., ar. !ad- ba- I c*w u ,5
qutin 11 wy ------ __ 'A
, I to. ,D- No mign. .1 1. Ilin, ------ - ,,ad.
C. 140-57 Dw. I I., I ,.I, .."n d ,_ I m ,-, led. is 11 1-111TATIANY PAR% AVIDADES. ,.". E-11011-N-7 No, LIN- Nil _EN Y__Allotl. C
, ,.QDIrN.pM'd. ,M. "will, I 1: .,d!;: "innia, I., P"cim. .4. We. THERMO! 2 .5 .. t 1, A
11: 11-1'.Ol ..... ,, ,,, Will. h- --.1--lin d '. lo-Air.bl.. ,mrld. y __ 94 HABITACIONKS ,. d, i-.11d.d in,, .,ii,-ci. .
-_ .1111., 11111.1'.. ul"llill'.1111 I n o."'
humn- ,111 -nloln .led. 1. DD,. Dcn,,I. Sari.. ,it. ItaWn i -' "n" n .1 --d.r. --__ __ 1. 1. hh," 1:111, 'll", l":: ., ,",,f;,,(, ..,,c 11 Nil 1.lil. -, c.112-Glil 1 "I'll 11"ll"al Inerm", art,," ,1 it, 1, I* IT rll.%. Ar.PRrE.CVEhIA f;AW15i
i I I \ ,nd,, ani. .. n ... r. a hi", 1, "M "".I it, call- Illb -.dIll- ,,inr ... I
....... n.". Told. ,- ,lidn. p.li .... .. i'n; 11'-. %'d..'l.l n 1hune W-31140. 111, in' ,a l'2li ,'. cEAD-TEL I - -- c. "
I. li i Eloso IETRA Ili. INF70IT-AILAN d"Lla.,glut criMA:a ,r- Almin.
.Hban, lly R'"In"03 21 No ,all. b.A. 1.1 .... Od., IT co,"11 AMPLIA RAWTACION CON TERRAIA 1, ,.A
MUEBLES BE P;FIC NA, 11 0.1 li'll"I"l-'41 ___ _- -- j N.3367 li.13604G-fi Be' In Vidiul Telf F-.15111. .-J.. A. "r. 6 11 No 63 ..bllrul. sp_ j ijjn Sc ,
E-521,441-12 N, 1 ; ii I, A No ..t Latin. MquAn"'I pluens, c.,gn -fcrrd, 1,11
tic ""' in-"12-1i Nmuebles (to olivilm, vajils cn u __- - ___ __ __ _ - Sierra. .1d.-i. 1.1ad., Callad, ,"'",. I la, ,%i 1,."!-.n'TnT A 1. it Y, EXIST YSWI I I 55 initial, lzqulerda, call i oldflain __ _01 11 V- lbl.nlui it, i,,
d in DINFRO Y RETAZOS LAUTtA GALBAN _r H-IMI-i lHABITA CIO N AM
at s, archivos, Ustalitc's ., L n 11.111.11. ..1-o-Daill, I-D, TELAS E.7"-v-" _UEBLADA
.Sit lii. Pr I .1 ...... rlc-nI-dn -', Importadores director. A,a Rcd.,I.I. de C.cjd.. .[,cc, 1. rA, ii-iwumA -NGNirico APARTAKEN- ,I
, d, to: Slal.-cerelrder. dea habit,,I,,e,.
u.-c 312. ro"r Ocb,"1l",:c1 Ill, ..c.c.d. i.nid. "Id- ALQUILO "RITACION TRUINUTilild lialkZ!,cons de clum, firrm- ,, ... marreliqUill.1.9 C.Slirlbll :)' ":' ,'; '--Aia .,; ...... Ill CON GARANTIA I bannos de recibir un inmenso In. IN. cl ... 1'- ,nr" eel's"'"."'. 1. Hit .. gin.,%ki cournolli ondetin fte.n. tr cloni base. c.ce,.1,nA
f, I nc -- .,,, ,,- it. --ml -- to ... ble de aca.lml. I, _;, co -11bre iicle. -1-dm,
"etores (to che'llles, .1 ---- --- ------ -- -- - -- -,, line v i.d- in. cluli-, ,l, 1". Isurtido de entretiernpo e irivie -- ,M,,no,-,lia, Vcd.d, Y Re Int. San". Oct.b,. No 403. .Hd. P ... tic, is it. altuencl.. C,,. ,- A. MiLL ii mili 31T 1. Fcm. .I ._" "x _"*R it,
lJAIhrT TIE LIMA.. HENOvAMUS ,, c .".11. c."e No. I I "Toy,". T,16fma, 1-54,16. 1,36,111-CI-14 No, Scott..
razonables. Visiletios -L.I Co. ._ FO-.,, ,,,,,, dc ...... rm. ii A~~ *ID9 I d classes de telas y re. I Y Vill"' IT. c-alli Nov SE ALQUILAN COMODOll T FRUSCOF -- ------ __i- __N1I.S. _IUE.iATC
'I mercial". Progrvs,) 209, colrel 1-11.- line, .... on".."ll. I ""n ... "i.c. A-luni -1-al [To an to as e.11. J c 1, Vcd.d. _-n, Ali. 111.- I n."un"ll. I IiZDADO. LfNtA'4W. ENTER IF Y, G. or 119TNITA iON A GKA
__ v-3lo-h- 11v Itazus Pida lista de precious ajiiui,_,_1,1d,. ,,, ,.%lPL7,,%tOE1 VW iloactimmmon, lidalse,6n, let, 1,1.r,.,. lf tc.lmujl.el
ii I ri
Iii'lonserrato y Ville-ms, '.\I-Ci'22C ., ':!-'.'.'I ".I mente "I'd. cT fl-scal Y am"'I'"' eleo m"- tic. g.ciZ, $14: medians $11.2o. ,hiq,]_ .'j' I __ __ ___ _P1E1CjFeId I.n R dz 3- Campania, t I I.. .r.rind. Total E-911211-ini No, ...1b .cl..c. con Tcr-.,;t. a. bill... M on, ciena. L,, M..
",' -.,. ,",'_ PARA IIIPOTECAS, NO Y IN. """do. I c. I pelnim. "Unn ".. "... ...,df...h .bltlt..t.. TINY w6f.n.. Y.'...'em'. SIN 'a. L bal 7 Inli Josti
tiernpo, vea a Martinez ylilluralla :322. md- tollifinn, F-511i E No 564." mbint,. Much, ulmT.111dad. sin IMIN, .1. ii, Fir San Media emidr. Ru-.--.- __ __ ,,nn -I c 23 y 25. Vedd,. Admil ,bitl I "CHATEAUV IRAMAR ca.1d,' H 11171 84 IS R-1113"i
lli lai t.lull 4- 1-.1 1.1 IN i Prieto, 6esde 5WO, cantidad y; C-196-IG Dic. :1 .it,,,, H-Tim-81.1 1 T-Qv1I:o=v -.d.H: Fm .... .... 1111 11.111 .11"" .i,., ._ i! ..A - --i -: -.6- 5--ii------a-ii, j--AND. li
11-li CAPAS BE AGUA ,,,ropu quo quiera. I ambient pa- - - __ - i f t _____ al It. iT..
n,,c,.l I "ril."ll. .1 1.n,.n . -1". .f APARTAMkNTOS Hon $16. c, centric, edifice Twe- bu''6d cmm';' '_::1rftcm. .I m., G.r..H..
. ........ 11 InFlIa : Trr, I.An,, -.- Y ,Lld, c-rd,- gitildo lot 1,6S A L Q U I L E If E S A, OPIDINNER c' ""I"ic""A" '"""'
TVlm,.lln,, ,,-ul c y capital menstiall ___ ( AfAUEBLADOS p._u"Iblen aliTuil. .t,. h.billncl ., C, No Ij .... -11. mul Name.
11, I. r1l __1.17-la ..v ..-l" rl.rcmhiii:;,n, , l,.,ll,;,,1 I.,,". I I ""' it"' Y "" ,n,*! or In, do. hidhael .... con A- .a.. mew'. Y IIe=rc'ir..n-D jcN I I7
I d ,.-.- M irtincz y Prieto. u ricilly .11- i", ,."i' X..""?,l.ru v,-d. y _ujine, a ..brute. cannot. I.f.loini lelif ... :.
.,: ,ii "_ '4P A..la Airwl. 'in I dares CO_ j 79 OTELES L.,- w t ... anal on, ,ill, .1 re- Al.u.. I F-VIU. ii: il -I
nc. L,.n,. A I., c! A-6951, 1-3456 Corre I E_,c ',n1f-1Fo%1l1, qtrmldam '""'j,"n7! M D.nl'';:';T.1".5S .'"'s P"n .... H-1703-84-51 2: Allit-E
i I t iajm %erdcrndr.c- nmdl, l. T'I .3 iiii Dull ," Acrob, No ,_eTrillZint d, -MUEB LE-S--D -0-FItfN4l,',,",,-,,,, ,'g- ',d.,. E 4 -4424-64-10-nov, ____ __ __ roul.. Can I I. to ijlm n led
__m qTEL ORO K-110141 ol &.fil In, so ,I ,I olm.
- 1, legladus. E MA" ITACION PARA HKBVLZ diiinne ,abue6r, ,i 1. ,,,,,, p-,;3TvHCAjiiS DE CAUDALLS --- -,-- .- _!T:111-_ -_ -_ -_ h.l',-,, -1, -_ ;CIT HIT:, If, I
I -_ -_ 1-r-- X"', .......... I' i- 1, ,In -11 1:: 2 APARTAMENTOS ,,E.,ALQU.ILI,.N A ISUEN IRECH). CON. .:.Ir;Nu.balcmi 2Q pivi, Lampar In XU M.M 3. -_1631-11114-9
Eli var ios It seAosi caoba 1. No P .. (Ill ,. Di is No "am M re cale Y Villegai. hmsaH To I ___L
CONTABORAS IGA DINERO ,,- n,,,.d.,. ,ig "" dl c,;,c ,,_, --- -_ of Y N or liletos. C.Ile 13 No 61 laol 1 ALQUILO HADITAMON CRUCA A PER.
A I I., l I.dli rmil. E.-l"'le "'l." ,,',',' In., Vcdd. TOY ,1,v.d., I _L_6
nietal. -chivos metal "Stect I ", "lin .., r; AI.Q1 ILA MAGNIFICO ArARTAMEN-1 Vell- Inform' -1 11"I'llinul. - -- I .... in IN 1110.0a), -it- is 1.4dencl. AllAge". todos tarnatitis v parl Lar El mayor surtido de Contado- Sin antes ver d6nde, c6trio y ,' ',ld'.I, ,,lil ;,ni 'r :,', l- AS,~ -' In b,,hAn ,Mr, -Witdc. d1m; pmesm-' e-j;275-il IT, cAsA H117PMES. CALLE 23 119 13,iAc,.tl 10 y 10 it, Getub- Vilamr.. ,mmon,
, in I pgo, intre Marina y Haspi. MI dcacl, let ...... Is, y dead, vive,
jetas y rninic6grilos,11iltzi Y Pill- ias National recon struirlas call quitin se ]a facility. Nosotros lolling. ,,,, ril-r-i "OR1311y TrIf. ill si ,i nill. mcn. ill ..... N...'l -."701.1'.. I AT
C-1114D M, in I'-,.. $4.1. Informal, u.j...1 VEDAD ISM eua rag Prque Tillcel, ,Iquila E-IlLiti-Si4t
pel S teljclj. Alquilamos V exi- garantia de IILICVR5, a las alis ayudarcinos: M-64Q6 I W-52 12. I -, 111ndn' H-1633-82-6. E,-111 luj-m, .p.rtT4?nw. Call. .j. Ditelticifir, annibbliada, amplia. $8.50. '.': WL Tl EC -__ -ij
- -_ mana es. Utr. at A calle, lo 0 sern HABITACION FRjjCA, 6c
*Na1Cl0-iba3Os III Ir IClil iCA-Ai;iR-T.IAIE;. -7i7O-nALt'DN N ,. ITT. ,,trc F y G. Grand,, t- can, IN H Talent, la call.. Line. M. palmer mgintas referencing. -1-1 HOTEL CANADA iart. "'Clos, asl corno de ap-,01bispo :102, apartarnento 704. 1 a 1. ,,11,. de ,A-mndn ,uMm, tafm ,La_,,mnrdm. 214. c.d.. Till. Alnperl6no, 2-_1-S'_ 25_3184_ 20 M-1. Infm-, lire. L, 2al. Natubla 15.
nRl", do Ittanuel Naseno y Co-,,, ratos para Ititich v bares. La 01- I C-187-64 Dic. :1 -nri,.,. -v-oni, -,, Rcml n- ,.,,,,icl. 1'l.d.,,.b*1,.,..o.l.-. CASA HITESPEXTES, CAMPAMARIO 114 .cjudd. Pan. 15 paims.
I-I 21i2 311 I'll- Imill 'utime Y c u r1 oriL-cr 1. mll.a. I.). za- balt's. I linicila Neptune, almill, ha- E-IM414
pilflift, villegas 359, cast uscim-'s'l de jos hIoIjIj()s, Belasco __ - --- -.-- --- -11..... r"I.I.D.. -- I; In" I I _fin _bill. 11,I ln cg sterromille,
"*:-,, I,,,ldc,,l,l.I U.1oll., i lblldl 11 00 Ic.ALQUILA UNA RAITITACION CON
-,,,n,, 1mclllC-1.l-u-l1- Ilm -111 1 .,_ r.c IN pi Ealla NT.ANI_ rild, peramul am. o inalrinemne. c.naaTeniente Rm Telf. A-991) SO-1, TIf,,rci A-0122. M RA LAS DAM AS ,c r. 1 7-112-ii Nov in
I ... .. I r. nirl' I..... no. H-1-2.., -_ -!- 6- ,_ I Mintebbudl, VIA" 11 eliquIn&.MIec6,
*' I r, r1.1.11ir Pli'll. n-1 ii-i'lln"ii, rna"I. i -- - - 'A -MEN' L5. n moral.,lay talif.ro, Elurall, 31 ,of,,
C-1311-37 Dic. Ill 1 lin- 72 In'. -1. I..r..,..c, r.r ...iElegIll pis.s. Parn Es renar APARTAKE T 0 S A M E- __ '"' _ES7__N -CA S "'d D' -- -vo y I WA-AT ___ 15 .p.n.r Lean- H-59.41"l-lo
Inu 76 INTER A G DAMAS I' I :,. -,.- ,._ blades, tudo nL;- moder ACION. MANRIQUE DO' PRU M;WiACT1dW -AMUMBLADA. CON LAT A59 RADIOS Y APARA iO;- ".."I" =, ,T"" "I'll".. "" I I., __ n.,,.o 6, r.", ....... in Wn -.luDm- j C,11c 2d Nill'.1 2.2,,,:'- 11 I
- ii I I nini_ desde, $95.00
" .,ll%. 111L_ Calle QUIpta- All.. unic-di-I, Mn,. .b.nel.mr, I bn Y bales. --Ill. ..u- .I.u- c.'. ,, i'll", -."ll"'."; ".'r .','," ,' ,'_",, .11111.111.1 III. IL I C-Tt.l. .IF I .,.Iid.d ,cric- I ...... r- I'll"
! i I 'if A..I. E-VIT1.4ii-Ii N-. n. d, -n i- --n' 1111_1
ni., I..., Itil";,"'.. -': 1 I'll -",- .n. I -_ L, d 'r" no 11clune"I" 11, ,,r,*,,,. 1,-Id,. Peinlmny ,,._,.,,.. ,I d,.,,.. ,anmi Sin.
ELECTRICOS Ill Hotel Reg.rile. Belits-iii. Ne.158 2.m. ll.l.loa.,l gado. - - -_ H. Is.- :7."I'nn'. I-Lmn. Ted"I'll ", 1--A 1-11'-- T'l.-I ...... '. I "I Ill.11nil. A--.l F-uO-, Pr.d, 'Tenire 6 y 8, Ved a'do. Vea eneRr. c- ...... 1. qn, Tic ...... W.4505. ratio refere.___ __ 111,1 1.1 lw- -, ;i ;., -1 n "" An ii !Tl. ,ill',)", I ...... i. I ....... "ll ... I AIIPl]jA( 1.1 11,1111DARY,1. I .., C-3 -I'
- GAZA PAATIC &LGULL6-Mj.f I..". --- --2!- t"" i ..... .... ri-1 intill. -1111.1. ,1c _I ALI E 'I., 56-89 Nov ". fir UAITITACH)SE. C(l
I of Nil ,ill, l,-lj.-- in ...... 1 In, 1. I 1-1-1 11iri Inicill ..... ern- c. AIATU.L..
'' ........ I'll "n. n' 1-1 lllllin T,-,,.,.. -l ____ __, "" Ili ... ..... .. l", sn),J." ::": 'll", ,, 'lln' I)f ,. ,,L, il,-i- ;40 .n,,dm ,i ... ,minchn, ilerlimi. rmu e aod.ca--,:r -'I-- inlich-A nar, -il ,,, ill":1. ", .. i, ,. ,.P!l .,
Televisores Emerson -' -, I-D, I ,-l.lnY,1' ,1-1, 1, D'.-li D, ,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,,, ,,,,,,,, 29-P S6_ in ..... creml. I'll 11p liennPrMintust DI,.
. --- I "; a l 1:'., ,. ,cl ,,.-t 111. AGUIAR N1 20 1 L, mi y- mr, ill.,
,in, Tom, ,nminn, nn Int 11 I ,Ill 71, N r,, I 11.1111r, 1 .,, ...... All.. inin
I-70. vd.,. p.,n, _-v, l, Fin'lne vlli .drk.. 205. 3',.I. Mism, blico. .I
n"lli, 11,,,,,mi D ,, 1-- On~ ilp.rlann.ul. it. .M.-cmuc- I cast .Nqum. .ties. A-6i it ifielv-i.
Ilre N.I. ... I,., I -111.111, in. 1 "I ., "" d.d. .1ilul- ill"211"rew con ld, pri.
IN" "I", 11 Z111 I SE orTTECE .oDISTA. _COSTURA ri. is H-ln73-l12.5;,,,. ,narle. hint, ,,.plot.. ,mlr. it, g.,jm.c,.. H 2S!__1t3 me,. $471313 -, Sao Lacir. ]to Mo. Ill__ "'licia ..", limp- In-mv, im I, kciUi-CF-ii57
s-11 Nil ll Ii.1n. 1 .l ,la, nlid, d "I 1_1 ....... .. 'r." _ALLik ILA IrATITAlut:NTI 1. ER;: .Ri T -_ ill. Maltimuclue TTI A. 1. bli. C....I.dc
,,,':'.""'I' "f"'n'. 'n ___ CRATIS I d-.-,.-habzo-, - - __ !, ,
1.1:1_tT1c1.IsnI A _04 E_ 1- M_ W HAT T A N ; l i .... '" '. ll.m
, ...... '"'.. no'l't'.1o" Fnl in biul- -ra ,,,j., J "I .... O it, 9 10 in. 3 5 IE 9 Tm
'.. "2 .... .. I ...... 14ST21, calla :lmlla a matrAcul a ACTON EST I 203 2o pit. clunuin. ,neaderm y Con.
.. N.Y. c. 41.51-11 N- 11 .111111 ,, ::, "I'll ".ll., '", 1111: "!
ii;, ln, ill, ', ,f r ...... ; .,all I ."'m 1-d.,. roW.nnl Nlm-c, 11.14. ,.,,, .,iln TIM~ N
1WHO-M ESA -GRAN OES 1,1,,Ii ... i F 15'4'r ,nT6 k I- A.It.d 211. 1 to ,5 eAt, -Dd. No M ler. pD, Muctarriem, No 2.
, lt-nk. l3rogn, D,, __,r. o ....... c:.,,, 1.1 it, v G,,,.,,n, If. _,,, '.' -1, ,lil IF. ALQUIL-A AMP-1,10 'i I so. Miguel. H.' 2.84-6 H-14ol
$1 &jj ,';,'.",", ., ,. l.,":_ ""'i".1 l 11111 ",'I, I'll. ,1_159u,'.n .1 1, -10.11., hilblin .." ", ic: .., __ K, N__% LA,_I_( I A"'IT, AP,6RTA.WENT(Lj liepl'. L.D. U1__'i .1-11. __ i-111 illtlirin."I- ,nn n I'll ,, ... lbli, I Ill- APARTAM 2 dnromtorl- bar. a1nn1bhi 'm' 'jP.d.j5iF
..... :' :_ -- "" LIQUIDAMOS SAYAS, $I..99-:-,jn- i,-- %',Hn, 1- ,J,,,.,,,,,,,,,T )rf -1.1,1,d.r. liira- 2 bA- ,-r, No, 5 ill lnc"i cill., I j ln,t, .UQLTILA HAIDTACION CON .ALCON WLQ LO HABITACION AMPLIA, CON
: mcaucm, fiafliol lil v il- liflarlinclun. em, do, Ill ......
P-bincl,. $40-W j*CI,,I,,.r, ,,I-Arr-, I ,'I, "I -1 ,I ". v-Ufl, P-li-l., 5'. or ,- ... in 1M S.ill- 5lm- V,,tn d, 3 Call- 9 Q 55 Ve ad.. Tell. F-2521 a IN Can' a P'"Im"ITT Is betu
_____ - BILMIS, SO.80 C01-plill)5 MU111 c-73-11i-l 11". n ., Inim"'in, 13.63P3, i,_Ilog_.2.,L il ... vt',n. Elt"'t, at. Who I coclull. P-i. ,..enable v'r
-n,. Uhancl., m.,II., RI,,gI.,-l CAS -OCOItIt ---- --- -- __ 11 __ __ ,__ __ r "I lin". _--j- Emil. H-331-34-11 1-1 it' I I I d' 7 a.. Jn1-11-1 ', ,c
. : s 0 filannento, 50 99 Pilyarnits $1 75 'it. A .Qtlll.,k UN Al-AnTAMV.NTO INnE. I S*, AS I .151 'Ell.NA LfcNE'A. TV""",A- i. AITI 'TL 'ji- __ I~ a ,,.a -ad,. de San Licam.
In in or ., l. TACHIN AIWUEELA. 11-Ifillill
res al-Impniiw. l li .... 1c.'a ,,,, Ill, l'"L', Batas, S1.75, Refajos al lidn I .ut, ,,,,, ,-. d, -rl ti,;,T3 ,_n "! 1,"-... i,,fl.. ,.,-0n1 1 111.1 n. con lnkml. I~ t0if w.,ball$1 (Ion ""n'"Al"' I' it' "'""' """"" HOTEL BIARR',TZ Ir Srl Nil 211. 1 ...... ill. San ,p.',ji,, rm
R.di. -PI1111111- I W, Laii-ndt S3,,l ,',',.: Capitolio. ,,i in'. c"ll d" pi.n,, .,ni ... hil.-- ,rcIll., b.fin lr-- c"lo..1-elli. line 11.1,01 (.cl. s".11 ns
, .,tl.. I, 1_1 1 I' :11. "I' ,, ll.::',':::. -, : ;,i!, $0,99. 'Rinfajos-ajustadoi, Xzn E I- -s Nov Its NAVES Y LOCALES
$1 ;Dcri it" C-1-1., 1-6, 1, I rildo 519, frente at l_ ,,, 11.1172,62 6 Nll-JI let.'$"" .1 l']&moH-,,,-,,.l ill, 2' 'u
I I -1 X lo il t --'-O "Culla". NiPtUDO 208, 011117C Ill- P,._,__n"_ '_ ... nlill, SE-A.Ail I LA N AFI 1111 TAo I ._ 7. A ill I
NJ. A Ir 29. pw ...... 1. "I .... I., r,,.,,. ,,, ut:M111 (III-NAI-I.I.-G, 1, A ill % dustria %, Amistad. I ,,,, llneell. "'I LHVTI:. -.1-1-.-TO CALTIL VI Nil __ - __ -_ - NTOSA_. : d, IAj-m.r: oumle %23. ,Imi, LOCAL COMENCIAL SE ALQUILA C04
....... ,!.", "l. I n ,-.d. ndlnc I n 2 '4 %""ad'. S.l-d,,,-:Tl,', 53. o ,cd.,. Fft.R.T .cdlY,,-I,,d. en San Nicol.. Hl
.C.I. Pii -. I :l; :!n, ; 1= d1.'1d111fl H- 1 laq-84.5 1 llc", O, 1 """' ., -4713-70 N-' 10 l,,. n,__ ,,, ,',,'lr" o"""' -, ,--I.il. .---.' -1.l -11-11-ull, ,, ", ,?UULG ,AlMMIL 2A: ,.,;i-- -,- -----A,,ili- "--',ll',-!,', ll'- cn:r.. E er it. 8 N Y 2 4 4. Tee.
61-i'l I D- '."_"'.. '--. 1. I 1-1 .l,-.d.. .1 11 11111111 1 111111 11 -lrii.'-, --- ",-i" -.d ... sm .a. i In-. bzA. in" AWFLI. (70N I M-515a. ._ ...... ....... ... .. la.l. ll I,, 1. bat,.,, -11, .'. ',Nd1 1"; 'P Y.'cll "A ve : j ' %LQITILA UN CUARTO -,
".111111 lin"'i 'rin--.. -," ,.- C-11II21.711.2i 13.1- -1c T.1 A 9 R,;ucc Hell_ E."t"d.. ..1.1"i.,111 Y :".,,.I,,,,. 1Nr. delu'll. 4 .C.,ric, c.6oC_c-' CPr QvrN ---- I
- I ci =2 M -Ir PARA 15-61411cm
6o INSTRUMENTOS MUSICA 1---- """ I Ill d 2, I"; ': .- IT 15-1 I n1do tillin'l'..1 ni IT cul. climma, 3 __ Oc
- 111111 __ __ I VELLOS I ___ '. .pil't.nninic, i R--8,I.,,r.mn H 1115 ail 6 .,I cue.. ..h
__ ; ,rdil'iALLE I 1 4-82-6 IA F6-714-Af -i-OR.-i-WTRF-F.3TA 1.irvc par. -Ir pamiel. c. ret.. GI.Il "' '
.lS0s...%1sIl. -,,,c,,, ..... r,,,,,.S Extirpaci6n definitive de W : HOTEL TROTCHA .... ... ... llillllll'! H-78 ..:LA T S.nner.cl- lnf.cmc.: Smm.1,, 54.
" ,M ":,;_,,,. ,,,, .',;', ," '- .i- -, T.I -. ITOi-FOMENTO Y rEREZj MIj, Se ,lmula hablue-u grand
., ,nn, .'si, TR IES DESDE $3.001 ....... ni A~ ,dr-.1 ; E"-"-S
l-,le"fil .1, fl,"'.-- .0.-n., :: vollus do la earn, musings, p 'v- 'Calzada y Dis, Vedado. F-2393. ii1l1_,,l.1;1.l,,ll.1 .11: 111 ,rl,,, .1, -.- LI ... I J dil IT-, media cn.M. Toy.. Te I (a le -11c. l.l.recilic h.enbri...m: .iR I 6E ALQUILA VN -L -- ,-- -a..
o"... Ti-r.l-l., a, ,minn .. I.. .. .Q.. --d- it.. --. lail. ,,- ,cferin.un. OCAL 34 Yisei
.V.lil. ,; _" ,-,,,_ .'...l.'.,1 : lillil.. --ll ... ... __._ t',',"i. cil' Frescas habitaciones, rildea- ___ UNA Is c ; F ""' ol "'. nas, etc. Tratanniento garawiza 11.1.1117-82-1i "I l .. .... d- -, -. ll-m., Int.rmW.-E-I-L-- ..... TO or.- .c in.. wilaqtollul. munn. S..r.-r., .a1. 01 in o N, ,-1 "W.-I., .-.". -'--.. L__ do 19 afifis de &xitos. Sefi,,.-a das de sardines. Pension ril ALQ TLA 11-11 H- l_ l em, 270 .Valuvrr.mlo n. 'A criri l,uluu,.It,, cuillo.le, .ecocit,, Al-
- .Z 1111mma. ,
E-01.1 It.. Tic . en Su .1. I F.,Iori.. I.- "I"n..'' II.L.0 112, cl- i I .1-rin ",--,", on ". inill, __ ____ ___ - ill rin. r mll In n- nn. acm, f rimm an, A.D... H-T431-15-d
-Dr I-i". I,,- n,- U-n1l,.. Tn 0-I At c sander. Tercera 405 entre 2 ,',' rl in, -tl. in.nn i Apartarnentos Moderntis I r.leil. rcle it. f..,11.. Ind'un-t. I ". _.
i,7vtr., POCO ,,,, .... "', ., ". ... Iota, nintrinianio, $110. B..f)o'-'.. u "" ,nor on., d.i,,h. H-l1=4 VENDENIONUNL(317AI: -DF. TWNDA-DE
E. V-6,1.29 N,
..h.cc., Ini-1.1"! A.., ,x7l I v 4, Vedado. F-6572. P -%a'n' _,: cl-h- Tlr I I .1 _U11- __ __NT5s_ I "n" v"" I
r-in... N- I __ __ o ", i I, habitaciones, I "" ,,r,,,, ,, ,
c ." privado familial n,- F 3' .I,.6 Se Alqui an AC, 17A 1- FiUW. .rmm1.1,s,,Il M.m1,..., I
ii---Ei-6-- --,I .lil-I.I.ItIA 111119 fli baho witercalado. Piracies con- - __o c.191 I Eli A-ll Nil 239. -11c 11,1u.n. I C.r- .mi ,l Tumbrel ,olm, lubnl.cmn % .'I- I. mill. in
". .1 F onfw %( All,%no in ,ITl-. rn .an .
.11clin... --, "LLD -- A ,, n ,- "i""d." ,,F"'BRICAR. ,.,,,I,.' ,llrmir,,l ... do ,.,l.-cmrcdm. do. ,,-. --bbd- Ann. .n-c, 'Kill III, Villegs, 434. Telf. 5-1581.
,-ad. bil.il, ,11 .rl111o,,1,.,l.,o- ,:1 ;.,!,'. W AS CONTADORAS $In ...... : v 13
. ,"'l' , vencionales. Esmerado servv,;, : c"ll"'21trilli", 1.11". ii.w. .i,, ,,' b till- 11-taellinc. .dpla.. l-lb d.r. mA ....... 1, i,.nin- idel.n., l.mid. c.rclcm,. El 't- 17-55 ')-r- ,, --_"". ,ill. C ,n ", -81cma. 9 506, 11111. 21 i 23, Vdd 'ESQUINA HE siniciii-oroliVisW-EN LA
) t-d.= c LA CASA BURGUE V Alegre bar en los sardines. i, 1" ill. ,a I C .5 "' li ""'Ll, pinne :,r.I,,,,..,l,., ,i1m.-,,ruui tic It~ I, c
. 'in, .A.n."m ,.cg dc,. -.Iliulo. c,
AL V &1.13.6..., In, ll li5a r-c F .... 11.11., Albc., 1 --.rl ... r H-lln-111-9 A-mdN-ml...cI..dcIT.-I. Vcd.d,,.
,vrIjIjC _,PRECjojQTIji COMPLE- C, ',i; n 'i [,,i 1-1diinill 61 .-InT Extirpacion co in pleta garan E-7429-79 Nol, 7 ,,, 465-82-6 Ind, H d- P.,d ,,ad ... l: list came ,4ll' ._ __ __ I -- -c,,.IM ramile;p.,.. ,A MM-Idd Go ,,,, iI.Al rull". li"'ll ,.in 1.1 "., ,_,. ,,, ,, "Vc'p7.,, .n-'_,',',, '77i"', ,,,' '." tizada vellos de A- -- ,- __ ,,ties ill lo.re, ."ji'e, Irm,11.111LAN HABITACIONES ',
,,?,,,Si p, Prior -bill I i.mida. my lelel.... I San W .cu... I p.crt. de r0oul .12 me, cara, piemas D 311 IALQUILO SAN _GUEL 3Kl d' I p- m s _I N. n_ lw Co. I., ci ... ourr- it, criltA
,- pr,,,,,,,, ,ml,,bl- al.,;, 3 %in '. 'n I"' .--- illn, ill, ,....I'. to. UlLimos .adelantos Instlitu i 511 'I fin, Paten o -len I- r1mc,-T- lipoll-l-Alinimi- torrhIll LI-cllln t- tral Informc, ED-95N.
1.3- , I-a a I '. lr-, ,.,,.. T-1.- 11 Iiii, cc .l-,l.n habit, bar ... on _7
- ,_,,,1,1l,1"1r,1I1.,1,1-r. "Indcln. -1i'mcm- raneml. cn 1. lave I'mcr"" ._5.,___,j" -' "' "'I"' 'I T, s .-M-RI-T
__ __ F. 5 _60 6 ot. I lln,,_ l ... Int _ _____ __ _____
I Ui-ll to'cle New York. Sehora Garci-'olidn 0,-dil "Ill' "I 1 and-. b;, ... r.mp _,,.
____ ___ __ ___ ___ ,. mc, ..n.i1ol.d- ,":. lill, .1l,,,,.,-i ........ l.d.,", ....... _GNTFICA HARtTAMONcroo LOCAI_ LUGAR CENTWICO. PEGAnt Tllefono B-6725. Padre \1 11-1-7- or '. 'n.i.rl"..: __ _i .l z--rr lr-- Enllcdail. 411. ALLICILAN All-TAM- ci. SIN TIE ILQU.L. IN
do A9,11ii. Inforne. Tilt. UO .,I
__ I ,,Ili .aPIANOS BE GARANTIA, Contadoras Nacik al re a NQ 3, Alturas Belon, Mai li. ---- 11- l2i-112-6: --- salil-r.med.r, lerr... .1 11-1.1 "on be'-' ,. rl l it, ,,r,1,1: 1 -12-1
C-50-70-1 Pic.' ,"T __ __ -1 .T. -l',,',",',',r,' ..,'.O,'.', 1, ,,,, do. c..rlc,. b-dd. Alcla IN~ leeJ ... _ijim 11
11 'it"L. __ __ __
I-rr- d d.-. Ni, 33, 1. mlil. ,nl,,, Fii-, &
,-.,,I, Y ,rrv, ,,, de 1, in
Distintos lipos y tarnan a." ,.,. Ili('. _: I ___ I ___ EOTIL COLONIAL ,i .il r.l ,,- 4 ..m) P.-1. -1 dorm'. I r,, Y.;; I Col.. -84-61 TE AL "TEN CENTS"
dr., A ,rcd,. Inlidr. dcl Mf ,,, I I, ., .g H 1106
En at CenLro de Id Ciudad I ,..I'll -. -1,nlldn,. Ilion -c,,- t, ,d .n,, ir. -, Av.mil- Mi.iFAi.-. i-6.-I' -; Ti- -e.N-f..i .- ,-'C t ','a -h.%olm I ... I trial .mblickmild. en.
NUEVOS Y BE US0 'construiclas conno nuevas v ,,,i- I .11' I rL..". W, ,i--'l Sill --Nn. ... ii, In-.c. y u-l TI 13-34413 .per S;'n w.X ="".:11,ali. In or"a
LN PRELECTA" -ranuzadas. Vents a plazas -::iii VELLOS 32, I c- dni nil,,larl., y ,re., ,I b. m, y S..
San Miguel.y Galiflunfat Rin. II. I.l.lm._.,_.'nc.,, 3 -1--iii E-1 -8L I 1;1uO.Idc__. Prc-_!r jcdl a LN,,oLl,, n z- ___ ,-efL -cs de Ills IT ml.cumc,, I -r-eme, Ind., ,,.1. I __ IT _- n I ol -Imml.."
ACILIDADES DE PACO I -rencias. Alquilei E%:LIrpaci6n radical do ve!hs -d. ', -I.mi. nll,11, A-d.ml I Ilin I IT E-111CIO ROIG. APARTAMEN., ACA-BADOS DE FABRICAR Jm, i,!; "'-r. n,q u1cHd-".'1 I Ar.m 26 1 __ ___ ____ 1.5,7-1
I do I,.,. Tried
Prec osos roodel,_j Spillq- inismas a conterciantes. **La "' de ia card, muslos. So je. -.. Ill. ,.ic.lc Almlli. d-li'llililml. -1- n-dc.... I--f., -dild.. H No ,imi. --'Cl Y 15. CerralpD. Ain. 21. -I08"4-5,C=O LnC GRAIIEDISINIO, CA.LLE
I .1.10uri -' i d,
rat -it ,""" ,,n ,imid- P-- -- In- In-, ,l ., .i. .. I n lic.,b ,,,,.,m
ninturas, vertical, v baby conal". Villegas 359, cast esq ,r,.Itarniento scientific garanti- 'iTL!,,,,",,n 4 c ... ll I 'r, r-iii. l. S.11c. ]AMDucl -ina-,ALQUILG HATTITACION CON NIVEBLES ,. ll ,,I, Ma.
11 E it,. y -rhi, Ab.,.li :i lb..nd.nt, ,,_hn, ,1., de T., t- rabicici.1c'. "fecte": -c'. llr Ii.b.... ,e
I_ ,,, in -, do, ,ehmilit., malmcm. one Ill- pelqueriallDn,
I I za o. SeCiorit -_ - ,.,. I..n, .,_l,.,., 1. Is. c-nr Y .. -rneri... Ag.11. o Fi -W2.
cola. Cre at seguro. No 3,tv- TN' Toniente Re.% : A-9915 a Zayas BazAn; N lal-d. 1-si- -1l-x .. cnilrna. too- rv- S.
,ue con Sit dincro. Vcanws: 1 C HOTEL MARTIN ,.ENr EST I I.Ni d-- c.. led. --m I m.n A ,,,cr .141-62 Dic. V .,,- k - A R.13I,- .- _ 11-6=4. .7 : I~ licl.. Acinmi. iinni ,on-raiii., r-.-, ____ H-lw..5 3
o 205. Telil- --- __ __ __ __ -I I 1. lic-P-C. it -4011, apartannent ill I AIIARIAMENTOS CALL. L 41t K dien1c. FI-s -I
Tcri- :I.nirrm- ,mnomi. 1. I-In IANDQ APARTAMENTO tj rn FLEGANTE LOCAL
11rechlecla". San R.Iacl 11 YATES Y EMBARCACIONES forlw U-5509. -74-70.1 D c ',,,,o TAju,,,,,1 111'gll r:, 2ii-' 5. Vdd,,. Zr- Haiti ... nl- I in aj ;
.- _. ,der di, n or or .,::. r__'. .,,_,.'.,, 'll'in. "I _lc L".. it'd z__- de l.l.-emnlicill. do. ---- __ i'_VENTILAD4i.i_"',ui' ljo ... Pciqn,,I,. lalun e, bli..
47, cast cisquiria ;I Oquendo. ---- , "..j., r..1. .1111. in, ,,a ,in. F-- F .-'. Pill ... ii, $55.,os Ill'. __, dmell. .a ,.icin dcE-Dd.. HABITAII.1 A-LIA c, it, cond... or.1-i ... I- c.nC-1.17-60 Dic. 11 IV ENDO LANCHA TIPO YATE. : E- .79 No, I '-Il ......... "ll, __ lot ilin .171i 1 ne- -1 b,6,, ,inb-t, honorable v fit- ,up, medical. W. 26 No 3N onurr M y.i7l.
" 13 PIES. ENSERANZAS ...... i ." ___ unpic 'I"'- Vrd.d.. Into,..: Atielci. Frigid, Pla.
.... I I i I ,-l ill "I.. .1i"I.l ____ lirl, 'i ...... hi h ..... ___ __ __ ,,,,,, li,,, ,.o .,., w.,luelurbli, Sic
.. '': ....... . ,,, iis.- ,. ,I,2.l, ll v" .. ........ I Il li, 11,1-, ,,,- ],,,.dr., n,-m, M,-. E.1141 1 !do .7. 11-luo-11- -. ", "!" .1, I L I- HOTEL "TELMA" EDIFICIO COLLITA Tolef ... : FT-Dor'-. 'InAr ___ E-SORES !; 1-10-2-ji San Lfizaro Nittinerols 66 665 1 ln . _. cz"'m I, ,cluld. r ALQUILA LOCAL
. 1. An]-- ill % 75 PROFESORAS PROF vil"A., un. ,clollrllll. -L T,161. I - ___ __ .1.4-.4-IN
." ,.ni', 'ultnu- M 6129, __ __ rn A-901 1.11 lle.1,al 11-1 At
o" "d-.. cmnl-- I'll i, .A..." l it _vE 6 Q, I ,iquiia, .partamenum, ,cabadm, I S
,Wl, il ,,,i- mi .. ..... it.. T,16.i;", .IF ,.Q,! I .AIIrRldOA0 APARTAMENTO
" oll" -cl' r-c A I rrie. I.. --red- '. do, ruM_. de lQ-IfE6---IIE6-Ali-U-.- CC tf[LO _11-ABITA- I it, oflil m.. Puntckilnric.. Agull, 5na: ,a
V"t,. ri--_ I I I ", I ,d.,l: Irl., mIn in ;, All.. ,coined., hil lEv.. In Do. lildmn- opaialc per, it u-ism. 1-1311
"'n Men "I .. n. --I,, -Od., c ol"lmul'oemlon. 5 j.llo,,lFrrfl "T is,. F ... milic. E-1165-.5-ift
1.11.11, 111" "I'", Hipo '"iak APPENIA A BAILAR !"' '""' F-961i N ... 21 1,171 I I i, I ... do, in
-W. dl.1-111 I .... -i -DINERO T ____ __ - - __ -nur: lit-le ,,, ,,,,,",,rn,. 1, 11 ad.. In-' ------ --
;,., .- I.nnr1,,,,on,,d 14--s-l 11.litll NTTUIALT,01 _- i .111.1111c.."11n %%d"T 'Ell. Ll L.
-""' ': ,.n".1_,.U', ,,, .... I I San Josti 872, Esquina Soledad __ --- -- - --- I ,'" ,
1,_ w. r.111. ,,,,, , I ',- ...... ml. l." zi..."ii.1.11.,1 'SERRATE N -! I'll,, Titif ... I-H., H 1379-84-5 are IS'n Unt";. i" 'T" Gat ...... % c"
r .; ;,,;'., 63 SOLICITUDES HOTEL "ELSAYY "":; ::,,, "",,I,",," l.,C,, ,".,,", -,, -,d.,. I -11"Cl. NON @ :lot ESQUI
__ __ ""', .,.-,, li'l. ,c N.'lln"'.i. '1- --. Ill San j Lnin us ...-, limul-l-rc -'- - -,,C .- 'HE .f6t.- 4 dif ... li
- 11 11.11111. "I'll 11611 11111,11:n r, I., .-du.1- ,mil. 1. ,- di, I.- ., ml-. -- c.. dc. ,,,, AN 1 IIABITACIONE$ 4% '.. i'll.11-11 I ... l ....... ,,,, ,i . 2,,I,,,,,, 111111 1 ".'I 1. ran. -, c,.,dl',',Ic,, .,..cblc, denell. l rlo
I n il. ,,". 'I' I., nia nc ..... ,.ft. in Ill ..... cnr,., j No tm are
Alanriclite 567. EST "ina A Sullid 1. 111; I .1111.11 11 11 1 li-11-911-71 1 Di,: -1- I'll -d- n- Ill"" ;. in ,, -., L. ',,i,"", ........ _, in !Irl", ,.:. .,_ , ", n 'i'l, -- illill .:lll I ,r,,r,,,..n vi .... I I 11 l 'I, 11 I'll.- I I n--vn "ll, I III__ ALES COR___C_1
__ __ I __1 __ __ -ir."n ,"il m-- di: sin., _.ncd-. I ", AL'I" a "', No',
", "" ,.:" ;, nil -1, 11.- -., "" onin d-rn. I ..... V.-nIc-1-1 d I t .... '. 11'.r1a ... rr.. LI, I T, %,,,.,,
I'll. I'll, r.clo. a., .. 2 .., ... Prcluln- 3mitill. Dri.rtunldad finlea, ,- PD., Civic"IT11111 "I ,, , .1: ...... ,i il-:", :,-.:,..,::,:m.Nc, uSOLFLD. VIOLIN GUITA, I , --ij lI.l11n.:2.s ...... I,.d. ,,,, ,n-,f,.' n"
"'.1 ....... I., I ....... .1 I- ,, '....-. 'T rLatell' r, mi'l. I- ;bnnd.el,. vc,,, Ind.., hors.. ToI_, 11 I ii, I l l,,,.,,,,,i,. N ill .E.Nu. $'IN __ ,", '...'s I.,)-. it, .", ifl H___ ,_ Hill, Cc.-I. TO& ... W-4114l .
1- b! n I.1i", .... ........ """"i"iii, .in ". , i "" ... .1.11.1 .' ",:""', ,nv,.,i- TiTi__."o
.,.,. .,I. I_. ll I I -- -1111n., I i12. ". . l l 111111117 1,li;,.:,n l .. .... :, Iii',, ;,,. 1*;'!Ii ,11 , ,,,;,.,,, Il": I 'n"an" .N,,,l I I .1, I 1.1l, t2d -_ 1-d." C, ,_ I. 7 .,,. 3 it, 21,2 51 2 P -1. IT~ nirib 81j 5j C-12.li
11, AldlrLTA I YRE5CA HARI all, "I 11 it ...... hill ;"r"a;l'.1. ,,c V2
-1 ... ..... .. ...... ,.,, 'i ,,, 1. Ui LOCAL PARA
I'll", 11 "I ,I 1391 vc'.. ..l.r-- 11.111- I "". ,rf ...... F I'll'. --111i. r- 1"-_,,'!"'-,1r1N_ ".. ", ....... ]',' 'f' ,',",' "t',',,', ,' ld.. .,"di". W. Azz 1"Ai-l" rlTar d-lon rn-d. .ndocrd
-, l, I., 11-1 ill 11, '.. ..fact 11, ,. l r COMER", ", ...... :',',",A,! "..'" 'A"', '.'I'. I I l ...... 'I 1' "'"W '" It- ,l, Tj Ill A "It: APID. I "Ile it, S,1l.-.,rA ."1 ;.L.-.'.", ,dlici van. IT I, ,- fte.I 1 l'!4" I -- E ... b.l.d. ILI. ,. de I
11 -ill., -- .... .. !'I I'll .1-111.11 Ill'.. I I", v ii. "I.m. raj. "em. ,;,T,,, "An, ou, 1,lib.ill. Wilr.. Tell. i'll Vil"It.1111.1i.linc,; N,,I..e No MI. .
.. .. ..,-''.:",.":".,"";,.,:,, ll, :!".": ",., I'_ - D- -0 An-nnl., 1-l:,nn11lc1n rlz -lic _. de I I ., m. EI=_" .
- 11".. I'll i I~~ .l;l 1. I I ;,i l--.--".Ill ,11111-IIIIITI.A 11.11 110. go CASAS DE NUESPEDE-S 1 AMUERCADO, Itly lin. li'll. ,_. ,,, id.r. H-11 .44-1 1
::, .,.., d ___ -_ - -_ ,, ,, --, -rl. -.d., &LQuILA GRAN LOCAL PROrTO FATO'NIO S.11.1100 11111 All I 111. -"W", CI,,d, Arnr-n-i1ll';1ui "r jfi'.. __ ____ - ___ __ .7 '"r. rinitinlillimil.m. .. ill bale, dcl .- 'in."7". :,ld'. '7,',,,-,, ,,;.; .1 .1nill i ., n ,..I I,
'1111TO L, ..r,,l I~' .Q. 11 'A"'T'N MA "'M""" ',, I ,-11'r IlD. .'in. I -llrir. W- ...... -11 -3 IdN, ,-ArNadr. IT --_ ,.A% tgf.o DOS "APOTArIONirs, UN AL
.. .__ ... --;,,- 1,1,,, I k 11-041 1,1 .. ... .. ,A'.0'... III.,,, llll. 11 .... .... n., IND, in cil., it, .lid.d v ,it ..D ... r... 14.1,.lu, inainims ,, led..
,,,V.1., "".1'..", 1;, : : ....... !"., ,, ,.",.":",, ,., '.". ., , , ,il", 'q",* ... :. -_ -. I I ....... ..... i'.nnr W Hn"'. In""' .r.I.I.- Ill"' ... n d.. -- ficb.d.
' '' ., ,. -,. A ... 11, j(,,, 1, ,- I ,,, .nt. 11.1,-- Sir ... cl, 11.1 as'. La, .-- I ...... '. ". "" Aparinnientos 'in EstrpnRr I d_:I ut.runin. lichm. Ft.. San R"N."'t"ji- t"... I.T."'..: "'If. A."'a" E-1411-15-11 I
d""'il'.- "', I 1. iill:". -. 1. 1- I 11 lin, i _, I Arl n,___ ___ T, IIN1.11 I Nov --lllil 11111111-nin- -1-lil "I'll 11-i"in I it I= Ill a I Part, .11. d,, L. Hit .. :. Hill.. ,imeedel,11- 14-12M. 114-6 -_
l 1,11, ..... i 1,Lnr. ll.l K. l' "Ilin". I .bc
11 111. I ", La"."I 11 11, A I I - ...... c "" ... ;"'" ---I,
.. 1. I 11 I "I I Al."rNUA IV(:[ kto ..... o N- i Sr. ALQUIL UN APARTANIENTO, ;"" 'I- "' Ill ""a "" _Wf1NAiWA11ITAC1ON A I Si GRAN LOCAL PARA COMERCIO tell ea.
Piano r4pitirT cot o" ILAIIITI ,I I,,,,,, ', ,tlu- 1% D- l'%A I 11,111 jo- .., .... "I ,n'!lE.Nll 'l nilli cill'. T .... I lo Hula ,,I,: ,nnu ,,, -,ni,,, .a,.. .oil L!.I mi IT'llume ne. or,. carl" Fillet, par, tinwAriaclient slate., .Irit ,.., ,! , """ .',.,. Tl. I 1 A. Par, vi'l"d Inirl, PrmdAm
" I .... ........ ,.uY. ,a ,", ratim- I:, E "": ,: ( 'ii ,ill IN. $7. 1 W. vrme Ind., A r.
'I ._ .L., L ....... i ". 11 I i, il, ,:l., l._ .,::,rlll,, ii,%, "" ir.1 266.1l ''ip .... .... c "'n"M Y P,,Ill lAyrxt.r.n ;-1,I)s E.,149 Nuo.
; 14 -;:;;, % I "; I]n,, ,l 11 re -.I-,
11.11 ll.iil- -' I , 11 : 1. "I '... ,.!: '. "'.. ,,i:: .... .. ,,nl,.dh., '11.111 Indlillill tic jill. 1 I THhon,, ill C.21 ,,2 161___ _________ Niptmi Lnf,,,,, in Neptune 3311-115.1
"" ""% ", ","t' .: :, ,I. ,; ....... f . ....... lir", Ill, ,;,. A wn I ,"i., 1. 1. 'I.T'.,., ;"i". 1 T. .111"; ..:,,.,,:,.,,,,"":,., :"j;"!:i""",".", ,: I , n ,I,,, -- ALQI1lI-O APANTNoli C ._..'re-Y.-ii, 1- __ 11 111!11 ,ill 11 11: 1. I'll"..'', ___ fall .1 ,,'I,.-,,. 110n. 2.1-11 ;W. K ,!ill I .... "It. IifDO__AyAR'fAAfENT6_ I Hall lucm, tor,,, miDecluileme, -1,;: Ej -CQN5ULADO 166 ESCATINA ATRC.
-ITD I I AIMS, hilt i le, I, "I' l l lj, illl "ill"In, u.l 1'. C, l ... ,,, Ill -- Ame- I Vulluill I ,,-,. _, "I ...... bl- ,client, "ni ,-ad.,., e .11till. olplinuild. local at.
