Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I __1\ I I
120 aftog al Ret-Aicic, tie lota Ine-'
retilet; generates v per ... anentef;
"El periodiiiino es en loexter- I 1,* pvrill I I
1:0 Ella prcf.fefli6n, ell lo i iterno' I I I "" 'i, E' ",ii"" ] -0 111iis I
11-1 I"cerducio". DIAR I 0 DE LA M AR INA 3wiguo defiabla casleliana. .
Pepin HiNero DE( 0 0 -DE I I I o I I I
_qI% I"Ifl-I'NSA, DE CUBA I
J'a Iblialla, Jlleyrs 23 41 Ortubre (it, 19,532I.-(Cinvuenlervar In fel) ll(lcil4.i:i),.-S:Iiiii).*. t,,.N;Iii(14f,,(;(,,.sii t% Bviiitit. 4,--ritm N It-viall. PH V(1 O -.- 5 (T"'ITA VOS
AFio CXX.--_N6nwro 253. C rio (Ile la I I I I
I .

I I
Atclanza va f tiema de 85 millas CUBA. 1- I CTIMA IDE, -CJCL0AES, 'Sc collsider"t posible
I ____w___ 1, I I ".
. ./ I ; I
1. -------W-R- ______ ____,.___________ --_\_'____4___-. ,i-tLOY,__t,,__ ,_'_4 I -Im
C CIO- ( i____ -1 Ae--87-500
'I -Iwc---- -,7 -4\ .. I I / ..%
I 0 1 1 fe F It 1, vel U 0 1 "o '. I ,'I - N _-Ittl ItIza I T s,-.
I I ", 1 -7;;_ I I
III, 'It 1, 1) __" I
, x '
-(- co l )it 10 "" "' -_ 11 I I __ '110y tocer. si t fectai it a C it I I Ile- ei) ht ettota antearera .
i: I - ___ 11,
I I 'I""N A I ,,, ", -_ __ I I --- ----- --. I '
, \ *b b' -3
,2 \ -- -i4n Acm-al (if- EU., thire clue
Enoontylibase it it o e It e a, undis 160 ruffles ;if Este tie Ill is I a (if Swall v I -11, _. J941, ,-- _- _Ilyrri;.jrfv de la vci
-11 I- ,- -, s -, ,:: ft urge fill rouveuio imindial, para e ilfar cxcesiti; (is
I" I %
it 6 su posiciffin, atinclue no pudo I I
I *
130 of Stir de Caiiiii Grande. Precis \ _.iI -1 .- -. "' "'
O 'l, ...
I \
o. '_ I"'. qw I I .
fijar on centre, un avillin eaza-huracanes tie laflota de los E.-Unidos bunigjujoy A Ow Septurnib I woflureWiii. v title Cuba ilebe tener alloyo Ile todos
I I i_ __ ____ - __-
A, I I . I 'amw, cf.f, ALCISTA
INO HAY INIMEDwro, PELIGRO PARA CUBA 41 I .z ,Quinientos muertos --
I Los cielones del I I Delmle -lIl oil azi car
P,
"hillue ItintiftEd eii'lut inovindento tie fratilavitim e / fii& ,babihdad ,le elda I .
. ( / .. pill% incia do sar OCasiono el ras de
incierto till riwilio, que supli havia ill Nortie. nies tie Octubre I I, I , I If ., I I ale(tada I ,lur I-il, de Cuba 4-tric, CAmara Ile
t % P-ba ,.1,,,,,,1.ai' "e ce
, I, ". -ir
c% I ", a de
Terrible ga I v r lia azotil las ii fir Hdrifla - ,, ., I lickcit,- mar ell la Indochina lit, ( ........ I(,- el ilia 29
. .., l 11, I., I -I,, l- ., .11 II 11 I I ., ;, I 11. -i, i '' I I 1'r --F.
- I 11
--=== I. Crav da dj,, q__ i h.". ,11 1111.1 .1 1 .. -, i"I I ': : ... S .... ; ......... .' .' I : , I ,I, I
1, I till tif(,)Il ,I) la, Filipirl;E, I I 1 I l%
.,, i: 1111 11" I ;."\.,. I I I I
, ,,,\ 1 \ : i I ill i". ,t rut
it f" ... i;\Il;W : I ..... ,? N, I I I!, i"';irl I- .,],- Ill.
,I !I Ii "" ,I _- I :,., ,I,: ; i'- ,I, 7 a J-11- .
I.' .*\'iI ,,, ., '' _.I
7 -, i94A
_.,ll ,,, ,", ,", i -% Oct.tue", -_ -- 1. L -, ,,-- ,,,- I - -! ;1,lta_ ..
h,,i ,I -, ,-,, I!A- in "I. P-16.. K'atic. I I ll 1, ,',,A In, -Irn slivill Ill. ricl.r- till, itur, it.- ',Y,' 'r. ',', I, "n", _I hlii"t" PI11"I''I'll, 11, .. 1 1 I' I"
),,,I 11 "I'll, I'll, 111111:,", .1 ll% _u , 1 I .1 I r
ur ;. ',,:,- I~ ....... 1, "'ticlul ruclit'. Pat' IIIIIIIII .111, 'I. 4 zs__ "d I I : 1 ". "'i.n lr fxw, ill, 1,11,0
-.rc, -b.d.. allsp- e q.e. ,. ,,,dn ,I,-,,, I'- P".P'* ,I,.,.. ell ", ,apl l ,I Ill., 24 it,, I .ojili ll ...... itilit, do ,irl "' Fit, hA If ,impr, I& dr,41. I : -, -w.,I. curat riiiWOMI ) ,,, I dad ill; All ,,, x, 114 ,; o I., - -, I, I',It, In Xr.n drprop ... In. 'I u, ,:" P r ,,,
,Ild. -fA,.rit, d Iulalld.- a- ....... F. ,I xr.b.d. drifri., it,,,, A I .1 _7- I, do lip
I % I So.i.1i dll ,li (I,, ,, -- I ", del p.-vl d, -,jidt.." it, ,0-- I Ill~ del Rol ,a I,1.,I.n Ix, .the., 'w. P-,irl E. irl .,, !, I_, , uZ,. )_', I, I ,;AdAuc.V ot-to Rlla l dl ,l-i:lafI, flI,, roui -s it, ,, "'i';i, ., -Ii, I.,, ,,),,,I ,I .,.
.- ,is d,,I,. tI Il-t, d,,t--pl- 1.11elluutillenle A] one, it, ,club,, d,,D,. 1. ,.nA ,pirritinI rn ,lite ran ol free. encia fleren arl1ra inu d- oj_ I, p,..'.." I-Il 1 1 I ',-I it, ill IIA ,,peradd quit I-ilys
"' -1 I I 'i S, las huracatar, aI I Iana III Irlyeetorili seplentrional que tl llid- A, .cg.l,. ,l'.. --, I I"I'll. "' 1-:.l , ,-iltodvI,, t on I., pirtult;-o do a", I~ ,,, Ill, Nu-, ,I I, !"I I~ I_ or, -taul" Is .,,,- ,,,
I._J III ,l it, litzl at MI. l.do do Ill 4. F.51, W fcd
___4__ .- _'o u !'Ablirwe"
1. ,,,,, Ilb"I'l .1-1 1 15. 1- 11 ', "" d, _, ip On'lata'.
dl, I 1, i,-. A-r, h"', : ... I ClIi,, 11 P-11To 'Mco I, dicidurilin
. l ) Se tom an prectaticiones """"" ' ""' "'"' ', ,,, !,,Il ,l ji- dl, 37,',Ay 12,SM
-1 Ill "i, 1. ante la posibdidad de I ,I- ,,,,
1, ,,, ,,1,,,,,,:.1 ,lu ", ,to, ,, ,,, ; ; :
__ T I I I ,, .. '. :I ;;, _', *o,1z:ll., c . Ili ; -!-- :t-c,.,I-rrrdi..
'.. Ill it. cl, -1-z"'a it, Sar'. T,- luill'Il 1 ., 1, f'.1111. 1-111il;ld" S ,I ,-'I-uc,-c, do diticit
I I -- I P- 'III' 'I"Ill- .1 ;11'1, I ;tIll ill, cuot. dir
Ofil _,,, ,9
1- '10 do Ilub- ll J,:, que -1 11 1 1 1. -1 A A"m.nix!- J--uill el meteor azote alffuna region de Cuba p"'.r!" ,;,.. '95
I,; I, I ',,I 'Sau Nii".- ,,I. b V ,,:till T,,c,., ,ii,"" 'I'lli.111".Nl 111, 1 It ,, "" ;i.i. .: -;i! !Il do 5.',.5.155 ton- .
? , '-- I. .... 1- Ill~ '' ,- 'I' ' IV I I I'~ I' , 1 -,,f, I locildiIs, La I urt.
I 11.1 -1. - __ 'lilt, f',If., "I
,III Ii.", fald- n--,s it,] ill, oI It I I 1III I ,! 1, d, 2 242.949 toC,, !,I'. ,&,A I ,u k. Or-aniza Obraq Pfiblica. vivadrillas de auNilio. Sil [a eociperwriiiin de F, ,p: fr-- l". l ., I ,J- I, !III. 4113 u ,A I
. _" I .-ud, ,l-- or 1 ., ,,, ,;., _, .. ,,, I .... ... It 4 ,I..
iulIn,'j(I I it, -- rr I ; ; r.r1d. Irterrulel.inual
. laub-l :;,n,-u1a-r- .4. Sivpende %iaje -EI Florid,~ it
la vindallaniliEI 31arill-ndran la4voillunivariolit ,:I,,,, k -I , ,
I I I "I --- 6,, pill I.- I ...... I .,ull, ,I, I 1. I"W" I I 11 "HIN(Ji -T_22, ,API-L.
d'"' 11", I'l 1, If j.
_- '! ", Z 1-iIIIII-1111 I ,,, ,pprw,:,a( -- - __ ___ I ,., ,I, 19,1 ,.a, .vurtrdo
f- 1 Z ' I., III dzId ,,I I, ., l ]I .- A Il l ,,,,, I,,, q ,, dnitri, ... I, I,, ,I, ,,,, z l., ,,, I. ,, 'i, ,l I , ." i7i I oli
, _i rala C.Itall I 1l, 11 1,11ilit' it -, -',,', ""' 1, orial ,li Pirtle,
do,, ,,l,, ,, ,.I ,- ,,, ,I ,,,, I~- I 1-1 I I 11 .1 I, :I I I III" I. 11 I-Iiii 111-11 ,,-'III, -I'll-u-1111 d, dr-- '__1,J,:u*,.;! ",;i. ;, 'I "-II ,It""f.'tnlcrca ho
1110 '846 I I N I Y
, I, 'I" .':;']- 11'.',t I,,,' ',, r"r'.' ,',',l",'- 1. 11 I F-11 III I ,;-l .l d-Iluc!"d., do ill, I All I :., .. 11. A I A f" ,
,..to. I pluld:-', "It"; :,O., P, I -- P- L Illlldl d- A --., .., .11 ,,J" ,c---,1'-,la-0ll It ,,, ".a .. 'ell- I I- 'I 1-- -'J. .1 I I I, d, I secIct.,
, 1111:1"" "Il- d, .I I ,, III '--u". ,.I I % d I.Nla ,;,. ", '-r- ,I ,I It vion di, I ano 1944, ,Iie ,, oll !I, "" o :, ': ,,, _. cit de
, 1.11- it I "", Idi", '_'I.
ute ,,,,,-,. la5 p "'.., I, ill Oil I "..'I I li, I I'll I., It ,a I u qu, too- -ill -- ,- -,
Z ; 1 ,;'-:,- ,( !,."., I; 'I a if ,a C, I
d I, .. ....... re 1926. riu- I I .1, ::,, .- ,I,,, ,,,, in --- -. d.,-d, I r. I F.." .. I "' I '! 1: ",!'1-.,! d,- ,- ": I,,,, ,!I.,
11 I Ill", a, q 14 dlnIaJ,- ,e -,-, I 11 .,, it, rl--, ,I :":I.:,:. I I; 1. rdr- Cal
V .1)". 4 -Ill "III 11 ,,,,l,,a IltII. I "",1,11,1: : 1,11117a,,,-]l ;:- : .11rdidas urilrel A Oceanic. del Othroul, I racce't.. '. Fili'lecit, :11 I ,,, i I -irl. Azuc3re4 I ,I III J., flai)"riza, ,,I] ll,- ,',' l I A ill
$..a I I Il.1 r. 11 I,~ -J-d d ,!, 163 I I'll .I "
,;, I I .. At A N. I "ll. .3. ),I,, 's I ".", - 7. Iw,, I .w," 11, IIA C-o3c, iiprokai,
!" cl or !948 lo- 1 Ip11;111_ : ,, 1. ilde 11,1;1 11ri .,I"""",.., It o'cor- So tol-,., 1) I .- I J---, -hlit 11 1111i'll uii n I,, ,.n, p- 1, Co
I ,,, ,, "'I'a d- h.o I_,;,,I I I I ,,,
I I,'-' .. ..... I ,flu ........ Pgu- . 1, 1 I l .d, 1 1 1! :11111,1,rll, : ''I,"" d"I", ,,, Ii r ".
,h, ,,,, lad.,11a, 'I 'I ,,,--I,, -!%de Al- clsr I P, I I I p,----, ,I .... .. IIII,- !-pi-I A ,- se n.-gocii u,
"'a. ,Is ,lclmfc- 1", d, I I AR Ill 1(, ,_ 11 I.., I.II117 ....... .. .-I .- I "I":'ll.d. dr: Nil a ,1 I i (,or- i 'I I III,, 11. ,, 1. ,,gl- ri"Il. ull I Ill I I P;,.,,:. I, 5-.-,..nl eo
11. ,I, I .1 I 'ItUrtioulIi" """,_ I, 1,ii I I 31" I u.-- I I
He ,, : I t, I l_- 1Tl "It. 'l, 1 _,],_ ,silin .ull,,lIuw.-;l, ilrruolli r1ru'll 'i'l ""I.4l,, I )ip:,,,, S 11 -" ", 1 ,. -, N.cm ,lt
,a Ii.,lulidad ite q , ,,, I -- ,I, i 'Ap"-' lei till ca I-Ia '44, '. ,I Ill. i,
,"lliI I III-I uluo" ,,, 1., a,, I.!.- I -nc l 1, I F Z "i", _ll
11 I i I I'll'i'l, p"', f" "T :'Il, "' I' I I' ,: ,;1% .,;,;,: I ': ,n "I'll, q .),.,a ,I I na carl
.. ,l;,,,,P""',)l I "'i'"i"ll :, :'--- Ile -, ,I,,,,,,,;,,::,, ,"rlt,"!. *, i,,,In^ ,I'l.,. ,1 il,.,,i .11 .11l, A,,A- ":"'a 1,1, -111 -1 a1- 11A, .a 1.
, , I I I I 7 ., I I it ,- ,Jf,- 1, P:II-- lie 1913 L-dlIs h. Iddo
- 1, I ,, 11 l it n- F I of
'ud" ,,,I, "'tIl'., ,I'll, ,,,I,, III -1 S p" 1- ".." I~ 11 17,1-, ,,, I 1, ,, "t I 1.,! ;.,,,,I,,, till, ,ari- ,ug-dl -- ,,do do [A at lan
hl. of .Ap, 1. ,egicin dead, I.,' laclillit.d. ,I ,,,]an d's.rubj"to I 4 d, u dl 1 I I r', III "'Illo." A .. .
.3,, .1 old, do 1, Isla do S- y .1 ,.r del G,.n Cali- I p ... -, I-:" It c, I., A, r, I 11 ,,, 'I'll, A, -', A, i, del ,1- :- ,-,, in'll.." d, li, "Lis plI.-ls qu, "Ahucrule ;-11do,. to of du do ,,,, - ,l ...... I .,I t,,, It, I ,,,
,,,, ,,, 1, ,Iull- I _- H;,.s 111. 1 1. A11--, P'. : I ,T -. -1 ,. ''
road. Ill. q., III llbstrr Arla- .Ill.- canabi.so. acrisiblall .. -;, 1."Id"s ,,I ,,I, g!au pli, a, x )- I'~; r, I I .,I,, P"i 1, I,_,,n -;d,, ,1.1 El W-a-11 I.- F-Pr., ;.a I- Itll"'-, ---a a Que,
In I 1. I. u !, A p1tirl.c:1.71 Tcpc,,A-.J,)n my"a- I tt . ---d,, ,I, Al- l,,I .,I'.. ra4- P-l-:,p-ilrin. on Whod Ircalficid. Tine fu- A, raiii do arlaticti, millils ,. ill ", l;.,.", I^ ;, I. I i It, al ,,I I, I-, 11. d ,- I I~~ rado q- I, p,,, -%I,, t_ I r-,c.c .-c-,-d'. lon, tur #
In i 'tit 11;,_ I I I I .1 I Ila
.,a, I. fil it I ', ,nn ,,, 1. Prot, r can exx ud so III constituiria una arne- I _11 h- ,1 li ,I-,',, "" __ is An
,,, I~. d- I I fl l .., I -,,! '_'Ildidll 3firufli-w (1, 0 -- I it ,A, -"., III.I.J1. do 2-Ii I.clil dr,-crul -cngrn ..
;1.TA or do ( .h. .1 Ilor. I A1- 1111:%d """ ___ __ - ____ - 1'. n r_ 6 ,,uIr. it, '""'" "'-I' adittlarx-13t I Iianct.l. A e I leg-, .. critcenc.
r .= I, -- --- -Illulrvl a fasxluul. .,*s irlival
do 1. title it'glicarcurnto .1g..., h.) .. ..-r,.oi. do ill, lino.
Elect., on.,urclont. y runt cill.d I --s 1, ,ad.-,..
%,it, ll ,, ,-,a del ,,, ,,T, ,10 I ..... al.cic'n- ..'I, E.
I U. indirect litur at onvulde tm- ,A "ri"..z. Anuncian la re i J rgente Cuantia del aipgf-uto ti
Pill" _Iee 1. ilibutario 'I d ea 3 it
,",.1".1 III'11, tll IlIlitin -Iellun nue TCPVrzIVuiR unA pcl,:,, paracion u I .. a-!., I- l ". 1: "ll;
11, -t-Os ,,llIc.cl,,o an.lo, I- sig.,eni b.lot ... cs. t 'I k iloul"., 1 -- .. or I I I .. -oclvie.L. Cast &Me=
" Ell, Ja. ,a ', i ,.I, I I Ituruelal
Parte del Oblervatorie 4 o Beli I I
lin OBSERI'ATORIO DE BELIEN, colubre 23, I 0:30 p. ar. Buletin M a cap, I ,., ,,r :- n,,dilig.ol. It. ec, is A,, I I I !I-. corciM 11% EA119 .U111
I., -- de militia, ptlisw- del Caribe Occidental so h. do.l"clildo de las calls de nuestra 4L 1, -,,,,.,A., Pat 1- 1, "'. -I %I,,, .. i pa gar el i h d vascular :- --i-dit .4lica I I-_ _=
d", 'c' A io, 1-1 I .so -- parv c _&a, 0 -FlAd.6,11 ,oEvrarla, Y calata SU
,.anlc H d.l a] Este Ile :a I ll Slilit'lul lilia. I.da -A do periclon. cl:-- I u, it P , 11. I I I At, I l"!W 1
y p- ,-acu4ittleal. Sit o"c". h .A.:-l". I17.8 c nc.ovall .prolllni.d.rucru, I., %,iiac .' ,, "I ,! 'a. -
d. de Wilud Y 31.8 grades do lcvcgltud a cra, do I oideiriull I. -v uvm
do 9r, 1, do .. 111.,A,1111 11:
Swart Y 60 ""a' :,, Digpone fill Printer 11andatario title OP. aconivia. t" ,"f"",',,611%7 ,% ,litic'. .'- -1 I .? =
of al "I 1,ib.i I I ,it I III Pceaw ha" Daiwa,
al Sur de Grain Cacru ui. Los tonics roas fuertes pr6xi a diiii
cohlro twitelyff licurfad" de ni.i.; tie 80 roullas por hori on III pace, dre. -ran escala, el innieffiato arregio tie ]all valle-i [!:" -1 ,,,, - ,l It ",milido to el pro flcto Eff Confiria Con.quit" I "
chay 55 Ill ,it liar:e tzlittlercia. el centio n.,ct. ... III a doffirfid. I,, I.. ell III, I M I. a l Ill -ruca ,I, 1. title 11) 1Iev6 of orden del dia tie su sesi6n Ele hov denru a odo. El excellent. amcm.
. -Iand. I~ -:;- Ill!" ,I, -lu.,. 11 11bI11,- -_ ... g-1p.. rtnurut5i 1mytirs.
siou 's Ile ,4 I ...... s, per. so cl-; 'I c ,a'. tuge .
Cando pact, a plicu I I Io I,~ d'. P; d- T.,wWw.. del ciu,". g.rid. I,~ on L..de. .a ..id
I Vwalrui an.rl,, III calon do irA. f-cilit., ,I tirairsit. de ril, r : ac. .%I,,lIu-u,, ii ,n .... I,,. c ,,.rjjrtPl:, 1_,; ,l ,17,-J. C.,,,.I,,,. Ile lar*FJ -111cul.Ill, de ltaslalil!n t.diiila lout. y sit dieirio. no r, I_!, ba')- Ile I.- pl,.olfiv. palalm- I, ,,, ,, I, toca, I I .a If_ Aal l, !I I. I IY "I., it, Ill -11 .... tI ,, n) ,,, I ,,,l-'t di TI F,,,wuo 'III' I' ula. la ... %oil. ul ictucar &I
laroci .P." P 11OSe OLIC ,l, Pill crovioucin apt oximadairlecte Illa, I I N .,,;qr.,, d, Hacienda. Lop- Blanco 'Ella 11-11Ili6o qlue ". I, (", It "" ,, I ,'I,, Pit, of C.ollll'li ll "Il"un, P-It, '.K.1 -I, uclulind. A I., ,I,,,,.,.,, ... I, A~ ...... cub ... is Pull
No te. iveca id,) r a Grai Calmal, Sit Politician constitute un scrin p, I e '.1 o J." I 1--i1- (01, 0. 1 El" ,,,.,_ All _:, A d1""It *r'I.1LII'Ii,.'1 simultintamente.
pAr, I H I', f e ','I','l D:spaic'h. cl,"ifole deparla- "'I ell Republic. it ,- I al:!,; ', i ,,,da,,,.
,lb, Will, lAI, provincial centrals. pern sni que III. ' "' "" 'r III V'c' d' ;, I P In";' ., %Idl, "'; E"'. ". "Ell A do, Cu do ', alundo icalicarro.
,a ", r ', l "'P;le, Itr,, 1 ,irrunt, dl6,,d,, .1 r ,, An,, I I I. Ie , 11 I I!, I. ":_!'l, ,,,,,,, p.,sr,,al ".,A I., ... I III ,, ''I'l,"', 7l, i ,III,
n,,, on p l 11 'I cl ll naca-liaurlru-da: ,I ,- Isluir, Allied. Aria., y ,11 111F' ,''1'1 11 1-1111- I I I "I', I'll P ,I-, ---. --'Iuu'- ....... I. I III diii, torer ell .
", ,a .a pll.gr. rin ,, do mu-nedim.. a.lr, I put,!"", ,, .... -,IA
rnd.aw 3 ,,,,.,, I d to.' 'u. ,,;,, ,,lr JIJl,;,tula, do a. to. -_ -_ .1,yii
,-a de --rr p,,,o,, i .1 oil I rru,- dj.I Waadi, .1 I., -.- I'll, -111 1". I I, 1. I .11 I'll P ... ... I;,] ,I ... ... le I 1". A, d,,nil, _--- 'tie. cal
. J- R. G-be,.AI ill ...... f ; I', I 1-ll P- I~ Elflid., Uad,_\, a '71', 11 'I...Il ""' 1. Ia. I.-,ut- I., 1 '!""I" '"', "s ,,I -d ll; r c n pro
'Ed.) F I a""' it' oll 11, I., ,- ,- I I : ra 'Alru
RActi. del Obs .... loci. sseiorctl ,an .., d No v vrlebrar lim, I -" "'.- Icg ,' i ,,' ,'. ,-,'. ,,n I
I !,-'Il -,d1.]I!,,,f,,i I,~ i'm held- Ill ti ,h,- e- a, I P ,.it. 'o via,
fin OBSERVATORIO NMI ION..11-. M11-11, 21 H, -lubr, dl,,,,,-,,,2 It ;: ill 11 I ,i I ni-illosI6 1. ,I 11.11.11 I 1-1. -, 1, ,'I I'll, , I ,, ", ", i "'i a ":, I ,k- q ., C i sit, 111) raer.
Es Pool at _u I jul el allullei I "' '" "' ""' '* -,' *;il'1111 -'els ,l If '
"' 11'3 N11i 11 ,.I _I.a perTurbac,- ,lo,- I Iillll !,ll ... G.bu,-., ilt It 14,I ..,!' ,. '"
qu-fi, dianict- I, I , (.-- 'l ,.I-I.I ., hill'. a ,Ill hcul I I,,t tr,!,, -11 ,-,, ,aid., ,,, 1, '"', ,, ". -!" il- 1I ....u." -' I i.,Iad,,, pr- ,I, e 1-tiI 6,,r: 1, :,, li,--, quis ithal
I -Icil "Irl I1,11a, ,.A, at ,-, cost, do (:.-ihu (;l-dc, ,,,, q .. ... ,I, I Clurrittlei lnrardLtm1,- 1, (Awnsf-jo de )li llrlu .1 ", w ,A iich.in I-, 1--l .1 licl-upolli.
- ,%,- ,,, d- ,,I ll rlpoal ill I i I It I "I I, ""I''! '' -c,""I'l, ,,,,,, o an i "' I'lort -rn:,:xA, ,II'llliad. I,, P'..
I", -111h,, "I ,11 Iii, 1'I1--- d, 1, ,-d,, ,la 'I lopa-l ),;::",""""" ,,',',.,' ,.,:":",""I or ,. ,u,.,.,cn 'A
'Ica , I 1"l. I- m,-d-d. A.o I~ I 1. l, .. ; ,: .. ., ,.,
!a S,in A 1', I~~ do 1, I-h' 'I "I"I',, '1.P'I,,,,,,,,,,, ", ."",_ ,lei ,--I.. y. q., -- El tuibc-IAjr, He 0, ;, I I., I_ ., .. %: I ,,, "I"il- I figu-l I ....... I., ". ""I 'I" ... !, ii ,. ,trwn daCa'..,) C". ,,, ", d, 1, -Ili'. il I ,,,,, I- rilicticiurow, iligerur. J- Mlutu- I 1. I'll%, _1 1. I 11 I, ill, "I' Vl. Will Is ", pil_ a !J_40, I--rd, Ill ;on..
'La d 111- --Ic, -11 ,I -1 '' ll .. d, !, '"u, Ile ill, ""Il" tie ;-'llulli '61'i
"bl- tli_ I,,S ,,,,.,,,I,,,l .", ,,,,,,,I ,: ,,,,,,,,,,,,, I'l", ', ' ,' ,,I, 10- ,i ,, I, ,,, ,, i- I I I , A,: ..... I - d".,." ocluld.. "o, I", v'I'll".."t, ,,,, o ,ctab 'old.
1,'tenstdI3. De I ....... ;11.,gui, p',,,_ luri- I'll?" I l 1, _: :i:,Ilrs P-,-Aquic, tip. do tletrinarri .Itlunle ,I I I ,. "' P, , d, 11, I ,
it Till. C.Ill dii, 1" __ z. I I ", I I,.;, 11 ,,, hlu'r ....... d, tA Lt., D .... !,I'll,,,,,,, ,"', I .c.
. lar del dipartarrienw. I, I d" 11- 1, "ll I .,,I i ", I I, II
all III dA d, nanlia ,:- 1,1:!Ill I ". cl-c 'I 'ut"Pa III ;' I I I J- 1, I I ".. ,' '. t ,,, __ __., ,,, ,a 'u'..."A ,"'u',"", .. .... C"'ll". ". 1,,1111,,1 111 :, : 11 1
I I 111 1 ,- Ah.r. lie ,,,, In I ": ; I 1:1 %. "t'.
,A lEtua I-d, -- r ild- 1- puit- d, 1, RP, bllla dI TIIlIg ;_ -- 1, ,h, ,I,.A I~. q- I urkara'arl, I,. ,- o, All ."', i"', I ,,, -I ,, 11 I~ I ,,, I I, I~, -i, 1: ,,,, I~ -1. ]a, dul K-1 1-. ,I, I ... O"u, -, A
-- Ill I '- n I I:_ Ila I A,, ...... ", '. 0114 1, I jl h., -, ,,: ;!":"_I l
ra III I' -F al ,;,,r d, (:I,),, ,.-, -r, ,,,,,,,, I "'I 111"ad, I .A Hal I , , -,, ,,, ill V- r-- -,)"Il -,; lu, "" -I -, I ... ... l:, "I I 'Ji'l ., '' ,r,;i-.
F[ n del Clirihe so a,.,,, 1,at.ral ran -,oku, Nat, 11 I, 11 -11 1 A printer cirr. I, ,: .... 1. I I~ .ii""", ,!I H.1i, !"i, I .... .. I '-' .
.,Il il 'ir!o d "I',". il '111",, d d I I a,
'' =' IAi -hI -I -ou, He fit l-,p,_ It I i I l,!,' ','u!,' d ""' u Plulelpill, A1-d,,P I ""' P, 1, T ;I ,',.'l 1:11.s .1., it, -I, I .. ... .. : Ia 'I'll,
rII, 'I i 'I l atefil It'_ 1,AcilIttiI ', ill, id" P-1 II 1 1, I, ,2-, ,In --,rl.
b, p, I, lb..h d III, I A 'dl" I 1, 1, I I it ll d It drfl,"', i I I 1 I I I 1111 11 :, l I,, Ill ': , I ." I ul"d"I"'ll, li,,d- ,I !,*, do ,\I:- : ,I",','- I- ,- l- d, !" Ffi 1, I I I I .It I ill- vl- : I z ,-1 i l I I 'Ir., Y
, e ,,l, ad ....... Ill ,,,,,, c a., dt'hut, 0,2AII. ,I- P11 ", If ., ) 1 1'1111 l ''" .!"Iales,
'I'll r;. "" Il P,., I culIt driNtutic.", auflda I I ,;,', "i", I! ". ,,, III) ,' tiw-d. ,AdA -- I I I I 11 1: ..- 'I ',", I' "I 1,1 A, ir" "I f3_1 , 7, -, I,, ,., ,,:cdl, !Al"," rI I ")". I. I , ,. Imulin ,1A, of
-p1-d- r--- hlier lc9lhA& -w- rl I ,, I: ,, -fililu, ,'I lll. lorc-%s, Aiiad O title el dpac., I ,._dlIlZ;, F.i_' ', ,, ', "'( I A"." 1 I ... ... illll- -k., ", ,ii"I'll- III --- Que
P to_ _r-- -- ,rt,,, -, li, ,,, ,,, rut, .- ,lpllaulo del ba It,-,do roedid,, l , ,,,It,,I,, "'ll1l, ,-, "i, ,,,,,',, 1'... _,, Q 'i I 11" d, At ,.-rlaurnt, .1 Pod, 1""u,- ""'llI,", ." F,!Il.,l I-i-
rt!iira ,r, r! lx,],, F,,e del I, I I 11 l'- 6,
I_ d. ,) ,- I"' -rl- IIIII-Il"AdIll dl ia, ,ll 75 tudils- -pj- ." b d I If -,", '-", ., --. -;In" "-- +, -'-- 0- 19"Q rf Ill '' ,,, ( 111 l!"11071ra
- I B- cil I- "T"'i" I I"' ""a "", It I,, ,, ,,,%,,,d','l I -,', n' "'Z ", I~ __ -
gort Fill ....... It l J.s 6,d,,,s I, I d"i '7,'.',' ,' ',,N ad II, I _____ -_
" "' 'I"' -- "c"""'o ". rr'
da. I I -es, ,, ,Irl ,,,ar,6' -1 ,
___ fj,_ 11 1 11 -PluCa rule In ,I tul, , __ __ __ Po, I F., t, --olal 1, .1 -Fl.,11,. ,. 1. tuizin. 12, ,Ffirl 1. pliffrat 131
(Finuill. ojiffa ,furn. il r ,I Pi.riet. oil icouror, S IA I; ri, -_'__,,c'_ "'i, ___ ------ _. -- -#- -, -- ----- _do 5,ol, I a lls !"I" d;I la
__ "' ' I 'Wct ,T d,,;'.' ,;, i i
,I nn JO -I
'. .Pov- call. on JA C Z, 'I'.1dr, ,1,iI Se reunirlin 5,000 ferr
Ild ,dorlIad.s Para of trinInto. cl.- I J M U M
Protestan tributes que afectan ,II Insisten los olonos en mayor I,1-7 -"" "' 'd',Ad,-':, Adt-ll ":;'1'1%1,ld1I, I~ all,?" "" ""
.1 q.c Ptudle'. so, --uIo,.d %'-_',1I", i-.I, '1- I
__,ce, 'o 'as'. plan d o ,A,:in_ participaci6n en ,,b -l, R1, ,lI';.,,, ,, I, 1- ,. -no Proiincial
" "' it I'll hlrlcl-t I -1- I~
las inversions extranj eras', -, r ,' ,glipof', 'W'iia' los benef icios """" "I' ioy ante el Gobici
X d -,rI I~ ..-d"", If. :
, ,,,,,-,,:,,, ,,,Ilii ,,bhgari!o of do,' as I-- ____ -_ ____ .
Dirig ege en efle Senti(Io of -,, I'll al-t ,,,,, till .. ..... %: Reilerall of f'rf-idvI1Iv BatiAa .,it revinlovimienfi) I "- 1, De alli se dirigiriin a Palario. prr iflil por el
Ilinifictro fie Harieu(la I I l hau i rp!;- ."I I",. l I. '.. I, 1 I
.1 4"' 1 ,, Gobernailor liabaueril % Iti ilirigeule- (le la CrC
ale, ,r, I, I ,- 6,1 ,5t. 'd,, por -ra e, i por #-I Gilbierni,
In Ciiinara de Cliniercio Aluerivatia. Sit ;"l W r ,ru_' ... : __ Ia poli1jea azllrarf S 'If Ila I -111, ..'' I..
oal')q I I ld..d d, ,luJ- f ____ ", 11 'It., 1, 1'.. -) I ., -- -11 .1 IIII-1 -1 I I I I I .1 11 I -- d. .1 I . r- ' T I ,,
La CArriala III, C- crii. Arnercar. -11 I'll ]'I, rfroo, d,- ,,-_ it ,N. ,,bFtll1Il" acte 1. ,%a,,,,,,,,,d F.1 If For Angl P, ,, , I, 11, a, ,,, I., I,, -,_ 2 I ;. 11 11 '1 I r 11, "d, I '. I tl,. I ,Ii,.,
(" ba. l ,ld,'l. it,. ". ,I,, ,,.,;_ ,, ,I I ....... do, ,. i: ,,'i.'i I ,iii'd:1(till rill I ,, ., I .11 1- .", I I I I -1 I I I, ,, i, ? It, it I I ; I!
p"'I. "" """ "" ""' a f-l"'! ll I Ii I I- ,,- ll,! Filti- (al B- a I I III r.F. It, 11 I I I 11 .. I;- .11, 1, I I -4 I 1. It I ," I I '' !: ": ., .. I I I .. I ". TZI I;hltm
'llifull .... .. 1, 's di'l Nl"j, 1 I :1 I'! d,
d-11'. "I'll' ,--,nvr'A Cl-ii" ""I' "" l"I'lli'll"' irilITI- ,, 1, 1, DII 1. Is
!,,A ....... ,, ,,'."i ., ,T
duizid. let,- al ,,,,,I I. I ....... ... I fi RIPubl", A "' 11 "I 1 11 ; I I I I
"." ", ;1 O ., I "lit, 1,
Ma, "'. 1.,,), I I, I ',I I" I : I ,,- , I 1, ,c .", ., !t, u, :111-,N 111:ul I '] 0 it : I ".. ""'."'o,"l,"ll I "I I".1- I- _.
Ila till 11-11 T,,d. -,- ,"'Na, I- ch,"F",jr" to !, A, habu- ,,I,,,,,.,, I I- _Ill. I I 1. ,-.,-.;
. I '. I., i .. !" 11, l, -;, ,, I 1. Irli on, ", I ,,, i rr, I ,,, l, i , .... ..... I t t' I I ' I I I ,l I I I I 'I I I i, r 1, I, ..... u I, I I I I i :111, I I,
Ii 'i'l ,"I' 1 1111, u dlluhl- - I 1, I 12. IIIIII ,,,' I", (I I, I I f;, l?
Ill 1, alu ,,rl- ,,I 1- I ... I".1cl', III~ I, 1. I, I'll"llo 1 Illl, P- ,l- :,, ,,,-.I,- Plt , I -l-, I' r_ I ,, I IiO- ",", % 11, ., 11 I, It, I ". 1, ,,, I It
ii-- A Italic, d"I'll" 'AWlul", ".0 J'i'd, "I 'I pi.1)0 0, d, I ,I, -J'a A I ,.! I I. """", I,, , ': It
, Ad,, ,I -,I-1 ...... r,., d, 1- I-lleA ,il G ,I, ,, .i- ,,1 I a.. I I I I I --I-,Ict
,,, 'd_ "' I. .11 .u- i"""l".. I,, l" It -I'Ad r ,;,,,! ""'. 1, -, I ,: I A. 1 Ild, I 1 1. r "'TrI
,,,,a _5 n", (; -" cl o it r- ,,, i,
p i" 1',6- I- 11 -I,, ,r ,, I r,,vl-,. it I It Ill
1. Ill Pamu- Al,2a-J,, oil, 1.111, I-W,, Itur rl ,- ,--- _, ,, is "t, _, ', 11 11' TI I. %l", ..'111111'11'1111 ; I , I I I I
r ,,it h, ,,( llp d.,d, ) Ill 11 ,- A i,, ,ir I'll 1 hA ,TIIAl ,, ', ,, ": , I: 11 I "I 11 l "I'_ ". -.1 "I:, I" I I -_ I tiai--Ill~ lf".1- A 1'. -rrcil , r l'I',, ,, ,:,,,_,,I,, ,I ,,,,, ,,,, !,, """,!, lit"C' I Il ....... d, .... ....... ,- I a- I '. l, "': I,", , (11 1";, I
_,hA'1rr11I--1 I, III ,,, o ala'",ol ,,, a, rac-,"', , -H di Ill ,,""t, I'lt"'a"', T, , I, _1 ', I I
71, ;lli"l ,"Ir I d'el --H. -, I, ',, H,, 1" -a la li"It'i'lliI call- Y ':,, I I "'. ,fI "". -- I 7, I I i: 1,11111,"- 1.
" , I, 1'l,1 ,,a7,,,1,,",ir1- Tt.,IA ... r, qI I 1, I .1 ( ell ..
il I I W ild 0 1 l7ill'i't"li t %- ,1, I P, l 6 lm 1, -1 I I I
I~ (""l. ,,, I I I If- "I' r A I I V-, i I-- del
If ,c"", d, ca 1 11"I".1111"I"ll, Afltd I, Pl,& .Jur,-- Il I"
: ,t"1;r,,., ,,,1,,, s a "lld', it, ,,, _,l
" I I ,t , I I I ....... I 1- ft-I.,1..
, "', 1) il s e r I a r Gast6n ':' -- ") I)"""" ,,,, I No .se I e I eN isa rA : '_ "I ii,, -,,"
I';", ,,,,,,, -;,,'u "'-,",-", 1-1"!, It~~ ri.I1I-,1-' It ''I 11 ,,,
' "'"": ti, ,,' ,l,,,,- -l,l,,,,R ;,,; ,d,4-"'tl,,, I 'I 'i".. -, I 11 r.I.i TI _,11
r-,;,,,s ,1,,l "'o ... al 7,11111-!",,",r,,,,, ,',',,",",,', ,,, I I I % I A ,,;a,!,a Be.
I "', 1- 11, Ihll rill, ir ............. III l- burn ". I I 11 ,I,, 1: '", Al"",ada, P""'. A' Raqucro el Dia 'H -I.- Cl (101,0WIC1011 FY ll RE Ell 1, I- 'll !'Ilcl il-c111,-1-11, ,I'll, Cuba y lorll;,,' ':, ,' d e , ,; l dicgt,!la,', c"i"Wil- -,,;uq,,Av no ,,I,. L;u'dl- f O C I1nr1--u- dr 1, ,i,- I I A-l,. 1,
,I,,,,,, ,,, .1 .i;, Icl,,, 1. luill"t.c."', I ',, 1 ( N PITI LO I il- .It B-- I I ,, -, , I i; d- Y
I 'I." I .... it 1-,a'a' ,:J 171111119,1.. del De. f.jpok BI1n,, 'o l15"1,.,,,,,1,- Ir I, ,r, ,I I), I 111-i1-1- I .1 - I al I .a
iidndrlt pavlac, ,, d. dr, I Jtltl 1r, ll, tl, ,E( it ICIS "; % "" % ,, ,id- P ....... ". .1
;;,, "ap"'s" ,,, I. .... I'll",", s"'Itu"a 'e, ,an, III ,I las Naciones Unidas Isabel 11 a los EU. N PRIMER I~ . .. I I
,,, DF V% GRATIFICACION PA,( I %I ,,,,, -- I ,::: ., I r I ,ado.l EF-o"n A pucullia ,I, 1. i C C, F I ,:, ",.",:, ;
." un IA "'2""'. '....""u'A'. Par 1. &ca ... a, P-d uq',',',"b': A i S I ""
Ca irruil ole--il-11-1. 1,11-11. Is C-Iolicl- Antorl- do ba ill, n a fit ,- ,,-i .,, dl I 'i- -1 ,
A A Cu LONIRi_ I ,, Ifar cilIl cll"' E -Di, do 1. ,,,, -'2 1 "! Al'--, I -S, o 7.i I, ,,, -,, P :dd rl". ',,' ' I r ,;, ,, ,, ,, A I-'I'1;:
- tubuticl do lunli.d.dol ill -I.rl "ll,
rldl 11.1 (,.,,:, ',iAffldl I,,fr6 ung doc n s Naci.-s Uudg It I
t'a"Waa on nnuhox c.s.. A I. III I I, of '. Otra rilestuin 0,unt- 1. III dilit',,, --, d, ( ...... 1. Jit 'e zl!,,ia dl -i. 1", I- u'u, I_ I I, ourillic. dis Hacienda la ,,ri-,ld. rcutfiart., IN~ I- 11 I~ .I, I-on It.
I 60 1 it it I, ,., I., -11111, +-,, ,,d, ,I- I, :-- dad I I ,
111.1 ""I" I r.,;s11.1,,a;,rlod1" 11I.Ir r a Ldprz Blanco. A 'A' "c'e'dule file la de il co ... i, ,,I- ; 2 l III,, I., Ill. I ,:l:,ft 'ill -,,, 11 -: % I -,
I Y, e a 111A III I % "i "'II, ',' '_ ?rld. I ", -, ,,. ,, , -! I.. Ire 11; I I _11 , ,a ,
o accica r .% noche con ... he, .
,.Id,,, ru li'llicuin
I (to III lid (Im citra que, beftfin exponeldlill ille."I'la -1 lnIrls1, norce de Culil .It ptrestigi.sa instill l6n Alllcar. ,, 1, ,J- ... ...... I 1,1 I -11.01-1 I "."'."', ", --, I, f ; ,odd 'a ii 11. 111 lulci qu. V, luw" "wZi I I .... It' aclu"ItAil -11 I ", .-.- I, : -k-d ... d, ,l li -,, -, ,, .... I ,.gr tant. pit. ada. nor 1, As Fd r "d't, I 11 r_', A ", "I I
I III ,' I c.I.on tie la Curia sui 1, lu, PuZ ,, .", , _:l "i III I ,I (I ;.t.fl- I i B atula d I I ,,
dichAletilidiull. haya lln 'Ani;11 ca In ...... I at, I c" do ,!,,,, 'i ,Ilu- 11 11 I 11 I a, 1. I -1 ,- 1Z I It
x if, I .call- PA1. MI. ,1, S, ,f,,tur, on sus I.ilonts, it ",,nItalur I'll, I -1, '', , lI ,, I, .I .... -', ., I lpp del ,- I ;I '! it La, d1all.d.,
1.1da eel, ,,,,rr. MI, fro d, III' lul'u"a" quv. "I"", I'Ji ill I :, 206. A I a d irs a Oureiros. , dI d- I C.'r,"'I'l
I ", InIfia d A 'J' e an : : ii Ili AI.
Pof,,,1W ,r, of I.11111all. I I', ,", 'I I - ,.,, ,I", d. L. I I '' ....... dI:I -, *! 1. I : "'t ...... 1, h. I"
vililturrite u"I'ltirIalivit "A ) ]'It I d'] ;u't o em'ariy ir'- cu i,""or'" """' sl, ..!, ,''. I- ill t; J. I I 'I: 12 i"'i A.. If.
lu "I I .. ...... :,""':, "it-, I :11 I. :":, : ""', I "'er'," I,
7'"', A ..... I 111", I ...... .. a" P". af,"Jill A hs .u-,lu I ,t- ,--d,, Jb- & R It I, At I,. -,, 1,, I 1, ,, (,_ I I I "
,davlon, I "' I "I', I,.,, ., .1 -- -!- I ,.Pp, di ... j ........ I.
liplu!'ca., ou"ta" t, u,'"', I ....... 1; .... l ,,,, '' 1', al", I'll" ,,,,. 11- 1 I I 11, I 1, I ", '.. , I "I i: 11, I 11 Ill', ,I r- .- JuM
It u,"i I I :,., I 1. (;- t ... flout ...... J- tudisil 'a I I I 1,11 I :"" i .1 ,,, 1 I lir:, I d ...... 'I "I I 11 I . I': 111druz, III Ia
\Jrg, Ali ..... .... ... ic rl': I l'u., "I d'- I, d, ,,J.,J,,, r, Ell' J I., "I'ld'i, .1 I .. ,I, 1. 'I' "i'Itl I, I', ", i a, giirdes I _,.T. 1, .1 I- I I 1. ll- : I '' I I I ulIr .1 I~ I .1 I ,, I i. I I E.,l ll, 'tionclitt
N ginit 2 M ARIO I)E LA I I Atli NA-Juie es 2:3 (le Octi-ibre.de 19 ;2 political Afiocxx
Ntt ha disenfido III la
I's mm ,V-(jll oporlimid(id Iti que
I hoi linea del parfidu la EN, 4 LINEAS
Iflivillhf- proplilla 4 Bloqite de Prelim Demi)uralii
In It "&,I- ,.I,d.d dilldiri-W -trj,, .,I
7 13ANCO GE1,ATS1 1--no dI to pro, in-lidld
P- ill Pill,
A"w
ill It"friincillf) Ill. niflullillf 1.11 Well de Cll(m w/a .tt /XI76' dit"
P, Ell 111 1. rl-,- g,,Ititud a do,
tilde el Iti, "t -7, qr ilg! "'o.,
1;1 fch. hw! I ... t ind dii I,, d 11-1 A-i-I. 'i- IS-,,... Goo', 8,1- Aon -d di 1- 0 lg III,; Colin..
H.- h,,,. 1 1". 1 p_ EI I p-bli -e 11
-rtl, a,,
11 Con I., ilettlill- Ille 1-11 ('I
rcm .. it
el c de qc 'o,",
"I Ittzll de mdra y 5 Mille
o"i 1-e. del goIlle-d., d, g H.- Eo, d, So-g, 1,
,Pb_ pelicill-I7 -,Pllo, A j- p,- di., d, p,,,d-, e -1
..... Fend, Francis- R Y !"
en General "11- di- MIt w"p, I; Int"I"I u-- Anic I. t- ni-io d, qu B-ite, G,,-,
."d. Pal., I 'o, I aide jas, d-J.-acilon- I- scrid,,s t.1... Aolel Javo.ro. vtodIerl acto coortoorso E P-ot. I P.,r:,IP- de
itill, Illicloon) o in 1
I.]. J.sil A. Wyllie. 5 ri-.ta- p
"ovicoallelit, 'S, I it
led -I roo- eil: Ed..rd. IS, I-- lit ...
sereif;n de Caja de Ahorros 11 b ,I,od.
ahf,, 1, Iced&l,..111 1111,.1 q_ C o n
d, La .. !Iifal n 6 to
o 116
da litloPodall .1i'lloo I'. t:artas de Cr6dito aru Virijeras i nte y Gerard. Pit'. se- pr,,, 'ID,
sidin't en 0 E_,. d,1frutanda ellix1to dt q t gi -1 'y 6.de he
.1: 1, d, qu,, in delnin-11 lie, trera- die -Relaciones Exteriores
Po"'oln- l"Pid- C(irtns flP CrMitol Coniercliates s,,,, pred:ris y vaticiolos so estin rei,fit 111,11NAMENTAL It tt lw III, ,, t-f, ne Pl- I p j qtn n-es so !jas, con
,I 'ck'I n,,, I- It, ri- I Cheques de Viajeros Presta la Sargenteria I c .1 iedao e t.,. fla. Siltation del Biao- Rt- uq-qa
I IN" lom ta E; 13; liur till B, de P. nuelas re"'j-C! one o par!" d*
1-1, 1 ;o-I P I 1, 11 Custodia de Valores let Partido Liberal a ducar!- en no". y
I, -oia :1 Pill I., Tambien ahora gou a] Imillem. televish5n popular,
-,- I ......... I, -Z- Cabro dr Efectos la tareal de effifiacio'nes
d'I III eiti-tio. de plane, ci pro. I
I lit IN a, Ii 'A It" relete-cl, el abanerio tan combaticics co- Escilelil Mr2l. --til C' '-CIOI, is, ZIIIIIZIIIIT !: oln, 11 .11 de 1. pinmina, del alesi, hogare-sinfantile, _;n,d"ra. lo,"It qL" R P, G_ -til"caplial. jbafm Para ld ; varois acue- res liscolar"s, lOn parIt de pro_- -- -,o? ""' "I"' III d-, roo. held. ek fic, die -- ilmr.
Aquiar 4S6 Habana "I ii I Is ,I- gI 211i :: --- pl-od-1 dc 1 C.I. DI 1. It- El,
'ItIVIVII In- o
It"ll- 111 1, 1 I'll, I d, RI-l A-c-e- I-,, q., chlz SPs-7 pro. rc, zo- p,.
ill*, if Ill I v.%nrfi),j I, J-e A-i-, fi,-ridez. ra clda y estorba par, iodo '
, : 11 4, 'll" 1" 6, A, F.
ill I'll ItA f N I I,,, I, '' I !,, _.d or H-to T, phone CciIpary,
Agradeci Ill il-Ill't ill. it ful ol -- -- ----------------------------- 7- q .111- -- I-, 'ni., l: ,at I-IlId- I,d, bas, del Pl. q,,,- C-1., D- ga D( r1tal. ne_ a .1 --1 est, .'Inlindii en
-iari(lii. v i Ica dd "in I ."III Parfidt) P
ritt"r1l)"l-CiTiguabos fiene. Comem o r a r
1- K .d, t- rI.It" st. pl31iti. otdo, N, Pued, r e v I, it v 111 d 41 desde sit"Ill.-III,
I I, I o odigs, Elect., I n. act-d-if 'ero,'rial, 1.
I_. d, Iclurt- a-a
j z d 1-5 Still 'd.s o I'llism,
go-ii 11 ilet- aba cv--datuan en la-, fila*
para P"a I-- .1xintonas oy la m6erte
F I. capacidad z-tirs q- h
'rpald.
I- Mwl- d, f-- d,-l :,,, do Lb n I
de "r, y"'. iterit- die 1. f-d-6.
L, [wrioll 1plo p-p-d-do no Ni, "Ch" Por Jfe, act..-,
er Munic' delGraUastillfli
S 'el"e- o iod-.plo.de, Est. .1
laild, ,a coleltill. f ac I" dadtil pcIl!,cai,, po.,
It in :,I L I.;! fill I, lvo:lid ". 1, 1'.' 11-1 ,
,I, Puede quedar" Pei I M. Z, ado I -- L I
I -.1, oh,, qr, I'ni
a eirb!".
Tendri Ingar tin acto
D es e. del i- d, C;7- d,
"I" 1,-(lillial Ml-l N: I A Ora junto a su lobelisco
t rjiiinfj i'le (;uajjt fIiIjjI0 A -7, r-p- ,, l, 1 1, 1 Ill III- o-I
a or go.. -1 el E! rcioxnrc, sabd.. di. 25. con m.... ...... I. ... ia n Id,. I'%- or -1 rilalse Iln ari- silI, dliolad., -mlim
C
in oi It 1. m-le del gcpera l.
k.,did, d, I- barrio, J Adlf. del still.. it eferttliarlt
i-Por P-ircoill de L.
1, a a I 7-,' d, :it w, zi, d!r- H _,I Gfao, 1, br I 1 :1 n. ln
D, T-,,l IQ a to do, los ilhos, im
I, to, ,I A, d"o-a t. C I "' lots Ii-, tdo- I.. del rt.n Illosrtd.c.
'a d1l 11". Io i., -1 11-1 pa't'doe P111-1110 S.- ].It. s. no-sco ed 1. Chol-rera,
d to 1, -1, 111111i4l III, ie
, .1- :_ ii. ,Il -111- co-ol, --I I
d, d, -1--in diit, ,dr: wn IlIda IrIgar 1 1.5 M ddo del. -d.1 -roll hall side, inI, Ill.- I, las aot-ild-s, 1-111sy
:f I:, pill-, na i ad
II I rri Abel I,- del B11q1I Clbali, or i Oli__ I P, gt. q_ idjo, hta,- z, -m. ds al-Ides ...Iact pi-Iin-or III I., Fd-roon d, P- do I., M I, L
'oooi, t distinct -tivias d aquella zona.
,n I'_- a I ""
..... d"; 1)- 1, Ii EP I rduta plielold in, general,
R sp,,, H, p.-oll "n, F,
d, Titab_ a 11, h,, I I,,, i d-. I, a-I ll-rt,,,i,, --In ,P-,- It ,I- E imb--d- serlor Francisco A.
d 1. siti-d B,- D,-I, i "re, ra -- r, B Iota. I. dli ieldo a Its h.bit..IT 1, no y dsonsl I. 0,"',la. .1 ,nor Io, u iti- P, a! 1, oil, a,- ti,,; III I a p-,cri. de La Habana.
-pi-clo" I id d- It p-ideol, '6, a III
p" I Pldoua I i-no de Ba-- T, s- piti, Afo tra, "" la provincial de L&
a
.... .. PI-I, B I l 25 de ct.
K, IlP, e- ,, Ja raidc""'c"a
I airti 19C i ha- Ill, III I-- Haloicra, rior, a -de ud de Itts as j6.
_cs Itcre
U', S T E l 119 T j [E l' N" lf l as 't"i Ci' ,-, 'i I-ales de la gestar thertaI, ."P- oi"I", :at S- doc, 7tiende dora Adolfo del Castillo, to urridar ret sI 0&,., 't-te, 3", 'f"', ,a I I 't
Pild,, I-I-d. i.,, -,v, F-o-der ror. ,,, II, p-_ aoi ll 1-1 of d,, I it ICh, de t. 1. tina1c,, I Marl.jf -r.-end. tot
M A S S .E G U R I D A D li-, P,!-. C""o Till"'I ello-clL, I-, I i_ F-1. pod"Ile, ,I pertg-. . piitd-s. p.nt. .1 be
it, 1, -111( 10.1'. MASANA fit- I N I p- P-In del Ce- dtro-zi- 1, q t se levant. ed I. -Cr"rera
l.s pa- los d,,,,' I fit, P-1- Ill Tru,n, r) d foC.1-roo. rindiend. ost tri
M A S D IS T I N C I O N r. or, -b a -e ri 'd It 1- rall. (ONUTTE UJTAR 0 bun.._ -pe-ii- Elect ... 1. hot' a "'no de s roas A=Vjcfc.
resp-t-, I-1. In de la revoluclon redentora en esta
nois. ac- C, 6, Nlo-to, lon t' ici.d. a corribre del Conas, ;. -c'n f 11 1--ld I En at
C 0 IV IF 7 O R w o"I as C'rt'dr," on ochl, I I-- har I 1,,. -.1" -, I,- ,, P:.p.7ca, con't'., sri'o dir Alealdes y-en el mio plopm.
de C, F-, ,,, Qo'"o' M;, o- I, rI d2sfraz do orlIt. lils ..mromd,,I. pr8 0 cton", d-1, oei $150,00001, parasque c ncuFI- I Am1''d' G.,,,a se ,ia In 1. aha"r"itamd1a Ill diee de la
Pedro D,!2,d,, R d-,!- n:e,. LAITLEADOS DEL FA
Car]., G6m- 1, 14 u marian. !i 1. Ch- ca del Cal-Im
j1h, A R- R-1. A-I N-st- -I ,,p- I., rail a ei ia CON' PALOMARES ellrep- con riff-Ir. other eirod...
JIc Vam Rohet,, G, ad,--_ I l, dj III~~ t,,, e: dad. IFd.1, Fl.racilic. R. Hatilit.
1&inu e-so jet-ittoo de empleados Wilivar. goberna or provincial.
a a -becera, Guarianarro ni"c"'._ pe'trIer'licilliS .1 D- 16. de S500
W t A& -'- d' --5 "' -d' 1, 1) o "' lon"i- If"I"I do
REUNESE EL VIERNES "CUBA hi It- 1, 1 "n R 'IAI" huo I- oo.fi.o. n. vlst,;l Fj obel-ri de Lil Hilbim., PanI-e. rjo I'r li"I no.1EN' 3fARCfJA" P, rrc rn, at jtt'slcjsI-,o. doctor Francisco Pa- chin Batista. him entrega est. mad, Val) 'no, dt ,I- I", pai cilrene trai-c" de o- f,.,a de -a soblo-l6rt de 3,500 1
Fri K:tilfla 4 2 I'Ida 1", bloulairM, 11 d, Y tl- lji.III Itstim-av -1 Ja tillidad Paz Am.,, de La S
el"ll, 11 lle-ol 24, 1 r- I q, "a f"I d,' T i, Pi -I j 3:
rilito. pill -1 P-hItI C-1111- 'Jod ep,e
la, r.,h, un. "on"I d'j ....... Ic j,- a, as P'lian", u, z al p,.j,,,, PA).- ,s III ma, pro. ,,Iacjon de dich losill- li tj it/a "I'll "I 'Cba In fil-I. f, 111rd F.e p- a r, ar-, fordo aarade-,ienta por III atenclell fir R.liell. Allen- B-mr,
d, 1_1_ ambo f-rionarios pretan, soI u ,at Goart-ii-, pnder qPII Se hallabar, presents en dichn acdI d, I K, I, l-'endo ento-- ;I .-;,dad del bi,- d- :1, 1, I-.oc-d,, f--lollon-11 to el s-stoi-in ne 1. AdIcirilsV-c
?Ilci, ....... I, sos roemb- d, lop
d-I., Adriardto
L i"'Ifl.
SERVICIO ESPECIR DE LUJO --in, t141,111 Ip I i Ast. 11 If, III l),,PiIrh.. tro,
la"o 0- or,. I., D-te. Clijid- It r.ortad.,
Jose Malot Alentaxic. rt tesorero,
ii-nol el ihrtirtadr.
Llr, F A1gPIIIs v el -lote.sore 0.
Cil-k-brat-fin rn Lintf)tjar N,,,I,, D,,,,,, III 1,l, C,H o p A-d- I., x.b,-d.,n P.J.,ill
e4mill, it 4 Ill i it g it fv tej ) I ... on-It.
bb- erm", C-1, Bx:
(lei fAltiollarefif) Xtisettle 4 1
d, proa, del RI. P-hon El. i,,
Do.,. III Mild-z.,. Onedel. R.df,
d, L,% Villas, doctor Raa
E If ... "'a
011,1old Ill -to d! a C."'.g.- I, Iieho, Wit
de 0.,cpt, e irritionle
lerro"n In ... uro wiil jji0S RADIO RE .1 .1tholdit d, ayer It. I Goy 15 MIN bo,-I Pro-,iol. d ... gendoe d-df
I np-cira, ql'. P,_,, a ill a] Palarin Presidencial para en.
ICIAS CADA
t- Ist-'s, con It 31fe del Est.d.,
to on ON -1
I.I.Ildad ""I"' NOT 2olle, -tista I horelle critrega de
El A 11 "'I d' Ili IEjOR INFORM' I m- r-andiom is.bI, instmt.s rel.d,,Ia,, 'D d, f)-ta, LA 11 ,-drs con litris lieptiftcas pol
nnuio I"Plo, y on ... nntl'.
I..f, MERA EN S RADIO ...
ma ecrim-lad. 11 sinlInt, prd;.a- LA PR1 ABLE hazann personalismoa
6 am DianR por IR Barid. Mimi' i"111111111: - -- MUSICA AGRAD Re
clPal. que recorrerA todas 1a.s call,, j0NAL Y dentro de la Ortodoxia
8 1, 'It Mlaa solemn, 1 1. I NACIONAL F, INTERNAC' ...............
Pit-q.al. -frilltoo d, I- on
Innnn-r-, d-p.r:%,o:; orldriles
STJ RADIO
Flilloirlil, ,de" J. ent d,'Ob
wininadst Ill coal, ", t-IlludijAn pRIMERA EN y Fementrial. del Parildo del "Ithlo
Is p rticipant', .1 "focumento LA P1
.,o, I I FR Cubano Ortocroxos). quierent"
PAR A 1NFCDP 1'-1ES Y PESFERVACIC)NES DF_ L's Madre., frItI 1. p,.Va jo RFP-bR" "Irs fuerof
d d, RAI) del P.",;Id, 1. vtld.d y pr c: bleir
. -A col-Ad. u- S ... I rid-til Ed.ardo R
A S I E N TO S F_ N LPTE PM I N AL_ DE 0 r-iN i Bu S of-rida floral TER14IN ABLE Chlbal. dsrql "ar 1. isig -it
I ".-- ,.,,FS DF ANUNCIOS 1 1 -Q- 1. J.'enlud Ort.dox e.jA
P 0 PZ E L: T E L E F 0 N 0 1 0 y E N I' Con""- y
I- del Aluritil. "" to. diij, !. P"', ecri- Clbrera F-ritria, rit,
diiiiiii. dI Alald, 1.1-irripal, r- CFRO tell .1 strilill. d, di, loo patio.j.,
to, 'rit'lointe, I, '. E ESTE y J-1- la Vznguardi&
NUESTRAS S U B A G E N Cl A S R,11buniient7, biri-coda a 1- 0 DONDEQUIERA Qu Re-itairmartat delyrIld. dI Pueblo
-Inte! q., lt-, AUT Cocano .
i"2nodo it'] jiltTIll FN larna. hiiii-ols ,,picaldo a
EN LA CASA, d. nu?"o urt'do,
it ORTFR... qu,'a, d-g--tic, w'q.e h-,711k)CEA"DLrZCAM11Y0_j CAIIANO Y;rOCAPERO d, Lino, i -1-van"e"," "- h'm alreptado con
-Ilenann Il-o rnpili!, ULTIMO PO ir. rc., p., libmw.,n,, lorlo III' r-,
7EL.uara-*K-23 6 7 1 7r: L. rmw* A.- 6 8 9 7 7, RES DE LO d. .I,dd stion por. ;Z.b.j.r por
TE idealos du nuertroPaRldo,
p- ad "" t---d q1o, 5- FN F lo.,
I MIno 111- 1", :nl, _Q. no Wind., iin I nde. pollit, h I I- ,I con Errall. och.a. I RAaramoritti. pult., tin seg-zos
I IIII:i'lloil", -oidd'. ,_ ; = r
MAZOA( ? VIA B L AXCA6 ERA FN Su RADIO el' I program. y onsIgna.,
LA PRIM
,:"Ifon", 1- 1191,111- t t, 4 -Q.I irstaoncis con I pe-stmi-t.
PlaZ01,91a, de la, en-tre Concha ylOdeOctu6re rer.luroanecl. IS, Edloard. ll '7wlodis,
to,, q- 1,, 0-1,,- P., I. U.,d.d del Parthm Y en luchs
U niUer61dad T .3 1,7do del&erdge dn1 ,I 13-fil) I, Fl Hill; I KILO cjCLO1 riblertit .ni- 1. dictridloca
,I lad-, noun-pnI Emill-I A S50 Por I& Isidop FigueU -2 52 8 Ramon Guirrols, Josi M. e la
S P or, -to, Ili It", I, Agiliheril. Bl- Castillo y Llois Bonito
da, rl-- lom. act.... I, Militi. colitortbrols del Coposej.
Nalclo"a.1,
For 1. Ju-ttlel Ortd.xa: -Miii
C."" C"p"!"' I".
O AY 1, .... Ltriolk. Maxio FtIvadulfal, Omar Bor"4 L Qd 1)4f it d'
TEL /IL W F -/-A g to BMlii, In I., r oidad,., I,:&o rE L S EVIL LA, 'R.. Ballaidenr L-Y. Jose 1gwitts,
morni, Spo t CInh" I ,- %fare nuerrhms del 00 ejo Director NaDbr dli,,tac.111 dmd 1,11 cloroll'.
'EL. Vm=* A -- 72 Z 3 Illan filt- 1. Ilor I- SeC6611, ferperI Mirls E.
, I I'm iimai dr Ins stiftortis ii1c!d,, Villoch, B"'tha Arce. Jweflna Lo ez
RodiIjillii, Rum "Insplal.r JIII 11 Tri- y Dora Gutij.rtz mlegthroll
mortill, del C._ej. Dii-ector Nacion.l.
n P- CANDIDATURA FRESIDENCLLL
V ,A., I Mild, (11.1, M,
A& CXX Noticins, Nacitinaletit M ilR10 YETA AAMNA.-jtiell-e-, 23 tie Oetilbi-e 1, 1912 NotirinA Nacionalles Fiona 5
Haban -1 Se celelwa6 en En recuerdif del Ldo. Homen-aie a la bi Tesoreria Gen ral (II total. odo homb
a D. Le6n lchaso wittrol de lols cheques oficiales T re
1761,1 Dia lChile C. Mundial Dra. Carbonell, estii obligado pop
en So d, P0 r mi-lilio it, it it nUeVC1 A i 0 CO 0 CI I PIP It" C4 l1l P1 Lev de Naturaleza
de Periodi'stas e Cuba VXI C01101"i"lif-JI ?iV 10!il P(IW?)A Ti- illiL lfbls a'procurarse los
n-0, 0 tu'l-IM Pon i dios de reforzar su
1, ""t a Poll' dr I'I -r ,,
Mkiv m, sajafla dimillite lut",'M,
ria flivi Gt-al 4, la, III
vilitire pubjj- Irl"I
sit vi);ita a lit riu(Inil pla"a- Vl;;flll-. 1 1' I I
VA "keell" 11-ir. 11-l'-de, vo, jul ;u"'ll". 'v. v ir m a a d
EIIIL:ajad, dIi F 1, ll I, Ind- III, o'leab'-, d, --u, -r-,
Chile. s lis, -niol, at nurns.
CvuolI lot ..... 4 iolle ll- reciLlif, ----- T -re-vitarstj preffaluraUnA V-14 del otAol Jun, 1;atulli, Pa. In t ,I,, i i"i", ol"I N'a-'ad" I,. H,
0 flo Or. tIA-11, .1 [""t, let FdIII -W it, 1- -.6'IN uu I,,, 41 111 dial dt, a I'll 1. 1 1,11 1- 111 FI -A AI dv pp-a- d e ca d e n cia .
lll trw )i; ii in I itiol de I l'onnis- AbI C.Ieet, d, Calu-t- P .
1,1', will
N-A- or ja 1,17,,- Ml-m.
),I, oll hw, del III- ad. Tiableras
"ise"'Ir 11eue i-I dl III ...... in it..
lueity" auslifil, It qw. s do] 1,Wyllon d"
I, no m, let Carib, l'o vms -lielta I, ,, fall v v lo crit. "llwil. f li I Milt loo Loii IlI led', I'. la Ala,
v mltlleii, Tide, Ptidivvv lI e I..
at Orlitanill in inflediatts, d" a ";'i flat full, _Is pari. -rstrw All 'difiem s-,
e at ""I
to cl 0 AM
clitt dir la on, I.,,
crd i0Z a in' lin- )nils dp lInv1s, I P 0 V I T
detu,.": national to i-i"ji isor" C'M 0 I".1o'elue It en.d. o,,ol, I
lintiviolt" pira que o's Cuba, Cott Iliti, a ub; Anivrwan Radio, ti, .-I'litila ..a bill) I-a in. s
ts el mlado de, W I units y I ... "I'dad. do Extractict glandular mosculinct
vi wlua at rull !ruli, '"I bill. 'olor Coal, ..... de I",
let act a,, 11 1. 'Ili! 11
a or" Tiotiluil, .1 nlual
VIII'l, lo, mserible do los it, on. lin d, II to I- "'abl, i, jl1l I,, Ill .S-ruo d,
,I n b, 316mitul, it 11 1- Ilar- I labldw Cu-t., "'I o' ol y Vitamina 8,; @1 production digno
linscrut de bachit. Desg""j" lvtt loreli P.SuI y It, S-id It pl- ita ,, que Ya Aalntqs Ixesi"InWadvis I Yta ll, la iIl)ya que s" I, 111.j." lf, Pog,,dljia d, la lirlvil, I"mill.
it "I P i e dili conficinza parv hombres.
y que nos sirven par;i title Ins pi, 'C ba' n pil" .... is Glv-, a
'll"Ill'i"ll- l" d, Iis'
'I P-I ,,I N'l, a -isad, 1. I-dvnpl 'qlittle trillion ll'vli nrada oi a To a olra Inf.quitrion no can. "T ii i"I
'Ptcu, unit litlip-elloull I I. S-e. il dv Ill .. ..... lo" 'n
(;,,(a Teenica ,n rlojo,, oil s o,., ill _o, olo-a I III de
de con,"Itanos, C,I.;, d"'I"i", G tt CjI de W I heque, I ,d, s ji ; d, jo d,
,I -1,,Lol u, ill II d Is I:~ I- ildolil, ofeod,
vic311elwee"!, .It It Cabo-, fiill 'Idn, a t,,,a, a wulo dI!! I* 1 N Nill 1111-id di, AII P --nda T11____, t- V,- I"o,
I"Y' oil Co- ll.d, It Cubil nlII d, -1 di&-.- h- I,, w"i'l JI qo1j,,. I APLAZADA JA INAUGURACIOTS F LA ITAYA
g"llit bsollio d, out ja Jane"ol H ."Inho e u., U-, dei v, in a I., be- I.,
ill ol M.- 'illl j- -l 1, aill'O till la 1"A
C'.. 1. Cult~ H -W- d, E.t.do ... .... e RANCHO LUNA. EN CIENFUU,05,
........ lore- d.r e.u.n. L vand- tnI ""' ld- jnov-',
_,l n. I aq-11, .Pniu -P-n 1111, 1".. a, -'rodillida, -b- Pill.
...... ,on ', i. : C il"', dl ,,,H d,) T-e- pi"yo q.,
g, 11rinellun- ullilll,, ro"I I,, I- ello 1-1 f-I 11 11 q., ),,"a vir no
to d1a Sill Ied
,let L., It,, I d dv Cub. ,I a ll dad 11 C'_f- h,,- I
;in a, C, -h, .,,n e 'I, d, DIfl-ii NZ,"".Il, d,,. Nt- II-Iro. a""' id. C,,,de S--i 1ilZ -rlalruly'
Ile Evad,,
-Risk. 1, 0 X""m- P H,.o-d- ran iI 'I."
01 F- "ni dl -ruida- -ba- wla ..1 .1, P"', It, Aoj, 'no -a
S,-_ Gol"', -ul-i ,, Ral. 175-l"I 0,; !-1,
-o qu, )-,de 11 1 1, ...... ...
lilel, Asl- -, M d,.; 11 d dono,. di -&, o, c"mre
hm". ,f out, I pla, q .. . ..... y III A,
pulobro Ely, I scrit, _" 'I, ( I"" -'l -j I "a,
N,,,ntisdo di, A,.,m, C.- itualli-it Sa :;,
It v Slow, 1,i N-m lu 1,, clo-, y Jud.-,Ies del a ': -_,- l, ,
,Zv s Al, It,
my'. rill, I de .,iaro,. i, sAoul lo-l-l-Ineo. s _,to naej. 0
;,do It ,,vdo l"We, 1"". la, t,- ,l Fl u,_ 1,, ,a,,
,I eartaflo del I TII ill del he"nar- 'ill lall"Id- --ba-, H I ....... odo kh-, d, I,, I,,I, ,,IH 1., 0, H"l-,"', y BY..o a 3- 1 N-t-do d, la Mc,
,,nor Arnumdo 17-nandl, Gol-ra. _jo, I till C,-hl, 0, 1 ai io d1I Icil-I Mot C
hen"11110 d'I in
1,t, I blz"I !,dwl, l, 1 Allnl-ro, v-lu I, U9.1 le I.
It, Ed aeeol. Jill ol,, I, a firt d, into,..,), .1- 1- in.
,I,,, __ ___ 1111, ; B-IIII-1, 1. I H-pn, Areeiios Sspeeiaes ev
hana. s, mauzurA ] VII C a
__Il, 6 N .,in 'u, C njoc,,,Iu ,, 'I, S-,", I, I doll "It,
N -ol Edue...
EmbI para Aliami el l,' l""'u.l.- ji .d. al
I no 1. 1 1 Ilium il 'a Jill -I in It, ,
n, 11 an rod v t It' 1111t I l "I I DIARIn t
b-it 4 a I-al"
rl) ;, l.ndes "It, 0hl
al .. . .......... f P Iiuldl
-anon F LA NI A INA 1 11
,no 'I j_, TitriStitio ",eli dI ti, 1a n I Altat),in
Presillielate (lel d-111i" Ill I .1i
1--tre'lle ou- it,, d", d-d.." nma, I,a"e, iilo. is, I C-b-, "alillin I rp,-'fectualin it. III ipl-l""I o la, cl"n .be Pill Ij 'I'l I~ "I Caw ,, Jackets y Som breros
eiI M..ulit Fae,., a.. Prop. Illin.d. o', 6, lellbESTADO DEL TIE31PO pins, Miami, esp oijmsote FralI "oo oI Ell
Anierte n It, ..... C I,."-" luubles-ere,
1.11t.d. Pr ]a Crivnelto, I lit li l7u, I. di,
OBSFRVATORTO NACIONAI_ Ma. a SnI of Tlael Agce ii-, I n9l'id- i"I de S-1,,ligo no-d. I
ASTA plunt pronanciar el di I'l tg ,da, F ;,
its de Bl.rea, Lll It- de, elao' d,,1_tat o-l"lo- a
"'Pe"i"n" o "'Ito
lin de ag ....... d' IIII'llas li-I & so
-.11e i,,dadl,1 n2t paira Nihos y Jovenichos
ft-I d, club,,, de 1952, 1-' lati, I I- da-- d, .1,old- de 0Hnit
I.- f""t"j- d C.b. do
dei rnlil Los fliteJos organialidol poll j in t s o"bl, r.od .....
F-Itild. ji-rill del fle.p.: Inut. Cob- dill Tulismo Mt.ou Para el vouistinio fie lit adol ,I ..... .... -1 6 It I III- de I
1-15 -6- dt 11 1 de f,, It, o, 01 o P,,I, Fall lill -n't, 1, -11-Pi-ada, del dt-1
Ell e- t.d's T", r-'td- Co."'oion d, 1.
as P"."noes It. in de 1. 1- del
Alt CA 1-I ,a. ,o g,.,, ,uo p.,. Cillpilal IIIII-rifif-arOll ater I",
P
d do 1.111I l ACant-, I, p.,' nuiI Poll, bablecti. roroU,,jd. Its d, -,da,,_ II d1i mlrust-j
I'll tIlt 111IL M11 Collb, y lod l1'1.,n a I.,, up ha m- o
Gold de Mtisi- F. Clh, y 'tras or ela riudad it,,- nu wl, dit, I,,
I'd to d'I Mal i- t"I I", IlOll lilt
Adan., aced, "sclbunn
r", de musont, criollit y fticrall wroula- L y i;; o, a I.,
moril 1, -Mv o
pres Ill b Ca-, qe' 'on oeti'll1b, dil P1,ld-cjDies, wal-il ua y n-, no
espers. got outs d Core 4, fttij talentt.
GrA4'.
IMI 1 1. ASTA I , .11, lit 1,
TI'vintimiet II ( leit. Il d- 'I Pi-6xim. sAbstdo, it. 23. respnodto, ibulddl'I 1,II wII
flijol [,iIs-I dl r.,le do a I& inita _Ia, vi-lois Mill de Iu tm oll ldid C. ,,, '3,
lot. ll,;umd h PRI- loital Clba, dond, a,,A, Mll,
I, I alilltI duroIm a ..... I III per insut,,to c.b.- t,l 5.95 J/
Terizino, que Its prelialla nue- Ago- "Vibli"Y' 1 '
,-'s en 11, -la Ir 6, l, I I, ;aj 1, 11, K 0 TE I
'Idtit to L, Hana- a co'I LOS
P-6 I luir. p.,. h., I~~ lii-%tai iff-wVitriol d"'o" El representative tie dJ 4"
'let a 1"
,or esre at s;r, llgo,,do a -R'. -31undo Hispinico" se a 11
a lw, do,,, Cielo,
cotai"a P" 'a
Partr nubladers, Lluvi.s ell l territl ilespiiI (lei DIARIO sl. 'ul de Is I-a d, p....
'in M."T""s 'n I. 'esto de it 11,12 o Ci Ilas R-- d, IfiI- niflad reld-,at, rlsomrnl tndo n5g P., ll,- 1. Pel. I'al
Ay- ree.birrits Ilt visit. de I,,
'ICA 'In d, linit-dri ad. to. in. -trada H, dNOTA TECN o1IV el leivir J-, on, libo a. ra,- si,Flir-TKet deleglide, pora tI,_,del irpart. Q.-jet., p)
OBSE I d espaii.l. or
RVATORIO NACTONAL, 'Tja a e 1. grarl.-ista
ri.. de On rea.-Casat Bjilnt L., IlI 'In Hisipligico El A & h-1.11 a 46 d,'12 de' l"I PII blellft lerd,,ja 44 -1.,
b.n., bm rl 1952, 1" despidi6 de 5us amigo de est, ca- comn it, P,
El all. olirnmc'e"ro connnertal conn- go. Pues confinuando laselectiva Ia. clo,, P., eaec d, I., lI,:a
ti a Hi
Todos hIeboun-Iir1,j(:,,,r la
nuo emendoin scili,, i.dns '- Estld.s nor h-ha oll.i, pilett, poa Chile e,,,, poii, olriel TI P ls
I*ndcz ,j -otir,, pn- lpfl tilit, zyl III pl., glnla Itil lt-u-s end ... do ?,I eillits,
s, nall llba 'n NI Vrgmla Ohio,, Lieve .6 fell. vulle I sell., P-1 S.to-no F-it ... i- dlatliqajt,
trits e iI lI :,uli C;I cities dlej -tre itosliti-ol ,, pzj pj.oa "10 dl fill
op a trifientes vomq, of sell
,f hA .1 dadr- I o ... do I W., He ,-u-1. I,..
I i -hol -1 1 El io!nor Cal, et I a- par-i, It- 0 T"I ;it 'It.
1- d,,, telv", al,, d, I., Kln- d, --j- 1,-o I-val" an... el r-- d, Ill I"I" ii- 'waves come 1. fungi 4
r- UrI AiL d. -11 It-i'll y 111I NL.,, 1 ,I in i I "" 11
"I "". ull in _1 1 4
y- p-l, I pi-op"I Min P", 't -dla., .11., )-l- dl in
8 In-I oil,
dl
pol"on"
11, Be' uda,. T- ,.bar., It, .1
on, h... I P.1all o
-h- a Puerto Men ia Roi.bi
niol-, H.oj I -v,- tiod ,'a
Ile en 1,
1, del Mar C rhe v tattle, o It Ir- or lot d, BIshoollis
Ell Its Eatado, tambilti
lt, v .11as -elaorel nn un lentno It
7ii m, 11.1tr's, to I Part, "'!, d, A V IS O
y Mr. de 7FA nobot In
1, porci6n 3.r I Oregon.
Los ll.jas li"Gllaites e-te1,-I-Pt1lI he to u. lient- cill or im 1 7551
millimeters en Ia carte oriental de W ELLS FARGO & Co. of (UBA
Ontario C nada, Otro centre de 738 "1., bI Clint- ji,
nuturieFro.a." halla en el e.trerp Alloti-e. :
riallneste de Miixc
elde a Ye
El th. de I.s Vo. Pre T.H. 2.116,
It arid. h.e,. l anuncia, su, acuerdli) con 4.95
temper.tor., fruit. ... Iii. iiliz. buips I
_ 1. critad occidental del III C.".
be elt ternii-aturas cili.dal, h. Pro- r.P.limt. CoI
IlcolII, ,, Ilu II q- .. doe'y EMPRESAS, CUBANAS L. & C/ S, A -75
itguir.. -ye.d. desd 3. pro,, in a,
di, L. TI.W.. h-t. 1. de C-mailtie ( 2.
-1-I y P-os 11-a- IN-I Ri. y ese.s., to
"T par(t N'distribucio'n en Cuba de los
table de Call(, Crl '. I...
reat d, 1,,0 roilmI El b,,. rorl,
bid,, tjd., Cuba "i"
OMNIBUS Y-CAMIONES
dI T ;y Gr,,Tdl* I ll, Injado
ell I. I't. .1; an,
el. as prell..", ,rut 'oh, I a- Dlo,, N -, iI y
Co.num" Grande La entilot de
1-ha la or-o' it
"in on'lunmris. ),as. hoy nor I L-0. on
Trol.d.d. Fill rull- at -1, r1a Cn- 7.11- 4 A 16
litto., C.bl TiII Hun,,
,,a-I ss3iini, &hIs at ."t-ur.(_iull _,to ;nll
". s.nd, -11a, at n-1, dl 6.50
iOTA INFORMATIVA
ERVAT(IRIONACInNAL Ma.
-a is Gll-r --C Man-. La, it.
t d, 1132 f) n n, -Tn
g, olo- -%nI.Ilvd,, 17.
lra n I, A ro. n- hnr v
-Irol: T s, 11) 1, to inah; d, lamc-,olt 1;. Can 11, 11, 73i'l 7. Ru,,I LNIPPESAS
11 1 5 a I P ... i- min-l'il I,. lo, hu Ca- rEn I,, WELLS FARGO C I
Ill. 1. 1. on, -oll! 1-s 12 CUSA t,,, 11 VIll- dl d- a I-- I, -wdl ,,,
To' 0: V"Wo. CUBANAS I & C A, r," Ia -i%Into Ill ratio olt to nIla. V.,
h. en CUBA.
),or;, Is. 8:00 .. ,I. Trltal 0. Milo
hion. visit I Z Ell 10 TCCSIVO. los Omnibus v Cimrliorr "REO", "I en Vnia t-djo
57 1, Marc. en bahlo ZTamj'j b.
"R: din V, liltax 12 2n ii M, y I LIII servicio en lodas las agenLias KAISER v HENRY .1 dir Ia Rpublici.
In HII 5 :111
flin 24 "" a "' y o "tiT, & ta A] ampliar rumplir con un deber oirt-cicricI
Ilio,"lin 1,2 ii to, Saiid11'dll l .o I I o a nursirics mullipl" clivnit's v alrugos Uri sct,,clo ch'ictitti it l"J" lit Ha
a, Ill. 1.1, all 11,29 litwilu,
1. 4 558' Cis, 24, ia Ida 1111) in, y & C.Ia
util. a lot 157. lI flel InI rn Jinniign de (I dill 2:1, I;,ollis (101;
Ills .1 T ; din 24. sa ". 8 4112 V
pilizilla 4 Ediforial DIARIO D k )AR1NA.-J(icve-. 23 de Ocinbre de. 1952 Editorial Afin rXX
1110 1) F LA )MA III N A Ilinerario LN SAN CRISTOBAL DE LA "ABANA Por Rosehada
Funded,, U an 1832
La 1 1 a de
DECANO DE LA PRENSA DE CLIBA, eccl()
OCIEDAD 6-a ei;Il 3 6,;l er.ejo de 1857.
Rillir. Muhl, d-d, 1W 19ts "jiu-jitsu"
1), x-011 Hil- Y Al.-L)dlid, 1944 I .
Aftil.1,11adol: Por1li-ittel de Marcos
iI vifl.r, N,i 1 Hill, it Hill.r. V Helruihd- nn
A,.gd ni., (f.orlmla A vN) I TEDLS A
I lp.,W us piad,
10l0,-;ovtlho rela ; as,,., tie
TELE:ONOS: M 5601 Wi -umrj 11-1, lilinoll -ol-abls our s, ddiq
Preclos do Suacripci6n: d n 1I o A fall, a, Y.. 'n not --ta Ju.
..... $ 1 till I a l -- ect.d. -t,,dI6 'ji. jasn'. T.- it
S.b E.1-1)- a 6901 ia 1.
, J- 1, tcz.,-: III C.rd,
W.9 j
,t, Tic A L
FA de cu lie,,
V 15.5"1 lit
7-a 7T,,,., 2.Lo I I-Ain, donallvical -igoa I, r, ,),- -wilhonfl- e ... ....... Fal- lail In 11
Alonu- Con,,, ocili", onlil IIIEDITORIAL
I ; lation pidio I I i wirtfo lic- Rafael Conrado Alas.%agiez
Ir -rn- 11- p., d, i"I Inc -t- lollJ.p p-,, I, t-r- -:n-s I-y !-;ipi do;
OPorluna apehici6n (let Viscal det Supreino I, o-t 1-n. It Matra; Ip-odn, o I.orc- "" -.11A
V, ".I AILIH.1 I' qucd.,n.s
d'o 1- co wi,-dm, mrq- .0 0 16
1, doom Llpidto Gmm ludnj [-al elel Sup- rit 11 frIniumil, I-Ifilod., L-o"m lilad. C, -1"ov No ,, I d'sp- dr las lemonex, iba OiL ,00
o il "u,", dimoiLdoon & nmo AulonitiOr, lint luirn una bandera del 4 cle septictin- i--- d-- 1-,, It .1. s-pl, ,,,rcr .1 Hotel L- lin
,litind" r l! -,lot"'aurclu, -, IMprc li,%ar, Una hAPA pmculAt. T,-, III 1& gk, tan untuos.. tan no.
1, li rw lie I'lo-ol.mi, lie Ia "ei'dA1,
At 'firigo unA dralmili"I ,I 'I'l, d, fit Po' LO PliM10 flUrcitt 11CLUIC cit le.j fljGque:dol, Onlm- I an" 1. Urdr, -.1, lie bm.,,. g;ilir,
A Initil-I 1111ol il IMS d' C01IF1,1111. IM A iijuy jusio prohibit Ill 1 .1 -1, 1" I-l-, F.1 J.- dri,
In 1-ldl- o 11- upunian ima plot-,6n 1.111, Il 11 1 1 71, F '- --t-dn 1-riewMIA jew(jill", to uloM6,11" qur -) v jo I I ,,1 1, f"'; 1I.. a Io, F! ( K,,oa. Adlin- or 0
Cuoili'l, con m 'W", rfrOlLonlrair no 1-trnriecan A mund. Acl.l. Y .I, nook", 11-oll I,,
illllo l p"'t, It, to qu, 1,-.io altel- "i"I to.) "p-l n c't tZ5
i, 1 4, ho IA r ii
'()A tn"goll, iijdl-c AI IA' 0
...... del qanw.. in- An-, Lie IA mp-6,% q.,
M,, -1-61101. y"', -p-4 i"I'll, It-- proclu-, 1- In, uno., -hi-fr qo I I:, ll.d I o' -"P-,, fr
n r1tar h-A It, -I willa"n." lot, lal hontlocurlipl, 'W", P "'0-1, A,& 1 ""k- I'llo,
,h rn! jn-,idn I, dvjIr,-lj6do 'III, 'i-I v k, -,kok.-- q- cclodo-', on h- ""n d
,,do ii ei
rulig- olo, .11 "W"roI-1-1 "I, lo-' 'Nol' or, ,IP.-,
It nit, bit i. d, MIA,
1- ri Jurlin, iuando A al, d, la In"on HAL qu, IIII I
I L-inin d'i H ou- 1.-, 1-cl, conol.- Ir, lrirgl- I Iii, noop"o-l", 1'. "d, -waft ZDA
I (I no ("n 61.. !A,';"- I It r": dr 'ji i I,-, ;.En d6nde te
l,-bIl:, 1, Lie, n-1, No rich, I IA, 1 .1- 'r, 11, 1 o procl-ol,
11-115 del t.a-ta l.d. iud.,d A F i a ciiinprar cigarros a la esquilia . .
I ""w" Al ,od- o. R, d I c,, i., palate. Sleolior,
'r, At tdricir, tioudi" j_ fill,. -.-'Mu%- ml-Ir, d, Abu'.. 1:1 abun lot
-ilill.11A pol' 1jellipir.
d 1. -lig.. Liig,. Aq-11o, oil ... s qw, r .-d-n J,
pod"nal ellaill4-on 1-ve na.-ii elli AL 111all I "Ic "od 16-"ca c'j("'!'- Acolaciones
lean nPn -1moc, ulb-ln del p- de IA Lo I~ a hi,, I I!,_ ,fl_ 5tr,ana
1 I
Ill 1-10.1 PLI11 qlil X 11110-1 'Ia Iilil-Adl I ha" dr g-g- Joe 11ti lilL.I.d. A IIIIA A.- a
Cimml. r 11 ga 'i "' -11 -oioc ScbIe
d,,'p d, 'rinwid, 1 1111, --on rip, 1, paql, IA, notdla, 1, 'n"A on IM 11 M I -l"'r t"' 7 tracts 11i riaje
- a ;,,, I,- a,
a a. emit, I L A jgn, I_ dnr al )wpdo. 1, .d,A dc liomplmA mpunidad. III, I ,
A I IlFi, or lngol,, I-all" 1-a oh,. ar 1. brulaticlad o IA -Wad 1,, qu, el arnip d, ilililo p.de,-, p-ooa),. ILWAn a IiLr-t1-1, 'Eo ""'In A a fill 110tel
lI it clla. .... jo- it, 1,t L-k-, r -n 'r 11 l-- I", q eckIlle- LIna f-1c
I Ili, n il %ii I h-d d gl, It J1, I' ? joltIoll h-o Lot control fLig", d, ,,Allen q., Por Francisco Ichaso
P- Ililie b, I i naland.le IA -L-on-n-, Ill a 1. law 4,1 pebl'ol'. 1,1,c 1"ohnio", 1- 1" d,
III fi- I. lils, do, b, do, ol- III, --dz pe'. in III,
A ).I Mfl,100111, lo- dir di, Iju, el chofer AIUIIdO -11 Ind-o' dC I-111pabiiniad -n o, .11 1, 1 11 Un rll5t,. Ili-, c'. C Irz d': .... Id ladr-,,Ic, a Cr,-apo ufrece on P-je -cas
III 1 1, --t- coldo' lo" 'i?,, eio-dn i'll. ;Ad po- I.As Ii LI A aplaiclado mejor a-ldo con Ia
1.- -Aci.d. de PP-. de 1-dad -II-P- Es il elel- ,cW-1 III X ed.", 1- inkil- 'I'l t6rI(o I I, It,, (a .I ,d.d. LoI knnni-oo q, lic-c 1i P- ,, or I I of ... reid. it, I,,, dr, or .1ci y ,p',,-- or I., Em.do, Urtid.i y
nic, -olln"do, lie qu, in It- I nliv- --lo -1, Ia -H- 'Lleop) -olo or la pena irai- ir.dtpcnc;-t, .01 j, 1., 1, on. Ill jr ej -Iro. It~ rb.- t- r
II-Alinn, ) d, g-ld ol --d-, bwivri a i --a o_-, at l- F"d a I P- --I F if,, So pl-triciPF1 pe"16par,, lk In -cd-n-- i,,, I,. -o d, ll"t, 'r jole, .... .. I-! or 1. --S, d Col-go 0,- el 'Chicago Tribune-, ls I
--m, "J'a d, ......... t.- ..11-ibl, ju,- I ... .... nia Ill F- f-', 6, d, in wl". t, d-de tenf. -!o q., Tie ii-nde dol E, aI, Line, For, L-n o l.dli- i, -at- -cs q.. It.
I,,W 1-o-di Loll, bill, ill 1, impoold"d ,, 'Joe ". dAd- r or (A I:onrlp.ol- ptntI III,- f, it c c-;x A 1,, -n:.d dI 1.i og"'a ot". PT c icl -Via'
A; lir", I'll, I jp "C' ili 13 A q I no dpla'
mucir pricticamenle cirtlo tilto fir lholr. Mient- it, Lio, tc Impol", n,.n or A qc -IiI I. C.rop-lo.rr- 1. c 'll1-1-?a A-A, A i ,a de nlllw- no hl ,!,A- d.o'd', c en e a aii... de ,t, p TrIi. fab-1. d" A "ov se-g-n
Lill guagurm "Pa que per I" prito A) lors ticlic il C-ad H. *-'. 1-1c d- or .--lo7,uLA;p-'-dd.d dt, r- IA -I 1.s -ho- cnt,.bn i,suello, t(do, los plablitmAit'. ese ini'litorrG r mo- pid.. mn qur AI, I, -de K'o-, :, 'o ....... io IArai- fe"e'r, F- ', "], ", A"'I o'r ura --P""A y "at". Pre
I gr- h-1 d, 25 pisoF. 1: c, : p I e "it, ..'is I,,, U,- --uduil 3-ones y
roll, t- hilmane, -M. pe, qo6 Pc,,I,, k, Well, ,-.U,." -i nac,:--5, 'at-c-, irl-ad.- 5e sepa ai ddWo 3 q- conb.nd.i
IlIal d A,,d o ii' d, ba: Ili clIda -e de cnI, I, T Is P- rad. di -1. r, Cloic.n.,
N. 1, ml-wi ra""t" I ri, rou"t", nrillun- j-pof-t- v "e. ill ;A, Aul."dilel" I Vo -I I "I I-r In,- ins PLIn- 'A'd- al's n q-, A,01iAp, a! 5.--- cri-i;c, emi, det-5 0 mas amca
del "Ji. ""n- -Td's m.5 b.2.. Ch-g. .t. Ili d.eV., -nta d, a n I-- mi IMA una oplol""'o" 'I'l publ"', Dbr 1. Lid,, or I., -d.d- .... I A c-o"' in,
n" L A b.rd P, ,-' In -I- R-1 it, poca clis jos l nc.be in. P-r-, h d--clI rill d, I
b-A, 1,% fA61 del P'Llblim, parole, i., -I g- "tWiLel., V- ., i-F. Ce.,,,d,,A p- or, p,.PI, C-11- J. c- L. q- -nneo; en el
i- r N d'i a;__, ;i C i- I IA --and. del -14111"J", em-- ko, "t"I'AR", y e i"',d', T11- A, ;5 z I, It at,, I oil 1 'ro- de 1- h.-prdci,_);,p
h-,- jl: t Pion.. i' 9-o I r'r A ifi, d ... yurc-1. .,At,-,ipe- as,
tin 1"i oil, el cut,. postcrioi dr 1,I, IA lupr-6n or I- miltmas q., -g-n dc an$-- I r -rio I~ L it S dad Ill, Los c-n- In --h.
-fd pe i.,i cf.ro ... bs--adc, tic.
judmal- (-endria larulne. go, ,I. niano, Al choler Ia ... elp-abilid.d ccoOlol- L. It, Ill" It', l4" I'll ... o oeI,
'e.
lie M-WA, dol"d- Poe I jel, It, ia Illio" no.lt dV,, ril-k. y P-ralmole qo,,n n-, r, i I A. o ,' -,1 -1 -!or crarcil, a I tail orl-s I,- lina de 1.s
a I ,II _. a 1-1- 1- dilim-ii de I.s liernpos
1 r -f,-a p11--. lo ria Ll- III-B IF 1, 1:1 lolp--alId.d 0- j-- fr lkla!,1,c -etbi. 'To
,A
l,.- m-dri IA ot-w- apclai6r, del ,m, I -trete I Wo.. no on. cp.m. rit-cellit- L,,
M 'Ulltfolo, Sr !A SUP17-611 dF 1-105 fOl rrl(C-1611, la rfint-idericia. dbc otrotoo of, Pid,- %1 11 --la, or 'di, I o,,,- iI qoe lt. rt .je I,fdcd.r d, -I cuAl. 3lond'inn, ijyije, I etipuli M 11) or h- dA or )it Ciial-,A it firm,. Y Am no mddA, q- 1, De las letras v Ias arles iL r"-., T da_ N Y- 1. -A Ill' In r po, el ri-- dt
-n 1. -1-idad qu, d ... Alto, Irhilu -., Prl,)an .1 cl.d.d-.. r ,d-sio l- -olo- ill,. -- o-1 Yo -b. or h.min.
on"al-all, -ii:e e lector: P--li:I
d, pemna, ligada, A IA snu-lin,. Ah.- I,,, y iitI lnron- L- l :1 iIjIl- g"li- ..I f.- cilt A- a, ---lc,
jeatro sin ideas? A,,, or
de Espana
It If c A -1 1-,- De,
Qui6 serd eso? F- A 1.
Ef em ri d es Por Rafael Silirez 5.1is o"a I a, 'A' Perplejidad ante
B
El, problema idd moment -ET
c it 1) it it a S -11- 1. '1", r 1- 1'1-- -'I-- -' lo inexplicable
- I'll r I N,
p- kcit.rll. Fr ip I Por Azor;n
i 1A, I'
;Previsi(in ante eI Ak so , kl ;.1 , r I
,I ill , !I, -, ,-117,,'! d.
11 nE M"TURRE Ic E I. no .91ijIo 1. ill".; )a
m at tempo! H-II A ". rniv- ,st- E -; I X,-- 1 ";
"o r- A: Act,:. IT
"I qI 31i or rodo q- it.. .1
I'm "t d,n I ........ d,-p 1: n IA Ilin, IF lo leor s load 'C...d ".
Fit, u r j or I,,
pr.,--jr f ,,[ P-tenec, a -o- s o
Per N6, 13-' v", q- 11 Poop'. !ip... it csp, I.- -- I ".. ,, ,,, , 'I"c R-I l-y L- dc G,.,,.d.r H-pI, c oi "' A; .'-n- 1. -ft. "to erop.'roll idra- 1-M. at d-de, con rr).&.,
!o, -ar" ,,I -P I,- tic- ra conc, I j P'l I,
r,"'; Sll o "I,, pair" he ra" I d, 'Ib" ot'as Par. qui, )a
o-., -a' Ill 1! 6, p,,,,,, III, i, "N'l. d, '-.q" Lie- pod- deion.,.rvar no
la -aesl- It, llpco! i, -p-- nit- I- -o, d, .. .....
or "I In lin, zll- I "Un ",as Pill. III, contn .1 1, 1, 1 a so "'it. IA "itfeli, 0--'
d d 0, n- -t. dl M-,!, h-b-n- "a or -il-i"'. roo p- d, -sttor.- Y el h.nn- I'lle-111. pe, dl ,Ap,- Pat. --, -ia h.bila-L, no co,
wo", ,I It- fr I L-, u. -rnal d, le ;, ol ii-t. '--c no queretics 'IA
d, P'ci... r d-eh.-, p., afecladc,
l"'I A r P,
..... or ""l- I'd, nde P- t it, t bail F"i -I
lo-- P- r- nf:,o1-- I- I i- d, ."a I,~ opl-k F,. Luis rnIi sac. del
11 ld at .-n E,- AJ"Ic. pi-j., hi,-, id. A -- I d Ir .,A C-Zll' 11.11- -lbc-.. :,.
il% v 1,19all, 10-M- to J'Fo I'll d!-da ':d" n, PI 't.
P", de IA d-,-- Lad- -, q- -b- Ia b... de
poit.d. A 'Ple-11A 1 1- -p-, 6, 1 I'll 11- lel- di, )A hititric: 11- 1, in ... :'r f
A i--, ,, or ",I b.dcuc. y h.ceele di,
1; '3 F YF n y lIIII;uIIII d, till- Inlilendol, d,
61 i I "A 1: i -- ;": dnr,- -J. '-d'd zi laIll- 1clF, A[ d-idel, q- -na
Ci,111 d,
d, --jA,, L-I> 0- -11- A Iel 1. Inc. di In t- pl,6- n i, -,,,n,. L-r Io .,ob- la,, in, difelrer.
If,, 1944 1- or
p-W-- fla P,.1- q.e plsiw- d, lrnll. .l ,;'I P-d.
G- 6- 1- 1- W- d 1. d-,, A -tl I.pl, hAllatle fiadc.
B, p--cl d, l,5" Il,
b I.- d, 1 -Iro,-" H- iA to --da
It, o, "" 1-1- Hr d-, H, rj.- A I It; pi-obleno.,
& l Lo-d. de lo.
P 1 It, In-got- d, hr, "En .1c, or
1',,J \."I"-, 1 1.1-lI ", P'nila, 1 11 -Ill ,, -II,:i"l ,-o hrooct, ell, -pllS o I P-hec, der p 1-T,,
I,- liel"n IA3- fll- j-1- "", "A, 'I -pec.c.l.
2 P---do Hay A-.
IiLdan I &,.a i- loll T-1 Lo-a- d- n :, a 'i- '-p-, el ,Joe del ,rl"
P', ""rp", poe, I, q- I e-, h. -i"ip.sas out, e
'ol" lie I~ ill"" "I q11
--J, I"a ..1 11 'It" o1o d, un h; IA, l-, --an d, color del logar en que
test,., TIobi- a e p-- T-1, i j,,otA -Acuijr.
1-, p -1-1.d iI .t,Anj-F it r-- -1. 1, 1 dioorn- lepidpwwa,
-pan", lie Cr-iI- V"ria, it, debe P-cel- t-,- d, da, 11 -- A "Ir -P-1. A.-.5 ;JI
hor 'I'l 1, 1 All __den
nli -61-.. d-. ab udltrrrot, p,-1,i-, 'o, L,i Ago. -;.-I A,:, -Ir ji. Z -- U!1. Iillla -nit. 1'.
or 1)),", ,, V I,, -ta-,go, dcd- q I, -- dj 1, d I, plr,,--.,,. ci IA oli- trd, 1- lk :_, ,"no it -odt, ,sd, q., I,- x-,dc-, p.Iq.c5 q- Ii! cnj- -f "'U1 -- 1, -.6. cg.n 5,
il"'. t". es d- ro el V" b. no'ert" "1 -7 ,, p-i,, blare. Una
-lial Y loi, i P, t- -t,, d, a !E"', pc;, M,, I .. .... i. P.S.'st, e. h.11-1-al 'IL ...... p I ...... IA. -Ld.. P., ic ji-o- r. s
oil N"o"' iii' .... ..... I ,,, ff-ot, iSqj,,-.d,, D- I-- q., --lza s, -s At- 1.s riticroas
1. -r-5 lon
A Ian. F-t. Tambih, Los olgaers A 1- .1-1 a ...... Mo 1.cd.-- q1c I- 'hol.s. Se h.
fl olldo
A, A d
-n pe-11WI or to'-: or id- I- '-' 11"' In el nia-mroo di, I., a..imIa del Pic- P.-t!", I,, P- It--t- de oll, N'- Is "PI ... d- o "A 1111- 'y illg.d. a ... con.n f-j '-A clujlo dicrilroln'..
li-po I rlfull- 't Lie lasl5-I.A !ol,o'oa wolo Ill c-p-o' Tro- q- N' nol-, -1 el- -P."I -olls P", .e Luc- ,
P..dc el -im.1 ce-tcuirel color
4. itiltoirlditri- 11 ml-W, -dtd- d, tn- knin, H-id. I I At I ...... 'In
1- q., V. polodiro, I.. Sterol. Ili l., 1- or.- que 'n I Lie A' IA" Am. p- 1. def-A p.- 1.
.Noloo'. M.", o,J I eLta M."Posa. iA
I i r re-5 h. jt-d-d. le-, No 1. -loem"; I., hee'.
I" -Lnol- I riol 'i"u-I.- otm'unl- I o; lero. 1- -h-, "s
..... Ill ",A I'', $I,, h- t m.,iP- aelt-d-o. Ilndudab
-- ,, I, dl -PlIt" I "IS.. 'A do,,,, no simbr, 1. c.rr.boan, Obed...
I., -t- t.do 1-1- I'll, 'orop-h- A M, roblertes dite.col-dot, Intl- so I
, i, .... ... i,,,, A- ) F-:;., s1c. on, cr-ell, I I iI -hd.di T,-rcn. cl nim.11Lc, en s. j,- desigq, I., Io- 11 plull", in p.r el .- q- r_'a r- Ir. u M-rf1- 1905-1- 1W.1111cofn I Il 1! P i Ill. ilo-l-r. llc,6 so a.rv ft t, k"I'l 1"" 111 vvii'-, lillu", W "'t.mUd Pa- tro. fr'. Ilur 1 ,, en'. t-u-i it el-niul, In I oil., -so P-ji:- Nosm,- q- o. p.de..s -Phc- Sit
1107 llif diIIII1119A 1. li(IIIIIIIII lilt I- y slaillol, ri-g o" go, rIp-A, Fd" haola de instinct y dc intelligence;
L"n-d" 1- ...... k; 11 "od.d F-Ion. no 1-taonli-,11 d, net n l is
to lontene- 1- evoiti-, jo, ide- lo.half--l, o t--- G-Ada escibe, let
P-nli- I-i"'n" f aol- riarx- El "I do, ioplrain- reon-. I,
d." lot, -11iriO. rApt I .( olulto Ill O,f" ;IA N da in -err ell or cimt.s.
Uhl. 111 .1", 1, 'roal"di "In 11, goll", I -Io I,,, D, ,I l I,, ido lam- I ........
p"'Wiln net -, t It, -piial I-, ,,I ca --a
o" c vn5eilil., AmI, ellit Pa.
'a ", r!l. F lec- L-lint"i's .- -1.1 ": ,, Pcdilc .s 6.
I', I, Ad- I t, ci- le., P-t" I- lp.va i,, IIII--y -1-oll -p- ain- ro -,h-
Afio CXX CriSnica HaIIianern DIAR19-T!KLA MARENA-Jue-s 23 de Ocutbre de 19.-)2 Cr6nica Habanera pilrins
1116s, dottatirospara la befla Adolfopimt Quillialla
En I- do 1. miam-,d, L 11 ADAME TAMAHKA
c(tpilltt (it, K (i iroyno, Voradero .rd.c vs a N-61" RKAPORA Di: 1,nS RASOS F)E CERA Y CRISTAL
In, ,St.a u-1.1ca dI t., 0 FR E C E
I'S lonado SrAo, Adelf
1110 Ani.nfitPiu, llu,. $2.50
S 11 at S100. ou Golai, $100. Car- Q ct.va, m.git-do ill T,.
do A, rehabala $100. bu-I de CLICIIIIiI -Iih do ..... Ili 'fit( III'
F' 4 1) Suvrr; St.( Perry Stel.h.,I El Sfior Pion Quintana, liatua Sara, T' -, I j L:-', r I I IPF I I %I.f 1 (11 %F.RA.NO PARA LOS BAIROS
jII( NIASAJES IRCULATORIOS
C-Dineg. fuid. ditunicis circus do oil) i,,: ... I Doj tul, 'O,-r 01-56. '. Rt, ,,I
i -, ioo. Carlos Hi $';go, 01oli. S de
resporsRIAlidad coure I ll s It it, S,, rvz. h,,n,-,5 d, W 10 At'j". $100, G- ofte y senora P-sid-lin de 1. Juni. d, F ocar,-. An,-, JI!, rl 9. wro. del ii-iderue Z.- M A D A III E TAMU RA
I 100CM, Sirch- do Lama, tji 100011,1_ b I
_dc, Gr1U SIOO. AirD, S. do R.. C onlado It- 6771
_u I r Cc tr' I do flactroda. con rl Fnriquc. FranciSco y Albr,(
d ri. Z cSt, a... e-vol 13- Qemt ... i.s hern-A- PoI, STUDIO: Calls A esquina a TERCERA Vedado r
51no Hi
y Sen.,
do
C...:", $100, Eler. rnand,. He.
._.t, a p-, bull SIDO.
P.Va Feh-t, wd. d. France ; Alpri. Aferod.z. Y 11rol. $50, Chi1,1 Niond- y son.r. S50, Ni-Ifir Rt. It
vvu.vcj&o dol temple _Pa"-t-ra $50, Oscar Rj e,
1-,d do m.me.t.-Ptir Wta do 3- soniii, hall. d fui $50, E-11n. he e
yiirruy ol-t. I' ;Var... $50, Elena G. ddiiCiunpo d,
,,,Ibf, nd.PDtibuid. gone
as el sente, _n us PesSuin $50, Enrique Hn aseau $50,
ladys F. do Smythics 5.1D. Julia Go99u n"S Par"na" le Culmell $50, Pine GonzA- 7So Dvlcr. Dz y soft... $50. H.1dev Camacho de
,'"do C" 1,0:
niI Du Pon, $500. LOIS Alinocil Ii. So-'Diaz S50. Jorge Barroso Y Schora $50,
nor. POO, Lens. names do Bauvo Ala y Sfi- W, Joan
S500. Pertela v sciiinri $50. Favio Freyre y
Jell. Cad-as y Soh.r. 1450. sof-ra $50, Titiva Cast,. de Gr.u
gria Cia dol Valle yservira g400, LI, $50, 111W\ NiTA en forms Je
Hid.12n 4c CrI 5400 Pop. Go-, Alagaoa do Alma, III, In Riva mz me Solari $400. FWD- Z.- $4ij. caps, combinactilo tcjiJo Lei, y
"iti. nlie'n.r. $400, Alf-S. Far.,
jull y senora, $409. SIM. do Cade,.s I,ft... $30, Wo. victor Alood-a y Sch... $35. 'A rl.lle 2.
Person a I dol DIARIO DE LA AIA' C- do Arruis y Son 'a 525. Carl.- Pirquefi-. vneai-nINA $24, lica Z, iuda Lie NlcndIa $25. Gus- roa. y 7-95
C;.illrmn A)oe,. PiIj.1 y Senora a- do I.S R,3cs y S $15 A I 11-d-a --ra, S* Do Wea-, -n-a $25 e.""' L.iur
Ana i 1. do Savelw,, S it
"DO. c- I lu II0
,D, A:,,jua I., ;'_ II,., 1, Chiule, A de nocle (oda
y vAru. S200: So
-1 It 11 , De,
1, 12 1), Cund-, 1"No 11 %:S. l)-,
oli. at I. $ 11 F,; a, ue S, 0 :a 25 11 1.- on aJorno. _Ji, ... sit
d, AE. -a fie Sufiiroz Rivas
;do Nl- Aidia Castifieit i%
uolc,,, s AlfizuI NIlrd,-1
u-a s"n j, u, 'ra-ta Snc,,., $_ 1:n lei W-c. TA.. Ad
(I I' I na Sn-, do, .,a $5 Cn un ,rdi,l -Itulu de felieft-ino t-m- a 1, "onto& Is 1,tagr.IIII
13- Dial do V,11,g,, S2011. A,,!Iru,
I., G de D.culso, S'100 L I- F 5.1 do A,,,,a- Vo I-p.lt Sidi. C-tifi-.. j.... y h,11. -p- dI do,(., Ed. ;4 .140, 1-1.95
Ala '.. L. de Sanchrz. $18-5. d, u $ O. S,6,,,a net Suit- fir- d-t-ad. de .-trit fuhtir., .1.1,tro de Agri'
...... Nlend- a v sphora SI.W A Xa C F, 0 uh.r. y ,, evad,er d, 1. Rpubfiortij, $150, Ltd;. III F,,,,!k %lend II'a rr_c,a $5. L. -finr. de Sit.- Ri,.,. -Ihr. f1rh. n.vaisti- P-1 I
,a[ de $150 ]a que habra de vrrie cnlmada de flnrei y felicilariones.
Los vin-t,-5 p,,Ido --r a Torg. .. da ..y felt..
SIM a Hprnartie I %turla de Mir- sefintas Mr-cal de %I,rdoa at
M-. Amer,. Apu- $1 t!(). f-4407 Slit- (1, 111-- .1 1.3119
Ecull. Aland y I"irla SM ial_ 3669
La boda fie hoy De dias
Colebra en rcle dia ko Pnomasf!cc t-a. rI:pnsa dr! destacado mu-, ,,Uo. elegant ceremoria riipcial Ps- El lures ulturn. on !a residence la gorti, P; Adola!d. 0 i- -i- Dgard I
ctinvoi-D. "'a .,,a 1,,, d, II-", cp F-o-C -t. se He. drdla -B-p ... on. qe evi tal c'A
I S ; c c 1II C., A_ ri, 9 Rc- rc b.ra !a 5enera Bu.get a,
'd, on d I io en 1. Inturi.Ad, I. b.da ,d- Lrzn,.-o Dlgolll L--' I.
1-I. di, Par,., Di l-I de A-I, 6
Ahram.l. Fi:,-on comn tes1,,,,s nor III no- La -n- A, d, 11-to ps I", on 1. fE. d, do 11 11,11, _1 llant d- la P urrra Dal- IDI licp.b f C,-_I-- da n I; ,Idtmes
I lba
ritir, An, A III F ""'no" Al" a o, 7--nde, Rtb 1
j. d SfI.r F- A, ,
- d Be St. H. a Ctic, race p,,- -'st"IctS, I
President chl In-uIlu ,,I T-,-,,i _4a d, (:,_pt, u,a
y do su Dritcresarte ,p,,,i Ana Ma fild -,da 0, Af-I""D", y Lu ra."o -,a c,-."_,
via Cruert con rl cakh- Nl--- st-. y lot It 0', e", 1 e
Rafall C-1, B-M- I,_ lo, R.Iii dolt I I,- N f-I ,I,n I-. Slobb-oc d-J dzu'a Otll:u E S S-D- I tket' or P 1,
r, a par', Ia -aI -- 'I jl-! "j., el nor lue da -ull-A cta R-- Val-r4c e 14' PrOxifilo compronliso il y L O N : raPorosa transParencia
I. fip
P-I.S. .,hr- tr E I I_ C ardova. E' -.1 1 d,1 -r q- Nl-. SDa'r, do
a I S, d,,o Ari; ando AI-b0-. Dr d- f "fi, 1AIm". 'i, Ala-- I
: i I p., I. I Va ,ila d,,I,,, A.dc! pu- do iIA III,
Tm r tudIn ]I I l I I:,,: I, rc- ra car6cter 1 -, 7
T;Imb,,n ii ...... ia I r-ji Donurizo B, 1'. C "'I
"Casa T-S I b" uqI, I de I,"- M": "I d, I ertero Alar on y exquisite en L eikola
" I,. C" I Z,: L finura
Y ,rau P.drr- 1, d,! .,,I F, o I,"
y rl j.de it, 1, f;-- R, il" S III b.da do My. A d: I do 11 r
Ptd:, M do 1. C-t.
Cil In plea il"s d,,o ",1rod"r d I 'a I r"I I T01) V 0, V MAF, lia, en eataIw deliciozaz prend.iz
Az.-T, hl,,, ,-, I 04A
rsin I rt 1-: ,, C,
S"a Can! y S'['h" JA 'r 1 1,; q- Ja I,] rIdrq d, I :,-, d inbrna : Oil tcjido de sutil I, delicada transparen-1 ...
d P, 1 '1- t-1- P h". tie 'St.
dra -6- L E'
do -IL" cjt, que la, a %, Qe
ca con rapidez ... qLIC Man,(one cl plizado do el,"T el
e,,o C-.1), ,A 0 .1.1
, 1 :I, "" de -pj, d- 3 indefinidarnenle clue (Jura % dura Lineac quit -e
S- d i "to" ", I,.* '111(' v-', 31ternor(indunt
-n. P.- I 'I., a,
cinen cacri con ;upr 01,11.,b Ir 1- eMa TACIA- Air
Social
o 111. it 11 Id-111 d, f,,uII. guztuF detallea .cloz de Tcinoz delicados
-OF
,I I d,,Iuln del --d I
1;, N"hr-, A BOFIA:
Rece I el'I" t de Mara, MI'ma wirla ... Y prccl1- , -',iP;Ii -Fr, S-t ia, r,
G 1, P- 111' a a S". An"..- I It A
-tintarnente
Fe I A -d.a dr vile razonablea, adernaa.
l xd" "mr.n.- I Ar- FA,
Pont, '1'7 -JI *, Rif.cl C.ru, L No deie III, er la colecci6n
.,vl N pir- TOSI
_n SL' SAN
E, Fe..-iAd- mat r- 1, Lenceria de \It 1ct; Segundo Mao
.1lisa de'requiem
H- p- A, -1 T;!,," A- -i-do
media He I, A
I Af,- NIIIJeS. 'purid.
m. d,
D,1 111AH11) IIF 'I, I' 'I I' N u e v o B o m b illo .
RIN% 'I!, T, 1, l- ,, I,! I l
Decorative
Gm!E
_kll f t-j A-: -'-I I
-A
B-0-Al id, biei Je listed... ernbqllece las
Fu L. If.hao., I, 16mparas, o,
N'll or In
"I ,
In iFe'. quo III N- 'l-1, suaviza
Ri,% I., Ili I-ione. Ile 1, II.O.A.C. II
gJ- do el alumbrado... '-A
2.25
3 3 A,,. do -olu, y -t- AHORA nueva belleza
113 a Fie, A, -p-i-i. so on I- Para sus I mparas nuevo y
1-1,ilid.d do tipul-to. o-pl-a- atractn ci alumbrado Para su
T'It" I- do 1- 51 pi,,, h0g2r. Los nuevos bombdl0S Al-b-II, qu.
.50 GA -tan disefi.d- es:
I 1 0 A C. d In u presarriente Para embellecer
. ,AAI- t%u6;,u P-le-il las I.mparas colgantes en que 3, 111 -,s, 6.95
actualmente se usan bombiHas Corrientes. 4 1
do IS -,up.,iii., III p-_L6.I Los bombillos 50 GA son In 11-to, n,';111 -... In ariA,,
dSI iI,i- per
irgl- ,,,o I- mar2villosias Para la Sala coH O.A C -tu p-oiti-III. .! b-la Jc n,,,, I,
medor, dormitories y pas Ilos. Y r!-J- 71 kA
gi-,inde, 6.9.7
De venta en todas los cascs
Ratr -A
\AcCIi,,alzdadllfe e .92 Internaciona A ia.CN
Tclwt uo(,(roc~iiK~uouI .Iluehas b aj as "Pro1s Pet'idad. sill gIterra A-- '" tKCI~~k\ 11%%a. ,a .
V*11 tnlfiur ('1 (,-I peso ( hl a 4 penmo romete tisenhotcer, 1< V
-I -' ut t- i/tt 'it I. I Lob poies jrnhltnres y 1(i
Ic liil' i,, IN e3lil iitI 'e u ('1i tfi'liIiI it Pro fetef li-itfferdt l gtnleerm tee lie cioittlei ". SI'il l(ietifr tmierelleit' f1 iii Folit lie I Tie I i reef :"l'lu i i iin e COr n C ii it, itiltti ttt Y I/it lie h o if rai dtv z it I([ t'e( ttl esirtiletgit tiet nioque 1Jitu tuco "
~ ~ ~ ~ ~ t, eli1e It ,. 1i ,t' La I I1, .... t. IlliI I, ", (, "
_ I ,. I I I 111~ ~ ~ ~ se utif l tee "'-1 I' I :, ''*
"l 'un fire ,a~p i -' Ia liiioi il r 1I i, 1 :t. ,":1 F t"'~' - ,l l q" V- 'ee' tut: 'I p,"
- i- - ira ,- --,a r_= i~ r- "i - -i~ utt t Qi~ a i- i a' a ;- I 1 .1'~i p -d L
- --,-~~~,' u u u r t "' ~ i 'u-_ , : L , 1 ,, i fII M V l I I, I I iI I I i-ea i a u a e a e i
'I~a h d'tt- I" -_ u, E-;e u"- _r la __'i~ aeecreiible a,-ct, ,- ,,,- 1. _, ,= ) 14 i-. ,1:
F, .1 --- 7,, ,,-, -,-, -,piiraaircirerer;,, hare dl R t
,,, I 1 L I ,, ", ,,t a'It I : a'I 1 ui I I I -a-I i' "" I ,, ,- .ue p" ,, aa,, 1eauei e r
11 I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ta ta r Ia',a uaa ,t Iititc ,,- I'e~ IaeapIracII I ,, ,,deI'Ia-" Ice-. 1I Ia,,, .1.I'aui 1 i" uI::ia L It, ,- ,-p,1 ,,it ;.'t.,-,,.eiid-1er- -,e- ~~t
I I II 1 ,- 1 ,, ,, .; -, ,"ul,"d _,ai t' ,-uia I t -eap' c/ er tf.i)tdF,, 1 i" irer'Iu
I : .i .:e 1;1t th Iau Im ,n D e ap rt Ii IN ;,oi -' l ill',
i, 1. 1. L ,~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,r I 1 IIe 1II i- 1 ir,.a:I c i II II lII I, 4crl it' :- [-, l ~,11 I
( o n : ",,,t : ,, ,,I f I .'' ,I ,1 ( '4 re ,(. % 1. I I u l L4 I l ) ..." ..'"'..L'4 I," ,, ~ l ,, a,,' it
"' I .? ee,~rre -i It tea
tea 1 L ,, I e'ieeeeD ',,I , o I...i 1 li"e -ete 'ee:-~ ,itte it~ t'e- ,:, -1 i h p : !- p iad r,
,L~~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aro ) -,,(IInt1l ,I,,L-liQ, ,,11iF : I 1 lRig. p
11( 14 Iu ,4 ,ltl -,i ,) l1 1 4. 43 1 1 .1 ,1 41 :1 (It11 -a ,'ea "1 ,aa'- I t'I,,-au P ad p ,,,lm, 'i ll
fatI jtr il e L t' ,tetretee i' 'Ir ire Itre reu1 LeIne le Ive Iee ,rte di' ,/c, ret ''r it t.ei.....t':leeL'a-' "La' ,a- ,Pa I ,,L, -,, d,", l ,
-i au- ,, h aa ,' i,,LT ,. LI1 m l : 3 l,1 d
,, i''-_--ara-,, ,:.' i, '.I', : .' ll a f' V. : j It.> h "', t'l -an'~~lll
- Ir 't '- IS-i ia I" I* acIl. l 1 ,c 1 Ii. %: ,,, Ie eet elee '11ert',: ~ i" i' ti Iati efteeeeie 4"I ;I (1 S, 1 1 "i til 1),l ) j r t t i (
Iuno IU C ,--a Iuah ,. i;; a
-,,, ,I ..I ;- I Il" I" 11 a e pa ite e att ae:" l" 1,_ I 1 nj1'r,, Il : 1 11 A I'll ae -'
.~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,,,', ~ '' I I I '' a ,,, Il; L I. ,I
it ."p: ": I"' ,, a', "a ut aI -, ,t ,I
cafe1 I l ,' i "i"I:' ,I,, 1, 1 IIat t I j' '" "a i't eta :, T5 r te" I ,
1 I I ''I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1,1 I I 1i 1I t 1 I I I I I" i .. ,.,, L, .iei at Il, ir f: .,eit
a a adi taatrratier 4
ha, .,a ,,a aa a I a ,' L:-' Ia, a" l I_ "' I na- q ,,-i .,I ,fl ,,v, ij "
"''"a IlI11 c~ ll slnd c ilo e lN 'L rr a 1 ac ,e' .a' I a,a aa a- -1a Sr'r.r Ia-" Ii- dI" Ia "i I ,it I ., I I I I ~ .1 h r "- a .~ a'u 1 r -,da~,p", ,,, L,;, ,,, f -,
1% ,. -- I _a iI r 'ar'r-a'dI'--''"e''-,, I,,i, ,' e ,,' - ,, :d -! I I I IL I :, L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'c Ia.aaaeracilrtdiaera aR n N gr).f-lbrm r" I 11 a 't I, 1 pIra Iaa Icat~t aaa 11aa I ;I- "-, a ., : aIcc ,," "IIj- l; I'
Cr ivrwica Habuncra -Pligina '7
Ailt, cxx 11abancra DIAMO Dk IVAIAIIINA-JuvNt, 23 de Oclubre Ile 19:;2
S-., !u b,11a r5N.
It, r., d, I'.
7, 100- t
C-,
c L
It
PHILIPS Apilf
OCL
J
S.11
E. M. fOrt d, 1. -Id. e,.. 1- H. Gilb-1 8.11th y -ri- dr.S.Ith y I doi Rtbtrt S. H-1, y
di, H-1, D.M.P..dLn coinithi de finorhe "Chez" Smidu
-Sylvia Chicoy y HeHa El ,fi ,t if Grit"t, S., o" ) it S- d, 1. Otig-nn6irt M-dral 0, 0 a,,d- la .- ..... .... Dr
ert- S 1h d- StIlUd d, Un, l,,,', a,!, d,.1 -h-, I, Caha-. ,, I), Mi.,w L,,
a dr r 1 91 7., 1- d, Lr R., Dt C-r"t,
Parit I Ittem, wi,,t. de t te ugrs 11 aVra. Per a ,he t.fic,, de I- ItabaJ., qu, Ift,' 1, jall, "I a T,- tent, I miti- 1, -11
P 6.1M. Ia' te M'dia d'. PaM, de 1- "g-Me,
ir Albi tnagnifIl. t-de-,. del ep.,vr, Mi, .b- ,,, le I.btW-.5 ""'Od"' Er"" I)t I"I't. C i-i
n., r,,. d rtn'a par, "r, I,gante 3, I-d. Pol I I-Iflut- Ft.fal I- dt, Sal.t-dad. d FI a Meduir-. A,,t It. R -d
igl" 1. bL1 d.o.r .].,9, liell.t. d-t., An.r. ,.I ni 1
ta d' .1" '1' d.. eson & 1- -tigacroaLs Mc-titca.; i I tijui- Stladctgas, 3 svfioi., Ma- d,- R.,ad,.. 11 1, Ra .1
dA d'. la se na'.%ta Sylvia cliwoy v fle. lle'.1" v juari J.0 Mai, lludrit: y Pe" En ft 6 del d.,t., R.br! S a rl ,tudt. d, la r. t M, Jet. .! de RaTidall. I' If Brflup
via. et--twitra, L.n I"le 'it' "' 1" C"""4-i, I d ( F b jader de 1- E rad,, ia de B01tips. Its-y T h 3t, -'n
ta., tr-' t vir 3 ri.tirilt.1 6 V Jdl' i IWIT Dtaz Min-, A--cl,, Zap ta. 1. e tr rl, -p- 1, "' a 'fl(Ira
jov- d-t 'J" a 'A 'r "," J.rtrir- ruban-. -nd. el I p:,crr. erw Willard S Bla d Johan.- Y
L. n.vizx es hila. dj dow, AM-!. b,,I. I.art- J.rge He- f,,r, Hai- q I, rt'i'
Ch,,o,, d v Ai 6. t,,r'Efrt!a Diaz It I -Pit-I d, -1 eel 11-Aer 11.16 I!. i, t'.Pd", de la Gir- B-1 -fi-it d,, Air-,b,fill 1 -, La b(d. -il. tt, ullitraii I dI. .7 d'o'' t'o r profcor de Bia. -ani-tt, I ini-, de dichos it s I iohn. n, y tt I~ ....... i., Ca-I., 01. --a
d, I e, rts -vhtu. Valdt Al d n ...... lin-, ant, cl 1-1-10 1 d. d, M,-nd-it d,- Walk- I d,- Di.quirnica d,- NW21cif)n del ltistiu lo pi, I C,,r, d la C- cls. dul Ca 1 1'.
'ara .", i ,ae_ d octo, Rocloffn Barms FerrAnd cz Teerol,,gi- -on. Y t 1), Gi.ilh-- 1 ar,. qu, 1--te 11-J, Y ait-an 11,0""), 1, a I Mi-ach-elt, y Ei I f- de 1. Platl 1 11 R.11
xultar niuv lunclo, hictra Ja 19les -ftor ittit., di 1. A.1eirr. dl dipu-w 1 -ph 11fill', I" DI- i-11 t Ii- fit, )ia, d F tit
pre6- d .... ad. floral. I I Itla I.,t Paul I lev"t, 3
.. "i r,, Pedr. Pcortgffloii. d.n., Mntrel G.n
por cuent t d, _Mreirm y p.r el ir-.. -Ire Rafad de Z nde(rtti
t.d. ed6n dd'V Montinat El doclot
el cil- h- -I- alet, y j,-t,6
drii Iarrtbierr el de ia'- de 1., 1- Nbl. Blare.. diael., At.
-i.. "" -ipan- r,,,, q-,,d,, r
, efi- 'ald6s el sM.. Chi. b ,r Valde, R-. d.rt., Alt- Ile. 01,, g:- d, -t-66r, y de,
_L, I d, a F d, :t.., de If
Y, -an p.dr.-, 11 .3r. e g-- Er[cg,. L.risa. .1t,91r., I-ei. ho) Al-in-Im el 'a -dd,!,,Dl. 10 J11"
et_ d, d, 1- tholl la I'll-N
ilail- Fx Ia, d, 5. r.-gautz" it-ta d, 9 a it ,.t ..... c, S;,,,
De la exhibici6n dejON (IS que oj d a ES UN PAPEL,
e-I c I,g,rle d, I., J.e- q-11 w dr t,, PI a y i -ro .n)p.t- q- r NINEXICO ELM
la A.A.A. de ReMn s, f--ra t i ],Itj , d, ,, .-h.
i'r- I, If'- Wiql(1--la Adlr G da"-d'. did, h,- PO*QVI Wi GARANTIZADA S9 CAUDAD
'I ch 7 Hl p-- H, a
d, I't -J
ri Or it h-i, il- ra, r, sr rf, I,
",a 't, "I"
-It r J7 t,- i, .....
I,r 127' 1 Be i,-, fa atr-- d, I
2NOVEDADES EXCLUSIVES de
Pat 'l, F"d,d S',(10 p-d- rt a
" 'I !, '. ", C It
b t el rd
ii.- ... to a.dal.0peradas ta r, b-r
la I nir At. MAzo, a, par,, el h., F
eiirrt ero y a. pl..d,d.
girrid" C,--it -it 0 V,,,i,,d. r 6,, -w -Paal d
.1-ada It i'l-idinit, la I !Ia L., -i,-, de Robara 1 0 Mer. 1-t.. q v iad. dr
111P111 BENDIX
-,da ,ida p" I dr1l R"di't- I Par j. d' b."It"
cu I 't ,, 5!"d e, w!,,- ,-d,, s. e do r. -sa' -i Odilia y Tony v Ray Car-. el
La" ,f-a wd. de Gn- Cu, 1. LAVADORA AUTOMATIC
q.e d-d, h- ,-V a T-bi -r, ht -6-t6r, rri i
"' i 'M 1. "El S,,,,ad. C--,-, v
d,, en 1, p..pi. 6tr- I. I I dw., R.,wa VIiela
rid a It_ 'I d.,t. R."', ler-t1a
"rea"r, I- I A
12. e it( la t, a.
E. 1 Clt,,ka ca. t ni", Pe", D.r.s. da d, en s u N U EV A LIN EA 1953
"'I'lilla
,ad a. d,, t", ar.d. t,-l
T "I'da ld6. 5p-t dt c-a-c Stgo. de CUBA
Distinci(in
Eta taif 'a - ,, I 1 di,, ', z- il :
cr", e POR
lIn prn r rt nw t VCALENTADSDR MAGICO '
... a rlrru da la ri dirc'-t ..... d, A pi- d;- ,i- ,,1 t t, 'a
Cru, Rj,
CffffM
PRECIOSOS COLORS
Su edad IfFMC19T
es So sonts! En la NUEVA LINEA 1953
de lavadoras Automiticas
BENDIX, Ud. encontrarfi
sorprendentes ventajas que
no verfi en ninguna otra
4 lavadora. SuCalentador
NIAgico eleva ]a temperature
Awo del agua, manteniindola
mfiscalientedurantetodo
el lavado. De entre sus
colors ... Ud. podrfi
scleccionar el mis indicado
para su hagarl
5 4.6 I,- I i BENDIN remoja, lava,
enjuaga 3 cccs, bota el
SALIDAS
agUa. cxprime y se descoDIARIAS nects... automfiticamente I
Compruebe que, por
su POFO conSumo,
la BENDIX se paga
R---orte, e Mar-, %ola. Ademis, protege
It 1-1t, ct, P-le, sus manos y la hygiene
I It, A 911 familiar.
Vi5ite nuestro Sal6n de Exhibici6n o el
de cuolquiera de nuestros agents, y
picla una.demostraci6n.
Arena Perfection
MM"
le ayndara a conservarlo A' Aseg6rese de quc Ud.
pUedc obtener una lavaSuavke y W aparifnria jurrnila ju rourt; I VIA CIAY d0ra autorrifitica BENDIX
I .
I .
'11, I ---- .
. Illi_ ilia R N'w ivia, ,avinlijlcti N AM ,) m l"It .i"q;.I?1. NtA.-P jcivs, 23 ;i, OcIllbre Ile 1952 Nolicias Nac onal" I I A,50 CXX
_ __ ._M___ _____ - -,- ____ 'l
I .
Colliirfml cl Hallcor,, de Form,111,Ip cl bIs exImsicimics de 1wivilizas v isimr(i'll Ld M baim alcaldes tie Para el Hogar ,y [a Moda I
I I
. t :
phill dc f(I c(I1)f11i_-,(IcI(,M dc Ilow6m if-111fis como tarm-ci6it turistica lu rcg,4(;u Sur de lim E. Utti(108 -1 ,jw- I -1 I
I I I 11
. I I __ __ ir, R eflexiolle's
1,10"vilh; I I /h (,lfl- , ,f. Ili I f r it,, vI jltp,,,, I,, ,G ilw osi,)tw.s do/ ingcttirr(i Jorge IbivIVI de im, Cittirpl& pl florid(i .gu vi(tjo dp ii it Lis Ifidttiiiii por 7 1
;illion( I'M ili"Ill') a I(, lia. X /htc, I'll cs, ,11,1 "ij,;lI,1lII c.klcn io ri(tit, ttilie hitt4em por et Vi(J'O Cititifinerap efc-ich M oel 1 tirdw ,Nw iritirit). _= lilt Ili (III (is I
I I I ____ -_ I I : -_ -- At', %Otw I
I I I I V,,, Nli'll"'t" W lhi.uli I 111116-111 I d, 11 ,.,,,I "It A ; -,i., ClION I 'A Ill:f, V( Uf fit 1-1 1,11il it I-11 !I- I "I'd I -- "; 11 I
I, ,.ir,"I"'ll, I .... 11:- 6, [i- Por lit I n .I- Pl,,-,, H.r ,-. III, H'-! ,", i" I p- I- Por 'M aria Radelat
, I I I I I : ...... it i il I I." "t," 'fi,,,:A-,, it "A.: p;t i"i'llAt ,,, -, "I;,,,,, : At I
I , i", ""I., h,"i 1 I 1 I I M
, I'll j-,,, 111., I A ,,,,I 1- 11i;l, I,,,, ., "i" "1:'1 -;',' il" rlt_ .
I" I '- d, 'I i:t"It",, ,: ',I ,iI I I I J,,
I I I ... ........... L., III 9--O Mol ,,11,I 11 ln 11"... ,A ," e IlA, l It ,, ,r,,I,- i -vi, F1 ... d, I -,,
I ,i'," N ",".,"t.,ti ,.I, I
I I r I '' "" it, ,i, -11'. han. ,-':'-,, --,-, ,- it I -,w, A I q ,, I, I I I ,,, ) ir,, c, I T N c' "' 'L- iE, 1;- -, "'.
- 11 I I 1. I I 1"' l- ,,.I I 't I "_ I", i I. ,,,,, -I- I -R-p-n
. I .l.-I 1l---_li--l:- b I _- I 1; _'_',_ I I _'. I ,, I,, "i , 71, ,1,1 i ; ,,, ill, Ill I ...... I I .ii-f-,,1 A-Ad..
I'll. 11 1.11 -t-I Hi _- -,,;A,- d ,i-- -,; 4, ',-,4 --,,-., I
I- .-L ,L T41 A -jL'LI'od"7--,I'V'-'-'-.':i'A'-' tI f 4I "' ." ,';zi,, iiiT, -Il- -- -1
N, ,-I, T I- I ; I, I-L-, Ir'rr.,1rr.r- C.,7,,--drp! v -;,,1,, ,,,,, -1 I f 1 1: ,; ''! (I .
. 1 % 'I"i. -, -"-'j,. ,,,, ,; ,fr i .... fan. w. It 4u, 1 it, Ft FJl-1,, I~ hoi- ]- - I,,
I I I :I" if", I'd ,.;, ill. ia I I A, ,; .
i, "- I r, ,:,;i,, ,it, rA I ,,, r'l- 1, i.,!- jit qwl .1r,",
1111iiii, I IiIi ,.I I ,, ,,, ,,,:,,i 1,,,,,, ,,; o ,,,,,,n "Ill n 111.11 111 ", 11
'' I It .A)" _".. ., ""'."'l." i ''
I'll 1 .. I I, ", I 'I .11 p_."'Mian, "i" 'Is. --,llill', d, I-FeuAhdAd % ,_ 1. '' 111j- 1.11 I -1, .", d-
,, I I I'll ;11.- i!;I1l.-1I 11. I , "' I 'I I "" 1. "I it I, rL 1 1 .. I ..... aI ;I -', 't.do!.1y. !"I IN ItIl ... ,.",
I I ,, I 1 (I I,,-it 0, 'C"it i. ,, ,,;,i,. .114 ,1,.-- j:-- 11, Is I -1A, 1, I:~ ." 1;,4 f- hd.d";,y -'Iir. pid" n, 1. --iu So, or "A 'Fi ," 'rl ; ,-,i; ,!. ....... q,,, -3 "". ,,-i,.--1l I-111-111A "! ...... lill,
I I I 11 I I I I A"." iA ... III, !."'i, .,!,. Ait!" .1 ... I J- ol,-, I ..... ... l ,, ii, -, i"i pii l % Ill I
I : ". 1,1-1 1111 ,.Illl M,,;:tI,,l ;:i ,, ,Iil Agm, I.1" L.5"I'- ill L,-- I ,i it, ,I', 11 "it, I i, "'ifia",,
_? I I I .1 I I -,. "Ill ,I I,, ,11-,i1.'- i"i""i'. ,, ... 1, ld; ... !, w, I, '',.i.l. I st"j,", d" d, I.: jhcj -11 Sir izI ..... a. I it!h '. ri-i)l ,I I~~ p,, r r! jh.-A,.y
_ I I I 1 ,,, I It"I"'.. .1I I Cileg I '. ", -l "',II'l ,, "", I III il., lle II, 1:-- t ,"j", & An~ iL' "" Olufll-nle ;it ilt'll"ll 141li -1 il- 7 11,1, _i_ 11 1.1111, ,I:I 1-11
'111111il.il dl, It, ,1,-, "'. I I il- -, ,,- ,i, ibi- l A 1. ,, ,,I '_ I 'ill, t, itt":ll", i, ,.. II I ........ ,,Igo Iri ,n ;111,1 y Atilli'll, "("'s preW flicinio, a !;is :,;iole or la niLr" j- !.I, ll ti- I ],I i_-,- i,:: .: "I, I., !;,"'Iti, i ... ... I 'If ... 1, j,,l,,lj.. n, ,, ,.,,,I ,, Ii.- ,li ,IL. ,, 1:11,1111', ,.I;-_- It,,, t ",.t't."de ;iyl-. Apy,.,,.,i ,1- A, ,"';I ,4 ". ., it" JA Iii d, I
.ill'". A91111:1.11 .!,.'' 'I di, 1, 1, La all"'a. -i ;l I,, Its fi,, ,,,
'l III C"Otu), I I', ;.1:1 do, In I lilli-, Flu-la. I N v- j,
I UA ,O I pi- ,_t:if %I1, 'I" 'L J t I ..... .. \ ., 'i ji "I , i 1, it ... i I'M'a'.", ltt". c.,pe, k:.141., ,,,,, I ,, I, i., I !, uJAd 'I 'I, i It I '. I "' ,bu','i u ,', n I P.U.vt',to dd,' I r A' F, n il"." o N ,, t:.- h,11, el III~ que
, P"
hid'i'l, I ii ,1, I 11h ,, "' t ;i, It. I ........ "O."', ,, !, f, "i.,"I". ii I~ "insu A tit Or"d"'tal ii S C._ "'Jil Ill; q.e ,,c 1,.IlNb.n IN., si- I I, a I dA Pl- ,diii Ill ill 11 ,,-,,!,dl tap- jIld. ,.I, 1
,,ti,,wait, 1. 11.0. "ktw I I.., -Hl-ln,, I Adr,"i", 'a ",- li,-l, ,,it 1A, d, ';-- I PIny' ",I i 1", P"I'llull "Ifli
i-'L ., I 11111i-11.I Wi, "I N."ti-Mo If,. I' H "t"S' gu 1 1,,i TIrminales Maritunas, bien s,,plo de annargurit. E[ u-I- q-1 't ,,._ "'i, it, I 'I.. I ", i, ., dbgi. it III I i" ,' ri,,,i- i.l. S- pi-, I, htI dLh. cut,
:i,:, ,, ........ I I I'll' 4 1 k: All .. f"go"J""', 'ift .... I ,-I ...... I .... . w 1 ,a Put 04 11011il it "I jUl151a.1' CIM g,!,'.',, p.rque ),;I sc encontraban ro ellits jl() .... cl, ,I d.l.i. tin --- ,.I O 'I'- h-,ailil I, ,,p, ci
11111% ell A hislilillo (It.] li, ,:- '.."i" ,,I ..... n'.I.,l lit.. 1, -,,,,, ,;")"" ,,, ;"",t ,: i '' "' I '""' f'"'id iii'llsi ,d1,11, diA, anler- L, o p.,q.eh.bu,- Iii d, 1. hunli , 1, -,,,i- ,id;,,, ,la ,,,pacici de resi5. alch ..... akl.lla ,ill lot. I Nn 1, N I.~ ,,rb.d,, L. .bN a O di.
'I I a ... ", I Ill~ lit ,,,ep, dv I ... li: ., I~ IN li,.P. I d 5 ii, H n cl flura dlela conmiscracion t1i'llil 011 As ci,,d ichAs
I N I'dadit W ill 1.4firz Clft ll.tj i ,it I I n a "I-bral."'t, ,h- -1 ., t"IA"', I d.. .. i,4" I I J,. ol; di, ;,yr
I'~ .,Uncl ill ',"',i'.:",""': ult, I -1 llltc.10, de, 1. ild-- i! ,,, S" ,, ',, -,I,_ !A.,; ,,,, 'EtAr ,,111-1 'I, ...... I, van; it, lit I,. ( .11111,1,,;I- IT a -, 1; ,, ,i, ftilidade., a- dld.., pr I 'Muiie riv sa, T'..ciscio, fI s "'. A.!"'g"S Pero null'. slelijll' 't,!" ,,,, ,,, 1, t"ll"'!ad dI, jAis plitIA,
kil"t-lit Balboa Herrera ?- -.4'"''I", ,I,- rhi", I ("""a I I 11,itldt,' I 111,111111 IN Ad,,;, ,, l.-, at-lil, ;I I~*; -.".. I:, -1tr- M C- M iits.s 'I
" I iI ;I, -11, hl,' Illlii ,,, --; ii I ..... el jefI ,I, I d,-pil, N:., ,I'd,, I d, I pad- ..."rel.j." "I "'',"."I ,,,, I~ j,.- ,,-i d l .IIIA littit'.
I I I "', 'I, I- I I'll, 'j, I I 1 M I il f.11 tit. 1.1n, .I!.. .1, J, I--. I, ,Lfii, .j.. ,,,,. .N ,, iii ,11,ni, jjg6 ,,,,, d, ,,- In .. .- 6. h,--, J--- 1, ,,]:,.A "" l ,,, ,- k,, ri". !Ni, !",;", ., : a YI 1 .. .... idI-ndo 20U.766 k,
I I I i ; b"li, ,, ,,,,,, : 'I I, I, I ,. 1- I'll. A, ,,.,I .J .-i ,,,,i ,-, ,!, ,,10-- s 1 I C ,;..,,,, lill, dsga6A, .g,.,,;,,, ,, -111 ,, "!:, I ," "ii'l,"I (L
,I 1 It j 'I (.,:"L,1 P o i I I I III '',,,,, 1 I I it It I I ,I.!., 1.11 It'.1 g" I'l.il I'll 1; I A 1,
,, I ;, ,,., i I I "" ) l L 1 1 i ' .1 I I I .11, 11 ,N.n,_ ", :, qil plpc ,Llbliil _j ,, I ,, !i ( :: I A i "': :'" L 1'1'llill it, III _jji Iilirtuo, N Ili, f ,1, I I ,,, -- I-1 dl, 1 : N I i I ,It, I,- .1 It ...... ;I j ...... lit I" 1. - -A,,,I,) I I l',A Ili ", ,';;i. i,,,, 1.,i,,,;,I cp1- ,b:,,i,, I I I I I i I 1 I il"I I I . ml, I It litil. A lig." ill!'ll" qu, III- _11 ; ;L i':i-', ,(,1 4 'C
i 1 I I -, ,, 1, .. I ,,,.,III I :1 I I :I,, -I il '. I I I I IAI 1.11 '! I I "W I-t" Ill I it, II C ... I 1. 1 I I '" 'A 'I " I c "
I I, I'i ;. .. .dd 1. 11 ".1"l -'l. i I ,,, 'I, ,,, of" Ml, '111 i -, % I it I p"j. ci I 11 .: ( r I : I .... ... l I ,I, i I "', t 11 l" li'', I, I :1, I -- I I "I I I I I lit ""'I"", '' I I "
I .,.,I... I I -', -6:, it, I:;l, "i i:: ;t'i't, "t, ;i ., "", i A"", "."I A 1 '11".. H, Ph"dad ",, 11 i'. ; I -- l III, Al,,bl- -i I I I i L .... .. I I, I
-. 1 1 I I I ,, % r i il ,,I I 11, u: ", ,11!.L,." A L'li%1II'.Ijp, '. Ll i ', ,, I
- I I I I I . ....... "" .1 ;, I ." I,,
I I I L, .. I I'. I _; I : .d 11, I I ', ''I I ll I I ;- I'll I,.:, L I ,111 .1 ,III It., I 1 ,; i"11111 I I 111I.- i i ;,- !Illl t- ll- d,, ', !, '_-,' I
.' I I I .1 11'. - .. ; ; ''' I I ..It I, I ,, I ;; I ,. i I I I I I I 6 A~ Ill. 1 I I l: r,' Fit li, ,I IA'. I I: W r"'! -,,I '. It (" '_ ,,,, !,, ,,:, % " I. I I A ii I I '; I '. I ill !11 j," lli,-.A dt'n. ,,-
I I I "i ., I I .1 I F:'' '.,',' I I I 1, 1 'll, ,it. : I o C I :- : ,,, '.1, ,,- -,:, i I I 1, .'I 1 ',ILI- I'
_ , I 11 I i. I :l 4 11111i I : I .11 L' I ii! '- ., -E, Lit i-,I& ,-,.,Ij, d, ,I,,
,,, -, I I I '. I i .1 .i 'Il i- I i I I I it, '. ft ii
, t i I .
,:.", I-, i! ,. .11 I 1. :' I E x p o itett i6 ritu tfi l _p 1w p ioltru io s i I L I , . I I I I, I .%I'd,,, "I ,.,,I ln;-" I 1, 1. ,N, I A. I , I 11, -, "," _. :1, 11 1,I)IN-os I'ara el Cllli
'A jr I ', I 1. I ,. ;,ill A il ..... ..,I. I .' I .I, i I I ., I 1 I .
I I I 1. I I Ill, II111 I 1 ,ti ll ,,, ,,,: I .1 i I I 1. j ., I I I., : I 1- I I I ., 11 4'. I'll ,'I, I~ ,,, ;1- I 7 I '.
4 I ; 'I", ,;:," :
, I IL I i .7 11 -tai,", I : ", "" I I ., 1, I L'I Pr i :. i 1 C ,. il, !'! 11, I -, ,
, I i I : ,l,,,,-",,,- A" (*I
-I I I r v iism s h ip m ecifid (I : "I I I I i, I I I I ,, I I ,j 1 I it I u it ", L I
I. q u o n eiiett su s .I 11 ;I .11'' lilt) "I'll It Lt.
,w 1 l I I I I I ."tiO I, I J,, 1" "" A, I I '. .:, ,", .1 I A ,, I-,' ,, , t I I ill .. I 11 11, ii. f- j" svid"t,
, I , I I ,: ,: 11 .11 I "L I- ('-_ I i!,;T I .., ii .!" o, %% I ,,,,, :.1,01--ilaild", P"! Mill dl .,,All Rilf ,. I. A : cld ,
" I :, r ,I '.. I - 'illul.
I., t I A ; 1, i I', 'it I I, in Ili
, I I ) vs (w 1.1 (I I I /(I posibilidild tit, Ittl(l rilterff 111(proffirill 1:I,,:: ..... ,,, I .... .. "',tri";- : 1, I I'll I iI it "ll"'.11,_ -" A , L ,, vint,,- V-d- .", qu'dl
i I 11 I "Ill 11. f ,_ I ' I' ' ,-- ,, ,,,, I I I I it .-,, l I I ;' I ;!I- d' ', -: I I
, I I IiAll., i"," ', I I 'al I i, I i, ,I li, ,, ,
"I 'jiL'il A "' I 11,1i l: p(or-r(itisideror irlur lesitiiifirifil /(I eciiiiiiiiiiiff M icii)ttid ; i,,r "'i, P", ' I, I ii. r I., ,- l",'.., -,"_' ,it Cuidados tie Belleza
l I 'n .. 1 I I ____ I ) ,,
1, I I ,ji,- ,l ', ', ', ii !,:I .l 0 1 fi,1:1, I I' 'I 11: 4,1 '111 I~
': 'I, I "t, 'I I, N- -, I t t i,,u_,.u III I-, ,I !, t, ".-I :", I ., I % "ii, I 1, ''. ., I,, 11 1:: : I"' F, I I I ,! lll, "' i 11 ii Iii, licl!"-, I~ ,lilt ,:,,u d, fi-oll, I'll, Ils ta loni,,, Jun1, , I,: 1", I 1 .' I !, ;. , i I. I I I 11 11, ,;.O,, li l A-iq,., di 11 I I I ,p c ,. I 1-111.1 lil- "" ,; lAs 111,il,"i .
:' rri, I~ ., I!, 11 11 t"11111 111 Ili~ I I'll A, it 't, '; '. I "'. I I i, ., :I ,l ,v, tril".1i, ,- ,I .jAci hii ,16
t I I'll I I r 1 I I ,'A I I :. it ill' I L I 'I l ['I il I L W il it 11'' d L 11 I I I f
, ;" d iz ,1, 'I'd., 1", .
, .,dA, 'it" .... ... d" 1.1111, iN11 Al", ,-j" ulll, Ili~
i. Al"it": I ': it !: L" r: I I I t;,A ,4 1 ,,, A-, -,, ,,, 1- % ,, i \ i !:- !, I ii,_ h -iil .t1.5.
". I 1, ,i: !, ", ", I I I -,I,, ,7- !a W, ,i- b-I It ri,! i
-11 I .. i .... .. a I I I, I I 11, fli,,:, it. -, r ,I 11 ,I ILI' v I I, ill Iiii I, '-, :. o-- 511 "ii ""!III
, 11 11 It, I Ill Ilit ,; s! dli y I-l,
,' 11 1 : ,, 11:1 ,,: , i,: 'll'.11 1 I", 111% "'It.,:, "'i'i" hill, l, '.,ii; .... I it I ,-a I , i ,.,- IIIII l,. ;fll.A1111 , 1, 1 ii , 11 I ": I ; I I I ,I -,ij ... q- qI,-., &-- -i, I il- is
I : ... ... "', 1; .Nll-!;i'- : itld. -vwa I, -. c, I "I "' ( it '. I ,',- 1 1"Itt" it i ''lit., ,I,] S, I. 11, _-'! I .1 .1 -1 ,I, ')Ii--ll, piiil dil,
'. 1, I ii "'. 1. i , I, : It di't, I I I "t'll"A"iI A I, I i I I 1 ii, ,: """, ,:, ":"; .,,, ,, .,i, : I I I I 4 '" [:,tit'j", 1 I- r",, '--, 1,-- t'l 1 11 ,,, : , I' .1 ,,,, :1, 1 11 li, 11-11 ci!, b.- I', It Iii' ,T_.A d'".'ls1!e!.'oz i-d1drite IN res. ". i, I ,,,, A l- .;.3 I I I I 11- 1-i Il 'I j- I I I .I illit, 1:,(Adl ,ill, I., 1. "I I .1
". " I I % 0: ,-I A d c ... I I I I I I I.. 11 1. Ill it s ' 1 I 7I I, .( : 11 ,,, ,I p.1"llill, Ili. -!I.ll, 1,
!'_ If : "I I ; I , ,, "': I:' ": ( it, ; r r. d, T !I I It ,- d- i- "! tl ,,.,, .. 'pQli I.,
.1 i'l 11 I I I Il 11",.ii, 2: ,11, (, Lulii, d I I I I 0- A." ,,, I I'A" Iiii't'.11 I ,, ( ji L' 1'.- I I I' I '" I ,,, !,, . ;, I I I. d" pit,
.1 - ,, ,,, I I III, 1111.11111i "I 'll"".u) '. I ,,, I I I I I I "I ,'' ill I I I I ., ,: '; Il ,, it : 7 ,,, 1, F (l, :, ; ., i 1-1 I I I ,,, .'_, l ;, Ill iiol _Ilioci Ills now
r I, ,, 1 ': I I i. -I i:) It, 1A."'m
_ I ,, I I I., I ?"', : p t., 11 I IL" I 1 I,~ 411 11 1 ,,ilt 'I I I .11. IWI I 11 I ,. :1 .i I It I -., I .. : 'I il'' "I" l L I I ",
I 1 I 1 11 It it, ,, I ,,, .. ., ' I : ;, ,,, A I ,, l I', 'I "", ", _!_ ,_n6" el
A I I r , 1 -, '-, I IIIAll DE I A %IA . :", Ali ,:i, 70 "(,I ,,,,,,,, 1-11. ,_, ,_er." it, '' "t- it ., 11 I it'. Ill, A'., I ', h I l ., I L I I-r, , ,- ,:, ", it ,I 1- v ;,- ""I" I'l1. N I :. "! , 1 ';;I, ,, I ii ,,!;.n,: '' ,,, I, ', ; , i: '.1 11 I , I ,I ., I ( T I , i i;n, ', .. : , i ... nti,- IIF IA, .. 11 I 1;1i :I, I ;I \I.-II.I- I1, II'l ,, v,: , 1, 1: : 1 1 ; , V, ,i Rl I I I It ,, I : -_ 1 4 ,, I _,- A 5(,rIA,, dlI 4 1 1. I "I ''I ,,, 1: I ': I'll I'l ,
I'll, 11 IIiI!1 ,ill 111 1 11, L" I .. i ,l z1AI'd .1 I I .1111, ,ii- ,I, "' Iflitil I" "LL.111'."' nil. "i"'ll
, I I I I I ,i I 1 I!, B .'' ,,I .- It :- : 1: "I : -,
I I I i 11, ';i '', I it, I I "I .. ,, I I I l I 1 , L ,: : ", % I I : I I il (I I I ", di 1. it
it I ,; I I I I; I I I ill I ,, ,it I I I ", """At'I'T1.
P, I I~ :,,,,,i: I I.', , , I ,, ., I ,' 'r -, ", c", 11, 1. i 'it 'i""Id"allt I'll, .. I I I ii I ,I ,, I,~ j ; -fu, dl ,Intln, -it, I I I i -, It L I .! A ,,, "I" 1_111,!, i't
11 '' "'- N : :. ...... .. "',".I "'if':' A i It, it I ,i- 'll"."I u, I ild- I ; illi I I I .1 _, 1111:1 'i"ii" '! Ali,
. A'I I IL ,!,I ,, I I I ), I I I t", I .111 11 111. it I ml lit 1. i ,. ,. 11- 1
. I N. 1 -,:"l "I"i 111 1,,11",. I il ; : I ", 'r Ili I I ",I", 1 "I I I I I l I fj .. "' 'rl -,-', I, ,ii" "I. iii
'I, I Ali I ;,11 I"" ll, ", A' "). it ii ., I ,1 .;:, Ill I I I f ,,, 1 I I 1 I 1 a I I I 1i ,
. ,, 1. 11 ,, "i" l !- t: 11, N 11 I !. I 11 11, I t, I I i 1 .. I I i ... I I I I I I, __1 II 't, 'It i 1 11. I I I I ? ", I [-, I Ill I , , r ,-i, , 1; I I 11
, I A !, ,4. tj 11 IL I I I ,4 1 1.11 I 11 I I I '. I Ili l ,
. i 11 I :;I, ,, ,vinne, qur i't .... i. ', "'. i.1, I li I I !, i'll I~ I ;I "I . 'i. I
''A 1, :, I r ( I I I I ., "I I I I_ i I t, I I I : ;1 ,.I ",I I I .... Ili 111) ,I;, "i" I I "' 'I"' '
I 1 i , I it, iII,,,, !A Ip',!,,ii -, , "! .,, II ,I,, I I I I ". I !- ,IAI ", i ,, I i I I I I I I I I I ; I '." "I I I I A,-,,- .--c, .un.1 .' I' 'L' I' I I I it I I ., i A 11,.: I I I ,. tT. : I I 0- 11- 4 1, I 1: it :'' lp ''. 11 t ,If I, ,,, , ." 1 1. It, A -r;_ 'I", 7.
", I I . ;I!, I, ,,:, !", Ll, I I I -it It. I .- 'i" I I it ,; ., ;I I I 11 r I: i In 'i zlpl,,
I I I ,! It I 'j, .1 I t*
I I I 11 :i t. it ..,I ,irl ',',,: :_ ;i .." 'I'', ii l.!,l :,, I ii( 1, 'i ,I- : 1, I I I 11 I I .,,I .1i ,i I I',, it j 11 I : I 'i I a , :, I : i. I rl" l,,
I il 11 !..i- ,it I A .. I I I- i, ,it .. ., '' , ': 1" ,.: I I I ,, '. .
p - '' jl ";,jlllitu. I I ..T 11.i '. 1: I I I I it 1, : It I'll I ". ; ,,p,.,r N 1- .h, ;, ,i I I ,. : .
it it. 'I I "I')l" iii't I il I ;, ,, I 1 ",' I, i ;i ,,t ,Ar %, l r I', .,
Plan de ldwvl l1rucille, -11 it :,p-,uiA,- I I Ill -1, ,-dAd I, ,,;, --, -.l ,i Or I I ;, 11, i", :,, Vrt)blvinas Econ6niicos I
,I jIl: :. I?!,; i, A ", L ',, I'll"', ,. ... I -, '! F,
.,; : ill I., I I~ -I I, ,,, I 1, A I III ,, A it .,,:! 1, A .,j I I I:! W ,
" _ig, I I, :I I" I, , 1, i ': I I I . '. I ." A A ,,ci !,, 'i, I T "' .i-
ch't, all Ill, ,III )v I-11:141 I 11,11, I : ':i I - .I i I t A I
, i I, .,: ,,%' ,,III ". I 'i -l, iA Lilt, :,1 ", I.11 ,Ili,(, ... .. ill 'II, I I I I L I I I 1, 1, I, i I _, I'll .i ,- ; -j , i;, I _, d'..
11 '', ". I ; ,Ili" 'II1_1: I - , L !" I I .. I s, I I I, .i"'111.1. "I I- I- A ,A Ir"
af I'l-c'idt-Ifte 1:, Balkla i, i:i: ' ', ,,,' :: .b-',-ii it I 1111i 11 I, it"'i, 'i ;_,,!, , : ,. , ,11 I ", ,: I I , I I I I ,, ,,, l !r- -iI.-Ii, 1-11t.
, ;, ; I I! ";., , ;li:,!.!.. Ill I , it, ," " A, 1, ;41 ... t z' It"
11 I t I _,, ,, ,, , ,,,pd I I i; 11 1 !I '11.1:, I I "I",; ,,, ': I I -1 I. ",' 'L L I I 11'1 1i, I- -si)tas de la )1oda
I I 1, I ,:A i I I ;I- III .... ... .i 'i"i 'n ',:ii; ,I Ill :1 .... ...... I'll ,I I I : i I I I
I .
I I I I L I A , , it ,I'll' 'I.,! r: 11 :, .1 :l d :',, ,,Ill., 'I.. D it I, I, : %I I f_ ,;_ I L, j. I, I I 11, ; I 11 ',', ': ': ,; I I I ., I I t I 11. I I I I I I I., l I) ,- 11. .A i l 1: I I rI i, ,. I I ".. I I I l I i I i1i I I lt- '', ,, I 'l 'I"flilt" 1, I I 1 ,, I I L It'. ,l I 1. P, i ,i I I I I I ,I 11 IA' ai.
, : 11 ,111 ill, I I. I I I'll 11 I I 1. 1 I I I III ili,,ild ,t,,,lll A, I 1cr ,I, I, I ,.. l N! I t" I'll ;1 .11 11 I : I I., .I., '... ,- .,d- I 1, I '., _'-:" "d; l" I :, .' _' "
I , i :, 'i I "' "" "' !I
It, I 1. ,,, t i 11, 11 it ,.,I ;I I ill- ia., I, i, I I i .I I 1. I I I I I I F I 1, It ,, I,, Ili a1i,' ',Ta'.','.
I. I I it i j I 'L !;'i '11. '.. :" ';" ';.'l -l:." ii 1; ,l,,, I .I .l i I. "I .i I .. A 1 1 p _* A I
: I I I I:' :' '"'I li III I. I I l] it I I ,, ;l! ,, ,,, .III,' 111. I I i': 11 I I , I ,I 1 l I it., ,11, I A ,", f it I 1- g. d'.1a0 a
! I I I!11:1,1111LI F'1 I i '.' 1'.1 I'll 1 7"I" d I 'I I "" r r I ,iI 1 ,4, I L 'l'I"
! I I I : l .1 I I I 11 I i I I 6, ...... ,. I I,;, ,,,I it H lu1, l, I, i :. it I i 1 I I i I I! : !., L I I I,~ I "!I I I "' A. l(IL- 'lIA tu
I h"I", % I 1-til, !.:,- D'IARIO '' I l 1: I I, 1. ,,,, I,, 1 I ,,, I Ili~
11 1. I 11 I't IIIIII-B, I -,il! ; I i .". i, ". ,f 'I'll t"I"I % I ,, '! ", 11 \ I I I I I I I I -1 I 1. I I ", '_ I :, "ll" , I ,
"! ., I I .1 , I! 11,- ,I ,,, I, J! iL', : I s, 1 I I Ir I"A"oI I I ". I I I'll i g;t "It'.-t, ,, 'if I ,i- ,:I I'd I "ll ,;I ... A ,, ...... d,- 1: ,, d. ii ,, I I 'I -:, ,,, d, 1 1 1. 11 I I !I :-I I :,, ,, r' 11', i, I I I I 11 I I v I'Al_ ,, ,i, s.,pen.
kk ,. I'. % I I I 11 ,,- 11, : ,, d, i i" I. I l l_ "" i ... i L' 1, I ". I , i L I I I i i.: I , ill I ,is I!, I , I I !; 1, b ,,n
, I I ,i T, 1
01 , : I :, 1, .1 I __ ; ]. I I ,, ii il ,., ii
1, , III I I , It ,. 1" ", I ,it i I ."I hA 1. 1 11 I!,
", A: 1: I 1: it A I I ; pi, ,;. : ", "".;, ,. ,,.I. ", "Ir I 1 -,!; 1;, I I 11 'I It" ,,Id ',]., A d-'Lj-Q!- I ,, ,, ,di, ( 1, I~ III 1 -,.
11 -1 I 11 I,- i, I i 11 I I I r ,
I 11: H 1' '_ '' "'. "i I 1, ,:f1i
"i"'A".1L 'ji)"L7!1(." l.!' ,, P r e s io n a n I 0 S ., A('_ ,,,i ,,, ". i:.. ;"",:',111 '. 1 't" ill-, ; i ,, -11 I '..., '11"!"o"I'llit'le..
I : I 1. I I I li 1, Ii-Ill, 11 I) J, ,,, F,-Aiid,1 2 I N 3il- 1: : - I I I : !- ,; .I -ill"-- u.
I I , 11 I I 11 I 1. 11 .1 .1 I I I I I I Aliltilrl,, 0-11,. N .Ni, 1. :"l, ,A,,,',, ,i I 11 i I I I , .. A -_, ,.- i -11 : I i !j "I 11 11.1"i"Il.ill
Li 1 it's % 11 All, 1 I I I I I I , A l. : : I ill I AIl.n11 1, I 1 111.1 "I '''I I ,,:,:, % I ll I i - I '"'I ' 'I :' ' ) 1,:r,,- ',, ;- ,,
1*U S O s a l j e f e I i -",,, ,,,II-,., 'I, -, i. "" ', I, ,", .- F! P, I .I.: 11 I I Ili "i, .'.1o"A;t Z:And,
. .1, 1 1 1 1 1 I I ', ,: l : t .
, 1.11li iii I~ i I I., I "" I I ,
11 I I I :-- ,,'; "" '' : -:', Il I 1A,
. I"It" ".., 1, I I I I ", ,, -', ,,
_. I hit,"',- : ) I I 1 I 1, 11.11, Ii Is:, I., ,
I ----- FIN D F S. E M A N A EN Musujm \ ,,I ,, ,,, I t, 11 I I I I ,lII,,t,, 6 ". -., ,,, -- zlin p ersa I. I I I I 11.11 i I'll", I, j _-11 ,,, il I I I .1, r, rx:
. l" 1. ,,[,,If I I .1 fl. I 11 I ,I I~ ., I 111- f,.f, i ., "I ,!
"I f,-!, I I IIL : I _. I :_, I. .11, -, ,,, ," -- I 11 I ,,,,_tr,
At,,t,.7..TI ('()It aN 11dar ;I i "' "' I I I , I , I I I I 1, I 1. ".1 ,i 1, ,
'. :, I '" .. I ,,,,.,;
- L I II ,. I, I 1. .. , ,I ;'. i I ., I 1, I ,, I I I I, I :,, ,;, '. ,,, -, I I t, 4 .
N T 1 A G 0 1) E l C U B A 11-iiii #-it ca 4,1 de- 'i':'! ., !'i, ,,,,,,, I I .. .... .1, i -n ,,- ;IAlt; N .;, I I 1, 1 i 1; ,.
11 'I" .., "
' I 1. I I i I I I I A .,
. it l a s i6 li I I I . 1) I ,,, ; 1 li, ii_! 11 i i I I I., ll I
I I .. I I I .1.11 _, ll ,I- ". "i I .1 I
,.r%!1_111 01 I _A __ I, j ; ,;,n(ijB 1, I , I 1. I ., [t jjjsotla fglvliias Harbiln
---- --:--- - - N/ I A J Y N 1) 0 E N :, l 1h, i i%))i ".1', I ,I, I dri- "" P , " '" ", I ;;, I ; ", 'I" ", I . i, I
,
,;)I I 11 11 A d"! A It, 1, '. 1, KiA I I I ,(' ,"Juif),0 IN rERPH1, ft. IltA. N I 11 0
, III ( A KA d" 1, I I "It -, , ,, , r.
11 1 I'll, it, d,- drl ,,, I ,W III~ 11 : I., I
I ;,: ,! ',"';,", ,: ,,, Il I .,!. fill "tA, I, "
,:d ;) I'AW, cI "I" ;" .I, h-IiI 1 d ,I ", l ,to -, ti. ,U 1,- pur ... tii
I ;;1I I 11 A t "pt)r lit ]A fl'I"::'11,1 's, -1 I I .A llab- I :-.- 1 I-, 987 k: , d. GIRA 1"Ift I-Ir %lilt, I NIIM Ill "'' d,, In'b"'i I,, i-i'' I., I 'I I, It 11111,11 I 1-1 .Zix..U
E'l ;1,1N.1,11"I hilila Nl:,,, '"All"A" g,", .: 150 MM AS MAIt"I RA pu- lju r dr to garganti
I S A N T IA G O 14A B A N A " "ill ,,,,, I! T- ,,,,, %, 1, , I I i',,l, 11111 I I --ill.- tildli-Illi.
if d, CAi", Al-,"t A, ii i,"I i; ; I, -, I I I ''
"'t]"'I"t'. ,l, II Lilt ,, it' I I, d. F. prp6.. fIAlr1- -IA .
"I 1 I I, x"!j;: : ; ;,,., t "'.., "I i ,;"" :f,
1) A 9 'I 1 ::" '. '. ,I
ii. I". q, i, I. 11 .... :, I :-,,,",,.,,,, I 'I I )111 I I .I'l .- ..I..
't. I ." '"' I .' I I I ,r I I I, n "" I I
I i I A I I 11111111 I ' '4'(' "
11 1:11ila 11.1ill Al a", li- ,I 5q 1 1 l'' "' I I 11: I ,
) It .. ........ l I1,l,,,,;l, III I" 'I ...... ,, L I 11 i .a rea. til hill-It-li il:ill i', Ilil ...... J, H bl-' I "i), 1. ],I, f1-1, .1 ,I, I ;i-, , : '. I , ., tl, : I; I I'll 1. ,ig.., ,on Ili ditnitill
1: ""-ii ,,,,,, ,"', 'A -"i, till -,, ,,,,v,,.,I,, I ...... :t"t", t'dli ,i i:I .., r i ::_ ": :1 lit
I, it I 1qyI
!." lilt" IiLI-, h"', : I "i I 1, I 1, W .
m ,-xs vim -1 .0 -0 0 R, ''I I, I., L" I I ,- 1 , I, T h-tep-1l q-1 11 -ill
' 3 I AAAd '. .1iiNd I .,[. A p"', ,l,,,,I 11- .- ", 1 ., ,nii d,
I ii iii'l .... infiti;g-- ,-1A, -,, "' It -p I I'MILIO SOTM_ I ON"GO
, I'd" : ,' ,1 13a,- S-i,,,, f ,, I I ', , ,- .", -1uh- 1951.
jdaS, etC. - .- p..d- ,i 7 A ,',',,;',l I ,i Oft"i", I,1I- ,A- -.! l'I"T., ", 1 1, ', I I ,, I I_, IUj- ,, .
In clui en d o: Niajes, Im ,pedaie, al lnuellzos, con] HA 'I"hil KA,),A,,i cli", 11 It.. I I llil, I -p-AH,, h ,, I,~ ,, , , I I '. I .: : ( Iiiti-la eii la Ca-a Cultural de Caf6livwq
" .,Jd,, ,,,, ,in. pllll,,, ,It- I: ,::,d,;'1,,d, ,11 ,
_, 30000000 I, --l! ... Al" ,,, I jpi I I I I I
., i, e- A ,, 'll i't A A I it, 11111ii detl 61 I~ cpl;k,,, A, I *,,,I" I 'i, I i". I i 11 i ., , I 7-1.
; -V- I ,i1:1,11,11 AIAI I -, '. 1"'.:Ir" i) ", I2 A -, I ,;
, ( I !"d -, I I "" It ", i r ", 11 1, -, _, I lr
I ra. I \ c u r,,i ('11 n: 10, H N 12 ) IS T lll ii 1 hit A; A 'if, A "I 'I'll A "."t, 1, ,-d" I 11 ,ifi, ,i I IIIAI A "I'll, A I ., 'S
'I A A I.- ii Iidl : .It r, I I \ I' Al _O CT U B R E 0 E IM .,'.,:", ,,,: ::, ,, ,,,I, [',,,,,,] ,i 11 ".. H, lig,,-oti It ", _,_1 ", 1. F)- A, Ii,-11
" 'W- dl ."i. t, 'l ,I : -, I 'I, I III ( A. ,, Cr,'- i.41
2da. Em -ursi6n: 2 4, 25 I, 2h lI11ii1I1,,1i' 'r1I.11 ',iip'' I '11 ,,-, ... -d- It 'i-i- ,I, .. I I ). ft, l g .- ; _- I-A.,
. L, -',,i,;--i,-, ,, 1. 1:,.,t I I. I I,, ,,11
.'I I, ,' i '-,_- e.zt.n ,n'e
, ') I ...... -, ,,,4,, 4-., (;,. -11-11 -11, d, I, A 4',T I 'A
' ", !,:,IA, I E I I ,,, I I I'd
-r ':, A A,' 'P' :, 1', '11, -,' 'I n",':.' ':. i N I ,lit ,,, 'I, I : "
- : ,i I I '. h A It h K. Ii ,,, : Ili, 1. ,-,f,;-l ii., ( tit. ,,, I ' AL FIN ENCONTRE EL RE. ,I,,,, A lh',.!-- Av."O" 1, I I I'M il-,(.,,, k! "i, 1, I I Hvgffas Stwiaf"
-, -- __ .- __ I T I N E R A R I 0 -- __ ... ... g'A"A", A xt"I'A": 1"" ,A, 'I" 1;_', d'!' ), iip' 6, , ,, MEDIO SEGURG PARA CQMI 1. 7 l I I I .1 I 'Ir
11 I'll I I ii! 11
SOWN it, I-, 11 th."", It % I, ,I,' a lit, -, Ill f, ,o -rala Pm Santa Mars. renR pri-PI Res. I ll_ I'll I A', ", ,t," 'If ... I I I 11 .,I -I;, , I I I i I il I I -I.' , ." :, Ir:i 1 ;*A I" 11!,iil A 117,,,:, ,,,,, ""':,"T, 1111111ili: "vrIl,, AdII'li ;' ',' '! '
. ( ,I, ,I,, ". I 1-jI 0 A I ... Ill., )i a -laha b I I 1 ., I I , ,,, ".
"'li"'i il- III -A ,1111 "I ,A, I , ap"'I" d, tire. , I I -1 I I ,
lartritni 1:1 1- i, OlAdil ii, ,q- 'n ,I )I'll, i TR'ller" de "alglif" Lleglids a .Sfml- i :, ,,,I'll, I! "" t, I I I
, I ,z ,, ,,,- ,, _, ", .. t" , hat It"I'.. I., IA'a"I'-, I I l ,, , t,"""i. r% I I
ji'len 'If I '. h l I I Ill a it, I I", I,- I I ,I I j 2 111 11 Ill rrtlatendefir en el joral de In Agent- : ,,, I I ,. ,, A I I, , ,I Ill" -1 'i ....... I I.,i I ,
. ". )", II& I .,I, "w" ... 'I.."i., ,,, I .1 I r i: ,A,,,,,-,:-, In, ii 11 il t nl ;,
, I ., 1: 1"', I I i-* ,nnoi ,, 11"If""i, I ,., ill I, I-, \i.,.u. ,/,. ,I IN I P in pit Snit Pedro del Nlar. Par "'';", :"",";'', ,,,,,,.":". , I ;I I, li, to"i ;,tit ,. N;t,),I,,,,I ....... i"I'l, ,I .... .,t %I I lilt ', ill ". ': I I I 'l
r'l I I ", A l ,'I,,) .. .. .... (", Lit I I ,- lI, , ",',"I I I ;. ill -11 41 I : I I I .1 il ,
,, ,,, ,,,,,,,ArI I ,, ;-,, ,,,, ,;,,:,,sl,, 11 I "t'i't" ,:, K. 11 ... ..... 1- I., f- I p-d. ? I 11 I I ,,, -,w,-'dr : I- d,' i- 1. Ah I n r 6- \ ,, 1i .l I I IiI, I i I -,, I., O I 'I ., 1, Nirhilt de lit list, I.Gina d( san junn, La Cs- I I 11111- I .11 J:,); '_I II r,,i,- ,I "',L, ,I ,-I, .1,tll,. 17i \ II.; .. :'- "" 'I"' 1 I"J" I.:-- -j .. I Ili 'i, I \ I 1- -l,,,, -, 'l P,
- ., .... .... ..... .......... ..... ... ..... I 1 ,,, ,I.:, : r
lvflrol '111".1 lil- (L .... 1A."'t, I ,I,, I h."I't lit IiAi ,i it,- tonner. 11.11111 IN tin. sAliendo d.( L L L"'t ,. '. ;-, l- I ", I .
_ ,I; It"'1:1 "", "I'll' I ,; \ !!, ,,,,,, ,,,, ,;,I,;, ";",;,, ,,, i 'i , ,,, "I":,""".:1,"al ,,, A'.."', ". 1 ." ", e,,- -- I q il I : , : il.
i I .' : it -,' A I., I .it 1, I , :i. ". It ...... A 1, ( I'l il ,,I 'I. Il .I.1a ,I ....... I'. ,I,- 1". ,.Ii. 1'...
. 11), Ill ,I,. lit \ 4 vw ,a ,i,,I,,i,,, 11 ,Iani pilld 11 11 .0011il it flanrIve Club. Libre lior to ng- I', ',' I' 1 ,; I', III -, Ill ... 11, I I~ "I. q-- b, [,,,.I,.,I,, Nil, M etafl del Dia
. fit 11 110111 M j!l ', Ill ,I tit -Ihoh it, I InvAl Ili- Ili- k en(ia "Satilidito flabana- par$ Ir At ", I ,, ,'' ,,, -,Ia d, ,. it I i"" i;,:,,t1':-l la I .". ,1,:, ._, I "'I., 'I %I I HRAN .1, K'11"', I
. 4'.1111 lit I uhr j1IIIII ,I -11 V I, jjnr pi,,, p.ilf-ii rlpffrloN limits lito 12 191 in. It I 111 11: Ila i. 1 ,IiLl t"I. ,j!:_ti.11"': ,:i I 11 I'lli Ill. El"Itkiii,-l I I ,I I'll., -.1.111.11 I .1 ... -0,I 'I". Almurio Conlida
1: i I. .1 I I 11h ,11,1 11, G o"'!A I I l:l :.,\it L it ......... % ,.I., I I ... 1'.1.l 16, i., I
'. I I L I ..I I Ill' Iii," '.", ,." ,I.,,,,'., div I, I ,I'll, igi!t A ..... 'I A I Al d, f' ..,i
rd lll 111:,11,111:r n it, I-It'i'll- (if' Ill I 11,tvllfl 11,111si' 11,grelin directomprills a Gami Y, , to, it, ,, 4, liAd I A .... ''. ": ,, , ", I"'i ......... I hl'..'.
I ., v .1 I .11.MVI 1 1 C,,,iii.i-:"." I ', t"A,'%', :;i," j' ,, ,. fj iL' it % A L, : : ( d, ,sva- gs,
roill ,'Is en lit I..iliorul I 11"t. JI.A11I I rilin.1niiii ill I nnipr, Ninir directs a Ls Habana, I I i ,,, , 111"] ... ... I'la, I .. I I I 1. I : I I Ali, I .... I I d. v-d, Ill .... Il dil P A cl, ,.,,.,:I, Al hi,,o.
,I'. A ",I I l I t ,,, :I ""',_,I ,"' 1"'I"""'o, ,,, I I ", ............ I i". 'I'lldip 1,11. .1, .
ihll ll 1 "I ,,I d-i, -I-,t I a,.d A dt 1 r)als.
. ', ,,I, i I 1; I i '11 II :1L
I I on 1" , I III .it I In ,Nnht i'llira. ill 1 1111 :", 1"' .'; ,, , ,.%"',P"-, tit I .t" ,1,.l ........ It 1, k I I lilt % N .1, rill ;1 I R I~ 17i nou
I l I l ": , ,, (L., j ( ,, 6 d,, ql, ,, III .
:' I A".1,1 I I.:' : I 1,;: ., g.l 11 ., I i 11, .. K. 11.q I, I'll,, I~ "'t".I.
.11.il' .. 'I:" ": I I If. I 11 ,. I ,,,, ,lvkl;llI "I' Al 1.i "I I, ". I I., 'I., 1-1-1, .g,,,. I'-, br r.in Recela (IV O wilia
".krio Gkx Cr6niva Halmnera MAR10 DL l," A1?1NA-JtwNes, 23 de Of-Inbre de 111.32. tromca riaDaVra
dv sillipatias
A
C111
11;p,
0
tdl.. d 9.11f, T-11
F-M6. d.
d, 1 1 L,,. A-P,
6.1 d, ,4.,tr
E" d-dtl"o 111,
COCTEL DE
FRUTAS
M., D'O L -E
"t" "I I-r 1- tr ...... 1,, -t. f.j.. q.e p-c- & Ilqlljrld .4YM. %1,11- d, Lnlri 11- C.ndt. d,,,
Rlldr,.-Urx Fau 1 mnni Re-vin dr iMey Es p .. nza F. de NLVar,,,. .1. da MorrIon
,, llh G-6. H,-- de P.,ft-, Tkn. RI fi.
Elordio Feij(irdo d Mu y ur Bur- -11.. -FnL.. D.NI.P.,d.,.
41muerzo a la xvi-orn de Ponce
T." d, "'pi- 1,1,l I ,I od,. 'Aad 6, --h-nn
'F n! l p., 1, d, h In' & Nun, Y-k. It
-1 -ITil M d, I I j-,, j p, :-1j, & ,I r n Afr- M, dr
I4,, d,- eno 'I, LnI-M
In q 9 "'a"6n, c-pl" P F: d,, d,1
R" Mi, 1, ENn, ,f n,- It -1-P I, il hol" un 1-ni" I
7 Fr)NA .,nrj :r Rn;, dj I'l'o-, Y I
1, -,,, G d nn A,,d z de Nann.
-n 1 6'. [--v, n f, -, d,, f rs & ........ ,P- Z H, Rr: rim
n. C'_ Y b'11'r 1 ,i a, 1 I., HM rf, -W rt, B 11. Olga C..
0" h- a lle .1 I I--, dn It in
n-! ... ........ LId E, 1 1 bd,.P. i, p.,, dc,] AT,. Iy 1, d H fl.
P.dlpn, k)'-1 Y
Y -1.z & d, In'.
Fj, la b,,d, 6, I I I ,p- dI ',I:. rl" I. l, Bl-- G d, 51!,l 0 N I dr, W d.' Nlr d, i,, Dn-T-I.;, ot F -t Ktada to, sL,, N --, !- (F, l II, b J. Dirube de Alarichal. Carola
1- -1 1b, li P.... E.-q-t. G; d, Del
G-l'-, su"-, CI, S"M, f- 1 11! t,;;d., 'I
,ii. 11 aj,, 4- 1 ,I I, d- .r NIl SL- 11 P., v p.r t,
I, P, H, [;- A DI- C. l rl.,, dr 1 EnO,,pdr. Al B :ril F3 d, E trad
de I, d"
d, J; I, '-d L I i I 1 1 Ich.S b- I :,:'d d. o'
d y d- ,n q r C-iet
r ;r I_-1- fris U111-11vt de D11" (If V1 priiiier roti -to de 1(i Filarni(jitica
Y ;Ti 11'& ".,
d, -P N, I nnp.
A-, p fr-- de P-r-th. DO L E froo a sus
L I!F, .......
labios Jos frulas do
It
'n I I- I --'! rj-- El 1--m. 9- nmb,rlf Z. California an fodo
i ', , h p ah,,r. I'll! A diw t- d, ]a Orquesta. prn 'I
6-1 1-1- 6, 1',r li I !, I =11
I dr nbr,, 1,l. I m r- j, a -f, It 11 1-11111 F, 1- W-,-nn. hl.ndva 11- sU frescuro'
[: r H, T I 1 14 Di(I Periodist(I 1 0 1,, n, d". I- b-;,son atenddcr p., el teE d- c F, i i i P., o-. ,, di L- & 1. 1-- IV- 4,9
13-1
2 P-' I" r"'
Exposici6n de modas
A I J F,, I I G, ,II I A, P,,l 1,,1I ci, ,,
'I, 4 P, Ir'!
fi tf, It, 1", 1" 1;! n' p- p... I., d10
dr I.-, D-- I'i.. d,lNA r ,l p
G.111- ', 1. r m y
A In,
dn, (I,, d, NI
Id d-ing,- (,n 6,
I, d, Ir 0"s J.".- Or It.
d,, 1,r C C_ l Vb- bt bodo (!v 111(flutlut
El (-ompromiso Ptijol-C"slrorerde F-,
r P: 1 11 1. r
Carrie,
d, Y 't s I
"I Ill :1 '7 :j 'I "wr i I,'], I i C., I,- a! t edvn It, !_1 1 '.1, 1, h d, pird, iz,,Is E N A I R E A C 0 N 0 1 C 10 N A 0 0 es a
Aw, d, l F-W _'3 2n 0 ;ocirdwl de llhsic(l de C6111ar(I distant cia...
d6
T,,,,,, p- 1, -,n I.- I! T( C
I- + S,,,wk H, H
E't i el [)18j)(111N(1140 Soll LOVelIZI) -'ln H, I,
f V, pt a mucho dis
-n, U. 'k
1 11.11 .1 F,
...... ",I" Q tancia de sus
61 p I', M- I S, A COMpetidores
T".
Las confeccionesque
usan los ni6os y jovencitos
de nuestra socieclacl!
AHORA
p
CANTIDAD DE
EN CADA PAQUETE DE
e4
L,, -Ldad d, CK to ab-o e, A- A-d-o.
INVESTIGUE ANTES DE 'ADQUIRIR SU CLIMATIZADOR
No C.mp,, -g." no c". g.nq.% In I'q- car qrri Car-, -6, .-6-,
yopor qui le afrece mayor copcn,,dod con me
Sif a, b.11.1el
compru6bela Y (onvinzase,
Carrier con el res.
T q- w, .1 nn- P'.c.a d. 5,,
'10, '30 y 6,P -ni-, Ud .1,- 1.: 1, a q. l": d f "I
poldo de Tol-Aire le go-(4 --d- di ........ I., -g-f- cA.d.d d, rantiza: mbs confort... mayor economic
1- I.flh,, ) b,,11o .
P I L 0 H j- I ...... k m.d... p,,. ... IS famosas caracteristicaslC.
Posifivame"le, A' phct, fc;,i1,d.d,, d.
15= p.g. Ur%,dade, desd.
result Mis $399 P.1701 mm..I.j
Aft .: de,8 S18 95
, e'f 4A !M
I I .
- I
_ \ I .
I'll_. itlil 10 Tvoiicias 'Nacionale. M ARIO ,TV) ill.liJW iliA.-j,,eNe 23 ,Ic (Ii-tubrr ds- 1',;52 N oticlas 'Nacimiales Aiio CXX
-_ .- .
- .- ___ - - __I
I Vii pro vecto sobre Tribun(des (it, "CORAZON INDOMITO" una oelicula-g" obsession y encanta I
. Fu (leiieoadaPe(lirtittaitittid(td.(te(ictitaciolt
, IV ir
Iloilo I 11, i en.la causa especial tt irnero-82.
. vos clet-oll (it C. Cousliffiro 11 ,_ demand de ____ ____ '
I I "I 1111a I"'511 NlCil;ll ,, juvor del Sr. jim n G. 5iiinchez.
I (I I 0101 "Cif;I1 1111"Of MIC4011411 (11' IhOwW10.9 (if Ile I I ex Pagridor de luir Escuehis PolW cnictis. Noln
1'10 ?Wo llellwf '.111111dido /III deber potrit,;tl I I I m en o r cu la n tia -_ -_ - I
I K 1) ..! -, R,-, M;'I'l, d, ,!,, Tlrl .--r ,- -, It ... IT I~
", I I l '! '," '' L- I I I i -ha !iivn' 'ia "I %" _! ,,"'( "'I "I"I" I" ... (:"- I I P- ";
";:r 111' 11 1.1 "'' ,,, ", ... ,: .... l'., I I 11 I I ,Tly, ,.4iO Dict6 Ili( t(,il( I I -' ,"","t, -, it]"W", I, ,,III, ,-t d li ,C- ,,,,,d-,,,
,,'I,,-,l--, --- , ir MI ...... . J" I 1, "I ; r,", -,, H, ji ,,, t t, ,!,,, :,, i, I , I,,,, d- -,fal- rz d,,I
, I l I C,,, !" if Al"';:11, IT, 1,, I-- '! "t, Or t-f, : .. ... 4tiez Dr. IW 6 0 144,1-1-1- ,_,'" .:,; l 't, AI-"d(, III I'l .. .... it,
I I 1 1 I I I -_ _, ., 1; Kxjr"i ,-,,-I, I~ ',, -,l -, q I,," h-,f',
rv f"Il"lk, .", ,;I I I 11 i ,,,, fi; ,,
."i.-I h 11", ;, 11 l 11 !" 11': .,11l it A 1,11
11 I I 1 I : I .- I ".1j)-, ''il1w, ..1:00:10, i I -_ IT, ,7 It 1 it Pt I- :, , ; ',;, ', j1,,,,SZ,1,i, ;I,(,IIP- 1" '. Cr, ... I'i P-I 11"Aa -. I I _1 1 I - "I'll--n-In "l- Vow-1- - _i,1=- d-- -A,=_-_F h I L -H ki,,lf ,,i 1,, ly"J"i-'i 'j, .1-11"
TvIl'.. --F -!. ,, fl-,-T :T T
I., ll ,,".-, ,1,7 'I. I", 1, ill ,, 1,
dcl ""'cl," 11 .' I I I "", ,- -,M,,_ -ftir -. V I '11; 1:1, l I!, 11-l", ,,, ,,,,,,,,,,,, I ,I ,,,
,, I I ... .... I ... .. .... III r"llian. ,,,, ,.II,;,! I I a- 5 -'r. cz. iril i IT, 'Ijll, ,'i, zt tj,-, t FI-q-, 1-1-tc-,
I lltlgunu, I 5 I' I I ,," di I.- d ",,-,. iI ,,l, ,! :, ,,, I I, r". 1) I I ,,p:,
I I I I .1'.. III I'll, li-1110 -w ... JI ,- I drnrico.d-, i- dcrrl d, In 1' ,: :,: C,,1..-'i,"',, ,
I I I I I I J, ,,, Ilq, ,,lit! 0 I ...... I,,, It I r -cliantin sabre resi-l-i ... I III, frni !I, d 9 i ,, ,;,,,I,, ,i f..- , ,,,, I -d 6,
, life, I 'I i S'll-1.1 I I- t fi), ( I"t d' 'I'- or, El f-'go
"it ," "III,, c;,j,,l;l1 I i tr, ,o gfil nor J-Iii R.T ." ,G"m it , 1 I. ,_Iit !Ill -,111 d, It"If0. ,I ...... 11 ... ifirn Ill, .,!' I fi.i, .... 1,;,; Jc,6 F.bel. Ab- a, "I'' "I" i-Ilil J, 1 I ,I !.- ." C ...... r-pa-
_ ;_, t b: I ;:Iifliaodo. ,,I, ,,,,,III,., I I I d"'t"r .1
I , I 1 ,, ,I Illllf ..,: i iii :-I- M u, Ill "! "I i ;,
11 I I I I :, ,. '.. p"'Ill"'ll" I'll-011.1 l1.11 I I I EI act,. tile;,l hlibi, ,tindidi d,. dj-Iir,,,I L- ;,-, ,:I! -If, I", 1, f-I" I, ,,,I, h.h- 'r,
... I ,; .,111:i I li, :Irj, ,jr, I.-, d, fi.
, cuindi ., ,,uIcwhlre ,,, . ., Flabelo up.autoda6vil en 5 '.'Do d, 'Iir_ ' r ,I ',jI- "1111' ll -'''-: I .- 1,1, Ali ....... ,-, _. I I rbliq od-- .b-- _. lil -- ,,, ,- j'r- tI, 111,"'T., d, -1, C"l,
I I Ill, ,nlIob.- I I I -, I It, 'I'et6, l, !j- d, I 5 ,1111 i ., 2rd _, I f,.1,-:,T ,I dt""r El,"I'l, U.. -1 I I "air te I ;- N ,I
I i,, lrw d,, .,.ru eff ..... -, I t!, it,, qu, P ll c. zu, cle S,40 ,,- f" "!" I- ,,, ,- i- ,- d., d,,t,.,,lfr, d,I I I I I : ',,'If: ; ,I i Il, W 0-- b3.'A",.' "i"'th" MfI I I I I il I "" !d','Ir. y Cilia Inbuial .. . ... ciant vtt contract r. I ,azli-ad- cle, It Adbian, J, I- H.,- 1,11 (]11 1'-i;1,1IrIl- 01 11-1 11 nltC 11.
1, I I I I I I "I'' I ,:i. 'I I! ,initl q'Ie ', "fu,I, 6, I 1. do un .iitala pW ..
1, I -1 1, I ",I I Tiij,_ ol ,_ j-, ,,an.. y que hill. qud.d,, iII-Ii, Itl ...... z. .,f.,- 11 g,,,. de di
, '1 'I I
;l i l ':!:""I'll 111.1, III-I-SLI11111111111 1.11-1. I I El ditet- liFr- _,
il.tr Is question sen a quite 1, d,- "'"t, F-cocrad. de Ifida pix ...... It &. --- 11 5
, I ,xcluvendcIele del process. co ,,,, il lk,- --I, cIn 11- ponenctia del
1,1 k I l ;- rl,"., ,lij"; "Ijjol;.ls auxilinti, dl Tri. mal debe ser decl-ad. ,ito lueal, I.- Il en nuestria rdtjon rr "- FIr,,,l 1-1-- III 111-1611 .
,- , I "t ,,, 1;I0';l d'i Nl,,,,l,,-, iielu, 0 Clink- ,I, I iporque s. bi n se ha triido el cor- Mloo pilsado. I r7fdldor 'III,, T-..", Ii J-1, .
dorrinjil, qu JIM.. el let,.d. que co I P- 7--Ifr:
:i, ", '.., ,. '. 01, 'Iit r Investigacitill. In, Ill- Ir.t. d e cornepraent. con I-VI'a d' I ,! -_ 1l,.!:,-,- "i"
1, I ... ..... I, e en dir"Mento p111 11 clitu, I L ll 'I AW if
,, ,!: ",;',", 1.,! T;,, E;'2 ':", Con, ,1,6 ... rnpan.d. .1 p1rij. conallb.- al cle 1, SO. Segtrod a, .-,!, ,I, S-11 I cl 'I
"I 11 I I I :,I ... ... I I alh I dllll Ori-tile,6r. o I t. 1,, -, III I no, cle raufiiriani tad I.,, (irlinez S nez ;i t- bi7en Iiij 1 : ,,1 ; I ,. r,;0vs,,VN,:, I, Ira de ii, ,cci6n ejm l. da. .a C"nonal Artc ye-Wer 1- .-I-i-, I j 'I I, _lr, .I, ,IL I I ... Ili 11I;lf ,,i 11-11-il l1riar ... l0i, ,- a'. rna re urii, It, full Qu, f I '
11.1 7, -1-T., il dctr Carl, "
I :11 : 1 'IlA I r Itfy ;I I elln, t'.111-In Ill Ii I diizp- !. ,it el ai-tictfl. 3,, A, ) Ll- 111;1"IA-1111. -.tl;l It ,,_ ,17".1"', 13, _,Ii '- G:-- I',! c" i'n- l'.."
d, A.lil 5 de 1933. t-til It, ,,u,,t,,, I. jnj- .,,.ti, uul-_ ,,
, I ,I ,,, I 1, s-, I i"olit -fidjjI 11 'It" -T-II_ 'I I 11 I 1 ] I',", 11: I'll, I I -iI i i i ", I -:, I I I I ,a I.; . .
1, :. l 1, 1, !: 1. lI,1 I I I I I i ,I !. ,i,, .. rfililll, I I Alitiiduide, ,I THIburull dl , AI-11,1 I
, : L :, fi ,!I J Ull ; ] ,, I t, l -.I- I~ til
.1 I ,, II ;;j ."T,-a It. a ""I, I"ge"'j. Ir _11.d.
.1 :", ; if., lh ." .
,. r ,. lit I"I'l, I I F _- ,r!,,,,I,,.l ,, "1;" I ,il, I I I I I "I I 1, C,
1, I .... .... !' "!;'.';" d y la fantasia, emerge I It ,""! t" ".-II., 11_21t- 11 :, ...... 1, ,,,, 6l, -,,, it ,; no bragedia de pintoreacto expreed6n doncle se combining la realida I 1. 11
,- 1 I 11 1, 'i I ..... J., " I ,l.", D o u t I 3:;, "I" It I 1. ,,,
r.. 1 ,, I I.L ,,,, ,,,:,;, Jennifer Jones. presa entre lag redes de un amor que no puede'resistir, en unto carracterizaci6n nola- I I I t 4 1-1. .1 fIj; ;.:i III 11 11ii-II, I L' I l ,:I I I T1 1"Ild" il
I I I .1 t,: '. :, ;,, :,',..,: '; ;, ', I We y flora coma "Duolo of Sol", y tan liernat y motivea comia "Bernardetle-, para esia ob- ,,' 1 I ,,,,, I 1 1 1 1 1 ;,,211 ,,, '), I- ,, ., I I let'' , I 11 I
I I , I I I ,I, C, ll""" I'! I" : '. "l : "i" ,, ,, 1, dl
I :- ; I.i, ,,,, 1, ', YIi .,;,I _AIL V, ,,;I
,. ,; ,I- , talanont. haraina de -CORAZON INDOMITC- qu nos da on sull-vacilaciones Is inclecisiones, , '. ,,, It 'I, I I --d., 11 -!;*,d.. ,. ,I , I _.- I l .1 I I _, i:, ". 't", ,i ,
I I :, , : _'', I i: ,;' ,' : ... I .. I I if "ill ;- t un fuerle retreat drarricitico. David Farrair y Ciryj Cusack encarnarn a ]as dos hombres quo com. I 11 I q ;, d'i j-p 'I'l l""i- C""I"i ..... ,1:1, I:_ ,' ;
, ,, I,, I I 1,11 -,- I ,,, 'A, 1, I I, a I ( iI 1 Ill, ,\I F -,, I I 1 "
I till, .1 ..... I ., ut" .
. I ", onen III destino arnoroso de la inolviclable Hazel, en el caballero apasionado que Ito rinde, el
til I ,, ,,,i N, I Ill 11 11 p 11 lil ;, I 11"t-i P,.;;. dl,,;l ,:'I l z, -j ,,,, ;: Ill- it;- I lzilln ,I "I ITI
i. ", V 1 ,. 1i 0 "', !,., .i ...... ; l ,, It, M- ,- primer, y el segundo en el hombre-que to desposa y par el ctile ella s6lo senate una profunda I I ,li, 11 I I 1 po", qII, ,',I eL_1dere ie I "'I"a d"
I I 11 I I!, I : ., I ,I, I ,.., I ... "I _" I I I, i It, , I fit. S.i Wo la 3, ",,I I -,u, ,. le ,',i,'1, -Ill ". &. : ,, nci I 1, ,.I '', 1, ,,,I ill, I '' admiraci6n religion
I I q!l I, Ii, : ,I "'! I: -, '' Cuentas de Hoilman", "CORAZON INDOMITO" es una pelicula .1 !'. ".t" , i ;. -,,. ... ... I., I- Tiff I-, Elf cla-ce I't ,I ... ....... ,i, : ;ll Ill, rli-1. .,,,,.:;:,,,, de "Las Zopatfllas Rolas" y "Los I, 1. I I
11 I I ,: i I I~ -dIt I o ,! -difil'. d'. 1. -11,- '3 ,. I,
SeIsnick que distribute la BKO Radio y fue elegida.por el Circuitc, C= er6 para iniciar sU C n ;,,:, ii, it P -1,, .b! ........ nle. tra5lada if
I i I 1: 1"i'l; .. 1. I ('_ j -1 ,,, -esla distribuicara. So exhibira desde of Juries 27 en Trian6n. Infania, Los I IT T.. I-,, 'i t'i if,, ltafal T; ., .-, i, Illi lllfin 611 51. zu'll !.I I-ce- It",
lt, 1) i I. ,Iii I,- I , I,: ,-;i I%.',, I-f- Ill 1, I , trato de estrenos can ,j dri,,r Bmane-ar: ,
. I I ,,lii ;II!lI-. I I '. Angeles Metropolitan y Rialto. I .... 5- dorl, oa-, '21 """I" l"'T"' '%"I"' ""I' """ I- ti's p j- pfo- farttri-in-1,
lt IT, ,I, I, ., ,I I I t"It.- il Ill, d,,rdi, Call!- a .
,:, I,' ;,-, .:", ,,Tadts
', '., I I ,, 1,1- : '' i I iti ',Il '' - ___ .. !!, '_ ., rri- ,
11, ,,,, ". C, J.:!i. : .)" 111 I, ,I If I (1, ". It D.-In" J!"', 1..,, .l. '! o, ali'l L b l'-,, ,:_II .',I I 111,11,11", 'a- ,I 1- J I', 11.1. I, i F- 111-t-i"il', If- -. I I'll I t I 1-1, ,t ;,*-,I A ...... -' 'J- ... ; 11''
,,I, SI"-l.i;l 1 -ra red o d (d so lsten er Il 1', ,: "," ,',,' _" Relic- ,I d I i9thatelf IT
: I ;;I,.'' i I H erid o It g u :._";j_,tfr kli2.
. '_ ,: :ii-'- t -, rianden
- I. t!" ad- a
. r';" ,. I'll, 1- 1. ,,,;,::' ''. I- i, ,,I a, if, 'JI:12 I 11 '' I 11:1".."'i r"'":,:, ( V a d istrib u ir
,. h- .. "'I It Ill'.."tI, III I I '' I .i ,-- F! It Man- I E Sa ... z SAveira
I ; ,,,, I R, ", I. I. l .; I ,iin a rin a p o r cu estib n d e fa h lo s -, ,', ,,, .I"" :,", d Nil- dt J- 111, Mutlelf- .
:11-L'... I), L. I, Ia""llei .... ... ; I;, cr, re, .
.1- ii., I .11. I 11-1111 ''I 1, ,"i" it
i -, ,,I, "t..''.. '' ; ,;,! :.ol;, IIT l, T le U n I "': t -,,", ,I,,., "'ati. 'idilm", d, 1. P.lic'.
. : I~ ,I t, I.,,, ,,,, ,,.- Ll. .-Ilb.i- IIIII, 1,1IIIIIIIIIII j- 11: I ,I, _,,,, ,l ','olp. ,ilit!I!" Ii ,-,,',"I',I rt, 1, 1, I I -ecu rso i i"VI ,'I. 11 I ....... .. u, '' ,, :!. .'. V -, ,- )'I arf,,., i i. h, lit, I 11
.. . I ,I, J ., :,,'. ,.,, i I ". I 1; I- . I ll .;, I ifl!l .... I .. rp-d-, ..; I I vchios (it, ('(dal)(m(ir Ile Strigiin ilifereStiijj 111111 T'a 1,
'i i- ,I r,;,ie,,!,trt, 1 ,"' ,ja q., rill, -itl- b jIf
:" ill I ..... .... ., ,, 1'.. 1- "gi ... ill- I a'. d, ,.,t,, da ,, tfo
f i. I.I f-%l".!,,. 111'r 1;, 1 1 ; "':., " ,, I,- se a a d tn itid O EsciLelti I"rinturin Superior. Patrtm ato local ,,T.,,,rj ,, It, _,_l,,,. tj _,_l_
. TI "" -',par,--,. Vil
I, 'I" --_ - __ 0,biefil- f-,, dr 1. -de- Ci ha4ancro
i I 'Il ,It 1 If ,, d-rti-l, A, ,I- ,f',. ,,, ,, I! J- !,, ,-,t-, p,,r :I
t, l, !'; i : ;l,,: ,, '' Ill,, ,"iln-I.. -- c- "I"i'lit,
L: : dl: ,,, ,.' ';, t, ;'- ,''t"i
::,i I I Ido: Arflf li, ,,,,, ( "AIANA DE GVINKS. ,,tub,, g,,,,. ,,,, p-, ,I, II- a ir !- -. ,,,,, -,
I I, ,rurrfa
ltll!,I-i A :kll ,. ,I, I i I ti, i, I "!.. I i '! ,
Illi "I .1 i (11"',", C- -'. I kildleM .... ... l! I, quf n. gr.p. Ai.,-, _,_, DIAM0 -P:,i ,,1- ,,,- ten,_ III j,"', ("I I ...... lf,-- I I il -- - d 1- -dadif !11 I, it tl ,"-I ,,d, ,g a I11n1dr
"" ".I"!, I" 1. ,I gi-Ipl, I"', 11 -ill da cilenta ,l,, '! I ...... livl-- I ou- d- ,'i -- ,,:r.i-,, "I 1:. IZatI 114 y I .' l'r Sa ,Iri, P!u- !"' oniento de
I "I", ., ,,,,,,I,,, .... A I. E-1 ,.,,o. itili,., dl,, it, ,.,,ri. ri-irt S.pc,,., ri G. E para el f
""'I' 'l ,46 ILI" I :, I i-I flat. IT it, ,l!,!ii:,-l, r("',- I, ,, ,_ ,, ,r!,, _' r Go"
, i ,!;, '.ll, i It, I ,tt-F I dporll E i 'i', Ile (Illo al llrv idvnfe '- ",",' '.ll.Il1,
, Ill i"c'-s"t ; huertos. .11is noticias
111. 'It"', ill, !I i I L4 '- I d 2-, an- It- t_-!- ,- "- -it III, ,-- 'I, 'l It C1,1_17 t, "' pos- Ile recuri-jr.
11,11,;11, prlill ,h di- ,,ril, ": Sti,11'el- o' I ,It 'II '-"' I r ., ,I', ,\I, I S I. S, Ii ,-I b."I, ,jtd-)l, I. a 111. It aldad -.1, el T,,b,,,al Ile I !,;!
: ...... III! ill l1i I, I 111- 1.11,11, I""ll"Ifi-i, At-,-;;,- I ., ,,, S. ,,-t,, Ir T, I 1 Ill t. ll -, it, 47 ,,f ,,:',:,I ,", !--, -Lildlld I f. ;"',,!, .- C- _-!Itucunalte, % sucial.,.".7- 11 'IT ill 71,"', -4: I ll,:, d"'I";.11 ,,0- l .111(, ,i. ,( r, ,I, I I 111-, 1, -A-I-d El D,-,,,I., AZ
, I I jac-l'. If, I lit, -Arl ,, 1, T d, :, Turn, or astir I, "ll',,t da '; -., 11,1 ,:1 ,I,, -1 I 11 I I ",I I 'I., I I", : r. '1 11 .I"- I ," ,-tl ,,, !, _' I -1, Z t-;', ,air I- ,--r, P,,,-,ii'aI de L. Hab.oa. -, .... I I I , I 'I , 1, '"I 'I, 1. ,l -,F---rlQlI-IdnQ.Iot. ,T,
11 1 I I '' ,.,!'lI :_ ,!"'i"a. Ii I I ,,, . I I I .r ,i, l 1,1-1 I ,h-l- I I I.d. ',) ,-d,,-.T
I .i I ,,,,,, I "'n"'I" z I 1, -. I I I 1. I , "'. _, Ir -i- ,:,r,,,,, ,t :- p- ,,d,1- go, "r- lit
11 I r .,:, ',I I I I I I, I I I I I 11 .1. 1.1, 11, I I I I I "ill-I I I -4, -1, ,!, I I .1 ", I 11 ,,,, ,!lit ,';' i ,-,- L I ,I I -d.d d. I'll-11 1. 1I I I I , "t 1 .' if I 1 I % I I 11. I I I 1 ". T ,:
1 ", ",:,I I" % I )Ttll' '1111, t ;, ",,i,:; .", _: I,, -, I l, ( I ,,, 1- ; La Felt .... I. d, Ah glid. el th. t,-j,,;- ev--lialic, It,
: ,, ': ''., I I lt, t 'I, ., till
l, t I . 1, f, ". :,ir"' "' ", I li .1 I I I - , -- A :, V, it'" Prn.'d illt. a -li-Ilila ,!I "i"tt"', '"
_l , :1 .j. I I I I-H I I I F -r 71 ,L7, ,,, I ", I ... 11 It -I'mar I, -, a I ;l d, ,Irtill 1,da,
, 1, ', I 1-1 ill 11 I", I"tl"Ift, I %, ,,, ;'llu", , Prt-rirloa fc, do ,;I" ,,, ,a,,,, ij,, ,n,
I 11 I L.: .1 I 'I'lil'l i' 11 I ,- 11 I I 1. I- I I r I .11 11 I .1 I ''I __ '11, 1; 11 11 , III, ", P" 'tl,- t- _1 ,,, p-1-- I'll,, 1- ne"ll.
I , I ,,, 'I., %[I l 'I; 1, ., I, I I, I ,, -- Ill "I I' ,,dl- it'! irt. ,I 1. I 'fix-I I ""I I I .1 I r.' 111. ,, 1 I ,,, 0 i:, 1 I I" ; I ,
, I ; I I I I ... 1 ., ,l I I ( ; (_ 1 CL-a I, 1, F, I I ,,, I, 1 ; ,,,, IT!' I ... I,,, r- de 1- ilarradot,
"'i I :: l_", I 'I, I- I" I HI: ... ... 1. I ,,i 11 1, ;1 I 1. I!,. ,,)I r
1. ., I, I,; I "'I ,, i, -.. ,, (;,l;, ''t", 1 i '. 11 d, M!,)- "N 11 1- HorltIs 1-111-i'lle q- de ant.
.1 .1 ,,,, d ... ..... .. : ,,,, ,i, ." ,, ,, 7- I ,,,, i, ,r I : I ,,, I I I ; -I, 'a .;jld,,,d ,;
.111'''i.il- 1, I .... ;,I ., 1. 1 ' "' 3 I li, fill 1, (71- -11 u -- !t- ,. 1- al
'. 1 I ', :" i, ,, , ,1"I .,"'I.', I .... I I '. c I.
.1 r 'i' t i 'i : : .' I%, I I -'r,"'i- I 1', ,;rII- al- d, 1, it. ziul ,I GoberIf: ; I ,:., I I!, ,-l- I I ...... ,. t : I ,, ,. I Ll I, ,, % ,, I II I I '': tl. : '' it ,,:,,I 1"', Irti- I. d, h ... it .... , -', ,?e", I,,i I ., - :..' l-,,[ , _:- 'i'l.lin I ...... I. Iiiii-i- 11,11- 1 r. %, I ., .I I, I !, ., r , n _ff" "", !nl Bilttia. hal d,,p.e to
, I : ., :d ....... , I .
n", I ,,,,,, I _!f I I, "! j", 1 I ' I- E' '' "' I' 1 II _,, d-t-lbi"I ... Ialut. de talent d.
I '] I I 1), t.", 't d, L, I ,, d"l -- cud'.
. I (A A '111.11" :,,I, , I ", ,,, 17, a alas ion 1.
', : 1, ] '. '':: I Z.. I I I 1;:,I I I -l I 1, ,-,- .... f- it,. ,. I 1, I ""', ,, i I """ I "'! it, .,.,,,, I. h"'It,
I : l Iti, ,111 ,I". -1111 I It I I'll, ''ill I"'- I 'i '' "I 1"11,1- "' I I': L; "-"' : l 1 .4 t, i;, ; d, I,\ 1 I I I 1 ,Itth oft 1(,Pla, 1- -P1
.1 ,, -,I I I Ill .11 "i -%III"! Fri, '" !'I- 'r- ( i '11 1 li ,:I I), 1I Ill 0 ", ., 1-1I N r" 1, I I -1-fripit, ,
,' I i' 11 t I 1. I ,I Ill! I I 1111.11: I, '! 11- art, ,l,,i 'O, l _.atad
,., ., ; I ''I -.,:I _.1, i !, P I rl i'. ", r ,, ;I ;, C 11., 15 tird'' l,". I] di c ",' ,, :,:,,I,.e I...,,,d.r ruc
' I 11': ,:;-- '::",__ _, ,_ I ,! f"I'l- ". 1 I, I ", , ,,,;, -. ji ;, "" a ""I "I- .. :.,- -l l'
jr.,,,, ,. I 11, 1'11111,f, ,t 1 I __ I~ I I 1 :. r :, ,I, I, d., II- J-, E G-I IT .";, lern,
", 1 I I Ill ,, i ,t-- ,i. I M,, -, ,I, i r, r, 'I 1 I It mt): -IF", P- ld.rl III , -,
ll I I. I 1, -j.'r I I ". i C'.1, "'.r"i ',-Ij,-j1 2' ,r,,d., Penchlit lia-ta con5ide
I .: I "', l, I ,,:;, I, .i I I 11 ''. 1. I-I I'll, li fl ': I" 1. ijI_,1l., It'. Edil ,lf ll, ,.l,' ',- ,, ', t ",, r I ) 'i I r_ .,I, "'ducaIa
- I . I i .. .... .11 'i 1, i I J.".. .'lI'- Cli It L'i. 11 t, ,", ,,, ,,, 1, pbl,,,d"
I M I .1.1.i. . G 7- 1 11 r I
-.- ,-- Ill, -,-I':i'" 1''!Il' ;". i l ":- W, --.I, , "tlj, :l IL".L -Ii' "-Ilflil ,- rIt"I 'I I! "'i -,-- ,)Ii our o,
, "I. aj T". 1: ....... 11 d (, I -I-"!'
...I I..; 1 1-1,1. 111- 1.1 11 11 11 1 I., I "d, I o' .. r % ,; A:- It A .. "'ll ( ii 1 I It I C ligi. N.H.nal ""i
'l ,: I : ,,I ,: ,, ', ,, I It '. I A, ,eawt.r w Proa ", fari t., ", I, 'l,
Ill l: I i 1,i.: I. If. I I I H "I'ed
I I. 1, , Id I. ,ti.n,, j ,,r,,,,,, I i 1.1"' '-' t- 'I,' J, I ,,,,, 'u, I A I, I .11 I 1'111'1 .' t f,11'111 lifii I'.--' It Kfi I I 'A I 1 1.a L111 ,
11" I :,L ',: I I :',, ",i:, I, f:, : I .. ... I ir ,I] I I I i_ I, c ,, I 0, IIIIIII-11 1- 1, .It ...... I'd- d y -n e-e ontill
,,: , : ,", r-r"-f.li "'I ,,, J 'Ir.T.: ', ',' "" 1,"
, i, I, :, '' "",!,I. T,, ..'ltiI ..... ..... J., -,Tt I ,,Ii- 'ilartIld.. I! '_ r ri Ile plila-l- ,ir ,Tdcrn a I.,
it I ,, I -i I I Ill I k ........ i"'i'll I~, i .. .... if 11 I 1, 11 A'I'l,"'I ... .... L., I I ,, It,, ,.I it "I i'lli- I PINAH 1, I I, e 1, R' I-Ild", ,;, I ""il'. , I*
I i, I 1, I )'I I ', I I'. I I II I 1, I f I I I , I I I 'Ll' 'kl 'I" I I I,'."" illt, !- 1,I, or I 11'an't t a; ,;:t, .',.i I ..... ,ii d, ,,,I I el E-uj- I~ ,red- P.I. -In. eI., I I .. : ... ... I A It, 1 ,. ''Iti, !"ll "I'll", 111-111 ., t ... I ...... I ,,"'Fi Ii,,,, '" I LAAMIJ Illi ,- ,"i I- VII!, I ', Itt I r: I i I : or I at
lltl-- ,-_ ,_t I_ ,-.jf1dJ','::I- ,.:. ,:,Ml- I l"', -11- 1-d- It. """, ir' I~ ;" I ;, r' :, Ild,,:, I, __ ,,III 1'. "'I' 'I'l ,,, ,, ,,, , fill, "o" En-l"'I iI ,"', j; jjz;f Ibjetn;l cistoa cu livas,
% I , lI I I 1 ., -d; .)" I ,,I I I ,j,""fi) "I Sup I , , i I 1-1-1 ,,,I ,I I. ...... 11 T .1 -opl ... in P-1.1 Iti d,-pyiri6n
'),! .:-,, I ". ", I ,- ;l,,I l",:,I. ,lil!,, ,,I, ,,I, I ,. 11'.", ],,I I 11 I 1 '.li 1,-il A,- a ,,I I I i, 1, 1" ; ; I If l "' 'i,'i,,I"""' V'r" %V- ." ""I"I'l del d' : i jjlail) ,tf ,, L- I.,
'. l I- 'fill --, la I~, I I I -l', I I 1' .,I CI r. 0 1"d"s Ill, 111'r, d, lit, tinta,
I It."'."."t, t': If 1 ,.. j: 1: 111 d-.I-, i:, !,ll- ,_,!ai,,.,llI :,. ,,,, :"", ,,,,, ""::"" l, I ,I, '. -I,, I eta : I' I'll '_ ,,, .11 I, I un)PII I I Iltil del l- ,-J, 141" 1-1 d, Edut- on Ile tdi la pro,,n,,..
. ." .. I I I'll ,i 'rlj-,TI %1-,, I 'll-1-I"'ll 1;, A-, ,, I ,1. TI]cl,,T ,fiti, r d -%,initt :,,u,,:,,,,,,,,,,,,,,d, ,ceplar Iiila til'pl ic in efinullat necesaria para el tantento.
T %I' 1 1 ... ... ,-.-,l,6, J- "I x I, ,I I ,I, I, I I ,., Il",I tl- ll ld:; "',,illl l C- liklyrn on Palronato LO(Al ('I I b, ,, .- I I I I I ,,, ,, T, ,,,, ,,,,, Filihoitl '_ p- -W ., i I,,, ,unriptd- .f,,-,i ,,I dtf, -to., hurt'I 1:- .!,ll"", ll_ ( ,-, ,,,::-"
t, u;:1 1 i I ;I I'll I I i j I ,r It -,lid,,
111du I'll"lh, Ill. I!,li"I'', ,Ili ', ,,, I 1,1 ,li,,,, p :, .. -- 01 PALACIOS I 1_ IA N: -TI I I iT.v-T. It, 11- -d" d'it"i ,pietwa. Jund,, la A ... fi-I ,, Fit(). 11--, A,,-!, I It ';, :1 .%jit"", I-, I r 1. D, \It- ,. ,l I r I Pir Fr- 'i t t ,w-te .1 IT, At d-gilse la, 11 B
-P. 1, I- ,, 1, (1, 1 .... .. I,- "I"n ,,t in 1;., III, Edula- T, el Gobernacar ar ,: i ,1 :1 ,, III .; I I I" ,;,;: 1, ;., i'. "', ,*,_ I '! -1 ,;, I '. litiI "'T.0 !':: :I, ,df Il,1,'"d,,' '.n,- jp-ld I, El C( Ill- Artkii ,- i I i :, lI,,d I ,,I 1, -,rl df. ,I I 11 1 'I 11-T I .! r I, N1 dro" ,I P; "It. I. ,'
I 1. III :, L I I 1111 I it, I 11, I ,,:!. I I, jr I I "I I I ."! ..... I lt:l,;f ";,: ")"", d"" du""', (t)"'; t',j- .,.,, 'r (;I.,. I ,af L '!(,"'I' 'tl l ,l r, P, I ,I'll -t, III J, R, I)--' t!" P,,I I 11-1! It I-"tr (I ITI 1'4i r-i,, d, A-lculi-S del Gob:erno
, Ill".il" ll. a S:L*, !., ,!. .. I T, .a 1,,T, I
I 1111- r.I
, I '', I or %:,,-,,,I ,,, ,,,, k," ,,, ,"
I i ,., 1""; d, I i ... fit B'i-I, ....... 'I 1)1;lI ll, , d, 1, da .. I I I -ifl i '. I (o-f!" i "'Fa I. I , I, ,,,:, S ,-- 11 ,I d, ,I q, I' .,;,I I flatil- de I., n. I ; 'j I 1 -::,!. ,I j'w If I i'l t"i ...... ,", VIff.llt, I 11 I I , ,,, ,f)"'t'i";1 "" it". It'll, ti,. I _,a,-1", ,.-- I '! I I, I ,', f',
f'. It'' 111,111, i ":" ; Ir ,df i I ", ,, If IT, ;,-!, -, i- I', I Itn"i -"", ,-, ,,,, I; "' intri-iad., ,,, ri,Ml ,
. --, I, 11 "III, 11 It" ;I, "',' '':' "" "' (!" I" ',ill I I Ill" I -, :: *'11 "I 'i, 1141 I '', III- I I I-, I, E, -II., I , I. I i: "', "', ., I I I, attlf, I , I, Ill % "If, I ," ;, f i"", IIi:, I ; ., "I'll r" 1 "' _11,, -i,!'-n. ill cill-Irr, a qu,
., 11 I I ,'I I 11 ''.., 11 I" It ,,, 1 ::: -,, _;", l, ", Ill I I ', III I .:t:''i, ,-, I ", I _: "',I t""' I l, r -,!- ('-- lI I '' .- ,,,f,,,,,,, u, Iijn ._, I ", _1 1.11faa I.., :trnidlas, Ill,
, : I. ; F, I- I, I i I,.,-* I I 'I I I'l-li I'll, ii, 1: 1)' I 11 '.' I it'It," 'i I I '1' "
I I I I I L 11 'I ,, I r tl'!" ; I 'I I.I.Illi, r-I, "'b", -rt .
4 ,:, I I I I 11 I lil 1. I 11 I I I .1 '. I r "I 11 I I I ,Ii "" '' I'l ,,, 11 1, 'i ..i, III ': it '. ;, Ill! r, li- Il" : 111 1111r I.,
'. i ,, I , ''I. 1, !"ll-,II I"ll''I t- I r "I r -, ,-- ,,, ,, ,,, !--. 'T : II,:1 i r ;, ,I ...... .. l' I_, ,,, o,- ,,I pr,1,,l,, clftirbu.
1 I I I ,!I .1 ,j, r, I f ,, I I F -11, 11 1 I I .i .i 1!, 1:, I 1 .11.1- 1 i rjr
"'., .: i ": :i. I I d' "' III I "_ : 11 !, ii_',l c : O.."n., ,; , I :1 I r 1 I r 'Ijd:., I V u"IT"l ,,, ,,, '"I .
' i ; 1 l ""' " l"": I I I I I r,. r fill ", 4, :" , 11 I ,,I Pid'. )a at"'Il."o. ill Pl.. 1 , 1, ,,,,, iIH I I- I I I 1 1.1111 Injururarlon de 0bras
P !. I .. II ., ,, I : 11 r I 1 ,:'il"'t',"li 'I ".1" :I ;,,,.1I- ,: ,, : ,. I:,
. I ,. I 1 t ,,, I ti, 11 !r l' I I 'I'l-t-l'. ,I -d" I-tt"'I ... ll'I ,:I Ill ."'it." ".,H,,, , --, I 'i I f *.X 11 11.1"', I ,,I- ,t , d, 11, ,ib I, I rl' I 'l "I", Ill E ,,, t', 6, !a Adn, ,,, ,Irjil
.1 %'', I I i ' 'I :' I I I .I ...... It- :T,, ',; ,,.: ,',- f ,i',l,, "' ', :" 111-I I 1.1 ,- d .r --j ,- r , XIANA III Ili INES - !- ,I ,I,,, r- If - '1-11' I I, I r .l I Ad- III def A,,. I I 'I I H, ,l..Ii I, a I I It', , _, jj._,,, %r ', ,, I.. I-I I 'In I --, I, nr 1, -1-- -jf ,,, ,-- It" lare- ,,,-, I t'' I It! 1,1, I I I I', I I It."'I -A I I Sr I --. ,, :, ,, -,-il 11" 1-111l" I' I I; a! I,' I R -I -. 1111111,1olia d, h,,,d,,n, ,I-- r.11 I 11q I :If, I- a, ,, !,- 'lladf n b,- It
, '! I Ql ,I ,.I a ,,,,I :;, ,,,, I ";", ,,_"" T'_ ,. I .... ... j,' C ,4 _', 6,
I I I I I I I : I ;,i .... t::,"""I ,,Id ,, I I ,,, J r ., I I la., ,h- Ile Is carre.
,,, l, I I I I ,, I I f J;, '! I'' I I r I IT r j, I I t i I ": I if Aon Ill- ft,"Il"r "'I"" "i 11"I'll, Ill I I I ,;) .... ... I I I I J.-Il il' 'r. [ .- if j," ]I,- (r;- ". ,:, i , r f ...... I _f In,, B,;,j,,,,,,,j ;l -Rtrl -.fd,, 1. 6,
I- L I ,,, r, %,.,,,,, i ... .. bl,,A t,, ,lilfi,!l, lt,;ldlI ,],,,,I,,, It, I I r III, & I -110 Ill III ., .,r,. 1 I I'll, ", I 'I -1 IN I li p t"
I it I l, fil I I( I If I a "p-half-I 'r I I', ". T' ,; I .:, ,,, Interpsan 4e Cobierno ri- Ili, S" ill, ran at
, -,., ;., i I I , :, :1 al Dirl"I L ,I;, %II-,;,n,, ,It, I.;I IIlbI,,, 1 01.11 '. I" I I I 0 la I I i".11 I F , Ile il-,
11 I .1 ,- )jjtlj le 1, () 1) 1. it ji, I fill
,,, i "".:: : ,,, : '; ; 1 -. ",al I., 1': 7 :'' !"I P'l 'I C"'il"" I "'I".."n"ll ')' _1 .1, -,I it, Nit it, Pine. y
. I I i I i "I I 1, I I I I ", 1 , I I I-lITt- -,j, (ill -- I, qtr, w), If"I"It"I I'; t r l,,I, it -! -lativ, '] pi- quihrit V( ', I it d, r, AlciujLar para urf
. t1j., 111- "it, ,,, ,,, ,,,, ,_, "'I I "'I,: I I I ... I S, It, I I t, I, I r 't I 11 I;: ,I 'I',"! ;:. ,,,I., 0 fit I 11 F,,. "! ... ... I- I ,,, I- ,,, .Illrr III (( ... f- ,-- ,I,, daA I~
11 11 '. ': 11 !)l .I 1 fll Ijll ,._,r, -, I_ 1, ': 1 a fcha I, A, (I ...... ; ', 11 1&11 111. C I I;" it 'I'll 1, I ruta M atigas-M ajaiia j 600 ,-jr- Ile d,,ho Munt. .
I 1, I i. I,- I ,I', _, i r ", 1 'I 1..., ai", It( ,,,,,- (I t ,,, :, I l I: :-'I.T fi,,l,, ""', I. ... ...... I I, I ilf ,. ,1111-11 Sta ry's .,:"
I i I .' 'I'.' I" -, ( ::_,il,:, I 1. l I ili r al I I-, a I 1-- .,! :, Ill.1 Irl- j'jjl tji , ,,, I, _,tI. T"n.1fa- ,,!l, .I', I ff. "",;''l%' '. .
.,I', 11 I;b _,Lll ,:( III, If, ,,I delf ".:, incli, I i ; I 11 T ....... (I, t,- I I 1, 1: -),,I,
t, :I i t, Clba ,I(I Atl , I I Cnjr,, Ile ,tol. f,, ,hli ... I I. .... I I, "I !"I,,"Ill IN __ __ 'r ('.,, _ I ,:,,I,,I,,, F" I'Id; DIARIO DE LA NIA I 1-titielfine. r.nrel.d.,
11 : ",; ',.":, ,;,; : ,Z ,f ,,,,, lt: """, ('t:, .!!;I, "I I"fill, : Tll I'li--fi" III, la le, 7 it,- ,1,?,4 9 I, "illfil ,rj. rif I .... .... I iq1f;9,.:a. Init",iI por pim, el Jfe d,
. I I , ", HINA -, .'I r', 7d:: I
i, ,I, I I I ,,I!, I, It,"', "'n -til, -It", ,,,,, -fill 3;ii ,i, A, 'I ,', :, Illjrf" D- ,,it,,, --, N- Iii, R.te C..'
; I l. I., (",1'. I I ,,It, 1i I, '. I'll ,, fd:,,:- llfi In a if I, I
.,.,,,;,I,,, I I I I liliata Do, p .l: ,!,
. r I I 11 I :,T141, .,;-Il It,,,, I I "IIII, '-'-' ,,, t en, I 11 't, a IT I ..... Ili ....... hll .Mr,.!- ,I, I 'g-111-m -o ll sorricio p u blico (I( 1 ,% .T i", I 'r, , III', """", I ", ., 1. A I., , "I' "ll ; .... I ... -- del Goble,
; I 11 L-1. I ,I I'll'' It" i1i, 1 ,,, 'I., ,,, 1. I I I ;- ,J Ii.
1 1,,T ,, ", ", ....... ,, ;w. II ,: ti ... ("'t .. .... 1, I, 4, I 1 I C I ,d- PI(hi ll:tlfta. hatt Tzido can.
. I , jIl.: ",,'a .1, , 'I 1,1 'Irl";, A it ... : .1)t,,,,- III Tn blf.l & (;z, ,, I Ill Ill .", 1 ,.r ,- I .." I ;I 'It, I ", ': , ,,,,,,,I,, I I. ,I ,, .. I 1 0. S__ltif ,rg"n "aIar !' 'I' I a, I J 'd, I
, 1 j_ .., 'r _I- ., I Kilrt,, I'llaricy.,I "r, I I ': j,.,j_., ( I I.' 'i 1,:- I I. 'I,, III !,V)l.- (:)'III -11"It'. I'll' il-1111 'I- I., -, I d o lu z eh ',ctrica en L a C o lo rn a I,',),.,,, 'il 'Zl-l 1111 _, !! I ( "11;"., T.1,u,_, I I i3, j,,( ., I Ill S,.(-tidad litarrall.
.. I I L.11" fj' a !, :: ,: I', i", .k]"!,."",, 'If"', d, I", 'T"'. I-. I, ri ,- 'I"I't"If I I I.- ,I,,, i, (;,,r-:- ,.,lt,,, R,. I,,,fd,-, Ili I ,I Calbrla Lon., Etrida P.1no ;
I' :,, 'Ifi .af t' I Ill, tif A-it, III ,.I I- ItItl I I a I -,.I, .--- __ -lu, I ,"'!"'."': I !""', ,-,' , !",I"" At,- Fe, V- dild: ccntr.
I 'f; ,,,, d V., I I. I I., di 1. -- 1,:L",, 'o ,,I
" I I I I %; ' I "' " f"';';; Tr,;,",1;;i,,f, ;. ,it f-d" ill "'Ifilt" .I- I-.Il I ;, 1, I I it I 10 a I- _,,.,,l,,- -p-11 III11--l-, dI,,(:,Ifldad; Alut
,, 11 ,;.J. 'I"", .,III, 1", .'ll IIII(I (ISpir(iij(;rj por III que venian lurh(inflo IC!"'Ir It' I 11 19 ,, F- do-n- I I_ C r.n d, I ITIAR %, ,, !11; ......... ., 11 ,,.I Bl., ,,, til a G, 111- 11 a_1 ,,;,,I_ ... ,,, fq it, I I n '. f I I I 7 """ "ll 11-:a] N111 .11 jd, Cuba; cro.
. I , ,,',,.",: :" 't', : ,,,, Iflf, I' ',i','*,;", "!' ,"I""I "'
I I I 1- I-, I ll I II . '. I I I, ... la dtp- ,l .... If' 011- ,,III 1, l"ll.d. .. .;ltu-I,:,.. ,; I ,' ": ___ F, -- d- It,., -a. _I', 'n, __It, .., I ,I -, liII , 10S I't-CillIM (IV VSV plierto desde huci(jr lie[III)o ,Nlyr c.al ,I (ii-I -., III I, 'I I I, :]
I i , c, I I'"'11, d- 1,, jl-,i.l-tt, ,I-II),,- ...... I ... 5 of. 1 ,,b,", r,.'t', ( .a I I ll
"ll""lli, --j- I" - art- 1- -1-t6 del Grital ....
:1 "I',;:- l-K.e a I "'
I ,, ,,,,l, PINAII 11FI, Till, I -1 -1 , Tlrah,,o ,,,p,, ;,,,,, q- ,!,fr- I 11'11 i' i 1, H- j, -, % ,,)"t.
I . 1. lit"I ,I,- f-d I~, 1-1- "I I l.. F-(,;, I, nrI I ';- I d""a ;- !' "!"' % ,,,. dj, I I If I ,
I," 11.!" ,I I Mi( I .( L N ICTIOVElt CON FA, I -,b- Ile ,I, 1 ,: I- -I 1 III _! 994 70 -, filtt, ,Ia ". Ili, !In, I Ef ,,l,,, T- ,, III'll- c. In.
, 1:1 ) [I E 31%.\E.j.Ajj.A I Ill A d'. I- 1,1 4, ,,, I h d, 11 :1- I t' "I 1 "I :f. 1. 1,, ulhdad d, ,", .,11.4111"I, "' "I' C_ 5.'11 1.1 i ;Tli a] , --Ii P1_ lt- j.r ,
. I
, '' :'I .T it", 1: ,,. %i!il":, ,a- ;, F it, I~' , ,,, ,,,,, 'i ii I 11 d, I I 11 I ,,III 'I ]I,,,, ,, ,,J,,, ,-., 1,-d", 'er- ,,I,,1,I',',a I' ,:.,, ,lrl ,, ,a : -,Idiid I- Caball. r I 1. 1. I I I I I i I '' I I Fr"'I",", "'. -11- ,- -.A 'I. ,,, + I I ,. I III T-l"ll 11.11" 1. fi-lif d, 'fa 1111-6- t--'tt. tl' i' I a ,,:I,,,,- 111. ,5 --ii dhif tt, III Awil" 11-', Iliftdrl lug.I urt a]: I t-:', ,,,a ]A -,- 1111.1. 1: 111i 11. I i I ; r. ,t,: ri d, nf, a dista,
;''l1':'!, 74-in!j I I I,, Jw, I A ... L, ( I 1, ,: ,l ,1, ,d, hh:, pill ,,, d, Pit, t. Pi, It ", It, -d- ,, '..", n-a :a f- itj I
o I ill, I I I I ,_ ,, 1", ,, 1, ( I I I I j,,,l- ,Iit,- 'I.,, if I i 61 ,,, jijl 0'1 I, 11
1, 4 l .... .. I ,, I~, ;I ,p ,i h1t, I !11 I I- liand. or, 1.
. .. I 4 1: "'':r 'T': I I I I I '! ,!l!, """Z'n, a I, , '.d 11 rr III f-I-1 61 la Iflidl. I, r-- -! rj,, -pila, ,
r I r I, [ I 11 I ''11"I I .1 11 11,111p ,, ,i I1.1!I I+ I :, I i-, I ..... -11 I Iill a ,I it-t.tTian pu.
I I I , ,,,iit i,, I I ,,i, !:Ill l,_ D"11:111 I ., -,ill) libro,,, it 1:1 "I ,I d : , I ,I, ,-., ,,I I, 1, pIl."'d.fl, a I- ,,-,I .2" IT, L" I, 6, 1917 n '! El "r,- ,",,"-al ,f" IT ,,1- 61 Id,,d, iii-,if,. 6, fttu.
. I I 4 11 I I I I I I t 1.,l : I I I r r"" I I 1,11""" I -" "' I" It~ 3 I- DI r' "I' ii ", I ... 1rh, Iii, I~ 1, Alirm- I'zir-1,1171, I 1, h- ,lcI ,ni-d.itirren.
- I I 1. 1- 1. !, il,, ,, I Bildioluva Ale Cill-Ilelia, I I I 11. I ". ,;I, 1 ,I I' "'H'' f ,!- Hl d'-, .q, z;,,, C, ."i'Al ", - ,"'. ,; -, I., 1 it"i,, ,,,,, ,t, '111- -1 I I pj-- ,, __ - ,-- --- -, - __I I I I I 11 I l 11 1, .," , -i'll, I-- I ,., I ,i I I I Illforerair ,i It- wo 11,1,itdo A-,ul
I ,, ,. ,., ., d, 1, -j I 6, 'r I 1, I ,
il I '11 ,t I 1 , "' PINAR T)FI rit, I_ IT, -i- ,(",;
,li111 It I :,,,I R-1: !c ,,,, p,, I ,, ,_ I III .11, C I ,, I I 1., 'll'i '--- 3, If I ',
17., ,11, I. 11! ,,, , ,,, If
_ 1 4' I" 21 1_1 '111'11: '', I '.I 11 I I I I .
AS I I ". I -. : "! '4 1, 1.
,I,," i ", ,,,, _11 I ", ('11- I i, l!" Itlill I: " I 11 I .I ,,,, I I'll :1 I I ,,, 4 "idi"', i"', """", I ,,Irl
OCIA ION DE REPORTERS DE LA HABANA "; I I ; I ,,,, I .
, III I 1 11 11 ". r 11 ill'', I 11 1111 .11, I III ,,, Ed- ,
lCoculta Narional d. larritaidWrl ,,,, '."" I % I;., : ;, I N 111,11 "I I I I I I t it -. 'i ,a- t I
I 1111 I "It :." I:i I ,. f- I I .."l." fi, If,,,,I,,,,,;_ I
II I ll. I I I 1 k i "i'.."l-l' I i- fle-,hi l. rif .......
,, ,:_ ,,, %I'll, ,, I .1 ,r t .1 I I I r 11
,. -', %I I :; I,! :, !, I 'I. r 1, 1; E S n R I
t ." l'i"i"i". I,. I, ",: ,,fft,, ,I, ,, I ": 1, ,,, , I I I I FI ..-, I!, 14 .. ,0 ... 1, ,in
I I I ,,,I hal" i. ,1, 'th, ,, I d''. ; I , I I, ,. ,, ", ,- ". jr , l't .: :, ": ,I t I ,; ,, :', ,! ,,: ) :, (1, V 'rial" ~
I V 1, I ,It :I I ... lI ...... I ,,, I,,., 1. I -ill(l ,, I i A !, Oil 1, i I I : 11 I 11" ,; ,_ ,,, I ,, ;,.,- ,,,,,I,
1. 11 ,I -)n h-l'"", 'a"', _,;l.1 r.!'l' h , ,.., I 1.-I,-,,I- 1l.:l--.'di la ,., B ER NA R D O M U N O Z G O M EZ '
A RM A NDO HERNANDEZ AN GUEIRA :lt; ...... Jf I I ... I'l-', n ,- ;;,l!, ,!'ll'!. I I : I I 11 El ri, ,,,'lpt, rl,- A ... Ilt,, Pin- I, quo It A F A L L E C I D 0
;l : tll.l "I-,, I t I ,% II!, I I Ill., ,dlIIl-l;Ifi -111.i ,f- frn ID,,plic, de r,,Ibi, I- Santa. S-razzar.l.,ii 3 1. Bradkio. Papal)
gl;, : ;_'. :- : I,;,L "', ,l' ':l" I I, "d, , I I A "I"', ja'.
ll A A ". I I l i:, ; ". I ; ,",7, .,; il i, Di.pi-1, ,u ,ri parit )to, j-, ].a 9 IT I- clut, sits- ben: Pali1. INIl"I" 'I" ll A, If. ilI ,:;:, III .... I lpl; ,, ,I ...... I I" I 11;ttl.,,' ,. ; :l """ 'I, , I I "I I ,,,,,,,l :"': fl;l, de Ill ralabn -, --Iff"I I ., I ,,, if,,-, y h- In ,u n.mb,, y Tir, tj d e ju, d r- faiti ,urgiin a Iae pers ,,,,sc"jj
I" I "'! , ", I -,. I , I I __ ;,I,, III, I"tilt", .. ..... I i I I I'll I .I,., b"t'di" ,I I", I Iii, if len., A. .- .
I I , i I,' I ,.. 1: ":, I '', 1'. I ". .I I I 'i l I. de"acit"d. 11., ,.I,.,".,, J- ,,.d 'lc5)-in 1011-ri-ir a la hora indicaMa a ]a Fitnemna Alfredn Fernandez, 5ita en H y 17. Vedado,
.. I ., 41 :ll"I. I, I I It I ;tI ', I ": ,1 1 --! , L' I;. ,, ';,,,-id- III,, I lill, p.,ri, tribut.ir. Petta flide aE, actr-pafIar el iTild-er hista el CeL.,Irlr- de Col6n, faor que agmileceran.
.114::l'11.11 .i." "".41;I I I Eslarlim it )a firillit hatit :; ,::, if' l'
La I I ,I ., I , I 0 :it. 'd ll ,:.; ; I Ill I I 1, I ,I efi Pit, ,,, i'll'. I I ,,, nla ;"I-'iI. r. H.b:In., 23 de Otub,, de 1952.
" I,,",,,,,,.' ll, : I d , j, 1 it ,,, I I I I I~. it,, I- HII,- de I ... ,,hiDA VIll AIIZ( MOW 1101161 I lilt .11111 I 1 'j 10)(0111, 4-1 25 ]its n4m ingi, (-it Ili i' -, %I..- I- I ,, ,, J, I ap-11 Caridad. Bernardo y Raquel Midi- y Perez-,' Antonia Pirett'viuda de Nifiniender; Jorge Cantera;
. I 31aria Antonia Estelle; Sixto, Panchlut 3- Victorlil 31unink Gomez; Di, Alvaro Iturralde; Dr.
- 1 ,If 1.1, 11 I 11 -.& I W.. I L I : I , A ,".1:1111tiaci6n tjiiron de 1.1 pala. F- ciiill Santleste-at y Rvdo. Padre Manuel Runuel.
I ,n !"!_ I I it'll if It %SN I I % 41 .11111111 rS4-fjlllr m a rilkilense "t'l, I :: ,, , .:, ,:. ,,lfanIl,.n II, ,,,,,,r,, .1-il.to I
'I : it t ,I,1-- l l".-I- I'l," I lfl':, l'', I' ;'' :IIII I
'r I
. ,.,;!'. .1 1i ... I 1. . I I l.,:ifIl:1'd7Il:'1, 11 i I I If i ...... ).it Ill. nl AY.nGta-
iibanera DIA nica 11alianera P Ona I I
Afi'o (-,,X Cr6niva 1i Rio DE CA MARINA.-bicii-q. 23 de Octubl-e de 11Y 2 Cr6
Is NUIVk! Is 011IRINTL! Is SMSMONAL!
i. Ir I R 4 44
El Ultimo adelanto en Lavadora E16dried n
(Lava 10 lbs. de ropla en sRo 10 minutosf
dz
di
"F
CREMA FACIAL
La revolucionaria Iiii, ...... )
Jr 7.:7'.
lavaclora
MONITOR
quo Lava la ropa con d,
Aire. &qua Y jab' "Orciunde- I"",
on. 4, -nge d, Ft-cl sezu'A.,
AL ALCANCE DETODOS $0.40
Gl.r,a R,,I;lnd,,. C'flq,
$C rJP50 scon.y-l-V!
BLANCO Y NEGRO
5610 miles"n" Is
TAIII..,
INSTALL EN SU COC!NA ESTE NUEVO Y SENSATIONAL EXTRACTOR DE AIRE
d. 1- 1. ecipa
...... fllwhs de los .4ng-eles G(til-ciiii Rodi-i-Ilez
_99d
-k f'. hit'l, po, '11iin rooli". He 1. A11911- 6.11J.) HodriKu-, -F-Un d- fir-1h. bli- boom.CASA GON Z A L E Z rel.nto. In -ont.do- rno Ditrit. fllnti 11r. "Irbra en el dia de hill mu rumpirafim. ra,ion en Is clur vrri -.dL01115PO 4,8 rotle VULEGAS Y AGUACATI TILEF A-7513 Gut-r,,. blind, h g,.Ill dinna Milo- I %iudA dr Marti. m., h.1.1iiiii. N ow
j, ..I L. U--n In que r,11, I"u- 1,13. del, Felipez Gill. bibA 11, 11 It-in.l. qu, r. 1,t. i-o-loin -rihili 1. Millet
1. no n ocloso
ear, fin Amondu 3 de su rsprini Man- Rodriguez lifunfesa.
I oniermtorio infirrin 0ii-inin(i Be.ngw-i(i en P1 41pneo
. .......... i" o In,
-d, ,,ld:n n 9 d, In l! P, 0 01AICO
ul, 1 11111"- 11 dig- r.- l' 1.
'i; n d, -,d. d, s 411,111, 11-11 f.mlH E N R 10 T ;d ARM
1. d tlACTUARA CON LA d, I.-I'llIn 'I le".. I, A 111- al y Csi- 1--deI!, del Awnel"
Ag
ld.
1),of MI Sichnnung
F I L A R M 0 N I C A
Fi n,,, 2; -tvo de I
EN LA TEM PORADA 19 52 1 9 5 3 I Pl' yl
MENLIHIN ARRAU 0 ASTRID VAR ,.AY a NICOLE i,111 on g',in b.11, de
"'d
rS: HENRIOT BYRON JANIS ANGEL RV) FS FNRIQ1IE s bili, it,
Adem a PARDO.. ORINIANDY a STRAVIN SJ DORATI. Hn, nn
NO MAS OLORES A COMIDA ... PAREDES 0- on,, I, GRASOSAS... _CALOR SOFOCANTE I
rA-n iacert, lin ins ofiriniAbo'nese Abora!! I "'n B_""
12 re-illsien El kQmo y ios pores de la Cocincr-se desvonecen her.
1! Z- "t-Acm, qu, cia fuerc; cuando Ud. dispose de un EXTRACTOR DE
MANRIQUE 208 1 n F o r m It s TELF. W-4571 AIRE-'Americon Kitchens". Los paredes no se monchan
gl I, pii.. de groscr y los olores a comida no se esporcen par
toda la caso.
Su dise5o especial le permit funcionar'fambiin en dfoi cle mucho viento 6 fluvia.
La acci6n centrifugeo' de sus
_k. polefos patentoclas impede lo V'Iiflenio,
acumulaci6n de 'groso y polvo 0
Comunique Raf Pidamente... 10 1 en las mismas y en el motor.
Consume mencis que un bom- upo',
billo cle 60 bujias.
------------------------Ef conilworniso 11vti,nde:-4lr-(* f1 N, C Falcon y Cil,
A. ML F. M. Ccowl.d. N.. 306
R-'eiren-1, lined. f-Ifitit-do In -id.d d, N11-1 r] innerL. H.b.no.
onk" ,nr-,, 1, ""o, ,, 'I G ........ r, MI. 5-ars, .-a-, y pe,-.r de su fc:-s EXTRACTOR
12 1 d, Iii, N11- 111 dr, 1,.b.mll S.prieno it, DE AIRE "American 0cl-i-i'
In., 11-1. 1-111 F.11110- i ,,, I Illquien arluImV[, enrurur. e. rl I N.mb,. M d' r In tdo, I n1do,
piti-o tuo In- d, In. rl d- del D,,ecoin
n-i"I Julio Arrz . u -p,,,. H,,II.di Cudod Proy
rludad fInridina quln,, h--in Is p1livinn a In madre de Nlrrr .
h.,tn ou-tri Distribuidores Exclusios
C. FALCON y Cia.
9 3
Exposici(ill ell hi 01ii(I (:111till-ird
CONSULADO 304-306 TELF M-7106
6 In I
In I
S,0 10 en el
Boelfi --rip 11offil c ie lo
kay algo melor...
al flamar por Larga Distancia... gAl A pera
Los relojes que flustran el presented aviso, sefialan las horas en en Id tierrd
que aumentan o disminulyen ]as llamadas por Larga. Distancia Pont ffP no kd/...
en el transcurso de las 24 horas del dia. P A N E L L E T S
exQuisiteces comc, estas:
Los condos oscuros de los relojes sefialan las horas de intense trAfico; los condos blanco sefialan lps periods en que, por !A 'Pre, "I
4
recesar las actividades commercials y socials, ros circuits es- 7, C
thn mAs expedites y las communications de Larga Distancia pueden establecerse con mucha rn,57 rapidez. toso P-,.d.-',, A~.:
HUESOS DE S.,",NTO
Desde su oficina, de su casa, de su finca, de ]a playa o de \/ E L 1 TA S
cualquier otro lugar donde usted se encuentre, puede obterfer am I I
]a comunicaci6n deseada con mayor rapidez, durante dichas ilii I Yt "l
M I, I co, C, C-j 1 I'!
. I I
I .
.( I I ______1 -bieves. 23 de Octuhre ilt 1'):S'_' I Noticias espafiolas I ," I Afic; .CXX
, i m I 1-9 (t Neii catificaI; DlkRio DE I.A MARINA.
I
I
I

