Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
. I I I I I I I I
l. I I I I I I 120 .606 I %4" icio dit 1,4 I I .
I'M ptrloa tnoft en lo "Iftmo I Intarts" 1411dralts Y ,-I--- .
rofnl6n, en to intorno j. 1. .Ncii.. I, peli6- I
I , ,, P, P I I up I I I I a "111w I I I
I liable
I ciatte"'Inat.
lt*eerdoelo". DIARIO DE LA MARINA I
N Pepfn River I DF" NO-DE LA PRENSA DE.CUBA A I I CINCUENTENARIO DE LA 11 .
. I I I
I I I Y
,kAti, CM .-NAntero 262. 1A Habaria,,bottkilingo, 2 tie, Novientilbre tie- 1.9.5.2.-Ston. Jorge, Ainbrosio, Tolling ,'Mulrciano, T odoro, EuAlaql ia, ustflt %, Ciriaro. PREC10- 10CENTAVOS
I .
I
Jurarmi hoy sus-carliyos 10 I Tartidaria CaJ64'de Explorara la zona soispechosa de- la Vim. docena de Estaidog
. In I I S Ruevos ,a no iatellrviiii idn, I Isla. de Swan I un avion eazah uracanes I I I .
. wmistro del Trabar Dr. Carlos dire H. A', C' rbonell I I 1 sp- 1 decide" 'elmartesd'al
' "I I Serdun I ro I I I tra I
I 0 1 .: gron, pelif I
, ,,t I
-00"4? I Fl _;01;, 41.--1--"
Saladriffas, y A. Nogue"Ara de 0. P. prinertireft, gorIpgrep? 16s comilclos eillos E. U.
C7- 1 SANTIAGO 7rCw19%., novicini,, .
_ _._ ------ 'a "A ht. I" .
,. l, I ';',."If '41 a t
, I w Am 1XIl'oulin ik"Old'i, 1,
FA derreho laboral no pucAr Jeternuatir rut forman It'- :I ., let t, Aii'da tn... plum ... tie i -l I jSiluari6n tie tits fuerzas electorates en various tie
Al., V c,21 ... ... ... AlleAd Atiguet Aigtl C,
rigidas. AleulsrA6 el e'pirilu tie fonleilto v t'.-U, uAtvmkV. tie la Muion -11- W04 ) It, loo, centers political; rituy-hit'lliortantes. Estim, at
01 r' I ... a 1,. ctvnonjin; do in liaa.-, parecer, nility equilibradas la's fuema* ell pugna.
: 1 elde-1.1 d, CIA, 4%
ilosat"olln tie urormora le6tionvis, dire Sala(irix.. ,, I ilon ,lei ,nand. In,, N I ___ 11
I ,- .- ". : A!, Rvwt. 1". d-t.""I"av, C, 11
I ,,,, "'' n- It, Ell Ad,,, ill, Ed-,d Alffl,, fA Registranse fuertes xr.w A31R.-TRUNIAN
. I' I let cl.-du, ... Vul. a CONFI0,11EN 1111 SENTIPOPE JUNTICIA :S, All -I.,, i-It-, I
I Dr. Co I I ,,A-.1 ,,,A -n do "Vinumlon Inie-.
'Defilano tallibli'll, of genirilt, Batista III (toy I
11-1 un Pat, dl -nUnthte, Varn,,-I 0-_Vftm- I
r", 1, ' decl.ra I I sismos en Colombia; Eisenhowtir, pronieU6
Ali n"Istra oil j Car& 'y P ealdeuto del Consejo 1, --, '.Cga.Yh. e, I i at obreristino su ayuda
it a I to p ""'!," 'J1TV u":An
ultivo. Alafian d now jam, ,I --- I .1
1, ,us .atangignposesit6ndesusciargois _; -nolun. La UittrveUclon unilateral I -OGOTA C -mub,. it c o Vitt ra [a deprettion
. I 11 I 'nAb;nai., u., I'
, d I i 1^ I I, ,A ."Itilit'.21 st'is ,,it Xr.. peli- 0 APt- Do. A "i""r". do li-11. A' ,
*1111, I I on. d.mmls'latl3facclo"e'. is (,Ili. :, ty delitAtitri 14 .bra r.allrada pol- J jina.tante ultnsid.d ,fillielon ,It NE", "RK. rovionahr, 1 fU t.
.Z*91111.1. at ,!kill nit too Kroll- '- I I Union Panornericalla P."a 0"m I J., .1umas 24 horns Pit Buvaranitin. 1 J ,,
Va a.& 2 del Cuba tn 11 a AA,.AJr,,d, dt, rdtVauua dltce de
. I .e.,,, aVAI ard. ",bl. S.1.,f,.i.,;,l .. ,A, A. cap tal del departanlento tie San.
lid I I 10" "I: Priarewas ovilseelt '"I ai
..= progrelais I 'h cla political no
coo, funt:14- Joe Alilmos iterapas. Esoa "I, ,A 1' ,, blAAnU Am - aw lander'del Sur.,v los municipion ij-,,Sta I)Ivn d Iti.. 9=r I""I" 4141.1111131.11=1 14 141e )MR 'Pleft Ulnuamr., o I To C wel. Raini- H.-Andez I I cuftll.c I 4.1. I. in sl, ",f I
Cut. en chi). Y Pr* a. Zm CmInwis .eW r do-p-nat. A cciiv. oil -is11 do I"11, Integratnewe trasladado ,', pastel. ralllad olide"l, IV P-o-11 Q- rell-o- tn csta CaPl-.I,, do Iw I-.,Iad,, UnJjf6X 'QU ion."
c e "' "'a" % as
doctor AndriltDatlolnto, a Is L ( .,istitticlonal v R illi.t I Illo 1. dei dran lugar eVroartes pr6.xfmo.t
'I correatsil, a I ome, Y I Ili lion cubana. munifesI6 riAir I...0 tal. .1
on jets del Itatsdo ostuva ,,,,ra del inres ", I .onto Primer A- I el GollMn. del Preaadw Batista 0 -?nAer. --H& a let RAO ell Ell e,,a dia'. lag -sfei-- Palltil-t
Zdet '2*.Sn Id ,it, Batista On el I I I ; UlEke 'p.
,,.St. b plaai ha a tie IS tarde
do ,.r2,,,,. e i I !,tii imi I 6lind. oil pla. it, .U- I liegund.. "'i. lUerle, "aOrmaltrs stArari al!7 ,u A Is nlrA
,Ali,. 1940. desarritilar organic. Y z:::z lao,7:30 ',I' _nd, quo
Corcs: de Isa ruatr nrd tivamente tin inievo Anden 3-mi, ,e I publics % de reforms eat ee" I -ana % s, S V1, r-S. varUis -.a .all za tie AninInt. .k
to 4441LIA I A, I nitan.. 'hwa todas lot c (I d 11111.111n lilenadas on lariat lugares_%otos do comprommanifor que Adimi
*I Ejecuti- .catuv. In as oil. u,,ni.d. n IS. "rujumiss pi-.1 , a. Ile
'IAvacl can e.l. p 41den, .top Zinns Y ottpul.r s "" i WT 4 ;1. ISIR". I / .%.. ,lambien lluuo darrunibes pnrarIo F ct v ....D.IghtEis h. ,i ,d bm
me on"'Al" ,Vur e del "'I'- "' -I.- I 1, 11 Todw I.S Inteltrarno, Z ,a .din-ot- Los sent,, 't -in t Jitener para, triunfar.
,. rI- .,.. p.%d.. ,.., do .oil. c-oi.I!U.' tr i4. 4. i I I I ill., "I 11 t F- A-di-id d krFP
Salir del A idm cubana. Nit es giato lanlbiei *, j il. ,, ,- ld ,i ,-, ,,.,.,."-Il. 3., -11" p.r I'm., ..1, ,ad,., L'Au- I ,,
IS Z&?%am-4U,1 I I ""k. , "' I I It v-ftm )a, I ; = %, 1,0,
N:t t. U,_ r-vd., ,,It e.p.1ic.ra ,it .quell. I ". I. cnl. q.c .. tegiA. h. ,I'd,
de,,P-h do !,t- Y Cub , qale -. -a lllav -yl
rid ]AS, diez e4pa XIII)e"Wiva ell 1. q- $I ,11-l-n-le ...%ad. par, ,ml- Al,
quo inallisaW lumes, I Ut c, ""_ 5 //
p ,ad, "I ... 4 'I l.,n.id,," ,.Py Agrfe.d.'c. W, ,,d, .,.-A ; to ....... I... ,,Shia. Ohio Y'Calif."o A .1
'41 Lz..6..
... I i 1z ,, A, in. .1.111- to. -vt 1_1%! ,, "' Z'. d
!,Atm.A..-ImV.ej. uo-16n act I i c I ,
re del Trabjkjo. pesto en risentrs tie I., .r Anjz-la ,,cS mn- _- 1 1 In I '11, 'i., ... U A r, ,c ". u .ildwp(o
,, -t;i oluzta-da di-te to. .Path- .. .c.6.... i- p.c"J" .1Aluj.r Is =rf'.
.c. el doctor Josoe part-.. ri l y -inpelan- sin Perder tie ,i t,. or. Carlos Soladrisal fice$ getflones do .nums gohiernoi. En el memps me sefiala. Is zone do belies tat..... .1 ..,.,.I. do 1. i.i. sits. lirn.. ____ .!r -_ lactui ;in smilimis sunistria tie Is
jrrem 11,Uu1*lnU ntc4ue on. P.11U A .-A.. I ;,,,I. ib. &Alan Y .VA-o,,
, 1S1-.l!VAt q% -Iel,, P1- -1, 4 j, MIAMI, Florida, nov. tAI -UnjD ari
, oil ,g,; eojj
Nad. .S.I.-:l jEst.dto, d-aredile' an.. do que 01
Aill. c to _C do, do .iolon, ,.I.- 4' .-do ael line, P.- greV_,Jo,,I,,Iol-d, Avarl-owricaml
"I"n", .ric-,entri, Jai fsctd & title crine.non lacontioversio sohre ]a & cip na"'12- o"'pl-Fi-, enzo hoy el Con 1W."'as a dpo.itsr SUSvotax.
ME-.. del GloblCona, y IVA, Matters cr-66n 7 delar-11. do 1. Aki-a. I A'. 1*', 'Tfajt 1 _" .a'.'rki.n',1 att ,An. N- York c. .1 nuix impartant- c
RA,,.,,d.As do jgeag I ygq. Pons b n P1.1130 l __ Mh ell IS, A-nerVA.c- I Ila, comkios we
'. tie to I:, Ad :a'o ; .,,.,. crac I.. .lot.,. Y r.&,e.. I ors d dt, SA'an. En B l.
P., a a c ,,,,Utl l1r,"'m ; l "" '17 lei." ,1deochI-cF= ,11,
es-sa Ternp,,..nfoi,-,AmVueA,,,,, ell el L.RS
in A.h tie .4t. .11 1 de 3ocialts 3obre Ins coal, d que debe da'se al eje'rcito a] em an nliclUe A, ltl-' z or 'Ar. el. 11
cit M !Ju e Al "' "' Nacional Comunista, en, agreb ....a. tie is riudad c J. .1dZ
...... pam ..J= 1i 'ids, calactiv., 13;Ua a- efi l a I "I"S
. ,"Ua.,r. conipaqbles Coll -8 it 'Tom. do,. necell 'it
nut r general, Batista llmnJ6 .4 Jai !, I Stat. ,.,a
C"Com e-norm. Solid. I contra, ",:,." a flun all
Sector mailitir Q.11" il. a.Sill %' )'I I'? I ... ,'ec 1'f, ,500,OWa OKWO votox de'IA ciud&d
,. l Debilese P can. c-, Se Nev, York pace wittrarestal, to
,da. del, tria I ,,,Ccons. U -6 oebe 41justarse at patron lillilitar a en tirconstantim alm-l' d
eftecerlix noticialt do actualida Aiti lentemente, con M multi lotto indica title se robusleceriii el Pa"ido y valancha, de outrazloo quo se o- ,
'A de let elnpr.,- fill.-l'-, 11Aas coma IRS ex sadla It
IS ,* de ,Jos nea .' FI 6.16n -F ..tendri Esenhower en el Interior
I r,os.. can #1 'lIn.e'rorne s 1.lt IS "_ter"M 'al = ."die' P11f; I. I 0 81 firreo iii8tenia pru orada, log localizado al E (file Tito oblendri mayor" controls todavia I Enlado. I
, ban UIP 6 call r (so du do IVA., nortrafnericauct -_ sinno
del VAtsdo let Idoctor Qmat6n Outlay, 1 1. de S,,a. Aq.A, -Uk .1 All, ojL%,jtj_ Inquezaa -Uales, in explot.661. or .1 le"A!" .!! d PellnSrIV2111a. Las grandam. ciuda.-
TIcals, erill "del Core, U, e;V,'restillad. qua se difurAcieris 1, enl, 1, Cub., el 22 d, ,uIv,,,, .1 ZAGREB, Yugoslaia. n.virobr, -2; .,Jn 1' los PaJs%.,.,,,i,,.1,jAA, ef, -0
Con slopstad.lit, otras nuevas Y. Jai Una At "N't. Nov, (AP A url, ,an Como Fft vll'. P P'I"'%
G, a:%estan it. pa &bra, coil ronade loot'. Secret., tn 'a, no ., a to. quo .11AU'll, ona, do. A,!4 te.,. Pool do. UcU_ tn Ul er J,.Jil..l on ., no t1do.
11 At Ili- onto I ,IV: ild.. PUP "b" P" .kp'.-C.n '"go uj=n aiguaft a ; lot deca&rmtall tn WUQ qUeAft ConBatipts. Ef doetor Goday. con motive .I tome to ecorrignIc. d.1 Pat. -laze del ratevo ljeclla .1ou-, 'Alsiorl. do Def.ma 11.1 ... 1.11 vrl-vtacla iob ... d ,t Plaa I' 111,ime-, t.d.iUv'el S-to C.rAg,,s. del Patido Ale-At, se jj e.
,t All .A. co. ,.Arlmt ,Sialir, ml,, povdierld- ell An P.litbu,6 ",nod,, I.. Irlen. 1) lot all, quo ?'%* Alic,.1, 1.-,ta All at, pairiln mera baWla de t ,tmoci. del ji.c. Folarl, I B.h.lit L.- Immin, ,,ablile ,,%-I-.. -5- 700 lernla- P.- itl ""Al.d.. del inurloir son rally republic.
A.= d- .. ham A j r4t d Anit A. rt
J. .11 _:..1.- dZ-.!-rrS1; I; .c A.; 'a 'je"ito ale.Ar Allinti%. obietnan Una naci6n;vonsta actualmento tie nueve perso-ican
I Wadi del r,.'-(Iwia oaderoza; eftte .ell,- a S .1 in.d.10"Id' litti- 17 -! Jnttes de 11.1ni-1- El pro- mie. y 2i frente del cuaf fUtura Tito. i ,aLT'Inscriocidn iflt lot nuovell, ,
I.TtJ;A =.,o!S f.-..,,. actual de -11-ble. loo jd.RI_ do ,,.,I. "',d.n. n, .Plrar'., ell pf,-' 1.1-i-ri to Is hwil. pltoterdatl 1,8.11"11111111il ,,1,,,1=".fvS se ati,, ." I do par- Aj.e licodeip-o unp rose ra rierw del mismin to. _... Ina d- raum
lplbil"oidf.,Idr,,-L,.4dq,,,,,,,i,,) 1 Ili, St-Up. do .Ii.J.I ...a '_ fnueatt"JIlleyea. 'PaciAln a ]a moan mass do I., d,=: u.n. de I d c ", An. sit ,A..
to .A, 1. ., ", ", ,igAl.nd. il 15 do q.- W.
,I. 1 Y ('arox P VUe(t1,_tv, ,,e ...... re .... --. ,ioril d - trmu;A,;k ,U I ,Ali ,obuswi,- .tn d, I- r.nt,.- ,..do que et nornbre de Stalin dural., 0 me da Una tigers lz t
Duran I-reo tempo -P r lft ,9."mdA ',,.o ,.' ',,r,."',ra.nc,,I-u,. to YUk ... cida v. ,Joe p. o-nda del "'. 1 ,,', inler-S y 1. -p, esnin Ile Can: na el panorama sovitilca. el tie Tito,= ramaz par So lono-ist el
oat I& noch el Xeral nivel dc Od 1,1 d,,.I: volb- I
tar4a r, par to. no ....;I, dirni.,ion del diiwr Kimrad Ka, lesi el m-do v ....... It. rARTE OFICIAL I ,'A A. de-ofi.-,, rl 1. Unuill So -,UUjuav4 dannina.d. of
octar i-s"a aj,;Pir b,,,jX.,1,eISJ,1,%d, pulalkid.d dol ,m- ,, k--l"U. letsausts.'oinve.4 -11 .1 il lib;%--"6lIt? I. I U Aj."! -.11le dt, 'Pr-Aa ,0, Yulool-.. .j'.".- a- 19U -A g'.'ida Ilianottrrem. Assf rommi, con ell into- tcica d: tainen y do ac linll! Ulwodljel I, teria Federal do De- -'. Lox aratirlitia of conde .1 ... iann, OBSERVATORIO NACIGNAI, = Ipa ;,.'. lf. d.
lal m Jose Moladillutt., A.13.a SAA- El Pi- .ini.jr. Art.n.-I.Juslij Ine at rezuI6do, dA,= 1
, ) 1, ,c= tat f ,a All,.) I XJeJ-aA ... legg, tv .,A,.,,,,) d, ja bad,, I- d- ruiviurall- do 111-52 Rrol,, -Tila o-'et.N. general tad. dotem
,A. .V ""do ,q,"*,,M,_P',,1.i Tr a'ske Ila 'el'id. r-'riemj.A Ali. WIA jmArhl I o:()(' .. -A a6letin 911mist "Ainle- del parlido, expon ri antr J '3OO'Tolialinente sofocadoel .,...I Nadia, se .Ureve la bat:e, '
UnroUth. 1 y, jo ,,= .,6ma vititerik .1 ,
a, p, red, IS, das ,,IRcI.n.d,3 verses "AA-Ats at Al-UU Q-i- 2, I..., ,,adi-mIi'I.,1 v-.ilt 1._ 1, L. delii Julia ba-metri- delvil.d.. mr-Alu, I li rcd
,.a ... 4,p. 7 ,In Io..naa,1,Vi.,AI. .I atalld. d. c.Y. Wtu .1,t.,,,9 on
blic j, tU tian y otjo dellIal. P-malerido 0 -,Jw-b it, dol im, K ,,t V- BA.A ... tilnbi- -A.I.d. .y, on, AlUestv. bc!1.1- 6el duari ,UVUrn nor.. he it -hi,,,,.,., Ill Aa ,
tar 1. pvad e ta, Al urabi n voluntaries para cl ejoircito ee media aticial de ,la Wel-nacht. meditirlm ,Abr, At cost oriental do p,6 .. 1. luljAA_.,. pol..""49 I I Ohio. DJ6 e t uaf;r.es= Amir
," JJ*"ft=, U* ,,non cale, Un.,,. CC16 [A 'Ic
". .. ran I 1' .illon de ) ... rnbr,, ,jUA, )a Repooli- 6. de on i,
on I A, I ot ,, ,,,,. Nna,.--. hAl deap%1,111aahil.11i1 l e.-do ,,,, In, ,-Un j U d'r,
Inlatertiat. Istaule Rol a ."'ll. el efillstal de Ohio men 'd qeole am El piobl ...... fl,,6 tAU yuji.,,ja-' Care Trunia .
insult, -tnl--Al ,u- Vm ,-rorslD,,. ., ,,b,, ;ft, 1.,AA. ,141 en UO cle
-, '. om., .".. An "',,,11le '1 A t-rlin -rmls.dtla )del C."Int-rit. or- e "I I
I ,*V butt at III, yectoda jerelto Europeo, ',.a "" ""..."'t "'. I.
it Etz". InuY710= ".. v.- d" 6 ga I n I.- lei
stj r or Catn& Bonin expidU, Una ord j, actro do -Wrigido por Built, 'rna,9418.4 COLITAIMUS. .Ohio. 5nIvicultbre I- _14padar rejitibileatic,
no functonaricts, JI IRS him Patent- I C re .n el quo debell aster. rep virocefe v gorca de in Isla tie Swan, El n ranio Tift an ,
-6 Jim. esen as ,q 13vole r. Id
I, reconocimless complactlals, a 'Cis U ones. Los al, Is formaci6n tie cuadrw All. olicit 'united).-Lill pena4s.-amr.fined-jbi m6tine. de 115C ,,
orv UPS n es a nstrucel A, c -nn"n cjl bimild., It 'tn' d:1 f A "i
voinwo n- martin' has efectivos route, a 4ft -bba it q- Z"'All 'RNIt0Ur6 1111'en IS peI)IJenElarla- ds Ohi* e, Ill 11 so
Vorls4 Waste quIetailayn ai-AZ Ja tz, S e ,, ,,u P, b I'S
garsits, I "I 11 r, .-I at it*, yerro. .if "11;', lot A,1 nall-rati-O.I.- A."... al ll-Clioll, p. lid. rra t, b,.tir 1. eattap.h. & dierm, tn 0, In% - Ran IA4
0111, 13", ,'a" 4, wllq t n 0 In r Me jkdw I ", no a d yp
I 1- 0-0 tripna.n e mranform" "Mra,460 del cedo, r onA viatorls IpW rw I I
Sam
.1 A I r "I t I a" Isamu = 1'415z V 11 1. -,, w, YUIP611. 111 ,,*41111. 1; ;,. a t I IL
--r- I on L. .- a ol" ._-.X1jIAI5 -CRPlIT 0 rru ;" ';?' djj'ce j Ito Y no seCue4m )It , M que P'.-Ai"', olt., lo -.4, A,
51 wt 1k, On M I '* (14 4,
I conotietion lots Derlod.stas f i 1 41 U?6' .P go "I 1-11 ilAYY I -- !0
vu 'jk' I .de '. I ,,,,Job, S I. 11-0 e Hicollent" r te1I:..W z1 1111"111. FA ,#r
I 6 J*_ ,r rito I 11 &. :&,, ,JAI, 'i)#SdIjj1UjzI X ,
, 11 I Z -,or I,* I
M M = I. 4 I I 'it ,V'r. al i tf!t !14TT 1, C P"* L
-dilijadmara" ., 11 I .- oat out I al'Alt-11 I.
a! M cf!Nt"'M ot Of.'i i7 l,..'n -i"'%-.X' I ,. jw . 1. ;UTWOI- A 11, A 4 wo, .A. ,a- __7 ", "; 11V Ilakedil = sw

I 11 il +.2FF1 to
sleadda I I ., quo Kr..k. Its I 1- moletin Mettotoldgico de lay 10:30 I I
cuental I ne var-sus Artivi- -vivd.d-aa-S8j ,P i- web I I
I n 'del 'tInKT=' ,U'U'! __ sIts 1'. .., .J= I p, in, Las c-ult.1 .... del it
ala i 91tu e' '_' -""' "' e de TAd" -Z aftow,
daziao dA,, Aol 4e quo t III I el Ca, ib pe- prifielpf" del leninimn'll Y del c..U-, ,*49 I
I vi Oc4don-0 e-pa t'!- A' 'ad'o*= U Ani u 11
it .,di ,Q i -4 ow - detokrala dcsale lw til
9 U i im
, .41 it "a
- ,.Ite- t.;, 4- __ U ejo7wo I U.. pl Cub: X%* ,in, 1 awmd- -- - g- - 1 .4
to 44 ias2d it jd,,, in& E evil ,, I at, test lllrtvoar = ------. 1, ---l dlw 160-cwt6lleow- "I
r.:07"Zt7E I om_,,1,,... & h.j..
S"Jin .= t d! :l
- "J'a"t ruc
let I "' I. A' 1: q.ft q w ,
b.a- I 1) PeM. los -V IA=-4. zu" I
JnW! kLA ATUallotim U10 4C 1A H A t iml"
.-_., 1-1 -- r eaga por .-. .A,-, ,-, ,- ;iiiita AV-d.A.J,4n9fjd, I _, to
_ v. .1 an", 14,
. I I.. ,, I a I I gra- ,f, a de H-d.las yl Nicix,.Z. i iqtquo 14i H.- I I .
; ; AK I. I I e!. U)q An I A sits, _;
_ UK I 11 IRS .,
Goldin Galley : .orinistaidi., r ce.1.1t, It I In, d, la Sla at Similn, 1, ra I 'in q Ve '114 -.,,Ile 1.1N Ii. I hokiiii 4 t dj!!"
I lifi,,i.lt. C! hay mid. --1- tie ..Iivid.d pe-i-ti. nit rwml do = I euls, ril
ta Sede 1- ,fi-It- Enib.1w X
doctor ast6n Go- con It a G ti lsl A4 'I" "' c" e El' I r ,Y YAd "
'dodos 'T'spars, -1., debt- de ACCIOW ilica:A'url r, a a 4, prccjdtntea ua.r4Asa ell i .!L
I );I.., I an a=tRo46i_ I
" wAm L, -."'; j 1,..Valral p-Al.-e-arm, Ug'.. -11 '
.:Or I'll c
t he r st a E. -- Aw. l Cib, -o1dA., so ..a ,, _wk
,.N_..__.11 ._. El uJUMAS congr 0 ,I*rtido ,, , ,o 11 = -'!- I M.
designsdo pr"Idente .del Cu U ejo Posiblelmn sea evs ls Knske.",Oii W, canferen I JAI, extendiendose &,de el Golfo an "I 14 1 ElAorhower ."ca Fn A -A UJL
Injistm sin cartera. I v..jDjrjgeSe jil pueblo por :1 is i=t I
-'ebr6 11, dXl '6 del It, falling ]a 1ogr2rA ee A, 3,
consuldvo Y- Af "ill n"I -lomituass h,,,, el ,-drsw, 1-1a ,11 ii "'k Pat P' leinegaron
in old duloonte all ,e ... Ad elid S_ do I. d. Plo.s. h.Av .t,. Ion. to = 4h M-1,ad. La .tie Y art L..
.doctor .1 Iaz dot*r*Js-es do -' I& Conatfiform. y1sw .1. .on ; _4 seeplar *n _,,1 telvalf. *
'a """ ci 06111A pailO
,. -- log actolk (let domingo 9 di, b.j.., pl-l-li- 111t, -ta d-j-I usaje tie Mo8sad to B.11i'll.", putd. do,
,F2j "'&,: '::e"j L In repress
" Aubernamentales qui ""' rhAdid. ,A,,. tod.
.Z.,hora Tl"I ha 3jeoa,6. et'rr do,-4V
, L, ones dinron: pl-nda lettlamenkc Illicia el ror-,al l I. me I
LONDRES. novie-bre 1* __ ..Ir. 6l..'-6n V.vataal Y At- 'to I cra ,IA. polso. _cm_ I do ,
1Uqittd% ;t.U_ AA:r;%it='aoIdlArta .1c.1;n - A.relocilloi At Adinlaterlo tie Trabajo,' ,,,allies auorliz.4mil me 1UP0 I-- c r cata juntas' ,, Call Mail, de 1. rlel-,i6n ,I conjil,_ I,,Ujc _, Air lag Mia, G d Y To, Ula'. Ira u T MAN. noviembre 10 (UjaIIed)'iLi. del A."Val It
pra el cuid coma so liabe, be jido I! ,; fzesfm Sovi2ti* Ml.c l,.P05'.1,!, U deastlerlUji so dijo. k-1proxim danUriga. di; 9. del Dia de prest ... iv, ,liAr it ... nnuinj d de fit Ff.-! I I Ala _L I Ituno miembra de is embijIa-,ki, quo par traodkicliz6hrosoarly
, ,!'Uldi.n I., a rld r*do'InclmV*66Ve It Jr. ,Abitmi.rm no., T.1bark.,ja,. I
dt do ii da It rlactar, glaf,. ... ,orelliclaw de.la Gran ro36.b'.a_ e.1' A arsenal Manuel Nrie2ga ,,,, rl GO!,, orient ac a .or
gKitcreta 1101113 Santa Sao, r.iz de M SAM. UeAut .is qu Van Is Aici t6llea Cuban.. Su Evil I a re
J T ,am -T'er :1 c"-' d,,,11."2d, nen.
'I. tn', an I ar, j I-, -it
de qua s. .I., a c. -, i
amitica Is r1pre ;U ... lt,., ,,, d_111111, ol drn,,cra. n -in., .. I.e. -., Cmc
sea driamia imrs eat cargo fU6 firms ,la -ii-ne dx= ", U'lutA. -- ... -I
tividad. pro-ISUS e P1
do syer en habits tie It whe. t jiorta dispill m e;j6a 1 N tmI a coml Bew omArt. to so, c-A.1- d Pro- do,;, _-1
U. -jc,''-,UbsmCacr, lado ,firectur de dich ."Jac 3:,7 ,al.. d4.iS- 1."AP141 Sa J A, Ittle, AtUailo, Mohlinumed el lli-l- a ... 1417.1i'. lz .=
n c 'p can r. en el ctial eplicabal at datw. aunqUe Jos ghservadore. Oildel Valicano ell VSIRqP a I fi Amo: "'m" t I C. A se
Ef westirins .1urrods'Notatirs CCM.r... ho rplactado Ja slipulentemxhorlic:fiti ducieml. ,I'll(., (1, ,.,A.. 25 ntilla
, est AIC Gcots creen aufrel ultinno do lot ires
Kntrt les, Penalties qua rLsitaran Tambi6n so -ti debitlend. ol 11- ,Inidr I d J; be: ,, ,",I ,,o,.,o .,,, , d,,,d,, lh via hasts';'hlema, d ", a "I" -oblerna Londres IS -ptura de
, ..I. ,., c..%- Y ,Iicairl.nd to ...diri jdal at pueblo de Cul ,A,,. ,I-u. ,on ,.a ,Ill. dol AdinA. Zn, ,r.,1,1,n,, A ,','. ,,I.cions diplom.twas. mant-drii democrats.
6 ..J _Te
. *, g,&VdMt.e.2&II,.1.Ue contAI tn do In rep, 11, C.1611 tie 11 evall 1, leitz deia"olln que 'IVI n R A'n trInado hov snl re Ja legion cen- 2rubj, palso. xz, S. Se ,John, citp, Stevenson
, .7.. n.
h. In -Una. 11- .dt 1. =_ t 14- ouit- I.-Sa... Y-k, pi,- V- h..ke,1%& ,, __, !',a A., ,a 1,,dudabIO-Anewe Tit. .1 orl- b"11.1A, ", V.ri, In, '24 7t
PQ at a designado minkatro '-s re- .. ,Ane.s -16a. Fapsrabi our Art I procisamente torque ,, .,',,' Zl gdl- Ia "'A At. d, I., leiso., .
a 0 "In' ,ento IS, dimil No' ir- de'llal 1'1 1 ldl"-,i d' Cuba quo "."d Al tt" c'.n G, ,t"11 rl d ,,h.,6 -pl., .. 11
bll :S; lo Ingenjera Not ka""; '!' jjrn ''dompuVdc recibirse no- I Cornisario de Victories. Tatodor B nk Ionle',alialao.lin Atlantic- g ........ ,,, -. -t. qu, ., .1,1, del . p.r urtardirridild to i,, ^IiO 1,d
..Joe v .'I'lA dj_.II olo d, bai., PeSi,,,,, ,a- Es robable ,,,,, to dittcwlta. -milloSa sabre can el M=;,jt que a natio que, Eisenhower an el candl
.. i.j. Seats. &I prrtldemt B.-Ijici. j, Its dd
tota can quien crAlat an .. Pr,_ ,,, is de Ciudad Vatican., tie quo? --got civil y ex. funtionaric- d, 9- .. A,-. url-,, "I _'j a '. ,.bAASe6d. to lor- It,, lillis. 1.11o9.11, Alud.1 H, An at, ,P,,A c1n(A ton -SY-S PrAb*0.1 "Jiftims. dims el delesd. 1. Ia acept"', y qua decidirlit ell faverdimiento Sea pleno y -ponda coda 51AV flit ,AIRG. oil 11frecen Wel nn tndist ran VIlt I PN1nA*1 I may diferenle a la one adoplIA ri Filsiru of jVjaCgje,,VxtrjUArrSaUxi_ bilidmift de friunfar desdeque, at.
C-v6U- R.-anz d, la G- de -elevaentn!' civil. Pra BlInk!- ma, n-stras es trans quepar. oill,_Uila 1P,n- de C.-.- k,.,. I I bevt lio-A, 1. hkiers-en 1#29.
"= ion quo el Bre.i. to jolpor-, acrp16 Is rcmuncli. In, vital .di6 par' Son. I.., d. 1. I-lest.. to" IV. 11 G1111-1. Dirr"""' '.Z "%; 1C7S_'Sd' que
P-ddexite de 1. RowilaUta, .1 As .it hablia o"pado d - ,16. ., ,Opliczti ,n M01"'
tef-l-ta.I m.dUi ... J.- el-i-, ,!2 Miebigan y N"rad. p
ll lal ___ : ..do out orrouti.te- 1- ri-da, --
ror- .1 maot. 1 del MUU.,r ,, Afiddl.ton v freirilisAlis rniembros UarLce
I, del g.bi,, trl..ia ti.. 0.e ,ur.- t _m.,Jd. _Ujm j Z tl pri at-
do 0bras Pilblicu "' ,icl ditilomiticasi entre is 50nlj Scott,; possible quf! Arquidt6ce-iis. pushilosTide Fffiphug eXporlar A l- d. -le, I- -M- P,.,,.,., j 1, F ennowor ,uenm con' no r ligem
d(jo Was Ila a- Y-;--l.vV3 Arl1ln rl n rV",,,,,,rSt1'
, 1. Gran Brt.h.. ya bays MUY Houtz 'I.AA 1, ro I fitilamboIes r railryDne., en M """,
bra, : flan general i re el tie t1ene quo Oscar Una groll msvrlj an
"' 'Uut'll oUn,'" ,,,,Ilcn., eA, q."'I.S. I 4) it el a -til. laras !c 14t rllaftca dP hn !a ciuda industrial de Detroit gm
,Al.aclan actual Ps la 31guirit- A It,,. I Ill, 1. A,- 100,()00 I" "LA
.j. estallado la bonsba tie on aid it. tire It ".c st h.bi. ting p I -dict.- 1.c dtitt, ,_,_: , "'..',
tie is bittilen- : Gran Brttafia tiene Una trustot I., quo qui- tAffl--, Y r! tilld-d- X-1-2. 1, n-I., den I
proyoctada IS imada do 1- preM., 40 kil.mcir.9 tie Teheran.
cid.d dc --alkla. .ok .1 V.1%c-. J'- djd. d.s do Cuba. ln,- Lload., ,u dmd, l A, (U clpljna,
1-'1'sinP.r-'Ie4 t1rt1.rU-1 h.'ria'In 'I pa,,Ubl_-% I- ,,fU1__1 1, ,ad,,,,, y ,u, ,,,-, L'U" i,.S = :tAcJc.,Ia :;
Roberts, liliilx6getto en, Ettilwetok, ;el 2ren bi- not ib. ..R,. ,r ) para la Grai Bretafia i,,,, d kk V,.,- Di.lit'L_ ,_ .. -a. a64
riipi a catudid de IRS abru quede- par #I minisfro Sir lValler lida aurnentarpat con el ingreso do jo- _tie nusiones ip,
WASHT lirs., IrmliniierAto de vide r-tiano l A, a ..Alto., ,_U af_ ;b-l-agrrs, p-. I 1. d tecci6rl d.1L
I IINILA No,. 1. ,U,,ied.)-FiHpi-,-.- D-dA, 1. r.pto- -, I C,, .- p.riA, dtl it
mandill StesUldn, para, Impalwarlas'a quitn, jecunda oil primer secretaria. 6xito, tn pocos &jjos mitenida par, .us ". rainform. %!ritinarej hall .,do exii'll- "If-, Al"A, fuemn ,,'Z bloa- --l112Yd0.inhjyr .03 republicans, creen
'I 1 A proxima If n It A :at, ln, ,io .find..,
do sou"do con d ,.tS.,- L "" .'.111 1.'-.6III z7-Ad.dclA que Sit cli.joria e. de onvisdo 'M cl; 1. Acri6n C.01k. Cd1win. he .Ido InIrli , 1.111.,V" .1 r, .1,11" rd.1,111.1 le"I ,_ ,.d_ del VSUd.. p,6,. t.d.vi. ,,,, n, 1. p.1,ri. to ramloleLiAs h,-t' "der teconquistae unit banea en at
rcj ron tad. on& a 6 an'** 'Pers sea a revelocUin do nue tits, ., I a i'n.do. past rl.ciel senadorArm&
pt odist&S del bettor mUU,,,djn&riG y minhitro Plerilpoienciarin. $Estadna Unidos, hall hecho estaliar la,,.prnd,,",,4,,rak.S 1. tzIn-sm Sell, ItAt--n-al dl A.6- It ... nUmero mayor ha do adin I'd- N a, ag, cvata .Joseph aMa ,loney,'TeprelIenta
it A pea i c A he sida bmidads, ,eda Una cuola tie ext)-taci6n. Joecuando be donkrtm, 1. r a Ma Sede, I oriTera bombs de h1drbigeno &i el;p.r Ind., Jos I conlreso designarg el pu'1'U:,'::. fll;, ( ,d so di. ennocr el text,, vile E tado Juice 19 2110S.
dl Jet. de do Ste n encon. pr,,dld, 1, pAArlic"l-,, LA- o0a 1,,; W. ,n&tr- 3 '-, y d.mi.a el "F,,.Ir dI P.,Ui,, 1,1 --J, de M-..degh. t. l A,,.[ ,nants "'Va"cl* "" An do. caolicos que !', njaal- da I.. E..d.a Unid- de viti, niinimo qu, julbierns, to, -nt.. del p.,t "in, _r I
n LrI1Sa ,r d:' qP.',l'. .,'.,:
Londres cow q hails possible ,,,, ,0 ,.,a ,, ,, gtt dcisi..000 I; t .4UIA M lt T
trablit athl trAbilin 1 '! en tie
I. I idad- do esle aposto ado 1,'m reea: in vnica agrupact6n politic, -'Ili-d;:,, ,, d-a ,U, Iran S, ,A. I.rl.do a A. noviernbre I
,161,c .1 .".bhp. Cofrq, naiellt,.S v. sido h-h. tst.1 (M An, oil ,., ,Jer'i". I*,,Udl.- Elplesidante Totman el.
1; a l, rarll ,.,16, tie FmvA,:.k, ,,, el in" dado per los Somas Pruililitc% Sena. AUJoA-.ant,, dAg- de ,4- i ...... t., candid.
- ,I getter.l.. EI pueblo little I tintli vt relati.n.. rupt-w- -n A ., it, at p-b a nortcamericam, ..is
L., .0%.r s I riS.., N.,ue.lr. ,,,,, tn 1, ran-ria, do otras citpitale. ',
ad .nr... U 'It. do .P-rA,1'1- I A'I no-c-le AI Die do 1 -nAJ6., ,A- -1 no ,,P_, ,, drotar at jqener l Dvvigh
, a C.Idlka Cub.... quo so IlAlbr.M ,,_'ja I Aloln ,,, 1. (;,.,, MA,1,6. c.-Al. so ,,,dnr,,, "och
3, ,, 'U".R -, "'t ...... r 'I r P
lurinan Atli C Ion hiny anumigo airl vaticalin to tzprebrittlAIP Par rilperil., j0.nUiA,cAA',sta all, dede hace, "inno 9 ,,, Urdr- ,I do 24 *,!, t- ,, pl;Ad _A, 'Wira "' ""' it"" J- eliccloneS. V ma tes, MXIMO'pl,
... .ell do 1. iAdr, bora en i!ue el Nuncio cm, cptegalls tie Xnihol.dor. It,, VVte,,s. can carrier miciAnuil AI d,,z, ara r, ,- riiiud, da tat n,-ttvle- %- I I. de r. A, '-" Y. -111, ,,- -bip- recundaba las -il A. "ti-bar -ri rl lll,,C rthysma Sin
,eflAtr Vr,,II,,, A, 'e, hall- -,pl. -- - ____ -_ do novienabre pr6ximu. pedwl .- .. - [- -1kidlidt," d,, 1. A, ,J. I~ 1. -I, p.lativ. de, n.-Ira Jr.---
ISO. X..' -UU; ""' a.-Irl", to q. p e- 44 """ 0.1 C ... P.-. quo "ha -wdo an trri,,.6 )a p. pbr-lia
I itul, g-llza., *..t bi"'. Y .". rtas si 110 ,,.,,-'ad- -..- ,a- d- -- .... ... A, dln dk bar One.' M, 'FiVIN ,an to 1. A c -da 7-,11 .S c-didato, dcrftOccl.
vv.r 11 Niega M a"Scoilharra que hayai.. .---,, ... Ifost-t '- e- Uamaremos a otras pue -,4, 1. coal Ili- ift, reN#11411, lunrl. ,, 1xv-0 ... ran de .1 h, oru-d. ell Jos uInAn., ,... ,tft,- reir. deal rn
,
drPoristarillo.. Int, I I'l-, orope.6oloodsqut r,,mn..dlA,,,- to., CiAl kJtd..tcrww" do, a .,A An is 1. A. par call t do e pats, tn tin
:."A.,-'rT.1.d,1a..1 I N.Aucl
T.tribill" Ari.A.". 'I Wlnl G..i6o In-r do 1. Airril. a.. me"" In a r- 'a J ," q-
.N o, ,.. iiropu 0 Ituni.w. dvj- A d,,e. road. ,ijp-q.1i1 in1w dTTA_conatos sedii'mos en el Ecuador [)or 1. A-,,. c.,i,,,,i,,.,,,,,,,,,,,.".,.I (juieren com rarnos el estano" --A'A-'
I hay hoinoizenrldid ,
(I 'Y 1, Ts I jrU40 do I"Inistri, I$ do, Di- Y o-lizIt"i. I'll.. *11 I P I.-nt, ell,,'t-, H--A" Fate .... ..... Int, ". ha inlocz.& a minor 1.
"Va'J.". ir."I ..... flit 'I"isa.d. 4 lln d, 1, inlinn, ,a jAI.rUw,, -Je- 1"', In, V,1-dl'I.S Q., A.,.". ,_ ... o d,Ad'; ... n.1 on.la lucha contra #1
('(' 6" "'puit-I Dire el Virepretideutr Ile Bolivia, HertiIiii SileA, in ...
w..,:,e ,",.,_"I,! ',d-,., R-1-4112- Eatililia, ad ",jo,. ..'ende, 1. _1 d-d. .1 --A;t.d. AIA, ---,., El P.-d-l dij.'q- 1. 0-16.
Jr.) doctor CArIAA1 S-W,1 14A. .UUU- einis, quo purblo y Ej6rcilo .4c hallan. r $a isit.19 Y'criousmilar I'l, Put.,
wskr4 .yor 1. Pv,,n., -- 11-cl-in-1 flilepueslog a julpedir altexacionem del ordeal, "'S' titando la stacitinalizaci6a de tres iiiiiia,, J,-d-l q- dS,,rl,. I ...... S,,,.,,,d,, ,lO -ndAd.,ta ,,p.JiU-uA a In Pre.
I -1 11 an murstra Itratitud y t,466n Cottle ---.i. poque esta d, ,a d ,d,,,A- .1--iun -&. de "r+
,,,,,, "A", ----.-.-- I ____-__1 P" -- --4 ,.,- no Atiner.1 quo di.
C." n,,,,, .Iosi, w I'll"Ur I 1 ,.rja j.d., I.. qut Oil- t. I "'t-i-, d,,it-Vis d, (-,AAt, 1,, dr(,-a it,] ri-d. libr.
T reusdar No,,. lor I ALP -, Aar-asud A "Altars 3% iAtlAin do nuettras l,-,,j.Uo. ,,SANTIAGO DE MIILE novie.,b- chly, niteresel argent ..... A, A d' ',', ,-1,1- .... p,-h t. t I" forini,. p esidia IS
,,,ows oo, ol tiJnJ,.rn del 7%1".I'. 11 uleaaa. ",,ii.. Del 7" .1 91) Par ri", c'. 0A. 'U.". ,AP, -El Vi-p-,,di-I dA, "'"' "N"' ."i
0-Am, .1f.,14 rortmllrn Ull 4,1(1- Xl nit jailo lifarl. V.1w.len 'I ElAr 6 13.1, y -r-,,, can ,,do to Motu~ A __ -- ... llu-dac, ,n .I, 'AuetUra Politics interAt ... AnIlan. QUO In it. Y.Vido d.0m. tharra d#claM inincar sit Una timir. to do Arm tundrits respalda al Go- vio AAeA- li-nan Slle.% declai W den in he ,eApreti., 119.5 qoal'. ,
,orid. lid proto. ,to "I.Pillo 1.,.,3U- blerm, Wual", y quo del 3n .1 210 p,.,,"' A, ,,, a ,,!!,,A, as
,!. ,obj,.,.,,,,, ,,, ,,, pa mllll % "SoH. on des".
ld"t ton 't iu.vor ,tin I co un. 1!.,41; Pull, 1-1, Illr,,,,*, 11 I a. ... _S ", T -','zwdli" ""
. ... t, j rr.,.rnanse'eaut )S JOS Ire 2 1. ,q- est. he deal.
r,I,1;,,, Mail 0. Q0. A 'Allalonm .,, Trohiben sall r, 4 It inn"n', .... d,, 1. -6 ...... lllt U.AvPAZ. B -,.
wn, 1, ,,, 11-1, ,
, 4'r it, IU# fill$
. I ,'t'id'"tt IS I" op., not"I ... If.. '1V rU.I .. notu:al &ntr. 'it ,b- ,All d-Cint rnitu- d, h ..... -! I Ill (
Put on 11). Ila d..itnodo )Join tie ill. .. No it 0 n 1-* ........ di, ,A,:t.iio, ha An li.Awlbn de loi, mma, it, v,,aw, A-,, pml- d. Ulvn displasici6n a hawr
',V, .41 rargo pirma qUe :i Ir r purblo Y rN iArch0% df AUut orgAnIz.cOn tie honlbres '.jn, 'it" 'I""' a ("'a "polittra tie decrela se firum ayel. lal r4et- del U. culas pUrnzotnte- oplorturian, oconvs4""", 'e.k.(enr'. t,( .... lnicit", Al, algun.A. G.blerno I~ d-jaad (I,,,- I.,, ,- communists 11141111A, .1 coUtI.I.AnA, ..I. f !, V,!aArm SlAW16 ,III, l -1, Rusia a M. Thorez. n E. ill"111, all,, ,,, cll .Ii-. quo AfOL,
1111,14 Vrw .... ,"I, I in ". ,,!,,,:.",,,a. f"U" 4 ,"'. '; O r(o,,";;. I ,, ilfi' .. MCA.. I,. ad I.M.do ,,A do! -nj-d ... r, del ... t1.1 1,, 1-.11- In't- P.1,A.. HlAchAndd A---'. z n-t- ..P", "e-la coal. na.
'tz, .,, ,'t" i,,*," ',',',',,,,,,,., ,, .i , t."Mom, do "'ttluciAn". volwo,-Uld... rhU.A,7p.rI,,e el Fit,- ja, id-d.n .1 fistn .... wll it, 41( .. ..... -AA I I
fteluill v 0 ...... P"Al'i(ii, Into ,Ili, titm rullnirea or-Ionlin '1,1010 11. V. d, ,,v- nt. do nii.,i4n' Ajllg6 At- j,", rl n ....... All,, no June, tie d.l.r" 1,,A,- All, -, '-: JU.%SIIINGTON nm-uol, I -, _"
.in, ...!E 'I'm it ,\l, --fla. F,,.hl An~ ,. ,littto ja ,mr. del r,
........ n PAJR.IJ..,, ,o,, i-'bra .it N", P"12 ".a ,i
.jd" 4, r Ile pnllticnq "Yo call [vad ... InI.-cl P-1101'. Von 11 tn- ','!,' :m-":. ittr i d ,11"un'
Or rtiU,, Ind-,uliz- "' "'"'. '. NI,-- Fl d,,,,t,,r del flu- F,-d,-I ,_I -101 '" "" I.d ... I.,nifl", a 1 u., ""I"'t. p.pul.rAAy.T1 Al s I, .An, it,:A,; v ,:,Mi. ,,,l ",I r.111.11
'.. t,,A d ,.I% rul; 1,1. ,,, ,I ... o A .h ,,,ua, d, -- 1 -,: ",,. I ".. del bit ... tv C' .
.74016" A. A-1- Y ita.11, 1" A,7'1.odieU1N W ..... I'
, .'rel 1 .Ul Opal y tionas d '. pulAll- It." -It!' I" ".. palt"a 'i'"d .. .... a 1- ; At -ad;, It, Inll-2."..". J. FAIR., Ituo"", c.omil" ,i',
.- ------- ft t ,,,! .!!A .! ... 00;. 'I"' St V .V 5h .....,,.a-.1., -,-d.d- ,,,,go Truluo 1.
. ..A..,.. wi d.d; Y .1 ..... it, Viola- h., --h., 10A ,,- ,,.r,., .1,-. Fr 6. el -,- a ,l".. P-l-i- Y im, ... 1-1-, b., ,,,A, I'A, r- ... -i- -- ;---- ,A, -.. .4-i. A. j
ngina'2 Noticias Nacifinalm DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 1 2 de Nov-de 1952 Noicias Naclonales k"'o M
ConstituirA' Hilagrosa operamn del coraz6n laxec 6n
Patron at por primer vez, 6cha en E.P- a ciendc ya aplastica" en vex de la irfilvala
pro de Caimios ulla ",ea86relri lala Fallece un ofifito de parAlisis. Notas Too ''fift,
F EW W O O ,LW O R T H 0 0 0 _--os en Par Rd.,e,),16.FdncDhiAd&AlfxroI de in I Pulsate hsbJ2 sido 3,12m-tc d.n.El acto serh el piro'xims) Ro c, 0 DE LX "ICursan decretoig sobr45
MARINA is d--.= ==
trloo. if u4m H!aflern
i din 5 en el Gob. OvH Proveer a on lndlVJduo de Una vbl- que estaba, = do contratoo de servicing
h _,. _;T;e A drs qd
vain a6rtic. artificial. lUecha de .. -,dl6l= Iabl- all
EI pr6ximo mArcoles 5, a Jos Ires te,,ri a,:Jd. otr..dc Ion Hast.'el del reeling L& eass
:Idelo stime de edichi en Ion comtJnuar viviZo.
do In I mcnes Igenforecof do& dba- de octubre; feclis de Is Wilson mi&,
en ""'a d, c Pa do I. onclal doid.
Gob,: :'J. C6n D Jrt go
e Cam rur"e. fil vid.
.or' a.'. '" d -it.. v r can c tor GonzAler neral
, livePro u a an an, 'o, a EFEi ou i", "' t
1= 21A 'reent.. de C..tabilidd del rip do
Inos be ogi c C re
se dirige M., ; du vtia 3' ". 6 on el U.
pellgr.b... on era
Jk Be trot
in In greside.ricia del. gulier-nador Pon. I. mt. I as ra &._ an suspro !as Woman, &I "r- vi"or H.eJnd., .
b, A 12. c I'. coo urx x ar= .
hin lisle .2 ov, en calidad de = Xi1%11l1r%
grade a so hogur, ".i.U6.d.1c Ul,a Una junta privada dela= m -V, h-ba. W ded.ccio,,,C,,mo Inlormrao, ,orlunmmle, Ira". co. re, per Ina minoracion", dispuest"
reftrida C..i,[6n calaril Intcgrad. La orrocl6n he hecho 6poca on laf Zn sale junta se hicielu=mAc -din
rr el Xplaerrodar pr v 'u' '_ it an Is. ley" m
ri (X'Ti.qcnle lonicloncom 29 Jos Ileguen a
mig1"11dert"lrcc I hi.tori de Is close mddJea norte. nes de Jos no
I. in de Dior.. P.1alice. So re.liz6 en' el Centro mraz6a de or te, Lkoto sat 6
Igo,' Mkdlco de in Unlvermdad do George- .. dopuki de Is opereCl6n. Se ln 065,125."- c I. ham
r Zrgr vincial de Axricu town. Washington. per el Dr. Charles do cle W Una v" li q= e personal dr.
Al Hon. Seflor Presidente de-laRepoblica % nicip.1, n tki.l %abide que Is repraduc
Hufnagle, prrdexor6nuxllI.br, de Ciru. !rbd,Irn" -cl 1--ite dWcZ'. 1:41bec, el "prenado director dr1! in Guardia Rur"al, un colrau ), un 16'1.
1,. el que.k ev, ie I el- a dp o
cuatro de grl,m
her.. c ,6t iucido Test Centabilidd .- ul.
De acuardo con I Is .an err se hen vmida t%ss1' a ajp oder de ratievo contia- -mplisnd.
,:, in,, l.ru"" I a 31vulas plistleas par laacci6n del r lie is" 9del Joberri.dw, Bell, Ion.' sacguranT. dchuqv 1191clones dc! nl.d.. toroad, en 18 or anizaci6n de cliche Consiste Is vAJvuls en = 06n. art.. peci*b-te sumuniortroa.
an rIllm, do baserisda Atelpt." I. reasnol. .1 .11vaeiaecretario de olistica. sltusd ccan Una M. to
I. 'ru d ro incial, doctor fin tube de ya I I 'I Iff do de Is uteri, or
peso, Elmetr de Jarg Q is
1.5 do .zrt. &i
0 dt- I= Itv- W
Al Ministry del Trahajo I senor F' %c 2 d El mintstra, de HowAenda. d er
las de= .-d-aT.s-iUs. v=: =* =="Trvaos del L4pez
era Is que mi hechq do 06114 era. el
distribuciisn Ucc- c cage. ell server
prngp 141 1 1M."' he T n
Carr"poradjenclo a) flarnamlentO de I. .. a' p beads par el cars- mnlt rd A. lgl&, 4 de
Jecto Jos hicierm el I. I'.- de is red Irculai- Probe ,;.a ,g __26' ea
on at lidold do c;r te de .d do
r Patichin Batista, Jos alca)der mu. loria. coo. La vklvula fuk constriulic, c. 6o' T&WCA, de Flatellonc,6al Y
cooperarip, on In [- Z Como an soon, an vilvUlas &6rc&% ,-rme a r 'blUd24
de a, I.de; I National U' a tangrd,". Sisterress de Confa ILI sadi"
ictleastronatoseg afl, Jacob' Impide el reptile d1j1anr11P%
fl a'Opinio"n Phblica en General.. 11 Fine', on in a "' '141,
sale .,!s
Cancelack6a do asociaclones he a q e Is n Tribunal dc, Cue.1115
puede to or Or unque in
vu a cial % ei6n de Is, vil rt', it. j.:r.
ifl do ..viondent.. no c can,'Je t2llecl
Inform6 ell )ele de De,%pach. d d miento del doctor A.
! desalojadas! :r4 flui. de no.
Gobierno Provincial, senor Nico as ca. qtl j.. u t-es minutes.
Duarte "'id". u, r,.,,soluci6n as Pu r unVo a
del g.ber..d., Puchf. ho. ou'rugdr gor 1, luerza del rianujo, gin yivi.nds son JIS par clelste di, in Pa,. .1 page I. canglorevalsii,
nn, u. ca pase a to sangre par el
b!aed" 'diversion
Ante )a grovedod de la siluaci6n su pesto de empleadcl de la CompaMa; aid. anc6.d., Ins sig.te.t. tub. Impidlendo E. 1'. DirecrO en'Salubridaid 11
canes: "Marianna Base B 11 Club", c. e que regrese a)
_ "r l
zon. Este ei c Gen
provocada par el Sirid cato de los Eni- todo 10 cucii lo hemos dado para satis-' Socledad de Folklore Cuba a' d,, m I recibido un; rlto del doctor Curs6 ]a Direccl6n ent del
So- e to el ret-es. I Garcia, midift del central -Cova. coret(i, &UtGvi can ti,. Servicing Central I& le
pleads e esla empress, kergiversando 'acci6n de nuestros empleados de los 5CV d.ra.ev1'1crby SSP.-,'1t de SI,.-, In pulsuiciones. dcoiga". inforhmandonque alusja zo rizando crecljtoopg .
que s6lo requerimas el. cumplimiento d". d 105; "Socl.d.d Dep.rtiv. del Ve- o' c-t' lu an is, 25.rits do
hechos en ielcici6n con acciones legalese do", "Club Cabana de BellaE Ar- professor Hufnagic a In Drensa dice ,:, I e6d. sin 'i- tado par on total de $r,571.15.
;S.cicd.d 7. v C.rldad". "So- q.. t. vfilv.I. .6r%- natural de, 1. qvic.d.,. Adisrn:al.at 1I.da,"*.rpi Hrrsc ;
toincidas par esta enticiad, cit iniciar un normal de sus obliqaciones contrac- ciedl. de Socorros, Muluos de Ohre. lt,6
as d. 1. Plant. del Ga.". "As.6a. dernias debid. .1 met led. sanit ad, Coraps. 10.030_11110:.1101 Ileexpedientecilministiativoa uncierriplea- tales. ci6n d. In', rpret. t ,a c, quo ha qued. Jade in r C -Cu'A'geot do 1. 'd.Cfe' b-, g_ il Company: $9.767.ft y Gene"Club nd. possible c Ion ago. de Is
do, nos vemos oblicjados,' acienclo un I Cerit'a'"Gilberta Alcoro.clHo "YK des .I Sugar FAtates Inc WOM43.
Deportiva de Kmpleados de Seguron". ca, ... h. mano em% contamiiin
1. Pon -.tea de At-.. I Otra ley-deersto notarize el 'cr&
allo en nuestras normales functions de Si no raclica la existence de estos i -Grerni. d 'd Ifilij, Solicit, rI doctor p,
P., Y., Y r are re.dida. e 1. ..zt et n "I"
cdn .1 ilares", "G- an It 1.
I ranblad de vacuna
CICJL izaci ,nvdirecci6iias(iliralcilt)z conflicts en el desajuste. de, las coridi- i .1. d. J dem I. R.b...", ific-'Tlu- J..tra .ci6M -= 4= 1!'
-711 2- Incounizar at vecAndario. Ige U l a
'Grennlo do Me )6rgJcoa de to Haba. *.isois" 'oto -1 -_dejull, bra Id
clones nsar, CL.-arsil. of cam do ;de an
p6blica en detensa de los derechos que de trabajo, tenerricis que pe n ,ijaacdcf Partido de Corm- IL;..
dd lnsua y Santa Eula- Glaincelogi.6 dn 1. Marine 4. Gut-. a dispoli]as Leyes de )a Nacibri nos otorgon. que el oriqen de tantas y reiterados pro- b. ..S.cled.d Ag -American Con on almuccon. fu c &usurado clon del Mininterlo de Defense.
f doeye,. 1. -a do Is torde, el curso
blemas tienen su causa en ld actividad EXrREBAN SU GR.ATrrU Ion GigcolaglaCo he af,,cid. en Lee national" Y 5W de$Pt*
S I. Miwe
REPARAVORES DE TELEC as a C d:t=
sindical,. que transida de contenido po- mialimlife Perfeccicamoril to Midil El doctor
De tin caso rutincirio en cuolquier Unaron de Is palabra u. ma 1 clas
emprescl, Mas si la inisina ernpie litico perturba el Centro de Trabajo, Pa- 1 Los c2pa4ces y mparadoreo de Il. lure.. y u. to' %cerxapoltachm. 4- -111-od- I
par oes,. telegralas, Profoersiorantes, el doctor Oscar Sag- 2ll despajos, en Ion mete prImerog
nlr.* de Ba an,, hen d1rigdo 6 2
sobre un miller de personas, se preten- ra qarantizar posiciones directives, Mos- do ofrecJ6 el Wilson terns, Jntjiuladc means deljct al iM oleaminean I
d "Trastornoo psicosormitcan -de I& es. valor de .017
de crear, por el Sindicato, un estado de trando cualidades insuperables de acti- I rr _.P.rica, decor ?."I. tera genital femcnlna son animals tv; = P-=
vistas y organizadores de rollsos, co IF-11- am -16. .1scad- do Ly pl.Jes. despajos de stal
confus16n y atiormaticlad a fin de n do de mero I pleles.
oscu- I -ndo a amboo funcionarios In ma,
ra '. c, '.r
recer u ocultor las verdadercis causes los que se retiene)a funci6n sindical y lo DJ Careagilev consumed ayer c!
m,.tc so re. i c local de Salubridad kupiscr
,,eol:' 'I jet
que de esas functions se derive en la con [a inamovilidad de ese ab. -,z cido, en ell Hospih l Gmeral, an Programa de actoo pAra
del expedience de separaci6n inicinclo in ,cgi6,no personal. -111, X-6161 hoe a in -ad. r. an
vida p6blica del Pais. Asi tenemos, que VES71J)0S nor rileo) crusader y!RE r4 celebrar In fundadron del
ALONES it I" de II ,,, %, hd y v.-I"* d,
el dia 14 de Cictubre ltirrjo contra una R .p-t. d, r-d d.. We-- 367-PANTVET 2.45 Pl. de C. a lie 1A Hat;aUff"
ernpleada que injurio government, en el la Secretaria General del Sindicato, la ms de Corn.nimi- 1- I-CHAQ A I.1111 nii I Atenc
ro, rcre. del labile que fus re-' I-ARRIGO t on ". I ch. !a. victim.. ftal.r de
que pe cibida .. -Uda per tbd. 1 cl- I-FRAZAI)A o COLCHA' I:oQ Pal ornieliti. interior aguda epid&- I El doctor Josi Mo. Chamn 7 CalCentro de Troba)o y par una Emisora ri6dicamente cobra su sueldo de miroird.l. no d. ENGUATADAS. 2.011 to, ,
la Corrjpaf ia, at par que ocupa una im Ion mi. l hospital ':Laa &.I.." ing- -a a -.1d,,n1.e,,d,a Al m cis 1 .Hode Radio, a funcionarios'de esto Cam- L_ -111 'A' el menor Jose AlomA Blanco, or I be
I fin, de mod. _too de 1. ..Uc d, .tn. connicra.rsitivaidede-I cinportante Posici6n official, utilize tal inves- J.3 'MGO A1111HJUn Lberld nflmer. 14, en Clego de mentenaria, dt Is furldood6c, do -L
AJ'. soeleciad, que durarin unat Amman,
El estado del brote, myer, tra come con el, siXudente pingrama:
ticlura Para suscribir manifiestos inju- Mutes, dial 4 de noviernbre. Buffet
Se viene hacienda creer a nuestrog ricifos, propalar mentiras, por medio de 41a'de Is toorde. Pala'Prensa terrestre y a6rea, respaldarse S U S P IE S ...... 31111 r. J le.
empleados, Para que aclopten una acti- Casco negative& ........ ..... 134 ,art., par Josils U. Cbc6n y Caqam,
Defunclones 8 A lung p. in ProsigUe-ell So. c1clo
tud hostile y de huelqa, y.a las en el cargo Para organizer actos ilicitos, E. obs- 66n ...... L 32 de co ferencias sabre Cabrera Sao.
Contra has 1141.1. vedrat y sun contempoqi eoa. E Dr.
des, Para recabar si, .apoyo a influir en en lugar de ser un factor de concordia cono; de 1111.1des- I Ernesto Ft. del-Aragim digertari so.
NERECEN LA'ATEN010% C..tr. Itas dc ficlare fifoldes, fue- bre el doctor Serapio 'Ai eua.
su decision, que la causa de ese expe- y ponderaci6n y encauzar sus protests r diet. -Miftcoles, 'nor
do. Armando Alvai. P-daro": Ti
diente ha sido el que la ernplecida suieta y reclarnaciones por causes legales doraU S!nftd!1v al. delf'""U' 4", d7 do do Vinci. Aosiquejo de rntth)m-,,,
arnplicis y varicis, que las Leyes cuba CORRECTA -QUE BRINDA de 1. J.--. d 6. 1. 9 P. Dr. Maa] mismo lleq6 larde a] trabajo "un mi- as r' P"Mlid'e" "Cenbral y Linea, nuel V Ilaverde: "Don Gregorio Ma.
le conceded. Ile C .1,c I
nuto". Si tal fuera ]a causo no luce !T Vtura3 de Luyan6 (asernticista de rafi6h, mi maeortro".
16qico desplegar par lo dirigencia Sin- u call vs de Jehovi",; Josi Rudd. Vielnes, dia 7, 2 las 9 P. m., Agua
a cia. de 38 ones. vmiuo ale ti. Acosta: Lectur. dc poesil. ini.
Tal situaci6n, de coacci6n y violen- 111011111 r W- 218; Y Joak Diaz Lu!.-, d. 0 dit..
dical lonto luerza y tanta propaganda, LA CA SA DR. SCH O LL. done& vecino de Los PalocM or SAb.do, din k a In clow y media
,at Rio (asambleista do -Te.tig.. d- e Is tude. Session de Is Sociedad cia, s6lo piled mantenerse como carni- pin d
Mien- ahovA"), Cubans, de Filosarfla. en honor del
concentrando en nuestros establecl no trillado que Ileve a la crisis de la Usted no, puede experimenter con $us Per careers que padece dr ticlar' Ateneo: Prot Humberto Pillion Llep,
tos personas exlraf as al mismo con to pies, torque seris jugar con 1, salad de tifoges esfii siendo oboemado en CI m: "EvGcui6n de Jorge Santairvent
Empresa, con perjuicio de clients, de todo.su cuffpo. hosIlital Laz Animila" Is Jam EAre- Pro
Ila Faze Cepero, de 3 none de edad, I. Minima CAFITG Turbinnis:
consign de crecir disturbios; pretender vecina de So'edad nUmero, 414. Filosoffa de John Dewey".
trabaiadores, de los servicias que se Millanes do ufrcn de Ion Lunes. dia, III, a lei 9 p. in. Pollen.
dar un mitin en la esquinci de Galia personas que a Congress do trizesdaria las documentaries sabre Fjpafia (mr.
no y prestan a nuestros, clients y de las con- esmnffanha Ion Practipidims de la, A trav m de Is Cancilleria se he rea Dr. Sc oil en todo el Mundo, all chide en el Minimerin de Salubridd -I, de Is delegaci6n ein Cuba del San Rafael, creando un desorden p6bli- tribuciones e impuestos que esta Corn- G liae- v0-d.. cuidado. Visit to CAu Dr. Sciaoll dc Is Una invitaci6n del Gobierne de Ia Inatituto Espabol de Turismo.
Repfjbljca Argentina pace que Cuba 10da" "too eet" efeduarin en
co, efectuar huelqas de brazos caidos, pafiia paga al Estado por el ejercicio de Holostrut y consoles t(;do lo que necesitan esti! representsda en el Torcer Can. el local del Ateneo, mile 0 Na. 4K
one pies, sin costo ni campromiso siguno greso InLersinericano de lngenieriaJcntre E y F. Veclad..
intentar tomar el centre de Trabaio, ce- su licita actividad commercial, y crear, i!que: se.cel brouri en Is ciudad de Bue
lebror mitines eri el Cuarto de Descanso pars noted. Airese del 12 at 3o del plesente ale Rojas, vaqueria "La, LvJra-, en
finalmente, un estado de intranquilidad Callog, Callosiclades. Juanctca, Arms cl co de n6vierebre. Mariana; J. A. Bruno y M. Romans
de los empleados y lanzar manifestos Leslie doilter.d. de Tercera glamere, 852, en Mailimame;
y desaiuste, con repercusi6n en toda la Fl. A- W.-I hilesopimadolarido. Ycansadosmcuen. !-- i-strurbon- licts- 0-1do Le n. de In vaquerfa "Santa
injuilosos deniqrando ahora lo que cin- I oficirril.ij: ... net de 1. CAs. Id, or _rnandanus Adriano Pa- Ana-. en Marianao: Pirec v Man4sa,
econornia national. Dr. Scholl, Is at enc mrreCt4. 6. Torra, jeleg.do del mintitra de d d.,.= .An'on y L G61nex,
tes se consider bueno y respectable. Salubridad. je a de Is Seceldn dc en Go A&rt. Pimed, cle
6 i Abasto de Leche, los lnslieclarr6 t6c- h vaqueria "La Aurora". de Santiago
No experiment con sus pica ... n;ws, a sus 6rdenm en tin rold lleva- de las Vegas.
Si no es ese el camino que se quie- J. -b. per dirti.tos ifiti.. de la, El total d! lit2res, 7
visit Is Casa Dr. Scholl.
F. dook- sold. ludid.. comprobron 1. expend J ps.los fu6 de
Mr, 369, Y. ademas, a in los itros.
. c:i e eriios al examei: de las auto re tornar, aunque los hechos dicen lo 9 REMEINOS 9111. SDHOLL de lechF adulterada per too stilts eatu Par falls de grasa fueron instruldoo
come-ontes: I
iiJudes compelentes el iegirrien de tra- contrario, set6nense las passions, en- ONES DEL PIE _gualmente de expedience m eficare,
PARA LAB AFEW Cal.. Alv.rpa, de F-abir 4oZ gua. Celso Alvarm de Iscobar 4= Jo"
40 30FORTIES PARA AM S DEL r= ; 4.d H 'rolea, d. 1. v.: Men.. de 1. -q.ecia -'I. Srallean";
ca, Gusnabacos, Filix Alfon de in vaqueria "Sam,
bcuo existence en nuestros estableci- c6ucense los procedimientos, hagase un K "NOLL. 11.an Mesa Diaz. aquerta -El Pal- Juan" en GuLabacoo; Jesilis Alvue&
inientos, cu% a ticinquiliclad, discipline v alto en tanta propaganda infundiosa Y I on Q111111110FEDISTAS DIFLOMADOS giar". Marianna: Frollin Hernandez. calle i aje A. en Maranon: Ro
I a MEDIAS ELASTICAS. e or" MJa_ g jio P&cz de I& vaqueros -Albuco ;
otaen (-onstantemente se viene pertul' falaz, y si se tiene cilgo que reclamar, go EXAMEN GRATIS DEL PIE. n.o1'1'-'TJJFcr-;,nd = .-eZ de Cal- de Santa Maria del Rvisorio;,Sinenis
k i zeda Real y Santa Bridda., en MR- Corona, de la vaqueria, "1A Telicia",
bundo. N, jtinarnos u conipiender las si existiere alg6n derecho conculcado, Iss rianap; Jesus Alvarez Gonzalez fdox on Guanabacoa, y Jos A. Bruno Y JIL
11= 11 L... AIRE ACONDICIONADO --), caue 4 y P--Je 1 en Fsla Rm, d, T. um
can; Isidoro Intertin, vsTril r,..
COLISU-11 Uue lo onqimin si lenernos- el rec6rrase a las Autoridades competen- mrs-_ c-, n ere U2. .6
N!Ilruel". en Bauta: Pav lsl6ndez. Par career de autarizaci6n-moulls,(:C)rlv. Cclectivo de Tioba)o inis civanza- tes, a los Tribunales de Justicia, y Companarlo 1,001 cafe* Fr o o Co- ria pars ex7der lecbey % ex"m
v.qucri. "hores't, en ria de produce 6n, fucron Pedro
iit c en girn, ell p Coca' a Marts.
ci quo on i CI Td. Castro. de Is finea
I -ese ]a soluci6n del caso, en ]a sequri- y Ferrero. do
Cast, Ila. en Y-tes, -de I. voorcial.
cuentioi 1,oclados entio osas, Ins (loci que esta Campania, que crumple las verhoff. de Gcneru = .-: G
Ross, c. Mari .... ; A.dr.6 i. Pined. d_ Guama S"U"
mus oifc) zulcn del comercio, horai Jos I-eyes de la Rep6blica, curnplird tarn- quarla. "De to'*, on Mariank- Ante- ra". de S;ntlugo de to Vegas.
Lie trabu;c, 6- h, I cis 20 rri I I) u tos dia bien, como sierripre, las decisions de diess engep"wand.
I 10S, Con de descanso en co nuestros Triburiales.
da jornodu; So(_p1l(, I.- F1lJcrlIl(, !clcl ctlic
abona el scilmik) un cii)o cil liciboiki. Lo contrario es el coos, el desorden M
dor enfermo: Pf(?s twio,; m inleres u y, finalmente, la ruina de los trabaiado- 41. CON UN TR IO Df (AP1146
todos los eniple ,id(,: y ohn,, honolicins Jos, a quienes se apparent defender, v
m(is, que, inclusive iloq(111 ri (iw;(-o111(1r de la propia naci6n a la que se le obs- on Una ornprolia clue Ileva 15 ahas cumplienjo y ha pagodo capitalol
1 so, desarrollo an ofectivo por m6s de $2.723,557.67
0h u0niino 1,,i : iiiiictfl po(.1cir el tCICUl1Za su progre Y foL iicldo (-i I. I : ,-,-iek 11 (11,1 )m- men1c), con tontas discordias inin6sculas
,.i,(:Cllo sm lellel qu( I de""'0111J.--jellar e intions.cendentes. monsualmento Una canfida d fiia, con mkodoy cobraM sin duda imig Ci su QpAQ1o__
Nitiew Nacienales DIARIO DE LA,3fARJNA,-Domhigo, 2'de Nov. de 1952 Noticiall Navionales P;J k 3
no dt Guerra,' Can Eltnca, LA Hat a- tico, la mitad oriental de Ice Est.dos mni, Cl' extreono our de Arizona. xtensa zone de nubladoo, y Iluvias. 1, La Isobare formal de I- tpoca, que T-r-.t,-, -ttlil.dcl: MA.I- ji-t-: 429. M.,i.m en 1. b.h 6.
nc I do no de 1982. J2 W UnIdw y el Golfo de Kk im excep- Hay ntre Centro del orden de 753 mm. EA el choque de Ins Corrientes c6lidar dcsdc bones deE761 PA.A pot Z.51, h.r. 9 y 1.5 iric. 21 9 L. H.b- die Z altz, WN ., ot, y
j, Is deacon M B 45 b 9; 23
'n war 1. ;).,c16n tudeste. Rey otro en .d.r., 1.1 ri. San I h6nocciaa do este centre coil I., I In Isla So art n, Islas Turcas, G hora 8 yJ15 p. m PrmJ6n atrnrsfcri w.s, 2 54 .. m Y 10
ic:ta h, n r act Wn cl:.61 11".Mro Ig Lommc 39 ... m. Y Z30 P.
Los sill. ". C ro C C gq., 'r mis frescos a[ norte. ex probobtlic que j rallies al sLor d4tatimansoul SOW mijij1a&.! aall 1 c7.1.14.n Y llflmsetr.0 : ... Iss 7,1 0;0.0 &Z,, P d 3, It,, 10:17 a. n. y
an T,= : nor. n De Mike Inte-r6 pars 'n sotrdh to influya solore cl estado delb SA6 dd -1 L. H.b. die 2,
I" "n no to J,,d'et'loo FAtaclos UnIdoz. Is depraii6n en el Gollo de Hondu. en In mitad occlqental de Cu a don. norLe de Progreso, y sigue al suroes-, dRd I CIRtivA. tAnI., pr,.,,
nid.7otro do"40 men, a on&. 4os. Lasbijo-presio r." pregools" in d. n Wed., y Ildvise. T* -'&I Cie I. u Ac. Onp.: '"' RD' y blhrar F*N E' 1111 Is' 6 D"; P-u- 1" 5:29; di
denies mills #1 nondeato de Lai Bar- centre, de TW mm a, at T54 corn. Hosts La Mesa de aire:wd Cub.,h. xa- i NOTA INFOILMATFVA nfi.im
n 1. D...t heals el momen[O ptesente sus vientoa it(- nado en humcdad ob, ho'. I., 6 00
mudoa. Lax Isonaroa de lox dam ores. our Frolo"Rad. ,, nch .relta 'y he ppr-:, OBSERVATOTUO INACIONA 1, 'l.tallWid. Im 6:06: P., L 0 Ins 5:39.
nimno cubren xrAn par del Atlin- Mix Co. Can un b Centro do 7371hwonscullo de frmoB;,'pero hay unn n;tin en cstRbllidad. i viembre In de 1952 (Ins 9:,V p. m. I- I de 11-1, hAsta te -m-to en Ml Lur 11-, te 1 -1 In 1 a 1 s 0:10 p: M
Doft Juan ha mu*rto
Hoy' die do 4,00C066104rAC16.
do lot riales Dituartoo, dedl. 4mignet mtm w Y*cwrda,
a" rwmbx do is =Rnidad dall. dIL 44 quo
Pat*" u r ITLI.
tivenotit", No$ rsfor V a Dan Juan*Tolopolic, *I do Jew Illo. rrilla. Id, DW Jun. @I
do Tivill d w hacli Umpo I A, 404
qws pord)6 it ootimathin do Iss ARAL.
"lujIdew munox fw '10ler" Y ca. Im
id ftiale,
eall'd% 0=0
16W dew or 'Ilk yetAsdusto
Io4 bechal, TW4[io are o01adA-,' tropecern 7 "ourridivo. No "look Ia, mradespuft de IA fop ", Apro. e hsbo, It% aceabrox da 14 native .y 1ploG Isere quo he qUlgrftj' Aal it" Con" 01, 06mendad"'IC 'toR16 do I a Mkno Y se WH64 A 106' 10fiernoo. No come at OM JULn do 1. to 0t1cos, out simrovsChAndose
1. Monn at Dan& Inia va A 1. c, site ccont. 41 ell el mundono huplere roW on Plate. Por oQW,
Mea,'nadie as scusida, 4W fabunilk6w. No U Jol rombm, III gem representadoolow twinales qUe So hablan It"130AMPi,194061- r
a de Ica DRUMM. Huts Mellole he stiptivoldo & Aert on* a murthissur los, Murdtfon,00, 4n qiw lu -orrujaraw, W 4tro lado do Ise end" tigetlannis, 10" 1-6 Esta esquina de GALIANO Y'
eject em tftnco, echan do Mcn0s let varsoes ad soft.
A prop6BIto do verses. Tal vcz sea
Dan Joan ej qua. en el dia, de ioy. NEPTUNO empezara a-demoss:
exauche, Can Its oJoR wrrada3. Ire ver,04 is drarnitleck qua con cen Los dt"Dics Free"
que, "'non %in -cornen ristat t;te Ig, lerse m afian a.
relillon.s. hisitmess. tons uY "On Monuesento", uns obro, Me"Ire". Y aerate: I.N6 it poodle her-. sendr con Mix intgrAidjuli on aretimlento dean. ni presamt- Mejor, unit Jaqparcuvs cualolul"". t
Dice lose, obs Rk Muy pronto Ilegara hasta'aquil
solve& sucalows In 18.111.
Tielia, Da*W calm -Sfidll
LOX ]II)CM de Dw'JURn -fit VOT -io de'
porque D6n Juan na.ha: teWdis'bl- el nuevo edifice
J. adow .1. clouds JAMCR- Fe cum boy. cma an puede ver en C.1 Coneenstalgralo, at final de ]a orinum, g"nturto &Mara".
F "LA EPOCA"
'STAbO DELMEMPO
d.,0BSMVATOR1O'Nact.n*1, Marine
Coss Blanca. LA Haban .
mbre de I= 12 M, wwts diclull del viedledel locloop.
rn Is, mile oriental do Ion PAtad.3 'Unlace -hR7 modersdas, y dWl-- -Ifee freslornis; exterididas cobra el At. link ft y at Golfe do Wi0xica a-CrPto an is pord6n sudestc En at Mar CarI *jh%,,zIMn" relate rnanta, In a
CfVn nornoote Alpabojact en Is por N ESTROS CLIENTS PUEDEN ESTAR DEPLA
,depresidn seas- i U CEMES, POW
lad..
pj u pars al rodo dd A"
VistAce. mokkaredes y tre3cos del I rate Gambo prdximo I egando a bri. wit. a as nub uuvim I
ipjalosiaucal Assallings
Vientes ModOnk 01 7 6 bArt EN UH, FUTURE IN!I IATO SU TIEN-DA SERA
sudests, &I nordesto 11 vt.c sott. Claims dubladoo. uvies, me$ nurnerobas an In noted occidefftel.
OBSERVATORIC), T;ational, Marl.
Inpaju6ir-ari 4
, g
UNWO nuevo
0
curso eUdia 4, 4'
Abriri el acto nuestro I
companera F o. Ichaso S,
MI prftlrn. 'rutrtm at. 4, a las 5 de Is, lards. quedari inaugurado el curso que con et titular "La UNESCO y Ica problems de Is educe. d6n" hot-orisnLzado 11 ComW6n No. clam) Cubans do ]a UNESCO. can I& vallowne -pers.16. dot DT, Dixon GonzileA autoridad recono dlda en romerlso; educicle.ales y profeanor de FitteegAis di! 13 Educaclon en nuestra UnWindd-d.
El Dr. Fr nci- Ichaso, PrIdent, tt p. g, r. d: di.h. C..W6M brir 'I acto pars, riferinse a Ix labor que ,..,uA ditha Conntx16n rr extender
.,ec'nocindento de las dearest 7 t6cas d. 1. UNESCO.
Y is Dm. Ana cheXoyen. bien conoCida por su dedil-16 line problern.. rdz6al.... X. 141h. da it. gressur e on viaJe a HolInctat donde represcont6 a Cuba on el
de Initruccitin jodbilkiq dr .7_12 prisoner C.ruftrencK cuy. titl. no Proyecciona ironeraleat di to Unmact,
n matris educativC. (a. U educe.
'16, Joe derechas huinanos; b. Edw.
red. y d_--la; Edacaifin y
if
E. vtrtv ddak Intark- qua para In.
maestros fine sets Cundllo do Per.
tweleanswitest., tt Precidamte do Ix Coredoldn Cubsono do Is UNESCO he
res d Mr
tolocituadc, do too outorldades, eaeo0a,
nisterlo de Educa,16n, at
_:jmn gont- Ice out- sets.
telltesw clus lei slrvmn pars sui "ps. T ,
d1wontes do -posiclo-m
re. r Escutio Normil de Minn.
Lu jr: La H.bm.. San JI-quirt ey -0
t *K MICA COMO S I E MPR E
quina Annonild-d
M41figna IniciariR 1p
1"formsel6n sobre el
Seg"odeEnfernitedad,,
21 minlitre si Betars, doctor Psi. No camblara su system t de vender exclusivamente
do AmAnes. informA an *I Ministe.
rin do F% qoo thaflafts IIInom as ftaawo Informact6n, p4- 10 A
blLs sobrool 1groodml Znferma. _S BARATO .
da nw Is-coth n rro, to imp". 1A parapoder -vender MA
old" Y foe Im
Ao Its nalifoolnein do
Most que Preside #I Y".
gin M171MIM Wn Cortem doe am
IOL
Meas A
.jp ( A doctor Mau.i
1* 1113 4 6-ilikira Halkinnern DIARIO DE LA 11ARINA.-DomillIgo, 2 fie Nov. de 1952 Cr6niiri Habanera Afid (Y-Y
Nniln'ro"Is las s0olit., v ]a., beito de Jesus Toro, que.deade au
lit" tic '.,tVJoddd tkile clobrak, La p-an festit)idad de ruartana niurinionio reside en Puerto Rico.. En Sociedad
"I a lito Innilaux. lknol, balo 1 i ad.
,g
'I do Snut;.tS IW III, Adilikol-IA joic,111 do Fspaila dorlon A. FernAncitt. y an hija Syl- cict
,1,, 14 InCiOll (q, in 11,111,ho". d"I'd III- vIn. titim lincla nlAn. .I. do
mi, thir" Wtl., dalm, oil. dal". in tznrrn. Lhi atiltdo Rfecturvan parft 110,1ni "I.
I I Nqw do lo.k RVrs, In sell.rR do Weaver, 'u..
Y""Il" at lor"... Eta a final de
cut i0h .dll
info d, ion boluti y pArs, %u. hIJR S11,itKI P
gtilill-no ank n1fin pricona.
cow II.luit", It, IiIwiol A44-to 1411- I'll, A SylVla Arifilelle.%, enimia dol doctor mar PItalutio.
c0no nuestro'vla
1. Plnnvl ro A. corriarArk, conocido le- I. Perron..
1, bellinlork. oicliortI
"kttw J-0 debyKmique Btuit to Vales. quo at ie
di -inp-riiind. ,Ih ptirte, 11, 1-1 trA lislagadink... Luis de Poitioda
M u vn N,,,,,,I 011volk, krlavl6n. SYlvia do CasIr. it Von' Por
8y[via Willi, otra, belln dama. es
tA 111kc). 1110A 111, 1) "1 111111,011 -.1 retIlue Vo Nm Orleans. II dol acilor Andre% Mural.
. Ikiklell 1,\, I, awilt, p; ... I I;k It"It" Ikinlc,1011 Jd'o'll's y belliuk! S.IVIa.L redo, onctintarlora c.passm
, 1'ell'k Ilitly syll a Donoligi .1"I ,!I: 't"'o rimild.. WWI& San- NTENOCHE Ilegamos de Madrid,-tillI 'I'Minct raAdollo Martinci. Apariclo,
11111'r, MJ vxo del- III Nthiqlw 81,Ihnit clkr liarrallut! do Rosell, Silvia ft, -, parm Is que (enicincta un naludo ca- A lima etapa de nuestro viaje par Euro8"'o' '" III. tic 6.10 do C, 1, special.
Alw l VAII.Ni, SVIVIA oblog0l".111 .114)orm 1, 11- I'V
M\I\lh ski :-or \IQII.%, namle? y ,,I lijn svtvirt I'miatiO, Hllv a Moderns It ClalliAll. pa, del que ya hemos ofreciditi, desde estis
IY1 T 6o villft. SVIVI. lloineu. Is arflora do Luis
W), ciblL'PiliL "I"- dri 1-vii UnI, 01 A It 0 do lirrulindrit, III coluirinzi 1) to cr6nicas rutesivas, algunoz
I, ilactor Jn1w Andow I'll 0, SIMA do Sohr. 3 1 lin do j6venex aeftrati- airpectos, con el s6lo desea de manttner cr>"', ,, X, I A "' 1 0
bolln 'na"a Itr FIvIle III nivnilt
Syl "Ilota ,- clmirr do Alotimo 11tijul. y su tirRookin- A&ImMilin do Garcia Ordkillex. mo siempre information; a nuestros-lectoit r -_T 1_ 11111101"At" liatol .111,11 ,A I, r Iolrot rI,,il41Iht d Iol 111h, .91111tit Sylvia
------ oalwrm (lot Valle, Sllla Radrilluty. Zmyam Bailin do res de cutinto pueda intcresartes en rifaci6ncon lai actividaFont, do noll'Ale, let VAIIr Lamar, SrIVIR Ckntti do Sant.ma. 11 AIII9011 do Smith, 8111,1A pillar, is rhim, Syly a Padr6 do Rodriguez Mo des de to sociedad habatiera. Para tomar el avian de La CuDr. EM ILIO YERO BOU tk"',: ,,1lIrI,8II-, Carrokinno dr. C,,.1rini, bona que nos debia (ICTIOlver a nueltra querida Cuba, i)ola, A 1'. 81 Vitt 110111ein. SINIR FICItIC S)IIIA Mi-Mrk, Sirven. Is bolls at- ado una semarka delicio,CIRU)AN0 PARTERO GINECOLOGO do lienorn y Silvia McCormack do flork; drI ductal, Matiolo Dorto Duque, mos desde Paris, donde habiamos I
so. Al inicrds que siempre brinda Mermosa capital franceset It" l;:a.; t!; dw elveput In., ,,I I,., mend.n.. ltj.s que no ciu-nentron en Eurnita en
61 1". K."ttad. d; h loi, do hin. do nliI. a SUS olSitalltell, se uni6 er onto OC41A, para el cronista, el
tAlflel. MACA V F I Nul)". do 'rYrr. yvIA Maruil ce, 83,1VIs, Cidlinrala, In gontil :wilar 4 encontrarse alli un grupki de amigoz cubanos. Corna que en
Y"tiol. 'I"Won. -211 11 V -1111kil, 81-111- 1AI't-11 do Null". dI d-tar J.wa A. P.a*t.c,,rrc, ar!
SN 'I'l. I.M.Ilt, I, I m dondequiera que ibamo.1 habiacarat conocidats. En el ballet
Poll 1111itill, ,q-. dl Joven R.-I trontillois on Is pigina SIETE) del Marqu6s de Cuevask: Un 0 de Los Mejarrej "pectaculos 'teatrales del momenta, saludamos a Las sefwra8 Lily Hiddlgq de Conilt, la Marquesa do Pinar del Rio V Nona Ariosa visadd do
CAMIN Cdrdenus, con EmilIlina Otilia-LIata.- Maximnal elegdRfe
cabqret, reun!6 en su pentiltimia viernes de gala, un select grupo. Alli e3taban, en un pa7:ty, Femando Villapol V Laura
lunes Tarafr, Alvaro Gonzdlez Gordon V Nenot VELasco, Manalo
M d6dna Gomba .1 Carmen Martinez Pedro, doctor Ignafilo, del Valle
y Rosa Perdomo, Manuil Aspuru y Maria Antonia Alontick y
A p e rturd d e Id Angel Colmenares y Ofelin Larrea can et Attachi Militarde
la Embajada norteamencana, general O'Hare y, su esposs.
Sylvia, Rivero de Sosa Otra mesa la ocupan Millie Mendoza de Ferrer, -Lucila Schu.
' mann Alicia Mendoza viuda de Tarafd, V doctor Nicolds MenEn lukkar de preferencls. fractions a In cr6nica, el retralo do I& Joven doza con el Bar6n Pattiz. el doctor Carlos Musso y Lourdes y bella dam& Silvitica Riverti, caposa del cifior Eugenio do Sall Ch.b.o.
e-nocido hombre do negoelos, can motive de colebrar an onom"fle. Aspuru eTaT. hugspedes de unas principles, V el Marquois It Ia. on 1. fitch. do na.fikin. In.,,. I. Marques de Casa Ntifiez se reunion con otro grujaci de amigas
T e m p o rd d d d e I n v ie rn o Con ell& estarin de dims so sehorz madre, Sylvia Hernandez, In ten- I frunceses, Luis R. SanteirO y seficira Nenita Grau ocupaban
tiliAma dam&, viuda del que fink Itinitre perludista doctor Jo5i 1. Rivera, unit ruesit en uni6n cle Lpslie Pantin Jr., y Rosario Kindeldn Director hasta so falleclionlento del DIAR10 DE LA MARINA y so hIJ& y con Fernando de Ia Rivit y seftra Aleida Averhoft estaban Sylvia, no. kind. "petite demiahell.". . fe.tcow at hall.. Earique Rodriguez y Rosa Fabar y Ratil Fowler y Marguerite
La, Ire, Sylvia.%. tiara ]as quo tenemos on .Iud.
do vI.Jc P., Europa. on -to. I Fowlei. A Ia noche siguiente fu6 el Lido -otra precioso cabaFelloldades. ret cI punto de reunion, destacdndose entre Los cubanos, Ark-,ok, tonio Falc6n y Sra. Isolina Rodriguez con el senator Joski M.
Mana Tet-esa de Ia Carnpa Tarufa y seiiora Conchita Perdigdn y lot esposos Octavio Verdeja y seftora Gloria Falc6n; el doctor Gustavo Porta y sefwEn la -ch&d I pa-d. ic,-, Carnink c.. del delicado
gresti L. b"onf. tralI diiia musen- Iaclo. de salud en quo 5c halla su ra Paulo del Pino con Elisita Menocal, cl doctor Oscar Gans y I. do hj ,cj, Sra. Scroll Nfaria Gutidrrez con Eugenia de Skanka y Silvitica
': niadre, Ia Sell- Terwa
Vc. c I re arit, 11 Ru I, gerilit3sinia esposit del doctor Rivem y lor matrimonifis Victor Zevallos, y Anita ZaIdo, Luis
ick de III Campit 3, Roll, pintoia dc ?Vligucl Angel Carnpa, Minunro de exqui3ito tvinperamento, quo es aV-,Est.d.. .1 Nenita Grau, Leslie Pantin Jr., y Rosario KindeJ, ttitilmortic A C-ltu -' In Al criviarle un saludo de blenvetal-I Iiin i y Margarita Pedrosa con La seickgC I& y RaW Valdis Faub Ji
r, I,
Embajid. do Epn .. .......
';,T AA 0 C),4 Apcs ... da-MV tu- que da formulani s votos por Ia frontal rita Cuca Valiente y este cronista. Esa tarde Justainente hapar 1. rut. do la., EIt,,II.s 1. sefic- rnel.ro do Ia distinguida enforarka. I biamos estado en un magnifica L6 que brindarion en su precickso apartarrierto Mamie y Guy de Mold, dos gentiles cubariosk Ang lica Alvat-ez Yda. de Falla Gulik6riez que desIde hace aficis resident en Ia gran capital. Entre Los asisS, cn tents hubimos de anotai a Ia Condesa de Revilla de Calmaraia, lica. ",;Iar'l '11cclikI.. 'It,, IDn,k,,, p f,- go, Roul de CdrdencLs il Dulce Maria Blanco, Silvio de Cdr
no A, I i d. dencis y Sofia Arenal, Paco Vidal y Carolina Ferndndez, AlIla. II di'l ',gu'da I ixt"'. d- VI aho- -1-alwa Gordon y Nerk a Velasco, Ignacio del Valle y
-I Ii 1,, ,-Vdad .,I- U% -w Two Gon iilez
R. ilrelinno y Josefina d2 Ckirdenas, Maria Julia de CeLt-denas Bautizo Mirtha Fernandez, Gloria Erdmann de Juarrero, BeCe Heche'
r ba-in. c- d, 1,,,b,. -fi- Va, Rosit Perdaino Manoto Fernandez y Mamie Salazar, Mario
En la del ,nnacl. ;I. v ',I ....... F.--.% 'Ilurcia rarria t7iudo de Cencloya, Lolita Hechavarria de Ferndndez
Clo. En 1 awri, do III se evo Ca- a3, Alicia Mendoza, Lucila Schumann, LoI6 Castillo, Micaulrd,, VI be tu" .Vk d(, apad.."ad" ,b- ba-t-lIal 4!1)a sle- Ids Mendcza P ilarcita Ponce de Ledn viudd de-Valiente, uisa
-,-a M- Curtain Pdr;aga, Tetd lances viuda de Marti, Cuca Valiente
'-cnclo P d,. Pala- por -, I-- I.
nto adIad. do I., cl M.,'I,- Y 11 "1111 R-f-VI El doctor Hfictor Ayala, nuestro estimado
P.1.0- P.I.c- Morelia. Enhcraba,_ Emilita Zaudin.
Embajador en Ia VilLa Lumiere y au siempre elegant esposint Jean-nine Guiroye, que se desviven siempre en tender Q SUS col'IT'atriota., ofrecieron dos almuerzos en etas dicks. A ilmo c cncurrierov Sylvia Herndndez viuda:.dir Riv0d LWLdifiga de ArVII(ITIO, Manuel Aspuru y Maria A. Ai6nso,5halrudlo Galrrll ba y Carmen Martinez Pedro, Dr. Ignacio del Ville y AbsdPei: dome. doctor Oscar GaLv y Sara Maria Gutifirrez, Carlos Alit:-.o y Lourdes Aspuru, Manolo Santeiro V Bibi'Aspuru, YEU-Luis"- akrlota-Pii-
penio de So a y Sylvia Rivera, y a otrok
rraga, Ernilita Zaydirk, el Dr. Nicolds Mendoza,
SO :arl" de W. Enrique Serva, agregado de Prentick a Ia Embajada de Cuba en
d. .. .1 el 1.75 K, Paris i -ronista.- Est6bamos una noche disfrutando del
50.00 mafnifico espectdcuto del Bal*Tabarin con lot matrivilonikis
Rmil Valdtis Falth y Margarita Pedrosa y Victor Echevasorio,
k.111. & Malucha Mantes de Ocal y Octavio Verdeja y Gloria Falefin'
mi.so de brillon- oruando divisamos en ot-q mesa a Ion mati. P'. imonios PelipeGlrbi"c I cia Calitizares y Lolita Gonzalez del VaUe y Mauricio-Almagiro
PIRtImo. 5 50,00 y Estota AIpuru. Y durante una represeutact6n de Ia Carmen
RI.j Ja- de Bizet en el teatro de Ia Opera Ck5mica saludamos a Guiller77to Villalba y a Cusa Porteta. OtTOS cubanos que se hallothan .do. Pig- en Paris erar Maria Romero de Vieftes, Maruja Barraqud de
430.00 Ski thez. Lydia Grimany de Bravo, Josg Domois y Ana Dolures GOVIeZ. Ncli Ricart de Barletta con su hija Nelia, Josi Ra-' Wait Cuervo e Hilda Oliva, Julia Jorrin viuda de CulmelL, Ins )6renea Miguel Morales Abreu, Luis flechevarria, Paquito Vtoft! Joige Vieites, Glona Vergera viuda de Larrea VChea
Pedroso de Garcia con dos seiioritas, Diana Garcia Pedrosa y Annie Ai.rald.- Al Ilegar a Madrid, en visperas de nuestro, regrc -o. pariicipamos de un simpliticko cocktail party que ofre'icron en un salon pritiodo del hotel Palace, los, j6venes esJVY- 6. postis Gonualo Nulfiez Beattie, representative a Ia Cdmakra
.11 ".. I Lucia Ferniindez de Cc stro, a las que radiation Luis Mendokd1mA, d e p- d" za y Consuelo Lamar, Gonzalo Arostegui y Maggie Orr, Maria
il,. ... d- I, .. ..
1-11--id d-bJ1I-d, Beall;, nudu de Nilfiez Mesa, madre del Sifitri6n, Juan Por-e In -tedod d. it...
-flt.. trIa e H'tcia Surrd, Luis R. Santeiro y Nenifa Grain, Leslie PanW I 11. fin Jr. Rosario Kindeldn. Femando Robaina y Olga Velasco, IIIvillit Alberni y Carmelina Boudet, Antonio Solana y GuadaSUAIIEZ 13 200.00 lukicUiz e Maria Teresu Prieto Larrea, Ramiro Andino, Luis
Nuficz Beattie, Pepe Lui, Ruano. Paco Vives, Fernando ValleIllino y sit hermana Mercedes y Alejandro Urzois V Matilde Perr- de Figueroa. Ya cusi con un pie en el avi6n almorzamas In uirnte con Ia eehora Mercedes Crusellas viuda de al d' Aq
SmucIro y sit jamilia en el hotel Ritz donde tuijimos.el gusto
(Comatinfis. 1. 1. imi4h. SEISI
0
IESTO es 'n CROQUINOL!
afirma OSVALDO
a) offamado artiola do Ia PELUQUERIA
]"it cstoo (loo ninkravillosoit inoilcloll,
Infla If two ell lerviopcin Coll perlao Y
E L ART E
hrillianico 3, el 011-0 ell IfificiAll, Coll log
Uslu hedic, en "libick" con el cipcircila nicis modern y quo utilizan 11111(le las inas delegates PELUQUERIAS do PAMS.
1A NA MoLlao" a silo
pliakik CROQUINOL do CREMA do PNDAS ANCRAS
desdo, $3.00.
J C!RT^TJVC I"k-ilka *A,nr
Alfio CXX DLUU0 DE LA AIARINA.-Domingiftl de'Nov. de 19"12 Cr6nica aners.
ga, sellora do Manuel Frivinrim AlEn Sociedad bert. Saliceit. Robert. Kluo,-, Jull,' ADELGACE RAPIDAMENTE111
cle JaCampi y seflora Jn5sle Juartme. emanas par media Its moderLsed puccle conseguir enrcas
Rcatmd. Call,,- ), sifuo it. Ms. ,,lanr.. ap.r.tos y sI cs uerzo, la reduccom d, 1. playte dall
Hit Ignacla Djaz Ift-ya. c-rpo, clesce. mcJorando III mismo dempt, su salad y co, jue .
dv goludar a Luis N. Menocal y Alicia Nadal, a Tomasita Cha- En atra mesa ol s,,rlo, loc, Clmi[6-, res tad mas b,11- T.nobl o ons -prci.ILzx-- an reto Y QU- bill Diaz y It. vNp.sci Mrleod,, Q.c.- )uvenvelorojento do] rostra. a base de Extractos de Embriceem
b" viuda de Solid, a Los matrimonios Manuel CalTif rilt con el ad in6trador d0ciodo' d, allos,el Pjacrruai, d, M.mifa,- Tonic Champagne do
, 3 'fis y
cuca;Llans6 y Manolo Valdis Cartaya y Mercedes Llans6 a do I Ad-- a du Ln P. products KRHYS0S-, Visltcnos y earn
Julia Jorrfn viuda de Culinell que acaboba de llegar de Par;a. Miguel QucrHlt Y lolaVeclott' PS-1 ntolicr.s cquip.. par. d lg- son 1.s mul. m=
Y ahora, para tertninar, un saludo a Ittiestros lectorei, no ifn pan' N.rHR.dlur,. y ),as ilrd.s, cHics como cl Contour, Rollc Exr.v'. Fxcercycle, Poleax. Sleb.
cfio,it.s M erodes Q.clult y Gladys d-tar, RafSo. de Vapor, ast como EdUC2ci6n FfsJcx, Umpajas
atilest lligar nuestra minCera expresi6n do gratitude a ctuantas GonzfiI- I ,rativraiento. mCgencrisl nor L., P,.f-r- C. de Cas.
rte Vcmchit.6 ...at,. tic.l.de, cl Is CN
per onas contribufferon con sw atenleicines a haccitios, Una mesa de linatriounnicis tor M;r;. del Allinis.
grata n4estra estancia en Cada pals, dos: doctor Harrv RonmZ Y YN o I. IW-cl
de CArdemis, arqu!tLCto .1adlo Coll.
i
zAlez, del Vallej M.,gart. StoI-,1'
lots do tafetin: "Fron. zo. doctor Norberto Otero y "ficirs doctor Enrique uncle y Becu, 1. Ga'. neArit, con to cla Scatter, Roberto PollacH: y Clutai
41111 negral "Goor. Gloria Sa!adirtfax, Y.Lul. D.,Weaver
914tre do larnk I Diehl, Guillermo Barti y Nenilu Abril.1
a" v"Rit-abrigo -do falls ter- y matters Sylvsda lot Reyea doctor Ricardo Viurrtm y l3c tlja per.
clupelo ran; -Grana rivac, v os- El doctat-EML110 Islacrill, luect" 10 ki y Ricardo Milton y utgarita
In A
Iffla do no fat de' oncaJo- I'd o on del Country Club, con Antonto Ran. d.k y doctor C;Ulllqrma Luliels y cintas; 'fiGala heal vutido de area I y rafters Marmarita Alvarez: Luis 'a, do lul'blanco V. SyMa Cardona. E-md. or(mr Adlim Hialtrun. Raul Pag.dilcitort y seforn Lisatta fiora Estala Esteve; el da,,tar Jun
P con all Ripe; drigilex rellu y NO J M41
courah", vertille 3c It do gaur1h ria Acesta doctor, La seflorm Gloria Rublern do Fvr. finra de liolman: con a) enflabledor Dedlot, con at doctor Julio Durnis Luis = m other& Fit. Kohly
grim plits; "Holen", vesIJ 0 de lot 0 y It 9.n al'm" nfiridez. con tras parelilas Vivoin del Canada. Extend. &after H. Scott. X. sefiers, Josetina Morales de too y Is T
awl claro; 4111avane", vex do do no- rrerts, y doctor Joe )r, Quintero y MIuro y Francisco V,,,,,v 1, Cr,,* III,,,, Sroll ol ninllro do Woru,91, Rids; Rotterlo Sucroy Ilo,, Moirolldl y A b ", it', ,, che corto Istani, an ro)o netro; seriara Josethip Arnigu6t. tims Maduro y Adolfo Danctuill--,L, E-m. NO,~ Einar B. L.drup. ig se. Ta NazdIbal. Martin 0. Berard y se-1 Tomfis Hidalgo (- y sefiara Calls
mesa d Glarls Fermindrz Rublc,, ,It pro- hot,;, de Lodi-tip; Mr. y Mrs. uys., norm Mary lfcra:: sj at carom, Alex
Iniermisslon", mantra a coc full. do En Is of conocido'banquern y -rilla, M.1 Sl phroi. *,,Ir. Ernest Hemingway Roberts y at ela Sonvii a. (ESTA NOTA CONTINUA EN LA
lerclopedo negro; 1-Inconstante" vesti- don Juan Goleta me encon shim In In'tirin Esteban Z., eficar i
do do comida transformable, Ac ter- sailors Cat-men Lima Will dbAcach. El ambaJad-r do Ia Gran f1lomna. S,, G-f,,y Albuthrmt. En tra in ma" N lcolks Rivero y se-l PAGINA TRFXZ)
tippelo y taletim; "Jenal vesildo at Ingeniero Gustavo Botet y sector. strapless can choqUels do Nocella LoMn de is Bawera, of doctor Allieramult "London", ventido de Jersey ne.. to Guttirrm do Is Solana y schora f.ro,,t;.LJsbom", veotldo do cocktail de Esther Marlis Porta, Romantic- Espi no I a
dc seda bronco: --Mexico Ci. Atteeir, y sellers, Maria Antonio Mo. ty", vemlido de Roche, con bolero do rides; alustlarat Garcia y seftora Hor., Loretope It regro; 4'11e'boaflrna" ves- tereld Disr,.doctor'Josd F. Botet yJ Ildo a Roche, corld, do crep6 negro seticirs, Maria Antonia i Carr16n. Re- t tafettin, "Madrid" vestido do no. fag Cabrera Contain ylatfictria M R.a. ant, ccart de taffelialatue negral -,Mo. rl Pitfalls y la: is C or& Illestra y Antonio hml.
lilla", varildu de tarde, do tafettin de niftu
seds, train: "Marinette". statue. de oto. Otra in"%, dandle ve reun(an Luis mono negiro.con soffit; "Mystere" vast. Menocal Jr Victor Mendoza y solid. Udo de co6ktall, de satin emard ItIne; ra Elodla ja 23nac. Fitranin de "Minult", vesticlat cle ruche, de falls Gailcoachea y me I Mail Sinnefra. !c= *.do tercopelo; "Mo. cl= rrencisco 14fralarar sehorm, CA
dir got", do a nocha, curto, do relies Guiddarill Carlos Carrillo made color hurno; "Mirole,. conjunto seflorst Mercedes del Valle,.Gaston R. a a. n breitsclavionU grit Aurellard, y safictra Rosa Maria de
Res ork", abrigo carto, de Cirdenss, Tony Freyre y mehora Nina
ts i York" veeticid de G6mm I& seflora Carl Meno.
a ra; ancy". vist1do do tar- cal de'llan dom.
a le stage morada; "Provo- En oba, am Its sefictras Marquesa
I vestido a a] sea azul a- de Altagracla, Chelta Tagle da Cohen I Him- "Par ", 1 r aletat forra. y Loll(ls cle Is Vega.
do a tafe n Is a r 1. alit I El president del Tribunal de Cuen.
Lourdes Carrera histiz ner". estid rde, He to at'l I tas, doctor Emilio Fermindez Camus,
de a; I ,, ve tide a co v seforn Yolanda del to, con Carlos
do, do alp- c irls. c. biale M. Pellim y efforts, Amelia Simoni, y
WON spresurartm. a efrecer In natteis do a. compronallso formalimade one", veatido a &ran a Martha Palikez y Julio Torneu.
reclentensente. falls y terclopelo negro: arm t". Un partd sclecto, an at que se reold Tic".. d.1 do Lmrdm Carrara Jfistlx y MJIasro., sefiarlt. may M. vast ?,, n he, c r ., do turns o- unian el clor Tony P rm Beniton
an y Near bonits de nuestra, major amled.d. IIIJ. del doctor Pablo Ca- Iri; n. taut vcstld de tar. y seniors Mirth& Bailout, Marcual Fa-1
rrH,. .16,14., MinlArd de Ciumataica.1-nes, corg. None dencen If de se a regra: ouriste', vasido cin, president If Institutut Cobano
pea. ... de e I a art elegriornme". del Turlseno; Prudenclo F-niondaz
ifs. t1dat d.vt. doucid-zed"a tocut alocau- an Ftr ma,
probidad y caraspetencia y do an interesionte espon EI'virin Carrects J16 v a r
E. If el.ght. an jovm y astadlano get..., at doctor Lot. Bay y n t v can Mar Lobato y seflora, Carn..ad r, r.
07 I a", vexid e crept Mr. y Mrs. William Ale
.rrill. printer terfle.d. del flill hiJ. de, In talflars El. Ol ria; "M hingtorl., uarr*', ..stre Mrs. Raymond L Harrell, Mr. 3, Mrs,
rrill viuds del plut fud, presilglasislon. arquitecto Luis fty, colaborader de tons beige ctm de tercio- Harold M. GrandalL Mr. y Mrs. Bur.
ld safe V-16dla.. a lie H. FlInn. Mr. y Mrs. John A
Ed Is mayor In I P %s orquestica, situadas an determt- Sdhumger, Miss Barbara Kell yPMr,
I Haddad fu# beclax )a peticifin de mano, quelando f1j.dis nado lugar de Is teriaza, amcnizaron Carl Anderson, Mrs. Warren A me: 1. bods. fiara at prdxhno Ones de diclernbre. at desfile con on"ca selacta. Mr. Harland K HaIIjTr,,,xM.,uri,,
Felleid.de. a las navies. Eran Jos conjuntos ae Jullo Guild- Morton Is sefutrit. M 'I c.
rrm y de Eddy L6pez_ at Inientlero Sergio 1. He
La exposicifin de Christian Dior de Paris En I& imposibillciad de ofrecercom- En al "party" 06 1. gainancia, da'
plets, Is enorme concurrencla, par a[ "El Encomia" me reunion Manuel Ro drigum Llano y seficirs, Frances Bar.
in a Invlerto de 1952'. citin de hriatian Dior. al aran artl to face espacJo de que disponemus, nos in
,a C s inaltareman a dar aigurm. de lot par. Miento. Miss Helen Borger, CAndido
Alit quedd miftillacla Aran fiesta parlsi6n. ties: Unix y sefictra Celia Ferrer, Tomas
'elabrild. areche en el aristncritica HDmde al afin mosado Christian Dior, El embajador de [as Estaclon Unl- Mendrulm y matters Rebeca L6p.e
"Country Club de ];a Habana"; fiesta If iris, viene ofreciencin a nuestrri dos Excnno seflor Willard L. Bew- Jost, F. Blanco y seficen Carmalma
esplenciourosta. brilliant, lindisima, Itit Pi mundo eate excellent espec- I bi una mesa con [a seflora Entrialgo, M3nuel Huerta, Josd Ms. iy a ro m p iero n
mi. x acta repre5entar16a,'pud. Hd- y set, to
el Anuche me rapitl6 con extraordina- a t matrimonfoo: doctor Gul. Oscar Pins oyr Petil, Es ard.
1. uc )a scaciedlid hablinera, en su Cc'mola"Blavarri. viuda de Mendoza- ciik y sefices, Marc del Me "r'
morar a vallill magn ca co av- rio 6xito. y Clact.W. Martinez, Char- Jorge Sell, y seficela Mercedes Santa.
En Is amplia terraza at Hire libre, Im de CArdenas y Lulslta PI., doctor a
ang.l.n.da y arribellecohl. coogrelli- Agustin Batista y Maria Teresa Fa- cruz Aquilino Entrialgo y sailor I Mlri.6 Gonzilez, Luis Entrialgo y rim ero c,
coast num cut mills destaca s cle- Pa. doctor Pedro A. Castillp y Am, dor. Cristma Maeld, doctor Ellitea 10 S P N o rte'.1
iv tools so
Muy find at adorned, IT frPar Min doctor
LOS -UNIC05 al. arid WGIdecteches, y Charlie P6r- Stable r. Nimu. Diaz
Remedaba un Jardin f r c as- Gayy ChInle G6mez Tarota M.y Pablo Chabau y scimra Lour.
VUELO Illo neoclisico, equal pr ci I- El president del Conse)o Consull- des Entrialgo, Fernando de, Circle-'
oso rl
DIAR105 EN iLsima trabaJo. en el q s t I vo. doctor Carlos Salachrigics v se- ties y seficara Mary Boulton. Gaspar
oin Interco de .'TrIas", 1 2 It.
fore Cuss, Carrillo, con Rob rto de Contreras. seftorkta R gina de Mar.CUATRIM42TORES lidlin del Ved.d-- cilin.- Guardlolis y seActra Mercy.Egusqui. cox y Roberto Bourbakl,, Julilin V,- Eso quiere docir Oue-habias
PAig.lest Ics Ind., dc 1. es
to del scenario me velan vnmarcad &I fordict can murallas de prive,
O C-;6 d-estacAnclose a mention lodes macizos temp4M Iturviii mde frescas
a, gladicillas blancos.
Oleo detalle del adorno, qua tanto
ualzd Is fleets, fuk Is decoracidn cle Y si usted'nola ietijilo IS previcl6n de
base de artliticos cantroamieflar'm do Primavera, combl.
lacdox par at corecido jardin "Prats" Coll feccion-&r1g tie lmpo.',% .fid0l, Chaquetis,
con su buen gusto de slempre. I
A lot citax an Punto',116 comienza 04W y otrari prencl-, NA, deb,
a] at
61. .11 ifile, unn maravilla de color, da fin., coleccialip-_'e, :a 14 vista del ptiblico cle-fillitur, de ie'laaae pe, I VA
rfecto orden madialos, protest.- upa Lilcilnotes v..Id
k- ocssl6n. as expecialmente, pars in y rhpida selecei6n.
"Anal", vc3tldo de torde, de c api
regra; "Athens", vestido de nochr, de
crep, verde.y larclopelo con estola;
"Apres Midi ', vmtidG de'clocktail. If
crep6 albaricoque; **Ajax'*, sa.,tre de )ERSEY de LANA de 54"'cle Snt!bo, en loa MIS
an food vin rooi; "Bonne Elul1:7-vestid. de noche, de organza de fi nos colors cle Moda, a -4.25 yd.
MINUTOS s.da blanca; "Bonjour", vastica. de
ties pia.., ldc tvrHad
9c.; *'Bar-", vciald. de t.r.ye,
falls de seda gets; "Bettina", vestida LANA LIGERA para vesticlos y traces cle clon
5 -8 DE vullo Je noc he, de mettle, sash de tatetan;
Berengere", vesticlo cle falls de secla,
can a. ech.rra,4 -BINbille" eNtid. de pizzas, an 56' ae anclao, colors acqua, beige,
calle, de crepi negro: "Baitiara", ves.
t;do de luarde, da, pallsixt, d. ca.liandfl- 7 T W 1 gris y chartreuse, a 5.95 yA.
Hame a su Agenda do rattles a: re, negro; 'Calypso", veicticin de terempalo, y tafetlin azul: "CabRrat", vesABOvAS INTINNACIONA1911 AOINTIII DI: tido de noche, curio, de lot negro bar- LANAS tipo escoc6s, ligeras, en gran JiversiJaij.
dad. 'n a,.; "Caprice", vesticlo de
ktail. con chaqueta de c cpc yitacoc Ae delegates COmitinacioneS, dead 4.95 yd.
fatim: "Clife Nair". sastre ae earn da Is
de falls negra; *Colony', vesudo cl I
N A TIO A L rccktai', con bolero. de tantrum de sedo varde *'Carmel". sastre, de satin
negro. trapleso bordado cn plata: LANA a cuadros mentAdos y media 09, do
".Cut. D'A..r", vesticlo de cockt it, cle
III 56" de anoho, an blanco y negro, prusia y
.Dlcu,.pCher1,,',.vmIido de
A id 'zu' ter. ca "Desire" blanco y okras combinaciones clesde ,3.50 yd,
% estida de tarde, de satin gri. Writr.;,
k I: A-1904 y W-5740 "Elegance", valitido de cr !Wi nagro
r h initial rby., ; "E urope sastre de
r, ri. S'lo experts pueden hacer
ansai herr ng one gr a oscuro: "Eu
dice': vanillin de noche, de cut. blitneo LANA da, Itaili. e. 54" de ancho. surramente A.
not y cle primorosa calda* Catorce tonalidade,
inas joyas en models esto labor a la perfe(do'n -incluyendo blancto y negro, a 4.50 yd,
Exclusivos.
Ya me irate de aclarar, armonizar u o6ficu- PAnO d, I.n. franc6a "caviar', para ckaguetas,
racer el color de lu pelo, c, de darle un tono en 54" 4 49cho, Colores: rosa, be-i" y
clistinto, confine esa labor a marl experts orlo, a 8;50 Yd.
coma laa At nuestro Sal6on Helena Rubinstein.
PA 130 di 11n. francks, de superficie poodle"',,en
_0 11 20.oo Utilizando los niciarem producto'p v la 1 c- 54" de ancho, pairal chaqu a tam y ahrligolf.nica mAs moderria, mus caltellos quedarAn con Tonos rojo, jade y'amarillo, a 9M 'd.
un Color uniform, natural y dur4u]cro..
4 No lox ncl lusted rcoccop ni qucluold.p,
mind iruavet, lu.stroacts y lincloo. LANA MORINDA, firan,,sit, de caliclad muY
fina y suave, en road, jacle, acqua, gris, ro;o;
lila, negro y otroo colorer. De 54" de
AproveChe, $1 cl no lo hill hischo, nuestra de ancho,-a 9.25 A,
oferta Especial de Peronallentats,
$2 5.00 rsibalados. a 8.450, lncluyondo Corte LANA$ 61ancas negras en diverse. caliclades
$15 do llel Polnedo, y $hamlioo. y anchor, para chaquetas Y abri os.
c rno, he 1. 1 ... f-osu .1, aud- -1 ... 1'. o"
Lands, My. B.i.
nonoruilso, quiene, pr[irmiltapal. &-11,.
1, 11'1'-LI:NA RVIIINSTrIN,
$185.oo-
C
Pigina 6 DIARIO DE LA 31ARINA.-Domingo, 2 de Nov. de ".952 Ar3o CXX
GRASA EN OEM
TAMANO VNICO $ 1. 00
JW ra4da
PO RQ UE ,&,o aAci al ej4gho Jd "14(o AM&94-0, "-46 A-"&
d dlwo" 9" wp"
11 T A O"Y
f
.2
3 &Wpid "M
4 C& ov-s-4o
5 J" do
ddia SyA MpOO PAN11 I I
6 Wam 'P6460" 14 W1 341 GIGANTE 4.50
444d1ada od 0, 440.
IMPORTANT
EnjuAguese el Telo con agua soli antes de usac ei Sh..pm MIR A DE P RALES i Apliquese una pequcfia cantidad Y ""es 'in a"ear mbs shamPoo tl excess d -F, s. Irnpdeal q., h.g.
Io no Im de su
acc '.' el Sgl
u','- h-PU,mdor,. P'!.'c'T .7. d, PCO MIRTINDEPERAL-Sno, rti, ne deoerqente5amlen. do e'ta 'u mayor garantia
7
FAtay sorprenclida con *1 brillo y Is suavidad q us ha dadc, semi Eelo a]
iDesdo que'usIs *I Shampoo y Is Gra Shampoo Y Is GTasa n re.a
as on cram& MIRTA DE PERALES MIRTA DE PERALES. Lo tongo
Ta no so me Cos *I Polo T me a*$- siampro tan amoldodo quo parece
a 66 &quells Coop& quo me isito a dialio el-Sal6n de Be.
apua'M 6 shampoo& T iabones"I'o male calid. l
Al
A
G-A
a C,.m, MIRTA DE PERALES. Ynt P-1- -- I- Aq...
i--- cr- du,,. y m,nll.o so MIRTA DE
A', I.. dcl
6":" 1. d m, r.ci on 0. P I.
do lod.. h'.Ifawr 5 br'mo.' co
1 0, 1.- d'
de .,.r mS A.'q
as
4, as.
e 1" (0')
s
A& CXX tr4nif-a Hallimern INA 16 DE LA MARINA.-Domhfigo, 2 de Nov. de 1952 Cr6nicuf Habanera p4fta 7
nool %hogado y rK rl del Moa. ospailim: del doctor Vidal Mars-,- cl notable pintor Martinet All-, gran festfvidalrf de mahana jesposa del compailem de redacr.16n 60via Montell. In vIuda del doc- Otra sellarit. mily Interessente, norlIV ; dr6a, La dir, Graft, hil- SYI'tii, 'I- 06-11 F-nio, les Calm ministry do Cuba on Par-,
0, stlvl 0* town, & It qua ashidatuas atectu -kylK Herridinde Rector M. Vivero, y so hija Billvitica.1tor Clau,
brom vludK tie ruorta, Sliv mrinitilte, I in, bolls Asposa del (C.ntintatitin) (in bella se6ora del dixtor Armandu La dwtora Muta Sylvia do Am
1A Villhitilk Alvin con $U hija By via, quorlda conT nera Armando Suol-j In 96,ri. P-I,.,. do 1. U-imaidad Co040lu 'a ourt, I& 4chorairialaki rilGturcyiviy MatorUnaletua. 18sialgror- t6jJ- tie Vill.Dulla.
Meltm Sill rat Lambs. no del Colegia No- QuIral tie Iglesias, Silvia MuXd de'do ZImmerillen. Sylvia Maciii do Ro. del doctor Gatagiar Alpendre.
10 -orlodlato8L A= drIguez Taberrilla. Silvia Campt; del Sylvia Rodrigo= CRmpa do PRril-y arena. Sylvia. LI-1. y Barilisim, Sylvia
8IIPl N v K Itilklidew Inscricin tie Ward, cl n.l tic lit 11 r Je So-,que reside An of NorttL 0edicamos on saludo ofectuamn a Silvia MAMA. Is Jovch fiellora del Rodriguez = In a 'to a C tie Boma. Herrel F0tQl0Dp0 Y ChAC&L 87hU
IL Sylvia Lilt. do J.nking. oil I do
rmirt, LAMA bius, do Ville do Fill- Ilviek CardonK & urn. dodar Rolando Torricell loven y betla Ali I jer -1 S"'ll do Lineks, Silvia In Dra. Ads Godiviet, cults py di,'Inwo. Sylvia arm ez- ilemri, rejudo parR error IA. I rIR- T.
ties, SIIVI* Rivoro do afar y dllvfn llos tie In Rwa y Silvia Fernandez grigs. dfirctora i via Lo' I A
Lv do Is cuoln Silvia Nourl do Pend C"'"o 'A. Bu alit al"'Ien's
del hisonlim, to Cantra. ton ires muy bellon. Na=* do Kindergarten do Lit It,. I enador do IR Repti- Sylvin Vftld6a Rodriguez. is bell. pass del lit. Hf- eldin tic 1. seft-a o Sylvia Or- do
Zu U*6"4 bolls no 6"legful I a6 Al.- SvIvin"G.
A, = ','doctr Pcirfirlo Piondili, con 11, y ntraetlvn copma del querldo mind IRo do eyleded.
Lit it"4jal.r. Silvia Herlilinded do Stli ,tj&Pijt! bans. do C Pilots plintar ]L p ."I" "am" do ling belle. eaptsa CeCa. .0t-acella Mc o Pirez, 871VIA,
.9givIh Morivim, do Claudill, I& bellq Ock AeOlor Roberto Suvii n .11VIR Sucra do MaittlaKut. qua onto, do tit- so hija SlIvita. Rn Jcn Manuel Valdis Cruz, -tuxi. Sylvia Carol& Coello do Alvarez. de'lld-tor Cailos Pov6ti. Altai" 'Sylvia Cwtodlo, Sylvia
canladora. I slivis IMphici do Bargrilo Elificr, y U 11 Porte part to reapetable ritniiii linr vnlimlairno do its CrOnicos go- SlIvin rernindez Machine& tie Man- Las mforit": GonzAltz Valles.
0111v1% AtUara do, Novoilas. Sylvia Gail Coollo. Rental eilm. no inontmitaR 1%4% 71V Teadollruda Meal VILION. do C11111. Cinles de "Excelsior" y "91 Pals". gas, Silvia ftentovills do Zannorano. UPI on grupo numeroan. Sylvia Lande (3-1. preclosm flauLine noilible pintora. Silvia leer-'m del xoglor Willy Alvmrox, lots quo, hylvis Dist 01 1 1 niadre amantisima del ex reprrPen- Sylvia Vnindor, In, belfgorptanoa WIVIR Carols do Hart& Mentridez, IntchiremeA It rolacitin con 1. en- rItR,- lid de Iam IsPyacat Alberta
itolot Arrojo, @are t manor 0Av-, laal-,I U,,,-'Iln do Par- 5.1ainde do I'liguerad.. Invite a lit Camara, Segundo (711111 imextra compaflero Edel pets Silvia Rodriguez tie Debant. cantadants Sylvia Tablo y Ariturgo. e- Gocla GAArl.
3a vitra, tambi it Art AW d"tocadu to casadm PeuOe SlAwIle Is atmetIva quo eint do tit" hay. Ilubla, irmctro del Noticlaro do to Una encointadura damn, Sylvia Can- S jlvla tie In Guardia. y Algoma, 871- Sylvia Unch. T.Iadc.
*I P11104 Cali tilt rm(A tie dlo&' At[ MIA 611- tie Arturo Goud(d. Sylvin Caminera, a on ;.atrAvt11,o "CMCO y so TRnfo Sylvin, tella, 'do Criminal a Is quo sahl- va Herroindee Ballots, flourltas, 'as Sylvia Gonzalez Pornind", Sylvia
fellvior Vinquilk do Gamin. Pujol, IvItR 14 e#tudloma oft. PoUpPle Solar, V14da tie Hurl espomn del Ineftor AV'- ca vM1111. um, 11111. pritil rNl' dam! tspecialmente. tres. muy diatinguifth que br Ilan'Hernindex Guitmon, Sylvia Ross A
a r o )a goadl mixog do( FI)vIA Pilrer do lit Torte., It MWtsin lift4ral que reside on New York. Sylvia Likincles; do Istfulardo, loverly Sylvia Torres Diaz. wposa del doc- Pin el mejor rango.
31 y bellk saglorX. tor Hugo Rdelat E ICS(les. Sylvia Siltem L ttin
VAgelMuk 9Tkadol doetar llwtj dal Mang. I ffihft Rdm.ft Pat. do AmAInx. Sylviii, Beltrans. I tit, ton ctmc- (VFASF 11, PILSAL 119 KNTA NOTAL,
11-too I'Is DurA Sy v A Cenci do Pule, Sylvia nriiij Ryivia Fa EN LA PAGINA OCKO)
UP. damoi "I It, $11v vi Onivia Nova. Is begin so a. lidonvidita Beril tie Siticedo, SlIvIA rnill Moutera, beliz Sylvia Te6filo Rodriguez tie Oil. Uvit.
MUY POR DEBAJO DE SU VERDADERO VALOR Asi son nuestros
precios...
renel tax prendas
de Matei-nidad que su
comodidad reelama
Una IHIogia de sayds en magnifica Faffa Acordonada...
Su words u vordade SV "fold
, p 5. 9 0 S *QJL
C_ valor to .. oftds Sa, 90
A- B valor of 9' 6
7N 7
Atral disefio. Con 6olsi. Do Corte PecarripanadO, Con Do elegant cone. C4ft sm
floe aclornados por 6otones. ithcho, cinturda de-,material des pherfles y 6otonef doo
Tallas 25 al 35, #112-257. Aistico. 25 sil 31. #IV-258. 6illaial 25-35:1112-239.
Todas en PRUSIA, CARMELITA 5EGRO..
Su valor verdedero as $A
Atractivos niodelos Pen Failleda. 5090
A- Con bordados do corcl6n on el cuclio y bolinflos, 10 a120. #47-534. Chaqueta Pen Crepd... B- Borclaclos formando cerl y cuelio on 61anco. 73,2 al 151,- #47-533.
C- Adorrialdo con cirita y 6otones on lilt solapa. Del 12 a] 22. #47-535. Su werdadera valor of $ 6X 4 .9 9 Todos Pen prusia, rajo, furquesa a negro...
Estagnpadin on &traCtivoo Colores combinadoe preAcinainando A rojo, negTo, carrinelita o ver.
de. Tallas d c 1 12 al 2 0. 11 09-1 .568.
So verdadero
valor es
E
I,'jjjfjS I)ItiscjS de Crep6 (11 Kprecio incorliporable (IV
C
)ayas de corle espe ial... 2o2#
Z 'd WA 9A siNk.
Pfigiua 8 Cfonica Habilitiern DIARIO DE (A MARINA.-Dontlingo,,2 ille N6v. & 1952 cri5inies, Habaned Afio CXX'
El Pall Cham-i-ondo La grart festividad do maitana
-lbra lu io (Cuntinuaclim)
to70 ell Rldir Padr C11",""" Ill, Svhia Barril S1!va M611deZ Sy;vja Alfarn y Pirez Reutt, preIt- C. M p-l"t, 'Icul, a in (
BELLISIMO PAINUELO 1, Gon7alicz Sylvia Colli 151-Z ; Sylvia class figurita die Is nue" promect6m.
Stin d, lo, a I cs a. c di, I..
dolupe "o-Urnuier"'Irno loon, Mia 1,, 1. Mcr-d, ,3ylvla Grande 3, Frolia, l1nda 1111JA
1, .rrz Fuentes Carol,_. de 1. cspsc. Ratil E. Grasida. Y fit rescrnle. n intl FI I'adl, Chan''and". u non al,-. a 11jolu. title' Ifljs, del C0110111- agn.
te'a Ind. In, que 1'. o in. os estfenOSI
-d. doctor cierman Al-ra. Fue' nfinclaz Plerra. hija de
via at recibu d rites y tie Sylvia Fee
; , vas. list, ja it,, uaudl, Fernuindez del P.aia sus P0 1M
OCTAVIO A. 31ARQI EZ C"I'll Cholp's In' "i'mos Manuel
I d"' IIWMIOI 1-11 -to lu-&d
ApRrt.d. :0984. 'W"l, I'. 11.i. jhw 'I'.. Cal- Pe-. to,, cricant.- C, till. y Mercedes Pierrot.
di .11. 1 I 'Juviul" dol. Inn, in Sylvia Marty Y Carl a.
-i.d. ,, f, 6e n6up d 0"
S J-I Fnlr, y S6xW. un. entu- U. p.,te pars 1. oncimt.dera Ell11,11clIM -do.- sjjl ta ninniolia, qua )is enter] I do lul- via, Carmliza, a city" analatadeft (11- CIO
1111-10-1 In'til to eqUit-UnI. lemon clue no recipe. e( Os
SIII 11, Sontel"'I'l. 31 pe'rint. Silvia Chico y Hovin, Sylvia varo-!
cn-d., figualta, n Y Cardona y Sylvia Agullar.y
loin cle nurstro coin pal it v to Till: Fellpe.
"" ru ,,aijos .1 inWi, r.
In'l C'u'ad. Y.d. an ,,Posat Coucil po de linclas n1fas: Srl;,
JOYAS DE ARTE! ... I., cal'. via Medfir. I Gon.ilez del Va
a, I. I-Imian'l Mlya... Sylvia Goldl y Medina. Sylvia Soil- ; Zia 30 c". I"'
1" 1,,Ild,!.,. Sylvia Sfirichz Es
; ,adri Sylvia
SO Is Al
S1 desert ologir una alhala cis Fi, I In Altman Pujol y Goril
y CrAry, Sylvia Byl,,ja
BItunI, y Milivindim tie Cardenas y Lago, S lvla 1- Novisimo
vardadern gusto, vea nuestro Posadit y Fernandez, Sylvia L6pez
Rublo y Lerimno: unit ('It- Romero Delgado it, CArds- mcdolo an beasplilindido surtido. cnnl: rloia 'Jeune title", Min de Ins tins. Syjv1yIB1a.rrros y Termil tie
dtslrjj jjltos esposos nnul RujIb y Crrtro, Sylvia G de Medlunic.0nn; corro rojo y an
1.
In[ q ;Ita Lell'ann. 7alez del Valle y Sylvia Vn choral Cqn,, i.
SAYON Y RUISU CHEZ '.111111 a Ao.,ta ) Cchya, Illula I,_ Marurt. is vasblarlc ox.
fun-Ita I. 'a Tool 31
NEPTUNO 163 Ffy,,
jj (AL LADO DEL fEA-RO IiNCANTO'i SIro Hrl, yjHIIja.Ioj. loj., Ie 1., 1- pI! c,,p-.., From,
Sk ., ,al- Feohn, y .,yj,o, F11 1, y S ,I' N."" 91, AnCholl
fWa Ar-hr A Irdr,,. l!'licitio,10. 9.50
Ix
Sylvia LoU de Smith
2.- Elegonts estilo an
choral, do pulsera y ta.
saltulu. d, fitiritoolbri. riti.lp.d.noot, p... 1. .fi.- c6n alto. TorriaAcis 3A
Sylvia Lobie de Smith, In blorl y tells dam, que assfians hamn estari 1
it, ch s, al 9,2. Anchot B.A.2A
F i ]a -posa del emileando anotgo Carlos J. Smith, Subsecretarlo de onorel.. 10.00
Fclilld.de..
El li-aie "tailleur" en J. Mieres y Cia.
Las ricaciones lemeninas del is. ritas de mien" mejor soclecia y2
con- Inaestlro Ionnabilo Ulplo Mammi- clue Is coleccion de readelas "talIn. c z nota ca sastrea de "J. Ileurs" y ]as tejido, europeas clue pa- 2
M ,,,I'rlcy desper- ra estas prenclas ha imprtado exp.an nuestrus cialmerle to comocida casa, conatituchul. s.cI.lcs mas excl.'"vois yen un molivo de atrace16n en esta El .1cgante etiablejonjenlo ban firm que ya hay encaun nuestro
R,,A" Y Prodo se c con lot motive
"suadisitoo par las sefions y sefio- bien vestir,
6 Festejada la sefiora de Perkbis
En so magnifica residence del re-; '6rzana, Eugenia Ovies viuda tie Vju parto Biltmore bplrdii ayer tarde una r,6ni Poupke Ovies viuds de Audio., scru T, L Nag.m. do Ovies, Adolfins
rest, Gans. csrva d c, cstImTd. c.b:: V" ildil. Canteen tie Martinez, Maria pero Diann~ Milian. 1 Francisco de [a Sierra Is Bare, Silvis
F.6 par. f, Icjiir R.la joven en- Mantes ud., de urama, Eiither del a., t.d.r. scror. C me. A v -' Pin. do Bell Ca bal cle Perkins 1. clue ac.b. & B-thic. Perkins de Vlurrum.
'I no, control. ostrim
de sp.n can int
I
gc,.I _.Pa.. cl i Elen. Perkins tie Pirox, Margarita
'anoci 'n Ruard. Perkins I_ Adel d;MJi I ion, Ondma Garcia de R a-_ 3
I, air on ni. fe-ri, calls Abril do B-6. Marg
_te ...... I, ,it. Arellimo de Andurb. An Maria
Fn el c(nnerlot de In casa 4uedo dis-'Sol6rzano de Cana. Victoria Lewis de P11 In It, buffet. Ad.t. P.I.H. G. de Ms. Qtiilumes, 3.- En g Inuz M C bi11* ..Ial- 'ro, W-9ii disitiln- Martha lontcsi de Hiiton. d- I,", l" 3da Co.
t-c.. tum. -Ieut. In L. lito del Ri. alt, S.16-n. nada con i or go1111no 1-a Lconor Pardo de D'Avita, Pledad i fill negra con to no ro.
1. f-14j.d. jo, Dr.. it, Martinez. Panchi Martinez iUlenteg scharas : cle Subiral,, Perla Mae. J -Mo. ust, Tom filas W4 al 9
B'rtha 1111m, it, Parkin Lucia Ners Bern.beu de Muntal. blary PiD., n Catud. Cos. Perkins ru! ja de Extevez y Coca Clark de Ji. Todom lox anchors
I at,,: B, b' Mils. de Loan. No- incric.. r, M..tal d, Milian, Emilia Milian Y cuatro encanladoram sehoritas: 'nu, Bao Esp.rurrza C-ISm 1,1.rg.1 Perkins, Eugenia Martinez, .d _I .,"s, Lola Renaud de a- ugenia de Leon v Perla Mantes. ETERIA
La exposici6rt de joyas del dia siete
,,,.Aunienta por ninmentot, el Interes ha sido in ilado pars exhibit ]as jo In -Ied.d h.b.net. par. dmi- 3 a5.
:I,, s. bia calcceiii. cle J.yas He Iiq.f sti., n..bI,, Winston. In Nor~ as. MEntre Iss %efior- fig.r., I.riit:! n-t-nicricana, especticuio clue se: Prde as de iern, Mirt _iIta d
6.1.d. In-a el dui stoc del r ... i en crez"Benot.., G,ld, S ie... it, A NEPTUNO 206
- Gr.c
It I'Tdc, ,, cl He y Marl" Go .1e. de ",I larto
sple"Irio P.r no I tic 1,;A-es de AlIntrrilin ,
in, r: a c'Libana de s6lida fama la a- to ire la schoritas. Aurnrila Boti,_ _s. er Scularin.s. fell, Baby Lopm ) Mercedes cle San-,
benefit. -a. cron. s.bld..'t. Crurz. a Anfinciese y suscribase al "Diano la la Marina"11111
,a, I a Escucla Elect romecaric. de Be- Un 6xiw poqemas augurpr que se-i I ri, icion.
so insuttIcion ben6fia e Ir
Ilu s me
r.onerd. rits It In Asociaci6n
d,, ,n trgon, Alurnrusi de tan presUjx -o Plant c I
Un grotto nny exciusirvo dp sefro.
ras y senoritas del mundo habancro
- Memoi-findu' VENTA ESPECIAL'
Social
COMPROMISE AMOROSO:
_D, Sylvia Saoz letannrdl DE VIVERES
con Cosme Orelon- CarceHer.
-.R..I..; I Calcuricires "Antonio
-E. 1. c, d ... in & Alont y List' de Precills Centro Teleffimico
Alonzo"
Marc. It He 'I" I~ "T
de la t.,d,. nfrecidir 1-r es- .496 1 Lola . . . . SO.26
tas en honor cle V,,-n M.- MANTECA U
ran Foreade, con mutwo de Mon'teca do Primera, Berberechos al Natutral
Lola . . . . $0.3
us bad... libra . . .... $0.16 Cocktail do Firnlicts
CANASTA PART-1: libby" Anclsocs an Rolloo
-Err 1. -id.ner. de Martha Arrox Extra Lail
c Lola No. 2 ,'2 . . $0.4s Lola . . . . $0.30
Go t, la, 1. cuatr Jugo do Peras "Golden
di. It. !. t.rdc, .1r,.d. par Libra . . . $0.18 Alizatentos y Compoicut
ista y Olga Gutiiirr z. Cuk- Arroba . . . . 4.50 -now"
Para NLfios "Llbby"
Is" pa, fcstci., a ten Latos Individuctles
I is Guile rez Tabeln. I I., par (Siernpre irescos)
Arrox "Tio Bon" 2 x
sus bodas. Libra . . . . SO.17 Laid . . . . $0.12
COCKTAII, rAR Y: Paquele do 3 libras 0.56 Sopas Campbell" Jugo do Tomarbs "Libby"
-En el Pa]_ioT dcninl. Saco do 25 libras . 4-60 Do Tornat Lola do 13 onzas _10.18
Is. cue. Y ed ,7'dc 1. t- 9, Extip6rinniqlas y "Lato do 47 orl
de, ofrorldo par la Pri voq0tod"
" L A O P E R A Do...' cfi- Marlon "K'ra Arras "Ion Chi Lola . . . . $0.19 lugo do Narciala "Libby"
nhndcz Mi-d. de Saco do 25 libras itces
a 'eric-listas. Para ml-no- sop "Courapbeill" do Pollo Lola No. 2 . . $0.24
sabre 1, 1 ... to, berelLW 1, Anne "Chia Lola do 47.onzcts 0.49
1. a 17, ten t'. con Fidem. Pallas con
GALIANO Y SAN M IGUEL o en el di'l ciaclni.l. do 3 lbg. 110.50 Azros, Corisool lugo do Torronla "Libby"
Saco do 25 .11[bras 4.60
SANTO Champliqlacat. Lot. do 47 ol $0.4
(La E quina del Ahorro) -Bte.%trtlo de Pere", Teafile. Humberto y &IvI.. Mantisquilla Donavan Lola 5 Cerrazat alemaxact "Monte
PUdLiCIOA10 SUAQCZ En Libra . . . 1111.10 Sparing "Holoser" , z botella . '.. . $0.30
Lola . . $0.70 Corymat Americana
Puri do Tornado "Hunt"
Lola .
Carried Best Hash Laid . $0.25
"Stahl Mayor"
Puri do Tamale "Llbby" Lola . . . . SO.50 C4)qnqc 'La Riva"
Lola . . . . 30.13 (Espafiol)
Sardlzo s Franceacts an Boi.1la . . . $1.75
Puri do Toronto Toronto
Telas Inglesas para el Invierno Cuban Lola . . . . $0-08 Lot . . . . 0. Cognac "Tres Cepas
10
Botella . . . $1.92
Melocotonos "Hunt"
jr1conjente en 10% niur sli(jt. o, de LA BORLA pUede Lola . . $0.35 c7i o
Bollillat . . $2,30
No. 21/7 .1 IS as in Antonio Alonso" -Tundador"
uted %cleccionor 10% famous C(--o-. Y Goborl Molocotones D I MOnlo" I Bonito.") y "Ball ft
Lala No. 21'2 . . Lola
....... $0.3 Bcllellcr-- -an-
AhiCXX. DIAJUO DE LA MARINA.-Domfingo, 2 de TSov. de 1952 Cr6niea Rabancra
Yiajeroll- Alan Bortes, Ingrid Buttarl Pint, M*ri. E.111a Alvarez, ,,a n d,
El doctor Pedro Pablaunguno. el rl,,.EUff.n,,1.ALf.yo
I L10, ALEM AN c-ccid. abgade y no S. 're, T:. y Vill RIA
Pirtatipa,. IL to units *1 suat&* a regroaa del Mitin ARM Zpola 1 r :art=o .71U.81 rim Elena Alvarez ia.rwo,,
tries tChIcago). h4 re% need noo dottz C-AaHs C'fit Ahwitan A 4 Pedro PabJ. L tilvo A r:m M.,,, or tarts Pe e C1
an labs lot o fits
7<-i;FR*'f 0 n 0 5 If 0 9 -Rr-, 4. m any r, Eiltc.. Williax, La,- 1
cla d'. Ag..d., oMR Maria A v "n, f. JAis
r- dMin Mar z Arroyo, 41111fitillo
A.Ionla E-PI 'An. ou
B cnvenido,, rates. ild ,fjns T. Ilb a. Dag
la orlm Joe orrs a
UU3. U Ochra, I
Basis FernAridez Fo o, conchits Yin. IMPOItIADO modl. iat.,pW.do
rtia'. Cast.,
it Chtvn a h-t. 11 A- Plot -1 y
L. 'r.a as Mo r. G-Ale. y
Dursnt Ia pnra ra serasnads, coda m*k LA Casa 00nts" "an. IM 1. djpo. To.WiA p4l -g,.
Aurarlta AbucAl. Maritsa Prodo, ione ..an un dep#rtamanfe especiaf-- Ur4 xttnf* SGIOC66" do 40 L Ur av xam r .6. Tgnaalios, A at 8. Aa,1,- AAry 6.
:j'CU/os'P' P"Os pars raoolo, 4,,4,c-d0S 0 Anecior iy PC, -6b-10 to u rite .o o: i
artsi 0 Maria, Elena
ni rAn, Rona
do lodo cilculo. III Es vro oportum4ati iniqualable pars adquirir r I. Velez, 45 he a n ekM,. ;nif
ri: onto Jil u Ij a r6a.
-an im priagrg sgm&njf 4 cad@ m*,-- los artfcjos'quq ust;dw in& rl ties ham t a- y
c1111 rates
nect'har pars cumplii IV$ ccanpromisot socistol, wen" Joe a Hot
sstft.
Marjs Elena Rousseau,
Su 'On' overiclults it* Vi.
F.Aindex do Castro. argo lejandre arlgmr to Es.
nt a ro Rita
uiro. a y hit I as EU
ue" S'h.rr "
args I yen then Conill
d ga IL
Thom U D tic e Ary
f ,IoN V
Caren a A. orvis er. IM POItTADO Finfolooo ooo4ol. am
the F n n as 0.
er A a, Her
Y1. ri It 1. te.tai do. At.
bert cc mntox nez. -DUbXRKY- .1 6-01. It AMarti
Recital en Ia Casa Cultural I Ancke
A.AA-AA y 11.
La notabiffoltria pianists norteameri.in Philippa Duke Schuyler otre- Is I Ill. I v I it I A
cert un gratiNponclerto an too salo nes de Is, preatisiaso instituct6n de Its Dam" Isabella" el, pr6xlmo Son AiQUIll y Son NJC0145 JAII: W -0590
ral Ircoles 5, a Its nueve As Is poche. fl ' 'emr' siguu' anoV "bra UN RINCON IDE BPOAE1VVAY IN IA iAll-ANA
to fr.. .Tf 6. its Ra:
vel Searlatti, Schuyler, Frank, Schu. 77
r bert, etc.
no selects canturrencle, asisitri a ieste event arti licit de Is Casa cul- SUSCRIBASE Y CIESE EN F1 dUM IDEL& WAXMAN
de C. 61k!s.
sy'lv enz ndi
Una Ifths do' debit sailatmeelones Merl lx=:nn pars sylvin Skenz I L.Iaaendi, "' fligurtla sd-blic it, etiest, hit& cl..,hle migo
Pedro S".x y do 'a "pass 6r.ol.11a Ietsmendl.
IA tA.Alsi "an rri 1.614. an in.t6ass"lis M dis do emn.
ldlenad. easi Is foohn as a arianiitia, par. of simple. j .... C..me 0,46fie- Ca-alloan lid3o, do In -bar. Joseftin. Creall,, vitids de 0,dlifit.. I ll R 1113"a lo del L u nes
ED In rooldem4da its In fievin, en el Reparle 1111111mare, at ceJebrari ell I 1* ,
jVuesins nherabsens 4 too
La fiesta de Maria Regina Avila Nod I IS, plao j#ADIff m6i quo SANCHIZ MOLA,
Mairtinez Ilb lirl do estas precioics blusal quo ve an
n
C El aristocr4tico Habana Yacht pnr ]as arttlle, IvIlegI, "" I e -1,11- 7.501 a 2.99.
"'Ub lul reo alefey eneantadn, lagro.0, el rIgeritle. J.rd in de e, ard.71de clue reault6 Prado y Col6n. qu an al.ra
PLO bgj locias jus nspeclos. I act n Y e
EJEM S'DELOS PRECIOUS SENSNCIONXLESbURANTE LA"SEMANA DEL REGALO" precitisa, I de mAs de .. ,,pen"6 d
Fiesta 1 11Vrnalslenle en -un recur3o., lograran at lantizilco mar freclco por el cc que hizo de as fiesta cle Hallektrift!16 10 doctor Ante- wen Una do Its infis lucida& de su nlo Avila ymRsillin Martinez Plinio, tipa.
'Gerahiilca!' ya BLUSASIVE .,06RT Y'DE VESVIR
a su adorable I pratiosa hills Maria A Is entrads, destacibRnse proluBegins, con motivo do haber cump;i- as an entt gladfolos annerillos y knaJAWNERA EN IFORMA DE CiSNE. OCHO PULGADAS. $A.50 do ocho &boa an disaVasadon: ranjades, con In pintorescas brut .
Debldo a lo deaspocible del tlem- montedas en aus escobas; y aqui y JUEGO PARA FUMAR, DOA PIEZAS. $7.00 po, Is fiesta tuva itue desuirrollarse allA gatoa nerros 'y lealabazas, tamORIGINAL FLOREkO. DIEZ PULGADAS. $3.00 en el Mi6n do Is cafeteria doncle se Wen en amarillo Y negra.
admirRbs un original decorad que La gran mesa en que fu6 served. r.aIlz6 Ia Pan Fiesta, Is acreditatin 1. naerindn fu6 dorracla igtnilraenorannizeeldni. ajus(A riclose at caric. t, on nj gusto exquisite. ter d. 1. Inch. d. Broncos negros Y anaraniados sqInk Qug firid4i Ia decoracidn! guian in misma combinaci6n can go- "9
Fi.l..ct. tui logrado ej ambience 1, .01mismo, complelan a el effect de con)unto pompons amarillas y follanegros y cnlabad.- rar.njada,
I, cl erolo.
Un grin scierto do "Mitlagros". qu, us[. a, proel am.,. S ntr.b. .1 .16n ',:v'.udt n. portada qua simul b. n ano,, .,,e Ia cual as situ6 Una g.rdo en u escoba y a
IvU SAWN -0 mb., elush'ta, dos go tog negroo.
En Is parte interior de.eatirrtanvenien1:b,,:a1: tetu I istrit.,
veian );icalsbazas de varlos tamallos,
37 A" reU13
decor as con motives, do "halloT ween" y coda Una %4 in ndmaro. r a c i cl s dhUnIa, y no ineer ci n con el
nombre de Maria Regina. Coda nifia at Ilegur tomab. Una de was objetoo numaradoo qua models para serviria mis adelante we partelpar.en a rila, quedAndole aclern s I b.
c'm un nito recuercla de Ia fiesis.
EM PLEA DA S lay. dentro del sal6n y en OU Parte
t set di p.Mlercm Ia. enes-M nas:s Que, en esta oca rstelrainer ends, I
mi6n. -b1c d.
6) c.mbiiind. 1. est.
situarlm an groups de cuntra tithes.
Prosentamos iriotoo lindoo eran un conjunnQ de mes.. large%
ge. farmaban Una gran herradurn. Mi. ban cubtertas con finas mante,,:,y sus c ntros; se velan tejidas con odelos, quo 11evan con ga- le e
into color nltrarij..
, uraritt 1. tade, e efectuaron enlanura, Ia, empleada, do Ia. nihaA distintos jue 051 m'
Sills Musicales. 6 Balle -SOPR. gsf.el de ZQuiOn se queda ran I laj ratteloof Gandas haba- baza?; y atros muy diverticlos,
buscAndbae -1 final distin tox. ob' tos que eran sorpresas de halioe: floras. Ha" do 11asslar Ia ween" esconeficlas par varjos Juliares.
afettc;iin. Aquel decorsda tan bonito me comcan rneptjvc dc 1. tr.dicion.1 .1tearnericana, tales canto ca3 lab- get.. negr.., br.j.ii, et..,
destacinclose a] Iondo del saJ6. el gron eseednarto qu presentaba Ia ca. 'a negra e )a br 8, sobre. uY,.. chi: names Un gato negro tambien nza 1-Lindo model de be I I I'd
L. rife d: I.a a:.Ii=f' premlos at 74 layet fuji negra, con electu6 de manatp.* "d
rig Begins Red tigi. epla"- ven.
botones Ae crystal. tanijas de Ia casa pecluefin. c.l.b.cites numeradas egirrespondlentes; a
Tallas 10 a 2 2: Ic. rnhi._ .1r.c dCiro, mlicientes fueron el apara!n ne hact, alfad6n a interesantes nume. r.s mus, cafes, come m6sica de fondo, asi conno In ac(uacf6n de los tonocido. txcintric- Hermann. Ca2-Elegante models de -ova.
Y share Ia relaci6n de nifias invl2 pizzas, en luans. facing.
L. iniclaremos con Ia gractosa Maria Regina, en is que se admiraba
nedra con botones
un Undo vestidtile fay. -1 pcelana trains d a,
c .. et a Prjmoro ilmElle III
blanco de fantasia. I en. y Em a,
Is. notables art
Seguldarnante "liztripit.
5.99 dor clue 10 ran ba da' L- u rd s
B..Arlz Rivern y Mederes, M.1th. ver. Sru H.Ydec Diaz Cln.ch.. Marl... Mendoza K I ers, Sy
A
3-Fina bl"a 4e fa mirer Simpsa, ,.,snh, Mar,- Oy.J, ..
ya y rl Bla ak it re a d, C. sacetate 'noldra, Con it I In..Morgirita Ortega I-am. y Syl.
an Knrl,
Irs Fns
C.clitta 3' CI,WIN gas. Irene Fo
Tallaoll) a 20, Benches. Barth. IA~~ IA A,'I"".,
Was y Jacqueline Alban "' no2.39 Maria Argialls. Fr yr. NVMA a 2 99
3
games, ( eji, Trinidad, SIM on. Rat, 11 a Pas ... 1, Gisela y Yin4 re Maria Cardona Lizarns. Mallida
4. Sayst Jo layin acetate a rdres,,Lourdes-Perern Mir, Mikado
su"s Man Otis Men6ndez. nedCa. rj, CI.ti.. SuArint Simpson.
jAn to d. Vernon Itulailmelist, MR.
Mai Rodri POP
its Terc R it I us& Giscly Sainsoclonal oferfai un ssbl dfa.. magn fficin blusin do sport y do
alp Pro era, Mai Ia TaHas 12 a 22: 2.29 Elena ad. ;,a ez, Normita Va. interpret n croo
velifir, an slotie models, do me cortas y largas' adas a
Mar a Regina Bosco, if finding collies do Ia alitaCl6ift nogro, cormaliffit,
to Pertill" falla y jersey, de'los m6
:go tAur Q1'tP6 Tullis Nilihok F; at Idendo. Qrls,. oro, rojo, beige, oxul y blanco. Ilustiamos cinco do 108 -a" mftwoo
111111INVIM0111 P111,01DOZ.. A, INT O" its it a 1 1. Maria 'Mo- -concordurcy y Piedras brillonliftquo 0frecennog, a1gunin adornadin
0 (Amica Itithancru D[MUO, DE [.A MARMC41Ionihi ,ii 2 de N6v'. de 1952 Cri&rii tfal anera 700 CXX
jo as
J, VEA la, MAs Grande cokedon-de todala Habana en V.A
Ul" INGLESAS
0 s Distiiittos
$323.00
$113. 0
A
$223.0
$300.00 Can Is foMej.da. Olga hiti y do 1. Cii.l., pn;...n en Is presilnie fate, tonanda dur.nte I& nuerlenda, lam oritanissidar" do] sclo. It"bel
G-ut d, D-is. hJ.,th. A.drain de Iturrina, 1111da Mox6 do Rudirfirues. Hortensix Ma.6, Baby do 1. Cuoilts, M.rths Ma.6 y Bob. do In Caost--Foto: DM.-Karrehol.
En. Itionor de'01ga Httxl6ly de ta Cuesta
0YER1
Con ','n ei r.). H(,rienja Nlux6. Baby de ),a Ctionla. den de Fein 'd,,,, C Iglesm ii B.Ibina 01moda. Bertha Mori,
Nlaiu,. W"i y Boba d,- in C-tit. do Ra-w- 'Zi I". 'to Vi_ Maria de los Angeles Al _o. Luci
a "mv d" la nod". o f.c-1 d1ii1iribii. d.1, Elon. A.t.l. do R.di Mr, I. cRod rig, 1,, Alcfd, Urr a
drl"pro xi o or ', 'fia "'Ic ', i" d." p 0 a. u .&', ..albiin .:, 1 oy Ar nl. do R.drit.. Blete Denm Ali is He r,:r Car on Tores. Lan.
lulhj. do S"l (J I"tra, ;', "ntiri co., d, i,. '(,.v; do Virc-.' N-a _iiloz de Snr. deras, Ondina Marcella. Maria de Ins
I~ cipido n-r Write .a ,,avo ", dI f.v.rIt. j.,d,. rnion to. Lur,. Viral de Caballero A Under.. Wit. IfligU47,
da. In sefit, in Olga Nlki.xn v dt I.i -.9*.Ldi Vedado. Imbel R am_ d,- Media, C.oa P. A=1 17 Artois. Mu 4 1 May. Irene
J "'I"' I In boruta Q., rin.t.b. i,.,,dq '.dn' rf 1. C.ciita. Armada, Lourdes Montera.
C& -rdiii "" ikett ", p fi C ar-V 'uz 1, nritut.d.r. ch.,a J.,efiria del III..
gai, ';'i" dr I w; quideiiii, do "G i) !,,j saline Ramada, Silvia Ques
11 ill C b oyants'. obsequio del do Vigi Facalera. 0 ad.,
d ti I, I I_ a G Jan. c Jullm Forminde
'i"nd,! ,,, -,p, do I" prmuLid.. y lii d Ma"""u. Ad.t de.Milidn, Horton. 0 -4 Marta quintillis
1giif',tjada part c parcel do a end. la I a d Din, ilvi. P.dr... do a "cher. Mirtha Llsufie r1a
ji inez. Be
Fu riot guientes sonoras: III ... i.lurd,, Nliqurl do Fradley del Carmen Jime UT,
i-1 G-- d,- D.;j I Crbitin. Iglesias de A, Eniv Vidal do Reyes. di, Nancy Ca has, Morm c Gonzil'IeZ BOVEM E ESTA FORKWAXLE GklqGk!
Antinciese V suscribase a] "Diario la la M 1. Ira I-bda "t" "'i"'da drain. Car- ?u'
,M.rlhnA ir.. do Wrnpor Lj,ld., men Jauma do Rodriguez Totil P.- to jt- ?,dc.a ri Margarita Cubfi'd. Fine Enrique2% Te.
'z t Y o D ..... tenmano. 1. fee- I esioninbull.. Vim
U.6 Rodr u Y Iii. on driguez do la.Noval, Magdalen Val- Calfilys do species, Fbil.roi. F- -2 Vidal, Way EnriquaL HUd a CASTILLOS BRITAWICOB-. d.,..d. on calsare Beba Hernandez, ayd6ey,
Lourdes Romero, Bertha Maur No.* Vada Vim rcpresenis, an canills, feudal disitt".
Graciela Urzzls, Morill
r, Vallhas. I
Ii y Amelia Artois Pedrosa. juego do 5% Pie= ..... $30.00
Tinablin .a ona. VI- seeltas de led.$ aweatia Jill...
SE MA PEDMOS AL W=011, area minabr. do Ild. OOTERA; C. LA Vj Ocau 'Y. a CMTMMU
LA 110 "LA MARIPOSAY"
A 4141A CO PA air r GALULNO 264, ankos NEPTUNO I y CONCORDU
ovoll ODA Telqwsm: M41" La Nalassm.
cent IV (JiVA L LA Publicidad SUMIZZ
A VAD
ORA Aniversarios nupciales
Numeroson matrimmiloa ep.lebran i -Y lo
ELECr hv i" Iri D:
-J m= ribi '.'.P1r'1am%iG de esta, 11 Oy Cum Suifirez, doctor 0
sociedid, of senior AlvaroPglli,by, ou, Plhe'r; Gfld' Andl.. Tlli. Marc6 artha Duarte, colebran unit.
gumiplie n.cuarentuagy l., i s has do ve.' oplam. an at. fech. el so. river. set"0110 k / C turns conyugales. sort. do camd. : B.d.,i de Hj,,ro.
o -Rbr
Gl ri.C'i drlg.elafnc. tn i.d.or.1 Cumplen manana. lopes, cor) tod. o'feisnoolavo, aniversario: Boam defe idad, dieeinuove anos de chsaidos
_Iiodas do Opu, t;el doctorrM rdi de T b is
-.1 doctor Gu.L- .rriarida. I ex im
J'.rrag.r'i, es'eci JX do '.. d s. 0m, pan, la senor Gloria Puig, cljgestivas y medico forense, y su gen Lil ma todo gentilezu.
Sylvia Ortiz ,sposa Blanca Suirez/a b n en cats -Tamblk saludamo3 a los jovenes
cha nun B.d..--6e Perfumes: dii, es osos Charles Simms y Margot Saioic h., de la .6, complete felicl, ve ra, iii cumplon an.fi... sets
Can snotivi, de ceiebrar an sante dTSb n.. de .... do,! Boom do Hierro.
nanifians, Jun., estari calnuld. do s _1 U' 1,d%, do ml1', mrl, Por 61tica. sail.darrion Jun grupo Wagon 1. tied. Sylvia Orth, Relief- 61n arms do fol 'nj! 'T; n. one matrimonios que cump e el priS61o GENERAL ELECTRI am figiorit. do 1. rano- %- schor David Ort me _j iarjruld : r
i6n, hiJa de Jun ewposos Mix me toresante. Sylvia do r solve in Oe d.'L;-11.,rv
la firma do confianza OMz de is. Fannie Y Sylvia Ra- -Armando Bus-1- Syl peRiii
y C.F1.%Ripoll. Z'Y'dk B"A"'
miret. o y p e2 Henry B. Tom Y Kim Lti% rgr ra
podia fabricate esto maravillosa At public., etr.l. 1. We. I fts' iqp tir iitr=mrs. runipleni vier Labarta Gavaldi y lt
do.-. ai't an..: Bad.. de Lana. Sanchez Mestre. Felicidades.
lovadoro quo le permit econamizar
dinoro, proteger la salud do los suyos y
evitarle los irostornot y peligros do la
ropa lavada fuerill.
Conv6nzaso pidiendo una clemostraci6n
*n Praldo, y Animas a an las Agencias Para usted...
General Electric. Y VEA Como on menos
do 15 minutosla lavadora GENERAL
ELECTRIC lava hasto 8 Ii6ras do ropo ... tan d;stiinguidla s;empre
POR SOLO Sc do consume.
2. Precloga sand.h.
de carol y on an.
tilope. Anchas
B y A. 14.00
I-LinAo mod.1a
on carol y piel
r.j., c.n holifflA
iiriiil. Anch.v
11 y AA, 15,00
-0
2
3-Elegiintir c.t;l. on
C 6-11, -tfl.pc niegon piclea
z.1' ve"I. Y
.is. Anchips 4-Fic1lisimo mo.
Join on tercio.
11 y A A. 'P.1. 1"oc.d. 7
14.00 f.11a negi
Ancl,, t B y AA
15.00
Afio CXX Ctilinfen Habovera I)TAR10 Mi TA MIARINA.-Dom, ngq, 2 de Nov' fie 1952 t 41" LI
La boda Gu6irres Honlras f 11itelpres LA E U I D A D
Tabernffla-Pax,:
Mariana. hunes. log mi've In- prin"r Mae tie Ili sensible Wl.ci-' N.loi.a. 154., said see.
Una bilds- eloHnot,. quo' toluk' 119. se ctlebrarin In el SJUIltuirlit WRcti) miluld.
nal de Son Antonin de Padua. imlem., Tan visdilso auto he sidn dispuestol -DINIZO Taidas r, made a clizatituir on destacado &con. hes hatiras f6urtbrint. to all to delipnr all vikols. [a shorn Gloria Cue-- bra Nals. a lk,16W
tocimilinto.,se veriflearik elJurlzat cilit &link del doctor Antonio Ber.1i Men. rra sit idin Gloria.* Beruff Guer" Verliod. j
1(i corrientI, tax Ite y %d*
do Is tuzche an Is litteti. do ft. dieto, que roars desdacaft figure, de'sux hei manas y it
tra Rantiora.de, Is Merced. nuestra vids pitblica, at cumpiirse el 4uI Invited a sua arrustades al mismo.Gu.
Urres Tobernill., hij.
C arferas Sorin too Contray"" Is b.",
(DUE S no 01,0uttilerox,
ON, UN Sinchez y r-st
tortizante implies Zutemlat Tibor ilia,
el."bollorma, Jovell Armando ps,
X
SUEF40 DE BELLEZA Amilnez, hijo a sit vex del sailor
it rmorkdo Pax Larrablde y tie a
lialma update Luz Marina JJUM,
Miu;hos prop*ratl.vw .. honverlido
h lolando pare sets coramonla. olue
On reau,"en exquisite olepanciA pArA 1. a im:diodlas las ximpatlas tie nu;stra
ici adorno IlCi quo sari belliol,tcj j.h.k.r4, it hucil gulto ...
..... M0. it RJUStArAk' & PrOCIOAns ditimlool
a iimionto Concibiclas por arlipt4a JIMA,
quit halt oldo Irpitadom In. pro
I lk Par t, I
odIrn4r 40 6alleiza y sit tlisthicioii oil el veolir. yeCt its. d "CaAs Triox.',, I I III.,
lisnia ad#. del V.dado, a Ili tuout Its Vaid 0 Confisdo.
y lombillii lievaril W ofiquets do
-its, *I bouquet de Is novia, que
r un mods a do ultim. novinlad. .
Procedlendo- Is novi-4utod, 13
unit Corte encontader..
formats Par la(?raclosa "Jeunsa file
Mart. Teresa' utlArrot TmInurnilla.
C.mo "iludd of honor" y Ins vimpiIfuls Pepin Alicarb., Pa.. Al'raW Yarns INUIx. JoRqu n
P,,,,Rodr
Arturo tie 18 y B I r"'a' R
becto Canin.che M ...... Us oely
'I'll 'I'm it
,,.. G xii,
NI.J. 53 I.-Firo, y alit. Oyorun y Gut I.' U04
.,r.., A.I.n.lId
deal. c... im. joys.. made Castra, F. .. Can.,"
Bu y Isto. yor,
xkm .Luislto erulf quo
R-Colli.a. tat.l.... irin -611,rz.
It Ofci." In ceremonla Monsellor
Alit Muiller.
v. bl.n,,. L, I,,. -edo Wpiz ALWIlar tie
L. Habana v aerhat padlno.. 1. me.I Sylvitat R mirez e asero
primorniA. n.r. Lt.. Mario. Ji.vinux it, Pa. efuir Raul Culler,~ shuch- Mafiana lanes, celebrarin so onto A ra Sylvia Ramirez, gentile Las toles francesals quo he traido
Y. cat it domilinadas 1.9 Ausligius. a do 1, mporada Lo FilosoPis
Interessnile espe del doctor Alfrod."Coeer. y so h1j. Sylvia eska to
95 14'0' "on"e"t "'T"A" "'n"" C"Idaid, no Mile 11111011diall, eonlut In 1, presents lol*gr,
7 Rodriguez y Ion scAores! "Can tat motive reaschas 'lalago. reelbirin mildre e hija.
-yin, general F .ncl- Tabirrnill. morecon --corrio siorilpria- I*$
D.U. Jule del Ej-1C1W; Mig-,,l GoSimcligrx. W. M. Addrso., nifixiinds honorsts.
Oscar Fenandex. HIory 11.1,. R.d.1- 01ritir merietida
o C.,dill.. doctor Igd.,i. Call. Tn.
a, Oscar Culikrez Sidrhoi. Ma Ell In .-Adoucilt d, 1. novilt n, -I Ad-A, tie In, umnmm.clog P.1-titi. variodicl do tole.
ruel Dominguez y nuestro compare. Vcdadd. ., "l.brit ayer. an las ni- union tie eats Ins iguilentes Lo ex.quisl
!le !.zquirt tie P.mad.. Cranial. social ruit. hinns it, Is tattle. 1. o-i-nda iterm.
A-nCe'. Que uji honor tie is encantadot a seno- Alrid. Belaur-out it. Robot,,..
!,,.Y.Por Armando It, haran a so -7. ift Sylvia Chicay y flevot le ol:,co) E.C.rz. tie Heivia. Mihr, turas... Is diversided do kwolid&MIA. 2103. RIG.j. d. ..p-m. chores coronet Coulom Mendiela, el groan tie sus Intimas amigR3. M.,IlnCx tie it. Ion Ry.s. Mari. E:I. ociossis-,6& ca ntri6uyai
A. A. f... Id.cl.r Jame Blbii, doctor l4n. Mail Ell We con motive do lam bodas it,- na Martinez tie B rnal. MarJorie Joe Pr I I
Triana. doular Alberta Casa, Alba. In menorila ChiC.y. con It ]-,cu Ad... tie Pich.M., Marg.,it. F.Y. docisivarrienter par& quo arst"
.,g,. can del.11s J-do .1 6n. it I J-v
lade)o. president del Havann Bilumo. Valdes Ruiz. concert as alum c ju- tie Lombard, Margarita Rocha tie LO t,,. m.A.I. re Yacht and Country Clutb duclor ves dis, sets. a lam sicte y mcdo, dc la auz. Martha L6paz tie Moreno, Cart:
rru.i. ..a- Demetrio Despaigne, arquitecto Hall] no, he. on Is iglesto tie San Juan do dad 1.6pez tie Ailegrette. toles do &6 costurs satiiii
H rrold.. director general Lctrfi, .. M,.,grll,.Ed.l..,, tie Carter.
lectures del Minuiterlo tie 0 as Mu, I, tolly iiiegri, An Mart Edelman! plena onto los g too Mi%
95 blilas: Luis I- Aizcorbr. Jos Lot., cstRmori nda. due futi oixantzacii Marvholt Hill tie Pelirz, Moig- M us
B.ruff, Tenth. Be.... PIR AiEC.r_ por .,,,Inor.m Alicia Pr.lirz tie Mr. ilia Pirez Xbreu tie Aguila. Lemon
5 2 be D I" y no mto companero or no- Ell In Adams de Labrit, Jnafl. Aranjifin do (tero. Margarita Al,,.,-.x exigenties.
quo R.driguezeliaur.. r..BIR tie "El no Villdi, Ruiz dia.M.M., y 1 ar Lhtl Tabi. tie Is Cordite Rita Garmendi.
Mundo". Valdis Ruiz tie Zapata y No menorlian do Alains. Lolits gultirzaniza tie del
Bertha tie Is Velia del Cafial. Mkr a- I Rin, Alp, Maria Sol6rxino do Cann La lbod. rivil se celebrara ante If '11' Gonkillez y Mercedes Val 6sislit-la onneu de Vallejo. Betts go. Como garantle dow on,
not.r doctor Luis Grau Truma Rul laya tie Lannadrid e Hilda Ceder de
firroartim pot ovia, In sailors Car
Is it,, rl buffet, adornAndose Is mi-in, Go,,,.
men P. viud. tie Tobernilla v Ins se- Ell I -niedor it, 1. Cos. fui ser'.1- log War" "ft
Y Into grupo tie sefiarilas:
fines doctor Luis Seruff. doctor Nor- con tins proclo.a corbeille de flotem Yolanda Rivero. Raquel Loper.. Ell clad Collo. Juan Gonzalez Taberni- tie Primavera, del jardm "Goy-ne, '. as Figer.1m. Silvis G6mez Francs. los-46"rni
ll:, Antonin Oynrxun. JosO Antonio del V.dado' P.niziluml, Gild, Baln..
R driKuez, Marcelo Tabernillo Igns- T.mbitin em tie "G.yemr," V,-ali- court. Ron, Thaly Martinex. Joselinx Doll "to is
r do rquideas qt,,,,Cma o o rjL- Banduln. Gabj, Cadenas,
via Fernandez, Victor HeMAnniez Mi. Rod,
yares I ingeriern Marto Entiukr.r; 3 1 all prom It do rec b16 In set at ito Z 7e .I a Ho rionil. zugarr.y par It novio. Ion scAores doctor Jorge Chn,.y. hum River,. y Cia rite Loum i It.
Beruff, JosA B. Alemid. filgenicro Eviiii flid(dgi-)
Raul Gutlirrez Jr.. Tony Adaya Mo.:
rill., Din" lain B.qued.nm, Julth. V'- Arabs tie regre.ar tie ParlF. a don- con mail rodul dorons coonras Pa. he., Carl.. A-voul., Rafael P.rtIl-. d, fivi In bu... it, lam 61t,..a on- r. ve utilizart durant, Is
V--t' Luis Larron y doctor Pa. variation pare su atelier del Pasen del tanormrada vernal que me avecint com te. ii. Dea. Pr.d., 1. exAutsita Artists del orn-jy que desuespasado mahads martes.
IM Man beer rit poil
N. obligations 1. re.0%. it, imat. nt E-= Ion cradit.d.,pand di 66m tie so extensm
,a extra C, Intel..
ceremania. i it consist, ..del., ..t6ritl-l Rien"'ride.
TAMAND N MA PURA
Plaii Pris,67pal Cadis luner ofireeemos un
Art;culo prictico, de nueS_ Noi blanco, dusty rose, lzul
tros. surticlos regulates, a ModiterrAnoo, rojo Goya, esmaralds
------ precio cle oporturuclad. Esti A grit, ZsAro y prusia. Dgisde&
al kento 'de nuestras anun. %Z
haste 8.50 yorda
S-- p.d.c6 clos el pr6ximo domingo.
a/ intei., TUSSAN 09 SNA PURA
SAU Um nuevo bojido trarriado on dos t I incis.
Azul, vordo, grist cereze y n"re
hijino. 4.1PS yard&
Nacimiento AMA FACCWW
Han vista zilegi-ad. sit li.c.r r; Lit seh... de Ortir flii anstid. 1. 060
is Ilejad. tie all printer hijo D In clinic. it, 1. Calz.dR del Cerra En riagro, grit y prusia, Con proclosot
he-.. '. 'on lo, Olonom -, slo'- .6mero M02. por al dc tarado toc6-1 bordecleis controswites, on r*,
ticilmy'Al as Alejandro 01 Ili Gr.- logo doctor Octavio Martian.. its
Ind.. cut. esmaralia, rosa, azul, oro y plats.
kildion Poll.,. Enho-buru.. C
La riteHeiriditt de (iyer eit el Teimis Dos do 5.25 hallita 7.50 Yarda'
Ell el,"Ved!ddo Tennis C ula" se cele- I. cz. Nlargaril d, Cuba, V;I1.11
brii ayer tar, I Is meriendaq Ga il'u"'K P Is, SIDA SALVAJI
o I air-,. "' 'n a TA'k.."m d it
girop site ornig-"I, air.,. I IMleir"d M zma" R rplutcill In. it. L '. Lazo v Psdrod. Lildr. H.,11.,in Guzinit. it. Diax. Una do 6& novedades milis
con mouvo dt sw bodes unn el invrn iMartha Moritz, Marlint Donee, Moths Maria Agilern y Medrano. onnCerladas CaxAnas,.,,..id. Ulail. tie Verde- sobroSeli6intes do la Lornporads. En
par. el cid-ins. 9 del .-- R I., goor I a R""i". Ne".
so,. .-Jut tie Is I.,cle, en 1, igle- Y m it I I 'A,, rogro urniie, rojo G" gris pleta,
I Nu air Sfi.r. 1. 1. Mar-d 15, Joh. Garcia Lazo. Nenuta
Con is immilition Nracterislirm tie Cuesa Pill G. Coliho, Mercedes Pa- verde re edg, azul Venecia, cocoa,
amms It a, Ileh ran. -I. .,.Jdr6. Conchitp Brando, Carmen Fujol,
_quo fue orxanizada flelsil. Gari Gretel do "ition.4,
cited. tie aver Hilda Madrigal, Romita Gomez, Clo- rojo fuego y negro a6soluto.
do R'-Itld, Frmindx. Either do Alroza,
It Is. ,im Nm, L.,,,z Lat-I a, de R,,d,,gu,, Martha Pilriiz. Ifildit fXuainda, Me- Desde 5.50 kasta S.25 yarda
A an ".'s P I I let M Coda. Niorka Yrayle, Carmen
Can 01-7 1. redej.d. P..urip.. Cofuhu,
ron do nusm. lam StRuluntro Cb. I-alit R Frayle, Bertha v Carucha OTOMANO FAILLI
Ctimejo, Bloniquit. Su.rIz. T-1, Ruiz,
to.. Lot, c Agreommur, lto En cordoncilios do diFerent6s gruesos
Layna Lein tie Getm, C-r:m maditA Pe Will
d:13
Saint it, B .... g.. A iris Led X d Si
Maria Sirg. it,, item, i1, ,*).v Yale hi:
%mo.. 010d. Fernando. y aprestos. D ciocho sugestivas
.10 R.dna.-it del VI., C'u'. lit,-", Berths VII., 11 as 14
Du1c,' A PI ... n,,., in, 9 Agra- Morl,., More, di, tonalida8es. Desde 4.2S
morte. C(mchila Nan n I Pine, 0 1 is Rmd-, No.
Xtem- lerdindo; do Alan,., G'.". in ridex, Anunclata Cit. ly, hasta 7.30 ydrd9
dy, Cuts tie Di Nnrmils Suarrit Ili. Garcia. Celon r)tmz y onry S
tie Ahrmr1lim, Cnnituell, Vldal tie ril. Rret6n.
LA$ JOYAS MM VALIOSAS
DEL MUNDO Mahans Lunals
ERMN06n do )a lobulcian colocclitin do gernas y larillonales
"a Harry Winston Inc. Now York.
JOYAB QUE VALEN 10 MILLONEES FRAZADAS $4.28
DE DOLLARS l
'A 13Pyioaf4.r;ej fie, I" Efilt-1114.11 Filoritr"Flillf, Do lans y algoid6n, ribsiteitclas On satin. A .,franjas V cua dros an
Pigirm 12 Cr6nica Hai I bailicarR DIARIO DE LA '0 M I ARINA.-Dorningo 2,de Nov. de 1952 Cr6nica Hablinerat Aftili 'M
,fit frh. in onrapleC U T E x do
On, Aloin do Zna
it lb,
"'s. Inja dI do0or )avI Cit I
, a., fl,- 'i, Kent. a. de
9,?flie 66fiiom E:L
Xaya, own, huouk! "iny c.thn.d..
on #I marav 1"nlAmen (vi-ta-es en'.,todiri. on
illoso fiasco ill :,le Aviv, iulox do !ad. it In
SJO in C"00 rl, not Sal..
,N gas v It cl. IiSIJa, it lits'conijeld.is
Zz ........
I I Marl. a rigas Y Ruth 04 lanlaitin osto din ou to
In nconblcidx o6orlia
G6nw e re.%c i, hilm do
genlit claims, Elvir. 0 I-ON611 "I'l.
do G ........
, ljvlla' ee
chit Atill, -1-j-1 iow-ld fioq Au I lln 1.! in il'%. nugm
our
lluliih, 1, uu,, Anq- 111 maflal;a. hnio% d"vunvplo.
0". nonvo 1, dicurn"s
', )o Mledlin 1..(%n
equea dei dicelit e- ,
A-1, r", Ba, vt C""hal,
ofin,
dc cd I ln d,: "I ";v;-i IrvClall,, y In que alill !,anu v.,ta
ll. A~, ol-111,11. IA dodi", _' 7
11, 'Itil nill Raul 7
"a'. s;, Chuky 1,
q P do 1,6i,
a linds
pir-an oy wz 1 1, I.Nte"cz k,
oll"i'll. R--:" c""'i r::"; ::c_ 'i I tos
ulld, lla, .,. nn. o'-sp... owel. Paris premiere es
survid. d, Itxs i ........ ... I-- to JI-1 oyamn"Larron y Gloria Wjorrcz
peinadoii courts
t,,Ci.r. ab., de d.d c.mplc tain% 'e. to so diA In gra-sa, offi. Al. Suavemente rizadoa, con la
is Mendez y avarro, N)n del I *1
to Wolfer Zubi--rola Zos.
In d.otlica Xn. Na, arm base precise de un buen permanent, estos
Inlybik nariful., di""11i, nuevos peinados francesca Son de grain
In smpalwa chanta Silvia f 4
Aninciese y suscribase al "Diario la la Marina"a, i"T ele ancia y distincitin. sc peinan
,,, po"'. "r ..... go 9
!;"s P d'o La'... y Sara Peirz.
