Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I I .
I I .
. "El periodisnio es, Ill lo exter. 1 120 ahos III serNicio de lots Inte-
no uiia profetii6n, en III inferno r Plicemi gencralest y pernianentea ,
un sacerdocio". I 11 la naci6n. El peri6dico tnis
I I I 'DIAR10 DE LA MARINA e *
Pepill Rivero I I I atitigno de habla castellana.
__1 DECANO DE ],A PRENSA DE CLIRA
I .
, I
A I I() CXX- N6owro 238. I'll 11411)411111, Slibildo, 4. (it! OcInbre (IV 1952- i(Cincizentenario dv lit ]iiiltl)t-ii4lt ill-i 1).-Saie Franvies-o tie Asis, v S111110141 Pell"Illio, I'lli-io .N )Iarciallti. PRECIO : 5 CENTAV03
. ._.
. I .
Ireen que hoy quede n to 7
FuO aceptada en, la' Conferencia Vidio Rusia a E. Unidos'solucionado el graVe U oho de 111240,MO
.. I I
problema henequenero
Mundial del -Azu"car-----en'.--L-ond-r-e-s ----;-Iii--.-i,-et'i'-ra'(Ia--.(-I:c-l cn iilui ___._--1___1 I revelap i plan contra
I-At -S-------__.__
I I .(,lot(; (I Ro-N-WI-loalit-il I)
loolilolit (IV lots 87eque el g A4 a
la proposid6n que present Cuba su enibajador en Moseu, 'propollen lots color roof obierno, de B
-_-_ _* .I---------,- -;-1- I I
. -_ ""I m .......... W vn- I Co-
Iciterdart cclebritir otra reeltlit;rt sitte terldrd por. It-,; ,,,,,, Clindido de Ili Torre %,
. .... I It" I, d, III confderitect,
. H QU Ilitlill tie los 1.41 Ilellsa 414' 111111cr I-IIIIIIIIIIiado ir It),; Sovielf; III ,,,,, Cubic p.n. w A m it d d 'sem '
lottslid"d If? firgovinvidil (IV sill tillev a vanv( I,,, .1%. .111o ilveir title los ex1raiijeros ,iven 4.11 el -p,,r,,iso ii, ,,";,', ,,, 1111 11::1.1111ldd, a e ana
, ii- file it Fernsiodez M adariaga 11
ipiterticro-itititil (list' reentiplazard el (lilt al lo 193 I 1,,-l I lic'. ., W, tic, d, 1. 1- 11, .
.0jo- com o si e-stisvivrito I'll SeVVIlo volifillaillienjo dirtill'u"' I", ccic.:1..vIu ... Ren, kca I debiao rom prar arm as regiri el .precio
'.1,11-1 - _- -_ I dioem isorcs en I d., wl& cil lv:i ",It cell.n. F to I 11--"" 1 ...... I tie unt, ."llinut
III vI I ........ i-t-it, 1. Re- kS ALI TADOS EN TEXAS
SATISFECHA LA DELEG.400N Cl HANA COMUR A ACHESON iiel"! Wa -.,,,,"",I. 41.1-al Fulgentrut Bit. que Se f ij6, al caf C'
__,_,__,__ _- i C aCjo1jeS HARI, ,, '!.a ......
posiblettlento el 1114two loveto vaGbIeze(l ('1401413 ____ '', '. ,., "Itc ,.,I- --
I 'd 1:"I'o,""; r ,.,.: ,c-l o 'I, Doll flescollovidos les -etc, ex1m rtaviliw entre, lalcq gNoritiit proncluctormi, S trIall eselichitilos Illifes kiiii no tic lilt retm ello c"",. d, lit ii-on" e Nl ; .it .
- si ordenari it Zarubhi ,Illil,,' I'luillilill. tilo,.d qn, .I., lice fill In.-Il ,IPI-phillaroll PS11 SIIIIIII Slerti posihie de ese'-piodo
elese sw tijisistarlFin (I lit 1111clillarit tic, Ips previnx lit! reform ar lit IV I- .) I r_ de q ... .. I .... ill ..... ,l vt4udu ,-', -oinerciantem den
: IIVVVVA de III 11 flilic;l illit. III)IIIIIIII)II(I Ill 11116411 Ill, Ili n,'' -Ic ,.I 'cit'i'l,'(1.1, laillut ,,,, V, ,,oIt., I.,oP, NNorlI,,,jur los
I .. d". 1.11 .'"', __ .4alid., a (odooi stis stocks
IONH)1144AOxl .1, toll" ,, lit'Z,,, jI-IvI,,,.t Illclitt- l'i'l- c'nil tie. __ %\ 'ISHINCT IN "
- __ ...... I i.i-Ij .: ,, ,:!,I, ,, ,: ,, !,:,,,.,,,,,;.,,,,,, ,.".," :
fIr",14 Amwartrl'A linclinulloo, ,d.%, ,,,, o'll.-ol"..il .11 ,'I I NM M HK ... Ill- .I INS,,IIcI;I one lo, toll ,,it,, I vkuw 1,;: ,,,,, 1: ...... lit 1, 'tlltli: I-I lll llic 11 lIl-c : t il I ,11 ,l 1: -. lit I\ ... l" Io',\,lcl :",-oL'- K .. I ..... I,,, .. 1'. ,-ddcli., nov I : ,:j ,,,,,;, \, 1::"il. I :' '.. : FI ,,mi-ci de Acritiltur., dit
I Ili. :je :Ljo., d, 1 ...... ,',- k ._ I .. ... it I -ii i Ii" ..'i .., "'i".1", c.-d- 0, .I,.,. :"ol,, ,:l,,
little einh-All"I torra,11"Ic"cat "I W!" _,, ,,,Inclll, ,Illl ch, ;.,li"', 1 I Inoini" -1t. 1.11 I ,". ,It" I' I ,,.,,,I ". (;, o'-11 ,. :,.:: :l, o:ii;i ... I 1, ll ,:,. I I f-do .1ca ..... I.. ItIoul-efil, cil fiur-,
. 1;1nitkill"ll Intel 11", you'll Jw ,,, I "Itil"ll Iocc, ,fl.ctl III, ,I"; Inc., I \I I - Icclhl jl '. 11 i 11- I 'Id- I I.I U ... I,,, 1- :,,, I i 1.
, I-l"I It, L t .......... i o ... .. I 11.1 I ,it. lit I V ( ..... ,I -t,I 1, lIc,: ..-,!,-1 I I,,, ,-;c I .. .... r it illl ,pv.- Ill di. de h.v I, dart,
-A A At l ,I 1--o". L'i-I ... .,I, 1. _cllll:" ,1,11'1,.Idl (1,
'Wo 'I" U07 l I I N c in"q,"It", 11 1111,11, '. .910al ": tio ('.,--, Jcti; -111 I ,I Illfc o I ... .".. ,,I, ,, ... .... I., cf-,do,,cte el. t-tq do..].
I 11,W lictle u ll lil "",ic ,\I'n, I, I!-- 't. uoll .Ic- wv I'liciii III, l'on, n't'no If, dol'I' lllci-11,111 : .1 ,,,, ., I tc.d.''o-I". 'l ...... : "" d" 114. ICU, ;:; I i L I ", -,:-::,i I,,; ,.,III I ..... h.''i" I 11= !'o- 1,
LA rintle."wi, 1, Itit I Ili I kti'M ", 11111111"', 1'."w III,,, I out 'll"', 1.1 '", ;, 1. i I ,,' F I K ....... In I 11 4 4, ""',,,I.. ,,1j.Lj- ...... I ... I I .J.-I ('.11-11' t.) ... ....... It, =0d'o"'I"', l .,;., ,,lcl,,, i:,;. W."'I., I It'.c ;, !-.d,--rto spi-abada ert 1. 611ims
'. "" pq ,,, N't"l- -od"'lial "ol- l-W lit I .. ...... I "'t, ,noa al .. ..... ,I] ...... .. , I, I., -col-I IIi.,; IdIl-.-- ,,,, "I ollall-,i I 'I"' "Ic ....... '","- I '.'I : I -,;i 'I.-J Cdc5ej. It. ItIlrifidcull, par
, llll ia li ,,;,, ., ,,,,,,',.:: ,.,., ,,,,, ., I !lilt, 1.1 Inc. kill"I III I; "III I- It ,,I ... I ... I- ot.1 j .. ...... .. I '. "'Icl ... I 111, 11.1".."Ilk ... ..... 1". I "I I "Ic- ol, ... ," ;I 1. ,nutind III
Ill ell. ,I I I on, wnda N1 :,;.,l,,,,..;,, d I. ..... I, -1 .h. I I aI .... do I ", .f:. ci !, ,
, -'olo'! ll: 111,', : !.o:: -,,,Ii, I 11 ", I ,,-,,,w ,,, I-Ignix 1. e- erniento Id
lllldi, ',, ltllli.i,.,,,,I-,iI jIIei,,lI." '-,A I., In t., ,,it ... ... I"I ...... I 'on., I ,I- ,I ll .. .I.-I ...... I ... ... .. ..... f",". ., ;" -,n;l,l,: "L:".,-. lc:l_ ll: I :: I I. III i I::.1'i :l1.::.,1l ",11,:; 1 ,,- ,,, III. ,,it. det W ,
C"Ilt, I i, air .,,,,I, I 6'. ,I;w ,,,I luill" vu ", I,,, ,ill", nu : -,l,';::d.,\ I c ill c ;" ,, I I - ,, I,
Iffill de 74 Illelon", ,\fill Z.I,,l :;I I ... "'I: tl d, ,"co V.doo, Il- I I I lalk:111.1. I ,'
I'l I III, dc.- 1),,I, ,, d .. .... loill- I; ... Ill .1, I -, I liltllcl lll ... 1 ,,c cli,-;ic d- '. H; I ... it I ,, I ,,Iii: ,,.,;,:, a.-cu"r,' I ,' 0,li-lacdo R ntrm pressuntim 60
11 P.tlcld- ,I m1n, ,'I I,,,;. ,Iycc cu, '! ,,, I I, ci e 3 I I. I ... I .. ......... i. ,I I d, I ,I l'ol I.thil 1111, I !: P', ,,,,-;,, I I, o ,,:: I% d, "'it,
. I 111 1'.IucjI1- 'l-111olLi.11 1111- W -.'11!1 -I- to, e. .. dependentA= el I, v I,' que unit .... Ili,., ......... Ill ,l 3 I ", :11I 111 In I L' de
rdo ,I, lio, It:,, ,, I III act. ct .,i I If c -:ill':, t"I"1111" Ill", .. x .I.1 I I I : I ,;", :,b4l-:: ,_,ba en dicl,. -l-, d, ....... ii III- 0--od, ...... ,
Incline Ill no, de.-W (71.11.1, tic ii ... .... I p"it, III I loctido ,III, -- c., -u-, -,., ,,,,, 1::- d, In lifcoia, ', L ,,,,,lli,,, ,.,,r,,r ,,. ::, : ;c "'I" :_ ,
I, it I ,I'd ii, fill Ill _-II..o,1L 1. Ithl.;;iiiii 11.. ', :; I,, ,,, ill 11'.. letpIript. 1. lechi mr,
- 1 11 InJ)"I 1,11J.'ll'in, "'I""."ll 1 Itil"kill nIc,,I,,,lc,,tI.,r,, -,r .- "Ir_ I Ill., ,qcj,,, hicni ,ndo 11-1- I I I I I I I I ii-I. 'i", '- .... Wii I I I ,", 'oo"o'cirAn a return citieuillourcartme
'It in" ,I,, 11'.6 "I ".. .Ill.l .1. it "dwith w1l", ,''... ] ,; 1,' ,b.j; ;I,, d fc:nd- 11-1,
'I l'o ", u3nall qu,"I'll, 11, ,!I A Ill. ,%I I'll.
I,, ll-vit. ,it ,I.[. 11 I George F. Kelantan .1 II I I .1111, loll'uto If, ..... ... d Ill I "I-,, it 11 1 :, o I -1 C ...
"'', it I", "f .... .. i I ........ ... I 'flnua Ill, 1, d, ,I I~ ..... I ... pce- ,. ,I doctor Jue-ird, 11 , ,cl.,,,, ;'o, iii-di.0" n I cut f it I o I , ...... 1: -!'1,11 1 111111. ,. I --_ -_ -_- "I'VIV, \,, --cf. ii "I'd r vvto 111i"It ii'llio, p.l."RIo ,11) It',
etur I, I In.i, ,I!. Ill lul ...... I .,,,,l hi"I't Q, I, I I .A.. ., .1 it ,.I I- D. I .. r no de ,,"4t,, , ;";""'Ill, "" .."'I"o 11- dih. leymclecol
rluwr ,,. We;" "ini'7. l'l :,.cu',,iI 1". Ino'lliu, tru, Atl Ill, dn liQ w dt- 1. CI I 'il., &I -;I,,;, I ,,, ""I't ...... 1. I I'll' I.I.Ilel"cli'l, ...... ;,I. 11 I I "' ho C ...... 1, 1'. ,,i .... 1, I, I 1 I I l I I .
" I o dr lit lnidv dv ,,, 1-1,11, 11, I-rl iiai- it ejta- .,!I ,Igo, a partir del mercer
ncruti, D, aftt;, tztr c. it 1;" Sairio 11 wict'. I., Dlcc ..... do Radio. 1,1"v ,.""'wi-c' i ,1, 'I, I- ..... I -I) lit F- I ; 1\1;,"lli.,, ;,!: :; ", 'I"
st"roi c.11 I ,W, I 1! .it .1 W', I: "Ill"i 'It, ho\, ,.,c1,.iid- ...... el lid" Ell. I'll- ":l'"a rule de 1. (',I ... Wall f, no iod-, ,I D1,- I W. ]-, 11 ",.,I ,I ".I ,!" : :,i .:' 't;r filleja el 0 .1111 Ili "'I "'c '.". diii SIII-i1!1 I ,,, p.bl
Is, NACIon" Uklul:c olilliltilint :I.,. I.0NDRIi,1,. Ckt ll -Art -it I- ,,I,... ,7 It ,13. I'll III qn, ,I J)"", i, \ co"I'I'do ,.I, I'll'" "'i, I. ..... I,.,.. "' tl.llo l 1"'11" ." oi'
n4 a I.,,]. A- Ap I., ].,I I, -cv.t',it '-Io 11,"11, 11--i'- 'I'l ,.I'll, 1 -"',;, Propirdad fle lit agr" it'm "I"n .... ... "I.,., "i'!_ c:'', ,,Ici ,, d ..I Ill I1.111111.1 InIl' I;' Ili. I -.4 GiuviI Ufcec ] '
coull"Al :., conli% ... :, I., Illonlif 0.1- 1.1 (let cot , .q I. :. p ,, I I ii'l. 'o, III ,,I- I It rpterida leyrr, ritucculial vI rach, ,it 1.948. r- .I,. cd ,,, npl"a"n'' ,,, to tc i I il''i -- ...... .... If, ,.. ,I I lit- lit I.I.t. tic A14111ilere, ho-ont d, J- p, ihlio, del -clin Ile- ',,",,e "',','.', l1f" ::; I I I. I-1 11-.1011 ,' lon. Ift.1111. q'o t o ("-'11;I '" 'I"' H,-,,,,t. deld- erlbid. a 1. Ga. ,.,il"A,,," u. ,:.rl', 1" I1 111 1' ll ; I"I'cl'c" ::I" 'I. Il.t, quil ,v IcCp;VIc, II% I 111. "lle., ;I I., JWl, .ol"n't.1" ,I I".. I -1 I Irl;I ... ... d." ol''i .......... It. I i".'ll"I'lo I-I'll"o, ,,, ; cl ,, i ..... I ct.ht ... I. d.-I lnc:
vit linunn, "o, junillu 7" W : ,, c= aIU, Acelo I c" aclonal llli,,I 'i"'"I"di. I- Ill I'lli". I'll "' a It I-ccl ... .... I C 11., I : D,,I .... hu- it, '"6 d I, s "l, ,el;i 1-1 in, p.blell tie un M.. ..... triolia ,vlli,, , ,!v ,,, i .1 ,iiilh, I..% Pc: ,u 'I I P, I% I'll, P, 11) D". I, -rue,
Inisid" It, Influiti;i, :Itc,- ,., A! Ili ,Ijllotl, tvi.. ;1,01d;I11,01 'Ll'ol'11111dill I- III ... l!',"", , I "ll"o, ,If I I ,. f I, i, re it .,I I (1, I -,-I.ll., gn- i de 1. C, T C S, I ""I, It .c.. .,, ,,p ... q.C I.,
"' i I. ,,, 31'" I 11 il.cllill.:i Lc wl Fell'; ... d" III'. ,
"' I 0: to al", ,it"a eplud n , i ,,, f:j ,,,,
. -!l I Kv,,cinc I : tic If I j ,I t Inlo Alijid 1 MInn-, d-lit- I ,,,I,., u.cidid., d, it ,r,,,,,. p, ,cc., ,occitc.- Ani a trestle
cull", drill. 6'. I-o"to 11"'1110 1111itillil Ifir .1 ).I. pit ........... ill' I'l pit" ... I :,,, : l. I :.:%"' .Id! ', : ", : ..... ..... '.."", it", o 1'. I', p I. I oil .
jui I)LI, I It I lr 'Irc IV I I t I 'Irou a' l r. ,tI:,i,_ -In wine vicittid,,, d, -,,, ,! 11-1 'I'llilil "' ,ill al!gliltl. 'I, IM"g .I ... ,c "di- 5 .u,,fc,: d na.,:",!',:' If ... ..... I"' as 'I'. .-di.d., fi- de Is semana pr6I&\ de -ponucclon rutc, In, ,11c.." ____ g I. ..... I'l 11611i N111111IL11 Ili- 1!' rl ]- 1,.;"a 1"necto llc:: I ,I ion. .61.
prod c I are.,. lit, line p :dili c --- 'Ficit rr, 1. suctrin. At nioil, f ... olAnt.-we ,Ill., lit Fvd, ,;o .... I l;llc ,'I .1 11 III cit."-', ,I I. I,, ,w- A f',,I ...... I Fl., I I I I it I ,.,I
. "', r-, d-,"d. ,I'll', ollaii -- "",I ... ..... I .. .... ,I, 'I'lu, ,,III .,ola_ -I__ ___ - ____ ": i I ;I "'
I-, C d'. la -I., :-: ,',",, -: I!.,l'_. It"''I'ld' 'Ill,- o' i.1 R"Illbil I -, T,,,,,, i I .... ..
1.11, d, .1 11 'llin l ,,,, I I u,.!cA oil d ."I "t I, 1 I I ;Ichot ;,I III,, it I i ,,, d. I , l"', i I ...... I. I I I. 4 F, ,: I.":I : I I, Ill tIl" ill-IIII.: I I, ,d i.,,_.._, I fill ,,, ,I.d., dij. ,I doctor Jii
'ut'. ,a u!'Idtal .1", ,: ,,, ,,:'i,!:l', i 11 ..... ... I it I ", I. p'- d"', I.. i V! I ld't'a _, a cille -2 pregUnta de
I .C?,o, S- oo, ill Glircl de 11, o.1ce 1.1 L. Ini. lli, "A" I in joldli 2 oil
que ,IlllnlIdA I aux. d.,oo ,-_ ,,- ci, I ... canto d,
pl.bab;, ific, ,,I 0 I Hov stillado 4) el 11111vic o"- 11:o'e". 1, III, llad.o ,,I I i i da, o d, 1:, p, lpld;Id j,, b..,,;I C T. ., "palia.
-le I- 1:tI' d" B I-" a ,,,,iar,,r do.l efamparticullit
if], c 10, In"I.I. p-, "'gin rio, III. 'I c no o-"i" I .I ....... ,l :- k'o d.-I p l I ., f I .;I,, Ill -1, n', wit
- a it., rentruez
I I 11 .., ;III- li. 1. ,,'I. .1 [I..'
I'll u folllculctr, ,. [.I jurod ,, -, I .11vial-All it 1.1 Gaerla ,;",!.,li; "',,""'t, I ", .- pa. I 11 ,I].,, -, "., 'Il-I 11 I "It VII'L ::: !! Iijlll ,,,, I I I 'i I -1.1 Ill e..I l I too' d I. .... :I "'III;' d!, il!'I'lloll,
, '""" c c
fula ,:; I I it 1. ,I I I'll, tic lo'cia ..'I wi, lit I ....... ildo I ", lc .I, Itil.ol'. D Inectic; la,!!" jd'f','. ; ': l',',, c',',it la' To, I I, -. -I: "I ... ol:c1lincle., 1. 'erd. W I,",,,,,,h I 'a"con volt el -nun,). ." Ili lx% dv AltloilerVs :, .h. ,I ,Ill.,, -q d, I ,.. ; .'' ". , ow -.! l. I I ,de. ,,
evitballit:%rall la 1,r"jo, I .I 'A, ,. "" I, ,,, A ll ,.:; 1c: I 'i""e". (I ....... It- d, 1, I,., it. ., ,,,I, ,nollo to E, nlii rcillefl-' d,,,;".,;. c ...... Ill, hic ... I'd ... ... .." "I. pit P, euccL ,.,.
,;I lo, tic ,,, I I-, li--., In C T c, "I., .1 Ird. de I- ,,, r'..' 1.IlI,,.;l III.-tooto cioll-cl! Jt" :;::' ;; '; un, r.cluenem, de eir 91-I., "D ... ff, Ill, Novion" Unt'l, -_ -_ \ I I I i .,",I, I I \t .... 1,, I Fol-d .... I, i", .", 'tic dc ,inial
. it l" ......... ..... ....... I I "' ...... 11.1 I'll ;I,, 'Ili ,,::., I I " I;od ... 1, I 1, 11-- ;, ,,,I.p ._Pcdic-n h.bI- Md. iniquirt,on ... arcu, It a ,ont,,-, ,,, W111i ; o 'I -1. ..", ,I .... ... ;.i..d I, ,:I, ". I ".'d I,;, ",I,. III." ,,,,I, ,,it, ;,-,,-,],, I 11'. 1 ,, ;,"'
1, 6, ,::: I 1, .;: I d I, l ;,'f,'i',, ,-'-dli,,(, a -', C T C d, III ;, c \-Il!)ll:,',' !!:, ., 1. "..t. .1 priei. attend
sun 1, it il 11 :111 lillll ,;, ,I,,,,,\, ;n I ,;-'I ,:,; c l:"I":.", ::", .It. I::! ; ,:!, I I ]n. all"In.. I .. Ilumc, In-un., "I I .., Ill I I'l"11.1.1 ;.1lLI:,1I,1jj,1 1'.1. I ", ........ ,,, :,,,,,l; A I" "..". I., i I d::: ,: l,,,,, :'.cor Ili I,, ,;, "., ,::,;
L,,,., d."t.,", Jorge )I-- o I \-, d, I th. "r.,on ....... I; l I I I., A, it., I, All.ilk,:l\ ... N't :::' l'k (l I I ;: ...... ,'nv.,:h6n "."Il", fell I." a 1'. -1 ...... It ... , ,
ra M,11.1. .11 ,on I In olill, it"111111-1 L.,,If ",.":!, ,;\,Il,,c, ,it -o', ". ,I,. I a 'cd- lit I \ l Ii.th. I ,.:, I ;, -c, ,c .. I" ,.It ..... I, 11, I i *, ";, :4 III. ,, -,-- Io,, ,,, I a de ,,I, "' : bleclm de no' d' cl.id lu. .%I:: ". ne-ut. Y euc- elect ... is 1. librit.
tie ;lllut I l 11 "ll."I'll 11. J"", L ... 11, G ... It"" 4.i 11, "It" "Ill. .I,,, 'o'llic. lcon" I., t'll" I I'll ... I n;n ;I ocl\ PI 'It 11 In I'll Ill o c,""':,", I ";o, ,,, "" ittt.1 %Y,_ ni I ........... icla. dUrante funds dims
, ,Inv 'tit% ,I, ll: ',:; : :,l-.', ,,, ;, I. ...... J, Nl,,,, f ... i ......... . , 1 -Il, ".,I av oa I ... ht-I -,tji, ,,,& jd,.o,;. ,-.d,-.Io .1, t.do, lit, code -notnelcurile., 3, d.1.1lixtial
I it drIclig I ,,, .,r :,, : I, 'i, ........ ,I ......... :'Iolli ;:11 ,
i'l I- -11 tic );ui'u-:uau i I ml ...... I, ,I 1"'.-I
I'llclu%, L, deirpliIIIIIII I Inc. I olit"t..", !-o ". it ,, 1-t.". I ., ,I I:, i 1) ,, ""' .01 ,I, .I It,, ,I ....... ll-, ,,,I,, .I, tic Ill d, ,, ,,, nI, ninjoto I ......... I ,on,., di, It. C -Wrri siuc I ... ';- ,,,.I 11,11 ii-Lindo -j., ,,I,. to, I- fourden e.elinar vendiend. el eide
it, Itull It dolltor Man;,, "' "I.., I ;- I I It,, ,ilha. I. " :,_ ", l I., d, IInd.,i.-,l,:11 I'I, ,"lI,.I'c("cFI' '.',tl .lC I ...... c H."'I"c' d,. It'du I I ,,,I I ...... ."'I"do III 11"I""' c : cc ,,,..,,,I,
;, ,- :,li"": I lc '.Ili "I 'i"I" dic I Ik"'ll r I ,' lit C:T.C -- '' .calijl 'I.Il I !1-011 111111 on. 1-1111 11' 1 I .I! I: cc hind. onto 11
I .1 I- I 1.-fono ,,,,, el n-,ndent. I" -,I'll, ,I G.Inn"no ...... I;..I,,.. dt iuccurd ., de relerenciii en
;n,, ,c" I." "I ""I*,. .... ..... ... wo,,'t. I ,I, ,li aofv-lac, ..... de) Gc "' 1% 2'1T*rl
l iljjfjj j 'on 01 A.Lin"no to Ki I- -6 '11.- 11'.I"t, d ,,, I", c,'.
Cc, I" I ill I I :,'d,,,n ,kl,,Ildd I It, .,,,,I., jiJudi- ji: foic.ta .c.1-oll. e I I.,., a ,,,I.. ,uj,-uo vcjl.r ef rulevo P,
I;- I '111o I, ,,, I,,- I ,,,,,. ,,,6, dn, I ., ;"':,'I I'I ':' ',"'F'.',' ;' ',I'::l,"d*',, 'III' "'! ic I ...... .... d" d"t """I"' "I ....... .". ci, ,, ,."'u, ,eine. centavo.% Is Hunis Olluldol 11, I., ,rvln I'll', I,,,. j i ,, d ":'Lift"': \1 I ill 'I'l6c 1-11ttill I It ", I, 'a .. co. d,. cb toc dj,;.-1 ";: t pL" sflico conumidor. '
C'urjo Anjct irro, I.,,, I Ill:: :'o 11 l I ,ill, i ... \ .,I ,,, D". I I c I o : lil ,,.-'Wlol a ... : I , "'i-III" I ....... .. I I ..'ho'ci, Ill .I., I I I I L I'," '""!,ancr ...... .. I t". -'i, n : 1 c ill '"- '.. ,.!L.
"' l it I'llolo., 11 -11-.1c it .", ,I to ...... rfi)a 'I'll- 1 -, ::, Inc. Rinf-I Giurrm liming., I I, it I, v, I. no 'I", I
,a,, u0d,, A Ill 911lu'lli, I,, I, '
._ I, :-,-,, : :, !::%,,,, ,,1!:; ., I ot ..... I o ,I I ........... I,", 1 "'ll;!, ', f", "K11ilicin fle lit I LIA I I -1 i-Irod. rI dIrcer" .
.1 ." I'- ,d,.,I, I -leol I is ,on li.r_ ,I,.%- ,-- - __111"Ird"I "I 11 1, __ ______ I __ __ ,,,, "I" ...... t Dt III To." to
,vin".." til .,,,. , l.,:; i,, ""'I I., ,;, i ","clec", IfltI',!.,no ", j. ,,I .I m u ,de live, Pi
111 1111 11 ,,:,I )I,,,I,;Il ... 4 ... te ,,I'll ii't- ,u .n.t."., ."uionion de A lem ania que
r rit'"I"'. jalc qn, 111,. I 1, septirrobve-ficl ,,11, ,,,,: "o;duioa ityuchi.oricin ite
I-. ,d-, Dl I it .... ". un. ccu.,c Ill i.
oll"', ,orneldo J.NiCal"o Ult'll- .1- -a st acep ta :1::,,, ,*' Z11 I oil nieriurnen'r, r.one IMil"..",
"', I Garantias resolv'en ,o,,o,::\,I.,,, ,,,.,,n,, ottl, &I El municipio recaudari $660,000 '
.N,--- I it- .... It ...... I It!, a
. 'Itt'i ...... ofil-I.I. lit".. ito Int- l'. !.fit- 11 V' "'"i
,It dpA oil #) 0 e,,, 11
. _. __,
Miucic., ,,, 1. ronfirlitio. tie 'L t "I'al, numn".s. ; ,;,,,, ,iclt r- ,C ji .' I "]A .-, I & Y 0 I _&,,, I, IC r io
.1 1i - "" I". 'I diric.,", ,, sean devueltos
'' ..ft t .
I. '. I I a "! t os .p ." ., ,, -M
I 1111r."I'l 01. 11.61- one 17 1- __ ,
I I sohre I a am us ia H-- I-cient, : "-'-i de!jila)'ti, ,; -or & I 4 4 ,
ll.do ,I niallin. p-i "Ift a 4 1,11,
.:;p i-j"'n't, ta C011su ';,
,jt, Al cri 0 ,"ll"I
1'. -Irituier., 'cado -1 IV .".r I '"i"'i -,W l ,
h ne.a, 194 coil I a .... p,,A:lr.n 4 ", Ir. O d 1 1, ,I- 'B 01 11114.7 11 tgres ,
__ __ ____ I ,,a a ticir ""' Ittll" 7' '
", 1,-, 0,1110 I I It It .1111-io _:I, ,ic,,,_-5,; 1,,C6 _'Ir" '. 4 111 .I: I 0 p1r.1 .venuciil.r 1,c I "m uci a ,ano vv C. I.
CuLA it, -- Y""'d;Ill ....... L" ,-:,t., Can l b".Ou"' h1econ q6c Is onfil to ,
I 'I -cpw Ili adm isi6n, con nueve m osigistrados, ,,, to, no. ease anneg" arf I ill A feetain lost coneeplo, de fincam urbanaim, Is,% en'aterlit nuic de d.teept., ev! I- I, Si Is( ",k,,., ;,,F :.:,,,,,,,,, .c%,,,,,,,
rz. I 'M 'r djrd
d, n I l, If je, .'of' Il 11al
o "" ., "', :11IIIII.IL 11 ,!'; mdlv.d. Autorlditidest .vnilitares
1; nic , o ,, 6. entrarii (14, Reno Vol Ili rilivslitill, clitollces voil I 1) If ],I, F.,tid- 1?,Iid.m -j'a licenciats (IV ronstarticei6ift v isubarrendadorro; I R W
I I I't, hisNau till.11do r l., 'I. .11 ,p;' '1::,.:,: FO T Oitlfii. -it .club,, 3.
I., .b.,' I,,,,., or,, d, ,rco dr .fi I- __ _____ __ 11 Illill-lic lit Ki-nilni, ii4 ,o pin I'll Iticallcult'. .r,,,.da ClIll coic inglegaim creen que Perin
-, I, I I ,I,., I ... 11,ho SIj C'icllra. In...'l;,leiduento; dr In enjitiiia, d, Ila- oui;iio i I- FIndo.s nido- --ver, Par Irr, n I It. Ferran RI .... dIcIttli ,sccjolo Inil petiol, allicin ,,, API
. 0, If M!, ccul-I..", -.- W., I II.e.. I cf."', d, auub. drI, ,,;:b",odr,,
co"InUil '. toular 't,"", '111 1"chicoll d Cjidc,: ..., : dc.vIhYudcp.nrv (no, ,1 ,,w .... c, ... I "' U."I. li'l- c ,bit .,,,,',. PIv. Ill hent- illo'brillidi"I"i'd 1. un pefigro parn Albi6n
'I"t, I .I.ii ;;; :.",,ull'd ",c ico::", ;Icc Ir -, pcnfido c.n.1,r qui, 1. nu-ic Ley d.- etc I.,,,", ItTli 11 ei ,,l'., 11.
, LA ,I d, CVb., urti, 1, (,qIIII-,rn.Ie, Sao'" ,,- 1. o oll -1 1,1-cn Iwwii Un. DIANJO Dr. LA sciAll ,a 14,11'. Y I.'nul jo, I ...... Iiluot alino,; de I .. ..... ti.jacli" ...... -0cl por ricte conecluo. vI I'lla" o" IV,k, e, 1conlecAtind. .1pr6xion. ,oci, Tod. ,11,I --ne I. 4.1o no'. A lqn I Iv. I,., I I I .1 ,:",I,, .,I. rilin term qu, 111.1ron,
"IwAll'. 0, Cle It 1111d. .1 qc" '11, pregunut .III,- Ill I. kirron, clue, iolawsicerr. Ili que rept, inn Idivic de a In : 1". line% Lry de Alquilvic.,i (h calla lica pel-dida apin.vinut de III- coij OsP I LONDRES, Oct. 3. (API.- E N
If I a H,,,,t, 1'. "'I'do ,is. do pfir ,lou'lil. 119,11, f a ..... lit I ... [ris, $240.000 en
',,r 11ta ,-, I ,- I Go, -;I,.'fc,,d ,:.li" de ; ".., ", 'c .'u'.0", sea,
vl1r'r eAa'!;:, %ert'rivill T,I. .' o Il!:, to A ,,urloj Q, a "e. or unn"I',& I ,a I ,I, 11.111, ____ ___ __ I, lit Ilv I-, De livi- do 1-11 ,'I'll. I nuterie, de RelackineS revellS hay qua
, I, -u it I,,a ,Ili-"'6,"_i c, no "de] .... I., ,I ..... ... Million ."no IT d, I: .... ... I I : cc cl I i,,., I', ., ; I.,
."Ill .11 ."'Idictk ." I % -- a c ,,,, it,, it Firuilicui r. 1. politics. 6) M ",I "I "cil., .1., I,,, Orande., Pcitenclu Occiden,Ilclli cn ,-It ,I fultno lineal lit I'll, I, I", I "ollo. i ....... ,III,, I, -- '. F." I It ....... it It, III Inago d, nlin- 11,111, 1. IIUI habil vn dicha tal- estudian unst peticdn alericuoult,
be o"11111M I, ,Ili, 1. jicl w-l _- Ic ,'I "'o-Ito '- 11!: M 111c.111, ', ,,:,,b :l. ,,,,,,, i,.,,,, ':'i"i;?", I : A, 'I ,
w it .,irgincut pill CidnI I,, 0, I" nu-. ,!::, I! I I .S'11.11 ., : il;111 I I I I "Wofin I ,III,, H io, '"I .... I "" l' I ... .... ... ilr I
I 'i ,I ""I". 1,,,, ," ,, ,,:::,, c ". t "- inuit Ea devrillicion de secrettle, mfliit Italln., I, -- i I ,:Il.: 11 It ....... ... ,,,,,, jefe ,]I-, 11. I .it,,
lo I I I .', ., It ,,, ,I ,,--I'll., de 1. ccucwc.'l,.l ;I" E. ific, e.ri N Inlan.,11I.- "C ineram a" ]a ,I'f---::o licd- ,,'ut* l :* I ".,."", ,li ,.,:::" Ic :;, DO I.,::ll j,,,,::I"o I I, "', iat,.s y rentificall y turchivoic politin't'llIc caldl,.,cloll I r I o;, 1 id-, d'. I., 1, de ; ... in"Inq ;,,I!. 'j, clicluctild.Id 64 ; "I : -apturados en 1945. JJn Vocero
;u?"riolloual & I ... ... lo, 1,.,. I .1 ol."I" cil .-111l '111- IIII'll'i'll, 11,11 i"l I'll c0loph". t"coliltil ii
oopi-Ill, 1 , i.1,1, : I I_ L ; (os, I .... do ,I 'ct;,o",;c ,I, Fit I" I -illill "I'll., 1. I .I I I- 1, I .11!: ., ."niol Al;ln'l .. de niloo. Ir, I. de iquH _16
-111 "'.1n, I", i , I, a I .I ... Ili ,lit.- In prina- ,;, I,.," .It .. ...... I., I ,I I ,It, I _-I- fv,, I- ,I,-] A,,,.i 'i ... c"'I"lin ;I ;. Illpa, de Ii. nlv- "I in u "d2ema nd." &d AlIvIntrils.
- It .., ,I,],, ;I ill. I lo L Innn. I -a industrial ... t, _', A ,:llIi,-, I ."I Ill ,,, -1w (I, -, ,,, ii L., 4 ,I I.,
aw"i'll-11, I "n i -n-l"l 1, .11 it .1 "'I'li,( .. , I, I !;; del,' ,',' !e me I tin' fiuerdo conjuntu "Irl
1111-1,11 'l '. I I ; !.,,;a_ Ic, ,,, n Li e N "" 'ill'. d'.)._ Ill. ", g I- ... I, i, j,, cl .1,,, ,,,,*,,,III,,,,,, h:l, "
. I dic ":: ,c::, :;: ,,,, Il. .1 '1j'.,u,,:,,:;0 c I ,cip : ... li',
Entrvilane Prio A 1 ,,I ... l'..d. "I f."'ll, ,,c ,,,, .., I I, I.-Ilm lit in"P.- d.-I ,'III. ,hjto (I.- -,did-., _,,l,, ., I!, ,. '':; I ....... it, ill ": ,cul m F ,: ',., "', 1',a, 1' lcl pill t1to '. Hado ahora no lve h. adop.
I,., 11"Ill. dI ,I,,,-,,,. ', ':,_olll_ Io- 1;..., -ndri. INI &-atz., ,I,- :38 on- dl told. d-1,1.11 cligualic.
A, ,,,,,i 1--di'-od'i I : 'L' I-Itll,, .IdIplad. (I ,,,.,,.dc ... I I,.. fl, I dt-plcllti p, I i: ,',,,I 11',cc, ;," ," ocd I (,au "
., "ip d.' ,'tt ,!", ,;' lj l-, ,--I, 1. pirc,-c-. 1111 ulcii,,c -, ,. I "ll, .. ..... I ... .... I,-, d it lit, in, e I A 1, ;I Ill,- I- 1, I., 1, It 11 Ia I .1 -thil ,I (in ,I, i,. ,rol I r. I, ...... La Gran Bietafis es laIpotter4rial"
Aloll,,o I'lljol (-I' N I., NI.-jilot.. I. frente a ]a -T V ft '.0-6 'llo I (c."".. d"I"t.
Y. -,,,, ,,, ; dioll,, .Nllg,,-] AnNtnicUld''141- INI.-I _ll .. ,,, I- vdd.,
.,I],, 0, ,it, ill 'o"c- ". 1, que I- ee el no-ye, nurne, de
- 1, "j-, III- 1. ., u Ile I - % -od- B.,g- do ,. f -'odc, Ino: 4, I, J, c a Is c.1-11. l.", 1- in.-I...", .... 1.11, ,,_.,,, ,,,,: ,., I!".. o ,;,Ilr ollol I I ..... .. ito, caluciradw at. ie refl.! ..... .. : ,,,,I ,iocl,,,_A oldll 1'1 ... ,,,"r ., ,1,. ."'llaot I
, .1 lict, V,-,to 'tono .... I I I 'I .. "I o i I"", i do "I let a una firitul variedad de CIIE100INVLI. , IIRK I- .W., 7 AP I. !"' ; (I """"I' """' ''', I E-n,,czcnd. -e""ou','cd",,l%' Perfilchi senoiaci6n de ,,, ,,,,,, .," ........... I III Illvcfo I jjf y entre ellos figurcut hinpottan" I ", d e". -Iii SAc stinto. ;I .,, drII"= ,nlo,,,,Ic,*-," r, Ili,
r- pit., S .... ri, I ," ; ,;.: d, 1,, .it it, S,,I.,, I, -1 :j::%I, c1ccill Ill Ix, I.-Illu ", I ,,,, I ,Ij,,,. d, ,-lo,. -ibi, ,.I "'_,, -1 w (I" te,
id"! ( ", I i:" :' il "-Ilollli (2.,il.,, Mic. q-1 ,,,n,, ,,c'_',,, ,I,, v P- v I dii6incient- diffl-catlenI. r"xis
.,I'! or ( " I lc fringegi, lit realidad se pi-i-vilie ':, illlclol"- -71c -1 aerra
".1 no, I ot GiLl,: n", A ,lc N 1 ", ,I lcilclMi.c,,lp l,,1: .,! id it, 195 ,1 1: llll! 1,11 I ,! '. _, 'I",,. pill ,I cidnli -,'I ildo, 1, ,,,, d iil lic-cl, tjos ,irallflects de te(luca (if
,,I I den1iii ,occoir.p.l. en,, P,,ho All-, it W .- "Wivols
pol,'i 11 I ; .I.. ,'I 1- 'I'd- I ". l-,, iIi .... I,! ,i ... dp,, di, ;: 1" .Ii ,Iclc -1, ,- Int, 1, q,,e -Icibl- con ese proeedim ictito P-d,; Ic,, ,,,,, ,,H.. -p,.if,. 0, I I ,-1 lot. I
Iii, -,I- i", lan"FI.., ,I, ,., e ., I. 'oo 'I, ,. "'I, r, .1 I e,,d,,,,- 1, 1, R I ,, ., ,, .d, u'v__ ..... ai. c 'Ii'%,l 'I If d, ', ,; ",I
O'nic, , ",::"ocI:- ,, ,,, ,dcct -_ o-n q- Tic If I ;, -I'; .. ... 'J' I i ": ,,,,;, ,l 1, I I c ,,, 'on-o-Ic"'I's Y rille'l. atc.
r., ,., "or ernic "' 1; lop., la, i"I"I'dil ill l1l"'. .,,i,,I ,,I ,,I h,,[,[ rl, ci, de ... .....
,, I I I~ ,ji, .,, or ,,, ,, if ... etc p. I ,;,"n 1, 111bc I Wlc- ,,,I, sl I .:,: ,,, 911, 11.1111,111.1 .1,110.
L it 1, , :,,,, ,,,,.,,-,,,,Iv,,,l,,,d,, ", ,"],i, -- 11,11 I_ d, ci,,_ o ,a', 1. NFW ) ORK, "'_ J- lidi, o,.l.,. ,,;1.ll 1, 'Mc. ,,, I, I_ ,,a .. .......... 1, ,,, ,_,Ii,,_j,, ,,,,.,Ilr, _d tuition rnil.bir
no, ..- _11'1 "I""' ,l "I'll.- "I"" I, tie ", 11- .1 iI3-,n'dt,7,i!'., I 111- I ..... 1,c ,, ffloo 1, In'-, l lilli- ifil' d,,d Int-1 p- I I Ill ... I., I,, ,. r tc,], 4. clud"ic i ...... it.re., brasnie., I, nitueo,
n "Alto r ;,, d .tie IiI I", Ild,,,,;, ,:cl. iid I- 11- 1- I I ,", litud
'. 'o o"'I'll"o-1 .... -d,,-ocl !,,,,,, ,,,r-i,. dc, 1. -,-. ,i, ,tkn., 11- l A r, ,1,1e,.,I,, 11- I- IRS R ineecder R IR malic,
,
al;un. 0 "" .'" M"I_ 0".. 11. ill I _w--,ic1io,, I uedo- ,, ,, ,o;ctnc,f ,., 1, ornil, J. .,,,d,,,ion ,,, I,,i,,::-,%1,_ "" ,,,, ."g'li'lflic,- yerst
" _"! I ,nd., it ,,,, _I, Ill 11117,11,111 o ,I 6, lo Mractilim Piurce que plensil Ill
sun p ... on., it'lez I I, ,:, I r -, dr 1,, ,vdig S 1. .., I I : Q"' ditC.,-j. de lfi,-i ,, PI;e,! iiI Iiib- 11 lill-dill- 11 c- I ....... it, Ft .... ic ,, ,l ,, I d"V,;', r T,,- alginte, de lo documental, ric,
Pirl,, 1, Ajn Plclrl" b,,.,,! S 11- nc. ,I. I, I't, A -- ,": I a ,I,:,bii,', ,cenic I.cull.d ,lic, dr r I I,, an Iii --ruild,- I'- d' ;I-lo I .... I", ,.I I..,. d,- io, ,I, All! cit" ol, "v I ,-cdrI:,". 'o,,l,, "I n is
, ." , .Sulstll ic"I'Wo.. ,of" '"ico "'dind. ha .......... I ,I p. on 1 1, r gn
'Vic A 11 3
ntv.,cr In unct d? Mc, 11-1 11 I : I- 1 I .. ,'H,,uo do prN ,.-"I'- net .blL. ,I, "itn" lo, "flb- I "d d 1, ciu jal L cando Ca- ,al l1p9o ,i ell 1-1-1 dE I'llic POLenciA n
, ", N ,I Y In', ,,,,,,,, ", ,,,,, I ""U.", I,, ,,on uiac,,j r,,c,,_A ,.,d,,_ja ,ipic,., Iii., h.bun- H,"I., -b-,", a :Ac cotmrruelici podrian me ram
I., ded, qu, 1. do I "'. .1 (z_ It- -I" ", 1, : : J 1 d, I Eaind. file ild d, III, Y 1- &I ,l rrl,,, ,,,,-_,,pro, ,-, ", 'W"', ", 111ii"I ilill 11 "Ill Iva York Z, lit ,id ... ic'en 1"niclap, 'i I" p. t1c. % P.I. I Ilo .,.III. p la Or- BrIttifina.
, si;, n p., I e de ,, ,, pl od I'll ,I, ingc, ,, 'in- .... I p- ,. dtjiln ,.," d,,, ,, _.. *e W .1luducc-111,; qu, I it ex . % cc( to 'coicg ', ''".1. d'J" 't- r-c .x 1, If- no In, I ildli ", If i "I d i,
. ,,,,.d 'I '. 1,l fl, i 1. I'l l, 1,, ..... ..... ,c. pit, ,, Trli i it bill u, 'clil. ,'I'll, "'ll Il ilAo "on
de 195,1 cofirlc at Coinsill. d, cal Ienl , ,d1,,q.ilc, 1,1a r, , ilicl- ,ni ...... le d-fl- It- lado ;., o"', ,,_::,
, en Sini flut"one, n. n il IIlII1liI1id'J11.Icn ""I .... .... llo 11111
NI ... I, - d, ,,,,,. ,-- rl ,, ,,ju, ,, ,n looad m ]a jiduniiit dir l, ;1-- C reen pobtico el asesinato
G ran B r e ta fia tra ta Id e sacar ',, c.l'1,*9IsI.ti,., t, lic de conceder ptui Ii p'o- M", 'r 'I'll I 1:o!"', .- iltr 1'..gac "I p,.pnI;,,, I que tinedo ,,, L. H.,latols, I 'cid r
. linnitiiiiii en el precepto y arapil, fail. cn.vil. l,'-ii "c" 111,111i ", I'
-01111 Ill 11.1 IIIqHIILnIc ,I- ,-, Illal-Ca ,I (I,."' 1, ;"I'', ,
I I 1, J'odicio -id,-1, del indil-, d,. c l I ill
.,,ad.. -ri. I ..... .... o t,. de -1 c*fc,"I"', I:" :,,:,,,,,i l""'l ,I, I I
: I : ., ,,,;,',,,,, ... .. .. ,I pi- c"'a i'"..
ucnn ,auc Irld.l.,-I'dado C.n. Y r. s .i, ".. '' _-- t"',laW . ... ....... t ... it it d I periodista A ndri6s R eque 'a 4
provecho de su bomba at6mica 11 : ,,, ,,,,:, I e n
,li:, .,,,J, Nini"t"o, 1, pol-lad ,It, 'I,,. "I'll,, cI;;.91c. I I, c I ... l ,, -l" I :;,:III ,,, I %I ...... .... l .. ','c" o a "i"n ,.,I 194
" 1. I.io,,,I:,ic,., ". ,. o ii.'.il.dii. ,I ". p., ,i ... i III- I- ,, ''i'lack, Ea lzk I I ...... 1, I tot 11 I ...... ill I I~
it I': ::" .ZlAt-no", 't ... fi. I.,I,. , ", f.i, c. "I'l. ; .
.4l I lf,' a to I ....... I ,,, ,,,
, __ ___ - 11 ill 11, ,,)I; I" ,
,l ,li,, ":, ,I;;, ""I, II! oll- It '11-1 I Ill III' 11.1 ; .... .- , 1 .l.. ..... .". I ... ..... 1-1, 'I', I l, I'll Ii ''. li, I 11111L I I"' I ill 11" d' 14' r ill Cohierno Ili, Sto. Dom ingo. Fo atraido
Am il se v pvvolll ,olore lit posibilidad lit- 41114. : c !"ll, .", If) ,,,,,, ll';" : I I ': I a 1, ill "In'la: ,lli -T '", I- I ... ..... -'ll.1-111, '". I ,I I;, Collibillill
. I I! ', ;,:,
. sel trithi 41t, lit B01111111 11, lit) IIIIN Hud:% (lot' Io 111-111.1o. ? cli ,cl2l ,,,;,, .,,,.I, -I, d, 1. 1. loxcl, I, !:" ,!, ,, -- ,!:, ,",." :" ":'. Il "I"I"I", 'c'-:,:.-, ;lll, ,;, ': ";, 'I'. ,., ,i.i .
. I 1 I I : It. I I ""I. IFIc.11". ,,, i .. I 1. I ..." it isms 4-t-ladat en fill harvio ilt-I E,4te ill- M anhattan
. .1 dl- I ".I' I III I I"" I I "I l;; lilc .. Ill f I I I bit ;I. ;-1 ,I'll. c tic , '. It, ,.,
11HYS e'l I I'P. I ,, C ... ... "d.. .I 1'.0'.", i, o to, 'I" ,p
10"' -(Ill he ribe'li(Ilit sh, prisim il't-ox chilm s ; ::o cl ",,I",. ;Iloltc ",I :Ill: !' 11 ., .: i.UEl,", I,1'01,K ,; ,". ft,, "I_, 11: .. b, :.,,,. ...... I N,.t.,,,, ,, Yoolk "t- 1. P.
III ,,,I ,.I ... : ::!1411 : 11 1 ";":,"'; !i o!;, S 1)It , ", "a", , I .11 .1 : , ... ,,, ,., d'. I l, ,, 4 blie. DoI ... I I I, i.i4o pa,I. ,ill I;I,-, :,, l ,, v:" 1, , "." .i ,. I : i, ;l I I I .... 1. I 1 ol'I'll lill1c Ilic '. It 'I. I : :, :,,,, ;', ,:Il I., ill 1, I..., it "I'll .I'll I.I.I.-I- I H I .;, I it ;:. ;I
I, 111'0 111 di''g0- % ... ... I 14 a Ill 1'. I, I it-111.1. I ,, we, H, I., 9.1 Tcc,,itsky.
, .1 .IcH, I .. .......... "", Wra -fl., ", ," ".
I- Ill 11.1 I 1". 1 1_ ; I ". ,,:'i .1 : i:.-; "I ,!i "', '' idll :l '. .1. -qu-ci "I ill- :l I %I ll"Ic''. 1,1! ), ", I., I I I 1, ,I, 1919 -I .I,;" -:&;lc;'
, , .1 cl a ,,,, ,,it ,I,, -I it i :: ithh, 1 I I ill ,I ...... I. I,: : ill],., I **%V ... !,I T v ,;,.,. !'I'l ,, ,i I, it, If, 1. diree" "'", 6", "" : 'XI : : ,, I, a I ::".:'' ". ,,, ,, ., ,a l,,,,, ,, ; ;:,,I :;,;. I!,I i .,; li,, ,,, ,. I ''t'.", I I ,,I,, I .. ..... I'ln. .qcte 1.
I", ." ,, ,,, [; -:.., l,., .l Lc c'' I , I I I 1 i, I, .. .. n lit-, De sitr-to
I'll Ili, 'Wo 1.111 .. ..... i I .... I .... I -l-d.. jc% 1.11 Ili .c."I'lo" c III, ;ll I I.- ,i, ': a I I 1; ..
llrjl:111 i' l;coI iI.,,,;.l,c.., o;.'iu!i, ;., .i:,,i- I-c"! I __ I It" I ... 1'. ['I,, ,,,, , ""I -: 1 :,la, :, ,:'i #,,,! ,,, Iwlo ,I, -- n v,-- discliucu. Tc,.itsky
... I, it, I., '..".1--l. -_ .1111'. 0 Full ... ... it I... I .I I ,11- ".., a Ill li.-- 1,, t'-, I,. Llu .:,,,t,., hit.
1'1 "" I I I r, 11 1. .I I I I cilorair. it"flictu. ulllcl,, is 1-11'. r. 1. Int fit 0 1 I
! .*!'- ,' I '-' 1 11 ". I , 1, \I NSI I I NG 1'01N ,I, 7 3 I I % ....... pill. ;It ....... "d., :1: 1 1 "I'll 'I" , 1'. '. I, ;,,, :, 1 ",,,:,': ,; ... 1 4,:,!o I ,d ,, dI p,,indilt. e..
1, I ,Lj::1". 'I'll ;, , ." "". I ,I I ,, I "l- ,,,, n ... I ... I _o: o el 1. 1 .1 P, --Witbit clindr. im.
1, '" 1 '. '' I '. li, c I- li- I'llo-I", .,( ..... I Ilo' "" -- : I I kill, t_. I I ..... d .. .... It~ .."
I,- 11 I .I .6.iI,,,W l ,lo I 'do I- -I Lin A ", el I 'I'm 1:, -fli I'll .... a I~ ll ,;,I,, i Ili ,I 1, J:
...,.),,, ,, ."";",i",I ,,, ''.
11111, A tim ew .. N o sc6 olor-ado n I ;"11 I", :-,. :11112rlcfcl fle
,- i I., i,, NI itha .1 1'.1, 'A I , it ,
- I 11 ,:,I- ...'1,11" I,- I ,,, 4f 1 .ol,, ,-" ,.,- -',
, -1. ,o,;.,I".1 Ill I -- I ", """ 1, t, -I I, lll, "'..'", 111.1- 1. 'I'.ilzu- L. pcc
I- o"ol. , ..:I Ilc. ,;-o H- ..... I, ', I po( el 1( 11 P:., "olic 1, I ,,,,R, 1, ll%,:- ,,,, ii, ,,:,,,,,t,_,,,,,,c,(r',, 'ne, r.b
"' I _:,, ,, ,:,l : I -, I, '16 -co de los esic aflo el I I-enII0 : o1cl' "' I :
I"( Wh ii . I ,,,,"4""I" i ';i,,: ,_ ,,,,,, I I I , r R ic I, Is
.- ,, I. ., ,I c 1, 1' ,::.' I',';, :. '"': _:: I I .. ',!',I' to- d-1, H, .
,,,, I I', I In *1 .I I I e'lorn. cronsti"'.1'. ......... "" Ill I 11 .... ., 7, it i! I'L, c '""I"- Will- A .... I.,
,,,r,.,. I I." ,, r,,,,,. ,,,.,,,,g,,,':"',"' : ", i ...... ''. E U idos en C orea ,I I ...... ,, 11 l I I I : !:,,., I -,,c ,i
-- ,, Nobel d
I ... I., I ,":"i1i'll!:111"ll 1 ..''....1c ... I. ,,III'. ,,I., I'll, If "" I I e I a Paz ........ ""' """"' ,,, ,,,,,,,,,,,,"",Ir, ;!!" "" I vIo-. ,,I L. polt- .I,, ,I ii""'w., I .... ... I., I., ji .... in- qu, r-nool
icull"I'mill ,I,,, 1" -dl'.dl le'l., lo, ,lirIllrot u. ,o0q,,- 4;o : -_ i 1, ruiddo',it, ""'; ; : ., I ,, I; ;.*,, ,,,,,I,,.,, I Fol lit g rin
". If .. no" 11;1-11. N ll ""ol"", ill I. Poll h. 16
I'll, ,,, I I .. I I __ __1 I I 11 1 'i
,= Eld.do. U ... do, v-, ,I 4 ,. ".%,161 dl kl 1. I 1: ... .. z. w I Np El woelrol.c., dI C do"Ill tc le'll ", d, ,,djOie :18,
Ile I" utl Clut"I'lil 11 .... 1, I"'ne, ,on't- l". I'S., it"'I't." dt 1'.. 11, 1, ,N,',,L ,!;,,,,,,. ,111,1,,, ,', I I., I- I I I'll, t C7 OS1.0 ,'I ...... i.d.,
I,, vit, I.; "'I'l., to 'll.cIa .If I..W, ..." 11"I'lon. cllluu- end In'te'u- I- ,l I, I ii, F", do, tjuld.m 1, unl, N.I,,l del pujc,,c . .... e- cinva dclull- I I- 110.111W A o- c poI "I 1p Ioii Xtunal, t rlliir,,N cl,.r: !:ul.'21 ,I ll ou, :1, Core. t i I,,, nice ,I 11 ........ N.,-I "Un ,-,I,,, del I ........ icdo it, I, I ... Ili- ,itv.ito d, -. Illr ml t;.rmm,
. d, Itic pilic ,,,, ,,, of ... ,;,cl I'll. .lo, Ffipub1c. D ....... -.Ica 11- -lb-Id. na- ---. 1. i7c pm de Requens,
,,,, ,: ,, ,o,! ;,I, ,,, ""j"I"il, III It"I"Illic.,dIr'si ca'-',"" I ',;,' ." ',; ",r' ',",':' """ ,", It,'.I V!,q- so ; -1 I ml ,a ... I, vo c-1,, in, I',.. .... ... .. :,J. .,,oi nettli-104 I sl -bdi- loi Li v.,- in, III, la %icluna. Que con.
I",,,c( rnr,,. ".1o'In ,a, ,.a ,I, I N I,, 's 'r All' I. 111 "I""", I ", : it pe. ioduo ,,fill D-i dijo I., 1- ,I,(--- dI,1.,-e,. .,e h.1l.b., Irises..
::I' III rec',liwi) ", 11) 11 :,:'.'d"cc." f.I i cl, l 1'. licturn. .. .cllr pc ,."" 1:., it ... i I,,( 'I ,,,,I 1. vil'u- Atir- 11" Pat. I-on"art I., ,.- un- ,e,.In,.n,-o, (tile el 11, ,I ...... I, nce vicout rn kui h.bitil
"r" r", ", in lW Y a dive,,uns ruu,,ujAvIaes pi Ir-- Illel I'll Oil,- ,. o,%cn-c'cn ,Ili I ........ all "I'll ,III I I', I
...... G.bi,.oo 1111 Icl.c 11.11111 --l- del I-, ...... A31adic en la fnin;,te Oesecde
, I'I'n codcouja'n, u-', ,- ,ro: It Il!"111,11111 .. ..... ',,",.,,,,,, !,,.,,, ; "",,, *",rl: I I I. I'll lit w ... I ....... ". 11 .I Iil; 11.
It" I If , Orn, I". 1 I ,I I I it, "I I 11 inic-lu'lo p"o 'I ... ............ I il car ; .0 %jIll ilia a ad, I,If lutpuld ,I .1111111,11: 1 cl:; I. I I. I I., I I ... ', "%,.,.,,,,"".,, !,,,.,,, :,n,!: ........ ,", ".I I, -'relinin , Air,, Ila "Juigido H I .. ..... ,l,,,
,c!,;"r,; uo I, udr, ,,,,, titio I I r ...... qw, L., 'e-l"w"t ", Il.", ,., ,,, E'li, -Ile, situ 'I "noic. K Fcllc I derlic.-ci I 11 ,. lit I I.: ,ad., I ... ..... I ... ,-i, ,O.
lilt. 11.1i ii c I :f,,, ,,I: :1:,u ,I .l "I"", ;:!::. I: ,,, ; ., ,o I" I I. ... Il"..'t ... In"u..'. 11% .tw il"I. :1- 1, 1, I ollo, 11111d.l "o,''Il. h ,;I ]".hi!i,
I It .... !,cl. "ei- Ill ," 11101 (Ill .. "I I ...... d.-I It ... .... Ic I, 1), I",- .. I., l, .. .... :It, b;Ij;I de N ut, It Y ork.
: -I,, I ,,, I I 1 1, ollol"'O.";', ro"I" ;,a :;,.dN'!,,!;T'.N "' ,' 11 11 I'1:,1IjII,.1,Ii1'l.cc,::, 1: 1 o. ,,Ilo L l,,l 1. i -. I ., ., -,,,-IvaUde diuAltrel. d.
let it" I it -;.u.." :. ":.; ,, :I:: !:.!::l ... I.. 11 11)"clo I'll",, Ill I
!,, ,, ,,;'- Io ::,,,, I .I.
1, ;. I w o- I ,, Ill"", I I .. I
:1,I. I..".", ...... .... ; ..... 1 "I' .1 N."- l 1.'I' 'I, .1"..'.."".1"." I L I llz 11 '' IL -ljl lilt 1. Pull- rield -
2 DIARIO IA LA M-ARINA.-SAIllairlo, 4 de Octubre de 1952 Polifica Afio CXX
Define la funciiiin y naturale-za del Consejo Con-sultivo ActualidatJ Politica
Deben sustituir
Salud rozagante!
a.) Alealde de So
,:.It' dll I 1' 1 07, It 0 1' It l I I nn LA, sa I vid se H isceleinea de
,lie altubi ldi, por -m-'s dolericius del
Man (lei Rosario os shb
1.1) hilvrisit v) lider
i1el IM il% It. Mirall(14% Por Francisco Ichaso
ATMIants concomaitonles at 7
Aoon L)Lutai- 7 Intl
higado Y I ,I Lie ", jjjjjj p ACO I','- JO, WA,
I in It .... I. L P-61- a c.LutI',', I I it I
AU c.tivul, ,a- ccuou cfiail)
r Ca 'fi ia, ImIles. imu- .1,6slul'd In Cu idn'
61cera gist i- a ode 1. -infestinos, b'n d.
Alifl. 0, a. descle su c,,mp,ILI rectirso nlivi(rl el kitle III v I. ........ ILL o. AVANI Cie g,. 11,1,r del PAU 1 11
que elo es-be, Ito 1w 6" cuci. ."Aw, 12
ex1v -.1re-fts y (ILL ha. 'it;
rienelit I 1 .1 ", 0 Prcn, onto vu lci dio I
Arnill 1:01110 VI Ilds'-fictin, ent IlismAgen. tit Iv,L ImIlde tud-n-lus. Co., P lid.d. hall. -pria& en
tir unidad In OIod..I. Y
si ou m6dict; st III niatidit, offlive 1 iI;Llll h lldn ell dittillina 9 conew vencia de lodos Jos parlidus,
Ud, tistegran rem edio iiwI)4Ieriit); torn 1,11; Lie 1" 1611,111,11ca. el I,,Cvr citmittrig. de ncivvoribm jarle tin. Iloca lActicit I. igzaM 'Illdfi 'till, I'lu, iv', del
g)ZR r rolilg intk silluiti: (onriv L'dk' ,u, ; ,r Ivos afill 195"j, gue., rul minbigiiecladini;
Idr Ili, Ill% hn.- Para Paco Ill retraimiento es'la Ln de Is "resiatencla CMC.,;,. in""Ib!"l, uileramistl't.111, nVair ,I rines.1a 111, 1. insur-66n y ha. vento de funcionales y 4poli icon,
it" .1, "' 'in li bla, tie ma.-occl6r, It- p-c. h.b.r pland. a mej., lrid..
u-I Merrill rlegtdna I. it, e'aIglmO5 it. Ni to, articulo, cle Rzilmundo La'in v capaces de resucitarIa.
ell "Id"! deres bablan de retralmiento' to
lu la. anU.N
uh "I till, %A011,111 hacen por p-jra tLictic. par. q e Ns abeT.Ont iv n en qu& consists.
ej Goblerno w pantla biando y ei, rill encticaledluriPC. S61o
Linn cosa'es Went : q e parti.
rMVIREN ES UNICO. No MPTE NW(IONES... MI REGALROMI tOrrinino" Cie (.do d to I que Piden. do de ChiWav una gr:ln fuerLstas ec amc ones cplnvi In tienc
oplnj6n y por esta eausa de..
tie Sant% Nin I'll el C,-- citir h,m.s espUcI5 o reto za de
DiReNtionei; lentils It dolorosils, filltin de aretito, hi"'n Con Carnalft Cie reililegrwr A Jelin toda funclInn de carActer Itin tarejus 3, 1 leradinuente: el gener 1 13 biera set el primer filtere52cle, rn
6 lill lll o 'Niral)a R n rspojjsabItj,j..j,Ivs Ile 11, a alW a v
griscs, dolor Leslinsm 11 presidency del Con.vjo Cnqv I varlamentaro v que .o urtterve tp pre.,ldencit, del C wim C.-vilt-, ILL, olab ... notes e. I Clue el pToyecto electoral no sudiku, %6 )iiot, Je flen)RN o till Acido, Wvnn6cljies "'Mlar -, I-Lm Liu!, It-, let M-11. villitunn v) ... er 1-ul-iit Clue rintinu 0 In -,.N ilesean plelliscla, el rieloo.ento. It, ese I C.p,-.s Cut dul.o ... s.
v.1111-tL(ir" a so La It ro.
!;':, n,! My"u'avas sommo irrv.smullp, Lit ocipal vi 1:u Lilt Po. pres6- cona'al comilnr ell' arilipactisla no scrit olOa
it otrus dreccialles. cr6nicus 0 olin I'LL, I I "ll ILI larde it,, alul,"Ol I- Cie) L114wall, e I (let En"Ba,.,ia rit. es temp-u-nial.
, ') Su rill- Curry,.. doactm Gatun OcdL6,je, a Ba ta mu'ho u -,- jel" de s.g.rin-, PitL'illice Vd. BisnAgen enew sit ni Wicn It, Indicluvi 0 luu cl: bu. It,, a i cra. C.rbar_-..
I'LL "" I'l, 111,11t, corl"'Iti'a v I It;, co-O".. qu, u noble ondueon d, p-,: It' 11111,1a -A- I., Imaciz l, till pocq pira ]a conslitucion tie Lin
,ant,, e, Hill', leal del Con.,rjo I. d, lnjlll "Lit" 1, impa esp"lfl,; .... ......
villgase del notable iiiaterite 11isindgen, ill, del Enter va, 21ufel de 1-dut-v -!,uL sit
1, d, 'Lo, "" 'aw, lit'l I ti(;V I I S.LI- saler 3' Plulluil-, sin jur ILL,, .11. b,. del Cri-I. tie Ml.u ,I, vjnl ,L -,dLlut, de Clue IN !L, sea frenle, uneco de oposicift Contra el
I d. (!(,be, a, ioll lu'llten to d, aI lie I ,,tLurv- mute. I., let ILL.- mental Part' I I,, at ..... 1. ul 1.11111i't"Ar 'un Ll rupul- la'I to Cu.
bendecid la hora en que deddlidl tomarlo ....... io"', tv d'huldn' In luttucal- v fluilkill cluun, nin-nn, vir- de tralovitio l
, -10- lulllwlial-, bIlj;II,n at Clu. 1, c Ell In lot.. I dw., Ca0r.. I I ap. o Fieutt, q.e de hech. e.
Fu,:LIn It,, I ).\rl II&C lei P A 11 "1 cons'). C till,., qu, I lie Sa a cle-c- III, la
ell in Igul 1, J.- till ClIVI'lm WIWI-., 11 Cideptill I)-"- djims, I bases. donde autenlicos, ortodoeel ; 3' Mll qll -1 Gubi- COi,,Sul I,,., coh., ILL, u ctue"'o a su, '01aborid1c.- .,. wetera, -ociden y hasta conr le hagn rtiluln. pole Ciplucidad v licintridez. 111te "Lt. a Z, paut- ftr . ..... mil., dcCtorlv.1if11dI j y"I
rijul-ota pleedo olrecer a dicho trono ork P- el C.n-jo drilliun, y Je I h"MI.L. Cu" ntl- ull .1 L, -g- de I., -nop- ola;u a I' e I Lie "I Inlairadmillistrativa. tie ra-Iti-beric Tr I rilrtr 4i;a tour. tro corriparwro, At IIIALWO Sual i" Par,,pLL",,rqu,., ,,, till, "110 Cu- Art.rn Hc-;Inde Tellaeche, el
.11-In Iu-r ful. 1. e.etIjdCLd11. .1ur.-O, -ta ., popular Arturito del aguinaldo pasAn6ncicse en el "Diario dela N'larillia" lando T.6 ecrinal -turip- ...... I I, Lontiont Y lulon--l-os lb.
ypPruallN, (Poll, Blilnrlijl). bay ,-fo cual a toy pleads ptiblicils, his
lual roarlies:al; "Is lou-ned. .. In
tic Palo Palturrilincs con 10 nuvcla- Its, alealdes autdriticos desOutu'i'do's Interesante vonferencia till I- cl minuilro sin carter San- por el regimen del 10 de marzo.
sobre prolific ofre66 vi "11 All,,,,- ell cl senticlo ll qlie Ese tribute implica. l6gicameritt,
1. ban dodo I., ulti- I.qus .". Para im-ellne ClIcelldes
Dr. R. Diaz Robaiiias a ]a jl osla,,oa 'ji,71crill. per 1. qup. habjendo estado muy ligados
que v Lie espeiarse que it I unilen. a] & Ibicrno de Prio y a ]a candidaMFLENA DEL SUR, Olt 3 EL, "' 1 l nIrC.-Lu.co, I tura net I i.igenier.o He:tin, estan
In .dedad El Ll ..... U.- L e4:o Ld us 'a a a at" o
ell if r ...... un, 11 la ganiz-6o p,,n, it I ahor pa ndo pinon con el
t I 1 Goblerno.
compancro vii i.1 diu7trl KI l;]- eo; -- desptuc 1,,. mas Ctirutsc, Lit, eat. a qu,
no- Diaz, Robluna. q., 1. "1 'It. tic iornena e no to arluncia el Aunuenitu. del Consult- A' I Gob-no ,,, empenado tenticisono official, que preside To.
acto fl,-tecron (",L adelante u prayct, ,, I,% Va rona sine, el Ill-quit ento do
CIO,- d LodF_ A one- nd. Lt fe irl"looll INC, dsLIrA 6, 1-) R -pcrilcio. Auterit- q.e ..II 1.1, tticicu- ill d C, qu, .brC,.nga u r. I- Arl-A..
rgumewocrit, plo Cie ha formriclon eslad, dr desoiden sist-ilic, -c Sintoma claTe de que se %an eeIll v 11 n mci r oncirricut politics cu. in negacion n- del roobjen unitando los Campos entre el ellbetilit te cialisroo y CI recuperacionisino 2uPiden In constnircin. it, utin c.-te Par. .,C p-p-to cunwa. p i 1, pla, M.yaluqu, pallid, 6 Cie
Fu I_, CLI Ill r ,tal locaUd ad "_ to "" Lu que no sera 6bice parl run
1 11, Grau So,, Ma uo, n.s y it.., ing- diel-d. quit
, '_ ,Prnol In c-lilru,
pvr;m ,dpl,,G. jCel Cabe re-ar lanibien los I.j- Locos permanecen,,estrethamente
d, r Ill Me ILI. .1 It -- a bc,,Ie Y dedr I-grl. ell Clern,o. I It- till. I mb Con de In lueWent C;lst,iic, put to', or Ind., l6i, partico, -0 de it. dent.,da donde e fluid. I, III It tie La
baun. Y ild-As, rui it,
L I, I C 11 C.