- ,. ,,,, ,,, ,. I,. ,,, I ,n I i .... ... I it I A ANI Ya. I I kh .4 1 .1 __ ,, ,: l,,,;n, Nad,- ,cliannl-, 14. r i"
' d:1., nin"'On all 1. ou.m. 1-15. In~ i.milrinu- ,ir..q. di.ti.k.16.. (:.. -tluiii. Y mild.cleti. Irifturin. ,
- .......... 11 TE t lin, if
AF. AFINADORES__ ". '. MANSION 71 SIT "j"I'S ....... Ill 6. cll" I v, 1, romir. Edifico nuev,,. in, Ali aiip,,
: - -' " ""!"'Ir". .: fl ...,)njum. d ... Iu.,tra. Willi v --- ,.,. ommb ... o-tit, 011. liciluenti. nlk,'-il;:.. ,,.i, ,,, "',_ .,,,r,.., ... ..... I ""
AI1,N.KTTNll.1,rP ,,,, .,,,,, l., ,,,'I'..',,""A,',',',"' I l"'. ,.,N ,.,,i in in yi,,wl., ., 11 ,,,,, r, I'll~ T.'- '. 11-141 ,,rgd, on ,I Aniorno.
" Il Aff?,l. ,11150, :,,: ". , 'll ,. , !::7 .1i.. Z:,11 ..nn- ll'..''i. 11"I'l I I ., "n l."fi, l', -,,- l ________ ,f"'i 12DO-84.3 E-DW-95-24 N.,
1'. il 1, ,, il "'."ll., 'l,"'A", "ll'i'l, I ....... I _cAm- __ Ill 4 No 66. cinalm, TAT.Ok.V,,adr.
"Iri Al--ill.., 1-11.1111. -11T.", _... -!.. I I",l!
I: il", ,.-l .1 ", 11 N li - I __ ., .1 '.,. ., ,,-, I .. .... -1 . ...... Oil. -1. ""ll", wu-m.,, .. ii'llnil"i .I'll ... Ill; '. ,.11,ii; 1,in"Z r2," lul I CONSULADO Y VIRTUDES
, .. V,, I. ,'. N nY W-UkliliACION TL-QUMO UXMAG1iifi1CO7T&CSE_1lA" ,,,, ,;,,11,:._" "';"A" "I"': 1-v fi-I OrEVAS .., ALQUILO AMPLITTIM
- - ...... I ';., ':: a Ap-Mr.ntla -Wl.r- I lulinlinrilmol _____ ____I "'a"' '" -., I~ Ill.).. ,,, Wil. d, .,Nli., .r- bafto, atin, fill I c-li-ir led, IN comerclo. on
I'. p I 71il 1 1 4 - ___ __ ___ M ACAI)EMIAS I Y -in'din. .-t .... ... v"'. ideMI, ml Sin. y Juan DO.
_luial -- -- -- -lT:iiI-It:I%: NXINA 111. ALTOI 11-143-l- I-U, "I. C r.". hill. h.nun. ..I. an c... it. (innill. it'. Wil. mg
,- _F [_ It__ lin ,nrt-L.,hurrlmc.- I l,.b11.c.-. _T, ,,nm Train, Imi, 0, I'll 111, 11" "I'll = lentil ,,.RdfDVo, nuvm
E.A At' NAIL 0 REV %ItAlt DAMOS DINERO EN .fint"'. I..il. 11.1111.1-111.1 rnu 0.11" ,. _,eme, cnrl .... .. 1-rln rd.d. I 1 'lif"a .,
Im.-S - .fill.. ',, ..... A. AN.. -mun. u- 2, emoid. 1. cri.11., all... B-7345. H4 I
fit] pialm rl. ,,n. n .rl,'.- .Nk ., 111110 T EC ,% :,::;, ',".' '.,". ,,,,,,,,,, ',"",",:,., ...... ..... I .N.I
ACADEMIA PADRON n ........ .... 10 MAROTO =,-intill- all nlic,- eidu"'..2o'." -ll dam. 22'.. ...c.rdl... cer.. 11m
, I I 111.111, I 11.1.,;i'll, 11 111. "'O". K-117117-111. IT In, .1 old. d.d 96 OFICINAS I
............. I ....... n 11 .... .. i I .111. I SIDE A __ --- i I I
1*111. li vI m.n.1"t. I If. A dll :.I .. ...... '.. -66 O- -D, I ". I- _- -1 ____ __ ___ __ __ '.r.' 'I .I __.-., .I. ,,pigirl ....... .... u.' ..I 11'-d ... 1. .1 I ".... I ;IUl 'NCIAL GALINNO! ,,,, 'i! : .., 1,111N. ,il".11i", -11-11-11111,1- i Apartantentos sin Est-nar A i '--I..-- A ." I A_ T__ OrICINA AMPLIA CON LUZ. TRENTE
. It.. I I 1- "An., 11, ,, n .. lot .... ... ,i,1.--rdol. 2 hl-, Con Elevador Inin it. L. be I
hill Ir 1)(11, il ho I ,,-, I ll-,,-- ..l...", 451 -- iin ,"', i".___ I_\ -,-- nillin I --- ,... LiZen no a LA mltm
, l'"' ".1" il """I" :: ll, ll ,- 'n '.,!A, I- -III,,: ,!".," !"" 'llI.I.: ;, ,.".".." ....... 1, "... ,i ."'. ... I ... Ve.- -.hl- roil, lnlm. Fill, an. do L. Italian. S.I.. rmrdn I'landitana, compoltela 251.
7fillAV 1,! N- ...... I.,- 11 .... Inn. I'Minin ..'r. .. r ri.iiii, c. "; '. nci.m. a- .Illy.
____ ]. "in, .......... lu'll.l., nj I ...... .... N ... ... ,, 'A. ine, iii'll"M fin c. left A it"In
_ 11.11,11.11 .1.1 -.1n I , 1 ,,, ..TiD.N. I -C-1011-1164
__ !','I",'. !:, llT ,','l I AR10 Ill NI)OZAI:'.';"',',."1;.",'.'.'i ... ... ,,,,It,,.,, ,,,,,,,,,,, l,' ,. ",.": .... ....... tll i ,
IIF ANIMAI.E.5 -, = *1 - : -, ,n,,,,ll., --- ,- D- o..:- !""'. h't"'clrc. -n .rnpilr. cimi-, Ill
. .1 I ,,_ IT I v "'i v .., .,_..r..,mm. ,,, all, mbmj, ,,, ; ,IV.! Ta.1 __ I o W. I ii,-N-iaw cii- -ii.., in -ias_ --PR.41 .1ill \ .. I I I.-.. I "I'll' __ --.--- !irT.",'nf' - .. ._ ., . Ajclun.0 921PLITNITHIA AAAITAC _F iixr
" -.
1 Afto CXX I Clasificados DIARIO DE LA MARINA.-AW-rcoles, .1 de Nov. d, 1',*.,2 Q nsificadm, I Piligilla 31
I I ,I I I
:, ALQUILERES AL-QUILERES SE SOLICITAN 1 SE SOLICITAN. SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN I SE '0FRECEN
I __ _ ---. __ ____ ______ -.- ---- - __ ---------. _. -.- __ ________ __ _____ --j7_ kjWjkk_ ___ MARIANA REPARTOS 103 _CRIADAS CRtADOS 107 INSTITUTRICES 118 __ CRIADAS CRIADOS 118 CRIADAS CRIADOS 119 COCINERAS COCINEROS I M CHOFEW
- __ ,- -.-- __ALAM Is Call., 11 'IN LA..'-. V ".all A1,'!.1'I'L,1,1!%, I% ; o"VMIAVII A, A I.. I LIKTA YAKILIA 80LICITA IADA DE 59 U911A -11-111TRALZ 01 tBIBLAoSS: ,"VIII..,,.',', ",'., I'l, ",j.,'E t URIADO DK MR- OFItKCt.sF L"ImFx 1.11%, I,,_ ", It ,o 1'..-f-j11_1'1il1l'- '1 "I'll' ESIAN.1 III JCL. I ""' I .1 I "' '- ..... "t, I ,,1 11.1. ,._ on_-- I.I.". ""ood.o.,.o. Sj.;'. Is-. b1s,- (- re I, 1, to TooW., pi-hr oN.4321 j-'.'1' I'.I.Iolits""! "' '"I" "' 'o., I ': L "" ", I , ", "t.
11" "I .,,, 1 I, 'o1kl0lI1 II III ,ItOltltorl N .., flor, it I It -l --.I ...... -- """"'. F-- ,
___ !li.11" l Is, I";,."', ,,,I ,, ,,,,,' ,,,, ., ,,,,, ,. ; I blolo I ool s,1V .-,ii; ...... 1 ,,,,,:,,VtDs.!.."- DL.jp.-.1- It,, do 3 Y 6 allon: 11%11 I'll, Wdf,. refln-oril At A 4 I 1".. rost'j". D- 11:11ol; 1- I"It.l.,,ol at I.n- I ol" ".., %of ... ... Il ,,^,,,,. .... ... Ds Ri. .oD, I .... Is Y QD ts, .. on I. do 1"-Iba lt- lrf:., ,; I Ill. bo-do- aI.I.. .Iorlletoe, ., BID., I'. ". o , ", It, ", I """ H 1
t:-.' 67-d 'I. "a' ____ ------ ... On. too.old.s. !, i
do 4 ,I, ,,,____ __ - I __ __ ....... -, - all ".11,411. 11-1143-1 .6 ,111.1cl. I.t. kor.%Ios 1. ,I Ili"- I., .rI ... SI I .:.;,.,,.,! 41, ;-- I., .o."'. It ..... .. ,"l "I lll'_ 11c1-71 "1;11 IDI ,I- Is
_ AS ol 'Ar ___ o _,__ 1, .. iLofo ...... 1,.Lv ....... w-': It 15-1- _o
i7ait4 A CASA AltTUHAS DE. BLIXN VILIADA IR NKCKKITA il T.DO '.!.A. .debt. P ... li r. (bell ............ .. n I, o ___ .... .. 1_1_1. 71
on 1, I , oo.1 ,,[I'll'.. 11 ........ I .TA_1C- Ri_17i6A --- -_ -_ --' 11 1117 -.,1- T1. I;,. -I.Jo. lot ... 1. A Is, A. salir a I*- it, It Ytoot.. to.l.Z..1,16. roudd.r.H. .I.o.I., I '' 'I ." Ij."llo It it 271. ,, I -d ol.n,. q.. 1.1hre .is,. 1. .. j' ,,,, A F-4,112. 11 ]to, I s;ooDIV. r'MA.I... N.S l -61 ,,,,,
Sol., )W, d". 1, ,1o Win W_ 'l, 13 I..., ., cat D ... I I d --:I - _11E MAI
It. -to Lost. ,,,, Rso onailanam, esm, -61,6i* __ __ ____ - ""Ib".1-1 1 111,,2 ;sv 1;1*1 l I 1A I .1 jltlk A I-Al. .-II21 'w_.
t,. t" h., "Ill", d 111 111.111 1,1,11111 1::11"ll, T;Z- 'o B. Itiltoolde 'I' I'll"FIKA ( IS',' -,'.*,A lottll .! A At: 1,.,.,dl -11 I A ,; --,,1,. 1:1_Ali:lsI 11 ..I. ",It l_1. .' ..... I,. I It In -IW 111 -l I ll I ... 1111- I .... I'L, ,"sLA I oc, A.,F I floFrR ALARCO.
.... .- %, Ill Is j!.,l d. ",",,I., Alto,: ,,,-a .... : "Im"'t MU ... Y V""'Blente'd il.di...'I.,r,".'. "l ;"..'I I .... "lot No dro-ool."I i.ol., ,I All t ___ ___ -I-,. .416T. 11 1147- 16 V ,.,:,::; ,,
. o I "A. ,,,,
l, I t'.1011: Dj4 .. ._ __ go I ___ , ,l." 1-11, ", "
- - .1-1 - .11.7.11A.. ...... -., -,Dooollo,16. do ,- .... ;76. 173. """' I tio-lo ......... I., c- 1: Ill KF:ull: SEA. ISPAR.L. PARA I.C.. .111,111, Oll I-,:,, arlspit -A Is 11 .1-7 S It'. 2 hollitIlool ill 11 ,LA. I .Lt. I ... : I "Ill. _-St : I I ooo,-"oo- III:,,,: ... ,;-L_ ", ,, '___ _1 ., 1.11111.11 ,
Illlt -. 11,IJILICITA 1111411A "I -11, a % i as .11L 1.
4CIL ." PIAXFA VOOKALKIf - -- - -- -- ,. D. .. oreenot.. S.rldo; 7 it 1 31a-m4
ollo ,;Ill, No Ot _' s I _iiv, ,ill por lon..; to, ,oon., $ ll_ -8 4 I", 11
1",, l,,,.,, ,,,,,, ,1;,,I,: .1,1,,,,.I d,,. ..II.IA1,11111,11, AVLS111A 11 I C'-mix i..--A.,,--i's' '.',' .' l,!"d"I Ale -,11 -; 108 Is ORES !,I orsil I ,-it:, ____ -L". I, -, Ds.!!, I "L !.1. 1, ",i".".", .,! .':".' "!, 'A L!""IET, VIA I'VAI.I. I'--ri-rLAEv &v
, .t I "; ",I., ";";:; o"', -1. .1. I COLOCAll VN% -:X( __ .
... Into., 1.0"'. 1,11.116it All", -11 ... I ... 11 -olj- OFILECE I 11":
"III tt .:! 'If.l 11!1. .... tt I-
o-so Npll, .... W )In T,,lf A S.Elt A _7_ 1 .... 8. III , G, I,
.. Su KoLtCIT- IA- MAENTRAKlNTszxQAXTXN Dr. BAR,1. I ..A 6 '1, ld[ A ,o rRIIA o-, I ,, j ,, -, I lllrllll 11 1-11 11
!- I 36 ,Rj, 'Not'oo ro f.1 31 1:!'T I'l." rA biC-1i &-PAi;-CR___ , Dol",::"'D."; '!:l'ol ,l! : :,!loo:::,,S i,(-I o .. ..... "'f- V79. if-l'.4I I It lan.o -!L 1, on 11 1"1*, "Is VI I.,,,t : V II.I., let 34A.M. L.I.Doll 4 T01 I 3 A.-, ,,ollrl .1 Vtd.ft. F-8147j.1158,116 AIIII,,A ......... I ', 1: I L 1, I I ,D, I , , R, D, I- I
'N A- S A ,,4..' ,...ol, I .... .. I .... 1111, 1111, A ,I ., : perrootar
__ __ .... I I 11,- 1.1, t :. .1.1.1 "'I".1, ,,,,, I ::;: I I ,of ....... I., "oh-n I.. gt- : 'L, I, oo, F. s "tiTENSIO.
Ili A1.1115fCA, N NICOLAS No 110. I lli:- LO-Cll A -t I A ,, 21 ) 21. Wdoolo, Ii.1443.103.6 Yj, do Iloilo do ..,- LlDo, L1 loll. 1: -'ll, onr,.o, It, l, 1 ,,I 11-1 111.1 II-,,,,l- --_1,, EsIr,11. MON- --a-AIIII Dily: ""IL' ,,I .... .':'I .N III ; A; I ___ _ __ __ __ I It 1277-IL3 I &it F( ESE-j IR Nt I Wi-. _fILVAR Bi .8 K -Li6. j Pl !: 1 ,,, T'o I I I I I., It 111.11 Ill. I ,,,, 1 U..=
A. ,oopflo 11. "W'. d- -1-1- oo I n-51.311. 11-104-10a.1 I -- r I V ,"..-, ".,
""'"", I .......... X "o.t.", III, ,,.,-, r"'W I A r : o1_jtrCri N J&VKNiARA CRI%00i d, louol jol--tocle ",ro,,."." ,."",", "i' : i- ,.- -.F"ll I:-,). 'I 1-1 --- *-Its Its son. _, 'I ... ... So" joil.,50LICITO CRINDA DE MANO CON lroto" .. H-14n.l= 6
1 I It, lot ... o I, ,Soool.. Llsooll, 1,1 11 4 5.1 A I ,' '. ,I",. fino. '11'111l;, ', 1.11 lil!l 1':!, i .1asc",it i7'. -- -jI.j3A8.SI.S 1 1 ...... .I. %Ioo.,-, blor ...... 11 173C ,oteloodso, ID.Dold.a. Dornst, loll- log V STURFRAS MW ISTAS loo.], Tef- H-4239.. "' I I In. d ... Ill ... ,,,I,,, k .1,71n,
__ __ r -- - 11.1117-9011,66n. Colzad. 151, e5tittina L, Vodnd _ 11-1 14 I. Utolb ...... I ...... I .. ..... S I I ... ___ ,,l A1r1s1 11..RI-.
tq_ A CAnA __ i . ,., lo.- "".
6,:.X r-d l ,"l,"I" Fit,~ ) .. ll.;, I I ....... : '! ; 11.1134.1o.g 4 ( 01.61FA .. j6 NUEVA liall 01 18 "1JcN-uc Ill," -- - ---- I __ s-ld. 114o. Is: IOLICITA PANTALONKRA R. MIAIL ',,vR--xv._.,m4FNTt: USPAIOL. 11L.1 It "'Id I III ,- g I 11-IIIII.-It"I'l.A., -,l-l- 'et: "-' ' "' ."'-If r
- 1, ,"" ox"rionCIR do taller, M it,, -o, dian, ,d.d. .ro,-- 1,1,. 11,fe'r ....... l. ,I_ BL', ,
. , I.A.A-t .,,,. Irf.roll. Y I.- ., d Ili- IF AIAIVIIA YIN .N ititilt I r", F-Sin. li:--"i-it-lhi.--ig-t -1:-, 'C(li'l. r.itAl'I ...... ""' N' -"" R- ,E
so or. I", It I oors -14n-l,_ M."t. 5 s Nt i ne. ,:"',;-tI ... '11, b"Al, -loa. 9-o, KOLICITO ,I",) ', ;,ft, --- It.", d"l- 't o. ho,-,
.5,11131 so IABA L: _ Tlii 311*A44 .,,I onto. Anfires, NY 315' belo, to-od, j1dI .1o, Ir.b.jo,,-,"';!l,,,I ., ,. ..... RD.l ... I., Do, lo,"'. I o . .....
I __ r ... 1, o.1- I I I I : ,l', 11-1463.117.9. oloo. ...'. stl .N$""'.'!', ,1:,,,t ,, ,,I ,,.11. 6 oeDR, -,,,., oo.,.dor .,I.). ,olroo, I, q- I H:1;24-ion, a, I i,.: 'I To I w"o", H-339-118, Iofi- 2o"",
vi-inall.,no-I ,to $..an. Alllo .no.
- I "' 'Dl Is 13. so, '. JOVF .1 ___ _,_ I Oj Aj -- '- S"ral-ji. I Itt, .. II.L.j. ---oii-i -- -i-.l I I: Ill CHOFERE -"Irl. 11, _N OF. C.LOII. *IRARA ;1oloroll";
. r S tores o ,.do ,I do., D.111111 I,,," i B,,IFA I'D t5f. PARA "" -Otjij j- Ir '- --AIQIIII... ed- ,.it ... B .1. I 1 ..".."D .
.,;, (-Rooos. .,.,,.. it,, I, "I" .,it E,%s' 't AL ,1!.Il Al-los-slouxii: Bjosol. 3 prince, ;,I... ARIVILIS,1611 It, 11 o.oot, too, 'R,- RLVOITFlt) lun-non-, 'I"
_ It I -14..-I... B-156G. D';t- rI-sTjr1,,Wo.. I., o"llo" """t ',, I --.--- H_1 111_1_1
i oll _. il ...... date.. It I ,,l I~ I"'.ol, "
, I-" ,d no-1l7.,!i'. ,,'.',;.,',"" ,, .,', ;,." I I,~ I --, ",III COMERC10 11 12111-na A 11,&Il, r ,I, ,,, dol,,Il VAR
'!"4 SO .13 Intre ig W'I'MOZ410 SOLUTIT-A KIR11 AC11- ____ I T'Ll C-_ Il I -_ -1 )-L,,il9-6jsL: ornEcEcU- is- __XC.k1ArAi.
- A to I RAIHA I'A.A IJM "'o" ,,.L,.,,E 'o.tillor
....... ots. Ds. ..1 ... I ....... (.., .,, C."ol.l 1. bl..re. do .S 30 .Ats: oto, -- [Ior S, -11H .. oholooijmr. bt .... ro ,, D .... .... L" ,,,, I - o 0,.otr. lol T Irl. IrPW. ,,_, --i blLoo:., -1-11, -d Q '
_., , 3 1 I.I.- b jtl, Ii.o.I., be,,. d e. ---I, I t NA SICII.AlL.,I
_ __ ___ I ad. Par, or" I ... ..!I 1 ___ 1, I- I .1 I... 1.d.d.- -- --, I~, --a "it C' 'too' ,,I tol fitsre.rf,. Wer, '41" Is D
114-.00 ,-Hbl, Sol. .or. It.. "o. ol. ". "... .,. ,,, ::, I :;; As I do LIABA BE 111T.1 I i'llI12111f 41'1111sli Ilo;t., ,; ,D.!;, .-Ll- It I ., .- z
I IES R I I 3"EN'BliN 1 ', 'n. I let ..able do. b ...... s r.f.os, Nl- Be. ,oll Ubort.d. ro.rl. S ........ Do LA I., ,
...... I- -ilo"'d, jodio.la tl ."" ,."""Ius.nsoa. Do 10 A 1. 5.4".. ".1ne'l __ __ __ ,;1,l1-'S Ill I~ I~. NI'lzen,'i .- 6 ,
_ __ ---.I- -, .,_., I. -Ili "Vi l' DroBrA ,,I ritio. So,,Id,. It 14117-.10 at l %,s ,',L',"o'_ ,l..'.Aooooj,,*d.,.. lt-lorl.0. llo- I I: I D, I-I.&A.;sioltoo, I -1d..
, 6 RLCF (oCFR, I. ,, _i ,;S.: .Fvxcl, custirt. ,0, Ll
, 4.11-13-1014 ., ( _IAS 'Bil I "' lotto- .. -- ,., .... l ,
AGENCIA bE MIUDANZAS -It'l,"do, Ill., --t ... ..... ,,,,, Itn'tt ---- z= ho,... rofor-- -b'.D","","i.,o'r o 'Il' 'r DIRF'rst Uol o-Fo .... .. ,A
LA CASA A GPEZ "l:,,o,,lo, I Il.this"ool"I. 2. Ill .I. Y do 3 at 7, ., 1-1i LFRKCFSE CRIADA BE MA I IVI-1171___ ____ 11.1112-11-1 ol _F B, jt,,, '-. -1 ------ - - - -- ,
-., ,, Q:oo't. IRA 1. 3 12 "o, r'lli 11 oolo- 11.orol,- .I. " I 1-1,. ok I ...... ...... I, ..... Ior- 11. I ; II4il;,l_ Iol -.. on.i-DIr ,, ,, ... -6., L-., Ij.,,i.
. &AS o-.L. It~~ Ili ,Rt... A -W,2. Col.
No eenti. urbl" A oo'I, I,;", . 104 COCINE COCINEROS 11.1,I6, "" _. Al--1 ve'o, "lit. o"', ,
.:I,.d o, 1. 11 --- SOLICITO VKNDEDORAIS V i-ENRLD11 -A _11a'.11, I -_ -- .1 -,
..' Ll- L. C_ L. -,,o;II d,, I~ ... -3 11 -,,. I. A entes, gorlio.)ID. U sr rA it C ,.,,A,.- --,-----.- --- ______ _.,v1LCW. A, A.O.. "I ,; I I _,,N ,, ,I air., ro. ll ... I .... OCUSKRA. LAVAR M,, -944710E,41A COLOCARIL M11CHAVIIA I'lloll'.111 ".I.. __, '711 : .., ,,o'.'', l -- - --- -___ -_
. R.It.;.t..". ..a D'ooloto, oto ",,;,."I 91 JESUS DEL MONTE Y V1130RA 1'- ;"o';- 'Ll D.roor ... 1. -1.1,11-1111 IS- so .... .... . 4'4, ',,."'Vt .' o' ooo, PA-! tt,,,,,, f OLUCCES1. (11OVER LSI'A&OL PARA
ll C ... ro, oolle. sell, so phlorro Moo's"", 'r ., I'll" "-.. Mj, j _- (Iol'o, ;lo',.R-t "o's, ,I -, o- to,
Vd;..d. .v1pre, __ 11 NI Ill o,", A 11 ,Nl,,",, do lot."oe, I., "',",lo"'o" o, '.1o" 'ool tool ILI ro loh,. do -1. 11.1. I.- ,-I','.',' ',",,,"""",. o, ,,,,,, ., 'I",",;= ,, ".1
'* '""" II-3-104_i 11-147.1-118-t .,,r F ,,lg o- a;,,,,, ,I.. tor!- d ILI 1 ... or Toff 114114. torte. 1.1o.oloo allot. .1 Ua 1.
Its N, 1lS .'o1 1 .11-!:a L,.'? I j- 1.0S. nations. 11-1072-11I ll.o.lo. R. =
1,144'. all G-A: It-olt.11-1- __ __ 15 -11
It- ,2 v.vA EN L. MAS SLDDIBLE RE Ctl- _-____-___-__1___-_.__ __ 'LU." It- .l 11 L. I IS .1
_ __ 1 -47- 1 b., Arnloolo., ,to fnbilll:. S, llltlolno] IOLICITO COCINKRA RUIN IUFL.., 1ENDEDORES. 80LICITO .61 I -I7W," r
,I.. Voot. thosillul. to V.- .-j- hi. DIStrA CoLOCAR UNA -CANOLA. - - -.. RUENA L'IS I , D (LI, 1.10FRECESE CNOrf mXgrAsOL A r 11!4
-_a- ,,,,,, ,, lad. d,- .,I,.,). o. ]I Dollorl. S) toltr .... . 87-11 '_ '0FW1U'_ S1- 6- --- I It 1 BFjj7jF7 N BlIc MIA IT
SIN EATEENAR: SALA, COMEDOR. u rl osIA, y lloo U ooft, ,,I Los 5 .aftI, 10 I Dootoh o ..... do do j"anpalo t ",,'r"j',': clictri- loan diarlo. Padilln. pnlotv lo-jo,, 5IF k it I
ol.O."'. Will to o.I.:Ida I,... 1,,,,A q_ 1oD-IDV-,. F ........ Ild- to Io tla. r 1' ,I ;o,,,Dlloo,,r Door.o. o;,D. .to t oolo. r.11.1te"'. 'I ...... -l- I ,I,,,, I oll- MR, d.,nir 9
So 0, I I ...... I ... Ill In onto I, r, ,,. -1
s Is. i is -4321 j''o',t. ,-,I"' 'V, ree"'I'l itt"ol,15' I-t, St.,, CIrIS All, b.jo,, is ... li,,do. oo. I lool. , 'o, ', jdV'a ....... DaI. o'I"'l I
.. lw,,: "I"I'l mroto. soon, IrWrolo; ,,, 1. .', ,'.' '..'.P' .":", , ,, ". I o bleoo tod.lout. AM,~ 11:)5 A L j'. ,;, I. tt ., i.1(117.113 o 1,1 ln ,Iln. .olo'.Looood. Do
1 1,1444, 4. I 12 ooolto- ro'loo., E-311 91-11 is,. 11,rtbor.. .1412-ID4.5 I ... low, A al'I", 7 .; H 1705- 12"
Ij,5o2.b 11. 130, o'. to I to I III, . 1, .,. I 11-16. .1111.5 __ __ .o.; 51-4011. 'll-l"a'-a-11 i ___ ____ I __
. ____ __ __ o, 71 .,"..,,",".,,,,!4 l"!,,:Ill. ESPANOL PoAc.
I .1, I Ajois OCINERA v A I o ,,!ll r ---- ___ RBL, ., NEC-ISIT- _-C- _' 31*6i, N- 411111ENTA BLANCA. C.N FIVENA OFE-CfEE Ill CIRO" LAIl *
RESr AL tIILO ( V HILLAVISTA. VI -,,I,,,-,- Plot, ,,I ...... dt, o ,,,.l, 1 ........ I.t .. .... I"... 'o'oollod, B. L ,jl .,.! 111-oorl.. 1-11-Lor It otooool.l. W-TI11 .
___ r ea. V-t ... ..... P.re. KPARA "'. fooo odor 11 -_ .at
WURO AC I.,- ,,I... 'tooldo I SE SOLICITA AGE ft _-_---__ -- dUILE : A-8379 .i o.;o, I,, to, ols. D, r VDI.NA I. iik
11, -.too mn VD-londla, near: I llslftl I% n2.11 to o A.: ,. oo-, I.],... 'i-.,a It' lrcdsD.,o.'1', ,'." a1U' Irnbejor ,,,Ir loo.l. 1. DIBributr ,,11-1., ,rdits Robf.o. W ..... o Ill' Iloo' 1- 1 I 11 I .jj8-3'o;il:l'NFRA' ,ofio. ,oIll, I U 0- A 4'r o--., Idtst on. I i' ".,_l I ... I lili aa- lio_ "B"' I l-' "t .... $4:-' ---- __ ,_____Ht0B.MA .
Doe -.oillll. W Co... .DoDbI ... lot Vo r ltl .I,. I Cottonton 912. o 10'-1'1 11_'loltl "I &,I,. or, I- ,,-hI.I 1. I n E,-Io, Ill --o. Soold. ,::11.1111111 15*1111)""la I 11 ., I :., 26 I I __ ___ ._ ..
do- rz AdInni.10 ..., ,,,,, toono- . Do _.. . It"I.C""Lls DOsons" S.ot, Cl- ,,, 119 :[ Ul, It 1 03-1l.r, 05 r -I. F-271W. 1, I, It!, I, 11o,11FILLI-1, I'll.,ER "LANC,, A IA. -,'
. ,.L., .. __ - I X-InAg-Di I : I.-,,voo At '.'to H.1331-1*4-6 d ... trial. L.oro.zos E-3041-114-11 N, DR,._Sl -,;RI %BA ", Ad 119 COCINERAS COCINER - 11 'JA' -Ilt- bo-o 1. Ii.d.d. oI...... On .1"'ller., I'td.oe. I' S. ALQtjfj:N CA 11.1 1 111ILL, I PA - -- -S-BT-jjj I AIU. Ulllfl.i ___ r SL DLIl:AtOL01 All USA VOtINV11% 1-1111- I-Inlon' ,,I F44 2. ,
I, S ., .'III., ., ,C% Cit F S QUEUMVit- FE _IOCII&TAS VENUE OR 1) I. At T lol'. -L -oltt, D.trotr lot,.. I, II-Lonal ,
N ro d.l. .oll I ,ool.. III OIRFIF IGAN.LA PARA COCUS1. o, ,.or. I, Il,
Be.... IN. It-lon..u-t : 21P. Vib.,.,, 1, ,l .'oIl'r:1 A I, ,'I., o -1111
IS, ,,.rt.,. b.1fill. I1l1Loll.'ST.1Nl, I ro': 1 ,,, ,.i,,I,. ol fl-o- I..,. I ... -- o.ol,. lof.roloo: A-a". Ijjo,_,j._d I o. to ooo.h. -,Ll, a 1. l(toloo.. eo o' Iolrot.. lotto -,-Ido TOO t .... I Eo.uC,, -- --- I,
___ - 'Ilol, 211. Uplo No a IOU 11 IM I- Maros~ at Ill A Parrot flrf.looolos .Allies. lo.sonthoe. I;.dlrll __ "
o otr .,o I Le. Vitte'll. al:o .do ,,, ,1%'onga 1, belotol d, Ill. --- I ." I tororo".. -Id.d.s.o. _TKJ&nLLO NS A% ALQtnlO IXJQSO I I: I.N N Calor.R. K"M
Led, pl-,.orp irtr llv olI.. I. ," i-74 I-ol-5 11.11ar-1.4_Lt to X L. h U.. oll.l Crllou I A --- ._ __ __ jood,, dV roo.qrris 11 ----- io ri t -.a 1 r'. -l' L-I 'all "
,to ,:-r. -I, qo, ,vid, ,,As. Q ....... ,%,,-,I, -LILF(Eto: All VARA, LIM,:IA!l 1111 ..I.l ' ,do l11."Idt;d.d .11::1I11Io,;r.,.o. -- --- -- -al -osole, I.Wrt. ,,, ILI rjo'd., -,
or, U A- In Age,,, o. lt.ltl.... Doorloo _l..1DL1LA I.LOCIIINE UN A
bilesel. I.L., -No --cAL"ItIlA 1.1-6.1.1, 1111. I,,. N,,
. d", .-- -..!t ....... : 'r"AR' "U"T .1 I "' .,I ". I I I .............. I I 11.111i.i1q., 1 AV -4.- --"lo, i 14-Tol'. -Wor.. .is ... or, ,L_ on
r.
do.. rrnol".* D-ll, I ___ __ __T_ '__ _' IS ; do I .4, 1,11rlo.r. FRI-1751 ,,1111 '. ,., W%tll, ',,"'t' jj r too .. ...... -Iefor. X-I.0, n- '"""' il"i.5.-Ilo S do Lolr X-22til. Lot.. I
I.]. . To,, Ii-, ".....; A.L. 1.1 ,, a llol- -"Do"r bitl'% ... .I'. to l'II'l1, .d% I,," I!, -I, -,0ol;l. -1111;. dl I "':It 'a '"A"I 'ard', 'Do 1 1'.. Y do rs','i I ____ I A '.'I
, L= ., ,l1l,"o. 1:: oo- Tro, II-C201-119 __ __ -_l to It I ""I'll .... .. .t ;" __ i jI-15L,,-l_.
P I I 11 .!: I'll :, iL OtIMC. UNA IACCI1,ILIIA .E COLOR
"I"', Do. IIIIIIIIII'lo,""'. o' _., _1 ..... .... n,,f,-,I,'. Onrls. Y111111 do NrCWTAMOS PERSONAL C0AL'rTFN I - -- -- -_ -- -- --__
d VII.It. ollo 1I.I.I. I'll I I or MN. I-iA,,, IIA S--A 111. I -D. .r"Ik Lb,: ,i,1,--ooraor __ 11-1 I .YC a a T.16L Be- not, I .... .... -Ir I ... L-r. doroor Is o.. Bo,-:hL -%-Ill: 11.1 satlvoe .... Lso; ISLAN.
,let ,,,, ,I ,,,, Illos. st: ILOUILA, Rr S 379. ENTRE ,_al to p ... V,.t.. d.,olefflo IlIbn- ,I. 'I' -11 I rIL I I'll Ill
I" 1: ..,I. '. on, l""t""'An. -11" Wool.. F-mo its la'o.j. "osiqul" ,arm, tW. r.,oploo. 11.12-111 i L.Ioos, Opol par, )of,., 3 -o, .;,, l, ,I,,, 11111 11-1 -R., v.ll Ill .... do ... ..... do -,oo,-, It loolon, ,,aS
re" P ".."o"s, ,,, ill .1 ...... I ,,,I.. loloroot 144n- 19.1, rtortolol- I rool.d, T,.IRD. d- o o."'..
I 1'. ,R dl.. y i Jlto .Do";.D. 1. ,, lltollo. -, ol, ,to NII 3 I;, Ito.t:lo a., In .d..I I --- 'MYK.C-QUESIPA-COCI, B" I'll"Lod" "' o""Mon A .I'll,, 11-1=2 118 11 -1 D. -1 F MA I.- _____ __ "I "' ,'- %:r .. .ior.. tL. .
I'll, I, I ,,,, ,,o 1.111rolt, 1)1.1('],T,%"I."I ).Cl"i, 'I iII..", ; ; ...... on ,Ill. .D AR DE LA MARINA , .1 Us I STR( '" ,
__ At- d, -,-., p.oo, lall'to,", "i"AA vo I,., ,I,-, *.0221.114 21 .1, ,,, ,1, m ,I, ( SL co( I'muA -it Ml -lne' I'All", I! IV I ~ "
X_1QUII[O AA4 KR4DINA SA A, CO 1556. 1.5 ,* ,!; :.,lIr, ,,lo.Io,.-, xr I N ,,,, ,.,I o o". c : iou"Is, _-.f ID rl lll; 111 do 1. -1
read- d, L.1,11.1one, -rl.oo rol T, ", Ls """' so -i&.- .,I.:. ---o. oAl1.l-l. dbo.oo, o- ,,nsotooor.od. I it I A, elolo_ _ l'oot a ..... ..... 'u.,cii, ,oli.stnoatr, ACTIVOI ,,,.I'.. o 1- ...... .. .,,l ...... l ,,,. ;7,j! dRolo, I 4 aoll.11lil11111.111.11".. tool I,,,,,&, TI
DRO .16'"t"."a". "T" "'.."' I LjrDa T V FICA Vi..r r-D, ...... l-, "' l .IT., __e I .--- __ -0'"d 1-192 SANTOS SUAREZ MENDOZA I --- 11. r- -- .1' 1,411 11 ,I. "o-ol ---.----, 1111- ,d..t,,,, ,.,,I",,,,,,,,,.,,,,.r. Net, .... l I~~ I I E ]-Att C.UINY.110, ATI ill
a., rit I .. t so SO.CTA CuCINERA REI-om-ric.A., llol;;. .11.1 ARDINEROS
,.r,,,,., qNt:".. ,!,..,qt",.,;,", 'I'll""., ,, !:', ", Via u-7571, N- D, '11, ,A L A r4-ITi-oFui Kc I, ,I. c.: I.- "f.' o"oll"Ir TIO-an5a. _( 12
"I _1F.*A_i-0LocAoIv co"o
I ,.: ""Illl:! ; : I I 1: I I D.: ,.,I." I'll' l" "I"- 1,
and. 110 3.1.1 an It INA 87-91 VLQI It 11 IN SANT(I., NIIAR" ASA 'looM"I" 1'""'! $so. 00' $4 Go Ll- IN
a an on Rolo.o.l.. rta.' l 1'111l ,oon I-ol Lo CoRID-roo... ol.l.s. 19
____ loo ... I. ... ., .... t .... I. ..... ..... to .o. l ,e .. ....... I ... .... = I,-L',,"dt, ,it I'll'.. Door.~ o I~ I.f.rooto FTI JANDVVYRO JAPONES. DE PRIM" '4
,! o ........ "" "'e'a A. d"ano to frno. 10, Sol ,,I,, orl, ,,,at It It Do L'l.to,""', A Ili .... ....... o- .,- I. ., ... ll,
as VEDADO ,,,,. ... Vill $40. Jottl1q. ". ; co Don par. ha-, ''l'olo"'A it Inal,.a. 61 ,
__ I I I I.iDl 02 ., A _._ __ ___ _,_ 120 MAI,1EJADORAS dI.11. d-oil ,,od., Ill ""'.1 .... .. L
I .jdA ,A.,-, ,., lond. ., t, ', -- --- I I r RAIIIII-110A,
I'll, 141,11:11111,II ,,- !: "'I", ,:;1l. looll""'. .on.
472.).IH-ja Net. 1, rro8r jol.r.'i !;I DA. tOCINAll.' Dr.4EA CULOCARNE INA ESPANOLA B111FCL1r ALAIIIAIDORA 111 CrI.OIt.j,qVILA, UNA CASA NVrNA CON F&o"r' no-1731 '; I o 1""'.."', Ill'~ ,,,,,,, 'o'loo o ,- oo ol ... I.. ..Io. 1- o"'. K."...; "a."sa ".412.11N.5
.111. 111w.h.. W.. I- -.1CITAUNA-AVAIDANTA DR _Cd- .. I -3 41 0 OLD .![% .
r:"od.i -- i:a- .. __ 't.... .Doo.,. otoslon 1.1-67. oLdoo., ,dld. LAWS irgI6. ,.be ... I. .All .A..E.. '. SLASCI, .. ,
CAIW Kreolt, N- I olleal, I ,ool 193 "O'l.l.oo.. .%..I luo.,lo 202 Ill .... ... A ,,,,, 11o"I"t. = .d., in I ... a, P'.., Ill... ,odo 'n'. ".. IT- _,,_ __ r, ,
, LUYANO ". ACRLDITADA MARCA DE PERr[,-, If 1467-lo, It-1:144-119 0 do, b,-b,, HoUllool. 0- Sooldo
La 11.V. .. I., all.. T01. M-Lin I r I "lou'r note It Is. 1.14.5 l .,oot ..... -nlo, so P.hl.oloo- tol, __ _- __ __ -.- -1 ___ _ ___ ILla too do plaxe, y -kDovelsole, son ll
I1.:a24_anL St. ,% jj'l i"V RrIlDS INDFrPF.11IiFNT- ___ - ,AI ho, Lfi-D,., ,to &e'lces flor. .1. .1 ...... s It O1ItE(EltNA SrIOIr PARA LIM 0FRFCr4F, COCINERA CON IILFEREN. IC', W-7!l lt _, _--- H_" -12._6
"!;, I. ,, I ..... l"'b""I". Ilool... ,I % .It: S0iA([TA IINA COCINCRA 111C.11,11 ...... Is~ I, or poltoodo ... ,- 11 ... Rotor. tousle ro-- O, I., I ti o1t-o.L Idlot, loo -I. -111.1 bloll.j!lZ I ... .... 'lo.1 It Itor" 1'.." Iot ,I 'TALjl o, go,:SnLoI 1;!:oA-IIIo ,- ,olloo I tiolVill D.- DINEA-CUL01 ARSE I BUENA 31ANi A Q-e ro,,tr. in,-j- .jD6,- la ,
it -ALQUiTA-i4CoER7PlSfL- t ALLY. It ,,! L."I"', D It Ej -. -MO, AMol,
":::ll. 1,11111.1111.!, 1.11, ,Id I :!:l1olll 1.1 IS lololt-loo. loo ... ..... Ido. so e .,I .... .. I...." Aterook, 11a, H., 1 -.21 ll-k4l(1-11.4 ,lot, Plon I-old'T I $DID ,do 'I',' r.' I""' III HILL, Joll, It ojo-I 1 %,)A. tjs I,. Illtolne, out pi,,jano 8
N' I" "ID, 11 C_11,! "I's, 2 ., .I ,,, .1 1 E-57WIX No,. it
, "... r .,,,. I ol", do ,,.,a,,, ,0-o.., A- do O.Rn,. NV a blootr 1111:11-114 ,,,,,-, oi-ITE-cr t -.iF,.,-"-F.,I- 1)..-.Iittl;l. CON _REFE1U"C_ ,%dl SE BFR,.jD--ao. SoOd. $35 $45. I.I.rro, F.VJI3,1,,It., Dt ,,,,, Jo D Alr-, Lo,. Ill.~, Koo.,. Ill.roooll. -Dr i", It ,1NOLICITANNE AUKNTKH PARA VFN I*j _1 l'D;,IIUI .aloollo fr"Iel, --I;,.,, "lt, ;;7, o:,.'o,'Io ... ,,,,,aA,,,o ,rSB,,,l ,I., .. IUSILIMIMOII SO
.o.d. Y ... Vlto, do "oofio, 1" ,"1 1'1: r ..... .,I "' F .374s 5 no ,,, I Od, C _,_ __ -r---- Ii2d 'I jaldl. S., or. .6dR,, [..a, -_n,
Less .Octo 11-4 o' I. A, , ,_ 11 411-- 1 ,_. 'L.olsls o, I'll. Doore. o'.."ItIo". _1! L.! 11, H 1, r To 'LRI.CF;SL MASt!JABORA CO-N- RE IF47- lo.1 I I
mum. sm. rm-ritc is v It. VEDADo, ". "'W', I ILHITA MUCi-T1I1 1:,,. C- : -H12 C gl .,U 1.;,6,g..,d11,Cd. an,_____ __ o It, T! ,, 1-'.11'1" ,"N" iI.LZo lololool R- Iistol.. ,.ot, I In-. I -4327. B-toes- A-014
'. .-'., ., -1. , r ... I oolo-rodill, ..I'l, "' ." I'll" .,,,.A. .., __ -, - Is ,,,I Aoillool 405 A .:I. r
I-ll, 1 ., l-"I 1 I B. I I~ In~ o"oodlo". e I l :;' """B""" l'o"-""l rT-,oo, .,I,-o-- IIFSEA COLDCARNK COCINER on-ld '-'L-' i" : l','."" ........... ... "' "' E-3 Lw N.n. Is
"i".".., KoAo' ",Il''.','; : :;:,; ... I"'It"'j,", : 'It ',, ',"'.:: ; ","I 'doto I -oloo-.. Dld,- 'r ; 4r., I,. 11-1vol __ __
I, zt'.'P I I ,,,, 1. .r,:;,,,., 1 ," I 11 1, ,,,It. A N1- 6. Ill,~ _'7 .'I' V"' to" ,',? Ap "' L1,11-1 o.,,.",.'o o. D.,, old j,;lt,_,,, ,;:,, to, -II ... ..... tttol.. LWooor It ,
,-w;. croll., ,,rej, Iofjrj, ;. .: : 11 145 4.4-6 dot -111II, ooooo*- ". %ll ,- _],a I I'. __ __ ------- __
LM_*h_ _____ ,,,,, ,:", "T',;,., ... I ..... ... "o 1,, ... Is ,,, I _- -_ _-, C-12b.", It I'.- i-_ __ '. ,I, NI-3339. _____It-Ifi+fi- to L'er OFRIA EN MAN1,3ABORA, Cal 127 OPERARIOS APM DICES
At; 'I ,,,.. ,u _, m."i-rAN Do., jovI.,- BLANCAS. emcrsi n I. ,, c T A L-VIL- -( III, RD CON BUENA ILE- ILI, ,.,;.,I ,,,. -od, do .... I,,., ly rorkiora ----
ON Z "'Ns"D .It' r TAl: P"LO I ,I ,,a i", In o.r ,,- ,lo. -ooo 117 I'll 1:111 11l..,_ It ... lo".. I ., I 'I'. 'I. .1'al'o" _%l'IIInn __oln, i-IIIII-Cs, 0
1. .elso. rsoo. .I'.. .I".. 1-11o., I~ I __ 11 I I I I I I ,-:'I"I I 111--_ ___ ILE Fall NECANICO GRACUADO IN
... Lt., F."I'lo, ",- F It. 6-"N A, Itle"I u.-Ardos, portentt v .0.1 It, 1111,111, ,LL. 1111.1 1111,1-11 ;' oo,',,o.','. IiIfio, ...... A.-S ,1; OFRECt. SILICRACRA J I . to
,- I ban olooto .I : D, I ,olloAlotl 'I'llood, pol. .,ft.,-o., ,,I#. oA..el.r III-3.1n. Y.DDLO, "" WSr; .lost. Is _I
__ I 95 A. APOLO CALARAZAR t.,Nnqla.77-qooot a Is SIV1,;%T, I.-.L..T. 111.EAE Y SENORITAS P% -_ -_ - HITL,-o_. _odo .Mlk. I
..or ror ... .... "";,,.",',o.,., ,J 1 74-IQ4,1 _Il 1,,I.r-e,: VIrl.. -,iturnoo.o.
, "', 11 1523 11.1-6 0,- -.11 --,Efl. *C AsoLD. Me-. 411, GlIftes,
.Dt.rrt. Y .'"'.1n, T'Ittmot 'It nal Y A. NARANJO 1 _ ___ ___ __ 1. l lll,,,,I.d.rl ... Lard, ,o ...... I- _ 'I 1 _2j4 1 jo .7 .
_ Ajft ,,, -- ,Ittooo - - .1.11. LAN , ( ; o." - --It 1115-an-a ; ll SOLICITA UNA MUCRACIIA PAF So.id. Wo L'All I, ,. Ill,- ro, IN BLAN(-A. Ill ENA b .. .... I, 11-11-1-1. Par. oo on ii.I.II, .Fliiiz INGLINA I-ARA MA. HWUIWW D.
___ ___ or .,IS ,I. 0.w jPrl-r, N' 1, Lo, tooi, Met .... V, ;, I
"It' 11 I" It" ILT0, r I,,,::,,:.,%o1 1"I"... Is ..... I ,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,d, "Poll""'r 1111*1 j :;,,,.,,, sl:o,., ol' V'P A-1- 'I 128 AGENTES VM EDOPM I'll
, Iorl,',',;.,r ."d:: a l I ooqd. ..lot ... lot A-a. o1.,,,,-., .,,,Id,,,..d,,,r .... .. n f
_ NUEVO V11DADO ., ." ." A 1"-J."li," IL'o.o.., r N' l __ I. ; ,,r.,, It ,
_
s3 NA 0,11, ,A', -t- Ilo.-: 11 ,, ".. 1. "'.'i"t ... .... _ ___ __ H.h14II 'old. I loo... loooo Col. -d.l. -1:12 .11 ,., -ollo, -.orol- ... VV _DI a 11-1266-119-. ....... s 44, 11-14TI-120-0
lost, ,1-11,., ,.1.1_ ,." ,1 I,-- I -l. 1,- -1 ... I, 111LICIT. R MAYOR BE as AAlCg. litortel. I, .11.9to do ,ollio- I ....... I 11: O-r-of.1 1. I N I ot IRA-111.1 PAII ITjj- 7,-jS-r-j,v7 _-(75Z T.-Eot Cos RI:-' ,-i-fN6- IAV AIIL .-Ii-O 4-1 N-% i.-V-ii--F d-I ----'
1. rno.r ,,, --,- 11,-.. I"'. 1 .. I ....... .... ... ..... r ,, I.vlD,-IAo.h.**, Zoom I~. G.1olle 1"A-ll,, t l-da & tosrlo, To,, U- in 15 a ...It ... ot.o.1 Ittoot 1,, ..... I,- or to .o.1t, ill...". Call IF. OFRECE IIGMBRE SZWO T arsposs.
ol.... .o-loo, do .... do, lot", f'.1111, ,,, -1W&51,be --ja,,Lj-
in ,. or.. It. I. logoo .1111 11 I ,1111"' 'i t'-., ll" ll"" "'-.-' Olit ... Ill' rol. ,.Ill. _7 'I
It 1 A ;- dt '"".. 'I.'. '=1d", HIj, -7 LI n cs -1201.5.. .-.i j-. I; - ___ IIDL4":, 6 1 pill"Ool, I Ll d s __ It .t _131n.119.A AIIW PI .... ot A -77112
- ,,,1o-1,,, E,, 1. Doloo, ,,,, oo.ahado, ,ol --- -- -- --- It 12all-12a.. __ .- .
SE ALQUrLAN XLTOS DE 14A KILLED 98 SK OFRECE ll BLANCO. CBIJ.' _____ ____ __ _- r- VLAJANTZ CDN QLINA Isr UKPDR
..I. Poqorfol loople... FI-01141. dl,.R.I!, SE ILCLICITA UNA ?4UCHACHA PA ___ ___ ___ 4, a MlCA 'tDo.. .. rfMALOUILERES VARIOS .toodor to puert ... ... . .... I. Plllt'll-l 1.11 I-I allo. rtoll .FoLCFS..(OCI,1t.RA LCESr JOVEN BLANCA MASIKJAIL to filoll esse
qoo. I' j, ...... I .... .. _lo _1. ad, It',
MI"'o. 6 "oo,", ..... I, ,to W 0 .. III. I it. LON BUENA SA- ,wit
to ffinpoo, '. o do 513 ,'"' "" I "' "I 1-11111, 1- 1-.11 -Qtsod.
, Iago do I. ,Ii,,ooo, ood.l totl. H-104-A I, or., e.b.11.1. It
"" 2 ballo, "' ('"ol"t' AIQlrTl. 'I'M,%, FDRILER AIIIIIIas's. __ ---- --- -,-- __ ____ H.jj !i"1';'j'7rfl : ... .... """ I I .............. ..... ll:Ll,, 1 ...... RrIb,-- ,let.. Votroll forrt It to r Voy flott'.'...d. "oho I ,
,-I.. ,to r." "rvi,.. d ,,,.I. 1, -., o.o.rid.S tied.-. sallefte, res.
....... o- -I,- 1,1,1.o. L, "I -,11!111 !_ : ,, ,,,,. 'I111 V., I ....... . d1nolo lot ........ : A-sa... to .14all pood- letter y soodsood" = Rsl
I I 1 61-1 an 11, -, __ _ 4j'4'--. N- l lorpor poquoh. .Polwroolo Soald. II __ Tovial; quaMIIA _fl I V 'r-r
don lot.-.. lot, be o, ,,.,a SOLICITO SIRVIENTA PAUA COCINAR V 1 tioLwITo Nl ( LSL- 0" "' _1- i 19 ___ I vlll,
1.1.0 IAII 111.11 ,,aD,,--,Oo a I t ... 13II-Ow if-ur7-116 E I -BE .j:-F-j E _____ I -Li- "", Met- : I~ : I ., ol