Follvid.d- y cepillan ficilmente.
Sylvia Bulleador de W rez Rubio Corte, pf;rmancrate y peinado,
RECUERDE: Noviem bre 4, SA N C A R LO S a,.,,,. --16. do 4u ononalivitico nos place maiudar n Is shorn Sylvia desde 8.50
d-, 1. hyllu d..., vp... do] stion.d. 7 76-o on el toriodkinn.
Edolb-1 ro. Rubl". director eropletarl. dir Radio arib,.
Mafian' -tori do dias [a sense& de Perez Rubio para la que habri Si sit pelo estil re6eco por el sol y el
4 tl.r.. y hal.g., I....,rablo,, agua de mar... por tinted excesivos,
TRATAAIIENTO ESPECIAL
himigitraci6it iiiverital Pit "Fbi(.i-)1odas" DE ACEITE, 3.00
teCon toda In suntuosiclad ), brillar- mas curopra.s N. "'orrican"'s Puts In Puede utilizer su cuento Telifonos A-6733 y W-5640
s que 1, tvndin.n.l." Mou-M.- En -rtra, present un lurdu" In clegante tiendo de laCalzaida t1do only amplao bjen sdeccionadr, de Galinno. hulugurara. manana. u- con lindisitnos modelo.s on lon ro.le. En nuestros lintel Usamas Roux
ties, su Temporacla de Invierna. Co-: riale., mils y yrophicas an. de onturob". 1. tirnpnn a En nuestros rnan cu res usamos Reacin
d fIlTn'- on. Y carn, N,
brincinril to m6s nueyo, fino y cle-i gantisnon complement 1 11 I-,n nuestro3faciales usannos Dorothy Cray
IT oro.1 gnat, p.r. 1. est-t6n. dits, cliales y nstol..s on Ina. 3, Icdi SALON DE BELLEZA-MUMNINE
lax PDestncanse un printer lughr I.i.sj y.unninaravilleso conjunt. do Jo)'c
annotisto y vies, ricas y elegante.s, en a de fantasia,
$2Z estflw Y dilef),m 1.11 1. nlta ania, y danutus quo guston I
antes, $170. do a Id, ", n %derm, fail,,, cia.
qu, 11,11nouen In, pal
a ilas des Ows c6sclesm it Fin..M.da,'. Tonoblen 1. llno, I ,-sn. l- "fillgl" do l."n
A oro d inn- 2.,In v dwin-,ol, qu, ,, In
it a'. Vg "'ch"J'a" -rni-ada. In-ii.0 V,
to lanst"i auto flio, iIrr. suit unda, -d6n*d, 1. T,
"able Y.F. luml. Y o En 1(i grey ralt;lic(i Boda de simpatias
r o It,. free, Fnia-Moda,'.
.00 ..... I-, El dorninao pr6xi.. all. Q Im 5-fero Santos Villa Carreni. Jua'
rw Eit Pro A rale on d- do 1. notionn, b ini josai lie undex Mendoza. MI-t.,
C. all T
"ll- do J., a s-li P-or: ornindes. Filax -Hernindex
ch, L. S.
jas la capilla del Cologio ,,
Do.s grande, coneurtom olre-ii qie la, han sittindo 11, 11 delt-d. S-. Wild- Can 11, ad
on u 'iplir, "",dlj,,d rrgf:, os "-- el "do' H... lictorino
in t, a gar qu, .11uninicrti, ., pa, Pa c.c ar: do cftoTa Salle.
El... 1,111,1,10. In, in n- IU' e. a
tralto griegn on el Teatro Audi 16 recitals anto Ir.% mas in 'o f tu(; 6ia losa on el capitulo del fnes. I Y par RaAl to harin a su vez, 1w
tiiiir ate A d' a rr.Supulall-, ),a., c.nfjmnd. "I., o Ll d" o hi 41" ) 'a d e Soda do Is sefiorlin Luu ita Hor- sofiores doctorrPedro Iglesias Betan0 'I"' ic I,,t!,,
"Ch.P.,corl El pOrn-, I nanrs pi,6.ho. and an Zel, id,, C.-_-l% de Marla. 6. cl ...dz y Diaz dea Acevedo, lan b.- court, Oscar Luis Iglepias. JosC, Mau y Joe lie. d to,. of n 'it La Shis n,,,, y media to 1. n.ohl,; I I- ouiT' d" n cl pra, h ja del co- nuel San Pedro. Jose Iglesias BeSu eoz u, I _:;l, ll jlll fl;1 ll 1.1 bill. alts v tan on taincourt, Gerardo C.rb.t. y doctor
CID Y ffiln, oll nal.. of ju,,o,, In., chic. e Inn .
16". so di. do 1. tVre. at ilicn: aden"', 61 of,,. creel. industrial senor Alfredo Her
n
1.11 J. _Son t t C"'l-go t_ li EI n.cdoz Ale dou y de su genfil espo- Enrique Camps.
ra Elefin Nikolatcle posve non de Ins cantina locomparablemenle", dlu,, de 1. por J,,s (I- s. Lu- Diaz de Acevedo. con of j.- L. bad. civil. at celebrarfi of lu
ploqui. $9, to noful bell. reos do cucrd., 1 1, 11. 1 rdtl- nal-ml 01 -N- Y.,k 1,r- -, I ronI im j,,d,,, di I Pa- en g.lqno doctor Raul Morffl e ve, pr6ximo, dia 6. on Is rmidencla
Ofros ;n orn, ituidwo 'Gdo e mundo. Ocupa. of cargo do Inn" ar Injo su ez do I., o.c ri n, vin aMt.tioj inotari. doctor
primer contralto del Metropolital, L. ,,,,a ,, in didn. un, do In, ... de lool's csp.s.n Lorenzo Murffi Hun F Its nies.
desidig 2100 Opera House desde, q ne clebuto en in a g intidejs votes lie nuestri ofic. Ofjcj6 ra 1, co-l'on.a 1",,3 J Iao An. Luis. Iglo i- Seen 1. ..cvo do 1. nctiche y
so to.tio of -1 de Anineris do ca', procloron el del 'Dally Tole- do Basuirricia 0. F -M ) padres pa ,a esta boda lucirA Is capill: hd.1, 1j= pMorl:nfla. Im .,hores doctor Ja opera "Aid.", do VerdJ. Unliph'. de Sidney n-fiw sli ua aw,,Ll senorn La Salle un preciow adarro. qu cm, Joaquin Hernia,Dosd, debut on of -T-n Hul"'. El vmoll t. del Arlo F,)i'. 1j,"s 'r,"da 'I, C),.bi? conocido jardiniclez: Mendoza. doctor Julio Homan.
1949 Miss Nikolailde se lmpuo vado ii )a, smas do pro su sid. c-fi.d. a un
par in I InLslnui. calulad do su arto y dw RI tinno lie amhe Y el (let jueves ulluel", 11 so.- I-- hab-c- do Oliv6, Abolarda Hernindez, Mendoctor Oscar Morffl laileidas y
sus exceficlonoles facultudes yocalf R 10s, SjjsVr1j0s al vesperlino. I'v]-dades. Ser4n P drinits, de In coremonia, d.za'
11 -A.- A- Liaisit Iglesias do doctor Fernando Olivella LaiftnMonth 3, of senor Alfredo
d -Mendoza-v-do In misa Tv"', losieiiam-Rocarl--o--oso do ofa doctor Alfredo Herniondes,
clones que se celebrara a can Iou.. Pdri guo ri6n, to scran, Is seftora Luksa Diaz'y Diaz de Acevedo, doctor OsearGur de Acovedo de Hernandez Y cl srfior cia Fernindez, doctor Fraricisco So.
a la L-roz. M.,ffi Hu-te.
lor Delgado, doctor Oscar Matea de
Los testigos. Acosta y doctor Rolando Rodrigiles;
Par Luisa firmaran iis svnores Yorrsindez, derior Carlos Hernandez Mcndoza. in. Roseharemw esta bodit.,
Eli horror de Viviati Morfin
0 10 MIas enc- ntodoras sealtas Alina y Andrade y V-ulenfs; acnioortn.dms a
arga a Sanchez. brindaran manana, ra of Proxima "bac ch c 1. je luces. una onerienda on honor do sin do Nuestra Sefiara de Is Merced. lan Me ran F.rracl,, In bell. ch.- Un select grupo de amixas do Is lta. quo viene stendc, muy agasalacia, fEsteiada y I tinfitriones, pard.1pa. sl, matter, do h.das ran of javon na do est. fneiond.
aNg.d. d-W, Fernando Froyre de Que resenaremos.
Operada
E n Fit In ciinica do F y 1.5. en el V-1 Dichn operacilin fu6 practicada cc
En gamuzo 1,n
dado. full snnelic:a dias pasadon a todo 6xito par of doct r Jrge Cut quirurgi- Ilar y do 'Leon. eirujan ur lo
negra. ya difiml.roteryenci6n 61
canted senorita T ....... 2"" 1 G.., oA frajUdsufs
-Ih j. dol serwr lef su r sidencla.
En g.onuzo y He, rilin. Guils hl: e
AN $13.00 n ,
negro. InciA su gentile esposa Celia, Un 161al restablecinadento le deMarto H.".. so...
$13.00
V
En
En gamvzo EL SECRETO de su felicidad"o
nega
$17roo Para OIR MEM O?
Lo maxima inspiration de
/a moda actual.
En school negro En
Interprefocla por kis mas geirn.- ri.g- En
b:cerro roia. En befqmosas morcas omerica- c Irc, azul. Toc6n
nos. h.
En choral
L todo go-co.z. V.
a todo Toccin
a noindona.
tn gorrulo $12.00 E.tA pm tj. que vemos mq6I vis I. jun't
se I um dado ell anpich"rento fola
nog'. S R0.41L Y,64iw o NE 13.d., do I. invisible.
jU. cuRrIc, do .1 1cCuTit.,"'og'aciones Para brindar un SONOTO. En choral to NE. -u- -41 PlItert. I.dovin""t
do I o : 6 n to flonnuza nagra )face .15 afin.w. of Dr. litip Urber, confil Y Primer Pr-'denle.I!
.61a. -g.ci.. I., Iobr..,6ft SONOTON. d. ln
rnechonn En school .I.o.do.nv iones lid1fly- Dr min, laborat art stillonan muchas de los inven.
$12.00 Q'. Ln tat ,u to, b6swas que iiinto han ayudado a millarea de personas do ojaw
con ibelas rolos. kin defcluosoll.
V Ili pwli udc Jjo rav-, cast train rdolsmia 4opculaint, on I-a sparma. Unaluza cn mahla in di vol sa d do Im laboralarlaw-SONOTONE".
Pat-, vl,bi*,r,,,,I, mul, d idglo do progress, Pre.entanno. share can 1- color a, a ury. y 9 and'o.'. Ji "rumento:
Aho M '. Crifinics HaWliaern, M ARIO j)r,-LA 2 Ile Noy. de 195-21 Crilillica 11ah.1flern Pigins 3
Roger Mi utel ESPEMMSTA
orcelana Ae COPENHAGUE Can este nombre acaba I hacer grupo I Iturn a, 3, mJst.dea,l D Re M ITRAN I ENASMA
,as eP,,,.s Lail
so ing" "' is ""' larnill. cri, XLERGIA, ASAA. INToXI(ACIONES CRONICAS. TRASTO"011
thma. I Nom. Nloriu. III que- Apadrinaron at ne6fito el sehor NERVI0809, ECZEMA-M, URTICARIA, DOLORES
id. arl Roger. L.V,,rayf&.,l;l D-.,i, R.m., y 1. J.ven dl CARVIA. CORIZAS
,nicilirl "" Aill fct ,Id
auirhima r. e,,.'. Gar u F -.5 0-0 1
muy esumad.. De.pbii cle 1. c.r H. No. 509.
El elluell, Hall Alique I Limotie, -1 carhciLr Initial el I sucano Mul .cib,6 ,_ tarde 12 sa eu In residence cl, Ins espo-os Lan- d in CO n P I
cramentales aguius dei bautlarl en tiez. en cl rcparto Miramar. donde ,Ijjagrcs y h.1- de -Iedilum'
el S Intuario Naclonal de an a '%c se ,I,. b ooc "ot"
n". dr)aron Ins huellas de so exquisite I At cenal a I Is m Via
,I. do Pella., iflend. pre"I ad. I r, co buffeL adverilase on %'A- tjckmtnte combinadox. Tellcidades.
1, d Id hueu gusto. Jos arthitas limms s--aLvirencilla ceremony a par on re uc o a
telas as se presentan
Suntuosas. ... telas muffin
A
tambien en nuestras colecdones deinvierno
Para ayudarle a realizer su nuevo vestuario
DeffitIbIl4cal
proveediar T-0as que triunfan
de /as resales
casas danaga
0. AY ".. Ou. TAFETAN DE 'FANTASIA, can title%
W'. rnullittolores. torclopolo, metal a brocades,
1.S0, 1.9S y Z.,25 to yarclo.
lValdtis Ro4ri TUSSON Y RADZIMIR, an fincis dibujos
i SylV iiez Vald6s
La exposici6jt de Christian Dior de Parts do ofiactes muy olettantes, 2.50, 'J.ff
(Continuaill Cruz Y 4.50 to yorda.
Co..., can elfi..t., Jost A. Garcia Alicia Herrera y Raul M.ora Aran-; his barons colas atracti- de nuetr,
!oriLa Juarrero y doct x "' "" ' d
r1ruez, Is 3efiom the nuestro querldo compaherl, Ordlile, y Sonere Gloria MontaNo. pron. gap Rod"na de
Allar. Armlilim y scillor.. Crux. auxiliary de Im cr6nicas -We, de to, perl6dicos -E-ilsior" y FALLA OTOMANA, tissue y 61a; tres laecloses
.r.r. ras matrimonlos jbveneE:mJ El Pil ,Lrk de dials mariana Jones.
'a ernardo.41chl.r.. arrinIter y .c[.JL;hi. PIR.. Ar an toliclas nuoves, 1:.SO, 1L.9S v 2.56
El doctor An el, Fe is ;:re. It halaxog pasari, esa le cha tan enantadora dams.
y ou bella sposa Rosl Camacho morm es aque a. y not Pal Pit r, e un mind..
Ocu aban una me" can Adolfo Are- Un Fort, do pirl 11.6a Rosa to yorda.
nos all Carmen G6m&z Mena. gas y May"J"'
y 'a C
Juan Alvarez Guerra y so lemolins at Il Baal M=n"= -il Cocktail party
Lourita Danguillecourt, tan on to, no Juncadella CREPE 01111.1166, do suavecafdo on procichics
,.s _Ire, *
can Alvaro Baga y seftora Emma lba- Silv I. "f...v.yy Ju,6, ra LIllalro, y
rra. E doctor Rafael Gayta n y La'y La prim radania de la RepublIca,,bilitaclon de los poliamielitic., sl
Cu-tro matrimonios Jil Eddy B ralva con Chano Sampedro y srAo-A. jo-a yl 1. aefi-,M-th,, Fer-, celebrarR a las, nueve de I& n n e tojidos color *nt*ro y nevades, ISO,
no Pollack, con Guido CamplIll Y se- ra Lola Carril rulaidez; Miranda de Ba ista, a recerh del Imes 11 1 It vh, al co n 1.
imr. Mal Raig. a. "'I In a las cinco de I& tarde de iiiaraini inauguracl6n ciel III -Roch' eui 2.95 Y 3.50 Is yllordil
En I mosta III doctor Alberto rilEan FernAndu VilI C-InI'lit I lunes, an el Palaclo Presidencial. un ]a calle Linea, entre A y B, en ell
All su encantaclara esposa Gills SamPedr Ict.il party 1. crarlist. ,ia- Ved.d..
Armand. Salcedo y schnra Mona- in, cranial" teatrales y p riod s6s En uta luncion, que In socieciad TAFIETAN-SHANTUNG do Orlon, do soda
Rosa gierra, con Mr. y M, i Julia. dlta Berrides. con el doctornAlvardFu2clubren hill mWin-lones, en la hiw- ju ha acogido can uexI .....
Bermam iAlvarez y sefiora Hestia Bla co He. in. an ejecutiva. curl entuslitsmo por I
clillog.e.Ahium, Pl y sehors Lu. pure y do rel 1.95, 2.75 Y 5.50
is I g con "or .. ED esto RCtO In serlarn I Bjt Wauv cricierrv, se x),j bl" pe'!' to
n Nefi. SuArez Ri- Oscar Sanchez y sll fiora "Irg'.1e. ting ctu,tnt, I Ilecianneelt, I- ',Quo Vadlui', Is coal rlo ''erl 'l
vol at doctor Pablo Lavin.' Sanchez se, %n I_ dr in prenna de la hire, de.spu" de min premiere, ;tal
doctor Enrique A";!,,,y "n"." Ae= candEI
CII Cortina, an u.. I I Iu Franc.. y dcp g,.iil br-11- de d-tI. d, an..
In %Y_ Idol SAAchezely senora Coca Sanchez ,c. ratiimlent 3 ;,chn- Rf-ruirFmcs este 'cocktail party.
loggbom a pal _hs F. ano
C ti Jr!rct
d 11 Santeiro y sefiora Nena Ro
"". drig-. a. Oran.l. N.dnLr,,
Manuel, Ariacenut a Carol
Hit f3 seflor prmnau- fiora Eatela Alonso, v [a senna Co"Lj pagifillEs"i li. y u Win Nodarse de Plectra.
d. J iii A. L parl Mbrgarils
1; rlm,.a d.,ctl,,r I-rd. Repilack,
to is C rma Arruza. Marla Rita'
11.11arera se reurt.y .2l ry Rurffe"'
Ago y sonor k a ayan, S_.r,.a de Cirdel Jr Ana' I
V l ard Rodrigo y lono a ny de all. "a A ..... Lett'
Hidalgo G.I. y %pslln It a-I- y;
Ricardo Re: lInno, r. Nuevos adorns para
ig.. jit.,: irl. uerra a- Maritza Solis y Estanislao o2 Vaile,
Are I 'unior. CASA CENTItAb 1111*11A I". JI 9AUAW0
nuel rellan y Pilar Lama rid y t Encatra mesa Do Kupo cle parcel. WiCU11SAL. NEPTUNO 406-1.46a,11AW WICOLAS
Roberto 2 as rd.nadas I: may Ciucet y
Ricardo bis y Bel Mil Ele. val Sinch 7, Jr.: Carmen Come.
as Men-all can Podro ArcIlano y TImr sus nuevos vestidos
itatio inchic Arlill.. I.. "
ra Betty Lamar. 1'8 yEdd yi A Cl Ci.
El doctor Francisco Fabre Cana y lies A r 3. C
Wen"' y Jmiqu Jn Virals. Jr.; Or..
all clell. Retort ,I. Lobo. y ri, oinpr A ra y
z irand ,.can !,doct iltinen
L6b Rang 1. Jose
A Gre, No, Orl.1, GI..c. V I. del on A enns y
Of in In. sef
_11. !W Imchu Utgarriza, y An- .to 'is
.cz can I rcJ_ 'ec'. A act I rrag.
Bur
drique Agullera y Graciella de Car Pogue en Enero
Co- -W'I"'7 V
eodor I eno"'
entt ,a at el 'Jr.. i.e.
G I Y= de
'erem Aguiferis y Fle: 0
E1. cir Antonio Sa
r. 1. 11 1. 'r .I p,. can ej c1loct., I
Eor'?ll Ji",V"r. denR" y -filar. Dead
ria Issib I ele,,r dclor e qiv.. y en. N,.
se Rulmo M, dia Casdfieirs,
reno ell V.
SaIv. dor Fond6rs y so be']. c p.s. Mr. y Mrs. Konrad Sk-brevik, can I
C s Mr. y Mrs, Gunnar Skarbrevik.,
armelina Laurriets, con el doctor
mero BritaSkrb,,vi id 11
Julia de Arcos v sell Inll6s RD lky,= G
Una mesa d la.bcl Rare.:
a cuatro nintrimonios Lorenzo Tora
halter, tan an Mauricin Dos
6F n '.. Harry Farl y Olga Slar,
11 n u de J. Mencla y III saq y sefiora 'l,jycD)r 65c., Culler. I
rR. Antonin Mendoza y mo Mena y sefora, Maria Luisa Mrs
- M2rga. trl y to encantadora Sarua Tural N rita G6mez, y ,utgardo Aguill y Francisco Pil Shaw.
ItUrrAtarTloaAernande"Llescano y-scho. OtGuille"'. Tdu' ... Toilit.
A u ernindez I ver. con J"ier la l y se.
ral Maria Elena Alvarez de to Camps fiora Edith McGregor. Beinra Lague.
Regalia Hernandez do is
of Conchi a Ar entaih' Cov- y ruda v schora Mary Ann Pol
in rim osll el R Adodoctor Ernestotm y lierm, 11 ab"" Sa h,,,, yy,,6,r,.
C ... Ile. a Lo t', Eduard. v seficra, con Josc,
En larnesis de Tool Her inde Rovhr y seflora, Jose Mestre y J.
flora Cons to LaSue.roe.11, ii.iI Bill be.
"an O.Z L Frill Ziiy.ls v Carcontra gl or o" irie n '. rua Ra
y Mr' Irvin P. Delche, Jr. erde, con Marga.
Alin Sue y litl y Gull d,,,,.I, Slngfll.His ]l ey It y. licr- _1 arias
IXtenda. Glociny. el
Me ;re.nol Ruiz Frank Maxchena y senora
'Catiftembur Adriona MRdpro, Miguel Mi,4uel y can A becto Belt y ol BIll
Air-,. abrll (VEASE EL FINAL DE 99TA NOTA,
Ll d6l,0111SU."diS Il Pkq!N CATOVOCEI
fi y as
ors Alice Stelel con el doctor
0""" F. Carolina y 3efiora Araceh Ira
Alvarez Antonio Ji.timcourt y se,or. AU a do 1. Lt... S.r.h
.Alberto ArVu' YL:efio'a.,...
Gan.ile, c- -an
Aatoinette Shoendorfer,.Mr. v Mrs T erciopelo
Alfred de Shulteas, y Mario Miranda solicitam os
Lap d ancantadora esposit Mercedes
I aus mesa El Dinto. cle Sederia do ULTRA Is ofrece
ED u Bebt 5 de Fraiic6s
I Thrries, Orlando L6,. 31at"I agintes con guranfia I
Gona.1% ,ito Spero, los nuevos adorns y accessories cle costuto
Jr., Y If, W91il no. Luicuo come siempre, Inurfa, par
Elhl '11I Pal doctor 1111 las localiduldis que trumfon esiotemporado. si solo y combinado con Ins
Allaillir" I is hk.,A.r9n, c.. UI Lanas y C orduroy
act. If S MiltahmIrrer dez Fel v let.%. Chiffon y de sed.
Id co.
gficire-ol hftt RevuelLo. FARCIS DE LANA Y GAII an variodad
art Acroctna y Jorge Bail TUL cle NYLON, de 54" do anho, e. Ind., 0en lodes Jos colors,
forim. 7ygleta Be"... Y Martin At.
Jr.. y V los colors ecluyeedo regro, 1.7S In yordo 4.50 Y 5.50 to y.rdo. do coloriss,-brillanhij y Asciil be 60"
El doctor Hill Rocamors y so Santa Clara do ancho, 4.25, !9.00 y 6.50 to yordo.
"traatiVt!esposa Ana Mar a Simpson. TUL MOTEADO cle sedo y de rayon on regro,
act. At.. r. a.- ESCOCISAS do Iona J, do ray6n, on cuadros
con el octor And r" Mu", y -,r,
fial 6 onares y 1.50 Y 3.95 1. y.,d., grades y paquill as allegros colors.
Cienfuegos
eaflar. An Site Istion y Is sellers Do 60" do ancho, 2.95. 3.25 Y 3.7S
Plan Bal=
Mr. IIrl,,,.A. Trinidad TUL de RAYON en los roevos colors cle to lo yorda.
me M.
Mr. scott tlrporodo. 72" do cn.cl 1.S0 1. y-I TWIU Y SARGA ESCOCESES do 45" do
Thil"M ir Julio Ortiz Cosiumv- Florida BLONDAS as CHANTILLY on eego y ourtien ancho, an thrill do algod6n y de toyon
in Martin a cued as grades y Inequill 1.2\5:
c n I a bardal en metal 5obre fordo regro. 1.7S'y 2.25 to yorda.
III ,r,',l 'A"11111. M or6n Dell 3.95 he,'- 10.75 In yl
rra lara Sylvia Bectuller. ED. CORDUROY, on precioscis tojidos y on
. tic".r. R.sita Ciulit.
vsl doctor dink M. Larn y itchors Bones TUL y MAROUISETTE bordadas en le fcluelos va riedod de colors claret, brillonles y
Merced,, Hidalgo Gain, ru-Iu scores, 1.9p y 2.50 to yorda.
Ward Pablo Alviuez do Cl Blanco, rose, azul Y -1 1.75 Y 2.50
or. Dallas Mal c I I, ai i"'.
Y I'l COaftpa)cy." 5,r 6 Malulrl M anzanillo Ia. yard..
VAIdiis Crux y eApra Sylvia Valdes
Rr-I'l BOTONES do FANTASIA pal chaquel.s,
, LnoJ611111 iniplaos, R.facl Fsn).Ii H olquin*
P. l toward lorl iqyl ft loi I -lil- do aron rovedod. an exten3os surficlos.
Pligina 14 4:6%nica Hahanern M ARIO DE LA ]VIARINA.-Doniingo, 2 fie Nov. dc 1952 Cri6inka Hahanern
Joia's para, sus.pres..
oriffix0flex N
Usted seria.
ombiin iyt's ...
--sill
Afractiva
A
El sccreto cut cit 0do-Ro-No. No dcje que 45 desajQ6i.
cloonsciones dc Its axilasswco crxutto ..su natund loamill.
El baflo clesvanece temponalioente 6 desagradiable
transpirsti6n, pero no Ic ofrKe It pcolcinfptdi paxecci'n. que
4" S%-114a .41foro Sylvia Lorenzo usted desca.
N linpare... fell.it- par Entre bologna y f.licitarlene, p.- 0 Cido-Ro-No detienc in pelisrso, It telicupi-66n so,
Ape .,Jr. .Jn. 2j R. linikip.tin ... fiflu'll. .1.1i no.fitims
...achilin. Syll. Al- oJoi durante 24
d,- in moev. v Loren.
t, .1 ed. linsells
far, v Per,. It dc1l;lropi- I I.. bonito.
t, 0 0do-RcNo seconescrya cremoso, Cis hii. tiompe,
10.95 ,,, rmil'i A sr. y
-[,H. p6".. R.rl La ehorits Lorenzo. cuyo reir. y no e pulse ltreloonso aunwi- este d-podo.Mith... In~. relch-ri .. s.ed. to publieneract, hij. del ..fi.r
Sylvia. let. del s,,- Manuel Lorenzo y de ou espossi 0 Mis clue ningunat an" ciressint desodurants 0do-lito-Nal
d. .. it a J.H. Aline.. denink- Balbina 6 a daii. Is rops.
Irlidor del H. bona Yacht Club. Z.
Sr,, 1-lido, 7 Lu Nocheltuena del Ciefo' 0 No hay crenin descidorante in" suavt a Is piel, of
... ..... r Roda de jimplitias sun Is rails delicada. Es facilisims. de aplicarte.
Po, Ajadl, -inklitieve dl P-- YR ha comenzado a actual ei Cocl, it ho I I.Sylvin Tellechea Aulet. lnlt#,de Domm Leonas que preside Si pefiere me, dejodoranir
U"a -npati(a cc, la s eiora Maria Luiso. de Is Cruz 1 et
relleliada par colgo. y knolli d, Santon Buch, en Is organization 000-RO-NO Liquids.
lh-na a cab. a ]a,, s,-,s d,- a M .) are, lr cci rmina tun-, an -it c, "La Nochebuena del Cie/(I. Q5 I, -- lia, .,,l -I Samla-, N- at[,,. fle "--pit, direlsil- i1filet, Is mcillorita Sylvia Tellerhea
,ll dv S.l,, Antimil) cle Plidtli. v figurita que brilla en prImer ratio par su (in& y de do b TlAulet, ... go", qije taclas lon ahos celebra el llru e con. Club de Leones de Lit Habana. en
It, beila Es hij. de 1. K'nill it.. Ev .9c inet Atillet, .,p.,& del q.erid. raig.
Ilk v0l,.,,,h,, Sol,, "Ti, el men de diclembm a favor de radw
a, d to, Alberta ('a,., A jo. Fcliid.ds. de 1. capital y del Pat,,,c. a, el degre, lu o
(I a Fe-and. F.-, ... jr, 111-1 note Hatior Niteloral del Clego.
to, l-n- IV p(jj '0
'1- ll""dma a .Palo cote .6. se itrittricul. rnuelolis
NEPTUPTO 460 TILEF. A I. i U D ,]D o
.4839 a bi exposici6n. de Christi(in Dior Y p-- que irrims drind. ran..
HABANA (C-latlinuarilin) imeesi'lis mitas. Poor,
_11ma M"I" de Stl, Vit,,i- Bion
AIR E A C ONDICIONADO -Lln ya ]it, do. 3, -h EIa Madl,-. [a Mrs Mr En I,, Pirrotillin del
w,. zom. M."h1no d, C'-,l
P. E. u- petite table Biti- lit
Ilimr, Lopz Perlin. C "IteSam,, ell I d'l i R" 'I so, S, ,a d,,,t.i a,. Nod Ise Vedado
'or un timl, call ties 0 S S,
Tama., A"mi. Rob cda.
d, it hit. A I.., -is d, 1. to
l1a 0-ha Samhc, 66.cz I C.-ro-a r lank Delllime, C-cnta R !fal o.i,,, ,
F11-o-de, cux"r', Va Iv, y -jec, Blit-, 1,1.. 1 it. BZJli. -o Ed,-d,, Bcr,
el, Ii, Tvt Lots I,,. V,,ictt,, C rdcd, antie -e AS M AS' I
, .,;, y q.,.i del Vadild.. ur. 1-id. c.reanabk esima R,, a j C. swla C.railew., T.- elect. en is igcsia LAS JO Y VAL
Dr. J, I.n I..c. lle,-a ,fima _ficra Trill Laimh-,, Is m.m,t,,,Tama nupcial en to Que underim, sm; Rmita Clall6a, -ri J.,6 A-IA y -l Carl,~ 'd io arramad-a sch.,it. Mae.
T-,a pil.a In sam-. hllia C.mucg,.11', -1.
scorn Natalia Stia- viuda de Montal- y nuistra -,11 1 Agl,6,1, SI,,d. y el correct. jel.
(if, I(f El Marrim" 3 la Maq; d,','" prim" En: z, Four., ver R. O e, Y del P- DEL M U N DO
s "m l_l.y T. -I I "I"
B'ga sciur Di'a,"
El I din ,Is d, no- into" i'ora, y Guy Ix 13,en-r- 3 Carld"In. 11a corictirlin llumr.s. de fornill.1 Exhiblaci6n do In fabulcoat coloccitfin
t1tidro We-- I'll "I'll. -nrierll 1- Suz; n, d 'I'lila "fln't Dyfi mto party lell m; a j"'ge Me res amigu de los contravenes pre. a goom T wrinctillown
.z. F, I do Harry Whoution Inc. Now YO&
LOS 111fis 1. or Wo 1111-1todix de 111, 7r. El c -,I Allied E 0,fr- I d"mold y ,,f,,,a Mano Zl-ta c,1,' art ;.,a
I In 6 a, m, Mr M1, 'one ,,Wrnnrd, zj "T r'
.tL,. a ""a '."a] 'I' In Crul Arna-lia del 's"alli, t, Alula, hiz. no novia
Blana %mand. t""'. "' JOYAS QUE VAM. 20 MMLONM
, P., J-,(isioga A ....... Chavila A-cdo,
deficados qlll lll "Ide In rullo daron DI Ma-1 dl Cl, ot y "'no" n a
F .... Incv, m, (711111l, d, only Eltma L;a, d eg n6a de sU "toilette" ,r
J, Ln- -- Fall.. 6 mP p o,'N, 'a "o.. Lmud-, Ill.,tod iaba In bellaza, del bouquet". un DE DOU M
articulos it at a. I. l a y E- in YMalo v C.iik, Fa. de Mendoza, Frank Stanton y Dirm mo drlo lindisim., cli, cl-cles Won.'
El 'it 11f,'t:, a fia "'o il; cos importado.
.111111o dv In "rric 'h"doem. Ri,61 (7-1, C u, V1. r1m, taPal exti u
y Victo, ";oraod" 'r "f Ma,- pri 11 mpar..
11 -Pro dramilliva ,la p is F na It- ... .... liect., 6111_1116011 ." l b to., in beneficio de hi Escuela Electronte.
para la alLi 6 t, c1l, "El F ca.
barn -. ivmmcIcz de In Cova ling. Rr,? I I sem,". I di,
)in F da"4 '; ". I- I tdo grancivs NIMS ell N,1w la Fli- Me.. no dc 1.s -,ldr, i d1ncs habime.
Roftial Clfllarls y sirm" CH." ij. MHnil- -nor,, Lallj jlY'll I lr,, dlll .... .... act, c(inica del ColegiO de BeMn
Itabilitackin cle Am6rien que lin 1111todo Pe- St ell,
't., I a., sflo I a Crij;,% Ron. Moral,,. Mullin Pila "C""a A-ll,.Za. OLa -rmra Cl.la Roso dl Pa.. de,
(J',' 1. Paz Ms Arl scohar v sciiopl _%c, 'madie de el. I a] -or Reni DIA 7: Do 5% a 7 p. aL,
do Mal ia Almond,, Roc- y -ma Agli.., part,, d, 11., ft.mgwr. n dl:
de novins... Pa ir nor. &n El.y Casl-rrd, C-1 C.jlj
jill 1- Ama E Log
It-,., nVI l'-ant Y -fimla Bertha P'
ninnn r) ma-tjo tan jidilli, ln ila- A9l,,,,,,a 'r I'll filmarm, -mm tell- Salk de flata dcl M id. Nacionil
66 A.--- y ack Can't[ Ill, PaAlhn F Ias,, 'n F.1- 1190-9 Par Mlit'la: 103 ,a6w- Ernes.
Vilente Lanz. Il, M y Be. hit.
ac P_ '. Z_ y L,,t,-Vid.l. doctor Jese
-a Cobalt,,," 6r. R.11"":". -'mll a Eml, [Ar-R R ,ct'l el-t., Orfilm S-arcz do ENTRADA $5.00. A la
lj Raym," 'r 1,ls6 1 Mar;.
El d-tm Rafael it L ., f ... : B usLam.nta y dcletor Antonio Acosta.
"11'a C a id.' ic Coloqto do Bolin Banco Galata laiduWal lank
a 1, la'afa. Pa Cecil,- Fe Re duclei..), par Rubim: Ins an.
y st-riorit Diana Adool, Nens Ell es. di, Ramon per',. et., And is D or. c
Bilstamilm, d CL :, 6 m a. v I el-tor Antonio P6rc7 se. Idel Castillo' cr'mi7go lpcsi Cuwvo 7
de In Solana, at archil is ftws. y 0 doctor Lms F. Ajalml y carets; doctor O'ctaviu itivero par. ord [or Oidi. Laoa.
nel and. Ve-nc, y en-a M. n r' login. doctor Renti Montero y cle Is If
sib-nas do AA cofid.of fie, i all, y efinra Yo. i Pedr In. doctor Cindido B. Toledo I
isstim, con Alfonso Quevedo Y landa Quesaida, to nerl tenet itc voro. I Os6s.2 coronet Francisco Ortega. pa. I'liallat dejamosa; snarcai n... Arita Rmad., y Merit. Bain~ nCealr6Cs.arlocsoT;tbnedrnntleaTvnseTat-a Olga igador de ]a Marina de Guerra. y cloc.
I.s y Junin B. Dlitiz, Jr bernilla I lor Francisco Valdes G6mc,
C.ricn ArgUcll,-,.y Eilgetim Al Kl. sc6ma.,Tartha Polli' rran- I La gentile pareja pasara en Ct marsttleri. has dn JG ule 0 Aninciese y Suscribase a] "Diaric la I& Marina" a
I t. .1efirt'GeNts y Luis Buena. rant, r inec, Fernandez "Bleren a y ni turn cle aniel. core., y Lillman Ronnie- y Ped, Carl., del Vidle-y C-.0m. M. Qm, lts el-c....,
Cecil.. ilytinc, y A.i.mo Vaquez. sfi- Ima Q -da.
slablrec- j Ralph Estrada y chat-., Ch a cle de V alle, Mario Franca y Gi
Irs Chariesworft y schora. "I. Glirel. Bongo cle F-,va. doctor
Las metioras Maria Bacaidi de Go- Alberto Borges y Ofelia Lopez Z, FAIRICA of SASANAS .cz del Campo. Amp... S-lo iud. d, B.,gc,. L.is Ech-te y I ...... F a.
7 7 de d Valle v Lolita M. Mneasterm. nandez de Echarte. v el doctor ErnAIRE ACONDICIONADO D jit- C.,.c. Mar,. Z-: to Rojas y s. bell. cop.s. Sylvia
r rr.11. 1poelon de Lrond, Emita Are L6. ez OA.. El Domingo 99 A LAS 10:45 A. M.
zemena G el Car llr:d,,. Gonzalez Murim, y senora,
KATV,,I.t a destaclid. figmr. del Alberta Gr .1 1. Riverolly schostaff d Sol on de Belleza de EL denas. con Guillermo Ochan y schora., El doctor Ryb6n Rodrig!"' Walling ENCANTO. especializada an per- EnrlqL1v CM y ,e El Lunes 10, GALA, 9:30 P. M.
'Ahoort comprosdo dirodsmortle on Is fillrics' acadoz, y senora Matilde F ndora, Maria Antonio .1-ste.
tArmentes de oncla natural. Ad, Garcia Drenritz y or Armando Roder;,uez L:nn:
YWAS EXCLIIIISIVAII111111M At CONTADO ..,, Katy pociri ndic-le at pci: -tim. Arrni an. v joaquin dian y scrior2 Mar ia Of to Bc r
nodo qUe mas favorece a ou rostra Cantilio y .9chorit Ofelia Arminam. er, con Pascual cle Rojas V senora 'I tin te ideal par. -s abell El doctor Er jue Gimrb- sit b,: E ra deLcon.
ma colms. rin Set, Id. A Il, y doctor Jose Milu'l
do all. ro I., atantisfer. di, din- Ilm "i" s, r, l n
AGUILA 516 (ASI EM A SARMONA HIF M 7442 HABANj ,.,,6,, del Salon de Ballft. d, ilmon c.n at -quitect. M !. Borges Rm I c In, Ev. L,,,rza y rovWr se
y senora l.sefir. Saiglw. y Leon CorWa ido. y Corme. Rcicingtic, Me.. EL ENCANTO. B,.,I, y Pat O'D.rmh,.e. Orestes Perrin., La O R Q U E ST A
ESTE FILARMONICA
U DE LA, HAB NA
[[VI NA,-mFC IP
bmugurard la Temporada 1952-1953,
DE CASI 8 PIES CUBICOS
Modernisimo. iCon frio, do Arriba a Abajo!
El reffigerador m6s comp)eto fabricado hosto el pre.
sente. El refrigerator quo to tiene fodo.
.,,Frieder. Wulss'' W ll
Director Permanent* do In I'llarm6nica. Ex 41rector.do, la Optical dol
do Berlin, do Its FlIcerm6nica do Dresclon. do In Sinf6stica d*4 raack1wrt,1l Qrilgalberg, Sttugart y Hamburgo.
I 0,15wislow
Astrid, 1 ro
Soprano draim6tica del Molropo
ans Nactilis *is-saackL.86&ta per doe ahm
consocneitisros an los, Fostlyalm do Bayreuth. Una do ta Intirpretes sestrime.
flanate do mayor prostiqlo on In aduallidad.
5 ANOS DE GARANTIA P program
KELVINATOR: El Primer Fabricante de Beethoven: Leonora No. 3, obertura.
W agner: Aria "Du bist der Lenz",- de "Las W alkiiiias",
Refrigeradores DortleSticos del Alundo. "Traume" (De Cancionos a la W esendonck),
Cr6nic'* flabanciA, DIARIO PE LA AJARINA-Domiogo, 2 de Nov. de 1952 Criiiffi a 14ahatiern plights 15
prWo%" e club Flotogri. sool sAlones y miwuraus coletu'ad 3 = ul I ]Rd de las decorative hRbri de co-Otul d I mu id (I I I Hisliano. d y rtgl .Ics in-tljs lonem.
ti 1% 04 Cuba ki .1 extMaj.ro, nRS. V nCU R a Unit
hlagursid. usivao capaii.de New York Del Lyceum, j ull verdadero OxIto. Lyceum olrocetA un ciir fe lx de d1cho
m" .11 1 as ctru en
14ceuffi Una densca o r In dibtoguld. el Pr6sland, misr11 pr6x, niartes afrec".0m I I r ill eacarrirl, 11 Rod 1,ndq 1,..r
tratillIn M Cie In UtIlhiliddri had dexpertAdn I tons a rilsticos mylichando Is Witni !Csor rtsel e &sear College t U do I& Lards.
Una va- u l.' IR morhom mam il Drid. 'I W114. OR rL It r Les cuatro a Imi selz
= 11 de flu on rrvR wileclallats an follajd trciph:Rl como eltalim-%to aWs- eA? d a Colon1r,", tm& m
nil Cuba i dIUMU exP0111clollea On mo.,tracilin a doctor& CRMII. H,, No sle requint Invitacion Para saim.
pi-sorlads, *n dl"r- rnion de 1- d".-16n do flores.fflares, cterde standee even- 1drAtncilda cultlvadorA cle esta ipda- he. ulia de too J1 t n culki'li dise.rtaide hA hecho protd.- tir a este acto.
adirw
401BUCK AND Co.
Sill A.
ORGULLOSA DE SUS
SAISAN'Ai Y FUNDASI
0 Forest "i do dorsdore w-ndel me.
-ttessm, mmodii..
K Verifile
r Porous So- slij.1,W te. a,
bislis. do So K.b....
:'71
a-, d- H.,-y H-li. 0. is.
140 R.. 1. 9-rillin d-'16s Can
ocf)." 4.1ii.dillis 4. is sin sill .. .... do., I..bijn an
11611sne do 72.90 do do IWS pooodes
Palisades, 47 :Vdq 22x36 Is so:va.
R.Iss" R*b* do 94;,
4 so 3.69 do
OTROS TAMAF40S EN SABANAS, OTROS TAMAF405 EN FUNDA$j
6100 Pulp. Do 3.19 a .... 2.97 '1806 Pulp. Do 99c a .....
8Ix99 Pulp. De 4.5i a .... 4.37 I9x60 Pulp. Do 1.39 a ..... 144
SOIRICAMA DE "BABY" CHENILLE'
I Sallisima usf*d la lucirb orgulloso en 1-habile.
cla"I Do chanift muy uniclis y an exlenso surtido do colors clue pondr6n una nota d: Ywo alegria a Iona con *1 d*corodis modern. Lov ble, duradera. Termi n ado citTircol. Mid. 90.105 6 72.105 Pulp.
.061saidde do 3.95 a 90 SUKNA MEJOR SUP&IOR
88 is Do Flor Seda Tipo Almohod6n De Espurna do Gama
Reboi. de 2.29 a.. 1.99 Un valor de 3.98 a 3o5o Arltiolirgica ...... 6.66
00
ALFOMBRA DE CHENILLE D. lip, ,e,.,,n,. S-- ,ap- 0. pl.- .1. ldl-d-fls- h.".. I ... his. 1. .6 ...... a 4..
-n' -1 9- d, -lil, Mid.
IB to qua necesita ]as lados do su coma Para que su 20.26 P 'il' .,::,*dldlll Mill, ull.d p-d. ills.91-1 For,. d.
habiloci6n Iuzca m6l qlamoroso y encontodoral De d. -11., 17.20 p.1g,. 26.19.5p.loi.
chenille do algod6n lorcido an rasa, azul, verde, HOLLYWOOD BED
Islanco, amorillo a vino. Lovable. colors muy firms.
Mid@ 2A.36 Pulp. Un valor do 4.29a D. r-l -1u,;- H-ilry H-.. Cer98 li, . ...... -11. -61-, d.1
.-lid. y 9 ...... c.p., d. g-l. y I I b I
d- .1 d. Bills 'a
q- d- -h. .6,. Tld., son
100% --. Mid. 39, 42, 41 6 54 istild.. d
-h. y 74 pulg,. d. lliq..
."010
COLCHON DE MUILLIS
D. -.14. -1.0- H.-Is, His-. M,,y Ill..
-11., V q-- clial.d.
1. W1,,d- .1 ..yor -1.o
q- ,O.J -d. f-l. 1-ii, olls, -is . I i
lily., -d- VW 39.
42 'a A
6.00 ...... l.a.
CON MOTIVES INDIOS
Un valor
do 6.49 a 9.5
99
to ideal Palo au em-I-dash 410 y .4,19. do, can i6n par
Misleads lelpre4eraia clact ussire Marc. scluilva Har. 11,111114kres frozo, I Lomicincs id.bl. cidilull"
- V House. Carl ILAdos Aleallsi do floras elm 6011adies soloist I-A. d1oll "' "%o 0 E, una lorm d
#01,49 #ends Otis. tulitio, loy"Ills 7 Oviedom, NO PASK FRIO1 60.76 his ida mis"a a
MIA* "0109 6 76.109 PV191, .",6 ico We" jd.d, El do 02 69
Un valor a Aor& ris a 1 -AAls do supollo1 'o- com.'rs :
PAWNA 16 DIAIRIO. DE-1A MARINA NOVIEMBRF 2, D, 1195F
L.., r-i-, mas boill.a. n0a Onde y qne no falla. FELI rE H, I I rlCo N.rhelo.tn, IKETIROS VOLUNTARION VE EM;TO" en "I rLEADOS DE COMUNICACIONES
Picaofillo Criollo Ver[':1N'ZAN' si, i cognac que s)rg" y no embrioga. S, ra LA HKAGROSA
I a ft.aom individti.le., LA ZAILZUELA de Nepturi. ivocibi6 au remesa. Ej p-id-te e 1. Cornfl6n
I'la I'vn c Ia 'ASA A111ROAGE, : I CHARAIDA "ULAGROSA. G.nsno, Pena.lret, del bfinisteIt y C'Mp:n,." O&e,' ron" En -PPMI a Pal San Cn ni_o T-por ein en d.nd i 'Or-M i de Rafael muy cerca.
To 1) V qlft- UICca KnenIV. C-d-orirfin chDiCieb PrIzers7 d. R I.." 1:t0=6
W mis 11ndas Pobrecarna NI Ia!@ on t;fv chor A', rn n Ojr
b (,,.cotnentaritP v itna chara(he"d," 1 vapor "I I ncdiIW,. Walan erf am vidrier23 E- ml me locont.ron, "r a a,6 re I'a.d. .", or
A cl 'It.c i-a. r. an 1. pr6xirn. y cg- Lj. -Udadl deporad.en, I _.
ngrapar pronfl. c anlo, o n lo de ARTAGAI; Y. e n.n na iip-b- IV- .1
-6- xw,
Por Sergio Acelodl lh, ,,, Ia CANA GARCIA, El FENIX MA''TEADO Or. urplolk. e. I....v.1ad o" leru, Ernq- laub.;-Ioa AV
rallr, do L.A.Hslaorla. Fiag. lod. an, cijv,,5ida, dT.od;" 4.u, in clgo,,. e "clcnda U.
wda '14, 1, Nu de verdad allmenla. OAS. Id Monte de ocA, MArtin.'Londs. H.
'n'ta.le .,i .,rlt AR o. ,Iloa de 2- 1111- 5
RA 2 Espinn Y Julio C-F416m.
cull I.. d"I W., in., a.b.-. de Ina pornos se reerl- notark Ia elfferendi.."gu
I I GARCIA -11, 1 7AWRA -w do I vezire resentan -ItIcul-- Soluclores a d.. 'e, ia eze el
Nno (11, 1 ;r. A& 1. qu, iw IA 0 e md verdader.. is. clla i Pronne- DIARIO DEU MAW
tmw ,hAr.d. a MOV d.minio ?sesdo: A Ia, Ia..
qkir ww nadir. p. A. T.rnble,, FLIPF III
Y. W. d"."fid. i vlene H, 1 .-dr, pa"I.. I cl-lo wil Y. rsta. Ilex.rd. A G.,ioi..
ZAN 0. 1 p ANIOVO cl lub.1-ur
S VESTED F UEO 0 Y. H I ELO?
Desc"brik respondiendo est* cuestionario
quo le'P"'yoponen Revlon y Manet
Dos reconocidas autoridades de Ia Moda Revlon y Manet se han formulado 6sta
pre-unta: c6jno es Ia niujcr cubana? Dulce, co.", nio el azlicar de cafia. Eso declan cn los dias de abijelita. Aliora hay una nueva mujer cubana .. provocative y tentadora, sirefia y nifia-dinAraica y Unguida. Los hombres Ia en. cucniran del'ciosarnente desconcertante. Pcro coincided en que es Ia ninjer mAs seductora del mundo. Es Ia niujer cubana 1952, lque sabe c6nio derretirlo Es de Fuego y Ilielo. (iY Ud.?)
ESMALTE "Fuego y HiW1 de
bailadO algUna ve z-descalza?
-de Revlon' 0-80; Perlado. 1.0o 'Ha 5i no
CREYON de lIsbi.,, 11j,10,, Le ba pedido a6 a ]a luna? ndE]
de Reviou. 1.25 Si C]
ESTUC11L, 'Se rubori s; C]
con ere,') y C jllajlc iza al flirLear? no(D
uego 3. indi
.00 Cuando una reccLa I Ica Lin poCo
Plant Bdid. Je Pimlenta, e Je Va Ia mano? Cl 110 0
?I iene descos Je concern a iin
psiquiatra? si E) noD
Xree que stis a nj,04 Ia envidian? sio no [D
Ha pensado usar'un V1.1150 ell
.1 tobillo? 51,C] no [3
7', Le enLusiasma el mIA, a6n en L)Lra
rniijer? S1, F 110[3
OR
ZLe gustan los hombres altos? Sic ito Cl
: IL Cree que-aigunos C010res le traen
Is uerte ? SIC3 110[3
Le aterran ]as gramles fiestas,
donde luc o se diverted borrores? 170
1. 110DIAO l[L-1 N LT (It falla /* La entrisLecen los tangos? S"C]
i no C]
satinadaazid tral con r5cOlrampho ,'Crce que alg6n hornbre de verdad
inawillosElIllente drapeado.
Tallas: 12 a )a 18. 42.50 Ia compared,? G"C3 no 0
2. 11ODELO .11.4 '\TT dr faila azid Se pinLaria tin niecb6ii lilanco sin
tral con gran saAi dc ha llli ola 16,1 consultar a su e poso? s; ED no C]
ternlinand. cli dr-11ccado. De liaber Viajes I Marl.e, iria UP SiED no
'I'allai; 12 a Ia 20. 42-0
3. MODELO If. I.NE-l' jr tu nor Cie' ra los alas cuando )a besan? SiC3 no Fj
&XUI tCal Con Cintai PII A(1.111 N. 171(110TIC
de trrciopelo n",ro. Tnllai: 1-2 a 1.1 IS. 3. f;,Puede honesLarriente responder 11si" por Io me.
4. MODELO .11AA I T de dun; picza nos a ocho de esas pre-untas? Pues es de
en falla azul vat con LikilAnda Ile Fitego y Hielo y cl escarlata apasionado de
terciopf-lo color ino. Talla : 12 a Ia IR.
12. 5 0 Revlon "Fire and lee" fa credo expre,
saniente. para Ud. I- una audaz pro)TC66n de su personalidad oculta. Uselo esta noche con su vestido Manct. jPLIedc ser.la noche de su vida!
j Cosmitiros. Plitnta Baja
Vesfidos, Tercer Piso
Sports . . . .
..........
MARIO DE LA MARINA". clasificadom
F Aglipll 17 1 0 e"d A 119olisraiI
,Wu CXX U Habana, Domingo, 2 de Noviembre'de 1952' Informide"n Gen
PTec:W6n Y Eloqcmcla
deeds 1860
El 1)1A 41abana-Ma-drid
N10 en los Deportes El contrario- de Puppy Gilircitt
0
r*g,*:- cf.,1 ,,, rate garde
le on "nj .......
PRIMER PARTIDO a
Lectura de dotitittgo
tir. Arm; do
A .car In, pr o- o
;M otbi en M arsella! A A epumict., dI 13
PRIV -IRA QUINIELA
.,It.. Orlando. A c"'n" do Va.
Por Eladio Seeades jej., Leg. y lilvis
SEGUNDO PARTIDO ., 10 1.,
AIfyAnInJ.. billet, contra
Alf 'edu y An1baI..x-I-. A ACIS h6lorlacloves del La epidermis curticia Pot' ,.I. Los njos rmojeboxen recuerdan pocis eolcis por Is gmebra. Y de ruAnd. en ruand., I SEGUNDA QUINlELA 6 .
"I j ': lr I car ambus do It dr. 13
L Alfredo Anibal, Ilurrino. Fells, V E N I i
esecres tan draivinticas grito de guerra que ya so I puesto de made
comn aquidlau Futi on Miller- en el Puerto: Tcjcro y Jesus.
TERCER PARTIDO 30 lanlos:- ;CUIDESE! de Jos Falsificocionet;
IJ:k, el dill 10 do juli. die 1032. -;FrnrI sci-fi campecin! ... Igo I.. y F61i., blancal. contra
Los hombres; do trial, de In bo- y jes s. azulrs. A sacarl "JUVENIA" hene la warca en,14
ruts, ejudad trance" II lionutdo por otolu n on eo. del 13 y In. segim
pugllista javen, do nombuc Francis, nucido on el Fiancis ri a oil peleaclor bueno, inuy jnven. He. v, ------ ....
Puerto, do madre marsidlesin Y padre italiallo. Cuall- his liprendido bastante, per,) no In que neresitala oil eleabic Frapets, In arcruclgettlenalia do bate aprendt-v paill quitarle vi litulo a squid panumeho oil be to do inavincro,; a.aliclos I, oclos ]oil v$i3igo rie inedid;" ton at-bitrarlas. qu, eutindo alargultia lox ince y Porto noo ictritell a miles Itis in' ignite moteante. binzot, tonin los novItIlares clout y los Roselle., on [a citle. 'urcatan rl in .ona do] Mediterranvo. -Fran. avvia do enfiente Francis ie pasib todo vI tiernpo
4
cis scrit calupeon mundial" -doclun squellos him'- de In pelou intentando on %ano moteic clentio do bres quo boban in proi gineboa y quo itiostiaban jo. golpes kilometroros d, At Brov., do quien irciblo one paliza soloprana. Pei
on, los',brazos y en el pecho tatuaJ- de wiclH.F. -o no bubo knockout.
c evos bailgrinas y carazones pasados de parte a Nt socluico hubo cajda 1, cuando In pelon lieg6 at .,te Pat 1: fl-ha, ensariRrentadia do Cupido. ; FlI I W, dol de, round, soon put of doctor
,,is sevi c nipc6n.., El promoter do boxect Lie Spmks, do Cho:.g.. 1. Imrs Irligm. do clictio- so Mars Ha, que no I evpba ]as tatuajcs en Is pie], Firm devisicin. It juez frances, von on valor digno do on cl'alma, expl-16 Is famn do Francis husita que In opopeya.mas heroic que sea capaz do concebor eveyti Ilevarlo a un combat queen modo a1gurm ].a mente humane, voto por Francis... El sehor podria III Calculen 'ustedes quo contral.6 Ins referee, quiza por no disponer cle tanto valor conno
vicies del partannefin At Brown, intelligent, Rstu- el juez franctis o quizas par toner nienciss hijos que bracilargo, campetin munchal de peso bantaill. 6ste. IC CGneedid cierla ventaja, nada mis que cierta ASA
fini ponn mundial de esat division que ha entlija a A] Brown y faltaba entonces el veredicto
tenido sets pies de estatura. Le ofreciii on in- dcl ppi-sonaje importudo pars clecidic si aquella norrente d e I.. ncos para que posters on juelin la (n- che el campion munclial do peso bantam se quercrox fren e at nifin F-ancis, que pra en Marsella claba on Marsella., Imperturbable, sin alzai In max Pop ut a 1. 4 ue el nZmisimcl Alcalde ... %ista que parecia oculta bajo el ala de so som' 'f
b,,,,, de pilfo, sm dej., de mordisquear In I
oltor Sparks divulgii sus anotaciones. A juici 0
At Brown eitaba vivienclo sus liores do bohr- I o o. At B,.,,,n hilloict gimildo nueve rounds y ci r
mi c it Europa y aceptii el continto y hast. so doet. tin round habia sido tables ... clci a exporter In fats, en Marliella, contra on marsell6s, y on medin do un escenai-in de marmorns
iQue se dice enseguida! Soto El anunciador do ]a arena He Mansella spoons Jacket impermeable 5 iurrla, is
marselleses.. .
fiRdi una c iusula, at document: ofitiarian en, cl pudo )labial'. S-to que so iiguiera on el media del
r.gr6am. unlreferee franctis, on jue7. francis v otro ruacirlinter6 y que sefialara ron el incline la esquina beige, o1rcl y gris. 6.3
juez norticamericarm ... So solitaria garantia eta deride At Brown esperaba el votedicto, Para que el
66a. At Brown fui a busicar a sex juez at unico, sitin Anfitcatro so convirticra on el classic desorden del del mundo en que podria encontrAr On horrible motin a bordo. Empenron a caer botellas en ]a 3.25
can valor.suliciente para. stenciler Is misicin plan- platafoi ina do cuerclas. Rompoeron sills. . El pi tencla par el piagilisth. Ese 6nica sitio del mundo met, gendarme que prctenclio sofocar In fantistica on 1932 era Chicago. El caballero elegiclo por At protest, fu6 arrollado por el tumult y fueron Brown fuli el doctor Sparks, cle quien decian su. Ilegando otros y otros policies, cuyos cascos saltasmiling, en form de elogio, que inientras Ins gangster ban por cl atro come stations de solia El earnsacaban sus pistols pava liarse a tirce; en plena peen mundial ) so juez, tiaido especialmente cle calic. el dollar Sparks Ste CiAlRba [as lenses, se Portia Chicago, habian desaparecido en t-1 torbellinci de a mordisclucar In pipa i, se entregaba con sostegn aqueila confusion que no tertia prerecientes y que
_arI a Is lecture cl los rouRequitos on colo- lI tenia fin. El doctor Sparks Nt -At -Brown.
reF. Nada 1. enict.racia. Nad. to perimb.b.. No en% uclto estv on una baW do I a.so v m habor tenicin habi. rosa que toinase mas iapocin el Htoin (to sli II nL p"Ya quital. c los guantes. se refugiaron lorai,6 n. El doctor Sparks fu con At Broln a rn los muclics y ocapaion on una lancha,' guiada' Mitrisell.. rcibi6 cle 1. Cmnsim, do Box~ do 1. po, on mal noill-st,116, que -bo PoV I.F -1116.1 localiclad of pprmiso.para actual de juer en of oil buen pufiado do d6laics. Es histoileci que At combat con Francis y, Ilegado el moniento, se Bi o, n -fallecido havei porn tienipo, tuberculoso,
in lain en so pupitre, con el ala del sombieici cairla nl iclado y on In miselia- no peicibili ni on solo sabre cl roatro, en.una marm Is tarjeta do las ano- I'Vanco por aquella pelea con Francis. Ni to pretaciance, y on Is ntra mana In consabida pipe que tend,. siquievit. Hilbi. p.rdid. 1. beilsil. Per. hechupuba can di3plicencia ... El doctor Sparks, de his salvadc, Is vida. . A so lado, mientraq In fuXa ii W=X 1911%TeZ
Chicago, no vote, c, no queria ver, las rostros que of doctor Spailis pelmarecia impasill1q. 1 .1. clei a, r Aseple'llial i.4"
1.0. sonexacianiall Popis ar ext pelexi Astatine del program do sombrero caida iobre el rostri, y Fin dejar de morso habian annontonacin en torm, suyo. Par cl cuello an& per I& nothe en of Palfacle do Convenclanes y Deportee. Angelo
dc calla sweater a listai rabinstis se asomaba la disquear In pipa, que se liable quedado sin pica- Modiie.conoce el possch demoledor del crialle I a poser de lisle experts. carn am Rfeitar cle un mlosal martilliern marselles. duva que R.Iii Slinolece, peold. toupeair .1 h1j.d. de Hildiel. Rule.
Se inicia en. Esparta hoy 1tt octave Reapare erfi Puppy Garcia Itoy
DINERO
I I Jackel do IorclvroY, gris 0
a Sebre Jey. en too- clontid.doic en el botit estelar del prograinal
jornada del campion to debigas AMODICO INTERES cormelito
"LA CASA MUXELLA" 12.'15 0
El Atl6ticio de Madrid le sigue los pasos al Espai5ol, quir maria a U.nifir..., led& I clase de So enfrentari a[ mexicanito Ratil Sinchez en el turno principal del it., do cirai plail.. if PrIm
ext., F .,,,y bri lanes.
]a cabeza. Los sevillancis tieren que jugar fucra de ,a s A. re.r. a re. precies. program quIe serri afrecido esta noche on cl Pa)acio do )as
Los ovetensel; recibirinla visits do ]as Merengue5 de Madrid NFPTU 156, Departes. Tambicin aparecerg en la cartelera Htictor.Vtnto
,.]ad. NO TEI= '-annsPor 41 FERNANDEZ El Palaclo de loF Depojtc% %uziv gustox. polque en las nitsinas. hll
lier. closely last. cehr. cl lu;,a,- cc dC 100(ir
,.So ofeetp.iiii hoy on toda Fsparia. I -Gij6n jugal i eo Valladolid Ici eit, par, Wdos P-tn, U n c111,11, lu, ino-11"1, ", A,
.et.. jcirmid. i1el C.Onuccort.t. do I -Oviedc, recibi 1. x NUGOSERTO SOUZA FRENTE A del boxec, y extra Indus los quo &,--. enementro ex que R2UI Sanchez os un
a la I it a del real 5UGUEL LAZU EN SEMIFINALES tan filecoldilm de disfrutar de on UED I peso p umn natural, que posara v ual. Lions. Y of "schedule" o proffram Madrid. DE LOS FLIES pecticulo.PorqueesLanoche eica-,jnmtp que "Puppy". quien cti Ins
d. juegas anuncia que los lideres del z a Ila j.ga, S-tim- InudeqIstemporadaclobboxco Pr-fi, i -'Clltlmbs ...blite. s,,mprc be Uc-d.
Deporti%*o Espanol de Bar dcr net. ue se present
estan invictox, tendrin qi uTcb etirxe R,,oberto Sou7.a, caml3e6n paper aj. lciores'unit considerable velitaia eo of WLSO,
can Joe galleon del Deporliva de La A ciwiruil,ilio I Guitilles do Or. 1951-32. Norio Aspi. autvicica. per In cantidad de r,,erf,'Y todoa 10.4'que x1gucri el cles-ovol"I"d. H'I 'I I vinniento del bo::eo esO -d
Cortifilt quienes a pesar de jugar Campecilitio ell is prime, j, e- tio, v a carnpect.t. de In dijj:Ap i vos que hen concurrido a est,1 winne n to pe.,ol
on Rjaznr, sit gallivero, no lucen con lyucight on el 'rorneo Guantes do ric c4rielein que so ofr c cI clue en que cEla noche oreseric).11M.., 11.1
flus para clultarle Is mvpocibilidad Or. 1932 cle 1. Ase.ciri. do Beocca estit en marches cl campeonaln 1,-ofe. interuanto combitte.
. I., El Dcp,.rtin-de L. FpaFlOl j G' E' P' F' C' P' Annateur do 1. Comixo5o Nacion l.d.,, so I de beisbol. Y prc vuolio-,e p., C Pei...
C ufia no he alranzacto mas que Atl6uco Madrid 7 7 0 0 22 0 14 Dcprtc,. lendra el martes, on difict i esten del.1le do no color on Ina or F.1 nrcig.armi ".0" ,a 7 5 1 1 19 9 1 on somifinave de sit dii. ij d I farativo en l i-otoio it, ammado pol- ci nobaks oil lotl
Barcelona lepor que d.ridirxe ,I ,,, -ococllo Men nivelildoii. birn
,is pool.. c. oil ptsitalls to l4dQuic- 7 4 1 2? 11 -1 06n lunnd. se onfronle Mig.61 ILI,- J"'"' a a 'qnAchlad-,
re decir que c.stil fImoo._ A em., A,*aln,-,a T 4 1 5 1.2 0 9 7 o. el estilista del Gilonasm Cab~ clelormilladiavio, urm to to, d- 01 ,1. d.ndi, on e.dn in do 11.s -nriliel otro beportito.,,l del union. a- Real Sorodad 7 4 1 g 9 1, Perin en Ono do Im importente, [OF, sconecir.6. dreWo., I~ perfort;iereme I.,i Ell 1. pi,cia he slid. Irlu Unit, 1.6a, F" R11 [Is 11 13 .9 eticuvntros del programs Clue so ceic- desd Primer momenlo el iv3vaiqu especial. Per ciernolo If6cim Vnt.
Wines. Y en In ultima. come, se Fit o, (),,,do 7 4 0 -1 5 13 8 blar;i el mattes 4 do noyiembre en el let public.. f.cre, los dioiri igo. P.i tcndi qu, e.fr-toi- Mall. IN., '3
fremdecal conjunto cle In Reel Socie- Gii6n .1 2 2 to 10 9 ridiorit, cle los Deportes 1.onien7ando ]a noche the vrlad.,, do b .. c c a Y todoe ..ben q.c He l Vc.I,(, i acket do fino gobardirlict
tied San Scbioitim r a at
R Iliocind 7 2 3 2 17 14 7 1 1 ...... 1. 9 30 do in mI form. lo, le p es o I, to h Y t.doF xilbfli qu, Ilerl.. Volo s
El At ilie. do Alildrid. nor 1, Fi. Color,. 7, .1 1, azul Yino, vercle y
19 13 6 En el loinn olinripal del proArcl-. nPO" idad clepresenciat si, dos I~ Ima dv [an figuraF inas Proinctedo.it, L cormelito
I., P 7 .1 1- lid,, de la (7,11. 7 3 0 4 q 14 6 a voro I., it,. Raol Gonorl. cle Ij pertaculm pro eiidos n ,,, -smo clel'boxcocubano en estoll mo-,!
om... DiRvip.16n. tiarribilin Petit'. A, d Bilba. 2 1 4 13 14 1 SOA Alb,.tc, S. hlnll. Kikiri.. H, di.: mints put in lad, pot En it.. 'ful-mi 'social. H
goi, onensti,it. T- '*Col. S.otaocii 7 2 1 .1 9 14 In,-.-. dmcuthnn I campoo 'Is noche. Bab, Ac Lfla. con, sus exeienti oridiod, 8.50
c, oner- juRaran on of Alidilgi 7 2 0 .5 1.1 2 4 riiUa olo. -irl- do 1-1 10fl 11-1 Habis que arilicipa, I d,, I. x1to,- Y su ostflo P-ultzir.
f c I d __ 'i ds contra el "Solclado" Caoil!
.'"de y C,, *ir, c la ro gal o. Valladolid 7 1 0 6 6 4 it,. on cata I.p. iniouil -.0lo- puu.n 111 r
I u c I mid6o i u.drn Zi. g- 7 0 0 7 .9 23 Ad. locroill. Y Do. c., Coleco t ro rounds interesinle, habran no
& iu." nde "'d, us dE,' E. tl rimer A. po d, I 1- 0 Buell entry- (d !g on._a trcelcm sbiemia Ac.nifi- Armand. D-', All--.
d. q or 'I farati.soon esti aosio5o ic ver. Lclcley des Tce.. ..-as. all IF
Ins llamadi s ofectives. ..Y colon c. libe. -t jo-j. trab.Jar ...... te. 'Prfiy"iVxmtav of telin tenemos el debut 6, Nue o Jacket Saturno, d.
dificil flue los ou e Pon- c oil que on h. Perdido n- campeonato de Inno
far.. fuels- cP' Ile lus road, Garcia. .1 no... Idol. ---% cloc Rcilcold. R.drfg.c,.. "L. Pl-h.," ClUx on punto en sicle jue-cls Pio 50 snostoza, y corduroy
Present nuevitrocnto dr."165 cl.; j elloolictin d, Joe v ... s d, 1,. Pet 11ro dP rifle; a oacm
cl, r roil el equipo title Gullotes d,,Oo. que so pone at
Hay copula equips cmpa(ado3 Fit ho3 le toca ju -TeluAn- v en ,I, clas victorias frento -net atful, Verde, vino y terraPI mercer lugar del campepnuto. call to sigue ]oil Pesos Gault, quien acaba de con(It-1 jdc.nPv0fcF oeleatdo
mocc form.. EIIOS 4011 Bill'"IOU12. el campo do eisle. Pero aun tuand' campeonato norteannericatio if,- in do eomr. RFfnl Lilfii qn, Colo.
Valencia, Sevilla y Real Socieclao. plerelk su printer* enctionlro of equi- Falls,, p.cos cloas para (;elebr In
-I. 13M Ratio$. at derrotRr at cIosd Solo ochenta centavos costaA Valencia y Sevilla tendria que )it. lpo Ilder sciI en Is posicitin. nor. ri6o del Campeonala Nac ot I, do I Fernand Cannon. "Pupp'." 14.95
frarn foer de case. Los % alenclanoll mic per dox purtas mentis do %enlit- floccalibre 0.22. Ittic cirgilomAd. Par rise is re 'cireor
rise is rup 'cireor
rise is re 'cireor
rise is rup 'cireor
orrik cin Nucleon] do Dc,.rt,,, so gold, n. brlll.n riderin r
Sell Mannis. Mala mridda. Y In. gaper el Tetunn, .9epondria In rise 'o
Joe sevillanox a Wings. Los Intro :a I OD Porto del printer 1,0, lelob".1. oil of Cl 11 b do Cs,..d.,. p1d III, afros jucgDs del eircullo soo, dol Cerro, durante lox dine 22. 23 y judo de HI Ftl.. 010 Ruic It MARTES 4
3, Quo cantituye el in
rioded,, .1 Joe- 30 del prosenle, mes do noviemlor gust
f'vcjitAcrn of Camno dl, fix -CAccrefic, Y Melilla -bidnifrisse oil. ad. 6 elerve do 1. "12k
!as Peleadores, do so t SAN -CARLOS
Eric Le else quilare d.eir to. dcl -Liox P.I.-11creuLv, nscripeores p... el din Is.., %d'," a pegada dinamitcra: of pun, h dono.
ru"Iet. I no, p._rl qu, qor- que recorcintims a Indite los It
-17 do y Pit., Milli ao ledor Y sciparificu. -Puppy" F, ;,a aren.'A on l P, o.lo. m')c" i que dolleon mitolfoir ,, -t, gi
-H6.1tircle, v Offluri., "ent. do ""Icter "'c""a Person con cimero. Portion quirro
llo.- 1. gardener on oft. of preAueo, y of
.r., jugox .,I Ins illau-n bcn Ingib lifee 1,.. Cio
I,, Ll ervic 3 G..-,.,d;. it c Iflel ol.1no N.ricinid miniflare qu. be ruItI1ndodr, ,,,I vDp ,krl ,r(, _g" do, again polo. po.noc I'. hu, do 'juc
Y on I civ. gru% en I d, I., on so rival_13I SMiclict, ex to ourritire
q 1,.,,dcl ),as I, Ili, P 0. VId.do I P*IIAMSO
I,-" P- Tudp ,,,crc lodo..' not, In Axel.. 11.1!0 Sioreho'.. Ya 1. 1 ........ dichn Jacket do teiido rerio, ', r, arias _clol. no c, tit, to 0 d'I
Ev e n los A on In W. der !I. a d, ar Rifle III., 1W.,'Iment, 1 c0o' In 'I'l peterde, larrodo on,
partial boy lof3u "1 11 ntic I,- dirlitid. Pill Virl'y Motion. rhlcnci, Ing;. :it nombre on fiquia Wre Iasi I beige,
ndrA problem.. par. ticiz. I r ell of kill resmoulte Irlunro coil In Ratl fum n I-.. Much. prinitir I uji.r. Jorge en q oilolo. ..c16.. citir ,,, Camy..ram, po.. ..o did d.p.,t, do 1. -1 on 4.95
IIANK HALL. lead,,, I Ilmc. 1, .,7
"" To" 1, h,.,au. re, sea In. Jose,- pe oil,, q.c, ell.. P a- Oil pe it
jueAn d, 1., 1.14- Cu- did so l-'eibon ..pecialmrrite do agrealvo, que rc file c cloi-ii.iA A
h.h., olvii, M"'itoo, Y dal. Huesca. en m-rialin o;,oixIc.jj,.II !lIgoricirc, movatcie que sell rail, q.. campers: till lajnd.,- Y'
C1111, I ties., ) .' .. on do c IF In lo A nI "as vatelm, .5 F.1'. eso *a in clu. I.,
.N o n 16 r,t,", 1, 11 j!'.n nt!.. ""ptinicu. "1.1111,16n )long- I fee esitill, 'If d4 exile dcriorte, que, Join IIV..id.) e
I 'In or, do "A", P, co ca" "'InAlta I inJJ,.o1,,o Prpr I,I,C,,,. convencerpe mo, c, vnrJ.r voor- no,
it,. in lid I A 1, I"d, "d"" 4"""' vIddit Jilin let coonld. ex -,otuol A,. Ins muchachns j6vollit. que Is, 'Imi el
1 11 In loll-l". ,lend(, 0.. 6m, 11tirilln let pj.,- ring c1l.oursto. coruegill, I. I,,, I', Chaqueto de excclente goVill ALAIt A "" n ...... (1, NvI.,oo'- collmile" PI'licin. 11110 oil IoF
on 'I '11._ Ar"'. A :1 a 1. ., t" d, 1". It. 11-1 little, .., ectrifro-toan vro, ralviiir bordina cormehla a azul.
--Iruriel, A it I Jillo :1 ,,
. ...... r. F I (hooiolvi .1 'le'loadiot ,, In till exit lite, n Iloci I, Inc.~ d ou. x. 9 .50
(;.1,. 1. d,-I 1,I do,,otndO Jr. dA. y a (it,-% ,un. Por ii. Ito, de 1. m. ch, Ilodolf. ell im, 1. do a III,, -nive
114RAV.1, MARTUNKZ CONTRA I coth. v ,norld. -ado . ...... Gxr l. Not SAnO,, J-;
o,, ell, it j,"'Irno nox p', f, Chaqueto Saturno, Impor on.
I'liginal 18 Spirls MARIO DE, LA MARINA.-Doullingrit 2 fie Nov. fie J952 Sports AX10 CXX
HOY, CONRADO MARRERO CONTRA JUILIO MORENO FN EL SEGUNDO X JEW,
[1114W I), LU4111C N, Barrett "El Sobrin" estet jugando conw uyt coloso
Deben ga n a r
cosas del Jos lantS
Pol' ill (104-101' 013-108 110I)II'll 4i El serpentincro Jim Hearn auvito un tribal para los Gigantm.
Con Ia firms presilmlosm, it, on Drell smis-,
d. ". "liters, 'I dildo, Carlini Ili,- ganpndo il 20 jl Notas
,lb Ido 1. b.111.1111. Carl. qn,
.......... oribir par. dololo, do nu-tir... Par HILL FERGUSON, de Its U.P,
ATLANTA. u.,ilenalare Im (UnItcd.)
-Jim Heard 13111inIfesuil quo los; New
I 'tax ", on, York Giguntes ganstrAn el pennant
I cle 1. Lign Naclorull on 105.1 y pre. L
. ..... Wrn Cang"nato 7
Itlill -ndnins pol anon., en're I- cilia qut! 61 marcar4 It paso gonando
call r +
,: nlkteo, Ili -It lei It, de alt"'lla, V !Campeonato de Base Ball Profesional 1952-1953,
rnlanl. 'n Is I I'lln'ta de In, 'unbrorn, Intil I it los El clereth. lanza
Ind ........ bienmu, aq, dor de 29 onfile del
aquH mnuI.rII;aiInn' I, eded, qul.fa We pudo logrlar 14 triun-1 conspilacitin especial pan It DIAXII DE LA RARINA, hatium.
Plen n fen Is pomade campala, inlentrass lost i .0
Ilon'a ll- It li. o octubre 31 lachialte, Par Fie. del Castillo'
irul 111, .1 'nulnn u;r, danne, Olliontes; terminaban In e.undo lu-t
In';dur" 1. gar tram at Brooklyn. inall que to., ESTADO DE LOS CIUBS
1'. 'Lod 1. lunnil'. 11 I'll 0 1, do serh diferenle )a pr6xima lempo-'
vn-n-mh,,,i,;Is V., .-ad.. H. A. C. It G. P. Ave. Dit.
1' ed, nr t.. 1.
a l", In"O I 'od-nn sun Ill, "Debt haller g.n.d. In '.. "'It"e-rHABANA . . -3 -4 -3 1_0
'I"I It .,onto go. cate at,."; file. Hear,,. To I I 111INDATIES . 7 2 833
I In' lirtmane'e, Wnru- a)"". que ruccesitli futi on pace de mis1CIENFUEGOS I 2 4 8 3-" 8
Iv liodon.-.1 11 11.1 oli-od auerte In los momentum preelsol Eso MARIANAO 0 2 2 192 4
It.". qu, acrift,"'. 1- in ilne's'.w M0ndA I r III I ra-lon-le represents muchn difer .. 1, r.Idi,s
. ,,, Im-od'n. '-de. ,,io I I,, d, 1", 1".) 1,, t.d., le, a de per. 2 4 a 9 73 7.3
,,, I I, L0 )" ell el 1, earners a no-11 111fl-Ilta Hearn, de Hill fibr.
i, jucg.dr--n dill Ia mayor parte dq sus Eicte ell- LOS PRINMROS LANZADORES
t;;,n] wes on1nIi:!..s v I., rtrepit-a it., ),is butbacos del team uentros cluranto on inert, slump ol.:
E, It: que Walle. .1ohn"", 1. nlhnbo r agosto. perct me rocuper6 on is rect I JJ J C. G P. A- Is. Itio Vs. CID. rb. n. me. a.. so.
int'i inhuman onto 1 nle, hal-a It,, _'l I do en Is no a trial para mantener so record sabre
nrl-nula 11it' I,, thla 11. 1,4; snutuy, a ". iny Nilpialos, in Ne. Jos 500. J, Minen.. H, 7 1 4 0 ION 31 27 7 7 5 0 1 18 17,
'a '), ".sIqUivr. Mi 6nico problems on agOstc too M. Picone. H, 5 1 .1 1 1 000 27.2L3 19 11 10 4 1 D .1 13
I,, lis Gou%., !u, c-renios nos 1. Ind ue no poldia lograr una buena ra- A- Suarez. C. 2 a 000 9. 3 Ill 8 8 2 1 3 3 3
no III v..,du -n -,1 0 cm Isla s a ,I ell Todos too breaks me salian on C. M orrero, A. 2 1 1 0 ION 14 1 5 2 1 2 A 5
cl ta de Lin, vI ur pla),, nuv 11ii contra'. Sipplo 2 0 1 0 1000 5 5 2 2 2 0 0 2
I'll-' 'a "Culando no fildroba mat a me cn N5poles. A. 4 0 1 0 1 000 6 7 2 2 J 0 0, 1 1
cle I., INIii'l, traban a pales, era I romps I'll 3 0 1 0 1000 2 3 3 0 0 1 0 0 2
ana it 1' .... Irlint, -ftirmodad. .bro It dul-nn, Bob Zimmer. I solaria Igor dIflende is lines corte del equips de lots titgio del Cienfuegos, Is me 'do i el queacometi el c-1.1rul Mayor. A
g it I I., h-nas beala.loth .b. T.,rs H 66 1 0 a
I ...... s ads. meste alto Zimmer le e.bi pegX Ia or. op.,t.,,a L.,, c.rcr., .Fonnl- M. .1 67 26 25 a I
St peloter., Q., is I deal.... I. I[ pres-le campeonot to.'Fildemolor erlope I 1 .6 7 3 .2,3 19 1 11
Idnk I. 1 1 12 11
Ini; I pit do 1. plural. In his Iomlur.,. 1. que quiere dechr que esul, rin lel on& labor solaremallente en e' I's Gettoll 6 3 3 2 00 37 33 9 8 2 0 0 18 -11
ls ...... I_" 'I, I kto" Ill 'o., o 'o, I;, ""I .... a I J r, an d elclarariorca par RopbuokC 15 4 1 2
do. peclo.. 'm vI o 5 A, 6 1 3 3 00 24.1,3 24 11 9 11
Lin nut da c soorie-Erock5oll A. 5 1 .500 25 Z5 1, 9 0 1 2 12
d-:TNo Po '""a"a
ol, pi8t(jll ell Pat not in.
141till diet. a.en. ag, que hay,
con I I I, o lil ll' ; J." .1,l ;111. I u LOS PRIMERS BATEADORES
v Uriona contra Muguerza Haballa contra ex,.
b.;l m una per
rant -F Ill Joint on q.c 1-cole I., C. H. cf. Avot.
Ill ... I I I, fio N. L-lita. ae an eltond "nni' :,Ill, coal., oumando uno Isla cal tin al"unap"
l,"d Lorenzo ilin el partido estelar, Almendares en Los fanatics do los Gnnintes ill SarififnIs. Habana . . )3
In' ;,a qu n, I 1,;nnn a h1lmaln-las. Padderi. Luq y But l 11! 1 22 4 '400
III "I I. o'Inlin, 0v I- tir dep-lisia, tile lioi prot.19.11-111" 11 segundo t111*110 Reargii que,,estI ailti- III Atlanta. Ciespia, Habana . . A
site excuse algona. En Formornal, Hab... 3.5 7 3 4 .371
nv las Ma-lCarswell, Almendarcs . 2 2 11
'd" v.stro, f. iptnos I-, stchlu, collocit'ron ., Pailtlk Padden. -I Fetne.do Sakamendi y Nitagurrza mayor vental'a de dos tanto5 ell too cin- al line III,. 1! 33 1 .364
t I La Inclemente del tieravo ublig6 a yorc$. slempre Its go
a if, "d, -tn. I I I- ,I Ia Allll- alloll A'n- Jos luc nod. !nas ell-, Klein. Habana . 45 11 16 12
n no, i -rut. so seguia pidiendo papel par Ins de abdjo ell spend- tr. program., corresiltan. cucElroa que M Ill- 4B 0 17 5
Ilia Lgas ena do );I la I ra, dect du I'. pe -olla, C,"'"'.
"th"ad. a ,,, l, giate at camperi-t. it no vietto debe r 1 1. i, onfuegos, 3 4 11
Cib, L o7al u ll t-ApOrads ell M Sladium let Ce' C1 estelar de anodic. Salsamendi jug6 mucho. bans. Par septima vez ic.Aa-Ig C,% P redlj. Jun "L., Gigmat 3 6 2 2
fin, P i- Sit for ,gl,,-n_,ada par Ia rtij_ de temporada Joe nernarlo superr_ drbcm.os ganar It tiatpo d Z 'Smith, Almendmics 9 5 5
I a zlu_ Lcd.a I uniza 33
ILI rulegic., el: .,do All,ndullInni.equ :, 0 dia 1 11 1 a. 44 1
f.,rt-l- ,I el l a 1, late, 1"11,u,n, de lograr 20 victornis. Lo qu
1, li,,ir dt, Inios prc IQ I., "s I'al., i, _1"
a .,I Jultu". se "oho i., Iluvin y este excess de aplaz&. darli mucho para lograr mb n,: ,, Cienfuegos 15 2 5 1
o_:Jil d, no" [I, i n el I o' I, "g. in 6 rlipc Duan3
e-mi lab- P, I nin. on, sI, mos.,clesdo F r, 44 6 14 5
'XI.n El I'mudo qn, "'l-a III I, u c Into, c to dj.nd. In fechars; libres es que ten re Dlardigii. Man-s. .318
ip's e"' h. r,,bms Pedb5 n If RodrigUC7. Almendares 311 9 12 4 .316
hon-l- ...... Infln, I,.;, it 1; 1. ,ch d del popular cidrcuita.8,,.n dia I, Mianto ryt .
I ", a do no I .... Jo llp,-" Ill ....... 1, 1 11 ii-Ins II.eve P'l.t.5 L c eun'Lln do I jueg, an 1, ic c,;;Tambi6n croo que Sal filaglic re- I
bit 1 11 Irs ris'e"dia Palo I, an,
'de" I "' on- d, I.din, -, I,, d,,-I,
'a Is S.-Ilanillod' Iq I dh... s I it zi -sra stilif.- an ,paida so
n'nie na "'I Inill. "I' ;:n Nlu,4 I". rn I!." -ln 'ars e In- a Ll' de fb,,,- s6lo rlued.n do, 1, curs, Cr quo so leai-6 Ia LOS LIDERES INDIVIDUALES
!a "M, ra sal".'rlirlaafe d,
I, d, in- J"ciud"", I "l, ;'I.n;l ell fechils "It'. lines me, do 1. met. F,_ lnlIda piar dcrninr on con- ron aire HOME RUNS: Kloin. Habana ...... 4
01, lov I A,, Salsamendi i Ali'. 6.1 So. ellas, lot lunes 9 1'.n.,,o'.o.ndni.nad. tias E, o TRIPLES W.,kralut IM,, Smith Ane_ Gw.ni., n-a It,- at Irintn '43. en cz licifebroro. va q I, el torne, [I 4 1 -m. -ste, qu, I.-, n-grin oa DOBLES Sierra -C-, Klein (H. 4
d, n,,o-. 1,11W."'. 1 1.1 o ,1 10. o Ia. e to,_ nu, oLa,. pueden h'"' is" 117171 CONECTADOS: Jacobs. Almendares 17
-o I In"'.11". 111-i'lin, -Ii, lea n.o; 'Ine I N! i Lend III, -t,-.fT6iIpm'.Q.u,' de ity- ea a base it drin.? no
S.Ls.neo 11111 1,o in,, Irn, on ho'n ,, hallatis 'I -ILAD do dlcm.b Mariantio y Habana. ya line so het- M,,glil "El B.,b,-,.' ea p-ti. CARRERAS ANOTADAS: Klein. H.b. .......
qn, d-u, .- L d, Padni .. ....... i k"I"i M r, i'llio Ill 11-11 Ile lit lieell III n vist.,!o,.dm; .,cranoollir .1 oi-ente in-rolibl, dn-no, LSADAS: Moryn (C1, Klein (H)
in I., luvierml in o d f, in BASES ROBADAS; Ferment I,a Habana
IIIILIII tint" d J, erPr'd,'
Al de al"Ll I I d"11- I en I- en que SM", rl, I, r, IPori
e-11111 It, In's, I n--nne I nor o.c 6 f "'t"T I PONCHADOS RECIBIDOS: Zimmer (C), Klein (HI ...
6 ...... -.a N6 de t.%M I,' ad. dl. sarn, de is
M.g- 1113 dec.). I- iawnd. d.1- 1 10
de dicienalare pr6xima. Esto 's -,I so osp"Ida y I. LZ POR BOLAS RECIB!
cunjoa c'e") q;, le-jilo 'ninitun ,gnia 'itt'i.do I'sin-I li"i Intos Ili,, ocho. Hub. ijitull.d. ", s o I, dna to quo clo 5ASES DAS: Fminterebill, Habart. 6
do P;,.,,l,,,J ,,o lo, E- w-n-i-a I ;, ,, I I fail,, de fel p.l.t.,ol otaiirtois .,IinlrqL c 11 le LISPC d 0 se eatio-ba
". ("LI., mnii ... I-i d-glds I li, I j, ,, d.,Inde de nu- I- 1 ,g- ,, ]I.., opnn: zal.da.",;, .to club R na n no. 's it I n, D, -o.d. on lie-n. na, Dodgers
I,- f el"l-, ftu-, n--. e.t. .... a no. d"'. cmin, "I, Inter. Indi'll" 11', SMsn-Ind, y rillu I pol I- hJ),nrdltm UII ml'mO y i all y It lercerta pars el Mariana. Jos Gigames 130-11 IVID,
I. cant "I Il'y -i"no en rin'st'.. 1. I"ni" Liable. Mu- 1 Estan tard se reanudari Ia lust d, a L 1. do,
Ilre I Ba Jos sig ent'. 'e". Inn-4, ill so at fill Pirnnen. I.. '. in,).- I.-d.re, Nazi..
I., e, _iil 11.11-ndind forntirlable cable' header
I, 4 11o, 2, (1 i1o, 4. 8 Par (I 10 intent,, entar de Lure. det on nal ng qul .Joo BI ek, del Broo1. L. s -ron tinirdAmento ill alap-ar 1) L 41 pronto base de Cienfuegos Marianno k u
W I-redli QLnZa on f te segurldn InIL -'quini Ia cost. pars dejarla pamar all primer turno v mas y IY ., I.yt Line .,'de G gzmtA L"", "0" a I to do 111b.. -s. son [oil mejores.
.'onnn, sl r-oolider firmanvament, ,1 11 tidia & an-In, a, Int- dadn I ..... .. bole y dtJHria Pasur comprendiolAlmondares Posiblernent, It zud. ti,
'onn., It -u-1. in nudo 6, rzm6n hcb,, ofirrand., ltntla-l fillon"a "I dlsd, line Sals- clue Yu on, lenciria ovarturildsci do de. I Ken Lehman actue nor Jos surefi Y tho'll. .1g.-a -nierl mas
1, 1 In --rd. de gratau par. rI Ill rna or delbuto Lin ca. fr nlo a] 3ensacional critall, Id"Id, Hear. sllbr 1. p-d. I-pitracla.
, .n snIo is bra call en"fa. In, babes y Iia- do q11 t,,,,,ndo de ..... alotahls Ire],' I'll[) I vsb,16n y eu- dos. Fornicles, quien fui sefislado of ",
ri, lit In I ., t.,t flab its. vol- Ia. pegando ento-s on. Eddie Stank3, quien fuera coart
ant"I ..I III'.. scent. irfau L,1 -s 110fas a 61 l llolll, d, ill., ,,ie,ta, n-- ado n. wr a] ,,,Io. mente ran' Fermin Guerra. nan,,sj, or come manager cle los
t in sn", suz, ,eI I I R=rn.- ta: I ..nIjn tins, Ir, empe., do turn. dobvn Irse urn, g"ll lab -onti(iin JAI ALAI I Agredido up boll por
\d, fo Ituria, rial I I., ro,, p,,i: I n,l Marbeanto aunque lla Cardenalcs del St Louis'
;9 tm,:y Juli 1. a Jos umorcs de ilit, Fit
': o 1, '. "I \ ,, S'Ib."nondl te Y ,, re
-1 -olunu -se to, no, Iro uu grupo It
'in Gt".;. n: pu n ..... inent, d, Ia 'r,,ic, i,' I D u r i, 6, r I I e espectadores
vI otro pre-Ix It, nflo 1, "'no I'lilot"o h, 9"" '1, '1 "J", ay I" p. ree!oelis in a No,,
L"' to n I, o Holly d a ctir peli. Programs par
la in 'e" iSla I sa ml a 1. t'inh... d, I's York, trado r In I; s de ill rc- cuias (100 "Sera oil g ran 1100r, 1. f.nii. do holy
era 1111bil" d", on', I,] it as 8:3 p.
1-11 11111- Ill, nnnn,"tos sildsn r. too 13UENOS AniES, Nov. 1. (United).
Z elo tinontrill-1. toll 'I it nto i 23.
Pell, Ndllfi, I q,:, lon', 91-a '-n, dri r.sll 3 ;I Ntll el a\. _tona PArTIDO a 30 tant.s.-- El clortrespia-al cle "La Fta.6rl vn L.I it fit, I. ha -i o' I-., "I "Lin"'rion -'s Inial's" F I, in". d a L' un. n mejorproductor PRINIE
Pnirn. A,,ail,, blano.s. an, mas de Z ... le, inf.-6 q.. mooch.
. ...... 9-, d, 'on I 1111o 'I -1-a I-es on It 1-11 Inelt., Pollill- Arres Z
Oor tile I'a, Hi L'I", Sn I'A", Illen, a And- y I.-n- Residtal (let fiabol ell Ios Estados UHliflos A sc rcgiAr6 un, Ins6lito bechia en on
i,.ll let, I, I "I"odo di". -1 In., nal. e,:,balg, fue Inota- L- In-idedo es Ilegajon ;I toner eell. s__ o, do] cuadro rma-bd.t= co. :i sgsdi, .., grup.
Iv d-.on ,,I P. 'I oil Rol. I.jtl It, 17 ta'lln- par 10. YORK. No,, P ll to, -guincia"s"tiel 8 y edio.
d"'. Texas 31. South- Melh.d.-t 11 QTT Nistrir Jackson. 1. .1 peria'de.1 dv desar-he III ign-,a
I pr vun I., I Il,. lo, on I-I I, e lr onlr. -1 11.1 o de
'Is -1'111L I Prin-urn III B I ..... 0 W's-ii- 6 tantos.-,canso entre el quinto y sexto rounds.
"ed". u:,LI1 11'r e. ,"e, I it Y te d, 21. RI,, 7 PRIN157A
."n I %Q "o, "':o'n 1,pn I. Isla, L. ozo. Uriona, Jackson se tirli a Ia lons. Y at bien
;I 'Ii dl d, h., F st.. v sit r..pi. Not,, Do-, 11, Nvy 1. an, 1,1-9- esem-culdcres int-0 de.
!,noW.S. 11 i ul "as I d n "E K nsas 26. Kansas State 6. Pistil., Al.g.er- It
-10-i- dond, Luque hil wou- tar's linevas on,, salon de mo londer'.!saj
r. or. brIP-1, .11 In I., inn. -L',r pvIt',dilecto, U--, L..t_ Ma- Yale 21. nth 7 Missouri 10. N.b,.sk.
I. ;sea cl re-so un. glor-a figure belsbclela perin quotes sin pizea de roves y que mo. gu H,,,,,rd 35, Dsiclcrta 26 1 Mississippi 28, I-Lusnan. State 0, SEGUNDO PARTIDO a 30 tantocsc liltricaurt., Ic
ad" a -, Y L.,,-. a. I g.liecatran c2b rdement. troingrisidas
"n'. I :o, fol", 'I I. id.d,.u-P.,'Lnd. IV -Jidos por Ia necesidad de pr mero Barrna Mul 11 y Lorenzo, blagles, y pun mines
.1, ad., t a!'. I --n, tax '-pla-bl'is del o"', ent. Ell el y A .... te West Virginia 14, Gearge Wash!og- Vanderbilt 57. Washington and contra Piston v U
Ana. je, intertras re o re grande, pa5os el tell I,. antrap- eo. 1. deticell.. ... I... las flelti, i C11-YAL Y Marc- rnand' i c-drale.ceut, Jaclontra oresentalbaderriume
r- e ., -I.-da hogarefia. Ilevandose inba, ma-3 ducido a on hosciftal. me mtaljl
lo I, -nfort-ic ton 0. L- 7 A s-, Jos prir
ro-es do' rilnlt ou,,comc.vtuand Liz !a lines de c ich s" C .. Ill 21. Cialy.b.. 14 9 y medio y los seg-"- adelsg
2, ,a Ital: oe rif Ir.r bas 6 z,rcir. '- Sta. Barbara 48 California A,,,ieF 0 6 to C-ebr.1 Y cares lesions. Poswicar.
oP arece persistir en Ia m ente de A,, herst 34, Tuftz 0. sy Montana 35, Miamians State 12. SEGUNDA QUINIELA mente Jackson fui internmido In cf
Vallejo. Pradera. Zabaleta, Got Institute de Neurocirughs de Is ca.
Rod Barrell Sc fircrento ell Cuba aon P in State 14, Penn lvpnia 7 Ucla 28, California 7. llormo. Oftat Urquidi. PRaL
17 del fin, M-1, DIsp.e, In~ Ig, I, 'in i'na I .. gia Tcch Duke 7.
,,l io, ladoforoly, r- I'lar, d, 'Ann-i"i- P,!., I, Ill?" to 11-Atarles el aceidente deBaroudi Detroit 28, F.rdhano 20
i, la hai-as d, C-th'r Millholl-, i .. ......... I, do Colgate 53. Ms i.aiprn Coll g, 12
,],,T ii a "de E- C,.b,
I.d 1- de '. io'll I n n- NEW YCiK. n--- .Iled I s ,;L onto p,. Illinois 22. Michigan 13. EL AUTOMOVIL M AS SENSACIONAL 'DEL. A10'
I it C-Inn],, I; I.
lb, I,' ICii' B '111.1", slabir, I c, .]a Z d'y ell.". Ptttsb,!,gh 28, India.,, 7.
I- a' I "I., ;ien ,,, buenq ..... oh, ,cl Sam Ba ion'l re, Tile Wal, 1, 'Into Ia -co's Colby 13. Iviatne 7.
ha o-vndo 1948 pusa frer.t, a I,, I.,,'-o -rol- n-dow, I, n Ezz Foo't o
!a ha- 11 1 IllionIgg. E2, 1, hook d, lofulet-d. y C-nnial, 14. W,,0-n R sr 0
. .... l"" ;' "r":h perdi6 pill EL
i y --ha -1-1-n. in, 11 llo_ 11ka d con d,, North EaFtein 3. Vermont 6,
(,nok -da 1. L.'ri"n de San, '11, ... lure
o _ntionol'.1 "I a iiiis -;l o 11711 d"Pue, Call Bo,,doni 28, Bal 6.
-Ile ."i III t.L o deeim. mind. Bal-cald. to I a-W, at', re," or,, In a,,,I. ej__ dr Io, I '. 'V I, p Ohio 81.1, 14. North Western 21.
lead- ..-o, it,. per. I it go.6 '. d"'si on. NInnies. 17. 7,
Nurtra ,As le-olo Bantid, in- ii-q- in-Inis opcirtciias esti.- Colorado. 0. Utah 14.
n,": ri6 di. og.- E z Jae 2
of Wake Forc,.t 21, North Carolina SIA Ho sido EL PREFERIDO par Ia HAVANA AUTOMOBILE
421""T in a do, to Ell. trfroW C spi-Litrld. y fu6 oulp. to (I
pere nK 6 b.-nd. "Pele is, a nee I era .. dice Char. Army 42. Virginia Military SCHOOL, Ia orgunizpci6n noicional de ensehanza ou
r. le-a ..., ele y g I'. '19culln, d. Tennessee 41. North CarolinaI414, tornavilistica de m6s alto presfigio.
it 1. 11. hcrty,"ight les A-s ap
-n el ,guient, tra
I'. Is,. pa
P'"' qu.s, s Itisus Ringe. 40. Temple 29.
acodi, in 4i
alit, Est.
ldise E or. _o lab. iiiser _I Ohn. State 24. North West-ti 21,
R .' P' y iIerid.. pro Y. Carolina 21. Vlarginim, 14.
pladre do Sia. i rneya":,.'
I i- I'll I ..... tria R- L-yno. 1'. Inanq.I ILgincra. file senalaian rue fill Tile ell Indus IoN rond., pero no to rv-' Florida 31, Auburn 21.
lent,, I s PIU91-1 'Ine -- nillabl Michigan State 14. Purdu 7. .0
-w ida I, I I .'s nin or Sam Barou-10H aly Class 7. Mainquette
'e (0. S dep-ti, Un an. ann" 'eiiii It finvas Hemos artlabia.
H abla coach .4. B i u Ili' t:;z no quiere pensar ell ran, III hinaaa 41, Iowa State 0.0
itn u I otnb,' ring Allibarrat 34, Georgia 19.
atlit(18 cido un Curso Espel'a fui 'nilt's EIrn't R., 'I, on, ell oil boxcadar nity Tul.ne 34, Mississippi State 21.
nefl- rn, I., fain'lla lli, L .. d. .,-ul,1L-, cullind. gone I tutuirl ,- Tube 23. Oklahoma ad lil. ,21 special para adie;trariis...
In-Pblem (i del m inwro dc 11. Pat 110ol-I I "';;, I,:,- Qn1l a raliallner I n y sinimncs Texas Christian 2J), Baylor 0. pircustes a Ia coileris do
h.jn me I-, P- ndn relo.b. Ire. Cateloorta (profaiticsllnn I u
6, nor uP, I),., "' n-ina sfin., do odind y suA
la, vrand" c1r1rg.nIllnr1 119111,11 liect'lud" dilt, -;cri filil(a Z". 11'ns.b. oil San" I hirm, rtnrrniok nales) catritchdo con ca111rilic inill-dill- ri joldry tral t"do, rrtilos talimpicos r 11- lg s .1 "nio,", in,"n, lie alnira ,, ridel-1, trutar6 do rillohes FORD do
l E.l, no ,guni I"'iendo n S nn 11". n't x a,qp it,
debt* control.
Il dr 1- 80 p.Ak. raf)lladns -I'" I I I
(I." f ,orP'A,,' inlinn Ill 1-191111hu, Clistar
h- le, In-l, .1, I'll lit I:,' 'Lni 'nlll
Par ERNEST DHARMA, do In UNITED PRM J-. ....... .... 1 11-1 In-, -lo j,-- Pride,
RZIly Mur,,Imm
r In, I r I It,, ohn d"Islon- nn;d, I"Is oporl I III "La extraordinary lamencia de Ids motors
.... I ... .... ..... Ct 1" 1, It's I ible I It 9 11 1 FORD'52 laAcruciliez y sumviidad de sussambios,'
No pern 1-nd. ananual C; autornitica, (FORDO MATIIC .Jsm seguri.
An-nln, 91, 11 tilindol.
. ....... .... .. 11ospLon q-2o I.InIlr0n, dv- dad clue brinclan sus cri5tales enterizo3... so rco.
Ill co iniag,, T ........ jlc
en ,,I (Its. nomin dc consurno. . y muchas mras peculiarids.'
....... ell ...... of. des del FORD'52, han sido pocicibsims raz0al pAra
1, --0-lo I1ill.111!,111o,.l In inAunto Ten -0 -"R -,D pre(crir cl Cliiiii[, miS sensacictrip del a Act, al adquirir nueva3 flotillas pars eAta 'It3cluelit cuya divisacs
pfrecer Ia mcior enschanza con el mejor miteiial".
in Iloc, o",
A Ing o"13
HARD L."
Director do In "Havana All bilo school", HAVANA AUTOMOBILE SCHOOL
Aulor del libro "Manele Usted';,y Director
6 MORRd
A Ticnica del pr6groma "Ell Tr no oy Usted" 6 i HABANA
BRILLANTE PORVEN111
(In Ins'la, IlL 'quo. so, talloviscl Iodas lot Doming03 a Ia
C:XA.0..TV ------
Aho M 'Sport,,4 MARIO DE 1,A'NfAR1NA.-1)...,ingo, 2 de Nov. tie 195L, Spf)rtmi P igijja 9
RICARDO ZAMORA ENTRENARA EN VENEZUELA AL EQUIPO DE LA SALLE"I "'d1h uee2rtivo
Poi primera vez ert sesenta, juegos blanquearoit al clith, de California' qrl,
LOS ANGELISIL noolembre 11,. Ultli hice no tcncr\.44 86os dr.
E5ttj%,o vacanic el pesto de coach dcl equipo do fail liali de ommuct do arl..b SOU- Id.d ru; -",
EL club H ariaitao ... I. unErshlad us scut. thern California y nadic cueria hacerso, cargo do 6 rcwtvn ;
doeh Golan i.. 1. J js no c dcJ,Il o Its
'fordle "dat"" "s"Sult a Itilidad. Par fin tom6 In antorchn el loach asistente. car It ..,It Per.'
I too ", I e.p c. 1.
y sit grm t pioblenta a-9-14JI"s cau"' do cases con calmm yr cilia buenas or.
Tonlius bu no= .10 Oil life I..J,)n It fin.
k 1.1;aC.eV11e rest HACWOO13, i. 1. UNITED PRESS u:l.doo reat as. t efle..
do comment. III it.. jujolkir ctoritn- borma (roncroa. Un cal.
ran, Irano Par,
__ay$1
qV0 IstIl ;j.11ev a too Too. It..n buse. mis V.1i.. quo,
at. ii:o ... ran. It .1 so 1. urittrd 111 1915. Jr., .J. par. Wt.
Pilir Renti, 11tolhil hurled: is ()a 1, Collation- 'I'd., "' ,..,Per a..
Pact too an Stein ill una r.trell. on police loren
410, =e t so riiapp .. .1, y fortress imil-1.
La Ill r All"'IM it an' 40
4110, 6n a eir to a P CIA b. Aycti,, o b,,,-' I .me UJ. 1. Jose..
It a ...... ""han recom 6 Machinists Alunanom matin Irritaclos porque ell us I l h It ship bla,,- a Ind" a I area. as sufte mencia lealones".
a mX-'T Ialorlol a THpit
1910 h n :rdllo istructo un or,_ a fit
I lit. .r heart. rilix. W to h.,. 'll'a".
.1 :b' to te A an "rin "I he d smnr to 940 ep T.qS as' lurches Jag b
oh, . thillindule sa tillill dr)6 el baseball ell
to net$ londris Won Charles do palette d I I v j team do Southern Cot
ft,61 earn loolut, irora is I c q or c
p" to Oliuml ho 6, an im pesto 0-ecatch do I S% .. to an
"I'll Sam Oil"' 'r Igh on emmurito de careless. Runque at tesm
a pon' '.raslu"10,111fir" I 'a Site,, a unI6 a In tAt.
Ila I *bole AN y poq P.Ilmo:% hizo careo it trial Iiol I rAIA oil fail huarour concliclonex cut,
rate reiriondhInd. havi ""'d.'a Attarlpin Ulmpa Aut 11 114- com .hologing Im arl'. "no % "wict
or d! id quit title I fui 11canclachr rams
4u team no an socidexate, H111 tione arm. cmaundante clud'. fiscal de.pu6s. al,,stuintn",an son necemarlos
ill cc bdv igu top critics,
, a Village: podia eslicrarso a trails dot qrilcu. Ma, (. clsrmba; "OollatrUl :71lu el ,he fil oil meandiguis loans it mir h, r,%Puimcde '"I licencia talon a, Ifill
)p rr- 10 1691"r Pero Par& credit So on futtirl) '. 11 ft.,
Uri "u, I a & Jlm H "" dc code true so $12 00
he. "La me or Otemilys as 1. Mt)lar Do each City grille. has.*'. A.Ion1mclue., nce'tT IV' dlOn Rue so se rcko qua el cuorpo ftru;&". ge vii California, Allies do relornar a c
hallik on hSitcorrota a. do "110 .ba Ca. hi aL
4,6 clurs." coin. muchm estiman a Ii: SW
I rions, Iva do tris TIjrt4 And do in Eate 'Mach do 44 aftits hot ag-do'S 'coo" 'is nation. OLIIIA I IT 11 coach y yul:16 suede cs; Que xlem
ED 1. blitics, urrius do an I,,. Co, acama par at as it I '"chraill'i car reapu.,I lcxru I' rovech, dla Ila,, crones, do
jearoijve triad Carob a do sit to I to Sacs p
zta aj Unldog y do) dollar Perth he on us lut. irtitlecer Is riciartra. sl coach det Rtletiman. at loan.. can
IS criplolds-0mir list inhanst.0 d..I- liters cKtoliaA. 4-litein ( aracaa cntbarc6 el Jm put* a so astrells del asckrIv1c1 Cron.cII, HI 11 "1 y Co. we Ins rivalari. E. juag. eaclurm San
lorriamse Itiostles .; Loa -Tisrom del Tat vex cAlmand. q C iju.gm 1 81110so. fficardo Zainorn i lower Sea. an IR defense. dom tem r: ikf:. 11" ds : Diego. par ejernplo, at tcam defensive,
U-M tiurtente af"k prep-6 1. me... P., term
Mart Issia, hot% cogralit.od-1 trin cambia' "Imple del tr c pa ra latoth6clo. ns. 'r i i P"
,oololica y RAO, SA her. Ilevarion I decul.noo AUNtIv.1 scristreard.. Los Tro)an. )ucgan It iite, pern iten.
Ad= Luqu# .1 1*10 "Have det Pteltar. ib.". I a
m .acstirruirlo bell,. el peso del Stott, Pctuctlo me dds- MADRID. acivicaribre 1. 1AP- So- p. as it
to, not eq 1, pr.oc"P4 Astir :.do. So." to.pd on. parade y on.
lemento par 116 on .06n earn Car&,- 1 6 a nr. on usuoind.w., file y seguIrAn mien ras sea
h d at manager. Jem dim: -Si on hornbre,
do A Fermin Guerra fear e In hera c,,nlrS 1id:u1p- ex pact- do 11lb j no asti on N still. y cl .11bato no he
quo, it butuituylk. $I Is nom. important do, ith.ris do Is III to.,n mranari at tarnanct, no un orde.4 So So m on.
older am come quo puddle a nq favd. g, do L., Florld. y I,- dom eq&o enozolono La Sal e Is mlitad del campo, ca, rez
to r .1 tornba.d. que r I cle do IrP,0r Islas. FLO I. d.Forte".
a," -It. clue, sunque, do major clasificaci6n. I ...rok dasempaii:ba at ckriz
1, 'Itingdor naclon I nice or a !-- Hill doclard qua air team habIR "hi caseclo con su novJ. de
deals Alfredo 'Pequetta a, do- nospoect pother, thruror rates 'an its.reci Inatiort6isto controls del Oub pricticadar son 4ugnda clenta. do ve Hit S-;,no; pdd., .1 ;area.,
el4kri el future. Pero d:. to q a am EI Viejo Red I.". I, Ellislaoth Helen GIm,.J Tiene I-- -dd., .1 ohnin
pAilde oxistir martian dud" .. 1I.etatt y at turdo Clarence lot% he- millions del Win... vencz.lNn.. cam exte She. do, os. Mary, do 20 A.,, y ..a Jr.
A.Z La familla vive on San Marino, on
do Is reficacia del4clulpit qua pit- bIu mctuado an at circuldo florl- Tuerte grilt. de r1161rIuK61 ftlteetdo Jon..
Soren an lax mines 4al Havins dare sin pines III glories Barrett PO Pesaba a4lis 165 libras. at fullback de suburbia cle tax Angeles, y se quecorh
restrict, a hll111Ia de 1. ""1. &111 at eft Sale con I& so
Perfect* y que share ban de)adjo con mi, pin.. qua glories .'y CI Banes para el Vero poe ranlfja I orrebox I circul. Lm Sellers Hill dIce queyR'
bRjo las Arderiss At Fermin .. ruestoto to cismidetab-it Bill abi. gromedics de 8.2 yards co- T. me
Cuando so alsoron las corUnas tel no y Thomas Fine Fite 61thrus 46 ? ma prome to an IM. ban confunchdo las formalon'. jam I Todxj Set lar Alarimpia do 6xitz
tranto comentaines a trails de ek- cross COUILIrl to can on single y dobb! wl 6 as. Sin embargo no r.4 Set Isr Alan... do G6.,.
era at mAs obresallento do uschis, Antes qu. Hill a Undone. a. 11130, recueed. las direction, do Is. 67 ato mixing seccida 4ue dificlimento ol sin qua pueda alogar- an6 letrax an bmaball*y tracks. Jess Its no
par Clio CA t ass an que hom Vivid, cleade qu,
Us6turao clarls, pairs, par at isetro, me erilre him idolos. Y on coast. -Das Instiluemne, formallitaron va tratti do joyar on future on at base nos Caesarea".
b9sindancis an I& falls do coardine- Glane, no podia conarbil-scle on sit hiscripcMir para participar on 'el ball y firm can a] Hollywood, do. IDEAL IPAU DELIC DIIIS I, r.,cn Is form. on que Jams, Hill
choxobservada an ou-Intleld Co. plan do istro ton do cat c-i- 0- C-intry do 1..pr.vi cht dne, ghda d,l P.ctfic.. Fin I'i LIC DOS ."ch ixiond. SC, es com or Alifiticiese en el "Diario de laMzirma"
me u eeriness, let cuatflo Infaaran. cleracithi qua artud para el Forth rierre. Quc cc] 'b "m 'in "" ',a as V v York Y onk,,, qu, an I, n. 1. 68.IeA do] cuadro marianense matter., wotl,-y re, 11-6 1. itto.66. do[ dtactratil de,.Dc,.rt,, on 1. chtd.d
-.aril rl dia 23 do novicarilare
er Stalogada' came"Vel-ra"; Pe. mots.Xar Bobby Brag-, cr- do b.. do, carr all 11. 10 do Is traftnei. ro I hoche do quo 1.3 circunstan boo side Impreslonado gralamonle El b 116 ties. abliSaa a Stuart, a po 11" coutpo Am Im do lm,7.inu ,nr
dark*& I M males deblann Ads'p- par el surdita to hubteme traido I. on puest. not Is. c
term a Walloon, de alto schedule para el Almandares ;tm do. G' rei. Docents, Cr- v E
Ill. Lots C ... Is. Joaquin
isiallAmba .1r.r Ali future con mr- Ahern all. Barrett h. sid. rp.- 121.1illi. 111 p.nn Clemente Santi.stj, El
- ratio do[ eq.ipo me ... ncia 1. can- ban HActor y Ernesto Chwpman. E LA CIA
tui.1 smc.pt4 1sm,. Mitt- h. 1 ratoc16n tie Hale Mathews a. on I truitillul. do U. Ensaftrica do Gualhis cublirtac a ampofin can lam y hinren
WhItn S" del Chicago floluor, ci.,.
,;no el jet- 1.1coldr. per ft.i] Chm,_'. mind d- eq qu A
d par r clistribuiri on coluipo lr p
dInAsquierdo y Share near&# d an Ilb-t. A 4
bers!1A aistamala,.: Silvia Garet. d-optd. do exhibiclone. an too cum. "B" can him muchachos siy,.i.ah, EN 1.
,= n es os IlItlincjs *Arms pattru: les no pudo evidenclar Is close re. Luis C. Sav6n, Lorenzo Sobouria, ES
1i teregam-losia y achalser, a quarida pace nuestris evento... La Uzar Gonzalex, Rend David Veri, beer'ws Kohibrits fit responsaliffl- entrails de Mathewson on a, cqlil_ Arimi3 Serrano, Hadam6a S;.,,.Sn,: Hugh 0. Kai III, Florian G or. "A '"
did do c bete a% campo corto... Zo po marhunermse tied& alterari at rit. g
ardo Au me cle so staff Pace contester- aoberto Plan... Roland. Be) ads
It Talds, Dondridge, tamblin at Salgado. George Shediv
It moving doodo In antemals a me- ki hubleA tilde preforible de- muI Lopez SlIveria y Rallinund.
junda base. Emit %=items. a" tal carn. etA Lo que dotu-16n, podia occulter desastrosa en be hec I el doctor Pqurilo as bit-,- Atn rlco Pericar. our, entjona a
1. match& del torn".. car' Thschis to. Inertias sit of- Ins corredorei de San" y c Prof.1 C110
91 rendirridento del Infield de laq cance an par do plichars do Ve,- Jo4 Moriles L,6,d,;nn qu,
Time- he Shia dinciat. hastu at III e- dad do In., (s."dialfle. a.lila in.
c. "I"me roli I'll lit th. an him dermostv.to y delolla. hublese permiti- ,,Ipl A. Pais 1. 1 1. cimrf q,,,, m0n c.11-1d. Us X"
do concabir-mayare- caperanxas de ]'Anne do Is hocal.. r Que P'" I In., on I.. arisity.., III opirr.tivnis pur, tell enciaritirsell min mrnodl.
no whatever arms trizica 1. flu-1611 mlstir a all magno can
dot equip. I. fall. do pitcher, Mi air., tal c-i- an h.A.,tptc- is, pa ttvj._ a .......
At Is prohle br.cbm, an 'I cu I it a (tu7rA oil r I combs or[ rom 'a In 1. cluds ralnx.aill.io. P.rich,. toulavi.s. rublelt- can I I a Mut combi. ric manager quicc cp.ti, in, triturtf. dol Croos.
Calm toy do 10.50. cuando an squella tueld's
coorturthlad, me IIeV6 todea Ins ho. 10 lomoso
lal'pk & arms prefiri6.uo haOlar are., an Santiago do Cuba. tell
gmbarg., at- v.r, tandri fuer- _% 0
Silt join "I
te cip or par parti de his ptigi
3foore tonernarta; y do 1. TAnom do 14
lk ia poll6a entre M a x''im Aleman, adernis de qua too it t
cle Manzanillo, astarin compllenchr
a nsu Ilerrit y scrin difelles do deA so arri6o a New York me dcdk6 a cloglar a Jim Norris en su ca. rrciar.
Came an late pruebs partIciparka
riCter Presiclente clel Clult loternacional do Boxell y tam- an LIC1101 j6venes desconocidos It I
Plied quitso hacer conglentaurios sobre 3us gestiones en-Las Vegas sector, as possible quo jurj." Or do. a am do qu. ol:
at, an rot. Sri may.,
?or JACK CUDDY, it 6 U. P. I.. (upiclades do 6xito pucclen
repartirse entre muchom.
NEW VC.tK. ariviembr. I- 13riftedt do b-t.d.- v poa.d.clm 11- P.- I El closoo do clasificar dentin do Ins
CqAticto -ack Kearto, Itegat Ile Los zelan )a ma nria do lam it, -itrs do chez pritarros lugare, tion. mu, Sol- v
Vesso. Nevada, us annigiss capers- on, do a t.d.m Ins ecropetiolores. Y.,
1111 sl so gAnan el chance e hamix qua at gran manager critic.r. 1 zQui core (let campeon hrAl,- o" I riaja a Clomfuegom Y p-rtleidurounente at systems kmlmrpntk an we sht Rocky Marchinit' pir
'It 1 Ill. 14 do diciembre an Is Ti.
el-_iwxcec pull habia outride una' "Es tin blien pejacl.r . oil' Jm, It. ..I N.chmal. liters ditsiluclAn an Is inelr6polis del I "Es cl mejor heavyweight de tin gal-, El Pont. Au...t. Pillm, del.gad.
nuy do at Umo on ma res16n, a. giants
luego de.Noviniz. "su"b-Is optimist. y aseattra, Qu. a table-ri
Los. nesocibrusta it* W Vegas r.- y puede majortir muchtt". "record" do Inscripciones, porn
hustissis ratulair 4" Ilmooo note Ka.rrm is
rias are der masentar 1. "a to c-clu-6 qua rigue tra. on event. de est. raturahnit, an
is I t Made do arreivr una polls para Orle to. Egli trabaj2ndo bion y con
caparpodo n-_h _--ILA. -age,. sh Joe..
T if a ".1", lute.
dirt# Kearns, y Amble Moore. do
St. 1!auts, at ismilxicarto 3 de diciernbre.
Pero at "grin doctor". come Ile'.
nocld one, V.c P.,
istirld. e-j
KegeiTIAZI 7n eilla.r is ftci.- 9m pr c in dib ,e,4
,as. no s6la love a(ectos y tingles iSU C ION 'RENDIRA MAS
para Ics cludids-5 de egStan tximblinL zrm el protractor J IT
Norris, dot ub Internacion.1 do ...ex rl rojorPIrmemlo del veirruario
Boxion. de todo Arostbre practice y divix.
X.arror -PU.6: "Cisda V- q.. h.Irab. Los V.S., gariato, argue it weeetiters, P-A Ventaics do lo Goodrich
Wbr quo ral. Joey Maxim defendle quodair tem, loss las dtmdj jr com TA so atubs carries Archie Mocsre% are,
pdli I no '" 'M move whose con coroza do Nylon
as y data, Ile
palter. treat.: Jake LahfidLmi. Y
dim no -sulum Intermingling .. tl he.
the qua Iss coinislones de boxem, estin fortimic, Joey defender m. e M ayor kilom etraje
titulis mourn &too", r retailer nO.
parrea !rho. Ellorm quierels vor a La.
elotta
Kneen., it- 95 ofirim, manil"LA que 0 A dm ite m a's recipes
I sbla Voraldis a New York a conferpet.
else all Jill Norris, a quien it&.
ana e) r P1 00UP.
nc,= or do todoothat Is Menor desgaste del dibujo
a Tax RI&Sid.
Mike Jimbe y 3im Catfirmithe. ....... do incider.hint.,
Jax lot un gran elollo it unit par. I's
orm J.parliv.s. -hroya Is Ilamp-- .1-corm.
7 9 Mis resistencia a los golpes
= pd.ree A
rdos 1:11 W awat." -be.,! P r comi
t promoter poir'nalles do media State. aara, on
par quill cOmiudderb R Navels *I but
#Z promoter, do todoo?"
Geris ex &I major prooring4or r
tecifirad. Smarties 01a; 0
round. I beside an" out ca:
quo I'll, GOMAS DE CAMI N
$16 at data ALL-PURPOSE
leAcsitroks r re
do Para ism-momho y
of Am looftel" d"."'. d. Also 410 PARA tbDO USO cominot do tiorris
r
1146, 11
or
.1 ju...A. Norris ASIA he. UNICA$ CON
,ionaa gran lphor A llimav*6Y 41 immillare 11"Iso 41rigo n- herI USA 0410 CORAZA DE NYLON%
s4dessnilhad. at bolono
uyii do u an 91% RSAL
liftirrill it las 14 orao Of
;1a %gm 14011 attract.
Tohrl'xL.71::
In flulbo. Malvinas, a 1. '444 A. 11
so,
f 4vrleg oil 1APIllilr dertummi do a,%.
lilm 4011010 A 19
Ell if 'der
It" zilomI4
-ifst, ii'in: contact pAra ti kiierpir y
an
Pigilla 20 Sports MARJO DE LA' 31ARINA.-Donningo, 2. de Nov. dc 1952 Sports Aho CXX
INICIARAN MANANA EL TORNEO QE.BASKET COLLEGIAL EN PASEO Y MAR
Calteelada.. 1(i serie de basket de Triunfaeon los sallistas en los IMaitanacomienza Arma corta
de protestitinales en el Mad& 4
ecc 111,1111a (* finales de natadbit federativa'I : Del Club de
1, a, I I libm Cubana v C giii 'Y ('11 (it Cubartele(O basket colegied Pistola,
Lkl,, rrioll,), ,,I avw,, V all ticill, a e'lkillor, hasta, 'Jue e de ia "Ite 11.1ouno I'll "Wo "col,-'Al I)IanLc( de I Vcclado pudo gainak en las-3 catcgorias de eclacles de I Parer, ell nu" elol-rinlataula lunei 11
conha, VI 0,1kill"I d, 1 a ka v III, Vatiik, I-ico Lrilwz ro, u"-- I Ill nohe 1., 10, Circuila collegial. Buena dernostracifin del Colegio Balclor y 1,2Aokct ball I losecolelhijess en el Por A. R. P.
Ll"o h ... del P.I.Clo d cianverliI 7
.1" E114" eltad., L'i'l -lavann Military. No ccs6 de flower un s6lo instance DtI -PCbno y Idar-, cumplien a a] Club de Vistali de Lit HIS. e Scapa je los qua tl r
Rutildw ell lit ithile.1, r.11 Ill., iil)ll ('11 lil selle ifilellulcloo'll I' .", : rl I Y qua I P"
- I_ ile"I'llol", y 'Al'tal's n, do Full Pilo de Ia. mteildias I Ia Ill- b Ina estil organizande, el proximo frurd o. ". S.Jc1do
Drhultr; tv h, mayor .1264JOA .d Quit
e hell I pal'. "'llillos iv trils,11111:111till ell 'I I Canspeonato Naclonal de Ie,,gt,1,o n;gV11 I,,,"bCDt1 doc.
_.DIVING. Arms Car an, de.
IF T1r.C11..unT.1,r.I ca.tllo to Do Zue,
'Colutini ro "I dPco unque In"'a .6'6d.paral all -I c11mento par not --qI erf I Ia -PIP.". 41 it.
C Pudoion .1 f it JUstas do chez ."PC, Y flu. hgar "'Plent.' Academy no lxx" cors". .18r-1;q1e cntrc Jos que tican ecI &I
Ilevau a est. r, Havana Military
ri, Ia Sir,, sith .,In, dr',x Ill- nu AtIlhid- Go,%. Vu 101, cumpllr con Ia ligs. debido a que to. ssq eilldl., I Poland., on visc a cadb par Portion de 254
1, 1~~ I illo Jet 111, 1- IlAccuirg"I Ill It pool del Club colifis d.egelos davi CSLA ell formacl6n. it I counter, pact Isidro Errotabercs I. I on&'.... ....... uo-ce, I, I I M .ftounI ', ge
........... L, 'I hooltndo,, tulbr, r:, Cul;., Un peflalle. PrInicrloRio: W ater at. lI.SI NoCcIblit- Le ae cap
"16 Well Pool Cl Tj 'Itra ue hayn, I "entry" que
t a'drl it, I";,"od, u a 8: 1u2dga _J poc' me"" a fir po de too d .111antarseill., lIV,
logir: RAfAll delfli d, IDS cle, 9,lnllls paxil hare I Is Dias.
.1 1, 1 hit vspoir, libl, ,u.d"r. f-'rdor I'
,c I ..... a It, It I or: Enrique So' elpantes
la, or li", s. Cudien a Sle ILS, can c..Iulr It, 'It Pull ri ad. I, C.Ic ho. Fut un real din de Herns ed Colo.
'do d, frior"Ino tilil"ll el proft"'Intlal el Ile flIl 'c )ii"ecoleahiles rcz I HM) v 4lu lugai: Miguel Tr;ur 2 ',a. ."pr!;."grU'c J A C","'
Ply 3 CA, tricargindose de es0s r,-1TJW Los Interesticus ell as Junin pue. Eel gordito e5t
AW"llo, ";I I I ". o it scil to,, etapix. d'sp A do Puts (HMA). iel doctor Enrique "Beb* E c: 'd; SIIlchar delalles at ieWca- v Ia a Dia a ,
"' I '11,111dod Ile I feel olu.j. ju.. 25 llIctros estilo do espaIdA CII in 7491 '
oull, v, t"I I", 1 ; ........... V, ill, "Illo-jo de III., itilld LondsJonado del que It sc ponen dichatics, ob bill par reurarse. Y c0mr, era
',.ndv ya be PrImer higer: Oscar Arnoldsun
Ir"IlInItIll III,, 1 1. 1 ""r* It.: tar& presented tamb cc' doctor Ju. joocin
III *, ego, I.a SaIN, debt,, to -LS, Timmp.: 114, 10; 2d.. luggr; Raa- 1, Saligufly -clut Ilhi 0 IDS cc; municacifol. din I's, *4 Ie quitaron M
o "I '11IIIIJ.. wal rman d, Join compelencla celebra. letrap de ell = r coma Be vVil
I, uaI III It-_ l u "'Ills, 7:: ;l inenle ell el resurglurcuk, do In no. lutior: "Itil I I Lrn Ia
MIll It., W C ........ ... que se enciantraben edesta en ,I Club d. Pintola d. L. H, deI
;"A"lloll Ileoil, "Col." Ell hot I IS I. Waldo," y C. tar:
20 anterior. Ell con2ana Jiro on Agregado 22. po Jos nume"ur 11 1111111. le ll Idb:n a 'ConflnuscilIn van
Enc.I,11;Sndiq un a Milt, el (HMA,. misfinna. hatird, arcien alfabAtico deh,'a -l I I., ) ., olon It, ul,,tor RL1111oldh 11" e ,-C- e. fts, MENORKS DE 15 ASOS handicap. v los vencedores lueran en II
ill: oll loa; 14" S"', SA"'d." I I .udr, OvI unillIvIltV ItCLUIll el Colo'd Jos ch"JuIllos del Jfavana MI. 50 ",It. .auto Ithr, de Cl pres0gloso Colegla Baldor Il TOT
d', I. -,,- 6, 11, ll k tl lurviendo ql n. to cl menos, Coleillo 'Prelles, plarindo Par mayor de 264. S. T. R. NIM
i"u!"."o t,;, I b 1_o. ltnt Acaderry. als to lueran at mi. Pi Inner
Jett- Carlos R.,lilitut W ante el pubilco Jos otrus plate. 176 103 IM 271 1413
oboro ... .. ..... ul Poor lea partlelpantes. Arc.nda Solved.
,ol!:,;I intneiter 1-ce; 1 r doloa por un s6lo Fco (HMA) Tjc ron,,31410: 'do
I u-I.,"", d,- 11 do utlij Lcu, allied.. do- go,: Enrique M., ILS.: :let. I qu,6. I .... a Carl,, Rodrigo- Fen 184 195 101 192 S92
....... a I,, de 1. I 1 locIlloellt., 11, 11, 1 L"Ift quC I;,- loi-1.11 1-11 led., I. larde, encoldtBran Sil.rMj1g9n.,c1irRCcarCy IHMAo y 4 ,Aunq C action.... Art of 178 IN 1 88 in
.IV oul I~ -ri ,C-eias Ile (rabarAll el"I'll do eil., Currern Jilstiz LS, era bola a las 6: 15 p. m.. 'a-: 1-1,1'.r."Cdo."Herrande . ... . .. 176 194 194 295 it
d. hj"'k.1 II:1111 Alitli,, oftee1rh ell 0 :111 tar ina P.1"'I". ell Ci C-1.1 Ilern. esper.. debe.
Military AC.d.ny y. Ignacio Llem. 179 186 3115 297
l fl,,,t d,,I JI.jau I, It,, CL bit lele(o Inaflallit it Ims '1011, R-hd*1g.ez Cre. .1 I Carlos Ntific. 143 193 193 27
I lo, "llo4ol", as Marlstio, entre trcls, I IDS mA, 11, a
I ...... va,",- d '1, 11,::; loclool.., .,,did. in us filerlit., I 111.111 lKnip.: 40-6 10: 2da, lu- ov.s en.t;turin Aad I Z
1CI-05d4,,,j1q1a, rucron acuAticom delitar: Carlos Fe6'rinandrz fLS,: 3cr. to. P 111 310, 1 Jose M.a.d. .. .. . IIJO
.1 IDS acMerd. Co Alfredo Sigarroa 192 23 0 801
1"" 1 r ;u, el asival d, fuera eril RaI P IS' GI y 4t I n 12 r'mc Ac I o "terloreb, que Ecntur Nufiez Ito 90 3 27 -164
CC b., d e, -ool .1 :111C.1I 1. orr. a q"v an encoArabs eri gar: Lewitird. Zripen St. a,. nes In I
gula"An -tI 1.1:t ajeurjj. 'P- 1. pr6-load del 50 Mctros -Vilo de spmldA llt'. junts. se'DI car III -ft- -rinj Cut.. Retirsido.
moro., F.1 lour, d'. I"work ,- a clia "" : u 'rd6.lie,14 Imp Pruner logni- Ignacio Cori-era J,- ge apes 2:30 Para que el primer Jut-' '164. T. NM TQT
La lWoulf, ,, tora", do in dor, del a e y L. liz ILS, Tunnip. 34-4 10: a ued. -omortz r a Iss 8:15. El Par menor de S. R.
Pedr. dc In Ca cra (B.l pilhour cho'
urv ,, 1. or III, ad., nasada,.;I v;i In Idet... 3,, que I '"t"
out !In 11 1, d'p' a d.' campmries de Ia 1. Isidro E-lob-Ca 1 16 15 220
A W LIN G S C -C'I r, b cin Y lugat: Alfredo C;oiizdlcz ;IEj y Ito FAIC. as JuS del Art..i. DonI 1 07 1 88 1 70 295
no Crown. .:I d" lo, I .. "n'tei... Carlos FcrilAndez I LSI' Candle Ir IlLe III ('ClegIO JoI Luis Isask . . 1,64 1 M
W, join ridlr-c lu, (Ie I ..... ell ree-od. ript.,luffal 162 84 262
Col., c.legios ho-1 NIENORVQ DF 1: JAROS Segulld Dr. 1. zules cle Justo Gonzalez 74
es docir ;to, pidlendo .1 Ia, it 'all Jbio. T111les' ACo"ege he 175 184 1 272 SM
cri 1. ork-un .. el.icrop. Pilot 50 MetroIR ,I G._AJez us Hermanees Marl sins an !us ,I- Richard Milian Mo 16B 169 242 7S
"Ado ,I I'l, o' rolut so 'to habin. Cr .9- .6 LS, tic 1. P1.91mva d, Csir,.*e:ias, Ed ... do R.dIicuz 1.17 173 17 245
"'n!"a, d, I'loluel. ,I oro 1, 'i'lons d Ins everous fueron dis-Tienopo. 31-3 101 2do. III Alfled. clue Lodes esperan sea ej P sto f Ile Al-r. Menendez 196 IBB 170 264
In I d- ,I Co'do lodas rievas inareas[Lalaut iLS,; 3ci lugflr: Miguel Oroz. e Ia tarde. es tarde. st Ia dicha es bue-Club de Pilftala de Lit Habana, Har.
None I
d'a, %"T'. a,,a s"Ico -iegiill. ya ,it- I,. hobill -CdAMCdD, 4o, lu&Hr: Jorge Lee. Los Lhoquea de inafrana. colI rando Heriiindez liernindoz, sicaps.
'I (Joe, 'jet plija-I ill I., IhIIL- I do Jos lions I, ""1 1, tes, on a ganimmo, Ina (Bal rl. den a) grupo deilonjuiado no
Let (smapeone lehed lils n que Asi p.dC,. repctr ahora Charletlaclor de hitches. y Augutsa Anca, at
A. torup. uue I'. se cfec_ So MCI- Calif. de vccIlln nIcTp, L,)uJI ell Jones, rit Fen. quien fuC cl gone. Rector cle Publicidild de Ia insrutp.
Nabau .'U,, justius I a. lon, 'I, d, odrdiguez
on", ra oa 'Itie li a I ru noorywas uson exclusivamento @I Ti III" R
- lua,: Alfrd. LvI.i I r I r e cada semana ell c C16r, quicken hacer Saber a Ina segod, robi, de 1. .1 L- aftnorns rl, LII S.lIIC a, Ile- Con 2do. Weal Albrtu Rcio cle los report s. EsIta LCnI or C Ia Justa
I v p., error del I' d' 0"ub, C. soclost que ficilen presentodums
.,I Coloo- ,I. 11vglndo at 1, sensational guante FLAYMAKER rovjrcs a Coal. do!Ferroindez (HMA : 3cr, lukal: Raul da an d1sputan el caI dJ:z ..i.6.. do SC hilbi r
',plpo: 38" 10 :6 co-star. docUmeataciones an el Ministerfi, de
.IidI ,.I,"a,nn.J,L, z I Bailor 4 to
ant'les quo So 1-9-1 J-91'ealegicIs rep-tift, en I as h
no Ct.l,,ng Aforturadamente a Charles debelGobern c16n Para Ia obtencj6n do I"
cre "tI 50 A. 's q.
t;,coon D-po, ha. 16.1close I final a brese Cc solo c.ja
Troll 11 -net, Care- no ha r. M tar c.r.d. dc esp- .. I licencias de armal, e deben cornu.
11 A y ill Colego, 17170d-, P'eren Lro c6legim,
elite I.r.a. tilluerink t.a 111ou"c" o" I~ old, d, Jos, Jorec 50 ILS, Eto5 cualin jUgnr Porten ban Stan tintas sus tritin.,nicar at It ban gecibid(l D no. Y en
u bi scriv 1V all round'
,. ocePero Fico Lure. -1, -Ia fe. Tjcmpo, 38-710: 2do, 41gar: Iti lel do roh;n sin que r9a 'nitinI In.; que to recibirtileste 61timo caso, ellos que dersen
u u .5 d a .b.nos ra"al"o, duiiofle In .cup, -or
do., Ina 1.1111D." 'I' "In 1-11ndo 11 d-ali, a .1-1 -LSI 3e,. 1.9- Otuo HT -ultados de Ia %liella de jI a oil- con Ia rns a tranquiliclad que cuar, -puncb---4sto to decimals nosotroxRe-Had. it, ljoi Ctorp ... no, aid,,, y 4t.. legal; IIg I Pon.torta Mationna habrii I Ile. do le brin an ell III habano. SIC Ia ultimarin.
Joe Cut, ntui a estsir alklArivol I, dC I ;irodez. I B r,
el tire on r I col. I F, a N.t.0u. Vedeir.olini Atlitl.. H MA,. 1:11- de stcrul,7,
h I"o, R.1- WD edtilo libre
"o-ho ,I la, EW"70. moll "Driblinir El Director I Tro v Pistol. del El martes comenzari In recholsta
r--, -I! r olnd. rno t,, Phichl. del in. dC P,.,-I.n.l,. Tire,ione, lua, IC.iCg,. D.ld,- r.clatern. ell CI Club Coasid.- doll
p.: 2.24 Tell- Francis u L an- 6e,, effectuarin Ia$ Prinaerful
31ENORES PE 13 AIVOS Ot6. Hcnii,,oz, Jorge L.ralt
, 'TILO LIBRE J.0 L. Cltsllilr 2d jusal: if compe P de este lie.
)OUI Dr. VADIA, i.5 111111 11 Fol gl. E ell tatartin aigunos de
inpataron Cari4es y Tigres en la:" ... *, in
3,, jig- Haara Illlao, In I rmisma P:uytees Club de
1 2d,, kig., Ruf I Academy y 41. Heireacos Mi.
I'S, Jer JuIR, Jorge L, Sit n- rislas. ba
Noslol' C. 'to "'Id. C. del
utaugaraci6n del foot-ball rugby Y' _Minll. .' trenn lquil.d. el bal.
P V N' T U A (. 1 0 Con
1, Si. desde el Coal tendrA que air to.1.1 has 15 Unit IgAiros Tal. Product cle clos touch back, por estar Ia bola nlojacla. no hubo CA- do to que le varros a decir cuando L O M E J O R ,Ilzel 11, La ,all, 24 13 26 (3 nador entre arnbos eleven. Casimiro Garcia pudo inclinar )a ,, cle I Rey Raman le metan el h1e.
Ha, Military Ac.d,.,, 2 18 7 .11 .,.a a as de Belm Herrera.
GCOMAS Cojrg o B a 16., 2 3 1 1 Ill balanza. Fsta noche debutan VTC y Nitutiro en La Troplual,
Sat
, 9" Geroge', School . . 0 3 (1 3 Por ((MANIN)) GUZMAN El Sr. Carlos A. Fernimillez
(KD 1 111 1 r, :1, C rlllla, . 2 0 0 2
K E "'o (it olo. M ta r del Caribr . . 0 0 2 Campos y au oillomiLstico
In'tout. Ellisen . . . . 0 2 0 B.J 0 iona Ito- C-stante se into. Este a Jos 2 monutas del
EMEMEN00 I art. qua.
C1 4A y G,12'e, C.1119 . . . . . 0 1 a 0 grin ilopcoads, do feet ball rugby let. -pe-us, CIgL.dG ICIS tlkLS a 1 NuII
V. 1Z Bell,, 0 0 1 0 n.vicio, cloropeinduse todas Jos pre- Jose Carnacho que esta Par. i%e querldo y aireciado amf
b to C sener Carlos Fernindex
.,' o riti-a q C C lorbion heeho con tar ]a anotael6n de ambos eleven,
C g TrOle, 0 0 0 0 P F ampot, caballero estimado ell nun- no .1 tea de.I ue on duelo muy refirdo cntrc tlzl socrechij, distintituldo clubman
riorte en ruestro arriblenfe, 2111 a rivalest del "Gridiron" as.
dCJ6 on love _I I yr
Front-Tentlis No mCnL. d6 I r tan ener noorclos y ,,car on 'ele Pte deportista, administrator.
G ane se uro 11 tionscurbo time larefirda Dnad fugstogarn ver buenas jug2d ta'71 0 d ect I Ia Adeano de La Habana,
celebrari So fieSta onomistica el ,e I .. ... ibea de UniveIr. do n to el P'l encic half Ia bolatII Habaa y los anaraniados d1l tuv0 Cambia d. d cartels pr6ximo, dia 4 de novientuare,
manoa cons par cuya mo(Jvo. sin duds &]gun*,
i(l 5 A116ne. do Cuba, ell 12 Universidiol 1-11-01 Se divio-niuchas forables habra de erwe surnamente agasa
com prando lo m ejor El juitior com ienzo el d Habana. h-unduse ne-sad. unqu, hay Que clestacar uue brills. do y ently cumplimentado par
3, led(,., lo, jr, attact.a Ile I Oil Put 11 Alletico de Cuba. lakli- ,umC,.s_ personas que compaxttn as. Pa.. CIt.I ml 'I _. later. Israel Soleh- Hurob-o ..ist.d
]"'.a P.dcelus deci, 1 5 Francisco Sanchz n Ilcoto Por (,tjjS Nj(.rejj, ioa Uoudie, se lruegi er'cla r ,'-EjCc: L qu= Ell ese din 4 de november, el seon.zd.s C C.1, itpoet.,
Garcia que a )a defense. blit. Ciierlw F,- agdc Campos reclI-I"..a. su, lorP.HaInas to clue Cannuro n
"Irel"itr nor, &n-g Cli c S"I" do, "o-tide, 'u, 'ingl's in .'I- L0 'J0fJA oll estudiante que ,c 'I b a Ia, sicte a ludarlo de
Ile la I,., Aiur,,a do ell ]as laticIve de Ia noch en
Emil ruche Lit Tropical ruled. or Ia Ile Quo co
q- de, toll'. rue_ Ic. stil.rues del Club Niutlco de Ma
'i"i-o". I~ IS ".0le. r, 'Inii, our Lrbilra de Dp.Il,, e c of ... trin Wood. Tnola v Club I-Al-Ir I'll Per I a U. le ,
i e. C ... has. I lie 'id.d u far
El I-sicivnic de 1. All" fulon sulpndd- todos It dicco it I, Marianno se hRrAn IDS rtii Guillermo BenitcL Jose Cano vjo rlatoo, Ia cada vez mas pujante an"III,- lug GOINI'lls 131-11NDA. lsi ,io S r Albe "toSolola.jn PlItros. Jos irejo, I Ig I Milriatim, qo
n u'I "r at'.' CiI d, C o P luit' dos 1orlr,,-di s a lit -p. c I khribierldrISC vi.du. Los 'ibe CS .-CaDI
OAS KELLY, ararliz -1 sit Oor ,. Albeit. Regue.,,iijilirlo La lilld, fluvwja I'u "' u 'd .!It C as To uc cI
s, j, 'y .'C. mbio, ft_ i -Taque (iI,,n -n- -hgCr"P4 LO qUC glia!0506 ecinslitnAMOS PAI
cS.S d. C, va ag"a loc"' to' uu',I,-' cl'"'cle t' 1.atI Gar u I I 'ePI,e fi ,II
dcl nian All6lil. cic Cuba E!Ioa to, loran r, !- -unceirriumt- e tiationdol rlno,,,C,.,. or ,,, a so 1,
dos Ln bola alo, a- irciversarjos,
I, neur is Q s Perez G., I. cl l C 'AC I, R .... V,.'
o v Club D "'i C' I Y Clu. exponectes habie Iuln.d ..I-,vC as lai
Nau"co de Mariana. Club Culat., Bar del CNM, I.dura files oil meros downs go,- los
D., r-crilon do Ira e.P.,Io.. P, or," de Ia beileza criolla. hicieron
COMPRE LO MEJOR! B-11o., del C In. F S, Car. is, do I., It, dol C ban._ anuirl, ca ndo pl-ecl., ,. bo- S_,C
do Lit Habana. y Mari-. Do.t""A I 111. 3, Cursoor, acer," Como ts et de -CS La ma rina d(l, .2 1 ll,
dr- ""'4 Ill it' "g- I u.iveraid.1 cc 00 D2 1 1
1. rs llllilil del MIrsoarric Y.eh Cl-lb Per.. Los C.Pt.ns dC to, evoit-'nalt.'I d,il Loned."d""'le n Atl6tico 00 00 00
hc J, do del doctor Mario Padr6n,, equipos. entOnces ccruenzara I Indo
aro as do I ,cf, If a "IlPlollo'n ell lard e I Alinc.ci.- d, Jos oievul_6o g ...... I d, a uC reelo recro
COMPRE KELLY! ancha de 1. C,,. sey.- gr P st P Cc, .I.. UniversiI LE-J. Carracho.
'ou _s 'I r v Tennis Club I, I Villaclar" N,o "a I de Deportfs, can cas loporo I C-able nue el Car,, -l isfica. -R Castres.ra. LG-S. Lou~
r a, jueg. coll, -,,I- IiCl1s f,& C Amadol. RTI A MOS '_ul I ".all el
u loco, Ia ,,,aC -an amor Drop,,), de no habor P. H .IlAzkft R(I
AS IIAI MA'S DE 51) AN()S ': o' ro hiliao -dido elect uip., Ide gi 'to Rr-1 C"li,(,.IQB G I
'd III s dos final de no
d, lo, lou-, oll,,"soure, -a' N- cra", ,,,,"C,PJ I hny, side enel.l. debe c.IP ae. a 'o., 'q G- -A. Piney. IMI nllc L -J A I IIII-111- R Amador. RT
afet ado consideraoleniente Ms Como- I fling. habiaf en el fic d. dondc A lMom6r. FR-R Garcia R W-Cz. QB-M. VA.quCL 1,118h,s Ile ,Ia lid i--- .at. ho, C....n d '. recuentes fumbles, All At~ LE-C Gir... LT-A J, Wearies. HB-F. SincheL FBle goro, a on compitnel. cl an. III "I. "bola or.j.da c.crilern
tuipr Jorge Gonzalez. con un sro. a to ell ]as actjidads m1ei--proin, Luge. LG- 1, Sancir, J- I ReyCOMPARIA COMERCIAL BE GOMAS, S. A. nuerite. Los aiiaranjado Pita- d H, Lopez, C
I ,aF uvj.
j roj "'a 1, j bi
e, d- 25 ,do tg "'IN'I d, qu, nt, liho IS, _u,.,,.,d ,1.ijjuCngo en eIlacuai'Lo ounur,
BELASCIDAIN No. 75 TELEFONO U-2368 1 -lo Tels'oel"r I desenlac, h, ,do cuposa y ha maotrn1,1unte o do de no o h a an
,,,I fo -5, r.rh,, qu, lod. "n'Pei"n 1. noty-in cl, i. olas norliles
u, ir d--ti, I, pass dC I..(.rde. en
a[ ., h., I, os la FACLT hot codicil el Calel., Cast,, I .
u I'llirted. us I..g.s C.trC neo'.. i, oe"'IlD, I *
,I i Ctro rnacht I, songles. NI-o "Ill q.C hag tinido qidle r.',, ball C-II.. eneverr' "" del HAY UN NEUMATICO KELLY PARA CADA NECESICAD 14 cuz, PIII 11, runnifies 1. .2c. -]"d.' n o allo-s- Cu- En el mundo enterp- ma's hombres usan
u I I. of t,l nIur', 1 esirella olimpica ell el end zone, r,
"."on a "" C que a so alrededor hoot rn una solo
-',or n 'es'Vit "e "Il bia estudi3ntil. Conto alleta de ver
V. T- Rioidn C P-/ T- 14- d,,ro16 a Sa a F Tvn .1 .,or = 'r d 1, n I,.
PT CI it e n.. le v no at-, 1 11,
tI I. I 'I"
nuehach. del Caur,, ha -iad, ona romun C Dee's. I! I S us t_, n o t:
l.d. ,Pa on to dicaci6o, ': lin
lbati, IV'
. ebiriond. 25 Por n Cates Fereiacion. inva""' an", d Irt. S B RERO S ST ETSO N
Ko rnpuTonfre roostro debilidaO to ,Jttoln We,,,. campion o I nrento, Para I at at 0 M
qUe Ii ". ffigranas con all ra- R goila Garcia Ratigel. Xul.d' o con Cs. frecueele ell cities de a,lutl v vrornotendo ornseglor so jre. rojestro i-iinkriloi. Para I. Lomo of de ayer, destructor sabre Pedrito ell los fi. "' "'P"n"' a,"" Posub SC h bia production una buena so%losti-os ,,,-n allies scudan a] Ito. Illuclon par ont-te del coach' Rafael nills d, ,to iusta. CaroI onviando a Gustill. Zen- que de cuolquier otra marca
El pvaodo.te de I., FACC. Alloo-I ularni-cl. b. dilicroloCl. F ...... jaj. 'i.tiend. I, lila Jos forward a
olunef. J ln lci. dc 1. Co.- 'Ye-silgad., ide.d. Cl 6nic. 1.1
"'a li. Cl t'noi-, on lljrdentro. c-I Is aredhjzo.en into 0 1 Ch.la do ,, I.ele C. ila rarebit A -1 1 a ones "I lost ... no, I.,ro go ue n! ,a a CI u a ..I.
(Ion Nauuco d C M., .,,a.. CCdii. da Ifecto -t, prison. ma d, pv- I a h L Clot nor a direcci6n anaP". el -,rsr-,d. general dc Cata 1o rCb-, 511 d1le""dil Cl II P zaniars, )a Quo 1-1, 11 LIC-Po I]-,Iu.
1-11'llcUl H annular Jesus Rurz. A,,, -irto Mi audit. here ,, S.,
is. n,,,IC unopetra ,,,a 1j,_ liI lrescirCkl, Ile ar, C j_ so, C, ,-g... jug., nor ... ibil. Los te muy opt] isla ell cloolto at cl-. iaribe,, fucrorl suctijendidaR Pero cl
-Ii. lie I, lid inter-s-li-, Con -,in ',tor "Iroullo- estuvo de so lado
tI I*,t,.d,n ir failol- ,, oc-Croa ell ...far lue-I let
o'od". lead, reounar, crolor-6,, Inniny R,,,C,,.
a pr-l- Piled- re, E "W dand. In .... Meisel
sit -tilltos In cents b"I I,. G.rer. tovround robin Orde 'no", I -_ ?.L" .n TIlv'I-' File .. Touch B.cb
Cstrl"' juc ics vaho n dus Portion unI
,need ra ",a ";III -n.C de Cast.
In -tritordinarin Case too,. let .1
ite Garcia hecho par el center I rael
suI I- elle, 1. ple6a ell trelrit
QUIVERS COMPETIR CEILAN n r. lai! Collide, on
PIoC Ir,= anotarildo In Univeralclaid
nd call'
('0LOMB0. clubre 31 lUnited) ell In que era un cuorto down Para los
I I ;,Ifin ha pedillo a In Federaclon III- ariataI Eso sucel,66 a Ins 6 A. n.clocal de Ltio, T-on )ugro, en outus del segundo half. Lit bola no.
I,, Zona Europen del Trrj,,, co up- turallivitte fuA a Ia yards 20 sin Pica
,u u In Cara D.11 en 3. conecovocia qua destalear
,rur A-eigeltin I, 'I TC14 ,Cslc del Atl6tic de Cuba
klAn CetA r iaer.rd. In I C '. Joe sma via en una r1postri
te cho Rules del
jr.1 rival do Collar, ocroh, ad. pe-o7e hern table par tuI ell el r"ArIo qua r. mu
ORGULLO DE GULF" yra norlilloopgalble, core Ac. I en el fumbleede Caslinlro en el for.
Ia sede do a. Jan." ivordpiessI III stra Touch B.ek,. slj
15 % rn s de rC finaci6n UVE Y LIMPIE
que cualcluiCrd I t 105
EL USTENA
mclore aceites PREMIUM
"t'J'Ine's d, Poor.
que existent en el merI CC I titanic itho.i. do.
Ids,
Logrado madiante el process "Alchlor" ill". d atp.
I JI't"a n '1 Stalson prosento
voissid.d. ill or
_J_;_ J_ rill C nil rno1DnI11l
Ailoi CKX Noticias nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 2 de Nov, de .1952 Noticias nacionales Pigina 21
Exalto el emb jad4r Lojendio 1 Matanceras
lasvirtudes delyuebLo de Citba, Notas.de la vida
En el acto iflauStiract6rit del monunsento dedicado n Social inatuncera
nuestra Repitiblica en el partggle del Retiro de Madridl
m ,code it,
r:rrlaluamvos nUma-16. 1. enwel,11cho habla Waldo an Rprmurnr. Por Manolo Jar iuirt
. ,,. "Arri. me a ofrendar a Cuba estL in numl.n.
. ht".rj,
b4". de Madrid, sabre Is In dij* 11 to rb, e.m* an tu, il'lm y SlIvI..
a u In relacitnics in
ellin d, un manumento d diandn' fin de Im 'Anne de dias, tres de no.
it dttea Elitin mr d'1a.nt."-Z .,P1W',S 'J' rv ndd. "J""
1. itepubhe. do Cuba en I P;iq.u h timlcu u ,,l Ftan.r,.l lrl n- larnbre dairm Yqballeros muy d1b. 1 MI amenciat (:a Matanzas e dia,
un, it:, IKR alll"d- do my,, a do or. President.. q& n1rd.dT"d-': tiriguldils "a c t. ceded. a s quej -Olllpaa cle, lne.,Jen 16,te,par no ver I. in. de to p,,I6dtv.. re
un muim. dic i cariftom *I qCe ql 1111 ml presencla en
mento a Is nacidn an boom 4 c liw.nt.d. r'."Cub. an hone, d,, :,F June.. adcl.ntormia namilm
11 ad,. .u."Io al. P .a. do 11a-. "n: "'A room jicl.l udm it el ile, quD,, le.0retra an
1,5 1 "a 1 Sailtimulti b,
a 1. Jet.. d:j meral Morilnez ,d',rior,',Pl'm,'.diD roen on realizacilin En primer mencift Silvia rAhnIle- a do u m act Club de
Campos y ,.I rnwa,11o Cl"T..JL, Ia here, ausnado EspaAa y Cub I ro CJ 1 JpoR del IluStro prolelnir de Oficialem.
debt a rull Ir.aI6 an Me. han reencontrado an a] C. mnn Man, usto 0janituren y au hljn I Teadremos purs Parque Deponivo
qua deJ6 te= i qua nuncA debleron abandoner, ed.1311via, tan l1nda. tan gentile y tftnl n a Pujue qua amin no tl ene nomIn .at., & do bra oficia yR que, unos a limumn
I br.ncm 1. u do hernm Imido In fortunis de alm Allen
olara de Amorey v to its aulax't'ir a au itinugureci6n. BFvIR Ori 17 tie lAlfousa In li !I6 de "Machado" otros; "Melht" y olros
Isabel 17 C.011m, do Joan CrIst6bal. Despu6s de hacer tin clogin (I(, a ..a a
In aqua) Beer virujn H I "Central" I so mf,.,IahoJJ..;,
"A In inauguracidin mistili I obr. expaAols a. Cub. terminii c. doctor Julio Ortiz Colflittly, qae Be SI "to ljoll.re a. di, Madrid. condo do Mayside; milan. 6endoun. extrofs de unit polmla da I velk tall halagAdn en sit aparta,11,11- nemois qua Seri restsurada ma J.-ya.
a uhm' z E ificill cll Syrile 'I U, to del d Cos.. lyumuring c Ifficada po I)mtrr,, I.
Oid .'l 'T.CI. 11f,'Jtiar"ai. 1" 11' .. Mont"Cl. poeto y jill'ista M tin as rasteron, I %rqU, mu bello de Cucidn do Iftistra. del conde de Maymide Silvia 6aballero de Rodriguez. be. I be.
del 9'rd'.ca l.eunnlr.'.Pr.e',lorl,,e, matnncem qua tanto be de.itucj lo6cinds, serta ConveAcuin Le-iitlem.
__j or a, Atold. do Madrid I]~
DIARIO DE 1A M ARINA I marquis do Velliscs, a adot p ... _J, on "all. it 1.
scurso. an ri an Ion" an las uAns ere u % I. v Par lot veintUino, vcln*.!d y
Is a 4..E d I I tari..' 'a eintixtrilis Cel corlerritt he do ad'
n as a 1:1au dIIr,, In elegRate y fialmda una grain concentratel6n del
cidn; I dVtor del Instituta de Q l parquet romfintico cle I'o' d1481111nilaul Entebin Ca. Club do L onais an I& belle cuadmell
DECA N O DE LA PREN SA DE CUBA turn Aloplunica r.uns Aran represep- Joe annaril as y an cats here del otabo a Cienfuegos, qua tindri Lie In fi.. at.. itt 6
t.eltin do IA an in cub.R. an Mo. an qu l ri in Be so In ra.da clarto sm. exprc.J(5n 3uprema do In 1 legal all
drid. he el. y 1. di. net n. HRI matancerm. at mits grande spor
cto de 11d. de Curbelo, do te, puts son but& *I momenta. cmIdl u, el .1m, e. to mi C,1816 I C.16n I'
Palabrom del wher Lfjmdia 6e el asp 1. .6 a T'Vio lodes. que b. r onto los IecmoVa:= qua hap
Intel. .1 Sato on di.curall del am $16. p rqu no 'A"". ell 2q a como = n sari me"
atub, de 52 an a. c.A j t de Ins maygrea atuestram d. nice. seared. son ti at Is nli&Mal
fit. fie. coca pti" in
redo, 'I n am be rgo, u I
b- A. an Cub t r.el. a . 19 cum P1 all. an qua I Lit Manuel
P ., do Er 4,o a daft Juan nt a. n1a aft, it to y ,mp.t III ant I-ento de Josil
d an a comenz6 n it be ".. sit via O.n.ilez de Solar, slivils M lelin de ests, Setm.nf. Its Y.I r
hemr. at an..,. 'no me, nteri. rem a Cu P N= sz
rado an comp :.cen.I.x.pr at Ad por vez rimera a Is hermou Lie- Goh de Dulzalcles y Silvia oful, Va Corballo, a] seems
do of- be. OAR. C.glaernalAoraal Disilaritt, d_3 tAracer rite hommaJe a uno do ',Par ]a faliz sugerencla del excc-1 Entre Its amentes Silvia Hermim. . dhesiones do Luis ApurIm ptil.,m del.In a Continent.'Que telany NGen R 54U= RAM611 ROr. grain lenthitno Schur don Antonin lvaizoz, dez Lavin, In viudR dc Pepin River., m idh:un
aventura embaJador de Cuba, a] Ayuntamlanto qua Pxmidenta do Is pres de drIg y E er 1 .
national do mc,;a to idea Is apa- MRdr, it Inaugurs Jim ', a i toonial J I:do
sionada El u p:rb,apRb."_ do share este me- Cofir IIARIO DE LA MARINA, almdo an bill, Motion, An
am numento que hace Aos me lastourli tualmente par Euraps. y b%.N!n;. ry .'I.
nada no race del claroscuro de lot go R conmemovar at minor de Espatac 0
Stivitical Rivera de zak= .
Ranialm aclertoo y de lot Indudaules or Evenarrores, Pe par spasJonsda pardurn peci" 18 units quarlda do sum hijas: In Francis an estca in gallon Divila, Rafael Diaz TeLlseche
'I ve an rotinte pueblos,. coherede. ria de Ins Antilles. i SlIvis, Dureftorm de Morales Cal- Y Anita Divalots, Pedro Marrem Y
ros 'an nosotros & nuestra lead?. "Este manumento. de Indu,1.11la,of. 'to, qua repescritom C.be an Par. Concha GuErrk comn bus h1jas Zlda.. ,16n hi.t6rics, y caparticipm do num. Ilaza camit6rica, jue is. b a Itug.1 donde tanto me destactin entre Conchito. y Was. Saloul6to Obregdn ire misma culture. Entre Slice nin- en el amblente do parque madrilefic. IS u1stcrecla lusitans y JulLnita Gomatiez, Racial Coutays
guno con tanto, -11,vg par, de &F Wo Fellcitarernams an pir6lo apaite a Obregdu, Moriand Sanchez
enraizado- an a coraz n de n.nlS. .. r.d.
I Emp 's '" m""Z' on fue Is esposa do un joven y- eminent I Mimi at Lorenzo Solcome "c', mile in de Riv at -Dr. Axrnand -I y
Is ell, don Miguel P r ul;a alrujanin, Elea H n y sun bijam
titers par. n Niffill, ch-91 Y ItInGlIts.
hermama %eb nine h, me vlem, or do ar.; no Ile$6 a Inausurarse.
on pa al Almirant- y -H.y me cab. a and, ,Iul ... r.a1,.mpr,,j'; on ion Manall y Maria Rite, Juact Lb
en it no Esperanza Rivers, J, do bljs- I= ,
an. 1. qu .*a lnlll,-.y lnluy,,.,,,.,n V a '* n ui- U Aim yJ 7a.M21.11ttd .,. a, An no .. r:p m,:eun' Jaju Ivido, al a qua ll s
tra at a diets: .rroy r 'hl ad
dr Emp a an re"Fle.. Cub., de to al: conngra de nu.v. In aai,tidi w. qua al or I dsolub a do ucstras doot nacior. Entre let actioritas Silvia Htmilin. Martin a iturraide,
a jo: Eatil tan cerca.in as' ties Balmier. de tan rmatquste, r r ubillgolia" ad
a. do nos has do ncomprensili maltoname,
an el re er .. tan clars an Is line. Tr u I
ginacon y tan viva an Is nostalgia y do Pace cordialidad an las relacio. Silvia Vald#s So
de led.. Ile a que cuts& am estudic uea y el doctor Carlos
I nes hlapanocubanas, he gado s an no run I
"Aludid 7 "Pt"' nuetr, I ','Let norleare.ric., dheakines Pours Rate dlvcLiIs. fiestas del 6guen p,,,r,;nnt-t, d,,,P
pa" a un r am I". PiW
.-It- de so Instaur.66n n Iona] Cuba ul.r. c de F- R. do an uraft a Is Part& del Sur pu
cut _tc I ern I bay cluavel 1, Trea protanionalm me bien a Joed Manuel Mar.
a b, de mb ceSbr. p.
alleb" Cu Poll A It d. clcu hc
"to. cincuenoto afto. I,. mbIdQ."e,,,',, .I' is ,, l, a, tambim mmilmtu ,,raa blen a C*w Corballo.
sabre at caftannuo do cuatrocientas ivimos un ale do 16bilo en I& ViAa emisti a; lost doctor" Silvio valitti Tomm (Insilms
,)as de tradiel6n explaftols an ? de liacirld, capital que Iu6 de Ins CuLaya, Silvio Manco Alcoser y Amba de terminal so ontirrem do ralmatidad naclonal. a cuya orma. i Espanos. 'Silvio Silveira Cortafla. Ingenlero an Is Unlymilclad 'faclo.
ci6n had contribuldo de consuna im) "Dmpu de Im noblea.p a b, a, Los, ampom Garcia
cubRno. y Joe espafiole. residents, en qu, I pronum, sen r -.,,a, Allarrel nal el Joven Dantel. GuU&m y Tile,
Eatin y do regreso -da so dell- sent. can lu mft &I no
Cuba. Se rof rib at emboJador Lojtn v de Is encendide clocuencia de mi cl.a. vale ai norte, el teple ite curo- mVr dill a Ilis aspaAolm de Am6rica clilep yantiguo amigo el emb axpedlente.
ell al'ool. nal do 1. Clue Raja, x Prmldente n evo professional as n1jo do
general, do Joe que hiza un brave v da one en La Habana, s6 a me del Club de Lecines y Contsdor del rule queridos amigoa el ingenler. Mlviv* retreat. aprovechando Is opoi. a. to edicar. en nombre de Madiid. I Jells Trelsiat
Jun dad Para render homennic a !;u un Saluda R Ion representatives dipio. Llc a. Antonio Gami,,Cobo Y in be-Iguel Outfilirres y Gras asuer.o, a on trabaJo. a in hane"'_ T"'cm 'a '" actionss Prmen as y ]JR. cl gflnbe I go-tilialms esposa Ne. Y "t Ilismado, porlo quo to vieme dad. a an Patriatisma. hachn del -,_ doctor., iii-Au-do at mor ur enw. no Mnrzol ibargum, cat, so hija IR do abolengo. a niabrammit!Ir y tritinfar ionic recuardo de is Pairia remote, JVIva Cuba! !Vivo Esrans!'. lencantadora Mary, )a ligulina mAA me ramo do In construlecimes
y I.di6 an especial a to. a fi. e, Todo, los oradarm I acron muy charcoRnte de connive; buy alternan R qua pertenece so progenitor. de Cuba, ue ban re.11-do.,spam Ide oplaudidos. an nuestros; salon". Enhorabuena.
Wid.rid. clim. sun e.t,, r.gi.. Los himnos nationeles spatial y ATique al Iniclo do so tilp he vid am cases de beneficencls y at 6 0 1 us also- al,
EL DIARIO DE LA MARINA fiene un record notes, cubano cerr-aron at at.". GiLrca Coloo, amogmela, d Victims dis unsq; ve, fracture,
a. ;;P,1.1,1,.e, c Is atencl de on pres- a 'coma, an so- resOmWa do
cu'tur, u ..b SE HA REDUCIDO EL DEFICIT 16n gripal.
de Publicaci6n ininterrumpida dUrante 120 us : r t"= Ugioe; -5dilni 1. puso an condicia- Byrn. 123 -Is respectable chms Car.
.a ad a, nu Maclu viuda de Pastilles. As
Cu
o5os, siendo el Decano do la Pronso encomia. del P u elaemZom toma onto :to- COMERCIIAL DE G. BRETANA cant quar so recorrldo. ties- men
blin puk de tenter Im &gum de Bat que he sido sornotida miun rigurosel
Porticipes, Potato qua tant Spring, vLaltando New Orleane, Be. p rmAaesa it
Latina Americana. tr buido a to formact6n do 1'. 'Cubfa, c_ LONDRTS (API.I.-L. J' a mmo.VMdsd,,.
uu dc tan Rouge y Tampa. do deride .- Late and
'"'.1 y I ezca Comercia he hecho publicavione. illorls-de Is medicine mistancror
r 'utA. ne, rRenoueal In
viv al ...Qu.' E:1 "!mCein-linim
E( DIARIO 6rinda un supplement diorio en C uY6 for- official relatives ai'dificit comcr- is L J.P,9 As ev-cln. do -Resino Rodriguez
inul-lid. v.to. an, us be z. I, .. t., n iv rafty, d.n- as, at' doctor
Rotogra6ado, As me conoxcan cals, din 0 P cial del Reino Unido. El desequIll- de cursamps caLudlital Rhu he. class, In.= uItials miscir qu. catit
,,,an ff bel. -tro I- a.p.,t.ci.ncb y In, A Sit Ileascia. a &to Claralm, Cabo,
secciones do mufiequitos en out a comprendan y qu Cruz Raja bnefir" vu MO" y rastablecimicrito
em recent nuesir., rate Importaciones, munqye no ha podi. asume Is Direceltin its colors, adiciones.para la muier y el hogar, = mmercl ales, encaminada. iilm do see rlimtn.d.,, he d an Matanzas, laborandelaectivarriepte hicenticas vaids.
r or I major mandate, y torque do ontlifactorism, ri,:. n S 'mp.,.ud. con nuestron plead; sectors civitom Fn n3ifiquen nuestra, raIr de los damnificadog-41 VWt6 Oyer Is CAR& de Is malle do
informaci6n mundial a travds de las m6s to 1, 1 scimles mes de septlembre fui de 43 mi- e1i auxilio
aspiritu"..a Y deub.u 1 u.mrajua parent Ileum 700' trill libras esterflnits, cuclro.n crel vlemes veinLiocho do ll1.BYrne, propleclad do Is furdlis Lo It b a' trallos jomdan&fidSdLMstVn'
acreditadas agencies Y colaboraciones do ,.a E. C ta unds, in tamp ... ties an el dMillt At ftu qua tantfalm
eats lucha plintanda al mu d sado en esLa Provincla y -lo de; _q*C a nuestron.tiotIclim as
los m6s b-riflantes escritores cubanos y ex. ii data... d.A deech.. dn.1 thonon-1 119.800.D100 ogisl,ad. r. vJ nii.m. Lits Villas Lpteresspor Is mimoi&,pore Jim instsa In Ilberted. y 'in pr- tiL d6n en-ells.
met del aho pasod, Nue.,LrR bienvenida, R Antonio, N. tucJ6. mYo nonitore an estoo; Motranieros. Todo ello hace del DIARIO DE Par (illint.6:1 cirador read a dio de 60.800,000 a, al ter-r tri. no Y Mary.
LA- MARINA el peri6dico de M' tal s-Cu _n-E.Pha-ftlz lb,; incalre del fig 1:11 Rkad --e. learned.
Pi. do las exportacione, britAnica. en ecampm
H.n-r.ble b 6 San L. Nno do
Sm; ticlu qua 71 eass fine& urbarms
cle Culaa. deals do I..Rep6blic. de Cuba do Jam meptlem re fu do 1116.200,000 de It-' an Ilegm, deado bouna, alibrt tat prollesional quo tuntalft ses intosentimiento do fecto de laden los bran. es dt ir an uno par ciento el estado do salud delfipular po- rom artoles v an especial de I& cordial interior a In. de las dos mesen an- litico. que an sin dudi I" In [IIda de Joe expatiate, de Cu a. teriorm. pero tambf6n disminuye. I.ura d no a arrastre y inks; prapan. Dismarse, 6-1 -mbR)-d-r do Usbut or a zn al dilicto ndmerio do Is revista
not& an at clectorada de cap& del efirmirour TaCiat Club. del quo
.'A continuact6n habI6 el ecnb,, ,_ r.ontaasimportaciones qua %efialarop Prtivhaat. dor de Cuba. Reflor Iraitax. an. it to do 238.400,000 Harm, can 1. En ea&do do conan, a In here on I acuesmoff reeft; loomal an III pu,.8hde mitra6d:cer an nombre de so qua at promedio dal .,a, times. = traintat y custraftot nots, 4M
oteriat go mescrJbimos estu lines, --Was Be "'Wo, -Mt.. .k :%
a al Ayuntarniento tre deplind, a 29"00,000. 1 im.finuns. d.1 sibad- of
poco Pjw X AW ext Is testis. dd ri do
race exthigullse nielift cous- "ridualm.
i tituc an vigaross., del ham re, qua ja- p MOMIN y Pepe
.0sule. an Im
re competanauts; do
did tregua de dmemensto 'a Sulpeddel inemado was do madmen. art
BILLETERIA "LA CAM PANA" bt anclan & sm memo- qua obtuvieran a[ primer pesto, &I
El recuarito de In qua Mat nzlu, rmpxndo ,dl campe6rit'hubminerc, TOny Jgotef, Ilue tamblin ad bill) do GoTelf.: A-Dl ZQM)a 60, La Habcma debe a Ricardo Campanerls n avi- is cludad.- .
va hoy an qua parece Ilegado a su Rn lo.' tmlirnolnols nuis enconaliliffsitunsda entre GALIANO y RANO tin Y on. clentoa, Ban miles Ins I aticee y Rlientsedom all Mirsmar Yacht
gares an Aloe a tables horas se I van Club habla de.nuestros oniplatm, a
NUMEROS A LA VENTA PARA EL SOIATEO.DIA A NOVIEMBRE pre., .1 Mtiallma par Su mlaria. y lot que d = hay qu. clonsidesu an vaclon. u, rar, par Rub cle War can
391 9484 11649 194" 232" 29M 114995 46478 Junto al Icho del enterma as n
11 un b.rco virjo .1 flumante domillb
667 6167 12071 111,111111 23244 29411 35229 401141 velando norhe Y din su cesola"I" es- Par manolit Roman. qua Be gan6 Do1392 68113 12753 13965 Z3901 29927 35442 40917 Pma An& Corolla Porrn Y sun liliosi let
1419 6911. 12969 V1034 24392 sent 35543 0212 Elsa y Armory Almelda, a Im cue'
,,,,pafi,n let hermanall de R'u,;J Caromical In ca as udenc!, he.
off 7144 133" 191" 24775 30,771 35429 41339 do ny 1. legion do adictob y.Il,1,,Ijendo vulos par gj ri. le Saa
23" 1745 13426 Mae 24991 3!991 30" 41519 'in gas pars. let qua 61 W6 --a a u MciAL
2 Ic muel Cabrera, qua an so resid,
dos 11294 13321 20567 25236 311 2 M194 42290 ID ca. Ide in calle do Memo, guards
L. dect.. Meets, Lai- R' "Am"
2759 im 142111 20951 253et 318" 34371 42613 Fud visits nuestra el ,= t1olvictions. de 1. on-leate. grippe.
sm 2979 14565 2112A 25442 322" 36991 42799 'or' a do Ed clin Fl-,ca, a 1 uc8 ot ir.j. Reclasnan e"idad en lid
3319 9140 141181 21216 2617C 3UU 36"7 43od les, do 1. Qplbli q
3411 92H 15146 %1554 28451 22MI 31124 4304 Mafim el proyecto do qua he4172 9507 15212 217ZP 20773 SUN y'lls blib-mon pmimmtnte me dix an I regisilisaiiii6n de: In zafra
1 411111 11. Primers note cle nUe't to llu ras411155 *646 15913 11973 27349 IN14 .7930 44632 Iponjectilla, monee Is creac on d im 4000 quefios colikince
491t M12 16354 2uss 17414 33130 suit; dt"5 Parque Deportivo an el aba datindo 9
44751 y Y. ruino. Parqu. de loanmatu-,
4975 Ift" 19553 12M 21515 33731 de Sim Vistilb at DIARIO one comislim *it
54132, 1114111 16991 22480 29154 34116 33SMu59 Pson
44SU AcompeKda do urstrm autorlda- paquenas colones de Camolilley, Pre5416 10797' 17212 22W 2"26 1"&2 3" 46M de,,. --civilles, millturs y educaulo- ludide. par at Dr. Juan F_.i la moz. parx
uss 116411 11334 U979 2SSA9 34541 19116 451ti vIsit6 Is Ilustre dome cialpedirnas qua hagamos publicat Su in.
399 45723 'Joys que nmi legassi el doctor Car- conformidad con el trito dado a let
141 11432 17935 Z3124 29655 346" 17 Miguel de CJp,&,, a 1. 11-m- cliA.1 .,,a... do firio de 19.11 y de
Rep PIKKKANECEMOS ANICKTOB LOS DOMINOOS do do In polalacitin. oyendo I Fit- prii-vera de 1952 en F1 plan resteleresentante: Rereticlaa que se [a hicleran y pro. h- para In regolaclon de )a zxfra
nirtlendn at eatudio do mdsp-.acun dc iii.il y liticesivas. aprobade, it, Icientrincille Par is Asamble.i flacloJOSHUA &, POWERS, INC. n.1 do Col.....
E tl in an nueslros visitantes qua an
Ill ii-ard. me 1. distrtmin., toda
345.Madisom Avenue-Now York' %,cz qua an dicho plan me conceded
ri.ra. In emds
_tuelslos Aloft. MEXICO CITY tancia real de codes a at colonam.
D LC 'Z curip.-Inind- no,,Aducen qua cuindo dichout caftoot do
We' IC T It"RIfA trio y de Primavera tueron sountairsdo. .. hoibim, prohlbi.1min at limits.
'16 A bAlarlD, Y tenloodo todow
I., ZNdker. ita -t a pals led mixdetection. debl6 hiaber aid. cort.
.1derada an at plan restrictive, Is tow
tolial d de Im-caAam a.ltent.& "n.
alm Iona train, Puts "Isten xp.ilm;
e" 6 o ed n u a gual'do, d contra mll pequefim colons myos shorrox a reserves "tin Loverliclos an Is aiembra de uncis cardsle 'do calm,
VENDIMOS LOS CUATRO PRENIOS GRANDES DEL ULTIMO FA11111211 csoRcolonm que tlar tu Itgititno derecho a acagerse a less be.
tlcio qua en Ley de carillon.
Ir a in C
SORTED EXTRAORDINARIO Azuca'e" a econoco a Joe
'Alis colmli., !er
el-'No. 27,769 promiado, on $200iOW.00 qFviia v bilice -su problems En for.
mn justiclevra
el No. '_'1%7-rPXoM'Q'0 on _$J9q400 H_
Pigina 22 Nolicias Nacionaleq DlArilb DE LA MARINA.-Domiago, 2 de Nov. de 1952 Noticiall Nacionales Afio CXX I
Tratarfin los navieros sobre Cr6nica Social
hL VC1,CWtacl6n 'antivari Los.
0,. tttDespediddtle soltera delaihlra. Clarita B. FerrerF1 adeu-do al R. M(Witim'o.' M Reparto 3firador (is [,a
Haborioll. SuDenivit. filtilj engljeC. Mari(inlo. Bu Por Alberto Coffigtiv Ortiz
URONICA om PUFR
TO Z q, al oi.fkicst at our-,
Par Franc I.rlins. tc od.'1 ,."i'sI. % -'
R. 1. P. 1 ,
rim-de"'T."',", V,7,V,,". ,, Ilega.
wille d. I'd a 10 he e
in di a rA d La
EL DOC T 0 A 96MM "I. I Kolot". do 19 GFlad-P Va 'Ine I-IldUCd
It 13 an
too. r 1 ii'll'd P-A L
I'll "I'lls 11;.ob """ J.! 7,
tres 0, 1 I.,18daill do
a, F a.
d-p-hr, de cilrg, -r"I
A r"Pol 1114111ilar are, r. 1, mfooI6 ei-soh.r 0.lAnd..", demn, lesion." In, r:e, lo-je, do 1.
luriat.e. a qw, se I.,
-ANTONIO BERUFF MENDIETA 'on de quit 1
porada I" I ld. I, I is I M1111fin". itMo,. adellijig ha do )Iegar
81911n podIdo rr drd 1 1
iQu. lalloo:16 on Ln "abann at dia I do Octubre do 1952) or no qne
AJ11 I Y 1.111 lonrlAdas [in calls
on Pd, ff 11, 1 ". 1. prn-do"Ip dvI em"cl. y
cIN a 1 ,dol, Ill) 11"R.1 ustri. do In, Ets&s
Ituh-le'C' a uniaos do
(I a. so es A 6,ica timblOn,
I)',, o:" e',I ,a I, "e." dem"." it mvvad.
d .. pl !!,., '1 1, U UO,
it-l Joe I- -iftero- do 'Ic ratio o '1 r'-ed,.I, do
Win 1, poeft cgiti r.
I '1""e 'As Prl' N-0511nrdo ol, No," York 011tre
11 1 ", Ir"i 1,-i, :-, li. 11, 1 11 1 1 .'. "
on no 111-isi., 1.1416n Jan. so I _'u"" gig
Is 0,
Ide rh'li w. del "n'
,E" to;"""" ot 'JI1111-les"
dol In 5.5 Prai)o-ld -InIA,
ae PAra Cibi 730 -.., Orto.