In' Ill "a 11""' it 1, t
EN 4 LINES
artos politicos parit t, ijmn Feliandz al,.Id PS uh'fasc stol Para 5u lecture. son It.
a-lanle, deia a Satilingo
re leb ra r estos olias ba. dja La y pristud 'Cu- bo, haldiedo.".
oll- Ill-4111- J-. ties. la anciltui1ad
i1al. Para In befancia
Val I", de.-I.dai C.-Ituri con una reIpa, a I'L'y o., Par. 4- s, yen 1. dsuLnI,,,dpj, t"'."t. L" P r "Id"'t" i)'. NI-Cl.
'I ad-1-1 Lit- h- 'Cul- -es esta o C6-z Carbon ell
rrL.., tern 'I" TOI ternim,-6n I Ir,:
ool'.Nili 'Ll"'Llin CeSalool 111111-111 r,,. a -6 posesi--n E'ta Vn nsu .at C. .. So,.
LeL(,,, ,,on It L 'CC, b.Lj. It d er
L a de la la La d eslimac-, del conceiRl SO- id) :,los.rinuchas iniclativits present.
11,L,., vma u.,I Rafai tie Car- picot, q led;. bre industi-in tie in 1- ca.
dL-,,;.., uunLe, o 65 v, d ep.rt. FILL ]a de .1goaclon till conce jal-p-,j- Apre-, n Ics televidente3 de
dente del Ayuniatniento Co ". a C;Il;L' 47 marts 14. las dAnuge,; de aide I el
dju ,,Lu, del I- IL. p In. ell un documental filmica
It, "I I It I u Libra adrounisiralli ,,. It- alniorzara Carlos Sal.dilgas los organismos que crea .1, sostlene orgaru, Loioqie pre-sidirit la concoct a con Ricardo NufieL Portuondo, Se. la Corporacion de Asistencia. lid r nuon senorita Luella A r- guramente. cosa personal, ,in Clao"ng.1 Gonzalez ,on politlea. Peru es noticia. Aliguien pudo ftrin 'r bar Clue hay
Tamb,6. ho)% en )lot., del rredm- 'in P a 0
III a, I,,, I., b.L I io, tie Sanu, C- dc a escuela nocturne con siete
I.I Puuls Taco, a, A pI,.ns.n In, -sulu-, maestros ell ]a que el number do
11 a L in, ac 'n lb.mcu. e CI "nor sl .1. ",a as propio tie su nu, inn alummos no alcanza at tie profeso"If
Francisco SL- ez Diaz. PI popular I Mille bra de ronsul- res.
C olarcitele Billillo'. quien ell es- a- ,.b,,O1'.M,Cp-Ccto, dil Ej,,O,Ib,,, ,u f-la roonlaslics livii. Y tic jugar a que dLCI.o ieyes.
os qu, a-t-o re- ELL t,a l, ha ces-Ineit. cl.,
d a unino, matriculadclL, turn
C,,stobal. Lo, dvia, Y wnb.eu -o -,rad ulf- C ap-clo tatntbeo ,tn; In.
s, aoan to. p-nitoul., ."tu 'Ll' cille,"10' Fr- Las -sas son !as que hay
p.littlo, I- aq.eflu P--L,, Len ., qu, que ecl ... er
tione el C [a in, e I
Tod.,ta no h. s.d. rault.d.
Cap I.a I-A..tLon -br, uge, par.
quiet, 'I p,.,ctn .b re
""in" 11 I'll plan 'I'va, d, aF, to- ... ilil
La'd., In, p-ni1 !,l,ah; e, o, hosp S "a"
a -daril"' "I.d" -nt, ma,, )a aCuLutLa e,;p-tual
L a CIO. d, ". flujit, fl-- '. I que p-tirp la falta tie -,6n
Ln piul-pa-,
6:1T.1to Iiel :'I","i'Z I- 1, t- 7.,-;,, B-an dL,, o lud,h at a I R r 10 n que se III, onclud,, a guapre, q- Un, It, Ia, dists-i-e- del protj -,jnf cii, y ci on sair, clu, yccl(, s, rcfere a :1 leall-lum ....... a horn I I y elections. I ct national de clegos per
Fstados Unj;l tado I,,- par las un
;t ,iCr dr, to, a-- r'an,zad., ol u c-, ivron.d.s.
El V endedor de Fuerza el 6 Clibarn. 1\ mer, ... 0 it, N- T rnblen Lornot t.d.., afirma qYl rk ""Pro Balista Presidente C- Ili iar Para que el PRI-tedo LitraV 5 a TOMO POSESIO' EL
lo-o ubsista, y aurultic no espern :UEN'O
c ALCALDE BE
A al -11 d, !a malaria it, I-, s orrucios en el 53. gusto de solu- CRISTOBAL
en 1. bara Ra,-- ,.a aga, .. da lumes, rullti-s.
1. in p.-he 1, 1-tLsa I DAlI6,,_, ,a
le A horra D inero al Industrial A, ,It, Cpinlls Por-, ClpllclultiZ A sit juicio. muchos que (;,1.1T11AL I.ub,
Cie ],a oub iraion de sit Istuo 'Presi. ban marginados cle In politic. e de lt.tdc, t'DM6 poses16n del C -1r111r1 A a, oul;., lie 1%u'.. heci= af, I tie .1 aide
1 Cas It 't C municipal el conceal Oal. Pr ers c ctiva su in opendencia est, Ayuntactient
e' Lot Carlos miller To
ILL c ... d ,, .. ..... I as, As:sti
tucion 1, ofrec-a ILL, '11oll- Sc le supone un partido sin ju. eron a acto rep-scru.L-6-no 1 a 1- cm- it Nentud -dice Eddy Zavas Bazan- cuiels c- es v militates V publiI, co nu eroso, Entre los concurnervies
La misilin del Vendedor cle Fuerzai-,Islab6n que 0 Facilita ]a contrataci6n de nuestro ser- ','P,, I Ral6r, H Fie, --ne, sill crobargo se lenu in
tie -Hal p,.!, a u, jos broncos en cadn"I e" s"' %'F- se ha a a el sedre,,r Hermelind. Bielection hace no I P dente it e 1.
d, I IRIbh
une a] consurnidor industrial con la empress que vicio el6ctrico Para nuevas industries a El da d.,laF uCh.s air., 1'. filcron gob do, p-mle surninistra el servicio electrico, es mucho rn s. para ampliar las ya existences. h.111-111 pol,111o 1 T N -1- 1; Saliftlg( It- w-1 I a coo'pe- "I Cirill .1,1 Sucallo. quIe,
n I ci [as I .... del Co.- Loull I a, I oil 'in
compleja de lo que generalmente se cree. De de" ) ,ban 1 C well, ar ILL It I a no
9 Recornienda su mejor utilizaci6n, tonto 1.1 11 -,aj uil-, 'Dcsdc 1.cg,, h.,L-do Cl
hecho, asurne loclAs v cada una de estas impor- para instalociones cle fuerza nnotr z, ca- :L I L, ,, T r, -, -,, , I ult, rou !,et. dijand.], a Glantes responsabiliciadps d, Tlak-ad.- 0-,d-o, doy Cl 'e.t. COII fitlN ell VI j il ra (I
letacci6n, aire acondicionadO e ilurnina- /
I- del preiplo "Lino [)Ou"
c16n',, coma Para cualquier prooeso indus- F-fillilill (111p ;v 'n'.. gq::,,IF d'o og,b,, a In
friol en particular, recomendando ]as Torrv Ill pl-irsidelivia fie
. ,g "' que ha d
motors y equips rn6s adecuados en artlerdo voll v) Alvaille
coda caso. S, anun"a in I.Lua Ci V q"
I -ul vI niu- l viletilde tie L, Estorl"Id., CCLIV 11-nal tie P,.
a ksludia ]a api oula till (tiMerlcoc16n de ]a torifa, cUyaS A . ..... del PAU r-isiis
I lemm. Ill 11"d 1 In"ll-L"La
fl, ("'h, IL.", r do"ung", G a'I.. b In P", 'I club
coraclerlsticas sean m6s faVarobleS Para At-ii, Elu;-J,, ,11'111 1 per
el client. L I I u- -r". P
Batista nallo 'L. Gula' lit. El"I'la L1111- 1-n-11 I,i p,,lore it, Banc., All, (lie de- Di gui-,
InInte 1.11,a ev- I Re 11,C1,11,;o y .. Llo d-lor
Y, en general, mantiene y estrecha ]as ven ],I :I I a .... -lado elelle,11 C,,Cus b
I, ere'Lolontior
mejores, relaciones entre IOS consUmido- r r." 1 :111
res industrials y esta empress. ca. Sa.ti,,r. 6sor F
Iv ',,f,,,v Fe to Hr"Ifill 1 FhILL'In. C.bL LCit a,, n Atli IL, Ilam- "Seen 1, on ree- 21.614n. r umero Poey y Fllue
NUMIMS Vendedoros do Fuerza maiciian, par Is scul Nera
p,!: ,,Cr ilcdpr ,d-l-- I,,) rire'. all 51gunda Ru El In 10 tie K K. -, lanlo, a la vangueirdia del ei6rcito cle 5,SOO tra-i 11, 1 I'll r Still go it, b6o, y ol; In derounim-6. ftmiluir I actual se darA a
CI.W. I'ller"brn riv uI,, asanbIras n I h lot, cu;,, premuft ha
I d, Itts qu, .111 ]1, trilt .... L. docer, ein na
bajaclores do I& Cornpafifei Cuban& do Electrici- let Ayun a,,, nlo. Cill, --I di.t.", 'I .. "' "'I Parlo'
rxux ra I'd. .1 M. Al-ide On, aiii-Ca del "rllb A,,.
1_1 Sol,. it G Sagasturne, el panfletario de can
clad que hacen possible qua Ud. ChSITUte, en SU till Hsde Am anles lei In
di Mrinn -,per rr,urri, en 61. ac:1 in incredible. tin pubilcado tin folle...... hogar ci sitio do negocio, do tan barato y eficien- I I 0 1
Alin -presa 1. Cerritos po It Cox, 11 Para lollm I, I., authors del CASO DE OLIO.InELITJS EN, le servicio el6ctrico. p-Pl, ; plan dc r.h.billt-Itir, dia Bilrac-, i CONIPIRKMAESTRE
litridad I tit, rip 11
T-Intin .all% clvItirtunitnes Is- CONTRAMARSTRE 'Clubr, 31" F-es digna, de la anottel6n:
a lonlintion qu, "Es., lilirre, I-achts que r"meren Gran alarm a ex11" In I
del, -I,, It Call o qundo cl, un _o vOr
A'Ao CXX Noticials Nacionales DTARIO DE LA MARINA.-Sibad(w. 4 de Octubre df lg.!;2 Nrl Navinnallis P4na 3
Gral. Tabernilla il, Dolz Conceden 202 bonols de rebaJa Pitt'dwiluI oidois lom Obligan a fijar lista de pr cios de los viv'
La Habana radioernisoreis antes eres
de sanciiin' or.buena eonducta de aprobarse ima III
al D ia P director do Impecci6n General L, exige Comet-cio Ile or le Hycildhin,
111 lconncrdllj, selljor Mirrics Conoollm p., I., 'End. Poclocts Co.
,,,i a.l)IrectIYjh d, In Vederal:16 "Jult Ida lours circuletrou Iteill'to- terflee con )a de31antiene Gobernaci6n'tina oficina tic guardian n I los 111iliol-istaia. Nola,
tran, 'ruiessren de Cuba hlzo.aypr delllistm or I-hirrith expreI litiole MR dan, propiedad de
Contrwile de 1) 11 una Viedta a] milliliters tie, Co. Ila iI "'I'go It, I r nI,,,ij,- el, -ri i, pi-iri- : I d, EpociMillad" 1I
pura tender 6rderies de liberfad res ilfulcl6n que Ilos
05 oullIllachabc. Y TransticIrtes, d it e i0cit, y Biol6nica5 Well] contest
Pit a Carrom Justly., Intere.9 PT.
t"', 1. ible do ,It 0, cco, ... io quo I
Colebrii selirI m lhuirlo rI Cons,. g,.I.Morarde, Cleiorn. Par Her e5inichadn A oil Vigor. I" One fl,,1 110 10 Sit, higher vourlo ... urmis do itliad. I 'I, n-oI- J, in frcA. E,1, (,.$A cult'r.1 do C. a 9 all Robhls y i,,i 1 11 estiucturarse In t I a colurrivinitind. I.n., dkV 116 porqui, estab
I jnw,:V,0jnu jOI II At. lone'in period le Defonsis S.I III a, dto que he ittinycet A I Mitilstfl. ,rnn Pill hul' 1 1. o "A" ,pj-,on" Rt;m=
,It "I"'Ild, it A do In. on udl'o ,-, Vih hcs' dillarodo lin
AQr' pricho I ill," I I oi;u1nicacismol, ex. ante i" 'etioluchintill 1 1 1, L1-1ndl P-M, Y
h. j,- har John II Co Ftuj informado a., tribunal,.,. I-11CLIrlill do Alzada 1:,lvr
do inchlitil (I an Visliontes one estams (It, Mli -,t,,,1ftrr-hicjm uc conflr
.tod,, o, he,, a Aycr furron concirrindrs A tivinta-Ira 11111.4rnlo
V. lei, hablocle,, com!dncerlos y que. thdr 11111. y into cuollse, do cilicu-nia ceninvol, Ctnnecm nI, l I-, p, In 0 1 .0,,- Telit, 'W Ctn 6 1," \.o. tliv;_ ai tdl -c "" a', I PI cl I do g riuAn, Per no Jet no C ...... k, Ce. pit
IIIII., Geallinn thlex All olii Ualutln it Aclunnut. I's or" I rrIbU Ur
cole; ?4- Jd r[', ,rJc1r-IA- T-All tir quv i) n InIrrflerc con
ircervieri 01- octor-lihiggi br- I d -T -t1im-la-tirl
dt"ritl'. It viinq1troll'I ,,d"\"Ile r 1w rallabI In, I A-1,021= 0
FTdifildiral ('s p I"olt"Ifin do (!,Intel,:, MII
\,tiglo I 'empe0o Ill 141 til. Elli, t los oc wrdn, Ad" is coluincts"11.1
Kill St IIj IA plutu'a etion a to I'll C1.11ii, He So cll Nl,- 0 "i".JCII Wnfrent.K.-dic- A, el r.- t! 6, -Tt- 1". 13 kicgTOM). do "Ilni'Hin Pit- in n ulor I 1 1, a,, uddTI I.; Serino Modem 1"". ,,[pvIm1 dr IA lr q,,, der'lit',
IA on In Mr-- Inner our c ]loll, bVin!"hido""an I'll [, 1,i -- P.rily
Internet,, 11 n gunl In 'I oil la renri- dc,,'rh, !r' ,lot% tie. Fatubleelliventors PeoRivs, it. ,uud",4, r i7nin lab"s, nitefell, I A 1,111VILlill
on qu, hall Itnes;, "o. giietodo Ile nriskinini. he initntione do in, ;I in, -I P.Incir, CIA,. To 11 ",Pioduol, FAtjnn,6utin,0&''jt lot 11,1,1181 d munour par, -q- wA
cilix. e cutiodut durann, el I 11111.11; At 'III oil nd,
do Vepov. todo Ill. I~~ I, d1-1 a61 14 It"unpildit Sol,, full oprohittla la Worrod Vn. "0. "In a Ohio telint rl lnlnllro Av to. por Inl ... unrh dir Copnr- 1I.M. dv 1,11iininmi ZiOntmi .9. A. p.Or -1
owli. I'm It "ruir", usidle I dicknull A itivor th, ItAfl -ISclm, it ir",
; lAndletivins 0.11 oullil-ii, fl," A 11 ti, r"It"li, '111,14r. We levoulleant" I.;,inn t0bl at Ile ot' In -oj mr rin, litinfum. In fink.ri6n do
I'll, r I"" roattili'did, in g edrilliholl. Ili I I ]I All d ,n "I a try do indullos.
"I lit, 4 111 qu II neuVetil th ic I V un "wil, do
n it In I, C uj, ,A S I,, 1,ohru I'm IT 11 r It 1 1111, u it "I I'd. cl a n 1 .1 mnj I I n 5 Ali,- lov, d r I M r %,I
'I tillmd'iellihollor, que intio por 11ollnith sn illn"HA 'tinvodIv lic"niries KI isloaltur di LA Vinvirtilld. it,, ImIrlithill, In gintrnmeldn che In
A 'A A" voi vkdA Ioh dosi Visit,% It 5.16. d, tII re I ant. rI pm tiuus, III,..
I, A to In Pren3a '. corno otro
"'InI nt E, Idell 16 groderIA I It 10 do Gotacirn chin ,
1 411 (it el 1) 1 A :,! l "UnlolflIe. tin, V1.1, Iria dinprediniscisl R I C A R D O : -E L IZ A L D E
it,511do III 11,1'r ein" 1,14d quosill kill, "l,'14 j1"QIdrr= Nin,1111.1-ju, do ticise hervIcul Innh.,% SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
,%Oil j!ol 14 inotio idn mail- 110111110111 hol= 1111" g A- I ...... ... Itn'le 'he In. EL qDIAM0 DE LA MARIll ABOGAD 0, TELLF., A-31U
,Its (111P 11,1411drit nrlnm A sit tanits de 1, L"IN CHACON 269
,it 0, 1)vdmh!A sit todo, III th at dro. 1. Dill,, quir, do Intric old, he It, 1
limit sit ujojjtjul Mustion do ridlic- 'th rs. Ingar (in 1. Ilellint-onrl Into ll.;%,n calso ,,neurl"I 11, 1111,01'. quir rl Negovindin do TeruelI Aruh) 'hq dq'qik others) an )Ucaplk C obrom "I us
hol U" tiollothlin do. In 104iromral to PrDIM VIETANCOURT, octuhre .1. var1lin calves,
Court, nuty ism) 41,11141 A 10., udrE hin
Inthitni. .. Caton ink-Itodo do hatior oil re "'ih, '.1 y mras impol
,uhdjljar lull't iora sit jouplelp o. AcInvo cte
do as Aochln lot DIA1110 londrij II"I ; ohral
Up din do A'I 3 at harAn con cardsto A
.1 c o 1 0"! ol a r n III arniond do 11,
illoy surpass oliuss is"as Vaholl f o 1, VI vonsojil. 'muslItt'.n. Hillsiry
in sot-A 0,11 do holy, oil o kj r or oru 0 1 \rIlen, luntli M nalt.."In to Go.
ot 11"? 1-1, "Hie'ler, as 11' li"
un rtigT in"d I, aide
,I homb Iwor out olnumillen, Ilarra el mayorino., do estin."il it .3 c ei I III on line al president,! lInt"", na"1611, y hoblaildin
....... I VviI Toberin III Dole. In it b' 'las th). 'llut, '00n.
ra;do Fu= it. I h !Nll IIIN full Carneta 0. tramiuselis.
voido central "Cut I't I. AhiI do cull richolenlost .it p tt, porn is Inj., d, Virtera.
11 In rul Into pl),, -rjorin It In d., -trnuj r u chant se-nds non, s
poolloonet filosoticus 1,ll, nkt itin, owe A lo, votmejerini von4 Iulrril I'll in, liclunhe In ocicin I'll. "Old' non Noional do Cnknn, ., I,,, tell ciflentols dv In 11 ...... is miII its ir"bon. IN1
OVIA unkolfil1l, Durant' Ints pro- CII 'I p I ow I"." lini"Id"flo flel Cir: OtZei -IiI qn, Ohio, FI dmI llo It,. r
enow piood, 1,1lO 11, It iblicis, coal 1,! 1, r.: 'A'I'Ti TL= d, I.,
Mdold, doldi, In, In"n"In, ,I.,'d, A. AnI.n,, d, in -olo ,(I A otervends,; pit V,.;. .1 t On to, P." al'i'lij. I
oul" at hn IN-, -AI 1"Ithradew, 11 it. vorWnjd. Fill., career., line s 1. a -o njo A fine fl, it'
P a I, is g ir Ins, i "'I, In
fOrlud. y I nuents es ,, 'Ino nellar.s", rI din 12 lot Innurnt, me, iernachn, irtroadoh diii on I
elle"tra to 1Ausivich. lotion it 1:lutri .1 general Tal"t R Flat] I-1sllo-.I 10 1 h its rI PIT do nI I
dlI is usionat par. roando, 1.. liriuldis A hu h.11lail
A Im, led.., III
crimes Ntronse nas phainsup:rvivienlo [A sell do 14 bolu61111'a I"ArIle. Im.gooV.. I Joeon LO INVITAMOS A VISITAR EL EDIFIC10 EN CONSTRUCTION DE LA N avedades de 0 4o& .
A I I I 'I""' hnidinA IF hcl '' T.Int"IrIllis I. I're"weis one I In 'A,. Da- Io ',a 'A u P.
It ndril delcrilis 1,, 1. cal"t. 1 loss, que h,! hieredacks dol,ioi, A
To A N is ddr. h.
arm Y rioncl-l", Fluen", "On' COOPERATIVE DE APARTMENTS
ArA I momentis do 'dolis, a his I. ,a ignalmoute.
mini p ra qur % nelvAn a pa, acres, ;nlre IA., numerilta, ilmnmhtrjerioin mills pomblo A his hornbro,. nes do lifinclo y owns
habrilin or ircibir hay Tobornill. v ,it IdJr, rI DIARIO ll de L 258 entre 17 ye 19, Vedado
ESTADO DEL TIE51PO -driplitte'rin h.,orlo, Hill~ no sa.
1 11 is do congrilinla"on an, roOip.
NOTA T.CXICA iI 4"On. I-z io r! PFindo ricturll dr In construccl6n, ycl pundr, -n--icTT7ri r6mn habi6ri dm qup,- I
nPISErVAT01110 NACIONAI N ri-jr -rtatni-nentos cualloo c3tvri IcriTtincidos. 0 Ahorn L i pporturlidind cie adquifir
ne'. do GuIr". CASA Plvl ,cA-, L A OSCURAS LA PORLACION ir Ins que queclari rnsporibles, de salci-cornedor, rln k-jNInciones, bahn i-ninplelo,
ams, I do rictulare d,, tptu, uI i- y ,rvicio ci. Qnn,,. y eilvador, s, ,nn oo ie cnirnria y $6,500.00
r." onorear, mail, do k0oults do hay QUESIADO DE GUINES, lirlular, h 'co"Ista. III, -nLnnclO- 1, DIARIO, It.hAA,- F.,, 1. larche do n irn lermino d- 15 ofi-r.
_oI t un Antigua turn, 91.30 exitila nluY cer. I,, plet"'lle I on on.
on%. Unn Its "canton, Inen,.769.11 seen dcrse.rg. 'I'I dotru- In_ ri -t,,! forel.,lifl,
'tr's he India on "I 'To r r1I ., c. do 1. Interillus I IA ,IA do I.,- on.i. In. 'i'l,
at I Plim del Dr. Aurelio Espinosa
-Noo I,' "ni d'cn huh'nmbarAs pueblo. Crin jii slrr.41,n Be Ern. Irnin. cont ... I..
,,A in ,nor, unA xi-i, zie. did. I. talent Cl. 0 n r, 'I
Is o r cha permaoccienric, i oourns In Vol- 1-. 1.2 3: 'I.q,-1A ltgAnd. hasna I I P,11r.1n LINEA 207 mantras I y X TEL.z FO-2445
Join 13 ls, we I su,01111 ,C,Pr,- bl.ci6. h.,tA media rich, Y'
no, no, Id it Enricia,
la 1.harlo. ortirloophAl
"ci n I do I., hcr ,ud;,-.
Ell rl Cnnfinc
ril, In reinzu
p A in.r. W1.
1.1, do IIM 111, suh alias promote, r-f
on"ill 'a"inidrots can, rental do S
""' "' do
hI ebro 1.1 rental
In. "Tormis UunleI I -n I., 'anInt'. .1 At ... it
r 'hnccs. y hours, lods,
st diq., in, FAA I. inini
st.drist v.
Two III Iulmo trucill.m'. \,. ac.in. d. j- laden an nt.glis, dill -I, it, as,
la=41"nin, fins, iii.ra
inlAnicks to t ( -\ k Is,
" I t,
Initial do 0, rh \"" I li I .
6 n It h. i 1 11
(maluniont,. no., I, 7A7
full led,,
Nin nin I ... q, bri,
in, 'a do I unrolls 1. V
.11 bit n.
I rn n vircsimorth tinon on
,1 7 In da,. D.i. is, d.ed. il-- '-In
O.lidurjs dII ilin Sri" L.rone.. Y ,,,a L-6bar,. I rnor pin, 1, d. Pat
hj. Is .... fol
1A Alan. firont,"i h 'VL I "I "In it".
do ".N.1 nulnuIlle,
)A rialsolis do
do 1h.,ja Nbi ask,, En 'a rznsll el n
I t do Cidiforrin; hay 1111A halls do
"fcw
snilimtrel, ..Y .... I.,
La, pteloneh Inin sndsido Or no orl.
a,,Ir. A inturnun y -.. in on I ed., as .06.1in, (:Ipp.
at, -on., do rithierlierion I A I-I 11, 1,
period. widen A
I-A ma" de alre I LauhA
A w \1 hA pl,
on on putordarl allsoln C -,
1dr, In I'lli 4 close!
I.. isobar. rI do 1. pola. (it 13,1 in annnence.. A ni
,M in Inuits'ns. prunj tiny 30 vnIlthil.1 droat roullicalor con P,
still, id, IIA'wa Trulniad. 1 0 gpll i,1 Jones via PAA Cuestan Fall
.1 t= d Cul IaAr. P11111.1 Los Excurs III y can.11. Ipiliant.
Col.,. Is d Nissan, cohl. .1 mie,1 let Ili -Tall.ol-2.3:
luIlIatind, P or A .50 Nm- L., rohma
Ihh .1 .,.to lot Monos, Ofrecon Mc6 Viiiintalas y 10 3w95
Cahn lt ttoja,. K, Well, les) -at J, pelph. celleirie..
.I -tie a, PI he, an. on.f. Y I'd. Co.
p,,h,,. ,, to... andielan m6s flempo disponibW T.11.. 2 y 3!
2.95
Condecoran el parn dlv*rtirse Y mitis d1n&ro\ I:iiiara gastar. Imagine la dcl,,ia que set! verse en cl maraillo cs a : 1,
6Q
Miami, clescansando en lis doridas arenas cle Miami A.
R-I I. Pa.
Plies -I.C". lots one.
marte8 prk im o B ... 1; on Nuli Yot-1, p,,,- x It do riq.,I.f l6l.cOn.
,ndo per la fabulist Quint 11 1 1 .A, rnnI 'riitando rI mit' Coln Y penal, al
;a
al Cnels, H oover re;airtkirric, parties France; de
EI'LA EPOCA BE LA V1_ 4.95'
Nirex-A Orleani' Hay rxci rlo hari personalmente
el General TRbernilla nsn11 p6r Chrrr a III eom Ingarts y a muchm
ri cili -xr-uriones con gatol; lnrldd,.lI
El matters prescient, ell hora5 del ilustan a todo, loi presupuesto;, (In ur, dnrari6n
medicadut y On I desplecho wholal 'W
mayor genera del V A ,,C A C 10 'N E S diritic tre diai 1-ti tres metes.
and.,,. cusirtel -Clabo Parr2do"
I ilinar. I mine general
& Los p,,,,o, ,c ,us so Trim, 0
Trinneisocis T Ilan ton par pcr-iI,
,:broflht y D.I.
reew do tit 0 rond., ,I
nut at chicle. corldr.
herocAlls terele I- ut hospedinclose do% on una habitici6n, on hotcles d,
corarA can Im.ornechill. do So,11co.,
Divolialutchat y Pilot. do ilrosil Odzn. primcra clasc. Timbi6n est! incluido I trinsporte,
.1 or net Warren 11, hoovor del fo ro
V, rdt'. do In, Ffiodmi U n d de 0 % Pa W & entire el acropt:cr!o y cl hotel on Cl l0gsr do destine.
...... ericis y one tiountionowle do,'m pers.l. Jefritur. do 1. hl""imal"; Holy YOOK Risclicelo,, 11 major %eIrconin dc toll son solmente 31. Aproveche 'ctc modern plan cut Ic ir ta todi (late
, rosier rinadmulidenii, strisiI 0' ha I I
nue, Elitiod. Mayor C.,roo.l. du3 gun do to% innumerable udd dndc ratio instantt 3 do preoctipaciones. Todo ]a cinc Ud. Ilene quo tracer p P
I, hat""d. concocini. no, door P r, oil mu nd. de iiI ....... I I,, I no x Alto, nniuide, d,,d, $19 1 per piqoi 1,1,nl' ,, %
sn,1111i "' A to d1i diAS c Iml do I ........ net ill -0 per 14 1 1 pasar nods poos minutes con so agIrrite do % ia r5 0
d"I lot'
opnrrari n eficaa'.n ',t'r"'u"."r'AnllA n"n, MIAMI UId d, r-i on innillO, una ...... 6.,,n at,, fiesta, on 1. 1 represcillante locil de PAA. El he complaccri I. yI,,Il Talks 7 .1 11
&r.mis Ad III playa y so It rl can ,,grifia colon recuerdo let 0 dilt, do Yreltid- ic on
en 1 '5 0 inistraric toda clisr I informaci6n y folletos Z A
t, Girboornt do I. placer par III 1111.50 a 7 It,, I S. en sum
morwo "n rn- nnrle,n.
'pirinn la nirp(It'll'. do Culus prinula MIAMI IIACH T.11 lown, dr itter, dt III AnI 1, blinds irl Into, ..nd,,I. descriptions. rettinCes, cuando L'd. h3ya decidido honTljsuIlllI A dillm inillial an'. mratimallIcA on rl mundrs t I tic Int grsn jeltonin do lintelei (am In,' me It's A title 1'. h"ho ac"I III Ill can play, prot0i "I lli b 'I'lhilintrido d, lidn' In, p 11", lesmi it un adoncle dI It, hagi sut nI y diric ant Pan i
hIevd orl Is, I,,,, triple, -- s, qir -dan Isla, r--nmr, tine s. deidir 10 d
rl ronuI I M- durim. $2r O.CqCtdo Con I hold q I I I this AmcricAn so enarguc I I no a,.
shnomi"Anich, 1. .3-il -lsorohr, y C.II
I'll 'c i per
i"A in it NUIVA 01111I oi- rindn, d, I con
On Tt,"Ir,. I In I 11 1,
111.111,111, I'l"unwhic Co., u quI Noorn, I FURCHIA La (.ran I xcuriiik cnn lot (finarvilis I In
nt, 1,, 1. quo a,,, m.. Pascal rerganninin, .,a gl- a Inclalrn. IMIAll-, S-111. EIT'al" p"
naArraii do stri:uars.clulla HAITI x6tnA -ea r, 11 1- li, lilt "is "'Itts winds 'n It, I.R.1 17nimiA lamidin hil rnrimre% a liters I tell
Is 'it A1111% lit "I, !I d
did. rat at 'It us
on m 11 A, oncutitran hilrinild III" itulv, liAn., &I Card,, I ork 'mrO ;ran,
6'. t 'o,
0 n,"doon lij, In, ....... I. In min At In, n tr I.
,A old, ,or lusbr indo I 'rionda, I In, wiI J, pil", Pit 1, -Md It bn!n I., n I I I,g, I upo do -I, dir
onsnIngelol Vernal., Nlisur lot 1.1, 1 line site dw
ch tessuldrot Irld". mins
up irun.ruinin 1.11I ol In MIXIC 0 Uuird so .. ... r-,rI d, rrim.11 11IF 11, P-11
far% Had do Its Flieurlit I, r1l loo! 1,11, Too nel in ,i-, tell.... pal, I'll I O n !1"1, Is ....... .. tir
msl 4, 1, -11 Oil halt. $1 is, ocinIerd.
I'm ston set I othl:hmint, died, on 1, .1. 1 In 'has told, III Passed ViViIiiar a loinilliquiler Porto
wA led on. del ol-I limit' I's Cresil"r jai nuartaills, filliarm a aw Age 1
1, #4111- par. .11.& Kaiser. do 11asaiiiiiif" e I U-49".
coronet 111I
doctor .1-ink ta. lainuts. M.. hipho.ams -:ln,
11AI.,,wirat-visinur dall h I'll ... li, I Y a. lal i
, In a Ila dicitildo it 1, ananishaint. .4'.. it I.II Agairrilse do?
Illu'r IiIA at hot'g-sib 0 loolleir I ".
den '1. 14 plow Idicit, posts
P41V AVERICAIV 90FELIA7 AIRWAYY
Amonip P00ca
.
I I I
IWALiHo, t Editorial' l')IARIO DF LA AIAM NA,-Sihado, 4 (le Octi'thre de 1952 Editorial Afio; CXX
, I I
- DIARIO DE Valoraciones I I Por Rosehada
MARINA ADVERTENCIA I
,., .U LA A I I I 11
-
I I I I
- I I
ad on 1952 I I
DECANO DE LA PMSA DE CUBA I I Chact;n y Calro' I I .
I --EP:7A:' -15 : .,\ : -1 17F Il, 'Ai,, A U :IEDAO Allll )NIMA 6,:li,;z III! 2S zie eltiero ilk 1657l I -i I I
"' ",, ,,i,,,Il;i Oll i ,11.Ikk,1,,Ri'1:1- IANWAI, dd, IA95 A 1914 I en el A teneo I
'. It ,I y bimiu, drilde I""" l""A I J --,; ,,; ........ I" AdIdit-Iraddl'! I __ .
3 .", i,'." VIA." Jolt 1, KiL",'t"z ,.uji ibisur Kl,,ro v 1brrnknd, k,. I I Por 5ledardo Vitier _Ilit"I. ,H. 4'. it. Ri"t, 0, la", I I "',, I ve y 14 Was All"-, 'dn't"i"", libnit. I ( .1 -, - I
ULEYONM WW I Itti't" A In flonclut'lik I'altAl -Allittlimit, d, Cilt-ii M "P"s __10 I.-Dollickht, well PKS,. de Moth Imm". 6M. de (I'd.. IV., .. -1 __ la ,
, I liliblov I. ,I. I'll vtl,,flv,-a III- ,k-ha de - .
t;, Procios do Suscript:16n, _ _'k it cl lilt I wbi v bl"ArAtiva. ,,III to vital Ill aporte
", l, il,,, '' ,
, I - : I I ,,' ) Tt"Iticl. ll ,,, -,, If ( ,t ltoiilt. II it Ili) ) L I itl ,il II, fuO ,11 lint-1, lu.fl, puril ,.,,, Ill. I ___ __
I fl, ,1, to" n"I"I"ll ,,,, ,- 4:' ,,,,,,,,, ,,,,,, IrAlAjt.
I, 't'll"o," 'irl't", , I \\ 1, ', ll, "'ll" 9 le il. I .I -, 11 .w. lile,11a a In d.,j 111, trojojal 1111 1-1111VORLIO ban ___
I;,it"I" i I ,V lfw '' 400 tuitional JA j eoo ,,nlo ,,, ;%, 'o"A""In v:I .,I,1,,, .,u i't"I'lltuible I'leli. lenida ,,it ... ... i'Macitt". La od"I'll. I - ,
, ,, ll,,, ,,, l! ,-ll Art, Ill'"'Itki"I 11 lill A i u: at" "I dactut J."It florid Cha'.6,1 _!L11- I "ructa thl prucv,. ,,,, ,,lud'us v" I __ I
_ __ "'Ov". I'll,, nuMul, III%., It. ""In "I "trillij,- "', pronv"ai orlica- I = : .I
.
I I aldinill," ,I,. to [il" t1glofli 11"ll. -1."It'iski t'll"idr- in I,,, r.,IA,).,. ,If 11 I I I __ =
-11 I -_ __.. ___ I I _-, ,--,------"--- -111111-----."--,--- __.__.__v Q -(:* -- --1:,rtivC_rI6v__wFt,, -ulthlid, I ... !I,, crie 'nir-lanut, I" ... lovIlit ilvi li7h-d,a -- -- -- --- --- -- .t O 7 _Z __ -Z
EDF1 O RIAL ": I, \I, Il-'d, ..... olf"i'lo't r" bul"o, "u,", ". I-, d,,;fwj:i. _:, - _: :__
11 IjlI:!bLAWoda 1411ill vI, tflludto,, Ad,,ud, I't-RI, I 7- .. I= __ _i7
I I If, Ou"'lu. I 1 "1111 111: 111,! 1'11 I,:,,- de tuluel v ...... it,, d1v dati- I,,,- d'. . D _= l, -;.- --_ _Z l - .
-l en Ill 1-: ri. a v06'm 6 ... ... ,.'-,I\ ... ll, I , = 7z _== --
!;,, Ali,, .un, el "".%,I, lilt &w, III- 1 ,yO Cho ...... I ...... liv, llpic", de :: Z =_ : I I
La 1x v de A rnnistia: un errorque I ,a.::; :'i' "".:"O", 1a ill 19 eli'lueLl- ""'I W" I'l .... "-I"' z
C"ut ...... It, n-mbtf, it ....... It- .It ,.,I C"I'a I ,:, _I O ,,I'll I .1111 .... 1". (,I, KI .... ).,, owl- yo 1. I.- = Ob
(I Illerylp) debe rectificitinse "" I
,, -tokba ow", ,I,, ,,,, ", 1,111 11 11"'!"I'ano du, "we -,v. "!
QklIA l1r,11110, O"t'."C ,". "d 'a"Ii. .,, I. C, a dill itulea"d, 0 'n,,. Nu :,
di"i, Art O'i" to. .,,, Ill- I'd Ill". I ,., I ail" a, ,I I .... it. It. "do ub- I I ".
1" \ A. lilt valo miltid.1 sovilte'll, V-b"Ilt, j," ,i .1 L ,,,III ..... u- 'i'll"'I""In 4, ,,I, lipo \ ,,all o 1", ''Itwin p:-lu"In d "I. jet,, A, 'I"I'Mr 'w". no,.A"A. !, I .. 1, z:,;.;;
I I I
. :;" Ae oill"I fl"41 I" Ill' 11" 'It',', quirA tlll .11 ha dIVh-l III littulto pa.
'A 1, que lilt ,Ill fif illp.010, IIA W, All ukillf -. 'hualli'l h.-a y r".0". Il- 141- 11,I, .1i, pluir, bolla ,,a ,- I
OdA )A vOlk III, 14 9"m figma ru 111; it,, -W (I ... u-i Ill, a .... rl"I'la Inj% I.- "I
I',;,, I 11 I:, Aw kidi lip"I Iltol, lit"111111gith ,, NIA,11, 'w "'', 1"'. ,,,,, l, 1,, I I. ... rdt'll, ,,, 'ttA
,:,, \ I A 'I I ,v ::lI, 1,11. J, J),11,11alft 1111 lilt dellull .1
#1 k'AllifO A 14010A AIlikitiII Alfibioll A )A PA" d, 14 1w illA, LI $,f,?,.,I llw ,!, 1,111, It'llIAO .. .... 1, 11- ,,,, Ovo la,- Oll, ,, ,I- Ill In III,,,, it, t 1 ...... I 01 I" '.."'. I /1 I -,fl lj, w to" li"i 4 li'mj", v" W l'At"I'V IIII. 1"Aw kil"A ku\ "In'tall,", "I" 11 11 Ile ItIlkIlInAl "I rl I'll' I ,tI, w l, ,. 'It. "I 'It.. \ I I It it" I'll ..... "t Al., I". I .". I I .little lilt- I" I, ,
", %ill Id-luldtio 4,l0m bdodr ill -all u.'I-' d, I" nullm limA ('III,., "un- ;,I,,,,!,, 1111l", I .... ... I "'t", I. ou, b"'It"O", / 1, _. .
-, ,,, I 1 1 .......... \ w ill ,. ,It I ",'l, I I I ,
dAW 'n'toill Ill% to"I %Ili .It.- ,I ,,, :: I t ", ) I I I I 1: 11-1
,I to'm I)l' m ol, 'A lk I I i"I"I., ,ju, I." k I", I- 1"'I" nli" all b'' .. d.. ",I Ill.,, lIn 1A h ,- dr'- A I I 11 I 'it Ill I'll, Ill I : '\ ",ul_ I, : ,!':., l:,lfrl, I z I 11 I __ 1, (R O
.
". I : I Ill I l it, ,,I "": I.: I I, I 7 'I'll , 1 ,
6' IJA, A ': '111 1 Il' ll .:"l," I ,I',!. ', l fu ll 'N' I I I .1 I ,.I ".
t -0 .Itf, It,, dolliwifolf, I'll III -luou"I plk\'o I, I ,I, O klobvilin ,It, "'tul"'t I '.,,.' do I Ill ,,, 'e-itl ".., "I'll't, MY I 51R
.4 ,11"Ap ,mle qu.,fil i4let Ill, 1. hul"AlW 11" I X. 11.1 "- It,'I'll'.- ", .1.1", I'. dw ,"'a, a I., I ....... .1 I l VI., I -. .1- 11, ... .. ; I vill""a, oll'.., ''," It !.I li'll9.1.1'a .
I NIAR"IlAtu'A I, 1, ""llp" ." I'-I If, ulap ill gull-, fill : 'I'" ",'I'll 11 ll ". It" Nj
. "Ill.::1 li'lli-I I I, I ill I I, , -b- Ni ... l ...... I. l, I., ,I ', ,,, I .... I,, de .O A .. -, ,
I A. j.k,1fnIv dill'tmulfillek 'A'lta 'I'l, I" MIJI\nv 11 I'll- _gAoglet, It, 0. dil"'I"al" I 'l 1, 11 11- I ,."I vMa ,.,,h-..l, .I I I ,,folla. => 001 I
ndj ,,10 'og I, 111,1II'VIIII darlit-1k dill I""IlMl, 1, 11 nat., ,\,, I I I I ". I il.", ", , \'.. :."!I :* Of I 11 ,I ,.I, Ll I ", ;I I d Ill, I I I - I
bills W 4 40 "Juill"Atat, linW hAlk ltIW 1I,,, A i"b"I- 1 VI p- lblo ,I, k "k, "I'll-i, III,, O Ill I!, M .--a "I ,; I ::., ,,, i , I- 'I", ",I I I 11 ,I 1. I lib It, Ili., ,,, -, I I I- ,,, l -., it 11 I Ilta
li-p-etll,111 I- I, u,-- III, Ahulutt, ""J'AM" I, la -1., ,'I II.-Ili.. po- ,I,, ..'I. f. lull, -Ove, Gavilikin, tienes que (It-mostrarle al alliericario, que a(luit en cuesti6n
W linot,. M1111,1100 y *I pi'llim "Am I"I""4w, 11,\ v A It t'A"'Jud"I'd : J- .-mi., ,on I'll"I", ,11 !..I,. J., ., i- -1 I'll 1: lil"'l. ,It,. fill It""t ...... al I ;,! I ... la ," de dar "golpes", rollioll la villedra . I I
1. 141,0,4 A. III% Ai ihitel ." In ,Ill. pu&, III, ,.,,I'. ( h.-I" ,.Ib, ..".11 .... I'll 1-v d.."I"O.-l'it, pill M I I I
1.''Alltl t(I.IlAlll,)"I" ),.,,i.,,,it, ,t ,,coiii ,1,.I 311,1 "ll I't-."I ti-, 1, It- 'it. tui. I. ...... It.."", I, ,- '- hz- .
,,, %1MA ptu'lln, J, hm".04j, 14, innund t.10'. ,I,,-. J, '", ., A "", ,,,, ,it, . .... Ill He .11 .... for., .to' ,L N I .
, ,I'll,, ,cw,., ,I dij- "I"'It.'at, t '""a- Niji.- rinqu,, I :,, ",:,- :" im, ,.1". ""' le ". ,I I'll ),)I 1, ", fle"
th- litu, halt 'Amettiitt 'M kin 9 A\# lolllll I J,, .uA, -1,1. 1, .,u,.l.hLI:1 q k, d,,I.,,,,,, 'III lill-lL \Il .ilil'. i;."'I.lL Ittlill- l O A! ........ dl- ,M,dld'I-' Ratinein W rez de Ayal. .
di, j't',),uTw1Av\ AAcionill, 1 111A 11-I'll, A, :tl"ll ail",l"t l ,r:],I. Cj d' r I
, I'll. "'n"". dkdj._j'I or", l\Aj" cuando C."I'A
:,,ll"1"r"I)ll1_ Itt" uAll'.1111""ll jo fi- i l ijiu. I;I ial T"t CuAlquill? fit.) 4, i1%IftPwA6.l%1, '.0ild A 1. A ':-," I"! I ,. I 1110.11. I;", ill: O- au-6 I I
11 -A, I, I .... IAA lik)II'l,". I .... .. I .."n, 'll I I ... '.,,, ,,Ii'', A qui h ti6 T roya
fl- ., a I., v\ it"., I,, la Im p. I- .... I ..... ... I I l. a ,, do in, I,,-
tlll. %hai'A lot. 'InclAtvuldow rMt d.101, d, llavtll 1.1 tz'"'I"I B"Im A I't" intentt, d III., d, $'. I'll, 11 1'1 "Ill"', I 11 ., I' I I 11. Ili' IMIL11, 11,11 Ill,' Ilfillil .11 I ,I '
wide. O hubirts dir 'let dtrllbdt III vI pub"I .. .... 111111.110, -ol-., It ll,,td ........ Scguramut,. I!, -,I 9.,,tt- t i I ", I,,,:,,: I tl -W, ,it, 'i'llf"fi- ill I III~ 1-1 Emos tol",dt "'I'Mra atlirul :Ial ,""'I" l.d., D, -t- 's isca. ,a. mar-Ilosas en verdad. Maho I!
tenimultri A-littindd qtul milt, IA,, lAildn" It ,I md- Or lillit \,,fit 111m, 1 .,!":, ,I,, ,,-, ., No rija ,I, ".. I \ ill. nit, I, 1,mlk ,I to, ud.dc -a, d n ,I I .... I. I ,,,,,d(, ,, 1. lim.., full qm1n par ,.z primer ernf2eo I
I'& I, d Ill, 1, .ii.-u ,it tulel del 'sup- --ne In caricra surkiica e inde artilleria de sitio, en la expugn
,,u ,IA vk,.,Y A, ,\t,,,,Ir l 1- d6n a d,!11,ii \ I'll 1111 IIIILIl ,-,I.- ( ,l.lIlll ,tj :d pirt, .1 1,drwo I I I III I ntdr. y ,,,, do., I que ) .
deldi'mo A villnel"I ROWA J f '! 1,.,,.l 1"t ... I'A' 'It., I" no""""'o. 1-tvin finial I- 'n. I d- ,,it I wo .... It, ,,,.,t ,,I ... I, n1,N;.nI'ivr1,, ,I, ,,, l ". ;I I)uu J". : ,.Ill. ftloldti, es .q",l a I- entre ]a coraza y et provecill. cl6n de Taf 1632,. Los irabVs, bothI: ,, ollm de su ...... I., ,,.a. tiviia, inir y aite, Mednl v per. bres del desierlo, destruian para Ile,if, If, 'it, MAk"', CtAl'A Ili J, mpturur ,I it'ng"r-do 1,nid-- N -1,,u.W,, A Ili, -lusimw, qu, Iwn ,,I ,"d ,:: ,,A V; I,.":, : It, fill, it on-ris Illin-I Isul. 9 119.s y 1-tran.I. f.mV.., v inTse botin y materials de conj7
n,, -. -i"d ,III, Akti(i hd,,ak,:ad,, Ili ,klllu ,d- ,,, ., I'll ai" "" ."" "'li It":l dil", 111.1;11111.111111 11
, e I I: ", :', I ,,,,,, "" dUrACmV ; Cl 10ILgLadn y ppregri. rhitagmeles fiferork demoledores trucci6a. con que luegorecomstruir
IlatmAdd A 1, cipui.on pul't- I I 'I"th'inal S.1- da, h. , I , ; I ll,, ., l ". i. ,,,,, ,- 11.1 ll: I I'll'i'll- I I, lI.1' 1".
d, J-1- .h. "unphd" ,,,,, ,,, d.-I", A Awa, o Ili, .. .: 11 \ ,,, I, 'S, it '. ;I dill ,,,I I I ,uu',', t .... I. T, ...... con I-es g \.I "I'malls. .1-cc, Per., x-go, y r.m.n.s. y a I gu to: corno en In mezquita de
me ,; ,:It, -,I- 14 \IdA Al 11"c"d ,mrl,.dd di, .1 A hil M, .... .... I ., ,:,: -,
I'de-n-. vi, pud, ,xphcort, he, q,, ,I -_u, \ o" ,1, I , ., N, "'l, "," ","I'lldl, I-I'llifIll, d "d, orb- , 11 "In 'Illi..- d,,,,,,al,1os vuropeos, derrulan pa. C6 doba. momada toda ellks sabre
. .,Igk A :, I ,ille kiAngtier, I, delin-ente, que 1,o it,,, ,I,,, , tkbu-!,,, H 1-pak tiell-n. dnkk ,It. ii.,11 hot',., 11'"I'l , ", I I "', ." d,1 n -, d"llu." ,i, 'I"la, d, ,,, 11.11%," I (1p: "I .t I III, Ill" I ", I ,a u, wi. y delit-iii. It ... idi. columnitS y capiteles ch, Ins Iglesias '
. jm.,6. d, ,,I lun- ii 1,, I- \ ii IA ... drAl d, Ili "::'\': ' I t 1-1- .1 I I'll...", 1-_1 ull "il \ ,,, I 11 I It I11;11;11 I 1.11, ,"I"Ittilull, ea III fl- SuIgui-IVuLV ].I 10.10-1: -stianas. S61c los tArtaros (Nano
,I'd lime"l-i" I- gl+-- .III, I a hw- ,-- 1; Ill:,l .11, "I'll ".:,;.:",I l",--nI,,' fl-111,ldilblv, quit p,.dI- ca limbs Wi-cruci .Ii e. 6 a..- lead, en el -Memorial de Santa lie' 1, Ah ,,,, ", ... I'll,, no I crigir, querian lean". profettz
,,,,i.,d lublin.l. ., I-di, ,\Il.,,, qu, ill, iIttl,,,. lit., ,,, d, i., """I"" .1 lilt- d, IF' ",-,-1 ,t,,,l ll:,;, ,,,,, "I"". tg,, nb. "un dihm., de I
. on puildild Ml- '. F t .M., '' ,, , Ill, ,ul.l l ,- d, q-l',;,_, "On" 11;. at I. fuesen pit. tA,!.,.I kalb,, Europa". Pat. m, It, Eu an I.,. ith. I p g .
ki"A'a "mr,, vid"". 'Int, It rl.r Ir,,II,' t.,-,d,, g-,,U, dr ", ,k- pI- lutena d'! I'll, "''I'I" I~ I., -;lb.--, tilt, I, ,,,l,,, olal, 1. nit '],I, in. y
- An'tilli"'I", 1- un L',dii-c'. ,],I, ..Im I ,,,I'll] .... -.1lad" 1,i ,,,,, .1 el"I'll", Pul'I", ,,,,,, 1,nlllnlk :, : 't' ',":L "".,,'', ,., ";l, -,t",l.,i,.: k,,,,lial a,,, -1-d- tr ,l ... .... I, --:. ,I, Colo, 'A 1111al d' IIII)LI. I'll .I, I drspaLf. engendl.d., Via 1.
_ ITI -IIIII-s Par. I- p" ki., VIip. ,,,d6.Itns cIVI Asia Ce.U.I.
dill e"", d, I'd Fup" Vill hernh ... d It ...... I.", j,"A .\it. I, coA ti-j", d, "'til- 'I'll", I li-I ", I.Illlllil-l 11 11 : I ill ,"ill,, ""I r"t a 1"I'. I :Ili" I '11 1111,1' ",I', .11'.1 g.lind- y fitin .... cul. de.stiuyeron nada mis que par el
Ar, ,I ol"'t ill -N I Lilt torrilt, quil delpreclo ,luaIrr (ill It : : ..I', , .l I l'', .1, I 11 Ill 10;111- t:llIlI I tlli,:"dll ,fw- It In If .ad ,',, di dill CilliliKki y C.-W F.1 pincer vindication de det truir. Des.
wn l-,,dl. k kk ,I 'Angli""n," 01'e, --n- 'I " pill., ill I,,,,- ., "id.,L'a ,. qu, It. tilt 0, NI, 1. 1 -1 ,I .\,ill ", ,it. M .,I 'dilil-, 1, I. l I , ',t:__jl,, I .. or.. p-lidnvubril -1 ,mill-n. dcu lidtl III 'de., Ca logo fLJ6 Escipton I de -a-li. im .1 I.g.r ditc-,
11.1 'no ill'Al- 11 literal nalmnill Ill-1,11-11i I'll't'll, I ill n,"i'l I ", ...... "! ki, ... I Ed I L 11'. I lm"Idld of'l-ru" ""I' A, I, I- ut.ba allies una Viudad I
,i,,-nW"\ d, 'trouPn:AvArAIkk l"-dA-1ukd.%, 'ill'Illit (am,' It Atilullk IA Lr% de : ml f1lir : "I' '' 'L ''''I",'.""'.' ', '':: ,,, ,, ,- 11 .... In ....... ,,, ,, ,I k:0 \ dul,;pule del h,,I.,-,.,d ... 9,w- clvvRbmn ellm ingentepiramide de
it I'tual"'n" 'It, "ol I I "" "'a" I" ": I All T a
, ItIlli '610 Al,- tt rl';lm, I 11.1 11 I "bi'l- I- Al III it,, kI tofc,, ,,., c ... Ill Vii
t-l, Ifn 1-16"'I'lelf lAriblin V.n 1AM11M. 1610111 nor ..,I :..',nHx.d ... I ru. t,,,PIlbo, Pithbl. ,s preruinn-te
,I,,,,, l ., 1,11 I, I'll, Ill, "hl I', I'll, I-, ,it g"fil ,Io qu, 1. f,,,,L, dV Rd- Hw. .h.t. -dix"'Ims hIsta bacil,
ell, -1,wArl". ,--IWt el'Mille, ,I del ,I ... t" qu, it, quur F.Ile'J'Allic pullJ, I-d""A'. I'll Itill'ol," d, "'' : ;' "ILI I':tl l(tl: ...... ept"o, 11.1 ,[ l, .- unt-ill" Bevil, dill ... ..... t Ill eliga fr .1,- -Int Vn de,111u, Par- .... d, rn,,W,5 glo Wool Vn qu, .
I I I I ;.I, -nIt.u,, 1.11 'nit, .11 91.111 plial". It generalize In l-quitectura de hie'I'd" -,,t ,in vilAmn. tin trol"Illtull: ,it ... I"t, I-ald V In 6o".1,111 I unit 11111A 11fifflaIll N 11 "l-1 lll .-t I- I I -1 .: LuhUl .111 ll 91-:1I I ,11-1111 kill NU,,o ,I-, ,,,, a, I'll ll", all"ll jla, ,,, ,I
I"I'llul Geld"'." 1-II., A I".j. I., 'pi"It"", d, I., I I .Pf, ,let id qu, dormigOnw era impossible luck.
I di'v"''on. ,I ...... I ...... III, ,if a- l", ;_ 'I, il, I bl",d il a 3
lif-A t-iflAPIA kin fon ArnnvuiA -. cle Ca W90 Ill' Pa 1 0- bar de todo punto crut una ciudad
"dIdall". it, hAl,.. -dt.In 'Ill. ,,,,I ... A I'll,, d I,,,,. It, "mab"', ;I I., ll"go ,I, la Edad I I III Iru, 'nug"s ...... I"- que fmi: ni to efiencia des1ructiva
- DC I'lls N'trill; v [its arles 1:,1111di." d"de ..I ''lig"loble niouon- : I I,, n,
I 1-1 'Ill' Ili 01141k 111 PliIIIIIA dill 11 qUil Ill' ,fule'r, o'nt'. 1,,tq ... lifil". Honlifnrinod" ,,, kwn., ,,I ,,at 'alonut ...... u 'Il n ,,lot, .... t,,,.i,.,. D,,,l,,,,,,. de In, iumns alan-ba tiinl.. Per.
141 1-1 -ilkle, A1114 1wrilon.66j, no hit" jenid, ,uI, d,1,mbh1r. in qj, h.,tn ,it, lq.AlA,,I, ,,11ot,.l. 111.111. :!' !, .'1,,I,,,o, o 111, i. 1,,ti,,, lot ledwmiarii de In, \ ,. nial inhumid. VI ,,IqueIVIn y
- ;,.1'l.I'.,I;":-: Iuo k IIIIII, ,vnt ,,,;I]. %tradal, Paz a ut'llitar Ins %'Cos 1-d- t-st Vatructural de Ins ciudades
"I'li, -l""o- flat. "T till'tit'do, d, lultv. Int"d ,,,,, I -ad,,rd., d, .-f.,66n 'aditalmnuir ,ml ,Inlk 1". I" ,,,I'll[,., r I I N oticias de arte". "Ille, I'enlllll 11:11atio ill I. ..... )Ill ,%,,ubv-, ,I difulpa-Wiai. Schhermin f.0 at pi.
"' I~' d" la" 'l d' in I'kL i] d.tiltidito qu, qu, j-,dil Jim ill &dhju,,ut,, .: 11 I d""Cla ,I,, hu"ut, ..... 1, ,,I.la card .. I'd, d.". mer. e- O at.,. quit 1. I, L a tolerallcliff ,r",,.",." ,rl",,Ii:",,*,,,,,.\,.,,: -11.s ,, i-ka, la., dull-lui., 1, -,- dwi6n sup-1. smakc. d. Troy..
I Ill.,,., 1. lamlil-, 1-a b."ll soga, Y edconlr& varies Troyas superill Plato. .1,1 P-phirl.li! . ..... In, ,11 In, na-, Ya vd, In- puesins. de distinct 6poca. Desde
* Por Rafael SuArez Solis At I ,XrVgl,. I Arldoill-7 uw t.de. 1. rduv, J, Ascl-bil fl,- entri-s. 1. til-wo di, 1. crq ... I.Hl A ,and,, uld, 1- 1 p- ... A, [a 11 ... fall. le in-fal ,- gin in 1. que se ho If . do "el .rI I ill H Ilena ParlRque rloseus? lwtlca per Wilbili .... pl...d. Ill le. 1, do 1. plilit". It. p-gr.taido .I.
A rpeg ios [)IIiASk' Ili It d, der d, ratio al-,, ,,I f, k .", d erunt 1. profundum ra-Cut d, Es"P.on, y le .,.a). ,,,,, -Io,, y ribiecid. r-Itil rn.g.f. ,:" \ "'! 1,1,111 111. "I'll"I'llit, I., ,'I .11ilki-l", at rapid- It's d.., luj.s en to Mg-It. ,.,I'. fico, Han resucItado innumer"
At I;- .!g,,,jI hil., q.,-dd ,,,,,I """ "n ,ad. ,,I ,a Nurnatird EsrpjOn defou- ciudades soterradas. entre ellas, IliE l problenia dd m om enio I I I, a ", 1.1 t'.% d.. IdlII1 l 1;. 11.111 1-o .1 igulil qu, "tD-dCkr.,IA 1.1 plot"" ,l Aaddbun Nlf-ncla. of,., ,III- I".
..":t-1, 4, "t-10, I ;1 ,l I.,, a it. I- P'nsa .... ... tasi I., Ili ... \ Ill d,,- P,,I I, ol relcku,, A, "I"I"I" cartel, ma, Sit le fil "deut- Qufk seri de nuestro mundo ac.
:11 -t' "In 'I't-, Iuk, ,'I :1 I _I IIIIm de ,1,,,, h ,,,b- ll; s ql ,_ ,,,_ All,., ,,,., A, ,I, I., d, Vmd.dV, ul,,I. q.c O fit. I.-I p ... I.s zirriuVologgs dill Par, I 'I,!,, 11 ;11 1 'n't", I ,a .D,,Td,
111. h. Itnti'll, It I. ,,, I 1, I I sll,--,df,, I., in n,.,In Idn,, P,.,,, a In ,ri,.
1: ,I I sil It I ., n ) '05 ":; -enir reniolol Cuando comenzi5 a
_z' ;Las transinisiones Ill, ,'I, ,I. I I M I I ......... I ird-, do. com. ,I G r,,a. ,amn .III,' I, I'll", all" Clint- I-dros, ,a- 11, ,amounts 111na-, el .undo In. enklavarke In arquile6tura can orA ,. ,,, al, S.,J, q ... lid I 1111111 I I -,7 'It, ': ".11 llptlidrandt, no se ulre-tiou a .,a. P-i) en In profundo 1- e, ckin-d. can 1,,,-,, .rbI. ..s7n de hir,., 11-lim. pi.doso y
, I Ill ", I ...... ,,,pl,,. ,I,,d,, Jentrolt, arueduclos. clit'i'll. a quien lanto samiralia Me, ,ld III ". ,il -liplt dI ektud,, A hq,,,I o, hl .... It- I- 1,rmoul. puletIs ,vumn.s d, pil- render % Pelayo. manifesto su es1, "" "I"', "I'll, I'll"; por leferisi6il! ." ;:":: I "i" ,; ,' -.',, ,,, ,.! "Ill 11,1 Pult-, q.V Ins ,,t, ma- es. ... I- othgo. -udd V.1ney. 1.
- ,-A., d, IA-,A, 1. I -[1 t I \ dra. resislerles a Ins r..d.I.',n vill cluilthas. Par 1.
- ', 11,, I Ili 11- ", P ,. ;, ,,, ,. !, "'',-, ,,, ,''I'l-dilat, N, -.I.. !,,Ill., 1-1," 111111- III, Int- UdIt' In tuli-l- d' ilqlllll-s Pill'. ,ad,-dad d, In, ,.I.,. sm. ill des- liempa, D I-Vs A, to-, r 1,1,,:nn .I, 'I a., licor". a- 1.11 In aro i Vetu, llh- a b's I ,,, ., ,,,-Jes rllt-tildot. ,,I prnin. ,.a,. 1,cli fI,,,,l ,I,] olua Pola ellOll 0 ,,pal'jole, ,.u Ins que ban construi- -cleci
:, t"t, ",:"'I'll, I'll it' A, liquill ra en h a no odenios"stervir.
, 11 I ,, P ,11-1 Old I ,I elli- .,I \I,,I ,,,add. Hill ........ I" ro-'Aill, "I 11-i" -W'.., do rd" solidament, Cull 1-1 I- "as d, wro
, I I ... ''I'll ".11 I'l"L-IIII "I'll I 1
, ", I I I d,,,.,,, d,,..c,,d.- "' _o as de call: varies metaforns evang6li
It' III 1; 11 11011 A .' I lz 11 "' P-l!""", ,\" ,:, ."'i"..'e,", ,,,,,,,,Z,,,.,. ,,.:,:,,,-"!",.. ,,, ,L:, Ill, im a Ill, dt,,,,I,,,,, ,I, Ill, a,. ,, ,: d I,, gle.se., perdieron Ius colow ... p., ej-pl.. In Inertia
., ,--, I, 111-1111"i-tt, 1 1, :.1 -1- ,11,1 ,A ,. I, 1, I.1- 11 1, I I. t 11 ,,"I .. ...... ,. I 1. I, I ,,, li-I. n""i'lu- v1pit'-"t"t. III, 1, I"Oot ,I,, p'-O", L, at "", O" .kruiltica. arenas st dej.,o .. .....
:%.I ,tilt 1 ".. ., I.,i ..". ,- lu, a, I.ItIll- "' , I I ItIlt 1, I ,I ,, lb'n ri'Ll let- bl, Poll, ,III,, it'd 'I'n, at g ill arigul- Per.. snarl, t.d.. Vs. it,
, ,,,, "I"I"!l1, "I' I", ...... lcudui. dIll lIlocidIU- 111 11
I, \ l I 11 ,,,, ,." I'll, I its construcciones d, n,.d,,a dlzia- qjutre itra es abominable I, mhunda, ,. I 11,I 1, ) -, I d- I., ,,,.III, ,.,.I., -:-" .: -:. P, ,, 'I I Pa d. I, ''O"I""i ,la li-- -ell ,.I 1- lugair, d"I'd, t.- grilled , h,.m.,as aha- de to ble. La riqueza arquitecillanica d, u. ,uriad- p-q- do pued, %,1-1 1-1 1-11 ll !% . .... 1- ,, , I I ill, rf-l-, ., "I.,''," ro., , \ "J, ", III hi'lol", de d- In 1. jrrd-ld hin ... ubfj-- g-tildad hub-al, ti'tdil Quit ,In I ca noble.
\irmi ', , .,,, -11 .1 I I I I , h.", I'l, ... .... I 1-11 r I ,,III ., I'l- ,,, 'd,' -, li' 1. AmV.- ir.l., W Itol I?,11I,1, ,n".c
, I d, Its ,,,,,I,,, La, ;.I ,ul,,-,, De ; if ner ,,n,,,%- Vq,,, e,
- ,I pr""it, I,- -, a V- b-par"a. a ,lt n .. I bi "
- ll t I .1 1, l I ,,, Ill Vi O D. I A MAIHNA ,,-- l 1"..; l ulto Irl ll:I 1 1 1ii':, :I., ;;,:1 ,,,,- l1z.l!1as colon blen pal it L-ollicrill'I", 1, I,-., I,,,. ., o ,,, ,I ,,, d, lo, It eCuen Le este dich t ocupar train acon dramaI I ticks Art pasocio exit nguido. kiii co.
: "' I"-' 11' 11 1.1,1,l L I.: 'shil" Il'u-ilil" I'll, ,-\,,,,.I I. :., ,,,,,, I"oull a,,! ...... ji"i I., a. diilp-s d, .I,. btud kn cl ban. bi-li- wilid., y de Ill. kid el., unn iolk to primer q e n espaillol el perfume did he.
. """ ,, i O I'l.-," ml .IIJI'll", d, ,, a dIl oI:, ,,-a ji- in j;,,l ,.da w-illod., d, .,,I, imlu, en 1. .I- r-Ii.d., asli 1. .IV guron "aCtall- CCilfLca es uns iglesi u u;i trances Ili lan a, cs.. ,d.d d, hie,1 1.1 .lIII1tLuub all,,, ,,,.,,, a 1, Ell, 1 ....... I "I'l, ,is -.it, .:,. '..'I". no quVA'a" sino chatarra.
E fern rides ,I'.. !111 ".., \1 , ,a Va., lfrg ... caln calcfac. I,, y S Afl- ,,,. par lon un fuerte; un holan fu rilml ,1-1,ud.
, ; I", 'a'. :, : ",:I 11 linIll ll..'l IL. lt "" , dl
_ .%, ,,,: 1, , q." it l-,, de an. emnid. d,9d. d, B- lada bu-1- IV, en que anuncia ckn. y un melds, una .1, rm. Il, ': ,L at, u-d- I, I A dra decir,,dentro dlltre. t.
Cuballas I ,, Ill ,I ,I, I I I, .1. p. ''Itial ,.,, "It."', ,li I I d. Suntdit- -entis. el nacimi-l-, 6,I Jesus. ruerdo haberlo leld. ten'tut .at., "S,.p N .... Y. r.
. : 1 1 11 ., tlil!g"d I dt gi 5., qu fu6 Coca.
! 'I I I I L ,,. t-l' I Qu, 'I I",- I I I "" ,',,: ''.,,.," .!,"' l', 4'1 11 d.,\'e.'.1 ,, .I.s y recalcitrant San Jer6mmo, par su antic. V31a. ingl&3. ,t,,I..,: y ,Vm..,. liqui fue TI ... I
rin, %\I 0\11, i I I'M , """ "t 't", z, -t , ,:vt I ", I li. de ,I'll. Ill ..-ld 11., I -"d. o1g. r u 'o Se"e, i -1 I .Ido, ,I, U j-,jl,.l ,,. I "i.,"l- A' I- Iii-.11 N- le g- 6n.ru., que ':,se e,tl -md I'lat; 1 :Iipl-uldblil oil qu, Sm-a -,, hii '
,, I ", Lip I I I- eltali of mstii L. I(errmums pd, ,I N.rt,,y I., Sinqududa, to forma arquilectfinI a-l"": 'I'- lbrabes par el Sur intentur. It di, V I, h. revestido ruestr
IlP-tl 1-it rl IIIAR111 I ,It I I I , , I I i u:l%,.,. ":,I",, 'itiv dl I I I Ilm 1101ill"", ,,-!i,,l I" J- ,it Na-ues kill la C--. ,I,,. Ill- k luso que intento c r'i An' a 4 c'
11 I I I ". ,. I dV,,,g,,;II ,l,,,,,l,,, ,.,,I,,, 1-1 I \ I- 111a d, '"a I ""I'L ""' ,.,! "atrienal ruhn"'d I." fr, n .I. vilizacilin actual es la mas inc-n
Ill (it it KRF l; I 01-M, d I 11, 1 1"llad If, I \I---,, I quI, babis, rt-,- eo V.rr' fIP'Vn_ rrer el condo romanizado. pero no
I onsigulqron desolar Vctea cut, 5.stente c inestable que ticron Ins
l :I l .11'. ,I" "'d, ,-,, l, l. lilll'il ,l, sabol ,,I 101.1 u-,ila ,piflula. ,an am Pabl,. C.s edificaclones eternal Unn'.',, y ,:glos. a pesar de In altancri. V MIt, 1. il"".1,11 , 1, it- I Id- d"'la, ,1-lII-!- I ,-,, obl!.,( Ill, f", I a __ s
I Illf_ \, I I lilll.: ,,, I 'I'll b- I l "", a 1 .:,,. ;'o):1, ll.,In, la %'If, Vic Se-,a .1 , !, I I'd:' ,,,,,, I I .I I I 11 tlI al."I'lli. F"I" I,,, It, , 1, ,,I o ell, IW ,un'te"Ar donfir costa load emo, En 1: ep 'a- c ros fueron despuilk -st-0-res. -1-CLa cor.t-p-n-s.