Coliff'rolicitit de 111olls(iifor 11(irref-Ill I -4cli).S 1m r(I 11o". ( 0 I .
' -'
11", I Se illundaroll Session cientifica en "La Bene ica
I 11, i I ... .1
,i I ------- I 2
I'll. I -, li, I q 'i I I
por. Ia fl uvia -'f1 1i'. ,, ; """'i(':
11 11 I ,, I , BI ,:F A,, ,, ",., i ": kclijalida(l espahola I I
.1 i I I I I- 1Irrai-- l-1:I, D e Ia A sociaci6ii
I 1 ,,4 I I ,,, e! ;- al del p i: ,,,,, ,i -, I I I
M I ; varies zonas I (ff
"I I I I "' .it NAVIAI Ili,' 141 IRN 1:
Printer. piedra en la
ill,, 1 111 --------- I de Nk dic6s
11 11 _1 u--fivtva.d d, "i-ho %. I
I I No se litnient6- pese :1 el''t,' d'. 1. li I I,- ___ I
" I L I "'k. r- A t i Clio. Ile"migracia al-golla I- -" del ceini", (;.,:I'.- I E n nitti de los C utalones- i-I
IN .1 _,
BaI iaprv idvncia (lel
, I
-1 I A_ __ -, I 111JOS DFI. AYUNTAMENT0, Trallavoix -_ -_ I --- .11,
, I I 1. ,.. -,-,,-,,i l g...' .- id.- -- Dr. Urrotii. --- T orA cisF&-T-P' -- le
"I -, k 1. I'll rII Ib I dt;,.,d,, Ia ,ead,-.rd did ell dv- -ImAlnodirn Ja"W g"i 'I' Ita
I f -. I,,,, r, -Ia I ......... I, )aihddd pa- -,iiadni. a Ids I d, Ia tema-s dg iuter ,Ii ; F
I 1. dad ,,,, : 'd set ,.,a! _,nal .. del Lr: 1&"t11I;I11 II". .I I.Ill,, 11 1111_ n, 1 _, I Q Iiig all I 11!1 111.11, _1 11_11VI 1,
I ol'o G.1lege. Ea Ia no-, P ... da lelebe" F- : -1 il_.,-.-.i,, -1- 3,1, d,
, ddii ,,,.,,,,,, ,)a :,-, ; ,I e I -1 -I ".
- ane, ;coFi ) i- ,,,,,, -f, Ia -Pa 3bi, I IF ...... i:0
_ %I I I',-, I I iia il ,u Icnirrdo due 'vea, y I i U.NION DE NATURALES Mc. Aso ejacirin de ?I le Y dIvio d'I ,_ it
. i N11 I III fuld". b.j. 1. pociz ed- 1 --i,., n, 1,11 --Ils. 'p,,, "I ,,.,.jc ... ro full
.. I 11 r!i r P,= ,a ,,,,,,,,,.,, ll",, :,""",p,, ,ir.l.. de -L. B"I'le "I -1-1- ollullI I.K'n"., d, irter-unid-_ il.
i -_ .7 ., a -r, u ,-id,:., Pi 5:,--- t.,
1 I ,,', 11 I -r!"'Ed vlierur.: Jeeo:d "'.
I % I, Ii I noullods I ...... 5, .1aito.vid. cia del doctor 3-6 F. Urrutia. I~ Dri- "t.. P-qu, d,
, .1 Ids I y .... I de EI ,, I I jL',el- -_ I I En In variv II ell U, Iliab.d. y co ],I ninI I. In :dc,,l s-dl Ids nicienjund, ,a I,.d,],b 11) ,,I I 'tuarcle, de ,ccW.,i. Ill dicic!Y 111a. '2' 1 r; da --d- 1. d,,n. I,~~ "; ',d I o," ,.'.'I ,!," d ', 'e'i'l, I I
nuel A, Conde L6pLz. El deal to'. ,Prjlr d &1'-d ",",",.' ,c 1-11- ,:iii i,,.d,!.,,d I !,
I I A I~. _I, A 5il ,j I
I III I li $Its reparresI Itrelh-5. Ids -Ilrs I cul Clee. Ast- gdr en Of Salk de rid,,Id y de c5p:,:Iu I a I ,,,
altos de 1. cl" ,a,. ,
,, 11, I ,,, -dio La' s. o, iIl
," I I 'I "dfc.
" "'dad ... a udiniied li'VENTEDEVIIIE Y Still de sulud -La Beriefical". ante una d2 i'!.s r, a lian' ,o 'I
,., I J, xehieul., di. ppalinuI. Aweis y k I Fo Gran hountroje -ndiiln Ing
;I ( _P-tJd. 3, dliI TI de dondinect 26 del actual a !- Al,!.r,. A .... J,
1. .
I I I old., del a del ""'Ire"
1, -- ( 1 I I 6rdn'teban, ,to, tdrII piu, I., Alli I nutrida y -eecla. I 1 : a le., mvila a C.ncurrir -1 ,- dri.11W ii, al peeled, JI "I
,,, Mal"lon I 1d, 'alle Ii del C_11, or ,)a_ El print" ,I. ]a noche lue P dir, a Ia c.lociacion J, 1.
, 11 -,! I 1, ,r 1 -p. ,to Nluedrod, I n Ali-tuaii q.c- i.
"'. , 11-1 dsarrultudo per el doctor Eduardo 1 !a ...
"I :_ I Ill on I;;s ren- it,- lit rio- a lr -rdl piedrat con que se I,~
, 11 ; I dariu, tain ll, agui, I ........ 1, .- -1 *,.' tir, );,, sailors dJ U,., Clara, bajo cl tilulo de _E5ludjo ( e El tioxim- domingo. did 26, n Ill ;
'_1 11 I _. P'llueta"a, 'r li-ijelol del' a ii 1 1. :,ci, obras de construction de I I m en el S J- d, YICII rel ,I
. 1 4 I ef-did, In., I I, hein orouncel, li, Gal de L, 11 :111, Pratt to rill CIcr-.o-u,,,i C. l ellil -ron.. dinlic.d. at etilt. C1,1- A---, 1, ,Iid riddid l
, L I I de ,I,,,- I ... ;; I;d ,,, 'I'll: 019.11 c.I. "'I"n Virgen de Montserral. paIr.- "" 1,C)""nii), Jos 6-11"t- d, I
I ILI d! _,tdaund 1, dc "' h 1,4 I" I-aldluild. El -I' "t,!_ a d." J.hil Alvd- ,I
. 1 I I W-'I COMITE DE foI han ,d."up ..,r u "" ld to prounig ". L,, 1, I I,.,
T; ... int ..a 1;, I I' I ju
on ,dIh z d, V;, 1- C j-111: tl'liln,,, ,I. ,,: ,, -,.,, .11 did.d.rE,1p loI jerai A,,- Ili, id, Dp,,I
!- India tool.. fidejen ,, ,m
-, 1, ... !,dad,, RIii.,i r:,- '. .
I ",;: -,; I., r,&-,,.,
I'i A-la mili (",.I, I, I ill.ir," : ,l 'Ic a .
I ,,I,, yji", ",- ', o" ,.,,J;.. I ,,,I Iel'Y '-'Poll:,' II. a hAL dl d Card ... I .II .. ruA.,ai euya' ,i- h, -,.16 I'l-o- ;
" I I r fielf I I'll h -Io, di, Eme iieIc edd Cin- j),jdjjsj,5. ,d
, ,, ii ,r',i.",,Jiu ,, I '; 'end. .. p.,elitsus I, -rd. a ,,,,,, d, -,- 1,I i,6- I
- 1 1.11,;X'11111 I L. 1, , illliial, d,:iji- ,o ,:'u. i- ,.r I in dad tieile,
d'. 1 ... .... ; ji i ord te, I "" "'ll"le'" .,-- Y ri""'i"
__ I I l"', ) .1 -1 I I, .", J:" ,ii= I I ,,ii I I I ,11111 Ine, 11" -IiIii I ..... ,,,, .f-- ,!, I,. ,I.t- .... 11-111-1 e! I 'I, 111.1 wa Jos devolds de Per liI C I,,, d, D,-I,,I.-,I
,: ,,;,(! '' I i.' I . :;'i.., I I I 111-1ed b,.di jplali- .c.,de, .n.,,,:,i .... ,eijI
Il I, I I 1 ,,I l."II"'i 1 11 I I ,oubl,'ilinellul. -oler- :
I 11 I I I I I 11, liju, JrN NJo*jo(,I(,J.j1rt I I d "',-', "",:-"ir" ,.lruou-u,, vsId pi,,,,a e
, i t '
. r, ;, N! i:. .... ... Ii
, I 11, I us nine
_ i ..I I :, i:i." I , ilit
.
1. ,if C.I.11111 FJniii.l. 3fol"r dr .-Ing.-I M-ri-ela. olip. d, 1111di jur ......... iii, lit nohl 1111 III on- lot ZIi 1,I::;, ,
I.Iue "Ill"'I'- I, I, ki" ,on',ilrovid. ,oler, "I." MWure P, i .... W d, ltv",11,an"I '. 1. Altlneul., % "I I ,,, it 11 eille'll I
If H nilij,". d, Id 1:'undjada ll, I.,13ji., ( ,,,I'll ,J, F,',; 1 V r I , -111 I;, I-_,-i, I ,,,I,
, -11 .. ....... 1, J'. .'! r'':"!, fa Ire.. li and a I dillo"riii ,"t.'" hl:"," :, _i:P_ iI
1.1"I (;;I of -I 'k-Jr1'kI M-1 Io.,.,eher- AI MarIna, I :ii, ; .... .... F. ". "', "'' o ,i. 'I ,I 11 ". ., I,,, f ".J." 1 'Iid' E-, unek a b !I ""'za 1,
( d'in. V-Ii "', N illarail, I", ", au-dn. ,,t- le'llorill'ad,- ;: ..... I. I' "" !, : I, ie", ";d" Ii ;, ,,, : e, "'I 1_ I, ", -li't ,, I_ 1;1 TI.E_"Id-uded dIal.n.. Ff II ,,I h,,I,,.,,, le IF~'
-- ----"r_,- __, I __ : ,r ,,, a ; ,,,,, r ,,,: ,, I ,a I b1do a Jos in --Iran banquet. .,! II I" I,
4 ,101, M i. ;l.". .u,:IIII I !:: ,,.. e 1: ,I', Iiu, 'I : "'JI I ,i
I r -,- __ ___ ___ -, ____ _____ ,,,.,,)I, I .. ..... I".", I ,I I I.- !I, _- Nled-- .;.'. ".- I : ,,, ---! "fie," %',,,.,t, J S_ I I-,- I
- 'e, 'u'll 6 .. A i1r k .1 ,I. , ,: Xa_ I -orill o Padilla. I I ,in uI ,.ad. "Poulardedi 1,11 11 I, ,,, "
I ,III,, I~,, a, ,,, ,,, , rilop fee I I ,,,,I 1, didl., i", -., I~ ", , I., ne )a .,quovitir. Iie -I 11c.colo, d, Ia ud, ,tiri, 'I
'. a IIIIIII;- '- d, ,,,, ,,,* 'o, I I I I ,
' I -::",;. , ,,,, 11.11 11, (' 'I I ruunl i;, 414. I !::e I ; .. .... .. l e", , , ruo,- delallena, ,,,,,, 0_ ,
, 1 I "I ]a I ,I I ei In, a,, ',"d, Pe"ll"wen, .1 ba c
I I ; . -erc-a) Y ll 1- en In, -:,j-
, 'I'l, i. 'r
na asam J I i: I I 1 d'
,,, 1, _e', .-,,, ;II "'a I ,_ 'no I Il;.:j!io.. I, If JuZdr 'Irr Idri 11 halmeriale.do rurtna to, ,I,,. 11
' I le a ( a t '-fi c a e n G iiin e s "";--_- "iiii-u;' 1 ''lai'll's d ,I.'eja ,,,,, 11 ......... '-_ 1:!IiI.- 11', I'd_ ... i'', V- ,, !,,,
d,.,, I 11[1'I I I i" "I a I ,,odn- id , ,, -. Di'l-cid" A ,,,,, ( I enotid."a-utiolo da, Ia af
r : ,,, ., ,a, a He I ,I !""-. Tjrl P ....... Oci-,, .jfrdi., diil -i. real Ti ,, da ,,I'd I r huei", (11"", u an rabies ectos. 1;
' __ r 11 Pne"d ... a d, 'I I I ded1-1 Ill I'd. I .", I (!, 11% I 'a re Ids Cilldliands. "le'll.- r L. c.misi6n rgarj d .... .. ...
- --. -_ -_ _____ ___- j'Ji" I -. "pleddid, v dc5de 61. se i II iditteramen I tiara condor ll,
_',_ d", _, I ,- In ,d-d.,I,," u, do ldu,' 'd nelalleis fihale, 'del arid, Las son,.
I" ;re, -'111' "I "'
Actualidad cat6lica I I I I , ";::-, I, I I ,I, .1. s.bcrb,, I
. "I ,I q,; c B, i-, lnt,, la, kildnalen, 9 a 10. nt,, pinde I d, u m
. A el Acropuerto d 0 ),!'' 1;., I r
, I lilidide,
1) e A cci6n I Siioi-l 'I, or 't c in i""liapor in
. "eil-', 'a" -udldu "I f:11n, Rie Clestal Iranian. se a I no
1) 'I 'no It fin de cut In, ,, tones a t
- I: I vd" I I -, I I ne verm ,,, 1111,1 .,,,,sl- "i
eurrbos all- ledil. dnifrular de 'jJ torn..
-11 51 i i I didz,;,s:,iiode lie,,, "", '- hie.r. p ... J.
,i.,,,,, I i ,-- dI ,
P ar iolquial ,,.,,, ,,r.l , ,,,? ,,,, i E Pl.i. del vl 11.11 damente.
. B odus de O ro R VIiigiosas en I !,I, ,I""', ,I., I i'll"I fee 'i';- I ,' I-I En 1-gan I ,du poder as d. adSi usted ra L im a .. I F pvd- Inn Ia 11 hes .$cn InIaldarIcs di 1. C.' I d ,i! de Ids herafirlin"ia, "I
__ "; ',*7, ; :dn I51 Itil9d. lines. ;I Ind
rI a]
- '! Cie .r re t
- r". -dId, ,. La Habana ,on fi_ ;... p
la Parroquia del Car rh ( idos de wros "I ',., ," pil 1-111n. I I-o6d de ,11. In,- egsslos qu.
- rre Centro de Detallistal. en
m en. I -orr I 1; Reund, No 410. .It.,. a I nues del vicSt. illaugurara -1, '. r I, r di,,o.,' ll ,- .r,,Idd Is : ,_ '-ug'ors- hisinfelas q ... Imaiiall, I 1. I r Ia fuldrII q- no de. res. a led A e td-,c 't.truuet,
an E. Frigiil,, I N erne, I I I I I 'd- I ,--,,,_ r .., I, e,, 1, ,speirad. en dol'ou ,I I a r durnero de cublertos Incep.sareu.
Por Jul ., y el .26 I I ...... I! 1, iii." ; Ill ii -1l" I I,". ell -11 neid social
I Por Oscar Zicero .r ,. -, """' _, El DIforti- Alluiri... ell so nueyo
-1 r I I , n :"":i iI", I ,- di.iriddi -Iess
t1irininar, I ,I I edificlo
L ,",,fi r, I ,1I-1!lr,1 cir I,,
'I 1 7 j .: iiiI I ":.dii I , I I I 'I -I' 4 FI I" I"'. R 1 14'. , "" I~" L I~ ( arta ataetz &I titular Ilel Comitj Ell Deporive
I.; m", ,I,, P., __ i I 'i I II I r ,, I I '171-, I; I ",:,: _r C ittral Astur I, d .iI paid M .,is- ed.lfric,
,i d" l .N1j",":". -I.it, ...... , .-111-11 1, I , I"! ,, Al R' PI-il G,, _, : i Ili I r _k,,,oria.. Irdiijai
, di 111 I I -,I I -, -ed 1.1- 1e. d, Nr'."I"i r ,i I ( ei go dir 'pi'.h- ,6d que cI nunon Ind e.usl-d. en 1.
1,- 'a. f: ... I, I "i ,%, I, I I ,,, I 1-11111 'It, la Iiiia el, ,,,, ; ... li- '- I,, 11.", .. It" .. %iahingf.. if. I I, 1, I: 'ui- :
i- :I ;ed' ::::. -,I, Ii, ,ccibed,, of sa __,e A, ,rda 20 de 31 y.. ,rI,1 ri
; 11, la Plullld Aanli J1,;i,,fo. I .1,
In. ,1,,,,,,i,, fi- .- I It'. ,, :,FIi ', I , "i l I- 11 I , I 11:111, I W ILI -A"i I- z Aysta- y LineaXdel Fe, I 7 rl;, .: .. ul ,,,,,I, .1", ("a"'inle I ....... no. I .
, I ,li de ia -6. Calof A I ,: I d, St "e", 11 .'*r, ;11. ; L rrocar.d. en el RI estarien.
III, I I I ;; 11 ,I, I "I 'i'" ii, I I'd~ If ,'I A
, I ,I A I I .fell
" a I L I' -' "'' "'.d" I'll"'I'lle". lidad Irnbid".ia. la ,,,I, "-;,;",I I.a Vi" !"." I ,,,, e'da Ia _, 1i I i, I i : .: lIIi_;iT- i'l I ., dai, I'. AIdeq., lii .1,1., u. I leroin.jr- (L "i I ij II Id k I 'I, ,,!, III I I I 11 l I; An "'g,"nad. 11 11 !l 'P.,u ',1 l d'', I r Clio 1 f,, If, : u-- Cape y EI 11. .. r I as:, I, ,,-, I i Ai l 'n n CaI a. ods a.., Ia riceesulini de diij., el
: W 1- R ,,,_ 'I ,,eil;,,:,, i ,I, if 1,
., I '"' In ". I [, ," ;,I 1 'A M I '. nor I l"! iF I I I il 11 .1 ,,I "' 1:., r L I s'! it 'I- I _11i III, d, I coniii C-riti-d!, auji-ij. local. .b!jc6 .1 .is.. .
' I I, ,,;3I;ie R ': dl l P I , 7 ,, Fi ,I I o!"
ii, d, -1'. ." I.- ., I I I d1i la .1dit. dockir ,,,,, 9"'i ,,'I ,I ,.!f :!! I do I II 2 1 !" ""'; I -,j y Sururand. rasI.d.,s, al I.c,. eduliel.. L'I I'A' 1 Ill,!: I It' I., I-~ I .,J t,:,Cu'uil,, Gil,, ,lel I Id 'I'd- ( .. ...... I I., 11 "Ir lill "Cler" (. ,r I di i,%U Sr i Ipap Irle .: --_ '' a -Ipi, l'u", .i ,d obras de terminacieto ci l nuevo edj
1, I L 'I.,, I I "I ell : fill liul, I- ,, '
, .1 -,,, d,,iir NI ., k "I', Ii' a 'e" !I- I I -- ;l ,. del "Il'i, s, III- !'. i,!-do der"ie:
_' I, d. C 1 1 1 1 .- I"'. I I ,( .' 11, I I ,,, ;, :i. ". ; i 1. I- "I'll, , i,,'!'!'nuI','- ,ii,. q, ,-d,-&I ia 1, 'I"" P '_',=II ,' a En-
in I 11 L .1 ,,, 1, I-:. ", ,_ run I rm' 'siid s. I
I I si ".." I I 11 : iileI !.-,:,,b,, ,,- 11: I:d "otmol to
,,'.-I I-' S, -. i", ;a i ,: ,il 4 i I l , :I" I,, 'a I :- ,d.ladd, 1,; I I 1, ., d ,, i 'I, iii. '! intly p
,,,,, fle- d A,,IeIfld I fi- -- ''I 1. ,l I,, I I : 11 .I ,J. ji.ili ;I', I qu, re". n
I; ,ioo I !, !..ua, i -,:I if- J :;- ne. o __ no de ;, I, e I I. 7 aj_ -1 I 11"IL -5111F. .,: I se eclcbrair- c1qirninterdle lit
L., ., in, I :,,,,:,,",,,,r d,,II' l,,,,-,I la N.,,,,,, 5 ,,d I ..... d ,,;I j, I IF, 1A.,( r ";i- I ,, I ,l ,.pir- ,, .., ,.,,..,, ,-, .I L ,jet:. d, tui- I, 11 I I -.L" r, 'ir"'la, 1,1 al I: "; r ,,, ,-spioe I C-ui, AY:o- mccinniculo con dstzi 2d os' I
,rr I ,:', a ei'ej .,I,, J,, f :;J,:,,j.i,,,d i '' :Cir, I ,. ,I I I it Y. 16 ,I, JI di r ,i, "" :e i: e, a", 'eie, "I ' I r: !"' 1) i-'. 'i o'li- ": I I, I ...... oti'e', va'a 'star ii. our el"Depcirt- ,*-t.rnIs, .I.
.! : L' 1, (I,, :,I ,igunole rngi ...... I : o" ell ,Ili I~ ; I ., 11'.d-. pe, o' 'Ool-on" 11.i
"' "file i.,II"i j, ,,r I I ", , _u ii1j, ,, I', , I :, ,- "FP'ld "Z ,, ;ni d, ends rinds. con" I :: :,! ,, de lld 11,' ,r,,,
,- 24 ,:III 1', lier. us I rood"ous.
,I u. i 4-dlc, lji, 11 '. ,on dc
F! !L I ., I :, I ,: d, I I I 'Ili' ,I I L 'i : .1 1I'd7_, ,ii I ron un
I .
I.. 1: l'it". if, i '. 7 JIIl1,iIi;ii'i.1 "' "' I ,;III, Ali lla ,In 'R (' Eli I- iin"I ' :, I I PIIILI l I" ',- &I "t.
I I 0 I,~ lin l "o Ili, _:'r', PT;'
, I r ., ::f", :J ":,". ,I I I :11,i. ,,,:I J"- "I ji, 'l ., r', j,,"e" e(lf"'sla I" 'A,.
y t" 8 11 in A 1), fill ", r .1 'a I a ii illzil f ,ill I reallriie dir -.s d c ,_ olli., -rnidill-ddr, amplu, ,d,, !.I I I, It, I .1 I. ,I. I
- .1 1. 11 I
, I IL,11. P ii :, I~ I I. role tori
, a 1"", -p's- il ,, " lit 11 I r! ":,I,, ,I "Is" i.e. 'Li: J 'd I)II I a ill,- Par. d-uuIvuj -5 actAida': fr r ,, ,I I,." :"", I !,: I, i" T. I, I, I'll, d, Ia A ,d,,f-,j- ,,:,f"I" : % I, if. ,
- 'ta"i"O"', , 4. ,,, ". Pl--,- D, lii ,,,,, fj__, t
._, V, I I 11 i'I ,I I ) u::;,'1r1 ,'-,,- ,f l 1I,. .1 I', ti, d
11 il ili'll, "I rd A,,,, o, fj,,,:i_ d_ "" 11 -rlL-' 'Ili' 1" 11"i ..... .. I., 1'naii'r lick I_(""., ,,," ld"d cl.
X i I :'I 11. il I", 1; 1, I I ; i", 0i" I i I I zi, P11: I I -T1 Ll(,s cd, 1, Qu;- C"'o- Presidedir. aortor
r,
., , i ., l I I I .- I I '!- I I "I I I, ; I 1, W : A ,,, I erga- e, I :
" 1, .I I -1 I I, 11 .1 C- C-I Y d'unardIeg'."s.
I_ L I :"je I ,, I , 1 -, ': '*ali "'i'- !' 'L.'1 1'I';-'J. "'I, h' )_", If,. .,a. E- .mbc del
-1 1 1 : ,, Ii P I I i'. 111" u"Jon I "'(.111iliq I'll"i 11, 11 I 'I ef, 'e!
f , I '"' I., I: 'i, i r, I 'ad', "Ia. Io"' I I's ,',,-I Y ,.mp.II
. ""! : 'I'I I~ lan I !.i ,,, "I ,,I ,:,. i,, r, ij,:,!,,ded I .. 4 l lid. -_ 'r T!, .,_ d, 'IId f'.c
"'i ,t ,:.Jn'a, I A dill" ,I.,,. : c-ell hc- ,h,- l Jil an,
.1 .1 11, : ,li I I" "I I ,'III , 1) I ,,, !", ,I I d I ,I.,. 'I Ii,,i"i a -, 'I- ","-,fi ()j)jS))() 1, III -rrII lellto I I rdlor...
I ri' I 1 le"'I'lo'l IJ% ,,,,, -,- I I I'M!, ,; I" ;, I ild"d ', illl a 1 "Ill Ill. I", lilll- i, HLi,, DISPI-14) vI ,',, I de, -d". fau-o Y
11 I I Pi %i!llI 11. ,,, ., t iia, I. ,.il,, 'I, P- I., ., I-dl a 'I ,I E I I'd"n"In jelI de ,.t", Balle en III Auto M.oto, Clitia I
Sai:idi, ,, 'Al!"i, 1, P!.;,, 'I, l3-jl- r NJ,,. I I,, h, .
I I. I,!,B. T, I ;,""(I "',l I ," If ': 1I 3](11(i 'M ei (I[ "! I, '. Uo c- b.,I, ,f,,,,,a 11 sab."ILI i ,I I l ., "' "I' PI I mildli:l I -i' ,I-I- do II ,I
,, --'A a .1 ,I,, I 'r pl, ,_, , I. I I re'l I I I I., I ..... ,,, lir'I'i P, 1- ar"'id, d, do doi Pet _p, ", I i ,. I R I do Pai fr.y Clidell'.1 1 f'oL'.1, ,,, I I, ". 11, I I d ,,_,,; I. f" !'a (" I I L'I I- I "' 'I -- "us .... I d', P11- 6
11 I r. d, 1, III 1, 1. ,,, i I I ,I, IIi- llcin-d -,Idad Club.
L I "I'm C --!" ,;,I,,i;- '"' ( : 11 s ; no E .,;p(//?() I, -I, ,I idi_ i -,,,o 111"ii I cl
: :: du l u, I " I R"i ': ', .1T 'il-ii ." r., I ["- A,,, n: ,, if, I I .... ......... Ii 1 ,
ii .1l l I i'l ,, I 1, ., r I. ,,, I "'i III , , I. In "I Idl,- de Line. ,
- I ,, ":,::n-iu 2di, ... .... )I- I .'I'd", (,: ", -,f';' .1 "" 11'r", "d-', ai ;, ,; -;-:, I :I,', 1',,, ,, ,,!le: ,,,, d ,,, I i 7i" ", iv fl--J- r--:.d-n,,s Vldidn. .
i 1 i ,:, I , ;r;),epJ,,_l,, I, I I 71 ,ep, -iin .- : I L 6, :11 I I 11 "ol", d. I ) It NO ", ,, -- I I . I rL., a ,-, III""' 'I 1 r "", G: n "'11-11misern I,.bh ,I, ,1,,.
, ni(,, ,, 11- F I I 2 I I ,'11. 1, I II ,, ,I ,,,, I. ., ,. "I ,"_ a I'll lr il 11 ,,,,rtjd bailadora
-, I, 1 1"-, 1 'I I it '- a ,;, d, I I - ja or, 1,_,, ,,, ( I I fi I I C 1--d "in q .... n" 'I ( _", I it .... o'n, ,,, fnlita. ,,, lan, 'unI -, a ") ,; ,,,,,"I( 1. I I III
"" I'L' I I I ... F ad- I 1 "' :" 'e I l'I I II Ili i- ,,il ,,, A, ,I ",,;", I,. l ,,, r, : ,. r ; I!' I r,
II I .1,i- I. ..... P: 11 ,,, ,I ,, 1; ", I I "; ... .... I I I I I ,,, I 'NI ; A I ,(, 'I'I;ial I; P ,Ia ,oluidd
I'. I I L 11, .1111'1 M ", '' '' 111; ,I co,' ,la I ,,I ,- _,N,- ,(:: d -,,h.,,a ,,,,,,.I,
:,,, l. o:11,11111 ,,,!I'! 'I ": In,,I a 'a , I", i -1 Per scr lu_-ar pre_1 r I ", , ,!)"I, il -i, 1' 1 ''', I a, I ,l 'I", l as feed. d, 1-1 qol golial del bdil,.
,I 4, "I I ,,,;I Irl ...... I ... ... d'! .4 , T% A7 '', in A it .,7 i ,J)Iiild1.pd hoodanoto. Par
%'eilll' .1, il '!,-'-"';,", a ,,;I ,],I );I ,,,,,,, 1 1 ,,, ,:,F I, tinneill.r Ids bdullblm hart
, ,, I 1, III' r, .. 'I !",
. I I I I I I r I I ldil',I iiljln, I'll ,rlil, I ,,,, :I ,,I "i l, m" ,,, 'd, 1 il, "I "' "' r I '- Ir ,a F I "o, .a-u1nd- -Ind. ,,rilitliurlo, el C.njI,,,n Cal,, ,I I: i,:I, I, i ', 1 I or ,, 11 ,, i ,, ".- it, ( I F I!ii li- ., -II ..... I 1, I "'i : n" i, I , dii,,,?-,."'t -, dd.,""'i" ": ,-,,,-_ "' I "il ,in .
1. : ,I I% di"" ii I, 11,1illil, '' u,-- ,I,, 11 -,- ", d, ; r' _7 r 'J "' I's if"'i(dialles. III, idar noi. Arraind y _,u, fjddI
I r I I, 11" 'I"Id"I" Fi 'I.' I! f" .i it % I I Lit' ;Ii!, Y "" i, ,ii
:: I I L' , I I 1,:r ," le I u)'n I"", : _l I_ l""I IF I r, ,I Ii, l JI., 11. 11 '' ,'I in i ", "iad. ,in, m 1-, L", ddrints puldIn, laI
: ""I", ..I rill 1-1 ,;,I, "" ILI uIlly g, 11 -1 ,l
I I I I , r :1 I' I) L .... a, '' iiii" I. ..... V ... L"i, I, _f,_dd - -_
I I 1. I I ; I i ., !: ", I T. I'; J;M,( I ;I I I,.,,, irl I , I 'i" I 11 "Inuid "" 1'111.", "" I"" ldsaff lle a, lemajes,
, ,;1 I
, ": l I "! li I F
"-- F", I ... a", I 'il I. ...... ,,,,, 'l, k call-a dv ill lill-'jil Jill 'I "', I ., ", r I l I "I", A ,,, ; ....... j,"'i"i"'le."', .,;I,, a'- finder dsI I .. l I I I 11, ,'I:." I, I ; 1: Il sa b I- ,,q.Is,.
I I I "" due, Oadil ........ III "i", I se P ... I
, 'l !- ir of"'t,"na" Vd F fluld. or la fI,,Ia
I I, "I"., i ;it, ("uI"11I Ii I I "" "'o"ti i A'- i 11 'I I I I I,, I,,, r- ,, ,:. : 1- I 'e, p
. ; I I I I ;,n- -,;, !"ll() 1111I v lesions a i' 'l Ili .' ,re,,,,i,,, lli, of, 'erdall Lill I I I 1, aj L-I i.loille .... dbo- d. ... I
r
1 L 1, I I rr I I I j, I IT 1 I" "i 111:0 1 1 f::, ,-,Aiil,,j- , T,.,, j,"e, ,'"i 'I", ,1,-*t :.. : I I ,r,. I I I
%, I 11 ,,, I ... I .%h I ... I I Tie, I .. "I ..... .. A ...... I I I'll I 11" I 0 ., J)pro i(I 1' i iI ii ,I 'l, ",III 11111,1 ,I", :i:L, n a, (.11 M v iallao M I 11 .1 I I. 1i .1 I .: Jjiu'r,'Ij. ': l"," ,J') rlt" 'r: ","iI I,'," ded CU.Ia per 1:1 entrilda.
- I I : 'r -- 1 if) I '( ... 'I'le I_ ,J,,,, Jr, _. if. I ;, 11 I , I'~ ij ,,- ,
r I ''I I r" I ([I ... ...... I'! I iii, f."i ,,, ,, Tlepni- I I'lil, ri
,, lil V, :!"lif" .", I F, a ( a, el;, I [' :, i, III, 'i, I I r I N" ; p."ibl" ;, "", a!::d.r%,"Idd,, ,"'U'lln R".l.el.. III -irrilas ,n Caoo, ,
i I I I ", It ,." I", I.Iii, ,%I,,,..! ) ul "! l' 'I "i'd "'l L- "" ilull 'it' .' l 'I 1 11 "'
., ,,,,, xs !,Is ...... ... '- 'r, I !,i I ... I. ,,, I .i 1", ,I,- ,.,,a ,;- AlegrE ClUb
n 1, AI, ,,, ,, O ilijii I, eid,, ,f, ', I., I J '..,
r1,);,l ,,,,i.i,' """ "; I L ,u I ...... i ,",
r : .11,11";I: Ia ,!I 1,I Aiael)j ;, ,,, ("'I, Pip, II ....... ... !!d)(l '. .. ,, I "" "i" I I" ;, I! 1: ,:-I'llin, ,In, larr'n. Vol I 1rh,- t1ddI ,feet. ,
. , I In '! ,',-.lli. 1 ,
I- 1 I i, I I a i ;I ,;I i 1 ,
I '' I i ... clal;- I I l I., 1, -,_ I'' "- 'l I I I 'IL ,, "" Itil Ii"." l ,:-' ," "I wounded, 1. "I I ."roo 'Llbado. Ili. ., ,o CturI I I r I I I ", a "a'I 1-111'';,l ,I- .. .... I", I ... ..... ,eli 11, I -I] 3 I I ... jd1in. M ,- I. I,,, ,,,,, III Y'l, I: ,, : : I
I
I I I I I I I : ii .: I, 1: ". i;,edo Be odu ,, r a' 'I I .... ILI i- ...... j,"I"j, i1i d l illlil't" ", I ", ai :- IIi(.:"I 1,,u dI ,-,,I..,.
- I I -fe, Nv"w, d" "', lo 1, I I- i, I 1'. Z.cr, Club. Ia Ierdpelo'd 'ncieI I .. I ., l ....... il, 'I'l ...... ;I . "i i .
I I Il- -- I'll'. ." ,_, I. a."i, 'I I !,- ,,, i ...... 'If ... 11,11, I-,, Ia bai ed ate.cled. dad di Ia calzadd de LuYano esqui.
If."A" I." Ilei -', I ii;llkil li- I I. "I F ... i 'i'l III I I~ 11' : I ,. (t ;,I iu!Ii !i-,,u,,IiF %I,, '11I: ", J't "', i, I ad ,',': a V-11don"a Sil I'dii. de 1. jusI I'll. N O T I C . I:: I- r"i" ", l,.,;-u:I ,_Wlp, -I
,- I I 1, "' ',(!'L ", "',", ., ,' 't"i ';' F'I" "' 44 ;in"' I I I in" ell I Iiii: ,,,, "'i, ,,I, I ,,I I ., ,. , I's ,.(-,Jc 1. ,It", ta heorIelidle of conjuntodEst,111a.
I A S Iil' -LI".I NJ %j,',.-j ,-,;,_,. ']"'I ", I', -111,
, aglin 11 I:, _., 1, I I ( I 'I, 'I 12 ,il ... ) ,,.,,,,,, 111, G, F '' i 'I 'I I' t Ll' . lil. I P! "I I, I",,, d, it 'I I I -L 1, I 11. N Alhl-, G, I t :, "r, Cli- III;,. III., "',diall --!,- .11d3'o'es I ,a I Le"I'll, to us I
I I %, r I "e"I Capil:l ,IF,,,, 1" ":";; a d ad.,. in I Ill Ia f-Id, .
'L ir ,,,, : -"'::: C .4 T 0 L I C A S .-..' ,, ,,, ''i", ,i ij., -10 1111, III
L 1 di. I-I IIL'11'il, ,. "',", 1, I ,, I 111),le ,-,IIq I", ,o, I ,"n, I, : ,;,l I "w"'I l 11 -lulI?,,i dej Esitlids to C.,ap.
1. ':, I : I I I I ( 'I- !- 1, I L I Td, ....... ... j,' FIFI P, I : I. I. I I; iI i d, di'!'n,_11', :"" ,,, 1, ,,IFr- I A J(' g I C It. .
I !, I :r I I III ....... .... ""
, I , i -,- n- r"'fin" -' d, ,: I: I ', :,,r, 3111, ( Reedriji.- Rotj. has(. Ids Cuatrl dr ]d inadrugadd, .
I I I '"i-i'%ill Wliliailll-,J, d.. 'I.i ". "' I, k I .... !,Igi ...... 11, Nlael I ... -- "i, ", D"de Ia, ru- de I- -I
: d, , J" f I I ";"I ,
111. I ., .), I, 11" I I ,,,_ ; I 1 d. k I "'i d l "- I 'Ili P"'i"' I'"91i 'taldn' delliI Ia ,,,,, ,I,,
- I I : I I ,;,J. .r di (; -!, ,,, I I,
I., r 1 r r 'i'', I .- I I I I; 1, :'*Ii", 1, f'.1.1 ''i 11, I I, 1'. I
. 11 ., I 1 I t, I li J. I 1,",, 11, III~ III "I';,"j.. d, ., '', r 'eieul, j- 1-111,i- Flu- ri. c Iu, I
jij, I .11 li, ii, ,I TIIII. _V, %I, -i" "" if, ; ,,'I in"lls'I'l, 'i ,, 1, N 'l ........ ',"I "." I. ...... d ""' L:' I d ; I I i I A 1.11).rfol d, Ia IC" Ila dc Be11 ( I 'Ll I ad'i ' il 'I 'i 1 I. IiI : I) 11 l"ir'i"n d, J ,,I, ,; 'er"',tab, P" e irisil, li'l .1, ... Lep,-,, v ,a ,udail.bic
.. "!L' I "Illil- ,I I I, if, I ,,. d i r, ee"r li, ,I l;,nI I I~! lisp. d, .11.) ,ga Ia, 'le"ta: 'lui"Pn fdd Quit, to Tinink
I I J,- Pil"i 11 I .'j" a) di", I "11171. d, ,a
i I I 11 II P.-P 1. .1
I e", 11-1,1, f3,I;r,- j B I,
:'I I,, 1., 11 r; "' r I di C I :. ,, (;,I -, 't, ,asas lud ,I
. r I I I I Iiii1:11, i", 'I I ,
1: 1; I, r i 'ld!i ... ... ... ; 2'. "" I : ,., in ill, i -_dj P.,_ 'i"III, l h, lend]eadd.
I I , I _1 I n' .11'r ...... r3 .I if, led o'. I ' I ; .' 1, !, (,; I. ,,, "i"I'dd- d-rd, L:. ld,,ienId I nation lucirAn
, "i _' ', ,r r, z,,II
'. ;,, , ",:, : :!,, ": a ., ,-l"", ...... I, )., 16 , ,, "',",, -1 )"If I I 11;, t ,'Il- I dId5 ,,,,, II su, L)"I", I
: 11 % it, 'I %, V., "I'l 1.,,, ,,, 11 "r I " dold" "' "11111111-1 Inedda, d.
I I I I I ll , I:. i" I % I 11 I I .., I-, I M ,i- d d ... I", H- 1 I, (.rnird A],-,, Cl j,,,,,r
. I I :- f, "' F: '; I"' "f j'::,. iud'- I ...... [;I % r" ', ,,! ,. ; 131- "i
. I 1. i ...... ,:' ,!, I "" "in ...... r', I% I 'u"I" I 11. 11 -1 I : M I; 11 ,,,,, d, to -,d,, Ii ". 1, 1 il Ii "-- lio"I's Ill ... da,..
,. I I '' 1 ., r ,, -;,I,, -I.". i --, ri':." uu _' Seni collfivIi-ol-a(lo llo,, Nl- a' 'I I ", ... .......
,I T.- I ,". "::",I j'lu r, I ,,r I"., siIiI III, id -, l ""'j,"I l"'%1", ddud.d
I'er,, ,l,,,I,, III I' I~ H- 0,
.J. i., "., r I ". I I,_ .1 -liz ljoja I 7 6"
"I 11 I 11 j ........ I feel I Iii'l I I I'll" i'li, loo r la ( l j, ,, P, n I .. r ,,_,
.. (1,1-i, d, iir" _, ill .. I I 'I %'I," , 1, I ". , F! I, -I' 01,; %zpo I,~ Id -' jo a
_.e, urriji)(j, .ill I r "I J'- --L'a", I Al II snI i ,, ,,. I I I Ij,:-1-r! 'i"
I I 11, I ,I ,,, I ..i. I ,11% 1, .. .,(, (I (I line, d k iaI, I I ,, 11:- I Jos 'Plii, Idled" 1,
Ill, , , I I r ., -_ I'll ". da lld.'Il "'IF) I I o "' -;I 11 1.11, d"T'-11 d' 1-11IInbrI
re 'I., I I 'L 1, Ii N, de ,*.- 'ene.,
I ,, ,;, F, i I,, d, a 1. I ,,, ,, I, ,, I ,; ,. re ,Ial I'll ol I Ia ',,,ol, hai;t. I"
1, I I I , ;: 'I I --,rr;.",,I P;II'l on ,. NJ,,. I -d, oe J,,,,, 'r di "' ,
I 1. A 1". I "" A lj,,' ,,, ,,, I:, r , I I,
,I J, A ,Iin I, d I -_ a
I 11 ,, r III ,
I. I ,I f. I.i. _I r I~ di!- F, ruled, ,,,tT- lid Ii,,,, a'.
. I ,% J, 1' J,,;;,:,,""" ;; ii, i : "': I, I I i I ,,,, ,-- I ;- l
% 11 I I l I !"" '; ...... ( il .Ir ,, ,I,- A ,,,,( C I I I :, I ,
I I I I ,.. ''
:1, I ,,, I I r I -i %r ,4", m i I .... "" P"''.0 ,;"";IIi '1""r"dI I ... ., I., I I Ii i" ci,- 'i", I .......
., ,: ji ,jl j,, "i'r % ', r I ,, ;, ", 1, u'! ,I ?.,,: 1,11, ., I i. .11 11"", I l ,,,, 'i" 'I -Ia- ",," Id" .
, d ,i I I I ,-- I %,,';,,, I d Q,"n, "' ,,)I,', ;'-dr
a 2, I, "' ",."1 1'1IS dr'1' Ca,":' "'.. Cal' I I (I it, 11 I I jli
,ti,, d,, le .j "'
'. I .i '' : ; 1, I rI %I ; I I I
i' I; ; 1 I I ,I, IiI N ,, %: I 11'i i:I:'F.'1r 'I '' I; I 1-11 L ..... .. I .,;,],, S- ,
:, r :, i ii F I I 11 I I e',I i ..... I I. I" ,,, -, , ,, -1, 11, ,,I dell, ,,, ,,
I : I ii, r 1111. 11 1 I, ", :;, ." ;. I I, f ....... I d", ,! '
1;1 % Ili (,I.;( I'll- 11 III .1 ., I r I'll .. 1 1 I I %III .,I, I i ( I 1: ,
jtll wrio Ill, ,I ", ''r ,, 11 "
I I I [ill I I %if I" T",;,-,.' I I .
'I I ,,I ,- I I I ll % 1, I l I I ( r I" n'.,r, I I'li I I I I. r .1 I I. % I .! I u - r I f" ........ 31dUril Irl deim ingn rn rl Crrro
- 1, IT, I'' i 1! :!,I,111(1:11 isao. .; io lel- I", SP-11 Clul,
P a rro llilia III.) N '-d j o ll ''i I il I 1. 1, 1, 'l ''I., I I ,,,, "I I.", ,- (; :1 I ;1,111 If,, r, I ,. A~ I o 1 ; ,In "' I d
\ I i, 'I ..... %";; (; I ": I ..... ( 'el "","Vj T r 'e. ',',i, rf "I"!' i, T I r 1% I .r I, 1 ,,- ( I a l"
.1 I I t'i J" 11'r, I; .... .... 1, 1 v I .,,.,.I illielile". ,.I', I_ L j I~ I I, I,., bred.p .
:"I, I j I, I 1, Ill 11 Iu i I'll o') "(in l- e-fl I'd, ell Cedn' "-del Ids l1-iir2 is ,I (7,, I II Par. land. onoulna I; rl 1, ,, d .... I "n ,ad,, un,, d, ,11,s JI I I I 'I, ij, I :" x 11 ," ;1, I I d I I ,1 I ': , ( ; ,, .
I N ,l ell I I .... .... I"", ":,
Ir 4,I, 'r -I III ,,,I,,,,,, I~- ,I I IT ., I
, 1. I '11 I I"?' a "'I 1 I' I J I I ' I ., :d ill 11, I,;. I i, -: ,. ( I-i: F., 'i, I lillar"I I'led or .I,, Sl ('11i, '117I ",-I_ It'. I.I ( I:= .i:: --diaia ", ,",&. ,,, I,, 1, I'd ... Id _, : add I, I III] G ,I, mli 'I ,IiIII He fl-tdobi I'd, sus
! :, ,, :Ii;i I d 'ded" I
I i I I 11 I I I, -I I 'I ,%, Pd'a I L, ,a, ed ", allies. nndIII 1, %,I I. [(.I! 1 I! I I,' 1 ', I If kruae ,,Ide d, J, C_, 1,, ja ,,I, i, a ,r,,,, I , ,, I)l""' d".1. a i ... I at I C-roI
if i dir 1),,,Ir, 1, -1 'I S11 Cris, nct ....
I I !;'ili'i:: i ','r I',.,,''1- lj I' .,,.,I:, ,, ,":, I 1 111 !1)111'valdelii, d'. _I'd I I'll, lrl,, 1,,:ff,, "' Ili I: I ., I !;, I I mo l. ,I In, i" l'i ruL., I I I I 11 I 'se: 1; n,,,,,,j,,.1_ L;Ir '' I paldi-s 6, r. n
I I .1 I I I I 1, I_ fii", I i i ':' "' I', I It f(: "'; I I; I 11',ir Obisp, de M.I.C.. le, Ii, I (", I, v ,.I ,:ir"e". I'll ,.III,, (;I"- I- I F ( -!r: r, -".. In I~ Tal.'LeIrin Ia, ,,,, -ntstcl I F,_ Los ..i d, Ia
I I ' e"ll"an P-11 N"', TI 1 I:: i!-'a,, i", "' a, ot's Iiii'l, y I wird,, wisas c""Ifi, Y sp.1t d. I P ... ... use
1 ., : : I It. 11111:f''ll, "I 1, I,, I r .'. I I. I ,, ConfratPrIlizan'til cl I I I e, Y, Slll oo de
I., l '9t ri. ,,,,, _c ji" teb anuncian llara I did 9 If I an
'II.I"io' "' I I. "' ", i , L ,. J, I % I"I"I" de ',,:I,, 'I 2.11 veterallos; (le La ,',: "" ,,' ,,: ,'!, f : d' a Ill -d- Pi" uIlld'. 11 11bairgo I -ulc oles W -111111. & I.,",ani
I 'I I I :, I I III lii o 11 ,;,I : ,:", ": ; I ,:;3, W ht.,tun dip, liard. III ii %3asad,. I,- t,
1 i
1. .. I I I N I I ( ..., u I, if iii I ; .; ; '--I-,- : t I i,! del Rl,, o ,re ,uii ,et
I
... I" I "i :, - -_ -_ _Z' no ,',.,,a I be- .
I ::, 1, , ,, ., _. Ilas ramants; que Jo hanasoluvilado
r: 'I 1. ,- 1, 1. "IN I N I ., I I ,, -, '' 'I i- flaballa N, 1'. (jej Ujo ___ __ __ In 'I a
I 11 I i I I 11 I ri_:I, ,I, ,f i , I vI ... I., 11. I 11 ,;,I, A los, lit I ,,Id,, ,, d, I :,ii,,ti,, 'i'I g .,,,n 11 -, lc,,m y bell- del
I 'I I 1%, I ,,, ,, ;, , I, I ,J: 'I .- a r .
11 , ".. I I 1 )I,,% ,,, l'. I .I, il'', III fesa'. .aliu.ij i'j.d,:, Asociaci6n de Depen tes del Comercic) I
. : l I ", i.n, I.
I I to es on, dr.,
Ill I I :1 1. I '' I !'_L'4, r I I I I 1 I ,.", '.. .11, 1, I, I.. ,. al'ar, la ," I,, 1. ua.::, d1%i,.i ... V .11d. of ... i Esic do ingo h.brli ... p,,.,a, ,aI I I 0 --',',, 1111 I en
I I I -;I, I; 7. %
I ( '' Ii I I I I i , 1 I I I -, ., I I ,i, 1 1 "I : I~ d,,J I 'L ;!: 1. Jejvrntud ballade"a T o Is.
: "' )I I' : I'll, ; I :11 1, I.-, '. ;III, 1", : 11:, 11111,11"I -.,I Ill de La Habana PI lugBr'o5 laibu sa' -1 I'd', for
I : I III ,,, ,'I I '' ,, ,, I I I i 11 11 11 I il: I I. 1 .i ....... ...... ... i I eII I I In :
'r : .L I : IIT 11 If J ... I .
1_e, ,"" ', 1, r, '', I,' .... ... ";il't"' I ; I d t)0;1.11 ,da. I A L I..- 6 "' q ,
I -111 I lit %, I I, I 11 ,I P U B I C A I I'll, "It, .)-.,,dII i.'' 1.1,Lii : ,,, : (;:"suI if''i-a S IJ B A S T
" 'ill e r I I I I, vibeid. III," r liere I lernporad, A, no,"'do.
. I I N, I ,,I 7 -i ,,, I$ '' ""Jet,, de ;I,,,fl ,I a, III I'll,. I m ,.; i_4 11';,! i :I Se :' 1 '10 C ,, a 1,.s I.balle ... dlbl,6n I,,,,.;, d,
r I; I w I l If K I a P"", 'I"I 11I ,,,,,,,,
1, 110 i'dil N ,,, N, ,
I~ l" I I I I I tJ.i ... e., I 1, .:, JI It I I, ,I I .... I. 'Io, I .,,,, -I il'i'l, de ............... I 'i 1 I : 'rr I t I d" 1 "- 7 i iiu- o, y m ci:111170- %1.31 l.ndplet. a Ia UPI-a I; .
.1 1 I 1 I I I I e I., in d, I I I .' 11 L ", L', 'III', ; I. .... I -11 d id
" ,. I I ; l ', .:, ,I I I I ,,. ,I I ''- ... de" e" I" In ,,d, if, Id :i":,II'jd :, : f r, ; :_ r b,,d. uaY..",.I 1 1'. I .1 1, 1, '. "r :'I",Ilii'I" ,,, I I 1, I il , ., 'L I ,,I i I ... .. I I, I I "I"'i l"i, a I'll d r oTIZ re:EZ I a- ij laso q. S::ilud --I I I I I I, 11 -0 1 if, I 1 "" 11 .::.III, I : ,,, I 11 I Ia del N oVI::, ,f- ;:. j i, 1 1 .
"I "
it. 11 'I" I '. I., ,, I Iii'll I '' N", I I I I' I I,,.- I I h, I I o d, I., ", ., 'I I I L., I I I I J, I I I I I arlduld ju, I = Fl. -,.-,. a! ;: ,eqo Cie CCI La festividad (lei d a
. I 1 I'' I", ; C r -" I 7 1 7 I so :,7 Io. In"I"b"', .
_' _! I I i . '0 en !,-I D:,
"".. -.Io ,',,I,, I ;if u ..... 1 ........ o Ii-In I- minifies:
' 7" "' -_ Il, P-co Cie MI 207, riniii,, San S-ardo
I I I ]ARINA.-JueNes, 23 tic 0clubre de 1952 I I I I I rigina JL
Afio CXX I 1) I A R I () BE III, A I I
. I