Gloria Guerra do Beruff Mehl Glorioso Berulf Guerra: loP6 Luis a Isabel Beruff Mon. fi we d -I-o --,fito dill P
cliela; AmArIca Ilininex do Berull Mendlelai y el Coronel Carlos Mendlet in on. a
Ina de No., 1) rn 1, hit do rte bv In Gran
ad. clud,,,.ch. 1,111,lior' Fiat. Balla 11 dia
T,,b, on ia -llistencia rl-Les, 1-dn-ndo on ga X pal- 1 411
n" 'r' dill 19 dc I,,, e6
i fl'_ '. E, d, 1-1 Cal. diii e L.'Sta.dan d 'F ,t C. I,... an U.ac d r6 de
ad
CiIbi, Ileg-cl P Ilegar a nue.itro puerto, pincedente
it, Ne,,%.0r'-r-. I ,.per hont-A.
md no 'ni 0 '.Cf.l 6 SegLin Ins informoli quo al
p eada F-i"! .. Y, UP 'I'm, lof. ar a plaz.s dr iM, Vlp .1"! ".-1
.2 111 'y nn, piso, in deud. do 'it Y-Ala ealle- en La Hab-, Co
to 11 PlIns qn' in I "I" coW fni- 116" -dw, d,.,t,.. 71
,in ,on I a Ciii. del Rt, to Mn, itime. fln'ric, 879 1-laran do ca, g F, y on liln-in Itche pa.saje-5 que
,_-o a I'll" IIII-ad,, a C, jb, lin.,in.
FUNERAL IIOMIE 199833 -199955 Ilill""" o
it' a, 'In d di_ .- a., V to lin'. -:Il.,ar;
ll He lo, buqlws de a "ep re'a d I,, cl I,.
cold. I el III I o o hu'lue,
a, it'll, Ve"nia no Hall- firaltei sp In tnifiet as de la Universidad celebrablin Al felicitar al doctor Josh J. Ferrer
A] -p,wo a ,slae, .. ........ ,. c. .- su dspedida do -Iter.. Barrienins par el triunlo y In straps.
Me-, 'I. "fn- "I" a"' r., .1 Ne,, if I -1111-11"In lie ell-il- sentacia en I-a laetidad de In cimcureni tin de su laiia. incluya los nonabree
bla .11lbld. W I erdo. no a a al'Ll- dos ,a,ai,;- y 2.011 'a hin don titi rorsal do mnoifestacitin noensibl, to In can. de ]as orgitnizado- Cl.r. Gradilwo
obstart, aha orl, a-P .no d- do "!u, gconor"I (I -d'n ...... n -t-I b,11- ode-i-r, rule goes u Padre be- ohemla Pita de Ferrer,
nfo no5 ofre: Ihr,111, "I .I,.
F, bi-e a "In, "act"'. ors sebre d'l Z. len de Gil y doeterso, Ra.
to
6-l' n I so In it' 'a i. t,.Ion dI d,.,de Irei diss en qu, el d(,cl,, T an- q.el Lanier. Ann Maria Moreno. Jua.
n t", no Pin do q..hn. M-,Cbiiia ilitouglas
II o C" P1 h A a,, In lard or
"ars "'Por P a f-In on Que su. imigns com. I d 11 on in ,!do p.lftlea y Jecill: J J. Ross At. riteco, RI.. Pefial-r
I,, el 'I", In snA Nerey Garcia,
n. ., Part"_ 11-ar fin,-o I _ ___ ___
t n .-_I" no a l',i La gran boda de ]a tarde de ayer
t' fle "I"'i a' e"" 5
.in. P. 'a if _u ; 'no -I
n-,.r 1", IJ r'
I"', P ,d,.rla, no i I Q Llesionado -grave _A In, sei, y -dia de la tarde yfaidente, del Ayuntarrilento de L, Ha.
s2 ha do tno-s p,.p,,,Ia iln-1 R !--M-I.,- go-j, la% ,.;,- reri.d.r Pricilis...13
1. A. E R 0 R A I 'I P., as e n Id, Pie.
d, E a d, 1. f., ma leftist 1.it li o-pa 11-i'la 11, A. J m,n- e d. tar T. Mars C.blin able.
1, ez, n-5 inf,,: m. Itne I aal,. Man- rrerl, 1, 1,fi-ila do,,,, Clara gade de Santa Clara, dj:
vndalind cpo Fe 1. for Epifaults
.(tan' --d-, ,at, p,6-, a m- in Son con of Joven Ventu- Cali y etafior Adolfo ancos, profe.
rto I do C."a, P'n., Garcia. alumna do ultint. firiliar do Eacuela de Artes y Ottelos
Iras; Un locator, tras -a G
rile d o.d. en ]a Eioa,,I. 1, de La Habana.
dish-I ine I, e'lllil,,do In,, la D,JOSEFA VAZQUEZ VDA BE VAZQUEZ 11' V-1 'A P, it Marun el acto III sefiorn Edo,_ Per I novin los seftores Juan Raja
de 1:1 Actuana Garcia Cuni, el docinr Jose .1. Gonzilez, lefe de In Ciudad Militar;
IQ- fall"16 to 1'. Hoh-a H di. 3 d, N I'll I vi I to choque
de Imi) e el, o a, w, it, L", 'i goneal ........ nor.ser Bxrric;i1os.,Pacl ion tot i c.r.nl Act..,. P. A,.Ia, .pitfi. AlN-do ho,- f ool- po. I ...... n--- a 1" 9 1.) Pdo. -111; a" as hello R Valdes tenien(e Pedro L. Sod, in ino 11 ;1, n cnca aV- Ino,-' ariones el docia,
S.nN-ls, 'd TI 1:*:l ll avla R., president,
n a P.,do "I San I R-1, 1. qu, We a I 1 "87 k I.,,, A_. q- dIa Se produjo en la S pliinfi C If'C',,ad mo- d, J-I I- el dollar Oct
on
"o. In on, Held, 1. 1, rma, 'i"Ra a I- PI I,, 'l, ,, nn-a'd qn, do 26. 771. 1 dr,-e dl a,11ed,
AcompaAmria on tan pod-) Artn. Fite, Is I, I I or F Iix Aynn Stuirez, pro. del Pors.
in no., 61.1 ('85 k 1 (a' I' d d Tlc,,hnIrn A, em(a 18, Miramar,
G 'L R '. Z"', Or I.., liilhloni, I it, Ni-mbr, Mes. '-p-do on Is., rtaoa lbl,' Despedida de sOltera
LORIA VAZQUEZ 1) r. (ITER0 d11A "r'. Illie P-1111'el, d,
I no,, .,Inh Ile ef),,I In' d"
dart it '24i lo-n-r.b. le-ne, He --l- c- fit,
11_e, I 'S It ""a' I "I" Ido I. I la 1, el .a Ell no I-Pw"o n'tc, .,I, Ilodia inw-, 1. Eh. Per- y Is.
Ln, -1-d-li-es h bida, dr ]a fi-, de Frd- del P,],, 3,r arde, el tal, "norit" Yolanda Diaz. Maria AnselIn a- Con- rfrcto en un rrstoran d, -.,Is r%,
Inbr, -1,1 ;, amnal a 1. cr --- El -l"., le"i- i1i"'adn' If, in d espedida de .. nd. d, -I r me Gonzal z, Angelita Salvador y
I'll total $9772,71310. In cl lgo- F nip. -a I.." 'I" In no-,sora CA1Q, :Jo, r er- D el rOXIMO din 8 de Ins corrienlos Ens Brizuoll .1
le in 'I-' do $4,10,80 11 1-o nt
'n "I pe"', d, :10 n., y n 1. call a IrmR Martha fLa bod. d, I- sefi-ta Aldarea m
,, III A a ertu:rdael It a 11 y serW ferns pre.
F U N E R A R IA -ini -I, la do I -- iza I F d,
ran 6o P- ZIn and Occd S' 320. repiliN. Al-nil damorgainzado-5 de tan simpkico fervent lesi-s ip-tes.
d. 'I' "'t"o"e it' a I-n- In. -nsh 1. Sea- Son
"T, It, so," $9 2 71 linii Avenida v c.111l, )if ippallo rii9ne "81 10 _',
(iaodo ('11-6 il -I-Coll
c, e"", ri- AgradeCitnierito
At F REDO FERNAN'DEZ evadui la Tnl,,(oaJ on
a"In -199. ilin, I idnl).. I
71 buque, It ll-- 11 Ad-,na I.a de Antebuse., Ill.den-, C, no- De dntnots dama,,,-icd.d- critics y dfe-ea,
"""W"'a 'a Entre de IiE rue me agra,16 leer. se
17. EDADO F-5054 F-9619 .. .... .I pen.d. del ell, it A do a pnog., Io"'P.1-as a12RIStIl 10
-firensa. rpribi Icn, parablenes nuo'ern
Vaall A, en H, r I a de 12 doctor Catalina
litilo 'n ;I In ferha I., Ado- ];')s 'era__, 1, de co
I'll Per ccleb-- I Din Port, Gain. no, .1 del
de Akin,,, do I-, ........ _', del lee. di, to liaban cro, del i AyunlamienHaft"I ,I, Dep'n all"r I I a o doctor Lu4i Enrique
702,78.5 pt os 95 1 l'on, .,1,._'dIa 11-olo, ... nt. Ksla Dio, 1 911dn- 411, In Wade- Mul-, SaInat. docinra liorteribin
tiLl"ad, i h Pol In que Eirne de i- darinn en H)Ichmaii d,, Jagii Gra id- de 1:
a Alr, Iin Pnnale el to "a
a ilo ha Po Ire, p P51ar rj- ittl I I, ,
d'* do- Ih 16-ila Ju- l Ch.6 to" ,I Cl., 'wenit" ", ap .fn.d M- no de
"'Inels A,;", 11-1,a, to" W-n Uwl- I I do,, If 'I I'llin . ad,,..., y' -', cil-1111- ',all, Este, y 1. Asrijaclin Cultilha do d, Cikirco, a "I ",a,, 1,1a6n, IiIII-edol to it, I.s cf., d-ic.-lb- atc-11sl F-enin, -on,,, do ot'-,
J rhifer del ool aparpriende
III blecirlo pno,ne. ;I fin If, que If ""I' a to 11- acton ........ q- 1 6
11 11od. de -1- pe"n "" I m. do
E. P. D. 1.5w"n-, I.., fic-s d, I as "'., 1.1, ,,, I 1 11 1wom-I dtl5fooav del he,., so Fiesta de q1iince afto-4 en RCgla
1, S E .1, 0 R P'n't." -d- o_ ilnerdo c-d 6 hill in z '50 L. sch.ra. us bella i.lurinits do]
,a, if chielo dr 11' m-I "" Los "Pe- M-11-o Dia Pd,,
dld all ft ti ej,", qn1dardo dit-nor, torabo. y Alj.nd,,,,a Slier Din, fciteiaoo In Do Lorlu Sao,. y el acontecinuento
jose R am idin Guu orreZ y de )a coliva oo %,n,,il on tell,, d, I,,., ;on's rleati a,;"a- t-o ]near en In sjmphtlca residential
m_'n do rl, p.&,, Ff rhoter W 6 qod6 de ,_ in ri. "" 'a .... a Fits"
d, h In,, I loan, e I
IIIIA F no,- Ins- onch, del .11 on 1. -q.esta it, At- de I- Pan- 13i.z, Belli- 69.
,D..p-. it, ,,Ihkr as Sol,. liirrb vn qu, a, son. P-,ell -do I In 1- 1
1. S at Bendlelon, P.P.Il elgid-1 too I. --tern. dmnel-t,nt-, b e rf n .pleso line (: --on de Marl, a. 'us Mal lins Hire la -e...
he-Mi P -11(1 111 1111WI. Pill. he, nln 'n, I "I irp m, 1,11 q- an,criben: ius hgos. -Imento nnf--, clada Rab ,1.d1L.cp",,dd, lor,6c.r! A '-ll.da una joven r, Lu...
P nn do, 'I s ho-an.,, : I' -"' Inel S!, es es niele, o b,, d drmi Is. I- c.. 'neg- a e- del -so .. .... a -lizat po, in. e, It 'a Anohe, ,, I c-tro or
"'IT in to
In D- ., net 1. hot. I.dlrnda Ad ontrarnon Publica cobalia. de Luyano. fue ast-da do lesions
trn 't le, dp-deo-, del NA-st-o it, o J-1a ("MIA'd. Pe. 000 para con'
Alf-el. aind,,I ,in, IT %'road., paI. 11-d, Slift, 1,dInd do 1. Republic.. fo";nll es lell-1-1. 11. pcdl. g, a, s in Faltan $2501
-[it a-rop.ii- I -dAll, h11ta I Come- _Jurar
let,. d. C a., 1. ,,,,.an M-t-ente PI -Ila l'n- P., n do y pill .11. h. ,:_ He 14 d,,l .
L. Ilatniin.n, 2 do N-elob;v d, 1952, Ie I, n%9-1-1 call, I
nal-a t 'eal-I - a ", e ee
g, cenni a la fie,rl III, set ii-Al.d. I., alle, de Pn- tarto
J- It-enlin. Ilarle-1, y Craflla Gullerrr, y In- C-men 1.0p, de Friixt. A.- crisis ert el R etiro Ferrov"
stole, Juarrere Lrdeannnn; AIWI.. Ma-1. 3I.-ed-. Lmlli. y .1 ... ... Ille. G. eri_. I -In do C-Jlle I PT "I n,. %y Agu,'erii. Lwyan.. pe, el ..in.
1, Cava; Prudereell, Cuet. y Vii.q. c.: GuIllerra. Geline de Wbiend. n-do ]as gest,-- p : ; A d I I chip. 51-512. qn, in-rjabst Ra-'
D. I'liCsti-1; Arnalk. Guitenin Rau'l.g; qu "a all,- '11imon un sit- f-loll.ftiguer. Avzi. He 24 ifi- Adeudan los interventores cuatro SeManta a 108
HI.... Prit. Car,. is; ]are, lfldilt vItid. do RM A ret., G-leli. ), Esther P,
'07'".. 1 Aftel. Hin, Y %'aide, V..I,: Cornhita T ... y.; J.h. Thel ;-.H. P ,a in a I, d on 00 e do InfiI.ta .6.- lialop VEI
I aria Pod oll senor S-Ilverioheho pi-cldj, .1 n,.ar
112rfin Darninjiurz; Dr. Jarler Drenestr'; Dr. IMIlt.ol Gutierrez Guerril ye, Po-1.6 a .11. i- e-' obreros del henequ n, que (IMellazan COn la huelga
bleent. G .do ., "a ", I l,!Ia
do. a ener Garcia Felt.. I A a I d'n 1,
Alh-l a I, du
del, 11 Tldl I" F" d" E, .,do cill-id. Pa. a ,I La r'lli, lon6roi,a del 1 111- hiii- let. 1084. de 1952. efe,ent, a] page
,,a d, In, propor-ee, tan ,.an_ -1, n, ',- d, I'm'", M- h. llz do a ,I ro-mr, g- do ail.n., lrs --es d, code werna.
I I ", r _P di. I ~ at a""a11 1 ""A" 'I, oll In h.,.,a Aum"Ia an rdad A cl- on p.d Ao pa p- I., u- o. so c.mple.
q.e r,-d,r,h ,a,'n mroo, He III Deci rle-, a Ftni,
'I nI- on au, If it, Pol-4, .1 and. act c.pl- J.,e j.1,0-ore, p--e, on1, ri r4hed;c]"' 1 11' Ila comes I PC El perlillen. h1erae-ra
do, trac- B. Mill'tt-7. dient- at nips do
G R A N F U N E R A R.1 A D E oizan.z-6n delt!o d, ll biern. no oncedo to Los trabaiadoreg quo e dedican a
We ,nerte -,niii s. ao,,idad, tonijia 4n do henequin en In
c, P on re- I., S2500fln lecon pag. d, ,,,a p.,Ie p7.-I-11clo'es s-pendilmn desde el
-n 1. c.mp.ha hb lal -es For "" 'a'
P-" r cna Pt -torinii del senior Carl., A do In doLIOR contraida con esa
rVnr disposir 'en 1, Esci,;cl: u- Andez, por ii-stro cl-oripsh or. P.s.cd,, Ig labor. -rnplienA L F R E D 0 F E R N A N D E Z .-I d, 1. a I "a ul, 'me Ad el periodismn seiinr Da.w M.sq-7! tilLos bnef--o, de --I, Rwo do un acuer a I e in filtim. Plenaris
r116 -tab'ecid. la f- rfo,-,t a dI ellonsIr .... I, Po'boln- hii-nd as, I L. corrosion erg "i,,,d, on de,,,iedi -to. paid.,amost de 1. rede.
H, y 17, VEDADO F-5054 F-9619 iple. d, me'R-'a r'b'do loegro cxp;lrn5rl de Fu profound, re- graren Ins 5efiroe, C..).a lq ran Prasu ens r- ancianns, Y -das. no 6, rion a Trabaijadores do
a In- g "tps striltod io, eI Obse,- fine C.Hos F,4 enta Q "n"' 'on on ni"' 'on decin-ot. .1 se- do., Miguel oral Vila. 'Abelarcia 66',F frent, eside-i.f. Ia Indrtria T-til. de la Agul. y zu
In n. non I n,.s.n d a la nion- Camp-. Pro- GnAl,,.y D-wl, I.sq- se an.- P Puerixa it us donde tambi&n se acord4
to. .,I Iao P-gdj,,r1,ge.ea1 B.ti-t. our ]as
p-ba ,I, V -f-6 Ws t. n c,
let- d:" __ 1_eb.1al3d Plant-Is dc, fibladoras y Iw
en p onaimente. que
Al"'.""a" Promd-te a ores que W, opera. conti.
,p.,, C'V.- con I cl, 1. Republic. on n.,
it te. o'c""o-i" del
A,, IFer- Cn d, ie h.ber ...-r.d. ha ,ido na a molienda Para impedir qua
at .- qu, Ill. informada debid.
if"' de no. d' s in men e e, pee.,a rnlicind ctue ran pericas sin destibrar y u.
Oc.p.r.. I me, I jf:'de 1.
_a lif-t-cl. as d r durantepel
QUINTO k ilVERSARIO el eftio- C,,;e, A to 'I"' C-no- S rt m asu"Aes.P-,p,',, if: I. Ad..e. u laporde
Ince, ,u, d, ,to de pr testa njil onal, out
F us Jet i""'Posa It- .1 OfIla G--- d, L. Hlbana colonel Rf.of Cr' I""- Z"Ioi'g.u7i Ii.,i d, c"6 fi"ir -d- if exalan a effect ea 1. ntrsnte se.
eo.je.d.. I ern,i Jann, ha ido designado "in ...... de Anne mana. si el diners que
P.;.,drn--Ii. ,, ep--la, on riel en I,- jef.1 a srg,,ndo jefe n el to port ari, se' les ad.u.
I do din 11olo ioluaniil, Lo, dirigenles d Pla Federacion lrb,,,dores en noncepto de
fin- A "a, '1611 rloo,,i: Inn, Oroc Marmton National. G91,irl. s. s r I-, dcl
a ...... .... az l,.. rt, J"tol.! 1) ', do Got, ... 'in ,i
h ddecl so IsI I G I Leon Rnte,, ha ido ado ntes
e He I I o l l I d;l ot "'int, I fl--no In, pe-dint", do qu, ru.an las dirlFgentea &in.
,,glin -ph", ,,I w''In 1,,e III". cl Im-I dol pu"t". In- ef-to liy" -Ibr.d. par 1. d".1" do In Federaci6n en Is ple.
I, dirti, a la pe, I hab -rdad. solidRii7aria, files del 1pr6sm...arte, di. 4.,a Is
do pollco, hisr,, namrn r rnbiilas demands.% plantendas I a ncl en el Palac a do
te (,,, 1, do eI I b, if
,an. .1o" PI.y. B.Ibow, -, -tall per rs, to I d.n y pen.iro.d., del in,
dr, d,1,9.do d, la Adua.a n cl, ro can horri-je des,,doa Rt,,*a fitiir t into, anunciando In post.
trd In pra if, 24 Ionn, ,,I gn'l (4neralt. ,,I n- III capital, do le, -,,po oil is 'e- bihdind it, ir un arli dind,, P.1-t-riii,
R. 1. 1 tr.Ede'r'dl g.do d, a Aii,. I,, on I Celebrarin elecdones
esp... Illa"n Ln- Rod'i- e, o on a m Ejerrito con el gra. Agregaron Ins
gum el 5,fin. Plhlo I.ol- NIo-I- I. d, m-nd%.1,Pa,,,. tienr mile gr4',1.f--a los C6legios Nacional y
E L S E 9 0 R rs b
dmintsit'gdoi driegado "al d' F J.d.re. at inno. ir diter..- a I' t09
I. Ad-a d, 1,. n I, 'r d, 1. '_firoa Gnbieren este iisunin. *'Colip el', Proy. de Arquiter-*
Trinidad on-d- h1uh-, fn-l I ,,, ton I 111.s "I el fl-1. In. eslde I- it Adna- b. Adsibe le Lykeil. ra .emRs 9Ubc1na Un
if it 9-1p, d%,.,"IfectaIJ6rcam_.
9C 11 1,.11do 11 IrAo, N-ni San I"tancisco, Salamanca. Tropical nientales. mparla Jas cum one. e ti. en recent on In .,in. I to do Ad Inis. efinn Tunahnini, en Machina; La Hastie pa politico. Pero es que el tiemp,,Iebraron par&
T'r III) ColEln Had, i-..d- So.[. Clots: Cpais. eewIl. y ad.., oWIlivLotedu
e hace Para cil ras cores, an enkes can e:
Jug 1, or, Gra. .. Bahl. del his,- I V e"' diflell 1. macs1ro Is proximfdad de Ii 3 .1.ecla aa on
PABLO GOMEZ GAR I A "f%,. ..... If a to I%,
rred-les fle Ado ,(," ,'s .." 1.6 r" P.-Iii; Aloh... "Za! lead. L' 11.1 legion Niclonrall..y..provr, I;
lonitAler do-o-, 4.1 les A C r(,.I; S&n El prillillool. do Ies aeatisd- scord2ran gatro a
Wa) to -Illy. oil W.M Untl C El secretary general de I=
Q ue falleci6 e n Espofia el dia lo. do Novierribre de 1947). Sindi-to de I"T'"d I;- ('I,. VI, d Sindlealode )as dir 3 or.
1. do Ad-n. i. pefi., A 1. a,, F ridii. Arilen.l: L.U.s. de Ob-co; y Ernplesdo histilde- quiteoWs Jorge A. V list
2-1 Iiibur, B-1- I, a- ran v DIrp-dointes .1,ol de tar
I 1 1 s 11 "1 a I FX .I AW6. lanid; s.n1l.g. or Is. Vegas
I, i ii cm lt'mohror poi il I I,, dnsc, ii i. c) t lo s le'. driR% Morales. porn In president a do
it. a an- ml eo efflas.
F11c. Fil-rill- till., -, Informal n- -, -, eill. .. proof. full ati],-I Illcillolicl, ('11 1(1 1(111- -,In fi(- ScIII Nwol -S dr 1,, Ad i, T
I A. I o I 1 1, *a d do, ,1 1. Wfl.. cord6 proleitar contra rl MinliterIn ria par 10, ar-,t.5 a
el 1-1 In, go I .to I I I o .... ,,l u. In. ..-Milind d, H-0-d- Iri Ill gndo nin, """i pi ,,I W I" h, 11 ,ldopar"ni,il, b.,, C Ingimi e 'reme"o., on
m t I 11111sl It 1;11 1 1 :o,*,l::, en, In 1,,M '1 s
F. I Indo do Ccint.bi Idad or i un a me," ,nl, AdIl diirn. drI.-Rado, lic to i,. I 'ir_ n,
ll Hd I e, III to-, I I., I T"d,'ia eI '.'Id"' did., do (..,do d, 1. C'm"'6" '_1c a ....... i
-lv()I- (111i" n(ji( I( jecel I I. III' Conlin Rel Ho'noll "TIVI r
,"A'Inll(:, III Gera"I'l del 0 q e Tr.h.j.dn- do dos
y fol"I it' 105 je"" d-41.1"Idi 11 is ,',a d" re ""a'
lin sato-l-, tocie, In, irfel, fie St.,- '11- 19 VIII-Ins, nl coran 64 to" d'
el "r-OW ,, 11o lada, 11, gr%,,aI, S autn, J'j w- f-d" P, rA en dil-, C.,; I., Jorge Vi.
de In# trobAjIlidare., per Ilar, ha, dirsomprekade coti extraordl.
l-I oo-lot de dr erre.pimd-rl. H-e-nin. echco, a no Rm a or.., nor r I, enia re" pnrtunlciiudea
,111 I'l i.J-A, I-,R.dn, ronf-for al (Ircretv, .1.57 y e -elar
I_ 1, it g ha" e oln't". 2914, de terioreF ]a Reci a de
Mwia do las Nlevoii; Gonz6lez Vda. do G6mez. I "a t al
11",,rjnlo I sIndle.t.'el.e.1 yX2, ..'s
de In Ad-na, Mna, -g olo IlIr.ft to lioha- d"'%"dT11I1d1 1, us adull-1Z
-I,, T.11-111.1 Y III o. "Ind '1111F.Win, we c.pto riido.." 'lot rill W rri
I I I I
I I I - I Doniing% 2 de Nov. de 1952 Nildticias Nacionales *P oinj L'3
I'- AfioCXX No idalif'Nacionakm : DIAR 0 DE LA MARINA. I I ,
. ,
I, I ad r .
Hay 410,838 ca6ezas, tie gaitad Emp",dos de Ten't-Cents en httelga.de brazos caidos ,, Forinulan nport o esinsta A. Pinay'
........ I ..... I
' -1 ... I .Protestas LI ,.
tacnif'o eit lapro i i i 4 .1de viveres de SanOiago de Cuba I
vincia putaren I I I I I a que apruehen ,- -----' .
I El;p es :'Ie% (icaerdo con lo I;'dalos tabulados par Obreros .1, colonies 6 Sitiecito pideW la zalra
la fieifla del Censo Ganadero. Los H. Agricalas libre para Las l'illas., Rcitnediuria la ivnisrri(j, el presupuesto
I 11 I I -_ I I I .
.s.8dri ii.to"oootrA cxclittld;,44or a. .tin ""' ot. on .1 tin, ospecialtilli .SANT!ACDEvrCU A.Lllcv ,. 1. -qu a. lon,
, ., lk DIARIO 6ovit'.1ni 1. "n', ,.,III,.,,' I, 1, Ad dv, Ito c. reslionsable
all Alllo,.x Y, o" ; .. ." ", ith .. !_ NqU,' "u5,'J 'lg "i't'-" DC C S
" "* v. nAV1,1I11,d.",A!o. I
1= 1"6*6"dol Canso Gannolord. on 'on' I a I 1 tie. Comercic, dv onto ciudod. quo pre: j trc I action administrative. .., I
, ,to' Pl,,%r dol 11to c vv tplisombitlan mak.. tie "d,- c, ; do ,111r.do, tolograll, ,
to 'ID .1 ,, aide sedor Daniel BacalrdIr pbiote. ucvcov d la Asarnblea, inauifes(6
Innell .038 ell. g zs '. etc. title fu I o q a ..to ernoprot-W al Pri-side.nte do Is RepUbli-1
ILPVI Ilc An %a .or ininonto
, tk to 'Iteft MOL'o"Itlis uo. it mon sembradpa hoco in I a or In alarms clue exist r Ida
14 I .n V 4 10 C T Ing. A411"romen nlT ir. J10""'--rEu lTv;a's' it" I"" l PARIS. I-Wralbc 11 'United)U. a '"Z ol "i Volpariadato tie viveres to .vctt,. do Caney so ,.I,Fols qcal ot koko.1i"dr,'vi.X 101on! ft ol minister, do Agiculturn ha, goslclones !ctudusu nown *10! ,FIJI, ot ..,y%,-ndc, Fuentes Informaidas dijeron clue ei
1 16 .1 I I , MkoW d -0,1_11, j civ ,,,. do avl u "
I hidas on at Conso anterior, clectun. producidu favorable pres oa it P I _', ,!cvv "' .4 P-dotento del Conscic, tie Mints(16 on Ild silo do IM, an ol qkic so allUnclu hocho oil ol sontido do quo do arroz del' pavndo it __".h. J"I: Ire.. Antoine Pinaylpi... PhIn'.e.,
raporn I It liallatimeds do 414,753 Oct- cri una do Inn crov'didoiturno clue far? I ,.' art., a posse tie que mcientoolInt, 1 ."6 nL'f 'E'l 'h' "IL. x "t,'r'oduJ o' oru a n it a on forma dccialva a a Asomblea Nabetas do onaga.' I M C tin. n V.tUVD ell ran capita I'016 do 11.1tar un choilue con ono xil.,nn:il, ou;%do 6si. re.o.do 1. ol t n , i ; I demosotrando rezones y del Amo, I liccaldit raterg"et" so call. llell)91,111,%gi l N')agctl,) d.-I'lid.dtllini'.I I -hus %e carrttp do tv-.66n ardintil. -16n. I rin rd I
Ar1no,: o, u .J .. -,., ,n&rug, on ,r I 11 ; I f,:::,dose solort, la curieta, Resultiron 1- do.dprdclIxrue.p -cedo ,,In .6, tard-I- I I I Jan. o hall d ,o
Attila txfnr .. 11 ,Aho,. a
it 10 .0 1; ,I 6 ..,, I n r ad AbIlln Soto y An. o 'resup" An Para of aho
tarous do Lit asIn',11:7 ,U1, 4Ire. Una I do ell& 11 11 :1 ell orm ,Ionic$ I a., ,s.t", a, v tiles do graved,
on 99 irroyloolo, do lag rualex tiny 5 conjtIntannintp con nun r ,I I clu, lea cantiduden consigna4tis' :I tie- ,l A ,"d, ,I1IuV, ,yj,;,y h.r",jol 1 vc,, ec.n6.1c. do 19M. I
IER,., = -to a,, 01 per 0, I 1 6 1 pestles sin pernillirseles el clorccho Irgilk, So o So Inlarml clue PInay orli red,,- .1 corre.pandlovill re- -s. I.s., ....... Br.g.), Isurvel R .do on disou'..
1w wrool- 03,031 11 6n B.""or 11 I d ,Veru. c-118 do WaQ ccnvchvv l- .
%716 "OtArou o"IrAst"dus' exh'it" disnio 1njJ01lj1L;r'1'Tr"t I establece r I F 1.
It IV tichovosy irtm: i L. ;IleticlutiNda candidaturn ap re- ,, I u so do Alzada yes, c IPL 11,11-anda y Victoria Oil- vo p Ire planterr Is rupon3abilhInd"
9= 11.8110, It'61,6,173434 biivyft do re hiltigradn par Wn Inge Jer 1. .. Se publi voultantomento oil In vares. Alitunblea ell el usurta y ad' ,l I 11 prenso IN reterervHa do Ills irregula- El c for lalobj6o ,; ..,.L .snoo'cli civ,
j1ho ,. do I; ,,, larino Alv.roz, cinnopr I ufti herido do or'l, Jos diputados que opost
.1 4ol visiderte; e4 1 11. ridad- oxi.tervin oil J., Wend.. t, ci d Tothlit ,.I,
n I ",due. ait a,) Argdollow y axt6ii a uero I contrado. do ,,nlnl,,,,I,, Ion C) -1 ,It 91-91-ons., do exa, ,.on. ,,.,Pm1ed,,tl proyectn do pre, , I 1 phiz. I. ".." do olud.d GAIIIIA TORRES. corres-imencias p liticus..
o ck, ftcho, I p,.cong .,rl1,n.,,rd.y"*ogund ,vie dL'e. .HD'Pit
ill )410. do Ill me all I "is er "grilVes COnsitliv .a u ,1;,, '-p ... ... 'or Pa...).
"Ilwql l.4111 1 1.1!!1 4 xI"I'm Rolael v,, ,I .F,; I I I quo I.- wnIrm., inscriplos debon 11 I L. Asarnblen ha h,,ho con. onvd5a
informed wobli6c, A lit .rvonJo?11o'. -c, djkv T'64 aXAo,:,,1,V,." r'n u0C 7 z"Feladcv, conriderAnduac denti Pider, ..(,& libre par. Lu. Villas do W g-tiorin it. Pic.y par equi. .
. .,. V. = .,r I..q., min. di.p.
minto ', doAaHoultura, doctor do Perojes, Wed. Jumik Fivrri:- P Ilar, I 11 dta'_ I SITIECITO, -omb ".. .DIARIOjllbrir of presupuesto. clue asol-nde .
Alfredo Jimiiindncv, viiui oil 1. vonuina cmd.dor y LuOhn Gonzalo. Coattail. ,,, rF.P.,v .tit lox tribunalg.fino qj ) .. I Ill. si fuc.c rece ... I. on 1. a -Los obro ... y o.i.nas d.,Im suma equivalent a once mil mi.
d4rAn ternitnadas Inn to- mona vloccantarlor. I I t tiogori- 1 H Loans.
I J, as 'a I" trabsclon ,I,, onuorto. i --- .. 11 t dad tie quo Ion noism2l.reconaccrAn es a "utva] Piden at Coblerno, derla- III
o6cne Woor Jos ralembrov, do' I I I re -11- libv'o on 1. Pr-irvol. do Los cloljid., d.1.1izgn1.1 ,.,n,_1ndcvxc, ill,!
I I u 1; es [as Miniadr.
III Guxv)d iaRurvI on 1. v let; do ; I I I villas como Union -.ocn do Wu-Irios, tie Evc.o.b.Uentes y tie Mgr,',pn't, junvir ]- 1.11. do tc.b.J. I. on. .. Moroxot.
. L# Haba" y 01rop del nterl.r do Is 11 -1. I,,io ,,do
loodbliviliti' ,' I I -, 1pantalia iniscria clue estiol
- I Actuarifill I o s '111 Juez municipal 'or. mail, dl.,,,Iad d., n., Los dip.tudas hall .xigid., n p..
- I hit r_ t cut do qua Gable- ha adverti.1c, ..,I.r,4 ,.-C"rleQIAxv '-doow le. .tc:16 ' -d-. ,I., oll., Itcacxtcv
11 I ... r. exte p .",I I bond. con rn" In estructurint. 'd ..Mc y 1. r. Lucia del presupuesto; quo se
r a," !""Ir"Arn.'".. I dentiRtas i ,,.rc ....
,,, of V" suplelill -Alnot..d. I ,1 ollt x
0. M= en te actfia cada deichl vpi e,!3 en-t-e' on ",. in -.1g.-ol-o do. "'dou
Saflado del whor Said h. corresponsal. L. Antoldolo: I apr.b6 Par
.- I ...... ,- 11- I'll, --- I 6o pi.blic. ayudar a lam obrurnadura miyarla. a pesar do Ins
irent. on a, s h to at Mirdst,, -1. -*' - do do ext lit., , dentindf code vehernentes exhortaciones de varies
Hurt nib Pan tie las escuelas in U.14. 96 ,;4 .I at do Cia el I. ,, ,Para.
mcu r Qr .1 at cqr.nel 0 lands, Piedra, supervisor del But-6 as livestiltsolost do Is Pollcli'.'N'clon 11 so thad do en el V edado. '70"la'ELLANOS, noviciabir 1. DIA. minister a, Una motion tie censurst
a d. Otm to i6n Aurcipe, ,
cuar a y Granjas Agricalux, qto, aus- I 1. onvild-dan of .ovl.l,.Je, dp hjvvoIZ.q:; "bravociancoldo." quo, anciantlen- on In Tan-Cenivi, con perjuleto RIO Habana.-La rigads 1131 do IN mediate [a cual aplnzd indefinid
ociii wa ih3t tucl6n, he sldotp ex 1 ---- ,--- __ ____ -- Sin lugar una demand Wood oil, pto in In ino -Xim cruzada contra las d fibiloo send. onto estatil-1.1-tas. Cru Roja do Jovel notes ests ,,,_ unen.1d11.dI1j1U:ion e In. asignocionts
ell p, Ilia n ,ntero txi a par, a Una cuestaci ,put,, o o, '
el a, cotrdo Yatervoi, guaci., coopervician tie las on tuci.ne 1-tace dos diul. 1. Antribits. tri. I cropiractorl prstada Pat, ,I a', caries ell lot; pequehos vicas
%idne' Iniciarin el 28 de I En el acropuerto de equiparackin. Notas ,,,,, locales at .bjeto tie suministrar Wn aplaz6 1. discussion tie las.acig
cdo ese t6rmono, sefiov Ernesto c., modicizu wo us dam. naolones Para fines tie recall trite.
- In. ,rund. 1.1111. In, 1.1ir, doo- I tifficaden do A ZAN of Minfiltro tie Asuntes EcoEn'rol'a ion con exte asuclo. el se- ,a Nun, utilizanch, Ins inetodos, pr I-on I invinvin. do .,or. cou, ol iuc, Cierluxic. do Z.;ata segun nos int-v oftnico. Y exPresidente tie C. sz- .
Cat a tie p-,- a Me xu capital P6rez Giorls. El pio. )a y In Comitil6n do Hucien a do in
-nor ,,,till. ditto liunbi- quo Uvfiox ol vi ,,ad ........ 1, unluld. el noviembre la Feria 1hEX do!, 'd
Insta tin tie onto inuevo Centro tie N "" E"..Ix'. D ebentos coaquist(tr I in.lon.1, capital. doctor Fran- x1m.odcurvingo tha) No tintalodxtvri AambI-. Paul Roy .... f. .La.6 ,I
,g x cisco tie Jos Reyes P%,%,du,,1 ,,,p i oo. do 1. colool. a Is zona Rfec. i ro5 pimento toda Is PolftJca econ6m;n ,
, -rind. do Iligi, ,urn- ,." so in utili- pi ,oda in trucconies del Dr. Andres I 'at stop oil od;,
scrvioun, el Jue municiv boon Dra Proceder a so distribuct6n.
px q de Sancti Spiritus corazoites y niercados do. elzdmtor Jorge Coldrall Iglesias Esperamos quo tan magnifies Jill. del Gobierno,
dad Xre.n"ounnev-do f7gricul- I maxima a.to _113j, r. Agile,.. ruxta
memo qua on iecientemente dmignada on In ce.accidtore tie esa zona. sternum, plena toridad educati- p- In prooccion ,
no ci.I-iDla salud do las ninox to e Is Cruz tie Raja reellon at
a mullicipic peque a yo cle 1. cludodaniR.
ract el tie Yateran d .1, ,or e. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE FN
gracdca con vrefval Puce, no ... cd cxde minfictut on runpo do 21 do"- No sc alter 1.1 feclia ..g.d. duct., Seb.tifi. 1cv-_ sexe, corresponsal.
A. tan b do rt ". in tist.a del Nogoelad. do Higiono Ex- Indez tie Velasco, I EL aDIARIO DE IA ,MARINA:)
I 1-ficl.s.. ,am. 1. quo so. d J, In Primer. Do-'
be do anunchame, on f ... r, tie t.dd.s oultil.vit'p-1,tics do ,q.ip.. part&- ordada en prinelplo Par Onear Cicero T t I 6 FIH e"
144 c ox nderAo on Ins proplas escue- U- it Vedud. to bre 1. DIARIO. Rabanav ciontloan socials y mpec (a inonte c tj ac an or.. c, or ,I cargo el nue o LAYA DE JAIMANITAS, nutrient- asados par la inundaci6o del Rio
I Hoes a],,-uncs ahos at progurtar pnra varlodad reduce notablemente misma eaInte o r IJIZZVA X 66"
0. camposinev. del ti rvsviorl :P.ollaa a los alumnus do Kindergirten, docto Z '! ooiou vd ll J.1maritan.
tivo. IT's at 11us'.re Senvoclor iorger. I ,I evoup. tie -66n. tell. qu tell vic tie Jvvionvin cu, pre.1do ol
licilucholes t6pi- nosot Play ... ..... t'.
primer grado, up El ministry tie Agricultorn. doctor do p y
., ,,. Coo,.:g ocis do Flu., y ..teruliend.lo, lox etc- Alfredo Jacomincv. .nno,(. quo h. inaii A In Million tie B.,:. cvdo natural es del titular. sehor Jestis Lopez an junto celebradr, nitas clue pre
so hilo. ,!n,.,Ul cot) of gran In A a El Condik apiece Ylelo=ior taulfft
El lins'pecTfor municipal tie ill, 11 de 16 LWdIner t I c I vo tom6 el cuerdo tie hall sciiieltado par varLas occasions
VI a are"La Agricul -'Ill c loloved. 1. considemol6r, del Ell nt.d or .. put.. quo I Cobs c" as Urvid.n. ir.puz. Sin lugar Ann deman .car o entrefa ell un homemade 3UE del minixtra tie Comunlesclones duc.
,.,. ,,.j1,u1viv,.,c1 pr.y-tc, do decrf-to par ol dia y no. visilrout significaba Una converviente do quo it. Ir
imp midnd con (I -ordo invasion argentina, ya (top. on aque. drl ineroado nortoamerican.. capt,- Fl juez tie Primera Instancits frece n a Primera Damn tie ha tar Pablo Carron JLlxtiz lit cresch5n
turn %,C n= infripu, clue o I 0
elcl6n u 6 d nns aprecia. Gonzalo Garcia P it, adoptado ell ese set tidu par :a asam. I llos roomenton se encontraban en Ian cast ind3s Jay nocionex no c Repu bdhca nefi.r. ..1th. le 6ndoz do one oticins de Radiotelefordin para
bles .1 Vicr. Far P. do bill do 1, A ... l,'16n Novionni de nuestra capital Una compineii tor Herrera Tklii ,,f on is -1 ad,.as1J:mo Itu o7tig.aJI'dr;
evitala clor funcl- i Inn con one gru ni'on,'rxitis', Tuo I d, ve1rId'Cde tie Batista tie on pergam,.nr, '.,r-Ird
-- ---- Dr. Rafael C ... dr. q ,,,,,,,,, ,,,.,v" ,,I,,.,,l mona on farm. do r, o I a p j to xv '.
,el Ire ha' sido I Cot._ x tral ivirgentina v unon notibl o, xportacion, Porto ,-,'a 11: I oo utu itud y reconocinnionto r ."vud._tvv do ,i Aut.rizu .1 lostit.l. C. I declar6 sin lugBr 1. g ,..do do ooj it c tg r do
li II,,as tjobio It, I_ .1 no di --Ida nor so urnarritarla actuacl6n ell be I: I toiogron_ Eld
,no-vid" 11 11, ,,,,,,,I, .tabilizatun, ,let Azurar -gootoon,, nos ga a. go, Ilegart c6n b.t.te retrublas
btvoo idir, j do,,, ra Car rn' tie a. vecinas del Reparto S. '. .be. Reyes, .ar, s.
forms como richon replunr sus Us- Para que con cargo at Fon'lo tie M y par coyo motive joaraci6o matrimonial Droms,
do poncho: 1) r olocar cri H lodoxn exti P chez y sus ere or Ila Ins
A bsuelto por baJo ;to-. f ...... do Par) ol prcv a obto 1.s Eusoluis Crthz car[ lox ,IunI -No pori.di.t., Ch-ta .. ,,., akrv-, -vvv.atcs c. ,,as cooda I, it ... o cuillrx fuo'cin-afectedos dits ponsal.
L,, ,.tr,,,,.i .d,,n;,. a cad. urva do Par Ins ccl Ial ".1t, ,111 0 d.11 I to", _____ _-__ __I ell t,,I.c it on t:0 'cj Is de :. I 11 qo ,oill, ,,, Not ;. 'o .."'o,
It, .h.c. ", otivin Una invasion. Ven ronsl6n alimentivia
:,,, l-Ull,,1- xlxu,,I0 ... r, ,on ,1 vas. _11 ,q, a 1, ,,,,, ,nrr,, P. od. a di ranqu'star = c.su; merradca". "'read,,-, dood, ,.Jp-il.x '.. Avers
*
" t-d oerliarvo, -i cnon tiogtv, 'a I ,to, 'erj I ,,Ell to. joles carninos por r -1 I ... do Primen Inviturc ,,,, Las w idades de Oriente
iuld.d d corren 103 tj:,,jr";
la A udiencia mental y ,,, ,impourn, n Centro, doctor Perez on Is secretariat y ,
.7, ,ocoro Jan equiproi profile, qo, .tj. Ivv-1 or,* 'end. 'cl airobas tie an- quo queen ovi -a murr. con"o-tes Par. -x oil_ o
. tie B-dol. ..de.6 Carlos C.di,1,,,rn ," --tios, fivix norticitts ,n I,, zf vie 1952, co. Novs.tr- I., e::biuvd It "..- L-oil at Rodriguez. empleado tie Matijr- Las Villas Itacen declar" bodies
s Guilbes' v no 11stnibuiru ... ol ,Igno: hru., cado -c is ... d ;, P ,; -i., ., ,;,, .- 111idod Obror. p .... ... Perron.,
M ato' nnP 'I' ..a E"n", I ; a], I
iorit-U, t, naria tie Buena Voluould. pretudidt P inloLnticia mentural tie $70.00 a MI its
ixiv g, :,'pedir, I, 1. disp que eme-n I- p.l.b,-.n del a ,
La lluvia d Cm I- Eju .". N.ri. I gotin. h1clulull pc to "T" lagurve. Se oponen que se modifiquop la autonoillia
i rull. Para slender gastai tie propa- I refranes cuenta .. peri.duit., duct., Santiago
* I ,, ,.c n,,n,. Its Cc',r, ot' Ileva I
. g.nd. y. defense. do "s clue Is dificki enco- ASUNT08 PRES
"No Ioni6 parle ell lo% ul'olco',1 111 rd o I .- I'd I '.1 dillut ,s bucoll- ,,,"e n,,i,,,,,,d,, 1eve.1,,rIvr noevo, m .... do, J Ale que disfrutan. Culdquier agrc*i6n es a todas
.g .... taf-unt o .... tie ,. I .is clic
S, I sonct, Anget T 1,11111ta, 11 11 ,,, ,,, ,,,,,, q", ,,",,,,*,, P. 'cild
rcv Cr1g%,1,,Ie,,d6 Contra do To. Ito -Invo -tante, distvrilovla evil ous celebrar 0 ,ri,,W &-in do I ,vt b ... 5. on 1,,I,,, "'I'die.16tv voluntaria ch Negoelin, I
c 'rates .dad. till -inte por clon- senclas erchaj.d.s -bin-, a Pat- dia I, 1,.k. Japan. Soon, In- I Ul. y tin tie nue cumplin
sucesos tie bi-fila". dice A durante Ins In praporel6n tit I de Caps-I.. El Consoic, do In Universidapd Con- I., .1ovesdow
11 ,in ocilen (a par cl il'o,"""", x '. ,. orimr
___ luitimas veintiountrii hor4alilbov Int to Para las marrib.1- Bionou de.111, ,!Irs- can.rna ,- trot "'.art. do Los V ne. cientfficas y cultures quo In
Cabanas, 11 o ra a at. p cc.','van' "ou"' "' "" Deb- n server it- en q.c ges- rd....m
Lot, Milton Gi .,a In., do,, s- ." ,Alrou
"' '"a 'a I- 9ticiones loovilts, con la fit n a ol it Un vemlq d do Oriente nos estfin sefi.ladon.
ell., and., CntrIvl Mer lag. ... or. I P"
"" quo "'""or' 2 "iny 1, .oc.d.,. 1_.
on ,.beli,. Par P.c. It..,. tries tit, San R lit uIlvdad it, f it ... c, oon- entail -idia, N ]as do- a re o Falco Verona nvitonlounit exposinl6n,,dirigida a Is "N
Crist6brIl. Paso ca I tie IN, refe- clue par el Juzgado No despneho muo- LA Unisversidinj Central [larts,
Ali luga tie In pr h.b.n.r. ,u._ laii,. .. Sun N e .. robustecer tit ese inodo Fu econo. ,, a tvilea co ... nor, onctivoinsdas a aumentar opinion p6blicil. n In ue se oponen Abreu" y Is de Chriente. ohmen eJer- ,
, to con ,rdics". Seder, .. ovip'U'vion Y"'"o' Bulneario So min. I d;.,.,uixi0TIox E3 fact] I'll rnanipw. nuestrot expoitaosones mantengan a dtinvilento de ejecuci6n Para quo I(-. a cualquier modificaol6n tie
Vioonl L. Column, Guano. Agunca ii-I Y dificil to ,u 11,Unf.. Etc flail nuestra future econonda a deudores at pagu d! la facultades can absolute
sun y air s. fov absuelto por Is Sala 1 $5 1 n o'll- I = Zn de todo intends politics,
,Cuart. doo Nle ," onlidind d' A00.00 ,,ud o'n. to. go.o., S."filo, IcS.111 "'T ornin docenle y indmini.l., I Auto- o aVegas, Fort& Ganadera tie, S. Spiritus fi it su nianipt-Oacion pot cuinlo sl bjen es cierto no proseilL _quo I. no to considered quo Is qzres!6n a cual- J, jneraonal, vel&ndo,4WcjUNNsnte.p=
.CrIo ,,,, no In N ;lit 1. lolota ,..I do., I*chqi,,n,, 1- lattao-as do on. .s toacion doses- vorii1c. ell ol act. as pr.o.
"It Nuev. Paz. Los in.,, So. Ica x I., I ht , qui r universidad official, tifie
.1,141 ,,, ol pr co. x C I 'c' FI Paironuto orgarnvolor tie .oc.1 on flUe fUWjonen east 1" 'An'
par Ion an Genera -era a. I silos Para opera, azucar,% 1; baco I perada, tampoco bargar Ian blone, Y de I conelunfin R Ins tM.1 qUE on Cub. dts.
*sro'c6oritcoi ro ol "labazar, Guiries. que -M&YOZO
A, h I Produce,- riceintio lesprcopZ
Sur. Conical More ditax Foria Exposicion Gonad- dr, Sat difieL d, I- ,,Ivvr 9 an
: part. Berlioz, -11anoolo Ofl.-. ha. M'Ig "'I .ccodllas I Pa ,I I, -Ia folv,,dsd h.ra n a -slituyen In Urodad do ftutan do one d.rooh.. an es dT!b ,vor excMifvs
o N,-j",.Ma.rv,g.,,,S ,liJSi,Iw,, ratilkal a.-,r q- ol aro --- -- - I __ - ___ a qu tan edunt"onis
_. c-rafirls ell el quo vxluv uco $action o on n, - e no relior, 1. clausula 3 del He aqul Is exposf,16n: y e
a c I.on, do ." s
at 3 ncart.d.., Ion .. c - I' I an 1. v o -ion-ol -E C..xoJ. do 1. Unl-rvadV d Co.- Invest1gacidn Que Ist Loy- leg
A rivals y hecho el e seh.la.
Verod. Nuova, So Lu Morin do : fochn. l-l.= '.r' ',,,' '1!,',b, ",.,'I'I i,' .in n 1,1ral Marta A b
1, M tribunal (too esinvo lateRrado F, _4eINde novL hrv_ dI-dioiom-_ L 'reu do Las Man y
-_ Pablo En-I-Gai- c'- Sol cita el destitui(& A lealde -d arnente-p ... = -.1.1
'I., I., d.M. d0: R NZ, 1'u
zootti. prosiclonte; Jorg, Siberol So- : bo pr6sim., on list,, ,to quo ,I ,I- bpenes embargod, .cg to "jl cwgan1zacl6n y funcionamiento hanlaut nOuvdl de cuadquier
1.1clog-y A. Go I.Aoz Par,.. di.pus. Ir. Itionincs, M.n.g.vu. J ... on, S. 116o ultinu, no --6 clno, In o ,%,IiUl. 107 do 1. Loy - ,Ida ratificado., par dos to on ,!,: ; ,
Guilbes median- Ric, Cruz del Norte, San alvOrv at,., ,neol-niento e Sont(i Clara se realize uirarquew l tie 20o Djoiombno I do ', u on u dis
In libertad it M iAntanio, tie zcox n or, '111 to tie do ...... I' vI frutirn de me tLerto cut. Art ul I do so Reglarno. to, 1. Republics, ante a ami
to proiden-, ivas cvcvord- r .,octorv- Blanco, Campo Flat do, Con ralinnnicis, ,I ravroal dese-oti ar, "an ell ii pIrtnt-chs contra 1. 'a el coal extimas !Jrcia absolutorin .1 no fulbe .H b,"" AN I c t tie cse oenta __ Id, .b,,,,,l D,,rln a,-.,r, 'Ila d. I ore on contra do 1. ,.voildn ,;
-r- dernon- hey' G F c. R givi, Go. U d c do 1951. 1, -11.1.11.
eli El nuncio do re 'I. foo hoch. do me principle, anunciado par fun- ,.
: '. .n tad.. I., .terev',
tract. clue p.,,vep ... on 1-1 hcoh- c.? c"'. -'a. Inundaciones en el pueblo de Mata. A inuchos milesondsi6o, dj tax deli!.s quo so ,,nius lug.'e, do Ins . ayer Par Ins soft res lit I Quo so opon- resuclia y cut clon.rics. del Oublern.. I
can I do Mat.,- olf-I Acosta enor cuantis par pesos camente a cualquiu modifleaclegord
to imputab.n. OxIert6 Is defecial el ,-,,gi,!.,,,,.A.u.,,.,.,,B, L6pez y Antonio Jordan. president Is autonoorda docent y administra- ConxeJo tie Is UnIve.er Contra.1
'o i de pesos ascienden las Perdidas en Real Campinal a "Marta Abreu'* tie I;m V1Uaii,, mdacto Fernando Busta ,A Y telsorero respecpvamente tie cliche tIV2 conscogra a par I& Ley y In traLats vistas 4c Inconstitudonalidark dechuol.. Coot.. Cantu C Patronato. despues de celebrar Una ru d._Fvor ,nde. y C.mp.hi. or. .Jumn. ri.t.' nLren stvv con el ounistro, doctor Ja- SANTA CLARA, rurviernbre Icv.- I drAI1 I 1,11, o1cernplead- ,oil at no I, principle de -autonomi -M. 0xvicipsyCapapa;
.ind.- Hucca, Central CentraC t1b ,,,.xrc z Irre on cobru de Is ol6n It ... r it,, -In Universidades. tar: Dr. Pedro
- a n Ild d do $1,466.80 par more ... Ins M a Carlos a Dr. Pape salcineso-ionco"I'Li-I I"dic Pal.., Central Mailatty, Chat- ell In que particip6 tambi6n Ell IN maivanx tie hoy a(! persona on I 1. U cvge .. cl ojl oonstitUye Una nocesfilad vitarpp.r. U. V.= :11 7od"11""d tie Wari i
director tie Propaga;dUsy E%,J, olIPLI'l-eii, Municipal el destiundo u!_ I orcuito CMQ. V.ri" a on so t po tie organizations detentes Iota.
El Tribunal tie Garanti- C r,,. Dolicivis .-,nad, I M.ra. Gi, '. I. vendida5 y no pagodas.
par. y asocial, G.is.. Holguin. irvgtoo do a "'Ill. c.nn ]'a irival.das"a'. Govvqv F it r ." do on do sen., Joan Alliles Lope,. clean up-ton r Exhorts. ,c -L ,.,
I ., liene Rio Carl., Jigu..I, Alloorl. Mvv. ti. fi A,,,Io..I,,. duct. iou 11P111b1 -1111 11tal G:,.*-'11..,. Las lot" .
mt- ,,. Jeo do, .. !l o I '
..". .. Ion, 3. Is, ,Islas do ,d lu -7 rt,161 1 .
dad: ,,, q 'o ; ,,,,,.,,,. o.m.ighnienov. v ei alculde' Bello exhortcol Cl. I oq IVA
dornanclas do joconAltucion It- Manzanillo. Media Luna, Mir. Niq cuento tie ]as 'trabajos que so'irou --- ., De Sin Cristobal abintestato de
Ida to Aguedo G-via coRen doriativos. Las escuOns -n. ; Manuel licinandez Cabrera citat lit- I I
-jzan Para okrer.tr F au,,'jci6o 'Ar, plu_ I,
.. noup, Puerto P.d,, an S1 .nl,., unit E, ,ioaj, Rodriguez, do ndost, a le-min- ,as of-t6tin ignal labor. Una cron-redros. D Ca items I c d ne per ASObLACION DE xtroILTERS DZ LA IIIARANA
I Del doctor P dro lierrer3 Sotolon- man San Manuel. San Ra is
6' vx1,rv .ii6rv tie I., tr,,b.j.s our of acta. ..'a est on ]a runt I, n.1jilwo la des. tion do ,studol.tc, del I.Ailno a, Orlando Diaz contra La Cavitern, (rus- I
., ocrollostio.d. s-loocd do 1. A I'licul. Sort. Rita, Va qu Veron., realizaWla Mi5iones Rurales it a So. tvtuev6n. Ell dicha sets Artilts hiz. In Vib.c. ha -noto a recover tnv v I dr. I
I cid-W -tablitil. par In C-ranxiM A' U "'I porcui6n Fornerun., coastal- 1. nc esid.d a. qu, se 01- cl.Io, or cicniati-, cl-gid- Par in D ... had.diencia habanera n a no. V laso Victoria do las Tunas. I I .
dl Seg del an L P.1"'."it. tie Canto, Preston, I ,eda ,in .,que. del le-r. .o.ov- exp.s. tie I mirustIc, duct..- S.nti: go, J
'. Conxre- contra of S u" f rr
Ins, Mayan. Dos C Mis Warner, aob,, el Holvion c pal, asi voino que Jos ic en tit- tie- Alvarez, y %isitaran Colon v Los Aja- I
- .- tie- nes, Antilia. Mare2no. Pl rol B'_ Isicurn' Kruger
roferidt, letrado a tin tie rjut I, o.- I Partamentas r"liten on lov"I Un to box Para distribuir to.% scrotict v, I
'111i'joves. R.drigu P, Ila"' .b g"d ',Ui ",'-. E. P. D.
clare Is nulidad del auto tie mavo no. Candonga, Cayo Mat .' I I .
,: 17j, 1951 quo to ,voued 1. jubi .1 iidiecien, C .... chn El director tie lox qljcjoncF Fx- tie los malerjaJf x a su ral go, Antes estan obterviondo. -A berto 01' 0 do is cRsa calle Aiiimas numcio 313, E L 9 E A 0 9
,.,. tat!" peluneniale, do Agriculturn, Inge. tie r6irarse A it" Lonez nos d-laro = spon-1. .nie Agoila v Blanco.
voluntaria comr, congre nos I Ciudad tie SanIia--__=-_=LA oz, inform at que continua en vl cargo despite c i del
,,.,,a VI Istro ot.c. J.-clun., quo -gun Ill do ..,z. .blIg.d. par lI ... a t.ion do C iTb.'* ruerc, Viel-in. Alvar )
I ,I ..Ic I.
di- D I vil:i
. Ltd.. hopuenAndo v-o!ocv- do espues tie convert r.se edentes Wilitad "' '..rl',.id6i 'i6n' ..,.' ,I ..... goer.sonal del departamento'-' P" i'n i mit I
The T'.. Conlp.,- -N%',.t In. I cristianisnio illuri6 It U a cos y'"G'a"6a do JULIO AUGUS 1 0 GARCIA LOYOLA
Dr-cv6n Gone,.) do Ad-n- a.- ol ,iol6n fluev M B ohm, 'Sarchcx -1ra j Seat. do Nixter.
1. o choque seAF,,1-,'1',ndo.,1
a Ll"" .c.i.n.d. dafi- 1. 'd.s,sentimientosc b.11- .Ag ,, o"e -rejada
. bre at' r. do ptr6lo.. ,imbN, do Ian submtnci cx done! ( su I.- umPlidolast, dobvr v one ell If A F A L L E C I D 0 ,
I C.I. General do J.1ovIav-vones b call tie Trinidad y Ckonfue, to d v.tcori. i.c -- sa
,. ,as 4" nd 1, "" e s"
ros Y;do se -Insor- do.t'Iludinlion I as x, do hacer juicic, serLno tie lodo ,d I Via Dip.e,1. cou-c, par. hay a it. do 1.
-Pensi.noidd. A pleads y ]a esposa dc B. C C .nra_ par In c2c1tolvid do $ 0,000,0,0, turd napilneron ;od6-'dvg'1'-'-vJ1."' le viirwa,
- Obreras el Cclgv"les F.nl,. res- : ma-as n fos"hechos. Ek concelva Sal-d' -,rcgistr6 anoch ""'oeviro" 1 2 "I I 'U,'ic Toig." Fujn- ',or Caballero. silo ell 23 y AL -Veclacl
I.oj6n del MI.! lou granox, clanquo r A, ..no"cide I'lacienda on resultado muy afectadas. ; tiles. hermano del dextit.id. Alrajoh,, j Dichir.tafl. "' companar ol cadaver hasLa ]a Necr6polis de,
slin. LI.11OLLYWOOD. noviembre 10 (UPI. renunci6 a In P to I do heroillerva, ,. er Lsd: .]It
.1z.d. cst.bleii ran despue., do reribir )as sallies El inspect. ipll d,, Agr,,,,_ ran one del A .n_ I r I olvin. favor clue le agradeceremos.
, = rout n rn i ncepci6n Rico y Vega 1. It 13,
d.rad N to C.'! nm h. turniento. So baraj. Lt Habana, 2 tie Novientiore do 195-1.
= onacla Parrado, cromb.- -rionontasto mNfia n lon
Z..y .oddc. 1: p ... d I oll I on Lve so ., b ?'Ad," e ; V
Margarita Jane t"ll"" In oCy. I Viic I c' a I 11,.. ,Fiblm susti uton del nito Blanc
,idonci.1 do 14 di! on g I dTi comenzad. IN diatribuei6n tie __ ill rancisca S'.ftr... V.1cria Ch.- a ul"'a y DAVID AIWORRE, FRANCISCO RENDR&
.tion] m, an. clor y cantanno Bing rei y otros efeclos par valor do, to. I de ntre 2 omnibus C n .Alet to y P6 ez Nora Prosiviente. Vicepresidente.
no h. I to' ,tar Flormtirv. D..i,,,Iu-z. I .doz-1. do Emilia Cull
. ,and. a.nto.,i. do 1.
Cr. P I b c.ncii- joil pesos .dquirld.. par el -P.ti-- =n o "o', o Br9oh ,.E ias Di. G DR. FERNANDO FERRER RASNUEvo.
Audlencia mpfnarefia on delito tie to- L'%b'jp".'oaJ'.'n' ,day
I I
so ot arnt I_ r "" i '
dcL4 "t-lici"'. n Agetantin R P, m1no v 'M "" Eah. rias Presidente do Is Comial6n tie Asistescia Social.
, stones g,.tox; y AIm.ccoexId1,VI11. ,, aiftnatil,.5nion .1 nori, rotation cadoundoese t6rmino, lox cuales 11 Hubo con [at niolivo seis
an,, it n plivivorons do formo-11 J, .1 VeJ t .. Jos 1.
Rafnel rdartinin,. as Machadoe mairnfindote quo
res. Di ci j ad. habla nobido unalul barrio tie Pilmillas y otios afec- onto Olt me -j
resolucidn do In recci i in, oper-i6o .bdomin Indos par tl inctooro. Ilea, 1asvmayo.re.sa,,sJbJ. se hirieron Do Alacranes on incident Par Ar
.,o .reoin ,star 1'.'u'.,vu ho ','.5- cy lit or or o rvee, .,iguo personas que CaOve- j __ __ I
do Rentax ImpUmt0s do r' n mando Reyes y Diez contra Lit
ric, do Hacienda do doce do memo domingo. cuandaon agrA,,o on 11.1111tiln'Jolol PAU y go delcob !. Una do I., I.M., t2,vder!cx del 1'.. trivilado. De Cienfuegos on desahu- -- .
FJ homn.je letrxd.. do 1945 !far.. quo IU6 lhianad. tda a I-'cia'y rcgr"6 M sibledo desdi, ,I dr- o.cJor.,-A nxa.dtv nfacloado, ,rr,.- transit. que co, ,cg,,tr.o c ofil par Antio Gonzalez Asenek, _'
r ,.,it ,an.. oun," 4 ,am. ag v ,,-: I,,,, ,,tsb. co Fan- capital thatvot "I'llia, Irving. ha P,,6-,vnd. at lad. do ,no c -jinnervic. sit pr Jo vvvo- -nlr. Raise] ar "o .. .... '
.atrao u. ra., I TP-2 on "T"! --"'I' r2at- _lnox I 11-va act--. on 0 .cblo do 11. he c.q .... bilia-, ,.to Cox or, son., Ind.. Illenor tonal I
olan. sers, el hconnriu e quo __t,_ -__ __ -I- -or p L. San I. ,or ,,,::, "
"" I till -,lat -IIL4.5 MAITA, ocvie ... bre to Las (,,rron.'heic1... on IN, -11, do "'rro. 25 f W CA DAM lkij, %q' is p I.,! da,,.rx Guillermo cialon lluvion mcultkerven inunda, ionn Indniocio. oil In Vibora. entrt el con ton _,
,orvdirMT I pueblo do Main. Los Irchiog nibus numoto .12. (to In runic 1. quc I C. ,bi. Berniez Pit- V a ul a Al a ,, 4 :833 IV 8855
13auta Zorrila, v Jesus 1311tros 1_6p Lista la hitea defeusiva coutra I Ion Tralbal on cobra d ,,, ,n, ,,; ,,,- I FUNIVINAL IIOUZ I
. par Limbo, ,,.d. 1". 11-1-r., do .a, hall tool c r,.ncI.. I,- .
"' c do m o tiblindoo- su, ..E. o-dooin hl' el Ranuo, Gcv,,aloz do S597 30 impact, do ., a ao ,,,
o. it ,, I Ulge Is lrvlci n1l1o dc.I.., ,-tInI. mul- do ,d'. d ,,,..I. do Ciii7vida do didas y no pagoda. I
_&b1,r,,".' dd,'! ... C".1c''in do"AJu"9' Jos (Iftiques- rojos en. In.dochi 11, it. _._,.N"vxt.c.r-pcv. .1 Minuig.. :17, ,I .I ..... . 17.1 4 d, IN
'do a ,,I 1. v h I I
, I 'i 4. ,,I, .ni-jilba turion sruit
do, vie L. liallout A prialleve, -111, do tv ... *,,;I,,Id,, -dad y voceno do
V S-a el houncortc ,,, IN i-- At,- ,,r.,dxN eve ..., Came Mitt iez. noyor do
'41'.A.. .h. 1. PI.", ,to In Ca t, - Do-gile -ror. I 1. -vialtiold. do ,a. .
it'. (,(;in prende C-m W ,.ILi6,, 1,.-,vadox lea silluAcintes 1.
1. I., dace del A ov in v ,,nnda 0 I 142 cusalual"is tie cerriento arnindo del .1.16.
i REAL AMPINA, r-to ... In, loz p sn)o- do coubus vehi-Its n conho
: I doctor R.dol.f. Ila...116o M."W"o. X-' Rnt.blodd. 1. cilmonlo-fth, 1,1,gr do Andez
,10nis ,I. I Ad, larivIn dr ad,,,, U.. y urfillatilas con grantles catitones tit, alto calibre 1, ,a kof-lo Juno W. drifi.s ,I,, ,..it- ')later S ... Mi: Ennlic, 5,
;Ivainen Dvroolul I P4 'I 1;o I g on .an ol ol.16. furon .n.v, Srulturralrout. do 44.6., ,.x, no it I
no I., .dhiod.ne, r-illi, ... que IT ','FN,,,,,n ,In.,,I,,.t, d 1o-,drI1 prpl,,,I, do K ... vowl, In hv g .udon on d"'.7to I' .I Bill.. 001; J.vo' Otoro Ar 52
vrhn aliment clam hast In ri ta- it A I Agii;,ro Ch II'Atiolinuo tin. tlun. 276 c l;' fue,"I. it , I "11; cole., ve.jo. ,to Stiou, Catidin, (167. E. r. 1).
it. feel;. do Picard" m. ,lot,. ,,, n ries. Inn nil.. toont. 'tax ,,, to lipe ""t vib.p.; Ctnoisi'l Mnrtjjcz MwLvI,,. do
no if, I U 'I t-o. ve c it Jos do 01lubIn ,1' ";s ,v ,:," "U,,r,','.U". 'I.' ,,, " ".Io' 2.1". 6 L'2','', .... I) "".!"
riontando orselril act. ri,, I
IT !.,. qvl" Illlrull I "'o" "I .... I ... (" 22' or, ,I, :'Il
I In. IN. it orta, In I'ru Vgu'uc cl,,. oolo, do It's Irli. I .... W-uhig win i,
I. 1. Nul. Tc,- ,I o cloo, _Iuln' do %sets a !,1111117 cu"I" 11111o.Muzar llitifon iu E U S IG N I 0 C A R M O N A
Dicie 1'"I'm I I d.v!cvJ1. 'Ir'nolic rol prinoillal gorto do a ,Air., bell", .act'! to,, a cohn do tome ,oil y '.. V 91vir. Rn ... v- 14'. .t. do .10 .,)I)
n I ', 'III. o, ol 1, '"no"13flon" ""'"' 7 ; Jos; af,.F; I
"noulo del d.1fln .to I, '111"I.Iinn'" Ins fran, d, lj thlo. Atticluo (1, Ion 111_ IN. forr'.. a Union Fran-ii, co 'kild.. frutcls ... .. area lit ,,,tin Wdus lo, 'u.0, fue-, .51.1ti- .
I dos In vlou .... siturida on Ilcial y 11 A F A 1, 1,
11 drox.A 0 J,,..A D.Ill, I 111poe" 0 on 1 ol," ."N.v'"x ,(voll I 1.4 I all ... 411111, y ,I ,in il .... I-le, do 1, I pordido, 30 rill Invion. V.1o, dal. .o. it o s (De.putim tie rorlbir Is, Santan Sacramento. y ]a Bendlelon Papal)
I X111 to,, 0 IWO falllh% et"."dVo"I.I. ,1p.l ,--,%,, ,:f! -!,,!"! v,,J!,N ,ion h,,, ,,,,,,"!: on'd. -,-,,,I- Ell,.,-,, o u. vs-1w6l, del 1110far "P
, rruilluxtolioll priwioonns es t ei dofelooln I ,'I, 11"j'"" ""t""""I 1 ,a, 51.yiih. I u, Inc ...... loldo ro H C-Iro DnPuest. ,oitra ,,., :: !,,a,, lb,", ;", Jcnnlng.. Ian 9 in, I., que ....... ben ,,, ,,od.,. Pact
, 1. co ... In d' 14 A ,,,! ,, A, ',.1l,,,,",!: ,,o. ,.,in toerl, Ilam, defeintiva'norfl-4mor on -,.,o. Y vcinllojocrv raL ... 11,ris .,, s:, 1 1 . nv.wclnu d, S .... IN Ca .it ... v MM, VI- L
""' 9" I ... Tr. ell oiloi, Is hn- I -onlicit, da, "' -,. hij."
.. .... : '11,hich" por I-no, dr 'd .... r" , M then ,lit ... gwo apr- andcvsl It- her ....... IN, he oun, y arnoon. ell I, I. ..... obro', rn ,I it, It,., denui fo vulu-,.
ruill Olittrutti 1. 'efer"a ,I, 'urn,_ Lo, frnocr,-;I .N h.1,11inv it. p ""(, vd1,d, ,,,,v,,. 0. "a per. .a ,
In .It- 1, ,!,, -...u ai ,,- 11'r. I It IN."vi... 0 1. Crw I ..I H I.."'o Al.ro', coloo, Oat- le'es ru'g .... u I tot por ....... Is dr ,,, ... nanoi se sirvan concurrit a ia suln. F cie Is Fri- at ia 'R ...... v
. norre. (I "
did. i,-riaw., IN d .... I,,, a .st. "(,oil, pv,,rv1u 1,.I,,r Imnfl, %' I .dxr .,..a
Itonflrez, ,live lv ; "oulul. 1. .11 Wilma Plod- , .1. in .(.Iv.li,._ InnInd. de ho. H. ... a, ;, loins duflo, ..g.N_ .1no -,olitido ,to to, 'oinollonn on Calz it. v. K, on rl %,vchao. pala desde Aill acoropivivit'. of cadgri lialls ci Cenienlciju r.'e Co1, yon. lunnirl.d.. re, "" "'.
,I o ,:III I I ,I, ,,, 0, D C.'rer u ond
!III tiOlo It, -larval "IN it. ""scvio (to le.n. is,.. cuo ojn.dr, ,ivn I.. Hub. a. 2 do No ,ralloc ,I, 1952.
"in .,In .' ".
o I r tin. I- do In Unlen ...... I'l. ol Viet ... I ...... I"', 1 ., ;:,. urinoul E, o"it, ".,III -. n ,
,tell, , ,a no"!": c." a rui C I I' 'I
r!:'r "' 14 conallwalfiA "I P Irene Carmors; Rordfarto Carmona; Jolla, allonalo y Martin cnrmona; Filranin. Felipe. Tenders
nrloovd, do llat ... 1, ponlive ol ,nc 'n-1dcIllc a, Iopr,:;; I ............ ;:
-------- rv 'elorolo I, n vill"In I ........... ,;,I .... 1,111ov "110
_.. t: .. ,...
11, 1-16-111141INIA DK (1111111RUCA" ."I" F'. ri.ua.. .1 .... do doIrlod. ,,'.' hilf., I'.
,,,,,,,"!!, ,, i !."".,,*.,,,.,,,,, ,,,,f,, .. ".. ,.,.,,9,"",.. ', p ,,,, lot. .h.cid. r"w .. .o. i ta nok"All.. Fn!ivlr 2dW, '.'.;'4'I !d-_. .-- ".... ...-- .1 ,-- ti lausenttl' Lulxa lausentr) F.vastancio Cabri6w, walbins Fervilroleit Benign vir Jlr! -AW -r --
- I I
4 I I I .. I .
. Pigitita 24 I DIARtO DE IJA 31ARINA.-Domingo, 2 de Nov. de 19-12 0"ificados I Afio CXX
-
I I I I I I I
I Jumnin lto'V sus cargos los ... Una dcicena de Estados -. . :. A N U. W IGS C L A IS I F I C A. D 0 IS 'DE, ULTINIA PORA
i" I _1_____-__ __ __ I I I
'Iflit- ___.__,_1__-________1_-_-,
I TC inil iiiii -el 61-1i II-11 i, 4 Ar Xi- lc.nti mwlim due In pis. PRIME! Aj I I
), finall'orni, At holuln" In, p'. ., - ,-- -"- __ I Acheson no ha puesto fin A ran$ coal I I
. haslit tort gratin hal I "" "'daus, ,I olapioa, 0 I.a to I ,,, hruce, I ,. I i ill"'... d sit V E N TA S -V E N T A S
,, 't' A" 'e,
It, I ,,, ,,,:, ,!j"' di l', g'll'III. cr., al ru';d,d n In ,,drlllrrlll c IONAiM c o m p n A s
I, Ill xlwfls"" ; ". ,""I"', ,,;I GoI I ... o I it enter, a
ilmnfo! s-,a',Adal I. 0 to"I ;fr \-'. ,, ,,-,., it I Its Rill'ifitalin can lots itol-I'll, (file; 01 ... lb,,.-, ,P ., .- ,.'dflfm 'an 'Jet*' o1j" ta 1 1 Ill ... iol,,lah y tratutdo de henefi. CLIfindo Trautman no decIdit DOCTORES 0 NEDICINk I CASAS 49 CAW 49 CASAS
do leatilbillid", IArfW r IIftt' 11" Voldif III-Mill NILN 'tl ll del.'Tlbllu, .? ilardgenlair
dian- ,Ili,, I ... Mean v ... I'll I. ....... I, eau, "Al", c I elo, en., I flui; -art I I 'so), labill Won. In., "'.., at""a Yl, Iu%. a 1. culaill'ol clu,,-h- a"', ,, '."."-".,.1,6,.""ii)..-,qu. ccultsinuarts DR..PEDRO MU14OZ VhLDES DrAzo r"aAJ "KnAJ)'01 4.4. win auejoI_ -I ;,J, ,klul, 1.11.1 11111"'.. I it ... I~ dijo ,It, , ,.,.,,,: lie).- am A 2 bladess, Puerile Los, All. r's cl-let' 1111footors. mucham eaaao
I I dt It-, Fj ,.- 1:,,,,i,,rm ".I, ..
i"ItIT1111 1!1 11.11 Id", ll, t 'll"" ,, 'll'.111-11111,1 lie !,,A,, ciI.frilal.d. .. 51111fia. tn _r= J.- ,-.D a. -x:f T Ii.- ,,,
V, lit I I lj ua I ,,, cl alln, 3 lumbitscapies, clarion. it, (Xi's, v
I ,;::L u ljl I. ;it I ul" ,%a,, ,'I, .X 'trit, 'In n "y de 2 balI
n, ,I,,,, rk dial ,afVm:a femalt'lollem ... ,..A,:. I= -olv.i piAltrv, lm L ": ,,ll"' ; .. in on"' I It )a "- so. ,!-.,.,_- ,of.-. .1 Mellon, 111- *A- ,,,,;It,., -.-. = Ilrlem, 'am-, ",I., did.del. Fh6-I.. S33,000
a !:, ,; ,Ia ,w. It 1"' Ii ,:o" d, Ilium, will III" neglig'n-I'lu, a. onto acluRca cluff clitti di.pues. ,,- :I. _qan. 1'.11'. Wk. 1,,,t.. -I
I, 'I'll, -vlooo, emb,, m.xom. Cnmulls. diarlman R-745.2-111 had 0 ot. f.bft,.J6,,. W,009.
ft 1, "' .,InouI,;I.IiIo loollooll I'll c N I "'"i, -arel6a, del ,-,-It. im ..%ul"Cooll, ,Ili huevn Rob .13.,cI .j.. frl..r calona., lerraon y 32
,!, 1,1,1l!;*Io,!A r:l'ml1,, \!:",l:, ol',! "_ I I a ,I., at, .166( y cl. 4 1. I
IIIAL L11i. 4 I, .1 H .9% F0 % tell oa.o.IIU,.,
I ;- aulu'lo or off .1 ... a -l'uI Pt"Ill .1 .1. 7 111 "'no. I "I- 1'".
ethillientir lo, 11.1 "'i'a "..I Ilia \.Ida, Tirwarmumari elmaltna N1 ... a
III I W lol:ltr, 4"lil.."T.' In' 13
"' ... io"hationente Comoro Casitas qu s
till *, aWhhl- ill, :t 641aN intriell.111 ,'.',','alI"f,.I ,A$AN LUIS. Missouri. havlembre I 0artaindo ". H.h.r.. Tell. U."", 11,300 olumn y VISA me
I C.114.3.1 pc. D. 11 ..a. .I.,,, lit, Atilev, fill It, cuni'm a ElLyrde.sIden Truman it I bants y -= lb..."i ". -1 i If
""'I'll Ill WOW del T"ll'.11" 1', PrInurra -11tilefiliq de SAWrIgia, ,.,, :,, ', I, aoll ,:bl,.,id ,, -Ila III V ia."., .. a P *161=11-1 Moderna precioza
ill 11mv. ,,I", I- le"1111,111 lll ,lvrui- ii" pa;":",, *xeo- Iuly all in I alti'l donde tert*J6 I ef as In. empairtal. left-..: F1.4441.
In poloan Is I do. I I. Io.a Not ... I. Is;.., I d "" electoral ell lavent-it ... ... prIlloolio 11 .... I, F 'It" ,,I III c ,,, dllullihrl. hari ... clamp U.IU44 BONITAS. .'. DE VERDAD
I "I. t .. I "". ,,All,,..r,.4 ,,. r,,,A,-..,d.. i.j-. 4%
't.roual. .,.,I I. .... "" ,Ij:iImJufII a ..... 11'.0 no's rint, del raindid.l. denn feritum 1. pread. Divine x $17,500
'j""""L',""","""\"' """""""""," ,,ie Sefialan m ediaa .. I
I, ,:,, o"ni'v't, 1 16 ro ..,.u: :, 11" oulan "' ... 1. ..,,.Adl,,,!,,,r ,,,,,, n,.,,, t: I.. ,Z).
l.,'1If,.,I:; lI ... mfuldlon-1041 11-11-0 I$ ,,- ell, b. i'""i""i" I I ma..." ... ooloso.. ,2 VIBORA, ,oaredi.ut A-ru .
I,,, 1, I. 'okle I~ "Ills's Ill,, IIIIIII-11 ,t,,,.,, ""\ ,igrl"",",V".,A ., ,, ,, ,,,,,, ,,,,,,,. uIdni, ,, tov.,,!"I ,,, l,,,, c,, l,,. ,,,c,.,.'-;'- 'ill. lj, ', as c..,,",' t,,d.g,"' 't"'I", .'.'k'd#' (on. Nuffa, mondsm Does' = Acosta y Heredia. Portal, as .
, ,n lplit, I- ,I Ave".1arlo ,:, I A, I c it Idato irlpublactuar, a Is (Corredir Colial ""In", H-3811-441 I r-,
( Iel fill toolo I'll Ild'i." am ,rrldll! 4, '! ,,,, ,P!, la"I"in, lit., ""I ,,,.,,,!,,, ,!,,, ,,.,,.,,!- ,"", ... dds Ar.A.,. U'"t Go" colores.
".. chelil. .ell. or Richard Com to Y v.ndp Zdasill. am '!I
."o'll III, dillIZIntex If, 1. I,,,,. I "A ) ds
at 1. VTC a,,at" W.Ii'lloo Ml .Id al lim itarse 1a dmd.,.' .. ad tomou, 7 ,.par. "El"no K" swim. AcZffiA NONZS. alful.j.dat. dpis oun. n-Ae'.
;::,at,, I I ", Mood~ d'hen at ... Ill I'll ,I, at, ,,-,III".. a ,let I- ,,','h .Iu ,nits, It 14 "jalil hlui In' It lla- Nixone cialen 11, lot, ,un. lie Ima mks I
%a I", Paint.alla I~ S*rlldld I artivida ton.A.g.l... I a scupada. Raclin no charlatans.
o"ll I lon, Malu foon haill. It ...... i", till,, dir lJol me c "a" a' V 'a "ll. oficalm! son All. .c.d. A.
"I ,l-II:I'1I .,o ,a 11"Jill" I'll -1 uIIIc3- drefidlela, r .... kinafict, tie ,%I,,(,, se. I its. nata. PArId" 333. 1,1 ". rtf
... ... wllflr ,,I, lit wer H =-Wjl I VICENTE CITEDA 1-7181
brh "Jlr Im d a ...... 'i I "' hu, )J"nhlm,,J ,41, J.":'In"A", ,, I I I n I " f:;; fu-- I ., unInu, touvoy:.ow, lami'vid. Pl6blica", I all 446. .hro. T.U. U-11
,kill,,, IIopo, 'l If,- 'a b .all,, voilloo ,,,, ou.,_ _' 'I", o'; .11. El Ilie.0ri-ni di)o que ,isrm ID Terre 11muir, Indiana. Truntan z a f r a azuearera -L-1111-1 ---. I
I ... 1.11folo d, vrear 10 huJV,aihjd,,IdJA 1. ,,,,III d ji, ,pcujr, ,,fall cer. __ -A.-r I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hill de Ill pool't, LO QUE .AAA
."Ie, 'n In I 11 I.ln that ...... In, ,nIgul, lol". l "' _IYi_-rinTTWi ilrc.,.
l"""'l, .,\ o': ,,erlraa prilb"I .cj -. "'I'll, 9 .... a If ..... ... l nortall r ..... Ano 11 r 1, ,),-as -if ,,,, lumbre I ..,In, I r b In, 10-H-W48-2
n ,a I I 11 11,11-IZWI flit Ill 0loj,,l.o-I III OnInt n d, it, .Allohn, -- ,,,. --. ,*,,,, I I.r,,.. .A,. -,,, .. : :; l ", Go ,let ... I .,; ,iJ.,ho-, Mud k"', Alwado, Illol, If unit buena inver 'hZto lovoto dea- oh,,, voll-A", ,loulo, I$, ,a ,I "Club tie In. Millonim. La iianifialin empcial bra. Dar, exam x lerr- preparado ,ell ej.
11,I I -I, ... i, .,a, a lill.it .... ... I,, Is taju l. pri.aI''jm". pal',unt,., Necesito easo nownho. Areon P14 X-21061.
I, I], vouq -Ill, ,,,, do ,I It ...... I it, lo., Init, aribuyi titin 18 mil cilia, Nacional tie litacentiodom de Co. . _._,, i I If C R E I B L E
".I ......... ... III glo" "I'll Wo, I I, ., e ,It, poll .... Is I eg relli )!!I. de do ciumptuts It d', 4 1"' "'ro as C' "" In, I -6poii -- -'--- $8 500 calla monolithic, calle
% \1 ... i If It I d III,:" a Is. gain. A* qu
4, 9-a oll"Inio .a", -fl. .. a 'I I : "'.
,-I,,,,,.,_:l ;::,, I "I:,_ 1'111111 11111 il. illll'111 1 I. ...... I ",I *1 .. .... lit., ag.:, go ,I 1 1n"-'1:1"12 1- Tranuo, -fiftien sulbal, 1. fartai por V c',I,n el n nR'n '"' .1partaidento umf)!D mu. .,. )...if. Pr6XiMo calzoda
...... ....... ,-*,I ............ I, -u, I e .... I,,,, 1:"ti'l" o I "ll '-bill- ,]I,' 0- cha deal ... 6 it. in trow l, tie rrmm .I ... do. ell ,im 'ravine, tie Las 1,
:"",: "":,::,, ".",g. :,. l,,S,,,,,Il III, -10 ,I "Rhas itia hireims r c, .I em. tie. p
I 11"Ilj ,"' Il I'll 1,1111a bld 6, ,,.it,
F,,I-u tl,, ... .. .1 a 'I, ,at. im I. Pro .c_ uxam.
11 \eruente ell discutt.fir 1. in itl.bl'Hd .....J. pis. con hatit. $85,000. A.b. il"creall.r- ,., ,e .N1 113, lufte PX:"Duicem Men- Vibora, portal, hala, recibldor
' ,,,,, I .... ill all 1. 11, ":;I ll, : ll" !",I"" ', 'll, I I" klyo n R..11elt- no ILIVin incon,
dad t-o--.l. ja\ ill Dal ...... A .1-, III. [,,III,,. a,,, que ithiand. -.1 Ia- ill ,", rl ... I lcnh., a". do ..c a', ficoehurl an A. d.. d. vnl indo Ill, 1.
lo, I;Wl, 1 ", ,.n .Jar. Iflvo, ue .I, .1 I:d d I lad. T-u.I.ooo.i.u, ......
,,,.,,, ",-' ,"I'll, .at. fi_ an, Veda4o a Miramar if Nic I II 3/4, b.fio intercolado, come'r ,I', _,lo .,I"._,., I I I .. ..... ... "" e "L',"." P Ir,'Z dor, cocina' 1/4 con \sfervicio
L',-oln At,, ....... N ur .11-lal, H- all., I~ f nor cliel Campo. .Z=.",illm t.4"'otI.I.
In"'v""t 11 ... to g""'.1 a lod" ,:t, hu, eo- ,,",.a ,,,, itho. ill ed.d. ell liamin dle
Ii 1.1, I I' 1;1, '...o, "l I ........ pol lit l"IF"'ll"i"d a1l, ,:1 halllirfil' :,.If, eyelid. jandale.. ,,A complie. Propeaditi6le ..
l't, I 0 ,,, , ,,I., Ill I, uir In. control as n- .firool. ,Id rd-. F.11r,iIl,6"rrdi
L d I ,r,-,,,, rh-n" ,,,,., -n. .,,
F, ,,,, In,., .1 ...... .:; 1_ ::o ".1, o, ,,,,,,, o Ill .... In. Utualfulfia aI near" de"pellodo surest a e criados, Patio y irasp.do. Fs
oul. ,,,'- I 'T, ,,, rho Orin, 1. D'a'. )\,Fit, Y(;RK ncoufinbr,,j,.l, ,I elle a a ue lartmele el que .u3cribe, Ferro ,I*: W.W. Znf-- Tell,. Jflj -ai horrorosa 'ganga. Tratan Ura, I', 'i, gI".an ... taft I. d o'; ,,,oli!: iaA ....... ,u. ado, v -i, riand. fit, to, leirov to, El Prilluenhe dija. "..I.,, ,in C2gig 1 3, R driguez, admalux- rge FI-ZUI. d, 2 a 3 3 tie 7 ai
v"th"i"o ,-Irol, He hnIur.. rin I. I, ,;.l r;.l:f, "" u4l. team Jo Govantes .
11.1a"u'l :ll'rflrrA'.% .."I', a, -- get"" -I I I if ,bidn ,11 So it. In ... id, -1 mks via- .am ,. y ell represtentinefilan tie Is B-M d, A ,, ':a (-to"I'a total d, At f1f)(11 kihirurlros. el randi. piesiderileB co nuewir. hi.lorham hall traadorh enrral &I"Central San Jose,, ff iifif. '._'f I sula 70, forldc, pcmgderc rut I a
op._1 n ," .,-II n C' ,C, ,.l.,ru:.l, I,.,,I, ,,,,,, blir.na D-ght D, Else, )I '. I rig, do 75 B-4912 iii-..,a-Iin:, -A f;- 6-n: -- 1 15, todas horas.
-onlmo ite, .brenalo. n., d. data I*- corrigillm arreadatilran del misin,, a of,,.. ..
11.Z111", 414"efu".." _."",", I ;"e,"Ill"i", ,III;, .tllllij, rJ ......... a'a". let I ,,, ro ,a,,- publh, tuur'a :I preud ... I., r. c ... In corthii6in Empirical do Ingeru., tnufl. Wn. d.a camurtlal, rlh A: ,
--oI1!aII., .'I"'d",11, ill In, hel.,-, ;l!;-%dugchI,, mouh. !.- ,olliru,., d , 'dp, raulan d, ; ", d, I, ;Aof. __ _...m. bad.. -ea Iniltluou, Cnlc I 10-H-947-M-2
,,,, ,c; ...... dt", I ,,,, ut,. Ill I I , I I " "III" y ,,,:, El,,,,,ri,,, ,,,,,d,I onas vir fin atiot, Pectudicarid. por ri cielfin. coma una C-161-9-2 fina ,do ., Allio-lat.a. L ... d,,. $6,403. I I
., I"du.zl.,I o0a. Sal:rfil,,a 1, vo ,rcw-cnd.. ,I, ,I ... man:oCe"o No. 2013. Trill 1.7753
c'n 11"I'll de las meafidas que pu ede lauxil I far F
I'll';. .p..bado por ,I C.-'j. I, un' coratinall.crocrol In., ingen H-930-48-61
rr. ,fin -' '," l I 1111 111-11t, 11111 "Ill",";d ll, ',; Ito., I no, ,I dent ...... ell lumn. o I 'a i
h"ere'toil"", 1. I ""I'lla"t Ill, 11 Ifirerlin-l". qn, ". ,.1uhu *rsha5,Ij"Gb,,,r, plA%'"' list, murni Stele de alumina P re. -_ ."Is"". lad" ra lograr. tie nifficadcas par III rrhin no, ron, .,at. FINCAS RUSTICAS WAzwAWA7__17.o00. V IA. MONOLZTf-; GRAN OPORTUNIDAD
,IdaMI,,;-6_- d, mull-to en fulfelones I I a, on URGE VENTA
r,"ila I c cIt. allutuviall obilgando Ill, "' Midentr., hall i el d 24 del actual ., v linvol'ol, I I I 23. duail. St... Sail,
'"""u,"a" entova, r,,i It ,nipr,,.,.s I ,ontidum, rutriva!lnew, Til-I'Lor" rt.onlelui han shin .urldido, I $us N, Cepre de,.a, riurn.do
,%n_ 1,irred" I'llot % I'll ...... a' '"'I"'. 4 dr Las Villas ), Is tie ,MdtBnLaS, lAllne., $9.000. I,' "': F'." Edificill ilomericial moder.
"I 'il, ,, fi clcatm I COMP110 FIRC ao fMA I'll
I 1, ) Initial .,,I., dead., rrnlr id.. -u !:," r eT'A
r"ht, I- ubl"'l it"I to Irs I .niol In ple. tra is "I -,inn It sabert 200 c.b.ll,,I.! n. .500. ""'t rocallitic"' 24 'A'.700 no' lugar cintricial 4 lose.
'd, Reljt,, Fenoliarto y ,11 I Trans.,ln"crat' of Il":Mt quc 5, difaut, L. I-M -fig tie El ... IuI M.t .. j!7 i-3932. Avl
,I "si"Ilditri 4 (,p. e _,;..1,1 ,,,6 '. P a ut GuIntell. M N,, 765 Vdad. 1 11,21011). .31. 553 B-H-090-48 3 (
"l, ,,hi c.,..,I., .,,,,,,,rl,,.,,;'a ,1,,o.",h,",d_ Pane NI.I-1,li,, old" I -rtap "il r rno, lad- I-It WASHIN TON. an, I' .AP,.-EP,,Pqnt ,,e,, ,,r.d ll -o ,ulo'd,,-,jorro. Preferlible Habana ith.d.d.. L.l.n. Sierra, 1:
. ;, , d ,., fl;lfli; ll lin L I 1 H-381-11.4 ----- -- '- top grades con viviendals,.1
... o.,. 'gri", Ins .lo., I k. or I. saladng", "fit'vI ,III, ,1,,6,t.bIrrid.s train ,,I. ,,neral D"rIg1,toDiE-ah-I"Icd c-tail- millcutatindenj ... lda,. d,e,,-,., RECONOCER 55.M IUPOTrCA I 'ell nutevals. 1,200
I siliclantro it, P it". ll c. .a q." "r C-- Pis
tie coroonistas Y H-11livivin I, it in I,.un. e I "I 1j, ..rhofaa. cen y..,
d", p- .'Ml ,. '-,:",', : u, ,", 1 : .I .... Ia,,a,,t15 i Illlll- Itooplifin pil'ut- "ca varas, renta exacts. W 5.00 """ 1, 4n alchloln lit Illillo5a dr-l -find- T chico, 2 Dal '
'Ild" ,., .. I a', J hene lia.blacula ii actual Gobjerno 117 MUEBLES PRENDAS .itincill. etc Dclftrt S1. M-YA, F-1450,
11- q "' u a, ,,L,,,,,, ,,,I. f .... ,,,.I dr In ,-I, d, 1. (",,j,,',,t -, ,_ p.,e. ,I gob,,", d*"ro- llor lll In Clue -11 I'll ,oliOn I I in' Segundo: D..,inlotir es, m.nJo to. B.$222
11"11.1 it" to' """""' :, ',,,'.' ,".,'; ll ,p h,,,. he, an H aL Precio, $48,
., fj I no I I I'. c "."Inle atiolot, y unit 111-nirsia c "I de I 01o,-t, Ill IfIrcl.d., __ __ ___11-lull.n. qo, ,c 11, I -I d, In 1 :;,,p u pr, Ifdcr bj ,a,-', , Wearing- ,,, ,,. I*d,,, 1.v ,aufg nms', ,., dc,;,, ', Se puede dejnr algo en lit. I
,I". -lulf. I GANGA HOY GANGA HOY
2""i'"" ""l .... .... a ,_ I (I,, de f,,., d 1, ,loilla A-Moi ""Pa.
far lin, Fl-ah-,, 1.91-4 lot. tes ,, in, I-rd ,I A P eca. El torrent coal to vs.
0 pr- a,, plot ... agrmdr , 4l plo'l ..... ... I ....... ell. A raila 'I I. on . -9311 COMPRO Y c_.a.,-....-- -...-e.,
11,1 -Iudw lo., dw,,., uttoo-, 1lITI_ I -.11.1-1.1 'ler"o." fill p"'I'll", .1.1 ,; ...... I'gal's ,, ,,-11111111 v con otras
,,, I ,,,,Io I~ ,,,, dable Vat, it d .",.,]Ind., I (.,I,,, ,,, Into, 1'! I-. r.n srnds f,,,Iidd,,, hm,11111; le. Miia informed: Telifforto
, "" ,.an ,.,I let ""' I d"lao l'I'lol'o ...... c"te rue I r.m. .If.. plae- ... ontbe. to., ,_-- C-r- J--i... vA.;%.,.
ell r- nia, co filrornarru :" ,. i,-I,-, ,pr,',, d,,' i 'Iillnjpo- ,l riuldidall, p. ,Id,.c al, it, " 1. ,I,, .1.;, I" p""ll"' -""I 'I" d ,a, Tlrc,,-.: '. ,6-_-: -_er... 'a. I FCL3363.
,,,,,,I 'did;,., tie 1obI,,u,: pc',I.":c, vl, a, u ,l ..... I .,,[,,I 'a. q-cF n ,ieII ',' ris u'. a 'I a-La:;o ... .. ermn. r.nu :m.d.ll* t',-"T1'._ r'"" "" P-d' 'a" "": X 30 md.lllteali 111.1 Ilo., 1- P.,-le, P", D.d,, I., '.."lodild I lot 1'. 'I fill '. oIn., th-6 ,. ,%, "I "'o. ,,poll otoll li, "In linui,,d __rIef.. P.m.
'-e ,b,.Iuuuu,.:e gattioU.."nIn 11 Io-II, Allot., , 1l, T"'baill. ( o ..... at ....... act %a leee fh abitst. d, -u,,,, .1 no.-uhl lunr- .. ..... _,. ,o.,P-tj A lts-- -- At.,11. P,,,et. -rr.d.r I
I ,- iadpla, ,in;, to-I'll, 311 at a a, nrilno q., i-g- I c.d, ,ncI-nn A,-),a. A-Col C-40' 17' 1 oil, _" -_
d.. I', I, ,w, I lil "'I'al 1111.1 Illll dl- ,I- paf- r,,,,,,l ..... l h.1,1111 Pat ,.,Ia fin a I d, ,u 'italpitila l"'; I.. ;Ia q" I. i Pill ach do Po __ NTAN 180 PESOS H-10334"
. P ... .. pt- f-, qu, ,1h, no piecir ,,,, ' I-911, 11,l Q'11111-111. a eltUri-ail- I lel ... ... oil ,, ),A 12 d, 1.1 11-111, E, ,atelttropid. y ,,,do ell ,.,a. In clot, p .." 1.1111 ,!,,,,',,'-ia",',','id- '"'no I" 11 inunnue.t... 4.,.,e IoW .
- po III -11111ad'I dl' 1.11 -.-- ....... a -,Ih--, -lo j, Nu-, Ylk po,,.. ,,1-r:l all Caoa. Ja ,ljr.,jAi6. .- d-;,i6a dl ailear &hdo In 111111111*11. dl ln U-2530 COMPRO lr--l' Z -iv a,
"I I" 11 I ,,, ill ,a ,ad, en 1, ,,',,,a It,, ,,, ll rral tax rendinuunin; or 1. ,. ..ddeune,, tie del.
do or ', d'.1.11,111,11-11 11117a .'..' "' ,,,,,,, -' If I I, ... III, i"lid,"t.li I'~ d,", 'j, Vhj-,,,, I P11,11"q an pres, I p d',e I. 449. p.,dej 1, I
1. 1,on.ni a or'. III 1 IZII bj,'eo,' dola, III ravdid- pl,-d,,nIr, I .: 'r crucial nortean r a ; certad. I, en d .I., il. IIIII. truild.1711 I OBJETOS DE ARTIE, PIANOS x -Xn- ..... rode Pan., ,
-r ,_, : ', "' i ",',' "6'11',L,',,,",'A,"L' :'.,'."flllI, ell Igrg"-,_hjrbh6 ,an In ,.at 'd s que ]a Loteria.
;b "" dich. E,. no rudIrl. label. MUEBLESFINOS DEESTIL6, Ilp-mz';; ---- .1 loo-- ittell-, XI 'bo" 3' alrl In full' I I'll I c or or I., falmd.- tie In pr.facou5n 0 .,.6,fur
,,,,a I., al"Ite, nec'swul, ,on,. I cil fu-oa. p A narl- -- swan Piorit ..!
rI dr,, o " , 'to ardu b.," -rl,ptloctern d, es. Motion, an I. S JQYAS old.r ,.I.a.d.l. ., Con $2,500 .* ,
jug., 1. ,triltulad Dianithri Alatso. I if An, "If 11 1.i1i qforl" ANTIGUEDADE
" Pit I Ad(Iiiii-irit China azillefut IIASHINGION. It.1111obil I U.I. mayor alastittvad qu is ,ar per .ed,. dl 1. medda legal per- F ...... p.real.... loar.,1'. -W, ,xJI7 H-803-4 ,
,na ., ,,,,,,,, In ...... r. "I, I ocul.. ext. rrull "', 1. ,.flI d,1 prothicida cn IR India fld Allugr l y al-.fo, del A-,- ...... do --- --- ---- ----.- Preciosa y moderns residencla,
,,;", dgd da ,no Ibi,, 1. ,Ida Wba, Euurlhoarr uuhto 1. clitflotan dle lwgnte qUe III diferencit, dejacia .qe, ', ,14' '.-,','A.:',,,, ,am:jAPORTANDO TRESCIENTOS lindisima. inarediatit Avenida
ibrad. cle Mp.rl,,c,.. a I. ... aa b,,,,Ir,, lene-.
,I r),;.,, .Al.hvon. fic- Caca can ,attIrmitiricull, It I.d. P-ili.,m,.._Al.nI1.jl., tf .,, D.,,-rjr, Dolores y Campo Armad y Club
' f I, '. III de Fmadr. dvscle que i cal l .fi:radl r I am ,,,.. mr
it -I- 'It, lan p"I'll" ,n.,n ,,I Ill ...... n, 20 -nne-rl .,I., iti.q.l, vt la ,unta Isulbilatich-u- L. P,.dal, .7,Ala "I'll '. ra ho
It q I _eadoh, ci '50000 ,,.,,.,,. ,. md,,ro. tire tat-i tie Cazadores. Tiene 3 illness tie
"' I,, Z l r1 1"I"'hil."utp. I I '"dp p',)'-'rl.o RONIHA)' ,APIA- Ell l,111,1 dr r,,,! o I .... I, I" d.,Ierolls 1. 1,
In'. I :; 1-'I ... I """' "i candulalun -.I, airde or all do "I .136-17 III,. 19 i .,,,jrr,:,l ;":, III~.. real. Pinall -- -I-, 6I-ibu,. J.,din, portal .ala. coI ; F",ld" I'll "' -a" ,,ptII,,b,,. p- .na ,C,,. 4u, 1,wro as '_ A,.a,.. 1. ,lln.-l- ,ttull holder. 2 4 ,.. ints 6- ltis, Will
I .,filed.,, I., --ju ,Ia,;l,,,,, If~ a[,,, "I" ell 1,, -pl"t. d C ll
" it) "" ., Ill::11"'; ;, n ,,, d
c. I", I, : -16 g l_-ri. qo, all fi,06Ilu tma ','I, 1. CI .... I real 1 1 ";16, ',,. ', a 1", D Eirillolit' I'll : ;
.. rag.l plit iranu ., ,I, facnur. a de lie .I area'. in e- ; in to g,
", ;"'. r f ""':a ,all ... Ind. ell ,.h,,u,,loc1.n.,p
I, ,,I ,lhlii- ,,.,,,,l ,I ,,,_ l- Ill, ,,, 1, I, ,.,,.,I 11 H'.'d"' won avalejada, tras 10
111, .'I ill,111.11I. not"'l, tl' nojo- a-frtof., ,wr d I J -,,- lit Win trial cl, culo ratio. EL ALCAZAR ll ,'-- ,","'Alr! .... ,- ,T,, Itoll,
.... ,,, fall I I :"" 1c; all. Ila', ,,,I. -u.... .. ha or ad. ,bto, C
ovento d, In., rb, ,, 'hon" I'll, I., Ild'a I., Ch,,., li", gi"I" r ...... Ir ,nto, d trna .F. lie lou'litria, lat-cial, le co.-poo. COKPIRA.41011 VENDE11,110111 ;Ie-dl -11.,,
", I"h,,li,,,,""l:'.', 'a", -iI, -'Aa, l "I'll" l1all-tI. it .11"I'la, AIi" .- il,, ,,;,I,.I .fllll In', I I F.1 Gtrovirill V 1.1 itselto, I po'itLedf -.d.cj, 150.000 Milco, I, 1 tie tierra, %entallas 1,11ami. puee. ,,ru, ,"""I'll .I d ,I'll ,,, I I i ,Ilou,, na ,, ,,,.-.-o,_,. ,, ,,,,aja, tie 1. __Zrh p-d.c,, Wararro, 1110.01111 Ia-, InI., _11100 1,,uI.,,i.,, '. ,l ., '. .i,,e u. 11,9.1*1 PIGNORAMOS ALMENDARES d tener- su acoorrobvil sin proble.I 1-1111 o 119al, JOYAS, 01111JET02 or AJITE. I'lo.111- ,"r,, po,-. ..I.-.- Ti a m. eV; teagar ell 10 afiom,
oflf: "%"," r 't"':, 1,,,,, ,,,,,-al- ag-I I, I";,l., I I ". ,, ,,I- ,, ::,. "
': t. "" ,a a, ,la d- o P"r"" ,,, "t". .... 1. r- I., I I.W.: S A 70,fondo para.
phir."'I'al; ""." ,,__ l1l'od"', ,,, I., o"I",- ....... 1 ,.,:,h d rii ril la IGUZD = It- 2 Il-mrIn,- ,- "a
-Ild. ,,, p" I ... to Zch- I"a e ,,I o ""'. ,,, ,,.','lc,,, .1". i"r,", ana d'. 1. .1. Ill, ill.". %,.,.,.A .
(M,,Id.d,,, d, 4 ...... allo ;IIII, f ; ,,, "',r' ,,.,",:,Pi uld. frrjh,..e. j' 'c's I~, ZrarIllanda rtiol. emlital"'d.r.. I Cortaxibildis N I~ ,.., dra -1, 1n. led. tor.a.
"!,u'll I ...... ... n d' lof"'(1 fonlit ,,I lie n-,-,l, nunI, vol-a .,,a, I 1 262 W -0624 i.,.". n ,., Snoto suarlz. 111J." F-7103 .I,
i till 11- 1 1,111.1 Ell -., do ,,,,,,, ,,,, ,.,, F p "al 11 1. I esepainal viet..... er"...,
I. I -n d .. .... I ... I III~ elt'l , .I932 11,- 4i0000 ,,I "I" It'. 'l' -.1 I c I -H-945-49-2
rn I I" "'i""I"'t Ill ."t"" I" I ... "" 'I T"
19,51 a I Fl ,ermi,,, fl,'t'll,, "I"I"I' ot "t I': &rhA,7'',tidI aloe pf If..: -10
hall I;. hd.,11- ,diin- Crestrint.
,,go rl ...... i.I At_ "'. _1.4." ,b.1 Ill ... i'l- ,;;Il-li,, d, I '-- "-,oamr, 'r fall, I ", to
all '?'I, w"dii- W'.1'.1oh, ,-. ,l ,111 ,l : ;I I 11111i'llca ....... o d, in, c-"T" 'j CHALET MODE 0
1 I'd I 1.11, "I 11 "Ip I.. laurn .1, I p-.,,d,.-la ,I,- a ll,"ll- , ".", ,reold,, -udatot ... onrowl. ,A, 1. "IET1111"'T "
i In n-he. ell r' o:entc a Jos inizvoins daninifeadox
.... ,,b',',, d' 31'"I" """I'd" 'I" 'I""' I .... 11 I'll"' 14" -,I.o,!,, imnd,, ., A(hslu El .u-oIr, ,I,,. E'ta MAQUINAS SINGER lbt '.,,:Z-,i, 1.1,e.l _I.i ...... oa: EDIFICIDS NUEVOS.
f '.,ird t 'I"'"I" "- "tl .o ...... n-,,,!o ,,,I,,, F.1 rbir-o h., I-Z. I ,,:.,, ,,. "'I", "'a dww. lie ouer,, qu, ... -' dNlo Iqun,,Ile, iblrl- tie fonrodw. In dife- =,,, _.d.'. I ,,, h
I rado ala)o. q- )I,, %do I ,, ti , "":"
... I Oo I .1 .., I,, -pl- ,,,, ,, l,.,,,,or, -1 1':;' ,'11 ,,,,, c.,,,,.,,e,, I,. -dad d, ro"'.1clio, ,.be .1.08 Cis C= ., mos y 0-- I ,,, ,-no
I'vin ,00011 I-,lada, pill I al citatills ... d-.
rn, I I I'll, I ". I I I I.,, le.., pne, drill, tie I., ,.1do., r-_ lie ..-III, 'n ,I ,.a. dc q , t a Yok, .1 9,,,,I.1 Ki-senhowor dechiro 'I' -71"I" "' Reiia'Congelada
A NAS R
,,,Z I Ift". t ,a,,,l. tie ,a o tie estabih- V ino. .,.,Ill., ---, loool-16r.
. Io.r:r,._ra P"f"'toolu, __. I. .V
It W- ,,, ,,,.,21,100(,), .r. ,,p..d ,.. Altai Slelloaa. _t, . joulmool a. troy nomer.m., - -- en el nn- liallialalbAft-y tie Ffomfllm, ,,I, ,,.-,I il S-or.. eoelrl. ., Himbactia
rou'h'h' to e, 1. III Il on ton 't. ento_ 11 ell l6b.'. p u d I ,', a '.'b tPeire c.' r_,., . ,C
"able ,,, "'. h.f. I __ S, 1-1on." 1. la'." p., I., ,.at p -I' .A 25%
thies.."'biris '
P """"a ". or
__ ,itmeneancot ettilb 'Tan street. mille __ ID-11415 AR-5__ ,nuchAh.., at.irt""' "" "' "' .n"'.dB, f i,j' -i.,"ot..,bOn If r.I.n. an, Dglia riarlir,
k "pir k c A i '
If .I.
" aoul)rrVdtll QkIC AN111110 1-1 Aloulifl- .prAc 6. riplithit. i Habana $160,000 Renta $1,200
c "' ", c' JRAGA
T lp
1 Unal b 2tLendo )- noUriencin par is h-'recibuis In diferencia sob " p ...... I coiIz commicio !
R MO
I e P'.Io.!NX
v '_"' a'.
fJ'fId,1 Tir.b.,)o ,",;: ,,; "sld*,,, ,,, ,, till d -tuard'. a 'I., 1, h _fsw Viabcma 100,000 I, B60
,, 'S ....... .... of d birl to loio-de RAMON FRAGA ,,,",It .... .. lrln,,pr,,,,,,,,
I met'. em, joilllen'., pis On hcho'- I ell 1. refir. ell 1952 el que resulted as I Ill .it.. ..n.. I_ ..I. r_ sl.,.A Veclado 110,000 ,,, 78
IS J.."A'"'
llad"ell o"ll."S'a"'I"". ,a 1 Else'rho,, A,. rela ri'll-1-11-te ,.nf.IIe .1 pr-. tie Angel 10 P- 151R.Wn 4 .h., tie ,, ... 1,,Id,, Nil, I 460
1 "I I'll o C R U C IG R A M A -oe rr' ia'- ""'ih"' nits. of
"Itle., le 11 -ill", ,berl. I fert, ll,1 dee, 0 le tie alfillderes Reall
to fraa. ioblrhli jerall till ff.iberlo
An f,;Io atulo el'i", -tan InCol, ,l.r-I Pn.l. obr.nu, 2114.
0 efono A-7363 il- I
if, ptrno i mi.o .- I ech S, bafIi. 10, ingeniol,'I Tol6fonoA17363 illp'11-2 '30'. A-4077. Vedodo 1 8,00Q .. 320
r I :, hl,!; ,'%',.?: ... ; :I,, :a, ,No ,,,, Uns partial a] red-- In ",.I. c fitlu., Hazonct 65,000 ,, 520
.11 -:I-1Ilnl1.t!-o, pa""l, I~ .2 3 F 2 0 "I PC"""" k" fr, '.." .,i,. In Itz.ficice, ,e pr.pnd, I In .btencion H-Ild(I 11-128-48-1
'. ___., ...... no "'ro"Irl, ,a -jj-E&A-A-ME --- H bana 45,000 ,,
d, I"6- -,"'li'l, C .... it, ill / 7 tot., ili ,a- d, old ,I Gn,,'i i I,.bI6 de -)-t,., 1111CItifi at' I., it'u'at's, DIA CUADRA a 350
"'IT, "'"I"' I lEdur'. '11, rx"'. Marlanclo 2 ,000 ,.
""I'll'. ", d 1, tlnl,,,,l onArn. let-alt. I", clor ,,,I.,,n "" DE MUSICA ..-im-, rifm- 250
,-I!d,, 6 ,l I I cana" ,h ho .w hd''. Is "in ZI tNSTBUMENTOS
,n poh i pelinvia, _. __ all, I I.. l in an r 14 rillm, tie 2 I 31 H.'al".
- I hlda W drains ell
t-l", I' .r ll, u I If .parl, -al.w luln'"" me -ri-nao 40000
rittol, ,,,, Po a .' .1111, IlIlu'll.' T, nos--ral- de .,pro-. ,.no ,-a, Y en general% ,, ,rgufiil ,III, al l;ur_%d .,
__ __ ,01,11,,V,16, ,dnn,,iW0-. 'h ;Ig_ 1,1", I'M, 'Ins .."n'.111 y pit"', ""
',efroblie.n. If~ .a j hanen.s sus finan,,lonicroos V N rla xI-. cl-Illul. 1141. lit"o.,
l" 'I"- P-,-ngo ... I! 7- .- .. _MPRIO-2 MAN fallit.. I, ... -d., rl-.: vm-- - ,,;., ,ri;,,f ,, ,f,,,- --- ,a. e clndIi.td ,o noillos'LE CO K naf Pah.f, Ob-pl. .1. ,f-l--.Il '-j FAJER B-7459
.l r dir ,a, ., 11 a ,Mn ciu-ia". en .,u ,irtneta If, lie. nes de irrsjn s 'P -,Iad ., .,.b r' .-' ..It -!! i
In,, 11 Ileel' 'Ii i ,, ,, _"u',T ol""el" Jar,,Ea I. ,ict.iria dentin lie it I:c.,a d.d,. ., vnIve I.,' = __ --- ____ ___!1. a79- -l'o _t I 'wIl mfu rA Z 77-- ..A. Itchh."vi. hablando el in net, 1. ri"u)"e'tto Y. 11", ad ,at,;, f1 ...... i LLAME AL -2530 1 Carlos Ill a Media Cuadra .j 10-UH-Ti-89948-3
,- raror,_o," .lood',,' .. p,,,,d.,e una reunion 1,.Ijtie...c ,e-!rir..reclAa 'o.'el do par arg., U -.. ,,In ,. e.d. ur. $21.11 Re I
l" 17' ,_ r. I i.';' I.~ ".,all Clnol--
relialuclorana I, political coma chiel I lic"er-adola co ,,,, %.1,roua ,,,- I"mp.. Pedro E.111n Cialifigal "LA PREDILECTA" ,a 1, ;'
I "Flig ,ell E. p. on,... ell.r... EdUmn, 2 PI
,Iel.p o 1 7 - P"ede ...... uu: _I..'-_.-. l". 1,
cr, .1, %,onrans que el crousiaseno augment y,__ Iles- dd, ,,,,,,,, I",r,, Tik ,..., rin...
on .,.d,,,'.',T,,.,i,.c' Nl.e.$,t,',. IIII: =, Pr- -- .., ou-nodit,". it- -1 I ... tilt.. P-,-.,.%.n-...i ifforrorosir Gangad
mia d, 1. c.-preastor, ..Weulne, L I Is confounz2 me intensifies. Y a] 2'0'd, le exam tie sarmtf,. Perdu ea.dr, del Meleld, flu.,el Punw. obr,-,
. Hf c ". ru, .i. d--ornl. ,aS. A-itill ,
cle fcoldo 0 met, d 3 fecha d. ruandr, full escolldo para luchat u -2us, 135-71- Z 1 1. I, i2%
tie cm,,gc posesi6re dr5 nt ai'drole, cl,' ead las elecciones conir. llj .-r:) I 12
d-pur, qu""q.P:,1Tr, oa., pr.blal I I uevo pre 'a-. a. K 12a Is-" "I AtHmil
- l. u- I I i I menz.rA In eravor operach5r, d c Ill ",
e, -, r-'r, r 1 N' ell .' ill I a a .Ircas.
I ,--- D; o ple,, que W,,hullftl dlimia unipetin ,I. lap, r'l m.e que 23 OBJETO. Y _113.
I iff.aits y q- I~ .bra., __ I 0,0W 1 $9,600 X $80,000
ol 'g' ot i1pl". I' su eJ. ell Pasllnullir haya tent a r-i Was, politicrist.dee. all.,.
;, ,-nilbl, ,ferto ,rbdlto er h I qu, el resullo5 a ,I ,, 'roy 'p-_ A"; r I'll ".', ,I-ulo ]a, ct"I'to"51 .. 'am an. 'I' -how d t d ,'-"a C-11 10, A,&; 11 y El mejor edificia,
I oil I1 b.Ej 'se 5 I mutl 1-,FNo7-_P.r1a r. Ic 7'de 11I.r.d.. 1.1: .mlldl e,"Iurcla. Plot.'.TI do s.s a I., y as, ,as lo, iafste, I. a. pocos tie Jos obsclvaaa, tan- ..,.,'.,e,. nuclear., I~ .X plazoleta
pI-,--, ,-o ,,, -, ,orliolmia. F las zonas lumino4as Hubo jpflnlcr parciilca predimn quiEn Iri ed-"2 bell. lrllllliulelol I Aqua Dulce, mmediatc, Quin, I .1 d, ,,,!.,, r, on. .late el period. de ,,Iativa "I', g- I .Martin.. Alf.,.. U-4353.
.,11.:7 11 I 11 r1-1 tan, Ell mas all 1 as melif tie carlyaft. H-M-M-6 cocira., gas. xarmir, patio. Ductio en to Dependientes, "Cultural",
. 1- i ... er,,,, g--.I., - I I ret
,ell ,glsll, ,,,In d le, ,,,,,, ,I h.d.s,1,;t,,ers.. III enido .Asi to a ei I .1.1 ral I I I Lo Ambrosia", ''Job6n* Con, d,; ';' ' a / del parinic, estaban hood.mWe pre- splonno con 'I.. ,orp' 6. F- .tre dfi -- ----- - 'TeWcano 119-2130.
R, ... ..... I,,, "I uld- I cucupad.s, p.,Iq.c me piegon(abion 4 -,ernid.d y lot "."i'l, rit. C A M B I 0 S i iodo", en fin. t0cim las indur. r-a", H, I. ,1 -, I a 7o ,.s.,",' irT"e ,' -'%'I d ,P,- .L on k
i ,, i ,.,is q 7 '; aun cuando lanza -_ I H.U5.4g.2 tricks que constituent ]a vida'
I I "," t 1, ,A, II -- I!a 11, d j,'I'a'ip6o' itlil'ag.sdertn.uc ap.Rz'c.ie'empr',na d"-M e';r'e; .... do I
. ,,:, rl ,",,,,,,,, .,,,: !.,,,",'I I 11 : Ill. unit campailin tie verdadvi., aiR. 11% acu.sacione-s am several contains U
Al l , .11, a __ __ lque. Esa.s incittletudeS se CASAS I ; y of centre nervioso de todois
1. P- --a del ( -;1 ( 'on,"ll'- ., alevaporaren .sit.% opponents. A Stevenson le parece, al u, idarn ... ILI, ,uaalci. El ,.";,I I-,.. que Mindar en m fin, c'-harril. r. an los neqoc.los. Siampre aJqUJI o""a"', 1'. p RENTA $3,940 ,
ll I- re- ". re retraido, hasta
c-',"' -7,' I., It-a 1,Ib,,! I __ ", girit pnr lus estadris sufrinnicirl HrX $36,500 lodo harciamene, sin Ley
"", , i ."I I """ &--r ,-do r. Y a me Ida que ta rampar- tinaido, nunea prec, later vj,,,, ,d ... I-. CAMBIO EDIFICIO 1,ado I ,ful. -,a- tie 2 -- olquileres (ya .9jecrucada la
.1 jin. Eisenhow r irpole a gusto entre rv. andependilfes. 400 M2. : rebalo).
li fur acerclindoc a I a m, I 11P, a
tie f to -a al.l, "ta"
, ,l).- rl o tie Until VEDADG, fail no 200M.2 tr,.., e.qai.. Urt afto fabricado;,
. d, -,-,, ,, T;_, ,,, ,, "I"., to gue In tirlidii6o 1. ,lifilicate Par. II'laco. c11ificalivo que If p incipul encaramarse ell III allento ill .n c.- ,..bra, pnocall. c.11e Sao IA- nove sin co:umras Y doce
"rl ll :'.t %_,',I J'-, ,-, r- q'It" refil In cluit I.d.m au., che-l,- ch, Abirt. y iall.adtir can un, ,sonruil poR FINCA VACIA .4 1 ,,e ra, a 40 oleirn, tie In Univeraidad.
ndjrll on anavoraicat breve del far cip. I G.n.Alee Eltr.d.. W-3171, cOsas. Con folios las ComuniP. tambier, unam cutoltits c.s..
I~ rl h-- ,,, "'d I, ", a -coma vvala- 1. tan_, I y echo, Pero nuncit d espeg. Ida iiriltier-, TERMNCIS
K, nelararbaroe,, del Dr. reriwarrern Port ... I. tie ,I. It.dittal., que ,arno it,, del rc= ,E. cc.ntn ,,,a,.ay,. HAY QUE RECON6CER ; --- UH-H 802-434 I coc!ones POr sU frente. Se reI I W I Imi, al discurso, asi ennia sabei I ]a muche Stevenson me hunde - _. gala Pcr te.'19T que canceler
,,,'F t,,.c,,a-F-,o or ill Ill, ,a,- A, 7(> -L-lizar las yaustat'an pr-r.. on. Pidaamealc eael Casieint' y cal. 1 $60,000 I i ropoleca de $70,000. Garanti.
Ill 'I'l. --,"l ,.Plllu-., y, inal. at,,, ,de:pr!.r I,. b,,. el aombre a. II 1, puerill Pusads, renter cwca $1,SOO.00 GANGA I
- 11 H(fHIZ0\TAIX.S It I ,,, .
; I, Al" -,..11 o Ill', 112-Techwobirl tie ,.I.. calilculn -Irc to.% Pard caches m43 atias ex.' 1 2 -ad,. Cal zo q- rio hay en Cuba me,,,,,,, I "F,"," l'I' r l-, I %'IA a an so pe tie .1M.. ,.je. ..I.. ,.me ell ,I"-bl '.
T, ,l n., ., , ,* no"olidil'i' rie ".1"i NI- I- -d ,I, Alalll;l I 1.1 ce" ,,I oigleca r ir Combio modefno y pecioso -, ,__..'b. bll,,,,,, I ""' cOnstFu7clOn con tan bo, 1, ro 1,, I-i,, " 't I-6 -'"ci''.7 1 e "' or ll -rl. 3 ."I I'j.d
.
rin if -L-,,,,Il Il ,fr Vill-,, 13-Nudlihl ,to, al, f es 1. 'ioulplifint P-j Parece sorprendido y cast auenado edificio Vedado, proximo atlas, Pat~ fr jor fachada. Ruego nachar,, ,,, 0 ,; ........ It I d, -11111 I ll 1 Is-120-p"I'loa, la, cri.'," -. ,,,, il ,; .,,Oaial Pareci6 distrutar .,.I con go, 1. naullitudes fine ., finde,. P .Ittl ',
,a facto con [R.s nia. as alas que S""e.- I' le cusind. pill ,,bar so Avenida 26 y 23, por finca o I la ahs ru PeSunistas.
l, ( I-,,, drold, let. ", 25-Fn W.".. ,,)at I, pqui % o. d" ";; haho griowle, 2 el-'eal. =.-,-;,: n
d a "'.. ff'o. 6, ,--I, 22-- A p6rope defir r6n carionteria exceleale. De3ocu.
,,,,o 1,-a thand, ,It.b. is i ... In I I
1 14 I --a ru ,,, ;I "'I, -1 Ei, rho 1. Impirtmi6to tie fluc l,,,,r,,-,.I.la;,.",,,s.i ...... 2'rt ,,I. pla- 1 lerrenos; hay que reconocer $20.1)(K). Suite.. y V7CENTE 01MA
;: ,,,, ol o"t qn, c f--,, Aig. 1.718,
! ,",,',,p 11'd'-'-l ."o I'- J,:,l- I, I ,,,,,,, i- "--- ,li-me", I El agmaddar "ce .. r de.,,. fits.pit-," 201. M-7372. hi:
" Z I 27-Timfoitto hbI-,n d, f-,na 1,,I,,. itarrol. de Propaganda, him lifin alliticol que -odenn. Mas usund I, $60,000. Este echficio hope
r, f"""t1t., , -Ir-nl,, d', I r, %: I, 'I I I le I 6f Iiiiiiii" AV3 I I ,- Ill , lt- 28 ,ndill rvaZ lit General, Pero still asi, y par. junto .1 anter ono ella a gusto. mcignifico comercio en Jos H-84477AV3 10-H-94348-2
I_: -, I, '' ,.d. l I -1-, It- Tie] I I .", Ill_(,a 'i' rqu % .,, ,,-,,, p ... d. docla,6 F,, cap.,. che ,roq-ta, I ,I'll -1- b0103 Y 15 6cf5as, iodas con __r, I ",I"'- '11 Iff-A1-1, ,,, I .10,-Lulia, .-bI- a ...... Ins ,r I., d, p.rh"a; qu, I., ,-a,,- c clinched.. b I c y on SE ENDE
61_'11, ', a " a 'i" ,i,, "" I, I o ", ". 41.1111 _141 11 a uirj 5"Ij "" fronts a to calls. Todos Jos V- -m
to I I ,I it.1, ,, roa, ,1,.,. qat I jmrj;, ,a
", """I"'..", , ar -ll", !- ,,,,t.,I,, V, na p,,,,dn ... i Maine -Ine, 1. toilet c .',I loda a.r6o ,lol ,I ......
1 I'll ,I If, ". ,.""."', "r:m "i, rl bit n mrio norti-anneti a Imninad. el .:.,c,.,.. Para d. plant. oult, : VALE $70,000.00
. 32 to.. Per P1509 de IPflazzo y un mog- -Qul ,in ill, Inffl,. b I e ,, -pajpt ,I, fit Fr, ill till", Mail, a .
! 11, 11. ,,, 'I" I 1-6 -1 ,Ill 34 Ell I ...... r .,q,,,i,,,, a,', lip,, ;,nel. ,, I. d, ,I. loun 1, D. 1. I ... pirci6n
Ida _62 .6._que me 'I, all d, clue deal. Wt, in man.plooll. que tillicc, penthouse con leriaza 1 ,.z rrm, d, I lo.delon. fe'11 '74. 1
, ,,,, ;Il"g ,Io,, .,,,., ",. "", ..""', ,:I, ,,. 3,N-Hroi. halt. tie lair. lor. .u.,lo'. I ,!to. GANGA: $25,000
37 'lleahl"'.'r lo ,I. 'ililposillill, y laeffult, .del at,,clu
I. a, z ....... -- Pina"I"o o' I ... ill ,,, ,,- jo"llo F ,, I.: rf;,,p1,slnlo. la y ,,, 'col'or. .IoIt. -me
-Io .... cg,,i,.i line. A .".,_. c."no reuh cosa, fabri.
1; "a, ,fi- ,I H ... I.., .1"", ,- ) : : ., I ,,, li"', .I 314-11111rudo ... Ill, C.'e-lot d"ho ,a In, ,,, del Alf, air P- or ".I .eaj. at --.".a.9 ; VIBORA,
17-' :', m,7I',':'t', -, -', l;", %, ll;.I, '_' N ;,, -a I als, ,,,,,I,,,(, de ala- c.-,a,., I do 11iodon. Ruego Irato for- y Warin con hoillehadji.
plan ,I., 1-1-a del : a v.- "o, J'a'."" I -chrca nicil y sorao ron persona Too- ,' "'
'I, ,I ria.b. ,,I... 311--Sitc, -I ........ an', clui Ell. him 4d. rod. y ,talent _I ,,q, D.I.re.. "wol'on" di i l cocia hoce 2.0 afios, manoliti: III w 2, t ,I r.b.'In 0 p. ..
", ,%,,,I'll a 7 If I W..... ,,,,,, I -11 lg..Ii.,l d, n"'I ,i la, I a son., an, In ,...a ""Ja 4" i's a, como nueva, pr6ximo
'. I W AL1.1 'ft'"t. I ...... Ilev"TA.-T, _F, d. ,,, ,,,,III'.. a, a. D , J ,a ,', POTISable. Suphco no c!jrrJa- w.. 6 1
I ,,1,:,,i :,:.,Ii"",:"Ie'. ,,,, "'I""'I", -fr I;- ,,, I ,., I I 11.1 11 .11, ".. I "I ,11 I- I', IN ON, ll o I. .,
I ,,, ' 1:, Bin" -g-h, 'i ""I"." jolu'llo-d-l lie Illuuttit, Afflai Shr--- & otrl;lia, hit lig.d,, at 414u, K".1 Jones. (Puede renter ri do li.975-4s.2 luiq.e C6rdova, Avenlirt
i ,_, ,, I -:" ..... .... I. .,, i ': '.' 4:1 'Ill I :: I I ... I ,Ill. H.11 I ,Autll "" -ofidmo p"loci del P.,I,. I 'ousil. 'en uty pruba, d cfi, $1.500 nuantsuales). -_ A ostcf: muchas comunica--, ,, "'.." ,,, r"a p- I., -, till D""'6i'al", I""" "In. luoy, clones: toda citor6n; pisos
I 'I I ". 11:," ...... :: ,, "I' ,',',','t',?.",-T.','-.,'.",'n,'I'i.', '."', I r;
- I, I .,,,,,I ill. ; ,t, 'r';,lll P'"a a -' a ... a d Ill. I leto"a. ,I .u."ll. 1"" x I c 'k a ,,, 1.
I ;4_.'"I'll ." a '_ 7 :; "::,: -18 ,,,,,, ,,,,, In'".10 ".11111 I'llo ... I .... o'. 0. at,, .. I Vicente Ojeda I- 11"-' 11 ''. ,, .1 I 1. ,, I il,,I l,.I I, I'' .o.l Qa6 a rtur 'I'll en ,it lal,- I ,auul 'Wilh, I. die rionfl-il 718 1 AHORA SI PUEDE UD. magnificos.-,carpinteria priI -, 1- .;., o'l, n at, I x vAlilltesput'significsfill, urim rin VIVIR CASA PROPIA
, 1. i ,III,, .I , ,ill 1,11, ,,,, '11'.1 ,t,.l "'ll-I i M ora; crildaleria froncesa: he.
" I 1. I 111' ,l ........ I ,, I 49 11- 0", Ill 1l"I 11, lkjlu Fin ,I,, cluteltrile, gue .blo", ,, I,, "'I".", .,,.,,,: ;,;: :1 in IliIIIIIIIII, "V 1:1.111'1 I a".,11paill "" 10-H-942-24-2 C-mm it, r.omd.,, rious -grueso. Sonottal cu. .
'to r ,J!,; c
J. .,:,,, Il" .., I ". 'I" I I ': I:,.I ,11.i, 11 .I, .1, k ... I .,,,],,,,, 'I... 214 flat as fiurr,.I.d,, i blerto con 11ndo '
ll. -.. I -, ,: .1. 11 1, ,,,, total He -Io, IIIJ. el Rolu-call, __ r.% 11, I-d ,
1 : 1, f I ::;It, c. :ll: i ,,,. '- '- Vin; 11111111.11 111111 I I. Ivii", Mello'll el Im."'I c Is jordines.
I. 21110 In lirnellf, it, In poll fira III mnrjia aj S I~ .d,. Ir el ... portal, 11 1, :::"' il '. ,.:I'I .1', III 11 All A 1,6cofa, d, ,,.nt.I S, III, Illinois: "ra tie ... van ,an,. 6 s d. .all to Pa. solo de W columns
1. __, ", ., in 'IT'., -1 11!11 1;11111. J'ar If IIIIIIIII '41 l I REPARACIONE a I dl, eale real
11; I 1,1' 1 I" r: 1'1.1 11 I',. 111 .,L::%. l I 1,; It ,:: A.,,,,,. .1', ,,r,.,,., l.,,,,,,,'',I I "'. ol..... urlde.
d, ', ." '':- I I %, I a a loniiinhe a fialdo ,It a, .,I.a ., all.. at tan ,d," nl,,,, ,d,,,,,,.. I
...... ,,, I ,-":,::_l ...... 1. ,, r I ,,,, I P, 11 11 I"', ':.,- .1 I- ,it ,- I .. ...... I ,.:, litonlit i" o"fe .1 P. 11 IV iscayolos; saleto do BX5; am .
, 4 1 0". I .1. ,,, lll.", !;,ndro juntilirl. .,a-. l- lit-"-- y la'a 42 MURBLES Y PRENDAS ..;v. all C 1.3.,
', I..1-11A 1-111,11 I .1 ,t, 11 if I 11.11 ".11 "I I ... It".. ,,, Ill 'll" ill. I Vil'. I~ A Alto I'll,.. tano V todo In que ., r file Ave San hikinoo l L.saeu.. plisimo hall central: 4/4 do
I I fir-lot', Kill I Itin. prinflundild. ell Bollon, .1 I P""l ,'_6""W
11 1. o'lli "Illlil_ 1* I"llotolla I. 'riu,"i"'t-m drl lw ui I ...... ... I. ourairm ,MIA 1,111111do ell I ]a not. 11 ell 1. ,_14. I 5x4 con 2 magnificor bahos
, If,, ,-- .. '' '. 11 I S(IIACION A[ CIACCUdIANIA ,1,, n liiitha, ,t-n fol, I ......... "Im y ,-s till hanflurr ide VII-tuclex Infulperm. MOS 1 .1, l,-l,-'.,j., I, ;; 11 11 I i I I ,".III,. I a I. .. uI ..... M .I'll ,I,- algil. tan, 1,101, Affadn' Se ,,a., dt ,-,"u,,-'.-I', u corn lelos, conledor al imdo
1,- i. 1. m--I- r. 1 1. I I I I I I' 4 l I lI I I I AN.hlatowit I t,: It., "'laulon, A rjunat, i'l art ,hill ). (I'll .,III I r, an 1,01. ri-aniatia., RESTAURA --- "'I"IfIsi e ax5l Cullplict cocino qaj
. I I I .1, ..... a ... I p'llu"o I, Jet, I'll ,I I'll dr. a ,file to I. RENTA $337.50: S33,ow l 1 8 H c L40TIo despenso: IA'j,--- o .1 1 :Illlll'_11 'I , .11, 1- I I .', '.I "N" ir., go I'll',,- "ou,, ,,Ic, ;I,, foliov, V ... trilldh:."a 1, "A 'IrI n.fit"ll,: LA M PA R A S all ". l he ., "",%,. r, !! ':,. I 1 '"'I'""' L I 11, I 1, -I ... I 1". "I'MIC Pit and,. nuis fill lin ,&I dr. Mr. r con servicio criados: polio Y, .
1, ,. ,, r."ru" : .... Iran. de I _11 ",_
l. -l ,,6, 1(;%N('A!
i : ":I': I I If, ... .... V., 01 a. I 19iffl "" ""' III *__. IT! nT I try- A traspatio con igaraits. frutal
- .- I'll -_ -I".._. ,poetuo, '. d, II,-il an..0had. qu'.aa I .1
.. I I .- __ .- : .
.1 I .
A& 1CXX I Onsifieudes ,. DIAR10 DELA 0ARINA.-D44mingici, 2 tie Nov. de 1952 1 Onsifient](M Piginx 25', ,A
.- .1 I I I I I I .
I I I I I I I I AA
C L A S' I F -1 C,- A -.D 0 S P E U:,L T I W A H 0, R A I
. =: I
- I
1. I !I --T I I AA
Y ,E N T A S, VENTS .11 VX N T A S VENTSS VENTS I VENTS" --- I E'N T A S, VENTAS ,
43 CAW 4 CA3AS 148 1 CASAS 48 CASAS 48 CASAS I 4a CASAS -- -- 48 r CASAS 48 CASAS ,
i I , 221.50 1 CED0 CONTRAT 0 .rRR*w *,I
LE INTEREST.,', I ENTA $- 0 oaa XLTQ% T IRAJOR 11ITIOV11PA110%. 1% in .
late, tImIA,.; PAt,.P*1 *. "A"I' T ..".I ... I.. .V '- &I .."If". ,,,,,, Il'""'I'll ,nn MARIANAO
d"11 11,1j, n. I. 0 VV.,l",,.'.".';P2.'., ,.,I
"' ,oa - an $3. NII.. Will ... 1. IN Vt.... ... .,.,Inl A d'1..,1
' Vl, ... K "P-0.06n 11'...m. A,-". ll.., I I,,,,. Im, Ino; "I.,11111111. -P11.1, 411310.0. Call lll
1,11 :101" mof.a!' ". I'VIL d1g %-'I,..n,.,Vt,1T'-1'r. d."....VI... In,. -13 rAlt.l. I PI.M.. ,rr-IIII-' 4 .P.".-11, I= A I'll,, Inverstoutstas P"""".."I'" '"'I'l..."F. ""c ," Inversionistas ia_. .Bj., .,...,.P;, -- -- in_ 4 ,- Intersionistas
-1l' ..".. n, Iiln, ,,,.,;,,i..l,,; rk ,, T IlAj.aj4.o.3 P. .. H-600-41 4 Q*0-,CA-L-Lt -11-NUN. 133i ,- ExT is Ir, "" A ,r,.,.
4-01.- Ijmu r, "' I't.09, 0,14- jjjNbE -jEkgA VACIA -- 51K, 'I 1, '-.:. At I'.','T. mVer. n,.!,..*4.1, I-l,,.
Plain 1111-Ifilt". - Al huce, etainhipAsint opera. Sig drv. 4 lobli- III. hilill-, 1griarran. M.lr-ld. AI-,l"l :"*-'... I
11490-04 Al hacer cualcitalor opww LEK ... iiiijifg Atllilij, .". 26, V,d.d,,. F,Ilt.. .... 'Al'i., I.- all'od. Ann. 1. C """" 'Qaoa liln- Al incest cualqtdw opers,
- --- -- clam h6qajacou In intom b. All-rid.1- CA,. I AP.H.,miril... ,,g ...... cl6n, hckqala can ]a interven ,i::1,,:a,., :n, ..W. it, W. C... Pm,-. In nv
a ...... at'.. A. oil d. A. Pm"V W. 4.5. It .... hall. t"s, vninplelu, X-J.. 800 2. Be all- III MUD PTAH,: $17.,nal. BA-hav A-2233.
66in cis cmT*dor c.1.0cid. A.", A, "I "' 1, IIII.Poll 'I.. R-761-45-3 r".3 -4. I H-30-46-3 66n. h&qcaa con In Itaiworres,
- "; C16n do carroolor cologtodo. -m.d., P-1. 41. J.v ........
no r ,0,0, I Call, .. d.. ,;, k9lodGANGA Coorlunid"" $13'.". 1 411".""j. .rin.. R.A. 9,.,Iql,, ,,-- -- 112 lAlA;. I-.. of...
,-n, MIMI. 44 qlt*Cldaa 111. Uly..6. X 550. r..Illd.d,.
Valid. 0 ,..'I'll", 111.1 Im.11111"'I.I.I. Co. Las roperaclouse olrocklas IPA- Glr,"' 114111-411.4 Las DPQ"ML- li-a 0.48.11 VIRTUDES 674 LORENZO MORFFI "'"' a' 'd' 'Okockim
Ilo,,, At. A,,i. W11, I -- - I p owwsm"
l,.1.1!1 M Ann-- Par ollembros del CoI4919 I or inthilkahm do Cologio V-E-K0---X----. -- --- .lit. (Corredor Ijollegindo) par asioubras del c4uglow
tillp A I FLANTAS I"ZPZ"- Do. plant.. Ind.panadlent-,
1,0 *BUSCA ... LO TENGO, do 1, F roplodcaf notable, inom linalln. ". 'PIA. h ",
.. A",. la. .,:hlllll A 1 11 29 NQ 110, Vedadcl:' FO.Z105 do In PrOPL&dOd
AIIIIII. Alo.fitiliti.110"D?,,; "'1"'Iili"',-':'d'A do la Proplindad Insatiable, QV AJ
%,qaP.'jliR.inV*I Akvell A-3410, &14.nw, In.14n. O.r.j.. I* ba."o. Pa. Ill x 31 310 Wild. Plain& baja VA
C.41.0 4 otrecon In maryint gol CkIld.d... $111.0rif Oil.. ch.Pl- rr hll: .,'! oit*Cv& 10. al quirtratia. "It-, I!,- J..1d.,qio:. IMI-Aid.d
,,,,,,,,,,.,,*,,",,,,,:,,.,,,!,,,,,,,r:,,!*.,.,,,, ", AI.V.d., af.3(as. 2 3 4 I'. 011rocon ]a keirm =
'. I AT T. --- -712-48.3 NEDADO, $42,000 .
------- ---, '*' In ....... ,, : -T7 -S VfCC Inforrill B4338. Lw .
i6M-)O- a. ,,III ... G ....... 11; MUM --- iT -e ANO" In,v Pllml- 1.11, 111.1. Wood. 2.1 ....... --G w---- - 1f..%,n.4,,,4 A, 1,PLA1 -d- A. I A, ." I'... I ...I.., I-d- 4
REGIO CIIALFT I CIA, SIERRA, $17 still .--- -.- -- --- GANG ,,. '41FA, V9 libill t "v%"d" ,111 111, ..Iran., d I"I.I.I. It. .. --.
v. 11'.. -rPir"llo; I -nnm nd. do. crinfil,101, -, r ... :."."., '"', 1, "I 11, A Ir.d... Pat,.. HERMOSA RESIVENCIA
afol no. UrionattiAll dofirloo'.. !.Qlfl- I V ,,am- $I'M 11,I4. PMlla. ..a. ; .,:,11-,. .blildd., pnr C.d.m. A.W. rr- VRR E.1341.48_, flat I ("-'-'I I V11.11.1 V.1t.1, All.,: r-j
n "' A ", J., In. rmirl.1, .to. Imn.dl,.,
A It. y "Ir- ..;",n" ... ..... lojII,-.. I p -A, 3,4 .!l'rI- I I rdin- Pull. am Ilittoli mmill: n-lints. SE VENDE .
. ... III., wiBmi.. V,: .. I I A 'i 'b""o" I ," I ..
,,,, .vio., 3 I'lln... PlA..." I0, I I I; LINOAS CASff AS ,+. hall, 4 4. 2 11-6--, rm-dr. .,,., ,l ban. intake,
,,,, I 1. o ell.m. '" a ,!:d A ',, : -','-:r-- ESCOBAR N9 663 ,:, (W o"I ,dia r
" "' 1". ,,j.doj.B.,jj, Y Pat'., I ,, Id"loo .1 I, nn. I I I ll*nlll,, or" '
- I. I I --" I 1
..x's). I,.,. I Irli'lohni. ) 1 : 'I'4,11-11 ......... 4-6. von-did.d.. Dr I I fd.I. "' 0.1 7" a' ., able& -parn
4, "' -643.443'"' GANG A $10,00 Y -$I 2,01)(I t I'llid I Be .o." re-rnaid
w.. t(I.Il'.1 SA1.1m, ft. Air, d. "I., I's.1nin, i 11 647-49 1 1 Vt "a Vendo ensita propla
.I'd'. I-IIkdd,,aI,, r-,- VEDADO, $45,000 dn"&.1wili, cumtro B.P11. h0n..
n. A 'n,'ll F"..And... W r-l", l'I'l- 1 -- ... I' I' .daptairt . oneircie 2 111111- md-Pd,,.1- PIt*do 12 Y "fanep. 2 fatim Intarcaladaw, mId-'
I 11 A. in .11n. ; REPARTO QUEREJETA I T-r-o Be).,
-::: it I 'NTA ......... ... A .. ............. '-_ 1or*;dP iidIP. .,.ad.,
6701).Ok) lgliln Itandat
MIRAMAR, RE 1. axill. I.n.M.'. I '-fl... "h..". b.Am. CERCA DE RENA 1" m"i" r, 3 'I". ne rina, he-- If
8ANT6;W SUAREZ In,., Av,, IM hilat 2 in. nIP., I ",ad-. -Aj., S""A"'. A A 11 .. .1-o ... All., 4 ...... I. --", I -tAn.l., .- P. Plar, G-1-9.
i ,, ,:VIA,, 0 1.1,l. """ 1 "' mni... dV 1. Quint. "'
AIAGNIFICA VIVIENDA a I IIA d-l-lpdo.. hIrlh: I
...... -In. po, to ...... y.n. I .,a.,. A"""', ..... ... r) L A 1) 0 P I E-D A D, 1$3,300.001 0 i""""'" c'ri adc .p.tjo.,.r ,'d-InI '.Rl :?AI-,
...... ... .... I ,1 ,.i ii:;: .,,.,. i ...... ran.m. et,-Imr. Ill, ,rate, F.J- II-74U. v-10d.ol fra ,,n.-, I ,.nt.rIII.d.g V,- .Mb jdanta tod.
1'.Im At .... .... .1 ......... on., rin, 03.11oll y I~ ... V.r - --- - .1 dt. Be ,
MARRIIIIIIIIIIIIIIIIII
"" r, Data. I I VII-WIL ALT. DEL VEDADO, $62 000 M I-1
if 11 r"ll"I'll, I-I ... IF Mtl. ..! en 5C = Rll In
, ,!,_ Ino 61-d do 10
A, V4,0004.6 r lot) IS .. Vd, 'K.I.I. .I A ........ ,p
".141 .F."- ", La Propisciad on ol.yut del trabolo; In propladad on con- T'
I-da .far%.. A,11,1111. F- n4 .1 C. 1- of%. F 347 1 d X-11111-411-2 S. '" t ...... ..... P! I RVA'.. Vo ra Inforko"' .
I ;olsodo, M-oi 9 a 11 ill 8.1733. poaltilro bonsficlo a] mundo-.que dj, !,let-. U-74M I-W od
do: SAN FRANCIt O venients; do a uno I -- ,-,"rr, ,r,,,, l; .d.. I.,.m1-.. .a,.,, L Tr
An- ,,,,,I,, ,,,r,,.. 3 ImIn, A ,,,,,,. -to -.n."'r. ban ro. ,I..
i------ 11-n.-It, I .... dr. aliquierso soim ricoof denote quo olinin, pitiodou U I ,
U111-11-4711-43- Kill'. loinivi.. inquirlo. I NIAYIA RODRIGUEZ .,I. ., Mlvrll ..I-.,
cal..d. In 0,1,,b,,, d-11p, ux-c-la-"
DENTRO DE LA- LEY I."., ,%P.h1.-.- I P.N... n.'., AA,": ;:: a nor y. par In Ionia. sirval do mano satfinula'al *door. S13'soo. .
I I I GANGA EN A 1,31 ENDA R ES 1 ,L,. I. ,= ,,. I-d-. G.ml.. .%,I I.Ill. zo 7 "piritu do emproso. Urge vender calta. to mejor ae Is iird-- OHLY, 139,000
Tinton. Cuta,111.: A4.103 11.1.1. I.-I.M. ."..,.I..,. :,I
RETA $400.00 y r-7162. -,,-. I"
I, ..,i,,'I'...,"i'4'."b:A." .l.'I ,-,I ....... l, -Pm. P-w. ,.i.. naiml-- AlwifUILAS DEL VEDAW
; Por 8 12,504) irroldencia ace. -,- - No so couslenta quo *I despossido do cusa derribot )a do d' T P, Idol I-ImI. 14 Ill.d.,, X.r.j,. All."
ALQUILERES DE GARANTIA Poll. later reltn'll.l. 4 h.1mI-I.P- It ... I, .-d".". Fresto allosolen, losidam& ,
I Inolit d coostruir con tres tro. col blea. catimalwals a qm labors d1ligents- ,.I. 1/4 Vri.d.. I.f.l..
- 763 I.n.1 r.l.r.. ol-lan. hi.rffl: F9.2105.
IIA ,In, illl.d,, d. 1. calud. Via Cot ...... I a Bliet.. I .. 3 1 $",No
,,. I 11,1"m TIP G-I edIIII,, cuftrtoa ala-voracdow, liters. $41,500 Renta $5,040 merl on lovarilar una Rican all. ratificaudo con @I
4. ...... to -L G-I edIIII,, i I -1 --i'll lml
.111. d, Pl ... V- Punt. Pnvilmwf.. Jill Portal, cillarlo de criaticia, At .1m. IdiftIl- 2 111-111 I'll'
PI "..."u".11'" 0". rein, 4 ,,...I 3 13 .Plilt-mlIll.l. 11-1.1.1 elemplo quo In suya no halorili do oulitir itiolando UH-E. 2-48-2 BILTMORE, *20,500 Preciosa cssa acahada de cont$43 w 1111, AP-4, r,,,. I -VPW _-vaoft. rab.f., I It.- L., At-! -uida. I rlmll.. PImnTm, VII.P.V.. I;r"'I"I", d' I ii... patio alredelitur tie In case. cuundo zoo consto -'I plrdirl. p-tall. Wil. 16oled.r. "' truir, lujosa-4 habitacioncit. 3
.nd.a. .n.d C.1 ,.ad. n.-,orl,.. V rull I 11 A 3 n.blI A III. A. f420.1111 .!,I,
IT32. 7. T 84 y 13, frente a Acirtivi.. B'llt- b..Ibk ."t.m.ir, a 'o, r.:11.., ABRAHM LINCOLN I F TOMO AUTO 51-52 I-emn", 11-1,1. -iulr. P;nl !"i,.'-' 6.fi., gmrdltai y mcicialn cia-
10-11 ".115.413 Inni ". Wt. --. I.t.rm. 0 -rim. r- .-I. I A r-dro. .or.). ..,
I I .._.. '...., Oldenri.lill. 08 Cadillac fit, To-' -Io ,,,,,,,
. -- -- --- - I Q. Infornics en In minion. M-7610. 14-501-4,11-11 I I 11111.51M. AWRI: ro-2105. Will reria cocirinjiamnals con
- GANGA: SE VENDE EN Lo I ,I'. thl,.iet pl 'i."P"'C',
mejor del r,7n'rtcf Almenda- B&FEfE LoN.." .:dv at ,. de I III Basque con precialia, Visa- -- ---I I I nine,. tone Real NQ ...V., N. DEL CAMP0,138,000 al do. Cuartas criadail, garajo,
re calle 12 N 311. entre C y 11,11-11-16648.2 Administraciiis tie Blenes I Brand, y do land. .1 trlbl 12061.- 1 ,,I.P- -Atra C.Id. Colo p4tl_,:
D. precious residence, coni- *---- Habana 203. Telf. A-61132, JXI itt, go V-W, III- nor... ,.,m,,:,, V14. ...all... We. color. V E N TA S V EN T A S ;;, A rOO.y 234 VA. to r1coIl . ,.,ad.. .J., hall. hlbl- .... .. Ili.
- .1 48 CASAS 49 CASAS .I.,A IV-.. Ion.
puestq de jardin, portal cerrado SIN ESTRENAR "' '-- "' -- ,v I i., lord.. PA.111, I,...
....... ,.11. -dII,,- I,,;-I'T '- d'! I rl.d... X-).. Fill-210.
con cristales, sala, comedor, 4 Chalet con cuntro cmarlos, 2 vi'. 23 'A I'll'.., ImId.l.. ,V- UH.E.134" jorge Gov" tes
tVrPd.d. hit Illw- -As' DELGADO. VVNII(I BE Viinfor UNA ortitmPIEDAD DE 'I I
habitaciones con closets, 3 I)a- I'affins, tinfignifica cricina, ,I,-l ,, ,- drin-tolm, I l ,, ",,,. .,. = .i..,I. "(.Ii= :PC. lA Indml- QUEREJETA, $21,NO
A. .ad. It. N9 169 J.m. Q,-I. Av.md.. m.d.r.. I..!
CIIA ".,X )IILH-- 3 L' 'It""' '.' -- "'. --- 2 A~ II-1-11 ,,,,.n- Col... y C.1tillo, 1-3-6, J.rdn, P.,,.,,, ,sl.. V...dr'..bonlit 6c Ave y7Z
fios, c6una, garage 3, patio ml ". ESPERANZA
garinjr, cloprip v dennis co- ,., j d" I """" ""' ., -11. In pr-m. ,%nA,-r,'.::::j, P-d" -I,- B-587S 12
. Imr-ira I.d.,I It.~ I-SIM. ft 740-48 4 VENDO CASITA PEGADO ... 2 fl.b--- ial... I. ..-t,fordo. Trato director. InfOrrnl]S ol-lidalles N'64110 a clial. y Art,, 'I'm .- --- -- --- 1,
- I- ENDEN DOS-CAS-- --- --- A AGUILA ., ,,Alilmltm it .... )A.. All..; I -*1 o F-4287. Puede verse LOTE TERRY.NO TIE Ilia, ,,, 31F, rRoN. I .,I A, nenmo I I .. ...I ..I.P.1.41, I b.A.. M.rfli:
F9-337- judeir hors: Calle I I NI 812, PLAYA TARARA I I a PA Its.1.1- Inn,11-11 M ,, ..r..6. do L. El.b.- M21.5. C-1 1 62
todos Ins dies, de 4 a 6 p. in. :.,,,,.,. Ae. 9 i All,. 10. Am- ,L"PTA,', 1',, ICTIrIl ... "d7"R-1 ,,'i"F"-t V-d,, imd. ,as. IT.Y I, .A.H., C.1-d. III San N111.11 11
"' P.dr6L2.Iff ), M Itif-Inion' B .,,,."I-- 1$4.OW .001 AM ALMENDARES, $2.500111 1%I
I H-836-48-6 ; plin6lon, Allot nilvires. Precio c ki.d.d.. oV P ... : ,,i-i,,.1'3,".,bA6T in-tim"Al-d"'= ""' ,.q. .arm.. .kf,
It 117 41- 11 11118-49 4 Duffie l ,
- -- Informer FI-4441 "I P ll.. .-m.11111., Ion. 12, VIII. !
, razonahle. ---.---- -- -- -- I., K-g, --t. v -,-. III, -- -- -- ---- -- -61'11, 120 ,area I-a- nndI,. ,:
l, ,- -- lffl.1100 Be do,, I.. 1 21'4 W' I"" .mPVd.,, 4 ,hblia.- PU TIVAMEME I
diml- UH H-.7 8-3 f". beft. hibil.w., Villi-. i"4 rr151.1.,
11 " I 1, If I
SALOMON LEVIS - JAB!! i PROPIA EMBA)ADA 9-3V. plnl., Oilmen,. Morin: F0 -21%.
. JOSE M. ALVAREZ
T (Corredor Colegisdo) I UH-H-25-48-2 to. PROXIM" A L DE
All*, M- 'IaF:,P.1.aI.dlI. Arend- I V-dr, nox.Iff .. ..... rlnirrfor. I BELEN MBSUESALIEETAD URGEME VENDR ,
Illitatf. U-3003. --Ad, Pars 5 or,,, ,,,ihl. %andr, -- slwnfiva reeld.molar. on. ,.ad,
Manzana If G6me 342. M-7022 -- -- -- -- i -CASk ...... or- ) rdin 11 ... 95.500 0 Ir.t I'll dv Is CalInda de C linPin., I oil IRAMAR, $35,000 1
C .Prol.noed, ,-,1.dII RESIDENCE UH.C.Io".4S.Ij-- .1 no ,on a,.. ,ii.] -t..d--j, ,,,,,,I, ,,,.,, Inlerl. d. Prim".; .i. : 2 PWIM mdV;APdIm-, Q11nn, A"Ilf 9, X.Illy, Ave. INIAIIII.Ot... -t"
fm ... DIP~ Para Ban, ... Arnnim-a. A (Ins coalition de [os role- b.-dV- I ,,,.dA call, r.PIr I PP r .- ,
, 10' "I'T ; de. Plr.m,. C.Pa. I ..PI6mdI4 ..... : '..:
IA It .7459 B-7459 ------ "Ittal ,A', ul., he 11' on V IT... III.. V.P.,d.,. 3 hinnjoeulin. ,-Io. N...r.,k I V1.11-H., Beirloo. be.%
A bit ... III jenn: 5,ried.d. .hrrt. I B ,,, "Arm,11. plnlrr.- 1wlimhu- -1, .ro..d4r4 vv.vin.. '2
d1,jvdI,F1,-I1m Cerro operacInnt Apt gin. Candler College v C'mnir'll-,"n. ,,I.,. ..I.- .1fililm. ,-,,,, I ,, y 2 ball.a. wn. 1,0- ,.,Ina. 14 criados. KarJ.... ria ,,, n,-- SE VENDEN "A-ls hi-l"I'll. -------- -44-1 .-It" -VkVm d. V-d.. "P16- Annaa d--,d- Nexncln. VAlen S45,00. .1 ...a.., .1 I.", .." .It. IVIldi. WAIT. ro -n-im I d q ll -'1"'r- ....... "' I"' r (" 'Son 19-1 ...... V.I, ,.
Burnaiiala. 31agnifitia case ll;it'-' ""I'-l 'VAA I -- 5 37!
, itaIll, I
- -- --- -- I, "" v r.11. al' frInd., I Be hl.rfli; FO-2105. 7 di.111.10A.. I
T- ,.,I.... .. so du Ao:
$li,600 RTA. ANUAL. $130.000, ., .or, ==. I 'I'd
... I -t courtoll, portal, sale, I- V A ,d.d. F-I: -11sli. A, 5 I Lo .mm I.f.1me.: ...... 1- .... d, Iml- ,I.W. Al, -I A 1, ,,,,,, A-11 III. 5.514h. "Ori .16. nl
Gr- Mol.1l.."4m; 1-1- ft-1, ---, -- G Illlnn 3.'I. Apt.. 4. MJRAMAR, $37,000 .;".t.",B"j,. Ll'i.","k.u..,= ..,. .
I'lill, comedor. garaj(-, -ar- I MAGNIFICA W A A",UNCION GARCIA F-IM-49.2 FI-6.I.- 1,1-. ..n Am.m.. -.io.. be, ...ad." la.lalksaw. a- b"j. T
.1 Conatio.1
;0 I V 11. 1r-I.d .P.I4. ,,Ilr.,n.dV,.., oil.. I~ ... .
4' "'n""' I. dc erindon, 2 InufluK, etc. I CALLE 17 Y L, VEDADQ De 4 a 7. 1 100,000, Rta. $860 I...,. I ......... 1-- .PeI;.= ....... ....... deta"Aaf. 16saless,.
,ad.. roo- V.1-1- ho ... III ,---, 1 $ h.WI.VI..- 0 ... 1. -.F-I; 2 h.h... ,.air,. ...I... dationson. -1-01 linsIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I a..
Rod- L.,i, 1-7- S25,0110. Aeoida de Collifin. TERPfNO ]4x5 .Mt2 ........... i CAIALE 25 Y MALECON APROVECHE ESTE 2 11111,1* I I ,rll*,, ,,, I. 1, In. 11-1111 ,,,,,, ,*_* art". best, alal I
A
- --- -- or ri l -ram,. I! Minn. .
"', coar_ 1 L
$8,500 RENIA ANUAL, $72,000 Ilia inlinero 4 I.5, cuir. Tro- ,AF I- -j l-, UH E-1404-49 I 'XI-11 r", -..,, ".-. el.... C.mm-m e.g., I .... delta ... b.A., d0a a- ,
I. I ."III ... A EJSTE I. .I-..
ol". I ro- '.:t
'r TV~ .I. V I- V ."' ,, -- --- ,All i.11 -,I. I.. RAm- .... .. F-W- ...... 11 A Imr-I., Connnrrmn I CHANC";"I". "' A N kablud...
A Pl. m,.q- A- -- .: pival V Ilitivide. Capow. F.JVI: 11-7430. Vt A' 'll-16 6. A MIRAMAR, $70,000
,nV'dA4 .. '. -.oV..",,o% ...... I m, I P RIM I!Il! I al "
'. 'Ili . d.dI. P.1r. S E % ENDE I'. V4.l. of ... r.. I.Jr, I B '.',,'.'.j -- ml "ll-Ili. Ill'~ r-d-0-- III"- "' as "' ""' an of
1-11., e'r. -a - .
"I I ri 111-P, "' "' .,.-.m.P- -1 111. .. -.., -. -- .1 1-1. .,art A ..... R.-r-ilml. ro'eft.11 ilp.lt.. 'A".... Iterate- la-lar. 6. As .L
".8 '
..l. r-dm. 3 ---V... I.- -t- Repart. Nlrsumr dcl Camp.. MIRAMAR $4ZM ,.,.,I.". .., ...I.... ...l. a-,..
li. I.dr. Irl... I., y .1 Alml,- -V. ,h.I,1 -,lln .... trAd. ,P 'Ar'. _I,. ,ArmP,.ift,, h-,mialln ... I":,.nI"x or::: I
p., :1
"t. L., I t,_ 7.10 I Dot Castle Itithilleadientes -. 11 Kmta de 0,1V,1.. em, 13 " ..... Tr- .. I, ....... ... If .-- .II. 'nor.
tin -; "I. -"
GANGA $2,500 1 -'.' .11. ..I.. II..."' ..... ,P- I Propietario: T.6. B-9219
UH-11-1611-49 I P-m- ,.... I"WrA, ,.Ill. ..d,,nll.. 1.h-llrm- 5 kat%- ,-j,, at I.. A" Willa. 2 CAjeal 3 4 crisdoll, .
. .......... 1, 1r, rl.n- md,-ml 1,11 1,1 11-- f ,',.,,,I la Inf.r.111 ML 18.43, J-0 11 d-'l 12j"
$6,940 RENTA ANUAL, $60,0410 III .. '.... P 11,1iml., Agenda Pli'l. y S55.00 Monsuales. tn 10 Afitis I'llcorta e Hijo. B-5227 mallhi ro-ol. I"'.III d ... -,.d.., 111r, -1-11 "'r ru.]. 4 GW.. Eapsh.. I
I*: I 1 ." Ill 'I'mro ,,,ad. A .., -A,,.' I FrA riN LA PLAN-I'A ALTA $12.1 m'...'s'. o '.'rl,'g'. V-di, p ... w4, easlo.a. -bads, fb,,- X,.5227'.' 11
P., o y ot. Ave. tirranan. FaJer: B-74.19. ... ,moP ........ P-I.I. W.- CAMPANAtIO, $11,000 ,-r -- K(I. ,m ,oili. '. .,;,.6,,1'4.m, _,,_, ,,,,,,dr. do, ,luul- ,.,.., ,,*.1,%lA'I- -,
I., I, ,', 4 ,Ag, Zli"" DF SU NEGOCIO Ulf. ... P H-764-411.2 I.. -.4- 4 .a,10 l, ,,I,,,,-;,,, ': ... ,,*d,, __ ___ .,,.,, E, .',-1" ,t'1,I Ar-ld. F -- I,., lil".Ili,,;.I !..trl. Be, .1. -.
"ti, IT" r',',d'lT,',' hilaclo CHALET CON PISCINA ,,,,ad,
, I ....... Re.hiencia con 5 ha q O blI.-m- In.h., -m.. 595.0 ,..I., v". .1 ,,,, n"". 1", 111".."i AM $3,650 VFNDO CA. -- - It 1 liall-41-1 ,Nd- 19M. Poeden rIono-ree #d.NO to INVERSIMONISTAS ,
I .w. .9 nes, 3 If floo, terruzu, gara- milin-, in VEDADO
F .'.-:V. ,g- ....... l,, i, I, -a! VVA. .,-,Pa. I.., do. Pl.PI.t,,.-l,1- Imlin.. V PI mr, trh. VEDADO, $140,000 'hIP--.. Morill: MUM.
If ,a ., -],, Puede reniar In M, Call, 1.1 ..... 1, 1, Eml,,,.dil. mra- I I
- I je, e1c., ,"if la-plunla princi- a b".." -.I W., ,.,.,d.,. I. ,Jr. a, 2.i I I 'DEN
$4,800 REN A ANUAL, $38,000 D, -q ....... frital %$to 300X 40. I._ P. 4 ........ I,,, .1 ... do,, .-plim. ,V- 1-0-. '.... do d.. PI.P(A., SE IMN POS -NAVIES -l
F.11-o omd pall. Vat los balon, locrinoso ,,,,.,I.,, ,I.. billl- I~,. V-d 'F..' ,'I I".-.
Ili Pr ....... pl--. Vt.). Rp.,,o Im- .,,d.r 280.2 0. I7,..,,,.b; ApsIa'1if.. ".111ir.. 'Itin.r. It_ tie or. 'i SAN MIGUEL, $25,000
- .i'.-,- W.. ,.-.I.,. I h.bll.Vl.,,-. It.- ,.,lrlV.da have 4 RA,, pr curocida E.q,,in,. pirdne, BeleaV, 'N CONJUNTO 0 SEPA1. C.I..11.. to ..... r""'A(.. A ,,A-1"1'!', .'1 hial (Ili 200 metiroll cundra- frenta nihm-. r,!,r: B-1430. 1 180. "'mPlIto, I 0- .-Vid. ,,rl.dr.. Ili ... d, (-- 'r 'Il,!r.!i '"-PA-'
2". I ... 1V. I,. C.d. pl..I. I ,st. do; I... 1-- r.m.rA. .1 me .. -. .in I.";
.. nno. art I.Ill.d. A.. -I. 1.1,,1-16n, SLIM Ii.-IiIII.
I.! ".. '.."'In P d
,*,;,A ,,. '. '.... I )io para lalmrnlo- ,:Pa It
". t on, prol COUNTRY CLUB $16,000 T Jir Nl 307, r.lq.,.,, A I I mj,], A.I., ,.Iet.. I m ... r. t,. --vmc 2 r .... ; .I.. ,...ad.,, 2 head. on. _.
.P.rI.mVI- Al-,-, I,.-'. r.m, I "'o,"'Al"".". 1 DIAS A, PRECIOS MU-y
Il "' I ',non,, b"bit"i"", ... elaetj la.mm- kl'A.. -0... $12.N l.Pl- I..- RA
-- ...... .... I. 4 Y reconocer $5,00 Hilootecs, 1,'".'1b.', 'y d,.mkng,. VEDADO, $71,500 2 In.h.a. ter,.in, rVairt., ea-Irwa lpld.. IOU quo Vudm me its _do. I~ y 2-, n-s, --1 St.olift. ,,,,,, rio, almar6n, oficina, etc. J.Ilbri ... 16. I. prI-*. I ,.ad.- y ,,,,:.I,, L P, ,,de Jai 1111-210. l ....... ""T"n. I RAZONABLES -1
,I. ,__ ,
INA_ ---- 01-mmded... L-. Prtcio. 970,000. C.Ill, 28 "' """"' ""' ""N j I ... *M Pr A I _" ,I.
WMn, A page, on 10 Afill. A 11"ll. m. A I I.U %.a no ,.- ; :) ... ;r ,
,I,.,._ eal
i ra".1n. ll '.. de .1 d..
- N" 856; entre 41 v Avenida Pr..]P .. ..... ,roall-II6. 1111-- I-- UH-H-340-48-3 18 --m-l- 1,-, -m S4fi.on0..jPf.,on.: F.6= y A y
11 A _no ;;I.bl,,, f312.00 RENTA, $3 S food. L w0w
to I. 1. list). do Frre.
...P..v.: -1., rmnl-d.r. -- -ml. IPII.. d. ,m. h.bIt..6.. L- A-mob. 1,000 Is y ,la I I, ,
$3,T20 RENTA ANUAL, '337,000 26, Allure. act Veduld.. 2"l,1111.A, ... It- III~, P110.- ,A". I.: --111. :1.11 11.1
VVdd.. pro.". A a y 2., A r to I A. I. I I . . . . in ; = A, 13117.1=
It ...... I-I-I., i-cl.. .A,,. Irl.d.a. j,.- EN SAN MARIANO, VIBORA -I... 3 Imarl.r.. I h.m- 'o
.,I. md I --- In A I UPI ar'%gir I.. J.,.rt-1. Aa.WAn.-h-- 3 A ,.' :1,.........z..zAz.w.zz.z.n,,,, _4a 2 I. B-1451. I I ... ... ... ..... ban.. A I 1"' -: y I'"k9A4
=4,x 4 Pr,":1 ""; I UH.11.164 Prar... j.Pdm.T A:
W. W.. .111.1 ..... I I0-1I-.- ::i BABANA, $63,000 I-VI 2 ll.bl- date 5.1aselialh. I.I.Alinne y Waill-,
- IfTen, A 1, ll,,,,. 23 A [.fort. Ill. ..,. 132- r-.. =, ,.bm lfttaA... Ill -.1.1ild. flin. S. -11...' - -- Citsin con haslarde lcrreno: F, "'"'I""", "- Y -': -1105. I.... Ill -d;gl:.dl .., Vlirmirli, .L rmlh. -rVnl,, -d-. Jolla. I~. st.rnl to e .P= ;:bl. I .
Palo. --.. I-A't.: Will.. 10 por 40 Mw ,difflo", 1,111 -11,1111, III~- ---) EN EL VEDADO erficl, cas
LO MEJOR CON 9% NETO SANTOS SUAREZ JORGE GONZALEZ I lamr-l- Ii.m. OWN. ImfrrmV, F.-I'llf! -fracture do horinfix6n.daln calloo,
V.d.dr, -.j.. It. $38.00 me. imi-I.I.. tschaa ,,,
$11,346 RTA.' ANUAL, St 111,000 AGUIAR 206 ,kf-7785' Informes: 1-9057, POR S35,000 Werra, .3 .I-.- t= 11awentreatele pant
d, nrl"I GlIm ,dl RPTO.MENDOZA In LA SIERRA, $28,000 I Ill 3 A Vt it."'.."I".: --- A .lq.IL.d- intitielied.
"'I ... 21. y ,..do I .... I. I.II. II.h.r.. -- -- I EP-S. ,act,. 2 pl,,I,, Irdfpddl-C- MA"it" 'dili'l. d, I Piano, .: ,P"I"hat, ll l 4 .,A bill IiVrllm.. o". ,ad",." r,,6,
j I I IM .
,.'m ,m.,,r.11,-,Iv,,"", Veda a y Repart- wng, d,,Vr. I,~
1-1- Aloolllv. -h-d.. ,,,,, I .-. R..id...I. do luici Somhra 0"'-. UH-H-42148-2 ." -,..",'.,."' '.,' "d."""* n .bn ." ,,,rr,," I.Ile 4 '11.1aa. ". J. li ..I.," I I.Tio. 10.0to. i- ....... lon'."', Ill.;!, ""il ., "'o, ,V C, I '..".. d. '... I A eatim".. , .... I. .P.. d: 'to"
'. 91, Im"r. I",. Una, Parque Mendoza ,A,.I,. 1/1 d, rri.=, -1Z
. '
It. V-dr, NAIIJI. ol-din Y ., I .. A I M.T111; 1-0-2103. Inforitast
frimedlata al pmw; TO-1316 I In
,:.,.*., ",,"'F". 1,-M-9. .,:,.1- 4. .i,.
----N.- HABANAGANGAS' ENDO CASA re 4/4. W., I.J... A A. I.)~ It. 1
$6,600 RENTA ANUAL. S48,000 b 11 to ...... a. .agree. d ....... do. i S351.00 RENTA, $38,500 I
9ifia ilaviones con sus closets. 2 S""d a P i me. ,l.,21. 6 Vt fre.- ALTURAS DE BELEN, 811,000
5. I.. It III1,001 M-d I ,Wll. ,'-",' ,ImPIb- p,qn, I"glii, No~ os .-If B* ........ "" 1 314 Ar.ln.d. m, 11mirl, P1r I I H.b.-. m...m. B.I.-I.. 3 pl.m- C42-WIC
P-- ,,ft,- I-- C.1- Ixs:t$73, 511,1700. 9- A111-f rr,, Camp,- ". ". (., 1-m.d.r, .I'm. Alcorts e Hijo. B-5227 lr.cf,,,. --lito. ..d.1ro, rmn' immJ,
oA--,m. raclo'; ."Prcpi, bile I' ". A ad
M ... P "'t. $90.1 rjo- jrdn. Po ...... ":
"'.. PRECIO $36.101130. "I"". rlld', do cmit. 11 1, -,. Im, Url, at..- $14.00o 7" I In ,I.. I -rIam".j.. 13 111.1, I a Intel- MIRAMAR
aad ,nm.r,,. .mVIi.,i C', A. S, ny- Pf,,I;,, -o..blVs Urge m 2 ". I-ter "'A 'dt, ,n A Pat,. .6. "it.""n."buh-U. '.."* .'.. ".'cl6 !"-l ... -.. or 2 h.blo,-- b.h-. .
.. .' Iln.,,- X., '--. ", Poo. GimicAl'.. M-7785. ". 'Ut.,Z I $4.500. Y f-I-JI. -I'mial. -. ,no -'r'l-, ,I '-M par. .A., jiliforl'I's: G.1cu- .d1l.. 1,1 If !R11111111111111111111111111111 -- :.w.
r!o ... f.dlid.d- AdITUP Art~ Imt: seem rl fi-lw wlt Pat,.,. 1.v.d.,.,. R-I.. Pb&j.- VEALA Y COMPARE
l '11-11ol. -Pr"m Aiqll .... h I ,1. 554 esq. OF.11,11. RENTAN $900, $95,009 12 N9 8011, enir, 15 y 13. Nicalmir --- du '. MIMI: TO-2105,
At~. -o-. nrr,. .r.-I Ill W, 0 Iml. .' .3702. S5,000 w reconocer hilsole,
IT, -...- .rhd., G.re- Ll,", -1112- 1-7710 RODRIGUEZ Hall. .. do. .dIfI0- mm--, dI I ,oeg; B AMP. ALMENDARES. S13.500
I -- P" A Ulrd.rn. I-vdIP,, P-11-1. 1. Rents r.lialada .$ 580 I S4511.90 RENTA, $45.000 ca $22,000 al 5 .Pcir 100
I, rV,. IiI",, I n.",17 id"'Cat ... ... Ulf-E-2003-48-2 md.,, -II.A. ,,,.,I. A. It "',',i.*d ..- Z; I P,6-m, CI,.d, B-... Via Fil.n.
$6,960 RENTA tANUAL. M9,000 'all Admr, 2/42 bafiVrf.i.l. G.m.4,111i -- -- Actual., 2,010 varas de.lerre--- i-,ll .1 em, --- F-, 10-IJI-1-1-1-261-411 af1m,"", RENTA B % r.1,II-mr- bell.. I.11. I.. Illl-lra: Nevts.. . . . I-, 9, 0 (w ---. I PI.M... .-d-- l ,.",.II- NETO ro-I ". oV. 7 .P.11-II.I..: ., ': 700 metrins fabricneI614'
I. P--- .dff,,Io I nl.n..,. "' Dos viesitihs,
n -- nial- I mi,-Vi ... I. he "' At "I
."I,- 1-1 11-1. ,.III. I.,- 7"'i?", iclo Ncdlalo, 8 ,ones $17,000 1 Edifiiii. cla raquina, valis. h- "!' terrazzo.
71o r, --Imr. hmrolrl, Alq. ,-,. RENTA $1,000: $110, I ALIVIENDARES 0- R,"I,, ,,blld,, '- 1-111, F-111 P'906 '
' 'r, 4 1--l do tie construir, 3 plantles, -- of, li irig-roono, conneder,
Are .1'.. A~' d"-. 'n Vr,- - G I- irl. Olml-!T' rio 1 frente calle Mrd,- I.m. $,I'll. I I
13 ... A, 5,,V;7q,=,r living-porch, barrs do In*
4,, ',' -'Ir,".."' ,rII1Ie ,,A4 ,, I.,., H aplartamen(oa, Ratios con
'I "t, J.o C .""".'- .'a I Acuerdo noel's Lev Alciali. in- -- r.,,d,,. wmil-lb, Par. 1,111 5460.DO RENTA, $50,000
..... ...... lio Ilt 1,AjrrP SE VENDE ..",;P I I..... I.d., U-1, A 1. -13" r.- Rzia.- V.-I.M. .11'-m
to Z A,,. "' Pro. l- AII, la 1- Irr.l, G.-al-, I .... m, I. IrIlT.I.: T.-I'le. Itirriaxit 1. cialle 7 1 local luom. o-PI.A. rVell- .- --,P. I hiabitacionen, lie.en" ckica
W, I I", RI. Arm., .1I "' Dincriot oficina. TcI& hri-lp
car.." 1-1111 .111039 A,,-, 2 ll M 7711.1. -d" "y
1(, Sid-via 2 plantall, ,-n Is lono 31-3737. tie comercio tie 740 metro. I AP .... ... 7"' A ..... .. -1 ,A0 m',,- tie 1, par 5. Quince arnplille
$10,800 RTA. ANUAL, $95,0f)0; parle njAA AIR tie Sauloa AYE TARAN LAWTON, $8,500 .... .... jl- ,o,
S 1-16P. rumillados tip, fabricaritin. : 1..' -'r2,PI" I I' I 11 a A =4""'A". 2 closets forradoo tie cedro.
VIi,. -1c. VIA, d, ,mmon ., ,,, -,
li.l,.P. ,11-.11. Cm,- ; Suill-ii.. Plant. bnjn- itordin, V,c I t ," 7 (11-1-11,33348-2 V-lm,, ',,.,,ii-l" "I', "m'd" ','. Calll- I-5 y 4, Rt-partin "" laefion tie familial. e0cloo I
,.I.. 3 'dj- d" m-d ...... I mop.r...t. A .... A 1-1, -11.: W.. r-,, .. rm, '.11. F.1,,.r..mn
,=,".H., A~ illn. ...... III".. $M8.20 RENTA, $56.000 13 hall, An_ do,.. 1.t ,l,,,., ",'-,1gdr.vlP ,h, SIM.No p ........ : ,* ...... j .or &I Conupo. nforinan: pantry con despens" V aw
-,--- a- Al-n- -bIn.no,, portal, Iiihliciteen, on I -77M. P.7 M., G.-A" ALTURAS DEL DO' QUE 09-2233, III duefi 3l, Ili ....... ....111k., join. 51,lo-11 : plis estartlerfor pars. "Abo,
.911th- m-ldn. L.- Ili, Anion, romedor, Inifto 1111. AgIll., 206. NI I 0. ..
VII: sf-p ; POR $27,000 ALMENDARES, $8,500 .-- -, -- ...... ru".. ".
x1liar. rocina v pantry. Ali VFDADO S, "'I".. 1.6.. 1 no... Ill, I be, % Iii ,,, -d., I lalAl.rmn. Ill.".., A lawhitaciones stritientes
- I CALLE 12 ,g.,d,, 30". Plied- djlrll Motal. 0 -on hafia. Lavanderfs, cisn -,flo, "I'll j-dim. prIt.l. almr,11. Minis.