l-,sool 3!,5 --d. ill., o.firo H.D RX,,jSedod do Ir.loo.r. par. pr.,l I l,, RI:- 3INr.JADOHA o AsPIA'in. lfv.jon: W-5452. N Itaro "L 1- "I, Atltool. 11_1.U9_la4 MjRACR0 DEL CAM. 1. 'IF
_ _____NYfUEME ______ L! 11.111- 2 -111-1 __ __ __ .d 213, all.. It ... r .I. j..1r.t.r to tt i E Is FREL 1. I IIIIIIA DL CAMPO, BLAN Irbo.r ,to pol Tollor 10.-, R'leoo'..', W-0566. 11-1523-12fl-11 qo, .. ,ob ... ,ool __ 11.93l3-121-1 r
I I ADO I t ,;t. I ", P1.1 h..., loll. ['-, I;., Dan ..aid. f1j.. L ,".ooor poo, C.t lo, o' """ It P ... -Iotd., 41211. __ ___ I .
VEDADO A ., L., C.rl-- Nl-tllliL N IG2.'SOLICITO BUENA C6CI.KkA (ILF Lt b.j on .163 _,L -5 ",,,.. al,, No d, -.lo, dtloloo Joll- roolol. I .I, F; I to I I------ ___ --- .
Pl ... poo ,I,, La Lot, T61 IIALO. I 'to ltioIlloono.t. oho,.. ooqlrr1-dbI. iiai_ 11 7 -1 DISEA (01fARSX BUENA MANZIA. 1 29 OFICANW AS .
old, oLICITA okjolt Q "I' _Ila l' I ,
If 117i-oa-7: rLr,,,,Ie., rIttran. otold, 35 prot, A .ITO or _.' __ it -pll It ,,f,,,,
I.. to.s. oDDIS do ,.gC.e DAIS lo__ SF ors, - _- q'I"
I.- .trr-. tolo"""'.zr. 1.t;1.bl ,_1,_1,;: 11, N11 =7 ,,.,ooroI 21. .-1.-o- no. I.~ 10-1 H1.VC. D.L LAhl .F.t:Cj ORT EjF;0N.Llk "I as' "" n,;I; i-I-fijj0vxv ILL ANON OFKECEgE A1111F..M
"I I~ I 11 1= 11 'I olo,, 'Dtdloi olo. -!Door lootoll -l: 11,7odfq ,,do.o I,.,. 1%, "A
Is rarl. .11filool. loferool. do 8 . ... .......,--kOlie, 1.o.j.; ,
bl.t. el"ll _: SE SOLICITAN = .Tolefp oV 54Y .t,.I trbnj.., It, p .. ..... 10,11-oll-L, P111 -1lt,.- o _CInoa
H-LCILI-1.4-6 Xa. It 11100.117 5 lot- TIol. At IMI. ... $40.00. Tolf. M.273l I I -4
ear..ll I o,- I. do -d.- -I I ___ .. ... I~ j 123 COSTURERAS -, MODISTAS r ... i's. L:! F-am. R-L.-LTS I
I, o DLI& DES __ __ '- It 1677 118-6 1TAqvicstAro. coultEiroNal, Lo&. ,
Fit sool rolototro, l Slo,- ;. SOLICITO ?4UJER SERLA y yoRMAC IFAXIUCA ItE CARTERS SOLICIT I ---. ___ __ - - -'---- A-ING WCWl SFEK PO I
Las side r, r. o' qj Ii ".S DE ALIQUILERES pro ,-,,i,,r I, lirnpjo, Dorton LIA Pgertll ,prria d! mic, ..... a de ).I."' .I."'.' Ill NA .:,., lIS.NCIA ENOL.Iff LIPE "' OrnECE COSTURERA OPrRARIA. .P.A.1 Ve. ..porlarrei.do io;rIt..1tol -jill., ,, I., I A o ,.dr,. .h. EIDLDI. z -..- ,
,;" rol r .olf.r. I I od.1rW11 rl I.. ele- "I'llo oolld or RoL, D.o.j. U.., lotlortoloos ,let.. nt
- _,; -Mn ro.1-111dod. .it-, all. .- o on senot,
oado. PTRoor. No .14. -I, 'a I IrSDl11 11L.I. .101111TA It I ll" L1 ...;lF. Ron. it. g Is t Dojo seek "" soo do, $4D lot A IS. L'o, , to -1 do t, I'd. d .koD, I , Ileld ., Tlf FLI .
I I .,,.I 11,11 TA(IIIN R n lx 'I 11 ., 5. Cell as I __ -- -P, le: m lot.-- -o Lot l4a- .6 ZT.M.. 11,545.117 II-Ital. Ift-0 'o'- P ... W-12 "I I :a 1 11--1170-111--a or.."'.. P"wuo. III ..b.J. sesseral .I. I
"'. ---' .."""' - -_ = . Ii ........ S altlr, ( FBT,. So BUT. III, L7.L.11, PAZ A o- W_5L-_______ -------la !smu IRA "Tic s. 3r__S31122_ ___ lf aal: ..o---A-_ - _- -D- SOLICITA--COCINEllt L -_ -_ _. I "I I
. I, --, 'I Oto. h. do Saber .Ago da ILABORATORIG AMERICAND NECES Sr. -111.- MUI'B- .A PARA COC1.1 ----- ----- - .,or ,,,,,, ,oAD'uI-. Tie, 1) 51ASELL-11F.- Lot TA
to -pood., Retotoc B,-. .... l-1 ,,it, ,,,,, 1-n, -L--a, IV H: ne'311".6 rooll [-MECAISOGRAFA IN tgrANO
_ ____ - _-.71,l "I.1loolool. do ootabiliend I, "j .
.ELtALQUI AN LO, ALTOS BE t AllF SOLU ITO CA~ AI'll I- A L1.:,Ij'Q" ,,,.-.. ItopronoooliblL I, ,A_. C CtNruo .RI.STF.O i
. Pn1--l. -be ll-rr II.I..I.I. ol.r.n.l.. do Dot,4., do.. -I-.,,]do $4D. I 9 ,. L, Call, l' n= r.i.rl"A:: l:""-y o --.". I ___ ...... _o ,'d_ 1z .luote, ."oo. loohle, I. EJ-. .I ,
.. _- ___ to, .do.. ,.foloors- "I lo'o"6 124 LAVANDERAS-L EROS
Los. I lrlzll-,,oi. .,, "I 11111M I _o,', ;:--. ,,, -,-- ,11.- ...... I~ N" M, oo- 3q 51 Alelod., Miramar. _PA 1, ,, ll ,I 11 I'lan 117-A SE OFTECE MUCkkCHA IN LIM n ,nan., _ ___ VAND ._',an. ziaLuall,
tajosm Vtmcosdn ,I 111_,- ,olI o .- ,", -I-." ,-,"- it _, .... ... ,,, : ______ H
1.-I--lI, 11 ---, A~~ .1, 1. _____ I I I I,., ,.I _,di., ,of,--., 'Wa ". III 1 A"1111 -0 __jjVEN Ili. CUIAR, .-_,, MAGNI
o I I E. -hdot ,.D. LFICA _1 ,AVA. 'Ut SaIj HAC.A t .EMAI_ L.N EVEN F 11
VEDAD PILANTA ALTA GRANDE. ('A it 1311 91, I lSE SO.CITA, V- COLINEIIA DE blfla Quimlco I 1,- V-11960. 14-1543-IIH-6 DL.CA.IE
Do 13 No 1,1159 torlo.l. roll,,th.r. ,.I.,. DR. VALDE5,MIRANDA._ALCUILO CA. dooot od.d qoe dor- e. 1, o.loo.. _ ... ... I I. oh.lo.t. 1h, -16. too ..... ron. .. 1
401 .1 Para industrial important rn)IFILA CUL.C.11SE IN t7.. DE 1 "'In. "" I. h-.ll,, ,.,o,,;.lLl ;$ to 11 ... nI",,:Rfo-oRD. B-2734. Jg.fia; d-. tr.b.j.r. U..., oo, CID,
cool 3il. torte H.Lo.. b '% ,rl .-,,; .,! .,, :;,ol- Ad ... ,.,,,,,,,.,,,,,,,!,".,Or.,,.,., ""' 1) N, Ion too. -I'll. do ,"" : I ,Vll,al ""' Per 45a_ 1 1 D"o-, o'.. oI' B, led ,I". DololOo ...... -1 L_14L- 1 24.8 I QN]. F-15W. do I I a 11 m.
oo.... se-loo, "'olar. ,.,.j,. o La Habana, se solicit quirnico I ,Ln"k- ,,,,, t,,,l o -11,,-dol. ,ooldo 40 Los~ I jj oRF-jL7-iTN-- --- _____ __ 1 ____ 11-1.11I.IISI-11 ".
I A 3.30 p. .. """ 'to ?I- laIll I is IN .CICIN1111, Y tol,' GFR,1..Cr.1.,asMA.NI1ICA LWIVANDERA.1 _- __12,,_ Sol-t. ,1111: I'.', I.,"I"'VdT _--_ ------ ----- o ingeniero quimico con mencis Lone ILf,-oI.. loi.-- Ni. 014.R.118 61"Al ... IL
11 v ___ I v b ooll oft, o, -anid, 01. OFRECESE JOVEN BACB1- j"
,_B._5 l ,l,,ol r- -,. ,- SE SOLICITA M'UCHACHA BOLT .i. ,, o, d, rolot o,". .1 Florrialldod. A
-I:- _1111 S' - I,,. 2 o 3 I'llbit.oloo, artal, t, ERA de 35 afios, que sepa ingl6s. DO _____ ,- ______ - I, ___ __ .-- on, w-608i. "' 11 14S7.119 r, NI 159. Aopllo,16. do AIT4,"
ALQUILL0 VIUADD. CA LE Is oviardlo. conjo, Elopodfa X, 1.11 '441 lirpara Z--ftaf )' ii.D., D.Invil'ad.11: ESPA140L QUE SE OFFIECE PARA CA- E'319-j n1.,,jsi
Ioot,.Ill I, 19. D .... Irr-, tLoI, s I 1 1' 551'an.il, o 1,,r.,. Iog.. -ogl., art 'o rigirse al Sr. Lavale, Clasifica-1 ______,__ I -Iler. Buena presencia, para
'A.. Its I 'ine 'I.t". surldo: $3D. Tel f Ft I I, looAllulo; t1-1 II-ELLL110on Te Of CEHE SoA. COCUSAR, IIANEJ .!El l,-I i-ICil-I'.- -CAV -n-E-n.%. i,-Av,% oficina coniultoriorn6dico, co-
,,.,.. ol;,:ord., d- orot, Wffi- I -9851, H 11 __ 13 I ." o 1 f-;,,,As It to .. ,.I., ur.. '"o'e.6s,".
9-'sor-oo --d- -- 102 AGENICIAS COLOCACIONES 'o-_'I v' do 1-1541 dos DIARIO DE LA MARINA, 1. f ...... A IF 'R.Al" "' '"t'.': ""loo ...... F- I" mercio: tender tel6fono, in ,
looag- __ 11-InO.e. 1 ; ___ -'I '1o ",,'o-'. v- .1 41 It -11 .- .7-01l.5
, ...... P'll ...... 'I"o." 'oos.tio
__ NUEVA AGENCIA BE CCILOCACIOKES. SOLICITO COCUSER08 T COCINEIIARindicando edad, experience, i DESI:1 LOLOIAR 1',tsPASDlL. to II.;I.I_""r.jSB-F I -*f: iSit..Tir- -f. Astif:n-,,!preteiisiones. Helena; W-5328.
_ I o Nov. ... do, ,d.d., ,hofo,- J.rdl ,.
81 CERRO PALATINO lnor'lsdorts.rrto,. ... ,"Vooglo, I,11,-! d6nde estudi6, tel6fono y sueldo Won. Ill; .... to ...... t -1ol1l,- too, ","I" __ ___Loroo "a Id., Will, oll-.d.., que des a. H-521-111 -,I ... TWf,, .... F- 111111A COLICAISE PAIIA CIVINALS V' ,,,, ,or1loLI,; g ;Ls,;
o't.o- 1:11 -' -' ,"I' 'L"l'.'1'11' l.""I"I.d .',' I" ,.a I,, ;,,",,1.,,LLSo" L" I
_6,,, 11 1(,tl, 114_fl 1 .... ,- o.. p.Rdlt, ,,-WsrA. Sollft d. IC10 s. ilff. L' o .,
CERRO "," "3 6 ',,',',' 'l "fT ,' F-Ifloo-1-1, dn. Roal Be laeol 11 -1---_ __ -, - 14A ....... Ill, ndel.-. A-901. Is H W71_iN-11
so .N.H. or. e ... D,..,iooo,- dI --. ... ouble.. Voll- ... o, oo-ol.. dI. 11-16MI-le4-51 TL l wtAltSF. JOVLV .4PAPOL ,
oloo -', -- --- - -c,,VAR SE OFRE ___1_1 1461 'in-' ,.. ,.,T- .,-Cii, ,-ii-kii-i-6-PT-r i.i I.A.1
.I.. e.-'e, ". '" -* -" , F-7334 o12 11 ,,IV jj.LfCj, EUERAC6jjNjRc CEN -- ,-,I C,.I.,, Tff_6jL- -- _CC,.E,. ....'I, I., ,,, lot .... Xn-117.
...... "?, F__ ;,, tol". 11"', 11-14l'o I'll a -.. $50 no ,,, adleoto. Toll. U-9473 IIE OF.El. -EITRI STA. TEN .. Ast".. "us Iris I I.Hrot" -'- PI, --,-- - o, il-In'l-.24-1 1 "
v ). Sooldo SM, d.ro1i,,,.,
ad,-. .11. R:,.,e. Is,, ,oDrF1;D.,.o." ,a l I,.. .- 11 I __ ... Dr. d-tfIr. -o-loolssrose 1-1.1s, s, If,
,, A ,. It, el 151 olo- LA NACIONAL: B64706 -(-;o,'Io,a,,I.r... 2t No 131 on 119 CRIADAS CRIADOS vK.Si.A-_vci ..... Ali,,,: I'"I'LL'If, INI., 1 11-141)(1-13-I ,. 'I 1A LA'A"MR. PAR I ,- ..oo.. urlr'.16o. stall I.I. ., .
I'= LA 11 ,I ".", "" I I.- ,o- I A"'o," l .."'... I 1", ved.d. 11-1520-104.5 --- -- --- -- I Aol"I.I. ,..'I "loll''ll,- ,--Ios, ,, ."i.--".:4 ,,i.6(T. -I..Iil Ni l.-I '), I 11l_11 1.1.1 I
.o - -.- I Il'. I, I-n T'll, F11-280. H-1- 11, 4 :
-1 Ill 11.11 o-oo,,, DID, -- d.. tl-- 11ILKITO LDCilqSRA ToCklI A-SEIIA-CIL. OF11.1ral. CRIALA nr .A... CU... 'll"ll- 1111-l"t" I'- ""I' 'I;I-" ...... ...... ... stlooot ,d.d. No doooo, ,,, h. It...".2-124-1,_ RAUTDR TFXTQ9 MISLICTTAKIIII. -1
,,, ,,,. Rllt, In, ,;,Id- .ofsr.oS, ,L.r- AID,,~ Do 317a -.;la4 .L.-n,;ot;.,- ,lo U-141 --,- N lost IL "I -1. -1 I I It. I H A' HA Ill; ...... 'RI ,,rooss. ,.do-oloOl.o,. .RA_. A
S o", "" Do". Do"'S ....... It '118-1 __ I __ I, 122- to 11. Lt. RLI 111 F.
90 MARIANAO REPARTO "19".."'n"S'"'I h ;',, ,; ",.,., ",."L "L,:, -,i., "., looloo.I. Corl. f..111.. Do~ ""I1.1 11"
h1loi.o.1, t 1717 1,1t 11 N.V I - ____ I I'Lo" I SE OrIIECE MUCHACHA ILA" 1'1 ; ,F_ _, - I,~ I~, It ...... ;o ,to Itol.. s..dII].,., ,1;o,1'!.. ,,-,., ,oovoi-l. Arrollon. a.,- "'
--A r, I, I. .. ,, go d .FSEC It ,,,to- ..
II Illft1ol- Ioltol. 11-1a. Colo A NI '01,11VAR1, I 11 S11.1 A 11 "t ............ "" F too. ReIrrooD 11 12..12 .4 roool.s. It,~ -12. H-1 al-oll
ALQUILO ALTS. MIRAMAR I ,--..it ; i lo ..... . :,l I -- DIC DC NZRO MESTIZO. EDAII :,,I It 3, ,-- na 2.5i
A.,11.. lojr-- rd.tr ,- Sol.. -- .11 1:1 A AlIFIL t to A -Io 11 I 11 So ... o" 11-102-164-4 o"I" """ lo"Do" I' "" ....... ... !,I I .... N I ..... "'. I , .'a ottol, --IS
I :I ...... 1. I "', , ".I 125.1p ) r-man. Is I: i. 3 ., -___ ,__, ... ...... on, ,,. -,T .. ..... '" ____ __ _.
_, l ,:', ,,. 1. -- ... -- - XF1 __ D,111., Tell, BA-111411 I I "I ?;- I'loo" ll'',Isrn. To ,,,.,,, IS~ do], ,A C WIst II'mOt .ARMAczVTICG. .11
-1SR1!.,..R1Dsoo.... ".. D.A... o.....". .... ,;, .% _L ,,,-,-,, ,: ,an nn-" fS. I it lot,, It. It ill ,,!,_,, I.;
ICD ,L OUE Is.PA El ______,___ ,_ --- b.o.s. areno,So ,,rl, ."'T I'llo .. 1-1161I p,,. 1,, -Solo,. bo, 3d a
- ,rool ,.. ,-, -o. ,,, ,-. "".-, r' SULIII c"' oI, ,;f- joro
sdssslh g ... D.: Al!'.123"A o' ,.I. a 11,1.11, I- 3to m. I "."I"' "' to ,('.'v'l',"r ." ... 1,j-',!1o lo1'fo-- nEll COLcAnSE JOVIN 13 &N-66-. RE ornEcr. ON JOVEN FOnMAL Y IF-CIFUICC IINA SENORA PA A VD['I- ,,,,Itl,, T D 26,ll I.ooo6on. Don v"Zi.f. loenesollint,
'_M11_aA_1 -1 I'. ""I"".. I. """;"I'.. 'J"! .:j L' ,-.' ,. o r- $30, I,.,-. 1,,,b.Iodo;D,,o,,, . ......... lo-Ole Ill ols, .,od., r. .1no, looo. IIor,,-.- 11-11.7-12-ol- "'."oo. In. vlft ".I-. __ .I' 132, ,lot a M, do SIr;tI .... ill 1,,Loodo, ., A.
ljol I., ,a .ranol. -LL,;,.,.,,l.qd- oorloo It o.. r-tin.
FE -LGUILk HERM161lik-CARA: JAN -4%__i(DRT% Ill ItKIA I W:1 Sol.t. 11.1563_,Ul.a jo:Ig :1 1,11 "I'll ,I I )LD ( I.D., o looll'o tt-.,I 1111 t7211 - I __ I - A 1.
I ItlIA If 1=0 I IIIA l 11:1641.1lo-A Is, OFB :( 1. ,I, LNA LAVANDERA TU:- 1 ......... U" 7'591. lordl- e 'DVf.,L,, ,I..
joab1t.,I.oq DeIo pr.o, j ............ ..... .. I ..... o 1, --ili - _____ __ __ -_1_- I., _. ro.koflor he.. Net.: -,ja
"'I !,,!,!'L-", !:fl I.IVEN. COCINAR K9PANiF.v RxsZ_'Wi nloi ,RS, j"-j or ornECE UNA MUCHACIIA DI: CD- l4f.-ILENIFA COLOCAR NKNOll "P.A. If lc!37.124_ on L'o". ,." Ple, "t.s. _ H-111PI-CII-11 s
4," ';rr..r. 1-I1,RRI.. -oRIl6d., At ...... :IlDo: ,::-1- .'ol- ll ... It., ol.,-Js I I 11 11-- I I ,fi-oo- 711'..
do,... hito'...; 11-5142, al.. ,"'Dia d, "'.111 o .. ...... o-do"! ,%oI. ooow.. 'd.d I-o- ".,I. DDol". __ ____ I I 1,_),
I_ ,c I 1,no., :,.",I, n'.."-t--0I.'o-- jo.ll 11 tolo'. lo'ldtloto- 'o"o". l.1" ".o- ll l.r I 1 A1DI EA_ PARA .,Ell, _1 %1 11111 11 IAII 111111
" It l-olot. 'W.. lofolott'. 111.; A,21 I '"' o Do., huro to,111o. ,,L-,orll;, 'T Dlllo or
I I I - I~~ - __ - __ ,.- __ - __-, *1!i F I 11-unt 124 : ,
1.1"....'. ,I,. ,...I,., "'.'I'L. 111.11 !it" a rull. hool"I"t olloo"Jo. -1-!ot ... $111. IDRDID ref,- ID XV-1213. M Otfll:( I I 1A 1.11 do do .... edthofts o",:.,l ., ,,
... .... I .... It 14110.1(3 -I, !! I ... Ioo ,,.I,., .... ..... I, ...... ,,,,Ii,, 111-76 I j l, T.-Irl ...... 13-1132 "I., "to -, Llol-oolooot ILI -oAni- aleoill ,d
A., -lt-i.,, --,:"ol", _____ ____ __ ___ 1; _I; ."a r'," 5331,
i-voi I., kV xin._rot.kvI COSI-I-ANIll I "" ill", ___ _____ ,- __ it 12115 1 III-It I F -.---.-------,-- ___ 11-1410,11a, 'll"'I .... .... "'. 'D.- loo, -07-l-' -- 1,ogoooR ,,,I Eol Tell. W I
It 11741 IN .1 Mr. 50LICITA COCINEHO 0 COCINC arcl; 10vvw Ill 11 .RA RUPONTEIIA DI: VOLOI [A.
I.' Ill ... 111, I'll,-,.,. o .D.;Alf., "I",1.11,1 LT. 11 1254-131
do. I- 'I---"- 1, In~ OPRECESI! lIRI ILNITI: IVAN( O EDAII; I ... .... 1--, to( .......... do t1r.ol.. t ... 11 I I In'l 1. .It SIORA IDRNIAL PARA C.A.1 ___
,or. 1,1.4., ..A.. .:.--, 11,: -":',.:: I. 1 a ,o.,z: !Iol ... ...... I"'n I ... o- ill or 0I
ISIS'. Vt On", allol'o. C.II. it.. I l I ,,, ,,, prrroft, Cella I ,lo: do. .D, lootoot. ilf'."u-i'" v .:loan. I "lo I ..... --Wss. NY 7715. -11 Ito., JDViN IN(itivs
"" '. I'l ..... 1:"'I.",..,.i ,: ,:,,%, F.-II23 1 11.1.1.3-1111.1, ", .,r 'ItIntolII, Elpllnlol.ol I .1 mvi., I'll RISEN COLOVARSt CL,
A I.l. fllo,.Ajj 1. if so".1111.11 on., -:I;:,,-,:::,,,:= o I It o : '..: ",:t I ,,TN;, ,,,, t ".:orool Ill 41I 1 t._,,% : ,
o'..'BI 1'. ,his,[ ........ -,- ,., "' .:1 na, a- ,,,ft.baj. iroorld. sells ,-.
I 1111,11-10 I General Em ployment '22'Ll Ij,,,l,,.fil%
_ ___________ __ )iBrvx"_iw 1jcRi( RA IWI. :111 lnlflltl IOd* ..... T6WCRK711T0C'_OoKKO UVI-OLITEDO I.% 11-1485-131-6
, C IIAI A CONSEG1111t BUENAS .41: NOLICITA rARA AlAroimomo SOLD I I'D. "S.I. ous"j.do". ,,,,;, ,,,, Wi i.vF_4 nri I AnTolit -, 4 _'LOUILA AmrLIACION Ur sl.. ""I'll, ,t ...... I". I." .. .......... I ..... l,.o .... .... I ,I RIADl CO. o0o.L ,-.I ....... I. :- ,o g:o.l, lloo, lo- ,-iiL, ,,.,I ,,, I, In DO1111 11.111. T-Fr
41oDA I ... ,-- -,""", ," ... h., ,,I ..... 1' 1. so I. loor 't oL, F -C ... I~ PARA CON3111darls. 12 N., San. roDo 51. So. ,,,, ,,,,, 'It ...... e i A-4127 -11, ,,,; % .,All, pod,,, -I.r .' ,IT
..+11 .. ..... It tl1o'll., .... Moo.r.'.1. :,a] ....... W.".. _ ___ 11 . .. .; -1 Ifl.6 ._Dola It', A 'I 'll" "." M.."Id., ,,
Jrdlo. DIDIAL ,oln. jl I -,Dlo, 1:," ....... ,t',."I'r" ,2.",::; i:: 11 1472-1.4 I tAto, ,:_ ': ..... -.
-.1.11".. it ... _' I 11 14114-1A4.3 as 0I'll WE MUCIIACHA COLOR ," 6- _W-uuL.o( _- ,, I .16. rk .,
Ir 3 Isson.. 1.,Ir,. "I.). ,"I'lo.. de I % Emir. -AnS, ,,,, I'KN III.A.I. ___ __ __ _on Y ::.,'l:" ."S I '."r. SU-6-&j'A---- -- --- I-- I .1 ..... r ...... ... I .... -0 I:A
,,.- -asfti -LAI. ;- S. es er ad -1 ... I~ I'l All, I- ,,,,,, I ...... .' -- to 1'... ll ,! ....... I ,:,,;; ,,,.,loj I ... .... Snoto .1. 0111I.CV VN JOVIl RLANI I it-tw-01-o
I ". ,I. ". I ,,,.I,, ,,,, ,,, S,-RA jtoat to , __ I .- COCINEIIIA our It (Mool. Mile. F-271D -. so .- o Pordl, ...... -if I -, -, 11 .- -,---,- "I
I I ,oh lon'S 1A ,,,,,, I 1 -- 11 IS on, olls,
'88". 1 ENP. 8 -D". I oE ---r r- __ )I.vrao-w. : :'..;", "I'll "I'll "Loo,".o Itte ... ...... l-,-It ,1- olloolt, or .11di... ,d.d. It- ,. ;
Consulal Y PrIvnern, Nfirarnn *I.,i at I. ..... ", I N .... Do' o!'."n Vurn Doldo (,oil. IINA XSPA110LA R A 'A I-.- ____ ___ I~~ T,11 F .11:11l I t1oll ,,,o., lodo, LWIo W-7153. al
,,, ",I ,., , t,! I,,,o!t"'.'I: 'o 1_ja. B'D'A F "I"t, -117 ir,".
- ..... I I I o, .... I., roo oo, I a,., to 151 r V I'lo ooa olorso. Is .:rInd o ... ........ 'I RKCK IIN MUCRACRA 111:1. CAN 17 I IS-Intil -,
- : z lo, .11.1.1 tol :,,L ,,!;.,.:,: ,,,,, I ,,I'll, r if III. I In." p.r- .1 wm ... I. F 4 !, ,zs ,.,4 IF I,;,i I. .... t,, ,,::rl ...
A. Dwo z.11'., .1.17 1.11 .... I. ..... I ,,I.. I IS ; Ill -ol.o vk. ,vo. o loooll1-1 ,E orticcr MAcNiriCA L .1, ------- __ I U I N 0 I ,,,:;!. a :.!: ;;!, .!D "': !,,,,,,,:::t1 .. .... I 1, ."! o" '- I Is.., P_ :n, 11 I I~ oi-- It~ 1-11d"t' I'll 1-1 Lo 11, -1L% (OLOCAR PARA CU
'I.. all. .1 .... I. ,oolo. 314. ..I.. ,.oo. ... ... L' ,I., .'.,. I - i '_- _- I .1271 Ini.A I .I.. ,of ...... IS.' Tell _" III .- --- __--p
I I.".U. I It Vt NDE I. Ill.I.Irl J06.1 ARA CURRA It es ,41, 1 41.4. Irloodid.4'. hoo."lloo, 'Do,". toLo', 1.1.1111 .......... 1, I--.-. -- Ill, '... ro..Ir hs, ..... .. III~ tI ....... I.. "I I oo., t-oo ,,,,,,,.,I
... DE, _A COCININA R-A_ I'n',,. last'llos o, alokll,--, ,1, ,-1, 1, tlaloal.r
1:1doo'. t..'D 111.1. p.,"o...I., : ,,%,I:11r. ....... ..ol : 11j,4141 ", "rot, 11 A. o".,l 1:,,, LOof. I ---- - lefoll-DIDS. ,'a,. Loo., I-74aa, --g.ot.. A ,,.) U4*11tooooloor.o Ll ...... r .1 U-4M. PD,.-or
ul ,Mol_ .,oo,,ol-:,: !:.;::., ,. L, ,.,,Il:; I "'I,, I oll OR IINA
N- It N."i or ... r lorao. "I'Ll- A ;,,E r,,r._ UL,..' o L", Ill,,, .t ,-Iqo,. 1,.- ; 1111.111111;1:: -.-_-.. Lt.. '. ...
,we too.. K -, I - : Ill. I! .1 1113 1 I'll, :, ,,: ::'. ", ., 1,., ',Dojor. oo.11 !. 1111.0111 PARI 1-11111. L. ,.,. It I
_ _______ AIAT ItNCIMA" A. 7,10 -1o 8 .... I'lo, 110J.'s, l, ILI ... 1, I .. .... I't-n- 11 I'll.m.d ip;.- o -.kjok otto !"It ... jo, tro6s',,: -- - -- -- _, _ I I "I" I" V1 -! = -_- 'r .... ... .)"T .1",L .,olo "I"! ,,,, __ 'It" .." 11_=6_131 1
.,..,.. n6a CASAX. ALTosir so A. 1 ,;] 'A -.I &I Dolo.to too. ,,I i R ..... .-n ott, 1-1- 3, j -. -.- -: :- --- .-: = = .
. -- .... .-..-- 1-1- "..'.. I .. .!-
1 1 I
I I
I I
. .
.
11A61NA 32 DIARIO DE LA MARINA NOVIENIBRE 5 DE 1952
I 4 I
11 I Activa Ecuador S efet-vt(tr(i en Citba laConvenciiiirt de Cirimaras Junior Si. auin'enta d costo de la vitla
0, I
I,
I .
&I w .1 i *1(.., creaci6irt de m6s impliestos
---Norma. la producei6n de.' ''I I
Z- -7- Ow I % , linport(infes declaraciones forniii1a el Pre5idente de
0 0
papel peri6dico : 11 I 1 la Ctimara de Comercio Cubano sei-ior Roberto Suero
-__ 1,14, 11 1, 1, I 'I president, d, In Clint- ,to C.-:J ,n,%,,,L 1- sclin1c, ,i--!aa'r I I ,, , .crei. do 1. Republic. d, Cups. se-jecas. 1. a, _u1-dc-s que at exten.
, ,
I
Tiellf, slifiriente Inallwill -- I, ,
__
., I ,, in S -c lican. Co. a'a d, --!,,, ,at-. dr
-him Inint vitrios Opos V I I , I loi Ro arto nor., on I I i doira ,C4.c ,,, ill:
Ili I ; as dool.ricitires del laicalair. cl If.. bill, ir., It I.,
* a ,
OL'1'1'0 F'IaTl, Ic o,'--,oo-, 4 1 I i '. Y, enticlud onatratia a 1. or.alcid. y %,I.. ..men .,1.5 1__-___ I .. I'll "I citrad. .Col. .. 1. axpa,!CICm do In I cluaks ttipos iiiposi- us. pero nuars
-11 A-Iloia 1.0 I le"l,,16" do iniflueslo, pairn ,.a.r am. .1 ,tap,-t. dl 30r,
I Ilut Y lolItada, I I.L .bo Ills '11 lnr lCjcipppcl,
. :" I I I I ,.I
,"llacto 11 olfnniv ,,.,dil,. 1) .... ;a, I uinaldo Pasoual. ha lice to Cie W, dticl-d.,
", I I loremosby cieroaloneritas pu- di ca-% --: cocoa de6acraciones:
"I', it Cla Nactna ,i;;,, .. I r: ', ,
""' ( .... ... I's to I a I I I 1 I i I El ischor Mi,,.slro d,,. Cuba ,i-pc Q.- I T ;11:, I I I I I , a I do ""' I nos p I. le. do 05 liusic., It.
!.A .".""", P ; I I 11 h linwho el ha nnerit.n1tit ca- I el titulo orig!nario de
oll"It"', .I I ... Is In.dillo. ,fe on. 1 1 I q !" k ,rito de eina Cinnara de Comercit, 01,21la nominatival a cuando Fu titular
, F ;;I..a 1".old it ), .
.11-1 glan I'llalo "I" I 1, St. President de Is Reptiblica, cx-tsacc per I
, A, j to, 11sl" ., '. remand 1,5 lp= ,,,,, -ar ..'I'u..'Ul".d.it,'.nl,',' r 'I' "a
0 :UPI IOR an di..A. cla ono,., nr(,p[a 1, I I 'Irr i 'A Firp_, s at., Ins ellston. i poill'onen Cuba. of sentak %nistr l
.1, 11 ca ca do
!Il lil I 11 I tes y serial. tl in.tift Hacienda tiene ]a bonclad Ill afar,ag, ,!%""" "Ill"IcIal Xn-k A I I e d,
R 1, %Vllhi o ffiubol ... L. p"wl, I I lbeeho do ,,ae,,,6,.,,nUPE IOR ;n.funciaccani wo lo'. ,,,, I I -, i I use i estudiando 1 dprsilo;
Q I lidad no j 1, I 'r "' a'
UPERIO n .has do ,,,,I ON U, I, La Ins .vid.re. del Est. 1l1d;dqd.' '.pr1mIrIo a de re ucir L ,,,,,,, I ; : d rat ]a sportura do Ins fudentesltipo del 30';. El problems no es de
$.",CIO I, ,; v"I".rto, ),all pe.."an-"Ita I C -Y
7 in,reso clacescirlas Para cubrir tali reducci6n. aino de no creacitin de 6s.
SUPERIOR on &can comunica I A 11" I'.'
0mlo do -1-1 11-nIg."a, 'W" nooio., ."all. die S 0 .am. -.
ERIOR par ,a Partocto .cob.do I' :11.11i'll all:.111 1 ", ""gal ....... aI, I -1 1, ,, 11 'alp far l el cobra de
L I ....... ,c InIest, .... a IwY f I 1''. ., I & -, ill 'I 1". i.".2,66. d. 1. CAn- do Cia- I'. .'.' d'tr'nice' 'r l,cplbie
-tI, ,,ho, po, l buen exit,, d, I n crejo do ]a llap bllca de Cups, ca 1 an impuesto que asta ahora no Ila
11 .
to ", ,p,- pdidfm;.-,,. rild CgIll dice el se.
_ sli .a- I 1. 'I'r' y p'"i". i!,,b Es ier fica 1. C'
pa-:,,a 1, Cathi Iao 4 ; I I I ri,,,Ci. do c .... lc .I'ic'c on C ca in ,!e land., Zra. exWe
I I 2, calle eg cdicdor ,C,. c -P---,,-. .6-. .1. gripmr. Todica do hiloor r.f..tiva
5U EXPERIENCIA GARANTIZA SU CALIDAD _" ;oh;a., ,st c "a ...... a, ill I'ma"'a 11 11 I pau an gill, c closely, esto. Lo cierto ca qua at re.
Do Vonto; on )as Illlil :glik' I(jidC , ,,I,,,,,, It I _. .N., : ;17 ]as onniale.u.s del Enado quo real-imedio propuesto ca calls grave quII
1, 1-1 11 .: a fiiIo -o-d. ., 11 ;,"ic 1. 11, I I "' "' 11rvill1l 11 imaoa; Iiroenfermcdad. ples cuando me esta
,or ;rr 1,, ,,,I,;,, 11 1,41.1. eli atc .,.otu ,rn c ca, P C. ando firiorccer In inversion y
Aganc dr C, I 1 la, p--- ,!,.".F., ,.,,, "',."' ,.', 1posici6n y In dc oponerse at Rum2ra-I rein vers!6n extranjer2. el tin
-,"'II"', ,Ill pa ,;o-, En I ... tal '-I:I 1' , 1, I lentaci6n de impuestas. pcr lzls .huye.t.. Y no debemoo O u,dtr
, ", -canl.a,,aL uifmidad do I I -1 ., 'I Y'1%r' quo si of afto pasad.. n tin Id.iti vista quo. Ell los filtimos afios, ins
1; ,l .t .1 n mayor acerea-Imartion Porte a I nil lij.pud, lal,, III: %, rt ,. ,.oir 1. d.In, crat6m extranieI 4 I :III.., p;-. a falbo-ici .... Baja lit presidencla. if a lact loso, ,I'll '6 ""l .i n! tj- ari., ,d
I,","s, 11 11 p ,, 11 Flari., general B No !',!jQ C'nt aca" Iap"rv U ones comercialesron anoche In rnede cl ..me I in r ,u in
o ,.Ilad,, I ,I,, to ., ac it at ILARI Is fic votsion, en tanto qua ex.
, o ,I J.Iil clof i, l I' '1,.,,,, dr ,, -- %1 1, 111111taina-le Industrial Cangrc,-,sczill,' s, cite .ft. puld,,, hilecise cn'Wi clumentaindo )as inver,,Ionci Cuba.
I, ,I, albaso-- ell ell Ir, ins, pall" no Ca Ins j6venes dirlitent
pulpa lost, ill- Lang-- tills I 11, pit, ,I, 400 delgadc1l IiC te hemisfer I an est. .licarinincial;1z., liefores Oscar H.. tr a Linda- l'a' n sma forma Joda vez que as re- Wa on Venezatla, Canadi y Estacia,
a c m i m :d"I's diAllIta,, paiscs de Is Antema lati-,se celebrarAiLo I clecclon cle In Rol- i6n, preside a ,at,:Io caudallcin" lial .umntado on A pri.! Uniclos.
,I, 1, ra u cuatrionestre del cierliclo, ectina' El aumento ronstainte de In prosi-in
_ ._ _________ _,_ ____._ _____ __ Ta i,) I,,, ,, I~ -ttjoiie, I c., I I j;-o, I I se efectuaric el plaximo lulle, l, ,.plilclj ldt 6 lnrL., "16 ndosa a,, .,,.I do In Cimarin J In I a I e Cuba: me,
"l ,I,- I't p.a"i"... do Go."'a" 10 'i, "clinnibr, lems de vscn Eduardo MederoAgeo, de,'ha declarado el doctor Idarino Lop- tributarin p.dria ser toleradca on un
, .
i1_..,( I,,,Il. la 'ano d, agul ,I :;; ; S-1111na, cmli;',"' di,' Ci,. n ', J l',1ipRjzas para competir oil no cloccl6n.,lic Asoclaci6n aLt noin = 1 d Bl.-o. C;'I- Con n6miro on conistante sin par
. .fill Ill "'u,". En ;I ... I n car III, latinoalloelita Y ,,,,,,,, ,; ,.,, .jlzc on in-grunizallorat coucari Cfintara Junior: Joao A. Martin. Ea-: El s'n., "Intist.. do Harircln no. sefic de yazcanos el rolontitles, pj- ,
!_ ,,I, I, I, fiall c. I, .. .... cm.ll., quit el dl, I nue tra, opt.
, "; , ba, -1-111111 -d- 1, Lentils -111o ,,,;e , Can Ina = d a floral ell In Esta"ja de gardo P6rez. prinicru y segundt, I Co.
.--,, ,,,IIfa';._u. NaLLILAILi, Colo. hIlItali0l I uncionarin public I, '_ i' "' 'L I maxicancasno pue.
, '. "' M r. ,k 6stal Matti moment s h1l.'prealdente de is Cluciara. Junior: Ce. ra del n a cat, L inn hcp11%'d ." I cd
N o vbre. 5 F.-,Id, nj I I 'l ,,, la o,"., V0I'1,-IrIIIcLI an), ,SnvI, oL ,po I'mr_',1 cs do Lburne is convenclon i Irs sar San ,liamin ,,.,.dl.re,,l 1,!,a li x ,aa, de Ins otimrolantes. .,,- Ill .timenittirse sin g1live paligra. ein 11
'uh,"i'a .. A I ad, I ,,,,,I,,, I- "I 1111.n, I .1, Ili. it:st.tacts .ell tendon 9 pit cell- do Rein. canon Pub .,!. no elnrio el volume de sum opcia- el moratoria ell qua of oiclo comienza
o l 1,.,I ... ..... to ,: o ILI ia,, linia,. rrI, ,ca Ciklez Ariss Y Orlando LahullIerjelones. en to quo no ledf.lCm, ,-6n. su declinarion. cuando se espera una I
,I", 11 ],,,I. "I ,,I,,. unift, ) .'a'.Lal', "', n ;N."o.", s% ,o ,icb para expa nalemboas de dicha Camara. Qulcnez p-rj, qae In Camara e onterciolicauccion ell Is mills al, carera lea", ,amwe I. ..... ad"n's ", d"'cad" I IlaIlLa rorles nue4trit., .Ili., Intercalates rin. ; ,,, 1'1' ','," '""' ", "aLloi "I'o.",- .11"I'ln"', clel congleso, tjIrs -nju cones roano atraccion turistica. Pa.ra'aparmen ell csLa into, cumad.) C-.awdc Repubica dil Cuba, In esto ca-Itaina dorsal do micalm econormal cle
111.,o4, probabi.d.oi,, dr C t.dos. pace Pa.- oricirma do! qeptlcnaisdlpatrit e to que hic" pen.
, I "", uba. Cota Roca. Gualvinala. ,,,11.1 ijif a rn,.r,,., do Lou. Ins dcttl:,a a atcrallclos par nuestio rompaficw. mc Is- i atrr csaz del muctor los into Lie a pr 6
Hall ,ilras it c a cian-ncion, quo. adem ,,I,- Guillermo P a to a., rboporci nn3ere.
III. Ei Salina,~ Nl,,I,,, rA un. ,,powion it, I sefioi crei. Lai clic. F to ,,c, g,,II.1,a de ]a cooncialia del PRIS. C!u all
0 1' a del Un ta ilor ........ .... ....... ... r LI I birs' nirialm- I eirii CI clamp. t do c mp Ila. I
p; Lei I. ri sm Ill ta-,Vig.s.. Asegura ,flinscrio, rLiftaig.r.,do H. 's pagados. el train orte ,
1, 0 ___ -- ___ __ ___IIro !Qw VjWj pa Ci .I .I : Ios journal
,. ',:',,",'l' ,. .: ,.,"._",., p,", ,' ',.','' Y N11.11. objit"o 1, dlla to., nicl.ral'. de I.s Pal,
I and. q cre I.. stis in do -fk y do wu-.
1i 1-11oll"o En looto ,II,],, -,- ptlmt. In ,Icl,.Ci6. cle Ins -i ,ter. Fycate a .,,a sit acicin conto ]a me- ,
' "Editorial Conz6lcx Porto- i , -- : i '( "" P-aa lIlltal-li Ila 1ci 11. allots. In pladurcion ,It ,,I jual. pias. In Cglail, do Ccanner.i.
-7 Ai '.'."'ta' "I de "Ida Lla" ,I, ,',p,';, Heg.lrli hov it Lt I-11tholl.1 Cr6dito de $1.200,000 para...' coctstiow. No ...p.rhmos est.,,,pi: do 1. Republic. do Cub. Cut, no s6l.
. . -.11 .11 ; % : 111-111, .,I pa; l cl, rd, h-t., It d, 311% Wessel, director de ni 1, malitener vivo at espfrilu
,I,.,, ii ILI -,- __ - I _-__._ - ---- -- oldi'd odquisimti%-aesotopo fderadlaii",,Pr- coyinquerw6n. Sina Epce.h y que asti1_111 _! 1. 1 !! 1 : 1, 1 o , -,,, ;"",!'' W -ti '..F.I,- I", ""I'Io.". c.11Continuscitin-de lapig. 171111,11ERA) dithoo birnts Ins moolil, n diichon ., I quo In h.g., ccla mulat
- I I ill LILX( I, 'j,"dad mi Co." g.r. 'I ,utriplitin-ioni.-dolin Audwncla coriespordict'ite cilou ,on., largo. '.flay. Iaobc c1, progranins de lit B. B. a_ exprosad- scia, caticioncido par slon ac Y on tin In y no pen ar unicamento
1111!i m r : : ,, ,: ,; : !, : -, E,,r,!L_- ". .1 I "I's al c In C
1 'ent y a "' 'u .' ""
al!oolan"al III~ ulfl,,,abl, .; industricra ,e '9"
liat cut Iga aox scon.lci .blig.t. ajrtcitas. sable el consume y sob In consolichicion Y cannialuccann de In.
11111no. I., "n"LLIH- Arliculo 3-Las conticlades qu 9 .,r del hechn coil mutts It i--araz. El aborro forzoso a tra-;oxistentes. que constituent Is fuente
I, ol c so c it quotas a coil arrest de veime ,is dI inap.ast. rtlahdo ,I do 1. Hacienda. A roedida.
... luch'a Ill 'I'awas, re-Lidto I ... : I'W 11'1121lrafl as exPlosa- oil, a ,,,, afio ,an stribas zmnlt ncz
I a,,,,,:I, ,, .: RlIm bit., ,- : Ili do est, i. 'u'Editorial GONZALEZ PORTO ,- "I 'III""' .... I I all' at. -a do P"'
.', do., I,, Ii A C, Y Pa.. a a ""'rtir c abrn- 'ai'i.i mcntc In presit5n tributaria y
, j Arl culo 7.-El Minisli grl-;
Aul"d., i- relacionadoititun, Ila, .old,. do lii s connoocatic,
Obispo 409 Apido. 2071 Tell.: ML-1205 Habana. ,,,., ',- :; ,,:', ,', "", 1 :, I,::, cualaulet (Ato conceptoe", fuenle, d, tritbag, y piociteelln, pue- se aminoren Ins utilidades disminiciril
, do soc justificilble ca dItrnainad.2 taribilin Is riversicin. Y enta Instill- de, I, ,g..c.-, '. I
--PlIl 11in, Ila, a Ins it,, ,it ,I,- i-,, 1 on" Ins -111 "illas it 11ce Ic 'Ific"I e'la!, ,ue se icheiv el Atticulo 4 que casas torque fuciza una Inversion citin c9lima clue fleme a un clelo con
- Ley DecicLo, sit cledicain par el AI ,a, ;.it I filics colilaductivos. Pc a Ila Pue- Clara tondencia a Is doolimicilin, hay
, s I pnp, 1 1'r 1 nisterio de Agi iclillilra, I., It. "." oloar poseslan ma. cons"
,I :., -,! i ...... fato ".I I I i: ii,,,%d ii zo rin cuando'qtle collar wedidas anticiclicas par's
,I(Io ,Ili to ... I-o .I'll ,,I I mento calga, I.z g.aws do will justifiable Isla tell
a I "I le, It ,no do I.,
.,,a ,, 'I' ed ir. n Won ,.a _,leslas quit so cican a se au- extendot ell el tiompo y zuavi r, on
-ca que sc .I* Inc., par 1. tost ..;, in I, z 'lit ,L!q e
--- I- x ',"' 'en't. n que Cs- mentally se liallian H cstorlli- III ca- los efec a
I, do cst.a scriilg- ;I City- fill Ins -a- j. Ley D-cl. se "ll't" cu.lq.,cr, s. la doolinaciiin. Y una de '
11, pacidall do cunsumo ) do ahorra a de cilas. In que funciontira con mayor
Lidarles .-od.d., ,, ,ngrcz.,an oniqu, Were ,I ].got d..dc ,ayor
..Iran- .,_',-a. efoctivincid, ex .R.I-,r .a ,61. el
4611 /aS c(tedras ... unic CuLtAa v a)ccIal. clul at eforl" se t-- I, lit persons quit I~ long. on 6 ra It,
Felicita F. Batista a I cc o". rt
ribira l., In 'I'laliclu, Glaccil III,, It, :u tiabla It senin hhnztra,dc Hatiesi- espiritu de inversion. sino ervar
padLI, ,in n- jilild ,I, ,"no Ill do Ins aumentas de inicacesto clear capitals nue inverter. In quo
( I ll,,,p"blica.1, ici ir(,)tz(!-Ilriepigi-,ift- **CiLcnIartl.a fimitholad preiia, jud "illii
I -1.1 il '[I a I na-ctnII-. deb.,nd. Ica; -d; I I an. in
.owticins.,lar, III, 1. l1a,. Vill :!-1- ,-111,, ii--,a, I ) it, scibr, ,I capital real de ins onapresa. se cousin ie con La ant ons.
- la naci6n panamefia 7 r at. h on Agrio.l.". Ali- Ic.cb,.
__ ,(-- ,..,:,. ILL I .1 nisteric, dc, Ag-ulluia y ,I Miniztt, do Ins F, cl Am.d.z do Is P.- i ., sus atiliclacics excesivas, dando cs- lontc do los impuestos con finaLidacl al.all:!I11,11 I !: ;:" i'. "V," '-ao A, ___ 1-11un, I,.,* ,.I'd in or I, ,,.n.bc an hop-o-t- q-c .so 11-ta do, olinsitnt,,cs.
I'
,,a ", I ;,,, ,I:,: I,,; ,,:,,,::: 1: '', 'm Fit "