Se toinan precaliciones ante ... 'No harA caso cl Dr. SAenz de las, Cmm'it, 11till (lilinelito tributorio ... Eisenhower y Stevenson ofrecen ,

ic-thrl-l'in Ill 1. piii PHDIE"A) -'I -.V, IT, I 1, Ili- "I'll I"""' R 1, '"' ' ' I "I" , I a .
- "_iiail- IiIIIIII'll s. : U o a passes fibres
l ,,, j r I ILcrT,,-i NI,- ontraindicaciones de la B CG I .......... I. ..... "'a "a' 1:,:1lT1iII."',__ Im ; "I ( ... f ... ... :11, I l,"", I Ill., _,Td, i', I: ,C,_L!,". Se Tuir ay I ..
ll i,;,,,, i"WILI.Iii 1_ i lllil ,, u, -,-_ 6'_ ''_ I,-dI I ,,,,,,,III -C I I f ", l I Xxii--El Lnr ...... A I!"'
III'; I I I I f,,t) ...... tin llll h h"t'i" I : , a, ,, ",L , "; 1, lll,, I '! '' ,I AIIIITI t illtil It- t I I
lt ,1) Idhtii ;If I""'ll" ,I, !.,, If ... .... l, I,,,,- ,,, " [ ...... I, __ _Flat, If 1. IEf ... A4 Nl, ,,,, ", h:1 ,- ,l fo. I , I 1, ,,,; I 1, I ,-,ad. -', ,- In a I
I I ,, ,, If ,."-1, V I citi El esfi sill liloblo-go. (Iijo el III,
1, it 1, l"'Ol" ,I, ""', ,, -1 ,!, "' ,"",;""i ;,, l', ,',", ",',', ,, La iijilicani clillildo tin enferillo de filbert 1, ,:,,',' ;;1I-,! ,I ,,,, .%- i l L", '.,, id'' I 11into, dekeri ,
,, 11,, Q:,;l-1,T-, ;, ', ,,,I'll)- ,ii','Ill,,,, --'-din-,", "c"a "I I (lenirtt lie to possible, sin agotarnot; '
I,, ,_Lid, ,i d,, I,, 1111111 1-, ', ,"l -,,]:,I ..... I., I,,, ,I- Ili nevrEhv. Estima que es una droga inofeiktii%:,' Clot, Q. do. Ni'"i-," 1, )tIl ,Li) i ols,
d"I. "pilal -, III ", .. r ,,, ,,, ,1111-11.1 I _,- I -,,,- ,I, i, inanicti
, ,!,,,, en [ Ct-b, T, d, d-I I ... 5-,
11"cildnl, 1, I',IL ,,, '.i;., -' , I - __________'I EI FI, I l". ),,k5 iI ) -itil 1,10,1M -Ii, P: ", Ill, h N F% ', ', (')RE _l_:1.T),, _'? 'Ll" -- Ell-I'llip'., ITT, IIIII11111 p-d"'I'll
"In I I L ,,,IT., ,10,6 I"" 'hurn Uuiid.-Il Citation Arinsun, P 1. U ill -' I 11 1)"'l Par proof. Pat., .
, I ( -illo-, I Ti,,.-,j,, T, ", ,'I ,'I. daildcrin y g,.,, des.
p, PARIS. -I 22 III e-, I I _n
C. ,1111111tl 6" ')". 0 Idil illi"" IT-I'L uu.r", u',e da duailuallic, halibut dis ... noin I E ,
- a "' :' ' !'-Ti',' 1)1 : AilTICU1.1) IA-S, "I.,"I'l, "In d", l ji""u- j,"hil"', ,I,,,. itzi'l,
,I li,,'',: : ,, ,_ ," S, 'I- d. 'Pouris-i- rua. I, ..... ,ja- Pt- ,'ItIIIIIIIII.,
L ,! I ,,,!,, ,,, ,, ", I I I I ,:' ,,,, ,1 I - "III ,I, ilea d", do III vgjon but, plunlatiVii UrUgLla3l, Abvlardo 11% so onlitin" oil cl vsI.r del au- I I 11 it 11 la W, 11 ,IT 1 11 I 1- 1 11 ,III J a.r 100 ,.,I 9- I- F fail,, U, ,d,, I, N,- ., :- -,l dji, q- ],I ),latila d,.
-i ,) ,I, I- 1,,Wdo, Unci.s 'I'l, aq-11- i ,. .d.l;lda,,u ril en F,.,S,,Iii ,- doctor Aron- intoll a 1. milad In .,:,Lnul gr nflr.n, ;
I-VNIalt"',Z I fit iil-, ung,, so pr..:,,I orribut, Aradilills do lt,,I,,,,Ai,.,,. '..' ., ai ,.I ll'I'I uldios en el ; I . I If, ,I. I A-u-lu, I't", I, -,, .... I~
Lie [a litil, ,,,, ,[, Illfl- iadn' ,I,, faulill _d t.." I mi,.,I" L'ili" -blt: t'allil", I'l, I t I :- ." ,T,_bI-,i.. P- I", w- dinl
"IT ,1,,i,, "%It' it abA11=20=.illa 1,,,-,Ie,.,I,, fi .. -uh, ,-it I -, ,.i-fL,_rL p.L burn ' do ], ;,-,;j- )"-_ d-',TjI,- L .... in, ,,,,Cg6 detiln,05.5er fUrr'fail Ill wl"6j illd d, 1-11111 11.1. do ,.,I 1. dici ur I ell, .I,. M. et Incl I _.Plf- Ml -,.b r.-.,-d- -L --'.2T,--'.-,I .IL,'-, ,,,,,.- en 1, II111- 71--i I-l-1-rl --,-,F.-a,, j1n -lnen11g.s-d,-I. o t. li_ ldra in ,I, cI ,,Ind. Ell m it ,Isfis itT, V ,l
- I I "" "L
I
Ma. _u" '.a \ ; 'd L. Ill I In rbir, 'ad i I I',i y1d"P.do se-o' -1.1 I .1 El, J., ,;L',, ,ti,' d"I'LL'i El ,- T.l
ii1qu,,r likIny, '11"' I-Ionti, 11 ,,,',a, Ill, ),,
ll, I I I d -. -.a., -1.11d. d or Itillot -,I, I. ", ,,
"ill, -'111, 1), -il I '; ,,,,,,,, ,I I .'- r I .... ..
k, din a[ Ii ... list, ,I .. do In III .,,,I III n
, : ,I i ;! !; $ ,'jo: ;1,',bIdautv oil] Inbtituln 'a Ii ,lI111T1E.Z,)"TZ"' It BCG. no siompte so. nor I 000 ,,, li a," 1, ra p.r lis.1;scuiticte, ,fll "Tel. I
o 1, 1'1 I n*ncuIX) 4 -La itiatli- I Ili- .1 priall car ll P.9- 111-Itt-d11- Y Sic -- ,-ehil- dt 1 ,, i" ,I-;T-r-Ta- In
tie, L'Itut, y ,I tin itplanot P" d"ll I, I"" I
Il.d. to ILL, ,ill .... 7 d') J, 16. N c I ... lal do ]',it tu o. as ,I,6
""""" I-,',," I IT I
Et trit"'I". jl 1 :I, doctor Nl;..,,n A, Al.,als ,16 Calull.. 191111"I I! InItlin) y 6 6.62 par 1.000 oil I "Ita '-do' l n 1,11- j"ild"'I'l IL ,,,,*, _,,,,,.i,
; Ill Lt.' -"Ill so I dirntii. ,,,, e,.s c 1- u .' %I, --Hld pid-IL, cp, In,
, I, I Vz ,,, 0 I'll I In Ii A to dob !
'.'I In' 1; ....... I 1. BCG ls ..I,, LI1IjIITs ,9afdI Yd ""_ g'al foc no .,I., E.d,, bula- Ill. "llitil d"I ,I i''a- E".,,., U,,Id.I ,III ,I ,J-01. ILI
_,ehAdLiirI ad T, I I CI i Prerauri r u ;adcL:11.n'Si',un,. dcclairtti: IN. ,. ",,,,"b","7.",C.l"".,. P",i,,,.cudm, .
111.11 ,, d, 11 11 1:I1 I ... has 'P, I in In i ;,', L', r-,t LT, o b ,e 11,Iald T,, .... I,
a d,,tado I I, s l I T; oil 'Ll, Fit Wall c ,I Ins an'. "n, I e ,.ll,,..,,,,,! il. il,!Lls 11-b s-aides d.,,t,-. del rrob s,j ',',' ' in , ,,,L , , ,* ,;,, I t 6 F),hlI, ,It.
' Rus I ,,I Lall 6educti6it aliluna Ins IS an a,- I El-th, j- h bi, ,,I [11,11,Tla
cl.r- 111'. ,.,I 0, "I sellare. ell u ... In dic,"'. SCG .1 I. I, raises eat .... din"'s 11 .. ,I %encinuento do
I. L Cruc, paciente do otii elifermodad l it- '!a 1- Illicit, do I os; ,,!I:, -I, 'I FI,,, i, ,,, Lil"t il,- ,J!,i,,.
di"I'l,"'I'M', ", I I ", "'na d I do ", of IT -a I'll lrs- life, paIri.r,, A 1. LILL, ,I Tpli ,(., ,ni:orltl .
1<11 111r)" "I I'll ...... I ,,,o.'h ar'1. iI Ins ;'d'l ladrhaoh : nine 1. hicir, a ,,,a)-.,- pat, do Suraril y C, ;' In fruhis dr coil ji ,,,,,,,,e hbIt, ,,,, be h.bla dipuld. Sao,,, "D.,p It- ,.l!I ninles t.-clon, clefli d- Is, .Liont- occultraT, ,I ,,di
1, in,, I,., lI,,,,j,., "I'tM' .1 ,,I Incrida ; a"I"n'"I" dcact. t ,Tla I- pt T ,,r, '-I. I- ,,liarsdil ac,11 y In
6 I r "I I "I"., i' lion" 'd T, -""I b He jd 'i mi,'ndct l T -hi P",
I ,
Q ]a or'I"Inds po, if Eldora -pt le r coutrarr a tulart doctor Ato--, ,,,"pro 'Ins d' "' ,,I. bri, ,ii, p-d- .1-7-1 l1l Was psiEll ,.An I "11 I'd Mile., .""t- ,
.6, ,a of, NEUCION SEGUNDA lis
.,,.,,,,n ajt ... J'agjul, lunul'i ell ...... S u I "I" a
- tiompo 'to in Y. I.'. 1, Acolnot. do M dwlu. no dtb;,-ia Los Indira. "" IL tLI
%rd, l,,11111141, III Wlelool G ,l In que ,.d.rob .1itictIcs 1'rl id j -' d
I., do u ":,.",i", ",,;,., l!,'ci'a "I:' 1), Is, --s de pablitirliin 3 electoral d" iR,J ,PTrac Jiim Sl' "sm" 'in, 1,,ihh, d,,d, 7: I S"'I"',ill "ji"S.
d' ,,a. d esta, vacui Cuorld. ,,,T In To-jr-la General do 6 c" -,,a- Q.-con., 'u.
lkl-274 61, 11 P ; tie 'I"""': L A, iimin do 7,lodeltat do utist-eclital
"'ma" a" p j"' TIC JIns coliducto do 1. A If. Par ,all. I tell, ,Ill ,it),) -, 1, ,,, 11 I, .q., "flinti-ins .1 rdill its A art "In, lc!"! ,, ,4. vlItcple cle In Ins, unn"'l st= I A IT ULO 5.-P.r., .lend,, A Ins T -Dabcueht- ,- I". an
A, ,Lfflad. I, I ion, I ri .1 A Son Alta tnts.d. unit II-no r na 1pol sco-al(Ars "" ',
" rp "" ,bt. do, Unido, db- ,,, 1, I ,:a .Ia Tiling- d, -ird.-
- ,I plan do Emorg-c 'y"I" de, alAund, -',',';p
CUsiLlIttill ',,C,Ll "'Vfl I-jim 1, dol,,,2, ,ranicii Y 19- feuredild, ','.u As , ,.In.,,rqu, nrigunrn last Ce-ii de P.
do FfaLd pain actidir n I A 1. slnn in ,I ,I. ,aitn :ed"r uId,. do ]an cilll.
111'rehad. per M_ arj-l I_ I's ,,I,.1pr,,6 ,J u, iihay on priclenle ru, u- "', Electoral do 1953.-Inufnetne dab del rub'signiou,. Ins ,lintidni droarrollar inis "coati-iii de iii-nnes rerldc], moral Y fambitIn de podre
In r, :1, estaclean do Ill inix I., fermodad In quo acabu "'. ,, witefar.yelb, jib I 5"ti'"'"I""'Li" fi!, r- ecolf-ito v roflilar parn I& libel
: 1 1 1, I ri f-a f, :Lu."I' ".n, ellits no -debt adints- ". I I, r" I, 'au',[Ir, ',ir I'll 01,fin"s y ."I ji,'t lln y ,a
Is u 'up &I "s dVor"'.5 a que so rel"re Pat ilfalzia ',
d.d ,1111 1.1.11 16, 161, l,,,,, , ,n. ,,,,I si.,: lt uifs Imr "" I, so 1brullit .,I n a "Icl d"IP"I"'s :' rsl"b arr.f. anterior. ,
I d"11:11al". Jl I 1. antil" 1 *e n- Ili ... ;,Jos 0 1, Ists l 'fee ell, I I,
, d ,it, I 'l qu, be, "' '. I ; .... ona.,
vAnt. ell ell 11, plillullill 11 !kli -l In Acculordis I i'; ,_? 'I'l- "
14, call lan"Irnt ,,,%o.o,"I. ulslr "'j,. Pit ,'it: "Inin elliplon I'll", "Illi, I., ill n del -m-i-io Ili I., Ill.do, ribs ,irlidmi,
ri a ,a!a "Is' I ': 1. vlact'. ., ,', f,,J,,,,, ,,, n ,,,,, l ,,,,,,, ,,, I, ll 'I I ;,on d, In p.c-,,,Ic con- r. go-quiri 1.1 il d ,..,III fin EI-1h.-I, dIII, -TI P-91-a de
I ,I ., ,a, a Itunads pals I ... Inl l I fill nulls, All
nin de callss I I I 'I, I ", )I I I to", I'. lo 'do
oadan'lin ,, .l,,,,,::, 'its"n,' .s, "',it, i,:; I iuil, 'u d, ii" I in C*,i il,,Tki , na 'IT Gu', I. L* it' ,,, "'I ,1,i,, sahs url do ,idrs lulmll I. ....... i '. I I I "'I"s I' u,,ud, ,,, __a 1, b ... 1. to "'T'Ilt III I"an plaa. LIT"i'l-teo deb, zer Plo11!Ild. quo Ins 's;i inm il.'alut I,; I ..... I ;,, Z 11'a I. In :dpo ,a x,] , ,r ,I,,,, ,,, l,,, l,' r,,p,,.,,,;,,6: tie Jil utdv ., , ,,,,,,, ,urnrf ...... lad III., .1- ,I gi 'i", dL- d,,,,' Pii,, rl.,ffil, In I lfurifll Po11.11 It I .,I Supe I .... Fl"t'LA ., Istu- do No,, .,,
cl .... oil., "n" d I I in '.it'.' T' "'ce U I Al" I' Ins It C., I a," ., 1 i .1, I !, d I ,Ill, ,,, ", I:,,,: , I l: ... .... )'pa, i p a ,,n;,, ; d, I , on,- , ha- ,I I-tist.abl- l'Iblifi.&. so rwalou I ... I In I,, It I ,adad ,lLg,.,i I,,j,. ,- I'l-lad,, d, ,I 0;L I ru, uberillq. IItfntl I ........ FbIn v, 1, ra,6n 11, I I I ..'I) ,15.,; ]as i Los dl_--, dea-l".., "'llid.,'"s ... I-in d, J.,
,a. ,I conium ", i-litin, dv Catlin I% GL-, 1 ,I,,(, ad.punn., c .... Ind. of -. CAPITULO It : ..... I, I ... .... Lop". s .aiu, di, d.-Ctin all- L." -rI _j_,L.,n-l, dl il'ird.
"i-le pti 0, ol- ,,III I !.,,: ,,,, ,-,,I,.o. ,!I ILIIT,!;: ;nf,,T,,, ,, ,,, "I" ''', "alla a ,,, "' 1 ',I' "I"'ll": "; ;,,,,,drink, Ins ... ,,tLi,,aL ,j,,.,dpa. I'll NliI, ;,j1.I;T)a).s, IJAVIY. r- ,. 1'. I 'I"s, y Inbland. I L I- If ir: ........... I, I I I, cli, tin i
3, ad. "" I ; 11 ,, ;lr%,Ull., ';,, do ,diil- ri .01allam-le ). g I d, I;LIiI'-'L-l'. ,,,, .... ....
kI neguelado III Alvitn's,,it d.s. Tin~ ILL 4 ,I :I, clIt .... --, ..... do ,',,I i't', "' "Tnl 1 ,, ', 11;'ll"', ',',,-,, It debt, do,,, ,I., 1), Is" IlIK""n, I '. IT. IT rxI..n),: 'b 5 I Ii dr% a I 11 poh 1 .! i I ,,,,,, I "T'. a"llid". de
jullamente niendLjii,,,'.i. ,.Ilnii ;tl. i A III lindicad, I ...... I I hw-,. IT, bu. '. .let. ,,, ,,, I;" in hCA elloatuain, I. "It.,!, r !Ul",l i') fi -Pi-Ta ,,lnd,., ;I] I ,,I h,,a,- d, 'i, lowl.n.- ,. l -Pon. "I I i
.In, ,iticulon y ;"I I., ad b I 'in't, do 1: ,,, ,,, ::""," l"!:,,Al ,, ". ,,,, ;,,:,,,, I I. ulf
un, do In, I ,hvs ILL', I -, d" I ,.,hda i"int ,l,,fr,-L -, .1 ,I Putionto dv , "T ,,I I dr in ...... _-1 4-- --f--nolis I.- El 1, ITT., I I F,,lo ...... 1, q,
I, u.", "ll;r'.".."I'dc ...... ton, 1 ....... Ill I ...... y "ta, ,."",I, ,,,,, ,,, -dad ,bl.,.Vbe ,,, It a _n I,, ": .... ..... L 111I 11111.1i'll -t ,I
-a "' ') il;,j, b ,1% ,. I, P
be ,;ouP.L'lljIlIl1I "I ., .mh. In, -,, d, ""u, r. I IT. !- ,I, 15 on yLi 'iricul4i ,,..ad. ,I ... o 1 ;a I ....... .... l ,." ,Io q ,,,,, t. Iri-ion I ,it re I ..... I ri ," I Inal Pol "" Lx, dII :111,1,1 I ,'I ,,.'I ,in, I'LIZI, p n"'. ,, "'t, 'llit
" civiiI, ']'I, 'Llo", ',',',,.,T L "_ n l- 11IIIII... ".,!,I, do ,"I.- '.x .lI:-: -,lfI-, ,,, ; ... I .... Lot, d'I'IT. ,,,,,,,,,,, db, ,
I 't-plelil. it, ---I,.,. ya ljo, v5 n aiguns I,)l I I I III ,'I 1: I I I a I ;%1'J;II".1;, 11-11a bUliceptible do I I ;I11 In, IIIJ ,,,, ,,I,, E 11 11 a" 11 A I I I I ..... P'"". il I 11 P,
debe ser atendida-por 105 I'LC:nf),' 0 I :,,%lnld(s ,,I, Ings, do in A,,Id,. lict.d."s .1 rai'ma, .tie rl :r : t !it "inplarlt ... .... I I, ,i,, ,,,,fI,,,o: ,,.'111,,1111,:Ias I., ...... iiilil gall., hall. poll I, "" b i- No I~ lLI!did llilil. '11 I-1Se prepira hi,' Tai l de, .1 (11-e ]a ,,,,, pid- Eiroy --il '" la- ill 11-1 11-ILH-1111 -1 I ...... m." de ---,lTp.nd'n- E ;,] -Il d-l"'6: ".., jf.,juraT.,!,,,cor in l-',,P-.,di, 'ce
ai ,1 l, I -- I : "' ;1a I To nits., a,.
Is par. arrant- ,I "I a', ",!,,,, i .. .... i,,,i,,,,,,,,, aria- ex I rn-ts le; I h.l- nu, a I r I", i"Ist- shed..
fatir.1,;1clue ,hitu."Inx al'U'l. on do Mdlt, ... a -1 ,.felt. I. 'e". drias quo IL 'sl,"t ", ILI, at'll"Its ", ,
T A I ,. 'In quo I "' I a, ,.,I 6 of "P 11 IT I "ini" *!I i Idf-. Ill ""n'.'I"
Cnancititticire, .t-I-"1'.fi p :; .a[,, o-It. Hit ,I, I , r., In "I'll In- a I AL, ,olill-1di do Ili ;.ws. lined ...... altow ,,, ,
TIAT al, ,,. ,%S. -tillain "'I -C.n m.- -- ___ I - __ __ __ ,;o 1. s ,Is y adild-I ..... e,, do ----- __
En ,,, 0111m "al'socia In Will 11, %N in ,p-t. ..br, H .uJT I,, ,: ,, ,,,, _____ ___ _.,or I,, mi.isl .,do uInIL'. I"I o ,,,, 01 ObII ... ilinto, ,In 'ICUL. 7 -I-b p-anis Iaj ,. 'I'll"'
ritelcu, 1, n blio oLlll ": a '!'I" I b I It H artaita se celebrar(t ARTICULO-19 -- El d'! ...... !,) in 'lle 11tich; el' Jefe del E ji6rcilo an
.""' elro'le. Calm- 1'11111 1, ,(ILILII ,111111 at, I,',,
"" = 21 n ,,'do 2 ,It nlp n ,,,
J wtl, '" G' i" el D ia del ii i:",
';,ni6 cri, at I "!" lpi', : irarn' L.nn Ill --pos do
doctor Francisco Palcularvz:' rt ,L"dq '..IT (l:L "!. 0 ld Iltict, If AU-11, antelin, ,I,, bo
- i b In CILII Built y Berl 11 j' _' r 951 I] arti, -9, ,_ III lentnicu-n IT.. Is-,a. a ,,,, on at P. ,j placit-Is. I
_uft 'to j ... int 20 Ialll,
""" do Maqu,, plop ,, ,,-,,_,r;.. ,I ,I Niu-w- d, ex enso r ispecd on
Ir oull Periodista en toda la nation -,- fnit I: ,I. t corridor de
"' d?. In IlLiall cir"Ito or I'll
on B ii ir, ro., ',','I, lu o -"I" :&011,11 Ilaln send I I I c0al _, dcl p-I .... ant.
Ra din s 'I hill E'o- 'y per i, ",,,,, \Lri
ria Baquero v Convict Marti, r,,p,. ,1, it o I I'an. -l, re-hil d "
tivamente, ,,,,, soli-ii"', C ,
a5i camo con of jefe tie ,E,;, s In lo., ,,,,,!, ,,,,;I ,f ,, ,lu a do __ ,."I", ", I; doi, ,,.,,. 1 1111111 1111T.1.1,, Iitd ....... bfild.d.., 1.5 I ____ ___ '
, )on .... d,d hit oidl I in rza, I .. . :In, \air,,, lon't. "ll -1 !,
I", '"'" on Vil (I Santiago de, Ci;bfi ell un avi6n military
In p.licia.d I cil,,Jd Ministre, itno ,,, I,
n I ,,b ,I r I-E Gran trific-epcitjIl ell l'alocia. Tribute de la rlase i I, I:- lcl,','dian ,, p lt"'s. e. c.y
Junn Daniel Ittrit- i -itat tic drntes y do .Iblulbdo do dcl, a,, 1, ,mian sit. I
instru colon e e 4r r d c n I", bd is' nt ,, Iolij,, ,,a I,,,,,,, IT ........ I do alagisterial. El at-to traffirional en Educlaci6n ':' 'I- Ic ,', o'al- 1. ,,p,,n, ,"d rl ... e tripuludo por sit.% dos hijos Cifilido bienvenida
IT 11-to IaF .,I,,mb,,d.. ,,, I tit,. it n- d" "a"""l an ,III"
chon funcie __ __ al ulg-a do uti.lial.k, do ; n lermitru'lichill.do ci 11 .rtui- _______ ,
trundidil, tornar In el svvP5!o do n7ole IT rol La iin1w:a ", ,I Mallan,- 1-111 so Il',l,,.-, ,,, Ls As-iii-nd Naclnsll de K a 1 1111 o ,11 .... on I. .nort... El al ,Ili Dolcl. C 47 ,I, 1, Fuel. ticoulare estrrch6 It manti tie cad.
ac ,I I I ;t-lill- ,s A,-,,,. ,lot Fit-it.. p:I,;,o.d.,por tit,. dl l Ins id,f-ril .! i ie.
el e' mil, af-t..d.s tnr fl rtur- ,,,,,, .to Iotn, Iaa, -,, 'I I "In. .do "I q., 5' ,edla,
an ... lon nurclads I., e, Isa .. tIZI la, n 1,1111 11 I'lia d1l II-ldla lial Wil !a Ft'd .... ion NaLn.nal ,! Ill d haas titalt's - ARTICULO 20-SI, 1-1,loin 'd, ,a,,,l, cluido, Y
its d' last-ti-, del Preidente do A ", ,,, -.11n. ,.I It .%I.-rI,, Tithn-, 1. y Pat- Ili,. cases .11-lo,
Los direct."' To I f" ,R a ', LiF I, I I I, IT i ...... It Ed .... I ..... a I~ f:d,,,,d,,,,, M-lla 11 CIII9111 ttl'ill, al pilit.dor. ., Is, di.dp ........ v,,,nrb!,,b,!roI., 5 IT nnet .. Tie. Cr.,,,,Il y rulainte. Para Jos ri
.1 ""' ...... d IdI It..!; itnl ;11 cIL P1,411 ...... d, Ili z!- r( ,,. I C ...... in.s.
.,,,,,, ,d ........ co 1, I-tin ill. prnd.. slempr q-1 A: n 4 do Gent, I'd ,I pocl ...... I'll,. antlato' pe'lonocIed. El Jlfl: Ofical". CIA- y Sold.dioedespachit rim "a -n:I rni- ai 9
in Repo ,Ill. a I ;L In. N-11-1 ill PI'Llf-.11 tit' I~ I ,in d1l Ill, bt.ulente Ill do pro. ,I, los y
6rd ties .It. I, p 1, ,rflio,feet. de as 'Llouro ."on".s on in El S"I'l do 1 to- Pi"al-fl, I ,, oi, o"I" I "'.1" Contabiliciad. Ins funcumai orn. I
. !I,,:'' d'! ,JLII. ,ail- FIIc,,. IT C.In.,in N-m-I ,. %,Ii ... I do ,,is Lli -dr sEls F-Ts Alil I Ill..; del
:lbpLI' it"'I'Ll" ,,a. on P,-d:,l., cl Ill. dl -%,Ii.li-. K,.dr.Ta.t'o y ,[ Cillegi., N%-.al "'.." III I 1. st. I it I, c, I I A mI plead., r-roodault- .uutcouiuitl, pa. "' J'f' cil .ftecitircial at Jefe del EJlr.it.
R,.Pidafica I f-malizalan del Cades,',olite dc 11 in 1111- so llmilllia6lon so ultnto abratters.
'""i s' .... d ", I.
I. I Id. d.1 If,.- I ...... I : I. ,11I -r-ilb"
i i1iiii.o.,a -Ind, To En- ju, 11 .',I ... ...... ,.I,, - t ... de d- IInga- t.. I-.,I, .tr.s .,it c;w l del .[,,, T I,
Apia A -'to' q,.,, "Ill.111, del E ad" all ,l_]"! Lal -, I-Pololl-1, ,I 4 ir,,cd,. I- ,ontia-inne, def del quo tam Ten par.tici Aron Stan
"'. ed do ent!6n I ; I "I is "'I'loo, a, I ... ll I IT Villk ., rilulega":Ctudad Milli R 'a' 7 d nion .... de Veteran. elp micestran,
flo, A. VIf"C'mir-cid. d E b,,., 11ilit 11 ,;It .1 I, ,,, -1- altl- an I In voinil'on'ti, lf. 1", i 1, ILI ,.I., onil do Ill do, -o-16claco I i,-,uroso. 1. in.h.n. dI da de- .y-, Ilsv..d. ,u
Filka I d Otna ,dPtidbllla, fin do -- i. ---- --,;ITi- ,it a_ ITT IT,, a tit .lia do ;, ,I, 01 I -'s 11 Id.1.b quo hublosen P ,. a' P- Ii l I d .,,, ia 4 b I erras do Inclopendencia e In itaclos
"' on I, our p. bu i ,, ,L . d lr I ", d'.1r. d "' L-n. p-liet- at Mayor Geller l'o tie
so Lus, ,r ,,,, di ,ii,, I, uili,11- cg cWla 1-1,Init, lic-, In -1 I I
El ecorl rirgarnzad.r if, :I, VII u Dpattaill so I al ,:. ",
L',__ain cledI ,sl, ,,fin a E..,],. -addla. 1,p.l:r- In ,I 7.1in.c'.. do F guetrucs a In on pill,
Frinvancion lie d, 1w, luentas o Francisco TTI al National dt Educ.-on redida, p.,-ri ,,, I I priis I or o il j do honor. en cl cual hiciecon 'us
portal cl- mas """'I'd" l d 'I al D j i3paedgji
ante poluit pudet p do 111 L 111111d"111111.1 % RTI C L:;,O 9 -,, lat, bcidluir, I E Iatcl. Mll Grill ii b Ayud.,,, ," palabra ,el cabo Mario Ce
isles, cl -a do ,,I als cl -5, inn IaCino --dr, il oft
11 .1 o""" -Fli .yjCa,,,,,' ', "I d""I"i 1' ,Jl Allo, ori ,,,, b-tes ob-il,-burntrunt-, I, car to, tie .Ca to el coronet Alberta de R]o y
.I ITT- ... Mialldr.r1cl. I", 1, ajiian'- Alberto Ce
In' a """ 'a IT aid. of in- Isnb. I,-d,,,.d.s I, ..I.
Is cllllldad del .11.6."Ile 1 1 h T;,Iz,,,,, po Tp,",,.l r'Jot9e L,'Sori no: h.clencli, ,I -curelf d.
a" In .' I "I niadrilla, ,in Corns ,I, I '., ,,, I'll, ,rj-d.s i h.,.,a
I 'c"' ""t's p I P, Ill- Snl;I.R% In El Inloilitu do Cilrounicaint- I 100 ,thr, "'Plia, 11 Ill I., resm., s 1. ,,ad. jr.'%: del Valle
h, restiall. YPI.zar Pull Ital 1; I it il -rf-tou -it 11,11 It al 21 N to ,,Id.n,. 1,1.1111 11 Mal., .oncl Francisco
- gtirs i.5 l', 711' I ;i;eloll 11 Ha: "I" ; ....... tit[ d, PI-d-- it li, .I ,,j,
r rV', Tin, ,to ,l ,' T, anti I.,,- poLd., Call IT .-sp-dwitin. at dis st-l-ne"y on- ,, sit LIA Call'::Ii. b ti.f. III. par Ioctulare dCnn,',,ml,,, Ili ... a, ,olluand. it., I, ],I in-11.1lad. i,-,,,I ,,, q,,,n en breve dit,
de xin as Ins c Il 111.1 'I.L n rnriq.e ... I .1-l'. ,,ll-ra rT s Ins 10 ,, ': Itir- -1 d, -12 do ma,. de Ire-aran on IT prcT d,,t ii.p.., ,,I- t6g,.f.I
r6 a I-yd; a 0 lencion. 7.n on t'loicis, jljjcanlk a y alit-, .b,- I I lil ,"P,- I .. I u ,cu', 4'.. ,so cxpreb6 b. b. .
P Cl or I L' ,I, ,.,Ie,, 'a I. I I ,,I III ,pallo. ,I,I I all, I, hiol, .'" ,a I'd 11 "l Do"11 Is :h ;Lsl I'll'..' cl - Pdro I -'ral "' "' mlem_ dou.sti-bitiones tie affect y carifica re,
ill do a E,, url. I,, I ad!s ditlin ,up,,11 171-1d. ot ,-I.je tlutb.ar..,,,,.,d- do las ,utersas 'In !ffial el filthas -riltraccumes c
A Esto 'tit ... I d0l ;I 1.1 :,I' ir (ILL in a'_'Lb-ja-'r, ,,,s ,,P.rtir,, If polls.
Crc. do Ins ch. do In -he do I Iu- it is lh..s. 1) I -j,"'al d, III, MIT, 6 0 .-odor- rebpecllvnb a partir do bras do bu -oft. il 1. I bid as on [a mathanin de estedia, fe,iin-do rjnl,,[ of ,a licitando Ill Jefe del mandoOficialm
I 11 urn", livul-clof!"Idn'. ,,* rn-ho ,..-,.n,4,, a ,.,,t.rne I- Como )a iabiamo, inforinindo.
Gullit'llou tie L;-pT 7, 'L"Irt= haw% a In, -- ,jI ,I I do tortilla on irptl Jefe del ,je-t.. Mayor Genera Cli- y StIld.d.s. par In elfiefencla,
I d:l :ir ,.,,,I,, I l Tom los a. do ulaultuta. In bu, :-.Ialtl of al ,i- I Francisco Tabeindis DDIz. -da, 8 duillphris y ofectivicisid observadall,
-: "' ,lq plon adl- tas do Is Guardia ur2
""' do 1 no 'i ,I., d ,
.1 ,I I I ,Tl, i I":, : .. R I I
:,:I IIIJ! I,,,,, .diZL!, 't"'I", I c -1, n, -lente 's'no"t c,,, I ,s It
to Z, r,%- d'ell,s II'L(le- unir, a 1, a exhorlindolos a que siRan per dicho
D escribeit operations con k ito, ,r,," 1, -1 0- in, A ,me r s. Lob pagallores ofj lales for- Ins Reginniend
. nt,-fdo p., q., ,, cle A, rl Ili ..dos do del -. In Republics. comen- -sendero. a fin de quo entodo rominedto "It. a, turn. v M, 1 ill I'll al-A. Ins pdicill do fulart ,dp .... on '
,,,,. I :','it ."L, z' Blarl., wtilar do IT~, I '', In I'LlIlop", P.r I Regi
ilsp-st. fill I ,at_; r do In"n de dipdo d"- a-,,dn ,.,. Ins termirob irstablecull "n 0 on 41 in pueda considerarlal 3tul hijOS aa
il', I I'll -Lltu ll I 24' ', '_,Ufl_ tin I j"i'l,", Irns ,I rI 1. L-y Go .... I de Contabilidad.,micnto I W- la.G Ruild *1-lacco', on purituales.
con R ap s X de a incer del pecho ,' "'i Dia del Pri-nit I ,,% ,,t. I I 1.1 jet, IT, 1. riiii. N,.,I..ai q. on r [a Ciudad do Salins.1ii do Cab.i, Re.
,III I por 100 III- In ei mistrino ICULO 21 -A histancia tie los ginuento i 'Gral. Calixto arcul Ell horn, do Is taurde visit el Dis.
__ ai-,, l-unIll -rol, I 1, h ........ I ', 1:1 infl- do 1. P -!.,I. N-Inal. ill. .e I.L.C ART trdo Naval do Oriente. 1. Jf.Lu,. do
rispic, a d I Rnfal Sidi, C.Ir-r- btioda., u, lasurn-W ,,T el -Pii.l. ,.,,,, ,1,.,,,.I",, ,i, .,d,, I p.- ou'la Ciudad do II.Ig 'I' '""b"' "r- tin
I IT 1, I L gll 'ld: 'l I a ". ,!,period., r, d 1. Pill- National l, C tre, all, V IInfornian ert la Reunidn Anual dia la Sociedad 11 1 .ll : !,,,,I I ,I In ochn 6, I-fi., 'I ."In del P-1 do enclavildits on a Provincia ,
11 .. I 1. I,'tarrhcu H p,-d. o I, ,I ninas, on l Icidare. tie le .eibi6
R, it I ":i, "n., : -01 %RTICt'1,0 P-,,, ,)- lin- 300 o.lil'bllcldil In T'"'ben in-precinnari
,at' ITT- ,tailbf- Oriente
cl, I-tor bilso Its, nllllg'. cnc, 18 Do
Nortearnericana del C(incer sabre Jos IALogresos Illt!,Il li'lli.1"I"pol 3-'I' ,, ,O:$5001_P-, ,ads III] pos., o iculon" I, I ,I, In G. Ruin ell I j conillublin.iIi,
,,,;,,, d -it Poll 1, 11 Jingle 11 "' del R ,fieli6ndesele en este ud_____ a.- r ... ition to Pal-in ill ill. ':-lL!,l',,l'I-' I. I I I- P.',' p= 'Vod,' Cand.jltloy y of Rgt- I'm un C c do Honor.