I 11 11 "", I I P I'd. I ill", ", am C., 1" ,,,I l%, Ill I .1 Illd", 11, I"I" I, ,I ,dr-nit dV Ios nrl" .md". bl.* e .
1, I r, 1,1 ii-e h- .: z ,I ,!.I I \ -loarne_ ;, N., ,,,,,, .Ii "" "" "I", 1, '!a, laull, st, In. V. P.1,11,., to f,,.e ,I 1,16,.f. ,.rd.b6I c6m. le
. ,, r. ; I ',I r", .1 I I ,..I I .,I is J".d', , .,,- : "I'l, a llIII11 .111,,1d"'1I I'll ,,':d,, ONI.- qoI. car, " """ l -Le. a N,,on In d.,I,,,,. ,,,,In- Donoso Cort6s
, K 1. 11. I ll. d, , -; ;l,", I p'-pi"it- ,al' !!,-,il', ,, "I', lilill, dr Ili, IT-111", dW- ,- ti3d.5 In, na Ol coVs ,s:, rrP confiIeor Auguslum sensbus
- I i ed ,,
1. , ,', -,". 6, P"',", It, ,litt;,ld,
1146 ", 1 "" , 1. Cie I., ,,,, 'w" Rua- 11 ", -, .-r del 1. Vnu5n. par. \dI- a a ci rlu rn 1, ,a,,fi,,n qw ,I .
- I l ... ii-to call 1. quit
l IF." 1, e I n ,pu ."! "I'l.". if I ,,.I, derIn'li- d, I'a : 1, ,ad. luill ,V-- In Noll"al"a Tu H.c,, ,I; t'.1a d, Ins epsl.lo,
T'll, -. :- _, ,"I, ., : ,! l ., I, ,.,' b' L a dip lontacitt y la tittela
.. 1_1 I_ d ;, 6 It on I I'll I'll I, l ,,I kielic .,I I-, I .. ..... i,, I.- F.) ,terd,, regie,,o cirl 1- m
.1 I I "I'll ,I .. 1 '11-1 I po'llu, s .1ailu, a id, 'e.
9-1,11 u- t'n'lll ild"ll IIIIIIII Ildlit"." -l" b" despite, At, Mr. 'm- I- a lid .
, 1, I I ,, ,; I ," 1, 1. lb I 1, p.l. .11-I e 11- 1 I 'I "i", .- '"ll"'.1 I dt- I :.d ,,,, ,-,.;,:,,, P.,110-li
I 1. . i Sell- la N I kill "
w:- S .1", .I. ", I I 1 .. " ioto d., 1 ll .1 ", -d"d I 11 1, III. t(, ho, ducid 11,11 ,;d1I.,,:,a S
". ,- I I I 1. 11 5, ,I ....... l, It, I ill, Ik- I ...... let ,,.I, I' I 11-1 .--- t-u ,I &b,. cl, ,I,,g- Ill Ill ....... d-l-a of de las grades p otencias
_'k ""\"":"" ,i"," r' .- -:- .","do "" ''ll'. ',,I,,, Ill, "l I
if l I l ,I I. .,., H, li's I.11"I'll" q111 1.1d.111, post"I d, It,, g,,,!,I,,
, I "' 1, ,:,"'I"It"ll"', : ,l, 1 I I lllulllrl
,, I I',:. I I I I il:ik He l" 1,.!. ""', ll"', ,l, ill n.11.1"." I ,du ,tv o" "I ...... I ..... ru'le .1 ..l taks I. \ I ".. ': ", ,I, ." ""' I" ,:'l;,",t .,tas A tutela ,, just. ,I d,,- I,. ropaubld intIrc!i,,lI qJ1 "llelitnt,
ll ,:I' I ;, I ,"I I I Im- Plir- ,,,I, ': s O CIVIi. PUIqIIC 1.1 le) que Ili P u. V.-PlIt .,,I di,-nc' L, HjM, I .1 Dlix NII.,. Cal- \ ,,, :l .... .. I a ..... d.ld ,I ....... 1, I., I.
I I 1-1 dl' it 'I'L, 'I I , l I., 'I -w"I" .- :, ,,,d.,- l 1, 1 "I V ,1,,L VI ,l, y".L., ,', ,,":,I ,",I, ,:, A ,I,,, dd-ld Lg..tml- -b., ,I ,I. deild-nt, cu -, -aj,, ,l4e
d'. .. : '. , I "' I I I I l"", : I I'l, d d k UjIlln y el tulor. lichendo ,I 1, z 1- ,I, IIIIII-I ,.I I ., ,\ I, I - a -,4 ;I', ", 'Id"', liqi,., .1ilt- ...-I, ... ... y I-. -1. Ill I ,, :., 1, I - ,, I, 1, I",: ,, il.,,,,, li !, :'I", ,,n,,, III',, I'-- A, 1, 1- y ,,, a pl.-dt, ru fkmtA:m,, a Ill., E todr,
, Ol ,:, I 11 ,," In o "I""d, H ,, ll L I , U., "t, adl_" ,I, I., :':L.Idl, 'I t"'I I'l .l,.,l ,,,,,, :,,,,I!, _",_ I
\ III..'Ita supvt elicia "I l;l ll'-"""""Iil"",l:,t ", l"':'! ", "I -a'''. Ail, OV 1. 1111.1"ll"i''n I Inuilible" -dnb,,I.,1I pri-put pq,,h I lil", elfin
'le t, I l A, 1 I I I ... l 'it, ,I,, 'ji- to C a la ,I'll, 11. I'll III'. ,,gO. y 1. I- n ,I a I, "
1, ,,,I ; I, ""I'd.6, 1,;- 'I lt'll"', ,do,, 1:'ut y Id ,; ,,uts"d,,,da dleduI C1, I,,
. Il- Will ,--- -1n,14111. 1110-11 1-11- JIIIIA t ", I ...... r iclldj,, dcludil If- I'll 1!11 III.', "I" 11 11,, ,,,It1!" , ."', I'll"'l d 1, .d.p7,d "'Iclgen'to y d, ,,, -t"'d'd j,"
III, V, I ,,, I ., I I I 11. .,I ... I .11" ." d, nt'lo, ,I in ... I,, I ....... M aj., ::_ '1: l,, 1,,Il I ', l" ",", d"I I I It(" I'll" Ol tIllia 1. Oll\audul, .1 rangu PILII- Peclulft-1 1 1, Ibhlol d, 1. G:,.,;,
I I \"",I 11 I I 11, rdIfl- IIIJd ll, 11111-It" I I 111 -illill, llo-, ,I' t _1"Ia, ,,IlVf a I "A' '1*111' li.dild Memo If, .,,I,1,!Al I. ........ gv I Ill a CIIIIIIIIII-le orscr\ ad., \ d.tridn'tav'll "'A.", qu, ill' nh,,,-.
to .I I. II., I I Ill o L I dl 111 I 1:
. , : , ,ild-r-, drforniallibl- ,rxnn ill r\. I ,,-Mll, ;, "", ," ., bill, fuMul-dic ol ,ag6 d, Ila ,[1. I, I "! :,,',,W, q., .. N N' "" It' "'it' l')","t, -1la ,,I O Pali.- W F',11 I'! 1 Ill I I I 'kil::11,":'1 ,, II.IlIl"I'l., aM biguld- ill "o- i'. 11, I ... If. I 11 ,111111101 .1 1. I .. I ll,1111.1 11 101 ,, ,::,,,,I La tutlo. lul ImutcIV,.d.. I"'Im s. )" qu,
I I I -i'la I ...... ... Io lu"In 'Ou". ,,,I f,1'. 1.111-1. Jna ,iL1,gd,16u ,.I 11 q., ,flaacy, Y'de
: '.,,"",",,.", kI'", I:111':111111 % 'I 11 a I.A. I ... I'vIluost", plll.:"I "'J'a'N"I 'I'll,) ...... I p", ,)v- y e, .., cl,-hm Vu ,I In ,.b. let dV .Us bill .,I
po"llit,, ... -I'llitran, d, It- 1. -11 till., 111, 'I'lit 1 I 11,111"! I'll, 11 o, "l, ulmun, I"Ill.s. a III,, I', 'e, t ...... fadw .. ......... (file C- ,, O pupO., q ue colu'I'tra un. ga-l- :;Iqll,,r,. d, sm, armas, Caond, la
lill,- "I 4 '_ ,,, all-11 I I t fill" i'll, "' a n "" """ "" 'l ....... .......... "' , "' , l' .. .... .... .... I'll it. I r
......... I fl.fil, line I .... 1, 1.)11-1, I .. I t h. t 'I'll TI, ,.I I I 11, toll, :1 .I !I I fill Irou .... It, l; lue qu, do .,,I 'al III,, ,;,I\ ,I'll, & I ... I'v. I'd illa Ili, ,uhc,,n1e ,it In r,,p..,.bid.d ..r.pa m.d,,c,, km,_ b k:v
I, ", , ,- I t i 1. ,(,,I, '',,,I ,,,I l ,. ill t'l,"', I ,I ,vl ...... I- Ilf- I :'uu"::,.11l, .11", ""I",,,,,,,,.,;,,,,""","I n Hill I, r, I., linju. :, .. V ,of a ....... a t- utill, ,l-hvu- tv d, San C.- 'I'll Ill' ley's 1111pollell I.bre el Iu. M da cn to bitriborte. lot peqtIVa,
I -ill, Qn, ,-,,,, ,- Wll.,o- 1. .1 illatilor .1 .--1a, III,, , It. III,. l1al" a -uall P"a"', ,,,, Ailkill que "I'lled'a "I l it',;,, ,I G1,onde. j,"'.. Dill' ad"t. ld,, I-. WV plincipla tlisi.d.d. 1-publicias di, Italia .dua-,on ,,,
I I'LO., 0, ,,,, n"i",", It""I'A 'I ........ j :dt'nj,, I ....... .... 11 I "ll IIII'll", ,''ll" "," ue I .. ..... I, Un Itt"Julue .Ila, I ,w I"",; di'l rkl ia, At, lim leyes 001VI .1 mundo que ibn A rrnol r 1.1 juz
,,,Irn.,I.nls ,,; tiquOl. each, -.,L j.: y ,un,lrv,- I I ., I I 11 I 6 I; 111-. ;:; "I'll "'It", i'"."'a""', "", ,\11"" ll"""', ,
:l!"'ll lk lldll I. .... ", I, 1. .."It'lAn: .... th., ,;-,- 1'. ,,,, I'll I'l-l'I"A Cen ll bill 9"' 1, a 1"" ,I], d,'un,'1',,mTlIrAnu,. y absurd.. De. do los grades Estakins, que hoy esIlk 1, 1 t i "'I'lli, lf..,::.,, Qulild q- W ,,,,r,,,,, "i"'i'll"I., I ll, 1- l- :,"a"". "Ill'''.. "Lit ,,,, ill uovu'uv q .... ... I- I.I.1111, I'll 1;tW olill, Ill- lilt, I'll ... t ", ... I'll I", n I,
I , 'I" r ". I I .:. ,',III ill li ,.", '11". 1. 11" ll" 'I. It I. l , ,,, Ill ,,,,, ", ... I I, It.. har" I ... in"d ... ItIn ,,If I., I o I "" u'llud- 1 Ins "liciones de printer tan 41 frV,,te d, IM d tjdcdi de Ell1. I 1,1 I., It- b", ........ .. !" ', .. I 11
""' I , 1, : ,ll, I .I 1, ,, I'll't l ..... I. 11.1la", Ia ON ,, dcii uutorwsde lu pcquehxs, se ropa se fecun I doban en el sedo Vb,.
:11 I 1, I I I I I Ill, I ... R:.wt ...... ill .1 ,,"Iii ",' 111,dI t d,-" -. codV ,,, I lre h. u.nd. to I". '"" do "n'..'Jim-,lair-our, ellos
1, , ", 1,11111141 III /it 11111villwi de, .lolodw '11 lk It I. "I be act tilt. obligiidi6n; n Ill h.b,.. Ms I III I do ,1, g,,
I 'l": "".Ilida,""H"l" "1"" ".,' ,'I' "1""",,I I"tid, ,n,,,.-ddd limitada'im derecho par Pon kclueAos arurn.itbill,
loal ,I ,I. d Pero
:I.", I "'. , "' l, 1" 'l I., I e it s a In i e it, 1, 0 s itul, -rlollNu. lut"I'm I, u,".. IVY it- lepr"entV una Illerta CUAII 0 Witill,33 pareciel-on en sit
,.L I I 1. I'll i 11'. 1,111, 1 1, "" .."I& ll k ',, il:_ .- pri., In Nw .. ku tendemcut infiltiVilt. IIIL lity.b m Im la vin.
d, I""'Ta'. 91,1 ""11.1-N ... .... 1'. In. ej stempre h.ri. 1. th-Ania, por- lid.d. La raknn, cofom, ,,,,,P,
I lq I I 11 1" it, ,'I, & .-d". V-0 Al.. ., Cliff'. y it,, ,I Jor"". I'lly ,,,, e. %if, vadr .in -,pciniabili. ,on 1. is or it, do,
", 1 1 III I I I 1, 1111- 11, ". Ill M.A.1170111 ft. Villa,
,, ,: _) 'I
emd.d'. It ..... I-it Fn L ,,,I ,.I- d.d: ..I 1. Diplom.c.,, can1l ill mundo, moral ,in Vda es ituat,
I A I ,.dl :":,."_ I, .i I 10 I ,, 1 ,, I ... I,, J, ,, ,"'I'l, Ilu, 11i" I'lau .,,,I,,, 1, 1, I ,,, I'. ,,rku. rall't, ,I Otte.- 1;1' '% I I z I I 11 ;!l: ... I V;,I,
A I d. led.. bis finucpuis y Iritt- -tr- tpdI,
"'' , ,it I Y qu 11 Ser $,.
,-, I II, ,l .,I 'I ... I'l I'll ith .. .... .. I "I .... ... It j .1 ...... lell"11 'll ,r 1,,j oil 1. qjl, t,,Idln quit pulvir I'll iiinm. imn. por ill innhono. tax u.nd. led.., Ins rlldrjnns nds lut Promn. Ill allimar cl,,n Sa ,dPI. do
:I."I",,.. :!" i"J" 1111. I I ", Id ill"If. ciliub- la, qu, a-Ion -iuam
,I, 100', fl:':l, "'. 'a,' ", I "' 11.11 MA' 'ru""' ...... dutidd .1 pruwlpo rit, 1. Ill- \ld. K but IdIt'dod" ImM."n" on
1: ' Ill '-I'l ,111 I ,-"'l', ". -----, I ,,, , """,,I 'I'll, "ll"u'a k ... too i,,ulladd re Iu, sublime, h. rontild. to' '"' quit A, Pace.
.. . I I- ..I..". I.11 .... 11,I., l!""x1i,,, L "I 1--l ... a ".h. .-II.-- -... -- .... ---- .1 --- _.. .1
Afia CXX Cr6nica Hilhitnera DIAII0 Dl LA TillARINA.-Sibailo, 4 de Oetubre de 19,-)2 Cr6uica Habancra PligIna 5
Sart Francisco deAtifs Ilogar fells I
La 4 ,,1. C.,t6h,. -IrbI, In. El drilt., flidlfll G-Ifi-' 7 -'1 para su. cabeflal
't A,!6 d, SllI, F-,6,, 'U1, "1, "'Aa do 1111 ,,,a,, Adel,
1,111-uil-ke Il dlrvwi d-to it a -Il. h0o, unt, g-il-, Ii-' Aciiiilite etal
6 ..... a.. ,nida .1 ido todo f6ici- V eg,
dlld on In oliall. it, Mir A,' Petroli ado
I M.r.
]V S, il An', .14 La xcf-'A do Godino, ., 0,
1, CAmak., tendid pm 0 darter Jul
dk, d1ils tut 111* 1. (Viishdarlo ho
jmo, Fmav Zir"FtI, a, tivoclo.
Nuesirn felb,11ari6n SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL OIAMO DE LA MARINA*
I'll,0",,A rMiig" I, 1"!ir qo. no do., rposn',
Ih,,Iot do rrhiodrli do
llblt is
0 .. ... .
t )a tjoe on.
174 vtva, In rijakingulds O PORTIVNIDADES
kit
KO 'chtg do "M
No vol!i balati.41. DE FIN DE SEMANA
V11 1111100n;
I I ; IIL I I I I octo
at to (14411 ti o Marl I Ii 0 4 100, "ba$.
nos : tia it Ios ari ictilos cti)ll co in pro IV rmil lani III it y vent-ajoila; en Li cas,' 11orc
'1"40 r.ugoibi lon. Itle IV" 1101110s w6jaijo
vI precinct hoy, ii y en olrol,, torque. I soil
'Jet
AlpAyll. tle noveclaa y utilii][J innickliitj v fiellell, ajenlas,
do Itw tin r V sin niuy m6dico. No cleje cle venir a veins.
VrAvicilIeA Arlilts lie 011tir, Imly
I, jj0'V"niWo Rvail,, )r vIn.
piquitA Tool,
Fraw's ni, IN,.; '.I $A 'let drtot
do 'I u, G
11,01aw a Calm Alonso -n(
d-tor Uu, Alborto DisWkri, Josefina Pujitls Ilet mdez k:
JI ajk Intl 1 1. fech. it, h.V eflehach. A.x On dAdi 1. bllishra Tr., I "u1sit. it, 1. potlvio:t'fl, a luedartil fitrin.11-1. hny,
MAtl, !;UM,!: on
" Yonwridoz Roque tr.c IV. fli. Waml. ('Alva y At-..., hij. adavul. dll -Aiar (1-pa, -ratirtirri V,- tine h, I, ,;lblo -n I., ni Irnp.tiax on
d I posa Calvin Vi.a3a, dentacadA figure del romerolo habancra 4, do so gentili'len, ,t. -cled ot I, ""r(h.. PuPl, .,Aorit. may broil. y
1.n hitA Idn'tinez, in joven Is ,I.
doctor Calixto Sub.rats, trxlucficuio calinsa Junction Alonso, I, '.. I javen Ingenh-, el-trietta Juan. MariAoll Mora y
efi-It. C.1, Alarnia, contrarri WAIrialonlo con M tenlentr rn.- rartill..
r. "'Ibila Sttirtz. tisposA del cannot. rat fill Ancirl A11.1amo... y del Volle, quIen hit. dol Miguel Frol'ospadre, dol ... In, I -fin, I mo- Ofi. y so lot-s-to pdo In, di 'o del Cerra, doctor Juan L, Awl Malarmoras y Ill sit bankable capon. Nona dri Vall,. I ]1. 1, 1. P-ritill., 11 1. pet-i it, Hill,, lQa padres it, Jo,,flon,
Sinchez. EIA boda, quo irriultarii mmy lucid&, esti f1jisda para cl domingo veto. el InKentera Enrique Pujals Clarw % so dliltingulda esposa Illacdatena
Fr:n A Is dej seller Mires de noVionotare jurfi0ma. a tax acho y media do [a nachr. on to INIrsi, Hernandez. I
, d i I Westra Sodom de la )Irri y de ell. daremos'mas detalles pr6xlma- F.. I.*nri b,alut. Wituhind ii, lie-ri -b. I .,to dr 1. ilth,16n.
So! Tc D ,tv' nocl ",,,a on bre del de X Club de Loomis do La It ab.na. un reeflie.
mantle. Tema pAra to rtntibra., line In quel4 seeitirlia Pujals
posa del citinuido amign Braulin For.
no ride., del Alto cornercio do c3la Via
capital. jeros
rancc Grimun & h MA11, P ,r I., \in Aiirr', I IMra .1
d I q,,,rd, do IA.., I.. ai star., .du, to, ,p,,,., TkV Erotbw P R IET O y V ILA B O Y
ite'u, L, placer, el d-t., J.,g, 11 III- a -aha I
A p.
P.richir" flonla crul.old. b.g.,d. I dr
,t:. do Kates. I IMPORTADOR AUTORIZADO DE
P.oko ,' Ber-, espos. Cul'. nda, 1 1
u"Id. no q. A lb, t. Bill "A I y a a
radw. do la Iscibel.
.Pl cxP-"- I I ilu- Alill til Uku 91-k- doo .... go
'Urk kd min Maigninas de Coser SIN
I, G ER Zapatos Americanos Rolsas Negras do
(I S-wrWa. Evch. G--,
P An 'on va 3.",'g','
clul. dl Jao,ta,",.. \c Itir;
lb plu_ 11ria I.- KIlv y d, Mvil., Venlas al Contardo y a Plaos. do fina gamuzo faya plisada
A 6 lit.rtine. Ortm y Marietta ArnII1,I _t, I, r 11.1d. Ga-. S, .ar
A jkl Igu.Ir_,l pill I 'gnb. A
= acairll acfia, JuAn rt "' I.A Ellad., Vud- H I", I'll'. \, Ij, d""o,", A -I,jul rila do it., A,, a.
nW a bit. M. 'ett., 1, 1, dlido GRATIS. 7.95 Alu.v Relonjado, 4.45 Rebojadas
d,,Tambion air, In, xfirras, I., j.,-,n Traslados at I"a. It SINGER,
ran Santa Brnuria.
Erarc W soon r' to.,: Par., I,, pr-- on P.m, 1,11 pohalu-1,, or 1, A-pla-, su u,.uluknn -.0 li.ul, d, hl,- V pun'p., -tubi-d", Nltjv cleganict, con plimaJos Je fanis.
Primerament, una liefterita t ln Is Tercerii Axenuin modern fill. . .... CU. F F, Fia, lorro, cle lustrosa seda color oro,
grAc 1'rancia, quo fro"waka, cI 8, a I vpml. NI ...... ar 111, 1 Vldado, Tda p-on. u, Witi u-Ir. to
u1x1t c.,Ysl I'mies: Maria do la Camara atamn do lrasladiu,, i darter Lou. q d,,tar J.0 Antomo ClWn1),d,, 1"J""..'ga T. ,oahas v 11, cierr" Jr nicial dorallo. Comparti.
do Gauncebra, juja de Jos condos nardis Brava Y ,, at.a'tlla 11P.I., jo-n Aho I I. It I 1- 1, b."Itib-cutis un Undo "alurern.
I. Milan Nrl,,ta, Lnurd 's Aua a Murillo. rposa Marla Terra 11.0IIIIII. Ta,6:i oil. y rine'llaur'. nicritoo Jobles a tipper interior.
Bonita 0, RIg.da. ?,:Ab prlkx Rr.,-.Ana a pirt-ul d, us graculs,,:i lujos i" "u, -8861 I'diii,,ia Sg do Aso Bols., Noon B.j.
Uru;Xun e fill, admabl'i. do Nqui. h.. Aq. Angeles 112 y 114, Habana. Telf.: A
Rita b beI,.. Marbi Francica Suarez eir ,._p,,r, Nu,\ I A Yo, k Vn ta a. eci o 3 jc ). "a' At ponrl. it -nodn
hia mon.l.-dc Ips sposo dirl.s do a,,, ,rwtod, t, ull'- anfltad,,, 1,, ldudanu, ,I
qu n S,,nr,, y No- Obteg6n.
llan hi to St" it er3 V Plasencia, rally din. .I dmufidlbl Pub. ri C! L
gnti .
1. on ant.d.r, 1111111a Carol, R,,*. 1753'
P-nolu For" 'u"',r.
Y tres xcilan to s oncontatictrots: Chu.
ch TrIyani
1VM,,,Ilaetz P,,qk,.11.1, Ar-11,
y let Torn p. 'I ; Ron R.V I, 1.- 1
Igs c4bollora : 1 4
prini.er t6r.rolne, u;, latibiIi
rab' I ern, so. It. not itu. .rr,dar
do ,tA pl:-,.Ai te se oncuentrx muy
I'll r I 1 .1 an.
El o uyor gonerAl Franclica Taber.
11. D.Ii,, ),to del Ful.d. hVilor del
r, nil, \ at, h0n el or... Fr.n. LAS NUEVAS RESIDENICIAS del
'c' TJ"W"" V
j)ud.a,,R &I ljcirir,.bl
s Monte to it I
Fr !1117rrt alcaorpti!I. ex mi.'
rostra do Obr.s Puhho.s,
El Ingernern Franclson Grau Atrk j nader de In Republica, Reparto HABANA BILTMORE
-\ 'n "' 'r ,
,1 a,, n btra It, Agr c ilturs.
Francis,. C.mp,. ocut-ullil calsillei.
ra. litindo esirechamente at "Union
_Club
drictor Francisco Palornares, -e'1,4 k
sulisecrel rin de, Cnownicaciones, quo
Sombrillas con finds Vistosos Jackets
Iriti ,u, popular
'ra '"Y
.1'ald c d, NJ. rianEnc.bezRn do In rrl.'16n cl, In, cru!. uAos do lucite do tojido repolento
dico"' rl cacto Frlncl Le- 'I P
repu tacto espec,. I'll I. on '1 .1 ri 9.,
U11., 4o50 Prffin Exporial
Ctr. rairliti. notable, xp-hlizid. 4.95 Rcbajndos
on 1, r.logla, el doctor Francisco Bar' i Do 16 vailla, forida, do I.fetin no. Su rApido rierre do zipper, los bolsillo,
to n
El doctor Francisco Ntlfiez Use,
.ancloub. tixidl.g.. I gro, 6 on alvgre cicocos. (art purist dr dijonales, is cintura c156tica JeErA..:.
El d, tor Francisco Penichet. con
sit, j 7,1 -ilida. forroa, y colored, C.roltinrl.,, facilitAn Fit con-JiLd. E. Lrillant..
h Franc' sea Ponichat Caderins.
y all ri Fra
El doctor Fa",i... Witter y el j-4't ,p,lcntc. tono, royal, rojo y olros- Del 14 &1 2CL
hij.. .1 Jamb I 6n m6dico doctor Fran.
Cisco Milller y Son Martin. So.,brillo,: Pla-,t. BI). Sp-1 Sm- 'Sg-do Ran
El doctor Fr ri Marill.
Los doctoresaFrancisro HernAndez
Fran b3co Fernandez Trlivieso, Fran
ciscoc(Garcia Chacdn, Francisco "t
y Lopez Silverri. Francisco Rolp.1 1 %1 Y Carlow, Francisco Duca.-si y Fran-' cisce, J. vola3co.
U doctor FrInichco Castells Vid.1,
notable c.r.j.n. do In lot. do Doend entes, a! quo m.s feet...
amente.
Ell doctor Francisco Cuellar To.
rr1c 12.
EI doctor Fr.a6sc. J Avic,
Grocido mkd,,. cir.j.na, or.
It.. do dws su, Va., Francis,. u
En
r'qu' F-r ..". on.seca Guerrero.
tn,.d,, Jo"nes.
"N' el doolor Frank Canosa. c,,tudia.
so gallon v arnign mliniadisinno.
Como oral est. p.rtc do 1. I..
Clark un A I. Y Writ,"
17110- A F--- Tatquclill, can el quo to do dwis ,no do
(VEASE T.1FI-A. DE ESTA NOTA BARTOLOME BASTARD
EN IA PAGINA NUEN'Elk RESIDENCE DEL ING.
En la Avenida if LincolnTentre Buenavista. yoCristo
Floreros do cor6mica Juego do,,#retes
r,,tn prerjoa jr sulcncta, e.% un exponcintr He las fAbricilciones qLle, on n6mrro cad i %,Pz maynt, e ,tI.n
edificninin rn'rl Relinrin IIA13ANA 11ILTMORE, reconoculci conick el lugnr ptrIt-Tillo pot htlrobivs III, muy decorations y Pasador dorados
ncg.cos y poll-rinle, pain fabricru %it% residencies, por su proximicind A N, cetitill, vdu
eflol.11111" y de elipor ...... onto.
La excellent powion Ile sui Irrrrn.,-rnpIio,. Altos. frowns. baAndo, p., la, b, 1,- 1,1 v 1.50 Pirrit, Eyn-iol $3 PrIvio Especial
dei HABANA IILLTNICRE el lugru uIvul porn fnbticnr &it casa.
Lao modida. do Ion totals son Innnislornial.,, y lot preclos muy razonables t, Iai.d. on p-h.
A Rnifica, ,!1, .1, clinnuillest""11--qur Io sitting A s6ln 20 minvito,; tIvI corn-o dr In singul"'o. on l'i 'I"cl 11, Grand- poda. ranuircadas'por precicei
Ull In r do IS % runk dr frenti, pot 60 de larldo, III sr.. 1.500 ni its, clue, A $5 (10 wit import S7,500 (10. natiltal, repul(iin r0Ao roploduccionco 14P y chimpas tic 11111I.Intro. Lucen lin.
Millie' nimuirid. el 2.51, d, ontado IS 1 87.5 00 1 ik- el iv.sin rii .1 ai,- it rnx6n (It 171 11 dc fruli, -Wo-oo-11 y 11111licallit. diviructo con est,J., ofcwos.
Rilid- C Plaw. Pat.
I- c.nlp,. 1, ,t- foroncl c. I A ...... r ...... ... a "W"j"w, qu, puld'. Artualfriet'l,
11011 experlencla.- INFORMES
Rone Vko quo FANDORINE so
meePt.M.Ailia insuilifulif. jax- Al RI;DTn a m m nn 7A
P~a;ifl 6 DIARIO DE LA ] tARINA.-'Siiid. 4 de Octiihre de 1952 .Afio CXX
Reul Bolivia 1~i iliiz Iii'i 1Iit's "i 111oi E ., Po 'llloe itor Satisf ace a los IAetiiaiidad lnternacionai
Rer''e 1) Il _________,_________ill 1' B
explotacioti (de de'i'l' I)eeiH-iAiit iCcriica __ ; li"ri LKli"32 tabacaleros l a .',f I- N"!,d.IIAA..IT l,,i-l I Lu declaracio de Stadln: mievto
Ifhid It olto' I Ni IXA Oilrol "'I' ,I ei~ oficia pr,( pa yI de gIierr
,2 2 1(itoI~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ""doott' ,t 12 ''l o. 3ttuiii ____________________________iil s v p t- 6 I"1'i III, _: l 'as ii t .......l 2' ,,' ,,:',;',,'' ore tio f c a ii ,Y o lI-'lk- -h'.I'i r gr m de situ v'o des guer a riCi
. I il'-1 ;:Illl'1 1 I t2I
I3 I l l il 222222 I,," I i' I...II,.
... 13, 1ii... ,,,_ 0111 ,, 1-0111l.- 'l.222 't'2123 2,22, _22 _'' ---- I2223.21 22 2 'i~ Idli.ilttdt2 2'2 '1'h" tttl'i1 1""
,~~~~~~d ,i -221l vli 161'
11 ~ l I o,22 "I2 2, 222221, I2 I2,222221222 I ,l2it2'l 1 - o iI ', -3iI; -'~ ~ i
I'& i t22i" ..2 'I2t 1il '.2221 I : li ".1 2 o- Al ... w2 y 21''I222 d;22 ~ ,2i2 I ..;, d- .. ',' 2'pit, I 2 ,III. 1,2d2
1, i.11i I t.32 1 I2I' I, 22 I32 2 I ] l t 1. J", O L t \ ,i ,, i2 '2, 2 1 2 2 2 d 2 1 1 2 '22 2 2 2i 22 t ... ill,,ta i,, ,2 2 3 2 3 d. , I ..23I 2 1, 2 1 2222'- :
2222,2222II2\20I2"2I, 11 lo,"222222 .1 It2222, I 1. III. 1 I1 t 23 i. 1.2~Allii~~l2i~ll ,2,2 III I"."2 ,22i ..222t232i- ",I __,
, ,: 1 1 111 .' I1 .'1 ',~~, 2 3 q d i i 2 i i i d ~ 2 2 2 2 i 2 t' lli1 2 3 22__ I ..3.. .2. ; I" , lId .. ,. XItItlI ;o I 1 2 -itij2 2,-I- i" l '
,I,21d2 2'232222i t ...22'22 2222 d di 23.2 ;"t;
22-2 .22 I .IV I2ol,,, 2iI, l. 2222, op ll 2 III, it I 2 ... "I3t, 212 23221d litli
3' ,2 id ,It,.- ," t,!,,- ,i,: ioIo, "222,4" ,222i """I222 -P2.2 -i _2222 222232S2222
, \ I ,'Ili. I I I I ,op~~~~22 2i .)22 2 2 2 I,,1 2" d l g A 0 Il 11 11 .,2',, :I ,. , ' : III' ." 22 .2 ll\22 2 2 2 2 .. ..2 3, 1 1 i I *
,~ ~~~ ~ ~ ~ ~ 1122 I2 -,, 22 ,2 2i 2 222 2'''- ,,, "222222222!. 1 ll. II '.2 ,.II lit : ,,, ,, 11 1 I
, :: , 11, , 2. 2l 'l 1 i ,I 1 1I l ll I I t,2i 'I I p .l!,i" , ,.I. ..I,, I, II.,1l I .t o .o I l:,1l.. .., I, I i 1 1 4
1. I I 1- 1 iliil I 1 '- o 0, I ..: I, i I I. ,,.,I ," ,o .. ..... I '. 11" nt" j~ l ..... II,, 0 I.-, i ioi I" rli n 1, I 1. 'o :.I ,2I I .122 l n223,
,I ..... ;. i I"I I. I" ,, II ,, I" I.,I I ~nn~ ol",J.. t i I. ..... ,"I II,, d" "". ,"~ ir '- I," j" I I W .,, h- 2a i I 2 12d 1 K i, '1'. iI
. : : t, I I 1 I 11 I A 1:111 I l l :I 'llll 11 j. 'll It, 11" 111 1 it, vol iom "o I- p I'l m p in. t" o. 'l, ", tI l't t,,okij ,,, ;, I 23I 2 I dI
11 I II ., I, .22.221:1 ; I I.- 23 11:1 lli I I I I .I h I "
I- '& -odt li ::nv ~ I :~ ,;'x Ii, :. .i. 1. .222222I 2
11 I Ill '-l:,, ,:, ,, .- I ,"', I I .o dn nvi~ l", ; .J, n I"' I ll' ."I" : I ...... 1 22I 1
-1 IIIIIIII~ lol 1, 1. IIA V~IAIIIt~ "', 11, j \ II .."J', :': i- ; -Iuinde as vm t"'lln I -- "It .... I. n"" ;I ''I I.'. I I' l ,I, td,,!,,I1111
,Il 1t Il lr Iil ltI I, I. I, ," tI.II ."I vi ," Ii 1 !111: n1 I ,,I n R ,II
,I, ~ ~ ~ ~ ji .", tiIlit t.d,,l S Si
I,- -I I ~ '" " ; I.2 2 I2. 2 2 ..... 2 ,' 2 22I. 3 i ,. ~ dll'o 1 2 3 1 2 N 2 2 ". ,,,, i~ t 2so l d e tl o 2 n S am e n2 .
I.' "222 1 ,2 2..ol" 11 .122,222.I2.2 I I I22':l ,1,,, .\I 1 L 1 1 II 'a 2"" 'on'3 t da a2 -3 22 3 92 2 di2 i I., p22232 de 1 2 '
I222 I I .22 ,2.. '. ';.2 '2I'22 .'p... 2"22222. I 2I22It, I1:,32 , ""21 dvI 1,22.21..... ..It' II li llg2co v.mliml .2l2bo' Ml i2.63, n, in2 iljd
l '22 2II' IL 'l ,III Il l 1. 1 m Il 'l-11! i:23 ...3.\2' ,",, !_ ,A"IlS.,im 22222, lit .I2.22. 22 r 'ntio
1 o rv u s an rro e 11"l el (I' l;1P t l I- I tt iitoo o 2. i I, l l n ii' as i, r e
l:1"!l!l)(lI Pit) C TIe ..... Ii 0 A. -\ I; Iii ,i ," i IItIii.,'I, In noso
(E, D. ,% iei ,i ,222 ,, 1; II o ll l ii A l ilaul Iti C I i Iv !i td v ll 'i i' t o L tH22 lt2 ~ l 11.22lu t ty s i I n l
.1 I ,ILl, ,,,o. Il, E XI SR -C D w 2 2 ;!:I J.. I -2.2. .,I' I
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 I2 '' 11. 2, I3 ,2 2 '. i.. t ,I ,
,G A R RO R G E AL GR I2.22 I 2tl 2122., 22222 ,,'lI,,II : : ,
11 I I I l I I 'l ,!' I .....I 4 ol ,I .,t a oo ,." IllI- Il .' 11i ll' ll "~ il 'I lI'lt ~lSI ru ,.So
.. ili lIII l il :l , .,,, :'1 11 ,1: I ,,~ v .. Ip i' .,, II I 1 l ,, II I, I II. I I 0' T, J I l
,, O . 2. 22I 221 212, oll 22 22 ill22 2222
L .I I:,,, ,,i "lI.,lo I ,,,iI2I- ,22.R,16,1:22221 '2.2
, II 1, ld! I ," ; ., I w -~ It. 412 1. il Iu l 2 1 .. It I, l ,2. I,222 ..; II,. .I ,I-2o e12 ,, .1r il2o I 2
I .. I I I I I I I I I I I 2 2 2 2 I 22 I I 1 I i n ,:,,2
G1A FU E1A I ,22222'-22 2222221,, I ,I. 'I ,, I-,.Iav,1 .I,(- ,Iv.. % .....:11' 1,: t1!.; ,",it! loI ~.
.* .,LF R ElO ,, JI 1 I2 2 ,,i :: ,, I. I \- ,,\ 1 .-I ,I.1 I, ,I .. .... I. ..... ,it Anunc, ." l" ie se 1 en el I, R t 22 1 2..222222333j,,I,, i I l2 io ii 2222023
CAI H I 17 E I I ,'Ii1ufonoe F1 505 : F 961 P11rr F q i, ," 11,I,1.,1 22na, .22 3 'a.. LA M ARIN .. 23, .2,.olT'hI ,
Ailo CAX Critlniva 11abancra DiAR10 PE LA N1.4-RINA.-Siibado, 4 de Octubre de N-12 6-6iiica 11abanera Pigina 7
hm(wio Rodrimez -41eyre
I 1',, "0. 1., rgn fi, ni d;id ki, do 1" d, N ii, 11 I I, W ",I, li, i In c- N- It.., b,11.
d,'(1v I'm a .1g0w it .... J)i h, -hjd, ". vh', 'I" 111 1,1 ,w_. dc 1. Hi'i. t, ,luklu fit ,0 Im au, ia kriO k 1 F,,1t,,ddi-,
t In nini'Oli, Or a- 1, fit tj jesideii. d, la Seph,,,; A- nld, .5 Illillqll, Di,,j, ,
at d'. I 'Ai Olt Vihii u i", I t" M, i 11"Id Ki, I I,, M--- hI;inaej. 11.,164iw, Al ,,ilq 10,, 1,,, 1 tndil ;1' En I., ik, 1- 1 , H In. .1 1 10" I d" rstro Nutil"I" n "I I" ", 'I
jf, d, Ono fi1ttivida fnn "'I'do fl .. ...... 1 d, I d, on', 11
,1,11 1 1 'I Iii, "1" 1" ,, J. 6 A- 11 y C 4.
"in 2
.11, O "Il.drigOwl Altvgrv, C.OOI-11 Eqvra-,t 'i"' (
'Ind th, III Crdr, dl ',;I Elviiiia ,'I I Ai,,Id d" irlint-r: hij, pohl,,,,
Lodi, S, lnflcto, OtArtitobp 1. -y. ,t.d.. .1
d, gi aldvs off'-ko" I'Or w, dot" III! I'm, sovin N1616", Min Mi- In fi" -Mplot..
id iwilihni, 101 ': h.-Inlitin kiifi i,
"i oil 6, .", lille, II Miirio
E, 110 w ic if ,n sido A I 1 rv 1 01 it d III I ra, 1d;', "5 ....... Ca, 1"i ,, I i, 1, p 1!5 1 M
toltv I!ln ,I In III,,, dti" il ililld
------- _-_----- U I (I I Z( ..... ....
Dj1c color
4t
!a
i, i"'Ils !"t In natural a sit
0 VI IOevo 1,1IIII)JO H 6anl- 1,11 w lij,,110,1 Call- hi 1,1i.
Ulla 1wra ('11 /(1 Bildioleca cabello
O.In d"11 t Nora "n 4 It. ;Wo W CO
6100 'Ov.-Ink "I III RAP-1-DAMENTE
I ...... .........
eq ,J cesaron-los dolore' mensuales
Con
0 to aliviaron notablemente an 3 d. codii 4 cosia,
I'lls 11111jrre's qtie sii. droons adornievedwas del n-en ':clertos dins tirl dolor.
1 141-11 los 111111olitih do 11111. O L
ti e.s" do dolores, Irrlta- At' k A P -1-D
Jrs Mw ,, briwIlooll ron
It 11,111d. jilqlecas Ilia' rI C.1111jim to Lydia Pink. air vneral. It kp It e howl tind. 'Mo 1'. 's nw-, 18 woolid.dot dnhoto' y s6lo
(1".41 Cirwidirld Mederos 1?(; Carmilin Trespalaciom Garviii qar wro dy %.,I rd? sullado elicar Es mf-s- Y P--te
j(Vi P,_,__ TOM, LNdiaP1l%1,hMt-at
srgi lnridiid y vra corno Ir
01r. -cril-rol- ..ors- 1w. y knapati-, qnod.,i VI Coillptiesto I'll, It r I,, a dir 1. dolme. y I
1, ": ;, 11,1, ]',,1 Lydia E. Pinkharn pro- d 10 tin U
0xiii, tt-, pirrionti coinpleto all- ,jjt qu, ,art, sit it ra quo lvdi
referimn. Al do CArMIN TP0111,11111714i y Garcia. la rnraraAdna I to n tin G1111lit omy no- dtil n nug)(0 Vida al 6OW19,
table oil d1ohos male,. Do 11L.r wt. ed.d dl P.I. cli
teNerlth, qmr ii, IIIIJA del doctor Fernando Tre.palarlox y dr au genial r debldos a rMisas j .,ii do vidn" %'fit M16 Elutionp-t. Por M.,11;% di, finish pou Man* drI Carmen Garcia. I& title sori podids para P1 PAIIA11--i 111% 0" "d I
fO !; d Adclulilrale em 1 1111II00fills, PEDREIRA Y FUENT111
1", do 1,11 1 101111, Mird, Mirno ra el COMPUW- "Pinkh 1 ?7
fit In nrwnaIr5 on 3 d, ada I
- n A t of joveti Javier Pod;oao y Gallurck, 4 dla PinkhMn Para -cAM, , "; as. !6,1,1 FWl W FortuffieHai It formed@$
fit. 1- 1, i, i" a"" bar ,it -scef- Cosp.o.,O, 206 A-4142-1aN*"
's ,.,A,1,11 El Cc to Is color
,,, n'r It, If 1- 1.6. p-dr,. d1i Mi 11 'dairtt,, loan v rfdr..,. y ...W, ,pf,, pit,, Lyd y oLrm inalostares .fd.. it,
C-l"'Ad Vftll tl I' Voi", ti,.IA VAlt A 11 ,,, lo, lOrfs .W-r RAW N1 alliters. hari" h poliflon de rigor a I., w- gin obra do tin Mado ItincallialeaI pmplos do di- -nso d, loj doAn AdfzA ;; Ii, Nltlinlci-,, d'.1"t Wt ft, ,a Mmin. a r" G,
imm lh:(! Ow 8,111tt, Oil, pAjjI Garcia. n,-drn-, gin 1-ndod de ch. qvoit. Rali-I-DOt D.,O.bOi,, C ........ HJ. P.A. LL. N
tfm'A% 1,11.1 o"I-11 1 ga'?. hirItItif D'A" t, 1,11-fi-n nikir.d. 11 1 .. ... d. p-JR.,
1A 111.'s Worri", Ell IA ",III ]a
no, raw nObIleAr, r, e,,I "'In I" "AM" d,,tM l-, F,;n
wiiid -Kjte d ,_ C\' 1,,_d-to, Cipwit Fntlaldr,, Rrn(
Ifhrin,11,11A I, 11 _: j \ UI., N-ak, v i BASSAVN
Ale3lindrInA R-11 i -wldoio r. 11 %mli), 10, 'tAirito, dolov IfurnbritA IiAl't a ", i!, In ",)i- Mi Fhrnmidw XImW
tVIA CIO I "q-','- rI-n 11,- li,, Alb,,Io NW-- I AllIfIll
P O! MI N-Jad.
&1 -1 'w. I.-Uld.11 ...... ..
TA 1.1 'all t .11 TO11) tin I Ms"n, v (.Ol lurr Its
"I ,,, J-1,
di. I "' --itill "'in, ;,,
I".nlir. qu, Nrn r "'Is" 1,
1-1din- I' A tc -t 711 If
d-r _4
VIi rrirl in A, Mwl ., t" 1,11rr-A [,It dr V09"", 11 1
I -rito JIdw d, 1" C."..dn I, sl t,
te!A M%2 v IfOinArx, In TA rT11111111t, U11 -, I., ro.-I, 'I, T' 1, ,M,,rOI, 1, 1, 'to
E U P L E O S 'I", riO "1 "'10-1, It! i
Avrww, Ffah
it Iml, I
,I, V. of V_>Id IIIA'All k 11 Q'i"I P IL IP S
it, I, 1., 771'
'JOI, "IIIIIIA an, -I U
."A -Ist'll /F
'i' I'll, I: El 'nico Televisor con
0' 1., l." %o I", 'I O,)l Idl," i' Or
A, fur, M-An, VA111011, 'inliic -111 0- ia fam osa calidad europ ea!
Construido totainiente on Holanda, especialmente
Social 717 para. Cuba, cate model PHILIPS
u. gualailla en calidad y presencial
que PHILIPS reafirmit en Televioi6n
4; ju indiscutible calidad Je siernpre!
0-A 10-:1" c,
t OMPROMISO AMOROSO: N
-D, J-,f
M ERIEN DA
r
or, bod.,,
/ -I -.; ,
I ( ,,i7-c-,
plete S LIS c__ I -rO la (7,,Ihotl d, C.I
If 1. 1."
C I"' """' d J)IOIL'I
"A Csi 1- di
Nr lerdr dcnlc ro Ff Artrli
deleziFico. FIESTA:
F. ol C."ino F P.,A.I, a 1.
V I" d.r- do 1. 1'..
on I,,,.
ACADEMY
c9ntrot do Tono
Bocina a/ front
It ESCURAS &
Nwr__ Al ..... Csircuifo do ;7 tubos
Controls a la manc, T
musiblis filament
n c h pod:
Culliorta posterior tnteriza
FATIGA MWUUR ;'i;
stica balanceado
dipme ... quo Imagen firms
11 Cristal protector do
Alka-Seltz6r. lacintallo do Val"
Chvcho auxlllor selector
do distanclas
Gamntla y Serviclo par
gin Aa, ORATIS.
d. Allis 51111.1 .1 d ...... A."'A
sbfm Ili- It
1. .:"aawno I- -wato .1. 1- 6."'.
7,
MIll .1, 1-, n--=_,j
IO" Al I
AlVm rwhw If, "'AW. Ni
I V4'ina 8< Notiria- Narionalca PIAHI() 1 D'vA MAI NA-Siliado. 4 de 0(mhre de 1952 Nulficias Nacionales Aflo CXX
Gutonmt irwiteeoiiCuu alri4e~arpia. IVtra el Hogar yt to Moda ._.1 Gn~ttimmillia,, F11. ru(1 ("108 l(US ,SCf dmiS (11rwloSeAapid- l".
6iii riirieidwld ('1 lus pCF(I$ .~ 11( -/ow ti /r-t'i i- el ~t w! Dispcnsario ,Recuerdos.
Por At (ttilt wuwriimmportaritlen etr,,sl wittimitrs del Gob. Civil l Dade Re) Cs Its,. 'I, li1Fa, Iit .rs ,a Mai adriat
i' II' 1 1
-, , ,'' ', '' :': ', V 19 I ^ It F11's % O i ,:1d ,, I IInI OHl I, O li ~ 'v h I #II, l .... .. ;,,itl', ,t 1, dip r l, "I r11 1111 ". li H
l1i-lll ''1l % il'"01 ". I II' l ill 0t l,l I o o ~ i l
-.91M IWill .1, l i n'] l ti 'Ori -tI ~ li 11 1 Hfr o.. do 11t
1,I I .1 I i I III l 1.1 1 .'l tI.ll 0 1 ,,, kl l,i ll1 Il ilt'"! ,. w (;- -;'1 quiil~ i tdl ., vol i ii 1 )_ 'j-ll Ill l rw .d I sd
11 I II Id Ia ,,' ,' I'-.- I,~ IM l- 11 ,1 1 d l :s ,i II I IIp il
,,ib;_ I I' I Iifar (1iIll,,ltlI i" ,"I 0I I I' ll ,,,tIjo i ,eReol~r~~1, O
Ali"Il rl rp~l" jjn,.,In ltt IrtL' 111 101 d III, -,Iratl
t l i 1I l I II I I lS q ,II l 11 o,o ,' -1p.~ l ll', ," t; i a I" I l o di
11, 1 ; I I l i n I'"I"' 'll' ,1 Ill doll~ lid -I i t S I l
, w i t. .... ", ,-1 ,0... I, 1011 'I!: l l1O lI,,oF lt',Fl
I I I I I I I: : Ii'll IIII'll II It' "W e l" Il "I (,I .... ,qn 11"
,,,O I i-l-Nd 1.II ,I t ,I, I,, l, "i d I d -" % d ,a
r i W lal a I Ir l do li'ititt li iI i I II I lli
I I ,,;, I 1- "' 1 l "! In I ... tll .I'I a I. l il ,,1 lillOll,, d, ', pd
,ulturn~,- IN 'jAII1l d, In 1,0110e
Ii, ,!i, 1:'Itt It"'ll III i itr ,l..io d os l,,,; Il""
' N I n I III I'i I I ,I orlimei d n i 'lI''I orltiO or,, t Irl pooi tlt Orp l ,I 'Il i, I Ii rI 't' I~r~ t Id d T'Io -5004. .. n. I
I e m '..lI" !,,I,,, ,iQ,, .,, I ..... 'lm Il 0 ." g d.rPs IV- '. r ~I l i' it.0, ,d~
I I ,, '1'' I illfmilIA Il~ill., I,- ,--iwI,, di11ib1101, i pas. RI, Ilit q- p ld- I es
, 1,1114 i llNi II 4'llts-1 a~ -Il,' a1"I'l a,-; l I- it dwl l "~ I F I~l y lrdio ldItt.
-o I, 01 I 15"Ill' I F0,it
-~~~~~~I I00 I' I IllIII ~h IIl, '
. I' in Ida i : l, ,, ::L ,,,'1" i I I II C m m Bril ioza.'' l t I. il" ,, I A i I ,N I i ..i l i, I Iki t l W i t II m b tl" ll,, I; l"ItIl l Il
P A A A N O 1101 ,~llli 10 I. Flt'. lOrL1- l o i'tfl .I : hIv tlt, l ;,11w l i il" a ,tl lt...IIl
"~~ L o- ,i t Ill rioll ',0 tll" I"n, 'I' 1-,,F 1 L'f :' .
3~ ~ c u h r a a d o .at q l i ~ I 0 lo l i e t ..... IIiit, ~ o ,o b ti, O rI nl 1 01 i
k j 1 I ,1,,_I_ I, t I: I' LI .I I l -' L' I /,,'11 , I 11 I' 1 :,"'. I': i l ln 'I 1 ;, -~ i d
1,1,.o::w '',- II ". I Iill -! .Ii do '.29 do). Mama, -1e 11& A: -' ., 11'IIii'I, I ... idl. Im l 1
, A, ,' -ir ;n i; I ,itl d II .
ILcIl do.la d o a o C T L I d ~ o;' ~ -1 'ad .r II r it ( I," i' It' Orl a -1111,,,,-i ~t". ,. VOtl, 'lIpil0 ::''Ir-I..I IilioP R- I'll5 "',rO11. ,,! I I ....,, It~llll"a.", .,, .'l I1 ,, lt I,. ii iit5,i ill .~~ i -, tI 0 .. I -- Beer/ de t i
I l, I /51 "~d~ o,,P'' Ha ooa I,. I I ,ll. t'dti lt l-,. il h m~ ltis e
" L." I .l I '10 i" 1. l I .a1 ... till 11 it 1,110 I I 1:1001 dt q, i~
91 ':;- ,t A .. .. I,-I :i "iiitifl, fl'I IE~ I ,q,'lil11 il Ii big,' -lIIoie
't ,~l ,,, 'i" 1,11 "o 1_1_i ,oo'~ It I0I- ''l, 1 1 11t, :,- ,,I 1 I, S ,"-l, i 1 i -I I 1i. t i O,,Ib ini, I I hurlri d ,I~
I ,TON oi 51 1s 4I 2 t LI 1 I : ,'' , I h111 I lit Il, ;1 .o .'i .. I i 1Isl''i ,i .]..... i ,l i, I" 'I. 'l ,
npee ta Ise- L' TET EL "ii '05jA NI/A A Ni lA .A O 11110 SI 145I ... s,' -,:,,:,1" I10 So,,oodi In !, 101010.- 1 wi
l'tl i11 1 rit I .,I Si I, Itti / I i. lI.t F-oi .... 1 d I ....III , "" it' ,,
I I It".__ __ __ __ __ __ 1,; rj-aI 011'l ilI .. ..u l o i -
Afio C(X CrAnira 11abancra DTNRIO 11L 1 (le liYClullore (Ile I f.)Z "t-an-it,
s6badott elf, 7 ropt c(ma
H, fi,, d, -at't 1, t,
HAS
h
h
Flea Itlett do
ss,
16.60
Model* Cademce, '0'".1"'1 A ... tSIUM CaPLIKC dk PO&
Itsem list, "Ulmo, en 1.;, ital-,,
i3.75
.Ilfw en I I
j lic nnitn 'Jldm
Model* I'tiscillo, errelo"11111 ..
lislim Lits r ehrad etc me ,,
.... .... ... I alendidi,
16 01#101 54 11 r III "111,40te Arinandr
ell el B 5 47
t: La first de esta ntdw n "TJlpt.
25.00 min" brindilril, lema a Is u6nica.
W Z P to t el a
Mod4lo W WII Eli In Otleirtiral (le 5U
26 Pi" at
48.50
modelo milodyt, ."AtAt Ile W 'n 11.1w A, 1. retri vlesam 1.1. .11... it, Rd.., Esthr MO., Margot A,6,1cgul vlod. it, Abets. Maly (I,,
F." .,to (at. &I Let".. _,l, -,I 'piedaiiin CON
mendrit lllwnrl 4t, Nlmwt, I'letleid arletla, do Aromas, AdtIA 3mume, Guntavel 1,6pez Lay y Eduardo Ilietar Alan... I,- -,opr,, it,, Iteo- -I PASTI"S
48.30 (:wktail Party. en honor de la Prensa 1 11, L"': 1. y "'cind He 1. red. drl PENETRO
iim, cl cah.11r,- jn-n F IiXr
I I T
NW, el 1'. geoW -A- Margot d; a, 01 "Iy-nW' qu, on dch, -C'Wit L- Vilt- 1, T-ifins. NXIfts' d 1' 1'.1 It.. Sobrosed y Co1f"d1RW
-kw .1 1-H-.1 t"d., He Ahel. qu, pr $1 i', er iista con indif-arin sion indo Lin Mifirz Nlp ,i & noinIt. bmo" h
He 1) dr r- r- rmT el rnntritria, eno Is mit nr Rten. Catmen 1-1vitialidet Mt its d, N6. D'Idc
., I, n 'S'd He 1. "Campal
Ael" Now 1 14,Itetiw tfr qijr, PoIrr In, r!- ci He tnla,, q- diti-i -mrboi, Net, dor 9r.,17,1u. d, d, Pr, C,,16 el 3 oww
1.. o T- tw, k 1,,,, df 1. "C so I nt eilt-wive He tus "curso& It.- all. Iloz. NIS I ill llr '. 1, otenle. Marta Hjf 17,; 1., ""on compt'niet'.
24 Is lod.d ferorm., H,! 'r o drtt "'llrew pt- y 110- mo:, to ilo-'Vigni,r He Nlwpq Clitribel Fl,i- to dc 'r h, rit, fwnrW part...
, 4, t,,e a hooor 4, la rtsin 1. 'eflo'. Ad. %1,- -;t- ti it, Ow, oc"WadI1. que tas. Foliri fletta Aioerica Alonrn,:Ia sefirril.i ter% a Cato
-73.00 Vic"Ho, I doctor NY,Idn NIM, w- I hn d, -I, cnlprm, BIlinA So,\ Y, CAL1111-111 ll NIM11 Lo: ty"", 7,1", H,
JA 2 He In% Ac.,(. Etir qt,,,;t 1-fildt NI. In core%*
'0co" gi'll'o .... .... .. c" o'b- It, -n t. Arleta .1. 0 Ar I, dr I., it, 1. faModeto Impirs L Hit In' hei He 11 tR d r bera frIte.
In "I lon I IM, and
d n I
I M roorn. !-,j, 'I M ........ it- Nl,-- Ad.t 1- L6p,, I..y, P I,, I I . .... Jento.
74 P t4to% r nA4 ir it. H.d: It 1,t "'k,; 1, -on .1 1""1, NlIndo-, Iv Edu'.sJ tJI c' t,,. Ah,-, An rl L-. LIJIVIT.IWAI dit,- Te,16 Di.g. d,
Admo Ga-A AoIrow 3e.
W So- tie A -., a.
S-11 I I tie la el mago Manilrake presentari are I%
'twili, Id., dr I ;I: I ..... I"'.1 Us Afier, Hef".,I ftl- rl r fa dr;Jcg4jjje
78.30 A jj,_ I W I 'it. I., lo-klt J- He ',i"d Lo t,.i'o d, Gno--i" .1",dilitul C,-r- d, ,w, f-- JV-1 d -n-11 gente menticla Fu especticula e fluo I
i. st"'. He F'. 'and Wa M dino I'".
Ad-61 do IN ci iWA"clial, Pcidqvmcm, cirlwtlit, a Pre6c, ig. 1. 1, He 1 n- A-ten- Social It NWI. N1 ... do Y ou"no ........ j-"." 13-1 R.- Di, 1. que I., I .... rnes Y toclo @I din estarA ablehrto el parHe. n%,.vr a In, I t- ai-, -dad d,t-s1,1, I. '.I t \ ,, d' w-r. F.un, NI'lo-I V.,ldr, clu'll."otil -n u' :P.dr&.
t-,"fo bitt 9me, "ri"ad do atritri remoclailm do raocort, ton Ile 1, ...... 1- t "d, 1,1 Vda, i- -I., cA.-do A-p 11, w as wmx- L',w, e(isitio Deportlivo flos niecanicos y dluexi6nejo d t.
tarc'.ditedes C6.0 *,tcmi, i ..
144""Isitm 444"" 1101101 forsatif4t" 0 Wfni* seri dia grand, le'AhLa. Como on sticiente mis paSirm Frairicisco de 4 sis It'in rl Ceisina Deport -jrm Jos socias hay cine Jos reartats.
storttots Fact listrin. frovervate% comem J, keittaol" 0 G IN I: %"o'ng, I I
It I, I.., rto., en Piny. Ell-qui-Ijueve. y ambadas a In nueve do In o --0 -tapr
W*4" C. "llot" P"a tqissan CS S"'W" iad'da$ It tat* Oil. d, It, In, -le. P 1,- ,
7, tw taarw injecialln. C' proyeetfindo3c pelicu)az He
Fr ........ iat, ,III ia )- ,owd y 1. lezi6n dit-11c9i, metricc' noticlero.. cariones,
documentaries, asuntris cortoo, etc.
wnpAllP-11 Jet, dcw
(RISTAL ...... I, -I Los salaries do gininania pars, dor I PALACIO D """'t .1"tt-.do eth',A .&- j enqiRdo It-'- w Iaflok, con 1. it,
1"", S"'s-', F1 Ir ...... ..... salted, I ga, Lititlio. In Soon,. hla. rru y caballero.% eitarin ablertan
11,1,uhtl 11 ,, 11 11 IF stilrId ..... I", il' o'st"t d, ,Irc p
d IF,, ..... ..... Al-ttoll y mtm, rein yo.fi.na, coma sirm re Jos d
1 117-11.1 .11 1. wil. 3. Is t'let.i. desde lu 7 it@ Ii mahans huts Im
Y, f li V u to. d'i test,
'I". me,
Is Is,, 't "'n" g al's "eulta. 17,40 de [a noche.
pa o I It, d I- diih
He v-, 11c, I., wd U., ,wro m,.dln.
I!,,; Y-ok W6. gn
11, 1 MAIWIA. A-1,4, 1%- IIL .1 I tan. N 41-1- V01--rd" 1, LLEGARONLA$
Esta ala venta el nuevo
'knunciese en e_1 "I)iario de la 56611.1" J, I V-0- eo, 1,tv Pit-h0t,
30, H'. v
-., F--, vAr COPAS DE CERVEZAL
Ft Gool", Met, H,,,U-4s 11 of
An"', ". -I '1 1- 11 d., o&,"t'. "C O LO R K IT
1, ,- t? A, let C 1 111 F-o A:,It'l"
d1l
SINGLES .....
h.blvitrl,, 'to o'0- 1 .... Is".0 r, '11, ls- I'j' 1 vo ",.rd,
Plinlim n", 'I.. ,,'14 111, 1, A-1111J, hscloTIO'NAl
01' t'ONWIFINAAA de
1. &1 dloo Ingle, Mende-, le-InO, Ps. -1.pIle A ,.bo mdo, del DIARIO DE LA NIA Notificiamom al numerioNto pd-.
-a Tm- (',,a blico que las espersibmi
.i.,mq t,.m Ile, C-1, im, F!,".' p ... id-ti,
Jet U.-o' T.b.. ya estin IL In vents CSLZS SOlicitaclas coping tie cevveza, en
E N
Nits-, note. los dos models ilustramos.
1. Embsj d. d, Me-.,
z""t ... G"'. Pit). I
F an-- It. I- s.
", F. l el nuevo "IN DELI BLE. CREME"...
F: F,r,- ,
It .. Ji 'a F-b., PSI-..,
'a n,,
prF,,d
ESTE REGAL RECIPE SIEMPRE
Fan-en R-ra el Rrnbl- amig..1
F 1 H_1 F an,,,,. Su-- Lcp,. t
UNA ENTUSIASTA AC0616A "4,1
I o
F r
A,,n,, I L lion I
I't" C-fie'
F, rnd.
F !_ 3 4, r'sn 17),Ifu Frl. I,et. I l -Is., Fr.- He 1. C,r,, I '
I P"' P 7
-dn a
F r bF R th,rl
Lua a especial de
P,q,' on d, (' ,d,- Ptrho Git
i-Inct,
C,..,d,. P-,hl I introduccidn':
F-rk Q.-d.
I F-A' L-1,11ILt, cn
I F. G-1 ... a I eul-,
Frit- :toozitldc 1. C- Raj. I
o -,go n-, juFrrnwd,, ;.!I,, crop 'An dt, 14
LA RUBRtCA DEL REGAL PERFECTO ......... a 1- NI1 il." I'Itrovit oA7,
911 11-P i!, 31ndelo can cap.,jdad parts ...
'Alt b,[,Il.. d,.d, 1. base. C-d11,11111[hIc cliand" e trala 'Ic tin replo, par. In PU"
I'llivin TIIA% cmilomin klel 1111111(lo.
SI dlwitl c, ellicramrille %111tillnodri-lin. Y ell DOS CREYONCS
11 nI, h I
knIcrior, kki million Wrilla Mrkl-114111C tie. Voir.'- DUE VALEN 1.50
IIIIIA IIACO tIlIC C1 limmik, 'ra m.1% 1,1161 ... 1.1 cNak
tiltA Illuchr, mb Ittwr, Regale itim NurvA llmlker "c' It,
ANORA
Iltl fIlIfle ell 'JnnjaAo Itepillnr o "l)rjlji'c". I)c %rill.1 ell I", mfjorrN vul'Immlentm. at It 1 .0 0
It, 1,
V 1", AJ:Ir-mAt;,
11 1 I'm
r- C ccn rvfwn
'INL
CP\C
,w (I to I .m. Vill.,
to1r, I- (11m,11.Acro, ", I', 1 11.111. apentis Mamckn, tione ur, is I IF litim"'I"
ell 11 b6b socluctor 1,113 orprcnrA 016n rmlilrinr 14dwo "AlrIA', dent:6 cremolit;dad.
del vmq1r1111!v le,14 1 rInr
4e i(
POSM UNA. 1 1 n I'llo Usando Wo Crey ien, ijS l0b;0S dpe4
I I
I .
I .
I I I
I I
.
Afio CYLX
Ngina 10 Noticiaseal6licas , DIARIO DE LA MARINA.-Sitbado, 4 de Ottittibre de 1952 Noticia5 espafiolas
. I I
I ,
'
a 0 Del Festival Salesiano
Confiscan cincuenta' seminaries, Excelente labor dela Benef. Astur
.
.
- ___ __ I-,---- I it I x .
I AWalidad cli pafjoh
Achudidild e'll6lic:1 Comunistas de Expuesta en la _I 11 I
I
ill Junt gen ral Se reune ltoN el C0111W
La ,rrun festiriflod dol dia: Polonia a e ,
I
__ __ .
, (Ill Fralli-isco-de .48is Control I it r I GoNerno 1,7'1' I I Elevatios Joll anxilios de Ddimas centralistas
,, ------- ii- iiiiiiiiiiiiii"""""i""""'
Por blan E. Ft-i" lit Nifla rellglosil ., mensuales que (Iona l1or Josi T. Pita
" ''I I --,-,-.---- _____ -111_k I - -W "ns itlui- i'&n-
.----------- --.-- ____._..__-dr-l-));1;M- --- -- i. I 'Ildojll A ,, 6 nill
I -.'I, 11 I 1- 1111. I 'll
, I 6, 11 I -_ (,Ed EBP 0 sesitio ,I FJ,,,.%W:[ S Oct. :1. ,NL', rl e I tirtich. Cnirillula ,AFIo- dn ug do III," lil"Ift, Je" i, 11ilu,
, ,, -1. al par ,I a,- de In nciag" Ici. d. I 1, 1, 11 ,I I .11, 111-1a I ... lo'd "ouloo t, so ,!,. Mosidida porhirl'sficur J,,io, per". I ,In. For procildid. par 0 fifulal nii a In, nc-d ilic
,.I,, I,'o-ol, d: , I: I : chid. ,Is ba.
- In' etnii-le Ido c uunli d, d ,,ccd,,,,1;.I1',111. d, pit
iz :1Li4!i1;l1l.1 .... ..... .... .. I,% 0 f ... .... .... a n hic ic a I b .I r1oh, sIfi., A't-.1in. Carlotta- ILI Contra Cast'll-no "'i
I Ile I -1 on;o. .1 hacer hill, I Junta C'u'ral u -olari. H ,I,,,- ,I
,,, III ,"ll 1 1'1 1 , I I I ... di-,c! -,l socpudos,, se I ciel'..6 ,,a, .jettloinicl. do sLL ,,a acid. ,. 1. C-criliall I uL'
,. luil III In ,-I a,, III onell), ,i I", I n I I Sue odad Alain Inna do Benoit- I,, u.,, It
S Q , lo.::". ,I In, R.drlgo lbin fic iss 'I ,a del recib. I I- In cur$O-,y PBdi to III,,. I I "! tnento ,I ; I concit, on '! I Aid L. .-o ins an .s.ci-d lei,,,,, :,, l-,l, P ., tiendu nurocroto, rolentior.. as, pooder .I
rLsueloo; It r _' I. a _,ulpci so
! , i' i !e ,III; .it L, ,,, "": 'I 0 (i,",' ,; ",:, ",tt:,I l "',',',: I ti ,'.t' u orpor".b'l ,',",',I,"p,,- EJ t"o- in,- can 1. I id
llil, % ii. III,, lealw:l. :11, 111; ,"'. A-\,, fiehItnistusty 'ni'lubrint (1, In ,' I I Secretaria so- I
" ,. In ,ld. sulmnlWn tell do es, Dapu6 do lIid.s ii y ,I in- ,d
ill 0 ."gundad". I.- I In , tacit 66. ..
, ;, I'doldt" .Ili nn'. Ill lku, 'i'd'ac 1 .,I. to, do tosittinri.. co'"do. cuent. 'A do-fienia.
1'i0t lio 11,11" I C l- ", inatituel6n de benetio'c'ne o. h!
..... .... ri l ,., 1 1 1 1 dl-g ran onlusuciono
el "': L, I I.n clue ",;I,,,- ra
I I'il 'I" ^, ,uuhotl I. ,!; .!,h e al, .,s. !I !-:,. y 11. dild. but. ,L
Ili W le Ill lude. -gid. I.., reelblis di .I, sill I
1 ,, l"in't I 1 7w ,* I'll, I ,.I 11 ... 1, ,.art 1,-'Ils III., I'll. I Lefich. 1. ecunvloactocut y .pr.b.d. ,us a r' jcElIClnb Rib.deiiella acaba qe ce, filinchos. MAs
ll 11 I do I de cleccome,,i.
11 ul'illa de
01,1011 .h. I- holre,1 Fvl ;111111,111, "" :l. lib.s se halhol In p .dd l"d o r: geners;'riln n6mero I
I" t"'I"'I'Ad. 'v I .1 I I ...... W, I fit n It, is seninuirls. el Acta Re did lecture al Inforine junin
",I ", ,\(tell ,let iluvivo. a, jldd, l %: ...... % Ifa voca,16o saevr. _. In Comlsk6n de Glosa clue intograron tida. Fu6 solarderne conto una de- A In "of as! it
'1 am shores Jos6 R. Alonso Son Alldle, Ld;a" i\nlainlra hit di'luic'. ,,,,"I, I I ,das, en In coal, despu6s de dar
1 1 11 otil .... ..... it In ornies iecibid., .oir,,ci6n de atiffiesicin y -entu- aS0cI
, 0" ill'ol* 0111o. aq, tin el y Angel Alvarez Blanca, Ids clue, suism. cuenta d!l esitd.0 11,orcelerilecide 1,
11,11", 111 ,I .............. Ito, :0-11 01111111 Segun ,'-n roniunkiaddi,, el gablor. I pusi.evon, comprobilcon ]as Se ree.n.06 do so,
x;icion is clue se obtuvieron oil 6s el Infornie h, I n pa a.