$7.20111 RENTA ANUAL. S711,000 lost trr.za, hall, iloVio, 5 E.a-,.,l, iro,1-..,4'rI.nI ... ..... -ra ai,,mu- ,dail. 1 ,1-- VA. 0 Il,"o, ,;.nr-,.r'. do. b.1m.Vrd.dl. r1o.1 ;, A! A 1r :I,;,j.-:Ar ,,-. hahii.vionwill, Who de Illjo ",,',',',,-':"r', ""' $a II. $I ...... j .---.. I .... ... ,Ill. 1. a.. I icrina tanque, bombs. Go.11. I'llf". mr,'d" r- It ,. 0 m!""r, Ili ,.- "".. 10 ,ad. ...,I ....... A I (".., I I.e. n-1316. $690.00 RENTA, $72,000
all. it-parado -11,,11,11-I.- $a. 81APPI. jr," ,-nia. I 4:. .., ,am A." It. ,.,. "'. base role i sulown6vilrit. SIR 400, I: q ."r. -9"In. 1'.11r, 1, J.d. .I "if c0lorl-F. Gtorrije I It.
I,, t-7 05 d. W., -I.. 4, 'A., k" 4, ,.be. MIRAMAR-' $311,0111) "N,,,,,,,,,n,%.,TAd., I'm.". 1.1-1161l 1,1111 m",
r"Th. l ."'in-.1 '....., e. Berl icio. v Invaders) con -- I trega raticupad
r"'ll varr", ,11 I el.mula. 3 limr,".., I. d a. call@ 76,
r, I, ........ 111. 11-ml. 1. I, I'-'.!';."."'.',','.'.'- ".l. 11'!.... (711.1611. It ... I~~ ...... 1'. r.".b." J." A --mmm I. ........ A. W -ml,'":1
HFSlDENCIAS MIRAMAR O..". I.-P"Al... ).,dn. WIP. o .. ..... i I h.m.-Im.- 1,.Ao.,- ,,,r,,,;.. entire 5,6ptims ) Novena. In"' P-r-";1V-A- -1111-1 01-02". SM" line vinarion ,it Ion allot, (Irl 1, verrId-, ,,-- -rm.. 'All" I forlemint inal-ifulto B-2440r.l.m." I.I.-II.I.m... 1.1'... at ,In. i .1 I, ,.I., nal.too. Inforloc. 1. nall%- %"'I' C- 'I"""' -11' "I'""'. r' n,,!, Alcorta e Hijo. B-5227 A, -.d... do. ln--I X- nAm -$S.5(111 IIL'N'I'A ANUAL, $511,1100 E I In N' 3,; I d-. I'l rlba,'l?, ,Vrlah:hr.,.i,,, 2A jili,., azzinazzinizzinize mil,11-1me. -m b.A ii) S E V E N D E "" B""', """ A. J. ,,,.I.. Pmlal, 1AIA. "..ill"',, ";I I I I
,-.,I. 11 SRI, jollo. %crpr 10- 0.11111,1 Al-T18.1 1 11793-48-1 PLAYA DE MIRAMAR $26,000 12. "a .... I. '-ll, 3
".- -, ..l,' r "rZ. 2Z.,
"d.,.-%4:, ,-,,:, l.%ri .!'h j.*7,- :--' 1 _ -- chat., -.1m, -.lm, Alami. .1 -. -- I I
"' "' I'. "' If
'. Ill. -11 do. Ilia III.. .6,1 10 P. on. ",'22. VACjA ; ,I ... d. ,-I ... I., 4 ,,, A '7 ;"n IlIT, Ft" , : P I., 1.
I I il.'a-11.111. 1,, "... lj "-11111.111 1"am. I I "" "Po'coor""', '' I d CALLI :." En La Corufta ri Ad.
tiblo.-- ,,, -- "P"I'll -- ----- j-di". P...I. W., Vm-d-. bar' 14 ,rl o2ir. ,,I,. ,ommor.ol.1r., ital,. ,, I.". ,* ", ,,, .1 I o4
n.lm. 1- .... ,,.I,.,. ....,.. I.. ,, tm.
A ,, "..".. I, ... 1. .. b.,* ,*,,,I,, A Expaha 1$7,W !
UWGIOS6411-2 4 4.,I A,- -r-1-1-1. I ...... 140,00I -19- I
SE VENDEN P"R"""' """" A """" ""I I
111,12 .0 RFNTA ANUAL, 5A.50I0,11 allmal- A-'A, I.. I~ -11,113AS C-AgAS ACAIIAI)AS DE ALTURAS DEL VIEDADO, $40,0(1(11 Al finger o.criturs, y *
I ---,-- I'AnITICAN, ("ON GIIANDES Lirdllrp -id,1111 I I'l."t'll.,4111i'll". LIZA. "",I... ,.,.,I.
-- A "O'll.., Pill, It :. P'-! .I'. or ....... .... .... I ,,
-l', I'll".. -- GRIkN REMDENCIA FACILIDADES DE PAGO ... Ili, I.,.. I= IX.. -1--m I.
",I.,", VEOAOO1 A ,A'.. "I, A '"' Suntueso Edificio A. ;
..:'1:'1.r, ..,i;m*,X ......... .Pa. I-, II -Itmild- A~
a"". I I." -.1-1 ,,,.,,,,.I w.".. lill.....r -,. Qlnfl. Ar-10. .,,Il,,,, -Vl... --. I A. I .m... Z. n.in ...... .nnil- nV.I., rba, d., ;;!
k'llrl..,,TV %.lI--1- Ina, ---l I 1.1.11 I W.W.. dP-d --' ,i' .,'- REPARTO CON URBAN17A- I ... 11. ".. I'..".. r do. Par- 1.1110111. I En Barrio Residencial. Ter- 1 $50
I M -n ... I.: ..I.! ,:l, i ,"'..7'. I j Ap--n. ,..,.. Val. .m.o. Mort
'I'l. I'l.111A I- la ,I. "d, Mill' h,,so.& VI,. All,,. lig- 1,li 's
.- I,'A,,IAm"AIm, -I -1-11- "" I CION DE PRIMERA CL56E "'ll"" Ininado tie constrain Vacio, I ro"'"' A Pager cialluelas plasol
--- E S 0 U I N A t'-".-' ;ji't .'Ili ". A. .- fild i ACIUA. L.UZ, CALIX I VEDADO; $311,0H i RENTA, $115,000
1111517114.11ENTlA ANIIAL. '111.1,00,11 Can, 31 No 042. V.,jn1IIA 11! y "Oll m I". -- I Y TELFFONO rT,* ,,,,, Ut I,,,,,. AlI del 90 por cienlo III "$942
it-1- A-- ".... ,,W-., ."it. to 21, -- A ,,o .'l-, I T,, m."I"l 111 111-' SOLIDO CHALET
. I .,,i;. ,.'-.- n, V ',,: o ni'. GANGA WIDINU-S, PAROUI- Y ,.rm.. ....j.. v .... 11, tributeciiiin en 21) afiffs, tie ..... d;,r,,1:'. Imj.-.C.I --. 1.li-,m'. ...... Iv
I ,.R d". ...... d. A[,., -.jr,, 1,01 -,,,P... d-A b.A.I. p.l.. I~.- -.- .1 0-1- 12 ..
....... lit".. t1m, On 11,111,111, 11,nrl, Al-ld, "'ll ... I'd- At7t* ...... ,,,,,,,,,,,:."""",!:".";,:,.,.,. ..1-:.: lon-l", I- I'llmlla FRUTALES ,.,. 'I. Plan:- 1111.11m., It C -to j.tdiu hernane, Y
Vital 10 plims, Con 20 Vivientlas "M"I".. I I'lloar I'll Im- -,I- ... I'll'
I'll., 11111.1 1. '1111l'.4,, 1.111.1 g , d.. I
1 ,--. ,--,-- An-, ..."', "Il""".." ,-" "'. I la re. V. I- .14l. I~, :..,::: ,,,,,,, "":, ,",,'., I '11'.. 1, ., 3 a. modmadr, Bell(,, ,nhjad,. 2 O'i .Nl..(.f:: T "In in"". Is, "on"'dor '
P
Figion 20 DIARIO DE ILA IMARINA.-Domingo, 2 (le Nov. de 19. 12 Clarififiesidas A-fio CXX
-A
*A N U- N C 1 0 S A S I F I C X, D 0 S D' E U L T I N1 A H 0
VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
41i---o" -.-CZAS 49 _-SOILARES 49 SOLARES 49 SOLARES it SOLARES 49 SOLARES SOWES SOLUES
NAGNtricA CANA APAUTZ G A! Al- 'NIDA ACOSTA UAIIOk roll NrCTSID") (EDO (;ON$1 30, 1., old. A-1., u A
-sionistas 3.1! 1, 1 rl-, EN LUYANO
llllo TL r, to 'o", w ri-,.
Inversionistas A,
Al hacer cualciuler
A] hacer cuaiquier opom
cl6n, licigala con la I nt,= C, A c AMAR. S6,00 11 IlAIICELA DE UINA REPARTO
rl!, Ion T, 1111 0.o.po
cl6n do co"edor c. loglodo. I, I Alcorta e ffijo. B-5227,
u_ 616n. h6gala con la trilerven.
Va. cl6n do corridor cologlado.
Las operaclones otracidas 056 V., $27 DoV.2' UoIca our nicdt.
Vo -I.- j moo-16o vrrl. r of.r.e.,
.4r par miambrom del Colocilo It I 72,3,_U3Iej3 Las operaclortams ofroddom
:: : I DE $25 A $18 V. d. 1. P,.pi.d embros do] Colimoo
It do to Proploclod Inmu.bl. 1 51 A It IA N A 0. D r $25 A $18 V. .11.
oirecon to mayor garronfia P:r I(TIPropledold tnmuoble, ALTURAS
1361-411 2 17 21. cillrecon 10 Wayor garitilatia.
V "11, ',W %R HWK V. A I 411-MA.1 it I- "I DEL MOSQUE
VEI)ADO PARCEL DE UPORTI I NIDAD
b
ESQUIN tit Polar 24x50 Plays iOLAR LO MEJOR DR BOCA CIZZA, C a ll Scinto Tema y Avel4ondoria
A 01111 1 A.l,,j;; 3101-Ilitillo, kill Rmdo. S5.00 V. Nlirainur, licilixinto Quints 01.1 hi-ti-, Apod- No W. U........ ....... -.. ,-, 2'. 1 a li_5 40-11 321-45 VS-2 $4,909-17
Ell 1-11, d, 1,1,&- y a -61d 3 Aeldda. Oik!o Billinure, 28
VACI Its, EDIDA IDEAL, GANGA SIG. Ter"a y Ave. do los
coadrits tit 14 parro ilia por 50, fully harnin.sDuc. Par-11 fli x 24 a,-,. Sto-d. n 1, Pr.
pvgado Pit! 11111-C.D.d. d, 1. Via,, MPH- ... ..... Almandras
Do" r e 351,58 Vi.2 S5.273.70
22 22, 04 M2 -nlr "A it(, I 1-60L 11 14. --!, %.: 52.1.
dc nk.ocl... roon: FI-4441
P $45 n,,Irn -lar 11.79 x 17.1t, ara.. I'll RIANAO, DE S12 A S8 V. UH-11-449-:1-9.2 H-716-4.4 Oft-'raquina Butenciventura
... ....... .
IIINrula: Nh-dina. Nlt te N' SOLAR COUNTRY CLUB 1
S I REN I'A S1150 o 108. Telif. A-11382. NDE Un Reparto Residen -372-90 V&2 $6,337.60
At,,, SE NJ vend, Polar 30 loct-1 d IMIlard do Contado 7 resto a
Pr IM de f,,d,. Prcj.. GO
x EST A It A N ;,""i ciai a la entrada de
!ntr,. Intrmn paqar an dog afion
Ulf-H-200-19.2 '2 total. 2=5 -r- Srta, Silvia, A-9742 en horms La HcdDana
a' I L
Do Tool_ 1- 13,10 I
I, o_ 176' We(TO1 0 Z20 -Ile, M,,in. 214. ntr, San Pa. do oficina. Sr. Suirez . F4778
'I err unen hill Audit.,. rotor-..- 11-1303..
....... .. Via BI 25 Y G, KDA
A $45 .,1,. fiangA P-Pin Par, Ind-tru, in. .9olar vernno, 25 nictros Pat- G, UH-E-513-49-2
s ,codl, I', lot, 40 Pal, -25. Total: mil metros. UH-C-13-40-5 Sr. Roself. B09,M
RVO AIMAS, AGUIAR N' 210 Ind. Pal"
orI.- in via Bl.-.. frerk, A Irr. Media exceptional. Urge venMARIO A. CUE M-7128 Akru.. -. 1,16f ... Si nt,. 1 S VENDE
Bolm Je La Habana. M-5321 F-7541 re.a trtr PerPonalmente. :ta. Infornria: Soler, X-4633. Pa- SE Con excelentes
1M.I.- U.540I y U-1011. garnos corretaje o rebajamoslo Wag.lf- solor It roet- d, 1,cnlc
CORREDOR COLEGIADO 14S32 at call) praclor. C-82-49-4' A vestarfin nor 30 loctros cle fondo. Vapor NQ A-HORA PIEDE COM117 cast esquin, A San Francisco Vtas de PRAR UN SOLAR POR
,R N, RESIDENCIA VEDADO -di. -ft. d, IMAM.
11-748-49-2 %rudo luejur puni.) Veda- San La-rn. Inf-man: Tlef-cs
". I - I -- 1 NUEVO BILTMORE La maJor asquina do @a)* F-3489, U-3755,
7: do. PuAi.'. y 3 1, frenle ro- IF Itiaparlexalt dri Itcpario. so. Repoirtio: 3,700 vs. Toic coinuiticaci6ft 5 2 4D
tolula, zallilla y Plaza Cili. '"_ 11 Nr 01. a; 5ticlork 23,511 UH-E-1922-49.2
SE VENDE LOTE DE cru olkir -quinD fruile, 0 a- 1.390.60 %Ara, 5.00. parcelam. (Hasta Octulare 30)
r- _I 0 16
RESIDENCIA MIRAMAR TERRENO F 23.-SO x 45 turtrom. .11cilina. TanI flay esquiuas preclou..
GARCIA MOLLEDA S 0 L A R St. :.led n-.
RENTE Ilonke 408. TI-16f. A-8382. 0
S.nFclip,. Ii ... I..
CARRETERA CEN- C. r 'P', I r' i : cona-It, d, mrrlpr-, rle,.
Pago; 51 73A d, c..t.da Mr- 0 ..1.' c.diP.dc I.
U11-11-201-49.2 For.. dr B-3196 HABANA i MAGNIFICAS .... I. crent,: y ==do PaW
y 11 -1t, 1. 36 litforcul: Ift
TRAL 6,950 vs.2 I.llrIcad,. 1,
I ',,I ESQUIN A MEDIDAS co oat-d. 11 rerc-ri all ,far 1,.
Plants Independientes. CONZAL0 FORCADE 1.
Nicaunr x a, f n nakrutri 1, toaa m.or, -aftarie.
PLAYA TARARA 10-UH-H-19-2 En Paula y San Ignacio, fcnte
Aun ow qledn aunc, -,are, NUEVO VEDADO It 1. ntig.., 1glesi. Ids Paul., on DE SOLARES
0,Ic- c. I- no-. Ant?,li-16. d. lo nicior de a Aven da del Puertabricar. cimenta. Cad. h..U 1.1ar 0 -I.r total
us -alle -It- d. ..t. car P,.. A an& cuadra de Calle '26. parcels to lib e parn
: 11i I I 11oc ...... 1, T . 11-1 dcot, M V,2 or -rnbr.. It. P.tre 1. A- .. idre
d V 2 P-de 07 -riiii, It 4101.9 Prl- IS. 11. pclig,. do
read exproplacion, runpla, zona de del teneco.
o 35.38 r.. 7 EXTRAORDINARIA
,tOkl DESDE
4.70 m ra 340 dl' SON d. coirloia I. v.r.. parquec, hoy necesaral par. un
.. ...... C-ONZA1.0 FORCADE 1.9991 edificio modern. Superficial de EN EL REPARTO
CHALET AYESTARAN 'or H., ..
OPORTUNIDAD '. I.,.
V It-- or., or., 350.81 Mts.2. Medionerits
P IS E 31. ALV kREZ RANCHO BOYEROS PARA UD. FABRICAR PARA MAS INFORMED: $3.50
A- M.-I ill. 14. F-le X1. c-d-pir v- rrccl.- LLATA RA Y A M A
SANTOS SUAREZ ECHEVARRIA I Ed' I- Isti u In. 36.45 Sr, lef 'I ql,,F i:(Iq(IT "" ja de Amliliaci6n de "La Pros.
r.161... u 10413. o An 1. P111in, $41,A.. oidiadc, P,3r i 1 rieno, ell ei
Muralla No. 71 it Y Grandes Facilida- peridad"
..r 1 1--l- .1-1.1- 1 ",- Inas centli-0 y t6pallo. ab a os EN SAN FRANCISCO
A-6627. H na des de pago.
IAG.1 A $35.00 Aqua abundance, as. DE PAULA
A p.g., pla..,. pill. Inf.r- or lo
------ I.Ludos. Luz, lelejjm. P CALLES Luz AGUA
Inc.: I UH ;.01-1.
ij, apl.zdo no so obi- ine- -E-lD8249-21 parodi..
jr El Mejor REPARTO 0 ... .. PA'd- 'I'JaP I, talk.
A'uera CENTRO: fir H M,47. jim -P, reseS. No f-:hiq,e Sir, onies .....
NTAS INDEPTES.-VEDADO E..'ra'.M.W.:
I'. -A., "I., Pa'. man.
11-Y d.. I- c.. A Pa. vis tar el reparto erldencicll
de La Habana JA UD. LO VIO?
Urbanizaciolij AMPLIACION DE ARROYO ... ... .....
A 5 minutoks do plazas. clubs GONZALO FOM ADE I.XXO3 baa. d. am
ARENAS. Ent, rsq de est
Cl I P Srfo, Alfcd. fl.dritrala.
SCLAMENTE EL of
"EL PONTON" plan en las officials e pro- caft "Ell 13,ili-te. ca a.. F-ew.
c. d. Paul.. d. 3 . lo. to.- Iaa
VALLE 4 ASFALTADAS. LUZ, VIA BLANCA pro Repcirlo Q en CI RESIDENCE AL 1 d14,.- -I dl. learl- rd.
MIRAMAR, ',31 AdUA ADUNDANTE 11011ROKOSA GANC.A. 15.000 .1,
Solares I I I W de entrada
Los o iui:u pisc- M r.114.0onnietro. Frente a ia V a TOW.no; A. o Polar.
RI.n ru 10 conterclal e indum.
De todas his mcdi- Co 11111luro, Pot cl con;To dal trial. L, A "fl.. -881,8 ALMENDARES I PUEDE EMPEZAR A "LA DIONISIA", S. A.
Lu_ iI !CIS CONZALO FORCADE ECHEVA.......
V'a 110 p- C'i Et, ,ti x1t..d. LLINAS 327
VEDADO, S22,003 .lid. cle Arroyo Are..,, ( r, ot, e -AW LIACION- FABRICAR r... Alb.1 Bar. A.W....'
(his ell plelm VEDADO 1. ki-it. de T.Ifif ... : U-=13
Is Polio. N.M.D.
0 -,1- nua, [,.,at. Y -i.r 1. 51 LO IIA VISTO, ya Saba
Habana r- Calls Once. 10.23.32. quo gran inversion
X. I'D Uli-C-33-49-9 C-121-49-2
233.20 rnet- $45,00. [deal p. r.
I".-I M.3 p.M.-too. represents.
(on 11011, Allla 1- cxl R p,,IID.
ALMENDARES, $13,500 ill-ni-II-d. I ,4w, A- 51 TODAVIA NO LO HA VIS. El resto a pagar on
I PARCELACION ro no dole de verlo HOY
"ClAA!R AN0 All.., .
E ARRIA .97 40 CLUB NAUTICO 'Nueva Ampliacidn
..ban., rt., t.ad. L1,d, Parcel, v,_ ,,,,,,A MISMO. DESPUES SERA 60 meses.
c ..... TPME
...... ow-o-Ir, A-nd., Reparto Rellidencial SIN INTERESES
11 a I,,, d, Brk-ain, lrklu Nl- l"for-Gon-.1. F.-de 1-9898 SARAGUSTIN S De[Repado
1 3, Santo
SANTIAGO MARTIN SANS SOUG VE,1'. L 1. RE IDENCIAL
OSLARES EN TODOS Inaugural "PARCF"
Precious a I ra cl i vos REPARTO 1ACIO1
(Corredor Colegindo) .1 lack. del c.b.cet SANS SOUCII I ALMENDARES
Calle B NQ .156. Alniendare; St nuevo reparto con frenTELEFO N 0 : B-1126 Facilidades de UH-C-34-49_9: GONZALO FORCADE le'a Is Carretera Central, -AW LIACION- Reparto MODERNA'
pa(,o OBISPO 305 1-8898 pasando el Cabaret SANS FREDM A LA AVE. DE COMPRE HOY Mismo
111ramar, $33,000 1 SCIUCI, 300 metros a Is de. DOBLE VIA A SUSOLAR
CO N FACII DADES G' 6 ill e z r n a RANCHO BOYEROS Residential DESDE
!Ave. do la Inclopencleacia,
Lan(I VEN10 Parcelacion 5 MINUTOS de Ns Playas KM 5) $2 VARA
de 51arianao y Ins nioder.
's. t- I MODICA ENTRADA
260,000 Mts. nits colegios INIERICILES- --ona cie rapmo
'ANTA 11ARTA TONNAC, DOMINICAS Dlogicco. I La Cum bre y men-sualidades desde
S L a G u-inera fay ruo.irnn cr :,, PLAZA.
SIERRA. S3w(aw A $1.25 METRO A31ERICANAS y UNI.
r
;CHALFT DI, t)US PLANT, EN LO TAAS ALTO Y SALU. DE LA REPUBLICA.
N' 02 VERSIDAD CATOLICA Ca retera Central, a
Frc: to B ,h- -trp cgi,, y DABLE DE LA HABANA, CON A zolo 15 rulnuas de
STO. T0131AS. $10 '
ESQUINA SUBIRANA ii-e ,O tts.. CALLS AMPLIAS Y Carlos Ill, unos pasos de la
U-3253 irellte r r.o p,, ASFALTADAS 15 Kil6nnetros del Aqua de Vento, alcundan Avenida Dolores NO CORRA RIESGOS. NO
to Reca!lo D c, j qnr le a todas horas.
dco mu-- I-,:,e .I. Pa-0 : as AGUA ABUNDANTE CAPITOLIO. Munrcipio do La Habana
miomwF: coizurrick 554 -q. con at Tercer Acumalucto an Lugar allo. sano y fresco. SE DEJE CONFUNDIR
Biltinore.,S28.500 Frente Km. 9/2
REPARTO 0 l'orrid. nuestrom tonronon. Telelono direclo, lelto 1. LIS urbanizaci6n del Repar-1- ".,. .. ", ''.. Agua Abundanle Condiclon las estrictas de to PARCELACION MO.
MANTILLA RODRIGUEZ 1-7710 LUZ ELECTRIC labricacI6n.
EXCELlENTES Calles Asfaltallas Sels oflos Para pagar DERNA esti totalmente
SIN INTEHESES. terminada, do primer.
_j it If 262 49 2 COMMUNICATIONS
MODERNO Bolas 1, 31 y LA ESPECIAL, Luz y Teldono 15% de descueno n pa INFORMES: Con parquet p blico hecho
:ANIP .%[.)It I),% It L con transferencla parra go at corilado. ya.
En Mantilla mismo Belleza Nalural DESDE en la oficina instalaSantos SulArez Inmediato a Contra. do Con Win garantizada de
rnsefiansa y commercials. Hermosos Arboles da en el propic, Re- acueducto privado.
06.00 arto o de sus proD11, II(IN(It I Ni I will q P limparas do alumRpto. Mendoza PARCELAS'DESDE Frutales Con 100
VARA pietarios; h brado pfiblico funcionando.
jAprovoche hoy mismo esta
$2.00 VARA SE VENDEN $500 Parcelas desde 90Q V2. oporturrilclad do inversi6nI i Dr. Mario G. VENGA HOY MISMO
Y COMPRUEBELO...
:AAIP, A I.Nt 1. si- ow 6 A140S PARA PAGAR SOLARES GRADES P FACILIDADES Entrada: 5% del I
SIN INTVRESES DE AGOS. (,Ill) farilid lie "go.
SIN INTERESES Los roqulacl:dc total de Mellidaza
PA I? C E L4 S Resto en 72 meses Parcelaci& Moderna
c,16n son lostricla., no pormi. BUFETE MENDOZA
CompraIndlendo lam Callao It~ I,, flitridorks mcis quo resident. No es un Proyeclo
'S til't, Im N.1 I.. 11 clam para uso de Icurkilical. Olicina principal:
TELF.: A-1192
Ave. Maria Rodriguez, EL RELAMPAGO ES UN HERMOSO REAvpnida de Acosla, CONCHA 969 -- LUYANO y PARTO CON MAS DE
OFRECEMOS AL COSTO -i-,,l'olorms: X 331 3" 33 CIEN FAMILIES RESI.
J. H. Gass, O'Farfill y N voinki vin do l1ropait DENTES.
'A NJ 11. 1. NJ I"N DA It l." "Ill ll,l I. ...... ALZADA DE RRIUCAL 811' 011c:1110.4 Cie, It'llorninclon Juan Gonzi6de i Sit..
Palrocinio da 2 proclosm, finquil., (Is y vollin: do con un killimetre
AfMc X Cliauffkadoe MM0 DE LA'MARINA.-)nirigiv, 2 tie, Nov'. de 1952 Ciifed Pigili' 27
A N U'NCI0S C LAS IF I C A.D0S D E U LT.1M A f,0t'A
XENTP1S V'EN TA S VE14ITAS V E N TAS VENTAS VENTAS VENTAS V ENTA S
081581 4, ____~'~'~ INC3RU1ICA~I STALECMTO 53'UTOMOVILE3Y ACCS. 3 AUTOMO.B AC.-5 AUTOMOVILESf 15 ACCS S3U OO1LS CS
IIAKAIAS nIAIND900A8 ~ ~,, ,9,,11 Buick 45$950 Studebaker 39 $250.
N2. 8 2 1,21111.11. VA921111.111 82181112129,s d-- .4.. ... '. ".1.
814 2 I, 1984 .'.29948212 189 -......r ......q INFANTA1 1104 P N9 18U182
-' ~. clan. ,IlOO 9l 19 6, hbqala con la 192)24990 n_____ __.,_I b2 .... ...2.9~l. I.. U 9-8)721_____________1818,9.1,9.921 18812.1 I I.9,2 011 It M."0798 0 18212 o crrao to c8olldo. GA- wNs18 Nh1'T 149
.1....2814R is" 1.,11 "A2l, kdmbo Nr, Colgl STIWI UA 1 )2 PNT SU A O A TO B
l4i Mz111 I11 818118K11.118fln
Ij,',II,,.,11- 118It" lo. 0,4~ 'I.O~ ;i, do Jo" 11, 144 18m2b2 8828V922
8.82,n 88149lam .1211 19211118 I ~ 3l111212111 829 1191 1 pa ~ clail 29280282 U-8721282.1 1 1288
l288299. I,8~8l 1 I8fl882o8 71 898 ,I I,894 uol 1)2.. 8 ,IT SU11118 AUTO AUTOS1 BEL, 'S1 ,821 ~JilJ18 9 2I9
GoCLA $ ,40 a"", 1112 8 to a.2 Lk1111819 ~ ll,1,898lll ~ l 1194 1121 19118 1,,1,98 111211I11122~2 9111 'N'114A1)10 91 91 98 89941
d12141 I21 ., a Ir429big OM1119 e111 11101A9 21I ite in 18111111291
ad2r9 y_ _ _ MI10 tieflu11'o 19 ..... I..... o". DO GE 195
18 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~..... ...... I11 ,,21 "111 lle"111111.911.2 9P A O U 9119.1291".21111912 491111 4 92'1 .~",~1 9 1 ....91 9111 811 811111 -oU.148V8 ,U uek4
9221R EN "to2, A1921 "It. vast.... C...19 V-1. 11119l 91121191 ti9999 U.872 31 .1 o-s
I': I'll Oil I191149,. "'. "A4 V 11111 V- 9oh4C43.33
11 9,11 9. N"' Ill 4" rrl, '8uil l8lil 4999,',,1 91918 Till...811 81111111 Iltou. 47 y IA'S .i-..
92999ll"129nilo 89Itl d,1 1412911121 1 4 111 TOllll 1911 -o'211 2, 99 I.,18 y11912 o."'..1.1 2 ~ '9- ~ ~ ~ U )29 2 9
Old I.-48991111 I 81892 1.111.2 (d.1.4414Il to19 INFANTA1 10.(9Y 1
99. 12 1 CrhA DE T8)01 Lit. III~ND rotII I~ IN48, 9esli8Iur 1-1-18 .61.11 o, VENTASNO 4. Lli) Vd
9281""."1 .A. I.-~l~, ,12111998 249-53
CALL&. 29211 IRC 6X PAACO. C A N N I N ,A P G R 1 6 U C K s ~ X ~ I C e i o e
400 .21 .1 90 0 102 :9.1 r- ol :1. O s."es S8A.219,1111'7 evc nro" aie C p o o s
d21 81. III,121. VARO E 85 AllB L I( 185 It VISIIT111EeNiOBIi-3-4 azo aR aly Mi q e
991910 .9,2 ...DILLAC 1850.12B DE A 2,000 GiANGieA.i1II NIRA A ~~o rptcdeo~. I
911181 RUSIC S .. 11, AS TIl1, VI2121A roe, 222tiur 12222. ro.9.21 2.. P Y lU H 15)2p
HA Ioo ARIII"A HA AN 0) 1 8, OLSO L T 78 ...lorsrn CADLLA 22982262 12292 221 9 2 2 19511222
" S A"N oTOS EVT XLRE .,,A.,, Tilollld, o9 1 1191.... 1, UDE 9 292 4 92 922 2 8 5222,129 9S D
9 Sai C1189 bet .118982,9 17,09:,'.818 #"W,, arm oUC 1811 ng IN A TA 1),000 1) 8.,918
2"W"1 R89911 'Tod.,99 ,,, 9)11111 .... Cadlla Ol--11dU8s 91912211199.SB 2 m4
1~ftT 92292JOSE.9.9~ BUICK 89SPE.CI0-AL, 212 2951. Cem e
,.9 ."da, till1,249112119 '1219111 11199111 29.991 Y9 o'g HVO T . .. 15 A.pla fnISSesd2ao Cailc 9Flsw o"
-,re*,"r w199991 III,9 9,4n It LA O H911 Wit I O99AO 11,M0 PY I MAEJ325 .R..
__--)b-i. 898I9 !-8 --02 11 ~ A 41112 91. CEROE 599.. 14 1998 .1AO .' CO95ELO 1851
rrD~....... Oni8t s48u 981919 1,9,4,, A9828 PDSHk-up DODGE. 1951. 8
,n89 -N91121121 DE. HOY STUEBKE Chapio 12950 'CHEVROLET 84CONVERTIB_____ 9 141,.LES
10d o oe ereof,-- n.t". od M1N. METROo 211, ,2 INFANA2104 11 N12 9118 YENTA ES 950A CHEVROE T.
.ns.~~~~~2111 Ulu),1 R -Cror O IAIII-A,[UICK .Spr.... 184 U -8721 r.( 212482-918.9.
9 2 1 2 .1'00,0, P O N IA .7 N C.' C.F T .O .1 .1 1 S T D B K R 89 O E VRUU I I I N 1 9 4 9 C O P D Ei I
-aras.2 21,,i --do o119 1IIAo'IO q,,. ol ,C61.
virsAOtra 2,600 R 1 AU-_A DE R.CR .. .. e,2 "'911 .1 JE ACA BUICK SPO AC 8 .CHEVROLET.....
It,11 i, .d-,_ ER E S~ . . 1950)I esEVROLET. 22 195
,I 9 99 111-o 2G-1- It2 CI III 1,19ND A MANE92DE1 28 11
I ______________,_._1.___-OF-4,7A
TER18 -l-I A9-..2 Iku DO GE 1112 ton.24.2.1 2199 lsm ble9
ID A ESP R 9 BR C.11 I11ARMAC9 IIATIT S It 11409 22981 LD MOI' Conv 1949 co diecI A U T O Slc
9.2 lci I-29 1189 nocim AS PLA DE E T 98'If9C;OA l $ lfC R DE 94 7
922119112.2814q~,1,. 481212922 91-15 2 OEA Y22 PI.... NES ,,I FOD W.. 19 .-09 9NIE9 ACI.8414 AEO SCRR C iT E
r1429 9 1,9 1 Phn881uI8l o
I~29 -4,18 A X EI.19., 9l~ll~l ,1-)2 91, 1 ALT141119. IC .. L DE1SOTO. ... 35
____ " 'l14119 "2918188 ""8N2 '9 HABANA,, 6, 2AAL A 4 CHV OLET .FOD .419 I50sc o alNeei
Ir 89.22 991.. 121119 2148 11892
JPR.LAr11%....DA $03 METRO 9 7.-d- 2 980n 982al'- 1i 98812 C.UI UII MI"I Strii He L- COD . . ..-77-~I~ 8Lx
9211229221299deVetran)%1 ab DOG ..e 1nt4ad VEN19211 ESPI AL CE ROEIs 9X
I. 1,. T, HoI .W o
-11:1.11_ t elvc~l reP e 81.,41499 yo 8 98 4
222191822ROS! I'.21 -o It~,9 -11- 19471199.l 1 .022122222292. 9
': -- I STDBA E
11.422949 CHEVROLET0 195112 INUAESEI 1919
ANFNT 104.RT P: .Nll1 111 --d W.N A1O A! CHNOE 28 N U E V 0 S ~ ~ s
2,1989991 '9P NII 1.71Bia c K1S U PONTIAC C94742b1 C HAU ClUEf SUS delj, farat.
T i A.211.11.1 111111 Io
_," S31, AUTOM911199 Y9 1.,,C,.129 E08N 24 ?Mk 1 CH V OL T 1751
9,F09,00~~ (9,11 119 1 NASH914, . . .11.49.8. 19424
..... ...... EI nlCN- o EM S AS $9145,,,11.0 CADLLA ...2 ..219 41 Pic-u PdEEC 41t'nl
o12292191,, .A,221212 Si C arb allo 9191911 Ineacig__ _s eiseJORGE 2 GONZALEZ 89981,2ONA 1947l 8KNIANAIA 1101,11D142,8, PAGO128
91929999~111 CANTINA. I819 DEL,,., As,1,1gw1,.81,o1 contra todo
211tr~io 819991.,922 Il,1119.9,, ...112 ..... it. 11,9 P,.,% 1,I _,_9- it. 1950ui vItoA888I8arnoy1um olt I.9889
198 ~ ~.I It's8- K~l 9181 989 Am --nl sl 33 Li e 14nh1~12~198~2 . 111911
9 994 RIA h191 -1189) 81.8 .48' Ecuivui oo
99.911129141 -T.1,-1l l.::, 22.2 ol,d~ oo --. ll. 8 2 t V I I 4R U '1 15 91l.19
11 l,,11r22119. 221 892 I1., 29. N 2292282 19812189-1 Nil,9
22 9 1,2181,22 l2,, o11 U.". 81 Il -d- 8191 o. .8818
to.08 1 -o9, FARMAC12,,11112118211 FO D1S
12 1.18 l. 1Ilo. 112.28812221,2 l.,'h 811982, 9.o88 18 N U- 1. A Cervifi ,2 o~ll AN Dbi EL AooeU T OS11911128.
J-11-N2)82.,,. Go.- A,, U, ICs d ,) III) .81) HE R]-5 1181,9111l1 I.1 9..
________________... ..1~ A,,,IIC PLAN334 A
19,1"AN A-.. 992 rROO 1111i CI.se 49l $1,600 HOTELI 7131) 1 992) A PrinOVi l 911111 .8I 1
2~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ I d"OIIA E E 9~21 9 2122 211192
I. 811928 ,i COTE u r n uS0822212
99421.28421 UGEE VNDR 1N9892 II'N'2-991411 Amao ernndz ((III 888 INANA y21. YRIS5
'i98 -.,129 91122211 Vi22122 Rol-'. L""' Gn hi., ICO2.9N E 211,, D D
SAN99 LAAR AN ..l .l. ORD OLE ZANGO A
8928982282t, 29 me2t IN22~8 9292 2228 1.8)9 88.dd
Allis I'. ro o INF NTA 0. P NY 2111 118 0
rolu,- Is T 1.o. .-1-1d n,11TU 21 SPECIA Marin yaao Joveilarl .2 .) .11 .REECT COSU .NF52
11.9111189.1 2909988891 aE HY SI I89 a. trUo8-pd, l O D 0N :m .i. Cae
II 1288 222282G. P lf Kidl lo.il Lux95 948,, ~ YSECNECS -92298, radio.n~ VANS U-I 155
p ~ ~ ~ i 7~md GUi URPEA99 14- 9992.211. 1>11
PR 1402o lIt 0 SO20 CON 861. UN VE..NTSA I989.8.152 l8991.1. NC12UI8282
11C M\ J, 3 R e-,d. 1d
pigillot 178 ChIsificadog DIA1110 I)LAA.PIARINA.-Doumigo, 2 do Nov. de 1952 Clasificadoll 'Afio CXX
A N U N 1 0 S C A S I F I C A. D 0 S D, E U L 1'.. 1 M A H 0 R A
VENTS VENTS VENTS VENTS VIE N T A S -VENT V E'N T A S
1 _Nlbm()VIL I E S Y A CCS, 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 53 AUTOMOBILES Y ACCS. S3 AUTOMOBILES Y ACCS. 154 MAQUINARIAS MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y P INDAS _EVERASY REFRIGERADORM
re ow: r PONTIAC. 1141. TWO CUM $400.0. CHANCE VrNOOO ACCEPT CAT11110,1141WANICOS.T01ANDHOE. VIC CAN CA Ftbi-slict LIVINGROOM Sib, G"GAZ-FIRIGIDAIRE or 'I, rum
'Inn7mlic -6. J.,X. "..A. 3/,. "1 .. .... MAIO lue-C to. Cis
PISICORRE WILLYS 0, Old'unbll, 11145, a winnn- IS-. to, 14,*. j2*,. So ell S- Nil.. TcItf.n.
17. He NAL A-. -1- $20 If- $180-00,
it "'A- 11 c S it... peril $15. Iniol. .1. e' A. 61A. N-19,111. 11 2, p.
hill 11 1 I= hill I. H-399-NR4
!a "d"13" ", A .... A A -1 fiff.'Corteh. lit Emwa dl.
" No "C", In 7.1 -n 0 29' 24". 2111. !""':
;I.D. ,l 11.1, eco, I.d.- d, 3l' 211in. ..123-56.4
%11.1;11 to". y 14". S-uf., it. ludit. 'o, lild.,: t 55 BICICLETAS GANCIA VENDO J1JRG0 CUARTO SIC. NEVERAS DE IIIELO
VCNDO ACCION STUD MAKER CIIAIM- Can't onaol" 16 uw,b. to. uuk.. Cl MANEJELOS USTED Inuou, y et. color karni.
YIor po, 68, 11 C. "'Jil, Cin--h, Al, It, h9la Dill.;bICICLITA MONARCIN NINO. NEDIDA ,..do $it. C. 515.00
",- -W I il", ..... ...... morordor nndertm,,fi,.eN.
Owleg, fauto 24 Poc, $33. Tel, 12-1072 on
ocli I;S D ... .......... 1101"ne .... ... .11.1 "It'. S- Julio ) D. t.mmo a toolo,116n. T-MI, d1s.
It 711 1.1 7 Al 1 14 rmoo
Plymouth 48 $1,100 '. -"-I ... C.krl, ....
sr VrNDr. arrunrIlAtcrt; DEL 31. Ali. ...... 11, 51.1, CA ...... 11,0"o 111). 1
...... M,,, b., I I'D, II-I'lln ;I'D VEXED Ej -- po"... .1
lot ...... i. Am.lerg A_ plis
It 55 MUEBLES 7 PRENDAS cialm. onamisid. no-. 210. ..1,. vul.d. I
GANGA dor moderria
'T UROPEOS % no I. sajWjgI.,j ... d.; living
Plymouth 51 $1,850 111,041, LIVINO ROOM COM=Ojj SSS.W t2pllad. on fall b.: no me SIVer. 11!
nr.GALO 3250 DO LINCOLN CON Um
AMERICANOS TT, 11", 0 0. 'n d,. Ian- V-1dur, it, G..K.a cu K.11,11. Mmblll, Pleotvc-- E htw. = do.: 131-6. 1 Itax.
11-197 4 MOTORES torock. 219,
....... C.-c ...... E p.-H-779-35.4 e UH-C-1047-NN-3
]am]. LIVIN ROOM VLNIDO MVY NUZVO SA.
CON FACILIDADES 0, Fo. _-.)IiCull, 1ENT1451 JOE. CC- role. urge vents. Cahe 13
ounlor Floct loo. recibidor. IPNQI18 1NFANTAI04* "HERCULES" 230. .Irc 17 y It. P.1ounnot 13,
Pago IU-H72I Co. .11 Ile"ll. do. 0 g oa, ca ejn liqueadu. Nuevs. Infor- rota. 19 y 23 p eri.. 10-H-M 4-3 FRIGIDAIRE
11.725-311.5
FORD1952 BABY DODGE 1950 '14 it I. URGENTE
SIN USAR. RE VERDE UN JUEGO DE Per ... do led. In. onlimlion
.4 AUSTIN 00,50 U, C,-I,, Ill, 11 p nilu,, 8 PIES
ra CA." V"'". 114. If. A."i living in Undo on nyln verde char-. S ',galu, d, cuarto I J. IIvlh9roo "'r1d1j.-l RNAUIT 1950 1-1.1-14 1,1. ...... e. solid. .,uy fo% Iit.. M.Ioctut N e -din. 2 1,191d.1,- lineopar.. SIN ENTRADA
LINEA y 8, Vedado 1, ll.- Sllo 1,119-1 704 SI., VENDE' 151, csq Camp ntdti. Apt. No 2. Ili.- WoNfl.e... tc. Piesimt. atria, W J20.1
3 CITHOFN ...... 1950 TAC. 11 ON .13 1 1 ol.."M 1114 jus), 14-767-59.3 A Monte~ Alto.. 0 TAMIEN CON SOLO
VAUXHA.I. 1952 MOTORS DE' PETROLEO 1.4r. VENVE'JUEGIS DIS CUARTO Tiro -- z -VEW65 67
-51 An~ t, -der.., De -b. .-IFR zhinAptc;ix UR:6rwT
4 CROSMOBILE 1949 1 1. I'll' I $
K, unumJ po,". .D C se I'll 1.1 no a. ..I. 1.e,. Aal.. p-pi. par. 2
11 1 GLOM BILE 88 $1161,
coutcl-I le Von 8
MORRIS 1950 If 021 L3 2 30 c, it A pArt.m.rin, J. .it, K y L. Ved. I parole.. di-rae. of,.. on-bles.
I IACUAR 1950 K N -1, Apt- t-I. Vedado. [I I. "Fallmink,-Mo F-2., I hale, A. .- H A 1.
Sr. Martinez. fl.500 .;.do u'lu U. 'P Ii, tic VENDO REGIO JUEGO DIE COMEDOR
Plymouth 46 $850 h; 01, P. "1 .00 -M P 1, mitlad tie 11 rre- Tornamos su RWRIGERADOR
SMOIIIIX 14M) %G ILL] RMO SUA!RInoa d fit ... hit, OPORTUNIDAD jNEVERA coma parts do entrada
If Vs t In7 ultur. Drell,: ;450.00. Juan I',. r vendo chiforrober,
CHN OLET 1940 C.Ion No 207. or hueso, fees cut,- Wales on
19 VI ___jj.938 5 p., _$75 00. Jobs. Itleer. 4 MlImuss y
Mo INFANTA 10.1- o,,( Panel International 6:4 Iceland. platted. .. ,ced
V"n... V V 11' E-HA?Fl -316, -CUA To. CAOIIIA, be..
r4nifen r it 1 1, Wit I I's I'lls U.N721 I.X11111, Sao bin"el U. I R a. $5500 J-9. living tie batil..
...... Of- I Ine z,,, a Aire. comprado en LA
11-111:13,10 131 Inn) I S E R A N IL
$1,5,00 '2 Room
1,1. t,o. b-1-d Pier- $65.00 13u,6vbm.c.,S33aO. of
!2S. On ,,ad., General Zlectric 7 pies Sl; .
IiTInI:11AKER Tito iralliA Mrq.1n. -5i.ger', Me '
2 ........ S"'A" 71S ,p,j, An
caution noncm. 018 BOM BAS file $16.00, Radio I T- -,,it,5 tie cN1I
C R4 Jj- '7 A. tie roar:
mesrir i GALIANO Nq 112
-I.." A -H. I ... Ine.., It,",, 1,r 1, ,, So en
VEALOS VENDO UNA WHIZZEIR VENDO PRECIC .. TA_ m., osa, $33.00, Avenida Of Ng
-'a., tNFANTA 104. P N' 118 TURBINAS ad 'do 1 12. entre 13 y 14. Amplinct'62n' tie entre ANIMAS y LAGUNAS
U-8721 .. in on c',,"sl color hinb- collhon Altrundares.
CALZADA 01: 1, CERRO '-d"o o Ad. lu. b,111-le Too. nue- Ruta 30 cereki.
AVE. RANCHO BOYFROS %1- l ,, ..... Sala.d.. h-S UH-C-156-Nill
GOM AS A C-165-55-2
INFORMES F-7301 i - - --- -'- DEMING
PEPIN %ENDO 111.),mourt) 19,7,1 jur.. CF Ct ARTO, CANA 14 CAMERA.
VALLINA _-.i, 'o it, Oohb. Tod. I SE VENDE Al Comprar VisHe
OFUI b ::,,,.da ad F_4050.
I a cle, 5 laces
1 RECIBIMOS GOMAS I I 'nod,".6 0' 1 c" no iy I PARA POZOS PH 'IDOS Unit I mpar "CASA GONZALEZ"
Amerleamix nuevas, Indian tredl- con jiltroo-1-JUIEGO MARTO 3/c. I JOE_, Una ovadorn-accadora mar. OBISPO 4rA
Dodge 41 $600 1 d.S. (G.,..Il ... 1- 90 dias). I "' " d- ,',. "M,,n' '_" Lu [ ca Easy.
N dc ia r ...n tie
Gnmits :.S. ROYAL c quip,, me- C.-j Al- ,In -d- dc Relra. Infornitan: B-8463. Ahora con Sin nuevo
All- Sin., tic a I MOTOR ELECTRICO 11-1007-5,84
I" lo, -1111, systems do
A u t o s I., l_ __A. V;ame -tes tie omooprar mants. MIEBLERIA "TINA". M-7197 Facihdades de pago
INFANTA 104 P No 118 VIVES 514, HABANA MOTOR GASOLINGAL Muebles contado y a plazlife H-918-56-6
U .87:'1 UH-C-44-53 4 A595 PACKARD 1947 1 Monte 902: cuarto, sala, come- XLEF11,1GERADORES
Ofei*t espe(-i(d MOTOR PETROLEO clor, sillones de portal, carries, Con Entrada y
t. r.e. basticlores, relingerapdroerve,,S g,
1,,q. N-., to d-- en cilos. Facilicl.d s C Laim paras SIN ENTRADA
.Coa may poca entrails entre- CIIRYSLEM WINDSOR 52 Autos Bugem o ano lg-le S, no ti-c no p-da contado. "Tina". M-7197
Xamas on autointivil tie coal- C..6.5n-l FRIGIDAIRE, RELVINATOR,
S. A. Lubricacion
,quier inarca con muchisimat MUEBLERIA "PRATS de crystal PHILCO y NORGE.
11) Orfuhre y lost-filla. 14 102fl-33 2 Cori Nl- o Go- M.we 1.1 un. Liqui.. S, I LArripara, antiguas y moder- DESIDE $9.50 MENSUAL
F.cilidads par& on Pago. I
Agua o Ac6ite A ..... N ....... A.- nas piclas sueltas do firm Tomarnos su refrigerator
T, NLIEVOS AUTOS LEDO Y LOPEZ his, In.r.- nA, 1.611d.d,, cristal Baccarat y B hernia.
hy-t-4. T M.I.J.. Plate Monte 1.119 1 Sa- Restaur!mos Ifimparas.0 de uso o never en parte
T,161,n, U-1727. jo A-In C-48-56-1 oil. de pago.
,;I (w! le con viene III ICK Super. 1952 Ch.,,.If St. 50. 41. 48, 41. SIN13 fit ICK Siterial 195) 2 Pily'.2 ul'b- 1'.. S. STUDIO Y PRESUPUESTO MAQUINAS DE COSER I
Dist into;culore. CASA "GIL" Televisores.
M-c-, 4.. G R A T I S ger, nuevas, de lujo. De pie y lia"'Itietsub 111, 1 Tell, A-1641
DE SOTO ..... 1952 Pisicorre Crosl -ecur vadoras Elfictricas
e 51fis horn portables, el&ctricas. Precious cs- entr Lealtaid y Campanario La
con iono kii6rocirn, to It. 1. b,. 0 specials para cDmerciantes, "La Congeladores
* Cocinas tie gas
ET. National" Villegas 359, esciJina
NIPS facilicludes PI-I-mr.'WILLYS JEEP .6. Distrlbuidores excluaivos C-110-5&2
XN I'll) MOt TH Deltj-. 19.52 33 Carm-len plane A CHEVROL
TA 104. IS NV 118 P ... I rnafi ... 1. a Teniente Rey. Servinnos pedi Calentadores 4p gas
SITICK Convt. D"i. 1.951, C-16r, .I1t;%,CHEVRO ET 16. dos interior. SE VENDE Cocinals elictricas
U-8721 'T 1948 12. Pat P.
FORD or. r %,jiaje urgent extranjero
........ 1952 or. M ORA-0SA C-142-56 Die. 1;' Calentadores el6ctricos
C D3 Special . 1950 li%ing modern supper. Radios
Lon _"(1410 kd.nn'ho, A __ __ licano
lw."K Special Dn 19M) $150. alfombra, $25, corric- Miiiiiiiiiiihs tie ascribir.
WICK Dvn . . CO. S. A. I MUEBLERIA PRATS
,;Ill. It 1101.1"T. dor hianchi moderno,,$175, (portitil)
GAITU AS GOMAS SAN NICOLAS 1 0 5 _n-- chiforrober y cama libretto Ventiladores
CHRYSLER .... 1951 blanchi, coich6n Simmons Mezeladoras
irorre DE SOTO 19.19 La Haba DO o:.,: A "
INGLESAS inj 19 "FIRESTONE" ...... A $215; juego cuarto jovenci. Batidoras
OLDS'1101111j' 9H. 19. -1
AA A.) S jprp. I 1.11D S.. J.. u 'i"l-d-1,D In $160, cimara y proyee- Planchas
FRESCAS Pancl FORD. . 1947 PRECIOS FSPI-AIIALES C 47_ I D.l lor 8 Rum. con pantalla 150 Tostadores tie pan
file .......... I" LA REGENCIA" pests, iniciclets nue%'R jO- Ollas Presto
Abl. rfo per 1, 1-1h. led,, dl,,. 'No
A A A o SUAREZ 18, 20 %encita $40. Calle 15 N' Relojes el6etricos
CADILLAC .... 1949 D E L Y P l FIXI E PA OPORTUNIDAD Vendo a bajo precio: miiquiJ 254. Nicanor del Carol Exprimidores tie jugo
Un. m.u.-Il., PHIMERA CALIDAD GADO nas escribir y 5umar de todas
S'.."Irem, pedidua opidsionerit, I Agenrin FIRESTONE UNICA!!! marcas, maquirias coser "Sin- UH.H.61-56.2 Todos con grandesro rie I I in"ri. hP A C, ,,U.rl %frina 127. U-2379. i ger", nuevas y de uso; archives, ciaore". de 7 pi- .. Station. ptic. Re- facilidades de pago,
I'- FRIGiRADORES
Sel, r... NEVERAS Y RE
ORTA NDO tarieterasarmarios, cajas cau an; _6 ANTES DE COMPRAR
CHEVROLET 1942 dales, ocfaicjisaregistradoras, jUo- SIC VENDE REFRIGIEFLADOR "FA al- Vea nuestrols precious
k.,porijbi. Ahot6t An. -2 .1. _.nt. 673. coal eSq .C-7 pNR "CASA GONZALEZ"
U-929-53 Dos Molinos Arroce- !go, clespacho y pizzas sueltas
VBORA LIBRE MOTORS ros ENGELBERG ; para In living tapizado, 0
CASA DE GAMUZAS RODRIGUEZ
E. LIPPAI
CALLE 15 No., 1,206 ban. 041%mothile 1950 (88) vitri as doradas, lamparas, al- e. OBISPO A58
entr, 18 y 20. Veddr. D,,,, Elrd,: SSW, Completos, automaticos Jim fornbras, objets de arte, relojas
DODGE. .... 1948 01. H, P. N* 120, ENTRE on Venta Especial tire Villegai yAguacate
TELEFONO: -2624 INFANTA Y HUMBOLDT Chile 1950 (76) pia, descoscarc, pela pule y pared y pie, radios tocadiscosl Telf. A-7513
En rd,: $600. chsifica hosta 800 lbs. cle bales escaparates y bodega,
ir, r.1m,19.30 a;= mollpido por hora co. maletas avi6n, maletines v cartrade: 5.0. C-111i
IIERCI Ill . . 19.12 Ruick 1949 do uno. Veose vagina 67 lteras y Lin inmenso surtido en: REFRIGERADURES
ladIn E.ftod.: SSGO. rcvi, to 'La Hacienda b9os- Ijoyeria fina a precious increi-I
OLDS11OBILE . . 1951 Buick 1947 1 to 1952. bles. "La Regencia", Suarez 18 ULTIMOS MODELOS 157 UTILES DE OFICINA
Sladel, 83. Hdrloo.ti, ft.d E.1c.d.: S300. y 20: A-6628. 4LQUILAMOS: MAQTANAS
CHEVROLET. 1948 IDETENGASE! i
F It (,Iru, PREclos ClIEV ROLE'I'. . Dodge, 1948 A i:i (-ton en us Fnvoses C-134-56 Dic. 19 'Philco de escribir, sumar, calcular y
. 1951 EnIrd,: 5300. dc, !ibricn.
Qt E FACHADADES C-olblu ln-Arno. Ford (Pisicorre) 1948- contadoras a precious m6dicos,
lim;.d.: S250. Westinghouse !con garantias compreiales. "La
1,1le-olel .12. 50 . . 49 Ill"Nil) i . . .. 1951 Nuevos. W ill bara. D I N E R 0 1 1
OLDSMOBILE 1350 i)-s.,ju lllli k 1941 N i Ill, Villegas 359, casi es. ) - . 5 0 E.11. A! SIDD. tos que en farica .;be. a:,. A. 1..- 9 General Electric action
R,,do. -nduit _n Buick LT, . . I 9,i I ( l I .ad= I.,-. biil.. quina a Teniente Rey.
trysleir 19,11
lel (Bvlailr) 1'-- $1.30IJ00 $2 i 00 00 coda uno, Desde 6 hasta 11 pies C-140-57 Die. 11)
Eme.d.: 11100, 6 6 L A P irk L A '1 61bicos.
48 FORD. '9.,, Alollmos domlrug52 y In d. oe""', per a-.-- MUEBLES A MAZOS
OLDSMOBILE 1949 A.1- 4K caud q. GjAilassm. Exhibicitin y Vents
... ... 191 RLICK. 19,30 Telf. 1- 927. Adeincis: Una IiMpia- Archivos
I I ... lg,- (9 gn). Ill. 8290. R.di. dora preliminary
11-1g, (vou 10 $325 CIIEN ROLET 19.30 14-915-53-2 TELEGUBANA A L-L-STEEL
I'l, 1, IL 820('). Lindisinto living-rolnun Copnlit R.K ninhdn tiso. Comfit mu y Ouirdana LEGAL T. CARTAIS
BUICK ....... 1949 nad'o "MONITOR" pletamente modern, sin 0 arcia
. . . 1949 NGENCIA do 60 qqs. por hora y una cho do 4. 2 y g.,et"
Ill NILNS NIOFORS Carnb,. "aro'.. Lmriodora closificadora nifis tic to que tie pidE. Consulado 207 I ARCHI OS PARA CHEQUES
Zapata 1121. lit R K, B-4611, do 9 a 3. Entire Animas y Trocadera I tie 8 5 a 4 5 3
para orroz Casco- ARCHIVE DE 22 GAVETAS
BUICK ...... 1942 ,dw. CARTER" 'I I
1949 F O R D ii,,. ,A,u n Cstall (,it ,Its Pliva- U Tel6fono A-4835.
1919 cc" H-E-1819-56.2 Par. tancliso; Tabiliadorals
WHO CALZADA c's (ie labrium $1,700. 00 ca C-122 ARCHIVES PARA PLACES
I I ....... 949 Y ](I, VEDADO na 11,10. RADIOGRAFICAS
25 y 0, 1 IDA ROLE]" 948 Aftlem 41c -ontprar sit Ford A:i.1,us iii-ilmiir, on'bolas. -U m p ARMARIOS DE ACERO
a aras SU mejor BuR,0s
MERCURY .... 1948 "..Ab ..... gr, y
V E D A D 0
HEVROLET d.1 01,I)SNIORILI': 19-111 lijas "or,
I AUTOS DE t'S0 Adem&s: Siempre a precio de modifies.
-1- prir .I., -cup-d. ... E.X do distinct"
-p-o 1 9 Ill Eerl'A ESPIIA, IAL CON Do Trilladoras Negod o j"c" D
PON I'AC honp"i', i."hu 1'(;i-.A ENTRADA Uricicincirict, ,,,,d,, MAQUtNAS'DE ESCRIBIR
A I fabric de todus I Y SUMAR
11117 ]QUI 10S models. rtalol nueCHEV110LET'., INTERNATIONAL en CALCULAR,
RENAULT .... 1952 Spin JOHN DEERE vabi us.
Cib:Dlll1"AC" "G2 5a 1-117 .... .... Irl 0.50 CLIVERA 11 ZAMIR 3 PROTECTORES D& CHEQUES
roijocto esindo cis luncloncl
;t i-, nto y musto, tiabosaton C-A3-56-3 Refrigeracb MIMEOGRAFO ELECTRICO
Clil-.VIIOI.I:T 11.1011 tl, l cono'hor. $1 600,00 Co. WAS PARA"CAUDALES
1951 1 C111AD0 0 A PLAZO
DODGE Coronet S de t.dom larri
lit If WAS DE ARCHIVE
oj.l JIM: 'no 4n Modernice
I'l ..... Illit 1919 CAJAS CONTADORA
. ...... IA, Ali,.., l-il SE LO OFRECE NATIONAL
CHEVROIXT 48 Pit T1,10rr CATERPILLAR 20
rife /)(1,, 1) 7: - 1, 1,orlorlri, Ill BUROS DE CAOBA
Clil:V1101-11, 49 1917 1919 1-1 ol plocil, dr, III rocons -Su H ogar SIEMPRE
hi- "o-l'ol'. "0.00 M 0.1. loi..I.. Plans y dc cortina., Todoi
iluc ion olot to ..o. .1.. tarn.f,.s,
Aito CXX D[AqTO DE LA MARINA.-Dondngo, 2 de Nov. de 1952 itlallificadins Pionst 29
A N U N C 1 0 S C L A' S I F I C A U 0 S D E U L T I M A H 0 R A- I
-------------VE&TAS VENTS VE N T A S TE N IT A S' 1DINER0 HIPOTECA DINERO HIPOTECA ENSERANZAS ENSENANZAS
if- UMd0F6Aa?W--jj -RADIOSYA I -.- -- -- -PARATOS ii i E ACADEML45
TERMI WR 84-STRUCCjiji 63 SOUCffUD1 64 RTAS 77 ACAD KW I"
alliku VakTA MAQUINSis "Calvin RUCTRICOS MATERIALS, 66 CONSTRUCCIM I --
to, PROGRESS AC
Y EFFECTS V EFIECTIDS SAWARIOS
ri". "114"No SONRI ADEMY
_ !IIIARIOS 1*,, -11
BUENAS HIPOTECAS o,,,,.1"
lol. VI 1LrT..NT. 111. Rodrig... W44 or
Utz", Hallicrafters Bafts on Colores QUE SE CEDEN Colegio Garcilis
".I, moo, 1";
novi-.41 T.W.-, do L14 )- 3" So 1,),, 1 00 84 4
...... .... LE itorio o ..... it
SE VKNDr I WWI' 5, L-1,10'.. DINERO. I I pi.vt do a."
0111111o, 1011.11 M.M. I... o:
TELEVISORES Wo "ol-o Par. nq ubbl nrt.. madam. do Cuba.
CAJA., III Calonladores I-T.dox ..11"OhIp.ttros an do to. a-111,
Warta Coast 168.
p.g., do or. "GREGG"
A.t. U.bi-k M.M."o U11.1 m.
4,11. lit wd o.wol,,
64- sAg. 1-.J. A 31i.30H.
0it, No' ft PON SOLO f regaderos r4. r,l. 23 y C, VEDADO
PWIU Peru, I ai Dibujo Comercial MANZANA DE GOMEZ i
67 "W'..
CORTINAS? 601notes bay de Is
"P.Joilo
Miquinas do esc6bir $8 P'.1ol ........ voloo.o... 3-11ot.d ..bra 1. Inwe... CON BOLA FIRMA Y ADEMAS
DIS SUMAR Y CALCULAB to.. .Ab, -n!", 0 COCIRIS tomato del dewer a vIijr i.. SOBNE MM LES, DAMO ENSERANZA
W111111- oiv,01. Iroositarlo. near a all Santa a 0 0 sd
el F
1". 1 ohotd.. do elf4 Diners, do a Dibujo Comercill In- t COMERCI-AL,
Portllifil0oi Y do Illesit. Nueva ; I
11-712.NIC-Ti LI 4-15rindo Internees con, let.&, I.- onorcial", .@bra ,able,, dejainkslas A4523
do uso, Ropiun. 0 Ives A-37U
It Viltalos sin oltuie Is& "Critures ir I t ,As on Osoble, Ud. at Weends. Celli. .81
Imes 0.' igUtillic Contadoras 'I ".
NA6011AI rileunstruldas, (its,, o Cerhmica do W ease. r'sy.d., Y'. an mattiLto Cow, 96W
da 0
1. acompaho a vlailarlam. is propledad come
tint0s "Whit'.10S, S E R A N I L dlaawrla,81,1801 ,an: DibuJo -ArquileI
INODOROS 90 a U". Oversolones ripjast, an GENEM
IqUilitinosy ox$ilnos reforvil.' 5,00111 7% Re.1donol. L-t.n,
6". %n Naciot a ', Villegru, ti,)tl % Case Nueva, apts, IOrIlles."Vilsivatt lCu"s as Dolintante)
osquina Teniente Rey: A GALIAWO N9 112 TANQUE RAJO a 6PIde. C& ad
1.1100 1 6 C :1. JD it-. Mansaxis do GAmoo Us. A= Solicit@ Inforriviss.
Die, ;Q Qnlre ANIMAS y LAGUNA P U AJO L IOrtiv., f;is
FACIL P"QUEC, $32.00 1 It: d, YA NO E
23 y 30 Vedado
INEBLES BE OFICINA UH-C-141-50-4 1. Editi.l. DINERO SOBRE JOYAS NECE-SAR10
R0AN.:OR V.W.
CAJAS DE CAUDALES Comprar, sin ver a "Pujoil" Ayestarin, Coo otbalw1a, Willi, done. i-soLIDA CULTURA
tatt 1;
En s disetlots, caoba BIDETS "sm no ver In lux del Sol" S"" 9% do Jay.- 0. 11.1d.d.. v.1.1. GENERAL
..',.,,vario I Is ,I:. gre.d... lo,. Salir de Cuba
TELEVISORES 2-DOMINIO DEL
astess'..'sSAI
CU
Informesi W1572. IDIOMA SINGLES
Arellivos nietal "steel, 15,0011 1% Resid.. Np.,d,
LE
Age", todas tarriallos y Pat*,, tar- 124-00 C-78-mc Iturstal Veil. b.
3-ESPECIALIZACIOI4 PAR.4
metals y niinie6grafos, thita y Pa., L4sCoron: tril-N-Ir-41-2 COMERCIAL
pel Stencil. Alquila OU MOM
Mos K cxkCad& uns do axis. Inventories eoti
glinos referencins. "La acio-. EXCLUSIVO..1 I ..... ........ DINICRO I EA.. fits element. do tirimife ADQUIRM
par a. .. quis .Is Ben 1.
nal", de Manuel Naseiro y Coin.. jPrimero LAVABOS s Mucha give 1. 'bipotma. MaMal"). HAVANA RUJI.
Al I if'T'l R .. "N. ACADEMY. ltidd:.
61o venAemos a los x MP' ',' "!
P;"ia, villegas 359. cast escilli- Entre los primerosl PIDAME INVORMES: pn, *-, or ti- h as SAU D
boe I sx s.p Gel- a.
n a Teniente Rey. Teff. A-9911.j, $12.50 o o 11 1 U-1- IS I,- .his.., 1.
C-138-57 Die. 19 lpol- Carr Z ..:I Co. sets preparacliln spectral.
Selitores DR. LUIS PADILLA 11 new I owe."Moo tutireAbsoluta pedeccik de ..'res 'it Be '.r on Y. H. 8. A at StruMUr
ION.. .11.TECAS I 'xii. Corporado'n,
PARTICULAH sonido e images. FERRETERA Conterciaittes Telituna: M-1620 I ;
Le urge vender un archito HUMBOLDT, S. A. 'ALAC10 ALDAMA Ulf.remoi. A ruor. Havana Bitainess
mcial 4 gavetas Como nurvo i K
2 Kiordex. $220. Smith. y
Wanos y comprar6 CALZADA y H. VEDADO I del giro: Rates Nro. I oun
Tel6fono F-7450. F-7291 y FO-1446 PARA U S DAMAS Academy OFRECEs
Agencia Autorizada 70 INTERKS PARA LAS D I Do profeveres. ".asissidwas
KCINUGAR
64 OFERTAS ost*4"
UH-C-37-MC-2 isaflitan os BRA. DESCA Up. MAC a --------- -- Para el higodo, y IQ VesicuD. CIVIL, S, en C. d.O.PI.I..... lioal ... 4.
ROS E IMPRIE IQ, colitis y 61ceras, clergies,
-- SOS 0 ACCESCIRI sox..l. U- I.. H estrefiLrniento 9 intoxicacio-,
_ UR Zanja 574 Ocis D I N E.R O to It C.UU. A. I. M-797-70.3 Carrera Comercial nes en general.
TRADUCTORES Casi esq. a Oquendo PARA BANCIS EN HIPOTECA Secretariat
Diecionario de Comercio y APARATOS Dart- dixoro Chr. .- R. VELLOS
Derecho I SaRitarios Habotts y:uo topers- &I texuas. Administrad6n KONULAX
Puede Parquear SANITARICIS I his Upo it interb, banearin To=. Extirpacl6n complete garan. Para ]as riflones y la vefigm-'
W. h.l.d. W- par* tab ite, Much. ad. tizada vellos de cars, piernas ACADEMIA hipertensi6n arterial, plallfil,.
aw.wz 9111111 ME TALES Para Is devolocan con d.rachq a etc. Ultimos adelantos Institu. luiribago, estrefilaniento a,
..I ... 41 ..... ... I... 1 C-98-39.3 PLOMERIA Per- Parciales. Tatis jarv OFE. to de New York. Sefiora Garcl- Intoxicaciones on general.
46.0as ICONSULTENOSI RACION ILAFEDA. So visit* a Ini. Tel6fono B-6725. Padre Va
160 INSTRUMENTOS : MUSICA W 3110 arrade.1da. Read& perouguilent-1- I rela N9 3, Alturas Bel6n, Maria. P IT M A N
-. I. .I/, FERRETERIA nan. DINA;FITAL
oil p0t.d... VEX 0 PIANO CHIQUITO, Eueopto
'7r 'N 'Banco hipotecarjoi C-50-70-1 Die. MANZANA DE GOMEZ
PRECIO $ art.., le brindcl su I JIMOUNDO r150 Superalimento ballanceado
a. jib, y M ENDOZA VELLOS Para to deanutrici6n, el can-'
nuevo ALVAREZ PALACIO ALDA14A ESPECIALIZACION sonclo, aciotamiento, prox-,
rise. do 1. Fratresselad. ..I. Extiryaci6n definitive cle to. 516n bala, iatiga Corporal y-.
3M VELLEGASZU7 Anals. 510. intrat net.. Cd
L : TELEFONO vellos e Is cars, muslos, pier. TAQUIGRAIIA PITMAN mental, PsIcOsIx; on gonercLL
Wornto a
L 8 N2a 157.
V h-bil M-6025 nas, etc. Tratamiento garantiZA- ING11.91148FAROL dislumucl6nde to i
St RADIOS V APARATOS do 19 shots de 6xitos. Sefin. s MECANOGRAFIA No continue alco.
is. 8 V W 4463 UH-C-2.64.2 Alexander. Tercera 405 ente 2 IDIOMA (NGLES
ELE ICIDS C-76-MC.. DINERO al 5"o y 4,'Vedado. F-6572. hol. Para nihos, adullos- y
cTN ARITHMETIC y GRAMATICA anclanois.
vXW 0 %Auto 1411AWZ. .11 111,11ANOS BE GMIANTW U -12 8 4 or--., dr-o d, ...... j-- 01'. TEM M A DIE LIBIRCIS
Is 62 OBJETS VARIOUS ... ..
Aik'- "I TIA19 .... 111W- %jr.
TOef.- W.47oo Edif
Am. 1-1 F,,40. CONTABW AD DIABETOLISINA
,Nn. mnvori, ,AR Dr. A. h- A H-301-al-3
n anta 6- EMSE-RAM M- Ests Matrioubs. "Millones do pe
N EW y BE US0 I y Manglar I at.,--d .... tl- ralontut PO.
RADIO MESA, GRALNDES "LA PREDILECTA" 75 PROFISORAS PROPUORES
Ikror..- ri ... -0-, HIPOTECAS decon Diabetes y no lo sa
its L 49. _1 ben. Otros atillonets la pcids '
Vacts, nutveclto Radi. titilailte' FACILIDADES DE PACO HABANA 311 '. o'do B9-1863.
bindle. $40.00. 1 m- Preciosos niodelos Spilitits C"' IS D" not.r. to C.10d.. dld, $3.0011 M-7035 B9-18 con y lo sabon". COPPO
chl. 1.111jams modelot, Refrigera-1, ininiaturns, vel-tic le b- pr.pod.d., t.l.t-te, p... APRENDA A BAILAR
It ij y baby -1 1r,-,bd. no dic Am pars
Its Hatpconi P1111 ,1 .1 1 a., 1. HAPId ....... I. rj-r ... ...
. al..... ";I. 'DIABETOWSINA". Ta,
natn'"si", Cola Cnmpre M segurn. 3Lie- QUEMAPORES U RACION KCIURL A. ofre, t
C-119-mc-2 IM 1. r..tld.d P- hop.ri. d.d. bid. I dijt1ttIU.d,, ce
Radio Philqo. 1951. Lot ad. $5, Wrie con su dinero. Wanos: ".1'. 1.. m.... I, 1.. 11 it
rFI ... Id, y It.. bletas Para el tratarniente I
Im!"so. n. pt GE'f do la diabetes sin dioiass.
$3 nnensijal- CIIzAda jetO Je edilecta", Sin Rafael 103,' x"a" I
.'r.
Eiqum. T I.,. ina a Oquendo, T.161... A- 10-H-994- aid garantizada. Pida lo.
Mento 29, p,6,C6. t 807. cisi es 7 N5'I
d-om No 64. De, VAMO. SOLFcc, VIOLIN OUITA
Cuba to. 104. 1,~ woo. Pro lielcis a Monte No.
-Ca-A Pirtz.. 137-60 Die. 19
C-163-59.1 D n TA S1xod,,d.aS-p, It It-. A--11 -I- I Guill"Suo Novellas. Je;.,:, PARA LA PIEL E
offlK d far
VENDE I,, l1alcona,
Telerreeciptn' U. 'Irn I",. Is Ip TIdI- A-1111, _7n.,
quc hacemos ne M veme solarn-te moat, y vi."
ental n go C-133-62-4 man 3 1 d, San R1faxI 473.. "SULFA-TRES" POTENTIN
de ameb], con I, -a d. ci_. Urge I c 147-75 1 Di,.
U 'A E SP E C IA L FactrizoI Sir aLzse jxGKjjA:
td -d.d- y -- Miles do personas carecon
I,., .. I, I D--,xx..P D IN ERO on nt -. V-0-1 No. IV,! USO EXTERNO de vitalidad. CORWR&
d dn- P".1 x.d... vnl, .t!lex go, Contadcras Nacional J ..l ....
X-51 I dlfd.tl. do flibrica on I.. ntr .F. ad. I.I.m. yM.d.tjIIC-I SI.M. So d. Perot- axonitrios. Distintos tipos y tamafios, re- Ifl.. ]of. t.?F-8730. U.B&M, C GERMICIDA CION KOURI olitace e4to
go-' SM. oube. construidas como nuevas y ga. dm fodcrox. ta.blo'. otaner. H-912-15 3 V '
i.s n, *,. .... ..1. rizador sex ial a bass doi
rantizadas. Vents a plazo I] E- I" -- -, NGLES SULFATRES
I.. d to, Ci, do P;: ... d- hormones ql6ndulas, f6s.
Azulejos eit I eferencias. Alquileres d A Maoran, do oe 0'- POLVO foro y sales minerals& Do
Oil DE ANIMALES mismas a comerciantes, "La br.. 1.1.10 f-d. C.11, 17 144, 1,1ol. r,,. 1. j SANA Y PREVIENE vento en todas las forma.
'cional", Villegas 359, cast es I* Vldld", F-1130, 14- Contra Jos horrors y cl me] IlaM rRAD10 Colores A-9622 y W-7832. _,i-4 mado "'ckdoU1r,,- "ple do ,I,- clax do la Rep6blica.
IL LI - na Teniente Rey: A-9915. W'. Para ev] is y c.,., jecc aiLNGILES. EXP=TO PROrZ5OR NOR.,
Hallicraft. $4.00 Mensuctles Se Vende Equip para C-141-62 Die. 19 tesmericano. do classes individl.1.1,%. .,a do 1. It tont,.ldla. In W- DELGADIRNA
desde $45 miller J UU-c-115-WA No dtoritill. ne.,,.,. priy y piscinas. Cora
-1 y 11 imp -W- cc-- CanINSTALA -- Una Granja Avicola 0 Ir ....... I TQbIetas para la obesidad y
CION ANTENAS ptli.Ildx ref as St.,
P1111tox code Una, ad. mZ .... y rapid., Iii, Ch Io. 11 as de los piesrl-d.r.. OAKES par. soii COMERCIANTES -6o y 'r-Wod-0. ,it_ Cjjgojt.s exceso de gordura, sin die.
VI SIO X b INDLSTRIALES liter. 703. .,qtoo. Ax tas III ejercicias agotaintes.
Fregaderos CO CIN AS shoro.o. IS .6 mottos: griclas. fisuras. PIC oC, do,.. .n I.P.rld.d parts dodo: T,1#1,llu FI-5162, no, Y MR111-1cma intordlgiUgdesde $7 cada uno do. 14-MO-73.4 Its
SERVICIO ACcEsoNIOS I -plantares. Para Jos Aim
34 500 poll It.. so ram-palimin c SMA XCIUW '
to. do 42" do Uit. ratio tt.- ..Ip.lli !ra,.eapioi as
POLIZAS U-2312 4 CconodC Ilk U,-.-i0"" INGLE
Comcderox dc 60" do lots., B E G AS finomdamt-too do. yup I
to P-Woo-1- (U. a. A.) Ipia a hi!iene de MKITS OXIASZ W
io -R 1-1 -& - ftild.. 3 del
REFRIjERADORES 37 Rcbcdcros rodondox dt Hit_ Cocintu de .,,"o.roont, t cis cuorpo desp bano y del Para asma, catarros, bronFMGIDAIRE Ite G.W..I.ade. Extenso Surtido d.ratollix. V.-Iloosse -axpl.". atyGUILLERMO NOVELLAS set be lik crulds, grippe 16xica. broncoCOCINAS 4 Rebederas de.11 err :IS -111
LAVADORAJ; G.],.ni Todos los Precious CUIRA No 64. DPTO. ISL &&'Aduu p SULFAM S I
015JET08 PA -do P.- Jet Gas Be do .1.1 d. pneumonia. Do venta ant, I
ILA REGALOS Do 2 I keozoo A. V1 Texas,
1 111YpIesoure Joray NI.dl. j i I POMADA toclas las far-macias y droGrandes 0 Par. 1. Respi.- .1 .p.,. cruirrana Gr"j, Inal" studio; Cello 21
Facilidades I Mail.. par. coal. No. 5 an desde $10 cada una UHTM-14-2 Ap". 1. Woo. ..no 17 T 11, SANA T PREVIENE queries do ]a Rep iblicm
motor Westinghouse. de 11, ( ALFNTADORFS do. T-iii... r-sits. Enititico desodorente. Contrad.el
ACEPTAM6 PAILAS Inon-7.5 2: cluagradable olor del sudor
S CAMBIOS -- I Wo do los braras axilas, y entre VITA-KURIOL
M-11ii- itaill -i. No. 32 de Caleittadores GAS DE BOTEL ).a dcdr, do 1. pi,, (Biarmidr- Cucharadus;
SAN RAFAEL No. 704 an LON DINERO MAS PRONTO
esq. LU aC Una cundra do I lleigraned.r. do at. Ited y -116 juvenile. Contra los fo.
Ernest Zavadil Para to veiez promatuta.
OA1 ChW do me. DINNETTES B, vitiligo, alerglas, intoxfoaEP,.-tu' do at'. U.5tom -it, de Gas FREGADEROS INVERSIONES ENGLISH PROFESSOR Dinuelve Jos gallon de ]as mamos; clones cr6nicos, afeccionso
MUEBLES DE 00011A lx!'pianooI ynai,aulticun. d 1. del higodo y de los rifione&
desde $20 cada uno C
AURORA, S. A. FI-5461. tifiat Core In% verr.g.. y Jos
ixtrrraor con *u platalz p.r. Favorece el cabello.
UA-- ,, p-rimstas. uii.x enf rVEA GRATIS ILA I r- Fairbanks It, pi.t.l.rT. H 673_7., 2 rmi, d,- on mano. 3, 1., pies: ollas a
libr.s. ories-,arlos. Ufi.. oo-n daa i
litodoros de D. CIVIL, S. an C.
out. do ad,,.. ..-I ..... 0 .... .... PIDA FOLLETOS A
Almatrila. Impol W..o. 11 -bj- 76 COLEGIOS to Infectallas. p.n.diz., i,P.
PELOTA POR d' I, coerns. Tr.tatment. -,,ICn. i
carx., lolim. .. ...
At. par. rtard., r..Ij Tanque Bajo ZANIA 574 Iasi 0 1 ...... I CORPORACIO11
Yzip6do nuider... barxield.d
ol.t.1to
TELEVISION deade $30 cada uno The Gillis School i -,st.r.c.to an rl IKOURL S. A.
.... .... MONTE 1105, LA HABANA"
Yeirita expecia do pars 1roardar, corbil; I) K r A R Q IJ I. A Is I ...... EL COLEGIO INGLES DE ,bI1,,xr,,cxpr,,,rIl, a IllI do,
I de I-- dI I.r"I.H. Nal,. ta
Bidets .e Low -1 A LA VIBORA I I 1 TUEFONO% A4251
.1- 17 1-. A, loltral I forromi.... Co,Admir. rArl,", K IT- 20. COMPLETICIS 1. It I... ;,o.d.1WnIPirI. dt 1- III ... 1. pl. De %, 21a en lodes las drorINCA "HAN"N'A'
A. ki.ntl.jo .1. 1. %'1- t n. ri" o do. tLICIIO Y cars. erraPhilco YATES Y EMBARCACIONES I NOTA, 11 1 a. guellas y latmocias cis IQ
gas a Itinnis Idesde $26 cada uno ...... wo 1. 3 at-mroto -Irituld.d, a dcli .......
VIPIDO LAMCIIA T1 YATC. 23 1. 77 hirriltira.. to Itod. m- Rep bixa.
ACADEMIAS y del J lfia, dI -- .bcnil N1011t 2 111'.. .. .. .... llud. Joe -orp. do In. p,,....
b ivalms de y -mino.11- dcomitta C- I 52-IC-3
At,1,,,,, V/
1953 MATERIALIS DE CONSTRUCCION b, Wit P,rr.,. a.t.s. tci, Co. "' a
EFECTOS SANITARIOS 11 AA4-%,F.d JUSIA 0 Avila A, It lop.littlo del
l.nti.,I. I.Urrn. dcl old.. %$he$ Omelettes l. lodal too ENSENANZA I. ........ PLACAS DE
law Ass, INVERSIONS SULFATRtS
DINERO HIPOTECA
-Cot see llklritak, AU LE.Jos COMPLETES COMMERCIAL LIQUID RRONCE
-Raellso do OL, am hot, deade $13 f 94 Fit 1.4 of Cow, -, Imrigm, ar.ol, d, 1.
will.& sirmill, I. Y -Bp.. Cmilro It,, i-ettas PARA PROFESIONALES
1. i.... I pi, mi ..Sit
Ahorn it trid. .1 terrilorict IAll .111 ad.. bin Violin, d 'b'.' Pat no In Pf'I PINTURAS BARNICES
'MOS T.A .. -6. 6-j tNERO LO PANON EN 14 HONAI.: N Arional 1, In .1
finish I vruc drorinto I Indic N "y do lox
FFFrT0S ELECTRICnS
, I I
I .
I .
N uilla 10 I Chisificado", I I)k Rif) DE 1A .10 RINA.-Donvingin, 2 de Nov. de .1.952 I I I clasificad(IMS Aho CXX '
. I '
N (1 I 0 S C L A S] F.1C A D O S v E U L T- I M A H 0 R 'A -I I
I __.- .--- _. I
INTEREST GENERAL ALQUILERESI A.LQUILERES I ALIQUILE'RES I AL QUILERES I ALQUILERES ALIQUILERES ALIQUILERES
- - -, - -_ _- __ 1. -- I .1 XM6t6S____ %2____'APIKil Fillill iF.:-- 1. __ __ M M i
IL21_ ,__ !ARTAMENTOS______ i2- 7A kki 92 RZ MNAXTAIAENTOS -- .92 APARTAMENT05
, -- __ -_ ____ ,.%O
-ARTAM11-Til .M1lKhWA1oQ CN M.kJ_ ------I'- __ __ CARMEN filk CNS1 ESQUIlth
k-RCIN51AS IN iNTO MODERN _' -'- -'-- __ A QUILII APARTAMENTO .0.1 VEDADO ALQUILO .- U KAGKtrico Locati. Ps..
Al'; 11TAM 1. l.... -, le,.,. : W., --dm. no, hbil.0.1j.... 'I 1.11d.dIll. b "'t ... le ,!]"dud. '.. I I 1, Ilmd"ll. Jq.it "jo, ml -,,. V 5.. J- D.L.
__ __ __ .a., tt)
PLANT BAIA , ,, ,--I. .- I AI d
".I no, 1.1-i'llaIr. fle'll, .1 'a., Calzoda 953, Entire 6 y 10 mrod.r. 1,01. let ad.,. Mae, A. tit] cio, nuarv..
.. : M 1-1,11 P.1him I lado. e-m.. War Tel. IV* ... WnL teml6mi- lnfo-- 41-1"Iano,
". :; ,:. I,,,"' ""I" 11 I ....... ... I l ,,,,,,:;_,AII I" 19 muth. AN~. 11111 A .M.! ,,,A ...'"t- I~ mmlrn. parliament ra.rh. _1113. 41,11,11
_ Ill "" Ill A d .11, A 1.11 ,- it. 0 y A. V.fadn II 1010, 11.870-92-4 1 I 7541!
,,, 111.1-11.- .. ... ll ,,l ........ .. !".%, l,, ,,:,,l_ 2d A ,,.,MM : IAI. ., ,mnrdo, h.bli.eldn ..oil.. in. __ __ __ _ALMACENAIE ,--- ...... .... I ...... .,,I. ,,.,I'. .1-11 I'''. ,,M:14 __ a ".."Ll.1 "A 'I.':"- -- in set. 179% OGAL a A,
. .4 __j,_ _MisN____- N oin't-SQUI-11130AIS L ILI UIR MODIEKIWO, I
I., A r;_ do, 10, San Joan do RAT
1.1.'.r 1;'11 '.11111 lp"2 :*'1111_ I", .. .... '', .. .. ,','
,,,,, ,i,. ,,,,,"".,.,. ,;,,, '.'.', )"','2 :*,, "' ""' 'n-"" 'r" I .."A .1-1 4l'i4",C-1.1.-11..-1'1.1'A. iAP,- ,.'I-,..,,n, ,'
A111,1111vil". huln "I".v de :""" I ". %I ... l'I'l I, ...... '.1-1 N. !,! -%.., 1.11 1 1,1:;,_, ,% A ."""'I"I .": .Il, n...'- I Ill. 1:11, Ill 1A.".n. Dim. .Iquuamw apa,- -tr. H.b.a., .Rut.; Q-19-u-MI-Ist
imm- st.72vi. T."i 11 I witna. A. ..] te..-LA. I.mri-votivi". vt -IlVe, r'l- .". .I,, I'll.. l."'.1'..;, ", ,,,I..,_'1" 1I" ': ... ... ....... I., "--.2., if 1,
.., --o,- ..... 1, '. ", 211 ESQUINA A I.5, VLDADO "I I 5 .11. ban. .- I .1475, -MS.
Omni, ,a l! :.. I'll".. -,. ....... 0? .11::: ... I'l,":,"I' 1:111.,,1.1 ..... .. __- Ir.'A". ;;""",*r::;, 'i"I".. AZ1.L'= =' el:-1a'h I.Irm.-P I,.,,S#_04
1 .- I "", d. :,,, K..." In( ....... ,I ... I ....... I.- I.d., O-I.. I.. y la-ld. .rhulm. U I
Im'Alv. .1111dio %etitil K. ", , .
a APARTAMENTO EN emi.r..d. to. rralila.. Informal So. It... -- ---' n ,-.'. 1;,:: _1'"ll ,I ... I. II.A'-I.l 11-1 ___1 .A,. tallifflell 1IO11111,111111tia. GUARDA MULBLES 1. - I 1 11.11 11111,th.a:l "11",, ..;..I"tl,"h,." 'l.- rin N.A. 104-IN b.)o._& 0.1/2 11.1/2 A. CASA CON, NAV=Vr& LEEDA CASA,
Ill I-P'litt'ift I ... I, Itkw-tro 99 $AN FRANCISCO 556 '. ,1'1,3, IR A 161, VEDADO Y -1111, ,,I,, r1I1M '1'dllr lll,,Kl:l In. d, 2.1/3 5.1/3 p7en. DIAAC jbll% "Vb4kt,v i6'A. 'b=ft ,.;It'. I-%d"o7'!::
A B A N A -. lr4.nTI.1.d. Ar-I I ..... l., 01, ...... WA ...... I Pit, Ediflol. "INKLIA". Coll I 1..i do,, = J.1gthationri A-Aa
A,;Artar-11t; b,.,;., W., oonordor, 'I'll'.1111" "."',"",;;;,.,!," '.' ",, h: ".:;, ':l 84.. w Y too. I NIUVII, 'Cu.j. qmtro U y IS. Sol., c 11 11, 11 .-i-oViliiF.-iFz7AE-fi A'AipAit'- to bids a"tj md I..
4Ak.;1t1-. AIi.A,.d-I .1 : 1111 o ...._ 1.", !I '" ,url, b,, Tie", ,"lead, "conitiges lhl ,
A VI It MAA ANTIG I 1, .... In. Informs I coasts, y befie. Informs: A "' ."it 633, .mpIj-(. .. T.10 .1;1
-I I47. end.'". eenM1l97_1.%r*'1;: .f al I. I ,
Mi :11.,11. ,",,":., ll,",:! l"" ,., "";"".. ";,"'I"". "It"": "llilillilillilliSSSSSSSS"'ii Meatier. MI a bacaullen, ..table.
Nepluno 1,009. U-3922 MENDOZA Y dA. I ....... y MI., H 11113.12.4 Enli-IIII-E-1016'sia-2 ,mo MENDOZA Y CIA. 29'pi5o, lixtts Ila trag p. m if-1003-8114 Ei-M-15-3
Adn'll'I't-I .... it. lik'no. -_ -,--- --,--- __ holialstradorem do Dien - ____
,. A1.8921 Aparlamenlos ModcriloS AMULBLADO, VEDAIDO OBISPO 30 I'll-Coll It ALOUILA CONDO tPART ,
_ ,- -- I 1111-C,71 As .1 O""'" 304 1 1". ,url,,, AI,, Inift gis. MIRAMAR., LOCALES
I K. in.d.- 'dilirl., O-I... .P.11.. 1.114-C-59-82.30 Nrn, thrim, 't, or, let, y callonto. Informed: GrAi Isimd... 0A P-Mr.. I-lel.
-- -_- I- I .- I It I 1, It'.. 31, N"', Se Altitillnu ;",:I,,.,, r- W, -I.A. _. --_ '1111.010'. IM 1.1"n. l, C ...... ad J.ghad. W.- P.n.drl, So. AguIttla. Camra ?.111!.. "'" VA. M a. A. 'are, .
Ill A~~ W 2.111. ,rh, .1 A, .,.. .h.m1..n,. .4 ..a. N, ... ....
or .... ........ rd"', 0,, -- ...all. h.hb.rl.n. .l.h., ,a.
'I ,
%11 I VLDADO - -_ --- -- -.P- I W.. solemn, MWMd.,= : P., M. I,".'
WO D" oi ll ENDO 1,070, $41.00 ,;: : : ,.,.,.,.,, ,,, ",., ,,,, ;,.,. ".11"d ... Wh .. ....... III,. Tl#fAo,. iPr-orInA 1, prime, Affartantatillos; it $95, Amuel Mi- Informan: F-2471.
1.1)11.194 ). !i, 'I ,:!"".I I.I -., III.I.I. 'I, A, Calie 15 N' 959, e. 8 y 10 I
", .,w It A "" 'I.. All.. Call, I S, I.... ,.,.(.. A C.I. I K.477-&&4
", ......... ,,., ,.II, I,,: I Sala. I habitation, -111. -lAtAr.- Imu- 9 I I i, 17 N-1 31 ,nh. At N ,." ll,",!!,", l.-I'll'I.11 ,,,,,,,,,,, ,,, "". "r-Ir.. I.11,1 A .ad.. .. ideal 41-111... 11-31175, B."12 ); i;;, ,. i"', .."i.-- I.-d"'..; All ;!, Aparlarearin. Welsh frente. sala, .... .11 ALQVUA Local INT2320R. CSSCA
.,I,,. ,,,,,,,,,,, ,,,,, ,, 'll'.1 1. :!"",;!'I lrl. ...... ll'-'. ll' "'. V-0 -In. I ,"an, ,,, hall, I .... I- ,1",,I* ,,, 11"Iml A-ald, ,111, 11 I 11, I ,I
;1!7: I".:,-, I., ". ,,, I M .., A A ,,, '. l e.I..I.d.r ban. eme. C,5_,31txeI Noueurilitldhmn. .i.ornme, ais- =
1; ; ( -t. "In. I ",'A...., P ... I.. ii-1--l f -_ j ., to am AM., a funtair. Minable
A.W. 173.00. I.Im'.... M.3soll. I'~ 1'-ll. ., 11.'Il 11. I'll IIII r I Ill Ll __ I _. let.. I-d- y tre.., A. eil.d. _ALQUILA ArARTA ].a. So lintel: alarmed manaro 13. Ce.
.". pideh, ,-eh-relivia'. l-l,-lr -.l 1. r.l. -n-1.1 'A.. Iei.A .a., omtoirg.d.. bl.d,, ,mmobl_ .TAWT0 About ,r .n1r. S.-I. y C. Argos. :
ADEL.kNIT' ... rls. bAL,,ci,,. -raAm trand,, vis- X. 4
. I N11.11) %D0 I I. .... till r4fll-112-2 MODERNO Y FRESCO APAIt H-1171-C-3 do .AIA'l .... part. priAd, Clun Niutr,.,
I I j I I
"" '""" P ... ifrm,, 11,mar, a] NAVE, CASAS Y CUARTOS
--- -,---.-- 1. taniento, balc6st calle: Sala, ,.t,,,,,,,?,,,..,=,,,.a,,,,N,. ,,, ,,,Ill. 1111-327o. H-90-82-3; Aloull. a -do ,,, vande. f.tilki
LA 1 "' E N T 4 lil Apa -iO- Inmr-4. -I-- turt-. ral. a pos. Am As.
1101H."11 10 I enmedor,21 habitaciones, cocilla, .-' "" I a rininctilit gin extrorifir 1 6. -A.T.NoWle. rERSONAI al
I'!" , -.1-ftnt, AllIllel,111111"' 'I- "I" 1, mJ,,,d, Nn, .... dot CAn,- ,r,.,., --je rall.
'In" ,"nin"'mr, tie .mpit. lal-wene. ."' n X -A
", I "J".rd =1- 1-rinim, ..la11 W njeI1tn(j,,I. gas, aglia ,bLI11diii, e, ,at .. ........ o 1 .g.u-,,z,, A g.iio
,,,",.: I GIJARDA MUEBLES c- An
!, T 1.1 .!! ,a'. d. ..d.g.4.1,1taclones, ban. m, ... I g.ll. emerm., '11.1107-23.3
1. 7 E I 1:1111.11;",-Id:."311: .".,! I I. .,I h ra 6 ,,, ,,r,: do rAl,.",1I-i) tv, ilkino. Aks:juilcr rebajad(.), Je- P-P 'dal"' lelef"'o 9 4641 .,,,-.,,.lamJl.. Imiftetiflule. god,).
E LE V I i i -:: ", vII. III ,td:,nr.,' ,n, 'l on laid
,,; ,l, 'l- r1.,. h.A', e ... le, I t I '.
: M O D E R N O su, dej Monte 361, esquina Prin-, 1-rama l-,"...b.1e.a. Alqtn or 1W. Clean ,Ila d, emounitinilm, B9.30,12.
Previ"I $70. 12 81-8'22-41 U -E.Ia20-82-2 .,b.3,d, VmrIo 1hd.Ah-,,AAj.,,r _" 6M_ ,_ H-OSO-82-3 LOCAL 17 y 14, VEDADO
1:0SU I --- ____ __ -_ _____ I KRO ill,__ _. I Hussite Isall: MMI M rectialtiscibe Nl, 611. Infrmn: -70 A-32 X; S T 4 AVES. AM.
Infortnien; M-3566 0111111i 259, W"16..W.5277 ACABADOS DE FABRICAR : I illoolooloolooluou PlIacion At .... do,.,, 2,11. .. A ,,,,
k4,ltl ,kCArE 405, .em.. p.n.. hall. e-rPI.I., .Ae= e.-- Edificic "BIRTA"
V,-d. It All 311.1. talle 3.1 I 1.1 I 1111-11-2711-82.3 anume-6., A.hb- Play, MI,
Vt 9711-ft., 1 .' '1W hf.'ad"", .r..IA ... Tie. Rey. '94M
" ,:-- -' I ,. ... ,-. I ,ntrt, ----- .. ..-..,-..-. br- O.2,j. r is I (Race caquina).
, : ,-, 1 - I I _- E-3211-82. 2 m- 11 I '- IhnA..'m", I- .... I, rn-l'. rgura,
1 el ,- !"...-ril ,, en ,I I, :, A ,Ir ... I~ st-olf-.1
- __ __ I ... I, nnd, hm., ,I%; !, ,,,.,;.,,1:,:,n .... ... ', Ir,.,,,,_,.oA,,j, S E A L Q U __-,.,-. --ento __ __ I ...... ,, '. I Admit ofertal.
spl6ndido Alwartniii I I do "'od. _- -_ I P No 210 ,ntre Llnea y C he ,,
- I '""a" I' ere, tie CIegi,,. In. I UK-F,90045-2
_ 0 F NQ 158 Bill's I OQt 1. ,VEDADO I erraza Agu, abund tit,. ."al
'I
ADO 1,070: $36.00 ALQUILo- L'ii."I". Winn"'" .1'n .
,. alza da.953, Entre 8 y 10 ,-1. f-ruthdaria. Iiliqr.m. h"'. .
. A. I, l I ' .".,, ,,,-I l' -, ,: ... r!,,,. : A.]., -Inedte, do, to. 0-t.
Bjz(jr G (1141110 ."-.',",:"" ."','-',' ,,',""' ...... I,, I Ill.,1111 -aparst,. bft,. ,wea G O S S 3 1 7 LOCAL
'" '1-",. ', ,' ')I"' ..l',, I "I.,l'it", ll., hA1111111 111111 r 1. I'll-E-458 M -2 mv, .y servielo
... I.: '...".. l --- l", 1115 -- __ do crimlas Agua abundante Infor. 1. Alerild. 20 do .y..
, 2, I ; f..1'11. ...... .... I -.,,j,, 1-).. ],,,,,,,,, lrA,. I man on 1, mbm- .j!b F difilI-C..UII.. it. do,
'. ,I l,.,i-- --, I I~ 1.11r- -- on ao.&I
Sv ... ... ferenvias. i, J.".-. ...... I,, I I., ,"ll".d. !;I;. 5 out.. tie L. flat, ... : .file 10
GALIANO 455 -- 1, it i, I if.l ... r, 11.1-iN N EMADO I 111 [ E st V, entre Saqla Catalina y n'etrm, 0 anot'.. PI-folt, Per-
11 10-2 e
_ -:I ,-8.1. it 18. ,,.r-,,y .xfttbkd6 like, ,t V"
,.fr, SAS JOSE ) BARCELONA - (:"Ill. 19 N" 1201 bay. I fortmos. 'emiorgado a par
Ud-E-263 W-1 I LINDOAPARTAMENTO NEDADO I San Mariano. Ol toltime. U4M&2.
, .x ___ i.,., 'I .,---n1,,, d, -I., -mmi- i
,I.. ,A ,-T n It"""" At ........... "l' '_ '. ',:,' "4'. ", IL,-... ,.,,,I 2 I.bl.,...eA. b.- .I
C-150-IG Ill. M161. El. 457 ,-,,_ I Apil'ttinnerittia tie lujo, Sala
!::,. I_ _.r.'... 111111I 111. "': I kN "'! ,,; .. ' "Ill : 1, I.vA1,r,,lAb.A. -.d.. UK-1,1112345-3
__ - .,"" --. ,: ,, ,,, I ,, .air. L:.Ilad y Elc.b,,. "14"bl', -W- ,I 11111111l, c.nj-10r, ulna habitacifin, .QUEBAN TRES BE
'. ,;"," In"'t, I lir, ,.ll -,n- ,,. sericio tie criatio. $65.00. MODERNO EDIFICIO
Y __A ,:::,.,:,.,,,,r ,l ",::_ ,_'.'',.'' ;, ,_ --A Q U'I L E R E S I ,,-. ... I ... I-. I.M, I, 1" ". UH-E-1067-821
'.." ,a I!, 11, --- A 11., ""' I
_ .P I,, I. 1. 1, -l" I ,11", -rhlt. l ..... -hel. ',', ,, .LQUIL0 APARTAMENTO INTURI.., Quinta, entre 2 v Pasco. Call, 17 NO 54. mitte M y N. an
Ft-. HOTELES 111-I.11.11 Ill "In." ... ... .0 r "I e ... hah", 'ji. -111roll --d". -1111 elft., ,I Vedada. aiguilti.local pmp
-- , ,-., n, .1h.ed.nle tln,.e.l.d', --,"'. e-h l,,m- $50.00 I hou tj;LN
-Irl"...,
"ll I'll,
It". I.-I
.I ..1.11, I.
-, I.11,_ Aar, z "In, al ""-i;_, ,,". P-- .eArtal,,reln ... bad. III, Fxdwi,., y fe.qu r. e. it' d, medical, dind at
.- .2 A1161 do bell- .MISTAD :111 I .1 , ,,I 1;,"I"l ,, r'.I ... ... ... C 11-jn-a. ,-,,a I'll", ,.,I, -,-d.,l. 2 1. b.A,, U)I-H-231-82-a LOS 11,!!..,:Pib.
", A I --p -_ Irifornoes: Telf. M-3566
' ",7""I'll' VII.E 457_,_2 a- Li, tell $35 N it 7.17-M I I H 11, 21 ,Ildc,, ,.W. III ,
, ', pill, .W, -,l- -mli- Ca VFDADO pgrit families qu,
,,,,.., 'I'-;, 11:,., K. Vedado __ 'I, n I "'r"' In. ,,.een Ivivir ___A ,_Inlll. "' Edificia 2.1 .% __ Am At
11 ill,, ;, I I, S5000 ALQUILO APhRT)IMENTO. SA- ... Mlen n, 2 6 PA m. ,n ,,I lor' 1". "al l-.'1d.ae e 'l'1 a 'S'oylQ"ll.m ] .. fien.d., y I,.nqui1.,. sin ,ui- 'llillillillillool -er-.I,"., :'.1, ,.d1,,,,,.,,,,,- 1',.":,,In I APARTAMENTOIS CON i'l,"." ....... I,." -l "I" "I'll 11 I I, H-N&04
"'.. .., CLEVADOR 1I Ill I'll ,,,.,,I,,, i , I ,;: I P- 1 4 .,- iml.tommit., I pimat, an. -I par. ,menflt.- p-t,.3maI a., Mi m.1"tias.
HOTEL -ROMA" I.T., ,.-"I." "..., ,,,, ";.,... -- 10111- 1. Ct ... I "', r, Il.ii-I 1.11, It', .... .. n", 11.- ,,:, 1""' tiiiiiinnil I ,.,
I, 'I I .1 I
: I In~ emri do
: ". '. I I,., I . I.... ..1.1,111- I I'll.... ll Ili. ".11".. A IIla.,, ,,..,.a ..... 1, ,., 11 ttree,
I:I,, 01-11 ..... o Nl, -il 11"l" ,I,-,,, I SAN IGNACIO 712
, I I ".. 1101 A S, "',r ." _-, ,-:_,,, ; e. 1 7111 ll'-' ii i -1 .1;11-1 .T..'el.; 11 AVL]rlami' 1ICnrIj Sald-comcdor, Ilel habi1-1 --- I-, ,, ,,,,, , Ilin't"i % I 1, ill %Mr. Vt.,) '1.111l ;111,1'11 I ",.I, Wn..."', I'll "t, ",.",'_-,, __ ___ _v w( -------- I., I,~ ,.I t.,
All A I.- 11".. U'"',., .. %..'l 11 1, ," -.1111i de 11,1.1 I ... lle-- I ,L P a, -Aentild- ,,ril,, ,Ii.d., y At,, "A A a. ...".
1 , l'... him. ,"'ma de ,!,,- EDIFICIO I.OUnDEI N Ila ,,III,-,- 25 N 27, Vedado. I' Is ,,,,,br,. Agu, ,bun. iii-ne, giinde,,t, bah. -ruple- -fA.-"'-'*.'. A1II d. -,.,';'_ '.' ,,.!, I I I ill I.- I I :" ,", "',",' "i,."",!.'i',,, ,,,,,, ,,,,,,, I'd, I ", ,,,, ,, 2 I _,:; %l.1..--, .-Ill"I.-I ioi" Inti.,$A e I "!
11, -, -- ., ., I. ....... I 1 2 SE ALIQUILAN W. ,act." v '.1-lador d, gas,
1- ,, ,,, ", .1 "." "'O., :_ ;.,%,, vi.-"." '.,.',' .0l-.., .,.,Ilnnrat., d, ,,,I;. y I I UH H-84-112 FI-4441
I'll E.lo,,., 7= 1 ; "A I .. .... I 1, ,, :,, I! I I -:2 ter, n, I. d, eriAd-, poll. ,an ia.
, 'LaII ";,:', 1* ".. I. ,, ,, ... -, 1:, ,,, ",.hl .,,,,,i,,,".,;"" ;, """,-."", "". ,, -- - -- ---
, ., ...',, 11!1 1','!,-, ,,, ,,, I I.. 51: j, ,,, D- ll,11,1- -1 te- I '-n- ,.I IdlI.N. In, .bllnn;, SAN LAAARO 119-123 -d-. FiliOir. Sguii abundanHOTEL AZUL I ,,,:.-,1., ll, W111 I I 11 It 71, 1- I X-117-811-2 ,
AVE. PRE*SIDENITES 14 I F. ,.l S., I ,, ,,.I $30.06 ALCUILO APARTAMENTO. Sh- I ,-"gld. ,,, ,I P,.t till I~ I'mirr Industria v CrespiII' le Y preciona -,ta tie sardines
',,4 ",lj; .," ;; .- "" -_ 2 1 y N ll I I I
11 F-9975 ..." , Ove newidiviolind". '1111111,11- ;,:,r.t,1,', \_ ,, I:. : 3 I'ANI.e...". '.. 'I"'"IV r ," A medA -AdA IgltIA San juan ; ALQUILO
"!iIR:i,,,,. T!,-_ I, : 111h.r.11r, of 1,16folit. i 2 ", ,,,,, '. ,I", 11""'Altn"'I"J" -_ -_ __ till, hnA.,.I.re-S..mA'-1u. BrnI I I 'I
\ ,_'h 1,-,,- An., I A
' -'.' ,' ",l
, "' .. 11111_1 1111111 I "'.d., C. I l,'s Ila Int.'al .1A..
1,-- , m.g- A, ...... ","r. "I ,5" .a "a NUEVO EDIFICIO
N1 .7 1-1.1. I' I ,, -NT-HOUSE
1, --- 11 : I , , ,,, ,;,!,,.,,I ,],"A rt 7 PE 1. -,Ctrt rof.'eine'... 1- .jetalil. WL.Ifba. .Juil.
,,:_-r. I. , I E-negado ra eI gri AY.5TAhXNt APT Sh ESCOJA EL SUYO HOY I..= ;- "7. .ft- abs.
- __ - It Ini!2 A2 2 Il"n" LA CIOMEDOR .....- C.
__ - __ 2 ""ll.l, ", 0 A net', : R=
- "' 11 ,; ."_. 11-11. de, Ila. 1111-11-197-U-2 mi. Va.&. Sal = M 2w,"
IIII-E-01-III-it N- A Wea G'." "'I),, 39', ""I'll. ..It(, N 1. EN I'llF .-,fit. ., 7 ...... __ _ __ I ,,,, :: I'll,. O"A'i:, 5 I I -, 1J K 4 ... '!",I, "" "A _Ato y .er. do 3 a lZ y I a 6 *,it
HOTEL REGINA kil 1.1'. I,~ ,11.d- 22 N' 136 -- 11 Hotel d. apartatment... I '1111111111111111111111111111111
LM EN 1) A It ES ALOMIL. APARTMENT OE 115T , ,d.,,l, I C-11745.;
INDUSTRIA 410 illil-wilar. C.alle. 1- "I,., li l III. ,!I, I n., It 8 y 19, Vedado.
...... ...... ", 6 "'l'all" N11 : 07_otilev C ., 1). ,,,ll':!nl ., 'M"' al), .. .... iljlt I"'. aii'l., 1 .%,Itlivn hotel -Idenclal rabit,. H-97"2-2
Fertile Callitolio. Tit. A-4433 :' .',' ".',', ""I". 11 ...", ll. lh -. I., Apartattlenin. -1131 11 11611. 11.8111W Ulf-E-1197-02 2 Ollrl driurtsmoont. &-dii Nave parst Industria, cousterIdevadore, din % nocho I,~ l'.,h'Io-lllI1 .1.11, ____ .,r.,,- 83 DEPARTAMENTOS cist to allostatin.
;:;"."" ,;:"., '.*l, Il."I'l ..... Ple" ,.I,, ;.i.. 11411r,11.1 -1ner, t.lhl'..-' I 11 7W 92 4 rant, astu. fell v -11iml InfreTiones tod.. I~ ToWmen, 9 ,Iquils nov, must am He ...
r.; In. ... ,.,, '"n r"I :, .1 I .I., 11"lln.." ... .... l, h; : .. .... ": SAN NICOLAS AD.. CASI ESGUINA SE 4LQU or I p
I'll, 111. ..". ,,-Ir., --', I .1 ,,,,, "'lil., ,,,I'll,,. I, I t :, ., ,,j,"'lin -- ILA -MI' LOUIL6 D PTO.. HABITACION. RA- had, tie minstruir. on CI.v.1 cand
I, I'll A, "AN, ., ...... ,, 1- I.".. I; 1- ,- ", 'I :10a S". lllfalll ,111: ix ...... 11 A. '. 1, ted. A mpli-. .9-- -t
"a, z'""", :::;: ,, ,!' I I'll. 11,11-1 I I, ., I., y 9. Badega, "'-'a ",,an .'...fe.l. ... Paid.
" .. ; ;,,, ll ... -,'- 111. ki"IRTA.11
(IN roji( SFKVICIO .-, ,.l-'. -- ". .. .... .IT, 2 I "IfIll alq -R.': :- UH.C.61.82-30 Ne.- M"' T' 6 2 ,uadrini. 1-9288
I Ulf F 17.17 P2 1: ,,,,"', l.-d."", ' '')' ,, jiflolla $1 1411 111-11A, rw re 42 I 1,
... I.. .1 -1. "u., ."." A a ,I, I"J."n- it. I I MIRANIAR _____ Guaguls Y team U, vern a cualfadw holev. I
1--l.... 11.1.1 .!,_^A.1.1x :," !", ,W,,,l 1 A9112 ___ "", 11,70, B2 _al..". .1. At ,iiiiiiii-ol -- ii-iinimiumouious: 20 DE .11 kNr(, SE ALO UILAN LO APABTAMENTOS itirtt-aini, a in taiiiata. ALTURAS IM-3- -111 11*111-11 it 1311 92 2 , I I .. .... 1111 e.,1111- llir- I .11, I, y a. Irel, .1 P.rqu,, El.. 94 HABITACIONES UH.r,204-0.9 !I... A~ ..... I. to I ,I- 11"'l.", ", ,I- ,ir t.,l ,__ ,,I lill,,ildi- I_,.j 'r M.j. ,e , _at 'P.".. 'nt' 'n a entla.d. I.Edit ..... I. -01., P-i I ", Mm- """, 'I, C-1 I'_ ed-A, Do, -__ m oil. RAKITACIDN GRANDE. rANO PRIVADO
d", "'adr- del v-Irn, ,,I. I -"I ,"'r"I.- 1 '-lbldl or :-11111 I'1,1111ei l I'r ,,,A ""","A I, hhl .... ... do, ba .". ---. -- -Ilrl al-e., OFICINA
" 11", "I'll" , '1011111 L,11-C-1065-82-2 ,",'r!, ; a I ', 1 [-, Agular 74 I,
1-11 It ,'a _11 I re".6al La Impa. I ,.,:,, ";., ,I., de ,A l -6 i h,,hI,, I", 1, A,, I.." ". -,...d,. ChA
- I c 19 T,061O .... 'e-, ,a 6,?, E. AIi I"g'.'- ,
"a I,.An I 1111m. I '11_11--- hI,- .1 I-,", 1.lvdro, $150, .rs;.'de.! '; ...
,.,. S,, .Iqn!.,Ia.
""' "p"'"" 'e"A" "if" """ I ___ ,,mamite '"'ga C Jui
_ __ L' , r;, I l r- ,ee.l-.Ad. P.r r] IrItf ... U-8282- ,,.,,,-, T. dal I., I,-., ,,, Ed. Z,- ."
" l', I 'RESCO V AMPLIO 8 =1:'
A CC- AT. uriCjwn_ A_ I~ San Isgrancirl MU,,mtm
-1-11.1 -- ill b AWT ... N M
; CASAS DE HUESPEDES :, i,, 1111 1'-"11 T I 1-1 t.- 1l1l-_I-,.,,,r,,,1 I _, _,, j A flit.. leal- .. An~ ,.I,. Plad. y A.rharg.r. y Laanpaftll.
1- 1 ACIO A ," ,: T :, ull-E-936-82-2 "A' 0-17H-11-364-92-2 Cardbl 01.1 80.10. III. F-I.-a- 531, X-419L- , :_ .
ZE AJOUILAW ; PLIAS RAIRIT -: ' '!' ;. "'I, ,, ,' i,: : ,,,,,,t ,.,I.l, -rned.r. hot], I ,
I I I ...... -k" 'I", -- _____ __ ___ M IRA.MAR, S --. ,." "' 1- ...... T.Ilpi.. C-., L... .g.A. l,-'
". ,- ---,. l r, i .. ,,,, in i )-, ,2, 1 ll, .do _': ", : I __ I .1 I ,_ :,",:l *; ""'i., 11.1"', ,I "". 1. 1-",,d.d, no md,, horas. _ 11-537-H-i I
- , .11CI -e. Consulado, Esti. 4P j; ... J', MIRAMAR KLQ ILA EN CASA TkF6mo OR
__
.!=!-'."",;;, I.. i 1- ", 1. 'l -. ""'-'-1' ,.1, -- EDII is A% General SuArez N" 651-E I "--,. ho,-- fre;ca hb --------- --I'le Fell", ,,., ;11, 'I ; ........ .i-I,- --,, -, A1Q.J. I.J.- .1 I I d G
d, I.- i ,,r=,l,,1.a1,,. ,I:
_ .;,"'.., g 211 -I,., Srvici
ii ,a 11 -,, 1,1 ....... ,,, ,-.1,"I" d, 1.111,11"ll I ,...e Y 'rm'". "la-a I";. I I
, Ideal parn Matrinioni IJH-E-2
,,, "'I"d '12 l I 1. ,.I,, I, Zl, ;" ,_ ,", :. l -- I~.. ,IS, ..I -mod. AM fr 'I
, lb n., e.eirt. l..r,., ei. iiitA-nl.
.. ..... I k I A 6 1
or _,i, 4, It .I ""T lo, ,,,,, I .,.I- 'n,- Ill .1.11 111.l. ,--." -'-:, ,oef I I ; P- I ALQUILO
J-1 A :,, I",,, , n : n,,,,d,, L., ,,, 1-1 .111- W ... ... ...... l; ..... 2055-112-2 en.d.n. it- jo. P up.
,l. ",r- 11
I I I'll111"111
", I'll
1.11, I ,I
I "',
e -_!I- I", 1. li, 1. '. ,.., I., 1.: "r ___ ___ I onsulado, entro 2- j 3r.. btirme.r. I At ,amorrial, terin-a. par, aft.
if all W., I., I., ,i. ,,I:,',', Inflllnlr,. A ;i'217'1 ........ ', ,,'I't'_ j tl ........ --' "', ILA IJMA ,. of paterel.. 60 = 2
.;, -, I INIATIUMONIO CO. AI:OUI. S.-.-' ;I
.. I" .9310, le 773 y 13-060. 1_ 0-30
- I I'll, ", .., 11 1. I I -AD 361, T,16foraol A j.h.bl r'.. 'd till ruo- Pear.=
1, ? i "' I lelefmm. Ezcobar ) Cmndn,.. n,'.,A ,j rate, rumn. 11., a :,SIR -A! j AMIS1 L taelb-, ..e,. .1 tafm "" 52 A Vfirtutl
- -NJ ITI ) J K I en I it. Sall J0- ........... "'L I ,
RESIDENC Al. -CATALINA" REPAUTO N %R It _____ 'I .1,11LE(ill I- Ma. '!It -Tal folemes; .p.slAmorit. NO Is,
1. UH-H-342-82-12 1,,lof A5-4531.
I VH I. IKIZ-A2- ,,.. "' 'A "" - '- -' I'ill rl'lld,- I """ ". 1 L 778.84-4] t,,reer pl...
.A. 1. -1 : ,,, ", I I I HIM k __ ..... ,11 ... 1.11 1 hl1n1111rI1 I ,m __ It __ _. I
" ,,,,, ... ..... ... _.,-, ,,, ,,_- i,..A [ 1,l ,,il,, ,-- pl- ,.1-mhod., -CTV., ,.,-_'. -, I 1 -it,,- W-hinglaen 269, -q. 'l As, ILO HAJOTACION CHICA A PER. 'I 'I ,]Ill
" "A"' I .11111,111 I~ 1 2 -,ph- hhtr-,- 0-ts. lim. PRIMFRA, ALMENDARES I .... lot. -. -f-reri.l. $1-.00. C.- i Ult-E-1*1.U.2
4,, - T, - 1- I :% i, ,,, 1, , I 11,l at 3 ':',': -l-1o ,d--Il- 1, li, 1. i ,n,,II,, --, ,,I,,,Ill.r M- A32.40. -1 do ,I d-a. Av, Acoat, 10, Vithra.
ll -111. -' 1,- '.1, 11- I- " A ,- 1 1 11-1 .1.--1 ,l I -,:, ,ir 14 ,, I I -1 ,,, 1., .. ..... 11 ,,,, IL ... dr- Agila abundant, elinj. Oil,. ,mplia, indermiumle.., ". d,.: I
I-4 :. I I 4 m", 1 P;mle- ral:, 12 I, 14 ter. G-tav.
-1 "." ,at 7,1:-, ,,,IS I Se .1 I I__ to.- T7., Itmi.ell
__ I ::,,,, "',"I", , "' "A H' : qiiiA, ,,, ,l ..... .. itn- d I ... m ,: ""', "': I -L.n,,db,. d- _iu.ijAm at .92 LOCAL PARA ALMACEN
IL C
roin pal
_ d
_T _ilslsul.c
I Mass, _fi.i:1 I 1.1 -- ""I., l "- ll 1 A T1 il co_'Ll _11_ ,,,,, "' IH-E-11112-2 'nAllAn-eeln III .IA
nan;I,l1 i "' -" ""'l-" "' -- -I" I ,--. W. r.em, III 91.1 I- -8'-'
I. 1, I.,. 1 1.1-2 i fe-t, ,a ]A be,,,, I -- ----- ---H .So alquila 1- 1 propio pa.
I 6 '" 11, -- -Ma
--- ,,I -- : ::i,,,,,-r-,%, ", ALQUIL0 PEQUEAO LOCAL CAS
MANSION VICTORIA A, .,_,_-. ,, 6 __ f. .I. I 1-fliel 11A.T.11O. R I ( Se piden referencista. f.Tifr :,_p
1, ;,,11,,1111,11111 I ,, ; 1,1,1, ,, ,I,., 1, I ;: : ,,,,I'. '-I,,mA lnr.,e,- 0 -1 al.T-, b..( ra alfinscin con dos cjirnw
. I A -8388 A ) .3wi, *40.50 l,, .,.., hmablo -W.
GRANT HOTEL RESIDL.NCIA1 1. A 11,,111 3 ,- I., ,,p ... R d,, I Pl-. dr d .. . ..... "I", .... rrte 159. ter
,,M, "Joan A $11.1. I ,, lil "..Ilt l,,,,, .,,,,. ,, ,,,,,, I- I ,- 1311-1-1-405-U-5 -1 p- ,d- hl ,,em, Para~ Z.:' ras de refrigeracifin, offei.
""', '7, "L , "'ILI"" .' -11 A-1. 1 1-1 le , ""Ou An" "l ... rr", Aj-- __ --- ,_ H-187-94.3
, ....... I -m. -, - - --- - "as con instalacitin tie at"
.,
. lit"' Ili I UH-E-1475-82-2 ,- 1,9 .1,..'A ... r.- 303 A,-l A!, I, l W- , In -1 --
. de I 1 .,
- ...., 1. -1 I ___ __ - '__ RA" 311A ,., 1. lad ALQUIL0 HARITACI A .A-'No- neondicionsdo, lugar cintri.
, ..; r, , '. APARTAINIENTO ... ,,a .,A- AlA'Naultab.jo I!1.e:
" %- ,
-, , INF-VSTA 1,301.' $44 y $60 -,'' '",' ,,' .-I"A I-1-11-0 cl IMA.- 'id- reftrentitio. -nllI.,d.' W-mmod.l. do, h.bi- C- hrm-lolt. .nw. Inq In". w ea y conatercial, con facial.
-l- .ra,--- ."',"I.,- I bum ,,,f,,e%,,,, Humb Idt No. 137. Mo.
___ Fr 11,iWITI 1-11; ... 1110111 ll 1,11.. ,-r- Me'~ ... II ... 'I! "L i..-m- d., th.A.'. earth.. 'a "'" Ill... P TOR~ .U 4211. dad parts IN manipulaci,
A lquilo 825 ", '- i' [ I-d-, P i ,mi"
81 CA5AS DE COMIDAS 'l, ",rl-lg.l" ]:I." """, ____ - ldlr 4, P.n.. Ileirl. R-Ii5g.MA dr mereancias.
""A "-' it"" 1,, P-i, C.11 I I NO I2 ente. zN CASA Cc IrAMILIA SE ALQUILA
In I2 ... - -- -- .. A Inforrairs
Hur" 11-r -Slv I VnI do ,,,, ,mp ,. I-~ hillovi ...... an,
_ N 830 S, pider, r,-(,-r,-,, MIRAMAR ,Mae,, ft ,n)- Vntuds 265, altol.
- via'. 'It., k.lomu, 1. I1. A,~ "" ; ,,, : ,... I I ..I., 0 I 1.1o'l.,-". Ir L L 25 N 162, I 11 1-1-908-M-41 X-4197.
;:, - " I I 1. ___ __ p. :- ,-,,,.-- "'', vaIre lulfailla A 0 1111-11-46-1-2J __ __
.1.1 .., I i ; V I I 1 2611 A' 2 I'r 1 :.111l :." T111, ,"', I-'- I, -Illl l .I'. I 11. .11 I----.,.-- a. ALQVII. "". A .-IT A .
_ ____ __ __ """'' "I .: "A ; ...... "' ,r= am a,- bi.d. A hrmbre Art. o .l L...;;. .7.1-- Calle Pro I gi-eso I I'll, 1.111. Ill. 2, 1. hi fill ... I I
_ ___ r ,-- Dr, I ........ ""' A ", """"', y I.,"b", -,-- APARTANIENTOS All It'. f"'""" Ma- 511 "2 Zillli FICINAS
MANTILLA r " .. .. .. ... ..... ". I ,I ; I ... I .-nin., ... Ild" El.. miSi _____
8Z APARTAMENTOS ::' 1! 1111111 I I.,11.11 "I 11 A A" I. ".x" 0
__ SI.: &1.4 1 11,1t :11 ,,,. ,t,%,;A ,1,,,,, 24alun- Telef.. 27 .'S" 1025, ettilitian if [0, I ; MeLa ai -- T -. .-"-.INA AMPLIA CON
li'11 11 ll';:,;':, ,7 l i 11 5 77 901 1, ,Ub-la. lur. P11111A ill ageldY nae A I. Mrie.p.lit....
N "Itala.
YI. STAR %\ V(; 111 ARIZ A 3 ruAdOO Paradere, Rut& 4 I'n -111,111,111. I., I .1 .,1-j,.,. N edudo. ratio. .1quil. r,.,Ii I. V, i I compoortell J51
1. _. I ,"mal. I..".eW., ,tibleni I esquina a O*Reill).
". "'- 'lle ""t.
27 " _j, ""
,in ..... A T mi. rl to.
j "'ra.. a ... a I_ l it-. I I
11 , I I ,at,, Av,. 4.. y So. -1111 ", Illi-K-1352-M-1 Il.p0fl- ,onf.rt"""4 'I" "'_ Q-nci- 19 No 13511. =00 -C-105-M-7
".d .. ...... $.,4 to I ,AM "I..,..
I, I A RI 'A NT"S' I "'
ho ,. me .I .......
., .11,11 \-:I nr
.1 .." ,, I -_ rn.. Iran .., I, -ml Itanel"i. 11-84944-4
I L Pit ", "L "l-'i ]
, A hl"i n, A ...... A I.d.d A ..a
.- "..:_ I 1'.''', I.A., d", 11.11,-, I,,. ,-,.,J.h, )I'll.,. NUEVO EDIFICIO FN All %R(;t RA 201 Ahl.], IA n,,-hdd Aju, jjECiUILClHABf'rACION C;-Ii E -66-N ALQUILO
11 I r., nI,,,n,!--, ,,, ,,, , ,.,, CALLE Ill ENTRE 21 Y 23 ..- At ...... o ,li,,,"n no. :,bn:,,d-I'. T.d. ,loar d "4,mli- e-m.. i.Ir.dM md.mehd1OaIi,, I,,b.till F IP6 112 2 P-In.%. $54 to 3 too Vixile. ,,,lrah ., 'd, nam"a 'iI.d"C_ "ll.'riii .1.11'..,,".,.e.p,.. ....,fiJ-. pi- fr,-St. airliltiall allarl,1111011:'j.; .d "" All %1_1
"'" __ __ le, bane
Ampho apartaniento _. .- Acol;, d-, Im, .,ombla, balcony n I ... ....... --,""i'l" ,- 'lle"a. an Ill- .1 F-11111. Lmr pin., no.. R 13. -1-d.. Idill.l. a.-..%= "-... I N1
S i "'IIRADO III paelaillew".J.ali (m ... it.. ,,, ,I .,,,,i,,I I. ...... 1,. 0,,.d.r H -PU-94.4 ",a No 1 42. 'n tre A.I... y Vieut.
rt.ANTA 11AJA j,"i-Itar 2 .1. v,Oev- InIalfl. c,,Iljrj,,I ,1,.s 11,11, 111c,,11t, Ill lide"a. 0 ---I. UH_11,27,3.1 MA PITI'l- HAZITACIO6. .A" 'L
I I -_ ]ad.. -I-- ,loti h.,.,. ,_7 b., I. .. 573.
frvilt". tutlitta 1;110L 11, sillit v ___ __ HL. Int.tream: apartamontal 12, Ser,
1;, X-175Z v N. % I 1, ,". -11111 ... 100. Iowa- Wai.. B No. 436 enlro
I "I., I I ml., O ovls, ban" ,It ...... C I.- ; to, V.d.do
A r % S.1a.....1.11-11"r, lulft., it'll-el-0- I ...... hid". fivgadet.." wellia -!:I- - __ ------- Ill.r-IXI.A3. __ ___ ___ TX jGXAoC_16 Ill. ALTCM UNA CIA: 'UH ,
, '... -- .
. ,-, 1-1 .... 1.111, 11'-.... I 5, piRet, ,0-nd.., ...... "., c deres I
., I L." 11 All iIi I 11-11I, I 111111111a ellei-Ol de gh-- bilwtv vniai idwl 1,111 it I dta, A Am. hlll,,I",,,, ,,,,,- 1. I I I -- I'mi"', clitirt" Ill, Ill, """ AI.Qullm M U N ICIP10 "o'.. i ,uh.t ,='."'.. paull. At~ has 1800 ,,EDIFICIO ABREU
loomminum I vw' v-;, ,Ih.In ;11 hilld ". i'..-',t., el"ll"', y ,,, I I. I rem y O'ReIlly
. APTOS $35 y $45 I 11-1140-112.5 ,,'I ,"I ;'I ,."I'i"".1111. I ."'.;",_ I I I I ".1, 'At. 1.11 %I
"., I ,-;,;";,, :, ,, 4 7 4 - quite departamentoo par&
., I 1'if I, -.11. ,I-rt. b.'A .. ... ... "I.,..I ,11"11.111111 Ill Ill I I it Afliilillt.k .A.NlrICh It RITAC-N- .lin.
._ ;:11 I ,,,,.Ii ; :"!,11.1.",.,;:.,,,,.A ,rm-.Ild.d M-Ilne, . L... ,.I,,,,.- as. Inforsaii
. ;! :, F1 1-:1-I'J'all, n ll Mlkj. (LU Y A N O )
'ek1- ."-- ,.,.I el., 1. Inlanla eq. mq u, I I N it NI I it % it It It 1, I'll 11 W 'ale, %..I LA.- NIAI.
1. ,, '.1- 11' ." I ...... I 'n" "t" .l .1.1'. I I I I 1, 1: -1 1, ,,-A, III". I v.dar. I I I I .
, R, -Ilrllll I' ,,,.,, ,',,!,', ',,' ,,. ,, ..',: ,:: 1 Teliliflonst F4 910.
"" I I NI A ,is l I _ci ufi -_ V^ ICIILA. .1. I I
I ,_ , 0 ..".11.0:', ". , I 1A M!;,,i I.. IN I .lj.1_1.1ijT .
., A.". I I,,- "" jo; '.. APAI I hall, .06. .An em, "I.": I
. ITAMrNTOS ; I Is. F. - loss. 2 A LQ U ILO a III., n Immlo'. ., P-bil. om,". UH-C,1055A&S
%,Onhll v, ALIldn' I I I:!, I r 11:11 '" Or- I I A
1 ,I j I ''.. :,-, : :;: " ,,' : :!, N" 11 1111- ."
, -. I I.0," .... AMUEBLADOS 422. .11m, It land. Far, A -- .
1 1,1:1. I'11.l ., i ''" I % H.d. II r., M ,I Sin estronar modghisirrion A rrl!,rim. __ 1,411.114.13
Apartamentos frescos I 1 "'. ". 11 ll 6.11111 111 11.111111; ,1401,111, slit EDANIH)",
-1.11 hnn., .,Ill 1111- .1 .ri!..I I Apairlonmenicto IcAllj J POiAl. TRAINQUILA PAll ft.Vl.
1.11- I Ir I 1. I., ,,,,Ill, "d., , k. "11. I .. I 1'..- .. d Vt. -- ----ALQ'' .1 1, I, I I "'An" ..I' too ., UILO _A ___I.- ii-art,- I -P tt a .,;__ 5 At- 'I
, I I I
. I 0 I I .
, "O Cxx - Galsfficadoftf I DIARIO DE 1A AIARNA.-Donlingitt, 2'de Nov. de 1952 I . aam ificadois N'Ong 31 ,'LI I I I I

IN U N C I." 0 S- C.-L A. S. I F I C, A, D- 0 S DIIE I U .-L T I M A H 0 R A.;- .
I- t I I :
A L 0 IN L E R E S I A1.119 I UILERES -ALIQUILERES A-LQU. LEREB ; SOUMAN SE SOUCITIAN, SE -SOUCrr AN 1 SE OFRECEN
LI 4 AG1?qE3 VENDEVORES Its I 115 CRIADAS CRIAIIOS
14 OFICINAS VIDADO N MARIANAO -,KEPAXTOS 96 LOS FINDS NAWJffo-;
-- .- .- Its OFICINISTAS __S I I
.1'sk.1.1. Cen.n. I.VIA-11o. Tjkjt ,
xtritricto lit"Ta. COA1SkDO NU ICUBAN AMERICAN BLISI- 1. APIPLIAWO. .11 AL, Loa 1114011, .L.111111,13, .A"OSTr,, IOLICIT.O. ON y""... A r", I SOCIO CON $356 p-h, --1 Jidil III~
urahagntj; givnr- 12 No. 50. .at,. stals. 3 curtu. 4- loarims qua terigm grande Amble in' P .".."if ,at]. J. rdla, portal, safe at.. "' r 'I 'MI. ,. much, pu, tiwe me-ime una h-ename srrml.. .no conap t H-713-1154
.1. relli. .a 5 f I almllor. of ria-7 3 b it 1 4 11-6it, rod %, ,%.'b o -oftli, A -Z!,
.a 40.DO. San Antonio Y PMLt,rA. Ona ,or deCt-rer = A y ray.01g.. SOLICITANIQS W.iblr --!' 41a goarril, 0-11 _,.do I,. trutit. 1 (Al"flas 11-trI. Y.. .sw.t- I;d_.", A ,., ... p ...... Ir.b.).d.r., armi.,lb),nnnint, OrMISCM111 .04. l"NA 1mmA L"Inelaill, 1
. 4. 1. rootage, PI.Wal..W 0 to 11. Y hot., f-%,. (.1 led. ft.. Y .1. 340 -4732
_ __ S, #u ver do H-1102-ami-.1 M-160-114-4 'istanoIles ,,, 14.7111,841 (C ,- vioj lvi.kri. it. _= Y ""'Init: ,,, I NIECANOGRAFA it. 13 10 .A.; laaar..I.di ,It, a.,- -1 ... ,, I-e- Y ,,atlam, ,
- _* 1;j V44716 SIOLICTIM M ._ -113n. I -110-11"
Sa I ,,,,a floor 1c1n SOLICITAMOS AQZoITES EN TODAS p",,"nI ,%"- Y a.1*.c1,".g p1r1lilb,11, Wearies. Par. ..110o.r -ft art.,% negrian-W U --- -- Is -- ,
r q11 is fr', ,...at.. W- a..., .1 a, aml. cid- -"
.. ".;. .y small., 1.11,., qn1n. 59 ALQUIURU VARIOS In. In-lidedge, CMAIng. ll..tr..d. Z rr u dead. -.17., .iii.T
... I AMUrBLADAS MIRAMAR fr et ibuct6n. -C!" m, !IP".M "
.. "% ,ti'.sii. ., 'Ittliall -1.11.1 n1..-n-l- ,.ndjbJfn. ,,,,,, Plan "" -_ -.art commit
11. y-,oll- VF13A130, Cal- Net 111111W.". I 11, it I 'I'Mile.
" I. IW,. .,)A.. .-,Ihos,
Call, 14. 1.111. 3. Av.Md. I .4. o.)- Ei lit. Go par. ,,a Or m. ,11- pal. ooao,, !d
t (I. ,, rqmt, ".. 0, likes ,hl...,:d '!t'? a, 1-1 ciguathso.. ..I =W M PU 117 SOLICITUDES VARIAS I-en ,
I, 1-1111-111- All 111L ul '#'a P1 'I'm' 1 ........ ..I,. valnedor do, entries grand. 1- -erlb. .of! "Magistral-. Monte '*'P"'- ,I 11 n. I Hall, I-An. 'I". Inalam. -in. no MARINA. Roberts. I I H-Ban-II&A
'_ .1, $1 3,
it, ,,., ., gol.30. Co., .1. g.rol, laIrri I V A CIQ it." be... _.
N1 I
DA
e.'o_.,_..."'.
,or..
..=1
mi Tell. ..dt,!. ( ....... So- ,,haa, a.. I BOLICITO SWAORAS T 112NORITAn rA. -AIANO. CUA I
-10.10,46 'n. .. Sea I t .1 Wn. I I 14 3611-114 maf I .1., Do ... to a.. .mbe-1 I
1_'I" t ,oa, ", 'iAI rooc it', ..
..'re
4 -----I ' ".330-00-4: C.107.115.3 r. its -0-las proposeade d-i'l- 'FRECI&S. CRIAMA
, "InVIII.I.no Apt. gh _____ '--- -III, ," 1,11, -1111ad- Sued, ft) 11 or
.voll,110 ... Ind. '. 114 11 InAl I a- ALOUILO DOS CAIAS. ALTOS If SA. Pnes.r. NO 3. L..Yomf,. 5.1 .... Vt, C g I.' par I'.. ..."Lle'rgorlas A-4371.
- ".."S. '. .it, 'rjLr-a. 11,1"i y -.n.d.r.,al ",,,,,,."Il d"ll.,.,p.,*I..td,,.,)I 'lamAllabill.-I E N F L O R ID A POR AMPLIACION I .';.C, H-11II-114-4
.,,,.m,7,;,...,.",-- -:,. ,m% ." v.-.. Nq,, :!: -,- Tnfj. a mine, londo C Gardl. M-3n.111.0 ___ .
I I 1. IlAb. I
"o, ka"I'lld" ,I, 0 .1.1"llor ,- %ndill, nin in vnng, III. "" b I v 5 ...., VfflW,'m1.. I.M. MEJOR EMPLEO PARA BE SOLICITARE Voll RMUCRACHAS PA. OrRECCSZ MIRVIIENTE ESPANOL MZS.
I 11i. 110 11100floso, 0. #ley$. 10 Pit#, 'A I. I 3, t. 6..e,.l Un',: I 1:1,lo'ieralk. ",
... I IS.. fol ( ....... ,,,title. ukin ... ... -dor., ore eii.n. lam ,pr,,,I,,.n,* d.,
'... 11,021 "IwL,101,111 N I Spinnalse, i's 044.00. cal. In %'_t .. .,c I a do' op" go USTED EN EL as 1/2 "Oil. o1antacias so- slar'
Am 9,114 11,13 -,,,I et'lit"n". ,,,,I. ad" F- t 'I. do bond. patio. plactne. .3,11. tilar. v..d.d(,r.s to t,.baj.r ch U. Be,. Mornbc Bar
VZOADO Vista at ,,,. ad.,.; in is 1. ow. Call. 0 y C.-t- Central, -big ,,,,
-In 't ,r. ,, M.Enj a. at I A out as tie Jandin
w,
,N/3 p. a,. Tel ,r nwit. bills J."din, part fr .,... or 'I 1'. t% E it a it d a u "Ir" t"b"J"' W.I i 1
41 164 t .! I Stan I a BUBO DE EMPLEOS Mercoldne.. ... Pftr b H14 -112-4
Islohn" 11.), I., l,., I. of 116
.101, I a. mill. y .... S, ri dini d, W. Met. .,lei
'1 ""'V -to Pan 'IV. i tlva Y liri Z ... 0 p 11' I ,,Ir,,,,I,,, FleaamV.P-It-ar.M. I. Diane, Was j1hblW ,oc I larm.n Re 1 #3:rX[ 0 00 p Fund.,., it,. '. I dOv llll g. Ubl'! m Y ll.v. once i'li 3013 I.amered. in-rd.l. ar 1. p In a] .A., .,Sir;, I ... ____
"" Wito Rol 1, L. up '... SOLICITANCII VIA;AWM Ing Co. iov= MILANCO. BURMA
C. 11-141-a Am! (", ;.,X: T I(J, !:,',',1;t 4raid.m. ,still). .11 I Mill., Apartmill. 1339, S.r...".. i,. rin ....F..A.d. it. due r.1-to. r.]?EIFCM ? I
1- --._;;;: V_ .-- .-..--- oil' it merick.4, truer I worra IftepAblic. poses, denow.croccaram, criado as 11'. ,
11 I nr Ime god. mo. to .1 .,it 11.1.3 dents. net referenrui. W.7716.' H-990
VVI 11 A I I -11"
Na" blin.i ll,.Ah: v,111 ,,..,-,".,. N O B E L ime'..
not MarbinerV Corp. O'
', ,,,,,I*, as. In I I SO D I ... ... -T C=
Mini .a dtht %d-[". 3 Y = I, h-,.- ,-- lu-chso: ;
, DE NOBEL ACADEMY .1 ii-M.. an Rate
!" 145 'a s C-I.-..l dic on rerf.ranse
1. Dipt ..... All, lit I I ,-.of dum. .face. to.
OnCINA CON AIRE I .. a','.',: Amplia Cal". Qrsingles JardluesI Inflanta 1433. 1 It 6:12-111.3 Infer. LA awl= flos aides. ;
it fr I IV"
111 *Il I'va"AL """' prit"' "I'm I= -7214, ,-,w
.1 I, .'Io.. 4 MI, it, I.M in. it. ).Idiom can fM.I,. I LA MAS MODERNA i-OL-ici.-ic --i xt-Hi 6ciR-A--C N EXPE.
fish., I living. "..""'ne m,"? rat ... .... do m..,.ra ... war 4 r.,roii, I,1", la '. I rlencis Cal, pill", a ISE DrAr. COLOCAR US JOY1211 DIC :
L, I ill.b.. ell it a. 2 SE SOLICITAN' DEMIA COMERCIAL r. n rl art. Y 33 .Aam 6. it, espa"al. it. .,led. tie UH-M-993-114-4
" *r' "!"., ,'. 4 olin"., _I" ",,Ir.;. as __ ACA tit.lo de rap id.d or 1. ..air.,. in: ,,!" 1. ... ,to.
,bl .rl-fnr, yn In. .b .*Ijm. ORGANIZACI So Is urn a
all a V ad D t- Vcl l1.='dZu'P-rec1 ad orlsulrdox .'."'a
ng- Art. ,r. aW ,dn It : lod .ITIXTA" M .me S'%.n It "' a I, or me-
ACONDICIONADO -' - ---, ,,- ,,at, N.,-. ,!..a. -n" e *'A. It SOLICITUDES DE
IVI.t. .n.r 1 To in"' ...... r .it. ,tied I Prostate W .P.,I.. as = Tch.. Pe-,! 'o "' W '"'. c'
du, 2 ji.a., I tie ,111111., jarlije. a Illr *M.O. Voila it . 4 -.1,n1t, lilt .- LUX"S Im"cis No. t -pdr ,omid. I, rose rar
rrie, T 11. ,. 1",opltri, 1111.1.l.4 A-8373. Her., .(Itla.. C NO ROLO DZSEA r. 48417
Chowein xultincro I I 0, en vill- 'AAR., Vn :1-1- W e It. ". U I, RABITACIO.N n 1. St-relarija bijingLie -- an W. Piderroorreat .1 tilif.e. b-11 .
b it. .... anork...,no n ,nab,, 14-374-1111A
lit .1 in., 11 "dun." ,I- I O _, .. N i, ''
one,,. ,J, ... jeldin. lel-ra.s. living-ro- ..%.. limit Print.. Son, Oak rinnil. ORAS 0 SESORIT&q I
,ea, A .. .ollvil.., amr. curve san.pagand.
facing meahado ,Ile groustruir; -,i.r. 3 it.w. 4- b. vurw ,rid*. a, ,,it,, A,1111* do A I I 1, "I UOM PAN IA $94).00 SES
11 L.YXI..t fim,
jr, ,- ,as, Frig., standee I.: regal- Sneldo A .W. .1. I- 119
__ __ - mm IrF1',,olal1g.f. so ..a... Idi- C. it. labor. C.arb. 31, do C0CUqW COM EIROS
Teti, H-544-09.1 L.-e -Ir pis- par. ..),r failed 4 t4b..
glee lumbitac(on" 'dr, cueltir. I PARA ESTRENAR. i I~ "'n' q.c se per- Catered,. rln- d. Cubs. H.7 I :
WT CEAI,8r '11ACRA PARA TRAISA- 'A ijAAnor- pt-toa. r ....... ,.our. rina, 100 PERSONAS BE IGNORADO I I ,... trip....We El ..lit. or P.
,Act y Josso at"dral, ... I,, J.rdill, Innalal. 11 I r.,- vmo I d.,. 02-117-4 OFAS IS JLVC
.me --- i I., I.- he..
- I 10 WIT" ALUINOI 1RAC ILL.. .I- A-431n. H!"Lls-4
por cuatro, elf PA RADERO ad' it"
", tell... 1 2. Auxilitar Ile Conlin 111dat'
S..*,,J,.. 0,,p.rl,,,, F. IS Tell, lap! Arn.aa,lL= j,-o' set 1-flernst. "; __torkades Oil COlores. 0 groned., 3 li.tr,. 3 B 2 limb & AM ERICAN A
tral is, "" PISO ALTO 0 BAJO 18000 it. ad ..a MED. ADAN ,
NIAW _' I'. '.I-' DXRZA COLOCAIUI ARA.
MI I'lad, penj SK IngtA A: AIDA. LA QVII TRAIIA- j maerm a vi.dad conalso.
,so I canines So, Francisco. Lit... 11 A 11 .. ca,
11.11l'i, ,,.W. .,,,.,-I. C.U. 7 NO 106, .air. .2;,.m.,dl Sr. 11.01-ad I., It.. A- illuchos stfisto establecida F. podia *mc-ricans wocita JVen car ane's N.5 ;
-Ing-i-oinedor. 2 .2 y U. I Cit 111-922-117-3 M-S3N, its 37. 42-1194
Igual y sin aire agrandiciona- clon. Glen lerroza, lit I ...
. I. 51- ro, frente at c .I :,,. LA. aide. Us~ W.MIH6 75.7541. 1-111
" Habs- 2 n. rulixt. -1.d.. Karats. .. &.a. -' -3 9-IDO-31 be. ofrece lrabajo luctral. A, lim, d, C.M.bilitind ,qnc .a- ____ to UNSU LANAS. lusar re.idencial. To. I burning .ginagelraleater de InEW I DON MOURIES QVS SIC 01?%Z PARA c :
!to y tin aparlanientict pool Fr 1dlf.rni. $300. I ... j"GEN TAMOR lot._ Door Wnry = nigArlaromar ,
ra I'd M 11. Air, aondir1nnd,,, Bonita '- I irrars grande &I frolic, eon vista 101 PER11D)AS ho grupto select vendedo, y trbojo general it ,tie ..&an I., I.rd. libram Y util,
io j. so ,,a,,,.Ir ,I... L on.' Iso dism. u limb- .1o*.TR.V r:; Duer
'1111_ ra, ,ran jardin. I-rasat, living. emadal. I I : rt-ol. Magnifies coportunislad "m .".r Fern deg I. Colo. net. Ref.rearriang, coloca p" ,
vil-lenda. Infor 4 Hall,., ,,,,,,,,I, rl., rl, 1, a a gran .varld. Sol. ,.a .us car. Fr '. a "j111jr. ,neri 660.00 conni --- 131, all.. tie Ed%- .1 C.- I her-. Teliff. W-1410. Albert.. E.715.112.4
Mo.,. 1 I'll $275 tiona I ones, eamedar. dos ORATIFICARE A LA PERSONA if( K oblener Ingreasom on milicisin is' San MIOJA, Y.M-,Iqu,. he-, t, to, 1, -, sn"t .
, cor P..paI. ".Ifiral",if ,,Iiclta J.vnn ,I
it ... i,,l- ,.a pr- .lot him n" a nos entradas actuates. No I,. que wu Me. ; t 2 12 5 it, 3 1 6. ilk.. waMbl- I i o-,
r6n 111. IWAxinio. M'MAII. L"J.s. r-.r"J.rd1n.,,t1 .1.111,:, "I'...deme'llao'la, one, red ... el.- tie 6 tests. tithe last J virtnekbrs I go _or cliiiiiio REPOSTIESO, ,Ajr,, O. ;
I v., Willa ,tie "n nor. bi it a a gra. it -11511-117.
li.b.,Il' -WI.l. 2 9. -.A.do complete, W P-1, dtl rab, partkim. Respond, "r ,an off. finger con el pabllco. I '
be.. 3 2 B. 3 nabs, e. A I Dirt in, Ave. 9 N- 5 sn1r, a ) 1, ___ "Poll.]' 'I Pd
4IIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIII Ae require expericticia pre Igo WILL , J, hit. do Airier .
W WO cociam Y calentador do Ras con ou team W camida Sam irt!%9;'hh-ftA
'R'1'1cT 'OR"E" 1F'Ig,. T.V 'l C-P'r.,dln '. -1lialch. m.denrem. I. -r. Sit"'.11-. Tel. B-2031 y F0.2660. SO lCile COMPRO MANTONES ... 1.1, .1 .amp,, relemneiss; tie afiag.
Ull V..1789.8&2- 11 unbu-nll-a ,to. I entreviola eacri. 4. TaquinnectignigrMifs I Ab..I,,i. links, it, plate. lxlarnis room. V-4305. 11-783-1194 ;
tr-.m. velallbul.. living, comed., 3 -1. its cri.d. con ail. cj-,o, I _ ____ hiendo at Sr. E. Go"FAless, en eepafiol be. .n,.ilbo",,,,,.,, :q"l",1 it, -on .-,I,u,,,.,,,rlad,,. 2 0-.jc,,, t I 'it 1 ME ORA I que Intmitul r, $80.00 dos, or,. plot,, rabre. Js4s P ra earfnr TCIAHCAA du ,Zrm OrM
.;. I to 'go, ,,, ,nt,,d. Ind-radIrn r. ,,;a e- I .-,,rra. '1!TIAIRA PON SON Rr:' .liqOtendo 1016, indicandit Czar
87 HAL&NA J A IIA A NI T"A 5 E-s;:ind" a. 2M ,,,.-, I jeldin v patio. g.r.j. .,a,1,.. ObLPo 302. Sr. NAW, tel6fno A-3696,. noinbre, cdad, direccigin y W4715 a. ,, ;,.,.JaLn .nntrile .ni-bi.d. fl,= W joporturlud par. t.qui- H:ose-111-i cf:-..k.. lot.-.: Sr.
rNrANTAI 1603, 0 ESQUINA A P a 11 -i air ..P.., I.I.Ionn, so 1. jun ,,,,,I,, do ad,, ,unt,, ,are[. prdi. a., gronfe .. espbu.. sr.n, ii -..-S-- 1.35N. M M 1
.11 irrsf.,, d,.pa0-,h.,, do ,a A-atd..C.I.nibi. y A-.Id Worts actual. 6: S io
- u ia, .nI _" .,.. S llb, I 1, I nbr. ,r,.,,,,,,. I a,.. I rinsam. n a o"Up'"' -Debe -1 3.75 DIARIOS, -- A*OLA.CG!.Zen- "'. ele ...... .. re., telel ... c.lopl- Central, ,,tuchem ii-101!Llall craft v enter III% Noreaftsol. a ,he, ,r.:.I,,.I,, Lr.j--r ,-,r.-.-M ..-N- gd1.-J-.-- 1c-cJ6n Lo
..... ,%,'." ,e Winer';
..., I ... Allf.H., S ,estm a hacer via o '.
'I Pm. vinar. 120 In, b I ""'. ater W.8957. H."o-ii84
der. bad.. I.cf-, is, dor.. t1l. ,aa,,,,tc ,, np.d. 'jam Y $116 J- 0 interior, I.trabj, 11,,dad. h more. -irnalldort. arm I
ji M a Im, .111- -H-300-114-2 or ... tie .be. h,,qpr..P,.. Jest. do M..It 51
firtcla; ItIMMIL Enomrsod,. duenla C CLU A le -'.W Und. 102 AGENCIAS COLOCACIONE5 UR I. a pal '"I- Eit"us" _. 697-87-4 J-din. 2 trrazas, 11%ing, ,inorda, 3 C ... 1. Par. P..... ..at. I nall.... 114.1 I laid,. .un; 11111701171010 iiiili EC 213
_;__ H.bs 2 1 d,,xnarhlil, rn,vta.,grl1d1.. U-1880. RENIL U-1880 5. Taquirinteesen6graft, Severe. .r.c.-I Z., ICOCI-90 v. cournme. bSE AUILAN EW I&DIVICIO' a. .1 f_ ,a .,. . ...... ... -- "'ad". N',nn I I rim. ft= ,ia pnd- T'Ifidaram,
BILTM011F. Undlnins cams aneva. 91- U11-11-244- Rl1l.. a FIr.d.. of'_-... ac1-ot1m... pafiol I IMPORTANTISIMO, ;;= bodes.. it-as-lit.t
Isacabado de construir, San jindl.. liIrc, ,..Id.r. A H.Ins.. 2 B I at'l-r-I ...- '... 11 1" TIS, GRATIS -- -11100.00 C..o.- its Inapart.m"Irre. flibrie., "'. iiiiiia, z8PAjaT_zx_!r
idro 59, local 250 metros de r-rut -Md.. g-all,, go,. Frig. Tell. ri-l.c., --Jinirr., l.v.adsr-7-.,h.- 10na batta ,pargurAdd par, joven nmmm. .dasuirtnusar Ancomeas ..Ikil. h OM"CrE1!E1,= r. bar. do hgadi
mi ... C.Inpt.t., it"D 91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA rhm nor .alm, r.cincros, crl.da, "' "'. UR I -I.b.r-16. di, it.. -uj., ,in no b,. pp""' w-Try.
-4 I
;- -- ,11111-, ,1,. C.a2-102-1 Dir. N 0 GENERAL DE I. I"'o-sn"'N' '" a fin" I or it.' ,,__ .tire, restaurant urncula.r, !L4_1
suliqlicie sin columns, On el ..,crien 1,0 _NjI
centre y apartments mader- VEDA"O. Real. Fi.nl. .Its tie ,., I or,. ,,I,.n,. le pis Soon, Int-ducido, I. I, -
,an ill.ndliz-ad., Pro ld ,',o L."'LA i nere. net. partaritin Para ,,end,, di-ton-1, it, lm
,111 "'in .,a. Vt'. g nor conotennientoi ,5.
11,1,,,,, Itrir-a, or, tv rmt CASA CALLS! 0'rARRILL VE A5 Deb lener bue ritmen, dew., BE 0 1 7 COCIMAIL law
,*,, ,,rll, I'll, ,,.Od. in ,.Mo.I't. ,.all." I tie. do neuter. magnifier ap.riti.1ced, par. i plan Arrest 1.1-911-111"
nos Oil los filtos.* friformes, h.r",os. rem1d.r. d1lueln., 4 bell.. clent.. $7300 ,.f.r .rl In I Itj.m .
J,. I ; 6. Tolquisinecion6grain, per-mom go. dmru kil;afi, I-;. A**,; trial, 217, DpW. No 3 y tclkf, B.16M r Cuerra, Guerra, Guerra! PROrESOR GRADUA- ninamt,
M-6091., H-743-87-4 'Telt' 'C' cblI.1 21'14 5flg ... H-741-M-5 A, it ..... I- .11 f 9 III
,I Ine O.1MECr.,W1A1ST.O COCINCRO ALTA Francis". .all,-.. Pro eapsifiot duram. suaJda at.. ps--le. & Ill. P .gfC- castill'. 13allcit4mo, Y,,.fr-n:.- I Paso) 1032. Hour.. _101 ., in v. mg.6
ALQUILAD0 I DO CON MAS. DE 20 ,1*" y ,_:jIw1.,,. olr,. ,, "
... .. .I --,it'- .Art .. ... Ileblad. ,,, '] Vd -lad- --tr... -elner I.c... N75.00 -_ ____n____ r1pe,41 ,,P' I"' No.". H_ 0.1114,6
.,I SE ALQUILANTRES'PISOS IB "'.. IkLQUILO $122 _1.0"- ....... ] --jr'... vur". AROS DE EXPERIENCIA : 1-1d, ,,,ieial I,... .,.I,, inv- 4. QUIMICO re. Mmgb44,
at.. it mpnIed., en i do .1 S* A S-I..... 'na -al"In ; ,,, ,, --enzals, Anin- 403, ,,mijn, r- h-len. n.ric.11I.. l.q.lmr,:n.6gI is I %1=, *111111111 1A*1 11 I*Cl, "'"
". ,'. A-21. .." "'IvA., ran -rodrat Ins, Para industrial important ed
I. If -. ju NECESITAMOS I Afll.,ld. W 135 ,.fit CrP1,.4.. Li. H-700-10-2 0 ,La Habana, se solicit quimico .. d.dt-.,a'f'6l' '-I" Y lba" -I=.
3W. sone .b.a. too isp. f .... l'!" _.."j all 1.1 ..,.I. i-lbld.,. __ __ ..Flr" S.,Id. Pa.. ,mpcf.,. .". cia. andesimases... U
, Attu In. "" l'a' I-r.- paI:. %i.,..p.j1o Vt.n., el Itings to ,1
Ill ... ... !lbl.d. ,,,,, "I I'll, Cal, ,dW -1 .- __ __ - __ ...
fnnne, Edlflci. L. Mellop.IfUll. 11,11". 3-1 Hall, 1::. "".
allover. 31 ... 11TANCERA" A to ingernero quimico con melios
, 2 ,,On, vti-, NW-11, A1111-. V,. PI-111- .11., hall. a ...... .1 3.4 "!, -7740. I ef-Wit-1194
To Efono M-7887. ... r c..t,.,. le.gli page. 1-- .1 I-lt .rasr. 1,,I.iWi -141 Habana I INFORMES: I BUBO DE E31PLEOS SgA Do COLOR, MARLA MOLMS,
... vitia r.n j-din. .nd-,a -- --- ___ _ -- -_ ,- ..... ,mn,,,,,,1,i:Ir. -: 1 de 35 a6os, que mop iC I' Dihinds man) n11- Ir..Jr. ran ,,f.r..0m. a.- la I nj1.%,C1.,- a. --I-.. ""T'n"" d- -1
Oil .... ... lr. le 9 1 12 2 7, _Jn.q,_ ,lr. in as ... it,, ,Is' ol.e. ..I -. -11. Laid. Vnli,.'.'.' Mereaderes No. 162 (Al- rigirse a] Sr. Lavale, rmT ..a .m.I.... formula, clash. a.,
-, ilion,.- Clnlolr Cllh. 3 I Hs,, I i liable
UH-C-10111-87-2 I 'I "' a REPARTO'SEVILLANO los), esSlaina a Laffliparilla N O B E L dos DIARIO DE LA MARINA, ,I.Elers, tino r0tirter, Llemese
I I h.Axl. F.r.k. I,,-. P.M." ['..at. mo Vo P,.,..w -1 Ace, air ,"ad.._mens.. Is VACIAS I B-1077. Mafia nzgs I DE NOBEL ACADEMY I idn icand periencia, I U.No-ii" I I
.a .11c .... .... d.11a....'... f ...... -16foeno y suel korisactax cascurivia, Cox Sawagrams,
.1 MAR 1', n 100.n., ,:', 7. A ,,,,,, "n Do I 0 a I I a.m. Ile 4 a on e es u io,
!! VEDAJ)O_ I'll, "I 11 ... o,.bo..I.-. ..I., -- __ llcn "_ s ,.dZ d,. I dF fd ,is!. ,ocin, ,61, 0 cochas, y Alsooka, sm-.
' I
Orrin, t 11.1ra ,vill, in. it- -1.., dm me. .a -I-., .I.. 30 0 Pratlao 412 (fOento a[ Plarque q H-521-117-6 am. orgi.. A-Am': I I.,
jur 11 l drinkInIll. 1.1-1-d.. ,,,.di..,,, 11-1 ue desea.
AL UILO :a der. a I I "',lbj _I.., ,A. r .1212 5 P.M. Central)
411 crora"A"OS' VEDADO' 7_c. t M., some. as f.brIt., a. .1 at- 111.112-11114 1
4. Jardin, sale, .1,4 rate. grand. J_,., -9., ,-l. ,int- -el-r.t. rri-d"'
"M .... j.d.r... I.-.4cle., -dal. ela. ,I "in- I 'Iclihionc, A-7927. GAW $10 DIAMOS oratcass RVIN COCOA ON RAFZ; Z
,r p, WMAR, (',in teldion, __ _.. Basin... .1. -11. I ."
d-' 2 tjA_ c"'it'. p ...... Y' f"jo 'V.,., Hoot, 2 B bar. I-- r, ,jlr,,n,., dirl.lam, Pregnal., p- il-ri-Ift" b,,;-d, el IS stock" y Hausa, Androse, M ;
sm: .' eti, 50 ___q-a?-vrz-Lm,,. H-758-114-2 bre.': gro W biguit Arring U-790-119-4
A. isl o. ..,.... i our be Am
'!' = n' to 21.' -,art. ,,.ad.. .a,.)-. Ot-re. 1,.h.j. Urn hades.= -1 of."so. Re" losses"s or M.7735. H-821-01-2 1 C-109-113-2 Is er OMZ AIMPWTVRA
- 1011orinbre. do, ....'. do Cassese~ do --- 103 CRIADAS CRIADOS .8 y I a. No retaultro

dml Nameable, coed. emboda i,.V*'W -Iqul PC12Z 77111: I
H.. .ogf., AILQUILO $55.00 1 I li-M-1104 I
PISO AMUEBLADO I' P"Pl- 3mpoSOLI tTA MUCHACHA FOR KORAS. ..Pc enclia V uste.0 reclibe turn I
'. here, too.. qumhwo ... it. analirl- BRILLANTE ate.&d it primer dist liza: CRIAMAIN 11PILAKING 0 '"
.Ile ... r. i, eodJu.ohdo or 1. = L.17,02"O."."'.4'.
to I it 2"""N ni roolit'll ,mo ... or Indtaperembf- I -- ,I" "re' ;#-2.k ':
, On-I....O., &I Vld.d.. sell, into I .I'. ear, .f m
Willi 1cia-. ,are,,, rtil, il -'-, mis, ,,con.d., formarle. Jalm* Gonzalez iZIAW
,,,, 00 MARIANO REPARTOS 3 4. leraza at fandii. .bu.'. ZdM6, ins. Yne Apt io ', Vt .do, H .074-121-11 I
.- ------ I I] i 11 I 1 IN-- - I. MANUWRA
I be 'A.mifl I BE ALWILA HERMOiiA dame Ave, Acosta N 503 Inf'. __ .%,,I-,t. r.a 'Okg- it _ 9 M-004-103.3 'va;Q" Rabarna. I _F-A I I';,', rant.; I PORVENIR 4 _r I-, -41" ----- -- - I dol, ri-tel. 4 h.bit.dirds,"U"n, 93) kll- I CARCIA. X4446. 11111-C-11-117.4
i
r N -, 'Ir 1.1,, ".,.1,1; nDk 0 i. 1;1- .1 tend&. .m.ebi.do. Al-a. CRIADA SE SOLICITA farne I dor.- &ORA-CON _95FS-_ -+- implies bio:. P'ni rnrd ": 1, Informan: B-5742. _ -I.. oH1_usm._tf__"bl--_ "A.",..."- I I I Eho U.ytS.M_, eside MICANOGnons vsj I is, I ,rheLle.A., Vam .
'9 - ,,,.,,,, try ,,Zola, r 'lilt., Is -1. __ .S sallrit:,,irvirot. b1nc.,jr, eberes. njorman .. MI 01
las .1fal. "I H li-101 .91.2 1 GAME DINERO FACIL H.So
., '0 L' C'TA
. _l .d- "".3' ""177 -11;16' gers, trahajar deapAs do lam _Nfi:4
- j SOLICITO FUEM ENCIA MODERMA, 3 '-- i ..'I. ,16a. S.Ild.: $40.00, , car
stirld.
ONct. m5miKno- Ii.__1::q- ,Asia I, "', ,b N.-in'. C ... try Rarn- r 1. ..Ann. tie 9 I I. Call. acia y Jos MEJORES EM. 8.110'... At as ........ it. ..be, l
... it Col..
Al"I'll Plante .N.. -r. so ... him, It ontrato argo. Apj'oxlmadnm,,t, LOMA DE CHAPLE WQ Interior de la I I2S CHO""
_'a'_ .. AZ --. -I.. r 1154. Apto 4,yal Lad, or 1A PLEOS on In -1 .. .... 1. Lo ..a.. i
into r. amIt's. "No "'s, 0-11-872 !1 3 T1.,tral. Rep. Koh I., Zo,"'. Ir.baJ. itself. -sam.. of,. JOVIN CNOFER BLANCO, DI &I-$ 1)
cim- Y Norma, TEWac ML-w -,- I Alq.11. to Alfred. Z y. IA-il. 1. ..'rk ...... 1, rlt!-... --. a ...... o -sj- ____ ______ _____ '. a 11 tied., I 12 4. e .X aarc.janobl.s ,.J...q.
.It- .in ..tr arm, hot- Is arce're. ev cor """'.
"-ft.-ai NIAGNIFICOS BAJOS -, can .rr Uti-E-1021-103-2 Reptiblica "ACADEMIA seats. 111. St... ......I- ,a- Llanner B-2104. J054 no 11-33's-r3_4
-_ re... a doet r.llm mI. c.. vc.t.- -_
So min NUEVO VEDADO d ... tesidearl. ran net. ohi-to, I. .1-reclaved- I el ,.at ...... do. 1. 1-I.J. jj OrVIEZZ a T R .1.
or 11. -11, 33 NO mo. ,at, 'o.". 't- """" a e"-t MATRIMO if .. mg1t.d... I Am 9,,7,-J d.r7 .qf,
do,. I bl-l-s, it- loan ... ... basics. curts tie cr..d.. bar. Ue. lablimel ji, ban. c.].-, lal.-! 3 an"In",'em. Pr.l.-r por, Dondista.. ,
... I. '" .js I Solidt. Para mpre.ealar important'
, I g,,,Jc y abundant, ,a,, to A- ,,ruI,_- lri, ,rid- Ague ,bun- .irviente bl.nTo
service, it, .,imiles. la-ross. o ploris f.do H-147-1=-j ,
dents. EA, de 1, call., ..y frear., -. = r.,,-I- compania Internacional Ar S -11._ -a-.,. .12.
numese. H.7W.u-6 ride rI trbjo de ... G R EM ,
Quiet. No 91. -atle 12 y 13 '* -0
nor y bar. Refer r .11.71. .. ASOL -SOLVIA to SPON I
ii AL AS Too IDE LA-CALCE Ampl. Al.snd,,,,. Inform- tsik- Pr--I-- ,kste Pararfirri... P-i.: Surld. V.00. lfrmm! -fl, Dem- guros Cie Vidal necesitamos ins j mInflu tic.l.r. Tell. M-3leml. Gdon. -1
- .
,,Z L ... ... --to .1 ,.a,,. [ fail. A-3407, Ulf Garajg; opcJonal. te. entle, 80 y Circular. Re servicios tie personas con expe- ... ....Iiii, H-M-125-4 -1
:11 ,.ft., rejet.. Miramar, B Nta. Clue I do In MAK iNA ..e..., 1.1.1'.." do I A '. ...
,7 dc, .raill.. -6271. Via:
,.Inm gas. ,-I. y arrv,1la it, ,,,a. -11, tie puy'l. TienCia In ese giro para no.. 112S AGENTES yW EW"j
as to en'... Ins b.l., 11 682 M 16 __ UH-H-39-21 I brarlos Gcnerentcs tie Distrito, DE GOMEZ -w R--_11n VIAJANTE CON MAQUINA Do IMPOR-'
-931-103-2 Garantizamos gran future. sien- (Out.. .Beat.&. hesilm. .1 SO- I.M. fibi.. .toontre. O.- oc. -(a-_- AMUEBEADO BUENAVISTA 92 SANTOS SUAREZ MENDO7A; H ..
- m!Ljoe's entitled@. comer do.
A, A. ratio, 3 v 4 Portal. .1.. 1104 COCINERAS, COCINEROS prescinda6les vistas rela. W 111 o'.pur. ..,glimei., vIeford. 2 "Its: ,.
VEDADO LACRET HUM. Lei Y 8OLA, SANTOS, i do im 83 ..I...).,-. tied,, .. salient case -implil I is 7
..... ato .. IIIIIIIA1.1 11, I- I ... rd.,, 2 haInt-I.-, b.A.. -- nines. b.lroo 1. r.jig, - clones socials y commercials pa. po.d.rocis Lohar y strieded tire. Ce a.uc: *
J,, ,--.. ,.""", limit. n- .I .,-: da Sol, CITO COCINERA, MANEJAIIGRA.1 L.s Vill- Motorize,. PI-r dc['Ri -;I
1-coled-, ,in, fi.bjtarlmi, ,a ,.In. ,,,T,- EXAMENES GRATIS .,.. ,,
,a r Is rat y pa1in ,,in I ... dern. at, 9, mndrs,,r, ,. e r li ra el pronto lixito de cliches con. I&.' Vj- W-5,132. No llamr on, air! ""',
'
tm r.. grand ..e,, .-. --- e1r.I. e.o mv.d.r.. tie ,a":.d. its .an.. b.fn ... lit., df,,,n1._. 1. Mecan6grafoe, 'PA RA "_1 DI!1-4 --rut. it, go, rr. a. it 'I'- "1:j,1_1ll.1,r,,1- gas v rRlentdor. agua dis y I 1-. 1-blin ,-d. bl.o- T Pca. E ... in. d.nd. det.111 d ,,_ luffirman B-4218 y F-9521 ",Vje c 'a- A-r., 403 A-4327, Sri, C-0k, reference?.!, iiji canto fato fth dempuin tie jam At-is I
-- -.11. I Ir. frmes: tel6f 1-11223 Y ,n Ilia be no "I'll" V*111 I
". Bo,-.-spnng y goichne, H 11-7W-4- !2 OFICINISTAS
d4l". WHO- -jilla. r if __ __ _____ I 'rn _3 I
rriti 3ini .,.I 1-411.1111, 1111 :,,.1,7 11.11,11.1
a. -it, t, ,,Toz I'lixiczz. $24 N. ,Lnric. aicoan,. Qur sEPA FOCINAR: FILE- .. for ... In OFXECEx9 JOVEN ESIUDIANTIt. BURN
,c," I 'a r, 11 .Ile. j-din. W.. r.. ,(e-.- -- I.-H., lia., 7" 'no r' letr.. conarl.f.alms it. Males. pare and,
ri.. -on., be In, ,. "o'
it, me'. -41, Mi. "I'll, In I .I., O _- licid. li ... t.. W I.."""' -ge de Af ena t ran
P,-, SJaa.cc Inf., -".,., an, LI.-I Si jor am, d'. p ... t-baile'r on'Pu'llbo.
1. inenall Tell r.,, ,- so 1-1 .I'- de patio. rimpre agua. Call, Orite 52. g_ I ... r.oarel.. R.I...'its. St. -t-M...;
. I *ASA MIRA "'It -15 H-580-44 h .... tie otlivirm. Pl.za. f.dtc.d. I I IMkR main, an aftlill 19 Y Antabcars I I A5.1001 N413.1"4
11-711-86-3 Inform J, quill, COCMA.111 OBISPO No, 306, 2do. pin a.r, peracre, rI riestka -1bj1n- "
M SOLICITO CO MERA PARA drate n an, Ingre..
Modern.. 4 -artus. I b.A... rl,.. 14-7 __ ,I.v., ,an f-adi- D--, f.el.. Is. .%6!Wri! No tiene on _l
tie $38 W, Ban. 518. -q. V. Affencigine"I juventud, *A COLOCARME "B"O'"T"
.a .a -------- "to
LAS DEL VEDADO ".."'i.. -I.. Ilinard.r. ,r'r._ 93 4 1 .1 Apairt.d. No. .)I 1. ,111 11-ill: ur i :Ear H-OU-129-4
ALTUP ,.'do. = at' ILUYAN0 DO gi,, 11 .. ; oportunidad -1 I DE CARACTER
. jar It 615 la4;3 1 MIICXACMA, MACIFILLEAL ALGO Vt .-32 N' 761, entre Ase. Kohly aJrprivado, en Iron. Avenida, Mim. __ HABANA i Cite on Vent&@, Caanglabolded I ourricagoos. bushel pr-Y ?cL JC 1 17 0 COCIN5M RE]OOSTERA exrrPrional Do experience man-, min po.timmusnes, N.P-. mientat
lann. -.4. -a ,r..r a r, .rtin, d-ran W.I. -i4n: Te"rairs, ,," 11 iiz,, '. arm pe" .. '
y 41. Informing: F-8557. it A t ii ,,,,,,,, r are .vc
'a .ad. Lam p.rtt. rroc o .... IS'.eld& "5.00- Prfil' I: T" Fennel ma, Co. l.strucci6n y SIC ,1. Soladd y Oquanda.
... a .at ... ,,. M P .. onto t 111-114.129-4
=..:. .do,. hibnodiln. el-.t, ,,,,., .ry,, ,,,,n.. ,q,11a.1.,m,34-S35 tie 1.1 11 a 12 i, i I i2-114 lhf -p. IngJ& I, also it, Co.-
I I 'I C I 0 -2
1.v.dc,.. I ."In '4r . I.bc;,.bl lab"... d lotents presencia, 6610 dislogs. __
,I 71-871-90-D... y .art., In "T, hf"""r ,'Mrr
W.. poll --- n--'.". ,,.1lick. El ..rid. ,mcl.1 st it.
.. ,Inld- H-808-93-3 1 C-126 io4-.1 .00 per. ias onsibilidld- it, niendo tie tial hOrm libres, :I ISE SOLICIT UNA C CUSERA out Ills OFICINISTAS I ,arjorm, ,an inmensa., I SE OFRECE ..
UH.J.1con.U.1 PLAVADE MIRAMAR BEN;VIDE'; 90 ,.t-ig b.,n.,;.,,,fr, nil.l. But,, ,,-Id.. 3. PaF. mucharha Art Is, ofrere labor ficil pairs, j
,. I L- .t1irics do pension. -A- par. ,.I.
- e.q.nn. IOLICITAIII TAIIUIC*IIFA-",. l ,F ANa* Contudor, pligica ingresom sonyores (to $300 D,,nn, r,.,... pouiplad.. calresponsan. .
ESTUPENDACASA 116, Fail. 3', min extrenar. I lost, In, 141R A A 0
(:Sol cinquirga Calm mard H 7.14 i04-3 ,,,f,-,, 'ouit'll ,an b -d -i6.. he vi*,", led 1. We. .
pl.a.t. uj. Veded., -.Ile IS NO W, Alquill, plants balm y lei. pis, no --- rl-ri.. P1rfIrJbI;i h. tr.b.j.d,, ,a In,., Opur-urnelad urn muchacha. pe- inennualep y saistencia cco. r I -s amo. carr
.IC-el.dri. ,a. anneh. elt. ya BUENA. COCIMtRA PA- Ir.-i. :.,,,.mp tratrien 1, o-tafil. .
, I.- ,f fla.. Tr.l.),, 11 Snld, ,, neimica quin
-ir. If ,Y_5,4, Or(Al, Aerate. ( ... .dr. .Mpll. Som"l 'T. 'y cents[, on triable. 1. a
ad. ,, d.r.,r Me- I ... I ,, 11 f.- au. ..pen-eni. Ll.ner .1 B-833 surld. 1.16.1 tie MO S. or.- mew.m. r.W.I.r. meribil. .U.Vendes safe. r- d. ngit 'jet. C. .50.113_3 gi 0, rolable V do an
nom. ,U r, ,,, Ttfi h ,. no .,I. itemacto L.barecall.. led. 6a-_
he ron....
I 'In. intifolla, beffil 1.) J 4 ruartosgr-des. 3 v 4 b 11 ,lb" -16n. bal.6a 1. Ile. ,.I. .prist.l. an, Imim"n) ficre eFludiantes de Cirhl.s Co- jo pre*ti on it re am. Sr, D
AVini'd..are,... I
*rn 'or.
ro' d
'.r,',y d. Win. Onsets irrdm, hermaso, ,jr.,octo __ ro.'et.l.a. f.r.orl -I. 142U.H.SUtn4,0
' be.-.
- ,
- & 1. 111"adliall, bell H-W1. 104.3
hafir, crild- rrl eju- ir. I
a LAY Alquilerea a $40.
I. ,love so ; AGNiFfCOS EMPLEOS i 4,5150 ourldo inquigraf .ran porven .
,.. be)... __ TO-CiTC-INERA-REPOSTE A.
,Iudtd.- contacts f.rra .,, Vt larla.s. grades terrai.. y Narejem. b ad iouci __M_ R I
W1 'ad .. be150. 't Attroent ... '10. it, 1, 0 R .... -11 C1,11111 -11611ru-'ll- Cr, opoMumdad rn film. .Me- hor Torral. SE OFRECE JOVEN AUX&
lriam ", 51 Avenida. Infornies tinfete Vidlifia., ania m' ne fnj l .U'1'4". '1"' '1 1; ,' r-p-rl ,trfl.r ........ cap 1. rtesam taquirrecan6grall, en Premenigerge at
"'" "' """"
to "U.N. hel lull- or u..ron. an '. police. ad.. he- 9 %and-, $40. Ramiro 59, be),% mes. ,.zi, .(-- 1 11".r6a'.1., I, .mboa iditim- persons -rnart- xiliar Contabilidad. Conocilvk r... Larriparillst N 406, million. 14-103 lot 3 r.rl..P,.,, ,,,,, be in to. Indi.pen-bil p-d. red-te, loan, Banco del Caribe, Prit- i
Ulf-E.IL97-11-118 am I .. Mt,13W. van ,td I .".11mr- ,.I. it, IsmTr-po.dt.r1. par do y Refugio. Horat Ile 3 Im ientos Maq. Contabilidad )r.
- __ '1111 I LOS MANEJADORAS d' ""e"' y I -"'llin" vk .... B." at a. idernis MAq. de oficina. Dejar ,
-111-W-2 AARMMMMMMMMMMME Enol-. a.,, Mlg,,,l 93a Ela.dl -2a:10 ':. it. If -rh a 5 p. ring.
__ b.b1a L d m'v.'r.,' P" I A irecado a Ramiro. Tel XD-1648. "
__ 211i 11-1-415-.
ALQVIL() __ 0. tie ,Ill. .n., nrf-r1l- d, 1 1- .- ., .. Per inllelf.. ot-h.ch. ra", In. ,
Magnified gnnlo, H-C-1-117-2
SE ALQUILA 2.
let"""A"o C7L3.93.1 50 ICITO MAMEJADORA PARA 141- _____ -I. $70 sueldo noucharbas I -- H-549-129-k
' c 'In On'" 64 LAWTON-BAnSTA E." "I. 11111;11m"T.1 .1611 SIP1111 .,Ym 1;
to y "I.I.T"a". Y... "'. .I-.- I COMPANIA DIP011TANTE I. .A... '.. ...Iko- rnm ,
x *mhec1.1.1,idI,.jT. 1.916.1, an Competente'Secrelarla
PLAYA DE MARIANAO i 11 646 111.1.3 .. I I I 0
WAGNIFICOP ALTOS, CON In, b a. or, ,an e ,nitid,
hall., .uy fr ... a, ..,I'll... 'a "'r .1.. r.m.d." ban,! ,* 'BE 86LICFTA MAN&ADONA FORMAK S,,Ilcltx par, 'Imple", P111looks. take. .. SE FU CEN i
rr,; ;;I: Jj'&' '( ':Ilrl D.I.il In"r.. on- Corited.r.. G, '11na r", W rinquill-fo ,,enricis 118 CRIADAS -, ,
- '_ a... I t-I" ..Unli-sm. Alrinnt'r ,.h.l.n'." n.l."i".1f". lit 11 .A... clit" s
Lt4896. A, )to pal w In. n 'I", 1. --i--t, T. -ratis ,sulioll
. a Welame: ISIAW Oft. ones ,hire, eon ... efire ,1.1.. its no-j.d.r. U& P-Imi-.1 it, C ....... I,, Habana. Iffloniza, pin" -it. I 11.111-1%.1. ,,r_1'1:.d re7- A-vildsittankn6h "i"'.1,111 on, -.11. Par. -u.A. loduatti.. Lallp-1111 381. Art,. 101 ,zlidna A4LIn- ME OFIRECE UN.J PARA CRIA, r, a"'. "'it.. lif.o. X-2897. ,-_-. -zl-.. ,- s. b:, e, I a, ... ...... _- .- ,,, do, dl= a -.6.. of 'I" Oil.. enart. q.into .,). .Oic ""
I'd %. 'cal', I'm r 11-01-all-I IN ..". I.t.di.rid. at ....... U.,or'. Opertunild it ,or. 'OTM
" r'rint. .1 1,..[. y ... E-,I. , rsu-W L- a. ,,,,_nAin ,_.,.".'I. Pal
,, loans ra. ron, hit. /
__ no. it I,, .o.a, SE ALQUILA CASA BE MAMPOS- too COSTURERAS MOD -nrlm. .let., "'Is., ment. xffige, Y .,.at Y __ .- -11"
Ird,; I'- y aad ,,,., 1*,-r,- ii-I 't..".