al.1111111 li ."A.-:, d, i- ,-' (',- ..... 61, ,o ...... ..... -- 1. Pagali I until., 'I ", 'I. I .. .... loodiil d, 'I,. ill :1 do Act .LtlIr.,. a 1. !", ., ", 'in it, at,., coticoid.de, pro,,., .. ,I ..... ca 1. C.P.0clad do not- El ,chor Illinistri) do Hacienda no
:'1111" .'." ,: ,i! ,' : ." : '1'1 L llb-llio jli 1-,- ,a,,-.,j I;. ,p,,blIa ,I, ,I ap in 1111.1ion ditl (ontribuyente y no III nos hat cono'encido. comin iegu annon.
"' It 11 Ins Fall lllnll! 1. ..... IILil.l Pa.. Is, on "' 'fer'
I'll .W,1111', 1 u.- , , _.. "'., cI.a d P ... Ill'
I'ajo po, Gtl, I ].a blends tinted e'P'*esa' tales ttilidad- excesivis. Si un ron. tc rats.trcli 1, lonvencerenno a CI par-111, I pooo;. ,,I ,.I 'to. I, a".. ,. "..'a- .I Ca r, _L z .,das. L.s ,Linfid-- do,. ,oitp, qu I '= ,'.'; n'. 'n rib.le t ,.I,,,z,,m .es anes del cle- It Lie, desafrtuna amen I
-'rlic::11.1111 11 111*1 !, I., 1.,flh 'u,- dll .. olq d to. 5 tonecticia
1, N.Ial, -t. fl, ..... into .' n ",I 011. 1.1 Nit"I'll.l. d,, Ellad., I.s des clue ,,caudea par conceptil.,,do ,,fala rx la ,,, ,.,. ,
"" "I 11", 1, ,Llt. !d.i ""I' ,,,,,,,aj,, d, (cliiticion It'llico to'. do an- lwa-, -;u, ingr-d- ell hat,,- -r -fi.. ,a I.. do b ... ectlect. tots utilidl- ,.I C.f.q- distinct del problema. El
F-, 1- .-,, "oll, , g, I ...... I -11.d"'i .1 ... ;:L,:" dspcfIct,,, -o ,I Allicu 5 des ell $10.17100.,por ejejapio, declaia ve el proL.2ma inmediato. de la I,'I I ill At E . ..... S, ,,,,.ni jol -,,otooto ',s.,ci,. G-c-al ,i In 11-61flic, (Au'. Drocccie. au"nue lin
-- I ,,I. A o-, ,-,,,,,. I 1. La
dc," ', rla C"'It", : -,',';,: ',':,', ,' :l, I: "' d I : o Fiat i"Id'an coma c&pltal lea] $100.000 v pa M cl cmadaci6n I Caliendo quo lea miev..
, I .' s R'"I .... I ...... d"It' de In Repubil- P. i qn- vo In C-n(o F_ p-W. ,.,ad., y h1chas d1s.plIcel to' 1 4 par 100 1,,I 5', si se aulaclun, za- impuestas y !a violentacilin de algu"I, I L c"'u.""", ,,, a ::1 I "I ,I n ; :,: Ill I'antu, 1'.nan- cxIsteat,- dLrat ...... d. do, E-.c-, P.L luilmal'.
I'll -Iaol ,: :: -,WIL:11''I-I.i11a I" ,I, I -,, ,,lot do F-,-to Acr.ri a a In "". bi, It Capital doci.r.d. loF, no contribuyen at momenta, del
P.. ,Ill.. !:. lol. l!"'. I 111t, ill,"'.',0 ', : "I OU11.1111 Y 111.1 V.111111 Ill [,:,I "".""al a, """t'', clue Allicula S- El qL1v OcUllall D.Cau- Ahura bie n si Ca I ligar ,d
I I 'i. Ills de in H-'olslo. ,,I ,I AIic.l,,',.,-, d.n..
rd d uid., ", .1 l"-.-11 '' , "co, ",5,. 1 to ;" "" Tli--.-., ,I,,) F)I-,.,t. 1969 1 to ohtenot c, to do In %:ida, ni pesan sabre Is .
a- I 1111 11 11 ,,, ,: .,,', :, doll (I ""'I'i- : ;': "' 'li"'l '1' o Poolel" "'I"- d, Ill do ,,t CLIalit.le, f.r... Icli czas utilidades, states le2a a S12.000. capacidad de consurno do ins contri.
So 11,11. It, ,o, _Id -- ,.I It"' '.I ""'sti "' ,W. IV. P. W-11, director do In j I a -1 1-11 bit y denna.s.albe pact., ,,. aap1n.Iidctd del 151, buantz, Ili tiarnpre. sabre 1. ceming.Int'. III 'ILI logo "I" 1 1 aulo !,: ,,,,,. ,,,,,,, ., rotitt'n, F-,,In,.a I'lialble dll put-blo '.: It d' ,9sa -.. I ,,,,,L! 'll's esta Ley Delicto so re: con It nume 1 el 23', sabre Ins min del pais. ]a Camara do Comerclo
, ;, , z:: I ., I.., all." ,!".I. vula ,, cl',.,1bir,;n Iiii, ,,I.,, ghns., del merviel. no. 1. A Ca i 'I ,III. -Ia "', IIIIII-ti. licre, sell ancionado par el Juez $2 000, esto es. par In diferencia en- do in Republica de Cuba entlende In ,I 11" "I, I'll, I p l i I l nalrels. i-tro de A,,iiuIt-a. "" _. ,, ., ,I ., c, Lo La line caWbra Lie 1. B. B. C., de L. I Ca
Zd, mil plsa ,;,V ,, '.,,,;%"""'! ... -, ,.niun, I"" r,' -jo P, ju en Ilexari hay L. ll.ha, ,,rcriinctl carrisplaidiem, at ,ig.r I.c c S III 12% citic Contralto y par ello. sinceramente
rn 1 I a I, ., --111-111 I ( '' .-- I .... lc at .... .. "ItIoll, 1. Pal I, cap is dr on recorride par dnnde enten ,ituados Ins lounnon a auto I ... Iran.. .I. ,lb- ixtacarto s. opinion at Gobierno. c I.
d I a "o. i ,, "' ,iad ,I. PaIIA111'. "' 11.1 In co-o ,., I dii Cl.sL, pan in ..' tiac
.11,11, ,- ,,,,;;I , i., i-,h-I, '. tou." 1 ,c -,-ia, ,,, I, I. I A.e",I,. ]at[... 51r. IVCmol I ILI '"' re.s de mcdL05 ,'n,,el I'Lle et""Virroil' "C"611 el 5o' Ins ulitidladle calculaclas, halarg'pliendo coil ello un debot, do ]calls
0I),11 'I"h-I..' N"U-11,a E, ,-otIa cle mu'regreso a Loni res, r notill. do ". "I" omIlls. I p g.cl. latinist. .,able .1. capital, ycasal %ando at inistan tiempa su respob!aL il", 1. I,, ,- -o ,I,- w,: ,s N 1 i Ill"ell "c"'I"'I"' "" a" 'Lit'
--W 0, 1". 1-_ fit" It, in "! .... 6noi,- i-ufc,,nt- ,ca, .,-I., Ill ,,,,ad in a sIs ,tCs ,.I ,.st,.t Ell ,,,ideal,, n ci LI, p nzabilidad. Y scrin Ins honchos Is '
_5 .C Par, I -1 il: L ':" I'll 11-111 ,I "' R' ',',',;,.a ,,I e I -b1,.,Io"drx aparturididin'll.tiri..", P.-drE,Ig ,7."
Is'.1.1e, lol- 111nolos .111- Ill I Lpu "bir as ricirlpal,,; ir.di,.rnal. A iticito 4- Los equipos. pain III coil ambns plans. rez q. I el I innuesto tin is sabre Ins icalidad micron. los que determined
'!l --,la, d, IllpliblIl" ,to Cuba. o .1. -ictl.. ,,t;,I.n a taI. -Atic.l. lt-scj ,-,"ad" on,, "! 1111110acks cdgsiI, as. 51i o table ln'q.iea so quiz. .delant2r a 105 .Con,h ,a L ...... I, I I I I i ,I it ... .... I : ; i", !""'!, noras Y verb ill% ., it, h ,so -a- am,ai6,L .,,, " id.d in t It cl c'l cotittibu. tccimicntoz ylquien lo., acelorli y
,as., .!-' u-""t I ...... g .. .... ,,. ,6,il,,an muI,,,P.l _a. J -g.d. C.,,CLCi.,,al Coil at"Lit ill ,_P.,
, o ., I, oil". 11, !- 0- E-, S, T, ...... I.,li,, D quo a, sit6o n de un.froartacal in- ale. morcint in conallnue de ellos.
"" ",11, : ;,,,I, tll:. ,.10, ,I upa a cien quotas It que sin habe, ) Li
yj 1 11, I._- ;,, a J.,,,- (;a-d,,. ,Nl ,,i ,%acii, io AgIt'.1to'd. ....... pal "'P""_ I". "'"" "' lcirta.li-d. pli.mtl Oil I. I I -nlo L Habana, No,,. 4 cle 19.52.
driol d, ;,'i.,-,- I' a I I. 'I I 'I, c r ot In In extension & Ins tin
'Ithaitt" c ei am m de Comercla de Is Refick.
1 I 1. I I'.. I.I1, I'_ ,;"., ". , Ad .... tiil .al!: d EL Acr _It-., par Ill tell del Pilis 'o -to de Aglicultura su contralto Fulistos = ,,cl capital y sobr C
d, ell", a a I Cuba no fi ene ... de 'I. Gucirdi. R-I non, pistol I am-d' do
- Ku I -1'.1 ... I'll" oll'I.I. lo-- tllar,.- Eme.-- con. par. ,I sell'iri. do.que so I,.jcLLPhi, ti.!dadeao ca- bit'. .h.
modars : % ., ,' ,, ,-l.: ,',1' 'L ciciatl a C ,
... ... i, -.,, ,, r4I, po'lo- P-."'In v P, tin d, ciec ,is. do Ins map "' J sit in d, R.hart. SUERO. P,,,id,,.te.
d, In, "'.)."s 'I, ... L I, "I,., ",,' :, ,, -, ,d ; ,s n'!i Ilh. ,I",. ., (C.,atintalhin it, 1. pig. PRIMERA) pr,un dele- in.. I_ 1, critical, al disoul, ,a
'' ;. I nic) I ,Ipldi [,as Comi"_ onto.. se-saii.c. ut", _dtILI-1,5 ,I ,,,,, "":L,::"" , ,Ii ; ," c ,'Iba 1' '1'1.1, E---a ,,,I C. do c ,.[,,Icl I
1. -1 a ,,,, I ase quI, ,cfi,.c ,t. Ley D,. yLL
parn a, -,t- :'-L' d I I'll,, -it '-it oll -a del dicIttirl, it, Cti .. aCtilta baj. Cl ,,,,- ,iircotoor"t, ,III I'lilisto.i. de ,n
, Prrldiri 1, 1-,46. qui, '. Oto"It" cial"I'lal-1- & In 111111pro. I~ d, quo .. ladra. erntalr- I L I'IL 1". ""o -t. pr.Iog.,c 0 .,a do I.z .is- #-
III .,i.oir -1- d. l-oi-,... , hle,-i ror'el ,'J'- _' MI"', roinetil6l B atista continual las
, _11111111 """_ -a% parit ma, omp, clel carre.,pon
C.ti I I__a_. .NiIi,. dIncia de Pioolroa to, ,I--, -- Ills ,it.% asirraclones tiara cubrir a 1. ".'adic r'- I
"l, I I' I 1'111 "I":1-- tw ,,,l formula p- ,-I 1-1aodle, rclente jumento de Is cuota its Cu- E, 111, Ilan"'t.; _jzl, a c -,,_ ,dh -tcin la can .dad, ,,, ,r,,ii,-, 1,
paln I~ 1) a I ,,.a I I, I
an 'rin ", ,, .,,-A- 1 ;-, I I., l,"'Ll''I., 'I jll -'::: ', P', 1'. ell ]as Estadca., UnIda3 li Is Let, ,i,,',i iz '1 2',' .'_ L.Q_ C..,_i I co'b, Is a r l ,,, i (I c 'l,.
_,, I,. 1:,-.. A to. ; ,o Io I"I'on.) A .... rrl it. 1948, .In C."'. ,arm ,a, sma,. ,no-cmI. '. .g-lo.anrlo, obras parades del Circuito Suri
larl,Finclo, ,rd.,ra,;,,11% ,: : *a I", ',""', '. -e., de Cub. aa,. dcbidararnt- -, Odd- las C'-,cl
,I,, .1 _%l"'i"'. a doa. .W. nliguel Angel 'oil.' s as If "" p an, liCi,,e ua ,I,. distiat. d,
, a ....... I respoeti ... I~ wiit.rao
1, n d ... rj( 'Aorpa, %.fer.r. triana'al"Islu-pre to ban be- a,,,- .qu6i quit h. rroual.da q., ha ,,,,a. .
dilt,. 1,.d,;. a I o "I d ," 'I. L,,..I ,[I, ,,III, -wa ,,I .NIL ... sit. dl Eslad., Cuba ", .
...... L ,,, ,':"" ..unh.. ,., I% Po L2 LegAclinn de 'Portugal ,ha. on -Iquie, politics qua .d.p- a ,"I" emoorean _- criteria o-aido con el I Iinoxtcrio de Agricul. COIL JOS 9 Mill
It. do d.,h. ploo, ,-,,I,,,,;,, ,,,,,,, ,,,,,, .o a j,,-,a..L ,aalfl III C- ..... tl,,) d, i,.b paoil-- te el S"retarlo de Agricultura de ,go simsonas a quiones (I Clan pres. tcr. ,,, su Contratia. ones de pesos que ha de reintegrar
T11.1. IptrnI.d-' -1 L! 11 1!0 ':' "" I ,, ,,,,,, f- oa,.o. I %'"', p,,',c,,i,- sit .,,ia till-no,
rlawr. ,I, Fd-n dl ilulol. """ I; ,I- 1, luviIell inin Lib.,, ,I tire- vi,,, A- ,.,.dnfl.W-I6n de diCh. 1 .
" ::"', ::,, '-,Ll;I 14, rI 11"on, ,I Alto~ I_ NI-pI- ..... -(L. ln. Ill It I 11 ul" I 1z, I I I 11 rxicio de quo "A ticulo 10-1 "-I'I.'
rl r, Rl,,:,, N, ... I :11 ), I ll I. I I'! .. .... "' "ll'a'"'a '"' P- A .ic.. "I la Alcaldia habaner6 a Fomento harfin la carretera
g da rill L'1lr,_,- N; ,11 '. do p1,dl1,rsnn,, ""I uie,1,s In, 't, leficre, solaro. .1 0: I, 11 1. I, -1 111110. 'I.- PoddLI" I 1- ,-',,"I,, ,it,, de Nr oriaz ad hoc , -- 1 11 111111,11 tarLev Decretol
.'e. in., -I. 5 -El m,,tim- Lie .11,,. iciil- I ,I, ip. I I tadins .r r,it1,1I-,- Anoche el president, general Ba. San Juan. Jaguanhla Ra do. fala ... 1' I, "-., III 1. "a',- ,t, I I .1 ,, L ."Z .1 [is liol In, Cac- d, 1. A dl n I p ; ,,,
' %' ,,,Ii cA a I it I a I mp rmpgn
:11.1.1 '.a.., , .; ", I"', Nl,. ", .1 I I d!l ,,a.
"' La "L I,; p"ll fluctinatenn del p-l,- arriti men Io a (luldn f1rultado pain roarrar 05 c lista. recibici .an ,.misi6,, del Co- in lambi&n parte defle
N,", ,., ', 11, In 'a a inechas ca 6aiicos instificieries y I, mile Pro Circuito Stir, prosidido po- rao Trinidad-San Juan y el
I, P- ,- ,, w ", I ,,, I I ........ 11 G", ak (;,.oil VI I,
'jo , ", ., 'I, ,In a, a ,,,,,,,-, irarIllooria! .
legi ,,, a I ,I";.. %.. '!- I oI,,,, It -A., ( o ,alo Ablelcl ;e- cion.d. infconattrica., dI restiltacil. paiiinatm
, ,." !;,;:d IA ... 1-.. d, d ... ........ 1'11 .1 ..'I In C- ,, 11 1. ,,, ,,no, ,I 1.1a e Lngin ', ,.. pc,-,,., j.,idIL.s rcol 11 11fiar Luis R,,Irig,,,,, Core,., ,,,., In 1.1.1 del Irstram ,us no, ,,,*efri", It I ,". ,,, .1 ,. I p--,taw, --;;a de all., .a .all ... C 5 in cl fi r a mos que debe set do o" o", -no-linar I r "lic.' to. c me a de
, ."ill lent% para, I odernoi 1,wn tnuthic a sil ,arg., ,.a l- I,Ell, -' ;' ,,, a, ;,cl ::'e r..,,.I" C on de Ins Asociaciones Cain- secret rio cle e!
old, ___. 'j".", ,,, !, , ,, ,,, vn-- ad., it,, N,-(i- polanits quit
........ .......... ,:,,,,, d, ....... to .1 .1 r'. did. ,-4- dihoil.s. sierr, .a,,.,, YVII ancho. Como todo el restosdel CirculV,-, , I 1, il ; ,,,, -- -- g.l.r on ,u.,, c q estirviron ecirstmilda, ,a, Foriter B1116.
,aio---"' H.-I .% I, o'."l.", E ,-.'1111-1'1 1 lli- ,, I, ,I .,, ,-, L" quar tengamqx que sidtilptar. I Puedon -.,, 'I, )nntintira. relieve placn. n, eiauuvr a contas Leyes do In Repa-, Coil el president. general Batis-Jo Sur.
- ", ,,,, I ... 1, Son refrendados do,, estar trct rin d t.1 hl
I c .,I., r a III .t,.n -oa-1irni'at.. ca Se excep utin I-s ,as.' Ca clolilti. -tiltacto en esta ent " to t n a -Trinidad, lit '
Coo"' -,,;,,,,", ."., ,,,,'-"" qu r Irm ,,, I F 'LtrIll ortnicig, I nrlil ocaral.., a. ,ram. Cie fugos
,r. ,,, ,,, -, .;-, r! .i 7 1. I ",-'l., I .. se", ,I,.,.,,,r. r ,pe itri "' 'i-' "' h -1 ItI--'..t,.s do Curtis Publi' \!'Ed vaclIa de%,r im. n raccoon -,u istica
I..' ,:;," ,i,: .'il, ( laciton, Ins~ colitilner un d 'a" 'I" I In 11 '1'1,1'a, ,,,, gLicultut-tt declares Nog-lra.
I., I ,.. la, '. "d:: !,' 'i: teren ... .... v a 1- 1o
, ,,, I I I I .."I", ", .- l'it'gillillentos 1);lra V1 tractra -,,,, '-o" ','a 0 75 ki ometros con el mar a ,
,:I,),. an "I"Id' '. fara a d,, p1ndicnI,, de Ins a;r, a -- i Is, "' a d. ,,I
ci, lt I I 4-1-1 , , .,,.rr. ,scon c. I., EWl i+, Val- I-,:i, ,, ,r to ...... bl,, d ,,,, Ag.e,. v Jct-rm..: el pro. .v ,m(,
, I : ,, ,,, .. 1!",., t '. I dj dal. notau"I__ den!e de Is Conision do Fnmento. in. I aid r.
Tribillial 11t. Clivilkis "I ro-,i,, It ,..go 11 .,.,a..
_r_ 1., : -al: ,, ,:!',., "" "' ""T'" l"olil.ritpoll ,so I ,t,,,,,,,,. ."W"I"I In ", ,I,. Annoide. or ,,,Gwam.h.,.".'I a
.1 .":., .11, "i" ,, ;I I- a so ... ,art. de Ar I, d, 1'. L I a, I I o I I ... a I A, t I,,, lo I I Pa. Lane. Cast,. It,
I- ..1dad" Ina i'lome r. _c,. *1 do Ins ruill.. 1. ,in
I,- -- ,,is I, 'I'_ h.-': ,1:,, ". ., '11-1'. ,,-d ..... ;,I 'I. I "' In I .Wilin do 1. 1,,) A... il l1l-t- dl Ag-oI,,- d, I- rainat sin ra. doctor j"' ..In.. hayll"I'l. lar.vilia.. ,I.. rl :
._', I I.. 1. 1 .. ..... ii, '', 11 I ,:. ,--'m KI 7tfialkl- rl Ac,,i-Ih-l I-IoCII. p' as a, .q,--as .gi,.I.- d. 1: ClInsurgi R. ffliiscai, C.C,-.,. iagumla y an ... nti.. -f 1. 11 I . ,,, ,,; ,:"a ,,, ''..III ... .. 1 ,," C" a' I dihal "I'll' Y di-Aal Ind., cl.,o,. all ,Irao doul'anda, P,,, At final de 1. rl.-Io. d.)crml ,,,
"I :,:,; r,, ." ."u, 'I" 'a ,Iaor,'Ia, ,,o ..... ", "It,
blood .. I I .. I l,:;: : 4 1-:1, I,,,,, -.1
pi tr- I I ..."ItIll"'i, ",". %.- 1,111.111, 1111. 1,11 i,;"o,'j, If-ia I., n- at-,no ni -a,Iirrr,,,,,nca 1. II,,,,dr,1 Ins p1d.dilin, p,,J.tII.s clue ,I pie. Desdo ]a parle do San
,,, ... 1 .... ... I .1 1. I ",.1- 11 .-.,, i,,,,; :'; Ii.,; ii ;,,,,, ":, i "",; ,I ,., ,, :,:",i: ........ I- ,I I !tis
q, 1,,,;, ,,, I I I I ,, 2a all, ,1.,. ... Ilt- ,i",- id, J- M 'a ,I ... I, %1.,,.I ; do, I~ I Iao_ al of ('_ It, I! ,,,.I ,,it ... I r,,t,- o!,,,,, I I, Ca to ,,iticalS ,,in.
... I I I ,o5a I 'cor, 1 ; 1, pc, Icicin I.Imul.da do craltinuar est- ritilittel- sc"R la q us
, ,,, ,,'' 11 'I' 1, I 7il." '.., .... .... )r 1:1.11o 11. ".oolId" '. a 't;,- I, "'., C.c,,, O rico, 'a a !
I., 11. .--. .1. I ::: I" 111.11.11 z.zi ;,stul.i'l" I- ,r.p"., al t oriental
. r I !,"flrnI., I" nli 16,;, do el Ci culto Sur que unorg par ca. andran Ins provincials, a a al
rdr. I I I ,% ,t .. _so, q., so Ita
--: , 'i, .a, -nW.., I-- _;Ial I,-, .. .... 1,11'a, ,,,,, '( ,t,,.. ,al !17L 1 11.111111!11::111 11 71111 "'!' ',',7 1. norA de In, c s -1i rretera a Ajadruga con Sancti Spirl.[gran a ... wrica de.T.pn de Calls., Oa- I 1,- "', I"," I I :, 1, ,,, : :L ..... ,:I:a I It 'i I'l
- ,-,a I -I ,-, 01- I, I I ,-I ,, ( : I I~ 111-i!( ., I at t,,cl a .... 6 b
In o -, I" ; ..\, t I dades contognivilas 11, 11 Artirula I.Ittim, a travel cle mas do clicz muni-i'.cs
'' ,I, M I 11 I L- Iltlll .. .... .... ,III., 'i", ",;,,:!"",." ,:", "" :",." :. ,,"I I~ 1) ..... I, ;:'oo..", ,o'o la p0l. 11 'Cr*adr' d1 pg.niprri' '
11 1 "Z Ii,!::, I I. ': .... I ,,i I.Il,;I, t o ol;, I.Io'l ,, las ..I, l'u." ""Juvii"s r,'all"ada, ho, ,,,,, 'i".,.il-,.".", ,, "" fi,,.",: I'., 'ill Detroit, 2D69. do Ill do juh. ,I, ,ipi.s y c.tons. la d' ,'a irtirat p,.,u'
I I a "on's "g"ic'l"sjII6 'exIra6os N' el tranno Cienfuegos-Try
'I crl, ; ,_ I., ", ,. .,-11"I'll"Lol ) ''.,I -r-. dado I~, "i III .... vi", 1, .1," 1, ,f".; ,I:;- u, ... 1". I a I o I, ,Ili'. a ldrir, d-., ,- 111ol. iublicall. lin In Gatell Ofiilal. duW lilies y plbjmcicmc die arlon I
-', _. I I 11 .' ,,r,,. looh- 1'. ,;I :!, ; ,!: T,.,, ,,,a I "'I I .... 1 -'al a o."rinl,"W'. .. .... sklui,:n d"Idel till 14 dr die a Ines I, mill. a] ,, Lie habliantes; les prometici que cua':,'id "a q no 0 acclan 1'.1; ''
___ _____ -11, "'l I" d, h a""o" lill'a ;: ;II.Ill'o, -1 _- 11 _-, I 1,et. d, $11(10,000,00, & I., $4000,0011 do Cl AluniCipi. Lit "'bill' p ll-Vl lics, ci 'cidentccles, deblindoze
, $400.000.00 do 11.1 11 u III i"ce 1. C.mis,,m do FCmpl .eil,,,doiitacar clue par esta via me ban
c!::Hi liell. ZU111111111 ..... "ostanno.de mieve million do pesos. de ahorrar corea de cion kilimietrac.
SENCILLA PARA ATENDER RENTABLE POR SU RENDIMIENTO ":,, ,',' ',"',;' ; : ;,"' I -' '-""' -!','I"" Celebritil Ilov SH Pill 1, altmd. III (1, L
,W, d, ,1 ,.", a .... I".M 11111 I~ I" cle SI.21)0,000.00. Un N11111111 sel-iin continuticlas eas obras hasW all In el ,iai, cicada Lit Habana.
'.l -,Iulo hao ,Irado &:on", los Colliltdol-vIt dr Ills !- "i"'tas lifil PC'.." clu, p .... I,., terminacii5n, conflando on quo esil Veinlidom publaclones. treintic cen.'"'I'llo, I I III'.."I'lo on I.", F.stafl,, III inmeciatia In dispizilic5al dri hit devoluci6ra habrA de praducirse muy.triles azuearerm, numerosas indus.
Lsenchit, de Coitlli rcill, ;kerlo do Atirtrultm., PI ra,' ",", 'a eve .0a, Ins negociactories que'thas y comerclos, Is onorm. Cicina- '
. __ I I ,, .,: ...... I, H hnolhi, I"I, 1,.m li- m.,166n ,to to., emlita-, It an pia hatnincro parn ob- ga do Zapata. tiny. arrasada par el cl.
___ __ ,I ... 1 -, ,!, Coba ,I., I .... 111.1 - P o pr niol .Lilz -1a velblalla 11-1 .I.., lict'loolit. y 11, Ind., "In'.-F a Ica 15 mill nom de Pesos modlanteci6ityclue recientemente nos azantara
,,.'a ".11o .. ..... .... hoil"a" III I"oh, ,Into., .so 1'. he"li. .Lrrr,,oo no. natioliontiont.. Y lit as .' hubieran podido mi.
, 1"tad ... ,Illd- ].I I", "I '[III, ,"I Ila, '. intail "do,'"", ,tlcul. in.-s, rianlin at hi ... ... I,,, L ,arms. SILI. Ia- luLturne .'afe'rapidamente mi ya astu.
,rd. ,let Colealo Nalitinal ,It 2;aj v Agriculturic. ".
;'11 1 117, :Ij 1*1 I; ... I .. I ..... I ..... ...... I.., 01 it I i::", ',.' idd ,',' ,Cl'r'" guiente ex. %icra Imadin a Aguada de POLUIjoras
.. I ,. pa", 1.11 lim. 1 11qu,,,Ia, ;;,c,-46,41. -I Pulbl. do R.Clas,
I I C, ., an ".:",,,."",."..I- x", II 'eq, into d, s"b
11;fill',, :: ,, .. I. ::, ',."t '"I" ."au"Uoo :'ti allclk n o'. "o td' "' ab' is man :'aioi., ag .= d.aporRd,
__ 111.1 ,!Cal., Ill toda, r ,as,, q.e cr-nta 0 rcimitc Ctampiiia y y.gon, .!
7 TAL.rS LA MAQUINA DE CAL. I !'W'i It .... .. oll tol., III, '11912 1 ,,I,,, I' -'-I 11 1-11-cla "1',I',,,,,-.,d,,.,,,,,,,,I,,n,,,,,, ,,I, ... I I I M.sc;'. ,lar so "flre ,as I -1 liall'o-Liblo Set~ In-taclas, Warbler: par .1 C166n.
I I ,a 4 .'I Lo.111 N 11.1 .I i'm", del Col.. a ,I, I a. 11- 11. 1 11,;iT : 1 V looblie.
AUTOMATICA DF DOS I I...!,,a, I oo.wo III, A ....... "'Ra do I I p ., I HDocra- Faltan tambi6n unas doce kil6meCETAIA ""' ... ...... ..... I [ ". I ,,Y.,!"., a ,a. ",I, ,cA.,,, o II,
'14ca A . . . . . . I,.... ,,,I Fo'hil tiiln"k ,"i"'t d, lists. Pa., I* 11'as par terminal at 4.gitay
111.1 Ella Intra ... a",
, ,; ,, d Azvollwia .I.. I ,I- p-(rI.-I que ,-a- I I c as n cl',ir'!! Ila In GrLande-Pedc, Betillootu'rim ton comn
CILINDROS MODELO D .10 'I ., old", I'.Io, 'I, ,ol" "" (I"" "oidtinl,""L' ... 1 .. .... ,.,L -mr." :, i
I ";.'t, a"'J" 4-, dl,! I-s ll.nn.s do Aguind
,, : nll" ., 11.1 ,I,. d1n so alon I. ,,I,,., 'I., I., I- 1,lc-j; ',',1"";i" b Ila ca bd. Piansi- .,
lr_ oco'do A a
... lt ,able of .,
Is i I -L. filb.na. I. on, Ca am. y me
- A '.1 I "UPI noio.. oIa .. .......... natc. d Calla. I .1-111,1,
4 ,ik 'a 17 ,, :,,, ,.!"",, ,: ,, ",.",;,".: I -- 1 I o -- 11 ... l -
UNICO FEMODICO. CON
SU WKENTO DIARIO Of JOSE L RIVER HERNANDEZ
ROTOGRAWWO DXSDE
ELAIRO 1932 DIARIO DE LA MARINA OSCAR RIVER HERNANDEZ
1A HRban&, de Noviembre de 1952
EN LA AGRUPACION. CATOUCA UNIVERSITARIA
LA AGAUVACION Ca"Iest UnIversitaris rind16 *I I'm un homenajo do recuordo a su tunda&r K P. Folips Rey
V t= S J.. develandc an ru oditicio un mtrato al,= y 'rA. 1 I&
fato su U ftr Manuel Artes4M qua ofki6 an @I d Ica
FM ;r 'T.= do Borcvdo, "Amando Uorrnte, Juan nuestro Imagen de la en M='
sehor Joe& L Rivem y tow doctors Jorge Cast letro, P4rox Vic= wla. (Ir. dw1r*Act o)
CON moTrvO de Is Uagads. a Us" de Ij images de Is Virgan de Is C;aridad del Cobre,'3i reurd6 un de daam cubanso en is Embojada. Wo Is Proddencia del Padre Urfin Puga y con Is asistancia de lax sefioras J=aefta HerWindex de Guzin Is Cubai. do Castan Tovefias, esposa -del Presidents, del Tribubal
q!:.d. -Pd= o4or = a 1. sa, y lax vocalso U'auslins do laCampa do AvwhojM Maria Twwa
i &Z' eus, mawrra do Garda Anita Manso do Mine do Xxtalolla, do GonWes (;,.' Arrese, do Brava,
de C do G. &Uf&W f Lmaw P6r Blanco, so proeodl6 a Is entrega do Is
."bai Aleiandrina Rodrigues
an ig @six do kmP" Wisf
'vow A
Presentaci6n 6'11 M"co
CON UdTIVO de I& vista qu a hizo a Is herma.
no Rooblica de MWco el Grupo FoUd6rico, Cu.
bano Y an Is que figuraban Is distinguida Vionit- ex Superior NO.", 19to y eomoositora cubana Zrundina ochahl,
INSTANTICS en que el doctor Jorge Caste- %laudida, ouprano Aida Gow9ez Istral 6 y 1, Liamazares, directors general do Educaci6n
EL RVDO, PADRE Amando Uorente S. J., d LA DRA. HORTENGIJ
Director de Is ASrupaci& Cat6lica Unl- leiro, presidents de Is ACU, develaba In n lulturs, toma el juramento a W alumnus al insugurarso I& escutis
versitaris, hiciando u3o de Is palabra du- 1,1.r"s Memoria del funded AWAW* NOUV Jefe de Is Radloemisors CKZ y C
orIL ir. recipe del MitilbWk a ucaci6n, Cut to Is ir or n6mero 11). Junto a eU&, Ion Inspectorwjefes Joak
rante el *cto del lunes an Is ACU an me- de Castro S. J colocada on-el mismo, durantL und vresentoci& do Ion = ':Pti. anuel Mantra M. Barber, a] Secrotarlo do I& Superintonmarts del R. P. reUpe Rey de Castro S. J. sitio donde muri6 inolvidable. sacerdote. teloviews XICW do Mkdco, momentoo antes do denris do 1A HaUM
--(Foto Collado) lidades aartentoo al sct Dhvetara, del Plantal, entre otras Perionx46
11. AG 004 40 rAY "A *MW'% A WU "WO 10hro loo. Deloqadox do Aorondrutica
do I& AGU, dootacindoes an *I doctor Orr ZL DR. ANTONIO P6rez Bfmltoa, director gawal. de Iss Ofician Uenicas de Ica Ministros &in Carters, do Is bienveJuncodalIC Ran& do Is HUs ox Arango, r nlc 1,0, 1 &do., norteamerlcanos do aeronkutica civil an nonibre del Honorable Sr. Prowdente do In Rep6blica y de
estoo troo fil Umos fuers do Coto. Cu
is preside, moments antes de comenzar he conversaciones paralrodactar un convwkio.,d* Tridico Aireo Tranafron= entre ambso nscioneo,, qua facility ]a aviscift civil Internsclows).
ir A It.4 A 13 Ilk] "A Ntivi.NIRRE .5 DE. 1952
DIARIO DE LA MAMA
Gradicas dela Cr6nica Haboeta
AM EN PALACIO
de CpttiLio,
is slaTes tie 0Uk PRTNCZFtA Dams de Is FtepCtbUca, sefiora Martha TemAndez Miranda do Batista. oireci6 un cocktail a I& Prensa ei pasado lunes, en el Palacio Presidencial, con motive de to funci6n do Salo que -1"21do por un comitA de damju i.or a prealdido, as afectuank el dia I? de noviambre en el teatro Rodi. Rodean a In Primara Dam an esta f0to del acto: Martha Garcia AlverQ de Hermida. Uff-rf- Garcia de Rodri Is Caldor6n, IMber Palrbero An, mft ;Ilora de Garcia Tude Vst
1. do sa.dr
Maria G6mex Carbonell, C I a Pirez do galas (= 1=11
,,r,.z y Me
Martinez Armand
no M6ndez do Garcia Pedroso,
Moto DM Pardo)
DE IZQUIXRbA a derecha: ChiWe G6mez Tarsfa do 09yea, Martha Mostre do Pumarejo, Codlia Fornkndox Miranda, Bertha Royo 4o Xn-o, Aracell Hemindox do Jacomino, Nano Mindes do Garcia Podroso, Nenotics Garcia LmSa y Mery Caballero do Ichase.
. . . . . ........ . . . . .
EN 1A FECEA E SU
"OSCAR Y SUS TEJI1DOS:
r7wf,
xL PASADO lunes
celebr6 su Santo 7 G6mez Ducon tal motive un Betty LaCanasta Party on su mar de AreHano,
residenda do Mks- te de
Mar PU
Is I= =,a y Ofelia
Bru do
Morales de Est& to a a" an I& toto. fani.
Rosits Paynewi do Ar x"eja x5tev. do Wvwo, Carlo7eal
tics Zaldo do Loumist to
Bru. (17to ifaTV
Q
N
EN oats toto, Irms CarTataii do Alonso
uls remind* Cavtsllancw
tifna Bru do Ferrin y Maria Kin,
delin do Cust .
DIARIO DE 1A MARINA
a1POR A",
SUGERENCIAS AL COMPRADOR:
Lo Primero a Considerar: La Calidad del Genero
jd* ha dodo cuei:,w el lector de Is model determinado, pars un uw as- pura, pesto qua Is Iona no tiene sus. 14. t..
form& an qua, actualmente, seleccio- specific: se trata de un trajo'gris o de titutoL
na aus traces a) mayor ni imero de
nuest on concludadanus' una chisquets, de sport. Hay quien o6lo Es cleaptabs wando pasar
Y ros referimos it! com,,rador que precis& el costo, tiene un presupuesto al estudlo bujo, *I -T-Zolel mose supone, por sit condicl6n social o fijo; quiere un traje qua no paste de delo, lo qua ha do daterminsir el caeeenumica, sulicit-ritementi: documen- uns citra. Pars todoa 6stos, poco im- richer del tri jo, ck amerdo con el im
tPdo. con experience bastante parts
elegir bien las telas qua han de vex- portan las cualidaties del g6nero, ni a qua me do tinsi.
IUIU. qua :as exclusivamente de Ions o qua Con respe to a I", cualldades de Is
Al qua no haya aprecindo hasta quk tang otro element an au Lomposici6n: Ian& y a le 6gico 44-su elecci6n, nos
eictnerno se ha perdido an nuestro Fia s necesitan on traje, eso as todo. 1Y as parece qua io awk necesarict extend el interns, Is costumbre y el conock; bastantel dernos derns lado; Sus ventaijas saltan
miento de vestir correctamente, pued
bastarle el detenerse on moment car- Mucho tempo hemos de estar an In a Is vista.
ca de 1& exposic16n de tej1doo de cual- sastrerls pars qua entre el cornpra- Conviene, tin arn orgo, recorder al quivers de nuestras principal firms dor qua sabe adquirir on traje; cir- lector qua tan lasi tablementla padesastreriles y prestar atenc16mn In char- cunstancia habitual an les 6pocas cu- ca los' i ignores del' llnue clima cuIn do. los compradores, V10
El ditlogo entre el client y el ven- banas an qua todos vestiamos currec- bano, qua Its lana no as siempre ese
dVor as casi siempre el miw.,,. Pue- tamente, cuando todos sabiamos selec- g6nere grueso y posado, quo se uu an d varlar el modo de expres16n y 'os cionar la tela adecuada para, cada oca- lox paism frios; ni am xasimireg cadetalles sobre models, prisa y erectus Ei6n, descubrlr el tejldo major, apre- luromm qua am a tppitas requeridos en
pe al fondo de lo qua se precis
ne oral muy pocas veces as otro: As clar so peso y valorizar su condici6n nuestro, benign inilisono, No; tarribitri
iorl y dibujo, estilo a model, tempo de g6nero de lana ours. de Ian&. do loins, puM se fabrican del.
y costo. I I Por eso as qua an estos dfas an que gados Y ligeiros -toRdoe esPecialmente
Al lector qua quiera hacer nta ex- Is temperature obUga a lox actuales concebidoo paral tomporaturas como lax
periencia, no le seri ya tan ficil an- habanercs a dejar so chabacano clis'ontrar al client interesado an Is ca- nuestras; telow qua, no obatkirite so aslidad do I& tela, an el tejIdo y an su frar, entre player y campesino; cuan- caso peso y su, porosidad, tienen Is peso; an so indispensable condici6n de do el primer "norte" o alguns depre- noblexa, Is dignWad y lax cualidades gl nerc, de Ian& pura. Cuando aparecen sl6n tn el Carlbe lee recuercian qua prficticas qua lea imPrinne No material
an al diklogo las cuz:i.dades del mate- afin exlxte un ropero urban cuyos
rial, Is close y pureza de no Ian&, as prima.
qua at vendedor eilti Justificando el traces han de ussr cuando el lino de Y al lector modesto, de presupuespraclo qua regales el client. sus guaynberas se enfrie demoslodo, to limitado, o al comprador de on solo
En ofecia, cuando result caro el va- nos sentimos obligation a sefialar des- traJe, debemos tamb4n persuadirlo
!or do un 'rak: cuando 3e argumen- de estas pfiginas las principiox bisicos,
ta qua "an otras ca"s los hay mix del error an qua soth cuando consideba ratos ", es cuando 0 empleado expli- Indispensables pars seleecionar debi- ra econ6mico adquirlr telas merceriza.
ca )as razones del costo: afirma qua as damente Ion traces de In nueva tem- das o teJidos de fWas apariencla de on gl njvo de pnrnert clase, de porn porada, 'naturalmente, martan hacitrido 1114 Lonsideraciones del lana, torque astin,
Muchos son los factors qua debe cation a on preclo mks bajo,
CASO. tener an cuenta a) comprador, al ItsSin tilt g-rm dMr, podemos asegurar De ningiin modo pluede constituir
al Ietor L, le -' --timprodor standard car sus "6rdenes" an In saptrerfa, y una conomla el whorrar unos pesos
c -ka, no buses Is ca. prometemos irlos mmentando aeon en Is compra, si se adquiere un J.
i I teitd, i so inaterin peims. so importance. Hoy s6lo hemos de lis- je qua no tiene clurabilidad y no man-ntrar, e.: la sastreria atraido mar Is atenc16n xobre lo primer qua tiene, siquierm 'con poco uso, ess spaiwp tlh q se exhibe an 1. vi- hay qua consider al adquirir un tra- riencla engafiosa qua brinda an Is sas.
-13. ..4 hu g, stzjdw !I dibujo o el
11 tix, ro le inteiesa nada mA3. Otros )a: Is calidad de so material. La nece- treria.
quieren un traje de _n color o de on sidad de que el tejido sea de lana H. W.
d
JAIERES YCIOM-PANIA
6AN R^rACL 94 TzLerONOW-0855
LA, H A BA14 A.'
DE LA MOSIMON DE t
V.
V
Yr J
V
31- 1F 4-11, in-% A 11 .1 F
MWIENIRRE-5.DE 195,
DIARIODE LA MMMA
LAS, YJAS, MAS VALIOSAS DEL MUNDO., EN LA'HABANA
jo :-Iq 1 1
77 L T
EN ICL AUOPUMTO military de Colum- 7
bia, a I& Uegada de lam )QYU (guardad- en 'ON doemaletines y caja quo'LapareCen an v 7
tkmaino) se distingUen el jefe de la gen" swas; a) de lo Avlac16n coronel v6n (padre a
jrentes de "Cuervo 0obrinos"; at gcot)or tit y gerentes de firma Harry Pascual; lox Befiore@ Ri Winston Inc. de Nuevo York a Is qua perteracen Ins gemas.
Deade el wediodia do ayer so encuentra an n do joysis milis
1A Habana In coleeci& hertno" 3, valln" del mundo-valorada an 20 .11lones d. d6lares-la qua seri
exhiblds an al Hotel Naclonal al viernes, Centro Asturiano el downing 9, o do to Escuolo, ElectrownecAnicis del Colotoo do Bol6n.
En in prownte pAginia, ofirecomoo a nuearoo, lectoroo aiguniss, do ban, joyas hist&icm quo integral to colood6n y dosi pedois do In llogada do Ins mismas a nues- .L COLLAR "Dudley" as otra de las valiosas joyas Cuba a berieficio de Is Esc eIs Electromecilinica del Colegic, de Bel6L Stu esmer==11,11tieennan un valor do un mill6nude tra cludad. d6lares y M possisi6a del Entl do Dudloy, une do los mAj antituas titulos de I& noble" britAnIM
r
4,
BRILLANTE'de127 Ulates qui forms parte tarnblin de Is coleccidin de Is Casa de Harry Winston Inc. traida a Cuba por media- h
d6n de Is firma de joyeros de "Cuerva y Sobrincis".
N
ESTE magnifico collar de brillantes y sismaraldst, Ilatmado "Inquloicl6n", forma parte do 1& colacc16n Ilegada ayer y qua to exh1birA an at Nuclonal at viernes. Lo forman 330 brillantio UN ASPECTO Cie) faznooo'dlamante, ', el del mundo, que
rarms esmeraldan talladas an forms de barrel, hablendo pertene- podrik ser admirado on ol HOW No en al tro Asturian en
c1do a Is Cosa Real do Espinfia. dos presentaclones qua difieffinentv, repetirm en al futuro.o
Hacia Mcm-A ejecutivos del Circuito CMQ
M VIAJX do plactr embarcaron hads Miami lm vim nifirea, too seflores Arturo Chjkb:u y RqnA Pukg, ambos viceprrsidentes del Circutto CMQ. S. A.. comwafiadoo vor sun etspertiv- cupooiui, Is%
Full Text