" I'Zua "Pura" "6 riiindez'Cacso Nicr
i I III Instificar ,u rhitrnric. d ' 'pit "'
; ;"%,Jffl, ... 1I1i' ',LId.1,ln,'l 'Wrin, o I I ,to 1. Se-6n ch, Propaganda Par j,,,d.'aR.,m
dod do-luill". ,Ill., los lciT,,,,, x, I trimeldre r, -clue on cuoido a am pa 61 se aprob6 arrenchar un local on 5. d16 ;a bienvenida
,argo do III, Il'oh", Ponn;d'o, ,let ",',',,'t',,'[ ;' 't',"I "",I ns llold- I 11 1%1', Ir ::
Vv.1i'di" I i., % I gas qlle g asaron uni par on" clue. In calle Annistad, ent I Ba-lon. Y judo 'a .ydnbll de.ti)(10sulo" rios
I it I I lultol Y 11 1.4 to PUrvilim. do contirnindo Jluo a imi de, Dragones, para ofichuas dol p-lido flan. 'oel. nu c'. il .fi.r
Inl' I -1:11, -it iguill 1. ien de,. l p 'I'a If Ilk t 1: 4 I E" 0 o 'i .1111, dhl. [I'llu'ria Yu- I calling t ... a en I] libr., el' at
.1 u) I 11 11 !" vi !, ....... tas I,,,,, lonolo I mprobante -pecl I I duranto estos incises de campaful Juall G 'p"
", ,,,, '1 1' I d', 't'.iau m .f td.u
; ,,I '' I I; I dl I. ..
N, .,' i". 'Iollduldo ,,- ,.It I.o I I., I I I ui ,;i l;i I I".11 ". I I ,." I I habl n oncont- o"It= I 1.1"'Wal. ;",.,Joe fits .ficina' pri" [ se encuee"traBee'a '
I I I 11 i . ,I Do: bcs"i" Rib,dLellv. .1
Ii.'.,,I;, '., i; ,um a",ult .il I, lo".- Dill.., ,..I, do a'd-I o ...... In- con la codfor!mdad clue Irroini Lipalls .11 I-licill-a. can d,,.ng,,11,,1,,.
" I li. d, ..:tl; ,eah'ado por lo, Ili,) .c.poeld. rub, ,I ,,,,I ,,,,, A Our-ini. par,, ol clue, ,d,- i's lFal cafiloal Gare [ I Dspu-1,i de In ,
1,11;uuu i 'iln, ,,;,Ia, III, V.i,,1i0il.i "I 11 1, I princ,!pa1 manko do 1, -unoin, In Idiot do eso,. Tnmbi6, s, inl, 6 I aI , d 61 11
I o'l. I'. 16, 1 "I'll I Ilavo, 'ont- In l,'l, 11 us rate ,)ir,
o, H, Sjetl lillo ,I. I .., par thinincoll, ,In 61 P
1,:' re In I i,,na a Intigu an . r, i, ol,
:, ," i I.. ii..'k, I I ob"Flo vah,] ...... ... a 'lei ""W"" '"'"i""'T in
,, S, ', I r ",,I;, do I C icoop oi idiv. ion-L. ,1-1;--; l &I palid., one c.tabil. itloicidtis 6, -spichis .a 6 di, ,
L i, ... ; ...... 'let lcul,. pill. car par ue so
,, ." 1. , 1; I ,u'.', ,, , I !" ,in, d en npue so ,fisp-on a job. I i I a 'J"N I a y a In I-, declarit
, I ,I ,,,I",. de, ;,I ar gin I,., g r parto do clon Carlos lFerdandl, 1. Icul ,I Club Rib.d.111Y o"", ,i I., ,,I,., ,I,. A"! I Mend-. at I-or ,nmoomcial. on, ,.I, ontu-isont. Sofia] .'In. de Into1. r i I Ill. uuu i iii., died., I : ,,,,,,, .:,, l,-,j'-\..,u,,a III,,,;*, I- 11 1. Seccoin do Scuturos v Pensione, renganizacion a "I doidZ -i ede fundai ,,can, on "'""ll'- ,I
' "' del Comll
, I fiiiu \ ....... ( d"I"i, I l; :I!" 111t;!11, 11- l il'itldeLatle Ite 1;1 jo- I 11 ,Itoi preside Ii iif- Jnse Am."o, mas. go, .,I 11 .... A Lahr, on In -,tu; can c-laide. 1. 11. I
I'd"la It, la, e'lloin, it,,. RUldial Su"'11110,li'liL,11-111. 1. ,,a,id- que eI uusund ,feLwar. h., car,,,"
_ad., ,!.pclsucoi d es i t rl P lon. do ,ascsh5p I. 1. D1111i,,,, ...;,01,, ,,.,, !, I 'Mane ni i:;, ',"',! ',', il, ...''\ ...... luelull ..... ILI Junta Go' ,lead old 6"" Ii\';,' elect. se IlIbr.,a In fechil
1i I 1, Mul -, catol"a, '. i"Sh"'. ' 'I ; r "" I a III, h.mn.jI a che I'd
1, lu;;i: ,,,l,, reai dind.tu,6 In, "Lidn' 'L 'ile, .,a po as laborers clue ha rea- P'
P", loid, a I- .uiro. u-ni. 1 ;;, .;iIL.cr,6!, i"J",""', .,,in: ,,,,,,, ,.: ,, to r I us.m. ,. .. .I.b,,na III C atn
,,as jutaut hts a In S to
nor, I a so-clad. I-ido v las due se dispose a rea- Asnui.d.. pain ,u). licto InerAd in
I 11 _11 fol"al ,[,,--, ,,,,, 1. W -1, 1,1;1 pl, docluo, ,to ,lu, pr ,.. it
- Tambiii. .,I tat6 Sabi, el vocidas 1.5 Sd,,i-s IP52-53 '
Z 1. I ... ... a ra it, Alit, paii.old, i I 'ante, ),I,.,,,, ,,,, orn". ......... I A annabre de In 'Soccicut y de !S
1; ,let 'ri.u,.,du ,I,. S.. Fr,,i,,I, ,. 7"r I a Laude ino Garcia V, La not. D ,cort, ,ahipar.,
1, I 11 i I,:,w I , 'a In i.,,, :' ,,l ,d,' I Sf,.,. j.1f, C.111 it, Itath.t., In KdtB y cillit.tiv. lisp ... dl gabIrmudel D, og,.ad1Gi u!cl p6 ,]. n ,
, d "' j in g';. !!.,,,,,d,,,, ,nl,,,Ila do nall-I'Ll ld, , -:1111-:: .......... ;, V"le'-, ..'III', mul,.e 1, .. did ".;"I'tal ; -anibin 11.0,t.. qui, clear Plcst-nd- su valloso 1 pc; id do,',' os'zd' bin I I ,I ',,' ejl dlprungci Y ,I clue so pro
11" t', ll.,I, .., l" .",'' ,.,,,"",, "li(l,":: "I''., 11 illi' I I .. '. ,I,, ;, 4;' I, L. Ili,[ ... na, sailor I ,,,n','. ,
1, 1! ,li, I", ,1,., in "o..;, 1 .I;i I I """" o". I,., oa. rancurso il hl organi-loo (let FI,tlv.l cpne brinefirin ,III -1,gi. 9I.t.1t. r1ftluadn. -pernond. q6c in Sereon echn reader par his do .11.st.,I l .1 iaqu;a 'I., Sl n Pion. 11._111." ,,;, -111 11" V.-.1, I ., ,,III .... a In, ,It., 8 3, 9 de S-,.,,n.,, a] I-. do ]as dia, .- doctor Julio-Alvarez Atros. adhL- Po."wcnte: Jo,6 ,Alonso Alvau,
f."", I, .It 11 ... ... It" I., il I'll-il Ili to, ,ouou -ta, parn nifne, '.S,,,. Juan llu-". I, 6 .... bidio a ,, I V"'P .... donne p"" ,,.: Gerard".,;I ..... t d, a-i-We to Guanaluconn, ecl. .a .tr.,tl,. pr.z,- a ondid- ,unince'st- I.- Ice
, d. -. I I C ,, _1 '. I ,,".olr.ln ,Iuul o 'Ie I __ I pddcg a ambos """' a I.: Achnn Ali 'a. S r1l.-ij,__ d" S.'ei:, -I",-,!, I I ..... :.I a __ or ofi- ,1%, do mlres, reirmto io nocieron varies L'oful. Pere, Voepresidento seguli
I., I,, I ,"'i'l, S do It ,I. I __ __ 1) c
. ', ,;,:!i ,I :;li-hi -ufl-, "o, 'i, ''. 1, I !- ,oso, iso ;I auari6n economics do cicuut,. Se inform que In CnL','mo .no Pro. R 9,3g
7 ,, Ai. lui, v ,;Ii, I
I, : Nuw .1-c:l f ... I I leluad'i :, '. I I I da a "indpiln 'con I. solucitud polawn .6u, do ,h IH6 ol inf-cm, -111: D- Fe"etnrj.: it- ..
I : .1111z" Ill I 1, d', I .I -1 1.1,01 I"n oup"o'lo I, iir ,_ v -_ I errad
"',I': i f"Ilrop a y la fe cat(W ica sO us 1, SilVerid M2rn'
, "'I'l.-ild", ."". P.11 A ,.,,,,, a ]., '"I"" I ,"'. I ... I 11. I %Ill, I, 'unlrllu, ,,,, I :in I v ,vordo do $1 500 a $2 200 que intr, esarou aiguros amembros 7,on Vices
I I I I I 'I sa lllf.:.Ill 11, I ::11-1,11ili 1.1 qLle so Co,., Rodriguez C.nuid.r:
:7 .il "pllltl d I Jet I'* o.;l-de .ct .i. en relation con In future campaha D Manuel
. I ""I", it I I'll IL i 1111. \. :: I Ili 1:11,1,,11 11 ":q,"."'I i111) 11 11,1111,11 "Ill, ,.to ,par S.,,,,, y ponsulnes. political. er a Fuentes. Vicecontador: EnriA; ,:.,; C- I,,, :a ao%,;; ,I:, 'III,,,, ne f., 1, ". ., I .1 u ; I. : L' c I, I- ll ul.ul ____ .
.11' 11,111, l", n.lote" Ga-I I,,, It I ... ... ,J, J., I z, l I ,a ,,,,I, I -il ,,I,., no- :n. I So ... lic6 linapli, Lot Esto an Blared. Tes-cli
, : SoI ;I !;, i ,, l',,II,,,,Li- i dk- ollo- 11i; 1- ill, In -dl, .- to In .,I..- -1r.:
Z: l'." J:' "'I""I" "L:' d: -1,1 !i";1u, .,"',!.: !,: col_ e So I t.roa otros Y various asu I a Run
.I, ,,, .1 1111- .1 ". ill" lll lueQ air, ,,, ,I billainLe clue .,,I, ,'_ rilm do his In .... brLs del poututo In
-, -I'l I"";, it I .,- I, In. ", de p" "I ...... ... :I, uep,, I. I I Iz Alvin- ViIics.r
: ,,,,. I ;I li, ("ole, ,III "", 't", ,:"L, it,,,.. ,' ., l;.".i. li I '. :I ,,,, I ,,,;, I "I I I c I Cvdtro Astoria- explucando et John Rude Garcia. .
T, '' t. I. "" I I" I i,_ I'I'', c iL i I 'Ja dlil ....Iii Iil, 1. I Ini"ou"i de I,,,', .'- $20.5315 y .gre, a .... ,,
all, 11, id It, I :1 Vocal- Al.n.ol Valle SAnchez.
" .I ,:I --- -_ _. -_ --- 1- l. anmll .. ..... I,., hit sid. ,a $1 '14 eI ,,, a, i-anesto :,
, ; I I ., I I I, '' I ... I -" "5.2 1.54":'i, sa uticado do his ultimos ricontect
to I., . dh- I, I"a V I-, !I ,. Il "'I ,,le I,, ,I, ... Nd li- -Iu:i. I-0 P.11tic. nal"d "n .*i I 0,.l ai -Io. .- b- lues. Esp-almente se tridu S- Ramoo F,,.,4nd,,. C.S.. EzcquiI[
- I .1, I ii, I :_ -?'- P I 0 I S."'l-mI, OCII ,,, u f 1-1 I "I I" ,.::a culn tldli :Ll- I I Ill 11--fl, I :I scion do ];I junta general Alur dr.
!. 1. I 111il ... l I 1 rv-4) (11, Esparm 1-1 ii:,". l --- Inn, Rodug- L-n Cl.1 ;u- .'L- '. I ... Lli, h..1 ...... L ,,,, ,, ''del Centro en clue in 'uol
, ,'I I I ,, I I or., ,,ohazaillo lr. 'I:, ,;- -neia de I dus ]as preFulnuestus. IcL'..c'o ,.I. hall R.rrao Oil- Perez. Fran,11" 1,11 J!L;I1l-.I1 111!1: 11-11 1: I Padre Calixio Perdollio Ili, ,,,, ,, I,- -"I Ill. 1,111I li1111 I'lli-lad Ill I-- 1:,.ct,, Alvarez .1 G..zilez
,, i !,,I.l 1, I -), q ... :u.0.'o,;, __'",::I i i, I ,., I ... I., "an-on Is", Afluit I aftlinflos Raman Diaz
I ilil 01- L 11:1 a ,. "' "", CatIOU'.1 V l 1. I o, pa Lucia no habin hech. ding .11'
" I ,,,, "I", u, i ,iu ""a ""' on Blanca, 'Blanco. ,
X.,. ,"n ... ... I'., lo il"o. "'I'l., J.".-ii. quon ,, I I I ILI I I I!, 'k-li I,, I I .1111e, ,,Jo _ellanoSii,
iiliu,' I 1- -. 11141o.- C.1,11- ,Itoii, .1 I L.' 1 I Ioll" II'LL IA I I I i, I I Mill ipli, do Cianilic", ha I- ", i. j 111*1 ,dl di-a cs.-i.1 cialro scol lifiliajos R.d1i= zC R. mV
,. 1) pida ,too f.con 1. junta,
".1.1"and'.1'. .. ....... 6, I ,11: :, ,. :::: ,-,,.' , "Il', ", ll',' Silveric, Sanchez Sanchez, Constan.
I'll "illi 1111'11 ,il'.: :11,,!:' F'i, ,. I, -Iloli 1'. It. I 1-1,chn, dLjpa'1 Ili. jila p I- ,;:I (L,7 ,.u ,-,,',,-, ",'p '.! .!I,' I, I '. I I lim, Martinez Rodriguez. Otilia ClI., I d (;a- I o : i:; lu, n-lo it Ccontroso F ... ..... Ino I,,,, d. I "'c", .... "11 ', I " outdid ,un'lla. on"i, D-Son. v I- del Centro Asturiano. .so ,onsiderao un mun ello.e't.'
,,,i, ,,, lcilllu ,- ,;,Iil, I., I"o,"'on, I", I I I. ,I" ,,cnto .dritimstrictil.. T bi6o so locates Alvarez. Javier Ruishnchez
Infl, "": i. I ..... I i I'l -pida ,4, , I _:rl,' ,'Lpu-u a '- li'lli q I Bnrcvllllll, I Ill ("I I I,, ul.,l :i:l ... ""i,,-u III,", lCuln IL)IIL:- R-te. Jose A: Sanchez Call[,. y
I I ,,I I pinatel, do ,.It I v Iilillll .L Callsto Perd"'no 71irmucila
, "d, Ii:'d .1*11: 11:," c", l, I ... ... I i'l : ,, i, ,Id'.fl "", "". "' 'I. ., el 6 sabre In cohnin6n
dI Sula ': !"I ni"" a Ja L" in I I, ,,,, .11 lilo' lillal 1111h, ....... s El jowin do ,-I;..,,, do C_ Rci GooznIez CoRho.
,11 1.11ii "I','"t), ,oili, Ni It li Pa. r, ,,, in built r1m. P 1 .i Nar, I'llitud., 1-to. quo"I ha- ,t, I -I,,i' ",I h"', lipa, ., clecocracis dol P
1, S wl I l!" I.-I laoiloul, d1-0111ilutV. I cl na. "Jovellaco,' del Centro Asturiano Se .trahota. dons dispuesto Irlic .on,. Vocals suplentes: Leandro Tito'I ."', I I'll,., ]legal* uic Saludo ,to nk-wcollf.l. de .-,,) au-, -.i1i,;,. 1); .. ..... ,:., I ; ,h, I., lio, ,It(.. hu ,, j, desticit put- In grnp affitencia do afum- a luchar par clincher In
1-1 Illicit, 4il lol 1:it" '11'1111:'l'i' 11!: :!" a, ; I I' ,I V Onall"11.1, I primacia lin rente Vega. Angel Cofi o Porciz,
I'a piul, o ill I 'u. u. !,;I xu,,mpoaA. lin tt ,,,, i,1,11,, Ill-i'l I" IL' I ll tl I li" -,' l t pil-iiir in drirul. ties que asuilicrod. muchos do )as cur-, Ins pr6xima-IcIcioncii. Luis Fernandez Caso. Jose R. Fer.
I .,it ... I),,, at,-., do nuva pro- randez Sanchez. Rarnc5n
fl.od, .1 ... ;o''; I ..... : ,,,, I "," ou-I.Il III I "'old. drjItI., I~ J":,,,u,:Id:l a1v.% I'll fit Arquich-,ts ho-, -Pe6n Va.
- ofln rl A )'., Nlito, ,,,. ,,u,,, 1.-'., -, 1"i ,, !" '':, ,,'' ::":", "\ li!"" lli,, ; c ,- "" a 1,od ll d,
I --i"Il'i, "I'--." 1. '. W."n", 11, "'
__ I~ ~ ___ _1 __ I I _Iu S;.,,il, El iliu.- t, J- inroo' p., .a. ,,,ad,,. cu..; ,,,a do Jesus clfmera ,I Centro iguel Juice, Cr. ct.
. is ;ic'L,! ",,". 1 ,lll!lu eluoill. ,, bun p,;n do,'j" IlHlulal Pcolple 11 Plan Fo home, do 1. pat .... Santa T, Descamos a ]as nuovas ejecutivos I
,ido-n 0 ... ;,;, -I I. ..... It ..... .. 1; ,,,,, I ".I ;I' 11 I Ih, il"n ul ,, 1--cl,, 1,, -ricil do 2 75 I una matri-I. cp- C-tollad. ,a In cache III saluidd much" li.atis-in .so labor. y 'Para '
11 ...... ..,, de In ,u'la d'i L.,il.'. D iriOrnivii; fem eninas c(d6fic(is
,, I ,I lion1ii"'c'm""I" or In "hut-or, na cNcvc1r do $11.00 pill; f0do c1culsti, choclocho dri presedde mes .a" 11 nurig. Ezoquiel Alliftinez qu
_!:ila- ',' I I 1. "';' 1'.i,,,I, 1'', ,I 1, .01.; l al-, ,-I,,c, do ,uSi7,ad.,,,.p,,m,,,, in a go'no organization par In -.1b. do ,Isn, I.I., "'oll d Kill, 111. Ic' I I cargo de preto 0 If,.. I ., ," i",', i" i ,, -..] uull ra I I, Rc,,c. r Ad ... a do In ,,dnlc del bion querido Club Ri.
"" ,I', L" drta ,I B., 1,add. cilaoc
"I I 1 n.I I,,, ,P_ al's; S"ci olada I np .us. hire. v In.
' I "' SN I I I I 1 ll I I Ir"i"I. do, ill i h iurnas do tacI ralicanot4l'afla.i prestiti-I inistituciml. had-1 .. ,it,
,
t, ],.I, 1, III.. :",:i.:.oe, L 'I'llo 11-11 I ., li, ,,,i- In inglos, I- durut do hb-, ,uhn -' -furn de acto e tiuii a I- dic:o pot ]a impinba labor que cn
r I ,, u ",;,:* ;l"., it I, t, "I'a ,I ',; ,,,- I ,.I., .... titi
1, o.l 11;., .... 11 ,,, a I I I p-suctioulto ze- al. -6o, b dfscio che In instituci6n ha rea
, I I I I 1 ; ,,,,,,,u, Cii,- ;- ':j:; I l ".- 'Il ; i, i ...... ......... put ,,I I a opoi -, ,,-, :",L, -, 1 p,
,,, "!"::, I -., ,,, -.:, : ,, ,,,,,ci,,,.,d ," ,,.,.",, ., '. ; I A,ustin Al-tinz do 1. P-olli. 1,
11.1 ,I I It 1, I, '. : y .... I -'- ,.il,, i"'le "s "I ...... ;t 11illel 11111 p a o Y'- ,o,,n on I ...... pajob'n, So 'ef",
1" I, I.. ,I, I., ,ual'.. I i duLlo, It, ,,, h- hun-col. cla de I-Liit: ,ii i, A
11, I-' ,I ,,, oi, ,loo-n- 1 1 hli "'i ,Illj : in In ,ug.ificnewn do l.,!,lcua;pa- PLi,L Sciiuchd P-oledcum v sit '
I a d-ok-u-, I,., E "',.,,,: .ll"i'li lj ,, leoti- IIIII'd 'o in on o do = "a I eLt- do fiesu.
li "I. .I li,' I I ,,, ,", .1i n I '.I.' ill c"tell'an I Ynidian iodonungo.,jon lios,, jardides
,,-,oi. a I ... I.I .It,, ... lu XVIII -d 1 !.I ul. I,;,,] 'll', I,. ;I 1 itiettia a-contil. Ell ]a sconcla parte se rep, es-I I __ .It" In d''.-oia '10 l I an.cl, Ch-tilptic Dall"", I o"N'.11 1,111--fl)". .,cancle.ali:. Ingle, I tarn Lin me'lodraren on do, actos. do do In dolo. In C. ro.
I. I I I 1!11' w. la Vit%-, ch I ('at. .Q;?: 1, Ia L-Illinuld llullpel Ill:L1 ,,,,J.,,l. a ,o. dflouo, Fl pi,-, ,11 L, dlat irul, IF ,,,,Inmb ... r.linuinlina, dr-dal III La prcsli-_ usaitontidad clue pro.
411111M I iii", !"","I ","; "",, , ,"LI
;.' ,ii, 1, ',Ildu-. y d ....... it di, - - 7', Ill I ,I-,,.- d, $900 piu. la vni-cul-a to-dualol rtitobndo .,,tnr Carhis Arniches Side con tan a erto el estionacho
I ". M .,., & . I .. -_ 1: ic, ,I I -L-oll 11 III licill, Sol ,1.11111 11, S5 00 orn lievildo a escena par cl Cundro At- noun. Ra.6o Anc. Alvarez, air,
I ,,, I 1,., I ii: loillua "c"'I"Wal .olgnauu,%r7'0 do, $0.00 Ile, tistAco,,deC ,t,Soc!edad.cult.,
11 I I 11 -11 lo::111c I I ".. I alc,"R.- ,., pointer.- -cuidas ... c I 'a.
I ll.!_T;I:,Li i, I ._? '* I LUI a,-lill I'l I-Illlfllllll ellt- 1 10all. P' .1 I., LI-S cspull_ all, ". bill I, dur, e,.n ,, t-cheic-al bitaq-to cimi.l.
l , '-1,;1- ill na ,I,. I"do ...... I . ,., -- ,", %. I I "11-11:1-121 I kIS fLu..1c., nad-o- di-its ud ;i,.,Scciniorialvs uo)Clljrdas riel a lauchdo primer actor, senor d Co.. Ind.., I., .ct.s de Puerto, it ;; ; ) uAls. c1pl-'In"I'le '", FL ,III, ,,I 'r,,d,, I P' --I
16ni", I I I . ,., It I ,,, It P : . z c, I I II a olumn. deb, so, Bold.mor. PL ,.me into del domingo tondrA on
;1 '', : l al"i, I I I : ,^
,it I 5 1 c I I ...... a ),,,,I, Ia flu'Ll . ..... LI ,c- 010-do ,lei Coal- Ashilul... La Ed 1. worn pIrto habrA on rnn lucinnuento ext aordinario. De su
' 'I 'iIL' 1 ,4" 7.1 I i,: '_ bir
. !; !":";I 3oll'na -p- d, -nt a;., o11i, -11".1 11 .it- , ,i' -i I ; In ., ,ne abu,,ta. El plant realization ha rom de hacernos
'i 'I So ,1,..fIl, .rtitLo ch, dany Loch: ante.oc esta misma
. ,. ,, ii I fUL-is esprmi, I di c p I l
eSlon L, Pa-, dos arlislas tic, ].a radio y
1 .,!, I T, : ,.I I I I !-oo 'i ; i ,'il ju., I):)- ;I si .a I n el quinlo visa it e eco. Dios mod n
. i ,, d. I I 1,113a, dl III ,, -1-1 -131 ;! a i
.,I ... "' I '
I', I .:, , i ". I"- IaCIII SO-11 linl'_SorLLu) de orunibus 1, on, ,, So- pl-ound. 'pclp.- -66u.
'; -_ _____ -. ., N If, I ,I,
.. f Z h"'ol-, cul. ;,.I'll .n salula ,, Il -.1 L 'L I 11a, I 11.11 I "I'll I 'I 1% I nuel 11 Ili- I I I lit'll I-11:1I 1'1"u "'lo!) "' "'- ,IS
I., , ,,.it .:!. I ,I : I. ,, It __ -1 ,, I all a In Derlidauu n de I Excelenles orquestas t'n Los Bilbainos actuarfin
: , I: i, : I .: :, ,: ;:!11. :t:_ lit '" I 11 dvI lill ... b- 11,11- (I. 11,11 Ll il 11 A cto, p ara h os,
I '\ -ion.) -baile (lei 10 de Oct. esta noche en el baile
, 'III ........ .. I d, I S." I I I ,,I, en Ii, 10"., el
,' ::, _,,,, I-ni ...... A : :1.1 i i:,Z,. '-flu'll, He- ;I i.L Ite, CENTR ASTURIANO:
, ,,, T'! en el Centro Gallego -Gno lb "Rosa, do Ota. (lei Centro Asturiano
,,:,-c,-,L.,al 1,i-, al 1i ,I I 1,
ICI) ct'll ,I --)Ill 11".1u,'' oil F r' -.,. clesdo Ins nucle c:, In ,
I I "I "', "", "I,," I oan. ,.,,I,,,, Niroloon uuruo I'
.: 1; , ,,,,.,, 11.11ALL, I and-111-M u '_',' hduclablemente clue cl 6xito clue ri gran ba le -Rcl dc Otoio"
, 11. d ptu"',n] f .... ... I p El of,
.1d "'I'll-oo" oil I Ila 111,1.11"IL"I'an' cL '. it'll '- ,,,,,,.,r ... d, ,
. i- .1 11 ,I)I,.Lic ", F", I_ Iuota in S-im, do 0,do. dol h.C ,;,- Allullaral 11
wu ," o '. "' ( atio GnllcgLf. en I., haile, do per' AGRUPACION It y. alond., desche 1.
-ul dlllola 11111L 'It Ili- 'r, -AtitAr. G-1119-: F IzU n c", ,I .I
- I .1. ,: ll o "', il 'HIS
; I .. I I : '. I I ."', l I l., -".* I'll, -- mi, 60 I ... pcillo I 11 Id-- ' it U,'i -111- It d,,h. I.StAtle" I elfin hasta las contra de
i.,, Ile In R11111-i .... ... I in,,, I 11 11 1, pi-trocipshreilt, .1 ..bit!,"' tc n.,d noin, b.", I., &n.- la .,ad urads tractra las caracteriz.1 ... 1. .. n- I, qn, imp- oil I.S mourns. line nim-lin cic N-hii E pa ilea, do ,inimar.on, .1c.-ri. y -qw, I , I 11. 1, I 1. -o'o polil- 'n"nsil 'I l, "; a con- roncia de siempre, aluci.. I ,,, N. I .: ,,,l- ,' 1- 11,11 -111d.ro, do Ins Ili,. fiola toulan I pa,11 1,,d s A I
I., .t*= "" p"""' "i" i f-dii, Id, I., entudlill, ]a, 1. os Imperil
,, ": I 1) I I .. .. .- os F"cu'Ll, i st d I I" do In c ... occou, q.I
I ,, I .dabiI, fiestas. 1, q.,
- I ,, nins q- n-dro ,-s slurs con PI unititueon. ; !,, -- ch, "' esun'
P- titi.t., p-liltrione, ,y licltl ldcind.s III 1. Ac I16. C-talit., In hics true partlcfyoc Its Rican, fm,.I.a, ljm",,,aI, rI s,41. NIX, *.1--ill ", ,,, ., ...... ,,, d, pa- ,,.a norhe d, sn- In anch'. ,ortlIbLIVe rVil orden qur martion-it
, Int-t.,lit, ,I di' "t 111-t- 111 I -111 111 ul"; LI ol,--rl balaod, .1 c-p- do I.,- I., ,,-idn- do In S- 6-do R. I irila 111aflalm fit "I I hit an I adcitd" ,1" -d-din-16in .11,1.1 .1 proicrarnic cormin- tre end, Ins de (atcqiurshc Brinifirn 11,11.'. ell'ol-I lh ,Lul .I,., -1--flr, orquild.s. (red y Adnino clue preside cl amign
-A "I'll ona r I, it, diigen I, di, 1. Liti. ch, A,,16. Clit,41- J.,ontud F,.,.i,,.. 1. q., ot- A I .... ild,, Ili, -ild. rARTIDO
, ,-I 'i'lic I" T rairioncida. aparrlin ]:I, president, national ill,). ""' ; ... FI j,,,, I ;,I usion, din 9 do d,1,.b,,. -Centralista AsturWno: ri- . DaAlau
4) "Sallim r1lia" I.", 1. 11, .11.1 ..,;, do u-io.. D.r.t at' I a r ,un '.u"a Cas:tb ,Ilclo
, ..'ed, a. 11ollioliando I", H C-Ii. C,,]Iga -1,1diora no g,.,, g-Lacion del Comite co, DiI- : :_.1.111 h. ,,ro-'( ,it. it, C ard' s' 'it.,. do M ... lei, 11-ri,10, L, Mat (I, [,ah; .... r,; In, .,",', ( ,_;,:,',I !e E ,lr ,,6 )indo call In ,rdin I ..... .... de In Jurentud Feraninicui, senorita, Marlhit 31orr y EIher Garvia Rehes. ,:" _p.dc, "o-l" '"iC a Pa'a ""n"""" na.s dol p.rt,,I,, ii 1- Nacion del Conjunto Vreal Los Bit: 1! I", i-, ,It I""""""' .- __ .- - __ l leIgn-do pill Ia 11.1culu I ,,,,, del r do Yn- o I"' batons inv.t.d.s de b.ncr
..' :.t ,Il_1_1 In" :ii:, , rl AI)o S,11 ll nciu'. F ,G I, 1. ..chc. to ,,, ',,-;, ,n ;,quedson
I I Li d i.tg,. ,.,'I,1.1t' t.zI c Id.. "I" I')' b""" so"' an do 1. I- Siccu.n.
t.1 rrj j re ( uni. Ile't" .11 Ill. d' on c d, I !,.iuda I'm cial de Estrella y Sinitic Cam a qui ra quiI esta noch, ,I ce.
,,, "' tdt" ,,, 'gran ,lopuito CnS,.., jazz bond ; na.
,,, 111' 1" 'a" "Cosmopoit. BI,,.,ia Lopez y It CLUB ATLETICO DE p
ne, r, I": a ,..Ino, 11111111i" a., Ft. UIRCI LA R ,: i ,, ,,I Eud,p'l,", l".
A () T I C IA S CA T O LICAS ,L"t _%j'.. .1 1chra, In Pelea de boxeo n rue ar.
", ,',' c ill c QIatat T.,,,, Santiago din Vegas: V- 1, o es campli cubado Kid Gni.
; a ,id, ,: rc: r; ada pot In., Gran- _. FIa -pL,,l,, I ;, 1, !,, I h l IloSt-d. ,,, F-Todad do 'I's I __. I, p in .
,"'o C. tolu-a ,III Cv- --- -_ .- I.,
.%III,;:, Inna-lu', -No1,1,a S-in R lNI \ ,, I ,, to, 12 iapun, ,,,, v 760 -tranie, ,1 llvuu. A In, nco I],- IL ha piivadode so P051clon dil, I t1asecolirci par Iphvisi6d,
, de J b ... do Cnic, ,il"nario, on 11 Centro A,,,,in,, ,,,idea morta.
", I c3 all Proxinta fiesta en todos sul
"I und, Raldt l-'a ,,, %I I h I 1,.;i,.s lal"I".", .2 I ci "la I" g',"". s sal ... F, i ,,iuu-,l y
, i *! 4 (,,,I ,, 1. I, p, In,, ,., go I Pitio S
.Nto ,!I I I ,. I-It'l ,: ,,, '.' r. :I ... .... dial cho I cit.ii
"'.. 11, 111111- 'I.. ; I I? , .'', I ,, .,I lei ,,,, I 9II r, 1"'u"- ahori "!.,i,. I"ill ];IS nine- " "" r' para que
-, I'llil .11 I ne, I 91H ,I, Il, Ili-, -1, 1, u ." I'li., 11.1-1, I &"I .III I. .... I ... I I ta:., i el Anto Motor Club his iud li' rlcll ib'-"1,o pucdii, "" ,a
".l le, ,I Ili" 111:,, 'I- !,,, I do 'a d.cho....' a d ,,do ,I
pubh-dj., :.quo I I I -_ I It "."', "1M'daa.,!uao"d "p,,ilc
1 :. !ic .1 -1111,lill I., IIW !, ,, I I I ,,, I 1, EL!t 'pl Cid Il y 0" idental till
I Ill I P"" r p
ii!, ,,,,,, Ii,,,, I I, i,,,,u el le, r,,lo !)it ;,..,, bade atonal, In- ..ILL. est..
A I \ I "' Cl ... ... -1 I I ,,Il I li n i io I 1. 111. 'lull, P"i cI sa-do 11 do Ius ,."i"'t'S
,I ? 1 M ":il, Ila 1'. I 1 , I ; I ,,,, ,,,,,,,,, ,. El :.,I,, ,-.,d,, ,. ,.I i I I : 1 -u. 'X.iit.,d so I, ': j""'""a ,I Auu- Nlltul ('Iub lo Let~ !" ,! cd .1 'q," T ..... 'I'l,"ll Ii- MISA SOI.EAINI ra a caigo de coninatus de I lion. ,.a1_1 ii-dohlo, 1:_ , 11", 1 ,, -A I- ni'l'. ,I L"Ient0d", I[ ll.cr i rv!l, a fostiridad lia coloo Sonora Alatou ... a. linad.
- """, at council, "i-dol 111' ,I. gou hall,- I, .1.ile
,I, F. le 1, ;! It, I I. I 'I 4 ,,,, ,;,:"::. , .,,I I '11" 1, lil, ,.. , -ar I E-olot y ',l u ,ia's 'it la dolhe a 1-11 de In miub.gad. Sling, Ar. ... I 11 Qumuit. ]I,,.
Ic, I I., d, i9il ,,, I to. Sit, I ...... ,- d, I ,,nil wo' d, I.. doioll-lia 'd I ,Vdd illl ,;Illoic, I, I, .... a H, ,, el
J_: I", I I 11 I i:.d;:.1.1dt ]!Lt.. I \ aluIft-n I,,., Ile del dia p,,n-ub.p-. Lo,-1nbnll,,- abluaiiin
I ., '. ",, ,'.,,!,!.., \: 1:: : III "I'll' "
_1 ., \ I ,,L '!,'i ,"c,,,L I"' f 'aill lo '" .1.,,dlbllnd.
I A ... I- \1.I I , I NOVIINA: o s i a- .r9anliad-, hon ,.I,- .I pos. .1
. I.,. I .1. ii ., I Il ,--- i I I , c ,I I d I lr o I i11.11 I 12)"I 111' l ar. ,...'a r, I a do lain .11111iiii" el ul", 1, """ I "'a 'I r,. 11
": """"" _Idiuleia y A-o, "' %ds F,, I. f'st"ollad III d- S- Find. Y. L.rbau, Las dartion, dtibeti or so)IONIA Fill .I, ,I I' ,I.id- I an a -scuello
, ,, i", -Iallj .,Scllu c Ill.' I Luras 11, i.F .n, ',,.d -. I In, -- do A-. 1111br.. ,int. I.S '-a, a 1,1111runr i-vtnedo.
" I I \ 1- I .1 ,i ,, : ,I,. , I I .
. I ", ; ,,, ,T,*!,.:: .,,N,,,,, "N .,:""11:, ,,(," l,:, lllt, ,, ,,, s," 1,,, ,,,, 1, l. ,,I 1" I., I, s 11 I su'goruo has Ethi, cillt(, dt-1 161 arit, 11 :, In, Ah-ini, E-a"I".", ., I ,, l d, 1, 1, 11 11 I 1 11, Illloldl rclo L-1 c-b-111- 1 1111,1NI, --t, ,- Ll,,,c,,,d.S ii-i9cis Frar- c. Saint,- ----- -- -I I .!I In-; Ia V-, o ,*\,,,,,,I'll I ;I -- I, I .\IIaa ..... _I_111 :cla S111.1. i'll";1"" 'i,-' b' ,'I, T"'Lj "', l.'-I'lm- I .1 tjl)ic,;i Nua- gul. President del Centro Violrf), MATINEE AlANA!"A ES EL CERRO
I'l-l-lit-11111 en 1-1 It vilaill) I I I'll, 1, 0, w "i" ol'."I" )"i-, , ( 1:111 MONIA: In segund'a"eue-, mundial, S un, poed- -1-int- d, hr- do 1, A,,Ii,,,6,, ,,, L,,pc"- SPORT CLUB
. I .......... I I ,;I,. sgunda ghetto lu,. of,,. ;Llonloiaolll a', on lic, .[I ... I as do I I., tcF. .11-Y eiillmundu in ,,in -a,
", ",;,," ul "iL,"": ," ,"'11,1"I '' ", \ I I I 1, ,Ii. I .... %,,,,,I, p.oa In -.- a I d____ ___ _ 'P ... hil. Merl6ddc F, Intly b.,lad ... a ILI Cia
I I I I ,- 11-1611111 .1 Club Tire ". La I 1, ,
dF' u -o d" In h1nLI1, I 1, 11 ........ ..., '" 'an- I I di go a ""'i'
-- S.1bred 0 Vall,. paruh, Y,.,,
;.. , I I I I ,,,,,, d"I"dopa "' I 01 IOVENES TWI, C %YO EN I c' ';' Z .
I I I "I I ., I'llooll"ll-al"cot, ;I au ; I I I I - cl--on Cc 1,, ,,,
li I '' -1 11 .1 I "'i I I I ,. -n I ,I Bad,,,. do Union Alligaidihsa. Franc~ ,,Rctipa ,,, ,,a sl cia- 'do C-d
!" : ,,, ,,,%,,,, I I, , """, I Ino-t- &Olfilada. ,il: 1:,"I'a (A31PO AIE(;I(F (1,1D .. Jun 1 ,Iu i l s hiulabl"
11 ,; I , i'' 1 : "., ", I paluda ,,I, fle";'u"u,"I I, ", Gonzalez Do ... ldgud F',ao-cd q -1
... :. ,,, lo "I .. .... ....... I I 1_.: pa, C R" &ad 1, a s h, San
I I ,i i.I \ ., .1hil h I' 11 I ...... do b, 'i'a c o' dl,' '; i ( (Inuo In ,1 lot nourc, too ,,, n:.t,. Bell,, Sid-d-, do In o"I't"a do] CLislobod
o I .1 .. I., I "., , ., \ NI I I I -I", "In"'n, todo, In, oudupas Club Zn'.I'---. susllu d Plea Lues S;j,.n1j
. a, f"I".., C ...... ;,a Nl ,,, Qlut, pnooNto in,. Son.
, ,: 11 "I'll, 11 11 ,:,ti.:11b," , : ... 1"""" ""loye I'la. ,,,,,,, _' "" I I fill-4 de of-1111we 1.11 Iflnual I, ,o-l I ,I-r Gm,, "Llsta A '
I'll : 1, I I I I I , 11 I I :,''c'.. 11, 1.,),, i;l (14.1 N e(III(ll I .i 1111-111111, I I'lopubli'l-noul'oll C- d o I I,, alien to- did do In 'al" do 1-111-hillit, 1-1-11i"d ana m imbr. -a' .1 'Nol
I I I .1 1, I 1 1 1 1 .,1, 1, u,1,ql:,L,,,,,lh;, Vfll "to I D ch" Pl a 1"'I'llal -a,,, Iste dia
::1,a runducut ,nevtabivni-tv ., 11hr 'in ,ols th allies ,,, do In -or Ile ,
a ( "i"i" ". d' I A sdc' 'ann'l d3punbl.','i'' ,.; d', a "'. "c
!1! I I I ztu ,!,,I ,,,, hc ,,,I,,, '"i"""i "' "' I" "'"I'A'
TiOlii, L\11\1 1. ,'I "'no % so simpatier, Iu). Parrlw; P- I',a51mad'11gel ,a ", 'dchl C1ri2 bII i I 1; V,,., ,I,,, , 1. 11 , ... !'u'l ""'. ;". (, -'Illen1-1 E 'u; ,M dl on a 'IF c I 'do I.
.1 lll-n.\,n .... .. go dui 5, .,,,.a In child Frcirl cl dep.,flualcoo, do ,.,I, Sc pajama ;I ala i'd, as
1. ,u]".1 11,1111, Ili III, .:., ,,,, 'i 'I a ,
. !, o 'ou, I
., I 1, .iA r-. ,I,, pLivi vontu've ,let,, a T-pioni"; Fla., nah, ,nbur. do in rulltr
, I I : ,i ,,IiI,, a ,-;::,,: .. ..... .. I !", 1',I'd; : : Ilc',:" "o 1'1"L ll ;" Ie ,11 I l- l'uull, I luL ...... : Sc o do 11111,1111III. III.P.Rand., do -L
11 I I c lo Ili lo fu"'I"o, a in, 6", do do
. 'Ir I I 1, I I ". 't."l, I:1., ."I. I ,i ;!""i'. L'i'_': ul ,,I .. I ... ... ,I .... ., .L 'Ila CH !.., i .... ]I', ; de" "u am"I'lo I' I" not-duck. a In, ne, delinaliard porn cuico del Pino Bonilla. Francisco Alar- alogrin
., t' p", dna.6., tell Diaz. Farl Nwo., Francis,. F I Pttlnaus a le, u.-h-h., do In
; I 1, .1. I I I- 'L, \'- 1,.,, I I ,,, a I,, S., t'. ,.o .,I,, to It, ,,, t, ; [ '1 oiiilululr in,
'i !,'.I I I .", ,:il i i, : ''d". 'id, ., I 1; "I.,ii1 1.11-1.*. ",(,I 'I ill,, In de 011ubrr dia do Pull; Carl6s Firinci a Alan.in. Chso, Svc, do R Y Swort .I "la
'dl' I'll i .... ,, 1: ,.,d, L hi b" ,,:!:ii.i ,unmenloro F an-co VIIInvercie Bladed, Fran. prctdcmmios'a S "'op
': a ,, : ill ,,, .", I l it 1;. l 1; ,liTl I L %I 11 ,,
,., I I ,. ,.11,11 ulas Fe -Io In ,,,, ffltio-o", In 'f,'ho io, ,ol .... ...... .. Dcler'ad p- el .,r ,Ma" ".1""a 1, 11.111, i!l, I I 11 (",',,I Iloi I I :::: a ritIllva III G-1I do )'a-',u,,. Garcia E.tr,,IQ., F.anci-1 plgd. ,a I .1 sell
, L 1, i ,,, ,i,, iili, ii, ::, "' "I'll, i I., I- ,:;, ,, S u I ;:,Ill" ; ,i ,,,, ;:,, ,Seu, 'i't : I., ca"In 'I ... pe'u, lfolfdau 11 'a 'Ic ulpclil' hull
1. I I,,' , li, .", il ,I I '111-111 oull, d. ,,, "ll., iii I I I"i"ol I ,,ulrr ol, n de 1.11 ,'.11,111 I, 1 s I- -t, ,,o,,c,l,;,oprp; ....... I ..... I undintle Arrochando Elvira, Francisco Lmuio. do sus salons ,rou co F ,,,,a o
. ,"t''ll l .I ....... 31 Hen ,,-n el n-,- holrn. do P6,Iz, Francisco Loupda haia, das "I'sitas on color a..... ...... ado II dvlh- .iu .1 W 1.1 lillou'llealel I' In clue -ancisco -I. In ispo_'I's 'I'll hIn insta.
;!- 11 :Ill I "I"I'll'u"" l I i, 1, !Z" i "'. 1, ]I, "',1"en"In d:u,: ; !lii I ., ? ''.." To. It', I "i de.polluno 11 *,dblu- II;. 1;,1,,,11,1,IG,,,rC F,,sd.',;dez.. Francisco 1,1-6- bay 1-9-1 parn ,d "nociv, dond,
;!, Z:!::,, iI.,; I 1 .1 :,."', , I I 111::;,oli. I .... it 1, i. - I I "Ile, Ill), Ili, I de .1 Ron nov ,in do ohn edition, Ft lelictichz Alm Francisco Indo on C
,i ,,ch;,,, loul ]),I Jos .1.1 ...... v, ,It I 's a I raricilli. Gnticto Coal,' line 1-a sas fdoijon,, ad P"'jull.
'l, ..h., i I '. ,, 1. I I ".. 'I. '".111i, ",,I, % fle 1;, A- ,co n-u ,let ), neld", ;I, I, d'e,'. 'are
", que 11 .... Irc-o V., onnno Is11 1111 111111 ;1 1:11, I ; Il I ,:, i,: ';:" 111,,,:: ,oe,! !"o"i ""' 4". Fron'u" -oz, Francis. Ills 'cloni sillcoI I 'l :, ,It "Ilml ... Lei I.-olo, ,, i, Quintana
- I p;' ; i,*l ,,,,, dv ,-itoun", I li'll, 1,11, aus I ... '11111111111stlcl"" clocaulos par [,I ACIII ....... i el ,no- ra Vo G.-Alez At, Z
, t., .1 ...,I,, .1 o jol. not, deloalroll, ,ILI pful y Idyl Ille-n "'. F,.I,,,i ... Vill'- "" ""line's se Ii-lodli-iin tdddo
Nmidirim pank lo, plaiiaiii : L I ' I 1 I S',"I .R)SE I 11 ... li's de I I 1, 11 It'. In 'nowil"i'la ilddll ,pajtl.hl his I "I ... it ri-liminic. Grun.",_ 1,.,, Ihn Ins Ili R' ';IS fe'll'us daritnte,
. 1, -, vs part, .1 Inatil ]it Idel'.6. -it'rorlsco Franctsc ]a tomporn a de
.... .... 'I. 1- .,':1:_1luIi, d, 11, ,11 !! I a., Y S d Ill Pill Riclh, ds 3' 111%lorno con CanIle ) 11,1,14-11 de 11k,61111(iiii, i I N I.- Va lol"hi ""I ... 11t, ..... ', 'i. Bentlivi4n 1111111111111 .,:r, v ,,,.,, t h:s fllk .... ...... ,. Iil'aa,,? L ...... a 'pl". 'It' '"I"' ,let Culit-,V-1io. Flanw- Alnns. junta' 61-1 ill t1a i .:F
... I .. L. I ....... I .. .. I I ,..,,.. A,,a .... ; I I ..... .... ... I I I I ". I.' I L'.. ". .... ,;.., a,!1I) I .... a I .... hi. En old. 1, ,al,' ;' L, ,Io I.)hiz, Friln iic. Rodriguez M adied..j pc t el 11 R, in. icuid ,, I., Card.;
I .., I .!, W e. ,.I,. .-- "l-i .... io'holoo 11 I_ 11 Luis ,an.
Afio (A-X Cr6nien Kabanern DIARIQ DE LA'111ARINA.-Sibado-, 4 de Octubre de 1952 Cr6nica Habartera Pigina I I
4niversavios nu I
PCI(I es
(lue tenis una E. I- f-h. dl din C n '4- lfis(t vii (icci(in de gractas
figpira a la itloda I I, n t i o t It f'.. d It fe I i". I 1, --, C!,Intn ni.Ibl. do
I te idia le,
,Ixxl el sthor, Haraclo PIA. Rita Y! nedift a -t- dtl liiigr, rcaCon ol ,,I dulo Y b.ndild.i. ,pa,a PRq,,ia del -Im I, nitil, 1.
onAft ct--w. t. illn, &T-Itt EIL1111 G-ZA-_
d it,,, --,a lit nia 0-%lana
lobt-A 11.), all nnn"miml Treiv do J- J-w v ihm, fun d C-- Ind dnH do III, Vir I ...... t,- v An, F.1 .11ior Albert -itet, v,41,.,Ind, t de 1(01711
"I FI ;:I aW, Y"
a,
hd, i, iNI'l
I 1 11 I'll I., I I 1,l do w vet'll't"I'l v,,ta It, [111"
U
110, I oil
OtI., .,IwII IIII'a I., Vsn,' JlLg,
'I all sop"Ali wa,l
A
".1id" I IT
l'bli" ,l III
Plot. Wicidad, Ii", 'llet AM's dr Camillo& A iits Blida:, do Ihom, mi, nnI', 0,
d vo urwo t iloi faw ". wk ,b q
of Xl cl
to
CIA P,- loia N.ri,
A
TanIhIlIt, salvd- II, Im
11.61 l"ma MILLIONS BE PADRES
Al- Ili"'
_ 71i 4lb., tv 11"tia, I,SIRVEN "CREMA BE TRIGO
TODOS LOS DMS
jCIII1 tii 611 PlIlf-1:1 PHI. tocia Ili
o9I r.I an,
familiti! Snl,,..,. f-I do digir- La
at. .. ......... .. P(t(wil(i Leiti de Mijol CREMA DE TiRIGO sunninistra vitanniI.\*.birahnnl,! P.It'111, Tere.qii(i 11(truri dil Ariligil' na-s v tininerales incb.,pIns;;bIis pal-a
pcirrintiA "r Anpotir firnir v beh-, nitios en d-arrolin v Personas,
11 111da do (rill 1141 1611 -knnal R III Jol-en neforn TrrrOtii lkl-rl, La CREMA DE TRIGO is "5
(Avorevedor ritir hit" Itir g"'i'll e,,po" ";0
P%ll bella rilin- #let ArAar',Jnir N1. Arallo, on arasl6n do clrhr.r u onlimistic. ,oir -, ,,, I III, Minutos" esth enriqularida con hierto Y
figitrit de a-ilnlll l.""na" i"t, l,rn,,,
cilbrit ho, In niapirA MI".. Ili, ria- Fl ... s Wirit-lan,, do iminrrosa.% smistadeil, le actimpaharlin on calcio. Compare la CREMA DE TRIGO
Ot In ... ihira do ,,, I.." F"I" -"a". boy onisnio ven Io econ6mica clue es!
Ael snporte ar (h rt turr! I.n IMiS SUAVE-MiS FIRM[[ ..W.0, 0,I -h --
rMk
Fits nixterid" fitlnrilol. -,,a, r,. unt-,i a
Los Iiiitinins bra*sstrs a., ar,lial bis lwd(is de ho.),
MAidonfirm Fe confrcrionan III Rliar ma;,,
CIt In os
s.hinttit, on Ins I tlttiacls I lit.
1,16- In bId. da in dos r Avnirrira. I nv. tn'
01 CALIDAD GARAWTIZADA "'n", V
jHAv un V'&, /wa H, ',i F' d,
It and', I rn
pRrR rith lipu de figure! ui, kya(Wo to
[111iltIld. 11 1- 1 ,, I 1 dl I, [a Qon11- la III. 1 [1". F.1 Fl,- I I
t
pa"', ......
A- di, in "a.0,
livollinriart- II, 0 pt,.,-,n ,,,r ;I,
, t M F a dcl dt Ir' F
:, Br,11\," Y A: I C
1,., 0'r- A no Li,
Hill'. d""A, nt-, rl
JIo n, ",,,a 11
d T" A,
T'Hil I 1, 1, 'a'd,, r"I,,,%'
[- a t"llial
"lla
r 4, flia"a, C., Y
A I-1.,
ot
V;n-thwn '(;n\.ni" Ins
'to I", t-a, NIH,.
It, rI H
Ar
B,
J* Is
%1:- as I ..... An
Hoy'existen mas circultos y pizarras pad,, do 11a 4'
pdil I
de Larg' Distancia que.nunca I ia i, glr lala'd, Io -1, 'do
"In In allaIll '. f i A, "Nil,
-Aple g .'I il P,In,, q In,, pa: i
, In
Sin embargo, las lines tambi6n se utilizan hoy rniis que flunca in -YLutIi. Al.
M-I.-On J, In 1111-in H,. n,..
1 i I "ad" 'Ha, -PEn los ditimos 6 aficis oraos aumentado mis de 28,750 kil6metros de circuitoo de
I Large, Distancia y gran cantidad do nuevas pizarras. Pero el &UMent o en' las llama. Ip
das ha sido tambibn extraOrdinariamente grande y, a pesar do las ampliaciones
realixadox, a] gUn&& rCOMU nice Ciones no pueden establecerse tan ripidamente co.
mo quisi6ramos, pnricipalinents, antis las horas do 9 A. M. a 12 M., qua --I. Ffli Sit 11
son lax-do mayor trifico, durtutis Its cuales las lines so man L
t OCUPWIA111. Tma I I
F t J
Z sist ras.operadoras ridden el wiW mo esfuerzo par& pres- 111 Y 1, 1- d1l
tar *1 ssirvic io on la forvia va" iipiAa y efficient hoy It I, J- P I an d" h,
con wayor ampetio. quo rttjp6s -No obstante, hay 11U1t6 ,,,-,,,'; I.a Fs; Ila'a d,
Momantop on lot quo sa.zoligitan mis llama- F Ili, a'. i j,' 1, lrnenl, Ill i d *F1 LAS ESTOLAS
das do lax quo normalments puteden co- I- -I i Padlll- In EF
pl"ga, -!da d,, Qurbl(s noctarse a un mismo tiqmpo. Roga. Si ., ,,aad.o Ill, 1 plIdr, d,
mat su. amiable compro I not 6'n a '11". 1 nes nt,
I a it Il do Efli J-1 R.W
eat& cause quo algisnas vie. Ill- hgi, I lw d, dIi
Jil
ces puedo damorar su
Ilamada an contra Para Sef UsadaS en ;nf;nidad cle
tndja I- lit
do nuestra vo- I'll h. 11 ..... ocast ones.
blunted. A CI,, L. mods ls inclic. efe a6. Con
I. ........
especial preferencia.
UNA Lis Filosofia las ofrece en exterrm
RECO
varieded de estilos Y models.
MENDA.
CION: Si umfed volicila ou Ilan ada 'o..,
anion do let 9 A. M.
Elegant:e estola eri lana CUAndO 61 ttifici) On menoo En el Jlfur(iml Swififillilig
ntonso su comunicaci6in (Juh blanca, con hilos plateados.
podri a'is Ablocerse mks Apt. 11.98
dAmente. Y, recuords, Is Co.
nexi6n soft Alln min ripida Ill., '1H Milat'a. 2.- Gskola en jersey de I&si Is informs a InQPGT&dorl -Iha I, na iooxioo. En blanco, oro y
I- I I I 1., .1 o ,11n, ,I ......... do
el nilmorc, del Islilono do. Wx in,
, a chartreuse. 6.98
sandal it X ., It lInt'.1 1,.t S-ning, .......... ddo IH 1. EsEola en blanco negro,
P A,o i r. a, -1 -2 Tratrog DIAR110 DE LA 31ARINA.-Sibado, 4 de Octubre de 1952 Teatrog Afio CXX
w cl 11JTA L, IS
Y en
K
CONEY ISLAND PAR z bb
HOY ali 110t0s de
levo.1
Del Tewro Unirergil(frio
U I khtlits Colk 44 4 IfewbillMill A Idecuilto USA
SPENCER
ITKY HO W l n it -%,l lol LUZ=
it (1 1, "'. I'll I 1 I
IMMMT
ORAN SHOW A1,34 y 9.30 UNA AVENTURAI
tootitto 10MIA S v '10 KAMM., A,.,,iI.,ww :1" 2. 1-1-o' AUNQUE ME MATEN :7
kOkIIAIM NttAL Ittl% l MAttN VOM ......
CAMI 0 dl1Alll 0WO(OVIDAI UP Ann: P '.1:- 11, \1 I I,
IAT1113t '1. 11"; -Al., T''""ir YO LES DIRE LA VERDAD SIN PRECEDENTESI,
. ....... A flo: 1 1, l1h, POR MEDIO DE LA PRENSA 112, a,. FILMADA EN LA'T)ERRA DEL
HOY SOBRE LOS ULTIMOS ASEUna gran ptodiweidr, d. DUYIVII:R t :i.!' Is a SINATOS POR VENGANZA, K A N G U R 0 .1
.BAJO EL DEL HAMPA
S_ ALGO NUNCA
CIELO bE PARIS"
CIA visro
Y LA. ISELEA COMPLETE Acle ds
G ALCOTT vs. MARCIANO 'HEREN A;.
I "ItOulkas OIL py PAYIIET HOY
a, LA HISTORIC
HOY "101.11 T**1 In~ all.
Ad-' I I', a ILI .1cutioct" DE UN
AWL M11011111111% T 6 &1411111111, An, PILIA WALCOTT Vt. MARCIANO IIERNAN 1) URA N VALIENTE
Noy It CIIIO 01 PAIll"
Ad-in A ltll, D I .1 PERIODISTA
,;HIRINIA SANCRIINTA10111111 1 S T 14 149" LA LIA WALCOTT VS. MARTIAN QUE HIZO DE
o y '-T[MPIS A PASSIONS" 2acENTURY-FOX $U PROFESSION
ll ,,,CIOIO IN (AS VIGAS". LIN SACEIRDOCIO P
LA PILIA WALCOTT VS. MARCIAHO De la famoajqveZa le It
Humplm v, "LA VERDAD"
PROXIMO LUNES EMILIA PARD BA AN
GRAN SHOW: mum Pan FWLAT
- A FKARA LAWFORD CURRIE
dt-slicdida de ( LIbil
S. 1.0 1\1 F V I. 11-0 111 1, NA \0 F.1 ETHEL BARRYMOREAM HUNTER ......
jj_', Inc .,,tualidad I'll 10
it rFkM01k
Sol ELI, Dr.
lul'ItEl. IRATI\ll AI)R A N. Fl. I 11C LT I.0
CIN Its p Wims -1 IL N1L3I-_RF0' DE DIO'S M dr Cerenwtiats ] LA I" tk L E Y
R 7,A% HORA DE DEL
Wks DF A
LA
LATIGO
VENGANZA
DEADLINE.U.S A.
oHl.
7 4 "ME JUGUE ORGULLU LES
rl niavor ticesil EL
LA MUJER' OS CARDI: N n
LICId historic del IIIIIIII.10 'L'I
lie el de cubjlnnienrl:l -& Anit-ma ECOLBERT DE LSI jwslo!
LIS OD'E A
DWI
EIMAXIARD ACONTICIM111111TO
DEI CINE ESPAI
LOA LUNES ROXimo
ScardMOUChe 0
to I,,,enj- tj In, -1 C C A
ANTOMO MAR 4 0
P.RZER L"ZiFEAFR MERY MARTIN VIRGILIO TEIXEIRA MANUEL LUNA rot 0
)ESUS TORDESILLAS, 00 SC, 0
GRATIS! Entre los asistentes a toclas las exhi- I j Y? to
biciones sera obsequiado un magnifico televi- AMPARIO RIVELLES
sor Z E N I T H Yea en los vestibules del
"America" los nuevos ZENITH TV del 5T.. _j
NEGRETE LLIYANC) PALACf MODEM 0 ko
i PAN TEATWO AMBAR y GRAN CINEMA 0),
w
1wb orLA PALmA DE TU MAN0 %k to'c'su oix2.'1
CN e, tac
no, 9
ov,
A
'97M T-RM Bordados en orts ser n exhibidos en "Ej Encanio" TITO HERNANDEZ
M-21il HOY los traces que usl6I Aniparito Rivelles en "Afb j y LINA SALOME en
Conti- dt,,,di, 1- 12 dl [-All ... ed,, I.-d. -rict ". :I partir (lei dia 3
rRoGRA)IA TIE ESTRIFNO el n A, (1,-' Cow. fAlintent, -1-1. p, 11 SKETCH
".,ad-n -pwlc, flelincii:o di, 'M: V In,"', hinas "I I r GO y LINA'
RITMOS EN DESFILE In dr -ica clas de lil efioiiale.s taic HUMBEA 0 d. DIOS HAVANA CASINO.P&.
d"5"Iell" 1 "" RI-11- Onq
Anict-, ClIn 'I", ocilcem "Alb, d, n En In Pantalls In Briflante Produccift Espabol,
A. LA 10AIHRA III I A In A ,r "ALBA de AMERICX,fP;:=
",-,pch' I'- da i I-lad" li I-i-1. clue ""'-A
I A. An- i.j,. AlL.1 Ot.l. 1111.1 Ali,
li-P !In,' Ip lit I(IR(ij A El. ITRA(,AlN d1- d b"t" I, ,I I nd. entero.
"'t.d. -,11 A(Tt: I.IIIAD I-bI d, ,:hl
I'll A NII 1)(1. At TI %1.111AI)FS tHAM I Nill 71
T
0 1 "1., I"l: NOY
I (I\[ I % I % I It A 1 0 T I I I A N A I I I I N I I
n- FX17,711
III %I, A 40 t 10 P.11 _i
p AISA ES cle EN A510PIPS
;l "Wit d d. CPNCIO E d,
H 0 0, 1.111, 1 1 -'a d, I,... d.
it In, d. I., d, I,
hi
"Ili"I 11.1
R '"" 11 IS',*.[ (%"11.1 I L", Sao E3
I", it ,4,jfwlb
hnsla lag 6.3 ItS. PAI MII[AND I"
07H 0 111111!0, 6, 11, 11ti DRIER-MAPLOWE INV .: 50)v I I
-5 ACKEP i's 4lr4JCC) 0,91 ng"r
A 0 Y ..... / .0
11.1 l CLO h- 1.1 1-11'tl _?,:Wf-*-08aP fa wo
Duna" I- tisrhibici"Alt do "Borio a I Colo din Attu,;.." A,
qui.ra"Mcli. b.t.11. d. )0 at.q.itila SIDRA VICT10", :-.
3!34. N.30. 9:90. 10:04 Air, A ..... 11, kfi, ,d ,
Irm ,Q I -yofickoidia.Rtrool. tal-knee.dbl.c.-foo)
6.4h py Toro w/z/j V/
A't" I I. VI OP ANTONIO
I,, CT
I.In suceso extra ordinario. Una noticia que ha 'A
I"ARTES PROXWO l-ovocado asoinbro usiversal, el planet Plfartei ;Pw 1.
JANE LA ODISEA DE UN* NORMIGUfRo responfle I qefiales radials enviadas desde III Tierra ;or
L W AYRE 1411. NUMANO EN 3USCA DE iinEl Ilustir, -blil d-to, L. d1le.nalcirkdor codift AAYO SOY
um DRA A UNICO APAIONANTI, HUMANO ItNIIMIN: d' 10 at,-,, d, in _d server de base, a un vocaOf A illICCION 01 LAP I'llalent- 1,11 1.9i.d. -n 1. ynd. billitel. at trav6s del citill Im nn- ajm
1), 1, 'I NI t" Y k1ko Ill. cle
SS Ift -A HIS INIPAnA 0, is TEg '1 .1111 d, 1 In- ", 11- 1,11, 11.... lend, 111,
d[", V n 161 In q e linsta alitira darrvIn scan inteligibleS. NatuTaIntente &qa
III M' Ibl, "F_,tAbI- r cmullica. noticla h. io,prencliclo .1 Universo It RIZON
ri'll Ill plaqta miirw. rxtrcnio de qUP en inuchos Itignires' Ai fin Ift ciptiria oiled, cnt,,t,,r Ila Cllu.stdo Aerciaorro pBnlcn. J j ui-nu nsniaii-w
Afie CXX- Cr6tl Habanera DIAR10. DE LA MARINA-Stibad(ll 4 de Octubre de 1952 Cr(inica flabanera Pitzina 13,
L, bodu (le nitaiiiina "Sti,?ren(litlit 11'sjwfiola" eiii-Motitntartre
P... I.,I -b y nocch. dt, In H. -11-1. ,t*,I.d,ra C:Io Still". L: tilig,, do? li ",h- do In" lit InMilt SABANAS Dl'! N ARANIM L
do -flat'- d-lo I'll c11-1 1-111tilln lirclMud hubno..', 1. oil It"ll I, eAom to. y lion 3 qI1.11c, n. C!"putu
, I r prt., .11: L-,t.,,Iu. t-I do 1. nilm .., .1rore P1091a Ig citin dc N,-tl. d, la Hitti do In. faln-.1a oltill-W ii,, c
2, dad lt jb.dn do In wwit-, Fpnficila-, citt, dr.ldc 0 liomptIn. qII, ho tntiolol Inn oe nvIi- billable.
to 1). Alcos. Glim ,, 1 0 cllr "elk'"Iflo cli MulltIIIIIII!, ;- 11' larlm rollcurs- t-11 Eilinpa I A11111toti lol"ArAll I'll 0 on Im Car Pi -111glit roi IV In 1, Ido 11, 1 ...... 'jut, cnii-Iltr -tret!v h a w.s '. r I I n town Factin cl o R I Vr In "A Z U C E N A "
onto. it oentm ., 11 1 Rorlitgue?. el :,- I ralirlo- u ronjurito, ;!cnlpr la,11d1o.
J-ro NO,. liocho R.j 'ki %I bi, di. Lcut campeoncits do todoz Ian tlsmp Ecorairelicaus y do
KI rarw fh 1, llm i. 'I'm Y 11 'IcHric,"i )I-1 n"In'l?", unduhl, mlhwt, III, 'Int.: H Ill'tabl, ,III II o ILI
I)o I ; e "Go u-, E tj ol"Itiv,loomplIflol, ,I i. 1 1. !It, III, Ilf-;j oloj.,jy,,I it It, Iliq,, I)Ilnt,,t i!, aplatjIdt,, 11116r. raderica. Wwandol AZUCENA, slempre @I priarisro Pm&
of. ,ra- I, L .. K ...... I I, J."n"". "'WolVolul onlur'l- 1-to, to nw-tto ritjrj Lynna y bolas. Erila In Mwca Registrada "AZUCENA" on la irillo,
I do Ilto o, 2:1 ,,, el 1,- 1 ,- vafia;r'. ll. thm!" col, I., tl I 1, He'll, %,
dodo III il:iul I" I-I, trip "I -,% d 11 111, ',Ia' 1114 Ifl. Y or kit' 1111Y
do '11.1 1. ll ,ha M-tin C111111 11 .100 It.,, rnjIjlt- "I'l, -;, culrn I 'Illwido loolirl" Do villain on ]as trielores fienclas j aineacon".
.I, q "'Al, -ol 6,,, 0,-, ,1, C111111W III W It". -,I;mi It ralit,
NI'Ve., A'll I ", p Z,
Y In 1:",I Alln. trillmido oil it rrzlmd j!oldn. n,, r In .,rqu,,Ijj Cliim, III, :n Pln l Y,
in Roche dr It I o ;I .,I It, do In orqq,,W d, AD11i G :7!llo 0, .,5 rVIT'.11" I'llitwalo. Y WARAND*OL Y SABANAS "AZUCERA"
V.1flo A w"tw": PI urill. I'lla L- I cm I it, jwc, Ar wirW- nd'him. 11,11" do gin";, "poll'i III, l (I", 1 1, 1, .121,
fAcil d.1111111n ,"I In fill, It I I el nhtffl,
7*
J %
Lo -que UdE tanto.- esperaba
A
Yirginia Trelles Shaw
C.rnpl, .to h 4, ed.d. 1: lludt t-otiA to %'IIrtnls Tool r. .41' :(to net ZY 8dhIV uY re('. to ,nc due, r W,scoolirict.
K 1. hIja I.
, ad ... di del sithor Frank T I" do No I ,it .ip...
VI r I hA.. Follcidades,
Quince ahos
Arriba on esta What R ]a dulce Pura fr.strjjir I ,du dr.!!
tdRd or Im qutrier litim, It. enrRn- le oIrcror&n It o" .I Xx
Wort% 'Icun, Ille' Lrlds Rodrig'dor dirnel. do 1.
J ,Ij. dol ofte *urol-ge, ell.., n In q- 1.
Rodriputrz inflies Y cle mi Scril a grtjp do m, nil,ta,- J. I.- j If,
e., M, Marla. Term Hilcallto.
4
EN LOS 9SO KILOCICLOS
-DE SU ONDA DEPORTIVA
Esc6chela todos los dids a Jos 8:45, P.M. narrada en Jos voces favorites de Jos
fan6ticos:
Gabino Delgado y, Fernandito IT
Mandndez Y comentada pore)
insustituibte Jess Losada
A
Y los dominglos por todas las
frecuencias del Circuito C M 0
RECUERDELO: la peloto par CMQ en los 950 kiloci. clos cle su Oncla Deportiva,
L
Yolanda 31artiriez
Dill, p,-"d,, cr,c.6 do Mi.1c., donde disfrutti uns grata
1. ecilcl'ad-ra lorfi. His, Yolanda Marltinex y Martinez, hija de Is blind.d.l. do. Obd .11. Martin" Alad. do Marilee.
1A sehorlia Martinez scabs do lorrolilizar so compronall annor-o -n at J- e6or Vilto Hernindez Blanco. Enhoraburn,
Es NUEVO Es DIFFERENT
Vea, y Compare las Nuevas Cocinas
Asombrosas do Kerosene
A C M E
Remote do Will Porcelarics Blanca.
Conotruccibilt ruorts Mayor Econonda.
Nueva Preclo Betio.
Del Stadium a su hogar par el Canal
6 cle CMQ -TV. Vea todos los cletalles,
jugoda por jugada, de los encuentros del club de sus simpatias Habana; Almendares, Cienfuegos a Marianao.
aw"Iftsellas pw %in 040 1 A DKI 91T A .091D f M &I
. I .