..I., an .an -I.-
I Infornmes I L n"I"'. I
,._f.. b Id. usablee. .a fr.arit MI.O.d. .urldla. BE OrRZCZJI 009 HER34AMOS PARA
1. .b I. ... ISTAS on, dead. ,.(
. _'. ",'I.. .!,* .... I..'11la, %d, .mZj.; Inido ,it. lerfa. indepenclienLe, -ain-comednr. -- main. dir-clon, WfInno y x-id, I
Put consullori I COSTURERA 0mr-a x.a.r are 'I."- M. E. M.A am -in. In.flo Asti. C.1mil". $100 muchacha Contodor 1 b"Ind. y eried. psom 1.-oy pis., .
0 n, In", o in.." "v 'o',to. CotinA, -
PACING 32 DIAR.10 DE LA MARINA NOVIEMBRE 2 19.52
,Nuevo supervisor poi-a la cirircel habartera Dewrieron it los que iigre(heron hticii5J Conlercio Iti distribuci6n De h
I ospitales
(11 (Itutclu; ilitilimr (le' Yenezilehl EN 15 MINUTOS POR DIA de-frijolesnegrbs en L(t H(tbtui(i Is
tridtan rotarios
-(P.V (fillf. h(lif livAIII1114) lifibeIr MIA INI'"Affill y Mfllllt s .
offs plillifif -e I a base le $10.40 el (juhital fliffis el 'de G uanabacoa
INSTITUTE IVERS.I. Se hm
lictritivil)(Ififfi, (-?I I(# (Ifirv.sifill. AvIlia Ifill"Illif-i(I 2.6 11 T. UN y III A flete rorr(espondiente. Sbir'lugair dos.recisrs q
Fl 131-11111 1,- 11 l-ir-cehin Go. (raJ., r olucl .... ... ... J cim. 1, I._. d ; flng Ir pill. bize.ch.. HaIA6 sohre ese tenia
2"......... I I or stL lid. el Sr
1" t3lanco Quintero
I". till. p(Ir lina C.,ipresiOn gcri m 11"'g
'n ad. 11 de I., dild.d Si
17n ,fitll NL Man- QIliet;111 I 1 411 C.1,111inly -id I
"1 .1 'Iv In, I "", I I
.. ........ I. I I" if 1. r..,, J, del Chlb No
ciii. ch 1. no coa Q., cl P'llner
eB d. I- lgu.l neliv., Joe cjllcct,,,. (ILI luco e.1 cask cenii;naro d. 1. ca.,, Cell- y Ln; 'U I ggn
I S, C". I H.spit:Ll drL.......... 1,t "'I", C1.1 L0 Jul, a 1114 6 an
let I'll 11 1, 1'. ILI -tr;L I- 'clielluellin 'Joe c-'L- w6di- 3 bal 11
..... en I 'Idn" I J,ev, If d(,j it. gu Ij inbct ipelon de a miti-ca 1,,if In-, F1,11ci5en Ala. Hector. aluellelldo:
Lit D.II- par. di.ti.g.ir tr.3,. d,' -Sov testing de vi.y., i,xc.pcl6.
I'llne" Ill I'), or
n- se: j,:,E. y nihom part a]- de la 'grall alencii) 1 que se
.I, ?,I he tt illeriLrir con Is denomi-Am enferinos. to$ fi
d nitas de jfk
L I,. Hill C niernaclonal; el do
"v ill, -trx I-or digpoilleffin map for, myer Joan) polinhin ronla supr vi, le Ill ( f I Ll -cir..
... ... r Lie F"t"' ILI' I i a 13" onn 'rf
'ire, r, Ig 11, 1 M e I k prod- nl:sbr1ac!3c'a,!i d.d 'joe ali'uabsb'uh ,erdm a nter. rl .
l,,iI I dv 111. 1,. L. .1 -ronvIl R-eint F.. U.- Vidal. Muo'ha Ill fol. I lle'l-n slit
....... ... I G, A do Gt,.nl.'gen. H del alma. p r
c:
"I qu, Ilvh. n0illa, .1111.14 el a, a prr ...... L. del 1,110,it do 11'a rl ( infancW el
It I., i I., contra I, Re6olucl(h Muy
III" ", -e G te, mae,6n. If I'll 11- nida. 1"', 6, 11"c', 1;1 abi cinticnia.
fl, aI d, In 1'", 111, A S, Jn dicho Ist"I'l
. .... ... a I ILI I Ill If, In 1, ],1 11 cal
1,1- la 1,Ll,, LaIdoni.d.. Pena- Pat Unto, le, Ue a
Iq ,,I I.' SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL ((DIARIO DE ).A MARINA,,
If ....... ...... .eledn'w ", I" i till pu m d, ,,cdj,, ig)o de It U mejorn.
, lt
...... I I .... 1) ill IIIII.-Ldl N e
,let a ad P resetru.
,,It I d-I I &.0ini 1 11 Ls s I.nla liab
nAr el Ilk It, 511 gtsh,bo 01.11
PILL' "' 1. Pool a 66l, lit, Guil"Ift ,r.
"ll-ces ca. no s. !13
so rdifi-.
AIRE ACONDIC10 %I ser vollfunilido voll, Ci If de I I D 1-1 hl- so pjlcjJc?.Ij ca
NADO,!lm t", P, int.f, Indin, I it ut-, 1. I-ijol, o. c., l.n. JILL .$I.otro vs 11:11.";'. -.1t Llln Illill-Il'id, knoduclo- ienvia hosizialaria ha dejado mucho
L.tiol, d l d-it'. n liernpo.
EprdIr.t,. Vg-h ..T Ita p.,did. afin. a,
Ul N1111.11"I IIL ,l clewt Diaz de Ville--as. direl:
I 01-ka. 11 !2 1;, .1 Tnbun. o I,,., itntlil- a) .6.0. doctor Gi-c
I L-1-1 St-It I, d- -podi-lei le., It, 0d. hliincb.. jover, can arrelitnis
- -111"; 1 alL ,, I,
I Ill" I- Ill-d- il 1.5 Itil is III Aocnt,, Pat. 1. Eltillllil. ILI L-- de 1, Ifea de Vd.
I be, N"I", 11 1 C.,-ch.. I, v lenpas mlaborad.cc, hasta
III, 'M rt; Radj, ij inadesto empleado. -Inc v.s;bn
del I-icitei gtas P -a doit C-Affl. o. cle Cid;,L-al i-jon d, 1, (115 men pii, ."02 .der ;,jj, ,,,I de I I.s plibrjes enfa M d"'
ACCUDICIONADO I., A, G ...... 131-cill-h-a 5i 'in -ArAls
r S S-W M I,: I 1. 1,, 1 a q- vcnelt .1stli,
50 ]led,
2 4 S 'N I L.L.' R ta. I. h.brA elf,
-,,p-, p- quit, no se frutri, 1.
ab., cit, cAns funcionarlos, y
Ldj d., G arabil.
Chaqvin-tans %rax. I C-Lu'laF ,i p gntom In
1,, I_ Mt, I I- 61111111 '101 el"IR Poed. I.-"2de. Pian All, 11" 1., P; erilnrntri.
I-p- ble. "Ijki.w ad
I.id
11111-aien- del ne. ( it-14
"i" II, -d,nl, F-ety-1.
I;, V- lernninn 1 1,5,
sp.- hiciP,", I M Ca-11,I P, A- ,I do $50.00 .1
Rlit 1., -1 dr I, o-in "'M he-W, Pat-nitt. dal 11 a,1' 11 1, 4,L I u, P, I odirl v !Iene
I-LIF"il, a fac6.6. a Ira.
dalid da I..
-IT I II IL I rl' e 1,; Z 0,I,,, d, 1; T,,I,, I D.I.6. de, hi-r.
'lad" I ),.I I 'i'l, ?",In jill .1 serviclo del
n.d. de loit.. ap.V, 1.,'do );I ,I,,d & I
p.,a 0 plIblim
I.., vidul,t0a. deSe el dv 'd .... it 1, da., QUI, se r,,imr1-g-d. i., In .,,C_ p,.d.1t.s It.... Y
rjil tan-i, ]as 0,deniinhtqnoo, do I ..... ...... d. dia 4 oe N ov. la I- I p.g. do tibut..
t a-i- Cit-11.
Ill-il-e, exiia of
-d, Ipheu-l do kin, di.pnil911c .11 ejercite unis
N111 A sainblea F, 'e i-,al LI I', ill ,,,v, de i il. ncla sobre
...... III C r,"'. 1, P,.,I.,, led 'o do a oduc Jl5n Indw.
Z- In I d, .t,d., y -meras. I
Trilla*v fir 1:1 (If- Edur. lil de s.l.d ble i tmplo
-bali. el.pIdil 11 1. p-t-d- lvl, cle,
I"hnjufa d, ingli-m mn IrkiI 1 ,aiiario Lti y ai I,, ilvil ;-Wlaj su, attividades at m.rgen d.
eieccm.li. -6.di6
19 50 11 %edn,;,botnnr., de me. q., ,e d, te 1.
Fn res beige. it, q, III Milli- industi que
prntm nrqnn, Izzul, grii, iprdr, I le, 11 I z a vi-et. ti. -to d
I, N'll I I.- .. ... I d E t Let
10 at 20,
I", it il, 11
A ai dr Ill, ey.
g W)OVAS MB VALIOSAS
Dlo 4 10 S-mll
16 95 1 Nh-l" F"I
ii-it, Cm,"lo", DEL MUNDO
R ii do Exhibici6n de to abulosa colecci6n do ganicks y brIticalikent
Chaffurtaf do laina rnn 1,,rrn do '4
-ia. Fit le, r,,Inr, h-e. ein,, de Hoary Winston Inc. New York.
I n Ant, ii I.,
faxa, I ed,, p,, JOYAS QUE VALEN 20 MILLIONS
),.I.. argon ,tw 7 ciil- 5 -litilO del
N.-,n.I d, Pi.f-ol- do Ed-- DE DOLARES
Fl....
ql.s I 's
do labros "' on iq ,La do 1;,F,1 ........ A beneficio de la Escuela Electi-onwbl ,, d, 1,'A-i ,In'ttli--a d, 1_ Nil- c6nica del Colegio de BeMn
bal, del
Ed-e-, I I,, : Trabp dII, C--- DIAL 7: De 5 1/2 a 7 p. m.
d Sal6n de Plata del Hotel Nacional
ENTRADA $5.00. A ]a venta en: 1)", 7 9 0 1
2 4 50 dol -,Ilc Colegio do Bolin Banco Gelats Industrial Bank
Cuervoly Sobrince.
"Z 1, D-,
Como* todos los ahos el piblico premiere "LOS
PRECIOS FIJOS illy para sus compras de Invierno
2450
Its
1950
4
A
-41K
lflpllywood' Por Aen Iro
DfARIO-DE IA MARINA 3"
de (Ww. KWo. GaiNkOffIM PU Afit) CXX L41 jisbail ja, DoMingo, -2 de Noviembre die 1952 piginik 33
-karles C It
la Toric la muerte de la HARRY COHN EL ftXJAN[I*
Por Eleria de s hellm actrices. Susdit Pam y Hauie ffeDcmW DE LOS 'PRODUCTOWU
El ,Cioi. do Ch&6. Ch.p1no ,ig- 1 Ch.,I- eased. so hi.. P0juI.1, Pox, being sensible be sufrido el liOLLYWOC)D. -t.t,,. 2L t1list.
Connons:6 su carrera conno -H.,,, Cahn do
domd. q. Iniblar, rale.tv., I en Ins r.mierizo. del 1920. 1 Clti. on to fits. list& on 1924 y record 'C.1 ma pll, ... P.Tit", qua I
famous a torepass' aCtu-1-cote s" So celebration par entrances coij- EsPeciall. bt Muo,, Una bonds fi'm-.do tin contract con Jerry
imit., .La, P Jim ra in fui Is de Is valero- naximl.r. Cuwrd is, __1
(fl2sfe Ur en so nalira Inglatena. curs.s en led. el pals do y it a artist Susan Peters, ibart c coloicabo earn. a sef.u.n cu- OmLirms 41sts
Lee official. de-inmograel6ri no doe,. do ClastrIcit'Chaplin, quo do-* 4S, I Deal,. ror.. decidUnadcon, is ccriblAr,"a clinics, Jos 51 ones. Otiose, nassne)adar. a oinaerses. n,, d rbe... de prductioic
en, Pie. mente per r as propis go d Tie 1. prcticupx; Jrnunco p:r,.nd En ;1"
leenuestrAn apt fitalstas can -pec- bin mur buena entrada cU Ins ten. cuud y en alone es- once ;a en uobr e un ncer a tu%'o enferme ap.j d _I ree en 'I'mtIv. con el if[.]. do Ylteprono 'I lox T tmano -Th Burette bt, Imp.i,, Un all C."I sila de 1. Airti.lau, c no may Cs emus 16 ,deal,,
regresto de QIhap4in A tros, par In qu Sid Giaumon, el gerie', do HIO vece,,
dos Unfilon -K. i,. iin, de Irolviciabl. crapresuria y duefici del Street" y The Glass Mn or tia el Vallc de Sxn Velrdcu.fr. h.,. Weld
tatentarlo pudirt-a muy blen wr Teatro th do Hollywood. irga. :tr Pflo Iri I. Fe"J"InZ"t lie. Su carrier clnematrgriktlc comen la.bla anumnada el fAr,, dc la unhuisped de on dormilorin do Ellis niz6 en e "Tcatro del 1%11116n de I YJ '1" 16., top Oblitaclar st,,retir.rc d, "..S.ru.: z,6 im 1!31 urn ciscidn entrin el team de.poidutisland, el deparitimento do )at uR. D61ares de Los Angeles, Una de At ... "MLAxSu..ri er y tiloisk6tt risan
prZinfisba cinco, veces a 11.1 lalITIP., causa de sit IL-1-rible mal. Ionic su "gu" V P' 'a 'oDe = 'IL. croV au'e'v'oL tra,
rio.(de x1nmisracidn de In bahla estosconeursoo. Su valor Y su ale0a contap-ii tin percl16 Isaias 1. 1,14q d, lend. us tilpum.. to Wald. quo ... to 40 *6cat 60
York, par un par de Despu6s de una culchadrism arlec- cill alicletile en as I onpitales de %, i s r on y do %,a ver a Is vt .1 the South". -Junto Gets cdsd At conviet-te tl We 0. procl6n, acept6 Sid Grournan 20 con- teranas. invillfilos corno ella, a lo,: Hattie McDaniel que ligu 6 Married' y "Margie". d.,r16m n," J.-n do uria carapsEl Fi3i,-l Goneiral, W.Glanc!y. '.nrJl",a Hattie McDaniel be de)odo en Ho- hl. important.
!,e presentron Can que vislialan catenantemente. dv 3DD peliculas, ro Is
.outicla q ". *1 casto do Chaplin luipliti on .1 LQui harAn &hot& siu e[13 su% I~ do color ganadats, de un Oscar, Pat, lly%,oGd un vaefca may dificil cle lie
1, exAminado can iron culdado 'Jo del temiro. bres soldpdos? )nor par Is gran banded y &ran oplia 4 actunefrin conno Is allstno gun furron sfempre sus imis def
onnice do parnaltirle Pow do nuti. -C .-d..i on. de Joe 20 him out lant- ;Llotrurl., c. an I lictrin, so it magnifica .. I Fe d .X os, de I Y 9
vo of pie en el pals, no teaYndo. facl6n do qbsplin In mejor qua p a Atiou h.emano y canto ]a 11.1 "'my" dv Scarlett O'Hare en Lo 0o"nes conacteri3tiem rexpecti, a nte.
e con ii ins, consideracift de IR J' I lyw ad!. Q.c .1 %,Ionic Be 6n tonearms que d:r Cuenta hoy
pudo, y do actierdo con el oplau- Hiabla, nacido en'Wichlta. en el Es- A e An C.mbi.nd. do sx-ja -j'y yis %I
que'k iendris can cuniquier Umij. so que a coda un do Cline le Mar. d, airs muerl rxJbJ Jici
doti do Kansas vi, ore Una de Joe 13 ldwra J.d' as U' a
L. air. dazwrm ., I. b'"'_ 'j. He side Is nomerte repentina. de 1. 7w.
Brunie vuliir.' go el public, Cilgi6 Giournan .1 ,id I a e MD.nne!, note. do unget. de I I I B "dadoso y risue a at Trial. la teirmill que al coraz6U, de ]a joven L. exasslograslin
sit rgreso a Nueva York. tin griandar. despidlendo cortesnoonte a I Ad 66 Is on ,and. Laln" joi no filmArnit junto
,e - c- -i I -,
bote del servicia de InnilgLiavitnt Jos -ps. to negra que teria -eI sdan. bl.n- rur,6 Haiti. so, --.I de Jennings Laos. al'.actdt o a p6le.l. "Latin =;ra
be con su gre 'i R, Y njo Segundo Et to in h A on ado convention.
Ilivilria',a Chaplin denote el Mim Y basis Is maiiana sigulente "a qUe a gra P. I iscidionza y ctiandolde Joan Bennett herldo hace es A ichanii in.eent, 6, 1. "
scene a b. ittall a. .'Lnq u V n b. y 'ue I. geft tII e .15 ..has IF,... Una d, rirclto, .enzer n Una on A. on ".. e tti cavueltr ,, k, ..b.tit r iri-l. poll-1. .1'
talsland, donde habria de pot 'upo Grauman quo entre aqucilus qua actuabs. !a Were n*1 hirtxlbo, Tem _Ip, I .Ju 'IfIcads. I expose. de cuyo )ado ns. spalid, en 'An arigentina par Ricardo M WW4,
manicier basis 'que so case se re- 19. que hablan side despach.das I McDaniel he muerto h-* Unitin. at pronunciar on discurso., Pam Lang. We tenis 40 often, su- siquell., her.., do pri, a.. que go- do impsUies n Pwt.
solivrera, sin, dejar lugar a ducla. par melon innitaidorcs, ""tal el pro. nten do que Dos sentAramos Entiances-decidiii ser artist. fri. h.c, t1irop. do anxima ch, p- J rmmx, Long tails des-Ndr, a, In tem.
, E)Ils Island podria vivir en pio Charles' Chaptin.trai.e d
an' dorimit-rit, on un cuarea pri- se moria do rise ca en I.. d U Yado a permitii.chasele temer-un fracaso" con Gra unniti.
suriesol a de famills, q6e 'no
a. .=code a Jos extranjeros e ya John Wayne y Jane P- 14, ban i L- A! ANUCIC 09 VAMA
espitoa y tuylas hlJos son'-smeries- sido votadox Jos arlistas mas Pa. La slegria as reneJa en el bells, no' de nacimienta, a. Ins quo no pularesi de 1952 on to eticueuta de rostris do So...
an pormitiria an made alOng quo- )a rei'ists "Modern Screerf'. diorse, can 61. no vucilesidat tompoicat Lane Turner y Aland Ladd hin, """d 'a 1. fame hrice .1guinno fiws, Jos quo eg laqvida arlos 31, cast pvitii,
cc so o PC
Juicer Ilamadas lelefdrilcas. at re-1 aid. den.minadmi ce rapeones de ra all U su propia vo on.
cibir' vis I tea, sin. unwpermlso 3pe- popularidad de Una d6,.da. I.d. CIA]. Margr y Gower Champion h3t T21 21 menoss la improsl6n que
Lu InvesUitaciones solar Ins he- Ido decluradns el deerularinmewj tiene su m6dice, que be vivicia al Cho 'que a juicio del Goblerno he- as cmuiciorat de parjis de bai. 12do de ella par 12rgo.s meses. fratan. c- Inde.c.ble Charles Chaplin le del aila. do poo todon, Jos medics possible do
durarian largo flempo, pudienda el Y Dean M.-tin Je- L,- rovivir on Is paciente ii.luell
Retor regrestar Calitorni. 61a e,, ncrgica deternamacJ69 que hise han llevirida Ins honors cc-inu ,,brepancrsc a sus desventuras y
elcasn de chlorine un veredirto tjua
Ad
In arable St. el verediclo es desfu- la me, a.1m.,diratia parc)a de to, ", ]a en 1, -cenaTen, lit Ventalla,
dril apelor y solicitor su [are.- cornices. 11 en vision ties.
vocable de so siliaode rucd..,.
libertad Tajo fianza. Pero a6n asi En ionic en EspaAa, on el conon muy Psi ble quo esto no In fue- curse de popularid2d organized Susan Peters he muerto oficialmerr. conceded par 1. ..table rcit. "CittMini- de Una infeccl6n a los rifiones y
six, do Cho I 1.1 d ei pirmaer p c- d, I 11111.2',branq"fial. Pero on
do". se hen lieva eal
Discutiend. or do H.",_, to dph un fit-. so
un vlejo rate Fredric Marc mo a-tur, y I
T 7 m6abco. el doctor Ray Manchester.
nos retwerds L u,,dld, ca, rd, Swan Hayward. come ctriz. "1?.Fquc h.1al. perdid. cl dese. d,
% j ir y a no querna JUC ter fries".
M na eacena de "Cant-indo vivirentos" ulti.as rinco oness
chu,6 Jesin Peters ebsumid.roentr
Jos e-lu-,as de Ins expecialistas que
1. stencils. canstii.ternimle Par. rrcobrar la salud. y se dei6 marn,
prActi camente de hambre y de menici6n
No 'Dasl2ron tampoco Jos ruego.s
del hermano amoroso que jamAwla
.band.n6 en, so desgracia, stein Pa.
ir.dcllimip.dr. ran e y enf mera.
Y eses ntes de morir. chio terminantemente al doctor Manchester:
"Estay terrib4emente consarla. doeter, f,,,p,,,, Fcns.r q.c 1. nmuor mejor Para mi".
En 1942, arcne.jernmns ox sus, rstudim; de Sgurej Enscremn. Sit-!
I t fU6
an Pe or. ecarUir.t.d. par la Metro, bacifindo ou debut en "Random
I Htir-t", dyp.o% de In -1 l eitudia xe din cuenta de.que tenia en
alla Una futuril estr Is
A] afio siguiente se casaba con el
director Richard Quin,, f- ando
con 61 un me.rianam, lelficismoo y Ile-;
an de
Dos abox despu4s. el dia primer
del afto 1945, fue con su espoll
an S.yn
ggvrimmis de Ca2a Come de ra e ectiol
pt.;illo no -t-i6 y lax excursionis dedicaron a buscarlo
union do regir-r a Hally-ad. Dos: J,
gracladarnente fui Susan quien to
encontr6. entre unom rbustrn Y .1 1
cogerlo jpor el car16n tirando be
Ifl, quedo el gatillo preadicio en una I
room '. dismarAnclose el lira y poneWarfel. to bale a Susan par cl ab-dornen. quedando I.Iada en It esPine darsel. y eJandola paralizoda
do ciaturs, Para abajo.
D"Putis de largos mews entre la,
vid. y Is muerte en c hospital. e- U"t to %,yn w,0AV4WItIubi6 Susan el veredicto cle que laUnit. podria volver a miller. Pero Ilemicle valor .hw6 scepter Is derro- La prueba esti en la images . una prueba que usted
in. Ella y su Concert -deuteron un
nillo. que share Ilene 6 slit*. y ton,
print" earn, pudo rearud6 so c rre- _pLiede ver.
ra en 12 radio desde su stile de medo.. Y esa es [a prueba que decidiri a usted j5br un QU'MONT.
No tard6 en dccidj,,e I a ""' a torque esa images i
in pantalla en Una pelim mol,,d. fuerte. definida. de fotografia viv ente.
ble de ]a Columbia, "El Signa up
Aries", en Is que reprosent.b. Una que le brinda el nuevo Televisor DU MONT, estexclusiva...
Invilida earn ella. Durant c to fi I meeldn tuvinnosoccusitin de charlar va- es ]a images Du Mont, que s6lo Du Mont puede ofrecerle,
ri As vece. con Susan Peter.". pliants- permitiendo a listed realtnente &:ar )a television en III hogar.
to logre y feltz. acampanoida carstw."=ente par so ex
Igs. y Par so Y su elecci6n serh envidiada por todos, torque ]a poieslo'll
hermano. que ]a fras aclaban en b ra
zo. de un led. .'Lr.. llci.d.l. i
treininar el trabajo del die a su de un Televisor DU MONT 11" consigo tin sello de
trarn6vil, hcrh okpire.sioneate p.,;
ella, que moneJabs sale. y en is one distinci6n del que usted mismo se sentirti oigulloso.
mis de Una vez fu mos piuajeros. lienos de confiaTIza y seguridad en so q -0 iY un Televisor Du Mont cuesta menos de lo que usted piensa!
pericia en so -p.... 3
to pelfeula ru6 un triunfa Para
Susan, que nos sorprenditi Paco de-
pu6s con ]a noticia do su dlvbrCi a.
que fui .11. qui ra 1. qui...ha peall ariiid sar de so devotion Para Ric ard. y
i- a 7 ,a a: evening 'del fi caliuand" on Is, quo 121 vez par ell Para no ""' "':Pffeeie In Emu, sil!Y D"Iels, to. core die iculturalies nirthifte quo rtado de par vida a Una ln,,alidin hu 61 kerilin'lant detteias do I- an u'tadorm Es dirigift I a, ciests, per I P:spu6 do exto concentr6 con im
Frkje ane. un mostoda so atencte)n en so r.:1
, ril
"Clafik Gable y el Rey de los fetuclul"
J
El hombre mix reslMilado en televillelp
Jill
M I D 1 0 SIGLO VINDIENDO LO MEJ61t
Pigina 34 DIAR16 l)E LA MARINA.-Domingo, 2 de Nov. de 1952 Teatrox Afio CXX
AM Y -1 jllll CA.110,111411.
R O Y ASTRAL 'AOL "OULZAIDEZ
CAMPOAMOR a C ANIL.A -Y
ATLANTIC i11611iIIIIIN AgAaft
Oros de terrcirl_ AMIASSADOR H. .. TI, RAI.,
MODERN A..dLANGLES
TOSCA C)rq CA 1 0AMOR
INT
fDIA s
WA 1XVINO RTIRF T IKYAN N
AMMICA GRA SHOW 5t 6
01101411A SAV.6.4 ta"kia SAIhTA
Its 1.1 11LITO 1 00140slor 91" 1 AN 13TA LA NUA UTRENOS E C09A
SUSACION TICONCOLOR
K LA U."I DOBLE
1 6V. 0, p0g, U'k
RED, ATRACCION M O'NE
KA"VHARI 1: HEPBURN MGM C MM%4 h-L
"IMPETUO" AMR(:
Em RADIO 0 Em AIJAMEDA.
D NOMO 11, AAILA EN EL (lip
Itio 41CAt)OVEN Y'D AIRE( Si IS qust6 III clegria'de I'D# ILLUSION
.%- Im"TUOU." TAMBIEJ SE VIVE"
'Ad...St "CANIMA'Va 1=10VIA
k.My v DW.411 ftay.W& lo dicho ek "EL BUEN PASTOR"
Keenan WYNN 10 COMWdw rv_1 COM2
. &T X.
6... 1 MAS'ALU &S"AZZO 41#4111- QUIERA$11,
cl stable v MaIla 1. SRI~
11 JI ..vac asta hikww& comedic
MARIANA 01
am 401-4.
1100 lq. 1, f S eo
ORARIOi $ $ 4 & fflk-f
0 .0,
VO SISTEMA!
IN
GRAMA CINEMA GRAFIC
Y UN GRAN SHOWI
junta las asm &rules de lot maret del jur...
MARJORUNK
l4lUcAJ a mucrte I it
01AM WYNN F
dedas hom6res I %xv
EalaEuseadit D.L.HASANA RAQUE1 MATA *SPARKY isti ISOM w OW N STARS PA MONA Iffia
W.Iin. I.- MAINISO -T'K vn 0
por fa poleii6n CAMPIDAMOR 4, NEW ORK: to,"
de una mujerl Org. CAMFOAMOR Dir. F HOLISM it'ass
jais,
Elena Nikolaide en PRO ARTIE DCB xrandm concierim ofrecers UNIVERML-INTERKATIOPA piestnia
Elena Nikolade. I& eannente conAlto griega, rn el teatro Audft6PA ITS WE 11iun" DIMILAGRO
El primer, el martes prbximo, a
As nueve y media de Is noche; el LAN IM LOS
41A segundo, el jueVes, a las cinco y meAS dia de Is tarde. r'swly AW sai"I
RES AIL" IDA mEI-,,NIk.I.Ids p.see uma de Im w
DE EOS GR4 Af M be as voces; de su cuerda, en MN W RENN
P)?CM todo el mumlo. Ocups el cargo dL
A DO primers contralto del Metropolflan
LAS opera Home deadt que debut en
me Im rtflnte colisec n el ralde jais
AMOR e Ve du.
) EL hr re,,. asn A Cod t
0 A 0 Desd U debut en el Ton Hall,
7RA... L 0 en 1949. mim Nikolaide Be Impose DUN 11ciffnU FALMER LEE*
par Is finisIms calldad de su arte
E)(11t4GIA k(L \\Ck y sus e-pel.n.le. f-cultd. -.- MUCH 01111IRM
r L Im qu 1, haU .1tuado en el dftt.MUERIE Cd. I'
Ile. ugar iue eactualmente ocupa
76 Be t.I ante ]as in" seveLA JDEL 9 oublIcos ban confirroado utm
-n.clones y Is hari hecho recover
Ins MABaltvs ditirarnbas de. I. crlUca de odo el mundo.
O 11% 'SU vos es magnifica; admi-.
Adem-6s uma, IncomparLlemente", dice de
I, cad del "New York
Nikat.1de. 1A ..I.-te, a.lAndc! a fravis do parodesf'. 0 Olt traft. Brief., qB .1 art.. PS,6.1- As Wuya ea, Bin duds, Una de In.
01 in. S. SEA VeV. y media IS. 1. G.- iccea..d. GO
el rj DRD _t= b_.
jSi Suited cree que CA che S, el Jueres a [an *CInoG Y media de Sidney, Australia.
I El concerto del martes r5tA dedlficil, trate tic 11accrial de Is tarde cantani pan Ios soclas I
de Pro Arte an sends; concert. ado stIaB A im de Pro ArLe, susicela urro de noche; el del jueve3,
BOURVIIJ t
exCIUAII," a Ina del urno vespertina.M421 4HO
:1 harthrog 6" In 12 661 dis Abe A-ductaxde L A U N I V e-111, 9 1 D A 0 D E K I A M I UQUIAO-Es ACRE a III. d.l.rU- ESVISTA MNzuok OURATICA Tavs." 41 law 4 A ratio 1,11113,10 91 dMas, arti. AS, ACTUALIESAD 9 rAfiOLA NO;110
M ISSNAMON ISUNDUL Gas, ULTO&C, USINUTO tklatta PAS"OUNT =TUG FOX UNIVIC ACTUA AISZJI FRANCZ5AN SIUW MACIONALSMAL1INTLAISA 44 1, as
H 0 Y Uivartial. is-graft. *0
Unifiegailtia, CIS.
TRIZU.IN. US PATO.
SUCKIRT. POPETZ Y
PLUTO.
REX
'hataft kw &30 INO J'A1.7"I
AMifiriCa premnfo. -'Show 5.30 y 9.30
CLARISSE v MARVIN Parej. de bales A-050 f
H&
Debut on Cuba if ... da,
ANGELICA ANCHART Can.i ... S., KUNU EXISPO "ROSARIO: SM. 3.31I.E.6% 7^ U." LVII So CTI.
NELSON Presticligitaclor -Ima
Orcluesta COSMOPO A us 909DO HI
MARIANA ANGUM)ADEAMARSEIv PAN- LUM e It WIN
ESTRENO EN CUBA! of F" s
MERY AAASITA, Z.23hophaa-dVINGSICI TfIXEIRA 64104M uRfa rh...
".t.
9.9k.)
uTimoDECORDOVA da
t. U, 9d-rv q.. daleita coet...
USITA MURIO DE CANCER HATTIZ
EN MC DANIEL MIEKOLESI
dc, 1) .10 IP 16, K" d, )i
Viet "'. de chnem f.11cc,6 1. C- A-01507
triz ci iemaiograffca de coior HattiO
Me Dnniel, muy conocida par Bus
rates c peliculas sabre el Sur de
tflar del I.B Ftd.s b nid...
L. S'fi... MC Ddnicl sc encontra'her b. r cl.ida C. r. de c.-p.
pBr;,' r(Waa. c. l V.11C de Sw,
JULIO BRACHP
smans amA IF A. rTALI IISLTSIAX
-o"', TEATRO "AS I~
D' VISTA MAJESTIC.
A L 17A ill
A I A I A I I I ... A C.-ol.d. 210 TIif.: M-4477
CRAIG--PA ON-MAOISON 00tavpyX FIL74AILAN LA VIDA 09 LUCKIf.1. w SWRI.CAOR 1 e i aSco HOY LISCLANO
C 'VA vuelve @I Conj. Vocal Musical
En Radio Cine Averildal Ow Func:6n tcMl, D tubes 31 Mal23 y 12 con En RLAMEDA too Conti in& or Ind.pmu-ta
LOS BILBAINOS Phil Tucker anunCI6 "U'. matt
IS. 1:00 A B. Be victor desconocido que Sao,
Cit REGRESO 'DON AFORTUNADO It:" P.m. ombrabn rrank MolL& IS, g. ter deportsdo a Italia del fl .-trar 1. resipmuIatil.
Pr Cary Grant La aplaudidisima ballerina LA JANf aid SO d,, cl6npo l-. -be a IS sociedad im IS
BATAAN" 5 CARTIONES EN COLORS rolo daA= L= ,,;= 01 Lj del fJlm
== Ise Am
Ajh. War- VICT11,11 ANJONNI Imilador Las RM. VARM Cancloneras a. ext-I,
8,q. MUM MIK 2 C 0 M.E D I A 9
LA HISTORIC DE
A.E. CXX Teatros DLUUO DE LA-MAIRINA.-Domingo, ;9 de Nov. de 195ZI Seatrom .nzxilxas
m6sica moisicos
CON TUVOTO, 'SAWO"... Y 51
Y UNA VEZ
'DENtRO" lQuE ME, $AQUEN"...
, iSI PUEDENI YA LO DUO EN FRA. Sontos Ojeda triudia
1S.. SE INMOjtTAL EL NO MENOS .............
moNeWNDO CHICASPE .Rf: Por Nena Benitez
TU 511MBRAS., Y YO RKOJO" IM Ion ffp lc
HACHA EN MANO
7AH A
MIL PIELOS ROJAS
SEILANZA
DI 'CZ J4
SE LANZAN A LA dUERRAI
At
FOSA FILMS S,.
"A a
ARM.. 1 III
MANIC mottle
coda
pulgads
WOOL
$a @eta
MUjer...
an todo
4 tentaci6ftf,
c Un indio
y un blancoG A MANOM
1. RES SOLCR rivals en
EMPERATIUZ CARVAJA ASI ES..
[a guetra
ADEMAS -ihermanos en
LORETTA YOUNG
CONRADVEIDT MW LYN el coraz6n!
EN
"LOS HOMBRES WE MONROE
LA AMAROW
DIST per COLUMBIA PICTURES
A-1mas
NEGRETE-PALAM
D esesperadas
SAgTOS 01ga he triunfado fue- rumba ouNtleva York, Ingrealando
Grandiose el espechiculo presented ayer en CONEY do Cu en Is billiard Graduate School,
Aiguien comenni a ralz de au gra- siondo berado par cliche instituISLAND. Hoy abierto el Parque desde las 2 Ill. d.licion on If Institute juilluirl, 661 Para realbular RI1i studios auque --Cuba,,Y,.gus cruidades must- perores, Santos Ojeda he sido el Ultimas presentations hoy de Miss Luxeni. i Asista 1. e.,ea a obligari6n moral F.;-,r uio. filtinelinnortabrir sus ,uertaa r. r. ,, doid
tiici( tdc tal dIsUnci n y es e el
ust., cub ... s quo I onon I- ro- rimer moment fut dmitido on Hoy, dude Just 2 de In tarde. co. dieron cita clients de miles de fanfi- t. t
ra to,, de 1, dvesi6p I presontritarles qum, s artistic., exignJos p.r.l.a re chile do las eminentes plantains
,enuri Is diversi6n on Coney Island of "'Itudins. caperior on smas y n. cil.blecerse coma u Josef y Rosina Lhevinne.
ark y usted y sus pelluchoE gom- ul. -a In. h6. 'Jill, I" uranto Is Segunda Guerra Mun- roes de Cadena A ,uj,, allas inqub,.nta es contra
rAn de tocas y cattle una do las di volveril a col. it 1, h di!i W HO RK
ver3lones del mismo par ,61o unos mar nuestrou to so inmensb rue ca es impossible uc r las I de 1942 a IM, Santos Ojeda
tito luvo efue u.I.rrunu Ir .. studio.
cen as. publfco clue acudi6 al liamado es. armas del arte solamerLe'_ "caut, gfepJ. ,If tar en el I
Ab.rde can aus paqieefics. of Avl an pcct culo moJor de lodes Ins tiornpos, Santos 0;,d.. a. c id. on 1'. Vi lil, Virrelto do In. E.t.dof Utaidm. Fri.
Mosquito, el Pulpa, a Estrella, Jai "1 1, u,,r,,l do 1,,,a, c, I Colley Blanca, (Caibaridn) tuva a au a- timcos, rida milltsur como oldlud Carries Locos, que cpda din so Oincen a, r.a, dp, sus dias mentor on de primer clase del Blitalltirl 90
mAs populares, lox Speed Boats que u as firln on(acioncs do imera, paws ep cl.artq de do ]a Artilleria dos sties en Eu- I j
allots anumnes manelan n su unto) on Miss L"'an urde, najer an el 1 Ins onidos. Despu6s st,&-dli. on ropa camplifias de gu ,r-,J .n un lago sr11f1,claIu..aakvuJdo on I., do que c, invader el terreno; of Conservatorio Pryrc a v y, pa r Francis Y., Iednanis. ..I su. i to
it. q I, las at Golf an". a allui idgra urind, ,or 61tima ultv- aqui on Cuba, recital. le a E
ter do l fai c._ nfitien uti iza par I.r,,l eno,
Camp, deride pasarin horas Mal Cuba recibi ando of up plies.doleoz Son-olil, .. -on .11 as ia u_ I
stables, entr,69uelas a In sano diver- so uniminne de c notes conacimientns t6cricoa-mu- daron area de 12 millions de Idlesidn de miles de metros de terre- In ejecticitin de su escalofrianto ac- scales. Decidi6 entonces a,ch.r res on boras del Goblerna .. Una no. mAt,, c 1351pies de .1tura y sin rumba at Norte Para prrfecria vez declarada Is paz, Ojoda tuvo
expansion que todo.menor nere- to
late P. su x.I.d. Di6jolus que jue- red pro colors aTuna. y amphar esot canocimientos. n- to oporturidad de -silizar ast.luen y islegren IL4 Infanciii como us- Recuerde I di t d b u primer recital on I& dies eapecia lealsobre Culture Franed -i FcrlePcntI.ra.n ii-eril.b. -a. on
reirin a plant de noviembr'u' el sala do Pro-Arte Y se la Un versidad de Paris y
on IS Insynira=111was del genfa ridjun an )a Filarm6nica an 1936. ruan- en of Conservatorio de In Ville Lu- PnIfete I JR
P.lid,r y a imi-tuto Sonem "'d. 'e. is vicou. in in a do rimi.b.
Tiny... n I as Tell 19 noi. Desp.6. de ii, a mudre Wind elections de Ives Nat
terror do ]a s- y Mine. Ple-Caussade. 0sontlestra sera gran dfa en.).a operates del parquet denen un ve- -tourn6e" par of ind Y...AOTRA GIRAN
Coney Islansa Yoyan, buyer an que &a I lar It. diez centavos In, an at ve-Bral c ID41. partni Cuando an 1946 regr"6 Santos
Oj d. tax Estadox Unidus, conti.
nuo sus estudlos en Is JuilLiard. Su
fervor, suis anslas de Ilegar a Is t&S VINTANAS1 PUERIAS
fn &. cumbre, all fuerza de voluntad ver. 10MANTICA
riendo escollos de toda It
Six le Ileveron entonces no x otlarn 1e n te
a realizer studios superiors de
piano y de especinlizacion de mate.
E FILMS Presents ria de music, sinzi tambi TRKNICILOR
ANITA AVENAS Init'r de m.l.ri.
br ura 9 neVICTOP(INANUIL MPN])()7j en ]a
educaci6n comp eta de un entluir.
de a.lidoz.
Santos OJedabm desto siampre,
too us
az en uenas prop6sitos,
d16 par enter a sus catudios
T T hasta que llego su dia de triunto.
En ]a olemme ceremonial do grit.
,, A d it de
duaci6n pu zlebr6,1. Juillhiil
1) UNA ILLA KLUER, .,W.- Schon a us c en a clu
Nueva York cl dia primer de iunic, its 1951, rechitl el redo do
"Master of Science" rubrado con
un expedience escolar brillantisi. MO." QU1411
mo. c" A* LA 1 9*
Poll u a;,,- dgagrgd, an pl
pro
W r-LIIIA PRAD 50 Seat.. j.d. P t6 ERA I's Sim W
frarn- q En A L K A Z A R Extraordinar
ue sigue y sabre ouya ca.
50C y exigencies pueden juzger
tax cognoscentii":
ji FACUNDO RIVERO senjeeignal conjunts,
Toccata en Re mayor. J. S. Bach DILMER ventrilocuo i 11usloni
Sonata en MI bemol +
mayor op. Ill a) .... Beethoven OHILDA Y TONY pargIS d8 6t ift 'r
*Fenta.l. at, 49 . . . Chopin
Soneto-4D4 del Petrarea Liszt t PEPE DUARTE humorist& Int.1. 1onal
Ondina .......... R ... I 0"quests de RAFAEL MORALES
Varladirts y Fuga
M_ V 99-0 01 ROW ON 04 M DA. 5 un tema d Lunet&$Dcts.Tortuli&0.40hilicsO.40
Handel, op 24 ...... Brahma
seeks, Sabemas do buene tinIg q.e iu
6xito fut! rotunda yd l.e a dist nguides profesures a a facultad
' A Je, Is Juilliard qua formaron au
KABAN tu ad. In folleittiron unnionnamen%SA JARM Fucron unit professors; Rost- su a de reentries ni lampoon nos joven graduado del Juillfard, hiz. I
V -am.. do su ecit.1, 2uc on.- I all debut on New York anacho. on no Lelavione, James Friskin. Be": ""itimentimnits haber per fit Town Hall. hubJan send.
rldfe.Webster, Lanny Epstein,
mmcl a cho Was of No 7
du b do una X I
ter n Bacon, Irwin Frounheh, Go, localize of flat 2oalgli. no lia oraDs muchos -mj ses r6mo, y dias desputs nos invite a do Blich, I on e mayor,. r.a Schubar n'T."ut. is 248 6
old Tracy y Mark t.
La evaluneiii. del red su case. Prepare un almuerzo do- hechn era tan claro car 'a na 7
Ju a, qua I an In
NORMA 7 to Santos s. .I -W
- consist onol expedlen do 'ri-, P-que, 'i a. bon In. do tiomp. f.cre: at un
01ed., uestrossulectorc Santos ou un ontisico do nacimiento! !G R A N
do fu Ilene do entusuism.
me y deapu6s nos de
or. Origin. que puedan chef" parlor. tha LE
uporlurse N mulsicos !pneoxilgeng.s: lelta can cl mismo program 11 ur Fid.11djul de To.. M ir
L. r 'I. ,able
calificiscl6n fu6 "A p unterprolado Para el pulal ca S
cl6n. Algunos de comentarlos en su recital de graduaci6n. seruNdlead de valores IonaSit so t, y Carlo
a. 'o 1. calls, to de direcei6a y. in
es.ritli. ptifib Win Fficil nos We comprender el ca"Admirable me e pudiera,'clocirse, au simpatla
durez musical Eje- fibre musical y artistic do nues- qu il cucl6n impeccable "Artista de tro joven compatriot: au ponetra- par la vida tarnR del instrumerE rite o "' d Its
fgain ljn lceutsldad I admirable ... cl6n interp :rL cic.n.do on rada onto, n
enorme cnavic. Been; all I.mPrenai6- df l ra,',', c.d.u er.a Cife'. an.
r""a do e I'.
cilia". "Equipa musical peculiar a "da compositor; all t6c- to of teclado ful! cast raligiosit. E
d ". itrij.diclitilro
elif.rinater orden -Cl admi- nice insuperable. to se onto c porlaltnczltc no I. So
r. E.q uisIta variedad de tona". Prometimos a Santa, it, 1,,: L2 merar de Mozart, 11
"Sentido r "'0",
Itanio. nauY e6lb.d eventss _a
mp-. 9. (lin tar do harer viable namerodel proilrarna. Es
cepto de qstilos. to c,6n In Cubl. El In ansiaba antes to -nalit, cast an perfecto comn
credit Peru ]a excuelit y sit p10- quo todo y sabre todo, aunque de- un milagra. em una joys Si M.,zar
tellers. Calibre de gron cunre" '4 seando tambi6n el lanzarse on a a, ba hubiese u-It. ad. Br v.!". rotesinnal desole Sonata sofa hublera proclamadn I
do unit carrera PC
Zen comentari-, t6ng,,sc en el Town Hall goal. 1. p..torldiid a .1vn
I ;;r! el ur it
cuenta. fucron o ruultado do un esta era una inferr. 'b' "'or" '"P""ti aarnl',
.gn -tistu. Ell. n-alilteabe it-,.- a .cars.. Ojed. 1. .1ard,
c.ame. do grotto. '"_ h 'I.' nicti J
do .A,.,"oja. lin q.c no utabn a ition-o Arilij. LA
mile an of fisher Zr
on a rielfammento crucial y cast do- N...ti golal6ti Cuba an fr.,- m, un I, fj.jt7jva ra all arte Santos tools tiflob. Sin embarg.. antos do 1-5 que ad. rinn. .. on ..... .
turno do cxamc;,a'qfu, am nue., non. 11151. 6,ta I. on tin moment. do
c u lima ra le in3piracilin divinity.
olwnIi, t.c.r Y. Plis. I Siiaia Ojed. Me- p r.
uov. do 1. n.oh. p.r. tinflurlido riel Francis Ijaciendo rlu' a P"a' El vrgrnma de aroche comp-nn nc' de jus muctins neupticinues. c oy,
q.. cast g.ted or .. cin a dia, In, Varincioneo de HandelFarr ,c e d c n fast fElemento as ra.
Y. pan Bra hms, un grupo de Chornn Y
muy buen humor pl rt! Y Muiol Frinarls %innii Santa, I bril. de Caturla y Guilist... St.escuchar un pr-grilona largo I. ()Jedo brijo int dirroclilli personal, ccr(dad y reffnara n1a r, vk-n Sea,_ crime, liableado orlinalzado an debut en vvidentes durant A
barge, ruard a i,
me pars of prSoplo Jurado. Sin con. New York coma plamila-coneards- ran burg, ou ad. as comenza, a to; Is parn of 20 do ortulare do cite Par. mi. All
i,4 car. In reaccl6n de entusission In add, es dcclr, units a1,,c,,.1Jsr,fr1,
unfinime. El Jurado connenta at ft. en of Town Hall, ties cr file 1. Sonata I y un ,T, n
mil d.1 samem. 1n1I1jr1r.deo:.1,Ilj1 rd1nsrJ.,,,y. lque iticas re- 1,,Icar un Bach rarms v
conduct rare en u u a offildiss. n d unis aillgentell. ra In &tw un Mozart come of cl,
c.dar qlf slempre delibera on so- a. us n p ..let. .1 qn, hn,
'It no pueder mcnas que contest =' - F f-.-
I I I
" Afics CXXPASins,36 Tinatres I DLARIO DE LA MARINk--D' TERUW .
I 9minko, 2 de Nov. de 1.952 I I I I I 4 1 1 -11 I.
I I .
. I I I Discografla 1. I .
'd 'Teatros 1;
Prograntas de C1,11'es y
, .
___ ( V I 8 11 Las 32 sonams de Beethoven
A CTU A 1, I 1) A D E S I FA %'O R I TO P 1, A Z A I V I C T 0 R I A 11 I I
11A...."Al. 11 "410 T.W. A-4493 I 11I.F.e.a.i. Me. $011, T.1it... U-111,511 .Ilrild, Fl., 310. -T-141 ... M-1023 Coastline llfli:oll",, r T:.11v,.X4a71I .. 1% M fsi ca ;', i
0-1, I -I-, 11 A U-o, 1, I 11 11 ... .... ,I,,,. Ill'~ D-1, 1. Ile N.UkI...F. e.t.no n. 113, tin r, ell re"n, I r ff il; t I
, -,,,I Is -I'll I Fill lor -t.-o- 1,11-o Coh. ,%Its BRAZOS TV ESPXRAN I 11KNEGADOn
III MI, ,',o,,;,-- "I 'I'O" -Io,,,). P .
I, IRA ,I VANTALN00 I:N t,,N , -Io. VN I.I.ANTo EN FL PANI 1, I- DEL OESTE y rL
, 11 '0111nelloll, con Golden Me Ran T"IUNFO OK LA USTICIAMsIF .. I Por Antomi(lir
IF k, :1, It'n I 11 .,k1,1Ay08OI ORNO ,,,,, It.. 11, 2i NIA- ,, Toluh. RI A 1 4 1 1 v
% l I I ...
,'I ,k oll "II V ... I'l I I -0i., !, i
"I'l )"Xd; "" 'I G.01 ... Pilooki.
I I TAI, VESTING LA CAR- ,
,.'e'e, A N' "" te!4'. Ii'- I I" I 1, 1, -,. II ...... ,,
11AMN, l ,I .1o I. k, J: '11"A' A :'I! 'I A 4 ,V 1
"',,z"', 1',o :,. I k.: ,,I,, I I u;,, 1, 1'. o ,.',, III, ,-11 .... lo, CKL I IN ,.,,,,!,.,.I P. ;.,vk III ... V. I.V S id 6 h ica I
1,,k.;... I I uot. lit N I 91, xh In' I I I I N INGUNA proem en el eampo to- tes, lo.que h
1"91 L. .4 0" .1 ...
A MIR AS Is A 1. A C E I ,III I Cunomirtificocnoo morpr nde Ya. terroloalue., linse. j-,
n IF V s. III., .
let", .10 ,Ol.. ('! -,..- ; : so T.':
' S A 1) 0 It 1. o I, U% .Y I And Ins A.A.A.A. de Bien, am. 4Ss-IAk IF I ,A ,Nwo.r.
I hill i'51. ) grmclas" prolanis. que me. cucn- Op. I No. 1, Es Una de Ism me)or
C,.-,. A. 1. olly., Tillilt, in 1111 F I N 1, A Y 61 y lode 1:
'.I"l ,sr, ", :: it. 1. I I. 1. 11 .... I. I I ton Par centerao, extin slendo gra- grabadas. Adolece-d-orni pe
Io N _*.11*:'"" "I". ",' .,-, ,,,,, ,,"',"..",!"",.. I __ __I'll t% llro t 1 A I"kV"N I T.14f U 64,11 .kjj,. ,,,,, I. V.Frill. VIMPN, ACTUALIDAI)1 ,:S I .,,a, r.n.
, 11 I ,, I ".1 1,0'r y 13 I"I bidas m1multrielegmente porainrini quedo, que as general c ir R
I I
I-1,-, -Il A ,I A111110,I .1"I : I I I compshiss: cumendo Ina sinfo Ia. de serle, pero en 6sits en pa Ula
1 1311 N.k I le,- It I -l F. IF I RIUNIFIANIII: "" h."I'le"'hol. A "T g- In I"". -.od I Ili, I :j ,, ":.I, como ell has drs
.0ok ,, sm,11II'll .%I)A1 i w'.1 LIK411. N .-A .. ,-I, I - I" .
il ll ,A ,,I.,, C.Ard,, 41 -' 'JI in- a. tali noloric,
"' '" IF , b ......... .,_nl ,. :;_ H,-;,k;,s.,,: Haydn lag tenerno on V.1
'IN I, ',p jll.,., I'll orli :, !,,.:,,,I!.!', ",, _,, 1 1, ( .... y I .I ......... 111. tegridad An moberbl.s verincions: mittl ems A.=Iieizksm, do ll.nido. co,
,Ikl, ,111 IIAMRII I~., II I J." -, 11.1 A EK .
"",I ,c:'; I 1 AN I At "" 'Hammer.
0.11 I'l-IIA111 I, "', I- Vlod.vo I ...... :F IF ..... "A'W 11""IT It ... ...... It,' 1. ."ortit'. M ".
Ve!' I ;I il". L, I !h, IF Al I I h. A , U." 111 .... I.. ..'I el V.cl-. .... I ... cuando me hall hecho Ica 48 Prelu- Mo ne'.: .pp lonl.
11- Ill He I I ..... .", to,'"La Interprartacitin ell
1;"l IIAN,!A.11'3 ", 10: IWITINQ NIAN AMP1,ICA 111. ,,,, Iol, -ulolk,
1. A M E 1) A I P It A I I ,, ::: .
.,;,,,,1_,n 1. r..."'. .1 dict; y Fugan del "Clove Tempera. exquisite.
., .1. hi o ... 1,11 10, 11.1.1 11.11" .111, I
A .- T.I. III-1414 ...". T "..".. -- T.1411 ... ".41m. 1 It. _1 I I .. do" Y 1. .my., piir do Is ibrA Sonalt. Nim. 1, en LL Op. 2 ri
01. C.I.O.. T Inn". I in, A, IRANNA 1,3Ck Ili, 1,'ut)o I, 1.1 ....... L.
I III A 13 N,,IIrI ...... ,,I, . It, a -Me eCts an el Ara
.1 I .I, Tiololo", .I., y ,.I ....... v'r It's do B.ch, tonto carno a do Handel were 2. nos per
A ir x III 1. 0 It E N C I A l, I .or 'n"o,'" A N BA JI .... .... I,., I ... .... ...... ; bodo. verpWRI Frou" tiger$" y SriIll DI; t jANI0 ,I ...... ........ ,,A SIot Js.J..J Me Ustall. T.141. U 3133 j\,"' ",t' -0 I "'I.""' ....... y ,hors me trails de complistar It" ,!, .Ir- VNIAIMAD01 it,.i, ;,;""." ,','.!i ,' ,! ,.'.'," class. I I
-11 \Vitro.., 11-d'. N is SKIS AP.L.
40, ,,,I, N.""e, I E' r" "T'i"! '',,,'.d. 'opmol' El ,,It. do Vivaldi, que. par 1. Creole on im.-Opt. I IM11"ll ""' IIIIIAII ." Ms.", X ill ... ... III,
,,,,, I, II-A 1. 1 31i N. 11 IV, s ... I IF I ,it ..... Sonals Nfim. 3, en D
it", I" It, N J ,VN ,,,, T IIXAN V 1. A t % :"N', I'll (INA -l, 'pr ...... .; "' 1 'Z N , _Iorl- RhI1.111" r lMlIu""t. ; "'ln" A'MINAl"' I REMINGTON MlOic, Clit4cl, -1 olc-let do led*$
--Ill., ., I ..... rio.", I JHI ,-,,:,,,,,,, _, l ... I ..... I. hr),N I I U'loo.., I 1. 1. 1 t tan extend como Is do su canti- mansims I.-Es I@ Orifice Frificilin en LP.
!!,. A I,,,, .1 ,,.,I:',';',,'.','.'.!",',';',: IAD UK VASIIINrN .... 1 11'. 1. 1'. I ... I. float, Admir.b Inherpreluchfin. FAte dist"'!l."I'll, I"o,"'. I SIlo"'kk I V,.A Dkt)Joo1t.l, !Ujr ni!;, II Ii ''ol", Disco. LP (33113) do IV' $3.93 rundor Juan Sebastilin, node
N-, I VIN VA .... 11 11 Veng ...... ... ......... FI- cl extrafto qUe %algan FaMU11.1- cO (9583!e e. par ambei carse On
- F's I dechado. ,
....... Lrom. 30 NIA- I I- It .,;, It A 1) I 0 C E. NTII 0 1. ,I, ,I ...... .-IIIII, 11.1111,
r. r., ... ANTRA I ...... '!'I'll. .
A 1. K A Z A 11 I "L I, 13. Vielou.. -- T.161 ... I coo.l., F"'.1'..II" __, I ro-to pli- Ins 32 Sonatas d. Be"&. Nina. 4. no, 1111 It. Op. 7kjI),! ,eSItF.t A .... Ill ,ollul i- MIS AVKNIDAr.: .;sosoo, L. inplef.ols.
e. -1.4. y VWIA.... .- T.1 A ox. ll, 1. 0 It I 1) It I ..10 '9-31 @MHOVIN .51.f. 1. 03- Or, Sint. J. Antri. Beethoven en varlas edicionei fa- IA Uha Arlin sonata qua resist
"., A..": ,;o.F.l.1Vl,' N -.Irilllk.". -. C 1'. I I I tH ....... ,,;.. -,I--. ,-. N -111.1=. # 6- Clot. Slid. A. Vt ... nagrifices. UP somido mis amplio qua el dodo
U:uI, 1. I ol, N.o ;-ul I ti It" Pi.sol.l. it. At.. Did- T.I. Xi I, h .,!IA.e e .1". I ,99.7 1116STHIOVS
"A OF IA VKNGAN7.A ,,,,, lloll, '-, Ioe 1. I Ill NoI, "I", e'll xu:riclo In nl ; HFOAIN, Yl tot,. ,to Ail thilut. r ,,,.& SSIFTNOVIN -54,6-1- IF 7- 014. Sint. J- yi ... Hatts ahora hernas tonica. en' 1* Par Jos ticrUicas elements. Corma
"'. I. .... 11.1 111.1 ..... .... III,- ".. .1 ....... 4 ........ . ..... 1". ,",Is BRAHMS -Sini..I. 02. Oet. SIM. A. A.Ad. cirin complete, In realizada io-!,--. let-preetmieltim ne
., "r""'AN l'( i"i .' "r.t.'tAN-',i A F,,I":,:."" I-perable.
IF "'C', "4 _- ,',,!; o_ ', 1'i, ,S! ,%_,I.A ... rll, IH'1, I ......... I I id- nelt.. ,I ...... ho- r ::: Sionsta Ni 5, ell Do. Op. 10 mts IF , ,Iil ... 1,, Ont. SW. J. A..kri.
11 I'. I I --I'll. H.. U.oe -11 Sort. C CAMPOAMOR F J. or 1,1 ....... L. ,99..2 BRAHMS -111.4-6 #4 biamente par Schrosibel, bajo irs
I, I I -11-- It~ I -I,,, 1I-.-,, $11W NR- :;y .R."Lo' 1111 ...'s.d., "i"'. "" _V
ft Itc.-, I ......... I,, .,.nlI!,', rI : i I erld6n que mo eslabloce
"'Ill 1'.!" I "N11.1111N tl %, t.N Ft V -Si.l..I.. Oq. St.). J. Ativoil, suspicion de Ia HMV ingle "_ 1.
r::. nil Sol~ l T.. ,uh. .", ,.I. I III. I .A, TO "I 1,9.36 FRAVICK de k1burnes a : ree- "Ingrit "Allrdard" par parts do
%1_1 1, ,,,, I'. 'a. 'it"" Noll,-- I,,..'.,,. ,- 199.. DVORAX .Sh%(,,I, I 5- 011. Sill. ill Vill, I 9 trce; -yen Kemp f. aunque ou compaftera do
o;,, It A 1) I () C. I N E, I.M. 1,;, r1,dL.r,,!,-rI,,. ,,, I I air," par Ia RCA-VI a,., _klH disco JJ32) merece todus lag hunaSI E R I C. A !'I ,',Il I r""- ""'I"' """" NK ., Ia or, ....... 11- .Ili 199-37 SCHUBERT -51,16,18 IFAF- Oni SIFF. d, Ausois to
.z.- all .e.. T.16L .L.141111 '"I"- 7 I,9.6. TCHAIKOVSKY -SI-t-11- IF AII Colt. Fit-'-- A. T.I.. parked- L. P. Si. ,..r l"Ie L "N
0.11- y C- ... dl,. T.I. 1- ) I Noll,--. LA IM- 0" IF. I Complete, much.. plo.llt., ),Do i
C AT ....... !A'Nil dOS M-. ,I l rise. i Sonata Nilimi 9. Are lea 4?p.'lf Ad, o IH'RA 1 -'I' rl Ill I -.d ,,,, ,,.,,. A "' 199.9 TCHARCOVSKY -51-1-6 IF 3' ON- S -I- th' V'-" Flishado sonatas inaeltax: Serkm I
C, It A N TE A T R 0 ml,, S'V,1I1;k;1A .,. y K..
,,p..Ar 1, I 1P I.II, IF.- I -r It- "" '1 1,lilljl, ,TA ,,. Col. Sint. a. y1ioll I ,,r* L-Magri .jazopla do inOil,, DIA NIN Vt.' -1 .1 y a,. I..h.1, M-1 ..... lit H A DEL 12 B. o'li. c.l. I He .. I99.i3 TCHAIKOVSKY .Sh,1_IA 16 Bob rillein. Horowitz. Coh.m., No- terpretayiIi
,, a. Clill ,,,, -kl I l All 97 Akhoh Silif. in VuRol 1.1n, Appelbaum, Backh-, Sol.- ,6n, beethoverilan
F, '. -J"": .", A U10 %-hol, ;
I... k G.111, M.,x E, Jul ,:I ,, r, --- hhq.- .9q.n RIMSKY WAS I AKOV -1 ... 41014 1 comp.r.C C .
" h, I-- ;, 11, 1" Is, .N.-I-I ,,,, lit air. ""
,h,,,,,,, I _,,1,N,,:I,.xu I ..; -N ll;; ,,, Gieroking, Guide. Horitnivski. ,COn
I 1111,1 1.1 SANG Ill EN t' -11 1;1-1- Vq ,B ,_;, .,%
V-,I- 'o '..".." ,o-d. I." I- .,s).I,. (9); T,,IuIu% 30 I..,.t,,a velm
.... o hib-11.1, Rular, ".n.", s. DORA I., 11-rj, All .... k MIIj,- CUBAN PLASTICS AND RECORD CORP- I par. cilig Isolarniente Jos 1.4, R-1.1- hay nes existences. Ade
. I, v, M",g- I este disco dos sona.
O'qu,". Lintel. 1100 RINCON i r it, A DEI. I Ft,(. I It P, -1.11-11.1 b W hit. Xernpff Ins h.bia M4
DU X IS ir,,frn A do P-, ... I'll'. 7.1h A-312s A.2"s 22 y 30i deal
, l ... lot-- Ni.- L-v- d- R L N A nPI... So. mig..l AID gr.b.d. i.dan on Alemania para in deque Ia 22 so
I flri, I.l.". 11.4rol 30 Ni"'I, I o v" i ;o, In a
A III R A R I R.t.. J, It.y.. T.Idf ... M-3171 h 1711r.".1 ............ ,1 -'. Ell 1. 6 .. ,talqui., Agmezi- PANART 1. .are. "P.1,fl.," It"Ce eni 'I" ej plar en an a elite pianis.
I, t"' N- ........ LA .1. "' o'..", ".", ........ c"I" I ,, clena de Tiol. Nomairo I. -t-rdinarlo.
14 y 11, Vied.d.. I ""' Ix S TRES -uc- -(- __ I 'm""- 1 Sonata Nilm. 7, en Xe 'Oji 10 nil. T.I.loo, r-girti Ai.t.GNES ( 0MADRES -o I.F.. .,I FAUSIO Find, del %)- In ,,lie, I James onlonces, lag eirim tiftimaF,
A ...... "" ". C R I S %*,11,. tbx Pitur. y A Alk,,llo y ,, sit I.A."o., y .-o"., -- I ork.l. 3,La elocuencia con Clue to.
,Co. colle, A I., I.P I A113SN-1 I'- per. F.nqu, el proceiro ticoho eta
11 Gill, "I 11 E j ll VIDA v lr FAVORiTo t7i R..o., ,,, ,I I,.. excellent parat so tempo. y tal %F z ca Kempff tests bellisima sonata es
-re.. MAMA N. TA ,Q Nct 11 I.A.. 11i Vild.d.. T.L r-4112 'lp
ciu ,,. Feio.nd ,.
VTOS ,,n In-, ""' Fri. 1141 44V GLIA RU -" -., L- 'o be u-I. .l-lr, y I ,, I,. -'l-, Cantares superior a to que se hacta ell Am r_ j sIggi....perior e.n.el "tila y en Is
ENAMORADO 1-1 "I"" I'll' S" TD,' ,,,I.,,, R .Al:,el;, ,___ 50: Ankeny 40. FINLA '. r- -..I::.::!:.NDI i Iles. of material usado tenia grso I e. at en of role
'R. Merol., I ....... "I"' 1161N. I- .'
re ...... P N jN_ A I.'l I FI, n ,"Ar(iknl',' I Mo nivel de superiaridad Ia graba.
y 11.1,rr 3o DO ...., G.", (I.I-1 I L ........ D,,, 1). 11 1;2 le";', ; ,,,-" ,,_ , I H,_,.. ruldo de superficie y hacla prAc- A 1. .,iVn _9,3013 FlIVEITAD nulod. tic ... ol. F ... dible Ins ina-s-es cilin. La Copts que heman tenfdo a
, P.A., I L, .irb I. --- k. R E X C I N E NI A LOREN( IA T-,P,--,d H, 1, -- que obtiene Kesel y quo F61o el nuestir. dikipmehin Fidalocie do intPO L 0 U_ I_ , n -,"'. III~ Sx, 11,olied y Ami-d. T.I. M-7314 no%, Mij- -., p v Lus copla.s de Salta : C y bastantei deIII~ 0, Sih.t, 1,%, I L. D. es capitz do reveler y ;epto- cisdeficiente
10 d, 0,10I 446. T.161- 1-3100 RI Is ,el)-o, I., 11 dl ,Its I.. V--, , ,.,d I,kic',::',1'."i%-, """ "'I'l, y I fectos empaque a manipulaci6n.
D 3,, XI ...... Ia- ", len"I, Ii o" r let : dui,, Uokpoca forrogrifica em
I'd it. I N--- IA IA.A ' -- 'er'u-, Re, t". ........ I_ FLORID I.. Ill,, fl, I, 1-9-- I Por 31anuel Garcill, Hernindez piez. Can 1. I O., so trkiducen en microsc6picw
MADA UFFGXNTIC -o D.o ilown;i 1-f- l-edLII-. A prii,, 11 ,. -..- el -- ... ,.It .....
M- ,r,,,,,y EL MILAGR ... ., do ,rh,,,,, ,uy ,unrPollmdos par el
Ful I N F A N T A 7 ; ;II'l,',,, ,;i.%0. eo.,%,,I-l%1kl;,%; ".., E N lbo do "E2,rmce, El E.,- b- ,-on ..PI- 1. Mainst. ; Durante varia, semanam h .......
A .And ANEII : L- .,I, ,,,.,olld- colvecl6o -up
I- 11 G-- V A11,11- Intioril. N-I.... T-119. U-11-0 .1 kiro. Ni'll". Fe.,. I'll, : GRAN C el tocid, par. prueba Ia pick
Ft~ 1!!: 11111 11 11.1 "I ne"II, 1. I .30 -', I 11 Y I. I '"' Copi.d.-I, Ft, h.. roc.pd.drt Dios ell .us c .... efleiiiiiI Sonata. NOW. a ("Patitiza-) M
_ ,, ,,I H,%n' I ,.,,rrx., N,,I riI,,. '-..
I-ey 25 A I 311 E 7R. 11-.-- 7., C..pl,(. de 15 di-is Decc* on
r. ARLENE I. .... I.". D. to 1! '. GRAN TEA I rNe's, crok ja : DO ral"al, Op* 11-U, -,, -Uy
s- roft. tere, O Help- ; I'll , -- He -I ... JI 0 3rr ,,, I"', ....... I in u Quo rtin 9r.b.dn fint.g-cont,
_I .C. cri unlambor vojtjent Esta bien aprovechado, can Ing sonatas
; Ith tle-. el 'Al-In. to C, I sc;rri; ; ,!c; La CoRl. ell At. d,,i,.d. del I.- par Wilhelm KeMpff IA, 32 S.- ,
HAZ N INDOMITO I- -h---, .- S T, .,I"',],'" ,'.,' "1.1111I III," 4 y 25. .dmi, dic 1. Octave. Hay
A R E N A 1, ,ho Jkrole, j".-I L-111. ,--- A to. '-, "'I', -u ,, kcci- ,,,, 1,,,xd, per ,I ir ,rla ,in ing.,ilea c.p.l.. e, decir un-. tax pairs piano do Beethoven, Ha muchn versionest de ella. "La do
80. No%.. 50, B.1",n) nl-- 36. I,,- R I T Z ,.,,,,vll ,, ,, G st John Manuel J. Callills, :lot, da ,,' Are y 12 utilinn los cartores mida Kempf! xquisita. ponderada,
A- 1;IFC.eI"ro1I, T l.,-,T.l. lit-.11 1- 1. INFANTA --6,, -I-cor. I.,,Hy Fri libic kill hLe- epLIORI), El lions cortesia,,de C.b.11
P"' I,- b-ar Ft A,,)..- do 1. ..,Ad.. t Plan c fabrics. 11 IF i sin inuti en rime i.mos. El graOFF I '. Rrutriqu- No. 402. Ly,,o. X-2234 Mmen -l''ll ... .. I I do I., I I is d I
. IN .N% lag. flerl-- I I 11 1; CaSL SIPRIPle Is desdeflosik a deacon- ; "I'lanart' y disirLbuidores no to$
eI ,I, To I 'd ..... h. N.' I.-It., 1 11171111:1 ycl.":. I bad. on .Is. pAlld. y rest. hapse.
-l!"11 I'll, F. -1-- 7 ,.,I,,r,, LA Par : I.A11.7 I,,: ,.,:,. I's ... F., I. ,,.I- ,an. Pori. ,I, Sa. ', finds. Las mayor on fiestas .son aquE- I "Dema" v "Rernington"..., La Is- Coh. LIN LLAN;To r.N Ft. rANI A 1, 1) X I F,, .111 I !"Lo, Ul, ;I ,,,
'?:Ilt ," T __ Ile RrIll"'I 1, ,a].,. ,Joe Is, a I I v side, hosts ahara pen mmuchos,
No I-ireor.I.- -, Jr- Pel, 1,1 "- LIRA ,-1 Dil, "" lino 6, o tor r pasajes que require
. n 11- del cart-al las -plas y Ins ha III
Jffroi. Hurt,, C Scroll I ,.A it Doo, .or pj..F.xrM.ed ... 0 "' 0- ro as forms. La. air., dn s-,,I. -- 2.1. 14 I'~ I Fi I., E" I.r 1. luo.. I n- anp.ot-tes 1.11al.-Itis d' ,'u's ,.,an no liecen rieric.... du...Ie in, pues continual sessions tic dos calls quo
1". IF,1111LIr v 'I i to acompshan en el dieRA 0 LA 1'1.rrA 1,1,A r,,,,,rN- ".
. alk- A 1. 1 13 4.1o $30 N, MAIA .N,,l .. ...... IA PRINCESA I.OS ANGIFLE1 ..: '.', vul- ... ,,,, I is .... ruitefis del pan, touch., dicoi: horas diaries de sonatas para pia- co est fin Frojer grabadmi, sabre to.
IS.K., X A 't. N, HENIVIRA -Il lit Quo, "", I 1, JKL4V)i I'll -11111-i -, I'll, "' ll"Ier" 1-7- l m%1,',rI ,,-" ,,,, eruptive oil otro comentaror
An. ) .1'er) 40 1ITA0 Dr. ANDALIA IA r, I "'I'l , ;" ........ ;' ." "It "Alli "on, no. munque mean de Beethoven
__ "' r ,:,,,. "" 11cill"llD '%.111t. of Carnaval _r ., I ..... ..... Fli A 1A N -her]
I ,.,,,, ,\; "' ';I F-01i, He 5 ...... ""r --pla" ia I'll, I-hll vordad faturgo, sabre todo it do Is 24. cuya sonaridad tiger*
'", \,,:.,I"" Nln---," B-1-Ill I; '__. J."l" 30 ,o'cle 0"lo". -orl., sy a flor de piel viente muy blen con
".111% cl.l. Fo. Ellis,
. 411 I A- x B.1-o, 13 20 I-, I ,. r. 1. segurId. vdi-in. Ill r,,., peK 1. Cast. I T.I.parri que es(ablerer comparaciones con
A S T R A L O I Ft espiritu de In obra. No tento la.
- ,Ik;%"oIN ....... I,,' Ft ,-6., A A, Prbs nue .,,c., ir jo, shon -rvj,.,,hmCInd. 1. Beat. ,,ri..em duitink.l, 1. quo Puerto 25, manifiestamente falla, de Arm.
fohoct. y F.. $.4. T.111. U 1115 ., IF Goa hips y Corlisamps". .
. "o-1- _- LO S AN G E 1. E S R I V I E R A ,- I' M" ... bl' "I"""' I- I h. I-d. ,,,, in,., -tra.-ollne, .. D to q .1 C.ri-vol ,elervir I Ilenr a on dolor de cebeza. I ves, a menas que UP control do
D*", 1, I ,I NiAJ XSTII It-. s on IA rC.pCt.blC Opinion do t b I couado to remedir; penx
C.,,. IJA D TITA ,..n D.1g.d. 61 y 13. T.ilt. I-Id is N.. 3.1. V.d.d.. TiAll. I ". 'ce- ,Ii, I.. de .us torte., Contra
'Iterec'ej.'' 'eck "'r par ,I e..pa "L.'Riusisol.", -on Lenz. motor de Is mo an do
,: ", I' EL dit- o Wilhelm I- o' I. 1.11, N.1o,".-. '"I" !,I,,.1,, ,,,,,,,_1e 'n !% ...... ... ,.I ..... .. ad
Dr'd, In I,. co.o- .0"r," "I'll" ,,,,, L. N-on-. do Bor- lintif 1. rainy isp .ad. I .'.
L-4 Ur,-rd mor GVERRA A ,,, I numental obrR "Beethoven 3, suis ,aut. N I.. .Perot. 1. 'e.....H.
.k .A I ," o ,.I,..l I F1_.PAN- 11ANIANAVE1 N,,-,l ,,,,, A.:,-,. ,fij. 1. sog.-lt,: "T.drs Co. 1. C.ja y 1. torall.".
-Ir TRAMPA IKLEGAAF11 A 11,11 1tlU1 ...... LA 114 l,- Ire. Ili,
u,,,,-I ,, -d I l I", IIII I l", ""I I'. Ins", q., h. ii-eld. y .6. 1 ,
Mt Ell F ,ro L,,-. .1 ', oll)"r. "-fIL.d.. n"
r. Cl-i, Lun.l. 70. NIA R rk.,d I.. I 0 N- ....... --k,, j I 11) unt- ) ..,.I.., I Iorve, do Inich. beeth-ni a ,x Print. Nklm. 9. en MI, Op. 14 ni.
D. r, as t.plll, .-P-A"i C.M. 1. E. ol"s, no It's. a dre re I.-Ex i nuestra juicio un.
_ I ,j:,,,,l,,3, 1,;,jo or k,(,,rkvEr._, ,,,,. ,A NORA .E LA I A AN" 97., i NIAXtNI S-A.- 1, A,,,I,,I,,,I.l u- : I-) I Is dc 11.5 (ILIr III MDR .'I'll. o one
4n CitI ('011AZON INDjXIII0 rl, '). r. 7, Car '" I sit" clas., do In sonata, par. or.- ,
. ,., I I ....... vl,- Is ... rk 1. B--2 Iu ..". Cetro,.rdl.k- d, I. ,-- i Illor. [.11,lort-, pot 1. ,imph.d.d L -111. C ro-2 no I '61, do Iax mejores interprouscianer; do
"! r'. o"', n., Is bee frale "nada so pace.
' "" "' 'at, At, Or ln%!, 1,1 111111 orl.,,o.).-, Far, 13.1r..) 40, NA ... i hl n r7 IY '", s'. ",.,:",,I ....... ,, y de sit flnuciiiis y por lit joromps- Kempff. servido excepcionalmente
A T 1, A N T I C I I V. r" o td'r,',C d.orrec .,n. c.. )an el.,
23 ,,I,, It T 11. V.d.d.. T.1 T-3020 111-11-1 .o NF __ 1, .1 I 'IF In ,, r',.l'- ,able fl .... ita He sit rmokidn. ill) plan. L:o fiesta tan singular, on quo I Ce know una sonata do Beetho bieo Poe I., tk-iecen..
_; ol"n .. .... 1"" Joel. me poirruntri ex )onto quo .. do I eon ,,,, air, ,,,,I, do lll,*h,- EqUiFU. to Orden o ti.'.d!,I.
11n.d. 1. I A "'.11,11'.- Vrl 1. 11 Y A N 0 ROX y I I " I o toy ri Ii.cric" h.cd. Iji voces roor. IA quo a, konda sucteita x on inatinlon; Man __ ven" nos trutna ho-1. despuis cie 4**. 1.
ANZA DE MVIJER ,'oil le-11 III, I.rn.P i C--- lcd,,:; ;, derpreed, de lmo. ,Ikf.na clarlicia. ma ,arl L. "Senate ,in
Ann fll flk i r-enn I Ile. 14 y A". Alooled-, T.I. 1-4214 Irl ,,iIj,,--, In ....... I i corli Pat-. led. so ellebr. Pon eslar don .Arrianas oyindolas todos I .compaha. on tarri un gran
r C.I..d. d. Luy.,A Ill. T.1 X 2200 1 r.roc.d "ifti, ,,"del"*, ent. ..not ... p I Ina cilas. barnacle erritica. En efecOR3A n 1, TI AN S -11, IrIIIIIII-1-11 1 I, ,,, In-, ,,,,,,,,, ,,,,, i I- C.jax, inst. i .onto del Kompff, C no It di
crin Ann tried. Lund y H.. Ded, 1, I": 11*1 ..... .. .Tit.. I _A..,. IIII.- NAtkilircilt. A r.olothi., I", I dr). I., .ad. me parece .C..l a II 'nuo, DF SIERRA MORENIA.EK-ro 11 ADRONE ORDANCOS Y LA MF&ICO: .-,- bi.-st Ell 1. ,.I- hnnr pager. I to eF el quo ,kradra ess gonle I
t. 70. Nchu y B.1 MARCA DEL TFRR y I ".. I, ,a or to r .Iko Ile ..etO .1 ..into I x-pl,, spoll.d. nos rialurnbi-C. nat2 "Hammorkhavier" come IA n6- Samat. Nion. 10, on 6 14
S.ry .4 Be).. y TU I IfRitu I "I'Frict '
H clo, Ft E, r, 0
OV JUNA r;.n A III- A lig 4 31) y 8,30, No M,,A
"a Fl-l" y R"O'" (let In NJ. E. I ... do Ali RbA. L, I~- to qulero volar!" a sto suel.. I rner. 14, p r ejemplo. a Ia Stion. Z.- Versuin tinies"ItroLp P.
- .- A 'r "'c'. 23 NI ONIBR I ;r EN Nil VIDA. rX ,-.,,. y Ft j"k,. T 'I"' "".".""'"'. San m.chas IF, ,.pIn on deride ,I,,", Nazis hkiy is. distant, carne, Aceptable ell jo material. ituy
A., 13 I CW&yj3 Lg fktlkitr.l. y UN RINCON ,illt.-. ,i ... 3 a L"Itiel E.,t, hbr. it, ,.I,)s, Its aid. ill. "RecitatiA V E N I D A I IELO, rea P.d,. lot,,, MIRAMAR ,Nil, b-- to -, ,,%,,, a He ei cantor since R Ia -caja-. lnoru- I Is "Sonata No 32" y Is i qu
.'& L.6pex,.Lunetx. m%3o,,%. ,1,. I trado de "Et cai-ortero popul I ,." (111. c, Co.. IA "App-inn.rk- I blen t-da y to amente frasenda.
Was 5 S ... E 1, ronfil, p.ra la.hr I... nycuri quearsta, sonata I nople
A;:.d.Col AxIA.yM..4.... Fix 1030 I 411 'Ni 23. y 2 y 20. orbl de -p, 1. "C"t. .1 Coal Is do *'Los Adi..es" 126, Mae teis e=.p J, r
41110 Grain nuolo- -- T I C MOD At h-gen He 1, Lot, U- Sall. del Mal co ... plot. do Jos fol- 1. trej., P.-ibl'e Ir do cI I I .
" ljo N. ". I 'I his grab do
,..'I. x in't"."', .. L y F, I podriarrin entablecer tia I
G -'s"N ""Iet"s' el es"ll't. Ju"
...... or O es so]. ,I c.mb r e! La *nrujer I y AN Schnabol.
-011, A Is. 4,13 y AM Net LA C.-ul.d. N.. 214. T' I&L M4 "7 1 n P' Alf-Ill- Cirri- y do .n. ,ec.ink- "ambilin suele Cleric so copla: a
IM LTUIA.,,"" SP.11, '6y 1 N I 11 I SALON. RE GI 0 11, parejam distarkI dan. Par otra par. Terminarnas exists notas dejoundo
T' I_ I
..U,..o X er, TAND r., I ,. D I ODERNO M.-Ox plpk, ,-i, J, ...... ton-a del natural en In lit- le. nos on-ti-Brinas con una dx, ,.,. .,. 2 ,-P,,,d,,, TIERRA Meet' T Arcillin 11 1,. T- M-4794 ; i of tresto cle las sonatas Ars el do
.. LLITVIA Gone KIII, I Del l i
-1 e I 171 VFRANZA ,.. I,,t ....... I.. I. ,i- D..d, 1. I 15 tork,,ONyA F-J, He ill ...... ,I.,l I-ahdrkd, do IA -a .,siterh Lcrroll. ool-- W. R-Ir ,_ No, 16 "Ill". NAC L At, "Xiegri, relarit. Ili .I.. I tribuli6n per risen, m rb,.1,,,rrih;
or S--1 A Re ... ,,,,, -A I ,. .,.I,,e, ,.;.','.l"-l na. Aai Ile h- i confuse. Decca podri h )o mingo Proxima. con comentaria;
" 0 ""' ... ...... -rlid. .n.s 600 C.- ', learn Viejo lit metric finales jobre Kent y an gran
", I E C 'Ho. Na hs P I..
Hl ... Id li-. EN LLAMAS 11-1 "In : ,, 0 a me.. Ca.tad.., con ,.is
HISTI)RIA DE AQt E LA N H, L 11^1 E AD 'LUL r';Tr Eltr,[]A do Sierra M.- p :..ad. .is. .immor 1. raja I Cho UP buen servicia a' dudcal;lo beethavenismo, que, par munches
A., ,n I I NV Rjk e .. k. ROSt1 U.n .I. IDI tr.
1. ... %'.. o A I P*1 I 'ell, o.. Te. Ap"" I Is"'or-l' - .,.IO IC escocl.0- or ,,,, I ..
BELA4CO AlN I "- --- ok-L" Wyer .. .. .... .1. thrarkhr 1 rprodu6!ndo en Cai a uno o 05 concepts consideramos; fin:co y
. 1__ YSPLUM EPTITNO. Cenad, per I, -,,.,"Ku
I ... ... It"s Rnydork F ... 0 LIMPIC TI. de -, ,ld., I l neilocto de production cle [.a provin- I I quince disease una guia He Ins nu.
Il1.1x,-tjo li ... T.141.n. IF.$ .'I. "%'-'r. JO I""'. r, -1- la. PC jemplar antre los int4r;rretes call, F, 31 A N Z A N A R E Fi L Ins : zo ,,E,,drpy Fol'" nI.-'r, amem, Can que -1 ..
... S T u I 'P"-C ads '_ Irnportimeaki.
""' P dexpR6. 11- 20, : PA LA to ,",,.,,nl,. L,,? .,.I ii ,o ,, 1%o .do his maliv., del -1. ex n.,.. 1), 1. ,Pn,,,,i.. arm in's
DIC AIA RABA -,hn:'-olI - C-el Ill Inflooll. T.I.I. ..... 1 ,-,Ip,,I,,, Y' lis'n'.. Eck ri-hiss'-plas, no It s e r, I r, ,no product de salbroso gunt.
L't ". VIE I I FA MA, i veng-, del ,limp-, y htild c- or as C..t.da III I I IF car urs determined hay que ba- I SOLICITAN SE APLACE 19L
Cu" Pjp r dIlr' ,o.l'r, l 1. i -- H, , ., '"' " ...EN ..
o USCA ENCUENTRA "' Ill T ll Fu -"I. NOSOTROS LOS FIA. SANTOS SUAREZ E! bell. duccolelce. __I'. .So. PRLSes nmericanos, to q cobs en Cafayate, en don c.j.r I.clos ion ..b,,l. Adormas. IUN FMM Dt
Jul. Ad- Lu.... crI .e, I ,,,, ,-,,,, 11.-.fli., Ilill-k, IIL'- LAZA: Mp, Nikkei, to do h. b onas b.dell... E.Fr- 1.
At- Sun ... I, X.. B..I,.. 14M P cast a tax clavas quo -P ...... y d ]as acoplarruentoss de una sonkla CHAP1JN
Core,, .,u.to., ,.rt.., elle- Alois, bobui a product de Ia ferERKS 1-IIII'll .DA1 I- ,. 'Id-l. ; A 1. I 15, 4 30 1 N lo le hisp.n.. Chr.., p 1 Co. air. no .bedecen n %I
'AM 1-o, 35 , y I.M; N.110-- LAS ... r. Ml "'. p- c,- en got'. con agua de In horina I no FRI de 6poca r LYWOOD. .Ctubre 31 JUDI- -11 ,', ) TRES ALEGRES COMADRES. con Lt. I "i'di"i'."'a. '"'n a pla 9,;; 0
N,-o 1,,,I,. RIh C mentscan H L
s -n .1 are-li Nlkloulc.. 1;
:,J-'. Ell-. 50 BsIl I earl ,
11, Prd,, Aeolus Art- y Lks it.) PRINCIPAL tM ....... V", i ...... MONO "P.
CANIPO ANIO R de maix o cle algarroba. LR de maiz tedi.-La Legl6or Americans. pidi6
Virle, y .stron. e. ob. TIO DE MI [ q.Ct,,.., del ley 1, V,,tl9,, --- possible que Ins que laN hall Can .I,], y el -o se dart casn tan notorin do Ia empircla cinernatogrilifica UniM A X I NI -A. Hex Lil,,,.Prd. ,r Fe .... do ; HADIOCENTRO... Nil, b,.,,,, 1, ep, liascribiendo a papeles hayan pues- i suei, rierjr-l, Fee
I.d.ithris, Jr Sao J-A. T.I.f. A-70U VIP jan infieles- como el d 958, I *1 no estrane Ia p
r Lock se Bill r leu. I I je,U,.
An cry 25. ,1.. y gi.n .h- ro to tiaciones Foaceirticales en doode i 000 so Freruelve en Ia nrovinci e7 el que sall.mos de Ia !raern- artists que
13,.d, 1. 130 N .I-mp ,,,,,I, I 'Li .U.". r-dUC.1 ES ,: T.IAf ...... T..-na"' I -tefut. Cm Iligh
,o Cub. roRJA DE T I A,.I.rto 1-6.. ItADJ 6 CINE I. I .,,, ,,:,]FmntC haboa kina rsp..Ii in- te sonata NORI. 5 a In Introsuri-11- ei6n do C ., &.plhri hg .'Jbg quo
- I = ,u,.,,.,..% do 1. -1k.d., .1 --- y maravillosts NOm. 32. Est di
juice, Ano Sh-d- nl in-111 I -- -1111- -IlIlds. 1 SAN FRANCISCO I ,,del A.nh. ;,,.ov ,a, l -i6n V. sean termination In Investigacioner,
Lund 1EA MARCA DEL RENEGJ ...... C "Cuazdo vino CrIsla at muddo t6c.1C. em, M
1j, tancia en extilo y ,- quo
-,I. F cSI-tIllban k"'2 ,-!RR I ONTRABANDisTAS OF IN Ti I ,Jos Lie, 3 ,lee- nro popular. ,realize el Departamento.de
IF A F- I.nd. l,-1r, N, I LA I Birtol- y .suoi.l rbi-t- I *1 "I oria on otros discos. De to- Just Cis sabre el dereche, del act
( r gran I w .I. ster, r-col ... me. Ina. TI. X-17H I VIn A I n': ""
tn, ,v,,l--r.t.'- E. ests ,.mpil.ci6,, ,l.,,sd. .1 per: I. Ir, S OF A.%DAII,'( IA I- PD..Idl js 130: N,,I.clFr.,. EL 11. I CINEMA: D-on-t.l. d 'I ...... I Jriri vl.%!
, L. He man.F.,. .at._., on preneri : ,,, eer e,,,,r on tax Estradom Uni.
.2 .I1:III-..Ch-1 I Ui O ,..
,11b IsI. Al, lnrida AIR,;~ """ Rk. C,,,,,,., S-11. ,11SAN ..,RSI.d. Clinton, h.,k chnnin.d. In copiRs procaces, I y rI vire Cknirl lOd d .. "" 'A ECTAC MAS GRANDE DEL I _n -i-e-. Ft I do,.
P r"' :'I'll o I IIR I ... F ';111, rko- MUNDO It,,h .... luck n, 1, quo to hoice d.ci, .113a'al.s q I e n In iguo achaque de neopla,
razi no in Ill I. __ 111, 1 li "" 'T" "'.': it pernerna v el J, r. U El Comiti Ejecutiva de In Legi6n
lemon, III Nick- Se, T-uh. N .1c SA J. sell to ., "do p., Jos Y nice, on. erietndid. colento, pues Ia edicitin
Or 5 .1 "' 4 u.". B .,, o ME I RITZ q -,tc Jib,. puede se HMV de Americans. que se Frouniti en India- ALVADOR. ,on Fi Rork. I -.", 11. l- Auo ,_ i,,-
- D-hy P.trck. J.-t. SO ,po-dicis I Schnabol adolecia del mismo de- na el pa
__ -11 Ni- i RIVIERA it,, ,,..,,, e..rt.:, ,---, acgeles, s. a r5nt.x lek aRrads Cole- con Cal. C.plm: I.eCi y hall. ol F eisente no ex- ado 13 cle ochubre, adopted
CINECITA) i Ft~ 25 B.I-ny 30. 1 La h ... do 1, -og .... y ,-,,: : I 0. j of acuer a do pedir a en e
.11 E T R 0 P0 1, I TA N els Vin. nitogur. r anim Quo ex4i pro- ue no entronarm, Is filtima 9=
11. A.P. Alre..d.-. T.I. a 171S I, I 'I im, I,
111 Inkleft.1 C.-I.d.. T.1 N. Xr, Un ,iruo -- del ., T 111fisica ... I III ..do,. ."', Codlend, nifterellitcarronle, EChap in.
erdo ful! anunclado mien11, 130 .",_"_ G-1 -H- r, h.ch, I, e. crt lo., Lar-% d, pace 0 que of virt em iflein. I .C.
STR AN D I La guia a continuacan Ipued- pe- tr's Premiere de Ia pelicul. is
is O can D"de "' I 'r ';l,"." ,'.,,i '," ". all. Isho.1 W.. Iiiiii. T.I&L U-1711 b rv- I. ..-. del let .... .. t extras a- %selin". Ia
CR r I MIND Dl', %IIIA ,,, bobscrou.. .1 so
N I,_, ,; I ,!' IF ,, : r K I s 1.1 H . r ... Ile, 1C.littlecks-hin dC 1. pilgirks, 3S) Ub.
10 Ion Farse on Ia primer cubierlii d- Is e Ia., ,CC!eb,..d. ork New Y
." in He I. I J N--.- In SOY .'No to.- par comamprearelan, 40579 y serlisfi de aho- He occro de is Legfdrn SIR
book Niecl-L 5,pole,- IV l i R "ha 1- -1 P.- ,in -1- 3- El' ar.,,.,
"All AZON NIDI,,.1;1 11 I el.l 1111,tlll ,.,,,- .,, -'DeM BRE _o 'r,,,o Hall, ,I d., a connote, ,ol 1 .I serie
hemb, .16on.e. .epl. 1, f-o"I", I... P.- itant."peor. i t let;
41%; 'JI,,- Fl, 1111A.IINARI. 1.1-11 CRI. Ch.111.,.. ,-,,,%, 4"", SALON REGIO: El hoqoo ,,, 11--, -okfol tsmi,16o Co.. pdagrg.. po at bu.car uns cierta so. I ".,unt.s ruir-cm, do .ticlue" dedel .,r,,,. --- 1, I I ITA -" D. LA NGA tome pa shogisr a.. morstron el anunclo del acuordo.
-In" -o- cle, ., "I. , "I;A ,. r I_'. Fic I 11,,l -I_' '!', 1',I, A ,ZANDU ", "I" to '_ ""o"" "C"e'll" -tc, a tueque do nersr so mo-
= I ., , l 1"-',- I d 1'6,dc, L';!.' :o I,, ',.'I ellm, alsocen,116 a insdar".
Per-, Hlr I. .......... ,-- "' Ill S.h_ Tr"o 1, 2o SAN FRANCISCO: El P-Ix-)I, ; Hr:'k.,, yan queerC,,bR ... 1. lo.ena 1 Pero Num I 9583 Num. 12 ,,589 Nunn. 22 9591
,.= d"'t,9-: ,_%,, H, ,. ,-, M it. afectionlas lines Par. tod. Act.. par. C..!Q.i,, I Num. 2 05BS No.. 13 9584 NO. 23 9350
....... ._. _-!o
- ,,,,, minor, He d,,. Nl,,,.,j, I 6,1 23 d, seplierrible pas""
.' 0 .' (1-tilion't'itl C--iC-z- I .I ,i_ accRitecimnoic, bay .no CON. -Par- 1 Nunn. 3 956:1 Nunn. 14
Ill I A NI I 11' It I A N 0 N SANTOs S"AREZ Th, 'd'c .11 1,d.. P382 Nil. 24 0578
CINE "23 Y I 2" ftI..C..I. T a.. A.I..I TO U St.) L:"*,,,.M .1,g". r.crod'e, :, ... 1 IT-g, CI ,,,,,, do ,,,,,,,rl, ,I pro- ",I"- y CUP muestra a lag ch rn I NOrn. 4 95BB NOm. 15 P585 Num. Z5 9578
'r "' '"". ,". "", "" "' I Is I concerto on F, origin Cap. ]. .;o",, lo' II11,9 I _il,iIc. l'x: -GUFiL:e, ,,,-dl ., black. r arrkkr do ,cI prox in" c fial. P.Caresen. du I NO.. 5 Q547 Num. 16 psiall NO.. 26 9692
21 -" 12 7 14. V.4.4.. T.I. T 1101 111-H, I I oo N-, .... ... ---- III~ ... -- del tl 11 I _, SA l I' k h th i 20 descrigafto, de I
"" ., ,a :, Town Hall, Is not, v C He zonn, arrusturias, de Num. 6 FIRM Num. 17 K,86 NO.. 27 9580
Delete 1. I ': 1',_ I lincl,"I 1 1 A I I I I IN I 11 ," I ,, I ,,,,,,,, 'OS. 1 rclobre do ID.52. No sobv ruhntn desamor, todas so (title - N ne. 7 9594
_ N-.- IA Ill _. --dH. LILY N 1, E ""' SAN CA'U'L Clip ,,, Mars, Ln i dlia POV(Jkle ell-Le- killed Con- Num. 19 9586 Num. 28 9581
I'" I 'jlN'WQy1JF j"O :,,con", 11- d. it, ,,,, ,stk.A. 1.1
PXTIJOSA. P ...... T-- k hl BAIA t .... 1 ,.,,. %I i!!'j1"IA'VRI1 b. III ,'I l do Mi arroarso 'entenel. quo 1. 1"ptiend. Nk .. 8 11 7 N6m 29 9579
'IA 'Ql IILI'r r .... if,, J"o P r-:1 SANTA CATALINA Nil br.- le i :c,,,gkk on grain moment. I p-bi. on .. inorganic dronir Z. 9 I, Num ill P590
1 Jose- HoPbu- 3 'IAN At LA Dri IF ) Ft Jf ... C quo to. vial, .
,k rl-h. ,%I.,I, .,',,'.',"l) 1'I- H, .-- ..... b- uellok Ado .... p.,j ,lkl,," P ,lempre Num. 10 9592 N on, 0 9,90 Num. 31 9.592
ANCHO RIO. r-, I i,, 1,11 l -,n- v. STRAND )o nick ,I 1, I a I" emda'do -irca. ,.It d men o .a '.as' 2 NO.: 30 9591
' 1.111, 5" S.,)_ 1'.,_ ,,,,, 1 o I a ". I ', ,'a Crm.Ij' cNC ,k rC vIn..'o el .go., die.
r. M:rq v 1. look L .... I t. )I" i I-, teens Y ell ,tr()FIp r in di- Nurn. 11 9599 No., 21 9591 NO- 32 9587
Im letter 40 "" In I
U N I N' E R S A 1, T R JA NO : -("'tr-,o.I t'1 .d6n0I r. LAI I, Do In tali ... .... ,ernsonz.
. .. .... l"k, c"o-i'.. -0, 1. It.,,in grand,, noll,- quo chille: carrier so. c- ld.d. Cloud, Co.- 17-folibi, it., kin. hripl-o:, ___11 I It A M A 11 a"d* """" ,."I.o. "_,", .1111 l.l -11 t:, n;.,'Up M no- curre con to COR: do Co.juot. do ,st. 'i'"'I"'s KATHRYN GRA"ON VUELVE A
CUATRO CAMINOS ,,,,,,, .. I "I NIII I VNIVERSAL To ,,ell. cre ....... t., Furchasuglev,
" I IF- A- 11 Ml--.,, -- T.1 1.11 ,AD lit, N!II:%'IFMPFS Ruflsd He P ..... e,. I. ,-,I I,,nCnt,, d.-Ite s, "I quo ""' Pr .... P", 9" rii..",n, par ...
*.lose- : 111 En !1 1.l.. F. .1 ;Ioh 'Mu: '.Vt tit, q Irty, 11 -1
.;P 11111 T.111. A 1. P "I .... ii : :."I'.' ':- '., 1, I, III 'a"' olls I ACTUAR PARA LA bUCTRO
11-1111", A %, I be' .1. I., do ends -.I.. .. peril
I I I 11-1 n L I 11 IA ,I let I me "" Its"thl"
Dood. I I I'll"". -.-- "t" II'.."'I !" n1l."I", 1F 'V ,;I'A' 'I, XI t"'V"FEU "z. "Int".ads, per I.
-- I N I I IN N A I 1, 1; I dl, ,,:. I Rc,,,uI- ,I,] 0-1, .... Leagov" Vale ex". in I" P "y"..' abindo" !'o , -',',,n; ::',I,- .1' ,!"IhInb.r. '' ;' Air "lograli-mente, P r --ke, ; %,IliqG MGr
11.11,11, 11. l -, Gr..""l I ~ .,;i I ,. I'll ",I,., Ile I. jl ....... l. ., i ..... ,, In. ..'Ista. ,I, no ,onciet-te, 11-ormits Iss .1. 1% on, NirestrAr Opinion -sabre In kaliclad R n a pace buscia'r mejorear
, crdl .""ll", -I.. -ol'b."Ah ,,, Tow", I mb rmlio'nite'
r,,, "n,", "i, ,,.,,,;:III 11 ,,,,, I " I ,.nig], link .no I y I.. pipes do age. I. .
I 11 "In , '. n-n.t. .1RI, I, Iteettkaven con ... I'lle Jill ..Mo. ineteelonlies, ER -ro. .1
11 ,A I ', l,' '." Ir 1. "A I .. lijij rI d ... ringo 11 4b otgojj de Ins di3co-e-iton y In, c-s- DIrrpectivas en In WgrooraBrath M
", 11. ... I ... ".11011 11F GINGER 110(i TERESA WRIGIAT TRABAIARA 195.1. MI .1 ... ono-arl'. Hh, no
,1:1:111 1 111.1 H Ell, .16VEN JACQUE% I i. I Ento libro recoge, plies, el can- N on on mantra mIguna Infilltle ,olveri a ]as estudic d quills
.. Ili IF.RGERrA( CON SPENCER TRAC Ante- 11. 17 ail.n, J.1-In 1111 '"" a eicribimos "ex-cathedia Co. o.ra hacer el ral- titular If Is ver.
, ,koi,.,,,.,,f",oo H .-onderok ,,,,.,: Ia, del Pueblo -Ilefir. So 9'.Ci., ,16,, .1nemat.grifle. do "Ki.. lift
- 1101AXWOOD, "Oull" :11 Ili,- ln._ ,In Fur.0 0 Plinio.. Pro. sit acento dicharachero, Fit gesto Mo todomehei acres humarice, F.1'. I Kate'. comedies musical Our fuer.
N E E N ,k C I 0 N A 1. 11 ,,,-l hlh. ,; Ils- "'It, .1. ... .q.1 .C.-F, y .I .. )Oju.
I. E X I-. ... -, T.I.I... 14,11111 11'.W. , I.., ,-[ 1I:i!:k":I:1Ik 'irroll Will -ii-F-A :":L0 Y 1014 I'le-111"Firlo "III"' "i't- I 11-11-111C, Ind. .Code I.. tables do 1, glendo Ron de ins centuries
....... ).. el-li, I I- re In IGM, diold, "" I 'I -R, erto "Ernor. ad., I Ar t ),,% cantors qua me .cnmpaian can pe aban miele reres a] dim, nositros isigue
C ift an do Broadway.
nes, logtonal-, nommaill.4, T.1 A .1.1 I ", F, Ore!",',',: camn tin. expresi6n to- Pe
W 111 Ill I ', I ,;. I 11. 11 I I I'll I I ,-: .It.i.,"'A: 1": 11 1, ; I" R .":,Io'Il:r Ini" M"I :, ': 1 scli .... .... IF .Sj ...... r ,,. SF,, r ,,,Iid,,d ',,a I I 1. call.. Crtt6 .1R.m,.IIrst.r 1 Los colunkri que ,se coupon do
. 11 I .I. mt, ":', "I'.,, I ,, I 'Its ". p, nl t-tic. do so vivii, .p.a.d. III- %go quo "-Z ,R -a las cosio, del chie coinc den en decir
Oned, 1. L401 SIN T, ,,, y ,,, Ill i "Vert'. A Fill C. ,,,led ..be. Ir 91,11,11, do Paid& disc. IF .bI de
,. resp.rid. puriwadc vu; is rill or; OR I, .11.1 --l"W"s I.- 1,11,11,11- loo-A 11. .11.1-IFill ... I 'I'lkjorn, Shercutn" Ile "I JI.:.C. Ir,.Il. Cl desitint, de Kathryn,
. 114 Carlos, I. I'. ,'j,'. .- ,-" R- ., i..,' ,, , Ap ... I. llpqlj. lj, Il- ... 1. ,J;i ...... "this t'.1'.1 ,]I." ,,,,I n I, Jos rcullurnbres.
.%um Isin IhchftIlOl1 '"';:: Ill till, 0 p,.R,&uhvt.. Jn.n producing do experience, KA,122 demented .mbicionado y Pads Fireman
.1 1. ,",,I'. ,I nh". o I Los que, "'n-Rck do niud-h. Y, del obtener un ral grain.
H 4=1= 6:111 ,,I, .". 1. ,,,,,,,,, ""' -,,Il, ,,,h, I ... r G ... sell ill. c O.Q., h." kinol ". R.-d"I", ,Jud I I I I',:", A 13 Rvalm: "Caell .plan CrIplas personals. tradichin de culture, qUe ell ]a COMPallin .que ellm Pool]- .... .... .... ...... 1"', g ....... ott'l '. I In., 1.
hllil -1 Ili delAnte, 11 11 Ill% f!r4l: Flight !,I It,,, ,,,,-,,III q% ,,,, a ,b,, ,.I. Sent. i ,..a oil oldo selestivo y hasla.dol.hurkg deraba CoInn, un CAMPO cerrado a to.
I.: 4; it I., T E "'' t :l:" s, y "Ve't", T's", It., It do"]:"" 11 1,18 k I., lood.1 do Jamming. .IIrIr A ". I do aspired In de mej.ria.
E' I 111-11,11' -11-1 ",I itill,"It 11, t-al-It 1,.hl., It In.,,zRo, Vs. Rkd.,. fookin con que nos levantamn N Its tie.
j )-:,I -,F-Io IcRl .... Yet~ AFI.l' o C, ,oi 1, ". C
I ',' :;::, r '. ;:" ;Ii.J"n"F,. K .... lit C, esh
.T. ..I rl I I r It. 240a. X Fiji rI.A. Ir -I.d.l. T.111 M Inix r ,,[,,ee. y alobilion" y IIII.-I'lul In,, ..,to do do 1. .,Iv.. he de particular IFLIC un disco qua' SO contract con Ii Warrte it PeN
, 'o I" "' -_ I fir. Ia. (p.I. I firms Farell;', I ...- D'O, I... I I ,,; , ". I I I I i I .]."Joel. Retire-, ,, k ... golipo VALLECIO I.A ACTRIZ S114AN ;d!fitrenrfii Fit. Anglutirk hor. an que Canumn to. zorta criticareas favnrableniente le pa. ed te hocer Una PtUcula fumes de suls
1.1,A D) 11 I n rrTli Indtjecube oc"n April c dcsrr laulatist y !an galas aphicuden a ra2cm a un ILMor -de call tZerdlil
y.,, ,,cd.g V q';,., I A I -c "' ilad-Ine- astudlos-par-Afto.." ll-ma11 dir 't I T #. ....... do 0 inioll. inc 1:r-1. harA 1 .9_ ,Cc "I I It- ,. , .1. 'hi, ftilgores prime. -leever;a. Artemis, con- demp. on aproveehar Ia Vg mr. r
I NCKAA V I ..., I to-ol." ..", I ,,,, "I'", -R:. I c ,::,,',' gri a ,t
1- -_ .. I I .... ....1. 11 I ; . ........ le. ,.I. I'll o"Il- ,let I ,o. (3h.d. .1 econortiri.t. ,,, R ., -- diocre, - -
I I .
I 11
VITA, CXX Cultural 'DIAR10 DE LA 11ARINA.-Dontilngo, 2 de Nov. de 19.12 Cultural I Pigials 37
.
I I .
1- De Ina letras y lag artes Harbarie modern I Letrtks'de'hoy I I I ElAomingl6o munkipal y espes 11
- I
I : II
, ,.", Rosehadw. furga en. los nuitseos .
, .
I ladr6it de caretas solvligticos I Una elegiac de I Eit az descanse 1-11-1 I
I ror Walter Kabom N aturro b ina I I I .
, I ,, Por Rafael Suirem qolis i.t.,m.o do varlas verist, do 1
. I. URON mon4r" q4t his AN' "C
, I I I I
I I Nolte Jim. A que yin me de. ukdim de mor. Joridmistod well be* doolmodrood. I ', I I I I Por Miguel de Marcos
I e it It a Vo. I :sk used oxismamolla towsoldnedis "t,,, I I .
poll kiln Ila. -UIA did -conlinuo- 1341.1U. .. purear Ina Kum" 44 40d" i,;, Por J. Ma. Clitac6n y Calvu nikdico, gemelos. Pei- to meno.s, mutual go. lam bachm do La Habana. Boom1101A, lull hilk, it,%& coricotuta, mo al par I. ... El q boolo. manifieston political. Dor.
J,11 t I-Jewelpions, wou'rusaid Y an HAY ell lit lariat? I.Ddnde exult ;all ouer'tei Ili I detri, it I: IA. I.Cits qua remounts an In muma
4 I I 1,,,k D
" '% "' d. ,%.Ae.n. -tandUl.. Antiello no CIA Cl re. tkamorhillions. I rev it U g.lorti. ad come tin beadito cuando me
V r .4161111 ImUl do oil vleju brilmdul. Alan ol do a .R"Ijd.? .,as., .3pa,6 Fue el rn(crinu, a victor do so vote 1,A). lam al., -Traid.ranit* MIA VlettIldl-INA, kill" KrAtUll Lilt lovINNU o lilt ,JvJa ocems. fir. A catuti-As clill, intirn.m.11to ?I ;I I art. de 1. EI pooto In portion con niAiduz 1, ,,.It Una son. licellizil a pvFnr tie sit obscss6n. do Judicial a Una ten a explicautiY olro 11tordrien RomolltoiA T. ya senil 0 dibujo a fill# nuig calve L -0 Iterpm. ?, Mida ,1mR'. ), ,,I, 1. ,he', .'I'll, .1 lector: ,,. .table qua al paclante to 11
conoilonaclit Coll to I sabre In reforms fribistaria.
Mi atroo 1. ba:!C."!4 ,,A .m, I'. f.11111 ilr y ludeld loverou (,,,,. llolda ,,,a cut. do 11 ltlt":' 1. do Nitttrvo I haen RP= do so m6rodlcoolial %Peru
",ul hit,, I lo!"". E.11. dolor .1 v. dolor, W. miguno? dates, Par. .0tuao.o.o. u ,L em aliclad, inana cungo).: mi ntalina. mi actoplasma, quielsll I ,11 .to 10 oil -11., 11'. de elatuo I ... rv Rldoilill Lleguit it hit conlinutido durouto I.. do. lit. Lun. it,, I. 't lj; ,.,; numirl.. ,nuiterntlt., 1'.. votoeo, EiTrcasreuindULtlavXn.6stixemenrievai-ay Ca.- CudiOdbpuAr docUir. Yo soy E, P D. ,a tit
I ,I ... lot 'lot etrifto 'A. 1. Inloit. Dal times kiln, ell to mayor patio do Ina it 1 d ,
into. lei ellu u a -cir, mi. olate,516n, mi mortile.
i q eluoklonit, :11,11,10 I .quo mail, I qi, pco.
..-Into ,orvrendorul. 3' labor. louln 11111010A ,1103 tilt dedlquil a 11.116blica. SirvildiCAN U.-euRad. Los 11 I"no on ladeloospititki Y. Is delay viendo major' 1 biar taus honorarium. El P.Ciene. ,I 'tie, mi "En Paz descanse" Aimn.
I 1. in Not 1'.. el lu-J, listed Ca R 1. P. Reefulmoot In ..
. v cal'. I N* I'll"'I'lut! ,lit" "IttkeTIMI'l Ia oU 11 Iltor., m1tillre, Y 1.4 tie liplea no. in' burton Mae,. ,,, q.6 lodes mag lectu
--No oulimudo Ili que quiovo fle- vspejo y ,it 1A coviepturil, Y Ino ,I,,,,,, ,,,,, ,.I,,. y., ,Ictlalgs ,I. I dollnillahno on quo Y nos va contandlect5n," lcd o , I ,P,!.e,4,unto*ardfermo. pronurem antes ))"Co. Lam. Informs qua me canton y me a ras zatilrosas
kill 11,1400,14 ex. con"'ILU'a poniall .as; tie nd vice unaerill an of
rule ;.tile C, into d.bC a qul.n to a lohlinau oil of .(lei Pit .
- lium 11 P-PO)" are ,at, .,(,,,.I,,. kdrologic., per,, Ind.. I ILA qua ,Icdlc6 1. vido onterm I'll. ..a ., do Ins muortas y qua ulun
tf a -. ,a], barsc an ]as Piedras so do %wicutc. eclfimpsico, tenAdd do Ili; el-kido 111,04tiulit. .Quit bion sab, tm;,.,,!,,,u.r .,,,.I .t a n J -1.1.110d, doctor, leguraniente, ca- AL n gr a Jocular. or. lam esquelas mortuorlam.
-11, "" TU ",.I & 1,--11,1 alagm do tilt mayor n1r.. lutuoducirso oil to$ Inklitoo. c.lubwa [ 'or cunt olu, niflo". Polit in'tv.ell. n prcIftnido, Cut, all at.., Metal. rviralato quo Ilidill)III. Ili. el, falls Inucho por ho"r. I)vt)t.ll I xmA.l lea[ lam Illilo. "I"40 R I loco do Doti. IY oce Calms pulabral m5cmical tie polemics, suonan niuy Won, Rebels y y actul, doctor, Pam
:: 61 C -.1.114 Marcel Proust: "La latufflo vivianift- facto rn latin. La breviatuta que
1-010 !l'Y'Allil 11t". La ( Ie!.on to. i Imam, In (Rcluill, quo ties salloyog. I .11cmde.V: po'descuerlia par& qua 'me solve
d elicilcole., lutoca .1 tio to Miceli "I'[- it on y lamentable do lot nervous. a. tovt6ki sabre .I,
li 0 .11 1 to, ,er kiln rumulalm ullitntrila ,orvI.5 -gullsi- do exi deformael6n. Pero itue oiled
81,t!,1"u,;,1,,,,, 1Os ,Jai releato. A ... O #[,Ilpl)a. lilt Ino)er oo rio 1cor. ,1,5ii .do as PUlblas pot, at, valor do hitint1dild Advo, Ella in, entlefili leer i in x.I tie 1. tiorr.. Son allm y u- do, counu on ex loslvo. a u4ted
oudonoroll A all%,. vo paid holklartuo do also tutty Im- If I U!al! Wurltk do.) loqut, dolicad l ,JU, I, come ell. ar-A.I. ..bikt! often quienes han fundadu lei relk- par ter m6dicu, lep lone come Am.
,,, "'A I to v 4 it Sn"Jiltlax ,,ITT, ,,ilau filso of 0 I precede a exorcLzar mi demonlot
rin t".4 ":!It droolituilwal .... A liorlonlit. C..Ilvvl,Klli,)4. 'i"ont.n. livelvirando lam Peaditillien' ,ovOl,- UUAo. tie 1. amucla do toilet idil regaland. Is itlegrin sickness y computsto ]as obras m3es. Ila al cled.. United puede intivilizar ---IOA ltt'aud .. Qiaolvlj:ituri ,u u,", ,tittiolonol yn do In conliko.tum tit, I ca. it. sort. .Wlkoutolua o ,.,,. I fine, Huron 1. mucre, do In ,,a,-,. lulninma tie ten$". Yo partonclico, a mo, meeidid- so H, 1. 'p. crime on "slogan" con. .El mddico to conifterl large.
, I),), Owd I U011 v I, ,x"Ient" lot romitro. atonto a kill" ']a .am vincone. 1A cont-ork., call'. .I file,. a ii, ,,,so Sri.
Era is q u '. raujor, no.,Soy victims, do un hechizo, ,le cienzudo. Usted, Recaredo Iguisno mento con oJus nuevos. con Ojos do ,
,U)6grot, I ;!v..Inuio "condid.d ,I,. 1); qkl.A_ problem.. d-Ootions qua -T "Una herinatilin sin par". Lilt .AfT M.-Illownt, un mortflegiol lvv ldcablc y recroque. mtreno, cono lam Ojos qua debi6
. I Attila,,. Jet -TIT .able I Pintueles. coil one R. L P., puede
,to ullfits. Ac.1to ,to -r lk ucaulay llama niclo. par ieforir. boom qua Ila son tims"com' I "' I a.. .a Todd 1. vid. d-oliand. 'I al or. do un. rose vill.do, tie Una obsesl6n. Creo in. hucer curaciones milagrolas. Pero tener Rodrig tie Trimina un minu.
0,11 rldrillo ,Iklo tudid him,) A Gastou me a Is$ miseries acondrillens;'y U.1roolu. dal .oulnor. .I- Ion .if%.. love, prendidd an al arquitrabe elusive qua mi ob.e.i6n encuentra to antes tie exploslonour ALL mag.
Ildeu era: ou card tin houthro initlo oil dexculdo tit In preocupwvUln "' bacon act "' yo. doctor, victims tie oil. store.
me t do Is ternurm...! so caldo de cultivol an Una abrevis. cu=lo .0 kd utiolltt nutqutoalk I- ,,,, .memo ,n, q..Jid.. '-.Tl ca,- nkultilnea tit regions sit distant. In maestro Head a ser IQuJ6n sabe for.. s-latura, soy urk deaventurado. nifico berrido tie "Tierra". Y con
ra viertbir art U its buctio.m. V ra Il "No. X, qua ,,,, vi I'm Car.. an. do air% Came .1 Asia comr.1 coal otro nifoo. Tan bland, q.,5 c.l.t. on.cip.....1 Una eBpecte tie medurro interior y
quo to Pero, acrecri possible qua no bri- el to 6dico me crey6.obli- ardlente:
due llo- ;. ,t.r IA, vid;vjl: Tion. ,..oil Bld.iflit". Dololm onl.n- y lot Emotion Unities. Ell mayo tie full! no ragaxa, qua commit, El terapeuta comprencH6, par aide Etta v -Ali Inmenso
Carafe qt 0 V ... I 'ra %Ins a CA c,. car Tetrain title olto callimidit 1032, contra minicos del Kazalikslark Is Ilevarne. a enterrar, IIL mks "In qua Clark aflos brI116"? pr6logo, qua so encontratia ell pre- sod. escudrihar an squalls almA rerldc, E. P. D.
. ... In noted. ,I, 1. ,.aided. 'P.- ell et ol-kii. d-do ,ne rofugict tuvicron ties par time "Unki lit,. yo %-I a Jos nuflask Horse No poodle concelairla al dolor filial .,note do on otto dificil. ulcerad,, triltimparente, c uya carne A .1 4u, Say R. P.. united -0
Tick poet&. -Y a lam qua It ditki 0 ufted' '_ Irat, Una idegria inidite. No, untold
bra ,let ,Joe ITT, ,,, kill pvton Iklnldu- I~, a p.a..r. a CR,.-,br, dUI-- inco-cut y.al.. do 1. vid. y out. 1. n-Ar. itnolmnit. it -zUna abr-viatura, dice lnfviz mrdJaRuna abortion Ina.
... S I o ..... .... I,. 1)e,1-..,. No g.,, ,..,.,J.q,, ,nim.a. Y -und. v.y turn del Pu him KR..kh hilsto 1. cual so flood a Una harmanalm, "I'll coqsuelo tie qua In vIeJec, a 4No querra devir un quite seba. table. In erro 6. inquiri6, do n p.dece ithiguria moment Y
tiny o.l.111 ulas grain .1 Joilk.itir .1 s;ilir Porn luchar tie& In %ida I Grun Rovaluck6n Octub-In' El a Una hermanita sin put .-oilideram vIi6 ran, tie Cie. itfices. 'Co.ceol Yo apaciguo con low recursot Tile a lam profundichicies nbl.malc, Aunque to padeciera,.. Inhibit.
litiscil do Chimicent fut! citticado les died qua In Intatliti longe 1, idad ,vios dolorous. do Una co-i-cia quo u trataba locate su case. mis recitals Join.
tie I -vs. air no, ,Ca .1 I,- 6 I cle la ciencia too net
o,0. I : uo, qo,;.Imdv Im, -w ,nto I.. hoolin Est.b. In mcuelkid, an .n. -.-- ,M mks claro, molten Palo u -a ounce enconll*6 qua una able- do saslayar!c: I ell. qua no .cmimn nun" pars,
111.11 S, ell ,as I ocurniz. In p')o 3, ... it,, mi So I'Mar. do 11-1 Jim exponer prorninente,; cjemplom Pei
Itel"', to t'"-.. el rov- 1_1 o q ,"'her". Ionic In C.-la me 1;, do 1. tioncialm tie ommp:TU, v I-A ra li-riado Aill, era "COMO III';[ ince3ante fluir tie lig"imas: ; 'I.(.,.. pudicat solicitor Una culer- -P".. it.,, vs. do "Ell Pa. -Ivar laosoledad del harribm En
c rola do zoir. Mink pilesta Is In pongo ,,it of ,,,Sir. Dc r,,crcj. a IrojeA do IRS Clas'a ISUp klOrC3 tie mirmida haci air nundo mejoi- %SI tent. no, .Co.pAA6 mcdod, is If abourdo. Inhibn mis Pitjai gmra :,iii K-z-kh -let Bill- 'aid R I desicanse" no on, par cleric, gra- n Mun
nil del h it I)ro on -tv v,-,. y. .n ,I ,,ULkt1t.'de 1. .kTIk- oil tanto qua iC6MO RII In grey Intanitl' no dabo Ilorarla mils?" El pickento q.Cd6 an .ii.nco. ,,I No Circuit, mis cluchas escacelins, to ra
I Lr. If ImI IT Qu, ,- n -111 I ....... 1.11-1. '-"'a on tin vonfesonario. nada so exporda do In vicla do IT 'eon Rose lea nihom dL- vct Baja In sombra tie In poodle po- on mileack, ..y vista. E3carbo on -Pere, doctor, as out d chin obligada cle cocodilato. NJ al.
:, wo A Martina. Y 1. mention Polar quiere sltuarse .Navarro Lit .1 de c Ithi clutters, mdrevo a macular al Lin
-i"t" Io Tile quito in carcia ,atifecho do polave, Las direccioncs tie les tilt no balsill.. Abrici 4na c..tl p,.ovdC ,at .b.a.16n. Ell Pa. dm- d me,
do U t'l .' % '.;rkl e nI.. .,Joe h;1brIIc galwado all., batalla al svos do Curics, y Kokchctav. oil tan dulce. qua. par lorerlt .is on ,,, Magi.. Par ... d. ver- ,Ctu C Lim, nervicim; -tan con, Is.
,,lbn U.,," E, o 'St It so., tie Martin Fierro. ya to harooa ,in. plel. To.6 Una tdrj t. y 1. tanse, es, desde lucia, on epigra- inocencia lustral del cateinaleato do
- IT-- ast'd sn", osprrar coil el Lit- ...... lit,, Vud,-n ter ,,I ,Jet. be%- 1 K-aklkatiln .coidental Y u-11o. let- corea tie atios, y mentor tend Ui I neurologistit can un geml. I c"epuscular Pero as. larobtl6n. tile. Usted nosabe )a qua flexile,
ro a 11LIO.Y1 Ilomrlw lit 1,on quo Lin Yulilng o-nder. cut,- I prelivainen(e, fucron ntacoclas par- sit clulzura, so latir, ircordsclo. aparecen come Al an'Pa- do cansancia. Este ley6: E. P. D. Y le C.Lieraccida, al alveolo Voted no Sabo al prodigio qua PDCar. ,:,,L tilmlr it,- hommim- taodu CJ, p1quoil. dud.c. do 1. ,lue.,exponian granites folognkfoos ,,, rmIng-C. d.r,-heA
1, ...... I It .to poems dlr.cto do oil& cogido a so vez, an Ion lentAckilow cuenct
Pit Al , , hisensalu y fortulto. deride uncle see. Lector cle esqUelas Inortuo. J ,ono ,, ti,=obvosa naturaliclad, qua Saba dmllla .. do W .br.,i.t.,. title con
on 'I houl.l. Cut- .nugum- ,all-"- ohimi: I do ., wn-A foudilles do IRA CA Se quedaban. muchas nochos. sun mi to rias ..
ga del "fin, Irt'i'llvid. qo, -C.ork. vz Himothain opas. on hermotas molduras- y par ell Is e3cuellia a dormir" liegar al caraz6neide, lodes y ca- on tono do press tie difuni..; o I pociricias mi vexation Ed decir. al hombre preprcgunt6 a t tremecerlo. Y v mc, no aparecia Me cannot, a. din ernbargo,, an mi dente, al cubanct also par clen, qua.
as-. "'n'tin. son L-, .,s do I., SlWhiolli "S, -Iguirn me calummA. cloSonbir al. pamado prorravolucio In annet- con all pectiliar ortagrafla In cits Ell Paz clexcanse. aventura, entre trigica Y faccia, tie regreso tie toclams lax demirldhosdoa ... is. ,Y-' me insult, so burl. do nfl. ,,,a ties- naroof del Is an IRA fornim do do- Parecia envolver a Solid Is tarjeta con an present. Una frase de Oxcar Wilde., Este: it". me dedlea a lectures ejerainimI 7 tirmn- y tr.j., do be- tilt colosto resplandor. Y al vocia ,I,, XVpn poems grouchesco, an aties. "he pumto mi tolento an cals lords rem y edificante.. a lacturnis do to_T' "' an ,,,,,Ci.,. .a vh orv.cmo .did y M, go. doll.llc m-uchachas del Kaznkh. I .ionic qua apagado Tin Is rodelte t- anterior artickdo, vuY a tape- miento Wgubre y ante aquel extra_,Crl hilb-me d-Ud.do 1.11 gafla qu to it Il Shifitch sigue Hurninando to Av a; Ur[a share: Aa paclente, qua pars instalarse on y mi Canto an mi vids". do rep..o.
do h.b r paclooid. Unli. 1. .1 it-- hoccr CA soporlarlo, rendirle a cl. sms linbin algo poor. El Mason tie"'" brii tie defenderine. drbintes iespondi& "La 0,111. quo 11-1 do A Jos mica de ]as communist, jCome qua as Dofia Martina Accisitimbraniall a canter an costs Is landfill do Ion merviont reeltah2 EI tro!d1co boidez6 comprendton- Las palabras del mildicia eran. a
1. I qua 51gue ansefiando arrul! (tie Junclamento. con fruici6n Una front 'ngufitfildr Y do quo so client, Ell Paz ciescarse, in vez. milegraz y metatic6lickis. r.vm
,on if par 11-A, In a," ': ,Iud,,Io, dojrio haccr, reSPOt2r1o. K.kchol.v m. posoin C.hibwofm, y "C'fims Catims" q a cents at Pao- hicida do Marcel Proust, me to no era tin case extremadamente difil- palabram de uAllcal, tie consuck.
..a- desouto ,., I,,,., He, Y .1 ,.be do -19---S do 1. quo .c.u.h.c.t, so dCfi.a No. No podril, veneer In mucri or,. J distinct y precauterlo. oil. El anformo emclarac,16 con un con un geralcla muy ArIxte An At
, _J. da .,,, .' ta on so elegin tie ads Marti.ju,
he trul. P' Quo Pat III. ,, oU-,J.. y .ad ..... s fcittimento Co.. "o.-Cizir pro. cSto fuolza del vtqiiit. Y of virgin litimpir.; fordo tie sit ccrien. De toon filutzPar h a ,,,Td. trint. ;ompa To. I Linda &oUricl. guArd6 Cl l4pl g.osv. dc In An,.,i6n del Katkiis- to qur Sabo List Ilegar a nuctitro iocnen. .encillitmente. on valor do I te. Eufr&sin PijuAn Platuslion wasto
tro Ins h.mbi-C, ,,,! cl Ill ,,."".-Lk;m H So cor-Tin, puede proguntar coil San cteiniciad. Lo homes; do tordbir El enforma tom6 nuovamOnte to -St. doctor. soy victim, do Una
"I .it. rolula of P.1-1, .a 1. Mon. oil ,in tilt' p., nusi.". Is Palle palabr. pars un esclarecianiento: abreviatura. E. P. D,, Amex Inlets- a,, E. P. D.. empex6 a nutir- qua
cer. E. Sw. fuerl, hol,,dja Co.,. on of astrittrutite Strml.r Itoutmooin IT Pibio. RIM al filial tie .u printer,, Tion coil Mae nuidet, an
ik h. ht, h. .1 t EpIstolit a lam Carintios: ultua. do amid paquoft. .bra Meet. -Ya le llama 2breviaturs. Usted, Im re. hall ocricluedo a Una obse- par so rostra mingulcoact Y at6nito ,
lao:jc llln Y111-9. on To MIn del sm,,io --16 0 chlip-, "Cil- Lou.- do DM ...... but'. capital tit, -flame slglm. En al londit
it. 3 nit pile4U.". ddoa I nimi al .soslayo. file- Provincin runs sureAs do .Donde onto .;all muerte! to %te- Ila do In poesla. to] %cz, ]a ri6n loner, imparts, Inexorable. Ell de posesil empratia a eirculartusia
%,a if lieJoSo CApItUln .1 el.got do ru, In C inmk I Kaz.lkhs- - -- as In volatile cost. Ah, nil querld. Tna palabra, allogodo bajo al peso sarrism..
I rkho" .,, u. holuo nada". Parecka un Lau. El diarii camunialm local debribonria Liam., to). IT doctor. -ted comprenderi can su- tie Sam nicl3les, me a converildo "Ell Paz demeans" me lnquletd un I
ldr,,,, hm,.m 'I"'.6 ", C In, "o.p.moo ; oil oil lector force y furkoso pace, todavia.
i .1 1-mb-Tique Jim ,.bid. -omo. !Stlo- dc, ,-ua Efein6rides de to ficic;itc aeudeza cuando to Tulin qua
d.r, lanad ... nenl, on ?h ". .. Ill ,.b.dn 1. ,AlMm' 1 moloo do. 1. impre, 1 4 -Perc, Pao as excellent, E. P. D. -INP mark doctor, qua yo, al
a ____ __ __ - el Kazakh prerrevolucionario era me onto tufradic, Pijuin Dopleo.
JeL y life : u ,Tejo bribe,, ,,, Datingswe an Code Inicial. E. P. D. -Ell un lector do exquelao met. convertirme tn Un.lector obafts.
r, q i pr6sp ru y parifico y quo in vida,
kill h.mb ,,,a havvrSto mull Penslifiliento tanto ode ricom ebmn ,do pblares, -era revoluc*-it cubaltut El andrilco, part consellar al Pa. tuaria. Antes, cuando no asta- do do esquachas mortuori" asido
preocupall y clueptict, call resil- igualinenle placentern y prospers. clehic. qua tania &hard Una facim on clominado par Is folda tie Una buscondo on cadaver, Ada "cisidivar
q.i,,, so r, it ... v 'a' I La itne.16n del K ... lihmutn par ecral6gles. quisote-neretar. on ui. abreviatura, yo laid tie toclo, hast. bajo al sal qua lodes too hom.
e.s, )or do le, ", side Por Beniguill g note, idguna, Remelts annables. %arles. Me gustolim Is Polemist. best
1. .1 P,.gr Ell of M' aTurme3one. do Ilkle he .b t a bra. honradas .Uevm an so ccos
_,m cialk br.b nert. ,,,,, da dul- ,,, RUlln estalam, ilustrada oil of mum o
' ,., to j-Uvato ... ento on It., I Pero lirarcamente qued6 paralk- In radio, par to qua glempre tene
.or. y bucti WAnto qu, on I-m I por on .oh, TIOCUMC110. al Decie. ciencla, an al miaterig.de sum sion.
siveltinom haren Juslicl. que 01 -I$]- -n-. Par- I A vuella tie muchas .1abanzar, no Don Mixima con so cafu5n!" y it., Held.: de nal.terlow, tie frAgil, do Migico.
4 ;"I. M"'. coy. pvJJX,. tell- luvdon Y. Pat to Imperial. sin acitcuado coinen(a- que a nit humilde persona dirime so quintilla. final terminaba con Is Leis revalue pailiclalemi y me exto. fias Barribrim y cillatorlos?
or, I.. pa.(.v- 1%ml1'h' I oindos. rM, do ...... r. quo Jos visiwelto. a,, veter.ino, quibn no firma. stri- expreshin siguiente: "]Sit iCu be LJ- -Oh. onto CA horrible. Yo me Stood culpab)rmente Camarillo )an to1, Una .4 .IFo ,.to 1. ,lit. CS par ,,, tant.. toilet deban ,cow-or. 11. I no podion ver quo in Linexititt par buyAndanie, arr6neo, Una influen- bre do ones cantos fascinercum!" Hall,. Revered. Iguana, Pintucles -No no. So cow as 'distinle,
,n.oNa un. I11oMo d, bmdrid' obrado on circumitrknoi.s city. C-11, 1 Rusin "significabst )a widenoi6n del cJa, absolutamente, nula sabre nin. El primer bombarded it A Arroyo R. 1. P. Par lo mencs. momos pa United ;usca, lam lectured trost4ullomi,
V -rno ,,,a limit(. de(e.olo luira I I K..khSt.,, ,to man. do invus.r. sun. do Ina clactsiones qua tome Blit dirigiclo par Maximo G6_ riente.. None& me -cletkdvii a Lela informed malucturteroa Me re- da.-lati'lectume d a to", reI, op.nr,,,,, 1. C-im. 11.o.--'a 3,1,2. --tillorriout. ,'a "' -t-jerns" -naturalmente, do fit- ,Iguien soared tie cuaiquier punto Inez no lua mas qua on simulacro, onin:rvtodo to qua hay do Mpil.go, g.clextba con lox cr;AcJgr 'am. Cho- --Cg '
men pow. No pleumme an nads toodo. Par
me .,do, 6 ,,, val.. ouY.'.1it on s otro lam rus"s' Coll do nueStrit vida, politico a .octal, al objda do Hamar Is atenci6n do do IT ido, do cement, poteaba an law edditorbolea Coned- otoo Porte, art pento a saii sudozato
__S I, .., ordir or, )us tot. 1. ',nvt COPL ',' r r I -to mi,- abevi.tur. U.tad me Pit t. ante
d an h. h- 1. qua hubiebe hecko 'opo"U'u. Zravda",, it, at unicrur Imprean, on protests do Is possible invamd6n a Occidente, y ya to ca- on .him... Sam.. prim... inducts..Pmqu, Tue. IT, po,.to '. too I- a tilt hnmbro solanienlo torque 1 ,sum cJ6 eltos del za E chai noompoilit so Carlo, con Una halo Weylor sabre all persons y so false as y fclpudom. Saboremba tan dm- le. rocandenclick 10 *equal" samortuieA.
C Mitt.? 'I. 'jai A". toricis alittat grave. c r. a. y call. I linplandoil5n decorrida do fares an menti!, ahom qua habitation do blemonte. Sorricis heirmanom, on] cripciona vivaefty slacres wbre Flood left columaiLi... I I
. __ A furque no tie,, Pro' .l.no.", h. histild. .1 P.rtld. C Titureandoula. alck-U.: ". .. I I
Enc(ndoS I., ,tailrnil. Y r-11116 ,"-A P 11-1111-11-mmkl. or I C-.1lp'pdA, .quo acon.eJa. dice 61. .11 -TV -,-, I :.'- .;1 -- I .
____ -1 --- ____ munimle Ka..kh n piretiter rn.y. a ..of,. culture, al sonor Weyler romo d6cil animal vacuI ___ -, I ntencitin delta qua calificit Tie "see- Rafael SaArez Solis, an on articulo. no, corrI6 team Is &&bid mulats, del
!or, d!scuicladi del traladjo idea- publicado an ante DIARIO DE LA Viejo, que to tore6 durante mks .
OFRA S DE RAFA FL AlONTOR0 i all Ca CAfi.dM qua al musec, do- MARINA. A In verdad, tie homes do doce mesto par Jos potrercis do I I 1,
be ser ncargado personal nuc- lefdo al tal articuln, y cuenta qua Sancill Spiritus". Y no olvidemos 1
J.'dicht. del H....-JI i ,a -re-mcmd-16on qua equivale todo to q1to sale do In atildada plu- qua al teniente caramel espafiol I
Re6nful.dim do 1. .Am ,,luouto do 1. formidable y C opkm" praduccitin I a Una orden cuando me public an and de esto Don Juan, madrileto y Martinez Billion hombre seric, Y ca- -,
del insigne procer. con nukas Y cOnlentariod sabre Tki.ontora.. su Uampu Y lam colummas del cogunct central habanero a Ist par, lea con gusto, balleroso, come on mintliguct caste- 11
All do cuiltr. ,olumenes qua confleor. lm del P.rtido Comunista. -porque on maestro del blen as- Ileum, qo era. hubo de, deeir to
.be.. LA Care "t" cou'pulm"'D I I .
me, eccloves siguiente.: Tom. I.- fitcursold Politicos y Pdrlamenui.r.-; t
I
Erway. Filos6ficm .y Literaliall. an 2 volumene, Ell Lituania, al Comfit! Central cribir, Pero come no he lefdo me diguilente. an mi presence, demote '11 ,, -7_A -.-
. 11-C.nfe.onct-A 3 ComunLsta .a he precoupado Ionic articulo, no tervic, an Is disculd6n. Una noolle, acticapacia an al ingertic,
ol -7716199RPF' --- ",
,am. I I -Tr.b.J-, Hisk6ru.&, Juridic.. y E-n-ano-M. las Ciertas malas indulas, adquiridas "Mi Rosa". cqando Jugatle al ede L I I I 7T11"li7i .
4 ., unnerics on 4o.. At tines 4M paginas coda Una, ruslica $1000 do muses qua celebr6 Una I ".
-L6n especial a fines do ionic de desde olho, me plorden cfiffcilmentm d- con Una cle we ofiefilles. Ed I I 11 I I
ES OUOSIS DINAhEICA I D52, pars discutir sum delicien- y Suarez Solis. nacido, crea. an Me- al calso outo entire law ci=mtant".
I C d cits. Torn6 on largo acuerde, denun- drid, y criade an equal ambionte vertex aticiddes; del Batall6n, tie Lu- SIN RECARROS O VU M '
"' J;?"t1; A;. Since. ciando a vaxfos musects; par "ca- taurino, as natural qua sea un ter- ebana, mandado par Martin" Ba- I .
- Par el Dr. rever tie counprousift political", di. viente diletintte tie lam taro., lei ties y qua &cabs tie. pm tan an- I 6 I I
.a M CA tramdos par is perionc 10 ones, of 6ndoles al modo tie mejorar so come a MI, y al veteran an cues le La presented .bra he Side ellibilmd. sabre 1. a- 1. persuniti, gwtioso, momentoot Skifiricloo an al com Pitrtaos ATRActrivosi I
saw obsereaclot ) I motor durante mas do
I Eeranitiendole C.car una experienida sufteeale L, A-toner idea,d prop-, tareli. La resnIuct6n afiroL6 qua ton. qua nactmos an Una 6poca mangriento ataque do Macao a ese Cmem tivedre modern thloom do wooln a I I I
. onstituye on magnifiFo manual a to material. ou're' nfor- .Chun de ..A 23 muscos loonies dorlde. a. Cub.. al coballo era to batall6n, on Galope. Eaton ofichile- .
I r A .1 antudi. do opened mi is baclan frente, an estak
I.. ,!i.T' d."Ca su, in-' Tn Lituania up hablan concedido raitad tie to vida del humble, y gra- comentablin c6ma to. commariblitim
to.oldr, griflo. necalms enologia general del sandr.- sufficient Importancia sea 2 1. claA 61 fu6 pralble 1. Invul6n Fluel. sod sis d1h, In Ank U6810411
taliclad lam characters do [a lesulin y Is fleanam".1.1" I I
,d historic del movicidente, revolu- qua mis trajo Ist Indeplandencia an- provincial do Lit Habdowl. pum a lam
me, Pam Ilegr al duan6mmuca, y Au irtitianniont. C-ractiva. FAut obrn ha-,
: utilidad no Aldo al mpecialista. mine par u antes cionare, sea a "I& luchim del pue- helada, seams, cletractored; del man- primercis broke, romplan al Corollate. 11 I I r
tie Medicine ant6dicas Y cirujanes qua deseen ponerSe RIB CO.._ I .
bm tie nor dito' een"o I griento espectacudo, y come dice Martloem, Bafia. adusto. voIvi6 not
' Va,.Fma6genia, sinteavatoictiff. y tcr.pt6ulios correct tivR b1c, libusno contra Is explotackm mi viejo communicate, an Una pre- card al tenfente Portilld, quien ex- ,
cimiento tie Ix etiolo jan's I cle terraterilented y capitalistas". I ,
J, profilactunt tie 1. IdiopAtica. testa Imprew, qua me envia "an presaba "to opinion. Y -an ver I I 11
Clones. Iola .. $8.50 Ell views polabras. )as muses tie
I tome an 4o., con mks tie 100 lustra berfan mostrar qua al pueblo If- Ins ocirriclas tie fares al daflo mks mentencioFa y grave, hubo cle Inte- I
i mArfUAL PARA EL LABORAT01110 AZUCAM O i tuanct luch6 contra In Independen- important as aquil qua me le hace Trumpirlt. ","
Par R. radoest Peoria. cia naclanal tie qua goz6 entre lam al hombre, torque Peelle halber 2!- iCalle, Tenlente! No sabe to qua o .
I do Uerr 3 mundiales, y qua me go peor quo dexpertar an el Is bad- dice. No ha estado an Vuelta Abe- I .
Vu verciadero M.-I RrActico Pam use on al Jabot azucararn, calsor!6 Palm see lncor porado, Jun- tiallclad dormids. qua Ilega a do- jo. Macao, an CURnto nos divide, : I
an ei qua me bottom recopiladas lodes los Claim que le son necesarics minor so nlma,,en'tal forma.,que come
to con so Patcla, a Rusin Real- descle Is Sierra, no. embiste come
,Umica azucarero para realitar So tarem. Se ha pumt. mpeFi.IUTuid.d In hace muy in art r a lam an M2- on ter, furloso. I
me I d mente, to loans em, difiell, no Ca
It a freer aquellcm, matoded adoptaclos par al Comit6 Intel ]as, an cuyo sufrinaltrito ,C estil EJ capillin Martinez Moreno, jets I
caciori do M6tod- do Ladoct a Jai recomendados par In Sociewi sorprenclente qua Im mu c-placlendo. . del Emcuade6ek do Albuer.. qua 1.
I dad d v Quirmo. Agi-i-link do JOS Est. .A U.1d-w. nos hayan side Incapacett tie tie- 1. d De ,c",rd,: y,, h2ce tiompo, Rouchillarli a Juan Bruno Zayas, Is I I,
me ell 4o. do 380 pigirds, rustics .. .. ... .. $8.00 mostrar tie monera convincente qu
Liltlitnut two q 11, 11111 cuando me mglt6 este cisco, de cier- pregunt& 11
RELACION S04ANAL DE LIBROS tariamen a convo nacl6n indepen. lam amprenarios, y afJcloa.d., a a -Y cle Maximo G6mez, iqui no#
INTR DUCCION A LA FISIOLOGLA PATOLGGICA. per .1 I dianU,. I horrible fiesta, qua do cundd ell dice. Caramel? I I I I
do 1 t-aparece, con to periodi- Martfineti. sonricatt. exclam6:
Dor Max Burger. I looln on to. mayor, mn profusion de lius. $1 00 I L. relmluoi6n del Cmnit6 Central loan del Paludismotelatente. ex- -iEse os al que nos fares! I'll I I
tracomem. lei- .5 Lit.An. kdvirti6i tit-bical qua In ,idd
FOR p-6 mi pim6.. an of balloar. y eso fu6 materialmente to qua
.
MULARIO Can .as f-d- wrts do To-poutio- Clim- per tra principal do los moment de. capecticulo. hizo 'ell hu pretended. .toque it -,
Dr. Lorenzo VC I aoutuc Jim. ,dj,,6,,. I tome do 1740 PIT- be mer In do "educir a lox obre- : "Atror mengun If Estairm Arroyo Blanco Ma.inn. Gomez y all
on., ez.,ado made . I I Ik 00' raw on el espiritu del patrictisnink Tolarvismares deadis I I Is
EL ENFER D'E ESTMAGP. So per-Wided y.,atnibiente. 1 smvilitic.. porn movIfizarlas pars Is Cunt dij.1. nuCwtr. Hot' din Y 56u torear a Wayler. Ell 11 ,a X lm 9 amommilm.
'it, o,. ruw ion I '50 este julclo qua aqLiircPrDdllzcO ca: gundo gt.tque a Arroyo Blanco, Jos
MEN ol Dr J M Ganz at G.Ibmko, I Ame. an onstmoclon del communism. y pa- ..Do Ion trot .at. Jos quo .P.- ofecto, tie lot do. C.i%.nam do tit-- I
?S ANALITICOS DE LABOR TORIO LACTOLO(I ICO fluevo do
, M biologist tie Ins Inclutitriaz LActeas. par lam Dres. J, fit r. .yuditr Couplets liquids- recall an al ruedo, a seen el cab.- mita mandadow, Una par al c Le mis nlro do I* nuave Jai 321
J. Do, Santos. 3 James on Mo. con pratu.16n do I I do Ins ideologin. Ila, al taro y el torero, of title me- clante Stiampes. y al otro, I -- -___ I Nuov6 loco alfictrice, a prueba do rayos.
cm lu : oe ... do I., I 14 c ou"ni I e Adeptalmle a ultra &Its frocuencia y a colorsis
. traoMme. n megr. y C.l.r,.. lei. 45 00! micimali.to. bmugumitm y do 1. nos 31mp.Uln me inspire es rl Ani- commandant Frnnk Agramonte. al -1-
PSICOLOGIA SOCIAL, par L L. Bernard. V-,,6n vitp.ftala do p-Julol.. -Ilgi .... '. El C-nit mitl torert.". Conclusion a Ili qua din 27 tie Julio do 1896 tuvieron at
1. relic 1 On Ingle. t ... r R. ,k.ltoldm. I took,, Cn 4p. (to 576 pit I roommendd cin urgencia a todas Ilegalan desputts do analizar 12 so- resultocki tie rendirse mcostaclas par ,11.kic. I. Julat ,Jv$6, -1 CA) to., itutorldiode. local.. quo ttyud.- tie tie, lu acted crucles, qLir for- lot obsules tie nitroglicerina at me- .
A INS ORY OF EDUCATION IN PUERTO RICO by me,, it I.. I ..... Co. .it Is guarnicidn. Di
u;" 7 an' rti4ndoloo tie ... A,, ,I int-tis del p6lollo.. ,1111on ad tile b.t.116. do -, I I
O."'A I lorn. or, 4.. (to 6110 pligintut let. ; oloevitm r.hIbli .... a. quo 11,1itimmen coroplace oil vote expectActilo, pars I igida amid opal acU5U par al sellers
AP111111111111111111 11,1-d-lUmmollo dt, n.k.. Q -1- ,to e ... I- Ins cronblos quo we han ver1fle.dO nit propin do ,alvoJew. En fill. no JoA6 Miguel GISn-, al printer ottDETALLXS JjEl. J*KST HISPANOAMFhICA111 0 tie llafflhdit y I
I .... old" y it. 04 kultimut I Medid., me ... ol-t.. me clitio, to- qu. hilo. .A., 1-cluji, o-te. aquo- Pat, pr.d,,). 1. moort. do due, wk ""e"in tie priguni.s. par IF C. .1lerm y M. Cut- a 4v on Litustfl. a,, reclnta, afimi. quicro ri-producir al largo legato qua cayii dvitro del fuerte prince. -a J
I AS ANTE IFIludl-T, Ilisluin't- flo-Me- I .I. eill'. kit-rok pa, .,.all. ,,I tod.. law nue.-T, I.,-,I- it. ignimufflotal euolt. .1 p... .. dod... I., herid.. ,to il alnfi% y do.
C.""h. 14.10.'01 I toolo on no. do ion plidlo.w. .0-ti- 0 Ila .1 Nroolina. on Itat ckictientit iolow qu. a,, total. cuaront, y eustrD b-Jm.. .. .
I t-to. _k6lto.k V. on Melillo ... I"
RXCK1,ToRES Or. TE1XVIS ON, 1- .1 7r'Imv#.. Mitt,- : it 1. "Pr-l." irrflle6 law 131, 1111-tu-, do Rcp(,bll,.I, henoat .I. 1.
too. Lit Eirucla ,let HAM." n"o. V.SlAu'u"'I (Coal. en 4o, 111. .1 50 1 Indil, 0111 ,),I-,, & it -I--,' UM I -e
SUGAR QANX AND tkirirlur- 111,11111 111 1"Illaltl(!O ly It, F. Clk.1 ", u Sea. ,kilWk,.Iv tie 1. .Vot.l id.d o ..... ell.. do I no ...... toletuld Junt""J"', v- Ca, .... ... 1.
P"taill. irondull. I I a 4 0 71) tie 1. Ilk-fl. OvIld-ol, 1.%,,,. de ... ivIro palaidu r.1 .... 1.1, 'ILA' I)-- dool.k. ,I ,lipitall do sirtillall. Go- _)CI ...... .... :",s S"'im", _..- 6
NUVIVOS CON( IFN-1 I r, I I r1A ,A, "I uIll.o. lli.0111.. 11 'I'll.,. 1".. 11111-1-0 .. ..... OUT. oitol. Ina. Mvt No,)., En ... Cuv..CUT. .do 7h1A 1, 0,:. tie total ,,kr-liou, &I Art, y Ill. ',In. I.S. ituinal.d.w, 3, 1 .... f-Imut a ,,I, .foI ...... In ,dimptro. far U_ A COLONGIIII &I WILLU
I 14.11onsil i).Iy I ........ *it, d. IT
Au 'it.. d, "'o". po,- o.t, e.1,votA-1 ... ... ita." y ,rudl. tell. -,it ....... .1 ... o it,, do I .,to- I
IIFC1T1TAKiP.A'nANtJN 1!!., S,1Aq P.,J-mIAu de ('site., Itel.d.11 11.:1 "..,", le"I". tile., ["N-Ado 'U. de ...... ( ... Ido laira 1. gou'r-lon .a- -I LLip. it,, In ,..'a ,I, a(,] u, I AW I I
v, no-tist- I ,, A to I 1-1-11tim 'au 11-f-l'u, If, U-1. ,,, -1 I
.1 i'm I ", _t'n"ok. ,to I.pilitu -,totk h;- ;. yr ;-.o .ipt .e. 1, ,% y v;.,, C.I toort, Do-2. .,.,,I'. .
.1 "I I IT .;,,,,,,, ;Iu, "10(in "p.A.I. vrimpolent.
1. NA T ;!, ...",.I.".. do ,.I",. I .... Emir' F.. ,,, ...
At, UnAvIieltdo .Ltrudltr I tali" d. notZ. Influ'u.. Mo. PD lo$Sooo mensuales.
,,,, 1, .U.. ': 11 :1rc'numll-A Culture IIol*.l q, ... fall- do, do If,., ., drlardo, art lam afraid __________ ___ $' I I.,,,. mi, 4 I. . .... I 1111111-11111le- 11W- eill". It"M I ()(I Anotil L; In, inmen. d. "1,11)lr it. d-koU., wt.ot. y .Jet. said.- r vd,
. I49114 I-IIII.SIDIA11108, 11 ,U.Id P.-Il Wll.ou N.,ritel6n 1 ",.I d.n...i.d. pro(U.iAn rvtrat.. Z==:__ C6mincidois y de larilm, wide! I
t1q.0'su ),.i,,IAKl1. 40 mando criuUnal, I to- hoartom, au vindleruit mi Afortunadca
;,,,',, "Im, flu,"'jzinn, 4 IR) to jefe. m-com, Iloblon polie". ,.,m-.U. ,to me ...... ov. y do p fi.- I
v ,,a. ritilghad" y [,,I do. rol'I'lax Routral cildiano, 0.11 Au, jefe, y oil , jQud suaveie son ...
V.I. 1110,1 IIV 1.11 1.1,11VIA J. k1UAUA()IlII)r. MKIICO po, 1. P.i 'ite-iol'.. V.1611'.., on fitalm, To )al"
t"'. hr 11 ,.v y .. ,; ._ do turn, claim ITT c.b.... Cut, .&a - - - - -
..... in brR"Ille flinl..I. "" d 11 11 )A ,jrlddm .IrncOu .,
.no 111.1 lldo .1 7ol '16di Coullimmudo alinta pilia lernfl. ,)to. mi roocui do onto 0cograclado
.Wo Al ip, ,, 1111.1.1 1.11 I . m. .aviation y .1 .,to 'u.". tie. 11 4sladmidiA, A-dimm-, Poor- --t--6-U" y
iki I hot. !all mi C.6on it. dUitiou%.. 'Let .tire.. Jull, Ina wrumm.,1t,,J1,m1,1cTI11m 1.1
(HIA CAFI(W, ,)Vo 4 dt, 1-olurto "flr- Ina ladlas 11-1 -1111 i basolo. .111,onfl. Q'In Ahm. .a h.. it 1. 'd Ilogair, amiliquinits Singer, clocifitaus @16chricam.,
LA 310 a 411 81 Wilma E(vintirldoo. ca- mulmodicho caplulai 'y
_. ,It im -".%'rL1IQ l-1'. J." do I k! & '. mm:o.nita I. y. 1.4 untairma : da Sam, lavadormut, pI&rUth am ksIIskx 1!!oll! "' -di-pmai6o-
.r. I= .. I... .1. eotilumootel .1 -1-di. ,In M,,,.Ii- -., 1,46ft- .on.,om .lot Habra r.c. arceilicalks"Cit __ _____ I .. .. I
Pigina 38 Radio DIARIO'DE LA-MARINK-lbiffiliififigo', 2 de Nov, de 1952 Radio Affo TXX
Rtittiovisi6n C ll-n Luntinarias de "Unw
JHoy, el resmen'Gustavo Du-Breuil, utt talor del lbtensa a cio n
staff de CadertaAwl de Cuba'
Collsiffiniciones sobre dos "'Telenoticias'9 en la serie de
Tod,, In, *Y,,,I.A "role Alual" positive, vnicire, del nadr. I. to.u.. "on 6bau,. c
pro'Lockillias de CM Q TV If can nomotron en.cutores de clicris emsLona. 0
qub Gal iiII'DutBr 141 Y can fanno eti" eladriin ulle!a eX
Trillidad y Hno. fl- -1'11. 'lue c ,:i'Ruf 6 Gallard
teller In 1. labor qu,. I
if le I rn In, III,, radf.16ni-i
, it, le", plellutuclones
Por Alberto Ch-6 C- I III- hill tit, publivo milly par In. rate r6 un.., de 1. nalwa de l.mAd1vadoj.ambIcJ.,. L.,sein Jim,
.... ... ............ I"' dp.' lutrokarit a ad, closamente In embout
Hit n- 111 11411, a A,. I de Cub..
c "obai's I, ue en ver y off: III$ d.len inaterin. intede decir. In Jdll uc ylen, ",.r,, Ru-j
y CIZ2" n E at: J alp
a c
it a que Gt,, a in,, of Duitire Lldc an c- 11 a. Pe-;
prog ind I .. P _,. ef .onto Ila le va
t": I (or on Cu I 1 esid A. 'Act. earn
A'. I;. !,,,uuI"" In, 1, 1 1 A. col. to I, I. to e tue, dic Icieu.
n I oululon, I a me habla IniaIm
d, I Mqnn 11 In ul un y 30 de I a ... a al, a, Ce! shuttle. Avia.d. A tienrip. de In or-,
I
pol CNIQ I\ L',,u Elkt Ilas I Alto 1, 1, NIA," I I.; In I In es(I 1,1.e se (ra, 1;!' a Ins dial, term lrmlu a qua me le pieparatin, uInItruchill el Urallnue. I. d al, ,mtll me p,,p, I P1
l, 1 -1 .1 "ned'. A w n-0 do So It.. bell,) ""oll'u, uebl mean. untrull. y c o .,a .... I. r I [ l r 'I
Ie I I. s 1, No bill, go do ell in I c". can oer er.
lb l ,. de "En In "'rl
roll;O't I~ 'a'., lo, I- I, Ill "I d.: 'jr a n j1dispoelt- A dnlc rincrecid.,'" qur,.l
d, In que in, I Ill. in I It'it, del -j I Minds. A n 1 "P".d I"," do
po, 0, "111 111. CNIQ-T 4t
I I, I'la r. 1. vdad Vea "IA. at,, nuchr. of laes"nuin Joel. I, hu, sierra. c In. p9bres clunpitain..
Me 1, label q ,e a
I'n In Ill n., I J, v: drit. tal de flulwuv, it el c I c del ItWar quienem el JJr.Ie Just
renli.11 INu:0 te Do "I'lla clar. efliude a tuingrif y fugq.
.. I. ..... I I- Illa E, Jet,,., 'rvIa News Ila
I u.1 y I, ciavotit "a' locullutri, .., edmone,
ntv i, a del No tvlro AW ,, Podri not. Gillord lucelpr .1selas;
1- 0 .. ..... I Joe,
larl gra cualem is bu-n III nl- :I, it La
ndrul, I.a -,n j $III, I. I del Stir Allies qUe
de C W 1 115 In na. ? Rulo GaIllirdo
1A 1 11 lot a I If ri'l I Y ,,I Lane 1. 1 Indiscutible alicad $us matolless I, I va
Alendle 1. 1, rsIa :,ul connulad 61, por d It run gas qua
duda el pinata I on 'I., G"'Inn 111.19LUnia luf I.11. I I
ot"tl III "'n- gun, it W"n't''A ...... ...... until Jan .... le I _g l jul'obleacrue a luhar y a morhr va
, 1 6 defender I verg.ad
qul 'eullo est, Lst I\ D 'Bi-al I, "! d
affi-mufu I Los otrox Naumann, 5,
In 1'. hol"InInd 11-1 Ill "In- unp.. tanw, d lub. H pwn po hasto G', )a Nlitlmp,
Eiualdo I'll I a III jarnt"Ill"i -cs at -,upulcim Ill ciadmiencon 11, ne ulloo, 11, que c, III on" IIV I is nI us,
e 1 6 1, uain en server. a
"' "a "' les ing.. %tal6luen Ill
aie do, el I (1( nurst.us on-jo," It"ol'oes lot", 3111JI'lln'1111i'I ell Id luliff c, q
lin"In. de It. 'Inn"in, W, I I p,o- i'linaid. Ti.,ia T, I fall I It". y I, 'ILI so ran levc.,
de locul-s d, Clid-a A-I ta.-A en esta a'.. bintalla fina
jualn." advf is. me I (,,,I JAI 'u., vj,,resenu It-., I Ill la,- Al. alav. Dmi-Biortill I CIL bit". c me
It- \ a I. I s.u.(L.,ho" fund. quEn vcc no I
hjij, \ I'. 1' I! n:" I I
:11"'r, ain, un"pe'sulas y I 1 11 Lau nl'v 'I I, eIllis tur- euche o'd., In. tit.. last d.eey
:aBo I.! ......... rIn I jut, 0 publoit ,.be ripl6te. Ireints, pw CMQ, **Rufo GaLlardo, El
...... n 'In etal I", H ario Orta protagoniza El Zorro.lincte Jusiticiero". .. el ,be gm
g anin do aventur23 qUe no
tit ;.1 gnbl ..., int e.ljlel r escr,
dol, Ul p,.t.= el .,I entInniMn f I NUEVOS DESCUBRIMIENTOS a
........ ....... 'er.-caule N . ..... ELECTRONICOS PRESAG I A N'(Ie J. H erbello por Cadena A z "Le' y "u
it,'' for. TELEVISION INTERNACIONAL q.e ales con Produccl6n,
unit, d rige Enrique Aliru.
Tilsit, V., nuoldo I,, binlin, d1I A-erill David S I., 1,r.g uns ill, nulB in I giuray. I
I., I I I,( "a I -jua I. de Mall. P"e, 3 b. ju 1, 7
Ell Gnoxale Rul"i h, "I'a, F. Z..
--be Jut
,ugan-culn. .,at, tum airc In I I's el, l a popularidad
iDas locossitellos? en el 11shom" Colgate;b"" I ,I ,,, t:t.ad t
as Iv ;it tuble di Mart,
It- RCX I u-n- It-at.a." blil""' l"d de .91 0 On se
vatuenle ,, on. lieric I ..... is ana, In-ro hil
de Radio Mai f
'is 'IeIr6nnoS quc 1,1"r It, F, Z r,".
ran I'll" ld' I lin I quo
de reult I4 de esmolrchl .... a I. line I la la"Ll'i
"up- lllnautl lecrop. is Alberto GorI Gutierrez
all"a p.ra ]as eqnnin-eno.eB y ),I, *FI Z,,,,i, ,, nd Iu;-"I3nLa do
Unf os EI "Bt.fC,' de nutores de Upb5n Ra: to qlule, le 6mm.
IK1:111 o y sus tri lls-na f.!a' odp.D.71 Un
1' thn ;-nu.nu, In n 1, y cuen 'p c., Pr
hiand.' IS ill 1. 1;: 1 1:;) u Ill I tel Ito Unto I Radio Television ba el
ILI gual grand,,, ju 0 to, Bill duda. con uno de nuestru le. Y comn4o car algunos tra.
In- r-el.res humuristu inij.B P.. Zi,
1" J"'"'to y Ll-l 9 en 1947. FUA eris
to, de 1. qnc combuit-a a (A r 1111111. graLins it u _Z
nl lambi ha sonodo muchil en runs lot
-nias Radin I
ulejolaou, I ro 6 1948 cuando se inicJ6 en radio. leran.
cliell"t" in cSic r-0 laruIllitleG P.,t.I Alberta y alex Gutj rr z. con
I-I I Ia., "orld, ;I llsrl I., Za 1. 61t. serrulnut Ell lads, '. in il is Be preatigia bay esta ciscit PaxoB. qua entonce vrai dirw,
program. -Elj, r. del
'un, nai me hniblit v ,c ..c,,Ia ]as 6.il. de Bculu. 5
List. javen lints.- line tirne. ..In, del
equnpo linin-fic. 'ieclion it itue me I'sBanit or 1. anBe c is no -P
in '-b' Hllu --h.d. y ban 'iSta a.. Pueblo me 11 11
,, I u,' ,.: to' c6=*.
,ur,l educe. Per 1. gluidvs -it. Ed bles lectures. F1 "Gran desfile del ca- tig.a RHC, le din 1. pri P '
u,I. ", lan". "n, cill, brinda diarianiente Uni6n lunidad de escribir libreurchind.
It:: 50 u nt tell Par. -so ..Pcct6..
par el l1valp" -1 c-li-i I a, nLIVIO Ll judiscuti-I butill-d.. y di-et- 3 A uInnin net it 4 ld,' "'i n nom re.
it gain b-, In, g,.b.d.B de bl, c.,dLd AllinS.. 1.c c enta ( a con Ra TLI-Si6al P.cB Ili Ite.
' bien. ustedes ona brilliant prurba del ta. namente y gamin ose
racill... In '. I tibir c. id
pona nop.-us. ad,.,,;,., de I rarll In ,In p.sn,, ce ro, I.ItIon. lent. 1. let. htinniirbAcil de Ali diem.prculde",tir, 'do In or
-I dild I I ef ., it d IM
-Ultin' onellite Los No dj, us 1,I- !alge Ziya, Arob.,. h ". bell sd It. 'ad
2n I'll astenin de control lectre,ju. I"L' I de "El Z,,I lerna de Gsuitgi urertelzdoaunurestdr a lueSta 1951. eBtuvo dedicaloo labl
n-re Cad,- A-1 litlill.- d,# b7: "'c'" el ,a,.orft
del p. .. In"un parul ,: ,it" ,,, -ir-ch"T"i. -fee. I. ,as a fr-er sus al.- de p.unblindad. profe 16n
1, 1 1 n-niar.o., par. [,.1 12 Mark, orta
,untol. it,- I., .1runav- 'a Pat L_ I. r. is de autor. edisdo de
in 11. 111, 1 1, Es I c us I d, c, "'I' it re Iii'll- rainfon-id B.
-1 ELI- Albert. G-4lez Guti4r- naci6 19.51 comenxii a escribir de nualia
c B'. L'ulnuo "
VlU,.N1.,ia7rrmaao municipal de sicinpre culti,ando c6ml
I'm., 'its N eva historic veridica en "Esta v2 1.inn. qm.;,ta,,u,-SL,.-- net H 17 dir I pli-IbIre de Que es B crdad1,ga6nee rcacb5n.
taril. I I A ;B x lfi.' rilbili on li- escribLendo Jos libratos parg divers
I a., I is E to d, gran w- J... Antonio Alan,. 'c I" 'b"6 c' rellbia a 'I extran-.
1!,d.d pill, ek -incill. y 1. ndust- I'll a"It'i Whit, a In Ci6rag. Cu I Be do mucho: Progrgaras
in, ,6c,. unj en a, ES'u'bs Pla, nner I .t,.d,.
-11,1 fulu'r, es itti rida", por R adio Progreso Pat.,, I ,,I I, au,., do Z elog-S to, pri I, 951 IC"di'lantad"o Pat, Is dirl.
re a ullbacra., gencia & Union Radio C dena Na
3-U- -pallu- par. ta PoulnI a ..... at" S de G ncontenti- clonal, Para que se hiciera carp del
or."no'nin'S ,.a g -carnin aitis(tca ern,
nsp-ion de ]as ojf. pnrli .,. di, A I., duee aft.5 ya babut orga- program "Cuba R n 4
r- ol''a il"n. a '; I', laringuidece ill las con Jos danto ,son con Ins ni. it eyl Ca.eahe. qu
I ie Ham
Cdle I., "I evaslador m- na a u dirnua oil cuadro lra rai seetrastrulla a Ins 9 1 a I,
In, fill-roac-tic-, a fin de .be, tit 't,'al ,Ito I- !-Abb, on c hs- ins que s.f--if el d' I Peiu tenia que enirentarsc cot Is b
1, it., It,, nnnauas, all" f ........... u, ro. runs alb-do, %egeta apilsionada clon. vida. Nigro In primer ruiplec, en as empress. en septiernbre de ea.
1, 4 tit, natudits d, ni, ln. Irlulnc, da, a it 11,P11 hild", ..... debt,, lapidlueot, 1-1500kIlociriaId, de
I con companion annericana. lilloricantes te ano, firma contract e "clusliti.
la"nin I aft"a 'g' delapall-l", plir onniflet. I, Raclin MaIllbi I, han trupuc,la e de 0zad., en Ili qwe ingres6 comn &rl can Union Radio y Unl6ri Rait, le'natin, po'lat'j, I; 'a-, Ide Weina, d, ,d;, Lo ., 'wlui-e I q ill, InN, u k '",'PublL a onodesto jorealern encuentra
-d, d ta I la htI de NJ: .. ... in I Jus Fu6ilarnionevs do., Television. donde Be
I rooll- d, E. brolo Is Pa h content, produlosd el-ru"a I nn-I I al "", ""I." -a
I I I I ,.,do la Lida, qu, dnun,,o ana Radio ,, I.,, oriltial, In., -nneul-iiis d,!a"-d' In" uy 'e"'Jecro Ynd
.,tc p.- turel" I hater, ..I. e-cill.- Lic do y es crilon, a "Gran Desfilm
Fe"Int, .I, a r.:ta
I dc una P-g- Rl d lug ,,Zliy- 1-if ,nItIrro-one,; veR- jes cofnicos el p.eu de dI'C ... 1 4
n. I l III, tr.us I- llnu ll, c.111. ill fill I lep.11- de Aspirlra nos hm Idicho,
it,, 46 1.1a.- e rhra." re,
5-Un glatlatior de niagnel, I I '."P Alben Orrar". If- ale P" g a de Ir 1.
"T. conn;ip- ,,l,;rusaa It u. a- it,,, Milralal Y'Ll, "'finerniciou" e'- ilanlente cxtraordinarlan",' p dpi'ci gr.Ixbn. ertre Ins de mayor
u Ill I a g- cap-Itind. Ira
(n1rlj;m 'IS t vriales cle Jose Antonio Al!,nal 'Par. entre los cienuo5 de oll-rus de Is "rating".
Is, e."u'liII 3, Pon' ag, a landl. I I e I El'u. Ce."'t. y .1 -Inso 'u, !,-,able, 1111(in -. 1.11 An out.
..Et,. is nl Ginfle, I a
cladorn, pudienein grlth.nBe conienin j"I 11, .11-, -rou d, C.n. I, or -I,-,o (11u.fa A, drsauls Ind-dutilL, inus-I I Elio hiltolla -ldica title adore, ,, looletniLis anatiogas de La cation men- Ildon pr.d.,.
fl-Un unctu, de radio ,11.be Ines Dore- v que i'leseni. ndLnlnr l, lith-linde, to, direct., qnc 'a'. P edro Vargas debutara 61 m art s
. S, Luda de M.H. Lot. --u- pe-dist. -ti- as;lclc,(;pIo (It Inicru-nudit. pn,. elonn. on3u I L-iliinn. it,, I. per- u : p.,S 1. h. cle.
c Ins grades atracti-, trid. en enta arasion. Y es el pro.
co c-relerini, f" I I central temeninu: -Alitria Lo- I, Radio Pingresa, 690 c, -it radio, ducto de so
-t or. 'a, 11, intent- y c-pet-le-ent a las 9 y 30 de la noche en 'CH Q
c.'". 11 Be ebua, ane- Ind.. )a. d..B 1. 1 10 1. 1. Wife Blen par Radio Manabi,
In rlla de- 11. er, Ire 1.
j-Un sisivina de cticinto cerrado
d levninin, quit, mercies
Filibul tallameate dos cilaB Para q.,
a),. g,..rdlAu en industries, Las estreUas de R adio Progreso confraternizan r.te Jos inu,,61cions del Circuit. C
M. Q. reapatezea el clintillentalmen- 1,
I A
jee.. v que I ene. liderans, u. centera, d"nt'l, as lp cl ... B. te taruoso "Tenor de as riericas",
'18-U I, nB or -pequeno aparalo Pedro Vargas cityas acluaclunes ru-1
ectift I a equ c f larcuml. Loma caer. brlran el dairlo ep.... del ,,
I., it I I it, bos clectr6nicos- es- f..ograma c fi B Is cc. cardc!a
No,, suariqla. b.e- am A stendo cloildbid. par 1. RCA Pals null YIZain de In recite. Cam
Son Germin PineIll y flumberk, dr Din' Mai del Show C.1- en
u prnducel6u mass, In coal stillI CMQ-T It In, 1% -1 irroatnerns, de television que gotta I mpr' e' c ed. In
rate del Medbialt V A una vionts, perspective para a fa- desp,,I dli ne"but h
d, Ism cleml de 1. tele I'.. bricaci6n de reeves, lip" de radio ildi-dierwigi rational Es. Bill dud.,
% lele-uln I, Instrument- t,1 ct,6u !I
'in e-I ell 4, ('Ito dit"dit, se "rutbl, e Ino,, cle IafIuras It leas cle inayores
par I 'e"'a y 1J."b"In "" I ejan e. Ira 6 simpa its 5 o I ub ,Lu Lublon. que
de que temen q,, ruabluler It& "carcuen" con el,_ 9-Y Is television unterrocional co- le ha consagrado entre sus interpret
con uj 'e-jrio regular dntro de ci a- tes f ... ritco antis. a man; tartar, mcdante ]as Las pre.-ilawnes de Pedro Var.
gr nde, gas, part,, Litt p-inn.
La historic del Trio 31(itainoros deal. xsictuiran "I I ueso _tnt, ico drl
,I. lit.hurniteld.d. n
L, RC.11, n duct-on, ,be Pedroo-Vargas pionicte parts estas
bl_,em. mi ,, 'us racial" I o9otros.
bor.t.r,.B Jr. bills, "'up-n at
esta noche a las 8, por CMQI-TY,, I on do gue.
ma yoriocie en pro del bienestar act do a.. oncillil. ercilciones. Ins numeund
H- rou'loo, an- mull-11 I-clilln., [it ran ounue.leB qu e le ban .I.c.d.
.1 r ad 14 I'll I n I,, anllaonluld.- PROGRAMAS DE TELEVISION entre las prinincrus intirprates de is
___ I"s h- )-- canci6n, all ccaro varladoB estreno3
que ripidamente se impo Iran.
U1111 1', la's -'s 1-, a All, Plan Ll PARA HOY, DOMINGO o'
jn.rr :, de 'T-, Ml! Q_ "De fiesta con Bacardi" se complex.
I :"", ink,,pw- 6
no a' A I Il- toril, earn. inellow, can Ins BimpAli7n k, P n In. Los %lulf1equil.m. Arl rali intervenciones humoriati- it
el t,,:,,;,o I I u it it I I,, it d,, L, a, to moral Geraulin Pnellf Jes s At rf,. y Lots Echeg.yc
su --Bg stacundadas got atras esuel asr del
,- 61, rn, Irun-, -mo in- Orin la. Aln);.udu at;,. ll -n; ,_ J1.1.1'I'l, 'KikinsTeleliqui. Progriloola
Jet P, an Hermmnos Camejo. Pedro valeff"
-, %lz R Cuadro CMQ. en chispeantes clos, I
iZ."' In' J- 12 fin m. Castle nall J-diri. Colgan66n delmaestra Gomilez Milintlet.
"1,"! 11,- "ol- I. All- de Villa.
"dora: Me, Kitty YUJI.
T- Etf, I M12 30 p. on. La. Verdad del Suceso. Ell Is locution y animaci6n del PrNoducion Y direcci6n: Mario CarrI
. ....... oderador, Miguel A. M tln. -c hunn, an e-mendarle-esno, F Nl i-- Nunlo, I- cuche en cl Circuito CMQ at "Tenor
El TrAnsito y Usted. Anima.
P: 1r .00FvruAndez Urquin. Asesor: programs Be hicitan Jose A. Inigil", las Anot5ricas'. Pedro Vargas,
"Tr. .. lol. do Xiburara Fc,,,.ndlz y Euselan. V.Ils, d,
Rod'' yell L, S IBIA c rg- d,, In -Lnlld Partirldenl Proxima mart a I a 9 y
r. N, 3 NIX I R del runinjo, r. _11. grian ._9-1. b.j. I. c 30 de -be
-d:d, C a"al 6 d, 7:00. El Clue de Ayer. Anim.idor:
I %IQ TV M. d, AiW 0. Pineill.
hl t, del rubinti- 7:30. Los ChicuB Sirti. Antrunlera: M esa redonda sobre el Seguro de
I, Marla Aharr Ri.,
in 00, lefel-jes I Alt, Pat. 11 Is las InAs'comenLarlas y so- hallert, del tango" y at popular mal
,eblo pa-litiridlide. I, Rusch Tony AM ,".
In., DIpantes an 6 cucumt'. "La d I I nte Enferinedad inartana por CM Q
"Farorilos de A nt ,rica" un, gran M'riat. T'"u.Hutrl G-1-1 El" tA" Puppy Gar Joan, y Raul '9"tl,' I- a A cgrni Est entre I., rtJBAB I Racano c.1 Progreso trac coma crasecur.ch-,* onxi"b"
Ta. rill Cn.dr. CMQ. In d- artistIs tidliles. Act-B, tuti- L.a In p,,fcLci6n call a' "Mesa Redondo solar el SeAid. L.,ta. "Antant, 1.n,,tdrua de Nul,.rr,1oinWe, In 1. A la
CMIFIF, UNDA MI'SICAL UIIQ ,ador, nuneSt-, do ce-oulnis, In, p,,,,r,,as e a u 'Mesa Re. gurn de Enfermedand" asistirin, espro# tit de Rodio Gtirciti Seri-ti 9,10 Peru Cmto. Do farni_ Par. e
-j-a it y lanUtro, It, 11-it, conno que los es"'ghas. su ciol., de ani- cloncla", trafulaR ]ones, a ]as divz y'puria4rente invitedos, ]all alifulentes
9 00 SIllf-Ift No 6, Patt,111a '. it, do into itud. y g,.,, IS td, clerics it, todat 1. Flipublua ac,u, de In each,. lintels amal-as wficrTHullk.-ky. (.,.IchA f.1.9l.fl. I, 'I"' "n ind"' I, CMQ-Teletision: el d Segura de De',10clavill TvIontoro, m6dico; Dr.
.1, 9 45 Result-, de In Scullin. INn- del dcb.t it, Let, ,, e I's" Enfioned.d. 9 Guerrero, farmarAutico; Sr.
hopin, p,,, Al- Inc I I j,n,pl. rI .......
....... i CMQ-TV, 1-ilt Edan"t. 9 30 de C Illn, u C.nmtitiyn a relso lil, R
I' .1punigoo-1. at tratir. I, Il.de. ,Zgt-- ale
(I, Rubinsteln I P"ohadu 11111 1ILlItIll It, I- 6B del p,.g,-.,,ia a advra atiacci6ii N Ddrgu M per dents. del
it) W MI ole- ('NIQ-I'V F W- 1000 Nluli_ P... InIal'in"ot., l-Il.li., con I "a, H'L-a 'd c I Canal 6 estas habitutiles tiasion. Connie de S le ad 6 n con
it., 'I'll I c eme-Lot" tin"I's "s ("nil -I li's Blanes, ,, q., It, debate,, p,.blc.,is Sao,,
I ... ''I a 111-Inada In'I'din 'El 111'arlabl". oil Zil"llarY I,- Clierdits, prr.%rruui6n I a Ill, oplinnfica., It- an., Ol. fl, ]a de p.mit- ,,IcrcB pa on 1. in- gone d mdo.
P 7 e d I I ,, I 1 .11.,111 1 1 -1 1 I.n.61, 'T' cti I Sdicj "m "11"j
dodnilia. Y no duditart., qu, -I. Me- I ,S It, Laboratories. Droguerias y Scott Sidney 0 ...... trr"I de BI. BaI.k. par Marla lan a Chorrn,: vi :uill de Into,,
(1, ChIr"Ro. (I Ir d. pin I" r a 3' Line -n'tiln- 1; 1 se Fixellinds l.bre el Seg.r. de En. Farannoint, de La Habana y vicesecreI riuvi,; it.. I Intl Kobelik. -,abu'un, fanoul- LIL, doI o"etc. let I -a H a- Jet n cdad c, ililitya tin rue- esin- tarlo general de In Irederact n
me I,, M I., F,.rhnd- ",I ca hinna, b6n qd, 111 *Tv a so ly. rual de 7,.baj.d.r. do 1. MQ1. ron.
RICA V 1 C ninup In- stou- 91'a cle "I. on,
2"ItAWl" III A Buena' Pan le del otIlt. Ingado p.r M.dn dor: doctor RII01 Maestri.
::s Red 11 It, debt, i, L ... InL: Manuel Ortega. Produce.
on Ilielt" rad
par. hilod- 1 4, "I'v, 'Los Gtiuilanes" v "Lu
doctor Rliul Maestri. AScl., Ec.nni- lot*
LO Es T410 In Real' I I, R % ,erd -a of Mr"g us
noic,,,del Chrulto CMQ, nine funge' Con le suferimos
dj, An jIIuna-n it. 1 1 de clallo, ell 1-11 ooiS.;,.S ,I- y isgo comiSurat lure, A .. die.
1 14 olvido /to i en Sitaritos y. cap-diiii indi.-Oibl, 11-da. 3- media ob,. 1. pace
In Or'n'st. 'II h,, ea CMQ-Telm
01 ,, I'l "a. .."a 1, "Meti.
ha 'I- "Jan. 11-1h, It I I do ,ol-clinin er, nd. I- ddd. Id. ..be al
rowan or. I. Enform. it
p". I ....... ,Vn ...... 1'. 1, 1,, lada" u I'la"In
12 1.5 11 1- ralorls.,I, ill,. I ,. "" fill
IM1,1111 J-1, NJ, Annuouni turn unte'narnunal, 'Intedoon- lainru ciulo lull,
'I" lo.foll'I's, "it P,
1611 12 30 0, do.,
R evistas E'spilholux del A I I't, I'll w';,", liro, 11, nad I I,,, bant'ibl, -, 11
I hall. 'I'l C-I'l, It"s 11 j, I tit line lend, Uunlhanch ...... Ca-I.,11abla hoy till president de Los
Ill I., Iln. pill 1. I.Julun, I :,f .1 pubI vn adi-la-urlut. I Alueba Flint- y oho,. III. cre-ulIll, Maine, On Ing'Affill I'll, H kuhnlo charl, Vidv plena dv tit, Migovi Ile-to y d, but prio.