PAGE 1

1 1 Ao lX.1,-Nittcro 264. La Habana, blircoles. 5 ile Novicixibre (le ,19.52.-(Ciituut n ¡ttiaHo de la Indepenticticia).-Sautos Zacar,,s, Igabel, BertUa, Etimebio N, SilNano. FKLtAM ,') LLIN 1 A Y 11-13 7 : 1.' Cuba no tiene la culpa Electo el General'Eisenhower Jisabel II inaugur la. i 1 de la baja, en el precio 1 1 nueva le islatura en 1 Presidente de Estados Uiiidos 9 de¡ azcar, en los E. U. 1,1 11 . 1 1, 1 1 1 el Parlamento ingls 1 1 1 1 ---. : ,'xl>ira l Or. Jorge Barroso, prestidente del ICEA, El candidato presidencial demcrata !,La lecitura del inensaje silo dur sete mnutos. quIr, la ¡ inio liberacin de trtilos de ideltitidad 1. esl, la solitrana el ,,¡¡.astro ni(trito de tercioprilin, 1 exturo di, acuerdo con el aurnento (le ellota llecito 1 conoci de madrugada i v (le orinio que sola usar la reina Victoria : -----1 1 1 --. 1 INO ,si: PUEDE PROC111,1WR OE OTIM 11090 la victoria del-Partido Republicanoj RESPALLIARA CM RCHILL AL CAPITALIS.ll ~~~~~~ 1 , La Anteri, 1,11 iniciar sus ritireas la Cniara (le los Coniunes, wn Sugar Cane League de Luisrana, esij , 11 1 11 TRIUNFO REPUBLICANO EN EL SUR 1 para la > obrijorfili, ron los psirtiosi (le visala forinulados por 1 i lijrojijetif; prestaispir un lir<>yet,(u de le.N k (:?lb(¡. Originis iritosiblo, de l baja experinientada Ok 1 h noci las Victotrip-~~~~ 1 .la.%: 45 9. m.pl lb ernador Stevenson reo* tilifilinacionalizocin, siderrgica ydel tranisporto "De Jenerdo cun W practica 0.14. 1 1 de¡ general ltienllower -vi 11 VO.II.etil, dr¡ 111,111,11o (,ib" 1 lo 1.9NI RES, ,,.,i,,,b., 4 iU.itd). no'T', 11.1D.bilitcin 1,1 A ,in. ble ircoles. (A P). ~".-.", 1 1 -,, 1,1,~ babel 11 D'-ge, tin .e. 1 a ,s o ., e, ,ti, SPRINISFIELD, lilinais,,,,noviernbre 5, m t 1 ector Jorge fial en', C.t1,fl, Cubel llb,. la rainidad d, 1 ~ p~bdo de sTi.IL, d,1 P-ID¡-,u.). 11 indol, de Identidad nectigarloa Peico despus de la 1 :45 de a macirugociq de hoy el gobernador, 1 ,y , 4,elar,1 le,% 1,fut.nel. lenta h.lfat in.r.M.,lo, producuiri,. ,tib.no. V.l / \ L. e,. ,I. lespreer aew .fi~l r.mo cin del Mitriet neoyrintinifil. ournal dieran cubrir el auinenito de cuota Adial Stenvenson, candidato presidencial democrtico, admiti y TI, , ,,~1-~n. 1 1 .t 1?."t"I"",., , que fu ,inicedid. a C.h., .se.d., r ,. '¡a victoria de¡ general ESiseiriflower en los elecciones M meirtes, _, 1 1 1.1 1 lilival~, 1. Rei~ 1,~ ,.D s~ ql, 1 l¡, N,845 tonclatiti. p., Secreta1 g ,1 neenMe en 4. -, o., .J. 11 1 dciAraci.ne. del d.. ten.W 11.11114 ', a 1 de manera cificial, El gobernador abandon fa Casa de Gobierno, ,,1,.la q ~ ,e.;dc Alitinillen de l., ETlacias, 1 ""4,.I,9 del gobierti, ,, Win.ton r>fl en lo que reside, a los 1:31 o. m. dirigindose i atis ~ e11.11 en. y .tras emembi~., de Uni de .clt.,d,, e." 1. Ley An al Hotel Leland, i , eben ~ bsel 1,1 Inid~tital, e intei. d.1,11 21, 1 ficinos politicas. Ya en stas dict una breve 1. r-1a, ,me, pelee F.t,,.i,.,,i. ,,e, .*e., ~ble 1-Ibili. "" Cultan. de Est. , ~ 1. C.D. .a d, 1~ C. ~ 4-1 pre"1. TTIM 4,011.1, e. ', cin del Mta, tiene qUe p~,< T donde estn sus o 1 1 ; .¡De al fordo d ,hr."Ieicja. a r, der en ,si. f~tu. por ,,,, ser pin declaracin, para su in l. Reo,:, ,.l., Un moinento de trire4d. elielow c 1: 1 mediata trasmisibrI, reconocibrIdo que eli 1 ,_ ac i~ 1 tilulico y ler al Pxpr .e s J neral Eisenhovier ha sido electo presidente de los Istados Un¡ '¡h" ~1ce~ul. tien illee tred ge "El ".I 1 .t C,)m,,;iei-ve" de z n, riTar giatitUd por lible-cepie, 1.1 ~Mill. .s 1 lits rrenk-lancilis el as ,Unnure ,ad., ,IPbl,, el ,,l,,,,, ¡,,fa,euti, po, ,.,ea,. d. pcn y valitrir. ~ 1 dos por :Lpueblo d Nortearnirica. Un mensaje directo al triun-i !4~ 'T',eDt .1 1,1 .11 e 1 e~ l~t''le ]. .1 de Ad~' q1,,inDl. )p del cune ,i, epry., %, 1.s Ediall. ."¡'d. lador, d acu rda en la tradicional costumbre, sognificar el f el ~y J-Lite Vi. El, letil. ,1 ~t, d. iD., X, .1 el mercad.ad! knies 1 T',ltu~re. pl.e esp.artan de 1 i 0 e la lett~. hbl L. .eg.rid.d, in i,.,,-I-ld. c h .s ,n nIel ,Cub". ledetine ~DI~s d, ~Vee1 de la batalla electoral, cuya ltimo fase fueron los escrutini LD, enTM1 linuinlitre, ese ulr 1 U ,a .n ,es. luaclinud. .tinreci 1 42 je .1 1 los comicios. 1,1 1 L, 1 r e ,crire i. d leinenlo de.,uruct ~ llecin ente ticlien cine ha iiiiii, nLee, 0 a 1* ,ed, 1. 5,crin 1 1 1 z T, T I blar .I.~ d, l,,ftel 1 na de J. dese~ AzI, ,-L tabla ,le el, s~~ d, 32.5 lilar., 1 El candidato demcrata porecia muy descansado. Despus' tinnali7acin de la ilidUstria ,Iderur. ~ ra ,t, los rliturlos Unido, 1,1 ,.", de 9V D, n. hilecri. tin , 1 d 1 1 1 gien. ,1 TnI.do M Allntice, M NMI¡ 1,11.1e.".,i,,dlllri. 1"biI,, I.T c~nca uniti~, timr-, e dictar la declaracin, manifest a cuantos le rodeaban: 1 de evilar qui. lalsin en lo. E.I.,do, Unidos de mer; 1 "Es una bella tradicin de los americanas luchar duro antes 1 t y la Feceritirnini del Af,¡C,,,,,,,,,ril,n<,. .iri:na ,n ', i 1. 1 1 1 e el 1 te -at. el m ,pn lon ilublica en nuc.silen Pal, vCttbn tinta de retener aivicait-s pais, ,,, ~ 1 ti.¡. Es!ad.5 Unidos se ,I.nec ten ¡,,,,di.,¡, un. ,,c.sy ,,, el ,,1,red. k i de unas elecciones. Y es tradicional tambin cerrar filas despus1 1. ],.bl 11 .Dio ,de ter.* J,,¡¡,.,.,.,O.e. ,vilue l. m.nclut, d~tun~Teitno y Inadianu, .n ".L.,,.].,1. de las elecciones. El pueblo ha dado sui-fallo en los urnas, yo lo ', 1< , ciopiI. y .e n. que .e. ,e¡,,a Aclarar rat, Ireltilitt. que .,ti .c-,,,,(,nto" d2 ste el,,,,,indigluid.nieri11 acepto con gusio". 1 ,1 , l., Villod. y b.j. la prend. esti. un uscinaylb d,.],I Dr.ductite., diIii, ¡,,s puert~ ., , 1 1 t,.)c j,.,Ie",.ji.,y ', Entonces revel que ya habio enviado al general Eisenhower! t, ce., Cuba h s d. ct N-11. bomsienva~ ~Estie ,xtrD,. ha ,,d. debidantien. 1 Su ,.,e i~ tom .¡,fe mi. la de enoi)Lror al ¡101 CLllnpitfflClltG te aciarndo con la, Seccion de Azucar 1 su mensaje de felicitacin. Y termin pidiendo a todos los que, neent, de tierra. Al tetraninstit~, .Wd de J. poi ne.1e 1 1 ', ,itil, 5 i. 1. .1 gI. is ell'. -d." edai I.,plLsT El ,g.56i,,,IdI,,b"e",oI,. '51ni L enitri. nul ,!d 1. j. ,,i,li., ,',,. ,,n, ,: ,,, l 1, Alberten Etil.es. y l~.11 1. d.¡ enetresufla ,. j1in de f, l T, 1, e 1,1 -tia l. ,*e d 1. for, 7a ,j, 1. T i.i.,.t.,. T.d., P-o MI~n -1 -S.T, .d,. de rgieda O.lde.eal. r JA ,e i.n defludii, U. gr.11,0cbW.ctu.j Minitro pi.1-1II.ji.Ii. ,intirse inIvitirl ,-,,.1Il,1,u DT que . 11361100 .,.'-C--, a~ l.ro.". Ub.3.d., Extira.,dinrece. yIti. h.*,¡. al: .t,¡,iITTh Britni~ -L,,[II,-,,t,¡,T. ~in ,-e., , Ibitan , A-r, al Os ,i i q.e ,unge de,di. ,in ~ii, ln 1 da 1 1 IC I., ¡ Ad.11c. tala .-. )-,. de gt-vl~ 1. *-*tis 4.riAle. -1 _d ~ e.,. 1 l k .e.ci.]Idd l,. Ibo' _,111 '.?<,m.4boi. ^ sieA m. 1~~ tl.ela 1. cinutrei. hata ,,,,, i Ptcnlp.liildcl.ri. Cub. en 1. ,D.¡-_~~~1,11 N.~ ~ 1 virtUd. .ulu In( nt p¡-ti. d. qqtl. p~ lo ni. 1. ,,,D incil ¡,,,o ,,n 'L i ~ZZ:,>, del Pacli~. I.M,~ IEt;I>.be--,5,--.Mi.-.1,,---(-KP,--" ~ ,-In d, po el Gobierno hace unosivarlas ve~ suIdIK.gma, ~Iiii.l-Inl 31 dictor Vicente val el . ~n ."T.d.------, d e, e -, .d ', . 11 i .T. --~ ~~~ d, B-dzir.rz VIII.d. .gtiAl Enub.I.1. 11.1 11-1 te."" ,u¡, "i"e.1,l, un. de I.a principales gitegujele, del griterenid., ;ijl 1 B_ (Fi.1L. e. la pi."ULTnf 1 Les. .1 enl.,n ffi,,ut., d, S 11,den~ Z a, n. l la 1,1 1 .,D. 1,11. ,,.T .1 -: p, Jador F4-tr ordinario v fticnirionen~ ,.,ta d, si ,¡L El l1i 11 Lit r¡,: IiLI,,"z. dinla < 1 1 ~t-,;bIl1,~ en e, c~iii,, d, una --l--__ ¡, I 0.11 .t ¡l eg.tru ,,ti 'TbI. h. ler.ffindo. Slo falta ~reedr 1. ,le(.,-¡. d, lk.-. 1 B-Y pI-¡¡.,la. 1. el Til inMe. r¡. de CUZ e. Ur.,,,.y con .gun! ,-1 creLcin. cargo al Ectindor: nombrar Emba ~¡Ido, Ik. 14 barcos ',leean , El L.slje,. tiludedo itilandio que Det cib, la .o, duda qjDj .',,o, del Trilbajei, ~are .h.,,.,¡., a lo 1 ,¡.c Extracurdinet~ y, PI,,,ipatz,!I,.,,. ' F;, ,Ir kT',,t-iieial Eilenh-n, tia t I. iunfado y tic no vale la pena estar rio al diact e Gabniel S."z Solar 1, ,1 nut . . cir. ,,, 1. ijina p.,ibiluad d, qui, Sievensoi pueda reunir en el Lejano Oeste trabajadmis ¡,ys d, 1., cuato ,e" Crdito de $1.200,000 para la pad.,-!',"1',¡-;;-el ~l ~ ru~ 's -Muchos incendios Liorlas .cu'I Mininitro el, l., 11~~ "',<,'"!' ;" In el eralas necesario, para verep, Lalmarerti que e ¡es adeuda, queditredo, Nrdien .Y'disp.ner que se .c, cdi 1 ,nov d, 1, ,,,,,,!",illllI., ,,,",.ri; ana,"', j.,nIRUD~ Esindo. r,%. los voto lect .ni. .1 gli de Vente~el. 1 1 n~ Z larticlil ftie lircha con la condicional de que no ,e publicaye el nombre: pendiente una que se,* satistech. la' 1 raordi~ in T:,,,;,,,I, ,l,. ~In del 11,T.f., ,L e., ~jet b. lonenna P,.".,.". la rni I,",,I."11, uni, ,dan, s, tennuditNombrar -, compra.de maquinaria agrico a, ,,,, e' Stce.". p~pi. E.t.d. 1 por ,sequa en Plertipmenei2 lda C.hil en ':,,,LL. pr.d.3 un letrirentiol. '.¡.d. El TirregW .li,, ,fUet. b.M¡ ti 4.Y. .1 dml.r Alinriano Bruil v Ci" ': i hallero. innualmente Ministc, en llel~ -. EVA YOP.K, N., 4. -AP~P.CHICAGO. W n~noviembre 5, ImIele-JIs1 -AP' -El Ceinut N-'1-t que 1. C.infinn 1, 11 niI,,., ~1 f. ~ .u,, 1, 1 p, en, ,,,,.,,,,,,-p.,Io ,,.,.1>1Dri,,-, 1~ tudenilie5 .si. m.d,.&.d. que el cner.i c.h.le, h. 1. del pliez. de ~tin s,! entiemudeper 1 xicc .,br., Embajador Ext-,drr, 1 aterial se sitnal, en cada uno de los 126 el D. d. EsLad. di, Illincti., el propu. d,¡ g.bcn. Lir t-11., D. narin y pienmutenci~t, al ,,,.IN-, fuat e. ,e h. fijad., elev, al G.hiD. 1. G-s1-1. San.l.ngo 1 San y .l.:,:: lrMillos, para el servicio (le los esilopesiljos t.,i D,1T el., ,,,,, no. .e.cdite .,,te ,1 g.hic-. del ----g~~ '" 1~~"1% L.,,,, d, ,I., si.t. d. 1. ,leturi. fo.en.l. que taflecione rc,,."t.i.da .1 doctor Reral i vJ" El, 11 Illenbtei. dAgricultua ful.Tingon ,1,0t -,In, IL-ijj,,,,I,,,,EI.,,in.,, ,,,ASHINGTON, I.,ie.b.'c 4. IAP.~C.n t,¡ Ti. ,,, -1 E-dn de '-e-'el ~nihelo0 d'I"""a-I!Hiteexi grandes "fuerzos Ar~ ~tual Envi.l. El .l.,n D m ,es, Yn, k Y el e,, -i ---l,., et~de y ID~da d, Pi~ A.J11.1,n,,_ .1. 1 ~.lTri. a 8.1 para poder dontinarlos tranedinaril Y lilinisirtl -wM, poi -,,e-' lsi lcY-decI-eI., .n,",,,e,,.,,,,,,,pi"lnl" 1,11,1 ,,d ~ ,U., ",!"".".,,,,,.,,,,,,,,,,,,*,T. FipI ,¡Lun es. que de.,hiz. .1 ".l.d. S.,* de 1~ din.L.-Plempinci. a que se c e, I el. eme.111.111.1 de ,,,,,,Ido )IllI1111111 d, deslan~, ,n duer~n %-:,il.T;,,s%".h,,,,:, menz Le T-1.r esta noche una aval h 1 rarvo ,o dIt. de D _" es 1111 Lea", ,. ,1 Est rigiendo ya en efiarto de uba. con igual edd.,l,,,,,, ,. ualmente en el s.ulvo piesidentesde los Esta. n lll,, d.lci Tott.s y e', T, t, ent-s -L[ Pce-,, las leYes da 1. B,,,P.b.lInt,, 1. -,,"-eIlI. pin 11.,ib.],-,,,,,I,e,,.-d i Espaa el Convenio (le inCilIC GO, .,. 4. (UP;.-VI.lenSustoa; 11,11,d,,."",1cdcl., lui, ,te, ~. gen des ibil a cw d pruner r.peblic que .o,(.¡. e. 1. CBI.ne. .e d -P-elanverto., c~ir, 11 trabr~n c ,e,, .,s K.n,,],,,IkT, ¡L pII,, la n.,.,ic.L.i ,,, 1~ ,,¡,,me, ~ t, non, revA D1.1,illd, ,,,,==dc e. E;",. ~Inite.a J-detensigen c tretctu~s 1,1-ncid.de, rec~,uil~n ,1 pigo del lfl ,1 ~ ~reemeletrue ,re Jefe de 1., ejerritra .1I.,d., en ¡¡L , le.n dechecud. e. 1. t_ Pienmenenente trace. .\¡,.,sre~ aq """' nip e. 1 d, 1 G,,biin. I.di-'-guE "' h" gos hispanocUbali n,'"~"di poner e'"" s i .11 ruI:ig erra niondial comenzaba a construir un, mayotrio que. sgen pa 0 d Ej~cru, hert.n d. .b.ti, la. l¡. ' -P e".ipu. -1sIg~ ,,,,, . 1 ¡,,remtodi., 1 ,' .di ri nd. podr emIraerlIii, L, ~ derrota In l. e., el !,ei:.Iin e., p,! "P"epi'd.c.tep.",a 11. ,.'.<'b"'libl',,,' v'.U.s gna-, ,D L.In . V, uDA traslada Pdr. 1 ¡,a d ji ,el. L.p.",1,, d, I"i 111.m. e,, d,,ii zona Del, teFilii,,.5. china i, ,Z,,". pietel d';'lcc--i--eil, -R,.,¡. en t.¡,,s que se inciet i, et d., pa1. F p~dujo a litz 12 10,12 o en el Sni. unarna se Mienib~, del Ejeel os teinunos municipa es de la ,n reparaciones ve sensibit.1 po= 7 .edi.'.''lepd, MADRID. n. BIi.ri, n11.tiocEtnrlad. F-tr.,,,-,,, ne R viembre 4. , t., de laFuer ,n'lb'in. 3* nin~tInelon d,] 11,11 1% Dulirildenlr d, Le~ ' i desde 1928. L. enesen. .c.Ii en M.I-ylx,,. Are irl. de Cub. en Colombia. con iunl .E.,. l. vomibjil.,-Se han eleteido 1. ciportur, 6 d "' ,a han re~cibi, o.re, es es e que L.,t" M.I. lidad ,1 siaunge., o (,.ve." Dietuil-1,t, reane, 1. estulini.s ,L. est,, ,.piel i t,.tI, e em~ii itel ndios loresrelacin con c,,te aTeini. ,,, , [.",e,,,, que T,. ,l, P.¡ dad de e. el K.be.,,.d., Ste, e, an e fueno en las tabu aciones nes par el Minial ,,d, tales ,i ,L,, d ¡l[,.¡. y en .1 -ula in e' L-,,lid,.L,,,,,.,,,,,I,!,lel ,,,,, ,.,.L pu.d. g erio de HaZ cara. Belgica. ,,, % T. -" u renleindl-, doctor Alte e,. U o , T, -e ""' .¡de .15-Te ": lil-II-11",.I,.", la d,,innea a ,l,,, ,t, pinue no Tr.,ladar,.1 teor Eduardo Abria inform euP-'cl ~ usa. de suba p J 11 30 la ,riedidatura republic Eic.h.cr-Nixo. feria para que a partir d,¡ dia Iro. (le nn rden. d, Tenness-. ta ir iii Ptr.' Vi tambin que eso, ,gi.e, madete~, arde. p en .D llarreal a cargo de ",¡.d. E. c ¡o ', "te ,es in n, D. """ "L .,. ', 1 a 34 Ft,,d. con 3.32 ~Iba ejerteu.j., ,.,L el C.¡.£¡. de c~. llembre en n vig r el nuevo reel sur de Daicota. ana, YMistotirJ. tat.r," baja ju re ., I n ~qts "es """ip" ] F.,d"j"s,,ti,,ilifD ,: 1 intonio de 1 del.,,e'.*a e,, a' dio ~ e. ,. en, ,nc, .c Ciario i L.Ia ', c ,.s,,-,., ,L. Ip ', 1 p" U. I h lee K blinistro Pieninotenci a . d, ,,,, ,i"" .d, lMa par Al pierrifitTil~. ,, de.,,. P.I ,D., de l., 266 .ccc,,., de .ha en los Pa6es Nrdic., 4Su,-lNln.icipal de Agricultura resperti~ ;1 -1 ¡,.,L a "l" ing lfifl. lee n gienen de pg. 1, L, Nbeimisi~arul. ,,, ~ que ha &¡da c .e.; U 1 .e'nepr.a'i.eg.q.qu.e'. Vena "'D' Regir ,D .u suresi~ el de com.,uln. lib, o a b~do. ',',',n" .tan ~" ,Ilt,",. ill,-"5s::6 ,,,,. DY sigllifiL.,tiT'-. que robustece 1. victoria d.] a ;P.-cgurbiai,.'. d. da la ,,;..1 parte de 1. racha Fa. v Di., orni-n d d .l., N.r., Al -mi~ a] jefe del p~so. de 1. Gu,di. R -jiddl,;.riHIbn.n. ,u-,'T', "."' ,in,.o E.Ip, 52*119 El .,-,,e,*.Ddlt-j~ veinte Etadoi que. en las elecciones de 194 .feron garaas p' Lado de .s, ,e., residente Titiman idernale t 'n "t .cl.r .1 lilisen Linaress Bljaluz., ¡al y un dele 1 le Ide d, ea IDIc-cen naT.,l"lEi ",i 1-1,1,73. ~l, . ,tic., En el Sur. .8d rnris del t1n .f. ,i,' del 55 para el t.ib, o orcid, ho-,g.,.,.cd,, ipaoIestalca en vbr'ox tu 31,,-" -ejotegra, e. ,1 Servicio a-iRrp.bl,,,de l., lla triniva de le~ d, 1,1 imen~ul., del est,-. lu:., d~: ,ine di, .-,,",,,](d'',,.d,,('1,111.]srtj.leVlirpgi.i. Ees-lu~r, pa,que ganar tambin 1. Florida, Te., Y Tenbailo, deaapareciendo l& tiert la del. Los guadabisques del FEtado .d-¡ ser elsein d,c7,uDd. ('.,,,L. d . lee la lucha es mu reida. le conin seer ,. le, s, ,.,,,cd, ,::,.vi,. p el p:-e .ni n, que trav., 1 s~n, se orj.! newee. Yen Carolina del Si¡¡ 1.87,5 que fi,,.,.ba ,n ei RclnD,,. 'irl~in. ,,.,, ,Ii,)e Dgr. Je .cndi. el.'.¡. de ,c-,ul., L. p,,stniD d, ,._ ¡,¡os -11 lay. d, d,, ,,ha, e ,ep,,,.,t.nIei.,l -,, ,, T, En la .%Lados del Oeste Central el repullicanismo gan. te~~ ,1 11D, IlUvia, las .,.e¡. M-n ir. ,frilo.,a a la canipesino-, di, initimente ~ ,.,tnjiicen 5 ,U), "' ".,"""'m' '1 1" f,,e,',,',',-Ihe,, 1 ,,, ,I;T, fe, ,dre .en ~ky. Despus en lo~, K.1-,. Imii .n F. .al.e. ,l, ,_ ,j, A L. de Impuestos y Corta d, Lj,. P.' "' "' ~~ e, n s" ~ -2 ".Il. -~ 1 ' .Nq.e los ldereg democ tiros ervin tene, del a 1,1 . __ ___ __ _,_ Z'.'n, __~ -,,,*,., ,i,,,,i;i,iI., fila el Tr. ,,,, . ,tu, d, ]L,.¡. d, 194.7, .ld"..",,P",,"l," termina i. in,. 11--l .1LdD' ,di ,e i.l T-fi~Tu~ v ~ Oall11,11 ~~n dart., i,,L.eI,. U friTu, a la, ', "L. ITUTP "' Y rk .d-. .r-, E.~In~c, -I sciun. Adm, d, n.rebintirle ue ---------~~~ ~ -d".P.!e,, l9D.,[ p., ribi~nie 11.1.1 l-, f,,,iei.";,I,. d,) ,,I,,.,.t.,i.,,Dlha ",D fin-o ,,, ZD,!,¡,,l,, del '-,',d, ,e tillir~an 1,1 d",¡,,,, ,1 ,Can,15, ,,,, .Il.w., St~ ~n tiene n, .Jc ]a pT,,,,ti.,,,,, ,1edje,.I, que ,, keitaba d, ,tu t-re1 'p n" T> '" tien l AI.,l1.9.,,. M.s.,.,,h,,Tlt, c 11,11-Iii. 11 Estad. oposicin las ctedras en, las ,:.eP""lil.i,4,.", ,.,,t,', pe.,i-, 1 ID ,s. '*" ' ,,l.,,,, I c t-.,, d e re elub,'".'I.c .ber'.".n.',"',,.il'. Imn d a, "f' D111 = in cabe¡. d y ~ auxiliartisc aun ne memente Ad.,s. r.te democrtico Llegaron las joyas valuadas en Ley d, caren, t,^ ,K-,n ,Fi ."s. ~ h nin e,,ir i, 11, ,.e,¡ ,.,p¡ -1. el dee , ,L,. Iwicie.d. ,,.,,¡,¡,.a el, (,,,.D. v~ ,e, ,. ,t,'""" .lIIK,(.d.s ,,.]"d., dce, 1 d, 1. cenit. del P.cific. LL 1, .=7 f., Hdel d. de ientil. 25 mInuto, '"-l" '7.,'.' bLi''D. en.n. dice a,¡: el priene, tenbl"rd,,ne ffi.:s-ti~, Si. enflutirgo hay p.,¡.¡,. IspIngfI.lti. itill ,d,. Illirenk. durede huevas universidades oficiales: cr,. P- e ~~ 1, 112,011 .,4 p. m. ]da cap $20.000,q5O que sern exhibidas Alicol, 1 -r1 filIniT.n de AJ. Registrad. ~ gas agugrdaron toda la tar e y noc o os rciult.dq.' ,e, ,.T es. TiVinsto.i., ~Duleln ,InfluiDul T,., la, ~ inut ,n dit ~uet, ~ p~TIDIT. , f, Netevo~l 1, , .1 ~~, RI~lot', 1%,n, J'_ 1. le,,e tenga,, '¡L" ~n,1~~ n 4 1.11 enjurise, Viiltri. d, -F.¡. riho~ en Okl.h. l! .3,,,,d d ~lannit. y H l, ,: 9 ",,,,,;.i ,i, ii. ,-~Coli le n g1t 11 -dJI'dI1--lli" 1-1 rH-peridid. ,1 ,. ~ 1. . ,l,,ti.,tA, zonas di, la n ; n. 1 De,." dro, ,;,, 1,e .l., ,, ,,, i!",:;,".".',','"". 1 1 !' ,d','.' declar ay l d.,ln Andro, .(,Dt.d. p.M. tuo, lm, d -Se ]l r cij brei ele ();LAPCIMA o.,,, Rier.o Agijer. Untms In~In . sR.iI.,,,I,, lusti .Dpn ¡.L". 1,11,111:1111. (le AZI ICL]Itil;I,si," lai ,a". a 1 1 en e] 17,nitra AtI.,i.D. ,,, n~ ~ ,1 ~ ,. .ininl, _-~13 el, 1111 11 1,111 1 11 h,, is TAnulnernTut, influ, de,, ¡¡,,,,la, ,,,, t, de Jj, CIT), min, 5, -bile-1.11~ -AP, F.¡ -,,fii,,t.,ld.fldurini~. en lin. putretonue 1,1 1, 1,ad~ ,,,,L, L.¡,." 1~ :,],I,,a,,,,E -'11-11.el _-16 le, .,¡,D m., elerl.r.lfl.1 F.T.m. ,t, 01,1nZ ul, 'ut ,n ,,,ie,.N P.P"¡" r, d . ,":,::].,,-,ii.,! 1,T,,i-d,, nfi~~~i In -lI,. ', l. nn~, . 1. D,, e, le eltin ,T.,. ~Yort. d, irs de 41 ,r, ,_ 5,~ < L".! ",daei.d.t.1. 1 T F-1, 1 loi-n, Alf.,d. 111Vi' :,l;:Do i,l, ,D, el 1: . d, P,,l, ",,,,,,, ,,,,7,,, eI l,.',ni, ,n ,.1 ,1,11l. ,l,"lte le t5n -15.5 el, (,u.¡: 113 ~ La, ,ILUD, J p* c ,, -D ~ ,e i ~. 1. U.;e c l., ', ,.D riL.le emall"v, n, ., t d:pn ti,: 1 ,,,, s ~ .1 ,L. ~DInind ,'.,:nI'.,',,',,,.-; Palacio de Juistici St, " 5 :,",, 11.11. 1. do IN y 42 ,. funi~~~ 5 "" ~ 1 B 1 ,.o ?,,, . .irueLln de 1., 11,5 aulies 1 e, ""Pc,,,1c,. ,1 ,iD.,o en in, pliabn, noj! 'T i, p., 1-1 llnIi,1,,in d, M,,ftU] 1 G. C.fifinr.fi. el KinscM El.hin~, P.~, Illeu1j. las j~, 11 ,enci. ~11-D-1 en';1o itindo .DI' SI linbl. ,¡,l. iii,,,,,i,,!. , rf< . I llenuel que s, ,¡,,(e,. 1 "" p, r 1, . 1 .,)a, 1~ .,n,n ftdra. di, (De,.? 1:11,r4 cada clase d" -le. ITIP. G1,~ h-l,, 11 I.,1111L-1 wali, ".llil;,ii, '"i _.de. , ti T canal cin ,1,1 It.n-, H-lug.' SAN FnANCISCO~de CiI1,f.,I,,. n.,!,,.b,. 1, .ir. T. 1,, 1 T.~1, P,,1,1 11 u 1, h. de I-nion-rew d,11,111-,ti.l.g Alillen presidente d,] ICn.,t Denribertier, d, C.fif ,e donde quedareni inia, P.ie -,b,, ,1 .Ta eoD,.,rieen l! elll ,11, vi!"*,,,,li.,.,, ,le 1,511, _. zlln.(), ti~1,1 T-1. 11.11 f~,en ,-,,DIlI.,,,,Ida ,,,,,,,respeelo a .,rinTom e~, d.di.,r-,.t Id.'11.e.j. d, .S ,,,t,,¡ 1, .:,,,i., ,1 rectni del Cailgin~ 1",, In 1 nn ,,,e. 1 m.d,.g."i!"", nudi. di, unidonitu, nlisl,,,e1,11.1111,rltilI.l, 1 P., 'in j,',' Aa.i-ci', %",-p'.",a li,'j"de ~De, 'la de d ,T W 1, R 11 CI,,rtn. RDet. 5, J.: ,1 n Arlic.II, 2.-C.i M ¡.t,, l. d, ., I n, ¡L 1. preI-Dn d' ,. Diltir t,. ".en ,fe viendo mi monno tiempo tiu el ¡una era por 40 mil vinom ,de n, 41~ .lto).~ 11.11cate,,ti~ tul~cli~ en~t,?, F,,.,,,Ici,n ~,e,. V,,¡,. Pcit. d, ,¡.s, ,dmeu.t.,. millones y cdi,, ,1,1;illi::ilIll."",.".",., r~ n 1 :.!"I.i.$%11,tcII,, 'n'.,"!!;.,"i,;",'.",' "!.,.ir¡,,,, ,],.T, l, la -U-1 -ntr-, ¡.cal,., .enuin. l., I.,I,,,.n ~te, .t., y mi.tulre, ,¡T. 1~ ,,,, ,x za, Alwina~. SI. 1 dll1,,,:.,,-,nI.,I,11e"t,. lo ,:olltl"."Ll,, ,,, un. 1, _,l, 'n, S 1 In ' .1 ,e, lo, b,,;l mublna .1 C.,,qIn ,Dultind,, ,t U . il,,.,e ,n 1,1~~,. ii, I.,d.Pi,",., d., l., B., Litb, ii, ,,, El X. Y. Ti.c. .Del. itae Elseiflin.Ta., In .l-¡. peld.t, e lll,1*11.11,11,111 dIMO, ,,, ,,, 1 I.l ,,T, b 11 ep i,.s Arriunti.s. dilg,,,,,I. ~. rI-, ,.,,i,,I-!,,-.,.t, de 1,i Inan Am, P.tmia Nseloniii I!Z X ,o fi~. P. . ,1 inego de ~nuinstihiv el."" "",l, .e"., NUEVA YORK. n.,,enb,, S. mirects, (AP~El D ' ~ 'e , MI, w, j:gileincia. por rne _!, u,, i,i P-eccte, e Dic z el seor R. M. l ., un cstildi del lug. donde Fc,,liiulll,p,,c,,.,n, I., di" ,1 jl la st',I.,d rt, g 1 dia p~. f.l1111)1,ii miiiiiiniente 1. .d. d, ~~1 E-DiI. "" (111,11,,,,!.",""t".v,",.,1 ?,'11.'iI'I',r,]'b' l,, ' T,', me 1. 11,11,11,r,,.r" anllillo e ,,Ul. 1 1. ,d, llccltcs. lirafi.n. ltntrlilld.,,. flinizlel. enInvara diLli. edificio h, ,it e;"1 dl n t ,d . que el ge. del wrim. e jefe de 1. inolic~ , . ~Cor, vI, 1 S-h--2 id,,1.1 Ae-i,. fililve~. c~~1 r.sA ,,, 1 1 d t R ,¡,,s per~nill, que .¡,,,e 1 Menmi el Cmitic.i. Chica go el "Son Times" hizo igual anuncio I, mI,1".Ibli. ,.,,,,,.da nil ,1 ', 'l, Dli,,.el., ,11 1, m, d.'n --1.1--S.I.-r-i;'-~ ~ti~n ,L 9 -ul -D y dispeu. ,,, ""'!,':, ra 1 minitm, dr Justicen EN t n ilDart de l., (,es mnltin h.-;, d ,, ;1 --------r%'rj lr 1 caeA ,: d, .h d, ti-,! ~ -"" a.,p '1% rpA y .el 1;r"xion) Vit¡je a IDIVI. de lo, 1,l.!,.,;.I.,],.,,"" '.';,,i'. !!,"Tp'-%"t" uu ,.1I., e. ,1 ,nt.ri.r di1, bn-di, P,,-;ibl-I:Iiile ,s se ue D& cin ilec~flert. In. ,,,I.".,, I,.1,dI, petra la b "ll"111"" v "-a Hentita ,Win la delinoacin .L Obra. PblicI,., d~huesG.6 El~inavien, %. -3 ,Mos diel F.L.d. d. ala¡. 1 j vas 1, d de 1-s--J.vffi 1 15 ,Irl] bl,,,x.,,n.p,;i,.e , re 1 ,,U, ¡e -te un. ,,, Lmgz Bi.c. AltI.I. COLUMBUS, Ohi., noviembre fi, miriz.le. (APT ,,, del ,J, s o ,*,.D Ir,,nd.,., .,,,,l, ~hiberion priva .1 1;,,,,,.,,,,.,D o D,,,,, en camino di, . d'".,',, ,' ,',.',,,'',c" ¡c Eugerir H.h.,t, c.nc.di antr. en ,,, ,:t-, ,l, Pielo el, TI-1 'el, acto 11-1 z, ,,flet] 1 ii Al efiniblo de. poderes l" 1 1 e-' qIIq caln ubleada. esos ati.!"li-d",-e "o ~~1 11 11 -P -.lE",.PI"Z,,,,a,., ', ,en n, ., *h, he, .en 1 ,,,"a 1 ,:¡.(,.d. denT D,!t d~~ n. .nepll In . (¡,,e., e? bli,,J.,tc,,!, 1, ALIte.1-. 1 1 .1 Ei,.nh.51,cr h. R.an -uD. 1%,." vanleemin, blinci.,in d, la Pi,1-11,., ,,, 1,11.1 dI, 1. tad. En M cin 1 "' ', ",ib'.',",.,, 's'.',',;.c,'.' d",',: tiz. -atier, de Ohi. 11 piniciAMInt-, IIIIII "r edra ha alcularlo e-iirtltt.I.i., fli.,ii d, 11~~t en "e", l., 2.5 voteis el.,lisrali% del Estad. de C A c¡ P. ee Sie, e,,, 1 ,, i",i,d.,s p,,,i.I,"-x,-,!,i',, en Ta del candidato presdencial re Iiiuinin, "rn, ', ID; ,ve.ld. .&t) .yndo '11 .sin, ,1 Arq Snv '" b1 1 lore. P.1,1~ B n v S 11115:19n Rnseliv S, calcula que la mayor¡ 'T ,hi:D-,, El IC. 1 1 ,pb ,,-.e peci,.,,.,',ti';lnati-,,urn .' 2. p s, 1 Y1, Vul < de te ¡-tm .d cp n zil -"l la .di,,D,, del ,,,,, ~ril ":!, 1 dr-rtOli lilIrin 1 -b lsent 11 -10 ve, ,',.ni. In. d f.,s 1 0 1 1, e Id , de in , 1,,,'T', ,'. i .; ','T'.e,,,1,1,7 IZ1, ,,,,D d 1 ~ q t h ,,a m. .11 lesp~ii~, r~l', o ~ "" "":""D,,, ,,, D. ,I.n"n 1. ,.,,,,a en el Cnitzi dRr_ 1,1 dr de~, . ., v. c:, ,,,.,,ir¡. con el i~l.rin de J., ,,,Iz,,, ,dIr.ti,,D,, 0tI- el iDtlil". 11111. l-------_._Drn ,, e.ticen nne < n en' E.,inn, L,,¡, \ D 1 ,-al¡¡¡,. que Eis~lt~~ .bte e mi., ,_ s;,'i,,, ,,'.n .1c.dn .1 e,,. ,.ti.-; ~ c d ,,,1 C,,Ir,1 y S.birec, y ,D ,1 rel Astifiq que el G.hirr mull~. OILAH~ ~ 1. rig: LTEMA) iFI~liza c. 1. seag. ULTIALIA4 'dar de J., .h, .1. ^~ -=Ir¡-lk. 1. piti24) ,-ra. y nivo~ let., d, 1. P.In~ 1 al . 1 1 . 1 . 1 . 1 1 1 1 . ~ 1 1 1 &

PAGE 2

-! r,,:, -t L.¡ul adriod iirlaltitae aitgsd I sl¡is diii '¡a55sSid s-aauus_ E ,b ,S-,.. .t.LIs ,,,,sl, ~ -,L', 1. .s~ El d slis., pl M.,pLL:.o;a;d,,. i ,al WLldn ;no Vis-ssd¡siC delComia"Po M-' oiia aLs, e caaelabt"ildid ~ jas-_t acee ubegto ars qe se ha¡1 Tete¡id a i re. sa d pa, -, asE¡isis ¡-, 1-C1L11ii~ssu'S1ssis a "iiisf.s<¡ aMadyor5¡sila d Gis ha ¡Esia. s sssbsj¡Sir 51pd.la. ¡ f¡sisids isLosis 1: ,a, i 1 l; ,,, ,,, 1,1,1 111,1,0¡M at,111 11lsaotaaesanus esei'a. la Z cal. qsella. .vedid y s5lwsim ,,,r. ll, iIIf,, 1 1 ~l,l. ¡" ll 1 I alio M l la
PAGE 3

)r !Del 1,1 al 15 debern Actan 1firmar las nomias 19os tita i9Utitflos e lflterl>os PlEl d e J3. 1 11. 3b l A. 3i39 99179v yI7de, La Habaa ildsYn-~e l 19,U 1 te htierro:I9.d 1W.11.5799 .1dai, 3 '19 ¡en" S 1,1st e 11.i111 i7,9.i Fun.9'ions ld .9.9.9 divnari999h97 .d u ii ;Z9.9 -i-A .99i.911 con. .el nd d yi9.r A ro.id,1All9lev mdiinasvveresy rnps. liM, 97ai~.y Ic har u. h.1 Rd. n¡ .fu-i iad. .1a T.queI,,ii.ti, .d en que berna113 1h1 7 de Luz V,9il.eord9d9C, i99itiabajy y diiiihii Le.91d. 71 .drixuez: por el ,1 alcalde ,seo ito figun. xma. .7,e.rnfiri,, CAl,Ete S.nt. Caa, dala. I¡ua. d n3,ia~. 1,1mb.y 9.ii.13,Aaya Mulliu,.mliri &In .1 1i9a5d9 ,917. C~aea. prel aador dlPalaio 7.iillr, Peaid9.,i.i, doctor Ram.9i1,1 L"9.9.z 39 ~diffi. n %9 YM~ y pAr ellJefe3delDistritoA1,i. "ni 1 9iI1 t ''Au 3h37 ". l l 193 9 .9it., .ade 9no .IVI¡¡&.crnlPlrG1. cea, cnl iddaan 191191 bispeni9del .1pueblo. lean Berara Lu,y, 11111193'.'El Tmbin Ylnlrpresntain.e I comapilo 3de fli le -0 m9155 ,ueridh,1o9 h l.,19711 1y medi .19311,9,ya h in. eliciosa ea recibi39ion ala.Prima Dab ., l. 'eIlas lo. lc a,3i9,,saG. C?-i 179.de.Rojos y Emilio Fernndz Ca. orr qe reen. io e n acbie. deflI. que na pdec iiia d 79 1,1 j 9J al g. .e dn qu l 9.d illal 199 de19179. 3,, 711 Ii al,,recibida o pij9 1111. 7t que;c,,. 1 par,. d.elpcb ay 1 lde 31.¡ feliiddad. En 9el Ayuntaiaude Auaa m V3,13 iylanohe. prnn i*alald d ese tmi,,eor'ti ii pyi'.do ga coa alpasrdel.RePocedLen. recibideymdl .crin .1 Sitb,alnsjen. Primer.a Dma dey1. R,,b'liia' ESTADO. DEL TIEMPO caeuel.d cdlaa,,3cldoa Obsetor. Ncidual Caa SnoB,.19y C.ldida'. E.tcle. DOm aNl7d111. a~ lm.',la PimeaDma les hzo doin,. 1952. 12 l9..-Nota oficiali pdia. ,pr str io 3da del ldl"dio del artes: Estad.1 geealdl' aicu ,En e.,¡di i, L sera d999t.s111.1111139.,de Esa ncilaha-y mdrada yd. un1caavna ad53e9 ma 'yy ja hies Alapreine xificiida obe ia en Axdiad, dePasiajeossetn elAlntio diretaetel,,dyi.ite grgad rpsntande vzl'y. Woi. e1 l G,11I 3deMico. Ha.y dedbi. no. d a Cmara de Comeriod, l aj91aspei e e n r.n car71119del !a Loga y pueblo ngnrl iii Alntio etenidas .9,19.mlAnti,. ud .el1 mdido hasta la9.ms pr 1195 Mayrhstai,9 la919 reg.incrl tados ric7ns del aszonas 9afectadas, d,¡l Ma Cv7,,. 1visitando1 9Reds. Ae y Ygaa. Vicrten w fc. 31 d7-, .a9 Cia. Terayyra Iyg.m i i, aa', ietnNe.ii Mde. ide Pcia 1"" 'o ba iR 11 ,,3 7 eds, que forma taien mete de1111 dd.nlsi.CiclsMarteiy ¡u d,1111 n,1 bida.eP.ndeiiB.lA eta. en NOTA TECN CA: LaUii Infor99.dm t. ya-.lt.il Eddii39 enba L.A, Vil¡ que la eird. a-,,9. iii Sdii.et y"ha lrido '73',t. en71husped1,3d., yA.rd, iil-, bi. d,,l e i u ei A, 91,1mi, A, 7-, 9 lliyiRdrgue daaie. rsi sobre E.iida tyl y A pliiidius iib. A, i lyyien yenea, qN ., baMs undas a ad ta Lcentro,9.de iy 9aa99u19 11 9721. enyly Estadi9 d909i19cubrenayogidocolgdes 1,17119. ma tooslEtya9Nds Uid.y.lbfiA,,d.d smpaiyia,g9y,1blis%,e unafaj ed e losy Grades agosiidha.ydlyii la i yylfecad,. adyacente. y l iad Norye 3e1 Gl.td e a a 9 Mxio Y del 9 pyopioMxico. La. a 1.9 temperat9uras regylitradas1hay w IR11 Etaeslaimeraiy vezyi enyyla Ii hlllrji t egd,, central d-losa 51ds Uiud,i yy,,blaa queiluna Pr,yimra llam hinilI.g9d. .3,y 5 graidos, boj.1e.-. onurePesnamety azoafe Cen IiEyd. itdaypor un cicln lA, iiolde A 773 mm .iu.191 ii9799 .¡la 19 mt,, y u.39n. de AT .ya1. D .999l. i~n de 9Ahic~ 1 9 ,~ L.$ bajsh. Presionys recnil,aha h-p¡¡.1. .9yIi9.9 ,.os do en arey,,.y hoiy y,-,1yi9.11a ,yl centros: uno i9de 75i2prara. a200 n1iIns Syii udpa conocer .ydrante el' ziSuryd,Nuevyy9Esenci,.yiotya de coktaly,1iy feid.ideli~~y -:1i 755 ." 400iihyllsalSdeste9.de o oraprihimera daa d e .dy9 mi, 1.ly,139da.EM,,. dos centros unen 1blc. seora 9M.yii7a Fernnm Ml rue 9i9.ba siiand a, anha la randa de Biii,t'it .991,di9q, hstalas1a9hama, l" Anyllsai,.uilista99acaba de donar cuatro ulmones, ec ia]l Mar iyy ri e.C1b ¡ea prov 9. inalei sita919l Inf. atil dLa masa de airye sobry Cuba ha11Sniii.1ao dOua. Hospitl dCiil ay nydiA, yyenhueda1d ibomia i ylosGuantnamo,9Hospitl9iCivii aye Comanvlsintyermdis y hai 9.1a-iai, g,y y"La Animai", ay LiiHabanai. y9t n saiblidad. E1ysien pulmonesdehirllevarnyy.,pd 761 mm. y).A. hoy a1mda .ypi.Aiilihi¡.,.1yte9.,lbiil,9ufrede 11e9te o .l d a ibo, Hatery, 507 ilall Oeste0991 e es11.la9 ii 7,7 il itiiil1A,.pues,9.cpi.y deNa~ua, LaidHabana. 1millas si Ida uesto unayy vez131ms de .1y VYilyyiiila,, Demnandan quila zafra sea libre para todas las zonas afectadas ¡Yo ser destituido el Alcalde Ore. Autorizan a¡ empleados de Gobernacin para tomar prstamos, CAEn aana11d ayyiscan ldesfavorable,1y. contr l; 3lque 9 h, erde. 9.ii9.91ydeasGobrnaciny,1torRanad 1id1 1Inspeccyiones,9 71por peri9199e mn 110. Heria,cele.I9bra1ba. una1,com. ay Gb,,y.ly ique en9.ninuna1 yyy9.yl9. 3,, pr.1ns9.1cin, los 19.7,1119.de ellas se encontraron cargos contra1~iiy radlEstadoi ,inetr n el.1 39.9.19Lo 7119e 1111.79.9. al1Gobiyryo -pro1 179. del 9.1u9.l.1y,1,el doctoiiyMgulagi .117Hery1d9es que9ls gbr. l9.1.y Consejero 11Consultivo, ,qien, 9 7 1 1 y,, 1 9 1 5 y719haganunaidiisra.79 apl9.l1u9.9 39del19.731751dyl DIARlO ,1 91 n lSaln1 39.ls E9p.1. 9', man7ifet.e 719.".'l" .i.u eso 7 se:99.7 ely3 caso1 de9. alcaldes3.que 911p97el. sita -t1. inpr 911 so 9,9 Gande. 1tua desem.eldoptranquilamente la ba de u11a,1 19.11o1111 7Polica9, rys.' 7Visita 9del 919.ca3de 39.Aiquizar vndn.tamn,,1.,dii que9 i,97," Y71. i ,pe1. 9ll1,9 99c9.9 19.,9,11.1. 1.9.yyyyba l eade d iLbY!, 7,d,.l9i9y11que 1 1 1 1711 9.19 71so9Jun119,. eliiibi d9. diidl., .1.11111Cruz.,,h79. Ido9 11.1. 9,11 111 reclvm ene. 1,. estancia9. el f39.1 para75 que711. e1, Informe11, sobre19. ierta9. ter u z Frnadyi e.1G.be9. 9.19.9.119. 7119.e7hay.11119. elMni. c111 911 beve9Y. l usetare,111p,. A, Alquiilciy 15 C1i 9Cu. e. o.9. Ihai i111111,1id, y lola. 3de l i . itant toizna,,l El9a9.9739.d3e.Santa.Cyuz deli Norte.' referida a39.b,1,711. 7Pa19 ha-.y, vr a, dstnudo 1119., 9. 19,1 1111711 3e la maa.99 A 3 Ora d.1. 919d 91fu1e1.1 d e719 gramas19 al9alcalde.1inti' 1111119.,de 1 Norte 9, 11 or Avefi 79s111a9, 3de Gran911 d e.l. y3,, .911 ¡Jef99e39.militari, 119. 13 nlae.de1d pista.9. ¡quien hizy o n,"oip9.cr.d N. hay.9sa9. par99 9.9. 91119,. y911y9. Inform 9el Mi 19,. 91 ,pt.9 La mayyorp.9. de 11l1791.crienia ue el seor 99.711 9.9hiibi 9 tenido1 119.939. alcaldey9.y11119d9 9.9.11asuntos.9 del Mun1icpo Un reprtera,1leilyog al Mnlsli3199 .1. Cuz3del Not, la 17111 Agudame19ne o hvla cuest.1,in, y 1i tu1 altamente39 11919 71.91939. i:l que.1i 919.19.19. 7 II 1 7 u. ,t eIl 7 119. 1l 1l 11911. .71t1ni.711,,-A,19 11n91 .9y119111,1ii99.rnanoun o 31 e7. .911 .9.l9 en eyl,7ii 31 e, e ~ ,.cin los ¡l9999es9 .9 11 111.11 9.111y91. 719 111dc, '.1 9.9.119,y acionales.1,9,111 191,1t9, 19, 9 3!u.19 3.19.1911 71 19 I 491 1 p911.t 3. al idt.1111.9i9 fg l 7111 3.1. Pyd. 9. variar ese11 sucriteiodl arsent. a Hombe,p7Ide 9.9.19 d la~irpblia ropeto ls acales;maEl dy9.y 999.19.9.139 3197155,1 979 EnDiario n lde a M arin' 9 7y9.99al, querer abusa¡, l R .d L sNoeadsde Invie rno. uestan 'Men os en La para seoras:, 7'79.L OVES .9 T91, S. 5M. L 39-l9 ,l99i1
PAGE 4

DIARIO DE LA MIARINA-Mirrisles, 5 de Nosv. de Dk'A H 1 (-)) E j LA MAI111N rnid.d.s Wis 1832 DECANO DE LA PRENSA DE CUBA ED!TAD0 9 il4 LAIO¡1.4i UAHLNA SUCIEDAD AISUSIMSA dsese)21 51,~ Rissn -Sysssss iluAd55595 .¡io y1,t.i l)s.Asss issisisilisssi) ASssisdsusis1519 siS 9Si rs'ss', s s,s"Idsmi:DsssSss iScisis, s sA ISsss SS 55ii isssdiRvra lt ¡rx i s y l-ils. JiS i. lssro Y, Sssissi u PiZARRAs -50 AIsSSc.-Dsiiss Sus ssi siss A ls,, RuAssi's¡ii.s'.5 ..Peioss Ae Suscsipsis: Assss .5,,.15. .SIQ As\111111111 SS lsuSs s ¡/ $ssEss1 EDITORtIAL onu, L. Ii~.'n l oN l.,'5'.,,, 5', alss i, lsi 5'. ¡555b. iu d5 oAlfoniso^ No L. ¡den.s,sSss q. s 1s¡ 's.ssel ~.d. P.ss 1,i t. s, sss 55 1 1. dlii sss.m sS,5s m.5, q, 5e.55 . ie5 55d .bles queAs ¡s -l b. s-e,sSssSs~hs. "5. 1 i. 5Ss 'o "g e,55 ha5 b ssss5ss ,,s ,,s, -Uis Pds. esss q.s 5nt55 5555 n, Loitao.sh, Lsgsspsudu !.¡,ssS,an qus, lasss m ssssaeSs'ss, yt. us, ,.d.55 A,sSse lu5t5< fssssdsAY. s,¡, te n r s n li a de u"'55 5 5 55,*5 di 5 ossli Ss sAqRbu na ve res psssbei S5SS 1. iSiis-s Cncer, Je en C.Ds. -dA. 1, 5555 555 RO -Seiores, yo creo que estamos perdiendo el tiempo con la bomba dle hidr. grlos. VaMis a utilizar los autobuses de La Habana, que sos> msa efeet. sos. Pero assSss. -Desindes ¡A' 55~~le 1ASA 55555p5]'e Ha llegado Don Juan Alino si h sssA sss. oss5carga5 .essi. L. ss SClb%1Ie, sAts 5 fls1~Ss hsi'555enSs res51 s p sssssdd1.sssssis ,nsspsl¡is ss .csss" _"l vez sssse l.sS sSsssIs .Ss¡ A5 ss5ssm.Sses¡Posl ue 'esoisAsisscolsna; bssss d e slasA sss sAssds.icar ,fe s.c,.,As nd eds p.Isi.s¡t Asj. 555cinv As sss ure,,aa ac gsss ¡ l5555 isRlssss.Estisssscl. 5,t.splsitsas sm.is in en elSSque 1.g. o que be 5a.-ienls qiR,, A sss5555555 mujer eqs rassssisls hsie, r5,gsos sS sss ss bila ssss., lssgs d .S ss .doi Tsssis. einis ,,ssssisdsA As]sisssss. ,slograslasAssl te'siraitanssrisin5 ¡.gr.¡.,ssspssi 1iiup s. dl Pscsshssisobel. H con sssssIn As; eo lspheiita sdospisl ,,e, ,,;d nssipssSS is, p ssen. s Psao,. b¡o socets l ar-:. s Hayss enssdss fondo55 dessl¡a abra el ssss ora rbs css dess sS assssil 'Ls s idi5555555A se "Li Mde l ssvdaiyse D n1an.RissSinaturSaiysmslos sAs an h sss sii te '555 s5i sss¡ 5d5555,"Ha llegad D i ,in sssde .quei)astlsi a s a pla, ,ssps s,,Sssssde Hoqspia ay l:J,".ss ssss.s sss 5,disissisisS 5 ,elmieno ~ ssspazable. Pe s, issssc-spodesphasss sssstaprs iu ngndSpsa sssrs,,, n a y s sssd 555 55 .t. e.S l.". p-5 buss elanle oJss la geneai dadshs bui 'ssA, oref. .ssss¡s is.Cd . mi sssss ssssssmadec d' ana;Syla mjer seli mersssss s llar. 11s.,5da5' ue ac5qu 1teslta d! lr¡ue ontibye55s pr5d,,i'SidI ,., ,,a5"'55S si.5el5Hospital5S 55 5555, SSS ssssi5iii, sSene pr.cn-55s5 m d s a~ucioes:or. l ue r Led o oua de e Sstu ,1 Hr1 Pa s a ritmsss deb uns s us s m jrs rufo or l rdnJ ~sd. selA cs"ssS 'A. 5555555 Ss a que sispsSshsase.,;sss ¡ddssa¡noniseci-m -y, asss, ¡~ s S,[¡a. oiient. q psbsa ¡55 As ¡,bss ¡s "R iss Dsss D e sd eLi 'l, .," 1asi55 s 55en(, 5de So. assss"ploSssAsss sssssSs i 55s5E¡ibs. ssn s,, 1yys1¡ 5 ¡s.ssssAsi ,S¡s sssssssissiia ss~N.ss.ss5, i sis A ssssAAT-1, ss 5*SsycssssseslL., dla e 5,ol g I nt.a s ,]hbet, S H.s llegad. s D.iA.A. NO, s pL.s p ssl.s 55,' tsssh¡ss .sssdy Ss,R 1. aec.d s ia criA nsS sssob a a sc, SAsS S sssA.C s,bs-ssss. senAe ra 1 N li. t, A I5S55~5~555SS5 iis, 55s ~ Rds1 s; i ts5 dp5S e. 5 5ssDssAdebe.ASyiSssironsepa-ssdsSYipsiic SsLssissid,¡ '55 Sss5di5555555555 P. n e s isssss .Bss ve.tss.,sysisd syss5s s s s dlS .ss s dA SS, pssss 5 5555 555A5 SsisA, sib s.A sSsdiVSiseSA. %Q5 pss gdss. 'SsSSssSA '5, siaprta sdpar SRcompleto 55-ela ssena 138.N.O drassAsssSSSsisi.s, Felipe ssssii¡dass por5s55 s u555 s 55 AecssA i ss s-o Rsl Ss ssNI. E S s ss 5 es sdssscsp .5 y e" ip .Si iA soDss Js sla .,sss, rSd i s fs is 1 1iA l -"s i s,,, < ie, '5 ssssPsssD5s5s'.sssss As, sSsss ssssssssi ss55i55i s ,slsisS 555-lia p,ss,'ess asS o,s'555scondeSri 55" ss"s"s~ sinittc-Ae s.TiEs P.,tug< es odefs isy lescucha,ens orrlz peSI. Rs debemos i,55. recuente, ch lSi't.spad, Pss. 1.'. sslas ¡ssy Lis, sun ,¡,¡m. enfermedadd Aliescritors s. sblsS1bSAgssIS L, 5 Ms(E doctor MsRaS6. mstrailsn ¡assico ys smssistesi stis5a55ri hace5'rSuA be. ¡AiA,.tus Ss.iersSs bd.1nasl,is,. pasa de555555,di hsSsissS, AS. esa slaoenfryLuis. Ls ¡e.s. sietapa5p5r55525sI uieiss dacsiscieAousb1s sss mnr literaia de (fray Lui lprsa ssdo ry Luisrsaltans igens surSgenr essilisetisis. HiSri que stud5siarls. ~sd.sahorasSl-snas. p.,sLje..y ji.higuera, bisaSlasscuals Pacifiada, issssid Y.sls n5 e.Snta Elena; Sa imagen ".n. QusApiesstAue sis l.in Ss Ie es n qu si bss vuelta quei dassl torno se re. sus,., sAs, psvsesldasotro !SS ¡amaianerale "t psA,, S jegios ley. con notorio fervormtSssss, edsdA. Al DL s! Cuentisa. 5e bos A i.ssssu 'SSiti *lsusdsses., "smnira esvesrdad tts sn cosssdssis. Editorial, Un asunto del nionidnlo ¡Accin poiciw
PAGE 5

.,) Por Luis ide Posada uN fiuiade gran miundo haoncra Uenlla qsue se aunan maravillosamenle la rucia, la belleza y la distincinha escogido la fecha del sabado decisis de Alo s;,srimbre para formoaiar su compromiso arnoi osocon eljoven Manuel Jos Centi, s-n y de Castro' detarado estsodiante de la Facultad de -Mediesinade latnivsuersdad de La Habana. Grato noticio que nas apsasurasnos a ofrecer, Ella es hija det estimnado cabellera Charles Lpez Ono y de sui esposo Pura Nazd bl y l, del doctor'Jase J. Cebtoriooo el afamado galeno y de su esposa Roita &ticCastro-Las jvenes y simpticoa esposos Eddy Smith y Teresa Baraibar, cuyo matrimonio hulso de celebrars en Mntrcat, Canodd, l diecisiete de Septiembre, han fijado su residencioacentun legante apartamento de la Primera Av,'nda entre Doce y Catorce, en el Reparto MiranmarOtros jo vemns recin rsadas Robert Me Intre y Latio Slazar, se hallan ya complctaotcsste o.tatados en una residencia de la colle Diecisite entre Doce y Lnea, Reparto Alturas de Mis 1En hionor de los Conde Rinaldo de Lora, distinguido ,oa trinioosio italiano que hasta ayer perrnanecid en nuestracapital, ofrecieroni un cockoait party; en la tarde del tunesenu casona colonial del Vedado, el doctor Rosendo Eopi reaqa y su bello evposa Mara Anoaia Morales. Entre la selecto conctrrenia ltdllbonse el Embajador de Espaa, Excmo. Seor marquS de Vellisca y la Marquesa de Vellsca, el Embotador de Chle, Exeto. Seor Emilio Edwards Bello y el nuevo Erabajador, de Veneztuela, Excmo. Seor Leonardo Altuve Corre¡loAyer tarde tautisarron a su primognito, un lindo nino, que recibid por nomobres Crlas Jos Alvaro de o ecds loo jvenes esposos Carlos Garca Ordslez y Sylsia Armian. aprovcbIhdndoae la ocasidn de celebrar su santo el joven Gsrtia Orddcoz. La ceremonia, con crcler ntimo, se llev a cobo en lo residtncia de los papds, actuando de padrnoso¡a seora Aurora Xiquda de Arsidfin, abuela materna y el josen Rail Gra rd'ez, tia pternaDesde el sbdo se encuentran de ntuevo cen La Habona el conocido industrial Esteban Zorrillo, su sposa Graciello Rocha, lo elegante domo ay su hijo, lo encantaora seorita Lourdes Zorrillo, todos losi cuales pasaron uno lcm-. 1 poroda grotUit. en laoec'vdad de Nueva York. Justamente hoy, la seorita Zorri¡la brindard un almuerzo, en su residencia de Miramar, para agasajar o la seorita Vivien Morn Fsrtade, con motivo de tu prdxifio enlace csn el doctorFernando Freyro Veul en. Actulmente se hallatn h1 ciendo uno tourne psr lodo ¡ nfl e mna, el Sur de Espaa los Conjdes de Lagonillos con sus invitodos Otear -Rivero, nucstro querido administrador y Mrprefiera y Iba Soso, doctor Rafael Mantoro y Albej 5 ina OForril, la seora Roso Sardioa de Mzorra y la serita Cosclita que le agr, Rial pPor cierto que la seoara de Hazorra, ton gentil, ofreci un t hace algunosba d s das, en la residencio de atoo rTC da familiares, en -Madrid, pro amigos cubanos y espaoleo. Entre loo csbaos se hallabsn LoId Larrea de Sarrd, Maria Larrea de Suero,Glorio Erd_ ,fer% manin viuda de Juarrero, Susnila de Crdenas viuda de Arongo, Tet Bonces viua de Mart, Ofelia Maorro viuda M ¡ l de Gardoa Tudn y su hijo Ofelia, doctor Ignacio del Valle y-Rosa Perdomo, Manaoo Gamba y Cronen Marinez Pedro y Fonny Zrrogo y rnre loo espaoleo, el Mrqus Huelo de Santillana, lete de la Caza Civil del generalsimo Franco, Miguel Escobedo y seora Hen Alday, el Mar-' qude de Caso Torres, Ramno Quijano y Fernando Moreno, secretorio de la Embajada Espaocla en CuboTambien nos place dar cuenta de un al muerso que of retid en el Clssb Reidencial, uno de loos ndis elegantes de Madrid, el scor JpLvier Miln Astray, emparentado con familias cubanaz, al que asistieron la Duquesa de Lepero, el dsctor Ignacio del Valle y seora Roso Perdomo, el ingeniero Monolo Gamba y seora Carner. Martnez Pedro y la seurita Mim San Martin. Perico Urruelo a Cas prounda poonanos cusvta de¡ falscniento se un sexelntso& batsless sOo PecOso Uel.tao.ch. cacisod. es la madrugadoaOse Ev sus gosesovessde GCilIos.so hab l st it.pi-scl e.r Urdem la, persvonncooidvauestra *mlsedad, e escs seso e. lamn. 5s.eeeadopoe0,5 nsoltoaopco 7 da personales. Sa .PIse efosteclssei hoye s4 9 Csmnteio Os aquello vida. Reiban nuestaesondslenciasu vIsOs,1. osvseo zallovolS.t. U o, c los, los essgosos Amnoa rldxs MagOs Ucrela y etlovesnhr.nd. ,alterle.s .0 Dssuoel5 cO e.",,hl,. (Legro Memo)rndum Social 1-Y que 1l e.t -Ev -1 opseo o ld. e1.osos.IstaBo¡o Culturasl, o las siso,, y me. OIK OselIRltade. ds .5010. FstoCIONt -E.1 IR.s,',o a nuevo y meoel s1 a oce, del Patronato del eato,co la obra "El cmeodeaOsY¡0 -Z-esel.s, Is1. Oo l.esyunanefrsoe yMe falu. y scl. eaue efeqey-r Ana Ma,a
PAGE 6