Fit J, l1illn It, tin I., Ill 1-15ii, ,. r, H., ,to. I~ ,, d- III ,,It, I., d q I[ id- Is 1; no d -' ,'c L, -.,,UrFoL,,,. 41no 5I mjen,. 3 do la G. Rural to In Ill 1), al Table
I ,,d ,"las If-1,1"i-ils 1-t.bl,-,d,, re T,'"cult, 19 st %oluntaria. vincia de Las Villas. Legal 2 Santiago el general Ta.
NEW YORK, ,lettl "2. Unued,. Il ,,Ldall He ft,-- X ,,, In, ,,, ,,I[ F Iglo-, Bai.bl,. IT-' ,a a- 1,,- dI Ctllgi, Ns-nai y dr : fill, ,I .", g, riallis.
. e
-toludall of, I'llicl, '111 ptl,,I ... Iplahlh S. lilnl ,.nn g- I C-Lion ,ft I ,, ;,-,- jjab,_a 11 "' 11 1.-'-Ilfil,- : o;,,.Ill, 11 11.111111 P11 11 1LIl ell.d. del, e del EArelt. A .l.raelare. del
Radloillgas fVa.cobos I no. I I In Pil- In I i I'" on do 6:lldo desil ILI I-ndis, se ditrizili .1 pindal. par ri
-1 F. an-k i Bad- '. d" -, nin, 1 4.1 ,,, r j led.
r uq, unicutcur, tre ... I.. up if la lot, : I "' I.
"" "-' , E. rI Pilaff'. dt I., Tirgia.J.cl .at .go Cuba d 0 d.itiondo: "Tenia d""s d verat
noodiul N.Irt,,amolcana do Cii-I. I-lact. I, In 'I .'. no 'in"'':' -nInto., ell- I, d it out v estoy orgulloso de Junior
d I I C"' '7 'll't 6: I 1', "-I' RTICUI n 2'
"c'.knondo I rat- Ifit. con -0.1 II.It. 151 Pc,,,,Irq noll ...... "I ,,,,, ,(It ., a ... 11, ,,I.llltll L, Cndfdl,.CIi,, ,,, ,a I '-di- ,- , A 2 -Fl irri-irn d- Ha jvl6n qu, g= .JgdclJl del
I", 1'. in'tral iI d, 1 illu Is I' "I'l do "Is "I,.,,,- 11
1,, I I, I ll- X,,,,. ,',I C I NJ ,It 1, i 1,,,,,,i,,,,,,n -P bl., ,.. T;:aiij,di ., a ; ,.' l, Ter-ra dl JLpi,TL,"l. C,_ ,inda I-Ills- -1. prIlint-le ;I fit, Fine to y, P-co cadtid do .do hater Ant
1111 1111. ,,, ci a III dI rp--talliones do 1. ple:- ,,, .I I a I S ,nl o I;lnloolullipfle.
I ,_ I,, s I., .- ro.il Ut, idid- do gilriloll- a I., .-od.rob dl EII. I '?, CuTbs. -., ras hit In- p '
" s lnl, ", "il'i l,!l,,Ll' ., i ra I "" "a of ill o It 1:u 1'. rodrileue, an dial e.vi.
," !,,di d ritto de cada c)-ific, f ld.
b I '' ,,,, I, F-IIIII, (Ill leclor Ir.cI ,..I Ill .,ad,, del Neg-tilidn do Pli I "" as I.1 .-111111"Ito I'll- del __ I'll ,I rla ,L ill Ind a d, I.s ,To 'I ... Jones Ptooss H Ej6-t.. r..... afu ad
Alcanza ya ... In I'll', f""li I laii -1r, ,,, 1, tifilklml I, Radio If ll,%rurb de in provpol. Ill h
1;, I Tell ,,,,l,, Is u, ,,,,,J_, '', 11-1 r. FI -Itanlo g-lital, ,il 'ARTIC'I:,O in M .'I.
'Illicion-l-hil. --st, P-, lit I IF, %Ili Ill Ball-I. h. l-u.d,, .I I, e "t'. a] -- l'ollarils Tin Pcfrh,,-,6n,,,prrt,- of .... I, ClIallane. III96 -1 .11clialle bit to 6 del Prbuf tie Re,, Bit I,:l,,,,,I a Maij ... s .Iasgada, L"Ll", otl, 'T"ll'. ".5", 'I Upo "I. 'll 'U."cin. to old to it. San per. IW. a I., I ,, 25 d a
rl ,,,,, Ili: l,,,L ', III I ..
_ di a fle Is Facill,:dt rlalpureipal do In ronr-'), IT, jr_ L. Fed-oft. d "-I a-L III I -,no-lin ,.I,,, load. In, frurco, don't. d, Itis Ili. ,I,, do a-. b ... nrivo dacf. Zo d n'""'_ pidalica, general Batista".
,in Al ll ,ihl ,In In Ii--idi d do L: ,,,, I. ,,a PIT- la ,nli, ., R """' I IT)" It,,
lCilintinuncitin de Japit. PRI311.11A) ILLIllilia. 111). lille It t1at6 31 last,, .n,- Las Inslituviont, magist "I'll I,, La FI..] IT, Cit.. di, ]a k, I ''I. I Ell-, a, I'tilldariii ,,tatolocdo I ... noc befiilaclos ell of altioulo 18 de i,0,, p,,, t,,, circida, Lomeli) de all- Al ser coloca-da la primer pledr
--del Tie ... po ,dr-hat,;- ,, 940 Dil., L, Laclacion Ectuti-o-i do (,,,. d, hEn:. ,AI'.,ada,. ljp L ]' r ',, ,, Ldj ,,il, I"t In I'll' un"'In ": .l -1,s d ue nrA ,,, br,,e im. ,.pill
EI-Bur, "' p-blo, l 1938 l I 'I, lit, "_He It I ll hUrIclon n-s- Ifist. ., do aq.tl ,.P' d To In ',
ment, dlo .1 burican ,I i ... lible I 'c ,,,,?,_ ,,, .11"I'l "I I ", "I", ,ntI,,,,, .. 11, if, I.. d.-fa in E51,1. I 4 i s o 'r I I, dIs 'utr'.r, bill-raile, I!- inilto ... almo mil.w. a 'lly. I, on I'v ,,,e,,, Itis rinternbron tie Ins Fuerzics Ar.
Fox, por corresporiderle In Tell., "I, I, lan ,fit, I., aid et I,,I I I, dams ,,! ,clai,,bldis I_ Ifil,, ,, ho: ,,, ,uipra, jf,,5lTn ,,,,H- aIei;, V a be ,of"r, al 19. oil 1,-, ,a ,l I IrItIallut el .,,i Albert. del Inaid.s. "Ill
ext alfalocto. A Ins tic, d r del natanto Imill, ul'o 'i p,,t'n 'L rA.s I,- Pirnodista, s ]a, di ... y a- ,. i I I ... ..... I ... ........ I I "I I ]a ... .... onti 1, -, ,,, ,,,, I'll- ILI, y ChIl"'Ll" .Ivf, 'I'l .,I ...... L if- -Ebt.y luitiif-oriarnierit. Impiritsin-.
it a del I -in, -, ,r Ill: I:,, dn ",, c ... ... IT ,.,.I,, bfft In PI,.-,. fa "ll" In dirl I,,I,- Gi-,,,,,,l I, i I nn- d. I, a, ,, a ill, uirll.,, I ... :c,,,,,ri ... C,,n-i;a d', Vol., nado par Is discipline y I, arden tic.
I .,do .... b.l.tin I.ralizu IT TrIl- ; I '' Tat fill ,,,I I _,_l I
,30 Q., em" ,,,, ,,a "cu'sl" ,s1,9,,- iIaj.j ;I lus pet , dr L'iflid d- v
- diie a or, i I I ,111 r, Sra In IT [,,A] do[ ( .1 ,I ,,,'I ,,,, F,,I tla-- llnoida&, pirlia- '" ",',, d., ,. _,nL..," Ind. erlire Ins Ili q4t, inte
ulnas mills, a[ Ete do In Isla q It Iii-or aw-cl. r, n I'll", I. 1,1 1,1tui tlin 6, EJIQ,,,,,I,, -- dn, d, I-a Hatians, ,I i.n I ;, .I,- Agr n
- (]I" ;I!" d 'f'o, I,(', do diha ,-is- CIIII, "" t )as do] me, anin-, lad" "viles. of ReRlonlento Macco, no lo It In
"' I J in Is do is ""ll"i __ __ -, __ _ - froluarsts sithre it, ii-fori at I In I ... ..... III,, "I ,lie. an el 5, liumple" tit' Ill 1-"I* .6 no
Ilit"in rie ,I gT.',7J'jlr.dnu1 d ,' 'L Tn,, jnlll '
D I P be, 'J., 'a ce e; ple
'do -b:l4,-.nob bustilidi I, It due
ouns d. lcnl Lt.d 'Oeste. Se rIpt,'t!" porladar. ,ficsirlars- ,art.,. (;,.i,-T;.d,, I,,,,I,,, ,P-"J PIP, ,U1
C"In at I'll'ill, .,III '.n
" a ]'I. _' '' 'I 21 i I 11111dill.1l", I I IT ,I,,,- Alrald, Pilot- .1 0 bet
quo of e,,In,. F,,,- be IT El ,,It .... .. I'Lid'i Isla 'llofilado ATITIC .", Miu;,_ d le .el coronet
, I ,,, -- ", I I I ., ., I in"', d'. ii" I ,,,,, .1 ... ..... Gallia. All ,.,I cl
fill ,I p"n". o W !-. at Itie IVfell.
tilrno,,te ,,Zls ,I IN-In. 'n" I, 1,11aill, pi,, ladli,- i. b it creaci(ju de E sc. Superiors I- t7!" J' -1'1 _(;" L,- ,I-?iaIp-, I d'. 's,
i ...... l ILI fit'j- L I, ti it, Coand,, h;, alatiz.,c]. a Ili,, I :, ,, 1, r.",", l 'Plinill ,,,,, I la L": I ".0" I ;. I I ,.a de Tinam.. 'I bell 'un:d,1 calurosurri para quit
C' I tIa'j oil ,it ;., I Ins I I I in I I I I dir, ,luhailpa
so v.,I7-'d",d do o".("s ;'11,1, ,',,,,I,, ,, I),, i ',,, I !; non, IT -- a -ofillilin ,,, j,";::l,,,,T&I1oy sid, ,.,;tTead I, Istion I .- % 11 I I flrdo 9 .... I I;,' d, 11- itoun. tis M. i del R.Sinalen.
It 6sum's 24 h-, La ,-rnada lvl I I 'n 1:'Ll"I"i '11, It, l"I, ;I Ita l1enudo una gra U 111:;_. 1 I I I 1, I-; I a in, do -1 a f ,,,Tl;, "'s"I"I'l iculicon A
I];,, ,,,, Ip.'_ ,,i, ,," it neces lad ',' I. c-i'll & "' I 1, 1, I( , I., I ... hilir.,L I Zra F-al; Mr. J TI-nais. ad, W. In, .a, por "'
es tie sets a oth. noill., flat III- indkIllor"I'a Iii, 'idal elp-l- Fill 1,10011151 I "hulill I osaG n .I' I.
Tl.ltold. ternp ... I .tnt. 1. Florida I irl pol'sur.s. " __ __ __ Pirl o -,at,-, dol Esia- undl- de Is Cis. Culantia ill Elec ri- -cj6n que le a-!trbrVA u:I, v.rp i
find &I ,phind.- ,'I I-s' I 11-1 -;I 11, ,,
: !. :1, .a,,,t,, :,r. ,',',,l Ind- lit (- loolau-1. -ahl 4 ... T Jind DTLE.l presugio del %1,cdo
IAP,- I Eloglan la situacitin dp Jos repuestos. Dar(iti a -19i:l. .... 2- Ill-bui Cli el I, Ple. sill t...
I, A n] R CLO I" S, a ;, 1.1:1 ,,, ,.T;-ts Pat a of l)Il,,I,, N.",
MIAMI. oulubie 22. Lit I:,, c:p ,,,iblr a n;,,nf1., of tem anz, We del Distritu clarion In canist cri .c on y el relipeto'
pae. ,s ,ut ... to, hut-ittaladcls r- I ,,,I I ,I:,I,,ad,, I I ;,,I.] do Oriente, of rcuu.ndlwlt ,Rbi- 'del cubano.
h ,nL,,,n,.Fo Jefe do ]a a c:
quethan castgal a is peninsula trit aquellos -0, on que In clUgLa hadj. fill hotnenajin (I Rivero Agherb y la Liamit-firps '%2:,'I ',','_"' "' I'll'itin I,,, IT-, DIpcndcj6n f o T I, Pool, a
hoy por Tic- podia hater. I 1, 1-,,,,,,,ai,;, ,, ,:I,,,a le, f doir."n I col.,n1a, I ,I,' P--l- tIrmindic.
various In azotron ", It ... fit .,_ .;. I, 1, It, v I in dlc him us," Durantr rl almuerzo celebrado an
ains __ 1, ittlares lon It
t- I linad-do 'Iablflcac"- El Colegio National do Inspectores Y b.brbb, In ... in r, ,,L). I In Il I~ nil ... s ,p,,et,, tit 1. ,,,I. 1, C To v In _.. ona do las barr-al del CaT di.
giondii.ii st1lorbecut-, cadlibitind. I Is Lonz, h- In ... snla I I ,,,a Rt l -.",.(. Inn ar'Pezo. I, I It. air d, I. I ... Idad J. 'I general Tabernilla:
"of 1*.111,1 : ...... L no sa ,o
muert I, hundinuente, 'll, Id I.I.g..'ce IL 111 in lt '.' I"' "T' L'Lfi I .... ,il mti_", ", a p I AT cieseender Mayor General Ta. an .1-t6cact sts'.
bareacionets y varies bareazaF, y per- pl.drd.rluo n do be] 6 T,,c,,,,.a' tie Instruction P.unini. ha nuel ., ol, reside g., ." IT It, Idicacum on is
- ricia caso, don "' I It u io d,,-.gldo a[ D, Andres River. Aguism, N.,I.d,l tie nbp ctorcs I , -, L, ""'del lL,1;s1,a-tJu-I Nn! do 1.942. so- G ... tit Of-s b-oll. D.lz del .,j6n que 1. can- I y fin e In Repilblli*
dulas que ascieraden a muchos do n I. g a debc, ,I I _L_ I ,I I lti S.'W 'Preb!ldrtdt' d
les de d6lares. Buques del Sol ulil-cla, illstr. nuixma .ut.,id.d oduc.u- -- .9u rig- t to d POR TANTO: Martin (ill-V Lun" it .jo Joe recibido con una prolonfH- general Fulgencio Batista y Zaldl""' "' tit quo le h.ce Ilegiur, I, ]a ,j,,,,t, la p.ec.t, Le D ,,,,-- oil Ili derap l.
de Guard ... tas y alludes -didinn ,, t1i'lila ililph- nl,1-11 "I"P. ,I ,ool:ii'de ARTICULO -El -inIn ,a- R d Ig-ttly I.Int, III 11 cmiltulleindcalis ell III nomt)re
lodc, el cuerpo de Ir- '_ d on ,I. Iecu
en ocarro de los buques I R ,1r.
Ls a 0,, I ,.,, 1 ,, "' ,do'n' ', '1 a ,' 'I,',",' i'..' 1'. pc l EIclairls do Is oill ... f., ,it] ALuk, VII dI A,.Id.-L, to ell to as 1-5_[Jal _,- __ In b od d, IP1ura munyrp,, 1, viiiit.i ,id...cludad
A ..I .... do 100 pio, i:.,,,i,,,n ,,i,,, ")d Ill. Se consider V L, I' corol y cia .t'lIniz
... In rental par of,( ....... III, "If"Idn' Ili. p ... 1. I-'. )-I.. nupatrial food;- N' I do 1942, 5, un ,,go .. n.t.a del Hini Na me con sus halter.
be, lesdiald hindi'k, ,I Bcl.s, ,I In 'I, than hoich. I I, bilil _, ,.Clu : A 1 4 cle Septierribre". rindundnasele To, ruas".
,e Ittla I- .,,.I. Li"t. liciad. cluedari, lodactad", 1,
hill a on .. IMl, qll ,lbil InipliTado 180noo I r do triaestrus excedentes tit tod., h(,nores correspondlentes
en el 11. d A E. cl onlab.z.
ed.b" a 'I To I 'Lal In, Idalill inon,,,- I do. ,)e reuniran. As A 1 ar b"'116. de jed
) I d6'.', co, y qn, bc1.;,s, lo It I 30 yn'Iur, ,,I lk, diolito-i escolares, atendieroll '"" foliation do la pa I fyi...imilitarr p "' 1"
qu ll ," seloans. c5pacio do ,, "i 9- pn'Nlf'FtA) fel JR "" Cla" 'ara b litstible -f-ent Pol -_ -! .( and --h- I,, utilnndn IT .1 I tit a tie Is cr, U" is atc,.I. .1 -a i- I .Jii "..
pl I) A orsulloso parade se Is can.
que us bombli tie athinue N "'Al", In a Ili n I'll i'll-sts lie 1. onstinaill. y ig.640: Peru, lie Tbb IT- ,11 uard I, bentp
'norasen gil I ,, ,,.Ildcn del c.mandsolto &udda Pe his reflaid. to. ,rinecid. no iffutd..
,.,, In, ,, onas. Un -ni, EnL r,"de"(10, v n,,da li-L, d-d. lug'. to. C110 R que So fuid o y Hall on !at a, III le'll, in."'. li di'ld""In,
Ti I I', ill Eccuclas Pinefula, ipri o Lo suclito por Mvc,, t, , -I -Chaumont y Alftizarris
" tit' '' -Contin-iii. tie 1. pig. PRIMER'll
dej6 .1, corob-tble pill rI di" ,',[,, ,,I d r ', : :", In,," ,a,,, Z n:,:, _ of ,,. d. el'.Jilgradcl 1. dilciplina con 4VA
de Gutilrd"'ecst -16 ,ch,, la .I,., .11a. a I- d n: :,
I III,, .1 "' i I 11-wid,, all ,,,,a -olidn I ..... prlF,, I, rnot-do. A~, I 1 ,",::"','.._ - ,n o.d. o.t. elre- lr.clndI, -i'll, I'det-lit -1 .1 I do I- ahll- ;,a tdoob do d-b- ll J,,.,,a do -irodn- i ; 'I"' a di'dLi'll I I., I I a Torn-in ,I do,,., C;a,6a Cit-'s ,I T bernilia aba jd.i,.fal L._ -sptl ie,.n 6,10 de ori inseguh .... I I,, T, :11,11,11 ,'a- I, tit -:'do rando esl que c Tar nte Batista
do .P. Pat. dospu&, ,I c Ill "t in, "I, d- -ill I III' 1. y ne diri a
Names, ,,,a do 83 , ; ".0 ;, ,,, -- ,111 c d"l-a""n L, I 1: lid ,,,,, I,,, I I- ,,,, ,,I I,, ., 1.6- A In, f- I..
pla. c cal s 'I I "I I~- ,I, Til""Ili, "ill" Tl 1111 1 ilFfs-I 11 1-1, I, HI .... ... :", '. IT r- "" -,"ll" 'I'a""It" pela" 11-1 Illef"to I de'l G linial"Mac,." dr- cl hocrestat e- to as los cu.
a 10'ea"'Lin't .': 1'. Illrl III:_L ","" ', ,,, ,,,, I ..I.l I I ', l, .", II :: I ho
T3 as -;" 'it -"!L 'a' ll do Hs','," I I ,f, I", 1, -,11. .d. ou el cu..t III' rnes
f-dr. .. TLI'-" I '- ,;,- dn 1 1, furl, rrcitud I%-, 11 "ll, I -- -_ --" ,, iea tus, och, IrIpTjjjnI)fL_ (""I l"n To' d"It" on I, 1 En 1. mortal jutII. ,,,, I ,,,
- ":,it LI I ILd,,,, "' art "I
El 10--te, ,,I ,,I, "Pa". ", "'I '11 1', I ., de r_ tautfd d ,ri ,.1,- I i -:;,ii'a '_S, ', 1 I Tli,' ', i: , :.In, Y.'n &-ndle Joe recilild. ptr I., t.1,1- .11, .
rotiolo., bUqul5 q.1 PIChIll," I- L a, 11 a I Into It I d-I -- I] pr..l, P-1. .11, 1 I,,___ ,,, H ", --, ,I, l ls, -nfittrin., I,
g t.biu, A s o ,,.,i ",',',',," "L ,' !,',, ,,,, i';,, do tit ',,,,I :, ,,,dn I I
,ax It. I of Enlrega en Chile el Dr.
pill"'T. do In' I ,I ....... ,Its fill, In nor-idad d, 'I'll ALI, I rj i 1, -,- ,--r, H-16. Tir. It d, 1. ( aj. I, ,:1,no:al bl- -jd,-! 11
x1ois ,3,, ,uandd el inti-i 'I'l '-dn ntll'- l Sit' i1jr I I, F I... 1,
-in "'I'lit it I 'I'T ", It! I I I, I ,I i.-ljo inpat I"ll d, "I., 14 11 It do Of.r,.I,, It,[ Ili; ,,,I:. ,,,;:To n. ""V1, .,',, ,I --,, 'I'l, Il d, iuna- I-ndi ,,I ,Ln- Atnin ,,I ,,, I, I I p.,,.d,.te del Mill ... ... del C .
,,, i, 10 I'll all I r[ : I, it j I, l ,,,,, f, ll ,:_Fn- IaI,,. Tria-arn, ,, bufot. .. .11. A. Carbonell los
- ,gL."!'o a l'o, I t ,,I I ,,,, su Ildlalo I dr i, 3' A flit] I In ''a"U'r a bi '! 1 -11, d I la-. ,Ili, ),all Ha 0 1 p _" I or[ (Ili(, pIlt: ,I ,
"it :. 1 VITT ITT ,,d,,.I,,,
It" ..bi", P" ,,,, fin, Ili T, ,',','I ,: i, ,,, ,,,, I I I I .,It rdni- ,ad. T.r : It"I'lital lP.- rn,;,_ ," ',.- cLI"'Ehol C1111 11111lial on I., IIII'll I ,li", lj, a I., 'ai ,L',t;or' --' ,,; ...... hablan ,aIlL.,f,. I, ,I,. P I di-l ld; I., !. ,a,- I~ tit, Gillii nodut- ,
11 I ,- __ "' ^' ,I 11", ...
Is b'll',!. "d'e' Ta, I,,,, cLl'c:n&', so :, ll'"' 'I ,',:"'I ..... --o ,.Iud.i il c, 1- d" diphl ara6inicos
,ul _-, do I I .1 a III ntc- dinl,, I I';: ,:t"', i i ]III, I: il I, 'da-,"' ,, , -,- ;III ... distlis que do no b" I,."' t, ''-,",I 1 .,;Iuil,,,ti llty d, i E)IT,
EN 1,, ,,Ill .,ndl S If I ittilloorne. .rg,,,t, pit
age I ,,. ,bubtibl,. -- la,,, ,Lc b, ltii,.,,,,t ,Tod. ,,I,, hi, dadn 'r ,,a
, do Gl- lacnsla, nii I I 1 T, 'ndn 'lisp ... IIITIII11 111.11 I,- ',, I,,., I ...it _rl"," - "'" G I I, N .. ..... Ill I
I ,,10,, -- 1 I, 11 llr aldosll oti ,,, ,,,d,.,T, G,,I-tral Ta SA.N"IA(;O DE ( IA
u a quo 'I,, r " a IT,,.,, ,,, ,,, ,,, ,,, """! Ll I C", ,',fta ,,, IT r. I,~ ,,',Il ,l,,,.,,J I I I J-rl eme sit ILE. rictulare
" F : L! "'I, 1111111, ;I Ulli ,I- Ianldad 1, I" ,I. "'. I is '. ; ,I ... lad -, on ., r
ol idol I l -, I f, "l;s1,ai ,;:,, %"n". I I h -Illia, I-P1111non Inda, In, dope, =' U I',) D: .NlIgl AnZ11 Car.
,,9 Ill. In I, b-al-, Sea l..,.-, ., Ill C'eintr, I ,to 19.52. P". solid, ,,, I, ,!,I T, '', L- 'I 11.11, :1.11" "l" "bl. an L -, ,,, ,. ,I,,, ,in, d, quo so riunpo- 'I Pucf, ,,tnull 1, ,.,,d,,,!,, d,- la delegatitm
a lith- rd. I d, lashat a,1,,.,, L'ietrn I, ". P :, i ll'pl, il I I a5filp-L.. hava" !"', luo "T, t It. 'I., ii, "
sufragn front, it ( '%IIAMf. Fl',l,,,iiia"; I'libt _12 -1 L E (", ,],I, 'I sum- to ha ln ,T '111 'I'llinill I I I il!" I - -- ,L:,,IlI- ,etile, n1w. d, dl. I In cla A- I ( Irl M( .... ;.,],.*, ,II d,,d., It,- ,I,,n I I !, ar i- ao- ,..n,,.
Fl bLill I in 111 1 1 :,Ilil Ln't IIIIIIIIIal I'll P0 Ill VIT, "Pain ha'. ILL- ,, 0 '. I 1, ,an I;ad;L,,,l;,,, ,I'll, d, ,);I-,, I~, I 'I-' - f,,],,, drl r,,,[,;,,I,, III a I.l.- T." ,il- T !, r;,"I I 0: l.. & I Poll, l del jab. aCaI,,,,urLl,.__", f, 'Iall ,; -b .
""I I a ,d ...
,ii jrel "D do I,.a -L,! oil al,. L'I o'lam'Id" ;- ,: a-!,- Y allit'll- oil Ind. In ,I, a In ufulia, ria"'Itial rl 4r,". IT ""Pl"!, In ,I,,,, ., p-o', pa,, '. le-tr In W ......... d I, -dil 11 f T 1 .111, T', ',
1, i"I'l 'r- Ill liOnde in I ,- Ill"Jan It i,,,a,, 0 ... ill"I'. p ........ la, I. It" ,,.odNIcdina.
I it ;,dn pl, rI NI'lln"". "I'll'. ., ", -apa nllflla,"_!, I'I, D11--to ,.hr, .,.Clear -Waa ,,, I- me d' If
., a i" ..... laid, I-. ,;,I ... I do! Sri -,. do I I ; I ufl-hundia' I ., I c-it,11btl .cl-dall I _1 I, 1,1,,IedI;T,,,, : ;,41, I- I ,,,I, ,
P l ,,Lao, ... ,a :1.1 111 1 ]- ,-,4 a do Allot; v
(I,, lo- ilal Ins 'ada" ", d, ,- !l I;-l''.1111- 1 ,I fh,!, it ,L.111.11: ,,,I 11,11A iin d, itnterl- 1,, It, I ONDRFS, (1, I ... 1, -IN ,- A TITICt'l n 1) 1 1 1 ,: ,. , H, d1l, trullone, do p a la ( ,';; ., "'. I "I q I, I"T'' 'i L hit .,t,,.,,d,.,s d- r.
1, fit "Is"It" l,,,,,;,,,,,,I, ),,,,!, i ,,,.,,,, l .n F, ". t,, " 'Urn 11, -.I Ill Arl- 1h, NI H, I AT ,1, I, ';' I BIT- que 1. Ca"p- l", It,- : :: .., ;,,,12 a ll -11- 11, L!,bir ,,,
TP b E pri"'nal d ... in, I I 1,; cfcluadn it fine, rh ,, d -rl, tit
El E.- ,ocm-fi, 1, I dr "ITT ,; ,I, IL. H." III ,,, fi, ;,, : Idadi,., III ,I. ,b ,hile
.1calag"'n- file -ollarn Ili, I, ... da ,, I, u., "I'll, 11 "I" I ... ll-ln, do In, pobl-, a ,I,, paodo I'll. llll;L dri-a-, , )942 I -, - In w I I ,d, If : I u, aA h. 11- S A. Ins djsd,1 .,ma ,,I -.'Im'; ,,, I .,b,,: in p- do un no.y.,
"'a', I I I ' f"In"- ['I ......... ;I I,, ('jo;-, c.1;I. ;'I .-.- p-dij;,, 'W IT I- "I'l, ,, ':::, ,; i,." ,,, """:.', I ;.1 S4 "' 3 Ill ;, AL t- -", ': dh.,IIII ... ..... d.d,, q" I al"In It, 'I'll al"t-L"90,
I cost,,- IT., I, III b ... I, I a in I "a', "'' .. I thi'li, I~ d, n.b. S A S32 6 I - ..... E',,.,rll "Plell- ,
ol" lwl "I'l,;,,at I,,:;,,n I ..... .. I 11 (" 1111, --f ...... dill [it. Ill- ,-,,-, -rdas '-- r.l _,L' - ,, I~- di-le, ,.it I PIIILS, j In In .11111- 11111111 I'Lle r I r I I n Ins .Ill.,., it, '11.1111 "I Ins 1 ,, g I p LW -, 'Itil Litli ,. ,I ,c,( ,,; ;'_ ';I, Ii I p III ... I Ili ... Pull ,III .!.,.,I IT a hr,,,:,, : I ':u r I ,:w ,- a I s I ,,.l,,,a, _,A ,
Ili a a Irl i .... Ins ralands !Iul, I pl ",jl : 'L I: d Is d.,tn, dit ,.&-, d, n--I,- Elil nitilk- C"T"'I'l n- a 'a "'for's I do I, Va--dad do Chile. al.c.
11.111, j- radin detdo Ia, littua, III 1: I 11 ., I I. 'N ,,, ,, ,, .'r- it
lfnrelel l es ,, ,,, I a,, .it agus GnIr'l I ""i C', ,, a Pr ,d,, I ... ..... ,,,, ,,, ,,, lq,,d.,,6,,. S1211TARN I) --'-, El G,,,,,al "'I'd", of 11,51oria.
It. I I I'll'; s' l'"" d' I 'It Tab- .ili, ,,, .a ,,,, 1,
h I III, Education ,on do fialle" no 1-1 Call'-"- do(
lend, tw1aarar,,%. Group- 'I Valill, tilLIllill (1.1-1 Iul'ind(, d in tli,, ,,, ",,,,, ".""Iia' P. -I,, 577 716 e_ 4, Inspection a] Hnipa.d Nl,;:tar ,I, D
.,r Wn -a -, ,,I1,,.,,,T, ,,_ foc .... ;I,,,, tle,ite If -t-rit, ".I'll,..(. I, II 1 ;,T ,-;,,i ,,,, cnoir-, do "i;:,I11',.wll, Felu Cruz y Is
v,la ,,,,,,1,adInL r.rupnot, hire H GnIfo ,,, I ...... do 1. ,,,,,,.,. Ilro I, In ,1.,tII. II.rlnl.,EdL.1 (75-10 Olb.l .,,,,,,I,,., t ,,, -. ontri I, P., of,. P. ricitra I) DII19-col, de 1. Clinical -4 ,it- Sop- ,d-dn- L,. Arland. L.ba,nort, e, '.::, .',' ."p,",lTa ,''%',; 11,-on. Geller.] ,I L' l c ill-, a ...... nttih n .,,;,, ,,,, ,,,,, ,n ... Ill ,not',jur, I ..... I bit -_it Ell P ,g. ., dr ,e dea- l I dh l p,, ":6 ,' dr] Pa ';, ,,I 1,, C;ar',a ," :' -1, I I'll, Rodriguez L., .,, .1 Gn __ ___ -.,--
Irc,,6, Las III 11 Itt Rabor'll, "n I . ,,I do Louth reille. ,a ,to no dicta onedid. ofect. Is I t I
Henyeii.uor. tie cit ,Itjl dronistrLindn ...... 'rz .as ... btolooll I I ., Card. ,'.',',o"Il,.,i, d-dit" oil Tutors, ,,, It In close Pill d'Afan., do f I t q o ill 9:l,; ILL: ARTICIM." III-E.i Auill,, 'l%*Ill .b[,R,,e. A Ins crrI a li i- .
hUndi. Ileoll lot in-J-11 1.10 'guards-Igi, talublill, ilmurn l I "nirel ....... y drna.a, do Ahmonto, ill ,,,,I I din do A,,,,,-,f,,.L,, N" I do 194.1 ,-9.n a- c.mpa ."
Curn-pirch'. -c. e ,.Ic. Ojll i, 1, A,! I-I.,d Il scloaddad. queciali, "" c p"'
do -George, Tag pregurtas sl ,,,,tn. T ell 'I- dlhc g-lbro. detstiretra
It Ill IipI. ul '111,711ads 11;t111 :1rrr.,pl Y" :I, It I, .,
11 Sidn I b uo c.m. no -de talbcat I
I "' u I No a i "l' ,,Z'. .,',',!,'.r '111", alrnrans II C,,: I'!,,C d.,tbcl. Ag.,.
qn-ra. -cel ', ,,u !,.I". I ...... Inindost 'oure p it sujeto a I,,
In "It" amo. del GablerV !., 1. :jarta man alucar sr I r 'nirle, ge n COLEGIO M EDICO NACIONAL
SIT h arq1tnad. q'"e n? WFurta 1. Tustin' Dayton., 1-,,I, Nai-iiloid 'I" IL.,p-too.'ndeeI! .,pal ,ja, ,:Tih ,,:,n I',, ,I ', ,-AfllIn XVIII-La l'tha"i- d,
to .... tlurl.tl" de .Igu.. truture-L
tga, a. lh,', I- I.. III ... Is 1-tales del irnplirbl, In
__ -- It"I'l a It, rd 1.11.1 I", -.1 na Tit,., I b a lil'," -1 'It Tflartakt, par ecto-It. ,I, C
I I, 'n T ';;Ii, idild, ,.,Qit,,e., pro,.. ll.. 1,,brn pilde 1, ,,,,,,,, I or Ill la I Int; .,,,a ,a,,r,.,,,,,I. sdLI I,- h1thre, pIr I it Ca). a 1, 'In r Txlltoi Elpicutilict
I, ,,,!,I'l'l,,rad,,,r ,; a a I 6'
dwe d ri lon ati I ..... onto coil a". ,,,I'll. ,;,a;a I jarnies desnantadcli pnr In, -, , .
;"I""I'a "I I " nirla"h"." Il .. I. ....... it' i;ob .... I III- It "I'.." ;, "'. I;,, ", I- ,alrill's P" "'. d- -, L
,,,, 1, I", perinna lan"al IT I""I'l ,,, ; i'l "pl'i'l 'I 'et'in ill,"", ,.
N ueio V igor y V ita lidad "A''I"I'lopin tenill- IIIIIII-al ,,l', I I de ,,, -.1 n-', III I,, "ala" do pt LT. )j'', ,- Tvlrn ,,,,l d b,, AVISO. IMPORTANTE
h- qrdequ I ,, lciu ,,,,Ir;l "'tilit" In. ".", , ,,I '
1, I il L. tn ill I -1 Il ,;rl $1' 31177 4,
""' I I Id, I IV IIII, "I'll,", 1 11 :, r"I"i"I., a In ,,, Ill I d ..... .. .64 r)"I", At
,air .to s ... lit.ulis. ;if : if 7 111 .
a ra H o m b res D e" b iles :,, ,I,,:,Iulo,o I'" :!;;",':' l .' ',' ,1,', ;I 'l'',,l' ' ,IRT[( I i.1) 17 1, ,, I ,,, 11,rl ,, ,- I A, 11111ali-21n 'I :e, ..
I I Ce1. .-.-- ____ ...... .... .I .. .......... ...... I.."ad"ll- i'll. nedn'tit I I "tal l .1, I '' lj t- Colon'l, I; l .r '' I r, i I : :ei-_,- F qu:? lZilio,,I,,,. so, I,. ,I ,,,- A- 7ill.I., N I n, 11 1,1 I, ,, L; ',;, I I 11 I,, I I 1".. C I I ". : _7: ,: 5 ), !9io
DIARIW I-W 4,k, 11 WINA-.Itieve 23 de f1clubre tie 195.2 Tralros Ai.io 4zxx
F, evllario v Pallialla 51itsica y mfisieos
HOY 1 Concierto 1,11,aligural de la
r 4 CAMIN05 ANTOIIUAREZ
UNA PELICULA EXCEPC(ONAL El drama cou.11-al de NORMA LIMPIC-HABANA ",s6ciedud de Conciertos"
Y ... SE HQ0 JUST,10A" ld LA ea U.'rPREWO INT[rMACIONAL o It izo S I w I ff -1 lotilor....A f.od.. Por Nena Benitez
GRAN EN EL FESTIVAL
EM A TOGRA CO DE VENECIA I,,,, ti-do TI.,-U. Nltiff ,f. ChoMIC HAEL AUCLAIR CLAUDE NOLLIER -RN1W Luineta I it lolp.lld 'do 1,, pnl Dmo- Pou),,,,.
- $1.00 &-dzd. 6, C --ov I ku- El case "Picrin. Go- be
AmilAto Por Hi-imi de iiUrvoii k -it
AURORA 1 ;,11 11 La Cdobl. In In .... on
T T JI.- I C d,1
CAT NINE JEAN M A AVE MOULIN p-id, 1.
I ....... MEXICO o",
0 ...... I. --IlIll. po-- mEJOR VOZ DE IlLa 13- 11111, do pdT-PF, too I I., I o"a" in
0Y C-liall. R4UL NEZ Tit- Tin.,,
I I .. ...... I I. ilrl l 1 "U". I I 'd. 1", ,fttv. zi,
r" ir 111 C-1111th do C-d- intl- p-d.j. 1 Pl,,Ti,. Cllirnba.
It ,,, o IT. Mj-do P-ilinfIll. ,, _,ih, do i, I,
0.11 A44.144117 &7 T111y1f1. Ao,11,, ii-p,- W1. dI
I plod To .1,I apit,l ,pifi
4J EMPESTAD i; vul'., d, ol dl l l-p;'1;ld-I "I V1.11t, Mot-da, q.1-15 Jo h. U, o U-dltllI,
COP _,fZ-9W 2*0111AW11"I Z1.1 ", In .- ." d'i
Till. No I op Ila' ,, F, a0 E PASIONES IF ,d;- dtn-.d;,,- UNAATOllill DE COIAIEIDAD ,f- --di.- I hablitUdo perfect:
pir. IRrRn M..ICA C pr,
4 L-1 in'Uh, op 29 do niTTI, it Il CS')'. I do 6,d.,.. contour. ciii,
ON 5kk8ARAS1kKWY(K- AULDOUG a I I ona th"nih, entifin- cubie a no -in to -., qT-I, )I t-t- Inol.
!fOLM)OJUGOAS
0 E n ""T'S d, ""t". ".' 111 nfi. c -oto h.nT p- 1161. 1,
AFOI TLINADO tol(RI RYAN -MARILYN MONROE dvl did'.. Sit
Jur Eirmat f a ija da -1-n- M-9-1L. i- Iniporta izer niusico *, y que nunL con Pot Urd. ullinn, 1 .11, "I'. TIPI-d" 'n ca con,,fdero prociglo, puU, to
140 YEATIRELLA DI SIERRA MONE141 noo. pi-I -.11plir I.
Td, aATi-. La Cil,,_-_NT AIR HABANA
p'In it 1111 HUnIbUnd.. 'Le h.
"!I RAW 11111" &Z Bi dri DicV I Niiur-. e, ,'. do tn,-. I, til oii5;T 1. i-Ib.no."ll VIII. fu C.RBE rethoinin. 'TO ... E ccn- IT~ fWl' -idl,,d.. S. 1.1c,
nMAS M..t.G d, Li1ZLY "girio, romPI-J-11 J, fit fIdidt t-, tir
AVI CONumstA 111 0 4.10" Blialorn, tul. 6 p", 1. -op.!o", od, 11 10.
HOY -;Ttr-p STAD DE PAWONES" p,,intimiento .1 Plinio dr p-into pr,,, e 1-Idb... At ri rull 1 1;
C all .... ..... I 111 0 od 'r.d., I .... n ,do d
Dic TUM.A% so!" idAJ ...... 'Raf. NADOINE IRIS
13
INTRI Ill y I. .,,a Tin Carkierto a to ;nemorio di? dj -d-- no III, ill
LANHISTONIA DIE AQUELLA Joaquin, Nin o 1,ii p- P1
HOY oclic P.Ul Hrlln.i%, no b-.".
'14,
un oras d, lit mricirt, Di- i-aw PIN! to ,-- a- n-i- qU, I 11-6 .0 11"-1 IT~ li-lo o' d""At .111- illn I."n .11'a I. .... T.11 1 5.1. 1 1,1 (;
on r n,.tjn 1.7n7. Enli. Pirlllo ti-hb. :I, diligldl I
t I- Nih-le, ru-tro do 1. Foor- qu, It --!dT,- nu, 1,ll
f FERNANDO Cltf,7. do] MjrUwiriTtdrEdlI.1 in -- -Q1-- 'l m"od'. 1,
AF
GROOVIER CLEVELAND ALEXANDER IDOLO dAJ DIAMANTE FEJNANDEZ 11.111I.I. li-Ke piron'. ndi I do 1, C1111)innirmajr a aquellos rub-oc., diZ- do From, y LLILIA PRADO I I
no flutr- ofier, a conon tin direIAR IN E
L. -i"'
.:h T' I -I nny I')U?, a 'u mernoria. un conetfr- Su nbe ,, I p0PEDRO VARGAS tr id
I h patit III en, cu"im con la ". -1. 11 it o'R 1U.'a mcip"arlon 0, do" di'lintul- pup IR lu,gu, I r ILIp,,1,,do, aitiAp,, tit sipprona Caimelifla rionc., 6 obr Lin, d, tnglU,
sanlna R-3,P, 3 ill pianita Lui, mimclor's QUIT, dIcc IT-, -ont:ado ei el dr Dinamarca. no xrEf MUCAMO de la NN AI L, CNIZ. In- vil priillem do que Fra-muy ,cVerdy I)i
R D litmor prof-li m6si"... clinciori p.,,.e,. Inna ,It_,,Uon Ur. prq.e Ill, indsica rI Unit
-I PIAD0- A
-io dn do Cuba. por ]a rual n.lur. ma,5 en 1. esvirlm d, 1,
i I il, JILIEVES, SANTOS SQUARE OLIMPIC B A
Aprobsela fiftenerin, OVEJOY LOLITA TORRES, I rl ,Icb,, rcropoltoir. dri.d. rt -,oarorr
P.' 'UP mic'-f-U." 'on y"U'la'"te. 'o-fies. quo no 1
C-nein'. 49 cancio- Interesa. la '% ritica periodListicri
NXI)4rfo 1., 5 111 9 30 ( IAfIII11J I 1(,, 1 , n l mna e) julcin del public, y al prrI.,. d. RAV
A.'.."U. FILM CORP S A InforinkiviII'm Cultural liti-I I-rnilon del liel.e.l. --i Cordoba. ,i. t5ri opinion
9 p, U "grin 11 pr le ebe al depcch por alliurt,,,
f,
2;14 Wlrafl:l --c- Villinn"co "itica furnte. -pande con enter
L;,,,,_,o-. 'lillriUme, Coral- nq.o,. *:No: i!i, clue el ,!itno Mu-ano 'Vlth'. I 'J.t. V.- pinia Juizar, tient, que corivrer mm
0 'I)is(,i-t(;M oii.s.,4iig(,Illeri-er(ii sobre ,Unrna*. FUJI '-'-'a" Uri IMP- d' que el director. y conno esto no
IT I I 1-1-7214 HOYJ To:, Till M.- luele
L A, 77 1 it, .1",
J I, -S1.1 ill Ail, A~- I, la n1tisitin de H ispirm-otilm or.a i En Its Casa Cultural de
S N U TEDES CURIOSOS? C.t6lic*. 1PAYRET
Lenfamente... se Por Alicia Janine
obri6 /a puerta... y un se. ; ""' ,
I'll:- ---', 1, ,-nn do mu'r" do I" Ce- 1. T- HOY
gundo cl espu6s... -ello U uno indefensci muler ........ I, mw:'I .,,r 11-- (' pijlaj de U,
11 t., dor-- Nna Cull. pir'on on.- FIRV M 9LINT
AU, fit Uri concerto qup ha idn
preso jet ii desesperado terror-L. Doce horri. ...... it I 5:, 9 p To iI unit
di'li, I~ loill-ll, rii, fl- Pa,.
1 1 14 1 inni i: alcinapda, alUmoril k 4
rbI e l
unbles horo3 cle agonic y niiedo...! Acosoclo por I. dr. cone-I.- L11Y. P-- Oftil
- a corn i "w iti;I;odia, direction de u prri
un horrilbre sin control! .0507HOYi d, I I
WE W A -i I.- All I p-cf. 4p
IDA LUNNO y ROBERT RYAN 0 ID IO M I-n- IT, 'orlo 'o-hid r,, ..'a "'T-1-A d'i 5;- t Io -Zlop P102r.ma Pa.
Ail, arrindkilla.d. IENTRATIA 0 1 1 Ch, 4_ 1, Iri,-. hf-,do it P.- 'on
ocoplonclo emotivamente sus clos poderoscis X
Itt C r- LI H,,I).- I,, -ov, 1, -1- 11,
4grids nol, Inzi, C- 1" T, I IT
temperaments droincificos; poro /ogror 17 01 Aucionarin
ex'citante situacitin de peligro y violencia clue par o 111;)" -1-o- I. "b" I. Is., So
I am6s se ho Qfrecido en Ict pontallo. Ell ., I '11,_ I d r_ "t"
la f a
Con unts fuerzo potential incalculable so- subil If~ p.o,,d--il lit, H
to lit 1 11-1 1 1 nizi)ld.d "I 11-T-11II
bre to m6s firme fenSi6n nervioso, esto pelicalts QRERN i Pro-,a,, ,, 1, -'ffivICOLOR M S ERIO ill1n. tin ( UfOIQUIF MU- I~ r,,,a hi, I n air,,so recomiencic solomente parat las personcts'clue 3"'CoColoit agua en W ajay
conserve un ctominio obsoluto de si mismas. Es 41 ILSON EDDy, SICA P,
rp, poll. I'll .1 1 11,.l
MOR 1-,t, d I',
una pelicuto Fitmakers; que distribute to RKO Ra- A "ITT I I-Se perforari till I)OzO
dio y que se exhibird desde ellunes en el tectro ovirlari) Or w
AMERICA n
6,
1. o A 11 11 11 IP I, o I Id 1, '14OVI
GI OG"JAA
'it 1144) Illit. n 4) liv] I v r N :1 U lia Prallo I'vi-IiIIIIII0 I ... ... ",:u
'N I L , i I 1 11
d, I IBILBA1140S
Fel-11"Indez Pedro N arg.l.. 4-11 Ilv Illi N ida". 11 0
m AN A
In ne., al Hvilla v Nill-11111. VI sll trvz_ .,wowo
Olimpic v 1111balill. I'vlivilla (it- al-plillf-Ill" ct flvlivc) vtCTORf"rN
-S-4 rala
go -C 91,10
d: ....... I~ do
f'', 11 11 IT, hit, o t-2 AU -A DOS DE
-Ion I, I oh dh ill, 'o.", I I" I 'I'l."", Ir' no TRES ALMAS
AlARL AJU
-odI,,,,, do ----o ELLAS LAS U1410 EL AMOR
ED. L H,
It P, "It', I do 1" V,
f,-,, --Z, ...... n- -phh- A, 01 ltk LA EXTINGUIO
. ", s y '0 T,
6 T ALLA MUERTV.
d,, 'I- lnr Ad
"I do
IT 11- oh
Th- h, ill I r 1, hnil- or -,I on
P"", It, h,
,, po I o V ,, z;.- I od,
in in-d
p d ".,l1, "o, II
an i aol, na 1, 1- clnTio
d,, ,, I'd" niorl 61 J- p-to. rch-, Cub, d, 1, Lit, n111-1 hilliardLet, vAr. -L-Itin
I, I,, It"Id I, -Tih 6, 1 1- 01,dr I T1 d-, o: tr tie cer.di I
p'-, Iod, de
In la tol, for on nl il 1'.. R"U"D. E CUE 'U ME
PER I A m I, I
d I' del Cu'I'P.F I
do 1, lda F P ,, -od. -ir- I r; p: o 'In EInIlbo-P do NI-in'..
ra h a _- ii, -Td1IIU i, to ,It GatY Pa ',T)d. d l I I ad bl - p _.
do 1-In-1- bar lin -U or 11 1 lis ,q III Poln',i. UIT'd-z T-u Co dI d 'id la
c1l, lit
11 11 no" ".I "'I'd, "k Adontrinit-i6n Illu.
ulal do Marianao. Juinnilo M-l 40 ,
I., l'!1-1111TI dI ; l 1 11. T-, IT~ I i Iio- S,,lidrl- t-t- rin on,, la;
Jilevet; tit, moda en C()NEY ISIAND Park (tvde him; hit d0lin de
A
lit. s6lo Imta 4.1 domiligo 311is* I'lixelil. till :it.[() I I~ nr
senslic ill lilt I! Feria Impli 1;11- eI I)eilllel.4) (If' 1141%
L0 '0 00t
I IW d1l rpln-Itilill't." NO Ii LUCHAR CONTRA UN
: 1, RECUERDO. SE CLIF TU mf
0 OLPfRES. Y YO
TE QUIERO I
PERO LA MEMORfA DE fLIA SE
is 'JE ENTRE NOSOTROS
1 1105 SEPARA FIT11MENTE"'
E IT 1, -i)- I ,, hill _i.,Ao Ir#N O C H To de-o- -Thoal or-incial. ill
pl''- d-d, 1,F lo ,,,I T de-ho %liz-1 A T--;.'l1 D-L. 014 N
n 7 Into do 1 Irnicion do I,r5
,poI,h,n,o pi., 0
or dIn A- liombr- doi n- Pon- I- DIE IN
do revidi "1", 1- -ill"
N O T A S ra. Pin )-a, a d-I- ), Frla Ph. 1, f,,hill -Id I, HIT,~
P A R IS %a froo a' p.i, lit do lot ha -aara do I,, Plel-on F; \Vill on I" 1"In '"l: Z14
nf- Plo:1'
hmpn-- rrci,
on 1. qw, r-Tior-ho or T, r-ot"Uni
grall I to. -1 oo do I- IT r ., --H, Ill 'it, Ildh ,,4ni;o Pin 114mar
nI*;JIJAJ,,, U. HIT MU51CA! ,; i oro; til-lo, I I-h fi 11"- 6, 12
114' L d,,; p, lo'o,
F-M %. As In
Ill ollva dvi 1101111. arahn Ill- 4-11 1"1116-111 A IA VIDA NOCTUVNA IT~ ;I 1 I- -n,p,-,- r- 2,or-n-, IT, -Irn, 1;l. 11.,dl, I'ARIS hP I I--I H, .1,,Up I,, I"'l. N1i-n 1 1-1 Airt.. p- rqolIH;I
id,:"eir'lin. 111, ho, 11 -h-cill- For ]a iiiiina
.""'in- "I S I, rd p 1, A IT L,;,-,,, to. .e.f,,cnL dolno, Feirl PT- o- To I I T-wo Po';r 1-ndh -FI b- quo ..,d, h.,or
in CAMF I li, do 11 C-.l -i. I EX, RAOICIN AI;O DE
C, T I, r H, C, r Mr- To 2-pliblo* L C.Inim dl
de 1, Eli: IITIIIIII1141 1111TRATOGRAFICA1. A.
on
13REN DA r iii d, n- ITI 101
in !'I'd Y,"r, di"1,_ blr% IT"
M 1,11'.. d, cul,"l IZ C : o 'ica. il COLUM"B'IA PICTURFS
I, WILL CAMPOAMOR A 1 Ineo
IV ;IT in di;l 1, d-, -pocial Casa Uur;
on, bu, ndo It 111.1 11, -in, 11 Sernin-h do I., lio; 5:30 P. n. conferencie, -I
m, L- CHAPAhEcc)5 fitt- Ios a a on. I l ,.1rd,,iPifi.,ra- "M One:
Ooq CA All POAMOR se "ll"uh 'Ill" "I I nitto U': 1--- do H,,,-e F-ar. A as STS iri an onedi. resi6lo
iod lin flel'. 11-1 Ill line .1,3&P. el Lvonnnn: M-'Re- I ot.ditirro." F t"da libre.
T I I 1 0"! 1, (1' "'t'' IT- TI
"A- RACCI N 5'en P YRET...
is ... i, I I p IM AS"A
If-, I Pi 1, Tgd"1'11 I ),I. I i, 1 1*1 FRI \P A I I TREINTA Y CINCO ARCIS 01-117. tIO F R."LA FIESTA DEL SAINETE" PRIMIMI IA: N I'!"
Im ..,+ I I, I :I k 11 IAC "BLANQUITA".
LA BODFC.A nF1 MrT)lr),- -,rl m ......
I .
I .
I .
I I
' Om' ___-) RINA-Juef-,. 23 tie Octubre tie 1952
no CX Til DLARIO DL I_,A MA I Tvatros Pij nz 15.
11 .
Programs tie Cines y Tea I tros I I Radiorl I 'Productores i Para la Aftijer I I I I
- 1. -.--- I/ _ "A las seis de la tarde"en italianos son Consultoriode - ..._
A C I'LA L I DA 1) I,'-', F I N, 1, A X R A 1) I 0 C, I N V l Il (,If Q T 117 1 bellezo 1. 1
i M.c.-It. Il -lzl .Jll ., ,. l,' .4-.,t,..' ,-"T,*,I", I 1, I'll I -1111, I Il.l. T.I.C 1,11- 14 Estutho 15" pvj 111d Ii, I I ''I
, D,,c, s, a ,,,, I, I, I) l all _11 111 r-'l,"," ":,"E, I I aga.saj ad os '"
t lil" DF L- '-J- N, (,) ', ,, _A I", --, CC, i;- l LS I F)u DE PA YIGNLI .l [I"bli., tsa_ I
D- Dr,,',, 1,: 111,orDl'll .11,!,,11," ,1" ,,, ,, ",;"_, ...... , "l 'r "I: i Il Psul Don't., 1I.l M- .
I
, ,.I I l , .... t , : If r NA I I ON AFORTU, DO lop r-Il I I I Por Alberto Giill
ll,- ,,I" -) I_ .... I.",c--, 1, -- ', __,. Loon", jri Tiorttoo, .in i Por la Dra, Maria Julia ill Lara
I
"A", I tl M L forFado marl". "Esludio 15' ,Fl maerl- Pulil ilivieron una Ni%;ila :I _- I I I 1-1l -,a.
- -- I I E n librolia firmado par I valioil a I.- ttirio, FI, 'C 1- ,!, S, illrl,", B,, -ii -- l -;.-, ,
LAM FDA F 1, 0 R I 1) A -,--R E I N A prrsenin l iC 14 eluffios de la MGM 1""a li,. ', 11 : "" l, 11 -11-i'llaccl-ot, l."ll" "'ril ,
Y"...I.I. 1. .... ..I... .I. .-Alt 1 .,l I, Yl- T.I.I..6 .-III% Arrosticir Cl of rancicid. YYoWY- I I ,tclial'- y Flat d, -1.1111 --- h,-dr,,l Y,,-bl,, --- ,1 Iat,. clihill" r Jor"re, TI. 10-1420 A I I r" ; l,,, ,a ,
D, 'd, .111-111. liEnr ladi.j. tit.j.d. --A las still do 1. l If- 1 dl ". "'p.lb", ta I De.;Pnos
43 _j)C,1rfE1; N It", FL ,,__, "'I" -,
"I .11-1.1 IE, _A_ a-Kich-C-L q __, 1 ,1 Lt,
,IT %, elarce-11 m_ 1-1 -- --- ____ ___ B.ho,- 1 C-.1- -PIol, ,, -,"l- -,-I,, I o-- I.--S -c -HJjLfvw(3nn cu ,, ', rli-- Pl _j__sda, 1 ... oa bl-j-, )a ,,,:,a Is rii.
"' I -1- .1 i, _ _N_ EL jNPbC t A _HLA", va !,am.
I T 111A DE 1411ELIA -l I -l l I GWI is ,Ila- j IF Dr ". 'UL War d I C., l -1- ca u ,Ca L I 11 ,-.,,,, U --)-,,0,l -, 6- ---
_ illlljd FL 1,11[ja Df II C)N- MAS GRANDE O L At lclrh ',"E"L FRO TERIZO A)nm .%,a Ird -Riv.odos M.,-low, -,- ,,,,. bo-, -A- -a ,b
11 'cnlnrl., Join- Sts-Il. 11,1U. A,,,,%,r.,,., naii Martin,. D. .. Ic. El. hecho cal at de 1, persona que A V ICTO R iG.,-liI fiYetcY.-l- Wlt- ,, ,1,1 al- res hIgIC111-1- ', -1) 1, Vefle- lc,,r u p-por,11 Al-ella pur,
I, I 7-not Wilde, Lual L el D; Bayonv 40
li,,,t" l,,, ,, .,;; '. "),", ,, l,,:; ; N 0 11
I),% X. l1alconi, 40. L -,-- d, li, ---I, -i-cfid del
11.["'l- Ill I dVClara Culpable pars enCii I Inalle' q- of-i-co, ,,i:,',-,,,, H, "p-, l-,". -,
) I a mrs ba acto int 1 112 hietFo Goldwyn Ma "' ,,",a Y' "',"! cl,, C,,,- h-', "'I".-P,"', ,or dlr, ,., ,- E Ict. L I i cc ', f L
- onto -it I 11 0-m-." Mtl L!-l _,,I 1. -54 -da "I"..
_ -C I N E3I.A 'ad C 1. rci ,;nit ,.act, ;gacion it 11" -- d, 11 311,:d, ,, 3,!,l, .... I
_ A I- K A Z A it G R A N TEATRO R EX .. or, Jo, no al s T0115 I: corral 115LI,
.... not. V1,tudis. T.I. A-014 I R I NJ.. I'll I M."ll"'"i" All-11221 Be. fill V Andl T.J. M-J. o.l1;:,Y ,a,, fitra. CAnew."l EN liti-AVISICH quc ,ori IiIaliv- d. ----1 r1j -o,'_- I ll tZ- 22 J '.! _? R "'h!"ll.- Las Via. y 1 I J0 ge Ignacio Vaillant prealujo 1. ,,-,6,, d, 1- -l--d..6 .. ..... ll A "i.,i 1, ,13 ,lr- I,- 5,
,6, .2. orlo. 1A. j ,uuc, ,de alij"Y: "n n'ted" cut "" OtYris osir, -o ') p;- ) 2 p.l_1,d,1 1, rc- porYcle
I so 5eguridad de ,icrepre. Inerl. ,I A- d ls-, tlb. d, "d-l"
AD A lal O NADAS Con NaI .Y,., -,,) Al. -vva I ,. go'cal., A 11-P, %blor". Id,. la- P--no- do,10-il par. bay .' % ."l-Incou.6cul- -vic- l-1. d, 1,l ....... L- 1" A D E" 3A n TA C'; N"A '' I'l '.A "S All, N ca I C o 11 P'
.1 "I 11 I 11, ,ar- soic, que incurrRJ op one sccUencJa ( MO-Telel, JIM anal 6 covi fueron Est or Wil L. d, 127, ,, 121 1,.- ,ell
'll .,in, Jean Simmons. S!olvalt' t3raS poden dI,;z;,,e ,,,, l, rl- 5c, 0;,o 11.1111!--al Can',.
If- "'" I, _11.t, PA Arwend.l C Murphy
Cr 1"' a I' An'S"Irilf'y IIC,71'. ,%r16u.' "uNim's l 'rrp .... ..... col ya carcial on n4oYl video: el go
.ILC"' Ullt A HISTO- ICADAS con NI ,c 'I's to b I, 0 un P-dv- ,,I, 6"!", ld se -1-1ril dlt,. Ill, io.
RIA DE A UELLA NOCf 1: Lon Paul C.Acdo. Lurl ..),are, 40 y 30; Ni. Met,.. Fi Urlvl Act "'. Ando definite de In Corti- A J Granger. Walter Pidgeon, Leu-ca Stu-'; Nia
,, on.%. 50; y
","'d ciplifill'fal i solar salud
'l.'ll ... Field. fi., 20 ia. cony 20 30. rig Julia de La,, nilidiro c r- p- te6rico.
N 11', L 9 1 ._. Act, frpeclil, y Not. Nincloorilk, En. na Fon IDs aplauninds tie landra. Ade- lee. Buddy Baer y Deboran Kerr. 1 716
' L c"u" N Ire a 3 3, 0. ..,4-, Varied2doi nuIsicales. land C.4ad. .No ,rt7e P- --14. H. R. Card- P-t-la,
_ calls, atria ditalle: nos parecJ6 rue I y A,'VedadcY, Habana. Cuta
' el poro6dicr, utilizindo era nortearne. (p) Call Colaboradi Gra. _Vespue' de ajiTor r, Ics visian- Ak,_ de Malsicul He recib.do s carta,
A III H A S S A 1) 0 R I 11 -; Pl ll tes ree-lecon el Enudier conducl _2218 E T. F, ,, tl
dal T.I. r-4222 I I R I T Z -"i". q- -v ,,rt. It's, no
I y "'A" ": _111_1 S ricano. ZPor quill d a J,
.781? CORAZON SAL.' Rodrigues No 402, Luiliand, X-2224 ReSpeetc, a Is scull I In M-6 par, ti. Rita Mil 1dis par soul Rnfitriamers. e asustencia social tiend I
Cru- its to Islay.- 7.14f. A Is, I.. lf 'AIE lan t-lani-1.11. -n ,.,',.a He; Voli. il fro i borar ,en of Upisto de eas 9,1-- =25. E. L. Haas- Heal coinu-,11 Is. III """'""' g r Ivonne tie Carlo, A '3a C lindiii ,no humans y Sin- arompahada par Adolfo L K. Sidney. ejecutivo do Is Cum-, clones unit dtiras y desitraciad-en. cA cl.rull ". '.
E DEL PARIS -R C!1211' It', F. IgIldal Y' cache N.1ol IAIS 111
J C AL A 1A '. u! chel 6'11bev, "'llione,6na -1-11 I It tan, frocul Quedarse aban- I 11, sl ,.g .... ,
'i DIARIOS Can Allflard mit ,,a'iiiJill 'd
I!
1'aCYY.JY2 Y'l lailorl pit ... Lun, 1L_1rmF 0 DE subri. y .--- .
. ,.a Tw, Cai' -1 can Pill Its dj6 1. birovervid. ,a rtmr I
aurn K EL STILL. ,.N..L. Is, klor. Roland I. NUBES NE. ". do oic,
- to del smor done a con on older de pech, l ,,,,,, c, on
Ar Greene. P-1., do ca,. Oil Luntita 40; Jl 23, ,,BJcaa, 20. G AS ,-a,, L.oo, Illy-rd ,,,n,;s I ti- ,61. lestild. or, of saw. do 41 ('--,.;ulfor ,,, .,'u.. ,,,.,,. ',c, a- ,
, :a III, I O.R D ,stiv. Contra- 1". I ,_l AlvillaL L situaci6n dificil, Tonzo catenticio la fiebre t.f.ld- D-1911 e inleb". I K,,,f, La-!, alalorl, 20 2 )a Mbtuil. Irs cout I I'll -: L cli ... 1. I'lery Leroy y el pro, ,Ueyr-od. do-to tout, 6 1r.91.- 'j" 1).1 1. 11-on- madil so o,- 9-1,3 Q'Ic III 1-111 I- ,, hare
6.4 Ff Ourn, dl orurdildi qr
NTA ,I, ny 11 -C.,- 1,16p I., Sam Zonball clion ,n ,I l,,Id,, dr, I _t d, 12S J- f, ,,I,, Eli 'I"l l
L ,i, ,,,,.,,,,,,,,,",:, ,,,,,,,,nl,. 3 a for ,us wag- '
AM 13 A R I l. I "a I 'I "1 1111llra,, r-11, Hurn. I Ill pril 1,, -- pdicn-li, l I., I l, ,,, pl- ,,,- 1, -f-_,d d
Infinite 'Y I tra. T,1.1, U-3700 11 I N I E 13 A ,,, son .1lital'o, ." 1"", -- Ill]. Ill h,,ho l ,".,I 'T' I, "" .... .. I fl."" d'. At d -,lo ,,, Ell I -th 11 'I'l- ,a
. 11 11. V.dill T.1it ... li D-, 5 ""ularo,- I I IXN -, ":--lo 1:.111 u, Ln "l x1ii rv.or, ll, .-- v Il ,ol,,c. del a latioll'. III -1, nor -1- , '-'11 --l --d- "I'll P" la,
doof-t-onento i o 'i'do r A-vto- l Solory hit(, y 1, ,url ..... an lo, ,a.-- -l- ';,", "L'l f""" ..... l"
all-Mr. L PFI,1 11 'tl LL '*,l "In 114"Il I'll 11 I'- L 11 11 "I "I".. I.I.i. I"-a I "o, ,l'onlon, 1i I ,us ,an,
EC; )as 4 13 y 8,15 r r I ,,irco. e ,,l _" at Ili. dernan- I I'll I."'..'r lo .-1111 I ," ; ",:) I-, ,6"" "
L UIDO l F "" l ll - U -a I" RIA .114UZU I 1 I ,
il ; D ELF PECTACUL .1AI PRECIO DE LA GLO I,iir, 'dc I, i't"""'-f-L I ,,, hl b,'T,ro .,,"'l, A ". L'7nl dc J- g,.'-cJi,, jllonla 111 Ir., ,Mnarnda' .I 1 I".-'..'- Pll "" 1
t L ", a- ,, ". natural 1, I -1, ..." ,
,,r 1, I,, all ....... ,ai-, ''ll James caill". I, ca, VOCIli, I ,,,, R, a I :':," 'r h o"a I I'L ,,all ...... 1- I ... I" "a- pl-l-r- .4 ... 5 or 11, %IGNI 3- t ol 4- -cirl acaoodd,,Y,oda ,- le cop", dc -,,, T, 1,'1117 IP
IEL AfUNJAO I Ill Ill RE.,J0LJN0 "" L c' ", -,"'.. n"Mull's "a ... .
I SI-rt. ,It ;" v shot. Quo, V,,d,,. har; ,,do Ill -, I-il I all, 1.11-1- I;ll' -,
1- "l "'I' as ". Dol. Dailey L.ari on' I 1": Fall I ,I I,,-,YYaj,. ,ory uria art-16. de ;-- Ll F ,,lal. Vall,
I'lla, .. (u);' ..", 30; B.1"o, In lool-la al.1111c. -11. P- ,a ",it. dlil ...... Ca'. "'fina "I lo In. inst-Y v III NL.l', C.JQ 'Sol"I'll"""' drol 1,nl'. do cor.'reco. h."Ll 1. ,io'll Illil I', ""t-l ,!,-'I, ,,; fr,;., ,, """,Jtl sc coin --tlal Par 11 "'r Also.j. Igi-ol, L ... I.. de 1. ,,I.d: .Illn-1-ili a,,. I., All I -- I- h,,,,,I-.
I ALM ERICA 1, 0 S A N (I 'S R 0 x y .... lodcmortsmo de ,,, later' --_ -l ,,, lo-In ,a Tlel-al Con complete. liabitus bigill ,Y; fia 'Illaft I,., 11111 I,_11 I 1-Pi,.,,, ,xq-,la, .
it to hubjeramos prLf ride, l sold ,,, Ij;,YY ,a: dopoes do e_,cll-, I 11".1-111107
, a, ,, , Fbaolu v AdO. E.,,a,- s I 1 I,'
' - .1 ,a ".,a
.111. 1-1107. I, - At -l- T.I. ,,_ a. da y el ,bit all
Gn, J, C .... olli..- Tell. 14-2321. ock FI-b, I do,191 M.- B -'% "'au
, ;:id"I"""'l I111-T'l on ,I Yolanda F.Inifin proloo I "firi"
D"d. ,I* "' 430 Noljera- CARSE jOrppam-Iu yptill ]logo, I des- p- d_-,me rl ...... l I.a c-soic" If I
Cons ,i;t..3.30: Noticlerds v vs1tron, nerst i,
,a 'Clib. EL."'RIFCICADE LA cil-ORIA ,11 D E j'd E,J I'; AIrs. - c laclo ',' ,", Pil' ,ril p'S' uZO UR [ 11,1Y.1-1.11, -. A "An' ';'. '. Ire I I
a.,, N !,",',r '& ,an J.- Calin I I I, p,,.,a,,, tio"t 1 '- h- Vl ,,dd,, !Ilnir. Coons
""a P"'TFIF PC ,It;--, fictad.. es en OiKi,,."Is P,,.e,, do
Moclool Avel W C, l ,Il c OR -y 1,3.s
""' M Uj '. _/
I Yl a.. A.,- I ',Ire Calvert y Dan Dailey LA LEY, 'I (2A.A" "l ....... 'I*-11. R- Clio radio por a que 15 I SCID_ I ,-l tie interest pars to- I : 2219 -A S La liabana-F.1 las modidasque aculoprnd
" a l coso de ce- (it multiples :lcaslua 'hervir III agua Y fa 1CCIRC, 5e
.. ...... A"' 0 1 c as I 'a i Y I I ad,
rl ., Tri' ."Itatcrnarlonal, Cather n, Ill In La 11 lrrd ... 1, R'n c 1"."'or a 2 ',' 1 6'. on QlAc" J-- ... 'Iloll "D 2Nnho" Moll 'for sea tal It - I' V a,
,a 'Jr.. Till ,%fault. y Orq L.cl Non- 40; B"ll 50L .15. Balonl, norcov, 25 y nif- iadjollll- I -i Ja- 1 del, av.,araforl-se do cslot.- srj.I, to -act. c.,AIRI pe ibiliran L tire of% jde Is deciamaci6n 1, arnwuitcs or Chwhi ;;ea.1
. rica Naturalldsd ,,Ipe. .or en 1. 1- 'l- Jos Harrain., Came). idalc. Entonces to was converter des tie contrary ]a enfermedad.
1, U X S A 1, 0 NR E G I 0 In M as daarrafic.. 'a 10 mj5 IrAgIC0 : .-ri-, d, Estaiiiia. on no pro- ...... 11 ... or 11, Iratearriente, par. Oll-as mcdod.al ,oti -.I- Es perishable rl nos. a Is croon do estritectant
A.P 0 L 0 PArrafo apart pars Nlyole, Coe- -j-, "Ill ( de onot.b.I.M. b-1 Y-1i ca Yon- y a evilar las vusitas y otra me.
Dis. .at. P'lonall.. ir M'nd -"' I*".'. .. Recla. Tat. 14-4794 go % -aturall Do Gaby *Fotoi Y ,r djo de ponerse en conta to car
IQ d. Oct. I. "As. T-la"... "Is. A Ji,4303 Sao Noill 111 J.,'A1'Yrl_,'1 -o,- 111ARl Ill qe 1- aote s exceler, I I sible. filial Rivesticar Is occi6n ,, 'p
flesde las 500 I'ativic,- JUVEN. A 501, 1 1 1 .
,A .SSCARRI,! D& _aj j ,,,,,_ IJ ENTIRA can Mrorga Lpr, ,;III. I .0 ca. Al- 1-41 LA CIUDAD le ful.10 Icmpre cuando reciba C cilrolooll-la -aell de Ias crvtei- Pollamna qua padetcan a hayan Lpja', y TIERRA I ESP A. A I a,. ,el ,fC. -;g ,1.,.l IIIIERES .TOl B T- Loi, nrclsoliss. PO- I, I l ,p.sal d, acoiri 51CPA nos Esto. adorras do Jos exjore,,es clecido tie fiebre tilaidea. Con re3, ... ca .Z A Rfi i,, 111,lo Nnaria 5-11A. :Clark Lunrl ,- 21) la, ,p-onodades t If I b l Lo, pecto 2 esto debe deaticarne for si- ,6 Ire scando tie to let,, ,,In. ca m.V floila i)cp.rt,,. Joss Los.- ra, ,,,r,,,.
n't, St ... it y Arthur K ... ill L,,, Vc, T'll", R ;,, ,,,, o I co ). -a'a dac de.11as guiente: En Is mayoria de los ca-Ado -;,- raill lh-'._1am a. I T-' 11 21 Ill
fly .... .. ; J, In,; o a "l ', 2 d al, t MI CONSEM 0 Ilad
I r.,,. ,, ad .... I ... ) ,-,61. ,ccs,,I adOg- L 11 Gzbln. Docla.d. r "
,. I'll S 3' to,, "I ,.I,, 40; Nina, y Ba ,jl ,
"' I cr blecrov, ,,-o,1,,n ___ .,.I
bill 31, cl-,olcs l so 119-Ta ,,l L: Atbum All C-1i'l. .1. Ytimilisco.. freal dgl bacilli,
L ,,. ,,...,a ol, Yale;.
. I Nl P ... Illar-ne cl, do Il c. l ccayll
t 7 D,17.atdos y Oil at, E rus Cris of minacion se
LUYANO S N FRA"ll BRom" tII.INIk '"o'le -L I'A S-?,lRo di, u- ',a
co "P.9al "to rairb, "El I N., ,,a,,l CAJQ-TV, Ur ll Par all ... 1. cresea
ARENAL Iturn, del Recuerdo' I I -1 del porp.laistra. N.tt 2 'n act
L A- de CI.orbl, y 9. Till. 1-15 ,A 4 45 R JYJ N.t,-.. ESPOS I .' --l"li jLaj MQ d, -[Osl he. --no-do I ,- l So r..prcndc que C.I.al d. Ly..b 515. T4 X.-Y, Be. Te ... I.c. N.. III. T;I. Ill. c'I e -_ ," 11% L' st'llal-J., ..fron b. Ori-I, -C "tal-cls, I asto aii.s. Eat"' """' at 11-man
.,, a '-'s is' NI I .% I- I "a 'I C 1 '2 1 -L. R Glhara Proxial-14 I ante call ticon 'son possible fue'n.
nos LT-0 NIC)DELO "'. N, L ,roon PASO ATRAI F-- .--, C -. 2LOrlencle-El Prob1croa do Jos' .
PZC.rdE I" fro. Nounterns, FL E.S. I A 'HjMagal I l CON, VENENO I'll'[ 11 ABLF -,,,, law- ly, I _, cIc ,r,',,r,, a I- rou", ; 1.1'r,"Idl F -16- Arlb.1 p .... ... d-Y ill '. de I- do infet-T
ACULO IAS GRXNDE DEL LAI %% El ll-'sColl S-a A[- lC.ca I el picorEnla *EI Hu- ,,; , Mn.j I EsCJb,: A)- ..ad. Broun. Ilawnnai
U'rD, Iv .' b"'. CI L Pl--rl. L .... --.111 :,a 11n.- 10
S,_Z'. Ill h..v.1.,). .1- o_ 13 i bar .... ny -,a ,li ,,-,,,,d, ,,, _aCv]J"., I i, %"It. .1 III- ..'a. d l I %ellos surnilrnu- "o- We ZI. n'tfletH l Cornet "' "" 2z2fi. F. F. Bat.barid, Prilivial
c"as M CI,, ESP Wilda I 23. N a. ,hIctl or FIrlsIl 1)-url -mpr, l.11- : loss ,I dolor d, ,,l to all bcllrI. --ou- on. cors- it, 1111ribrucal G-c.; par
LA r ,., E mur,,if. soar, A ", I tlou m6dc. Q- ir it
Ftaourd Do L of. 70; Bal-al In I~ I., If- is folo- I il "ona om. ,. ,,,I, lonroible t'"es Par in, modest. ]A. L a. role N."o, bar.
arl.. at"pirel-orY ho aid. cor LA FarnifiR Ppo J31rju Li- -- I .... Jr. Proof. Is. In, 1.1tI--nll .- at
An, N 40. ,11 A J E S T I C SAW OS SUAREZ "' ,raa 6" ""........
C .... led. Nd. 210. 'Tell ...... y 5.11 Bet, o'. 1-4600 t' ca I Lorin R.I1. M."n F'Iron. 11 l-, .),.I, Ra-b"'L ,%rr,6 V. 'i'loor., raslori. d f- r.t.l' hiie-do n-, If-, I, on 222' L. G Cattail Coral
ASTR AL Dol us 1-o'c"' Da'd' "!!.I a _1117 gll l", -, I I 5 N ': g I- ,AR VI I .... I .9 ua Orz. Ho.1cn Gl I (*, r-- CMQ Escri ,ir .")act.. I-nall 1. Irgitoin, tra tool to a dl do 'I tie
laterite Y ftn Jl Talk(. U'VISI Y.-ras NECESITO DINE l J711 ,".!1"11-11FI, ,:::: 11,. $ ,ja, l _, fi_,do Da,,ps, Rl del I I I Nl,, U
NItn"looll ,u- P o ,_ .,I)E C'El'll ,, 11 I,,,o ,. IF"liq,,, -- rl. -nort"If acts do Orlente; Si You nifis tie- I
D,,de Ill 3 15: Ill.."' 's go 'r, J" ,r- Iro, ,,Ii" I 1, CO an '."I. 1", P ," Al A FROITI.RI7" 11 R, "' _f '. orl 1,1, I I ifinro. del R,,ucdl Folio or Pill, e,I v122U. P. T. siluttal do Cuba. I.. Cuba NOCKES EN PARIS call Cl- Loort, dsma, 2n ,I, 111.1 Il-,", .1 A "'; ,, .I,,,, I d",r""n '51all a car-- ., ,. Nl,,,a Falc6n. Norn-i Sts- 4 I in -A Van If' lufvil can no ya epatra afiol estande, usted
N. 0a 30 T,,,,,I,. d-, o Ill 5a it,,11 I., 2I ,I ,,, allIs. ca of liforl tie Er- 38 car, ;8r5olura Je on peril salud sl convendenter
do ud"' 'all.do"'. '-'Il "J'CA Mello
Alfred "Ob -. 11- 20 ort 6 1-p- A-, 11 LIP. c-ospando url ars. IcOco,. -ile ocur
'P"' Su";e I .1a.).I., e-m- i.pepas do.en otra matertaidall. al
DEL DEST NO c Clout 'A '11' It A iiii 1) ,, 1, ,:,:-2, ,,ps it, panel Ol u
Use Rg'griaru. L.mot. 70. I]nil-nyy S N.i1xill Moders- BROMO QUININA 1, -6 Varse con una.col.
40 rl, 1.1i 4 y 128 library sgun a" .so lip La expel densenii que is
.11 A N Z A N A f? E' S constilucional PIra %igorizar JoA crianza tie did; -a. Ili-, es roane
I .' ". I' T-L -j", ,: I l -, t, trTol, a pa, a .1 'In T-., Dirtorlor-rarrdru,
Carl.. Ill I.I.M.. T.I.I. U 30M Inus-la, l ,ical e.l.st- M.- hn Ill ovli o ,.
-;" L l 5oll .-%Io-- Ili HJ-. ,,, W-li-Lia rfl 1. tra--lon I,; "d I P.-, ,1,1*lniele quo no so tie,, mu; .
,A V E N I D A .11 1. N--- LA %O LLO 01 Ill-TE ,,,a I Tl,. 'l "'I a, I-- ,, l I- -110 I w-d's 1 R,. jo Pl-of ...... It Narrator has ejeficirl, E.1-deral, tod. 11 I IMP, at a Zug
E %'I ANZA ,,,,, P-l A ...... dil--I. VIAJERA -, ll or i se lefferent a Is formacidn do Jos
A- it. C.1-blis T lifired.... B-1010 t p- ,I --) 4 l Uno.n Radio Tell I. Ill largWn con las ran- habilios-higloinicass, ,I espil dus
!I";! ltj _A N lf-, ,,, ,-1,on :10, No- I T,,
.15: Nirlin- ES- cony E ,, AP ,, ,i I, ,2,I'lLo 1 .... dl, C.-ri-ts.
"' A a 1, 11 l2o "'on I , ,,t.., I .a tra, de El- nos hiss on inturs lovallf2t Pri- socialifficlad y sacrificto cluFse cutTo LLA D.,IIERRA MORENA ca" 'I to in If a ca -1 R _da I:ICPo Y n to .am . 1.
Lal. FI i RubkRji Y.l Arplail ,a, PlIons, I-nall. aaa all, ,,,l ,,.,,a.. ,,on, licn, do.
" ca MUNTAS ir cl h-1co .,.fs..- worr, one pirrne y despul oura _la'al o',"'
__ A f.c.11-1 e ,.5 Is ,alliviiolur
DE SAN'GR .d.,M -. L.- I B- I. ; z Sp.,Jiv an- '--"- cJ Noticoarler diez vocal segundas-es de Rran oil- I at pecluefi.qgrup" Terin"idinti.sts no- I
a,,a nalione, 60: B.1-my 400 soul 11012-T11, 'L.. Ilbn *Jdad. Una voI, n and.d.. La m.y.ri. do clizas d
-1 L _)l A X I '.N1 I.In.. N.. I.I. V.d.d.. I- 1-201 zl- , ,,, ,,, '"""'!: ca I la que estor, so hare I ce
I -1.1111", d, vil.w."t. Can ple-illm Puede liournentione el i ]an Mucha quo desear tonad.
1; I; .... distancia es muy gmodo exitre olim
1. ATLANTIC Airistoo- Il'u.... .. LA ES K l 17 1 L
!::ala,,d, -vlri, 1 IT' u-" '; 'Inu -'Ir
23 ill to y 12 ,,!7. ,, ,, o,' 'I- ,""Ioil ""' 1, ___ _____1 11M. S. V. Meadiassaillisi. Friel
JLR 'E'-, eSQUETEROS ,,,, Lo,. I 9 "10 aw*fam_ _""" "12 Ill EL U LTINI. I '10 "' '- T,-1 'I, 11 ill a I c OtHisardt.; EJ dollar y 1.
I, .. --' Ili Clb. EL PRE Of d_. ,, r.. I I La
I.Ia. ..1;-T':! 1 PIC REZ ,.: 1-5, ". I
ARA ARLA-N ... Met Zlllrllg ", Carl" Paul Cor:co, ( I L. l I "" 1)"""" -- i Y C. M. 0. TELEVISION I ,I del ad q. pcilil Jor Iss I 11 c,;In-1,l ,,VA R- 1,11."a ls 'A GLORIA Ill 11-11111 "In I molostiani que to han arecida Can
,,a Ischro- .an I 'I, lg-" i ,, -1 Rbl, a LOS MEJOR
J.ho Molcld L.acla on-,oss 1::' P--' d, -- I , I I A LAS 9 P. M., ILL PROGRAMA tres tied so rors, 1. dR.CWVS,.,b. I
cal c.& Totl Curtis y Ill L-l- balco, _,5 I I "L I ES DESDE I It ;
W
I it Lure 60; NjAcer y B I any 40 ,;. a 11 I dominates, a nivel -de 1. ci atrix
C
-, l :,: ,"L h a f anor P.adja Trlrkon anal 4 1 i I I Prdad cida par ]a operacitin cistin
BELASCOAI-N 31 ETR OPO LITA IN U NI'll k 1. t 1 1, ar'. ", _L I ,a and que P lubliem Me at tm, __ ,, .11 Ro
Esido y M-tir. T.Illf ... ML IL55 I Is tie U ovx.cu"'. La mis ra853. T.14finad U-5700 17, A.p. Aloo J Till Ii it, I a, J .'"' 1" l, ,,, Kd I Io L - ,ranall '" .
2.1rarecati. No. united. .tend ese
Dosde Il, I I,.-- ,-,- I'lleill .11AS' FlIA.". "" - , o it in ,,,
c"I"'a P ; ,,I d, o dic.cicires e como usted' X11 I 11 or -, I %, 1,
I.A r i;T1-I 30 A NOCHE 'L -c I' ,, I an ( -- 1,11- ,,
"" Paul 111ol-rd Martel RIA or Icl ,an JI- C,,, Ill ....... ja ... U, -', ; ,,, lL,, OR A DE AQT ELLs l Con. EL PRECIO DE UIA GILO ,,I ... 1, ,a o , I I lll ampliamente on, so carta It
Foeld a,,. ,,,,,,,, ,ll,,,. 0 D "" I '"n c hocho so modica relative. a one
., R , 'I'E I AN7 -L 4", l If '" 1'' "I" J,),
"Ill S';E CA11 ECY
I DEL LATIGO -,l Alroli"l 11Y I 0 P I . ,
Ill.;JERES POLAC ACAS cor V 9 LEI l. LI-1. ..,o- 5o, N I I %IQ-TV I n ,
, 111, ,, y 111; 1, Rork I 'L ,a pl,,, 1,,,,,.,d I.c-a a ,,,,, -, 1 I, ,,, gova operation. Veces, hay que
a l Jl ,',Jllr ii I 111Y.1'a .'a NO If OLVIDES Of 1*1% n oil.- .egurada I,- of problem.
__ l I,., I-u 5 1 foil-ol In I ...... ;, Tla"s las t-jI 3n I a IN- ci. ,a T I,- I, %I COMPILAR SOMSILLOS queda plenamente resue I to. I I
Atli- B-s' ..:* -TO F. W. Habands: El que vs.
C, A tM Is 0 A'.N1 0 R M I A M I V I C (J,_c,,, ,.- ,, P-111-i'l," ,. I-, ill 1: I ,4, I ,, 111lu 9 de helocal., toode-lo. ,it
lodul y el flea. TINt. X-7054 is.1-lon ., Pol I.J. .111, C,*,,c,,pcll 1,,., 1 1'1, T.I.1 X 0711 t, I l Arl(Ja 7 I 1.111 ,I, I 'l farm. do rii p. I- Y."clarriod.
,I', ',- 1 ,, *A NI-kl- ,,C- 14'l 1 l ....... .11 1- 1D,,dl I- 3 Nola -trea, D,-G, ll, 4 13 S,,In a-, I R1.111-1 -1, 11:'1111 I A ,%,f.,.,DA I- I I. s I ,. se c all
,,, '.b. v I. 1301: '1 1' ,., i -I, .5.1 Pnl)I I 1 on. I '" ". 'ar-,, il I ,.III, no, dos rul
( OCHER DE PARI ,, '" EN LAI -PE, -- ,., oll 1 ,I, I I ", o color
_o Ire ho., _L ,.a do
Ill dr- Jrl-, 1. ena ri I ,lEp'.6-J,,Tx, I ,,,, '"' i "I ".
, b Ro, h ;1 I -- IO lllxlr i"v', "", J -l !' -6 Edu-d' 'f I ,. , 1'il I-cf. cl -be,11c, s, aircontalfie do
filpld" E"I-A R SDA ,-.a Dallsil, L" L ". .!a ll 1- 11 signals ,al-, da, ,11"111 ,,, I";.1:
I "ver. Ill z- ,, L'oaM ,;R ,,,%Tl L c ,"'OO ," llli (,,'il"'I,-,,. Alc / ,,,,, _;,a Or, 1; All de C.NIQ ',
s, L I., 11 "'. I I "' "I'll" I-' .... l ( '.,IBF rn 9,0 i-, ,,, i I ,. .' ,.,,, Cadoi Bli, 11 le PrUrJJ, _LF ".."o, p__ .
S. ""a ,,, Ra ,.do. Sil r La "I. "' ."'A kin"a I "" , I,. '
1-ifurl. T-7frap. Call a, lcl I'll, I I a in I l b.. ,,, ,,, 2 "" ""'
I'll O'o 1-1. so 11, .40 11-ou'l, a ho, a 1 1!
"Ic le isencol ."no, ____ I In" ,' ",' ll ,'c ,Iuor J ,', ', ju, .cdio 'due]
,,, 'l d ,
.a, .no Tc,.ul,, 36 Al 1-1 1IAIIADIl_1_, ' --, 1 ". 5-f .... ,,,N'o% I 1,1 1,1- l I On ( o .. "i ...... No- V, \ c-unt..'r, Ari'll-le i.I.Too (Ol
aI',- _a no Wo r I 0 p i I i ,-I ruerlearent, for, ,jbrl l'". prefer].
I 'I',-, T: 1111 1111 M J;, to it ll,;,c- IY ,I% 111 111.1 11 4 !a (I -, 'I'L ......... ... We con agon tb,.. all tonerne
C I N E C I T 6 it.. A- r 19, Itu-1-roo- T.I. B-747G ,Il-IIJjFj)A I, I,,,, or aq.ollI I. ? l euc.l. In, cando-vic. gernocil
a, Mcot- ,", I'll or. I L, Or, l ,o. Nllot,-y I, Vc, ... hay no, 1. r.sfp or, an
S. Ardol C.-Irado. T.I. A-7- D-all ',I, 40a No-c- -1-on :, ,,,,,,,,,,,, In, 3 It I, al y' duos'lli: i illaln., "I'll, M-,Ili "I""a
i rr Yi"'L Acolul., it, Sllpcl,.,, col ."Ill Del, "on.1d Rs.ra F I- L, ........ in rl ,--l a .... as R mlcb-: ,,, a, 6 dr, la ill "T Nall '4wtoooo ea Cuba SU ULTIAIA VICTORIA lo ALKAZAR r.l -,oda d, I)Art K ,; ,I F'- Ella Pin'. F.1 , Elplo N, 'o, p-r- dri-si- or, ci ,.,,,ad., .
9 (In X,, ., ,a "(,I,. I I ndnotil,'
,ad,,, No J, El vRj. vcd, 1, ,i .: 1,,,t I." ,!UE SUERT rIENE El, do Ja,,joCLCJrncj, it,
, ,, sinfoo;., N" 4 de Beetto-i I 530 L, E."ro-int. .JI,." G",-1- -- I Ca lennecte ittats.
. A del dipoll, ld P.Ttclcl. 1 a 112 J,, I, A,,', E I'A'Ill " %', 1' I I ... o In-t ..... ,L L,,,,! L-I. lol oil, Nor'. I c.Al.. y G-1, ,no. laa' I R D"" ILI Sir TI--s B-ham RarolL, I ... Roorrod. R--Il ,njont na'odilll
-- galu- Jorge y 0 doloo. ,ar a Pl a
'I'll., Prca, --m- ". -Con ;Andmclos v of Ll 6 no Cp,- Infactil .. -_ 231, Petra. li.banal No es in. .
A,j ASSADOR(,N,,h,, de P.- El In -p-l do Mavo, Ro. 1,- 6,30 Pa- Pl y pin., ,,, A,,.. I 11 fril c a t e quit ei excess tie peso Se
,4 1 11 bl, -llo:i ... trill ras omo solar Wular, vo l ,
23 Y 1 2 11I..d. y Sao acnae. Tildrut.a. .-It" A'. PAR u E' -, c, oculn a,. ng rlail uraj I I colunpane tie trasturno que se tie.
Xi a, ad. pr, ,l glod, c nlh, It In, v.i- .1 ,,-Ir4 H, 645 L- rucclos del libl __ ___1 ,1,,," ,,, ,,I,,,,,o, plplc,,n,,.
23 ,air, 12 y 14 Vended,. T.I. r-9909 Drd, Is, 330 Notlco ros. sorenl a,,nt,,, I Union Rolm Teleisl6ti 11 p ,,, oo, ,,- EduYYd, 1-,,,d, Sra convenleme ju-ueba de ml L
1- 4 1 5 y a 15: Notil TENJ- v,aC,l MUCAM. D- LA I JIRA AIC OrT ,,,- -vc-a- J-nwd m., "F.sI;avrh, .des' rIll o ,- 700 irtI- "" ,a parf 11. Enarrit arillel come *1 sell
ESTAD DE PAsrTVES ,.a Sara- 1H 1,..RE'rAsD Alfred. B Rosr, d _,a, a ,,.n,.y In,- it,, or d irtat ... Ind ) j ,, KrYYn- v G-der. ll come IN jusiff ,t;Iz,,hz.ewu dcont'novilli do &,..
.,,- 'Ik, P..I D.UA10, y Rob-t 1-1. RADA r4n a," -IL El --Is,.l. can, ,,,.d; ,c, La interpretacil estaa 1 730 T,. VJu Till Horroarideirrin v W 5l ,a
A R Qoll ... I l A.EN s srp
EL PROFA DE TUAI fi, 25 Nth. T del, ral-nd L, n-- a, Ifisistir Pit frulas y
I B,.,,YKrlall Lnn,,. no- I lart- cargo dc Remold Y.-llI Ilblot., cj R.brc.l a 111. Il ...
SAS ,an .I". ,1, as ATLANTIC El hIja III, Ali B.,,,, La Ed- ad,, Jl .A 745 T )-t-as -". a.! ..I 4. Poa A,),,,Itl a,--,r.1t. ran y to ,_ievtool is Doi,"i a 0% Z-111l.clu. .
- N E G R It Vilcer, I Ell I)l y
E T E ASTRAL N ,h" Part 'j_11"111-1 do Anil~ V61quez Gol ,,I Frnal-Ydo P.,ta -R Cslll .
."'a _ro_ ,. A
CUATRO CA311NOS P,.d. y 7 .... d.- T. -If M-5096 A "' 311' la, it, is IY-d1 or I 'I or.ral L I
I I VEW!Y r..,,",.,,,, Zlll" ,,dn,"I. 00 Yltil orhr a kill __ Pro.. inalol ... 1101. Til .,,,dc 1- 1. N.1- .. .... ,,, ." d I_ ri_,"a 430 VI .,out., c."as do l si.lod. d, ,
_'- ESPOSA ULTIAIO MODELO Von It- Ill par Is, D.r .... 6. d, R,,. X ram.i rf __, Iro osil
-P,,,dull, fill 00: N.tnuuo. ,a ,or. rs Lcill M Isla ; 1,1- l BELASCOAIN Ls 1-1-. d, ,,,l i-Ijor",
... Upe RINCON _!cf dll NULl tie C.twill
CERCA DEL ,,," ,l a,'. ..1N,.1 ,I. II-1. -11111 ,oocol .11 01 C,,,,,, ,,, ,Jlslinolr L p',l
CIELO Infant, ,11-9. La- I IN I
r ,, )JRLA MU R Y UINA Cill ,,,,n L ..,,liIoIII,,, .,a. ,a,, lall", P--il" ,,, ,.Mpl-" al 'I
dr DE U A !,Ji a_ call ii l una Auroral Boreal ...
, 5 A, ,I S-,, ,, d, Era, 'a
.,.. ,,"A: T-SV.. Loo- III% ,, 50m. Ntl Il POAMOR 'N.,1- d, c rgencia Nail Error I
JIM ..... .11) A J ci 12 it, 1, oolol LA ,.cds s , l_ r, '?
OA.NIA .YAP ,*F A ENVI3F TO F' F-ado 1'11_1 !a 11 on 11 I a ,a, ;oto.allv, ",.l .'""', I-Il '. I
,,, L O L I Ill 11 I (1, 11FILTO .-III,- -,-J If,, Poll, l Rodo. "'i h Y'j", ( i ; if
LA 10111l ],,I,, JO!'15,illoo, 21, -1. Ip- lallo., ,'I "I'llp--l. 1. I ( 113n Id-Ililla ..... ,,,,,, ddil, !f Ai .o. U, Porll-. I) I I'0*1 1. rial ,a oll 91-11
Lin.. Me 601, Vinillike T-1. F- 711 I I.% I,* 11 12 1 ,,,, I I : Jq I 11 ", t r,,dd -I, -A-- Join- I 1-11-11- ,,a III cal-aI', 11 o-I.l.-l'. ,, l! ,,.:l',, .,_'., '- 1 I ,. I "I I k It, for. 'up"ho". -terio- dr-r-60 oll-of
D UPLEX A 4 1, 1 931) --looll-, A.NII3J 1-1 t 6, , 1- - I "I I" Y"':,
(JONES DF JUVENTUD ,,,,, Gj,,,,, ,.,,., ,, O IIIIINO t ,, i T1- ",;'I1-"',11al HUNIARA y LASTRA 'ji' , ,,,, ; J, I- ,I 11 Durtoderal 11,11,11,111 I Inialt'labl"i
Tat. A-0507 al"i I SaIll Rol Y -111-11, 11 k'o ,ol, I, V 11 &
IF ri- :, 11, -1.
Bill Refill 7 Amhuod I. d,1 -1o I.s ,al,,r d ,, a ; I ,
, ASTFRO ...... All,,, Rl,, ,: o 'J, ,po", I ,,, Y : , r ill"Ill I I J I I I I I,
D, "" E=_ ,I ; I .
"' la El. FANIA111A DF A,,, '', FOR ,,lTl,, A l. 1-' I, a.,,,I :, p.,a-% A z 11
1,11 op YLI ""' "'I'll- I'll ', I no 1,rl' [.I ...... so B.hoo, I To, ,- I F. 1, "I I I I., Ili -.To'. .1 ( MBF ,,, ,ca ,I, I,
I 5 ,,,, ra"', NI.ol's I-11, no, ,a
-- "." -h"e "'a 1.1 ol,- ", I I 13A Q- F, ha dal,, -a I,, , dro At ,,,,,d,, WCA VICTOR y LEONARD ,.,,,,,,,I..,, PINTURA5
__ I I ,,,, to I" I'll l l'o- c-', I 11
"I.- ..."lon 0, Ell'ado."ll P A 1. A C E I, GJIAlo,,,, lb-I rl., ,, I r_ ,,I l A, A _- I, ,i': -eass .i I. as-loa. ,
E R I E U _,o ; YEl'. l"',"":"ll, --- -_ L L-- -- L- is.ial-im, N.. Jos. T.161.a. U-1 ... -*PJ- 1 -,' de I- 61- rllll-_'. Ill-ka u, la '-" .SFAALTES GARNICIS
.1.. .mil 11 12, Bank,.. X..313 I'Vo ,-.ir;, 1,,1. ,I, ...... l 6 AQUE I [:Pit Rc_ ,,I. _,_ FI ,,,, -- I I
Ull"I'll' """ I -I '.."--, I .
I ALUAR IIAI El oil ,, I RADIO ENTYIO on, : 1,
El, ,a a .... a-lo, N.tIc ...... Grill Riiff EL T 10 11 F. I i'.I """". 'ril.',',.a ",= ,,,, ,,'III, ....Ill Ill- ,,." 111 .,,_-,',o,% "P
I RTI ,TE so "'na"on,'. ,.a Its, 11111rool 0 a-..., ,.,,,.,, i,
A' IIE SANGRJE ,-an D-gla, a I c.-.. I ; ;,
; -,- "I -1no" ."I'll- 111-1 111117A F.I -1.9- dI l; li, RADIOLIN T-p-ol p.-nes
at l' an, A I Fl ,,ro."'o-oll ,,,, xla- D ,l E rad. 3 inal ,.,,a. I r I
..R ,. I lIirl'o ,o' I, I-a- CIR In I I3.,I on 30 "" 'I RjTl I- ,c do, .. r ...... ill i -, I I 150 Pool-rinarl.
". W O" M' gr.' I a ... I'll '. ., ,."a RAd
SALLE or rill", I, ..- I "A VILI-A La ,.Ill ,a 1 l
P, d, y C,16,. T,161.- M-Inita elreade .11 I I
Pro,,,, ,,tujnbr,- .,_.I lol I MIN"A XI f'oris.- El cello q.e L. FINLA Y I ...... a bla.- Eo,,11,I dI l can I tell. ol .1. III-. y .,.a,.s j L. I'
13 1, A Z A 'I AIN" E , I I .,
,, ....... -,nl j NIETROPOL-IT d, r, I" ""
- a, R 11 1, it
I-lar or lo,-u. La Iy del I.. I E .C ZIIA...---. d,,.l 1
Proldid Me, .216, -rl ... jill FLORF.IEIIA Lal "" I or","
7 '_ '"a""' tie = Ill call c-calla. .ou'l-li, .1
SU ULTIMA a I "a He ... loogl El ... RITZ MY.
D:sd, Is' 3 30IN Cl.tll sit .... D- on. CT j4'A -I P-Worl... N.- os. d_3 I, I I
Cuba I 330 N"ic'T"16 Tl ""' ,""'c' ' ," E, """' S", '"", "' 't,
N CE D RXd ill Frank l ,I -, Dall, 7 Ross I ,?,R', Da'_ I MIAMI Ef clrl ,,, I as ,,,,
en Cu UN n RCA il I.-J.y y YO 0 A d".N T 'r t an l l 'an I .,
CiE ff rids 'll E ,, 1. s" del acco... I'lanso ca ",.,l,,5 _, -, J:i I'lloor,.. a. locus". ..,
LC ca. Pl linstallYMi t ca. Al.. Ladd Pre ticalle C;,
Ul j -rINEMA a-91la do 1. M ... at.. ,act., .he Fnao lm. ....,as -ll l ,. .. . . 11
a it No NI EGO MI A A or N At 1. 1) I ,
s1vill.l. unl me I , a sl h.,b,,., LRAMAR: S. Uitcon. 111I.1- Qle ROLY: A-ba- y .. J ... ,,,
L yonns 30; Ter ... I.Js. ,u,,I, sas Ill on-a. .- ROX : Muill- ,rocircielodoil C --- d. 1 1
4.1'. 30 I P R A IT G '.' "I frUd LsiM "Anot al ... des Y '.. ldl Lasaurvc,, r- '"'. -1 I
Monte 7 R 1:, T.Hiliard, ...,.I -a'-' lf llt- l MODELl ,suo, de St .... 1-- S,= To "t, read.. La Ciudad I
S' ... ...... an'; "ll" 5 attoi y __. ,.""I,
FAVORITO T ". ,.:Ild "' Dead. Irs, J;j E, tie All-B.Ink, C- b. I N.'Illct.rt" Nicl ... I r.n G.,rldI Is p 1- L., L
N .I.I., SOL A D 4 45 G,..I,.y .,.ni..,vc.rt.. I AN 7 Cl,.C(Cafelli 11.
,i -m-lq-e M-19. Laps, I POR I dil P I l
JI.I.asual Ms. Jos, ED con Lthcrtind 1,1 .l ,, dis 1. 31-I.. La I Pura- v_21.Aj ca .. Ill "', I I _coooke 1. 500! ztYa .,,,..,YdYE 'l "' C,,,t asiCatla .-to, do, afODERNO PInpoil tll.nfcl, I I SANTOS SUAREZ' al Ir,"I.-r,_ L I
J l ,LLAS AU QUE MAL PAGL IK'T 11 N I K hl Zwr tvaiura ji 'Cel d .mUJer,,,
5EN LA AN CARL' S y a " "t-", .11L
I t I L flogIs
PECTACUI.c) MAS GRANDE DE odra Intalle y Leticia Palma u "' NACIONAL: EI atuar- d, 1. ,- .,I I. el I'll.
NJUNDO -1-Yr.l.- ,.o .1onne. deal-- Y coft. W ,-.better.. lari ,,A La es,-1. ,10 ,,rol- I ,%It auldre ad o red, y ii-al- rat el&- 11, I
.j, ,;1,I.,_)1,,,!tpn ..1, ( ..rnsl Wil d.noo. y nifor, It; ,ub jj,- In 1,, -1 tonal A-csIni. ror I 1.11: I L Naol it, ,il fl- =
PA G INA 16 DIARIb DE I A MARINA- OCTUBRE 23 DE I 952
1/all illtroducido varias tilejol'as M iclubro-S del Pot- prim ern reo /it) Ise pot-16 ti Picadillo Criollo Cualro ve'rsoiias ftieron
lieridas al chocar jltis,
('11 el Celilro I'vici6i'lico M icitil Sallidad cirlsos (to polionliefilis ;,Scria horrible!
c0lonato Coll
1,11 Iji:(Ii r'l I e-civil will 4-11 tc ill (m v (If (1(141 (Ill ser I Cri III Voilliffi (it, /o L. Berneirli. Pill Selgio Am)")
I'LL
(II(Ilt-Irt(I (Ilifiriftilm plor Isis el Presidente, iollili6il fit, ginev(dilspos rl ines de'fi Nwfi ,, ,, j;"lL il, 2-, --, I,.
i I ..... 4, ELL 1, [?1% 1 ERA
i- i.! 1, "I ll'. ..
rur Ftox,11d V,,-shI I, Affmir. I uro If, VivistoI (;1- ls I d, A'I 1 ", ..... r. i, L
I l" NvdL 'I'l .1, 'd L ',,L- 1 13
fit. ro I J,- ,
APP) OF LA MARINA ii :,,
labill. Ili. fill pa 'dwor',,'n
lo (IncloiL. ,,I,
t.T i_-jo7,TrF In plol.
11.1 1, In 1,I -omot '7 il V1111 I. ",'I F3--H, D..." in" rill jl_ ; I d".
1.111ono o l A
of NI I p" 1, 1- pol 1ji soopa,iv.
Iwo,l I I,.. Ill 1,11111-1i I 1 .1, ,, "p,;,I,!, q-S 1.1 1,
I r A; I I I Nuit, I I'16A 11.11
1, 1,, Fill I lItI -t I, ." ,, w" 1I d l"locl nF3:, I'll, III ...... I- 6l. ILL~ I ia rwoo". lill 11 6, 1.
n, III, Nl,. LA CASA FAI
11 1 dr V- 1, C. pi, dr, I.- n 1 1- 'Llf 1 6 i,
1, of 5itoo nocii,".
Ali gg" l, I I i, I', po. IV lici P.. Ml,, ,- d, Toold-tyn I I'l CHOHIZOS
It 1, .1. jr, I, I li.d itd 0 En, p- 11 11 1 fE'do" I Pins L.S. do i,, -, I,, b-, Ia0pe
gfeLson, Agull, Wya. ds, 6 si Xrl :";I HIM r -t-rw I
C Ef isr, m EL CHINO. :1
ni.sirn de A9TlI Its, Ao'cil 1'. hinniiii. I ,E TI.Iodettsmirs, el J a quba vinleras hoy 9-t- y I tmbiin
C.10110 Ill TrUllicipoo or San Juan a arms mil an "ol p I g T--, 0 CINZANO
enclis In d, GU 1j d" I' a iesol,, a menudo n chinu
Yeras. Posifivo. Ill Wrd,. a Jus d6l; y mcoll., s, Ill" a ]us aidisn -,,a
11mM, vil entradu 10 Iloche, -1 ,
"CrecibI6 g. ad!., y aw sa :. lip'til.,
Batfs(st o- I ". iiinchez. de 16 fovo :I. "sic to6rica lo sis)"- Sobre todo antoessta Habana [J'sirroziEL CHINO g sfa loarl-h, --d,, q.j,,-.
N" T'b C.Igo, Nirstor. Nniiim;ij, ". ro dcmd, las calls son a CINZANO t, gci
11 ii, roo Alrdisdilo. oll 1, odos gual jtue a it.
VI Ing 6. d, 1111,jir. 'oj q dt, Jidyamo. S.,Ix-ichroiri. 11, G chst,'turodw Ina doclores rromt ... s de fang., picdras
dolin, Allleirri. Alliegr III~ a n"I Ufa voft" ItIv,,a, de dori,; Afi.s y Edd-dqfGrm Ill, y furnins at por mayor. I,~ d,16jnnoiihilol, ik Valaroc, ill I I I T.m.n al ih. TRES RIOS. Cun UCA VICIOR
W loci o'Iti b ,' :: P L II I'l 11 11110 1 1, bilsf-j I'vo., v ao- dI Es. go Jo'
il, "': l-blv "M6t.du.,I Si esps pled,.s y, m, f.ngo F r ni vgo d le
loolj;alada, or. % P7.
I ""hos.. 'A ,du A i,,- dorn ". iii ;.Y. DwF1 F.,pl
gooo, n ."', II II.L -, i-1 He .111 IL11.9.1 QUe p,-.dt]7Can I - -a -- P.d1r
1.11111- 1- .. I., Hit~ ..... f. I.ILL I lLm
WI, -r. .,I -I- S dud. ll
I,: I 1. H"A '' ado, ,;, h
U." lo"", d
Rvor, 1. to(. I noin"Idn wor 1 .1. Isis. litala'" 'sirigiorIt 7 if 4
n ......
I Tirlfl l'o ...... Ir.1" ., nu),Aro lornp.irs"ll ILI I ]IR)l "RLG.10 j
'hall" o. III, fie, 10 .11.;, 1." "do 1- 1., 111.11 111101.1 I'll I lI tA I I V\ I
"'w ro. .1i., W fler'.1 .......... Ilr.rliol ,I. m a, di, I" ....... ...... r, 1 11 OIL I I I ..... 1,;
IAI 1,10 1
dill il'I
Sll%rro MIRd.11, It
raj?
HI ,N, 'i, I ...... 11 1, 1, p'. n T ,dL 0
-1111. "1 ll- N- H- 1 .......... -, I Ol I;, dincidro el j- .I_ 'I.'[ 11" Lill-I 1111 1 ,1 1 e I, I
to'' 'I".
D I A If I, E L A MA it I N )k ....... H.L I. 1 ; 1, rl,,L q ., F d-kol LrAn Rrrnard
L- q pl.
H, [, Cis [[,,; j I
d,. !I, L
I, S I p I)A
-I;I, S 4". or 1, o, r, I, I M"od',, dos ceees bueno
J ioi,. P., oll I,, ol" I t,- d,, cr!'Alm-nIv r-_ fiLph"i'do I ob'do I zallkluirk d'I I T'I'r on ril 1. QLII 11"P11IR 1.1 B N-r-d & i
011,iiil
6,1 dI I flvl, rd no I
I, ol, bl .,, He Ft dI h- .Il ,a l' ",i !;',
r, 1,018 rn j- d, 1 -ld d! zo up. Bla
d, 111ji 'IdIgI I "ol !I,, oll. -,.Mko'dt, el p"in'.
.. ......... I', He I' -priffild-11 iLl m ,j., _Islloil .
ri Ci I,, Mn r,
'in A. lio, lie Ir, Mi-ul i P Iolal- CI h i "'I% Pill C 360 1 d,
q- d,,,,.,p 4- N r,, i,, t5 127
ayr.. r,Is d,,),n
d"t'. p"'I" "'; 11
Cill '. rgpifi olr !I, b.......... Im'd, od" I A l pill Alleg ILI- Iii't,- nd
w I(, I lo I I I- Ii. de a -- I. F.1 hrot, di, tif.IdI. llbld IIJL Vp onili, Ill "o"fi" C*11_ lltidngdlll
(I", oll Q ILI e D- d, "I
1&,Ld, p--d,,dr, d, I.,
noted J.I, Vio, "IWI, dr, Medici~
I;, ("l,", ,,I I Ill.] Clod ull i, did or I. I I'd ,Jo oro- .1 liyel I ", lini"
!,.,I Ic Aoldlac i't' ILI uIL"Ll inol d C"i"o,
7.-id, "! ,
I: H;'d rel, I d
pi
0, 1, A'Adi, d, S-t. M.rol dl Rcoo.rl. C"Id A it, [I. 0,,I-if Ida,
I'l al"l al ., 1'. P- .1 %1 111-1 ,, IN
L I Hj,,L C,;"l I F: ILT
iJL olAll li-is doll.
ool 1,,, A,,,I, I I o,! I'~ Ro% i. .,o.
'I I qud- rI and,01, I
EE
In C L- PLil", dlll k,
ol I I.. I, :- H, 1 6 8, 1 Ld If, 19
0
d S M i S,[,,d pol rdlI
6
.. ... ... ......
d, lht-Iatdr South Atlantic
Hi:l:: hizo de uni6n entre Cuba
P, I IL d, I "hi, I
6xico el C. de A rquitectos To Alinlo, A --1,, ,f
Asi declarf) el Preffirlefiie fie Ili misi6ri cilb fills. M 1j,
leucL:
tiero E. L Ffirelft ill liegni- If dicliti chisrind pi I'.
[w m--, d, 11ld.d Ill I o ern, aodo. G11111"i-gil d'W'Il
W kl 111 'C",
aLi. ; p--pd- U III~
loll nwo- r ,, I" '"s" ". All ... rio. dI (',,,cj, Nclnl
ll,_ IL- II'Li, ,, hod. I dir Tub-.I.M,
Pa i I II, In h.oirr _l_ d or I., rinIIii.ies I
d"I", it, :,i:L IL, li, ",I He MlIns"' d, F-, l I I, L I no in I, Li, l.."o. I, zlj Oilii, P.Iblo- rd e,.dn rgiDe -odil '.Los 1 IrIVIII ga-li In 1 r. o rR'
0', lid1,ij- i'linto he 11. 11111T del H.,pt.1 lio.
lia ,I .,qdit- I. F.''. p.r ILI zllldIId del 1, _A .... .. Al:;1h, lio" t III "t. If !i En M Mirid, in He Of~ Plibl'i 11 c MM, o, V;14'Iii. tid'lljo I I" 'I d""t. or -oolil
ill is, v-o-b.l A, gil, In 4,6 i,, ,iudad Its, ml jilill NI- & -I-ion, d
-1iro tlne T .......... Ad,, n I ro-t- I J,,-do -.,
L, 1, qiil I-, di dondv La -1 In
d, -niv, o q i'lid, 'III orcs,,,dro, i- d I oil h.
lo"I I bvd firo, ILL
d, L Vo. 'I" ron w"'A" !, d- I~ j-'loo 1
,,,,n 1W I(" I "i.od"I.
. ,;1 1- oa
o"lli d III C o- C.oti,,kol d qLi,% ,d d,,,f,l
4 epo'lz -, h
F-Iv,, el I,~ I~ S, g la'c", P p I, ,I d- as
P 0, ol .Jl : ('Lle 11, h-. A,- 1%,.Ld,
D, Mi del 1,, g I, I I,,,
h hrl
C, l,:tq- ron IrdIl!,:d 1, In dI noin n,1111111 I'I, Lt, 0 i'Li a_ 'L d;,61I
.... ... IL Entuban ror., d, ;icu- H- 't
In T,, oI Rp.,In .11 ejo I'l Cr-j- H, r
Joll :1,-- d, Var enr rl rIliL, irr,,pi I~
'dr Is I,, He -L'old l 0-1 Li H- G-', M-ds.la "I r j-l If~ r ,n,, N1
o r P_,
dA,: Ali;, He. -ldl, '-- br'll.ol" id ,, 11, n,
incia -0 Eli, a,;, L,- d
1011AIWIL on noe- UUj1d1 I.~ H, Hoinlst-il.o
-ciron di, 'o"
C I
ro, III Vml in or A."wil He all. mo qP.rbl., diI Hroo, Oicodnt.l drnde is I- of.... 1- p" "dionli
v.L T, ,f.ooc. o Dad 0 imi d, Idneolmaro. Idrs. cl, ruados en cada rasn pars
Nor o- (I I., Ublor.. w_ n pwbilodad d, Cal ... t,_ do He I,~ b:_ 6
Presendar voroe-ias v tiabaws co rio in _, "n vi'Zilln Rvo,,I tco; slslondad. on. In' or or I
e si p""'"
V aliosas reliquias histibricas In "'I I'm 'I' a' "'E
n ". pt-l. Ins ,.b.,., ou: Nombra la Universi&d Central
"ec ..... led. I. ci e
pe-nl. 1. .Iewion He Cob..
don6 u Culta la hija de L. W ood In. rL.I.InUL11'. p'..p.,ocoon Wnbl,
5Ulja e. I C. gr- citatro professors eminentes
Cod re-pecto a III silo.ivion polli.
Sv Isis firitrin.-i; porsimfilmente (I/ peritislixi I:% d, C, b:I el . ....... I o I I, 1 i
J. I. qo e ll:ollo 1 11 Sori Igiitificlores Ifediii-dis Vitier. Jost;,Ftit-ole. Bueno por su calidad y bueno por su
Gr(iciell(i del Ciielt) i E. Nricamis. Dettrilles
F: U I,- :I I esincrada, impeccable hecliura. Credo
I I 11 1 1 P'.f."', d, D Mmi, : 6,, d
I A ., I 61, 1" 11, ;_
W-d, E ,
para el lionibre de negocios, es de
1 1. "' Ill 1:' U.L I' r
1 211 W Oo N "0
aauales, correct en
lines c6nioda.,
"."I. wo "d- I.., G., I j
I-l, A r -,i
:,!,I i 11, J;ilf H, ]a mavoria de sus occasions.
F" 'i"
]Una didquisici6n de la que faizied se
, 6IJ
d, E -l I" oon".
A"'I'do', I I'l ", Li sentirA siernpTe sadizfecbcf. En superior
i', i,,,",,' ,, Ii ,,, "', '' i
1) Io 'I, G""i d- Vr-n, I scasimir in-les con discretfcf;z-cuadro t-
Hr ("o, H'i FI co.i." d
--1 He A,11,11 r, o I' '
or 1 11 i
low loiorl, r.,t,r,n I
Wtol I-, I, I., Uni-,ocild "wroni fl, uris Oxford, azu], carmelita.
...... r, u- lo E-oln d, Idnon.- In
to, .n In., Ill-Illo Ilil S, aon,,4,,,k I d, L, Habana, obiod,,, nolli it, Qu i,, Incitustoll y
It I., th, 'It", 1: .1 1, lood". moc ar-e,
d'i"MIn r n n eferenle ii las Catedr2S side 6 9 .5 0 y 72 .5 0
rr %III I i, III SvV161, 11 El' At Men. d, 01or., Plibloissi- 11.1 pr.lf' I'tora d' "o" I E rC'
In 1111,11"Irm 1,1 Con- del -0 o., titudir I K-or. dvlI,,,d. dj loglit.1, 'e.p.rAn Proresni-es Orr!Lnil lor I
! a d Ccm a.
Li I. 'ishor. e. r. .,I is c
rs 11 it! [Wit, Ed, olo, LUIN la Un,, v, -, ContraS.dol d, T, b r Hirt, o',, spur
1 l .1 Oil I'll 11go;qv, I'ji -Ijoolslo -I Sob I no hssh6rioule Had. lionpha p.blociI 1.1, 11.,, Gio, 'I :,,d pi'doh, Co--t-a
Y hood I, I
tMI"I"Ona -n --Io I iw,
I C-l NFiRESTO LA POLICIA 'if. AFTOR
.
, I -"--\
( Desile W ashington I S()01-18 I Debido ,I lit sequoia, Ill flistribuchin ill, ettiorgia
* I DIAR K DE LA-M AR INA I ,,,,,,,,, rb;ctrica Pit Catiduhif xe liarti en forifia r(irional
I H i Ili lizas I I r''. i, ,,; .... 1! .1., .,;"- W, I,- .L I I- L-11,, do 11irite entire- do, pCsoP osee E tlitados U nidos sufi center Afio CXX. V gina 17 1 ... 111- "i'lill""a \1 ADRID, -,, I it
, I ril:1::_1 Ili, _'__"', i;:- -, do"to- 1. .Y.O. CC..jpmClasi I icadois I 11, rlli-, "'il''a'a it- 117-1 li d, I.iI, pI.d_ na Ile I- rque no
' Lit Itallawi. jiiee- 23 Ili, Octubre de L952 I "I 11-1-111 -I'll, 11 I )I-111 11 r It', i , ,,! ,,il- !,; ,l 1111ard" ,I, 1-t-i- P. 1, P.reserua.de urauio __ 1, lrb,-,! ,, , 'ii- '' I ,,li.elon LI-I ,a q., ,, -c9crom
-til'-.1 :.,i(- I ". ", ".
, ".,: "Ill 0 ._;,3,_ ____ - .
-', lT, ", Ig.,t "'it __ I
)'or MichelAuji-ine D u e I o na ciona 1 A j i tpli o p Itt j t de i i i ojo va s a I j roba do Ih xico def ielidc ii ,, i ''.., '! t, 1 '. ;,,, -, 'l'
"'AsillINMON muh,, Ef, ,a "I "Ill.,,, 111, ill- ,_-:1 i ,; ; D IN E R O
." ,," '6 ,tT'jl, 11, ,; , ',I' ,,,,,,, ,,,,,,, 1,1,, ."d i ,,, :'
J., ,.- ,L.n", por el A villitainiorito de M icre' 111111,,1111111 I 11-' ,ii' ', 11 I
,,, I'l I ....... I), r, it .... 1, d,,I,,, &, ,,1,11111 1 ,a, ;, I ''all I- ', ,p 11 il :%,""d, b,, J- ,,(r. k.d- J;.rt1d.dcS
do "g,"'t, ... ",!i,, ,,,,, P.u .. ...... I 't,," ,, ,,,,, ,Il;,;i- ,It ,. Il, ,, :, ,I P "I" ""I"'', I i', ,:," ,!,,,, i"c'P.1"'It""I", ,,, "i", _'', !I or la in Uer te .., el desal-1.0110- I I ,1,,i.,!- -- 110 0 NTE E i.e.
1-,b u,-, ,,,,i -i,; i ,,, rj- ,1, ,o,,,Ii,, 6, k. Cololle, "LA CASA MUXELLA"'
; w-'. ,'_ o i1t,"'re", 'i""i-, Al-111it / Porte (lei inistno se empleeird elf III t-osistriu:66ti .LA
K., D, ,,,, ( "o kJlCi:CIvo d-Iti, I,.,:C,., (orap'.... fad, 'holir d, pireet" ido, -I,, -, nuj., pli'"'"I"i" ... Is""'
1, ,,, -1as indu4 ria "(,,L,.,_ ,,_ at r I re
_1 ,dii to'! .......... I I - d-ir,"I ,,,,,pllln brJ]Ianje,.
", .,,,tl,,,,,"'');",,,, ,, ,, ,,, ,, ""I,,' .... ... "'fico"A' DiIi If, del G ral. Y agy de fill. sulto de figilit iiiie obastecerfit (if Coiie( jo de S .I." (;I H2, daailo o an
, .1
H- 6 "I" ej 0111141 I!i;a- -- - _-I:: --- .11_______._ -, __ -- rZ. .lj.,,, prOoa.
do s.&I. &11,Culllolou h-=== __ ---- -'ii I., ll I I 1,1111111,1r, 1111 111111 : 1,11 '11,1* I ,.,.,I ,a col- -- "nprEs-T.- r,-,rT,- F, --ii.i.- 7-,Txd,,F-, ? ,T_ -___ :-- IuVADRID- 10,-, -0, :,- -- -SLrLU-ND- J4 ,_ A_;;I A (-.a.
- -b. JUDAD I ,' __ .1 -'j-mad-----rELLF0No --A
: ij,;pcjmr do li bli- pii lo""'I'a, ,I ki ic-lde"11. del, .1c.1th. ran .J.,c i. 7iI ,Iepl.n. la dl ,,I=,. Jr. '' i Z- Mll't-Ir' ,,, ll",A ,, I'l ,Idr .
.11.1 d, 1 i. -aphon. Do I ,,I I I tiNJI
)111 111ill il--Iui, '11 -, I toper ir Do pit liesullarlik de larr, nofirias 011 "
P", ,J-,Jflo q"i", I'd, '1 1,' "DO ,,,I'.. I Alal"'. I'D. "I't-th, glod. t ikp ,, .,[C-,, a 1. do IN.1 11, till Liii-, 4,-,., ill- I 1 ,I', at -" 'N Ii.",-,, : 1. --orha d, n,;ID Pat -, j-, I I . ....... '. ____ _I W'11 11 d, -[ .,11;, 1,11"'I" Ile Ecpafia 'Do"s 1. C ...... St." !"muoilcoke I 4 TrnWin -, i,. -- __
, ." ""' ". Ir, I.za Ili ... Imoi )"Ita, 1". I"It'j, to Pit.,. 6, rle Ay.planoo"I il ... i. a"". I """I ilt. .,. ', j ,
,,,f; ",',', ,, W,,,Ibcm. Ile iol"IrgoIC16i"p _-.1- afir.b. 1. lo-mr, da IS pi. ,-,j 'I". ," Ill P,"j-lcp"' Ill jr , -1 fill riono -vlerod(j
IT" I,. lits Ht ... If .it pulah-al .. .... .... ,,, "I'lld, r l (I( Fie desurrollu eit-Killuflila
I' ,, ic;, a ;J i u"'I ' 11' 1-4111- S-16. L,,.,I.l par. so concitrie I ,, "' a I. ) )
,ma, b .... I"', I.,., t I aem ,Lrdan, dj% par vkc, rl I "
" ,'[I'll., I ''. I [tilt
,., "J,.""""i, ,,, i' ."tii"l, ,'.I I o4'.a,"d1I kpcI';k ,';1 Dolci-. H DIARIO Ili, I.A '11ARINAI up .est. a lit 1 1 -yetirral de progress en obras iniblicas
,, "'l'a", I I "sp 1-11.11-1.1, 'I, u. .
.,,I, 1,,,h ....... "I"I't ,,I;, Ir, ,I. ",.",,.I hily. % nI looe, I ,odai do' P,,It.. P.11;- Ir r,,I.,,dl ;crflel. .IV.xr I., - _ __, "; ... 1 '" 1' ,,,.,l rr"'o, La "Idad do l3togos forenta hiiv reaheasion do los siguierAcs pro,., I Dos C."I.-a a -1-1-1-1i,
'T'in"I'Di, ", I'l-l", I I do d r. I mJn.-.,,fauFt..I,, , In MAEIRI l,: jl,,,",g U ,,Cd, a --li. ,5 lif-i- .1 ;iIa. d.
1"'"l. '" i i' ',',',,'Ii,,' !:; ,, *.' ,6" ,, ,., ,1,0,,10111I'll'tiblI Kl -1 11 aspect- or I'lli, ,mdad 1111- to,: i 1AIVIII). .a ,gEll- Los 'ripar. 'El"'I"'fice. P_ ,, -, -i, o'. ,- ,,Ie,,,,',,, I"'.1.1ill- d, Ila','a-'Clo 'ta: a -, f I .l
'! ,hobi-w pudidL,',11,,cpIb D, prad"'o if qVl;-6Io _-,wIdes Cirl ........ d, J0l0uCWuIC.D A kon, C a tra,
N M I ,I flr r, do de I ... Italics de do Jet; balcones. Tud.a I.. C ntrci ... ... mouor d, C 11 I. p.r. pb 5!1 li t : ....... ,,nl, del servichir i lido., ,_ .., m", ,,, of ..I,- ,,, ,,,F, Plbl, 'Illi 1111'1"111 A, !6,li",ro ... It, 'oin l1,h.n,,,ju,",d I 'I'S ago" roted.ran exclu ld, ,';.l d,',','_l,' D' -"-_ nal ,,;, I- -,,dvl 1; u j-. In
,., 1, ,, ,I a ", .fla ,,,Ia ri a 1. -ra Cl ,_ ,Cl6, 11 ,,, %':.I e-i .so .,P-I- rt ptop.." .ho
"I 11 IS e rc clh.i. I .;,,'Ig I P I, "I' "a' camino Car, "'I 1" p pf", Ilauac. marroic-'t. Ila r.l. -Y ,I a""I'-1j,", del ,in T.j. I
i: ...... ,,,I lrlluolpculw 10m, ],a li VIIIIIA I lecIllc( L; a. ,]N "' "ioent. del 'a CC 'j'., Car, Salk. & it L. I 1, o. ,- ,n'disp des,,,,.R.
'o, id wl'ti No olagkol cN6i'ro 'kbouro., Via. Ovs or c ... d. c ,dl; rs Palencia Dun ;Dj ',I el
" 11' I 4.taEqjoc ecolomora y voijillpi e un I all ,,Widid ILIl
'C""' l'ILI"'' '," ;"" I "Ill' '10 I ill, '1 %,,.D .pill ....... 1, (1, till. ,,, p tisfff il. del 'Itt". I I,
P ; ,,tinsirpeemn dLr 20 ... if etjcbJo. Alfixicti. prse ;I fad q .n ... ti,,, Lalitu ,1, ,J orden hi.
.1 ,,! ij L ., q.c .so 1111,11, lilh 11, wd. E!j VJ if I, ,, , ::11P Ii 1 it;J do ,at. C.-Dolm, ILI, ha doell.. st Vue
,,,,,,, 11h", ,, , "". ,,,,: i' ,., 'tib,?,,',' "",,It'l l .s cklXi, ,,,ac xi z, I. rlco, !, frippo 11! 1.11,
'c d _; :11.6kILlil. C.Do de riego, PT6zJ* .' I 1, ,a 'pde sr R,' I Z dos 11.1 roneshos; comurucclor d ... ..... Im obrazi tuliedielitc de Iff dTn ','
1, IA0,' l 1 14"',1,;'ZI le.1 e"r ') ,,%'n,.'ILlz.I do pln.' ,u., I I ichil- N' el 11111-61on, ; ,Y El emip-, CgD, lendid. ,,, 0 Saho, Ilwma par" ,I Institlu. Npe .... i it I i". n ... lo, 'Ili, If .11"It" ou""'t"."' "' oil p.os tDoUS-1-121. ilitirn-t, .L, ,il-olitra-n dois ,;,Iicll I'mitD. colrii, led a d2uis oil of mundo- Pi. v riviaTitnin de N Calatanju Gcorall ,I,, EDe ...... Media y do 11 4- , ,,,olI-it ,Drift" _t'abl.iiindo ".." pc rs ?,l*,C;,.SoCa: pac,
I a, I- DI I ,,, 6 title If. qu,,Nd fllli-u. ,us punt,,, utin en P-chis, Fatrei
le ,mer, ; d j ,i,,,,I, p., ,.r ;'Dw,.lopi rj1,L.;n;mlkV1,1o Del ,,,,, ciocl klsfila topic F -1 ;,, '1 ,;,"'o. I
I I ,D ,, D I "' a I" "nor Islir on" d, T, a -to-o" 101_ C"Op -1, Ilil, %,,., son
r me car lidari de DID, ,.,,. ". i". il -,l _. I I, ,I Intel Do, do I.F Oil- It, d -I -i
dfl:cclo "I' TTp, ,,J o: as b .......... 2,7,3;r I mejor.s de 1. p "" el plan do .ldn.-n di, la i- ill Oil Gri-dalil--l'. Y -I'- "I slit" I ...... Y Pat..,. Vicurin que grr ,!
, I I.'- %err ... F ,irrudlitol o" clat -r- "' 't' -" "' P ., ': it
4 6n" it j Ipd ,I;unovImi do lo "' I D I.d. Col- ,D ,'!, MID;, I I z Fuca I,'prfuis. 1"-,q-1-;,, 1,i do Zlirai"";1'a s ,, ,!,, ., I ...... I son It D11.1111t, ,ur .mpic de J 611, or, indrog
a I Ilvlitlva ,Obl ... ....... if*,,$ -,;, C 1: rrurl V1411) = ;'n"17 jir'a1 'I I 'I r".mr par vI gran-guor, EM., di. .'aI.br,,'lpaI"" hm ia" 'far 1'. -2-i-D.
id I d do h.robvl,. Lo be., j, pa", H ir .,fuol,. Fprod0ur Mpalir"ara Esp.'--' ,li,.C,.hgri'T,!mroa; him ,!do D-tc:1- dualill.1 .911-.I. mfim I 11. A 'It 1, rl'!, d; ,,I,. lk!.IDI,11I amortaktido ,.a vI unif-ov d;, "at. ,.;If ... ... I will ... s,,I.n I. 1'ri'' I --I 61 1.1 K, _.joi, ,p 1::, ,- '-. f( P, 1 11'-p ,,!I'm J,. ,! e'lolia, It .... l '. .Avou. ( fof, I I -a_oa- ,,if,, In ,I,, ,r,,ln- ,gir, --- I~ .-------
in 4, it rl ,,I, ,. Vs L I t -1 pa'.. piaolf- teain. -1 If h .a% 11 fit,, -1
11.1 c ill-inlento alloda 11 "I'l-D till' I" Vegait- 1.1 L--M.011 I'll 11 NPII;. ,,, I ISE "' U11a IIN i -' ."r; ;b;.ri, I .... ol 11 it, I t o-, ,,:,.*I ,, .
,III os ,ill olloa on, 1,111-Ile ". I- porl, In., el ..... I. In" I ,,a Toh, ;, ,,,_a n rl, ,a Ibor dr Ili Junta Pro Es I Ill I .- Fp.n.1 1. lim' "" .,.III.,;, in. L I., I'll .
I I I q : "'ot ,,as I""--- C"Fw:-"J,, ""."""", is "11.1,11 DjuI.. p rId I a I, -- all
"" "" I ""In., 111'1, Klv ;Il,-,. os, V,,,,IiblC ,,, ll ,ohd;,dr, do 11161Z k"', ;i e! 1111 !l ,a ,. ,:,:,, I (if' '(Ir :hj as de lorlip I., &p.. "... "
!'D ( ii do onl',,a''1allCiA- Ila" 11-11 "'a-' ".n.i.1; ,a 1.9.2911 kiramas dert drora more 2.41) C-dr, oil at is I I -., n -, 11 I ,iI, il I, A VISO IM P O R TA N TE
' ., 'ke""'lla, ,1- pl do ,.,,.,.I 1. ,I,, : I, n r .; ... ... ,, ,,,,,, ,,.D: '11.1 1 .,i+, .,, it "
,"I'd I -Ipp! ,-. air art'llorot 't"I"t. ", e N,,,_,,,,,. do I am, ,", I. ,,,,, ,,,, D- in-I'l 1hC01t-1!- ",,I'- -.-Ilhl
"a',6, del o ", "I 11'
11 I ;, nVIEDO. ,aluhrru! "El, -So h, ""i, ,; ; -"9
, Iri o ; 'i ... k"o, o;io ,- ,,,,,;,, .,,.,I , a I "I" I I,1 d: -, 1 I, I i I I ", 'al '6, I.' % : ,aid,, I;, Juitt Pit, EgMelam', L : 6 VIATE ESPECIAL
11 If ''. 'I.' L I~ (*d T"ablen I"..
fnrulI i I ,Joe Ell par Ig .11 ... a'. "I LCIIII,", LIil1 -,V :1t,:::, ,, ;, ,i:,,!i,, I
Cuaruht Cl Diaor .... I, o ,.III to a C', ,I ." I i .,a V, ,I .11 .
Orr Airtopon, ha "Ceado 11-1111 11 I. It"'t, il C-i, ,,d ('D--I.- r, ,'I',-- .ada p, ,I gLi--ad ... ', '. 1,
hHous do ,Dcopl ...... irlhom. y P, a iu,.ado ,, 1. a iipci! -rft filar, ,it 'Ila (i.t --w do 4m. , :" ; ; E1,11111111- ""I"' 'a- ,a ....... N. A ..... ... I I,, ;, .... ... ..
Coa, I, ot-ftpu,,D El oalliont "la I I I -,,,,dr ,- Ilili" 1111, ,,,, r""'a"un 11 -111-1 11.1'li- I
If ,,, D,,i, bomb.,. de-pal- C-1 11 1 1',,ral-6, Do- iro- &I e,.. 1,,:,,1,,,,1- 302.46 gtials it .1 ".. I d"'i 1 ........... k, de E S P A N A a C U B A
grant C It ,,, a, I, r l:,, ... I ,I, d, ,al ,.,I. fmAi ;,,,:,, ,I- ,,,,,.::' I'D ,I
a' it, I eipr ,- ,,-,. -:,,rhro,(.It1 I-, i.:,,'-, L'- '11DAN Ii- ,-- 2401 Intel,'
norfi. crouidall ,,, ilp ,or ,f ,, '.io i ,,,,o Fr r h a ,- Canif it, fits Bir. no, I ,I, .
' d it """ ". "I"" do "' "' "' I ... ta lot ... I.," .- ..;,"If", ...... 1, Ii', "' 111 1111 ,
all 11 till'. ADD a-r. "" ,,;., I- - : .... to naIr,;',r_" Co ;,I-.,, 1,,,, di., in. lia all '11.1.111 "L'1111111tl' Illi I ill" ... i, ,! ;:, ,a ,).,,I,,% dc hah- ,i fl.".., pil, D I R E C T O .,
rho tl-AIili, :,41"1 ,." li l'il' of ""' ,to ... r tons qLI1 ,nor,,oirL -i-,lin "L."u,"'ll.- 'III """ or I- BI-r- li),i,, (Illi-D, our 11 lkloolo' 11 .... r d,,Li d,- ,'- _-II.- ,11, I
119" -to "Ar P '; I" mordn of ... ...... -Ao, ,,, ".. 'till I 'ILI." do) Bro"'' 'I
-doo .I. ho'llba, a,6mIC- 'I u-if ..... m- of ,I.t,,, do 1111- or ,-.a,, or N,. ,st"PtIt"I'll1h 'to' flip'l-fla en I N I ,SEI,- El P-ld- .,q.- DQdl .-., q., -,. Wi .0dr, or, M f PcIr I ,,,,, ;I liri"a lo.1--i" I'.,- ilit, I I, I % :!, N "Plao, d-t-F: Is dri pel-l- I. ,,I .L.I I 1 ol el lujoso Y rapido :'-Q)-_,
i ,-s hallago, do to-DID, ,I,,,. 'al'a I Ati; ..... ," oi,- f"I'l,- II-oc ... a, I 1, ,,, I I a I -1i., 1-1 I,- I 1.
N, d's- ni, -ra'- ,I I., I- of I 111-o itol-ole- 1: q -, ,,,,,,,d,, a our so -,fi, ,lit-Li, ,,.,,
rr. dl tFrritorio dr In, Elad- I ,i- -,, "u'r,"'.erso.'lathopia d-iini inas. rtilir ehii -1- I- NtAic-I rk .,,, I, ,,,,,,,, ajol, C,.I, ,,;-ud.,,a ,,, ,- , ,,,, "S"llarl" "I la., 1FC.cIiIF h. ,114"- Lo ,."a P'It.- I" ..,,,m
Iiav. y,%-rs lum-'a .... I'low I, ,,;e fill par.',lemp- v redoCuln mr.s ric. L511 11.1i. -1. .'o Iolfia- 1 ,, .1ili alac as Cap 1,- 'p, ,qu, ,a) ullanpi film, ,,I CIII1,111 111111 Ll "'a "I" L I ell 'to
.1. I derittrin li. 1,11allil"I 1161"I'llies ',if 1 z
I'll" ;', lald no -oo,. .17orlils ,*.d,.-a,1,,a, uIr.5 El n.". 'Istern. d, d, .up III -!" il I lociad1iiia oil Filipma, 1rIl'1'm1dsa,.FIad, kr, ,,,.,, , a ,1,,, "SILV ER ST AR "
an. ,J c .,le pim.r. 1 I "
, 1. "el"l, Pro. pin W Llal.n q- 1--lan ... It'a, alit la n- H, ,, ,,I I, h am I me". ,a o ,
_, or If wo lp! -nte aire acondicionado.
Do tiome .I. -life mAniual ut'lii- """rl 'ralci ,-, ;"",i,,-"c e" ,i"'t I- 1.1", 'to, Jos C.'al'afl,"!. -Hii ,ndristlsllh air thic
of .."', do Daiiar '. m'.1mocI,!pn ,,, cinlitoo ]a brIld R-Iula de Id, Vi"Ips C ,. !,,., nocnbl- d, C.10 I ltjlmc
to 1.1 or a, y hac ,C a Ill.: -, a, la Univesoll id cl, F. LDP ra
11"Ll'"'s S '?, rs 'I dcE'B U, 1,.,,,,.i a ,,sla d 1-un pais conol-!r la in.
les". .1 a, do Cie. ',' ',',',"',',':"'I.n'.'Ir.ccion dr 500 vivienclaa on "Ill I F If im Im ml ulg.do this .
o '.'" a ... u pi. I ,in FC .I a ur d.cpCndi, nf]l. amn- --h.w. nc. Scilida de:
In, Submarines hubicran dtW it "' Cioglia (file iS inetodo do potful a es Santander .cI. Pin o ", ,a jencip- b.slaric Do,- ...... I r 1, I,- Ila, I .1bligiii 1. I, I.e. ".1.
Ulm, mup, t I I z I, do la m1wi'Dil-o-I Par CD-.
1. .bior,66-diel I off de t.da, I., cos- ,,,. cutubuiramos 9 ,,ad, L, 11 1 1 a "'o" "" a I do ,iur 1,lic- C.Ill. ,i SANTANDER. .Clube. (SED L ,. ,a -1 -stoll.a. en a "s "Clas cona '
JaInado otita "" as m E "' "' '*'('PC falta' poiceles granites, colnenzo Ministio do Tiabajo !,a encurnei- -.11- "So
Es casa sa ida quo modern _'j. timlc. y ,ol.r.n. r!. If , il legiu, hiiiianos. SID Cl' I: s I ,
ucir cuantas born bas atom pit, cun log tirades Y Can la p.1- 'do .1 luslitfit. N.ci...l do Iii k I,, dol -fell... -.fidj6 Fil ,J ,,k,,dC,,, P-de kidolr no
- 11 Ill- mleden dar Cl1ras ot. P C's. j$ do P-m"'!,e,,n mr. dc la m.... Nato Out, 1. pirlau- vIllid. 1. C-st-cep3m de 5W C.- ,-- -; patina aplo-, al -er ..ta ma so drpw- G IJ O N VI G 0
cesitamus pars. una guerra. lika ri a. ro CrcCI% firmern-re I., 1. to m17'_. ; a se f.bIC.Cd.a, A tri C,'.q C.-l- imple. j ra le Salta loss eilida Y naturallsiona. en est. -intal, eme haiarki. de -, 1, ,D ritsloyi. ni.conocar. a fando su mcntos mec racos y cuinti.s utraj
La,,pnW que se pala ii vorle pmtar dc la cartagoriageonconica mastmod-, I-h Par I& libert.d. Fin"Im"Inlid.1, ,.nl,,, C.- ,c -cess I ,a D- Diciennbre 4. Diclembre S.
u -. do I -relloicues g ,. I,-, q a, "' estm on.- s. IF _It a buacarlas .1 -o-jr.
Desde W jico est itill. C-al. ouoq.o.1,.S Coach-, w. deal, d d le I. r '
do ""' th u If lead". el L.a na.den- 'It., cl ,, l- G.Merno., grifran Itri I u, 1- p.a- in- Islegada a la Habcma: Dic. 16.
I tra.,dn.Ij. Y ]a venta no so haev -a I ,,.I,.,, L ,'.,'i',',,c !,;',d,',"'.,,in, Ili, set .-.,; ,,r,1. Vna rallim, quo pace on huci dr 1, .1.1 ,DDILI ISDne, rac I, a,--l.g. Ell,
esper- M,,c6o priffint h ... CL ... ...... on .,I, orlll, kt.-'go onti, pali, lo, pir I ,:I
Los m odernos sicofantes Supers a Wallis to., afios to reelludado MALIAr4 9"ot'"u"" O"t"b" : "i'" "! I o dra C11111111' -1 "It nll, I, il 111
p.r. 1- Most., el ,SFII -El ,,c,,,. of, Lsta, ki ubl. I. L .i -', pl I'SILI I n,- a uCa a P- ,
- .11KIIII, iot-p._ Prloui. lia 'ILI" 111FP'll III' lrl.:; Ilr"
Iss "f ... d.d.i :, I., qi'. I I ... ... ii ... .... I "PASAIES Dt LLAMADA
Armqu, - I-I diT dr. I- D,- .... .. C.d. Do C-L , , ,.I,-,. It..". ,I f, DCDW dC ...... ,, I I'D I Ji I I I'll
Ill ,1,,. I,-, 1;, -ri-ld.., I,- a,--d,, ,.I I ...... .. I ."I it It""' .' -.", ,,,.-
If Da po,'I" I r ,-.l- 3 It, 1. P- louadDil. I;:d, C" J"P-I- ... P-, ....... im
Por Mario Ancona Ponce pe', a ... i, If ,,.,,;id .. ....... I;i Day- d, 'its g lhli:,F Es D .Igo -ti-it., 'i. .' I
s [O'pl I'IiiiL 1111,1111I;11 Ill till Mls-Z-1 11-11, I .-D Cap- x.S.J. ... thurn. fillpf.. IstUdlIt ;1IIl1lI;U1dI1 tilt,, M-1.0 ril m" desde $180.00 en la inica clase.
E-"Ii!,.,Ipn. lil,".,, ,',,,"i, I. ,aIIA ,,, 1,11 TolF., ,ml,,dr,,6Im-1. Is I Iil- le'-dall". i;,ph. k ', ,t qWr In :111-IIIIii'l 11 N, It p.dId,, ,,plI,;lr ,,I, ,I I III,, .. A)RID ,,,W 1h,,- L E I -- D,,--,- 'C. 'n't" '. Dalloll, -b 11 11 l tl"P,,", ,",,",: ,' ',s,.', IfiII, Lit ,i" it 11111.1 11-11- 11-1.1. El ..... .. ... id,- 135,15" D" fl ) ,,, S, "N'_'! '11", 11- 1111it r'll" i; Orn" ', I ,lol ,j,,,,,.,;:,,",' ,,:, ,Ir ,d,,, z l., 1 ,: n III nirlyo! 1 evtdai. 140S ocuerg. exuld, 11 A V.,CuIa I. ,irel't J I,- dr oh"o I- 'all" ;,:'111 '. 1, I a3e., P-t lot) _-.,ii- .,., ,,;I, ". Edo, .I, I 1,
'. :" D.. ... ,;: N1 i ISLI. If" '. ,a. I. .' I.,, I" 'I I 'qk 'It I -:i I -n ESPANA por cable
as -11,1 ,I";.-aladi. v, ll mlll - 111 : C, ,: In
liticept.cial rill" 1, and"Sp -n ,a el rue, urpl .... do III hull,_ m' 't- 1- I 1-11,11ilL11' ,,!;, D .D;i '.. "Itt"i't-, )", ., d- ,, ,I', pl:;F.i lolr
",[ad. ii'D "'and. ,I -gen no a 'r,,r,,,,,,11 11 -ii-I I ___ --
P'i F. .NJ, or,
,Ft. i .,",aiF I j D)W !n fi '.Ij'r tri- d" a ii ;m- l"I"la'I" I 1 !,, ; ..' ,,, ,,1 ,-at,, 1,hi111I- -, ,I ....... n ., I .. I 11 -, i ,p', 'I, t',il, , '. --' C Or:la ae:C0.
i" I .'. III, t ,r, r I,, I ,,, Sa I it, I ,, at I I I ;, I'.. l'- f- .. 1 ; "a ,', ',',
on. d 1_1 I I ,,, I: _. ; Aj,,T!I- J= P5-,,;=. c, rt
,F.mgrab;iDd;,'xrandcza ris- das PII I, a ,11,1111,11 ljori!to '%", "- ,,, , ,., 1,,d" rl I 141.1,621 p,,,,talL h. distlb.id. 1. ,,, ,,:!""'.7, ri ,, ,NI
nal p c ,.a, ote. In p full- rIa a 11 1: IL; r, 11 ,,,, ,' ',,', I I I
rin D front, 6, do la ,allr' qu, -ii ,!- '%]I" "' I I '
Eran -.ia 1_ Mi" i .... Oon femrnlna en %at larri gsistomial ,,,
irlas clur 'estaban a] ,da on rI plitoo ,It- 'I' F'il,,,,,I,;I ........ I 'no
Admonistracoin. P AN ANDER -itrr, ISM, i _j,, t ,.,,,;I 1, , a, I!,' a' F I 4i
il 'a 1'. r ;li't', V-',' '6 ,I, ". 'rollb"a", ITP ."; [ Road, t. 1. .-ii-tir finals PAB ELLO N A B O N ,4 & CO .
ant', Sri pr.ycecion so te'"al"'a" '; I f -'P. If, Fnf, ",-i J)" .1z.- -, of P-In-i ,1 do -11 1: '.11
par has siclo.; dr-dr III Hislarle ma- .sit rnidia !a K-1darl chl-. rohtilria? I ritali-I--l" ,-,l1o, In ,., I 'r o":', ,o.,""''-',,p",, rl' I OTEILLY 208. M 3 3 3 a
, 00 I'll, 1 ,i, "" , wr u ,I,- -- L ; '' ,I, r 1; it, 'H aH,, a t I L- I
ravillosa hama nuettirs dim. in-, In., o-' obi-lor, or, Lral- ; a I Il
T-bDan ,n A .' I, ,a -- ..... .. tl-l -,-- ''it, I
,
I V I a.(, in a ,io d, ,.i, p,,,:, !I, ,I,. I ,,,:,,,.,A",; )l ........ _,"'. I ; I r
me, 1. ,lr,61 C. an d, cmrrrs, : I'L: o ,as 00' -5 i;lldadl Pad,,,. *aad ...... 5 or .,an Ina., ::", ,r',d,- ,,, I., I '.'ri _4 ", I P ";%, ,,, r:,.II-I,,ri,: ,,,.. ,.,V ,
I 'anlodr nor,, rhap-tar- -,Jo- nit ,. III net ... 6 -."41' ..0- I ''it d" ""'Oto La- ,,;,,,, -- na-le, ,I,,, , ,lr--,tir, C, Fl ,,,- I P 1! U F B E L 0 S I
'i .D ", Per .. I ,i 1 1, il,, it, I I i "I I .r I., -n,0,I ,-rliic I -D-r- -- I
- 2-t- p- 'I'll,.,; a ;""51T
-s do I.d., his ,irlud- ,cal- , I ", "' a ", r r'i a "t
can do aq.,II-s ,Joe ade.la- I,-- rl , to- li ;, 1, ,C, n dr,,, 9r,1,PA I ""' "" or n-, ,I ""' s ...... .... "' .
-a I- Cc lot .6 'a n on lndoo"' 11.1- el'a 't-I., ,i !- "" I.-o or 1, 11tal ,rtliri .1 I
area QLIC estan fuel I c In, "'a- lmrl%, ,, _,, ,,, vll,, ._r, ,or .la p- qur Ili ... I,,, p, .
-a Ilacics un u 'at". Y C .a ul "t I 14, -.olat .11-11- coler- I
I y arrepacten mnif as q no I C I , tal ., p
dos a [a cabeu d c una ca, ,.mcl.dl maoquista. Per ii oalu he, In .C I,
arventan .art dcstina y can .lizan s cOmO D, ... pre. 1. stalaCelat, -0- pala in-lidos par ma .
La on Se retra.zari. [a Feria Ile Abil dir 95 I'Aalks
r ;,, tl.pc el. : [a Jumt. dwribit.
des nvolvirriento, con JOS metur2. vidia c los impugna orcs, 'b .,' : So' 1.11gog.em's Con C, '. d on p- de, r
q Ile Se Ctro hire, ad. .bill
firs tr.fu .... y defituricho, F.71:1.5 'uter grandeza So estrell. end heitar nuevamento caches p.
da,10 flaciuma humans. Son mo- 1, 11n.1r..1,, ,,,,IJd.diPo I.m- lue ACnlamleml. ,polulsou para que III r',', iidos. r I .
de nos gicotantes. as too as c son ii ,en ,,, F.r'2 de Alat, sea rot ... ad. I 9.-: in
No vay, a pens:rgecr Cumbrar log Ilamos Defiant a as nos dias a fin de true puedan prescgn [ Enjambre do grills en Puefto Real I
.Ctit.d a.,. q eme' mountains, iizt egrarkm slempri, par : tai-I. once ,.bles q.. h.O obtemi 1 PUERTO REAL (Cidiv. I SEI, I
is c ..U."4 LA MEJOR
nt o art- Vercladerog enj:rnbres do grill(5 in-j
son ups soborbla niefis error.. do .q.ell.S. ; al propme, Nobel y .visitaran a Es. I
'a" citin clesdo It- iinns
"' Es que asf Como en is naturaleza I pafia a fines de abril dvaden esr. p b
un incurable envidia Y un. .fer! no hay do gilltas de afua iguales 1 121, asaltindolo todo; mosas. doimi-,
miaz. idealiz.66n del arquetipo, Its- Ix d ,ferenct fron entre as hombre; So kgraiduari do aviado- O- i
ce for sa 961o on ignorentes a froo.- plarkarzkofia, Lorics. Zaguanes, Verit.m. ,all, ', far
oBasado an 12 c6l.bro I es inn,,,bfc. W if m. 019 ,OcbtS as 'I pD':
.. lp g, 'n If e r gar,. Lkcg6 a Madrid la sefiorita !dines, etc., Y par musical (RO N K A DEPO RTIV A ./.. I
-a cer 0 blo on centre m.3'
mo ,e p"' fia que 3 tiene oi, I
Ila If I le pl ,,11,, 'C"C par 1(lociertos. do ID,,,atCF1
I! : on6,e: y .,rd.si h.b';f, men'o, dm 111111_it"121 I r. di, Lucia i .
I C S'lle""es des: ""I_ '. humbres. Pit vyl .,,,I D,,., Muchos de Islas grillox -,,, ronj
Crol 6 pfhr lo I I ,! a gi !":"(]",I. Ill .1 11"'i I, g..'Jo."'. via .
ar Como I neecsjch I io lips
ifial del hombre , :, .,. ('fell 1aokurJrVmr.d.,nr- Fit ILIII eI atrivilnil-nlo d, ,,,, ,I,,;,, .
"d. I ", "a' par ,1,,, ,,,:;,,, ,; 1, ie,
iror 1.1 Vord ',.'; ", 'i' ',i'.,',,,, ,: .:; ,.,,, :.,,Di I r lo: ... ...... u- Yj -.- ,o- I" I"ll"a, -l". I- .
da an ,,I 6 or it, ,ft igol- ,Nli. '. ,, ,. ,.',r- ... 1, Pit, ,: :_ ,, 4. ...... Do. 111- 11 I r, lh I .
in,,, I iD,,,uqI, ,-,, d I ......... III,. I,,., I,; ... i, I'lill
.,a padein"u joi :. I ...... 5- ,,i ri" pla,: ',:: .': ':;,: -, ,'. 1 I';:7 L:'! ':" ::"T'1'" ............. .... it
I'manionte. total, es -- 11, "'l- :11 Ill I1.-1'!.,I ...... iwia I ',)I, 1.11,0, al"I"'. ,,. I '.I.
li i .1 IiI.- I t1n i,,,I,,,, ". I". ;:It "I .
,,,I, ,_rup n 'h 11 *'
A 5 I a., encimt S rchslal I 1 il,, irl, Do aii!, ,-L ,i,,, I, 1-11 IL., I- .1", -a 11- .R-l III .1 .,no Irlit ..ri sdl ,it as .
,a tCd,4..C.s qup. .1unribil.d.., p, ., I-_.,.r g 's .-iN ... ", d, ,- "'t "I So "S!", '.-,ndo X. .ndt z I
'I ( .al I rj I : I" a "", it I .: I.-, it wit. ,,, d,, I El Pl-!.idrnIe franci, ,iit, of Sit .
I ',: ,! ,,;g, .n
, ,:: Stand' do do I. og' d-d I I'll I it .-I, ,cp
Walmria" de I ,,,amd.r-,P:Cn y ,.,,,,onlr 11:,11- fl da I illio , ],a ., pr ,p- 0", I SE ,,, ,. to .1s
pro lit h C, idea del l1:..,q.1,, t.rlo- ,I,, p h- 6,1 I l .aor .1"Irbl'., ,a it ib ... PARIS. ,,a, -loal del. .
1 d ln A,%-,;,,, ,,:. ,, _-
I rp"I". "" "' ( ,
,rf- .. a", on ,,, .,-.,-, prillorte. do, librill-I do P.P11 r L""' a
a " to "' "; 7 ,.1, ,,,r,,,,,,,, I ,liL., I p,,, of P",idnc*d, I., : i, .,trial; ,!' a "a,%i.ndT-W1.,p, P;, ", I ,.',, a I, ,a ", I. C I 11
p-,, i. ftilmi-Cion it. re I I
on ,r,,Sp .... b ,, qo, ,,a,- to, a 1, ,-1 ........ ,,a 'I -- ,I', I , ,:_ r, ,,,Clu ..
. ...... .!
d,5,mf,r,., ..,,r,,, 1,6n to' 1.1Ii1FIlr1,i ,a I-Im-I -11ol do liblIN111 de ppl ,do 1F,,,,.,iirqu, ifl, a ,I, o ,,d.dr, ,IL
"I6, .file, fire ,I ... :-; ri ,'! n (,-61 T.,i -,.I. "fir'At F I ., I I I
cimitchioroca que Nluszotln "" 7% I Solils ra a., I I
e "tor',n-"""' ',' 'P.1 ,,, i". ,.a OF ", ,,' ,,, it d it h ', r , I I us a,"- I, -t-tri.a" d" I .1 I ,It .
h I ftii in ,- .,r ,F ,,_ r,!avoor, do Ir, ,,,, -R, .
on isterico. P. ts of "It"', J.". de I gi-n- F "Ifig-illo N;,da mnrF, que "' C. I- ,I ... .... 11 Af .
... ).nF dr Jib,) ,,, "a a pI*aflu' franil-.7'anti-c rlla,. a 1 ,a
,,or, ,,, Al,.y In It pa,,,d,. afi.. .to, 1,rga- r ., I
Desde Inglaterra I jorlearrus puestos pars, jimetes y hcs r zprf' I
. I caballos ospanal" I ,:t.,,.r,. fte on ,0 ... I- 61 I
I s E' I N H. I
. ED uIll Inas rompe(enrlaF NO' AuJ .,amd. pI,'a It q'o'Cor", P. -d- I
clebraths ,,, Iwo. 0 ecoupo d, ,i, fCiIlt6 p-1 .
I or Im, ma iii ,"-, _'31,;I'l
La popularidad de Eisenhower '4 %'vaba Jos r5paho es 'gano los dos .grade ,- .
I orlmoLOS puestos, scgu do do Me lpi'.e.p'."Id ."I.b.r ,, ,I p:-- I pr
offropos de Italia, Sur a y de 1. I -, III mdustrI2 al ma-, r5pI-d,, cl l I I
eit G ran B retarta' fades Unities. Luz dos celeb"', Fta log espifioles 'Quoriam" .: .SaI6n del Autom6vil. I
. on I t Ecuador deslo.r, ... s -bairitur I I
, rum quedaron Ortkner lugar.. IS .del of ,,AgIMA
i luevo.paLintano: of de Picracrud 1 QUITO. Oct. (SED.-Ha Fido near, 't I.
Por Sylvia Short -, I Can omenur ]aS obras do' nu'- breudci Ma- \0
Co.,.rj 1. ld.r del Ecuador
- mano de PancrudD. drid rk: b porter Alarcon Falc6o S,,
LONDRES, .Ct.Ijo, (EPS).- 0 pa .. 91 .
SI to 'i,,Id., P,.,, I- problemax eurip-, Construccion sesonla millonem cle Pe- Idesignaciihi ha sido aprobada Par. if I
Inglis de Is c!Ile pudicravotarc,,_ d S 'gue .... .. no quite I.. .-; S'las Seneid.. L. filme.. del -11. "I bar.. I I .
I., pr6'i"' "C"'n" p I e, I'd.,; of D. con simpaila. dor ecua(oriano a sida : pohidir par I
Its de los Estados Unifies .. Est. a. Coulort, docir III, el gober N v Maria F Iix ad d" 11
da algrina quo el general Divight D bl.jl .
Eisenhower rador Sloven- fin tang. _, p.,ji. egrete 1, ,nd,. L, logur i I Irl. C.una abruma or mayor c or ecuatorlano en Alad-1 11Z I
d leiria li t-6-1- Per darim; on Cl Rvied Unid.. Al C:i,, to I ,]I= rrminc.tc, do [a p,,Il ra do
il. zar laptcaprojifia Pulitica. Is Gran H suit fail viaje d e do I I
,,, ,a spenden Fit ED la. ultirlr, ,I,-,-,o1, -, I
D-do Col. allme-6 1. ,..P.f,. blement,, I a log,", ,,,,, la do If- I I
. p-idon ilial. grI dCs r_,p.CIlS hall to pa.lodaril, do Ei, ,,, h'i ...... 3 .... 11 11111111 de miel a Acappleo ,, prfsidencia
'i I R pelt. Alarcon bn ,.jj-,. r! ur .
d. ci If I ,ad a, CD I a D'o .,,a .,it uni. L t ,I,.,. .a I- 11"Itie, ,,do condo roast.. ,an I,,,, ,,I., lar,
ir Y an IM" ICUI-1 11 I-- PI-mel-I ,, S11-11-1, 1111,ch-c b,,tiillil. I"'j, ( IVDAD hlFXICQ. .,Il 22 :.,,Qid ... bi,,q,,C I -:- p- .
,
Ilp2fia, .1 gobllo;ldul 1.1,11 iil
I. I a ,. I"'o-o", I- th. lif H ... 0, ". .I -o -%la"' Fill "" I n,.C"- o- del ,5:" do I- d":;.!., '.,,,.
S""o-n. ]--a I .. ..... iiiiii i"Clon"o, hrla ,I g-inti.., I
" 1. ,,, t
... ...... J."'. "'"" I,.,. I., 'fee. I., 7 "'aal'"a."i" , 1.11 I ; ,
kill, SI-n-, ".. r It, ,-1 ila ,,, I.dp "'i' I "" "" ""' I, ,C11" I 1, I 'IN
I llrlr:7 ,'. ,- "'ru'lla, "'le ,sp-in "'a., d, I,- c lipl, 1,
"'"o""' 'i"
11 'I'll, I 1, rsti.,r fit'i'i" 11,,, !!,".,. o- "I ii., Jare, Ne- ha C- ol- iladt 11 ... r1l I pi I I I ,
, ,, I'D. 1-11i'di 1 1 1.11tpi,11:1 Ill ,;I I. .... ... '..1rublic"n. "[". I 1 1 .11, I .1! 1.
TIB"It I I ,'I C( n ...... :1. h1:_-1'd11f'tv 'Pla-, ". i. or,, d, 1. aq-tarlor, S., ,, , I-, I I , :, I .
:;,, I., inp- i- ad- ,,,, I ..... ,, 1'. '. '.. _1, ",.,.,I. I ,-,, ,I,,, I- ,rd;,,,a "I ,,,-un.iidad del j.,,r,-a "' ,,I barra-. do i- F; i; ,if. ,or, ad. I I :1 I ", .1
- ,
1-11111- -. till pvhl do "' r i I 1, I i ,
"' I., "' P, a.d r, It I is, I I I
kk ,b r1irld", % i,,, pl ,,is di""i--, "". I ,
sk ,, ql,, 1), .4"'a ... Cal, pill'I o k"i, :, 'd.t D I- 0, 6 ,, ,I,,, 1,11 1- Carl- p,,W l,- I, ,il .11, , ., Z :,- 1. ", ,, I
11,Ndi a r la ot l, 61 , , t -"* ,A-" ,i ,
C ....... ., p-p- I I H", .... I a .... ,,, ". I- I't on -prroaH,, fCo-jI- 6, 1, a Wall .... on, : -1. I : -, ., 1 7 ,,ct ,,, k4 11. -, ,, I I/
lit ""'p.,naot'. hlh,, Ohrr, Prthhe- p-iH, ,:, Ca I ...... I 1 ,_ .
6,I do "I ', c"" la or ,,rl, T I l ... ... .', ,i ,',', I 1,
h, 1"; 2I'a' Ir '' .. '" "i"T" ., ( ,
- 'io,' ',', D :L "" F '!;:,','
,I 51 1 11 ,,, r r, I 'r-a or -1 -_ t _I-a ,,I,, or ,; -- "".,I F--ho-, -i, of Foid., .%I,('i,,.tn, :, ". ;_,",,., pa'a d-glis, or, ii, D""'lad- I I' 11 1 - ,,% -, :
,I Ile a 1, o* -, 1, 1, ha h- b., I-mil-ra murh,, 1, -,- a ,,, ni,,,t,, dri r- flop dr lil np,,),I,,, Fl ,,,,, ,, -i- 1. ;" .; I 11- xk 1_ ," ,a!- I ..
("', 1, D'ri ",
;:, r ,!;,,,,1:,r:J,,, .Fla,_ ... r", I I e., r, 1. I la ,,n,,,,Ir ,,,,,,,, ,. ";. il- CIa-,, a ,,R ...... h,,,, % .,g rn ,,,, .,I.,I.,H r. ,, __ a
. I ;i ""t'i"! "I He FL-lwlp
far ,iIj;- ,,rI F,,,,,h,,,,r, i ,ii pi a I", i it 2 , ,; ; r J,, nalr- rF oh, ,, ,,,,, ,NJ,.( , ,,, i cl;f aI!i,,, ., I "I". d' p"I""17 I
i thlonkaF -,"- I-il, I" ', ,,, --r-ri.r., It". or lo, "'a, ,". .il:,,r- it." ,"..'."a"'"r, MAnRID"R;7,1I-,!*:I, I D. it ,r "r, ,
[,,I'd, r' or !,, P"W"a, 'I. 'J", ,, a ... o"'I'l-, ""' r'nn Go "I a do """ 'f
",.a ,onplo.do c1,'ha;- I'D,, or in -Sri. ,!, I ,I, I 1 11,, 11"I"'Irl "I "' I" o"a TaIr, ha .rom.dr, la p-, '. h, I
-nn ID, Nro, p,,,, notion- Hllh, .,.I, --,8,,J ,,, 1,, I, i, ; !-, ,ala, ha- A-pollo fin me- ,ha not- 9al-cint- D; 1, d, Tl-li "I
....... aS Erumhw, ,r'. Riotittla ru',int, "I po-if. "I 11 11 dl ,,,d, I.- "I'll", "ll, 11 'it 'u ,, "'.., -,- .
, huh. of, 'tan ,t ,,;' ,,n, ,",,',; d hibna. of.eirl Ile ES "' a 1. '-- "t H11-1 V11 Coma en fad us jecciones, el DIARIO DE.* Efte c.'. """it. p"".."I del "'. do 1. ,,,a. ) ""I", ,,, ,I J: IClc ""Ag, -Tsfl. do cl Irocla. D;Ch. or, .. .... t ,r 'o.l..; lz': V LA MARINA agrvs .
"' C' , ,tili, E.scoh. n A-pule.. If I b, I on en tak deparhya los
rer.1 .satill.wer a acoplarits at ple- pit I' a a I I- It ando u a, 'j Un .1,-" y Fe f.iIi,,.,a d, izdiii po chronic
fundo 'cj 'llocrij.,lail, ,C h. Scott- I . ....... acmo refullall-il pood'a '" amoki. par. airar v na Fe. pr of f.m.- plat"'. ,.,I P-1 1.1-t. (3 melares firms y los elements indispensable paro
'do armi hact. or go, air. vuriclia. lui n-o-dr. No .1ast-me. I., I. ,',Co c"" Zllm.umc, p Pro .,CCo Crr.S Irig-es del .". -, r.. :
no, 11 sde que J',apkll D. Roolic-It dolurs pormlecinflem.. p.1fto-as .q.1. I ";",a -tic. Skirad. A kilb.c. ina, -Vr R 0 krirdar a sus lectures las m6s replies, vivaS y Intoc u a' "' a I noroeste de Co. p"c"ll do Figuaras. Srg', 'p DAI. otll- ciancionfes resehas del sector -deportiva. ,
st vo on la Cojo Blanca, y quo !uil notablemente la divoihm or, of Pat. polkcafa ,try, rd.j, ,am n-- on
co;in ido populnrmonte aqLlt Cman a 'r. I ,crA el mill- film"
thin Lobarista. hor de.vi.d. Is at,,,- Congejo Internacional pe.ni'llf, '1953. Eladick Silicaldies, itfe de las p6gincis de sport del
"o rpe.jor Presido, to title his tepid. Cp6m del panorama americ.no y ,a E cloquo ,,d hihli .ddo en
:l polible, train menot interns on of rermilDida Cristiano en "Pella Y an Llen. an pirrimilitts, DIARIO DE LA MARINA, 4unto a. fin brglante gru- I
I Ill Gran l3rdtmon" Es in I Madrid ... to on
51 ga Is I re liblici I if Da to d ,,I c.,t.d. till.] do 1. commij.. cap. fi.1 I PC! de colaboradores, brindo e/ eco informolivo
aphilk:', p Is'l ....... "o, IIZ:1111111 .11orml- .s .Fcolo, dam6liccai. quit, ,a do MADRID, Oft, IS. E. I ik-El Con- LITITA. Oct. ( El, -C,,n qa, Fn I m6s interescinte, m6s justo y rn;s complete del
I I ".." ,lot .r.'r-I _'_ ------. -- __ '. ".). lolem"C'mial 1). ,;. 'I 1111. Cla- 1--orhul so h. clb, .&, ,I I I d, I ---. -
I .1
I
- I I
1,01 I ____1 .
1 h Pilaina 18 Sports DIAR111 DL LA MARINA.-Jueves, 23 tic Ociubre Ile 1952 Spoirts '- . Al. CYX
- -
- I
CONUADO MARRERO CONTRA MIKE. FORNIELLES EN EL JUEGO DE HOY *
__ ------- --- I I I i
. I .
F1 DIA1110 (,it los !)cportes I Silvio es Out i'lltentall (10 11pgar a tercera Pairece dificil que, Or t i z pierda
! i::; .. ... ,:, I
- ... .1.1'..
, I I I. 411dais alegres ,to gran prueba de automovilis'"w
ii q l y iristes. i I .
. I ii: .
.: Przicticamente ya Ilene conseguida la mitad del triurl ail manteI

,; I Go tel, el pitcher que n e ... i nerse lider dcspur s do cubrir las do5 etapa5 mis dificiles de
:, ; I ]a pruclia. Clafificaci6n general de Ins primers 1.697 Kms.
_ :__ , _.- -, ___ __ __ i , _ __ ____
..: Poi -_ ---
. I Eladio Seca(les I I-NIA, -ttibr, 22, IAP Los cl C-1-*', -in ,Ic-- Ion la, pai-ad.
:: I -1 -, ,e,,cl.,,-,, -- del d-:-11. it, Ii .bhiioto,- pitI. tellon., ,1, tithque,
- glio I,~ -- do 9-1i ,c
It,
- ,,, F rnandez fi el
! I I _, ,,1,, _'.4P",cq'I. El 111n, Til, I
.1 I I cc,,--d- ,I
r ,li:-orrifia inlo., dc- zilpato. El atoct;-,i lus panialones. El hundirse Is I c-idt,- la e"xr2elcIe '-"- ,i q- In- q .is st, t .. ... I f -1., dcl p.L' poll mida tulille clue gorta hasta las vv3os, do Lin tirimdesesperado. Ca. .1 c-,1g,,,i I] pilmo ,hit, a, .1 .me --h,, po, -falti do -go.. DrsI. t li f O'_ -,,,ps 116, de pasar por Tioccipalpa, lPer-_ .1 , I l.." ]it alegla. So si odus Ins pit, hel ,i clur on medio do ILL pasicin to a I I -- d. -tll 'A I, I I ,_1 ... q., del., 6 licra,"
ad I ihoorb r1o Pirro, ac'en
11"'do , otlla Luancit, y set., do Lin camp-h;.I,- cle jCuba tienon las bases IlemIs 11 C--.,ii! ,,,,,p.n,,,, 1- -, .ca I _,l'.1
I 11 I at plop, mp ,, atiota t'nit" iln oil 'UIntau-,, In quo cualcluier lance adverse .- I .
E -ulo adrm 1, lo-d, t.mboi. lue "ectido Wr el 5orohe,
I
O',
Ilay ,1, '11' asl')idl centonares inucle manclat iJ olfw1no ht Ventria f1jacia on Iii pi- .'oi gth.dCil abl.111. de, LnI- P"' 1-9- I 1"9" 'It Co, i) ,.", I cL,11 '.0"'ll n"Icho. 'lur -n bion, carre a, tapas v -I, decir I;e- A-Fa I, crunisa clue la torcera
zatra, delmn vruiz ulgo asi como si Ins stands se le I 11 tt, giso.d. 1, m,,.d J, 1 -. ,. c ,,,pa ,,-aiilla mas dura_ anadicrido cue
--- sal imponderables d ", ". ,I", onoto que el r,
,i 1 ,.,n it cl lel"no quv- I 1, a "I""I I ionfiarlo c.stuviesen deplonionelo sobre el coraz6n. Gettel, no. I ,4 1 ,7. ,? ii Ili
1 - P ii I do final dirljgal, ponno. no
. ..... lionwiIiinivnic pucd.; hiftarso v clue. s*m Gettel acluellit nodic picsidio el pimeo ajf!nn con'. li iel viernes, en m1a qaco. ,,iij"--- 1i lit I
,1 i : 9,, no dospici t ,ll rliio-oll ,,it 1h, illultitud",. Una largo y clc (oncellantc sonrisa do optimusmo. I/ 11 a 'It. ,ion.
1. 'ji",_ nr In Us Cu2g_ ...... ,, ,,CIa51.,f1C2rl6n g-eral en Is riapics
, P4"11 in, tl ll das, ,on clur nache st, --- 1 d,,r,,P,,,Ilil .Li,-,,.
, I -1 11, tan clificil cocoa 12 gt c pa-C- sIb" .d.t.tal
F. il 1, "In' I I in im""'it, T
f I III to, 1.1, cl I I I at
,,, It I., ,it ,,, 1 -11. 11, In la 1111 qUe Cor;geitjon.do 1,s angulos do unifourrivi, one- I I I q, it-.. Nuoic-Lurnit, e, Is ,_ do 1,697 kil.'r- I, do -."i ,
;;, lt ln, .1- Lows, un, d, 1, ,ainp-ruil; inas no- ung0s y frente a Lin publivo que listaba orand .". __ uc .I L, corta de lodas. Restilt.d.
, 2 1,5
11h1l'i (tile ho hemlo ,ri t,,i.i.uoinpn la division do voz alta Our rl bitazo Salvador, Gettel Saluda a Los comment .^, I 11 I rr stas dicen cup las re Or- Chi!, .. . 78 14:02
I.; 1) s, 111, et,,F. llrg, la p-tvid,,d on cl fit. -es quo partition -1 1; 11 I f( orinas sob e %ollia de Coln, -'. I d 111:27:4
llictor RodrigurZ. Lou dos stlFiih 11 _11-Y15 J'. .. parne, han indo 6onfirmadi it
I- I 1. I i .; ru 18:32,41
clacli'u; cm I i. .. Ill I I 0 I . . . Inente on esta deficit -sd-fft ,i "'-" P "
o' 'I ; 5 'oI flo, I h., ii-ain's su a, gama par )as u-mbs entrafas. Corim ya lema al I I _",
,,,, F, I "I etaro
,,,, __ f __
Ile 111"ItIol In- oll'Olla,10 In ponlo Ile rmite, cam. In h.b,. ,cil- ,_- i B-dl, i Pru . .
. 1m :1 1.04 clocccla, tv:idt."," L., I ,
eseenarto Irenabal Is velocidad de 1 C!1I._ p,_ '9. '20, '2 I' 4 6
.1 In's nlvlo, fit .. .... pnod" ro'llo", quo call. a escaa lltmoia do 1. pl.nl,. del nc,,.CI- "" ,, I,', -.,I,5. __ I . I
no"' t It I 11 g I .p.,u, d u',.' 'vi,,a '. ,' H I'll,1- Cml, . 20:09:33-15
.1 I % I 11 I I A. sccol"",Ipr". . :28:011.11
,1,,,r, I, ,, ,,, toc. kin, It so, III ...... .. uan- Min, se I-vo on itcli on so posture predilecta: to _: 1: 11 ..' Irr.lq.c .. 1, roulest6 tic .. ,I "e. r I, . 20:20-04,2 5
'I ko", 11 ilida, al hola ,a mann pucta In to vin. ** ,. '. D .ep". "' : ,21:15:38,1 5
. I 4 Ioulf- hot ;;!".A, :. o , I "I on ".,a ... ;or,(, ),i M, I r momnon,
- .. I Ortir desplaz6 a] punto
Ili illl I I I'll I I ,in P-111iU, tittl 011-115, 1-Mo ,I, to,. ,,Ia i ... I .. ...... t.il. Gruel .1 calan poncho ]To,-- 1 I r, I~ ,on dne ld rrs, C, 'aa'cit '
- i, Imera ciapa. q, era 'no C. .. ,; Pc
alto, on pocn ;I: I unitcha I - 11132311211
IM" I ,Ivj;, o1w, 1 .. ...... o"inaw", In qu, ;,I l, Ill ton unit 1), I,,ti on p- I- 11 '' 1 ,; I 1 ... I r" C.Fits .... do es. ,e ,,'.too on Tince Forrando. Peru . 22:I2:31 3.5
'co-noa roil", 'Ir ,olus',-no lo'o -, I) Pon I, I oil, -hoi o--ollanchl In thavor -1-dad do I I palpa sin consecuencia'. "'g""' a (_ ""'I. ""
us del Jeeira C-o In ,do hl.gar-. atin. ItIctimi'. Perfi . 22:12:29,4
do 'j" L-i- to 'I", ". fo'Ll"liol ,,h qu, fuhnoo- q "" u coul, -pa, F.1 61timn nut III logic, ,Sit% 1, G-ia no torde llegar a lercern b- v -ulta out is manns de Lou Klein. en el .rxio Imil vig6simosegur Jiig . 22:14:47
a -, .I ; ;I, i- So pi-I ,,,I., ,I it It ,,, C"ttl a _p 1;- do Willie, Mu imcla. q., oil, I ort do a ... he ,mr, .Ilalamn, y Hablicil. SHVII, ,,tahct en sexuralos y trzt6 de &vanxisr apirtiVerhanido on toque tic queode innoruaroo-on I& f,,;arolnDc lint Cas- Fero _w
Is ,,, I : ,;,n mwl; ....... it ri-Ov, ,%it- wilts ki i, limit una Inic. fact 1, [,,-I It coritrild. a Iiis gall a, &.1 )a. -,rifflo do Fermin Guerra. El umpir, Ra6l Auto olnieri-a el lance antes de. decision, ,I out. Eisner. Peru : Z2:37:28'53"5 bu a ,; ,:. I'llo, I, :I, :, on c i 22:20:21
d ',I- An p-ocm-vi n 0 ,,I, In, It 'aropol'o !&I, ,1,,,,,c "'Joi-I., g "1 I ,. 23:10:54.4 5
I I Pe- hid Lma ,I,,,- ante, ,I, quo I.so, ruibi. -did. Is T, Fernand- Chile
I t,"i'a lonquhilnewt. ;; llci ,,jwma N Mli ,,p,,;,- ,I lIft fieldor d, I (',,nfucg.s arept- la ho tic' ya J,,,11, Jl ion p".rups- .1 'on" """ Iornejo, Perl L ' 23:15:2511
ho ,I ,-hlio del 'O'c"i. I., io.lhliris do a ,oo- Ciettel hahnit aboriclomicho su position y cam do de abajo en dos oportim idildes, el "spertoop io'uqt F: Crafntler. Chile . 23:49:30.1 I5
Ito ,I rit ,. I- ojo, ,in III illo. el k-tin mi scroe-o. .1 in tol%'5' ' d jajic prier. ol.-iS Dilrillit. PirG . . 23:5 24. 15
1, I 1. ..hlu%' eril 23:10.55 S
... U.N despinc- tinigoa ill bariv. He u equip !,' ',',', ,"'d
IS ll, INI Ulo, on calima. Dopues so culin ill lo I ill ...... roi y mumIras, tic a c a ro- 1:1 -pp . -21.13 5
donde lo.s -loipairos empezarrin a felicitarli, a H abano derrot6 a los Tigres de'l M arianao 5x3 III, bla 1,ra,.1I1,11b12 a L,,cC Lm,,r.,.T r1i, .,fl I 22,16:39, 9.315.
I c.tcgab. Il .,not,,. I or" 'a. Leila olumna de I
otiou'a l','lla v at tioropf; quo ahandonalia I., pl., I V-dugo Chile _tivintion que it -:gtibato. le h.b1,d r le-ritab. .11ii, que Hall a
of, it i, Ua pionitwiando unit ma-in ,-]a in- clue el (-(hba s,,b;e los hombros. Sin color III ,.,, dcuiiment de'llo,
ne
ma- oil Lada miclofono que emontraba a su p;,so. rcu, luiturahn"Ilt, Julia Morno se acredit6 stj cuarta la temporada aunque trabaj6 corno TC cunva corradisima sali a] tomar Una ,,i,
Yo I o I I on quo Jack Dcmpso hava sido ,,up, I i- victoria consecutive de 6 Item de I.; nC8111.1tadlos del tennis
a J oc Lo- In roolit quo ,, iclacionaia con et ho- -o y de)6 el desafio con dcsventaja, ya quc cedi6 paso a on emergence y en ese acto I 5 p's'a do5 tres vuellas de campima,
Gettel, ,oho the giah pitcher, Is alleta ale- let I o sallemici ilelms fil Y el c0lilltito Puble-_ GUAYAQ' oc' '_ u&