K (I, 1111111all 'd, el i.n.'a de t", I''unnislon.-m fnglniu dc Callsigal.. y as,,,
la-0 Ificsictil Espuil 790 il, Mad" allourI. ,,, I tit) "Or"un-, III. C-iin VnI 'I Ortic I, W., I, Mu un n bl, 'I "I- H acendados a las 12.15, por CM Q
de INIA. I Mwl Pit "a'a''
1w, 3 1 rnf I I, '.r Wadi.
"t. "'I vII Lind I 'jure. or- rll.I, in, ennell". Lane me
Is jwu- ',', T".1111 I cane poetic decirse que ya cs unit coni. sabrc ull learn de muchn trancenden.
I I all jn-IaA "Intel --it 'NJ..- ol"I" "'n ",
JA ond. N1 10 Il-ar le"Ir on:, orl"I It sIgn. Inno 1. nub... qu, p,,,,m.k cis, a] con
111 1 I T-es. Vera; xI luld., Is 1,
It Ftrau'll re tiex vo en ce.ralroje. de Cu. d.d A.uca
bans 71141 W I', it-n l '. lull I d, liull Im. I a .. u do' 'L:1
N Lou ntiliter.m I b do, to, dill"jagD, un co until. 4.1ir
It 7 IN) sl :Iolua 2.. d, !.I but vur IIII est necesarli,
NI., :III d1l 13.1111111RII. '- 11 ,1 11 all ""' 1;"Inyru las pcI ... m !1.; 12 y 1 .5 del I bl. 'a ".Amoritucal a 1.8 ecinticimistatils;
1111filli 111j,10 Julia Ill, T qui, una vex
...... III ICI Inspitetar Ll.m. pill 7.;J) jerin LA.L.Ifiot.l con) ... de "El Grillilo,,afrecenj a -del I
No 1, Intru Y, -.-(I V ." F, llisl'14 li,, Ins and.,
. Afiet CXX 111jeuposelones JUXAM4U"LPJ, 11A PP!wAU'W^.-LPGMI]Mgg, 4 42C LIOVi'(IV X7014' -aniap- so.- -.a- '
. I
. I I I I I I I I I .
Avicultu I a I L I I Ethltevo durante la irwubaci6n GAILOS DETELEA. Cualidades nutritivas del
4 I 1. I I I L I I 0 1 1 1 -1 1
I Un 1weho cierto que seAak ',, I L TO "903 hay on lured insist par Clutd do lot enjes. Sunk, #lima huevo de gallina
I I I I 1: I .... 1 hallanibo del 144I Qualified dorninants, cuam4o IR mayoria do 1; .
11 : 1, 0 Modern@, per al cual va W crim. daticanducis net doja observer @I. Los ovicultores qua efuluan Is temente
und.4eceddaid im perw aa : -. I I der do stailloe find* to pal" is me. carhinate quo sclardante ptdI Una varts, dlgo..l.s d,1 ,- I llgv g: = .a' I r r.,,r hT. ru chOK ut ibelMert a leftn "It
.1-:, I Jorar ldid statillamiss, lima vex putito do Avg Am progivollortal Porsounise amid ul a amin ci.ift do Ia allowk od NO- 'a' 1 I . us client" 1.1 .I. t_16n
,*, I I *X:U:ao .& :do ledlorijou cxup'Zd. Autrltlvpj it* lei hue. nomb;eque "y me clanoc" I'la *1'
. ,t r Itarnin ". Los huavoo
IL CA "I Ell Cuba at .lei
M tell" Per. hast. hay. Pa- -it-.. Ina "It..Jr.0 miss eser'f.
. k. Monte Ian -fast"" clue pirta"*. 0 Can at "em- vos.
I P '" Mlintiol CUIC6 '901W , ct*14o, of ar* A,* v1siblifult, pg. bre do Sallina "Jamalquins", "a Ca 1= I I I Ine (A B y D), to San ca
. .Ii ,,I, ,, Los hilanisms, ,,.
11403 Anatolia, on distialas smas. M"10, We At I in embargo tl vlo- I I than tar corAftmd*i Pat at Cringer UPS do 1000 Qua Utnts %otalm"tal Los hu*Vw Intended, Monte r1cob an v rtuoln. D.
alsolet 46 IA u= roQJiA FA tinsia tonte.16n, lit. a Is hbrA do "I"id"w W Solid Ismi_6 descultilarto, Wn plum#^ lam reirld- .a inflx en Is asimilacl6n,
III I c a y f6x am. Lot yerne to do
',us I I 'Wide key* a nun Sol flouts Y Parlia 60 Ia almosia. lot m 6n del
to 441 Ulm I but to. surainislinor a too so. to pearear 7 om*nmr 4@1 call
I I estuillar of Otto grow do (deforms, r@pr"sntando *I Moo do two 'Inst- ro4w I I P- ,
Vitamin" wo, 14tvition all avicul- Jim it, Qualkillin Una cut. to b ., 11 ,= I
.&OU4111.1to %UO portonedwrode a Is ca. alloorlifina" Pulit Islows, at Una do am, La to rate a. duiv.da
tot culoarw, que on entente solo do de oulta. Ia qu% maguramentat, hu. A'
Zurvas Cu* bi-auxillen an quo Am. lit** rokultlkdo Mortal, Puma ULM I I tago, del gru a frivialbled. no Sawn" a metal I"Ar un'solits dis I "I it 0 0 Y SITilfics '4*
1 2,rano Ile crisdor, y quo to ve dross hubJ"o bathe holier anda mom emu ja Indir At all", porqua Ito misma clean quo Iliva IsmilplIcI r 1. .do "I an ratal. pulas
o Is. detonate naturalists do aquatint I I Stu &I 10 Vernon A 41111611,11trar *I middle cardiciptr (on abuill man a.., Una emencial an 1. a.
thIliadd a I&Avtwu, Jam ohiume . I an to it nolancia, unse, voced, mi. Is Boom daroublarta, mi. Pittinks) an I human& Para favorecor *I
MOM Vuft ". hay tons, .rawnloot. led. pActice con all oplicadifin. jorando lam caractorlaticas do Ian cruse 5an un imillo a eon Una mdll .,d.,q" puildini m4cor a mum Ant. mw. y no me lights oblimildo rilikul. 1. .. = to do crerpos vigo of y Pari6n a In qtj* pullolm scudIr par& sodium tested", *tram jorpetuando on del tipa, Uan"e "mathbrre', dis' = rote on, conterld. on Ina
, 1U.nar 'uh dbigu6milea qluto, y lon pononakk "tttdtoles y tapack- I C do In 4.
n Estop granjorm a gutialudimoo, I Ida estra;tAnisticas 'quo bacon quo dwir: do log quo se cabootion an 9 Pot com lots a. t.du .1 A...
Mucha Monte un MiAto prilruco talfils, y roluo Wan he 44 "I I militarism glattom noun clamitleatio, Co. nuestro pals can me noordare y quo Mi contended del huevo at hall. ,
otitall aukAtoop,1441% taconvonlah. oni sun prApI conodonlontot, cc, 11 L I me "Oormfolatim" y *tram orrodaroln. clantificamente halplarI no return. perfectaments protegildo contra Ia
1. do "Is tAdold of 16 foretaste on sun alros muchos, y dodo Is proxl- I I del& pot no dotenerse at crisdar a -anto atra ca" mi& I W produc- contandnacAn. Su productora -Ia
I into walkonsudoo. nUdad do &%I gronjo a Ia tooltiou I congiduor sales problems@ con de. to tit sucesivast mistirajim, In In %H1n&.-ba3 antrego dentro do. lion
r Yarded toul-graorro cubs. III full pasIble ordisnar quo so III. l terilmlento.. d:oe ruiencid h6bremom 46 obou- -tirticaiiento corrode. Pot
do, a tuarsto choir solo Contra tioran Job trIvestisoct 0 I I I v r qu. to mayoria-mmiyorba &tit- to tanta, a] hutya,'r6prownts tin alltoeb,% its o4quIrldo Una vasto "PA. I IU. I., V tit- Mato an'" B on, 1. qua me -n.ce Monte pulse -quo liegio arnIned
filed am vords, *"" m6tica-proxeroto Is zone a quo he i -w*
con W nombre do "baronets". at an me& iloche aluallia, compladamdonte 1V consuraldolooln qua hag sufri.
- riancia quo It pormilkii an muchoa here, no on market Carlo quo It l I "I I 11 PrAttles, pudieran producirse I&- d9oprovilits do plumita, LUego I10- at min minima contact un arrnl.
" a I I';
rude iassloolloar Una assfarionodad qviteron pilrdidso cuentiosits. All *I- I I I "cam.
ovicaluk aI simple viste, cuando 1b; t. con at 10 sonowatim a un AvItul. k;, 4 I I , 11 11 I ties floweii do] lips "Ideal" a sarmas IA to tanclubd6r, do qua on p
I tal onformistdooll per mum carantortau. to, modest* quo tongs Its graw"Ja I I plotod", probeindiendo del factor am saluna a sm,114 jolnialloulnes- E) grosor de Is, citteigra
cgs as IQ = 11441, Pero an whom )#Joe de Ist kapitil, okkurommomille hervindim. entioncow no verfamom, :It- inflation skituirlaim ,Iltm"o ... .
- I 11 -an Is trkulMda qua Podernes he- .."I. son -eir" I JI a Ia V"In "gun
, I , 11 I %, I I Par ,I contrabrilm. werik "romdvo". a.
"Saiwo quit patter" a mill. mi hubtat Puesta a hacer PM*bag
viqar a built prutbas, cuyas to. con tot a cual M.Meaments 7 Ion earlia. Ia$ deposited quo a proton. ham do h4ow Ift a tat& to, smij *1 a &A, .1t.stn
I thdattari*4 do. naultadosh hubleAn aid. domtm- I I 'fou.Tuy to an glkunu crias funclolm A moo do .6w.lo.w. two u =, In fin PW *PO*t"a, .
U"astal qu an
, "' ,
'..n X r.a J@'xtromo do cooter- scial. I 0 *Be 4U4 am duutted IRS As. IV a"Woffie" I I
1, anon 7 acomiancen can nue. aguill quo poloonamons dormlabo, pot eficlantt y qua an called
I* muy cam .01 exparlmonlut. y ISO Par ell. to qua an distintas o4a- I I .band Los astu&iWU&"doo a calon, .. In
von **an do adds". said d-b1c, (jut be delat "dorninat" Injo bud. Zotoci6n. txparimentail Agriciala dmI
alto ime, delaido a gut numstrom III alone# lam priplom ailcultores, cons- nos conditions Sanitarian, pos"I Western WadUlgton. han deancostrada,
Iltaroa carecon do protaccilln Hoy voces an bas CURIOS its un y1que no me maniflesta. E porcen. saber suave y agnibible, &I peladar, human an of
Clanton, bon talitltado, oln qua hu. I :' Stan dallo paltado muchas veces, taJe. comn ya cement diclop, men mientram qua let hue d lit 21efolln'I n dsmI
entities do quo.ollafruban duo oni- la 'A poseedor do un Stan coreje y con gul.n ell definitive In determine. as .
logos do alrox paitses. q'ua cuentan .&I Jar sent@ me lam prostate In A Ms ul.fe% A set At an ciscum. En 6e. ;Aoj l 9o 2
1. con lationtorioa oficholon do race at ticifin debida, qua lax laborsto- I I I ronly II bon y, par ende. muy AUme.l. .a. po.em un gusto hUivas at Segundo teddlia a tener unat
I I I a -e= rc A
em .
rJos del Gabiorho .a habliltsimen de- I ejecutivo, &I podreula con xallinals. lives. Una do his mks futrits (ona. furte, repulnonte pare )am pennant abstarn mom esajime, at ptrim.ra.
nmidis camottentia. it frento 4. hidemento y se pustesan a su Imolte cuyos hijos tamblin futron pro. t6micamente hoblando) a. In "Ctor! de palader elieado. I Joe
lot cusles bay hontbnm Itzparbas y personal capachado, Para potar i ; I "" III "Ion hijos gut ell In pricti. n1sh". III eruzamos Stilloso do amid Lit Yemd de color amarlila dorpt- .= 'T.N.A.. do ,
I
elitudboI cappiewde bawr un par center con Ia cooperact6n do Ian ca no siren. porque son "meteda. run con gollinsto jamitiquirma, ob- do to ties an Im. vituninwo Mi. an... 11 Ed = jimasturms tit 3 huavow eadis
ludio cowenonsudo do kado case quo rnimmos en In soluchin its lam pro- nx In CAxna del toncuo a no, mi
1. It .tmeta, y do brindsr I, quill quo jrdonjam, IN, jbdX sea an in. to, 40 callers", 'requintones an Is mervaromam an In poflada c6 chtles. y In conjistencts hrme de es- &gnd huivo j Wilk tra W rote
blemas do **to indole qua .u.jeft Art to-- Ian distinted upoolas I do" a to qua pCor III muce- ten eon at sapecto mortal6siccia dot ta..c.,Mo asim[smo tit Ia class do mknta mile Studied, quo
qua to altos acude, W conseJo y in a on to, it Or dersele *I periods As lisculdaellin, mi w VbAn ityuss del pe4 hu va, as cormateriptics del buevo
presentuse con frecuencl it "bly old ba- y In cdocars del wisuridQuar., =
Snbro sets extreme tonernom no- Con lit difertricho its qua an altos cantle did III tneuMel6a. (6) Honvo firtil &I aside dim (0) At iwevere, olitt as decir: muy a apos. qua plumbs An la region del cuallovI blevic. qua 1. an mameat.r. del lam stranlas avierlon del on"oda, .,wAI (1) Hmov. .1are. (t) False mandate. (3) Nuevo Will. (41 At or:.,Fue saloon con padre, am docir: "Cornish"; Pero sin fresco. Monte rob dadgmilim, qua Its del od. I is basis qua Ian Rembormten parts do in cabqza. Los "Cornish" -Una Re lam, primates vitaminsts mera I .
ticlost do .n man licatntecido he Pa- pines, en qua to veto con verdade- did. (1) A 130, 'dia. III At It.. dim. (91 191 paillits, an disposkilin do "C" A doscublertat pot lam quinalcoo ex.
plear lot clawara at compleloorso of porlealm do kmwbaei6n. .in built at Manor test. do i.m., obscures tionan let p4tas its color products alimentielod, he Ed to mismin forma an.las cbeleat do
An Una granja it* lam alrodedo- to celo pot Is rklueza its IRA imdum- 00matntior A Its do Villadfilso; Pero qua no Sir- pierloel enlemento gut favarec at = Ii.l. 0 t" Vevoll @I PrImero y at M
ran do Otto capital qua quedo mervir amarilia, east acre. Pump blon, bt I to Ia
I trims nacionales. It Is Presto a elotit siempre entrar "pot d6scandencia dejari obatmar qua CIM iento, a) qid, ,, 416 gItnambre quo cuillifulop
its v(vn elarnPlo do cusinto dejamom ,lose Re ayuda ticnin it produe- .vb,:j FoyqUsonan muy contado Ad- in clinaltucitlot do In PRIA, All Ca- de "Vitamins A"; La,,louspindal do ultima huevb IV Me .A.bdI
spuritad.; tar, lads in mt.nci6n, pars eviler P roduccio' s met. do Wats. Cumdo a. pn- me at color, lunclonk a modo its ififts an In alimentmellin da.los j ,
Two dichat grant&, d..d. to Crt.n qua lit fuentes de produccidn del mental made come timing, It explica- "donArante" pot Ist line& pattern, ran hurnsdas, Cousin afq!cci6n a lei card MI grum quo dualqukp, do
I' terem do 211.0W Pallas. at prement6 P.1i outran Jam consecuenclas its (I tit In mayorin de let crlmdo- an tanto qua per Iii instant to sulk o cu y crea un mstado de pradlif Ins ourm, pmbabkfiWnto porque coup
- Idn Pa h gankwbmmte permwwm oat]
.. des do 1. lot.. de 2,1300 poll- Para lam retrials y iffacelviame,
staquom Inl9revi.tas do tat nature para incubar its am 1. sigulente: "tat gallo no It. *I do Jok fall& de plumbs on IS =no de Ims visa restairotorlaw. Wtomilts 6tUG*MY* a abloodults -- amidiara do.; Its
Cade Una y do cinco ammums do leza. I g6 blen con Is tat jsallil;ia". Ense. indicallm. am, Concede rib Umps qua culdogludw
I Apr.PI it, ,At. mount. que i guide vlosion lam expliceelones a ca. a Vitamin& conareto no Ua
: odsd, Una anamalim Quo Puda Cam- Las Incubations in satins par t- I pricho. ILAI&m myladm: Plar Correm no hater u. j.L..U madof.jr ;. dim do Ian Jouwvwdg1 walo.
little a Job proplaterias its to into- tanto Interim Ilene par, lot pro- Idern., ..A too -tnn, .Igunos. pare u at dice qua Is culps lulls LAR Common 'be )01i iwkism tkMm
me abluna, miles its posts, Dichoo ductorsa Ito lives y hutv- tit In Re- ef,'finlteg y Jos ftbricantes its all- nogpero no no del AO.' clenterroonto famoo rebellion "Go La yoma del humvia So may ricto an
mento. commercials part &vex se'niero 1ndi..do. Lqbu ... :n1critilu Ina. del 'I'll" Quo 'full do In prallins. 11- tit Polia", nuestrs smonalralia, tat& subst#,hcia 7 del clef* wan moo anxious quo Ian de
Intes coming normatmente. pare an bOblic.. lenunas qua hactr man. ,Cr 19 tonto, re- to otals. Las cisean'tem" a havan
etc., ate. Be hacest, an, Una patents, presents un all =a = :-.:
cl6n a to petititin far rp.reacupan tanto de It produccittri deluna reserve its Machos. Jai cutlet lam x1guiIntax patients: III Mon extelente Para nib dipra an Ity PdMwu 2 6 4 bue,;
at transcurso. de Una Borden* at anuled. par 1. a adecuadu part Ia obtenci6n Ise tendrin an canal apart. vudadiares fantasias alropledor del Lriquo Moliner, midice-vetaI Milos qua .6 111,11., an plan* des. futelp mYn= do
I noth quo no sumenluian tit tit peso )of mvIcultores mi Gobierno, en it de burns huevos pare fncub.r, que Las liuevos pars Incubar nunca do- dexastre, tratando do b le Una An do Josibly, Grande a quien su.' urtille. 'com do
ni do um;mI ems, bion rare per s-Uda de. out at munten labors- Jos Imaorem r1I Boston to manD5 ben ser lavadas. El Invade let quite eipliesci6n traftolullizadark. Lo qu spularnot dom onvie 16's .Q-b-. y Debido a ou rhit.olua tin vitamitm tatooliI I _1 1, I
cterto. torhas y steadies experImOntales otJ. del troducior. Exto .Ignifica qua Pa-! una peljculm de protacci6n qua its. jandrolmonto, no olmos tit tables direction" do too gallorest de all A. 3 y D, protainds y AnInarplea, el I I
I Destancertod" Ia. proplotarlas claim., tooni4ndese lit trante do ins ra a tener un alto indict de incuba-Inen y permits Una ovaporacl6n tit- de too criadbares, &tin do allunos zan I
rD7
njn, hichoron Ia quo mJxsfioo a o4pociallsiss extranjeres, ci6n logrado. all programs I culdado mallado rijilda antes do Ia incubs- rally sxp#rlmentades, as quo at do- I coma at Muntro do falls Joe major -allbrainsda. Agrilufte
in citod Ito trism amarrado calls Una, pa- eito Its m ItIples monorail do pW*r 11 I P ft'15 ,U.It a, I
I atenci6n de dichos departamentos, Par ]a menos un mes antes de cm--icultor colocar a 4ilromicirub d6jus Me lima qua so Items: 11116"I Spite I 0 prep Indb ble dal I Ia [QUaltos quixis no hubbiran smansiodo, quit no .61a tandrim a ou cargo Ia do 153 *vex ditbe set corracto. citin. En tormetutricim, ineumbe &I ,&Sir, me diflout it a" complicada to confecionar nu Dirloctol mets, sourninto y Ia roke. '
mataran various do lot poll= y log ptzar guards, Ina 1I ei General do Gallorm do a Iteptlibil sidul U I
env aren a un laboratorlo portl cubar, a] &vIcultor debe fisher let- ire. mcl V MI etc., y 116. -- particular a pars I.- tit cria su C'*nt*s tit as AlaZaRand. Mom on itato Punic, tit. ca. A Ia vex It suplicamox quo, at p up 6q Prod F antle I Dildrinbuldw.
far. pon qua lei anallsoran debt pan paider nUnado ius desechm finale. y dect do lam tter 0. 11 c n J i6n a Us no a. I
- ,ompmlriotas quo den special. forma. lamafio y Color retrial quo at crialfor URI contastarritia nos conaigne lab vaces cj to DIV. Sao U11I
I y squall& anormalidad zarto on tat motarl., ,,, Joel- a Ia vs. con doe to as qua [Ito un P liet gun 0: subut.,
damente. didos Juslamenip cubits son lam pollo huev., son indite caracteristIcas here. alus, A Ia laments colibrost funci6n tituir III A;b= a 70.
gut so PcdIa confundir con altos center on at flitura con tibrolcOm AS. a gailinsis qua hill -do Ootierlos. Sus ditariat. Par dicho motive z6lo deben so astudian an (kauldcat We Is no- 6. 1. valid Sol stuablo y at pr6ma- Tabldonew: l -IM a 1-7171. ,
ent6midades Corrientes coma Is cubanos elpechilissides an todam IRS reproduclores I tanto machos 00ma I ususe pare incubar Ian huevoo quo ontrelsiurt do eaftetem 49"Aftu. III do pallets quo me celtiormin. Co- Comeldiftim, an alluds do sum va- ramet clentifteas its Ia Ivicultura. hembrao I deben balletic an optima. I retina lax regulation deseadox a calm Jos y parstiorif rd*AWVBL Ina complainant* net Intense mi- I I
riallas manitastaclones. 0 -1 tamido Lols granjores an au plantaultut- conditi.nei fisicas .I air ewper. ,qu- -pecte. MI public .onsurridar Co.- La majollcaclim do Ia quo as un bar id tipo I allmentmebson que emoo __"
Ad lot hu.vos rednan lam conclIciones de pro husivals guilindomil an f to
-air axe". &I que t.dos Ine ar&nJ-- to flagon Alto man laJos. P tam' ,ran Pa, carioter dominants at blen suicl- jallues within deride a sum smiles
i u tertilided a incababilid d Dab- -0, por zuupettal C.o.d. 1. d. humn".
tam tionen pAnico y pot *Ito cretin Ilion jollwitan In cranci6n do unit I. fist do on gaillisers. T6 breles do quiet* quo men mon )IR JbI .oat at otembre do par an culdo. Ali. Fhjikrdo, del 1. C. M. 11 I r ,
moron a lTION, I I
qua -.Iqut.r .idiom. .o-m.I escuslo de avicultares dirigida par .rim d.b.o Sir limplaa C.Ii.otes. 0- Cudd. 'pide ItUavoo Clanom I .I Ia determine. Coma tot as an* do Ctlba del AguX Arrnaddo, $us- I I
quo notaren on mum lives ON Una mutorldades art Is matterim, Cuya Cos y blen ventilados. qua jean blanco coma is tl a.e;Pe- tiende equid qua &I Crupporse us, to, del central d*JaIda, Falls;
,olikill do Qua I- I-onids tvid-rolit ayudo pu*de '.olicitars a Ia ONU, En at canct de Ina rRzas mis gran- dianto Ling continue seldccl6n de lea ejemplar con Alto tit Ia misma ratio doodler Antonio Salliagas, do P.
he hacho all mparichIn. a Oil fin, pot modlacilon tit ruddro Clobber- des, hay que m3igilar ... drtoelm, its huevas qua canfiR a In inc badora, que no to posts, parece sltmpro an. Agramants, 100, Cameopy; FrAR- : I
cusiquiern alto enturdedad &viu, no, hicitntio, resaltAr qua di-ho. a.. rith. Sell.. pot. ..do 100 9AI el avicultor puede der A I Pub!tc- IA 1. des"ndencia en mom del setento .J.co Guthirret Sairroak do Santia. .
I Bar mollivads par in parexer- peciallites extradludis doled con*- Tr.tAndw it L h rns, set. galia. quo quidn y at precio -,us ca a dim. go do Cuba y doctor Mariana Mile.
rebuild tat. do cierto Mar- puesLo a under. va Lan, do Palms Stcladmi. I ..
CIA dat .I.rt. ti ... do peribillm an car Ia avicultum Qua so practice an ba.tarin. M' run I
lam lotutinm do Ian pollom Bomb- regions cuyo clima itea sernO.Janto San Para hacer frente a unit possible MI public, juiere huevos de,580 Nsft:-Al socribirraso, eLrvap* di- I 1 1 :
, tides a studio., ma ..astril. part ovitar lam difficult. mortandad. Debido a Ia agresividaid grams I, mom a docent. Par Ia an- 5% 19 IN m rigkr Ia ca"n"ntentla a touttim I I I I -1 I
Una cuts a base mnilholmintleft. Wan que fludlosen wbrovenir mi OR do W.gailitom &a art&, pu*den retl, to, dabs poner a inc '!' C nbr#, Notation I I I lj ,;L I I I,
idaternam tntatontrio. a hu.vom poison do ,W ris ,B.
bast6 pars normalippor at tractnumn- implantaxen in.$ Ia all.. DIAIUO DI LA MAM A, Prodo 7 I _q 1.. 11, I
'.
to do Ian total attendee, III, deval- nuestrAs condidonta climiticas. Mucham voted sucedo quo huevol ' I Tortlowild-Boy, KfibftML I
Olalk quo 61 amour do lot avicill- ,hj4jj8mI 'A
vat Ia tranquillubad a sum propleta- 'buenom jwra incubar sultan 40= Pt40 alt L Y haste at for6alisho demingo. L ,
rim. quo dodo of cisterna it* crlsn. jores Culijonod a oil respect ten to an a smoriodo asomprondido an to I Dr. *fauna "am stidlmgo, I ; I I I
so qua .1los emplean, In sanidad No butna Seaside. pot part its su posture Y it morhents 44 der Cali- Mildl vaterinoria..
qua at, Jades lax depen- nuestrox gobernontes, y se"logre ; P L U M AZ ON ladom a is tncubdomm. Los bueVom W % I I I I
done Mendtl6en.eungronja, W mAgniti- Ia crenclAn do orlistrimmom Y Ia tin- I Para at Shield ttut nown *Cu", 4 01, I As I "C 'm a
cam Justalachards con Qua cutiltu, pluttacidn do inedidas qua sJgniff- I Lit posed& mmana it& In PASR- set juntadol CU49L vow per Ia, . I 1. I I ,
y Jos midadon quo prodillan a mum prictica Judo. Ian eatuertas u rebelde, colocadwl en uff C __ ___ I I I
animated. no leg vitinnifix suponer pare tam .bligados pot' n rift6n quen Una coationclillm Rfinz Y mom estikadoo an nuestra can'll, No bien so ban iado n Bar I 1, I 1-__ __ I I __Jim pudiamed hallar q a nuilstras titanium vienen roe- abrumado vs. segun parsec. par un carton =vtrt
quo 1-3 u van ser we .1 a on- 41" I In
It plaza de a a : : -m&IJ un caftmi. Ia eno.-midfid de I.xintin qua SO I R N S T A T E S "
mpo Pr.plela par. .. do- lizando hist. at present.. rante In notiril luchat quo reeled tra 6. 1 S O U T sH
he vlat. pt-loodo a allminar du- neceseri."cambiar In I I a.
% *1 I I
'Peso standsord de lag Colligulost de sangrc en laments hemas amtenlea pot evi- j6n tit me We nada I :
tar qua me encarezen innicesane- La temperature amill I I I No hay tied& come semlsear en Ia liters y an lam alarms.
gollinsis Me it Ia Avicultura an Cubs, en queen guarded lot JIURVOI no it I -11,1-1 i
I el huevo n' olores me eancerbaron be exceder do WC. ni balloor pitulo de numstra ovangelio agricals'la divefoldod
pot compete Ia tonterla I trader Un Iduano as are .DiI ,,
I N.estrall d at maJor Jugar do ; loundioncia"'dall cultivo its tonotas mention.
1i flymouth R-k . . 4,400 kit Las manchitas a enigulas Ile ASK or.. guarder huevea Pars incuba a'. .1 '. I
Ire qua a vects, se observall a I& de'lliviarnus con rarnedloo tram Ilegs &I moomonto Ad usabled, '
.,Uo to de ,agurg an qua
jMW= d AI : - '.' 'I'm- 'A 1. .let. del h..vb so. .. nIttido. to I. Items- debid. 1. humed.d. a CO O P E R A T IV E .
. M "- 'camismaclas pot Ia rupture do un Ot- mom Aluestro i lea, at doctor Rocomidadase- examiner a] *von. A Jos Alias dealers on"Alknoles a fair an vita finite.- In sort. . : 3 ya .a. to 1. IC
W= .. .. .. - I.- quatfin yona ausuinbe Mar u areia. .. reali.6 V Iss husnAtim, destination a 14 in. culture am Ia UN A fuddle existiltito clorta y eternitmente puza do
iducto. I un hueve con Una man *I In to de Ile at a Great. Cu mcl6n. U OU forma to pdoblt riquisu. .
..Cu. II: ... War y olbstinguir W Yankee calm ThiLncbM do
I Ij parobis aviar y In Cho est as Monte do a Ia tonaPers- won hizo I mangre, Ins rajadurits, lam cluelt J HAk, IMCONTW O SOLUCION 'v A no& hil, FINSE I
6n a an un am- u In colluts
Win u rim Ia de itire MI
turn tit u t"I n No hay an Ia tierra mom vidd henrosa gut Ia qua Una me abre
C.l par danU r lutmi team, y 1. I :
1. rupturdi de In yems clerto 111cm 11 rrindo El valor commercial do lam huavesblantle. tomplado durante hiro Yet lax con Aus preplan brunt.
Ia dukrichis de pangre painful Ali Am un dedo an el Prot Jugar all ecandmizodoot egstituye lationa I
Mor normal a componoucul tit rinc- estro r It rule racento ants, per id union, invortids. ; kL JERG CM 1101 -) I
Las ob"r.Vacfma bechas an tell. C dispue.to a editor at exterior y pot Oman do
!ldnes quintical. tandinando pot emu @I aspinclo in Ia I Los qua no tienen fe an su tiern, son hembres tit state moses.
I Ci6n Can Ia Martalldad on idjunclis A%- mir Una tonalidad m&i,,6n Cl-. a Inculoadera kaaa& Iio utiliabolio con ; I
limentacklit an Is Cremosm. Canto aus grande sea Ia fin escrilI = arabatos Inuite- : I I
- nch., tawt,, mom tilmPo tarrimil Hillibles, lam a* convirticro .mAs provoclid. .
I W..WQI roull de Virgiold, MI met adel3nte ca Una& brebales h6n huavos con cui- I INCLMACION TACII DE CILMA, S. A. 7MOPICAL to ties ura nul6n qua cents con mucloas isequefuls propilrus-
F&,rmcen.Jndicmr quo podria haber re- an operuse dicho camblo. rridox y malollentaps, qua nos III TrannalortiI lot &I tragilibitem, I KATCHIM ). con ad hisforicil ed marvicio del warden, ri6s. No as rico el pueblo hand* hay a1gunom rIM mine Aguill clontit- 1. yersal reventeds, y 1. SO he onfistat-do maloultrent-bren bimon do %room, quietest qua noi can an ,
to qua Ia lentlencia a producer hue- sabre Maine eminm me ttadu its Cade Una tied* un pedaw de riqutm
pariffids its Ia avast. PAN N. Moore. do Pero, coma el qua Saba. "be, mi c6julas do itire triennium Y 104 bud- trad, per prinisral vow a Cuba
est stacifin presently &gut un b-. van ...ell- do .Ranges Am I,-- dim Ia flebre y I un SLMER-ALI)II caa reditarla. Ed Is mayorim do Its prue- I., talfuient, no. II ,j- ,,.C,,,,*, Ad .1 Imen, deatkors,
nillisis de Ian dattis reevoirds. am comentaron a retiruse cc. con nSp@Ctd a sup cualidades do paz do contrafrVitar let intruilefiloncia do VITAMINAS ton L. posIbilidul tit Is exportaci6n demplerts at apetito del agd. '
LAP yeamot reventadas man nsped. be, Ilav.dits a .She co. esteMI culler; Ia impolubUided a d1ficultall. Ia "ca doscantisida.
,Shia its Una #ran pute do Is mor. sk olome-6 tiddink. gut 1-9 hasto delloparecer totalmente. Rate incubstol6n. necestarkout ca debtarrelle dol Polka. I
.do Ponjul major pro- as Una lefchin qua deben spender i
t.11dad an Jos I:orralft de pasture all dpI n fee'laueves quo ado teen &a tantozy &nice sivicultores qua In.
2 mclualidad. FAto Quads enliblecido este deltcto qua IRA Leghorn Old.. JOB sin .bar I- siquiera do quit Antan curar lam males de sub Stan- Los robos en Ins gratmijas tARSENICO PARA SUS POLLOSI El Wfimo 8oi t rf- Ell un pueblo perdlin, In qua times de 61. y no to qua me Impor. .'
par Joe ,egintros do mar-Wid.d do vs. cou, aunque alto ca clusl6n no debt mJento an quo ban inturvenado 13 UNIVM MADES AMErust ,.rneox do posture. I considerutt como absolute. Lan man- .A train y protleren trumpet y en de Stit. Maria del Roostrio 1 to de alto pueblo.
La mpturn dt IRS yunas no "pre. chat rretan ocumir cad rnlayor fte- Juror .. ithorros antes de &Cu- 'a ma. tit, an built. tit Contains R aq.6 PjCjkNAS, Para diarninuir AlI preaftedic, do rftortcdidod, mo- I :
Santa un alado de enturnedmil j*p*_ cuere m on Jos huevw de potion NJ at qua posome un derecho dene can A] Ia faulted de vialar
cifIcAI *1 ,ut*r,' Mis Wants: enahchk qua 41I aiguna. avi. que Saba mAs qua alias. Son bis Nos Iltuan QUOJW tivadet principalmants per Ia terrible onformodad "Air-Sac". .w am Pa parkliti. it: lag .,. cultion. do que Its manchma.de an e&61&tras tit 1% Avicultur., qtte its rVent"M at ajeno pus mantiner at auya, tit at qua 1. v. duefi. do UA.
d r c tit Ia .an. do &*At- M- IS a
I. m on 30 somanat an el negrocio, nos ,Otto malice Jos confinumobts rollick its I -lu not debt abuser its ell&. 51 a] use inspire respect, ell abuse In, p.r pprikHai. apachid. 3tun Ire Ann counties pot Un MAI cuida dan e.n.eJos i Ill. Rut tencmox 30
it Saltines, an detemin-, as .,A. do clue soft victim. d.
Jam eloom repre.sontan"un 11 pot a do lei as qua cad. tempered. .n tiam. IM,116 DE UN 22% DE PROTEINASI We garcinfiza un digna. MI gut no mire at duacho ajtno mine at propla merfte per. isocas, del Alto it lases do Ia Una, I Pa a amid parte, lque Jos it no an un
ciento do In muertqa. Un 7 per clon- I 1.%ian de ilatema do crfknn, Continua turner. my tranJax. PAM tit- *ido crectraointo y isnowerdib do lea retina. I oter at proplo.
I. .. d016 a Ia pull,11111111 un 4I ant Una productift muy I 4ue
niontoWn Inad it c'murecon's-P11. criticando hay to I Alsbarcon can donde lam ladromill ban hicho I
alenjo AUSAW Jai dr con talents pre. All it& t proveedor do de 6, suyas an mom de tres ocitalb- I
Santa an 1. mteld, ova. Sala uA 1; I rentomenta do tun resul''ad. its a Or to 'do Incato, alempre La tioua guards con patent, blends pus Can qua aquietar lam
r sfdo C troller a Pa I ,I. .. A i red an at tranwurso its e.tos 01tittos IVITAMINA "A" CESTABLE)l Lo Wilma on maloria all
pot clitito do lam lives indoor hen a a go a a at- me"" opesar its lam tredidem do
.Got. YM" "visited". log "d,ion.otes. "I".6 it... do .ant. 11 habitat.
.0c"analmonts jouttintoo,'cootar ellinizaro" an at ntgoclo SO- a, JIM MAI son lam qua ",inUtd, pracmucl6n tomadas pot lot profiles trieAlicia quo evilet 61 onvalsocimiento del Jos PAWML .
evil qua Truitt utondni Rate$ attiln I qul.r.W. Ed icultores.
&ran I I RAW a del na- Calm constantement.. SL usted at I Xn I" pueblos qua ban do vivir it* Ia agriculture, lot Gobbernom
*m ,ol.diclores an a] M JAI ]Ida Am to# r d vA & InIthir an est. negoclo, quo FAtCS '01ores us Be nos acarcon r Todo PI unido a kis donrI VITAII y MIN& Hutton at debar do much- praf ternmto at cultivo do lop Campos. :
to V04 ( do ad r prelfam Is o,'flonatis, do altos columns so lelterros 01 lab 1 RALES, hocon do *#I* SUPD-ALIMENTO *I ablim comple- Se OsLok camotlendo an a] slotomm do oducacidn an Ia AmdTico La. '
Can ourIllsfis Y Ad YOMAO MV1. M modesuo = 'b'datut Adis open- skjUh island un buen. nelocto Peter do Ia caro do I ,u
1 1*4...que ", di4ntdl Una it- Otte", .- idempre y tn,.Ad. An earn so erro. torldaden do dichm localidad quit me impl..%en madide. .at,--&-. -I to dj cuantoa existing an at inbrectelct actualmortle, 109I tins, US error gravistimo, Mon Pueblo. gut Avon cast de lam production '
I __ res y trabaje Cali oftelands. nun 0. A prociso, pars evitar qua talin Jam. ( don* con Bu use, un SUPER-AROILER DE 3 LARAS DE PE- del Campo. at educa exclVvitinente a lam hambres pan Is vida tit.
, &I do julen gn% hat,.ri.. Y ell a continent iucediAndame. y qua I boom. y no so lea prepare Para Ia vida Composite. Y corno Ia vide, T
ya aa6e,,,.,,,'Ie note el HAM u .CA sumentedn Ia viiiiancla 1 SO, an m6lo NUEVE SEMANAS. I vrbua adlo existed a expenses y pot virtue do 1. Composite. y do
Air. dy.-ji, ne erd. ell., .an.. quo beat. Ij presents me I tralicar con sum produtloa. result qua Iran at actual .i.tema its eduI qu...1 dn.lor'Mula Lula Garcia bad onto Recalls, pus 1;
it m din .as r mu- '
E stia e ortu nid a d! n GnoJ., por muy .garta- rriando to. robo.' .a,. 1. Bi- PRUEBA TE SUPER ALIMENTO, faWcado Pa, I-A i coti6n ,a data enstrid. un gran eitircito do desocupados y desespersd. d, I. CivilluchIn quo Pat y h, bi trion, Rvem on aquolloo contmn6s. dos; me ati, ponlenda Una cults do SiSante vin un cuerpo do lootV.od"i Con mucho gusto complacernos a MAI EXT17NSA COOPERATIVA III AVIM TOM DE I mine. Y C do dim. Can Ia educact6d puramente literaria que me viaI TNACM SU TEMPORADAVIC CIUA CON LOS I guntrents ..b listed quo Im fiat,- out qualms, V dldnd.le I .1 Jet- it p.rqtj, il que ..Im .ab,. call,. ., Asia. xr.n3tiI y he"... ,,.*Sir I
. ..... . ell nn tcriqu" :j LOS ES11ADOS UNIDDS. me dandozen numstrom PALS@-, -a ahado a IS cabeza y me Ia quite
Pot rILLSBUItY Pa vanden a ire- ruesto 4. Is uardim, Rural do San. I I at C.up..
I mm m AbouffOlL volt do Inds Ia Rep0blin y $a $A- Maria del Refiarla qua reliable ,
trot, v.dillmda. Imp.11.0-- in- ,us ..tu.no. an tat wontido para var .
11 triculm an Cubs, pilot dotrAm it- ,I .a hXrm eximminar de:tina VO& y I El hscIIldor it )eye. debe Omar a Dias. ponerlo detente de Sum
Code un. it. .Us ..Co. hay .1 ,.%- pare siennfin etc larriblit Azate do Southern States Cm operative .J.. tu.nd. Jos fame Para qua Stan derechat y cumpliciam. no aves,,Ida it .. .... ors,1111,101611 4110 to, gratilares quo as at ladr6n, y I roe do mudArLAo a enmenclarlas mi entiende a Ia almuestrim
$610 fi0S0t2 Lk kfE!q !! moo Iiiirn. lit art. bubt tin Win coal ,me, ,us 1, little ,.,l1llI1n do son=
sI tit t rabl. I
Ia crim its ovem. xalon Im.6vicultoras do Santa I r '. st 1. Roproulanioda on Cuba par qua exists ,cause Para ello. querer Ia justices y bien its todoll, Bar
poel" ,,",,bim y con Ia WA* oftorldoglim eitoact6a civea 1I A I-Ittnh- PlInado' 'n' III I pre a lads Ia Atencidn q I Wandido pus saber dist-inguir to recto de to tuorto y no olvidar
as quo usle Aim deja Killer. me regulate. I quo qul*n st I., .ire, he do .nd r tione qua comgir ou Prep'.
do "we y do ;,@*mi"" sewcetegAdft towedoemosio pma III contain: frallixese Para 1. .- 6bra catin vex qua I crontre. I
frfo %Ia avail no. Un camblO T .
bb"Ift do low ftlasm m 408dwOb 11"gods 7 Istocols. fift's.tomp to: Ruellis Itionedorn Incubadoll Tropied de -Cuba, I
0 I In ... riallus. Un catilfro I I I Ascalon alAvoso: Initrato a Dios y enamilao, do lam hembres, an I
I 111 I I 1. I I I I .
. I
Pigina 40 Ocupacionel-4 I DIARIO PE LA MAINA,*Dinlibigo, 2 de' Nov. de 1952 ocupaclon" fio txx ,
. .
I .
Automovilismo El Fregate f race's 1)roporcio I na rrifixima seguridad Canarieultura . I I 1-1
I I I I I I I I
I I I I :.;, ,* gt+ 1
I I i- I Ha Uegado la hora de la
o tener I ,.
Un inhirtunio pe parece It ';'
.. I I
' I ii 1 -4 11 I I
,fin: las accidewes del treinsito I ,", I "', 4 Verdad para el aficionado-,.
I .. -,N I ., I
, I ,
IN I I I I I 11 I I ''', .11 r I I I -Wn I P,,rElisco G6mcz-Ord6fiez
Vor Jos;! A. de In Viesca 1 I I r I 11 : 1-1 ,
: 1": I. -1 - ,* i 111, I I I Ilega uns, ,carts en 1. dodes e3peclutes par& Sober com. ,,,,, a u: d'ddo lo, p'llstras, ': i I I Hoy not
,d tonou'.. ent.oce. 11 I que, con prolunds tristozA. Its prerider, Interpreter y aprovechour
:, .!:!,lit1: ,
, I
C 1W."it) vI col-, I'll, ol "III" .. 1%, .1vanaalluls a ver oil fl.l.: I I 11 aficionado nos participate so firme IRS experiences de otm
do III I'll. ,I,, n a 'N"'k. o. ,III I Sj
woolcoo,"No"... el it, ProP6.ito de abanclonar at intents todo, Jos qua tinto on Is F?. ""' ' I, de Bar cannelcultor. I nariculturu. come en ouseltilwel,
::,,1,11:, 41 ,,.ullikalco 11.0a it. do .4119'. "idea
1411,,i!o ,#.,,:,, : :"" l, : ,,, Ld'4,, I l,. c ,,,, eue. L ,I It's .-Id"de, do No names de mencionar at nom- otra empeflo, se hubieran dailado
u%'o, a .... t ... .... In ... WHO noiyo, que bra del outor, par qua no as justo veneer par e, fr&casO d parrm,
,z Idl": ottook, ,I",, 1, ,
., I, .11 'ituou, ". "" I I 11
.... I'lue, ..... kal, innille o ,.,Io. qua divulguem
blot A I. .... I ,,,,t,,',:"";, 'I'll, ::".; l, ,, :, I nos to que an grade Intends. at progeeso Y ]a Civillucl6n'
I ,, ,,,Iul ilovo,'I"o), Ind.. tan di.. do I I do Intioniclad ov4particips. Ade. no series one case palpable. qua
liolloolio, 11, ,It .... ,,": l, 1. I .A it lad.. I- Is.
I',,, ", ", .."', traits, ,lerem a lo2segurid.d de qua aforturniciamente todiss podemas
d, ,, I z I ,I ,,,,,,,, ,; :'." 'I, oo'l- 1, habra do camblar do parecer. disfrutin, I
rull, too, 14, it, ",":,I "I I I I Quiz6 Layan otros muchos que La nistoria del mundo Y de las
oule Ill I'll,., I ... tiol,- III : 1 11 Ill.,, p1miW011111111110 , no eneu n1rev an at misma case, 'y cons, no es mis qua Is propla
e buu- 1, il"ona. 1,- 0, VI do, I ... FlIpid"; ca".10 Todul', I lad. ell., dirigicisis set. biograffa'de lots hombreff qua s! han I
"'We'ad" Wua- ... .... to ", !1, I ...... I ,let I'liTio.1 Sulurnol, III'.. I I cuortill.s. empehadn an hacer alio.
I 0. houllool, 4"'jJ'ail ... .... In, I, oulott'll, pi 'I 'ArInAnt, VI.e. t.= econent-do on period Miles y miles de canaricultores
't", qwi list, tunuou, i.l,
lilies olloola, I'll,, ,I,, ., ....... I'! ,Wd I o, as,
ki V "Ill'als, 'wrII", d-v o I"'I'l "O, iti'lidentea VI tran.'llo. It. '111 or Ided qua It Impartgas al FREGATE so I :7 -.-,, %. .a. .,epermite hacer deducclorot, han vivid, y aftnt conlin am vivien
-IIIdu P"."1110"s., ,0% #0013114 R ml.Arti. 1'et.", 0 '.1-i'l.a.I.-ionativil v." Wake. .. 1. t,'g
" '1 o t ', u," ,,I, ,,,,-,,III ducla"coloda, y )"Ic ..", I fritnek VREGATE, fatirkado liar "Renatill". ituo list ills rulando tie aslabIlidad. ,J coni, raoo Indeforistable y sag excelentel Iran 65a, S.1bre too resulbado, do, Jos emerges mementos por tan
1,;, vidod""i "I, I:: Ia ;!: ,,,,,,III' ,,!epIa Iloillo Nool.nol. ,it qua earth usted pasando, y sin emI 'd, I seen reidaman anumlial. A Imvh ,let ,art. longitudinal ,10 g,.bada, p,.e,1,,, r, ... AS, .A .,Is ihep. it,, ,.Matclude seeks, de 95/114 mm de espasor qua efectivos de nuestrus cries, perfecto
kl olo.,ul:-, is :: A doet'lida. culabo- .1-elourn I So .... Inte, ,.,%.Ir1.tlan do ..n.1rucel6n. exterlores a blen paudi6ramon liamar "on heave do nacre". Este chash-casic., ellmbia 6ste de grades emociones qua barge, all[ estin, continituan luchan, .... .. Colo. ovion ,let cuorlio ilue ral"Pult"' inlorl.ec., del FREGATE, V.. digno .to aster. ease. tan .siento.i estion at chants vorriente, aligerando el peso total del carre y spry ,,hand, ,onm".- on ,. .go Intim. do y, venciendo a poster de todo.
,I!a.,,,l1,ol l ,1,o1 1,P,,,,1:I ,,,l,.,, r ,ouudo, I"o ron l Viulor Aldicin ,I fill ,to I. San Ya con5iderados Joe efeCtO3, P2el, olit2to "all, "Ill- 'I ri .... ",, I oovull,16611. a Ill .1tunds. onto, too .Joe. do ..no,. que, too noudidn do Is marrha ,a major In potencla ran v1stai sets estabilidad Y announce do Co. ,:. .b.. .,b l d d a lodes los canariculto.
)"a losdo -ill- tr* :4=v;d res, y rally especialmente a los que semqs de llqno g Is cause qua he .
o ... 1,41'.111, 11.1", h-oldil- "":III'::, ;ou .1weetA ,Io ,it Inclow ,1 el .c: 'aArea Mo.... .c."'Hilro &I psoijor En V-1110 A Sao IIACRA ban Odo vonce- volocklad, a N vat quo be). Mr-ordimariagatente at it
'A' iolo ,,, "ooo-lon I'llando I ... ;,or-altrutrel y perfil.d. ecato. as .1. propl.i.eade I prCiducido age descoratonatWento
- r1doille. y x1al- Infr.,ok, ., ,let "' .1 .oA. w use .tAbilidad stainless. III redactor 0:'..U .'it coml mzan
bil 1.
,,, ....... I Ind; ,,,,., ,l I. I "A p r .:,r,ark%-,y.vrn a- probar .1d.ddel FREGATE .olvallso.14mil Los ti'unflis a lon fracases deter- on n estru communicate.
l 1". .A ...... p. I .I'll,, 'Jut, lot. c....n. or..' cal.eir In .one. do turbialemedw -P6 .l.es.d., p t eodiibll
"'ev" "ou"llo -11 I, I'll. U encolulahle in Iadt1WI dal e. MIN tir-scra our-A, do ... Ws plan y .1 Site del del) 41 menle par hors alrededor it on creeds rodandel 7 splican& minan In forma de reaccift emocio- Los sintonsan qua ousted he obser,Z1111 "11111 "". I .... .. Us 110*1 (I de Ill, Fit ... In do 1. .1,01sl on "A .ud do. r.,a ,,a c, sills .1 jaj.. at ,umfort, I, 1. fsailkhtd on 1. re-lithr., .. an "u-sents do 1. -.,.he ,d,..d.,, .1. qw. .1 -eon .,.-Inimseclr, par I net de ends quien. vado, an nuestra opint6n, no Son
Ill. ,,i "Woll.1o. ,,,I, oic-1111111- -Ie ,,,, Problem. d. I .... tit inas q.e consecuencias de trastorI I 6 long- too v-1AJA qua reunc mote models. La cauract-intic, esencial do so cle- Is risers a prueba El FREGATE no ctk vendleado an quip" Wenbcors. Los principlantes, .1 recibir asto
kill,, las Iflantoelooll I I ,o"I'll'oo nt'tud. que crece I ... r ill., a f.clao. Agricola. a Industrials., M Blari-I San L Isar.. I nos digestives, como ya spuntarnme,
", gorl. Is, -.-,ha. .,it.% ,I .weroaticamento 1. fior"It. I bit.us.. do fueg. A.. I., que rral irastornosque tiener, so organ esi
toi r al sudolo, I ... ... gelloa. qIl;-. ,,it) ...... Y osto 11 .......... I e b .Ile .fact... sabre todo si hublendo 12 exceilvat dosifficluclim del huevo,
ooio., VI gonsoll ..... ...... a, C- ou el iiW d, ,,,,, ,,,,,I",! to id. bvoc, ',',Id
1;:,. u, 1 I"'t I I ,ridbe asi como In at nel6n qua se
,,, : ,11a, o' Pr uc,.ti t, '! a in ... n t, dl,, W.. ,,,I 0 Pro- I I' ciao, -- Pat or .V,
do "o'.1 I"it., s ,:""la"; I 1'. nuthl ...... .... I. I 0in- 1 ,ad. .oi. ,voitial-i., Eation., par Ion ,a varod. pre'.tc.aid.l. las frutax y
,,,. ,e
.... I. I PndI Ju. or lain
....... ,l, ;fr auxzors ca e : loo ,ld",u'- ".""n' "';,"! ", "" AV U It V it ic C ) U 11 it) doo I horn do Is verdad. Naturalmente, los animates estilm
,,,,,,,,,,,Ii,,,,,,,, ,.""",i ...... """ III, 'aI o pki Proodonle or I., I on 1. lon. on quo sto, too P-Pla,
(I", "I 1,11110111 ilto, ,I -1 -,,,I' 11"lubli too ."In, land uoio,- I ell ones cand)ciones muy delieseiss.
'adow, 1; I ..... ... I .... .... on 'I al..s -1,1ble ,.'I, ... it C EN' LA MAYOR pailt, do lus FLa- -Textot dii los grabaclost inspecei6n ort de last I G-b.d. 5 : pich-cs r.uJenes nos dicen, do one y par to to n to he de tenerse mucho
,,I, It, I ... ... 1', I .... I,,, 1.4 ", I it,- N1 ... istoIs. d'ob, i1ui'p' ,aoo', ',,'' Hill' ,to [- Ul6n Ntirteanart-ou form. I, rare. ins, deficiencies hv
oI .. ..... ... Aulad I h n-voloi's"an timable'.'s y rlantvoga out, Juil- 111. 1,1116di ....... t,. Par 1. .:itu:: vehiculos motarizados. EL AUTOAIOVIL dethe do toner. -, ,uid.d. ,an 1. co-bies be....
pot In menus, one luz raja traseis bides ell Jos orwurrientlas a on
11-1 Voldida, _"ta'il Iloollill, locia courdionewo outle las auto. I., .1 -11 noses. use I Igo, use I .,,a hIrme. on Is chap.. M I entra, so re.imor, Ilimentiow. do temperature paril eviler comply
I, Ac, ...... ."I ., ,,,, ., lanil -i-nou," Ile 'awl, go action". .
to", I" 11dades Y detail .11tils del KAll. ,eceou me r: -Textos de I* resoluci6n qua regular los excimenes de la o prone ei Joe... .1 e.sninuld- olne., Algal- tendran Is satistacci6n Lo mas indicado es Que suprima
tallo"i II .... i., loo'-- I .... a I "':.'", ','I -1 ... ... le-ongtol ,,,, lus pill. "i,',,,,!, r, ,,I,,,,,,,.I, ,1,,I j l de aq ... I la, Cortera Doctilar y o1gunas pregUntaS y respuestas del Ito us si las luees indicadNoras fionew., de %or icalizados sus Buchos, .1 totalment el huevo como allmenV",,,Ia. rinual"Idad I o"Ino, I I,,, Lleouls it, trao-lo, fin d I. .... to. I 11 I-,, 11 ostild', Jilted- En ow orsey contemplil como e Is pichonad2 to duente on 5 c antas zem2n2g,
I ,ok-oll, I rs'gn.li,,,. con- 'a, ,,I, f ... clon', y o'n 1, I. 'u., p. "' cuestionario de to Segundo categoria y especial . ons correctromente.
..I, a oca, gavo, alvtolloit- F-,I- ,,I,. a on obligatorias ins lucos; do le-, so presents el colornido esparld.. a comenzara a d2rlo observe In
,a I polloole, .,,I., olbhg.l., as '- ,, 3 at at a
to, --. I d In llp.,ul.s Uns ,r heel" o'lo. 1.11, P,.b;l l to dolls, 11, so as el .at -El motor Diesel Koemper, alentain, de construction met- ,I,,'it" "' l'o" ''o' ."o" d' .' les liata oloblar. como ell otros "- do. noicstr. do h.b9, harecholo ,I
,,,,,, is do I., aalooid,- d,,,.I .1 al, Itoode illtegl'..'.e lill CIII-JIl Sit- I dos per. loll; romwuc .I debe I,.: indloaciDnes que respects ya he.. no-I'le'. "III, I- "Islo- a canto Him- de sus progembores;
....... loo. 'i-01., I i proms del TrAnsitu. amparado r gado at I, ofel ina taricia que debt, dernisima, acalsis de llegar a Cuba . Et Pontiac de 8 norlas. El exammador. de pas' b" .. t.m.ic. p.drim to- mos publicado. No large temor atpod nfllo "" .us ra-cat.res par us veto de a -- acuriosamento coal al site d' ', per. on carnbi gunc, on dories bastante fmta, y
n crac poquuo .to -intlim- del Frosidente do co ,an,. "slas is n.1witel"..P" cilindras y su economic ... Comfort, luic y eConorni auto quo puccla tra dq.cl, tsed,a mscgu l nor Is s aspecha de que en' sus am- nunca In heT ... go.,nont, pad. 1. Iftepolbilea que to confiera pie- neral estas larjulas vi rill-Idi',," functional del Aero Willys . t ..I I sabre todo vegetables;
u. .,I on Carros use de to- ,id.d. on re heebta press one ep do- dafio at son frescos. Deb.
-do "' Tt u-lt,',';'l, : ,de .Igu..s III ._ ,an
rs,. toi, in 1. I ... Wool- weid.d. Est. -gludsmo me- dos: cuand, estate a dos marcus y precious an National Mo art (Ford) . mia, our preserita, at c ,
,wm, co. e.t.rid.d p I an. sabre 'g -: "' '1'ao'1,' prism, reduce Is dosle de bac, '. o ol debe ,crrvgir
dcr, .k,. ,,- Ira an ,,tod. do -a- no. 0 depart I- THE TRANSATLANTIC TRA- me,. at parecer ablemantes. bina, on todo cuanto sea possible.
r peligro, mediate otroo departmentt; del Eated. oil- inspe c,6. ,ado.e an. .tied. qn, tol Varieclades ...
Io I DING CORPORATION. S.A. scabs [ Sabre uste 61tinno ones, no ars Para completer el tratarniento,
c citades y consulate, e. ,art.,,, ra intervertir y reisaver 'ad,it ., h,,,Ireg, rita,.,,, ayuc Ill'-parricion
. c,, do t,.c, Cuba u. wim., late do I queda Tion remadio que recorder
n-s Para Is prousa tcrorstre Ni ai r0newrodo call el trAnsito. po r! -rnprdado rn,- M I S C E L A N E A mol.ran 6 solo so Jos dare a beber agua con
,c.. -,.,-all, P. I': re.t.fi-, eon onedlibas ,ectificild.- clutinit, air. ell liq o'. liaelga it-,, Diessal We pietr led., I t.do ,ailnu, hemon verudo hablarid. ca-c-bimato, par un period. do
le(lmr, 1. tolo, 11 z I
d rus. las ]acres del inveterado des. que mn target ,uo simple. at, ,oil 1. , '. 1_ KAEMPER can .go. "
I 6 ...can d'd es'
P" "' "' '.' ia '- P __ "' ,. f,,,i.
,-,ble rov- el I"Itgra. anun- loblerou y decontrol III- bay so- trund ol vold 1. q.cd. fuel-. do -be I- excess, e. In alimenta one a ,ios sermanan.
eIa"o.s.p.rict, me- or otta organizacim, '. Z. IT o oe ruIs"llitta de ALE Imente ell to que a] Et agua 'do cintrocarbonato se
emaciate .1 I,. 1. .culsci a y el conduct., que sl 00,97 i$
,, 6 0 -'r rI.n6n can as intures Die-1 1 lluevo repecla.
te.r.l.gloo, nd poluble 1. Much. hay que hitc- oll. do. ,,,Igu, x ,at,, ,I, c.tan ,.ndj,,a,, "-* ....- 1, ;I___- 1. prepare en Is forma siguiente: Una
ro-glunizaea.. do brigades do inus, b, h.cers, sin e.c.s. a outs peru 'irladca prescritas. "' L ) I 'Ire i;_1:1,;:, _-, _'6 --? a combustion do petr6leo. I Una Je Ins consecuencias inme. rucharadita, do In de posture, di.
-rl. hoch. Aii. do I,. 'I. -id. human. no "" on to, ll -'/ ; El motor KAEmPP.E L0 1.1clII Io: J ll ,,,- do c liai c.con-, son lots I,.,- suelta ell us hire do ague. Se
Ion Do o. hobl it ciao. Una ho- -so, do c., ";" ,4 ;
. specounnes 'rart. de r I sF
--tris learned, ,% :, n
.iuza, too., lo, I ,., ,,, pr&i. y .- I"s ruban- lon acuerdo con Is organizact6an do con, % i X carf- ,in
canst.ute- 1. ll,-auca6r, y a a r n rada rins as Iproa, "., 1_ ,p bola cost,. tic! o5a doestivos con sus multiples cellars el citrocarbonato contra de
c cit-pattamonlos oil cada Fflado, peto ,,, ,
qu, ic. m ie I ill qg;' k-76:- I solid. y ,. .c.b.du arlaclus manilestaciones. one butella a recipients, ponitindoroul gaetuim ;10 ;o. ,;5 .i, -4. 1 , .... .. ,a to. El process de earnbusti6a,
prudeticut. inos imagaminsoa n do' 1 95 li '. uI me., do ,,to par to general, sun lont, 1 v 'ces le ue pioducen on el iniono del afL- le solo on poco cle ague pars que
ocuraria' A Inien segurc, que las ateacl6r n it I in" modern y garantize on c ,
d 11 -s: do 50 ,(,, atta u ap I 111 _.---, 1 11 haga Is efervecencia, y una vez cedog-ui, personate., Y I., .6., Ell Is coloo6o. del DIARIO I,- la, Par 1. gnot-ilt ll 4 ,,,, nou inmorno de combustible as! co- cl.mld. grimiles, docepci.n.p lead. ..- olvid.d., mudo, do no- I I.,,., K,, : r I _, or, ,,,.,.,,rrnqu, ,eguro y ropuic, Els inuy cumum Is creencia de sada.6sta se ahadirg set re5to del
In, Cono"n e, bad,,., quit rob illim.l. I o ya herroa dicho, ista
' it.blrnento 11.1 del "" ,,, 1, 5 do; El camisole do on cl u.- que cualquiera pudde Ilegar .gue Con
I,- clor tics -gkricnda, extinend, ofiec- oil. idea do VV 1, w 11 -:
isro y priwencion ortinnascip: pttcdmu, u dros del motor pue en ser repues- set- conaricultor do Is noche Is scre el .go. clue habrAn de beber
I mopliotird. It, itecion ofcidid. .1 --. -, ,,
V.hl it., tn,%.,e, qui, """ It, ,jul se inKne .1 No, Y. 11 oil 1 Para dimanuir el desgasto ..Wridades y cood.da v 4'n te 1 II'A I- 1 I I monfiana Coon equivoeiidos ester, duranto one a dos somaran, sagim
cinta do pl,;ni ,c laborackin. Par. or "" '.,PcI.ncn coricar s6l. to, 11 '. 1.,,l 'mism., ,.a ombl,, it to ,I,. ,eamos qua reaccionan los animaonto .him. cu lco ,%, o.,' rat man ,ohiculon inatricullid on g F, ,I 11 ligein van provistoo de an los que asl piensan. No basta tener
com. o ol do g,Iic" l !, ., 1,;
mormses dc3afucr-,lAHo1a, gar, c 11 ;,, i'
,m. tamales los do ". ., I mail ,a La lubricaci6n nor "" animals, es pre lei El recipients donde cwse e
IP44 1adido Pmfu,mn do son to -1gen astas disposiciones :" I de ]on 'irculacio fo d de m'd'' ':I'.
"to I I c n:,T- Josntc, catudiaso v ob- mos el agua de citrocarbonato do
,,:Ko.saeN.I- .bond. to ins que no I 111 ; z 1, I' .,,I,, I I ten a] primer revo bera tapal5t, y guardarse an lugar
Ir c I as ,urnealos. declare,, q.c .,,I, ,opictioriet., """' '4sb 1 I ob 1. lilat-iorici.. do construe- sel-adar. y qu
quo no b.,tabs e-n-clor eidd. -anqui load y saber, I, '- I i cl6o modern garantiun el Paso de se sionte deprimido, tan solo par fresco ylseco. y Para mayor segerP., too-lon. I- "clou" oo .1 at ,71,r 1. It Ft "'o _10 1 'to
a! ate ]n On. ric do las 11. ,lers. quo entAr, cordoo-d" "I I ... Ile par ,ad. una de Insmczas,,: s-spechil, q.e vs, inept p ad io o so utilizarit par on peI.do, I- it,., on In c Ile 3 -s it 7 i:t -1 I oars on
no. ppro-oliol ," non ...... c-dic-ant v neguricind. I acclorantlen to rLaJ no I_ lld. riod. de tras dies, desochando In
Iara ,,,, 1 d- 1, -'-, do p,,.tnncn y entitoic, 11 ... I x I ,_bu'tbl,, d I ibr c.'rit"c", do ,; I'lividad, tambilin esta eq
m. A.'a del I "Is", "I" 1. do ,chic.I.,; on aoeialrw, ad,. '-ire .,_,p Un fracas, dos,,tres, c en podrin quo sabre y proportional. one nue,
.,I .cut,, ..., pr_ - I irado ests croviata nor no,
owes., so redo- inAx marcar In volocuind pormil, LISTED NECESITA out-6. 11 din de filtros inontados on cl m,- ocurri r per. clu n en ,odrded ti no tantals vecon coms fuere nece-ria.
"- h.'.' y onfe.d. ,-I.. 1. quit p., c he. %it, y premiere, par nhoo!" .- to, no [.,me ,rapers. no se eja fact]. El .igua de citrocarbonato tiene
on .!.-.4 1-1111nod. "" "'
e "'..""'..'%mar.... -ttoun.. am,-- -Ac i1eilnoente r:frando on ol pit. 1-11 1-r". it,, us.. Per,, o'ste'd QU11- 1. prepiecuid, do Paralizer Is muda
n-d., y We contrn rmnoll-i. Iim n r La experience pr;atJca de Is Fit. mente veneer
can to .' ol "on" I re. como ell natural. .a, a- ,in III- : Se he dicho sabre Jos co. r a ]as pijaras, par to quo no debead. so florin. at,. peli7n, I.- ,,, do kij6mo1r..,".AxIl1'o y "inin"t c pie a so re I "... fascinall do 1. tarJeta, romprobante de Is Inspeceilln mecknica I brica tolemana es, do loss do cin
." I dlo it" n, ;ilu"l I n ,s:da .on .F,.s, ... zas de nuestme'uttrelice-olesd.mic ra. en nigun momenta, d6osole a
" ""' b oll:: t I ollim" u P- it' Y d an lid dos. q.e to guqte latlk:iwida .. cilver- E.tadas.,."
'rAnn ,! ,1 -,buiri. nottibleme"ot" o, T-Jer- met ... o murn otorit-Ics, he it. ediflear el set astillo los animates que so billion on
a I oto .Ill.. a ...
ionic rhi!,,,',rr1r. I .,, nt o I v ...... do "Joe, ..rgu -,a c ,.o, .1re den "go d
derm. do 11, "I' I I A, virtud
in v, rd ad .. ... h. do h-ol ,]I'd, n 11.1 '. i
I raged nor ertlota todis In. rol. plira-mos ampluouvote ra "'"' a lool'Illbr% ,, o I I smone guaguan. locomotoras, do In victoria ; pues bian, aproe process. dem4i tione 18 11
ll: d ....... Itunbloo 1. croson, oil Par to mismo. listed carros de lines, tractors. ow yp- I choose 1- grades ensefirinziol de onpromir agilidad y alegria a ..
-ase. 'dV 1. Republics, ,to O""'to ,,, A or e do dinfrolar sit an,;,"-. tacionarios pare In dustlllls bom.as esos fracaso; y recomencernas do palarus. quizi par so basic condi. 0", dnt,..I,,,,r !-, a rgatro do Infrile-nes, 1 rullv, vird.. ar
' "]in,: no .cab. do decidirse. Mitc: y regadlos. gcncradora, '. comp r- n ue'o*
.rdm ,,, d ,!"V i', 'T it,, individual. no peranitiora Ill,- cion de desintoxicante.
7.," rl .,,.,, An no tik l N n geToe r a in ,arc,,ealc. ... p ... e, -, 1-saIn, All-le, xl a ... Io 'I I" de I-on I ... Ir o! on I ,a,. Is, control. ,.eye a ". L M ., I 5 I; I 'I n I La -xperiencia on Is asignatur2 Ell ,oanto a Is lastionlicha- do
'Ic" "' 11-111110.1 .1 111 ., ,ar,,. "n"Tues I ']I t basic dr In canaricultura. y tiny que tumb,&n nos habla. debemos
"' unlv.o e ... In ,h,,fc Ion: I %,,a1",,ry..Ill sacclaIrguril listed un
We. d,..dio u,,Ir...- stroll, do pol I.,a '. mu"truric, cle todas las que poser par ell. .I q.eremus Ile- sugenrle ones pinceladris de yodo
I. "'I'd ....... .... ......... a I" .%ill yela co I prob arinin do ]a re. mareas Y de trades Ins precious (pri-o .: JOULE. int, Is uniclad prictica de gar, n mesas ue se tengan coati- a de ,joleta genclans. I
........ ro, ., I I an oil 1051 Ios a', ... coden- traba)o. Equ vale a 10 millions de
"' qo6 P-i.., .miles': y tendril tam-
dent- del lransl- r. ,al- t buts Is tranclu a or L. pr', I,, '.."1,e,1,18v,,,, do James I
Jaron as d it ciao do h b h e cottlif '18
%at oia ,,!Amas,,teibunales e.yet, I-RD9 I d'Aum- Lim ial=net. It
.,jldo mor do .551 liclurt., our Iran quit, tolorras do J- ch. In RXAMF;zsl eas
reci an TO -bri-dor-del-a-li3Fdi--Conservacion de Carters Ductilar del Choler fienen bado es requisite in
on W dias, ,role one tyNclon go,. Ins Infrilowes y A lus res. its& Lo WATIONAL do- Is Energia. pe_ obtemdo no menas de sesenta pundo 3 ans-I.. de aeci- bids at on vari sifnItuielicion fe importance
,,ft des d 11 he p,,,,,bl- do lade ellis, arms volume its vents . J ,a,
an ,a "all ... r if. a d o", on autornovilisticoi de3pues do que he desarrollado filtimamenic, (1) I ra los mros cho eres, tonta quizas me, ,,, hnber -nte tsda e.rreAa.
, "cular'..- .... a el ismo examen prictico. El .to ci ce Pegmlas. Los que no
Od. 4'an.", in a ... 1. wArl. gl. ni" _-' Gr.b.da 6 ndo 4.3R on,% 12 heroi- cild it haborse determined, a no cia I durante el "ones de cietubre de 1z 12) .1wasciiag
.1 .. I Ford*' y ell moses anteriorek tiene. I I I rilumno debe concern on ampho cues. ob-iscon no calificacion se onto
In I do .cold ,lon. h b I 2" so. 11 I Is callheaci6an de
'I o"ou". %rer'. do 8 or in ,uIr I V f. c.' t.mbola, ob3ota tionario del coal tondrA que contes- derg quo reciben
too do 2 2 mu do. pr.11 -dien" a"- x.m ln'.'rI.u cluatimente muchos carrots de uso LOS FAROLFS
"' a r como minima. 12 progun as as
ida ,lase do do ou-, con tado ,igleelovando de todas las marma y modclos Y de on antinuclear, cheq.e Se revasann to I do I ousponso. v no Vdran presentarse
,a 20 que mcluye el examen. par. .1 a nuovo ciamen asta decursado
client's dwlit, r' onciencia. par. ver 5i estan to I on
,rh Icillos "' lestre.. our e 1"'.. d, ,,,,,, ,nf.,.e do _Ia no ". como Is& vents do los carros "do I eni.e.clos to P to vertical como hor, canzar at aprobado. Si resultare d- periods de seas mues.
an. oil of,. uoi pilrd rbls onliteruile, que Ile adjuntinin : 1. %.'js plul-le" .igus on liament.. ae- _.
sbc r u o ,.vic,% on
ell forma exa it.. eg.unut-ono' ILj I I cis' del registry d miracle, sitan salir rApidamente cle onto exiii- I zontalmente. at = a tiernpo que una nProbado, no padriis'argeltaid, ode 'ISch,e 'p,,o,,,brn ,; ,,g'Ind.
a"' _s I i c6lul. lot. el comprueba el lAuevo aexam has, e II.
Por el .I.. note p- .cedlood. ,nt.nc.n ,I file- toncle. oil. u
...... ,, nores"'In. a 1. unhabilitacion Aprq%-eche la ocasi6n y enecante.- I .inim. rlu rid- 'dal", 111. boai,,L _id, -' Y onionces rain. calificaci6n de sesen .a .. .as,
an.. do s,9.,. ... to 'k de d c d on el Ao Z"erso. so expedience se quedricas d, el expe.
C on - P-ol, our ,,,, h ... -porallito defouve do .Ili el car,. q.e buso. y a l. A 25 pi ,.-I. desaproba as :," sall
do Jos bombillon sellaclon deben rchivans definitivamente. diente se archivara defirotivamente.
uncrol, d.,t blien peels.
P'd'd' -"' ""lp"d Ps in e
ue so o"'oe ,obre ,ad. In Ilud- I; focar par to monos : 3 pmulgadas.por Par el interns que rec an
"'. Iilnnrl Qu,,,.I, Poll, do T,,n- I debajo del contra y no as d cho a estas examines. lr m as p0b'lic.'.' EL CU ST ONd 0 par. luay exiclmla, it. flon. "I ,-Wn ,o Rl
q Con, 't-l'o, p.-t,, Poo per- G,.b.d. I p t arriba. Correctamente, las luces do el Rmplio cuestionario. con svns mcnoa do ,.tega,,. Es.
d ,,,,, I .... gd,. vedilder.moull I.F.- "-.- tan '-d-l'r so ', o'l pil.,. do on ."or I a tas debon 2IUmbrar onclinea r cla proguntas y respuestas, partial y so- special,,, = do lame n-ort.: ., dL 1 :Iotot- v EN ESTE gr.b.d. apilrece im e..-, I c See If progumas, do
do '" cosivamente code semana. las q 1. c,..adas 20. El
hrd,. q., 1,,t. ." ates .it s Ili I hacia el frente. pero so lot r. on. des
d I c viaci6n hosts do office pulgadas hacia pozamos par ofrecer a no stros lee n
or 'n't. "' roinallor de Neov loroo, cheque4ndo 11 ,Hoy em lumn. to-drit que .1 tar
h,! brcl',. 1 2-l I, qu, I "',l" do br an r, ibir on' ou". to lop d _- I tell ,art ... dactilar del (3) "...defeat" .. 1. dir-16te"... (4) "...hNN6. allsialM elliaeO..." 1. ladox. Ln luen baiw debon alum- tores Jos bases cle Is resolucilm can. mente S1 a NO cride 111.0maill:
qu, Ile, a po, ,I 'I ,,Io do ,., it inra sus conceirruenlos 1. cnIr;- c "'V inet a evado su carro a is ..- v :
do so o" id, I a, hof r h I I brar hacia abajo y, Incia Is derecha. tentiva dal couestionsuric, de estos ex.. le 5 p"otd,
is "are u Is to n F1 calraitral par, el apro
inspecei6r. obligntoria. Una simple to- I Ito ,on as able
!o.'I"of ,',.-' al"'at, 1. ds9lad", Polict.' A1.1.1i'll, .11 rife de 50 centavois mantiene ]as gas. Toclos estos detalles, que no pedestals menes teoricos y a continuacilm ones bad.
do nIlle, d, 1,ir-h- Iola d- I "' r quu los de estas estaciones do oerviom I 1. anioi 'a i. determiner sis one minuciosa inves- culardas preguntrus y respuestas. c3rdestar correctamente 12 pregun,c,,, ,I,, Texts do Is Resoluction
h-l-' !I'lin,"'I ... .1 it .. _'. ____ I Ligacilin. tionen gran importance co tas.
'Pou'a-s q., ,,,an,,, it,- experience probada y con co- 'I, mc, modidas de segaridad an 1. pro- PRIMERO: Le pruebal de carficter A continuaci6m aigurms do let 100
lixInt", oo-111 1 11 li" u."llos de no, I to jentns mocano- suficientes MULTIPLE: E el recim. 6- I vencion de accidents. Je6rico. Para Ion repirantes tit Is preguntas con sus rnpuestas:
to I d, c I-LDebe ammorarse Is velocidad
.. ., I". a on
,-,r p,. ,,, do ,,,,,, 1,11_11al do ,,,, 1, no,- 1'. nreciar, sin Ilea- mars at que afluyen Ins gase". Hoy I I 1, de choterea de las different" atoV .1 I. csq.io.1-SL
- grimulo ,, rs, 1.,I I ,d.dar., .1 antiltiple de on-, dimile so .- PIQUETEO, repique a martilifi), rias se efectuarg por encrito on gru"' "' "' a : 11. 211 !kutari. 1. Luz Raja en La
"I I ,stur. p- no mayares de 25. los cualeamedo I- .rc.d ot,, del ti-e-IC ril.sas do an .,old nte s, put, do- unan lost gases cle escape que gan son palabras con las que se dellg- Habana, debtor a 1. dereoh.?-SL
", .... un ruido se ran distrib.1din, .1 ef.et., do e,Tan do 1,)o, ,lolos el Pcl.gi,," ,, Ins mcchnicos del Auto. to po, I I no otirawtor ,.c
, CI.lq.ir &. inno-derei. del ch.f,,-. ot F-.,' I.ri-. b' '.Ij"n'dr. "I" ip'.Odtiplt "ds pereibe go er.lonento cutiodd el in D- ra que los examine 3-LDebe enter Is Potence de Carst
"' 'q -= ',l"",uf,,r adcs.quedena coin- bin ell Primera at coneclar el motor
.-g ,l, tIm on p,,,,,, Pdi.-,, qucoseglilbleeteran la.s ad IsWn, dande se acumula 11 tor trabaia ,on mucha cargo a cuan- veniestamento ,sep red on tr I le4,f,, illlomovil?-NO.
c.1o, ,1 ,,, u 1, brsIt,, ads-, nfict. Ins onambus. cla combustible que viene del clorbu: I do se rand, t1or, FI re ,a r' ,ent.n one game tome.
,_., r, ,," mu' per", oo d"Pues do lo "roal .... on 1. mo. radar Y va stendo absorbida por les I I- _, cVim. lis: SEGUNDO: El tribunal dispond
" .. otea, se manifi( I rulers de auxiliares nacesarms, es Vass peligrD
-1c, Too- code u.. ,,, d-al do 1. cI.d,,, sg om, P, ilindros. Este filtiono recital, tambi&n I Peru, do do impeach ir so quo el do one
I, I ;,, nooid I n.p,,,,,.,, hi,,,,a.,lac. ,rIu," I. n .1onces, tralograls..." 01 .- liscas plq' ,d del-em, at objeto 11 .so
I enrilre do collector do atinluium. y repol as. det r quetlos lisp,- game delentera _NOr
d;. ,oi,.,:. rt,, c,,,,cha .nd.d ,,- s So lantes se com umquen re. re ....... I, r.o ,I 9 o 1,,d 11 I tione tender. entreguen notau,, 'Is 17 ed, manclar con Is Cirou
., I r ,to .t' I .. lieva Is Carters DactiaN- I llto '- ,A, do, ou-II., I I -d., ,,,lnip.Im-t, 1. I rd', "' -Iund. 1. igrocilm I- ---- ,jectite. .ctas do'c"To Po Iar7-N
,,g,,,d,,l I 1, ,,11re. on I- "I'll tiI, p ub!,,,,,,," 1r, ,,,,,.,,, "'. ,,, CADA DOLAR que -ted in-r ,.dcl.nt.d. 7.a. tondientes a cicutiancturier udaturale 0
,I r ill, or, ., 4" maxian. de lel.eidad per
I_ ...... :, "!;,1,"r ,li',:Iil st, .. (c on ]a compra do oil PONTIAC. r gy par. 6- LEI
"'.. _o, mis objeto mitid, a 1, entriods de on 1. as
- ""a-, I o_ le respond, provechosamente I : ilir solution do Ins cuesti
- ... Io ,I-, ,qo ...... I A, "nal", -n I G-bood. 7 do 1. prueba Ide 20 kdometros par horap
oll, 11 "I'll" all". p,.p-1b--, ol, red. .,I. do sus IDO cortle-, Per- ,y proooders a 12 exPul ?_V1.
I, P que ci PONTIAC c.s eeon6mic, on I .um del loca do Jos qui, observarr, 1 in
, _,,r-, .", ,::d,,,,,1', I I ", ,,I v'..110 ,,I ......... ,oo", lal'l., 111-1 I, I PARA PROBAR 1,, fien.s. el ,- I l- 1, P,1,1 b d -1 .... L.ces
11 1-11-1111 ", III, I c I I in modur cletume el carro cle subilo. L. 1 o3la conaducla impropia, pun end. el Fin aFd" an v, J-'_SIol, a 1, .. echo en conocimiento del director -zEs contradis
,',"' "',',' ,, ',',.'cmm'-','r. lo g ':', v tieni. ,.:,.c,.!
F' ,, :; ,, ll'i'l."." ,. ".,,,,,,:,, ,. I Can., as c iprueba es tan brosca quo a voces re- B rel a IhiLey user rero- 1, ,, s, 'Ill I 11-1 1111 ,:!Iodli, ill, in
- -:' Carters Dactilar del
go voill, debuts .no n.lIdz to I Ire
it ... 1-1, 11-11- I "I'll", 1: ,,I, bell c" '. i I vol. colailiditcle. inti-inse- del me- g ,c or I d ran que 6ste disia-92 10 ,flectares moviUles7-SI.
, ,,;, ,,,,,..,.,.,"" ,,, I :_ l -- outiblF Ell, consort,, To 'us on in,,_ J.,an,,m,_,L,,.r,rmsldo on &I-or ol P. 9-Jndica falls de gasoline at he", . I l drod'. PONT AC I,. doili in b rh.,do aue so motor so caliente de- ,. ,I! I, I. "I, illas par hora pertinent.
",!, ",.,., ,lit", I., 111,, :,Il' ".I .11,11, q I portant(shno on all aulosio5vil: mrin- : I I I Ell "to p,.eb.. I.situ..o del ... dice 'I on TERCERO El Tribunal Ilarnara : on. ado .-NO.
, '
"I'll, 1111 d% ","""I'll, 1". ,1111,: ":1,11,111.1. ,,, I I ", ,,! .... ;.', ',,,';' I:% a """""" ,1.iola two, iiierapre Ali ,at., ,,, do uno de los asp
, ,I"",.,, -- t ii as el es u'r- mmsbre y 2 oreacre a cle Ins demos
11 ,I, If .. do precis on ]a roventa. Mill 'I'veo Ill I.. from., (8) Aiurjet. ,.niplabante _r1i1c9ist1rPJen I sirantes par sui 30--ZFA prudent desconectar at
"', ,I, .--o-i"d ...... I,., I, ld. I lu,' 'W" do ,an, do iI.do par as fronon ell cod' -_ xtracrfi do on recipkente adcoundo motor en curves a peradicintes pare
." Fi ,it,, listed cuer, his ,,, ,I,-it po -,,I", ol-lo-odo 'I'a,, Code pnr.d aaeld eras ,I one bola numer.d. del use at die Ih-rlr ,mbustiblel-NO,
P" ,,,,;,d- l ., ill, : ",I ."", it,, I...,"' I PI, I i.zltT ,,,, I. nor Gr.luid- 3 1-I, BELLEZA do line. del AE-,."I PONTIAC par el nuell, ,
1, red ..... I .... I-, "" -,,- ,,, or 1 trage- c r 'd s a 11-Lp, d
. ,,l l ai' ,,!": l",,a':, ,,I. c., demonlr.bl n con lq:n I doil,Il TE DELANTERA del ,a fiOtVILLYS, .,I I ..... plisnon visibih. it re0i.. itlaisntia tra. ge carresponderii a una de lon cues- cuoo moo : mted estacl narse
so ", I I I ,,,, . "I., I it :2111;:1., F ", ii, I,,% it a ". n Pais 1. prueba. igualmente numertudo, etro de on Idderante7-SL
I ,,; u ,,, u, -i-lidn ,,,,I .... I,,l, y ,I liol frontal. tossers y lateral, el b"Inny,!lue'diteentil ,or deb.). del b5 ,,In- 12-ZS, dbe descamier at pie iz-.
iT.'oo,, ,,u.l,.a,,,,,.l : I "" leresed. on In, oficlo., it', I i ;,,: I 'I'll. de ball o .... ill ture ,,olimient. c nine p.tri-em III', sit on-1
". ,-- f""'... o". il."'!::, r,1r"',i',o,,i::" ,,, .... . ... ]"I, dtoll'y'l; I I ,, tre 1. c do,&. dodibu ..,
I , ,,, ,,, ", 11,", 10110 MO 'ORS, Ciro
W do -11111a,'', -' ,Il 11, d1fl-11 ; ; ....... ..... PONTIAC. on que p.R. Ihnio, lr al'a ... roti. ,., a ,orda ,let .... u., I, ,, i ',Io p-, In, faIll olioll.brabIll. I,,, a a do sit compa- W di'stin'tals"prege irdo sabre el pedal del Clutch?....". I-Jue'lo 3, ,,it,, no, 1'. rilfv- olu."'.1ill" .I"" una I u:,da .1. I ."I. 1. ., wit'i katchlo (to r. lost fronts o3tan ,...c.. Acto neguldo rembirh
__ .),,,Ill.". ,I. 1 ,'o, doscitinim, do nia"'I'le. ell J.R, I 13-- Puodo estaciamirse so vehieu--ol ill, nuidla I ... leads I .I .... -, or adv. I- li"o, of ..... I i ,I,: ,, I (it P"19. .11 .11. "sulloll que tin par eon" .6qualesp-dic. &.at, Par el
161"T" 'ON I,,. ".I "noto lowida el ,.I,." , 11 h den co', ,,, II.. roity- ,,f.,r.. que air.. N ,%e to ell ]as Zones de Cargo. despu6s
,,,, I I I I I 2, ,., ,: "' ,:". 1% I.- n ... Inion PONTIAC ,I, ,-[,,,,I. I .... I, or, 1. ",.I .. ..... I I do y devolviendolo at Tribunal do c cip _SJ.
", " :, , i,:" ,-,, i ',"' ,,,,,,,,, ::"""," I '. ',,:' I o ,,, ,oruvala i, ..... nucti6n, I'acon J, ,",',','., "',"",!",,,',".Iol'll.Pl-11., 'll,'ll", ll, '. Pu an?
I -.11- Ill ... It, it it ... I'llo, est" ... I,,,, .,I., Il ... in ,; ,aml rtledl. do I.g ... tert.,
'-dl.;!", ,I I ..... '. I",, I 1; ,I l -O- .1, ,"a, ... ... I I -": 11 I ,I::" it. I ... I""i. a I'toun"Itiol. 11, ,, I, Il It-I AJERC WILYS oI larr. deavedo lpiser de Tereer. Pri'r I..,,,.Ii,* PONTIAC he I .... .. ... bit,.,, "'.1waf it en el tre-jo I CJ I mora cuund In velocidiad de su sora el oil :1- o'.1. '- d-i I, '.11lo,- W "- I ...... ,I ...... del, tlll ,A;i, 1,,11 a:.1:l1.11'.I 1111 l .... ". dentificacotm.
1. an"lin "' '. :, :" "', 1:;'r 'I: I ...... Iorolu ,to onto ", I ... ......... 'I. I ... I." 14 ,I I o tll I 1, ',',' I -'gin col I an, b I 6 n s drA Ile ex. delauJimles. .,do ',,,,, .. ''" ''', 1, : ...... "I'd."I . ..... ;1, : 'Por mo, 'I I nuo"Il,", I'.' A1,1T0'.C,,,d, ,,pir,rl, roll" 'or- i unnovil .on ,i,.y b0si-NO.
., '! oof're I .. .... d, thg ........ ... au'- ............ ..I e I I- o-be aqol to 15- Llndi.. aaaq, so v. dribble,
,,,,,, I I,., I ll 'u., ratio., 'I., ;:.",I 'al'-wo.o.
" :, I ',. I;t "l I 1111 ,, I. ,:ulr, do 1'. .. i; : 1', ,,,,::,l:: ,t: oi, to ciclbl.d.. let y ,.m. ibl. dol Ill d,111h. el razia E.tc.dida heei.
,,,h,!, dl ,,I ,,, ,,,., I. , P- It r0i ... ho., P.N ."." ;'u."".i;,"., :: ....... I I ,.,"", 'Il"', I 11, 3 :,:;, ;:; ", : ': ,, ,. .101.111111 I d, I '11o., o '. ,,,, I I 'vol ...... 1. f ... I'l ...... I flo"I u- Tr& ,m rd. up, ... do el logo,- 'I'll' 1c'arrb.?- SL
I ", "I'll" a"; : -- ', ,;..Ill" : ;,, nald 1, 't,"I'll, )1,11"Sl % ',,. : Ill a In habilicirld Para
., -.,;-. I ". ,:, : I' ,; "" ".1i lo ,:::!: ... ." It., On [it, ,,,,, ...... -h-6" .to in ,: 1 ,I; AERO"WILLYS ... .... -,,, loo- dt,,14ado h.st. t. t. se to ., 16 LSe
. S 'IsTil Ul I "" econ., I,.: ..... . Itinque do dolle .111 !I* lunuil ( Ill., ,a r a pro, g ri octa
Incirind do I ,, I, ". ".. .I 1. ".. 1, , I I '- I-': I I oll"onio. I J Istancias. con a] cans4n6" :,11:1" 111;:", a fi ........... P,', :" : ;lo:' W ill' All-l-O RIO VII 1 11", 1111.I ill euz or tan
""" I '-rk, -le, --li,- to got .... on llon.. rec-lo, 800 kilo. 11 tl ..Pd.ct.r del ,chic-I.?-SL
'mr;o.p.roi.. .. I .1. I 1, 1' --- .- .11 ---11 I I ,I Iatil 'too,
.:, ', : ,I"!":",,,, ,,, V11.1101.1111 hl ., IAl,!!I, WIFIn' ,,,,V,,,i, .Sw .-Io "' I '"n"c"'s 11' 17- ,Piudode drienerse on autom6v
,,, "': '' : :1: : : I I Ja .: llp ,,,,, , I I : "':"" ;,,, ,l "11111 t : 11 ;, I i ,' ,'Ill., es I'd 0 N k 16,or -_ "'Po' ote con el Fronts de
I: ,%!:;n I :""'a4,'. i,",,',.' I an i'la,, do I r e I ,,',"'it In I 1,01IS I I I I c-a ""' .As r.pi .me
I rr ,ill I .,,,:!:.- ,,, I I -g ..... Jo., La, froor" lun, .1, .ecift In 17utl' b ,,' I'larm que con el Fror- do Pus?-NO.
";' I'. ,. '.- ,. .1, r. I I a"oo-h'. 4, I.. -.1 ... I '.I Wc- d.. .I .... I-, ol.,.,,,.!al : ,l TINEZ 4 peril 'no ludi-ad. P"l-eguntal ., 18-1HeY Oue atimentar Is veto
I ', l ....... ...... I : ,W l o''. 11, ....... i, I ,! ,::; 1-.1,NCII(I NIAR %VII y ultin effect% (,, i,150 Inn a a. luirs on n grape do I I
"14 I 11111: ,;.: ",, w .latdo 1 11. 'Ihl I I il d, I 4.,Irlbul ... tit rI ....... I onle I c ; 'I dad at do or on one esquinalI I wid-ol", III ir ::: uo;j lot 1,116naclo. pro h I at ,ti.u.s.
1111fir. 111 111;1 1111111 I ,, 1 ... ,- 1, I I Ir "Ibro", ,I,-, otho, do QUINTO: El T,.bunal p,-.,,d,,A No
.it. ,. ,,, l CON 1-:1, EXAhlitit at It ...... I ........ .... 1,tinvlo- ,, "'.,, I 1 ., _1 e I, nalOsiea!a, .1 e-m-, i -;Puadl, listed dcleas- mado I to ,,, ,, ., ",::I." I'll, il- ... .... ro 'It.. .1111, V "I'll w al v."nul, qla, lisl(- .III v., 0- b.d. 8 I c.ni.c-.
' ' l-oroto ,I, It 1A ,, ,., ,: ":,",,""'% ,,, oro 1, 1, I.N."o ,11111111 l ". 'I.,. III- ill on code on. ,in total it,- 2 '
. I ,."Ill. jod, I ''.0,'. I ..... o" 0 I to$ Inel )a
4. -I X"'Pi. 1'. .1 1. . , tI.-I I ", I ltplut(6 rI 'Ic'ur, 1,', ,' Al. FINAI. do Is., Iuuobo eI eso- ,1,1,Iu,,,d,
" -,I:o!."oI-,.,o o,,,,I "" I c mvir ellostionin jos;
1-1 "I'll :11, ','o:: I : ...... "' In an%'q"ntvc add.eJH m'm via 'a
do ,III,. Vollod"It I'll let ....... n 0 ing
It, le .111lon"An ,to I ::o., :"d, :; :,. I ;,. ; ,, !, sailgon 4 .... ),Is III ."Ill. I d 5 it I ananN no ra. de cat
"( a .... l: do no I I I'll "" o 'r' S
Jule, dIfer-ik. ont,,, lion ..I .... A., iod"Ill, u coolo"W, ol- ,IP,; ,,:,i : 11111111.11.11 lo e .... fl r ... kWd, "Sl'".2 e.iintLn '.
11 I 1111 1; : "I ,."I, .l. 1.1 111.,P,"11 1 .,, ., ,,,,, I I" orl"go 'ac ',".",'r','.'Ii'i, Lo '.Pfl ,L",." ,,.',.
"'I'I'l IZ:111i, n It,,, del ... ... In" I I Irl. tool., 1, al,)", p.oh to, to Ile r."qt-1 ft -caq-411L. do Ley qu-ired.
, reserve m.rgen talficien e J ;,
. oe .2 on I'So. 1. "KI.1-Is loll III. I_ "",_ ,I
_ .. .._.,_.--1 .. ............ : !." alrft"."QI! l,,R,,uel ,, ,:"I,.,,I', ( iliillnd. I ny. in 111illide teng- i1nPiadorn do Pa_ ,.. .... ,. __ .. ..... . ,,,il ills rvc .11 .0 ------ i.1 examined. plied. sunwer a. me- ,.hI...,_qIl
Me DIARTO DE LA 5URINA.-Deminglim, 2 de Nov. de.t-952 flara el Hagar
AAOCXX Parg el gar
Reglas Salielales Consultorio de Salud y Belleza
Pare el Hogar y la Moda, Desde -mi. balcony en Madrid en este Par Is dociars MARIA JULIA DE LARA, Midi- Chra"'
-Las Jovenclias pueden vestir out padres. Las floras son
Epilogo del FestivUl do la Moda Espartola todo to elagarales; qua quieraral Pa. C an .1 remain an&& adetuado puts Este Cartult-In or. Want I, III. di--- Y 1-, 13&, _act
on mbstenthdosr slempre de can. Is joven. Hasa lulros Ilon6 Latin full. No P;-df dar.lutut U:e.J:1
crier to atenct6n par extravalla- -Conceder muchma conflanza. all 1 66. 'to ,1,0n sJtucJ6u as
49c, tos (let I clas 0 Is eleccl6n rle models Ila- el troto no quads blen oil 1, rnu jr0.16. 'andarn-to sonti. g., I
, ,I sio: do vvJ51as "Ilo. Pcna- r)-l d1fiCalto led& aCtivi..
Jer, dodo quo muchas vecei 1,
ffiativeas, qua no condicen can sun eEn ,.. Populaces I
P"" 'no'. itud do camaraderie excesivit pue- Cartoics". respeande las J dad Y hi- mental convince
& M ingo -La Inver' elue so pi-es-ta on de p I a a I area a intepretilgiOnes Pregwntas rrlacionadas ton la icalud i frmerift, jiia nerisaribal de usirmar0
Cact6dad a. un. first.. 1. qua ;nei neintriltv divulilaconies In- cl. A ... do a lot soll.
equivocal par Porte de torceros. I gain cas-v coal in belleza. erpecihi- 1 CIIQl -dtIdI5 fIC DS lUY05 V PrimBe hace una fiesta grande con 'no ,it- u.. sitiniefi5n
I fivo do compile los quince mo),n, ,: No a6lo hay qua comportorse Co. In,- -1, nona., do eat itft its- in
cibc Jos saludos de must parlenlex rrectinicnie, &]no lambi6n dejar a feccioroarAvolo. Crecrinns. con !A Or. 1 dr in, altdcz Fs!.oy a sca cuts Per Marin Radelat Ranks- .1 led. do u ..tire 1. ",,. In. piarleno i gnn-.Cin,, Mund:.1 do Is SaInIll- do
Jr. gue un trias general conocirmento 't c -d A Lure. ;,Qunoof ocnitago) Y III transtriBi6a de I ozcribrrme una %ez restablecidaT
to arnargo qUe honloil beblrcf Madante Tarmilahra lot CnlCrmd;Jdo7. REAM-locradit ... no 2261-R. P. It. Vii,-U. do 1.
--be- Coke. 11.1 h,,_a 'asp ED el no- I P In I it Orlenta,-F
Hay morlicnins corlos a ainplio.%, Usled 'In nois efteltz at)., I, 'do cetudlo I proa, Veto. Uartu. paxitivarrente modelit lox cuaKpox y I.. Lee lacto;utlanitlc,I. I as I nonaritic.", JA.- dn Part[ realzor all atractivo on Jarrcluce Jos tellelos. 'In 'a Cnam- cano Par el cual M turIca masou'I
C, I esp.
r4dorAnienle as quo uIllia.roano., olvidos. ulms 1. It... otoriplaut do producal.. at v C, It, In,. dopioas del p.rt,,, U,,J'e A
,In I It. as irce d* traii.m6dica eiru.
belle Madame Tarmthra. frian'r 'Z.' "d""d Pe't'"" flUir I ita lonsisteloaa 11crala Dy.
"ntineti. title Intattal.bte. que auto dk-td-st(Vn call Istois do I(~ Y It Dumb,. do MoattareatT.-th. par Madame ToIr-h1e.. -11 211;Jai !,, ,Ia a 71 inti-C P.,. on, I lov-1.rcionto orecoz Be hit,
)ividar. Nadia ptiode nuestro coa In gran I aerialists de a be Is. mos. Se ofrecon oil aLractivos enva- a A. Vrdndn. li,b Cuba, illepe,,.d. m.Yos rarldez para Is
1 6 .. r.a
quilsO., St quak- otd.d. V N I .
,In, villerrat9o, 4.6do a us goductos. u, jariCcon hgaiscia t. 2259-N 'M. recuperari6n. I ebatwlte
lint too de In reholde "r"I. as,, fcux resultmadc nxult. I I a Mail capital, delildo a esa Par Var ad d as
"U61M't air1*1.1 detainee.. Up i to. drdo rinpo jnmennoil,! I::,.
.U:' rMe.."o. otion, Elided
not ociman furrialnento y din Ile.. led It.. quiro hater IvOieaf. lVJ.daMJT.MmJra _.d_ do en, Tonashin. In Coal. It ...,a,.- :,I, jo, oarl vran moil., an, nI. tire secrecidn main I EmEntax
ark 11 Is uin mB Berate va sphalando IV ,,,at....
quo Ira emoo do socarla do pl.n tax Actus title Inam her, ab".
. I doUu6i; do los 17 nfias-loo,-In del did riftableCimlitnto.' a It ferna,
Ism coolant do 1. litrra no In aprl- And- In IN Vida Win toldcas de Cora 3, Criminal, as Is unicA Cuba m1gurla, art all estudlo; Va le arde, rlue to
'Binel-list- on led. 1. Aerial,. -- A I.q. Tartar.. V tied., F Glit Juido Parrce r1u,, I tv Be a estd, .4olarilani,
slant "rqua nacevi do polvn de alvali. cairn mobroa pagadmi at
nosettron, waismas, porat"a title dart. clierpra. Coal reason y enariu) '" I on iustifw, proquo A Lt. (J,d a, 1 inmensa estadistica. IR rna.,!Iumo aquf
mos cusels title, do eat pasmalea. It#. n.oll Horas de Espejo pridrr,., efl-a-a; rtnra on .fl q.C an at extrarieKo.infaW.ra del
cousin. colont. siblart. CA orine benoficia del levantsmdentat
mot cAtIruloo nutstral Vidal conni I niful.tud par. Is cargo del Pasant. arr[allo Joe "alasidet-A a wot.%. loaraiia Im. materuna a a fAbrIC4 to ml4I de Nil jp- profess ar gl6a. Erg incline. Es oil qian problema Industrial. dia to', ,nraahj, ...not on vez
In c... = cnmo Lostrt arrostrando el co- v 'a
a%, Una ro"JINInan all C.Pu it. doIjn obser art IDN dt.l es do 1. El aspeJ. as el Orac. uxthor de crooner nue n ha campletal') n1ritnal,
%add temenina.,anabo do formulae In belleza ferneninh que perniane- Juiclo cabi-I Si Be eiadln Btv 2262-L. 14. Sonstlego de Clebria.ICI ponselo as Is data roolidad Jan. El do, Noisome Wrturado- 1. CnrluzJ6n cle qua uns dama mo- cc Ine.6lume. Y Ran as porn irrifCar I DID I ;ir re obse-it ratio EC aple, ca, laar;,vinobt do Oriente.- Lo doter.
man&, proachamente porclu...o; I- derna do Inglaterra. adicial a In vi- .1 mi, pa, 6
ladca, y solamento cuanclu in han do social. emplea Code motion qua Code ca., qua produce &]go se Ila. NJ ar. dl ionsuiAo, audit orralicar [as WII. cifloo de lot flabricantela. I slblcMtlrc cotorst In rama dej rou. aratnaci n del algae, be auclo
a alron do urst iluininl Cuin- on It raracilin do Index las tiern=ID
roallitsda, I (""'A I v In an. ot us it-Its. Los venticin, y Joe 1,ana op.r.. so ez- Eu itiguncass invertelarsdos -P& neds,
dad, donfoll I in un recuerdo lenaz 1 5.1162 horns ante at txj. a I. v.rd oxIstencl. total do 60 a, Kate do. adorno. flenen Fu du I clic TO, XCIID oviiiinis- Ox sten uevm VoIn h onmovido unu Vez main a los in an Motu du lure- Y otros trasturno, too, ha. urnart.... Que clan exclusIvalluen.
onto entido. Mallans Back 1; -11= an moment clue 'at" 'a': E'" ... s 1 1,
y alone ban br Hado Co. 1. 1.
htorj, it* bay, Y at as* hard as 101,11, max dicholia leads. 1 ,,:dc;c, Ig If
I fabricates de espejos; con.el ten- ra labricante. i en nmoona so extiacer- Pro- to bembras Y clean nalut pecluefics,
closgracloadiI vivirA an norntr(Is im, toy. do at an road I do I. L. holo do litilar a producer n u Do Qui6n de5gulurirak at prte, .1. b a- bablemente ba,. In, influ,,clas clue ezagendron (inicalmamte machasco Agi a Ionar. I Co.. dal.r real cm. do impala, qua se ga3te con at so. cilo devorbdor de espejos? do) 16,ooo-n riloo,.ii, :ta oa. El So.. lui,
mo in e I b Pues deterralraidlin por
ha.ho lern "Ree-dar a. I soha !,proi" -:_ J o- it, it huov Enala especle hanal"a
IPar quAup"%olaroso no.olvidar Anando [a rmordadn Is digno do set Belleza que pertlaira ralo-la dI d-, ... .... .. 1 11 fenornern, much. it -m1 :0 P- r I. .,:, p e.o Actualmente. Por at enorino
am posar!07 Poque an Run of" me vividono cuando as Iota fria que 1-1,IkF LIWI., it(- limilt 1, Interon out he disported. at fee.
C .... 1. 1 qui- Can r Is of uso constant do IoB jahuns al, fti fi 3. t., Bit en 1. ng,C do In. c6n.
Ileva to dnal que hemoi zaboreado encierrm, Joe deapoJos del dulon. ults pleno de I-ania Pat- itempa 1111,ey.. rtnaid. de trool y I a It- io-e d
ndofirild. ya so. 1. In. .11bo- Pat. 1. 9 y osprall.s. y bloun, act, esol Isla bridal may EI. noo-la let Jon,", a, 11-liumnale In cuesti6n Y el de
It I 'I I 11no so -W -Pc agr,cLue enun future Prd3dma
at vid. I At stia, dClc,,,e. I
LINEA No. 751 Inaddlul do beautil kcmccds p. -a, W. Can IN ran E. If :1 s, go 4
wrobroles. of infif.d. mal, migi.- d'-po"ra"'i it d te rrninaar culall nor
Conn. dilemuctio. Is nibd,. y -B. I all
V Z D AIR 0 "LelicW u I I tt xct 'ne ']a or atura Rue me as
do Paris I-. Is -nlacc.06n do onto id-I ra am caunada Card-aN. Vtoviru-i, prra
do ,,aIA"JJAfir_Nn J, nnP.C.j, U "263-ItIlaria. Attention, Provinciat ,
starter es poidernes, anne-lis bellatut" LKTICIA. "r!"r a
Pellsatiliellios u;! sin "an""6" 'Jet tie Pinar 40,11tiw-Recibi so cartel.
n,;Itcn rail h;- Liello hit! r Y In' Pa. quai to. ntento anhelor Go
Tint.sal-A'. 4.1 ....... Adel,... 4. 1.. tio ell IaI filtarla
pairoo, del everin qua do- y oide "J'al.,
f:::i F.. Si colas Ib,, I, cri'mig.li por(Jur, Nada ),A,- .Paz do -nalundn- As h, not a 0U, No "Pole on d peso tan inkpidamentel.
plic.tione. table. do on, -d- n -de njuri,iste. no fallarin ntros 'a nuestras onemilaos qua Is pacien- ,p_t, q_ In inti,_ El rarno de cinco 11 brms par med;
= Line clue to mean par enviclui.-Sinera. can y It pardon do tax inj-.B.rr .. .. of ?A on elta Inte"Venclitan q.C do I's magnihoo _para out Dreamless
ar-rdi) .I, Eu .,out,,,. entioncle, condictorics. Ue segUJr all,
Pa. too I.. praduct.. Vomits.. paris
ot.t. aold. toll.d. do A ade Co. No dcmprci.' A I. riv.1 in., as
aide. Y m4tud. 1 11"TOV. hinabro no Pon~ I que este Were; of mosquito Dd.dC,. Ento rs of 'A "" "Pa"d. Ineatloile tiern. Nardidad exti an buen pesto.,Xodria
r,-.o, pro- media oguir. do dra rmR, tas D cu;,,,d,, Do,' su Cd.d a In rebaiar jr a Its clas
good, do. I, I., .]as el too..- q-C .1"
and, on noul..d.r. "ol. irab.. crionalRos. OR JurelareA.-Balzate. bblc qn, 1 9 n hnif, areas diez. Can eso,
I.. d .... Ivis 1. Miller. 17_06n do ASUNCION NA IDA. 1 1-9. Due,
Bisto d1eirl. 'all, 6 to
k5l.drid-B--li-al. I I'll a C quadar conlorme.
do 1,. -- Too,, Ios tralandioto,,.da, alut Wa 'Cone I, G ... Astaxont. Proartmla, T... Loci6n de Violetas cNia RoBlenid. I, no of. do
tided ton-.. he. .1 -,.bld.. a riikeo,. 1. di- FOTO: E-lusivid.d P.Ha-Pirtalsit. or.- I
......... 1. on Cness'. conahb- ncat.blo par rnd]o, 6, gla-B.
late66-dl dlltlr NAURIN. er-din, do 1, Ron ... olL TI...
4. C11.1.111o, U"' .1. do In, Vjalct.s q.I so It. Ct.d. ,us Be,, Coins, Y quo cuaa- ProdulAos de pastaleria. Insists &I
We.. W.. total. .1 to--- soa.r.. dx, ..... do cutuarv., a E-11.d- do cl-ol. -C1. nic;rnp.. ,l I an sa-. I, W. to-, E LJ,1%A,.NvLJttardtom-m-raz6n
_bi, no v-nwd ol-d ...... I I.C' as a o I.
Chat, en,.b I a I. )a Ini ette do bone. a .1ted 1. describe. r.atuo g, -to$ conceptartmanoc
c-Lic S I'. 'a far . .... r'
'am A o. o, y Is cuak outdo usane con aran do, C -nifica medio Poirot evilar
4, MqUtoj, J,- D'Alho- y inro. sonan,- P. P I no a". ppsibilidsoles de PrOdu6ro In, larro rang
7 u rn'per 7, all. ur-In ol o al C Be aaallo, In mismo Para Ins cabollot a constilucion habitual. Con Co.
ar roan a on" R or "IN elson nice das an myuranda, Mean due ia he
Los as not. ,I a aaa.oct. a E.Crb no_ rubles qua Para los o5cu,,5 in ut RITORNELO NUPCIAL InT.da Y do, Eaton do ocanteptai
a I do
i dAE Par. at gual do Csba.A de una Jlgro a qua cambien do colur ni ul.cda ountralido of orogagno, Line
fratiancol delclosa. Este loci6n d, manchen. stilut-16. casituthat, LL. Benoit a itCuidados de Belleza Ifins.-Acabc, de recibir'su cart.
donde of minor
Podrai jurecer do primer. inten tensarnente. alternando an foses a- Diez CoStas Pars Recordar tonapicia. all Einyallo.! 1to complace au mejoria. Solution
Cl a ;qu gallarda edai Wine! '%103 Jally0l. U 011110Y CDnt@e&ndQ
on un abeall do buscarun role cesivas to nations veinte vices po.
Cldn entre ballets I- El v.I., 111 tierrip.. 64 La energia y la handed a un ;q-- -pus.l. lure R.nft 2206-Uns liable, TrIzie. Coaxial.
aj6 to. a.1y, a respire. motion. 1. El oxito %iona con Is perseve- tiom a.
I. No notion st u on Care- Tartatoirl I, may oatoroa.pj, ,Cap; L.Pinfi.onci. dI iempla.
x1alin importantisima, puts Jos ejer- enter at funcionamienjo mran fvl L., Jaunt Provincla de Oriente.-Tengo
= .1aJrW.,,da ind.le q- d -udencis Y In connorria. In. impulses .1 MI... mrain, I" ml pderl.,u Carl, y WA Y
i ragma respirando lanto y pro. 31 Que rer mucho el fvabaio. 8: La ra Iffe.1 .an, Carl. 61.
Cicl.. il L. dlgaldrai 1. oroilloa,. 9 C.Iti,.r In ant6wo.t. y an a ..... ... beat., d S Ueda
flarnar glmn tied, oJercen undamente par ]a nariz cinco a livamente %-at, adRiantarle qua tieric muchns pronotable influence anbra I %alueta, sea.% Votes, hundiendo Is pared an- La fueru d character. 104 La stage[& y Is origingliclad, par a, caund. do all ..or: babilidades an su favor. Pero qua.
dado qua facilitan )a efirrinaciair, nominal to mix qua rosulle possible. acturtmente extin rally restri!*do green dal engartimm. X c--dyu- Para Is balletat del busto Perot Dra. Nfaria Julia de Lara Cuando Is Illiall6lo as mid dais l2s.consultas do Clrujffa Plain.
van a In bUenm nalmllocion do too an anioner). erguld., a me.rasoj. MEDICO-CIRUJANO y it k.t..ba sentalric.1 I~ to loqulleam halplualiaa.eple tIa-talientnton. to qua parmite conser. misrent respirar profundamente con Y at Panorama Verge). nen tervicloi de eits espettl4dad.
var In Robot Los y nun fornonlarist en Joe be.... "teandid.. harai data,,- PARTOS Y CIRUGIA PLASTICA I Claude quiet. talk at lau-1 2261-Nifi. TrL.W. Saimillager 4.
IRA once .. quit In figure require to, practicando ensegulda run al C L I N I C A P R I V A D A Y Is luente Y a] rai Cuba, PravInJJIsd1oOrbw1m,.--m- LA*
ceereotio.. a. at ... Ild. Well~ b.... dittech. ol Tratantiento. clentifice. do lot vallawn superflunis Dapilacl6o
rimer lugar Joe efspeciAllsias se repetirA clot I rcul. timp I- Y I& fuente cristiallne cnatur. qua usted tendoli. an Ila.
ED In V.-B Con.ultas diarla. do 3 a 9 0, as qua entre verd :ando a in plenitual de all demai
in or mprimdar statromirat- par se c?ntlene In Enspiraciain. A nn- Called. 710. auto. Pam. Y A. % edoalaw Telifo.u V-50L or" at ve 1. But wradicitmada P_..quc 1.
rm a- I a major 4ue nuac on se e.h el Ire aspirado cantil con v I alleasmantlarts. --osplande, pv baronet. irdlucmultatcarse onto line vantera. Weria line 1. 16n flunalm
so comientat do nuevn, pern con H me do on ruktwli... Clones ambientalel; y its allmentaobturando I roartz pro Is Porto iz. razo Uquierdo. Este as prefinna'a, CouSejos Pricticos ciada mas a moreas par led caindfqu do Can at frailty. do 1. re.a. I.- st I ej a retain "In extenso". qua Be clain. Ln Contra cle Nal actitud Pail.
,=erdm, re.pirando profundament Para lavar on tuadro at 6lia'se usadas recabron so vrlmitivo IULI- El h.Kr .,,Ios a.pe,.,.
rr an, practice cnn ]on fees brwo Bii7iuJ(a- _b r a do tolart., an .61. 15 sf-,y Dan Is,
b y I
ran In parte derechs. Lueen. on- agopa Una esporalnee= de ja- miento me Jas hurnedere can ague Y annint. star
Ueso 1. each con un Y hathitionaloa do quinaterma
we -nti.ne .1 Ijari me ..all. investment, tarribien cinco veces as. I jabonasa oaUtnte y Wag. a fr.t.o C doitle anolls; tialle grmzndes
Irspo bland de arla a uns xamu- con on franela I triple tenjerado In an .. .-or an y,,irvg do linger a login! all,
.1 do Uquiardea. obturand. .1 pirando Y otras cinco exhalapdo LI A I a "a Id. am u ""mrdet=h(o, parn dempu6s; reapirar it a. confinuaci6n me huncedece of Iola utirada ..br. anal in.". Do.,. I viviando so d,,co. Int
declo con alcohol cilluido y me pass Pu6s me lu plancho Par a] raves. at ocla sue AdIvim; media, .]to a baJa Para bacerlin
Ir.tando can suavidad sobre In Din. ran 1. oreo.uoi6D de quo 1. PIncefia 1.5 1: .. de all to Ma' indicaciones vertinentes. Des.
Charles of the Ritz a ura, operael6n que gj replue can no anti d.matilad. ottliont, Si In we
dice ch verso our at Inclins: de a] Punta de Vista higlinico, air.
alcohol an segaids con acel- soda c5tuviere Viejo, canvirAt, ha ;qui Rallarda eidii Lol!ma! Dural. ejereicios fislinals. allmoilta-w
Una to do al =r %rms d
lotion qur sirve de h-. del cuW. miencla IaA ligera que no -to", renovandc moclecorla con un. esponsa emboDa ;qui spuesto loco Rene!.. cidn rica an lache Integral. quilen,
Una base tan ligera coma elr-a- poodle c.lificairse C.m. rorr. sta Berie de frotcjones nor "Pat, a da an alcohol (Ina. Despu6s 0. on.
Vales I[Jilaide", as am produce a 4u I de un Dar de dine. Lit Affirost fro. E.111. CTOLONGO C-,. h!gada ensolada Y frailest.
comr, ori6n. Nunca me .Been In- OcIn me harA utillundo dral planCharla nor al dvrccho in. Ell relad It Curl .1 busto to estay
chu o"thlidua-rur-trigreefte mein I:
stal curls Can un solo toque c.,_ tromentina. v an locas to. Cos.. .a e7p-W"ndo-u
base de Acetic suparrefinado. as I H. J! all
brfenda at rogtra can 1. fee aliclad adoptarg In precaucidat It n I I
del rubco. Eat mat Vi Into 1. Coach. Clot la- tir macho Nobre unit noisma .ina
Sin gran naverland consiste an not r: unit pequerla canticad que uitid Los relipientoB, Due contuie,.n
taboo let manchas y Just defoeina I applique. Inch a bien airvierna Para hervir- 0 '011, de lavarse arimern man agu. 0
a Y luego con ague Cal
aut do 1. C.rat,
La Maternidad y la Belleza trar 1. gross f
VALORES EHTETICOS DE LA MUJER coVeril ed. an par do cucha adt.
Par 1. desetearin MARIA JULIA BE LARA. Mialt. Clicutten. dur,, y daiindla, units bairta. cia lo g
Una vez Van Dyckel calibre Otras veces at bust, race bion. WCt.s Can un a not-6 I
IleVar At lienzo ou rat figure implantact6n; pero &I suniantilt, de- "ESPARA". Troje do Inspiracidim -119larfini'creadlit put do acel" I a sobre u no$ tat Iteeks &]go
M ae laulsindis. luvo In ocarroncia Haste astitico en su forma y an Ell freirlos a astarlos qua ban abland:- D 0
S1 a, Introduce
is atevi.da a Is concern driaroman- inanjad. an I Dan.. .1 so, e.oaBJv. ASUNCION BASTIDA, de Madrid. agua hiviond. no d, al an Can ;s D
t% Jgiltor qua represents of joven Is comprens16n de estas regions. FOTO; Exclusividad Paris-Prensit. f.cilialsid.
El arte inmen.o del gra I at Practicarse eJercicioz demasia- Para revolver 9 In oda rogra Au
creator 6 a In menartaliclad su
leg do an of pesa, al see exresiva in Balance do an triumfo.-Dos model., H.se. r.n ]As n)As firas e.sencias do bill. natural me pone 12 trends on
maronill Y sus lineas-luerte compresibn di astra, rang mes: .1 esp. li.imos.-"M.nt.hosa" y "Es. acluella morationa cantabrica maceraci6n ien remain) our espaYesisnevois an las ur2ctcristicas fes practicarse oprciclos demasiado I. nueva ollucta "1953". !Pro. clart, cs, at triunfo difiniti- clo cle medal bar. on una coccl6n do
mantras. En issu riter. Ddullaotc. ED violanto y mas qua do, tai,.dal- dot -2t.o.n Cor.?.,pv,,d 1, de ratirada to itedit
]a Inestabilf ad de ous attitudes. gazar rapidamente, v ncese a Note Imiditit do GARI MU.NAR antinaniclai do unos orlinicas
i6l id.pd r. An A
A sp 6 or P' P C"Do"'hial,
Par to pronto vese c6ma to linea siEtenoi. al"ticl it e a o,hC to coaj, Doug- can Worra 'a a "a' V MARCA Of CALISAD
fins del talle me eleva ensanchan- Cos so Intel. ]a f1ticidazPieluaEndonalla MADRID, Oct. tExclusiviclad "Pa- de terclopolo rojo bordado cle Pro. nuevo ]a lots -I INC b.h. I a hieldome con anniffintudent do ini ra. porci6n pronninento ciesciardle s613 minutes ouldando do WROPEA
of of I C. I is-Pronsit", pars, nuestro porudico F.t. cretici6a plead ... B. r le. C train unm; a Cat
M. CU to .6 ..del& an Una unoE centimeters de so posici6n Nuestras lectoras recordinan que ya ]a nuova lintat lanzaalm por"Bas. que Is prend 6 VuelLa dal
linew uave. Le cabosa em mile -Dtr.1 at triingdla de lineas.que an Madrid tuvo lugar, on plena ca- lida, anunciando In temporada lgiI v6,.
has -a at P Para clu prondits do soda ya
que Cuand. me vuel% obser unen Is horquilla del esternon a nicula do agosto, of Festival do in Deploraincis got estom doF moderate _el-s V NODELOS Ot
v an lead menudoz ritat qua is rir- Jos dos punts, prominantos; dql.
It Made o.p.n.la organi-do par
Cundan count un alo. ya do see equilAterD: S ya no se puedan conseguir an EsXuAleas son Its characteristics de un primer, gr-d eE,r.b,,cuo pnnnea, par )as compradnres nor- pan,, pur, fucron adquarldos, an ex- 4 Y 7 'PIES'
so oat '. at peai. co In reg!6n via 1,,,r ,,n,,,. Carol Y, so ha dichu. el"Eividsid par unit gr n firm ne AJUSTADORES
cleben entuarse an 1. still smo it A A,r
It. alejando Is poredn promf 'a C B tura" madrilcAn 11 1 napEa "Fifth Avcnine? roporcione no"" do In in V MODE40
QuiLP6., B do Nod. It. Jan. c.1A Mend. objelo do so I A Ras r,
ban destacite debt do: *a posicit!m primitivii. Cun or erencies par parle del .,ok's Brothertl'. "AWMAIDA"
.a? LC go a limiles do .1, ci.on es 1 5
an.. I vo- al a intronclon.l. I DE 7 P/E
lot social del as a line. h-i-ri train r.E. a models 'I_ It, nocen coleccion de Baalida. No. no "'on" I el't
larse Lau structures? util p 1. C ED P- ci,-uol.. tionbEnn- do. ver UP 1 390 00
cuerpt, hum ? Icz a as cattalz umbi]Jca foremost of fail. I F Ilinn. 1. t,D,16n Nu javentud,
Lat gimnazin no Puede see sino die. o-t. la-d in Cl pas.d. etilail gA..'rin I.,
ritonticit. Zl basket Y oJorn- -Beene, r's uxtranjero.s. Eon dos creucall- talented. Palo 1. vid. druirnice
IN violentas no deben practicarse ED a] catilotitaun do 1. Ali laid. Eaa!., -5ticicni Be. thell.. y a In ."Rett"s ins on. I
ronerpg6g: region del bust, inflUiM In, it- sh. ad p.dcm.B -as simpil- id. Ple ites'.
Da I As Ci6o B.,tidB. y Ciao ,61, T
no an one calrilen, I, t- I, agradables de linear, par so y "P-"- ""knot
slarn C inenton adlisairs, as g andulares Y onion y par 1. 1,, a I all no 'reanalb.i.
.1.. ann. Alvin
MM mbillecen to figure. "Eip.fita". Las III". st to ismai
I pr ma I. Init constituiclo. nor In, nau.cul.E. as adapts A I., dil,,Bog tip., a Madata I a nue'll'AN farm. .'a W- C6N)rADO
1 1_ ,.Co. it
Las Bell ludem Mrzitd.m y lot CA- Porn vigorizar 6.steg, ..I inotojoi canas "Lafe-. "Made: I- -taow do Annitric. Co.,. dC,%U. to_. 7
Ed m-lanient.. q.a Won I.i tables Jos do flexidn Y extension do Craiselle". habitain Adrian,- do 1. es ropa. La inieva creael6o "1953' or
Did Car a] desarin. bronco expecialmente cuan do so C uxlvidad par nig t I cm) p- btu,. oil d- lion, pauEt.s. derional- I AM114TAD No. M, entre
6en tielliden mnexoge E-21-ries. H.- '"napifian do WnllcoN movirral .1 do deter nad mal (in btoo,r I lornus. D.d.s I- Blatifidia. "Vertical" 16- BARCELONA V SAN JOS
can in prominent tos an to. brands. termaniandose
an 1: a relieve del 711 pairs fol.grafair. a ousno lon., Ners.". La printer. as PC,. -or. Dean to
o"k Vanc I Ins do cirelinducciin de istac tuada. Union, ad in
delt do. .1matioldval do elect., Can all.. IR PC
I. plat propiclan a] d;scenso del ot."Ir'n'tiry ar-le rcla, ,.,d,lDd. 1. I.Retit
bust.. lot m6sculos de Is taipaida-I cisant 'ciad"s III w."
Enna Auto,. situeta do In ninjer. La svgunda
bacon perder u 11'rme- Can. consist inch. y b6do, E to, "Ma rsui Ins- londe'haua 1'. to"hu'..
in. Y no poetic negorse got at linden flevar tI dntura'r.scapil- n ciao enfi del Dia
qua as, debt cu danar can vista R bar 0 UoR actitad qu;,oa.,6 a con- In'.d. I Il tat-ndo do In nuaj,, p.ogC.,,v.mnto d.., 11-as Mai I y
.it valor sm tal.1 'zQulh ignore fiere esballez a In it ICA %I , Clar sonlandrints; Astonl6n Binnata :,;I ono"n, y "I" at. a 'nowso rnavi- A] uarto
qu, am indisp-. la tenctaroi.-Ai Is noted dl wria. I Bauldo Capt., A ninn-lin 1,, -tal y alcot..
dam-1, 11" "1 '1, 1,11 111o"s p-111"In, 'r, los to- R-Itill. do pan rEf
Jamie normal' Lo miho bln qdt, Ciokiiul at, frow. 141co
- Ve t.d- .,I. ad,. proNentsodn' tan, mrjo Iroplantat. ,ra de
, I I .ScA I
do, co, it., i.,i(,l III.., F", P,6.1muds IN I it,: CJ-%n .1 bull.l. T.J. I. I. -Aon alit m "J". A., con us "In -0 1 as A-E WE~ Y plot. fC0110
ar tied. J niao Ing alln-cat.s I., coloo- Pin-Ro A 1. 'ri.1 :In, to it (..do an .I ..I. resulted. 1. A10 nno do I ... in ,itill,to,o5a tob- ann IKAI I
u'l, y 1. bellater -Able, in sfl.111.1 alaw"till o ........ Ilsonad.. A unpore's, 'n quit.. orcer. plE
centric. Q 1:np.b.Ir'. no p. de -li,911.11-in h- Vembre y doiernbre. ('.-to. rIENE E rIAVANT'A
b.116n all I Cut., I No- In Co., In. cismove ReAtI In. so
..Pa do in It... QJlIo A ot-i P'= ratAtle.. 4. 1. mujir, So!;.d, plat-o. on PA 6 0
am UID alloclotho rin.0.111VI A R T E, Y 1) E' C 0 R A C 10 N Fr .,as 6, ciatran.olo., A
.110111,con un ruiip. bell. I, Joe Mott. No. 212 1
III- no hos n .,a Postal do Waldo.
Entitled. do h.brh
ontridlel7m. imllwoll... iQaldila PHIMERO: L.. e.i on .stiatlrn. D.),I, de ro.a..a.. W ES
..be 6. 1 Inaltdi, do 1. hinnoia, Par In sea ... I tio-n Iran',. r.I.. -F.AJCILJ
C1611 call W funcial"n (toorno.'s,
Juvontu I Widi- ,,.,'in a,.- Recrin de Corina
laaLv"Dan? Yale diorinsiciFS11 A, .,an.,). p., at. notIll.. tests 40
4o do .1 Is n.rinsildarl do None fon'
left dimagroaddibia Initial, i Fille do paean roll-ox,
ol.)Npn art )Am ITIAR diviono r as lngl-vdjrllldb. 0 filrt.x air pargo.
20(l to ns I I, 6o rcold., I E.- ICID
U.. on 1. Intlurnot. ph all,,. III SICOUNDO: No Irr,opro In. V AD- 0
d o It, to It, I laze
%in rand.rnoem at prncha pubinlo- to, ..16(lera. del halt. ".Pon do ra.gont. "I ItU I'll de ELIC V2 16.c
fin In, virtu do del .?list domain .1 an, buens lactoncia. a'. MR C Itch .0 .... do do Pa.
Plain 1:11) a Ila 610, glak"dol. 1.11ople.- I N go t
tell[ plead..
.. I .
II Pighin 4.2' DIARIO DE LA MARNA.-borningo, 2 de Nov. dc 1952 11 11. clasificados I AtIo CXV,
. I .
I ,1.08 RUSON PIKEDIACEN OTRA
I El 7110jor de raza CH18118 Dr, 011II81KIWIPLE0 EN I PROM 16NALES PROFESSIONALS COMPRAS, 11 VENTS VENIAS
I LOS -ESTADOS UNIDON -_ ___ _____ -_ --- ____ I
11 I I I I F OG 5 Y NOTARIES I DOCTORS EN MEDICINE 19 LIBROS'E NPRIUSIDS 49 CASAS 49 CAB
1, 11 I I I WASIIINGTON. (EPS).-Mosell eff _._ ,_ __ I -wro
UIVOR, DISPENSARIO HIGIA COMPRO LIBRON' EN TODAI cANTI1ll1A- it KOALA UNA RSIIDZMCIA DO to- VAt! 1%1s, 4 habit lot Sol fit
tA ium ,clond. una crisis do do.on': NIATRINIoNive, rAlArORT&S, dles: Bilallotcs. Dkoellararloe. XncI.I.ae- qan. In, to -j- do Is Villo, 1pnoult 4, coNctrook. EA ill. rolle,
o. Indled.les. atrufla i
, III road. li % Sal III,
I. .1".. dW11 ... "". do a, .." VIM. 84. via. "'Ille'l.. too
ot as Estadon Utildos, hfirmaj ... y 1. I toWnn led. dion, "' ...hol, fraes., I" dS1..rT,,,,,,., 11 11 J.olultud y "t. .. ,a 301 as 'I In Ig 1,111.11=11". "It"V"".Z. = *
do qu. "Ireco ... Manes do Oct... I hoi N .01 del p V1.1E.if1j,, rim-h, ,xii 6. as intent,. T.U. U c.-d.r 1. elessets.
1. d.el.r P. tozaecr.%d. 410. ailv jleiea estAn siendo privAdas do oil delwl' ""'t" Weeh.. .r.n.1 pona.litia a 11.134=824.3 Aide. hall. India. Bar.). .. 11 faciladoideI do toal lolaroods: Aguas VIC
ArNIO. A-9102 lefuna ..iIlJ,. Irly-lani X4
jar". ..2275. I 11*1 'Llel... trr..r. .rui, .-.Wla. do -_ a 21 INSTRUMENT05 IDE MUSICA Tell. 10,1466. $0 00. K! isilafto 5 BA, FOSTAI SMA. 444. DWS11, 4 ELL In Ifirr -_ IIR I A-.1347 late,.,, train, rlzw4l 3
rarl6n of heclia a] pt, c: t.2 -_ its del. liable, 15 000-00, I = =
I 1, o tuso por V-iontin Zorill, oil 'e K FETE PEREZ MEDINA 991-3-8 Nov. $13,001, CASA It APARTAKICATO ; Poets,. act
I. or. Toomit-lian ripid, it* Paialrartlat, dudw -_ I.e. he ,,31 sall., 4b _..do,.
111011tarista title alit-ilia 1% e,',.". ,U,. deal.. 1.11.1.06a, ,octal Y olquil.r.o Be. DR. MARINO, ifIlliW08 IW-8550: COMPRO PIANOS a -,SIN y
to jor,1611C.. Oil el-tia- i' _lain -.. do 'ad.. el.gl. Re-Lou. ..Irl... Mubl,,, obWaa art,. tops, Aqd,1,:. if. M "Parts S lla= Yu= 0. rslafl Man ,. munjHtie. 13,100-OL -,
,.S ricri't'.al"I'le ... a. Sit. c al,,a y di-relon. aW. 1 6 ... Media.. rdt" "I"I'll'". 11 .... "'I'""".., ,asnue. Lneehl-, e.j.. claul.l... Iu Is y V-1. We-. onvol, Ell Tell. AS-Nown neals. See LAtuall 1.067. -2331-E.17f 1
I I iuflav, 1. clIfl. 1. cue.lon rat. as NO Dpr1,Savnt, I Tel6I A-413S. ill Stial'"'I" y lie'. .1-1. Load ... O do )Is j. r "n"Ins, ro. blocult, ,anals man. E.'.,Oz#
I Is cslaci6n do radio do C' ilef.'evallad- Ank I. a! Wilson. Enrique. 1. IIA VCIA MOMO- A.
11,11"' flu .... copi-6 To Is CA. V NDO
C.llV-lw3 Havq It.,. di.tlnll. I.. -14. .In, do 1 plot" .**L 1AMAU CONSTSUCCION DR
M.".i,A'1'. 4' ',hjnf 1 ... oil, habl.1- del -60 .. in. T.16f.a. 14-2101 E_ ,A, -3-10 N- H-06-21-2 y splartaboames. ReparACLarazz. Prone 1A.1. lie. bell. i I.dl
- BUF'Ei EIWIE ___ ...... lauselt Y pm.pu too 1. ".
all,, W-1 do ,id. do I., tests ao:=lox.
-,,Ilj,, Z.1,1.-,i ARACIONES-- .;', ,. ----,- to, ---,!. V.r?*id .u"v1!V P'Ll" ,,*
'Ind.- Aluall1le., Ad.alualur., M4. ons.; 1. toolp'..
:: r'. .wericallo. 1- ,, ,I,: A I..,.. e, I ... lu laillnuall.a. A 2H ,,_.,A.,,., No ,,,. orl 6 y 5. Do I S.
I do hey force "'11I.ne. do iod ,, ".. ":,! :r 1. let. yhAd.a.Id- DR. ARCE -_ , E-IT91-44-1
Que .." rn uri-dos ,1,1 deredla ti-a coluo ,It ...... hl', Pe In. Clad.- -- -ARITA 1111.11111 I
W I litib Ino e 'Llp roax. V. a. 7 Da- lon, con befla. dchad. to 2 rz ZDIFICIO NUZIrO JFOX EST-tola", C
1',!,' "ilr"11'.' !1','I""I' 'i l-!:'. 'I't.'.'1%11',a 211 to.. MWQ IW IM- lo.d. .-L" boc- ... 3 epoo-til.a.t.a. ]of.-06td, e-oan-6 oI -nar.da V- l-Wo-In 12. Wolin laroull., I I..W Do 4 7 a in .. 141- am Ail 2 KICANICO I = 'y E = .r'5'r.j No "M- T X'..
Do .1 a'I'l. ,,, -IA. 113 -Irt Near-- Y C.1374 no, To- to es-t car "A 'MA ,C .. Sake
_a., No dto, -A-, I,- on -ah D ICIO COMERIC
rin ."I., Of- ,,I. por "It"'I'lo, ad ,j,.a5 QU'"' K IF I
... d C U-11211o I't I.; A.-I 'I. ..file 1U.- P-d j.d ,In= 12,33111, le. Mo. Z-1477:4
"Ai'le"I" critnu.ifla. KI Dow., t ..... e". -- -- -- F.I-j'ade, a domic 1, a.'r: MIRAMAR
11 ,III Tr.btl tical. IndW. ,in I .... 1;S As~ Me I. VZNDO ZN 81.610. CASA NUEVA DR 314_ DqC'LOR EN MEDICINA Tell,. dd. Quints A-id.. .difiel. fob I do,,. pirdauds se.fteLr)
(1). nonwilla" I ..... ."Senta I _S_ MUXO *"* %W. III .-A.30l ,- or -.I i.35O vaeo, torreends.
1 _' "-' u o;.._"eo ho Siosed.ioad" Wia. 'ant or .... ji, Call. 2S. suzza
I i jj !",.ade po'l-Luma, ol ivadaa.11 ll.,, .- DR. ALEJANIM O ", 11 .an oun ".. a. .H. d"' A-1 I.. PA.. r, cajidaz, I
4, 14I Alto rIKI.Lra ,,, IM. I DR .OCTAVIO RIVERO 1.11aXe" .........d. still is .1 I
A ,, :u' f.,I,,., .:u;euI. -1111a.d.a.. anhun-rea VIAS URINARIA ES Y PRENbAk-- B-3369. 7 p. in. on ,dholt..
,,, del .A,) drodo An t""Uhu'ri do. 1, ., I, S 42 MUEBIa_ .000. u undlah Y,4717-4"
...... r.W., b,,dhAL1j ,.uud. C-Mild-4111-4 vr .OIALTONJF A, MAI
....... er'. it s 1. 13 Le
1, 'Ill. TRASTORNOS SEXUALES "ZI, CIRLD DR JZSUW'.
L, I ,Undn ,- r. ralU1111-1, 11 ,'Lla- in.. urit-I.. .1111 ...... jud.u.n., 11 BE INARNIZ&H -- .- -- ND .W. P.... no'ebal. slqddflo
11 a-' 1, -I. 11.11 .1111-1.11, F- ..Ilteah. Ill 911-1- Z .... 1.11.1. it, 1, 'Quall, Cav.,j ... I'Ll" 1. ..... ,-.11.. y W.,trul. W!, III. VZNDO CANA CON BOB rABAJEN INXIS .W Ir 7 A,. ",
" ,- , v I ji I .A "h-l0Kd.,. as,,, a I ', .. 2. ma bit, 0-alain, y Ispicer a L, .!
do OU'ra kill IA0010AN 0"a I ;,.( fa cuort-al cuaalra Via Diane.. hall. .Ile. Man -_ Lelsa e.v, So,* 11I.-Iorn.l. In. Ckrusl. 0,nutoLH-1- Kat.ou.c.de" 'I. 11 13 unit ou Al"
.It. do Part.. New York y lialoon u Area.. DelIqUIlLbra, I 0,rar.j. rurd., njin,. Camponselo At 4/4. coule or. baho, -elne. = a Pat soull. Mae,. ad. 3 mt. a.. ,
it .,I n ll &1!!!:"
Blia 1. -1-10A., ,.ptolsl Io!. real .lidard.l. -.1olfroda per @I Tr. Z.rii afinna ,file milluroa do ubro- 1 11%1, it, ault-sun, dri Contra o". "le"'r""'I ... "'d ,:: onto. Belot! y Demers.. A-3W p"I"""' AID. T. il". '__ a'.. I'A ".dr. HIP6dreave. Ean 17-_ ,
Is .-,' I L. 111*11 r1a load 9.31GO-42.6 Pl- E ... a 14 Hot.,
('"It'r Ap.111ft 811COA111), I Anil ,I, ivw r.l. Welch, Florida, ra-K4 rus Sill Ir.1AA)I1 f.rmall f An., 'i;, b,.,. E"Ll"m ona.ilorg ara 11121 11 11111 uhl'h ,
Salute", '. do soon, ; A "u' Floor ..... t1!Ul"1.A llu!11-11ry. 'it I julora. xual. Coloulljo, thilina do 41o E-15311,44-1 OpORTUNIDAD, CALZAD&
Ntrj.r do No 0 ... kr %,earn, O.mlledn 11111tekary 11111 Illigh .".. Como ct 10. d. I" ,In.. aW. T .... s!I .1 I r,
I do c.D,,.r largan thrr.s. t it,, I ,. ,'I I. hn Antit.b-.1nar, Municipal 4. I. Its- Dart. 251. ..q,,I,,. C..-M.. T.10 ...
,.,,,,eIAt .1, 1.1111on H. Lublu do attend. Martel.. VENID. CARA, ]WASLIA).ATt- Columbia 511, entre Mendoza ',
I" 63.3-30 N no. ,.It. Rio. I.Ul Be
abile.en ,. kill plain do Sup, ,,, b ... C-adhat,, ... e... .16-le. Y .Ile- A-0610. H-s" "" TAPICE SUS, MUEBLES -,,n:,d-r-,del VTj.d .rA. Sonata-' later... on -1 I Prilffielles., Idde.1L80i,47. 4.
, -p-.t,,, agreA.. Ili -plilt.66 I I I..A alle.g 11, .a 17 111111111r. als, I-, .- ,A. 'Ll e
'1111I)IL111do tie perros ir.baJador .merleano re ho InialUll' Par, ant, client,, 'do' In GARCIA ESPINOSA orsuntor we None TOO. U-9309,236.4._5 Punto commercial. Frente teatro
, ,,,ad" dedc q- es'.116 1. jfricrr. ,-11 ... I , ;r,-v',' d"'I'Li"'o- UP. LUIS BERMUDEZ E:
""o. ac to. f1j. cu.t.s do An- ..."a., .- a E HIJOS 57.1alelle ACAVADA DE T ,,. Jo.enida". Pretio: $l0,0W,_pri>-
ct-rk tl q- too tuobe. hitualams j;- C ICO SEXOLOGO. F-5288. C"did' a "fill 0 anal do -parl-ch'. be. do eantribucite.0 leadn t Y-dt Al- pia comercio d can apartamenI,- Drs. M. 11'..."d- I ". .al do tLad.rr.$a1.i-m_ de 6a -r,,,,. : ,,II..,* ,; P,.rlyl .,.,Ini. .d.r. 214. WILons, tolt
. E xposici(ju de Cocker Spaniels ,P,,:, d. ,,i,,,,".,.,,"",,,,r,,,,'."".",= ,ru,,,,,,.,,,,:,. Enfermedades do Sefioras A ",I,,.;"ejd ... In-', .-Ilon. do .Irloo n-anno ra-but. an, a. .del d,,1.7, P-11- Marrero- B-22 4.
.ex Coil. D. 2-ill 2'1" 2" ""' S '-C
. %,a ,h.c.- --toon y LXte .... its ". e,,,.. I .... fthe. table. nea-1. Ra.... .,,%r .-Sa'&b 4"" 'lt' la-del. air, A
I dicina General .J.. I.d.1"und.. r.-Illelvd. ,. ..I,.-Ir* ,
-1.., ant ...... Z.rl,,. 1.11 delgadee, II: IS~ y Weasel. Tilbilin, lolue. ne.arl. Ve-Ile.. ",Us.. In ealon. No 101, to ...... ould. 01.1-oo ... turn... 1. 699-12-17 1- Ile.: B-1322. E. 223-1214-ta.s --an....I.. I...
,, -dill del descraplea jj I o. I --, C ..... a 11,U led C "' 'I ANa C0N4.1A";9M
. ,,Iran a : -.a. .-ounan. ON So. VXNn___WA_ -4- Xi__eii lV est P alm B each ""'I'la ratio I 1 T li- f-1111-- ,ruu.1 .-fid.d.fo, ruled. E U NAVE DE 8 ri DE .::c_ aselil-nonser. worries. ria.
I I I at ... .... to I ... pros]. In to,, 1-711.58 y 1-4271 7 Alto. del do I.I ,Cl.",. IA" d." ,.,1.3l..I 11, .211, ",I, par SO do Jorgo tan Lia. do it lie 20 1/2 o.r. Debt, Via ISOI.I., M%,An do Detroit. Paid. de I in Idea d, ,lw. Informed p,;t, ialuarte. iGiRM do 4 11. Melood.
ri.nde - ... at ... It
it s al.- .If., ,nd.SI-I,,i ,riall DR RAUL AYNAT OVed it., 7,
"'"" I.S ,, ,:;: __ 7. VWUL, H. 20 e,1,e 11 y 11 TELEVISI on 11 .,.If, I h='s do 8 12 do 2 4. 11-146 1111
,.I., p ..Call.,. Carol.' lit... F-321111, C_ 86-3-24 No
Por Pettro Rivero .otrot -rnont-d. In, I W.- I. un.- I. Ine- SERVICIO TECNICO I I E11357-48-I BE VINDE UNA CARA
as ducoitln y LIO pidwn ,' .."'t" it .uI-."*- DR. JESUS ROSAL. ENFER, I...I- dead. 13.50 .1 __i -- D ebhla _ria _. ,:t:%02TZEUL&
", All' ,h lld, I ... Illat"ron "", do P'. ': r.. Pro, illi le ... l.',.d '.A"r-a' as -_ PADA CASA DOS y 4,1. rall q.1i 1. I. ,, joint, s de los nervous, gtAn. bleaa, ,, all mayor ,,, ,haa. Vededa. calle L ,at,, 15 Y is. .1r.-'m .is.C.j1. F y P-J.
NT irl !.I !._.I a.U ..:;:ra11 I '"al-i "
11 """;"", ll. li"," ": ", .I ...... I, .b,-e,., our no I., el-plo. 111 h '--dr, F.,tlidd,. A-dOn a.- medade 17e... Color,. k!2','4
"IS I do .- 11-le oblitia a Ann ,Uw q,,,d,, a h-r it. Ittoor.d..e. R.dh.-Elk Uri..
"I ........ I, ,Ll, It, I ", I u 11 I 1.11, 1 1!t : ,. "" I. ,'Irr,. '""'A"I'111LIA fi-m" "II.77 Nov'. dulas, coraz6n, pulmones. n A! .Agu.e.d.1,/41,,,ia, do Iii 13 22.0 met ...
.1 ", I ,.I la, I-d1m. It.- I.abixj. d.bl, ILI ,, rmedr. MA ----- N--O,__-1ANTA__CATALINA_'f -sm
k a "" e I IU- 473. Morelia y Tonle to Be vi In VUL' I "'J"'I III var, SIA A ..had.
pre, a I ey 366 I,
I ___ _ I _ __ -- berculosis, medicine internal. .35 ".S No,:. enei... 1/4. 2 -rvie no. on red .I- ran..
poll, it,, In .,,,I. a.. ptadn. f .... ... ,ando St A., dres S Cl,,-rok,, B rl- __ __ C __ - .Na -- er bq.eh. te n. J.,di a ;.A.1'.
PL- III, I. fail,, poetic dejarse parle hipt mr:- ft I.I.-Isdo.' X1e!"1.6.*"C. -1- q ... In 1'..-la ,I- I-P-Wi ,to Joan Folicul, C nsultas diaries: 4 a 7 p. in. _%53 .. 214. ba ""s
, "; .... ..... III "'p,:,,,:, d, I ,!: ...... I,, , ', F.,,, pjornplar , hj. del ,am- Filatiklicas ft. 513.. E. -0-2 -inall. Z-lft-".z Nevo
ol
1". ,pli-I M ;! .- V-L,, La-uW, L-dr.sirk y her- Loealtad 160, bajos entre Anmas SRA. AMA DE CASA GANGA BE VXNDE UNA CA
pital CA k,, lu:,ul Sl,,,,,;,I,, Clift, .nano &I fmaoo St. Andrea*s ItIc- I y Virtudes. A-4342. F-7909. L.queamot y carriallaffifis a in"'" *', .- to Wsoc, r. .. An Tin. = '! 1.= .
pi'_ rAP.-,'aT7 1. Cidlad. d;Ll '. .....A "Z"o' -%,
Vet .,In 13,-.,,Il 1 11-d. d-he Mail.'La ,'I. xibi"I. ,I C-697-3-17 Nov. Iola toda, clase do much i4lB lotr Seat, Eal y Do, "In' Zi..Vj'ond,'.'", linalithis Alasts,
do N ., 1, Iles. Tapiza- Joel 171drou"o so -.I. inizortall
fUl.I ull 111hIlld" ""III 111111adol ILI I'laIVII'll 11. la-r- ,IUl "A,,' E rnisibn de sells de los = 'S .. -Pit%
f,_tc FI C"anad", Much.. Mj., 4 OCULISTAS barnizamos, imilaciones a bi An- i We.' Race art, Rule 11 11 11 Pull- "' ftnal, .-I.., eina.d.r. OeZ
. llgj, to
Ip I.v-0-111'. III,,- el Out, o'gul- 1 1-1-2 I be
- .N DE _CASAS Y SOLARES A PLA. ,led. irad.1-16.
.a%'d, I-, Ili ,I, ,I, Go d,,,.. L;n y Molar do chit, chapel etc. Hacemos Iraloajoit &, -, heiler- ents ris. ldeld,.I da I 11.1. I T=
dad, I: I ,, 9 ... ,.,,I., .. ,.- estud del R' dcomicili. craidanzas. Trabajos ga. I ;,,.,, ,L ..... out 1. do... "oult. FL lvdu.. Pintrua par, In, Whous. EAU re"but(' 1--al NO, ,joa, Avt. 5. Tel. W-51". dead, de ,.pit,. Well- alredinhor y ad .
, hdl-ea -.,:,, l"I'l"d ....... I la c im ites de M edicina Im"', Co.
,A Luld.1 .5 a lja ,, ,,, .... it, I- ak--, ,I ,,,Ik,, Dr. E. Cuellar 10 rantizados. No pedirI103 adelanios. E-1291-0-5 P. Jundies frodAlve 0.
. dern--,, ) saju-rlhI,,,I- -a. liIj,,,,u,'au 1., lUg ParaI p-pledad I --- le""lid 'S"'veenielW ..- too.
, I F.L6n: W-0486. BE VENDE LA CASA DR AND ELEA soot .a 'i ... bill, S1, o'"o".
Im .l.rc, DC1 If ,I,. I :1 N 'I ....... I d, Sh-S A BILL,, que fILI Por Eslanislao Vega E.,M DICO OCULISTA 2 plant ", ,lect.d. y d, Alqil.- y ,'I, is on-blea 125,000. ecas
r, ala 11 111.1, 0.1 ..- CL .... Cot ....... E-7678-42-17 Nov. I_ I_ do. maiebles 327.500 1 Irdf-ro on 1. .I...- ,la, ;:,,, r ; iawl., -,La IBc,:-oIad,, p.r s. h,. V,- .... C.-hou'.. Ell-16. it, 1- __ _.. arl",en rlba,, AIUISIr.dv l'la. ul- it In. it, I do tord. 7.30 a. Be. S_ _1 .... b -I* Tod., I.S ,,11., d, .1. an ... I I r b,.d. -48-21 N,
no (III .1 ILlIa .,I'll, B L.. Gar.do, SEC LLIN h,.,.s I-did. s.b,,. Il Trr- q- C a If a R I n' ..'d'... E-151
I
11"O' P", a ,,,,, ,1,ol Lldd de ll,,.,ba .-resp .... (I.. Spo-d.,it ,I', ,. do C...n-chl-S y ,, Ir.l. 1.n -roj- .... d6 .Iti- Noj aNth"T"'It'.; M-11..o' I '(7-A.!41-1 11.111. V E T A S JC...I.d, Ii.e.-Lous. H-6- 3 EN $Mzioz VACIA. RK VENDE DURACTA.
... do .,(An I"'las I,,,a, -h' RI-I.-Sent, p,.p,,d.d do W Tianspartes, doctor Pablo Cartera deberan toner las ditner-ones de ..at, to 1, ,oil. Sol,. Sentas slai'm cad'anil-, .1" "o.n:4 d-L.::1c ,,i,, ,".10 drd.l. Gladson. Ell lo. partiColor [ Jllstlz. pondrh on eirculacion el .1Vj mm. dt, .R. 1- 26 d __ EIN 11.1are BE VENDE UNA CASA. UTKI Is monailUe.. Ista.,.j. ..I,, 4/4, be III
I ._ I o 48 CASAS I e. III.SDO Orr. to 112.saa. Dr. ,,, 53.20A). le-..d.. hall, earruelor. pastry. -4tia,
, ,, .,-,ho."Lu M.h.. Wi.,y '... .1. Li
2.1.1r, I.11o ,l 11 G ad- hlch,. Mrj.r do Go- I entril me% de novierabre In em TOR JuACINTO AGRAMONTE. CON I ,."'-" ','n"'* 'errn- Isial.. ..I... A-4319.
, 'ra do or ,I C. ,_ i ., ..o "",
A ... I., 11 :,,,,. :,:,d,,,,., y Mellr do Vartedad. do- .516n de -Ilos conniomorativos. ua F In, 'figl.a "?, I ,.I'. ,u -. T-1.1eluar .. Par. ..,.- CASA ... EASL. IA lo E-251-2 N,
"'Ah, A 1:"""ai""l', rolnd. a s -npinntz. file ,I I re-WInd Te-1 ... en d-Wo- o oaltil, ..I. Y -aed., d.I rtt r 1 .-th,"" X.,,Aldab' e-, C-- _lut- I- ,,,,, I, do 1. roomari. do In, ,litudi-tos it c A I S(,,,,,,,,,,, y V.1,16, ,. to", hrde-, R .... X. C...' ll..i b,"- ."-' 'll -'-,d.. d,-11h,. ,.roje, -ho, I 0-1r. I,.. H-1448-2 "WTON. ILLzese V4CIA- 1A.DIN. 10
curntri ir0la, Ile %nnl(,, -IL, ,Ir I a fo'hon .p"lSad.. no- ,I .1. ad. .. b
joa 'I dill ,_'I gI,,,Lado,,,U,,c,,,I- ablorl..1il ohrr CL]r.,o do Medicina do n.c,tra Domingul. ell L.Aa I lode. I a.1-tad, d. urelre. Lilhui de" -uadao," .I. 214. aftes leaseeslods,
E-1276.3-28 N- "I'l- I'lu-i-iNial Oft TELEF.N.: ba-le. T -].J.d. claaplot.,.
rn't ... o ALL' ,I, C. py. Un"'rid.d on-ilal. it- !- ,,a ,do 30 ra ,,, dv lath fair 42 m- A .11424, Bear. 253 """ ",", -de I.- ..Lan ai _aaa 'I'I'l., "
,,, T a'. I~ '71,dod- C. 5, Ii. l pl..I... 4 .,.rtn.,h-jaopre.j-a,,,t1 = pit .oord.
"D%'_aa Y* Un rs- fusiladchi of 27 do noirnibre it d, .,,,no B. OR IZ 11, L-Lon W 253 e,,te ILI ..). CIA, IN.
- ra., a 'I" I..., N 'It", n.". dad ,I.r n : I DR. WALTERIO 11 Can Cot,.. .11- Were,, ,,I,. nxbi- B loo y it. Buts 23 YILII.
1, ,,, o", 'I I ""' ... ..... I- 105-41-2 Nov.
'.) no 1811 Qvinlr: EA ...... itro il Cin-6. C,11 he D11111 I., Far Liul M.Itl u_ 1. Ahn-d-, .31 ";on' ea-do, Who complete azulejado
. __ Id., ,al-, 4 U.1r. .1- Ads I I.Ii-t.,
,,I, ., _'Ll, ,,,,I 76 la-Ijiri, y I-la"O., ,jOnnpl., Ali 1, 11 .a I I'
I,, t..I ul ..... ...... A "r' I" ,,..I ",I Mol-nic"t. A, accuin I,, "I J ,Oct.,,,, qucda -- 'n't' 'I .I"- ,ad., I'll """ It', ,It difil] ,.J-16n, He- ,,,.,,,, CASA, Me 'O ... ,.U. I-d-, loran, ailre .9.. MARIANAO .
ch, ono,-, do ,-,,, Eo In "G-ta Of,,i,.I' otiln- ,,., 1.,,I,,;Lpn,,,. 251 rul Care4" 1;!,'I, i, A,,,l,,,,,, ', ;,,," '1,dIry rjI'.' border 'Ielrc"111 I 1 11-1-1. III ILL qu, I,, cl ,,I, In e ,a 'n I Alfred. Z-, Tl nC-ha ,NrrRVEIbLU. Ta'.' hot.. 4 ,ar, ... joist., ads. h.1u- USnte 112,500 y a Pease $T1111 a $10
Wn.- A, ... ... ...... a d"I"n ,:," 116 do Ili do rnavo it,- onto an, ., J.. ..1-hal. Tel true A-ha I.,dim. -11.1. I-), ,al.. do, h.ba .... IL.h. I.Lued., -e- y ban, ,.onple .,
r III El p it .1 pres-1, M-N. ir 13_H21 an intorda. Faquins. Ransta BAR
1172i H- 47 5 1 Dic'; ,, ,,,,,vr.ra,,: ,,,, 'Isfi, a",ld.r.le. I-d.,.. poll I. I r"."o.MY 'did AlQuilerce Y se entresa case
- -- I: nad ... a ll,.,b,. a BILL r ,It. P-id--i ",1 ,' '. ,_ Anl 1- "'*.'Ili"""' """ Y ""_1vvI, 1, Ldloo y be,- y -ql,, -,
r. 1c- ;I dr ... ap, a P'., A n ': '"".'.. 1-11l Ict"'It.', M",
' ,, ,,od Ch',o 1 ,I prbl- ,I Do,* a
mn do ros0ro, tit% L,,I brilliant Ix;ed Maid, tjt)A perra I q I c1,,.,.111 Ila Tl',obrtw.*d Corou- FarL d. 8,11.., del P.-rai 7 VETERINARIOS i-.$KWu D-ho: .-,11,1,1,1,a_,,. lerre.a. So do . I ". prociuja r1osportes, parn rea- .3 0 -L, nl.b,,.,,Jd, no, on no-On .or ... do. T.d. alovidities
Utl iielo ii-I 1111 ollbel. riVONJt', 11-1 Wl-a )- ovg a 1-pedad do Mr., n: 1 1. I .In TA44- 48 3 ad. a dra, del H-Vital Militar. Mathes counted. =j)jjZ7Ao _.DoS-_ .led. Lad
.., 'I, o 111- 111K.." ,].I r-Ob. Sh-" A BILL- ],,..r 1. ,find --6n, y. q.e no I Ei dill voinic do octub,, do IM, n%,:rFjf"'N SANTAIWARIA. MEDICISA YEN CA NI AS_]WORLLL1I"' Late .'"I .- 107-48.3 1-4-ts. Inift-, Jull, Reiterates 1444H.
I'll" "I II A h, dl, 17 do '""'oh, br, I"". Ill- In --I, ,il,, '1a R p rild-ii, it, Walte, Rd I 'ill 1-1 Llr'l A'Ifr'd. Zn-'. it L.- it, 1 1 9-20048-3
,, i.M., Pa. IU 1.".111111.11.11 ,I. ", it ALL- Ile. EA it. -T-SiAn. i- ,
..hlu.l,,u ....... :1111,1e, Vlbr,, """'"e"." ,,',.1 u I'-- v., -.-JIAg' Slarl. A-Hunines: ,,- J. NIG.NTEe.73 ENTAIL PILA XATADXRD
"111 "1111 1 11 ,I "I,;, 'PIS I olin", ,A, ,_aln. ""'I". PT I -- _'a'.'oh" 'a :,,:,%ro ,,:,Ilbn,,,. '. e'.n. .. ,A, I., in ,I,, I A. V- ... 1161"' ,r'
en I I, .f bl- S'=164 an
a. Arch. 0,1 "". -I . d-.11. 1,111", parl.], I.].. dr, h to
or no, 1. ,I ,., "Mr., d ,,,I ,no P. "I r", "I", "",","ll, 'wo I. 11"o. T',6f. b.ft. --ol-, ,,,,d ,' '.' ',' '..,",'.','11,.I.-... d I. 2,4. beh.. I-L.. 911, .,d- it doo plardia, smepEbd'crl itreal
o-on, Hondo .1 -.."I .... I, tI .,I. ', Linvildo ,,r,,,,,. ,,__oje ,, Scta y jyIjjOh,: J.- Sl -7.121, 3 NI_3752, 14-I..7_30 Nov- a.h.. I ... dr-, .1I.ao)jl;r.. Go, J'nr- had- Puerto y -.1-as -list- it Lt.. to food. Is.5 1. Ante- .
_,., .- ,,,, I .larger ,on 1,1.brl. I." ILI "IgUiCIIII Me, I."' .1. B-dt,., 1-3074, Core. 1.211 4r
ler". Iw,,o ,I I ......... I, A, illj- de Rat... Laz "O. ,."._ 1 "6a, a b1ccole.-a U..,,,. I 45 1 9,9 i:g-ty, t,:, 11 7,- lo-ih. I -A. .. ....... etrurion. C-i.. -I -.- h a L ... $i m.m
on dar ...... I.Irl .. .... d3 fl h1h.l. pla.- ,opresonjalla, do .u, r' d, ill Rc ,,a I'a- INGENIEROS ru.Ir C.-d. A- Ab.I.. fal.r- -101-!!.14 Not
, -.1- G.,,I,1,, ,,Iad. .nent.pl I .... do do Pa- -_ C.otA6,. A- lcrihodl 51,
tl. b-11 -IL911 11 SIN I .-anal 110, .-.. .-S I VENDO CAA&MUT MEN RJITIJADA CAP-III., laliedivi" I-A.. lunp". 'I". ,,,, "",ordo age ,. ,s .", A y ca'Win li-lis-4IlIzP, "."I"", d,:: n INGENIEROS CONSULTORES h ,.It .,I- --
..r-d,,. g ... .... I,- ,I, In ag,11".. '.... -u I ". ., I S;n- .- lie R.bi ( I.-I 70. Jazu. del Ad
.Lb.- A LID I c 1) a A ,c to in., C --- nor. on I .... lrl,, an.I.I.... -L=hu .L-. r.tA Iranian, $17000, SEVILLANO. VIDORA. CASA: JARDiN. 1,. on, -sons do 10 4, Ootb, 7 de
S pro' T,,,- ,,_-_ ,.:,- ....... ; ... to, ,,, ,I ,Irg Ionia 1. I.. do a ,..a act,. 16veI., ,,,Art,,e, ran, j i6n c-sh, de ),,., % a- I I .
I 'I ... ,I,. i- pmeni", ,eflcctu c-- Cra-fl- I. ,-,it,. ell I;,., triste. .1. I I s To .-- .,.r. Tar -rl do, I-ino. bloh. C-11.a pa let. ooda. candedor. ,us" ,car. .
I "K," lhrdie ,e trs to Elo--. sa.tho-h- Carnal- 'C .".-rvl.. it-al- ruell. : o-I.I. .".. ... Alit., Thin-.. Sara- do Prae-I I ".I. B--s p,,ar1ll,,,I n,, 11,erp'.11.1. 1111, "' I-: a;1J..'-cha.. b.fa aaaad.heta, troops.
7%"I' e" p';ua I" Sol]-., dt, A -ntal.. In I-oldo ), 11 I 1.- S&"R.- -9 sa -ei.. Urden pestle, $10.110a.
I,) In An, -, I,: ,:,." ,,,.,a,;1i7 ,,.,,,,,h., , d.,,,o,.I,,-",.,p 6n Data- Plan... Aulararl.a. Co. P-Lo. - __ I -I.. 'ZILL '. In 'a
ill, a A I I ........ si". 11 1 : Ir, II-S nalaien'ris run:-P-:::: dispillilt.l. del ILI ,,,, argro, 2 centavos, cu[joIll y I,- --.. Leoh ... I- T,.d.ee,.,t:toTke- RESIVENCIAS ,- EVAS, PROXUKA .E 13. is. V-7. 1 79.1. H-si--T mad, voIll. -ahlulr he,,. E
ofrI,,H,, 1- I., -, I.: ",,,,III' !," 'n,,,, gro Sla 1, W- Minuan. do I 535 f ... t vdjt,, 4. Illsd- g ... It -2-1[ -0 0,I D.-Il. on -rn. nift- ,1.,,,,,,o -,t.r.,, 3, rg a Itals, $j,46 Renjan
On -1d.d.s. y 3' 1 l -.It.'... color -1. u y ., ,- 1-4 ... T-046T"Eularti-s-Ii N.. I 4 a. S'
,,, ,I ,,,,Ir,,,d, ... ,,, ),I na,,j,;, 1'..".. 11,-.1-olu ,I,- I ,jr.plareg y "Disp.a.er q,.c ... eir'.06" '..'s -_-- r 111:'.na. at'76."Z X-'e' h,., a. 3 RENTA $3,840 AILMAL .
- gra. porn It serv-. rrdnar, ..Ijt3,,, $6.3 .. j.j-nI.. d,_ruPjr, ..1 47 ,,, -. be
13 .141 ,o= 5: area, as.
11 ,I It"lli, ion, "I' O d-I-L., fut hoc,1U.. L. I ... 116rec "'T Re" -O Ir As .J...
A"I"' III. ..... 1, do I., Sg1jent_ 'I to, aelt 61. $36,500.00
V ""I N ", 2 i-ap., n ,al.,,,: P a r. el servicio 1_1 C O M P R A S H-4i4-40-2 ile 18-15. wl... L-1, U. Du.fi.: 14-,
75 ,I I ,I, 1,,, ,I-1pl.1r, -j-aL-.,n nervirls.., ,I __ Vendo nPlOundda cons. IN nall. fabrics, .
dl!"a.1d" I'll .111q..."', c"I .... I. grU-to, ,,,,].,,,: ';,]Ir, it ,.a,,. "I'll I'll 1^- ,A. GANGA_1X. que 117. Amjoo 11-31111-48.2 I,11.. NO terican. cul Nal pol.
I .. .... III p." "'en". III, .pl.u.- Ron ... I r,,,. Ordintrics; tav.s. nnra.). Y IIIX.Ll: 'Inc. lIl__ 6CSA5 a r .I..
Wo Iltictto veredirto. Ft cocker ihAre.. Se reg.l. $7.500 1.1-%" AS'"" : APTOS. ON 4, U.". tell. San L4... 40 rns- 1.
-11- ra ,,,I,., ,,n. 1000,000 do .,Ill., do I t,- Lcrtavos. olivo y jjgrh; I'- to -,oaddlad. Goneklea KolladsS,
"" '-,* ...... ,,:, I W.3d
1. nn I C ale. .SqUINA do NALLI. R.drlg,,,, 567, 0, 8 ILL M ... liticos. brbio. r.ntan $105 tan actual 124171.
.", ..... .. ": .I sla ILL,
",.A 'I"oii.da, 1119. "Lal.P'6.1 '11LIkilry 1-1,11 Ifigh lios, arruufll. y -g,.; voi,,(I,,:' QUI NG A I RILI h.%l -IM11, C .... n Alcolor verde y negro. con tl retrAto to' I _TIA. I ;I I-"-;
rhn I oil S a 1, 11, A -6-- 1 1; yn Alquileren. Orin $4 ON. Aahpd1-,o,. to 'to 471 ._!_7 o.id
r.' IIu II9,,ao., ,, nu-1- d, ,,,!',',. I""' K ....... "mp'- do Alonzo Alvarez do Is Camps. 11" '1,1'1,,_1l"I-g- y -R,.; ,I,,- Irr-le ,.11, N. ,--o."N'. I-ruhdt'" H-90-411-3 dLar- coal, m.nlitc,.,br,,. ran. ar VENDW CASA A OWTE21
I'll. ..... ... A"d h-A,,dhhd ..... Bar,, or J ..... Ill it N -1. $10.000 2/4, n,&. .a ,rtmnt,. J. .. ve Sg v.r. reend ...
. I- 0 tlflb,, y So.- 'j"B", -j E3D9 $.', E. GLialble. B-5917.
c to' -- Ijta y -_g'. I ,,,, ShArej. K bar.. .249_9 2 W. ildeliolle -t-in, ,.,I. to M.diara. .. ' __ E It;' W'J'%lu. .A.. moulder, 5 halshadcones,
on o no-I Pa F1 I ........... (1, Mejor do So- 2olio,"I'll do I 11" do 2 clota- y 'a Rallo, --I
I I .. ... min y ,eif'.. 'ra, ,I 'I 1-1111 ... r a .4 evert'jil'. r MARW"O. VE_
, ,lo'lUA I I _.. I., Nvo 8 8 a
otr to do Carl., August. do IS Ft Nvo m. 2 inafto. e.cirs, poll., Uzuutafl _,2 Me,
I,- .,I 1'. ., u-o ,I"! :, :;a 01 ... Isl,, do 1. I, "'* a *'.'- Presos ell %Vate & 0 SOLARES of ... ..A.' a. "' t 1! d.rl. l. 1'.'1.";-! -qLn -Ud. it ,e T. ortal. ,,I,. a,. Jec X-5420. 627-w3 ,
"" 1, 11.11.1 I thr, 111.111h. hodo a Is ,-I '2'lor 'hlr.'.,,, I Torre. S-S, do Lo,,d,,s. __ BAL-76. ,,_ 144 0-10 ILL -rto! eo"'Lu.. See. p.ll. .u. I .... 6. "NOV UN EDIFICIO COMPURSTO
._, '., "'.11111 ',Ilh. "" h""t.""n" ,, r -BPh' r,,.,,d Ch,,kI,,,i En total diel ,,.I.,,,. )COMPROLOTEDET RRE y a, a Jr., Celle .... ..... : .. .,Ie .it branor 1. ,de tuatro eload, mile to do W,
laid I-PlId"d lie I1Ir1_ Sla-, A, 150.000 do .,11.O do 3 -nta-s. I 12i.ll Men3nales, Reh jand 1. eldrea 46 y 48. antiques, lot. .n. des lanpit.. hn t,2:aes. tent.,
1"1,u-1.ld,, ,,I., 1- -.,-,2,Ld- a os ROXIMO A MP '" " G iker- A.I.b.- V-5 a.- et Call, Agoot-, ej. leriourril, Y A.
' en_, c"r EN REPARTO P '.
Bl- EI pr r color Violets y negro, It retra- Ened-f6at do Sell., dit 1. V1rK,. LIACION ALMENDARES ,noi-, ',Wen," rnd,-t .I do C A~ e.-d.r. lot., Beason, hontals. Trot. direct. I... Id
-, if, ). I,1,o,,,,,,o s, ooo,,1,,,- hljor Ejernplar Loca a In pe"' to de Anacisto Bermild- 1. settled LA HABANA Se -d, ,J.r .f-r-- edife-, not- ar- Tell. 32. 11-30-411-3 d..fia. T116i.n. W-1975. So aloof Iss
pro. 150,1300 Liclicis de 5 loW.1os. color Pr6ximamente Prandri Coroo, aLLruaiI_ 0- do 11 I .66. ,site. ,P jr.lah, E-18 3
... o ,.-nnq 11- ,,, 1-1111o ,,,L,-,. ,,, ... dr: "on -Son, -.1, -0W '. .,,...a I... In-h. .,... 11 .In., I ""'
1'. o'i'Spdc I "rod 11, I.ds- .zul y negro, con el retreat de ell circuIBC16n Unit ,.iib,, d, .if- C. I"-- ,"I,,, I.,.,. __ .11'.. in Ut
,,.,),, I,,,, pus'n"', ,,, ,, ,,,, ,, ld_, I ,did "" Sr. Raise, rlue, If 1. Se rT
Fladio GonzAlez Toledo. I Par, finf.rare., Hom., F.-N... 1.5fin. TOD A CITAILON: PORTA GARA
St CERCA BELEN, VACI .. -)a. or.
do -_ pl,. tridpati'l 314. Mbfi d. 'I. I..'
-a_ ... -o It -n.r Wl,,,h,,, I 'it. dt, 1-feas qU, so "O" rkn- '2 r.',' i. '-cflo d I In. "" rene. Be do res
cl,,[, b.),, an Ind. In 17 MUEBLES PRENDAS I V E 'TV TERMINAL LIEn.j,&, p ,id,,,,, dei T.,I-A C- es fu6.,,,pr,, ,n.,n "' 'O'. 000fisell. do a cents,.,, O.- Vilgen do 1. Caridad del N ,A_ ,. N 414 y 2 BA140S COMPLETOS Real. a. va. =,.,cafea a IteaL Mo.
- c 7 1 S .... ... 1 11 t I I la 11-tiod-Is, Perk ment e In- A-' c"is y negr.' con el retreat Patrons do Cuba, Cobre, ro.earril. or,. ee,,, A~- de I Bebajada a $15,500. (Gaingat ) rl-,,, D",I*: a, Bej..
k pa ( sta emisi6n a ha sid, .at. -3
1. -n- IV ... F ;lad"", ". ClOr 109 'Cr2tis a Lajas de 'I.- de Angel L.b.rd E Tlal, ol-t.. F Z_1647 2
per ..11., cl'e 10 centavos, cc- tco it Sir. do A-6617 Compro pianosi, H-22-411-71 Abierta 4 a 6. Domingas
-,dol. riol a-- Nn-m- I Jr de -1-11- y fornoen fab,,,a- 250,000 con cl beneplfici I, _.,111gjda CASA XO.X- $11.311,11. LO MEJOR DR
C.Ile D No 71 en- 6 y 7. treat, line. B.-.0.1s. .us, ..4.1n.. oild.
..a,,.,, h.b,. ,Ld,, --,Ia ,,, dl- par el -nor Ray A. Prather, lor sepia Y negro, con el retreat C(nnjnicaciones y T-sp.rte:;, d- GANG" BE VEND"' "' C"SAS Y Co' I-rvi.. y .er doIaft or.. A-id.. 35.500: ,tol. Alreend-es, $16.=. I.. 314
hors do In L-oari, .,,, h,1I,1,- h-1lL do Jook--11c y Q.c ,an ved.de. do Muebles Corrientes y Firics merri., 10.090 ,.,I.. Arb.i f-tole, ,.I.. ranturn. ,.Ile if site Out al y 9 ... J.; .t- $12,000. Ted. oodoz, 8.
I -do J.,& Marcos Medina. Le. I.I. 1,14i.n.. -.dl. I..dr ratIo I CIZio Bel,,rL, Solids ... a tan J.rdui, Sodrtgu- B-2790.
o. ,,.I,, ad dc al-i d,:,ir-o a ", III)- ", su close. El Sehir Maqui ... ...... racribir. caJas ,Iudilex.j ,, d.r
100,000 sells de 13 centavos, cc- -tall. pare.h.u... Ob,,t.. Ll -dr., T Autabu ... A ... y. N ... nj Ml,'"r-1 partial. III.. r,,Ibldr. I cooln.
L. lilb-a plia otn,-, I P,,Ih,, ,11 pro-fi, ,,,, V, If. A R318. -216AS-3 serviclo vrladw. 4 habitarlo-, y 2 b, i Z-161248-1
... .,..... .U N ...... QUf A.. elunpl.t... 'a bell.,
Ird. 1. out e.l.rb,. C , ,",W N W_ __,__J Izi
Al _,,,. 13r magenta Y negro, con el retra- : AAL, 2 .1t..l ,or
' "' r ... a L a & j(A 0E ,,,,,, rlpld*. lost*. Tell" pu,: CERRO 1,111,ENTSE PERON T A O O
,.b,, 1. ,.,ILd. ,-., Inq-,Ln.- Cuba It riA. ,imaz 1-p-11-nes to do Pwoual Rodriguez Perez. K I ad 1,11111.1 I E.cuel., Irutil.- A-1. c.d,. c..b.. h-.joL y aor.i- 'pe. ,,.7. d..dr. plitenint ind.pendleirso.
mos I. _,_ _, ":." ,,L'--' a r." I I 13t.,M so h .'h' me. 3 ....-ce. anorall, led, dtr6n It,, sit., y I ,end.- ,onto ad. 32.8a .. Maj. vs.
h,,, I" III,, o ....... 1,,, ,!',-',o-",. Folicitamos I T -'a -1 C .W
f,: _L _.I Ccok,,r Spa,-1 Spev ,,, p ,or ties do 20 ,,.I.,,.,. ,a. I I" bn. ,,2,,Y trbajos', dr-drdf Anneal. ISLI.Itell, I.5074. CI.
negro, el retreat. U-41 1 ., inal pl-to bins, ,Ia, -16. P on-ra, , .14. $22,3011.00. E-IM-49-14 Nov.
ran qu, dirb-,d, I ,,,-- a 1., ,1 exito obtenido on SU EXPOSicion .Jan... Pat,.,: dher ... ared., 0a.guiduld. : ,L) ... Lvaetr. wdr.. Fer-rad y
do Carlos Vorduge. hlubl j in", e r. V,
IhL.,. ,ristler .L.l.tu .. art]].. !At -rs3,:e.srt., y derni, c.,undad.d.. Inif
rn it "__,., I,, I': I,!, 11 -Il I ag'adcorrot I.S I.P-Iltlrls I 7i.j."o, "' is' I,'. W. Ago- 356, A-9112 y ML-1506
'_I -a ,Us ojempla- (I onra, pri.anitil.l. or,. I') to. IS in BO-7825. H-301-0-2 VEDADOCALLE17
In 11 q- concurrierta, ., I Fdllll" 111, Plints, raa,4*7, a Ced.
an ..
Aire. -anrl. .kq.1h., ridar. esortrar. ,,.). F,1498-484
" P-I":," -':. 1 ,,,, : L I CE SANTOS SUAREZ at. fin. do
.,,I- ." , od I'. .1 ;", ;I pl.,,,r del ..I 1.emp. In (D r ,uh.1 ottrut-d. Pl:d.r "I" hall, 3 halsitscionea .. -:
In ..,,...ad. rader-,.jnrd:.."p...1 -,red., I ,_..__Jiu ,.d, ,I, .,,: .1-11a, artalea. ,.jo ,a. as To.e.. se-fid..
-- 1 :)Isl ',I, 'it, ,An.,,:,; ,,, I- --- h.b,,nd.,, ,cgis(1-d- ,o: 250.ODO Sell., do 5 ,entavo,, to- T -jell. M- .o. _t
1-1 ---I -Y Y alIll turqji -5473-17-12 N, ,so ealare, I.J... bano, h-...', r ze or. e- ,I sum B-soll Ab a,
"' -ole '-on al"l-ni Int" loclas E ,do .. 2 b i!dd- 5/ ,. IJIC. 'r.d.r C.I.Iuad.i.
'= -,P'II''1 L ", ; I'll' "I 11 R R j"I on. Ileale. tIIr ... I.ndr. E-1822-118-11
""' ":I ...... , .,: %, nscr All n1-,demo-1rrSiido c- reproducci6n del Alma M ',-', j bar. 1/4 -oniro. 2/4 beft eruld., 2 a.- _it, _,N to $.... 55.
cl- h, Sit,. do 35. Hnl- -",.I a in CIA; !I-es'lat RENTA CON SIBAJA3
-11. I .Ioo -' -1 I I -"-:go- f I on P, It deporl,,o. IiijUrnle-dind do L. Habana R 4 R Compramos vendemos -_ -_ -_ -_ -,
:IVA .1 Jordin. burial. ,We. 2 Iva1k, y ""'t- I.- 1- 1 I!, 1-1 -j1.,,.r..n d, Palo, Beach strit DO,000 sells cle 25 "ntiivc, con E SANTOS SUAREZ, LU ellas It go,
I IE: I a.j0SA M. RD-RIGVEZ bl-I.e.. b.no I -I.. do. .I- .-". 6, o-, a -, tin4rortutIrdos ,,9,adb'rngn "a' 'I"'. Empefialmas Joyout Antigua- Ale.ld. M.,I. Radisru- I. .1'. 11 ....... I. A 1,1. I b. I-, Ind. ol ,.-.1. con toI
(IS Fed ;icoCapcie 'In V lauterrual. ObJetese ,,:!:r to ..... _,-bn ,, .1. ant., hall -.1r.1, r--r I nj,.rdK I.. hall. I, ,tellod.,
, ,, I :, I I; I I, or, ,a ., Ins Lectratos de Y ir
olP,1.g!- d'. 11 1 111. p 11 trade o -Wvsjdftfish I.AI 1.,
,,,,, ;'L,, ",",i:- ", ill .... rouael.r. B., .'Per 'Zo,
" 11 l:11 ,..,."I I,;, no, lorn. ),I, Y lI%.n 'lot-- 0 T 11 I.- III- --- I I.. Ar-le., -.je. I..... o,"r an ,/4 [yll
i., .- ,.aT., del' so Ll e.tb nel-ce.