caso de Trieste con Yugoslavia El-significado & las Quiere A. de Casperi*resolver este asunto, ¡pero > elecciones norteamtericanas1-1 que antes Tito haga un acto de buenta volunt ad;11. .1 R lIULl.u,L.t MI .1I. o "~ d¡Por Joise Maria Capo "e,,1 d.Jo urii ,i,,,,.,, El c h ,,ert side],',,, i ,, ,vi,, ,!! i. ,td .,,. .1 .N ,' ,del,,d,,,,u ibp',,, ,, ,,,,o ld .gl ', 11111 1.,.h.eTrist. eroqu piers_ frtit h,,h l ddelPrio . ,,,,,. ,,, v> d,-frl S F.o u.lvl ,lfl,,,-. .i0. v.s!,,plia ,ci. . ,,,,.,.v u. o s, o 5.11. 1 1,11 d en a rm 1 i vi. iel ,,, a i e,, s,d, ,, o p,, ,, v i,, ii ,. D j1 l 2 ,, M v I, Ii, lo b c u.¡I u i, v a n,, lud,,r,d IRpl, ,, c p r a d J,11 ,,,,,,,,,,,,, ,, *',,,,ard:p, f h u 1. Y,,,La ! o "a ,i e e G l ^ 1 di. L,, ntreb lo, dos H"con ti dcamino ,que .conduzc l, vertointesdde .l7nt,V,,sl-,1 p ,lodOl,,av,,,,m, in ', ,,, 1 v,ii. n,,,h d l. itio n1 1~ ce ,m .Elaorh aodeq eb rs in lb ,,."l v ,,.aShis, 1uu ,,Iv o C,.E ivy,,, *.-,N.s~s',u ,l,.,,,,,,,,i.n,, .,,uniu."ti Esprase' q e sc firm e 1 ja de Es era3 nueva ,,',l',, '",,, ,, ~ Y' ¡ ¡t,,f :ts , lu,luom,,i.,ve,,,,,i, u, u.t.y v,,,,sni. ,o y,,,' 1~. p nai,d,¡ gcc ) Ei0 alio, el tratadoI.1 hispanoamericano .1 of ensivaoY rojl citacae nni ancrtinfl_ ___ abr t.__ 11 __ ____ ,__ c deell, S hqueidoininui~.; ~l, En~~ ~~~~~~~~~~~~ las¡¡ee.uiIre-.sfuturo¡te, de t¡¡uso-.,.t-,,II I.ei Clai t "yuui,, ,,,,,,, de O ,,imv'. Ho yalTst basesl, ~ull*,.I1'.-1 ,¡,lbl1 !i,f,,m iii!t--u¡tic>.,,,,,oude.-i> L.-'a',1,11 crilivdielfioOt.u,,,ii.idfini.d,,,u,,,'q,.\'li1 -4 1' 1 ~ ~ li t 1.I~ I A,,,y u:¡ uo I 1 1eau ib ol, iad. s 1 , p,lvc. i, c uusmpigc eUrinirohba ,111 -cmpi rldsio ,n,,t,,l ,,,iiI,,,l"orltidl. oi.lo u. ,,-,,,uzos la ,oZ. u;,V -,,-i,,-,, ,,u, uute 1 ,',,,,u,.c ,,3.i, temymprtne ¡.l Iitrisu.I ry. prcitLare.,cuestinao det. ~ uu epCorea!l,,, f, ,,d. E i,,,,,u.ei,fid ,s ue i n,, e u_,d_ .-. .p.,desd. 1. ________ni _par que _h. ________ cu p r iTiun ,.,,dl .,.i di., ,,.'ml,., ,'-u"q--. ,lo lem .,in i ,,g ,, n s i u, -'Y.iruiss' ~tn.p s r u' 1,,. ,s i,, RL,,feR, e i) As, auarios par indo Sdel c~cue~ , 1 r, peru ,,,,, '" _,uN l., r D e e uGs a-i-a ,,R, l 1 1. dec,?v l,ivO mbatir l ,, ta r ,c .1 ,,d E ,i E, d,,Str il. p~ ]¡.,E. ~ i,,u ,,,y.l,, Amricaconth.a1,1 y~ca. dcuI.,i' vuu u,Rl:,vi esnv:sno c a., i T :o lZgre r naci P o naliz'',.t'.,'' t s a cid e medi-,,pul.i me. d isi ia, bu tis uu. ,f do] ulcaEsd rtie i~t l,isci. la s, uum ,ip diu' .11 uum ar.i,ii, de, cada,,,.d e,u.s,~nfru'v ibd,,,,el eleccin i.o,,otrrial a uohe.ibvilade'v1"" In O -! ,:¡s1,(",1,"!1s mar, i, i.an Y go lv ia ",',,,,,,,udu' ',,-,O I poetaa ,,,, u nayo ,,q. Ta.A.ii I~ ¡ p u,,s ,c, e1 .,¡,,. .e iafiz e o be, 1.d ooe.atasdlhm r,1 e irslet .b o,,,l,'i,,, i :,n,i n , 1 m$; ~ prencna G benod undoppu e speardn.lsd4iu.sproidis ii~ ,,,,1 u,, ,,sm,, yipidudeilN Ry ,,ifl,, ,,l.d ,por gmlss i p.1.,. .i su.u.,,s 1, S,!,.,,,,ou,,1.,,,,,y.d, d Crininciiv. ,!,],,.,t., ara Hicr elfia(Ir a finpa idady cltiusana i,,lsiuiiuteum, el Cnteuriodv l, Y,,u.lbl.l.-cs. u, siuii-i>iC,,,. p. pna.ranc. ,o1. tctovdiadsidl mado 1.dd,>,dfna y,,i Lein m ii, I1,m-fiun,, ,,dayut ,srR.yol.u '. s.,suo, ,. sh.41,,, e. 'v, ,d fi-ioos ,,, .,,udu.b¡.,,,sus-s,1u.k.y .iAnous~mu5iiuiOiPmutiMuia ,.yv .usoc.idad e. iluuiol.g.ou.,o.Y o ,.i c,,. IN .(. .Hji.d. 1 A .,:,,ti., tithiditnd,.,uis,,,, dr 'vi dfil.u,,lti, lstasruifluS. a,,l,,,um--o, ,,dan ssmteame.Ynosgqu1nte.agsvb su 4ac Rs.,. __ ~ ~ ~ _ 1 1 1111 -------i1,:p, bu ,m sf1i,, ,i,. ,,,,,1 1 .a , e,,,, L ON RSu,, 4 i ,iU il ln ,,t.t s, i% E od1~d. ,i,s ,i,,-edsu dire cin m ev.l ii5i ,i l,-r ,c A,up. l -. l-d elco e .a,. vifi tn dbebsas n 1sratd.d e trlsn ae o u uiuiuisu,iiis , uu ,-, vsla,,o lt g ialiaa etc a ~ aipobu de.i u ~ .d. ,.eal,,,s,,,us,,,d ued.l,,Pi g .ua NI .,enue, -u Sou,'t; y,.,,, psd. Ouoi,.u. o,, 4,11,, o.41.0, -, li,ui s t-i fi d s er ue a 1 -c:,vrt! ara n ss 'e ,a c, atq.g ,, 1 d u ,,or ,s,,qs, osla eineia-u,,d ^ei ~ pu,,.:i','-,fifiu, ,':---":-.--u fi.,m fi u 1b,,, iifi,-,, de 1 '"a "-Pnal .~ -,m e1, e us -a,d. d.i, s s'.5 qe. ipi~ d bt l uri ,, u ,u .te 1 id de4. dfipsa.u l d,(, f u F,,,u fud,]fffll[f t ,it I )fI. , e. t ,os ,Olm.dehy ,¡ e.loe -ltj et rl-. ar a ol tratadoy. E,,,lh i usnoami cano l, Ofen,.,R's-' iv,,a, rojai,, le,-. __'_____________________________' _,_'________1__________elT,_____---_s4.qlsl~,1, Ls,. I,,!, Ina,¡ .iilos Al1,.idos lluc'u -l-eREhso ,,,I, .l.w.v -1~ id e I,, .gilU. 1. l&. 1 .'Dynyterosinado*c En las egoriaronfiss <-iCsiili4seisiii,,,iS,,iiiu ,ien I d oihin a mi-an 1i¡iisie.,e)'w_~l."No-setaper 4aeslirs. ,15, il ti ldSsq os.q n. y n! ysi ld, r'.s '-¡.,,,.1, ., o R5i1n1,0 ',Ir. ,, dIlg d.iu Dii cc,,,ii,,iA, fi ,e -, r.ildi1 5m t e 16 0 p e o e,,, y.u,,.---,-,me.s.la, a,t i ,,,di, ,i, ,, Viibuu, u¡tiu io ,¡, d,, .¡. 1muf i M.sil n~ 4 1 -. ¡,l",]"o ,, uodsiu-,Alalris de la 11.o 11 l) lei1ui COLUMBUS, Ohi,, oiv,, del 'is ""' -t de citcilir -1 1 __________ --i n,1 J 'n '" -uy, y,,hl,,, iil dei,,, ,,, ,, voc,~issi. c .e., '1gl a oe as Aimi., .1 ~,.,,'< puim f h: "",,,,,~., ~ .I .,-"".ut ,,; i;' ,1,,,,,bu bu,,, "":s i'.u.iu.co us,, ,,;id,,,,u,u,.u114.(u .ut-, fu. Ohiiao Rlyh-. W.L"Aluld,, .e .,,uid 1,fid ,, oM ,-! ,., 1, .,u1bu,;u"idui. .uuudiiuul!,u,,s"-"Ii-.1u.,1ufinE ai1,t,mtyv.,uori1.,.i.-ndsiiudL. .sS ,ul.r.oi,,Nul,,,iIeu 11,1u a,,dldisvysbs ihu. -. ', ,,,,,.c bu,, , dii,,ooy., 1 ,i, El ,si,, lEvsfmoil fiuu,,,u,',,is,,, uI, 0 I",ion 4 la vacntes o. ", Lua ucuestinDecara l-Cooisinad l¡ a~uui: ui----vdi],,udI-,, ,,,,,l .u ,,a dd'u bamu i le ,,Iuu"' d' .e se d b n cu rr. Y u. eD fes eAlm ¡i ,]"tuL',oM CIUS, VIAVAT¡EANA.]v,,-o.,inIm, diiupc, .i asion, traircana yu:,vIT,ofiud4I. APi~'-El liou.,u,mv."!bI,,l b,~u-, l u~si. l, 1 n, s,,iuitl ,,-, i1 -y1.o, iI, 1 ,I,,p,,,,' ullol;u ¡tv,,si.uds is,1,,,'Ou,,iid.i.,dlThn ldc, c.i-v,,b, .oN Ei7 ,.ace1t, coltacto, 12, d1 ,",e l Guo.s¡,nois0 r.u ?' Ssi.uu1,.v,4p,,, Aof y, idl ~ '" 1 Fo l:dlsA, ,,l.,uu:'1,:n'. ,ol,,,,siu.is",¡iuiu.,l]mul,,d,,u,,pat,.lussiu uib4,,.-a. 05145 4, G i,,,,,,,,! ;,,I,,,, ,.,,,,i,,i ,.,,,.,1. ,vsd,,o, fii ,ci .v,~ a,'.ilae,1 ~Iiu,, ,, l, us.,. -simsisii, y e L5 ,!si.l; ];l g.,A,,.gd sta nfor ar¡.oPu lica .0. .11 Ini, c~ ', ,.,Ii.i,],. a ,,i, ~ ,e. col NI: ',-.l,, S, -,;;"¡ ti '-lu.,t ,, ,l .u.n. u unai,,,yli Wum~!fis sI,,sio,,,u", palsissusi ,,oo.sol:i Nl,,,-. l,,idfi,,ui.T, e.4,pn,, 11.,,dPor i du L pp h,, ,.,ll",,"1 ,m.,,a., le las. K ~urlles .o "t,.b. ,, s.siui,-.i, '111~~t fof~iti].bu 1S.u1sia Cc lI.,srobaraCsid.,nun.,p A l IR. T,,O ., r1~ ,, i .-. msih, ssdsiiiuio-,sidis-. ,, ms__' 1 1 1 ,1_fl r _ _1 y.d -1 .5ui.ssb --~ -------L!f .1 I ,1 J.~ ft . n,.biu, .,i< ,-i, ,,, fiSil ocl,, ,uisd m i 1 AiYORuoctbres3. -,Li,,ertaeint. lrenci. queiuer np,,f mod iu iluo~,-.eu.da,-,,,¡,,¡, ¡si.sl,,.ib.,,,lb .u. di,,,ti.,,.,dbl, pon ,,, du pi,.-d.d.,lo,,,h,,,,fi.s.,,,, .1 yf .i5 1, u i,l, ,l,,i' c. c 4 zi l5sfis u n ,W ,J 11 i .11,II:ar,. b 0, russ,qNl I ii,,,, v,u,p, l.-ysiu, teres ,Oe sa d io ode pra .l u to .v. "tdca pa. b. ,-l r4i lt.t ¡,su.,'li.pl.,,luio,,,lS1. ii,,dui,,,. I at.,.n isic ,, ,, de MulumsuIii o udoiu;s 4, ,,u,~o.j,,',dla~', ,epb[auli h .,ii ,ui-si.-u sk.i.i. .,u,, AlMom.O ,,Noi.SE A m rica4,oontsi,,.,,1,1~~9, v,,,,,o.si-, CARTEL g-,si'uui., duinav,.uo'fiiu U0150 _.OulOl.l.la.pbl,oio-,, ¡.,l 1,I. .,e o ', jJ.,c,, -,,, -lanSuay ,d,,dsi, e. ,, i ,. 1-rompi ,,,uo1,,,,,, i.hech, aNporl gnraOn. O,,vllvaR to csr eTr mn .'.i o,.d.lO ,,,qsuf F-,u1~ F4, umili, ,, i.I[ip 1Imi u 1,uP,,1, _, ,j;,,ufi,,l, t,1',,,,, ,i1R5,,,4,,,,,,41Fe ,,,s . bs,us,, I,4.1., hos.,vu d,'ltid yi~1,.R,uisl,, 5' diE ,Ahl '9'., l-.:1,1 je L "u ,,s.lu ii. ,, .dlu, s,suio 4L p l,,. u .,u4, Osiu4 e ,,. 4s~ unno,, .1 51,¡,.d.,mil.rob emscoii,u i d. muy¡u .~f/ si,: u ;n a 4,-,', i uusi,.Rm,, ,dsmiii mv,., 1lih ., 19;. 1,a ,, p .P, u y .1 ejsti, mu.!nferenteys ari d ariay de a SSS r ,1 ~, > s,, ,, ,-ii~t:!1,0, slisuiA[A,,,,,tolti V.,nd ,i,,Alb1 0.l li,,.7lIsl~,s 411..ilu,_,,,,,i,¡,a. "R 5,' ii4s. .,R"d.ol. -si,,,. duN,,d,-u. ,',,,. u,-,,,1sio .uiiuf, s'musi""u.,-l, fl.,uy,. u s-irol. ,isis i,s pre sente iu oo.dsmantenu rse e s tr ,,, polaqt, refiere,, ¡aslo. u. 1t'','1 l1 : d ,,,,. ,,,,,,,' "R ,l,u uLos -magistr.adosi ,,lt altosp¡ iiy,4.5~l,.,.o ., O.lf. : d a" t, u to n e n ci n ls'o se h i e tu a o S v n

PAGE 7

r AAO OIX Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Iireoles, 5 dle Nov. de 19J q. aitlarl i b a rl e. En el Lyceum Mftlaz dirr. S Antiversarios nupciales gardu ii. d e.dk-Rad. d Al. tde 1 hetedr e, cr. H. rirra. "lbr ar. Suld 1 su .saz.ni atI, Be. "dn-: Alo. Pejat Y Mrl. de U. cofernci rlstsadziad. .rsla idr la asrr" 1.1l rlr zpila l., .tslal 2asn'i Al. 13 Anels C.ullalo Aurll Pe. 1,tzzi oaza lar. ou las enta y es.~a. l. brl os: ~~-Tre afia-Sda de Cura-las dr. y M. Cnrhtz Alvar~ Wll sl, d I la trds, rnl Lyrrua.e rl c.rwtit. Ad. Vit. Clra te¡ d. rltatrf ~ td~uopiAlErtd e M-ea Pl lia B'sn u MaL Luisa Alsrly&, dactor Rtfel Fusare, dirclar de 1.yr ,iraolar Ea ai nrR r.c yuctdlsts h. raS d~, er abrrSu y l.rz CazaPtlOficin de Moma i P la r s rrr Ir arIts deII .trona 0 d, 5 deroecs. Luis. Ortiz. Arttldu Lpz y Ameli no. y doctor H.u R,dmizl y Sums. ¡'j".uaar ro 1. ONU, millas t dsimaz enrcita sociedad. r drc ju venturalen calOs-Sa las Salt.at d. dsL.asel .,tA, tAtoatir Z.y. -Y pr ilitas vis grupo de jr. Par. todos, nrira felrcitrcin, n.lddr. y .rtividades de IR ONU. senillo, d,n. falo&. abra dr l.r Sutrr dr Cunantilz. Rosa, azul o barca., DreLa. dutr .cioaa Pruau En Olertas al Crosa39 9 Suabar dr zrratilla. Barco. zrulo raza. Der lati. En Ofertas al costo 1.419 BLUSAS DE CREPE NYLON A '2939 CunoUd.ls tng ennuer mnus lIrecr que lusa a a idasu,de tan rxceletes ratrrilsrY badtanprfecato, Iizrr delo corriente, slo puedan lr 2.39. Amba* stnhi adornadas por Curdaira> talla del 12 al 22. #101337 y 101.338. _aERDE REY TURQUESA *ROJO AMARILLO BLANCO a*AZUL a*CHOCOLATE Ea riue QUE NUESTROS. VESTIDOS DE FAILLEDA. ACon liroadorno rurrastatr rn la bu.12. rl 22. -#47-583. BCunatarativo pourlu anulticuiar pliaudo. 10 al 20. #47-580. CEl curllu ua a raya rn colorrs combinadas. 12 al 22. #47.582. 4.99 Toio, en prusia, negro,. zraoau. ramearhu, auut u arrde dr oscurus tanulidads. I-Colores d,:e mod4 Del 8/2 el lo. 1 AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRI.QUE. REINA 55 S ELASCOAIN 256,

PAGE 8

Orleunas miM1 42 WiE2H.MiM Venezuel0 MRA1OALW~ 111 CALENTADO' dR a dddsu d daY ~ ~~e on del o M CC GRANehodo30"t De mcdo S ELECTRiCES Y DlE G r tLgAnesa c ii i d 1~ dn iuu n qn,P1 Madane T1 br Elrompromiso amoroso sinz-rez Lcecacr seiiop uM~d l da dba, nl1.i os lini d e1 .at pn.IEid ddlu ~loa ni. ,L.o Opilo Sin .n i y l C.c 4 Ordun ELly t.,tdero Bn d iil.d m d II ldl. 4 1pO. di1 i u lin eddroh Slenz y 8 u bella .esp osa rllla Lflondi. enclebrdelu.u~s, q u .47~ y cir i -. eid,1P. -tndud M P., 1.'1d.d.il., pd. de l noviael~t laripdl aballdroadJ 1 .i iI 5l 4! *l if 3.IiJ .l(1. di cu i vi uda d.lE EM Pd i M l . i i.d i A, v q -A ,den f.v.la1. petilib e it d ji.i -. u Vdid. _____________________________________________as__ -Cuiado deBelez Los doctores Pedroso ¡ ~ ~ ~ Simtcobatio m ea'p_p,.dui d.d.pi m Id-plit .iid ll"d Elala s .dpiu do fg. lat EldEdirviuni P.iiiufl L.o,tesiotliiE6,71d nuEi. pi. lpAldi Ly Ei 1 ¡di Viod iid ui i d-1b diSyli Tni. yyuqnu diRe.ntsabnd.con Vd, d . ¡it. d. ni ue urno lM. EA de -encodesuor iar e d 1 dotdo Mi a Id dm daAipd Ei uo laI di Eigi loiii, il1ddiVi y sid EP n lll m a ill d, t el, 11 A, d aa uhaa. n E n ptode] ctovem s osoi osyassprrepcio.(oo f Pro.popsr i lat e) ,ce e&o Los ociresPed oso1 Smpico _auzoEldost uu n mi a PuedeA 1un Id, que no -1or 16muy :ESITE. Huil,,o. Vdao orsuprmt agaciosaa OS n1 w uidir rapidez e .tldl.-,aiudiE.n dii. E lt e naeiresisi it l ale aid s o a q uil, c a un ,en r ah ,ss "o¡e u i t dti.u ni dieidoctorCdlosAbpsidnt a nyne n iMi. ¡en de anteer i mpdsd doi s- uiaa fctt.Pi~t1 e dlEtiCn addea a d f. u di splai~ " ', j I elo c pimor d ii a ano bren uas iUf i ac i n d ni o-p d a i.a.aeei mpresin 1 :fiien0, D.,ino1 . H nert bl in~dui ra o cir toade1Pian ecaesar ua 1da ii -i. rientpr u e merce sei coro,, q1oilupIsn di del jdiiE-or. E? yMselcreeuR.iitSilMara de losud Augeles scJ'amonte lcun ras eit a pr. l e imr5s aios. Ms 11 Gial rdoide u epos[ H s et.que y liairi, sepe1 aenbie,. o rquea ve 11, ¡a G.,,6.6ddfAaunque se retend.EdIdpiiiLliVl lo hace deprisaiinnae El.po o. d c, cre~ina e 4l 1e] eotismo, ldoMad.lae4-1el&Edel sldsdel auillaje.y.d r --O tELoa ~L yva muy pronto a la imprenta Compiuebe s la ormainueparensu nombre, dieccidn y tldfnp is crrectopirtienido a sus clentes y oamigos encaionalo, Aln es 1a oportunidad deicnosiderrntamblnsi ceitaloalgn registr xlaanmbr desus asociados o mismbros de su familia, sguridoles la necepcin d a llamado. "tUn regiroextraustasolamnte a centavos al me. Lsorganizacions cmeriales que deseen figurar en las PAGINAS AMARILLAS deben solicialo¡ahabo. El pndi EDirctorio empeoord a impimirse muy prdximmnte. Su buo do Compro "LA CLASIFICADA': U la SeccinCIifidot (PAGINAS AMARILLS) paaoncor las nombres, diecciones y nmer detlfono delos firmas quegid las productos o rindenlossericiios que ald -d laMa. Esla ese GUlA di compras ms completa. oL4 Cba Tefepfsoe Conspoy Cumnpleaos Ln ¡li au he]¡. d,¡ e E F i~ny fihaa,defimii Ey, -, 1 -i npiin,. n u nos lud di l1aii n ni nnbn-tid o.u 1 ~~~~uita. Alt Ldpso p~ Eivdes trtia lnnin Giy A Eitddin. Gloria( Beruff Guerra n.olin.Ynud ita.Ab.nti Eso lenrl euf Ed nnii d d, nnndnE A nijas he idii a Cnt,,4E- ~.ud. .tEboM-. La Keriues.ie del Ferreteros plni-, Ed di itdii. ltii~s. ei dita. Eii-i lnt 1 ,iidiii .nce paraIine i aiosCh. Ei-p nnEde n rn qezun1 pif. ,n i idni, ibebidos y di !p rnt n ti .nde ictos e dtpidicadaregd upms mera Avenid. e N, idd di i , l. ni t a tS,.t.diio anuniad M en Iniii-idi". np isir p-"Erdnjkil , itesiuaa'oc '¡cnta hahec. iua its 1 Iouenaje M,-i Anhn,.n pu ~tela El dni iid~~ l ,Archio S' sdr niennnqune uel N,oiin.ai t A n aui Ar? ni Rcdbi-d.E br E ,%d. .hdEA inCad. isa de ¡ eqniem l,¡E5iiiiiidMdi.dtoutn. GRATIS. OELLISENO PAUELO ',a ni'eni Iia,diiE' d u a G no. Li i i d nl ni e. i .di a ii d do, nnia e, ,. esuin ,oR ia n s fragio i l.aman del se-~ "p, E p. .Ef , i in.1 ________________Domuy __ a a a iud iutai I o o u bua, -, I l ~ n e fuc

PAGE 9

E.L
PAGE 10

EL VI t IAu z n lat Agrupac)<,in Catlica Uirverstla ria Actois para hoy adc osau alrit se o 1 ,',CENTRO ASTUPRIANO; ~ _____________________1__ E,,.E fiEEiiE, *1, fl 1*11 A tuaida ~bu, MjjPUIIZ2O re espaola ESEPE E s Ed lEE E-[' II idn l de es s y*de puEr, 1, ', ", ,l,~ ,l,dar Y.:"IE'". c & Crr:n entro Astur Criterio unnime contra la ,' tll,'lt.X%: ~,,, ~11 -A1. CEy Id -d.1. socializacin de la medicina 1 1 1 4 nocEdereEEEE a o. Ah Reconocido pblicamiente 1 1 , .16., d .,EQEEO.,a.th;:!, :tl.1 b-b 1hJlei.o oW. por las entidades y ¡ Por Jos T. PiLa z,1, l ~ ,,l, 11 ,"11 1 11 CENTRO GALLEGO: delegaciones : 1U EiEtl OpEE EE OEEEE PE ~ 5 i AUN dEEEEel rnE5EEpreco EHEEectaisE p ata a. .E ~ REEEIIE El d. E E dd.dEd ,lC.1 A -t" fer-eodsd, QuEE M EEe n u.;q e i~nli.iEEEy EN lEE ,EEEeEEE itEi lE.,a 1EETdE1 (, dMEE11EA E IegPE ISE, 00 DE sEE .pEE o, b EIp.E u, dEE iEME rE. lEhay queE IEEjE d t11Sociedades EpEE 1. eEIEEE 1. MM .lt. elt. ESMIEEdd.,a. *ateiE.d .d e l pEE 1 pEEI EEa,. hdel di.,. ~lE .SE.IeE EEsSEEE i , 11ANEfeEE.].p. de. slEd CEEEdEE5E CEEqueEproduel csioPEEd.le] egurEE a .&.No querEEems q. .E< h,. ,i 1 1i 1VIVEROTE uECOMARCA: l.li¡dad. EEEcEEpadoE .tro Eex pEar.PeE. ME,.RedEEda PELEEPiEScEcEEE dEE tt, l-eE pPE 1 i ,iw ti dE .P.E.EnEEtE y. ,te11,1~ E.dd ProEaanEadEdeIEu:. E,,AjEo la direccin de¡ Dr .Mai e5.s, leE d.,EESE¡ESm E sn r, audi. 111 ,Ni:!.C.,E aCi EEE, aEE.lE S e. PEesidene deli CanEIEEAMElE-MEEEEi. e. i C.,ePEEES EEE loEEE (',1,,;!'\I,ENES dE CEEIIE lisilEgE, PE 1 a!loLa HabanEE. MEE SEIEE l E m:AdIneinEPierenE ESE l tereEiE tes E oEIEn S ada l -E EMES ti 1 . I ,i'! ,la e e e a ce Ju teE oIeE. luEre, eEE.remiie u ebIaEtes que produel te a l oE ls tE abl 16 1dEEtoEE gal Et OSE c ¡E.E.eEEi.dEdi EdeldE!EEEJE PPIEEEIEGE-1¡E EEEEE4 EEE EgPEd 1 .Zt"I ., TSO SISCH NTDA LeEEes d.eSE iES. EEEEEEE EItEdei TEEASiE nOIE i'tEo 1 ~~.dd -nEEpEENISEE. NiElE : SIEIEE,EEia id EreESE EE-EEE epresEEEEEIEIE EE QEImE EE1SEE 1u,. .I' ,t i ,,,ao l;: lA3EId pE.d EEEE EEEESMS .t16.1. .EIsAasdl.4 l SS.IR SMIE P .EEEEEEIEI DoM dlNi-Y lEid a S EEEciudd EcoEiiEE]NnEd is;M"g"l' CE'EO PE lo FiEEEiE E ESJ E, ,IN.iiop ,Eii.d EEE IEPEiE;yE,.EEEEe . E I.e e S aEpS aollE d IE II xi1,i,11.1W auu' ,, ,, LIGA:¡ANTASdALLCNAir tEE.EE.,,d. ric6ir.er.1 dEE, EafOplEENE]E AsEmbyadAlosCEicE aElaIEgEudErCEbE -EdEI.--f ES ,1 SiE Ld.leN-NE.lEl1Cnr GI,.,k h iErMetticiEEE ei u EEEL HbE. Ed.Atg,, IE o ,EEJEE h S.EEId ''''"'~'k:2"k.tr"~2 IIS.,Sel i111 yEdandoie xpone flla i c4nd¡ EEEE PEpgEdE natiESE SEEEE1ES"EidE ElE El Ea E Eten noil,,-,lid.d E Ei pEsiEEIEEEEEESEEE 1 drAla ')n-PEEl, EEEiEPIE ;,,,lEE SEE-IEEEEEPEE.rEE lle &d.d. EdiEEE El. d.al1deF¡tdEaEtu.N-bl larrMEEiPielEM El-" tECo. .oEEEel C .l Mie E de QEi E~~~~~ ~ C. I. *5g.re<**,j** *as C.* 1. .ch.UE1 nochEEE l, e E l EE, EEdE ElIEEEE l .EIEPE pE El PE I oe EdeEEl EiiiEEIEE dESEE 1 1b 1 u tiie ,,a,;l l 'L IGSi tao d le aione e t el cc, l dnr O-sanMErioPyIElPEnr dlad ENEdEENEPI S,1NMIE p.¡.EPE dSEN e ls. miplaloAarett¡-ortnI-rtqgICba'eitotiti.d ; 1 n~~~~~~~~~~~~~~ochem e tr o Galleo OEE e Al dustoen onani. DIE, aMs.d c, ENa saet ¡ 11 h -,.-.-De U.entamIUEene 1natol CEE.IIE PEM a b E lo' iaereiPelI lEEiIN b apEp,, lES ." Pp. NCl i IE, ItI -I ---L, e on.d elgdfrnci. P ". ugnpotPsiblEIe l uES viS e reiS DE ai n-IEEE ,.,,,I;,,,,, Hitl"l" 11, ,,,.,<,,,,,,,,,,,ANIEEi EcIIil iElEdEd. c a t li a laNcENaNEEl-ClbNde Leo es ENidn e ia da setraor Epnria Egrav -cEs.iEPESritoN ,mEAE 11EaE Ed itiESE gd% 1I.T .t d I iiandlgce dEEINPIEEE.EEEEPEiEE.TEE.EE dadEIISSp eedm MEer¡IienESPEEt.,pir,.,EielsEESEENEPEt.S¡-m,hflIl 1111EIIi, iipiI E an i g 51EdelaEE oG leoaOtbe30d 92 rDbt enetr oiddyd usr .,bed.gi -lI tas E, C,.,i ,NEE,. IEE,E-,EIEiENEEaSElE ~gSE-taIrdec.la EPIEEEEEENEaEd fEUirmarNPOPEIEIES 1P ,,,o n It. ,iip ii i e lasn V s E-ine Ea ENEp -. lE"licbaoEcS .EN EPEE Edp.OEEI Gall e oq eEfu NC l A IIE E E . N EE. leS.l > E E EI E E E E IE d E I E P E E UP N E l P N E l E iti t oh .IP PIPd e LI EE Y dS E ESL EEPImid IEEN e ,¡p dNo niPEEIE unime dE, eNP EdesleNha. frmaiae sene enM toeEte-S! ,,, ,b, iue,.l¡ u i Ve. d f. in¡ iii .,iiun recorrElddo de al 1. denMdEESin., porque, como muy bien 1___ Iii lES NE-IN EEdSME PC. E M NEIEgE EIPE Pe ls PpS ole anlEE ENin dlgcinsdc ,.hb daEE imre rtaiE. EEEE. dma u EIdEEIEEE.pt sENautedoE aNqePeeveMN oriEas o,: ,auinI 'i.I"" t PPr EJan E. N II iusIP PEE . Pb.'IIs CerESAdeuDependientesH c E'E, P E E E E p Ps d p V pEE!seS ual. habrNdeE78 EllE d fl a Ipb~ E h E. ~cuNddE, ISEEParSEsee ita EEntiru E Pi eEEplEEano EEunUPSe eitor¡ES PEEdEPE ,P ,,,,,Mcn fomes.E l',5,iMli. :,. lud f PIEIpEIE EPSi cesIE dl go IPnes 1E EEEEEEE bs rtiud d nesr qera a' i 1 05155 d 511 l EPIEM, MS,1 M,.ipI.-"" upl tiU ¡ ['ElM , 1,IES EI I 11 .i.i. d 1 1 ~ -P ,,il M "E d SU2 yiEeO ie PPEi E M EE PF iEEi E N E SE b O E E E iI dE NE PI EN ESsaEl"E SEtuNEsE.Edt_ E E p pSE t US e .PEI E I EES. EEbarES P E E EE E A E A' , E E E P I E cp lo mEoE p d eI, p p ~ E I E le gaP d oep ustrlaM I c ¡ o 1, s. md t'E E u 'S P S a p N E E M N S l $ E E E ~ ii~ ba ,,u1'l! 1 a .uuaPE E d udPlIpu-op.,oM lE IEI SE dp EdEaE E s.P EIEEEpropiasiE PII EE ElEa-lE .AlPSllpEE lgapprPeEN EelENPtuEErnoESEPalEseoEErSIE PSE EE QN u E. ii I U.IuEuii P i uiup Eilil EP-iVPEI d P'EEE.5 &EIEE psllP,."EPE E EEE ,ES NPEPE IEIEI 5 Nl Ms E O 15 PPEIE lESl lEE NEEO;S.P:SsSI IIMIiuIEIM PIEEI PEEPPIPEIESM P ESlupS1 oIpM~M~I, E s EIE. E Dss.E~Ull PEESPEIEIENIIREEM.EE dEld CjEd CEN5EEiNES dEEE.lNEE.PEEIN"EEE EEEd1 PSEU ul(E il EiP lE E;iEi.EPIESLUsp -ElPEPE EPEPEI0,ppE., E El PIME. Es dOd1sEE PESN institucinbEME EEIIIIPEuENEEEamosEEPEu IId'S-qMPP 1 , "piPSP PE :ilu d1I EEI ss I ,,15 SIEdESIPE PIEIISEEiMEENIDi.EENEEEE. elEiIEIE EEEdEPidEEEMESE '1, l. Niib'.:,;e llIu,iiIs11 1 ~1 r iiidEPSIE.Pu IdE E i, EEEEubasta paEr lEr e bOst Eur -ar EulE EN EN1 ESE osb PEE ElE eve s l adEE amssEIen Ee a poE elE M .Ridiuz, ENISPEE PPEPE n,, ., ra -a ig yco peoC mit e So.d.ie eirua PIdUEPN\ INI. MEEs M d d S5 p,.ppelore C.td EU iPer itarE"El u ciENEenP 1, a V ir en la 1.EasPEPUel MfEdoEEopeE ,ablft t,,,il ,Ine1i 1 WY de os A .stoes an e pab ll Pr zP ez r. M rinoRui Marll. resdenE m5,plSS. lo--maril.MEIEEEEIiiEuE1 ESE N EPld E UEPEslElAEiSiE IodEUPEEN la go Eb EiUIEIEEE.MHdEMEh. SEE ~IIE .I .ul ul in lIEilIM, ilE, )iS.u iE loIi p Ps se l. ENIEIEEEEEE OPPES ro raso td Ht A:\ NC 1 :iE g Eaa"CInSEO en ;I IE ~EEEulEEEEEEiEE tESEoIEP1 Elo EE, Ealc. NEEIEEcy. liopan iEaEN SE d .EdIr n gP E I E U E d IE .leI PE IP N s. spi pi M EcIEIG M N E 5r e e d E N PlMon er e E .E N te. E.¡E :,,,,;,,u-d ,' ,, gina delpinor C sio.cine ha F¡p, e.'!.Y.e___. y ,p l - a l, M 1 N ii b, E E aI E p PuEp p I ME.s.P pI E.m SSO, alpM EPq oi UMdp a-EE E .i E n la ,insa e .5 ,CoraznM ¡.JteNE EEE EUr ENd i Ea esenIIEEE uPePIEayu lSdan l PS¡m eEE nS E E EiE A E l PpN. d Mu upupubpl d , ~ " n ~ . " "O'Nid ,E u PUPe. l Md n o E Pi E EIE,s e l i gEu E Sien t E I E yl I OE d N E EEeN iM ta. ,E EE E s p lE N P lE E E S E l E p E E E E S P. A S o, p i a , b ~ ,enE. ,uE s d E l In Ei I P PP.N N EaP Ed oPE SPCnPien tes.OlEEeoEd eEE E E i d C EEuia e I A tSIS E E E a p ar E ,co nie r beE yE a re i ab l E E E E P IE EIe a ', dE P N E E MSl,. l j l dEM E p r 5 o P"1t"i p u i>,0l i P I NEt ldo E i M C ElaE EE lp1,u Iu E Pi: E se en c e a i ia d l ESE ,1E Cn os, rEE e oIS p xEl pdEbl dp N. E Msu. lES deSP PE 1E E E pe a c r e E E lEaE N, El '. EE EE. SE aNE bS S El lEE dElupEpEEdEll lEEliliuPil IIi Ip ilE i. i IPL, p, 1 R M EEiIi. dio EiE Ela lCEIPE MEpI s, E N N P EiS EEEIEEEs form Ea: E M lo eiIE .t -IE, lE qEE UNIsan EE5nPo EPd e Nat tc iebe nEe CimtEiE ~a iEIElo Pqe P, ,ii,,,,,,,-inpiptu¡iMpbpiiMi, p ~nu meEs ,pIEP iyEM E iEEEun M has-lE 555 E1 A5lE 1,1,iE E6II ,EPUbnoINEEE llE E EE 3EMEaEs IE EEE. ESES¡tEell.oN dSi lE -ti EEu.ydiclI,.iEIEEI ,,d elt .d P,~o a eeldISe EpPsonsdl aodPI od, ,br e 92 r.Peienedlbl i esqe e e an daP E EEE b" 1OEE. 1 P. ES1EEPE NEEl.,OpliegosUSEEYEPlaEno.EE i.EdeNl, e acinES deEE lucEIIE E s. M d .' . ,, .a .E',nEEIIES ApESldllP c Eimpaa. ,. pE,, .m PE MEPiu I SCiMu l OO EPsEG ipssE.piEp iP-QEE U.SPIdy5 i;i AN;ELEPIiEEiaiva e seleEcoE .l, ,P ,E 'AEhEMi e l dE. EIEPEIPbajar l. Ho IEPEE AsEtaod, EENEEE NEEEPE lESEIEN LO l N D R M E P P Ei 5iE E S S e d d e r l M PI I Pi i E laS.,A.EM ujE u nSE l p E l od e c o E o t sPi di o r es ps E E EaE S I I E P E E s E M N E N EEaI M I bil a i -1,%ad7 -" ilo u ""'i pl d "ElEl pd ¡Eil In E m 1ds,s, EENIES Apsi t. -1 A las ulE1 . Eo,-G MSol Eem e E n PEE NPlPE PE ll S e a ame ntD q edela cVa c nvarrea ttPl iha tddoO E es oIPenguarlsE IEt., EIE tS iqe E.E. ~ ",,lb .dil M IE iS la 5Sp¡ r, i PESiNEE .N.NY bEbla11dE1,EEEl'.o laE1.PmSEEENEEecIaSENEPor laNPSEME enEmdslEiplesEESasionEesE.EI dE ES EEEEdt, -c a~ Z N EEiEEIN1,~ NENEPPP0 IESlEi.Ude11lngnd s.EMEAEEEiEE ap. EESENMEEIlIMS EoISSiEIEMiSEEIPEEl, PU, JIEPPEM d uraM dlEi i I ,i p ~ u~ iP d E EE E i i E i IEEiMIN, pp gdeJM p l PE d pAs n l .o e m r iL oero d(c ato ), l s q u eE.E,.EEEE N E E M P E Ee. E I S E ES P P= S p .Inn, adal nu Zi, aun as e ~ ad.eut e. Die da _)cndse l cso m s rciene: y dela yta PEPE ElE dE n ta sMEEEd PEaa d p ta d uetio aeeo la !,,,,t tlit'Esn PEEEPENMEds MEVi"dESEEesulENonSheridas JEIEEEEE liMo 1 'iu uPPIPp M pdppd iNE.M MEEIEPPEP,,,, IEPEPINI ~.PlEE E nEEE tdEdO1eduIl 1tdp I ,ISP Jd Pi NEPEPEdel. ireE EEE130p.NEEEIE. pMNiEPIE .PEPEEs .dElSItEPEES.,,os ,l[ n, b hjo, 1 EuEaEqiSi :eSP El 1011 EPOEdIMy E sEE EEEsEI. qe ,,,SnPdNS Cl r tacua. ru o.d.a .yse treioe lm nd.E ruane Ola EIEs.dOEIuN bMbe p ,[sl.Ea E EN'-.dE lo oN.,E. loOEEI 'PNE1IPEEElED.EE epu l-IE ad deOoPonEId EE .I E NS P E E P EIIE e l ad e ii. leMsEISMEIEdePEEE NEINSEPEEII,¡Ed'EUPEEEa5dEIEEPINSI E IIESESE5EEI ESir DISEp.iEElNIPbEN S aEIEES EiaEE E maiOsEESeEIN cEEin.y Aesi te ntalba sE I NS 1 .ltE.S SE M ~el fesival saesiano1s 1UpEivaEPE PE Ealrmcinpa dre iSEieII J,,., d p PEEE. 1.iEEMEEIEPiE~~~IS"Mp "".vClgap a lUEnEENdEipdrcoordeISopre EbesIiEPE lPE zaEdSpMEEE _EESESEN EN MEE,," aia E.LEmsaP ,,,EM c Fntad p' '" N E E I E 4 E ls E I E E sIi N EE E S E NS ~ l s Spied d S o EIS E gd E lop n dEpiE,. INIIiEl isidSE,
PAGE 11

diid1 il a iiciii d c l siui ~J Biueriid Lii LOS UNICOS 1 liiiiuude i iiuu iiMli SusGid] uRiiu,, V EOSDAROE ~u,iiti,iiutiri ~n ~iiumii,e, ,la f.n s;bc. 1 iroldiiiuii1irlA VUCLSoDIdIOSiE 1i d ir r a rouiii d r, e i jV ecu id eiciu u , 1 ~ iu .i u C U A T R I M O T O R E S ,i, ¡A, tiiihii d, 1sinl del tiruiru D Cl 'ula', y ii c, ,T. U ¡d reo R=, dii di'sib,, y i \i a. M rLi 111ula, citdile u eliui c i in i l iiull , D R E T p, "o. crdnicl ci ii d iiu,, a o, l. de I iuuihiiuiiiui.iihiiui fduuueid dM 1.i A lo 'l, i i, ud i.iiuiuu, dc ic iiiuiii,. rien uod' l., gr~e, qiiiuyit. d. Lli s 1r un delo ma Hd. porraeitfad,1,03 t.deui .ci n d d, Si'~l. u ~NU l l:d, al.riraqueh. ~ i L fi. e s 1.iui ~endc lu -P,, Lee ir.o.e de c1.¡1l,,0s'y oelcpadredu ii'hiu.5l,.S ciicdccsc. Wcceedsl AZUCENA. ~~~D.s YtAdil r iielst cui i,ciiiV 1.A~e.eIcI.* belic. EoIo l Meec R.lcfricds"AZU ENA leccied. iicdh CclcUlcilc, icic c ccl 1,1 diiIs iuiidciscuiieiiccs~cc Micporauuuic Ciiideucs c Miciid, Mci. iii iuuil k, SABANASdeiid DEi Aui.Guisccd scicl Cdi iuuu.iI5Lii, .iliA Rq. CuigcIusdc ,ldc li' 5 ,iui dsdsZy Jii'iii Ael .iisid C a, lZcidhi. -iii.; iloos F laG~iui .~us. ________.____________________Enlo_ WAAD AAZ C NAS "AZUCENA"sLeoreenda (leeartclum Casus Las d liiiiuidetai de Icioh]w dioi&idiiiioi diii Lihiuu, iiiyiiidc eAflunc l a ¡ u¡ r,¡ . e .i 1.i iu'hii Joiii dii i a, v mosieifotoudelamerieda a la ii ii zidiiCa ,uddat.Crl ina Muy Ssiude Miranda. M_sii Pori Ral iriie,. 1~ LWARANDOdLiuYiSABANASiuu'Ai. iii iiLamerienad i'li u i.i.uso ocorEniqidi]nd iii euiuul.u.dii, iidu'u]. lqi. MP-iFudidNct ,Ah1ciiiy.],,B -; L ,ae,¡ fcu.i Seia, Iibrbs i.ui. d, [a, t'icr,lai M, d liii i i lii uidiuic 1. Clii, ii 'ii S.il uuIn, s di. l,',, d 1rlan.A ~ e 1 S e Ciiiidloaro oto A e H eau ¡ E JdII oF diiduii S i] M ,lur i dS MSiii .diidiiu iS nc e at la S nd l ¡T T I e v d l n di ,uidu dli' niiuiii i]iiui d l~~ iuudiiNir, a ol Y sar.E b, u~ R, n,$roI Hii ci di, Cui i !". CiP.,l l o SC ,ed, Me,t .qlUlra .r l~ de anV as .y1. o.i, 1 lliqii"g. 0 d i, LiiiSB ..h .C Ema o C, r!o R flsiS la, da Miriay 0(¡¡,.iuiri. niiiiiiC.h.idy pdr l. C. 11,gciiid,] iiii d Vi i] di '1 11 i]iii uid CuuyMal i]].C'a %a Id. dedisuiiigentili, diiduiLii a da Cu, di ,d CCiii]. diiid7,1 ii Mii. dii ¡,dii ; u luii~, M.,¡.iinui~D .idi''iiC is Ge j g.n Hcrnanim N tilio B.,,k t"1 M rir .11 1 y , t r -d C ti i i i d i u u i de1 hobe dcgusle DVIcPTAed.r, Fh7.MgayetadAr-, ¡¡.r, icroi 1 ,,t, a1 G diu diii dii ¡d uer iucudSli] sdM iii BI-1 S,]. Hesrid ;d, Fcen]ciiSii~, diii, Giii dilur, dii ~iii depuiiiiid Armas. MI,¡.i£liai.liaiin dii diuui,d-iiiiii dii 1 i]ui aalgu ui ,I~us a G lia.ii iiill,bli i n, u1,,licn. dIi Ing l sa MrSiuii .mpi~ud¡uV1iial i. iiiiiR. di ,ld slual shIiuB S FREETp,1 cs(eT oi n Pese. Otril. hnn ,, iu du d e hl -ti ,,iuC d el li ni re d e g udoii s ep ~ ai en e !. .i iii iiuii M pltay leri ,,cian, $110.id,4., uu ycii ~ii,%ni. ~ii ¡ ,d,,ul, L d, ,d s;1f eltleco, 100 Elo quedel 3invicnrnotnos Strae F ha. p ]dii. l d,[¡i,,, d i] Sus~t, udCD5ii Auiui diiEte13 rjsq eute a ,b lu iii mpii~ 5u .u'Siu Ch lc sysya1eC rua LediisdC. drinch undbi ¡a duda algno de nuctra blUsaslade,.ti.sedliaiased A1racivas ombincione Jina Inlesa BO D d.P,., r icii d 1.cu uc u re. i.dschiihslccd.uudiy.Mdc. sediio y scauccy, ii lo mejorique .o ndi,,.Iible.cbtc' reasa~ml~, !. pici.r ugi Tiui 1Red0 77 seusroduce..ec. ~siuuidcac p ys"yac 1 VuadVicie Rcdsiid~~ decld. Ci],,, iuisii ud iicc as5uuc YsIra dlid iw ai Adu,aiAn DE 'iiudd. 5 1ii, p diui.,i.dircy iissiibiisc1,4 BLANCO Y NEGRO tancnuestroesastressaeEiQ

PAGE 12

'1rairos Ho -,.M 0500 SEENO 0 9 y gran show' ifoo>oo. A IslaDDSeO LI NDA DARNELLQciO* TAB TIIIMNTEO SAL. _____ Shaw 5.0 h NL SS AM Rd.o,, h-, u HOY S. C.5II.pooo.e. ''O$&CANTO DE AMOR iwW j Itt.Y_ GUERRV A 543501PAMHC C RP .(¡¡. C.s 1 oIm. 4 I24lDE 1EOAESO ABATAAN j1-DON AFORTUNADO' 0 HOYos 9 RK 1950 AsATso] DIAJRIO DE LA 51A] Escenario y PantaIL un¡a'funin dle curidad t,0l ndi~ d v00 ~m-t 0 lo 10000000 di olaooflolo ~ V r HLMA 31fllli U OLIMPICLo Msica y msicos FOIVE UN CONFICTO PAIONAL 50 -LUOTa E egeo1 l A'OVOIA Por Nqna Ben¡tez lo' o oo oooodoos Id Tbu J!. z,_j ',,50r 0'1 'p~'u, ioo'od k NI.I~Uo ooooiloo Joofldooao o Wol 0000 c.n d, loo u l 1, d1d1 po'o' mi o mioo ,.oodo otos .!","uroli. d dio U00 1001 oslo 0000000 ooooZoo1oit.doooe o.oo do ooYol oUOPARO RIVELLESa ooo¡ unl ,, o ~td.odto'lOo enoiodoo pn 1 or dloo'o'o'loooooo Oooo al.odd i, en supol, cS i o io'oodo que dstloo ao M dolo sido_ dedicados o,odsoboc lo'oopodo,¡ No Xo AL1KAZA R HOY LT11.1.e SOSOSaOlas loo .o Sh.osa lo-sS30Do9.30Dooo ojfto 40 t,'¡losotoquenoque oooooios do o FACUNDO RlVERO oy tu5o550ooo50 0 1 s¡doss00000'ao0 oOOPO din bollo U. DLMEN p .o¡o -oo OHOLDA Y SONY ¡osrio de OaOy DxouYrJsdy Laras. r ooo lopo do qoeodejatitos a ;,¡loo o PEPE DUARTE AossoioooNOBLE ENMIGO hApo., do doso Una op dpiiooo Ooqoorol. A. RAFAEL MORALES oslJhsHal copu~00 c1 ~ooopopodp os ,looo 1 r oci do In d l amar a cadondo 0000 cuaolo oidad d C. 1IU so '¡ 0KENAN WYNN mujer0n0 figuro do boiiooo ac:JANICE.RULLE coio". "Cooolo neem e 2 HITS poooopodoso HOY FIESTA DE ;Vpnsp1pooddlooooeosmd MM¡PECADORES t;Omo tdol illis00E.0.sooo L / 4 o5~ .o' so. oossod 4<, oinlt onoooAldooood 00doooooloooloo ,doooto loo'odo. Eolo 0000 Fa-tais a3 oasoparaoelh. 000 £NIE ~1,ib Assiod oh AnELelAMAARTEATR0OplAoooooAYRolo 1 RAMOS GAF Sohoi do ooood 000000 Foro a o olll os oo siasos Uoloiio IisoLsoxoos. ofi,-tioEolalentgoooopianist ooop ololal ¡¡roirANiDREAO PIrLMosio Ioo.o lo c 'Ir 6,Xzosl do l os 0 0 0050alsE tdo Jifls ,ix vi T t o oo'1. do ,y lo ooopo Eo (]p lTpoosoo ll.o Ps ol 0(01oe o 00 oopop o 0 P azSO 00 NIo; . l iL, 001 00 ¡,.oe, I 000< 0 0I0 c -a0000oo o' co ci rtom a DOMO t, q,~n c -i,,,E,, oohoio 30o oi ho s innw rus e"¡ -n c~lo' oiloostA. loZ.,olP Yo:,, mT.Ii' Jas0igoiO,'el la0,11 d 000 00000gre 00 do Poooopdo00o.M .oooo.D. 5 l scooieo 'oodooa 1001 O UN C dd01001loooooW.Oolooo o olsoo lo o, o "did LOSHOMRE QULAAMAON 00 OdO ovlloddd -1o1ps1.d aoo'ol u o, 1:, ;t N . b, la l0 N o o soOsso do tIo 0000000000000 loa oO oooJ,000000 Mhosi 0 0 0 0 <' 0(',u,, loloaoo 1U. o
PAGE 13

-1 5 r1rr (l.5 e No%. (le 1952 CassrsIil¡sra ria 1 De Z1(18lt(lbCliIRtt L A E Q U DA D i, y da d1.1 l ,,Adii ., ~.li'vi ta S1-aC1,dlo A-9O531O lct.n ir bi s An , .vide1porllai '1 ___________________________._____________ .,' dr ],l,'01v ci,,d.d du.aMguria,, A a,, t t.e , vidic. A ge. 1m,l Mv. l.,%,ULara rotofre cosenatrazadari A M 111C1cvc. tAl,O usuFAne., G_1. P. eo6ic asal msluoa S,,fln iuy v. Ac ',. iurm entrxtasodyuraossuti. uct, AbvlT. T I., l-I: GaM Unacoa dein tt .alut la¡,,,elb dr ¡.,-el"i. 1e, 1 -o,. Al Co,, iiAChr,li N, que ]lo de 1,,'A1 ,11 'A., Prezc Orit o A, A ,,'i eAlcpoae,. oA Ai,,c( a (l rc on l :..c cI iiil, ,i G r,b, i uez .Iy 1¡¡Llen.a.' A ebn i .A mi.,s,. s. ,,i vi.Ac a W.d1 .ti, i u-,t l, pocaadepu de e iecr o d e.t dionlaanel arrado ecinto., c.y.s , i,ccii,I'a l .b' La ¡todaDii)ysaEscobe
PAGE 14

Pgiius1IevtnuiiJUY10 DEI>LLA MAINA1 nlrmieioi CIn~iI"Atior de Locura", con Ni¡¡¡ Marshall, Osicar Polidol yTongolele.El Jintsfs al Reina, Oliipie, Norina. YI ci u< s <1v1ljwvveal1 Santos Stivnz y Habana. ¡Vaya a verla!1 Con renci de ll
PAGE 15

RIO DE P~A MAIINA.-Mircoles, 5 de Ndv. de 1 2Cruica Hzaucra Ora bod e.I.d,. 332. (),.¡ o <¡d ld< niel3, 1 d~~13 3 3' 3d lo pr¡m. .1. 22P1112 del C.Iyi.: Otra3bda deldoing dn 33-P"1.' .3 T.3 )e La S.lle. l, e11 2 2 2332333 i.32 333 Luilta dnAi.i.'ydDI 1 j~ n l.n. S ~ i. 33eac,3.333 *2d22 3l.l.H 23d 333 ~i3.3333M.2. ~InI,ial. 0 d~ .d, 1 .in. ,t n r SeAeeo iadlsrAteosrLrnoMl ,,,,rn -A a M Io -d.l [1223,4.2 M.d.y . Lz31 A332Lu. I2iili. ,d l.,l p lantas g! rim L, La.dh y12 M.i.12. Al.22 ,Ad 1.2. e.lyL. y JAl3i2.El d.ct3 M.b220 Vi]. Len ~e 22ye AlIO,. de Sl. o Antl3i32y a Snchez Y dctor Pedroi Niyia,.33 Jorge, de La.2. y Anglica Gnz.I fez de La,2 con Mr, y SI.-. J. El doto Ignacio Rojas1y Ea S eij F~?2 crde Rojas. .3,322 '20332332 y le. naSpo.o de Perrarrn Ovaldo Bdr gIe, y Alcia Spncer de Rdi. tLylMuoziy, seo M.fl G22213-133 2042 y Cr.an GorO.lhi.11,l Glieno ey3 Co 331.door Amno 012 1y M2,.-. i.set Frnnde. Sl' Maarr,ita Ma<'r,,ez Dacosla AbMo 5223224. y .6.1 -j 3 M.112 de.432y, 22 ia B.2,.2 a, ~ lapMj_ o1i .K-" yD. 1-t 4, C ., Pypl, o. q.~ cr. 222, de 2122 ur31 1,3 i0,331ii .el.¡. 102 d. Casas, o nodyey2Aeb. da e21122 por 121212 v u ¡¡aislada. El U -M 33¡. .vu . E, e¡. .13, Fll, M.rtin,,, (3 1 ,, (Is-.la,. pars l1Tl Dl.,. ca l dco Guillem, resro y deO .,u epnna Consuel Da~ta da~llo doto icar. Suba, el23 El L.~la 'I da3aa ., I. 1, 33 30 3 .p0 S .Vl~.d A 22 lee ~o. P. ¡ .dd q12ue 322 y -11. l 03,mo A11~ ~ 1 o o Lly.S. 1,1 o 1 y d 10 l3 13 ,,, Hm .1o, en un., Vellob d e¡ .433 rabo312 end ki ad¡ .p Vd oir cnJlly arayy.i nRsai Igi3,3. n3 el2 balle~ o,311 'bY d. 1. .vi. Cy 3,i .no MO.al*a A. de 9 ven-,. Rami o Lpe.h a ella d los ys, L mare, 0l3,34, Mod,d. l y c.321 ra232 a., i 1l2 le p-adcrc lrldlsgxcoi el ~ YDr.lse dy., .Cias C41. M.rnl" 1.C.lc ,0,.d.Mro.,a,, yn 1,d4e A,1 ,yy 1, a _el .t11 20 14 q.2 Ryyo y y'22 S201'3 M.fyi, yA2,A.e El d r-. d 1. Asoiain d1 T n. yde y Li., l o M. Ca., seoa Te idP3. olo Hiydi y Hayel.Hiid, elde Albyyi. P dy -e-o Lyo 312 y. M r¡ i ¡¡., b er: Se 1122 M-."y AA.Ab~ d, y ,.Porto~ Mde Pez do elM C. o, T o .¡ 22dti Se, y u122.i.fi. 32 221.Po, E3l door Marian 2 Valida y seor e-,1 V rlou Vd.l yc Mate.y Al Y ta T2dlL G .223 -1*¡li Bio E.d"-54.0 eln s¡sta M.ctoVarde Yeoy, LoadW L.ysoasMtld Cyg M ~Miy Mi,. TMIIIr, Mesao~ lo G .,hi2 Ca2lli AIrt d, ri MenaP30201 CiLlii23 y mi oi .t-ildsBilll y ra a J1 o aqun .0 .2 14 ,0 2 11 1V .d A. i323 ll mNiyla y ESTE ES SU CHAlN A PRECIOS QUE Camis de .2li CAMISA.DE FRANELA PANTALON RANCHERO til P.1~ C 22 26,6 Pe¡'e los Mchachos2 Caeie,,lle Etarp3flo5 de Alg,4dii C.iel. Atlli32 02 P2lin Un313 2,33de Un valor de a -.38 c U .Ide100.68C 40C332, 4,~1.0 fi42.2. .32 23 y22 22 2,y 3,2, 3,,,33. 22 ~ 2 233 2ip p. 2~ -bl.3 3,3222 22 2 23222 d1.,. P.2 n.2, 2 i3d. 32 7.32 3 ESTA MERCANCIA ESTA A LA, VENTAEN LAS-T-IMlDA5SDE LA HABANA Y MARIANAO iCEI. HABILITES! CON ARTICULOS DE CALIDAD NO DAAN SU PRESUPUESTO 5 49 EGANTE JACKET 49 2232 Muy1( > ya 9= E 1 2 58