. to. La polvoreda era tan dense que'silluscloar de I.Ti., as 11 'IM. -'
.c.. L- do, gig.ru,, peg.ban hotit ,I ,xt,,.,,in,,,. gre. Contrast so deonvollina con )a tristeca de Rujos asurnuiron cl mando. Marrero lanzari esta noche contra el Marianao. varies coaches pwaron sin rer a de; d, I,- 111le IdX
dm.l"P',T ,_6 %.I.. Io. d I
ot cclad de dar a puntilla. La fuzol tic Dempsey, eso Is' C ". h 't' 'u' = rl 'inoontenibles l!uando %oian to upoitu- otrQs professionals del baseball que cuando salen a] It
I torterro cayman corno si soportaran en el eSpLnazo T- -- icn,:, d ah. ,.i s fre: te s6Ic,.1.,r,,p,,,Iar," on golpe 5.h dela ,, .' cl..g.'..rdle d'- X l uador. par 7-5. 9-6or 6-1.
st, piovocaba on fen6meno do c mail to ..... *dec': 1. posocla cjuz do hi peor penitencia. Ya Ite dicho 'I" ,iooroa, vih Par RENE MOLINA c.-ou Adrian poncho at zor. 5., n ,a, I go on enderecar el co-' Wladinur Lerque, d Em2dor, vmder ,trenmv. La fuloa de Joo L.Lo, ,at. ".. ---:I, as -; no a Harry Fa -citill. de Columbia. par
.e,.n .0 %-,- T,;- del "I'll- no Workman. despues que elt ehe De las C.Lons. Tanta las Ca- cc
,ae:p _rhiada ,I so tIorseurs ch I _'
urla .., a... La rmra- dos ,oces ef toque. pera noy "';' er orrot ver, '_Y Luis A .I&. di
al comenzar est- onprLsoones de hoyi q.e If'- ,iii -, no. _torocia td .a.'. urrom Ch ou
,a _nso e de Cluqu .in.1,,"r',,', ,'i heareal ut 'I" ". a
t r at onemigo era atro lipo do fin Ia. Ej a Una f ciencia nado tivru! que ver con la alegr a en has de- Ild_ and. Ile I- R.j.,i cibligo tiiba)., til ,a, an coh I ,.Pe buin f i Us. I. 1.
, f.e lod I to el b OLI-s I C
on elada. s, riibc 1, pilvadoia Jack Drrhpsr Coandn estamos presenciando un desafio ona:- El pleit., q- I, poede ca- zurd. Cia-co Lou ..a q.e on right qoe trill. ban '. t el Pc_,no C rc Iall erc11.1,.y Is-,a Joe a del PerfL, par 11-1, 04
. Lin ampeon islogie. Joe Louis fue entre las paiale- portes. ciln- a, ortmoi do carbon, aunque stiuo on seguncia a Dandridge.. Arics ner, realfa, ,!. o I
de res It., b1!l!.,Ic. pi's to" tic. -,I, polo ,pre ...... ..... ,monlo -1. a,,pilaba a cue Zabisla i arridentes cherim, '-;y
do pol.ta ,.,..a 0 moment crucial tol"z"" con crres 6 a3inuill me Jugs a
las on negio ti:sto Elleriollcit Kid Chocolate fue el o Is on 1. trm h_ cs,._ torque it. u, IS Tty lw
do la cur% a A bateddor emergent quo poedcc, oa' n 't"""na q ( Ci U e -ri dableli. .chnoodlAyslaT Ill,,,,,ntI -- ri,,,,, so, 1,; no. b ibri a Is
ealzado guantes jamai. ic, ., I trin'er : u e ,adn iie ..ed 'u I, do Chile, contra Humb rt y Lv
negm rm, alje I que uiv d y a '_ bU.n Ion 'I'll CQM 5 ludo-transfi- ,c, IrnI.e.,a,.I,, as r"
voitir Una --ta on triumfo. I. I. 1,;.-.p g-ri el ii-junf.. A del cianna- .z e
compirrodernha SU ma, In
- ,i. hz"ron %ar- P" ric, a B- I chr it timmi, en Are- quer; v Morales y Olmedo. del print.
Irrupoiatento poi 1,i forma on quo ,,, pe onciipitl, -,- i ,n,,s quo ,y closures de ipunier ,,, a 1. It pilot. Mike Gcmtalr 11itroo ,a, lloloseVremr
hotel. f, 'i", 1, I ,,, I~ o-'s -9",Y'n j'o',". a ,J q d cendi6 de su maquin. contra le- y G6meL de Ectlador,
ato For I'll- ,,I oil',aie" or, np un jo-in III o unPic
S:eo pz, nor no intriesocto -por k' o I,, I
ofirmto la -p,,r- I di.d. S, Is j.g.d., t-to -In 'ji " f- local' P'. n!- "'I b I oil I' H X,' ro, ,,, it,
mail "I ,,, ,rc, - nou, IIIII, on"TImo ic'.1 ,,,!,,, ,b,,,,,,,ion- 6 toma ,1, la I I-,,,, ,in -h-1, I -1 1;1 do 'a r o, mrtclalci def, ,a or so ) It _Ir,_ I
pc Iitcs -os i I ,, ,,a coincide c:on la ,at .b,-,- ,_i,,J, -,I- ,o ....... ;.,w 'a .. For ,to ,I eturigiscro. If--I
airtIt" 'I 'I ,,, ,,, u 1, ,, tic a Lin
P!,! a I I I .1 I'll r- .olantaine- Corno n.chando a %kil- y a Bas
It En "'"'o-at' "' in ,A 1,, ,I I ,i y dopa .... ... con ,I quo ,i mii, ,, t "I I 1. . I g", r, d'. hi omprocal, -1 ,l sz,, li-, i,,:n, .so ,I .n.d. ,I
"r, lv q., ,-,ta jugindo In La Ilaban 1'. svio ,Icspr I E
-,, ,I, on -ono intlitunpido. Taydiia q:
p"sem"I., -n .,I umbo,',( &I ,lot, (irniu, ,,. on o1gunits ,,guvi- ,,, 6 1"]; ,,',,;tri ,, ,I 2; I ,in. in I
1 I I, "'' ... a, A ,.o ,,,,,,, -, ol'o lo,,l 'It i "'it':- Iq Io Amol., ,r III ... lo. port,
".7."'," o it'. '' ", pa'ado 'I LAI
,,cg,, ,I hatI st, It-- or ', a MV P"' Fomrtal norgo-, pa,, -1,5. y awn'
p, I, h, q'i, ,I, 'hol 'I't A"Ll''.. M, i I- ;, (.111, : oi, ;, ;.] ;,I'll !, "' ,-r),(11, ai "I'll, co"t,,"ill i L - ,, 11 "I 7. 1; I "'b", ,-. son co.od, lllilili- ,, t ps emutoi [h- Bosse, P I Z A R R A .
11"'I '4 'if, 1, 1, vl- gin, i, irgal FA ,j-, It oagalo, ,,],,,,. ,1, .1.1 I'll "I "'o 'I 5'-.; -! ), ,"."" on on'.1", "k- ca i[ P' d "' qm ,, ;, h; nIc-;o,, d, J o Ph"lli
qur',1 ,; ,"'"1 I o it.lb"j" 6,lr I( ,-,,)I,,,. o do, .robiPri" Ra ,' a "' tr'"s I I
niso 'It I , ,, !,,. I M at on,
, '"" ,A, III ,in -11 , o c, no ,cl- o-on ,I bate I "' I i r, '. "I' 'I, "c' I 'o M ,I ,onl- -hr, ., Sts ... do I _,,,m,, T-dida, lov. ,oi.
TIlInIi-' I .' ,,,, ,J-,f,,. ol At- l"'ad ..... l," .'g, 1:1 qu, I"antat on p-11 -1 ,i, d I .- I : 11imo I,, 11 --,rito d-ai.o '" hall un r,,[(,taz,, & hit I oreltod. 0 A
. I I 'j _:, or 'i. I '"_,: Io ,,,,,. n ,,,.(, ,,,,,, di. 11,go, I
11 h;lco -I , emoso .1 1 1;. "" O"o UFh,, -hr, onti but. ve.- I
I'lloll; I I ,:'I,;,it, It,':' 1 : 1 n".";% vI , o;-ta our, lot go d- It- quid I I 1'r, 1 11 1, I r i .It. a Is "'o& "' I n,
- g ih ,,,(, :- I',)"", i,;:rl ,' I,!, 'coll 11
]I, .11-1_1111, Ila p,.ntn. So ;IfI,,,,i in l 11 0, 11, 1,11o "_i: cloN pildora pas. ,oilbando p.rl
'i , d, it mr 4 n I "- ,,I' ... .'.' 1. ,j. to- 'i -- I -- sh-t e critern. I t I
,,, n ,, ro ".Il', n it 1 ... ... :, III .,,:" ,, , ,,,,,. Gitrht o""An". ,n ]of! .and. .p.,I.mdad do ....I
"'a I .:! I '; I izilelo arul (it, ,1, poneilmv a hAxar -tora cle-n- 1 5
1, n:,Id, (;'. "I '. ,11". ;I : '111,11;, A ', 'i -ud;,- h 'ii", '' i" "': FI:, ,:- '-_- I .1- I d.s In I,
I I 'I u.de tocl,, ,,,i,,z,,n quo no to tionmitan la scria do ti l,;, 1 i I [ r, -1 1 0 o- to i, ,,-- tic oil -10goo ]r. I~ a F.1rolm.] y a R.md. Otra ,
un "'I" ,,it I I I It iu. a. tonia In to, ,I. it 1. cat I I- o ii'l ,1 "" i ,,," ,Ioil plit T ci,- I
, n i q.1 Ipo- po:iluo, In qjc II desea on morricom %I ,,r (;', ,,o, ,z I I ; Kiel., '-II'l r .'c, c,, l,' 'loan" ,u-ga Is trl-ga at morn- J;,reensen
I a 0"I I lopillc v rl, ruccinot ,1,,,.b,., ,I Into- ,I ,e hob-, I inea W;-o lott past __1 i .
o. p.gac, ,I -t-- ,too 1. --tiu en he-c rhI h, I 1. s ii J;Li- ld o [, -- ii 1, clict ,ul- ', ,i -tooo in I~ .- ,,.
'I Pt p rich in o n I e, .,,,,. I ,,,.,,, r rI,
slo'clon 1hinacitc clo, I s allll In to, tibomo, po 11"i, I 111i i I 'I! o ,,ge,,, ill ,
I'- i at 1. ;i: ll I. "I d' B I Hos, par. 1, 0 ., it .nl.,c
,-- .1, ,,t,,Ia 6,,boi ando ( I Anienda, I'mo qoc pt "ill oln" 'ttill t"11c u'tedI t:""ii ,ill, I_ I__ I '. '' smo Roal Saorh, coard, ,,, on hTbe I I .
,,, to maquina. la gi.o diferemo, qu( -iste entio ,I at-3., 1,- _9 ,Iid,, %- ',' ,",",, r:, St Ci-,rce ]oil toc, un deht lIILra y on s.1 rut, ria_ c do,
,,, a, -rilm,., IlLb;a pclmam-(h (.6 :.Invo, G- atleta t'ist, el mlta alegic $, li, i.,! o.- q,., in I ', I
us , red ". , 'l, I it,, r El jq,,, so,,, ;if-- -, romgp .-do ,omo pitcher in,,idr on uol.s mai s 21,riucln jr R lr .,iE
s. p Irtito.. agilioon fb,:] in,, A- I ,1,id infortunci 2on lUe 5jti-on So ol"Jo e
im"o'blo. Lo ,I, ,,roplr, Gott'l -, I,. quo on No! ILI,, o -.i p- d., .,, -, 1, r. el t n- was I -
I o ,., El dereeno de central 'Toledo y aunque esie acabt!
,.r r. do el de Charles Sipples a Rand. sohiciono el
action ,ho, I s home ,,,, d, ii Ihndnirari ,61- tth.jo fdrento A dus pe Irain
loarne"", I -man Hormor-I tic cc,.a- C-od, ,I pitch, G,-Itl III4, a Cobci, on has 1,1 o_ ,- 1, site r'
- ruirmcies del campeonato, to sl!uarcon del Club Workman por sobrI I in n rob lorria cond ,mando a Moreno a on i HABANA ILARUNA0
I u is g il ,, ," I I I u ,Ig- El manage. del Crn o
." En P, I lot, ". M'i "'o le '.IU r
it tercera: clue roletazo frte par el short sobre ei
.' atpool, radio. Adelania a Ins jar- Cienfuegos era on poco desesperada, torque todos r g I, a a e 1. ficisoble 11il,', ;:,' d 6i jI 'repill zo iov sible por V. C. H. 0. A. X. V. C. ff. 0. A. Z.
cimet Doiplmc ]as pi-s do so tablera con rinias sus iefuerzas no estaban aqui v en algunos juegos mining se e5fuma at f ""' 1' a a Talus inuirld sil. p rr,,,*,;,e un ,;. -1pstagrd.ujo on rapodo dubl -play - -
ritineros unity nuevos. IsIro.ti, conseivador, do ,!It'.'. Lou Khid on el home run del
' uq'o 116 Lin lineazo'dev6rdago par of x Workomyan 5e e . 4 1 2 2 0 0 Minow 31,
in, &r la a mitac:wn. Eigindo on el monficulo. con tendria quo depenclei de scope tigia abemc so bo Ushers rf I a -:
P, En ,_ .,,,,,_, Sit,,, isbr.. ,on I en 1 tercero' Raul Sin" J.rgens.n 2D . 5 1 4 Dandrii1ge ilb .: 5 a 2 4
,a Emit eft Una imanov la otra marm puesta en ha El magnate Bobbv Madura comento en el salon de larth, iia, I, ght center, pero Locio, aue le alcanzo en Is mano derecha. chez estaba superando a Mareno en L. KI, I : : ,,, a' 11 I 10 'O
t litstimindole- Mientra 1, bo'la qu,; un emotive duelo hasta el sip Imo. ,in 3b ..,: 3 0 1 1 5 Workman rf
clot u a, Gettel s gue I end.Ec E., ]a unica per- taquillas que In peor iba a presentarse en lost cunco prefirio '2"'lo"r Ir'l" an '. 4 0 0 IQ 0 0 Cabrera ,b
"Terremos quo caper esa it do,,pues h, 4pr.',' daba suelta tras el boxsqued en I.e on lance cletermino of t Hass
son do, a quien Ir h, produrido gra- dcsafio.s proximos. '-_ lop% .rlitier Vepitcher Rail Sanclocz. tires en bases v foe c... mor6s If . 4 0 3 0 a Wilson If .. 3 0 0 1 0 0
a on todo el Is wniuca clof so contempla en cl menta. D.sp.e, cl-a t -esulte mas facl ', -di- neresson, Ila- bio radical'cle la decoraci6n. Rand P,!- 1'.rmcnlal if . 2 1 2 0 0 0 Bas.
,o la ;sit uac I )n di ad. I quien lamb:t ,i actualho ,omo lapon mar con urgencia at zurri., Adrian hia entregooo el primer out y Sin .c',s . 4 0 2 3 5 0
c, n I I a Is . 4 0 0 1 4 0 Gar
- Zibala pars que vintese oil cluxifill nas empuro por Moreno, re, Phillips
te:, En ii' tc, I a: os do angusn,, 1, flecticrill I i, ol jo en piopletatio. Rccien apeado del avoin, Pol, rolmo I ma I's L, -in flac_6 Ine' Raonjd I . 2 1 0 5 1 0 Gue'r1ra I . . 4 0 0 7 2 0
quo 6 ,hit -1 ,:t,. 11, 11 -: iI men- o,,,,.d,, d td I I siQnado, a qooon posteiiermen bollito, Usher muri6 on fIv a p . . I 0 0 o. 0 8
, p I (;rltol clabo alli. Esco(lialia Is convelsai ion .,too It ,,i ,I q.odo a dr Je R"6",,y , 0 0 0 n it 0 Cat i It, la Filio I n Sippolla p .
n do, pi-, I .athI Hand. qu-I ,I ,a ,ilo,-- J.'gence, lx
q l Ii I o 11 Ist-I , I-o on lao perfect,, la -1-1,, n"o'. L, It . . c' "'I"I"
It- t, ',I! x o"I'll. 1'. 1. 'j, P I P a. ,, ba s u u I to I ,,, d I I go I .),,i, do,,. po, ,enter- Z, c,"'. I p : A 0 0 1 0 GoozaI1V,,,, '. : : Q 0 0
..... ill p', ,.1 ll "t -,, t I ", , "'Im'' I? o p-, N,: ,I:, ,o p. chi, ioa -,I at., -i ,i ,Pinlt .--od. it, ,orobato ,i S 1',. L I right Eii It fivil Lit,~ B-- ,5 Strmo- a I o 0 0 0 - I -
I 4- ,o',,,,t'.,:- 1-1 I "J".6, ,d I ,1, : g,- ,, gan,:I t- I"o lo- R-11 Slih,, so porol.,, v I toro ,i lit boI. po, ,,,, ,,,, , I To.~ 11 I ; (I 0 (I 0 0 Trtal,, Xi 3 7 27 is 1
, wil ut
I., I" 1, !, it I n- I I !""ot., , ",!! 1 , ,,- ,, ,, u'ro-,foo ro .... i,,.i An- "' ;. ,(,'s ',,,-t o vio.?'-' lo'o I fio.,1111,, ,rdo 1 '1-1. -_ ;I Bacer, par IInreno enP.7ro..
, ,,,,",noo 1. cd' T- l's All 7, 1.1 a a
1" rc to i ,,,,.,,,i ,,oth, I '"' "not, ,,, p 11
'. ; t I 1, w, In Cubil p-po,,u- ,__ I, 5 6 3 1 Bato6 par 5 nchez e I 9 a.
, c ,;" it, :. 1- ll.. I t ,i: 1 o" 411- 11 111, ,!, ,,, ::_ % ",""., ,dlo ,i,,, 1.
:io"i'". 'i,- "I'" i! 1 I I it 1'') pll. ,I I., I 1-1.1 111.1 A I-_TgcF &[_.%I.,ia ,a,). d- 'L, o, -", M"i't, ,-- r'':'T d'a Mi"i".. c-,-.,bi Sodofto, ANOTA( ION POR ENTRADAS
I - __ ,io ,,, ,ioo I ,,,,,,, ,1, % I, o I t ii ri a I, 1-1 I 11 blic.idjr iniclo HA It V\ . (I 11 0 0 0 0 2 0 1 -3
p,,,,I-, d, ,iro to .i 0 ., s-, ..., -,-, I. 1-11 .- -10-1i" ,, por ,,IAR ANAO I -0ii.' 1:,,h', '2. 9W.6..i 12. K1 _uo 2. *
I d 11 Ili -'1 i 1, blaccul'i lm.p! do 1. Kle'', at of- C .1 cl -11th.od., L Co
P ist(in urrol,16 n Solsam oudi u ver' ." li .! ov, Ijiord ." o it, o , , olotri H ....... %%,o),-o Tlo o.,c, hL S, Garcia, Jorgensen. Klein.
, ,
I Events para 110V I ___ ---'---- - -- -- - La dc! P i !,'Iazi !.-1otin Iiila .I- Rajo. loo....., Mro,, Ga-. D.odkt, play,: Guerra is & Osiris; S.
... d
I I g cl, N',dolcil par "a"'." I G-ot D,,., C brIr, Q I ,,,,,, ,Sa.1,,h,,,: H-7. 14.9, Struck
' H,- -I, 1-*,),,: ri,,, ho poi worit
qi 0, Z:b 2, Torras 0. Bases
en mil estela to se iu de (wile s
J Ili k.,klon ,, ,.,. r,,,, ,1o,,,,m Z';iiie o 4 .
,::,h I ,Ifa,( b,!,,,,, ,,,o.,1,,,,gcn,,n r,- '1' s"ia 0 "T.T. 2 So I. .1. I on jrn
___ ,' 41, ,-,, it Strip '.'. b 3, 2,
BASF. HALL: F, hot, I "' '.
Esri %ilo -.1o'g. do la L'g' Hai- i-rlond o "" Iimc I., 1, Morcro) 4 "! '"' 3 y
""' ""' 'I
I (luf el Macsthto nil purde ofrectirle %Cntaja a Pi,171n- El rol., Mariana. y AJC,',' ,oi, [ ra '... ,i r'2 ,:r :; ;: 1. i 1 '2 h 11 Puchee ilimador: Moreno.
1 1 11, 3 o ""'a p"re"'Ir".1' In I' I ,I do T:,, p -coral, 30 minutes, Ancitaidor: Ju.
I- to el N.- Soad,-, d ,,,, ,I ,,,Id.d -i rud. ,,I I, S;n, 1,,, ,
Ultinto rinpate cristalliti on el tanto onto. Llxatal n v Uriona -m-zlind. It riu," do i '"or A!,", 3t, it, i -p Rodriguez. (Ilb.); Mullens, (21, )
I P- to 'oloimi roo-odo per 'A' R I o F:,oi-- Cro i; ,I
. ce quedaron on 18. Aldeccia )mItt marlin en t5te partido lit mihe. I .,an [.Is tc- tilio-ro, o1c.ne, do] '
- ___ __ Min-oaran to-, rub-,. ,,b,,r,1,.,T11P- ri om ", ,; "'I ':. r., I ro I -, ,,!, ,, liis. JAI ALAI: i do rllci It ,ric. ,, o ,.6 c Cam eon io de Base Ball Profesional 1952-1953
, -Funcion citurna en el "Its. n otnio cittando ,con dos nut$ on
'st'. 1: I f 'jim rri zi el DIARJO,11115 %A& RINA. butis
I&: I ,,, 2 ; oitc, fl,. ,, , -.i!- Fi-,,-o., no
Lana Mildrid' can ties par- h ,,g,,d,.,WIkr-an pcg6 ( -p"' Ot.brc 11. -1 .1 ,". Par V 10 d ILI Do.
I I], I iiI L-11111 -- c'-. "iid'- i:" "" 6, I j r,: ,-o 'to, 1 met.,. oror- on hat- lit'g. p,, ,I ngh, field 1, 1, 'I
e-rl'-d, ro, ,1 M,, i ,!, ,sla j-an- mih-, i.,-:1.d. p.oa oficmir lit tol.lc y dos qti I quo Uhr, -pt6 ,on la .spaldii,
. "' i Foi;-o, So Ill on ,,,, ed,,ol. Ile ,and. It Ilts Ires cle 1, 1,,d,. I ESTADO DE LOS CLUBS
- I
IDIE d '
do ," d i ,,,, ro , ii plot noon trits P 1 'co, A I decca. -En el "Fron.. Jai ",.I is tostadas on la, ,allo, anuiretildcrits C. M. G. r. A-. Dif,
,- ; g,' it, acl 1','," ,L'I i" I I I % es' trando coanto pudo sus largos H. A.
,,, pioit _--, on
, In! 1 "a L, P's I.. -acd i oi i,,,; 1,,a I .,,I.,n,,, ,,,p,,hd too las ocho y ech. de la he. -o 0 2 75
w, -ro" a n lit ga F, I 1,I In'tiI. o- ,an -slas che. con dos particles y dos I Esta noche Jugar n Almendares y HABANA . 7 2 2 2 4 3 51
,at. -,-,otl ,, I M an I I 1%
I I,, Ili ,,, ,,- Aldl 11, i ci-pucis do 1. P, q ... let.,. i _' I . Caro.d. M.- ALMENDARES
'I '. ', -cn dill I 7 G 5 I I 5 37 Ill :,,,,I,, I, ,,,,o I I jacrcnoes y ClEt;FL . ,
a, _s
" % 0 0 2 3',
-grarmc d r ,In 11, "' _i_ irrer'ah'.ra 'an.ar ,'- 1 3
ci, 6, ,I I ".oo'n" F, quere tic. (:O 1811
I,, Griv, I. ncorn. 'Mik, F.crool pro I., MARIA.
,. i- *,daoc p,!,,,, -iho 1, qi;, pudi-.o dr5-,.1-- o,,n I T-1v". -- ---- I 5 15 15
. ,I 'rIi, ,1,1,111 ,I ,
r,.,,,,,. "Ida, o, I, al I- -,, ---nt., d, o- 11 -- Suspendieroit el "t 'I ,,,,, jj _; I oil ., ,,,,,, 11"I- d, 'o, 9 rob, It T.o.lei . . 2 3 5
plo "' "' ooa- P,- "t ha" It, ,- !,,,I c, cl!i, Aln,- ,I, P, ,'I 6 1 11 __ No ha provocado interns; LOS PIUMEROS BATEADORM
cho ,ii-., -i,, Ali:,,;i '! ,h.ind jwt, lolisll -, III,, 1, 1, 11 7;: V. r. H. CL Aire.
'' ,, I ,I, , I ,,, '1 Cartel de bcixeo el bout Chafler-Brion 4 1 a 3 482
'I li t; !:. '. .;,j, -", r- 'i" "''t, A, 'o,
,, ,- ,r: ,1,- ,,ndi 11;.-11.1 I I ,, ca"'o., Sii-di- lir I.
, to " fi I~, C-f._"5 . . __I .1 9 .5 :409
' r ,, F i: d ,,, -,,, ,; ., f,.
1. 11. " 'r "i a I _, ';11 1.1 R". t jirido par(t hoN M OTO RES INDUSTRIALES P'NEW YORK 22 ,IN-5, -L, C",,so -no lit 4 -1 2 .138
1, I 1 I. Hao, I I I
F 1",, i ; ,: d, ,' (' S,,I,- ,- Air,,I, -- : ,, li 15 lit t", a I~ del -rri ',' ""' KirCia, Hit b R ro :u 6 n 0 34.1
1, 1 ,' :,fl,: i" o d"I. ,, TI Clit", 'i %I,,:, L- R :, ,lil. dIR.do do III- I Io, bit-d-1 do ,,_ on L, re;a. Marionao . 22 .1 P 3 .321
it. .r I '; t. i ,., 1 ,",- I,' "- ,it d C ho,1,, do ),,x Eitij, Urodo 1 r, I 5 2 31,
11. 11 , A %. .. %i 1. ,,.' :, o ,: 'i 'o, I,', t i,, de la C.ND en Sancti Splritu Infor. Cr- Snon do lit Ag,.:,.,, NJ." C)"'f-oii . 32 5 10 I 11 3
, ... I 1, T"It ., f :, ,t: ,, : ,,, ,il I -.1 Fl , rl p i i rco ,I rruot, on, ]a no(he por %I'll M OTORE5 M ARIN0 5 c1"P-iiidi R". 'rou-s", 'n 'Irl, 11. 1 .300
o ", , 'i" ... ... I I 1 ,- , _, A~ all'a rl C11"olil, h.b., -ftid. .pl; -1
, ,, : ,,, I ,1, F , .. : ,, ,, :- I ,,, ro, Una ,sl1;:. or 1. trahe IT, ,T r1rob.to ,, do ,urna LOS LIDERES INDMDUALES . .... ......
" dr,,,A o riro
,, ., -': -',i- ., ,' o PLANTAS ELECTRICAS p 'I-- I para Chinllis I'll Nc; Lou K ,in. Hab.n. .
. du I 111 trroimil-mo cia, real, a'a ljoo o ,, liolIE RL7%
p"aiiii !. ,,, ,: 1, 'Ill I' ;, ,", , I ...... r.iono. ,,, ': r','a' o"-t' "ho"ut" TRIPLES; Wro-kernio N11,111-1 ,
1 1l, i ', , ,,,,, DOBLES 0 S,,,,a -C,. L Cabrera 170 I L,
!", ,,,,, r ., '"I""c"c"' I 1
, : Proc:,- v- ,,,I., moh, .b. par. 1 -Uall q,,, db,. ,I- I ga .dor on I[ groan d,-Ie, attic -I C, L K 1, 'NH, , H .....
I slan tardo of__ocento do HITS CONFCT.ADOS Nv lqt, I'll . :.'' ;:':! 'l n [I" '' .1 111. no. t,, r, i, R,,I, Rtimo, ,n I I Iian I "a _:_ Is(
'""& ' I r , C RRERA l ANOTADAS Min- o - .
'I'Al , . I Fl. , ,, "I "" 1;i ,, Pa.., ., 1- rtpor. I 1- rhuo in front til r.amp-on C'ZRRERAS IMPULSADAS Klein iH, I ......... :. 11
1, I 11 I N I r I I i, '" ITAI rky INlio- mi
,, I I I I ill doCht laon Folloomill H;ibilois ...... I
P.,j'. , I ,,, I I h.,Irc Imo ,, cicrepeon, ,,a, la POZCF ,DO RECT IDOS Z.mm-I;C-r, LoKIII-H . ......
I I D-"i" I ;, ,. tc-op iiiploo!':, 'BOLA.
, l .N[ I, , I -_ on ul Pon" -!'J1o,1 '.j uc' --' BASES POR S REC113IDAS F rme 121 H ..... ..
'a"o" ., 1'r I.. I I peril Ion so, o I
. I I 11 I ,, ,,, lolrii ,coic",- o ,*..r -o, do I~ 'i "" J"
., !I ,I A I do revanche par el Uncle. v! LOS -PRHAEBOS LANZAJORES .
..III till, to I cialig
11,11 11 I, I_ accield. ,,,,, .: -11n, (d, B 17J pId.6 d por derisi6n diidi-' I, .11. .. I A- Ip. Its. ep. CIp 2b. 3b. H, 11.. 5b.
"El o r : 1 I ., ". o l I i' 11 '' I: t(T t'g."'. -it i"T" I o in e VEALOS
- 1 1 ,I'll i,- I
-, I i -- ..""it plift""Ani.od
I a I 'elor "I l"i' 'rau"Ituti. d-o-1,6 ,a,, ,,;"i, , ; 11 I 11 I '' -- I dit. ..to He. Layne I I
'I ', t, I . -- ,,,, . ... .... 'I'] .. al'uh-d. par. Litfaftenlrictransid- que 51 o1j, Aforeno H 4 1 0 IDDO 23.23 17 3 3 4 0 1 34 1,(
I ."', ; 'iti, o'"I" PIDA CATALOGOS Irtun a de in nera derisive. Chicria
doc'ci d A G,, tel C 3 0 9
11 d;. 1, I'~ fa ,,,, I, ,i I I i rna ,; .., i I ..SI.Gl DA Qt INIFI-A ,i 6 t-i-_ Lis AseloriA do Boxvo Ile telegra- i no tundra otre, reni que rolgar .. pl' IDDO 1 .23 13 1 1 2 0 0 6
A I I, ,,,, , I!., I " S c aoe. H. 3 1 1 0 DDO 178 I 11 6 6 3 1 0 5 !
.,,,, ,,, io ";,. :" ..'i'E"', '':-, I 11 F- -Iill, ,%Is. 'Md. imitru-tin. San, I his guantels. quedando descartado c A uatez, C.
-,. __ es I ,. L_7,o4a y Omi 'in do (lur se to faclIJtrt .hpc,',tc1" mo-pretendiente at camp;gnatho. 'do C. M.,er.,,A.. I I 1 G I 000 4 I 0 1 7
I I ficarlo med- ,.or, to .curld, I i Del .u. little. Hot.. 1. ca D 5 i
"'I"., to GL ilL .. i.I. contralto de prueba pars 'as gran I 1 667 19 15 3 2 2 1 1 -20 I
I El ill It Vq PROGRAMA HE 'a= ": ii .. 'I I I'll ',
. Clutrolno, de man- I MOTORS Dl figurits de 12 division an .- ,, es
GIIANIFS DE ORO EL DO. rim6dico cle to CND dictaqume'loln, ,I I I ESEL g-ihrat ,y im ,Roebuck, A . 4 1 ; I .500 15-23 14 9 8 I I 0
. r tras ha logrado ciLlific. es, H, a 2 1 -1 500 2023 13 7 6 0 (I I
"Go EN SAIN JOSE DE 11111, particular. a A I Icombatc de campeonat,. Per. si .b- G. T.ro
I'll. I I I I A, Z.bala. H. 2 0 1 DDD 13 5 5 5 0 0 0 1
. e nome e triumfo so re .1..s.
,AS L I A JAR RSE TN; I ,b & ';. o: : Lehorn 3 8 4 3 2 0 1 2
- - do DOBLE FILO OFFIECEP-A EL OR. NODA Laos dolicil para Ios promatore! I an. C . 2 D D I DOO 6,
11 1. .., 1. -_ 1.- a. 7 97 h : -111- -- .- tr rw GO Q . 0 rar. I, gi 111 I ,entino i Barrett, M . 2 0 0 1 000 I T 15 86 5 1 2 0 3 :
.. I JU ,_ I.,- -_ Eick,.I. A 3 0 (I 1 n !!_2 22
Aim (AX Sporlq DIA11101W. LA )1ARINA.-Ineves. 23 de Octtd)re de 1952 Sport- pigina 19
7
AFIRMA LEO DUROCHER QUE CONTINUARA DE MANAGER CON 1,OS GIANTS
BX\Qt ETE fit! I.A VICT01IIIIA'11JEL
Mirador DeporliNo Ifilchos (I.Stros dol btuse ball Se L3 ce/111po dvi Volimill lf- A.Nl ( U13A El, ABAD0
hallall paix, iirada V., j-din".
im os a sa re filli"'Ce.dA
El norato San 11"Mte. dI TITrd William;iacrpt.ri ritir nu NtlivCrA rrI y entre Ins quo creen quir
Uim m ioicdoffi carivsa r6vo t;cncn tin par Cie nfios rea. on cl deported III estin Phil
it, Io,
Rizzuto. Dominic DI ilag ,io. Jackie Robinson 3, Johnny jklize pl, ,, dl Cubit, q% dbn
d, 1, Uion
Vor Rcn Molitia Pat AR FRALEY, de I& U. P.
1. -4;1 ,
T? Uu, 1-0. Ilo-art 3 -11 de IV, fl' Dpo-s, 1. Tlladec"" let"s '"d ad it- i) !J na NEA. YORK I. '"lle'
)I. jw-r.aft Una bola fit y-T. Uno t qu, d,.7:y-j- 10,
diaz r.- Fit ,,A'. dm .11. tw;,- Ile_ 61 110- 0,1 Ban. 1 11 io-,11 C-MP-1-r flue los lionjibir.i ue quo "It Jz',.i!ej,,e as CIL,
hIS de So J;ck But I ,, it C,
-n, ins stin on .3 oy on el b.vrIbdI. s7rAll lo,, es-r. "nunea lueron". Pero estok noznbrd V. c ,t 1 dW2,rLCM
Ii ;.-I dI flo C.u prira rn.o do,, del oporto Ce matlina. elue Rriteriormente loaran, een Uxi Was a, -6, q- form. on ca 11,i. An on. P.1 I I. clW del roaft-ni 3ugadures de renombr Muchois de Is UAAC-11 1-ro o- 11WO TiLMh.be Into de 37"tr lj. podrin m2nereme tin 2ho Calls X111 Seri.
Urill" el'-I L
intiloon- con-Illid. 6o Ilue L.. ._ t sal )X'
RJ3
d' on. 6, I.a r nd, Td p.sibl-ente drus, p.,. ..bn QLe s
I hcr I bilin es. fla on jzroc.so do 1APid wn f. '.
L'EJ BOEL011 RPdJ Sol. ri u aiaglemd, a tempo antois qi
o,Cr.,6s tl y 1. -si6n Lie to ;7
printIveea paspda vwto c %iPas,rdl p,,,1IbJVu-u It it, rl, di. IW f-..
hir 0 a6ni Aun on of lovilln 5.,n I r. 'A do'. te d spucs _,e 'it IjCC
m.)- -,iodu III b.J.. ,-a it,. mis cn ,I -t-,o gr.p. BRILLANTINA
d 'I k alistatni'llto. Muchc ,;.n.-, Rlut 10 Rdmitio cuando. ricspus
T= Youkey se Merin d- asPiranicit. Jorlublenjenle 0 do ffalo unai de ellos lo I din, Yud,ar a lus Yankew a sailtur ru
res-i,, loh bostomanns no pu. nw.tis eNperilolia, Y. 11L, h*l. '.still -I Iligisvid. .1 final de 11 Cu.,(o 'ampeonato mundfal coni-ndieran collar coll Cilia printer I tPla c0roenzado .1 jur.ir In 1919, debu- glorJcsa carierisi. fivo nnunr16'que p siblemcnte re re-i K A W L
figur C" 1. "C"CelWria" land. an et Louisville. clontl, twtu6 Entre quello, que Ie ilati Pnfruitt". tirarift s tin I U, '1953. El P qu(fi.
'I In I U firin' ro pifil'a I! jrurbis 010 lines DOCris jtKu,. sleo-io on- do R )To do qur est in itijro) ya Prof Is un eunsido jultudor It lis 34,
Ilari d s letwilo, title fleglban .1 to lit Lee "'Lln, d, III., :,fr- Sdo bm". ."53 1 lifla MOM UNICO
,..njull((, at, C;1110dirn A 1:'I 1111sur I" P101 niwu. "Ivgtmulu. To &Uh
y" fill, 1,-u: "Nfllo. jacr it, 11131 de "Wit tr Va 111119till 41
,11 gratin. E, d'stile u d ,I,
I. I miri.d. (""I eI ardbo d,-I j.", ap, 'Ws Lf",
S Imloy While. ,,y;, 1.,;T In III is ..... I," M ir Bob Fell. I M I y 13- k, it o fit
- "' "" ""' l 1, -4
:,it. t-p,.-h -ii,11- it o,,-; ,a,,,I- 1141-11' 11-1 N1111iju- lj jl N"h _9-1 , I 111d0lot Un. Cie J,, v
g:, Boud-i", y -h,., I-I ad., J, I t.uui"InL v ,,1 0 J a, It net rpu, e. P, 1 9
do 1, 0 1
"I"I'JO-v Clul 3 1 '1') 1-1 tllzl ;u V1 tran P.,Iurrzu realizado por rl Real Muriel -aor-06 i. ria,'"u-ni.1 IlLni w. Ir p... 4., .0"', rl.he, -P.6.1- t-II ruej- ruir d, -1, -ld.d- dl,.,!i.' 4
Nla ;1, ': t, -Ip ,, '141 1111 loill Q111 LOW', int. -it
El -w -o .- Nh, d is -q-1. dl No-, Starlit,. III,] INI.IJ nun. r- -II per
SAiri I% luip r, rj, rp,, pru,-,o "!I'. 11 1, fil-, I, l ),i. r t oyecto (W hI, op r!" "j(,." A final de ,u prrbd, de Widracion. Fitt, nN,d, p,,r el n(ula,t, p-tidarkI del Sp"rill III, Vljoa
o-, hL Cado Cv uctli., fldo qu- 1, n-Afts I 1 1 -.r M.-H.. Here,9,11 Did"y blL. "-I, Apwmoo ro -trhn -.1.: '1 1 1 i 2unds, a
It,, ", El out I.
, A C o 1) a s """
an del N,,,, Vort, Ar-o rl no-t. lu" 'I "o-Ao Pio Mh'o- Despu ,s de 46 aho.s de reitim lo 'i if
1-do I Joe to i -a -sils moi; entos ormales
.mpar,o! ol, dcst6lo: do ;--da f Pai 7- f
qtjcjnio aya tin Paco I r Am b-, Una rwa_ LN, --i1w. Fcxin de ]a Lev-Dcurlo lrc.rn.
.men La. p.rque Dickcy ha it, o u no %in lance de fra- -ent-jd, d_ Sp rel;rn el. gran W ilhe H oppe,
c -!Aro quc e te -de I' Inmoitakii CIF) plisilicinno. Fue cl dia 11 do 1upin. "TntrAo lada al Consuhnn Fbr- Ila- ct'j, I-joat
ptoado tod.5 ro.elc, 4 lmpvr".,l I.- R d S,,., a, a 1.1 if Senn Mui, ial. peen unn puede Icii sada Par esc fornido huchi- Sro,%: d J S' Laul- L,,-, oz. yer5 extranjerc Comntarm, qL.1 11, qI!1 11111 b M, e I Per TIM CANTY de la U. P.
btl III ss s Pies quo :61, ti-o 21 .,,an fi-i Eed. 9 1,, 7 dm loclas iw cor,016ones E -90-60, cnk -d d If!, lGn -thic 22 U., re He] p--ro '- --,'o
1-103. IT a s do _-r3ta cil todo5 los tt no iniiing y Sain V. IW_ a'. 'I :-a 7-1 ..' I, 17 lh, Hopp, Ila-d. T, r,,_; Il.: m.od C-o "a.
re Ins Can urL baz. po-ta dcnad At alt, a In s modidad, flexiblMdod Y alloftila I '; '. ;- b dk, 13,
Cut ICooq e: a u It,- ...... It~ e I-n fu, l -o ju, Trani: C:,,,,'!
a. fuer' e punch ofelisivo :1 *J11a h4 to a] I eterano salck I P'l.- rn la a- mr, d pot A F.-Idt a I C -i:I
hihdad i a .p' a, !as C- la,,s li-ris y 11-5 out: So."' T-1U.11-1111 li-. La ,putrmn it, F?;Ier I, III', II 111M.101- do fil 11- 1111 CIA11.9o I' a 1. Akdi., BlanA,,
lld.d s d l Col. ?. VIT,11 licl -a do.( p. P., Cu.1nt,,"i pa: Ir "Mol. p.".. ..Pat,., ,I- 6, lj, ........... ... or Cni-A. 1. unIC. Cno nouod; I,
, Arnin. 1,w. q1o C4Y0 I. olil oll Claw. rda o,- 11111tad. do I., C..[,. 3 a j" in-ble, d,,p,,, it,. ,I ,Icb,.d. -I., I- dp oQUV.s
IT 'it I Ct"Mant. Co. 3 Im y .41' all- I1-ko11'o1I1 I'l jl P-11111.11111S d Cok.r. ell 1.1 Ni" $ 0 0
1. L!,,. Arneric.. durool, I am- Wt--, I. I E. o' ,a- lon d,
paha do 1953 En 1, Pas da 3-1, d- ;, 1 --.a 'l- --tli 1.1 9-13. y. To Is UP11- to do ps,", ... .... ......
11 .- .11. dLSP1--IoLs I q- I on qui,,e rn.nixoell, ",1 1!% "1, d, ol 1. 1, 1: F;l d1ts, 11"p- dI
astuvo entre los quf- se 1i; _.na- .1 t !",Lt. Ji. "a so W:.ul. :I,, ade- If cti'i, ],I 1 ,P-, o I- M"Y.r,, hasta P,,d,,- so lam.. Q 21-11- 101d"I I)LIIIJ
'on corno possible, "N.-WI dO .,;Is st. 11"o- -adC.u-_,I,, C., "t." L_ "" u _'. bio I,, rtlt. it 'it itM- i
Afil. y .1 ta, I., o-tinis, dtw- l"s b-s Ithenir., A P- Ism" B".0-L. 11 3 h, .1'. ""1,
,,,, 'i-d' of Lt. o, o pri-1,il- It 182
firr, als.lul. il 1. 11 J- bli- -gla I,, I"- ll 1-5. 1 li_ t d
cher cn el Boston. onrao iuL Win- ou Ir.n'ImILI aie la, I- C, thnd, I it P.- .....
pinal-a vl P,-6..6mo L. le, yo tt.bi. 1. '111" 1111, 1 1~ B,,.ao, d, 19'..,
- W it
u n P., 1. Col ... ,ws rit, I. .. ......
los direcloics hostonlinos I
P, o I 1-4,_ I L:- ,, I ..... .... ......
1'. Ai6o u- 0 ,w d'I -n u, Cj- a- jo, -1 1- d.. 1. hAEZ
," Pat.. md.. I la Lt.- I 111 .. 11.1d 1, 0, 1" 6, 1, 1 111' DI1- I I A, I, III I I I j, I u I:,,
11, B.I1.11 11til. ....... 1, P," pana. 1,,w I:, owla L;
padcczr d-Aluriones ...... TIroanto L. .1 lu D,,-,,,,
I-pleeta, y p.Co ead, ,.d,a,, M Itounw. I' l N "",I N,, hal ,'2-1 Hopp, 1, -11
- in- to Ve" P, 111:; I1I1),1 1,% I;1 11 1 ... 111' 1- 1111
poiar He Lin Iiiincipjartle 'lots .4,11,1 it an F- 11119,,1 A I~ All, ,- b I, I Moc6sin 1-gat-1 Pei
- bu, 'it d. E,
habia b lr.d. 267 1-11 11 SlIal, jAoA lao oot,ot. qo, ,;n, -Cl If d. I
let,. a, la Liga del EsCr. L to h, ,, Igo pa,. Idniar an 1 :111, I guli., .6- wd"s p, -0- 1 1,11
li.bkmT A, 11.1.01 in I-ron-Ada d f-go lotlllo Ww "I d-1-ah, n --pot- Z1. 0 ,n at gup- n,,,Jalfl, He,, 1,- 1) ..... d, or r I- G.- ,1 6
19.31 1 la goal sit pmmtidi d, .9, orue 16 -orer lot uIllmo, on o I, Md,- 1""r P- oo I. gup. or q- Hopp, 'Aho do 2- f.." A on IP36 roro, 1:,
, n 1, A'l- ea, If, 'I Au2nt-r H may., A- 61 1,,, In", I I- Lao-do I s
lensivo larrilaiin lit, disoro., I It: -111-5 2illado 'si "I"' An M n,. o. Ma I, I F1,- o, -- 1,, 1 d, 1941) 1944 y If, IP47
at, d. no balance ri, 477 An-- r1od", ormsp ,ul -o.mn.a P-bl, on II, i ayn- "A
:1 adiall- z o rA, Zo. e7lah, bolo pi., I,o ro-o, 1, 1. -1 4 it r j:r,matrr,,rA is,
11. at to q- haoi-. Hr --oes 29 Pt- r o I jol I, dad,
ao" I looo, no, I, a 11,
S-todo-Eo H, d""'6 r"" A
a rl Il ;r I"o nalT ro,
At mill a "I
Efect(tan esta tarde las In-imbas DIII-of-her se"1111 1, 1906 rl.em. 'V a "1
d, G4mez
T!di.,.S1. Monza.. d, G4mcz,
Todaj In to Alan U.
de notacibn en. el P rofes I, C- :A 1. 1- i, 6,1 f 'I I, H-1
,pecta, to A01r, York Gi gwnts.
T,, -ro -E,,, I.- -r) ,
171 nada&TiS sufririn dirmiliI representando I I colegio, Je la -.,A A -li, dv-d, --nl, d, 1101!LYWOOD, -1,h,, 2?
Fecleraci6n A Intercolegial a ]as 5 p. JR., buscandO 105 M'jO- su Pu )llcaviml en la G-t' Of-al -1- Dr,,Iir na Cib
res atletas para el pr6ximo sibado.- &peran Islon do S, i
sultivo d-i. h. dia, cj l rees do p,,l-,l,
gran p6blica d Sla Repo b d.1 Coo- gunas 'tertadoras' ofort- par, I; L U G C A R ET ER A
o Age, de ]as New Y,-.
Co as G ia manifesto que no CtA 1,1,,
Per 4(MANIN)) GUZMAN cuenta y dos. (Fdo.) Dr. Alarlo b gates S 0_9 R
drjlr il baseball.
Pi I ,, Ariet, B. Jorpe Son-- Drlaro q.. 'no h., dud. It,
lendrin "Vo "I" "rde 'n la, mbre -preso 10, 1!
,it, do ImICidooruilo, Alfred. q- -- Est- ki ). -;,
iminaciones do natali6n d, _,L. S;Nnchez, LP,
el 1. Fo HAIA rg,,,Pjr., CT. Teirer I -I
.ori uJ
Von do Cl Nli, ,'"- flahana-Maorid ?ojilt a deal le ".:2),4/e (jo
If 6p Afl0ot lot re.le-1.11 -l'-, are,. B. Rfum S'e""'.
imnlijori s Marcel"
... of I.,,a os eurwp jtd.... El be'l. V"Id,
br ndose 37 on. LS. N,
cro Ip., 11 P ,to o 1.1, M ".""'I CTL ', ; PROGRAM OFFICIAL PARA,11 IV
.111isionado J o ige Uninlivs .91.LUIC11 0 IJMA Ut .. 1 11 .11-F.S. FS EL HABANA UA )K 11), ...... 0' 1 11
plao- dol duct or July SIwqmI,, pro. III., I: S, _', BM 'j, lir,:j I'~
or] Cir snj-,-, 11 -- 0 I-s R11 I' CT A-, 1-; ., I
q ot 5 it, II ,o ST, C-(- k"I", A I.A.S 3 DE LA 1AIRAW
lir% ,Ws, wo p.. abi it Ni.
to I' od. 1 "t,
p-d. led. A
,A, If, uW-L A I., I-bous. 111-lonloll
bl,, dI Big F-, q-," 13
ES, Frank Be,-. PRIIIERA QUINIM.A. A
rlespAch;indolo CR Lu,, Man-a. ST. r b ,,l IJA, Vrt.,, 1),
ci' dr, It-, T.do to q., 1- M., Nio-I HM. lq,.,.odo HA .,and. H,- H"'a- d ......
ie he Ila en mat CIA jiu,,oll Santiswit 'Na-sT. C), SFGUND0 PART11)(1, a -al P,
'FAIC rian. Carlo- ernan oz. S --olando o
,J, I. o 1 1, 'Y" PM,11o Anibal,
lar dn Inflesta. dlirhn ro eslo ne. par Artega. CB5R P ,.n, fil, h,-Io 'on so,11- r T,
,'"Mae 1j;AIdr Aoando. -1- rrester ug,- in -it. J;,r T reer eal.CA I., Rnd, gu- F- F v fl l 1.1 -d'. p-A h-,
otes el relulginn"oto d, n IMA.,z I" IFG QUINIELA. I A Iwo, Pl- o- no, -11o,
C866 D-joices. B. Enrique Mar 'AobAJ. AbAndo. It ro, ftguo., Delta,. qu, la
d. -,; o;,n, ittv,. SI.T "C.-In 1n rVeVar- Taoldal j. ', 1
DeInd. s I Z Monies y Cruz. -al HJ.- 11 ha-hIll,
to A Sanlov,
.ts a efectuar y ]a largat listA Cl' IL I o" Sp TFfCER PARTIDO a 10 1-to, It- owe 1-dria mas Ilempn ptilet.s Competid.".. Pasa A an- FArwm C-Ac, HMA Ju I. o. iin. y Hugurc! blancoIs; rnnira cno sit familiar dentro
nuici6n Ins heAls Pliminatnrins dr. tolongo, CB. MonIP5 y Crin., azules, A sacar Termino diri-do q,,, I o-b f 5tf
bay. aunque bacimilln co-star (top l
IT; 55 Met- pechn. 119 aftail di --drn 1-3-.- ha do- muy --b-on p-a so
printer disparo se ara a A, tn,o Prim. r Heat.- Alberta Fernandez. IA t.rd,. HMA 'laul 16p,,,,.Il ,, Guui- V
Desturreilln del procrama rel, S. Carlo, Go 'r IE 'To
Z5 aretto. Iflores. (13 fi.,) 11M. Jorge Veg., LP. SAUA. W.'17 f uera
Primer Heat.- Armando Per IE Raul Amado Blaeo.. za Don ,;d
e Garua. CB. Ri-nd. Gan I- S.
large SArria, CB. Rafael Si rS.. LS. Pdi
duardo Morales. B. Enrique -. Afirabal H1vI. Jos& M. Navarro,
E M P ""r" J.r.o
HM. Jorge L. G;nz., 4 L Felipe CC. Tercer HCAt. or, B. A fred., L ,,.
Ala 'to B. ALul. B o.
BAIlosta '.., R'y's, C FI ... de la
CT. S j.HMA, C.1 1,o,. L o Rode guez.* L.
H Cesar V.1do- so r,
F.. LP. J 'If' U1.6s, CT. M.,-I.- D St Co A C-no G-1 u," IVI TNI. Emil,. d Ciu-d -.:.- J,,hn Gr,nda, S -, Ou, Eh"To. It v --, B. 'I.An R.
o, CB. Arinaod. Liga I.S. Joan T.,-,., Ginihm L del'
-6 LA ilo ,jiortej ,_,
Prad.,JE. J. P.
del CC. J.,ge Aa.1, CT.
BAIA. r Jorge Pin.. CT. Ai,-j..d,. Clu- %5 N1,t- d, I.1alda. (13 afi- VV rretera.
"M Ma- H-ri CB.1
JUn. J-61 B. J.rgo S.-!I,, ST P. 11, L'B
.1nard. M-,j- 1;
Ro He ...... IS, C ... to I Cm do I, BW J.- I G-,,
r L. R.drig- MC. N6.o-T u i'i, 1,z. 1,11, Alfido Martell. 11 MA, S I C.S. 0-11- So- B R.dol 'u-' ndo H-1- .1-1, Be.-d-, Sl
,qT. large I.. SaLid"', Lf" ",,,I
Emho do Cid,,,.,, ST. OTCAr A.Tray, HMX. ,,Ids.o. LS RaC.1l d I., Reys
Marcel, p o -zaram, M. Gi iie ,'!
,P,,.50 trellro, l1b,- (15 fiom Vald--, LP. Tereer Heat.- 0 Proteja la befleza de su
,, if Cal ('a: )as llar-. R Lo tz. CB Lul, J-6. B. Hk C:.oriqm ICI:IB ,I i o L ."led,. do i A]- z SG: Manuel G.n.-,;
a I'l. Nlano riay HTAA. Cuarto Bra'
._ So
hirej Draz Mara, FIX Juiin Satolnd- Rafael S L r I a. i'l-S joriqu, Ciisa-. DENTRO do la cilrreiera, LUG CARRETERAde FUERA de la carreteri, LUG CARRETEFLA timpoft
el-,;y. HMA. S- B .1 oo, I, G. J Is. S-- autom-o'd con SIMONIV
n"LP I'M"!-' 41 Sareh, R ?Ja
a ol LS. Lot, uel E Cobar, HMA. Goodyear proporciona on sua c y seguro roda e, de- r econoce riloal. So superficie de rodintiento parece
Al-rara, ST. Alfred. Go ule.,. IE. 50 M.1m, "Piald.. 11.5 itfiri l7nntervp ).a bpIlem de nu xiiin Tin- par murho, muchn-firmpri bido a sus macizas harrai alternadas largas yt:ortas, agarrarse" at terreno, ya sea ispero, fangoso o de.s.
f"..'in C"I'"'. 3o'ti'. o
Obd.li. Bliatwh.rd. Bill. Jua., E Ro. P,,-- H-t J.,fi, D.minir,,, S 'itmonizi' Una -1. plic.66ri de Sim.niz, q.P aI H. unidai Jior una ocriadura central. Esto evita los peli- igual. So disefio ei; especial para soportar duro mal.
d qgue LR 0, tali. Mall-II.. C1 lgo-'. Carro- 3 u'liz, LS. . j I_ .,
Teeter He.l- large D-Annos. R S.I.III CB. Jose G..*Iil SGH% 11- gross parinazoi, sohre todo CU2ndo la carrefera citi trato, a5i come de incredible resistencia a las cortidu.
Pirz, ST it- Al,--. IE. St,,.odo par le horns, pre-rVR el arito duranta -ERA ei ideal parii toda cla5c ms y raisgones. iLUG CARRETERA es la goods par&
Ent A, I. no g murhm nn m del polvn, ]a Auciedad y h6mcda. LUG CARREI
fAoEf..,,, LP. ,nd,6s BA",
'I r I,. o'
JIM' feltin-I Rating, y 1uptila"ll;Iz. B,,E, It rilquittrin dvl rismino y P11 trAnsita. do acarr"... y clilalcluier claso de carga. canniones que, rinde mis!.. iY, dcsde luego, 11 mix
'a stAVa Fernand- CT* Cu,,.. ll Alaroz, ou, CD Lli
11 2t.- Carlos Fernandez. LS. R-6 Manrara. EG. Terceroli-r- All- C o Sinanniz. su Into r- rvarg econ6j3liC2!
9fla. CT. AItir. S.Cit-, CB. J.,dId. Gonzalez, IE. Carl.., Peelle,, LP
WIC M.o-1B.V-.d ,AHMA.1,Sd1L;i. nuevo par rrvi,; hemp. y obterldryi umtd
C Jo Beni LP. O.Se 0, SU-z: Mira, C rlo Fern IT or, LS. Oc.
1. mejor precio por 61 ruando de-o canIf A. 1-1. N rl,,ello, CT. C..rI.rH-I.fled a d, Camara CB. Lectri Z- je.rl..
50 rn lrii, fibers. I IN Itilo.1 vg a, SG. Enricirt, Cat.,.Ila, IE. G,.
Piln'.r Irlo I.e. IF. ,Let Dwz 111-a' HM yl.li l Santo, No dnivipordivie diners en cerafi lfqui. HAND ROCK JUG ALL-I I!ATHEA SURE GRIP
CC. Tomas 'G I' a, I,[dits ligrrax, PC" &I" no duran nnda. I., EARTH MOVIR
.11. miltuel Rroz-, MC, N ion.1,as I.-er--d,4, d p., W., I.. I~ P- -1,4.1., -dI dez' 13. jortrze enoar 1!I,;'C. 50 Metro, ,p.1da. 118 fall 0hrenifin protecci6n rompleta quriz
lot NIVkrz CT SeCturuin Beat- 1?'- PLnuu. Beat. -Nlgut T.- d.
It 11 A., 0 Iz. 1,11. ll "'i von Simnniz, tin product duradero ...... 1.
(;oIlzaJ JE. Frank 1). 1, 1 4
CR Ernillo A 'i iecl-derr. JIM. At. ZI Manuel SA, 'C', [.S. sulierior.
I'li four, S. C.Iso G.meol", 11, CIA, S.lu;Iod,, a 1.
fr'd 0 C 1, CC, ff;" 11, 1 11.llahi ;tCll, A ftrio Casul.. 1'. J-,- M, Navarro, Al-iVIL1711i'll"11; Al't o Do ... In jl 11.1, Gui-i- F.0,,L,,,y-,
Pfigina 20 DIA1110 23 de Octuhre de 1952 Sports A50 CXX
DEPORTING" T 0 ESPAS01, EXPONDRA SU. INVICTONS. EL ATHLETIC DE BILBAO.
rl dicstro M ill ill" It ill dedic(l un foro (I Rit(l flovirol-111 le
.411elicit) (if, Billm o irh (I jI1i;i!(I1- 14 Presentan un proyecto de Lei- t I ennis
doiningo con ol Dep. Espithol Retiro, v Protecci6n a deportistus Siele iyiipos ert la
Copa Abizeitdares'
1111 dr -ninniian )"ithoril twn, 3 1,,:,1 Han itido presel-Itaclas al Conscjo Consultivo dos loves que efLiin reI'll dl' 'Vilk1j.1 -hl \11l'til-I LI" %lildTid v Rral Socitdad lacion.adas con ]a parcha de nue!lros deporicis proftiilionalvc.
Xin vllotlml y1w ", kolr.ill 11 p6xiillll" jnhiida. Del4r, para crear cl Rein-0 V para dar protecci6n a losnativos. Notdil I'or Luis Mori-no
ror (,PETER)) dr! T-bijl. ill--T 111 11 :1 C- 1,I zci,!I,16 or I., d,119ad.,
I,! 1_ quir_, laPf"llel., quo di.Illna d, he--. tr.f,.
vw ;l ""I;: d-sc, p., I lo.i,:d.ulv Club Alclei'l[IL U- 1, 1,
I ojgarjo It la o do --1 To u-vd,6 sl c do
ia"'I T-'T'j-,'I- 1, 111d
1, hi Mol"git !" Ivin't"i III no correllponde at Retire d, lei Doper- -11s q-1 I_,, sl !Tbj.d- r is
11 'ell 111, In lolllloda 'Nima ll III it.% a s Prolelairmales Cubanes y of ollo in".. Slll cl 11, ell, 1-11 11"l- 1, d,'i-FAC"T. er.
nouln"'ll sia clacion.d. con quo f, IgTl "'T, Is c
11 Lf _,f-cb Fred TO~
Deportuna Cuban.. or lulms, pltlilcla d Ni--sl J- 1, Hilleir- Lot, C-tLia HYC.
fill] lu,.i ,;,,, at lot re, I] continued do lo, m- Dp.,t.i, p.[2 1. aph',","; d,
it "]I sit raup hs!'I" 1) A__; VTC,, J- Nt
Intrarl", T cioodamiunialn a,. to- do,,.- olj- mused. "I 'j
d o In.' Id, i F .... I- muan'It, sm fl, gfwui utoSr.dmufc: n'a'l of I, d a r
la ir T, :]
1, 1 ; nj 5 Ins ul"In11 1 a y ell, a I ill, Per AI,Ce %,J. Ctinsitiltiti. ofCUPaL:j el rp" --'Pllollll dl 1- 1 j
vTWVd,,II.utaIuIu 'I, aii.7E6 of hicinsiait, del ill. Pi __o I,
u 's' i- 1q.111- 1 ciol, Nii-ilic. do lisil.
der Eicoliv.. loviad. It o lr Cori,- Fee c.c.t.: So h. 'dT, 1 d,1 CiU C.pIli Into "Nil j. C."buln'.. e ... to c dccl! quo Ilo
mp.:i, in- I ,i in us llempos quo lei Dcf ,, Iz
on I' 'i, Mill I ild.des de cal-boo, "act.. mai.: 'n 'j.e
lie Billion. fill Ali I', layable,, laF coals afeclan el In ,,!cblomueB N.!,,,% be or ..... I ozs, si, ,,i,5 j or..
iuqrufi, desplis.a us
rolue 'r dollul',nit 1), rci y ceinon,ov. lie Is Xwsn: .1", i.moliclu,
qw, (I'lon !I :'1?i.,,, e- I,., -lb., Ilain olilu i.
Its que loty que dar urgent .1:u-, -11CIIII 1- !Inalcs do la zoiia had"Ininnot por I., plano; ja del 4, de 1-1' .' ii-inob put'
I I I 11,10 I'll -'lle
I't"n A101110 Clul. 'III" 'erll'n jul I. Put I -u. E. of arlicul. 3 no p."pa"'It, do loi,,a i e',. Ill't I of "s
q "Ilt-lTo ma, lilw. ]it of Il'unnalf ell Ins Est ca'ac;', Cl,.U i"I'T's- 'I Club
131 ;,;It I;, 10ci : ;. I 1.5 C..slatumnalls. i mn, Nplol.n con no"'a I I-dl o., ill n1.
"list is rf;;ljotl jul-go. poiclu, v..Z ,,, veolloni:P1. quo b .- .n. ot-mcno'
!l Polvecui. M "Ibiom. I to of
I, ...in ,
"outo 'I"" as "'urn lon, ell Ilit driven. a p, I om.r In nis iuo .- ft.-otuoilles, h, Ulu a
ell hw'olil! I liclacies I.b.,.],s do nursl- pool] I. Pill cuantu. Nool[a lc:ntIL on di.: _Ill clrtl 11 Bill-ou it piop.,ento prope graunilicf.ien el DII,,. 2363. d u'a
li, ('!12; n cind, I
'rep", I .,a c . do 1933,
ou I., chctint- .I,. Is, Io,,, o, s.le so ,, le,", iu Emi I .'.'a del
i"ott I !"I'l I, il- ;,.I, i p-_ ,jorciant, L-ii1co,
Ileut, ',I El It, ill litiol got as do t-Lb.c,u lii, Illabl flurracq," o file' n .o t,,gl- Aloo 'r I.,
I, I Ivllwc de"01) ciete'nou" Ili 've I do I sea Teouble. deall't, u i enbiod -1., D con b,,j, --0l11, lut ;i,,i "Ill, p- .f. del of ,.d. V- coput les:,po'T" ''ol:
la cl, 11 dei 1.5 ornpg qu I I on, Alo...d. C., I_ P- el,
1,10 it ol, liola f.''llo", 1 de I.,;bo.dme, over, if,
( on. Urliii, 1', Burgos. i
.."fl-M it 11, It"! A' 1. 1 I'll a 1. elpl.l.c.lu, do I., lefolid, ub
'o.'et -lotoolocit ia -'.-a a Iii -'-;d Poll- ur.fi,,. ,,,,,I, ,,clordv so I_ L is Go. ;uo,,,, 5, G.,ustells A
special quo s.bvc 1. .1a
,uhll n no t:,j rut 1,oll, re ': bar, 0. filarluil- P. 3llni,4 Cblelu,
fo, 'a an vi
1311 dv 1 llv-. 'e'llbuq I; it I, Illp". I'll b""'. -rud,, alcTo.P.rIuramoutc P-11 flint do lut, pol.u. dc clot 11 Gustavo Skaj'Itto s
I uls 3liguel Inemillnum mo er ell I's .I er. o,
, dallijarts se dirigen a lit popular actriz Rita Hit:
do C. no blevik y ..,go loic".s., ciipanint,
"it 1, liul la alor, 1 odil, I., dairiod., de I., Aat,nt,, 1. plot.. do 1. a 'I P., r 'so ""T'dr 1-1 l rc cudad do la pr.tcIj6
c lllialolluut 3 drr (I it full It u orth i tiando of dirstro I on no docn,.Il. talon a quo dentro do poll), El u .3 u-. Job,, A. eireala, vapituin, -Pedro doI. I 2,1 Y .I pa4'afl. 111; "I'lanle, 1., 3 'jovular. Junto a la, estrellit 1. con un tur ulriiflxinolo ,Itire" irgro, apare.ce el Conde do pi pI.b Est.oul., C I on todD g6nero 3' 111 JU 12 Focal-, Voriv M.
L'una 'do I,, ;t,n of c'.) ,, fi,.uw" I IT tillapallierna. quien curribliou-nio a Rita duranto oa estancla ell Epafta. sonietc a Ill 3urscilceItin del Mim-le- d;,d concert" roo. L, F ut Karni II, Eitiipalfun! uLtu- sit (elect Milne 'o'. 'III,) mnq ficulo Tj,. del Ya itan. D2crctu.Loy Pil I. EduarduJoI711.1ii-AAA.ein, G11
-nIl I, v 11, I A do c re elln
1" 1 GANO )LAM FIANO ARMENTEROS _TSOFT BALL Ell' "RAF EL CoNTE-1 noncro 2583, is review sale a la pa;-. nlez, Evert
I iro, claza N, ;,l Filusulan ;arcical
ne or Madrid, m, ell RK to I.b.,al, word. Isla so Was I~ Hilbima liticht u.!
Illod"I'd Caj, ill, "'n". ". I ell ;1! El pi xuro lei ties 24, a Ia. 8 ) nitTri protacion. k,
Quo 1,'dl lie n I I millinna (, -tol", 22 u r n.:a
" I ,I;I I 1111! o I, Baseball futile. c-lutan '. Carlos DuQuesne. Luis Cas
I In. minn -w a 11,1_1 lo, ull uu,, Ill !, F %, ruicuil do Is r.che so Ile, .,a feet, I a of al,
diput", y I 111tvre, qu, pill-n-roll Ill, ""Inje, 1. foul. de delosiad.s do In, y r o avl-dado, dcp. Lll,: 1,, 'Ic 1,hoell.%litlem. LIn~. be ha g.d-d. unit me
da"'ni I -o- V loo, d, '11c, 'It-, equips ruuuliu ; Lo fit
.11loodi lt-- ,nn o, mo d, T", R-lfi ell i.- C -11 c1,,pIaz-oqto o plenif ,
]Ili do In luut, 111 d-61r, Sobre las firadas nocturnes. pl .dusto R d, I ,u,,.,t .1 a.... P R I on I hiu-7
rp,ooo 1, 11 1, 1,, Can a sta
ummil &, Soft Bal que se lei bole,.b pr.fvs-oIIc, to Alfrodho ForilLs, Luis
,I, la Alnula (1, Zor, l1l., d IT fee- doen of
If.. ]it, I ..... .. IT., is,] y c it.., entities. .At, File. clitzen y Eugent. Des.
,_teos how I, I n a, ,,, buten L- rada afi, et of s adjourn R so I c,.mv. El Fe It' a
I' e; d El balc6n estd alqui!ado- I,, I'~ It. d'i"'numoL.. it
I'llo, l-1 'I 1 .11 2" r le to rill ,act.. S;imXhc,,. Jr., Orland. Bajos,
1'. I'alle, It,, 1, 1, I"t d: ''oW ILI' I pee.
,a Ili orli'll't's 'I, Ba"'k,', u Is"' "nuou' to 1 1:1 di Illo, d-1 C11p- Olvellli, aolan pcoirii, prole.zip
'I _)I g la I e st .' dbe. ol-nd.. y Mencridel,. Raul Mfi.r, A,o feel. l -,I. or I; Ag,:,.,If, Ball It 'rearafci
E, ,it, "t C'"'Pif" 'F' con" of too d..,i,- 1) Tul-llu I hi-nda. capilan. Enri.
Is ....... -.d. Ribz-.
;,it zl l dr 'd.l;, do 1b.,- it I Ilload, 1, 1, "u." n lr Por I ii,111an 1, 11' uts,
h'LIlI1' : I no- ii, eocto-5 d,,o,,,Iiuc T, or Nica- Linviinuo) Aurclid,
Ar,,,, 'r NI o"a l, :-j, h- I,, tirlew, IT !a I,- alu'llI it, ell o r-:- po- in, ql W.": re I) l,,nie do Ill I... oil I] por lil I CubancIccu inscribio
mile lzlq '. lou"Ill- 11 oillill I 1 1, T,
C C a ju- In I~ I ch, dd del do sil Lon, Ravos, Fell. Nh Robert. do
Va I .1"i'd It %I; I'll, .11 1 I 11 1 1 101, CC I I, pr I q ,,ta! lob C u In d'r' !it Mza' Jose Portal. Jose Barren.
I- t ITT A I! 111 11 Is o A!.! I ill .;, ,s',,r_ :- rut a 1 1 1 -,;,,
- 1 Set, l: 1; 1 1, I W le oulit "'l I'l 'll" 112"t Ill.l., no .15 of i ise: "'rin, .. ....... Ei
:) c-.T aicnubul a -a nCLCIc.d or
n V, d a ,:I, O-ldn Machado.
E. D, III U plit.l.- J.-.ra 1.5 "g.li'lates:
; :Ir, t.d- -:1z" or
ill ;axw ll d,1 14. 1 1- p- fl. lo-I. o' ..-Iv I !it --o--ulT 61
'.1l'Clilc All, ,, 1, I cn I I. Jue "6-cjor Pe
it, I u r ley
I'll 11 ill, oU oI, no LH truiporaila int, ernal ell o 1, D--- porl, En quo R..a,. a. h.
:oa do III, I"alt", V TT l a"ll o 11. pi,-, ,r in R 11 Oboth-.. HIbn Aust.
jb rob, (ol- Fied Tol.oll, oaplize R.nn6n Poij.
47": o'lga ]a' I Autico de Marianao in
:non-:. To "Inla it lliidurl N 1)_Ijet
it I o so, Los del 11 1;-, ; I'll"
tu, vqmp. del n o I e, 'Tino, or r:o;'-o.' Altujio d, C6,doa. Gel,..I ...... or I., Pro Tr 1; ... 7 'T, i :T'or li, (I, I -1a CP.t,,. r.t L., I p.,, ;lla 1, pagan. !Is DcporLl.s;a.Profcli,- 1 ;- I- a! to ocai v aim TelzeLi.
L., 0 1 %1, a 1 poitijit oil. 'autict, de NIA
It lio sell de pilso. full Or 1- rqlqi) s L"p, "'.1 1,;, Illan" t: fl,,: lub N sz,,al quo se ha hecho Ce, "'o iI- C- Y ft ,r nmol. It Club Nii.lic. do,
i 1,iT it I IT In. I C"I r. y;l "llit mll mutual, T- IT, 1- 11 or lioi;,Idlad, u;- u- l,, j ai ai an la entublasta sucleciad de la
6 IT! a, quo limablen -1111te In Isla
11 :ljollIdid. ql i.:_, a lie 11-I I)". Proposiolon do Di"amen
5c o' I I., r. d a si.sle del court v que posiblemente
I ba ril- L;,, it ell a,,;t I a-voiclos l lo, u-Is A!',,cl. I Too- I- p,!,,,! i,, ,a. fl-,ut, it irot nr-1. do eto,an.s
1. no Gustavo Hit.
Ilial Ill, 'I begou do ea so, -Ia1b!-d- -r, I Wei cut
Urn"., a"i ii c, -bra, -sIr i I ell :I oil .i In- fir. ,,a p;.Ia 1, coming. P1.1. I: 'it"cle, I, pitti-tums be.. Lw uvi: lzn.g
;111tI1ITtc2 y rto 1, L: qu, be do i Redri, g., Ramiro
RI-ta Cala v PLI- bell I:,, f- d1pull.ta, 11, 1.ei ",I at ,I-o s r..a... ;u dqa,. la cp n1eIL1l.lIl, Zuasicgul. Roberta PorWIa. Giraldb
"o v'uuo a "Pnill., L. f-petloii i,:-a I pl wit b. il dr5ulb in PUIICS profeilonal- c, Ecluronte. Condo Berrenci- Pepe e. uITI'ia, ,, I., "fe"do, Mach, Dbl.-P,,!, Fueg tat %oz.
q I I I;, r cr nnuioi mo, e
'11.1 llu- _j_ us In,,- G.ilo-- G.
no It., linllus e, i"a ficsia. que so orpote, oo 'cjrv,-,ta 50 Ix jr,
ral" L or :I,, do to cita LV P-lonsia, I" ell, o_,r ...... d -fvs..n: r"vli do T.ILn!.I. lilufp". tenure a,, "aildl
julmor, ram. L ilrlh a ,Pnu, a qu,
loo If ourriT d-doq-,. 61 e.rdl- Advrmi do 'oit-, sioll, ellaices b-st" soon c ln ITnors -rprliran Ins ires
ql c Ill I o 1 irmit, ( out ar A,_ e pvcoio, naxi. a do teams
clu, p -1t- or arml, auto.n ce's sobt, el gian Ranking Nlar s y '-r'.".', i* do C.,rdenas. Incluvildo el couiilas
ANDRES VA I Q (,, g a is ei eb _o I. Club Dop.,u- Contra] Esp.,,.
lalluildo, sul ub 17 do Del ...... d ...... FA n." l p,," I p2tsoval. d to
_r e I. planted, a) -or -of facet, r,
r out, ek"I"t I, Cu ex- Ins di paros hech .1 Il1ad.r on EL CAMPEOIATO r u.3 del Vll.cl.rat
too I in. bu," I ii. E.,. C it. li us ofe. on I co us sq..dbdtI
eut dl. u.1PT ri I iL I AL A CALDERON o"il Ley, It .,b.5 I~~ P, Te is C cb.'
Nni, P-1111 I-11Y hill!' P-,-.11ta. dc.ouina .1 oamod., enn of nor-, I, ii.nales. entendiction, quo e'lil PID- than que clummir- Ids ore.
'riul-ada initial o-tIll-lin d,1 Clu b tirador nuis distinguldo ... Eito bf oil A,,d;,b Valid~ dei Suodocisto I. P 136n debe existir tanto on a no- de la zona habancra,
o Ole o
ore, del Cerro ele- distincilm y paid as y pit il", A111111s ... qail, of p ... d cdmofoport -,t% au, 'Ir telf" El sabild. Pr6-i,--. -pocal. on olC ad do ties yri d; real'o, IIP- re 'e" Folroviari. jugara of Cubaneleco v
l;Irl. it,, eazaalires, conio oLro m-l'o lormus ctinimlon campocinato bantamweight co., ,to I- Er onuende Per pa_ In,
do exparsiot para allitar it ali-lu cartuchos quizA. con pim. pi._ do la Prolinvot de La H.hana uard. lellon.'eOulli'doilDs sbormejos del
do, ol. pol,. Jesus Cal- IT.rob a luda persona natural joor I,~ _r i,,g.t,II. y quo :I, sea diosoque no Ileguen en ese -ranking or,' O"'oul'ide in- a, que be declique a ]a P,,,a_ B t .5 ol-art I concm del Clmo r= re lob drporl- I I d. on 1 i I d Is I ot I p I,~ Cada se.
on lamb. -6 IW ormi,st,,' n p.birlsim. out, u A of dmiloact, y on dcis
plait III, I do I, all 'u". .unds quo of pubhoo do I_o
(,a tn;11P do fi 'I'Trat In d,'
Io vl- Ft -t- 30 poI cl-tu EsLaro_- liII'lu", up. c,%'copto lei luncs. haita it.
us onrpon .3 1 C u1b, a to' pl(b do P.1451. qIn It I" , En oi, __o I, in
Di,, I Milli~ 1 -Au d,, 'e"jo FIb*,, In r"
PeorlJol I,, or lo.l; "Ini- s."', luto
IT ", (" '" "i "' 11, Afoho J u Anoulo P- I. I -iuc: .
,onpo, If a. i, pit 1,i f, on, uool: Ca"'ra, V a- R,,nol, .j a fu_ jc po. !,il:6! do 1(,b Depo;Ictm ofirlberSit p.-c.
C, al I 'f" itiola r: l , L, I !) s,l,, -rc Iiiiinta du, ill del I i *,, I :L
d la, -1
i1e, I,. I a, 11 a !a.. I- r., rid, I
u:u ill : "all V, IT T 1":r' r-1 "iW;0I 1, n- 11111"o0 1 H, lit Cit.
lo"Ta 2;"o
6- rF gel. -rle
Ill el I ki,
ell, a do If,
1, ni- I, iA ell, Il", :1 "n
luilli hTri io o,-;71 sit I I ;,,I ll "' ( .1 T,
Sri h o-, I I, T o., 1 1, 1, '. ., (l,,d, I, '1 '11 I I : C .1 1 "to it, I '101' Tilu C, !a "soll"C'.
in a, ;j T 1- il -111 d, I Cell N, illo -io or,,y, I,, I T ame 1, S.Plitt I'lliv ho, 'llut, AIf,,noo7,."- 6. le"n" It~ V11i'tia art "'a o I u., I Co,"!:luclonales y
ed i0, areF1d.Ido:,. a tIlToo tii co I o, do la SOA o, del T,,bL.;il Sufalm., our
bal(tin, a pelli Oe IR I 111 1,,. it T .... ....... lor do rila LeySe pueden r uar Alq n't" 1.3, 1.da. r.u.. I 1 SON 's Go' or D-,Io podic.a o on n II rE I oil lu
quo nn I,., a do,, in. 0.1 :iwo 1. iZU14 In Plo,aro n. stood,, 'I, obligalcou, Imeon, pai, ,1, 1% (rulp.r.d. Io, toludo 'ouf% ', do I"s ;)h-Irto Put', ir'S piirirt. baj. .A.
los astos de 2rup no- 11- Per Niii.- IliI1,ib:lidid -0, 1., in.
I N ; d. c.n.-ivoj-,
I, tr I I, in do, di., uiiia I in- t j 6"id .1, it ea. lilmou,,lonol do daft, y pejuncins.
6, la OA. "11,
o ip.uidonn, a 1 do
paAlira, "che, .1a:a dimoniiido, I ell a rida Ili Ja cuaullil, 1.1
"i", j,: le p( t,- ,d otow1pt. I pag. In Irlu
No 1. babif. rolloil to I'd a Itoilritto, qn, so con
1,1 1, do ad a,, do. 111oll.5 Iltiiuuj- III,, debe,DE ESAS LUCES combustible hasta -2mo"'u" lp"n'r q I I I e 11 1- ru bI,, do 11, rld
it "a at Nsj-. quo on
c to .:Ic GI zalez, Fr. aIc odi: purtd,, I
radn ," on Ill rou'lla" Int'lioda is a it PI 4
"it del p'" I I'lle 4 Las E per, a 1 L,11 11; I 2-du 1c,)cre de.
P- r, M-amaci. Flal- II ;in', c14 pa,.;iaco paua ocupar of
DEPENDE SU VIDA! en 10 0 Suscribase y aluinciese on el 'I", "De't la solicilud
I. s,,,( ill Cll:,i I, M, I Nov] "o"
,,,, r, it 1 A,,,,,, C d, R, a, na, IJI!-oul General
DIARIO DE LA MARINA g:a y A-T-il .-8 [,a
:i sm do -Ilcurtacor, iTr oil I~ I, Dopoll". I .11 Ig ........
El trinsito nocturne t dad do qiII ui_; ,s l zI- i1-jl1I-l;s se,,it .I,
le impose al autornovi- ,6- T,- I 1.
Ill~ I I"s 1), Dj:.r,;- Feet,
u, "1 11 i"T,
lista muy altos deberes 1, las 1 !5. lutcx.lad. I1115TI, o":a "I' T -1 z--Tlo un clprcbentcintc do
r, -,, I I -jl_ jr-s -- case I nerei
I do el, vu ,,ry 11,
PaTa con los debris y paTa G
Con las TP, Is Fr.:
ic onsigo mismo. Las luces I G Y R O -FLO 111'- 111,1 If,," Ir!,dd I, li- do Illb ama,
del vehiculo represents
A, ioW. U a -,i ,idr- Es;, -imusoro
]a diferencia entre guiar BUJTAS d p To- Ir'alrocric votc,!i.
I; a r-sidid, pot ei Dir-cul., Golu,'al
ilao c so pi 6, 1, Drpl- Sut ac,,ejdob be loni
libre de preccupaClOnes ori'l ml-l do Ii jl ,:- .,.a
CHAMPION do to ITT !,Td-- P', ,a,
or .1ol;--,
y la zozobra qUe implica ia ll,-Is ell !Indian silri
;a i,p,,.,isd I~ "I'l, ta ia .6 'colus. auli,5
poner en peligro su vida y Encendido Total to 105 PCM I 1 )
a C---, N-uritl or E,11 pl.pio
la de os dern6s. I'' la a- i -elo, of ws 'oneemi iicLot boil., gland., so 210-PCM I la a,;, ro-j u solmle, imps;fscin
315 PCM PI- 1-o 1 ,fur lid,, isill, del Deport, I ... es.
d b-66-ItInlei, dido".,_ .-c-,. Iron le-- d I
No corra nesgos innecesarios do fi6 on IDE noctodoir, lorroas
i; r I Pon' 2ull,
- 600 PCM I ores q.1 purcial objr,__ 1",u
did., hello .1 10% dill P-11duvil-II' noc-II-1 a Ilonsr
Va'ya, hoy, mariana y siem- Udoerp, it --nIal- -u, e, P, I! ,, 1-1 .1ben'l
,conbwbl. olii In I., apu.,'I" a d"T", taso corrciotu ionic las ca-ciaris.
pre.donde su Distribuidor al :al;.aer iv- do It To dol Dap.rn, Pro.
-do,7K cler. Los Nuevos tompresores ROTATORIOS A,!,,.[. 6 L,, E,,p,, a, fos, list a q.c. ii, "fo,"
ESSO quien a lrt s de products drdq.,n It iI A' uc.l. 10 Per Ad. todtacel6n lite
emente limcoacrise quo do cita Ley so com.
de calidad y servicio efficient Reducen el Costo de Comprimir Aire Considerablemente p,.ba- per part, do I" E
Ic I on 1. dedle.da, a cite "p.. do ou,J d.el,.
_Zo,? ep.e,i,.s Pe-lo!i-eville.. sorli I.y courts, le brinda )a oporturudad o_. do ka a &
Pesan un 40% monfis ponibir una multa. c- I ad
de cornprobar peri6dicamente el Dondequierst quo so laccesito, un 51, o- de O.G0 on
d'. catil"'co!o y cuYO mAximum Pedro
funcl'onarniento de las luces.' Son An 20% inas pliquaflas compressor portal of nuevo y V.,,, W -or basis o S 10.00000. of impotent do
A, ,led do,,, 1 11.1uri nario Gyro-Fla repre. la, rual- sonlran Paa cogrosair ell
ed do .7 No flentin Villitiln, p1stonlS, so Rein o o Fondob cle 1. Calls de Retir.
Viisftelo! El le ayudar6 a hacer "_ ;,41 nta connomiss impartantes on do 1.5 Deptrustiol Proft.i.cale.,
del SUyo t n vehiculo m6s seguro. blirras do piston, lit embrope of costo do operaci6n. Este core- .and. ']a is.. se c.lostinay., y ci
Dlub,,dci? do Clompor, -prose, de dmil.- nult soneillo, K1 rillon.m. quo onnu.n. Alls. t.milin.it.fil. lol.- sidlesitmosti.t.I- ult. Balo Consunto do aceito mis pecluefic, y mis liviano- con S.I.R, cmienjai a be,, on mom. on do spe ull on me ciiu..r. If'. Imsin.clon on la Tesereria Ge.
parties mfiviles-ha pro- L. f-,cj.r.:ud Dfk.- n-I do 1. Republic..
61, do S.It-r h.e. ripof. it ler .11 1
- TeMperaturas do descarga ililmesi flnuilln, 111
og- = sy., on intos do Islild.j., do .be.. t.mp ... I? Di ... I- Arue.lo'"l.' So derogan iodas tat
ri Mal bajas o dos tblet&j Alka-Snuer ed on
111.4 --- ;__ _,"; ... ... dooes V Freas ch1policiones que ie
do ill- 0 _p.lin, do construcci6m y contrRias su vs- do ago,. Agi-adlible. Prnuo Ley~ Ddc1II-Loyc,. D.11enui-Or.
I .
.
r
, ,Afio CXX iza-4 DI:kRI0 DF L ARINA.-JiwNv,, 23 ,le Oirwl,,e (le I,).-,2 Fin-anzali Pigiliza 21 1
. 1.
11 6 1 5 ( lis I .Persiste I a baj a en precious de N, adores en No Y.- "),lim-t; J( ) i I 1,21 o ( e .
- ____ __ ---------,----- __ (Iz6cm- de ("111m (i I as. FOB
Acitiahoad Econ6mica -, PROTEJA SUS PAREDES ,11
N lejor6 yolum ell.jl(#r l(;.(,Ili*,I ,'.tl'il)(,r(iri,119c'ctll,(,Iii)l(10'.11)fcitiI I I
,, ..- -,,r, i 'idu tit, E'. 1, III Imilwilfarm. (-Iltlf(.l de rowsliffits i Y T EC H O S D E C O N C R ET O I
,I cros I ) I __ .- --- I
i ,_ -,, I .an
;,. ("Oil reillos ext'l 'de op eraciones ,f"(* L,,0 d, Vw.:, d I 1:,,1:tii, Ili- '! i ( !2 CIF N, Y .Bilp
_ I I I _1 i!ln ,I, E'talnitlallin, ,10 A- I ,-- 7.1 L, NPIA1, 41,j I'013. 1111(ts
, .
tie inlvr s o( :a ,,J)"'lad. -o!a, d, ,.-111. I 0, C olifl-a his filertes 11
.01161nicio Nuevosmiloimosachrlaroti ;-ad .. ..... ... flat ,-Ogt L 1, FT F 33 1.,,, ,I j ,, r, ,, i, ,,
, 11 / 1-1 afftiolleilidustriales 1 ." ,:,,;;i -,-, ,*, i 41; 7-- -- __ ___ __ - :t ;n, dinnn, ch, I.ols 'I1,n1I ,',"l,:L,, 7_- '-s-fl- 2 ,,, ...... quo im 's (tn dall,
I _. -- t-t .
Por Rilimiro Guerra elf stis cotiz;tcion" ,,,,- ,I ro;a! In-nd, 4 '-fla"l- __ __ __ Alz e c I e-- -k 3, an'-1- n-, -- -_ -_ -------- I --- - -.1, I- al .... I'll I .,it ... Lin "Ll. AZI CA RE.s f I T( HOS MANTENGA SIN HUMEDAD cualquier Eup rfl L"
___ "4;'I Im"Imi- 1--alrilool, Par' -enlo. bloques cle cernerti. 1-IrUl- ..brt, beti. aiM
-i-,
7,-.,*
A,,,l, ,,,,aL.,,,,f; de tair's Ins in- gna,:a FsVaFa el tainn-o do C'no,, ,it ...... ,-I, r, El on- L&I,,raercild. 6 do -A., I I 1;. .. -L-'lia-" C-1-to Arnrant... ;; ,.Lii, F _Fj I I:e, fi-. ,.. 1. Ilplxcno dt,:
", ,
, ,_,
i,; I .,u ,,,, do fil, "" dt. "' I 'Ll"" d, 100.00 ,_ a _ia
I __
, - -,,L
'. n co ,,,,, Y ". iololoo,, fit F_ d
.1 L ......... I'Ll'a .... s ,.Ioa, 11; ,j,' .,Lolun art -nalf. vala 0 i t*l L, I,; (1.0 is d,, f ."I "! I'LL l !"al "!of;" d!. 4 I'."- n Ill -da d,.,,..,. e. jus a
i -In If, Ios .,,,,I! ....... 1, ", ,,If -Cub.nno. t-nado .... La 11,on nalid, bill one. "' oi "; a ,.I IT and ll. ,.n ... I "n" I
I, ,,L I., JI". v--- It, at dn' In, can.. 1'. o 1. qs ,;o,,n.m do 'orrlon to n Unto~ qn,.p., habr id. an
- ...... ,ola I-1-6a, L. it, : I ....... ad.
,,,, ,,, i,,,,,, : ........ .oi f ad,, dsdo In. P.. If nr]'W"I"'. )"be,. I. "" d, .. Per a I. h.bi F! Il-FA 11, 11 lellal,,n d, a-, ,fil,'Fliv, -aero dr, 1. 15.4saudclF.- "W A T E R PL U G PARA ELITAIN AR -cs
d., l'o,""I"a .r'" ,,,, :: rl,, r ,I 19 p,: ,-,-,,, do. la fill PLado Influrno
11 I an-; .... .... I. I irio'do TlI Nl -',1110:11nols inua ,I lllad.l L ri b. presi6a do aqua ciantinua.
I,,,,,, "" ', -,,I I "IZ ",'--Il QLlil"l 111.111, nbl .11,11 ".,"I' ilr, : - 1,1111id, -111-11 a E ,.ad,, do I., 11 -s- Im, on" d.
6, qu, Cibrt dh, ,n,6, ... j,"'. oa!'I'. ,Lre_ LUN I- I, nan", fvt, t ... do a, ,1111 I'llon ,"on", ... wh", dn !,; bol.,, dLl 'N-Li Ynrl, je_ I no, fin, nes I PARA SELLAR In. Pores
, _, )tp,,,, ,,,,,,,, ,,,, t .. .......... ,rao ,,,II,, ,,in ,I ,,,,,, o able'". & I In- Ld"o, 1"n, :.,!o-fiun '-,- all", 'an, ,, ,',,.,T i ',_ L! ,-1 ,,, ,,fl,-,:, ,4,6,9111 1-al..a ;, ,- I nalrio 1-n, ,,, I on be I ,,, ,,, I 'Ing I "I'LlIrl", -1 ,as', ,-all haj. d, , ,-! ...... ...... fl, ;irla-lo-L, ,,, 1. fie"ein. do No'-wor- T H O R O SE A L y grietaIs do To .uperiiI l: :ili nn:::rl ,t ,,,. ; 1, Is, ,,, ,, I of L. L,.,, III ""o"t'it"y fill .. I ine o"., In"'a"I'll" "onana, I"" I L': e" -,,,do ,;, """."'i, ;:L ,,"_i v-, 1, nal'a r"'w"", do -I'. ,I,).
11 1 1 I',' ." f'o li,'6)4 "1 7 rniln J :!, as 1I.Spollanlool-F, 1-lon I'l, W 'nalnum, rojo ILiat """" .
sn. L, "", no-'s onno'el ... .. :" ;__ a, Cilia L I 9 ; to ,,,,, i.. oti, ra on la nua-, v qu, rm
- I ,, i6 d,, ,,,,, ,,, "Onles, "'t lon 'colalon, 1,11 ... ... i -1 s..Id. vmm h. Ill, I ... ... L on. In ,!j, nI I .
I ", V "ll "Ill alil7i ...... So Lot: ...... j (TU, p.offIll' 11 ,- '1L:LdldL w .ileirel, rnan.- 1.
--' ,,nj Irltiio,. i 1.01,41 hacry ,Ilb o lit '11-1. n a Itivi inln "' bl" 'to "l!"'"nolla 9"latili 11.1-L 111.1-1fin 4-lan "I'lln, onion, I.I-d, PARA UN 1EIMINADO
. I", Il''I'll"a t-,--v ,,I, "'' ICK SE A L Complete, y decorative.
a, 11 ol Zl.il Imin dut & 'eat ;I I ... Ium L ,,, C. ha [.a ,nol It odad y Ill I, I -1 I 11 In 1"' LL 11.1 I,, 1111, r- ,.,,,, M, L,,o,,,,,,,If,, rbona, fro'. ' r, ;n n .... 'I, 1 Ill .2. ri ," i !- ;. I n, He r 117" ,a,, -E-,r-,,ooo 0 1:
Y ilill MI, r Inn v, vnpo, to cA, I J.", es filodi ..... ,oal oal, ,- ........ I'LL -, ""' n' 'L. ,,d' at, 11 ,at, I -zle, I I n ., I 'Ll", ., -n- 11-L, "it .... !"', I ...... 'nIllol-I'l, E.t!l -;." 'I, pit d 6 I L I a Em di'visit"il, in, I. oa, ,,it, .... ... joid-to "I' lol l Ion ,.n.", 'amo. colors,
-, i l"ninot pinkle: I ... LL 'non, It on"I"lin It. __ I I d:, jodnla, .L I., Toles d'! ,,, , ,, :,in W---, I'll on ".a ).)a do ro". Inarl.
I -tli El -Iot ...... total do Tall I In. I , I_- d'. ( In I I ,ae- '11' ;"",j ...... L"',
. ...... I Is "ClIll iII0. dalla IJLII 11fl-illa JaIL .... ron cv. L'"J"'o.", vm't-plulmon. "I till.. C*,ll,,L L.,l ... ..... ..I'll. ,, a ., ,.,.onan ILL I ifio.000 ......... s. :,,,,,, o I
,Id, fh y 'o-of nulion's LI, halotalor". I, I,,, ILL, lonollol SIL joiltile.. do LaIll-111111. "inN.."Iti L"t'no, I _., a d ( I.-hn .1 ...... let ari i, a Li : 7 71 ( : n :.-T
1:1111LIS 11111I)IIn' nol-StI01 Ink ,imandi .. .... L ha, ,:,.,,,, It L ,,is no .so ,an In"llho 11 IftIll looL a la , at L., aln:.:111 I I'lla"o "."bl'I" In'-dinwooll, ,I rop"ado LIIC16 yna I '
11.111 111 r'I'allpto, In li"o,"It'n ...... na. I, ell, I'll., loln. dl1.'L"!:11 :1;:; Ill!" ., I l r ( [,,bill,. A Z I VA 11 FS it I IMS: '1 ",j:::"id1,u,1a n'a1. "" t'.-C-ors. v ",
IvIa y To tadlwita do Cuin, to. jonfla p"", lin,", :"'; I- a ,,I, ,11,,,',!,.,Il,,,I,,Il'.1,;II,."L". I., a INDUSTRIAL CEMENTBLOCK S. A.
11 11 do In (' lallllolaln )"n'a. nffal-rtoll ,,,,
,,, r 1, 1'.T. ill ... I ol,
;,,L', 1'.a-rvaJ .-,WiZ I,!.. L: ,,, -1, ,,,, ,oo, ,,, holre-I do,
III .IlvW,. Adem-, a .... ,Inln no, a -- in "t, I; .... ... y 'I ... __ Call- Ranacho itayerost Km_ 312 y Cmcero Ar-lriada.
... 1,y,,ro, ,n. ,in 'a d 1,,", ;'I '.% '.
,I In, : on d, In ..... ,i:' ', , ,,,l .""".0", C .... . hdacills I 1,,I,,, d-pol, do finar ,0e mIll Aparfaclar Postal: 1308 Habana.- TeL: W-5180.
I, O Ill ol. ,notm ewl IIII IT III' ; m Li;l ,, ': .... ....... I, r,
:L ; : 'nopa 'n. nhd 'I, C ,, ba .. -1:1 :I 4 ,]I,,- It, .."" "' """" o' I'~ 11 111-11-11a", ,,, rapid.
. I'll' de, Ilon.1111 ll 11;111 I 1, fit. 11 I I 1-1- ; al, la ''.h L_ de -o""n, ""i-3 ..... 'Ll, "I 'I- Q I ,d- a 3_1 '.I 4: d' ... "; ,,,,,, ,; ;,r:Li_-n Inn, L-1, b-1- 'romanonto, ..
111111121; 1"""I11:1 rll' 1111.'i L on 4 1 1 "'I'L' -' Ift l ...... n
nvis aI roer'Ll In ,I, .1 ) 1. '! "t'", A Iobli ,to ....... I ..... I b., I ,,,,, i .1 't ": :! 'i' (' I .
. L "I 'a, ., ,:i I- C', dal I :12 1 J I '. - --- -- ------- --- ----
,,o, ,,ilf, ,I, Ln i": 4 'n la On,, n "" :: ', ""-( ,J'F., ,!, ".., ";! !:: L 1""', mo '"""d:t'"L"'a ."': __ - ___.1nal"larai'Llto 'do In"';da, Ira ,,L-lln: 11, nl ,dn.i , : ,I : ... in ,, .- ,I, 32 3, d '. Ek o ,-, a
:;:;:.'.",; : n,;-,.,., "." ;,"I,,,,, "",I ,,, *:.: I. .. .... 1, & I ,h.b,:"'- ., r%0.911.1111, ons. ll's, 11 -L I-171.1 l'!n', ,!I .L ailn, .,,l,, di "i, '' ."In:,ro ....... ,os parlnt-l- a SUSCRIBXSE Y -ANUNCIESE EN EIL uDIXRIO DE LA MARINASs
I A noniln do FA.ad. eninall,, ,I-oq L'.,L! -'- d_1 I-,-'l.n 1-1:1""'., """, o'n"', C,,i,- -I!, ,-, -"-_,- %.;"" 1 ',I, 20111 j ........ Is ., n,,. "'n ", 'I'd..'-, if.- ;,;"f;, "irill", a "'. b'ua I; 4nunlas on,
Tr, h:!,a"!"ai ITt"I", I fillota L'st.l*11'11;. I 11 a I" i L 8;,,f,,I;.l ,rr, I 1, i "i" it I !, To do
' 'sa ....... "'a. I". """ I .. ..... it''- ,',:', ,',n" in;,, die 27 a 27 "' "' ",:,Iacllt -'., -, ,:I- , ,' I 11 1,lan- a ;it I- .L,1,,,.r. If
-buenl li::" ", ;'I';L'1""ja Inploolailla Y.'111 lonnL11 '11.L- il" ll, ,,, tla,,,, ,to (21"I". I I inno, 11 In,' 1L.s I fl. I ,I. I I
, I I ,I I ,,I'll,,, d, ,
' con, p, r-naltdad- do dtc-, p-, ,. lial o it it- : in I C ...... ..... C ........... id Cuba ... L-Cf flon". 'lln. -. OO _, it-n it I f 1 1 lit, AnIli ; 1.111, lad., d, ,,,,I L.5 d-,'i, P,,.,,Lae; esi-i-ri
con"' f 1, ,, 10 7 If ,In
ti, IT, "far las IIIjanes fr, .lenov O b." 'nL Lot I'LL N," "'.a"Inrl to, lo.j- I aa '01
U: 7. _1 (I, r.L Cob-in Aart .,,,;,L, r, PZ, I, I ,,Ial 1, :, 5. ,jld.i niuy fir-5. con Juerte % union tie
a ,, lohr., I I E. I ";L -. L, ,. 1, MAQUINAS DE ESCRIBIR
do I aloin, .... a ...... I,, ... .. .....
j ,, ,,Iad I,,. I., mogin-. b ,*,I,,,, ";,"'i ; ,1f-1 z', ,,,,,,,o1,, 1., apatil In- v R L .w is ,
'llfirolnt'"', I a ,.it ion bad al 1" 'I' .7"'i-ne' "I'I""T'"" -a-.
una'anton Cow',l ,inba),do, d-b- R .... L- 11-land,-1 P,,r. !"(to .-I ,',ILI& 11,i I 'I F i'll". ,,, ........ i' ii I L,'Tdie i ,
g.clars. It'locitni I ...... ilian.,; ,to It I,- 11', , I G 1.5 34 I rratw, In, rp,) L I ,. il ,,, vai ,-,,ana_ is co
I' I ,do ,,, a In
boolfwart clio' ofl no Ivi,. ,:, Ing3 ,.1p,,*LrjIfna dpi ... lialoea I 1, -- ,d, all L i, ,,, If v I., ,3 4, ,., I o I 8 do Vs W-1 ,i L L l V ,L ...... t-t, cn 17,00 I,- lro allows en ,,, sI "..Ell ,I "I'so v I in smiona. Irv pra6docit, ), a la ,,,P ,:dad. tell iln, ,, clcfin 300 a,,,,,- ,,, t,.,. Coba ,oeand, I re y i I \ I V) \ W 011%11 \Wl L,
(in rortnja". ,vo -.co., line d"a'." bnn-: llla, F 'I'llent', ell Islas dn" ha 1-11illad. 'arnball a j'an, I v I'll "a""', "to on "don, "A' sptomb I I V
,,, -11, at P.L,,,, 6, 61- F ,,,a,,. ,-orl In ocniie. ,, tie
Inn, todo'.'ParificularmInle smahl tit',: I -El arooll"i fi-toot de no, I., gfillforn., If, Otha I, 1 1 __. I; n I StIll-It I 9 53 I I
,to If- F-zlian. ,nl "d.,L ,I un, 11 lan, -nIo It 11-adn' 1-tonnooll"11. I ILI 11-11LI) 1111111 1) a i "war so apol-6 on 200 0 R01.1, t ill OBISPO Ili It mbbsh4
a 'I"n", I : s ,,,lLL:o do Pe-, If Is I I na 0. a p ... 1, ,,,,,,,,, ,,, ,1,q,,, d i!l: .. .... a I ',H q,, It. .,I ,I", I, .... ; (III :"! I ". rep ,n- F! .1 it ... I I t.tal do op ... enin" fui,
,a: oevi al tabact, coban. ad I Ito do. III 1, : _jr, 1, " a 3 6 a "'t old" L -L d, 417 lines. -11iiend. Ins c-lam' I
orl'oncria, Paul rine'tio 1-dal."al-I nrapint."t, i ,,Is 11,11, Inihn, pL6c, 1-t- f ,! ,(,,, a 7 8: III la Flat,
ri, t i, La IlUbleia ,A., una ildu, ,, Lnla .,. no., ,,nIn,:aoI,.- ,,-.),,;, L! :,i I-,',- ,:,:! ,-L, ,L,.h-,-o -!ita, On, 10101, a, , ) CIv a in ltralv ,a So, i I,
aj, ,,,, 1.,b. 'I ". L ,,,,,, : ,,,, ,, 'n" it T ff ,,1- 1,5 4 Toles no, iemb. If con
,5 ,,, I , i I, ,L (L ,il, 12 1 4 I K __ a O9 jnto?. 5 ).to, "R_ Firmes los hotios de 6 Relifiblica en la Bolgh de
do I ca. Rint,,col-doin as, we, pnA it, Ini- 111-1111 In"i",- Y, 5no- -,-, l ,, ,I S, ,1,. Il a in (; Lawa-I ... Sol',. C'n"ll.. 3JERCAIM ,111 NDIA1, ron I
ba r,"'cin" n"', I"" n ala '. --l" ''.. 7 a 8 ...... a 2, fa"",_ P"I'a InL'a i
Ion .,,ar do I, rono" I qu t, ,,, it,, P: ...... ;, S 1. In,, ,,,
,a', P, -r -guid,, ,,,, ol:-, odl,,,mll "- ,,ls 1 "' I ,,tli ,, -, I ,- d in i ,ivd at Ill- d,'"' ... ) 4 -.' "",,, ,,,I,,](- % I.j 'e"', ., L oloa N Mores fie La Habatut
-loILdLd,, d, s, a, d. L triad I ILI 8 !:, .:,, 1',,,,,, 1,; ,.',., Ilollolbll 27, ----- -Joe ntpodialown ,I',, Cnba Fs an, I 1 ,1, ,,, I I 61" ,,,
. lon-do, ,r,,,T,, r, )v -- , , ah"n" ,,I Cl W ,I Vnfl, I., , "; -11.1 P. .111-11 (I I ..... ol ,a Iro" ;,,,,h,,,. ,I , ". P i pLmb ,,, 11,ba- --ndi-I llyna, 400 oor, do 1.
clone L .; ', -111 (', ,,, "a-., : ,r,,, I ,, n,, , a .,, r ,,, I, rt...% ,,."- % ...... la en v,.,la.nL,,-C; .... a"ll" 11 y 10'. y
d" ,, I I i 111. 1:aI- he'll 'I'l, ,10 ...... z ", 'I" -nr- T-1111111111 I 1,1nil ""' nn"- ", ", -" -' L I "I "Ln'. it V" _, ,I, I I
I-: 6., Inaa', y "Stiail.[", ita"J", I aT- fit 1111, I L!:eLt o%)" ,s LI l1lol "'a. t ?L -1 ...... .. !"..
"n; 1 _'d,"" 11, 11 ... ...... 1"la, ", I 1, z" -., 'n ,,. -,,-aat ........ of, I- to. ill --v Inw.d. do 10 . 11;
, n, I "t;!" ': df,, ,,,, ,., .,::, n"!f", ,,,.!f '"'; !" I ppr. -- I. Rep.ni-, ,, i ; ,', lia"I'la! ". "J"'n ,n -00 -a.-Z d, lff Canbun-a e esit-1,11 ,-,as anno Ins lo-OlIns lall-, all- I., -r o- 1, ". ,,,,%,I, "", d, 27 ( ,-., a -, ,L L I I .
tl os I '""' "" ." ,,,,, o", i'', .. r ;,,, -:'t ,- ( ( I ...... d" 1, I 1, ni L ILL a 16 :; 4 ,,, ,- A .. .... ,, ,,,- -I. 4 1, 1-4 ,,,I,,, N-1, -,""b" no- '"'"n" do ia I "'I'dad- J v loodn' y X11.1, y queAllrl i," "11:"'- "'.1"r,"a 60 lo", "I'l "'i, i.k d", ,,, ',Po,"",I,-,_1. .1 .r. ..... -1.45-1. 1. 1,,,a] 2 133 I"tes, So ll-pnl?" I I -',' d' Slorion ell 6,, Lil- 32 Y ,,, d n a 721,L; ILL ... bilin, lle
- -- Unnarroario, dirt M"r.d. ,... b.o- -hl o, 1. I" ,d.. I'lli-h- . .............. : 400 ve, tltor.dos do )us Cgri
rirre cir- .. 19,10-19811 a, ". ., I I of ,,. ,.d _ d;:I,!ifid- a x2 on-cin, 32'-, v qu d6
Conciencia a-ricola ,II,;,,,, -Li- '- ... t'll" M-o'-L __ Arl Apr!. Niainto .NiseLmn hav v-didiss ELL 0 'a, ,, "; ., ..7 i ,,k ,,_,f-"',;1 Vj:Ld;,, a 32'- d, 1. Cub.
1 1 ... ... L la ;a.In;- .L' r, 'I F 07 -_ fi M 8,9511 -_ d w "fi,,tuat'nit 'I'Llas an,
d, ;, '11': ', ", r !, 1, 2 6 117 1111' ., : inln a .2" .T coal,0
. L., ,,,;,, a J'a'alli'l 'b" 11 1, If : I I 4", 71 trl,:111la;lLl1_ 5 .1 5 41 5 .100 Agr- I,, -, , !I ,J ,,I,!...-- Ine _27 _27:.' N. tn-,'!- J-ycofih'! ; -, I -, 4I in rl ll, ,,,, '""'
;:; ";i IAL. 11 i11.1- 11.11" Y ,,I,,,.. 1 r, 4 -OO file 1, !, I I ::,d-,, 0, I.L C.I" Mol'- d 1,
__ ") 11 r; I *350 ,.udnt .,A nt& iw vidifica sit indep etidencia econ6m ica. V! n1n ll I'd- ...... 1". ,,.,,aL ... : ''t, , , ,, .,, Illil-,. _-",;.Il l.-,Fly '..
1- 11 it 11" L 11i- I Still' .1 I ,Ib.:, r r .-, .: i_. wo -, 7 ,, r, 64 i lip Tfl 1 050
at ,
, !: ,, i I ,,, 11' I,,,- '. L L)J, -1 17 ,; L- p,- R,= 1gL,,;1"a I:, I 1. .. .. ...
E l B rasil, p revisor, ha aunientudo sit riqueza, - !":', ',"" ,1111;l":, ', 1, a ... 71 ""..", Can(idarlm CarKada 11.1imurce
I'a, la ah I l1lroA 1111, I .,., M I I , 4 i I - L.-, ,,
"'," tit I it ... n o ',an',, fl.-,,-, I -, 11 1 a L.- I . 14.1 2 1 6 .181564
1 !" I i I - 1, I .'I Lill '"t. i ,,, ". , p- ri fl.L no :11i'lil f .1.1l"" I", 1-11 jlau a .. r. 1. 1. .. f;,-,4 On I ILI-, (M
Por.lliguel 1'enabad Vraga :,'Ia-, l" ,,,, I ... ... 1' 11, A :1 ., odo 1,, ,,,, ,a, I ,IL !,,- ,,, 1,,L,,, n .... ),.at tit I. Put-, plarl" 11"., . . 1. . 7O4 Log 161,057
l" it tnt Ill : !i n'tal Ill"ll" d, L 'a nl.all- C'.nIL-ao- ,,, Vivo, al ,,l,,,a,.,o la Islas X", of ,,, ,, .. .. ., .. '. .. 6 r 3 8 0
, la l 'It", o! I I 11, .,;,Lt. n'. ,- j,, ,n., Eno- 12. .;Lr,. n W In- _110, FLILVinas I . . 942.3
,L,,,r,.L 1-ada. : so, I
.,
Los !,;l do gormi 3, prosb6liens. no poizermos dains co-relos. pero dt, 100,060 If la"., "'t"." 7 000 ,,.,I ,.SL 6,1n, ,in 'no . 1. I "I'll f1l"'Itlo-110 1-1L 11 li.i. j.1111 117. ,Lpt- bI, 211, etnb,, CUBA .. .. I I.. . .. ,.If, 183 1 06,; 1315 xx
I hall Ld. al"o-ein.an, LotLILi;,o- s, tie In prndu-L,,, q- ,-:, 1940 1,,ala.int, aullanal-is n"ra. ,, yn, "al, "on If, I I 11 71111.1111 !. "'d, in," 1, , , ":. alla ,LI953, 13, ,,,Le,,, ,1954, B. total 1.171 01-s pa,, I' "! I I .. .. 41,11-11 2,918 yi.
tonni'lle 1'. d'an nuar"L. do P"o,"s doll a 5,6J2000 000 d, Ill ,Ij,,,' La F-d-ninria"Le, """" .1' ""s : V Intn, ,,li , t, 1, a d I I- I
, I 9 ILL ,, ., ",
lolol habra ... .. ns','rLlfi n n b-I it "d
do 1. Anr&lam p- ,LdJlr.r ,it no- 1. I 1 48 1. It. tie 7#1- -I ,,[, in--at-d., ,, iadolt -, nn zig zaI ase-d-il, y. per fin G.A111.145 __ .
, I ,!u ', -11 i, ,Lnot.. rre Tans.
dopeadenei 1121: to ca,,, atrr,. tanto 11,:Lnes do cr.ticeirro, y iu,5,:,2 por ciert parejarrooto a off. a u, ito'nono In bl-ldn .1 .1. I-de cicr I ri C1,
Cull. ,,, I'll lin' i do "a ,,,, .Pro- -had- para c-burante, Br-il one ,,riniciarol. ponin-ndo ell Linda ]a o A. _ASnrt. Tiflalon. __ h. venandiss
I 1. fall. do P11111a In ILL' ,,;, ,_ .,,i d. e fI,La7d,, Lfnatoo. 1. I-s 11,go it 5,LfL, .aa hond. -- Indn 6 -,,,;:,I,,, I ... prinndn If ,, . . . :(i- !,' --- -.I 96 IT -_ X La -ni:, ,I, j,;iI,,-, vL-n.,I- X.N E I, l'ala"'r r '-Llnd. e. ,
"'Inles y Par I- pilila'a aiI- bI.I., oth-d- par,, 1. p,.du,-- I nad-1- d, g-ro, dnI-. I-- an. "" .a, sLn'lst;_, y In, In,- In %7,.,,,, . . I :I 7, 7 4 :' 75 :1 7 1 :f -13 ? 73 '00 -1-1111 -a it Ill' no" 11.1111adill to _.."'a L.1 ;-:n1'L'o la c"t. .IU- ,
d Isarrollada, elicaloseada a clear vj6n. Las -p-Taciorips do Pl.d I,. doiat ,, ol!ffl ;,fia do 19,1-52 oa,]. 11-1.1l'i 1.11-- a-1, 1. ,- "" "' ,,,.L-,d. ,.I la 1.- & Indj ...... 1, L ,,,