"." Ile I .. di, .. gucz. T le. ..ebl,. ..ran R .I..- .do. I I-a.. .1 food.. lo__ C.ruaflId. j:I.d- d..,ch.. I a,1ld.d,.. ,ad. a, or, ,e- S..50n art 11, -I,
.. d "! I i I .ela'i P. 'e, I e ..ol.b.. r.uA Y D. Spiel. RousI 1. f, ,'I 1. : I C Colon Told. ; I. It.. Ar- ... y Z I., I- 1-3853 Cr... Jan.-- s... A. I .... ... We Iffadials, do
., ,.L S S I'llil. an o In. ..d.',. he Tr._d ,r'-d,- ,1,1,, ,,,art*,, ,,,,II,, rrift, Le AJA
lImp', I ,, ; t ... 14-3SIa. -5- Me Net 1- f-We.. elliaoft. Ld-- de -.1t. o 7 y do 7 9 p on, Z-1719-44-3
A", ,, b I h- ... do a.r. .11., tan III ..r.l.r.," r', I .1 .. I dir-to. P.-Y do lujo
I!, .", ;i ,, .11'1 I h.j. I-.: I-saa!5. '.',',',.A"' La bom ba p equeha crea nuevos : '. -c- Pg. .A. A JUAN DELGADO 3 CASAS
do. ,ra,l ,
11,11'..:, A n. ") :;., hn I "t., h. c.. "'" iile. I-d 1 .. 'a 111. S_ 1,. fauna
*)- M-2137' COMPRA callia6lit"."'. V' H- 53-48-2ro rrl. I ..raj, $10,800 X $2.0m .., CALLE MURALLA
II N !. ; .., : MOS
'. 6 :5) 1 W,.blro. Ad. no. ,.ill- -learn., ., ,I I ESQUINA, VACIA, $6,500 ra'=d';r.-' r- .,prdi., a., iufl-, I. o/I. b,
.7
ell ru- h-11 I I :.': ." ", ": problellfras de co n tro l attir : ... U, 11 Ira -" 211 Ceres its M..;--ta. -ad. .611d. .dill.
_ A
,Sit 0 y .1 dill
", ,,, A ". ,,,.I 11, -, nico I e.,rlblr," .,6,. .bJ, ,2
"I, i INDE ENDIE CIA a gidd- Oreld,, it, or, y brill,,t,,. ran. dj', a "t -'44.7 22 h r.a, ed.rN s 4 A, _b a ,tied "" ", n NA DE LA I. it' art'. Fr':',,,B I- 1:.y 'A a. Par. _rho ". ,,,_& ,. ,h, ,at ._to I can y
. -_ ____ %,, ,,r,,Mr tabldod,-s. Ope-W, r er-11 P'.',.; ,...Jr.' Arul' E-1744.4 _..Ill I 11aI,,II-ooI, j. 91-des &I, .. i ..iI.Il Par lillth-I A 7MD HA -052 Ido. I I, I ____ I 31IS3 Cru, .. to .lq.11 res .EA.d- Ance.
I
,driele. d Z1 OM07 TV. C479-17'2PN, --- I VENDO VACIA UNA CASA d7lden-asoli.L.n."" Y,- "'Its"I
1. "d ,g .111.1 11. -1111l "',-' 1 ; ,.cpjj .do re.c' irale, inle'slo.'ariu, I _W A-014. L P-., 'd, ..! A Unlill- do, do First I at. fU -i.narId. di rnnte .)I, a. Prap eclat q. adralI, I ", nun loll __ COMPRO JOYAS lRI- I Ell I, eolle Eap-onza. III,. earned., y te to fabri-cifin do one a naft plantse,
e Ad.r. I ILe
111.11 "I., "q II I 7 I
' 'I, , , I ,tll, 'j, A. N. AIi q. -via *.,I. ill.elit- par. ,Uul Sell-. do Call-1. par v.1ar lie do, CASAS A $ 2,500 ,,,I,,,. pr,,I* 54 5W. -. I-e.a. nj P-1. r.a ... Me. TILLUL, dieveta. bdler portions gnotr., I. In, ,Auna- s -art. sli Woo. TlU W-0134. r-IsIll .61. Ised.,
I'll'.." I ""' ,i .. .... I I" readevus, conarchoorativol lie[ Cin.. Ilantes y oro. Pagamos mejo.ri ved., -11t 25, I rr. lj,.u,., ..
Nr A %, I Im res lnll ,ri.re.., innd. hay rince-pa. -ecio. Canibio joyas antiguits, ALI. oit.. --do, 214. W6. ) ,acla.. 'ea-1 E-1214s-i E-1547-4a.3
plarr, a p'- F.115 I-olonalle do 1. Kep.1,11,., &,ji- pi
"! ''? 1: ], , I ." L "I'll, 1. ,ul.r. ,1', "1,), ,-a1,e A'. I, Ll a r I $15 W. ALL-lod 434. Tell. A-4614.
., ,or Ill", d as par es rere ,111 cad. htatrr do 1. VIrgrn Lie Ix por modernfis, cornpramos aqLll'
Ila,- L, I ,I -,:1 c;-,- 1111a 11 1,,neoo, & ,1,.,,,., di o to ,A. IS. 10, trifb.).- C.1id.d &I ('o , La Gangs de Hoy. EstriBela GANGA
.1.1 III,,. !, lrl,,,, 1. ""Aqu ...'r', V_,a do I..f ... I.I., .k.,. 11jes 1, nrinqLitnas gas Vend, ,difiel, it VI &rtshacatul, col;1 ,"ll,'" ... I 11 I 11 I 11 I 11 1 1-111*11111 a r I I Ili, 1) er Singer P-tal. JIIAI. lad.. eatin.. ea-d- ,4 4.4
N , '. , ,,, .I olip-1. o. ,.It .. qa- ,.]is Martin' [ rllj.1!1 111'., I "'
It-11 I I ,1 ...... ( ... ... a I , : o a ,',',oA,',% Ir.je, .'It "La N odegria", Suarez Ili, fon-I CALLE REFORMA, $12,000 I.,.d.,.,. r.d.. -ap.U.. S.A. InoLje- 1-06. do ,In-' a ,F. '- U .11 "'
II-i". I I .. h. ".11 1. ,--- ,I,,] k u Y.-A.-el, th-ortr- IlApIti.1111111- I" .r,,,. .a.. Dj. ,,,lC% he Tainge
,. 1 I I.--". I S-1. Au.. I ..... I~ ,.r : fr. edi-u.. I.O.. de -, A. n let on A.. 'I'- 'I". :," ,"', ,;,*y _1 do Ten Cent. A-407.4. too I, ,r*b
d, In, N-,,,-. "I "o ":;.,Co., at". pe's".. ,ju, .11. .;,I.,,.,,,. ,.I,,,;,.,I"l ,.,.,Nlld, 11. -1r., -_ ,. 1.!I lrr $3.5., -. -ro;.1,41,.T ,:,,, ,- 1 "g, III, 11.1.1, Carr"n Ju't I v 56,.,,30. Rz1,d,,,uI,1 Call,. or I r'. K i.,- an .1 coug! Corona
17 ,:1,1111 ;,;, '. "I,1: ",.'', ". I 11, L :", ::! II '. 'o A-- 1, 6nein ", ., ,I
1, "o", 'is __________C-3l4-l7-6 No le-, A ... Ill.,' 1.11 ',I;-,d%'T au-L,"o' Ill ho 'in "I '"ill I I Allann-L, so, D'l Q. -'Mo. 1I
.
. 1. I'll 1l7,:;,r,:,.,;,_ 1,l ... I'll ,,,, le1,er quo no pe.. I..!, .IA: ,,,,I ,:,.: ,, ;,:""" ,ln ,,a A ojj ... y To
;1 ,,,,,I., I,. I., , I 11 I .1 ___ TrW.url ..67 1_3,1,_,z_, I ..... .. .: Do .1 X.reerubt E-IM45-2
, 1','- 1-a-, 1,0110 F.1 11. ..... ... '!,',e. ", ,-, o ,,,, A-71140. C0MPRQqQ1UEBl,
1,.,. ---- .. I .. I .11 ," f-- "'I, -11 1,1 ll ', d ,'",,!! !i!, ,0 I .. ..... ,.I I ... I Ills I I I-. I., earar I
,:.I.1111 ;I I I '' 1, I I [.";I,. 1-1 d, f.., 11.11, -11111-11 I ., ofic:. ".VAC A Y TE11RENO, $12,001) .,-- I'Alaill
1,, ,,I* I I N ... ... al dr ,A a', ,, raa,,,1. 7, l;,, -,hn, ....... ........ I "", I .... a piall0q, CaSas Colliple n-.1., I- lo".. -I.I. -.. 11-111 _,_,,"- lrlr, oll hal
,,,, : : _,: ... ... no, .relia 0 I. .ordldo 7'.7. -,-;. !',' rd .l,',', ,:.,,-r%' I""' GANGA VACIA MODERNA,
;,, Im" maq1tillas cosel, B.t,,",. I h", "'A". 00 ,-tr- I L.d. _" I", -- .'.' s".m".
11-11 .'It, I., ...... "; del i-e. 7.1
, 1. I, .11 I 11.1" .. I ,, I I I ,:'"L,,,,.-,i::::. ,, ,,,,,,,,,, I I r "
,' "::1,1.1 1'.":.-", ', ,, ".,:": ", ;, ", "'a', 1, I I'll... Mo. It flied, qu, III .1.1. T.;1.1 I S n J -I ,I IN I'll lualdra, 6 $5,500. Portal, jardin, SallatIf, .I,$" -0-1-, ..I ,I .... o Todo lo que N'LlIda. Opermcioll -4.14 Uw. I l1litoo, al-Acten de 7 9 p, "I ,''. ,;:,ill'.' I.ml -I, u."', .. .",,,.,.:""i"l"i I ,,.,, '. ,,, ,, ,,,, ,,,,,,, l,,,, :,, :,,:;. 1l1. ,,,l,,.u1t-1, 1(-,, nrChivos, .biti-68, librvro-q I_, 4.11 ''; "V" '"'r ...... nr -111. MAdle., n
.. .... 1 ... 1, I I 1. 11.1, I :It .11.11.1.1 N- 111.111r, I 'I" I. I ... 1,11,11,1,,u"',' -A SA Y B O T IC A
I ... ",,t .,,I 2 Wrl'. (".- -- I .. ........... tkl)
,r,,,.Ilu.:1,"., I ,,,,, I I I ... I i. ", ,: ,%,I, 1,., ,,,,,,, ,,,, il;: ', 1,,,,_- I: I : Il:-,-, ', ;- ... icla y reqervada. Bamin: VENDO C ____ H m_4,., Situada Linea y 3 Rosaut, 1 CUR'W 1- A, N, ,;,1,la. NL, Calzada Columbia. (Edifi,_ ,.,,,:L, ,,, ,,:,, ,, ....... ,a I.,
I l ". I, ,,,,,,, I .J."..)" I-, .1.111.1 .1 ,I". dra
'''' : ... ... 21, ,"A", ":,, .e., ,"'. A-7140. E-7923-17 19 Nov ,', I ... I". .1 .'T_;,,!"1t2, S"C'"'17. '4'0', MARIANAO cio Asistencia P ibllca). Marrei _;.A'I .;" ': o n., ."A. .... .. 1" hiler, is ,"'t.), I I-a',qu, .1 1" 1.1 v". SL,, ...... ....... aaha. 'Llas "l.and no.
p.: ,,, I : ,:, 1: ., , : ': I. .... ,,, 4, .... I ,-,all.. I W o, ,I, No. hual ,1,1 I' It,,:; ,!",,;,,jj, : ,I, ji""."o,' Aur_ 11, I,.. JdAiii, oart-1. ,111I. hoil. -14. ro: 8 N Q 108, A llUras Bef6rL
1-1 1' 111-- ., 1". ;Ah,0- ,:I ,ju, jun ri-to ,It 100 1,,.o ha, .1 -11., ae-t, le'uhn .... art # .IHal, A ... ad.,l 454 Tell A-4514. Ir$- baftail rdr6jr ... ld,:.dj,.,,4i, .,ad.
'ro,,, "'..",t ". 1'' ..... ... W-Irl Sallwh-a ,fill (' I A-7795 COMPRAMOS are 1 $4.5. so 'son 11-N' B-2266.
* "'' -1111 .11w,"t 1), nall, '01"I ... I. portn't"I, dol, 111-11, Vi 1;, I I
", ", III-- I por vIll'to ,I, 111 000 luso-n .1,1 ... I ,,,II g .... .... a Int"..,u vI jov .. Cidisil. No ILL lolado. 11-212.4t.
, I A .:,I .,..I uII. ASA EN S. NICOLAS, $13,000
M It Cal-, a ,III do 1:!. all I'. ,.:."I'll I. _;,I a.__ V '1" .I ,,b 10 tASITA Y 2A.P W
"= l.", I:".- : ;.,: ": ,:, , , ,, II ,,::: I "" i:,% 'bld '. lat.Al:p ..-as EDIFIC
., I, r.. to IAN In 'Uh'I'Mr. I'd,, 'h" p.,. "L. j,,%,Id,,i,, .aLI.. ecaniale, 114, bohn y ,,. GRAN OPORTIINIDAD .'?I'
'I, 1.11I.on. Inall. c mentors. Rentaba $100.00.
, It I ...... I. .. ,It .Iol, I I I.. I I H -W.lu de, v-Iplr, rI ... And" z' I 1L,,,:;i,. ,,;, i v ahnfl,... d, (',h,,, ALI o" O'saula, folalldlol.. do ,:d BE I %,'O'
',',..I Al!-t ... ........... 139(i a A I A ".I. Monte y .net. $-00.1 ItL 1:1 11,11 11111; ....... ,,, : ', ,: , "'';,:::: ;'. .,a,,a- n:,..:. I,
1111- It 1".1-, I I 1, I I N_ ', Nj. a,,,: : ... I ,o A ..... fail 454. Tell A-4flit. L6,ti .h1,.A-.nrda, ..a ...
.,at A I' A ... 0, -les ,111. .11.0 NL, ,, do, on- HoL(renta $75.00. Precio $9-.M .
. III,... z ,a.. ' c ....... I.e.' a ... V6 I ne Urge Vender, ,2a E
d,- I.. _- II0.0 --. I 1, I I- "IT"'.1 .1, I 'nh ", 111.1. c no on :rlelo. 8,
rflndn 111, ', Llil;, Iil rl.lu,!"". ,,,, :"",, Il I ...... I ,.,_'""* ""* .- ___._ __ 1. -_ ---- ---- ----- -_ .__.1 Is NQ-Ft- ..;--- ,,i .-.--q-m--L- .--ytu'll'.11, "Inu, lolm!d.,"' ,"'.1 '"'I!I',,,",' r &U-1t, ...... to .... ...... DOS PLANTAS, $7,500_.._ tell, 9. -11., At.. do It. A. to _.
%I, "':, I ill 9 -,, ,I' : "" a a I ...., .. I~ I- -_ .11-n -%t
I I
A*Wcytx '' aasiptadoo DIAM0 DELA MAR NA.-Dondingo, 2-de Nov. de 1952 1 ( ( 1 Q 1 ulf I cadgai; Piginst 43 1
. I I I .
I
I I I I I
I .
V EX T &S, V E VENT I VENTS ,VENTAS' VENTAS
V EX Y A S, 11 ,NTAS AS VENTSS' I __ __ __ __, t" hL ALkulft -_ --- ii. _HU ____ "------ _f -_ 5) RADIOS Y APARAT05 :
I W"103 w $1 93TABUC011111IMS A VUM le. ACCS.- XUU T PRIWAS W NUEBLESY PANDAS 56 HUMES Y JAR ELECTRICOS ,,
ZMSAACA"g VISM JUEOD ISE 930DANCO URGENT
41 VACIA, LUJOdA CA- 0 lefilIG011al IRRIXT 1-2 DGIRIN BE VZNDS JUNGO DR z cuARTo NrQ.LA- _- ,
ALAR&Z CUARTO PARA FOX
" lg: ON W4;,d* o4wrol.t.crall,' b 11 ch of .kao a v- 1.1ldo g,-.-;= A M- .A..Al AEN ", PRIMXR6. MIMIA
, GANGA ROGER BAR Vldifo, ... I.I. I -- -- .dW comor.. .hl- W=411': ,.it -d'. '*.dm ,.In I ,
""' Re rx, tg:ridr= arv. cotoHm", P- deriblarli NO 1". &I lade del 8- .U.- so'$".* i 161oar do tell. S-,o, V rou. .-he, dern, .a.,. ,Na. ... Co...
colame I, ... .tell. 1. do, C e So ~A.. do 10 I I .. !-721-33 2 Nov I ... Va. calla. lt?.00. B.4018 'o-1. Poll_ ..do. r- y 1. , .
is to", 'g.". can ,matter ,,I- 1 u .. ..A.. ..I.e. fl ... it. Mason- ---' III ,.1111 55 .ad. on am. uflI Luh, 11 can 12 I.,- .ad.' Art, loderro lAque.do fige,
1, """" am ,a, .= i'. ro ". ,-Pa.- --- e-ra-, .. ,
- 00.180 y .3; - Ili 3.4. tailed. I i.oft.d. -felt. 1 ...P.14. N, ", R _I ce., a. .... .bm ad. Lo i.ll- 9. I B-r,
- .N ,.: 4 V.- *4 As '"'. ill of.
10 11-C-44117-31 N.V. "I Oti .. .... .R'fl, 512 ort" tio14-mwIt , H4114&59 3 AUSTIN CUATXO PUERTAS 1011 ....... --n A141.0, No No 19 Visa. art. ))ad. -16 ,$310.bf) MAN
it VINDI UN 41AIL tC%1D1TADO,-Sd1A44 can do RIDAMOS JUCC Hal.-M. 7 G-.... 11. .oml, .I toonsif cast Ilibil, van. -211I role RIMILMA LIQt tit H
- to out .11w, may .aided.. -I.; .. ..1211.".
CIEGA &IS Ill 111111CA uA marlald;gon of. grim. PI..I)u IBIS. Paugum .-R.I.. Is -, o"" Y "Tu.- ""' V E-1211-30. ,1.7130N. I.. I ... la".. .umv... Pan- I
me 44. lell.t 1.
'PLAYA 1614 Jt4AN 41!JU N1 Viviod. y b .". or .In _.U.-Ifto w4hor 17 1)"'.'. ____ I I
-Angentsm, I 1'ril am led, "a gil."d. W at
CA#-. e. It.d1l. 3. 11. I
vv 'ems, Issm- ', Z'UNLE $A- 9.11aU.. .at.o. 12011.00. Marbled, OPO RTUNIDAID: JUE- 1. of' I C"' del Paddr* Lnet V@ LKSTRUMENTOS KUWA
""W "j.= boulfri., I
6. cacm, Pa. Ps 1". I 4114164 .- DOIDIGE 49 n-, ... II 671 y Am .b.tu. TrIAL t"Ill'if, I I
Iro". = 6.., VINDO WOUCCA MAWATA. ralKILLILS -334T. E-1212-36.4 Nov. gas CIS or, _____ _t., I 11,01001 PORLII 4 -go-- Del-, Cal-. mu, .aided., = 4. tibric.. ma-_ - ario, $180. Comed VENDO MOOZILNO FIANITO ALIMASN'
Vital M x", A ,.= fto! ,,HOLD R.A ; -..If. a A COMPLICTAMILNITZ NVWVO7 $140. Canap&s, colch6n muel les MUEBLERIA "LA PAV'
vula "N C-37 441.4Nnn MA'1 b-ra1"L ; NO 0 0 -to 'L Sfim- on Ita, Art, Almlemo, led. tPf-d,, $35. Mesa cocina $25. Sala cama Salud 110, Manrique, & Nica ", .-9 L,'0 r'Nr"rT- ff- ..,bl,, V.TIN" ItTA MA a t Us- ...I. .at., Iro. habo.ek..... j- GRAN 9'0R7W1:oASr' .... xZ..Z.- .- "Ca"' X.UIS2.n., -1 ... ,lan- braced. I ---- 2 -a.
01 auoug0c bi I, otrm uom,. vxxDO Jut su,- """", "uAm, baw" 1. M Vista. -1.4 ,a.. ,..ad.,. ter., 1. due. P del. P. Was 1. .- Ill. PIC ... $110 N.,i ,rd.4.719 o eal- $220. Piezas sueltas juego cuar- IN. o-c I.).' J,.og- 'd,. -.-t. 3 VI.at Maine y C- r. &_,_ .,,,,.. I
,. P lereh. sm. b.1ol. o,...d.,.. it., 1.16tme ,.,. ..,, ..v.t -.,I. ; VC CVLAR. C.O.. III Planar n quwod.. Co'.-d r -I.. "T .. NO- ;t:
. I... -4 to 1. INDO PLYMOUTH UNR PARTS ,Its,, To I ,alb,. Living; & ""A*" ffi2 .j... Age ':. ,of Sthi.d. .1 __ E-faij-664
-].g4AO Allu P.1411,11! "Em... o 11.l!&. d47 4.No S.--twi.2 to, $10 plazas. San Rafal mi. M.' a,--- '-,mof ,, Ft o, ,krm. ...1-cles. -I .u.- D'.
__ ,ii. it, TeM VI.140'44 LINDANDO AEROPUERTO 'a ""' "'I' 'd"' "' 1. Cerra. bolgre Co-Al y B. Al. CUARTO NCOCLANIC6 _TALLAdU-,OirmC6 mero 470. C-765-56-19 9,,v ,""' pool.. r-clu. Ft... remain. P1JC..:..V3NP0 X-of N.D.NNOS,
- Z 7roo-bl-% N.V. m.. rm..ru., -I P-6m. .,ad. T00i.n. AV717 1111-1 I 11, 1111, All, 111,111,1_ ___VA ... vp lawropid-JI. lil,-. tltootfl. I leftmIts. doo-do ,hkn, it C-12-564 D%,, Llb )a -Lo 111.1.1- f-.,o .mb 11 mldm. ,oscoi. *IS LIVING ROOM 'P., .... an b.-.1 .out, cASA flualrat C11 CON ONCE ---- ,- ... l.l,.d. vIrjrr. ...
L111TON 11.1.%,., Clt ,1111111 Tflild"n"
no ..I. ,to b.j.!*. .G., 44 Do LVXx DR .1JE, .-ods, .-. -.1.1,
C"""" YEN no IR'" ,_ URGE VENDER UN .
C ...... i, ,,_,_ I, .a..r. ... ,.c
.boost..-. Call, INS 'L", "g,, m T',. i. I c..Verlible en Sm
lid. Pa.. NOR. Xtor% -I. I-o., I'd' us __ kS REFRIGEROORM
.d.4.. ad.. ,,UmV. came. $90. )Us,. NEXkL
wki., I ..". C tu oil nobrilliv. eandlO.n.. do 1. A tob.. L.I. L-2, "Y a I" ---, -.
.
, t .---a,,..d".g- ,111 10.1' -C'.GLXT Fred. 110 bmjZd,.11.'
"T w ."all. is, 1I.;II. .poll.oniall. 1. ........ led ...A. O.. j SAJ3 T.10,.". nem, _I _j
Rom ,s I A- A ommit., .UO.St.? v. 1,a ,'..do .uid.0 an 8-1381-384
-I- _!L_ .- de comedof fino $125. on jueso do me VENUE putrulog"Dou DE ZMAIRL BE VINallit P PC ViOCO UiO a
1, wile-48 3 Al.21". .-!07.11.3 T CAJORKAR SUN NUICOLES CUarto modern. Limp to J!,I.d. ,.be-,. L.f.moaml Ab- """ do '.t/ IS z ANTEligat ,.
FIRIA COiTCA5A MAAC BAR CON POCO DINERO I rim modern&. C'on i g .r,, ,d= I7,n0i. ul"I" r-ln.-O" N- ,
, .list' I.. 81 !d
- r)Nqu,T .1&ui"' %' ft., a- mil y Ems. -.* -X"I= rl. .n".' $25. Edilick, Quintit, 1.11. 5tw. .n. ""', 'V,:6-. ",.. ..I. lm .Z-., M ,.,.,amid.. car,. tt,_ ,_ R, I R., F.- .e--,i.. ,
.- 1, 41111dUrta. carrolors on 1. Puerto., 11 "'n Skidanot "Oldsmobile" 1947 ....... elor", 1 I i-.Si7o-..,.i;7. a-. -o.. I
49 so I "' V..% Am* ,.m. ro. trut.l., y vht.oal, ",ad. .oog.bl. Buro. Von(. ,siolin.. 8, en barga6as comildiam. I-AnIm. .it.. r-1. To). 110-0711C Z.Jd. NO 28, 11fillo.m. Ire 6 y 8. Intorwa Encarad.. REFRIGERADOR WERTINGHOVAC. 7 plano'Ginill. ricons"Ido lines, "Joar, :
AA! I ,,, it .&A, can red. .-old.d. out. Mo ,,, -I _. -___ --- C-297-56-4 Nov go""' tre,%.' Y.Int. mlnu I. 3." L."j1.b'.DMd.m Andolat Ild. call 1. cantina MAY uIllidade.' perttew wtado. Pel,, d, son. banquatc joMlibrom, racconim. ruMIXAMAR.111rhO MAIL OLVINTUA Pat. o.1a., T-lotio, Hill. -Pronal... y .in. via at..- y Loo, X4117, JATFNCIONI A1,40UNOS PC NUENTROS .- __ Vista an L, NY 312 e/. 19 y 2 1, Velladv. MIMS- 3. emis Usti. R.dlf- ,Y, 1
room .Als o..4imdo SI md.0d. to ..... 1'.. Tr.,4701. Me I.- Palo it$..,. .I hAv Z 9114.512 1-us .. he. -R.d. 1. vo.I. do .u. E-Inn-Na.2 Sol.. Beat. Bak." puts IsMIS, 110".Ieum ria torso ,..W, t.-Al.flost, Tossibit. gaunuit. go, -. .10.1.4 cipro Br,.Ssn lodsolAm. v.NDo PLYMOUTH DEL 46. Pk NITIRIAJTI,;Ijo, v on NC,6,A SU ueiji, 0.4. V.,*Rk hopes NUN .. ". r...H.O." I.. .1 to ...... 1111,01: JUEGO CUARTO MO, N- -rU -- -6, ag? i X.fw.w4 .
"'""' "-t .v.. V4.1r.: N.Phm. cuerpos, nuevecita; 1, enm- ,,, ,,, ,,oo,,n,:P,,.-1,,,.. U-. 11A .111. ILTU NVINAD. ACANO REM.
I I, t .6. Ft", a .. .Aloio. .- $3 M Knife Is. ..4-1dn-1, ... H.U.... 2 derno, 3 arm
i4',4:P am, Mom. Ix "l,", Du U, Vent.. camoodl. y 8.1, w C-11"'... G".,* P T '.
11.20248-0 r.*.f 9.1= 12 . .1. 9 IA., pro. N1 FIADOR J"'to caoba re an. jo our We. blN ul m!%odelo SNAVOL P-la d 1
11I.M.51.3 uoter par LAW (parquesdical. I" y "" 0'... V.,J.: call. 40 mule. 10, -tr, PiDEN PAINICEUTAS SE VENDEFj'9A.Dg_'EAS1 SIN FONDO, gia coqueta !2W dad. do todso ,l- Llamo,,,X4119. '
1Z _V .,., Otro ;7 C.
It ft 411 do m0fl= ., OrOlIlTUNIVAD. ENDS UR So 5,DD.,Comedor $90. Salu. M.NR-U NV 1.-.1..l 7 Telc
,.RZ.T did U. 11
:Vuftl l.h.: living. 8 Zra 1. P&rs, "_'_""' is""* *1 I goi ItUr. Rusta- ,
Proof. ,. --- :,.111*j1;1* 11 $100. Calzad
.0 ads *ft .'I. ?:%" una cabaUeda a 20 minUtaik ria. $4 livIty:;. a Jez m del I 1-l"s-w-3 11
an or-A.. .,,Ud. f, .. be GANGA. FORD DIEL AN. .?
a. 113 8.*1114no, 'd.dr 'I ,. in Or cu v !l.0 A, o-it2"" ,' I .1'..) m!".. HOTPOIIff $10.09 VENDO 141,1110, PIANO RODZWW, ON I
"V "' P ... "I del Capitolio con 2 casas, ag Ii 24. "' "no '" on Nau_ "71 "' M6nte 29, altos; esquins Tejas.
. .I. g-W..U- I.I.m..... I Tal,,gol ,..,, 6_,u n. .. ,,, Lug' ,,, of obleall ,.,*", Rate us .UdM, No,
I H.U3.454 C 1 M-83-53.2 1 "14-H Nov. Mentualms. "El mougersdor floo"i"t Sm do ba"". beque.4V Fw orritnte, muchaj palms y fru- 1 127-31-3' .0. dispud. do 1. I It. 04-nal. 7 -1 I moss C-111"O--3 Nov. Is motor romme. cuordes craboagar, te ,
1, -- i.d.W." A 10cc.V.
ISIR corral" para cerdas. toda ii YEN., .A. To. z .... C"A o, t= T._D, mn 1uy
R.,YFN ,&Ing I 11tii 00 MENSUALESt CUNAS ','.".'i'- i--':"d:d, ..,., .. -A umll Y Con-3014., Lo.t.m. 1. Dow
- I'
,
, an: lembrada, luz Aktrica, carre. mem of.rlm. Inforn- an. A, .L.....L. 411 .U. Elfttrico" Infants Sol ,V
d.IAIWTAD ON @go TALUS. 9 I monan .21trut. 0 .1"rol-m. 4, Pies., 99-M 0".,' ,-;;.: VENDO LOW PIANO LUMAS TOCER,
"% I;j.lrx Y"*C."-"%" .C-".I b" a*- y C -"* ""' .":I,,, U:!. on L. nuevas, cam ed!aB baran. C-1 cosand ber ..... due.
I..,.- ter& y tren, tdO par& II E- D1.3 No, m'- ._&.1c. on f__ Te!e* otes Emerson .', _'
And. 8 to n do Iraqi. J. 31.71 41. Ron- a - das, caparg6s hilorro, plegaliJes, ii-tKrIDAIii COMO -',-,,&-. cI:dV= o "-'
'
... j.1fo1..l1V1.1
.11 I Ml= l. 'y 'do n 1211 .I.Ado as vc on "Ieds, Ua" do Istrum,
PI- nalmobjer N b...t. via- y lomelbommossaft, Calls C M.o
A... 3'. .$lei.. del ro. ,.7 a .... W. Z .y
,:r'n'T., parcelsslescribt a Sr. Monte- 52 BOVEDAS I INATITEONE ...h.. :wftj&.ma do .I. I $I.%., ISP $6.00 mensuales; finisilmos JUe. i ,-- dc _.. 1. o., us U= tr. IT
,km ou d it fare, .... do. on C.H... III, ". Vael NOV.
. I H-13t-40-31 ro, Clasificados DIARIO DE LA a.vit. .., Had. -'Ia" = ,.' 11-.-_" md*bg ocall -. db.- gas cuorto, niholl, decoradai. a .
MARINA- E-924-50-2 OPORTUNIDAD ,a C-156-tiff-I N, 71-ND-0 PIANO. MAGNITICA41 VOCKI.
SOLARES ax YEN,,. DODOX CORONET MODELii c- tomigmes. "ad No 'It -Z a mano, $3.00 mensuales; coictio. NDO REIRIGERADOR I _L -. ._ .. clumad... blem .aid"., $ 6
Dad,. 48, o 9-antim.d.. Arabs. too" r I wi. .4
No 52 'Y __ U "I' nes liar seda v 1. d bIII.n1,. d -po, .a..
C-.'* Mo I al in. 1 C-417-36.
".," *X J. olnlu .'p.dl.ji ..... an ,.Zu.)a air... c... ...Va. Vill. 121' colchones maL Pero. 20, VIba- !
I... cu I W AKE rr J... Sir ... ... y No I Aa ,,,u c1i NICAS. Iles americanos, co Jar a.. .. Sntim M--.. 1 1114114"
.= mr, ,1.oi'-*V oC .i y'. a MI_._ .LA: I
Use. ..... I NTOS rralitas, $15 N
gAujC4",..V .4.. Vreg... Sm CHU C."Ub-Vfi;;rA. 14719. K-1360-U-7 z_1U
-I- Isk failed, Zero 51 92 U1 -, Mis timingto. gusdie. Sol y Villeate. San Joactuin 361 entre Mante y NR-2'L IV- Maggrique 567, EaqWm aS&IIIIJ
11 11111111 11 1110OCIO DO SIXTILIGERADOILES be UBO. COMO NUM.
'am do belief con ..Mo ra. 11. 0 vend. .I.... .1.
_N BE r DiL:U: 1- it, ro.-I .-clUmoloa. dmoll. #170,0 Rl.
.dX.01 A-3933. SoIA cital $79. juegos Co. 0moa. "Casa P6r G4,S1
MARKO I -111, q -..L.-.-.%-.. ,ri.-.. _C.r1.11n 01t* M=
prrornu Rm exualue- Ali- r x ..16.: .so. Cez
NO Vlo, oiowez- Hen 1',fd.d .... amabu. Forest! G-rd
_ 3NW S SUAREZ 1; .2 KIN ",I'. to cambia. Ira fild&dem. calls of moderns, $120, dt Canoga -1112-56.3 Nov Nlllll 'C" I '.... zw-&MI4 L K I ljorbfirl h-M Sumbiate acret.m. d
05-- Pat PE .857?'
at 0 "'
It. drral Los, ted.. 4. morralm. Hals. "'rimse Aidams, 11 to L NY 1-1, ..a. I... A, A,. N. ..-.vIomjj3 cuerpoma.4180. Living room, $135. REFRIOERA 0%. !
r 300 '011- Won- 511 VEMON V111111111A DR TANA _65-23
aboodareir a..
.., ,XuA1Sy,.I.1. A A. ____ -1-2i3X4.MCL1zr.da 11W1 CMN X= Vsm all C BOVEDAS BE VEN H _-14.2"41.3 Qu I. PANT NES inclI grif an Parts w4K-n4
t' L bar.. .t CARSON D.E, RxrmXg;Cos ; j MUIBLES A PLAZAS ,BORES VENDo PIANO. CUUMAS CRUKAVAII,
I E mol-31.2 nt.. buena man do)* rahe do y -valtsw
' CAS&6 j11PORT TO. SALATINO. 'CA, LIST6S PARA ENTERRAR Pel.9 AnNimuslu. Informant: I I IDESDE $8.50 .,R -"",',u P, ,-"!. ,=, I- = V. .
.. rot,. Is y It, V.d.d.. Garcia. .,, ,;,W ,d,
"' I C-296-564 Nov.
Iflu'vemeM ."'ift'3111 VZO S Xu ACUABIUM-CLUB AL CONTADO Y A PLAZOk r'm'-"_dc-'f. Figures 161. sales Mine
"'r., 11C." .. ,...,. Do H-21-33-3 XVXDLZRIA .4 ON PXXCID C- -tIdo on an-lolm do unlurr1dou- Counas E16ctricas, $10.2S L If
r embamar Nisto Club, sit, P-1. ,,d-hkof dimdY pace on I
-.P. A Au. - Met. ,at*'- an 1.4-ble- 9 n arm.., do I 12 enemas ulna gran I I n de
I- N a. Co e A OTXRTA RAZONA. afroolva. Lugs, to aa..fl.. AdnRi Cocinas do Gas, $8.50
1111.774C 11-4114411141 V_ d ,C o GANDA, rougs..
,ay "ntrical. "Ill U-1muchom t,,,cllddm par.
__ "a 1440-L, _-L osimejores Itigares e emen- bl, %,ndo ml -As convisslool, Ford 1948 24 ly 21 *tire ABU Y GlIame. 12.1D.... :,
r..I. o.1'1-.r._. vZd. rrl._ ,,'a .j SN 11011114AVISTA, ., __1V NDo .I, ..,b c, on .1 food.. C..".1d. 908, lavedoras, $8.90 AF. AM ADORP .
to a. "' MARIANAO. P!:= roa-Ile. ,etida,. P--, ...., U. 834. r.-DOW36.2 Nov ,equals it .... d.
"N""' ter a de Col6n, s6lidamente b lk.., .- C-947-56-' .4 Nov I- I radio. ... girmod.
r
IrOf m .,I ,.,,I- T'l-h., 'c" I; A77XZ 7 ,strigrJuNIZ
Rel' y Sets. 6.1- I.... For Angults? M-3024a O' K" P'"j- He"' IV' VENDO CVARTO SIC.. to C...U. 11145, in, VENDK JUZGO DE LIVING. US 11dadu Pro ... CY co A al. el :dl.Ar
- Ct ... %. to b H-011-11 ... Re IV
. u.!'= ,rot, are .mo.. Tell. I%,,, I'ly be* ..t,.idos y a precious sin earn- C.oba. $115. Chiffor-lor ,".11% C. .&M
11=.r T.I.I... 15-11- a- 1-cmisons. C rn,. ., V," II-t.d,. .I do.." U-- ,a d
ce ,,,- e.. limes Gentra ZV A bsm na= = ,mx.rgM _Auk_ a us.
U-33049-2 Vials, l1r ando a) ..do,. IN. AW.d.r vlli... ,.. u o ,*7 us' ...... 14bV.;nrl.m-f, 3il4MIrbm- riou. 112. caecs .'
to.. W40C C-INS-31.4 N- enc GUIFLO U9. MISMg a.,,,d*. llr-d*, 1111 111, Veaf M.j. E_4 -19 N.". 9 C'SWNR Nov- 2 do en EmcueLa Dien I, V, .
sm ,j
U.N CA~ '.1- .at. I O.- --i- iiDWY-110IR5 D03 11 I-- -collemou 16X-.%_.Ptr_.
Rooldencial Castrin Deportivo BZ 'IN Ut 2iainfanta I __ I "yv"" V, t
mulle do a.- Par .B.".. C.I.d. del Cerra, uqail. C-37J-52-11 Nov C-154-wa No,.- JUEGO CCARTO, ij T 7 pl,, Wulmehouse .. "A "'.. .. M-3NO.
,. =., I ""' -H, A NO 05 o/. Lo-em, Y mall-r. Re
.!.,-, 11.11. C -2 Nlllli 3U9.6 Lt" Co otra mejor, coquetal Parto Alm-dares. ,..,,.,,.- DESEA AFINAR
.I 1. AX., or. -.an. ponal 63.300 Pill ... I.Ago. E.177- a on out.. del i,111im. ..del. r;j11oeY No ,j. ull, mcuerpos, I RXPAAAR
_,. 225M ,an faeffidiclu. ANTINA CON AUTOMOVILES Y ACC& -7 u "tw- AIM., 1. vibla ,.
,_ gg ; "I 4 ; Aene... I VIUVDO FONDA. S3 aF
_Man Car... at 11.1 flo. A-1-An No ..... ... ef.: ocbomt Pose., Into- lw=7 oderna, $130.00, claritos. Co- be VEN UN atra.atRADOR WEST. .u. piano. LlanI Jose Al
land. "..' ---- ---- - T 15-514 mash .... .. ,,,Atcor.t. do ...b..d. 3 ... Fernlin
"Y ff-3324" .L'. 'Immull's h'bo-1 b r1 Pift to, Cerra. ,I Imlo: U-6902., WIMP. I- dez. TlL A-5ilt
. lernVerman; X-3033- Prot- ilit VENDV FORD PANEL. CANION. ARC Lom 11" ,, medor, $90.00. Esparat, Mo.
L, p R. mm1abf Far do E.I.,._,f_ 11, pcrl.d ..t.d. do lorr ... ri, Y me. ..AYr MI em. 111-3115-53.1t OPORTUNM Y
G 6.1- 0 ..Jar so Cuba. -bm1l..d-. Pre. 7 A-lod Ito
. ,M-,.,..A, .'r'&*i .-.;, ,,.-z. z derno, $65.00. Coma camera, uu % 0.0 .u.n,%Ia in. do !.y as '"'im'
_ i;o -. .,,A. Ru-v gVjA -aN ,in: $430.00, InI-- Sr. Castilla, A-43n. In- Monte 901, .1 .
.A Vj H-Iof,-5 3 Juejm'de comedor con Par "ll"n, : $20.00. nuevecitos. Sitios 74 en- """ it. H-274-NR-2 tag k
con Vill.". $*,O, 0,1.90.N,4009140.00 do VINrtida. me Venda Par no POdOrIA starolOr on su 760-AF-12 -No
united. y 112.00, $1 .00, y SM-60 ,, ,:: but. REGID RArRIUMISADON. 70AUCA V111301.
inlorman T.H. 14327. j MAQUIN 3 me. i 4 .ill... We.
Becamit. Or. gemolmnam, 1-sten. MARTELL _" mento Cam, 'nuava. Jovial- NY J,1,.,,,prlj I tre San Nicolis-Rayo. delta. 9 ,r
W-49. -"-' 3b sm mInforn. y N. P I-df, T .'no "; '
Chevrolet 952. Nuevo, Radio, cue- DNA FOR UNA Y 4. 6-1/2 1 C-540 56 12 Nv .,.Id.r or l,= .. $=,j!%' ,'.
H. _R n do = A,51 ALQUILANGS c- -V. a 61 DE ANOW& ,
I C
..Rd cu.rf r-do, .
Una% L ___ PROXIM0 A QGUVCA.LLA CO.Ial'l !; L..., beat $2275. Buick 1949 tud, CA I .1 --- 77-
.o. .love, I .chicar. C ", .1r..,.1d'a "" L
TTMTICvtu"No vinda bla: Pontiac U143 cambia. ch ad 12,16d" mr- VINDO LINDO ROPA A TAPI 'I. C rnos, r. wo. entro 23 y 23. V.- -ONCIAS FRI I M I = M 1.1 tv
"'." 1 u I.o. ,,_ .. u;iir V1411, UNELTS Dt CU'
i1t '10'riM... camera; but- -,I,, rau. lade. ,,, .T. F w_ito_. .w 'S. ,;
Sm, Par .lend,, air. ..S-I.. 1,43. Vadada. T.H. Jr. t.ga lid., madletee.; r VCNDO M Puy b ...... .... dad,. I 'H47-NR-3
to, C .an or 01Z.111. 1148 $975.00. Plymouth road. uIllo Inflia en 1. tPj.mdPf"AT-II in Sim. rS 10 rose; MCNIIJI oo.d.mos. par, "ft" dulouis POR CiERRE Or NEGOCIO, LIQUIDO Lo. ar, L.I.h taw
otelhirki, 1 511411-1 B.-Y, ois ,dtr, Lomp-11, y Tim. Rou .a '.4m, e... mi- P-1 ... Col. do 9-33W-94 Me,. T 7 _1 __
,01-tflo. Morrodee. living. .Plio... limpoau dj. I.. IS. Galatia 3011. .],I.. C_183_56.2 to do ,.fkX.md--W.t .a'.' ... -les"e0= Ter" Stt.f. r
lm l,.F ... rllbl,. ..ch.. ,air.., b ... list- li-P-a _jdm.COIVNTRY, fLUB E-11143-51-2 an jar; cand.l.bra.: F-24M. 1 ltldad. I.
I I GANGA POR EMBARCAR ,.a. V-S. boc.r 6 ,.y.. Simuh
____ .8012. Zapata NY 151t ,/. A. 'Ma.17 Are.]: 1.04H.J41111. 1 T x j

Sallome, IS. w -M 1,07 varair. Critmol, dj1 I., LA'.11, H.M.5 .'to' of ... % CitArlso AD, 30 HP. -_ ,jX6-6. y C ...... Seat.. Baker.. --,r
FA Past ar-exter t' ),..,.,. ,- 011TABLE LIVIN
11.00 y ramsto ad = Para Patual on .I'd V I .',Ig.-W IrtECIO&A CACKVRA COMZR IIPA-
1 4154. I XXACIA HABANA .rjr.ru ___ .ad s. coal naeva. Vorlo en Santo VENDO POX LO QUE DEN. VN ROTA Y Jrjf taptudo bolloillex. LuLA XV 11n. Par no poil ate-d-0- AN do may.
.Lpu dogal..Hn .too I c NOTOCICSXTA PLANTER. MODXLO sm. D a job
Closed. 135, V ad. no con iolifon,. Into-, A! no. NO 17. Gdo. do Mo.... 9, do, Poc ,,Irb.rml. Traced.- dI.I... can 3 messo &,,Ill;;,-,, U.ted Po. BE VEND. ITTRIUMILAD no"OnCeI-M.. muzzor 1-4745. V.rM Ubwt.d,@W
. M. u-; 31 H. P.. E.per... NY 414, .P.M ... a- C.un.da. Z I'- Golf ... y Sm. Nicole.. or no .1 pmcl.. Gall ... 611,
'!" H I - __ .149-114-2 Nov ,. If. '.'nl,.' Mi cno cc y guagas oil mr. I M-10" -l
-211-41-3 tintL'Talf. 11211. E-11314, I, NY X Extra, H.1:9.33.3 __ n-1- ,.0.1, p.,,. de paquels. I ill
, ., ..U....I.. prime, pit.. I.t.rj.,. _.., 1.vt,.r Em ...... fi. 53. coo,
GANGA, VKNDO BAK RN AVX,,g POW TANQUES E-1218-56-2- E.11;114 $2"w. bil-C.: a'. Casio _,
U uf ,
. PROLONGAU011 DIS 23 GANDA: Be VENDZ BUICK 47. 6 GOMA. 1!.. IV= .,N-.-., cioson- MCKOREN m Pit104-1111.3 chril'it. on .1 .i min OPORTUARDAD PA a NOVION. POX H_ Cockt. d
'XNM 19 Y 20 VEDADO ,a,..lr,,.T.J-r,.r.ux -11* .. Ge .. ,..%. v. lid.r. libri... b ... radio. De hierro negro para dep6si- Uu, AVlm!w!';rA r Z I.M. Ca. 1111'. ,
Parallel. 8, I L. of ,.,r..mb.rca. b1b.n.ii. _% .r.,I,
1,01 I 33 Veto. do food., 3 -53-3 to de liquids. Nuevos y garan- ,,I-,r. ,,I, Samo. Sayoress. W- a.
Arl.St VX trorearn- 1-1%. 111,.11.- rro. Amdo p1mes. into Ddlado fAum, uIfl,. costo I
Bmi. ameaki arges U 6 ,do ;:: $1, IN. .uh SM. mmdr rood-I 14,- iIJ5110 DIA Y N114 M -1 0
.. a'. YOR IMIIARCA, VZN-- VC rART CULAR. VENDI CHEVROLET tizados. Entrega irunediata P. 7 UTHM DLE'OFICINA
I ._ ,..... Genounbood, mallm ,It,
ffe, may b .... c1l.W.J., 1.1di.z W-T,; I rR.Rim, 4a, 4 ,."Ims. Pre. lal,, d,. leu, ,little ,onvotrada. luna, rayads. I
precles. living 1.914. .ad.,... i.e. I -Cangis "tphirigii" "' AN or
.1 I 1. m.y lWeed, toes or.eb.. artr 11 I Castro, Cuba 162, bajos A-4732. -- al- I--d.. as.. b6il-, =: MI MeJor SoM ":'
. '. It ARCRIVOS r Ruling at ACMO COLUM' dead Lil.diollX 12" tIP,,q",,. led,, h,,,,, C1,111, 618-54-15 N m
INSIM"
GRAN GA.NGA W ONDA 0 81 CODE CL H-345-M.: E- Tell Via- Phil.. del Mis fifil y c6modo.- ft IS ISO be majuln- -0,4 Y suraw nal-am, I mnax mtels, le.w.da. Rod.,.
-12VOR club. 1,047, do 9 2. Co.. sin AY d "o"'u""' 4= ,
Verde .usitiattlea, Ill. t.1mr.. abic.d. stur 10 d.UN -- dr.. bsl,.ti.!: Puede Convertirlo "' sm. "'T
rops".. viliams. com 1rarmX: V- ..dmo_.-._ t.- m.. cu. a Sm = UU ": 'u
boom ( Drt2d*g Y I Ku'd let.. 9- HUDSON DEL 51, IIEDAN DR A PUEXTAS, ---- MO OR "IDWER"OR" &UK I- ,. di 1933' bi-chi' U I #d.JX. gas -;" Kirin. Culture y It.
boards, shund-t. "..'y I.. I r, -. ..,,...1fdumod..o.d. 'I.,. con 11. do r m. om ,led. lade, Call. 0 NY D.onamir.q.. I.. ..all.. I.. I ll.,, ,. b c., calotmidems, Uq.Ul ,State 4 Ile 11-l", I
"'d rAIMACtA MoISWIggNA, VENTA ,.Color vede = c R"" "I raq.t.. Humboldt. Apartmon-1. do ill Palo
-I- amme 1.92 ga N. w URGE as, .a .a 1A. '"'n uel11 I-A. arm ... 2.. do .. at. : I. ',*11_1,'.' '; i.1,1= -aalodamu: eaustarate. 1. del, S401-a-11. .
taw"to No do -je, an ,difide ouo- mule suro,14, Ilb at So vldc I a 1, ,,, y Vm4ocgoo .!.
mr, U. "".I. lateral I a ". (I in to befts, -are FOX No PaDZXLO ATtistaing, me"Ho DO$
- to- c),ounk.1,16 roftel"a on un note. t I .j-c-".jX o Co... Robins W'..t"
1 !. Comob.ba.S. t ,..,P.b.. ;.boom- V- torrlde, asm am
I -)777-31-1 6 Poll 1,116.1111o. do .1.. e-load, do ,,r*,l -a r1r'j'j ..... ... ... A."
%-am I 1 It-lwl4419-3 ... on .. A u 1. I mlofm brica Hdm.-e, ,edl T..biA. .. ,.ad. motor no arl: BE VtNDII US JUXGO of CUARTo PA. y radio, 6. boom. la" ..'I! U.,'', d:.c...r of"' __ .6-j" H _S" ,r,.tr. sidwrignems, Purm
;
- __ _... Puy.t. ld. v. ,. ' ""'A' EMP, motor., .1 in some, .I interior "arm-.. A-Mi. Sea, it- novillame -,SM. del ,,I.., Mr,
' no do do IN -bell.. do lu- nine, olo. Perot.. .eye, do ...be -1 .1-1. ll,,:y ance
fir Tr Isgo T N .. 9L E J K, V.d.d.. Tom gr.em. ,In ,u 1j, proplo. 1g;. cam il .... .. be,,, ,- he, I. 11 1, I,%,R.111,1.. tratimax.
Umm YlI He 1: H.24.. Itq:ndl.. U """ '" "u-IR""' cap 'I.. .. no 1. 5.4-C.... froports- an C-7751-57-17-nov. 1.3ftif. Series Re y 'it
pq ..-It- do ,__ I
'r ,ito ..
oAL .;
'. y ,U;.n
.L,. -i I- .1 !
Jorge y 0 U.9, on r. viniiii too AT114"C camu., ,.be ... I- H Polla dole .. ..ArLB. "' = 1z 1=
'Etriggerpla, jig S 14.1j. SO. )a = tire Jet,; -fvleml.. SO- ProO.. Deach Rest.. E.111 55_j ,1 h-- ft, n.%,- marble. 1-11 Part.
04 91 --- I pregarger pw Derillo,
--.a. call. Mi. LA-m Verla I tO= TUNIDAD!l ISVICR test SPECIAL E4114- ,ad. man Me .oJ.r,, ____ I sixim Jay. I '" palf-1^04WI4
M P,,I.',A.d- ..R ... I.. -rumn.. -a.
lot a 3loU'' "" N Call. "O" NY M .q. Ills V.d.. -_l ,F.-Ni i-CN-,UKOO DE LIVINGROOM re-sal. ,a-l- PLOSS VINOU HAQVINAN is*
j,"I 1, ples, it.. It .... ; 13-001n. V.011-51-21_o do. Toldibrul F-4931. Prejunix m d, :1. = 1 111111711111 A1111,111 I-PIll'of lulvl. l1loomad, "I ON,- "W"I hot.. .Ira. no-ols do
__ ,Pir par "_,,_, it grim. bunco. hounrarrientate. Ira. calwa, Carl ,,gj.d.. Vol, on ,.N. r 9 -Al. Garcia C.Pi... Hij... 6 I. '" oil in. F Pon.blu al coroad . at.. CACHOILROB COCKER ffj-N N RE. ,
tAd... .1oull. .1oialso.. ..,lot, Aboll. Iffom. '/left--A- V'Id"' ...- a* E-12 Figgs. .land. led.; pmcl.'d. ,-,-. Stellate. 19, uq. T.ro.r., Aot., 4, V.d.d.. W",w.tra, MANI 7 'I i vt. -doo "a
V;rhj..d. -'ergullat, IS r'
, go, -do r. ,.no an V..I. dll- 1. 1.11.11 CINIV .. iS.5 NO 312 Interim. I LSW.57 16 So, fut- compel.
Almood'd to
I TIM SU TERREKO''. Zero.. ..'ea. o
- "ESTA "j'N iuL%,S SOLET D91, be SM 204 .,.Ic A C-.I.r.:y $I Ross, apto, ............ r C.ww-0 A- 149 16 Hungarian b., -- L !,.,,, as m- 1-1- 1,1dIIr-j.,jj-I_ Garet. Retail. Prurlaose a. i ibir IN Usa I
W- .llp ter- raise. Concordia 37 --- Torok.. We P-dgu lg-11 1-14-1 ArR&i juloo Miq inas de Eaw % ; Mi U4U4
ft r ..."Lit., %.Wt ....'eme'. V I ,mbal.r. No E-1354-63-5 .." com.dor iumclAwico. -.VrV--r--- -DOGMAVORM"INJINSISOI _. it OTOR MARINO, YRNUD.'XZLMAT.. Cl: Co'e-vla-t 'whU!.. Perfect. eatif Eldr.d. TELEVISION A MIRALdn i ... INUI.. r.ud.r.jL
on ad N V 4. .,A, in Innes. -3037 it pu damiill,. Grinifillu. Ttlf. U411 "'do P48IN a aw 4'..01.1 1. .. ,._ I U47, Ill I lelialeor. 4. .1linard. t.-.W-mU-P. r "*I d" Itleire., It'no. I 1137 51 3 NV. VENDO CHEVROLET 50 ,.u- U"- r.. gn,110-110. Tambi4n an Palms Ill$, Apt. I call. Maco, co I I '. 8i HIS
'it T; VENDO HODROA ON MARIANAU uum ticamant, nuo- min Corolla, d .limit-., rrattnoo.. 1100iod Proguntar IV. 11, -.1. soll rourim, jurit. 9 map"
SO I par Quirino Marcom SIN ENTRADA.-U. 11 _- I "
ons"g= 'Mis
ou-tas. paatlculw, pric, .in. kolA54411w1l I=
fir
I- Itiftorrou radio Ift Calls 13, ent- A y memo. 'Vedado, Men 61, bajoa, ocia. Slid ....... sea GLORM I I 11
brom. Tell. E-15401. me, y ON -to. Vo. pies' P%.'w. T Mom I MUMBLES
We 'P. wadere, .. .b... trom .. Go, facto. Antonio, tggl 33,2 ,r r 'li VZNDO MAQUINA Mu KATERIAW DE C0?= UC"
. cut 't.d. call[... CtSZ Co RHAR U2, USI MUPA KIM .
"T641I 1 ". av r __ 412 1. .We.,. DR a AGUAL EBLES .-BE IFICINA '
dad Trs dirmota. Infoacnex giants SAO' OLDSMOBILE NUEVO EN GRAN 1113. ... m UK
beges. SE VENDEN V. ,RI,;- .;.; ;; ;.-7 1. -Mm -24'3 7 ConoZea nuestro fortnidnble Muebles de oficina, cajas cauRANCHO BOYEROS about. wente. Moltsmal. Z.Fif ew. ma hi ... a. .ww- at 7 EFEM S.&AM ARM ,
-, Xgrdl: no, 1-Iodod- a. a. """ oi.- plan de vent& de Televisitin dales, archives; estantesacero, ch
Print. Is Debt. VIN. 5,706 .u. $1.51 1. c Ito ..Va. c o 13 y A-rid- 2 tanques de 5,644 galnes ca- r-SM d= Moz. u 'T
no c Xts
Prato. me .he
- --- S U. Anapli-id. Alco-ol.res. V.d. let _".A.:
d. 1 1-2154, Cummills, NO 1 5 Vaell.- VXNDO JAWVIN CON CARSON WORD or- d. her.. III-IM3 U-2 da uno, 19% pies largo x 7 dii- 1411no.11, azm Cud Nvo as-'Admiral. 1953. Tarribien min en- romiquidas escribir y SUMEW, P 0- Fulda. ,I. so .
U-30641 : "Up-ahal (Capoom5nica) me regain en 00.00 y = --xm
ESLO SIN metro. Informan: C. Garc' Jose, cum MAI media bmfoda trada, Refrigeradores Kel.rina- tectores de cheque M. file r.4
I m" do cut- S INN.
"al"no dnpu#A 46 DODGE l 19 VEND%. V a precious '= somi c..Ud .1 doSo gus Grandes Y C111COS ,'.v a k 7 5 raja --AAmam-;,A Ambr6n. Regla. Tell. XO-la 1, l. Sulluma. 1-414 tor con $100 menos de Sul precio razonables. Visiterto -- lexpeaddim-erAm, Vkl.-*IT
Sall SukWIft2l. y NxIll-colles, Go(. H-405- 1-3 b ... dills I.,. E-1091 53-1 E-M-56- : -ill 1, No.
.- .. .. s par Arellano Cv mercial", Progreso I-m.name. .E.t. on I.d.jI lit.-I. y 011racrill y C-Um. Y Leo= C= Soothal 7 A of.-.
I.
, r:,, no ISUCU -- E -330-54-9 Nov virmlon, Lussuggio-EcRITOR10- garantizado 209, entre No 19
a. 4" y 20 a U, VSDRUgRA VEND. 0 AXI=N ;GRAN OPORTUNIDAD! -- Wo 'is,: Refrigeradogres Agirpiral, sin en- Monserrate y Villegas, M-0226. Pulse IS T .rZ":I*I' M Por -Ul.. .but.. q.1-bila, pa, .. =.1 1!11 "I W4N3-MC-14 New,
cam cm. ., Venda a cambia me NOW claim Packard P BICICLETAS
bod.l., he.. ra-la-1.1 ,1; .. ..X ,:rpl- do Ire, it
Mose"- "'--I- '= 1947 do lujo cam .di.. I.... 9 ..Pa. ou.- o,. oaAaud.. do ;scolbir. mo- t a a. Muebles de'todas clauses, .
m = difereacts. Arnu.asd mom ,,, sm. d*mo. eacbs, an H-38B-57-12
is" I 1. .I.... It do octu c, 1"51-2 V., Valid- y f Intum sin on j:."'j'* 39 VIFNDZ 111,11CLASTA -MONARX' ,of n-3675. "biwochi", INN. Tell sin d entrails. Radio& hU ,. 62 01IMTOSYNIM :--,,
. OPORTUNLIDAD deal. A. LA- 103. food. 1110'. Lot. F 4; 1. u.d. -nor on
7.11. A-411,141. 1APOIL _R_1E,_O,_3 gr,-wn, H. Panin, Pr-'o Y it ,,,,I,! taxtild., I.... oce. u r.1746-M-2 .Attinas
C.82.1. n Vista Al VWXDO JUNTAN 0 ORPARADAII i CA- Singer. Lavadoras Bendix. Pia.
-. oces, .it-tim Iemo0a. 7U.53-d iNav, Is ..... NY ago. a a "' in c n .; no- x t' "No., = Ulsm=
OPORTUNMAD E-1 an. Carmelo. do .-be, .1 h 1011111LIS PF OF INA 'A vuet ;
1. nos, Archivos, Miquinas do es-1 I I:X.- -.%Iw-l&=- san i
Vaidom. ,..is dul I'. .;. .A
do at
fir e,.., table. paradero Viborb, toldlaml, I
: ww.6. bobbabin )it torm.c. -7364. NO ENTOT APVRADD. VRNDO PLT- ch" We 1, cose, giants Cru, 3!13 ad to ,.. t.g.
MOM at.. o_ on. -r. E-liSI.M.2
Wrad... Elmo, Ito ltor--' U-7.1air I-WI, 11-11-3 .th 41. S. 1111M.N. an nou.1fle. BICICLETA cribir. Biistigdoras, Ostefizer yj Caju hierro, miquinas escri .0-J. .1 commooldor. 111.1olum, Sibbalips. I
ad, Millor. 3344.51194 V1. di.ime, -Imic..; 4 ,a.., ...Va.. Too.
=.d= P.. A. vialid Par habArmila sacad. yoo$.43, VENDO MAQUINA DR x 11AILCA 0 S qui
4,000 VI A.Pil.- YrNDO VIDRIWXA "SALON CRINTAL" 89-2004. do 12 2 p. no. y do A P' an -1. Venda. .in .it ... r .7oaftbr- JA livm a complementario W A-bir, surnar y calcular, auevas y L sn' w-148L r ?2n.It.ll No,
- .!I,. 1. Jo_ I.... IR,. lurl, -1 .COSID'S"..
VS. arm a, ". de. .alb- junurs, IAN Plod. IV.utd,, Tabmk cla.-. ,33-2 liar IS prime, rime, uqk,,da. do I .5 ,ntm Avcead. Acosta y iny're A.dpr Cams Aspasia", con facilidade3 uso, protectors cheques, arLhi.
do,.. Innis Ims __ __ 10-aflos garantfa. Present estelvas,
.cS. ,, -m". uln"na. GANGA. OPORTUNWAD "' y do a & P' m d.. Vfbma. --C-lmo-Dg-z A UA '
_11. A'Auff V. G .tied. a .. .. N.1h. d1 1TI1mp.""* rmarios "An-Steel". tarlq- CAPAS BE
E-193-0-! H- 51-3o N- IN.1cour. Willy., catc. ...Va. V.I. 111.44A) - '_ - VZNDO REGIO JUVOO DESPACISO CAD nuncio y obten&i un obse-iteros "Kardex", bur6s y SilIPS T.d..
SM VENU, La day IN150.01). Per Do killer qua 0!1 11m 5f MUEBLES T ,.1 CnM uP7..ch.bI;oO= % = ':._ :
del,, N-81 11gr I',. I"
1. Ar-ef M .. _r'. .,. iteno
SOLARES, SANTOS SUAREZ E PZ IDAS .!". ;"%7,a.IgR q io. Visi a. Llimenas pi- acero. "Casa Gonzilez" ..,able, jr
. ,.So, c,._ Pm-- Pol To r.-b "!I ? '8638 1-. y .6. V-dooloo. datill.. tianiles,
.a. y Be, Him. situ. Alto 1941, NOS, ,.Do sold I, Asumalues. VZNDO -rJ -. lit
PLAZOS COMODOS B.d.g. y Bar. BI...Itited c.-d-. A rouu, flrd.ftra;.j..X. hall d detalles. U-8211. = x. y O'Reilly: M cap., do Sir-, Autula a.
, .11 In.M., ,,.n2 -1 ,a- raco.. Mariana.. COMEDOR CAORA CON TRIM- Halloy. lace. 2 bulacas(mesa Y upajo. tod, diend
Ulu 11 x 'alm, May you'reo no" I.-d.d. aaka informed 0brapis 4N, Tell. E-ISM-53 Nov cha-. I ... h..... to". Ill --alas .a coma -- Um: v-to..RjPd,,d- C-lull-54-15 Mo, Dome -I.. told.d.- LJ- ,
id .Iggea. 7. AS',,. 'I, .lin.DoeAd... Isamu 11,11,1617. do I a 3 Y 7 a 0. Prebunt, verd,; jugo fivi.9 ca..I.. tod. coon. .SO. 04, WIN, stala. I P-A ... d-31-,_ '.211se, mr- .kagootmorrill.d.. Per mlt.. 1'. EMRARVO, TIVDO DEBrAC116TNA6 H-389-57-12 9-4093-42,Nov
.... do ..trade y am a pabo n..v.. be maggile AN, baJ... H-441-fill-2
be n.- Nk-- H-Aggi-m- ALI
,I40.110 QUILER DE AUTO _'. qun. mle.I.. laol.. Inoer.m. am S- C..A- .I. Lot.- a $4.N .9 VWNDE UN PUZSTO DR FRUTAS, H-440-3&2 VSNDO MUINILZN BIN INITIENAR CON l.q ... do. 'ad. cal.d.. 11-lonx Bj-jS9
n A Vlvt-d.. b ... Wool, CON as ..... r, "I'd ad,., less. Pa, .g. ... cu it LA M 105, T APARATOJ
easyl. roold-toh 1-3n% act.. .... 11 a..- moaclt .. .rmado. SM Coned.- 'Co= Tia 461 Go,., CONTADDRAS
. '%', .. Md. .pe"."Ved:dr. maue
H-131-WI KIN.011. Call. Joaquin Do 9. do" P_ o catiff. 22 NO US. .r14*"; VENDO XAG ICO JUX60 LIVING tN- taftid, an blatleffIt. .,,. .a blene. h P-me. -d- t ELECTRICOS
- . "_. ,li,. jimoule, coolom y relills. ,am 0 Sorel. comedy east trigichante cu blanclill vula. Bel - in. E-9477-56.4 No
do. butoe-, .Iflk W, S.- O." ..ft ... _dd. far Par Evelio. F. 2 RVI= Procil .... 'I- -- El mayor surtido de'ContadoE_ -- "', clore Santo Enthe y shmnagame.wtalten.1 -0"
Sm' ,ilnistem, Illegal- -.in cousnor. onloof -to! .... .. P.
Sl- .a... o. _",,,_, "'I Do To'.. Lu run in -WA 'A" ?to -I" u'
to .%N.OBAR.. CANT!NA POX .New UD. MIS Beat.. *air-: I-33". ... rt. lut r1.1, d V.. Ft gidoi. j U Im! I mr. till r ... me ..X rzis National reconstruidas con
'. malool b .... Vent.. Per. '. M-1-W3 to I at,.. I.-lu-mell. ro!'I. To- 'I*- I.Slo, .a- To. .-I"[-. ,.If.- ,,r,. col.-I. un C .... led., Do- ,,aranlia do nuevar, a los miggs
,.at,. Our-. E111.0 . Neptun, Id0oug, lg u= = .: I o.c me to
. o "'. h:' .,it an *1* do 1,1,. I plem, cibl- c'
, .ta. .flood.. a tul. Par 1. un. y busta. Illocnoor Syl ,/. Or = llbm. Avenida de M it, brijos precious, asi coma de apa" r vWk..d.. Par- asealm. R.I.coo. M.,ol.oob out., jUloo DR CONEDON. CAORA A. -'"' "I imill do it ;it
V11111ADO 110"S u. gulg. an $= F "
'at." L.I.M. 1-15 - do y 18, Ved.d.1 F-Ma
. C. 3 @Z'VZWDX CASA PARA 11SURIPWolill. ON-,WVnOA Lot IS 29744-3 ", cI Pat, pmclooma, J.". -Ci ma. no marafter, same, *11,.It. !Ir jam ojj. ,L dl_,,n*, 's l 3.31.3 _C'U"*U" "" V.10 An Xenia Ciraftna 121 Cal,. 11-1., rAMILIA EXTRANJERA Uxig VENDER Carlo 0700-00; IlvJ ',roro Maid y X.M. Ndflar. tome. omod.I. Cakes. eirotert. do 11 of.-.. I cordle: . _! queed-. trinchmans. k- =. A=- .
qux ILZPARAN ACUMULA- rig-1215-59-1 sa de los Molinas, Belascoairt
ce hirbit:%one., olete can bAledn CAIJOI data., Tonga .J-I-.Cdj,. R.O." y 11r.. 111. rand-isits I.qu..d., = 6. outou, Cabinet& cocaut I, varlu
'a 59 VXNOR MAQU FNA DR ,oER SIX. of. ""
REPARTO APOLO .10 to. Int."'.; US 1. t Prada.zarnedor ]Named, color blarachl. sl. -.. 11-10moo. .6.1. Carld.d. r-b.r 904. TeMfono A-0122. I
H.1231631-2 I .,,. imda. living malu, bomb4, tam*- MS. Woo, ontle N.Ptums y C-coell,. C-Sio-62-22 Re, .
n.. SM.. .16"I P.m a. led.. .. Of corrodes 7voa&,;.. 11'"onn"I'm: Sr: Castillo.
- sm 7- ""' Re ain't. ""M a 11. Am, irrijud.11., televise,. Call. Let- Bog _'X= d.," I'. KAS Sn"als" rEvj ,111q".A *Ar- 11,151311-33 C.P.7.4fl.2 h In sores Emetscif
No Zoc' d'"ImmV116o' .. Nor.
. vent, an isrllam, it-ne x sm." Y can one REGALO PORQUE CrERRO Coll CUA A-4327. H -113-WS .q.1- 2. 11-2 V-5 Almond a. -anfro $1 m. od.,
11 I* do I, _at .[,. ..,lid. anuy V.. VKwDO 0 ALq VKAf rS1MWRA OFE1117A. JURFa af"'H-202-61-2
.. S4 'r.j, _o. ,,
= :." J d ., ,:k or A.. led. ou_!*; Fajegal'a .. "G.T.- YI $I'."
'W". .. a Pies, v1d".- ,". ,-.-Ild.,m .u.-C do so N 1. ALSO, oi- uldlold I -m CAPAT BE AN '
... 1. IT&I
. -A--. $100.00, dy.1I"1",-,,Ll1 :.",u-'." URG MITAD-VALOR l I 1"" 9.01) co-bles Inch, 1,
Is 1. if. .0 7.16 hare 3 Mo., 'u. crit"go I ,,-"v r --A"'- "Ie" '38 'of" a'- Ne"I'l'Il. 1 """' "'""', ,'i',,,.',!,V' REALIZAMOS ." .1.11 .::
, ; dm. C-0220-53.2 NV. I Inillub. Salad NY ill ..qal- rilorl- Sent. CU. 1341, -rs Cuba
III = L ., ,- a.. a- I.-. art I,- in ;., .. j RtA LuJows. comedor ran trincilante. ,IvI.A Tilde.' 1. mall.taricl. on Jay.". firt.l.. Its,. C415-WO Now. San Ign,,J,. -'L, Reins-: A.A013 Lim. y
Sto ,vuroage 'I- .213-5i.S USO Ill n,,V,. Vella -.14.1., bar.. Tort... ,Ylan. jurso ,uart,, ted. ,1, ,,I,,,,,. I., pmdnt,, do amn.ft.. -able.. room. ,a. ...., ,In -oopomnlao T.d.. kao tip... PIEZAS D '. uld. .1f.d 4. pl.,J.. 91. LA- J70, be. dI,.ao.,.uln!". .1 om -, ".Ialu DER TZLEVIS IS DU.MDNT TI I, ct.d.d -- Ism Sbmll-. -hork ,
GANGA RASTRO VIBORA H.y all, H.b.... o-l-sel-19 got. cast -ul.. A,.tl.. mc "I"". URGE vz 4-tt,. Model. Worklmd nft., G.-d- 1-blu y .."a. om c-
-L_ ". I h.. .O,. P.,. 1. ..'.... C .... too I._._ l rmSAo lo.],, Jacket. Para 11.1f. I Ills,
__eAL ESPADERO ENTiE So ,,ad. local do I par 1. Ir'Ll, ______ M-01 ,,-, o'. Pu.d.n let ...... I% P act,. ..P.-I... l--..V,...A:.P

'o to DE OCTUBRE Y GUSTAVO E, ,ml dl--. Av..Jd. Aralt. 3311 rscfl.. Paris.
D'sTRAMPES, Y FIGUEROA d,.,,,m.--1 w., r-Red. or%, ,., LIVINGROOK SAACCIONADO. 1HUSAN -- ---- P- ., .. 0.11.. C a I Vent, ml detail, Semimas mados interior.
a rot v MAQUtNA .11NOW1. OVILLO CKNTRAt'- Gl-j India, ", -Isu.
a Vill, ou, .1 1.4. hul. 43 I I am. "' __ ____ vzHoo art rxtCloO NKNXV J. .i ___ 2 I 2 1 1 so ,_ must -
11 1, I I I I 1 I I .1 I 1 . I
Pigitia 44 Clitafficado DIARTO DE LA MARINA.-Dintatilugo, 2 de Nov. de 1952 Ctassificadod -_ ", Ag !1, I ..'.'--1
I I AL'.QU1 .T'&*)*,
VENTAS PARA LAS DAMAS INTEREST GENEM A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R ES ALQUILER-ES lol 'R:g S .- A V44U, :;
== - __ ____ __ 11 I I 1, 11 i- -,- 6a -- 5 -wfuis PARA MDA "U=',YB"",SU"n" 'I'm", .1 CASAS DECORWAS 82 APARTAMMOS &Z APARTANUMS 94 1 : 94 I Iii itvs vAida _ I AS le,* U." 91 - __ 11 I 11 I
... .1 P.M.. Or"! ft I bW
.do 1. .1m t"
I- -- I,% r,*I*r.,IjgrP* p.olm onts hot.. on Hj,0.S1t%, I *= JA1;j" A"1111. Ar.IKTAJ*X.TO OrIclos 3",Bg ALE! 1,11, '..Ar,."ITAmx"To!t .azm 19 AL A,"IAC! "X40:LA. 01 Ay ,'
u9pno an K Do Do tt,,,K VENDO MELON 130IT1146A111. CHAO 'd .. Ab.: itair-M. 6 at .. 1111 Y 4. y FL.4,.. 'I. K E Irl, TI.h. h '_ NI:Vr. It No, qPit'. 5.1 y sent. ClEr., P-It, to. I
,,,, ti I ir In'. mi Y T 41.1 111.1 0. "I a-"A.20-10. -011 u-l 6...d_..;--IR; Id,...- .d- lid"OklIl. ... -"to RDEO. Y Illeli.b.1n, on, 1-heaner, __ do. Procloo hinidic Olrl , "
I. bli- '
g. Adrultirrim abons rVJ= .'I1
i,, ."n I. .l"'... I.M. prillOr P..,,.p pdo. ;
1. '14ti'l.".1, at" .2417 1. ,,,, 11 11 ,-,' NO _i__iEy;__ t r'l.. istriern.6., wititime U-3331,
P.Irtimn".1i, C,< nc V.1.6 I'll 20 __I-IUS-10-3 RIDACtOlle "i TtXT6 LicliZ do. .1 -ni.d.r. gJS4.
. I ,.m.,A ubaen, UT" it.. A ., Yuht
J .Iw, EcUitioill .... I ""VII. ,.r,,ImIw idI = .'T aniIw;. ram" A THE ..ill. O..d,. dol .. I I TB A NMUPMOK$ "'. .
,....., radio t.111111A.I. PITII.mra I driml.,,illlri, 5,,.".,,M .:1,211. .1 Ildw Ten' iti WwI1u.1I1."= 1!D nu ni.b. If A ,.Jr. I- Y BIT 11 OE-S-64v PR AJOK Dr. milivi-.It _I. 6 1i ..to. .1anCrt4: -i"A"I 'I", L dj C . arsid.l. .I.A.- -I.--- .2-09 MA-A- 1,
9% I'll IIN LOTS lit COVINAN Ilk Ill Enli ,,;mII1 ..d. let tillinth.. d, 1. & .P.. -11 0.11 ... 7 5.1 id.eve Bet, .1217,134 16. .on Wroso'llrdimid,.1 7. .
" .1 4, I 1,
I'- ""' ,:iJ,:.r:" i d., Z Imern. -0.
-' I, .... ... T.11:11, Ii.rhipin .y Nleolit M-3301. ISO, Via. compo."ll wfl
hi.k.11.10,;IIIIII.1111. ,11 .1 hi"I"ll., "'n j ii,.p.jO.h.J,, .sehol, plait I = 1
.11 I 11 D.k.b,, ), .-I' too, t'j". ...1.110.1 Obn ri.pairta. ..I. C-SU41-14 N.V. is Inner.
.1 III ", Prior. N __ ___ __ dlter an AjL-_. .1.1,.RTA whi a .Me , -,
hill Ofoln- Panel,. IN.. 4, pubhtld.d Pri 3, dolt V0111.0-- .do dir TP;"U- W. 1, , ,. Ir ",
N1 it TAAJK 119 N0VtA lit KANFOOV do Deb.. N r. _TI... ... ob. bluenes thi 'I. = 0E bod" ,I
K.172i'MI., 1111 OMAN CASA COMIDA A OUNICILIO. 1 z.9m-as.s4 .V. ,r,931416 11
"'-""'. y I. """'it." r.m. y 1. ho ad i#..' ..y ft- -IFAM7Wt"ll' It. 1"If U-21" On. #.,in bar. ,ritid.d., 11.11i ... ... it.- it-[ I DO . Do On. -I I.."PLO A 'INA,
____ I~" E .1 NAN NICOLAN IN. CAME at I .... I on winnable M. .% :
u4EVt ,CiiUeiio A1. kxkTrS1IA Ill' 11-446-7. 3j!',', ,,. ,:I!'.'. KWQUINA SAN I mumicuaohrmo,,,,A- NV 211. .,no ,mU, CASA DN FAMILIA! AL arin-. PO.I-1i1, X.IIIIII. "I". III, .1-]P"_-_ ____ __ _,", "'"' 11 I'" in". AS-1473, IPAVIIdd 2003. III- -1 comdr. Abonedbil $IN Ormhone; .Rm Xmil. M.d- rest. "a".. 0.1.1 t.E O16. ,.,.P.11. ..Irl- In
O.E., 1, A;,ii A MI:. lb.111. C-744-10-1 N- EA .an -j -.Me "OW. C.mHol.. It j"'" .xr. A .1 y Vi I. ,,. ' 'o: R.I-) 791, Deff-de Sao _" .
:!I11.11.1 I:OW*A V KNTALl rKr _ _i_ fi .. an hZl ..it ...... rl.rm 1. I =.I% briner,
..... .M, BE. H ..... be R.. Y, Or NO 1.
, _eASSE
111,11.1 ', I'll. 1-kin. I'll". "I h. lit Ime, .fit- let.-- on le ormoo.j.f- .
' ;,; 65no coNTRATO OR VOter L..Itad 4011 bom.d.r. IK bafl-h.II,6n E-IMEL ig -AL-Q
I.E., .. h ."', , I I , n.,,,,n,..,,i., ; i, ,.ad., E-7 .fA
A,~ iPlit- ",',I ...... I.I., 'I. ..P 1, ... --11 5 '. B .!.Pa., 11m." y sm... R.I. to "' -9- a" y""""" ,_ b"
It -10'.. ,.,_, .,,r,,jj:;OnRIw,IR,. ..outn. I Z-1616-.1 No PROXIMO A TERMINA"t; '-' O.... .
-' 'i"", ::'I" :: ,: ,E!: Io,;,,... 'L."Ol". ..
01".1". 1 Sn"'Ll .5"ah" -P ,hm bar li : -
- -A: TAi I- ii ".;:, LII.1 TROPIDINNER Alquil"'m m y boom.. I ri .t Ortt- 1 CASA A I, _.
---- -- -- -- .- 11 4-100 III-Bil A 34 III 1A 111"I"I P--%- A __ 101, WE A D .... A ... onolai .1 t"Ybib ration. .1. am.
,Alll MA., .I"." ,-,,,I -,Iln .1. I' IIIIIIII.. ,,_ Acisbadon de Fabricar, Vedad. 'jafj'm: dv'i j: -.111'. h.bat or bi- rA04M-M .
., hi ; Iil., OIIOI;o U, 'is .. .1 ... A. mmi.ro. Y E1.1.011it.l. b NO 30, ,.Jr. ,. 23 NO 14. -.I.- M-IAI-
t*aic.. di, I., C"'"". ...... I 'I"id I; y air,. E_,_aj.d.. con .1rVink"a' .a.. alod. .1 .to
'I.E., I~. I in ,P, : ; ,:', n .o. ,I 11""r.., o0.I%1I"'1,:,Ii,,., nh, '.h .1 ,...I. in 1.41-14fi.6 11 .1-iii -1, __.. ,,, 1, Ormild..A. thnnitill. on 11 IS- O"O' t-,irl- I Horribridt. Inlorm- 5.1-,I.- FAIIIIJILLA WON
V him to I it yore%, Italn, 3W Teti. A-7344 I hmrbr, ,.I.. So ,XIS r",Oomi- Nam. T_ -. ,-=
I~ 1'. Mo. V., ... I .=, l C.103_2.3 2- ba V=
. :h,, ". BE'. ,oo,"i.1J'7. .4.d.,
Im- I... I'll, ii, C.11.3-70.1 Ins nice- Entr ... mimhOl. P-Im to. do I *IX "'", I,! "i Or eri = X". 1 I
F, 2.13 H PIT0. KO--- ckL-libi-ca I 1, 1_"V" "' ,-,, rim .I. mialiblea
:Ihl. Sn"'I"::I. I., __ ____Ji TSVVXT_ 1.99. Ili ,I cichin! Teneincis In sernilln n,"wo.. Tait. n-3103. .1 .1 ..., Ind., Im'.. __ Poldt 149 1 ,POAA GAW Me ___11 aaiPjt.Jj.m.. 2, rk.'E.
.11 .. -1 I.IqUIDA11,11 R.P.I'll N., 0 f I i PAX UKWNO1
Poll. I 6 ..=A
-
UMN .. r, .. -.- .-. C.- X I L. V1! ri-psw ,1&4 4.3
_ - Tornatel L a. Mariana,. do 1 y 2 habit.. IRA. BOLA ALQUrLA SAME *11 ,
'A" "a *4 LqU Do rl'..'C 0. th = T.. : .Do' %."D2' DIJ35. $40
"'i') I At P,% ,,,I,,) r-I 13hiSas. $0,110 COVP1603 InUlti- (Ill(,- listed rieceHiLit: 1. 'Ermi.,1410" O ..E.-Yormd 6ol.mi, On. be . -- --- k W-I I 0, il-,i "". .I ....... ChIn On -1: ""T- .in
.. w. ban .1O6. Irani of a ..pr 0 ruta -1
hliin"IIIII ,. (IlAniCUL0, $0.99. Paynings. $1,75 Narglobv ), Rutget-6. PinflenLris 92 APAR7AMENTOS IV I.y ,.ql: R.12.1an "Y6,".A ow Z-,L,- i-ow-d- xtipiuci -a.
"' ',,:,_ ,-- ,.",I. "..I Millis, $1 75. 11cfajos talifornia Wonder y Rub5j -- O..b,.",Vn I _, ,oI.".limi. In Tate .
-..1", ,,,I I~~ It I'., ... ... ,,, I" do 0 ... _. I. do to EDUI .,. On "'.03. .Ilm P ... d.,I. I- jt.,,,94 1 '=
5446. C-11621-11.1 I I in Ht"'t.. -,.w="':;. = "M
"Toy"" T!"N", .IWNT U-6" :D'.dL-Jr X loatfor"Lin to anerides'ejoIt L
.11,1111. i CA~, 1;1 Al Ahl.T OA.M Ea1ALAPCUA TO1! &.11 ,. ,
- M 'nl I __ _1 No I Alhei ,M0" 0 ,.I.
$0,99. RO(Djos-lijustDclor, $2.99,113innt, Zanahorill Chanl.cilo:v A '1.1.11!11 ,:,.A ,,, Ind.. I ...... RPSA -- _- In __
it o.-_i 41ml, J!"I'lle Xlnt r: 1111 LQUILAN CONOPOR "'U's"'OP ""' .. __ ,X 00.14 3
htiNtllk Into, .... .. villose. 413. .am. JUILO MANITACION %ill lit ,;1.r,,, Timiml. Fty l ALq AAA rA
- St "Galia", Nepturict 200, entre Ili. Cebollas Berinutill y While Wax I""'"' I"" ""t, I ii.',"Mw no,, rr.PO.- an,., rl" -I- I' M""6' 161 ad., M,.. 11'.1., pO,._. ..I. n Or., tlo:
't yvsoi, E" ; I I A.- .1O I sad.1n., 1. Joe .1 rinhan
.11,1111. .11 l." ...... 11, , I ,,,,, 1, I O, 04. 2.3 imilm'Do. It .In Olmoid .. ..... Unlinervidaid 7: M 1 1_ !VI'9!" 4,R_ ; .,
I. ,,.n,:;.,: dustnil y A111141.nd. pte., etc. Frw ns, ucLI,,A,.J;."-n" Id'"Y"On j Infilr- ri.37vi. IX:11III411-1 -11 t ltla X.X,
V'- .11 1. N., O, I I, __ it ri.! v
IM-- 111-11 t I'll I, 1.1, I E-4713-70 Nov. 10 Industrias Ilurnles, S, A. SUb - _' "_""" !_ VIEDADO. A 2 CUADHAS
I --.-- -, KIN V.ATXZNAM. of ALQUILA CASA n" IRDIII1,1 U"1.1,,rldd CMQ: lot. 141 -1 51 ALQUILAN DOE' MA..ACIDN", 11111.60 z4 rt ,
.. D it ... 3112 y 3.14. ..,. .,q to. i.q.II1Z.Jt
!ran Nk' 320 esq. it Lhniis. Tel'f" ..n-,j_..-h 1-433-89-3 stream Y I.b.j.d.. 1m"' T"t...." '" I COTORRO lit Juna,,;,,.,:,sfad.uw1n N9 I VW AW
I I P' .. .. Ibm. ", hirman an All
EI 11 1-1-31-113 3 I, El I III I nnnt.r. Central. I E.Iggl
1110S *11" Do I!11 - __ ji- halbitaitt..... 1i E.I., Oml... .1....d.. = an to bodelf. "11W-AM, -1
P--.1.1 111,I1, I 'TlOrd. goottluith" ,air ,
-VELLOS U-87.57, Habana. I- -L -_ _ ___ 69 ALQUILAN APAIRTAMENTON ,1 "'. Sfo." _SJ.I III --li!!2 = ., m m
ri"la, ,, ,.'Zlz ,i, r.". In Mil.h. ..U., V-. Aamp, .meredO, $33.0ye:b SM d,.C' bita.l.n. do, ,siI
O" n. a E ..E. .X b9b.I.
.,P.... no. O.;r .., ,.11.1. do. -10011-113-7 No, On "'
I* Extirpacion rndical de veltCs, -J. a..,. C.11 1. ..ire Ili,., -.;.'d",, LQUILO GANGA ..., saileleadmic Win Read. ,1.1 1.1.1,1111 ,;; 1 lt 1 11,201-02.1 A LQ U ILERf y MC. M.-n... 14.344-13-2 PIMMCIOIU0 ArARTAMENTO CON TERRA- to.. cloa. t,-- PaUo. I:'1' dIno.. ;:: A q __X:4=
- ___ __ de to cara, muslos, senos, c(c.1 H tor.. .0mr. Cmu-i. li.lbit.,Am I- Imil.pamillent.. V4.115.
at I I ------ It lolcr l,__. C, I __ ----- --- ox-frort, ,I mar, front, Hotel Nation., rontimmm, ojua, 14 Y ii. diple "," Agoollill'"A XA%-
... 11 ti S I"t it ALQU rmarrll. TMmm 092 Ad,..l NOM .nO, 10 I -w= .R.I.i.....,
TrAtanniento cientifico garant*179 __ ArASTAMrNT 9 NUXVOB I I bhm. Omrnim-III, ,rnpll, 0= 2te.1 Far I.- 1030, C1, foor
,,, ."ll ,,, .1 . .... I III, n".." HOTEW riOrt- 1. -0.2 66m Al. rid... info L'
.. ..... .. .... n. .Ljzndo. Sc6orita Z B A N .. 1. -11. 3. ..t,. 1. y 11 .Ih.bdAl- ann allied. ,b. gu.W. .. ,..do. Im .I,.- red n 11
irilbh- .. 1. rol.m.. T.161., ,,. .M- l. bi....cortioxxidt no Y on tr.apaba con. .in,-, biT17111 ;;1.1;111. P".111".. I. 1' ....I I I NQ 408, nj3nrt.rJC'ya." Aa5z 'T,"fl,- _93 3 No ohmari ol,.una It.ri. ,a. APARTAMENTO MODERNO: BE ALQUILA MASITAMON, A.B.1- ; Ioa 5t m I ,
- -iWq-,,, k-, -,j--j-,- ImObl.. Lt ... i, J.I&(.nm.: I bLA -. Oonbr) BA-2
-ATE'NICIONME61COW! iforio: U-5509. C-78-70-1 NnV.1 HOTEL COLONIAL "' AL U-" UE.,Fo- do om, -- the O.-1 or, in i : =
;i __ "a A "LI.C. it. I ...... ..I.. 1'.. J.',!, 1 23 N9 1010 esquina a 6, Ve I ..Im. ,-. hi Debit. .i Sent.
- O_, ,H .br .it, ,4,, ALQU1LO ,EA]= OUNAAWN"
"I'll" 11"T.. ll ..... -. '.n ".n., .,I ... -- ,,, -,IA -.11 ,I, "...., En el Centro de Is Ciudad I ... 2P'16.1. Om"'. Onm-1111. r-I- I luduu. MO. cuartos, bafio, Sala- cl, 47
1. I : T..." -,, .1 ...... 11 I )n ...... -b-6- it, ,-4- I.I- .1 .p- MANGLAR 402 inion dtahtm ,
"Itn' 1,11.11.1"i, H."'i. It,, I ,V.
... -In." ,,, "I i" cornedor. cocjinarnoderna CUar-INK A:fUILA UNA PLARITACIEKEN OR-'N7 Pro
,I I ,", I"., 1". I,~ San MigUel y Galinno Dan,,. h.-ni..: R.- j,'tnold", irr ...... ,",,It, Ormon,", I :.= .-. = I
"..", .", 11 11.1"', N-11 - it, "I"a'"A
$I lon ii -.i -'A 1111::.l.", ,11111"'n'. I U-2.2-.2-11 vuht.- I, I. I B.,.-- InI.. M 1541 voilial., I I
L".. It ........ h .... .1.1 Tlh ;::11 1 III .11 '. I,, y !, Ab, 1,111".I,1; -A qLA N __ . O.lo.wm-Iid. AI-I ... I,, Io .1 I ,.,I. I "I', _,41*11".11i, -oll--1 .P.. I in ..... I ... I.. ..no hi:d .bO.1:. -" ,1-I n.11.7 "'-'* to y bafio criados, karate, ele. h.j... r-IT70.84-2 I .1 .1,
- I ,,:,, Al', Ia;rim. o ArARTAN" a.. ban. --E-. A'-E.Immdomi BE ALQIILA UNA MASITACION A Mia- IV
1". n, 11 ... "'I " In _' .. .'" '..'"" ""' TO. CA- ,vador; agua abunclante: F-4270. 1AGNM ICA -'
.... ... it. V. I., ... ... In ,I, I .1 P n. e C tis111111. III. I Ill 'I ,,, 8 0,11-61*, T011 ...... XlEand, .U.-B. No,. himitil. -I.. no ... do 4Se lincen, Liurittiezils d it ;1 1-1- -- ,I -I I. ..... lit.., P,_Im -.6- .1 on 'I' 11.11,140A I.
".4" "" I "' .. E-1879 82-2 noil'ta, ,on lu. t.lif.o., ...." irid 6.#,iss4RpmdIw .it,
......... _-I- C ---__ .'I' .1""T" .'I,,, I. m.- VIEDADO, 19 y E -. -I. ..-PW. "--**W _o 0D1d_ .
-2-11.11 194-79-20 ov- ALQUILAMOA ArARTAMENT09 NTO ZA.rii dl..I baton. par, 1, call,. P-iE, = :
DOM 0 ".b."!" 'Inm '.11mil-ol ,1:'-' Id dr 'it. ) Ab..
11 E,,,d.,I., LqUMO AIAR= Ig O" tor. 6-th. P..U; *.-,:= ..Ak .,
, ..I, "'Aro. M .. .-IIIN41-5
- -' ,,,,, ,,,,,, A-IF- - AEJ.11. -rient,.E. do lul. O- .I,,-.- A no .at'
ft CA, 1. I'lln." .1 ". -_ -11ddoo. pa- d %,, co- ,
1994 __ __E314 J111.1.1. TOIDXrw. U. n ,; , h.bi. '"' M N 4 .d
HIP0 I '10-3 N1 _mfl _i.onNux. .. I itilbm, n 'd*.dm Ir ,"I", pi,,q.,. Cirri, dor. terra- *,I,-,rmmdor. halt. d- habi. P,.P'. rt ;I: ..I.. BE ILA USA RAW __ []."a .
,.m On ii.te"eit, hmi-itim. mfin pit m ... 207. 11-11,,92-1 rActrinoJI Omo. OI ... I.. ratio. cYcin., ,tiolam. 'NY M .""I "I"." be ..A LQ ..-Am do .Oj., .-Ioi, ,1 .A. or. :1,11"1111r. ta,,i.n. hot,. a. ITAC16N BID EA- 9 0. evoudin. S# V "I., ."
I F .ire I y 21 V:Ldit. I p.rU piden refeIV
63 SOLICULIDES 1 "" - ----. I L- I, data 1. y ..,,IOt. do Oradoo. Pro. I tin"l.". I. Els,. Man ____ ______ - z7s;w-jr ...
_ i illof.... 1111..d.,. -ohm.. It ni ; I.A I Ii o) .; A rL. Q C1 0.'11140. Info,.. ,ot... li- 14063. Z-9761.12.2-0,v. ,lim. NO Or b.J.., ..it. S. YLA- -VELLOS V 1*1 I ALQUIW MADUACWX G14*0Li'1jZ: ':11111OWO.. d,.d. $M ,,.,,Ilfn -,T.,OJmn,1.I isot. I.! EsQUINA INQX FA51-8,!j ALQUILO AMUEBLADOS 'I-m'-- -- 7"_"_" 'An O-11' R' aae"b" M" sm'
Ol INI CINC .NTE -01 I Ilc LW C.m.__ I~~ apa-ml.I., .. d. do. I ins IS,
. m"', n I 11" b 1'. bl-mmo, In.h.. So, ;rimi,, __ __ ---3 CKDO APARTAIKKATO .K.I.NME COM. _I AL'11 1.1 ."A.11ACION 10.11A ..THE T ... firlad do reft 40. 0.
so "" VNurpacit)n radical de'vel1w, ',',T%7 ,XIt-mOPrapI'L 'I.Im'. 1. mbin., H.".33 im,,bl,, mmlm 115, W ,Vm, .! T 11 howel". 1 4
- - ___ ____ -A- mon, An ...". "I'"". .."111. D Be am k I.
PlIn. h;,. ,.:..":!,,,,.,,.,,,,,.,,,.,,,.,,,,.,: ,";. la earn, tnLISIOS, senos, etc.! !""" 'rL" J"',-,al ro O-m. Ind. .1l.t..d.. CO.. Erllbp. jjl'W r .
CU pro do m..bl,.. I.mIm. T.U. 4. romn. Im. d.,.t.habit ohm.,
X.-m. A,.Ol.ro'de E-Ifel-Ta N.Y, I I" X'ALEJUIn., IPOXVKNIR .NO III, E-943-9 w: Otimpr, IS"" L'Iihir, pr-n, -I.. Call, n 4 ; S. Teti.
""" 11111 or 2-2 Nv.jh, ,.Mplt,, I
.... jo.l. d"_Nionli, --- E.12-0- Tratarniento scientific ga anti-, I do .1'.. -.... 11 ,,d., l1r- I loon.r.,mi, _.41,11114 HABIMACION A
- -j.,'." ; ... T
Sri TENGA DISKRO MACTIV0. "' .'- zado. Seitionta Zayas BRZAn ,',' HOTEL CANADA j .',L '.. ,: ;.'*.1".;'j.IJ. rtforl.6... L1,:j H 1. Vd.d.. ,i, ... Emb.j.,d,, ", :'... rs.d..'4-11'1 I ....... "I IiARITACiON AMPLIA, CLARA, ANEXrA ""
1-1 d-, $I.. Orn. I O ,.I.. romod., 2 .m _2i 4WID11
,I ho ,rtllm, NII 408, apartarnent Pa"o' *": ......... lallar ;M .M .Iew ", ;, -miih_.11111., nl- Ind - b-, in o 205. Telo- VIII- 3 .OmhE, a TwArtillo. I-t. .;I- NO 'L 1.f.-- ro Tla:" ..'I'_SE, I I, rim. John. ,Y1,r ... ... in. ban .n.. ..?- .I.. ,.. do o. I r _,Oait--bow'P.1-t. Pmidand.1 111.1,11.ol.m., .Oopl- *1 AMU ,,Lt. '-,br. ..I.. al.-Im, dl.BEL noft. y
__ -. -,han Im b.j. _,. EBLADO. I m II., -r. U.N.t, lbrf .... I, orm- rW j Or Jre p=
.7i ,,.A__ Oi, 'i an$ did. NO 217 A, T ,
HE Yi'I'4 r,"', ," !,T',, ,' o ,',' forit): U-5509. 70-1 DieL,", __ _ _ __ _ I it I I It-ilai" t
" C-74_ It ..... ,my, lrl,*,, i,".O 'mi 'r',:,M,.Ar I ... .1 11 I i mkbal.d, Arnricone. to ...... It. It-. C.nrordi, 'P.-on"t, 3. .our
I...", ',,1-11,"d. I in I I __ __ __ - __ O,_ r .I omO. on., Vi MODERNOA APT.'. __ j 'im,-C.,- mi. Ibll.Omn. ;- no, c .,: Frmol- y EapId..
r .....- I, a.. to. 3AL -mOdnr. -0ii. 1/4 ,,ri.- APARTNMENTOS do ..
_,om O__ Ol E-1979-94-2 CASA MUSSrXDBS'CALLS UJW U PWo
__ "" C ........ d ',Eoa ___ I ",A S"
.1 L do., ... ... $ 'Ut C.11,, U No 15. ..it ai&tel 3 pus*.LIcrr __ ..... .. 0, ENSM ANZASI 5-r H.-.3.3 A,.b.d,. do -mm., I- mak, .mPIImjm.. --.d.. E-114-2.2 it,O-6 _:" A I. I ,or I d"".."r.' LA';I'la. .....lid-d "'I.d.dr I --_ ___-- -- d L. Ii.m.... On I., b.j... bod,... -- j,_ECQI1ILW-1ivCF. -A1ARTAM.NT.. .. r En-m 11 i Al,,Q L. .ARrTACCFi..A ADjjjjW phti,.abir, Marine y .
- ____ T,11 A-lin ,.,,..O .5 coat _mri. ,,,_., tit. __ .11PIL.1)S, L.
I
...... r 12 Nii 'n;'Ii' 13 '-J "'INI' d : _____E-_2dsS-fiN-jCALLX,.I1 ENTIRE AV-111AM 11 IF I1:;nI-,J.. O.ii,-I.. ImUt... -1 .-.bl.d.. ampliM at= O,
.n I ___ bl;bl.,' I','- I III, dm-mItm-Im. Par. .,n..bld, m, b= h bi :.In baho, -I.. OtO.',iloto ..He !7
C- R-31m. l,,,;;w,7;,Jis PROFESORAS PR "' .d.r,,. ,in .....no.rilm A;. ..=;, I. .I].., .-.I.. :mo ...
IIF SORES ,d_ itii, ,.h,,.,,.n,,. I m. 0- ..,nr IT in b I'd b 1 171Z(
__E i Ll I I O, r I.'r ol, a IA.'. T. On tl.l.d, JM mill, y AlOerl
__ __00' 'm- ... ... .... TO "" Ed ...... Jt,111-12, 1 NY,, Call, 8 NO 3II Vdd E-1159-7 E-20;244-1 1.
CON GAkXNf1A DE $404110. MANHATTAN _cih. mOin '. On I UTLO FtkWA MANdTAA71*W ggM.MA
HOTEL 1111"111 Ir P" I. ,,r,,:d I-.dor.. ." .251. __ __ __ __
P,_IO, on V 1. dit CASA rAMILIA ALQUILA AMPLIA MA j ..J.E d. L. Hadmia. -Wft. jonp. I m b.b .Ohmo ti :!
.d .... 1. I.n. 41'"'"" mi PRENDA A BAILAR a V, M. 5, VJ_ SEm.ALQUILA. P11C.1050 APA1TftMgN
"Jim-O-In It-- In .. .... ; rlo, : I I .1.n Ll-. ..I..c..I. SI-111Y.. III.. '.. .it ,. 9 E ALEJUILAN MAGNIrICOS .AIA.TA q, ld,...,-, ,,. '
I. A '.'r.'" 'br'.' b.' ". ., I., I :7-boi6n _,:R_ hWUEp '14= ,
"', Mi, .. .... I DO d,. h-1.6.- ,on ,O-m, .,mimi. ,otrohd., I do,, ,", ,bg:' .O ci, I,= .71m.
-d- it, 1. Vi".. thil .. .1"'on
111-11114"'IT1.11 d"'I'Ll. A. hill-, 1 112,, n "I' --- Jim~ Inn .in --Ibr . Im I m.-.2-i .... h.h. mI,,-Iat,.. b.h,. ,,;I.dm.N,-I- ,,.m, :,.b.dn, Ili, I.Irlo.r,
11 C, I A..Il- 3. TY Plan. 20044-i 2
import. ,d.d, old. .1 difi-lad. m, Imi, .k... TItfn- jKAt:-U1LA .11ANTAMENT ,; it. .. ,14.11O. I.r.J.. -t ,,-,n.. V" _- -- 0. h, ;.i- .odY,. .,art. m., 11 15 -q.I.. a Arritht it. I L '. .- "' ,-1J7"4. ... ,n ___ -67 It La Sierra Ird. A. NO 60. ,oh.. V.Hm M.1rOi,. 204, I': it--mLQU
Ronald. I, He.. I. -.r.mi. E n. n E ILA HATEITACION CIRCA R-02A
L- ,.;D1. .1. I -m- .'n "" '.."I p"'jo; S'L G,1.1*14 Iliad m-immil, loy. i ,"
____ ,.nOdOr. 3 h.bil-.ma. 2 no- E-79942-1 R*,** RpI I """ m-:.t HANPLAZMAR0 916. A Tatia-Cultmat"
b do 1 -mirmim .PI.ndO- .no - PeK..I.r P.dill.. I Get. he
VI"h; 1 .73 b. -,. 39 ALQUILAN ArARTAM __ __ ,I,, A, Crtlr, t, _jMN
- VEA ESTAS 111POTECAS ; I"'. 'indo-1, Do. ,Itm y Nmi C I .I,. nm, .---;_-,% ft. ,,tad., cmin. y ttra- ,. J R9_'.',"j rO'. ,r.. It, tOmilda. Eapada NO 9, ErafEr
n J.:1,in
lo.E. it '. r- -, __ ft! I
.15.3 ........ Call, -,,rO. -.05, thrros F Duf. 1. E,
11,,. -!,d..Id, -Ili In Into lob" Imm A-Ulft. UINA 0 I f.m. 15. Pri- plan I.tr. V. n.- .....l. I'll" Imm 11%.,=
" I 11 1,d it .... Dart.. ", .,.b d. d. -.tO.Ir. Call. On' ALQUIL0. -rTUN. 11 EBQ A i Co.. SO.. Eac.ta, V ... Ini 1-1.1.
It .,.,. I. n Imim,. T ...... o ___ __ _! __ D E, .82-2 y 14, ROO. Q..,.JOt.. Sol.. .md r. r- r-2ml-94 ll... on lpatuv 1, 1411-III&II
...... mi 3" in"hi, ,ad mn rN T HOTEL BIARRITZ It ______ H 51 2 it E-b- lirto, III~ I r,;.OP.. ..I. "' si-At:ciuti:, --wAvfrrAcIDN FRISCA Y, '.
r.4 KA,"14XPKRtKNrIA. DOC D 1 'J4. 0-1 .an. lrr ... led., Omirl. Sir do,. III 1,j., ,;,,!.,.a SUN, Eo. he .1
X. ,-_- .'niin. dO I I, .... do I" P do, 1. -111 nor 1
, mi, in 0-1, Clopitolio. ALQUILE)a APARTAMENTO; F1ALA-Ci1K7 u. ,b,,,d,,I,. 114 ,rtdii, lood.- In. .,
.,. On n)" I or a' I ,.an on .. I y 2 6. ..
.h Ii. I d rt.. ,I ... I, b.h. rminpltm. .71115.
11 I In In on ,I t1m--d.d -ra A. Pill ,,'.A Prfldo 519, frente MI as
, -- ,- i I .... -- for.., T.Rhmo F E-1797-67-2 1 ,,I.- PrO,.. par. ..turfl.rr. POE,.- HAVES, T Loe"d"..,
I.d.,=,",""",.,.." l,,,,,.."i,;""" l"e, n "'. 11 "'Oll 1,. I rm, it, X., Eulm v l.vdr. 51,mir. .g.l. 11 jm,,,im.- -tOIn I..,.. rh-lid.d..ho to- I~
. $-! ".. E-L-I,--PI, -Irmmoolm mlbk. 9-7W.82.4 I:-
rn, In ,,in. ", I,~ I~ ,.,I, ,,, ,1. ,nO,,. It Nn ,,., --n- O. 4M. tm,, A y Ili Almond "ILIl ION ALMENDARTS: CAME 12
.113-111., 1111,11,,= d ... ber p,.,,.dn -X1.1. I .,r2 2-roban Arambum M Jim.
nmirm.".. .11111.d., I.-r- nn-7i- I. O, d, 'it I E-1042. .'2 19STREN.ELOS! 59 ALQUI17A'W. ACA CKDO LOCAE, LVGAJic grJfiL
.. .d.'Mor.11d. .1im- Ini-Im- in' O 613. f"mo Plrque. ankriameni, Vmr t .; pso.
66V L.AnE%_DV -.I.Es A DOMIC11.111 111i' in Aj f -_ -- do, d i.brit.r. &part nrehim .,it..., ,, ... Z.2011-114-7 ."do ASua.. .Ed-,,
.. h.bit" o O.bl.-. ,,.I.. --dor, do. O,..r.
01toor Al. 1. -, ,-.at Dirl'.., ".. 1. RO-- ,,. h.bi-im, it. P. Anom. j ,jMjNTO M66ERWO Itmord.r. I lon'.. ""I it-. In, I -"IV." 1. 1mInIm-1 ol ""i, -1111-11mi, ,11,- d, 1-119, h, Pitt I~~ at, ... do. It R,,(auI,,,j, ,Cu,,t, tri1m, d, so, y loved ... balm, I., ,nn, "it,' '; 'j Sol ALQUILA UNA HAISITACION. CASA -TWISsio
.. ...... ; '."'"- J. ", C.1%. 'I, .p.rt.!np.,.I;;,1, .11""'; n I'- Nri tr ... or on ..t.',n,, -P m"'I'.
m"I'm I I I~ -,. ... Q. ; m ..mA BA-79-24 Nm, i com s .no ".. -7 a I..Jll. .Orlrt. .or.]. -RU4 fri. Y O.- 'ad
.. ____ pesto de dos cuartos, ,.u, abundant, On i 11.1 .. s' Pid_ I -- r o 21ft, OPO= :: pg W= t:'0"gg
m.- P-In ill ....... 1 11 in, M ,7 'IjOnt, in, ..... .. 1, nowhomil, qu, no
I .."In'.. ,I 7;'I-' HOTEL "ROMA" closets, bailo i tercalado, Sala y 'D! no EwI629wfl24i '"" '""'Ar. -P-'M -11.n. .I, h,-- - I K-mn- .P.-morl.. ratta.mn"I I I cmi- ,,mJdo no U-7511 ._.. ir. -X= -- ;5
- I_ .1-1. do 11 I an, I ., ,-___ I ESCUELA DE BAILE Im."Im'. ., Or. ,,I.I. 1. ratio. ,on ., cornedor, cocign gas y serviclo BE ALCUILAN MOI)ENig6i APAIIWC MORRO 9 ..2 1 _I. TEI-Al- Prl. 11 11 I Oall.m. I Cor, romalm. aal.-E- dor. do. kebitan-O, I Jim- 31 ALQUILA UNA HAVEPTACION CLARA SE ALqUILA LOC
On ._ .,i ,, PI.- -. P"'.O.-Im.,- I-- -iados. Calle 2 entre Zapa' ,mAp.rI.mm. hot... .-I,-mOdor. I .
rn "n. iin 'JI't111 no, I. de ci Brand- ban. & ,min, Age ,burm- t ,,.,7, i,.rd'.1'.0 l-tl..b,.h ,Y -m,,9-1 I Y V-31ad, .on I-lb, homb- I.I... W 7
- IO. md, $40 M.yj. .drig.o. 459 1 Poll. I.I.r ,rr, 7 ".0d, ROIn. 11 ,11 PO- 2.. ..
I., Oll"I'll.m. ,I,,. A. a., I .... ;1 HERMkNAS PAYNE .-,.d-dE- Itizin l-'-'----"-l"-d'Pl"c"'-;Ita y 31 VLdado. Llave apart -i- rnt .... ,I... do .AnUl-. j a .
' _.... I., I not,. -mOm, y P.trr jhm. Vtbmr. Ru. ... .... I 1. Almkia, I And.tod. Vinift In 11114
""' it' I"- "" _-.1'. .am ... ,,,,, A, 1, c P= of __ t:jtM n;
.m 1-1 ,.n'r,.., ,,, la Plan ",P"'. 0,11.1 I', To,., .= ;rne tti NQ 2. Inforrilles; U-1675. U E.UVES-84-2 St. F:;rm I
' no" N' "?"I- -"-'- %I ... .... .. I 1 "O' Va.'
I~ -- In 1- Mi~ -- ..., r. .an., I., En I I ,,m C-111-11-1 Nn, I Eirtogit'.1 '13,11.1,1
hot .1. I.-i.O'. is On I' 1OtVt-V-1 ea"i"i" I.- ;06Q-UL6 N RIG IEC 541
., it F-1379.82-2 ,f,,-': Hit _SA U 3 X MOSAs ---- -1 11. Im. .1 firm ;- A~~ h.11., In--haml, CIa- __ ..q. N lo ... OOmrm-. mrdorrin .O.- Omn K HAVEITACIONES CON iiui, NO
n.n 1- 0 ... A. i.Oll.d.d .. ..... .. mll- ,, -6 ...... T"I""'S31., 1,11 1[1,0,! .Irll. .-L. .il, .. .... d,, b, 6" --Pll, I, MUMJMILSW"LA I
- - ---'"- .U.E ALA
.. -M -1..; b1% torobir-d"'I" .."'...l. -I. .I. 1. a. .
at. .n,,J,.. A ..:. p;:,
11, ... mi- II-On.n I- I-'- I~ Hmmml I. Let H .a -vid,
". IRA ,,I,.%,11 ^1*.1.1dAaUSST. 1gNr I ". aft. Priv, 0 J.. modern.. -lontio, 1. It Ln16PtprEw an
Tiilnii. I".. iin .,ad. I or. In O".
1. rnIr -,E ,,
h, d'. "- *!,:, 1 HOTEL TROTCHA IV .. -viti.,.CEP DO"... ..
I' 1_: In I. -- -- C-old NY I 1. A.-.,.,. -iri-do, rma-, -.. ... .... 383, -1,111.n.. Pat. O.mr,,. n I~ ,rito.-I-Pil _i.r .-yrmJ1Po.' m-jjr. IS., .Iemp,,. I.f.ron- li ,podr.,d. I' ,7 Irlu. "Itl1id.d - -i-imor ..
- ,n.A., -F _n_. n I JE_. ir it It, .-Ei A dad.. F-2 r on .. .ImmI..I., fro.. -I-' E-MI-M-1 I 1. d, GCi.Pq, -0743.sii gRI Es_.= -=
64 OFERTAS ZE ,-- ,I .... mr.1-1.: Calzada y Dos, Ve I., n'- nO, I.J- I ;. ,mbOd. .,.I tuir, In 1. ..Ort.. AD -_ __ IC
, ,,,A ,,,,art" hatio. '-In.. "., ". Vital. ".1 I A- STO ....
don"O". L-- .1 UO-EmIll Frescas +abitaciones, rldcl P. 7-... I 1_1 193.. Y do S 1, So' J' PART MENTIDS r III
"HIM, T T.' .. ALQU.LA AMPLIA Y VENTILSO. X .:
,,, d ,1",bl, d.7'.. at . .. 2=. D.
I.. drI.E.
- __ __ --- 1,,Wl .... read, do[ ad '.r,',.. "' '; h.bit-mr, In ... do abooluter 191,
DAMOS DINERO EN -"" 1'-- Idas de sardines. Pension cnni-j ')--' ....... t It a ""Y'n"" -E. .onto I meo I ,,,. Moral[. 1 tf
__ IF.LXS P.0Fk.;IF'_Z1 ItTKA K ERIE AS _' '. ijiO, On Jr. 3 ,rd.l. do. ,,, dad. Ainim.. 134 .It- Eme -dr. d rost INGS28B. uzolw? ;
Alquilo 2 Apartannen a C_87 92-3 N I O-mo Somd'c .Ku- OO.PI., I.I.r.o. ,7.do. KKKNTlr Aw
11 IA M0.1,1. .W.. ,",,1-o rp-Ir1,S, rOlI,,,.,j m1- J jvado familiar, habitacirine Inlo,_ 1. ml... Irr 0r. Colo. 1111 it F, E_1125_52_0 ----- ----- past .ad. HIPOTECA ,I..,, b,1111,1-111 On I, to -Ind.; pleta, matfirnonio, ol S.I.-Onnn.d., h.blil.tl. .b.A, rn".. i min.t. TI. .n.-mento U. -11131 -Sllk? ...] .4-tricir Pro Im I
HkIIANA I REPARTO.. A I 1. I 1, On .. in Mr r-k 1 4,: ,,,C-pn 108 .Jim -, ' LAZARD FRENTZ MAR 9 ALQUI. barlouroI 114, r
DICa TUPOE 0 ,( Ohj F'r ... (.or .- -- -_ - ire', ,_Jan. 11itul, _y taller do
rA R'tg FA Id. Amii,,, No Ill afip intercalado. Precious con- H-117-92-11 CHATEAU MIRAMAR 19 ALQUILA UN APARTAMENTO iii...e.PlAinlid, h.bi-6, Sir-. ml.g-t n
TADunurs MJJU1CXR OU'VIIJACION _., __ __ I h.m.1nro. 1-1.1 n On- I- ,
ClOsa-75-7 N.V : In p,,PI1 n1r, m.Irlmmnl,, ,.In. to CMn ta n or.toii! .Pit X U ad
Ci AJDA T .ArEDA (O.,., voi.. N m. ..t'i .1 TW ;:
AITA RN#'OKIAAR.qF! --. __ APARTAMENT ll.b.j, h-.. sm nif, ,in prornmi.im 44.!g = ':
;rost Qux N. No. M411 ivencionales. Esmerado serv!cm. JIM ALQUILA %N ANIMAFE M US APAR- I Os 9 106 mtrrior. Omr, E PCI-. -T.h- I . . . . . . . . . -PAR BERA'APIDYND LES MArIbAMEENT"E, .K I ,.Ir,, L.1, ED161- San- S.A- I.IYm.n dad. ImJ-moa W-5114. E.Hal, -- ---
C __" ii ,. U-83 AMUEBLADOS ..,I. I ; - . I I
ATDNnInO CON K5MIKX0 .,IA 'IN .1 tit. ..it ; Alegre bar en Ins sardines. .d.m. ,-m, do ,,,, IIlrH,,,l O.- ;:X p
IIIIAN 11" o1;m,_.m, ,,.,oim.:mYh --. 17 :' or ,mi, y do, hbitOm- Imn .. 0 ft.mt. -34 6,
Pit E-7429-79 Nov 7 Al __ "'O'n.. I I a-8,2 jjin NCJtA DO
rALAOO I 1, ,.,;,, __ I Alrill, I _U A_ E 164 AMTUAJ 11,111LAIIII011 1.
"ALOANA", TZLZrONO A:1 11 no I,,-Am,,..,.,TI1( ... It 2 ADITAIENTO A1,131EIRLA0.0 I.N L UZ --- 1111-ran 'on "Ill. .1 on. -, --- - -- A AUIILCo MAGpnywb,
.1 6 O Sm O "
C 3 64 NY P ,mlla 1. I '.. 114.11. HOTEL MARTIN MINTZ VIEVALION y A", ml h.bl mit. .,._c mimm n I I... Por tit., ....., P ...,' 'ij .I". ALqUJLO A MEDIA C .jA -Cj6W do. t.b. r,1 'ib En ir re 'Ll,
L-1.3-I.- I Torml..] ..bit- y M,,d t;.hIJ-m t-I... tnith. ..... I -. .1 (..do 1, Sit. lifiranh- 110-11IME.ED, -4. to .0froom. ,at. s.... 1 6. ,On it.- IO,," to a. 1 an pmpt. Va. at I
UFE N A Y. n 1 O. "i"" -' dIJ cht"'y"b. ,n ., rmob I.: ; M
'fCP1ERi9Z EDI ,I. -o A... .b.mj.nI.. C.11 I I NO 113 ,,otro L V,,d.d.. .no- _0 a ad.. her i4ji....
len, T.1GLET Vs.kli-. A'. N. ITAI..A-;-,n'OA"- ..,do,. P.Ar. -I-. ratio. C.-I.j
_M I w -1. .,tu.. BID. .I'm.
at ,,,.,I, C-11 -1 ."t, i, I dI:h;'jor*,h., IiP*1 1,h,..Iid.d,. lh, 'dl. --. or 1. --'ItrOm. 1o. ...
Dm- glld.= -Ud.. ,I. $1 ,.it" r WE_ -L828-0-2 ; LOULO RAW, LOCALES COKERCIAIAS
0 Me .W ... ...r., Im ., 11 _. V -Ila. 7 1 .m. ro.o. prog"t-r "' So"t"I"' I ,.,, ALOUTLAN A.PAATjaMKf0j"&CjC IN' P,._ ,mIr, So, N-Ia, y A, 11" ,.old. -, H- -- I a,%
_;-- "I, !e -:d K- 413-79 N- I_ ,, ..... i,, '.."".".", 't-, s .1 3'"i b.d O d, fbricar, ,mubbl.doo, Todr, E TW61ON PA 80 xt omm-tu
-I .. .... 11AJDIADUSNTOI CILLI L DNTIUIK I'll, -1, h1l"n ,- 1 mr-l-dd AgEa ,b,'W M."M ea
T' .. morintm, Dood mdi*-4 "ZoaV9
P'O-- Mdm. Cub. M OiP-m- I ;,,,, I .-JOR--, 1I.-on .11-1.1 Vod.dn. Zoo. R.dl-,. .'I. _. -w
. I Apilur renar 150. entro 6 V S. Vinton, VnnZ"' to
.v I Tolt. im-41I. M. In,,.,, : I old Oil., doa ., imth..Alt,
T-It. A- E-VII..., j .. .... HOTEL "TIRC _Ital entos sin FAt -1 uevo e P ..Z.,RIPIE. y C....I. 176014-1 .4"L I
I hil.111i. ., Sol. TO- C-M-a2-4 No,, 'Xid.d EIIOmrt. & ..I.-r." .Uhl v"1% aa. Nor.. it. E III _C4346-19
- _ VI",. O. P.- .Lt. o, Lo H...",,: 1p,'mrm __ dO -Id., .,CA IRE FAMILIA, RERMDsA-91A ''
-C -TICTEARES. M - no ljd ALQUILO, VEDADO K-1794-93-9 i Nis ro). .m 71h OL4,c
rRVS( (IAAES I I K Inn A-11;;'- m. I ono 1.1,11-1,mn, ., f
* SI, .1b.11.n f".- I_ _iSAA -. --I- -rion = A -in
11.1.111. III~ 1.-i-. J 1-m1mm h.I,-,Im- h.O. ,ri-,m. TM"t.n. mOm On rmm., ..'I Aiartam- rall, 25 No 1.113 Sol,. to- jj -ALQUII 1 264. lim, ,,ft, So.,. Catlin. O-1.
NO PIDA DINERO I I ....... ... ..... ", """" .7,fim I ,on hitow
I .. $,. ' "n"g O-hu. hall. 2A. ban.. OrRAN-C-0-5273 ES(EI-IN-AA 'S .. 'i'la,
D, Vn11,-d.d N-, Pm- --ih..'r. Ele,.d6r R ...... r..I,. $ II.I. VO- I
r 'Z':'h ""T".) d y ME
,r1-1 ... --n i-,11-m. A-rld. O.t'I, CO.t,.l ComflI (A, ,E o Iran, --d, fiqjOO. X.11.
. _.EUl N_ 11 --A. ....... "I CIIVII. III~ -1712mr,,lo m.trm -11 .'Er, Oll." on
Sin antes ver d6nde, CoMn y --- lit ROp- K.Ihly R-24.n .W, I T"111 C_2Ig2_I,-Id-.,,armJr, I-.d-. Vat. oEE.Ii,,!. oom-r. .no hbitionim, _1 r l;V; j d.- 3u d -efi o'. Tit-If. X.3-7-37. .41 '
in faejll,,a NosotroS ,a -), Ent,-.. E 743-7.1- NO, ,no I Er. -.. '.' ml= ALQU... 111.11111T.c... -1'. ban.. pi.tm. I -d.r. 141 1 CMCA A PER -31H44
inen se I BE ALQUILIC ON RJUI-.1-2 So.. Do
__IM .Ima do -hd.-I. AV. REPARTIDAYESTAR" !
_ __ --- __ _WPA AMEN'TO COS, Ap.r-..t. 21 M-9733. ".
.. En_'_rn 11 V1A* HOTEL A'ELSV -].. -rt.. O-i-, O.m.d., b.Am, Ifna-u, 'A= 11V, 21101do 0-1,11. ,
yudaremos. M-6406 y W.;)232 .... .. ai.,in-11. 11 Oali 'H.Ibo NO it O.- P.,om, y MY, A1 Q'1TL0,,ArA11AMZNTQ 8: .90, RALfl'_ 4 ..Vilon ,, ,Yomd.
"',
Obispn 302, apartarnento W.5. it, rob .ol _ ____r: -I doo-, left-tia. V.0 ... ,,tv. AW LAO"LiOCAL- '
.,,Tll InE .-dIt-dn hot.l. 1. O- d, I., I.- ,iii. M-41. A.' Ap.l. #35.M. q__'_, JAPARTAMENTO ZO PINO: 1 E l T.11. I E-14511-114-21 Call, A.A-j.,mJor;_ ,,2ZjM
, ,In.il-lo I.,IO, J,,te P Or ,,-EI:nyOE LJmC.flm1c o.
E, _7 ,,I,, md ... do. im, ),. ,..I. Ovir hit. ..n.I. ,.I.7 .;Jn .At ,
C-116-64-2 Ntiv '- -- -- ..,W.. 'rPZ.11,11 .ii....P.rl. 1.1.1d,,2,1--- --- N i'122, inlr. I! ..I.. -11,161, ..-I-. S.,.ba,.,.. ,,,,I. E, -_ M_ -W, "A't
__ __ ITA I JOVE' .. __ Y,12.,1Btito. lmmm.:jiiCjY triad- ban. mp a !3E ALQUILA MIATUTACION AnESE.A.-- In"',
QUIGRAFIA, P d.E rl'_ d,1mPII11 hbillgri ... I. Nu. .,,ad .,art .. I. Otin chl- $35.no, n NO 1511 -I., 26 y do Con balrim. h1Y 1116f.10 .b.1J-'P" :77 -,= = X- _Idn LINDO APARTAMENTO E-15411-82.2 ( I.,
I ad .... N-i-, A-dOm, _ir ........ m ': "b'", "' rE,, 25. VddY. .I.. o.. tr.b.1, San Lb ... 2H j Pa" of,
.". n --'I"n I.Y'...'rl'. 1,-'. I,- "","", A mI .... ... ,,. .., ," rOIV..I. 13A omi, Almn. V, d, K-1814-2 I~.. A 3
A ECESITA-6LRO7 Sal-mr.dOO, do, ,..,tn,. b.lin ,_,,,.,SF.IAL VIL.N APARTAMENT05 SN VIROKA. ALQUILO FIEWKOSO .%PAiTA. .C-8,Rff.#
,.I It. _ __ *
__ Itim, S16-11- Sililr-ilh 15 mimllo lifom, F-4786, Onmilm, h-, 0 h-I.T"Id. .- ].I.,... On 1. ml... JV15. : III -1 Y San Join. -mp..I.. do 2/4. ,a. I
I -lino Ol E111-111111-1 11fit"111-1. Sir- 11 C.] .... 11 On- G y H, V 0,d, Q __ E-1209-$4-& N.V I All"Ear JIM ,
--- A. V-d. Fi-Sill -1720-79-14 m-,.b.ftm do I.J. dmil. ,,m,- 1, ""I' 11-11 11111, 1111,-mindlir, 2/4, "Of .y 340- POR PERSONA CON TODAI 'ALVMJ % C= MM,
Tornelo con garantia de Unue- E N..," H-789-02-5 I d, c,'d :!EJ V Im -.1,,lor h-. --. tmi... b.Am ,b pdtillo ... -, door I, en jrsarE 1926 75-7 -- Ll 1,1111 AIADTADUIN 0 A 9 JIM 92 1 I. jo .. ..... O"' -ad'- I n 1.'.'',a.M
bles y paquelo en c6modus pla. --- go L E31L, to .... ill.. -11-1, EIn.d- ci, Jr. d.1 Cpi.1m. uti, "Il"t, .E-m : Nephato NO "L .
M -1 I tM I 3. Enron %., -11- .1 -I... ED lrll=bj"
blad, ,.It .... .. _ii'm '. __ = 7- _'_ _1501-8, 3 Ii, f.milill. Pr,,i.. .,,I.I,. .
CASAS DE HUESPEDES d7 h.b 11E: 1 0 APARTAKENTO FALCON, BA- Plan
ACAEDEMIAS 1111,11. bh,. ,-I,, do ...,,,,,..r-, ..,,.jAMPL' E rtm.
zos. Negrin, Crespo NQ 114, ba 77 __ ; - .. - __ ._ r-1314:11V at Gill" iiall. -PON61PA.
i-s: M-2713, d ,11-EVILO -AHET Cl- MATRIMONIO wit I. Ji I, ... t-S;. BE ALqUILA jo6jftN -'u -_ I. ALQURA
e 10 a I v Je 4 a 6. Dimm. "I"mi" "'. 2. Call; It NO .1 I"m P. .;.,do,, cmina, ban, ,.m iall
_, -h.,- .,,,,, ,,- .mmb.. V- 'I'M. IIV $ Cm,.11, NY .7 Im- to 7 "It'j" OR APAR7 AVW 'EA 9 AM ENTIRE I T 4. ALTO, CA. tortabil-tonk.t., to 1. b.*.,W Se. .
- 14"_ a a C161.lid" Part' .1 C. A tb Bootie, let "oneen". M,1,06, mulbe ei .,Zi. an,
-8447-64 Nov. '0 I 3romem. 30, Vdd,, 0-11J... -1 C-ro, Y T ....... a' b di, no.r.lided ... .
E S-m, ,- .XI. B,,On., P, 1.1ro.11 .1 IC.l too- ""o""'
- __ --.-- __ ACADEMIA PADRON ... n, :-, -I'.. H., 1 11-1.5--l On "ql, it TO E-Ma-a- . 3 A 191, B110m. La It,,, I, !. notrinmol, 1111,11atia. oompefi- y W.-a.: Tell. M-300. .-. I
..... I., a EV ,d,.n h_ i VIRTtfljgS rliaj;! i
D";:11 1110 o to C6W -ULADO _V__ .. E71o'5_87" mbimnAot... Arm..d., i .
Too,, -- Fillm.. -- t-... A QUILo r F8C0 ArARTABEKNTO PA.- d-m'OI-'-. So ,-Ill. a""XI 1;L------ Ir.111A.. LOCAL DOWIM
DINERO 1,,,m10 .,1,"-,1""d1d Tnio-I. 1, 1,mY, -,:, .- __ a- 1. ALQUIL.N A RUXN PRECIE CON. _g'N," -, 11 ,.,.In. P rjln-M3. E-1312-34-'S N- dfl.ro. eatilbitiort. ProorrAdE.O. ,.at,*_ ,
A, I A.I- 1-1O. F-- E.- .- I I 2 halo -- man I., C.Iii, 11 No 61- I. B ,A"
I., Irstit ,,, .- ,.", .,.,m. -,.a.-,,-, ,-,.-.. .or-,-Im.. 'nil""I'M, Y N On H Vd.d., H., , 1,,iiVo E 16.4-.1-21AL UILO UNA ISAIMPPACIO I out on Tto. Sol, LED Mor 1. stable. .
id, ,,-1 i d-o.. ,".Ill -o-, it -di, ,, ,m.hadbl-,,_ ,Yj "" ,I-.d., not Q P A Am. V.,I.
'O,,I. All~ -111n 1-11 I'll -)_-111-1. -6 1 ad.. Ii! o;. -' Or hot.. 14 mail Ael.i I
Sobre ioyas en todas cantida Llh,' '! ,.Zit, ""rls% Tl,'l..',imI- IrItOrmt... I h.bil.,,.lon. ban., 1 % -I--. Into,.. o r. I -W, __ __ --- .- .1 ban. .IX.. w
I -I- -I.. -I.d... A.~ X-1-111-11 1.1 In. A- -.AIt._.ALt:E! ,,'"'.."'.."n I Ait., no 1. -ealtm.
dC.S Ccniprarnos y vendernos In.,,- F, H.b.... C-111-11- 11 No, 11 l,"J.11 ,,"'11', d. -,,j.r.b, ,,.._ b -Od- O-i... .- -11 P., I. O.Ir. Barad. H-Ilol, I
O I. _I. ill. j, borm, Edifl- Aikk-r A~ I I 'It --mimln b ,. E.M.N.,; I I irUlts4ps-1
et __ __ I E ___i. It. ,mr, 1-1.2"an -In VEDADO in ', 6, ond-
As y toda clase de d Nii 1. --'n odY" or
__ __ __ __ ____ .- El-n- him.m. -r-OhIm. Call, P.Ii. I J-d-. EA~ o,.. no .
j 05 -_ jVrOnAD0. QVULO ITACION HOMBRE O -W.,;,, -CALUPA Ad Ces
alcr Atites de cnmp'rar ,,ne GREGG DE, SPO 310 WANSIONTER&A '"'." d ArARTAU.NTO, I. '"'do"Ano N, IN. On- F Y G. Grand~ t-a- I NO ftrJd p:;dl, -t1lommin -I. rtifiret b.. mij In ur --,
m.. hind-.. I~, I..-,.mo ." rivioma. A,,mbd,4 ; Ir
der, visitenoi, 'ILA Favonta" ENTRE HABANA Y AGUIAR o.1,-. On On,,. ,, In 1, ,_1i._,n,-dm. 1,4. O-1m. TIpn AmOrnann. gj T- ------ -- -_E:__1"11_1 m.. do I-ili. N,, "' an t ,
"di" ."r Mi'lim-, 1-11, u-rj ..A. on,_ .1" iii-Im Y ,,,,III, ,riodm. ban. On ,,I.,,,. o'NEXCLOB SM ALQUILAN ACARADO. I- M. to Plan. lair. D. intill, F-PtI.r N"-*, I"'-- an
Animas 166. M-:1315. I -., -I- h.hi,-,in". = .1:11111. d. '.I. 3 h.b"-mn- I b.ftm. No et
,_ I rl--, TM. d- IIIJ-. May ,or.- do,. 'ar;r- 11m1m.. it, .,I., O.... y I-Had. Role- i.a. 15-913 4-2
(AIRE ACONDICIONADO) "I'll, E-111."., _m_ ..- Ind., 1 'I, Viiii.d., -! 26 3. d., 1. I -d 'd.Cn. .a.. ___ LOCAL: SE ADMIIMN, j!W ,
5 wi "" .7., -'--I' I -I.. d I In. ni.lor. I -N LO MZJO R DEL VEDADO. SM ALQUI.
_ No __ _ = !! I" .4411-.- Nov .-d.. ,, ': on
C-157-61-3 N v -- .. ..... h.ni. On -- I--dr. 'r',,nn, S, ,dmln .1m.ldni ,nnOd,;,,I 7,1,1 I 'n'.'-- on 'a -I.-.. Ty"! ... t h.h. I
"n""n I d -Orrm.b.lad.. posiciones, espliin
- ,rn-.. .,;,,m1,-f,,,", Ind1-10,1, ,- no 'to 1. gnift habit.Oi6n
PARA HIPOTFCAS, NO PiElf im".1'. I b -dimI,. DO SM 17n. J ...,.1 b.hmiri. Ommin, ..I-. O.. ,A._. didi) lojW, '
m" Too ... -fi. St.. ICARA II .- - --- __ ZAPOTES 312 th. B-rm y L. Rh'I'd.d -- I UEAPTUra: aEINA 0. ALTOA. OR _,
ria tiempti, vea a Martinez y'- jin.j Cn,". .loo'l. I~ th.h".,mm _n ,IN. 1-1.11,1 ,,,..,SANTOS SUAREZ .1, .IQ.iI_ .O.b.d.. Ili, - E. _E_ T.H. On. a'. Mary 6DO Mts. en lujoso edifido 'dk ,
hi blt,1161. b,6n. r-m. --t- it, ,21,. ,,mdr. do, rtm, _7 HOPED MATIREME, N_. N, In f."O".O -P.O. 6.01LA AQUIj:D-r - - __ apartarnen os. CcJns;%iW o._.j5g ,Prieto, desde 500, cantidad VII-I.d, Cl- dr.d, la, .1 dO7 to 11,12d, 'n;, llnl,- d" arit, mid., ,-Aml .. .... -do, E,5 Sll
r. I .4 I n h ,I r,,.,,I, A,,:no.IPIOI,- ..a. )I.1,21 V lah.blIi!VE LA VIIA AMPLIA T "go,! eI. Trocadero y I I
. P-I-I mmil-1; I~- I- hIlm. I ... d.,E. JOmrmm Tr ... I Conn. 11.6. mt .... I.do Onlin. d So, y t-d- it..,17-m-a Nm, &,an,, -1 Clm Adminirtra,16m Ili ... s; hly fresh. t. .a". -d-O. .. is 'I .. PArrax,
twinpo que quicra.Titnibien pa- ACAlilliall")k InEOPEAS SUISRSTS. 144 b 6n. an I o I., a ,r .... .. ED $23. C016k Ido uqs
-ill", ----- I .I
,,E.,;,,, ,IAI,,I,, Ill A-1.1 _, ISO ... .,It, DInr,, y Con I.. Habana. Llmar at ro-161s. el cower3e. - iC- '
i:ando interest v capit 1. cpolln. V1. On' -n Motion. y V1,1 A to.
al triensitd m"o, h W I". ,or., "i m I. I C..." mI.m. "' E-93141s,4 N,11,,h 15'rnpu."1' M'1-1d' .'1 .=I.-5'"da' ':',:'.r": "a""" on,.. Ini.irm.. .. .an _69".
:tog DI.O.I.A. afli,".. .... ti.l.'s __ __ I .11 I
".... _.. in,, .... do, --I, ,;A VIKDA... BE AL UILA UNA HADMA. Aa :
Martl,67, v Pt'ictl, O'Heill 'n on ,Oil ." O -1 -nt'.. N"' 27 _' 40 l-min.. ..
a.
A N51, 1--34.56. Corredortis co-l'i -. U.. .. W.Oldm: a.,- rml. -_a-, 1-1 ,'I, 1EAM1_.n- 3 INA A F. VEDADO Oido .11.,.froa y J."
-15 "Ill", 111, m1nI, __ __ ,__, Reparta No. .1 I
- N _& ____-_ AlFiTAMENT 0 S A M U E- ESTRENE APAgT AMI6W6_ I-- 'Lt"' 95"*tr11 G y R.
- -17 I ... rinn.timill '"
leglados -- ;RESIDENCIAL GALIANO, '. -II:;IO':' nI; I blades, todo nuevo y moder. ,,.N.J.. ....,d.r. ,mn Y dr, tuarim. cmi- Vdd,. H-4211-H-3 ..
E-4424-64- 10-nov ___C ... j,.d,.:,,Ori, ,- 'Oh, I I .1
"". I. ....... b.,I, ,ol., --. ,-,t.dn '... baft Poll.. ln.kti. E. ., $62 DO. M___ __ - __ n. 11.11, ii.m In.# ":,I no, desde $95.00, I I ,,I SM ALQUILA UNA HADI Se-alquHis tin cm 6 66 I"
1 I,, CRIle W into dlid ... I ..n,,Ii. 10 do COI.b- rin.
.. I ": "'n ... '. in -ARA
1. .,in .... ... 1. ... P"..', 1.,: "i"I I% ill' ... Irl I 11-1 ... Whir., JI3. TACION
-w ...... I. ,I U.M.Dr.. -'s 2, hombr, ..I., MOrrin .partarmne, NY it. ,de Wfii. CjMq- ..
:,,.,,.,:,,,,, ,, ,,:, ,,,,,,,,".,I 11.111nil. 11.1 I n T!,. ____ I entire 6 y 8,.Vedado. rear. u.-' 11 __ C_ "' 703, Idtfili, 06m- I .
__ __ ____ ACADEMIA RABINA ""'; Ve eu ... R e'141. 0 1
DINERO A] '-I""' OR rob"i 16 y I orioj!4 5 ,"
-m-do, I Jr.". b.ftm -Oi.. ...
....... I "I In .- I I 17-356-82 NOV. 7 oA FAMILIA ALQMIL,..1M.A!,7
i ,, .......... ... 11 ... TOIM"'In a, -, .. hl"t"'."11-1 I'll. Apart ... enlot, ill FsIrtinar gado. EE ,. j U I 1. ArANTAMKNT. o- RIO.; -421-94-j y 0,
I
I
AAo, SU (3latialficidop I DIARtO DE LA 111AMNA.-D6mingo, 2 de.Nov. Ae 1952 clatifficadoll, fliginA 4a ,
,$ - ...I I j
.k -16. I~. 11 I I I I I I
yj1,EAES AIQUILERES I "ALQU-1,LERES SE SOLICITAN, SE SOHLcrm I SE OMMICEN .SE OFRECEN SE OFUCEN. _'
, __- __ _,_
m U -,, -jM T LOCALILS 90, .^RMMO WARMS 91 LUYAW- iQ__4_7d6dNWtAS COdNWIF F14 AGINM VIMZWRES 118 CRIADAS CRIADOS III COCINERAS COCINERO d6 JARI)INFROS
A!jM !AX LA LARO V 0116ANCO MINAM UILAIN mAoNtricA it AL9UULAN LOS ALTOO'DR 95QU1401, IN 80 NISJLN ILXPONTIUXA, I BE OFRkCK JOVKN List, CAMPO. rAXAXZ OVIIECK J:SrAXOLA PARA COCIN.JR UXAN GARDENS 1.9 MAN TRXDXA L1. froll., Informal, v Tom. ateran. dob. _w= AJ6eW r, GAN$ DINERO
4 Wft -.,- 4 on uOu. I bw, J-jpln h do -d-,,11",!,1%,, Ir,*I,,:,, *jog,,,,.na tend., not ... bm d. ,1.1., I -c-onedn.- Vt-it U." I'. "'.."' Ma.n. mOurt-Adad. a- ..4., VA INA da"Ick .*,,T ..,,,. rrvo. .
so. -,;. ,.... nn.j- T.161.n. I.- 11 .1.11. i-1. -L D. .J.. Roger ... I.
'd! ,Oct.. ,11. .1 Ill" = 1.V :- gu ,. ..= _,. .". ..:,::... ,n:,%; L"n".1.
.. 1. .-K..Inb" 40. nNI. U-3067. Z j 1,
In. 1 be -J. I H.= ..: __ in-tas solicits AStnt" ame *I Interior J gn I-1, Irs-l-, -6mmus, 1.
at.. Irclorm. 611!40 121-1194
84 now bitactanes, 3 leafton 3 tuarOmi tie %rI.,w., EF BJrii;.. ,. .F.,
llh afte V- inedible K 6 .U_ 0:.1- .. A-MIC r
" 1. rtimur. d in. #111. co. Met ... I., 4 44"0 $6 le lorRzczsz CRIADA US MANo-C"AX- 'a OVIRCLE I NA, MCCNACRA DR C(L
im L IS IS. P"" I. R-04"ll... On' aw'%..Id.d no. "". I 5rnt.lw N-.)3 .,
No V kbl'LAXT.A ,,.I. .., -.,d.r,.Ik,.l J,..!nJ. ,217.. Imb... a ., Pa., -1-n. funnier. darnur a no, F- .N-
: !L= 1:11A ll.ue.w4 am NOUCtTA ON MATMEA_R!2 L OMMi-r&j n-a Q urem all., did.. an .. bar.. a, Aj.16 3.jja.3 I ,an., I. -nelu W.40, F-21N. .A.ji
%_ I It Pid. Irita-VoRin Nestle do .to .u. bar... R frame .A,, a. ATX DRMOS Oil
AS I I Y.dw 1. I -I- "H-PtL jr dcus- on to an' alfle. Pilo. Orland. But. Torver. y 0. Z-17114-1.9-2 cj,.rdl --- -adic- lu- ---L
xqam"" 1t.S1.1Jf""rrtW or 16. 1Am1JlAn Join in- Report. Racenti., Italian,.
4?011t.A: ,.TR* ',94 LAWTON BATISTA ti.'7 orwic Sm CILIAXRG 0 CAMANKRO. TAAL! iii _QrixCxo v_,-_-rtNcRX_ O-C 0CtT4A_ r:..,."..dl".,Ll".!;Wrl.l .
I o., !. a'$ IR41". _?!21N m:.!!. "'S"'" III" phial, ,land*, ,,,.I" .12"; I ... )I Ple, 10,1111, b .... S Imrablin cowl". do a." Ow'"o. ..i IN 0, 1,,,,,I,, t-377&19d- Nov )3
4. 44m, I *IT
ON LUJO "M -any. -I
'.. ; in T ,, 61411A COCINAIR I 1AVAn ,,6 SM a oy..a ,Jg jAiiiii
,, 1-14 a . I-. -0. 1. I ""'JALQUILO, rVILWAS 9141 SALA, 1 Cus. M.It A.a. A .4 1739419-11 w
2! 4A*- k," I::: 0 ___ _._ Nalwo ilsri-ot.
. 1il-143-00.3 tom. 34 posts. Call. If, M. .Part. 3 .be ,ad. J. .us .. ,,
too, W. M __...-_ ... ... .. I chunrion SO.". Tell. I I DEL INTSRIOXIOFRICKIM COCINERA.,CON its EARN- 1I J. d1ji. WXRORL
.IR.t 41 ad. Modleso, Cj ,= .. .tied can ';:1='*Id: _;r-'n'- X."'.'.- OFI1XCX#9 MVCHACNA Y IL.Pio. K-311-1-1
kt. = 13 No IRS. Notre lia.1 19. At. SOLICIT Ape.. cried. It -wNJ.dnn.,R.f.r .else: cis I,. p. .. 1. '. "44" '. 0 C 'Do Lo .L
1, L As-01 "" """ It !!.A .. humid ruld.tI.O.. .1 51A dU".ujC.AVITI.L --.864 bee, -it. lie vo,.Ino! Innan'.; Most. -, I ""' ,c:. y 0 m6v .433,
- - N 'IM.3 IA .Iwl-na.2 .. A-M
--del. Cro-ali-il 1. dal 0 Media ill m-t . otar at treat. al C-INI-110-3 JAX91X11MO JAPON95 MR PAGO CA.On. V....... mfi. I.In a.1VL.*m.J,.,11, ._L,2;, %mv on -111111 DKSKA COLOCAS-- 'INA -FROMM
t'; ,4 bbir BOUCITA No, COCINSIRA SUSNAIQUI j,.,,,.!.t. ju.n .1 noull I1II.TJ11-.,1" c .I.. PT;lf. I. 1-1111. Pon llmPlu Q BURN^ COCINCRA _iFX-Fns*TKwjC-UinA, Ins. d-uld.4. do $udin Par nor... Us
IT HW IIA -U3ll __ - _14,11.0 do, -l". do ff. I d ...... .. I rLd .1, ..,.
441 F X. 3 nc no $led. -I...,,. 11.1-4., W.nU,
__ -- )I.... -1.1. do .H.d., ".a It.. clu on A.P.M..l. .16. y U.S. ro.n.- 319-32113. 13.1ws
BE ALQUILA CASA holu. a.. "MIG4 1 C-1.51-116.1 11-40.11 3FILDINXILO- JAPoNX5, An rittstra OR. I
Y. Milloni.r. Tqft,.r. NotS, .. T.1 X-1330 y X-ITX. i-r-sivix-r. -ouriv CRIADO Do M%N dim. doup ,,Id,, Jardine, P.hi l.I "" 401-ICITO COCINKIIA PARA COCINAR T 117 SOUCITUDES VARIES 1. '... ..I..; Par ,,ins. mo,- ra.fM .
11'. n. I ;_ a I .' but,2n.,04 .m1%*1omn,1,, o,. I ". 'X..'T11'.'I' 1 AL 20 MANEJADORAS -11-i-5
;:--, ,'i im ,-- m,rr-,--.,-.., nr..! L'I I--' "" I'. X SALA, Co.jra ...... D I-nlr or lent call, 24 NO ME NOLICITAN MUCRACIMAN DE nur. I L LI_
. ... e., n N' I I"L h nk "InZI-1, -I- C AL UILA (,; AAlrOiTAI, dond Z'.71
.1 I.. Pont., boon I, -.0. .I.d... nl".r. cuut.. ban". Tockno, *on. .bl..,, 04. -in.d. Old.. V.dod., I ......... I L
re t.il., Int-nn, r-1113. U.'"N N ". jl 'A
-iv4i o r" .1 ,;,Bar P., __ _,__ ___ 'O.0 R
" -C!'1031-M-3 Ing.l.monlo., ,.Ve on j6l'.IN. l h'.X1,1
t.8K JOVLN CRIADO. Jwkt,*irRZR,;. 'InI a.'r .. n ,:117.
". R I I 70-0-jiv re-A-M, C X I xii ;1).ut. ts a-twI3,104.3 ,I. ', V ... ur 1. 5 APRENDICES
r ... J. a I. '.%" =1. do A.51: -i .I... .rRKc rmrksLA' r 1, 1,1 ? OP.RAMO
.-0 .1ou"A ',"I.,, i Mr. IOLICITA D .. "L. C.t."... I,,- rneill., al .. .... anode Ia ... r do 9 I Ifild. .
I.! is. Itmet.111 .1a, wmmmnodlw, do, L _. r.'Ll-""'. "w'"". ff 01"'.1,
L 1, T 16 WLw NTiw.i i,_A1_ "11-A -2. It. WNZSTICG WX C,4.i. ;a"",!.a. di...'on: 'u(I 11. a., GYRECK FLOURRO tLLCTRICIST&
1 4j, ".in
?i:mmo ,V ..L
4.11 I;6 __ I To E.1047_1 I,_, ir.__ __&i_ o i___6i __ Tounbid, on pinturn FmMintarl-Umnaar
&tire 'L"'b"". ,."n,'. ..."LL'IL "J" ", -1-6d-M, I ),,,I.. rof ...... Res' Irm -ni., y n.n. do it V.,
4, WiTo - --- -- - ,iYmn .N CAMPO. WLA
,61.4 jann. O.O. I -,- Into,.. U.Nij 1% AL4UM.A KN I;.,,,,., ,,jr u-l. he It .. r1a. Ll.nuut.. 'or 'k-1441-117.3 700-120-21:
S. It. A-vis I be llulInTA JOVEN BLANCO PARA .FKrXXSX JOVKN VRIADA KANO, _54EA Figindo. FO.3436. Cum do Poncho.
-_ '" --- --- 1'. 'an nj__I' Palo 3141427-2
It 1Aj;T;,_WAL0Jf "it on .n. P-1 ... come; Parl.l. w..In .I.n.j.dal., 1 t.da C451
, 1.6" I 1'i ijwii.wiiw:. ___1. I __ In! nn"'O." call".. 1, rt.11. I __RE__ -y-LAVAM A '.'a ,"1,,,.1, rebels, L it" 1, -- L. -, I ______ -_ 11.4 am I 44N witi,,, "401.104.2 .1rndr lnvAlido a coludionto ,,! tnj .! .). %,,lou'lov I Par 1111,11, Illuble. -ftn, y, Trit. r.8073. E-1904-120-2 59 OrRKCX M9CAXICWaxAv0A11RO JIM
: k ANA MOUSIRNA, MAJOS jobot, call. n No too, .w'.%,. m ; ;W1U rAiZODCiirWL .,,v.b,, .,a. rot. ., tn ... a ..... n f--nis it
1. ,ug ",tie ol "At- do a 10 E.. Ulawl y meelinik- ,ulornsirts. Va cast.
IiF.",: .1.'.*".,".',.,.,.,. Mlow ..j.--b.l.r, cu.rlo 0, --I. "'.I. TI ... 1. pu.".. Na I.W. F-4623. r.3"o.nsa UNSKA COLOCAILRX UNA SONDRA Ilaon. 61 4. I I do Iu"Ij1j1t1.d".1.1!Jv;.-.11 .1 hu,,j ,I. o
...... I .06 . .0n, ol, .. a .111 __ --.-. __ Win, J1r,_gr Al.m. '. coloc. mi.
w a t4mu u one .ountn't...... 1, A 'tell. ,-I". a., 443 w it 70 04 2 .... del" a AN .2 Mi ..!,.A,.I. It-di.n. cited Pa. m.nmJ.,,, .
.47.. a MI ..t. IS y is. - - __ _. R Us,:II: Tum. a -.V.-.:,-,,.,,. ..,.J.. IC TAN MINSAJKROS RN LAI fin p led. a -1,U.J., at,. In1b.j. nt--lon, Tali A-04711. .A91a14t. M. .... 411. owned. Fv. H.b-..
I - I; 11,0 CAPITA IOLA ACARAPA rA. I V.Dal.144.3 aE A 1. air. a UN MUCHACHO DEL CAN- nine. neribi if-IS-121-11
___ I Ja.,i. QuI.(. y U. an .1 V.d.d ______ __ ___ Z-:00-J20 3
MAMLO CWSW" 6i .-NAFTHr.' At-4vum -CF.'11.0'1'1'NI'Z*'.'.'I',.. A.y*4'b'.00. '.Iii, C'j Nro .- n,.,I..Nnnaw ro.iliti. E.Ion.Ill.3 VIRECK89 MANZJADORA FN WEVi. I
-7!; I :1, 1.1Eir -I.,- .- C-1659, _I'm. Nub ON. "Ut =11.1 111 411.11.11: 1'.1, .1- n.".. I cocinar y Jim NAC81SA romMAI, PARA -,-- 0 mrlu. mrIA.. ran I., .14.1. Alifiv.. I .
cl.n., %,.(., 0-4- .'"In'411"1-.111t: Rk'n. VI.... almost. NA-bu. ont'vil'.4104' Par un mairinnnuo SIR. SK SOUCITAN I MVCHACRAS. lt)ZLno ; -111 -.-i--O-Vliic i-s-o iN PAPA MANIC- "3 A-4ul E-U V-12o-2 IM AGENTES -.VFXDEI)ORES
.1.9 -hh. P. mi.d.r I,- li,. $50.N, %I no cu. t .... .. C11111ill I is, Un ,,led, do 1-1- Agent'. He. 16 XftC2XX8UKNA Id.,,I,,.-,,*.LNmr, el. N a I T-1,11" .,,...an
'4 1.01.d.l P. .. c. 27
4: 0 I .. .. .In.. 1'. 1-111.1 A-11 ... do M. 1, No SM ,min M y L. V".d.. Do _r,
ft- $160. 1115 & APOLO W AS .____._, , _____ __ an I.. ,Oh-, $.In"me .,"641 s AZAR UUlena. Sent- Bud,.. I-1.1212. I to R."' '" .l.m. .us .U..d. b, AN 1A.ORA IN.
; .- X-17M Jij T A. NAR" O .. --l"u"..."t.. Z-191D.117.2j.. C.LGCA MVCISACIIA 9SPA*MAI;A- 1,11 ,olhopi.. bu ... inno-j.. .1.1. ATENCION CONMCill
2 I
INERA EX- ioL, I I n....nd- .Ili. bi.n .1 serviria it.. B .VSr
- I BE AJAVI SOLICITO COC 0 4 JOVINCITAII UK SXItNA _. .,%ad. do ..... ulin. P140 .-in-j Vtajante con-mit4uIria de imjonvoli, "",=.nj ...,_ W .I. .-....an. lact-mclits, do .A. do 1. COLOR PARA ILI
bent... INIIZ.. ,.rdR... lronl; 3, AL U.ILQ,,,C,,A NITA CESCA RUTAN I I, I -.Ila Pa. fteb.). on 1. call. 89..Grxscg N on po a fabric fa anlccos f#wx,
'nu", r M13 M I ....Irl :11, I..Arr,,V Ana .1 pert1m &Its cDcina y repostC- da. Ci--11.. Ma -n Minor .... a.. difun. cu.. ..old. IN. T.I*fu,.. W. ..J., b.bfloyda .... Ral..-Ims
A5 .d_ moo.rn.. a I Ill. ra. Hit de saber disponer el me- i --1m franto .tn. E,.,,A.. Ruto 1. '114-1 5110 ..mall can L 710 .... ..... Total ... .A... U reletencias ar*liaw, expe.
Jumblia, antis JO y 13.,Vr.. ,_,____,I I a I p. an. precl, IN.00. l E-1965-11T.2i #I' OPRECK RICIZN LLZGADA. PARA riencle, viajando 2 vendedores,
06mirdAm Obles. "warner" C." ., &_ on.us_ n6. Referencias rectentes y co- j-2, AL -,. VN.,XATRIMONSO KBPA140L
14 I R&C'NN m-neJ.d.m, Int-lano, 1.41. NO 1 2, Ph.
. y Ill IOLI It ad,, do*,, 1-11--, ,11, par, coon. 50
= !.= We-, Inocidas de aptitude honradez. bICITAOUNA JOVXN D solicit casa importantte. Res1.1-04me- "nounsins! ALTUM LLAYE .7, FRIENTS CINK CANDI: .,., ..I. 1,
I .be. us me. del n.pa, ,or .... In. c-ld., y it p ... IluUIAN JjudLj G .11. R, AU.16..
. ....".1.n. I -We 1". 'I- 'A., n ",ad,. C.Ind. II-I'l ""'oni. 97 GUANAKACOA RECLA JER; para Ingenio Matanzas, ',', j :'7d- S-1d. $21.0 cass y ,.mjd.. all- n r-lau- .1 H-w-no-s pondemos labor y seriedad If. r
on on rome Par SIRdirv do,. 2/4, befi.. ,-In,. I.rm. en .b.J.- I-i .:
1. a lvd-,L I Y CASABLANCA C.,td.d Trial.. B ... iral. N, 11, 11161 ... X-38.7. Ad. .. ir", Elid3l.11117"i ,orlo' If. AN1111.1.. IIft
Cusnin Consul- ..a.., nt_... El Ga.. N"'.. Ca,. He.[ - - I Sueldo: $75.00. Telf. B ,,.n. n 11 _____; -nv-1;_Aix7 nea Camagil6y, Lai Villas, Ma.. I ~
= -x = A"". -5106. r z...... ..ban.. rCt. .,
1411. Re! .,I A... .. "I
. 13.17.1 El" "".-,I,-. --- -.- .--. __ ___ _... 1.1 Us (so........ or. ALQUILAN -$ 'As" En ALTV 1 E-2058-104-2 ,DESNA COLO ARRK JUVEN DEL CAN. -_ ,Nw.,T,5' tanzas, Pinar del Rio. Emilio
- on P ... 11,.p-.. AW.- 07 call. Ad- j7tj aj EIT ij
_'!;'W""2j, I., d, .son hiliull del P.dl.n. v r L -, ___ IT A REANDRITA Culf ;,w d ig -nANA.latiti. Vale : W-5452. No'llamar mues.
gworm, AVERATIA RJUIN jW ,,;_ ,Lo WU _. .."d- 111, t-ltdad., do R,,Ka. S- __ __ N c,,.I, -, to Y AavIll..k,.d.. ,IItd.a ,a babit.. ,a '. i, K-'T mi I n.
-'- ll.90LICITA CQCINKRA JOVXN. ftl.- _,",_.. o.'. .' -J. I-nd. E.lbD2_lja
1. .Jfn. Imfit floral.. w.. ,..,d,,. me I C-11.11 ],,far ,orml, R.J.-16. par. ,-Id ........ ... J I trarios malos.
^ "^ "7u ."-.iZ.:F"" -In I.M. d,
- ml 0, h.h1-n ,,, b- 2.11111n,", 1.11b."llp" cl. n,.c n 110-1m. a." 'lea. I.. -- -- du. Ll-in, it, 21,i, 7;
:1.1% t AN-.. 11- l2L ia-ho,, 110--ia ,Jan.. C,.j. = ..4141n. 14..6.. An. it -Cx1A_.1C x_ 1. -1113-12n-i L
; 11".. I d. 4. A".Iuh.. Mu6 j31"A.' 1 "'P,!'" dn' .1985-91-3 11, A NO 310 ,It,, 13 y V -rIam-1, I ,r man 2.... uVal.- ICA N it.- C V1 A X- I ;_- c- r E-2031-128-2 ,
J.1M 3, edition rforenct.,, "t.r.- I: V.d.da. $,.old. $33. 1 __ -115-117.3 Ine --d.'. Isn.) --j. qu. [,.be).
ONG. COMMERCIAL -' -..-&. 122 INS 129 OFICINISTAS
ALQUUA@l LOCAL PEOPIO PAPA Orl-jLjL jR REA. CASA INUtr[? H-IM-104.2 lit (AMRIA UK TELET ... ..... I TITUTRICES
t I IS ALIQUILERES VARIOS __ __ - - j F ')a- U, V.D, III I It. epunnient, 22. t- 1887-110-21 __
,z. 3GLICITO CO INERA C-19FENTE.""'L. ""a'. So. Fnecl
".Z.. hs! ."Litx0aid- 7 abolatin ins mbro, ,,,tild,: J-dln pq vnut'.. are I,,. ,,I. ._.33-117_3 Be I.OF..C. md- "Alt rAXA .I.. .BIT I CANADIXN59 FRANC.%A P.E TAqU,.MXC&NOUSAy& Moi.aj. ZRPA-1
" 'ad y Xr_ "
.May everild. .1 q.l.n, AM =.-7311. dn.' -m.4.1,,3 h.bil..W.... I be,)-. -c,,.. MR P -cl- ran ml.-clu. TIH ... 1" ,
-I.M.d. a.., .later.. Y In.l.r. 'ASAI,,;; "',"." P, in, A-mtnn, or d". ".""'.fVP'r:, u!,' : riloo: imid.'L ,5r to 9 ad I-41. Lai".. do ,. AeQ11lLA UNA MAOMIFICA I j o,-L,., n.r do .'J'
........ J_%11 -1111. .111. it- U11-07". E-1013-116.2t" .1.. jducrre m L M . do Joe
... Q.t. to r 11, I --.., bona Tr ...... -- .,,art ti'lid. I" # an U.mar -"a 11-13 S.I...
.417-83.3 " .. ca "'-_'o _1 __ .- bu-. reft-Ou. a. _I P. .. Z-13WI21.3
IN C, ... m. 2 VU-SII. Aq.,Je, 30 Pa.... Call, A. n N -_ OFRECE 89 BEIVO .A. rA LIM
LINDA CASA , P., ... Or. R, Savinds. Report, 11-ria. lit. COCINERA PARA CORiAiA Mii:IA. Lit-. SE OtAEdEg I 1,var .a .d.-IR. n.2A PIA L'I I LIOL Tlifmm, F-5962. .
far... on 1. bodu.. E-.I.-O..31.."..'...'-.Id-.0.,. Solid.. ,,I. vs. 1.1 mar it. 8 S. Bush. ,,,,I,,nfu,, E-1214-122-3 TA It.
said. mail, dos -nod. b-A- I ,-In. it- Conndado y Pritnern. 5. -5771. to .1u. I.I.r. MarlOSATA T KKCAMOGILAYA KIN L
Mi antsur in,,; A-4327. J .... Rdr ODISTAS - MRM'E E M M '
F ALQIJ L. CA-A. 1.11111, not ....... Ila CRIADAS C21LADOS "us X-1924-11.4 123 COSTURERAS M trillocion, emeluml.
.a. 'I.. .1 _- A4.1' I" So ;1o"uXdJ., ond.onro..r. ca. in. ... -- T.1*.-. U _. .__to led
C.4i.1- Ins mal.. rarn. 9-3454-me-0 No'. SXmIIO ....... t rMIM IU.3
W;.ZZaft an I 6ji..A .i .-A- I PRECK PARA NARITA. 2 .. 11
Us' b.).' e in '" Cod.r.ir on ,, ca,,- ANOLA SM 0 9 OFRICS ESPANOLA PAiA CUAiT*0fi MR OFRURCE UNA ORODINTA PARA
2 041 d I I do -..= ..x!l,=-- ILICITA UN cu,- '... Nor.. oc .I.ia..
gnml P .. Zy,, N bar# 6 ... ,al, Tell. No-o3411 .Co., h .... L X 41 ... .art. apadelon. jo ,'a
it ALRQUILA ON PIAO, *It. "AD INTRE. 1 C flu VA-ADERO, 19-Al. A SSPIAFX0iDA 1?mmj'o"_-nft.d. y ... mr. 151-1149. .11".11@-? T.J. .: Tax uscAm oz&vO. K"wm=P^l
ested. landal hom- E-41114-90-12 Mo, ,gul-ci -.. 111, ... lit.., t'. Fi-341 lid. evagmarair u y ronachilikemated. Rem.& r-Mr. pati, r ,-Ina. A p.r.d to .: J-4.T. I I'll, .I#7s-1Ifi-3jCOLOCAff9,5grAJ11OLA JOVEN PARA 11424-113-3 hibilided; it- Ir.b.J., media mal6do, Ao
Avenida' ou a in, ,-an .'I- Man. Ila- 04-2 ii; -to. y %.at., a mebirrmni. ..I.. Mo. out. LQUILO CARITA, PORTAL, MARRA, r sh" 11-314-1 I-'---- a- UR.T MES"N".L. 1 -4W
11.1swis, cuart.. befl.. -I... Poll.. Mv.d ... j"L dr- , ornd, loIL ".be... ITA UNA COCINCRA OUR Tu. ,,V.d..enuA.1; ,.far ... In,.-Closid, I- ;'n1'mP1 ... fl- "'" mar Plan I' an"' 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS Pille.1 $U.N. Curoclul. IN x-11*1".3
Ta"AWILLAR No .N. j;,..j --ia: ; MaIn' cuolf. bacce ENTAL a. --O-,At d. u ,W r_17en_ camoote- .. Ind. R, .., .navalul ...
H ..In- car
Infamon. NO 64, lb.j... tou" I.e. D-I, I.... Bmld.: 3111-i Y limpla. Dean no, do am". 15-1d, do NTAD
3# I, 34. V.d.d.. C.1 10-00-3 Nov GABINETE D call, 21 NO 53. bolas, ..Jr. M I, J,$M9i 830 an usable. Paddle he-, no P.q- oranczaz MAGNIPTCA LAVANDERA Co.. ,NOZ iCr.ObN &Xr'XMC'A OFUR
INCA MINA All TACXT CLUB. CALLS nU':'e 1,.r.Ir rU,;.* ,rt:d ..C .y on... .a- qu .,..,,! .mul par. I.I.-. ,act..; 35-27M. .,21
" e- Nlpl ... 013 b l..d-T,11-1" ""' U-213-104 3 .1 1 lw- ID- r,
.miml.. Term. A-.W.. Min. ,aaa U_-,," "I'014-13,10. 7=3. W- LJ-.r d is d.m.ft
I _:_ C 04. -4T .... I_. He. U- I., D 11
11 uin'd. I.e., dm-- t. do 1. 11 .. an. BUENA CRIADA ALAN A DO COIOIRDOK, R. lvd,.'T1,n, ,,I,,,,Cl,, y no... X 6.11dad -p. im.. t .... I mi nem. IN do a -.1,h.-Lobled, oo,= :
- _- $1 ... .NW. ma4-.. I a, 1 t c^ UNA C.C.N.._.Q IN. I 11.11=_11.4 a ). U..r .... Ron V-1.4-116-2 i;--XXCZSZMAGNI C-1461,134.8 .. .... L Z-14141. I
- I- "I' -': i .I". 1-11, dl,.., .d VA ARS, ;OVXN INJIOIUTA. TAQUIGILAYA Y US- v,.I.. do .,let. .Is. Ia..dnr. in. he E ALQUILA 91rLX DdDALaUff8.1,..N-A -_ 2"
vcl.;:., h.1;.b.A.,'..nJ. oc-I. ra- '-p-An muy no. on do,. an 1. c.l.-ald. y I .... ...... ne $ff orleaCt PARA LiurIAR, JOVKN I-I .1 ..... topehdid A,.id.Z- k -.6 ,=urftauntcw -.t.bL[td.d
A= ... .1". ... mmrvl i. do ,H.- I.e., .11a, fr- Av-'d. A.dirk. No 33, .air. Pero- , III n- ,art., del interior. on -, NO 111, A.Pli.66. 4. Almander, n.l,*..'Z Pa. .R.L.A. Sudan. V.1 N-91474 del LJ ... on I. .I.m. Tonrnbl: :_.ll.. ba-Amic ..us I 'rv :nr,,m. 119 COCINERARS COCiNFROS
All.d. Tell, B-8754. .J.-Imi y it... rumpaul'. -,- jrno.lsf Nov. .Del. lot.-..: U-nn.
.. ALQUILO qd,.i 1. a $I.... a, O -oA-'.. ad ....... ... ...... __ I "' "', '* ... D" Ia E-Ift lO4-L f. M-5 A.- E_1708.119 1 SM OrIaNCS CGCINXRA CON RZYKAL.N. BE OTILICIL LAVANDIMLA 0 SURVIENTA 129.2
,"I" In't 71t%1punt.; 1-ibid.r 7 am, -n-,,jn.n1- 1- ,Iftlrl,.. -.. it, t.ltv iARAC0Ci NAR T --- AMPIAR 69 a ca Jov N DEL CAMPO PARA Ci Pan limplar. Sol, ;I, report par hares. con reforenbuts Fb.seyl. CRZTAR1!. ING ""I
".,I lh.d. do m.- con b.... um-i.. ri-5411. Itu., JOY9N
-A- ..Vista. Do. (.-Ill.. .a d nct t Han ... .w M.. do 0"' Iwas, at LIES, KNPASCIAM UZIAS 207, 209 b H-92-90-3 four 'in AIR ta do I-r.... krkaikn cits ... ..fom do rcledi.n. road qu;j ___ US-115.3 hot, t.,iiiiant. y ....611'.I.. con co.
I us an". Lt..., tillklln. F-41113. __ I long. C.nt.bl)idpd. .Wllt. addialed,
EDM CT0 NM O, ESTRENOI MI ----- fruntu. linum.-L .n.n,.. htflnlyu, nn. :a. fnrinml, UmPjj y maps cuinpllr a .--!- -1753 -!-' Ell LAYANIMISAR LARGA .
I -iA- __ "' &OCINKRO RArOSTERO CbcKijjjWjX W-7716- Of Exc o y bifew. Plummet.: U.ZM.
..... .. $61. 1 ... do I.Xi .. .YRZC1 WiE CNA ZSPASOLA rA. ..Pon.[ dos.. cu. muji..j.,. ..be b.: Wa
_"""" %'I ,"'l'% "I" -"ed"'11. -JarmciAn. Su.1d, InId a. I ... ... _7V-rWnni- Y ,-I., ... I- Auncla Res A"I
lrr,,, air, ,,art , and,,. d, 5 E-301RIL129.2
mi os ; ried d.'...n. o ...M... J.f.-n: In, Ind. 1. comIdsm, botanical. b ..... ... ____ .
wwM- = 1=61.1= '-da 'I.'. RAMAR I-%...* cu do ail.d, ,are,.. &bmA1b1, f ...... no. RiOntims Avenida ,I led, do 1. ,I'Uo E-21711.134.1
.I'm r. I"' 9-1717-11.4 icrenclas Amman, "NE-115-1 SM GFILVCK UNA LA Mo .... A A rASA AUXTLIAX OVICINA. orncz may.
1. -it.; Ind. pinclom 0 d,.. del, do. .9.. roann" do RL Romn'to Mj-.n. ____ I'll, .. .1 -.. Than. b..
on.. .. -fusne".. ':I u0RI61n!-7,Is'R ad.t. 1, ,, NUNN CRIADD DR CONEDOR SIR VE S .,Ulnd., itlinard., .1116ced. loven maraud,
L-1:7hFF V" A-. I lb"", P"w '" ALTURAS DE MIRAMAR -347-104-3j X OFkECZ ALSONA PARA COCINAR 0 mi ... o
.-he NO 4. art,. P-M. All.d., I~ 1. Car.,-. C-ral' KIII '. y .:,,ad, an I- y Umpi,, care ,,,, prtiQr -Son. can -nochrilinitud cont.1,111dul. I.
&IWIN, = 4' "_ a. S.m._-%-- 'InLl edka. en. jhllup b1,1, pr,,,,,I, ,,Ir ... loo ...-,P.I, ,.o ,1vV",1.. O.".. Ini.n. or.. cill
am&: dola. comMor, term.e. portal. 4 (m Lu-m ) Dis .... s- Alq,,W,, sm. Z-1103 124-2 'o-am: U'3M... HOMM17M3 1 = '.,' boA'-;." -- "'; "rj;d"n, a it = 105 1"NUADORAS Jose Antonio M-Mn, le-111R.115.2 E'1"3-119-2 6rRKCK3R LAVANDKXA INGLROA EX. ic-owl-131 2
LA-CASA LOPEZ ;-I. du "n P:' a .. V,, BtRV11NT9 .1PAIR01, 111OO, FOX-DORI OFIRECINK NUEN 0 CON SE YE. Ports cn,.Pl,,,ha, ,e,,o it.. y ".y.b.. CONTAVOR GIRADUADO, TAQU= M I
-- Q -- WANTED KNOLIA N ARKMAID. WITINij he- coctlu. plans room cob 11; r ... I... pA t1-"OC1NPl.. A.I.e. 405; r.. Par d .- tj-. 1110-1115 691.111. y
.. to ...W izf .,, A .I. wid.
AL PLANT SE Sb LICITXI A;, I.= IV A Story n 1m- Nola al.c.11... ...1o'.6- ".... f-1H.. a.. -4331. L-IM-119.2 U."o-64-3 -1% "' .. = := : 11.1
_uea. X-IRGO-JIS-2 -I. Y ref.reades. INJIMS-1 U.20L, .
JVILO Ili.. u '94MII.UI62
1. , "' IS U--m d, d __ -.---. A -I- rRECKNX.MUCIRACRA PARA T-WA- orar Cast MODENA LAVA"%==
AGENCIA DE MUDANZAS -to -- .. -... NC.,jjjj_"6j: ..... T.A..". 1G.C.AlFt A uni. 0 ,a h &. -alls, h-a Im. 3 E. "I' 1. .. nee, tie- I In.
,-" 7", CITUDES DE ALQUILERM '_-- _____ -_ Pecl-All y I- on m f a naduaL
0, ban., ,-I.. ';. A-Id. -I;; roulltd-rin.; A B-Mod, 117. r
%DORA que smir .QLAW Xiiiiii TMA:
Me .WAS .,.able. -.14.1 .. ..... 1. Am li-ldn It. .4uu. t.f.-v- .1 %ad. . if. 1QUIG"Fiz -AF4
m-d -ims. s3O on ,d.licat,. LJ Ad= =
'n"xM i"Ia"U. % C-1 = _, "Aar. -0- 3 so, c-ibir ,. I .1has 4, J, I on. F_527.., X-1451-113.2 JeAsii-112-1 'r*-'*' 'a' ,
___ It ILICITO CASA IN.N-NDISTITZ. ., I I ........ I "'Un" "". ... __ A-Wff m oam;I. oor.A.". .A- enumbil- mon :a.: n.a-L...IP.tl. fiord, ca. .rbal.d., It.. ,,. a.I.A....,11-1d. S33.011. To... ,138. __ 89 COLOCA COCINKIRA xsr&AOLA. ll, an -I at. .., and &I. L - -B.Imp nt-a
ALQUILO CHALET DKSKA COLOCARAX PARA SIRVJISN ,lit
not r.,= *- Z...,_ .I- L. ca- . ..t- 70 ; 143m.- -.6.1. cu. 11- Ill .19 mdctk an to ,,,I,&,, Par, ,art, luni- no,-, jr, or.,. Tie -1- .Jw 1= .1 MOM do
S Ad. = Ne RAL ..-.. ,.,, A.m.nd-sm. call. 11 No Itenum..., 11mana ann'UY u;,n"m ,!""' E-1171-1113-2 ma 7nfvnXw.P' 11" Cumpj' "a -16.,.Z. j. AMR. --.)do, .U. B um OF"CZBZ SUNKA XUA*OGS"A
. nk act.. Into'. 1"12119.. x-U4.lmm.A 1 mrs. deput ... Le, No
.-I- .. 61-Of. 1.,rdl.. -1.1 Wl.l,. .W- .- 1-- P ... -- -.1-A 'I.- -- cumolid., do ,. d.b.l. T n 1, ,.
I
= ,t h.bl..I..,. con cl.. .... E. mom!!-3 as ,,Im I -I)AWL. ... 11- .KCIA. 1. I. .club- 540. T.I.I. 1-miso. Tomb .U W. e.m.:%.T.'"' -1 da .j. ma 1'.. 0 1.,rA ORA I ...I...
LLINAS 219 AI-j "' .T, ;..'rviai. -l"... 1, Pon ,tend,, nine do E-1618.112.2 Des COLOCARRE BEi FDZ CO. BE oYXKCJ1 LAVANDERA COMPZTXN7X .14. M-41-32"
. -auin.. on "WIM. XLQUILAIR r. S..14.. to -.1- Unaml- -!. do In ... jjd.d m;,aPZ% .r blen Ia. minv7seeed. I
'111V 1, nR._.a.S?&IROL DO Raull-l-, lion. Ll.m- Tell U-007, U am,, do I 5 V. Ummo,
Is. 1. OnAtnd, y dm .. can I JOVE"
SE -11", I ... d.m. -0.. 57"' """I ..,, ...... 1.
t= V Ide soda, dos c "R.-Apt..'las nd- 15.A 1%OYSICK PhallAs AILD131,111,11
U- bodg, F-3141. 4 h.bit-l.n., u.. R, Im, quo ., nomol- In lobarectuila. culdar
1. IW_, _, res ___ I 10. 19117-119-2 ___ HIMW a. .U ;ul
__ ._.7s,,.U lur"Inn. do Un- 21. 1-1 -3 -_ ":L 11.,po r Hamlon y ruidado do caff its ___ ___ __ -_ emnardal. Infor.
comi dor, cocina de gas, bafio y do must- 1W.-m Ua-mu. h- '. %.
- 1. 10. do 1. laid,. 107 ANSTITUTRICES to, y ,an -p ld.d pta,,dmi. SEI DFREC JOVEN PAIRA COCINAR 0 OY1XCX5wX BUENA LAVAND91A. BUSS, me.; Tell. r-3M. 3 a f p. m M
t]"'. -- ntstnel h Inclusive. Pain Informed Jmr I mplar par .ueldo no = ,SM No ill-,- od.do -11. Alemort. ame 'L 111-1110;VUo.ldod Cluildras Infanta y ALIQUILO Sta, AVENIDA, Mi Toll. U-Siort. K_ LA'._IISI d. .. .1 Irons).. Y.00.a -77 .
a Normal. Ruin 14 puerta ramar, lindisimos altos aca- BE DIESKA IN VITUTRIZ OR MARLA IN- Telifono; 110-9257. .1. do 11 1244 30
'Ims I've i GRAYO.KSCANDORAFO.
M-4161. bados de construir: amueblados -iO-L-CITA OF -ICtNAI 3 n. blanna (Amarlume, Ingle. 5% OFItZC19. SURVIRNTE WSPAROL, ERR. E-INI-115.2 19 OYRECS BUSNA ILAVA RNA DS 1, Y _"04"',- ca. nifteo de .A.... ,jj, ,,let. f no kvi-, mi. md. t a .1. I.= a. -XVINI-rad.
con gusto, nicho espejo, cante-, cuartos que se conecten, aire"' y I I R.,._: .at -1200." "- EH1 0 IS ANITS _XAE3TlK_0_COCINXX&. .le-1-1 Per- lever 1- _1 an an add&. Tia do mi.,
H-35647-3, i 1. fl.a. I Knu. do Gn.n.b..... to If~ llinpi. y 1- 1. BO rtfaminciam.-jr.em I --Z-U.-y Cut- -p'-&--P o.b.m,
ro interior de plants complex ,acondicionado, elevator y te16- dlr-I.. ,.to imvilbu. I X-JR-119.3 ,,Metal. (m.. rocin. c,1.11.. ,,paha- H Y1.113 $nutted retwenclos. X Lftes: ri-9743.
- I -ij witit-imi
VEDADO tarnente equipado, garage. In. lono. Preferable fe.,a-ii vivir. (Act] comuninel6o ,or lutern-J-1. mny limpl,. Door, calo- k)E OFRECIR MAIINIiiCA LAVAND9RA
barriada de a b'- tr .1,14. Id.rori. .INW.. ING #,rZAXING WOMAN BE cl6n can V-11-1- R, tIrn,,huen* raleren- ", ,. do cal."'. = nfuerci.. do con,
--- 0 ,do so. I~ oil,. or m.1d ,I .. ..... a,.. ,afa,- no, jalit... Z .
rmes en el B-1697. Avenida tie Las Misiones I- _. T, quo t.vier. .t,. I,- ,,.xlt: ,paskine Bill so ..n. .aid. -1734-11,_, cld 1. tall. c do ropo: so-finu. V. le, 131 OFM AS VAUM ,
I" Ism a.t .... do on ,I ,.M.
At AL4U1LA UNA CASA NUKVA CON fo J, par as ..A ... I It no. H-51-118-3 __ e.L. 11-419-111-3
Cu,.: 6-4 u1s, .somed __ y sal... E.1710-90 1 rededores Hotel Nacional: U f. 11 .no. .. 1. 1. DE COLOR. DEL CAMD ja o- "
__ FO L do'"I'L 'ni am ,.to do ill.. I.I.I... .1 BE OFXXCX Undersea Ins CAN 0 - COCINE G YSnc-- IoUSARTdrAyUjUjGVJAXNmrMOOULSA.
""L 'ni r ,v, ...... L,1VA.DN. PA. .a. .he.*.
thimilto M #I .4 TOlipAn y C-111. -2342. H-146-99-3 ,.RLA I., .... .. rtic.l., ol- R'.,.. e.p.,,unplibe
, ,,a- mis tom Wome. Toni. 11-1 x0_12114 ji-IOR-10-101 jaca,36.,p ... limpt., J.,di . t tnb.. h.mbn -1..11-14349. do is Imb.Jou herabre -In. V. 1. u've"Woment. orived Indmid a
- al. ..cima ._Ml.. W..566 ._I,:L ...... -am I
X. 4-111.4 s] JEiVS OEL MONTI If VIBORA 101 :=
- __ PERDIDAS leg PROFESOREES 3 X-JUtI1117-3 -=,-.-=o-._=,bdR,.
I VRRmADOiALTQ __ __ -- __ __ BE COLOCA ON CGCI. RLwxco toriaromiL 89md ]Lot. A11,1#111.