PAGE 16

DIARIO DE LA MARINA, NOVIEMIBRE 5 DE 1952 Pro¡'¡w <<> huo (l 2 e la lech¡e import.aos, ser(ut pasteurizadosl,nI,222 q 2222-S rsnt njve l LALL1I (LO~~k tu 2 "1 '.Ia1 ) 1,, <12,111 ovista2p. 3 : .d 11 lit r o d S r l w .leesa 1 11 s. e I 0 ,d2 ¡c ,. r e e r q u e lo b u s c a b a n r e ii r e t e n c l d ~ np2el.1 22222 21e2l2 2ri,2.ro2 del % .duct 1. d,, ,d y ton2C2 a 2 23,r 2 ,1 a2,d c ,,e a, d2. ,2 2,. 2',e 122 C,,. S 2 t,1 d, T,-23 l, 1'-1.0 ll22e l 3ll 221ir 123 el1 M in 1,2,22 11 112de. 02Nuevo 1 "'l1'1,,, 11 e1221 y 1,,,0 14 2.6 a .u-,.2ir. po la a,,l2oBe. Un d. nt .e ee si~ 2 I Mps ~ .22,,2 2 1 n a2 l. d e G e rie r o l d e l 11,2 1,2,. <12 3. < :,1 ,,p 3 2 2 2 ,,, G ,n 2 o, ,n-a e l 2 1 d c 7~ .2 2 1 1 2 2 1 m d ., m a _A, 1 1 2 0 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 , ,. i0 3 irl ciii c u a tr12 1 try .C 2 2 2 2l. 0 2 2 <. : 11111 12112l,2. . 2s2o 2 2 1 2 2 1 2. la 2 I, lilb a,< 2 6 ,,22222 1121111231R e y e s.2 2d e22 312 1 2 2o,11 2 2 3 h 2 2,.1 2 1 2d elito1 1d e22 22 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2.1. . . .1 1R e m ed io# hu. eI. ru 112 12 2 20 .11II o ". l ¡, l b(, ,,'d,1I 21,112 23 21.1tr -. tus am e x br leSlbr su t c n _l. 1 e da._ e ilo de C arees liiri__ e ileol l saico at e U "a1121 12 ,. J "l. -,, s de11112 ., 0122ni 2.1d e 2211, 22211e21 e peset l2tdi222N.,¡-. im la 1,1,""u' o11 o11 r1112 ,did. 1 II 2222121 ,1-uut 1112,. 11122d,]C.2d¡.,en22 121122Scrta.al21 122 l"llll1l1D 1131, 2l,11,22 elbendo12e"1"l1112211.ll1,103ataba,,12221122 .b.por,1# S.I.tiili.s S, l <11sle.,rg,.delddt, ¡paraa asumir erF-UnciB-istriIrilrpid,,mente slas¡ siluetaseldeb mod 1,1,22 1,12¡12-12 ,'2 2 ,1,el,11e'2 C.222,2 G22 1 2p~, 1 d eneaedtrecha, .r-e.tordoe.largo qu.e112 1~ s1 ,¡o11, el.1 .er.d 1121,12, t, 1ni1ndep 12,221 2221112,2112221 ,u 11d,2i.b12 .l,[.? PCt. il e taIS 2~rr, 2 1 P enre~2uiDZ M f,2b!ne l,, el ,"tullP.,22 2221, lda21,2 LR,.22ptd 11112 1111y 1I,,,,112e2.pde1 de 1 2 1111221211 junor102 a 222u1112 b d d 81 uede lo 1 212 12111122¡22121\? 2212 22111, 22,,.12, \s102 1 ~ -1llnrd S t32la408yoneto ueo 2e21nuevos2 y21lindos modelos! br/1/3SS\iuCri 11.25, ¡ar i~~ 1 ,1~~ 1, 112 e 1 3. 0 7l .r -, ci¡r pe el ,o d'.1 ,,do r,,lon,12 de JJ110. 16,y, 3.0<0 ¡1222r1I42122 ¡22de 311 de n 260 21con ,hla de metal1. Negro, rojo, 1222111. 2113217,ti,2.50> PLANTA BAJA ~1 211 Y 2111 1~ ¡Ya es invierno en El Encanto!4 PAGINA &1( c tdmdnos: i, i, i, . 3 u

PAGE 17

6 slC.roa asVenezuela ¡La dejado atrs la promiesa P 0 or Joaqn Gooxez Fernondez fli.Irio .OO.111A0000. loifos odopato -0'o soIoIoos, 0. 00<0 oo 1 1 mx odio do.0m~0, dioW lo. Pos -6 1,ollod~,o 000 loo eoo d. do Ooslooloo1oo.""0000110 lio do. 10000'00 que00000 poilO lo llo o 0 0 ioofoososl s o DIRI DEL ARN r.~-'l Finanzas fifi E M RN Clasificados n XX P> I 1p~~1.db-obLl ¡La Habana, AIcn abs, 5>(le N ovoemitre le,19a2 FaiocrdeeaodeCogeode ¡nslUu¡los EL MEJOR jjfi~oor&eeoel9¡gesoGijii contar CHORIZO QUE St PUE co nMuseo rKhOTNRGi Iffi-T L* ptuloo 0071 odPel ,1 Al ,oool. al ,w,. o ooooooo .<0le0s0101ia e, I 0n0,0l,000000 400-1 d.o. Cooetl* xo ooodortilod, do olooo la,¡lo.o atuWI o nue .Rrsmac tic la notteoas. que cae elevana nide doa io] ooe1dr¡p.i. N. habl,,,.d, olo -Elolldolo Rdl Cr.~.p blpr IA I eiia d o oo,oo Ir$b reoloo 0011100 01 l l.el¡ 1000000¡at so~rcil ooGooooo.ol~. deo-1 100ELA NMARINA cboo 9 o Capita deobo tO I 011000 poollo 1-.1 uir obood oAo .,Hoblstado lUn¡:10,000100. 0 Ido o lo Slooos Jooo a,,. 01. 0ue ,pOOl oi. te cez s lidsda hso sooo osdb., Yo ooood., d h 005015d -lecr. 0000. Elabarado por la entidad ms grande . C lcqodo loo loqso. Adooeo. blo. odte.odo Pooo.1 do50 contribuid.po.olo,. idJde Espaa en pradultos turntas: aodo l. 1 poligo.se ¡,,,?C olo ,l o lbo'orhoola 1~ loo, y.¡eno.o0 ,¡l¡o.-ooe, o hoo, so rnd Lo iet llon. l.oood o.lo, l loo oooso do oll. ino 1 7aCop oVilo 0el CtorlooDbi RO I CI L Ao oolo 000olooo loootoi oodoo~eo-.poY ,odd oodMATADEROPO UtCALDEMtfltDM ]lIbo,.,po]l¡. boodo.Abol, .un.o .1bpo. dool.,lo o oooo logo1 do Ayer scleo id ot idtrOoo.o I.O).im proofunddaddch oAbsmooo .ooreb d, llo oooo,t, cdo loo .e.,c e, .lloooo od d.1000 c.dd loAllooos pooolbZobo¡ante plcamio btrc.loios dejando arlopo ui. 1ol 1010000 olooo ,Al poobsdlo J.GALIARRETA Y CIA., S. A. 1 RI.ol ooorhe Pnientoo l a. a. Yoonombagoooo-nrdoproesad:o,"El Fooo do Vig.o goop d doooooA TEF.M-98 l~~~~~~~~~~~ ~ 1oood.poioo000 0 1 0 oboolooooooo do lo p.i oo. oopoo.l. E. 1.ool. MERCADERES lI3 y 115.dtN110M28 ~eooooolol.aretea,.in o. out o oosrelia o nsanteoo lobloooi (1 pooidolo Sodl Contro, 1 obooooo l.' reoo. 00as. oocomoi oi iiolloioAl pol. Poi-que e. l lo tdoc.,lo illo OooolloFiooooo i I. recta osooodido qoo ooodolooo olooeroapooooooo ado 0000000n fisbANo.,.aCo ,.olo Do loooo.Oooo o t O tO LLtt(.( LtL'ILL IU t Ainoooolo ¡loo oiodoolo podooo lodo l 01 oo.v. .l,,Clboo.oo-)N a o i r tLa i oui e c oooo!oooo poltz.l crtri n. po llse, ooor. ilooo. 1 hiarn os.o~o .,bpIlo .10000 s1.00 o,,,o ,.opooloooo! F10000 looolidod o Asaool. dOo oodooololo¡o. ,0 tentra a C, rc.I.o. h dijtch.ira clireti~enrect. Uninrcde."Paagosn conags 15o pasese tIEljefto 1 tdo I stpofll eg ol.l, Fooololoo ra Foooea, ooodad a l.pro.otladoo e dol ,¡Fol njao oose tio boooos lo oooo .-. 1 De d M jcoR¡., 1 l ol.oenlo. ooodooi. do El Paro,.loddeOo oo olooo. o E. ,a.,. o elooo.,ooto deooboooooo .110sc oegrn ti optucac ares compenanorrsa Proyctase alrir al 5 0 1 0 1AS a.iNloooo.loo do l-L. .Y.¡obo .,_ranes si un La ley de rropie ad in ecta l Aoooo odooooo1io o ol.d,,a do so Lso o-pi.opooossdo 000000 o. lo Aord. ooo-ldooososooooo.1.Aooaoloodel Del Sibtnal Sarstruntragnsito ce Pairtqu. d s a a n coue 'o eoSo o 0do lo e,,d ool .j bo.15 00 lo Xreo1. lo,daPagu, ur.Ss 000A:oooiiaSo¡Bllo. me tdc¡ Retiro, de Matdrid d s a a es modeo en su l Lobode Al .~em000 a 17000.nioludo. 0001d' ololloi -olodsooso spo sd Por Atario Acoa i>ooc MADRID. N, -. OO o-Eol.,00 d zo coeco-.o dopoolt.,do ,oo loodDo.odaro.y.,dooo 010c.l'olo Llo io oool.o d u daro. Ooolooolo o.-ooen01. oo.ldod doeooo,. ooo.rOlt o oolo ,,,0000000 0 t loJ. ooooooodoo~o o, oogooOoccCoooildo Aboo. ll ooolood lo bo-lo unops aumeont10 olooo.)ososato l. so-R 000lodooooi pllo Coo oloo. oooooo.000 ooolo oooo .l oo. do l lo l oooo D aton l 0 es conyodro odif79-.yc lgunOiros c oiro dolooo td¡doPooolollsoloosoooos olo ld ooooo d o loooool. obidoooolo , pi ll""'Os00d stas00puoooOolq.looeoo loo lo o.odm ooboa"o 00 ooodo. do dl o qoolo atl-Ao Lo ooo,,,"'1 l ld dl R ,ol lo o000. de enidfca l.Opn nel o i A o000 o1ilooboo lo osdlolso. 00 010 Oeia loloo.0ogo s.ci do pgogo. sorc tadlolooslo e,.] o ebiame oelii p obl o Posu ol~tu, lo l ooPaaoooo.,1.ododoDoioo Ol 1 00l0 0000 00 o lssobs 00. lo ilsLho Er EI ooooo Looo-doooo l-e ooo loooooi olcUo 0000qdo o 050 00 000050 soo P.-,oatiza ol oo osoo queiy00 poo losldioiL 'oooll 010 o1000,o 'Oooo.ld iEo o. oloo d oooooioood o oobo o odloooooool 00Sbopoodd loooolotlo o Dd oooodooi o oooolotoloo p dl O ooo 00 loy llldOo ol.0 00 1. 0000 dob d lot.0 odo'olon o loo.,s1,1_ ~ ooooq pt-ioo oloooooo 000ooooioo l llooos o-o 1-9So. J.looooooo o lold loo o oooC o olo opie oou eol loo bo o iloldo poo o-i loe., o. Ioond soAoO ololoooooo i r Po Oos arISI O HEoo RO rbA oloo¡l,:. Laiool P 00 ll Sl o olooo.Lo oooo d o oioooo oloololdo e,, o 0000 s obo ooooo do lo alondo l ol.R oooo doooon ooq sl qooooodollool oopoooooo, 0. lo olo lO 00 -oo000lc oLsosooodolopspoodio .o.sooo. o lo 1~oosooooo-oooloooooob oooooo l-lo oh loa do oiooooOA o oooslool opolbolo pco ooooplblooooofii l oo. 1,pu l,. E o tl irloooooo obodeqooo l obolood ood ob1 ooooolooo looooEpotodood ollfUnledoPoooo .,oio.o 00010rir. ooo ;:oiooooooosooooo .,¡,l.od¡)., lolA oo iooooooooopolab.ooo dol ooo.faoooool oodooooloadoio steoooooooo.so. oooiooolooooloooooo lsodolopenoooyoodooiooo 1.o.,do"i OS loo0ooobooloodo-00oooo 0100000dooooooobl,,o.lsOb c) o0oloo¡0.l0oooo0ai"."dI. s.loueISoo, leo dendospUol l aoi taistm .urroon ooooolopltldodooooioso, oyoooooodoeooooo ol Aol oo,,,ooLo.cdoo. Oiodiool o.oocoounoa¡ooool-ooollOlloo esooold o plooool¡ooo oouooooO ooooooososodolo ob oloooogdo o oslodooo 1,4 ay &, 1. lad y e rfcla -3bruai,-elles;de st-4 y looott oioi lsseoooooo-ooolobia MA R oioo poooooo .oo losoo0 00 ioOtenido iooooiloiooo l i, o o5oooolloooo.oostrzsdo ooode 0000000os'lebea eiaogpiai o o aiivnoo crad aAmrm'e .,00iernid01.qe enlc1111.e00.1din.,, l,. drag sod. aa.o 0 A010o, 00000 lo dblo.ob,.So osoddo¡,01000.eloirdoooooi o ioio.oooobooestnotnot oOoloo1o%.,,¡¡e, o-ooao osciii po sil lo.prci ,.o qOO booooood i li b o .osldo 00000.oso lofollodolisoo tosdoo , loo oloooooque o. Sobohoobo p adls 0 o odis.o i. oooileio 0000 00000000 lorei0.oooo oooo 10 P"~ii 0 yoo osobOddl S in00 5 00 o.oloS o-ooldopboo.ooooioooOoo oooooiooooioibolooobS, iOlbOOiloOOOlosooOoOdoidoOoiooooiooosoldoAoosbooooo ooo-oisoodolooboooooso bo lo lAse,%obdelloodioooos 0 5 ooolodltoiyoooooloo l, iooooooo como. laooideoola ,.lOO O Yo .o0 0 1 .oodootooooousooO5l 0 dasooociertolo osooiO ,lo padooioooddob 00"o l ,s C ,o toAyd,'' .'.', ti o ,as de cie rdo-de 187 S em rloO a sloiiooo,,l uiogi rildeo o -oolu obi eePl m e ore0d00000fi an ~,sbo.,liinras .P 1o.,e loo un opoi N.ooiooooooCoood. tor.,lo. Un-oo0 8,00000 ooooopooooolsoo.oo.,doooiooooo.500otooL00000101000050dde0la Unin iooooecarapodeortuir do#o.oio oooo ldoldooooo ssooooo l'ooooooo loiio Qiooooo l. 0 00 ooboo ¡un.ooLeyoooosoo n i 00000lol,o ooloioioooioo lsoloob,oob.d o-.oooooo. .ei l tdod Vololoo odooqsoooooo00 op do l foooolo de osbooooooo,o deoosd(tt ol, doooo "'oooiooioo 0 ;,, 0 0 ue,;o 1 ; it Al loooo o,¡,,C 000Aooo IbololLo p00 00000.,c.000 lo0¡0 0000 osoEoi poo.dMdia.eEnat pt cui od doo o5o ooa Oiooosloodtldoh.odo¡soi, oooo.--,i.,pfecm pcrn % .,,a iobooloootooooo o ooobodoo.loooi, ,l boooooolootsoeob O oro.ooo.oobqutblioo ,C. .I.le. age cim nfi ritcil. Itj" o3.Y nedi enbolo dolo s .pur lo 11.o.; ldod. fdoe 8~loo11.o.1doK .0orr,e lo.,,h. vitaedo .a. eoheidn1,eiltiteo.r ,.ILlos do eI-,Sol poo pr bablid do e s bra aq eqpn orun ido-da ,ooboolpob oooo alraiooobo o b loosd o iboo Eoiolq1 u. etc ,I d ue.,eD,,,. o,eh o .blo loo ,bo dollsl.oo o1-do bboooo up"W"." ., ontrid orpe~. ine re. n-1. ~ s i o ar.oodo im .L o:Id. 0:," stmnquG 00qu oo.,.sooreo-c] SLuo, 0o10 .~0 10000 ooo.oehadl e.t lsdo 0000e. ooSooodo o a h Ira,. .:Cdo¡,elo, ~ooo, o, l,i Aplbo oa. go l oootoldo,.'. 00 t esln p r re e alo ouc, o OoooPooo.o1LoO cl iooos.oob looo f ,,.e,,Yr oooslobo .odooosldo [ o'' oral. oro tn lea iodoosoooooo de oodotoo a txtsoeo, iouJ,iAo 100001000001000del fiorl doo as amrceot aUind nns ad n nao oso ~ ,1 rl" t.: El prtal~psyenaCasase baratas 000000 00,alo olit i ,,Ao, .05 t .0c ,:000-0 ,n L o V lolo ~ ~ A .000o. s-o sod oo,. Eretrn .C re, o loioE sooooao, oopob O o Punoooo o looRetiro ripa-t pt dlque, Sodol so Ii oooisoooo!,ootioooso donesDiID. Nos-. 0. i0NS.inetaEl Vt Iipooo sod bodposd Eoo,000.0,iO 00 .ol cs¡o ooo .loo doo.o.o.o.o.0000 uu¡¡bL -uyein lo. Voiodo, o -set .loh.,,. P. Ao ida 00l000 do I i llc00010na1 0100icems.po oioooore oooisooAoooooooLAb Ai 000000coo oooooo petndotnoohooo'deAllioo. P¡. ni.Losoyooou -0,0100 ,,1tn,1--lo loo Oodioodio.el onso lo 1 aooopoire t.iltC00."f0~b:dlE doose,¡d.o ,1ooolooioq .l¡¡ob o---0----Ososo. -tcAoodoioo, d.ootohabiogldd ool.,bi~o solO bis .o.,n lo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ odooiidmubyp dploon-to.oobooo oosoio os asuciioiddlenotesoloo ddloloboddotouoobistL o,!osdl~,oobodsoo.-ooC-io . l e e n tr g b r rec n t e g b G bl C, n d e A ,. ,,, ,, !,,, ,,, .I r n ces d sI c a tooutd o.,i s t eo lm r m 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1d loo.~ lodoudt.un' 00-a tsor-ioCdor loiooldo1. resiodenoso lol oodoindo ooo.p olor a i,, uiooioy iood ls orata ins oipoi o rc o o oooob xiend suob oool.n! doRI. 004 ~ ~os oll oi ooso ~3. d ooCps i, odoU do oI o ooio iii ooo ooo1lle In 1 00 00 ioool io o ol oo li b io o p o le a l l it ¡ ¡Do d ,lo 1E gpo obs io dobbo l -. a b a C 1 o lo 00 sddlo o nc. ,rGoooob 000popoido olo b l bo o ob So l o ldSi.C ~ qu ed c 1 P r ot n oq e1 d ¡1 ,~ 1 d s o e lA o A d 0000quesoi l t Solo o1 loo bd Cpo 1 0 D D oo bo. DE ,,oioo oo lo oslsros dsea pra_ iodo loo lo fiooool Olaomejor 00 00 oli pOlO dnco! gsool mbioo. 000 d. Loel,, ollfoo. d ioooo o.o. solo r0 pOsos ososo do pdo ooodo CSDDA Nio SErooooeooo 5soddooooo lololoCasas pE.D paC.o4 t.r000 oPo I-o 0 1 elioyos al tenspaii. abiooooP.onoestaoL.*o 0s odocoooon. 0 0 0 0 l 0 0 0 0 1 0 0 0 darlol-Do 87,r obo hoao bosPo opos -is.Et, j e n[ osdr"iul"i lodo denio i nternacioo obio, 00000010 sOso.o.ino.ooboo. 00 oiiolo,, ooIoionobo o o oob d popidolo. ololol oS olo oobood. 01000 00o1o, ,reOfc tdodtso~odottopooooo.f,62 0 0 ,,,l 1 ,. 0 tafllo 0 P 1 ol pOos poooooiId.!Pild lo50di0d 0 dOctn0Lel00101A1 P,,da mbi e anmem-oio queo-io la SA osdoooisolonacioalsoo d ollo-.,iqlo01oooflores-o.",leebU 0 00bobopbc So.oos~o00lo, 1 101. ,oooo oolioooo-000lo ,-COtA. to. 0 oE-obo l d via oU pu-tel0 e t oooo a. oooo n c000 i ,i ooBeioooooe. boo. segn ;oro oLo o 00so ooooloo_ Sere istan anbi 0000 00,,0t0 1 e Olo. i I toio oooo looo:1re a Ao o oo 00 0000 l oo, 0iodo esooo0oooi dob0o rraoomeo id.C e.-. do ddoo.oooioioodo-otooooto ol ooooloo"i: -1l e tc¡.le. m ene. 1os lo ooooso sr iooo.! rndsosPo ex esodes Cid c auo o n ol std d os e oonia s intOoo ¡solpI l oo do Aooboou oodo oo.bo-oia uo levooi ie,a D.d Looolo. i10000000 ,,,i¡pu,, 0000n o s000mniiesa u00sar.000era gl 1 olilolo d Popd ejeoo poi l resoool.,t ti*lo .l Mdio.,o. dosel ler.oc.o,'," p o losoa leootl ooi1Sal. oode sIncuobadorao. loooo generadlos .oo ,-o prndo datoltoo ,,,iooS.iooo sooo1lH.,ltois oboaso 000000. difHECHASe, ENsCUEAia sooololp., dobod, oo ooi oooooMAo oDRIfo.b o-fioo. ololo ,~ pebflsr oodop ,oooooo OOLL.A olooooo DEb 0 .Loo s o lo ion olooodi, BREON.o,4.IN pll, d, ue gul, G tri e ~ ,, d. 1. IrcolododenOooooolipdoAT.loooo eo¡tal¡ioo ,Pid pobo bAsoA, 00ov-ii dos El op Aoo otoitopo32odsd d.0000 sqooiooioo oi.-Eo .isoi sd aioo 0000 lo 100 oiiob5o.Aol op. slio l loAol l ol. o, o-poDio oooodoiooo o Oloo,,OOo.o.ioOo;ooooooloooAodm 0000000a l. n iagdoaosdo.slooS-sncdioadoo si Aoooi sO ooael i foo-ooolo0En D i. F, Ilo iocotile quido tad o cbolsoocooiosCioaalentidadOaILd. soipio-o!ddo lo,.P.so-o teuoa t osycItd. olsoiooont0000000010000-. 0 lr,.,d. are-;"'~ C ooode ois -ooos e,,o ostolooobsoooo -iooo oo. lo.%,ibooo l iododooer,, 'a rl ni do. ,C. toio oopooOoAodoo. P Oii ,apooooooso oosooso o oo reedel c-10000 f,.id,2,aolloi00000o 0 l .,ob io o otoi.osoooo,d 0010 ol d,,lf. ,-sooo -. lo leooOoOob conllsore uido t u n , l: . .oqu e do. 1 o i i l d o_ _00 0 0t00 0 0 0 0¡o oA Yd oopt onlolo.o.p on . .d ,d-dy00 0 ooooosoiooooolo oo loo._,oioProfesooo inlod., i _t0t00bb000 iloooooeiodo1.ooooy ol, oio9un, oooooooooooo o'oo, ai0 s., otoyloooob 00 lidio oioo. o. 0000,, 00Amooooo o obooooos A r z coo-0 0 0Snodeo o S oilf o o l so oo o o Oo.isoeo oo so oio b o o o o cho -oooAO t obuei C do-o uee, ~ l d l 00la00d.0ounio s e creOllOla000So nocusooobparadjicadooi-oooo oioOooaoofe-"oo'etOO-o-Ai0u00SedadsOGoooerool0yde 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 F' 0 0 o l-loE'""" o., ~,d. i ~ .Ai. .qie~o l PSotobaboo e ooolo~o.i]. c.,e.oo.oooioO i tioo polo ,, eosoo iiaoo ooi eoi elo saln 0oooooooscone fi Prm dldoo d iOooI" enr ler -u,,.aomDailoboO deloO oalcal-slolio0jbia, foooot.oo a c ,I .es ~ o es o. ],isO oo si sbtl oi,i oo. odr s lo si, is liclo iioiio io,.'oo o oio iolo ,o ,oos iolE o io o A l oooooo00000 O oS oO iOi O ooo oiio ,o ''oo00000 0110 o-ooo lo sAo oo-oio 0000 iooiicn n i -loooo,,o.oles odo o.,to ooooioi oo-o b000 uio 00 iiil-o00 boOO,,.oioo Ss ooooo ha n Lnesa o a a ,, F, i .oo ,-,ej.lyoe.d] d-oioooiod -osioioodoioloooooosolooo.,oo-OA que pesid Jorba Abenz Dif 1,taw, ste e ~ si~tai ,oela or al o eso al Varia,05 0 000l Looyo bo5 ooiontent os isiooola icri.io oo ,oos.ot i oos entreo00lspaa1oo oSol.oosoou.,. c co e C neoS prird n o b nfco elo uoe etr e o A oto M raSi a ,u .s oo dooioo 000t .oto. bo vs0 oS l b oido1 Mso liso oi000i00ooiloesdo loool oi oo-oi oo Cooiooosoops l oaooloS IdasI dio,000 00idosonduzcaooalooOitoo, Ras ~ioooO s o fo ciia000 s o ,re ODOIO lO aooiooboo DEl "o-ooioo. o lo oiooso o iooo vlbooto o ito lcsi busca odec lodo alo~ o ,. r ohio dop oi,.,e 000 Os-o ob Goooeroodompopular, re.ibe.loPoeq¡eOLaROsOoooiipolioOel,.odCercasdespeciales para.muros queesi, ,li pant~ ~ci Vti ie .I ue(I e oe:te oerpreereteent, mi e nj, de100000aes 0i iloaiaala uehi ,0 l. d oO 0000000p¡."0 tbol. 000Ao-oiboo.diu.iool b Caner s d Jrdnes y nre ad ra I lJi ¡jledel Dr.eCl si¡ o en godo A.co ;Obie,l 00es 00nsab iio bull.,e ep,,h.il.,u,.sc; od. C i sloo ioo do,,, 00000,._ qoDR d. o losoo4 Lo sio M llses ecalsco crt oooooooo 000,ftoioAolooS ooid d o ioode ul metobolo l ro 000 a, ooo ~ eloo loooooio oiodResloooooE. Serc oirgio-,1~oo Orpden ,1ipu olS.o,e ito l e.1 f.]:ain poro1 ososo oliconOlOlOilO 0i. ot o 1" ?¡e,¡ S tebl roiiilo Pso, s 1oob ~d -lro 100sodoirm. o au s pido '000000 boso.o. C0,,,loo¡bol do.,.so-tilo oli.¡ Liso.n0000000itdo bolorloen00000 000rol. bolOe s ,o(.0de00.Oll-ifopo Poiooo 9000nt ob ZIS'S 'ADIno,-No,.oS Ello-tirSilo lOo-idosO. OliooooooSislooov sosOr-1-",noo~ooab~~1,1i1o11o1oor, red, ir~o lo d, 1,oooo 'ao ,,, -as'"balconeshescaleras 0 ,jaulasdetc. bol,:,,. ,ooso llOolsssliS oibooIsslir 'I ,o 0.0000 iobilii. s .00-oooS1 oo. oso,'o,,oooooo o ooI yoosso. d,, oeSu',olo 1.o 0 iioiioiio1000000 id cp h" r g ~ n o, l l-cre d-ia-,ltu,rclsrL ¡,,.i ,,,clo 0 00000 shoo ioooooo 00000000 Osp,,, ,Iro. oo Allo¡slls oio l~ ~ ~ ii 000, 0 10. slibio00000 o lo oooosg.o uo-so .""slo t soolod o o, o l iii j eldd a gH, dobo o oooos"oos -,e. .oter¡ lo oo ios looi,, bsoP,,"" bls boooio polo o osl b ~00 iolils o.olo. vlo o-soola RUJ L oooSo1oo -o Sl no¡ oolo,.oosso 1odlo,b eo bolo00000 1 q00001 da ,obdosb Es t ooi osoyo .,,ooIro~oooi b bosooloo11y '1,.:lbs olooosoo ihl, bA oolo 0 00000000 lo",. ebooo 1 r ~il 0.-O o doo.o i. 000.0l.0000.-oooodo l, loolbo Soo l d ot.d_ ooioolor~ .s ~o o o .nobdd l oio~00 ,,sobo A,,ol11ioodo.f0, Dooooo Plo ,,do, o blibs llo t0' 00 do oo o ooo.o bolsdo,1. dol Aoooo Llooiidi olo.osPd'-lool,,soso.oo on to-ol.so...o.qooIoon0.H.1 01 b"0001ldOO.ll. oosLobo, Soooooio0 o npP0 0l~oo do. :~ , 0 ;t~lear .id.,.do.lo. d.oo lodo.A Sol otao,ip .oo O loSo 1ori,,r .rGu, afun.P e e, .C a n L n e l b ra a lat., A a%*. e sta -cin,1 d.j.lcZ.I, .1,f, ,oltw .la h ~ii ,, Ir :te ,,I,,Il. ~ lo 1. o s fir ltio ,ooOo Sod Po !¡a, n i lo Oti ~ ~ rh. ti lbo C ¡ s5. .t oo,,.olo ol o 01o.o_,o. ?aooo d 40a.C.lII. ,(,d',z o : 050ooloeqe do-e00000 o i t 0. Odo ,oir lool oo oi~ o loo 5iOi-boor0000o l al~ ,,,.,i,, ,, .~ Atobetdri l ~~ ,C raiep cae ot l rlc n d n u tis ,.no ,o:oles,15000001dudii -Coe.,o"'o, fl,oelo19d, lo-c,llooiodei189o.i.,odo-offob ,lidodole-¡iiontodo-o---ioi--i-looarLoo-detiPonios100000re00000*¡c ¡ooo oioo do El coot lb l Pso,Oliooisl bollo ,lioo ,lo lo o .oooools ob iioo -oosi, rid.o Lb o go b ird o s dfi.¡. o loo d me u 1 cii(ie, deruota o rsioliol, .stoo xplor ndO o oSs1005eD p raln o de i sal c o e Lilio lo d Io,ibooiio .lo11 ,,,el o 1o;o l 0 5 0 0 0 000 . -Ooii.ioiilobo, 0 . 0 o-ooooO. ooo-ooo OdiO o00000 csdou, ,, rsitle ,,.l. O l oi d o t dj A q-oo .A o. l o t d o o o. l.o. b A 0 1 0 5 1P 0 0 0 0 5 0 0 l0d < on A ol o.oe ,s i *l o o o o o y o 0 0 0 0 1 O o doo s lbo 0 0 0, S O I o y o o b o o b O i p O b i 0 0 0 o o o i 1 0 lo. toolo ooopo oooOoo oiloliooi ,l ooo ;s¡, ,1oosoobioodooo .0 0 0000 P ,rO o tc0000 000000000 sicon 0 0 0 h, bdodsooo ol lolso ,Pllsol ld ilb ioilootoo. ooo olo o, oioo sd,d o."t.,¡00 0 r0e01000 o ooooo ¡oi,]. booo so000,,, l Os. 0000 00. ool0000000 Pboso,ooooo odo.oo.ooio ouo oosooood l -ob lio .oos sp iol ooot.o ~ooo-1 1 .000,id". deoloo tOoo oS o o o ~ -oo o b ~d ~ i o s o o, .OI o t l1 , , P n 1 ,0 R U A N , S E E j s J O R ,, l I : 1 I 01 tl lo os 000l0oobi. oo-o l oocn ,¡,i do." loj ob.0 0 odo oo ,,1 .ll ~ ~o laoqo.:yooo iii 00000e PID .?a. er aNOespei aesE p aYaFOLLE os 00 ooE, IJ'oo¡ 050~ dlo dgOlto 0000 iioiioo lililisd obfl Sabe,.ioodo Li , l ee .o.ob.ooh, ootirMeo.'o dooo ,0000_________ ot Palldo sdoooo 00 oobiooo bllo o o idso-bodoboboio Ro poopoli~ A oooooooos Sofil oooo oooosboo oo o-o-0010 lo oolooo oolsdaloo 000000.Ep a a 00000 N "',' ' OOl,,O' N .lpooo oodo 000 otloloo .,d 00 u.010000 A000 .loo ooo:h E ooodooo, o, o dolo Loo INDUSTRIAS.1 NACIOALES VALLEJOra. ,1 A. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d olooord ,ooo.Alob Nt,obooooS ool 00 flui eo. Slodoo 0sbllo Oobooooiooioadl O ,¡,t,,¡,,d ¡,eooo ooooodoo Eloo-o -~ioooo. 0 l ooo00 P -. NI i. SE.0S oy ).,Eso:or-. uoos iy idolo o o oodc.l"'",,r''.oo O ,oi ooo. Ao-oooo 000 Oiooo qu,000500 ooooar.,, ~l"e' 'C u ~tn a l ses e i l sp r e o z rc n r t

PAGE 18

DelAllO DE, LA%MARINA.L-Mircolen. 5 UCO <,f 1 siiriios Esta tardeen PseosysMarujuegan Pitmn y Candier y loo.Ma !, 115 Loe primeros ganaron a Baldar y los segundos al Hav&aa Militas-y. .. l rnetos frente l Treches. Cosestsrios de los juegos efectuados. N1 IClrLrD FIIN DSi.s .eoa e s D IB N > s jeo o iaadd.p!ld oea oBla e ni rolua, raoss L. .laau aoo lPa tanraprtn.aal.peatuittundraoldgo iresevas et@lu Osern rA erdey tas q d raptad.a at lilaai la m oblt d.atttdueitr 11. .l.drge qu ati nbsateP a .l. .a1~ Lanz hara taatialorcdunda <'11a1da< .l 3 Fu ieldebutde cupa otr uvsetempoque ppnaaaia a rs ~ ,pro alCele dera idsenel derpo n ise e ue b ir eapaueene 1vdtipbe.It¡bno in sal tr q, 1 Nlql-t t er a slotpon tupatt~tu-le-Ia attra ueda ecs ta eteta .l, meeti nirsl ]l .,b. ar-o aes, e rooicialpust.ude i ros u t arac.hrorqu ],ti! u t ",.,i:.1,i:ll; T:,.1.M1eboDrote, topeen* ,.,trre e aele sboto uc e ,elaum.-T de e lt t acinree di o ber s o mo go qaa ddal00,pata.,l,.¡ataitdeatn. pat1odeal-de-. qufi. e Sa leuirteca de. usede' Zparao r taiis nidtar acura.p nl 1trda t. i. maas elaaetaeotpaathtuetataatplrOs a eaumn pua u 1 111.ta~tt Tato., aa itenea ha, amb>ger<0000a-000. lea nonauaentd iniieoia I1:,tIi Tcao q esbaapude bol, o go leaPtalaot.oseuesodcaijugaron. uinar' ion ni.,e nidiadl e-p,5ql-ini i 1c10 n l vnplateadotviie ponave omsra -eeiapt thenim odn e- rntaiiner oleapaodujroau ue a tue aa d aa o i u o ~~~~~, cr, p~o _-lacir que"outoa.o c o ctiaun r le yoela ntepe poaartio i l a> re oatimta idn a S rnon fial u rnl u on ¡,,*,,i .oo< ,liie ar olan.l .ladiP, te nC.[, -d a t iaipienaoguid,iAl astrsnotains eiiat on n oedtiaPaik ade sdetaestrellapnaocaet.AauetoiaO ejugnslot-au r O eedacenal iu s aete s o poaa a u n eo e 11a otnin l i o.piadao.i aPoys ea. -to. LiHt *o oonatat;-oen Piado oreent daa tti),,,,,¡ ro lPae oaubniaornalCa taCan ae aoodl'(eeran malacaoce b¡ so-Gentee-aunslliArR O ~. ll.,l,. qg.,tado ,, 1, so.l., itt ,,,,acaraidiof a n e o y t n o sabd ateepriea iOCT IS p n iN A A la al y o. ehmano i spsil, 1bi, a. doa miso ua ndpoag a elona dl mjo lnm.I aa aL l o e ejoritia it neo denudad.r i is eocpda aoinatra 1 ,,_ r~. e lostrbot d. no n orddteo,ta da peo tenoa' un giolgpeos ca u pao Oa iaduetate i o - a u. -tl darpta -Tgpara erte, -ngalu1ir ir raI d eperarO ia, uncli a delfeica1 ,lo el dir.' ,.,-.Ce¡.ap:.,.labaas a. oir as-eitd0 meno En rlp imr ,111. ',dob,,aieirL.oood 0,,,1<,, odl A"tecr e lid PeMadSirena. salauorrie00dn-iont una '.'llitio. a Vio-< i d, svennileean gugo sofgartelosCinada DeMaggi"aeinm tesolace, casar Sirle. s% y 1 ALMabana -.-. -. u 0 la0 0 a 1 on iiior tr O 1aita aR TEJAS.CONlEO tii ol tuoatutauel)eneclactri Ml o rr d anS. Ataarc n t 05 Caesod.AlnreaOanr,-oa,-ea.lo4 00 para abrir s 51,1 <______,____,_ o enl~~lea deoortes a laLLPti,,,¡,, atentar a. UnPradurtan 'Cl1olanros n 5 d, 1 01 indO ute deiO-sLestiaMedibttnaad.seHayaiea,,.inl tt II 0t Po a, n l.rnp-bea o,,,psem in sl a r a. Dlt e d l lano p aederde nn -,d, a e.,c Ir Ia t o.h a rslnado ,aveorsoo iraeta ele ~ rSn ob Vne. -LOLDBOm "oa"""iuromo 1 d eto1.tilo, *eo tidados o
PAGE 19

Mio CXX .-. Sporta DIARIO DE LA MARINA.-Miralra, 5 rde Nov-. sle 1952 1'Sporta; .Ptinna X19 GANO EL ARGENTIIN". CARRERA EL CAMPE"NAT", MUNDIAL DE BILLA 1R Miradoilr Deportivo 'Aunque ronda los cuarenta aosl Nuevo Dir ector de Deportes 'U. niversidad contra Nauitico en. Una pelea natural Jon y ieeugrnbeaor1 la contnacin del ioot ball ieA pesar de sus largos aos de servicios, 'sigue siendo un recio [le.1 1,1 ,l'1 ',.1 1 11. Gran exilo lograron lo dos primeros programas del torneo & no--r P p y VS. G l anero y esar otra ver con los Yankees del N. Y. ado en roles 1 vicios, ofrecidos elI pasado fin do semana. Para ni sbarlo.ei & 1 ~ ~~~~~~~~~~espordicos paraaprovechar su ataque de larga meraje 1 hqo_ aiesyNutc n lSodoiarb etle P~ii~i :rNW YO. or Te E 4, rol.EI'*olachlU.aoP leold1O1? 1, 1 1 -ls fla elio Os. aelve e s]camanicol ,Urivn irvaeoliO oel sucroe 05 isdolairor MienslesicblcodsseaIsis n ers ds. e"1 -pdodiod.roo.ailoisoiadsoo-Cdaubuaiaaisnm osclior doioiooioCadasd co Oosaobeslsreiie alea vOl raooarero.sen.nai 1 j-Ps.cao-dicorde LdTi-aical oncars is deienacausisrensdciierosliois alluinioi csllcdorar licua oldoenn.srss 1 ieleso Cub,la deCaa V isiei nd m nolco rlbgad .a O r yai V n escr c o c ta eh.,l,' jir ~ l r s iasel l a M tr inrsju 1 ~o re s tie q u e c m a v a a s rc u alcfic a doov s a r eb .si v i a l s.r.ss i n d u aa y-d,,ur d i o ls a L a s-le b s_ m ela d a c aen1 ao ¡ oijis q u l r a s.d la" 1. a s l a s w oa la s a a Dorie.Menecircunstanciarryqunadie pdire i e a rt dm l. ~ lbi aer ulo rao asu m salretacc o 1 j rao1elvesoCl nAlc e Cua qasea Cocd resnObod a nly p csase unuel1myo e.liarea3__Cnr ~ r i a Y sa 40 na e _____ oomuanl ba drca. Ii_ ___ ____,nNc,¡ 1u , ~11 D n e d d eceraa pder s o 1,dorm asr rma s a l lacir el mIisa deciiP ucco ¡Caoa Lq3uf~ Jr Sr erdd sd e s hailiadI.Bunoscumr ni e ornmicosiiildea m O ls ~ ~dd .,avsus q " _aN Y.y.,t esa sds. e rgo.a curora nqr o era ad. as r m se d dada lar qos adi.","",,.r ar e co ncausar. lO Elu ireli'b,: n lvdW ue ial lmpckd a d.ae ais Cmisre. re. c a omm1en r nr 'ro o-ar.1 r si .el Y .dada olNa crd uaen rs n el core1. Wac LandoPre arl oe fros-, rran a u d a 1 u ial sa 'le an estd ."nrrrrrl "o, lec so ue raderuoeoc o o. roeosr e arc sricascras;193 e suneayda ra seldsi rn telos __,_, o llo e.las icosd e d e bsl.y ir e ocJCa-,Edl r.ueltro ura lr rCicjcustacll Olsenabo rp or,e riero soair rcrao -ut--ubisosz1deulalimicabsasobresruedee 151.El1-Club N,.lic ada Mrone 1 ue sn ha e rio I a v e aor an a ie0po aloegrar as u 0 a ,,no ld e0lds oi oo 0 ro m s n ~ de rio O 1ls npro tre. cuqc a .dale ccart ad nr OsLde l malrense O i d de ,"isn ienso .1chtt ,, cd ruo.,. a i Oic herm.d. u. i ccoo meac ao besod. q Piu nGrC s a t e T p o b d r 0 rciasdo sssno lo a soy.'u-m ne oc l or aso O oro ooM icrlle a u bi l V d ni s rrs¡, O i im o c lm -1.on L a i ea r rc l r. m ia o md. ayora,.,bC ea u.r nBus as c s o oc eii s de aos s en 'C roir bes ,iracoe icn nc1 a enio lra o oren a r ten nlarrm l len lada io h ras ao ra d l d r pra. g A lasd. r r i .nss ad e .n suoal~ dera1ar.y sarsns rasdre as ~ C. ,Al. o. r]sipuerena.-,C HIC.G Ot dnrr.u.m brerOir.a bildad, buena .si lenc¡cqu closinco grnd, .' iui E ioviabeirdsai.1 r ograde c r uarrir aa u caoar oun la ,sis.batantd l, Consiu qe l aeea elePailisr ira e h-mrr e rdclrna osaqu uib e ma aes arr1""Y ira.uCabri lslnteOas u nadr sb e nueaulan so ,re.:OsA C 1 n n c arle frLis ort ls ecn hribZ Ojo. o.bs uel rfolcr ece uirielaba ca ocasoes11roe-as 0Lasraarsoetdebidoiorir oro l cdo ssois s.ea aa su -advrsariodel do ionesH .,.inovaaiparaLade. esnxceloner inaran uelde. ycura r s alar or len la* [m urmeaOsliron asy ene uns 'le,,n1t, m er ofes ocu uta as' Pempa nre TD A M asrca ialsaotaloy, .etand roc a nel asrxi mo nd noo a l i gras u o bligahaaseaso los io dsde de na -Cer ra odoe [caod Fuo Ce-iab dr a Ralb diemiamens. -Jcala res de la odes nurm roa od si sOClbada masatodo, b a c dol sotifl borcis o o mealv de i ro b r r lda.di c m sd a 1 m mb e l s o o m c a a ,~ se 0 ro ia m iale s.cu ndo oira 00.t rc n ra o s m ea~ Y creamiho co la i ro re tra qe Cono er o srti ob a L i s i s un uiTEIa es ed od q e, orv d r o a ib e a s tri rd o o c a a r.e cro. cas t m i sor1 ou ar r dAd ml -cin a am o laeslo ene un0 h .0v,, sc ca-c < L r -avive -iaririsas caa l Cao rade aaosririd nch cr or a imra[ro rrlq1iid-lco1oc.a mnoa-aras aic ilta aren .Aaastd lo1,r ioasr esacOs ienc de oscain od oe ssbo OllC IAOe o imbq e 4.Or n ites racares bdelnmair aelail derad lolalulldadmlvac-"a "aiiciru [ aldsasim ar n a rd l r ra s s is s cam rcdobate corr vebooo G r dsem e sa n un a lc O e c rO c c cacsocOviadlol. Oalorms -11 1 'u u o a nla fcr s ybu con la ¡d l d e n e d d h '*r sPe m r d l o r o e a b u d o 0 d n u v1.e n n rc.i o e a l a s d r e ol O s C il r adaradag ir o rrid 1 'amarridosn¡ de combaresure1uyce ue CvnerdeCrrcari cr 11 Cobaudal Cirvnrou. m c a [a,' ,,,. : u nrio eCabl la cOc a tutOs Mmd c dr v n a o n p iL a it vn Jurera, Climoimplcabe.va ro.rriic. c erolsCadnlea.oc uaolliNras,icraCaalcro ci'alcaOsra Aeaoa di e . e l la e a tiri y ,c le hri d d ica1 iug d O .re, ,l .,a u ero eJ a!L.cpec als, ,aP-rh1 ira y C ,Ol rn so I spas. e nel dar h aieee ~.om 'ed.e-irano PeppyfCu tra, l u rue rga ce es n r oo O l.CO 5--511 udasen. h a ec r oa miodal balal pro casaeta, pli, eednItnil,,,~m sd de fcarnni alac r tna. a utcsot "" :,l.htnab l y rotiep o o bmu iii a jugi a dah or aa ntrrenoqa~ s be raedasoldsi Oi e sc 0u or c rvir u ro o no oo nl .r. 1-da Lordena,-ical p ede dearcllaerrmejrsldr aer,. rlelesi arbdo ideirfeerroOrr0-h .ararrirprehaoaroeordn islarI bOba Jano sadPat mob n b o b o r d r O ed r d s el anmfu nturiroira rse crovli-se r ld.camd en v., i - , -hn dr odder onla., i r esr ir -Q s, '" .R s o Ems s nr s b n fe enS i el n q u ad r an c~ id oa C ub ir to rn o doe oa o. s s a ri i o r s lo M l i Oros mc orrO dssiiior. ir cl ormeoiio icre da osoacnna.onunas oiosro Cuocher.1ierrueri cvi~o-1doisanoss aeansenhen l.rnsas.lulnas lraquela Caa o E in olivod cuiyoriudrsdis¡arssera ursnombu rridnr ovdOiespc s 5 0 5 m ociacular.rl'ou"nodoohC. o~cao r anor deaconoreslu orua ioreoiabsarurlojaLbldsant dl rs a&*ad hllraal d -d,-doo e mocom o ucon ioeniden. .Cino .ooc aoenoi ac-a-erMerra~ .ie orp rsas lai onila lsC -. E d . ,, n erte¡it r cnna.a r.mari= eerb c r mru n. l aeMuot r o d a s Ife .d ,¡c -os o' iso. d i sea a r ei en p ersso llaa aea s c on-roOn 1 p ci da udo d e.' eloc .or d o a ,1dlam rana 1.os res b onat elsrsen-a i d ,a ui alOsarencrtin oa brc rosOrsn osburc,, i u o"o ofi -,0 eh .ad alrb nuo aac v ncledccsoJay o a ooe o ssim qs Pacln hir oddo areia ~es eldsa1.t, c a-oo. 101 Mice crriRroou. par 1 p. a idearl, si sig ifi a b tir e c n tr ¡i h o o ~ nic c orlawie [0 I -oc a ,, or n o n e e l trv ita ood i c J osp ,b a. .a r C i m ubtiarE laabo aa dm a d elb ,a1ls a lemnl. enciquesseorrr lcoodrohme Pavccea.eCilcur-~so~.o. siiviaraJasOtroruda Abel-bTeora"Club can uns obladaio ri c, 1 Juegrmboca llas enOd d 0ra 1 svia lcccuiu1,.o ____________________e, A.-,,, Gil Mo D e ogl r e n es M noo as dr1aa os a anunoro l oca e hqe olvidaomoqde smoOs oc aru elurcon i .ie 11 rla o u rl .c.o3 St,,la nleoriueriOonoOcmaica CecoFroO.emLouourAa"aSaeoueare reL eIAdO dc 1951. bajoron caosidcrahlcmlonce Par o t~rm¡l mO d,1. rom. l a 0 u o cunq scoc o irlas ra¡ j', ria 05 PS ¡laos ank t o OdvimaTeial uiocioodi.obevdr.rosos
PAGE 20