'I'M", I'loanale, hia,,, it"n'- I- d, 1. vig,,-Ikor. y tie I. nd -- I 21,0110 Inokid- La o'll, I I -1 !- - . 'A .175 N.. f.l, L."I" aPrint I ,,,,, 3.77 No. d lll I I,"
,L",.,L '. ill i,, Llod,,:% ,ot , .11111" 'ro'b" c,- inat In'. : :, ,(; r - ,a a I ....... rL 1-1111. ,, ., X X -X -,p,,I. ctas
,,able, Itt, -,-n-- I., I,,,,,,. Lla. (,,,,.,, do 7.707,000,000 III, I-. olan ])idat.; .1 'I I -7 7 l .'I -11, .1 79 17q N 74rOOO l I -j-,il, ,I, I T.,,,Ia I- r,
., ", lia ,,L, LI LILL., or, 0 lin. 1940 y In, ,L-- I. ..I "' i : ,:. lp,? I 7 R 1; ,
d, "'A L. " ""' .......... "', j,,,LonLl.L, 1' "' of "" '"'." I -I1-LI-,,I, -, ,,,,,,, a 1',Lla efI),,arlearotal.
, L,, : I ,,,, .nl' IT: ,,i,,L ,far 'LLalla S:l. it. It. ,)" Ill ),Ln .1 ,9 'Nent d, '200o
"."aluo'lead ji'lllota. Lin al.illh), ra 11.1 11,dl ILL11111.1 ell 1948, ,_1 "' Lj n I.ill". la I li-lill- Ill i' kinelf) M4 . 0 ao ; I I ___ 3 86 No- 7 "" I o1a I r. ,, ,,,, -.1"j, d, A-Lidlula It." mo,"nines Par
I , I "11,1111 11 1 1 '1 n" "i''i" ,:,L, ; ,: ;!i,,: "'l."La 'I,
Con ,I de-on"noonto & "t To- ,,, ., ,In ato d, 5,""." L"ll."'S. -,ad. elp., Id, 151" all-L T: '
I'll o ll a , 7' l 11 I -!-pol d, ,,0.p.Ll- ....... No becleft, ,to If., Intoti., I-Aitiu!"'. vo logiarriont, se fin tLad-d. ,I :.- ,,, fulon,, de ,,que- do nripolila. ),.)" .L L_ ,I'll Ia 1 !o ,,, I AN71DAUFS CARGAIDAS A LAS a I. I ... 1, da ,', j ' 'L 8 I 1 :
., If .'a)"'in In'll""iado5. ho 1 t,,- qilla par;, la n-lon. i on ja ;1an"*. ,,, ,", Lnda! if. nal , CI 6TAS DF. E STAVOS UNIDOS I.d., 1, "Wo' .11 Ill ,.,1,.,a' al", I i,,novin el ditto-correspandients
, -and, la I ...... % I"'111 1dILil F, I I, po'nean, ,,,,,,,I tie ,,,, I ,,nl,,, ,-,,,,,I,,, ,,,,, -11IL111111111 d- I,, L _dlo. Coltitinfia if[ etudio tie .',,I,.n -p-ta 6 Dp-t-ento deti rn.los'do lnl ,iad., In- :if 30 d, -plo-mbri, on ,,I, sonilda.
Poll on I 'n"do, L If ,1,;,. c-n-latn, ,ublri d,,d, 314 248 0111, ,.,,a 1-ha I ... d-,i,),a d, ra- ELL lat Wl ........ In pall" , la tariff dc v-Co(yl'fhlS I
, I
Fufra Ll' finda 'l-le t a", Lt'
hal.-train a la, ola- I --acis 91,2143,000. 1, ,--, mlo:- ,!I rl- Iaools r.a.'r,"!n 1 :1,) I, 11 IILr,,, ,L1
S.Ini, a Cal, Pala ,al" ,I,(.- "- It piloner ba alla d- ign. ,-o-, ...... L,,,,,nl,, ,,,, ,,,r pall, nal 'aba al '" ,,, ,anllilo- r!"t ... al, I, ,,It ... a. li--- lo- n)tvILg-, ,,,d(, I_ an ,; if, ,,,La 5, ,,,, FL,,. on a -,da,,do, atlaqoo -, 11 .- ,, Polo 1 In. Ia-" "-!:" U. rcaj-te if, ]a porldwco5o ,,a- I". lco, "orr" ,,, "n, h'-ran, Pit- a"a .". L." "I'l I" ( CI tabaco vii R
d"'n""c'en od ri: l .... fin .0ol) _.- "i"a d" t"i" Ia tl I, ,,,, 'a- : -- ,,, ""'La"t;, ,!,",11,1.1, ,r !,: ,,, ... ..... I let in
I it i ;,dad d, 1. nod- 1., ;, a"'ll al L L a. it ,o L I no, I'll, I.- I'L a" '-;LL(1.1L; "I 1111, ", 'alot", '.
eL "I'liniad IV ,- , : ,, ,.' ',,,',',,,', ', ',',, ,, : ,',',!11,11' ol, l:,,, n L- f ,
, ",,, ,''; t'll'i ll, l,:"," l": ,. I'll'I, ll. ,;,,,,'',I,.",r"I 1"';' ,a-,- Lj,,Ij,-,;A I ""' "' S E .I .BE R.L I NG- .
- i.iilaal i ".1
11 I: I" I "T'' i' .,;, 'r , ,an,_ ,a "", I " '. "" "r l "J- ' a, 'L, 1- al-l) 1-m ,-, I ,. 1 111, Ili, ( .... Ldl:,aon .1 no In, 1, ,:1 ': O L 'no" I.., erb, ,,:I ... ". I"! .... .. ..... - ft hai..Il r ,- 'it. de L- no1;,., l 'hil- I,- .,, .
, a" '- ,i, 11,11, I'll il :',(, oL I t :I,. '00 ,, 1 1',. 06l, I t'll" P, 1 1 ': ". I
Inlin Ill I 4 l' I '. ,, ., ;l "-; I, ., r,
l ,);L ; I ... ) 1, 1 If L I "I"'", - l ;,".. t ., loill, 1:11 Ila,!.nnff "llp', 1,11, I Inn, I I '11,1: 11, J,- %1_ I I L L I I
--an'li-6 i: 11-I'oll ,,-- ;,. I '11 111-. !,,, "I : ,'. i "'a"I h, ", ,, aft ,],, ,,, ".
on ,,,, ch. lend- a ': ,i, '. L, r,- i,,.,n". a f; 21 -, -, I'a J- ,. "', ,"'in '. ::""':", d_ -in- I I i:! ','.L i, ,rl,
n,, .. ..... ... mn,,; ', 't," e% ,' "
'n- l'o d I 1 so ,:,,: !:Idi;,,L,.L,,, a I- obi, , d' I& W-a 11anta e 5_efwm;4zd
, tnavlad, a I '-" ]" L.; ,
ILL ', ,,',' '7 )',)", ,, ',' ; ",L",:, 171.11 ,, 1.1,1 i Ii ,,,i"1. 'll'i- lr1InfW alL:1LL ,, '
oil lo ,i ,a It lerl., L ,! ,; ,,I,, ,.,if .I'- .
Pit ,:, L ."LI 'iflit-LI ILL-, "' -")O", d, !iLtittiortn- -- i,, t l" "' "n"In't"', Is pa"ad- Establecida"eii Lima la
I I ", J-1ol" v ,,, I ", (I, P I
" - .
" I (,I it' 'I ,,,, ;,,.-,Ln .",L-:",cl' I _'111"I" I ',Iln 111.1l ap,(" Lir- srle (1, la Zoiia Amlilm !" a I' If '""" I"I"' _In I'll it's 1( I' I'LL? 1' 11 L ,L111:11 F lhlo ld pl- a I0 110'neroL- w,,!,L' ,- 11 )pl- lilill"in,
ha ,,, I ,I IiI-- ... ''. ll,,, I, bz-s 'na, 161A., y -- -- N I r .
, H 't.t ,. ,,,, ,,,,.,,, .i ,,, it I' ign . ...... L' i" RIALRA, ('.,in R,, L 11( 1ILLCODO .
]'do a 'L : '_ ,, 472,04al AllLilila Id.11- 1: C,,n,,),, E-olooll n y S ... 11. 'a N o hay otra 11a nto _, 11
,a """"n I a I" I "On t""I'da' indfiln T1711t I
I ., In., s111 (I If, ja ,--, a_ Do on""' """ I" '111 I do P, .d ... f .. ..... anif. (%,ba ,, I. o5eriZ- 01,panlZallol, do Estado, All I , N F 1A K, -!,.I- "-' 1', if
11 do "- lIL,"',,',L:: ,( ,, I, "i
no, n,111.o.I. L u ... do papli d, 59 211 t,,oId- "ioln ina, ,ad, 'it. ILL ", tr__ dlpu- -t.1filece, In Lo,,,, P, ; a 11011"'W ly
frapl.. apt-L-1,6 -'Lial. Blaol 11,go 171 157 H, hl,,, qn, a so ,,#a plrdomd. )a f, sedo ,I,, la Zona Aroin.a li t P, I.- nalitil, v Jd (I 111.1L I .
I B-.6"iUl"" 'I'a ,,,, 5-49. ; I In. do Cooper-stnort T,,,,L,,. Pl ,;, lhdagaa I 1, ,,;:-_ con estos rasgos I
Ported" p- rdo. lin IA i I H lot ,,, l:, .' ""I.";:,;, ",!:""","",""., ,,i,,
III la ma go la "s"' ""'a "' ". In "' ill I- to 39. 'lloo P '. It I ,!r ..
'Itar sit ,,.do- L indILo 11"[11619 I.: la t- !a half, 91and- In,, p.11olcis, ,a, fa ,ig"Cul"'" y do Is :,,L ,;,, ,to en dlcL .... b,, % 111ll- I 1.11";-L. .
osb&l". Palo Cro, 'Lle ", ]a ,anch-a. ]a 'd ot- ,_L FI aitnal Gabler- Irene una por media dit"'a-Inan- I 1 ,,. d, --, r-il,-ta, in --I., a exidusivros de seguridad
P, odortem I-neank., Ea, ,I ;L,-,Q 1,16'k,"a. la Inor'irt''Lcl Lgil"I (i ... .... (LL tu ... dad Ia. a -,tifira, leans Can ,sta d 'a *io 'n to larja ;I ILa,,I,: Nla, 1,,z 6, ;,,no
1940. of 131li centiba Con 7 5,51.000 la ga-cfrof ]as ptod.oo .,, de I,,, ,,,,.,,, de ,- on, .,,I-,s.,r,. pletod. ja jLja Zgrd'd o I",,",'- ,I -' j ', ,,, : fl.jdad la-,oi .
brL, It" s ,I 1- aII111111- I ,I, ,, I I I i, J, ... do 1, ,-oa -Iurit.d y do t-d- as geog'Afleas I,, 'j", 11 ,, II, do U, a t"i"t"011 ar o lil"llad", d, 1. d ,1-h, -!,, ,,iq" ,'::,'_",',:
781. la, indullas. Ell 194B. fl,,.n itcconaOd., ..d,-,a,,,,- fi,,l- o!o. p de aun ,arntnar of Ill ,L ol. I., Arro6t,-, pa- f I rada pl., !" la'dl. -- ',,_ ,',, ",..'; :_ NUEVA Canstrucci6n "Flex-Arc"
hair, A 200,000 p-sona, ,,-,,, I, la na, 'La'I", 0'aii, ,,,a, It's rrni, 7" ,raJm-1rJIo clef Provecl,, :I!),,]: : P! 11. dad Wijartdn (-I .,an I : d,,, j, rI,
nZtL-i. Y [a p,.dLLrIoio 'ILL" I'la UI d0alle impn!"It'. , ,"', ,..'riljlaj-, tenrlan 1,L ,isan tie a da, Copeacnio T-- ila ;Iallcd, '' it' . 45% mhos fuarfe on lo zonia do
do ". IWOOn d" "'a-t-, ,I 19.10. la L"'I"'t"L 1-ill -lanionne- -- -11 w-d- ',,a,- -tn Y alple-hol, Jleuront 1s;a a care. d- I ., In ,, ,1h;:' f,'-"'f'!1 %',' Ll "!. f 11 re-mconni.m..
so ci',"6 on 1918 13.247-000,000 Lana ,,,,, .1 '80.000 no,., v do 1, ,, : ,;.n 1ai ,,, ,jondo do 1. p.s- ,ol-L .... ican, d, Cie ... ',
Do ]a pol'! "I N, :,-, ,,,I I ... ... a, I ... J- 6 I 6,:, i n is ;. EXCLUSIVO "H.0-voirl . d'j. .
,11111 al ..,,da "'ll-, ,I 27 P"l --,, L" Ined, al", LIIIL I -- IL . as -t I 42 r,.Lt,,, h..) ,
___ ___ ____ __ __ __ __ __ ___- __ ------- -- -- Ifal'ana. ("lloa, NI .II- ,!, ,. cits, 1. llanta respire; corre m6s fresco.
!4t;;0. 111.11-t"a"Into I I .. .
(:0jljellz6 el curso sobre Conlinfiin con looo mov ALGODON T"n cnos-- ...... la ,- ,. LA LLUVIA NUEVO Coi;n LY Forra . prolongs 0 ..
Iiiv ciew iaS agricolas ell flojO 10s foltzros de hi n, ...... da do __ contra magullodurcts. .
C IEPRE' DF AYEH EN 1,% ILULSA nna Nor", ,!a ,' 'I r, '( :1L S-le 11 ,., i, l,, tL, A,
" Ca I la If L; I I *1
Turrialba, (Costa Ilica) ma rileva ell 4 : h i C if 'r o DE :Fw YORK ; ,),,-, ., ,dl ', FI Sfl-r- F ,,,, i ;. J11a , EXCLUSIVO rod.Irt "Saw, ( ,,- Li. lf;nl, Ij- ,,, v 1 -R- f- d,, , ( ,,:,! d ,,,
- __ ____ .1 ;,_;. ""a-' ,, ,a annon a I:, ; ,, oll-, I I 1 1, ;.!!., "... ,, "Icnalv"'. . Parade, rai, s.q.- on I
- "I EVA Y0 Ott ..' P.ri ,Z .1 ., ,,I i, i iafolal L,. 1, V, nl-r I .
1:1 *if, I ,,,, I of ", .. (.1, I. 11 1 ol l,1.,. ,"I ... 1'. I 1, 1', ;,. ,,, P.! ,' ,, '.II'RR A1.13A, (%,,ta fZ,,,,, ,SIC i,, ,o,"i L I i ; p- irre.f., r.,blal- li. I
. ao I .. ...... 1 it 1". C,,,j;,,,- , I I in V"o- n, la Zn- S, N 11 1'1 ",- ', I 'J' ' ir, 11 I ( r.
,o!"'I'll, I'll. , ; L, 1, ., I,~ fj ...... ," ,,an:"", 'I, ( I ... .11 I I. .. .. ,:,. "I 'I,,11, B,;L,,I. 11;- ,ii I ,_ '" ,", I ll ( Surnelos rodos juntios y I'd, cri Par ,
,fl, ,, ,L 1,,L,, l,;1L'l;.o1(,L ,, .L, 6. I ,L ... I . a' "bal, "'! , t "'If r, ,; que effas rasg.s N U EVOS v EX CI-17i row '', .:.", 'I. ,,,.i i "vlo Vip d.ld ,, Wi I ', I:' -al LLL wl J,! 1 ,., ', It ,
il !, ,, (in" 11 I or Ill, , I" i n,, 'I, 11, I V In( 1, I .. .. :,j I F;,'!L"-"L ,' 'n. 1,: '-"' ,, SIVOS h.ccn 1. LLANTA NVEN',k I
ac I V1.1, .., ,. I, : '.! fl,:.i , ;,, ., ', ,, I, A, 'j, I': on, ? ... ( '' ,r 1. -,- r ;' J !" ( I
"I a I'll, i I P a ", w fi. 1111"W 11 ;l 1,111:ll .. I.in, 11 ; ,, !! -, ", ," ,. ,.I;,, 't Vi -,,; i ', :r _'. 1, .,' ','L Setherling Is I
ran, ,I 5 d! I.b ,,, Il l,,: l, ,I,., it- -1., 11 "I., ; ada ,,,, o : , - _.. i, I __ de SEGURIDAD
P,,:,,l I P ,. 111 ,"7 ttl :111 a f, mejor llifintis que Ud. puede ctimprar. "I ." r, it ,' ,:!, 1! ,, f .. ...... !',la_ in", I I
'I I" 0 't -In a I 1 1( I.." I L. nlnoo.ca ,,,,Lt,.L ,,I .
d- 1 ,, Il"d, ,. ", 'a", F"idn ,a ""t" 6 "'I''i". 'n(la", ', I I .
a 'a ,, I. I do'l ,,,, P- I, Al' L ... L "It t 2",
I, all 1 ,a 'Jlnj'aj j y jfi.ra,,La 1:, ,),;, : L : l'll ni' "" 19 oaor
,it ', ohi ... ,, I ...... I- 1 :,;Li If: I
, 6 i- 1, TV ;- lb", ( al .... ,,;.,I; ...
" f;;, L lri -t,"' f3jlont"", it 'I'l I ....... I .. ..... ...... o"al." ,f .
Fotiln;-,,, ""I'll-af," r, ","a" 4i
" 4 I r". ... z .... la il"'Ll"'n, "" ,
do J;f .rhnni a Int" !I ,, III 11, I
i- l, a 'Zim n .a "' I., b aj, [." lllanoll ai ,:111111 i'llfril I'll '. '. .
Thnlr ,, i ;, "O'" "Ito a 91,111"I ellaort, lo-labil, Chnala) i, 06ri,, ,,,n,'P..'a d., InIew, I ... an"t- c, I ... i 51 I [)(to 10"as ch. raint .
! i:i;1,,r1,,,o.L a ,;,,. Ilbra, I.- I a C
. ns 11, -lat, "' a.-6 1474 ono -',LL"",." L, N O H S 0 1 1 [ .I N [
r,!",16 11"Con, Malln it"n."; ', ,antr ful-lol 717 001) lLl,,,s .y )as Ll,_ ,
. I.;- Illyli ,!.1,11"It1 1111. 'I Tl"'Ial ','* i';-,,jo,, 1 177 110011 Ili,, in,, .. I
,';' ., rl,,l d:('InL'
,41. :Illrlja 11 ,,, I lol n l !L"%".,),ont, ,,,, LA", d'] 'Lost, f." IL
viA, It, III,'- T.,-" ;i, ;-_, !, ... .... a naarol 711,1111,
:o ,rd,,, a Ar,,;,. ja., ;,,,'L. nl Io) Sonritio de Cargo wManal: Nweva York a la Habana .., 10 %Iei 'Inlla L"n In , ,
J- L"'on, ( ; ".1-o''I""'o, 1, a ,., 2.56 !, !a .
. L d' ' a 'na ;;
.1 'I pre". 1, it "al'adn ,nn -!1,00L) ,-I 'Ino I Serviciff tie cargo Seminal: lait1more y I'lladelfia a la Habana I
I, ''. ,I', C;;lealo 11111a R-100 vo-dos ,,,,, 8a5f'('1 ;. "..". -- I S-1. d. 1. LLfifV.."In ill 1,,,It l,,: ,,., ,,,,,, i,,,,,,,, l,, ,:,,,,.,:, '. ILI w a. 1_1 s ,.- Ii.s v,"'a'ar, d, 11, I iO I
, ; "oln., 6 ."I""'1411.1 111.11"d .... Ws I I -Illavas a '21 ...... In"', .not jlffns FED11110 (ASIM 110 STiAMM ? kGUNEIIS 11 I I
1.1!z folloa I o I tn" ,, I'Ll"v, It ... L - __ ___ __ ,
CoInloilla. C ll., ;; IT n, 11""od"'. T: la. "... I H- ;,,,' "'.2
lz "' SENALO JI.St .Nl%1j,'l, LF,(-oljo LI
. ,1- U .... I." 11n n to, M. W, vuiL _.S1 "Am, Suviclo Quiatenmal do toraa: Woevn York a Pasitlillo
Ilwly 11,11 ,,, flo"I to"! I I ,"a "'. "i ,,,;,, RE AtVA C, NADMNSC LED O wRO A S' Y' C IA 91 I
Vaginan 22 FinanzaA DIANJO DECBknARINAS-Juere 2 3 de Octbr de ]l ~ Flnanzas Aini CXX
(II 11111IJ~ Il ('I~ Afcw oicueso e/lectorald a Las, siembras de Co zunstelsMrao oVlrs Toman medidas
HI I 1 /IK (1Basatlt1 ilit~ IC\ omates dafladas 1, S A ) E L A 11 A A N A -en P. Rico pore:5
iissisls-ssss1 1-1,s ACpsiiip 10 1 (a1 i1va 1~ 1; IA L cosiC del azhvi ar
Is dSpa FrssniA Nota] progreson econlnc
Ii .... 1, fill 11A3 A. C 5sA r : 1 A Si ndi
NUEV;S d USADOS I
(1a) (i 0 '
fil k Aii'1 ii J.14 0"
Sutrilul y' Alids en a! d'Y1
DIARIG~~~~ DI LA MAIN I.~A~
_______ ____W.- HitI n .oi.~nioiA0~
BANC PATO
CASA FUNDSA E 776. . -l1",A
Capital~~~~~3 Snait.. .ln 5o 0oo .1 1) B1 ~~NUI~I~
TeI, YUS D S aa 2212.
I rn;-s '8 Ii 1i 25 t
ACNS, S- T n~ AnI. A i. S V, TSSL
IrNI In RXNOIN
30- do, -heA152
DI CTIVEOL PASRNA
'a, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1' di ir CC10NFii n -"
Ii J.A it (Ii,,cl -e los Jlercndo
S I P.. I.'. ln ~ d d, A, R 1 A P o l d t
BANC~~ ~ ~ ~ ~ 0 PASTRd i''
CAS FillAD ENl/ I77 rA I-11 &
,iil- ol .i ...... AlA .. .. PA -A.000S0 tFN A I10 I A dilI.
.... lid PlalA 121.335,273.76DI(%
I I .
I .
'A fi o C\ X Noticias Nacionitles DIAR10 01' L k'\If kfl1NA--Jm,,, v-. 23 de 0(hibre lic 1'.) _)2 I I Clasifica(los N aina 2.3 '
-1 __ - -_ --- __
I I I
D F A 11 I, 'I.A.C I A Cr6nica'Social ANt'NCIOS CLASIVICADOS DE VLT I N1 A HORA
R 0 G I li, it. I I I I I I I
'. -------- -_ _JOHNSON -.-- --- __DEOBISPO V AGUIAR I Ef hornenuije'1 hi doctor POZO G(Ito COMPRAS COMPRAS I VENTS i I VENTS -_
TURNO LOS LUNES I
TFNOS,' A-2129 A-2 20 M-106. -- -_ -_ -_ - .
__ 4 to 4 SOLARES 9 EASAS 1 48 1 CASAS 1 48 CASAS I
____ ______ __
.--- _____ Por Alberto Coffiguty Orliz 1, __ ------- ,
- I Ql 1. % 11 -',
I I 1 I PARA VENDhilt, VEA A , ;_ -, ; I "_. ,
-------- 7 I 1 I ,
I W 1( Rv ) 11111, I .. I I Ricardo R. Arellano. COMPRO LOS PINOS III I-vi-slollist(Is , -- '.,ii,,, """i .
t a AA A ( I It I I \ I B It, I. I"T v L()l (;A I I
[ 1, I a PARA COMPRAt;. VE i i ,, I I I , A) h-., lq.l., op.r. .%,I ... inifriii i'6n d, Ri"le,
DR. GARRIDO 110. 1 -. C6 o, haq. I ', con ]a Inierven Telf.
! I I ilaball" 211:1. A -611 *12
-1 -11 Ricardo R. Arella . ,- 1, .- 1 I C= de co-dor colegiado, I ,. ,z 1"..
444 1 1 I __ I w Kralldo-d. :Ia. .11-11.13 I.-, 7_11- __ -_ - -_ -_ I I .- I
11 I -!. 4 IT I IT .1.', ; .- i.n.. otirecidas -- -_:77 Tl,--- ----
I I, f 1 174 11 _: L .7 Ill I I It:
.1y..O. 7i" I III I I I -__IT_ -, ( "' I _1i 7 j ,
___ __ I I I ,I I~, _): 1: !c, L : por miembroli del Coegic, ,"!, _,', I "i, ,_ ::, -1,
___- __.__ ': ",, I 11 li T v"Pedro Betactemwt I do I P-piediatl lmrnt, Jol.. -, l, ,, I I ,. 1i 1-11 I 1, 1,
I-vl ,-o -,I.- !. , I 11
__ I I 1 17: ,,, t,, ,ii ; I oirecen to M.Y., q- .6- ::, ll, l 11 .
I I I I I 11 I I I- Poir Fellp, It. 11.11a. Ojeaa 1-7181 1- I- 11
. M I R A M A R r I I I I
AM 11 'Vicente I
III; IrLTNO IICI TUFNIES "I , ,- ,. ,, 1'. ras d, IT.006. I i .1,111.1100
re . "I
DRA QUISONKS 11 1, I IT ... ... "I .... I. :,"el'o:u ;u!a-i.,e ... de 1_1. .1-23,-. 1; 1, I l IL I I I 1 ., I I ESQUINA HABANA
Centre B 7 2 2 1 r 't 11.1 1.ollol I : 1 .111- d '" ___1 11 --. ul _,.11636. I 11:11. 11 I I ,
I ,,I, No 01 Ov Caball ...... , 1, ; ,
B9 I I :: ,,., IT, "'al'i'llia. I, "i I ("fit SUSCRIIIASE V ANUNCIFSE EN '' , I
'I.1 Ciii 2 7 0 6 I I ill ....... ".. '_ -'ll' i It I 1. I;~
."_), : 1, I load., de la ,al.wo.. I' VI, OIARIO Dit LA AlAlil."', , ,, "" '"', .""111 i, I 1.11I; -1 P.-,dent,, It"Ll"';, ll ili::;Il itv. '' I :, -1 I
" i I'l,"donle, Joao Ill, mo 1. I 11":o"'.", I
____ __ ___ I It"'t.. Qa.,'do, 'ovi,"'i-tri, Angel I _", IL.11 11. iel"I.G'a" lluntbeio F1,4"o-1 1 1 1 __ ,. i I , _'.
U1111111110 HOT __ 1; .o,, ......... ,;,,I,,, Illo, Ill A,,,to, I \ 1-1110 1
Dr. I 11 I! ~ ;,,],, .I., ,-C, ,,,,il, ,.,,,,- t, : .I L A
- -, i", ,
. fl, i:d-, Antooo, Anqtul ... ... 1, l "i 11 11 ill,
PASEO Y 27 -. Vedado 1 A 'i,, I I l Nils tooei dad as el truto del trabalo; to propiedades con . I , , "'
Ila'a. Jose Cola Lo Propie ; ,, - It lill loIr,,,-tjv.,. P,-Clio 1, Mil rincle un posifivo boneficio at mundo--que I 1. I,,, !" 11 t
SIvll. tl n Hillit ..,Nln..j ras ,- di"'.. lll lllrl.- G",lc', vanienle: I I11.1-1-111il, .1 I il,,til
A To I l "'lli" I i, '. alquirica; sean r1coo denote qua obas puluden Begoorlo I "
0 F l ... A T.Ii I a at y. par Ic! Ian airve cle sono eslimulo a] safer. I -, I fo o'li,,I: I,;:!2:i03.
EL V DADO , o" "I.., dl 1.
- "I. ,ei ... l, 1- ,
.11 1. I -.11111111", I", o, !. ,,,,,,, i 1, to y aspiritu do em prosa.
, .. I 11 1 111.1 I No Fe conslento clue a] despossido de cosa derribe to do __ - __ __ 11 "ol 1 24
Brillart, mnnlrrldo ... 1. 'al;!o I rI 11 ,. trllnntl del .1"Id ...... 0-1-., del ,,,g,,,!,,. peril. IIl,.l-,,.,' lth, .ni,-,irie,
11115- 2 M "f,, I.Ioll aninnesele a qua labors diligent@ -;, Ir" 21 2.3,
.K M = = !4 ull ,1111 .11. 1.11eloatin C, "" J" to del PCI dania ", Id i ono. antlers blen. 'r
Ill I "a ,I:. 'I, S. 11 _'Il N 2i
.. '1111l,.l i om- dl let, Ill, to "'.a"on "o.li'l J, o- pill:o, ,. 11,1:l 1111' "i"'; I. .... V,,! _,- C"I .1 11 ,:'-,,,, 'i 1111.1 1.11.1 ll! I mente an levanter una para si, raillicando on at \ e:
LA R ,.G EOriliCIOG lt;-' ;i l, la'iaii'.11'11 1'1'a I'll'il,
,;o,', lill 30 no" GoInle, P- ". .I., jr, I l -, "' I o", -- IL"' I ,,,,.I I. ..... 1", i '! ....... ,,
MA''0026 '. Milli Ild' poleve lalo.., IT I'gl:""ii!, ,,, ', "', ;a "T "', ll,:: l" a 16 iuya no habr6 do sultir vloieru,16 I I I, .1, I"I", 1111"ll
a a 1: I C a I", I ,,,,
ih "::;"Te'I'la:!;, Z ,ha NI....
04 AW Z 1, ,1 1, 11 ,,,,I, jl ,,r P- 6. '- I :, r:, 1
- I)i ........... I 11 I~ I ..... I. atal H, I"'o),u"at" ,I ,,I- Set %!,dadl '. "o. e'!"', .." I piii, .,' I i; ,' : cuando sea construicia. ....... i ,. 1,,
I I I c p.p ...... i it I ,,i )"-.- o,,;i-'1-.,-,
A I I _1
I T' I I ::i: 111:1111 ii:'111!11I,11-11, 'I Al"llooll1vto Cu"", :, 1i ;iuo t;oI,,l,,, 11;i,l. siol ; ...... ,;I,,, .ti o"'plono ", I I 11'1" : '' I. ", iii,, I'll, 1 ABRAHAM LINC6 LN ,,, ,1.
- habi .... !To la P I .l l I l: ... tl,,,.l, ., -'- 1, I'll I
at ,,III,,, .,I ,,, 1- 1, llo,, Iil'l 1,,%Ii ', 1- 1,ioal ,it -,,, r ol-la la I-,,,,,;, I~ I ,- ",.,ill .
cilly1ZI-Ift] Twodo d-lola I !-i- I 11111 i li" ill il 1.1
11, In distolilullia 11,,111,11-in 0 ,11a I n Cartel Alitrahritralni. I ill .Ilidl! ol.9-.9 M A la., nue- ,,, ..I .... i ,A I ... pull ,,,, %: ,
lzbmlm -1---I Atnlu; 'll P-T:.Ilil,; il:aBv1k,,, ,.,I,, ovm,.d,, ,ole. ,rjeesa- n- ct .11 I I I I Ili I ... gold,,, I,,,,,-,, -o-- I rillil.
puldia. a III 111.1i'll do I! lit ,11hi, vu'W o fIll", I I 'I., t"'ll" Ile''., ],,[,,,,I 13'. ZA I
, ,III "'noo,"a, at 1).'"I'lV ac ........ Al I'll' I ....... ... Iv t- or" lah, ,I P ... ... l''
F.Ini CarbIlint,11 uju, ej, ....... lltiii ,,I rE1,,,vo, Ell Ill 'Il'u. C 0 M FIR A S I V E N T A S SIL i LEZ
...... It -_ 407
' .C t e" i '- di.allIlgil Ill -1 ll I a I ". I)Ia/ 1,1:1 I i, b(lan ,I'll "I. -1, I;. I iir ,- __ __ A1_3429.
F arniacias d ige t !: ,I'11"1111 11-11'Lo ,, , l-,lll- tor". I'll,,,, f.iji, d, 11 -_ -1 I I - I -_
able ,evior prvitlentv d, la Tl p ;is I I,, ),,I;, Lop, L, .. I FINCAS RUSTICAS 48 1 CASAS
a eliq .ruz I ll'l 1t 1'r'"Iu" 1 I ... l..e. 11 ....... h ;it
velo' iql;;' ,I'll- 59 j,,)I' ,; -alu:al .... dv lo-[, ,- ""' __ __ UII-E =I -41l U
101"a .r in, Fu 'I ; d -, -,
DIdmir."iAel'. andao l"F,',Bn,,:.-- do, C-'Cwahna Plat! GI.I. en ,I, I, 1 ,,, it hc,,ild ,,I, la Vitualill"C"i'."I'a _____ 1.
, G lIngo, ,,1I,1amI,,tdeI si-6,ir mini,., calorie, r.oa tlibUtIll V 1)9 11.1 I,, 'I .. .... I ",I"., 11, ,;I Villa C -"-no IT~, "t ,""IT. all (I -", 111, 11,11IT 1,11.11.11 I : '', I I '
'r e ;I "I Ell I-j, de la tarde A .l ;,I, lit la do b), na,-o-liadill i-1- -- I.. 11 .11l ,_., "". Av. Dolores Reita 12%
turno H O Y o d D, ental del, ., N-Ias N'I,,, qu, all-lelt'. ."I'll,, (it, I., I= la, ,ili,,,Til -- I 1 I; -- ,
Fernandez v to pre.11denta ,I,- IT Sit. jill," ("t'aN., Cabal1vto .11 l A L'Inio Isroll ,Iri rili Aldama I ..... ._ la, 'I, oIa"" a i.1,: ...... h- I i2 t.:,1.1.. ','l'I'll., P .. l I '. .1 .. Iii". I I *, a t.,"I,.;e- ,,, .. .. ...... : lot 111'. "".. ; -Illi- ".1'. "i., ,-.- 1 I ". I
I U E V E S ion F, ... .... too C111 Cl, i,. l,(!-,,,!,, ,.I,,.,LZI !,I,!" "'n"ra q'it. ah- ,! ", Ii. li I", buldo, 'l ......... E, i "a ""T"'! I
CCalja C.b.,Iletro de V. d, 'll'a,, la docto" Jai 'e, ", e"., il ... _-I-11 ,i_1-'4., __ L laiii 11 -- ,,:-I --- I -- i i --. ., :, Edificio Lindo y ft evo
..ll.. ", -111111 ill: :, 'o-I c I "" 1, Ill.l, It"I"al P I --11. I, "' -- ,-, I -,AN(;A, '-IT SlUr"O", moderA rASKO DR '"""";:' !: '" I. I .... ... jeada "a I"' -;i, I. pill, Nl,.- ,I,- 11"e'a ljo- .l .I"'- Ili 'I"1111,11 I
AIIIIA lellewba a to ,ornuIiia, .Igaai,,ed-,, "I')"' I ': Ili I ,,, .li , 17 ,MUEBLES P ENDAS 1; -r.
I p -1 ,l,,,_ I'll, ,I, ]a te't.-jada ,I I ...... ji" .",I,, f,.",rj:,,I[. a lialol"' : .., I '- I -.,- ,,I I "i 11
, MARTI Mini 41,:eI= ,I,,,; ... la ,.I, Ioa ,I ,,, ,-1.9a i __ R __ .- f allia I I ,I,, -,li, ,- l!,:leCAi,,To Aveni
A onaunw ,lnora i ,Ill ... a. -- Il-la all"ll., I_:,",!. :, ll:lil "'n."".'a ao." """ di ", anolahl.. y ljloil l I ,, ,,,I.i ,Io., "':,,'
arraurgur. No. 210 111-9625 ,o.,a ,,,li Cgeu,_ ;I,,,, to 1_1o 1,,lio ,t,.o,,l;, so, -'oo"ll, hijita, I iI-, ii i,',; iiI I ,, ; :, Compro piano,. ut !!.11 I
IT ,,, i ja I' rj,_f' I alznda d- Dlez
Cuba No. 670 Ili, I;, T ", ."I'l.,,o. I Iltible !- ,',! $450 RENTA, $45,000 "
ii'a' "it' "" Z" rI,,,I,,rl Jilaii 1114.'' lM onserrate y Tlinlrote He,: MA -.?111 ei-eit. ,:I, Iv.Cll:,it ;:ll ; ":, ICL .... I, ,onlillaill .,,,, iieri-iii,,. ,ri.,atio-a c,.,dol, ,.I I, ... 11 d'A ... ... "1--,,r ,!)",,,. ,,,,, ',,,. N,1,1,, C,- 11
joj a 2, ii ,or ... liefia. Ant:el ... a Ca- ball &stingN.i, Al ).:" I .i ,I" )lio C ,rajii,-, i- I,, -- ,,::, :,, ., : .,:_ ;:." o,, ..... ... ... .11,11 l) io H ,it-t 11-1., haIt It villeg. A-8311 e ,I, (" .... art, d,- ., Ili 11"b" ,rol ,,Is3 illl !;: CI, ,'I',,- I." Il ",_.,,, .:;, ... .... ,r
Ay6. de Ell l'illo"; on, A, A 1'. 0 ...... l I 'r 1(i'll', "I,., :;Ii i' :I, Igica No. 566 M-2541 prilado, il, ".4in 11 I 1,-,, o-o alerla -ill- ;", : '; ... .... ....... -- ""r I I~ -' I I j"jj1jr) f '1 -Intado relcajC
0'R I let P.1,1o 't rst.:Cota ""i'll. """, da d", 'I ... 111.1i..",
462 . : "" ji"'iel'ta"o'l f,,i.t;i l,"", -a bl'i a eo. "a"lialon -ll" ell ailm',ll, T --on :,:,"'., I_ "r, I ", "'C", "
I'l ... ieola- l la ,,I, 11,111 -, I 1, I* 11 ''Ill., i 11.1billi, "'I .... I fill ... .... ... "- '- I.~ -ll".- '! le
M:4000 .1 Ief, de la Fola,,l brigaduit Hall pottoo I., T ..... i ll-l, G I i t I,, ,t,,.,,,, ,,o'rl4,,j I 7 ,I A" I Ley a- A cluk fe No hay
n 4 "i d.1;-wl a I i Ild,,, 1, aplaod ... 1 I I 111. I .. j I'- i I ,IT it!".1 I., -11
A9.1or y Ch.eo 1) M 64 A Sa I., Cao.'al e, .- la lIIbl,,,l ,,.,I;, twCadeer"tl,'nt " 'I ; -1 ;Ielct I ic, ei, plaza. Rue ,
DE9DE PASEO, K MARTI I Prlufa) ,,n,,,,) blilla -aa, Io, ,I ....... Ili~ Ii, ; .... I', ,,,hl I SIud
Fad., ,iilon,, ti ,epliiena: I: I
ConPADRZ VARELA iFLIllue.iltial ill 11 on"IT llnoa ',,I-,,,Ig ... '. .,. Jit,,lo ),,,I,,, rem-, ...... fel-d.ld dl sli-s I .. ..... d, ;:'I llilll; ill'1,11: V 6677 Compre pianos' jr sfl'Llioll. \ I ,jo 'I, it ,,, I "'ll oo, "ll"I", ,"I, 11,1111 I"ll Il."co ACIA : ,, ir',,Iar, rl curiO
C .ul.do No 258 M 55,10 rill, 'r adozriololi- l- '1- ll.1 la I..- I'll,, ... ],I ...... .i I ... ... I,, la Ili .... ;,leo I I I ,I., ". V I I 1'. 1. ... , f r I Um ul. 70. icrado
.-irsul.d. ,,Geru.. . : ?11:4404 1 ri'l, 'r "'I., -,otlj ,1, _Iod"r! . ...... 'll "i '_ i .", ", ,l. I I 11 Ill 111- ItTlid'. .'I 111 1 'Mijehle, Corrientes N Fhao; ": ,,, , ," : *. :. eloolial, I na Instrur(itli rri Wit I I I .. l--11 -- I j r ..c ljora .
.lu y G r asm NJ.,5010 ,ie,!lIoo,, ,I, nilin,., I, - ,_ I I 'I, ,,Il'j,'' ;Ij ,I .... I. J1 ''oo,r, ,'I, r4 .. .1 1, 11 4. r, .:! .,I r, 11 ,, I Ll
d Y a I it CTI--, k--l G ...... cal,- ..
SM .It qat"pilmi'm ,%I 4 IT ala.g."Ir, "I"'I", 'w w ", ''o I -1 .... ... i"i"', I,,,,I;.l 1, I .
. .1 III 11 ,,, il,: ,,, ,11.ote ,-)'o [o 'I, - ," ". -, 1. I '" I'' lt ,,l!' "', ::;;.""'t ,':" 'L ,: I l".' '; ''., l I 1.
Camp nario y Concordia A 3000 "',["III'-' l I, --,-- :,,:,. li I A ,-11-00,1, o' ,01ad- \ 1: i"', r I T; ... L I I 'l Ull-E-11634-411-23
Cut I : 'i ,ill I'll -1 - --- __"I onte No. 5i;l etall. San N',. .11111 ".., ,I, I I 1 11 _ ll I I 1:11.i -o ;I ,it, ,j ... pill r,. li : o.w I ."', 'W 1 1- 11 ., ,: "O .11 ir I Ir r' '; ,i I ..... .i
Co r fli:6004 "' ,Ii','.,' t ,,':, 11, 11 "'. lill 11,% ,''" 'd." ,iI:,,id- 'I, ,: IiIi:1 I I I 4 f 11 l f ", ,1,1 11. ,I
V, I'l ., ", 'i I" 'I I '"" .......... I "4' ' I I I111" Ili~ ;l Ill ", ; I ,,,,; r F" ', I11. NO. 612 '. A 6162 ,ilji _l o _, Il', I , I 1, ...... :' "'I ll I ,,,,'--..o,,,v-?n I lo-1. "',"', 11 JULIO C. GRANDA Se Cambia Por Finca
- I I o I ...... i L- ,I- ll- i i 'j,
Martriqu ,.,Ron'. NA .4,.4 1 ,,,', __,_ ,,,, ,,, -,; I~ oll,- H, i ". I ... 7- "", "I "'," ; ;',',
Gaitarm ; ,,,Ilurl,, I l, I .frimi-d, luldul. A-8733 Compro pianos VEDADO IS31.590
Lazam I't fl 14o r 111111111111-11o, o" ,a,., [Ian.-.
S No 251, e,,j 111rinCT r;-I ,' i ""I""', I'~ ,%I 1 4- 'a T, I ",
Aroatrc. A l., _- -__ i' -id" '-"'_" 1 -_ '.,I IIIAIII : ...... ill
,nairurlo At-l"noll I i,,, "i , I ,,,,,,,.,: I,, ,,, it 'i, It", ilo" I ..1. I ' I il F.'-1', a. 'N A'R N 1. I r'i",. '' ,:,; : "' "' ;. ' l' ,:: Iiltll :ll ............ ,.J., l, I, , :i, ,.it ,I ,, I , ... .. ,i i- , ,,
A ,,,,I.,,i NITI127's, "Tit"n "" S R,,litil V- lrevi"llirral" I I Ill : OFERTA EXC'L.PCIONAL :-,li'll, ii"'i".11- .,d.,- ill, a;,imIT l: ,Z ii. I ,!Tle i., ,r )", 'T;Idll 1;l L' '' I:~ Ir 'l lit A ., DRE VAREI.A.N11111lits. ,dICo !- hlr, . :.. :,. 'r "Ill :,,.l,,,ilr ,,,,,,,, ',, ,,,,,ad.. -Cail.
I)F D1KP;lTAfffl C A M A G E T A N A 7 li'll'It"A' A l1r,"11., jI-' It l L ...... 'll"I'll;-111 ob: 1.11!1 I,_.,4,_ I ..'F '."":': ,i l' l' .11 .,-- luat., ,
I 'nallill IfAgyA AVE M OCAL F--hi Alta~ I~ .h., ., I ,,, I? I I. : ,(I" 1 ..... i Itooda, :_'."' "",,",'r I 21 INSTRUMENTOS 11.11 r ,. ' ., I., 11.1.,- % !- li-loool
- .. ,I'll I., ji'"'""I 1 I i I DE M USICA ,., ,'i :: :_ , ,,,,, , :' ,i, i., f-1-1al 0,,% I~ ~ ,11111- 1a.
do list U 6773 X N0LO-lT L_ hill Ill ,,, ,,;Iii,
Vlrt,,H,, v' Oq:.' of ]-or ,A I LA 10111 CE v A!a,.-d J."Ll jo ;-, I F-'I'.-iI,;io-- , ,.11, -1 I ", : ,- I
Padr, V.1tilla No 410 ,,V,.,d,"ro I'll', I, ,"C.lIdiIlII3 y a L li. I", !" ; ... "" I'~ ... I~ I. 1:! -. %.',., ". "l, 'r .. '...'',.. ., ..ri : *. -, 1.l. I'v" ,.o "."o 9- 1 r, 1,111 I.il; 1;1 1.1 It' I'll I o".' a',","' ii:"r" o ii u I 11 i- 1, -, :" ,-i ,:, lj j,. I I I I Infoo-Tuaq: I'll,,,. %
I R."'i 4000 1 VjoL'.;"",d",IIi,. I I- 1,;_ :- I- j- r' _' 'L
I Pildire Vilrel. y Nptum. : Lj:5 02 .1 L ,.-,ro, :,, I .1 It _,Ii ll,: "I'' ,, l"" "IL'Il l ::,P .1 ili I~ -1111, 11 -T 1'..." Civufuu-go, f,5 (Cl e-Irir,
0 7,2.926""",N loolal Y PlIalira, me. _24' r5L LIT Illbala I ,, "". 1'. Ill ', I .
'I h1d. Y Flenuuodit i --l I I 7 1. x li-I o"I- I 1,11 l ',I Ill!"i )I, dl ,1-- ,: '_",:; Iloo ,,,,, -,, lr ""iCl."I OBJETOS VAR105 I Corrules N. Apodaca. I
%I Go I I at Wulada Cuba Pofeuoal i 3 ___ __ VIBORA $16,000 1I
.- No q LL I .1.73 Ts ".""'i L - - L' -Ae Menoeal N1 1625 pit A .756 --- 1.1111-111, ..", uI- umu 1-01C
1.1.ja N. 815 ii:ui p1tuamel.. U '855I I I T-,"-, .11--" (;RAN OPORTUNIDAD Ull E-8596-48-M
Santa Al rin a 0 I A-8201 L I 11 L I -_ -_ I ""'i",. "'a I lill"'... '-- llio'- __ __
DESDE AVF_ MENOCAL (Infiii .1 I ,,, I I T A !, 1, "ille -.I..." o--- I ...... .1 1. -.1
IIIASTA EL RIO ALMENDARES k I -C R U -"'-- I"" -"" """' iMjs que la Loteria.
t C I G R A M A V E N S "', .-.. 1111111111il. it i1.11.1.i I "I'l
Cugil No Ill ,.,q 4 -; i 116 __ 48-- ASAS ,,,--i, -l'. oo,".1"o,", iii, !.
LaCce, U-4988 .1 I __ ;-" "! -- "' "."i" "- i- CON $6,500
.111zada entire Priito y 2 F-rA4 I IL : ,
ine. No 1 7 i f r 'il.l..l." I'll.l.. 1.1 11ill 1.
. F-6113 1 7 x a" ,.l.., I,--- a.,;.
Calle 17 Noo461 entre E J, F. F-61 I a .,. 1 111 1111 ,: 7 Pi-ir -i y inicdprnq residoni ,_ .. __ I .1 v i ... i ...... jf lloi i .,
Call, 2.5 eorl. G F-4480 r L ll-ill'. 11 Itt ,I o"ill ,,,, 1,,.r ,,.1,en .r, ii:,n-dicrlo
2.1 entre 8 y 10 . F-6132 __ r ,,.,, TL Ta' -I'
1, P-90090 LL i o r 9 A, md.i J)llrr rl n i rdin,
Cs 19 "s"T". s 2' "w"'MI 1 Invergionista, __ - 4 1 -I -IT. '/4 con .
Call'e 23 No 1371 eso 20 F0 - L I '', it L 1, :, i : I 1,
a 1, No d3 17 N I 1110H t I t!_ iii-r, u!6do
1116 A] hacer cuolquier opera.
elialum. 27 F-9466 k 1. I I I 'j. : : lt l 0. '. !ct
314 ,,q 15 FO,3415 -- I, ,
S. L zar 119 I 421! Entre 1, numernsa eilaretirtivarl. am, .,Itl. .1 latrultote dii I., clon, h6gala con to inlerven. (,,.,.I. ,oli. V Ii. 411'..w. caili .
(:a I' F0-642 "Da d, 1. R-a ", I'lebradit fl,,tejra, dill ci6n do co"eclor colegiado. _.jujun ILailt'la. j ,
C i:, tiri 955, r.CT a A FO. 04 1 Militia 24719. d, 1. ,d, n Cabal lli'"Clilni ,1",,I:d,.pn.r i" C-a-11J. Santa --- I .r 'I '. i I F 17,
II IRORA, JESUS DEL At ONTE3 T an. to xCupo frmada 11 I I : 7 r . I Ir dc
Par Ill ruimilultola, leh rita,; Conrlal l Las operations ofrecidqs :"' -! "' :",L' : ", L ,:.
XTOS F;[",REZ 1,..,d,, Cirall Ian Itilebr.dit. .' ' l I
18.1 a I rompamint- to, Jovne% S- rm, Ferraindet Jr. rellerribros del Colectio 4 I _,",'', 1 I I I .. L tati I
Im I Cori~ 1:7042 "" ":"-I ,, ",. 'L
Santa Ca yn I'll 116,diod. y Ila, par
Braullo Altar~ TA f"In de dih, .rupo. gri.tiosarmili, 1. Ir., 1. ,,6.1,. -k do to Propiedeld Inmueble. :, , .,,,., ., .., ". .: ..", -i r :, IT
Zlri NY 202 raqaFlole. .. 1.515IT 1. a ite, I.I.nitut. : i 1-.il l .. Val "le "il", Farrill Hered, '53
hlayin FICI 1-37178 i ofrecen to m ayor garantia. I I' i 11 1111 11, "I'll I, 1, ,,,,,,, a : I: I L
In d. O,,Iulne No 276 . X.21)5 J.,- ri, no.,U I ri,,-- "'o"IL I I ZL L 'r -, .; ,- I :9 2 .
, I.;l, 1 11iol- I 'll" 'a li.l...'lli Ill. 6'.11 ....... H 1'. a ... 1,ml),: 111 );.' ljlfn6.i. 11 3. i
In de Ortubir No 4 4 to 'I Ill~ oto- -. "I -1 . r 7 r ; ",Rono.y No 201 -q R.-An ?, :,,,., -,,.I, -- Catil gue, 'r,,,oll, C, ., l-la w:I1 !"'n'l ... ada ," ITTL5 3. :".., "Illo- "ar" I 11 I, 'I pa'ano ,,,, , I ,, .: 19, 1.11 I ,, ,,, I :. "I L I 1:
Oetub,, ,, J-fl. "" i I I IT
in d at. ofl"ll., R'lo'.. Y, 7121 I 11111:1 l lill.i ,!,. I., a I .1 I I~~ I :1. I I L I I Ursula 70,
IT de Oltuble N. 111.1 I P F: I., 1,,d, ,CI j-,;-, --. ,,g li- N 'NII) .q .-I 0-ri 3", , ill l4 all. itio j-- ,,l a ,"a ,,l,'o;,CI ....... __, ,an (i Il I I T I r
C72da r AlanaguA o. 55 ,I, W, I ... ill t ,- allioli.", "i II4' i 1.11, I'll I ,,, a 1. l I I,~ : I, I 1. .'-rla
lEI C al% r L ',p] ,,, 111.i I 11 ... I I., I I 11.1.11 "I ; 1, ', ".."'ll".." I ,-It 11 I :1 I 1 1 11, L
i.r F R R a -" ,I', "I '- Ill Lil """, 'Il, -11-1111i,, 11 1, 1, r ,,[ i. I ... .. ,.,,!:i'rl, ", r , .,il i, 11 :, .: J
do iid il r ,I ii'L,
a Ill !i o ...... __ it I ,,,,,g_ ,jo
Ayeiitilplml y Tatman 1,ipa ... .. dli'la ,-,.,,, i ". ,:.", lf',,' ,,,I c'.. r "' i ; ; "i'i""r '-'a Le, ,,j I ..... i ,
I " I I'll "I "Ill I., I I
San F;lb). No 3.12 al. fine. : Illp,, ,,I,,. a ........ i, "I'l-,, lli, iii'l, i -- ,- Q'o'a I ,tw ol IT, la Ca. ,. ,". ,' ; F i, .,:n :,. .Ioa o: ":,_-,i,,,, ", VII-E-605-49-23
Suen 03 Air,,, No 441 ,.q. Pa. IARTIO e i ...... ", I", ,ii1i,", to I "it'ade C:mi; I( I,, de CamR9L117)', PaSt I "I'll "I a-,." a;', ,ioh.hle salt, .... :: il::: ,. __ ___- -- -_
ill z I all"',", (;"I" "all, I I L -l.l. "." ", i" ,, 1.1 1. I 11.1 ill'istit
Calt.d. de Cerra No 1867 t'Allito fitt"". p'. Ttt :;,_,,,,,, ,_', ,' -,,_- ,:::,i:,. I S3', I,
:1184 ,..,,,oIo,' i "' i 5 oat o Ii. :"":, ",
Claus N i I'M' jaeg., d Cl ,'I .... falla Ill, o"'!,, ,n nuetas -!-, d, .""o': *
Czd.. Pu' 2 _w I J r ., ,,
7 'ood"pe"'abl" n,,,., ri, ,--t, ll Loll i 11.11.1all", .I'll "al., Ili ,,,, r, .... .. 1711-1: total h 2
entes Qrandet No 39 I- 2 7 jue 7 .. N IC A N O R '
Illi 'n-d- Ton di.-IiII911-d- lujI- prior. ollili..- ..ii1--1I1 I .1i,, l, 'it' I _6 1 ,, y "', Cl., ", d'spit
UYANO "' pora ,,, 'Co '"m "I "I'll"e" 1111ollill"a Cie ia, I'lle, 11 1-1rect, 'n ".lioloil"... I-', .,W'.l.-- '....., ,;: '':,:',
Luyan No 116 eq S Nic.16, X .300 clure disfrulan de ra,ti, ill ... 'o. I ."Ill 11 :11 SE I ENI)FN
rIi t,,tuj,;,, ,,,.,,tl, A lf.i.d. I j-_ Ill,911111 .11, i"! .... I I ...
Buenaventura No. 772L . X-1641 C-r1e.t. ByrI. de D EL I
Luyan6 No.555 . . . 1 1 1 7. A! Colle'll Ilemla, en P"dl'F-lo "'ati"Con ""aj'la i ,,,,.,, ', ,,T .1
IF ,:, Ce T doti, ,Irnnaio I .. Agloo, 1_5 Iii, I
im. .,,; '.-' .'" 'Cl A"drid an "' : _,.
pikbri J, EC para Io5 Clio g, .-- I .11 .
- me y qnepd6 X-2127 lerro ol' ',Tf i' m."'o' i :-Illi,'Ilt ml, d, ,a a vor. liAlall' "I 11. -.1ill I 11 I I I'll' I "Ill T. ,r,.,,
n. lopliarIII d .I ........ I' 'Iten de jugaIr ienni, 0li"oteil, lti "to'.. C11- Ian di-"Ie- 07 .'J."., -- li. "'ill." .., .., ., -:,; I :" ll 'L
P r. y Villtinta,- "o" II1021. -- 1 I 11.1 1.1l'i "" 1, -1 413. I" A ..... io G. "' C A M P O
IR s't'. X-3919 Par ,fne ,,,rilgiji,_ ,ii dir,,,,i,,v., VII11111 I'llIflol-ld"taF. 11 - 'tuo.,diid ...... il'_- "L I I '. N plo. -1. Tarde dv I It 7, ,": it .,I',!" I, 'r Is '- "" 'd,
Rita y) Bllorah. ep ot : a;
Julto .513, pI-e t d, qui,- ,proeehtooo, pilra lial
1. I x Cut lt.. lldead., d milmera hi ,- ,,Il,!u(-m o I,. '& UNA PI ANITA MENIHIZA .1 -1 -- I -. I.I.o, 1, "I Cul,
'" "'.. .l I
I. I.
11.1 I la, toe- .--., ,-,ade,_ I r HORIZONTALES 13-puirrl ,to I'll, 11 Ill -,Rllsssslll...ll.,
C"I" 7 Q IT" lp BlitiTit. *. X-4914 agufeY Teni Club. QLI "I T" ,,,lla. Al: :; ,, : r, '- L. 11 ....... ,- L I; L ::,,,,,, ,,;: .. ..... I ... ......
Cill D I IS Ca En .. ,.at. A-P,,j,--,.o ,j- d- 'i : ":';-' _-, ,4 IT F TICT2. ol 26 "I'll"'I'l, I ., Pe-- L
All 10_1133 mto', j',.,!li;' : ,A -5 "I'lloo I~ Eil la r1l)la dl pa-d. Io, ,'l,- I-4Lo1h1pd'1.9.1j1 III 11 Illill", i "I "I, -_ 1.- .I, I lill, t'li",NOS ___1 -.I-., -iA,, -- .
Cisneros Betancs..", No 3 a ., 4'. 1 P'l., l i
All A I'T ateid, I'.'.' -, leg, utiad. e, : ,a -, 1)I" elo-r'lir : .. ....... r. ,,, "'. ,, n1h it I "n : .', grl I u o ,; Lt. ,P,'.e t',g T "o d' k k " i;!., f.i ....... lC .,)", ,iol"ll
'do'p.i',, 1" ant" P-flj,, to. ,I ,,, _SC()BAh N"
R I A N A 0 eh,. he- (,o l,, ha pre I ,ja I .Cl Judi- 9- -ot, de E ... I). -7- _at",, ,, .. :;li --,, I'll I I I E -1 T. 12"i l .. ..... l I ,id Idife..
QIJEAIIADOS T REPARTO _C_ -'I o "Tor FdolilrbiTlImel, AC14. ,1-110-fla ,, debill. d, I 8- L:, - I 1: -111 ol -1 Pvgmlo a Rr. ,:, I 2 ;.p. I I ....... I ... .... --- de
7 rOGOLOTT11 I'Min. rtii "r1l, III~ onuho It .Menta el I-C. I,,a d, gm-j. ,f)-l""C"i"', i,-. .1 .. ...... ,, Ii.d.-y- de 520
1"I". B Q.erroldRO-0245 ito", 'I'L le'e'll" 'Ilo."II, 1, 'T'',:L_.'; ,"' ,', pill ...... i ...... let i'lim"te". 1,3- 1.,Ilo di, 9- ad,,. fil- Clills': !!" ,'I'L't' "I I I. I lo"'l, .-.L' ,l ... .... ""'ip',,",
.Illi.n. R Pogulttj 1310-7278 I o o '5tiLl pill ...... CIL 4 ,Al-ht -W,- ,.". .. 11-111- "' ". ,
Printum G 6 .114 r U-1522 "I ... He, ,,,,I,, e 'I o"', ". dr, I :, l .... ... 'I"t', 'I" ,Lh,1I-,-Iad Tee~ 16-Bhda rIvlh,,h,., ALI I .... ... 'i' 1-11,1111- III I'll
O' VER rill r .I, ,,, ,-r. ir--ll., C-lIOCITO, CO SOLD. REDENCHIS. le ,1111111olla ", ll_': I dii "I '- -,,,,,I ,- hC;,b,,ja d, I ...... .... I r,-,_ ITT I I ... o -1-'"i I I , I I r .,I,,, I I~
L.A C ; ......... I i ul, C, I, rio V ale $84,000 hifor ..... -%dur-f ... : I-[. ,i"1:: -, '
ilIli nimi, I;, 'C-,,, ,i ,I , 1. I .L I. I Ill., at,,.t ... (I- ,I 20-II -C ill i, N r ,, I, I "i ", "" nA. LA LISA, ARRO 1 -A, ', r , -1 I _': "I' "g
NIAS, EL CANO I W ... ... :' ",ii,, 'e ,,,' T,::;;, ,li Cld ;:l i lit ola ", l,,do, 2 1g, ;i 'llol di I I ,;l' I I .t 12111 11112 de
'u. 1, i'll no, III If I les. 11 "2
1 ,,, 11", ,,I, I'l, ,, I Cie. '') ... ... d;a o & o,, d'; .,_ ( I I CiI l I III ?I ,,,:, I 1:l '.l I ,ojii.
pe"! "lips' lico ... r. io An ii 6 -o "1,',' ,"" 'i' ,", ', i'';"'; 'il "' ,'L ,, fl,'T';i" ,: ';'i, _N'.'oj"L,. ,1,, ,,, i ,, liorrorosa Ganga -- I L
klim,;, dii. ,; 2U_ ,,, t la T -'6-Q ... b..oll 1, I-S"; ,i,"! ", ' r ", 1 1:111 11itl
- o' -o .1 I I ,."i'll, if 4 I I Njjlillj SI 1.1 1.1i I ,1,1:11
%t III pa I I" I., P "L: ...... I """ IT i : 111 Ill: ill
11 I Z. Ill' L '40 ,'.." -,, a "",
t I .!" If ll lil,,:; loll I .... ..... I 'I'll ,,,,, :, l, ,,,, I I I'll I I ,.;; lla'e ill"I'llfo- 7--" ,,- ," I o il S 5 0 0 ll : ri.
P,.,l 4. B R"fee'en 1 10.93611 d- I ,,, ;-, .,,, ,,.l, ", 'i .. ..... 1, ,Iolit, ,,,,, IT F '
(", Milolill,. r F. III R- d i t I k- l, 1111t(Il"I k
, I I I i e I ;l I , J, r I a- I I" ,,, I C, '10- Sup, r ,,, ,. -) I r L I 4 .' I I ., ,I .i I I'll I a I .I'll 't.' 'll I i 41 L I 11 F. 88 7
Y, Il, P- 'L al" "' R 11 Rn-9-11n ; ,,,',, ,:,,, ,I ,L :: ... Ili 'Ilia 'I'll -, ,, "'. m ,I". I,- Ii.,"', ". 'l ", ,. P, ,4 .. 'I. ;1111,111;:1111 lo,';, I' I i::""-, ,-- al, "" C J I .1 .. I I 11 .1 I
,'I 4 I 1,, I ... .... ; !, .,,,,I,: ,. I 1. ', ,
C,,nI ,"a R Cle 1. Luils ,. 1. l"": I'Ll., l"", ""! ,."","! o.g a
Fil-7111 : 1, la ...... de A ,, '%' ,, ,I
IT I ("du, n ?762 "o." .0-II'l), Iil l I ... .... I,. 11ill it ,I I,,, '"i"", la, ,I,,- I ., EDIFIC10 VEDADO .
'; A A U 1. DO-9044 ''t i !;' ,"I :,.", ,, i ,i, ;:. .. .. .. ... i. 0 I I" I. 1, _, .. r .11 .1 ,, ... A
it nuothu, B-71123 % I,- ;, I i ,""' 17- :,io;; .,,:,- Il ,l ,, L ""
11"loin. 1. a ,!I-, 11L.. V E D A D O .,
,,,a, .Ill 'T"., I'll, ". ji ...... 1. 11!' ,:,.:,ao ,,:,,, : ,- 'oola .I. 1,:, : I I I -? ', ,j 1 'I 1]g ... f" .. '. ;y .... : ,,I .... ,,
Ai i ,.otioa y ol, w ... a I, % ., ;;,: i i ,r,.,, l .. .... 1,,o 40- A fko ot, 'I'l 11, ', I ""' "' "'"' I.' I I
a 'Nj_ t"I i ;I d 1-1 t,; 'r I', ;,
lu'r,"." ,.I, 11 Can. ,,,, IT,,.., ., :!l,, 1" "I I. ,[. I I con una casa a a w1r;ia I I I ,,.,'r,,, ,',1- ,. r,
utui' t"N.,iajr5, 11 %,,Ij 11- 11.1 1, (Il oi- Ili, i 43- AI,, I :1 I '.I III~ IL I L I -1
,_" 1311'1 '!111' E SQ L N A
SIERRA, 'I'!, '1 ",::! ': liiolj"" !",li ,leii"',", !'r Vi ,rI',t. al ......
1, r, A NI)A tl,.,. nj" I Ii I I ... I. l;,
' l' "",F ,,, : ; lil- kilin At,~ f 17 I '.,!,, I 'I .. I ..
NA "I at .,!'do, "'. j F;1 j il,\,ol,,IIj ... il," .1 .... IT I, I, ,. 47- !" lil"'a';,., ,- L"" I I o M -li, It, I I r'. ,
81A, M IRAM AR PLAVA All. I I 'I'll I,,,. y """ 11. o' I'll, li, It 1 I i 11.1 l 1.1 o,
! : It AM A It I I I I RIVIFRA IT ,I .. ..... ll, i!,tl- 'JiLl I .... ......... ,l,. .... i. il i I 1;1 o;. a pa, a it. 1, al"C"l." iIIH ."? ."'I'l., d, I., .o. I... i I I '
:AIIr a I IC i, I ,Sierra -1441 ""I;. ,"at, T""r, -,I ,I.., I",d". 'I',- all'ole.11. ,19-. A leogi,, ,I, I i , 2, 1 ,, "I I I .. L r "I ,, L, ".. ,,, I 21 11
11 l Qlie I I L .. I : I -- "' -- ,Ile An 7 11 C Ill, puent, R:11 3 to"" Ili' I "' I'. ' Ili ula 'o' joL, I"ilet o.i, l ill lrol ,Ill. "Cla afoi "a 'I_ 1: :1,i!,arlo li, I,,, ,, T, I, ,.,, 1 i. '_'., I 'I ,". L i : r L : I ': __ 1111 -.." lill.-11 lbilo ou,"ol. para Ii, lil"I'l. ill ........ I'll z ,_ j::lL",;" ,, il Tit "Ll," "I"e '.i'.
14 Y CnIx, C.1 Al.. I ola I ...... l ...... te awla 111. I ., .1 oi- !, i I 11
77 11, 11 A,, 11 ; ::I,- ea I r I,- A ,I- it. ,it ,it ... I 1 I .; '; i I I 1. L i, 11'.1
'i.,"I" 'I" III ", L 'l i'Z,lo,'.J.,
.1 I J "jl. &I. 11-4442 it 11arrat" a ". .". ai C, ",1.b,!'a ."; !"tlta "" -clo.", : I I 11, ...... '", I
ill i I N C R E I B L E ":ot"'It"n sit is I .11"... ill. 00al", o;I 'p". a. AL CRUCIGRAMA :111-11 .1 ,,, o,,bt It, '- jr TI111%,1I "a"'al "T, e SOLt I , :1.l-!. .,;e .I..
A P Moui ."' ,,,, Iv IT a l !woto ...... toa 1, ANTERIOR 31-St m; -1 ,l ill 1,11.111 I ., ,,I : 11 ', -o ":_, "",'j",_"".
aul I jiltill .... te, Y enji"Lul. ,,, I I . ."h,_ RA ,,,,,,,! ,!! I-- Grillat" ''l Alto FT Ii()j1i 'r",-i,, ,,,,,I .32- 1), it S I 1. L ; I, I~ ;1'.1 e. I. !,
7,111ta li 1; to 8 I lL1F1N10MB1IQVirlF_ 0 34-V ... lool ,. ,'.,.Il l I 1 I:4 1 -. I ',- ...... . I. I"d, ,im, I
I, "A"". '4 ,3r It Alin 13 7712 conio-I'vir, ,-I Ill.florial re ','I.,,,- a ,,toa, relu;. ,..,; i ,! ,,,I ;.,. ,,,,,,, .I .... I ---,(11!f-:: ,'%'., !- : I ,,,,, l."!
All, Y r. -,, I : I !.",. ve ., I,..,,,,,. ,". L.
to A Alm, U111-2753 9103. lurtitowi ,a. N, Ciuag!".3,. ,d,,.,,t,.. de ,i = 8[NNjQ5j 5, 1 !1L : I :: 1 Al', A-, ,, A- 1 y ,L:-- rt..ji', "", t-- I "Ille 10
ram. B-7222 littler, coneil6" rule., a Rhos 'i ," ': "Ib"rin par,-I, d, I I, -, .i I ' !r : : r- L -1 ,"e. 1, Oe Ji'd1o ri,,11.1. -SIrrit el 1 .7 IS, ,!;"::, I
'. ';I notaries y 13,p e 'll It.ler ", told =F-M EF-It :..", i P-:.", ---I. -' .1 .' "aPu'
r I y 3A. MI ... ral"o N 4M IT E I- h-T"I"u"I I, Ill I, '' !, i -,
T"""..!".,,a*I, ,1(, dide, devolo 1: I :! : ; :F - I . T "I"' Ct ......... -it bar.
I !:oll. I,,, it-grillwo ,m-,,,un!- Ai i NJILIMITIGIt I ; : ,, ll ..1 1 11,C)'U", Comal Ca, I14l :: 1eI?.11;1,l1 11l l"" I'- ,.,. 1:71" 1. !, '; I L- : 1:1%, ,!:._ C* -.,,!,,l
propujitin 'I 1.- aglg Ew ,!, . , ; L;," 'L lrllell ralld1, I, vw, P, na ,I ... I I'jum- .
, Impub., M F JA ?Ae ,IN M, 43 1 at"' I la' -t' I "! L 'L I ; : ; .'. 'I "- "" ,:,,"- ,,",., ,",
UTED SELECCIONA SLI MEDICO I I". 1.11 11 a to unp, 6P 11'r I G "' -. I r), 17' ;_ 11 -1i : .1 -1 _: I I I. _u' ,a
L' 111 1, 11 r I '. r -. L'' I It, 11.11l I I I 11 l".4
Pdo-ina 2.1 Coaimficailom D IO 0 D A A IA-u~' 23 de Olubre de 19.)2. asificados -Ano c:XX
A UN 1I0S C L ASI F IC' AD10S DE ILIT IMAA H0 R A
VENTAS VENTAS VENTAS. VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS V EN TAS
48 CASAS _4 4 SOLARES 49 SOLARES 51 ESALCrINO 3 AUTOMOVILES Y ACCS 5 AUTOMOV ILLS Y ACCS._ 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AEITOMOVILES Y IOCCS.
e'~~G GUE UD. .9114110 -do~eio
Il0I1IIt; I Ii's I S Il .)IAIIIAN.811s A e1,erOmol mIPRToD.
A) S eirr euelquirr epere- A) heeoealqsleo pera 1: Al hecer cuIroolee pera. Bahia PLC. iso
_Lee eprolc. ebelde Le o eprec le ,fele i77 Leen dol cr edor oeeadee Ad a lA, m~ Oldsmobile ciieril ie51 ~ II b ICSA. I. 1950, in perfele a se -di- _____________pe mre e eloe ps lsbe e Clqspar iii shie del Coegioq 10 OViiidiie 7 J.erina. C15CC iieil li~eIi (IEROLET 1Q.50 '2,h N.li Pel ebdor. d, .s Pieploded Oeiiiebloe de la Peepledead isiieble. I lBlll(IlII)11I de la Prepfeded. iieisbI feeien: W-7747.P. ~ Le ,~ 3Viee efrereii la mayor gerenhe. ofraceii )e mayor gereelie, elreceii )a meyor gereeb a UNI9O9 _ _ _ _
90 ~ 515151 A l01555 0 BUICK Super 1952 Aner IP comp-l- ou helje(lceg. urO
'I.I tIN A NNIIB N ,& 00 I _ __..le
ls,, sr 9 i ,,AIC peia 15 FORD 1952 mieiie~. .5LINCOLN 1949
25 ,iie re6e9e AlOS Panaufa, S. A.
.110D S SIA Ii o m e : 19 5 ;3 iis b rat es T S I I fO R IA S. A. ..R..94..
I laii facilidade li Va.,.,rCC FO D.94 LINDA CAill NADDO 5 AUTOMOVlLES Y ACCS. I ,s.
14,__,____________ "I645 0 Panauto, S. A., _________'"''MOIL'111 .1 1 FORD 19S1 SmJl 5 1
1R AN 3 18lI1I5 .." ..17 :11iI
Ricardo R. Aretlano. l IBUIC' e.esIPd I... --75.~ be. k kl 'L ET. 5soNA UTCS iis lll 9910 1 Panaulo, -5 A. S A
llAlTlEZll~ ..... .l.5l .L li5 NLE~ _________ SiiisLr.5l ,sel
_1____ad 54.1,5 M.3733 ec--SeC 1.r 595.7C4Z
1l1180N,0 I 1,0 lit1 ,moi0i r1 fl9 ',t ,~ I'l -P1. I.,l AII,. -C-7-3- Ne~ ~ ov 10~~~~~~N% MEQ 15SJRZ S A Cl~ elue .A ~ essI 11Il. .1,,,s IIII
_________________________I I II 1952 ~ IlIK1IFII4 5,e I. l b 001 I~lls1:Cl~
ILY $3495R
0, il Il~l~l11 I __________________ 21)aireC lnr VriOAI.~r :P5TR SA.GO
Illlll(l J. ~ ~ l I.li .ol .illo A~4
11 F, I I I 0~1, 11 o, lillo~ 2 1111 lU118969592 IIlilr 7 rie e E-3-5-2 ... C. 1 .11
I' 1..' ,,, los~~~~ ,, l.l1l, UIH11 lI. ,I 1 11 II 0 I I l l5l81.- CHYOF 1 8 5)' E s0
III ~ I.e 11 ClF-l 711 I,.lIIl.IlI.,iiliII K Spr 19 3
,41 1 .21~_ _1Va n i c I t g a r l a m eo_ _$74 5 .0 0 .
0I ALI11 ARE. I2 11050 10000~ 1 0 S50 19->0'-I .,e, ,A
RCPJ R T S S A E dfA9 W.) ? aaiS A. P1- ll.Ii141l.5l 111 II K .1C0I AU1 194l A U T O I dT..1.
1 1 1 1952ECIMIE1TOK FaprUEO 23. Ved
Vi7ca. de MANTOLL MaSMO [i 14~,.~ Ckc 1919 ~e E1C.12 li952 CALZADA V. A.d IHC
PI; 111 LI k-f
6,1a --! C11191 190 19.11 Ora1 Ro1r1u) ACmENCI FO-D P el2to.100
19,l 0ll 1 -)lit) PA9A1 PICII I Ned.SFI F-4020.I. 1fSDD V P.lo No.4120
Ned, irCu lw~ asom Ii 1-SI
11 l.. 1iii ... liA kB i .. .1110 198108 F nF re n.
101881111111 4.1 po1 oBLI 1-8 90 II~olecb~il
7~~~~~~U1 I 1 1o w 1VA !"".I'--t ,d l P if.....ivI,18d-m del,,pIl.- - BUC Sup0,10.0 er 949
AS A A N:s L4734 10 1..\ 11)1 LIA 1 19 ____,S.A
j"- I R1011 .....
REPARTO I It 10.4 1-5- 1 A 11 ; E E .1 4 o4Cufm~eC 11R 3
ALTURAS VJEDAD illIt ____I'll- A COMIL AT
0i~l~eeyAII4l"Ill 1 11 291 Pseele, WiS 91 91 5i AUT
32545 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~2 V.2r 04909t 7 P.u~1~lJC Pisr iis~.15 IOSI71 . 14
XAAI It' HL1 I BUC 4 pr 094
111 Mil D d eelds e ef ,.,s.Ae M lee AoiiII JE PWLY~ It N. C--~' Cazd y. JAis blssIedo A S
____- - - - - - --- 11-1-1 cue- dOlno5orgez0sP50cl~l~dld
Sr. Rodi B.33I 0R0I.Ss~, .P I V C I .. . .~f~ 197 AOENsCiIlIl FORDU~
SIN Il lb.RSE I! 1. F -1 -, 1 1,3s~99f 1, 18~l COMPIE y HEUSO.L9DT Mercur Cusom GE A FSOR
I --~ ~ ~~~~~~1 1, A~~l~ E IsiLsIOI 019 %1 -111 ; I -.. AsI
111 ~d 411 pMODaE17 NA" I It (,, Its t., PLYMOUT 1952Pl ouh14,Sdn I
M0.1, . .bIII l.' 11 23 IN .194A FOSR NN..4-4 1912I1. 6 -UV. A w sd s
SOL, ES 19- TELF, ___________ E 5 UC .,.. .. 15, S.0I1I1.0 ASR....15
Derd $2 Cur I LPIDiscESor Chvrolnel6C
ALTURAI VEDAD ALTURA 311 11111 1 948 ILL5C, 2, 1948 CHEVOLET:.A1951..4..3.plo1947
S Nl ....ERCERA ,I IPsioe .F 5
111.II bI .,111 I A T N T PLYMOU-TLHMU'S. 1950 p2laI. O D M BL .14
,a 111 III Sl"oS DEL -O QU 11 Pi CADILLAC.. 1949 4015. 91
A -al- d, 1. k- ~ lC 10." 4 -s I Pic UpC W. 1948 . 94 OLDSMOBILE. 14
1.11.0l,I. .ll l-f 1,11I atl 5- Teresa : EN 24e MedzESErtls IS E OL T .1949 FordN ...... 194
t S60 323.4 VsIII S471; 6913 P Iac~rs 6 cilnrs 15 h lrW n s r1 5
Almendros, ~ ~ ~ '1 -U1TS 1: M U S M N CERURET. 1947 i-EROLE 5 ciin-o 1949 Rado, 190 tlo Ip- A Se,11. AR 1' ,1
y PA uRCL C ON I SFMAIIII 11118ALE I P LDYMOILE 1950 Flyord; 1950 be 5
37 .1 6,3 .0A e ca Ma, o y H m od I, FORD,. .511 .5bd1 i Il pado .rs 1940g h- 1 I
IEES IllYS. 195KASE
CA IL A ... 1,909111l~
HO P TAr.~3 esq.l B9-36 II. 4 TplllI510ER radio.4 O
ML~~ARVEH 184 III 1I I .> .1'.- 23 NAT 70 ef.F39 91 5PORTUdIO
:lF11. 1 ) t 5 if F, 7 1 9
11811FCLIADS DE011 PAG Baby Dodg 1949,O ENI 9) 12110 3 .-C111-31.---3-22. -M 3' IN1
~Afo CXX Clasiflcadom DIARIO I"LA MARINA.-bivoe 23 de Ociir de 1952 Oxtagificadoo. F0a2
-A N UN C1.0S CL A S IF ICAAI)O0S I)",E U1,TIIMA H R A
VENT-AS I VENTAS VE N TAS t VE NT AS DINERO -HIPOTECAALQUILERES ALQ JILERES AL Q UILE R E'S
S3ATOOVLEY ACS 5 'UTOOVLE IACCS --I8 MUEBLES Y PREN~IAS" SI RADIOS Y ARTS 64 OEAS So CSAS DE IIUESPEDES 82 APARTAMENTOS 82 AATMRO
TOMOVULE333. Y2 33333. 3.300434039348AJARAMETO
ELECTRICOS Dh
3.33433323. 3 3-AIREI- ACO(N14ICIO.D D) I N E A A
IUTOS ELLO S )INSO IA Z3~,..o3.
j3333T.3332422f323333'33333I33333 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ %,1*~" ________ ________________________________________ libre______en_1 I- ...1i- ,1- 1 L Il de33 ..323332 .23 32- .. Ridi intri-boa .1433~-.-_ _ _
33433 4333 0330 32-SN 340CSOS
3,P d l~~ 34 2 33 33 3 2., 3"0 3 "3. 4
I ~ ~ L s~r... .2204343.3-3 .3~ .33 .~~" ..330 .o.. or ar a34oAlcm h
OLDS.MOBELILE 49 S N0 LE ESO, S. !,aeria ac d H esnonitro.302 35-9
ElA ODMOIE 91ORRE ____________art
los' U7ic1, bil -1, it.. IODEL DIt dIRO. :A H '8 2 APARTAMENTOS 3- 00.
iL N1 OEOMESA 17" PALACIO ALDA51A I
1somos _______________ al, AD31IRAL 17 K 22 :1 161I0114,1t11i) w 11RTIIFNTO
1e 3,.23332 PR CIS' 4 Y r33l d.2o2 $N 3 3332 3 3. S71 ADM~IRAL 57 M1 10
li ..... A:IlqY ,:13003.00. CON SOLA FIRMA Y ADEMAS
qui FACILIDADES. Calle 11 NQ 10, entre L y M SORE MUEBLES, DINERO 3ATMNO I33420
CHEVROLET 52-50-419'dd.O''C-6ILSA OSL 17a -t i= x1333 .... 3323. MIRAMAR
CHEVROET 48 ___________________ 31233 61. 81-03-I. WESTINGHIOUSE 641 K 17 333233oI~~3.143,-. .3 0 34 .,
,71.33 Mont 61. .1-203. u 3a I d. ni vend 1111). 19 9 2 1 N dll
PLYMOUTH. ......50.42 ______________1ITUIIELL 16 T MI f3.30 ir., roff lont-ilt 1."33 d3i403213 rr
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 prC. 0-14 ,Y.33 dil o3 .2.33324 130344i33 MENDOZA Y CIA,
OLDSMOBILE . .C. 4.320Ch .. ]-151 i, 49. 4;0. 4.O 494J340 2.3.. Reptile 32r,,2. Ir I
GUMENS bi 46. OLYMPIC~ 907 -AMUEBLADO SEl33 I ______________ZAPATA 1421 Call.. 11. lo. I: Sro) q 1
1333333 3 2 2' 3- Mitchnell Distributors Inc.I
3.344.33D C033L34 33 33R 22 2. 4,e, 3',:e. 11.2 MENDOZA Y CIAI 1.1de -d.dl.,S
333. -C73-32 lg .322.22 CENTRO C031ERCIAL 23 5. .-33, 304.
2 5 y4 MAQUINARIAS 332~3" 2UH-E-7517 5'3 23 .d. e- ,023. 3 332I, ..
25 y 0 A 1 _:OONVL OA --$50 ., 0 _NTUI~O UIA III8( .30 X S E2- 11)1 V j1 APARTAMENTO EN .0322..
60~TTA -NTUMNO MUS334034. I23.2023333233333A(2 33,F32 0234.
1 j 1, 3 33330VEDADO OO IEA O A. .0 l iv AI.QtIILO
43. 4333334 3 fUL~$5000o $70;00 1 ,n tell3 b.3,. -MIENDOZA Y CIA I 3.d
.33333323. I -A-3: PIANO II33230303 m- 0133332
31330. 333e330d3322 3lie 3'. 2 4 3Cadillac '62"'. 51 AGN I KAISER 2 Pl.4-,2.3 333 IN03433333 433N 0632130 A
Chevrolet. negro .49 A0 II R313i.o33. WEIC)P
3333 bueno' Te33fun. 83-1212. IG~LESIA S1 II,33133333. 3333333 cu. bi, an'. 1:322
Chevrolet del ...052 _____1____ 13~333O3.3Id(. ______________ K11 Y.3323234 .3.43
3220. 33.33 S 3i 3 r 3 VEALT 2al 6~l _N 1,eq a~l iF117 c11C791-54-26 MONTE 633 M-7897 Io3 T. R322 R.I. 393 (33433 in.3,44W.,.13a
Dodge Coronet .. so 30.3231,_________o,_ 006(8 N4 asesr ._________ H F3.31.1
Oldsmobile "88" .49 -23f" NEVERAS Y REFRIGERAIJORES 21 2II~POTECAS 6..3333 (3 I3 Ill.3 63.1 63. 405 3~ril Plao Miramar,.
N333 023 333 e ~l~S e ~ 32.; "I W 33 TERIALES DE CONSTRUCCION T- R 03..'323
Oldsmbile Conv. 47 Triple Rendim lento Y3333324 ~ 3 EFECTOS SANITARIOS 3333333 3 243- 3.
Chevrolet Cony. .~ 47 VAL ULA r, --'* T", 2. 233 -33233 33 33 RM 111_ __ 23__,_8 _______et _Chvolt. .412 UL 06'IGERADORES Cub N',*,~ 61. De-0. lo. Iliul doe 3333 4'6(T1
Buick Verde .. ..40 Sevne oIngrni 7 'I33140300 %3343 I, w3 e,3223 2,, j333333 rchulailoI 3323 In~- ur.
2333330'e a3 .3. Sr. Serae Obrapio <2 8311 NIE.C~il--3' 333de30333433.337q1
U 8 ~3 i3 340 EspeCioles pora 1, -r12. d.14o.~3,2 N4 402 322
- Agua Calle133333 N' 512 Halam. 30D 334212121i
_________2 I If F_ 3__ _ _ _2
O,31323223d333 ~ 222 ,,,., 3.3-34 .,,. Se aiquilan apartamentos S 8Q1. ICE 5
Cervifio, S. A.LSIE M 0 A' 0" A- Sol Aedmsats~.423333232
CO0RN -OANE 0AII3IE SA NIO A 122 Seoeores IoIEIS11 ,.
Ford Mirarnar Company, S.,_ Uio A.r to.A. OCo -___ __ ___
FORD .q --cn en N N-41,UIE87-03
,a;.3 0tm IN R .qia 1 6. Nrid 9333:4.11. 3 DEPARTAMENTOS
FOR .. ., .323 .2 .422. .4 1iil Trl r SE .61.34IIAN
DO55- 4 BICICLETAS ito~ 00or-i Ditto. V0 343 '1. i,
DODGEItI 111 .. 413 33N 24 11 ,2324,03
CHEVROLET 5 .3 ~ oo.' .2 C.TD A PLAZOS --330202 .333323.2332330
Rad_ 4go32234.. 332233340332 3200234. _ __Y -112 H~~
CHEVROLET- C E O 47..3443 ILUL4L9441I.44. 113830122
CHVRLT 8 2320 33333. 1 MUEBLES Y PRENHAS SE LO OFRECE __ PAR AA,'S :- I333
SIEMPRE E A... 6PARATBAOS PA A L11MS .330. 1, n, 3 33233
432333, 3Y333t. .". 1711; "13466 8."... 1 ,d',.:,,,V 4 HABITACIONES
MECUY . 9 333 3. 3.3.3333SANITARIOS 70INMERES PARA LAS DAMASK 2431 ....
M1ERCURY...... .. 4, -fvl CiaU. *METALES I_1____7.104_.__ 3
CHEVROLET Pa4nel .46 PLOME-R-11A V EL LO S Hotel333de ap43343443.....301
OLDSOBIE MLHLE( AGALIANO 212 CONSULTEOS!
OLD MO IL 34.22 .313333. 30 484433 v-3 ......o t lQ I~I 24 2r,222
PONTIAC. . ....48 51 9ACE ....
PONTIAC Convertible 47 -D-ir tn Mcs do3203330033333.00143a ALVAREZ 23233 _______323. AVE. 3 3y 84.MIRMA344433641tzieh. VILLEGAS 207________53 lfto. t AV .175 y 4,MI3MA025 W-4463 INTERES GENERAL 116 RNO 8 III)IC
To33oo B-1V16ND0 CA31 23.3 43233.3333 25 No. 162
572 TILES DE OFICINA -62 OBJTOVAIO ......3 e dr3 33332 333333 3
_____ ____ -62_ OBJETOS V '" 4 Ill 32. 33 ".a.03,33 6 3(3.1.2 0~'. 2 .2 3 23333332.______________...i l ....... _ _ 2_ _ __e_,, a 2 7 )
.61.40 ~ ~ ~ ~ "-';RA 3333333 3 -2 2231. 13.13 331 4 9833
343033 J 2 3 4 CA DAE Itil I. 6.33-3- ___________________' N1 .3 ,66
5OA 3y2-non334 111-1.1t 333 ..17-23~333233 ..--~23 32
31323.3.3323223.32.33.333332JA 1130 N03 3333 N la eso ..3
BUC ~ o 05 q0 o3 e4333 "I -If;./ N-9 7.1l (1PIO9319.
333440134 VQ I'sANO k, Il,32w
BUICK Super 14 8 RAIO A.RAO .33333 19512 FI 03.034 r,230
22 3332 32330a Aei l ED 743 A-77430440 33443333.
PON I. 233 .A T CU A E .I~f .iu 1950ER HIPOTECA Ip=33Io.to
HERY- -- 15 4 3322034 3 H32 3C 2 - r - - - - - - OU A sO )
PONTIAC ti- 3.-, a04
CON~ ~ ~ _____________________. . . . . . . MERCbl~lADRtneSto vi
33-2343. ~~ ~ EQ IP CIN 3223- --3 ________________- 3L(PI 09 AE 6E
F43333d~it tort,3 ".3333 I3333.4 33333 _ __ _ __illi....34.,H12022
PL MO T .9 .NT UM N O MU.C .F A .~J 195 633 6OLICITUDE
433333ll raitersR 0461 ....__________ 0~,-,~-63 ~
i.,,__ _ _ _ _ e r 3022 233 34d o 3 '-, 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 P I nO T-1 2 8 3 3 3 4 3 3 12 3 3 2 3
pt, 1432 88266. 30V3 30 33 ,~D3OOE LA UARIN 3333.34.
Pirina 26 Cluificadomt MARIO I)E I-A 11.1,111N k-jtivvs. 2:1 (it, 00iibre dr P'-' Clasificadcm Afio CXX
A N 1- N C 1 0 S C 1, A S I F I C A D 0 S' D E L, 1 11 A H 0 R A! PROFESIONALES C 0 M P R I A'S
17 ETERINARICIS Z3 OB-JETOS
.no --q lctnrr.-,
A L Q U I L E R E S A L QU I L E R E S SE SOLICITAN SE SOLICItAN SE SOLICITAN SE OFRECEN
85 NAVES LOCALES "S6 OFICINAS 91 JESUS DEL MONTff VIBORA 16II-COMEW-7COCINEILOS .064CINISTAS 12S CHOFERIES
Ili: I'll I tO, I I I I Ill 01: M FIT IM N9 2:11 1 V 11. 1.11,110, 11 I H I,
A-11 QUIROPEDISTAS
C m b
it L16 SPCIOS olol T, CAW
_ FICINA .. I ". k,-, I 1 11 .1 1 "I"l .1 1-1 1 t ir.
129 OFICINISTAS
--1--YXNTO5 SUXREZ-- MV zi-il
i'll IIAI IIA .1 cl. I INGENIEROS
............ ;, 1. ''I -- --
NI 255. ull,-. entr, I.111%,1111.1. ",a 711111
RERATIACDONES
11) 2 1. 111 117 SOLICITUDIES VARIES 1111,11nielo, 'CONSULTORFS
'40 MkQLIlNARLkSExl,,-rt Corrispondent T
87 HABANA I
LUYANO g -1-i11-- T ... ........ .
t 1, 1 110 t I no 11.1.h I I ii T- f,
I A-4611 -o l. ...... I N- -11 Al-kill II'll, prolm'i"i'm 'r, I, I -L-- I It, I COM RE AS '42 MUEBLES Y PRENDAS
dr I" QUILAN
.1. Iw, I, I %, .11 SE
I ugttr lvn1vivO,' :1...
9 CASAS
B9. 1000 .. ...
111f... man I %-3113fl.
D c qI
ERTAS VARIES lCOMPRO FSQUINA CON' COMER 1, -1 1, ,,
131 OF N" 7 A
ILI~ III CI E-3446 0-11 N.,
LN(A I I%A1IENTE PRA I Tin -1
105 MANEJADORAS
I.A. I I 1011,1111(k) DE 1. %.1, l;.l 1",," 1l1;,- 11-97"
'0111111 --,DOa' 1.1 ILL Ir TAPICE-SUS MUEBLES
P.9 '-'0 ), I i b Ii
M ill I I I k I ; 1. 1 1 I I" Il I III, I
1,01 NITA 1, ES
Hum AI.(juILI.AU1S: N GARCI. PINOSA
in"IT 1 111.1.11. F, IIIJOS
1 133 %A $"I I I.- -C IT ...... 1 2 1,-N IN
11 01 I Llllo nO I T.., ii, A~ .
Ili; ALQUILERES VARIOUS 10 SALARIES
I I n .3 nit o
1 11 1 no
JIM PROFESORES-- 31ATRI-110NIO BLANCO' SE TELEVISION
I (M EII,11 It's I L,; .It m e. 'I. 'on", 'JI"fel i'.,
NIAGNII-W AS I'L.V, is it'. a. I inim-do, SERVIC10 TEQNICO
mada di-via.1o, uomv, I,
Relerencias de (a-s ono I'
17 AlUEBLES PRENDAS
B-1077, :Rld-El ioll,
475.
E-3B33-42 5 .111.
Alt dI PROFESSIONALS
St SOUGITA14 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS I ABOGADOS Y NOTARIOS 7 71 PINTO A PiSTOLA
-OR lTt I 'D d."..
99 SOLICITUDES DEALQUILERES COMPRO )ILEBLES: 0-5303, til.r- I -- III, .,ld. il.- di Iblil. G.Iiuid.,
'I I i.. L, II IoN A
Nt E% 11) EDIFICIG) 1 17. III 2, 11 finos v comments: pianos, re- ro- tai-- L- 1-5351.
AdmPlabl. lndu.li,. I.b, 1211 E 7,',18 117 n frigeraclores, maquinas coser y
... .... 114 AGENTIES VENDEDORES A 9!o: _L 227-1 9 N* escribir, de cificina, todo obje-i
C--r. R . h. R.P. d", I 111miriki, kNDA ETICA ELTETE PEREZ MEDINA to arte. su casa Eompleta Vov
V.rd.. S, C.ri- .. U-11M. 11 IT I,. I I ",I*,, W )1 11 1.11 Z.1 interior a toda ho'a. B-530j,' Laquea CIS Y esmartamos a pisV.41or. MI, 1619 101 PERDIDAS
Lt . . D-2 17-28 Oct. Iola lod."clase de uebles. Tapiza11 I 1 11111 O 1, '1
d. 1, 1- 2"9 D-11-11- I T It A 1 -8550 Compro pianos rnuehlj mos, barnizamos. imitaciones a blan.
1'11-f, 8: 17 1
1.1 )C %L P %H % %L11 %4.E 11 di 'a, chit, chapa. etc. Hacemos trabajo3 a
3 DOCTORES EN MEDICINA d, do-cilio y mudanzas. Trabilijus gaS,- .1,1nila loval propio pa. VEDADO ramizacloc. No pedimas adelantos.
Dra. M. NIENDEZ IBLAINCO
1 3 CRIADAS "24' -.Ilp 1IL"I'l I" Falcon: %1-0486.
rag It I ofiri. CRIADOS Enfermedarle% de Seft-as F-767842-17 Nn . ..... I in'lifla. i ... I dr airv Ill I I I I to I'll .1 "1 1 SOLIC ITASL x ]IMM-DOR Medir-ina General
VENTS
rOn larili.
it k N 11- If DR .OCTA%'10 RIVLRO CONIVRO IOYAS DE IRI 48 CASAS
,]all para lit inimilmlavion '-- -- ]],,I- ,- ro. CALLF r
di, Owl ;1, ,:; II", ; : 1.
1 1, l I I jo I a S 111 I i I
....... Pat pr Conplani-ps qla. It,
X. I 14) 7. 01 11.1 1 11, ,,a- G-renri- hi rrl,,. E- , r'. I ill 1.1 p .,: IIIIpaj us maijumas cwscr SiEt- 12 LI -r S
ada, ".I 'i. in. 3- 11 -- I I .11 1-11 w 1',l '.I "I 'li, Sbio cz f-n- i246-49-27
11, Si )Ill( IT I N If( I )IIIIILl's I ........... ial- pa- Ira. F, - do T, n I,'( I;! A-4074. ESQUIN A-CO---.N- CO-31ER-C10
(In- -lillner" 760 r pu.
ii al. 1buj...
11-220 COMPRO -a
"do. pi.o. Dv A::
IN 30fi. I()
a. Lt~ 9.30a.
S,,IjUI OBJETS DrF ARTE. PIANOS
2 )IL EBLES FINDS DE ESTILO
ALMACENAIE 1 0 POR 110RAS -d;,I I,.
ANTIGUEDADES. JOX'..',S
A ... I ...... unp.. F. 7 lai! 25 1 H-E-8 104- 117.2 1 .... ...
IT 11 kit ........ .....
Ill A "Ill 1.11, ", SL %-IIL LN LOS PINOS. CIA
doI. tinanhiiin ralunipulamoo to %,I.. Hit) DE Lt.,, .......
N ILLAS SE OFRECEN 'MARINO RANICIS 2,1
d, L55,1,,iP5v,,enIrI 1A,,a
nivreapria por nut-sirn P.I-twilla. -41IN COMPRO, PIANO
In 211, %Wn.. 118 CRIADAS CRIADOS 2"
ILI ;I IT,- 'I I'll A-PF-1AA-C16l%:I- --11E AUM
Infornivs: VI 197. 10 3 ],.bi.,
WILA (01,01 %-1 'O'll Or 101111t DISP*ENSARIO IIIGIA I II ,- PI- 1. -- 10
2 1 0,- 0 -11. B-innn" E-4 41, 23
L it E 6684 83 -11. t 7 7 12 YWA EN LA PUNTA <& DE Su KEGDCK1
I Solicitamos Vendedores 11-11,1- 1~ 11 1
'F ki.01 If. 0 l, 1 4; I ilt
R" ComPramos vendemoS
DR. PEDRO 111'5 OZ % Ajj)[, ; FinpefivI JnN as Anfiguas 4: A-.A.-3 2, ol
NAVE
rOn 12 N 7 1 QUINTANA E HIJO
aliplilA -,I La I vil.n. Ihm'. L'-:;2!17: )JULBLES. PIANOS (COLEGIADOS)
D- Will DIA, 1) R. III L CIIACON 20:1. 1,11-8182
Puede usted hacer !IABANA. SK,,00
fro. mOIrl InI ... .... 1.,; 1.0 %1 fI N1 SA RAMW;
Nit 1 11 111 Al fill V mis Productivas
Ni ..... l 11, 1 vI. X\ -59211.
III Lit I I I I I I'llo I I 1 11 1, P
S
us Actividades? VLAS URINARIAS Compro pianos A-3605
4641-26 If- S 'PTENIA A\ FNIDA
SE ALQUILA I If !I7-nn 1, 1 -n.
la esquina de Nep- A-4800: C031PRA
d d Ill-l"It" On 'I'], DR. ALBERTO VENERO VEDADO, $35,000
0 P";."Il --1, 1, 11" -111-1 1--. 1, 2 Plantas Independientes
tuno %Belascoain. ...... 17.4 Nnc, T, I 1 '7 At
(local del anti ;%
I M-2737 COMPRAMOS
VI I E-.L8.j in.-124 DR. JESIL'S ROSAL. ENFFRc a f 6 "E I G u a n- MARIANAO REPARTOS 104 COCINERAS COCINEItOS rnedad- de 1,s nlrx is CHALET CON' 44. 2 ]BARDS
2ll 2121 Alit
o r m a n R' A r) 1 j'! 1 1 berculosis, medj( ina I W -nii
UH-U-939-1141-26 A--,110. COMPRO, MUEBLES. Q-Lfial- 4
11callad 16o 1) 4 a I tj on piano,. casas cmpletas. oti(i
I j- Aims nas. na, 's
por cl, leW om -mil(AMAK: 1, L .1 (ES, X IMSI- Solicitamos -4:;4 j ji-1111a' C' el aLlt(tol
I Vlltucie A
C-69-3-17 Nov bm.s ib,, RENTA $540, $54,000
MIAMI' de 1) a I I VENDEDOR Tod, 1, iuc endaoa Opel RE.NTA POR NUZVA LEY
'civa B.
A--, 140 E-7023-17-19
de 3 a Lubricantes Ci INIC0 SEX01 OGO F -8&
119 COCINERAS COCINEROS 1
I A, A-7795 COMPRAMOS 2
Indpstriales
1 11 1 1 1. oi
86 OFICINAS MIRAMAR ",KiMP
-- PARTE ALTA 7? AVENIDA
i4.
A-82:12: COMPRAMOS "INTi
OFICINAS
.edIl,]-* P-ida, r,, oil
1', 6nt. 1% .- 1
DR. ARCE arite: p III cristale.s porcela- 1,-,t l 11 -2
'19 -,--it 1. 0 1. 1, 1 noll" I'll: I 1 .11 11 'n I nILli-!1'I'r,, I ahan.,, 28 5011
SEXOLOGO nacar. pt-- lamparas -rislal.
-Ialeaer. d.!. alfornbras, maquinas cuser. e-ILI .2(,- ribur, Caj.s. Areh-.s e.
11 .17 -rvici- :1, 1 1 4 OCULISTAS Ropa. A-8232. C-572-17 13'Nov
k to, -w PISCINA SAG.000
Punto C6rorirc, cmp lo r In,31- to-- Dr. E. tu6lltar del Rio A-9311 COMPRO Y
'o, I In I I. I
Gr .1 51EDICO .....
PCI 1,., pn-ej r.opr::jeo do aw 115 OFICINISTAS OCUILISTA I I., - 2 e ... Il" Q--II
1,I-- 'a A F jl C-, I :iPK:111, !;-, I I:,,- e a! pwqu.
i5l'i I., ON On nnn
9 12 RFNT1
jfnCXCIARsffrsalosel DIIArC PEr (T'M.ARPHNk. June 2:i de (lalr (If, 19.2 1 .. flhrnifizcal N Pigina 2-1
VENTAS .VENTAS VENTAS VENTAS I.VENTAS VENTAS VENTAS VEIA
48 CA-- SAS- -- 48 (j- -CASAS- 49 SOLARES - 51 ESTABLLIIIRNTOS 513 AIITDOM -VILRS Y ACCS. 56 MUEBLES P RENDAS 905 MUB- PRNA-NVRSN9,RGR.IO
, Vl 1 1 '1 ,: T" ,, '' ,!" ,.I, I I. I B I JEBE, *t t~C ,
,,1 I, ,,lI,,, ,9.... 1 ", I ., I 11 1 -0 TI II Il ... II1 i'F l td, d,, ;I ItI~l .0 ~~tI I I__,___ _______ ___,_.
-A R C D HELADO \l ((91 It I, 1111 'tIINr "il 1- ,Oa 11 111 ,,,Il,. Il MU BE DE OFICIHA
,o siin er n r 49 IO A E I. "f 01 I . L 1"I- .I I1 IlI'l, I I- - .i Ill -t-i '','- I ..it Steel
VEHOC'17 I-T,-a I T HIIECCO, 15 t, ;,"", l. XX 9 I"I ((R ,,, ,11 XII1 1.,AP Il I .I .,T 1 *
itdt .I I".1 1 .1 1 0 1 ..101 i t.- 1,,II ,I I I I 1 i, lro3 Sa
9l0 ,,c ri "t $1, ,i de COO,, ,,-- -I-T
sill XIIT -- 9 -Vqeii 91.119 1 ,""";, ";" ":",* ," i I Au.,'k, -ttaeltLiE.5 DE iaIt., i,
' I;II, 1 I IlI 6111(1 l.l II NI I 1 l ., I: l.- I t (Tll NI CII.,",- r I : I~uc 4 9u ,'L-1;.- -1 s irr' t Pr
rtr'ld r ,, "i 7I I, ta ,, icel I silted, I ,9 ,,I,, ,
oat 'ioii.itr ic"i do Ir' -Cress--.., ,, I 1 ;Pl I m
, I ,r,. ,E U A U M U B E A P LD sI I I I'. I I 1 M 7-IIN
I II" 1:1l NX 1T JI1 l X ItSVM I I,1I I -Nil~ 1 l-'l0 ,I. I t'"- . . .. I. . It .C 'I 91 'S L 'CI 'LCIILAKI
LU I, a et,.icu,; ,d. .; ede:,s ,, 1T
ci to lieu ttO 1. P01 S LO111,.I r11 I'S XLBIC tut DE *,LDD ICrtodrr
;, '% .'~~~~l~ tllI I' ,iL" Il~ ", I,," 1I l !j:,(' '- j i., I U~ 110: Cl'X I (.. 1, 1 Ii -t a Vanu Eaie d
.9~ ilt!. 1 ,X l I .,I:._,(N~ 911, i ~u~clr cri' 5110 riten.lzadDI,.
SOLcRE I00 "~l. $u -'' - ,r' ; 1 ," c d i l enf l .t% I : toIIr' r. -,' .cl b re yet
,"r, 11l a4 1 1'I~ I.i it al "I (a I I i r r h
F71l 112 il 01.%d-, l I~ t N1- 9 11 hI I, -DII flQr .: 1.,,.il -, I 4 ll, vi iTmJ-i-,, I ,,,,i- I - I:11, i l i, 1 \ ., 1 1 ,.', I- l :"-"!-!'," I ".,1" I,:. Ialna ITInrs uo .NI,,SritIX, r ]r).1 ti.l AIRi
IU 'r ,; VL RU '"7 '" 'ttL I. 9. Q, -. .I I ": I a. tAOI'l .. 1101111
6 .1 I1 I 1 ". .l ~ t ( 9." a 7- II I 10 91 1 9 RI (1 .C I .E T
-i s o t u a rt I ., ,,i ,-. 1 ; 1""/111- 4 ,
n. .,I IR,II 9$,, ICX -it ('1 I5 iI t~ie I R IEA N P47.' "' ' Qa M EIA j T 1. i --t ff A I H L P
)I 11 I!". A ,1: "-BOVEDASY~ slarl IlI'l TATE NE i9111 I .1
Ill 1, "I' ~ ~ll lP I9 T , ,I 19111 Ci t,-I, 11,1,1 :CR l ,AIJ IEtD A T S.ltlt 4 ,l.,-- ,-lt
r, L 1 -. I ". Il il '1tt l 'r$1*_'l l I 11 1 9 II11 119 11 /-119 ''. L0 IX LI'': ,*"' r 1 .3 :1 d :T, b e L S
i t..., , I L I - - , .IV , ,a U R G V E N DE. I r 1 L I I- I0 9 C I -~ C
a 94 attI. r di~ I I'tic. \ Il
N!-II. l .. ,-- ,, i X.dlAR. 911110 II) 'tot111 11- siiEJ E t [ID M I(5009 Ili ( -'' 1 :) ,
911111119 N Xtl 'It0 "i 995 XRI I 9T I '. I-79T7E IS R S 1
,-' -l ,-,1- - I 9lO t tlA IS .5 V A~I O I 1 I1I 40 74lc,5,I t1 , I~t I0 it r: t IC t 11(111 ,111 II, ir: *' .- I ii, (.9 ,- C,:, -n .- - ,-. -., l ,l I ,a l i ltg tl .Aia 'i r i, t 11. 1 l A u bls l ; l z e
II CI 1...... 'slr 1! ,s ao ce c,,I.r a ,, ,, I ,- -" ,- I, .,-41 g I-1il 111 'i L"IlIl a i L!1 ,, l n l y
1119111? I .F tr a ii i t "" $ u I I '. C I -I N- E R 0 ... .titi I Ik si il il 991 ,V l I 1 "SI,'Mi'' ;") I 11511105,!t I, 1 a c i
cc,,T% ,, l"- ,,, t 7 I t I u I c. . .lS "II \11 i' -- del",- : 1- ,, . I bj I, l r e d r Il
ti c,.. l t,.,ol io $ tl, cE t r,a Ni ..- I I , ." iI .I- 9
TEEIINDIA
""".ia.111 -i c -I .iI'Ii.it I' :,, cI 70NT 10 X I ,,i 25 ,, ,,, 1
allat'ioiiirtd ,. 1,1.1 I'II -, S- I 11IITO.I. 1 11 ICSRSIA .ll 1.,. l 1- IlI ,7, I 1 'di 10 1-81 -t t ---~dll11
ittdec do ,ua "oa lit--- -, t, l n 11 : ' I I 11 I r j I I O i "i I I I ,I 911,. l II I \1
lr Itl $:.C I ,! RINO ,1,11.! .011 .. UI EL 1. MIM NUV" Y GE USO 11.1"". 111 IF AD S 4
- - 1 i u. Iii iam ,i, I oq -. I t,, I I,,, ,Ise 11 0 I I I, :,, ,, p tf, I I. II I) IIm rcLO cI.
Almcn':,, ," '' T "' ., io ., I~ I U J1 L ~ l sr-'uec No. %I :'cr- t" j 1
I I rclttt -, IrmIorcnniI ,. L' .re r 'c 803
11 I ,,l 5911 lii t Se o T N .:[ 1ee is:e IIS IJI IOUTI1g0.ee, .:Irrdo 1-, r ... l1 1 1
---- I I. t A1 tt.led 1 -I, ':. .ri a'ici r I's i it '. I.'dlr i"' .1 tl ,Nor R
,,,I'. ~ ~ ~ ~ ~ odeca I'z-atI,, ,oitoct'1iIR[. 1.
I "i ,., ', ," .c t ,Iu 1i t i,t* c I' C., . i i -
!" I11 .Vedado-l -I.. i. .1 4 "aa" tic,'llr uI,--u .: .' I ~~ l Il 'li t. ,,,IL,- ,I1. l,'" .i ,11.-1- '- L -r c s)-:r5il N v
2 'l I'.': '.. -r 1 0 I ..1 4 Cat., l .I 11 e I- ,," -*1 ',- -I" :r7 'L Ir- - , r, l ... r- LI ,- 1 I 1,c I
CI~ff~lqllq i I Ti""i 75J11% S-Juxe-93 J 0 fibe I" J~2 Os'fa.. VEIA VETA PPIADMS ESNNA LULRE LULRS AQYLRSAQIEE
85ISTU6ND__UIC) 6 DETS66)) 7 PEUUED 7 CAEID 9 HOEED ~ APRMANOS Iz PRTMNTD 84 1ABTCI1E D!! IFC! DUB
fU l .17, ) ,o )
77 S V N A fIsTRED IAl;DA AS AMU LE E LQ IF E ALQUI-O---VROR-RIQ IL R
1i DE ANM- ES VELO ACAEMI PADRON ________ ,-__
II D __ -_ _i - ._I _ _ I --\ I I 1I I I 'W'' I- N IR IR A If X I ,X 772 7T i X II 1 T fX IRT I t
I it I "I il I I 1 111 11 ill I, ) ,;' IIt,"II If. I, 1 -11)- I77111% E IF I IORNN. NA 61
I I I I I0o "',"1.W. itI.I( 11 R M Al'1a"1- ""'tt ,, ai _i" II- ;i!'; 17I A I.
.. I .. , I I I I I 11 I, 1,I ,I "' ,, 'It il : .. ~ i i l~l I ,I F L ,, 7_ 1 ',.,, ', ', l .- , ; A ..
DIN E R IIO T C I_ _ I1 N A E 1 L O C A L ES,. 1 - 1 , 1 I I , - i - 1 , 7 , p , i , . ,~
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 I 10 1II11II...I..... 0. I I L t, OME-1," 1,RCIA"L,- I. .. ..Q ll"l", ,"'
I, ,)1 07 I.fX TA I N D AMEii'.,, IIF1"1
IieIe I ,II. '0) 'I~ ,," e'o e.,, 4' j1 bF(uJ lu, 1,0[1T 05 -I771,(1T-..% I" DIN! iID LN .LL. 11(1 1 ,11111 1 Iu u I ,III1I':-...'l 6
A17 ~ll llll) l A oo ~ 1o _ "-- '.__ ', 1 1 1 i-II1 t - __, ,
L__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _. ,,i ,-_-.,-, __ - -_ 2 OI_ A ULA__ AU
, , _________-____ 7 6 ____CONSERVATDRIO6__,__AQt NBO
I ~ ~ ~ ~ E S N N A II I110 .I N IILA X6L 0 INUD. -I -. .. 1'.
'! t p1. I. 6.11'IID IIm 711 11 . .1 0I )II ', ."0 1 R p e s e l o I. T I N J I ; 'I 1" s I -__ _;7
I 11' III I'' III' ~ es "',e lea DI 1 .e"ol1 ,,
Ill fR RN E, ,,,,C TI itR -IT /7 -hI, IIII 1I II i 1II I "," I' :i ,r ,,'' '
6I DF N M L S :I ,, ,,,, e n, ue fA L L L S ;I 21-, I' 1s d .. 1sf, ,111 XI, .l f ff6 A j' RIn lIX f. )1 ;,. I,, 75 '71TD.1- 6N ID
- -foofu ___~e \I,) ,, I \II, I_ __ -_I__ I _________ -11 XI RI L..fE. _11IS ..i..;
11 I I I I I 116... 01 "I .111 I S''azais ,N I 'I :',, HOTE BJARR"I ,I. "16. I 17 h,,' -1 \l7I ,I -r
G A N G I_ ___ I I I1 I 1II ,1,I
6) ,e ED.) ..6 I
__I -I) ,II Il II 6 1 Xl :~- 0, ,:71 ,; IIII ,"' IL) ) FT f I Il 1Xj- ,d F" i I Elf .-L l ~iF
' HOEL M NH TTN.1-it XIfIf ,
I I NO I D O IN ER O,1 1 0 AP R( M E -II"" ,I T ll 'o "I, -01 1 II 71 'l ) IN '_ RI 16 "i 1 RI : 704 E
H O T E L, I ,~l N I it I It ,, 1_ I 87, :1,1 I.66I7L1* I ;
!. I *. i. -, ,, I k 1 .i' _I I I.. 1- 11 I ..1.... 1ND"" I I 1 1. ,: '.." t '1
'; -It i l ,-
,w _I' I I,- ,R ItI I "1) --'o al;I r .,,, ,I1 t t 1 17 II I1 i I i 1i 41I 8 A E O A E
_I 6)16 I I I :.11 6' 6)) n S LCIUE) (.11.' I NN7RNR 1 0 ol IIIAL Il NO- CAULDAD f0T R , ; 1 I.,, '. I : i,1 % !(- ,11
- X I16 HOTE II ) -11(IIIII IIII ,,
DIRJ ,C Lt -AIN 1, T1 VEDAD,1O ." 1
.
I
I
(A:. 0 CX X GaA;firafjos y)jitj jf) 1)1- 1_V7N 11NA.-3kwI"-. 23 Ile Ocinbre (1c P-i2 I 113asificittlos Pigins 29
. _.- - .
. I
ALIQUILERES ALQ131LERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN. I JE OFRECEN SE OFRECEN I I
) -- -,------ -_ -_
_ IN OUCIFUDES VARIAS ___ ___ __ I 124 LAVANI)ERA - OFICINISTAS
8i S TUDES V ARIAS 119' CRIADAS CRIAD05 LAVANDEROS 129
-- ticAl- __ ___ 119 UINERA5l COCINEROSADO 98 ALIQUILERES VARIOUS 105 I -C
A, "OLH-IT, -- % IN IN IN I ,I --j". -,.,,- TN TECINICOR Fill TIA 11 I 11-1111 -- AtIn ]IF I 110 fill- o? ( I -F Jl ""I ", I I I I I., , I 11, -, 11 -_- 1. ... &,.
I. :11. CAII IIQCII I I, t'.' J I I I i , I 14, I"It I I I .,,,I r., "I"FOL, 11111111""' "I 'I. ", ' TI 'L"I I I""' 1, "' "'o '- -, ,.,I,. er.. I. ,..Col. -11 I to -so, n ...... -. 'I.,,. , , , I I III "I., -1 III-In, I I I ", 'In IF
-o"', .., !, , : , ,,,, "", I ,,, ,, ,, ,,,,, I I I, 1 ", 1,; 1,111 I'll I"; ... .. .. 11, .-,t, ...... ,, , '. FIF , _; Idsk
' "_ .""L 1.1111., 111.1, ,0.. 11- 1 1 I "a I'll,,, 'n, l 51. 41"I rel.RX-SAII, A.4327. , ,, 1, I 1. "I I 11.11t, .'-,
_n_ """" -' "" 1, __,". ", 111 1 T L-1,11.1.1c.".", ; .Ili L-1 7, t11 I "Ill , : I I I -1 : "I 11 I I 11 "I I I = I.
on ."Ico l-dc 41.. , 'IIA ,, 1T.I.31. I . .1147 ,,, a,,, ti k ,_- I-. -,, I I I ., I I ,,, I , , Ill , I I,. 11 "'o, I "), I - I- IN ".
,.to Irtc-11 .j I" - "tL .. .......... ... I ........ ..... .... a ____ ___ _JTE CON "DAMEVO) SIRVIENTA ESPA*OLA DESEA TRA .()I HI ( I ,, I I)i I I I R A I
-114-IN Is .11 .11,1 jt 114 ', 1111.11.11- .11 11111 .1, In, WANTED ENCILIFUR NURSEMAID ITITIOENGOR I 11 N. , ". , ,, I I 1, ", : -,",,, I,~
_m _Q _inli t-, __I,1 0 C_ t4i ,i ,.Xlr I 'IV gurli., I 4FI,"'a" ",ad. d, nan.,, I'll ILI" I I -11 I 11 I 11 ;)LI
A(. E ,,, - .1toll., 11: -11 -1 11
,l 17 11-25, lll-S Icrl n Onn". a"ol ,"(,ill h;;-117 nqol,,,,T.a DO ,',',", s III,; .Ia,'_.'F,,V. ',,,.,n "': ;"Al"'.1FT I I A I'll 1- ', '. It "a
ir VITA At r A L 4 1 "' ... I' ,,, I IF In. I' lol-nl. A 1- t I
- W., 4 1 a' I 0 Pi.rs 259. IfeVal 1,1 1,,,, _$",_,;, .
-1" -J"""I"' I I MO. so Re-k. Thhd ,d FOll A":--. M, I' ,, Or. Art.', , '; : :,', ,Al' 1 .I'. I j; .: 4 F ,a-24,
I 'L I,,, ,- ,.,,,,,,,,I,,, ,,-Ill li'll" l1 I1j c"'1'1I" NI 1 111 I 'In," A -- VAk.. Mint- F.'o-#u ,,,.,drF. F-7612-11a 21 ,,-,_ ., ,,, of (,I I I mt t 11 -11 I ,,jN-lF I, I 11 I I'll ,, I I 'I'l I I ,I 11 ,, ,,, --I ,,, I I, _-,r,_t._, JIo5-.I '. 'r I 'I" 'r, I~ .,- ,,.;. Ji I I c d." ,. i, ,, I I I I ,
I -0 111 I. 111-11 I'll ...... ", "'-I,, 'I'l" ,,""1.1. )__ I E-80,19.1".1-23ldn d, Co-ok 1.28C )tabs... ROO, 'I--,--.--- --- -1
, ,olo_- Ioil 'will wl-.C,,i- "- i:., --WW j,'iki,-,iiA--,-, ,,I.I IF check Inte ... Do '. Ill I HAI DA I!F,,%.IF1_%Ml-,1,1; M Fnl ,,, !" %- ---'. 1-54. I, ,20"', ; , ,,, ,I "'."'I' "", ,,,, dnv ,"12.8a : , :: ,,,, ,, . I.,
, I I F. I I'll 11"Kno ,1,-1,;!;I h I. I ... c. do .1-2. ;.' a, ,,,,,,,,,, I I ., 1.
I, -), - .- 41I ,,,--,I I I ,: :! o, "... "I I. E1,4 6. 1- ,-111 -1111 I 11 I' -- "I., -, ,, 'I "" 11 I I ,e
xi a C l rllcioulltlmh coma, -- - ...... .a "L ....... 0 .A ... 1 1.. ,- c Ill. I I Il. -1 I "allM., I plItIlld-1, It ......... , ,. i I 1
d , i.,1%,lbi, In a 1, AI,4k 11,t) ('%Ml% tOWIXA "titiiRNAK, ,647. -8434 -3 I ji-SFILC -WU-J -A -AS QI F, I 7"14 F, .1 _, .", 7.
I, I ft, 111 1 ",I ........ I. .IP).. TAN ItiXi CTIV ____, r-fi'F-"-,F- ;vT T, It ( ,7 I I v , ", , I,, I , ,-, I I I ". I ", I I 'so I
i I i , ,,, ", ,,,,,, v ,iIlls I'll I.Ill IAQII.o
III ul, R"4"ail N7k 'u:DDA I I C.O. t,.b.j.r ..old. flJo I In,- I ,,, ,,(-, ,, ,, __ ,,,,, 'nolo ljlli !ITI,11'111 ", ".' ., , "'r', .
T,141d- -Zi A, --iFEaKA-- -1 IIAI I 9'
........ ,, )-0' ___ .1, No,' CoLor I I 1 L rr, -!- ,11k. ,
I ul ,,_, .211.4. 1 I
, i ':I."c," __ I .- III,- -,Ali". 14.0.111-, lI_ ,R1"':1Nl(?"rn Ills., do nI.I.K. do. I. .'An oI,';"" '%' I 11
Atotrim-sci: rott"r -N.%[ A-,CPAKTCI %1-11,-7- --- o 11 ,,s 11, 11 11 , 11 ,, j- FP..
,I -o""d. [ d-l-PlInier-dia-B-n. pr DIFF.-l- r ,!!, "I
o b n, I-- _7____ :. -, P o'!aTl,,,.nFda _.411__ 1 _IAIIA --- _____ ., __ -, .... I
I -r an NFOo. ; 'It IF 511 d- E_ _,29,
- ., .b""I"'I", IF ,I ... c, nji I. .... In'.. us (I '
n ,', '.' "' N O, b ),.,, ,,It,. 11 17- I de I-Vor. a E-91126-, I-'J "VA .0i'al-A. 1-1- P .,
ill 2 ,,,, ,it 11OW. In.V1Io""'-""" "O"' "; ---'- -_ -N, I (-It I'll A. I's gds .OVIY ,In I'_.n. V S 11 I I V. ;Ih .I ;".'tader, do"'Iso ruts, 23 Y 24. C- ()I a I.' CIE FlUCHAVDA CH!, --- "I I'' I I l , "", -- I ",.I I -1-1-
:2, l"'In I .A".. I's's "'Aa or b 'Ant !, --. -I--- A I;A 'D I. ha A. i c-1-1 I 1'1-'- "'IT' '3311"c -sl- I 1- 7 , ,, , I r , ,I", I I I I I I _" '-lo, !
1. ..".. hin.c- 9-1-4. In i'." !,_, _. ,I .. ..... I( ITO I"1,,1;10F l.1I*C'l run ., ..:, _: :. ,,, 'I I'll 1 ---- -""' "7
k .11211alli) I ......... 110.1, ... I.. .I .... nt'.. ... .... __ __ -_ "
. .,.Fli. ,.Ill.., iI.,re,;1iO,,,,, ........ n .......... ,,,,,, 'Ic."t ... d: cla., c"."le. Is. del.. "I 1,, "', tf,,,,,j,,, To ... IV,.I ,j, colio V L-rjo A-ml-r- .
NsZ NlrrnlA- - i I __ .- 0., ,",,, -111-1 it B.on 11 1'1-1 11- -- n .... c'.
A'r 'A-i, 4 t it A Tt Fox I:- ."'. 24 III, ir"'I,; 7 .11 _7 sa_ 11
". I.". 1111- I'll 'El 'I 1 21: 111,-n. E.47. 11, ____ - ,-,.jr ...... I jj'. I ,, 7 .-'-,--- ____ - ', no -.. LI-I., Is. Olyl _11
,7 , ,iinWj FlIl F i N A __ .", ." -V NI-NIURA 'r -1 ---,".,
-
,,, "' "CiI.O. 4' J-11ii. I ... rlaJ. ,,a.: lrtKACUF 4 MANIJA IIIIIIA F X Ilk: R CA :1 I i - __ I -O Ill.( HLASrA, A1FDIANA I - _____ E_ a 07'.1 1 ii-1, I FILOC", I '-- I I ,I !- 11.1 ", ". , "o.- ,nvz .
"L ...... " I 'I"" nj", A _-, LEO,, "n ... I ,"r. 1- __ ____ I- , ". I I 1- I I I~ "' I "' ' E -L l .EAM' A7"
" "'%.1.111.11 "I'll ILI I
.", I, ,Oftl 1 l. "" rtlj oljlal l'. li"Oj" ., ,,TlENr LISTED EMPI I 17"."' ... nr "I's '... I "' or"E"""' FdVFlA COUINERA
11, ,;1s, I ,__ ...... led"11 ... III,,,,,-. I ",O o",', I I. I 1. 1. 11, I -1- I n,,.,, ,, IF I"O", ,". ""! ",,, 1 4, 1. Oon. ".n. IN ... d.,Ic I.- ,,I, il, III-, Tell A B-41 's
, I, I -a 11 i-.' lA vi 000 orn- dFr plai- -- .11, r I F F.W-111-2.1! ... ... F,,.eid.= ;,.,- ", d""', "', 1,oopl., ---li, I ,."I I ,I.,! Xca. 4 AlqIO 11 %,,.,I,. I, I I .... ....... I "' 'r -_.
a-,,, .230 ,j I ... "I 1111.1111 ,I, ,,,lo, ,,F,.,.. ,-I ...... I'll --- -_ O-On F .111 .F.F, I 11 "I I 11 "", si _-- I -- F -,,Fi T.-
, I no r 31113 1 no .'Onn iidn Par. If ., ". .- I!! ,, "I Ill( rNF I'S jol.r. .IEl. Fa lot., 19.11 alr- ,-1 ;' r .. .... , , ., ", _j
_ ___ __ ----,. I U 'I 'r 11 .v 'r ,% St.% --,-".cOF,. ,,,, I- ,,,,,,, ,
. I.,,11A.do, I dlo-n t.". .,U, 'll-oci., ", _, -1 i.. 1','_',' ,n'.V, ;Z F.
'r alaj. .Il I 'n""'fil 'or'.
rn 'it nue disinnna. I I 11. lt-- I Is, F-a ., __- -C It
I I ,,, I"T'n'll r,""."'% 'I 'I,-
90 MARIANAO REPARTOS I 11.1 o"'EvEs" IN-A FRe-u- -j I '- -, "
CITA -SOL_1C1TA_ EX-VER A M, . .. ud .d.c, -nn - _- T III III- .1.. .stl. OF ,11;io, I.- ,.-- --- __ SE SOLI nejadora coi ., I C.T.I.-I .1. __ ---, it--, ., OOF.1-23:111;11.1 1d: 'I"ll, n ... Id... I;.", .-d, 1".. .. ,, _, I ll'.."%
I K': Nil- ". ,74. Ill' I N ,it, 1125 CHOFERES I .1 -n-1-1,
W" L feri Iker):_ .1VERI-111A. t'n-I 11-11- d-ol. .1. A-1.1 I -_ -_
IF "" K"' *)iiTCI RO ES DE ALIQ L -AED ,-I a --- IF ... ...... O d, In-, O".1, ,,,,,. -Ilf kl ACTIvo7",Tr
' '"k';"" "' n'- j I re ----- -1%; ', ou'LL J I, ', 3 RES ?cIUJYrV5 PAA? E "I I
1: 11,11, "!Idn'. __ Iclarlui parn florriiii, coll 111fin Cie "ati, 'cl ',n" ----I'--,-- I' VI I I I "Ill I a Ill -1 Eco
:" ,, ,, ,,,",,,,,"",", ,,,,,,,,. ...""..". d, .."Of" A l .- ... In J.'eln. lola" a ", ,' .' FAA "5" "_" I , "' L ,, 71.n Ed, .
-, It sr' wei Fouls, A RE, -,Iet c.A-!1 atio. Cie 25 aflos eti acjcjjIjlt,.,1 InI1doIV" P1dn f']' o IN lrk',.'I.J, I ;, r 11d __ O I ,Ill. 111.1.1 1 .. -11_11-1.1 ",. ". .,."",; ," ,,',',',",', ',' ,' ,;", "";:"" "' , -- ,- -- -n-
11I.- 11 11,10, -%iC% I a.'. " E-11 at,. I j. I"Ir"', .11. ,.I,,,
F. .1 I St1F I(Io;jP--.. No 1. LL.-Io B.I.1.1 VII-I I I -- s.N1.1 FaVAA-A PA -1, -, ...... L I- ,, I "I'f"'. P- _11 __ ___ I.: hl.7774. 11"- E-aJd.l.n1,, "I -1. 11 I lisd. 6, ,--Iiilln, IF,- ,,H,' 21"I" NI. "i.p..'""n. I ...... V",'7"2-4 '19"I" I ..... F 1 In ,, ,, -. ; I,, t.1, ,,,,,
! :, ll'! .-,, .",,L l, 'l .r,,I ........ r" "I..' "t"I'"' c ..... Ill binnea n parda Clara 1.111,11, londo CVF, 0.0,1. E-7257-117 .1 wo ., I, I, I .... 1'l.tillum AEODYIN't-il "ZIM0541 .1 "" j)T I __ -- __ !.. .I t,,,,. ,urldr. Tld(.,,,, f :1010 I I,_ I I I_ I. h 7 tl 129 23
CIC 8 B 11 TCU- SMAIIfl; 1KAGIAN 0 5114ORITMIN I" .. .. I g 1111 F.I. BLANC 1, ,,,, I ,,, , ,,,I.. IF ,F I ,,, ..... f
,Ol, -, NECI IjAiiliANO $45(10 VCIIII F-holl. In 7N __ ,,11 1 11111slll .... I I -,-, ",,-,I, .1 T', "I .
V,.rf.t;,,rd&I, wilsillndit IF,; I lu,- d ... o 1. ln.'pr.pX.n . d-1011. I19,, ., W..n- dl_!_- Ila
... Or T A- U,543 San Raf el NQ 61.5. cn- d X"Ill"'."I" ": I." (.1 27. 4 .
in. 14. 1 4 ItOdi., .1-1 on 1, ..... In fsl ,,1'1 -', Ili;'' '- hn a --Il.. -odd;.,,1.V11uV.1", 1":n "', .,,, I I I I I , ,A NOLA IF F I F 11 I Ilk FICA I I ll- ,, n- 1. Ill 11 ,'- .1l ...-I il, 1,:- 111111d", oF1.Z nilloll- At Ilene 114%'r. "ll"" I % do 'I*"' """ ... ...... no """', Ire Belalcoain N G I it I "Ill.-, 'a- ", ".I ,V -.- 11) I -, I, ,,,.", C-,.,,r"'I "'i ... diro A-0-7 icrvasin. 1;n,,n ,I III, Coolo,
ll,,14 ,,l1Fz Prl,,,,,. I A. NO 339, ,%-to, L-,aan ,a ... .... .. r"I'll T,' ',"'h,' ," .,,f"'-","'.'; it .... o .'; I link in "I"', I .,,,.,,,- I ", !, 1 1, -1 L 7it"'jAIM n W MIFF, T), Ili .. n. "tI 2 I EAV550-105-2:i a" --- V..i""'n."', ; ,, 0. ","n, "I"'n". IF '1'-,1'I ,-"Ij I Palo 1 """'.. ., ,Ii-, , ,. .n
A Xd.. I),.; I i0LI-_ cla-SEfibnAs y SEIi FF. _,; I -L ____ E-To 42 hll .- I '_., .. ."', "' 21
6 r.h.11a CITAM -11 1-1 1.1-1 xf_ 11 I? F 1 1 Ill' I I Tll 1,11 11 It 111,1,1,1 ,
1:440-1,11-2.1 101 PERDIDAS I I n,_r,.- ...... y ,to g.n.r InOch, Ifilt-, F "It.11% VOFFSFRA ("s "l,'11OC,
- ;107 INSTITUTRICES ,-pg ...... 11! V 1! I'lA,,I".-t,-, g. -,A,-(O%-Kl. 0r,!1, ,(,1, ,. ,ncns IInP, ,, I .. .... D,.,-t .... IF I'll, n ''ir"', , ,,I,, -, , '- r-, c, L,
iiP,-i -C. NA. '1,-Ti-..'*,' TI.I nRTAC6_ I Till I dn,' ri'lij 'r"h'. ',' ';,'I',',""1. l,,rla 212 ,,-- I.,- 1, a I I ,, ',,,,,' Bnnk f.197, 1Q.-I ". 1 n, I 11 I 11 ''. 1 -2 1
1 O., I, .,!:a '. ,, .' AA Sr H% UNTRAVIWO kill -1. 14.1 a ra c- .Tl',4 ....... 4 ,',. ,,,I, -,i ,l- T A Itoll I I -, I ___ I ,1111-1 11 1 I 11 I 111.1 I'll. I ''
I.. d- cu.-I, I a, I- --l ... ". "l-, .I, !, St. .11 ITA 1.11ITITI Tell I'll, _" .,," '6r.FPe-- -, I. 112, 11 14IV -,,.-Ir, N- or '1I _', A V-11111 a 1111_ 1_1!1, !--- -lT"."". "I' 11-1-1 -4 1 .."'IL" 1
,ntr, 4 l, S, R ....... Ili.. %',rl,,:,,;i ... 1 .Zl J_ 75-117 .11 ., I -11 I It'~ I -- ,""", -,
I.,, I ............ .. .. T ,In, ,IF II,,i.,11-dfin, 11 ,,,anr ( ..
. ,nlan ", --- N - ., ... .
- _-- -_ I------ - I Ion- A.nIS', eltall,, I'll, ,-- run "Id. d".11" '.."," - T c7a PA,1 I ,.,,I,,. I I. ,,, ,, ,,:l, ,,- ,-, ---- .,.
Ap-I..d. I.P.. .",Cr, Y 1-1-1 Or is-- d". ILI I' I I F ,A"I,1 1!, 'a I, I, -n.", -o : "4;"n.- ',"Z,'. ", ;, I .... t n ,,, V,
sr. AI.QVILA, INVIIARID I-A IIERHI. 11"""'I'l- a, "I, ,onc_ ... __ ,.n,"._._ II, .., $,, 1.1(i.Tl ritaki.ki ril-E H I I '-"i!L'-' ' I TI, .. I 'I'll""' : :- "":,L '111C'1'1 1 .1 1'--t, : 11 C -- .;.Il,., , ,
I I S Tin:, l; 2, k ,- Iti ., I
,,,th, 'lid. -ide.".'s ,In. Ifl.", It. -'l k'Fj4I2'1FO'24 11 Fare rr,,.Al. Aoe-g,.%,.1F 1.,: __ - __ 11 1. I .. H, I I -11 ,I., ", I -, ',4
li I in. nor I 'O. It'lls, I ,IV, F" 11,11.1. ,.1.1 11 .... 1. ,,,,.,,,I- "
A.,-- "- '" "'; as to a F Ir' l 2 EN I -F. III.. _i ,,_,O_ ,,;-11" 'I.o 1, 1- 111.11 OF I.: i, I .IN I 1, tll I~ 1. ,I
to'- I'll- -1 flon f- Ohs- 'll''r" "' "' ; 0 A G C AS COLOCACIONES ,,-.. F ...... hir d..d. ,111.1lel 1-1111 ,,,,, ,,, ,-, ,--I,., I., ". , .". !, "I.I'! .J ': .' LAQLIINPIAIl
1,,d-1drnIIj,,, ,,,. '-.d... J."I'n-, (,- __ 109 COSTUREP IS MOPISTAS 1-f S-Ido. do --rdn .,,,,,- -,'' ,.,. ,_, *j, I I' .,In .. .... ... on, In "In' '- 411 Ill I """ IN I I I ". Ill I I
- r..111.1 ,A Ill 101' v -oO. .. w,- E 19.., I t1l -.1 I-, .11, ., ,
1. 1. ,%-T-dlIIFO. I" I'll., IIIIIIIF-11s-.' !" .... I 11 n
___ 1-111ld"n DIrlin- I, I'll 11 ,"!."' I -_ ,, .T: ,l's.-' ,'., ,OLOF1,Tl.. ,Fs,- ".
s. IF-1- I our- A-nlds 11 1% A A .."' ." 1- I,-
C---Onr ", at.( EN F I OIA;II ,'A. I, 11, J, 7, ,,, ,: it E..?F- '21 1 '
d1l.T11rel. I., 111-, H Ord1n, III ,i:, ", ."'n'.1" -A3 .117'?4 11) NI A I CLO( ARAr I N .1.11, 11 iffl, it'. "'! !!.' I'd' Or I ...... !: I i : O.", il ,,,,
,,, 211-1., LI-no .1 F-1.1. IF on I I'll"' I I WF Alodista Para -ndar Cortar -11- A, ... ),Irk Cl-1111do, del DIAIIIII
,In, -- -1-1-- ,, ILA NIARINA_ E 555s I., .,.",. ...... -_ "." IE-aw-90.23, 1 .."n-'. Hakal. I, r ......... ,., I.. .. ., C AN Ill I I I I'll, I 11 I .I I .... I I I I OFIFIVI '111-: I'l-A
3,7, d.,.,l- .,n IN. 'cl, III ;I r. """' r, ,,,-,,. ,-,,,-..,,,,, ,, I. ,,-,,,;,,,,,,,,""", "",.:"i,.,. I .'in --l""., _,-. s, 111,drit-, I : --1 F, I, I P _T ,_ Q__ -_
UITOGRAPO A 16IF1 CO :" "-'1,,FF-"., 1,1nP11I. Hit,", 1, :,', I "" FR E FII1o I-is I, _.,,_,I", InIO-1,"P.-I. ..,
---- --,- __. 15, v1d.1111 r 27110. ... I I '... ,ln- --,- "Ir"', ), "":
- ; -- 11- 4.1 I, ... 1'.1t, I 1. .1i-. _11- 1, 1 ,.n.. I.I... On .2F-. I FI-- .. , "I', ", 'no_ ....
ALQIflUL0 CAPITA iNnEt.0"Dw., tv ... I' I -:I' C.Il.d. I a 1 1. I .... ---- --.I. III ..duct'.. -.--' I E-7s" I; ,---6,s -nor.
-u.rto, N -----I-- __ -1 I __ E -W 9-1-241 __ I Wlil, E.111t.161FINA -, .111.11 I l -,, -;,,,, cl- --n-- .-- e.
lariat, .j.. : tan. I tosjIs,. i ,., H ,,,ran d, cric-g.d. .,,.Ili.r d, -.,I'- 11111 11 ITI 11PA11L. III I I ns1PI:T1l ''I'l "', "j, ... ,-, I-,:, ,,' I'll'. Pa'. -J- -,,IOF Ile 11 I .1 ,,, I-I,."n finn. ...... I.,, I a dr.1.11.1": ,",iI,.1. ; "' fl- l I.1.4 do I'.-"-'
,a ,gIg I. __ n ,_. ,, ,ii;o -1 -.1 1.1, r.'k,", I'll Va. 'A' I .: ,, ..::..l,1 :1I 11
lp tio. Voris ,,, 1, In- do a s _1880. RENIL U.- 1890 lif. SOLICIT rit-ALA v.srYCIAIIZN- I,. 5,.,tdn .,a,. ,-.mrleni.,,,lI1u :, 'f ....... I ,
(Fortran. M-13',2., A rn'd, -Tc,,,,,a lo 7!6. Frar, del FV""d,;rcl11,,I1I- 1 1,15 1 d 'It, ,- .,nn,, nI,,, -,dn --,. .1 ACO-- Far, ,,rE.V,,,_,; ',1 . ... ....... , _. _,; ,. E.",,,-,.,jP_2.j nrl'd
on 0 'OlIcIt'n'll'. csllc 19 No 014. ,,,II,,,,, 4 %,-dd, I 1. ",'I 1-1 [3.42 59 F 7953 I III 2.1 ___ _ _ _ I I 1, oI"_. I, I I I ,olt .
O. 0 y 1. Blioul -. !:,a I'll j,-Or. Elp.d. I- __ anal. ", 14 ". "I Bo" W.I, : '- "" "I" "". d .......
E. EtOFa-,. a.. --- I -1 .F-1, I III i L kc:121 I-1 21 1,, Ic I. o"..t" 1, ,,!_,n.s,,l,,_i1'. I.
_ 440 I cri.d... on.n.j.d.r., I THL LC 6 ; 11-11111 -1-,rnl, c-c-1.1 - -- I I O -4 2.
_ ---i -I .,.. "s. O' ,._.j I Sk .'....I ITA .1 ll -A. ..... I .'I .1. All. .1 EN SIFFYIE"C, V-1-.1111 ':" ,,- ,, '*,',,.',",",,',," , I.,)" E-7957-1. -73.
l,,...,, c.-re, -".'. III- it), W"I't-l" "' L"" ::Il l""'."" "' ".'.' c u. I ", 1111 111.111dal, Llll'llln .-II-1.1 I -11, CICIIA I' OLOf AIISF ( HOFI It Ilk, I (I _. _____ _- ___
REPARTO KOI LY coal on, h.,.,. -clo-I 110 LAVANDERAS-LAVANI)EROS, E .a I r .... ;:' ""
Alto,: 3 -co'n'. ", C-74 1112-1 No, __ lw ,
'."- ." n""' "I'll", r.1111*.,., 1. "; I jj ., M I e 9 -4 (iiAk iA R A A I ""foon F'6086 F-7920-; ,; I'll- I,,-,,, B-7103. L "an' -23 Ll' 'L, ;, .- -F n', ,"- -" ..... L. OFRECESE BACHILLER CON
ol.. do .. do I 1. __ __ LAVAND-A. f I %TR0 MAS A SI . ,I,"d, ,.,n,,.,.,. Itsao NO 5.4 ,t ot,T rCE %lRN_TENTikLA ELEIIIIIIIA. -c-1w E t2,I -,_, -, cultura universitaria, respori.
,..p ,li,-lo.S73(n) A,, lltn 11111 L HOMO DR TRAINAIIN OF11,1137. A t 5 o f:", . O -' n F. .?.I",R F, ., c 1 I 11111-111,1bo ,011111 .... ..... I,. E-4633-:37 -3 -,odc, I ..... do pt,-- N Ill A I- do .11, -111I. ..! I
I". too. T 'on to'. '""'I" "a"il It Ill so ... -ll, do ...... n y -,- __ - Ilall"LfAHSE (HOFER ftLA-%C0 I Sable; conocedor del pb ljcn,
..Iud st.-O.. ,Cs- 'I;ll'a n-,on.1 Ib, dloork, ,, I,- -Inn"" 1 OhEA
- 11 W ,a.. v1d.o'. """", .INFR VA_ IF, ,,, r. I OF
fordo J. d ,.puc.j. Tct6fc.n L lial, j ,ol,".41III-dr, c -- --- ---- O, .I I,- F- 646 1 71 Ill 'n'. n-n-cl. (.,,,I'. F, P, I ne. SI-l-' -7, I., U'. ",". .FF ,O"., ,: e x p e I en adrninistral:,6N
_ x_51!L!t!! ... : ,darej.d.,- clads. ..T Id.lor Ill: ;,2, ",III, I-Fan'slin .-I irldo y connbl-, SI, OfRECE UNA IiEli(i FE jE VIA ,. pl-, is ..... H,-.1- -T1)6J,'IV W,71 1 :
I In. ld-h.ch.. ,or hol... -to ,I. ni L11a .'3_ -.It'. I'] % E-7987 110-23 jtl.g,,jd... 11,lo-c- cl.r. 'T 9.011
uranwar.,,a,. U.7171. I ---, C.11c 12 N. I.al-. color par. "...)"r i1, y references, para trabajar en
Consulado y Primera, Nli _41..I..,B P""""' r I" "T or -IFF511.17-s
34 ..I., --_1.N-EVAAC1EN.IA --- _-IO'NES 1114 AGENTES VENDEDORES d,, do 9 I 2 E aa411.1 I 7. H,!I ,' old p.r h., .F. d.r.l, I- -- 'FRAS. )i krIO- -So alqulla "c,,a,,,.s.in.,strnar, con ols. I - "I SFor FCEN' I OCIN ,oficina bufete, -etc. Domingo:
DE COLOCAC E-78BO ,;
."n, T
,In ",.rn -111[32 "_ I ---:- - A.A 1,-- To hic., U-82oll Is~ do -- y I .... f.LCL I. A.", 7 ,, E :TO-162zl. E-8040-129-23
'4'or 'd: = c...dId,,1,, ? _1Cil..11 A I NA DIBUIANTE P I 'dcr,,. T.-,Flios. E.1,1A.,!2!_.I11,
" : ," r .,.r-. r' I, O'.,-, 's, e" ml. cy, as VIN-FDOINE1 CNIMN HZLACInNADOS EN P Ili _RSPAlOL I'll- I'll'o. BU-1i:5 ",._ '! IF
IF .do, jardt ,on oil, ,j ... lora, rjacf )-- do cams Y no"I'll OF FlEt ESF .4 ENTE '- !!ItL !2 "' Is- A'7111 So, -11 .'
kTg.,, ,rct.N "Is b'd" '"c -I,,I; I j-oj- -Rv _o__T an HE d.d. T.16 Nor .;: d' I _' '.' O' oll, T,,bj,, tiln awl ,11,91el .111 I -,, ,,, Ind. -1111 n"tgo dc ,,, no nor., E:01114-913 lli N,,,', ', ,,].d,.., .,,h,"IT,"r,;, ,,d.p,,IlI I I, 't, l L IA-04 -1
- Ill "" o ne'" up_'_, ap"'n E-- I 1 I~~ -loll, "" I C i, OFERTAS VARIAS
No p oscnlr. Eno, GO, Li>,,,n rl R 12 _.12, ". ar ,.I.., IN 11111- TENTA9. l 4% E-71132-;', B i'3' I I""""' o"n"'s -n. -I. -- I,... --- ----kI-,_ RESI.Olli. a- Lj _R.
, E 6 "" ,'a I "I'll", 4 I.CFE. ca
- --- - I I
MIRAM R Po" """" I A IVIADII Z l ':. "', I"I'd -'- 11"I --' I,-, 'no."". Il-la,, ...... I., I'll .- IF ka- 1,11-1. .11F.sFOL rA.
I 'ICR AXHI' I- ...-Fir, c c-O.'d So. Ill"". ,,, u., i-E, 1, I !"' '7
-7740. J r r% ,,.rT- ,lc 11, E-115113-7.23 I I.bl "I'll; 111", I ... I.F. -1,-'Il, -,, III I IsF. -, Et, l:.. I s-! ;_ :s 1 1. -1.11.d- I,- do on-Ind d. M-7'ILA MATANCERA". A ," n- I-- ------- "I,--,P Ave. H.1s.n. ,'1-tI. I ... ; ,11I,C ,--nd,, or. """'al -- -i-._- I I l, .1 -111- F-a- P.11L..".. nf, -l"I'll '.I". I I A -N.RADELiCt- E., LAPA E-7971-131-13.
Calfe Cern entre 14 y 1,111-111A C.1-1111. N l1L1Ildo,,,,. "I ,_,n1c., L 'ant ,)F--., ,I, A 1-1. .C.111A I .sll.' __ __,
to, dOnotur, 'no'c' .c., I I ,_' ".""I "a 'n Is
S"'I""" Par' c"'I"'" "I"' """ ":,'"", ","'.- 12 to -- I ,sr" OPEOR. Ill
to Flats cc n __,, 'o ...... .. _l _, IIc__.d, 'o -"_ ,c '.'on-d',F% ...... 7--' 'I s, n,','",'I' '," .""- 111111.11. ".LEI OF sedar. terr'za. 3 Insist ......... s ,, del p,., .,,bl1n.. 4 -Ir on IN I _.- r... 11-1- A, ,;Ill n-I I
.An,.' .,.I., h.,lr-,;6ra ,r,,,,,,,,,",,i.,,,,,.!,, ,,r!,TF ,', ." ", -. I ,,, r- c--), 1_1 O-11 car ,..Fri.. I I ., I,,, -- -- I-- I- _ In I .f,,, I-. -Pallo o ,r_,.II._., ,I,S F.C.14-4 ; l E-11311n. 17 24 -11-- ;I, A R., ,I fin
do. do c-slio1r. Volk old. Ill 4113, -tr, Egdo y V fl,_ ,G --,, ft-,I.. It,- 11 I,~ -- X-.-,nI 1I.-, lo-I A 3418 S 111,1,, $111 -' ,_,.., .,a ss "rI... -Coll ,
i I 'Clit N, I ___ ._ JIF61C __ '. 11 "' """ is 'l
c.73. flU f, HE, 7942 ]1,77 !:,I.';,
E-7703-90 .I., 2 - ___ ____ "' "' : 11, IIJITI I III ". ___ .I. .... ... b_ dc,_i- H-7111,
. GR AN 0 NFIDAD ir As 0 L I C IT A r1I 0 S Ili HONIBRES ,,, uF-i_,;,7em,, ,i,. 'T- Ol. -- ","', "". "' " E-O"i
-rR IF -A- -i Tii I Ti-. y -m A Yi _W.,Zi 5 U I ; __ I ,.,. -I,. ., .1111.11- I.- R-1.1 itc- ....... a.,
LA NACIONAL: BO-9706 11 -,I -1 -11, n- 'J" '.,' ,1,
Ch .... Ot""n an, ,.-' Lr, do ,,,,, I.- ,-- Aii-Ill n-- I .11i1c.l. 1,1,I ,-_% I, '' 4, """""D ........ oll '. ",."" I"- I 11 I~ -1 I ...... 1.11,11111 -."T"n" -'O'cl "l-1- Ll"T, I'll -_ ____ -_ ----- --- -%o ...... ,,,',', ',, _, %, ............. I 1;,1.1,,,,,, a.llls ,n1., 'r ,I'F,1,.;, "
"!Itl ......... . ;" nl-l'. _Ir,, I l __ I
" ,a 11" Tl ,:T,.- --1 rlnll:,, .rlal ,dn""Ill I'll .111, I o In I I .11 P""n- Ant'I"", .. I J-fI rARA INODE 4, BAR 0 A)U-
d, 1, .., ---111 "-.11111" -a"" F-'-. ._''. ,, """,!, ',.%,' 'W.,.", , it .I f a.pil-- _, .. O. .,.,I'. TEM."ll,
to He Ii4a ,'a l Ili, Im", k e.1:111 ."r, : I'le 11 11 P-l- ", "' '2, ,,,, ;, I 9 l"n" ,I'! .71- 11 .". ,
11 --- -le .... ... ,, ,, , .,I'*__ VIFII
- Ilnot.,- P I ..... ; nl 'OI 1 11" l 11 11'.1il .1, S I. ,. 11-.- I r-ti ,,-,--; I "'.., "orl-l-,1, ,,, I 11 Ij FiE_-.1 it ,_, ,I'll C"_ lr.-'AD P-1
..117'. 1 IF -.11.1 I., 4, -- so, wc-I Ill ....... I c IF, a ", 1. -'- .. 7r, -1 _r L E. -a t 171 QVZ_-BA,-h,-., 1 2 F 2 Illl 7 ,a 2 st.,--o 2 N-n I";', I'll '; ; "' """ E, 4a.' 117_ I ""' 1 FL OF kill I I .1 "kiT I I- I. "" .. I An IT 11 A .1 ACK
47.,7-,j i'l " SE SOLICITA AuENTP PARA __ H in I. V; OF M%,(), ", ,r!,l 1_1 Fj.., 'l's' do 5 ,- o,-rdn S--
- __ __ .; "", 1,1 14i .,'
I 11", I, 1-1 11, 1. 11-l- n ... o. - -_ __ "" l, ,., , I C.. .,.,,, ",P "'.", .... l 1- - "I I ...... I. n, 'n'
I AKXX UEVA, 372.bfl. CARAJIL-JAR-R-1077, Alarianito Igniployinen d- ;,I. I .... ill I do O, io. I,'-Wl -;."',;,,a ,-,, ,,, ... 11 ,, 11 f 7 ,,,,,,; ""'.', 7 !- -RE6,iff-IH I Fill k", I- "". -r-o": I' ,. ," 1.11,11lul", 1.11.11rl.l.,Ill, It~ hoh".- ... ,, I -riln, I I, I",. r, "t SE OFRECEN ';-.I 1. ,;b 1 I 11 !I I C', IF .1 (* no'c 'r--'! I~ ...... P,,. In~ I'll ... ... F-Jlf l E-7913-13113
""."l' IN I.- 1 :.,,",,I,:,,,,j .... I.I,11- ,d, , -,,- ,., D, -- .a ,,
LIar 10- ,. -,- I ... I'll a, o 4 In .... ..... dn It"ll. I.. I III& ...... 1.11 F1 li,
:", --- .- -_ OF "" ", I', I I ,,, I ., His-. 22A
._ ,.".,r ji I;. "."Pj .... .. I ,11 ...... Ili I nol"', .' IIIIIII- IIII, _-.1 Til'.1 118 CRIADAS 'r JON- VIA, I A IF f ....... I I. alit, .,5 'r.- ICY Fdu'HAf4TAA7-n Aki
,I ,"-In ,,, Ic."'."I ,"'n _-,,,','' I ', ,:;',,, OlO.KV-1 .-CRIADOS ". c" --dc "' I I " D, F DCO'D- "', I
F. '"'I "., "', I I ....... - t-,-., A .7
1.,afl 15 "' a,. jl-,,--. Od F ,hnIF- I ",:".-,"I _"'t, I'1.1* 1'111- rrI--d,-? - 1 F'O,11 fl I- I .. bl, c.fFlei.. 11.,..rW- 19
- 1.11.F 1. , I _,, ...... I 1 ...... k E -1 ,", '.1 A I'll, 1-r- -Ial-n
,._,o l
-SETS at --",." ,n 1: Ot _E ( _Vkn -SE XLQUILAN EN ,Lh CXLLE -- c-'s-o'. ; I"~ I L. roge I Fl Ilk R F( E I I0 I I, N t i PA 01 PA I %,"t, f "In''.. ."',", Ind., L l H. .' ;, I- Aa 74.o, RE nrKicr jurx" '
,I_ Nal!.'%" '," ,ln., ., -,", -III. I ........ ,I I., Dir 1111 I 11 .1 1FI.A 111111- 'I,,,. F---, I- .... I.I ....... .,I, ntan
, 1'.. Sierra '11'. _IN 1 'I"i I: I I n, I, ".
""'." IV,, In .", ,,,,, b.In,-o 11 41,41 E laig, Is .'r ", o I a 'j II, I. I 1.11 ; ", "_ "'I, ,,, I lnjo ,,III,'.. ,O,.F..db do ,dl ,
, I .
'I.:i ".", C!i -': ', 11. %111 1'1.1 1!..l Ill'. _cl 11-11c 7 E !F!" "I ,;I, I ,;I ,,, do j ;.1-c' I'd. :at ...... I .... 11 I' c-1.
I 110 I I" In .1 TIef ... W-2 02.
"' 103 CRIADAS 111.11". n, 'It", In 1-11,11, -1 .rl VTo._- Otl I ,. ', "',""', I~. ,,. ,. ;11-, I I., "Ill.,, lOcid. I-I ... o .11 loll k .."
,;,,in ,In, n n,,"TI',"' ,,:'!II,!, ,,', d"Ia' CRIADOS ,"t", "'.."'I'n, ,- ,,.,,r l1w Cr,- -"'I' o" L O I I ..I "" ""I I, it- :, I _" E-1111-111-11.
1"na" d, d", I. tr I I. ...... H-, ["I.1.1 & I .1 A-I- 'I.F.-Ic 'n"'i t,11.1"'A- 1-1-laIll, hl,1-d- f.nd. I I ___,
---, 'al; ---al, I-IAII Ilnoill". I.O.'A VAIIIIA1 IIIIN11T. "I'A 11 -1 a;ili,-,, I --- .- -, - -_ -_ ,I, d I 11- E. I orE,1,I, ,A-I- MFDIANA F. 11 A 11 Ef I %E ( It I'I'A PAK% 1- -! FFE_-ol Hit I -k6#VkNI1EC1 A.elil-I It.- OIRIVE.F IXJO$ EXRLAN 0. YVER.
d i 11, 11.1 I-- 1.c l ".11. Is, I . ,I. I.,. I.~ .... ..... -c'... P"
",-,_Ilk, ;, ._,,,nd,:,u, O, ,- old) on.1,111. del is. .11111-IF rd ll 11 ,,.. ).I Tell, lon ,,1-1. 11 In. c.c.,nl- 1, '..... VC.1
-a. a Is t..", ell'o. Il'iss, Do ront, I no, O-h -$ 'a 11-st O I a E I I. li-x i hjVD_0_P- I A 11 I 11 Ir 11 IF 1 .'I -- -b- d--, I"fal, .-I-dr,
I III, O-, NIl"IFF: -- T-li I 1 l-FI71- III 11 _8169_,Jln
O.1i", on I-% _', : __%rj -'IN
11.5. $11V. "I %, 4a ,7"-j7, A'kl-jj .WF"" FN T.T.ItIl- r1olill -111ill -din I c111.1F -, :1 1,--- 1 -17 F-91I, F Finks __ F.,at E -_ _; _.. IN
- ,l- : L- 11-1- D111111- A-4327 I -1 I --_ anal -_ -_ -_ "A" ___ ___
1, In "o,.,,;,;l..,l,,Ap"r 1. callo Sets. B. ; 's..a .i do N R-bl- par. In, ,an, O, ,I .)I FILIE .1r1IOLA 111- 1. All R'roll.r TI' LE..
c __,__ ___ 1 E-:1,74-Ij r_ 11 1 111'11 I I L11 rco., ,I, 14a R, OFFictElf, (II(INI.A. HI-1.11TERA, CHI OFRECESE CHOFER, R EAPAN-A .F.IIEN
E., ,,, It, Ill- V.-Ed, ,...dc S--- .-I I I -11 .AZA ,'- fauuh. I- -- rabO."t."c'. ,
'IT. sus-NTA .111. I O -J." _P. P.. Al..N., .,.,!.a. it, I- E I I I", III A- NA-. 1), I I E-FI2' I'l "I A'42'117- "."'n 'E3,11 ?,"T I blanca, con excelentes refi I,.,- -14. --.- ,I'.. .1-t. I
', ,.,. "Irl-J." .... .. _11FOF
AL-tl0, 0M 1rCRA1i_ MIiAWAkN. A.MVLIO!jO- ,ronul-c- SMI 22 NO 'I ,', 71. C- j ... 1. I- V. c-4-114.1 N- : ,lll 111:11. 11 -111.11 I ol.lol 11'1 1.,- U, I I 1A ESPARC) CA D-F If E IN I I -- I --- on "... no ,.Irto., ,..hr did Pat. fru- ...
, I'd- V-11- Vtl- S-1-- collood-1. -ljlA 3. Nllr...,. I, In'. It,! 2i n __ O ,tn ,_, I ,a.a lnl1;1 :,,,.j,1. I,~, d-l-r-I "' n lc C.1OR, I .1 11- 1 VC1.1.1rencias, para particular, sera- A ,'-,a. oil .. .... c.c.- 7- 1'Itt's.
T"'t, a CTfV OS-TO_ ; --- Tlf W-702, AlFj-- , ,V. I .. .... 9334F. t ... c rIFrr- I'll In., ..I.-o". E-1- 1 .".
.h-,Ic-F, dl,, V.A... V.-t- ,' dL A -5878. Sr. Diaz. do'
c'l.dcl. -w Ho III, C.7a. -,, ,pre particular: W --- BLICITO lit-CINACINA INLANCA 117rTA.11tol I AGESTES
,;I." .. ...... In I- gr.. 'I.. d ........ _, j E Inso I I. 1 I I .... Inin-l- ..I.-I.. T,111_9.! I. 41 JON, F.N BLANCO. DEL CAM.
.-. Al-d. A-11.11. 6. F1-.!fVV1 P, con 's rifit'n l'',- _,,,. .B. 1, ___ ,I s .
" 'ji'D, H. E-BI67-123-23 j*F," C,;'.
_,I,.,, rc__ [ ....... .""". It 1. ___ --------
C.3,183-H."il -1 .I. 'nyT.,'. I Cf ........ 11.- I l.'c c' 1111A CGLOCA-1 JOVE, til"'c' 16'j,'j- -.r.,or -b.j. Ti- ,NtsInn, .... .. 1, -ornnid.. Obr., on.' -l ,n-h., .p-c-In.- pI, I r o!- -, r.rc.a.. P--- A.01,FFI-901.
tion. Call, W ....... loc ,, D 1.1 ll --- ,-1 I-n- .... ,-,_ 01 -1111 "I. 11. 1I.A I.CINIRO IN LIE 111- 9 lit -1 I-El
1% 11, '... TIFF H.- E-64.1-il.. o _n-fts, IIn.l. ..I.. ,r 1, -22-0,-13. 1 "bl-,,,A ...... __ M-94411 ,L, ,--.: ___ _aG ___ *3 ; "n, ""'., --or- 1,.T d- Ho-ir E 34
c.d,,r,, P., Intriou-to h1bl-16n ,,nn,1;T- 5E 6 L C TAN --- .int, FrIELFIF ,
Tf .,g'..,OF,. III 0 I I IVIENDEDORES OF AUTO. I --""I __ 'i ___ CI 75- 1 II-1 D La E'A-1 _11LAW AW1 F-C IFIN -5-;Cj x, o. ,,,,d..d ,,, ,nFr,., E-111lit-12-17, in OVEN SLANCO-IFIARA, Cl I.,cd or vl """ 1. crdI%1:rra y b-1,1n, TRARAJR 'I, H ..' j7.-s,,. ,i cj i 1, NIUIHAI FIA I . 1-1jd,,i,",'r -d"n' rd'd -- do, -- n ", -.. -.' 'c""'C'so,
F- lare c.P .... .. t".a". mendarione, do coal,, conocid.li ,\r,.Ip 1, do ,col.. to.#. 1. rd ,SE OFFICE JQN -o "I'll.... 11.1m.. "'.- 'noro. _s "On' "' it do 81 EIA FEII :,.- Prpol., pill F-JOWil TI-sial
'n Ni I, .,
S-I- d.,Ojcl n n_4MN Vic, o-,rto.cs call 11-1.1 I I',.',"',- 1. 1- -- O .!:, rrion T, jro b-.a. -fcr--,F. B,- ,no H-o-, ,J ... F. rol ." 1, n., ,.Jc,-6r. T. F-7801L ', :.., 1, I.."I'lo-, n_ 1 11 Erlion.131.2j