.
. .
I
.. I I Afio W
1, --- pligina 14 I Tentrom DIARIO DE'LA MARINA.-Sibado, 4 I Octubre de 1952, Tea"s
I
I I .
- I
.
- I
I
, ,, ;11 guw Radioviksi6n I I I I
__ Programas de Cines y Teatros
,- --EMEWAYLTJ11-FASTI-lieLgillmaLolo,]:I,640 z" MuiVill
Exito ., I I ,khlWf.0t"e,7/. 0 1Q, M y C. Azid transinheit I. I ROX y
I ACTUALIDADES 1 G !S! ,.,. ,.'lli, '- ''T"I""ic- '7"O" '
la pelea G avililitir es.,G raltant ,0 i Ildiussoornu, No. 2611. TAM. A4495 I 'Ej I a 4.11, link. a QUE
M AM o t \10 I Dead, his 3.0k N"llebeir.a. HERNIA AYI.31% LIN.- CAHALGA'IA LISdc a Inn.
, I V ELIGRO ,an JvI 1 PA91&NE cu., Di,,,d W.)inc. A i..,, I PECA LA MUIER I in, L'U'll EN, NOS ANTE EL X hilS BELL. .14"
10 MES o ._, ON PEL A. S-Ikk -' 4,," Marcelo S, Lal. till
I .
lad, .1.1 0.ek rl. d
I; Cliandlin y Alex Nicul 3, LOCURA
'towri. Gjk L' .R 'l;,. 11.Hwi. E can 'i,,a ,ua,.rls 40: NOV., 5:
UNA AREJA LILANCA ,on S y .
C07E y W Clad'.p. illu" , NI. I.oncla joill 4o; ,,, -, Zk, 20.
is M I -6 4TOMICA EN' UNA Tkurfuln, .In s i4k, "" R. OL '5 ,, I
1_ 1'(?r Alberto (;it k, CA 310" "Alt 1, '"I"? aV 1.5(1)1'111 h, 1,A "I'll 'I3-. _iu _I;F 1'11 11kll a 25y z ,W N
ffft, PELICULA Hill L 40: T Ili IDA I TORD-Illuk. S A
,- All. 11,1147"
Ll"I 01 P 0 i III 11 I ANA GLORIA I 1: :, ; I : ,I 1: I '. 'al i k, kkkkktkl, A,,fk,:., 116fiel d, Ikv; di- __ __ -,__ ____ I ,al, y Anion A.cbk c.rtkim,
I ,; duki i'll.'',funin Nin. L Sol y'X; J- .-,T.UJ. U-37(
REF CHt 'y S U $ ROLANDO I I:"' Ll L I; "ll, krk ...... I ; ; s rlllril "," Okiii l,' Do do 1. 5: In, e,.i. PL-:,NI'A EL,' ,ig.0 bE12161F_1a I "I 3
I'll', :: kfla He 1,111,uni, i al ', II. $I,. CIIin, It P4rrg,. Talk 10-1-10 NEGRA ,-.a Slol-H.Mi-SIN .1 ""' ra's M.sinin ITNT. .1 iU
a', ., P b (.,IIYC;)Icnn Ford Ruth Rn- HA V A NA C'U 8 A N B 0 y Reyes el Mambo :k11 I 'l ,,I ,, I 1 .11 ,u ...... 1'. kaskl;il 111 k!lofl '. Illknilobdv T, ,''k.,,kvisky, WA lgj,, C 11 y "3*ku11..1!1IF1 N Ile I ,D a. en Cuba EL ES ECTA ULO NIAS ___ ,
bp, A RANDE DEL MUND 11" 1111 a-.IVENTU r a an ,a ... 25Y a .at. I.: l, ,, ,;, "I...", :,ahn"'. full %k V ... I\vabgl r; In ll' So- K PASION- Lou Barb ... SOknl-kk 1, i iun.. C.'rikel ,,Ll
- 1 ,, Our SUCEDIO EN LAS VE y d, TAb Lud P.-Nill., ink
'W I I I ., ,% ,11,81 ",,113 in 1111 I'lluo''N" i poll, 'nill". '. ,, a'), a li.ilml in
r_*1t4[*1%.3"114Q1 11q1Z1[Q1K4A1jk= L , I riucll y Victor Molu,*GAS 111;1. 'a,", Di ....... Lu a Jame, Stewall 1 I
I F., "I'LL P. __ an Nunn, .10; R.1", ne U. NO~ 50!' S Iek-a
,;, 1, nk, I :, NI u y a ny 40, _,!= ,,,, 511;_Nfifluel SAN FRANCISCO
N i".0, "'I"i Iii "I N1.11.1ill"', ,;, _111k! .I 'If ,-- Olilk!"'ou"s T*L ,
-11-1", ,I C". .I.ua .k 1". 11 li ill k ELA CAMPOS 50 C LUN B" -* #?' N2'iii
-1 Chall 11 A 1, K A Z A R, I LO S AN G E 1, E ppd' IV I 415 fechnirad"'i'M'"
I.,-.-- (Aj fSrIk nt :_kl ,kk.., I'll kill ... ,i,:, vI ,;,,,,,,I,, h.lu, I -F i,,c,... AR'.
. .3,, no 1, 11 , '. 1, i, la, 10 ill, 1.PRINCIPE EIANDOLE k Co. kilink T Viltuill'.. T11- A-9361 j ... Dal~ &I I &a. T11. 1-070 lib"In S-tt S' D.
,,- I I EL S .Ion Nvk ...... A L.NI A D,,de 1-64.45: N.tarlkel- cA-l'u- 'S Ladd"OLI I'- Lure& -30(If (r)N,,AOljfJk0N A TODOS LO I'll I .k ....... .......... 1 :;. I I 11111' 11 11 Ilaul Nla"'t'' ,,, I FIN" Pa no
I U r, ni'm I 4 POLENTA con W.,re M.,- John m, Cuba EL ESPECTACULO MAI
i, I I 1 J's, l'inkadn I, .... .... ki CNI Nov, y BXkco y 20
ULT!MI C ... 40;
COPA701,11"i C(MlItIS POMANt (A, ,;,, , k- ,k .... blu", Let !'rl ,;,;
i:,k ,,, vad ...... Nair, a ;,,I'll..,. ,,,I,,,.k,, "k, i I" "" ,A "Al ANDE con Jaho
, AVtN1 U9Ai fN (IN NIIrVO V Pik IDDI 'le", f CANOS ,""'k Ron I a P D SvOt F I al.l.. L. DEL MUNDO ,,a 1111111,
. .( I&T.ILNIE0).M v a era I '. an rek, -,I S
.1 If Ilvdi-l'A' .-Iuk, ki ...... I ... ',,!'l.ln I. V 11 1111 I .1158111, h.,bu. C.'nel WO
I. I C, if) fIlit(TAN110 IfFNO DF I V In '1-1 all, 11.- le. ,,, r teaft. D. Lmau, y k, ,,, ANTOS SUAREZ
'O "' I'l l-l": ll, i: ll, ll. lil !", , Oo,,Lk,- .11i'llil.l.ld" ju-. 11 ill.11.1 I ... -uilk. ( Ino'd'o. L.krct. nuk3u,, fe). 1. I AD,,ATOll,1,,,A 11, nigii 140
(ItA"tt S(I"I[NSO f wil-ASIC , fi:1,;i J-r It vnkn- 6 I- In 3 -1 1 1 iIjk-. Ln bD ,.a St... S.A_ I, S.. ]I,. .. N Sl
1i I 1. t, od, a '-Ih, vu, I NORMA.HABA A: I rrlu ,.i "I et. .. y A in, 4 45 t 8.15: ,or
Nt 101. 11 -_ -_ --- 1. M ... 11.1 y .
41 1 1 ki:" '_ 'I biundu no-ul. ;k"iii ,,, ", "O'en-, l ..'I'll Junk. 4 CAKNOS A M B X it I OTROS LOS ATEROS e.g, EL ENA
I I 11 U x s t.
; l kill ,, I, -la '.%Ii,,,, 11, dinula". ." V.d.d.. T.161 ... T-6113 I MORADO -u -%"D:"; .; rk)" iki":_'-, I I ) ., \-I de Cubw Il lill. 0:, OLIMPIC k IA Tk,,114 I U 15: Ntenbes. EL ':Ey Di.. .al. Plook y Med,,,. 15 711 "I"t"'I Lurea
, *
, e, At. fi, : ,;,,;,li :,;:I,:i,,,k ,,b, i ... i III ... ..... ,,,I;Ibi,. D EL 13AI15RIYO Tb ""' y N!" " A Ill, e,.,.
- -1
I I ,, 11 I I I ':. "'' '', k: :,;,kl, ii ,;i". I Ill oull 11 Ing Lra. 3 eEN.LA PALNI'A DE TU hIANU -11 4R3,0 y 8,30 NiAct SUSA- S-T R A N D
- I I'll, 1;il 1, 11"lialuin'. ll' ,rrkcer ..... : ,,..,;,," ":Is .,,ku I in, ARIl A .. NA in- ..b. Qlurt- y UNA AIU- I
.1 I I ill ... ,, Lii"In ,ladox A Lur do Ckirda- Leticia R J SAR ,,,I No. 360. T.Islf. U-1771
M.."'J.. Li...,t. 50; E.W.'n, 'ER SIN AMOR Lon Charita Granados
... 11 ...... Hilda ... forinni-lon, ,I I,Ia 'NI'sa 11"dur, n I .1, ill, -4 LAS TRES
1, 11 ... MONTIEL Nufk in. an'Tua Joan. D 'do bui 5,00: N.11clelook
. I I., .1,.,YLuncto anayres 40;
I 1; k lp ,, i; A ).;Z- l I'L kk .,I."kti' 'bl;ki"Ilun fjuinin anivlorr" I ..... ch, viluip.l-c. a [I. I '%) 1, ccm IS 20. ALE':GRES COMADRES can LIUa PrA,Intel- If.? III full Ime.;k ..... 1. ouninjun. -!!: I or A M B A S S A D 1) R ISLA Arrul A4ullar, Lflia del Valle S,r
1, I 11 111161 'I" I i-Iloa. ,kul ..sI,,. H.".. si ,:: ,,.' I / M UITA LOS NOVIOS ..
;, /'I , t ',,,, i 11, "' I 0 Cr ... red. I. Sll.,.. L U Y A N 0 do Castej6n. Lunketa 40;
. ;:::""I':'i,[,,"% I"I'll1 1:1;1,111 '.1'. si-lufna, ,,,,I ju..I"., 1;1.1111,i Ili.- kl T.bf. 2.1 .1 NOS
. . . I It 11o r 11 I l 11 Itil :i -'l t ,ki f ... ..... of .. I ... till,;, ..e / 1, N.Lu,-- e-t"'. CI,,d. d, Luy,,6 IN25feleT 1: X-22LOO y Te-lia 20.
" 11 '"' "
., *). I i ,I n ,-,,I MAAfre call, .O. la ,,L I UE UN Ill P A los 4 45 y 8.30 1
'l "' I Al NIA DE TU NIAND ,cas to .1
.01 'i ,l.S:-_,uii :i,: .1", j. i MINAL ,on Janies Sl,,.,I. Je-'JI.k : nig T R I A N 0 N .
- '14 1 .. ll., .. 1,. ., :!" ::, , '111 ; [;; -6
'k" .".. ,, ,,kud", -- : : ... Ill, ,,.: ,. L,,, :l ,,, l",I,,,,,,,", INI I, 'f:1N I T.1,
"Estrellol" esto Roche a 133 1 1.11, lk u, "Id LrUk. P-b"-,,TaCLu.a, Lia.. No. IN. Italian.. "'"
I i i .. do I ei ,ABUNDA ,", 23; Tum
. It. ,( ji.k r 1 t,.,. pi:; i! ',"LuX qo; picle'r D-d, I.S 4.00: Nlltiklfe ,% PL
I. o"j;7t: 8 par UR-TV 1.1i -1 ;,. I A., a ,., I Ill ". I 11 -- EL,., .,. j : i kerii A F j.11 Is P 1NEGRAS ,., Sterling ay en LBAT- .
kilik-. i 1-11.1 ,L "kllll I ,I, hk I a '11"N
I bECTRC' DEL P E'*
-1 1 ,dl:". I ,. ", 11"-l A 51 E R I C A ULD essIA"' "- 11 DE
.. I -11 ... T C .... 'ill-- 'k M IS' T I C MUNDO I,, 11111nicale'). cook, T1.Z
, r, I I .' I ""I"" '" .
, I -lilik ik P I I.'I"I"kl _: "kl': : !Ll' __11 0. I. - ,IL 11.1 1.1 .11': '
11 I I I ., 1,11.1 :,, 'k, I, : I I I ,1de 1,,, 3111 Nilt 1 1;..- Iikll Coki Hu I.e. C ,net Wild,. JI'Ll t c I
- I '. I I 3 111,1 1 I fil.d. Mo. VC. Taut. M-4477
_- I I i ,,, It. E'I'. I'k, I, I" :1, 0"Cuby l'on.l., ,= I.... I.A.
, :,- ), -i ( 1 I :: i Cilia LA IMPETLIOSA s C, 1. I00 alj" Irn
-; I , 4 I 11 , ,,, : k::.kl"' 1i ,,r "'I"'I., 2 lullcul
11 I -11-inUil'a aka, ,-I I'll. li'll I kil 1-1 1111"'j., I 11 .1 o _ejo- -1 kik alil JIff ...... _. '; ... ka d"u'l .. ,", ,I '.."ll, .I I I I 1 1 :Ibiu,. eille ,b.- 1. ,,".-;,, hfl'.' ,,,Ive: __ Noll., N. _B111111 M
. I I I I Ill. l.,.1'-I.1 .k ., : l.ki: ,. 'Tk,..., in ; Ila El UE',,, ,-.h.
I L'I ball" a -.11., Rl.", "' a a y U N UNIVERSAL
I a:uR 191,
jl- (I -f f 'l:l.:..l.kiI1 I." 11 4.1, CIl-,s or ,uhillo hilla Palo R. If,, Sl.. i ,d' l -, L"I.I. 11, ,, %'AN "U'l PN INDOCH 01,,"A ,,;,..Ikkkh1 Etude y Moot,. Tal6lons lill
. I 111-i I d ) i -I'Lit-1 Lpyj J1j_! !, ,-, .1, ,, ., ,, ,, ,, ."",, ",;.k., !,, .,, ,,; ,
.1 g. -k Nl iaa Runkl. ) 1-s "i. as
41 I kl,!a,:,I -,, ,- ':: .. ..... ...... ario el 1,01" ; .,, 1. s.lb?" 1-1110, Ill Plefol Ded,- ),, 3.30i Nticlcros. MISIPON
, Mifflin Ln, is [,,,- ,. qm' 11 1 I L 00 ... F:I ,1,n,, d"In""fiid --act.. I M Peso. --- u, Nifin, 30. Teituha 20. P.1.1.11ROSA ,oil Tyr~ P. r'
11 I SON OF ALI BABA 11 I 1. ::I :,:'-.""I':., .\ ,, Red .... ,I in Can i u, No,] ,ME JUGUE LAA Mtjgi
I I ,, :, k- --,1 i .... 1, Id. On :'.;:i.k!: : d, () 1'. k G ... lial,
*11 il I it, "i"I 'I., C-,",. A P 0 L 0 M AN ZAN A R E S ,
con SUSAN CABOT I a Cl..d.tt. Crillotilt. Look relyn- ,v :I. 1, 11, P"i-la 'llunn. eu ll '..
'K., li-i III' 1, CNIW TV 11 Ikull" 6, e a Aluul-,,l 1H li-11 (;.' ni.in Pine- .. 10 IS. (Seiner. 41 ks 50; TTulu. 30.
- I ., EN VICTOP JORY I ,, ('I'll"'i l S, A,, .... i,, NIkj,,',k ll If'., ..... ki ,, D, .16f ... 1310. C.,lea Ill Intiurill.
I, Ull, d, A I.- 11, al., N,,Ise ....... VFN', WILLIAM REYNOLDS HUGH OBRI : D,-de I., .,o, Naluiel (7A'ij E V CTORIA
nuill A ... ..... S,- j.I,-, if,- ],, , :,: k." 11,
,, I ,,,, ,I:.' ": .... GANZA APA 'HF- Iehnu.I.'I[,,"a I
lull '11-1 'I'll, No ,.,.,:ii I.lb,"ll,", Nt,,-i,,- I. DE PRFSIDIO ,- Pokfi. A,
:- .11, "' I P. Ill, 1.:!Ikkkijk Ild bk Us r '"PlID" T8161. X4811 kI
u 7 MIIIT N I. I. E,-F.d,,. A la 4 45 ,, 9,15 A TO--'l'.Ou,,:111l- P I. 110-1., hill ,I,- I.. t"," ,]I 16-- I .... fe'- 1 It'EfIt"n G' I ju NIi,,Ih. Bell, SE LLAMADA C .... fack No.. 311 Noticierm, N
I'Mil.11111, I I I "" 11 1 .1,11 lk-, ....... I ... -if, -ulk id" ,, -ll, i.., I 00 I 11 I 11 "I'll, I 11 .u "'..in"ll, e a- a.""', 4n,,SI I a .... 1,25 h- ,., i" .705 DE MI ESPOSA ,a, Robert C""
, "l., loll- in bl, 30 de kk,-a rescue, 50, falcon, 25
__ iki ''.:" '' I I. 1"ll .. ....... l, .b."'Il"'k," I,.,,- kiS 3. witl-,. ,;. mi'g,,,,y EL 111DAL.0 (,a technic,, I, 11 'a, , C,,nIWIdrkSTo-1.WIjgth
__ ------I-- - __ 11 Pk l k .. ...... i- ":11 11' u,, I I.. .Ik (.IQ ,'pleaknick l'uncle .'es
I. I : ,":., "'li,,11 1-1 f.il.."; CI ,,,,, I Hu", u"ji In I' I A R E' N A 1, M A X I NIT ni.) 4101; Nikko, y Trtulia
I "I I l It. 11 uk ll (I ,,,, I ,I- li6ri A- it. C.luirbi. A. Till. B-5515 Aylail-lik- y MOr.s6n. T.16f. U,6.52 21 21.
' ) "I'll""'i"I., T'll 171 IN ;". I ", :',' : p", III 11':, k I, Ikk
Nifisica v nifisicos, -,' I.. I ... It ........ I a I I.I.; : 1.1, .. I~, ,111 -1 I kfl'l- ........ III o ... i H'.. N1,111 '" I 4 1 N a ..... .... F'"n' fIi; I..djNyAkNlkI- Nall --- -I A
-In -.11"I'll.''. ,-011., R 11 Ulk C,11- ACTUAIJ.A.ES: H11nn-1 .at, -1
, ..... ,, ,, ,: ,. pri!f., ,ij',", .. ,', -S 3 E _'.! .!r.a "I.
I! ,,;, k ,,kk%,flbu.,:.,kk,, ': ,_ ?.
,,: I I%1,,lbgIh AY N NIRO :bl.nc,., -urI1fZ
if uk. i :, ." ; ", ,,, :";:-,; :! ,: ","i"., ii.i;'I-,j : "'.1 ...... ... .. ... MOI.INO "l, nkS' '-',. u 1,1 SO FUTULIO .-n,, Jeee N- ,O, P bgkki.ALI ,urI1 L. Pro
,
_ """""'
E l "B allet T heatre" (,it "'"', ., ,., "'...I'liub". k'I "li., ,.-,.'-, ,' III, -", Ad,'I.k '., ,, -A' """' "' 1,11,1 13..I-, 4a P 'a ,, Gln- M.lnu Lusk ". H-'Icu 'a Y TkIrbelhoo p
.'k, .- -_ 1. ALAMEDA- lon, estad d, va3lorel.
.-i'' ., 1, ,; ... luill"', lillull", I' ', -0 1,;. La.,rl ,g.., W alcott I...
...... _., I.. W .In. .I.L. ulleal.. rj sItleas
,,, ,:In ,,, ,, ,,,,,,,, 'I", A S T R A 1, M ETROPOLITAN AM' I el ....... Al .c
,; LAZAR
A .3,1011-opolitall ", I 1, ,kl','-lk k!";_"',_,k ,--,',, "'. Ewana y ,,,,.,. ,,'a Sea, ,", U-,., it, 1,
1), '', !,: I'. 11, I'll 41"k' C:kuu' i D-J, ,- JP15 N.Ii,-,a,. eti,,,,o 11. Itaop.I.Alon -Ak -- T.16f. B-1715 Is anabirnos, A. car C Yd vc
4; d.,N. NI.n. M-flnee a- a.
Sk l ."i"i pf_' de, "n St"O'g
"n't W.- I look Ill ADeF LIE UN D "" C A"" 1 'll: L, 11 I 1111. *- 111're I
I : ,, ,, 'll""I", ,,,,,, ,,. R C A V ICT O R lfi P, P 13.111 .IIA ej.
rn MINAL ,...i II ... e, e NIER ne. B.IjeL Z1
,, !, ,,.I I.~ u,;.-,nrOn d, All'. I -kda AC a"' ." ," Cu,' ........ A-., .%Ilk, larlil L FSPECTACU11 :,IA gulin sh- Selce lk.
'I '"I "' Ik klku,,, ,Il, I ...... "ka. Ck;kel P;" IkIA 1, .1,1 IIIITA, ,,,a C.b,,
Pill- .Nena Beuilez I Our ...... I ...... it,, ljil.,,,- T!,-k III ...c s I u AN EL 1111INDO CIlr.c- PIN
", I-,", is I ... ... FS TDIO li 41 1 , Ij-k-f,,, d, -- dI11lk k. 11. Me~ JI,,11-11: 45 "a' I_ 'E D ", Hu-". I ",; ., AMBASSADOR- Mi padre uk on -rlde LO 1-- Sle,'-. IF u11""p,1lL "k 'V7
, 1, li", T- I~ ____ Duh, L.al,&,a, "'..I. u reann. El
rI, R., I. I Till ri -- .%,,,., Cl) I-,JI,, 1119a I's I Is EN TELEVISION It.-Ilil 111;1'1 ; ,, ..... A T 1, A N T I C -- L-r- I pe-. Nuna, y' AMBAR
,,b .. I "Ik 11 1), -dl ,oll"nonn.
"' J"-" "' "l kf ti"""' ,,, ",a ,,, del luilln, y ... of., codes
lk,,k' L" '' H,
1 1, Ai ,"al ".'i'L 11-.k I", "r.'r," ; jiukr ;"-11":i: :1, 11 13 .at'. APOLO, Velu- Apo he. prk.,,
Ill L r d A 1,,, i R S.1,,er,; .,,A], IUR 1.1 I t ,,, 2 I" ""I" , Ir I 1-1 ,'I'll, Oki, Progrannas de TelcItillion para "I"'31 A'k ,,:,,, IM --, C."'J"u- dkil I In y l2i5V.dd.. Tat. F-3030 y Esuntos carills.
1,,,,ad. .", 6, ,li, ... I~, rn ,,, ." ,.,III, En'"O". I'l.,&,", hay. CMQ-Telcisitin ,-u, L: i- y GII Mail., I"k-ut- ITE SUEZ -., G,.,,,e Br- B-da, .11 I A M I AH"EINI'Allt, t,, do, Regal Real
,, u A .I. 11-3191 ANT Ei base ,a lAboali. Al
, .1 Noticias IIll EL Do., UE Vi, A "'T'. A,
!"t,"Et", (11 ... .... If.iin"i ill '. .111, In j III~ 'EN LLA , "'Ac"An y S' Hsl' ATL So .. ....... ..... ';nkktrl
;a ,,, Diverstas audiciones ers Canal 6 7 I_, ,,, , K k D,,ull Dedk, [. 4-0 No
" ,. :." :: j ;.''Ik.,ko- ,,,, ,. ,-,luk CIQ TV I ,, :I, ,%,..bl ,I ;,.,I,.u0 uo. alos fik; D,,, Re L Mi p.d,, I.e. un I I.
,,t fluernis Airnug 'L, A 11 On "'.., ""; ...... !I,., -11 J,,,,,,,,I- ,, 13. ,::; a FUEGOS len Ier1uuaI.,FN',RF ).vcn ), lb-,nna y asunbu; car.
I k, "killi, 11 k. ulk "I 11.1- 11 ,A,, L'..'-,. :i 7 An I -_ bell[, Skl-krnt Y "
11- 1 lz I.," 11, I ,:", ,,,,,,,":" ,,,". l,,,,, "' ,,,,,, M ilk Lodd Ehr.
d-.nI-;l: Ili 11 \ I 1, Ilk I 1- "'., I E e0L0 g, E BA ST ) An- Bull AV"2NIDA. Nlana.- La, A grnk,
I "I f,,,!,:la, 11- 1,br, Ell I., ,]:. 1-11 ,"'uHu"I ,i ", ,,, I'll d, I'k '- :.. ki''k ,Qul". ,' l .11. -- A N k.N 1 1) A ,,,, Luolk 511, N a b 111;:, '
- ,,,, 'Th, I 1 ,, I I ., ", I I Ou I '' 11 ,,, 4, 1 , if" ,-,kk I- a '" ,l N ...... F ,,J. iicl- d., .1cati,
, 'k., At' 4 I LI Ill' Vlll k .I.cobl. ,, Mkk III I I.. .:,,.I ce .,
,,, :,:, ,, "" \ n", I "', k ",::II,;.", S,;k ':'k1-::h ". I : , ,,' ,, '" n ; I, A" Ll"64"15 R 13 N"t .. .... k", ]a 1"12" L BEL .
,, '! l .1 I ., ''I' 11. I .u_ "."k., i'lifl. n,- l:,kk
ll.,- ,-, -_ _,I J'b. L I I ., '' ki",!: '"' 1, ."'i ", .. .... .,"h- 6, I'm kh., T."', 811 ll,, -,Iu'dh A M I R A M A R ,,ASCOAIN: L. tek ruiios... yi, ,]I,!,.
, 'hi, \l" I"'Tt 'I'll'..ii ... LOS ;i
I'll- 111.", I l- :,:, k k -, , I,- il l- 11 'P"l 1 ';l 1 1:1 1" ': Akt"'Ik' I __ I St., A- y 62, MI'lion., OAMOR: I on
I ill t [ S ,- "I" 'ill.'', O, l!E 1. REN ,,,.i H.,hud 'I".. k Tau IS 111. I CAMP
'' I"L le I.' I NI N. I R_ '_Iea,, ,hakajita. ,
lkkk 1W ,:,) I Lill l ,,, ;, l 'll!''ll"I'll"! 11,,, , k,,,:.,: ', I ,, I ....... I .1 ,,:s1,1.1,; Ill''I L :,. ,; Z kti:, I If- .,- \ ; , , I it.. I I,;, rn I., InI 2! I il".."'?, I I ,_'; =1' I' '!: ;',',',n .,,., ,he, -ii Orrfiehe y .
,,,,, I ,;., I ''h" 1,.,.,I,. L,- Ak, i .1o., EL LI11 1.110
I.. .. , k, .ik,,'..,:, ." ',:'': I. :: 1'1 I , "L I : '11.11, 1,2.k, I .. ..... ,kl oll ri.111 ... 11 "I .i:.Ii:"'l1k- l ... i no, AI'll.."" 11,11a lf- C.ta n Bos ,tr.s.
J L'1'1 .. '' I I ,,, I ........ k, I ,!: Ilk, I'' .L_ 1-1 IIIIII gi-all v.,11,vilo 414. .lik 414. Ii I .6 ca 1. :! .1 I l,.,i,-t T ... I~ \ LA %07 C I N E 23
:"It ,;4 -l : ":I'. l :1. ':It 1] I It. .,lull 'I. JILL: I I F IA VORT01 A tka R,., ,a .ag f, at., W.1- t ",
I k.'' L"I't . t, o 1.111 I L B E' 1, A .S C 0 A I N I
j .,,- : ,I, ., k .:; k, I,, k ", if, I l""I'll:': ,,kFl,,,a ... P.,h- Lunet. ; , l_ ,Li ,: ,,,, "
'! .. -., .11 I .1 11 11 t I~. I .\ .'' 4-ii vi Tcallvo PAN It ET. ; ii its it ',I verlit '. ..... k. ... -, T.111. U-Slo' -, Vi Cf,,vllTD' ,Nnk,, ollok
' ':' : kL ." '' I k, I I .,,i I-,- 6,1-k, A ,, on e '-\ctu-di... ie, I ,k ;;."!,I: D.,llk, Is, 11 .1.1,1111-, MA.,;.IA "'._ ,u 'o- ul
\'I- \11.1- I It L 11''. 1-1-.:'I% I 11
.%I,.,:.i,,, Ili 11,1uil, dlhotalj d,1 vvl--,I A lin, (JuP I'll \ P-, K0h,,k'i,"",'%", N A (: I 0 N A 1, : CIIATRI Et e....r.d..
kkIll, .. .... ", j ,"i''k. "I" Ilk, E T 1, I I IA 11OIA CAMINOS.
, ,Nl4 I .. ) I~ I li, I ". 111. lk", 1. I ,b k:k:; ". ,,kf,:- ,!:, ,Iif k;,, L"k An.u- n.d., y rl.-, A As 12;
' \1 ''' I ,, I', 1 -11.. lil"kill I "" ""' .... "' 11 1 171 "I 'A Y Su .11- -I. do
J- 1, ", ,,,, V -. M, ,, I I ...... I., 1.1-1 1, ,'.I'll, K't.,;, I'kl ,, .lkl- a ,FIj..jFQIJF ", -I- Plate, y Sao R.I.O. T.Jef. M-1979 ,.,h,. S D, .rta
1, I I"'k-lal" NL, "" D"n, ,. It .... CIFBA Clpu- e an ba C"k. u'll, I"', ,i ... k, In 1,.:,ill :" "' l:, ,'!' ,i en"""J :, ,l, sk, ";":.1ut- L-- -- ,- as
-I'd, Fni : "' 11, I 1 O, ,, ,,, ,, FIl,'1:13a N--- ,
;:-, .. ': NI, l" 1,,k'.. .1. I,~ l-I"I'l'i" ,,, i ... u, .,,Ibi,,i d i,, .. RAJO I ElO BE ASTVIII.Al "' D013AG'I 111f algr,- cnmad,,. y
- :kk :;:. t ,,', Ql ., '; ,,, ;1_,,1,I.I,:.", 11 Ill 11" \ On"O" 11" Ill 'I'll]" L'4- 110 '.I'll' A L gId. per fli- I'll." "une,
11 ;.. .11 11.1 "i'll- k'k,", -,!- loll'u, 11 ll, Ill"i'll"i ,-,, I-I .Ila till- .1l'o., de (ndijilo, 21 '' ,1111 ,11 C,- A,,W ,'I,, 0, -,:% 1, S"i, '"" ", t .", "k nulkf ... 11. ,,,, Nlk ll"'-, -_ ENSERANIF SFSA ,,,
1 111'0 \,.a, ,--,,,: ,O,, ,,.,, r_ ,111 *:1'11 ', k I., ''. "".3 "I"- ,hI.I. ,, Pitt ,,,,,I, I Alba de Anirrics "" docll- -_ ____ II .
ell", I , .1 .1, nIlialI,.n 1_ i ..C ', -I'.'! DJ''17i Bel:.da ...... an y ask.blnl_ is : i ...... kI., (*,., 11 11111 1, llrll .1 11 A 31 P 0 A 31 0 11 Gr .,,- L.n- 30. N, t
. F." *t".vi"', C,11,-11, .1-ink, I I Alba rfi, I k',IiIls ark-I. (I, "I.I.I. On
_:I, iIjkk ;I ,it It, I'lulilla"ll l'i"'n"I"n blit"'I'll Ill Inda, 111, ,la- ,,,,, ,r' O"b""' I _s i -,rI1111;,11"", I I k 1, I ..- 'I'll I I "" ;u-k.k 'I., Chun l""t','' ,,,,, ,.,,, if ,,., Ird.,nrf. San J... T. L_ ERIE L, ,all 11 a tu 'u.ee,. Ila
,, ,. I. ", \I, Dk ,d, 1 3 (111 N ........ I .Jn. y ,uninflus.
r,i,,, ',O.'ul' 'IF,, P.1.1 1"!' R ", ,,,,,, ,1,,,, ,r, ,r,,,,, .,,,,,;,.,,," "" ,",, ;, I" I ,,I ,k 01, ;).Iikiul k, 'I k Ik&., u,;, 'l'jrnfk .,. ,- Aflj l "LL"I on ,In,. I. A S" g,11. ,. ,.r,.
,,,, I \ k, pa Ci ,I Int,111tUal, .a.a 11, ,,, Cub, Nit PADRE FUE UN C'Rlil';, N E G R E T E ,a,
F,-.jd,,. Ir, ,,, 1%-k,,- :1 i ", i ", I"In"in, (" ''"ll 6, I I "' C ba , 1, pillit In, nur"'. Para 1- N AL. lon .Thror, .tlllnlt RICA JO FAUSTO OI -rha 1. te1-1no6e,
I'llikIlksl."It" All 11 l L""': 1 111111- dl I~ 111T-) L "" 13 ,, I"ll"I 1. Call, ,,,, Pir.d. y Tlcc.dir.. T.16f. M-3099
_r pri-In or buvn guitn clue qui- k'EN Y BONITA Illa .11n, P.-I E, ,-Pc,.rd. v .S..t.. .M..
"I; -, ,, ,, -.k, H,! ,,,,, ,,- Idayk,',, ',,,Ikru, -- Is 0", I. ii, I I D-d, IIIi 'Ila Nul, Te F RR"Ii" Entire tell tittles, a .a-,
11 I xi"'i I", ,,, ,I I v' mn"I", "Ili %"let In 1 \Illlki. apivolai 'de vcrdad" lal, penp,-ik, I ,,,,,,A I, ad;i ,em- EN %
ank, A -1 I Hi ,i_ ii Al al
.I- 1p,,,k, 6, P-,, 1.1- F-old,, F,,I;fId, J, Il, 'I'rd-i,_i y de Clistntial Colon para pacer ,elf;l- ,r,,I,,I" Y -4.11 111 111C, PALMA DE TU NIANO 'r'.'a A ,'F
, 1, -, i, o", ub'"'; S- Card~, Llu I, P ino. ii R ,ifla Y ..,u.1.s c.rI.,.
O, Rl, I;;, T, .i ."kk-l' ;. ,a
", ", 11 I I" P"'I"11, ul .- ,it. -, ill Ill- Mund., a CIIlq, tuk,,k y Po- Al a 'EN7E Ca ailn la oa ,., L FINLAY Fl ... rt. orrada. El pitIII, d" ,- -ll., e, 1, 'I K"Inn", I ,- 11 ,er I 1 1 '", 1 I Peg OVFJU 'a li
. u, il"I'l 5bk, I. \ il I.ack, I,- Luuul 80. Monte'. y F ,U, N A ,,,he, 1,= ,a', rl,,,,,A ,,,,
", :-6v ". .1 "'i',, o "i, in ,,a R, a ."
R., !, de C-k6l,-- 1; I. lu", I _LI_,,!k:u.1' ;,,,,,.,,,,,, ,,,,.,", ,,,, ,,t2,r,""," ,,,, Tuju 3, A Pa. J- Lu.,ta ara,
,"..'In., "I'll ,n ,,,, aa .1 O. C as 1.
(PIr- '', I ,k), I I. I %-'l fI-i "o'l, ".I il I Ill., , ,: ,,, ,,,': "',',", ,','.' Alb. ,I, A-r-" ,, ,if, ,1-6, P-f-1l1- all. ., h_ .. 50 ,A- hmd. P- a .... i ,,, I I- lk, ,
", 't., "I 11 ... I." l A I 1 :.1-111:11 I'11'1"" 1 li :,.:,"'u '" !".. i ... pbalfif, jul'I'l '.1 juk,"It, d, h1l)11h 1111il.gi-afirti. Ull dI11;und. I FLAREINCIA L. prju- . I Jq.e.
, I lin-t-In l,""t.n.-I '- k, ,.Ilkll., 1-11 kPl-,,,,,,k.,, :, lllu i !j1:'II.All1 o I'l,"u,"i, klu ,111,11.!11-1' "Illik Una I'll,,, C I N E C I I 0A."', N E P T U N 0 ""N' y "P"a T. Is fe ...
"! ..... .1 I 1, I I- I I Il Consulate, T.I. Fl A On
11 I ,,, ''. '. '' '' I . I, ", .11 : ,, ,k, ,. ,, ,.:: k ,::., 1, .1111.% 1'1'1 111 :,I '. k: ,, ,O. ,, lkl lII111If( .IT. un 1.) ...... l'!!" I 1. N11111- 111, I'll T.bf. -L-111. 11. I. .1 .. ,,, I ,.- ...l., j,". lk," I ... .. ; .... I'll, fill A 1.111a i I _ NAPI.e. No. So, .?IIIW .", 11. it. lue\1 A .,k ... I I., I ; .. ".". ,,, I I I 1,: k ., ( "':, cNiq Y Ik- I- au- lI, 'Ill, j,"I.La P, i I,- ,ula. ,.., a "' F 'if I ll ...... M'i'll ll 'I- 1'1 Ul, Ded, to I 00 1 ....... PECADO' CAZN CINEMA: Kil I. npl- do 1.
'. .1 ,. I I ,,,, 1 ,:1, .\I:, I .. ..... s '11 ,ld" kli A. k i n :Iad hunni'l.k. I .... kn l',ill.,- lu ", Albin Oil A1,1, en a ,c , I I., un, i A F I ...... .. h, d, I, "- ... oku- I., RKS DE SAN FRANCISCO k,,k. J- I ... A ,, F P ... ), ould,
. ,:-,,' ''41L , ". .", :,. 1k. 1- 1:11killnlu, A ''u, 111l- u- llIlun ,.,, P 't, -,,k'.. 'k, I ,- ": "" ... ...... '- 'k M, 1- ,_I l ,,,R
k11:1. '.. ,: .lulk I -- I , l I , ,lilli 111, -kun, ,.I ,- -, BI.ANC 11.,1'1,:kl1' 1*1111, I.., "RA -ATRO kM-.u..I: E. 1.
I %, 1. 'k : : -, 1.1 I '', .1 I I ... .... ,. I' :,.: 1, I A S 0 1 I uil' .,ill'l. 1 !
. !'', I I" 1. I I.: .I lll- I I \k' : ,'-, ,' ,, !,:, \- .l.A kl uk,.u(k. I I ... Alk,,k net[ ClikkIl. 1k1k- ,I.1.11 P" '_ 4l"1, lI,,k III, Ill noina., C...,. on I.a
- k, '' 1 1. :11 L 1-1- 11-1 t ,,,,",, ,- ,kl.,.,k,,, ,i;. '.I',.. "l,"li"
;. u,- '. P.."i"t'. ti"I".."", .1 : Gral In
I "'', I It I! : --- I'll''u,'', ch (" La 1:4)IIIpailia de (;Ilrrillo N Piiivro el jilevell prilxifllo -,""', P" '. i I ,Ill. k, I' 'll""I'll ,, I'll ,,.. ,,, ,,, i I 1, ,,,, i;,.,.. C.b.1g.t. 4.
;'..".1; :,.l 1. I '.. I, ,wj 1, lzukill, ,,rt,,
."I., iti-di I I l .l -,- 0, L l A. ,I I. ,-,:k kk-Il'i'lad", (-It 4.1 Bl"O'll)[AT 3 TA El 'Kku,'.u.bet, ?', Nul.:
'I -' 2 de de i .... III..
Il ; ,, k ,,, , ,, l I _I l it. Ailt-niiis Ili actuail-i6ii de ,it ('INI N 12
: ': I .1, I "k, i 't I ., Ii ...... G.k I ''a skk k., if ,list ... 13 ..- 12 y 14, V.dd,, Till. F-6906 P A 1, A (: E' t o, "k.,
I I I 11 il '! I I I ,d'. ,l 'ill, ,, , Ill." I'll "'n', lI Li i.,la favorite. 1'revio., poptilares ,, 1 4 1, k", k I 1.11, ',- k , , :!,: 7, h1a ----. L-1. B.I..crat. No. 159. T.I.I. U-JS61 ILIRA Vugolu, ,p,,h, y El hij, it,
F PARIS Dedc I., St I, ,:,,,,,. 'XI"it'i"".
.1 I 'N .1 \ ,!, '. '. ., ,,,, I k, il'. (", d, I I I 11.1! I :,,. B,,gg.t, Al :1 .)
I. '_, _i. m , ". "I Ck ,
".I "i E :" ':I'A 'l 17YANO: En 1, p.1ma de to .,
. -I. ., 1. ., ,,u IN".! : :,: ''.,',':, I 'L ." :- k': :,-,l', if'; u., ,:I" '.kt ::,Lnu "ll". I ..... ;,,.,k ,,lr,, : I, ,,, I- I in. il P .... Ili w ill I'lla !I. ,tk. N(;RIFNTA ,,il, ji ;k', "" ,I I IA CA 11L 011ITILL Vgbu
.. 1-111. L-Ine lil kr, A "AL ii P". P-11 (I, W.1,11t, 11. 11, ki o la illii-Lelo EN I I:N! A BE I A- LOS AN d!19..'.Fl'. ',P'e. "U.'.]. .1,
R '', "'k, , I .- - 'l. pik"'. I- ,.,,- I~- 1- 111"kil;4i ; ...... I ()I. L.I ,,,i,-,, ill' "I'lik-ul' I'll If I~ ,I'D Alk d e a 11 Il''i '..
"Juventudes briusicales de I1"1::kk;t lk: ,I l., .1'i ""' of" I A,.eo. "i l k ---- Nl,,,tj. 3 Llk ... Pill ... ,, L--., -,, 11111711 .d.11 17111111 La cudd
I ......... Ek- I I kt:.,,ql.,IuI, I I'll ". ki, th- Lill ) ale k,, I3(Lu n,,l 0,k,,);It;Ru ... FCi I,, 1, ,Y ,"b.", ,',fiI. _- A-ull'n. I-Tralral- __ So .I.
Cub." IT I I kl',I ; 'if kdu S Nura, 8 1-- 11, I
, ill I ....... "I \1,11i11111 I'L.nikuld", NI.,-, L,,-, 0,u- il, ,,,,,, u,[- I ATR 0 CAMINO. _I;X. 'Mil.a.... Ur. ain)"
,,,id,116 11*1,*c*.ka .g.atillut. Tatar. A-36 '7 0 .,.,
an I"n'"'. """
L", n a P L A Z A "' il"L T.'a"I"i""'i" "i
11 ", I \'o.i.,,in. sl -utia, d, lin'I's Ill. It 1, :: ",'I" II',, -':: ''t , niur,,,; I,, sl'ucu" P',, I',- -'rdi"n'."i. -.1s, 11 .c a, N-'- 76 "A .
I'. I ., I F d I I 1 _, I 6 l A1 1,:, _, it Pik a'l I il'.c., 'I, "I il 01 kl .In: ,,'\n',', ,, ,' F- I L 'I'lkl ,,"ll. "I 1,1-11 :,t Icclida paia Ii contfucklot I I d I ,,, Cub El, 0 RADO",' o"ll,"Wrl', P- "" T"I'a"' A 7 rI ik,"'..
d, 1,71,1 1111 H. ,I 11 ',, 111 N A d, N ., ,_ka, MAJES 11o L' pr
.1 11 k,,,,,,[ d, G, in, _.i .1 1* A'0,,i,, 1, d, Ikri AtnIA,, -nstitllyC. 11 it'ifn '"'An" S'""' "'n", ABANDO- Des I.i, 10 Nu fl, T 111.11
,-., - "I 1". -11tI k' ,, I k- 1. ,-_-.- "'I"'n"! (, ,_ "ll", un lairl a ,u6 -h,,.. --tr-,
11 "_, I l ,, ti.,".1" Ellin,., ( ,ioz Hiid- 1h- "'IlItAckiln fine "It"i den 'I III ,!l,, 1 Cuba FL ULTIM0 BALUARTE ,,, k-aaedi- a-.kll.s r
,,, , -- , 1- ,,,,,, n- i ,I,, nn. NADAS -, j, I,, ep, u"' "; ,.,I,,
" %I , r ': F illk;" Wi_ I 11 lurk W,,i 13,,ja. Rulkeda G ...... 'd 1 ,,- I~ (Ixlmo S.1'an\ 7.0 A ki. I, 6, ,. -h,,crI.11. ,all R- al,, 1-1. HI,, NIANZANARDS S, I...b. C,,],,
'_ i. I I I I I I .i .11 :., 1, III ,-lul-, Ce ., P",- J r ju es a I~ hu" kill """ CUF --I T .... li, SE.16S LJ"Gil Calul it, Ile-niii I ,-I I I .I 11 d ch, a p"run, P.Pul.'e" SU U TI\10 I ART11CHn ri I: t0S rk,
- , PCR RIDAD James W-, , 1, I ", ,l 'r, ,., ,- ;1 ,,__ 20 LA -HnI I k ,,, I, ,', ,,,,,, r, ,in ,,, I, RIIII.11 IIIIIII 11111 -hl ill 111. liabri sorifui V_,pe,,,, ,,, ,",,,- TIDO I-,,, - __- Dsd %*,,,,,, P-,- de EnOlirlipdPin
'I, I', I 1'1,i*'1 -1 11 S '', l , '', f-111 di'l ,- -l--- 11 r-1la ill 1,1, Cu -1 1 N' kichu- du ran I ,aliIi, I I __ MAXIM V 11 7,111,i" ,, lu al..t". "Ill'-'
.- ,; ,,_.,, ,,,I;:r "'i'li- I~ Irl- 7' 1) U IS L E X ;,. rue, ,a .11 ; as
, 1. I I.: I ri, 11,11 \,- ) ""k .1, , I I .SIR In r- P- 1,i di-I
F; _11 lktik. La, Orki-Aidid, Till. A.11507 0 1, 1 31 P I C \ ,in -,aarm ,
., T l ,, .. ,, \\*Ij Ill rl ,"", u ,,, a"" "" ,,III, 61 fillp- SlIlLk, ,und P n'" a 1 lkl.lak, y Ant, ad. MARTA La mulrl, ,1
0 DA ,,, ,,,,, LI ... Risk 1*1,d ;,- 'T.I. 1.1111 .1 hudaIg.
S, :. -,, ,-. '' _- I" '' TV 1, 1101 I \ ", ,, 21 ,, III -rt;i par lk, tivieful A, Jkl 1,.',,' A,-EL n kIani, 'u, ,a, METROPOLITAN I,[ ,;prtA,.]a ,oA,
,H. uunhrt. d, Ill, .,, I 30 .In, ,c -, EL FO
f., \1 \ ,-j-,- k-j, j-, F-kq,,r .'k r"""da R-11, H 4078 y D-7838 a ii, I,
____ ll, .Pkk-1-, 1,,u ,,ruuu-- Ad,- RAS Th RO MISTERIOSO ,.a Ge e rldk, djel dk,. Pl.- n,,,.
11 "I ___ ____1 ---- -,- -, ...... r- E.-k-,,, ,rf ,15 muWA ,-trc,,, Cub, EL 'C ,,
.. I .), Estreno tic "Scarainotivitc- v obsequio de tre I I .- 0 """" ICO ,, -a r kerhuel. it, Haiti y llq
- 11 0 Pdr, ,a ,a
' I Ilk CONU iikuel 'in, Lonel. -y.- l0. MIA 71'1 a Elull do, in,",. Y. .61a
;, .1, E pertavidar vI debitt o1v Miss 1,11- 111 ell Illell" I E R I E s ,Los
I, I!.- '. ith" en L-I Ain ica la scituana pr6xinia R".11.11) "40., iN.B., ale y .1..I.
- I_ "IL" -Ifilik 11 T IL laln- X-2SI - to I m AN
. ,. .:, I, d i oio N ,viisacioilial progrania i r Fn t..d,, l-ll 'kil 0 rl.l. 11 I I .. .,It,, aparato ,"Zirin er __ __ ____ I In El oluk. "".."e. L.
I I 1, 1, Ilk; I. %,\I). (;, I- till liable atructivo parn las Asu-11, Artemis. durante c- kernatin -.e rk L N-,:,,kkn.,L-, 11ADJOCENTR d, ],, ,a -u.1 .1.
MUJER QUE ['I Lj' FREt, MODELD, blislo. pefil En [a
M,.,Ir.I o I---, VN GAI.1,0 EN, "L' y 23, V.dad,. T.161. F.,13a all, ?'e
.. I If Dill (it-] llkrli la. ; 2 pi-sos I diki 14'siilll I)411' a; 11-atra, 'Allueticii- rolitlelle of .... l 'quia'A -, ,,,, 'I'lignifi- T'lik D,,sd, J- F ,art.
:t ), dl, .a 301 A,,,I, 5 EL in de ..,an. n.tk ....... I Noll
nk ... uutal I-granut q.c ccurvien.%, ,I ki Zenith a 1:1 personal agra, ( 011HAI. AJF.N0 -11 .1k, .N19; 11, k, N-11,NLka
'F ,..a R., ,I,- ,lot, 0 "inr,-.1 a 1,rualu.,
tuclas uss que Lien~ una I. O"L.T EAN I on
I I 1'.., 1 ,, ,, ", 1. ub, I ll 11111n, .1 InA tinfol In' llglitl' ul11IO bu, AL ART
. , .: ,-l",' L 11, C.11,1 fl.""N -.- alloy ,a,,,, Para ,,,a,
.1 ,,, I.ilIllilillin gl-ludk I' dllu""" IF, ', ,in ,,,,, Ill ,irre, ,ntregrud. -., A 11 S T 0 E. I., ,-- I- 531 4a 91 NA 'IONAL BIa arlbc, ,'. de A0,iI I I 1:k I' 11% 1 I I .0, "'Ol Il Ilu'u, ill Ill-bil", 'Jul. ,0- I -lineu- inti, EILI, a -, Prato T ... M .11i. lhk ll I ... ,,DI,,,,-r. -,ga y ... Ii l ":l .,C En
. ,-I- ." !, 1 1. u, to Ind. I, "' T L!, F" a nona
'Ini".."l,"., I tu Z,.Illl, 11. ,s -I. I, Tele'.11,nni., Ut ,,,, u 'o : ....... I. i.,,, -.-- qua. .., I Ii ...... !:!,k, uk,.,,,.i:-, NE ., 'ETE "a In Pat-- de to ailne.
, nAu'.1 -11 .O., .. A ........ k, u 6 -- . -ru., -1,I k"", :,.'':: ,, k, ''. I S. : 1 (IiAly F.'l ,."Ill Nkil ;: ;, lllf lIfu' .111 i I- Il I, '10's, 1 d BANtin) A I.A TE- d C
k 'unk ,in, Little ,I., lovildneas ni-,,I,,-, I'EVI ION -, I,~ Ac,,,I,, Main, "." It- ""I'l-k, E-k- I P,- NFPT"N
I U Pe"I-illol" d' Ikk ?,,nI I 1, ,. 11 ''I I I I I ll, I 11, an n O'll if, lI, I"', N' aNd I M- I 11"I'll. 31 1-1 rveptor d, radio. Sit k;.kt,,"., ill I I TE 1IG0 ___ - __ 1 i k_,. L,,,,,, Bhun., 'n-a's.
I i I 11 , ., -On di, .... I d.."ic"t, ,-- ,,,:Ii,,"-, i : __A D I 0 C. I N I" I'll.. ,
,. I 1. !, ill, fulfil, hnn: .... I" :,,,,,L ,'.' ) Ck; .... .. :,f';, 1.11 R Ll ETf c"T"
.'. 1 i "I"le, ,,,, .1111 11- Ol'.:, I PIC
. I k ,,,, ,,,, I ;I '. I I I I I 1:1 lk:,; T :l, I'll'o: I 14.1 ,:in I.,,, : l 3"vo' q c Start ... y 1 A.
ll!'."IIIIU' .1 Ilk ::""I,, I'll, Iloilo ., ;I, I : Tut" e'e'l. en e'ta olln't .... Wild d, "ji,,Ni:.- ji* !!I_ .1.41.1 ,,, ,a, ,,,,.,,, n ,ad.. El f .... teI" BAJO El. VALAC" ,u .1.1 ... I.,
I .'"' I~ n4aa 1, I
.1 11" I k '_" , 1, ,', I--, ,: ,I,11,111, : Illok, uninvli it ,, 0,011111 I'll ...... I- obl" vtOupo :,i 1, .Ak-b,, ins, _Ed Ful,,,v, .,no 1. 11! I 11, ELO, IIE, .All -1 -k Brgit ,I a 1.
-% ,I ,.,b Iiui7.,,;:II,1, I. Oe lell 1:1111, -_ D ,,;a!,,. I ,,,,, 111, -k Inlil 'kilik, in", .I""", I 13 _l.( Slakabill.l: I-' A V 0 K I T ( ) cl ".a ,,I lion Kuh, GRENCIA A ,I PALMA Ca .... ,un-es ,,., I L I 11 I .1 I I'll., ,, '"'I'll" Of I ... I "I'llu'lo I Bit ....... No .09. T.14f. U4630 CM IENTA ... t I- "I' 1'. ill, nll.d.1dl,
A.", "I *1 II,] 11.-,ak, Luals 1 PIuikZA:uEI ;,IIl,,,. tuIl;o,,,,. R,, ,a
'' bi : ,,I l, I Ill"'."niu, O, One lu'll'uhu, null ,1- ll-o; ,,Ia illa -k--- FN d7,-""fiI""ITk', l i "" ,'a,
k'. l k L ,. 1 1, ,' ik., ,l,,,1;- in", S" kklli : ';; ll I's inotlas de Ins 11111ink, FGCS nuildi- ,,it it ,a
k ,. \ 1, 1, : : i ,,, : kl'ui "'u'l que"i" 11 ,;k, I in r 11 li
11, I ''ll I, l'oh" I. I,, I l I" l I Of 1,1:1L .. ,rnik il, ,j(-ri1[ SA hi", Lind Fl."u-11, ,,, "' ', R__ I PRFNC -sn lk '%111 11 ,"do-.11 I I 'In, I' .1, NIF iI\1Mu,'.r"uB ... i L--., t Z ',',',
. I I "' -01, al"Itrul i ...... E N k a Ill
11 I 11 .. I I ", I., : I'll, I ,,- III~ I .... ... Ill, ull .., -,I 11 1 : ., ,,,b,,,, ,T Ali O- ik i 51i Ill uI ADI ENTRO El u hjus
I , -1 1. "I l '"', t""'n't, l: I , I'le, 'knul Eli ... Out Miller I ....... _ ___ ft. ra R_ _161 ... M_1111 , Zi a, I 91 all _blr a IS
' "i , i I 1 I : I'll 'll"n't I'ligh. Met I'll ... y I F I N 1, .1S Y ,.,.,.d,,i.;l .1;Il N--,., a ,1_;,,
iik u ll;l ,,;, Of NIA 11 A n i.,
. l 11 LO!i NOVIOC ,.n 0;-- IIA ifCaI 111.1 R,
C.,k fu l", ,,.k;.,j ,,,,,Ie H, ,_,
I~ i 11 I 11 lkl ,'', ., ,,; li""I' "k;,:, I ,,, Strun.. Qt T
11 \ I I I I I I I ... k I '1171,-, ,' .."If"'k -k, T. I -Ft 1, uC L,A R I N-"\ -.1"I"Ir' Wa _- 'j.. ,,, I I ...... :,I,;:l H 'I'll, I nnfltrn, "S'a ..... auk, 1". In., r- A IOR,\ 60' ,' 1e ;iee IkI"k.k. c - Ii ,o,,,,,
I, 'k., 1" 'A .... ... ...... I ,, .., --., C". 1,k, In.'e", ,If. REINA FI ,-,,olad.. \1_, ,,,,
On, fl, pr.xl,,,. Ili ., CO.,,, Ya 6 Ilk .i:,.,a dir durlo a irjuldo ,,,a, ,-I,' I "nal "" a 1"rill"ki,k, I.t,,,,
I 1. 1, ,! Ill, l,_ ,,,!; 1,11,s ,Ili ,: 71O ., k7i ..
, '11 hana. rn ,,I ;,a, ...... I ........ 1,, 1,1 rNik In I'llud. ,.,a ,- lk
;,-,, _13 PITI HKII '!"a 'A"I" v a -In ... A, flInnoor.,, flue 1 1 FN it I """. ... R --- --- F9X "N" Kli-.J. ,,.j,,. drou,'.
E. la Cos. C.11- 1 d, ... Ikku .;.-- l1l, ll,: -1111 In ,!: ,.tr,]. turn In """I E X C I N E It A R _' ,"
.,. I.e. I I I I I ,,, ., kil,_ ,..,, ki ... k. ,,' Ialla ,, jur-ntuA rI Iltlen. dv 11 ,-taan free ...... ... In~ Ill ....... r In ri'l,- 2.1 A ,,, -i'l: "' '"'t" 1+y, --sli. ,a,,g,,, ,,,
0 ,I I 0, 1-11 ii .1.1.1 I, I "'pe'l-lur"', lik 0 0k! prl.,,Iub Una 'I'll-". d' VI-11 I \ t U EV A IIA ILCI I i AITIULO k R,
;-.:1".. iu. : 'll".1ok' L .1;i serif, ,,in qllll vinn"n Lir.i nGnn I.ti,,,, 3n, Rknu ?a ... R.f..I y Aink T.I. M-3214 RIVERRnNf., obasd- _ke',
'" 'I Cu a A i p. ,, file _,n.e.
'." I 11 \ l", ....... E N C I A file lmu,-lk. A la ark de la niez.'' I "' I .- -_ D-de I., 12 all all Rula- ,u ,i,,. do c I .1ar.o.olre on,. 1 I I: k , :",k. ', ," Ill '! " i ,'.',',,I .. .... ': !:i 1'r1o"I Grange. Sk ,,, !'In jul
tl "I 1") ", 1 ,.Iluua ; F L 0 R I kil In
. ...... k:;, lf1;1ilk!1::k'1"1 ", I ..... hieul, T"'I ... I"'In, No fall, Listed. ikrd;I.boIhk 1:.1 11 "I lkI ,'!:",, I l"- 1 in""N 'I '. 11 .JeAl: ILN
-ell", 'e. n ,'a El argulle de I& Mark~ y L1, ,,, i , I .. I I I ,, _____-__- - --- 3 Link,..". We. 10.4. Tatar. u-IS33 !.%r. J or Ft.a., ..tuderas ],felt.. F 3 a Cles ,-on.firre,
Ok, I ,, I i ,,, ''" ,,.I 'I I 'I ... ...... "i "ff"'., In, 11., ,I W ,., S d, .1 IS N,,l ...... l, LA PRI ,,k) u El bell,, durealInte. Par quit
i'll,"i'll, :i \ 11 111 111111:'lill A .L JEQUE "" "o'lelue". Unu-11.1. nuiS
111.11 "I r, N' y Act, Fla a eir y .sunl., lorl.s.
''I I 0. li
, : I I1u:::.'uk;I'1IlI 1'.,I lul ,11) Allus'n M ef Ch- l- resa y No 1. =""Adkehh. li.'."t" R80SEVELT
'' ..I ' ''kil k 11, 1". ,.I t.I".' N O DESCU IDE UN I -. N -,eb O'Hir. 3 J tAlt 'I ales, oil'-. ciarturan It,
j,, .,CfIa1Iru , I on"
I, 1. ,, ,.I ,ir ill, Ill ', 1 J,,-, in,- It, I., 1111 "I n ,I Alit Ils ,,,I,,,., bills' N AkIITA V PAPITO EN LA FERIA la, 630. p-g- -tra do .Art..- S Lacura blareau
A:: I:, 1, In I,~ I ... a ill 1; I u'll 10'. I --. kil', ,I 1,1111,-,, k, quv nOlialra I -nNM ,j.,I, Main L.ret. rr-,- 5ajLadk An N 30. AN MIGUEL Ll.mad. do or _.
" C w Terlull. in. _ train, ii 1'.
'I ;'I I a ATARRO 10 uk y __ SA V Zapata
It ..... !! 11,10o.'S, ,!, 1. .,.: In' ,:,,,, H Ohh k, .,:fI1k-: In: t" llo, luboulks 'I'l T'll- i, LON
L, :,rl ,lu,"', .. . I ,a 'A ,1111111111F v T d-1 IS I R I T Z A-hi ,!- '..E!-2.M1. 1' de.ItCle.
Afio C X DJARTO DE LA 111ARINA.-Sibado, 4 de Octubre tic 1952 Piffins 15
CONFRONTAN UNA SITUATION BIEN CRITICAL LAS CORDELERIAS NACIONALES
"Ei Inecesario, es intprescbtdible, que el problenia co,,. consecue'tticia de iuailteller RhOS salarjos H los obreirog en lag "De crease el hist. deL Hehequ n
plattitheimies'de heitiequ n. El precio.de esa fibra ha sufrido tlila violellta
critics de la industrial Itenequenera, se studied baja ell el iniereado fial ell los 611inios titieses. Se cotitibate por los se estableceria un precio artif icial,
fondo Poe la hatta Nacional de cwnornia" hidustriales Ill political sigue ell el problema all Miiiistro del Ti-ahajo. judicial (it c usinno iittc
hialm;sible peiisar ell orgaiikiiio title I-egille [it pl-oduccitim, sel-ilt filliesto. Adiiiiriisirriarlor
Dr. Jorge de lit Ile, cisn's fulmoll.111ill ItArAre'luAr P(tfrivif) (Ill M-gil v ill, lit Guardia
"'Compaillit jarriet de, i'llwarizits" ran AIII119A11,11. Geiierul (it, Ili 7,(:uiiimCor(lage ywil-Rotile-Co., S. A.
Plane. parjudiciale. do control Par G PEREZ LAVIELLE
tin citada coudiciotui% de linter sliguo op'. It"T-i A "I A I \aI, ]a, .,o r no can m4cia ell eile ran-'lior la dilicil ituaci I Ire 1 .11: bi
s lit 6%,lumna 11,11equeluilal qu, Illudo. (1, auredo coil Ill, Il ...... doctor C.'t'l6tc, d- MARIO IM I. IM RUN lon's I I A- I- I d vornt.. .,I d I .. p6mill cle ,InIre, d, colnewar India ,.I fair "t-i d, Gibl-I. In Jorge I WARIO. ol- Ill-, on ell Il pwi. do
Itonta In ,sida telli'al it, Ili, Iiind., al produ'lo ,I 'I no."ad. I Dodo I in
julivios ell el Illervildil itilull-li.0 v ItIleillAcionil. I IiAl del probleni.i. tic Ili lolich- inelloillit.11 I a Ion agic""' [.I -I Icr -nicom Ja iodwijil la mairrij prima que sea urraniscu)" Inoillcula be 11A n;IrR%.d0 :1a, ISo diifri Ili-, 1%, 1,%. ulail
Alto% Ili, por %Wttud ""juldA Designs Interletntorto jullia dotd,, Inir 'Itabillo. n- ursenle (tire ],%a attoolacirs ell am- del Itracquen 1% Ili, afecla Sri- trada a notri lot industriial-s,
por e; seller ltk n still dill TrAlut- lon Ilegars, lit, eatudo, pro. 11 allAii- del lanuln Ill.. nornle a In prolutom nilcional tic dr tal suerte que garantice a Ins
Pi. el cuAl ell luvtat le Inolucim fundo 1,1 Problems. com. ocloon- yc Ili, awincia d doo be. ctworii, purclan d-mr.11-e
ties ioduckin a4liAInctoria destle el d4luin Ins citcunawiciri. mblic I I 'i 'in contratientlicis dr noiguna cla. carcleirria. drljido R[ trat.inairwo I encleclores do cia material prima
it. ;ncorrro Ile clear rl so propicuinclose on (firoa de esta- tan tniidticcirdcl -n (jur se lia en- iT precio lo stificientemente cle11wiflo lie visIA econtimico. cStA tra. tormcniull) el doctor Citieltiro, el -lenequini. bilidmd y cle garantlins Paris loclas. locado cil prob!ctna line parte del vado Para ni"lar so% costos ell reArilo lie taspalciAt lot Altall sails. Minisito del Traltulloi doctor 0 cloctor-Ca5tcleiro d, acittrclo Ell .1 cost, heracquencto 5% par cantl a lille of JIARAII ell dichA illdkl,. porlocArrerol Adc,1116 UIIA stioud con nuestrA prelitinIA, nos :iifnrm6 Minister,. del I ilb.I., considers- laci6n a Is area parte do material
Irth A los trab4iAdorcs, hemos Its- Won c6modin Paris oriental el pro. quo lodavia un -be tuncir cittallts iiguicintc, ell lot inclustrias que con. nte CaCtiChaT Is prim& que exports. Ell& medWa
sumen dicha matetia prima, se im- mo' muy concrue
Isorld At. ollikeller impretiollel diTec. ble"IA ), fuli Is lie dicsignAr Inter. tire Islas sabr, I descrivalvinmen. pone una solucicin favorable parat autorizada pInicin de o(ro indu5- quo toma par base el crear un prelot cle Ian clehalida cuesti6n lie in. lent6rct ell toda, la% to X 01.1 Pilo d to. toclos &us inlegrafilet. Es necesario trial del ramo de falbricacirin cle cio artificial Para el mercado iilcluittralliA consomidarcs cl! FA It. plArilitclove, hrurquenew. ,,, Ile. ta,rda In, fra-, dol titular de coordmar loclos In's fActor:%,-CR- jarla. holos v cri del 360T toroar sabre el que liene esa metIstis do herell'uh. o loAll. i l too- line a la w"1611 Ile 'an lialb"jo, It In Mc3ii 11coni,14, lutal y trh last a- 1"" go as in- P.ti,,o cl, Rgll d, la Guardia. rincia on cl mercAdo internaciacluctorel Ile corild, aligns. tic. I'll. cl fin Ile scitior delarralla"do 1, clumnas nacionaIrs drsajinflen sus
dla 2- 11 production,, In hio
uIIIA6-a Ili, d, !.I, V, ,Ili clue IIS
plul6palo"ro'. d Mun't'..
ca I pat" clW l'.1'alo.del ..... .... eot.,. us Pa.
clue "I'llionen h,-a IS, nhort,, ), qu, IS I mg,
rumn. oil. pal-, go, I Coil- sr Miguel Fervilaidt. Miranda, allod-alo d, IS "C-deleri, Care...., on-ni-I, R It I ...... rni. goneS'). cle ...... I- S. A.", 11-1. In Lu anli. a[ cl, In ii-cio.
decreto impoodrin a In, productit, cle -citle" ,.gas v I'll 46 CldR pAcIlinin -w,. liir "ntirgan. rsuladcor or In' induftna. D ebe lograrse ta sot uci611, (let In. in cnf.qu, 11
R fin de bt,n,, I-K. -.A I
Anic el intcrli.a cle concern el
)ctar agricola, licullin.3- No ca I Oil, manproyecto del doc at Part-11r, 111 probleina en el s( PImI.S d' I'llit 'Joe PIID .clicho funcionarin aurch; a Pre- () qin porturb-irini-, ell ranters do
gunlas del Ministro Ile Agiii.11 ]['I- siudidndiose los dislintos factors
negocios. La induslim lienequene.
M doctor Allrclo 11-mann. h"I I. y Ins fibrias cle exit- .90o'
ellitar cleternurildos datos del plan q1te son con f roll w dos" (rates In I pos. han planteacle,
esbazado pirl, el ,s6r, dicho Pre- nizonAbles bIrlialm upir deben ser
Y'clia in[cor-n-k I atendiclos por IRS lotlorolacICS dC
doctor Casirlriro de !Irlarsr a "llitrurial Ferwiridez Miratieltri, Apoderitdir (it,
In priitita I hlbi "Cordoleria Carrmiza. N. A.", Lit I vaiiii I., Rptiblu-a.
$tina- I qUeblanto .1 C,,dR di. lu, p.-,, pa-1 cacon Star tratala III niantener io,d,l,ri.,, r.-onA,, v Isom., qu, I'ma joloistectit mis Is lesis de I li-n-los qur juntionrior oar .a
purr, halla In de-pa IRS ictuales medidas ofocia- -I cli-finit- -,jum, d, In, 'on ad, In a.a inclu.
tii6o cle k, o -- L. idea I- ri,.pugnilds, par I act,., III.- h.-an go, t"a" lit, 'lot I nott p-diro S.bitir
'S 'arg." Sol- If puii- ISt.. del FAajo, ratio creando 1 uitito- lueen I por I ilto ( ca n r pioducci6n, ca- Sr. Patriel, de Regil y de Is Guardia, Advalintstraidar General do In
r. Joel. Coal Mr., Icep ... Id.rSt. do I. "Coreari Ile J.-i. do incooS a no ia or Ins 1,,,d., "Cuban Cordage and Rope Co., S. A."
Wo on,uniiii- a tvie, -1, !,, it,, i,, lana loen dificil ell Its opria. I d -.
1,111-loas. h 111-1m, -ond, la- rdelcriascubannsin- que S, liag"n ca In, plan- Administraclor General cle Is -Cu- nal, seria tiempre falaz par I& inIre can, iticlu5triales que opera produccirin del heilrqu n inn In, perdida car -Irtrian co'.uS opc- tri-gan-, A otro clesiacido prn- No linen lot miamout problems t ........ a, I"oquen I.-Il. at." ban Cordage and Rope Cmpai)%-. calabiliclad characteristic del
rdelrins naconille,, hipia I mism., all., joral", S'lu,"no I-I, I.,,, plru--ac, de dul-t- I Muiud viroau- na ....... qubRri., a "a, 'in predoctor Jorge C.ItClelr(). VILI Ple- que slano ruii, .it,, to-ol, )I,, a0ti'll"Irote c-ler, dl i l1ijarda. apoderado de -Car- -1 irtion." q., nacionales. go, han 1xPprI_ S A.-, ptoporkans tie Is Cordle- ria do eta material prima on cl
"I
sidente de Is sCompatua tie jar. guit. A( edulndo a I., 01-rcit o ,, Cub, Pat,. ,gw, di- Melia C.-nat., S. A.-, radunda o I !I,,n avi-In d.nd, in -1 lapil.1" y ul". in stablecida ,, Guanaj.l),. pro- merc.d. inLetnacion.1, ell cl cu.]
till ell NIAIRWAS', till. dit In, P-16r, 11'r.da p., In, ca vl-rul,, 'rodi, ou"t, in I ...... I III p- In Cluaabacoa .6m,,. 401. Lit. di-ir busaisr ]a sclucuin. purS dr eintutplicuricula3 para pricier man- incra or Pinar del Ro. Cuba ca par complete insensiblA
dt IRS dil" Ion, d, i-I million hills %.,I,. rnlr at ru jurgo -1- ca, clbd., ruit, job nad-. -_ lEnclitil-EAM.3 al iHorRegil. fire. dada la _pectuciiisima-prop 16
llizilcloce, ill., Alukgua% oil I poil, orc on
Tan cl-I.,,ndr, uiduorill -I- F1 dotter Porloarrero -brill- lie heo'clurn. Ile 111., 2, in,- ;u op""no Inn la d, In, la, Cordcli-, 1... Intiv In forma atliltana coil go, on. mcnic ell el mosmento rn quc que tiene ell el consume, mundlial.