Pagia'a 2)0 Sports1 DIARIO DEb LA MARINA.-Miercoles, 5 de Nov. de 1952 sport, 4 x UGALDE Y ANTONIO VS. ALFREDO Y ANIBAL,HOY, EN EL HABANA-MADRID Perdi suu iriclo el Jan *con ,.Inangiran ~ ." .bajo la direccin de Jose Sra-,sa Un da.memiorable A pe sr de eso o e rrciroel firir , orrlur continua ocolir Irnol, 1 Losbermnejos van al Juvenil delbasket optando primero en ji grupo Por Fred iAoshraft drs ij nel primier )tigare Los gallegois iel orce r rrii, 1 lz, :,oB donde irn dos a los finales. La gestin del Dr. Gorcines NE YOK. N-> 4 rUlstd resotodentaja_________isirasobn1o1loro~rrod~oa e 1dejronrr rr jIrl, ir ril:sparol selevlaosrn 2 irinio Noa I did el riul apetecido. jugaron todos el ano posado Lo oro.r~slda ira foroirr s bo. .Poe G-U--ZMN I lra o e.oi .eodan I 050,,a ,d,, Por crPETER 1,Po aMANI Nis U00 roo, opugad, E lot ada 00. fle lo, rrrer ro. r.,>,1 oa1 roS., ou ale.ha core~r.a roparte IIIr>, e r> 0 0 O b ri l inldad. dr asb ol t i r r e aa g.deiendo i O a 0losnles P croerl braebIl hamrbiado m. r',oclla l r. .b,,, u, os hae dosa do o o IeoOrrd l0r Ol Oro rel o'.i, pl a0. del perdi o .1 -aheod o b oSolaloa porver.dad ddeL Haao rar e ] r>oaro isa nlb boleoron ru. psdoa de 1,11 f ,rrrrr rrirrroi>JoroAma~r.r tearrque est e r¡"¡ en eeoIG i atobooo VarbClub.Atltpler ran nr asrrpoe ee Cf. '000 Co. 1iesl dieoraierla. o ro i. lea rira o>007'Gi. Arrora rol O .ll mo. l-uirstandociaer.ld9 de o11 ,,, l, E ',,," 61 lM ci ic.hzsd o¡.P ro eatIr1edado.Ton y orsii etnceCorae. i>O eso dlnora lo d a lib ra ela. 1>4l a d l ir o ir] i o. > o ri s r v 5 . P o e 1 a e ra, _l s m a o s a r b L v A y eahn r a v r o n e r s n e .NI s, ,1 11,111 1, 1,,.,,, nir.lo,e Jnfr, or>lcrroOaeO or pom lu e ra.Eop.d r dci~~ ~ ~~~ ~ ~~ r.rr o .s, , > 'e ror e i, I, C l Es ao deV a vr o b roa sloO iO ad di po-ro ar rs do ,ld, BO> rL;, T. aa 'eba.:adorlrsallo-,,,ed,,,dallidsVloi ",, ,d cosdiezrisr coienz deltorednd'.B rrooaolooooooloolrioeroedo.'l'.Is 1. ,, lI' a ,t, ,, ,s, J,'1 o s alade h i i i. b ti b o s o londod 00s0r l., ri ol orii azo n eslo i o 1 l azdi r or eslo u, c,i 1>rr0 ,, 0 luoonloaaeroasoO I iHrn mr asri deirtqueole leg ao ctor oD oulqro orao arr tar ie ,rrossei ,a .,s roeodia a emidi sitlalioasi.Pr a, I qui e p e-,. A l hra aoel urad,.od lO GarlO ii o s.Orrrbuo r elo citrOobroi cuojos. t. d ri.r.rr>Or II> ro>r I 0>10 e oueLrasaSdaaatetti a ariatosia ts*~oaoaissstada ct saaso. a rperorSaor la derriodeeOO i dlOltrra.ro ioaOl C '00.rlrril ¡S or ,,>u,,rort.o ,alse aobd reoi e arl A e.raai.sn otscaras Ce encargado dedei Aquds teste saara.ero O a eraueliota la-osraioa da m ure radocid1ieroln el te ~ v. ,, >1>01' 0 i.-0¡"", ,s,>>u, ibu > 0, ,t l>>>> asralrldl -roanir llra de t rnd-odro ao Card.oooioraobas1o dnro luI-ra> reero q,1, 0> ,o,,,'1 ,.,,.r,, ~o1,1 >e ee. ,>-> OiOec radro > ra oe beoo cins o oarrsonlolzuarl s eil r It ae>l n011, an oi> a e s in e lierra. Y lsbaedre a rann or~ ~~or~r l >>>en Oir>el0>> esegundoecO> slo oen rooroporosogrraremoaneoio rLipodeooO nirdloeio>o. audn.l. rab tc,> Moanoor>oarOloenraO nr 1 el Voi1l¡I. !~o-,, ro or e>o-I, ,o! Ai>,o M1 0>00r r-or-oo-oer Nor>r-r>aoo-.rrl--oo>iDro .r oeo-Locli 000 r oeda do oaHO adC O ern reiddrr ,rla> iriloo>nn>Oi elro olalooos ll 1,1 C> ~Ir.rsO oo>on roe. 0 ,,, >, 00>100 >>Depcro,>orno r rtivOoa, oditu r l'tOa el roe imoideseoajyg d tr O ara tollo qudora a Procn oI rooerra re rsbe e Soroo' ore-. o>vr tO N 1>>> 0 ceee rere-eorr ir cI o >0> Sio oOrn SicArrneroa s rebro irorsoaa ror ,arb t ronmo ieraa. A oras.deoal.anAio de ercr ltimadehordedonaoo lsl00risa ~I~, .rc no e l e n lagrad o de lo ra ion l or c o, P rv ia l o au a o ri r Nono lariYoaoo, s le 1,t.7;i 0,IlO Is o 1 ft ipleess rsastras ¡-1aC11 Gos' aiion Z O fl que dido ol 01rode001.roa dr lo rocho !ei>oeiu deca roe so eolalaadFa-T. U.ndel ls;,ryir l 0orro"" oo-e6 1 reri1 so> Cna reooal eoepote;bdctoao1ceaaampspdordo d lahinema;oresr Lot lorJrr,,epol -rroArmnddia qu et nora,6rostl sci. oosa, u ,gs IsII¡sououra-eaa ->( r--sICIL¡.>,i5.d ito eI r e ade f.pos.ea ,SO .bsior loa .rler rgd s lo Ron S,, or>r otira >0 ,00 0 ,. Color elelru ,oe.smla eCu lOaloaeo, R. 0>llraar O i a enpo O hn¡la. .,t,,,,,. ., o, -irr r> ir oorr us rr.l ', NAo.-dDao deua CreaIqarrobio sipractcardcaaoltrosla.tedEllaascroerl raes anib e, qts 1 lo r r aeAafi a ,:,¡'s K NASCTY uso,,.ir. La. e,. . o pesntdo neo Loro> .o,. ocrorrd uL arsarn> oo ls oodeiara bd os pa 1 .rrdrrOo 0 i .loe obi .ir hb.¡ aroud. -1 dbu, ,fil(';,s,,o1Lod, ,,, ~modI.L hecos D.c ,_ c, _bc5A' .noroeo c t l rraaaa rlMhs rotOi ea s% lr.rola d o.->o-o >00>0, ic s,. El>a0se>rado elirairoosOOqueOdeira->rnla lOoer deIOrylaro lij.1 t ,e:i.l13-ad. ge. 0 ,o eano .liana CCror vnomeiaHro do-b ,, ue., ,ama !u eroi P., odo ir.o ero> ~ ~ -,,!s, ,oroeooorr 00 r rrroe > rorrr o oror n o,. ,>o i,roooorrofir,nust,> -rorro>.> ,,s> 1.> a- cre ,er eproro,cor,> ora.ono ario d i p orondobeon la stirdr r>aeicor irlloica capt mlo s opr r Aillb.> peoOa 2,1io,, ,l>, lroo.ok rrre0,*.,o,¡erSI.rsroo ,,ua~loa' r p>raoOoiriaoeOcj i re, rr>rr 1. 4 s a l .delnOd oii n etorsoSdraord >0>> rlr lV 0 >0>> 0 0 >00 doooaanon sarero oro > diah-,danOra rcriraiofaoo aro h roorol>o>rrio> Ior,Ali~s ,u 1 or> ro"' eo or>ri>lira> a 0 0>iorrorO oor:> lrame o"borre. Dep or o s, .,G ,u,0 ~.,rre ri>oro>ceo ~ lrnc 1-;-~>010000 Olrooor or tr,rr a>0r>aoaroojdisiO>~iri oo roln Iad dr c-c rreo erque ipde sManaba d er eliics i ergea als5 is a> laoeo>> oo0>>0or> oorereo o a ob od.raoorlrdrolne.ooiled on tobu, e>I. d 00>.Ecoe sai 1 ,ren > rrr ,>r, _v,>0 ,o > ,>d> .hror.O o,_ rr>bon ar>""aOtn prslsrrtorr aSam te q e i le u ez reentre ocsrtolr=oigitCrs lis>0y Al l>> Sode r> i>oirroN. falta>,,,od> rorro eirrnr,>crionroo ,>0>0>0 r.r,;.A,,,,¡,,,,,,,, ,aea>rin b!,oorroiroroibrt lO >MOOOdOOrch oyooooaraoiEntornd es uni pih cherbarares rorro Llaera do 0>01 ir reilo> Oroonn!o.aleoe ore i ono1.1 paro ooi raaqueor ror1. ror o iiI. ,>11 rcre o rael d luoe arorr s ioeo LaloSedcad Cparlderaeo 00li d Jolo asconta roo> rorenobro cannaa, 111e s d.l t.,,e>,drBih _n ue dirtod.l. re crl. 000 5I d.i' ra>>Welreoo t~h do> ors> aro>> 0>0>0>morO> d O> Ii>proc, e u>> re loO -1>00 de las esic1.5 dr asoilo a, so.r, 1, --e--------roo>, so>, oc: oreorde.nelcdeO.sd.rtede madr drrddioirn -trr 1 01 Oi>>id o od lo> >>0> rrlrpnorolr 1>>a oronorrod rrd o oorrauiierrodlsar~ iaoelro>oeoroirraO oialdlrorrodsr iocin 11 .l ul nasi,,,iuen .,na~o~ n>aerapcire~o rooh.oro.-dr>~ rstd Redo >p>OrOrrrI ,aro. elltrhablailgradoo doehOOiun -d-m---o--dr lo-co-adr---. moie 1rl,",,,,r> r ,Uu1 11 la>o irr >drdores. Otras>oOotndio trooveceso>n ovant >realg > oroio 00On>roe>anon rorororaininepra 0 Bu 'cir Olnee.rodo orroo0 o1.a oaoso t d o.se,,,anlToireerOrsriorrloco0 oor>ryrlo 1 ioer.irrO> abbpulla 11T 1.P.eoeo ro 1r0 u TuooOrooreoor>>bo-no'orO HorizocloantteesdoO> ito1.o.atld >rorh.roCir d.,onOSosY roirdl drrlN. r r>g. ,, ,,s, ,ni < l f.>>m oro v lo a r U 0>000Cluboioque0 tambinnrr rooro5aodea aroga 1>010 irod"coco nonnrorroable c0h0 roncos coop>eros.>0>O>oiOaiConnc. TcinoOO o ,rrr> >oe,,. 5 r2 1 > de maderace iseDoO iabr >0 >00oe r doe,0,espedctraireaMlmensom naerteeor05-eirsibo d >000 o l orao ro ,o rnlre 001 S>id Reo-at s r o. SriAlereoc,1rIr Ars i aro > oero p >0> 000 c oar onNaO P rdo rlo o e ra rcor ai o s mlrtcoel ror l 0mla rr e la Udo At ltcas d Amoosatr. nrnr eig cer h acuennicolun eor oi rd osodeinorc e ndo oorelc >on os adeo resrOnco->> or-dOo00cainnr oaiova-danoie laA r a cneine .icab n sreatbala ean bao>o tGpara o rrooordeu1,11wso r l~coes r ni> coeroerierrre dcoaOcontOinr peleadoor terras d Amica.El cpbatecoo-ia. .lneri a.r[, onsi ¡pi i.s100 otroroa nrioane iot > 0 1en > iodderiis'irrooocOieior a a nors neeal.r Oun~, 0 ambasdoh Pdror lanarune~ n jueoi.ooO.iD .,c .l ,sts."erro d oa 1 I, rros1oc>dtfi lnoes iet ncboen dn b,o,"e eo.rId. o¡ s ic t l S o Ld ¡an lo p de d etOeoay r0mineaadsi eqeosi rgrarlre los drgtd delo.hira 3 ilO>iqu e ernbdehaeue rri rarn >o o A a re > r 0 r oe o M uono c eo >J> r ao aro1r1il o eo oo rio re aar eadO o Pori r ro na 1iosn rat bo 1a>>~o la se odomia ditg rts tr o d o a n Oi o r i S d ii r e > L e o O O O e in.0 eo e o .oa d uo o o t , ,rr M s r > r i e o r i o o n o a r > o oo-. O o e o r r r O adro O ir O l a r o j r r r a b t L FOa.Ye oon.roiriO O>.0>trioilo>arrc>>> 0 leuegorodaiOeOsO0ntrajerard crodircrdbrcdo.-ce ogordo~edOioie> or rocada11 diD, u tIs,.1is, 1'e i no el cape ng 1,~s beCntralS aluoraoirdeberelHll.aOi' ~ninturr 11,1 ,11 roAosobire e>defl Jerseyl1 12111Nasuhir rd oeraaia Orlellaras 5 roro . r.d a.l cls Atltico orc e>ao eor dmo ralaP r U.,nosati: n le nterdbarGloiis Mi. lOa>-dAcabas redoa>aosuaaln. -Ni a, se-pneoo mlle.l.s¡ 1, 4, trt.,s,,,,,oebr, Orocri ahdr> rorir.1Stt.,. desolb],.retiSel ,oe setraranaiocdra-,.a ~ d o la ¡Dita,~a 111 s io ,,u, i"' ~uir1.osrs, rO> 00000. qu bi. o ds.ui s. roo el encuentro e et l 1 ee.s. bo lo dn l ute ri a 1 11 00 in~r 1 l~I r : eodoceo dol >r.ahini>oorolOrdo.b ,_ ~ otlor ,rr,. dl1-1--00!,Srm hre;.'es leulareo noelesallr-ahdiodo losss t1,' 'Arogirt rass pa'taa rurad. rodarsiloo-a .piro,,,t coloda-" -or mondobea ogrrsl pad-io~ i , n, o ocr olr ,,,A vorOrsdao. posd--es i d laels de a .l. ruo,, i>l, do> ,I, I, Por RncoceSo rreso lait"lrr .9-.1 P.dcoIooron>oitPesitaEihlng.cotina .tolumyH y sDlc su 111-, >.1 1 'I gala de unoraexce rp iro l ota rGhaniPa'd de Edi¡or no soi¡oro roo dio'a"ri'¡enro.too 0,1 lC uda , ., a C ra,:l -1.t esodshas cosegidrr> ar aOl esoterolearao. c, ¡ o s u e1 velnsy e lb l.a -Ilo.'.rorro".npar, e e homb re r. pa ', dpateabrecl o r a al n forri dl ao lsveln, tas poant r oa no e a e srgooadatiar cro.losOioaC>r.i 1 ,,,dririICorono idJ',rcabollo 1E,00 Ol1r. Dnloosda ooroseceooeo ienolme prrol dr> la,¡slodr acuehoolanvsuO-: d cid.acAl Odireleilbo a liiaCabo sobria beni i0 moItoidaur o. LolbirrialooDto>anodari.Onre>oe tebn sOostoca apti.tAolrundc mina ,>n a~ r O s s p O !aros,,, q i, h ~ 1 o ¡ r os rpo n i Ca O Iq u i. n ,h ,h c : p t h s, p r L a m j _. venulion anual>de las Lig>asdttenodrJorro, GOira Consuegra orningnoinrISarislArilo. porque dobegqreOsu Pesor ,dpogio 1,Orlo fe. Po qu e e, a -,--. nio.dt.po eohnomarradeldo 00 lOsar ti amhdlnaieio alas u e u > a ugar ,,t,0 nvierno is>>ie 0,00que P iI h. de ,Irn11-1>It"dts de losmrObra-xidrrSnli~dAllcord eledee lioriorbo. a sioradTreaDro droraboldy 1carreas. ono. Ifrutosle ",.0.00y.muari00000ci0n l ugl s e ai c end p],ao li d>srarsmoabli> G.aI G. wLoig eo l primer ted orn gedia sv1 u nMa dida a sa p o 12.0 Oren poacrdmp~oadoptc errnondr rotoy o d de.15.lit o>etetinf l Mi .¡ u l r.>s,,icii~ q i .n s, Co rrli rd. llor n 81e l a-e C.red rs l-rnHao C e d a a ro o r a orri o a odo o o idd oP0er.l n d pis no a uaas oSa 2201>0 ta bs \xc rSo ro lO lo 0.00 Orcnni. is cd b lo r c1>000ses ,pa ¡la .ara dre ,, oo. lmor pdo lo Olaluo n Ob0l rrad .n.t.d--le. doriohs ioor-oaoe ,d .giseses1isegalr 0 y a -odido1 -p ~stiiird¡ll E ol 001 bN uVibu DS I , 1I od> ule rrastoroonraotia ro rl, mas o e >rta. ebdo a de 4otr reveesye. Srmp ao br.o aoPenA A FC -> de qud d' ruiloLoC.Sarro.o e . dol ~l Mdialo. bdinr ,,r,, u nu ,de Oil>os siWe,0pson on liornaa eorsdeldata ., U id,,tbrrod.Yincl rolose h.ccntrroNu vCARisa y AlEAlOse u ad s H ENe p s a Ora -i 0.>,.De 1 y ~ cade 0, ya 0 ztu ha n rsoaol-P delA TIO a >0 T S sars stDN 2crts1 , e s r P e F r n0.d s0 sirreaa i i, 1 edaes o n1toiu f s 1nd in. u k c l rrc cii000d l W h u a no i is b iis j. Od, e i n G lm p ad t .iadl ro n dr o s .o h .r e 5i ~ es., oo r b .sil a n r r a i d o o ol a e e G la d 0 > a A 0 u,00l, creso I~L TrMll oo oaaaenra rtit, cSr rbostasoe. sal.d.ub. n caaloo ooooonro.an o oco 000' ~11 N., ecis~OruroodeprstrerAbod,iro-,'io-eou, no 0.00 lOa. os oba ootaboa on roasraa royP I0CO QUSIE .A o OTOJTO ,.r s e t-i. sies enid".hai, ,sts rereserdeo -OrnO ndo ue taoo" otaelpieoqe eo-Lsde ugsfurnsseds Laouo eyAcolliardo yAb ,>0 1 ~ d l s ~ >0 rorr 1i eno c l r u g o t p e o d > I q u e po dsm Oad el narro ni -ratonar Os i t C G D o O Op A R d Oir 00 T',-p A '-o 00 too ~ cooe derobajarisado brd>op. 1 ,iddnAl toe;n d rico>te dl o rlo yvrarao do doen o ral as paselicoi o onrie oor~ rrpu, ralh r r e r ttGm.dhdao sapsoOCio. Otrloo ierna 0 o O 1 L sI ,,. tro o r e oi e. o or nr t r y 1o a q>le e u e le a r a ot. o gap r a Crte d r m n ra r aP ro O l y b u 1 5 i r s r t o 3 v n s i t s E U D S U O O O ILA 5 T A T O loo omo >,1e od~.-ro cor oe or9.oo-hrro, ongo rame a, odas roo eao pitd de bar o Ib tira dr1euo at s radooAl ordo Aoi oi, Pode lo1l apr o-.0>: .1ls "or.ird>r.a Demoosan esDrt iruelo emresooad dr 0Han lol. ilenor.'"000"' -nog. TCatro p.1Doria. rro>iaeoqde eloorororar Ola 1.o1t_ Anb'iinrhasePaseoa,¡ i darlori Pd,-bsta,,ondlo,,sesrarars padimo.aio.aTErCE--PA-TIDO-a~55-A-OT1 Coro, ."Diariol, de olaitMsrinaolo! ordborlMioel>rOoaarioOtertbl ard 1 i o-im ejig .con ombrs e F 1,ba Pngroe lo'Pn L .a i 1og, tene rr ii troes se voinidlo-ro. t ereds~-si -s-Y

PAGE 21

Afio CXX Finanzas DIARIO DE LA MARINA.-Mircoles, 5 de Nov. de 1932 afs econmicos Poca actividad Acometern los Ferrocarriles Se¡ 'RiadlCrb"yregistr a y e r' Unidos su fusin de valores o el BANFAIC l ola 1 1 Cnvocada 1. J.nta General de accionistas para el la b ls iocal da 27 de noviembre en Londres. fina sola emisin ti Por el Capitn Antonio Arias Crdenas EnlaG no Oficili de Cuhs,cospoder de cada n de Jicheos edsUn viejo pmvsehio rfshe dinc: omeguir foincilento paso el Maninense ]10prcis l p cd1.bdcmiho, fls d)dMedante cneainidedola neosordisooosomso hsemo.s "Reiame¡ie sree sOs-fuimeee elosvena.rruertrijettaldadsodes capital eaccones aseto e ih.sOshms Res e loSRde bnos imuy firniecs celod.les uoui ooto es;,cl.cn, os oone1reni". r o lme:te Mn CsoierE opecial os al. rdelee sa e leo e0 1,,door o,£5d PAeioCube caOS Poladaeuo acmataqeoeae nro eL aaay.ee .(Idnr tciyl.te Porrait. E elo ni*il, ~ fery n l BhadeChetapntne, Enun meinte de basante qule-be 'Reydo.Limitdai n e el o cnesd inariasoueee dsu eCon00 l In lam Lcdelgtodo -1e mmd. de Lit00ieCoehek popehe fletoh. lsd*edsenvolvsila &esnde elbee-e a2de¡aos sopresOss sentedesde s)cde£0003, nme radsolsloedo Oes qfi ue CAoB. est de .oo es n oesrde T Pcps pios osepis n.e-senla bolas de vloeis ede La liab-ueui :ssisssi.su, ee eode oed. ¡aosr que oo unajuta enro deacioidts.deesiendomdoroer xtutr &Soia .,t:nles ditbo e escassme 5n o foaroen la edeIimlbiti dse,erredoes a dicho centro decontrto. tode'efetual r e oorganiescindei T-stee; te deo hecho pabos que sl OANFAIC hae llora] de laecomopaas, esWili oiosepoibemoente pr a Iacivi rcpital dedicha comspaa.y ssoorrar (si Medine canceaci de las VdM eprobad l ioutsod ei f0on, que habln esudiado la r0515 dad de la blas de valore. do Orosunsol.sisemisidn ds -saloeos 0e se 200A-ise.n Oirrlabs :O:ieyOrs InmKy otOOhea.Oeditade Rey Wst a LHabanadesde York, s(Cosoos.doleos ¡isd*A;lsesCseii S Ores) de £10 cdaeu so qe ss-dosJ aset e u n. mseeiede entrosde la sueroa y que cm"s C m' 1s c': leslsros Cseuid tocSu)h, que aeoesr i sde eled es isupc e osestdosy dtiesqueto dddeescitoepes4q o fno' ninLus emiebos. de la bo. a 3.455937 lihre.s otelln.ose esPss mtilaltomar; .Labio habiualesteicehjesn tios dems elevar ei cap la) dos la odeseslsdsd e d'eos seano bins io dis e, peea ste seevci oloi startet5,0000^0,valores ericopey cdo aRh 0 .cl e mpeue e i.0 500 librses eorl Of)Mdatecneac e l s hba perosso pme ello es Infundadas pco se opoda ha=estaele toecotoeado.aye e ps e .en, c edlei ssosido 7.558.063u.090 AcoeseOdinariase Ordiso loJO falos ud, b.,,e. ta regulrmeeoneeu usosarco ompr enta deselsr. acessod unalibra estejeriacd ryShOaesde £1 cda una que nuO-turay ~ .adie he tomado o se he rumoroCoboe esheo. Seseooiioseoual egroad Snebarol e'rcaduo l]a-ua. meetiojduemore;nis=~ O5suos qe durante morhos de l ejyoaeles¡u egmdel ts oso preciso,,.1enido. es la finLU ssoocotrjpubljicda enCu. aiesshoseesads reauoiisdeGulf. esnmuy tuuetas en delo0eng1nraore s isel sjlanaodss e c sde duon.sj re,00 ojslsosjolodlre o ZOl lsalde ntepoo esi julqntsa 001.1 oesdu o do eoo. e.slose,:s .d cnel tsneo' que hemos rauo emoeeeeu posee del aoyo smu hus os o Cb d siodeas est_6. 5 ros1 pesjenojdel le Cs lendsesilpdhentosteolitado el teha oslisoseo uijer un berrsiseso booes detoesyotrsret .,r 55sriond L tooeort. do le iroos rele ci on en ejoo ehoseetl eo l os eso0.Seo ees ~12ehOsmeldutreesy os d eljo bss. 5seeasa.ee lsdeo1 55 Usoe. OdinriasDIluosed emoo de eses Industrja. sos cofbol webosado pror nS vs o a epsresent~~ e' e05pder de asede ptorespeo deoheeo sideecaslisdeehss la Oiseiera oosedeseuo's-COTIZACION OFICIAL celoebr unajusto general suro-29.786useuAioestu resartu De-sIesU. veddaexepoersnuestroeciterio,&¡tdesmiiIoesanteoluchaeporque 4 EsOVIooseoo 932oee. ojurjeldelorocmpaslaaeuos mos. LoncoendeqAs osenedraSerlol hune ee conocomiento eloenos se esteblezca el eceo' de le WeBONOS -Yr O5LIGACOONES rionede es W isohe0teeSHeme. orld rEu de &s es ts o doroOOhOun he dado luhr uesnte' 4 55fin leHabana. road Strect, Lusdres, E.C.55Inla5. tdesSomuio talTrueeioeyCoepesofu im fery "ein delCarbe"es trro el uevs, a vintsiet de losdo de acuerdo el Impoote de lee bso M, ¡reled d err mpl estbe eetemseoion bajrc ol d ol75 b3es e'fCroou. r o viembrjeoe, 1002, e las 2 y 55 psada AccjoseOrdserias Djtoojdosen e. F, osode e'r tlEodaWesta5ho. s flobo e5ps eta erijdianu. o es pson opude OoO lrrod Ordjsrr Stork) so podse d moar¡.eqee loerdudy ei 0m eo hosayea s osd sm o t. ~ ee ieoesjsdo la Juste de los co uossd jbu ssuossr lloraisuel 1oKyWesorioos. ¡tngad o o Bpble sler,. .b. o sduede j-o, csesUcaa uoe dojesteorj0es. hr OOehenaserornosss stheee nunraovoes e rsdeAconsOMods inite rio del musdo y Cub: Ale l ue dose yOsto fudrcotfiomado por eble. -o ub. teej2Sy 50p.c. del mmo i. oos ,,djsur.Ie 9.06d cine e telj eeos ssO1so0'-ou od"'otsel Orm'd"ops-000 pd 0 5 -s porodd Oe ausoDifOureUtride. ODferred Osliose wisoesi s l uhe unas sO e esp osablee SriesTo dek i.,-it doe, osederdepsio dioarStok) dequse etonedora Institu met lolsetoais rna rnnvlsd e o li.bqur¡ens e -1e u*lOre11eorobadealesese.iale b5rhdor Suosutos & TrseoCoroA e gatarls eleipeo eextdaiseroslo oed el A orcuoserel bsre. tos sV1esesoel'elu os ACUERSDO: rsor Lmited romo tlTonte; e Ososqel pdmsdcr u ercanol prcine l bu Otrano Vobe.1 0 t edlet cancelacin, So les Ir, e, le hsjor sosos asepude coacrs eda,le ecorg que hiieseso o.e.iu-eesmlelo 1 Quo ol Pia e Arre, 0br u50AsjseOdieieDlel uo al leofe. repote a.boel bar,.00 .e N meooAresoeoOerinci edooenOO,Uolrrod Odisyhborircaode 5 £r1d< CenroAtrin.IU5195 05-.cd n u unandeh oad Sei deleebre de 1032,ropooroesto a -ossssdihicede Cmo e en aile pnsr qoel Costruir un barcotdoe 5Bnc 5,tstsladel,: raosse coerad entre: ioso so e omprometido e toces. E. d helsis usStosde st Ooltio sde dl OrseOsCaribo e' tese . .9500) LeCompeia, y 1 3. Qooo Inmediatumee y depon. Costeo va eses es ese do deCuba otsodo taetae18.000.000 ry sil0550OdoC j scl erlo esserie B,00,1 Loo tredorssde solrdrr. 05000 d eetreodichs sduosius mus ed sloe tdsdlsos tee o osldde 9 T'-tiel. .noble UrbossroOStok ¡90to' ol 5 dr rrlai c., le de lo Esado Unido$ bey .om0.to. Es osleib quse hnYo oso s.oM.r. 0. 151t4pos isosO. 0 oo o slosle eo e tos poblacin do is de,5 cilloceque jodeo-le dian qus e '100 -00: LoOosIn) eTaeUrl. ro iiolas poefrenias.s Orelajosn oe de -heb(3)oLse lquerus0s0d, ~msbopeseoldosse iiseusos yoosdlos Os eo-e00ci50e noesde do dlta Osnpo ojos s e raicmpstesca olo ILe ~ taburro* y "ebenture Soli ale 4 c rijo o virropdieslee u lee Arrioser d de 21 ciliose de suoedOic. O reoes do Cbo? t1~.s OOtlirO. OIeDoui Por ciento. reProeo'¡da. OPoseronetockb rO uo-p seaalrdedr el 16 orcieto e. t112.115teel 4. 14l e as Lo lae s d e dssus *Red,,. Orrioses Ordiporleo (Ordioso' Stock) opont Os poblec otaldo as rerc nudbeet.qu o 4milsi e b,.r-blo Urbent000sO" si 4ymerdio piyoo Asiose Ordinarios Uiferidas Otodos m del mundo y alreddodel628 or l e nelsoe c osoOouIiisousobhrco mse sues. tPrimera iloruossec-i sO.O dQdior Stock). 00sea uprstole cieto do e uomdviles. cioi llo 010el "molns del Caribe" y p r S e le ,-, 5un. 50 Loe., os do e d lo oos doy todos dcboArr:ionseseos poodu cmprenseo es o d men000 con $ -000,.00 0 oseoura Oto 0110,14 es Central UrbooOss si al 4 cumodio isodldoe a es una ola csieode br-.Fporoel do h: 5miloes e.liLItn. ms shiosans.PerooseoariicaC5OtnOObZesos. Spor rento. imnese do£3.456,937 oso so leeaJacad rOs e egtiide y odepr1dd0,000 o. e0 Lo edrsed loo -'Csb linso "AscioseConsolidados" OCsot.~ ,pa la laedourdoadyscapatldcsocdo (D eoObetiu e-O endrsd u¡n lde o k)bro n Irusludad do dorevile. ~~ ~sbaorrarooedsapusterminarsy rsloB.ts1et48o.197 u Ceosoal ebosloe ock alo 5 yoOl,.,ee.ol.s.stadl. l., rct,.d e ir Oile pnts. ele1 cndicionrel*'Roeinadel Caribe' o P.us.o 010poo oe lsomete4n e.coas oec utb e moOsisoaorte oelrsssoo odo qse e'o laooneOs eo.os v. .contr $2800.00 vpued enC~tu Azu~~ r,01 7 Los tenedodresedoele Woorroo rada memsbro presentees o rfe] e al ].operacde]doiOOoOodel jroMparanodesel,ses. Haercsoooe,,2.to 39eo aos-. Ubelseltbe"l4dtre cuaros seoendr unsoo.yenvtcos Cribe' e favoable ano os une o sro nueoscostura ~os d c Nl perle soOosm sooo s. tr~. p porsrt.osoboileas rndea eebsro t. reente bteseos de Cuba. e0 broo ei s itar ol"Rinadel CtCoIn luy Lqm 05 I00 osoLos eneoroes dre s~e Oselnroe,,peoa o roorodrr ridr un N.se Iemosc etia rol e osr$,030004yoeed.In : -o. il re00. S ial5 0orc en, opor ard os, nsldaade.Cso1 sedio en Cuba he esudido tan pos la mesedose aos e ejrctoeraslaAJ .c,.Vupdrnni rofusdssoesleelssliiode]lOrrO ossOe re.u. b oe.so e sOodoesssirou o:estoenO moeso sosLossenedresae u.Aone'1EltisIe.cooseissosrodo OCy Wet-SfBainooeFomn nososotrra ussOeOr Odsro osley Ob rroeos. ou.btbcoo.0cdisslooo Durnte 4 aoshemse eodo ro-osreosc nonssosCuanaode oo. iUsrls doirs rstc) ud. -1 ,los eosorbpe Sedlc roes n Pedos 1Ermitua ode l e ¡SolRe del Cibe 0005 un 91e al uy Llelled rsero de L. 005 0 de~c dae el clet.in erlot. Solferr. puese el ptenoisO do trficos do orse s aSeOeArcioseOrdinariase dequsoe lesa Ass loOOOucoo. sb, es eedressoo Trssiedre ses.l4.que depenodiente de grOocssenpese 1 todoel puohu de Cubo eplaudtem Hace uaoss pbicos enes l c, H,Oelss cteestsos 5.S. MId ideic omisoreano e iss gAor e adeAcuregl cosu 01 peeosud stesrto oe mdide del obleop peidise de LeOlHabanauns pies 5, c.n)S.-A. -(106)" .15rp.,siptol y eont.doeostto luseyose rom.oiured. del president ee s sult& uoOe de ttemo ffilY siltarsnmoemlarlemCosde.uds Hiroteco) 1-Ol1O Loe tenedores de ssArioldentidfic.cidn estO firmao por elyes, o9 bsusos sotiloeess Ases que so mente. posprimees seo es Clo. sdsR lo l nrs se es Odinariae Diferidas ee O reod presidente' do e l imseanro y por locos,c aOOo de acuerdo conslaenclnid. tle orme ltmibOidsds e sseel NM.lin a.de -Osdioery ok,. (rxcepto OSbhosdosle proeseequrdan eprobadas comoupartes Durantoemil bose joeotmOestuhesbojeoto S lde] ersy 5100Crduas ursesls oExsoOo ed Truseo peoo Lio statustos Aslsies ol Aeeosla-de la t-no sdote sees otableierasel snos Wei-Oqb ni tei pars eosrasc posA Ooroe eo Y iled oreprto do £200.000 de brioso do le rompaiaenosaustitucin b,o-t"LouelOesOountoo iieconoma.aEn cseo pies preentacusr¡ .iososOrdinaries Uiferidus delas yscon exluideodos Insetau. --. ,tberno. too hesque. losnesmese unresumes del sepoot ue $se00o.oo0.o se eso t esentoresusol Trobaosm al-Aosobigente s e o s r desco vare& coml la im e i e snieose boSseOolOeo Oblgaioe e osara 00cao. s loy s rpecoeso uee arbedo l esbyalsi ~m., OseoEstados UCoreyo Teobloes Meosoere. Oo. io sostruin o de¡ Palacio de eqee roeItesoufsmbre eenc So] omsorroeo ~p seoobsquednautoriaos ProS. QueruaduoculseadeOtu r---d00uepotosolr e trfico e Coy tOsLIGACIONES ser lodos las gestionoees e Iusos ne-7.005.403 aonssdo £i rodeauaPUE os perona Yseso. oe U.poeet .L sHlse. rclieeoieeo11soO 9'1~edoeoceO.1 11 "."&Po c 1~ le elalguo spttuncidddobOrsse t "erOlj~o.deorcuerdo cosnla prste 10dir eotb e lOsr olsooo C sse or ors oro rodsauoa--2. Que el capitlenosci ose de tosido Pies de Arreglo Orche o mr l-e he. selredo ser repore depore t".que 1po ejF ,bospaseas reducido de 110r5l' o ArrosgomeotOhbbnode soer lFae sin ninuna 05ct.de l mtsoen s qe esO Oros OOOe,.,].s 5 0rlirsesterlinas. disidido en* dane.roestile.sOe agaeoe. sesi FaioiLob Ys e eorsyOSeplosn eoror c de a)£3.554.265 de AosP rasn eiids y ttlentsepagadose.,0 Es serles corsioseosre Osoel vbje e Cub el1ee estaece soel ACCIO O(b) 735 Arciones Preferoidose Poe-ceeIo ruosd, seos conuertides so-t'nrdo-is-sesoid orsoeornj del _ery. Existen sreoloA Oeose.sicoesOtusde iOieo bee os e 50.05 esemiir oO00.0~O0-__ -ere--ObSharwde-£1 rada una. iore0en Acisos Cosoidodas tonselImrevisdi-ssreji.eordr 00 500,0 d00 (ns.rso-ye.uOinguna do los sule he odo ec(Cosoilded Stock)cosoigulesdela an alazdoo e elEsaci d laFloid. PteCrefl-Svp, OSo:da; rerliosaenre sOsa lodos los efectos, tra" osdoestcblepeo el oe-' il Se 450.000 aproiadme ntes. a5000 0cci0n O(el t£.556.81 de AccionsOdios. ,seleeosciosoeArcionseConsolda-i noelesysOc csb too trene'mseOse Sobo ecj 0yssd a Odoo boO este CoesideOed Stock) d.¡ rapiOs Etatdo, Ingeniero fei. es 10. ecood o ettusOeostos ssr O lo O 20Aris Odro e OoSe le se i. 1 e otbe y a in nooepudoeiz.u.ouesqeeqoostosrenel todo de' 350. es-. disoyObcooesdo£10rcdauna Ido ebOel i 0d ss spu proe rede oo $ sOoe lso pud.pr 5 .000.00 -lOse cunles tOseAcciosa numerada. 195. od. rrcemoo que pses de .000.000. Ouese bsrioa e 5 ieis. di100 b 140003.eche sir En 1950 ste Oc imposibilidad do O (otnuarl BaooTerritorio, reos rcompletamente pagedde: 55B. Wolebe, ,.i),t Oe) 301.090 Accionso Ordinerias cbsd l Secre0 ita r so S t (Ordsooy Oareselde £1 sudo una Oireet, Lodre. EC. IoluOrra. 5. . (nings u-nao de oas ules sud abesido ocb, e. lrld 3sO .13 s Od); NOTAS sube oW o. 211(lo £5571660ArcioneseOrdnarias Tengo un letna para C. OsoOses.,) chlolsoUlro rdoo loo; a10asistirravoa e a ut .siesbbs Olossr 1 (g) 2.034 Arriosoe OrdinearoasLD. antedichaio rdOesarunooDr ci C,-IC. . oidoo OOo00050ed Ordlouoy Oare)apdedods prouiisyosar1 galleticas, que es un tiro. (de l., cbisls. oidoLOiredeguse de Ose reles sOs-su lusos. E reoObosor A su b eiunejidOo quess e oebs ter T. t.ss. 050.(C)e £3,45e,037 disidido es: 550, mild050y t".0 o 2.132.SSP0 de AccionePr.ee' (2000L.,soeirodsr de Crtifirad.s 0050050 robe .d0srica. oeerce iSok. d Asslsno, .1bPsrio to ck We Si le interesa, escriba a. 1 mrma C.-Iis00(ti)£.311.359 de AccinseOrdrsoblo Ouote sol~ ooeod O Nr0000, icoiSult. C -a 101lo selase OrdionyeoOosr: o obekOrisoitrins o rdinoo o ck)Oors boee.oi 1,o(os)or £13.019O dec Aroloeres odioer ArobsieOo0 lsdim, ioifrid.,e(Dc sospaS e rfcnole a erbeidasr e feed Odloory bosoed OoOloonry SjosO) ose deseco i -~r. 5 u. -u a dios,. sodurri,,:~se eos-rO traersrco'e i .oo erbor 15000 o liiiieiuedel dersito dr sus Corceiles eei C.o:rs 05 Sedisoie tnosos elo .oO s. tiibbodsei(W.,.ia e~o D poL M0el. ,'. O pbe p eo oerlsee001l altar¡. Aitsdod. lo rro o e 500Crsitnl utel so Ois pIOs eo iioooo'.nd', snenola Ley de otrldetCamhbs hoas dso jot o dc lee Ain 40 o e n¡e lt; lS o toO so io ro de 047 linto lnfl molmy sa ¡beAries Pobto e poyo- es0ca. enros: porutooooo o it dpaj o l M OO ACCONFOde isnbtened o r d ee : d e dlmAci r i hesai el ObeO dorl io 50 ln leo~ Cl0sf0cd0s .OM2.1 du Medodescae aonsdioo,.debopa eose s ss.s oesd Aa¡tolzseo rasCisie la rcsraso rCfrsinnilspieoOO lao is 05Aciios ProeferdaeOcts (eeios ntpod es bstiso sOCerilfirodepsto Stoc) enpode decadaun. jobo. fd alber lae uln. Sis esla de aaes¡alam sa leasroOo eooloar(h)e sde ici 010000 ]niaerOo olaur po pder, loelo doe ele Craitosn udis boaalPredaronserloe do0a0c5 Usborj nocn lusioo. 50 Odo ante rerludses (IrprOolaceos sesoas
PAGE 22

1 1 1 1 ~ 1 Pgina 22 Noticias Nacionales . DIARIO DE LA MARTNA.-Alire&-"#. 5 de Nov. de 1952 1 Noticia§ Nacionales A ri o, CXX 1 . l 1. 1 Matanceras 1 1 4111111VI*ZO ti IVtii,(111<>.NI do La llalmila 9lel Ro Gran ea s YSiembran arroz y Pin ti t rgantento de turrone ,,,, .rilLeinbrL*1108 trajo el, Va de Citurrucal rovincia La, gran boda de 1 1 1 ien la p 1 1 l Peste Hubtitica er, el Brasil. Buques laferefrtifies. , i ,,,de Pinar del Ro' Sui c Spritus , Z 4a 1 1 1 1 1 Fl da del Corredor de Aduanas. Recaudacion 1 1 1 1 il.liNli.11: O.'-,. Ha,,,-,. no,. W i 1 11 CRoNI('A DEL PUERTO P. no pu~. (,til)a ,lul)orta '50 Millon 1 P-1 lierimIlar. Pl. Barir Btoh; O.d., Bouun. p., es( 1 ,,, 1 ¡ La Corts: Ccfni. Paral La Celba, y< es, Por Manolo Jarqun 1 l 'M Ltir-ir DI' ¡el. de G-n y [)ir". Alett~, Para El M-c. _, (l la el de perios anuales en arroz 1 ,Ir ~~ 1 1 t-espl,re Iban .a,nitdo,, Ltda., atendi ay, D, 4 1 1 PllCiV"101,11,11 1~ *q., S 1 v; ;,,,,,,, ; 1 1,1 1 IZ1 nlo de Ch -11 Ip~dos i 1 1 1 > ,,,, ~ 11 e. ir ','.,., qu ". .1,1cInll-s ,xpdid,, ,,, PINAR DEL RIO. noviembre 4. -I 1, i 1 , ', , ~ 1 1 1 luc. e la Segn ,os i 1, ". ,.nuesir. 111,eI.,r,,,. qua Ayer Alto d, 1. tarda ', !,.ti. 'ortucti " 1. e. l1,11 Y, , Indi vitij,a ",l" ,P o h:, eco s l'¡"', 'el pueur y 1 ', < dent de ,o. Ba~i.no, lienu. ha ah. pendientes a entilo ,' ,,.,'.r,?,,,., 1 1 11 1 te, Cdiz,.Io 11 lunPlimiento Cuba ser un Piti, 1.,,-,d,,,,,d, .rrnl ,, ~ -, 1,1 1,1 Jurni d. PueC; que Pro ; . 4 1 > 4 r '"' ~ e' in-b'-d I-SilDu,,Irn P11111¡-A 'lle.h--g'lu ale l. """ Cu"zy un = .unaronto ,,A de "' ""1'111%in .b,,v.nd. ,P "t ' ' ' .: \ 1 1 C.n detion o n~lt,-Pila]. 42 pa. te. tu~os: u e, 1 1 r 1 1 , 1 .11 1",je' e"" d. ElMenln chilno que e,, esperad. i 1. agrpl,,."".u.r,,, i5n .s .' .lo~ ¡,.h,,,,., 18AP~n de n~tro 1 ,1 -V 'e'.'b"." e. de in, que 11 1,1 rte en nueIIII elnck ,-,,e,anoche respecto a 1 , 11 ~ P.ndie.( 1,1 Idicin d, riye, 1 le e.nd ocedel"' l¡' PuIrl de Chi. u ,Jue Xdeum, hi sifir, ,1 ., r ui~d. ~pnto.l ,o=. Iner el c.,li ,l; , ,h', """' q,¡"'e l -11-1,li. Pre.t. da cIr,.,,,i ""'ID boa,,. ,e e. ly.Dni.na_ 1 1 1 1 -d,?', p t t. gran. .R.e r, p~~trijeo ha .ga .re', y e. n ,l 1 7 ,l, , tr1j. 1 al' le'-' M-II~l inue~ gr, -q-i ~~~ taba, hmicia. va alcanzando, ,t 4 1 p Inp,(,,ni, 'a'9'n11,ltO de ducin., ~biunn, d,,ino 1 .yd,,urop~. 11 P.ibilidod., d 1 1, 1 1 ., doy, dio lipn ro .d,,,'in., D., .a n.1,., ,mo 1., q ,e ""' % -1 nuevo 1953 , atar .d. -ao de qt, e 112 "d" 727 .e SIT e 119,tir imi~no de M nd~ ron a, .lentior.1 1 11 n,,.,It.,,, 11.507 MI.A ,.o plan d, 448 1 e e. 1 ,,,,, ,,, g d:,,,,,i, ~ . \ 1 1 1 y '4 ; o, Ir ,k. l.s ,o', ,l ,a 1 1 IL ; ,,e.,¡,, ,.y" ,.,"e"" 2 -o c, El la.A de .el .ti , p,",, P.: , ~ 11 AliiDu, '!' -1 rl'.11""FI'.',]',dp'W,'1 1 derosas empresas natl su v extranj. ', , F 3e st ~1 1 1 lqq 1 ,e 'lirl 'D 11 e -1 .% 1 de 1,1 carga .,egun ,1 .",a 11 ecu~al El IaaZ% ,ras estn invirtie nd, =11, de petr., ,_ fl,l al 1 IM Ini-JIN l,. ,.n,I~,r -, Orgo m,-di r ,1 director d,] ,r, 1.101., ~ ,y 7 sio~~urt e', 555,768 klos ~d. Fc6,i. C,-011 1,1 prp3ilo, ri de lo, ¡¡,,p,_, d, % ,t, V -e""',';:."dy. ".P,',',,,14pD e~.T A en g I-al o.' j. d ' tri, z. 1 N, q,,"'I,',, ., ., ,ag~~1. El N1 tuie de ,ultivo, son las que en' Inenw ., _! ,,,. 1 ",','.''.'', ',,'"' "" ' "a' -1 Dir D, SI hizo ti,~ e la labra col ,,_G n, 14 -ii.s p~,dno~ d,¡ la Norgulf es' .' m' -P-P d-' p~ es 1 t r niln,i23q Norguif, y a ¡a cuentriort .1 su, d, los trminos de o ', ,, N,,P.,'." P" -A. ,,.,.e'd j ll-nI.11.d,,o. .1 D "-'le] t de a~J-c h 1-uligurreinn que el Norveno. COnd-to. n, del tSur y Los Palacio., -11 .Indiult, 1 . a,, fiquellj4 IP-01,a1',,,, & Df,, Ba e "' '."' .n.ri, ta.,bin ,e Ib.rdo Cll in" l que 1 ligiria de NYork. con carga ge. do ,del, N 11~1 lo "' D't"n 111 101~~ cub-InA r~ dar" llud~codr-1 -1, ~s de ingi~ad ( ,l,. bulins -,' 1 ,o o o actun Te9 e hay cientos e ea. -11 ., o "' u ¡ "'o" tit 11n-dz po, la D, ,,,, l.,n 11,rnnd,, v AlsnI,1n ti,,,,. b,'P' 'A" no y ha leria3 Per 1,ectamnie ndii~,¡Irdn,,n,,,1n o'-" lhl""dn',Id tdr b 1 '7'--K¡en t-. 11 de R., ,e ,,,Id"d,.,, laulo, d, dr.'.n.gn" . i"d t, .e 1 d, Codiz 1.1 jaulas ,no Rit, fun,.:,-al. .s p, -s 1., teniente,, ~ 1 ,h. 1,1 ¡$t,,,,,. s, ,,(, ,,i6 ,,,, ,In,, -d-, c,,¡.A ii ",t,%,le 11 rcel, 176.197 kilos PI~denles de San Juali p, EI"f,,,y 1 ~d ta, en d, W% das y no .gu. suficiente 9,. ,P.I. zo ,,,, Nin,z. delegado, adn -1. ,.a tn ,,m 't,, carga gin o t t 1 ,criolo de n,,,fiI,,.,,,d.d """" 111,11,11,1D. , nu~ro ,rla L,,n,.,-d PI~1. R¡,. o RIrtel, 1 .l. ~~ uni, constante j,,jg.c hm de a, 1 l., ir, n-,i,del line., ,l,, 1 ,a 1 j'. ~t,,,nooInW d, in, ling~, d, d, lo, ~1,r.oo., d, .h. l C P.n d, la Go, Fi.t. B lir ,,,-,Ixtrl,.s plantaciones .,aceros. den. ,,,, InA ,,,l do, e,, ,1 1, Pup letero1,~ d, la Hor~ d, p,,,,, p, La H mi H. El Gra. H.,,n d' Y' d,,IiIiln ,,,Z.,,Clb" vine importando ms de -¡"!e IIIN2o nl'a',,.,n ncuenta millones de Pelos todas ¡Ds1 _______ ____ d,, fin "" "'.,R 1 Ir 'n 11 1,1 ,,.,,no ,I-a du ciin ",e le __ _ __ ____ __ _~_ i .', el 1 "t. llinil. p"'dl"1 r' SVIII P,! B.h. zar su descarga ,D lo, Inulle, de;no.n de arroz, cantidad Que o~de E,? el Acrolitierlo -lR" d o el. I o d o rar 2a 9,n ZIP-t', Y 11 ~por nul~rey que ~. qu d~,e In el t,ril.,i. ti.cj..l, $11 ,nD6 r""I",Dnl,,iln liglencic.ilBaltil . M' DID~ndo carga se contina trabajand. c,el antu. El ', rric~o Blidu~ d, 1 ~ de ahora en a Pro ucci del 1 Develarn tin blaslo qlpl ',o carros de fetroarr1l e d o la "D hos. grano. Pero para que.j. bue. Dr. Hill)il) Estfallo el, la 1 El "Alk.,," 1 0~~ 'sp n., deseos de lo, inversionuta, cul -o.¡ ¡In. la fD 1,1 d, A, Ba~ Y~2= frustren, <, .1 l' 1 Yis.%" en'el"'G-'boie,. ofrezco , 1 1,1 . 'k-o( 1 (",",,,z,,,d,, o la N"reIr ' 'I':jl'lo.iii 11 11p-ndo ,1 ,ira 7 de I.a ~ e' ' se , .,,,,,,, Los polizm ies -incin d, la Prensa t-j iliz .5 Lines, repres d. b.n 11 r, , .' ~ ~ 't "te pre. 1 ---n,,,.M,,,KYIIgV,'stt,'dl, d ,ni,,-! l n-li~11 de BIn. Ham. nolfolcit PI-tl, n ].a qu! ,,_ ~ 1,1 1 1, po h1lre2n rilit~daro Y Ambees condo. 1 1 , r 1.,,, d . 1 1, lb] d, 1 1 1 .o ,-,,.Ir d, li.b d lapeiI.d . 000 i-n1q.d., d, ,Argo gi~ e. Ir 1 i que ya se .t. e. todas lox 1 "" 1 ":,",,,,,,b,,n,, mente y evitar e 1 -; tam bin progrescui InF d1 lb EsWinu, 11 A rinifiAl. 704 11 1~~~~ eco 11 . 1 ,,lnl .h,,.,, d, f.tu, E.~.11~~ d, p je~ 1 en o , 1 "" : gloria d, ', I.lech, l., Fo ~ ~~ ~cuIru. El Magi.lio~ d, la Compaia ,d. d ,ir -e,-¡,. de la Nacin, 1 1 - !' .t 1191.a Irol~l, I ,t 11 e1c abemos que no faltan elementos , i ,: d.d,t, 1, q, f illl. d e., '"" F-p.nol. ,,,g., mai~ u , 1 ,en r,, lu a,, 11 -'a inter cisados en cre., 1 ., ,:, ,a ,, o nflit., ¡.bo, ,1 -, e. Rn~l .,e, 1 ~Ir~elen, I Vr u, Por osicar ~irero ,o, a n~ p ,,,du, ,,, 1 e, "D"¡-da 1,1~~a, d ¡,o,, la ,,,,,, , """" e l ,',ait-'. Ir.' P' se p~ron c. no. si u.- P,,-*p.[,, ,r, ,f-to~A ~Flu~la d, r 1, u- ., id o n ,, ,,er1di. ,,,,,,,;,-,,,, . -1 1 .,l 11,spul, 11, l 1,11,1 tli,.,Is, N*n; llIllil a d' ~ elelio el e Irnercionte que ¡o renditi. Hartfn una ide ]A vieja ~q que noo~~r'.-NI" o l7r',tp7,'.Ib,'n': Irn P-nI, ma,,-tid. l., ,..ru n,d, ,,f,-n,¡, r],.-I" ba del Dr. Caballero Rojo'11~~ ll''. o peregrinacin a la ta'ra 1 Mtc~urilPr-, Buje~ S" Aunque dfntl",,,nt, ~ h-lOnflimi. F.f. y Nena R.,, 1. ~ po~In .sti o da IDro ~nonrIn'iJAMAGUEY, Nov 4~ En l ~d_ 'N,¡, d, duri Iturt~d. .. ,a,¡ ,eguro que lailonsas de Ruiz de Pequeo y de San1 o ,Id,. 4, ir.,hidir, el Club. Par. ,t.y por el lalipcionti~to d, ~ ti ,ir Sn~r.s fi~no a~Indo., FLORIDA. N4 -"Hay fo¡h ruinas del llora Y.ht CI.h. !Z',d.r.ii 1 B.i.,que repentinamente c" o, ¡ o 1,abo. 9:.-I,, i.tn.i.EI,,. %dJuojo al i,,-,6 1. r,,pvi.bl, da. Margarita E,-:ri, lleve a efecto. porla, anl dfi6 de existir o lmal, de en,52 .:,',,',Irs,.l,""d, !Iiniud ,t_ ,i ,si Y1 -"'Ir-, 1 P11..,,I ,i,di."d do JIsA Ab. la idu, .o d': nes B ti., d, u lluilldl, ~n o,, han tcpitz,,no li.,'11,yr tu,,,, . mi dado~, d ~te p~,u auli~n-lo ,l, T-orno. ol dhlo, ,l, 4r, iios ,l, tid ron 1 1 o -[-,,ttir-nuda Antorcho. ,invl~ A,40na.,r: Z111,11d. BA, 11 11 1,11, d, h. Su d~,o h. ,an,,dol.rno curiotr-i.n ,A, idr.I. q.,,',].,d. est a, 1 d 1 g uio procedi ti .¡_; 1., herontu.A Felicito de blo~nto Ir, ,,,la ,nid.d. F e P.Pr1,1,11 l".6lilld- llPrIz ,uno o( P; e,; Diga, d, 9 niI.% y d e 'c'r' en el trionlo sitio ,P ,u Abeja ,D, -D-" '1. nUeZZ, 1,11 .D"(¡. ,r nlioid. B I-1Y "ti-1-dP-, carcter bar. ,puerta.% ha,, ,,i.tLIt, oos. ,.",i.ill,.11,.,pelidel etitintud. cirbaill~. Ir1,11o 11.1111,i,., ,1 ~ ,.','',,,'v,',,' ,,e ,,,no Novn-. de 4 .A.,: y D.hu~, ,dados. la crearti Marjusini