UINC;_ ni ,
-1. E R21t:)0.25. ruls. SCildo kinnOl, or.. ' A )II Aff-cl, h c1rde .... Q -I. A, .-I F IF, 4, :, -, :3 W1411 I" 1 _____ __ -
,7 o 103 cor, 11 on 3 1 I 2 Aropl - I. l.b. -b-, II;-cjj, Cj 11,7 E_ _Al. dal- , '" %" EN MAESTRO I F( 1,
", It.'. E 6- " I I,',',, ,
IF,,, I .5, ", ,,I-,,. OF ,Flon .,, --OA _-:,ta
RE.1-ARTO N'Eft_ 'ALLFS. MAR1.1.11 ,n. E-11 11 ,lid. y 84 Nll- BO-1751 y 50.10, - _-i_;_5R I VE I _- (711 I I I I n' I s- ...... _Irs __ "'.""', Eau .. ,' ,. F A O#AEUF LNA MUCHACKA. I
nfla ,n 1. ,.V H Fr- A- Pb- --- -- -- E-651a i14-11 III O'ClEl .. 11 14 C-o. ol-n .... .... ... be)., lend. do .
, E_ IT. ,,IRVIENTA VILAW 1, I-In I _ ,,,, -bo ,,,,,I,, B-1441 S _%, "I"".."..., --.- 't, -.!" "."
. c,,.dl. del -1,11r, 1-H L It 119 COCINERAS COCINERO F 1,11, E.8067.;,l
J." R '- 21 I 22. 1 a, .. 1 -IF'11' ho,"I".. .... (""a ,, "", _" _, __ _.. "II,_I, _. ' 1:, TIL, L, ", .. , I, ". G.. Ill It 11 '".111 I 11711. I.d- '"o. ""'I"'.". _2.,
arc. 1, ao-,r, -njl-j,,, Ill, .a.- 1- ,,I.-I, IIrn,.., d, 1. ,1 :, 1. F: ,l n ,,, 11., -1.,-, T Nc ,, ____ -_
,,, Idn.,Ia, URGENTE I ,I Ol IIECL I IN' ill, F11 I'll, I I It, 11", 11 OF Fill k "I I ", O, "" I IF, I r. ,,, ........ 1,11 %I sil.I
I,,. ot. -,:,., I n- , "" I,. I E I,,sl 11 2, ,, 1'1, 1.1-l"I'!"I. -FICIANA'll lDI,
, Pa"n ,,r ,n,:,,o- ,._1,n,, ,., It, 1, -;;"1;", Nnn I H, .,,.,, It- i.. ,,,,I, _. I I I I -. -, " 'd- I I a",; ;"
. ;u ""'In...- c I : 1; '';:,I.,T,,,,,,., 'j..,,,,,", ,,, ,,.,,.: ... ....... IllI"; 'jf"' 1;11 IlUIL .11 1111,,, A ., -. I. _I. E 'j.F Is,
on.- I ,-on F A4.1 E-71144-I,11,27 %,d,,i,, rpl, 6 E "I ,,, I.Pc't.d.,. 'h"I'l,"dw, 11 11.1111, .11 I, I I.. .1 I a I 11, I a IF OFF ", I I I HI "' :,
L"I'll., c.,. CIb. 1011-1- .. n ". ., IF "I I. I ," ., "I"', I- I 11,--, ,., I , , .. """::' ".""".""' r' '" '""''.""" ."."' 'Utd.' '". _n
.
rFnEA stiet-%it Y%(IfT CL( It ( %LLF SOLHITO MILIACHA YOROIAJ I "I I 11-I"I "'Ir"l,",1, '- """". -,ad. I ill, I I., I ;;,, 2 ,. ., , '' .,; A "I ,, ... ... "; .... .I" ". ---1-71., "'a 11- X00 1: 9.1-11. 21
1,4, ,,, , ,, ,,,,:." ,, A,,,,I 11 I "' a i. ..... 1, .""" -I OIRI(FN ALAOX.F. HIIA FIJI, I'. A' C "I'll, 1-11, I I 11"r" C I'll 1.1- I "I L' "' I 1 ,4 1 ,, .-', -1. 11I 'Co
.I, I, !Ilr_%11 1111111 1l- ,, ,,' -ilir. N. 6a AZ -, i : """: ,z ,,,,, ,,, .,P. .',',FP ',';,,' -,",',, I 7. 1 offil.1 1: I I I WIJ VIA(mA rNkti
I. ... ", "' I ,-" 'r ," I "', IF I -,." 111-11 1-, ,:l. 'L ,
-- 1-11II., -- - .1 I~
,-al. ,,, ... con, II I I -oI,13.114 I ,,, I I ,;_; .. , "' r I "I ... 11, I I HO, I n OF IF I I I "' 11.1-111 'All os-_ ;.'
. IF,., h-a, ,,,;, E-11- 1- -111,,- .1,,1,I ..... "' in I- I,- a-ldn $In no I ,, 11, 1,,1," II':1 '.11 11 I I , I ... .... .1 111.1 F -, sk l, o
,I I'.Fra in,, ,,,,,,,, ac-:, E '.. (
".'.;, l,"' ',n", ,-,' ,' 51131:1111. I BIAIFA I- 1. Ill 1. c-. O'f-o-, F -11 ,1, O 11, I 4 I'l, i:rI """ '---r I'll, .
,., ,, j I. ,,,, ",',,, ,"'A _ , IIIL :,,OL ...... n--- ,,"., 71,, : : 11"'.. "" -.'il IC.I.-It I
11 I- Ta-Ir. ,c .I,,II- --, ., V,,I "ll". V.. ""I"", I'll I( IT" I'll ,""a ,E.,I,,C-;
:,.,,.,,:,,,,,,,"",",,,,.,,,,Id,, .11- .... .. 1 ._. I.. 11.1t, ,I __ __ ____
,,,' I'd7o 4' A7 In --7'' :i1l".l."I In" 11 I'll I, 1, 1_111P11::;.1_- F11 I 111.11"') ,_-I'l "I'lirl I", F -' I 11 C A --- -..IFl-.r_-.F1ZUCar-j.-.
: I. ",oAc I Q'I'll., I !"", '11, ." ,.it ... IF . ., I"
., L' , .1-1 l I Ill-A 1.a --"a 1i OF "I I I ( "' Z " ,' .".I I; "' "' I I 'k I DI
4 .r I, -Lt.. 1.1-11- Ill .-- --- no's ., .O.,
ars- I %* ,l 1-d., MA-- a.' I'l.'n- s, .,.,. 'no --- 1111 .:" .'jl ":: '- ," ", 4 :1 11 '-Il 11 -ft. 'L ,;,AIIA 'IF
I~ ""I "',- I-' I ii, ,( I a IF E liq ,-- 1.- r ", , I':: i ,It,
- -1 rO,, r "I'll I-- I,, 916rF __ j r'. 81 "_, 1- ... .-III-I 1 11,1,4 11-14 ;1"- 11-- I I~.. 1114 I' ,,ct ', I, ,,, ...... ,,, I- r-, ,I.,.
v.W"o-spont.it .,_A % I % -H ,BIT A-c10 I - --- __ __ 1, -7 1 It 11 I- -_ I ;::,,I, : I O ---- ..1,11-11 'r ... O.
r.An --W-, : ,'-1 ... ll-- rall',' "-C- ( E FIFIVIESTA HI.A.N( I i- __ .K.'-f, ill Al I I I.A. III 11- %I I P 1. I """' """ jr, ( .1 Clel.r."I 'I l ""I"r, --1 .... 11-1 '11--n- his'
.,I AI, ,,, , ,,I ... ,-. IcC, , I I I DO, I A "' 'r, 'R, IN ._,.'IIIILII 11 1 "Of"'. r. M.-I." 11,1111 1,r'll 11TI 117 "Ill a I I A ... POl- H ......... ,1.,.,. r 2, -, "', I', C". 4" its OFICINISTAS JO$CI WITMA OF If "" ,. I -. -, ". P, ,. , '. '. .4, -- 1,, I as, I'--, '-, 1, ....1- 1
'. '28 'r Al 4 1 1. c 23 25, -dad.. I 111TINTE HE 11- CIE' "I ... : ..... ... I FI- I 11 1.1- I-lim .... I 1
...... it .b"F'. II-ill"FI-I l ., P ": ...... I+ -1
--.. I-I.- Apl--Ilt. 1-1.1i 11 o I 1111 1..f I T'% A _' I f '- P, I ", "'rart I",,." ,,,,I, -Ln, -,, r .... ..... ,,,I-,-n I .,a .'( IA ,
- __ __ V.--C LIK" -1 11 I, O'aj ,*, jol k1l rit FIA IRL11.1
Z_. r.5_jo_2, 1 -,;1,30A 1. .. ..... '-O. I 1.111.1 .I., -- -- c... .lend" Wilf'o.. rr
n E .,d -- ,.. or,l I clio, ,,,, I.,' NUFF-111A I'll, IIII.Ol"ll'. -Ill .11 ,,, ,I ...... r"I""'. F."""; _W.r -PA"r, -ot) .... I ....... I ....
"!,I,1.1 Tl,. , .I.
__ 'FO ill To 4a of, -., or -no IF -,,11 YSI A-- k IF I E F,_ ,.s 'kl, .!, ,"j ,:H.FE._jHN,, y 1111-1. -,, ..I.-II.. .....
. I 104 COCINERAS COCINEROS -n,,. F-1, ,n6rXIla ,1.1 ... Ie;, 1_'1. 11 j [,, A 1111. %!%'- "-"';" .11"!LT -.: I'll 1 .. .... I .... I .....
- ___ ,I,, or, in .I.-I F, son, or .- I ", , 2I ,,!, __ - -: ......... ,,, on,, ,,,,,,,,,,,, II' 'P" I!" 11-n, .1.,- I'll. f"I'll 1.
91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA (Is .,rsd,-rul .... ,rId, 1, ,,,,,, 16- __ ,_ 1-11 T,11 1 1- 1 1 1.111-TH IO(INFAII T 11-111TIFIF) I "Ill In, Ill- h-r-. I -3 1 X's-111-14.
at IFOLICTTA CDCINF.RA .._,_R : ,b, q ,Sd .j, '.
F- ol .on. OOe, 'V F I : .1 I I.- d-I ---- ,- n-11, AlAIN
,I f 'OF' " asA At X Ill 11VVIIA. r,1IA
ALQL!Lb PRIMERA ,,PLANTA. VELLA ""'wo. $60. U-1577 N- "- Flc. a 'Tec.j-"j 1-1 i'n,',nI'OL HF,.,' ,',-':', "',,"111-1 -_ -..Is. -o.d.r. no. to Ili, I "' -s-Cj off',-d o., DIARIO IDE LA MA Lion- al U-13jo 'I i.- 1-nn ,% 11 -_- o.'',,:" ,, I ""I" 1IN11.1 I HUFF, HLAI( 0,' '"'I"' ''I".In, I -In" a" IN no'
,,, .r.,q,, 4nigan referee, ' A O P), l' W7IA III .It I I HA I If I I OF 11 Ili -,,, I ""l it
,.,,I.,. ,, Viin s "I"' _.d. do I, ... 1. onns-d- 1 'o DINA. .ban. K-5554-11 i r, I "I .. ..... ; .. ...... -- f-".. P, ,,, ,.bl:n "I .1 ''..'I.,., III I.- P..-I"N 111.111, M, T. let ...... 11 .4 71 _E 13112-1:11-31
c-no. ton'. .9. LFFI 1. T,11. S 4-1.11 1,11 IN 1- ____W-0234 M 1 _5207 E-11 6-th-T! _12cl" ll Nc, SOLICININSE .MECIN..RAFO 'RAPIDO: 111FA_'1 IFISE ill"o, Ifl I. 11,1,1 '19 24 f _ I F24 1.no laiktfj L F143: -4 1.11I.111.1. "In" steps server, 940 J-.11- 54, __ __ - --- li- A-4- 1 ,.i, :, ;'. ,- ---- Pr ,- ,, ,,E ,,,R,.( ..C 111- AUTOM.VILEFF.
_ __ EF ,,dI;,-oIo do ,r.,.a no., .al. ho r. ,dL 'n". F.- r I I- __ '. : '! ...... %-,: :
_ "I "rr-1'-F'- d'I"' ,.,,, ,, ,,,_o
I., "'I', S,,, n., .E ". FI, ,,".',F1-, IL',F", ,,. 'I 11-t( F, ION ZN Ill !. A&- -KA- 'l".." ",. _,,j,, 'I.
INERA NUT LIMPIA. RUE I, -A.., I-& I)J,, Jill 40.iD-aaIn I S3.5,110 T11111 1-1.11 -n al .1all" 1.1111n, OF IoLo" ,,,,,,n,,
BE ALOUILA CASA INTERIOR, AL. "u" .so .,.I" P-IO jkr -.-, I c l .
24. -- 11 "Id-i rlilon- larn-,,I- I- dnrnl, on ,,, ,,,I., I' ... b, , n", ""I" III .131-:4
..I.. c- do, ban. I .... cl., do-Ir -Inc-t.n. '.1. n 4" ,s "; TOO- lat-l- I s3l9 IP 2 I.~ ........ T-n,.,.N I Into Aenfda 206, eno. 2D y 22. SCid,, $3 ll do ,,,.tl, 'A .d.1 I 60 -, I ,,,- 1111-111- I"! I __ ..... .. ,. I 1I N-- E4.10
do. ockcins gas, lavadero. Cal o C, No __ ';--, ., I .1
55 lf _776-lat 71 ----- F, 531 J19-_'4 DEN -_ L F423 11', .1 ,,, ,Fv IENTOX
r2,nte ParciAuc. Lo a B,,,,. Fut&, "'_'CLf __ jovE% I ,'I'D I.- _EA CO UCIIA AT, FSPAA0I.A P%14 ,,,,,,, 'ra, t1o"ClAt
.M T __ _____ RIC rillill. I itri. r., ol nn _-6797. R.I.H. SE 90LICITA BUENA COCTVERA. CO' 5CILICITASE .VECANOGRAFO ,- -, Lann., I -'s-EICA nc CoLn 1, .FlIonnn- nn .. it-rcit -I.. -- o. -Ol, ll -1-11"I"I --- ".b.1.1 1. ...
.161. -,I, r IN IIINA I...' Ill 1, ,
,orc_ I QUE rial ,.,o t,,
E-117121 2! rcto --. Ti- 11111,1-11 S-l- &
. is '. 2, j IF ...... ,f, -11.1.11 "n "" TC W-alo T, %11, E-8 64.131..4
- .C., ,.11,, do .-,,,,,, tl ,"Co'll.- .I.". i., E a ", ._ ,',, $15N 641. '-L .,d,,d
I" ,,, IN I..,. b-In. o, c." ",I, j, n,,Pr'o!'2r,',2 T ; l' ','2" "" n::I' "I'll '4' ": "t"".'"' Fall" JA
,n -" do I I C,; -o- -1 I .1- _TECALQUILO AVZNTDA ACOSTA I ENT it L.I. Esak- y L, F- Ili, --rc- no, --. -- -1.1 Ir.b
'_ a E .A,,, I IV- I. .1 t-..
S..I.l ,are,, _ia ... 1. ", In ..I, I I ,., no 12 cF-1 15. I .1 ID I D 11 Ifils I. B941 -j Is- 14 : o FAR __ ____ ___ 11 It- 11 A.,, 1,11 IIIIIII-111.1 E .11C0.
dl -dt. So.., oodrrs. .at. c.1Z. E-810-III4 'I ,, Ill.- ,olr- Oa,,Ij, ,.d.I .,I .. .... On"In ll _, ".I ..... .. ,l ,,
I In,. I. I no'.. ElFrAll-CL, RESI-01-ARLY FAR- I 1. 11.11 I -- "1--r- .,.I'd"
.... ... .. I n.),, I,- I .... 11-- FA 11 I "' : ,L
A 111111 I (O... E IIIIII-a 'I -- "
do,, tan.,-opolo or,- to ... oil.. I.. ,,E.9.0LICUFA,,COCj,%,F AN,'. I- I ___ ___ Ili .11 ." -_ I I, n. I, ....... .1., 'RA BE, "r,"I I'll"," "". F._" Ill 21 ;!' '
, F."It"'-F I --2 ,t E-1122-11- I".
,.d,,n or ," 15' a IF NO 2 -'- So ollos -1-c- I "I 11, 1-1-TA I.. m cc A-GRI 'A., ' 'F-'F-J.NTFN__ 1-1. A 4' FO'-FN-'-' ""'-' '', -- ,E -a-, -r-C. r-, 'O' -, __ .
.Is, a. r n io-c --- I-F, .it",
IIII- FIN I-gll ' "" IoLlllltk BUENA F ,P 1, -1-1 ---- __ ___ E __ n ......
E-1.9I Ill III~' P111-11. I .1ii.n., o' C,:., cc o_ --.n 'I'd.dn .I, ---I-'H--II F-I- 19- 11 111.n. 11,111, ...... 1-31
___ '2- ..F'. 126 J RDINEROS T -""41' 'A': _'4"1- -T-c
- I "._- on LI ...... a 2 6 111-11,11P. ____ __ IN "I ___ ,. o.sg-ba, ,E .-c' I. I !:c :, - 1,1, A', __ 7 1293-111 24
N'tan, A C "A I "Autarl -LZA-, do h .... do ccrt tons "' , n IF I, I i !4j",- sI"',_!'A1.,1 _-,' ,I d "'n't. All 5an F-as:I2 115- __ 'Il.l 'I;Aal ,. 1.1-11. -j.. d"E_-1.1311 APEAKING WO.MAN .it -I I% 'ERTO JARDIIIHO 1--j. III I.,.N- I .- ,T-,.5__.MIEI- LABO.
..t. __dcl" I., c ... _1%o a --- __ '-,,.-, 3 1
IL", "'! % ,, ,a _,l_ I -x"'t,%; in's r 1, No I~,
1r--. 1-1.1111AITC.1 I U-1.1-CALf- I IV. A, .C.C1 I I'D 11 .1 I Ill I I I A. ,,, r-- ........ 1, 2 , .-- ,L n,",;4., I
E-Filliti-ft 24 E-lial-114 2l 1 .... Vreolull-111- P1r ,,,,,,,,, ,, lj ... 1 ,r 1, - Ill L- 'f", E. I,_ It., -11 .1 '-; .',"'. ',-T;7' I ',',,-,gl,.,o .""'. ,,I'd r I - ; I 11 -,-1 I114
ILI-, -d.,_ nn. ___ li_ d,'n' I. .... on 1. ." I., : .." ..; t'. ,- I, -11'... .....
A ; -E, A '-I"- - j T-1 ...... P .11 IN 00, 1. I'll I l F Il?7 i' r " l .. ", I :11, _92-SANTOS-SUAREZ MENDOZ .1 "' """"' "'a % I ",I' F' ',',I,- --- -.1-t- ""',, ":.".. ,, IF, ,I, I I ,,, I, si, 1, ....... - C N.7-111-24
111111 ,F.';;1 111111 1.-11.1 ET1 11111 "I I :::',: i" - 111- "' 11 olarl 1. I IA I "I kl" !,A "' -_' IF "' ,' "% i._,"F--!1Fr "A' IF I 'IV I I 1-11. I
,...l ln I ,I 11 -., -.1-nno, .-In 11.11 -, It ".., I ......... "" ,.r : I ,
ALQUILO AMPLIOS BAJ r .. ......... ._,";. "; "n 1. ,,- a .11, Ill ... HL. SOT.
C;5, O.FA. ;:::1111 1.1; L'I ,- 1"', ,_ O, in, --_ III, In ... _, ""' ":- "' .!'C! li! ,I'I. r, 1. I I I I T11 -ll n 11* ,' F 11 .;'.: F: Nl,"' F F-, r. ,,,,, _. ,-n,_ -- . I ... 1. 1. .,on 6,It 469 entre C;,jjz,,Il juan L),Ig.,. _._j ,,,,,, .,In .18 ,,jIIa I ,- It k p%. .,,,td,, Can~ Fill- .1 ,-,, P ,.,.,I, , ,:,, Oil 1i I It --I I 35(10- I 1, .. --- n- -- .Z .i, ., ,,,. ,, r ., ...... IF I'll.a. Indo, I P or' at. .1.11., I on-d- 'I ll;,hl. n-,, ,al, , .,. ., ', .re, ",' '.'," "." 'L.,,'.':. I (11 -( I I.1,11 -- F. I I .141,lill I OI I'll- ""Fail' 120 I 111-O Ill ,,I ...... I, 2 ,, I ,, r
I'll h.1 a. ,or In, PO 1-111-11, c-1. I MANEJADORAS- E-fi,7fF7,jt--4
I, ...... i.11'. I
I I Va, I IiI.1111 I I "' I. OF V, I Ff ,I -a 11 I DAII_ IIARAXl
."ll "' ,a 55; I Io',.rlI r,.Ntaa k". .11"Slji.i !,IAI..I.,,,,,,M! ,l llI I I'll,. I c ........ i 24 ,_, "." :.::'I ..... ,", ,", 11 I .1 _, :.,. ,. CFRA
nlen ORrOly 40a __ ___ I ", -.1 I Ill 1. I L 4 1 1111 .1 L .- III I'll I l I I I I FFAI --I INI ITI 11-11.1 11 I I I n V.-ril. .If., I, _;"" I -,2 !" 'I' I I -" .., ", I I I I -1.n." 1.4, I
F_2112 01A N, 5,11 .141-1- oj, C", V n", SMACITO SEXRETARIA I r 2, tml"a" a",."'a, ,,, I ... ... t "I' ' r, .,7 "" fl -74 ,' r I 1'_" ,'.!; 111 :- I,,., "; ',I 'I',, "I',", ": E_5 1_i ,:F l
A, w IF I, .,,,,,,,. I owtur I,,: I O-Ill I I 1- ""IIIII.I- InnnP-I., .1". 1- I, (" li. r ,!, 1, II, % ", It ,.,, I ", "" I_- -- r I I 1. ,. ..." ,Io ........ 11 I 11 P".1 I i ".
" 'I.Lc. .lIl I 1".. .rnlil L' 't I_ ,,, $,,, N, I r.I.
...... I ... .... 11 ,401,1( ITA NVNONA rill I I Fit 11 IV ,, "_r." P , , r 'r I 11 .1 I I 11 -1 -. ,,I., I ,I. .I, I I -7 .1, "". 11 1.1 at I I ,,,, I DEL C %MIFO7. I, 1:1 1 I I 11" I", 9 1 no, S11111fl, l2tal On. r- ."I" ". ". 11 .I I ", I ,I 711"In I 1, .1, I r' ,r,," .
. 4 ,,, .;1 1,11l "I'll, ., .1, ..., 1. I I I -D_ .. "'."", i "r .- ,.
, L. ,JL.L ., ; '.,; ; nllI1.1_1%: l," T. '_;: 11 I r ILI.It,,cr
11-1, .".".." ; I I I
, '::' %,, '7 ',, ,"l: i IL .L ; I ,_.. ,_.,I. ,._,-. ,,, ,.p.n,, ,,. I IN :"- 1 , ,, I OF IlLar, V. ,-O", It, OF I OF ., it I" I' "I' -,". I I --- T- F I, -1
1, -. P's'.12, )ilitnin 11 .' F, it I ". I ,, I I "I'""'..""ic .h."', I.I,.Ckl g""I'll"', O' : .. "' s """ "'' Ii I
- 111 -Al.l 11 .- al, '' '. I ,I: .1 Ill, I 11 I Ili It .... z I ,,, ,,, I I ': 7_ ;,',':! -,.I- -,,I I, I r I. .... ,,.,,,' ., "," : I -- In .- I ... I,- k;
a,.- ,111,11 ITANE Pllfl I OUINII I I 11 '" ,i,,,I,, :( %"81' N' TA "I' "HI"'" 11r.1k I I OLO( Ali J(I% P',. : ,11111 11 11 I, ;.Iti , i I-- __ 11.1 1111-11 IDAM-11.1 111;
-_ I ,
LAWTON BATISTA -i, . . ". ,,,, t ...... ........ I. I- ...... '' "" I I IF. III ,I ,I, "O'C' V I OF IN "I I Ill"t, ,,, I Ill I'll I .., OF I I I I IZ9 -1, or ... ,
94 ::.: ; ,Ols :,,,.I,, ,,, ,:,:.,,., ,,_ : ,, .. ........ In,- ...... j :1
- ", ..... I I 11111111 '11--11, ,"" 1, .11'. .1al", OIIV.fi"l c .... ..... ".. U Ana 1-c ... ,.I on, I ",, 2, I OFICINISTAS I. -111o"I'! .,
,., I ". ,.",", j4 ,, ,, _,,,, r I ...... "" ,; ,
Ai"'-n.-. .Io:;1 1 1_ IT-11 ... N:: it", I_ "' ....... """ """' "" 1111.0 I ;.
- 1 .' L ..... 1 F I "' !" ,
1_!r(t!,P lII ,,!.'1I' ,;,,i! ,',',,.T ,, ,, %"!,!; ,,,,,, 11 O 1, I,!" I I ;,"."I'l!" I. 4 1 I,- l r I.. kl. Ij TAIII-I-I -1 --- '. ., ,;o 1'.1,F,., .".,I'.'. '. .. L' 4 "
, I 11 11 OF "", I -01 "I I I I I'll I I I I ", :',," I,~ ,,,_ -., ,.ln I
,,,, ,,, ,I Tell A-111,111, 0 o."I'l., ,- -..111, '. ,,,, I ,,,, ___ __ "'
, A OF ,,,, 111,11 ,"'I "I,_-': ,; ., ,, V f", I 1-'an I. 14- A 11':11-111111 ,I,,,,,:,,, ,It. is .. ns, It I ,,, _' I r ___
,il -d;,,,.,- r ....... ...... lwln, In, ........ I ..", I "I .11, ,I a, %( .A'.
. :1 11, 11111111'.. P-no. -o, :" ,:, ;::, :. ,n_% "i", ., ,,, I ,I'll .1 R ..... .. !L%L I."r'( !I ,"" ':!. 123 COSTURERAS MODIST&S "I ,---' ---'I 1 '."'14. ,I, I. .' ,!I'd 1-1 I I ,.,.hi, r I.-l '' r. , I 11- I n-11 lf,,r,,, Lt.- ,;, :N,,- """" '
- 11;1 ln I I III. I ;' ""Ir F" I'll' I ,;!, '_.T'n!l "': I ,d.,, l4l n-o 11 1 ,, 1,1111- "" ""T.14I.-I I "Itd I J-Fo- T,- A 1-1 ,L::. .S, i -,6,, ,,, ,, ,,,,,,- T, ,95 A. APOLO CALABAZAW I. ,-- ... ..r...nli., ,,7, F?1;4A"",- 1, I; -'1-111 -11"
. ... "'o-o" -rd' "I"' I I N.11 I .,I i I IAGVISTA. ECkZF. ALTA C05TU E TON, I. ai I _1_4 11 11 24.
. Y A: NARANJO F IIIJ2 ;,4 .1 ;2 ;:,in" fl Ier 11 -_ -X -'";"V" ,Ilj I~~ r"'" --- ---- -- -- I I Sc do P-hc i-, I,,
aOI.IC BLANCA % lall", jL,1111 01all-r lot % .AnDE!:,F "' _111,
I, "'. _- ", "' 1.1'. S ,a -, I V_ I I NO "ol," "IF ,,,, I.,
, Nsn 11 F'I It 111,1 F l F nnO,1.cF. A '-""tj' ," A f __ .o In' I I lil KITI-.,
__ I _OFBF( 1. I NA a.A "! I I il". I "I'll-cr'IT D I 10 .' a J-1 on, nn,- T-1-n I FI
AC.'JUILOsCA:A. HOFF "AMITACIONEII., d., nn 11 1,11- ,I.r.,, lu.. I~ 11.1'.'n.- a cm. - I '. 7 A 21 111-F., d!;'.11 ncnILT' .1-r. I t.OF I. 11 I I l I 7 . 11 ., --, 11. I -- .1, I I ....... .do, 'n"". ,",
11.1 1. I J' IF ____ - F-olra- I 1 24 I,, IF, a,,hl 111. -11, Air- ll-, T .... I,;.1:i_,;,- 1, 1, iL Z 01-cla t - ,.( ,,A, ... sill- Ill A ,.. -r,1,-.I.F,,,!.,I -111,11 11J." A-'111- oc-1. 11 -, I .19 I -2.
" "r" c_ ; r ,;_,2s-1 ,H'n"'" , 116 SOCIOS 11- I 1- 1.11 111111 1;_ .. r-,- ,. L 'lls'n
PAGINN 30 -]MARIO I- E LA MARINA 0("I-UBRr 2.3 M 1952
Cofflerci i) lb prioridad i I caso de Corea ( ()'Isicfjtc Inturecibe con agrado Someten a juicio-al president
L"9 --i T
ell I'll f racc 1 ('111 de la el Colljjf Pordico de la ONL' "' la al,1,10110111ia 'del Partild'o Comunista de E.U.
h" oe del Estaldo sud, CI cese de j.alelaciones
Sc cl b1mllill ,m iclit;ft. I mllbi ll Iralal-11 MZ6 a flocht, Jo 161161P., llec-ario cill Procurador
ll 'I 61IIIIIA- h" It)' I"ll'ini kill Parlami-11140- 01 a Wros ocho liderei;
conla.11ack, I inglesa
d"', ""t d'I M, c-, loillido ,
Surria I rlrr.qrnlar a Jfwirmjio Ltmdrr .. dc
, byglesTs-eii 61 1,
lid .... ...
dh
22 P!, 1, 1 hnn, Fill, i, d, f.- ;- 0, P ll. i, I Fredil:
'I
i-so,cly'], dI Pro, f
H. Fl- id
I, j, ".1 big I r ,1, 0 11., Ill -P11- I"')- Ipl 4 n" o, I ,tes d,
1,:, p.,j lloj-," ha ."I I,-, 1 I i I ",, ,, )" In v cij% q ,,, ,I rd- die
lftl .I -h-lils dill Iwa,. die, hits pv. ,;!,
In l,."- lideres -,-, "W mes de In w-1 C y I list
hit ':,,dl.dld; haillo -It flehia 11.11 iid. nsti ]it l't- 1
"u, bilk., chu'a. iij. 1. l'y sinjil, 6, hila,
All, I I. ill, I -Ilad. 9 li, i
A Ili 1- g. I- ou 1. notili'l, It F 11,11 6,
ir, i. d" 14 cull I III,. pill;, )ii Da, n". a
-:, quiene, se I a in-ado P I.,
Dt d.. vd,. del pi,- hnl 1. d,
I ...... 'n I of M e., g.do d, Ne- 12, cl dell ... intent. del
El GI G-w,
Ill .11 H.. .. .... .... ""' 'n"': o0i, db'il 11-linil"non -"'-it e- nild,. dr la goba, I,- C, a b, million r1a, nnd FoOer. la,
n, t 6-., di 1. Enrib I p., lei, de 1-1
110- .0 11- Yii-, J,,k
;, l I,~ -- u. d, ll,- -1- -h
1-11-1111F. ,, 1948 de h 11". riv- 1-1ph
I., ot,- a!, esli, fti.). S n0f. Ailii, VL D "- )- ': "111hii'l
V Ill ,do pf---d,, Los -- til, ", diz -j., 5.j,.
it, 't- p-li, dlpi,--, n d,-lt.f..J' f, till." 11
1j, ii, E ia Y, Of
d, It o. Ii., ;,oc,' li 'niti"., i'. _1 1,
- )- b- "o I' '1, 0 .,1 -, A il ,, Y, HnI .... ... .... .... b S:-h, lV1j;;,m
- Hr!.6, trill Ill , I ,
rnor- InSUSCRIBASE Y &NUNCIESE EN ... ... dr J'l 'n l im a
EL (cDIARrd DE LA MAKINAl,
I- ded-d.c I,
Interetahte Of efta en
r, I despu,! d, ll
d, In que ,in ,z
6,6 ki el or-diu,
.9 l .11 jnl -110 del pb,,in,, -b IlPijamas.-de (a a eros
'El g.be, It o lt peddo It a,,a5 q.e I t b.3lo e")
"i aten au prtici6n Ian
nlot t o'izooio sea Posible. Se ha ek
UN TELEVISOR ue a1gunns represenlantes dr
i;, 51 dedle.. actividdel
-hticls. dernas de 1. b. eo.11S'lo de Jueves
de 17 1 complete* Admite Adenauer
que hai- ex nazis Sidbadol
7 77 (1 1 9
en ]a Cancillcria
RCA ICTOR
Etima exagerado qi e Viernes 24,
fm prol-Int-66n spa A51
SAN
a un precio tan ,,I,,r K-r
gA
nzx RAFAEL
extraordinary mente'. We
1, 1 -- Iz A -i dellai,, I Ili prop.,i;adil pl: crjrm.gos a -s- .....
I h a 1 1' 1' P- Vi. l'
Com o rlilll -is P., nj I iiide I kier,
,1 rlspolld o a its -a"to"" to, ,- l.dils kill, 1. p ...... oa
$3 5 9 00 1 sentc]. de q., M i,,,ne
in" stig._n 11" n ;a e b.
I,o temente kin r un cnmlt parlamrijfirio en la Cancilleria. y que debiL CON GARANTIA RCA VICTOR I efectuarse otra coni del pasado
de Iodog los empleados del Nfinis!irjo il-i d.ri. un. j tz orient.
CON SERVICIO A YKTOR se.t1ii 1. Be u illiol"onfle .,I,
dai emplo ;I tia- bab.a
do 1, ,put-um de
RCA VICTOR no so"lo
.. ..... ...
LO ES TODO sino que
1 1111.,I.in--,-., -d
Caball4ross
en TELEVISION LO TIENE TODO planto Bali
Seri ImN el p 11 p 0 (Irl
SUPER. CARGA.'OR ElFSW F1,,1110 11T1.1lW1 r1 IA1117 ;r. Armando H. Anguilira
(.APA !VAD -1a I I, d,l NICO Un. 11 IFJEVAOIE; FOR RCA I-Tc,
d, WO V A,, 1 -1 -, He l nafialn. ptir.
d- S ; hit'll, 1,I, Ntrcir6poljet, Ud (,,l-, ,I -p0h,, dill ornpl6e"1 -1 1. y in pi v-a Atiri-do Heinikodr,,
"nd faliee.- -eir en I
1,elloll- lauen.1, tras
1, ad
UNIDAD'ACOPLADORA E AN. 11-Ande. Ang-ldl o m rosas nrin a.
n "s"S I Mpa
TENA. kill d.d., q-. d, nI,,Ir, 0 "1 I'll
"at. l[lbl, y It.
d. cj- d. -neept. del
de ill
'a rt- like 1. i
=PN d," p t ,r i. d;'P6 U.
11-lit hacia
Al -ziilirl, llti Wa de d.l.r. I I SOS EE TRONICOS i, l, ,d.
'UNID D [IF FADIO FRECUENCIA SUNDiir d. di- n !ill I l"ligo, -- l'. ..as ser,
is ne'll,"li -11
q., I
AUDICION
invisible P;jamas de Batista es-'
'A I ZAIDO DE ul C) 16
N'Z A
tasnpada a rayas en dife-
y
'I -ol 1 i,, renters estilos it colors.
Colo re-ofirin es. Tallasdel
I a 4.
XtR V00
y
Violas hoy n'llsmo Y.
RICA VICTOR le CfreCe
*V C *4 un plan de Garantics y Servicio, L. Rill. Ud. h. dal.i.do' aproveche esta GANGA
complete amp'110 Sin COMPliCa- ai-p- MAIM .. 1. .1i
clones para el comprlsdor, en I.Jls
la IS a C d. _IC0. k.
"LA PRIMERA EN- TELEVIISION CucilqUier lugar cle y sin mll'i'd -j- c6-4. d.
AIRE ACONDICIONADOcoslo aclicioncil.
q- -11NlribuidoreS EXClusiv0s para Cubas d. 1. P.,""*-...d*d -d;IF 111 1 111 1 rb I M A-ritill, RCA ViCTDR - - - - - - - -
UNICO PERIODIC. CON JOSE L RIVER HERNANDEZ
SUPLENENW DIAMO EN
ROTOGRABADO DESDE
EL AAO- 1932 DIARIO _T.1A MARINA OSCAR RIVER HERNANDEZ
La Habana, Juieves, 23, de 9clublre de 1952
on ecora gus crra
"RECIBO esta condecoracirin cubana-.djcc Agustin Lars, el mundialoi,,ot, famous compositor me,,,--.n la misma union con que sv recipe el beso cle una macht.' PronuncitS el musico-pocta 'o bell. or a -Ion ue g'-wo y 11 Ins salons de la F!1 bajada de Cuba en M6xica,
durante ]a irrepcion conmemorativa del Grito de Yara y habland, (o so propio nombre y en el cle los demas que fusion honrados con tan r", "I. alara6n: el gf-n,-i.,l Davila Caballero, los Di
rectores c P., I 'U Junin at ozado apar-e'n
el Emba d (,!;is c."u0a. "Republicit cit, Cuba Jos6 Marti", etc6s-ldo Lamar, el commandant Spd, Fr-111--de Miranda y Varona, Leandro Garcia, Cueto a ric u Muntejo y otras altos funcignarios de is Misl6n Permareente 4c C.b:.
en M6 iConferencia
EL OBISPO de Malaga, F cxno. Monsefior Angel Herre ra. pronuncf6 en el Casino Espanol. Is noche del martes, una intertsanfe conferenna sobre "Misuin Providencial de Hisphnoam6rica en estus tierepos-, disertaci6n que fu6 escuchada per Lin select y nutrido auditorio. En
11 fete ap rece Monsefior He- en un moment de su exposicron. 'Into Molina)
1 V
1,q
' kjtrevistado el Ministro de Estado
APRG E('j:AN;_,r, i, (lu.ante una de Ina sessions de 1. Asa.,1- G T- 'i J, a, 1-1. or- Uniclas, aparecen el doctor Miguel AnI
Nuevo trascrtldntico g. I C.-Pa ,, ,Io, .. .1%,'quiercla-ministro de Estado de Cuba,
I 1.11t-ta. _11 Pg 1 I weior Benjamin Cohen, wretarjo ge
EL N-UEVO tr satlAntico holandk "?,i. S. Kungho:.n", neral acijunt ws N-i-es Unidas, a cargo de Informael6n 156de 22,000 ton Ina Distinci6n al general Tabernilla 1(,.s sigui-tes rriernbros de Is Deleg b D
e das, que CDmen rfi a prestar servicios el '.e Ag 1 6 Aj ,eu'tan%
!,, 1.1, -.1 P11. a"(13, t. fi r..nhajador Carlos Blan.., dl C in pr6x!mo afio, aparece moments despu6s cle ser I ...... r ,
. %I()%IF.NTOS en que el doctor Anselmo Alliegro coloca al ma general Fiancisco Tabcrnil!.,,. p.. Erobiij.d-- Louh tvdw, P-tuondo, Emb.Ja r Joaquin E. Mal agua, tras las ceremonlas de ritual, en Ina que fe del E) rcito. In Pines, complement, de la cond-oi ae,. mo-d da po "El C-.p, t tild
de marina Is Princesa Sbylla, de Suecia, esposa de Pr n. yei, dtor N,, F, v ior Jos& Arroyo aldonado (Fo
cipe heredera. (Foto TNPI "Ies de Is Rep6blica Mexicana y sus Descenclient-' lo T'NA("T(-NF ;
V",
7.f
56
En la Asociacii5 de Reporters Acd6n en una colinci
UN GRUP0 de pintares y sculptures cubanas ofreci6 en Ina SAIL1114 S lie h A-ciaciem de Reporters de La IlaWinn (Circt Nacional de Periodixtas) un acto dc enngratularion i] si-hor Robvr Venty, director del In.,- TROPAS de Ia S&ptima Divis)6n de Infanteria del Ejerrw, a, Ins Esind- I"I'l ;--an caullosarrem, du-ni, i, tittett de Ar v y I Aternturn de Jamaica. Junto a 61 nparccen en la foto. ci dit ector dt, San Alejandro senior arri6n desplegada para conquistar In ColmildTriangular. L.&s f--, d, I~ N.. I rud- e loga.ort
F
DIARIO DE LA MARITIA
Grdficas de la
MERIENDA A JULIA DEL COLLADO ONTIVEROS YESTETANDO A ANNIE FACIO CRU=
1,7,
op
0
1A.
11ONnR j (,j)qjdn oij.vi-ros. quel-ont lad, )r'' I
Ferr- eLo u,, 1-1 Q1 'Vil :W aci vri,, .rdes de C6rdova Y Cordow
d, it. uel
m 9catriz LaKinasj, 'I: Pit Tet, 'It'lial S.: 'it -no: .1- c r I joven Mael Conte
,!1wnom Fuento -r ? dust. L cri in Fl.ritas CO:
Y 11 e ,oardes Loi-nm y Mary Lo
rz
Lot%
F t
A
0-k
i.,N FST E g, Up, T j, I'W F-ink5, Nenita del Collado de Currais, Fl- 'N ESTE grupo vemos a Glenda y Vivian Cols, Beatriz Alvarez, Ana Matilde Jornarron y Mercedes Maruri. du
nj Feintindey t,l NI d, t,111,11- cle Cachaldtira, Santa Suarez. Delfa T),-ii ntu la ierienda a Annie Facio Crucet.
Nam Poilo,
T-N LA CASA CULTURAL DE CATOLICAS
ICONNIRAHA DE LA AUERRA DEL 95
i m '-i(, 11 A
Con la -Lb, 1.), 1 doctor Fnwt
r1o S. Sainim, I-ri rle te de la Acndemin de la lli l I. Ins wndirnicos eoronel Comne d, h "o !ente, capittin Joaquin Lin-i :: nte R. P&ez
Landa Gonzalo d., 1,;uesadn, acad6mico de ]a 11ilsoria.
Publicamos witi hoy, denfro do los
lintifes que noA afrece eAfa fA
esirerhos
Secritin, umm caantio; iii-eas, que luiyinas merecerin mejor el romoridanit, (lei Eji;rcitj Libe .fni'ar, fulio tresnedit.
Fresnedn, hijo le nntinjzo de Cubit, bigresi) en lit Cuerra Crar-de un nifii, se puede drcir, pates riwi or lq(f? En ct-Wo 'It ro c l.w! tint pod, r cargar un f"sil. e incorpof(i it .4nforijo Macon.
Ctmi ori.imen, s- w. e., el --riqdo' do In go, rrr n que 'V11 ? it Cnntpos, ruelto 141"11 31211' "!nA. o 1(oSilC)'1. ft los prisionerox. pen,o -wir i- 1.)s compose do CiJ),j 4,1 ltirir it- tinire, e incorppr(; it fila., -ub-v is. .1otte Ifr n le It iz, fenirrile. y nh to Criria C-na" -k, 'relk" EN SALOINEZ de ]a Cass Cultural de C2t6licap, ofreci6 una
ropiffin Y rarr, n3anto. I i noble -/ -m- n, ta sobre "Carlos J. Finlay, el sabio cubniC-, el doctor
pit), entre rouch,)s orarw-,ieA, din I'Sle 0-- W C .)PCs, el que aparece en Is foto con Dulce Roger Sin,r a Guerra de Garrini, Maria Luisa
u San Miguel, Terma '
irreconcilinble nif-bi el ornor n ", I V_ i iel Santos y A (O, Artes de Legueruela. (Fot";
Coba. lim
r
4b
7
Veo si en to topito fi,
ne el goto.
6U Si s mi, Dubonnef
BONNET otra
invite a TorT
Personal" Gratis,
'6nica Habanera CANASTA PARTY A CELIA CALIENES DE CAPABLANCA
EN HONOR DE VIVIAN MORAN FORCADE
8 "N I i A R -wr. -1-a F, Caller-s, ttposa del 3iquitevto Lquilrs -13LA SRTA. 01,GUII % Cn, hu Ll l \/ ,ALdv 1 martt-s oedsion de so c-ornastic
a :-'o ratalb dc Alo.iso di la T 13 5e,%
dres el sefiar Segundi C -pb lanco n ,:it Maiia ona.ide, hi a J.", V
-e t mes. F j eslc
Moran Forcade par Bus i
fitr 6n y su feitejada, -on An3 M T
7
MARIA EUGENIA Sardifia, Nenita Vallejo de Gast6n, Ama Maria Bonet y Patri cia de la Tomenv-, asist, EN ESTA foto, tomada durante el "can--ta t --ci- "L de Ca.. ]a aDLFcen. 5L, a B,, las S fiw a, J.
a Is merienda en honor de Vivian MorAn. sefina de Vega N'uda de Posada y Nena .err, J P. Zenaida Fi(, a-,,
Miyar y Esther on sdomenech de Chao U Va u- L,,)ai7a Mg. C; nte,, &
FIESTA D. ASTRID BUTTARI PUIG
4w
fin
J1
-7
Umuerzo ofrecido por la casa Gonz6lez ByaB,,,
CON MOTIVO de emontrar e de Paso en csta ciuclad P' se.-o- U]Lu i., P6t ez Ruiz, Super. sur 1-.t- i ni jona de V, t s de la Casa Gunzalez ily,. s. prcviucto: Ls 6- !us Cofiacs "Tres cl up s 'Sobc-iano", y dL Lros afimados cofla(.s y Lno:, tr(, ). On (4,ab pasadds, on simtico a!,T jerzu a! que asisU6 on grupo )c eA de a firr,3 J. Gallaireta y Cia., S. A.,
Ist' 1buid r- Para ,ibp de efftas famosas P-,du I-, as' cr-mo P! 3efior Saatiago Pirez, de Is f Irla Ala- GGnzaiez Gor-on. La Into mue iin a-p 7t() del rimphtico acto,
EN LA RESIDENCIA de Bus padres, el doctr Edga Puig, ex ministry del Trabajo, y so esposa Gloria Poil to el sabado una fiesta juvenile Para festejar a so hi a cumplfa trece ahos; de edad. Can la festejada vem,.s th,
c- a Alvarez Recio, Vilma -acho, Marilvn 7
]a Eme"Cioirdenas y Alaan4cio SO (Yotos L:,f
V
OUBOPINET COCKTAIL
-or,
paroles de Dubonnet w3 FnT(l 1,; de Astrid Buttari Puig- a la oue vemns Z, :- -
4
Constitute una nota de singular distinci6n para Eu hogar el disp6ner de una adecuada-ci-istaleria. Los tiles de cristal expresan, quizds cozno ning6n otro objeto, el sentido de la elegancia, torque, omplementan el mobiliario y den2ds capitulos de ]a Decoraci6n Interior.
LATINO,
las muieres m6s bells lo uson.
Extract, loci6n.
EM I R,
c6lido melodic de perfume que hechiza y subyugo. Extract, loci6m, C. Ionic.
MOD. MARY, $78.00. 30 piezos.
TABU,
el perfume deliciaso que nunco Ilego ci eyoporarse. Extrocto, loci6n, colonic.
MOD. SAXON, $165,00. 30 piz,,. IN it
jA t,
En esta p1gina pre- RAMILLETE DE MOD. HAFNIA,
NOVIA, $855.00. 96 piezos.
sentamos algunas ilus- perpetija el recuerdo de los moments felices. Colonic.raclones con distintas variedades coyno Val Saint Lambert, Oil
)rrefors, Baccarat, Steubcn, etc., que adquier c ri forms realirriente artistlicas y produced j.,
rxcep, ionales resultadw. Como una demostraci6n dc p, la mejor cristalcria no es de uso exclu5tio del hogar, subra ermo el hecho de que variedades de la
P
calidad del Baccarat, por C)emplo, son cmpleada5-en fab)icacitlin de crivases para Im irrils finos Y delicados nt
vonni-in
Full Text

PAGE 1

"El periodismo es en lo etr ¡lo una pro fesin, en lo jinerno. un ~Peplo Rheeo DIARIO' DE ILA Mi A i\.o 2,5.3. La ibilama, .ielae.s,2:3 de Oatlpre de 15.-(Ie¡lo rio aa li aeaolnl).~llIa e oAlec¡iza ya futei'za d (e 85 millas h y CI1aCCI. S aeeta' -at CLI ha 1-1,10o11rlane 1111 o e ie a-untas 160 ¡nilias ¡al Este e la ¡ala (te Swa liy 130 al Stur (le Cainilj Grande. Precis su posicin, auanque no Puo fijar su centro, un avin caza luracaiea de ¡.flota de los E.-aUsldos NO HAY INMEDIATO PELIGRO PARA CUBA Los ciclones Me Tlaa-oelentiudl ca si¡ noai ento (le rla-larii e aailelia iiirnah, que,, -,inl adaaatio Setoanpcao nesl.,ila posibin.t.eldgand (lpe que.1el mee.ro, azote-algu'a' ~ 1 u,'
PAGE 2

Pgina 2 Poltica 1) A1 Aic¡lv ili n, Untssmm 11111quei'QJ uu iiln'vi sl 5 L v ~lois s i 'ta i'i'sl'rhi'r uu su tripsis ¡s i u lm N.1fiit 'su l dets ils ttt(i ttIt ILtRIN4.-lIes'es 2~ ile Octubre dc 1952 Poltica Alo CXX No ha disentidlo(de la l nea (de)lpartidola 1,tI-. 4151dctnPora-EN4 LINEASj Eri slj,,,l 11 la A -1 LA jN U ADO ________ lCINAL EINTERNACI1A RA ROR -LA pRIMEA EN S AI CEBOBLOUESDE ANUNCIOS IAB S EN LA CASA, EN SU AUTO, DODQIR-1-. E N E E ELo U LTI14 O PO R R A I O R? LA PIMEA ESU RADIO 550 KILOJCLS t PAIRA\ INFOPr-N1E-5 Y 1-ESERVACIONES DOC ASIENiTOS EN LATEP-M5INALIDE OM1NIBUS POn ELTELEON: U-.J-311O0Y EN NUESTRAS SIJB-AGENCIAS: '?/oC7EIYDU CAM//IYOTG AL/A/VO Y ROC 3 4DERO 7~L~X-2C7 I~L. A-6897 'Plazolet'a. de &Z, esi'tre Conchza 9 i'Opodzire 7e:--252 8 1 ezefs 1 llIL05 UONOMTROSDE LUENTAmc II 5 i s Ola., sa1 1-ssI ail fsl aspO. ia 1-eaasmA-as a Sr a sl-iA dw sp Mas cis es lahues se s iiisli ,seaas A1si p'si Ia dira. fasuse a la .isri daeesalad d1 -Ii'ssSsIsWsi'ISi s !l hfsss as 1 nba ,-s -1s& si s iiss siuaassi di, Arisasfass Diasrs Eis5.s 5 Is:lisae usia iis -ss iussss, IiA15 ~ o 1 C.l) 1-da-a, pC Rechazan personalismos dentro de la Ortodoxia Rejosetetat1s~de 1- ,ci'as Finaaaie d i, J isdasid. 'Obsis. y -eriassdel PlU'ad. cd,1Puebis Cubanoa Or'iaoi'aa¡,quieren"por uras de la vesrdad y pori' al 51r del P-E d.Aq.e tuid-aEdiiasdoR 1-Qu e 1. i etud 0,t.5555., 11 S~ia555obrea Y 5. Fisisasn la.1'ii:d, n.5iaisen yauiiu .Vgasaad. r Dssd,, Partisd.s d,¡Pueblo h" s'r lshemos aceasptado o r.(, sasabihlad. ip.,ssstim,d.svandad s.par. SZ.b.j.c fvls i., isDisalw netr artailao.a QnowEsiashien 1isa.den sss D as siisac. pisa, kis hsaI''ls, 5p~i'5i5Dyi5novgu 4 -Qae s '1. elpasass ,t.sc,'.ri.d, Edeissds 5'iR.sa Por l 5a bcra: I ids iguereal, .u Grulloassa, .J-sdM. se la AguealasaCs ay Luis B55-stai Mils. imrs delro sssi'au w't. Por i1.isai'stisd Osissdsi'b-Id" .,esnik. ~o sis Rula, Ornar SoRes. y a Igwtsa mibas del Csssris Dairtai Napara1.secasdn emadsissis Mara E. Viliass. B-laOS.Arce. 3555555La;si Tii.aa.y oasGsdiss. i'iimbasi del Cassj. Distr Naciona, CANDIDATURA ]'REStDENCL&L DE M. A. DE VARONA E laialle 6 A< n untor PSlit, ajolaeusinia de]' dssRa'i Cas0,iaP-ss.d, 1.qu e.,PI.n on d, sosias del P9irlda 11 1~nosisaCsha
PAGE 3

A o CX Notii1as, Nciuonalk,!1Di 1,1O10UE1}* MAR1NA-IueN-cA,23 tde Octubre e Lrnr~i.tn es-de Naturalezi de Periodistas en S. de Cba1 1 arocurarse los vii d!'ial ,dla 1'pili 1,01,di~.a W, . ~~d i duO. n ¡la a la rdildii lii uiiuiiudiiuu fuiuiuifi 'li. uiiuu.iidiid Fui "fi ddii u iii'ddi iiuiid Mi -1,~, iif-1 a i d,.1 u_ di11d ii uiii ii fi iuiiiiiii ''iui fii ii'f iid ii I i-iuiui id1uii I1 du u'i T bea dii' i ifu' ii. iiiii d' Ciii diosu .i h .d diiLi id ,'idi i i11,-'hu ii'f1,5~ uuiiiiLUNAiENiCIEN FUEGOS dli, diiifid.id -iii iui iidi iiLd1i1i t,,d,,fuuiuidiui ar ov n io C.1,~ dind t 1'ida d Estdo l i diue 1 1 iii iti191i8iiyi1923u.' ii u di i'i di Duidilui-Ldu, fiedDid 'e.1 Li,,le 11,3i¡,eiiiaydi uilifuu q.iii d iiu i. i d i~'ii ,.Vluii td iLt i. p it. ~ iii' di i i i11 iiuuIuu -d d. l ad jiiu i'. ,uii. iii .liD ,ej ,I.Oui uui thiuiif fuilul d ii 2fi0 , pi .e adi., dd Su ii i ,,
PAGE 4

Taina 4 r¡¡ui 11 I > ta 11 aiS tus!s'1-u', i DIARAI DELk MRINA-luue, .23 ile Ortubreede.,195,2 1110J1)DE 19LA MAR11N A Iieai DECANO DE LA PRIENSA DE CUBAL .lcino NIL S)CIEDAD ANLISIM ssl23 NS esic9 is1857. s l i Iis lisls l'-isy Al~. du IlA hulf 14 llsRsdd. NIsjsti mm.I'.551. Pecloo de Ssssuiscsl 'l5idiiiilii ftdiil~.,.,: 1sss~ Iiusiiu t5i~ Fliilii s 5 sntud11 511 lSil.i5 s' i' llllR ~ ud IIIIL< il i ., 'T.ll .S5iRlRde5is K.-,.s 5s 1,i, EDITIORIAL hpor izn aplacsi '> p,~ it ssiuiissts Lis--lsl', i ~ l.,tr1,lsllIl isis i~ciiiz lss ti ,,, l,til s t i li y .is sst s S-l pu-Yr1 brlal it , i j1111diss ,lli,( di tlis ii .ls s ls ls \ls, 'g ~~55ip 15555d, .i k. p~st&t-tssItid,1, ¡.esu s-,i tsssisssm sisis s,o si d, h ,.s lc ul au itt pus isis ""jsi .1mells ud.,s le, IileiSs ,Fgu ,M 1iiiiliiisitlittls ls ls ssl d lislis psi st ]l, it tit 1 AlSiusii s t i isp-siii di s t., pusutssAntssilus d,] t) li, s~~ sd ~ ti stsdd ps iiili sss d, psnss tu& la sisd,. Ah.sEl, problema del o ;Previsin ant e el mal tieiii¡>a~ 1,1 u lis,, iii u -s ' is II ,,,i lid lis'liii su iSis 5 ' 5,5 lsiiilliii sliSiissis 5s-siiIs'ilsi Ild iii isdSSs isuiisilIsIuSiuissiliisiiIilslislislui S liii Ii lsSss II ilsl Ii lii su lis. iiiRus, 5 IlsiIliIsIssisulisissslsi liusilis i Ii iiiliililiil susliii, u IIss Si ¡si Sssssliss Ii ilsis iissi Iii iissi liii iliiiiilitss su s iii Sisi.iIiIislilIiiiisisiSi ul sillisis lis iiiili si isiliu, i55 iii issl,si ti 'Iiiiii sliiiliiSi s Ui s iii ~srssiisstsss ri ', ts t isisiis,, i,. uiry luiils aiiis¡Irtjuri en una bandera ldel 4deiislsie IsIssss ss itss isisusa haPA Isili' Lo, ss puf st l,¡assiii' lii ilsilllliilsts bus tui si Ssl 515i i sj ¡ po iir u it dli 1q una pr~1lii lsilI mm ,1 ssss, e. ss!sssl -)slss Y 111 111,1 s lss S issilsa la .i eSl tsss-s 1."lsiidl, t 1. I issisq., pr-lut1t-JsR-' 1-su~ dlhn i1i'I l fo~ i i, "a. ~n lau b~1, isis1lps. slissts ssissds l i ss.ssH,1"u-',muy m¡,n¡,, d, .abu ss1:1 sI aq, ,ts dsimqsi,ss.,.d-n f ssiss s stiisludesli t la L'5.Ls i-s s de w-,-li queil sI ,t si.I.ds 1. llna A.~~tin u ti ppaislis s u ill un ps.5551 qieit sigs l, iISs piiissii111, d, ti tt ~n1,is 1,S d, ~uis ~issu udd Li isis i ti dIus siuiii si d, u l a uls' 5 l sslsslsuisu , ti su'-dilss1s-1, y,si, jsqssisi tN, qus Ps1-i(,ss"-.u,.,s iii,sssiis li 1.fs A,i d, l-s u i ~s uilti ,5515i iis s lsjui.,issiu isslss ss u iiil luuui t sbtsit ,s-sys l 8~s ~os.is elq iigsslemala d, iisJlstdq., ssse. L ,nnoa if.1rla ~no~-p sssiiisL. daa aCtisssdis, litYsi missilisps-l3 1"' y l,tmi n sss 5 I 1s ill b~ 1ea de,ru ii de clel dMAare lts sd dig, 1,S,jlsiT flls 1R 1 ilill' 'SSs '-is Vwt 1 't ,llId i lis dips l: Ii i .1 f 15 iii t( sil l iiu t iiis.s e,1is 551'i iir,Iis si 1,1iE, 1 itii-1 E p s si~i,dS ispisu C1 is-1pisli si.1i Pd i ~iii 5l, id ss di-,s ii, litl ssd d 1,sis S ii di Siuls lii ssli iss isiiis iiii id,sbiIsdlsisss ist liiitiliiiiPii s st ,,d El. S lIis 5 ,p6-5 i ispI-i ~. iilsidulli i tl sls. i hss iilissi tdi ~ b,is Editor~aI Acotaciones T¡ riaje ti un, allntel ,Mm dli ~W -'diSi ds i i s, b s u m TiraSss S ~~s, SSsiil----ldis, ~~u ~Z sts itSs 1su -,-ls i s ld, =i s55i T EJE u spsl' ASSEts i lsi s -Por Francisco Ichaso yis,,iips ps 1 S Pa l d l 1151 jsP, ii u a, 5 1 1 ,1 i u 1 1-sdi i,,s e Espaa .sisipif~j.l, ~sisiils.f 'ss,-tSussssissiptpeissi l Chsisi sis.n, iii gids ie.sisd. de s ll.sgduasomputysin plisi Csssss-ss s ss Ss tty sqcti b st ls i5155555 Pe-ss sde Si1.lesiClilss Cs-s rss. ~ saiilii sulill-dtiits -1.''idsbc s.5.51 S, 5 a' , dsiisL i ,.Smis un ' de i .i' ,n,'1 s11i,dd SV uslidPslitlsii-r,,b,TS Perplejidad ante lo inexplicable Por Azorin E S t l ssiilsssslo, E. iisoLi" ot ,,ush slspas que ti 1e5tq-,,5 ildldsisissisin t.i ii tsss~s i id, s a551 P.diii 5 Ud. FI -s s s$&e.d,¡ d ,, q d ). is i -1 b-s -e1e;Ipiii o, p s pssde, isdquess Sss1Ssiit' Si ils ssid, Ss, i55 .S lii si -uilpsisiiiills sil sdudsstsisiiis id 1,sIsi. lilti 5 si-ii-R lldsss dssii u, SlR 5 iilliit s Slsl is'ild 55sidsi c is l, .S i ud.c inld l., li piqi. it--iiiiid Ps d fii i ,i.hdsdIi el seln i 'bsli Asisis i,dseliiii i entra ~rn ¡nen~; Ef *~ ~ Qu ser eso. E 1 eni r i 1 s Por Rafael Surez 5 ols EIifri.l N SAN CRIST(JBAL DE L~A HABANA Por Roseada r OS. zOUO -En fdlde te iietisti 5 ? -Fa eprar cigarros a la esquina 1 1 1 1

PAGE 5

MARINA-Jueves. 23 dc Octubre dr 1952 Crnica [Tabanera O fl 1 j~~ 5 Ms o¡wtvos:arala bella (a pilla de KJxaiunaVarad ero aoooio 5o 1110. A o nlo6-,PoJo lo L,> o 1o11lo o. Sor 5so ,3110 0101110110$100. Cdi'FO ,ol A1do, de A, oo lo .oo$100. 5100 Eom5100 Ooog lu o l ooo30 ll ,d o dooodo Ro l do.L.oo.oo 1, o So,¡-. 0 11 o'00 0 nU Loa,,¡oqo 1 1000o1101-:-do$100 Oooo lo, do Clool, d oo-R N" ,1101 l ollollo d.11 1 ,1 ~7;10111100 do.y ¡l,.$5, h iDoPop ohooooloo o 0oooo.1110010 00sY011000 S0,00 1$0,C1l, dltl oO yoooooo00101110 1 O OlooIIJ z 1. la 00 $0 ollo 1010ya od, looo 100 100 0Eloso G d01 Coospo do lIoloOdooOlilIodoooo1001001o 10000 $0 100 .500Ooooooo$50, ldo oigolooonts 5.y 1110Id 5,10 ,1DoO Poo Ro. -" Sooooado Coolioo$01 01. O. Iooyoo Hoo a0 -buboCio oodo n0 Do Pont $000 Lui f,s Ao11l Se00.z pA.raoo0011500040 $50, -o. $500, Lodo 1101000deoBRlotoo rOo,oiAloooooo 1 oo y o$0, J.o. S501. Pololooooooo lo0. Fooo Fooyoo y iDlo Cdna, yooDooo.$10. 00110110 $00 Ooo Coolo do Grau Igncio dl Sollo 5-sc.ro $0011 LI. $0 lo Hdo1nloo 4o £0111 5001Popo, Do-, 110o,-goolo do A111000do 0 R. 1 100Aliso y suoo $0011 1001110~Ol1F s t,¡1.oyooooo$00. AlfIoioo EooOt. loloabodoooy 0110000 $5. jl y siodooo$00. SI¡,. do C.oodoooo,1o,.o. $00. poo1"oool dolDIARIO DE LA M .Od rC yoo 1onDioooo 52io 511CoI0 INA $005,1~ OZ,odo d 0ooo$0. R. Anallo aoDoa y11, o 1100 $. oiYoy lo 1011110 0B llao. 000. Lo ,oo$_S.l-, loh il doLio.5200 Fo,,,, S.I :,1 S;25 -o11520.Jolo Ooo oo5201i 'iRG de ooooshooS000 L Fo 'SldS oolI.oido-.oiso OdIosoo101J. yIsoooop-.odo doolsoEdoodo MA L d oooo od i, 0-D 001 1 00111100 o nsoDosd,) Oo5o~oRo~. oooodo.oododo oooooo pololO., osolotto do Agol .11110 doOl; SIS .S 1 1010 o l. Old 001. sin Looio'o o Uooy $eroad.,ooood, bbo.0 soos.ssoo.00 lo qoo soboNiio. d1oMososo5. Lolosododo Ioo> lloooos ,al U 0s 1,0, lDi ooDosl, ,op~odoo~~rooo T,00000ndlolmuy fiz. 0loldoooooloolud d o ~ili. ,1100100 Aoca1i,,1eldooaool .100 boIo Asi 110 100. F.-4407 ,00W110do 1,oio.1 1.3119 Elo Aoly' o,, $0 oa 01-1011A La boda (le hoy~ De
PAGE 6

¡ d(<'la 0<1< 1<¡¡en liia, 111, 1 ¡ 11iQee 111e¡lsi u <>1 ,U e "e" ""'d i arlos DLida Ere liten(i eterno D-fidt 'l diivC petiiie h Vuer1 l a 1 ¡ej Caracas el j,110q(It -,trr, de Feld11111 <1<1101 41 ),< 1i ij iR-e"lia n11(1< %ittrc %1t(<) e a pidijeleeii.vleuve'ei l en i cliiLrt SC nviiuvvvi e cdcetcenli t e,'_lvvicaccivv~lv ivlvveevv1i~no iivl,,uv e fl dic dad pe 1,e di leedl 1,~-a'' ele lpai ilPdeda e i :o iva ie'.1 j~ n e, iiv Peei uce ediilieelei
PAGE 7

E aM. deate1.eet~d. ~e.c. Ottc M. G bart escOa 'cee,,,, otba cecee ttey l d t a r at el S. H acr ca ~,r -i H.,,[a WN--P. tdo' L coinida de u¡-e Chez"Sith .nr, ,ce h, r ,cte c oeceta de, e te. c. oea, eteeedee eegec e coaa r locieo lce al eea1 dc-c ec eecodt eecctc aetc-eco Sececceece C ', elh,.aetc bco Icceo d na111acec .cb>deco trteb1 e. co o eec t ceceelPMn M r etcleoueo y,.¡c", btc. '1 -e-c-ced atcco t~docee.tte "r"e d ceccc t' ct e P c, a a d r c a b le e [ b c te t e eJe t e o e "i t atea rcn p a a da e l d o t o r o y ,o c i dS a r c l c e r c etde a d e t t e e t t edl t a tt ett dat.,aecrtabtrtoe abtceD IIc cuee reto¡dcNuceecloodatHeeete 1 ,t.dlaO l. loe,,a, de ~E rdc Cc-.bel t tee cbeecec cL.ar o toecete ton e e o ccanza, ol t lee 1 c b ac e ciirHn __.__er__l__S B, e or t.ilis_ era Hacre. etcbeiioc 11,a etde.eEe Pedr Pordeceteec doeccdb etecelabac l dLid(10<1<), iRof 1~ ¡te /en_n o i, n; o1cevc:toce ecee l r -1 r~ a -c aocee eec ea ee __,B E N D IX bodadbee bnu 1lb~v~, nloc eW-refa[aer<,, Stgo. deCUBA Cro, breere bIe Je a Sul edades Su secrfeto! Ardena I'erleclion !e ayudar a conservarlo Sua-cc y ed aparentca ¡rem? aaeaunecee can eeleecrama Ucea cn eu/oricd> e erc eace s cu ara ¡ems>jrya f eeeAa cruA S. lAltt dOb.l a1'Tstu 1 L4 A UTA DE LcAS STELAS de YPRECIOSOS COLORES En laNUEVA de lavadorasA BENDIX, Ud. sorprendentes lacadora. SuMlgico lece del agua, mr rl lacado. Da colores -Ud pare su hogar BEN\DIN ecm enjuage 3 yc. 1 gua. capeenn ncta.aular sola. Ades, Viit n-sr pida una. ee teaY e LINFA 1953 -. encontrares ventajeasque iinguna otra iCalentador la temperatura aneenindola durante todo !. podr 1l ms indicado rl aoje, lace, eces, botael ce y se deseoemnticemrente 1 que, por as protege yle higiene cao Seln de Eexhibicin onel ea de nuestros agentes, y naostracin. Asegrese de que Ud. puede obtener una lavadora automntica BENDIX si nraa 279 Puasma Beni

PAGE 8

III iii l'(It!Ci(>lI turii<1.u~ 1iti¡ipi',tp l enut¡¡e 1 n Nl"u'. 01luaumEnn laa lu'. .d,. a .1 lii1Diiicul mi e 111 a e 1 1'uu ui'd' mlt .ul. u, el.u a.-',l um du-'uu l m. i. ___¡'~ t e l leney-dllu,, I, ni," m. I j -,'upd ii.di, dm ____ u u'iluidm.iumu.~luuu1lu'ui1 ,iOi'Ix Iffid', 1 l '.,-rtu ni.iduiiu rlr. di d, ~p,-' c5an~-"u ml al'u' u u rdi e oe 1 a eue,1 ti. d,"u An .m.lut.uittli.diL 1 '' ti u.I. u.,. u, u. l,.,. m't'. ,.'ul~ m tl, dm -, it'u IilliiIlii ''u ue, u a. a dItAuL o, l C -d ,a ''~ ¡ a¡'Ptu i ur u l uui'.-'" lit'u,.u uu,. i 1 r' mrm fier ,Iraa, :Ia pwy 1 d.e' -u u. ¡I 11E: u ¡¡r nt a u. d'a i l mI Liard'd 1-1-uvdu u.ch< d mii uumi.dt m, m. u u', p-id.di d, i u' iumi u, Eh it pi d iuu.t.'. ni drum .21 J dimm u. ui Cuidadtosm ile Bellez.t I.d., d h-l ti'i-u u,.u ,-% 11 t. dty ei.'.'. la'. resi1''tlil'ttut. Ecmonnicu '\ttut(le ¡t la Moda de'' u' it ~llUtiu.til Igl t.uh'm l1,rlin Nuii liif i, nl i ui.i mit, 1 t 1 ~ ~ ii a rdnIif. F. i-rtiuit turuimi jd:rna. d, 'id.1Citui ui Winii i di.i1, mii t P.,<,tt,, i i dini itt la CasaCuturaul ite Cattlirti M en dul Dja i r ';,1 d, -)Tni-n\ (-,o

PAGE 9

'111 .p almu~Ii, d er~b¡<[<'1. .11i,. d, 9ia J 11-. Enli. A11 ifenu.o tt i U c'ir ¡Pou¡r En ",':dad a, j n.,tL. 11,1~. t!, k-c', n c~pIr, lI h'll" c 1~~ S,-', nf~cc', f in . l, 5 Gt d, P.n-. u NL.! ti, d,-,r G,Y hll, ti, Gll ed ,,r,, . . 1,d d d p di, la : d~1 ',n l, 4~ d, f~nA,,-, W n.diguk)o-1 y A: I1,nd. Al: 1 d' r." y P1 d, up, E,, la bod, lilil l1: .11 P-1 d, d, LI E.ibiii.d. & Mi, ,I 0 N V R" t"" t., F, i Ib Vi~l, d N5-111111 :ahi. 1 el], SIIz 1_"" 1, 1 ,' ,,, 1, c~ c',1 ti,. ~ P.' d, ],,l. DiC., f'I 1 ll.;' 1. h1,1~ rf'' Id" 'd ,t 1 dii dl, 1,~IhA. N'nr. 1,5 u,,j, y ',aia, Ir, '3!xvEn el LN-ceffm a i F_ Jd, 11C;I. ~ ~t, M 1, ,, d lu~ v1 D(1 (¡(,l Pci fl; 13, clada (11.fisfica 17 1p¡¡¡¡¡esr ou¡riei iv d(le1la Fila> isnitjia ''fi" yrda 1' 9*DOtLE trae a SUs p<~~d<~a3'alabios las Frutos de 9El ,M taCalifornia en tado 9<<1,OR le gasamiu TELE VISION Y AIRE -ACONDICIONADO, 5. A. VtA BLANCA 302, LUYANO, TELEFONO X-6381 X."6581 if-tolo tsqdeF al ¡ninnte. AHORA CANTIDAD DE EN CADA PAQUETE DE Vilql1 la tiU 1 iplIq q_, d H 03CO EN AIRE' ACONDICIONAD 0 "EQ ~", a 1 1

PAGE 10

ASOCIACION DE ARMANDO I HE1 (iitttt¡o/14n1 ( h ivi vl 1 s 1ii ,(evre' 'S '''" ~ ''"" ~' ''iiltlit to111detier pdiitsii a ¡< .1 menor cuantia ~ a"''x g or(elEscunlsP oiteniiu, Nn 'o1 Ilirio F, ha ientri!iIa 1. froi.v i1 pEE,,.C, v11: .,1 1,11,1 1 'ii, ., 1Ei1 , ,iiav : ~ l, ,1 , 1 11 ; i , 1 )¡ .) ff r i i~i enc i itl-Et 4 i tI i Eip l 4it~t1~ t(;i~ 0. t i,. .aae L a in . d .t i E.t 1E i ,, ii,,,ji t 11111 ( 11'' Ial'"d1,, a .i ,,, ~ 1. ,ot',ii ":' ii, M .v ~ E tl, ,i ,,,v1 v 1il.1', A .t ,.i<.i d u i.ln.iii En lEn i t i>v.i r~iii,iiiatv d, ii. itpad .i.J.n. C .,, p j i El ,1 itizD.il iiiib.el ler. i~ -ii. ,e, ul, ',,, 1,~1,,,liui iiiaiii.O.ii.9ii0'iivii da t,_ liptii i' z A a ,, L. ti, i, ,4-L ,iiii-11iiiqinii aiiei ii.i,tI,,,1 lo ,,, 1iii -11iipv -,nii de a " l l 1 1 _""iiz, iv.t C-,uv' 1]-.o.ioi v ,,,,i ,,:::',:',i,,,,,,1 """. ;, iiEiti. 1 1 da CA~m.i Sv-icto ~ 5,d~~ -, ,!,-1,1,t,,,1,1111 tia dVAU,.1 -p;i .11v. d,. ,1 ,iuun iv viiid i u. ¡t v d i 1 ,1 <:11 1 ,'1 e.d-, ivi ia adi 'i ;i 1,p,:.i, v t ,,:1 1.,"iiii C e 1 dtiL. ,.,ii ', -Ea ,,uti.u, f ,, i4i. l. ,, ,,I ob e., t ¡ i . 1<11 .li, av! di .E' -~ ,-: v. sl11 i, ]~,,,,. El ~ ~":ta , 1a inag ia,0i.in ia .n -,la rdiiiili<, -ac la vilIdadny la tni',n nainq~ G,.i.,., 1~ .fita,.Ii~iovd, tn 1e _,nantnndiniaiivinipidinltiieapaa.,iaant-E0 R.ril-.-a.iti :E4El"_. htiylnvnpataDilialaliyviiiiiiYi-ndaa1~r~Bnvl"dnti, pan vii ibm iiiiiiliniiiade OHA:N 1 DO:,Oq"" iiidi d, .u Eiliyiti~ 1ndn:iii Snliilvk qnn diiiib p ti en 51.ad00 Ein~ilqidl j C',iiiui Capuc pian iiiiaa ni:i,, r _iv ,1,Ed v. ,11, -tt ; l i.a 1a Ha 1, 11i iv1dv En1,j 1 .,nl 1Cainn,.da ~ .5.,1.,<~ 4441 ,Itt, .~.1 :E.i4:, ,11f Dj1,1"vii nvdidnvviivd, iintnnv __td. Pdvn inn mmi.'_ C, ,,,eiirlpqn sno rpo A , -a(1 ti a,.N,1 -, ,~ i,, ~er ~ ,,, ',,:,,at ,a 1,1 , t o ,1 g,,y,. 1 ~ L k ld l tu Li eEqIin y,¡ V ED A D y O '',-.S-'' ] '' ~ ~ d l E ,p r lF5054 F9 d e

PAGE 11

H E N RIOT ACTUARA CO* LA' FI¡LAR MO0NIC A EN LA TEMPORADA 1952 1 95 3 MI'11N IN*ARRAU 0 ASTRID \'AIlAY *NICClF l a :HENR 03' BYRON IANIS ANGEL RE)YES *ENRIQ1IE dPAtRDO., ORMANDY 0 5TRAVINSKY ) ESMN Ab nese Ahuora!!MANRIQUE 209 InFormes TELF. W4571 Comunique Rpidamente e A. M. PM. al llamar por Larga Distancia. Los relojes que ilustran el presente aviso, sefialan las horas en que aumentan 9 disminuyen las llamadas por Larga Distancia en el transcurso de las 24 horas del da. Los fondos oscuros dealos relojes sealan las horas de intenso trfico; los fondos blancos seialan los perodos en quie, por recesar las ac-tividades comerciales y sociales, lbs circuitos estn ms expeditos y las comunicaciones de Larga Distancia pueden establecerse con mucha miS rapidez. Desde su oficina, de su casa, de su finca, de la playa o de cualquier otro lugar donde usted se encuentre, puede obtener la comunicacin desearla con mayor rapidez, durante dichas horas en que el trfico de llamadas es menos intenso ., y la conexin ser an m. rpida si le informa a la Operadora el nmero del telfono deseado.('oban eTclepplse Company -1 d,.2s i, Al r' -sAc2s 02At It, Haserr ~t d:l5t 1z tys S2 ¡,,52,,0-cv bs, '''v'' ""22r,,-r Sicnm z 1~~ NI',lsI, v l std 1 l,,, 1, tud ~~ ,-ll d, .1ps,," 11 flud.rifl-M q1,~ 111% ~, d, NI,1, u, h ".-'. 1 s,,'f,]¡. Sl< hoy sigo mel A. pero en la t ¡e IPn o kd excuisito cas ~MS LLAMADAS' l. q-SINOL NO MAS OLORES A COMIDA PAREDES GRASOSAS. -CALOR SOFOCANTE!1 El hem y los vopores de lao1cacinca-ce desvanecen ¡Se.cia fuera cuando Ud. dispone de un EXTRACTOR DF AIEE-Acericon Kitcens'. Los pared es no se crenchan de graso y las olores a cor'Ado no se esparcen par toda la ceso. Su dise5o es pecial le permite funciener'tambirr en dios de mucha vientoc lluvia. la acccin centrfuga' de sus paletas patentadas impide lo acumulacin de 'grasa y plca en lssmismas yenelm 1e Consume menas qe n bsmbilis de 60 bujas. a ytp~le ,~S yXRATa DE AI¡RE 'Amerocc,, K,'she"s' W-csb,e D,,ecc, 1C,udcd pro,. ) en el telor Scama estas: HUESOS DE S,, 2 \TO yL !TA S E'.%A P¡'ETN DeaI.ersa U1ROPA, O*Reilly 363 obispo y Aguiar Telfs M.3944 A7'387 Tl. M 5032 i 12 Cm

PAGE 12

Unia as'amlea catlica en Actualidad catlica Bodas (de Oro itli la Parroquia del G, e1,cldc.icc l, 1 II eIelIl'icI cl lic Nc 11111'; elle le .1 1 ccc. ccc .1. lIc.''-.' II' por la lluvia sanias zonas A. No e le edc cc I-se ac ellodcescceecdce dcel ielcc e".e.1 -cedie,Illc Geveiclocs l De Accin ~ e cw¡ g¡osas cei Par roquial Si usted va Lima urma. e-eeeceIVel eielllever (errlas )c l Asciacn ctualidad espaola (le Mdics Primtera piedra en k --Ermiita (de los Cauffi1( t enias dvin ter Ce 3 e ~eeelcepgeede ellcceL1, d cceede ,e ~csec, ,-:;%dcc. le Aecceidedee redcece c1~ elel. ede le epe Oc, :iede dcr ec-e ic t, yee pee eelXCdeed 'ip.EI eel c'c, ,,d, d l ce,de r. ~ceeFl ded ~l Aec e d el Conde T CcEllel. t_-ccidc le J-c cede en l clccc e de tl e 1c asa ee 5 elceelld de u 1e eeld"d e l de-L, Clee ccecc e u .s cini ecee. dedicee el r 'ceh "d a e ec ta.ej,. EIe es ¡aa c crir Lee El r cn ce d-pec nheecee e m ide2ad1e elee deciele hlr eao elccc ulde ~ce j e e' e I c ce1ebE lSep:c i~nee. pec2,ee LaeecE'cd a, hh,,d, l. ciIi, lalelsteCdcc'sE-eedle 1dcl ~ dad f~ ~ el r l 111 ce A -, eeced eSl ac Ided ec elece E e cd ceee.eee e. cc eec ceeceel he ce.ecieeeeec e cli Secdaedcdcel lel"eb~c e ecee Receh ps),l ccCc'l' b c ecmccc :l ceC.Iecledceele e ce le pl dede l Vepee -a Dcececce.Eclccce.lec n,.ee e,1~ec 9ee acc lo. e ue s, r c cee d p. c m e lcceec ctocAc eccmiee.s e,tecee.n ce Cece~ l lece.d y delc p.e'ea.lenie. cc e el e~ Tcd ccle c d e ede eQectece ec cecee e ca dtielee ,1c diec p i,. deQc.e ce. cee cc rdceie cccjc ee~ eha cd Accc, ete''1ccded e deeeli:cd c'cdel'ccaCecce ~ leic. el Qcee Ccceced e elcbcice pleleel d dcl cdcdce celc 1 eecelec ec(o7ce e e ie e .c d c -,ece ~ e e ecddcecc ecceedc de l'l c 51~ 'e .s je oeeecde l e ec. cy el l. enlle ececeecee d oo,.e.ce ce hIce elelies comsi eeceenidorae. ce -l tmmne.pae.ccee lee al]e fideleedel eche Leesedice c pee de lucr elcompeol eceed ececleee cree. peces. ldIe lee eec canen suc podee IccEee de edpe.ece.l41e.dn,,cede le Ce 'dc. fi hcdcceeeeceex caene cde C de cub ets. e e.a cec ce e Ripeele.eclce eecwle peeecd .ed d cece e d~ccecycc dLi. ce e d pa.-,el c pdt.ececide.,Re,as. ce ermichceeld?nevoeedc e s,_,,,sppccel eracee qe des lecr eeecedecee )ecieeedconed e .cce ctosd pemdecccelccceee e.con-dc ~.ecce.edel1.1cecdece.deecce, ')'elel~~d.edcce72 T E-.-,, el cce eerceha.t. 'c~e eecee ,ucchc Pel B.Iee eclcecee hCce c e de. l. ee de1,~ b ,l hecle 5~ ~ de~ cec eccc ceececclseec pee pde dee 'd.ca ,cIcd hed Iccdr epe~ d. d, le, De d deLeeee1cbaile. harce ecce cl.,ecccciReceche ,cnc ,e I.c ,el C ac e d ll Jcd le. clee dele ecehes, seecperdeece cedSe ccc, dlaee ceee e'e, eeenC.P Alegre (1.e, j cccIcedcac~pe e e dedc eiche e £ee '"d r~l cr~,c ceece hpecc, de J jJce le Ded e leu-de 1. helie de ",lele cde ,dhehed oep r,,gedce dcleeeceecdecee 1,,h,_ceee c-erece dcc -Q.cc e ce h cedclec ccccic'. de cee d l ccc. Cc eeeh ecc ~e.de e ,l5Ceee cec (7cc Lte ,-a eAsociacin de Dependientes del Comercio de La Habana EBA STA PUBLICA dee' RAIN1P.rI4o de pcc2c27ccce, tra3 bE, d~u c I.b ffi. c

PAGE 13

ABo ax -1. DIARIO DF7t, IARLNA. Jiieves, 23 le Octulire 'e19.52 . 1 rgina iJ Se tomian precauciones ante . No liar caso el Dr. Senz de las,_ Cumituz del uu¡nelito tributario Eisenhowier y Stevenson ofreceni 1i Li lidi i' >Iib i ," >>'>' d ,,,ib i> >E,,1is >>,,,'>s>ilbiit ea co do lii e seao de l Kiobere¡¡"" "'losv X d >> uiidi -E:¡i'A>A II dtii Eleseio, ay ulangd ijoa el.seso libesar ,t, 1 n 1 ,h>i' >k~> ,,'i'> >id> ib' 1~ hiii>>>. > f~-.''F :, d ¡ at1 .len E'>>'> iii E' > svis> s A-iv.h1ocu-ite Esiot dri. i">' S Add___ ________ E l> .d > d i i i ;,i h i ,rb i :, ,-AA I i o .l> idi l> ,t ; F > 1A .d w d i i H ., 1~ l, E > >l L > A S A l. >i, 1, 5 ."5 01~ ~V A Bll, i' V di t dr ,t>. e d, , l a , ~ 1 i a alA>l5 e ia d 1 1 elii1>d e i evIl s s 1,, i'.,," l. t U ,,-ii, n od 1 , s i l o ff i vi, b > d > s > >> U > >l > > 5 , ',, i l > > >[ i i > b u 1' 2 Lc>s > i L il'd > > i i > A > 0 i1 o f . 5 t i i h i i t i p i i i i. i i i p i iE. LA A i vd >i i o .d isi u i i' g ,(i jo e ls> t i o i R A A > d o 1 e" E t> ,,i>diObs ii>,> iy ~ ,i s il'd iihibu d >i ''d i'>A >> o> i'5 ,111 t,1~ on l >,,l>,', Ai-)A >EEL, i .0 13v,, -Si ,' ,> iaiiAR ditii iv>A >b>l > >,1 ii a> b d la '~>A>' i>A ie >iii>' Abiina q>.ue i'Aes >A>irad o ii tlsi'A 'd "l AA" j- 1",l ">'b>'"'' iAid"p ,. I l i>> eil i''l d enL>diti leu' psi ie'A>A s i 1> l io' d i, >" vA' E idi ,i>:b d> d iA >i F A>.> > dA >A11'AA-A i>Ai>A, 11 iil Ji>no IR~>>i--iiiA-_A~ 1,1lii1,',', L'd 1 ( ii11,.,'>dl >''>"ii' ,1ii5I-,-iIdA-i'A1llbA1 -1 ', '1 >A >Ai>,. S A, '. il, i ,o, t', d, d -1 IR.A.'Aoioi, .",2'l " -iErAii~ , s61, ~ ',>. ql','ili>g ii 1. C> ,<'I i iii iii> E,.,l, I'i1 EiiA ii> 2>A iS d>i S 1 i,> Ii E > > lo m d i ci>Ii ,i~'"' 'Li,,, Ei> d,"Ii 1,'i d1iii.I E ,,,'. l EEb> Id,,':b"!'.'b"i d.'I-lli i rli1 t11 dPd.el no -,-;i E d ,,-.IAi,>i' ,u>" ti,,A>b 1>,L5i'> is' > de,pulA> S en ii>,, E A 'v dcbeA>Ari>. inil>uliui. l i. > >"' l i' li ii ~i> Ls&,liN,-ibi dsddijoAdRr,'Adi> Hld Ti> ,l, N iiiaidi i>'idiiiide.00>ii'isi rbi INIAA>il>>' i '~a" i d ,-1 ,>'> > -d r 1 5, i>L>iibi>spidil iE>iv 15 ii'duiidsdi iiiidiE'>"A ',j -d l IJa ei>,~ib d.i, di AAiii oh l-l>Auiiiii>iu>Ai iid-Ui>iii 1n1ui dblI,~--," ~i li i. U > ~ ts, iii 1,, -",d > -,,t ~ ,"1%El l >Abi>EAii>i di>iiii, i>,,p,,ii dla i > diii ">' %iLC'tllN h.CU iA Lino ,, ,.,,, iAid-ii> o iii'l* iiK->iidiii ~A ,ii>iiilA NO pAdR i i d, A lO 3174, iu AA l,,ibi d ,[¡,,l iii Ail >Ai.1>OE iciiii'L, did ii 1%,.l .di Eld5sdd, I ii'id ,E e .I h> i .l, CudA :1 E ,s W -d>-di ,pib fl li iiiC>i, iS' u EbsdL i' S dii h di ~ ~ ~ ~ ~ 1 diiii>liA ->Aii> >iiEiiiidi u > lstS>Iui i. diiiA EoiilAi i i ii., >idi ii d DAiA LA iiiid> i>iiilh dA s h iigi >AR,li,,n . digisd> isidi iiAi>li i OA i A~oAi>i C>Ih>i >l>A i iliui 'A Ai'A iAi>iiAA.di A ii AiiA iiCiii d i' > psi u" ulisdiIi i>i ildiE>duo' iiEd, d> AA iiiidihidiA'O lbA iiiAi u > idii. Y A ii.di. h uii iiii ,Il5 ,,,,i A di > ii ~Ai ,>d.iiA A AA lis iiiiiiid d i>i iii d A i Ji' ~ ~ ~ ~ ~ Faciigi ib'.A>li i 1 '> is>>iii d~'E ;ili di ie]u db i, ir>, 5 E. s ib liAsilAidi iliAiEAl A dii >>i>>di > piiiibiiil >> El, .ro, ,A,,-i u>,ihiAiiih iiili>i yAii i hhi.d ">CllsConL>s>dulfu iA5iA is 1 leAAAAAIAI>Adiili>ild"L '""..d,"Lu""pisp,>,dd >lIliiv v din, od 1 'A' A5i>aiAdi disp,,iAisi a iA iA.1ui > N >i Ai >iA1 .1i11 ii A ui O i E > A liil. I .Ai lA h >d dl s' diion l '!m 5 l 1>iA. i~ulA1.is>A A1 b>> >A A 'L dA' EA ''i i s> ii i >~ l-bs'E.eA> l "">5 Ss~>>, i i >i isi ii ',usI5il., u'iini ii l.'i.iii ii, 1A ~ ~itii 1.d 1,t1 o t ~. ,.,,i'i l.ils>.,lulidi1 Astutos,,,l cuai>i>d o>iempre I. 511.iIA>lAAA-APlAAiiiAAiilii"__~~ i d ',>,i1,iii eto hddu1il d> Lv>>s,.-5.IN> i.> ".,.". "' AA iAA5A' A>>>> ii 1 ViT Liiti i>i nt d] e, i'i A di >>>>>111''1l>b>i. ii >ibdA iiiii dA di." 1 a> rAliin c.', cilar> Ae,, usar la>>g. B G .1 s s nin >' a o > sla 5 >5i -A'> a ,dio, rl>A iL>iiois ul ei>sA iilii A1, ,1 '_i>iiii>iil u i 1 1,l dvid>NI.l, .>l'i >>>>>" de¡>>., >>> d.,>>i . ,A '' I.>isIusi>'ssslini>i>Ai A'''' de les 15 > >iv'5'A>AA~>iSdiss> >sis>s! sbiisp,''. d r cI. . n, ,, i> '' ,Ad s > id Oen e e t a nt r m d d st e a ni y o ~> 5 d S05 ris , s .l F. a ] s r t r s ~ e t ~ o i J ~ ,, n i ,1 5'>iiiA A 5A bi5 p iu ilh su i',1v siv d sd, l en I ;; e esAC Se p siri rr aiheca> i o nl icd> ''iu ls 1 i '> > ?i d1 i > u I>h i I lib iui d i i s c E > '> ,Edd ,1 ~ 1in v i L >a .> Ll l>y e 1iA .>,'siR iA daOni.d -i. .yb" "" 'y'>-'> ss uiibii d. I r[ !, v s .'.1 I.saiv d ss' niv. AAA i's>iddiAlAi l d> >ul T0uAuidd' i--u>iiu> .> lapis> AE>>i5 i' d ____.o el__ Liinii Ic ii a1d.!. e.lobii" pici'dadi:ALA'ddinuIsdTNfilecS. usJE 1 e" Canaiai "'d"u-dit dlel,. Jefe d. 1 lrel Ejrc,1,Jito> . Id ,-'ti>ii1iiiu, l 1adAil ,,eAlibti C1>A "" ,L,' d >a (11(1 se celebrar ell, D ,s. a n dej,.l puiii ILOd e 1,1,i d u, ,din ,Iini i A ii>A iir l>qi:'Ei C,Ad,¡ >' V AuPl san e i E>>>,I > AAR l 0,1 a 111 1 a ~ u a ,J.di' ,,n q Hli nl,[sd .,ta d "sAi>'>' rl,,d oa,1i:o.1gtt ,el.,n deea .u-iaira <1 iICWiJu, 1, pr0 d.iuis'aAques eiereii elAldi ".iil ii 0iu mitociai de u 1s u p > is'u.i ls> Cvassidil ,t., a >'A'>"'>iA U ,AiiiAA e >f>"ino¡,,¡., frealg raad¡cn~ -o Jut nltl.o r,,nd. IAu I,libiiui.Vi ". t,,elu> id-iii d>dpl i'i' i u>. ii.'.d ui'>di.i>11 ud 1 L>,uA> A u> n-u it itF e ,.,tb i; t o taa m p iita d si! ,, a Na ,a ,l ,l¡¡l I o Iiiig ,,eet l .,FI i tmaa uiattli i Edu ca q' 'ei'A 1. ii d>i%> ii .A> A i >>1t, ', ' A' 1 tii iia id ine s ,li dia sd > d u " .o di iiA,,, :, ,l, . -A A i,>i' A As uL1.id AI I l~ c 1 ib>.,,' lA> eAAAi iniliis>tinidA1¡cut.i:;b>idA. u si vsii~ E,, ,,,, ,o,,ds d ,,, ,,,, "',,',,tdvsi>du '.' dm s e:'pI-i ipal >, es EstLaEdosiiFAu i iA b i>liuiEIliiAu>idiuidA',,i,.l11,," i a n lu 11,1 ,1 ., ,,,1 ,,,,,,,,n ,,, ,,,,,,,,,>,ttP, laAs>:, , io>uiliidiliiAAis>' i's. i la>.>1Ai~11Ill: 1 ul,0 orco -la !Liis !.s .5>l AFiNis ds i llad>A 1 :,vS>AISpdid.L>At,.I5> .u AIL. L. C ,s A ~o.,S0,~ di.A>i> T sA AA IA buii.,, ,,,,,,p,, 1u>uiuip> .,,biuh id>u, dipiibui'ui >.A.d>i'Av>ui'i U, hpbbA lAS E>. l",, 1~ udi iAAu e i > ,iiRNi> I.,A ITU O>1tA.d. dAde, >5. c~ i rAA>AA>uiiAi i NiuE> ii ,,,,!RiAA U diii ,dl eluiit> opa ,ndbu, i . i >0>'.'>l.> "' di s>,d ',o> .>. 1,~ Cii >A>>i , 1E ~ i>>! d 'A '1,> I ul C">o'> ddio.E>>ito ~!, I~,i,~ o ~ Aulo>. ~~hlti.iild.d d l uiu 5-v>AA s d ildi iL din CA>A>>' i d.iA5S.' 'sdii ,Ad '.v.ds Av~Aii u _,~iis>>S i d .is> h>E> i .i A Eu >i A AAiRui )Eiiiuu di'o-~ t.d' Si i l ic u ii>de \ Ii dv 5 >J1 A Ivi A s > AAI A o p ~ 1 , , I > u, d l .i>i d >i i .d.>,u lii , l " c I, I. it n t ~ ~ n o e 1 ~ p n 1"' LA liA i A d s y u L u ii u l' i d R FULA>. Aii u> .iii>i.'iA i ~ i A> 5A uiAiAd s. l AiE >A>n>>Ai>ss. ,1 LA --. ul. ,uddu ui>> dAii>isi>An.A>liRii,,!, diCi>iAAIA'AAi> lbhChi'5.i'E-,o-iiidii dii "F>.Lvio>id-i>vi>s"dii,> iu iRAhlii>,'iiAIi.isi iSindL itiiAi,,diRi¡iAA¡d ii.A'da E'1i >AvAJAii i'AA> ;, f :oII.,ih'udAddiy n l >i>Ad diIe s >Aiid, 1,~ 'sAVs i' iA Ai > Iit iEiOii, ," ~iSialC ,, piin ied ,!-1c ,,d n. ._. ll,, ,, ," l. .".>¡ -E.i,,12 n '-viju t dIdin s in l., n rsu l tad ,],l. I [,;,~ ,ud>iv> ,, e f ~ d d l ,.b n Y ,n ,. . .;¡. 1r i ,i: l"5,1 EloluoA a i> id, i> i5hAiA>iv>>iE ,Lt LIiii.> i iinoP. si,, Auss>dlIIA1IiU>. S A ""uiA ~Aiii ,,.l;.AdsN i ., o,.v'> 1AA'A 1Aun ,b,,EAD I ur~idbeuu.d. d.¡ y iiil. d .iAis,> a ,, i>i .s~1 i!. dsN AJ>> iA> u 'i>i 11 d ,si AES~;.~ Ci>> ,lcut ilI1-dA1'd,I1,.".!, ,enos ndti,, .! l ' Id ~ e llh A AAdh ssdus5AsNs ui '.du I. ,. S, l ,'l 1s >ssede, "l i, 1, 1,>dP>iL>.>so'slAd>vd1E>A.Ai .d.iu 5AAiL b diu I Aluui>bi%,,diuidiA, b>,1 b Zcl1,i''AA5>5' 1us>i.ioA A iA iiiiiAA idA> iipiii ApE'd 1,iiAh, 1o ,a,1,,Io.,.1.,.tep uA >iAuiiiA>o A tiA, i.iAuiA-i>iilAiiIl¡C,>s1'>I, A ,oi>di li>>AdAueidhiid>CiAA C ubie i ~ i i d i> i i >>>idi u-P>1i dd ,, ~ ,en u o v,, i ngLs elais isiA,,, i i Ai,",,, .1ILs>E! : oid A>u ,1:ii>iu di dre~ s ii si A i Nib. p l i l E E .i E >W !RA P I C >u i did puLi u uii uh EAd>>AAAd >>suAii5A'AiAEiiiii>>ii>iAiiui> >idA.>iiuuliu. FSAiAA T5ivsdCAL>''diiidupu>ouuibid.ibii'u.., p o r In. d u cp -. 1 " ~ t. aro a d a 1,11d icu li, 4 Sil1.dv 1J i ,' a ,." Ai id i i>v L, p s" e Ca~-das. .>.y a. LAA1 ~Asdi,,,,.A. ->A Lii p a d e eEi .h :>1 .o i. I. di uI A A Aiid>An h PAPALio i: ',bjil A dii. A i A A iu LAi A i.,iire udiutu Des ri en pe aci ne co itood v> s> Nu >' sLy~L>uAU >s u .si-1ii , >s .11SI 1 AAAAA d as>N E UE> i iiA>uudadto-o>kiih.lARdii.ALEduluuidR0AARiv de jileI .1. ar. frpnna, Ii elln, n ~ ,,l, .f" e.,e".UroCu ,dAdauli 1, ,r,,g,,,dio ~ t~~Aa",ic o 'a y s N i ~e c c r epp c o O>,i>,,>i.l S>1 I ll d t lii eiI>ui lI,, ¡l, A 5 i u > ii> I u g E I O O 1 >iAiR diu > o, C~. CiA A G u A" E' b i 1 Ai sh l C 'I i-diii l 5sSid v. ii ii>AAsp' AAiCddiiiAlIl.>bvRiiaA'tAAlR>liCLAi.idliid 'idiC, C1 e ~ u s' 1,Iii >i> iLi',i ,iv i ii A i biii i i iA L iA>A AAi>A Ai>upii Au,si.'.A.> inlo a niu~nid, n a I uA i 5 lAi;.le, iiuiiii yC iui,,,iu lnl ,nan. palaRei -\nal -e ae eul > 5 ITC.O ia il> ui hA >As>i>~ y dA iiAssIA u AAd---A-- T--b -ii>-A,-->AAiid-~ ~ ~A iii--iii--i .ite vi. >A_^-s1-S_~i-iip>i,': A.,,, esa s05>du¡n-d iuIn-ejed > A iA s u ii iu iL > sA > s> iiiTu ihNii iu u u A A d liC P u s u iu-"lu bd-(',¡?ld iii u uiiAl n u"otueIc.a1o it e iute au e 1a pi .A. A u P>ii '~> >>>~ ~~ ~ " ii' d s .> IL ui> diiA 5i,:u'p>'i diC >u AYi h-> A Cud d A.,e,'s diiii >b>id.> ihiu. u>iA >iA~> AAt>,> S>uiAisiiidiLA A>i0 1. v >>li iSiA ERAnoAiiiAlT, ldEiYClLi>E~il>iEi'.>vvsd.ivi.vE>'.A'.' \'>A> >i>LA5>' Ass1 >>>~A>>i>Js'ui> -usuiEs>L>.i,' usdA idpd.ulifiilFiuiu iiAii udAtuiiiibuihio ¡l'-.,l na seceeb arieAD a A,,t% s."',,""~i.Es>,e i 5 iiie""e deE r it u AsAuiiA>AiiAAAiRiAAi>AiAiAild>l> C>d>ubi lsvn i, s>i>s di us~.C.dA ''iSi. >uiui~ L -di .v. i>TIsdU iAU > .uhg,,>Ai d>A--TuiiuiiAblh 5siLdidENusAi>sA tAvi l>v iiC-duddvvi, s'iMarIA>iu>ii','di .5.s ,>bs>vd" u d > E > ud u L,, cL E0s A A i'> vi .>>.> >-i>''>', i> vs1 A A ITiL LI > O>ov u .d e A>2lAiOhlauLe ),u Ai2 d eidAeii,,, ,[,dl> 1 i A u ii u lilau toA A,,,Andise o i's 5viAii>>iA i E iL i'T>i i>ihsRs >id>'5sAe i -> L ,th 'piiiAAN ihA us ilu Ai.l i iiA usliAFCanciscoii di I i>'A> >a'> b> > >A>'i> A di i>C,-' Reja y lR AA iAi5>ivii E sI>,i iR CAbA 's.1i;.,-tisd,.¡. i50i p Al>s.i. pi, A irt, d > i>uisi>idusui poufi. l mn lplP. o puac ~ ~ 1idluu, iiiIpr U ,, ,, yy.y ,l¡ P e io i taidA dA>, ,". ui,,;. >Lu1uI>uI,, >u,,,, AiAA>. idde AAAiAA d A l nad y," a > iEds-l> >>.'l A'A iii>d-i u A-."d>,N iI, AiA>du ii>AA> i'Ai'>A isA> d s. bIdii~> h'vv.5 sss ii '>sivi 5' Ei>LEAsiiiA>>isRSu>" ),eJ l uTCio>20-Ei-'>si>spt>i,,,,. NoA AE>>ilu L>'Su.EiA>A ,i,>iI>Av;d.sdRAeE si ilNIa-idd.usd ii ~al'A A EL'cudir'eiu iv' IAiAAseA. >Ln Fodauiulai ilnac bin> > >>>>>, y'' >se:i E> id exteniA s oLiirecoLrriid d ii AARA> A i hCl >.id di iii 'PAIPS s1 > Ain5SiA A~lus >ti uRuAiuiR >uuii>l L Fl. Ld Lv id > lE> d> .l Aiidv ii>u dA iu> S is id O>1.sv > s dsd>Al uiiiii iA--piu--lli EhBaiur.sdcIi aTi>i is ri ci> i>Aii>>. 1. leIpIs .ih l au i LA iii.ACASI.li-Ald,> diA vvid 'AdAu>ivh>dl>",,Iv SS ,, >IfI a i>d ui>. Sii>ul dd>Aiuioi.iiuilioib iuP>l .Ali du.i .u d>>-''' >bdv,,>sAivviiiuiuuibuuuLai>As> S""'s teiiA~iL.AIEi5>udLi>dAl¡APi~i l iii d oA iiuida b iiLs>e Sni lori>i idiIsisha >ui >,o(u>ii o>'>' vE Li' '5i> a io. ibAuo ide la 5'5 l i .lo"i,E>fu. oci> o~ rin ien us A>en culo va->i5 L S >S i>A. ~u ,edi Sui>>A >Aid'5 s-. "'ul"s'v.Ev ir" ____ _El___ Ir(¡(,¡¡( -ir___ EducacdniuyiAuli i isi.-Ai> i>I .ii. PiAA>iiidi>orusios ijos isi. pinvndal c s i? y SI s > .>us. reiv"'a u, i~v >.o i. 'itd, .Ldcretcin de Esc. sepeladoe "> >'d. ii di u CuUi ~svi u>iiilsu >5 lu>'. As.>. Li apln;,, -,, '.vss > d u. iTiuuRAsd-ilAAihyii i AR ,IAiiiA1.dd di,-1,11~ A>>5>'l'.'>s -i uy1LAAAi5 ilE>. -Ou u iAIudlA, >i.yl'ui1 ,1>. tu iedd As. t A>'>5, el5, i v U ssude uuv>,1 s, d s 1 sdavf ]Ela~C:usi. uduuiuAAhd i Alua '.uAI>'>d dlPgil putu a A itri Li u>PO, d s S:r U.,ecnue>;il,, l l,,. 1W n u ,ii e tuu ,, L s. n .a,5 is,.rd a r .olE> Si ,TbAieaA duispor uno >ls A hi > A>-ipna l i IuuuiipiY acd:ii Au .uiid, ,,i i'>ii d>AI> pe 1vu.u[aii,i>iIAEil>i. ,! A I'.h'ad>il 1sAs>1di ARTICULCObA>Sdi LIiui-euiu'ilAll Ii I ,sii pu. iiii u L>uu>tiu>utede eli>AIA l ]AF ,uudA ~I' ~,_,,].'is~, 1,>, EsA Cd,-,A1AAi~ elAAlA.y i-l 4 uoia ~ 1i dii iosss 1. ni ,enAIiiubi jd. ,d-Ls v cipA' -ulu> si i ,EA ,d>,'i u,, lii sfeiu i le uy A.i5i lii',,,,.[' di>Psuuvss. lA>dii> siisudLiuA1i( -ii,. A1R. diu-niisuu>dib> iuuRh.lii i.,eipcha. nnoch.no b.inoIA.''nA lemi cque A: I lo-l ,Oiuu1liota o u1 lui>vdul.1 Pi's dii!cI miEL"A.,el. uAbAi."y ru "ii i> i s .>A AI iii: u> 1 vIsin it o -> Isud, os,] ,,,.>ssa tuiLSAN.e t ncti laeje i,, j-o .4gIileun l 1 ,di,-le d p-'A'> Cointuaild Id> ne U.¡,.t. ElAuu AAJ lId> i> i Aei AbA Osu ici I Cl a sesi yiiibid m iuicua>t udi d Li 1 .,iild .1 'i,,no,a ElS~A>1i 1 d Nis' i ,iLAAl~slA.oPi tui it ,1 Cy 5 oit s~s .te,'.'.A>>]a>"i Li>iuii idA. l di uja ul 'f Aidd,, i. ia l [r rI1A o '1oRr 'u.', ~ ornn ill ip i d il' i i E u d >,>i i, ,di > i C s N, ,id > i i d i s v i 1 1>5 i 5 > 5 T l ">' A i b i u1i> dd ,O u i l i s i si 5 l A i b s P > i i d i i > i >ith5 l > .s P i > 5 i v i l A o s L i i A i N d ,Uni M 5 c uAul .T i E>iAAiii.bud' .u uu>ouiduis> idsib > l Id> AdsiP~i~u,~AA iA ilAii irbuS iAureuera %-:,,,',a .iIii' di ,1,1, 14iSA' u O>, Obi .iiI d>intiociillde'TSlv¡pue.idPd dud Y s Aiuui di IE e ii 5iAdii iu dsd.el." "t i g I .sib ,n i > ,l AAlA¡ A >iiA tui.i "" s s>iddiO A TO h A i > A p>>i .1.di i ii A li ud girdan d idbht hAiu> dl u>A v'>ssASIA As Li ui' bui lugis d,.l ida ili>dleA>iAiiS guii eAtu .aL R. e u d-na L Ai> uAii d . u Slis >di iii Vil>1.A ,i'u"i o>i> oi 0-sisl d i fi l obi 1.s, ?. ra $ i ii. 'i di d5> A L-II Li A Ai l Hii 11 l is l c 1. ierasAAeIndependenia iua dasiu Con encon acinni d2 duc cio niclias pic nti~ ~ n ,,-','5, de >1. ¡ u>,ii', 'At sui>ih Ac l ,:i_1i d, ru etia .le~ii >i., el'Siv'i. ,.eies. .¡hiie on u d bi'Iifiu>dpiu id>Aiu> hu sss ,;ley>¡" rA>>1.upasabraA el .ob.i Miub.". iiududii b uli b > s iI AIA di > Esd ~ hs .' u si s Ei ii 5i5 A A i> ss .s iv b i b us E i A u > -. uN i 5 ii iii u u ds l> d i > '5 5 u.ii Iid ii .u ,! d eus, > s > i d >li i ,1 f PI A f A Aid ,3 Cr un ,i d liiiill ito r b uii ldidE A uil b, dii R ii i>iu lu. Fi i el lh ll ,5iii > l ii ii>~> > > > ~ L',ru>. d i.) C--SdiasLiicie adesR AiiuiAdlSil> diisuL.luiuu A3d.,. ,,,, i',1" i> L Li uu iu. A AA>lF is P ubL >i L >.>i i i > 1di ''si¡> se1 id ___ dl u uu di liEsAtadPi.> i uu i lu, iu,, ASd>i uuefc.lbsactois>~112 ii, A l., > 5;, urla os.ivrss'mniseris ,11uu ii ,,,,i>nd.ilntato.rdeadaoAui.uiE' Lesdeiubid AAA.e_ b iaAy,1 m drie AA, Ld.]TU .ARu> uu>b.dish>iiiL 'uiideieis iiudI.va1iuLAdAiiilhl EuAyEi As's>". Ii Nuno>i nd el resyiu. AAe suiuluaiaz ., P o ;,iii~L>>sq-,s i I.n*s i>>actosiA v>l> 11.y.,iuiAi.GenieralPtAlAS F L>uiihyiuiuii d i oc u, .,e"l i"io luiiAA>bii OA> ,e-1udse hde ,s.ib Ud iAs>5su >i.Aii>'AL lli I A>lAty o,i>> su ,,,, ¡,ids>g> i teniv A di -Aiai >diiibidiuuisiii: >ss5bs d>hv>.AiAisv >a .alo,, 1,1, 5d>di,,.,.''i'12Adei.'uiiAvl i. lui'u -iu Eiii> iiiii >in siilo e s o, i sd ii li pi dli i_ .Ni 5>5i5iA,,lnd>,iii>>A iAi 'h s ciiu u >iii' l .id e1" Yd . Z o .,. ,,clrc~ in a ,', ,',i,. ,' 'i i i i > i L u ~d .> u ~>isa~>,sdds~~>1~ nsnlp p, it .1 I sEu u ui b>_ Asassid> 'isifa cio p r iAuiA>>AiE>iA~sisd,.$.>i>Eidil niA.iui dE> vw u'IvniiSbA pa rtirE' i>lid, -ii.is ts i itadniJfdemnoleum El 'l S> ,idiiSi, > d I I.sii u caAiiiiEAE> d O ui. 1> deiC> sui Ay "ei r i>'ui. bulaesy Ald do.i'ria>5A A'ict. .AAl uc,.l u s>iAc5 E E E" EI>0Ad.HILO.diu ubu Asub'iui>Adisvb E5Ai .i .s1 uiidduE E S1Add,>ssSenS~A>>'ivdL'o. .>b aiii>u>iiiId.1z ,,Aed iscpliayefcida A b>.>.-vuiuC. u->ysuiiivi > uiiiiudiibu.u>ii i E .I ss11d~ s ,1 ii~ii ~i ~ls>i ,vA .i ." isis> 1J,.:d -d-, s. e,1 d, eugrl d i iroes epgdrsartlsfr o e i su'iients e sauail Ouil s iEt >andos. tsigN a o ih 13 ps ii iisi i''.' lsEl isi> v>v s> y d>s A >555 1i>iI siids 'iEs'u A Ein s> siy b' > hd ii,>> l" >>iu ubIsIl>LAaP.s> C>iddd atn.d .u I'>.>Ei5>i i > -dst, -,. 1 1ir, ,.>.¡,¡Li di' ';11 1"n 1cm u Ar > R>uu hoa. delatadevisEel-A. ;li,,., iA'isAn,-iCuloi l, .,iEliEidide y.,, uii.RA.~nGi ia ir >ide0,iene. aJefatra>d b>>ui >n.>i>'1>>.li. > i > s,iE d ',"A> 'is bA~l, p i lAs,1d, ulu'iuudyuis-iiacionalv Centr d.>. y>dri>s>An >>la.Run>in'> >An >ual> >(l >la oiedd>. dven',ia iiuis UUu,sP ;,iii> AiAiAiA>di siuiuii'sv',-s>"Peo~.iE.g.u bis.~ en".¡,, b a l.,sA Sh.sPe s. uusu di>e,,l. iui ii diro niA>iie sG.uvdnei .> > d i u s iu O >A i l l d N odi u s> iu deu neo b e lo ie o s B-uvs.Iii~i. ,'' i 'n :$ 0 1a P a l l ,iiiAd->iinA>,id,>iIiiii>i>Lls >iiu Ls su rls ,lubuusuuuiil vo, l ii i,,hlspu iAiAAiiA oru> .,¡.,¡A.Ad, Ca L iu >SipuirlR -tIr UACde5> d>iAAAbAA su iAsss> sdIdWisseAsdirigii .1>dusiPueblousip.sC> Ao d,A os iid 1Sf 'n" d E.o s S ,nt .l jnie sdu>iss,,,>;-iidbul t di iAiiiiniI tbdd ,ii 1i'Aiu iu> iuiiipird l., io LI,, u 1 iuiii.iunpd AiEu, p"" p _ii> ;l1 ~ Ius iR1d.94d3>du>s,uui ,upsid,,ub> 5.h 1. trcn la ,'no ,, e'-.¡u,-Cio>,,~ s u,,1mu~ eULLUIUod~~1mEDICO .~TicNACIONAL ,ru Nuv~iaryViaia 1iiAs->i T0"is>E.d>n ,>liu>>E. isu AVISO IMtut YLpORTANTE d Para1,Hombres "Dbiles ,S>a y>uiv',liI Epsi. 1,11,111,1i,,"",!,,,, "" ' a io.EAI 5, iis.' .E A '5A' 5 5 >> 'N.nilo ,1Jee el NI_d. : ii s. r. ,,, i s i tni ui.iihAiI lAdI d,.~~ dii,_ ]iti.turs,.l, ,u deu.i .>AAJduI.u.,uiute dii .e. e, -tu, iAmiusd"olas Ferzas Ar