Ilove, 'p-imadan"ot, -, d" r1jr quo-i liacersr Rps. trunpla In iwacuin por If schor ""
no. qur a 1.11do d pi.hr. go I doctor Camclir- ju,,da, 1, exp.rlitc no L- 11) n1ins rcli-entanir, dr plains plo- Al ,,,,oI,, an Nlnwicl Ile r.1,Rj.. ratuchaba el pin6irma con oirns a difemnocia do [a q4t.sucede, par
MA -qII1 11 perillino-ntc ac. to mis praclivil al-der I- lure. ilutoora, d, luln, v Ird,. ,, I,,,uo, n,.h, Urge, por cro-gUirntli, 911f fi an"'luot or la Itima y cnnfrnn. ejereopla, con I airticar. ell cuyo
cede A norirn iniermstmotin, ell it,,, nl)rero% y line ello din in-. 1, Toillinni, nnt,,i,n Lit n- III Pod" lije(utivo, tan prroctillado Inba a ]a -7 deSPAChOS Ciblgii- pinducto Cuba peas apreciable:tlintion aI Intel,, d, Ili,, ul A I..' Int'llrinto- de Itoll. d,: la% Sulic-n6nioas clue sr rsito
I'll d, go, In, -I'l DIV "Wee" IIIL 61 .111- ),d- cold, ji,,owncli, In vialicis pilt -1 1 If,, to. I", ciid,Jr,, u. del 1-ii-irl -nciruic. ell la na- two, rri-dad- del -iranirn. lit, men,, on I mercad. intorri-iRIO DI LA 1IL'IM A, stn irc ianto ].I, ill 1,, lurti. I do, lot pillow a born p"Itidt, d. In langlicill LlodO In Ins ,6,, y clue -,lant-rell, -Io.da dandle -nitlill- c.1... d, cut.- nal. Par Ils poll .. .... ciifton.
claral-ni, n::,nR'1.-,R-, I ..lKip, 11, 'Itiolloll .1-1 1 1,,. ........ i al llo.,ntoc l'oto d, dt ,it ano, ill,, till a on., ini'vor production iign- scitin del pioduclo. Lonfirmando cia% son a vece. cle tuAnti. conIn odol lie I., wu., -ki-adn por I do, till wnai- a I, oduona dil I "I", lo-il im 19-11"IR :o- ]a I iacluat,;,I.duc d, unta, In
a una vtz ina, que no Is poslol, adle-ble y cmi 1. Porte de ca.
por rl NIlluo-ii, dirl Troliao In oin cloolZIlen, d, plant- ro, ol, Iii-, ,,, I d"S, lilgat I Pi" to, r ha pi lot oh, us onuo 1' ,.R antle ........... del Ill .i,n par. III I ......... t So -1-io- a':c,,,o,,un,"mo:Ju- -I'son, 11, Ill ,, W., I I, I"', [,I liu, c Ic I'll I lit n a abaat., Ill, o'b" '11 turn. nilc I'll. R I 1.oc poder ve.i-:rr is fibra a precool ma- maleria prima quo el mercado cu.
A a' dida, go, han ,do jodal, 1), t,, tud,c. ,ippi I,,. ", "I" Ile lit I- del pl,-, d, lit 1.1"a ,, 1- 1 loo,,6o. r fill .- tic .... indSl,,n,.,Iii,, pa- vote, d, 81 eala- libra ell l bano oniume a travis de sus inon pat,,a. .1 p.-ler. I'll' 1. Io'- to., el do'lo, C'sid"'o, 1,1 cl, Wit I'l p"dil. J- l. 1, oop,,ol-o L, la, Clint, I,- If ,into d, nuslras allortic. ....... Katr,. clustrial ca mucho menor que Is
I ...... Ill., ca pllo- ]a --), rairclod., ad ... ad,,, ,, .,I
all'. ele-cl, -I- .,Joel "w", on d, poclu-not 1, 1 -o,,l I -,ind,, II-11hin C-pe"'I'ad. or la c."'Illin 'I., pact, or ". P,.Pi. nown. Pi:
tifi-d I- I I, In, ?io A Ili, ,rdadrra talon" I'll 11, .1- ...... k."i 'jo, el 1, in 1:., 1"" d, u."I"', product- N tro- ,nlul. Jos to, Stan Alig.do, debate. J ,h.r P.tri,,. d, Re- ma quo Cuba exports, retulta que
A,,Ricc, cl, oI ....... qI I. .... Ir,, 1, bi, It incItIvirl.l. go, con' Itli'll" Do Ili, pedoda -Uluck 'I u, qu, 111g, lin., I,- to-. oil ol-ida railing. clue If a (okborar coil el ell rnfo(jor tan "
il v de la (]uarclul, no pone o6- cualquier mcclicla artificial qua
mente tral.In lie mantruer ioir- a I,- Ile I coil I -' lor1c,"s actual", io- Woauin ,I d I-c-durtic c, ionumiclor liliol-I Cie [ILICSIF03 plitusible tiara Ill rionomia iiacio- 9
1, pone dos inillones do Poses aoliil- gudo par Iis R.I.Torlacra, N;ijc ., -,du,lo, mlncfaIu,,,d., I. I'a- na 1. Iticulo a nurstro inictis informa- pretends clesconoccrel libre jues.
que hol, n dia lit incluiria he- lain, a hbra it el Batry.
cle pis rilente: es circle, Se traducirt, cu on y de Is Icy de In ferta y Is de-q-ti- no v., _:,alcnriiie rstudiando cl 1) o, na Fa scificienle politic adquiitwo li,,. LI illmiteici-clel 1,.6Ri. no ca it% truciando ]a conversacicin
It i,i bar., "p"I d I .sla d, .,I inform,' tini- on aurnento de mias do on 70 pot at' 'noy'ret"in- A ") 1""' nuirsh., P'o In on LCiuF0 ii clue debe respal- facilliando antecedents muy ca- ma do, supondria gravilar onceI p'-ntado al doctor Porlo-Tetis, ciento del precio de ruta cl, 1, d-, 111 1, cuesli6n ell.lodn, ,I, go, ha6a sun reas nu,,Ia da, actuatiours on %ists al inte- joso i gut lijan con precision la 51- memento III inclustria corcitlera cu.
pr, to or dill)., Ilua, J- IMP111,11 VII.PIINITIS, d, IRS ...... it a In' C."a"'i "'ba. faLtolrl. IS t.m. S16 P.411 1' Sitt)-cin v I- fle-iin a la (ohl it s de oil, tolic (lase. como e- IuRo6n a, IR inclustris cordelers bans hacienda excesivamente caLA caida de lot precin, planiawroes cl, licncqucn prwn- clo$ I
I-on aus informed realty. dtbIdR- itla, soluciontis gut kasts alita t, cl-Paroc on, afe"llinfrisr (on Ilia tic ell I cato or Jos ob,,,-: hn '_ n.-nal. to so roducLo para el merc-.do
Ell nuestra Lon-&-on o,, I rnri, cltallad.s. rri corno C.mpbtcncia del product lian I"inpriad., Inr awd-- a 0, nice ... to, d, I-clu-no quenerns, cuvos dirigentc, on Jos P
\ I rtiilural. a Jos cilculos emiticlos do Estaillas Unities. 1, 1, Ile ]a,, In 1, --lic del oatual cl- que ran, han pte-rad. 'a. Cie- CUil es ios ispirvilin tolare el pro- de Cuba. Ealo adernis contribuicc Preirclentedcla Xomictiot de c, pcndencia pars mantentir Jos altos blerna heacquencro? ris a agravar Is crisis creciente cle
ja,_ d, dr,,o, j- RI It I,- del Trah.j.. Par ciln. D, I pl,,nta... lal mMok. .,- Sind!, cl- -I'l- de lAo"'.. S.Iancb, de go, y go, no Is inclustria cnrdl... cub..., cugo Ca'IrIcion. caktucu- Illonedia- Cilala doctor C"tCle1ro,,,-,oIr cloo I 3-o. del doctor C-tI- Petividicial el Insfituto burden let pagadna po, IRS raptr- Fo realoclarl, nnsolros nn Irnr- v, mcc.cla cle consurno intern
lamented una ratification dc ( uc el mpo,,b,l,dRd Ile ,g.,, o. los produclores cull'in- de De orillon agric.l. Sas ptopo-iiiiini de doclias plarta. problem- ,, I ...,,,in '
inicl. cle -1, woblma jilo, a 1- Par us vorwo-lic". t,.dI.n u- I-i, cr- I -n, -rodn minor cada afin a me1. raid. d, Ins p-l- Joe uand. atences I Ilthalono aw"I'a, I- cooneS, III por Ins Ini-entorrs cle- tuili ell nuestra inclustria. Puri 'r nucarera
. joiltin"a par part, del fth-iint, 6as, "I
clExiste una tealidid -nos dice- dntGr Portrocarrero, nonalit-6 In, ,d_d. en In, Etadci i-i In ,, ituolix, arnaWralint, I V, 11 to& In, -1-ia -in 11truildn' por If ItJ del ranio, flarrado problem& henequen-ro qjr C!,da go, ]A indualriA
' d,,cn Int-entors para que evi tircoii. ;,,, ha d. i"', In, uld,, han 1-clid. aprclR, rur aunti-ol. anu-6.. 1. go,
que ad,. purple quorn in-chria ourStro cort-do rlandi-i ill-nda, d- a[ r-c'. go, "ll, a lly Paris d'clR r-1, In 1. b,d,,, R It- ia)- So riceiclarl de proes, problem. 3 a qu, I- ran :R produccirin ell Its planiir- --unud., con su bLai In I intrcadri, inundill. clue on d-justo cle precious 3, c-tos cl-In, or 1. nor a see
I, u no-lits arnpi,t I,,, cl, lo-quer, y ma R jo,,c, lindid., a on p,-o prir pr4lroa go, dri hlilllo, ,n trnrt ca url,la no rxcedc dr ocian ecrilavos y rov- ell It -- g,.,c,R net ."Trilmi, .
Ins Gcib-rus rncliamrla!, rbata Ago- '. I., SRI-- d mas giiive dr, ahora ell adriante,
le6j. del go, nig, r" C"a, "I de n,,gn atincola, po, I., -ii, go, I I-Hrioa cloo, _cJ_ to libra en rl Batcy, no cs bull- v -Rrn nosolros no lenconns planliriud de los altos journals. I I cint, pain c.bru Ill c.,Io die pro- .,Ita]as traba)adores Lubanals. en J,, Fracasadis Is jeci6o ofi ial del Incur, d, In fikra d, cr IG agUliAllit Run ma% __ la-mr. propi.a. t.m. ind Sorg- IRS perapectivait de relic;
Oil.., afi.,. I heneciulin ) completanclas Sir inform 'c'e" heirclutin cu cl morrcldo intrin., ,n,, ell Is za(_ra__azucsrcm__ha1e_____un alza 6irn dcada. alciairc!o Lnguilmalli. sigue inforroando n it aspect, cl doctor Cti Una solution ticnica clevadisimos J.'nal". pno cvidcnic que scan cluninaclois lot
,I precio cle 25 )- media trt- I doctor C.siclciro, Ins ln;,r,,,I- ,, avegin 1. sigut'rit': La, Ire, ictuill, par "an,, ajen., a 1, Actudmente cl I d in y manufacturers de piT cu lonos que no estin clebiclant
luntad d, Ins cokh,- -il -Las 6fa, que a, li.u d,,A R Jib fiba y cordless. no Samoa Ins nia3 le mecanzado.; y si a cilo so agre
de promedic, con Heir In- designado, par cl irl"in adel,rias -banas gut citin In clucci6ii de cada ra tic "d- Ilarrificlos pars pocler hiscer afiron I., Etacl., Urod.- dI TR6aj. I,. I- podid. ,g 1 'All."al", cu ou"kii Rcpl,61,,,, I,. Fit, no pud, l, torocce, per In P,,nsa comn base licnequin m de a lo cc _1a, .11 ga on encarecomicrito notable de
Ell estiss Incorrect." no, S "Va In I- -,,,oil -nhacla I-, a Ins [',(ad., Unodc, ,,a. al-,, In oluciones rkurda- Palo el funcionamiento del Join- y ca or mas it diez ctntaNos d ini- ula-ries sabre ese problrona. ctuc la, jarcia, I& 6a)a del consurno ocel doctor CAstelciro. no% car, in I ra ,nalar coactriRio-ii, I 'portadoras' in pro- clue afeclan a n1ros articles d(i tutc, Htnircluttirro que se pitn- Porte promedio de los siflarlos core ro In demAs ca muy concorod. por
m
11hr, "I go, "Ins el'o, cliot ,_ Y.,.-c.n Is consiguien..a go, I micoa dice nuestro informante- que I Ile 5 oldl.ric, c !I!, de de crest. N-Almeol, son arriid- Ins diverse& cragaLICHIC3 Social- la clivulgaci6n que ha reciloodo por R lcucho ma
III production do ]a
to h. clistndid., pu S ell me- c i ... It, Jos y c La ni;iyor Pat" y "a t paralizaci6n de ]as induaiiias cardc unce, ev- In cillijacion lie IS I R-lev -.11a is ni de 13 1,- irti, de ,I. prod.ccu5n cmii Ili- 'de produccl6a tragan a So alLi- ca, par. 1. -p-i-ecis d, I- Ell but ....... ai-ror, del DIA I., linens.. &I"as y us ... uch, 8, la.mbre
filatA del heritcIpen ell el Ratry cu- I,-, lit 1,6,a y el P-1. dt, .nia I-Ad. Par I Bill,, T,,,,in,. (Ild. 6, med-, pnR Cordelcrias cubanas. y ante Il RIO, han sido inscriacial exposoconbra d Barry c,, olanprol, Ei usted partidario del lastiluto Al IbTCTO corddero y do perjuib.no ca tic 8 l, onclon ,nl,,,I, "m I, cfardilr Pnea., tic 6n., alfiffa, A ri-Mr. )a solu-- dro cle cSr pr3incrono cirbirra I'll.- rr, cle Jos C-ch-, d, Kenai. Henequencro?
lhr.. bar.,' (.mo 1, 11111111.11. d, 8 rinedo. -ni-, I l'b,' 1, It, I go, -lia libr, j, cle- ding.d., .1 P,,,,dcntI d, in Ile-t, li it 1111ol bull at I, Ind.- 11 Conoinall.t. dr .I, In -nomi. del Pais. Ec
Ad Il", -h- aratiocclarios par., iiv,,rrcrr I racco. doodle -t a' In, i I lit. L11IIIIIII1.6, dance Ill- 'i; ....... I Billsla, p., >, por IAI se rnliendc un*111 --in. dect-rciente del mercaI go d, a o d, !A diinllo 1,6u,. p., :." lgrlLIIItorc.i norl-r-o- nr,c par In I Imd. o I litt"o.con d "n ... ca a 'till, I-- ... ... d d, .,do 11 PribI ...... E, .,I -., 1- Ilan ell inn-Irration no sobor,,. %I:- cu, wel-da do nt,,no Jos riblgad. I., in.lol, I I tieconcirs- gut Iss arguidn If
110111.1d Ile A 11111110111011 111olpl, 1,1, 11 g-clo del h1colepcill. 11 Ili cl- i- ob.n.,,, paa a,,gu,.r 'I
on"on ,In go, no L oido., tire, faoItaJ,, on- nat, Ile -n ...... r I f h, i,, It wriblern.t, d, indoIr aalaiill I nistrito del IrAbs)o p:.a
N d, In "I'd "ollaw. Ins Intel,- por el CongrcSo, -,, to -lanitinte cri If mar.Inuo,,nI,. d, nn cle produrrten y-rencluncrtw, ir3pecta a ]a ioductii. lior Toinut- in4i pci-ilblr A is ubstsIS- ro .1 Lond. ub,nn a hl", .".I mant"I'do, y "ll, ild-, va-Lo- a In Joel, N"curind 'I' )I(c ion,,-d, 'i-no I to I d, dii7Ivc7TrTr IS '1 1, 1;1 So 7ilthilfri 1-4u.h.F
roralln'la"o- patnusl,, il Idt.dol"ll, -I lie oil 15 .or a ,,I .a producirtir,. I .... ... R a .......... (1111, .1 tal, So) -nt-1, I ,a int-r-rolAndn In 1, postIll l-ad- In ,, ge'llon, 'III ...... lj",R- a ona 'noillitic E-n.min, ., .enrcri tic"'i" 'I" rgul.clores. quir cir n(u-1-- I'll 11, o,, ali, a. ) A Ior (ninaullid, IlAt I We In rsporl-rin cl, product.,
Con nioll", (Irl It.. .1- t"n", In oct"i ill Dr. 6n dii fal role, got, olian ,, Ill, yA lien, A ,I RI, ln(, arnplo,, lo 1-iltritma ,n,l,i;,n R wa,,w h n
I I v 1 line noold,, ,,n,i!,, 1-ad- roti i ]at. lutil
,wu In 11 1-1 to .1 11 11.1 ij.- ........ Ir no III, I '11111'r, d, R" I d go a I oflo d, 1, nim"'a I" Sir "'tril Iii, I-do-61i III, ]a, I I-a 'I'J tiaullo 1, elluo,,a I I,ctn d, pe.,fida 1.1.1
I cool'oul I ect I" ", oRt"'a a, jonial". no po"I'll I 'ont"I"', av-F., In." 'i'loo ""I I 011do o' 1 trial. I -nit,-o codro.v pai,, I Ilaia- dr I
Ili a. _I.o I, IR Olin ru lot ad", Ion k, o'd, V d, una I'lao-ol, lub.'o. ""dirlin lot, p .... It, to, ., I1i I, I.., ,,nf,nnl6 on I.- rrihacl. ii, i,
no .1:1I u I ...... a I de on an., ) In dio dr nt-l- altifillsR n I a "1 111111 q I I 1 -1 dlibol. at In-lu al-lual oloolin-v .1,
pin-liovii, 'I'l \1,. d, It I -d. is.noill.-R 11, 4 "I'luourtito In In loodlu'' _,It total orin Ill tatUaloltl gut be IMI'lon il It AILVI a trab.ipir con ma'no"o, del I. In, rude, han--, it,, -ro pill lie I.- "', lit. I it r-It It 1) \fill) clicu-nor, 'Joe I-lo- 1-- '1 a, d, 'ust. relay .P,.
strall's"'n ou lo-o"llo lie $660 brola pRta alonolar cl pago de in o,d,I,S do, y d it,, C"o, doctor C.,t,1,.- In ill,. 1, l, i I.. le-guhl ell -tR ,I,, Ill! ,it,
d'a"cl, ell k, 1.61" lie Contertio Aianie'-% w, exotic un orgai-roo l6cnon $ no rr.lanlrl d,.i-rocror, III to, -oa n In Junta NdLI(Indl ell ijur ill stand.,id cIl el inercadu inlit ..... a lo, 11.6iijildn". .,i Vlo -,I. ell d. d, I- d'
I Peru -on. q I, naillel", no-I AM-1 air \dua I.- -asti -o 9111 11 1 n,,,, n
I soputtio que 11. pud- 1, cl,culado, y rate "'. lit jurva N l- 1111CRS Lie I I I-rr, di, .11., 11-116540 no fact'lor, Allies Ile wr ....... It uItittesdroint C.'Ibi'll .1 w. 1 1. 1 Rican a, Ill 1. 1.." 1". ,,, l6gran"w'. lit,"-wia 'I'd- rutivil de E-n-un. Lo, nil- ex,,troll, 1.
tan d'im- her. ,, I pri.l. dir -p".. I dvaint Ccist'l'i'a. s, I'll pRR Iollo., Ili' raellol., lon"diala, trultl LortIrIvros estin rii IR L ell d "1' .13 razones par las difer- ii, dr tr declaTACLun el schor Regil, agre1, fibra oil I ruw.dn nounhal, In IIIKAII. illi.j. 11111111cir prislalo, jor 61cub-6n de -lab i punt. d, ,at,, d, III,, J l1vilwo I prDduclos clabvrados pot los g6 que IS situacicin Ian critics quo
lolianal. -1 Pic- lie 1, fi- d... Ins import distintas industnaics del hrcicqu n, hoy it cc,,
titdfir ucn 11,Ka .1 W por Y haticarins, Actillin ice APeNtItA, pill, Iiia ell iniis cle 20 rctilcivrot, Inc. cle cardelerit, cubana oil Ins I d I c Ir a inoo-o6n, 1-hin I.!, del Tritbil)o no puccle arguir man, fTonta ell Is incluotria
ell (Alullill lot nlltrrtl% lunerplo- notlinclose In fibrot a precin deva. 111,111tr It ctearuin del %hwouto IAdo, Uniclo'. cuantas aniccrdenes lit misuiR tv- tenicrodri una palltica lAn peiludi- que determine calidades quo at a,d,J,rx. no ca solamente ell Cuba,
acres (Aillhillycl InAl del 80 por do, E, lowrio rlaaar. mitevia I 'I'l 11,11"Juill'. Ins f.bricitril.-i ITna Ittirmuln jUiCiOlA quiets pairs poder efreittar till cial Par& In econamla del pais. Puri apreci.n distiniamonte par lot com- ya que par nuestr.s relaciones ca
I lcot. Ael In.t. ,, I ..... iuc 'tin .1_...-...-_. -.1-- __.. -1 I_-_ C.- mZt- ..-A., A. 1. --,, ,, 1 1. noc rics." Ill. In
PA J; I NA 16 DIAR10 DE LA 31ARINA OCTUBRE 4 DE 1952
agolafias de eda I d, -ctoo de la. finea San, El estado del ratc ePld mico aer., CURSILLOF DE FUNERA..11 ba 1, -1 ad el 11 itai'miguol.t.unjcipf. de Gibra do ble- cl 0 .1 t1e. i ...... RURAL
Alitibi6tims en las infecdones resales, tema del Citgre'so W dico Xel"', El D d, P,.P od y Entunno. L,-, len a. a enflido en el howltal Las CaNots reportados' A,, do 1.r Osvaldo
l 11I.M C.Soll position
d, jr- C. .., d A de 10 C.-s ro,'-ti- V l n 1, 1, rf ,6 q- r. .1
Iniarin en lit retirti4it de diehipm l di'l W.". .! 1-11W de n-I o. LFigo de Ill In- Defunct nes d, C011 ill'smo OF litteresurife t( "ye a d,1 dl
t % 1 1 I Ile, y e. :spvmmt. mt u p,. de S s- Mist-"
g(demos en In cilldad de Cumilgiiev, r/ diet h .,:,It -U- f I Lo. Sim ;; hosil SJ)"",
d 1 1'.., 1, ::;m dc-I Bill, atendido ell vI M. lebre amarJ a n Sicarajitla partan"lao
al ;ll, "It "'o, ."o I g \fl do dlelia chided. A tra,6, de la Cnoilh-rw -, 11 f". R"oles o F-1-1- QU,
d"i "l d, 10 Nr' ';Itil. de P.11.1rillills fL.6 dado widdo on el Mildstell- w-io"... e" 1", t rn .... o, rl- -P.to, I'll, ... ..... ... d, I'l 11,- d, aita el mellor Carlos NaL d,
-d- Fer S.illbrid.,d. de 1. r.isteni. de un 1,., San Jose de, I., R.I, ... .1v 2, io, ot it I il- 11,;Olosm, I Alang- 10, Ildt,- -t.
-e ka I I Wendid., iand- di, 19 ahas dv dad evin. ,,so de folbre m.rill. sck;itim en ol.s.
l I a R 01 v n III, l la d s 60. icipin de Still Cl
, :, I I", hl"ll, 1 ";.1 to bl" ll iia Repfiblici de Nicaragua. El pa- I interior de is Republie".
"l-d"d d, --I n'twn: fie r fillecJ6.
TP
r. CULLLOS PARA )WICIONAL,
Inearnparablemente
VE'STILMS IM LIQUIDATION
jr, prdelleox para 'niftas
PRE-INVIERNO
NINA 'Y DL MUILR y sub-teens
Vemidols del GranSal6n.
Cmdho
Desde 11.95 himsta4b.50
Valian entre 17.95 y 57,50
V IHU114164 e 101ge'llk, h1di") rill. ivi. lie (111,111114"
vv 'I lloetov It'n"Ilm) Soto hmo (I living. V'stidos del Sal6n joven
411111.11 'All"." o 1,11AI, I l do,.
I'll Al'.01 V G.Illerm "E.llidm I I De5de 4.95 hwta 15.95
I t el
tie ;ko vorde:
por 01 doetol Valian entre 7.95 y 18-95
w 0 por 'I'lorlor 110fact 1111"'0.35.4 3.50
nml;tOmico elt
I'llinta Chaquetas de s6ora
Desde 7.95 haSla-11.95
I'sm..CIAL PARA Valian entre 11.95 y, 19-95
SAYUI:I A5) Sufters y c It a I e c o s de
senot-4
Desde 2.95 bastilL 6 95
W' Valia.n entre 3.95 y 10.95
1.95 Tercei Piso
Ar! P.Il'.Il r.-I... 1 .11-1 Mania 11.1 Iguiles oportunidades en
los Departamentos de Ni
F
j .1 1 Ili- fias. Nifios. Club 21. Telas,
NIU"Il' BONI I A Articulos de Hombre.' ctC.
v. -1- j", q, hg,. .... BLM A
DE LIGERISIMO
Id,\;l, Er ,,,,, Bill. NYLON
41
tess
, "Illo'
1, o., rilr- h a] Ilan
PF
s.0- 11 l- d,
. .........
:ld d, I Parnalotirs de miller de lieloo inio it% ]oil: Eli blanco o on
Gjn -jlm Ir U..,os de ross y
lo I it cr h- md. 'I amafi.s 6 7.
Preclo especial HOY 95 0
I At I Los rtidno, que ma u-.11% low sivinprr Tcrcer Pi
cen bullito vollp, jrjkld" dr c(atipiar.
4.99 atlos
I)r 13% able poldin en alepel; y % ari
PARA FIGURES
I I I "I'l" P.r. Imied pueds, lith(wrarse 71,111. HOY 2.75 LLENAS
LINDISIMAS hasift -$11 #-it sit nuet-to F j & hvrti, clAoiem,
CIFERTA L')PECIAL N 16BRYAN") Y 60-11 IAM DF MOIST (marlo, Pl- abiit- at fretite. con billens
.1, p-i de win.
1111,0 Dl- ORL) L., tool, Idealles par
ABSORB" IA
iziml ,Errtpiezu Utz v gulear Ig 'is llcw, en Utilas 27
o I ILINILDAI).
I'm ")--.h'o-l- 1., D", c o I"In 3.95, HOY
1, ... lv Ic -1, MAMINA EL N101-10 3.59
. ...... .... ... l'. I 1'. '. l .I ,
lm ...... .. ..
Tucer Pi!.
... I. ..... A fit, 'y 'l- 1'. Pill, I If-I'd I,
"i""'J" 'o, Iv if 1 1, illil. I, 'It MEJORAS PARA
2. IWN 1,11.1 v\.o 1., SU HOGAR
1.95
Pical-fillo criollo 14.95 111 j VF G 0, i DF TOALLAS de
SIM~ felpa de 3 piezaf. Ro!a,
NLII-'VAS ESTOLAS Lits rhaquelits que ex 16 icqtj;i. thartretise, %erde y
A qui, seyoff-ff de 2-10, HOY 1,75
jLrC() DF TAPA Y M,
... ... 1-011BRA & Linblc cheni.
Por Sergin At-vii-al Ih- ,, -I-,q cnt,,.s. Rose,
:i, -rdeonimarillo, coral.
'-d- d ",do .,cm.
OW.
*I Mae on ny
315 730 8. 0 1AS
UI embdl"o All de pl.i.fil-os cnn pre.
V I ... I 1; .,
& O il, ........... h-, Ir 1, 1'. dd in- d, fulipanm
W()111,4 dr r\CjjjUr % la% able phat.
Erin. Article ozoito, cli-ittreu.
DL SLI A VE TANX ......... fit 141,117. 07,111 (1 -,11'. se. pi,. -r l y bl'mco.
Jorj- 'p- 1'. 1. fl, U10,1-1 I it Irv, tamafi- 12 N IP lor-f
rrecio c!pecial
...... 1. W ( c/13
P-t ., "ladro, HVLEdefc1p enboniIrqdja, (and-lifla sefins do flores y cuadras.
LAS MEJORES
d, Con 54" de ancho.
q- d.L I i I..
OPERAS DEL 1.75, HOY 1.00 OIL
3.75 f,
MUNDOMN UNA VA 05 de criq.d en tone
GRAN SERIE DE 'I" ptorios Pa.
DF G \%]LIZA Elegattles niodelos do,
0.13. 1101' 10 r C/U
VNA AFIRECIACION z top if fm
-('10h; PE IFIEF RE,
NILI SICAL C COS
-t-T, --lll _V-ll I- cllE
2-1, HOY
2.95
Ih-', I.",- phom" 1, .1...
.,I h I'll,
6.95 10.00 1
I, I I ..I .... ... SANDALIAS
At\ Is, I (I I" I YN L", .... ... DE NIfqA
I I A 1 1: 1 k
hv -F.1
t'"') yll)y b.50
1 1 1. 4 Ins'$ q. rlwol Tom,,fio : 121. .1 4 B Cl
qa
,,hro- I HOY HOY 7.5k
1.45 I.",d Tm n) ......... Zapatc de fini pirtma negra o carnielita
I (IV, Iotla Imllirra ilim
1 40S It I (d 1, Mod Mal-Ill, en elvgantes models de calle y %eiir. Con Cuarto Piso.
q"o 1- -jlI!r h1 Vhm., Thl., pin-de complill-Ills con I lavones inedinnos y altos.
Desde LWjico Sporl.8 DIARIO DE LA MARINA LA FELZA
E. lumn de Sill
T hianzas Afio CXX Pigina 17 "Ire"I:iIii, con
Los supereficientes Clasificados Glivilan y Crithern.
La Habitim, Sfibadt), 4 (111 OcItibre de 1952
Por Mario Ancona Police
io qu, lutubit'll TuIldidl, I llurs. 0!
IF', "o, Vw bisublielo, It,, Ilk Itelade, Ila. nto seran jubiludos seis de los La India, baj
)A Ilk, ",le, "."s Ic, 11,00, de solm, I.bre
'K carvern carrw i, Ills jeas
let .... V dt
to Pericles sobi Ilk IV. reneralos de E E .
"ll, Will I, V. h 'I. ip('Ies g
N,,vto 'it, .Vw, "'I, "k) t1lo'. V11011but y VA 3,0 00 tractor s P"111
A ,,,.,a l,u,,,,. b(kk 0 aulaven, Ilk. e -c U U la am en aza de
V'vnutnlr tit Mt Iletwilm, 'do it)
,a bi 'it I 'I' )
A t I't or, uIldhillelliol It I, Ilk 11CIMIU11 (I I '(III Heel, jefe de cm-l'(1,
r, Illooll Its "'I kill 'tIml lailto. al afto en Espafta Edd.ii-, Alimind. Crittenberger y ii(.k otro "K rakatoa I
VA011 1111thlLukil lit look lolist I"', rIo!IwR outomillve
at Ru'l e, P'tokil'tit, 'ImItAkiloW, It,. II.,
a NUEVA YORK, e 3 EPS ,I,. igut gaduo ."I IIIII
it :11thi fleaelou, b, ....... i la I
I'lluis At, 'V kill vuAl oil,, title IN., ,, 11 '11 11" t"I'Vi Irou'll Ista
"rl TV111111"ll HIM CittlAtt'Oft!
Ail IIIAI Aillow 111MVIello Oil ri t1W Olive Ins laillu, 11wicks
cull toltill", h0li, Allies it, Clo. V, 1. dV1 Eir., I Idt-fillivil ignal
I-i K I lit, E"pitrill,
Ilul 1. 1) f, onwi N
I loll Mirk n!
A kk lue I I I c i, quo W illawr I dr I Or 0, It
A is :1 1 r I 11A 1.1, 1.4 it r 11. 1, 1 it I r, it I I it I, 1,':l Media Srlria I AprI.I t 1 1 o I "A IN volvi'le. In III: LA M.lkltl k :11,1111, 4111 1111111 I k_ tl
lit,
'Vkilcalt, IN, r, I latllon I 'eill or, I, I;u, it pa. :l Io' lk,[ 11 J.'j ,I Will, 'I'l P., A. d, Mmitintlenoy
ANIA (It Rt avil, cuu, It its, u I's let G ...... "'ou t:11 V I Ij:!II'ic.!1,fa Ill I Ill lutillsItill
l4k, I I... 'it'll ..... I'll I It., ,, ,, ltl,, 11, 1 1 1 "'
qu, lodut, Il, protbl, ......... I on', Isialid, Nut,- Yrik, Lo, I, lit, N A N A I
I "Ilk "'AwIle, )kr In d, Ill, "I"Hd.. e, 11, ollorom, "a 1111 11111111 '.. to- Ilucln, III: Oil 111
Xl, f'Olikoll ipl, tod, IN If I "awiflaii to tlllvlolv 1, Isk EVA Y(InK In"uti.c I gEp",
"'ll 1, "" sasu, 'if aga. ww"I'l oct"su Ojer"Ill 11 se'll, Ih( 11 ei, dl,",
ne"Irf ON 1I0VIlIl %W 0 uWAI, la agru:uIll.'a -L'u K... ,, I no rikri,
10 .... ... ul, la, Ill to disw igul illu lmluklul utlv l''. hu, late \I.I.
0101111, Ilk IIIIIIII01, llalj rkilw 0 1 AIIII.NoriAlic aN lit \ it'll,
4iA S 0,L)". har"'c spin Oxvpelo". evil
1 10 pivolldild "' I, 11\l. Oil Eurok'a on a 'Jue ", Is I'
oil Ill "011,10 1l Pei I I e 'Itti It Vill d I I P, tell to Kulubi, a
1 v ,,, 11" '0' U, I! I V a I d,
ts I Ve, III". I;aso p, Mad".1 lli,) Vha 1,vobabilidnd I, qUv e-W B Ig Ill, una, ill
jAell INV A .11 Aiwellla o it, TAA:d ,,, I o ,,, ;a 1'as bkk,!.kk,
if %,it, . ........ W p.riu, tod.A b,.j,. it, :a .at,, nalutj III jubc.ntlCI)IIIIIIIIA ct ill A MI .1, ,1 1, hilt 1110.11, Ill, -Ill t It, Ill 'tit, juv", III I I, k. I let :! ;l I I
herl" tol, :tu I"", a (liell-Ill e 0 us 'l ::,,N, o v In Lry In 1947 able I uVIIN DE VENTA EN JODAS
folk ON ooll 1, 11 rttelfiltrA or Volmkdortip ill
VI C Suit EItud"t, Uludos lu'la (Ill it
killA file 1101. it I link e oficutic" I- mauriclakirs dr
IIIIN1:11 out, 'len par- cV at, avalut as title Ill I It u. Dirk "",I ill., aill O ,,l V0f.1,0;-l.k1,,,'- LAS TIENDAS DE VIVERES
I Inrite
Otsillo ill re IeMc" )III. c C. I tell do I,,akako, III III. del
levule Ail Al! kl "o, I n W, r,,-, Ill de uIll el VaukiLl lit glko'. % uk h. k,
Fle. lot% rMAIIIII) A011%, lo;t it 0 todws A In, 1"' a S id. orit JIM y
)AptrA 1% Ia!t1: ',In I A In, u L 11 ;, Ve
IlukkkilliAlm u, que evooll letter Attit- lupdAulentilles sellillutarI44 Ile 11 11, f: El loluctil, Nellellil MaIll"i 14 aflo. ) I
rrAt vulu"Ild it lyn sura"lla, Viij
III Jim% ,V 'NOV 'I '"I 'of(' 'I' I lo I, I v I se, ,, cuI I I I I ;I I I I v :171 1 it "s. s lubldn rit-rivnerv :it
Ins A rfa, do 0, Eat relit phtbl'. I. I Ill rI g"Ill" -nuo It Klakut,,a -'-hIb, In,
r lowd I Alel itilvertill, oul. oil I ndki 11% Ilk) ill
'rec"oll" d, 14 studual it, j -11111lial WiP IV I
ep"I k""I I,,,, 2 Ill 'ou.119111.4011 keullit'Il. a t'avc, de \1-tu lk dOld."XIV Sol 1 1, In Mo. s I
Is to, In Confusion. I I, e 1. V, b 11 le',"
frop't I que All -v.,111. '["b
all I'l 14 10,1virin, It* Aid. IN, I ... 9,ulklml. on I, Alit u dicciactv -NII-L lll lVillitulula tit VI.Ill k -l f'""" It \IWELONA. 00 V 1 1*1 1 su
-I, lona. on 'I"'i I,- I, NI-id" 11 "',ju el d, Calla un.
f reelluill elfil'i"i" I,, \IV S.
que r, lollo, I% Iij.idt"'I III, sn't"ut'lut E I T A B E R N A SA N R O M A N
it' goria III,,
n:u I I -l Ales Awe, I., lull b I I,, ;I, Ila I, I d. de fue,
OV101111111. lit In, limub pa", do so winner oil of I it
ill ;l: doll: t""', pllo- let Coivwo Ill, t, allma(
,a V, 11,11sull"lo I, pullti. .1 N uAirsul" of robloupa, I", 'upref.. 1, -1l,,fllv Jet,
mo. Oil, A, Ila lit,,titado tit t All V71da, os'jut,,,,,J ita. Vill I a Ill, I, YA LLEGAAON LAS PERCEBES
coma to litill'tiva Allhidol. C, Iullau Ill lul'ill it I u 'I"; li in oil ]a prod Ill., do ............ "Itul'i lit .'Ja !l' a ""I Al 1 11' A 1) 0 S plain, lipircititle. del witnid. y
ulario liarn'. CAJk de rall. opullur, Oil Ind.. nick i 1.1, 1, oncrKi. tlrtl olualllii..u; i"tIT" "a .1, 1), 1 e I,, in.,,, \ ae", n", l, I'' ,,le nued. A III
el i"I ullu.1i" r'll, -lad I ,,I 'i 1. Sea R.it -it Vinite, nk:,olk po:,- I, Kit I,, b idil I i in cu a l a PESUADUS NIABISCl,
rl, triAwntrite RIOulador d0,;u;o\ I-k lira's d, III,, o,, ., .1 ul 1 1. 1 ets 1111h, I Ldill d, sulr. d, loan (u. fall,, del bar... Pulp.
I,., t'. is Unix, 11" a it ; It.' il lit, a Ot,, 0, JAMON :1,pa, uI 1. gsill's.. Calif. gialk It:- (IN Sale In qu, I. altioul 'I """' 'Ie
11 in I I's I 1111t.l.
u on' u" ]lgo OR cachelos.
Ow es Its I- DIMligg"i ). 't ...... qUlF I'~ I. At I~ ilitill 1~ 0, 'laudo I, el ...... ,all ,.ju,l, i, I ....... is. I An, -Ia, ll, de
rin d, 1-1,111 Illo.7t, r1NA, lwt, u'llu"I'l 'tit, 'i'lptio' do i"l-'
F, on, is i"'Ics El Ill, I D". ant" 1. f -, I i-n fl-a.i.It. Despdida, (1,
!"t."ad a, 11, WIll.11 a wha C)FICIOS Y SAN PEDRO TELF.: M-4460
la Isi let, pkV I'a"
"C "I'I'doll leillI I, run 1, r. -sk, SA\ KL),%I.%N
Desde Chile "I'l 1'. rill an flif
tiawZ'ull. ket Cl,[ 111ILlulli. 0,11 1,t'll do' esm.
"I ,Io an., p- .l I lit, I ll- I.., I I'll 10d. 1,
Or Ulw, li ,Idt:l .1 a EI uial-al l,- la f.rin.bi,
,.rs 57.' nuI do ca"I't P I V',Fo, ;-k Ina kuldi,, i ......
""' lan.d. ]a y cav.,
...... it, Car,., doude';u X Cu,, Is it In, Val,. ,, I.Ima do \ dt,
r __Jo d 1", 01 glar, llaqy, or hau .bit lud. la lllt';I 1, 1 ijuria d,
to itudl, Ion d, I" Ianj
11 al\lr, In 0.14 f USC
Neruda, eariado del Kremlin al Real So I'll en't" RIBASE Y ANUNCIESE EN EL 01AR10 DE LA RARINAP
or d.d .,pulit do el ftnt, 'e"Hal 'I Z, Y la farn. d Foaaditi dria
f it I Ina es Ila 1: at,"'ll
-0 Airumul. br- dt*O,1,,, do Illl, fr.ritp '1. aud"t. 0. do dpociick, iull.s. El p.11-0
,,:* ,1,,,,,,d,1,,6,.,16.qu, cl-glu I do,,:,, lie color roju. so exle ldp already,,, cloulid. on Ins Vedas iltbroo sagra lurgo fucron devuelias en form. dit
Oil 1-15allICnIC la WtelIC1011 7 ill I"'. del inundo vauo I- famosol "ere.
Cong-reso Cultural chdeno r, O]k I all 10 ll I., do ,It I., Corea. Fue ne-e d
G-gafl- Epan,,Ia do 1, ,,,6 dial I's I ,,, on.Vit, ,.- y 1, u.ndu is dos de to hicial Hill~ cut, a Iterra %an
p I, de I a I pos'laliss do 1983 y 1884 -erl.kolil .,lfo Ilk l1lit.11 plant. &I ste vapor so supatie que se
plt atL.
,elbrok, ,, 75 a a .1tur., f;,mostIV.s. d, dorid.
ngita. A Viom do 1"0 Lat' fu, en No s, lia lograd.,
Rtunl ll llvstk- I, "(,,,a I b,.,,, e ,
6 1 de kuld"ll eirsit. Ilk" ,it Nul,,ai;All iijt..,t,A -mu Tuquisl. e tiaW del inisinei M. 1 ca a sabre ]a tierra en forma de tlu-.
Exrltiaivo parn el M ARIO It. Ausll.aa d,,Ig.d.N do na do ju ,,gu,,,,d,"ai:,rr, odelos poilene. up habla to Biblia. vi via, torrenciales. to cual diii oritilo
"Inte k'n'se, v" 1. IN it. ri.mr, ra aE
Tli I '. a bill ol;- a.e
I le ",orite ,,.td- .,I., -c. Vitsts 'Me e s c,.6 "'r Vtlllnltar cieen que oca a Ins leyendan sable el diluv:o unt.
11 v to costura que Ila, tielmun to do 36,000 Pei sl dIVi, tell nrlos notes do Cris verbal, que fra- part. db j Jaks tra.
Pablo Nttuda patin I, notorlo ce. Krarem reurur suricic, IN.% furrzaA N'ada menu, our '10 exposh-inavi do p" E gntral'l ku'u,"o mild-Aidu ,?Il ,
ato S m, a e, I a este otio vaso, In cortoza te. diciones de nurrierrams pue as tanto
parl celebrar diclin rowerencia is cotnc,,[ ,, Mad, 0,unat toV do 1;1 ji
munwit. lond',k ."R. 1. it.. m ra to Madrid le, Importanoill Ll' to. Ea
I, 'I I ..... I. tt r%ropitoolu Isis, -i ...... I, a. I eAaW do iumakildad. El ma I restore All Itlaiio n M9 I' n miull ,dol on E.-p. I, Asia Va.. Is. Am.
cell ow dot Ilaruado "Cclngroo Cul. ousfer.,ii. p- .!,,u !ical as I': --' 'Vkl It I.ed. del I I I -'I oklblild' 11' kils"I l7g" 'ill I
de Samulao Ilk 11 on, ax In be I-ii Ql; do par Iuk ...... Ill. 1,lbri. -ido el i0ohul All;uit.- all orb 'o ndo n It,) I tea. entiv.,ellas.,nor 1suwk
ra I wo,,:al Ilk g ."r, He lit I I I'll In, I I --ue- I ido I I., lit. 1 11,10, Ill I besto to
d- I ...... I I I. ....... 1, W ill, I., ., 11 1 r -,to 0 1- 1 ubl. ls do aguit. fill-_ I. Oil i Ila.
!,b.lr ojulal "It -it
.. ....... ... y it, ctm e, .1"
I. lt 'iftuenA Ila, del Ill taill a to le" ple. 11, lelit" I,
do I~ pa,.uh, I j, .1. Ti ?AGIVI
a
let,, I I", I I "lad I talgo
'aI des. I'l ""I", 'I I "'t"'w il
1111.11rl.lda I'll Q I'll:
,I a, 'ke w 1j; la'' I I l,- I, h., 1. lia":
in I ......... Ill llu ll'A l 0 ,- 1 1 1 111.111, I'll
Ad ..... ........
oln, at, #V
I di-I hi dil )- -ho I\ 1,
1".. it dr I
. ........
uhu-i I, At,,,, I, .11191.11 Ilmai 4, o I"
N I .!: ........... ...
do .41 k- i,.i: ........
I Ill, oil, 1,,, 1. la .0trisida
d Mat "I
lit" I lluio, al It "11, !.,
Ila, "Ia "I" fn- I,
Ill K-elk, Via a N,. I. r-11110 r ulglr 0 F, IA usimi, Sir. t,,,y stjcali., I-,
is Still, 0 pliarm ":a K, u .,I A u""" ':dC l',
T traM 11.1 .11. 1, tit ....... 'u'o ,I, it 'I' 'a too
dO awn, V, oruo- 1-1'A Va., Ol (I. do 'naAoguIr ap- on
u In, d-ugain., do do paire isu rravmlintri it. prop.- Fit un sept lI let. qul legal. at or itirkas. d., 1, 1,,.
1. .1 a I d, 1. Uri a, 01 giirtd. public ranAlro que ON Un estap-ndo logramo3 de strioz de pnm- call. a
14, cout-rt d, pa. it., it. L. prv- -cItto 'pul, p,.\a- eaba is y Como rt dad.
- Vie V' 'a ,, At Ol..,,Id, reaft. fuli 1. del .be,. piii.s. y satin n hmubr.3 Oil TrIunta de nuevo Otto Vna tlki del
to peruldica churno "El Mercurio' On media de deltrante ovaci6n.
TIn pronto ",.a Nerudo It ru),A rdici6n del 13 de jullo se, at Pvitil
a Ill I 119a, t .11, latrudm co. denunclIS la reunl6m coma line ac. El Car. dir Couple. y Dealt., it. (77. out .6vj Osp.')
Fail alsl Ae'l ... am lao preparati- lividad del f ente camunisla. Canaries a to. E.Ledo. UnIdo. TreA Viliu, hiace qu, fu6 :l.ugulda
pa Ion 1.n den.min.. Ad,.AA "El lilreuri. ""' in Exposici6n Inteinit del A
os ,,b -er pore ]as Estidan Urkdos wroovi Ile Paris: y turn vi onno
cong "I lali-- u. 'p., Ins, corm kd .,ban Salit III
- 1 1 I'll \ .. .... p,- I,,, fire, let O in,- o vI killo- I u.I:tL.lIlj ii I'll~ 1,- 1). 1 1 jlas ,dl, aflo e, I,. it, 'to
A- 11 de I d,
e I t- 340 v- 1,.,a Ilr,lo, "X.\Ia
J, I
1 IrInslur.ua
n
..A Ill' t elill
1, a,- i'a; 11, tl'aILIl I
a Ilulk I Ill!"i'l, I ,, b"'itta, pa'a wd- I~
_iilldl ter Alellad.ll 1. p.11t. 11
I so o
9 A I
F!
,_ i' F, ' I ( .1 q I .
!;t, 0-i'- a, I" "'o,
a. ill blo, I P"'r,"a", la
Vk ," r1ohard"r ,, 11 .1 1 e 4 (4, I'll /
r-ra7;;a I I ea %,-;; ll "ad,,
(7111- 11t '111zlill
Tall.d.y.n, del %Ir\lml,uI,, Pin I a, it., I AT Y
Pa. led all, Tit A
iii ea 1, r-al.a it, V-o- IN Cgn n
it a -,p,r I'll',
nur Narud a v ol- ParildaLl" CO' It it rtu
de 1. P- pr.pu--a it, Ird,,s I-A Vamp~
-lhro- croft,,riVi., -Vult- 1. 1.,. out )at,., a,, of it,,
am. nort, it, 1. Ina decllog,. q., clmgla 1.1
roramilia d, "p.:* 1, 1. Unark, So- brt.d
itilloo 01r- Of
Dur -I, dc .1 .. t it, "t, a,
(,a 1. -1.1 .1 1, Ill in In Orq Sefo,-.
-r nor p--. -. ,, IA col't, TI III,, out hillur, broutdo I, ill,
.r. a n I I no. I., An- ,-..A fl, 1: pur,- Lo
I J01yo
.... ... ... NO
........ ..... I" kf
ExporI6 Esparui en itit sentestre
W
4 409 foris. de (weile de oth
..... '0" 1. 1 0 orlo, doll hr,7nr. do coo hopar quo Ud, rAld. mo,o.
I, hill u. .Iihiple.
S.11 A, lF/ IWAIVO W. MARINA cli I~- pubbol q.,c 1-- priescilte
d
Indi-, aaa-4- c c,,idada, ,,,o .., h,,g,,, !I h ... 120 nAra, que
Ilk g,,,,, fa-,eilm ..,ba,,n h. dopI.d,, a/ W ,tk,10 ....... 'I v.rd.d.r.
A H 1, rel-ii4o del I-g,to,
......... 41"1 VIVIA Ill'. r .1(I "ca- r Well
7 IN ... .......
to" I via"
.1 It.11. cul'
I v
Un Buten Hoir.,
pigilla 18 Sport; DIARIO DE LA 31ARINA.-Sibado, 4,de Octubre de 19:42 Sports Afio M
ALLIE REYNOLDS Y JOE BLACK SE- ENFRENTAN DE NUEVO EN LA SERIE, HOY
EA DIARIO en los Deportes Duke SILider roba la segunda 'El juego de aver
'Notre Da*c a I
111711fig por Inning
NEW YORK, ",abre I 'Urilted.l
El Stadium sc (Jura campana A continusickil qI letter de Is
sells mundl.) de'lii52. luji.d. P,, jg.ria.
Ga vil6n ly Grahilim TientA riyales clue figuran centric Los line-tips rficiales. furor.
Brooklyn Budgets
los 20 equilons de tego- Carl Furillo. rf:,
nlas ca Pet -Wee Reese,,ss.
Vol. I-1,111dift ria ell la campatia pra'xima
13.1 Stly,, guider R C ampEll c.
GL P-07 If
-n- d, F ...... NEV YORK. -tn1ji, I U led) I D ke Snider,
qm, v,,1IIIvlr-n al ;,Ai title tilb, I inali, Gil Hodges. to.
0 prom It N" 1, A 1- -bn it, 1,,, 1, a-', la flillt, 11, In t1mil"'ada 11,12, pue. 1 4 Billy Co., 3b
"al'Ignia"l, Va it, ltlit' -, I'le, Prr.acherltbep;
do Vvi)l, pala I Intl J., Nwrf 7,
"la 11"whe" .611111 11 in, 11) lien, Neve York Y.nkeirs
I I roil Rwtil% as,
It,' ialto .,If P- I-pvtlt 1,11 Vl,,. "a ,, to", Joe Collins lb.
Mi.ki, Mantle, L
_ lalet.fta co-Ill" "I., team,
v", It'ibl" Ile "at"I'l %wil"'a y
title tilledarnn entre 3,11, 20 prtulerlti Gpnf Woodllng, It
Ilk"It "N110 klrVtIlmd,, y 11,11, 't", jlvgm, "'o, una to;dlil J- can. Larry llr,,,,c.,
L, "willitt '. ,in vila, I b eve ""n It,, 0, "a n,"J611 .1 it B..
zi .,nlIItIjj e oble la flitilim vy". It,, mil"I'v par HanGil
vmw, t yi killp"I'timle Ill Ill, Mlgoolonea Ill Pr-,, I ... alflandt 1,11 it,- 3b.
If wobletw intilinont I'l I,,,. MI!, d, un U, I., rildin 111],, .11 I'mill Ile Frank Ftilv de que Billy Martin. 2b.
it, onf ent-itula, '] mA., le,,irg Ed Lopat, P,
11 1"", )Ile qlilet, 'Asiltir A) emilt"le Oil 4,1""i'al i'lli il", 111%,"Aij I, 't I)aa Ile ill% "allet" ;I ,n toila )a bl't"mi die No- I "er Inning
I YN: Furillo, ont de seffu
't"I mmattlIll, Se I'Mim L, op'n ,it ouit rl Amt1b" te 9-dl-,l-n conlit deb" Ipe 'to 0,1111I BROdKLP'
lit' A ,lit, ie IttInte 10 CeIVA elf In4tlll in,- Ill?' 'jur If ing,lical y el alaynbr, Eli un t'lliolan') rhilqu," del "Schr. da a primers, Illell, rallereeir pailo
se par
t l le IA A,'I le Ali'ller, I)e AC', t, amigl, Frrinamin Balido dill,, swelda" dit, TIxl,, rt,, lurran man al short. Robinson, recipe Is bai ,,, ot t lit, 'twetidov twe% y Abr& A,' 0,1,t tit, Inn, Itonazo A ObiA., ,,,I el it oz mity baii. -llmdvrslfr rmula If bolas. Campanella, out en fly
tareA nvis dllbil pUj l. at right.
)"U'l sr, at ptolittii tit trit, -Xmlln Isla. I n.. Carlo carreras. cerc, hits. tern 'error,
1, 1", I'llid"', lt, ell I"'w, 11 11'r-o"s title Ih, RAI)do "ll "IbOn" -rrn do F, ilhem 7T,1l,,6,-1, ,, me uno quedado.
116 per inedt' lina Nuv t t I '011c:
a y NE! V YORK: ltizzuto, recipe Is ball, zlveAl Ile W,1,1, p'lif, lb, p,%- --F) 1),glo -I, q111 -lt.. do), e, InA, flitte y I It s"I",
bt I; ll"e" iiii.mine ir "'I., Aill i ...... I" i'l I., 0A "It I, oll"i" al -11l, it 1" la n' se par bialas. Collins. at "rich.. ManS Ile, out ell foul fly all catcher, Wood-'
on If opt ln,..,mo e) natujo I U )k^& -W.
0. ifing. mucre de short a primers.
,n A'all"t, I, :,N.. mnba lo, N olir, I Unt 11 Care ca rreras. cero hits, CeTO ertisr.
plrnl,16 t,, w 3,,da It
b, 'I", l Ell fil W rtglmll a (fla M Pr'I ,a,. 610 jural qtiediid,
-:"n Segundo Inning
l", tei", "Ilt'l b, -t-1-,1t,,, it po, It, tM I" 4ROOKLYNI: Park., out en ]in a
Iwlnb,,' V, I lit 1"t, d, I"'I'mobArM nnfl,,da !- "', ., bit., 'll'. .],center. Snider. Cartel. hit .1 c n.
qi, I 1 1" G, dan "n.no in'o te field, bH.dVcsl nater. en. fly a)
I, -pll if, It ""Ib"t, ,,, ." Ili center, C x iSnidc, inba segund.t
in l- n rn an'. d- -sl, 11,ribe 1. base par bolas
r I, pillpla -n vt rit.ne hin 0'. 1 a Roe. luerza a Cox de rceral se'.i t.,nuha I"lt", Aa )I,, hIllit'l. Fr'n J" ralteli'. T .... In 1I Cella rirleIis. %ea hit, ic- error.
dos Interface,.
it,- elle'Ill ell i, "n, n rl"j, -I,, 'ItIr Kid 6aJal lie Camaguey- Han),, ill 10, Dili -NEW YORK: Berra. out en foul
IIIIIIIIInd'it, a 1, q- ljulvw harevil, tirl Int,, total 55, :fly a] catcher. Bauer, re the Is base
p- bolas McDougilld, mucte de ter"mol 1.1, --wa, em. 1,11 Fl ip-n hilsta jjj ,,, ii[L, 11,F.*:,tf alaun l,q I,
pe'lintlif", Ill, ,1 1.1 mi --j ce,. pnmera, pa ando B ue 2
'wo vwn- I ili'la, qu, 1 -1 ],,1 sit innabilidad dul kn rbill .It cle'. mill" wtill sea l guna., Martin. reel%. I. b.al, 1 1 boIlasintencianal. Lopat. peg,
t" qu, 1, '11'a-lion de ;I fu-,., q,,, I] almnb- i, -Aquier grnbildola [I,- tan bal." boletinlet a hit' at
Irillrin, 11;19.3 taniblon mt-ontniol tiwa, Per, irnfn,:o quc -ta rnnsado que write Per. -vt, in,, y r, Dame. I cen er, imoulstando a Baue 7 IleS 'It, n-1- lilne tin gandra Martin a tercera. Rizzuto, out
A, trollarmen'to rectrille blismo 1,_ V_ de stalled. virnerrl.
RIIIV Gl alh loft al In'lant, It, tenlit lotopq ... 16" 1- 1,, PrInct- arrera, un hit, ceiii-erroir, dos
'y it la fntlvt; t, a que, aleaban d, It,'
ter 'n a ..... ...... El inuha"I'll anneterin 'in, Udadc
- Plen- en -l, lit P6, "", ','t dan tin At Nil- I in, que a as. Terser faidis,
lca alit. clue no ba I ga rt. I Ok 4. Tex as Duke Snider.. inittillldit d, ]as Dodge,. d. Brooklyn, lit deallits We e. 'eltin o-., I I Ill '41.1
" ,ll crixill ill 1.1 hlip,1ahdd it, qu, 10, PI M"),am. y Call legend. III~ de, I., V.rkte,, 4. Ne. York, sitilt. p... raptmair lit It~ no p- d-tyld. del receptor Yogi BROOKLYN: Funil., peg. tbey
objtc, ell nuest'a P.rrla- )- s .. no y.s hecho I, I Billy Grah;lm' n I 1 6
*p,,,,I d, no,% pelea It, -Cl-Ta qul I fo-3 eni atad s In 13 Le, Hart. Berrit. Lit wria. rue apl.d. darante el seg.ndo Inning del tracer juego de )a Serle Mundlat, escerl ayer par It right iel Rerse si, sent. n
-rr, I no i, hallarit In I, de- 1 -11111011 -tr, Perdue. lard., e. Yankee Stadium, lA P. W-ph.tw. infield hit par a Imett de tercerit
I rtinqueadets on If dernn.'-T. an de Sol.. pinnindo euriI, 'po. tan"a t.in S'llialada Le, h. ausado a-m- -Ein qub onls, Ill-a la fifr,ncial
bra At propto ticinjid que Ir its csusado grAt:tLid -La mra vcz, distuti If tituh) ton Y In 1. que llspill%, it ,to Il J a -,era- Robinson. raut, en
I, rolunde, del center field.
I, pubt .... lad loryrijal q,,I h, Tetibldo In Cuba. Gahann en el Gctr, rb,-,mo,t ent n ...... de Ant,& I, p..,lbi, q., ti.idl, 11 -Y Berra, quien estu ro a pu' to de ser IL
ini'l. 'jut'll JIVIZITI -Iotr. NIII-1 .1 no do Ill.. y Reese Ilegat is
I nume- j8iCo ltim
'I lot.. fil.m.risti'a que, entitle, pm t desi; tactics, 1( u. m panellso b.ryl-d. minter. 1. OK da iras lcogid.. C.
,, In Imirit" Ca'arnh., I I tta, p... do 5 1, play, en lines at short
In 4, C, pe Z 6 con. un error el mercer juego del c "I ti,6 %itrida par. ecimpletar Is
I, Et.do, I nA",, hubl". n- -&no 1" ........... Into n", q'w Peon per lit, "Ab"'in -I., in no' dable, at I..
billar ro 1 1- we "o., B'lly Grahan, It'lld 1 'j" ell los III~ raja, ri Fstado dr Tr- 1111.1rotrit Una ca
ri", h bj I dc t.1 lit'n"', qu, ,Ic- -Ir 1 a -Ilt.f it'] filtb"I ',, i" 'U"'Itil W dos hits. tern error.
bA pit u -I t i dtttan, era D, t"eir, la, 5, ,, "I'l 0 "1 S ss-ball provoc6 [as dos anotaciones que- a la posture decidieron cl desafio. El error anui6 el IIINE pitcher que rubre Is inicialw,
11 T-', tta ra p Wood
i", abpli 1.1 If ja h.,lt J, ,,adt del If _Ilno rp t It in esfucrto del Veterano Johnny Mize. (Itir de tritergente. rtsPondiii flevindose en claro las 11, 1 1 P hit
C"', nl., It, flay title I~ !,-,nA 1,1 b"l,", p."a -nl- wl:r, en ,l'k'VIA I', cercas del righfirld con un gran bafaitt. Preacher Roe laini:6 a gran altura, pero la surrti, bo7ero car trM, cern hits. tern error.
to, F.1111111 Ill MI~~ lll I'll 1 Culirta inning
i,,Pndrr la III, Ill 1-11151.1 alilbx 'Pil- "I ett cl, le all'udfi mucho. Es probable quil el cuarto jurgo se inicit! con Allie Reynolds y Joe Black- BROOKLYN, P,*k. petra hit at
...... .... I. ),I, ret'itan "'w"k I'll 1111"I'l,"'ah,
t 'I'll left Snider inible play
do d--, fillf, nl uandn IA., i, n. o"111,0, 1~- 11 lell"I'lon-it" y Por CARL LUNDQUIST obateatair.
..I'd. ,, t out, tit bria es iitrapildn
dl Intinde T,, I, ""llill"t Mlltw_ pl, "),19111 InnIn IiIii I,
I- Kid G,-ln la ejj,I I, -n- NUEV % YORK i,,r I t'll p I- P.fko Hodges,
infln't, 'j", ,vnt, 1,; .. .... fail, A ,,,1 11 1- b.,- d, J-. in fly .1 rInter
"n, Ce- "n hit, r,
t" vlop", 1. F 1, ja d, jo, r),,dc,,,. S NEW YORZ Berra, conella un Inp"t, 1,01xill", ll;) en R',,
...... i, '111- ,, ro, 3. ,1 "allado tn"of q- ,I'- be, Pat If left field, Batter, se s.lo, it"I'latil ill III, g"... 0, 1 I'M I Ili, la -ftt. ill pi.cra egund.. q.e c.I I nc. ;l In I Y A"Ilg" f" "n I., lit ;I- del i Grahant p""n, I.It ...... ell"ll Larry fl--, q- plido er el hti- bre la inartal ralandn Berra a ter
..... ... 'I., CIO', I nta-, ag"-- 'na." Wil 'j, I. V Illdll, "l. -bk- 111,, 1, f,- r"., MDcuii.ld Is nit en fly se--10 cdttabl, d, le
.,I om,-zli, I'd, 1; a I.r ... ali q- derd .. ..... Il Pundn, Martin, reribe ]a ba-se par bod, 't, I., Lapal, tatrabiIb trilosfeid.,
he d" Ahwa que Iterandose las base,. Riznit. fli.rza
1,11,11ro a? I 1,1er plis., ballild's-, L.p.t de bar
1.1 d"t, ...... I nl Ian j'a; I, ,,, dblil ,, d, t einirl.
. ... ... ,t, ill it,, dvl "I, ld.i, Ili, P" Wee y R"bl-o" qu, loll C ... ...... .. .. hit, cer. error,
'n't1-111,11" Y Blu, G-h, -A;,i In"iKen I 11a,lo y I a Fw1l,- decide 1. -guiidii. t,.a un pafaldyw j tres quedad &l.f. Inning
I"a I, T-- dl r-m., y,,bkee.
'Matilana" BROOKLYN Co., -aect. hit .1
--Y;k In V-lrl Vov it ,har el r-to Al Irl I-pa, It P." ball left, Roe,
16 at esfuerzo del vel ase sacrifice de catcher a
lo que riellill, 11,1, ser q,,, la V: P :I l"', P",""t Ve, YI, -"the irentios elf. crabo Johan,
1,1jan If Mize, que resporldni noblemente I,~ segunda, ue cubre la initial, pasanA, lit que no -Ibimi,- anl- B)Ilv Graham un jonr6n at ser flamed. .1 bate ral do Cox a segunda. Furillo, out de
I short a primers. Reese, pegis hit al
En If, anwtno de Kid Gjilan bat un he";- Is 1.1111blIn un pnitil,,til de itil,we rounds las carrerat; de sustituct6n de Tom Gorman In l. no- )
I'll aplibli, de ininlas Ya 10 ,no alradii. arat.ndo ]a qu !right, impulsando a Cox. Robin on,
"Ien, a, i if"i I j PlItTIA rilit dA UnAs jIrgrfj,,, mue,e en fly at left.,
ma mente podria haber sido la
C.'re- Una careers, dos hits, sera error,
etA 4 uz,jA,jj If,' ,It polwl.j qu, se h.i fiti'lad. 1, Ili P) ramerino de Kid Cavil.in no puede darsit (11ijos del dia ra del pair. una auedado.
e l.ijr ell P-o 1.1 in Pa.,,,, El cAmpe.1) intaidnil qwe- llsanar. it
,ont Edd c Lariat que perdiii If desafto NEW YORK: Collins, out de segun.
I I I it, quo 1*1st"Fe I a, f ll d, aut". f-nt, al tettit. P-;, el Roe, lin
___ ___ __ I I JOE BLACK da a rrimera. TIlpalle. antere-pa fly,
pul- 1. pritar'. car, it ,, r, ALLIE REYNOLDS ,I catcher Wriodline, oneel. hit .1
t1ill terrt.'r 0111,11tlitro (Itt lit scriv ra despuc lque le babia dada Inft Berra rega hit al center. paI:, fiffly M.'t"', p" Ritraile,, to 12 ).If. -bdo W-dlrg -Irda, B .......
,I ;,it el ete,t". dfci so, it,, 1. ril rarr-, dos nits, ecro error,
dr pll s (10 3rr. flleiiafiO l--d.r, .1 itur mrslide- ,,, fa """oda a
-,Aa ba BOX SCORE "',
_,I lio q-d.dHank Ba"t, r,.,b,6 it.", In la,
a," -,.nd. ent,.d. d,,tpue, qw, R-a lianietir
1- 1,' dyPI
T, it,- lo, N foul C.locanell., BROOKLYN BRO YN: Irpabejbi out it*
Pi inot, Piifk. Ifla S-e M A Gil N1,13ly.c.1d b.teo p... Co,, q.I na al rlch Snider, out de segunda
Ill a,6 ill, p-,"a BI-, V. C. H. 0. A, E. a m_ I ra
del- 1,11all', I'll,, I ,_ paba la interinedia Martin ren-1
. .... ...... I ',It ide. Is in o p n ...... I L.p.1 dw C-l carrera. cero hits. cero error.
1, d- NEW YORK McDougald. out do
.,,,a g1till. i'll ZZ It 0 1 c dIdel -d,.,l F.nll., f. ho,l primers Martin. -Iibe tin
it, i" o,P,i15.nd,l litrtahe" ", "I, 4 1 4 0 drai ball Llpat 'Martin ri, out tra.
-cla Fit 1. Int,. s
- w, i n Itil rldgll 11 1'111111 1':Ili'll it., 1.111yarkitreIrlubbilid tit linot., Robinson, 2h 4 2 2 3 0 lardo dI abar, de catcher a short
il P.f ;;1',ba al bil, $8000; seg 1, jia $60011 Cam "I
de, flerra abria Is entrad 5 1 0 q., I,~ e piarchi.
nob I it ball que y wripr lugar !540Iat ti" I" can u- in- Parch, C. 5 n Cero carreras. ceria hits, cero error,
'Z' a I atacl-- I.s Dad- Ell 1. tiitlgon. 11 I~ y d- llevabdoo, I- bils, Paflint, If. 5 0 -1 () 0 Septissur Inning
Pa r- Berra Gornlan gar $60.00: sltgun&,: tg; lit -1 w dos inns, per. Phil Rmut. folzo
,c,,, It BROOKLYN: Hodges, it embust.
Istaban rinifundides sabre slis sch.- lips' 3001) A 'avgoli, al i t)rredor ell Aegundst. Roe no luvo SnieltT1 d . 5 0 1 3 0 0
(1 2 0 por error de [a tertera base, Cox.
It, el printer lug;,i -ibia vial, dificullades para dominar a lost Hodgc,. I b. 1 0 0 cut to fl at center. Roe, Is safe on
Fr athe, Roe "Estaba, temendo iii- ve,,,ide, lugar $12,-,Il I-t, Yankees In el rest. del itleg..'pes 2 1 1 0 0 primers -ruando Lariat tira tardia'I a Ils jimronts de Berra en 1. talit: Cox. 3b . . 2 0 0 1 0 0 mnte a segunda. trar fielder su tocullade, 111, in, control. Los be)., "E"l)" Is catog-lbil "nt-, enlrads y de, Mi.. a 1. ultim.,
por -ah-b ---- br.yor aFhil PUN-- 1- inninad.,es i,,, I Par su parte, to Dodgers apt.r.n, P. que de sa"ifirio. out 'n fly
P e i o t a dss 0 ya por oll", Ples 5' --- -- -- at right, Reese, muere ell fly at right
'Tbdo I ilulp. mia. garadl lit'; i 1,11,' is intervention de Robinson In; 5 11 27 11 0 Cero carcrast zero hits, un error,
Y.li, Br-l Ile I. It $6000, 11 -dt Tdn mewas imit de sus cinto care: Totafts . 35 dell, q.cd.d.s
i. hot. a el noit.. 1 11 te-10 $ 0 00 1, -11 a-,l I-~ Eli 1. tercerit entra NUEVA YORK
tin NEW YORK: R-tito, cut ell fly
id" lict",lit 'n, d" ""bi
P, ffi-w "A no 11 go". b.- 1'."s c."t, -141 P'-i"1,,,,. Iar *-e VfkC,'M,6,P1f, Iriiptl .1 left, Collins. nnict to
U N IO N R A D IO loniritin I' r"i'lln can jear"t p,1,1-, r RI, _,,lioria ]as I~ t -do- 1, 1. d I, V, C, H. 0. A. E. 5in -stere- Mantle. out de short
Ies ,1.1n1aallad"I'l "1 11 a I I. par hit YOGI BERRA . . . preterit.