11 I 111 -Ibld* ou,, ____-T MAN SALIJUARILB ON CU. RE RAV"D. CAN.We .1..,.C -A- I ...... LZ ,I... .., b..- I.I.-Unt-i RAI ,,;-,1125 HOFERES
= t'""I'll" No I'M ;;VA XT JUMLADO WANTEDITACHEM OF PIT- v So, I ...... cl.. W-955d.. L=a I 1 F,14U-111-2
i ."ader. I- Va. "411 c owl, tisha, m!L A salinaa do fabn-. Oki -141u- 11,1, Ncimanl NO = ,,more No- do _,,._l.,_. .
, --+.I. cated., am.). I.t--: I, .om, me,_ La, ..,. 1. L.. man Shorthand in Spanish ii-orREcE CR OFRRCEBS BRA. COCINAA. M-AN-XAK CON R= ZNTZS jmXjZRjN S DR uv =l jARA CUALQUUU
, 3& ____ H-234-04 do or -mb a ... tre.- d_,IooJ.-.F -.1 ...9- A DE MANO. BABE '. II.Plin-, .Ufd.r are., a.b.I.,. .A... .. chat., marI., II.Pl.. t.- ;t
I to Rub. I, DaLldu. Wool. Lot. Be ".Sort. 42q-,do cona_ bai.dar. Numbed, M-15M.
Sit AL UJI= uLtorms, Viso. "It to ;- clamor, ...-an.al. 6. Se.o.unma lanuti-L H-M-1014 and English, Monday, Wednes- also entire. -iA,7 act.. cl .... i, W-05W 1."', per. -t-ml.r.. nnion.akes u IA
...ximaL. 11 y IX Vedd, ast,. RILQ-0. --- .. F4= im-lit-i -is -.-ZCZ ....... E-T 123-3 So.. It-M.No.ni.1
= =- ,= 'I. AVORTA, Dkk. !02 AGENCLAS CO!!2aCq4ES .... C_... ..- .CQUi-s_. --%.- ornscociro, cocmwRA CON ot JU-.CO. MAA BE OFIRMICE
- 4. crt. prica-, ..n: in. Apply giving full particulars sol.,.-an.d.r. 34 '. Taff. ro-loo.
baft. -- ... AID.. an. 14. I 11 "I come Part -kr, Urne mfvron ..P.r. o-l- .6l.. co.o. JOYMN ]PAPA, "UTRxrz
falls. INA) DaICENA DO TR on DONARSTICOS. to P. 0. Box 1657. 1 ... 1. Pi:.
y .I T.1 7507' u.rm fur, d-Oo. I.f. A-Mom. t-Ion-M-3 'ovv lou. nueld T.
CE" CASA Is 5 P"XTAS JANSEN. "U" W-"N- M-1. "m ft"- Carrillo. Campeau). 04: E-247-118-3 E-1 119-2 Laamme, "i .be
P~ 9-aA .aid. caurnector, S/4. aim l 91-1 W A A L*" quo p ft me C-852-108-2 Nov. __ __ U-UW DFZXCZ$t CIERRUFFEVE D X-T&II Nov.
.,I". I i-A -a,, .. r. Wdx rco:i=ml DFURCENE DR CRUDA DR CUARTOB, OTAKC9S JOVSN DE CAMARIZN rA. I.r. Pare -am, Poftimis, mD,' (jUI
- N I r=-b- d..'.U-: .1
been. 7 loan Pecle I 51 ALQUILA CASA MODIVIR .. ra .f, BE GY19C& 819. rAJLA As= SMLoved- SM& beare- Tie. AoT Be I o (a ,dm ramwides, CaLl, C NO 72 Loom ci, W Ran nuartao y monej.dora y mmcr l- Bacar.0LICITA MAXSTRA NORMAUSTA1 coined,, I mondild,11, murhicall. ran Pireh.. 1NMI:ff,.. .Lri..t, y do ,acpactera.L., con nduencess U-1 f. TOO
_" me, ""'Jur 'm Catoctin. D-9. MI a.- ni-oci. on-Aw. H.Joil-ILS-3 donde quiern. MAE ficin, reformincled, Us. E-1723-125-3
Norbert. .1 B- 11-K33-91-3 U-431-1074 in Z--und 7 Seats XRIUML I OYS&CR ON sIi7VIjNTE ESiA- ,or Alej-dr 74M. .1... -lmor DO-VAL. 19-17WI31-3 ,
E-lk* IjoL BE EXPE. BE 011 EC!
ALQUILO POLINIZILA PLARTA. Cost. ALQ IL6 ,-- ,".. no, I a tion, 2 r, OFRECK ON CNOIIAR CON
,iso ecianuaL ,,ad* ,,,U.,,.1DkOd CASA .ODI.A; POR wu Pretensiones, I E-2031-119- -cis Raliftif..I., -.111.1, It.. ', ON MATRMOi NaL CAN.
..let.. 3 ru-no. mervid. I.: CxT mctA BE COLOCACWN=. U.m. __T_ EDI IIDA- rotor ... I.,, .a--: TIM-ri.
do 3 7 7-6193. SEA. XBrASOLA Be Mi 0, M -SM. E-1714-1 1. Pa. Jan. blamen; it- relandaun,
, -M- cliLd- Cal- J-J.d. -Mar food.. -*.. PRO., neit. I, a;,= ."=-."-4MJm 109 COSTUREM ".ria.. T.J. I
MOVIBIAS H-IU-113-3 r nn 2 hounds. Tell. 119-2190. E-1723-121VeRfo War- Pinaaml IN. JuIo d l Moat, Vems W. jo. poirs carin __ BE OrRZCX MUCRACNA 09 IKUINA
imes: .P W to m1H.. d.mir fumn. no sale do I, be- DESNA LID. BURN CSOFIRIL DO CO Lo A,
. H_4TS_"_3 dos no- hAbUrm. I= mad d I I,- MODINTA BOLICIT OPIMIRUIA ALTA 19,OFRZCX JO.VKN.' I. m,' raid I 1. t_ .
H-M-91 .2 ;Et= US I coaturs. PreferibloBal nte. an_ to .=N .DAPA,', A n ,n' "'-- "o"' 1-forencled- Z-0- 193 Prelunlm our J, new 5 afics, do ILtendmmaillork,
, ,do Unicoj ve -8 .,. -116-3 "Mfl'r'jdZ" *_= 1P rm 111, -or r-a".
b. E 11314 .1.. ca-terom, ctud.dt co. mJ- J cia.
ALQUILO."OTIOAD0. CALLS If NO M, BASTA CATAL4NA NO 108, ZSTE. ENTIRE JrTJ;4-103-17 Nov. y G;. Ved.d. .. --- a-163-1 2 __ _o'cre 1, It. nuevas y NIncl. to Ig-7375. Z_1718_12 2 F-1531-131-2
Del- a.. LA- y Be. A....1 -He Us leclannes. 7.7484- do A 7 p. .. FROCK JOVEN DO COLO PIA __.j___ --a ESPANOL DEBRA COVOCAR. n .
.6 - *; all' LA NACIONAL- W9706 - Z-17! :104-2 't_! M .__ ,.r- .. hudiumolon, It 4 v.1,1 CON 11111- mals. =r= OR omoo rola. mas do ner-ro. ,molib.l., I nab .,. ___, ,_ Par no,.. active. I ... n hl oe i." ... *Co' 11 11
-- od. to, 1-7309, H-M-13-3 11-411. b ..;: raftran.les. DEMIA COLO.AIR ON taorne .7. IIIAIIM*
-Wimi-I. .. L. Bob... c .... 1- I'- A.unci6n NO 312. magnum,
pono, a". sm-1do crindam. Mo. ne. Embalm tactile Res. Junta. tfc.. ,,art, R, Es. ...a. Assimad. of- y .ollial Is- 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS am.-I. -1 Oiffl.. 1.16f.n. id-IM
R-111-im-3 -ie. do -1afto, mal-ho- laialro.. .. 1. -..I mainericnancod. Ind. .Jus a. too. E-lon-119-2 Luus QuIlon.. M.ria,,o. Promcau-, Par

,c .... no,.. I.b.l.bl-, U- So- Ins ripld- Smd_... ...- DZSZA COLGCARSS JOVIN COMPITEN- Wii, -I ---- 0__, _'o- __ - 'in Mo" _15CI- M1
m R. "'i 'NA COCINTRA, E.1748-175-2,L 9 - -1
MR." CALLS All Rev Idea X TIME DR T 9. a.- k I4 DIAS A ,.'a .P*f5al -Phu lef.re-i- As-0, R a W-7715 CRAII-DR. ESPANOL. MEDIAN Z JOVKN DEL cpur Paz.
Numse Vtdallo. I, MqUil, cu, ,I, H-217-.1-3 San Idlonnal I Series, Lit LJw MOLICITO I LAVANDERA.. a Par& trabdJar nor bar.. In, I a a ratc
_cV.w. .3., onanamanor. -I.., Iram ham- M_" X-4711- 11 Nov. to _- .,I. car. d-k .. .. R_ ern our 9 Telf. IV H_330.118L E_2t7 _Jjq., no.d.d ,lit, franc*,, much, Pmdj-, tn- 'S omd. ner. -.1cl.no, drablon. TOM a..
. t.h
I...: ,; TIENCION! NUEV;Z-A4XNCIA u N "'J". OL PRA 11 m.nd.chm- Ngi me... SM. ro'. U-3406. preguntar pa, MiueI.ZjaVj3j_3
,' dri y' -'--"- 1Tt%.- P"!_ ,I. LOMA OE, CHAPLE d .,,, n ftm-I.r.". 01, 1LU4LilQw3 oRzc... HAVIENTs. In hl'.r"Ad.11 COLOR PARA Los QU.- d T A-41do. MI i
H-10-.4 FAR ., do Rm.tr-.I. -1. -wj. c- L x _0"j,_j ,,,
11 11 dt.m. arisda. Y 111-1 "' ft.. '. -, SIl is FXrTENSIONEN, NOWI-I. -- -...i. Call. E 114 AGENTES V NDEDORES I-em." """u" "" ""b" atlends Y attend, t0h.M.. .am,. E .dit... '=" "a.ch"w'.."Im road. mI.. 6-1.. I
Cfjk" - so" "I"'Is. ca-: to-... _fTnji., %I.,.-ncZ'tLcldu:..M 4 I, __ __ _E- -119-t 01 ...... CROYIS .L..... .wOE4; waars.
11111 PALATMO dma 2 .mvits. h.bReell-am, ,illcm. -arto H9 310 require 15. Vedft. r-rula 1I.I.. =
' __ __ ,. .., par. c..I,.ii
..rvlci. c-dam. ban. mu ILI.. ml.m.d. oaocload. c. .. ,,,..jl,. n .. .I).,. 11
I ,:led.. Ia- r-1763-M2.0 rANTILLAS P Z ORIGINAL PJ1ODVCTO A-7047. 114-116-J BE OFSECR UNA JOV.N DR COLO a CON
PALATINCR %, ,-.,I ... d.,.,r, ,.It are I rate. .a.- d- --fit-il ft- --b-1 Immi-. I'll DKSXA COLOCARAIL UN W-, V-N rij- r.t.-c- ,- .-m.r. IrRo- DO "" D'alla' Ye_ EN" do I P ... j. !. ",..I a. b ,. ImW it, it-., L.I. do I .
,_!LTO -.1 I. I. Alir.d,, Z- ,'Be., C-A ACOSTA ? -_ ....ITAKO.. .,,. lonom. an .11-11. -t-AUro d, bal. limpi-, y I~ mtlm,,i, -1. i-iorl i III _N, I V r-.w I Lmdrro. Carl-. V.rl. I 6. I.on-mukol. t ad., abcranv.. nmr.t--1. -In.- nocl- K OYRCEUN CWDY.. BLANCO. 33 ARIIS an or .... IS us-1.1. T-1- vill., P.-Roo t Som Ill.. 1111d- ,,-- ca-a. caraonl- onto' or, ..I.. No ,mr-,. U..., .1 .,= Be. BLANCO
"Ile" li-In interior d1.p,-,. A -- 011 ... 0 ALTA -C1?1j _X7xF._.Iji.L-z 3 ,a, ...., -.... no,., con'..'.. .in Pr,,- .1. -.1-1nr Rnb.J..
11.187-91.2 chafer., J.rdi,,r,., pl-be, anal-, mar becon' Pon eR- in"ll-I'm 1--tunnis In' P-11-r Pv, C- "I'll -P-Aal, b-;., refn-ju. I,, ,_am, L;I M7.123_j vreferibi, ,,Idr fin- mcmn. no imports
I. -part.1 -- Va.".. ... "I Numn rr--. 311; JI.b.VEj 11.8,.116_, .... IZ I 'Li.,d Of~ 11-1. -,,,,;--.,-.-- I",~ ,I -ift. pus, lons, q..u no
O-o" -em V lm I a IV=.=i 111-3 N- -- L- n .... Z ..
Cumod., ad Culls, A4.1nis Slid.. so. ..... as rAAOnC 0 .,.. "Co. .1 .. F ... r do Ila.. do 9 I n, In. .1
Arcum, set A-MKI. 02 SANTOS SUAREZ MEW ZA 16. col-d... It NO 1NL C....., all OVRKCZ JOVIN BLANCO. BDLTIND. __191" .3 .O.a. 7
. C-12-os., .J! SE SOLICITA AGENTE P RA td.d 14 .11- Par. .1-1-1. ;n-h, In -1 U-1- a --"L Tel(. M-5236, = I.I..., M.Uld.. .,,,_dJ.r..)hLOATIL0 ABD.UOS SAJ &,. 01-thuh, ,.11,lu .. 1. Il.b... ..% A ,am. Tritium. : W-4. a DXMKA COLOCAR UNA E$PAROL% 9-1114.1so., im-1 1-2
11-ols-111-1 J.d.n, ,'.r4l"O --,:Mudakbm. trbs.
-rA- io3 rRIADAS CRIADOS an no d,.A- pilblo, do I& Isla Eavribir a Cler, -It. (-I. -JO "'n"'.' --- __ -in co" Xm OFNECESE ESPASOL. SUCKILANA XDAV,
It MAXIANAO REPARMS n __ 0.11.,. Line" I ir orascff mvim CHOY
,1. "L. Data..." Sent. Cis,. no nbarl- cop.1.1 Par. MA,,, ,I ... im. do .fi.., t to .. _nt". _.a Par. ---d. 4. firc. Judi. at.
dJ!.XUI._-'k'o '.".".X.' llu%'41: o- IOUCITO C.IA.A .LANCA PAPA ca. duaLrio, Clanatuesom. .-. lid .' .1"; 1Iv,..1l19L1 1OVtN SILANCO i'AJLA _iiR_ 1 A L trablillur do lad, tul, eluded. U.T377. 9_2oxm.125 2 Embaj. ,unfler. ftfereneho: A:4=?.
NSTAOrO QUISILIXTA. 42 AL40UA CA. W.00. Lt.,. o ..'.. Refs. ._.:r,
adold, old- -In,;,L,,u.vnnr R, U.- -rl, flj j'D- ]or Wra trabaj,. :.'r"be do I a 11 i-- -- --& .2
2A g m.,_-,5 a V u an.1do 1.1.,.".; Tell --id.. do .A... U4413. a '"" -c- __
. I- vs- .. rii!% LImTo AGINii V1NDKD6i %?i lc; renci Us.- a.,l. me. .u."..'. h.14. 1,'.1,;,1.n 1 I MEN ...... V. C ..... .. NTER 0. 0: t 131
'.7 I -zL, n_.rM, 400 .1 '
'. de -7111.: 3 ,us ON E.2112.03.4 No .I
I -1.11 .1 olllll.. I _% no.,
.1= F11836.103.2 do. Im, AimIlln we 1. labor.. 'L 11-236-11 -1 ';I' id nd ....... D1141A COLOCARSE UNA OKSORA DEL
,34 3 closet. - to .a- .eentod. 5.1, ... 1. .,,a,,] fU .L" "",dZ""=I:"&""Y"--, R.-an -..:.u WIT do 10 ahom Me quo1, r isr-os. 'I. A. .I. alan.
Sit OTRICI MUCRACRA PAPA LOS _CIWNAU RWrONTZRO, DYNECKER 43. Par Herron, i-W '25I ho-n. .1 ,11. AIL-2977.
, 1: 4! U L0 JIAIA IIMANDS. POSTAL IA, 10 ACIT. .1.1-I.NT Us
""Are.. 3131.11f lolle -A I.1 PAPA CO.C.INAN ,,Ir1j,,m, ,a lUlaps Ped Alon.m. Apmit-d. qu.h.nne, do nn matrimonlo a mile Pachol. sobo disco-r. bunis - _.., Y'. "'. = '", I- 11,1ml- Ap- ....... 1. ,,mainft an, ..a umod. I. V _130-131.2
no 'I y ,, .. .... do $15. ll.mar .1 ... ols ._ r ........ sup'. -14.. pill. ml-nd.. -"4.11,-3 Ia., no""', M_4_. Dl 1AnCOLOCAI1AX Ca
, ._= 6 .., an
Uss. V.I. 4. a.. .told!:; = .b.wcu ,.far ... I... T.10-o""' Orate WILANCO
dommus. 14. V 'i c lra-=3 do It an .4alearte Pt sun rZ
no. A.g. -7 Sri.. 11-11.1. 4, 1. .1 ... 107-110.2 I.- I-e-eims. a..- ludad R, -4 .- CIS J-ZN ERILANCO, FUERm
". --l's ammilb-, Sam.. #.A ___ "'. .:],A do 3 4 I-A.., Mi ODLIC!TAN VI[JmDffDORK. DK AvTo- 'my 11-463-112.3 A. WW r: Pneconlar Do, Ooveld, Tell. r- 11. d.nu.11. -I. eu.k..., Inhow
-- __ d; rvenmlilrom Rri.nas nu- in "eo,,Cn __ ,LAN.... ,... ,.. "Ided, 11 'n-A C111
MISWLm LUJOSA XESI. x C- .I.-41 ,416,A se E-1-115-2 T-9. mf- --- --Id- "a.0. aisono. -.1m, bandd it, ... .. ca .n. "Iro'... '. P-A-1. do -Inrm ,or. -I. f.,nli.. ---- __ F'mA
denial amueblada de esquinal, ___ ___ _______ __JUILICIIA11 .11.11. ... ot, i C-14. .. A _, I'lls Lo H-11- 1. In- ,or EC-11,20,9. MIN kirsioL.NCIAR I'd" e-1196-131.3
'. TA"PU A.1A. Lol. m.r... Par. ,h.. ,.a.. jj aq. I 1.
amplio jardin. Bajom: hvinq- A TENCION! "" Is As ... 1. ,nn,%.AvIn1 --- ___ r-m-11- .,,_ Lo Hatboro T. 11O..U7. --- L' -- '' - -I,,,,,.. ,:"II-' --14.. ..'. .A., Q1. ...7,
' 1, Nr ,a,. .nIm 13. 2.1. do y ". hfirem.r. WIL1151 I In OIRS IIN.A ...I, NA .9 10. ji-jit4ita -j6(TN oA C N a nrmll.t., Par J.,d. h1,jo ['E,71,N5%J 90 CON MOTOCIroom comedor hilallotecal, 1.4 "_,i.,.,,1,. ,., I_ _I or. mi inal 'i 6' 6 c India ,,..d,. lan .--r. .Alqullo rreclosax Casag v.d.4. E-1-.3.1 ad. 1-1-1-1. 11-1-11- r0--l.. --- -------- L-1797-In at
con liillc, toxillour, sunporch, ,, h- ',. -nwwd... Ia ,,,,. 1:1TAIR. -11KIITA PLANCA, CO. V.NV ligi 09 FNXIsWfN n:,1,nJ.nh. r.a. ft,. .- I- r,.N, I 14-3-110-1111 -'-XVX CaUOFoA Z8rAX.i---uK 'I .,I'.. B_1 ., .
A'_ !,._, I" __ -- '- L- 1. -- - 1-1 do "I'" .. ....... -w "".""". '.a, .."n, I I 1--n 7".
'S i-itWi-ARA Tn%. ,U .P.11a, nf.rrn6.. Ila,.
ins, garajo doble y .- As ,-wllln ........ !,.,I . ....... 6.4.r.,11...a"..z-i ,. Snn,:' j ....... V-j'jV, -- -- L L n1-.,,t.d, ner. ca. ..11-1.1, T-11 -dw, '"' i--m11, Fl A",:,I,." ,.-"" fl.1',2.,..,,,.,,,, 111.11111.11;1 1 11111 I N rARA COCI It "I. Tell. F-43M. -ML'A rifd
"I l!'"' """ I mo. .Po 6., .I.. I.n., I.a.0mi- :. ,", 'A '.' I -_ -!- va, E'j.
. r ,.A." 111. ---I.. Ia ., 11, v'd.d.. .p- ....... ,.'a Il -Uo -mfnda'm 'I'l fj- W. "a" "a 8_ ,."". K-INT7.1D I ax dratcK ovs
172.'d coc .I", .!I 1-11J." Lis 1:11 1, namr-ki.d 11.1. ",I.. .. "'. . n. W lar.
no. Altos: 414, 2 bAAOS V I ill OriCi JiiVKN ir KW 1INVIENTY. jl! ',,a 1',. .,'" 111; i-WilnF. _V.511 ,dN "o. c.- .H.- ,-a4rratiam. MAN Inforniew 13-5:107. "' ",""""' -I- -1- 'I" "11- I .I., ,,, "': , I 4? I 7 1 "! -,- v ..". R_1PAiT._r11R_( 1.1 ... T..b.0. a, -1 11,11 na,
11 d- n.-I.Jbilso 111m. .n, ,-. ,nA. juLlj.jj4' CatAn ___ 11; 6.n. _11;,., 'j- I.- 11, ......
,.a _. son. -- )a t Kil LfW ',r,: "t'A i417 Jr. r .,n, ,..,.I4mnn'-. ... 111-110.. J.. mo.. .I. T.111 Ado, 1 -_ ."..'.. Ilf.l.-I, -n- .1 Ft Wl
...... i..., .-'1 0- jj'jjj,$_, -- - I I "a 'I.
Z, 1. do -r,,. N. "' % I., '017INKRA
1 ,= .,%a T"Illm., an I. -.1 .1. :n' . ... 11-41m-,- do 1. ,,, . In
-6- A-u' i roillov. -- 4. I n "In ,,,, $11 an _,_, ? wilcomic., 11rA40I.A. a jj7lj -LLX. ---- ( RIK COLOR. IN. -3
Of, 114721. I .11, in N, ... .... i _-_ _T _D.C_ I.TZ .13:
,. lit ANAM, Al.j Mo a ot, to Y'll ..'...T.". ,;.U.Iii, ,, iC -V-T ol.-Re __ --,---- __ '31
I. A_; N ''.'J- ""An MIn'n."I ---- _----_-___'__ M. 1.01 I ". '. so wn.- 'A N- gm . ,aloa, vam --.." I 1. 111n. ,,, g%-I- ,,,Ivr.,,,, 0-1. .-,,a ...... ,,R'-,- llrial In --- 1A E .I'll 103 1 4. 0.1. ,..I. 11 ... 11111 I..b.n. y St.. Fla.. ro. ninifth.-In -1. "be.,. n m _. om ban-. Ulm, 11 11 .1111 CU., X-ERIE.11 1A UANTAL Rlirlii
, __ -__ t-011., t'n"'.. raf.nnvI ... ..... .. m .. ....... 1. .u. If-M.113.3 ,-. ... d,, ,Inc. --p- plan do
, .. zr ..; I ....... 1, 02 ALI I V ... ... 1,,I,
,;;.I. I .A- VULA 0 09 VZNI" I.AAIIA!;A .4 AClTOOIXMHTA "LANt I ,1- pan W. Int-ni.. Bar..,. Xcl, nI-,n,,n,,.!, -I r- --"-L- ------L----r.;F1 it I 1"; '"I"', ", 3 "...1. U.A. 1.1,;4 rlnnd*d . 'h ,I '. .. '. .1 10"M .. ii n. .. .... Ini ....... 11"', P, "'. it.. I. IXnl ...... d.-I, No- Call, 1 NO.Nfi B -tuad., do r1l,- -1- .,Dln t- P--dl
IV. I v A, V.d.d. I Risen JSO V.o mar INCIA I"( ....... RL Dnn. T.Jk( ... U-11143.
__ do DIA1110 lit LA ______ .-,. ,1._ to .A. rKRI to
__ 1- '%-it-- I I"n-. ,1-1.111. .IrAL 11., I.. Z.1.11.1.11... .11.14111 4.1 1".... MARINA.
__ 'M. .It... A.M.. suk-, %-.221.144-34 Nv 11 'I wilillu fuels Usulli- B- 411 __ H-118-131.3
I - I'll 11 inds., .1 ".."I. 1.1 ....... 1. I. I iISCA TRAMAJAM JOVoU-R BLANCO. iWRKCX.-__V06NXo. ill-ETE-.. _133' --- -
rV 2 DK Vjw
PAGINA 46
DIARIO DK,',1A MARINE,
rAKA CORPORATION DE Desde Caracas
VOMENTO EN, vrlxl zvx t..%
CARACAS, iAlL,\,, I a,- Conteittarios al inargen
Los -Condes & la
pulAcitill tie ,mlurnto a I, a la .4 Vfallrokinvi 'u, dcu:ltew, H o tera y sul4 sce
426%p"', ind I- "'all de lilt inforitte anual
Illunicladt's Cull Is
IWIT tic dolar,' .1 For O'Co4lic e Sau j
rse. Win%, Un. it, [a ...... illia, III- IN)[. Joaquin GliIltiiez Fernin
via hi agl, sell, da it do In., In. Deriddleris celitiniblalloo "El primers mitad del 2191.- Ct6ljej. del. TASi6.. do MMM-44
R u I, XJX Vaemdlulte del liagor d
EN I' Francis-cle Villxxvl -law
In q, v"t-ret.., 111 1. Pr"t. Turnpit" y -E1 Eap-tisdoe". .I In. is Mortara, Valle do Pulling", Irl In X-L 'do la Corona
tioc. ado t !, -nic train obrr In% consuras hn.
I'llutila 1,11",-t", a J .... .. I lilt, I ...... I icsins c.ba th, In.u. Jul provincla de Santander, no estable- do Rturnutin Y do Dix-11- I do him'
4%l1eli'll 1 1 U1, tat l u-- l,1,R relinlint de 1. Allorl.- Intent., In. p.liti'lls In lie, I It L. H.ha. do. Rout d I j.rasro. hij. del lic.enimuntl Df;,lp%0 d, t-.Lv .. I ..... I'll ... ....... lican. III ps. Veroxnel. ciar.nd., "que It,. me. Herrecis y 8 ncibri in, bmuUtcgdo In recho don Antonlobilintext 7 31111"
a 01-111, 0 initial, In Itne Ill. dId.R It. ru.Ur. itnuinin. por .1
.itu ell '17,01)0011 dfla, \,I 111o, -u-11111a 1,, libertod III Iprel golutoln dI president. 116und. 1. p ... Q.1. do Sent. Eul.u. de inner, elect, 'PmidM4 60
Llencra. if 4 de marto do 1612, Constjo do Wristrof do SU 3P'en Itne.1111 'Inninente 6.11eqRt It." .1d. lualittaildo. Par l
I itu.1 N.blerli. do fact.". qje fui tartaric do In seSundia, looted, rallids"O do Gracial Jusul'c' 1, 1.:,1 0 tur"Inle se hae, i I I-pafilix c1eVbaWl6n de No Ott' cis, Gobunac16n y VI"momr. vi0, 111,00110 :0,111,111hi Ile 1. .11-11611 dr v.d. C"ein"s :u. ..I" or I'll do La Ii 'bans, Y dempu& caron.1 cepreaddote del Congreloo At lot
It. .... ...... l., Ilegand"'I IR 1-lu"In nentin-la, quier. del quinto botall6n de'lidiliclas do Diputanicis, director do In Pit&] Act
%illild, 11. 1. tllberl it it- w. It- III dincurron el I'll. esto plaza. conseJerci de AdmInl3- dead. Xpofiol., p,.idntt' do IIt'i nwq, it lialth is tont, I u.11". tseud lentil que lituip h.. it& 16n do Hacienda do I& Isl da do Jutisprudercig, sesclimict, do
K; nal A 100110 kal, 1..d.l J, thIll", -It;, ell Willi., In, 1,01.0 R hAbl. encublerto In conduct. it. CuZ sonador del Reirm, a=dor Mbrito y do BeHal Arton, diplls.
talulaild"i, "'.1 ,., 'j'- In"Ll' MIgunn, 10,11,.0 in, mrupo it, Iniambre. one do buqu.s. resider de AYUnta- do a Cowin par Palms (it Mallorca,
r.luld, I In 101)d -it lo'llo al a3ulto r Incelleill) kir :,n a I cuall'. vicillit, anicrics. miento Y alcalde do' Lis Habana, Caballero GraUCord6Rn de lan:011i
IA jullabr. "Ilbort.d", tuientos ante del PorUdo Ratormista, dents del Wilda do Oro Y do Is
nutulenjan rigidamenta tradition pre4ld
Gran Cruz do Clirlow III y Cabnllt Torre, Gi-inclesi Cruces do Ins Ordr
'[!:"I dc, U,,clohaui I tuul ever. a,- ) Sqi ulcro. ties de Victoria do InOuRr", Sea
ro de Is Orden del Small
Par Real dapacho dt 20 do abril Fjteb#n de Hungria Y do 7
N.. Juliet: 16gle. quo t jx.bier, de 11111113 at It conced16 at titulo do do do" Constainza Gamago 0.
no III (a.(. I' ant.nxl. nundiclix. hill.
I Conde de'la Mortern. Cas6 dos ve- Tioner, por.hijw: Ram6n, a CIAInd.- it, g urna, derectua., tell. Reciptaw at CCU To I oft"All Apr" a ularfir hux-. Co. y noitanienclo, tifed6in de sus briela.- a Maria delCarmen %,Ju-fire q.I I,.. niadid.4 tengan qua Centurhin, Attention ex" a m'" .2 ran so tiorno-do Instroachlin. ciam points axe iners; 9 j6vom me rimon an, obtuvo Iteal autorim- If., Y a I
starlet Ir.-Ittiri.. L. quc no u., Ins d be .0 'plir at ic"Iclo joilltar durante dft she& el6n part dealgron, sucezor an al H-.ci' 1). *'C"Ims:
.0 I-eee I-Ale- an Quit n Kilburn.,
do "al-Itsir In fail referidis titulo nobillarlo.'
eleervine. lunuildlis, It.. a Los man do Can.- family. He- an 'V1 conde'di'l.-Marte I ii ;1t!1ilnb1-1do ,,,,,,d.d dc l.mar e,,,s El red uta ingM s es la b- se de rvera, zan let sigqfeutex: an campa ginftz de'Grainde do
u-icl- I do azur, una torre de plate Rdor. I cadet an Derisibla, ton
N,, -1-1danto, un, gr end. it allukx, I..tnda de dos I luntaricis *del Tor dmbl r.
VINO que I] at an ej& citto de Ultrainar .Idcru do cira.yBordura do Suies Cruz di Guerra, cip
d, fe denlit-in-, con acho calderas de oro. litarles an dintintif. to,, -a
derComplifill'y' a 105%wX :Ch,TINTO T BLANCO C. d, U. __. III Irg'. rile el -mandante John North Dan boards de Herrero y Sancl. I r.
:,"c'; ha Il'th en tor. brian, hermano del xinwi.c. Ni do. del Santa Citf- dmovx!4 11m.
I, ":,ii prilitic. venez.12n., h. I, -Ira hp tr. Itu:han-ibiija 11 coride de Is Montera par Real Exalt contain con. dah.
rad. In .1 Ej6rcuc, ditrattle dare
... hQ hin, pic it 1,,, 1.. 1, dirl d t.,ro., snld.de. Rivera de kzpifoz hijut
nenes Unnia, senianas. m a] Extrpma Oriente uin I certa de suc"16n do 19 de septlemd 'N';. cileci- I bre de 1987. Casa can dodo Ma. Rivers y Urtlitsm. 111 an d
let-le, III VIII1ZUIl a d-t-de, dl pal, -mn in,. dt, P R, It, d ri-floll fie rue hubicaen transcurrido
n, It iit-lidid R las i base In el ocho sealants do servicio prelimi- ria Jullarst de Sona y Marcos,
at ...... slx per. Sl,.Ipe ha Is C. -,I Ith San Nicolis di,.Nora-44_1" a P'litne- it, rfIa-st, pa- I ,,Idadvi d, ,,, -J- Rhados it, Jap"ll. iiar. De Isla mado. an un period tuvietto extra otros hilos, a Maria Merreder de Azolroc y Cor
1 1. P.his de B.I.-v In, L d., Illy 11 ')"Is ligic- ,, Ale- Ill. at 'lli'lis la'i nmy reducido. el reclula singles Re Juana Manuals de Herrera Saint. 32 1. 61tima de"llse calisdits; 44
b. 1. ,,as p. it pombi I R a a d's"tn's 1" 14- hIce 11,1110, a 1 convurte en soldado comballente. I natural de La Habana, q y old Alptiesitt.
normaliciae political. 1:("'He"d I 'Af'i La)', -"I de N- U, ,lifig,ir ll, ,,,,a;, I Ej6lc,,,, : Par otra Parte, his energ(as del con u prima don Ram6n it 1. 1,66.1 1 Idada Fdeticiltu Ingle, ,, I a Harr,. B. Doha GaS ieiaU&ur;-)QAe.
Rmbia. q,l,- ile Lbia. ,I Gb,.It,,r, Mail III can abowo'don-14.
St recordamcRI. In c 11 Illy-, it, ,,I is britinico. no se a I ra y Gutifirtreu, de de Is rrera. ca*6 con el rf
Illis g.1pe.'dc pe, I y I Rim und.dr, p- I, ta .1 clusivamentc an al entre anpitan Mortera, adrenal de catiallerfa del m6r, P6rliz de Herrilue, actual *
-h, d 'a"'"- Cllp r%.R.ri ,s dI "U s ", U namum.ad ch I r a "let- mllila. blig.t.H., Illim.d. I I it par. -a, sino regirallentes de La Habeas. Gran I present de I& Coxxrqahx1ul TraaI., q., ,,,.ban it., I In gueri Quit Ili
111hellad de -preson In man ill., del Cix- I nact-al, qUe rep ...... tan donde los soldad3s inglases se an- Cruz de Ijobel Is Cat6lica y del stlenticis y armantordebu,44ol
rail dc Suez. en Egilito, 1- tralans I el 60 per cielit, de las lucrins ties- cuentren. cuentan con flicilichnicit Mirito Naval, lats que tuvieron ties C. Doha Mari. del Cormen-Utlit I.I.In.b1c I-q-ta de I., pue- c ... Iltl*c.l IR r,.! t-da., I. kis
as zlllia% I de aptendizaje qua les olrece el hijos: r- Y Herrera, cAs6.iw
oit."t6gIc. d, 1- Nicnine, ju,..Rn p.pl Ia important,
Real Cuerpo M lit2r de Eniefia- L Don Ram6n do Herrera y He- quin Alvarez de Toledo 7 qero,-_-XX
d L. ci-; gapa plc,,d!6 1-te. que 12.1d., it. H 0-nte: ln argai-acion de la dfersa rajo Civil compa 'allies con las qua es- rrcrR, natural de La Habinu qua cande de Itimnilmisidonjam
44 1 11 If,,, t,-. dc Amrwa I u base cle S g.put y I pulste, it. nal. tan a sit balance fucra del ej6rcno. Ali IV conde de Is Mortars. Falle- marcluis de Iom V61M,
c tln, gi, R El -rviek; criflitne ablignt.H. 21 rific, an IM. Ilafrance. tres vices
-b- Il as pur. ideal E' IR obligacl6n d E 6rcito 111 66
;_ I-cin p. rst a, .]Is fc,, id.d,, Jl ]as laillad Y de 0 c- In c.l.toww, i-, I'd La Prest-on de servicto rntlit., 2. Doha Julia de Herrera y Be- Fsp.6a, XXII cande do Nieblait dqm
drs h"c", ,I to ,b,.X. J dad.,. ha iticlo impursta par Ityas riera, bautitsda an Is Catedral de condiente par w primer apelifido
Ind. Zi ior Iual a lochis Ins In- establecidas al efeclo. y de Cons L2 HALtann el 7 de Julio do 1684. fuj de lot primMy. riptiusixr, 1,1b,
IR P-1- Rd par. I R I esplandel, n O.-Ile ]it lil-rila -1 1'- re. dc Inglill-R. ,,, djtinjon I, It sid.d. h.ce II pre, .. d do Ixi Martern, Do.. D. Dofia Jcffla.Mangra KarceNo,."
diist, ni P... p to clue I; a Bonds Matrix Luis.. tral, cas6 can idar AriArk-CovierruItunil., 11 d,,.JI del late. n ..
n, -xit-s nada ittie 1. A- SE CONCERTO UN' ACULRDO ril-rdlit I., Mt.-g., .1111allas e-ve.ga. Coxi lliciu, Ilis ofiltict, ca. de
cl.cnIt de Prensit I Esiti made = do. G#briCl Met,. his. y chat Can
TRIANGULAR ENTRF REPUBLI. I ... III, sc tata de muchacho, que flociclot In In vida ckil, enctlen- ra Y Gamazo, primer duque de Is de N tine, gbqgndo, on1. 111., clue I.s -medul.x de CAS LATINOAMERICANAS Y Se ClICUCIttran eli perilifto C Al-11- ti-an p)),.Ielo all las diversa3 uni- Mourn. Grande de Esplift, licea- mogielto die, 1. do
11littULa InIpUestA5 la Plel- 11- PAISES EUROPEUS dlZRJe paja la inclusiria do defersa cladrit el Ejerrito luffAnica. y Is ciado an Dr,,ho, X minisitro do In loya.
""al. data,, del Kohl,.-.,. del RIO DE JANEIRO lApI.- Se I,, fas, d, ,t,di,, ull-,,ita- ariedild de prendit.), a,.- Caronit, enador vitaliclo. dipu- 3-Dofia Maria del Cifm
pr,,ld,.tI Round. -11116- -ficialluWN, I a concerto- rilx. MR, vendcas dirlia, Juitirli. PliAndose machante ]a "laboracion 1A di 44tt2do Carter, ministry planipoten- rre" y Herrera. aL ldo LA
ulbemlis dondc hnb,,II Inth- b de calucleto entire tic; tepu. gas, him de alistal-se los inter-1. quit a la, Autoridades respectivas illario. academic. do n(limeco de la Habana, czu6 can 2 WoXrark*o de v do, n.- does, Ingresiddo 11 cl cjei*cito cle prestan los ainciJeatos obrerox in- E.paiiiii.. cle Is Hi.toria y do Juris- Moreno y ZuIeta,,Vjeon& dial;
do i. exib- I.; a to- -c-a d Aint1rica liuma
I ul ac-eld. truit.111.1 dI li'v". an IR prudencla, Gran Cruz do Isabel Is Andes, IX introutilk
A In p,,I,,I que defend,, It,, R6- C01-11-00 ClItre tres republican de ruin. Las unica, xcepcicairs fe En ft,cruerl .1 rcintegrargi, vecen Grande do IW iijii olistr6
caulos, Ira defencle,'la libe.rid. Aru&iica latina y dris ravictue, I'mitall a 105 cas., de. Inuoldad It- Are,-.]
R la vda civil, Il rac
I CL-Pells. El convention. funinudo rilit. do drunstancl.1s ospecial- de 1,i preparticia para Rfi.. un eturipfriumto military don- de Is Coccon, dlpUw a III
HL. Nlu ntnlblc flic qU, pa. del-- n aba- rper-iii- filmili. y dc cu),itint- p.. 11-a It, ... dc I., irdw_ de tendrils Is ventsia do atervir jur- sounder do C"uno n
retuelus; cula-lis, ic -.- Is dI int-aribi. da tort- v.. cle c-cien-, to hia: do In chat Z, lot espocul. do,.. qu. u'vimld0jM A#pxuow :
do., center. del ri-e. taltur. In B,,,il, Argentina y Urn. El rullita. nUligatano In Ej (IIIII Y 14 Pgh. lin 16 as don mixerlarcia de 1. ultilm. Mixestrants do Sevalc Cabifteirot
III Ven-uel., me giind. I p,,.- gully par uro p.rta y A'ernruil Oc. In9l.t.riit, se 1-ple du,.nte at., a a t'intll.lidl., mn. q.I .1 Ii- gulerre. Venciell) all wfodo do aI,. cle ha llurtre Y Wattle XpitiaTitud
lign, y 1. segit'ithid dc 1. nume- 1 1-jent-1 y Site- pil citra. Alenaau. he,, erl I.,, )-,- I,, f U, -rciado, pasa a ormar -le del victo con at rJircito Territorial. el de San Juan ZVAUktHZtA & 4LAc. ubs lin It. I nu n in Oceidentill iniportara cle f pat
C. .1-,6 'a".. que h.- 1. via pr.durt- P-cakut s de Iss as set, aneses It, I c Rd. S- a, cumplir as 16 aft_ It d Ej rcnn- litimarld Tririlocial. a de antiguo recluta hmbri cuirl garl 3'W"'I Meeneffband"
A.-i-nin Inte-l-te.n. de P [,Is repitlih- inencioratclas par _ll pri.,_au Reserva. al seivicin del rual ha. cinco a5os y media de service, to. derildo do SU'MijestalL KI
t "it Purden sc, de.tinado-9 a cualquirr bra de acudir durtinic ties ahos y tal, xin haber perdido contact colt, do do let Andes tiene. var-bigic p6so
ullsaba de claill, el poster puii- iln -1- de 1,01ne. dt, dot.- Porto del mUndo. excelicioll III mecIlo. sin perjuicia de liacer su lot mitodos y elestrientas Ideal- historical: tukconcedlolli,
JaPdn Y Porta, 'para donee se I r. vies civil normal, a los culses pe. adiltores edliks-'enoclawli.. it
qulere h.6or othripldo 1., 19 lifi.s. tortlente gensehl for".rcoid dO 1.
, ri6duas de nutruccion military qua IMI irajs,, clyf Y
SI a 1181, d, un scld.d. de liner, lug.c I,, Icls de ,.= .rno Sam. y Martlaft de, josiso'l.
fanteria, au parmanernia In base e;' at rrey del Ford, )tlm del O-Co.
, Irciiamiento do ]as distint- loca lonial cujtndo' ]a InsuJ46cift, do
de entrenamiesita In Is me1r6pii : dades. Sl ca III profci6n civil I L" lue roesidistiu. perPuedc redUcirse a diez semanas, pecializada a reside lejos de Un le.,cJa= %1d"EJircitx, inglis cle Ayacucho, hablendo demaidiada per. .. a le dest.n. .1 Mech. centre de entreinimicato, audits Is reserve, a flircito Territorial, Una vea: ruls, su adhositin a Zxpa. Oribrite sin hither astado incorpo- cluranto un perioc13 de 14 din par I qua clurante Its recientes marn- no Y. a sun Reyes, al renunciar a lm Ura% fuer n lannanda. sabre Ale- Presidencia, del Perd. qua It full
a I b.
nt to n integration an su of!'ecida durante Is citida revolt
tartar. paute, Itor Rettigents roclu- i cion. Tiene par Wjo,: a Francisco
tas de servicio obligatorio, qua &I do Amin. a Fernando, a is
igulal que al resto de las fuerisex Consolaci6n Y a Carmen Morton y
fueron mobil izados desde su vida Herrera. Do lot cuales:
civil do trabajo, tin arenas baber
1. Doti Francisco de Asia Mo.
sido notification proviamente. Sa- ren. y Hart-. es bo&ado. Y full
Iferean de Inglaterra, pV elicits, lip
rach6n military, un a a me ta xobernador y diputado a C6rta pox
tarcle, y pocas hara. despu63 Cran Clidiz, teniente dg Regulpog, -Ca.
latitudes sabre Alemania: at dia ballero Mutilado can Medanix do
siguiente volvieron a ln&12tCrr2 $ufriffilarld par In' Patrifi, (tax ciru.
cas de Guerra. dont mocialhus' UIJU.
par avian. y el lure, par 14 ma- Islas can distintivo rojo, Medialls
fiana a reintagraban todox al tra- do Campaint y Comenifindlor do to
0 baim Ord" de Italla. Cas6 can drifie To-,icio military chligatorio,
co w fui #ablecide, an Inglaterra e resa de Arteaga y Faitguera. IM
C&Y It niarqu"a de I- Elbledm,' JxQjx do
190 y an Is actualidad di3pone
media mill6n de soidada,. an can- Icl- XVII duqu. del Infantaida.,seh
d1clones de gran entrenamiento y vace, 'Grande do Espail
de la condesa do Santiago.
preparati6n, qua constitute Un tofuerro adecuado Y conx a.nt! pa,1. Z Don Fernando Morena He
el ME reito Regu I_ brainica. rrer2, as abogaca, secretariat III li
)As conditions cle un soldado cle I Jacla de Espaha an Is Repiix
W estin g h o u se. Is res-a, blent enLrrenado. as no do blica do Cuba.
G a%::: I importance vital ps a la ic cia 3. Doha Carmen Moreng y He,
Un "be del prlmmer bAt&116xs del reglenjudo iellil, re,-inshimye de Its fuenas armadas do qua dis- rrera, ca56 con dop Antonio del
In at funcionasulente del (wit matictrallader; a too macires rentable del wer. I pane an IR RCtURlid2d Is Organiza- Rosal y Granda, Caballero de it
SM. COMERCIANTE: vicle oblig.torits, an a] caunpaximento do Knock an Winvallastii, do] conda- eiran del P-0 del Allinlico. It re- Orden do Malin. hijdialgo cle It
dn Willis do Wiltshire. Estes reclestas lareoptirtion sim services rallitar do clut- militi, do served. liblig- Nobl- de Madrid, Caballero "
Sit 6X110 dcPcrdc LIC atracr a deal has. con at reximiento do Glaucantershire. qua ne diattel an Is torlo, contribute an gr.n iltdid. Santa CRIiz Y PrInnoil6nits, do loot
It, ctabicclint"'ItIl el rnaNct nume- I.Rapinfi. do Car,.. bsjo I ..ad. da let Niularzo Uslittlixt. a ..I fin carrifir. VI re-quee. do 3.1".
In de rer, 0 nas L. K.C11.1 111-1111,10011 Mlaf! Lhit"Ittl
I I Imal I- c" I J.. g'ala de tortfort. 1r-c-a ImPill"Cl. 1.. 11 ticlia- todc, ,,, detalle,
colorido '11ante:
5 1 U STED T I K HIE U N
9 5 T A 5 L I C 1 14 1 1 N 1r 0 S1 UD. VA A ItIFORMA-R S1 UD. VA A MORTAR i IN #, La Complai-ia Que
SU ESTASLICIMIENTO UN ESTAELICIMIENTO
SO In.
14"'W O I:: R. t%
q., "'t, mg- P... till, Al-b-d. ld,.l I .....
-i-4.
rn. Z;A k ..a. .1.. 10. Usando -icio Cie'ntific9l,
L 1/.
Ma's Rdpido del Mundo
CIS
At"TIC
%flog 1411ROS oisTBIALES
,L0m'r6AT1!j'fAS 'No Ahora -a out I "pooki" Cram Intrupwa.
Nvillstr. Dprox. TO ble 0" 'OXWX91*codor do rqtao6
d1sp0jiCjon
77 7 4 CaTachas, MMOWRL harratualm, ratc7,1 non T donstiia pInqats.-Littomea-hunIqU.
'-j.hnl6R a at, rn dam OrkilkPom Una MWECCION
et Z I ,
lT PROMK= TO GRATM Par algio In
1 I T
0 [XIERM tuaggpdara 4fift h.:fml4awo out OxINE 1AS colonial ropulacibn QdPacto do 50
poo PIAGAS CONFUNOFNIF
I Z. Hefter CO. ofios.
rJ of J.'s,652 6M dotu- .4 'SM
Distribuldeves Exclusivene paro, Cutest
k ilifornloo' I I -
7 Itow Imir" 1:111111101141VOL- V 'DIARIO DE LA MARINA Afio CXX YWN 7 Torliame, Fill
I I MWW. Fell III In
NUf. 163 LA Habana, Dondiligo, 2 de' Noviembre dc 1952 Pigina 47 PWYIL COWAKWWL
AL,
LOS ACONTECIMIENTOS
REVISTA DE DE LA SEMANA.
c Inalvidable Victor Mufloz. Frall autce%'lles. tatilavis ex(iten en cs- etos vision comentearin a r endorse Patinae flnmn Isla. quo acudiq on buci6n del sati.-ar a out prary-cporlodistal 7. excellent cludarlaaa. Or ba mundo. en 1. primer section. do) men it* C lidod do d.lonado del do ca. r16a mu
quo 'Ingrate dlnercugul lrra I felarerc b&ono a In Conferencia Intern-clo. mercad "6111.1 7,11= 1811111.1
0 1A R 10 pr gunt pargar unal it ne, do nsElquc Iuv. luaar on Lond, s. dad = of colnextima 42 tax
Late barco, quo he do atonal- at din
T.ribilillo a, ea=%ju;,.
modest igs Iii dollar IN carn= daw
I clonsdo Para turlsino. I ent una c dimUnguldo eicepreridenle de tin
tico'escr Y qua t:nia.,k put.l. % tu rn ot T.)IABIO JOE I... to.
do perder. Se mabe que el Gabiernt, e5ti narid.d Para it = ga Lzd amesa d 11 lod. luciones coardiradmi d;
S -alarad.. Berm r a ea. quo Ilev6 a efecio une
,ad do gvj, I.. ft. r,,. 16"n'luti, r1.uacJ,1,".,n dith., rii rm6nicu,.,
Crisis frustrada cbre I be he q.,, ,,, n,,, 1, n1."Jamutundivilles. ZI p b cls
radial "'t' a" ads or, it. I del I! do Old. .1 It izdjrI Oil I.. P. in ten decla acio. Y par ui0mo hwittvi6 at dmd S !ue c to a room in, tin I c a P tar R-100a:
Tilde In a as n Y Icinel, r u I Cjrj ties on r,4.c16n nuestro Primer -Delao decir
It d a 'e ', !Tit).u.",o. d.' 03V
riod a c:= detal.* I P'Itimp. 0 r A It It u do"a".. onaiiy ,ucto. que oz. Indudablej
su en -I. I J.' in C a cmtTi clam "cous torn prod visit a -tarts qu .,"& M
Pipe ; 'a Rundo zatra do Cuba y I, n Asl acto 11.t anuncirma A,.,. n"tc. cite F. I.e.
ciiinide mracio eatuvieron pendirn' n dice do nuentra prosp r;e.ad Ju d
I 'ad III aunque liters sin Arandc,; I coal)
lei y lortas nobre clerlos rumors, d Pe . i' Jeri. "a L.i. plicUtra Kerla at puditirunitla colli- Estims eJ seflor Facto clut, onto a nuLestro estancanniento onticn. ran ob to e 1. mayor ateact6n Y I.-Acuillf as Sal opf"Irlin sebro Is labor do to UNESCO? no m:I tundadan Par cieriu. out so Water,. do Oa '.. ull't. Petri nueva lines turisile. eri bon betalls azuearera-dil, el marearon a mestutio Lunts DautA Y
PrImmilisto 1@1 desIltiso it@ t(Lnglt@? ejimmlm! n que me lbs a producer cos. -cntaj.s, to. Miami. quo too., I., acogida por Joe va oh. qB a the
I -ce y I a pl:,2 lodg.laholded u.- -111-itari6n do Ins 6 t"',
n :,nI, ornoz Atrac a centenai do teamericanot. out I on":'hmioe; u:rrib,.r Ire'lle,
Innionto entre lot recturcs =an d at dom63 Im y el muindial. Ell c.a.- He,,6. destaicables
rie.4%1". line afkan politics cultural? do I oz Minl3terlos do] Eslad.. EI hischeo'de In eluded de La ties 4. viallatite. quo solid 111il on InIs
Alour Habana joe'va hacer y me reall- a solnurse, a glurtal. a mail Proplom aut-T6ullae-dico &! a 1. Idomistico entente. ee en4! 1* irm, que a carl I. y riplidarnon oa. u dincro a.brante. viiond. !Jos. dionominan In
coslannia Cownercial relituos Cat6lice"? En tuentes de absolute er6thla Aeast
a, ..may ,I rrt, be volviendo una entrallegla
D call. Agra-Ad Para decir. n una cludad confort.ble. cuoJn- led, "to luer, el Dl_ oe lu vaJ4
cati. mil. cut ou."a c t ,,I del Turam. till ricem' cis]. a Iona con Its cIrcunstanc!
t*r,.d,,.dylr.l,,,, I da do hotels. to I., ..Ilra .,r.l I !,'- 7= '.' dc xatxtdaa a ril ci.
1. d critto ell Rleha d y ort el ortundial cstmon w-A%.L
lamontoneSe Puede at cl6n. r later, do brids&
tractor '..nctue:h'._ .11 lad.s. con toda close do eiii""14 I min
in si.,, rui2 Rundell, una de lon mejores re do *it Prctlca uns extrategla'dij . zonnis
I do d ..-at.. do 1. area,.! as 1. ttir lot de orlencra calld.d y porteros del "Miami Recall into on bwca de mieviis anereadom aloctur
e. I to pido en cite exaso into Wrifir., dos Whiles! d"' que I- I
atlas mJiiia r.zIq.raJ t-ea is b6 r1u= V rw
y de un lhcremento en'los ac us) = 6. to quo at
culkles Ins devendenct2s qu tell- au ewwraci6n. Promettendi. Pat Para tractor tobve estw ploble. fabricar to nois pronlict pibleter. na-le citent... drion must suatitutoc es max. c rat Porte a too Oration no B '; Ina ustran-lasudam nor
Its Personas que calislarente con Is 'Q 'tt', I .hor M.,6.1 Fort de to. Ilamado, Motelem-albergues TermJn6 diciendo el doctor' zatrin q ut I
volti el- ornaidabl, alwllkwv Zo *is'
habl.ba hasts de Out 'uep; I d ite de nuestro Inatituto del Tu- en Ins carreterma-con clima seen. rroxo-r Ionic a timist. r
at Y '. no I. I jisma. visitib r a Onk an han contaxialrutdo W AKuaxl
Jos nu,,II, cj,6g.z ties. m. he ent.ralenciado crientemento 1 LIU- diclonado. a todo In lactic do Is cuanto ulos at resultailospic Is refs.
w n to as I rids Cc Las slerniarma lueron arrandise Y
ruevot incondicionales at hito Par to vesse ail lend 1.11, dad de Miami. ruts do La Habana a Santiago de nforencia-stes oalaora,
t.nilble. mamente .1 boons. do Is, El aafi.r Fort. 1.1-6 .111 a 1. Cuba". **Debem*, ,nll-,, ""Plarid" .1 mentatra h. sollottadc, itylada y
Jim y a%,enld&s de Is capital %a vrenis miamense qua "to Inviri-ra d 1. 'ountint de Landra. aunap. coaperacitlo de Is estate utialarts,
el resultado do event, diri:lwase zonall Para oliviar in col
St., omb ,rjw .1 quo tera. q.c L. J, do A. r..- is
to -1.. a one so eta en c.sc comerimci a hattr perilidicas tra- Political azillicarera a chlic
rcir I tim p it ro en este senUdo me to agradectran A Pro. 'ttifl, basis Caju Hurm el P rric, turaleza demure en Producirsr Y mu
d tej r do 1. crisis A Itti, c
jor T sidente Batista Ina automovilist,,a -ahara on i-que Ilev.r., cl cati siemore supeditoda a cesti- _rl Presidleatt Batista firradt tres
I. e eral Batista. como pvebfd y Ion pealone,, qua unqu, 1, no tire de "Rolno del Carl 'e" v Ealis,,eman. r1gr11d I L. a- no, y cuordos I.W.. Los ,,a. der,01. tivilds, rtipldacnurrit.
fente de Is p a a ban& doctor Jorlic Sarcoma. com- _blemas. do In production y distri- a' tax % dall;
6blica. quien ea. crean muchas do too que marina -en c witra(lempos 1 i- d,1 ,)oo F,
l in do clients, e. -- --to-- que at no court
colaboradores de c*nllanque to my uden u.,Uen c. ,u
labor gubernativa. Y efectivamen.
to el Jete del Ested., restint..
q
ge Jos reparteres;
,on sabre Is inn zarandead. r,
six. contest en una forma quo Par
to P
3ranta no dela dudas on Is men.
to do nadle.
Dij. ..I B.thla:
"Las manifestaclones de cualqlii
funcion-in del Gobierno. no I.ducen un iioudisito del inj:
Y atirego:
.Ell dias estamos c P le
larneitte"Inlare dos otreciendo casi
too. n estro I empo, basin en lin.
ras de a madrugada. an buscar Is
mejor mantra de reprar to
Y :1 Go..
ill) par JtJM ral:
"Probablemente tin rumored do
Z que me hacleron eco lus reporter.
de Palacto me delion &I trimite it&.
tural a una amUtuci6n do mirazt r tonic ,. stoic to el c.ad do
Olar.. Notices".
Y en cretin. "in pasada Francs,
el ingenicro Jail! A. Mendigutia.
q u r abandon tror of cargo par rn
contrarse delicadumente entevino.
va repuesto totalmente tom6 Pose.
aid. del -in- do nooloo. del In.
genlero Enrique Luis-Vorelm. on u
acto que me vi6 muy nutrido vl
parte de us AmIgos. as, com. III,
distinguid L,
as personalidades Ini inres y civil..
,Par u part,, el ingorier. Ellque Lu is Varel., ha quod.i.
oacsidn do su antlatto cArg.,de
ubsecretario tecnico de I a wI
nent. do 01irs, Pliblic., Y at
lic.do-asi dc.i. 1. cut. .116.1
diada on Pnlaclo a Jos PeriodijLasconto coordinator do todus las clic"
de Is Plsu do 1. Republics. to- .6.
Iando desde tuago. de 12 Plan
fi2nza' del sehor Prexidenle de 1.
Republics".
Sin embargo. lox experlos en Pstax liesti.re. r.incionadas con las
L-Noble. fin. ensi Inisteriale b
masis ion p a' ". ":!-' dL'
ad Is voz ara afirm I to
'J.- W 1111. Berta )Be errs de Lebn dee camblo de ministrant an 01unns
partamentoz estates no me hari
La doctors Berta Becerra do Le6n, directors de ]a Biliflateca Publi emperor durante muchas diks. a
do is Soclodad lcoon6milca de Anotgoll del Pfis. opine;
Ed Is Beeciiiii Juverill de Is Bibliotecat Flablica de )a Sociedad Eco- La actuabdad
n6arti- de Amiga. del Pat. to,. con implill- Is celebraci6n del dia
11, do .rra Naci.negfUnlihis.
it gghm co Durante loda estas nejm ana Isci he
el tome, y ytirevoom sprovech..acla Para d.r alluid. hablando P In, a.rell4i" a ]a obra de Intonlo Militia c tural'que oil tbone I c, tied nues- bre el devastedor huractin Quo ionIran pueblos reall= Is rama rates important, on m c aspect, e esa ton illation produtio so Ina pravin.
organi-lon. esta es. Is Uneaco. El Centro Regional de este Hemisferlo, ciat do Las Villas y Matanwo.
d side sit reorganizacilin 112 laborado s2bla y ofica-ente. Para datario- Los campos do cafia fuer.n It a.
ila- exicaso program cu?',ot frutas granaran y cuyos bencticiot serao ..deal --dis todn' L I. se"
es.lindidols. Ft doctor Guil ermn Francovich, director del inenclona 0 bras de frutos menores y el tain.
C u pezino cubano quo desde siRWs.lua 1. on bibllotccas. on aiort nado 'a' '$are, an c cha a br2ZO parfido con Is mise'led., to, b.1i.W., par. 1. call d. lot, -h-- It. cis. ha -6 utrir nue--nligun resulladils, a los cualcs hemot to el hall.,* do c..pca,, y. mantes do ou molt suerte
me lpalparv: Is Etruria Culanit de Bibliotecario-, en colaboracion ena, y de 5u abandon sumilindolo atin un "Idernoii americonot; 3, put la intervenciba de ]a Unescol ba mas en )a desesperacift Y on is
1di"datiberat a vpKioz f6venes quc Y2 estan onift nosotros, Para cursor ind[g aria.
studio do bililloter.n.mia. gobiernu-y en UptC121 el iteAsiriltmo'ha ado un verdadero nciertn III cloccitin del doctor FrIll- neral Ballf.ta-te preacup6 enseltui.
ci3cn Ichpo Para In prositrioncia de la Cnmisi6n Narional Cu ana dr. la do de ,ta Polar" genes y Out esU aco Tambien con it cooperamo.s. y on onteitros salone-, se relebra el t:j avud.ndo en Is media de las
oic,. 4 Fil-t-fia, quo cargo do'..r.tr.a as moic5allentes cult-do- fuerzas con que ruenta el tesorn 46 t .
res 'de, esta nixteria hit arg-J..d.". atibli-o. Todoll too que tienen mail"'s"
do y-posibilld.des..ban contrilouicin 04
y sixtien contribuyendo Para mJI2.-Dr. Gerardo de' Villiers vlAr a e a part. do 1. lamill. cu- rill". "ties
bana ue me encuentra sin hiagar
El doctor Go-d. do Villiers. lct,.d. erinnin.1itt.. dice: JrQQ.,J, 00
dlc.,,,hbilr. sin Icmbr.s alic
lito, culptimas producidos mediate Cl L115o de aget
"feet oott'sot de fuct- y velocidad. como mail [as 6tantlaus. carrion' y coloostias frente a un
fulur. vp ... a. e lookerta.
ninas, 'etc.. diaminuirian notablemente si fueran alas several las med SOaRe
dis'provisfornlell -qua dict.1ran Jos Ju ft de Idstruccidn contra lot pro En (7118111D 8 12 Rolitica concern i,
- IaII.,:,,"d,,anIark., ro-Iltirtin ina. ej.roplares. ,e.- cl 1-11d, tbcral. en un it mp e con -ea nsmbilid.d. izaIs el mas glarioso do tolim.
dobma';.L rl ' pa flitiquit P.airitia actual ifre
nor a ooat6n .1 cAdcn nic en I
C. to g.bicrno at asegurar q ue so
quo 4111denJauff mal end6mico en Jan. [I*
as formedades cu ntr. en rI melor de log plants;
ado In jetimas qu. 1. P'lictrojelijill, 1. tif.ide. y Was co par. llcg.r Urn solution
Infecolosman
TIactictilet 72- apartida letra A de nutstr, (76digo de De(cosa So nidara de acuordo con el outriti- ZENITH JAMAS SACRIFICA
cis ulp Into Y riIa,. plan
L catisialerl; not siesta Para castigar a) aujor do un delito r ua.
list oscila diettle un din a wa ahos de privation do libertad. a mul el BJnque Cubano de ronan, cit. arasj6r. am. .. t.d- en
Ole dox 4 quirientan citiolia. Rsr quo ampli. ..rrca concede pill. aa' I a quin ha Intervenida, Puestco sul LK CAUDAD P01t EL- PRECIO!
1 elortar. Pues; bien, on 12 general dad drlos; cases do limiticidio culpoa.. -; I
hasta Ae doble a triple hamicidlo, no oz raro advertir enter- la.c... fici- u. plan. do atturn Y su meta on ull future me- Zenith joins Wo ollonsonles fundomentolits a un roteptor
clas of sA4"inesiss a un ado do prisl6n. jar par. todom lot culannos. sin dis.
No abog.m., par Is durem sino par Is inflexibIlicind.
Lns remponiabilidmdes ciViles consecluelitcs a estas dolitus tambi el tinstris de clauses a banderiae. paso poder olrow unis yonge ilursoria lodes les, lelevisarot
Is. Sin embargo el doctor Eduardo
or -Iidad y rioutopta. Las victiman do catot dents estwn so,,. Suarn Rivals. que wriaidib Is or- Jerith Italian tstol slearenios Inatinical indispensable%.
a dos a no cobra Indennourioned Ill pe 5jodez Peseta er, r, ley
1. Zin- Hoy quo garminti-ir atelctivarrientc .1 atur. .atz.cidn politics aue tiene par
.1 lvicar = der el uso de ]a clirtin ;o0sion.1 -Jm,,t' el &ratio. qua es
p"alfflc ol d'emlervyergail ra. de arralthatlar I to y reincidente a quien ratio import Is* vida alena'. Io y de Ontario. he renunciado a
idencia del Partido Llbe3.-Dr. Salvador Bonilla-Sosa Itt-, declai-6 &I dinTi.
dr qua "n Jobs conform con
tj dcalk. S.1-dar preaid-le. -16n p.iitk. ductiod. I
to Pr2tienta crilarm6nica do La Holinn. 1. "n'l'ielatrl. do I. dirlitencla lite ShIvisis de F. 1. Slitianhader 01- Tron.l.ramoslor
l* "a, po'll, de do l"rio. ci 11.11
It ativatir. "it", L S,
it. can .1, :1 c. ran d r Joe q r 'so a Te. its
goritilagultural, dobido it )as carnoterixticit. do ruiesirn W
satin pr.p6,iI- -1 df., dic do m.t,. raviieter Asi son to$ ntievos Zerijift 14!6. cxvrl il
in. P n I a I, rch:l h stories quo no uuado lanioso Chasis K'53 Iiiie a ijSta atilorritit'
amo;: Pat. Is -net TO, '-per. cxlc.
rVa4=4un nuastro. Molacconnim y uc no Its permit re
11 oil ningil" ."'tor. Emple.drat dr"Icit Aul.bu- M.- ..... N 1.nado Ven la &ran variedad de niodelos, de mesa
c, ufr-r ,,I mining. do Kri, al, I do, -cla.ferc, y conducl.re. con paniallas de *17" y 2 1' que estiOn ofrocii!riclo
l, an lint.ron recientenientr its veurinte ....... ........
wncla .6o, 11'.4 Ado, ill'. bell. Job- a, prt "'; .11clas ZeF10 con lal nriwis excepcionales facilidades'
quo hall vintilia re 1.o ...... oil majilleaducl6it frettle a Paloclo.
I-Ii. sit to P.,11r. doade Jura.. ..'a'l11161. "1. to labor W.d. d. "on .,I ... I., ties,
a orlambliltilottrimmilo 'lei plariblil, So avlTarla lombi6a el arnilmI Io ri(Olf rificisi. rarn mallellmr carrWo
is 6, a pas
it at) I oz Ittermi dlineltan Y ahora
a in Illilin Oldlo c a
v P"'. 1* .11 a "i'" I. rate I'. I, to lei stAn allon.taila us holieve ff televisor quo do A-104 istit, no pol darle sefvi- C
d"c'n"' 44 uco" ""'do "am" 'I'm p" qu. deud.n. Los au:e 'DistriWidores:
o, 14 It I d air satins. NO merviclo me Its nor- tim, ... Y !fs torstater; qua usiod ohvrro al torritarsirlo le
nis
Or. ,I Is it nitir a,., III, it" "" Ix. "llaben Anllr 1. .Ht call IOWA 9 I -, L- -c it I' a I .111-11t. .1 liz2do v Ina pe.l.nox-conno djo I. a a o" Jkaavz";;, Som ;"i. To". M:VW. "lletan
00'"' 14 0 poll On as Ic it Iv, I cl ""
-own J, P d 1-1-J-111 I,, alto lunt1cloor del goal ...... repromentortin mmuches posts %n reparettieftes Y moloslies. W A ILICTR IC
.,I .11k. is. q ol" Pit. d 'lut.
c I sales 1W Commorm At
uldodo. plarritic shot. ... do. W
close.! d guagbai qua lot litlecirn I as BAAWI"A,
n Ia Rep6bfica Pligirial 48 is ... DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 2 de Nov. de 19521 is a Afio CXX 0 0
now
Te'ndenriiiis de Ia sema"a
E I deber de Us muas arted"Jits
Los "Itilevoslinpuestos OTJ
d
Hemos ado
en el clavo
Per Joe* ARINXLLO
A ACE on., hot. di,,urri..?% drsde It
Rianda Vitwore.1.4 to .1 'OL-11.
1. ..1wellill. on discutiendo
a ip
'911., 1.;1 It n Y.. El dulerilir III,
it* Is criaturs. saroke me
sin onlrarios pueblo,'y I respuesta al
do 1. conjure I
1 -1 Maria is Bloque de Prensa ,
qua as Ntaba p.,% i...... ..... .. Inconforme
qU* nos noctra
3 lituotains' 7 it.
del que gain
I'lla.roo, to, I
en5m, d.cn de Steriing con,
it. worindad on. El Ina, .1
Ad
terse nln.rail I, imlibc-6n. dad Agraniante
liftislil-able tie an
No punl, srr d, 1. me
0 1 r,,;,,nrdt-mos par miles. d, P-ran-te dii Inse 2'. L. age aosxjlnic w'
Y7 V '.do 1. go. 1. Aser to.le T Inint 1. B) Btu
"I"'. Pat a but n, di, be 'tie olowulft InsAitallown's
-o '-h" a on
War Labor tells. go, y no. pl.-6d,io qui, rrmi,36 is muerte it do
7 1. do It ad 6 it, pati. or 1. rsrr.iir
'us mrs ',!Zlorixa sil."Yeloq'I'ant qm
re- oner as s: propi, v emu. notebbm de dic 1:
otro initi-65 que el de h he
eft ol r. ease we I plit-lAno-to & lon dirwh-s 01 p7_Jet st. '*e.tnd,. onto Y. LP-141 1. 1114-m. Pointe antr.. Ill tan con too jet" We
tin tr a nit-_Lw m", 'T ,o, I LEI DIARIO applaud r np=
Cl
Colecta p6blica para los daninificado& del ciel6ul Dr. M. Lilies; Blartco Sr. Josi Ram(;n Pgrez 0'a
J,,El anowa,. do Hacienda. dtitWr sch.r J.B6 Rarn6ri P6ro.. D.- c7us
A socuelts ds';deeda T daeaslacl6n dola- do. Dando @I olomplo, ]a propia omprosa do nrln, Lope, Blalne 'c dente do ]a Asociari6n Narional
N so "c's %A' cs thl del do Inclustriales de Cuba, clice:
L do par all huracim en Ins provinclos do Ia C. K Q., ba oncabosado Irs lisla do dona- ag",neld, I- m Indo, lieu La Asociaci6n Nacional tie It,r. so c:.b,. b Cuba Be diri io el Sabotaje communist contra Is concordia cubana
Matanamis T Los Vill= his deepartado -an to- tiviss con un aproclable aporte on metallic. pe o'n'thinit'i dustrailes de
11har sin vivo senthalent do conzalsora- contribuyeado asi a constituir con toda ormcle... 1. = de.lu fl.ent" rmilicgegolipand. .1 H ... riiblcp %
do C 0 4 Ur do ingresols n sea c _r a. a,
clim. No podia set de also modo, dodo Ia gencla *I liando do cluxillip qua ser6 distri- to do 1. Rep Iali
t.loor.g.enam, I, ... do 1. In.did. n. participarle so In nda preancep.-ri L Illoque Clabarsts do Pronsic ba ompron-. copci6zL silin embargo, cobs sarfialaw a Oda
pu ImplantersE con character con occasion tie um.r .. Ira- didea,
broclicional clisepossicibla do nuestro oblia a lattiric, ontre los cifecladois a travis do Ict Crux d Ia
pormitnente a mencis rue se am- E contact topics all mundo Blabs, unts pa- general actitud. El Particle, ComunIs1aL-,w _'
acudir'prosio al socarro del hermicaso *is des- Halts. La iniclativa, tan humanharla, del Cir- non puestost quo Be pretended creRr.
pernianentemente tambilin Jos violentar a sus iltuir con fines no tri6ticcz gesti6n parat supww In actual otapa a on Indeclinable conlidgm do propuquar oll
gracia. Recoglando asole senticlo niscional. all cullot C_ K Q.. bion marine nuestro recursas econeninicas del Fitado,
m rep-chactives. cubana is knotaurcir an onlado do plena con- caos y Ial riallinas do kas naclossawa. consecalow
Circuit; C. K Q., ha lersidis Ia folix iniclativa caluroso aplausio. Al ofirliscirsela. exhortamos qua es justamente Ia clue el Gabler. Funchurn-Ladmente Jos Impactsno prettmcle reaLizar notavid. Par IA cordial on *I point. Cualesquiera quo en do- to slempre con on histe papal do gross cons.
do organistair una collect p6blical, do modo a los cubsolos do lodas las close, socialos expiration ecricrolict do lievar on ton on gdencraldeneareen, 1. p,.duct ii oca tan c,6.. In cfen, ems ,nltiva soazz lot resultados do sisto oportu- p1rador contra lot m6s carm valores do Ia
cris. toclos lot cubancis tongant In oportuni- a contribuir. dentro do los limit" propkeia a as nreroson el poder adqu si yo v el nivel no y includable Intervencli6m. no hay dudo partit mosidene soon abowilli
rest. on )a nasidid. do .. post, cubadmi d Pon a I sonm vida. S1 esto to towers, una non min
dad do coops, I I tests econ6taxica do cado cual, a remedicar on n en exgans16n, Ia situaci6n de con. do quo @I elevado gesisp del Bloque Cabana do in-1,111- y sabotais, oncaminada
bilidades, liv ar an deogroiclan ccriusta- to do Ira dl or.. libli.ce. trisect n quo ya confrontation, no !a
dos par Isla t is is- do Pronsa his mweddo lost plircemass do lox trostas con iod poslibilldod do eniondlookes%ildmia c1cl6n. sispectolmonate on, lo possible last desgracias ccrataciclas par al is
tax ... I.. do alik"'. to p.do, do -atre I nIllas camposincts do posici6n humil utllicni calmile. quo cl6n. tacl6n on el P. La compresl6n. par lanto. on quo m6s diveirgentes sockares do Ia ciplizzilm pfi- to entire cubancts. Deawmisaws. 7me. )d1his,an,,,, Into,," so, -J .Itltado e pueblo quo blica. Didgenteas politicos do las zi opine*- Ia mamisibra do lot agent- do In. t1irinda
obj:i r.,inr.d.r do rt :J: tan millitanciaot ban aproolado, on WoM, moscovila y "fialonow una Yn we al Purto too on tr.b con reduccil5n do sun in
tros tablecimientas mercanL Its. groans de on& part do Is, alto on
d, r1los cl Jc:e del Estado sciia- castles puccle nprectarse el Ro;1d Y Inunto. pars Ia gran artists clue Lcistributas que so aumentan a mayor, costo do laev ida, constitu ,e a colaborar on Ia larea de hallor all camino t1do Coulandsta comis *1 Enamigo Nipwal J.jc
lisp do ser aph- 1. ttiont- a ... teristica cle In c4s. full aplaudida con entuda.mo. establecon Para hacer Posible In a it a do 1. Asociaci6n on pel;- do la avenencia y do Ia pat. Una sola ax. Una do Ia patirla.
is por 1c%'IPrtronA locales a (inguida prolesaira. Cilli Wang, ofrock6 tin varlado e herm... inti.tiva, estin limited Sea. qua sk es grand Para ol q I
,,raodotr 1. oluilcida, do 1. ci.m- interessinte programs desarrallarlb al nripuest. .bre In rents personal I, una fuente de ng esos can
nif,-_,.d., Los cleerrins do sYuca Salvador Bueno oti,e.q :rte It ffldacl asi -quo so recarga on on 20%- y ids joints. -eri paver.s. par. el Iutsio y ab I bjo so pro nder a) blenesLmr econ6mico co
econamica fuertin firmaclos 'Par el p d mon admir I on "El Solclado Va- que graven al valor real del capt- I 6n tie dexampleados Y pars Jos par so propla'voluntad y
roonattro do llacirroda, doctor M- a closo-, "Oriundo de los'Alpes lal do 1. onapreian y ... utilickadit, orteres do hagrelm. ma.cid.s. olip.multiffiddid, t.d. voz. que I.. do ff norift". dichats
,mo Ldpr. Blilne.. ouy. dcp.ndI,,- Ei doet., Salvador allono, P'.. "L. Voz do so anto", y o(ro. quo '.11 e codvas. ]as que At ajustan eniFe Do Igual manerabl.i.6 prcdca ptao 1 1umlmn Par, .11 esWdici de esle Poicats veces un sector del windiest.
ciA annartara In, fandos n""""' to i del Insuluto cle Eme6anz, I, anift do lox ",kotcho,' on, ollit B u in do establocor 1. proportion effect. tie mh c a que e: ca, rago mpLiamente An a- Ineorporaci6n tado anions] as sigilta patra
SR.i,,,do I.. micepts I. at,- p,,Bnldo,. on -ies- de uno a cinco que entre lacb-1 scidlits ti ... le, ban de toner cn,1,a codas par media do nuestro Bole como on single caso, no 6" rhodida
Union Y I.' Iblyra e Instructor cle c tin y de circulars .1 effect" cle interim innicirsal gli not trojorsi
paulas del general Batiste el EW' dra do Literaturs Cubans ip Ira Secci6n del viernes. iLi. .1 m.m' nto do no creaciiin. nvera16n y reinversilin on los s
, jo lot so ayuda cfcavi- nramorle.n. do- I& Univeraidad dt Aplausaamorecidos L. e.t.nBi6m cle ..t.s komuinitlo; tares do Is producel6m. "Dads Ia forma on quo esta aso- Respetables !n3titucionel docen- Para Is clue: sino In neganol6ra tie
""rn "'i Its indi. clarion se desonvuelve en so orga- t', do 1. Republics as chrigirron un tabledianniti-rics Par It ci- L. 14.1mos dvierhi .1 Ljo-in, but.d.n des too". ,, orconalln ind-tri L. A-colealm matiencle que hv l d derecho, leliftimarmente es
Men Fit [.do rn-ents elitu- I,, rnmn al Wina de Vrio, I: 'A vid-111 on modid. do juidic'. y cu.abl, ': oultrit5criaterrat quo clita .goi. en Ia tinno .1 Psaidimt, ci dtg.,.,-Irtl,
an sabre "Mariana Azuela, m6clier, de plamsta 'orrete man quo mines on indisp por on uirlacloso examen fe-1co de ]a Rep6blica y a] Ministro cle tudl il
Ini-In y cholacludstricirms no ,, donongrol.", Le di-tilicidla M director do r-on., John So lit equirlad tribularia. pues oBtablecirnit.t. do Politic- fine- d, as ou-tone. occin6ninte.. y par citim: el do Ina de a en
gr in, so interv- dratse.d. Intellectual vers6. ocon:, par In magnifies prearria"Int y goal trot. att, el Flat' a ""' Educairi6n. intertandock, no Be Ileve Vlvd ,,.
,an Indl- laborairs, econ6micas ell general In nuitior. am. no p,.chice publ.- a cabo Ia deragacidn del decreto He.. sabid. 1... auto
rion onorturan"Joar parte -I w- Indica el titalo cle In misman. sah-, carch-i6r, del orugrame. Y otron con ribayoo"' d d I, camente. result, del td, impossible quo autairiziS Ia incer-partici6m do dades del MInist-io de Fducaci6a.
fr tie ese currian armada. el a,.. pindeneu, to 1. in,.., do orgionixa. tie non iniperi.Ba Io,d,,n
14 1ara 11terarka d an dopild.. r n I, Ian rilmon; do onto not d: quo on nos ct.s p,.d.mi.e 1. -Pi- Pilim.le. priviodo, do i-sch- on v mix a Cesizattley, hars escu-iier.1 F raticnon Tabo-11 A list. do 1. Riellidn' "m" cl6m quF Intervemen en so clanca nion a In voluntad do comorfas ng, locign rae-11 v'- Ijjrin EmIlla Botell F. 11 ly calclad. d no commercial as P,.f-i.- chado directamerste las clemainclas
'Ili. quo I cellig. teresadm on deaviar so actuaci6n
Dnlit ordo.16 dIB1lm4 mirritenno. lifecto, Ina I "' tax n a. nalm cle Comercin. de ese grupo de ntudistate. Pam
iivicm oil EJ4rrJ,,a y' Pollination.. nducm fialrien- en el Lyceum brcdf i Prod c 16% ,"L11 Consul 0. 1 tin branefirio do,16tereses particul.. La exposici6n dirigiclas a Ins mis resolver en consecuenciat.
r.rn "It arialest for. t v. e n fuelzii y vigor. Is Ploculo- f Il.e ric.. el cast. de ,a. fin.lidsid pue h.,, D.Bbl, I res La asoclar n h a re Igrtorld.do, del EBtado. su que suscriblanos; reMsenta:
Inareaticati arigrupas %ar.milesi. gla del pueblo mexicams. a 1!2V65 Ia vida cobra tie on impuesto entablerijo cf]cj.rA si.orpre el plainarn c r1thi In Confecleraciiin Nacis mos, par una Porte a todas las es
no, nur a tic caron stra dos. mak- de one literature logo tircil-I.. M-1. Em.n B.i.t. clcb,.d. El moput, I.ud, 1.11 30' quo so p., a-trit, ley.B. per. quo o Ia voluntad ar Is mayorta de -I tie AsOol2ciones de Padrcs di vuelas privadas do bs Repilblicat,
1,-d on .,, "clos. en 1. zona no y de oil ext-110 C11racterimtico de tan compositors cubana ...... do ol P 's tab ece vil' st-ituo6o do Is ren- cuanto a cita riqueza no Its podido asociadas 7. on cuando no recta. Familla, Asociac16n cle Institucia- empress responsables, legitimaIn C'In.g. it Z. id. relovante escritor nol-tc, own-l- Ad. iom,n 1, 6 Lyceum on. carF1 d-I., Alf ,dp Jacomirm. ral. plan del presented still Ell ferencia sabre Boa proplas obras. ta personal cuando el litulo quo Is zsSr recaudisdo haste el presented. ma el prIvileglo exclusive, tie set la nes de E-efulaza. Ccardercial. Fedo- mente estableciduss, en nimino de
ult.r., dmltn6 R mento el doctor Salvadolra Bu.n. cubriendo asi tin lot.. do 1. jinfle original elite emiLido al portacior do too- a re exte tiltilmo aspect, se es- unica entidad que enfoca con acier. racl6n cle Esmelas Privachis Cuba- man de quinlen 'ra lot
,alnig.rie arealigina. cuando so titular sea person& Jul'i- tudian atm diverans, posibiliciarles, to las cornplejas problernaB tie nas y Confederaci6n de Cologics doscientas call j1r,9,o Ldq, Its
quests I der
mo I ti!cnJco Y ad- llovii a sit suditorio, lan r rates de tA brindando Is tito dica extranJera a persons natural atendiendo a unit politics cle atrac- nuestra econorn a naclonal. estima Cabanas Cattilicas dice
raintlittv. dt I Ccarnisi& do T.- cucioso ari ad. conochment. Y "' 's extranjera no resident no idene- inlin-a los Inasesiomlau'' qu-tado s-actor-mmrl cirr Profe- nable, receinmid. en 1. CowUtua Islip 'MOstra cults tie compositor 5 o a' cut a'
barm Habana y Al-dairlor-Josk- A. studio. do )a bra do Mariano cubs non contemporaries". ponde a so condici6n de organiS' sionales de Comercio. en on movi. ci6n y las ]eyes, han escogido Ia esPtrdomc,, dirmtor tknim Y Be- Azutia. y a so mix perfects Inter- diondo los de Ia generaUdad tie jo rendirriente, laboral posiblemer, andir:ggesentativa de empresarlos miento gut time so contra on la cuiela. privisdas pars, Ist educac16n do
r. 1. trade, de ess, orXptn1AmQ pretaci6n. Contil Pam ello con la'valiosa co- sus asociarlos". is del mundo enter y sin esperan- de Is roducci6n indus- eluded tie Camagiley, an deman- 5us hijoa.
ft'il"noold. Dam e Be Catarina ce peraci6n do las sopranos Ros2UT2 "En ofecto Ia Asociaci6n N.ci.- -, do rectificalcon on on future trial ..tin did.. P 1 6 d do del Gobierno Ia derogaci6m Reconotemos eI buen dealers del
Ind to due con erse a Icas extra- Biada, An zarita Mart nom nal it Industria en do Cuba no 56- cercano de est. situaci6m que po- diif no y onesto proWtor"cle dal de reto 18;3, quo regular Is in- goberriante on, tender las demianr- do lit.. st .166. ]an Camila Henriquez C.sad. & dMa .--Y. quione, 1, hit're-anoticila'do que as limits drin compare rse a on cancer maa drod. triable Alo-b- or interpr ran con mucho gusto a el concept de industriala nueva" 11;Ino qua mine y corrDe In troCern. no be oats on Urefia grupo d sus mAs linden canclort
or e as no "" a aquellas que elaboren goductos min national, Liene Que apelar a
oc-no into. a go. Ads mr- I tan pininkt. StIvin Gar- que no produzean on uba sino m6toclos artificiales, tie etimulo Is
do -tabno as encuentrall cia Monallondo. Josefins Mentindez' c. so crom
- LN doc(ora Camila He-quez V L, arsch y el Mul- qu ndrnas oha Brrromendaclo que Para fomenter In deficient
p-B, eIrripanque Y sem Urena, dislinguida inteleclital do- l osa, itanor Whitno onet. c_,cu va c concept. B tax min 'J.""dt. i6a d.e.ed i dha.1lfib! p,6y-i. ."nine. minicaria, chicrid on ol Lyteari arista Humberto B, que elaboran a Be propon g' not.- ,a It
11 1 S ..br 1. bra litc-ut do .. Otro conocido, music6logo. Orlando borar production suatitutly. d B e-6mican en ol orden social
ricancs e hisparoamericaros Martinez, tuva a lafeal -,.I- Pro- manufacture a Inclustri. 'Si en nuestro pain so observaran
a. c I g I intc9r.mente lox principi
distinins specto, historic. sentaci6n tie Is on e enc cuyo csLablecida. quo no diii- ec.nIIjtiro. social y Itteraric, do :as trabajo fui muY celebrado. asi I- frut.n d c berefirio alguno y con- micos inherentes, al r6gionen do-hIIItura ;;acioneshaparoamera, ons. Aun- mo so, clalas.lique mcocieron Jos tribuyen a toclas his cargan fis- be em resa, Is Asociarion Narjov l. on ferencl cle Ia doctun aplausDs clue, c Ira tributaron. cales cle nation Las razoneB en nal its rolustrialest tie Cuba. seria H 'nricluez Uen. a, a nunciii con go e se hafundamentado 12 Aso- contraries al empleo de subsidies a
H loul. cle 'Bibliografla minima Recitales pianisticos clarion Na ional tie 1ndustriales or trav a do exonclones liselilea y
ilternto a C b
sabre u hispanonmerilrana". a Para recomendar e3as limits- arancelarias como media do fombn
Ina to 'i"j. B q e ofreci6 a Is can ci -ties y exlusiones no son out... Ur el desarralla industrial, pero
ideraci6n de sus oventra on. It: Ofreeirlos or 12 J001011 pianists y consistentlemente las vione man siendo on organism representatt americans Miss. Phil Schuyler.. tenienda deade el mon tie febrero %a tie Ind striales cuban s que opeNo -, lgrirn,,n Incion numer-a tic aul.res ., IF. de 1949 y son Ins sislujonton". a e ubs. he admitio
d, Is p.sada somana. E vrlmrroSle It n Cu do ]a mi I Ido c.blI: st olin In- I.b,.B as d, In In it cooper, ae5 qu, a. cBI ...... It llilsmtc I.lcbr6 bill. a B-p-rB do T La experlencia obtenida tie zarion It este mktodo
In iinimad,, tralaund. do ,nt,d. f I nedad cle Arlo Musical do Sant. in aplicacidn del decreto 2144 en toric, y nuestr2 constant y costs.
,or en I i.,a In b r,,u IsI del Illsti- virtud de Ins ater r tacio n na defends. del m.smo as hilce
Par 1, *1-1, ri,- S.1ali I ura I., ?a d.c lGI,, Cl.r.,Sn rild.u. -ntMcignn a I e nes is
'c to tie of. do dnha
In b',I. Ramul.g"'Gallgoe, J..na de r mi smo se le han considerate que n. si, acrc 11. m.'I 1-9a 'mph's go' yor aclaraci6n".
L vrou, II Mips -b---u. Sor Juana I- tie In I udad: el otro contiorto tuvo entel. d.nd. or nuestran autor, -,,
rale or d C-rm a- d"1.1 11"I I Ili e I I Lyceum, comm on homInail, linden g.bernamental", dern-tra a. ent.blecord, defialtidoctor WaJan Aled 'go Is-ro "s '- TIa Pronsit do u a. con motive & que tie no Incluirse on el n.cv. 7,nt, ],,Ii.,t.ciun quo hernas rec,,nl y 1. noble, ell- I I", j--, Iro y -dalme- as d od on 1. do a1, I't'd "'ll e a so Y l d".". ills del periodista. proyerto los reception clue impichin
-and.. sonp.1-ticII, cill.b-an- 1-s gir-cle, I,It -- Emilio Ba. Ob- de Jos mas c6febres. BaRch. que del mismo Be age una inter- In politics de exenciones y si se
oll", I us" I- Beethoven. Schubert. Chapin. a- pretnei6n tan .at., 1. politic. do 1-tatte ottreedertil- borefii..
u "in I, !I_- N.", Mal', chd Aleadls.,ohn. hicion inicipre. egen.-nes falcales y rancelinia, re Ill misma p, duct- quo .a
G"n"' media do fornentar el des- syntitutyna tie los clue yn se vionen
Whin PD1 1. "1' ""
h
fit, I,,, bira dos pl-dullniall IuYlls, sili'do z. .1 11 industrial del pais, abrra boranda, estaremos on In prled' I. La chi.,!, may ipl.ucUcla or. u,,r Indelcolillemonle on to, estimulando Ia 5-tittleitill
it -Ior au t1,'-bata. IcI" o f I to ro may ocreand, effects Ins industries, liejas par las nuo4a
el diametralmente ofu.cs.to. a ]as que beneficioalguna Para ]a econo-i-Iro ow, "on' do In lit'. h an d....do I ran dich. mi. nation. Y an el pied-16-"', '. , 111. d exe. '..
I,:, ad,, In 1-1 .11 "a mi! ,I h-I idi Ammea. 1,.,d In, c "are !dron,.gicontrarlo, quo represents
en I I a 'I" 'oh 1 2. L. As.ri.roin Nilrioill tie dad ot em. to
on, rA tie lirnt'-srat do
car rd I., wi, I ;I -.,ta, d, lt.ncti. lj 'JL, 1ndustriales do Cuba vi rec.- 8icamente hab
it me n, t inversionistits Y empresarOB.
a, 'd t,,,,;,da.,d. It, d.p66a do loot
n";-,', ,1,1,,,;, on des& ol mes, its febrorn tie a ]as ye extablecidos como
....... di, la 11140 y rhasafII6 recog, rue putchin estnblecerse en el toen esl In Cl cutar turn, en outintick que todus mus
loon. da par el Gobi no
di, Aduarta ntarier. 0.9 do I 5 I, enlrulos con respect al mercado.
Socit-413111 colit,1111?i'la -himen de sus ventris, costo y
Itj It., P111 Ili .1ollcill. -611 line ill!
sic llerrvdvs Garcia Nuevas industries all haterrse axi. Be produciran rA. 1gric, do J.ssmismas, podrian ser
Panamericana idam nort.d. ci.B.s d e n.che Is, creft
L. Asocisict Na-aull d, In Yren, t .';19'rntn do product.., .m. na. par el entablecimiento de in- .
in cAlimr, ol I.J'n. ,, 1"tiond. r aide 1, una, 1. ,a duntrias noevas gut venfgn a propublien in "I P- aja de Jax,,,:f.ci-,s y r1roB ,I,, hwi, X,-cluclog usHtut -s.cll ol
I -Irnd. do I IQ. cp! T,. el 1mr0,- s am I o 1,, -1.. 'enta ns 1,
ountri.s. elln", to-o'.011 ':1 En I 1.1no. In I,- Ins con ds man to., Quo in,
-ro -.1 %,. )it ... I. jas do no Razor do
noln 1 1,, ,a "", I "" le B Ion'.
Al, ....... ..... de 1,, 1 in in I
I"-d' me, dese-Inni reforlroos
b-t- d,,Pl a ..... do ",Pnr lilt,
ent1d,:ocalsoikas, Pubit"othis
... ....... it pub) que ". II de I- m- sis co
.. ..... 11 .. ..... if, In, I.", n I I p-li, I 0 W'' I, Ins ,IA, or qffllet. aso,,ori6n
I In I ........ 1 .1114 --, -!; a,,r-A.d,. "' I to .... s
'd Ids q, 1. ger-ahchn, do
d, F.1 h:" 194.1 ci .. I. ...... !,offlo.jj dir an
I, I hn I, 11111ilhi I. I non, lit -- It 1, 111 n- ladn'
lot ad" iql" d I ": N -('(, C.d .. ........ "f1rininvi
II A 1.1- d, tin I ...... 1'. p, I "i mn ". It It ii mld,
nwd III qoI I"k-, Ilpo ..I.
Inlovilan I I I I lit B ,
, o In Wo.-Infil, n I r .
- I", 1: ,: _' I n!!t, lino .... I" ole, ; ',",nals, qn, ton, 10 po:I., I It -1, 1-11 t.I _ ln ollll ", I,-. ". I liar qIllIne.s t1i'loni 1-1 del,
"c'' Ili, lit olocnien lit I o 'A", I I I. .."I.
ado ol 'n". d 'ho on, la
Nleih. ;:"finallda Ia drisla"', t'
t-II1,11- In 0 an"Icl"lo, "'to. j1dad do, I.,jimpahol"In".
'lavlolat.
cflo, so ri-mmoldn .11". "
'11or U0 qn, H hi, an al d- d, 2144. saototi, to
0 Crown de 1"Itzoo Itt. ro"no""Incloll.. -niogl 1,-B ....... ... ... mo dr Ids (rildal, him sido forikitill1doll
lov.11don 1. Imlil I.." t,"'vedidn." 1"nis do -rill. most. 'I. ls.t.r-lty
y gi.alica arl on It. '11. A-6.06n, Narional to In ni,mclano ostudia y wll,,d rael I Lt. I it%, .1 d .. rrall. I Ia,. d-hollelt ile Cllli. kb -an. cid. por psrte I do IA E, tiy do 7 Ali am w irain onvi*
al I, Cil - - - -- I .. It I
Is lica 0 41 Aiio-CXX'9 0 is .9 e is, 6 DIARIO lit LA MARINA.-Domingo, 2 de NOV. de 1912 a a 0 e 9 o'o is l"Agina 4% 11111 0 0 a'
licensing Ernesto P. Smithy In
_NA'
NE INTERNACIO
Cpillivend"n de In
ColumMa
................
CAc a al, rc veaglala 1. t1illoo,
_anlitlhold. do 1. UnIals Plctuctan PffFj:1:. 6u&%.I'll a' n1s, I or:lde 41ch.
d qua 1,,i
kill. do Levent.
Heindo : 14 r*,,firm or&
each.
Muy 1.engmPre,,1Cmsd" r'
h do to..
.a, of "cliar... a. 'I'lo,
.. tables, on Is qua me 6 onofit do
I i femporadm do
Uinta u,.r
1053, Cu'
dicones on tecifliciflor
K 1 andtrkso roparto eNtelar.'A. MO.'
Inch. do IF eltsda empr its do Is
Fucron tractors. prIn-R.
retiol6n at seficir Js .,' n, vice:
k C,6. a.
.a.
1!.70"t" 11' Cd.01 U1.4 to I r! at sector Jo.
Fvph A. McConvill, Cprclald.nCte in
1. C.Iumbl Platu 5 1. ag
Qu distribute lam producclones oto bla E n al mareado mundial.
Kusi.l, vlaeproOdentoPicidr!16 In ..ornblem 11 le"r 819
de la Columbia Pictures an Is
A 6rio. Jaffa..
FU 6 one outride reunion y
gl-nkrouy halagilefilas results&,%
"Quol. ilw
Charle's B. Garren :,
Unit coloost saverwoducellin an iecialcalor as Bin ends &]gan& ;Q%. Viuili.?-, 1. 1. P.1kills East que [a May conifir lulado lambri'lle ver.e Metro Galit Mayar 6 arrelistal A air" Positions y can In que smombrari &I "extra a p"ridal least, .1 P,6.11a.'awaltie., Can mati- d._ 17 do wavivintim. Can off. am areas liestra '7.4111. H. an Lbw. I A,,va.simmaro arliallocrilloo
an flislita brionollatica, of suitor Char. "tambourith" 4ol Vedode. Seri an one premiere do gals, nine jostrollinns Is Primerm, *m Jim..* awtishos, Joe H. Garrott. diAboguld. ".clail- 1. distlagaid
,Uu mame 1 11 7 E; Miranda 111.111mots, le-aftell. do Is (3111milma, pairs, 146mallilAsWas y
r' fillulca y figure d aft Tit IM102= 21.101LF P. deeirma, it Into em, gets seselilm do
do diastole chisomat.goin... w.rimloma retail. *I ".1 11alke d oh fit latroiWomte, If. ens, iff" A 1. Celia on y I., ..HVId.des an .1 afrow rama". *a. do !!!,a Joe f;vor deleauge de It citada bodt 1. vien dedle-do floods bace
afka. a. rmaj.res Can
moilvo de an latividad :.a. an
y ClinsfiLharlik. 1. are.... no
oto de la semana pitle. Its. Follold.da..
Poucts foloqrmficl poctricia cloalurict Idea ti n cabal CIA Clinaga do Zapata. Como bien puede coprecicarso. la lio- Sandrini en otra
trommundo extragocauxado par W roclonlehurgFilmqqlato lencia del molooro fuli to] quo lox mobwbios ponchos do lam grah opportunialad
hia publicada an Una do nuestras adiclones, corelantest del palms realso tuaron radicalonents contaricadom par los vion.
Rcff;;r;;r=do T tornado. por nuestro onviado especial Alber, too. La Clinaqa do Zapata, couto as subs, ha sido al sace- Luis Sandrini. of singular actor
argentine, bion conocidn de toclos
to Coya durante wu lncursJ6n airea sabre ]a reqlbn do ]a narlo del trial@ sopect6cittlo do Incontablom larniBas min ho- too pilblicos. scabs de ofrater nice
qcrr y do cosechas arrasadas. (Folo do Alberto -Coya). all, to 1, CrC.Ci6n ep 1. pallcula
'T.ya. una comeeft an Is qu,
pin enore folk primates Intirprete,
pin =re Its primers Intirpr tea
das di In% distinteks ectores de In le Ivan at doctor Alfred. ancina imp-laCcione.. Pero en de Eu g6nera .. _a -1p -Para tie hublera pr6vocado la divisLyn CJI cano. que Is honra, qua Is JNE Encarna line de aus personages
nano i Ttt IdTos
fees fifori, a. KI Particlo Liberal, declInando el no Pretence hacernos erect qua ha- ingenues, dotados de sensible huhemas pallid. s antrovista, n nq- 10--que dijo set postulada par al Partido .a evidontemente manJdad, a somejanza CIE sus rol"
Cub no, iris at coal estubpopu og
rable seftr4resident' do I" RE a I-: nYo fill lr.'rdO dc' .51 que. 'on sin- anteriorel; y vuelve 2 ganarse pieblic. y l onor Mmist- de EZ I s Ina recursas del Podor. Eat, a caridscl, brandy U namente a] Pi)blico.
cact6n, y nos dirigimos shorn UR' la l' in sedrvicio CUYD3
1. p,ni6n p6blit. prensa VMendieta, cn sums, qua fees RIO m6ritos son notor as. antro do so Tiene on aste nueva film brillanrde. habiando encauzado of pa!s prophi 6rbita. tes uportunidades para dervicaltrar
ellot y a AVoIn pre-j. P.,
par media If mC.,endas do prosperidad Canto- Ell estcp; 61(imo. Indicadores. to sus eficacco recursoo histri6nicos.
a v1da ,ij.vlI ban
El secret. 1823. qua regular Is reoigna at mandate y se sus- JNE nnunci. "on fndi,, d, precm. Ica mission, hecho aIncorporaci6o de c'C,.Cl Cirlos Ttlenflieta its, disratilmortte do I To'- a) par mayor qua abarcaril 63 at- sear on a or as P. ntallas at
d.a has KC. a I- Pr-fmionka lie blica, culanna clorawe -As de quic- liculas" firm-nesa liholment, valios, orba.
Comrrcio, no as on decreto reprn- Ans, micati-a., I a., ol-no g'.C- qpe ajala que is JNE cuirmin no La direcol6m cle .,[a admirable
1, So oil ,fear riblde En "El Ntulid.". Rubin Or- I.o- riiomoc, do,' rkol-s, que -iun solo ell at menclonad, 0117.0 SLoo. ..,d,a h. ast.d. Cal go do L.1944 sp g In
y file dietada, Pr-samenle mactrol trazIl In oiguiente s-bIloi- c 1) 11.1. .jet.. Ind. lls- aderrals, en a forma mols positive y cas Declare. qua ha hocho.de Is
dutanie of Poriodo anterior let a a- .. do[ Carlos Wad.,I, prondmitionlo con aspiritti & let. actoa.o.. misma una verda dera atraccion.
tual prazid-to dc a Republica. Una semana deopues de hlbe, Jim. do clani do oectill. prewaiden
may tales Ins reciulstes qua as, Io- RopUblits, at I .net C.'i' IMril' s, iming.rizan fai-onmento ,, a'; Yau- Ise C.San or general Fiifgaricio Raisin, obandonado la.Presideh i1n sU_'.i,,.u as
dafmiti- It orcon la.prescate cri- ion
P ,,,,a IT I I d I a.lesones. 1. JNE I Cg.C cf oarficula de exportaci6o, como at
igr. que h2sta a[ resettle. osp.ndicrido Can -cour. sto instiluciona ac pats, a la coal 2idern mencionado. El proclo de to
a summistrar on servicia dulodi- niuc8r, esti sometido a a accidn an ncho afino do VilfeaC12 s6ln ban Ci a "i""c"" I plant- rot, on as respansaklo union I toldru cado- qua no solamente to n I on de "causkiF cit6gonkis" Pero an to' pallid. acege,.,. .1 m !am. dierm- polf.11- ,,1 11 11 of". flu blic"I me n glin castrense. -ost sino tambido exg' d an n. nuesteR
Cho "CUEN$ privadas. R to u I i %. le of wer.1 M-C.1, 1. h.- Hay. 2 bunn Irlc;ol de aquailo valor ex I ."[a, qua do imsotros 'p
Puts. n.tablerne.tite ritralim qua Ins nor do visitarl. to medesti f;n. Pr in eTR Visits de too arms trains, quoor. decir, quend solamente re- mflu.nd. h. sido half our a.estudi dificiales no hubiesen ca. situada a In entritcla del pob a- -all do hablar duranic gistre hrchos y encencias consu- breproduccilin. Tods ]a polit a opprclto.tada basis nhora contra of do de Bauta. d horns con a] robusio v Weida, s, motion of a. zdem4s, procenos dina I I 22UCalera de
cicretm Par otra parte. at tardio Hasta entonces no piled decir ]a par qua entirgico. compress I y micas an curso. dor Unico, cuota estabilizad.ra.
re h Ilia Primordialmente, esto a.% ona et-sed ha construido -bre esto
P,,,, In, eludi.nl,, am- ot loor. mi,ko a.,.. caracetionte mambi. So exprean to
ciam argument prince life mente. Pero aqu l cesto r- deplorn. con bonds emoc!6n. to qua 'tiestilin Lie orgartitari6ri statistics, Punta a apoy Y as lnconeblb
at a kic at
,rolift d a In. el.s role, me 11 vii orno quien se nos octirw ski ralab a no vibra pi Y giraLen torno.,2,1 Uempa, a Ins fe 1P
an I laocUp Cu. r-onsksgilpistaq- Arturo detoirdova y Rosita, tn a en ta Aukd e
or 2 chas. kis India. ores se refieran E INE resu a ]a tests do Is
privad;ls cirr n e Idph id1d. a, arcrea a on "Pe""" rlr'. per. ra Condense. sirm Para Perdonar
ri at 'i me dCl an-ant.
ion air. at P i. On cC umnah., C.presom anta irresponsabi dad torpe y as in on a 11 od.xillesti, editor
propin qua see do dE civiscon. 1,ak 1. -1 p de Co.,- 6rfl; so verbo, eut6nicamente ble son 3 a Is a astas alturne no to- La JNE ha ..Cn,.d? a Unt exquisite hisioria do amstar. an on imbleate de astirmordinarls littlest. rpults *U Antonio". I& maintain
el llsm.d. prba Uncordo, sugestivo. nos habla if, nglnes-lai 61.s, li bld.Ilrmati% .. a Ulle robl. p-d-Ifils me 1. Cistatwofti. Imt.r...lessal CL.Clustagrinca. 6. Mild.o. lane, foevent-lik ion Cuba 1. Ce'oe I ....... on ilise6m. do rolmni., do equ unos bay y de Jos mas
c'. de m.ment. ama a i tensile rictureN. Is &credited& empress fillawles. a partir de mona"na, lance, an notemilre grain lesions Pay"t, d
I d.d. y de p- tirnscandentilles q.E 1. astadistla %a constitute una nue i. pro Co. coffee; delas to marmosets chnomatogrikiffict, y Its entrance de Ims peficulas lastelowas, del classes "Id"al
bien 1. r- I- oseual.s Mendita hi to ioll ll l lica-Ma Las c lotion, Ign ra- tan reColectidias E su Jilogtoom Y 1. me or V trend
ine-Pe. d bok palfiltantes coes fn f's" genel'o"" Que le he U -Cch. asocra, PCs out a. E. ad. ad qui Is. postgankins, Artur. de Ohrd.va y Evolls Quintaws. an an maintain singular.
prf das. per media de [a ... ....... -as I, do I r ne M y t.b.fiodo.. Y. sliboau. q., ,tq hayaldle. '.,let
irseltim, silloolon iols alunim., me djo co-on.id. -Ill. a - I Indic: bilidlid do I. JNE. q.C 1. JNE no Pat- d- Nunes exIffJ &auar m4 bonds oil sails anguatta de muntirse, so he dicho on retention can "to filon, q- Iss.ito no is bion. a In., Its- an -1 -porcal I'. vivi, a Im, espeal.careammoinentas sublinies.
ment, do Q- eakpi, 'as u. "I hiii aid Pero as one no pretendem... larn- mirse sofire sus ]sure]
e.i',,,. qu, so _In par In, pod'. P" ornma, nmg.o call- s-be a, ali. mast a p.j JjICo .. g-o injusta imputation l
mi'm a.. Prof- to., v labr, Js mint.. par muy hu ma no que sr so dhilogo anorg6tica. pore, hunts. a', an qua Una "Indlonei6n as- Retiro fprroViarin,
as materizot de to, Riumnas oil. I catalogara on irkment do ski to. no rustics dentro do In acep- tntlialit.. p.rii s.rIh. debt nor N Jet py proftgdo pat.1illcm-no aid. particlist., million!,.. too. an. sera on dam risen )a his: Uo Editorial de
La, r-,I.,, d pi, a can 'to r ran 0 rein Y 1 taria. plen at archive, scan cuni's g-rin tirgritte auxilln Para Is Ctja
c 11t1r:o do ]a. hall I 'capequefir-mos dicho vocal fueren still otros merecienicat- a
PC id. I, I del Polito Terroviarin, toys, sit inornorein 01,i existent In. a, 'it lit as. Mandi.IR h till. Is he,[. precallit. T)IJ. a]
(C too I.., v.1vores ,b., cu; Pero nn, menalk 3ignificativu que
rsp.Cto do In alidad al elm .n,mb1.mIn.d. -a tie
pitale3 di provinclas y fiction, ade. . no a R quion tan humann- In coast n cronal6gico-que % 'La Alulicilin do in Caja del Iled ste homhre. farjsdo an, froq.ul- morlte analiza To i vifito out as unit cuesti6o or1, galid-tic., Pat 1. mm v TrAnvi.ria, m
rilstri-Is 11.14.ds. '?ntoniC. los qd: n n a uistce. cunrd, mno. can film rovedad Jim more- gi cirill-I, In I., Its- ionins lira Froiatn
or [.I a
moo Quo rin es politics Con"j.. -id at tenement, In, ma, rin. tan plicifica. tan vfabl do Ins Co. a $Ed. Is act tud y In iril- at de ser mits larnerilable. Esta Ca
Is a n ningon romnirrito restoring tentadarms n I r r t a .. ncgimd. ,, talks crIIICn%,cur.sdionrs p6bliens, Ci6n quo informant at 1-bain. c loulre Can Ill., im-wela- do 11 r OA, de In., FF. CC. Unifies de
mrrit r iur BE Ir rominara ran- que junto airlift uno renacer tiff my derecho a pedir de In esla. In juven-iol to.% c.mmns que.-la. ccdi 11,1, Aol.lbuas ll.d,,-.
candurirria Int caparliartlial Para of it I.t. an ., oloo6mal, que In asparanz. I,, in full- diAttirm, itstion no ya una visUn fit i d, 1", la y',
W n doc or MIL11ol Mafl. ;,, definitivamente at mnrRcp do extox a no PoNad.. $Ill. tin. palf"'I' 1 prsent.ntes dc
ejcrciclo de C"AlAoter Pratc-i6m U (1.6mici. a In Primcra Milgistrat, Iran- ulcld- d.nde Its, owon, Ins heall- qoc dillo"I'll Nlo col .,nn onfict I~, mnoifct.d. CIE,
del 11.Immos ,an "mm, careen de dinvill para Abonar %w
mUch. "ornna on Jos non. Fkmdo 9111 -1, P acal" prefenden. Para $11liNfACTI' 1 11 "r; od oldiltlen in. I.,, in V lo j. Kaficlo: P "_ l, r 1. If"A.... of ....... tolo, .. que A'.. IN rpCtJ- U.t., o 1. C.j. do
ell [Abn rome'l v lI, Can ,,, a, I-R.m. A la all, rnrut 1. ha. jUpUc,(a (,it, In .) ,,IE I to. Eslil rrro im problems grayi
Pat so pro-C.de Pat ,ma ".J h.bi. re rottolll In 'I'i'd. y 1. id. a natli, ", ",.a -n ."oeds, .1.
of sice to I Jac. 'do, v Ill.
,is Jo" illare, de.
,it rias.L. prkidorieL In im T 'i 1. Md .2",1"' 1 floe o" so 1 Actividad von6mica z. b ,do. Ins of lh,",ime"111 me V'-'
"I' Instill, allies y Co In oo,llr rifn pri-dos an 1.1 Itiso d; on. mi
In Man. b,i in, n. pillitic. dad
n.I grldl. lemnW., madmaloo "I
rumbri, ill, all "-ftn- antil.ndco. Pat 1. pro.1de"Cl. a... pool M ... (ck, all it III l to I.n. C wink " 1'1 ,;.Clla j
11111drinifl, xponlonjose Indic
InInrina(ii6fil'. d.,fic(li of sigut."le JNK so -)a .:. its 1., 6" file nuorn- I in,, a, l CJ'an.id". g Bit." oodn"'cotat" defeat., .1,
C, pal hictilri- dexprIndinahnit.'a nme.ri., a A In. loriv.d.1-r. d, h P-Ec.n. er
"ru'Rnt. at 14 on (,ml& ., r n Jnn14 Noe past do Y-nmini. fortolri, no 6n 1 mcnilica into nuo- rlarqui. ndoilnistak- y do Im-I
A.1 as Nilindlto ren"i"I'l clov do). icalple allLAC. "I,. to. Ji'ml .,6A I no Indlo.d.... do 1. A,11.1d.d a- y Fo -Mli I'll poligin
nor juivildl liable, oI. 14, CrAne- y-b6mIcm ,p pUblica I u A.W.,ol
Up Ivid.ot. jljjAjlb,,o-,,o de a hiol. of into of p, a. gi... at ,a Is, Ill. lionillet., do gull- or
TIb I rnelom Vora na.1, 11 r in r Un. N.Cl.n.1 do x-rani. than Ilvnnjil 'in 1!a Preen-" Call do iedo -rd.d e.fr-rdinarw
haup.lld.do, fancies 3, pink
Prolid-116d (I- ?Itn Ville-1 foll' do.pgbo do If. or allinriii. .. ."lomy'l In dolon- A ale'll, 0 1., C.I.., do nail
,:.C-n1ms. H flawl-11.1 0- inI,
clobeA. y lonlue, a 11110 Ilrfolden 'Jones y a'. "In ..if., Un 11111-1611 ell as Ifinporinelona, On genel-111, rif d1adich-HA J OKd
1. ri.co.idpol d, It. A orl.'t Is, 1, sa,,,,f. Iogsr o.A. sure.
no. I Ill 11"olin T" 'if
04yoroo ditarenwntits d 1111 ore elm die. so guld.: 'Imloa a domilm W is,, oil Ina fine Infirl
bill UP ... far -sl, moda.l. v I- Ila
1.1.111,14.1 or,, ,line.... y Iran, r.Al ojjm old.1 Carlos Mondlelif It' inwinvinria. Ian dfil mWon Poll I-,
of Oren lmriAlln(o. I ill, 11i" tic flAn h"IfllJOl C) of Ifftlill gmillaill, ell WON Onx do lrnbq)
it milodWo yo, of p., --o lin da oxiltuo. jornalo. at do-Im .1
dij.11no on '41AN disriplin.'. t;1Ejjo-dQfi 1"11"I"JifTdo pe'. st-lic 11ZA 11.1 111", I.o 1.11.1 J 1 111!o Ir ploal a rin. o le ,Atn 11, g- donww" fit wntbhzado co-, r.)
, Ioclan- no. do. I., do firtilia ndirmn aflebil d.,,,arnj1m
.an on or. 1 1 I ham to.
lot,. 4-blitism hrii- Jim nto. lolgd. A, so do I. fit
rhmp ndor qiio In onrivoninI, r: so, (Ir Oriente timliAlripchIn ral ladjjjao It C.Ulpa .11 ollopol it,,, n oil o at .,I so "llorldra ell efl,
,.,,.Ir all, do d reavd.l. (11 ..d., Met. to 'Rero WuRcltin cc '116.
I -!, ." ontl
shmth I rom-, 11 o
i,
.
t 1, I I 1. I I I I
I I I I I I I
' I I I I
1, I I
I O' 0 AAe CXX S, o a Ad
P ( n el Mundo 0 0 0 0 Pigina 50L 9 0 0 0 a DIAR10 DE LA' MARINA.-Doniingo, 2 de Nov. de 1952 o is as a 0 9, 9" A Ift ', i
, I I I I I . s w ", _.
. I I .
I I I I I I I I
Is, a Ins to verithdade, y a. extras. door liesalaisil binders, contra La Novi= filsor La aWF___ II I~ I'll, I ooe%
I'll 11 "I 1, ;1 In = or isl dor Ma .
z In Io till'. crltl';l proico com1ructio,. 'off ca:
do, a abo a deru'vo ". St ,V a'. escape, I
Actualfidad' 11 : 'ivro. Los reptiblicanox Aft at Idol: .: __ INK presidenle, did go ;, N411_9 4V ''
If "' ,I. So candidate. .*Mitd de X&g them go. ar- qu mnat resir
all ill 'I". IVIII.J9 Par. lot :Ide
a-.. als, 1, -0al ,
, :I." = IN'..,. ytz1"
cutratus oil I& lucha qua so ink; X: q ."V.= :,".T"" Lf .. ,= :
; General I ellia frente a frente. Porq a .1 a
,,'-dad quo tonipoCo clIoS allUnCian Va=lt = M.12 ,Pvko, "-="q.'c:P ,= =--.:
P 10 a -, 1 - call
,-h.. Avnbl.., I.mbi6n 8 qu TydInj = 'r.97WT dd.ca Use" !. = dcrl IX6 no be
con sit orlhesidn a Is, tares roull. -1. Bign par VA& neuthado Pro ropublicanto La Pool. *-z -st""'...? ad. duorwil. ,tinot. an.. con .u ,.= ... can tr.1 tubruinstive. I
1 pronoun or carregir pastilles arra. I -. ? r dal .A -b*jad.r 6. M.- I),,,,,,y obtuv= victere an Nut- ,
. ;, Eisenhower? or. y do ourplar IDS ..pact.. .is I al. vim quo an multileaMonario, v d. media millinlin
alrioyrn!rn do .if politics. esdin T74ina figur6 aid= d: = ,Cr.,.,_,,
a all. n o:!lz at sla
,lA qui,61 clegivi centre do, bi-r. jorionce Ida "" pi;6lifeanna qua at "T
W d*" to Clarto espatca 2WXS, subt,41
%,ca )for.. Pro Ident, d Pueblo do, poorb]. It. ,nif. r ducle I detrifebma NV siefficsiolinne do
. I Rach-s" to- rit"'D.M1. .W.P. do
I., Ejasel. Lfuld..7 ,A Ethruh.- I Sit nicloorida, on Im here. it IM t
go', Itlin .", hco"o, lootte ,,,I'. 1. C -,.,,P%., ".vr,,.,.r.1: a entralesa del I-4A S event el des Priciest l'-d'.= .-,' reA SO." Jau" = & or IS "cludad -,
, d,.n,. ription.i., 3 repub to net, electors, 1 rX I a 2'" ,
el'telloorl lo,-ld""In r'i"S'erlind, -'- IS, _-X. ,V9, ,i'iid-,- ul"Iell,
d I V *Id' 11 11 I ,!1r, D cii. I Of. quit
1. '., ,. I of
title roan 111-11111.11 11 eviell- con a mp as or I ca. a con Do. Us qua AS prou".
cbsuncine "' J-Pnia huseir .I. .., viaam .rulantum .m.. F.r."It LLL 23N..d T= lo.av1= :. hubcs do, h -a. difellinento do I
I go lr, ,r la a n .nierlorr, Into,. .... hc.ho hunts .flat _,P 1u::% T nusicis I TYdlnkL c," an off fsvor
vvIoRAP I J, ,,, ",,,,- ,,, of nos. ruIdrio, ,v.n.rg oir I.. vaill.em do me trumnashists, -.4.& f.0; gorf'refilditArn. -tl-j; tlojo- '
Pool! ... lb ,. d, las noj),jul .... ... I .to, Q IQ rrultall Para conver. Infirchadcor dqmkrpta de U,, .
P"llulnevio,", "I., 1"i, ,, "'. Ursa '41 Tti mayorit.re. IA I realrognsWrio-lo surs,-porquir pre. ell Paul & Dtv,.'. .ficial do Pas-
III-., he In"tuill, 'a Iva"& v la."I'l. 1 1.1,lpaff.lli A a do inas rude pars "a ellComitt"de Fuerialo-hiana- Ans duran Irlmda Guerra .is aaL d= :kgou conaliPirican.
no d!,p.,n, a.,, ,M .ro imortinnits dot
violist onclo, del ..... ,,,Into, Al9uo d-- a' P use on lorzom Mon'
ill ,in linoolones reclevoles J, ad.".' I is ,bit.., Arthur W. Cecilia- ,
110:1.1i, 4 Tr a dealusuir Jos Irrisorlas 'T ftaba
1!11 lf ,, "'ratl Al io Iva, -, I ox(le I'doroconfecde come 9 ,,title ldfro ,= so
. .1 it are. haze. gete
Contra 'g;;o AD UIUOO;
i ,vveladdllcidov d, Its ueja. del c qua so .1"t-, %0= 1 an
, pio mgJ M at if do,
b1n, do flux actonvule idva fig. d u ,p sado cam administrate. 0. Eno &= *do Is IrLfluoncit mu@eg&u
rl" En In Por'sent, fIcAsifoil toy ,; I I ublin.c.noolituv ",,,"', ......... I ... b t4 I p 'rAM.-,d-j = 6 'a.' r4 ousp. do teniente W
all I tuir an AfIrtunciones de otran fin puado lastre. Para a repu Elastabower, republicans ,, 1. to mommafio as Ins a retener fronts rRoldor. I I
I too "' "a.'. .1 I
' I ...... P""""o'llp"' ... 0 Este grave defect do sus partf- a Roosevelt
If primers, do M, rose La froneleceldin do Warren eme
1, As .41r.-kove. de air'.'.' Atfa: ciplics InfluY6 muchn. sin ducle, en Las dos figures del moment 1 nl =,Ido en Cal.Horkilagir
. In Do% .= dor
clonu. mimot par em. Im do. el Annoo del General a] reallur an at ub Iftes.; ... RAI01. of 4eitll,
acaal.o ste un fraper2gft b= de .Zut.r 1. ciandild.lat. ,4:
primers it,, rvir. Roosevelt. Par In% campaeu. Do sot qua insionfera una r. Ill
3, air. on .ubrayar 1. difeiren. We reato at do wan done
nigulent"' In errogaillm: LEstA 0 icus oloccionsho narlocanagriccuscus cliscitzionclun bay a lentici m6crates, uno, repubilcansts SPI gotheral, feconle, be distropsto on a me courreligilarwrials Tam
An,. %
Initial. rartvv rroori-ov --d. y. via crtri,]., lefice, I..'lerildo Her' & gsom de- 0 S= IT ,
do 14 .uar. frart, do pqr el claila uran el veint al moundics. La victories do Elatershavew its do Stevenson. hadar& In hind nUdi Panic, do loo Sail" often on loss angillcoso q'A* relicr'..M 1%.r.= t1' D1 o'slunara "
del lea acilmi1jstpugl'I'vas ... tificia. 09. de ser socretario austflor I N fibla. Ilks
, ,as ,it : site, de ivilmintsfIr.cidn dem6 Oe clalcidirse pasado marificuna, y con ella me sabrii at rumbo las diffelienclan boy mwqm s n* conelsof para cifeW *I z4olle tra-
.11. mm is. y I., .,J.IcP, do ... conli: tallo, = ,tAor.!oZ1ef.,, Ile, dam .- dIC onalftsente Z= '
of 'Iot.% lot vida y of do E
u, too. unn I .... as. no ca. no. civin. 'Yeinto aAo do ad ai,. quo ]a voclona Unibn toma para Jos pr6)d=os cuorto afichso todo do expectucl6n mundlid quo halbrit d e Connote 01 Froilad. crats I time pre. julfj .-,nilarl. "
I a d rat siden rost 12troa
.? Si c, Intot-gontor, ,. torm. irnct6n paratela, on fin. cluen his- mo din 4. r
. 7e"ta I .,PA_ , To Tura Installs constris ouiempaudat -;
"Afirnteclones, )m mpj- er re .ntJda mocha Is maquina. 2 to do IS, OPA -fiZ;.- ,:.
giants de Eisenhower a I 1. de K.blcrn.. Y out. Aspect. itado.V Ztesstafr Is reeleceffian, iotpublicalso. I
r I do pace do 1. .u.116P ,, ciM Eisenhower I par at rSfJn,= o Inflict jg- C. I
. ion an un triunfo cantrc""'"ci;
in = I
horn.. Peru, formsamente debernas P-trillitidwe c... at hombre Pit I true 'spaces I.Adregublicanas de que podri2 antrar a saco Eisenho. taquill.ro del FF. CC. .ulderrineo, poll.c,', G ,nrl...-grobst adisr ,,, r1pre dour r alici6n advent
I 0 .nt- Sen. capi,, do InIpmer cleric on- I an- I. ..star .too .enbig. wer. clucchican satirtechos y It afrei 1.6 at candidate is sitnaducia. to A.I.Tual do tint -desempefi6 urs .
"'T"p" ""' late"a loo it, nAniico y niguna novedad an .. comde'.1m. citron apoyo a Stevenson. on a "el polJctm Digs rice del .:* I
LEI ,urbl. rvolte-crIcating esti in or re.d., g rkare., par C El particle socialists obrero pre- nation ..-y berstims. del servador par aTruman
,*n, nclart, can a Is vice molando", con nueVe Pull posts do ,;rlen In pollocula "Alerts sabre I
Statoo nj sentsba, asimismatfol.. candid, ,.,
salooleclon do In actual situncibn Y Ins ancras de resolver las cues- '!'P.'.r,', J6"Ad"11 on. Sub. ruiclencja, se asegur6 tv,. arm .a
trive I cabin fretful tiem. jol as, sin quo par tile Ilexars al Pero. nueldo it allp, liable acumuladc, uns an" Los clatoo sabre lea alsecleguto ."r
- "no a I .. uno cle Jim, su j a, ofoshep
po % oclifvcilu. desemp ca, Insegurt. rude do fail -rati.nas-coma hu- raymoa qua turgid par Is razon t to union. porc; es unyprolim: fortuava, segun conftal6a propia. do Mo.
do birra Bid. bucor of .pJauso.de,., F,0 e.r,01ande Qua .1 S.brnador de s.sta del Estelle d'e'Alabama, an at see ... tresciento, smartie de representantsis asig= 20, .
, one r fit, ucalion a Jos dentilocratias, Me *air.
, npini6n baraIjando "d.. ducaba I& postulaci6n. 6 de terrogado par at ca D". JK:;_-Jor
ri.,; till ,air. 1;s bure., posibil.ida: top. solido Sur. La lai,66. de 1950 more ft Los ,ericedores filing mix quo lee fintelacia Pm.4Hs- .'
Este it Icas con -0.1 qua gra des mesas Mis lod-via: declare, sun una so- Truman, adernis, con .u extra- monera clars Is primer gr: per. -eI senator dem6crata quo cleclarol,
I.v 'Xn !A'odc.nt"aiPon do, a aspirabs. unica- ordinaria capacidad de luchador dida de warren de lea dam rat poner de Isi froyorlit ilooluts. Lug
bra 1. b.- pars scralso R Ins republics- mans antes, qu As.
r. B c a. a a
mente a.una postula polit. ca se h. oncargado de Is par. ilrl.gGilb to ZIrvr6 b.' aVn.V. Toffee I= deradocrains; qua ,eport go obtuviefer, Pont goom In" &I
or no -Jos Jr1rrurB de is gran Indus. Ode umra se lueff" ue'r:r' fir
nunco come mhora se Pero an una ran) or medics t Is asire gut ha s uslacoorisern qua 5 to su cap mentaban districts del Sur; a W Camps fine
dist ut.d. d: %onto prospect .cl. In el ique. ,I. nodar. Emperor, on nombre So I~ to nods ingrain de Is campaila elec. perada par Bus proplas adverse. list an eaXeculaclon., little, fee efectuarse at uto are do 1. cuslea no -tendase opess fin, De IDS disnal6craitsia victerriftes. 105
Due no vr r to pen,&,carrer a ries- sombra a] ruerpo, a] Seder T' it. F.sr, obtaniendo una mayoria arro- tarot. rics. ConBervaron lea dom6cratan, an lea lonjas a cereals L can i ri. grain eonsideradoo Como shileares .
. g If 1. p a If~ ,let bueP vecire. IS pr.s- dare an Is convencidn. empara .1. a. Pro del Congreso, afortunadas opuestsin Sabre float y atras que se, onift
. c ,no .ad ion de Ins ctr- z istrunt, .or- .1to I rat, P -. Sun a( Isbol. v.1. ain-as aus.Intsban cin
, cridsd do ]as m.B..,. I ad. qua muy of sminuidoo. ED al se- 7 La can molifin das, vataclones. n au new. 101
hos inintido In cambia, ha votistid. of roado se reclujo a] uuplo de un vo- out Parotid an escafia an Is CA- 7 dos a- ficas .&,,.T= L-= %,
cunstancias actuates. Elsenhowc Pon del comuni3rue y. sobp e SteVen8on, a la ftiteiza Bosquejo co' 0 -. te4: totalicied eneami m itilletall, Fair Deal. Para no inciandicidnalo,,P, ,,,...,,r, sto burns, tanto ca larractolidad de ,untener a Busts. mparativ In. ,g.uadved, ,,rnpgt= .,s1P rrfara par cut& cauna, no par. au ,
. .a else un cam a. ev con 47. P.rj.djc6 devotion at Fair Deal: puto gran del programs, do Vlars anpeenn poUti- mande- an majolonsis uadtrogs zauo
j. Pudn decirsede 61, clue era of Los notas antertores, tanto come I dam creta. at a an dulignine de t.da ., a. Interior y, con tarts exceisclo- voice 'a Is crantlicida do repulslieson el pas-do, IRS coma muchn- candidate a Is ueru. Y con ello. in I 'I.
-a cabe, sin-ad ir a to lea del posture, domingo relatives as guer6a an CP!a u.'voJA le limdrrid'd con ., p ... xg:gwi.. Pas. tarallft de am PrOYwt do nos y delindocestats del Suar qua, -a
ran blen on ]a. Evinclos Unities. El factor coreano qu Is ortuna acoun- Scis,"rum... A caricter nterruiclonal.
Hav cropleas on abundancl.. La no- pa dem6crata. at eacagerle tan T aninudo. ban presionsInads an all .
,,,it fi6 lea victortavo antagon '! Ptorminancisron _pum an el Sa- %=
fi ad Industrial a. muy In Eisenhower hubiera cleseado-y, came contrincante de Eisenhower. lrt: ;l L r.,. a= ,de tol
es puA. do is. huelga.. IS 2Xl": l sentante republication Dicke no Nervads, Mae Ca- Eltuac]6j% Ise I
n verdad. to intent con tacasa a personalid.cl did Gobernador bra fuerte #a, at "Isons
de Illinois reduce considerable nA oS thsi a Lucas de simyatlzanteedn l !A.
fortuna-poder hacer bucrio of to- : Generales-Piresidentes de E. U munisione. ED comale a, fu6 reelegicla "An; 11.1, sto Lialidans, r of ,
"is I rerpintse 1, a ,Ire thec; fassecida Cinder de Bitter d ,- w'
. pica de clue In guera de Car-. he mente -Tr no clecir poner a ge
. .id-Y B-..u a 9 err& de Tru. bias" a an rme praillig 0 de 'a '%.;,do .d.,L lb"," "_ qua fouk .1 politico nortuenaricano I
I man". E:te motivri uha side esgri- ,.Ike'.. ,.Yo bri'llo no lucid con to al "_ mills pareeldc, a Hitler par Sit tem. .- mido cnn Pace fortu .. Par Ins mdB PlIc-- -cc-s-vi- on Ins ioltim-- so Una do lots ressavas quo hcm opuP@1o--y se barallon to deadto hate 33 y as un glut f-t"" peram..to dictatorial. En Tlorldso I
inanus. Cosa 16gica. at fin y at ca- todaria-contra lat cm-Ndatura del 99nerall MmembooPreol, so, liberal qua a YS, todes lei pro- .,
"calcitrantes aislacionistas. deade gt Joven represtritanto federal.
_; ...' T.fti.1 an president Hoover, La si- bo: IDS jenerales labran su gloria quo "lot generates son modest prosiddentes". No solime"alies ins, yeCtea as up u progslouista. Urctilets y reaccionatric George 11
0: func vin.'empero. era desfavarable on ia gu Ira. I Smothers. ocupari at excafto del I'll
at Gene at en este terreno. ya qua Ef to suerte de Ion heroes cuan- to: quo' exists ciagrio tenor an adquinags captain do la solisdaid Las causes de los .., 11 .
.qu a ge P. QUO .1, .11.-1. I
::. I fit la Propla ulanforina electoral a a ingreffan a to politico. Porque norteamoricanct, a concede deffactelado, poder a big millimisis so do] rococo to con ... ,,-,-" . .
..r.b.d. to Chicago pud. 1, man el respect y IS vFnerael6n a qua firfavelleg ;,
. '. -y al candidano ropublicano as, accono, JAI mfis culfta4g, do onto ante qua at ventidto .
. Ila do las gentraliclarles y clerfas se hicirron acreeriores par ,u .as- Breantregti a mnuncJ&r 11 .%A. -1., :,'
I iouribijilledidim. La politico learn.: trate gia de "Ttares triuntantes, Jos Estados Uniclans. FAto, y a titulo inforitnadvoo, Jim ougierre Pande at particle dem6crata, no contra Is r Ins as I= *1 -1
canal an flivabrot6 de Is Conven Be convierten on recelo y cast en la nectialdad do ontanancor too. gonamilong quo ban W& pre. Able mantuva sus positional, sino tim, clude B ante a onfg Kong. I ,
enat de Chic. to ... farm. ,A.a fii tvdl. de 1. p.blistfinv .ci il. qPf! qua Its auffientio y aflarou!i, a, an Una do tan vacant :,
.. . la haefo Pace men hermn- no gusto do que, con Ins laurclen sidentes am *I poodereast Pain vedno. Ine Estates del Sur, an ]an CZ:. mooffocratsis JJ.r.P indeformes 4
n. go. c, ., do I a .ho' que ganados on Ins c.mp.B do Installs ,,j,.-.
nialidn derna- Sin contar la qrapt figure de WashiguIdon, la "IiEN" do IDS reglvlica. .. no lee .... P its Is debacle Or 1950 an Hemert I
I I ,,Alto,. .Con oil Jos olldnico; do., I- so, I I It-, DID .... ,
des,,Praetcnd c inc inar a ballo- *&Jos president" Sonseral" con otr= quo lamblin door,. e, 111051). 1. in- L. Lehman, at wnclano ex relate. .
gas afj63 quo podemos Ilamar "ca- ob, d2 a mar y a valorar ideas, inflation nd. t.niession, ca. eclsi6n: presenter 25 nadar ntoyorkina. Dewey had als- 1" I
re.n."'. for ,ems Estado y doctrinal. litcul Pero fie Intaricir 9rciductict6s:6 as in sigindenjoit Ultenes, '!
candidate, represeartantes, 5 a se- Side par tercera vex, Pero de)6 an -1
lsmin debe atribuirse at alza q Grant; Zatchary Taylor; Franklin Rairce, Ruthatificlood D. Hay"; a gobernadar. Pero is minds .u adjunto. Jai Hanley, -
No coodfis ncurrIr de nice manern. A or are. i.ino
do ltj.B de ....... n ..I. PAS., per- '. -o'
purn out Esenhower-en un servi- vex stran lot uvvcys" a favor .1 ,
las ultimas semainis, go, ames, Garfield; Denlaigain Harrilson va buscab. .1 ene.h. lamot.ri.l. :
,,, mAivvPompJJ; utu.,r doanto mu. Stevenson ; McMnlory (mayor on clieran Of unica escafio -.6. I p. bra Hanley, ViEJO Y enter- -, z ..
.
gron, var: ha logrado to que no puda conse. a querra civill): Thed Roosevelt colonell on la Hisplanclamert. tertian an to Camara. La ha is me. rot solquiera pudo v.t.r: dim, ".- ,I
lo cle ella Y, ,at ... lol,, on r, guir, pruvor it e ,"a ,,Iuerz,, y -i as a primenfa querra Havado.vican, par norprean, an Te: antes halria side Interest it a an Pon .. '_ ,
W r "an dos quo "cla.to alrrevvtr" It con- suz espersaws, el general Eisen- Cana) y Truman lCaPhim do artinfir a n I xu, Be Jsm n Guill, an una eled sanatorio. Otro fut McMahin, de .1
I venia colocarse mas care& de Tru- hewer: Que 311 capdidatura se pro- roundtal). even partial, celebrada ache mum Connecticut, pruide"a do Ca"" Due "J" Taft yect- ,en el elector6do esponta- I -ntm Guill. agent de compra y misdiv di, In HIckenati .
La fear[. do ,or 1. ,n,,,. en Ca- at onven a, sin campanno anotado. ,an,, de llvic u y vna fn, durante g a: wer
IDS ca of S pertinez descos ridor de
rea ca unot guerva do Truman, par- run Previas. Idn ]a .... do .r. undial, funi cual no pudo vane of _pr.be" I
qua fvP5 determined par lea erro mprom '018 is Jr. "..-yB" do Inuperd. 1,,I.rv-ci6n de lot set- ,.r m a- I
- qua ellas imp loan y sin let race G'I'p ""' duties derati-ate huts 1940, fecha
DEAN ACHESON is fnclependr cla gers. no sean sulficlartes came ,.ra chinos. I ,n qua oratorio ,dt Agricu furs. Lovelan
11 res que Is anteced!eran, so destru- lei de nal cambd de Particla y spoy6 IS con. dem6cra's, partlelarla del Fair Dmi
-6 at demostrar come, mo3 antect- quo ell. formannneric eer flejar el Panorama de lan aleccio.
.. Airfili el $Grgo ... 11 ilentes se produjeroq an cierto San- nor. dideltura presidential its Wendell trumismists.
rat Pon innuirenles. Un studio. but- BenefiCio republican Wlflkleffrente a Is it@ Roosevell. Entre los republication Wundertitle, par at coal del misme, U. Ambo, candidates. par gtr. lade, r 'Jn de IA memo a derrota sutria del acern tion de tranquilidad it par to$ democrats an lon, Doul 929 Texas no tenta Pon to. tas IDS loulso derethislaz conturna- SENADOR MC CARTHY
y facunds laboriosidad. Fito as has- senhower cuanda fut Jefe de Sol son hombres n u a v a a. evenson of ,ccI on" do 1950, Sense no. ayu- En cambia, beneficiii much's Jos lo representative republican. La can, coma Taft qua prevaleciti, ca
Is carto puritan, una yerizia Para mayor, de Mae Arthur an at Leja- .Penn Asti, an IS politics deade he. de a comprender Is neemidad de republication .u caminsfia contra nvisma .an politics interior qua an me am pressurnsible, contra un ri: ..... amtre Aghm et..."
Stevenson y un problems, pars Ei- no Oriente y con to can ca cuatiro ones. cua recuperacitin del particle derrecra. at Departamento de Eatado, y as Is exterior, Guilt, an clivanto a )a val nnuy Inferior inteledualments, .
senh-wer u reduce is urgencla J. lootter Duties. .1 p inter- gobern.ador del Es do a Illinois in on esta coyuntura y a engender, induciable qua buena, inertia de lea discriminin:16n racial, habials Juz- a 41. at auditor all Joseph Far- republicans -que Par it settle no
del camblcfoi guerra, fin ember- nacionallsta republican, coma a a,.., par .abrumadora sorprendente de ci.rto made. at esfuerzo qua ,lectorEs se dej6 impresionar par Asdo Como un staliftacto a Ion dere- P. Can dverzarjo de Puts
go, as Dan cuestifin espoinosa. un baisdor an lat Nacionn Unicla. may r1a de votes. 1. ,uvula de .cu.sciones del Salvador as del hombre. M hubteraftido at= at dozen. M u on :: juroU ld
a a I be a' representara Para ell.. at flair 1. "= V er -_ S;
utlarrulo Para guitars entin par at ejecuter Fcamilis. del bipartidisma licios de In novelle a ca t I- plasidencia en me, 1952. respecto a Is supuests Me ninguna de lot 1stados it* lace, sl a] ,rediatiflar of Sobiefire, into ya an
cambia No at ha prooducida In ire- ppra las questions intervi-Ien.iles dates se rapartirA"n I I a re IM12'arliacle otras regions d6nde lea clemnicrates tobernacer Frank Laus Usstiones de politico Interior, its*
f.ua an Coru. Para IDS communists, Otros factermorse lea dos particles. San a er, I B cle cuarenta y dos milleem ,at.. igblarg, par, ,an lea che to hub me a oyado, an vou d. c
. prest n. toda d, rovec or it M& e.mun I. an funclonstrio. tralaban do abriorse no, obtu inhibirse come F. tilow. Las hulao tareld6n an tan problems in
guerra m sto on aspect do unu via, a on Ilgero me. d: bathes. Pica par". pit I i e eloolores, entre ]as setenta Ins- p6blfco., out came Is vluon We, '&Iva c()= as exc.p: tambiolin liberates dn fachn: Tobey, clonales. Taft oriulloso do IA=
reani.bris de altuince universal. Si, Par ejemplo. Is differences entre to& Pace '.. .. = n a inte a ona- critos on el censo. atudletran a las a campaila con
Ir, ,I- pdrioleondid. ,itntecifin so- clan.. to Missouri, Thomas Horn- dor Nueva Hampshire; Metae, Or madora ertayeria obtervid, All
despu6s de todo. bay Par. sere a dos candidates lea porclue aflas Parent herhas be- urn. 11 7 do nDi,.be de 1950. cial son, a algunos proyectos de mings, desurnicrata adverse a Tru. OrtVn: Aiken. meritiama labrielo Ferguson. dijo quo Jostlorla quo So.
to real- t:staban on ciisputa todon In. u- Truman, sabre tado el ,allacionacin
s:,se de un acuordo tambi6n univer- Es evidence Due :1 Particle repu. !a at ca d,,. it nt Dv.*.n,116, All v,.pufbIiumo To- air un tan a visar 1" cqmpronsistat do Ins ZL
rat riodo a Camara federal, cuator.- P
hubo denies d"D c Supreme a p to rr:. insul to so rrinvo de mant. h4stdle nSJIV2PIa. LTU. an lot palses-seltraWernall: at
,," no cirduriscrito a Carea. La. ba- blicano lle;:6 host "cloncle e c.6 tan a. desorr c c con of seguro medics. La inva.16n t contrisclicted.yDiv
as after a Eisen- d But mandates. Homeadamente P' 3 rei (a y dos -menos tres enevol del gablerno ylo .a p.rti- In Wisconsin tampoca logr6 p Plan MArsholl. at programs, do
'ingrotin-i., -6P dor quo Ilexer" pars mcd 11 ,too a of Mai.-; 36 Sol- d'.1 Tibet ,y IS ent.rom "t"I ,do IV
r. mB linit'j. cul.r. de su pre& ante. Tomblin dominar sabre at republican I- ayuda an armamentills y A Pac-
25 par ano. ContinuAr-A tambi6n hower, Taft. dentro r so enorme padria estrellarse contra una ob y. hilbitin Bid. ,ubierwa ,I him. 1.
munta lhtervenci6n c fueron derraloadon, an aspiracidn ley. empecataclo partidario del to del AtIlinticn. Varies republics- ':
1. -.s.ripile. LA juventud u.: p-Ifill.,sonforcri. IN not ..raborm clue Of mismo ayud6 a construir. 'Itae",nta y dos Itubarra- lucha del Viet Nasorv. fultron holibil- su
guirA afrontando un porloorroor in Pre, It te do rActer interva- a u It q If r to, Intentase, St ven,- a.dur-no. v much. -adores. m
everto. Los padres coutimi2ran in. ciorual. Sus opinlonea ,upitablarv cuenta tamblen can Ins varjos of P, turns de Es do. S, pcBcnt.b.a ment, explotodas par 1.3 ,rap bli- r state lento, cle-los EE. UU, on de- nos. Aenadorft y dipufadvis slectos, '
quiclas par Is posibilidad I ;4representan _.quedculparon at gaboned do quo rierta "aislacionismo- que rc orda- a it, servitio del departamen.to de 1.0117 candicialosi 907 -es. ernu.o of -En Is lucha Senate I&I n.ufrags- m6cratiblavert, elocuen te y P, gre r.n.varon lok petielfin do quo so ,
But .: Tru hber &band : ran v.ri-. dairdo scla P 2.1.: identity". E Jr. 96 -vid., y govern d. eE
hijas tongan qua tr a pelear a Jr. de mantra penetrate If del ex Ado, coma organinclor a ]as I Chi.. (
Coo, d 9-Kai-shek y a ]as nacionalis- Ty'lling. do Maryl., or Maine, Brewster, preconiz6 In
ca Be [I III I IS y coma dtI.g.d. do tra., Utah: Helen aliihagnvi Do.. redo, at republicsino Milikin. tam
Eslsos n ventaJas de Eisen Nod Vj4n lostillain. good par &,an m.- .ronacifIndt Pon gabioarno regional, 2,
ho Prosidente Hoover. Y In f guru do I Ki'OB lonote a las. 6 gins, de California, gut prateridja yeria &I dem6crata John A. Caroll. con avlembr6s dt IDS dos parfidall;o ;
I'le" porcig son factoresde des- "Ike" resLlmj6 todas las virtues del Busti 7 I 125 Misrom. L con- La Pugna se libraba casi exclu- La compass. contra of gangste-
'nMen'.. Ca a to en tanaleakt, el ad- uncomenvo. pues que era muv dil icil ienda entre amboi an rose torrent avvionnerve e.tc don-dersta, y or- ,I--.. Par air. led., origin 1. dr- Peter cle IS biojo. a 1. .It. ca- representaroole federal our tenla at 3, con una politics, exterior "uniffin cast a de'lasvicla. La Saguia esta halla I At hombre equidistant. Jim- ca, an cousecuencia. un debate on- Pliblicamos: ]'as demAs Porticos ca- rrota de .Igunos dem6cralas signi. moral : jer, de 6 Pemilvanis. y &alayq it* lei organizaclone, sindi- coda", igual Para Europa y Asia: I
.1"'undo B ri mento to producciAri Pin do Ind. morlh. Politic. y no. I reaction do lecla posibilidad do vir- licadon. no par atribuirseltz inter- Benton a C6nnecticut, c as reliever a Acheson f
de feell s "s derivadis. La doccila a In vez impusiera su nombre per bio. Para Ins principles I r ED Idaho conQuistoi, Is Sena
"'Enexcaeric a in en ]as escasos districts donde Ierci6n directs a indirectA an ]a Salvo Tyclings, loans eran sin- churfa qua posela Glen Taylor "He
do huevoys no vuelto a, ca tar mas declare 2upjra bien de ]a pstrin.
on la suma do prestigious alc- do ,etn yvinvissoilgidon aspect..,d o 1. in- luch.b.n. El laborisia americano impure propasaci6n do to, Plana. cares particiarias de Truman. The- at cowboy catiante. qua descorl.6 cases a. I& soloyact. actitud ante
do un d6lar ..on.., part,., Los 1, rasudo g.,,,a mordifil. r as fl Fact on Is., .43.5 hunhowor solo contendia en Nueva York; soon Portion, tahures y racketeers ran, a uno de lea mlembro, du del do progresists pars arral- problem exterlorm y ptroder :1
impue"" ,11,B af,,t.n ,,,.P" ,,Irl,. ,a,. so hoo vista en N cam- (sta menoB doladi, que Stevenson. futra do to ciudad jamAs tuvo -to de Potas impersban an sus respec- cults del Serado. Mittens~ en at W.tr&.r.t'en segulda de au oventu. anied. terrible a Is China role". '"
cost., r.blemisconalupa 11 I Pfia rrtriral ]as republicans ES conmovedorn sit escaso perspi- que se dice una organization min- lives FztadD,. ,,ofesor univeraitare, do- ra-, un republican. Herman Weiin, vs_ , I u in .. go Acheson IsIzo Sather Due no dim]. ,
g.bicaa. 1. en 'I of ,va clan Indus Ins jospechas y coo a on estaS tenons. Y eso no Fe fe ionic. El comunista ,a abtu Ion de y ..ca fin at I.tin y at japone. ker. ED me ESlaclo canclufs ran
cialas. Tambilu In.% huciga.s tocavii Iranian a Ins dIm6cratus on horn- ,6B do Ese fulL, par ejampla. el case de 6 if os ca tiria ni madificiarla IS ortantael6n.
ped.aa un evordidato a la ?rest- luchor y at progresista. despi C.men do uno at IDS republican. des putting. Eli
efec", icios on las %ispe- bre fori.asamente putern, euva fi- dencia, mucho means cuanao Fe haberto shandinvido Wallace. Scott wilt, Lucas, de-Jlli..iB, Jet. mos Jdfomm. do president del air. to full par nombranviento go- de ]a polltica exterior. _.
I erclavacceunas.havas gura ante of electorado era muy di- fund.d.ir, so hall uyoa y. e. do 1. on.y.ri. dem6corsta senatorial. earn TraVaJo. Theo,it I.r.11ZP1PP r.og Ind. momenta 5u prectsa ,,m itok senatorial a lo-ativo: Hev- Dwqr.tlva o.y. do di.ist6n -art.
Le'. ,.B h_ c r un, o ., ion(,: fiit ,g,,sl.r .plaid. sabre do ... I, franeas cle extinction. N.die Pu3O on cluda Is honestidid man era ponente del Proyecto its dri-roto vit.bje: or.- ml.y- a la-les republiestrusa aa ,
" Lucas. Pero an Chielgo sigle- ley del seguro m6d ... 1'42' '" a ca.
'I abson rthy-;- he aid. Pr_ w- .
1. del curb. En ,sto aspecin, emperor. Ins de- concretes. St enson tiene on Ion dominanda. come on 1. P on it.. c.ornbatid. 1. Ill:
Los vrec- linden a Beguir so- m6cratus pasaron car ver holier Sit loo Jabor coma ..I'- ,Tampaco intervino el parolid!0,3 a. it. At con a] mismo encarniumJent. par C'. .'. at Pa. do par a) timie y Carob tida
9 lista que. descle I!T participo. do la "ley s"a", lea imul lea repPlatiouvion y Is, ma7or parts "rem .ta
,,ra.,a,_ cl.ari. do ... de I.B 5 eligi.s.n. ri qua .cAS3 no cesoir an
-, I I. a
biendo. aunrednifirap da,,,, i .,,P, ,,: moment., do cant-ion. re" B"n.coplevan-, do tfivin .. par. can I
do,, I, to a clan on dara que, 1, fiRurn do ,or so, Etados de ]a Uni6n. quo !no P, Ca one y otras gorillas fienvejan- it, I .8 em6or.tm. Deportamento he Is lialidat :
. T' ,I 1. base it ads I es. .1
ble .nIrB do 19,53. .c.s. oIn or- .I.- In ,Be do Dec.,; mrscos ,as Pauli e ""a"ll Mr.. Douglu, eminent ex actriz de Mr. Truman.
. co despuri Pcooiblemento c5ta 6po- arviso uA3 que in do CURIQUiPT olvo Para auc7 B"b"r.r"&1 f,c pub.. B r 2n Pro a par "' El alcalde d:m6crata, gut .uce- y Satiate de un descallonte motor lic Pfirdidas de
dos los ,, minuscule. .1 tide .,,Ir,u.: par competiclor 41
ca de boualica quiram uri ain. sea candid.,to. preserve v poon.d.. Do ensavoi y comenturias en to I.bori.t.- tambiAn Il.m.d. di6 at famo a cacique Kelly de clint. Janie Acheson dintite
If_ I r r Pre. presidenciales se rierta inat era rerordaba ligeramen- prvi6dic., y revision duda h.cetvon re b adores
as or del "goblerno industrial" -Y at so- -muerto at octubre anterior- hizo dupublicano Richard Nixon- alrous, go ern .
If-( .mp.r.. evcurst.n- Roosevelt. UP hub afio ir Para qua se escribiera so to- 1. a cents, large ternp. del farnasel
er c.n.ide cia ista ohrer tratskista, hicleron In possible pars. acabor con el ban- coming persecutor de lea activida.. Iu.!rr"b'1:"a St-ar- ,able 1. ,b.I,.b.! habit Ile-d. art I ,. ,, ,ru, ", umen. par un e fu a En Its elacciones 'a ""In H.ce ures dim. at stage Ache.
-b.. ,in desor.- d do frtelc ctival. Tambi6n Fill I -65im. do no, van dolerlamo, Pero )as reyes del horn. des antipatrivitless. Duranda su res -32 pgal an lion I'- j.'d*,. .on preserild, Is dimisibn do au csaro _'
ion;, invostigaco6tv cmil "" -'ed':, e'!1e!R' coma empleado durante no para atraerse at cuerps ,jaceforal'
el trump Pori it ra at Auteron aturroulando millions. campailla, Nixon trai6 its premantlor m6cratas fiveron vimcdoz of.. a de scereLarlo de Estacto. DMOtros factories go. ,a, a )a rival ..,has ",mnr.- corte Ilempo an of Minlaterio ,de El pimer. fien, ya novis dr, ,in do it area y no era possible mortar a Helen Dauglik came bolchW- ca Estaides: Connecticut, Maryland. sl6n. clartanvinte, a priori a, fit be
,,,d.d, 1. .,m.,,. p-do Io. I Latin d.vada y Nuevo Mixf- quare, a posteriori ya a In Oll.- r-- do In., Pairs; fordo5 ban ido Agricultura y en el do 1. mar n. soot. do exitrocia, publi- 2 lil'i 12 racha de asesinatoz of upturar qua it dl,,n,,m dlvl- Colors go
En P lips 'a' y ", ca "_ kr,! do Tydinten= roulsifin no habri de tertair efecloo',
,,,cun%,cn R pmrar a In cArcel La, materist- It favorece Matc 2 opini a pr,6d!c., It "Were y People's y rs- a sus author. core' '; te ce. at
looin, habin quo I 6 6n do. Inc. d,,igid. ,a k Erich He a. lox bar In venalidad d.tsm9Z..aPl. ", r' don a y Berk land produlo Is, del be I huts qua @I Rculdents, Ito dispoini.
7,, 1I.HZI, rcogj do, on cercn de dos rovier.ta ,tievJ1 ,..jo'. P esto emplcndo ferroviarin y dependin- qua se, enriqueelon grillociat &I ca- r Pfulgl6m line, dgebsasp nogrooret 1r-,.i,'IrT' I Qu' ,,, ,,,, . 1. C.ProlaWn del S, El pali "' on, ddiIsi.P 1. Tm n duv-ne"er in ..!_tc._ ,.to I &be a 1. 91, asto a.: huts qua le %to scfgj) .
oos ..Pios tiara apticar a elelcla- a_ I tied un repu. led&. Unn con as evidence: at ma
In -6, del put., arece qua se oper6 con Is ments- tv do Crov-10 CUYA Duties par of hecho. ni eliminar de losjuestas A .. bJ de I. _.,., reelectifin. La nombre
, ;',Y. IS, inenedists, op,,Iana, 1', ,cd id.uc ,.,,,,r- anside1compromi.n. carReterish- Gobierno do Nnevii York sumaba representatives a lot cruise y -a bittern, de simb,611co: her Acheson no continuni of fron.,
an %,or go, a .a s, of ca It I d ..III, = so '... P M _0
1. in'2 Do, i a ant ,Jr
'dodd all so quicre mi. In 'nn ,d ,nnrleamericana, y on Lium freer tenfativits, Otra tie sus a 'plicl- of
1 y justamente se blades, de earn ... ri I Theado 9 Roosevelt MacLeldin, Al. te de is Cancillerfa, sun skillmd -. .a, at fondo a cues"inn. do- el'jurg, do, In v da, "unin" no solo electors its Sur, donde sf, creyli correligionarvos, Stephen Emqry, dad. Una de istos, 61 calif de humble de ternparlioneet. b.t.II.- calde a un. 0equoths, chad.d. vitt.cluiso. IDS derildocrattals _41. Ist I,'.
1 -d.jd, Is: espaidel.um qua h.u gr6alms prueba eleelloral. No it*
h -,h. not do c.odkd.t.%-y 11. -111" dich. esto con clorlidid., pas. ,
..V
11,11.5 Mr Truntaii, qua aparritio se desprende de lea mand t,-,'4
no., tact. rorsonalles came. 2 rft ,.,,,,, rldnlntvol. dtdo'lcd,
,:... o5 or
'd, it pol nal.. it, a., interpreted ones qua Is Prenta Callsro.s.- "or "' fn=_Ssssd cede a is' dechuratelifin-faresoulsido, '
,bhg. _I N I, .. v-- e -, hate pace par at people intersonade, 1d.d.ta,* I ','it ".1elol'""odq". an .en 11 Cartones de la "is' m ans J1 /g; IN
La Semej.Pra ratio Ev- I PA. kjw 177 El aunt.. an Downie at punts do .,
-111-r, S -r.noim, ha son. I ...... 1-1 I 19, o vi.t blue ..'
I A 1. -no hoohna '\, ,-, ., lf" ,,-,, "k J, .. _. A.1l he iddo stacondc'utenorut;:
I'll- Pool; I -f -- -7 7- t-, i or. J z t )
. ,
"" 3 1 1 dew, duristreas cooler. CAP V&
1,l,- .hvvnd.r on.. ,,,, I .. ..... I on, ,F, f I 1 T I = ,.;.o,
q ::- ,.I. ),an -.d. lo. cloinid, ., 11 _, I A ;!,,, 'Zl, ) i ,4it,- -, I do furor. sale par It
_-, -, U ,, __ I ___r
vv ,,:,are. re 'oIi
p"'., laid -Pt,, 1lIf,,I In .o I I I .4 I ", Jb-6jPjjj* de p"do. -sleo-sturrilde-
........ n. .. .-- .I ... ...... I ... I -I t*- I I 1, 'Peffmon.,
...... le, XnI7r I k -) 1. .. .. I __ I __ I Aw or. ...
-IV A
. to on .. 'I ')" I ... for"
,\ ,i 'I- - %,.ha man dI:,onuMH:&%j, 1, lot
,Y". \ hochuT o.deltu rabid
,, ,, 1'. 'r ,no . I., bl.1'.1.11, -1 1. .. .7 2, ,md, me=
, \, ,-I' '. -4 / / '- . I ; I -7t -"..-I.. t oll I // I I I I No, _) noxnarm. code cual rate dengfrowu
d fr,,oIl...An 1u.P1l,d1.o 1111,111 -." Iifll ,,_; 4 .1 I I .. .
I 'I loo, P 10 Is .. , .1 -'I .. .- .. [ !EE liable. He butsidd par& anuessilge."o1dons onlica. y .."W's of." ) ( I I :1 con at qua un arntesso --pu8n.
!',,I',' dnialklu. p."I", I I/ I t li", : -----;w mosporeaw.alde attirnoretom- .
','- -Ime Iva on. l"o'llon- !; I I . 11-111 bre do cOnflan' u' ictut WL
1", denoin ,.I. I 11 -1
vi I .i; temple an lot
:: vltbrv.l ,I've "I ... b.,l ho,""Io. ,,a I of -hig2f irrr
'I ...,
,_ ,, I ea s, PfTdTert, t"j 'go ;L111"Ill. Pueltilt ...... I ,,, I .7 "' a ... I" I I'll ?. 40 I I I
1-21. y rcirlis 11 i ___ 1. _pars ].a rtmofl motion fsvnr ft I
Ifin .it .1 cil.ldliod. I z, it
I
, "I -- I _7_,;1qMC._11 ____ sida .l'.
I I : I V
',',"'. .P' '.' .*".,.,, ,,.I A ,-- I I
I Mun,40 Afio M DIARIO DE 1-i MARINA.-Dotiflingo, 2 de Nov. de 1952 o .0 a to o e o Nigina 51 o
"6 a en 2 ton me- I& rut& del 6 11, duda plrer Can U nI?uoq.u.n1.1,urmC d daghlnnlim n liElcoialder,% frente &I qua desde-el cornion- do cide Als
OLn14 1. nde.IltUCidn lnmt- an "a do. quo me to sul. tire as Co.! C, a an a an l! me ha cmado'un.continuo servic)o
cll,,*naro CaSIZ1.01 a atf mi, Ca
dll;.* pon.am Ins Planes clecidentalep 7 lritba nit havabres de Is policia Con a a ashington de Cis a rut as I hecho de que Una
tu Una Mae" 0 nil do In del mi. am J= es asm tres Estaclos. reg 6,t Vila EIr el 2 k4T
,'ad,, dill= da. .In Is UU echo,fi t,,,, eirian pui.enes. o1scutiond. an pis de itIntera d, .7,
X e me an a b a v "'
ug. BE -gut do d -ull-do- o r.. Ap.rtey dord.do, go 'u I demontual 4 )Jamentc 500 1 net .. rf.
anadle Inta de abor- an of Iclad ran Jos clcm s ddelegatim., 11.
Ile an r. at,
mente ra ennsill tag. ca. dar. par& an Cause n. b... lidclas J .n.6. d. diif.d1limichi., him .1ab do. Co.. e Is Imperfecci6n d ette nor.
as de n,,.do viclo.
crecer*su amlstd. 'Inb, n er. I a Conduct. cJCm.G,..bICro Ifarn
Mien to lolmovelavil.ca .1 La hora mUitar? PC me 6 an as- c6, on 1. Pont., u P,.du id En mayo cle ante sum ntmor Cut I old = 05 to I Una impiesilln onslavorable an el- ran de rtpnte a. peligron B: .
m I on1r,"liza. SI a calls munifestationes do cis- 'umid:d" fde. dnin."' rt". .' 7Xt.'e De arlamento do tado norteame- I n
Va ," Crl "Acts.Nn!"y or 1, me, me 0 ande Is mincla, fools I 1.1.= & Cie In, qua -tIa P Ru Cidn de )a fr.ntera.
. to ricam, facillando to consecuci6n firma de too Acuerdom,
est, tl;Cadj de it pu*rme nuevo muy
0'* I't a ra mov fic.
VIRmiand y alapst hatia It Rusim, Este alem P. [a conclusion -sun- I to C un to de lox* ucuerdt Paris pr,,I, lleg u
no as manes parecido of qua Unix at cj6rcito so. I fi- Letourneau ha hech.
& = r ..= rov Ional hktjcq.
1corquists. = parecon U. t.mmbf n an Washington on anAlMs con cferres herizatiticoat de Is Iron"I'moof I ors. El millfte Calls 0 me- El Uniforone nueo. do It policial tre lam dos zonals. At in[&.1 vparece de Ilado deW situaci6n mutter an
ge die ban rMcXtrj&1cl.tInu.! nos pruslano tent an
ME, do "'" del dn I u.1f.r- 1.11 prJmavers- ran
ti hembra men a a-' lumber entendido me do c in %. docidn 'a term tempo. is poblec16n de Is Ironcl.1'Patle chit A qua 1. h. Ileg.d. ,I In life". L n" dolt= dlj-I.. IrZ aid"Ir.notroiatmunit.. 'U'o"= a c.cm "'n- lies"
Allen norte, .1 a viaptra del d Z elm I I- the
Ell cuanto a Ins sclividades, do no ban ch "a" con gr= fufque, 'vacr ido Clarion wtit.d.. cia.len. eov d.de. -muabda., Puts 11. an at Ind. ocidden al.del
'a Jos nallitares olemare
v, cdo. am t to -a do a. 1. no f,'1'rnu de Inform tial, rf.mda. Ral
still ridas- low arte= : Tu cl.donte no son Onicam, General 04 1.8 "Rec ubllcx Democril1c; r n an patte diezmadas Con clegalfm
'a A, an p umbattex de Has Binh, log ailing dande limb
at a Jos
on "or!
q 7,01rects, y .1 director Z manes Be mueven t.davie an de deal,. and. are,.
rom ie deniro do Is Qlclnsdetl do P,
I operational de lim am an
log do Socridad me5 d. JAI cleft, to. ..viV
.a del rZ. InI u ccl a ornpdarlre do
,us "' to, U,,.,, to ran
Is. .1 mi C u man "U'." 10 bl* of Raja continuaron sin I= g u
judo. par a %via apr & 0 am doom. Jos arsdo v" 40
*I Kremlin. at I t qua arlonte. Inter. military an onto
n. cracks. accident C Ins d.n.nnIP.clorms; antigii ciescxnso Pero Imports. sabre todo.
,un is a. Im M" P0 la"Id
Fri.,X., eadi do e os gettmn .1 menthe cast manclas &I Igual qua s.v as implantur ]a administraciiin viet. ra laironcontrado an I m smot y, an thl me narrita a. ha reg cil. do rclee 6. 1rcnW In
on a 'an.. del me it laso.n. ,red.
nihi", an 1111-11 "lmuirfida Comanclante", Cbs I at ic] a on Una kpoca de In cooleckta. humentaren
(as Ins consurms an ran, In "Camor. a Coro6cl" y "Camorada = -urollde aguridad y lag Introducelones def ION Envious
reepouesum do Una pro -Inplo,cell micas of cloonir'emlinia"imos. Gcnerar olva In nil
no retrokeds ante ns U a a r gue Ins davit co ... Dc a par. at.%.. 1; .a- on quo
R, 'd.o le.e, eficasamonle Un moseaell'
at In' ?.an,"Lum atlln' Cbarlluka. 0 a realizarse onto fares. an tantn cittablar b. and n n .. 0
mlia excesiva" El Ill t Vltl, an trant CA I ev desde catonces me tomaran :er
Im'politlcm do Acheson, m "contr n p Irganiza'd6n zue a no a Goblerno de cancanfa, all taitah. al glen aa.a' as as ledsles pars In seguridad do
ton do pan" Con Alema I rat do thin notional designado, par Sort 6 Tor astan Condition otroo lu.
a, p4oto del e0rcito do tam &cis El,,segund. President. Vinzvou, Do, ... monism mail do 1. a- a.
Muc or. del "Partid. N.el.a.1 Ile- )derilnac dn. cada din mill procills, galre; iucclaron pammaJerannente Bin
clas, full tetibido par lei ru- a 1 16
sof 'Y Bus reguldorem con In, mils, m6cratis" do In zona sovikics, qua t Nam. de chrigir Is lucha pr; a
violonla hast!IAd.d. -Las elecciones norie- hace silo. me fund6 con a] fin de contra his Incrust rebellion del Viet a h Iiigrado inapallur intr6due=nfr onon solo,.rg.ni,.. w. Miah. Ch_,. cis mayor importancla. Los
No Ins ship menos resuclia Is 2c. I
thin do Mr. Acheson par In amoricansts: filtinlos "rulzis"' Emplbro, is persple-cla de nues. acclantes agresivas de in In, do
rounbr.d. sin clar pu ter, Joel-. h.br. -.ad. do led. In ont fowfifilics ban a[do
lot on au" muhu"" Y 1A cided
reflare a Asia. Qua oil repu%11.1.1 "surve) 181) a alto esta conclusion: lam arres) do. mi. normal, 1. qua I him nous
coma suatituto del Minigir del In- am
no Coma Mr. Faster Dulles, duran terior. U. di. depu,', d or 1. fAcf] Is defents.
to ohm com,7rw den 4 Iamen I E. n pu franconortearnericarms gra Is an La noblaci6c, de Is frontiers, in
Y. to ldd.'p 'Ircip.j Tachis lag c1fras recogiclas do. bllc.d. an In sta official am- Indochina, Catlin supe Ind.
to a agradecidD especialmente In achut;
an .1 -lemin do Stalingrad. Call- munistagues qua log rebeldes de
an 'rdacchin. del T-tmd. rant. tons t..la Is. brxerdento, aparecI6 of antiguo ge cuanto a so cuanti, at eafterse, cc- C 6" d 6,
..a It me Co. 'a '"'Ipax con el Ja n Indlea, 16g]ca lentillms' 1 Came IRE de-canc- dnera u.cv. Y i 111'... do respon.birclad d7:
men *I bipar I do 1. rill- ter mis municipal, permitian 11.,rnria d Ho-Chl- fall reanuclan Ian atanque3.
as a, go I:rn,
neral Asi so ,,pan, noni Is c pars r rofeetdirl do
Ifra de ElddQ3 me alters utomilies a ficia), par a menos an Col. pradfccl6n: jers ganador at de Hitler, Vinzenz Mueller,,h. I- mente. marcando. tambidn au- = .lf=:
prob a,,,, a. general D.ight Elsenta ... r. do of organizodor del -cJdrc to a.- torniticamente, un aut to rnente an sullugglIldo. del pueblo
rat. fhfad .fen' Empera, cast toclos I 'surveys chmal communist". Los demis cin. becho-regulan Jos stamens. Win'
siva Con Australia y-Nueva lon- as a 6 PC Inbis vid. had. a] Occident.,
dia y of do Igual naturmlen con zefialan de mantra rud y unh. eu,"Inspectores generates" de Is Po- com pa.abran express "to idea, hme
C retenlando con ello a grupm; do
Filipinas y In doctrine Truman P nime an opuesta direccilfri: log Ic a del pueblo: Maron, Holmann, on emunas. at candiclato d 6
ra In detensa de Corea del V,,r,,er -a,, man crats, a In prosidencia de to. Esta. Pe raomnml Y Valj utensitif
records de votandes norteamerl. I. f ui]K .art or unmosam de Int oiLarlo,
de Formosa, C cluiri quo do- can a subrayan qua log electors omunistas qua do. Unudox: dad de log actm Ileegales comotdoo
'te a_ a descra Ifiarltruinonde. -Los Impuestoo norteamericanos
lrnkrbes Pa rP g, do puent., an
.... ads a bcdecen ala tondencia de valor ..... p r.,,rC.o,,.smv ,.Te= rernos
C141,Ton 1. far. qua ha tenido lam artido. El Catlin d terrrdnados par Run... 1,1;ln
con par quien ban votodo Ln his til- nombramicato de Mueller Came Otlo qua as loomismo: qua mi In Mde trul han octurriciali! MIX
ls expansion run an tolin. log to times afim-tenciencla al parecer sustituto del Ministro del Interior cti ud de afiante del communism' fin -avem de frontiers. Nads.
I. an momenta. lot gastas-tim
flares corde antes cle Hagar N nI registrada enrupulogamente. camunista, Stoph, y so nuavo unt. v. at.. denies Ill
Thpartamelta do lado ton Ifiall f a molam qua 78 personas fiseran me.
parecla so Inclefiniclo clesarrallo. Bilinindoge an este record-lo orme de general, themucstrancl.- 6sto. d to Indochina coma to. do cuestradas. Ochn do ellas no ham
Ism justo recorder, dead sefiala *Time"-y an el hotho ramente guvJ,rl expert mi juir otras carteor-firim an sumento sin regressch, adn. Va] ticinco do as.'
Is political, de Acheson h e% r" Vi- le qua puedi decirse at. an militia,
flik pro a- de qua lodes log investigators, 'enz ... at ha t.m.dat ahora am tag violociones de In trvatera fueen u in desarrollo military manic, li brik manors de estabill:
da par sum predecessors. aunclue con Inclumitin de Gallup, me 'I.., -ran realludas par It pollefs del
no adelantada con Ila, misms a- equivocaron an 1948, 1.3 espe- de A. lpalici. del pueblo Y menas aCm proverlas.
pidez, y devi-I'dri. SI rV1.1 11,operienece a hu, altos oil. uiblo y 16 par rusas blanco.
F culael nes de e5to. dial Be pro. clue cicaP.6m dll Vein a -Ces hubo disarm de ar, rdtrr. a h ducenocim mucha -utola. Exa. d-at
Craton, Ac eson son sus Ideales re de Slalingrado fueron Jos t
coblera conclulme qua n-dn nd Estodo, par FAtado, pa- rals m(onlas colaboradures del "Cc- man de fueg. desde 1. frontiers soC-olla. he ra.11-d. no c.aside- Alemania vIlAte. Contra at territrin do Is
rable taremi an Is cletansa do Into- recia figurar Eigenh-er 1. ratio National Ale.A.' dhigid. par
cabeza. Par at otrumm, empe- cos.movicts. Junto con el emigrants Reptibilea Federal. Ran 8140 ro&reses vitalizes de-au pals. d-t.r Bolz, que de5de indam 28 violation. do 1. frantera
culando de asta ormil, se Cie.!- 11.3"Th'st. 94 his R
Francis, y el.Sarre ticaran coma Ft dos eg.,.. sin. V asts. 1 6 stado n
inzenz Mueller fom6 an 1. En las f ronteras par lag aviaries rusm. Un iiduanero
Para I.. derrulcratax, lam Elliman- zona I .1cmilm murJ6 an Im, sono occidmt#4
16tica of Partido "N.cio
to.: acrnia" quo haste at Deade hace on afia sprmAroad a consecuencias do dimparoms efecT- factories entre Is Ala- Do- am all
...f. 119"'fBobin y, a Reptl blics numca ha tomato parte Cal lag i-jec. to
Irancesadee cmn, .. Una ormistul quo i, mente to guardian federal do pro adw deade to zons wYliftica. Mu
him ertintudo. M Co.- h. do- tecel6n de In froater., vigilm, 1. a- than vac.s y cabolos-lbmrr siila rotiller franc&E, Schuman, sJudJ6 a Alabama ............ 11 dio a. ora a oral cian anligool mi.
ante estancamlento, In Pasada Ali- tur s servii;l Para clue a log am guridad de In Repatiblics Federal hates. Unas 50 bee0kr"s Ae. Battles
Arlsonamin, ........... 9 E las C.- puesta en peligro par Is terms
man ,el seflor Adenauer me re- nusthdos Ile incorporen a ban $Ida quitsdas a Is Re0blics,
fir16 a Georgia .. ......... 12 crtos mi farvs alemares de Is zo- agre Iva de proceder do lam elem' Colgate, an tirminas an P Federal hvanizando flegalmente Ila
-ante ecklon. Otra noto or d:11 Deal. a a so vi6tica dcntro del ej6rcita co- menstas at rervicia de log soviets Pon
1. nilitin, e So so b. Carolina Nort 14
,me Par jefe del rre ate Virginia d a munista. Hoy en din Is policia del an Is zono ocupada par lights. Las its do In fronters. Adernils vallode convocar a unas election as an Ithode Island ........ 4 Pueblo C.nmdvmtm* de 1. go- diez mil hombres destacodus clescie gas miclulanam hain stdo requindas
todgm Is cueneR carbonifers,... Mississippi .......... 9 vikica cuenta con Unas 220,00
Kentlacky ........... hombres. La visits de Schwernik, Luebeck, pasando par Hof an Ba. a log propletarlost de Alemmunis Ce.
lo, quit to lo, mi: al catalog 10 bm .oculno podri afferent porteahora, ma, In primer visits del Progdonte j viern, haxta lag regionem de Passau cidental. Ail, par e3amplo,
d= ho do-qual, op& ran ante Slete Fxt.d.m, can 43 vrI.. do 'U'a ,in put, .. sovitituo, tuvo y. qua tambl n protege Is Iron- rrido Con tax miliquinsis de las'aal.
an on. lox alemants cle Bonn Para- compromisarlas, me consideraban qua dmt nguir necesarlamente a ]a ten del.Mar Biltico, hall contri., nos de carbiln vegetal de Braunscls-'
-rep I blica. democrAtical alemana" buldo halla share R In tons de weig, "ran do Helmsteollij!de out va11 did.. a calptlichmar 1. ra- segurot. hace union horns, par. ante Polonla y Checoslovaquia. co.
del doble tratado -el do Fisen bower: garantizar, In mix possible, Is eju. for sproximado'de ndtlonft do
Fax: Y at del e),hrelta europec- a rn. uncle, I., -fin imP-,t.ntcl
on tell cs I U.16a Soidtin.
negt rmnCL. ..bre at Sarre. T'll do.P.6, do 1. pr.Cl.- rJaladsperhoral de Is poblachin de DbL L. 'pages do Ios' pescadores
C.;one at W luillico )a. sfda conflas
;letir qua ]a reg 6n ]Kai .. ........ 5 maci6n I a republicann democnii- Alern nia Occidental qu. i- y o.d. inurne4ble. votes.
ra"tfi moractid.. -dCWo* V-- of .. ...... 3 ca alemana" cread. Par 1. trobaJa in y carca del teh5n cle hie. Nadi. smile ]a quo nos reseryan
'd ej la.viets.
car nife, es or
hact mis a dos shos, at siguiente New lianamplifir. 4 me -tllta realizer he,. pr.gr.rdgkM n: Kamen ..... ...... mA sovIRiCo de In militarization de rro. A nque Is guardla de Prater. log toilets pan of future. Pero-,
A1 1113 89"- leng- man- maild-d' Nebraska . ... I., z.-a. ad.ptanti.l. Ins form.. 110s, 61tm os momentous de la "Gire I ci6m du It, Ironton, de In RePfIbli- hay qua clmlcular quo Is ratillia- ',
Dakota del Sur .... 6 na Iltrires de in Unf6n Sovitillea. ral estil complEtamente me thin del Tristaclo do Alansaills Y del
In Irull ....... 13 Mia dras fordo Ins planes Para in c. Fad,
doll Union ll- Defensa Euop- v I nJI6
.I. mass Dos notois quo ressfoonden alps ildistacts cc- Taunton, diligilindo" a seta nouract compact torizada y armada con 'Jostles, pis. Acuerdo.sabre In U n de Defect.1. 4945). Inclination a Ins dern6cratu coollnente.alemin no son todavia ton de la gira do propaganda do lox candi do ints slinportimantes. Abolo. Adled Stevee tolas, ametrallocions y pistols
otr costo ,a mer.,; pro I I datoo republic
B) Tod at onarblin qua me pro- sumdronse Ian siguientes Fzta. president del Entado Yocilic. no (Eisenhower) y Stevenson son, dirillendo la palabra a M62 do 20,D00 ametralladorns, as clemmislado dhbjl data drataques de titania per parts
doc a destivind. 1. a- dos; chwernik. ha tomato parto en Is (dem6crata). Arriba: el general criparece in personas, durants, act qlra par 1jew Jersey. Para ser una protecchm ail a Ian elements comunimitan de Is
Cold des in talacl6ti del ejdrcito sovidtico en Wells. AP). tra Is llamada polled az Can- vilifies. Una de lam t &rexg
4. don. allm, zo" an
01 n I Be del pueblo
aelo = sriln &I Este. principles actualmente, as frtmtm
det Sam, .1 alloterns. Art..- 4 El reclutordento de lam atemanes qua estA macho mejor armada. Des r. y de refortsir su armarriento. LA
:dur an Is zono sovi6tica coma Ballistics de Is aparich5n do laguardia de pro. ,Xuridad an Is Repittilicis Federal
F= 6 Incorpormall- L.milmd. 10
I -Y on Fesim- ............ 13 del eMrcito-comunista no pone a Lat Primera. postulaba qua ]as fiier- an ]a ru in cle Hanoi, aunque sin ano an cuiso-estaba-previsto-Un to.
zlig britilaicas de guarnici6n an el afrecor un polig-ro iornedlato Para tal-cia points veinte roll leccift de In frcntera ante full art me- -an menim- -en peligra an squellos
CIA lKalen ]a ajorto lowmen- 011clsho . . . . it Ian movies; ante un nuev. poll Canal de Suez, no menos de Chi- ]a ejud, d Abort as al ej&rclto Iran- Francia presupuest6 Para onto a] sho pasado durantelos ftstIvA- Jugarem cercm do su fronteni con
Comoverde at=- Luatnarten- de Berlin del onitsom. 4L gro. A] mismo flempo qua a" c cuenta mil hombres en Is actua- eds y del Viet-Nam of qua contra- 1952 un total de Santos, an Indo- lam de 1: j vented comembita an at Fate..Esta, franterm, me puede amD) 14e missile Is Florida an an Ian formations; de I .'a' lidad, debian evacuar sustposicia- ataca an to direcchin del r a Negro. china, do cuatrocientos Uneints y Berlin-] Pahl' i:16 do In frontiers,
is po h 11 -2
:le= A"mghEiV.7-w1dr T . ............... 24 icatipasando. tanto In con adia de Do Una y otro extreano, enten a. claco mil d I parar con unim herlds qua mantra
""' do! cle Pieck tr mi ones a ranom. de tuvo t6pidamente conflanza an log
wash nitt ......... 9 Y SChnvCrdl"keb1 ",dI!:Jn.. t6gica via de a)4ua coma to mos qua Ins operations no deja- )as qua cuarenta y ocho md] exthn continumente. Xn interim del Countas" fraB1811% We qua is IV del pueblo m udar
a r ran an soberania do lag tierral hay inter- rin de estacionarse poco Puts a destinaclos a subvencionar lax fuer- hombres del uniform vercie. Coma- da lIbm ta