PAGE 14

Lentamente. se abri la puerta. y un sepreso del ms desesperado terror. Doce horribies horas de ogona y riicdo.> Acosado por unc hombre sin control> IDA LUPINO y, ROBERT RYAN acoplonedc cmotivaomente sus dos poderosos temperamentos dramiticoso' poro lograr laqnms excitante situacin de peligro y violencia que Jams se haofrecida en la pantalla. -Can una fuerza patenciol incalculable sobre la ms firme tensin neriosa, esto pelcula se recomiendo solamente para los persanas-que conserven un dominio absoluto d si miomas. Es una peliculo Filmoleers que distribuye la RKO Ra-~ dio y que se exhibir desde ellones en el teatro AMERICA SON USTEDES CURIO0000 00HOY1 rollo MIiJTER lisistrosisi 11¡ ) n i¡5n 1 'o iv'l iba 1sss illo isis ciii s 1 sI(1-11s ¡isi soIssIs5ssIdoi ngoMis-nss xnssi c li 11 iii su ¡as ss¡siii'i' nl-1¡si siiiide114 iiiir te1 dsine,11,11 111e1.' 1 DOANQUITAA .TO ELi DEECOEPEMAENI 1LA FESA DA. INETE-cn ii il : .1 14 I:. "1 r 51-082 0-955 A.S77lnt mLn Cimcctiii. sacc 54L ,ienne Os 29 d i a a. asd,,si in ihci -HABANA d, MsuAl1o.lsi ie n ci eDi i a sio ld, rrSS nietl.es silno p~~e d siiaW4ZU u a .1 l cnodriii 7 deI iuincs rcn a na,,niiellisinl i ~#jr ~n E n tjneen2. niAd n 7. ec.p~ nndi es a., U" ii eello l~,e i n~l, e llu neeone~ csnin re rr~11 SOU e tjiu m. en ~nede ¡11< ¡< a' kl soan Cs aalei d drC ]iia qr iii.c dl 'i cbpen niii ~e i 1~ 'rnlen eel I deceeeean n unce p ro-eee me c Ni] ladnCneli Cii Iel ce blnd c,.W.iie.cai. 'j l n eas nc en C'lu d de l 1 iedeerii de saie ,Caul elinuni.c.le eni ii loiers queinrehabercli e d e liibs lIe de lis Ir. m,. queicel-fnUlsee yXv il, m naturnas.5en eisscislaii dc l1 Ennilncnee quleis o e 1l ,in. el juineiodcenhuleico l.u's muele C~ A.ni ra oinini ncdebe l de-pecpe u lgnn. r itiferte, esponude icon cilea qunjizalien e qui e on ocr PAYRET M 6L.A tOY Slueiial 'e inc. .e.nniee a faa de agua enWay Sc perforasra isis ¡Ozo d cIarni ri s s 14ICTOR ~ f tl1,12' ERES ALMAS -A DOS DE de nnd' ELLAS LAS UR-I EL AMOR d" ~de LA MUERTE. e nerined -Menndds,,,II r i'c ~ ~ ~ a Ed, ene'l a1ncnln e sc en' RnnCdERDEe'.dSe'leie'TEeee Wnn PEOenlMMORAeE E S t dylN Sceenin' TAL e aT I tsi-ea1iel e C~i -Ci ii cORO n cnnn enndcne reen d Pisad le' nlcelIece dc 5£) la Waleci incs l incsil eennnn\dV lnnee nei ro5,as ilcinse fnan .cInsu-dc ene 7 lii enec UnceaMci oli aianiocie 1dbbe In POiMA TACOEE nPYE

PAGE 15

~ 171i4"At4las seis ade ta11 A CTUA LIDADE)YS F N 1LAY -R ADIO1 0C, por, SALLO S UODE SEOlL~~ B LANAS s SESS C~-ES-1 SOSOSEPASIONEkS S o S nioSE DI" D,,,',, E .1 1,11,1 Bol.S pISTOE1LA SEl OES EO'"N' 105.05. 5' SOSE SEI. .AISIE OE5SE EASIo~E L .ES la EflE li.E oSo -FLORI)A ~ELE-REllbo o l I~ESAOSISOSadEP. -100tA L A1E ASAE15) II SSEEE EPOSOO A S"AA lESIlMsliESEul. A "e¡ 05501 USsI o A0<0,1 OSE. SA. -(LI S .a; AAIAAE ESISNIIE prten -5aSA GA KA A RANETEkLAT O l L Bi e:",CI~nl 11,~ po conesarrASollo ¡n ESO SLISE L ES OIEleSASElSSISS SS iTE ~EAsVi eAIA. tS.e q e E P K ASELAEtO GES EATRO EiSEtNSSEIE IIEOSIA %jESfESEEAI AU 1.1SE 4E 0 1E2 .20:Eo NSO LE S 551ese, B 0S.,l 0SSEI~dE',bo' A~ *OlSSA D E DA.TCI,, ~in.AA Io -S h~dSAbaEds.~Elud GRIS% 11, 5 1 -,la ,5, l qe iris A eiE unSS ESPEE qAE RITZ sOEPoOA 2 IARI a Mjl y EE*EI e ~ E I PE A E o' T. IE8ElE ADAle4.5 E ¡D 5.ESEAZn SA SESEIEE'HE SE EIIEE.oAP~-,E OEEIEISSS L VD SE SO.SESEEESIS.Eo SEP. SsE ,E'~SS-1 ILAp55. IIaOSE1dESEOSa;IEEEEE 11P.1. lo. .ssA, sEEEIqEuOS SeAA.eOA-. IASESn EYi SoMal,. F.,.EES S.~.l, P,1 ,PA.I. 1AIe, reLEAWnt SASX BU''hSAS1,~.S ES's yPU S'" OSS S acioSEn. n.I. l.a plusEIsEA de505 El EAd~ S oS SASEA OSEES OSEASEAmASlEotSaOdetaEllE": nosE pEANcAilIuA _________________'"" UsI' U"''M H';'SESS I.IN U AIy'ET S 1 SA ut .o.11, i,,,ini .uaE hma no y sin M BARDI11,4 io01U 95 *sl E T.IHAA(oEISEE HIN) SNl lf d 11t di E, Rp t ESE Eut EEE.E ¡oEre oiE' SoEbEiaNySEE .,,ej.lE EL CASTILLSl e.py uB ,L RI.e AIASAE t,6 n lAS ASISp. OelbwIS 'SOASS ISENSE. "l%'S mE(5 J LunIOSU0; iS l.,25 2E IS n' SES E E 0,1 EL OPE''_ .EL ,EStamSE S G 11l SAE nf IreL'! SESEEL SAS SIEo~OANle~LOE EL AIIEIASuo oS.1.1 EtIA EA5SEIIE' LE ILSN A'AS SA.S~ EAEquAECSPA AEL eT 5 .S. o~.SSANSIEo, ,0i01,l, 1 05' eS' ,'.S SA APOLO~ SAnM.eyL.t15111: ed1 EIOR-,, O ISASEAX-SAIIESESIOaEIP eI A E 'EE E R1 CASS,0 S ANGS1.SES Oo 5 e ~ 1 ~e Y 1 13 'LO RI" (IODeEsd1,,40" grn iEinpEAnEn ,edSe lea SEOSt CSESE ESSNNIIEEE OlIS NSEES151'lAl--' IlEE U SSIE''SSS1.,, ,eImuch Nuno. 40DESASE. LOO.5O S.WS"' L ln'EE 5 y qLEld eSEdE?;Djo A A.P 0 L ESS 1: 5 iO ,ESEESEx. SSEE ESAL (Y . G 1 EEE l ' s OArm i 'o.e 10Ms rgi B.III, A.,R-1. T. 1-414 lrrn5oapES'are at.I ~l OP E 5 aE%0t" ES. 'o. k'IS EPATINS l S SIaSIIE qe1 us ItAsE roA"'n 4E 31E2 aAAE]OE EE'ES' E UUS101sEl- At E9ScESaE1SOASS S ASSES'i 01 EA Us >ss AEotsieOprES OandoIrecib ESES S ES S'R E A EA NS SO US ,-e TlA % ,, p, O sl A 1, id I D D SE A I E A Y SEE~Sa ~ ,SS SADeIAA'lrs'lIES-5 EE.ISESI SSAESU ES nS INS 'SolS1PA11-1,21 1 n ,d, e'SE1A. EA ARNOE N ALCSIEAIASFANCISo-CONO lde E S S. ,T,hEp lAaAEU50(1 SS.tiAEIEEL l ,AAEEES' ASSAZS'P. a!o~< B E L A S C O 2I N M E T R O P O L I T A ¡ n l V l -BzS E E UAEE5 Qm.'. 0E 1.E~E O U 'II S 11Sg EAAP A JS T C SA TO SAoso[,o; , ,e A -,5ESE1SS R ASEII LASE.447Ial. S B 1,0 SIA 'ASElE '5 e,,.SA1.lEyEIS c n CAMPO AOREI SMI ORI SlSENM LO ASOAlA-I. A 'E ElOISA Ud 1 A 'All' d ~, yA1 .'1 elA N5 A NSpRIASE.iAS SA E AS. OV EP N SO1SD I A l 1 Q ENE. SSEN E S AI'o, IE SA SEA dCtSlNASAYS3.102A El El SOASE Anub%' -SyiSEAS AS Elt.EEIES .ASESE~ el ESl. 2 W M L.~ EE.E.S1, EtCo 1o R.5, C.~A SAOA P EEEIEASESESE TUSEE OAsE I SAsl N E G R E T E 'LSSSQ SAU SEAASP1SlAESIdEE ~oSESAS CA TRoy11 Cdd. -TAMINOS20 PEAE 5 P"eSEEsE -N a 10.y.5.1 ZN0 13A OAEE AENIA S ESLE ETE',1 0 aESlE' 1 SSS SE IJAO D E E SE AAAllIlo iS 15 SI A!AR A A ,NA1eUASS tI ECE_ 5 EON5SS EEES EES 'lAAsSll .P'IL-1S CA SI E sUlEN-10.Y-£ R,1;OSA O-OE B EEPISCOA N IISS P EROPOL ITAN 5(~ ~l~EIITIIEEISEA'lS ASESE AAySSS _____-_T-1.1.ISMI.l'1155--f 2. S. H.13.-EIEAEI.L50 12 l)PdIL ACE H E E ADE0P OITA 5 5 DE AQUE A ZA ud o, e e1 PIL lo eAS, OSSSESEE EESEL A-(ASS Al.' LAS GO o.SEEOSSE USN EIEA a,,,,,, 5 A e~~~SSeAw SSI EtSEEiE. NSNTAEA NSAE SSASOISE S ,,, 1, t, ES PR AT ESIAfin>SSESAE SEL ESEANES ESSESEEEEEo10 q S A5OEESES ESS S la sEES FAVO ITO Ol'lE EE ESE SES, LEAEOTAISAEE~E~AIEAS CHS DE5AIEE SSO-OA.¡S-S.U.S UEIA S.S SE SS-Elb AsEEsSdE EEASE A SI 1 L~ L EIE.A ', EESE S sAsAS rIS AEH_ ES5s S GRANI1EE5''S' D E ESEIS,,S A(0 AISOESIIO osE AUSSN1 IA' SIS CIlE NlEE C T E E A 5 5 A d221sL5o ilar ro ~ i y't et temoso osblsELn ESSllS-Ess1. s555o51,5 N.,-SU f~~OSES',h" lIS-11~~ a un ESEO. . EEEEEESSyI C55 5 05055 0.5 ESEtratamiento~NOo SEAS UASO1-11~d, 5, P- c,1 .P. . S OEEOE i So sid lo-SAES 5~ SE soA .eS.Sl e rESSlOeSte; 1suioAS ieI y 12s8CA AEIPgusO VeaAD¡01 L.~ECSEArieaenea e 5 en I 5SoEstIS iSOsI ESPE115E51515l.,EE .AESEd~E .O S nneSEnS h S EsS i. EossStl. SA -AAlES o sSiSS., SE-EpE A yEIEIIS esOs~ cSSE .11 IS EpSOiEi. d. .:r.na, E~ ySE p.L A EE5 l2 l enq v¡aES' enS5555 aitm. .ES' *ia,a OSeS'qOeEsas aE Slo -sIdaesA. La yoiS5 e las E dteAc SE. Y. SEtsoEI. EnSE sEtd. Es SIEEEEs El Solos y lEE HOYC *M.C)*T ESSONIeti-SqeSOOeIh.SaE5ESiS.e.E. SEIs 5le, ESE-5l50e 1. AE zPser5.Pl e Ste,[Stc-SiSS NO TE OLIDSt DEens, eSgundaES iE1Etobe COMPLAILBOMIILLO que. SpenaentAU e ESti St.y 1 ~1EJE. F.'. 12EES E Ique SE' AAII~sEAE dAAE cmBSE t11 IESIIS l SAPIIE.peES.' pl S E .,ASUSO i. e] ASA'e Si,dls,'S SESIISE eE. V e 'EE5E.y q5~ ,pj SE IS SEEE s l l,l SoI eSe SlxoAels Se' 1,c m aE A de tIsEior o e sil ASIE S. P.--E' UnaS 11531 _AUS Al 0 In l, As IUMIARA y LASTRA 3--rlSSEeSE sph URCA VICTOR y LONARO ESMALTES E' f I. os ~i., AEi S U N A N A iS O Y l S" % O E l E0~ ." NASSO El SIS AISSIt., 1 lOESlh-~u, n, ~~11, SI EAI Ey .55 E5Suj .. ~ DPN IfE IIRC HMCLtJII j i 5 lA ''.Md. lud.E j~ 799. 1. T." U-477 7 L.3866

PAGE 16

llim l¡nfro arr a rrrrrAr' r dr'ir lIlllrl'rrrArtI~'~I,~~I ~irrrirrrdr r rCrrr:rrprr i e ier k_ 1. Vrlrr lr (Ilrrr pr rrr.rrn trrrirr r'r.rr Ir. ld r In Crlr '1lo n7ur,~r1VIIIc~ ,-r'r~ .r1rrrrrrrrA drrpprl rl:'1111'' I. Irrrr Ir '111 d, p.l'R'r'r3 rl rrrrrrlllr rlr plan' IN F'TI iaNa r N~dePl SirE adEG 11111 Ir 111111511 1Ic'rrrd'rdl 1d El rrmEL CINEA A ErrzEL CHINrO grrr UrAr. rrrlr qrrlPr 'RESrrlrruEd'RlICr prd. hir r lrlCr T, traj*e tos reces bueno '1rk opor so calidad y bueno por su ida, impecable hechura. Creado 1l hombre de negocios. es de cmlodas y actuales, correcto en Oria de sus ocasiones. idquisicin de la que osied se -siempre satisfecho. En superior iingls con discretos -cuadros; )xfordr azul, carmelita. 619.50 y 72.50 NDO PISO ij

PAGE 17

Ui3U I-JILW£4,Wf o~ ni~ -~ ~ ~ umas¡ l le doino1d, >3 dic Oc -tcbde Ic-1 9.52 i L 1 1 1 .ie ~_icdlcc ,1cl.lonlc' .,ecac<,.eqccsc e-IrM j1or Mithl Ani 4m Duel acional AmpI),li pUm d llC i~01(18 <¡lprobado M< Nxico05>1,1 l~,h),lullti. IiJ. 1IlIIL rl 2 ile ~ E P le c e c l,ii i c l ,, l I l 1 d, e d o 1, ¡sep', .11> ,1 ,1d e1 1 1,S< 1 ,i 121 e e c i ic e . su e 5 i, i I clls e d i e c. celli i 1 l dulic de c c 1,e1,1 ~s e d e s e e Alnicccr (c'i1~ ,,-' * '-> -'>-i"de-i. ec "sce.c le RESl s d es cc cee1 1e -ejeelcllcie de ele ec ______111AOidfl 1 1, ,1 ~~ O. l La Lt.iWllillelS1COd, ~r1,1 l, -eeec--"l.<)# -eec--le-o e (es(¡ 1 .ies-cs '125-1 L" -. MXELA~ 1 0 l i l e i > i e il ile C d c c s p c d l hliiO cccc 1, 1,, 1 c l c e l i cc c ll cl \ L i c V i l l e c c d ~ cl ,, l,, i', ce', le.11 eci l,,l,,, ,cdei,,li1,t,=O lllleec elccoe>', ccci ledc-,9^1 rc 1,iii Lue' -ilcelC-O--ildi ,,sl,'cl. ''~e1scduic 11 Iee e lec."' e1 d sec1 i elc11 e,de sl9le,> e c, ccc.ccc el itcmecc'm.______________ 1~__ d,___ p~~____ le ¡ede cl~ lelcdl icl 1 ci ee-c 50 c e-l Alseelic ec lc'cc1' e. doc il Cc ii -' 1 ¡¡1 rco rslero srde arr lla n j¡m n l1,11llO ei .5 1l Le ', ll.e11oodl di caiilcf' ds., 1.e11e"edo., ,l.icIltee le eild ~ d Uiiiilill le cc lachil ,,,c c l ddl (idee ell,. ieill 0 d e l eee1 C li e e ( l i ldicildeeic 1eii~ le, Pi-e cl e O.e> siee j~, pcog.i b leii,1', ddc eee cl, l eiici - ecl, ,1 ie.1 e cei l dd e l G ral Y l e-i1edc.iAC." deleciil i g~, cccleillII i-i ,,,llel cli',o de iiliiedieli .i.ielicli l leiid,,a, ,c L lle----- i>i~ cc-c.----else cleliallieleel ~1ei, ~eceI ---c---l peielc ccde ee A i e lllllell iscd eceeilllleilidlle idc 11 . cccldeleecole iiie-eie ii ec d diple ~ 10 eeecicle eellileeiiili.i-ciilelii dele""l,-e-ece>ee e eece deels l d lei e el llee C leile ilel eli di e e-llei de ilidilellicli celo cci ilclddpa---ll-i~~~ici~ - i l eiili c7,r,F-FI Bcclccc Olc nl dea Le> ~ieble lleiiee ie cedo e ,kdle y ecce l l i L ee eile 111 cldioe uee e eelc Ccc lle Idee la -:-j ----~-les de__~ ~~~ee.dlc ~P ~~ile le-1 d c eS-ie iei > 5 leeielic ceL-il cine"lie e lceisees!edes cu dnelllc ecce cclcH, ,,,:" ilid d iee e ec eleic cde~ eillicelsicc cicdce d ce ji 1dicieid lil>e1e5.i cicececee d c eleeei ii ce ees. p e 111iie>lrd, lcii icslleeeccc l.lceclc O elce7,tc-l Fliiecs-cee,cccleec clh lc lcdl ec-1iie lieliil e le lec> d elpe-iceicli-cece~ ledeecd eh el ccIr, 1,dedp' edi,,del4Teece de l .C.pililcod-l'1, ,icl.ceececeefl eiledelnd e s l aeoc-slieeede pe cec dpeeelidllecccciiilic. ,¡.oc.d.d s A gee's,ce li1. deedidcI cclLicccdecie 1~d1i' -c e iei1 Pie5.J ~.,1il" -ei~el. ide 'ele cclllcellc iell' e pccd, icl le d ee c dec elil e l deplarl ii l ii e Tc Icllile de le ie eci1de e c i c e e elp1ed1ed ee iccd1l1ee. l i1G!1lecl e > cc-M dleelc lii ec,bccele,, e,,iI ceDe e,, i s lnqee eleP"'ee eldd e eiC ellic leee c aloeeei d duce Le,,c, eceeIce i-e iiclccii cede de Jiec ii cec'a 'e".]eald, le iic~~i cee.p.li.l.e~lE ,1 l p l, t ,,, ,,; s r. n n n m lele ccce lec ¡( Edel ¡le> 11,e.ecl ccc11eelccccleehics le edil'-cie ci-,decielel1clcel 1 de ecclceiecluien l e,'oele ddo eccc ecic ce e 'eecli c,.,c de 5l Ve para ec a pe ja a r t1,,i150 IMnc ldepor no a T ba lo,11,1 11.cl" o ,Scccc 1,,ie c.cceII c,! c,,, ieecdcdcSI r ,1¡" i 1ciecc eles y d Adi ,mi,,5dl.lliiili. II.c -,de d. de ddlidlcuc.cdLaEc.iideecd e le,1 des licdcili.ieccr 11.11 A ceicll ce-e, ;_cce( ce cala c e clos-gee~med.i.o "lee celle',e clediecddice l1 ced1[111-V-:lO d ce di. vic,,,l,,c< 1i;d lu I1a: 1~"DIR eC T ,o m li ecl l eccc seo'cclldcclo cedee~Pole. de c-eiecccc ?,¡oclcecl-iclcllo,.,c.,c lo c, 1 ,,.,,cocecae.de,, .,¡,iclp 1de a c leeecle delfa e. ,,serseic Y r edepi opuo itodevapo Tai ece>ce ccieiiecicecccce i l i 1 ,,eSILV ER STMInruend 2eol, l ue,'', 1 le ~ ,,,.Pi 1,c11 cl ee,1 l ele le, eacdeCi ; o ee c lo c .dc e e le, Ii c ea,,cu,1 lee iu 4le leccc elccll-lun n e e a o ndiciona dol, " ,, o, ¡cce ein l ceeiece toel l o eeiiie.eelseleeeealoe I dselec iedelclie il~iz edcid ese 4 cl e, ,on ecebie¡Cae eeocelidedee 1 ceedccieeeeeleic lee 1 ;c1ei ,e 1iiil-c eddcDecc -,Tece lilcc e,¡ecc e id eecice G.e~t-1l 1il,¡i elst ".i,,e~ *'l,, 0 eccIJOci N ,,V IGOLe cde ee eiic el Mplcicede ucsc ieei e ele.,a,> cseq-d ii i eeedeu, clseIse , ". ~ .,t, 1i e.iIl 1 i % j,. 1~ ,1 1 n .e~ihdc ddi"~lee uccedes e~ !g,%,e',icceede,,., ~~ sic" e clelli'di e ~~ ~ ~l ereccdcc 1ifc::,ii. eI R E C T O .'l deseecO",Ili les esideee, lut seceded e,; ',1 l e ce ,peeicepicu-s-s 1co i7 i 7lc ie e se ee e1ee i leieid d e c c c l< eic cic cc eclcc ei n. 11 le u i e ci, dc ,l seca E, , sad "a ], -S L ER T R mieieieel' e e e ie-eee ee i c l is .zedi r.ee d ,nc'e eeece,,,,ceueeesc ,r, ,!, R O,, adil n iCiia ii/es .ti, side iici e l eliselee edleeeda yecepcee eclH,,I. ra a iS, trEled -> le ce eccedee>l dc~eccele dcdi iiecelic,1 e o li.cU ci dc c 1 ~ l' e ~ i" a ub.1 .me h.i.e d,¡ c-cc c h e e l P o l d ci e c d ,e c u e i ,a ccc, c i a l c u c ie n a a , B M o v a s a d Q u l , . l n v r d d a , u m l a m 1 ,,s,.Uc eodecieece< 0.1.lI11I:s, 1 ,--,-tni,.iS lia-e l ebiaiee lu, il lI ~. m ,C.nci.l. dconeJIc nd, ~ ,,,i iid 1 icnceicracn a ~ bw e e -l S.cee-loe ,,,cedcea~ieligdcltodei 1 -eeeecc e cebldoe cee 0e Jiciei eecieecc -II uct ,,e es e-dic5 ceElde5l'ee.cieel caece, ciP.,seel el et s,,sedhbe ~ -a e' ;: d Ee1 e ~ te ll> e" Fc l ,, d od s l ¡,h¡'llaeveede 1 cceseiceldeccceeeded ceeeireem5ellidl>degeeePele111ieisceScedo ceclel le l.c . i q c p e-Ye ,ceg lee lccccecceeeccl ecule cce e-u l eiicseee e -,e iiedee cl ce1 c u e ce e e e e I d l lee""de .hselud~ etc eeee. c e elle ee 1se i ,. .c t o d . .,'. '" ',.-, Des e ngatrr Le-eiee ssc ""s e s d'ee !"g. eceed l ieecedeci.hg,,,.1.t e 12l .l vl,. es c . e s q e Fc sles t ene .il'e1-dc Ii decece4 Desde M ~¡cde ~lee cecees ele, lelclu ,,, eAts ceicilece. ee .e-ece" el 1 dT< '1>e le1 1 c e e uadce Oep e\ l ciccdpir ]-11.e lesGb~nasrs 1.,,de1 ,i~ a ceeenoeccee e ac i e, peecldc ele eee c l ""1,,,,,e.r ",i,,i!,",, .],l¡.,,.a t l g d a H b n La dur, L.Y a entSi,3f1l.,, OitCl.16 L o s in o d e r it o scd L disLecdifa n t e se ec e L de lA eiS n nereu o t b il, 1 1, , 1 ,1 .au B e t 1~lc 1 especeles Qccec, ineec e PreiIi rcssceI sedgseeeedeeeic11.11,ess1e1 -1 ~~ c ,, _________F:_,ceo eaeeeec celeee cis.es.MecidO ccli c sd pdeeeceeecedeIse ciecc scoc____________________ ede Lc iiedes del1 ceceose $cc.0ce le>ia case ello 1 ,d£.F .c. .ees.eilii ide .ccc ce, Ne,esl,, ,iessieleeoi.ca ~eside l,. eece~d'eA ili cus e li Eed, cude ec e de Le cc uecedecc occl-,lec elsur ecie Li,, ccd,,e ~~,dc p, ece deeccel,. [, ¡eo',o d, ,, lcedehies '_ ,ieb ,ce, l ce d,. 1 ',-.eee de elc h e c-eC ellea c : o 1 1 'a 1e c e e 1 e1~ ~ ~ 1,d ',d scl d eeleid elie'e e .el,, b,,bu ee e o dei, p ,l .i iitrb rd , ,j ld l, , , ilcionrolrlcu cece ueceleci s i 1,, Lee l-cr~,cr e e la el.iEranial.flel . t .1 , I.i n d leeeie~ de, .celucc&lce I lct s leau reciFe ieeec, a ,r P s.¡ a, ,n ~ D 1 1. 1, ,d ~lli par 1', Fi l. c,.d, a ,,,,,,,,.,,, ,,.,,,.,,,,,, xlddif -, s l, il ,, ,a,~ ~ .nl ,, -,la t -,llChlil,,d1 Oc 2 8. M -le3 ~ li ,I d. l,,, l~ qe S' _" "~~ _no n~ -,i,,,le.cd _c ',e~ec a,,,eeiieec, Cec el, a,, ~de l. ,; Ccc,,,,""" P' ,,,, ; ) cec1.F ce-,cc~ll~1e,~ ~l-~le 1 -, ce> Tedce l Ale, d el bcccii"ccci e ulule l e ,l 'e l~ e" eec e c e~ e e e hle a ,icd eaDel i ,secol,,e .1 a che 1lieele ele docesee e1 ilceeil eeseec, dlA c e is qCesa lc ie, y c e i e i fe l.c cedeagle., d lcl dee 1> ,. ~ ~ 5 1. .,-cec lp,,t, decte celel ell ald seche dc l ehee 1%,'' ca*lbie ,1114,PceSh ,iced e. ~ alre io d e l epl un. cm d ad, e eleesd b l e ecliieeecced'. ecccsc% ~-1 ge e n l cso e ec eec E sle el quesc omo edee ela sueeec acdeee""o ec"e-elide cm. clscciele ene f. K -. deill J aca1 -. uu d.-ele acli

PAGE 18

tHetas a legres y tristes. eucel ¡tcher que re. Por Eladio Secadas mula a>egtaadSe iaaaiaaindpuyd>er-, li:o a ia u di da l a r.e ue > i f le,¡eld. aue i>nla >>aq da qu la tid >a .n aiii laciii)nd 1~la>', >>s crm li P>>1,g, ladidd d n l a II .s u ia rlii~n ,¡e i oT :iid i~i p¡l>alo pa ue, 5>1 pi aa us, l! b in t2 an d, aia i>i ,,0,~ 5 etcds a g sa a a pa-PdLa 1111 ,bu ~ ,c utir, 1 dgJ L-da la cn n.la a'daa ~n J a C io> tu ~ Pau n.aug a s Li n alN1. niala .,>al ,ap oagaqua ,hi-a rlaN ,l¡¡ia~p-~ hail ai alii>vee da po' de>a p ~~ u I n n i,s rr l i na l De s se a> p a a a h eait t 4a n a i t i i i i -j d u n ¡ l a i u -> ] a i n Lb ose a iiiincnejb uado iai a> pi tb d d d a untila. a f a d e Da iaai>a ast l n gugoeaorot i fuia. a ua friaI congelaa. i ica-ea p-araojal aa-a qaaaa -u uncnpu lega>maa uiifuieoredas aalataas uu n poti a l r.1od udalan fuea lai m, paialri u aa l a o u t an atap¡ sig a iiisa Lnras]toaPr t tada .q., 1 -t u,do ens L > aa h gQia d,, 1,i', q la, i la (;11 al Fa 11i i aa>a ,,jo u> 1 aa Alrnaa; p', i ,1 pil1 1,> P;slo¡ trroll ti Stls(ed tier' en u¡ estelar qua se bfu e cstaiaato pud>' >laaaala aaiaja al>>>iu, -E] utiro rrijat uls a arn l lta t > aEl.aialn va Ii lna 'a quedaaonaea I8.dldcaaa auch nuuaest>ealapartidoa Evientos para hoy -la-> d, la Lg' Laaa ti usnu aAadlaasnaoche. sadlad e,¡ un iMadiurn a e ln a .n aadiaataLa>a>at. l~5,apM.dspdsa tai,ipiaan-> de6 op da.1 -a a aa. lars da la iade. -a r1alaas l -E.el >. ai Alal a a ee.,e,,aa, tapad>aa las anuaypmoda de a no. paaa"5a l>ta5 eo.ate. and. paabda a d. ", a i',d, piidia d a1aaap a a >a iPia at -a aSuspendieron el d, >-> -a lacariel de bxeo q?: dfijado para h1oyP ,l-La.a., a S .daIas.dda, basa E, d laC.N -en a t iaauaat na an II n> 55 aasas> asl-tPal -0 a11 Pali-a di p,l. dl EMY> RI i EN ".,% sN JOSE 1 CE El dat aSn L-ada lo% paa,w 11 Paau1>,tit bn 1-aii5lNIs dial-a1 Laaa nadcn la din 1angl y au>" ui,,a p""a-ahi,II. dai-duata .rla 1 Iaaloaainaa aana> .pliiiu a L aal>rAdaaa a da d Baoaaa e i P: 1a A f>ano nda> sba a a n auuauirlI L y G.E1a n nu .a o1ananal l aaapai u 1 nsi ul'la CaS dictaoine sobreaede DOBLE FILO OFBtEEEL CR. NiDnAlSE UNa 1 or PNFIsE CEaONR ATOS DELGADA LCEt5TCa5Tt ainn, dsa. punuaa ia da I 3 l~r lo a.aiia.adoui CUTIS MUY <',Z.tu>-> dOn as un IDEAL PASA osaaaasspol,,, n CTSMYDELICADOS Jaa> ae alaa-1,111s1-1as11>a la asnanla la l apa>loi l. ,-5 1 aa.El ap>iui> lohantaaloneas. l rIcudaao la uoiahstas l aas, i antaaa da aspeada Ca. ,ldes lapl> ,,t, ueaePaeiaaaide la painoc itan e Cua ienen >alas asea lipnasa <,o n qe calqierlanceu adverso pueli iad d ie i a>> veaja fai ijada an la pi-zardauaan -i-iiulg asimi u lossadsael esuismda pl iiiiiiii-aihsobrel c a etano. >ii>>auelarelia pasidi l pancaa alanaa una lairg a yda>> it-ita orisada aptimismo. oi;gehauaiucio--u-ngulas da anioo n aigas y fetaun puic que sestaba eo.0.and ozala opa, el ha tasi>sal>vadar, eCalalsalud aa ta tla Rdga,ionda alitas qua p art> la gonaor palas c1> osentaaas. Coo aat aa c.irn aescsa rta(iide la plaiala dal np>ien inr, s ~.o,, ,te n upesu>as pradIlaa 1.l ti l st .tl ctlulaophou.ll11cnuapl-un apo-nalaiaunapoco>a-aaiada ,que ~n->iii-~~iladr, la mi'uu i--lo-u>ad de qu -a El limo> o uit lo1 i> umafel.ldiinl> od>.au ~ diuo Peroiioid una csaantelde u> i> tl-fvi-PI> id>,l >1 iPagosaaeauir a 1uaya Getl alitu> -icid>adao-up>scoas-ycaminando donada ls -i> >>>oapearao->afeicar lo ial ¡loal -elu-u>-auhaba s, o ouaa, n Sdejar da Cail>4 , -le-giaa piauaa. esat dla alagr. Coaasu d >-ana llia con latristeaza da alaos paataiaaal>> dl al seaullque ndsalaanial l a psada e¡u~ de a l paaapaiteacia. Ya ua dcaa al aoenar sa aiiaapaaaaanda uaa oue la eaicieaiaaaieLaa!qua vaaaaa la alagraaenalas dpataa. Cauadoesaamos pasaiada ua dsafia daapeloaaiaiae¡aiaaaaaacauial de resataa da la iaa~aa l u>aadai aoargaata gua puada aaaveti n e ] ata tiuf. i-ompandamoasu ti>aopei aa 1,i, p,.a1,, ia aeque a>a plula> a laaaa- dS s jugadaa Lit-la-a -t., , ii,a~acd, rla aulna,uaaala> e ~,nr .,,u>pd>,. T->ialguo ia aiiul-a a>agai aaaaa-eaaa-~ a > t> u a F, q-i aa, al aa>, alaa. a&-el i>-a >a-quira d yaeta .,aap ,, elab rnt.S >gad> aiial a a deaaaia~~~o qu ola transmitanla saaa da P. aa m, i auaa aa la :-d a ~ii i la olai > u adiiccn, Laaadaaiaiai-> r Gl ica,. a CLiLa aanlas p-sandelt auipearaaaala suaaaa dlCliu Caafugsaeasua paa eseadaaaaparqueatadas sus aaaaaaaiaasnetaa aiayaanalguaas jaagos taadiaqueadependeridesaPeinaasmunevs El oagnaaiaBauua tiaduaoaaanaanl sala da taqaillas qae la paor >ua a presantaseaa las cinca dcaataapaauio Tenaamos que apaa ea taraaai Dapuas gqatoadao>reulte aostfcil',-da',c]).laopapata i> aaeia paada del.,,i o altpai 1 u u a u u aaeineeiai-a> i N,,>pa>aui>iui>. ,eia> Woi d~, p~>,pi iii>a Aq o. pt,1dliapa.a > -. > hgui~~11l~ uaailipap1 a Salda .11 4 3 482 -f 5 D.o-1 5a-Caapa iai-:a409 u>, ba>sadua-nda 1111a-0->E' L La 3sa.as ~ad CasaIasdt1-'E'uilLids52 a 31 pa -1aalaaula ad, a ss iLOS LIDEBES INDIVDUALES pitia>'>. a ll-aO pu a Cus la' moa 1101uC1E nULa L-> i,.ra s .1 DaLa>,a~ir~aadatil>a v TRIPLES;Saaa-ai> n a.a gsudoaaea1pi-dala> p"'iDnOBLSC WFCL -, tapaC, LLa-tu and a slnoaaana HIda COEa CTO S ld>u1 l 1aas>aO'nCuOBREBuS MANOADASuS fi ,o ae aas~re.sa IsuSE PC aCaEC laIDuS P FaCisLalllsl .> pasaaisda anunnapor eal tu olavalLOS P~ 05 OSLALZADOBES paride aa oaai porna anisia diidia > a s a.P.nah. 5 . ab. da e.aLoy-s.La aficincnsida qeaanasaan a aH t 0 Ot317 a34 01 1411l tihunasdeaoanaaadaisaaCbslsaaa alIPL 1i-a a losaguanes. qane d d aan.= .ds.->u>nP1---.Ha3 ti. la00 1781 11 asas :a an>p-tnadiana d aas -S. 1 etnr-d pruba paamgaaasos dO 3L a 2al C195 l1 3 2 1 1 15 fiquaadal.di-iaa.-ooysJ.ai 3L 5 5 5 5 0 I2a1523 14 3 a9 s1 ioashatlogradanalnaasap aaan2 T oa . -oll211 1 lasuidasas~Pat-gs, H, 3 2 a1a50os0.23a1asan: aaenealntrianfo saEsodre 1! aa,,lLA Zsaa. .46,38 3 5 2 01 2> t.da,1 indasaa1. paati-aa gas Saas C an ingdanaeno. l Ejksai 01)1 fl 13 0v7 1 16 a anie apsenaaCaaalassanddLa>Baul aiois-a 3 idudanasada sdsaiaadas. Ralbaoaa.NC. 1 a 0 21 PM00 12 13 5 >121 mtaeaia>aaaadanguaadarICIILlla osL11 7 325 d f. haa oaa saal e ,1L a n Pero aaaaa, o ,¡ol da Cba: La,>a.laas707 pi. apaCuaas-iaa.as Claafn "haeaa'tata5aa 1 lis aasa-iosasl>aada17 so> s a nnsnda La aalails dns sa a.a B .Cua -,8 114:02 tfrcaoss asleaavalla da Calanl.¡.a hana sid. aaflaoadas asapltanaapa-a 1 t> ,Sl aass .et difi eaapa dunda i paaisPsaa -.-. 18:32:41 5aa>usqus dlna.Psa r S252.i baaaan Pann -e notuv-quin 92024.3 aun aaroq nl raql aaan a aCan aasol aaos20:2.41 anirz ds analapntadl a rT ia asdaana sa>-s>21 ~~palpa an s in asapuanalas. ilaando a C Daap~, > 2lEt L'aiaaaaaadalaa,1aa1aaaa., 1 aaaau enaasasadeaLssKll.aaat.aalsslaade¡as uaaaid nasanaaunaHOqaan. Pa 22522945 e e U-lateadeiaar .un aaa> ue da iaa t pa n Cada 2349 SOLaeP"C Bai.Paa 2:105.3 Habana di(l (errbao a los Tigrs delMarinao 53 el ua. asa Iagasa a E Csa2al a9Paa0251 ~5 n do 35dedel aisnla nga aan lasa-naoda3 VadagaCha 2439931 padisanscia dlanta. at-iss' aa jala Matan ae ncredit suartlaala vctra cnnaativasda la aempadaanqaaetabaj cgasaecra aaa saadissas saltapae=dedawla Resultadtos del]Inis Rjas asumiaran l oando. Masano anzsart asta nche contna l Maiasao. Lapalsa ir andn.asb.ad a aga a aa5 ana aaaa .al o s as daosaaopasa n, danaosisa ge alm15 l#s Caahhasta qasU asaaBltaeadal Pan, gasa .Casi. ILasa, das c anaaaslaluaufa Pan REME MOLINA a5it pnaa nsla'a eladapasanaauadaasahpadp psa7 5 de8-Op o, vrt naiia -ROaias l 1 ,oaa> ,ana -usneAias apaponcala,--a mnutos> lotgaaonandaaata WasaLaa dissa rna~e o o ,-dael s no -lVaasaasa> a aaaauan. aspus qus es>na c hs Da las Csas. Tano las Casaas -sos Bsai a al sal da Clssabla'por lhildaaaaasantrascursoaspaanspudon>veceaaanaPdPanavedeC 36 1-d aia-a ida d 1a aa als a>aasta>aaanals> daCusuan ahnsi Cas as ata'a aob;n'ass-YLua~sad d C5ba a'.s s eoCae o.> tCa -saada.uanl-a'Ight uea a> s usa la>uaa. Aap daasa, dCua Posaa 6as 1asp0 -ad m i a d a o s n d t> 'au n u a n eu da D n r d g o .l d ~g = -naoiasa>-a Lnpi>nuadsol. iaiz ~sP, -natd, omo-sa1da .tsi, uaaaai aa an, -,e-Al AI e, a da a da-> r v l l p l t i i . e f e t l t m n e ial ahanpsaiiauyddaaa 3 uno,-,1 , ,bla! 11-vo 'aaa, lpasa o nl a su a a arna es>,1as'lEi1ai-l-a'n a pda reandaa a u:,apaa o- -L>hoa N aaaIpsad aanel paatoa aaadanapd,1a Mna nu>-qAARAA saiaaaaaaass tu~ assuaapaidsaaauiaaa", >aa paadu ,aunad ed al pl Eaa>aaa>aSniiaaua a ,1abnabanusa1daad~,spsast Bsoauaaaaard,1 ~ia, oal.sCal a a ls a ad ab.a l tagintauaslaiaal-autalaaas a-andpahussa hitaaadatlsaaa aa tiaOlatasa. 111 paaa>aafa>aFaaa Cana asoasal Msana lbal ga -ao>uathalalaPtol 5 ., 5 --a aWlCapaal:,4090 da p>aadaiaiaiiad a~, nal p 1 e l 1 l> ,, 0o b o.aa-ada rr rit1 ua-.dlOrad. Po,aaa., pia Ii Taialaaorir3ensest psi 1--'u> l>d>aaiia11i>> u 1>11ah-ioa1a aaaaa a a ali-1ai1 .iad i> a pB 1a1 n o-a a o -or L_ ,5 C o sa d sa g o -a.rc,,.a.1 Sala Ta5 mhpt-a$ L.>aia SIl-aa 1. aiisas 2ETasae1 E>l> ia5A-1-->iegita-nl-ill1aZ.SslaaLtaa ii-anuas.C atta>.s>apurtac.uasn lStcesana>.do Ansiada>->siela'basn unpr or a i ti oore.Mn.olesld o Po ,Ill dsa,d, .adauaL it.>.alNA s>2. ":"' aati' la"'ala-a' aPornna dat ,trat, e.ns,,.d.radd Lo pat. .L. Km, v _ula-ridriue 1C>lbaun dUaan' de. Base2 0 M n. .:.a 2 1J En eseaS,¡a.¡.abr.i.datOaalooltpagdetssapaapa easpaniak ~s~sal talcerA, RalE0LA MARI. A>5 hasta arifcar!J" gasnee .Menrs ablaq u sas> aaapd l a 0naa0ias a0ESTDO erS lbS.4 D tLi iLL ai-'Gura as a s.d.aes. la~l. as sa l aa pa.s airspasd b setataseadx q ene ea mnud esuscam.as A-lb. a4 ca rAn. St0 dasp:, Fui-aolal p raa>vni se a lio aalunf e . oI a5 1 a G ea a 001713 ru e e -d. <"so eirm -b thepromuratlr S LS0BMEOBTEDOE p.qu diE,-, o. ELc a..,oarud. d orrlabottt ChaFna~. B rion i 0 n----lo

PAGE 19

HER QUE UONTINt lulaa piuios a su reliradal ti fa til(<< aararnrrbrraaarnaadayaiN-1a1~rarvar1la-1aridara1raara a' 'aririn ra ya 'a rar 'd-r, naina r.r par arprdo rtpa ra dr la .'U.rr-r .aa.' .'f apnad o>pcp1,ftLInppbarrdara 1'1ravir~1~1d p., 1apaiaa %ddel "' ,' 1.u¡d dr o Iriarrla d] raaaara rr a r 11 I I a aria rrrarr la a a Ca-a lra ab r l ,ra ra a ralpr rqa, l r ,,, cubp.m i~ n, ~~i1 p d, paradr ldraPradr. P iraparraa la¡,-daPr'r.P drrrraaaa. Er-THa CAN Y la.e. aaadaaraeaara Irra~ rpSlaprara1r taala a aaa r a ~'Pap'' ip'pr'rpdar, aad rr ia ir aa rrariraarirl r'ai Pr araarrr-r, o~. ,; ari ~en.a P C r a n. F¡ a, apl nuiatz¡ sn \ Hna'aapardrrrarlaaaa ,r' araarrra --arrl[i'-railanrdoala1rarr1aira'a l d, ,appaaa.'a da,Ira iraaralaar:ilCr aa caia"aa 111a'aiaar pra, ardrirarrrrarda1 aa iaaa ra 'ar'ra apa .rca.a-'ala,¡:ar la, Lipa Aracricara drrarP' er, rra-,rara-ca.a., Aa"ei. py.,rararaarrrraarrdPc' un rrPinrlancePde alar1 taca apa PPfi'Perr -granirraPar lira derezhapria daeaeparci1r da "pi -'bacant, lada a arrsapaira-br-ilpe La ca r Ppde rtoda apa. a piP pr~ lar, a iraparanr aaprlrii.rirr piP ario ra. i 119puda ~ brr darpi 3 .ra l par iaraelr. SnP ar aropa caPar i,1 ,: ui, orTM A T d a .P pabdaaaannatarrparaP.ln s,!slprs y 15 ~ L ;epapaaralo, IPJe rd, t Ci j. .M d., B p"rrP. da19 arr.la apaada s d arpa eaParr raarrara11P~ara l P ara a laerrar11ra rli rIr pla ip r rr br alt a raa 11 l eviprapradiaada.su e ala rara; r1aate rae d aa qda a re'a' pP' raiPe a dPradaL "Parar.parpr prrasa.rfaraylaaria paprarradrirata rata.a.dr. com.da p osblarsdr1arr.aparrecpadar aaparar.ra~ npa aePar lira, A!f*.ee.tv,w tno. d ~s la rDiwhr e rllailia a A ti~da sp esta lasad -. ,npn u ,l. .,abslua1 r.uru, bdaugi ,pao uo, to P1~~, de ;WUiCLO> en el Profsionle 1.Vtirk(,epg"t aa duz "r p r laaupaPar "nes d era1,,dapar. .alar-rae t: draiaa rlaPPA.rrtaano, C,,Trara Piar '1,.n" r 11 ¡ir i iar Pa pr Lp ra fal, 9 ..leal 1 prarardair, r ,Ilaarbr-u,!PaPPP arana an rma ;Pp, LACrarpm aEa r8tAr.paaa '261-1r1-l,,arr'a ~ ir~ I -p i ri ar. ni r are dAparran ra l bprab re ra''airada. pu'1 iur ,baleaanar raae prn rrHa'r477rr-a,,aCparrnunIL ~nr,rppftr-aaTara e aperr aaarariadreaaale, laar'dlaPrPa dar-Parra earranar ,par loanr ~l loPo,,'nra 1rrrra Hida~~nonoa' aarernd'raraPo29nafneda 1Y lpp -, oi ,dd 1 Carar PaaporParoUA. Pre.ppJpp1','~ ar'In. p~ Inr neLdran p arde lasprpPitaPaa FaPLPpp~'rroprdap~ddnaarrr barre.aparpr"bIfarda(rianar aPrrl1r11rae.1arrenrtAtara pa drar i Are n r iga lar as 5 P.arM.aLbu ad rre Prapa liaio n aG_ aol dr la rede. UN Pal 1rtaReablPena. Poeorrrerr tr apiNGLZAN uetaydda Bida.Alrra.a pradja e bsAMa.a PDL G Tendrnaefeco esta aradPe en w AariaCaP.aJrardaCrprpalra17. b ne l, ir1 Parpn el P a dae. !eatana .Pia aI¡ Para ltah i a. _D Pr M PM. ,pP T,% '1 c t h Iadr arroesL daraL¡,o milpa -C ra ra C. "', . A.l.aardtI alr. M. Ptrd rarr pp b r arna Rad ,l ClPr paaUar-aea aP 1a5ra'are rn ar.c A.prbIraIA. l:!]W;"" uarretera,1CAAOFCALPRA.1 a, ,, LP rradaLa nq¡pa i-Jaa Taarl Pl.aLPaa-r Pr Pradr "¡.tE. ,PaL L Iarada ,CC T-,-.ppa 'iaL'. A 3D A AD Para l, Parar cparrar ;1", rra araia. LP.Par.a.M.a. ar~ l. arpaaeta 'ira a, ain .P l l aratarRIERpQUNIL. eiP~a LPi. narar aapa deadaTTrpa ',rd1ppar-.iaLaa-arrarara re Tarar'.DU.,lA. raidra arl~-d ira Parpar,.,,L da o ToaPrndo adaI Mraaa aaa.H rur tj a elz e s le y brillaiderara,LPP.Taracra PraLl,¡,a P j"" 'dae l':ca. r 'raLpra rdez. Lr Ure. Prno 1rrarpaTeMcprpraLPntPrdppcdrslalar alparra.-IP.AMs~pr.Paprapa tiCrama.C. rCpant. Pappmid. ,aTra.,uNAM. Cnar Pa GN DA Q II~.n ~n irrDrcrlP hd. d. ~n.lCPaaR, iWar. HPaa arCa a nui.Abn tmvil gon SIMO~ NIZ T DNR rlaParra t.GCREEAd tos a efereuaarar',dTERCER a .Parar~bni, caparLP. Pruliar, o.nanarel Ir. CeclanarianCpr'r'rrne arralar.iLP. la ho.aunqrePaie n nd saP rpae iT para nIodr~C.P pegada aP a'e r i a.sp pe arrhrR" ic rimr a padira.t LP. dadad'to'F-e r a. mrb erdl aprn arde 1mraa L G A R T R eiea aard lr Pa5rna Papasare. l. 'Capa aPKJ,a rcaran LP crilaPaWL.1p1'adaaeiareyn rrar adePerradr.L A madaaPPTrr AAr Dea-Paa' .PaPiaarr aapr.aars, Saimr HClP Ar m pnando ae rPr ar pa. nP Carian Prra, Li ra aim re'btadeaPd aaeeea,-ser a al .LReaafaelbirar a. L.Nard-Mirlraa¡,eH1PatAe .Praivarraar. . lte R,,l P nr11 Tti araaaa raa.B.LeA ard a -. rae atre bre, I aa 'ar 'P Par C ail. P.dPr' a.,laro alabTl lat¡aE. aprJ N. i GbaPa. Prearraarsaeirierar aeeir ea rera.irla T er lParpda PrI C. arAa ~, pa -a r r atra .r 11IA J. Prn a'ierlrndre.1irG.,aai-ri dla ead' a rinarefi~ t laez, paN r P i a Paear.n.dia lePdr.C. ciidarals ¡ti r aPLtPNi anaaid airPpraC ai pp .u. aar arr C .1 a ia rranaaP'rrpr nP-,H a prara.,C al d r ra I ii, a inala rder1 Py ,L': -5 retraban M. Paiarpa'llria.a1e. l1aipaPPale a ElENabe l z de s Ir P lndP,-M He! C" lChap B n. Pa aPp eb e oip r P tiaraBa. Har Prq A rte s sb. iara ae .d, i t .e PrAr~~Paa anuPP Panrt PaL ; ~ a 1a sl -Plranr -l- ttn arnTa r4 ern.i m n rn da ClDa a l taDENTRPOriader.lCrreir Paira.narr a. e Pan. ar' yRA>aJ rIN r'eMian,1RIlral HM A.P S;.iBradar rila narE irar Pe mare i: ,1arn l.r m -O i t o n i ld* n itrn a n a .r po co a uns a e e1gu o r dae e pnrr Eati t.Mi.reques,ad.enano 'Suiii nom.eftos tuforimale,rs R e i par paIaed napsEranare par re-e -. ra dir anraead, ,glrg Oar ItRETERAL S FUERA de tiarcarretera, LUG CARRETERA nampais rrreooenariat.leuasrperticinealt rdamoietoeparear agarrst altrrnyapiseaaprr, fangoso0res-nr iguat. Saualiando eresrn*aatpanasoprtar dal are l-t anra3cma da inresbleaeitecaa a ori rae p rengarn. LUG CARRETERA es la gerra para caminranquarrineras. 'Ya desde taego, la roles tronmeira!tIndustria Nacioneal [ m nto irMmias AUTaare' crnrOMBLM mE c^ ww OCOPIR ta outerLAOCUaaaO gtAmAK~ late.

PAGE 20

.1Ie¡eo de Bi lbao i r a 1j1 1 1r el 0 coin el1Dep.lEs paioi Loe 11dl[11, drSere rer1eeie e l oe n !Sy alora ieor 3 rooloe1, enaarrel e' icae],e Madrid y Real Sacirldadele dor S'lr'eri pwrcero rllrlee-an ererrea jareda. De'ralle Pr PETER Cl len' e cre rael ree l arr' erro.'. e l .rce .l. aca eeo, c r a n p OreceIo a lae e reoc !1e11e ll errer lclaee inip r 1in 11 i i .9 : re c pllir rei reicbac atiad arroeeiale Cooo ,cac. c L ~~cacdar re~~fceoe-el drd e e r l oa l1~ eca eal ccecacceade eaele rae rie ar.11alara Lacecad O'ae eii re a rla erbleemoclP eoice caae a cco eec Alierdie od,F-l ac on e l aedee pcncal ec cracrrOeeOrroOoe.PoVecPa ,
PAGE 21

Lapia 1 ele cc y l ee ,ut:dee eeed 'cde de i dele ce eleeeaee elele cledede de de delenle iliel ,gejire p Enle ¡e Pia ec t siaa qcc Etdo. p¡ir o lae le Ie E:l Basilbcocoanral peed 1 cece ieeee ced, le 'l" a' Al rcccl eclu ose Condienc ia are e hc clic leapelle de EhBrasplpez del1ed ce celeP., l m l i ia n,, 4 ¡ l n n ioo firr c, ,col o y TE H S DE CONCRETO ¡xo(Ijr5de operaciones ,. 1. ild, ;,f Iy'y1BI ____ el Ecuelee-MILIIAd OE ¡ira las (¡¡e s ii uters Seesose'ioeees rees o ""'eeech3 e<'I"3eeeeee-tlese' ireseconii<)vomnmoaiaa 11 F 113 f, aceeoeees eoeIeeeEridlO5-.5 l-, P.tee---oe n~o lo rp5-,,dride: elld iildclldI N 1e eedl cedd.D X I7 T PARA SELLMARe poo nad LajjI J. lldiddcel1 qm T HOocy't ,te ~ de sloG lt"1,1 ,l ii ~ e l,dellle ce ~ee'e ;'A F_ __ __ le ele .a. .1 11iii e lta ayd.,U.JLL¡oaIdtI Eleeel elee yeeeielel ecll ele 11,1 el eeslellIIIllelelelep elle d ele 1 e le' el ~~ dedeecede1, e roeI ApCod e aS-Nebeo*TL -IU le iewe.ll. iiinelee Qe SISRB S y .o n pl etDIARIO D a I NA. de l>eeite1-en-~d, le¡ce~l e i tele 'e l ,eCee bj d in 1 j e'.l'eel l t'eiee'a, deetcceeeleaenleiuna geeepceeeee.ed .p.ciea cca, edd ced. le .le 1h 11 blaol c eeel,,1 ~IVD SRceC M N OC .A lo, lic-o¡,ticceide lee 911 POS: 11l o i i leee le cb crecs ee leeeojle¡ ReaolleccealaBooalo. i, yrltr, rCIt l 1 'I le "e e e ecle e Le ce 11'34e:elcceljec'eeeced41 p~,W. l~~ le' ,y1, 12 l:ee' eitcll11ccbo ti 1, -ec1ee3-,eeedcdelI-la,litbs~rol;eti 1,1c 1eec e4e ec.ee1o Vecleje.deieleeec odi, e eced d niso~eb~r t i s o r ,(2 ~ ii¡,ilioI1 leSV b _,1 < A m4r o-e ee ,igeeCe P o'elraeli'reeee).l, eu u 1ee'd P ord. e. cale ec e leW c eec lui,, 1,n 3 .,prienL, y ,urjuda d l' :S a lele'8:de11ehecee d ee eee eec ee ee eede e eee c le 11< e edeceCic loac'lpece' ececc d laledelee-eoc61eee. eee 1 .peeleal-ccc Ielcl , ,, t a d ,e-l.ede cuy 1, ~ ~ b ,i le deIL Y 52 0 IS O 2 Lceb k pied e7 di -la i a'l, i., unlecci, ,adoei,. ,,j ei eed cle le ,l1elel ,--e cc l c 'ele1. 1 eo.l C celes l,14 e, l., r b e F ~iieb,,clea dil'1e ele'IC'hlos hcelcicdee "a'Repblicac en1 cac eeleee(le ceceelcee i111 MER ADO 11 NDAL a13,9ee).ede. ele' d celceiiw e be lcoc e , 1.ci.,CJ,,>cele'a B1' 5le leres ele a l e.l le ee l 'c ec c el ce P ;ec e.cc.e.de.ee .e ieeebCe he e-ee die eIdcpce dc'd e d e ea _:e d 1C nT 1E tU S leo e~'dlell 'e''el' daeeee ee ie' e.-lee ticle l eee11eeY'pW-dceY ,l l e ecilee c.peeele, ref e e~' "t" ceeee ece d c Cr e etle leh ee e1111 dc leccee 1"tl3tel Ie~eleeetetecl,,1,~ il¡ (0 etIosde 1C, L;:,,e de lii ell liii chele e lii __ Rnr ¡¡ na, de Seqi 1-dIadb e. l.ee.e'eeleeleaelil le cecedee npl, do afiC-1WMo ,.d, an. 2,1 1 100,000 l., ce h e o1-ee clc 1 l eedeeeciee eed3eclee, de',la'~ii iiilid l 'eecce 171 1c57 Id, c Ceapll eipe"el Unileccz e -esobelre Coee liecon ete n oSeeeece'.X 1.4 0D05 les ciencias lagrcolas e, Ilejetlos leeS ereee det la ilE. iiiDE1AY l'ecer¡eelleee(CSosteelliceel) meeeec4ee1e1eChileerecel 11i-ecl c ce 1 ta e e,,l1,1 .11 eepi Pe 1 4, 0011 H 1 11 1,1 eceldd'cee.ce l1,11 e.Il lel lI e ele E L ['lNIE -E D A n e, leeceehi OTCPh'hWAAl Ch-EMIt ele'. le.el11e-1ee 'e,,le' e-le Duiii-li. e le. e l l e-, cN, 1 eee -,',celilielahWi, 'eche7. 1~ le ce dei eli .ecee~ Amce eecl. leceeh d llee Esallc'ele t ce eeelee ele le la ZeecceeAelliece e-pi leele leleelCe .1 ELCOIW TledlhLh CeeL' he ______ El el~-,dcp---ce1 d c le die Acdeeec 1, Ice lee peeleleet ce Cle eeeceheec e la.l ecirI"~ prt lcllecei'clad l leeeyed, lae-' "e cd cc cee lc lci ~elce ~hee e tce dele ijaedlee 1, 1eeceelN-e0c1~ e cciii d, le pee 1,~ a.¡ ¡ uvy e eNhe ac 1: i c a ., ad-cF h l a e Ssc ed.e aqd eoaNeoe o aela eaoNoc 5,isee de cego oe nna:le ioey Flaoefo aeaHebee e,.e se Cee1 ee Se el l Is mil, 1. osOs. el.qiRec e oja e vaY Pselillo ee leeeperaoel loe p ie t As ceec cru tda e', less > y orseproducto Cu"e rlie eO~ No hay otra llanta con estos rasgos exclusivos de seguridad NUEVA Ceeetl,eei "FIse-Ae" .45% msfute en la zonledel4 EXCLUSIVO d,!V*et j NUEVO CoJee. y Po. EXCLUSIVO codeel.eets"Se-heelsuj elto o jeeeceeyed. erc pee SIVOS haece le LLANTA NIEVA de SEGURIDAD Se.ieeleg la mejo lantIqe U d. p ue ede comprar.e LEDO-ROJAS y CIA., SonLazro 06-08,Habana 1 Unos.72 UD7-D1777 q dd "d2

PAGE 22

SOBRANTES SE GUE RRA NUEVOS Y UAO Suscrbsme y anusnciese en l DIARIO DE LA MARINA fi '. ,,,4,<4 BANCO PASTOR CASA FUNDADA EN 5776 Caspital susssptss . P lan.10.030.0U.00 d~Osssbslessd . pi., 58.000.000.00 Ress~ss . . '4,s., 121.335,273.76 CENTRAL: LA CORUA Telsssn 4100 (Os'. Issssi. Agencia, Urbana,, es Cuatro Caminoss. LA CORURA Tslssss 2212. S uC U RSA LE S flss d 5.s,4,s,,, 4,4.,. 44 *4, ~g-351 ( U44444 r helis. 5rdriss 4*,'4s,,ss'. A,.,.I 54 D1544 145 n.43 .5 Fs. d, 544.444 4.e F,1~1 4.1. 1.5 4.44ssR44 NI-, nn 14. NI 44.,44s '544¡4 p5454 '1 s4s4,s, 4'5N'54 SsS'., '54445ssss¡ 6 4 4444,> 4445s.,444,41 I,44 U-' l"(S.n44. NU~444 d. (35, 445.4 41s4,5 544,4 4,S.44 S. p SS ,, S ¡SS4,ss. '5,. 14. 544, 555 444 4.44"4sds444443444445 HM. 4 4 el proccso lect~'~ .,44451 55 ii e,'ssss*>poru las lluvias, 54 RY 1 4 444 44.54 44'.4.400S ai1i1j l s'is9ti¡ ras 1, ss rss. Nsso¡ 443 44 t o 1 1 A (1 (1 % El F <1 1 A 1 d, C-,h, A c c 1 0 N E yv"". d, E 1 F, AC C I LS A D F N F. IN' Y 0ER K GRA NO1S 5 5 5 1 1 ,1 1141d> 1a 4 1-, dstI slsi CAJA DE RE1TIRO Y ASISTENCIA SOCIAL ['ADO A P A S IVO A CT IVO0 DlELOTRBJI)IE TEXTILE S Y IENEQ1.,EEIOS ESTADO DE SITUACI"N El 20 de4uni.19.'~452. I,,, qd, Avi. MI, lIrH11 n. Inal, P-nHl inAp I, :"d, (;-,n,. R-1. KnI <<)jli<n (itelos .l¡eref(lts IdI AN P '.I'R E slC. M .[UAI1IE-S IIACJIN DL LUCIMO E, AZ C.SR11,1, ~.I 444,,444 .4,444,4444444,' CAFE 1 Ir-Pp! TIF V, lr'.1 EN lA n,)LSA DE CAFE DY NF:kk" YORK ONT RATO s, .5 Ps 5 43 50 as PRO11FMOS 11 1 24 i! 42 1.2 :4 1 1. "La Tabaualera", Conpaia de Seguros, S. A. CON VOCATORSIA b4 4N,4 H'. d,4~h. 4,~~~~ ,,,44,,44444.4 4 .4 444 4.4> el .4 .44,,, ,44.3 54,4!e 1-01. ~d-.d444j% 11 Si

PAGE 23

JOHNSON 1C MRA O PRS' VETS 1 ETS --B.OISPONYAOEIAR E ,fo,1 11ef o d co oP z Ut ----1CSS 4 AA VTURNO LOS LUNES reaj-ladctr9Pz GtCCMRAAS'PASVU--TAS--VENTAS TI ____A-219 A2 1 1_M 1 06. < 1 0 SOL ARES CASAS_,_____ 48 _,_,_CASA,48 ~CASA TO 1S-AVS.MlCPor Alberto CoffigevkOrtilz1,_7 ~;!il PAXRA VENDER, VEA, Ricaro R.Arelano.COMPRO LS PINOS Ii-WriOIl%1U \PARA CON1PRAIS.i V.ii Al h-, eaalqale: p.r Xda.n'l, ViiIVaS dale ,R -1 1 Ricardo R. -Arellano 1., lc 6r, e I;cl claeaca II 1. 1 'FI. Tel! -5,FI V E.TRN O11125' JJE'ESI!-FdIp' "l'V ed .uje o a-p1-7 1 8 pw ea Sca d l , , H A B A N A ~ 1 1 : -1 .SA J IV O1S'5 f, C ii al O ab-L1"l !aia 1,1 1 j ~as i.N11ll.e _~ ~ ~ ~ .l ,e1 ~5171 2 1'' 1 1 .0 .d1 .4aV lL al.aee.1.l~ Y-g.aln1~ 511 E tR ,1 11O E S 1.I-OY,,,1. III.p-.,, eu¡L PROPIEDAD 555111':' ,, ,, 1 1, 1. .ec a d A ll .Sl 1cc1j-1. ', :11:;.,,, ,,,, ,, J o I, 1\ Nli ~ 1 -11p1 1 ;a. d e1 acV 1 0VV SEaliS l 1::::,A lel i-l-i, L Prpiedd'eael'" d l a'baleilaropedades cn. 1i ¡ ,Fa. :: 1 -'a ii' -,i" ,eF1 llal,11-; \P5N TA:rino u-1o J , lII ,,,,,a'e1.,IdII.Ii1 1 1 ', "'za ylaspiitu de empresa. -111Y 1>11 1u1, 11d1lla 1Farnurcws1e Z 1 1e' Pa::a:e, de. NOCFacoienta hue eldradasdcdo Av DoloresrRental12d -dll:'l Edilc1.11 ~. S . e,.te becrreel u aor iiet _1 N2 ;io ido2[Nvo U V S C.IeCbellti i' ,'il ll t.,el.le:, ala1',I,11 s:.I i, 111el\ _____., B1lE S .AA P S O VS llI b a1 e~i:ll ,1" .a: ¡ageaa w. la Vald., .'', l. ,a.~.aac. I l .~ __ _k meRteS e Rne a S u a a a raifi and Cabe Ne 0 : A4 Va-1 daaaa iada:.a.la-elea.a~ 1a,1alllaeal-.a, Maaee.ea aelcacaa MIVO Veaeala-: Ca-iila.lill1aa ,aih.li. lal.a.aa.elrala C11ajl.aeiid >laa a: aai ZP-qal.' ,, ha I edl A -1V4l-A 2 A 0>2 aliii: l ai l la,," .>11:;.: e:,,,,D,1 ru l IIIeaaei l 1 1 laalI ailaa. aila,1,,_S 111 d. ,I . ,1,,,,,: 1'i,,,,:~ ,:, ~ ll AaO Ve B girIVa VV M ,lS .ac Cauidl al U ~ d ,11E 1lalIlleI"IeII, 1 1 ,l., ( .,, ,~ I .1Ne.4.2.M.dO 'ld:'>: V le.--ra., 11. 1ai.11a,~a ~ .a.a.aaaa,.da>~ii e C c i ,VO-Sla.a>, l ,i laIl.ail';,ialao ,Q J Pmen .e'IfflC ea 55(1 y,, PAVO, V AR, i Ia.> FeRa apaa ::::llir * *cu" Cl a 1 2101CU01 '-d, u ale>!"i A A R A E A leecea il d d iall 1 *S, I~ ,,i.ItX. C ,I, lia ~ ,,i Velad a1aeeca a di ,,Cae,,aleda VelI,215, (7,V, lranu,-Faeh.lr.rl Iarrral,1 Atia e pr a Ie a io II 1ji, Bk,,. i,,,n,, 'o i,,i u l A v a loe la I !,,leh ~ n .,, ,,, lt.I ,, l,,.,Cueape i . 1ceele1 ,,, ~I1 y1 C1eeeeedle 5. ,"IM P S E N T A S S .0VZA E ;Ma> Va 0>2 e d;,1,:1" ia 111 1a ,,1t .h l l Ird i P ",, .l,, ],, . S -4 9 Laooeo Ved>:P cae> 1~ i Vcee 11-,da al l.li: 1. 51FIC1S 51IC S.]. c'E, c, a ,le la ,r, liI,,, .1. 1.1 II. 1 1 I,,,.: ~ , --~' V o o e e t 2 CDESE V A IAA y5 PASEa .d-9 lal.iset, 1, :a,,I', _'a,. OBJETOS VARIOS-1C .i 1,11* 1 ,UEBESREN AS*c1~ 1,~~." ,tareaI, 1:Ir1 Ajiii, -i Y ulaea.oer N ,. 111.laaiVa j:VlVee:,' oltpPlicaaalan eb e I-a .,1 DEVVEA VE MENOCAL Icaeealel t",ii,.,aEdla I a ~ ,nI, T1!X et9lL aItJflfl L V I Lk,.":;:, jj l CIASTAN EL7 RI A 93, l' l".ESVARE.O1 Z" d,,>, I~,Al;.a -111'1~_ ,CASAS ,,,, lIl I l ~ CON,~~.' ." Cal528o051c> 0 E >7> .,tr, Alrlba.a raalqee Vpaa(te iii. a.~CIV Pacca V A 2,1 < il> aollle e-"'i r aiI< , I A, A h ,1I1,i,, , ,, "_ a ~ ~ ,. Iiea, :* 11.1.1 ~ ~ ;-. ~ ,nr e li iod cb j I1n ,; l,, ,.,, l, I,,,,,,, ,, d, . ]" a Za.i -~ CallaO 62 5 yc l 11, ,1 -> ,,,1lc--i1>iII ,l.e, z-,4~~'>' SaA iev .l ie e.liccdeceaeelaaaB1elae ie>eaMaaae.rai ia F,al V l aere l ie.5 5 ,1NI: i a-I aIee-a¡¡eialadad.a .eI a uiecaaa ia Gleuc 1;', i,,, , ,c,",d,I, ,1 1 l l DE PSP ,fl~, ul~a ,,p, ~~ ".") Bill I, 1.1 ~~ ,,,,ol. l,,,;.,l,,,',".,,,1,ll -p,, I ~ 1 -d, w, li, 1. ~ ,. a-,2 reyaleeealVa , Vdeee. 1.7 lnd MAreeed y Vee-,n.,c , .ie VtyeaC ai eeaei de la1g P.oapadad laaeee"b~l.e i a "'\'1 1 DEl e O l S e V VacLA l c 1 n 1 i c a d e c a d .1 a b a r i ": ,, V 5 c m ol p a na c a o s j -l i i : I r li eOae A CO 1 e L. ;,,l.>,~>.1,~",.-~-1' hua i iede-d~e 'I' -l. _______1___ C .u. o a8 . M-5.0 ,i,,, ,,,,I,,z11,lh111, ,,. ,1 N il ebl C rrint, loil., 1" V,eeaa V il ice> e PeV', ,, >IV, Ve-lo.~,> cad'l",1 1 1 e .11. 1 ,, .oaud.Oya e i ..af . 444 i n 1d,:IaVeI,' ",," D ,,l ,,W ,, ,lv,, ;j, l,,,, .' .1.!. alada O:1,11 ir.ia,,l ~ ce" r1~W I j ~ lel,~ ,,,l! l a-aaea da 1 ¡. ~,, ~ 11-6 4-22 CeUd ye Ca eleaea$. N> 5 9 eaII 1~ t 11,, 1 sitos y am il l 1 NI4, 8 ¡l, Il . ,d. , ,,i-i n '1 l ;".": ,,.I,,,' .aaaiai''a: dala1di, aa, ri. aai de , l a La '11-.1 11i,111 ,,,iI , i ,, P ,i, 'r", (, ~ ," -JU O C G D ,S e am a P o F n c niaelsalaVa> ,2a1>.,llae 1 d',1 ";"7:ee l oa I, ea aaiadilaeaita: Ide ,ea:aaeee PNse a ai a e Z lae"Va. la: O ld e : d rp laD .> I-R N A 1 l l 1 ; ,. d ,! I . LeaEa. x. e"2,a'ial', 1 ,,iai u,)nl.0,I rae,,, 1a ,,,d.3l .p, ', -dc ie y C o e ~ ,pV V .l x .V a oL''ie -. e l~l.ae r I c idL.d e a 1 e e-la :a a-d.r_ ',-e "'el, r ~ S,r l>eAae. *a .>a',¡91p~ Ca rerleL::, laid:,e1ed:,-ae;a ral:: 'la C1lee VaciO,,i~ -.011 11,-. .a.,I, Calle O e V. Vp Balle X'1151Ca.ar ee,,11:. a:Ieal-" rC aaaA M A G erECeY A reAaSeciaiaeadaa1,a-,le1 reare:"a,:::lea.de', 1 ,'-1 III E D IF IC IO, lVE D A D O¡ sV E D a 4 9 0e a S aa .l,a5 Feca A:l 01 1: 1C ,C>t iIa_, di1. AT A aEL R OAa EA i i R C VI A1V i~a.aa,i '-lli i ~. '~~~___ 1__ l~~___ __ __ all, e fi e., 11C1 Ii i c e 1 ,;1luid:: rae:: lul I::" i:iier. rii len C della.>2. aae VV1Se'.SL7e-Ial: . ', ,, i.I N C R E,,B LE,' Si.eClurci:laa1.11~V.eae. l.Se:i,:NuIeila ,lilI1, I Co l raNo >IVIIentre7EIyeeF.aaoall10aCd. . de -ea>AeadldcCl¡),VIL NO 8 E 0 II Cedaa C aa.4e5y .41 1 7Inr rii a --~eaa, ,i :,!-!r, 4ca 10 aalleo1re.lddlV.C,0r1aCe1>elNecB(ENt ,PlejoV Calle 3 N. 171 esc ,1 F 17211X3etiueyeculquieropera.cae:. a la lela'd, H .de,,I la, dl: ~ .,,(,. ei.d d.d.,.1 U V-J S. t. d1 1, aa1dd ,¡ F",---1 .<.'U. 1a ,. 1 1 ,.1 ,, 1 CC'.!' "i.''.' .15 e.e RFO .04C DNTEasOoeraAones ofreida a i 2 7 .d, 1 d n a al~ e 0 16 .~ rola ir LV CI. .1 ,,¡l,1 1, l. 1 :: 1 . ~ rI

PAGE 24

N U N I S C LA SI1 VENTAS VENTAS VENTAS. 40 CASAS'. d0 SOLARES5 49 SOLRES. 11' ;tt'Et.S l2ARt.2X-2l u(ioistins f uronis os Al h.,rculquierocpera'; A) ha~ir, Oaqisao. i'r, o a r rolsgicodo. Lo i~i-solos ofrecidos Los Opracones olootdaos ar 0I.mbro, del Coeglo pors aslssalois del Coleglo di la ?~opl.dad lsaaloelola, de la Popadad [oooalol. 0'O.t1 110111 I ofrcoa loaayor garonta. ofrecen la maor araria '1'.1111111 Nofl1212 PIIECIOSA -DIVINA iiavail. LINDA CASITA _______q~ Ricado R. rellano 1 -Rcardo R. Arelano ¡ Omodrd,750. M i733 PLAYA TARARA 1~ b. ,4 FINCAS RUS'IICAS ¡Seremata 1O MEJOR 5105. SLIAREZ radil $80 MIL x $38 MY111 ____________ a d, Ircil aio Moa 'I a v Sali. DOBLE VIA di 1C RANCHO BOYERS PRPIA1 E''toL'f al. 1 i',1Ij diu, -1, 1 l¡, 111 1'kit00l LERlk, nim. al 1.91:10 de 11A ka !,' '' 1 1 t ;A d, la ,la ,l11ilo11. 1 I.E8371.19.3 10< < 21.2 KO 00.0.4 REPA, 0 1 VICETE O~D4 ~ I.\ ILL si21 ESABLECIMIENTOS 11181 i ODERN<)f JUENOS NEGOCIOSV 1 EN MANTILLA MISMO 42 SOLARES JAW DA REOPARTO APOLO DESDE 82.00 vara 61-AOS PARA PAGAR VEt10 BANRBERIA SIN INTERESES en~p. j. l 0.," Jil i ll s ~ Y AVENIDA MISIONES No. 25 f1IR OPA SOLAES ALTURAS VEDADO A. LTURAS' 1 DEL BOSQUE 1 IIlf 32.45 V,.2 5460917 _____ Sta. Treso y Ave. da losa NUEVO VEDADO 351.58 Va.S 2S5272.7] 1104.< 2VI:110112 7 1119,5 Oo Esua Bueaenteura o. <)11 ilO 10 22.0 IS23327 ____ Miad de Condo y rsto a 6 A pid ia' en dos f00 od Sr. Surez F-8778 i N.,2 oo 05121 Sr. PRosell 119-3365 '<1'li I 0,1 11 11"PARCELACION MODERNA" Desde $2 vara Sr. Ramn Rodrguez 51 1 11IR i11R MODERNA" M L -18 04 Il'9I'O f 5 1 \1 W l' F. EN L 1 E LAlil.5011 1I F 1' C -A] VENTAS StESTABLECIMIENTOS Al hacer cualquieroapea.a io da corredor oolegiada.¡ Las 'opeaones orcid 1 de la Propiedad. Inmuieble, otrecio la maor qaoaada. VAOE'21NV'0X-. 11502.NY, 11,0001 53 AUTOMOVILES Y AUES. OBI 1 ANDO RODR1C>UEZ 11. N"all
PAGE 25

Afio CxXXCla!;ificado. DlARIO"L MA N-])E s.23 e e1952 Oaiic o. iia z5 N AU N C1.0S C L ASIFIC"CA.1)OS T)J MLAI11 HOR A VENTAS VENTAS VEN TAS VENTAS DINERO -HIPOTECA, A L QUILE RE S, ALQUJILERES AL-QUILERE-S3AUTOMOVILESYACS. 53'U MVIES Y CCS 65 MUEBLESY RENDAS S§ RADIOS Y APARATOS 64; ORTA N AA D USP&S22AARAETO APARTAMENTOS F1N ,IrENHPOTECA iI\14 AAT S u .l<,~ -C TELEVSoRE.gdd, 4 .o~, -1-2 4 A1. lip. 5.Mele, d.t85,-'h OLDSMOBILE 49 '1 .1 OOBanco Hipotecari-o O081320 3G5 42 ________________ 5 NO4523 05 :AHORRE DINERO! M ND ZA .2 APARTAMENTOS ___ ¡Soos osUnios!'.11,,,,,,,,, MODELO MESA 11' PALACIO ALDAMA 1 $410 ¡Somos los L 13 11 22 I.l. d, 1. 20523354.1 -e Veo ~ y ~ (<1,T11ST in '.a,. 05.15,, 2.542, ,35.1 5300.0. CON SOLA IRMA Y ADEMAS 81 qu A I D D S Calle 11 N9109,. 0ere 2L0ySM"011ao SOBRE .MUEBL ES, DINERO ¡PIIAENOE CHVRLE 1.5-4Vedado. OPTICA-11CLESIAN CONSOLA 17' <1,,APARTAMENTOolEN,21;,F021;11 MLRAMA CHEVROLET -049 ___________ SIse63l1,0. WSTN IO S 115I ~ ., d, l~,.,, .,. plta,o s~ ql201 C8 PLYMROLT 042 Monte 613.pM-l0.34. ., ese. '5 ocod, oI 111, ~e35 s. con 31. i. A *1. e 9.da 1<25 ____.__._.__._.__._50-42_ SITCIIILL 16 TMO 5~pls. ,0.erm 0.3'.2'v.~N Cadillac "62".si GNIDINSEROTC4. ,¡ .U ,,<,,~2<55< <21 (oI6,¡usa,1 deg~, o. 9.a.bl5,12.pel. ed. A EN I I$3400 Ra Dodqe Coroe -5 0E.320 1 Vdado, piso 52", Oldsmobile "88" 49 SiDesea _ _ EEASYRFRGR90EH 1POEA A¡.k-rE 05, R,.r.8PayaMirma N,gr., pel. de Bombas de 1 ~'3l<53303MATERIALES DE CONSTRUCCION 535, smos 0432, onvO 473 Triple Rendimiento Y EFECTOS SANTARIOS ~ ,y '"~. s .~s 0 Chvolet Conv. 4 LUSE'"A' Espeiales para N" 12.Hllan. INI( SF '.SIA re.4-621.2d .0 <.3 Aguo Caliente ¡j. _1__11.E.8164-82.23s ~ ~1 08~0' C__ _ _ _ ¡ I l f F el.' K3 UfilE_100_02 23 Oelrpoldoe, ¡~~~jfl~ ~ ,,,, Se alquilan aparentos s:A.II< 4 1G'I 5 mejo LIi LUL IUU III sRNO '99171s,, ,.s 2';F SS ,,SS, 123 S, ~~ 450.,sMIGUELs,3,234570 Cervio, S. A. MORA-OorAESoLUedmSV O! <'p-~03leoo% __i __________ Ford M irantar Company, S.______ ___ _________ W212 ~5 ,""25S.15,,,45 0,,,Id, g.ICON 0GRADEFACILIADES SAN NICOLAS ____egoci_________F1_F_".e_1,1?e_(1_F.________51______. FORD . S 0 Ln 11-b= .olfl iiitts D I E R O FU f,1 I < 0 1 U111 E-11L401.213-.' 4 uetasul-I.,",l-eIq -a. N hdanSI-: 3o11I.X. 63 DEPARTAMENTOS FORD . . __ __ __._*., ,4,,7',,el, DOD . 4 0 BICICLETASI SEUI1<.,,I. 4p,53 2' 5 3d~ e~~229.,0 50 32.e.' 1,-ld<.<,.IRe. e25 CHEV110LET 51. . .L CONTADO O A PLAZOS 1 A90553303 t-,03 ¡ .52i, _____SOLICITUDES___V EI 1 lA(. L-.0V S tiNI( OS EN 5,. 5553 HENRY1 . . 1951 ¡p-. e:00S5~05, i_ 1,11 5 -.-,d, a QUEDAN ? F OCOS' S4s.2 pI ,.55 ~ ,,, Os 2Z,0. 315W1~ ~c:, LI VEDADO PONTIC 194 LOS~542TO.4< 3. S-.BUSTAMANTE -5,4, ,VEoOL.ET 1941 _______S ____N ___ENDETISIm
PAGE 26

A IN 1NC 1O0S C1,A SIF1C ADOS' DEU'1LTIM A HFORA PRFSIONALS CO0M P RAS 7 VETERINARIOS z3 OBJETOS VARIOS A L QU1LE R ES A LQ U1L E RES S SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN ~ ""'''~t-ti tttt 85 NAVES V LOCALES s_ 8 OFICINAS 91 JESUS PDELMONTE Y VBOAIN COCINERAS COCINEROS 11 OFICINISTAS 125 CHOFERES c,, 11-SCISCMBIO 7-'--it 92SATOS SUAKREZ -MEN 1 -I8 t 1118 ___________________ ¡d, 117 ~INGENIEROS RPRCOE 31 1 11 SOLICITUDES VARIAS .sCO SULE>.____ :t-.".:::;:;:;"c", _,__-, o 4 MAQUINARIAS 99 LUYANO "t t, i i: 17' ~ b ~o ,a, "t kt ololvll.SE A ufl.I.¡. t.ttita'itit C O0 M PR A S 2 MUEBLES Y PRENDAS 1 ,gnr c i 1lI.UIflI ,,~ CASAS "'"O 131 OFERTAS VARIAS l"a '"t, lS MANEJADORAS 1XI .84191 18~i. t utE,',' '.811TAPICE-SUS MUEBLES ¡IlE, ;111 91 I1E 11l¡ 1. 01V HIJOS __________________________q 88 99 ALQUILERES V ARIOS _____11 OAE _____________ _________________________ 1088 PROFESORES ___________________ 19 IREIINItS I L tt 91 si : TELE VISION 11111 II 1891 9191.91 l 99 '1 999 iit.lit ,,, t ,ititt, dC ,, SERVICIO TE NICO U RJelereias d~ite ''""~"1" 17 NIDEBLES FRENDAS FA~. 1 '~"""""'"" _______________, PROFESIONALES '' I' ITL 11SESOLICITAN IIU LAVANDERAS-LAVANDEROS '''' 31ABOGDOSISNOTRIO U 11 h___________ 99_85SOLICITUDES DE'ALQUILERE' itd Ci551 i iiie io OMIPRO 8IIJE1LES:O G-533, "' n-. d~.' 919(11111 tt ¡ 1111 II I 11 19 'n't .i 't.,'' ifino ~ ,s Y orrientespiatos,re-" ti.~.1~ 1-31 ____UnE_7_518__M._U_ rtierdtit-ismaquinas coser _________ ___C_ ETlorinlta SRA., AMA DE CASA U UAGNTS VNDDOESINi D ,91 .Fl1 LVT PCFRCZ MEDIN'. 't itt-tesu ecasatcmei ___________________ 11 1 01 FERDIDAS -. :¡ 1,-1)" ,, .-. 11Lnre. D-3917.28 itOc t. nAto o atate e niliebles. Tapiza'd" ____ _c_____, scit:it chapa. tc.¡ 4 Hacemostratbajos .. 1 I 9 8 8 VEAD3d1 DOCTORES EN MEDCN idnlnynane.Tnbits¡itavn do-t a. __0, ___ DO0.____p__Dra.____U .1 1IE".'DEZ BL9ANCOts),, F.cah Aac -06. 103 CRIADAS CRIADOS 1 24l~, Enereddedsdi de e oasits67-27 .1 9881 ¡(Iion dr 81n9181 otl -iedna General VNA 8o1 8181185 'IR (SCTA6VItt RIVE8RIO COMPRO' JOYAS0 D 19 5111 II40 CASAS 11188111 9118 8, S_________________9 i¡¡(II91 t111_______________ it. n T,-n"'A-074,SQLI9-9 CON. COMERCIO ____________._. .__i I 1 -paC-14 1.~.N ''' MERCANCIAS EN ''''ji." itti.p¡.t.t'o9:30n11,s 11-5 230 COMPRO ----L--I N IE l 511.1 1111 18 LI 1,"' '1"-t"'"i do,51.1,118 CRIADAS CRIADOS ____ __ ItIt-,ttIr p~ 118'CRIAAS CRADOS ac, ~~~ompramos ;1, 101 endedores: X_1 97. 3vendemos Illrle 1 ra'1no 1 DISPENSARIO___ II11119 I Q INANA E IJ E u cdds t9 1 1-81 a9109 DR.EILQtNiILO 5 LD. ,5;8m aroJoYs1981ua (alqu (l e a ana. .1___1__U-329__:______DR ¡919 ¡A .L >S (CMO211GCOMRAMO caf l ua ARAND EPS OS IR CCIER.,OC nEIOSDR."'t itttii I ESA ittt-it O it/e :t~ *, CHIALCON 03. 2 DOS it an/ittDit. i-itPuede usted111.CO PROhaCcerC it,~ it it. .i. 5 H ABANtAt alt, it/a.i che"). ¡snProductiva por l ittt'l~io 91119190 11899 ,1 9 -""'it'"'" Solcitaos ~'ni .~j'it5,3 0 1 1 RENT1$50 $5 00 '41 s Acde
PAGE 27

'Cnapxfica'1lo D(XkR!" DF (AU'RHN U Jueea-.Q 2:1 de Octubre Ore 1952 (lss¡firxloq 1II 2' VENTAS VENTASj~ VENTAS >1 VENTAS V ENT AS VENTAS VENTAS 1, VENT~AS .--CASAS' 48 CASAS49 SOLARES 53 ESTABLECIMIENTOS 33 AUTOMOVILES Y ACCS .56 MUEBLES Y PRENDAS SS MUEBLES Y PRENDAS NEVERAS Y REFRIGER.AOORES, -13L 30 33813 l33 53 SI -38 3 _ _ _9-_--3 6 Lt, T, ,,,, ' 11~ 1111 ,1. ,l 1 11 ~ ,_ ,,l ~, ~ ~ ,, , , ,-, ,,~ 1 11:1._ _,, ,.1f,! .11, , 1 1 l1,1, 1:',,13)37 R 13 R111 ,13 11 1 51~1 3.>3 333333,I , 3, p ''1,, 1 11 .,, 11111 .," i 1 413' ,," -1-. 3 ,29 3 ,,,,,,,, 1,li1,1 t '' ,' ,, ,, ,,,' ,, 1, 1 ,i 1" "'-""",, ,~,111, 1-11.1 3.33-1,,. t.3338.8, 11 .1 ,. ," 53, 3i,, ', ,,,333,339 333,3,1, 33333 -333,3 H,, 91>1313 ,~. I'C'~III ,, 11 1. -I ,__ 93, ,,,,,' 1 1 1, ~ ,, PUEL D \ 1 NOC' i UES ¡11,191 13~~ ,?' 3 31 -3-41 ~l I,0~l ,111 FA RC DE HEAO 1< 1391 ,F ,O, SI u' ",?, MUBE DE OFIC<15-, 11-i .,3551 1533 48 SOAE .11 . 1 .~ .33,, -3.3, 3l. ,, .ARA'' 1 Steelj 12z 10j -Tr ,11_, ; M E L S A ,_ ', l , 1 1 J 1 :111 , ,, ,1 ,,,,,:11;1,1: ,,,, , 1 1 1 ., il'1.,1 ",,"5T"%lb,,-,,, I ,,i, ,,S.a -a' re, 3333-11333333111 A G3 leeogla0 .-.S,, £¡ 1, ~1, l, 11 , .1 t .,1111 .,1:,~ ~ 1 £330 _,333N T1 15 wEO 3,9 3. i,1 331 9 ,1, --, 111 In -V'11__ ~ ~33L S3333e,3,, $1'33'3.,, ,,,, ,', 1<111 Fil ¡sI ,-133 -i 1,1 ¡, 3,,C¡1-~ kj;,. be 1 USO .1 .3-,3 E," <,cl 'e ,u3 1),~ ., T1'1 MA EJEL UD MIM 1181 ,01 1" 9119 1 ,. ,, 1.,3 1 ,333,'3n33e55r11 :-~ -11yVi¡, <1 1 SANCO",' , ,, ' ~ , ,, .,,, .L 9113 .1 ,1~'e ,, lu ,, k1 S3~. -VVI". . I t', rje11-0 n 95l 9911 l333 3111 1 l 1-.1 1 1' 1 ,< -3.3 11~ 9.1 <391 90130 ,,s 1 ~s 93 959 :1 ,C.XLCIR, ,l.8NC. ¡33 S-0 ¡'¡1> -3'l ,,,¡ ¡1.1 M IR .<33' -; 13l ,33aal. 33.-3tI,.n.1'1 1;-1e11a r.a'7 1 1 59 .' 99 9 311 1 ,!'.' i,333 i3333 "" 113, 1z ,, q h 9,en',~1 11 l,4 SO A E3 l ~ .,,1 1,l, 1., , .1,L Ll n il 3i(.5,,, ,, -.PO SOL $1.3 3 1 9 ;L : ,,, C33ae a 3,333333333333 .". .133 1,3 ,1 .U 3 11, CL9 1 , : ~ 1 ,~' '.1,, 1u 1 kNan, 1 d1iB1.,-,t17o e I ,1a -,1 .1111, 1111 111 ,, l -""iI' 2,, ,, ,. , ,3~3 1, 933 93313 ,13 ,-. 3, , ~ 5 3). <.'. ,, 1 W 3,3.3,33.,s e--,,,1 -~ 1 1 .1 1 11.1,1 1 ~ ~ 1 ~ 25l, Y O:,l Vi",, ,'E EIEn!N EDAO 3001 ~ J 1 311 .l INI ,, 933 .93.9 930 1 t95-?1-3701(, ,33333333333 1 ,33 3 e, .33 1 :3 ~ 33 ,l .; s ¡ ~1 333333'', 11 833,1,' r.I( -_1. ; l 1 1,. .' .~ 1,: "90 393 %, 993 1 901119ECEC 'RI ,c a1333333,.,"",,, It%, -, ~33333333333 3.33 'e '.33,34 nia.S LIi 1., 1.:111 11 11 1, ,,se o, 1 ,e 1 1~~ I T i9 R y -~ ~ ~ ~~~~~~~~~5 ESTABLECIMIENT7-OSELEI PAS z .5 l,-,, ;", '". -. '' Teeoe Emeursoni G oliLI-,*.-,111 -t ,i1, ,11. <, -,~ A 111 F''I 74,11, .233 9ii 333303. 13 -"¡t ''E AU O 3' . ¡'9031199 1 1 FN ,,l t(33,1, ,, (33 -:.SI0 O ti1ac ,$*0)nen ',-1 , l;1,,: d$500 RADI PHLIS .1333 9, 919133 11.(39>0 191 -. 11 3 ,,:1 11:,. 11IID DEL VI8133' .. _. '. ', 3.33 3 lA A O A A $1491 \ rm iulllc Ti-_ lit ASTOMOVICCS, ¡i ,118 ~ n3'ti s i ,n e i C b n r l t ; 11.1, ~ m t -, 1 .1 ''' ,', 333 : ,3 3m 1~3 l_, a la' ( ,jt~ 3 311,133 3, 333 1, ,3:I, .,,,' ',',. ,3 3,,.' 2 3,jj r d u i o ,r-. .,.t ,,,, -1id. F-.U .13981 11 9,111531, 1, 1' M NE3.O D. 0 ~~33~53 A3NI-19 S, ( !' ''!,,1,"U d333!. -181(5Ni1,YAI181A5058 \*' .1 ,' l,; .i., . ~~ C : -111,,, j 'ia esr 3 "33 "". ~~~,33 ~~ 939(19).3 3 TLEIORS 1 SOLAR A3. '.a 1 111391339913333133-39t lubls otao ; [1.7. 5~ ~i 3338 1 ,1)"33 1. , 11111t fan' .; 10 N1C),i,!, E R O 933 9199 11%qs 1111) -3,33 333333 ~ ,'"~ '~,,. 1 ,k 'i" , l'.1,< l ".'",,'.1'',., il"e ep, I rr' 3!< 3 iS1. ,~'1. i1S;I. .1Sie" tre AY ST RA 9 r~rsnu1r l , ,.5, ~ ,1 11 . 33, 33333 333,3 ,, ,,,, 3 ',_333333 $10 E LZ MO U B E p A a vm x.io .i 333 ', , i3.,,, ,331 ,. 1-1 33333,33133333<3313.333 3 8311331311 1338 33431t832¡13-311l3(n1135 -93333 '35 1I!f UD MIM 33 9113 NU VO Y DE USO ~~ 1 IS .SX )5 4 ~ ,1 1 y 1 1 11 1 11 1 1 l M .1, 1 9 9 3 79, ; 9 3 9 0 0 <" '5 .1 .11 l 1 . 1 1 : .>. .' >, n I U UL L 1 9 31". I 1: :l I3, s oi CT 9 " :,,:, .iI-,,,~I< 13333311. 1 .z 1.333S 3 .333 .3 3' 1(s 8,ene,.3 31 33 1, s' ¡1 933 33 'l'¡.\ OF ¡l1"' '900 l,1 1' <1. 1 l ,,, 1 l e-1-, 3 ,3 3 ,3 13333 l 1-1 1 33 ~3 .1 3 ¡>1 F 9~0 ,e.a. ~ L 1 13 3 1, 93 911 333~~ , 33~ en e o 1 Oqu.d ,,31 *a ~ 3,, 3, 3 ,3 ,.',33.3'(13313,03C 3333,333 30--3'3d _33~ 831 N 1. ." 1 , ,:. . ., , 1, ': :, *" : ,, ,,;, \1 V)333433333333"., A l t, .,, ,l 8.1 Y ¡-,1 1 (11 .33-;.LI,3l3-().3~~-33 .3333333.3.3 ,3 33 .1I l ~ 1, 1.1-,111 29, : : -. ",,,,, 1 lo.1Id33 -11 335 33 ,3.31.31e-11~'~~ ¡"._. 3 ,3 3 01':4 Uc -3.: .'! ., ~ ,,:,. I.1i e l S m q

PAGE 28

. VENTAS VENTAS ,PP P rT1AS DAMAS ENSEiANZAS, j ALQUILERES ALQUILERES1 ALQUI1LERES1 ALQUILERES 61ISTR U NEN TO~51,U5!C1\.0 U OBJETOS VARIOS 67 PELUQUEROS 77 ACADEMIAS 79 HOTELES L'APARTAMENTOS 682 APARTAMENTOS :84 1 HABITACIONES 5 PDAOOEDIFICIO ~ _DU-M11, -" 1 1 111 11 1 1 111 1 ,11, ,, 1 .1, li ,1 IIII 1 ~ II I, ,,j,1 111 '1 .W t Mi 1. 1 ED DO DI ICO(NII ~ ~ INI11 uI ROM A11, -Ai.1 1 1, ~ ~ , I111.,," .j1I ACADEMIA CASTROt, POE? -1-',*,1, TROIjCABERO1~ ,,jn 10r,1 A1081 -,,1 1;,CNT 1<'0-, T ,i ~., TEDC'O,:~~ m~ Al. AF11I 1,OAD~ 11,Ol ,,"%.FS,, BR CASAS SE HUERPEDES, ~.<" -, , ,, l.~ , ,INT-RESPARA, LASDAM "1 1-F 1C t--11.B1 .c 'oTx FAMILIA AL ,ULA >, DE ANIMAl,, >, 2 L~ ~1,P-, -'~~I ,1VELLOS :, 1 <5,,,,,, 1"''"1111 ,111,1-,\I' ',, ,'''u11.1 l ,,1 ENIEl7II X-I"X 9,,-XILIAIE <. 1,11d511--' 1,~ Xl S, <3<1, 1111,~,S',U',IJI~IIN,, d~,> <1< ,L S l,71 1<0 l 10 E ,t 1 ,11,1,1 .Vn S lif.w 1AL CAL 1,(AL ,; 1EMIIAS 1111,7(0 .t,, 1-. PR 1151,11> 7 Cantadoras1 Nacional 39I Al 1 I ,1 -1,~ 'ACADEMIA PAB,:I~A' .CHATEAU ,MIRAMAR 1 .:11 -1. .w.nI(-.,-u a 1 1< 1,1 iu:u:u-11-11 ', 1 ', 1 1. [ ¡ ,,S i ; 1,1' , i a .'j . . (1., :i ~ l , I t 1 1 ~ " ' , ,1 , 1 -1 ,111lI , l ,; ,, '" ,. I.,. 1 I ? , -,. KI() jI N A .aI ,q a ,01171., ~ 1<;, ,.l .IDNECEIAO ILR X-H, HTL OIALASFONo 101 ESO ba NI XR ,X7iINTO7051N 6 VDD Ni ,l,¡-f,,¡, ~ ~ , i,.,!,, 1 .1. 11izA,, .11 1,17. -11<,1I ,11<.<1 ~ l,<1 5 11 1 1 11 9. :" f ,j, i. ,lu t:,1I, S i -:1., 1 -~ n nu, 0~111 n<.1I,1<. -< , 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~jaey OIentre1, -OID UTR 15-1 --, TI _:, ' : -,1 , 1 , 3 S LIIT DE 1 ;.DIAR N piO E im W1 1.ARINA ~ 1 1 ~ n 1 111N ., ,I. :!1,

PAGE 29

go CXX cjIih¡adjou IA OD E 110 l)] X3V-1.IfJNA.-i2>(--. 2:3 (le Octub)re (l(,E1 2 1UIa-ficadni PWgna 29 ALQUILERES1 ALQUILERES SE SOLICITAN 1 SE SOLICITAN SE OFRECEN V' SE OFRECEN> 1 9 OFRECEN i SE OFRECEN 1. 88 -7 VEDAD 8 LUIEESVRIS 20 AOEAORS 117 SOIITDS AIS 2< RADS CrAO? -9COCINERAS COCINEROS 124LYADRALAVANDEROSI 129 OFICINISTAS 228 2>, 882>222>2< 2>228222> 28 22 2 ,,2,o2,2>.~ *-.,l-,,,.2,-2,->.* " ~ ~~ .~82~>22 -22 SI~ 22.2.2.422. 1,1>-, 11,* ,,,,, .In.2,W2 212211 t.-I222> 22>,22b2.2>. 2>82,.¡. ____________-.O,17111, ~,,,, ."~ BR AL id 2lfi <>1111; %22.> 7'2l>1 111~ , ~~ ~~ 12 ,l ,, 2~ r 8 , ~ rl 2>.>' ,, ,,, ,22 ,,,, E,,,O1DE. CONI 7,1Al,,;(,2I 8>22>2,.622>An ESPARC,., A 2ERl A I, ,A : , .,2, L .1 ,, 1 ,,,, 2>20R 222 ^>2 -. ,8 AR 20>2>,,2, ,' 442 22.14.22>22. E 222 4 222<222>222 2>7, 22>2,222 2*.' 1-424-22 RL ,,,_,,.2 2 2242>""*, ,,,, '28 42> i. 2> S,02426 22l >222 0.8I -1-1 1112I > -1,1 r 1 1 ", ,, ir~~ .1,7~ 1st A ,,,fl. ,, 1 -,""','",,lIA TI .1. 111i111-l 1 -SIR IE TA EP PO A D SE T A (Hl B ,""2>2222 2.>,2~ ,,, ,.,.,,',, ,, ', 11~ ~ 1 11112211 ~ 1 .,4~~.> ~R2>RI<>22220222 > 1>22 2 >, 2,2 2>2, ;' ,,, ee.ce ,,io Ii ,72222E' R U CO 22>22>2121121,117,22~>,R~ ,,22>2,2~ol,>," .U. ', ,222 ,82>.2l~2,2~ ~<2n ; 11 l. ,2, , ~2~,2,2,,2> 0,,8. ,2 28> 1>2 d-'> > -, 4', -2 ,. 2O2.n S-1~22.hl. 22 ~l82. A, l, ,2I ~2. 2 ~ ~ ~ ~ 1 1~ 2>, 4",22.2l42>R22>22> 222> 22 2222222 ,22>2 2022 ¡7>422>22> RR24 1INI,: RR 1 2222R2<22 2,2.2.2,22>2222> 2222> 2 2222282 2>22>2> 2,2222>2 222> 2 2 2>2,C 2<222>1222. '8>8 22,, 2> . m ,2> 2 1o22' ,,,,, 2 ,,,., 2> .$ ., , ~ 28 <28-2>>, 2>2> C<8.22>. -, 22>22 2>22222N2A>.2>1 2,2 m E.147.;.,2 ,a,2 ,1 .211,>I.~ d. F211 1¡t>2 la22>2 ,2222 22 ,.8 222> 22 22 2 2, 22,W ,2 )" ,A2 22, MA882> 20<2> U STE D ESIPL E - 822>22> 2 22>2 228, 442> 82>2 2 22, -CIT U D E S_ 2~2> -1j-d-.0-22 e.e>_ ~ ~~2~ ~2-4.222222,11-1_._ 22222.242222> 2>.I 42>22 2>' ALQUILER m o ~ m MOofr~ ,, ",1:.242 2>2222221>>22242 o'> 22 l>,2 ,'2_2 2. 2222>>222>2>22>2< 22>4 >2,,2>.2222222>22,.22 22 112 >->02>27022>0220 e>? 222 2172 r2iI8.22,,22>2>22d>222>I22> 28>82>2><22222 2L 22.,, >2>j¡.A2222222222>222 2>>42 .,0< -1 2 cN 1. 2.-2<2-l-2 2-b ~22>2 22rl l-i-a S-¡>l2o 222>2 222>2> 220 2<,22 2222-2 2-<> 282 222222222,, 0-722>6 222< >< l 5 4 5 .2.1 52, 5 22R22>20202>2>2>e,,.(. 2,.222>''1> 220282> 22 2 2 2 2 0 2 1 4.>222 2>112222>202222222222222>4>2>22222 1222>V--iI n A7 %, .nz,1: B le e. .,"" 1~ ~ 11,> ~ ,o 'o .,, ~ o 1 ~ ~ ~ 111 ,, , , ', ,oEp I2 (>2><28>7>22>2>22>>82 ,,, < ,226 2> ',',2 2>2 20 '0E912521 2>. 1i ,C 2<.l>22. 22>2> 12>8.81>-2211,1~ ~11111~ ~ ~~2>222> 22220722>2> 2>22.222,1. 1 o ."', ',,% "' c -, eC 1 '. ~222c>202~ >20<,7 e. '102R,.A <'' l I0,2'0> 2,, '.' >26 2>--1110 3 -. 11 .2> .222'2.2 T2>2>22 22. 01.22.2222.2.Nl, 2 2 RJu> ~ -__ :12i 2-2> i2v>02 7>2002 2ASI22822>. E2P2<222222>' 2222,2 2222>l"M2212>2,222 PACAAya2 ,tort r 22>02> 2'11,12222.9,.or.2S2TIEN EM LEO? ,,",,':2 1111 4 !!'I:":! !",,i ::.'".Iii ll1-.l.l-.,.,ol.GIro r .FOM ,71 -. ~ ~ACTICe AUS T ED'2.2222> 2>2 2201>,,:d2>le ~ ~ ~ 2>¡,.>,e2> 02 2 212>2 2,,, 211.P12>.>--2> 2>2>2,2,2 22> 2>8222 22>22,, ".2' 2 >2~ 28 22 ,2 8 ,I. 1$082 ,,, N .,<,12222 .11>2I 2 224 2>~>2' -,2.2>22.--22>22>>22< 22>22< 222x-_ ~ 222>22221 2,1 2>2>y2IZ2A>2242>222>22>A ~lo2 1.>1 122211,c.I2 1 ~ ,2~.S y o2I,,2,1', 2 22>d2 2""' 2. -, r. 2>2D72>. 2<1.21 ,#222 -8~ 22iE-1.2001. ,21822> >42>2,1. 111111t<21~2--,>2 .N ,1,2e ~.22>22>I.2~ ~ F.2.,1,2,Sr ,,>,,>2, -,,02i 2 $ 8 4 1 ., ',1 3 2122>22>222>2>,20222822>2> 22 ',2 ,.', 111 c.n p.2,2l 1 X-~~~~~ ~~ ~~2 l~83111.2n<28222>p8U2>22>22>22>2>I.20818 ,ISr1. 22>w SlL .Efio i 1,.1, ,', l',' " , -, ,1 ,,,,,,.,,,;* REPARTO OC ¡¡LV 1, 22222,, i>2>222,222-S->222:> ~ .222,> 1 1 i11:22>21>1.21.-¡SO 1LA.,JANDERAS e LAVANDEROSI~I. -I.,>22>22> 2,ii";7-222>2 , 220 2 2>2>28 -2 REP RTO2,>222'. 2--2 2->--2-, C o2>,d2,<-.>> di.c2>21 .,-,.n~~ 1 3,2F22>., o .FCLS2.2, -BACHILLERr CON ~ ~~2--2SO L CITAN.'SOLICIT2>2P22A2822->-2Ud,<222>n2>4.o02-fl-2-l-a111,i,2' E,, 2e>2023 2 2 2o22>2>2~~2~2.2Id.h.>22>22 ,08"4-22>228>-2222-22> 2.2>2>. I22>.22,2 K,2228>8,<2 2 2>'2222422>O-> 2222>22>2 22222,2222>,l-22202>2>82 ->>2.,222>22>2,>222<.,28 2>82222,22>2>2>2 24-422 >2>2212>22>22CHOFERES4222>2>2 2>2i2>2>22222222A22422 222>222 2',"<22222> ,.',!,-'J,.;. >' -.2> 2>'<2>, .82,2con.2refere22>cias>2>22 22> 2-.>-22>2>8r~~22~ ~>.>~ ~ o.2>.>2 n2>2r2722>222>22>22>24-2222222 Ae conoc dor del public ,> D.,2 -U2-<-,,22>Con2nio2(le22.a2>2,22>"222< S2>2> I2>22>2> U>1. r2>2o~ ~ ' ."">1 22~4--8_~ ~ 22 11E22 1182112222>122>112>212B 2>2p2>222>121,12--1admin>2>41e-2__>, 2>>2(L2>>22 2 02i >22.>2>22 2 22l>'222 222>2>242 22202 0 2022>2>228 22"8'2>222 2>222,,2,22>2228~12>22222~~~228> 2> 2.,,>1~~,2>22222 22>2 d~b.a 22 C"sId rieo M22,2> 222>28>28<111 11 8DE 2>822F262 A GENTESa VENDEDORES 2,22.22>2>2,220>2>~L2,>2<22 2.2l,2,22,>~ ~~2~,21822~2,>118 22>2~22~~ .,t. 2" 8222220 282>882>22.,',,' ',',,,!;,!l, 224 2 2 2 222> > 2>22>2>2>2 0> 22222222>>8. ( >2-2, 2~ 21 0022222 2>22282>822<82>242>22l2>528-los2e '022>ntl.22>00222 22,,'224-220222>02>3 2 ___"_J_,_ ,_2__~ > 2422> ,.i, 2 ,<,,4<.JI.>~ .6,SR2c,22>.I22~~R-,-. '-:-'2>222>Q2 2>2,~11,111,balele,,c,Dom.e>gop~ 42>2>2>222222>222 ,>>22>2222> %r,2>22>>2'2 22 t k RL cA2.222 >2>822>12R2a[502>,204(le222>,4>,2.>n22 12,"8>2>2.2.2' .i > 525452 22 ~ ~ ~ l i.28222>> 2>22222>> 222 2>2>2 22420>22,-',222>~~22>1,12,2>2. l~.,2202 '2 4 222>212>2>22 202 2 _1 ,8>22 OFERTAS VARIAS1. 1;,"l,!,v,24 r 1 -l1 . ~ ,1,15, 1 ->~~ 2>4<2 2> 2>228228 2> 2>2222,,',; A ,, , 2 2>""22o22>22>. 22>.a S 0 2>22222N21>, 2>22.22l e u d 1 20 2>2>i A" 77-,m lt.R ,, n,,c ,l( o f 0 0 7f, Eer n O FN l r, u ,O ., Ciqle Cero >.ilrotok r 78 3< 2 2>2¡)T 2>82>2>22.8.22>2---2y'2>22>8222",> L2,""28, 22~ ~~ 22> 1,1 2n 2 2282 2<2ij.d N d, <, ,I. , ''->2>222 2,2.-2 0 2> 2>2 2d 2222>2. ", 02>22>,n,22082222222>2>2>2, >2, 2 22>22>>". > f el > 6 ,5 J a~ p, .n .22o.1 02 p,2,>-120112ID:11 2>2222>2,22>,,,, ,,2,, m0 d 222422, 2>,4.2Z-a.2it 222201 I,10>7 M,,e>222 ¡22pl222>222'SE OFRECE .22> 2 np. ~~"22 -A1 -->12 ~ 2a 20 >2 ~ ,', ,', 2 1 1> 1 -2>2 2>2222 15 1 -2 l.">2 >2 r2,, 22222> 2 --2 -22> -220 IS CI b tR I S CIAD Y r OS i2 2> 2>2222> 222E D DA2>07I STT TR CY,¡ .n 222>d~22---2-->2>r(17,a 11% 1C9 A (1." ! .,, ,IIIIII,1~ 82 -2242 >0 42 24--> <>< 4 ,, > 2 2 ES,,2, 2 op .d >222>2 2,>222 >2>222>2 2 2 2>22222> 22 2822 ,-21,11,.: >2, 2>87<22-l ,22,22>c'2222 22> 2.>103 CRIADAS*CRIADOS -¡-r.NA.-I,-rti.,.,i,,.I,!T2> 2 22 ~2-2~ 2-,--,o2d.22~2> 2>''> 2 22>2222>22.22>222>222>2>2> 1.122222>2>o8,,2 2>42 2>a,22 4,222 2 22. ,,,2> 2 2R2 2 22 2>>2>2>8 2 >. r ~ ~ ~ 2 2-2 L, 2.!r ,.!I .o" . - ",c, ,d 222 2>82d,2,>o2aAN.22>2%.,22>22>>AVI0O fr.22 > ', Df .9412.2<22!>'2~>~ ~ 124j',28>" ,.2'2,2.2.2,,,2.~281.2-111~>,>.2122>2<12222212,N 2,2,>-:22,,2>2>22>22222>2222>214 2"l:2>. > >22, 22h R .2!,2,2~ 2>.<.2.2-22211,1~ .l,>~ 22,2>222-222 2>222>2'14 102,11,22~~2>22222>02 02.2.2,2>2,222.O->.22<222>1>22211~~>-,>.>2 822 <2> 22L, 2>2220l 'q,">2.2>",¡,, ~2 <, 1.228111~bla1,1cA 22211excelenies 22>12:~Lo. ES~>2 2,l,>220>.0.>2>8222212.l ~8>-8. Elinim 2 .11~,~>222,>62-0---22,12l,1111.1,1,2141.22,-, 282822822~ ~~ 1,L 2,2,.,2>222,22.1,1^>2,-_ _ro. _E". 2>2<2>2822222222,>.>2.-2J,-22222>2>2>2>1PARA2>2>222 pA'l, ,aciI2aIA,-2>,,o2', >,, 2~>822-, 2228,1 2~2 -2 ~ ~~2->2282~222""222>.>~ 2.2. '.2212121>,!,212~lI,222-821,11>12.11 LA22>2 2< 2822>222228 28>' 22>2> 0<2288222>,."a ___ ._ I 2>,28.,2 12222>2282222>2>'222,2>-,2 ,P22> p2>,2.22,2oW 5878 2 Diac22>8>22222 .0>22>221211 E2>22> 222222224-222R-2~01222T11,92~2,0222>2>2222>02>2 ,02,12n,2,, E, 8167,: 12a2~~l, 2>2~>~~2<.2222,2822>2>41>2>2> 8222> 8 2>2>2>28 2 21.211.22,222II.~2,>~1,11.12d, 1~~ d2r2,D>22>22 22202>2_0_>_ 1 >-,2 11~:>I2>,-2> 22021 2222222> l',>2>, 222> d ld.I ilinO ii, 2222>28 2>2>2>2>6.,,> 222__2>2 2822>2 222>2>22,2, n~,1 >22>>2>, >22> 22>F.2 a222211.17.1Z___ __ __ __ __ 822222>2->,222~>.2 22 >2 <242 2< 2.' 2228222222.22>821_ __ __ _ 2>2 22 0 > 2> 22 2 8 ,2-02>2-4> .2 2,2 22 ,2 42-2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2.2 >T2 2 > 222l> 2 0 2 2 2 2 2 > 22 > > 2 "2 2 ""222>"2>2>2>82<2>22>22>2412022224,>22.22> 2 22 d 1 .1 um A-___________i___________ ________',___ t,. tl",.,."",, 7,'.o ,1So2,>.e2~ e,22. e.2> 22>2l,<0m~>2,2>222>2222>2> 22222>222>I ~ ~ ~~2,21<2.2.2220~ ~~>.2"2212>22 1.021 1112,2~>422>62>222> Ind.o->2 8212< 28 A GE NCIAS C OL O2CACION2ES 2>>22. ., 11 l .,>2>22>222222,2> 222 >2282 >2'' 2>>222 21, -1 << 22 2 2l.",",,, 2>2.72d.J ,d2 2< 22>2282>~8 228 2>222,2,!> 0 O T R P 5 M D S A f .2">-a'2 "e>2222>2>82.'cc, n ,,,,, ,, ~ "' D1 .1,11 ,, 1 1 1.2 > 2 > 0 2 2 2 4 2 2 0 u S ld 2. 4~ do22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 > >,,,. 2. . .e o 2 8 8 2,'2L2 2,22 2 2.2 <, l d, T o I>,2,,1 2>nn 1 1 I2 22>, 22222>22> 4.!., 1,,, , >2,,. 8 4" :I 22 228. >222222.22> 1>2 122 202>.8' 222>82<2c 222 82822 2<272222 2< 22 l> "'22~2>22>T:> >28228 >22828282 >22>228 cc 2:, 270. i 0k, 220,4228222 ~"~D22 >2 2 2 Ali 1 1 9 COCINERAS COC nEROS-.l. 2~,22822>>222 i2> 22 U R GENTE, ¡ ] ( r 1(118 A ,1 1. , ".Ir, .,ne 1 FNI ~ e, l """ l t-., I,,* ft' Al2>2>2>Pra2-2yu d a r>orta r ,-> >22.2o, >12,2>2~2-212. 2222 2221>2 1 ".", 111IlI,.' SL ,AOFICINISTASm u n . ,,H ,o 22222>4~ ~ -, I; 2 2 ., > 2 0 :I, 2 pil 11.1.111,11 n.,I.d~o l. ~ ~ ,." ~ ~ ~ o"" ,.,,,.,LA M RINA2E-551. ,>1-1I,122,>O .21---21 -> 1004 C902 1 I ~ ,oI nR S CO I E OSD2222>22-2><'>>222>2>22> 22222222.22 Rl J S S DE -O T V IRO -. 15, -d.22~2F2>2222>Ime 2>' 2>22222<228 2222. ,S,, 2 v ,, .1,1, I :, .2.2>22.22>2,"II> L -~ ~ e L 1 1 ,n ,o,2 .,l .1 I ".T,. .Il-, ,,, -_.2>4-222224-A P222-200",2.P,2,22.>222.2B,.>.-21-7,11l2>22222>12.>2>II, ~2J,->2I2,~22~~12~~21,11), ~~ 2>2228 22 2>. 2>22222826<2>22> 22 iI i n,2.221,1c !>8222 PA2222282222>.2,111121212-228~022> 2.1.2.2~21~22> 4-22 2>211"l2 4-22>22>2,!, <222222 222>2 802.1. 8428hoAn oo, 2> ~ _-2222>2>> Z o ,2>22 1. ~ ~ ~ t >c 1 -,0,,,,2,,2 22,~ ,,,> 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l, 2 2>, 4 > 2 8 2 2 2 2> 2 >2 2 22,2>~~~>2d, <2<2>82 0 2 21222.221.11~2>,'.J, ,t2, 1-2 II.R. .2 22>2 ->< ,2 ,,,2r2L. >~ j.,222222>2>2>20202242>>22,-2.2>222222>2>1R22>2>2422>2>22>212.22>>'-,o,2p E 2. !,'ID ,l 202no 222. 2> 2222222ft. ,22>8>2,,0 2 .>222>2282 14 ~ ,,, ,22<2<705-2<3 . .D L,5 9:d11Z :I ., ,.o ~ e¡2-2222242,,<,,D"222222>,2>2B212222 2>.2218,,. SI,22> B4L2> 22>2>2-2'222n,22>222.2>22>2> ', ~~~ 7~ ~ c a.r D. -~L8Pc2.>,.122>22>^2-2-1>8<822.1>112-212E2--11.21282>222> 2>2222 1,i 2>22>22>2>22>22>22>2 222>o , 224-,. -, -1 >2 ~ ~ '> 21> ,>'2222>2>2>2l>20l,2>2222>28 2822>~>24.222N22n,2>22 820 2 2 ~>I. W. n222281.22>2>2>2>2-2--22"22~ ac" 'Oo ~ ', . 1 2R 222> -_______ O 222n., ,42>2>2> C ,-222>2>22>2>2 022> 22222<2,2 .21211.>821,6.1>. ~.~I 02>2 4-28 JARDINEROSIIESy lOIorAI, I 10 I]l 1 OF-95-11273 9l,, SATO ARZ EN OZA ,2>>2>22-7410-2>2222-2>2-2>2>2>2"2~~2~~2 a; .< ,111~ 'd.,~ 1. ~eI~. ~ I.,1>.2. ,.'.~~ 1>2>2>2. _~ ~ ~ el. 222-de 2>.rc 2>2 <220nt ,,,, ,,,.,.,ltz ; 1-23 LI 0 ~ F 8: -720: 102>2-_ B213 L "-9" 2 2 2BA HI L R O 22>22 lA1 L SA FA A A t 'c 224, I ~2-22->-2,222222222 222>.242>2->-2 2>22 .IZO l MA. F CEETA O RAL t'.2. .22>2BYC 2>.2cf,4 222.2ln~ oIe,11,~~ 1.,2l.>--I22Fz2 22>2l c ltua2nieritaia.rs22i .2$2 5no>A2,,>222 i 224 ,>E2,¡t ¡LITOCLSFCRLTAIII>X<% l.2.2 ~t ~ fed y hli.,d,,, ~.,~~ fS ___________________ --nn 1,42, >>222222222>220022>222>222c22E0"3:1 2>.22222.2I2~2>2>2.2,.I 2>21>.2~~2je2 22>222d, .1,,,., 229. ,,. i2, LANTONl e, c ENA( otARj (AIT fOFINI T A YO sbe o oed r d l p i E-B.!I:L. ;,2 ~ -l. --~ PD ~ F-ZNfl E ,ga ,,D ,:,,e' O SRo~ .II.ERS 1.c.D1~1A d,, 2>2222> .h-2.>22822 -9V.:A.eAPOLO. c-t CALASAZAR el'':>2~212W2,>.22 2242,,, ,,, 2>22>2>4-Ii2SI~211-VA. 2. 02>2>2< >,<22 con ¡.2,2>L1422 ENT S N EOCIO S '' 4--~ 202>, l-Ls.I1 eee cis aatrb jre 'e61 .LOS .PINOS elNARANJITO .1 2 -__ 22>8222>282>22<22--82<2220<28222>2~2->788012>,;222>2~>022 122,, 282 28>23~ ~ de2 e.2y2>. .21.1120l2<2.E,2822282,2 *. 22 1282>2-42>2>2>2 2,22.22 ,, ,, l , li.1.1.,.,il.l i i!= 1 1 f8 e e dr,~2.,100 M A N EJA D O R AS 2.82,222>2>22 1" ,F' '222> y2 N.2o2. ~ e> O."ALUILE ES IOS 2>2>2N222 >2>222222>22-2-2 2>22>2 22 ^,, :F02. >72>2 SRS BLAC roe ,>,o,2~242,>222222> 00,,2222>2e2ni¡>2>~8,,>'2>24222 2 40,22de2,n2,~? 'SOLICITUDES VARIAS 22124buena pe-11, ,O> 22,8,,> "' LAVANSErS c.2>222 22>~t 22 >.,. 11 -2~2M.T .no ~124boe-LAVAN~DERAS-p~d e prlecl £;,o, 31, ,O, d, 1 £11 0,. , I:,c~l e ', .I. .SE.0 .L'2N1101 ~ ~ .5 '22>22OERT222>2,s Su-ek <--u 2 20 2 R l es se2>21 ~> ', 2 '22.;l 11 l,-2,l~ ~ ~2, > Sa, 612>2, ~ --2>DIARIO11N DE LA. L 11 .1.1, MARINA1 1 22>2 ,,,, ~ f1,~ 1I E EP S,RIS-.1A LE~

PAGE 30

(TCo, Da prioridad a 1 caso (le Corea Consiente Mbin Irn recibee el ~ lComit P die lela ONUCeil' a"t o Mrr 1 vsr, l ur 1 ss ordel Estalo eidnc l cese (le leOr 1.1 1i1 P: 1 1 rlllmnloi li. rS il sIurlv ss~slosslurr s isr sr. L5gIi ui ~sliusii ~ 11 ,la lnacv † † † † † '. 1 \ili EEl', SUSCRIBASE Y AAIJSCIESE EN EL DIAR¡O DE LA MARINA> 14,rl'. rrirr ' lilodrtiv.emend 7 7i1dz4 orIverlllOriirU,, io io~a[ Es fa 1,l 1ivroelllr o1d,i. .d. El i. l 11. o ,,rlG,,-1e ~ ~i 1~1;o 1 11 0 ,,i 1i~n le, d i, ivervir Sev liiellel~ tosA . .Ad1,11 iio'd1 r1,sie ¡a lo Z -l,, ,rilrrsvSles v. htii.tii dedrI.,oi'oiod Io 1 .A.o.Av llP-.-,-lASirtOro,e.yuAsiidroe lo ord iv 0'~vr.5y 1viriliiii Co !'v1, dieziivi bAreo 'o, s.o ,v vr,550 ¡o vr belso liv, 'lArhs~i"vul]. or)e,,iA ., cvo d 'l5G, v ., iivl i ", 1 deSv loi. ,1,ivy 1 ,, Su 1, 1, vl,'i 'l r e o A od lAy y v iy A e s eoc o ,iO rr O o eo d w.lo O, D, ;,poe . .yli'iirAilo esc oS .1,ni z il 11 ~. 0 1 , dio d e i iv. irils ~js, u5rl ,i 'iA'dr'.ii S -rrs Cori 1,Srd dv:,er4; I i.I.vi i oo 0 p-,v-o, Shild e Oo O rl~s S dl.dlr.1 NI ~ii i 1dvliv 'oi ly eo Ivv di~ mo.r, ,, 1, n o .dr .o. 1 l. vF, Alyi bebo o de ldin'"' id. v,,l nteresante Of erta en iE L v !:o dd r ll Piamas:de Caballeros UN TELEVISOR ij.ico U ovorselate d de 17" completo* 1 Admite Adenauer 5Solo1 de Jueves RCA VICToR a un precio tan extraordinariamente bajo como $50 RCA VICTOR no slo LO ES TODO sino que en TELEVISION LO TIENE TODO "LA PRIMERA ENTELEVIS ION" .oOily{ I Ay, LASTRA, S. en C. U A DHL'ae xu¡o'P" "a *CON GARANTIA RCA VICTOR CON SERVICIO RCA VICTOR r 1 1 1 ¡E I;O? PO 'o V01sAJE di-oro~ P-I. ~o :,.p, di 1 1 'P/) RCA VICTOR ¡e ofrece un plan d e Gorantio y Servicio, coreple!o. amplio. sin complicociones poro el comprador, en cualquier logar de la Isla y sin costo odicionol. Visite al Agente RCA VICTOR de so locolidod y veo qu fcil es haocer con RCA VIC'T99, so, mejor inversin en Televisin. que hay ex nazis en la (ancllera; E--imas exage'rado que sie, eyyopoinFp r0,1 N!re l P-iieoyv Als Se b loo, ,v ereioor cl ioiy rile Sorioilvvo1isl
PAGE 31

DIARIO fJE LA MARINA La Habana, Jueves, 23 de Octub re de 1952Candecaradd Agustn Lara' "RECIBO esta condeo acin cubar-die EAguti Lara, elaEEE<' lfamos coposn honrdos con tan1<1 Eci icig
PAGE 32

DIARIO DE LA MARINA MERIEI1DA A JULIA DEL COLLADO ONTIVEROS ___________________ FEsTEJANDO A ANNIE FACIO CRU( tt a O cF'r,-' o -,1-i 1-1c l N,¡¡z, ir 'he¡ gt iiii aro
PAGE 33

nica aea CANASTA PARTY A CELIA Cl EN HONOR DE VIVIAN MORAN FORCADE 21 LA SRTA. OLOlJV\ Co". ,, aires 1elseor Seguodi C,0 0 Macho Forcadeporbso"i fitin y su gesteada, 'c00 Ano .; o u, t Ca su do"qalto la de aaao aijo ,* S Dd, i -artes d£ la (,pai i M si eaude, r-, ata d Ao. daT la MARA EGENA Srdiia NeitaValejode ;at6n An Maa one yPatici dela orren., sis, E ESA fto tENdadESTAeel1013.t t ttomadadeCa.djn, Dateei ela a'class'tovi J a M RI eUG.enIAonordiNeat Vaej de as0 de Vivan Morn.sefina de Vega o jada de Posada y Nena er,-a P.Zacaida Fcu, ,uig, -a uLaua rlga (Citro'a de 013 erieda n hoor d Viian oranMNia' y EstherPonsdomenerh de Chao FIESTA DE ASTRID BUTTARI PUIGmao -siMlmuerzo ofrecido por la casao Gonzlez ByaBSia LoNMOTIVOde en onae de paoOrnota eluddr s.ou 2riun,,PrscRuizSa? ,ranadVu. ~sdelaCasab00ooualeztb. pruus -laesoarres Lus 'ubr n',y ,, ros afamados eruaury .uu.1raral. cn as spaaadis, 00n5sif oloa!eu al qur asiti Oun grapo d satl Pdr de*a d 0firs"sJ. Callao ceta y Cia., S. A. ljsjbducdirpara'o de retos famosos p1d, a s' enmo e! seor Saatiago Prez. de la lauuAjaro, Ga.saurGoruoi. LaOfot u, In D.jatude rniptlro ato. EN LA RESIDENCIA de sus padres, el dota Edg9a' Puig, ex rinistro del Trabajo, y su esposa Glorio Paaai. ak, to el sbado ua fiesta juenil para festejar a su0 003 Ast' cumplio trece aos de edad. Coo la fetejada verruo o Emilio Avareo Recio, Vifsou -auho. Marl"c '7 lude ar 'oas y aaist ,oa am .t. a preDUBONET COCKTAIL 3 partesde Dubonet Y7OTc0a0. ,.-'t de Astrid Saltan Puig, a la qaerunos cirtede rn exra-vejo ldab ',n-4c -,, adea Godoy, Edgar Baltary, JrEmli parl e n e Vasr co hilo, a drn6n"i Ruo igueo Giqoel, Oilermina Tremols, Cs RevuelvaeCf 0 00 Ol1eez. ¡Taumolm se coun pedazo de lima5n y 000na__cereza._____1__De___________ TRAS UN VIAJE der a aones a Est LA COTORRA XO-1077 d seoronrr Loas Aago1~s~lu 'a so en La Habca ados Unidos arribaron a esta capital el cona.0ofrutre, u,oduec del Circuito CMQ. y su loaj o.s upaarr-n i lo.Prseose grfiro -'u'-o [jr' O u l u f, o.0 1 a seor, 1

PAGE 34

PLATIO, las mujeres ms bellas lo usan. Extracto, locion. Constituye una nota de singular distincin para su hogar el dispciner de una adecuada cristalera. Los tiles de cristal expresan, quizs corno ningn otro objeto, el sentido de la elegancia, porque Zomplementan el mobiliario y dems captulos de la Decoracinl Interior. EM IR, clida melodio de perfume que hechiza y subyugo. Extracto, locin, colonia. MOD. MARY, $7800. 30 poezas e perfumte deliciusa qul nunlca llega a evapora rse En esta pgina presentamos algunas ilusraciones can distintas variedades casco Val Saisst Lambert, RAMILLETE DE NOVIA, perpeta el recuerdo de las momentos felices. Colonia., 1 rrefors, Baccarat, Seuben, etc., que adquiere vi[orinas realmente artsticas y producen escty, isnales resultados. Corno una demastracin dc qj, la ssejor cristalera no es de uso esclustso del ¡sogars-.sbraycrnos el hecha de que variedades de la calidad dcl Baccarat, pos ejemplo, 50on empleadas-en la fab) cacistdecresvases para los srs finos perfutisssls lo cual confirma que la magia dcl crisal es inseparable de. las mna?] jeta, ass',dcl buen gusto. ydelicados VOODOO 4-el perfume de la noche.Extracto, colonia. MOD. LEGAGNEAUX, $1,150.00. 108 pezas. La marca suprema en perFumera de lujo. puBLICIDAD GUAUI 'ti ue ;e. ¡a. 5