CADENA 9A CIO NAL asy 1-, Ile, sericilla. iyienzi3, tiree
In_ en dIlrei -,to de, Rai, Caravarella v anot6 por Cel Ciii'Teral, tern hits. teria error.
11.1 uy ailwo, ibir.b, If Pad. see I hi- Rizzuto. ss 4 0 0 4 4 0 0'
T, .1 -, "'Ind. I.q., &I- I ) fly de Andy parka al jardin iz- 131100.1111 Rbb,-27 ,ega hit A
LOS DIAS DESET EL PRCX q,-do Collins, Ib . . 4 0 0 7 0 0
Fronte)n.)A] ALAI Ell la boycria. despite, de un out, Sam W . 1 0 1) If (I () "rill, C-P-rcliii. an, I, hit III
obibsnil dierint sencillos ell do Rillutir.il a ttccra. Parj,"b".s P."a le, lbo flj.utlc tf, 4 1) n 6 0 0 P's"
rp,-di-.n d.traido ere en it, .1 lef" teriatardn
I ( l Cold; o' I "L L a I I -rat ... tin dribble Ibn que d1ridit, W..dlmg If. 4 0 1 2 fl I) R.bimalr'y pait.ndo Catrparell.
.(W-l p- 1. timebart it, tin Mo ri, a
I j',, a. c1sev Stengel sustituirlo par Tom r. 4 3 1 1 1 sIgund 1 .5 1. il.glda Sbd,, IB....
-1. rolh, I- In. y mvrdi -nd-d. i I hir. Berr 0 3 ranieli, un .1 dilia, cae, a
a las 9.00 p.m. ... d. l.r 11 11 1 "I". ble ", -,aol I.n '.do, derclho qu Bauer, f, 2 1-1 fly III S,,d,,, -t In al,m6,
pRlNjFR P\,911110 A-,l, %,Ill lt It fly of'ron'. C.ropaql l pre- NicDougald. '1h. 4 0 0 1 '-1 Il"etillerateCal ,,,be la has,
"I"41"e' riq it,) tltkb M bm, Rerl, 0 1 3 r"
Id 1.11, 1 "'ll" I" .-nj, oremid. tin error adillllnjM? ITA QVINI? 1, -tlan I' A if 0 1,
t-1 7 '!enorrn, ala6 I, Ij 1!illy It" failt fly d, Dull, Sni. 'o, a,,,
Loplat-p. It n Imers
I~ ),all I a IM "'1" 1", 1, &)r, O'lota Gbraaan p. f) 1) Una --- if.. 11'er, t
j;.", Rallinm ra'.)(In tonr 1. go- 0) 1 1 1 0 qud.d
BNEW r,,"ha.
1, 1;, "I'a Itill ,Is, Mal I que 111a, Iooll!a Ill, i
"llib"ll, do,, l-r, I Ill, rouill, If 3 it 27 10 1 """ f"' P'-! "
;,tp, ,, ofirml I I I ( rrilnr- 5*1)1- ald. 11i1r,
... ...... ..... ... ...... .. ...... ..... ", ; I-nn'),""Ill, MI. a) Babo d- hrit" 11 1 I'll tol.- at
F E LO R A M IR EZ Inianio v", C."t l ...... (it,, I,, wn- a. In If Url lat no I".
i S qu, b)O,,t flt, por CrflInt In 1 1), FIROOKI:N."o. inning
T'\1itl 11", 3 t"'Il"m "b"I"on Ill YN F.,lij
if ; '' R""' "'
I;~ 'bo a in ba- Arotacitirs par entradas: h"_ Pa.
.... ...... .. ol"cla it al
d", "Wh' a BI..kin . 001 010 012---i' a sle"Id, IT,- (I rIt,"In N- YnA 0J0 000 0IJ-3
adie
R E N E M O L IN A UN AUTOMOVIL I 1111,1 it,, I I'li Ili I I "i"' do'
JOHNNY MIZE surnaiiii: 1%,b b l not In R ,1,1s.
FORD NUEVO 1952 CATMAS impulsad;tli: L.Pt. R.. .pb -' ball d' 1
It 11 11 11 1 as S. arh.rI _,dr."it"Ur bbirsont yanctl I'll 4 tIm".
1111:11di billion, Retse P-1k., Birril (Rieltz Snider. nallere ell bill fly ill rijrhe,
la 'I. "i lin., ritin" Dills carreras, I I es lilti, un errors
y Robinson li;wtlion par un pa.cd
NE
radar 1 10 10ff 'ball de Nita en el novena) Nlac. una
moini pravilti, -Iye I : a' In Innell, to ny
WJ I n M 0 A Fl lfl I .I j w -1 1-1 I'llillielt ittir 8 I0_()00A)WDoblw Furillo, Berra, Home runs: a) catcher, J.haa, lj- a.
'A MARINA.-Sibado, 4 de Octubre de 1952
Afio i Sports DIARTO DE L Sports Piginat 19
HOY: KID GAVILAN VS. BILLY GRAHAM EN -EL GRAN STADIUM DE LA HABANA
- -- ---------Mirador Deportivo Gavilfiny Graharn paillan por la b6scida serie del
Once carreras 'El primer juego de Itt
play-off, mariana en Camaghey
dan esta n che it
V isceldh ea sabatilta. Juventud Asturiana y DeportivoVentro Galiego dispondrin Tit tus
Bond Rain, ganador del gran mejore., clemenlos para asegurar el primer triunfo. Alinuerzo
Gavihin. debe g'anar event del jueves pasada, co-1 cri el Club Allkico Bernaboi do Varona. Muchos van a IT
rreri on I& estelar.
an tai gruiaci -do- tai, oigu, Ruin Miof-o, d."n go, Lot- A d-- Eli I-I cion.p. dl Club AtIA.
,ol.- dol CWCdr.rn. lcomped". e'la'a "i J.I.nd.a u-1-Le-a,,, dc ...... Y [.a Eq.iIn
Algo.o. J- do, W- P-cs it. Tinai.l.aMIICIIOS ri.,!16:1 do I., joc"vs li'lly Kennel I n"An nzire no duo -b- el field loeran Pedro Pa.
j gia- G at ...... Motion fornott'llint do oeq of -t., dl I t ball"N" a bill it. Alv.- Basin..
cloven do be. act -o-.ndo las 9 gFey do-, Q.uu Leolindi: BE.11,,L: Ovidz.
at ball I IT. in. b,, do" dc1'6"(-. red f"a"niC
R-, ,A. N.-,-nt, corroril on of lurno d".,I,. I ... h "al are In. Leblanc. Lilo Fana.
In... t"C.Ioguil o fit
a cuedan. I I. ........ .. ;,it, do, r, A., I citenadnr y el ma.
pasad. It"'," a a to his Ann net base ball ingelor Bond Rein. garnd.r Hot me. do. Y 'go' I~ "," -Tsy B'i.'.' Co.por.d.mente In far -ont. do[ piinid. J,,,-s Fine ..... qu, sagista, Todos rains arreglaron anoA A[ pchnor imnible que Wd Still- so, 1, O.J' ch, us batollo-,
He I& ournme at obisrun. Horrilarrx magnificu exemplar do Perry Collier, a ". no. a ,
'I on title tempered fueron vionado pAis Jurgas dr IQitrellas en due6o do fix, formolibi r-evorriecer Partr He ourIr'ntu.naZ7, Per r
relivesentuci6n de Ambas Lljos Me vs Sam J.1h. 'I do Mari. L6p
,,tie a ;trao vl7aje Tarzon Aguilar. Golitrots y on Is slgolcaW r cosarun y.reA... CLiandn milltnb M olp,,.% .ba io ,Idri ,l HIM. do ran quo n- hab,, on sa po-ovin
Toy If I of.. Barquic. Moodelo. O'Farrill. Ju.
ruidmiamone. Sin crobArgo, muy pqtlipn do 103 Tinvon coll %Do I! C. rL I~. El plimv, jugo it, la He It. Minanl. Stcll Haym. Mull.. Pe.
n contra. Ylay-offdriAitro, Ills a', do ".ro P'..I;p go 1,1dnrsaal. y Dominguez. Memo].
Room hall p.dido hacer I do In Liao Amoricanit, Rowe full ni'dipoL.Ty' '"'WI1e, R.Surto'sol' WAY.' Usuo 5nsa. Gonalt,
es derj1% vonvorl on idoln, elcilid pare inegrar of All Star% Entre do In.,
dqg ut! do ese r I lost. vent on ., ',PAT"'d,mCj. El Dc,,Enlr. rrA arbitracla one
11 Ircullo duranle to, atia, do r. Gal 1.,'
,iiade hnber trAcundo roi
Hon't, Una 'dt x1ma G Goruile. quirn sera nsesora.
AD notes I. HC Calera Inelnos
193.5 y 1936 Once ,.. cmis sor. l' nooiytaolol ,l Back lm,,, Hot( Tide y :n C.m.g.ry. No so noted, binci:, ,a ,Aonjarrande y Vonore quo heesna pocchtlny'Aca.so oil mis %obre' do logrii un crime back I'll preola: oil ganador do In cnirera n of Stadium Hot Cerra Segurgmen- ian He juices de linea.
'Allente 4., todne'.1111 11l1)1uRTITCCO1; ,,W on to' Phtlll,,,, del Fil.del del" Juevn ultimo. I, our of ahm-dn so doin "Bilno, liabrA unit gran rechointa on ot
mirk, quien "lilltall do to ld'. n! cleccionado parn repro. Lorott,, on. do Imi in ;-y c6mo c' o,n -d- hr,' Club Alletico Bernab; do Varona,
land ducante To tempo- "or" ;,p,, base ball el, doode ,- r-rA In .1rcutlo In.
del Cie -nupr a Is Lign Nabonal en el *sentantes a do Cla W,,:i 'Jao oil on, ,,o
ve 1 1, oadat side pria.ble dsh"I q -tirsionistas.
radn'de 1679, rtilablecI6 un record JI,,, do Ei de 1947 Iler. fien nhora vico,''na I I I ext.
o-tr. ,,gund. logo,-" on 11 P.1 A:e%or it I, Rnxro. compare ra Urquin, ruando examinabs. of posaje pre%
ntanlivo paxa an Lljqa collide per- En 1. piritairial. at onbintr- G donn ti-,u
did ctiarenta juesO., Un all. nou*14 ,,mc. Is. Kid y Billy Gr.h.. I I tran-vonalixtr do exta nochr on el Stadium del Verro, y en 1 4ur el Lubano Peru -n I~
11 cont- ]I., ".o
rotiks i F., p.sible que Willy 1,11,ancin So h, Aidol oich.l.d. folvotiritoo. a"'llal""nzoo I to..
.1c.nz.n I tr'. r of ,,ctc. veato"o.-I left. oil tons taua-6n y L I roo do B, no R.I. el jililalh, Pa. yentos Ik
. lot so entc. It's on to. equip. He lot L g. It ",1" 11*
rlas par tar flito I. L.ofiudu "I". d, pt ""'icana durnuto In pr6s-o let,' cinins oil' I no J-id.d inollal He bo, H rtv 0
in, lell, 'I. 'fares do aclot'll. -ad. ii I D i F ito el.(-itb,(iiit)K i(IGtivit(iii. para retener, Lot' I", "ha, 1, 1"
4poo. put Los Tilles r oil. Kris Ad .'el I to., 0. 1,.:,d JA I ALAI;
y' 'Brown., del. St. Louis plirion En In s,-hund. Wlayr Sd',.l lj ,21iia. IlItId 1-111a 1.,'oLu ui ot. a uoN::
I, 'IT ..,do$ Par so, Y on. A -in rc-L'- gro,,- III pi'la la corotta nutudijal de los ivelters, esta tioche dmrn., e. gl
Lida Angel Flip., 0 Inolvidable "'. I.. White Sox del Chicago po- de I P,- 1,, velooll Mlg To,~ I H t- Paror., d t Ina Pro' !as I go,
In in milrea y ha prociam.do love. ci6n pudicra producirse cittiante el ,at, Ulti a ganodor de 1. splintio No, mpas. rrib6 pur looo Chic. Car ... curl, In Per.. Led, Lid y Koo Ma-- In'ro.n- o t""'
rot. Kill G.villin Firp. stir- novi,-... Il plate i o I.- carvera v el program net I Put a, uerdo do los managers no se aplicarA la regla do los Tres adcrivrits)) on on rouiid para detc- 1roto, ...... nf..on.co
GaviAn so onvirild, ell hn Mull -n,, (1](InW. F 1. a.xt. "Jotod. oil 16 nor el combat. Si so suslirride c) p Ya I, lado to,. -,n.di par;. I. F ol 'Frnn t6n Jai Alal".
n16 I, I obr c urn ire I, rogra Ina sera ofrecido mahana, domingo. on horas de
Train do Buenos Air,.,, decide so car, c bracion do- ese juircer I 'g action y media or la a.per. I re.uhad( trie it, vla-ff All*nr,"
I do a. Omb"r tratadn parm Is pri5ximit "-' Tn: "Lle!tnerjil I r IdlefIllolisseE ulo In Roche, La pelea comeniari exactamente a Ia., diez do Ia no he. Otros comntarlo In -e, ran Ires partidol y dom
a led pla Ile "
an since'. expect.66r, Can ,,_ itndioadegoc'. Line C.b..n im -An on Ia -ena of -- J,.-, Cr.nll.. Quv h, IlLunli'laS
To loodri clue ex- 1 Timbi6a ourret nox td. of I I-. no., be f.c.lit.d. stc.,
Do h too de Argentina of na- much' Stylish Bl nd. Rowdy
r' 'r"an reverse on so labor para Nicer of. t JR,., Carlo, Ad,' F',
rAd. dial Manuel Sojel, quorn y !Bay, Urolo Date L norhr. lon of Stadium He La bta,, rasn He que runIq-ti-,i fir clIns, rrv, Tres, r atrn v spis, III; que.trngRn dat(s Eou
liabana, y comentaindo R las dici r ocsr. ctrnd. due glor lpta Un., ri-orn", per....s "OX
os t D I,,,dar a] eficientr. crimpi "I"'a bendn.,, unit L Bd
fra ni lirA I dni Inot detalles del ab Patrick Padden, oua actua_ sl.hrix do 1. ban
,am n uadr. do San, T'U,rrc1,r on punto do IR noche. Git'itan id ,*i, Imrn fit. do] r1a q, A ciuto it, Hail, no stj .JjrketF plain hacer el vjajr or. -Prngrama profPstonal. Ion ol
b.1 par Radio Bclg,., rib to c.nirdti on uno H, In "" r, A ampron welter weight expand a ell r ra do Ga, Ian Y S, fues, ncrrsa In oclern Li N ... n Stadium. an 1. pl,.
La Union Atieltica Annateur araha n ran uno off Ins o r ,a otmpnder 1. n.,r am Lou., do "La Bitnoh
ra on ,wa He el hme., G-Jan-Gr harn.
ot, stc,, ultimes at,-, on to., A,
d lapzar mt ,ateria-al-IH in noch sninp Ia distancia del ra'"Perm"In Que Rana.-a front R dIP7 do In noche. retell par In Iluta. PI -rrilanto ,, I.s do., do ll, marine.. I
p 'naln, dver.cnn- --nalcj, "Havina Criursr- -nn"na carrera. J.ninriv Bratton. ante I it-utdor rfl- rflotunra maloiann dnmnjgi. a m decor que I., que Istanr"11,,quelo,' Hn I r--ponnal- muncil.1
en ju it de basket hall li I,.. I'Lomuo, Arroad.l. I I,,- He so calegoria. cAmentando
193 0 r SLIs rivaics scian Arro. Stylish Grit- clasnumern line, of newytkino Bit;% ran horn y en tol mism, IURAT, f o balomp6dic, podrn cumplir no au's
qU a a c mienzo rl dila diez die. Of ... g. Pin Crystal, Superior G,, ha I
r El plaz Id, in.,- Wow. liolidate v Kitchenniaid. P in mlemhrm He Ins leilrml Ar- quo Ins braradoirs trn--ai que vaIx or alalle.,m- R as n.... do In nooh,.
do rmy I mbr,,. 0 El Ch,.gn Media, III~~ do at printer. I" en 1, hlj!.rin He ;rre. ,.Ei encuentro %erA a brnefirio cip
quemiht1bi.,n.tr1n,,,.,.. n d GALGOS:
rripown clued rA cor adn el din 31 1880. 1 cmp,6,i n no,,, I m""' que it. 'Aton do
to Neer I "amn 11 c-Ilera on formidable I e oa Ideracion do Balompil it, C.an LluernI.old led. 11 I'll Derlararlone,; it, RAIlda
del pres nte mes SOCIAL-D.- Ilarn do to e,!6 M, do 'nocon
1. me he no front at retactoi 'a "'Ou.,- Ins Fernando Balldc. man, -r cle Kid -gu"- en "I' d't-11' le larcrall,
cc"e 'as coal oficlal. Ella p rovelend. to -,plic -PAg,.ma do dr,
PORTIVA, EST. -he frecoti on tin record cup aCin dura oil nues. ma 'h-o- -amo- ma boxesdaroz, ostarkii pro-,t(e, del it- (3avilin. hoy.o tiops stores declll- mle no hiya inilacionrs car dic,
,, Club Atlitioll do S..ti.g. do las leas ties El equipA, que era di. res galgos del rinods Sa my d.dera emmucidn on o-jAstro mtljr Oxt mrcapandiente. olim,. 1. p--, "I"ciron. d a 5 Can
'Vegas I Vorbcna let Cincuenton.1- ri ido par Pop A r.e Teena Lina, Single Edge I I on, P-c- r.por,1 Cinadrnmn de Ia PI.Ya.
1 9 San. g"o. 37 do be Lou. dillo dep.,tivo, at extreme do q 'I plan rombate: Conlin rjeg.l "to El our q"l,.a -0 colo.te. our 1. o ,..nd. I.. oh. y merict El I I-, 't Fln, his putrool5 nOmcro i1no v Has do. do och,.
otlsi -cu.r..u 'I., Los o
Ce""A to Patin r oiti di, 1.- 42 juegft Due on -(A asegui-Eld. I r.nipitnionin do I Kid. E.L. on e-nHlgrrollancin ort, equ po I, stadium. "grand. 0 an Ind.., 1. records do r-ud- ec-- pe"011-s t'ckt on el narque. Meia. kct ball U'En lilltim. Droner- ..a each. do 'I icterias Lqnso- jjjl v prelcrenclas 3 1~ la noruc-,clone.s y nunque Girthim I 'In P", Jor clao'"alto sera e-cf,6 Tom~
so qu tp.ro,.,vrnI., do t I IEd p'li roallataci6n derrold a n intelo del oul3vas .. Ni one solo do fus sie to I-so, oil .,or, IT ulow. Inn so I'LL all elad. 1. iplvl, .
Vedisdo Tennis dir"igido par Pope equips restates del eircir A pud. Sab..da ctubro 4. 195" Cull Ia "Istencla He 119 r1AS He~ vc.
Llanuza. suDerAn H le con no t scion jumarlienia., ,do too. vor, y do, do I.c.d. fig.,ita del de!,ot, o ...... lial I-it j1a till pres i w il. p.dIvIlo 1-p
No oA I nllsln Go" A. del
"a rm.nti. ,!71,51F 1;%'-ARRERA ;.IS 1I cut V ellas Lula Angel Pirpn. Jael: -I
do 54 par 52 li LicA. do cgl. It." Be too y of Co. to oo ;II. Boll .""o D,,opaoy, G I o Tunner. AT Wril, Ila (11 111180 e I teant de "' ,,, Eric~ 1,11tit, oil, c I I
antincia ofro leslivil bailable. So perdicron Sits still presentacionvs S, I rc of Joel m" 0 tilman, F,, 0 G."liLill
trecorA el prooximn din 9 y Se do- en har; terreno. do Ia Ciudad do To~~ I oil Vok Th.aus foinklatil 00
Drwoy. I ainl I I, o Q.' "'It'""o (;it 'n
11 porimdo Ia Fc ha Pa. ]as Vientals; Ell Ica ties prime- JC11111 le* 1", 1, Barrv Goodman, JIrk ',' ]j, I, Fil.delfl. Y q- r1l, im no
ria VATICINIO: GaLoihm Kid -as nac.e, do 1. lornrocind. .. per- SEGUNDA CARRERA 5-16 MII1A C Inilips. en tsio,, inuniclitul, en Ia it]clebe relener Ia corona moundiol de dieron till .5010 JLICgO eii Chicago, Istcr Bromberg, Joe Will vil
FIRST HALF DAILI 11OVE11,C fill 10du 10 Que M" rate V o"I"' .. .....
!Ia i .it "! po a,g,nI,a..de I. Wdo uu,
In' weller -ights r5tat norlic on el rstrobleclendo Z ese lierapo el re- N, Ahbo All. M., el sector boxistle. motIlai, I ay, .. Iiab 11 on P to,,- pirloom6tines do, Gir.h..
_ntre.- Stioditun Trorranflo par or- cord do 21 tr iinas ron.,ecuti-vo.i. rorrh I"'," T,.,,l dado cita I, ta nochr. eti of Staillurn 1,,,, 111 el carropeonall) Panillool"A"o' Bjl y Grilluirn, I f.,ulldabli, rla , n o..o- A.,, C-- it,
S ... 1. Moo, n1n, net Cerro, Par. R1186, at choqu, qI, I n,"le-lel A H., cm- n. 1. -,-, mund,.
TERCFRA CABRERA 5-19 MITI. La Habana le arreba'6 a] Garden o j Palo,,., do- I., Don~ que ostntoo el crinalitiynn. Kid G.Brindarfin en, B iarritz Ia prbxim o PRIn. of mayor -11. jarnlrt "I Do' 'A C.m,,i..o N.- too --(a
LAT HALF '"'.A] He Dep.ri,., rlrgdni ad. D,"r
Son 1"" Z 6, Cuba,,. it, d hill, nos in p,,n.,a at vjm'ar I P.Iaric,
DAII.Ir-h ah-anzado ,I gistj6n He .,t, ipon.
La ComNitin Narinont He Tutlnn F"""I""i do 1. Drplnt .: S6 I,~ Gllllxo 11
la CmLl National oil Dlp.,;r- it, a "on""'ot. P"i'i". 'I 1- Lin g,.n ,unperin. P,, .Ioc mrljoruado amateur de peloto FdI.c,6n on 1. 2.1
1.,,;,,n lol lnol.nrs a I "'Drod. He q.c o.o'. "." he
C n LiI -iua,- I, l- e.pc-I;:,,s -I- trado mejor our ahjrt.- Hire un
RA In, De"c"Maj.1i". I_ a
UARrA CARRE cn,-ntao. -nuom; unpro.i.no m.ch.
Me I Tod" 'I t or, Ible W, y 'Holl.
rton,", Print nadiI do, Bns- H,! Fz,.,ia if, -11ladotes So
It" Mon c I'le'la. e 1, L;I qw,
I.-terryinirs manifetaciones hizo rl delegadon argentin. que cotn- I Mntab I
currioi a Ios Crimpeonatos del Mundo celebrado, hace prices 11 V rk, nHb..t K. ch!"', 11. file apic.do on No: Fa 913F 'a -o d1fiEILIgh Rell rindaint, p,,r,, o almnu, 1, obleng.. Ya
L111111r -p-o r '-'to- -I ploon do Y rsty
F ii Ro-,ntild. Fr,
Femanas on la Ciudad do San Sebastiin. Opina sobte el future QUIN-1 A CARRERA S.Ifl Milla "ne a o. .",,a, 26.., ",goo-.,nl;, "I" "up no Tir,, l-'r nkoe R No or d in A. Wo, ..not.!
do so ;S .11 F,,rla, H-- B-I, in
111WRID. cOularr .1 UnIJcd.)-En irm I~ Inclinati6n rolural Avor mf.,.6 1 a, .... if, "'mi I.,~ sit delso dldo In, wells
C, rompimern Amador "z"s ind,of b "Corrientca". que acaba do pueblo Al departed de Ia pelota, que sr.lillll tiltill, He cImpron
xurriar.cle Viso hall nicludo of e- se ve eat muloicia y favorecid (onilbate no scrin. tl,,L,.d,, ne,,ou,- do.1 olnArn-L.oo on todo glad,
tables I"'oe.aA I d can esperialfaind argentine do S 16 111111, os ris r. . El cinia negra. To,, grado. Raul prodirralifla, Ifificial
ern B Tell represent t I end. g or
.ogentinns on las prioncros facultana todw..nifios, JoSvenl, ad, Th .. y S.a-T.111er rcs quo hablan circulado at respect.. I Rodrig- Araya, hizo ropetid.,
1.1nipermil "' pril.tic, d ces on vDItco Ramada arao Goshi esta noc
del mundo do polota ros y acianos art. m H.,ky Off or Ii -- para he
que han 5 Ida tres titulos y on tiAnclose y ben!tIci ITru; T- Gl- wand" siniondin do purituarldn cameraa barrida) y tione An it on
,,glnd. pute'al'a"Antes cle quo of bar. Incited despues an.rfi.rUG'6.1Uedz- AT. El sistema de puntliaeldn que so arm. our to d. g,.ndEn ap.rtunidAEPTI 11A CABRERA 5-.16 Mill. des He ganar so grol it 0. Primerso Peles 8 rounds: Hictor
c. levam anoijas. el president de Ia varez que en Argent Ina so seguirti Tor rn-a. Daring mPleara en of comante, I Vento vs. Pedro Varona.
,artz, IT ]'a. P.I.t se empoln squi. F4 clecir que, C"' ,icE ',n V Seiranda, pelea fir.uDd -.,, P blo
an sonnr Gdmez AT% 'a practic.ndo el frontenis a Ia ve. que Th.ughl do -a rint;bionall.r. -bank
mostrad onsayarin con Ia paleta espafioln v lBubbi, nuste, no ona im ormaci6n tecnica e G, nu
In, a:,. so soii faccio on par los titu Cout S.1'eal ound se darn, cle one % cuatro pun Rodriguez vs. Sort a 0
rtados oil San SebastiAn, Pelota de curro, a ]a con lidapl,.. d, Man coniunto ), sern muv Tircem polon, 6 rounds 11 ... y
ros u. no ares TAVA CARRERA 5.16 51111. "rit'j. q- -qko' y ,I. I Ot" Chit, WJPIIy vs. (!left. mnoll.
1. qul, I- ia a.ilisfccho nlenamenterAn -eguida nuest -al L.nipolir c.,, Iou !Porando nuestr on !, que
jou, ralulas is ,,, j S.,opp, Di- I act n-rno
_par perdedor.
R,,rl-d El P-,d, I TIfimtl 12 called,:
p-oa, q,,o I~ tres ,EL Espana, s Ia.~ nou.nW. 1- , T-- do In A,. it S
('oil on mary,- tie ru ;oola, o gpltila 1,le I:, .it I,,
I, ,A ,ubrmr,.na1. flabfn side :1 .1 el I Niluilinill I lot, "' I d"'Idua ]a ]a do 1 11 po I~ alll A, we 11 -11- 1
roid., b,,c do ru- Coal Ea'drle .d. ar-ontin. hiz. espcI.1 0 Sol 1 11, (.feel Linit" (C.Lapronj
F., U, ji, lo,,, 1-n Li-k, I Loz.q tltotad.ri.
-ipr .nva E., uanl. at dr '.rra;!.. h on marelj, -, VEN% CARRERA' 5.16 mill,, e.,
Do tio o6% Litio palabras de elogia.,de E"orifia poque toda oo, RLoto en halaal III turtle He 10, 12 11 Iru ,, 1; prn- do. ]Los I in, IHIIIL fill.[ 15 latimIll: IDI.I,. d""I'vii 'I J -.r )'a .:I,, I." at,, c- dcl Celope ... I. Nitlrodi.l
-Ai.. par 1. do,. ell.: iud.do.,. ,i,m bitrom, it -,I .1'al "" ;i,.
b i c... do driu, an 1,.d on orit, u .. ......... po- 1- d- Pat." W ler-ijbil. orlavilin Kid Wa
76alrot, Luvi.d do C- .l. Biil I. pueblo table. .Idi;,l 11 1, 'ne"o, K- n6, S A to Billy Gr.han,,
a e 1,egd r. .,I. p6bhc. c.. efts, can 1. ,,in del ..,te -.I. OTA CARRERA 3.16 IVIRILL Ar-d. ofir I.. nrl P- "'.o.o.to '!"I lVitsido, lnido.1 ReLAdor.
rau, m.ti,. .an med.11. do ... c.- role do on.,urfi..
am .a P-1 "Politoll -11,,do, 0, In ..... I,,,
immenair arRenItno at *'to j Zfaionsan I:,onaigenli- eal'tiViPoir White R-rh n,.d
pe s ?-s g 111, Fernando BrIld. 11 Jlo( I'll,,
dor it I mpeonato del mundo do r Ia cam do 1955 prego, "Is A W."'. I a % it I r l-,I-9 Cohen, no ,e roplo,-' a
Am A senor G6mez Alvarer.
pe In, do D'I.I. no -Natur21mente tuie .,t.re,n., P- (),VCFNrA CARRIERA repla He IcA I- I ?:,I
P nt uL Y2 A, It I.L, ,it P-1- d1troor -1 -,ribato, F,
racticada par to., eigenlinns. rl so. qen es on Biarri oil in -- o Ha-n2 Caur,, le
it., Game. Alv-- mlinifestdo qu,,I Ituif2e ti-nol ahorallorl, rich r moral He d,,,, IT it lo, no or I., not?,
I, it I eha In, To on -AUEDAS MARAVILLOSAS No 4
IT, in h.bi. unpresmon 0 ,, ndl, 11 0.11 Due rado 01-9 tl, the 1;;'t do-, it
In i-punin, ma' see _Adern fiadi6- aunque nada n-i hout On cluie rrmInara., yi "Ir 11 RELAMPAGO
real., o to "pect.c.12ardoRtral dp'Hr 1. hubi!i a.rno,. obtenido. In.1cisma can. r_ me n detIrmi,-1 l Por qui IlCg2n 123
vI.cidad Y plasticidad do las juga. currjri me- Puts Ia aticion en TILIff- mello d, detente, I omba!,, so 1, ,
do,. fro Dais Par Ia nelota es Priorrve CITACION A PRESIDENTES IOE rro nec An 'to. bicidetas HON111109 En on pitcher Ia velociclad
AA:diA nor era impoothle estable- n se concaIlria ruleatrli 2USEncin or LIGAS DE 8011 17 BALL Y Si I Tambl6n Ron daran lo. dos ev factor do Irionfoe, Y em
c r to paraclones, a justia mundilil". EJECUTIV08 gers pelear coarguantes He scilt vris 2 C1111112 CIT1
rZ QuT o.hibirmt en ,tas cian To perfeli coj3diciolles lot ofeitodas, Gillette Iriunfo
.so eU" "' jugad: rmind anvfandn so re onocimien. y Utilizar. parR of vend3jr tin rolo
peticZeSi mundial s ' 'boba"'l v Plalilud laca Ins ulairld.dei P.. at, media so cita n jodo, joF do do, pulgadaa do -sr-Iqm r, ;I magnificos on tudalel."ort.J.1n: n"'. .6.,2 dirt o nles deportivas v na. nresidrnle,, de Ligas de Soft Ball de rRcIA mann. de losi 1,11dillm ;-13 per To ropidez. Lo famous Re
Y en cianto a to quo putdon s,,vir l- 11 putial. Rspahol. ctcin,. car. La Habana. y respectivas ejcr,,. atriu, y una venda on c3da man,, 16mpago, Ia m6quina Gillette de
estas olimpiaclas pelotaulm para unir ,nt,= ,,i.h,,n hoch. too R "Iol,, PIr lrlanl I-Ionam rue vl TA DEL
In, pol.tar A i'XT l di. 6 'Itia'so A las PARTAMENTO precision prop
las Pueblos. se o, preao ast of do"_'arron r is '.,In. pro T a' Si :, dpala- do Pon. orciona ofeitodas
do argentine: firms on 1. Alirti-o Piltrin. 9 D- oil of P, cio de Ins Depnrtes, Otro ru especiflri .tr, 1 .i DE EMPAOUE
.I. - of bjeL. FMA-ROUE DE 6pid.,, c6rnod., y lu.yes, bien at ro'.
"Es indudable. pern puedr, ir m-s 'to In -odtIt1Lci6.RnI managers de 1. don c.n'andIr-, 'Co",
le afirmando que ratas lid Patronato Pro adi u c Soft 11. es of do ofrecer on tierninn lin, te HE,
tri.mtro2le dol doporte pelotari son A ndrid So rutg. S:tcliiolos in Habana- let csados, do tr", her cRdai.ti't ISTA OFIRTA 1101chilit..
el motor mativo do acercarriento. per. ja nAs puntualta lost haxer e peso do is, di '16c, ,7
miticado e, oonocurniente de Ins one- No
blos,,In que trar roma conz 7uoncis rragrams, offei Q#4 N A 4 9111#411
:1 earn ..to Introit
.1 rech.nilent. do fir... v no.les, tr So on Paul.
cle in IMad y afecta".
Tr.,6 do.p.6, do In, trout, rai, im- PRIMER PARTIDO, 25 t.nt..
, ri bl,. tin N, Orinndo. blancas, cont,;,
valrualce plantrold 1. vI L.R.. R& ANAA490
dol fuld., -si ii rr', odo q2o of He aA b osa it A.I- A 0.
.i 1'. Nl" A m C III H O R N on 11 do Una solo Iii on Su c6mado estuche plistictil
me a.. t r.acr.drnria do que c oundr 13.
al Y do In Feclorit. PRIMERA. QUINIFLA H F IT : Jl.
d6n ro 1 nal. fit,' I do In reatu. 6 AUtodos cienil
tlizncift de In, funri.. 7 1 C .5 Son expedildor de 10 hojas Gillettal-Azioll
notacidn y t IT Martin Oilnnda. Oviedo. L-, C do crinp.q., mcgura
Hoir; v An,,,I.
an do dich, 1111nilmll In 'or 11 1A .W IL L E Y qtOCIrcs;u)t2do de treinta
deporle d In Dole,. rrll iclll. IOA SIGUNDO PARTIDO. C r
, got'. -tra In extoil"'Cl. do
que III Mon1poi v Antrinin bl.11,-, ahosdeestudiocin mpaqUeS
tormas genercles our pormition fill. j,', A11a POR SOLO
, FMx. -, Divisiones de Sun Chemical Co.
corIn universal A 'a -be., del cund,. 11 para Ins paiscs ultramar. I-as difocrcntes PaTtCS TTIU3F
'-Est-14r-.6-,, [Area
do mmph to,, .1garuS%" rn u," SEGUNDA QUINIFLA, n A lanin, I/ i
N.5 A am 11 q or itfortur.d2ment dt I I lain I'Mix, L'Stiolde. CRatr., Ito. Le ofrecen: biCn envuelt2s, son cuidadQ52mentc colocadal
SIT on "no v lluqu". cn c2j2S MUY f "iSttmtes, para scr armaaas CaVAliI.-II&S h 011A S
X, h., wo, Comolorle in
vqgmcjj r at tionclo quo Ia designaciol' T,11( Pisturas para industries, casas, COT fornul sencills y Segura &I IICg2r A III
do Fr. ........ 'E if PAR TOO. 0-11left -Aulle# et- of prrx R T1 in ItIolo..,
ma.conifirrinain del mundo en B- I "', it'. v RoR." piscinas, cand-fas y autom6viles. lugar de desitinco. PRAC77CO EXPE01040M
rrit i'liairt, ,
oI, 1111 lIono Irinthi6o gcno r Into or .;,*. del 1.1 In,
'ries.r.", ro I. Rn "Imot. .1 or, I'l., .,gund., riell I media Can 61. .-pujcc 1. hot.. ZAS y
go or I, I our ii rst, ODE VENTA EN LAS isto quedc colocoldin on 1-6quinado Iiwy, cut., o- ig,n I~.
retina to nwinnIr., --A- F111 M A S ILLA F IL U P Vi ... y is cerra Y Ia iii6quina
111 ,Io oop,,co,,uj Inlrom -,. C vatiligaido el 11IR121L I A ME] RES CASAS DEL RAMO
' H, I'll .. q.,d. -i Too. pare proporcionatle
n:sIn u,,,,,asp 1,, oo, rest., Inlool. &I girongf, pitelier Bithortril I., foarldcr, on victor.
hillI., 1. jorl"66a 1, 1. "r Impermeabilizantes y materials,
dun problernit-ocon ... oh', I fie'lon Ga. CIUDAD MANTV, MAxlen, .,tu. Adquiera suit hoias
morz Alvool-11- Art, 1 ;, br., 1. (United) -El A- PAIct. Am. para construcciones, pisos, techos, Gillette-Aiul an of
crarl!.6,i lic.111'n. o u Tic a an-tillo 0.110 NO. 'onletialada etc6iera. e r c u l e s nuevo txped;dor a
ouri nor licerr juntament
1o.IA. nello aflan do prinl6n. at arr ell. 11 IL THE HERCULES CTCLI A MOTOR CO LTD_ an eLfcanulicir pcoA- :-
Pti-nna 20 Sportv J)IARIO DE LA MIARINA.-Shado, 4 dle Octubre dle 1952 Sports Afio. CXX
ESPERASE LLEGUE HOY OTRO GRUPO DE PLAYERS PARA EL. CAMPEONATIO
Score comi pesto de los 3 prirneros' Ifill i 11011 ienipo de Ed Lopat Arrib6i a La Habana el popular Mi0drw
pW"~(Mde 1( %riemulialde195 ugador del Habana,BetHa
BROOKLYNis DOGES'Se cuetlra may toejorado dle la lesion qurosufriti ac$uando coun nrdt, 89 0o 2 60
BROOKLN DODERSci St. Paul.* Practiod con los Claveles Rojos el-sort stop Da- Wot ileo 4 40
mar Phillips Es pecan coon norhe al lanzodor Mario Pioe1oiil -5 $24.20
5 1 1 1 4 1 0 1 ~ ~~~~ On 11 1 0 1tre c lb b o o s r Ic o ao roxdi ouyrrd u ~orohier lia010 EG NDA CARRER A
Olin~~~~i' 01 aO zut qif ootyBtiu~tV.~ Dazzoot3.oole 7 60 4 42 3 00
Ii I a I 0 0 0 101 1 Fal.gaco~ Hoos t iouecon- o od c ocam-0411~s Glaro b1,I i'ekribr
'Ii Ia 1, a 111 111 7 00000024' retooci. stoh t esot olo FotWI h doa nt o th 01 noA AOR
idlorrts Tot In IIILnotukoI ot~li
a1II0II0 I I 1 1)01 00 0 (0 0 stttelxprient O juohcou do A l" Ioia l los 6crodlu Booll oft 1 0 0 4 0
I ~~~~~~ ~~u St. P11 II I 111 1 1 1,~ o a ule. daas nia dcue Fooll I t rd se0 d speratohtB olallodl,27t
10 I0 stub tFtdoosrotds 0.O W or. oorcd,, 000 Mg Qat 0 0.0ER 14.00-A
12n n Ii otdooe socooc dues iooo ntt el dmatco ronso EtUo11 1 11 0 I I 11 I It or isa I tde t1 cam panl oe l o ~ Io d s o c o d o ci 0 1 1 2 1 o s D s i 3 0
I h i l 1 1 i (1 1)Ta m i o o I gt a oIfo r emb~ R o u e d e l S y ora s d e t l o l Fe. -n n tu l g S i o b 7 0 2 0 0 0
I 1 0 11 0 1 0 1 100 10 00000l k' 0011 Angele s, or bI o oodsoo detl Sags( -- 30
5 15 11100 2 E., clu Os. 0 oorho de oa riocos cIto tBi t osre od o r $16,ri0.
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ gde C10h!"f OOIOOre-ooeos p~~It tooc ddod :by Q"UOTA" 1-2EO
to]hoode 12rc e lO 006 Dai101010lyDoube 2000 43.0 00
IIIt) 0 1100a 12 1 1 ikictiaccr IIIo :i00, ItsIncosotoua1. .c'btogdoid'sIIl '.1. 400 b'
-3. II 5 111.101' sjacrla 0de tcto t Is Lga l-rhos too siele pa r BasT CA 0 4 4A
cc171 N0-0 ceotr ol okcoot.o do0o Cao~ttod onclrl 15 40 60 2
El sh 1 1 I 1 0 0 totsoto oomo ceill s .o ,ooo. l toolos booenemloto nd oleo 270 40
Mi.ll IfI 0 11 0 1I 2I (11 0"1 1 E Dn F. E~bi ti#nfom e nnt ,c iu F 1 s OUs'T0A CARREnA
etyrs Q tem nrdashii. eindo las eootIoesor T00a0
'I11 I I A I I m agnifies teli rr da y1 1 o. __________________ ooeo 0 4
0005slttt 40 PtO'ItNO ~i n r-. io cohooo. o 000000 lo rooioIt pihii do lgo a 300 ACAV CAR 0
tnotooos ov toot out no Mike triooc eolspcooes a s Pibbiod, pri era v tu oseo c oo.02 00 4 8
ooooooodoI'rln500.o"1aooc y, c!1. 13 Herolo Plocde 10 29 460 2
0On ao h 0 it 0 5 0 1 10c d oe o l A N o r l o d e im o l o e 0 e o o O c i l b e o b l. B o o c Q u io t lt : 8 0 0 0
0! 00 ao oi 4 o n Is an l nu a- grs e o t lr.010. d o tdo o l s- r lo E, d Iog sOR o tt o 4no
10 0 :1 1 1. 1 1 1 1 00 11 st oeo so d Io Io ds lode- Fo oh, t o d e o oo o t
1 1 1 1 i o 0 o 0o t n e r o r a c k ie r o s 0l eom O tt le d oo t o o P o r a h a c00 o 0 0 0 1 1 D E C I M C A R R E RA0 6 4 2
7100~~Fa '700s YANKEES Ll inilan (1or1 n111 CSari haL cc enles de o7idoo Los 4o- 60tood Fl o
No E l or 320nn po d trat 0stol vu ptttetood tooo aoooot 00 20 04
'J'0000 A- Ioll de sod Tenn A~ lis 72 0 12
J,1 0105 101 lisodlol doIoo oooogos~ 00, oo eo e Isnto -oo -00 roo00ots do20
ltocooadt Innto' role oto Al t1000 01000 e.4
Sin soosm0baorodt o,0I Os 105 Co o lo eosarsss. ll det( revera 00 O TAVAcARofl
P0,00 071- 0 o os eond las ne Lgas. OT domes too tsl vo e t 0000 Bec fem ein del court0 3
00. inero a s01 d00, PlgnT3ypre 3.Nts 'efc or Lni 40ore 00
t2 2sl osI :7 bra 2l 200 6oo 0so 0010 00- 2 9oo 00 oaplo TOO.&~o~ Ofbt. 0i0150 iitl i ~zrsn ostiaro.- IE. N .N V N
11 1) 0 0 01.l ( tcl L VE A D cur .(ntd, "Pr o jn ud or
1o -,, ,- 1t 9N r11 1 0 0 0B b F ll erdd o Inso o d ot d e ls o o o o o ne. Pto ehtn l e s o 0 0 0 1 0 os th B e d41-3 00 2 4
01.17 01,h~t 01 12 51104 l IT 1~ ol~o 1 oo 2 6 1- 3__ 67 Aoos rO aolGrannis Loc.P1 -sIEl&o d e tundra clue odooldoi Quntoets: 1-3 $0 1 .0 os oo
It,,,, tI 3~tl, l~ts.00s00.otl 0000~ollI 00110 Oo. 0.Cob 0 0010 10100 11121 reI 'g"' rse s ootlol dores.010001101 1- oosl otsarobre.loaobtord..'d
Si Il ,It NEWlo 1,10 Y ORo ~ oI ol~.Cos0bo,, 1115 cltol io YANKEE v0 IcesI ooltioo.rado a 0 sric s oo1.o M1011 000000 Este00 tetrmll ooo sora i in115 00 .t '0000 s0 00 202 dol Clob., saoles Ori Momose hoe, E IM
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p eij Ilsdono alr Onbt0,, -oe ttoartG100do s 050:11 aos II1101,1 010110311 5t ep 000de oolFeIierl osi duo-o
lO~~~~~osott~~No -1 bolq~oholtlOb-Oolt ~ Al oo sdosotsldd te 10100" 0012, oa 1001- rant In 010ad lpootord l ooroooAmbrodrl=oDrs Osb 20t0s 40
oO jv..o joooo loolltlItt.tl00,AiD0I0s0p. o1G. P. o AIOS~o~oI0IoI do Inc olsooel S oooloolord, alsoo 100 olo1~lotmrlsrs otoot
s cldt 1101000 10ETp12olsloslOO~oO~tOOO0 0 t o ll on d bur rdia. cl0 n retorroe s do osoolo, ho
01000000 I0 (lp1110 200 1 co el s ctodo $11,520 2 W YOdK. ooeobro3 'ntd.a n'c or. Wit, goboor Ioo re.. E l. dRg olooo 4-8 o $7l9da0
:1 9 1 1 0 1o n td' ai l e do So I te pooa a ir e n te. continua.eoer lr polodr oso
00 1 no 10I 1o I os o d 0or n 1 (10o maoliss Hopra a Ita dsca d coluseoo
tt osii Hor losr u s Aoa c pnsloqo 0 0e0 m ediocre__ _ _ 1- 0' 10L or sir io 'll P:,co ooosootoooste % l T e n i
cam~It pene oldpco de 1rcYch1,,s.oprooColo0001 b
no ETr EREROFE doslnloseotocodor15cue0
RloR jl 00. o n ,,A D Eaf a _ _ 2 0 0 1 5 d l L o o r m o a s o
loegod do91 elI2 a
en ~ 011 hiST pro tnt ter po ad Ni v r a Noe S it~ r, I ..todtEsatoecmir d. Pro -Unati ct revelpoocsoen
00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 0100dasosrrteonoeosheo a to oioo 0111 Tooarr cono~ 50, Isorio Is 001 Monapirsogo i sl ~risd oli ooso
ANpo" 10.1,1,I e 10 ],101 1- 01 sd hit001 7 o "'P10dsl bosOl c
lo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sn~ Ato-oc r,11. umtst do Ioinmoio Oloosde dI. losPdo te1,0 do ,,.,, ,. Fls,,dolrotcel005-ls
10 loobor o, aios its 'o.'lttsolf dolsrOn delsBs.,llstsdsst~~ l o urt~
01211 (112__ 02 d" o0, do1l dooloe .100051000 Css ot fIptt
II Booly ,- -,, IF I, .I- so r of s17 t l 500 &s to
-.)A I~lbrlc, Pa111011111id.a1aaI,0 ec 1 orL i M rn
(0 ad B ll, ? 1,11 10ul r m, M artin 4. sod d h" r c l a l o a J so ood,o, ~s d s de Ie t 10010 Po i l o b st el 1 11 0 pr om e gran Se S o rs l 0 0 0 0 0 0 0 5
02 do Tooho 00..obr, do '-'e el ts0olilostim oo, 0In-el0lO01 hd s o uro,,de1l001 -1 o oohsoooho
12,-1 Cm an l. 1,k T .bae ,it,, F-,nsN or,01 el (IC t'L0..1 elote ano 1,501 6-,55 111121 Anno do leadbs. 000 Oprorre tie
,O1,00 to0ac par 110 ba ah -Sprstliaosloo deViolon Cd ho e c "rn ltdo n 1 ot to orriodo2
Os ,.oht ol s: Jdo SAnb C.ho I I 1111 ,11 bo uardlcicit.'r .1, o d odre o0llo a l oc m 0-.r EgoboLdpot Cucru pAlbolodo t-d
n"t e- t i lao 1~i too Ilt: o,,, til Homerun 1110 I 0t 0 1001 Cito do Poossl, gorCod
tin tie ,11 IrTn. ho 1 0010 on act. do re Lalci o Sarc ihooJooolo Coslot 0a Aon lo n Ph ulol deloo
Is ~ ~ ~ 11,0r eos ,ol, soto posnl one s~olb s0000o hoddbormp. N loerr ootoeood le -u I o hto. oood So m Iob e -od~ anol os, dpt doCoio eb-Orn ...s.oolo05~s. Bdge d0 ,e'ae:NE ok 8 Trotyoo oboItce Ioul dor 0p.- 50000 22 InAmaa01ateI mSo012 Olobo alosoO gooos e ho bode 000. c O thoo So Ct indoo ho II 01,,,OOI to obalsl to It- Eooooooooosl Io.ls Ao. P..t d In. 00101 esor 0.mies 00t do Clotqo Etiu.IOeo a iooO 00o m-l0- 04 hGsoo Osho lostI 0000ssto to. dssol RED shbodo ts Is 00 osr en~ do,
bOn 0, 00 I~S 0h~l 00atsoS r csr Ioo o.5101o1 0 o 100 oao c o b ili de 15. ra too bolco Soiao t ,tCo o ~~ o oolo o o
- de ,,t go eol '- po~de old,le-noo EhI ast. root 0 RE1,ot
sIosy oezl ; BillI oo I ; D my ,ss I,,I.F IlOiOOi 0SIOOO. G __ ...o o~bl.Poo glo SIoo~ dodhpat doet coodudo. S61 sosob.;
.... It S20,12,0 r,0,OO 000 1iic. do5510 Msbo elo orgnd bo $311,7549 .1od (eseo Lco Lom ro PoeSr
0001 ottoll 0000 roOSguso obo Imer orbs oristY at hewos o ylo Sep15- eta~OdblO l sto.nd elr ohooso 00010 Poohtort.oWoroo
otohoo d IoI5~I0 JOSTA SEGU O O~ It~lo rb smbo 002 Abs tolto S LoHohos Soboobrlobtto Soo rsaoso00010,etsos ...oboo ,0Pitoto Lror
1ooorc"ooooootohoo001 -d~.j11'rt1 ,1,o~.dooyetma u lo soh Sota16 Sb osrindosooranlool loo leso sI
DE OD R,1tE sgsb 0000 Ibehs~ TIpo sll mu -brlo toE.ool It just.~0 272~ de1.: nast"t
00110 PsbrOd a iLoodt Dno tals con lot osol 10 oOIO
10000 300s -5it0stplo noot oCooe arN osoo O0500 Nrol 0Do 51btl
ca p o e somp co tie 000c bo ool so 1.b Mcnrm del r~d -J o 2100 0071nt JOS chic LAOt gAI 0 bo~ lpooi
Ehbtoo2bo~o 00 Foromoood iu nad1dco 01a01eraGloia l000000y5.or
l~l~prOIOOPEDRO000lbl0 pTll0 ntop soorN OREO Eo- o IIIrol inlts' hob Ocb 2pld 0000 bo 0010tso HO/dIentotS? al.05500501 Yachtosdoobl Cob~oo~odbo~lub .o nsotopsat.~sos10
JO100ore0cro 0I~k Tue a.ar sIn O OOlO pO~o dI~ ossbrbsb1
en~~oooe deaoltlOdooinoosi ArbtooornttooRRRDSCTRNLAFJ DJs ltooosooso
Este ~~~~~~~ ~Rt b o 001 14 . 14 ono 100 200etn ac~ demo M so rr 0E0. 10. Eyic toll 500P0000~ S S 1 lE o e O t n i o i a d l-e d obl s oosootl o n 05 10 lo
em-ritra ~ ~ ~ ~ 1100 1 ,1. 1Ia h I,- - 104101Fdo r.195 l 000 CotS deo base bl Rotfno todo- fi E tr l dob e nuob Kooo o r .
un ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hooo Cor - 10 oe noro eu07ct aesb nitbiro 15. Aodctoone TJe oi o n91 eIsYn a,~Rd .. ried M faaje o 8O t el o -YC Aeand~ l~ o oo,,
a.~ed 0000s cale koso 00-il Coolos Nocco - o 104o d Commo N 070. andI Vod B.... S0' L rs E Job s Dohob s o. lid de lol, 001
quo. osao 9001Choc~ 0 10400010, r o Ell Coaio, It oon- Ioo 1, orlooooor
0ar. 11,11~o sonusolr sol n-o w p de -o deOOOO Prfsin 05. till0 yooo bexoii~ yJh4Jo
IA ~ ~ ~ ~ ~ ,, cc !atl tf~yt "00 0 Ih o l- u001.. Est sosld.I'raool Al ot S' Ioo Ioon OE A 3 0 m s
oeI& U.P gdlc 0--e ocoo l sd1. el rr o o boo11 RToroos S.
role COoo.IU qoAN Iss stio "hUi c kyrn" a e L LLon.dISni-l, 0 nhb-hl B 0,oo Vookeaogot.0
tborobpo ~ ~ ~ tu So01 ,o rtlbb Cra S,-s Il. Psooco seisoos --rl delPBTDOE 1000a lo oop co % o
do~d to 010111 Orosolold dos ,0rog.tRc taotpboLcsood.,rbcty o.1
A.5 00100 00n dod dosdo Moomo b hIofiobooroloe Soosrhosdrodedo tdslseoBill) Maotolo. -drd'. (.r,,n lOso"I1tc dod B,
so, 01 0117 e exo roroosoos (Jet su j e e r cn s e a d n o par 0u d o I301 1 57 F-sloohool do 00 Eoto doi a.. vio li y o E dS o -N o sh bi o nooo d 001
c" s n. do0 00,R o, 112I ii ano oat 1-1 So.- d, Par C ibtrooM.- bcL ctta Sa y f11,2l
uit ..... C Iol Nor 5~n dy I.ssoef -o I 100 00 do Wcob Iooa doel inoo olo-pre do 1. o100551A0niV-n-A.rtP.i too fooa
godsl 00 ciiana hlsl I sol l I' E ,Li eilPntHreocr atr
Itrir o Is Asgo'ce delNu~ LLLLLL-L.Jiet lrd amin O~e2F
otoo~s~ortP5 I~I1 1~uIREINTGIA A VIALIDD 05Loo ass otro ""a"'. ogbno.
In sobso 1,0.1"0Lapz(OA N .~r.li.M
li to cl d I s p 1 0 -eli o P ci 1 2 l- S m fa l s i t r G b e ] s l b s O a p i e a % v lt i a d t t a r
. I I I
. I I I
Afio CXX Finafrizas DIARIO DE LA MARINA.-Sibado. 4 de 00fallare de 19.12 1 1 1 Finanzaal PAgins 21,
I
Hantie'nese Mnitado advance en valores en N. Y.'Actuadk de, la 'Sigite firme 1 el inercado de -I
I 11 I ; Bolsa de Az6car crud I os, pero' sin u (l-1 i rida (I W ARQUE.
I BaIJ6 el volume -, VIA "
Cotizaciones de los Mercados de Valores I Tanibi6n se mantienen tranquilarts fout nierctiflos (it,
I Por Stres. Merrill Lynch, fulturos fin ambos contralos. Derriando del refinado
. de operadones Pierce, Fenner & Bcane I ___ I
I-oa cocreadna tie autticares cruclos & peno.n-, oji 11 1- or 1, M TIA F "
B 0 L S A D E L A H A B AIN A 'e U.- to. -g-t-rem ityar .Cti,,i- A,.c,;lc.,n ell E ,I;! ,-i.,;111111, ,, ,I,;, I
C 0 T I Z A C I 0 1 Ell ,Il .... .. o I., -to'-6r, ay'r '.',ad. ...quo Ins proebts .igurn ..to- dispucl. ;lrepl,. ur t,;I
IF I C I A L 100 OBLIGACIONES. 1,,d1,. 11.'"un'st afrfniftlraite el grupo tic "" ,I"' c.ld., .-c-oll's 'N"ll rido Se adviorte an of refine Una apla-do M I III oina I (
I vr Unic .,I., !, 1'-11 1,1111.111ill
: Obluta- .- ClarptuAl. J- Comiallf. Ii Y',:_ L, illicit do C.-do, "in 1 on"s ou ,ll'oii' ",I,, ou", fin ( all-0y, I
OF OCTUBRE DE 1952 U."", ': ......... ; ", or demand.. srac6ri boi sigulentes; de tratar tie s, ou,S out de "u"""' ".. r', "U'lluill" do Cu "' F,:,,.,ct und ,ule inf;rrinsicionats sumbristradas a trav6s licb5o lanikoll-it vo it ... do arpi- I I
BONOS It OSLIGACIONr 11 acciones de aviaci6n !;1 1,','1 st' ,,, : Ri i. , -, ,: (CUIIA MAIL LINE)
, l rj ,cbrafl le;
__ _! -ej -rf, -- -4"i'l--maq I _W0
__. $50,000 00 C-PsAt. Ait-t ... VIc.! 11 __l I del an it I to L ta
-____ ___ _,_1__ --- -n,---- --=- -,-,; --. '---I----re-,istrd-iii -6 .k- ---" .111RO -v dff o 6 an ,, ofice. .,,. on so h. ....... oil o,.O III ou'rel P
Croup. lillod, Be', j,.1 ,I,,,,rI,, Vr, ,.,I'll"(, ;,: .uo of "I., tual
I "dv ity'r s-i'M .
7 ". I"?", libi it _j. Coal,. Erruila b. i manutt,; o ,I., 1, '_ 1
a ILI O' del al" a. is Or Eli Ila .,!e
al T,,b, ClonpalAbi.C.b.n. cl A, I I l I., ,,,,,,,,;I oil.""" .del di-l'-Ilin 1 Aloicar" crude: El mercado sigue ves de trolls his E-lad- Unalcm.
3_ do I I ,,,on 2lj E'c., ,,o;l*ra,,6'o d ,as, 1, Nc,', ;,:,I, 1:1 nus.. citiend I 's quicto on a do Filipinas Para precion cot i-do till efuuldi, ,a h. i
. 11 I C" Ewlu,. A6r- .,let a.,,,. -art .,,,I oo,, Io as otea"" u' -. L. rnumo ubr;= .7monta rdo';I b, basp'
52 t a fe T 11 6 c;
Itirpobllca tic Cuba, 90 11 l!"Pila .At, 11V.2.1.1 a --,- --- 'do c. P, ,,,, ---a- -60 6i 5 M AS RAPIDO !
.- .lei 17'i- -- i-l"'- -CC I .----I' ---- -N-AU Y11-0 pat I linug-h. -- - I .1r. -11--lum. _it _L4o I I,,.,, r., to d 'o"r
lat'pillil'" '"I'l Itib 193* ,, ll,, tcj,,.! "'oner. Lo r due" ue eFeefunrEn M"rd e aiollwmblr v 61 .n.-ii. efcuoudo Put .
M7 ,m El , . 0 N E uni;, P sm"Us al la, ,.,),I 11. In, in;, candbutind 'to 500 to.
112, 5 (jamrA L.R.1 _,di, L. 6"re in sit P, Iu ,,mb.rq., .,tube "cop'"I" a q.
113" ,a a I rjlf I I, *aran Ila ,60. CIF (6.10.1. S crest D .. ....... ,,, otunit. al
pillbla. do Cub", 11141. $ 1,000 0.0 n,." Pr rond -, t ba.,;j ........ I_, I..l ton. del ffircod. too fIr7 ,a a 6 ilarlad a, If- I
114 3 r) 102 III', At. 111t.1111M.- ,to I.. ou" I 1: O,- 1-:1 ullcacs de -oul"a ,I. too M re do and lac C., C .-it al nwre.d.. it go,, CIRt ,:,, ( Obat bil: ep taba contrale, nor cat
IllialrdWea de Cub.. 114% I .... p % ,I'll lav.n. (C.I ... I, .1 'N,, No .se han rool-'roul.d.i., S875 FOB. refincrol, 1) ra:
'-" Suo Illi'll,, :I] (I ... uLuer o lay bido -tools del rn.m. hast ,.,I o'lulb". o f
In. 1. VItItituribi 101 a It ,asl, or York World-Tologi-nn I g I a of mo- ambiiruu M AS SEGUR
_aut ,.$, 1, ;:,ra C.CliVull. A-doet.
,,and. uloy dificil onurt-ow 'I"ll' t,.,,, I,.ua ,,,,,,r quo as lu,-iolo, ,r I
no... lat"ab, Ili) to. di, ...... 3 1- 1,,,dar-, vitim-, cuy.a 1-11-111 11 I ,- I :1, 1rula. qu., focron ,,o-dc: I Aloi,.- into,., It .1 .
I I I C,:: ,i et ... N-ion.
"Ay"11.1", ilo I 8110, 1921 India Ina"i ]I,, U I 11. diforentea a tos del :!: ,,, ,, hi-r- Pl_ cl. .Pat: 6 10, CIF. N, Y ; Mun- contest. Ann1rLr..a'N.*, I6. I
REI'lb. ,B)'" Nor- Fillol- 1. li, _-_ ... "", :- s ";,, i I , '""'',',aid';i .! ,'j chill: 4,00. FOB., Cub. I I
I W I .1153 1 a. Lois do -ia.6n n --j ... i, ,,, I, Ioel to P. ;! I'll
", a C,.,I, or I I ,.I, I. ,I r
:lub-, Poir"I':a As.- alp., to ...... do que furse I -I ..... . total too a m"U-I r'";i: 'If,:11 :.,i ,,a I .
INo loal'' 'V. i.""""w R: 'i':::; .", E Flee: 33 conta,- qq n pue
9114 1 $5.000 an I rl, Uit's "" ,,..t,. ;". ,cl corte Para Nut l it Yc'rT FI'1" "ZI ."opeac, M AS EFICAV
..". Lou', lllr ,, -"E 9 :-.11o I ...... ladit'.
1111c" Tiri-Itauttil, S" .." __ P .r ou". "" III uco- I Zst. a- dust, 1:41 '111te, ell total vlolespnn.
. .._ ;, "E'."'. "I"I'lls, Ill',!, I "III :. (1(1.,a
..","I I 11 I : ,,, tcri.r 'a a 'If" 'a
i. 11, "'"i I 1111-1. 1-111. d. Bill-I C. t-%iud. .C,.cuu-I in I I ) clit. c, Blt,.nro. 7, I In iligol, .;-unionle, cagooal fa--." '' I -d". dialect, ,, I,,I, a la p ........... or -,.-, .t.4-31
I, "..,O0. .,,,I, ('I Cey: P.n a Ileroac-n- or Aluitax- ,01-d- La am ... ,ut do .
"Poll ii.:, r'!" i 'v';'r'. ",:.I, ,1,,,t,. ,irni I., -lo la, If ,,, ,- Io_ .Ioo A __ 11 bV,,I,,, ..allus. B,,,,: ': I I MEno 6 Cou'. led., I I. :,,i!rIg
aai I'lalitillool..". Off. ,..III,, I Iil, h i: 'I'" d "It an saftlada para al 30 deni ,,as isigoo-ol'. ,I,- ro,"'. -",,, -ruajaI, inclo.b. C,;: Pt ullx A911,oa del )u re ; ... of 5, I "" ,-- I IIIII.,i:ida do of ,'dl",,Il jil ", ,, O P .
,oob. B ....... I I 1:11 ",I d i 's a 11" bee. Per loas pisadn- de e I
,i ........ Esto I 1. Ill I(qj, (1,
CeuAlou)k, J.-i., ,I, Mill- Uh),Irl, oue do .... gulp, ,u-i ,I,, ,,. ,,,, ,.,,,,. ,,ruo, ot I n it 11- -d. calla lrU.9 I
.... ,auri I __ II.-In ,,s, on Pont.. Fs, ap l,", .auto" U: Se efertuaron los ,19iflenors ram-
" """ a- : .... .. .... Ill. ,,, I : ,, :,Io,%. Habid d,,,.,,Ia 1. senuanit. can .,.,-. ", pun'", 1 lbrulma P"In LITORAL DEBAHIA,
"'Evolo, r ...... ... "'" -A .1idjule, tie (I,. les ;iupcoi or nl ," ,Ill ,,,..Ii- dsdc Will, Aunque ].a As OionEd, aEr. I Ifl. y .rbitraj,,: nia- __
*- %ail--" !'" 13,, "'Blu: 3- 4 h$.111"41111telits) It ', ,.I'. I I 1, I .... A. i(jiblidet.
1, I bit R, It I .7 __ I 1'1'1 ,,", 'u 11, III11,arr, ,a nada I I I r ,adores, aaa .O: fete or mi ,on mo, -_ -1 -_ _S A...."".-ITMAN't.0 crll ', I $ LOBU au r -,at,, hala ; but ii. y 1. As.ria I r ,
- r1o'ear. ,,,.*111,ptr ,' I Irle I "I" odo ,I, veto I 11
'Una. 11".0o", I r, I is, lbul-r, __ __ I I'll ... 1, \,,d BI do .pc,;I ... ..... (file On pulvalcaL, pl, In, han ticept.d. al' '-., clm C Churo' '. a "' I ... c"" "I 11'""' P-1 u- AVI1.5IO
. .111.1,14 2.1 B.I'aila H-nz 11.11"ily I 1. -, ,fio lu9HOOO0 .-Ion',i I, Samict ,-- 1j,'a"OuIrle
far., S"In I'll". 1933. Co. Ir"olou"i I .- 1. a ........ do Co. ledo-, If, ;;, it, I"', ,,,,,,,,,;I,, El I..A too director do In u ....... ro'" be, .d,, In, ,eru. . 11
fall 1744 I 6,1 I'l ... it Unl- . i .__ I "Illi I, It ,: ,-0 lonlada,. la uul olla Irill- Federal do AIdaio C-eiii-i6m. Clarorill- rin ,!cv, al !.Ibirs ., l,' '.i. ,':,' ',l' t,','e ... ;'I "'o 173 "'
Tilliff.cos Ineli'luor- 1. S'. N."t- t ..... .... 7. iltud., I j,' _1 !I:: I .... .... ,cndein iiyar en ],,!I I .;:Il: f ... ,"";"I'd" u1,,,r ,b:, a ol- o"'r, alien dol,,(raninour shr, In ellcalin do lettilm : 111-IIIIIIIIII ,:I -, 1- firIol; I. ........ 21; Pr
Ila I'loo, Od s. ... I -,.I 11 t,,,, l"":,,'uI,: .1, 1 1 i-,, a:,l_,; ... 31.3 .1 353B. ),,I ....... I an,
I I 'k, Ill., sugu"Illes I'll is ""'J'Aulaw, ill 11- saI,, P"ado", wi'mas del .11. run, 68, ''ll ,,
T.1111, A I j!"'it T' 112;; :: ,I, . . fi., "cl,,,, l- 1( 'Ba Im ... !o ,: I"'ll-ol ...... a- na"'In do ti-Ida. -Iuntap On plan O.- ... b-, I, I ,,,,I 3 I69 lw,, I I .I 'I .'lu71T,,'nl1' 'I"". 47llel .'
'ttro ,Iol)r durclu. S'. an I 1! ,,! :1111 111111 lpll', !., !;,-,, will open ... It'goclo, ,I !;"5lT '::-,r'1 u.n.1.1.1
ir al. 1114".1973 Cl:!t,, l rdo"I"Ou ). con"'. : I" CIA It I I'll 6
V, -1 Clilclohdadoa do Cuba :ilalj., I j ,,f":j ":'.do I I ( 11 .11 37aa. B"Ll ill 0115 ,, D- 9254.
- .- I'a"'I" i i 1 no i lui I'll 1-11 ",I au'll. ('Irrrr
%idm, IIII061, It ... I] .... 1. 40 F, ,'ors..1;!;,: Xcuo",
1'. I I Ri: ;-a C .... I ... rni,,l Vub.. of ,.I'ul .11 : cl ;I 3 Y rev'll. y 32 ,,I "I'. I i z a t ... I." g.;un hajo ,I Ant. Aport. Nlixima Nionjean I 'h,r" T"as :1-lial-, .1 -1-1111114 del. R"A a.
5. radio. "I" I I,
-* .rA ch- I ,al a. -', ,it -,,,I: or i I ..... b, ,To 32 32 y ,o'cd,,; ,., Ili I :,: ,,, i- _, "IIL ... ... ic!.I.Irar 100 -111,111
co I "I In R, a I ( I lflhoacl WO acclone, :,I li"o fi. Ol'o, fu .... I,., - .5 09 599
19-1 3 Nllul Aniviian Bull' O lul. I ,,I,, ,I I,: C11.111 11 I Ilii:. I ''I' I III "" ,,,, o ,iIu, Ill oull"ll, .1199 1 I 11 99 ,,: I". ,- P71 .1 Joel. 35al
M FAm"I"li "Nus Colo. N,,,,,mb,, . A Oil ,
11.111, 1, 1 Roluenad Co. JoU, Ill I h. ,, 27 y''OvIlo, ;I 28 y nl- , ;" I ,,,,, N ;I I'll .,I ". 7 5 18 5.18 7, 17 -1 37 li;.5 ;,I 1; 7 .1
,&V .,twl IS,1943 in C-loula"o. log ...... Allli. 193.- It __ )O -'t'if-do, do In Cub R ,W, .I,( "Wv iq tothou'll I 'I .: I 11 ;.'I,, 35 .
li. 'S Ila cittitho" s ", ._ "I"I"a, 1) ...... I I lo, ll M ail, 5 43 41 5 44 5 45 44 ,43 11 I --, -, (I .ii-., "'J5119 ill X.1 I ,, ,.',i,,,,,d, ,,I,.
. 5 ,_.!" 1.11 111 1 14' ." ', Io.l ..... 51. ( iol-.ro, d,,6. 11 27 11- cloulo., llt-vdo dv '27, :, II.- I ','I, Ili .,I I lfl'i .1 u I "l 5 "(I ,-,a __ 5 ',I;N I ... ;; ,, I, -,-.. o- o-r. 71. ,su,,ud.
- 11 nl'!I ,, tie C ,ha I'll I I'lill.s ;I 2B y 'uarol: ,,, F, V, .I,! I .,I ..
clooplunt. Art I A- 11- ..... I, III "'I". ,I, Ia'). a.r 20 ,.,
193"049 y"Ut!" .,Ialilli I I o "I I suplionflor'. : : : 11 GIIN - -,C-1 ;.Fil. (,.I. ; "' er- 17811 ,o units
!'.',',',,,r,,,,,,,,,-, "" niolnuld Ca. '11- I.. a t'11 1,,: ,'-(,Oaagucy 2.200 i--n- ,I 1 :L" :;: "Ld::T .LIN, (it ,t,,I"' I;:I. ,, ::: I :::::: ---- I 1, 7N.
'Up in bell .. N,),.e.ba . ., 7, : I111 1111111*1 """ "o"I .
" "91%a ..El Co. Inno 91I I sllli, Ill .,-,;,,. I or :Ig "I.
:0 A,,, ', s" 1- I -,utos y 12 y nurcho v It in. ,,I, I ,,.I, "' d, I-c.-O a- 2,1 C, -, Id..
Campania Cub ... ad,, El- ,,.,,In*'. 117-on-1 :: 7, .. r,, S-o A. rtj,- 1. o"'d I I ,;,.I, ,
" \ lul .,,l L!ctit-is a 12 -o. I,., d'iou ',' ';,ii, ", ,', ',r, Contrato Mundial No 4: Este ,on. ta. In, do, O."al, o ... u--- on"ad;- .,,
,r,,,d.d B .... Ural- r,,u,.I -It. d, d FR,,!.Is ,I,, III, ba Amencan 1;091lu I", ,,, ,,,,, ,,,,, y to, 5 niou
pill C Cub- or T Il't, C r, 0. : .... boon t r.,nq u i I It Contralas on ,,[Knr al inielarsr la ,"I :- 12, 1 I 221
on L I "' - Ild. aclUililnectl Illo 1873. .1 1,, I- I9 ,a, ,,;[I,, or i9o "r
ri., Ram, 27 I I I'Xn& I 1t."a of L "'o I d re- 21. .-I .... -olol- ourrell, 1"Amll
I " "'o, F, I L, a ,I flat. so noting ,
. an -t I it .14 it,., opera ores.1seldim: Ene- 12: nourzo 492.
- b'ru, ,F aco, __. I ri-elob., 1, 1946 it 3 "It' y "" '.11' I-6-,,- .,Ig.,, ,ionobio ell Ii. ,,.,.I
P. Iama. ,- I'Do'b, r I ,. 6 coal Io: do Ill West I I "" '" slebir, do 245; 1.1o, 77. "Ptu-no", 181 I'llo I 2 .,Ig!
tin I- .3 I u r, ir.'o, 'u o' ' ,,, -- a loas I ora, j oil a -i I', .,_-,-, ,,l,,r a 1;
i;jne do ;; :, maii. 'y 15 a In do ,,i!.,,.p, d
ried'.id. Cub Ij o L. ,': d, --ispol'ol'and" ii I I III 'I'd.
" ,!O"a ... par' r 53 1 V See,, D. CLIil I .100 accionei I. 29 y (filed I ,!,,,, ios rr,.ac, ,,2 Zee7l,.'
barrio 641, C.,uouha per. or. it tie d1P1R11!;:._Ber,,,iI Thie z L"', I.,, or r siendo as- bre. fi call(, B. total 1,021 i,,t,, 11:.1.11"11.1;, 245. .,or.
Illot.lie. lown.almuil S. A S III, ore., 35 ( I Ila cle 2B y lics cuarton a 29. ; I.,o"],l. IIJ o 3=a it jl C, b. d ull.-to ,;.- ina 1-;i. V.d C--- .
, C, .11, 1! Na ...... 1. (r- ., liernbon d 11, I
(Pr tar,%Il Peter-, 1-d-I .1 1946 30 i'De 1, Mmout Sugar Co. 300 ji ': l7, I ii I li", i fir, ,.,,, u u is El tiowIl f'vtr ('1ere Career To- 11 1111111.11_i 'eau.'l "s1 4 l-lue,"-"""IU5'
X.MT rt comal S, &, i ,PQ 5 I, 1; o l 8 ,,,, act.,,. y -it" ,It ;; .plul-L. so n.to I- o Ant. Apert. lilixinno Minimal bay vendidas ,'-.', .'
C4 n treat :. 8 y -..i; ; Fr..'%I1r.ySu I -- 0
aau"Zrut, Con, ACCION ES F-!I., nlo%, Coll N-. ... Ill a ... ... n- "u'u- num-'s
oof,s d I t, n, I'lly C., J. .3 ,,, , I', 11 I 11 __ -_- V IV'll'l .............. b'""'o" Ee"-1"""1F;
lUo 11toqunera de Ce' ,',no. :a .1.1 I ..... y .1 6 I. __ __ - Fcrri . . . 4 OON. I al .2 l ...
r.'al i ,, Pt I, P,,r ,,,,, 1. 1912 1 1 :I a 1:; y ,tiarl. y do la G.ilui ...... I,,,, al a r .. :3 77 376 1 77 :: C l77 79 1,950 ,o ull 13,11,111, 62 ,,,, 3 .... Ill,
Uduhis HIpnerarowsCo1: .11,111, itt-IIIII I 11; Sort, A, CIIIIII-d- 11 SLI",11 "' "'I on a' I Nl,,,* . . . : : :I -,q 3,78 3 78 3 a '.t -18 80 -150 irola, ... I--s 3496 .1 34an, ..- .
I I, ,, ',', ,, G H
I P.M. AaErL,.IA or y -_ d'ph"le ""o.' Go.'"". B 'l ', N IANOS I -_ - "' a ""'"" "'
11 Illldl l illy co.it 8 y .. o :I 90 82 - I BOB -_ -',',
murl . : Bill- Tiliorriil 11 I "'no .ad %%',,,art, 11.11. I Certificados de Con-h- Jul o -_ "I' I I 196 .1 ,14DO. -L.iiu ".loa"I"I:
C,,,t,.[ Vcoitit S., C.rn ,..it CI,. co- 1. 1958 4B Zut., I tulure 3 'Pru 'I bile Seplierebre . I 9,213. I .1 8 I R:l -_ 1:141olill 1. ell 1920 A nombre
$6,000 on I calar, 2B I I, I zic-nes ,aI \ I,:,Im c ,,,, If!CAGO, ., I 89 (8i N :, 86 N 'I,"Millut Loll. Perci, or Ai,.16. toEric, ,r . . . 3 : ,- or SIMIN ,at., omnat.1 ,ad.
oplo'ca Aructirerit Cos. i I. A,, .,- P1, 1'z6,-. !,.., pme-cis q adaon c -( I, d is Mend-B y Ca I El u: ,, .I 88N. -oblic., ,,ci ; of N. I 1.
tr ... I I, do'?"I'a'a .""'di, P"I". 'Preenda" : I I 1, ,, I uarl.s a :2 1 n,,d,(, v I- I, .. .... I, to ,, I dif,,on- ,,, ,.,: i.. r,,,., or pu, .c "or
"""' Th, Cub, Ralb,,ul Co.,. ,,, "r, I,,, ,,I,, It as I., luo,
Citurron ...... no, 'a.' I Call, foolut A-ar- Ch. I p-y . . 1 26 -gundos tie 16 y cuarto a 16 )r ,;u. ,,,b, ,1,1a hi ill-Iii, 27 19',2 ,-,, 1- ,c -6 n If
a ,,du-bl ,l E.iloterela, or ,riada, ,effre. ., ot kis ru.s.m. ,
. I, ,to flat od G. ,I, I o wnlads do 240 'Miles, -fimilru5n
,,, outo-s ; ,I a "',"'I' a tI"':,j.l' a ,, I "'o,,1%ll,% P",
, -ComnLarl.., del 31,rolud. :, I ... I- 'unt.a fit ,rout d, : rills: Los q. habia con, tech. FP- ]I a,, ,am,, Il."Ill .I'- S-,etarl, d, eld, C mB 0 1, S A D E N E NV Y O R K T,..p,., Ccuredort,,. Al-In7a j ou-niore 1.1 '- ,,uj..1;. see paroa. stool, A .... gura oil H.(1, la Tori,, -rnilut.,.n In a ,,,.I ,,I:I ,., ,-,ho- El ...... n .... uo do la Puerto, Sept. 27. 11152 Sept. 29, 1951 !,,ara_%,r,,,,1tod1uJn dlipltead,, dt
COTIZA C ION' OFICIAL C vo-ollit .. I', Ili ]fill i __ -, I ,,,I;;,,l. q-tulrd. an.l.d..
I, ,, iI'll"I ... I-ad. do 'nIo"', 1- ,ha ,I, miu, ,,,I ,,Ia Ili-. 11 11. Nor, a Y., k. B-,,I(.,,, Fflad0fut y d""r ", 'e. wo ,,, -1111,
ltitu "- 1, ........ 11- d, ."., d '.. '. 4,4.,
- '! ,jo, Ins up"'a"o"i"o i, 97 9 I 1-1 11 Ro i i,. n- ie. or I., Ltt,, d, 1, Com:
OF. OCTURRE DE 195. :,I,,I u,,,I,.1 Rallinno'l,
.1 2 !' :: :: : .. "' .' :,,', p 3, -,
" . D;,,lu(,,u_,,, il-,a in,, _-Iik, I,,- I 1 ig(, ,to "' I ',. :;,_. ,la,,_ No, ,,I Orlea", -1 ]'g 96 I .
jell- I ...... 21 ", "it I.
X ALORES AL CIERRE (,,I,, I'll- I. .. I -'i K I 'u or roin I I ll ;,I. ': "a-l"nah I -", ,in 14A -4 Bli I;,,;,a.,. -.1 ,mhr, 25 or INC
' I F",',',',o '. ": I,', I ,:l I I, t : : .,
Art 12", :::: Kil-'I ,1 ., _, ,, ,,. I - t k oorn dic ,u,, i ., (;;, ". I I
; K_."'p, I ., S;- F-ori-i . . q 2
-- -- - ::In,;,a If d F .. e:: I .., I -:, ;",::,', I ":I 12n 'TORAL Or RAHIN. S. A.
)a b. I",. ,;, I r.L
".. 11 I'lloill ill- 111-ilbill"I'Ll' I:_ L',i.; l I ."'I" li I Ii I 'I'lod. G. M.-d ... I ;.ad. .
Aih, ('11-11 .. A S I I. ,; : I ll l I _. ? I I -, I !:, ,I ... .... l, ... i . .... r- I, ,,,,I ,, r, ;', ",- I d, t,;Ij, I ; TItall 1114.7.76 -'(I(' 7111 !i- ellI _- I, .."", I ("I'll u,"o"l, ;, ,,. , I I ,l, I. Ill.dull .... I ..... I,1,i.,, !.I 'l ___
.Allied I h1m. .. w .. 71 : I :"" All, S119. I I I, ;'. I s I I 1, I it i ,I ( I. I i I I I '. I , I I I I In o I I, I .I I , t I c I I I 1, r, I 1. I __ _____ __
A!, I, j I,, 2 I ....... I sirl'. 1. NOTA Al ,; b,
2 ::;,,,l., n R ", 1::, I o,, '," .. : :i ,, i .... .... I ;, r or I, -, tal.
A d ... I .1 .. 2 *: ,,, ,,, P ...... oil M ; I,;, T,,(I,,,,;, i(,,, 'I, d, i_ o_ "cudl,
Ad ., I .11 : :,It : s" .1 a 22" _!, I,.l, I- ,, ,, I ;,, IulIni- !.. ]I, 6- l' ,I,,, ul, 11- I ", or "" lb
, "_, ; ', ... 1,;-, e, ""I-- "" I r, !I _;'11 I '.:,", ',, Ifilal- or (-Ili, Pout,, I'll- ermr- I C. I I I 11111111.I ll. 'l" ;,
A plo'hioll. I 12 12.
, : ', :..' : A I ""' kh- I A, .. .. ,;",,: -,illj,- I1.11111 119LIc 1 469 t( 111,1,,, 11 ......
A rill ( I .. I. 11 nr, :: : 2 I 1:1 I'll'.. ;I I ... I'l 1- 1 ",.,d ', I ., _:,,: ,.. : ,,I_ I .,; " ''"ll, .'"'I"s i I- 11 11:, 11 i ',.,,," 'll, ll: 'll""II; ,]I I:,ii ,.
in ;L; : I or P- .. -. '. ,-. hl I ,i III;,, all,, I I I I n ,, 14LYH1 lurelid- ,I, I
A. r ,,I",,u ; I'. l"I:,"loun"i dl-l" c", .?- ,,. 1,,I;, ,,,I,,.- .l, al"'.1mia del iilic:, :Iil ( i:'11111;, I"Ici, III,
F 62', 1,2 '"I :"17.1" o ,iii 'i l'il"", B"o d, I- ,ual- 3.387 to.
:: ,2n I. A %,,III,, .. ', ;, "; ,, I k;,I, ,I, . . :' , "" ,u- r 0 V I E D 0
A. F P A 11'. Tuo D I I I a ...... 'i". I'l, -1 1'.
.1 ::,,,, ; ...... c y ,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,",.:'a ti, I- Ile- nelad- o Pala el nist- durilcin
Lep .11 K' i"[ 1'. 11 . . fi-I ill )"I ,I, Capital: 30.000,000 do Poselas
_ T o I .. -17 ,, 111,, Ilorl-o I .. .. in o"; I ,,, ,, 11 R. 1 2'- I' -_ -1
- 1 net :It ,, ell : it 1, bn ( ....... ..... Ill a, I,, I, .... ... ;,! (I ,I. ;I ,,l .,,,I;,, ,I g,;uu,.- ,rh.m
nati, I .... I. . ,, ,r,., D,,, ,,,:,,,,. Iw k IV' ","111 We 1. .. 12' 1 P"ou-not" ,. I, innon. Cuenicas Corrientes y Cola do Ahorrom con abono
2I D I I %I,,,,,, 01 I. I 8 1. -, -_ __ -_ 1, tivirte aulaijento hubo it
An, P, Light : a 112 a do Intereses.
", D' t I 2' 2' "on 'Ig'! ,. " compens.,iones de los
A r. Cllbh R 4 ,, on"'j,, logiol : : : : : '11. ,,',",",- . _* . 5 '
Del I ., I - r S U C U R S A L E S :
151 1 1 11 pit, 0, I 1 .11 ,,, In If I .. I 2., I, 2, 1,
I I I 3 .
In", T .1111 T. 1 Arrand A. Astorga. Bernal Banavente. Boat. Cari tie Nar
Am", "I'll" I -' l : 1 1 I, 1 ,'1.11'11'1!ld .NlIt. .. .. 13 I Mo-) L ... p 1. .. _. -_ P rop ici(it el B A N E A- IC un inayor hancos en esta seniana I C.
It' ",.,..'I :: s, -1 'il Del R, -Lou .. ,.. 23 14 21 I or.. natas de Onis. Cobanala. Cudlllero, Gratin. Infiesto, ILA
At', El".."t',_ 7 D 2 3 N Feiguera. Le6n, Luarm Llawnet. Mierea. moreda Nava, Nava&,
A1111 Sn"ll E C-1-i .. -1-11'. IF d esa rrollo m inero en el p ajS El total do ]as compersariones ban. Pal ... IA, PoIA tie Allande. Pal. de L.vl.n.,,P.I. tie Lem, Pais
Air., M ' .' 17 s 21 i N-y- ", .10 ", 'fetu.d- w traceli do 1. C&- de Stem P,.vi. Ribludeo, 111badesella. Sidout Sawina ". LionfEr.a,
A me, E)I.111;1 .. 1 .In .1 E., l Air 1. .. .. .. 23 : I Carl..
Aral.too, C .. 11 -,, -1 0 1 t F,,I, nutlet .. .. .. .. I o!lul,, 11 ,Il, .. .. .. .1 .. .. .. -_ ______ mar. National de Compenswon Tin.a. T,.bi.. Vegad-, Vill-kica. y Z...r.
AtIloo, at 1. .. .. al'. al F-c ,ne.R ISO ., j 21' 21'-, I N.-roll DIM .. .. 21 211, quo fuunclona on, al Banco Naclonal d., ( .
Alloed S Ill. . El- D it F 23 7 21 lltatl, uul D,-., .. .. Iil ', __ Dicha instilinci6n tie credit ha oporfado $25,000 Cuba, "cendio en J_ m-w-a _ddoi -_ --
_o 7 I Nlu, ,,,,& lio 1, I ,I,, : : : : - naida vI rnes, a In c-Lid.
A ""' a ,it ,It It: 4, $1 9
Arm .... r ,no (7,1. : : ,' i 1 ,, Nl (I una empress de Fomento, Las Yffins, con ese fin .27.Yu.: 3de contra $76.339,30D 96
"a", ". Am (,. .. :: : 22 : 22 Is sa%
An.d ,a .. 1. : 11 7. U 1, lrurhdd E .. .. :: ""I A, it 5 1 : --- "------- 'an no anterior.
A C"ll', .. I 1,131, 0; 7. F- Fum C ... .. :: 2'. cil. 1, A I i .
1.11-11 ? [. 11 . . I I F.Ijbins -_ N.11 P-it I. I .1 fial 66 La explotacb5o de Una mirs, ue cc-,es propieclad de ]a Coreplufflit, In cjlaj Por consigulente, en lots. liennama.
At I- C. I, 8 .. 261, 261, F.,jirdeliSlut. ., I 2ii'. 20 0 bee y &anc an to provincial. de Las Vt- acudl6 a solicitor In oyada. del Barej se regfstr6 on fuerto nument. cn el
F.1- Valli, .. Ila -rk possible grains al aporte del n fin do no Interrumpir sus jancres volume de cheques pagadrs nor Ins La In d u stria An camera
- G l o-rC.rp, .. I I '1'5,., sico de Fornento Agricola a Indus- exploratorins v it Ins effects as an s I o bRnc.., qua ascendI6 a S32,039.58740.
"'I" "I'l, "re ': 21 r,,,,n - ", :"I Ba I I ,
,I ,il : : : : .a'. -- de in plants ce reforeuciii.
B.'It ,,to ni .... Put 11 . El Banco. eguu inforran sit 111. I.' I, of lai. : 2'1 I' "' 'Fle,"O"r aill: Co"i, Elr,." trial ,I, Cub.. d, cor se le finatu-tala In Inst.ala1- ___ __ -
B-di. A- .11 Is-. ... 7 -. P ,'cut, 0 doctor Ea,,L,,i.' S 1,,,ii'-. Ftiollsid. cuebidarrent, ,I ,spdun- MANTECA
1Iof",.,k, 1,;,I . I : .ill l, .1a 1, CC' r o B I'a ,u ... . . ,,, ;":, ,, rt :i:,, ,, m ... .. a a ,, I roul, ]to realizido una perit(loi. )n- le Pat of Departimentli "IV""' CIFRRE DF AYER FN I.A Pni,-A
. Ill-, ,'I C. .,,on : : ni3 .,a ,;, '1,":-,,r_ .. -!I '. tell-I to Para Iii minorin -,- y Banco e "tun. c., pir ea-ll- DF CHICAGO
112 .1111, '' I 1. FP
Be ._ s I 1' :: 4 421, '., ",'rdIrjP-let Full: -" -' G::, II,1'1,'iar I I 7'.,. -, mount, fill-op. deistic el p ... ,,, ,0,,,,,;I ,- wa, cbr.it,, to ,I .
:, -ta C, In pil.abilidn't de Ill 1! 1 ml-c. ,ir debut it-di, ,,, ityuAa 0 __t ltlr ,,,,, r . I 11 2- 1 ,'I 1, 1,11"d ,,,,I,, al sllul l, $25,00000 a Ji ( dichn ,-,,,(,. It ..... I. Po, ,11o. cld, F.,,Irg ....... 1,,ii, ,. .. .. F 97
d "' 'l 2 : o R R . I I I,
illell I ,:'n 1",' ef" : I:: '
'g;ll I . .. - (I "::" ,,lo' 1,:; I 'HF MAIJANA D mmqn, d- 12 15 cif .17 30 p rn.,
B3- A M 2 1. ,,, P0, See, .. a I ; I P'l 11". I 1, .,I. InduAl-lal 1,11tri-I., L-s C-l" Ins ,oudolone., or In ,qui-to fro, ,r it ":'' n't- ,. : I ; , ',, LF, J-! 2i I (" I I P T", .. . I; a N ..... .. .. (:t ,., nj J'[,:, ,[ Vt f'f,,,-;1jt-i! le de Jj
- C _. 1 2 1%, ".."", :. .. Em. I-ropt ,,a 'i'di-ii, do h. ,,i., formt,106 ,,, fornol. C, alsotaii,,i, or D.,,rm-! .. .I 1. all, A, ) ;N, ;()k IiACIOIJAL 1-ill IW 'FtWATICX3 1.11 CUBA,
1, i I:hJ.,. I I, .. .. .1 3:1 I I it ]it ,,I,, u'lo" d, I ... pl;u, de "'.-i"", (rifulal 'am ba) do am ort" I c ... I I,
* NI "'
C ,, M
CO!"19-111 c1pe, . :. :: N ll 11"' Iwo- I,.,, NI .. .. .11 11 N- ell .. .. .. ,. .. .. 59 ,l,,1 eb"I "all. failure 'I I lu'l uii lL, I' cocoa in., f"Odo, Or fral'ol ,_ a"t, .. .. ., .,; SR. AURELIO PORTUONDO JR.
Call. so r p, .. .. .. 46I% 4h -, Vale, f1% ,,if ,....: ... I I 1. ,, I a
,
Ch . . _ur () 62 al R ...... dalon" de con"criat ... I '. I, r I. ..... Ita "-- GRANOS TEMA DEL TRABA,10: I
. -1111call are-l'. ', ,,i,,,h,, todnis 1111.m"Z .. ., .. 2 2,J;I 'luden hill .. ", on, u ,I
I", : rtao I "l, .. .. .. 27, 2. flonolon teIetI,. our I I, so ";' ,: I. Inb-,dr, a ,ina. A(Iuu;6,t I, -.
-12'- 32 I, I flupp .%I.tr .. .. .. .. .. RIl,,I K- I, ., 1I L.
Can Part( .. .. -- 7' "" I : 'I'llul -6 Intalad. rat'll-alb-'a. CIERRE DE AYER YN LA B01,SA VENTAS DE AZUCAR Y
Columbo. Cat : -s -,' -. ; :: 1.111, lnr ll .*. :: x" 2 n. P3 I, a2 "'I C ul,,Il .. .. .. .. 72 72 I 'i D'L.Ile" or 1, operturlort F, );. 1,,,.,,. ,,, our rl Ba ,o & IIE CHICAGO
17 it, . . " 4ii R. i,- C,.,,, . .. .. .. 17i-z 11 BANCO NACIONAL
.;h,,z,,. da., _ ,. .. 211 ,en :: ...., Il'-I .. .. . 21 211, Al amlot'. 'I, 1. 11 imlullt- ,,! 11 F.,n,,,I,, A911-ii, v 111,111,tlal de Co- -.lut al an P .. .. in lot l'o,"l, .
Curtis Pola .. .. "' I .',' :' 44 ,,; -, Re"A (,' 'P : : i a,; n (-I 11, del Artirul,, 10, L- -(I., ,11 bit so int-sa a., ,I.,. -p-,a .0 vn- T R I (;Carlo, wrglh .. .. .. 9 1!' I IlVl T"'k.'L T. .. .. .. 181, Ill ,p pt',, 1 I ,Ja ,,If Ati(uto 31 c a .1 ey of le i 'l_ PAro dv ]as faeultades que v Iran- D -.I ,I 'I; I to, 2311.
Chrysler 'i. na lel'"" S" I 11 __ R .. .. .. .. 3 a Banco y con ,.,go a I., I : M .. 1. I -, SIN A Z U C A R N O H A Y P A IS
- S 'I',' do f-raluto do In Dill,11,11 iid ,, our. 1. 1,1y, y a, tombIllo la o-o-Ir. M11" I . 2',:1 1.
, lue'lili, 00 41 q 411, trial, sesu rriblr-rt Par So tallo 11 ,,a,. quil, dsputis do on detection it 11 .. 212,
,toe, DAumts .. w. .'. 500 ace ones nomicintias tie 'a etudro, se Ila tinpriso al__rrrj)_I-a _r'i' UTelit - _A1 A-1 Z I I -_ __ Nalas de lei Semana: _Wbt, _I: 27 i 276'i presadis C0naPrfi R, Cot) M- .. :: : 172i,
C otizaci6n de los M ercados - lplek W'lh, .. .. '.'. 6 On 1111"j." By.d. do his councros c O ballets. apir- my, I I. ., 1. I : RETIRADA TACTICA DE LOS COLONOS DE LA.
....... S
Se'. Vuu m .. :: :: 3' 11, 3.,' i I-A aportiocion h.,a .,.bc ;, I .- tilundease capital do 1. IntJtu-,n ILI- Juan I 13 CO SION TECNICA AZUCARERA
.. .. 2 1, 2 .%a que to suma menclonada sea op ti- caria, qua rorrert, In mismasur:to DwIrmbr e I al 7
BONOS DE CUBA ALGODON I .',-.In Pal :. j 41 c ada a trab.jw tndient.5 !, Mae'. .. .. V La Hqhinu, Octubre 4 do 1952.
"o'c'.." Ca. .. -:. .... "' ': quo 1. crop"s.. :
S-th R, .. .. .. w i B.; eacift (rel mineral en In contid "d 1 may' . r.
1,lu h Al RG.S ':, 1, ',, ,'a h. estimate, haria factible ,a Ill- Terannada In primer etapa tic In job. a) .
NEW YORK. acquire 3 (AP),-Cle- CIERRE DE AYER EN LA BOISA it al 6 __ - __ -- I __ ___ __ -1 ------- --,- _di, B ... t :: 5.1 . t act n do ... plant. do flr, -- expl.-i6y uns. vn cubliala, 1.
Abre C;Irre DE NEW YORK 111-1.1" J, . . ... 75 711, selactiva de minerals do 11 cant1drid mineral que st, I llt me I 0 0
C.b. No,. By. 5li-r. 194 C I,, re ,;i.,:I'd l B10 1.d, 1. .. '286,41 zinc. 2, _ 1, 2" I, necesaria, s6 estudiark in -,gunda
CT, 33 Ij 341,, 0,_b,, II" st'll G- Pr. .. .. ., .. 161 V'2 Antecedente,;
Coal. Railroad. 5 ',. 1952. 1 .. .. .. .. .. -, ', ub1tad7, ell consultant, on ]a instalacion tie In .
CT 21 241, Di,,_obi, 38 7 ,; ; (;,,,, ,, ... . : Lil,, I. La return se encuentra
"' 0 al t6ratfoin municipal de Fort ql'. y plant de flotaci6n selectively.
Cub. Rouirtold, 6".. Buit 11 *:. *. 11 38 li, sillilbak" 1. 11 36 1", ____ -CT 3", al -,, ,,, ,,,,,, I T, "i, T i I
Cub. R.J-d, I '-- 046. 6 III- .. .. .. .. 5 -It .. I I B u rrou b s 11
CT 3.11, 31, D""Itil, r .. I .. 35 '! ;, ,,, , ,- ",
Cuba rulurnad. ... MAQUINAS DE CONTABILIDAD
3 19". ".. ,;- ...... .: .
C:T 32 34 0 I:, ,, i I
,W l- tie Coba. 4 I.. ',. I I 1, I "t .lliil ' U f
Man 7 a 7 it Sugr Vt. 1.51 .,,-,, ('.AFr ,,-l (q,,r . 1\ ('Ili,\. \Di l.'t),N ii)IINII)l ,., ,% L A A N T IL L A N A
0 CIIRRF DF AYER 11 Ll 1111 ,11 ;111 ,.,, 11 :: ":: ,,, I i ( .1 I I CIA. COM94CIAL Y BE CRIVITO, S. A. .
I)E CAFE DE NEW YORK '' 1 5 :, 1. 1 "Alitittil
APRECIM 16N'DEL 'A,",!"" .. a 111. I ORDILtY 523061SPL o:' L I I
- - ,, ,Il ,. .. I 1.1
I I CONTRATO "S' I h", .. 2. l
MERCADO DE AZUCAR """, I -I (;a, . I j
I-Il", .. "',. -_
-1 ni- lth,, ,. .. I 51 31 1 1 111,1 .. la ; 38'
. P 0 R Itil"', I . .. _V_ Anuncia al pdblico el traslado de Jas
LUIS AIFNr)OZA Y COAIPA,';]A ,' ;':' .. I :. '22,O BANCO NATIONAL DE CUBA .
I .. 5 I a \ .,;I& ,, "( ,,rp .. 4o 1 ,t
. --- ......... ca" .11 i2 SECRETAILIA
CTg- 7u 20 1 .111. \1
, ,;It, 0 % .. ..... a C w
,1 FF 1,111 (I .11 I I A N U N C I 0 oficinas para su nuevo edificio en la I
- %,,,,,,,, R!,., 1. 121.
1
Mil I ..... I ,*,Ill., S I.i 40s PROMED10S 11-I k"-u .. .. an 'All
lot oi .1 Ill 4 05 NEW YnnK, o0ol- .1 IP,,r ,I o"'I Ell-, .. 1. .. .. CONVOCATORIA TARA EL PREMID
uln or 194 a 113 1131 III),, daet. ,I. Luo, blind.. 3. C .... I. ','11: 1,.'t ... -. 4.11, 1
11, I Al,,,, I'd . . . I"', ,
,,I ... 1-0-1.1d, P.Aw- ,,, I "I.EDPOLDO CANCID LUNA" I .
ol"r 6, Il.su Suit .. 1. 29 21 .
* 1" ....... a "' IN i1r, 5,oll Industh.1',, . 210 55 Baja ,2n ,,,,, br,, D oble V ia de R ancho B oyeros K m 7.
O I,,Par este medin se nnuccol flue of Banco Nactonal do Cuba, -n
L. lhWo., a or 0. Ill or I r 9. F"'."',o, . . an PH II.J. 1.9 y (rclia prumerri do Or(Llljie or 1912. ha canvocado parn cJ Pronno, lmiuJibre
I ri6n a Investigacinn an o dl,,,Plll, ,conuirinucas quo rl
. S- li-, . .039%,.: Au, .. 42 li. 41'j E-al-railt -Leopoldo Cn-vi I.-ol".
r C_ 01.0 13.) .;a ,I ....... X, sl"et __ _ __ -------- ---- __ El Promin corousto an brindar of Beearin que se rhia To op.rtunu- .
ACC. AZUCARERAS dari para roalizar re ,bu ;db ... ),,It.- est.di., an ,I osti-anjor. do ..pl,.EN LA BOLSA Banco Nb.6 ... I liefil I! ."op TrAn b_6 or, ,, I., -tud-li- cl.d.ClikIRRE DY AYER or, ; ',' i a'- U tilice el tel6fono
DE NEW YORK Compahia Minera "Seguridad", S. A. on,,., Cu a .us ,-, .--o-darlir, -baras ri.e.rin ,In Cii,,st,, Academic.
__ d a 1952-5.1 an .roon qu, -nititto Itut Base, ,,,, "It'.. an I
do ]as ast.,hcla par., 1. ow--n do Ins Til.0o, du Iac 11
Clmv Vero C 0 N V 0 C A T 0 R I A "' I or .., I;vrach. public., n d(, C.:,'1rdcu- 'P"N'11', ,,,
Anne, rl,.1 11..S 1, ','I. o of 111-' '-C ,raru" Stroll I, ,I,- -s rap- I rbd,o ,. ;
. :. Do acuordin con JOB EslaillfoR do esta
si o ,:!,9,1 ,connpri(l a se ClIa I ., t.r.,, d ;,d"'i i"' l',,' l-ul-cat.- y a ,I 11-,, ]a,, s-lilhubd
lirlas_ .so "I bin '. -8 1
Am I ExImordina- debt", I., , ,!,- o;l, del B .... N.-I-1 or ( I- ,lud.
Arre. Sug Ref .... mi alto jjiii" i -1191 I', r; lodos ]oil accion1stat; para illin junir: Genera I 9 0 6
Cast[,,[ Afoul. A -- In-+ nil a (I 1'. ubau aull",, ; ',, ;l I'll,...... I V 'ArA. Sow to fin ciiiia bancillif alacOn a Jan cunfin do IQ larde del dia v 1951. r, do u;', vl I. as 11 -;.c1I'Ii1;.,,1,,,rN ,:rmI I, I,
C.11-1111.11a. & co ot, Pill .12 ."I.. or -5fen. I "d lio,
, do 0clubro pr6ximo an Ell bulelo del Dr. Albel T. Tolon, 1. or, stIbugil"n'tV ell w;-;' ),,
,* lu.'t"o,,';, l oo. fall an o t ... In., ,,I, il"j-1- I I 1 ,, relo ,,al per I., ( ..... . l-tor.. y b,Lot ou.
I llr.!,f 27" 2 I ,I Callon Ill No. 551, con ]a siquioule, orden del din. B.,atF 1111a, I-In, purer -0--ior hbirrm-1, ,,,I,)rl ... ,,a pr,,ruj, ,. I
It: 'Al roo I, .;1 att.1a., in lk, 11-lui --- A- r- l'-I, Ins .fuula, (1, I., "".-ta- lei Dololularr''o., If, In"'t'g.-, r, de nuestra pizarra rotative.
. I I
I
I I
?Aginit 22 -1 Noticiati Nacionales z DIARIO Dt LA WARMA.-Sibado. 4 de Octullre de 1952 Notill Nacionales Min CXV
I I I I I I
. I
Paro de prolesta de 20 minutes I I Piden. un edificin para la Escudo., de Son A I lejandro -ado Correccional el
I I I Hat me'rmado 1aPas(ja1juzg,
I I I
I .
. I
,
miller(IIIII obrrros ferrbviarios I- caso del periodista E. Delaltoza'
. _[.,q J)w lit d,-1-,Pv(wi*q;1I (if, l(f Rexishwittin A6111. I I o rt c i6 n d e I I
I JF I El iltroittio' ittlerolmidO del-hirt; iltiv ill ti.siinlito
"I'll
I
i1i(,1tlll(I 11iii o-l SilIbsevremit de Transporte.4 aguacates a E U I espuranientedi,(-(ir(i(,Icrl)er.ion(il.N-iioliolitit-o
'...lll ,,,- I I" i I ", ,.I I'Ill fil .... ...... it ,I .A t I I 1111111i 11 I 11, it lit,- .
I- 'I, 11 1 I T. ,. I '' I , ";:!."'a v:,",Fl,,,o t i Celebraf-All exposit-il P"I'li d1l llIl,.wi ... t".',,I'!E, i' ,-'i' ,', l, I ,
ii I ..... ... ii, I .... ]A d" 'tKill, .:Tdl r- ,,l, I tt l, ,,, ,,,,I,,n11 A, mand. Arbucia,, ,, SIjamtian Perr7 it : I c,"t, ,I i d"'I",
,. .1 SIlit'it il'. ,-,. A-, si'm 1, I,,Fb I ,, N I d, 29 H,, ; :o, t tl ,_ agr;cOla (-if S. I Ui I" di ,I- l- ( i 1, li 11 ,,'Ilit t lit, T11
11 I I I It d lit., 1 1 111,, 1"" IA Sl-.--,-- ., d'il I ,_a I P., 1.
til'inrull e't el pt--,d,.,,n,, , To I .1 z"i, I,,, I, ,, I~ .
1, ,, N i I, It ,!- J, -jl, ." l", E, I .qto DI.h-,l. im I ... I- 6, -1. !A, lae," Ti , ,
,, t ,: : .."t'., ,,I- I ".
I 11 I, I "it I ". 4 i'l.. 'ItTI'l, l ", A", f"', 'I litailM. h. r- ad. Ill lnolslilnwwo
,- 1: ., I .; I T I I I'll."". 11 DI. Sr 'Illj, m
,. 1, I : ,,, ",","d: ....... t, ". !, l "I : I "I 1; I li ,,, In i-,- ,xl Juiiadn Cn-- if,-1 d, IA C
I, 11 I [Ll..S'1111 111 1111111 I 1 ; I'll, .dn 1 41 ll lnjpj A.P 11 111 ,5, : _'s,,',."_!,oe -..___ .."." -A
, I I" I A "I 1.1 l
\ ,i ,-, ", it, .e, i"5,e 1 ja "", 'n --,h,,
, I I -11,11. I 1l-,- -,1- -,_ ,n'll FT-j __ -_ ihvtA I, ,:- L, 1-1A, IA nl. C1. I it'i'l. I E !,"Il -1 I I T.
, 1; UAW-le ,I 4c "-I., 1 ...... id, ,it I I. ," -11 lieclarl, Vi P.opl,, A" rdlrlll b,,i,,l Sltrrol!, A" dot,,;- 1A, -n,
, % .", 1,7 [a' I Irl-ItAll-Ill', d, ;-,At,, A, it, V
-_ 1_ I', ,a A, I'1 ;il "' "' I 'It, ,, C-1,- -l N;lewn.,l t I I l ,in dr, ,,I :I EVA A q ,, lit i l r- ,;!'I, lt,,llan q.e nAma lie 01-1- r, ,NInj,6, G, -:!,. .1ill'sAl4ii o- el
)" 11 4 -lt,- Ai,, l, hAr, ,,Arr,,,i,, ,, a ...... It Nl6 rn- roeril pl-r-til- n d, I d ,eirucri., d; !A
-,, I tot ilt", I ", t l .... .. 1 q I,, s"I .-it;, H'I (; ... It. I I.
1. I l, t:I'l 't .... 11 A I At w -1 sin rnol P-1-till AIErll, T..,,,A Sol~ -I La Habana El
,,, .A I ;- I A ","da, Al ...... t"" t ill, lrj-,It, hill'. -w, , I' ,-' , .a "" ft I I 11 l,_, ',gl',, ,A A diir:,., ,Nl,,I,,T, G-ila e, alni.lonen, I I It 1, , l ,:1, I"lita"':." -- ,:, i ....... : I it I I AT .- it I Cn,,,,,i,,n,! 1, NI .... ;rlpAI 01 Ftil,,, l, 1vt ,,,do Ili; atii,, Ante, ,,,, 'A, ,A11d.1 ,,hb,:orA 1, U ,l.i
, :, F rr, ,I,- a ... 11, I ni. I ,;,T,,,rrl,) ,,,, la, lillitI5111 a,
. , t IT, 1',' ,, ", ,I : I I )I'll'., A "i :,ro, ,,,,, el d1V.rto-ll,,t ,- Olro. 1.1n, III TrOni -,Ioii J- win ricl Rio Bit maseda
-, I I 11 ,,, it,, Ir, 11 I I till. A ,l ,,'ad. TriblTi-l.1 -,j ,l, i r lIU, 11 0FI-pt dld hare poC9 tirmpo
, I I I I 1. ll ll I'll 1, I~ -Pirtado l
":, t. I I 1 l,,1', q-, ,I A ,,-, 11;t', 1' 1 I ., ,, ..... MUM ',' dI ,,A.I ,' -- a 'Mazliorilln'dril Tribunal Suprento
I 1.11 ... ill d.. ""n I \1 I ,'III, I I I l ,11, I A,lli ,_ r., , I I t iill". r, I i I e ; ,; ,, ,,. ,, n 0 .** Eni- Carrillo, Ft .,,, ,,,,, , .., IT n c I i A I li- ot mi ii n do, e It com
, T " ''t I ". I i, I I ft', "" I ": non on A A p- i,,, iATmlAj.dd, Culoa em G.A.
,,,,, ":, i, ',,,I:"I::. ,, 1.11 1 11") I I I It : I I .
.", iZil"'ji, 'I'I I :"", ", ,;" I I ', ,da im L 23 r,,r r. hat- ,,,T- 1 1 I rit;,,
r, dri ,.,, I I I 1,,i- A H,.,i;,_ ls, Ill, I ,,
'l I ., 11 i. A 1, ", I, ": ,_ I: ;: I .... T I I n ]A S,,-t,,i I, ill-.
,.- ": 1, : I I I Elp-1rhm I, S. Spii I -d,, In, l-,!g,,, ,I I- '. ll'.:", l I '; I tl I I, I I I A, ,,it,- ,m, i, ,- i ,, ,, m- it I it, 'i iih q,- rl r-im ',N eo;, quedil
.1 I I ;. I, ';," .,:, ; l ': I~ I, I I I 'I .1", I I.., 'ri aluitii.l, a %%;lIl.m Cho. I T 1, ,;- pl-iwaii I, ill. que ,
:" I ;-il- I li" ,,, -l. ,,,,,,I,, ,,, AI- :,r- Ao:l,,,r.,d,,ia -Pital. d, i, It ill ,,, Gmv, A, A-;,, y Brit..
1, It l : I 11 'I" A I 1 I I I I ill
".1:1 ll i. 'lil ,",," ""."""'I 1, I I I I l, / t, I I I ".1,
I I I I ; I F a
l ,.",: I, li I 11 "I I ,,, 11.1 I I 11 It, t ,,, I 6 "I I I ,: ,;Iill I. _,,".: I ""': I I
,:,.,,: I.. i I. I I tt I lo",," I I 7 I 11 I's-iq,.j,, del L. HAI,
. I ,, ii, ,!l
'i.,I it ,, I i ., I I a t go I I .- d:1-d-s, A .im JAI. ft
:i 'l t ", 1, I I f wn A ,,, it III 141" 11 pf"I"A- ,I'll. I I 1,it.nd. la deft, ii!i17,11111i P "I I Lll ll:
"I ii 1.1 I I I 11.11 I i J "I"m 'Ill. ... it. ;., F"ll'. .1i'l l, t ,,, n too C.I-'vvT- R- o, ,,,_,T '' .,' it dI At
11 I ,, I ,t I 1. IT ;i"I., ii., I ", I '. T, ,: I I Ti"', ,'- j.dic.til ,
I I ,,:,,,,ll- I i I I J., III [", ;t i, I t im ;,,11, I ., ,litr 'I I" i"iTti Ue't'j"t, 11 ill
", 1, I I 1, i l I I, ( fl rl- d.11t.1111"I MIT I dIl
,' It. I I'll ,.[,.,.I, lt., i : I I _; ,Ill., ;I I rt t. ,,, S111 eixill., ill. G,.,!,,,, %'a.
li- i, P T, I I S Ill I "! 4 4 ,, 1 ,," .. A- iflip.,,tA. IT. 11.61-_ndi, P-ir 20 .111., do
, "'. I., ,,,,, ,I" .1 1, I I L : 4;_ 11 pl"I"'.
, ____ .--- .- de-,d- l,- ... I I I _. iii7,
.I I l I I j T ': I I I'l. i I ,,!,,,::,,,..,,,r, ,, I i; ...... It I il 1. "i.al" i ....... ia, M ,., I 1 ll I I l I I I I , A d I ta d ", ', 1, I A I'. .. .
. I it" '. I''I ; I I .% I,: .1 I I I I all de S"l 't, "il F, , I. :. I , 'Itla D- 'R." TIZ. , dei it H ,,,W-, ;idl la Sal. dl, 1. C.n.
I I 11 I i ,,,, I I 1, l '- P ,
,; % _' "I 1;1 , . ", I ", "It Chlo I I 'i" I I : - I '" 1 '. 3 Ed; vIi, It it, I 5 it ,T i III ,-._Adlnl-,l-. y P de Ley.
". 1.1 I i I III'. "I It it"a! i 1, ,. I ~ 1 11 I I., 11 ( , ", Iti nl 51"i _to 1,,pl- II, I, I T. lbral S j iterl C.a
I ; I I I '' .1. .. 't I "",I", 1 _', I .. I 1 11 I'i I 1 ', I t I : it i, ,,, I lei,;tr.d. ,ist ... R .
, ., I, ilia ". t ., i. I, 'it
,it : N,! 1, I ., I I A 11 t I'd,"'." I I .,, ., i I I I p,, ....... :.l ,.,i la 'I, I 1. de lja A ildw n- ..
I : I .,,, , : !. li,:, l, l, E, : , dTi 1. ., ,", -u. ,I, ],, :" I ",%i :, :, "'': It, !, .", 1, :, ,,, , : "ll '.., , .,,5-,i,,
11 '' i t I '.. I . I i I ,'I ): 1 Ali t ill I i .... I It I -.1;a I la d-,l-, a I ,,,,,,I ,,,,, rie 1. seno''lz I : 4 ,,- ii, ,;, ,, ,t .914 i A i ... g-- 1, It I , :: , ::,
I .. .... t -1 .11 I., 1. I ', I A _" I ", I "Il "", I P : "i .j,,ji,, ,,jj:,j, I ,- ,,iml.ti ,.rg quis
. 11,1-,, 1, : .,,,,I I ) Iri 1i AW I .- It, : -, 1 'a, o I H..
, ':, I I ,, ,,,, I ,:11 I ,, T 6 ....... )':',-" '.A','! I'
.. I'll, I'll I Il, N't, I T*, ., N'. I'at Im d"MA". ilit T ,nda di, -mte .f,.. de
i, l 'l IT
, l '. ( l It: 1. cii ::""x ;), .,,,I,, CA I in n,
'. , ": 1 l, ", \_ ". ", I 11 .1, 1. 11 C,.,., P, M r. I i ii,::t j A7,
V .I I l I ,I, I I .q. I 11 I .11111 I 1. 1 d.: a I.',, ,..I,. N t., ,-, : I & '; .,,I I ,,,, ,I,- 1 C', ,-l- dad'. I'll, Till ,, I, .J,, i ""l, ,ilf, jir no F111-71" "I .I I i", "..''i dri ill 'i"I'l-I I, ,li, "'. "'I't -Wl [.Wl. ri 11,Aloptici It ti.ol, c is,- oneturna, Ag-- l!", fin, T, --s ri-j ill. 'l i'l Ill I 11 Iii Ill I i :H, ill IT "i',, : ii in'
j,' 1, ,I f, a ..... .. I I 61-1a A,-- 1,, I I Anal gi,;I Ad,, F,, -nrn AlArz TW O,
[ n ll ". h, ,it, ,, ,- d, I ,, I 11 It 'I'l, mi. I -- - ,--- -_ -, _-
I ,_ lii ,,, !., -1 Il-,-!- Ile ,ril, ,,;I. I I, A, ,dT 1,, .;tirl A!- 111. I'', I I T, A, 11-1 I it, ,ier,-; -t ill falla He acrilin que opU01, i ll q, ''ll"I't t, 11 R 1 ,, I I ', aoa,,io it ,l T ,I A ]A ronn.od del doctor
I ;11 31"i'llill"y' ." _Am'.'n'r R- do U- bl ... o,.ndn 1. ,,So.
[[a : ." ',Iall ;IIA-L I~ -,I'll l C- I- 11 "iiTr,j"' ""' , III -- ", .A,!!,
salpre el im puesto de., la rel ;____ - 1, 0 it'. ou, f, '. t, 111,1, I,,, I I lit d. ,,- P, 111dicaciones al E-ji6rcho sobre. ___ _ hi,"- n-TfAd- -coiderand. I~
. arn .11 ,,,-is t it, -,r NA, ,,i,,,l -1, H ., r, ,," ,,,: "Til I d, i, .' ,leln-m Al ", Fi pl,5 l-l, it, I -i ,,, , I ,, .i , ,t I 1 ,,,,,,, .. ..... a, ,A L,,- ,oAtA ,,,pn- T6, de IA seniors
_, ,Ao Ir 1, A ,,.-,,,, 6, :
III, -I d, ?!, -, ,,r,, I I., 1, ITT I;, Ill o' r- -Q 'Ielit Crlmpl I- n I. ei g. alie d.serol
, jI, !r jIta n -ercli general de
': I" o" d ,,, I, I isjr I i it'll ,i, ,. I ,d- -, ;, --P11 d, -o b lienta s d e o rd en p ftb l plrlabad, OlAaii
inrestigat-6 el T. d e Cucutas los pi ico l", ,
__ --I----- j-, 1, -. ', IT : ,'l',' "rl"," I Iz , '7,_ -' 1 "' .,' 1, I 1. Loy or Miloltraz Ante, Fim
It. ll,'"', ', IT I r. I "", ". T", ., -,.f "Id'. 9", IT; In- ___ "i'l ei Suprenno lo confirm.
111'", .. .1.1 , ("ona H I, , I r ': % ,ddl- fit' .R(ther (I los Obirprol, tj ,l A ,,, ilf.trine,
Em irtirm lin W itin slipfit FP "
-e elln. l)er-lttrfwit)rte.q (let i)r-. I i"'i "" "' '' Hli tip deben mercer I- p,,,,,,,-, Wridamett
rb I 111 I ,1,., . ,1llT :,,,,:,,,* 1 :l 11 't I "r. 1, I :11ill l t I I T z., , I d. 1 Ae At.~ d'e imlielt. pmr dih. loEirtilin Frife.i. (.rirrii Presidetile (let (ilh) Tribilli'll I I I I';,;, il il;" F"[, ", 1'.'._ t ". rijirinfln Con Init infiltraciones tie pnlitiCoii 11,ld'.
*t I I I 11 : 1111 11d, -1 ,1- ,, ,,, I I lr I A 112, .- -_ Q 1, it, es li rnmo rrftea, I 11- I I I I I I '.Iollo ,,ld,
F. l ."'Jilil"'I """ I "I f 4 1 1, .1 I '. "I'll -ll -, 4 : , ,:" I i :1 i , ,. n .. ... w. i ": ", - !" ; I dr 'd- ,ri, !, ,, ,u.,Tg.,a till )a r".I.r.6n
,. ill"Itilloit It, "' "! "' ,- 11:1 I l- ll".5 i", t,' ( P, -Alttil III la R"-Illa ,,,, qll I- o-n- I 111-11 11 I I" :'' p,-- oi reci In elita ,to,
I d ' 'i C 1: 1: "! ' ;: : "'."', I 11 'I
I ,!IT li: Iii r ... ... T ,! r ,, ., ,, ., I I (' i I 'I'll 1'. ,"'i" l. I .1 l t I i A!""' t L' It "I PA A( i ,! 1 ,', d, 1 .. ..... rda, -- el dc(rto dill Poder Eillcutivo
_ it. !".1' : :. I A"""i o' I'll""; t a 11 ", 11.1.: ,,, el, ,,,
: l ,I lin Ee :: ,,.,' I'll, l', f % '. i
. .I 'Ill" i,1,: , I I. a I ,I Ell t .'- l- o, Il F, a,,,i,,( 11111l" 1 390 re 11
", l r , ,; '. , : I ." ': I, 11:1PIl. A ritii- 1,i I 1- Li. I, ,-,I 'J", I Sal, C '; DO orden clublicit .I A' i:A% .IIii llA,,m guna co el
lr o :il F1.1t c -, '.1 , I ., 'I ,A- ., d, C , t a 'I" R"[, % ,,, l .... I, ,.I, I i i "ittl- 1 .I ,I'lilill .1111 I "T' T,I,,,,,T i ,f, tie I A Join A In I, 942.
, I Itl1.,,..:l ,l, l t i, I''t, ll, It I -. I "- I"I'l d, ,,, l ,l:,. a P':" ,,, ,iR';""P '1dTr"lI" A IA" i"I" "'ga n l', :, ,,,,,dllrluxiopde 1941. Al TeSpe(i" I ., I ( 1111 N 11'' "" "In "I' "I 11 ''i I r it T .,T I I" "It :"FT 't! Ill L. I" :1 ,.Jo,,;,, es A t'n., it,! .:d,
, I" 1; it I ll!l :"'11 del E RI.e ,
, ,,,A I Tili I ad. publi,. con
., d, I'll I 1 I ',' t 1111,.! It, ;te, ,A I IT, I :11 lijit"ll, '" r III,, n. dw,
, an'Tldl lI I ., 11 All, 1 'Il ,M, li I ), ,,,,,,, :." ? ,T,11 Ilillill -no, tad" ;)-p, T ,,'d_!, ,-, T,.,_ -,t, is -%Is, que lost
I , I I 11 I It : : .... :, l', l ,f" T,, le , ", ", R ,, C I,, la,, Pd r 0 1Pr
", I Ii lli,)T .;, i.. .1 'T"I "I'll, 1- I Ad,, Ill i "I T ,,, .1 I it. , ""ll.llll ; L "I I' .11, I': It I, I 1 1;,,-t- Kd-- , I I il1!1- ,, ,[ ,en., 6, ,, Alad
F, I 11 I I IT: I 11 1! it,.,. I I ''. ( -11i ,I, ".11.1'' I -1 I I 11.1 Ill 't 1 X, !- '- IT, I T-11,I, de Ili I~, ,"- ,I 1, !i i it, I :, Nor: Ill.- 11 "' f" i I';, ,;,,, ,ill Cwl'lei,111: I !I ;,,J",,,_ st"ItTi l'ir)j _j, IT I a., I I ,,A d , Adl ,iteante sin justa
'k ill I ' I ,,,,,I P, I l! 'i, I 1 ., %) lii, I- P, I- I 11 Ifil;l"idll A it' ; T" I i f ... I a' i .... d'
a. I d, .Io ,I "gjan"A l I ,1 i , : , " ,,,, "., , I", "'I'' I., ,i-11 1 ,,,,,,, I Ll11T to ,, t 1, I ........ lit, : d., I A- i, .\, ,1.l NI- I zI 1,; 1 i- ., -redlent,. deI ,_ ", F t ,,I- 11, I'Til I li l! ,[,,,I 1,1111, de I i l I lIl l I, (*. d, Nl,,,,,,,, D.,I I- "!", d., "'mi'l ... in, ,l ,ll','_ ,,,,,, :z I~ ,.! ,it, e &I Nlit-wtIo del Rand.
.1,11 "I" I 1 I "' I : r I 1, I ,,,,, ,. l, ,, ,,4, ;,.", ,,,, I t I i T t I ,1, ,:, ,,, T.1 ''. ", ,) i d,,,, ]:,, li bl.- Fl- ,- d,, 1 ,,,ii,, ,.Tl - l ,I ,tl ,,I?., 11 Ill ,fli ,,u di, titucilin,
.. 11,,: "I", :? I I I 11 11 i Ill .1 '' , I .' ':' R d : rit la resolucift del
1.11 11 11 1, Ir i: I ; 1 11 li:" ,t ; "" : 'I , : l, I. "! I l li. ,, \ ,,, p: :' '' '4 1 1: i 1'elitill ,l it f; I I I l all'Ill'. ,;,:, "'.::' "'"', '
"' !" J- . I I I M, I '. ( ,,,, "Lt I a, ""
, I I ,j I St. "IF ,.A, z ... ill,
(;, 'I" _, I 1 .1 l it. Sit ,ql ." i U Aldit C; .... 1, I,. 'c'i;',' , ",i ,,,li ; ;: ,,. "
tIl:11! I I I I - 1111, [ --1 lit I,,,,,,, ,,, ,, : I ,I r "i A I' "I"i .... i- de Ifilillmca, que dcl.16
1, , 1,111III!, ,.. 0, I J, - -- I"I'l ,,, I I ill, '.,- ,, i., wlii, d, i- ll-I'll, ".., "I", Il'i" "'dis I- ......... de la recuIII l : ita tilterpDrim conno
,r ....... ,"I"'" ""' "'I 1"' 11"'j'" jtr,' '- ,l'o, ,el III, .Iada ante el
" 111i 11 .l. ia! _11,1111:1 ::, : T, !, IT, il .A.
I;1 I -., 11 l!t --',: Delwil p qzar except) de cuota de S rdii i t:, :,;: ,' 1: r, .,,Pub1,,
C -ecih id o s " ' I 1 "' " ': "' 'I ,;,I An
T, 1-1 : ,, ., .t 'ill'..," -, .,!,- *,, ,,*,, ,
E stA n p a gan d o :- .it' '.""" I',, I It ;1 1 1 ...... J, ,:- I "'I" ':ll, : "" il, d'It' k: .-,dii qtiez,
ti ,;, ,-;;la, lli'-'Io, tt. l ", I . l. t ;i!, ,,! ,,, ,,,,,, 'I'l : ... ... l 1. I I I I t A it_11 d i I. ,l- i ,,,"\, ,6,,., ,,,, ,,,,,,I 1. arlo, I 'F',ol"I'd lI-' 1' (11,11)z (10 111ercia n tes d e O rien te !Tll ,, ,,,,! T-- 11 l& :",T,,- ", i;,.. 'W". d:. -__ to .floo
(I - 1, ,l6n 'U.
jornaleros & rI"--:"-'- ',"l' d' I por Batista Jos I 1 ,_.. ,,,,,, ,,, 1, AT %, i -ts A ';. AV il51,.'
: A ,It 1:11., I. ,; , 11 ". I 6", ,1 '. : I di"d. ,-I ;,;,- ', ,,,' l ,!, ",'!' "":i:, i.:d, ",! : : ,,l I I -", d"i'llIlt it, cl's.olia.
", I,;, ". ,ld,, il- '4 I Ii';' ,._ ;oli, r.lFi- ,AyA 1'.
- IT, P i -, A, "I ... ,ill-.
11 111,1111d ,, /(, /,,,,, hv(,Iio (ilgiinli irtil)(wirldnires. liol ,ITT,'', "'", ,it A ;., I 11.11 le Ilrdpl
"'I I 1' I d,""!,. "! , I,- .:., ,g,-A 1,:Ia H_ 1_ _",
t,.: , I ,, .--, h r1prifrim N W reCttir (lentrid de Harienda. . vritr, co rres 1) o n s a e S ,,,,, ,r,,,","l'1' '. """d '11" It"' t!"I "., 'k,'- "'. it "f, I" , __r ,,, e-di:,tA lie" Il
K ib lica s I ("',- -I - t . An, ,',', I In cin'I"I'sA
O b ras "' " 'I';"''"'. I I 11 1711.1 %,,, I ,li, 6, ;iz I. l, ,,,.: o"'!" 'Q :- I, ;r :A r, r- ,-dA le viilre.
", I r- ii l, ', I I- -i, rArl,',, .drmlii
,,, 1, I, I IT, -''I.11 .14 I, ,, -, 1- t I ,,, -, 1. I x r, 1, 1, , lie: ,, ,., li,_ I,,, ___ ( A,,r, r, -!, -" Ill-l"-- 1, t", da, .., "I ., ,l :;,,lI, .i-,l1"1i, ,; ,- i,
--- -I, ,, -n, A r ,g .... I~ .- I~ ., e.,. !- l- -I It 'do favor,
I I I 1,t 1, !, S, r- ,, (-,:': Ill I -- I .. ,,, I 1-t'! li ti ,:,,, ld", "", ", 11, I,' ,!-_1 rila 14.l, e su
'I l'"'.1 .l Hat-A lit inisnio rnn in- I~ "'. ''. "I .. ..... -1 I~. 1, I ,, I ,,, : i I .- 1 I'll .111- I~~ A. oa H" I,~ ,-lanla !, denanla .. .
_ .A
Si.Lvien tralwiliand(i till Ell ' :,. *- ,I 1-11, I I it T : I ,I ,,, I I , ,, I I I It,
, I I l".: T 11 i- I I ., .1 .111. r I ''. ,, A,), "J",T It~ -,_-,, ', ,l; 'i", I ."I"'.""', '" '. ,,_ ,e I lie "I "I ill r.-'I- A I, I
-hen (If I ; I r F lit T, l I I I ,,I IT, I I .I,,, it, r 7"","!- "! 1, .ill I I i ,!, Z I ,, ,,, I; ii. c I- o if ii I a S deporfi\ DA ""ll, I i ", I ,; .tI !", , .1, T ,,,,, ol i lI1!lz-;I I I
1) it ( I;i,, vnflv I ,:t, I ... ... , .1, I'll I ti. I 11 -1 7"' It R ,, I, ,,,, ,,, ,: '_ F"i'l,"", d, v I l, rp la a-,; A I I I" "', l- ('()-)IENZf) c
I N '' I~ ,,, ,L i 0 ) , "' A; I A El, T
I "" I 11'iil' ilr.'i7 ii"%11 ", 'll""' '":! ',a I It, 11 'l, ,,, \ , I V- 1 *, I El I d, ,,,,,, J,- i ll' A l"I 4,11 ii d A 11' SAN CRIS ORAL
F 1, 'I.- Iti" I 1, "',i I It,, ,,t I : 1111'."' "!" ,, --- .- -1 r "" '-' lli il :I "I I "' I' '. T, I I I t 1, I 1,:,, l j I 'I ", i I ,I- "It", I 1 ,- I 1, ,,, l- 11 I I .- ,l T, ""' "Ad dit I, I,~ -lpl- l';1"ndh, ,l .rt I 1 T W I,. -,, i.! i'l", IT' T I ,.1,,- I., i'l ,It ,,'l,, -- ,, Ili, ;- AN TOSAL. oitilbre 3 -FJ
R- i, ". ,, .. ,,, It A I l, I ,,it, r, d, 1,: Iiwlo I n, I ,I e : ..... ,,, Ra-,A ,- 11
III~ Ill i ', \, ., I : i, ,,,, -; 6, 1, , 'n, 1 11' ,
A, i ...... l: I in, i-I I 'Li I. 1, 't t r ,; ; i ,I. .11 ;,;d,.,- If, ,pit- I, 'd,., ,Ii,: ,,,,, W e mez We
'-_i.. 11 IT: ,, :. ,, r 1, I ,,,,. ,I 11" I ''I I 6- ,,, ;" T" 4 lit" -111 ?", M , I 1,01 _T Ii ') ,I "Pa-' ,A,
I I, I ,.-p I l'. ,, I ,,,,, 1. 1,T zu ,l,5n llar tm tld.,;
1. 11 N1 I I Iit- i,, or I ,,,, l -, .,,,,,,, ,, : ,lr-,, Iro; : 11 I Ii I 11,11't I I 11 Ili, i A, ,I ... ... 1 I ;, .. ,,, "'I" "' -\: 'I :)" ' Ll' I )" ,,rf_,t, ,% l'il W sH., :tl,_,,.,, ,I, ,W lit r1lart
, L j o' I III -, I ., I I [il, ,t I ,li, I I !, lit :,-,!,, :it : I 1 I itla ,it, I IT It'll 1 i I , '- I I ,I,,, ,I ,i- c': I. Pr,,AitA, itritim ,,
11A .Il 'I'l Litil : ."'. ],,.A I 11111I I "', a II, ,,-,,
. it ., r I ;.,. ., ; llan,, ', IT, ....... "I !.,Nli ,,I llll I 1 re 'I", ',,I,,,,,! , 1, ", A r- ,,, I it,, h, IT,, ,: 11 I ..... hla 11 -da" ,,, iri, ,I,' A P" ort -, AlgA ,otire Woos .5
' M im, ,- ', I'lin!'- 1o", ,,, d, ". 1, l l"i ,,,,,, char.",,, tie ,d.d .IA,
L'', ,, ,,, 011 la 7,,I IF~ ,,I I A 1, 1, 1 nil,.,R ,- ,,,, n-_i-Ai I 5 "I"
. r I .1 ,,,,, V I'li "gli.il, mi'll?''ll"t" 1 laon ,;l1-, a,, la, I '."'.' it pit -, d, Hill I sa"I" 11 11-1 T izi.."It! Ail-,.idtit -, -i,,,,,n I-
ca,-Iii 'l, ..". 1 Ic l'..''I'll ,,,, IM 0 1,.',!", it,, "llil'i'lad "" tt .l ': I~ T.mt- I A! am ", ," ,I "itill millgild A P, G"lu- -, I~ -- Inauxuran equipo telefirinten moderates
P.O., ;, ,I I ,,;. Ill ", I it 0, .I'll, :d.. I it I I.,l,, I I ,, 11.111 11"i 111"- ,I "I l:i -i oli- I, 1, r),,,-( ..... (,,,!, ,,,,' I it I lrgl I Pa- dspldlIA. dll ,,-- 1 .3 ,.
-l) ..... r ta I'mbillia, ,It ... I'll ,,, v- ".. lit jet,, de "r,"'lli Pro, ,
'Is 1,-,da, ,-j-.A.,s t i"", :,_. ,,,, ., ;- 'I'T s17:!o0l)ofl. 'J."'i .... lit ,.I 1,1a;;,d ,.,n,,, C --ol1llll I "I'll't -flliAl Ag-- Ili ,Ijal I. de 1. P ... id'.: P- tdnta -ulit % ;-,l de roil- cal bl"'es "'i L' "' ot 9- tie la ,itw,, ,uir!",,,,dp,,l gcneal 4,,: Toort Ne i ... zIl Il p.sado
riase (glirda de ];I Ctiidl Direcclon cia que Ili las ptimeras horas ou Ill rion ."T iii 'Till I~ ,,,,,lA)lmc,(, ,I. tA, q le dia Primerri el weo equipo de sern"I'lah.ii, I., 1,;t. ullal de tillerl Y e-kdvu%; ". Lli ItIgIcis.. ,1,1 Ssisir. G,,,,ial r.,1 Sri,,n C ml rt I., lO It, Plitl ,I Jefe 1,,And. It I 1 lit, B, rmnl r ,,a 1,, ,J,%,Ad.l Pill I t,. % modern o.-Laureano
I Ill -pit, I ollteil al, lfi,,,.,-l,.Ia I :, E rit, I,
91, ill t.,, Imnal ", P., ,if lli'llill- I I .. ..... A d "It ", N icin telefitrico
' ,,'l-l..,-r psllblv :I ma, ,apirij ; I El d"'t"t. fill "" 1), Ils Ili nor Pi I E, ad, .IA-r ""!Alto" 1":- P'm-I
V., ,, I ,,, 'I'l 4 llll ll "I'tt'l' I'lli"' -, It I I I 1) 911:1211 J,: -lrlori C- ral I, dI Eilad. r bl',a Ill, I,-l--. twa l- -pt,- il fill,, __ __I F, ... I i c A st.fli'i Pl M i, t ,,t, It,, -r. li it.,;- I % ,I In, at _Il de r,,,.,, 1, ll,,,al A i.di,, del Ei:,'1,.,1,). 1. F-Il t""lld. iili, m,
I I i ; ,,,,,- ,;", l,, ":"', ;ii ,,'d .,! I ,"!"":, "'l,
1,,i,.,i %-Ii, 1, _:"I", l!l ., ;, 1 : : ,.I i M. fi rn, oil, i,.. gvl .... I. I, L, ,'', ,, T ,, ,It m, d.r la p,,l-; ,,,,d,",Ir- ,,en ,,I.,i6n ,I l;!l ll,1,1 .-":!- l, 11 111il 11 I t, .1 I' ", it(, I t I dr. I ... ..... I, : 1 It il ,,,,li, ", "I'L, "'! 'lt', T ;, 1 , i, l, I ,,iT 1 i, ,,, ,,, ;,,l,- A,,II ,I cld- L ;I 11 :.1 .1111 I I, r a
. '. t L \04, i I : ., li", ,t 'i ". "I"l,'", -11 i : n1.l1..!ll d", ': I "),, R;I- i. It" 11 Pt ", I -1 1 : ill ,: I 1 4, .4, [ ": : "'" d" "' *' t "' l ...... le l I I It de darse ill
11)" 'I'- al"." : ,: 1, 't : i l"ll1l ii.;l, ''t, Ill.- I I lil ,, ,, ,,i t-, '.1 ;I 'i ,I I I ,I T, It, I ; I II I IT ", I ..... .. I i't Ill I 1 d, l 'I I 6 , I 1. -, i I I t" 4 l I [ it .1, ,, l'! ... ..... ;" ,:, ., !- \ll., 1.i, Tq , '-:, ill 1) I I I 0 i o- I l. 1i .1 I I .1 I t I I ilt, I I T :lll .1 .l :,I I 1, t I t t, l' 11 1. 11 .1
,,, .. 11), 11 I I i "I I .111 Il- 11 1'' I I' ll.'! i [ 111:11, Il. ; C
1, , I ., , "I 0 I., 11 I 1 :, it to
; : I : I 1. I : I 11 I IT I '. 1, I'll 1. I I I ill,, T ''; i, l ,. '. I
. I [I I I I I I ,!i t :i't il, I 1 ,,I ;, l., 1 I t" ,I w I w , l ". ,I, l", Al I., l''lil '14-i'l- 11 A I ,I I "I I, I AS
I I ,, I I 1 I t ". ii, ,,, I, I, I, I .i I : l I I :1, 1 it, "':1", I T (le
I l I I I '- .. '' I ,,, .,-::i, I 1 I Ill, I I ii "'W "'t, I~ ,- I, ,-ljfI,-, l i, , !: V A ( W O N ES W1
ll 1, I ,:, 1 t A 1, : '1 i 't tll- 13 G I 14, "I 1" '', .... III ., ', l ,, ,I ,-- l,' ., "ll '1 .
I 41 I I .. I ,,, ." 11) t ;, 1 I .1 ,, i , I 11 Ill" I ill, l i]4 1 ji0o ,I I '' l" ,till', T 411" 11lf 11 ;,,,,,:, I 'i ,"" ll, lo, rlp
I., I I I I I A 1 1- .111, d, ( ,.vt III-] 1.0 ....... I , I A il,- I I, %I, r, ,j-. :_.,I Ill I Ii ,_, ,", l P"I"'.'t I L 1104 0 d
I i ''. I ; : t i ,i 1111, Tr;,, r, !, !,1,v, ,,,, ,, ,
1, 11 ." ,,, j ,L ill I 1 ""'it ,, t :.,I, ,r 1 1 -, I 1111olooll., V&L
:" .. 1, t"! 1 l ,.tt 8"j" ,Iorl INOLVIDABLES en illift/
". 'L '"', "",,I ,
-, ", L ,:: -;-," 4 Ili A "ll: 4 I'' 1 7'l ,,nLjr ,, ,-i, 1. 1,
.; I I I .l, I ', I ill 2,361 Ill ,.I -, I I j- ITT, I i, r, % Tt, , r .;!,, ,- f: lit
,-. I I I I .1dioll, "-iil I. .... -11 "Ij 1, I .
. ,. t I., : '. : :: ,: It I "Ill., "It I dl 11-:1.11 11.1 l I'll 't, d,
I 11 , I i: I I I'd, fillt'll I I '17 11- i'- '! 19111 " I ,
.1 I I L T 1 rl r , I 1. I ". IT ,. i " J-f- ,I, ia P,,il"., t1ii- - -. : I ,I I I I I I I T, I 11 4 I .... I .... i". .o ill I., pl .... I I F'lrd,.,,n, It
, I , ,, I I I ,,, I I I I I 1, 1, I %I 'd, -, it, I in 0,
ti - : 57 2 1 _11 --'I,- ': 11111l ,,,, L, li' 0 9 9we
, I i ,. _ in. ri- :- 1190,I) I: 1 7! 'j, L:
, I. I I"
. I, I 11.1 ilp"' .1 $141, 1-,l l i It.,im-W. Valli~ GArr- I tri ir ,
.l I t '! I' ; iol I 1i
I I I dl ,,tad,, li tl A 11
;- 11 I., ,,, I I I .' : ,, '4
.ll I 1. ., .: t. I .. I N 1 l"'4, 1 VAi __u__ I 5q.:,.j__ ""r"T F-- v, V Ild- Go~ r I I
- I- . I 'A Ill., ,.I 1.11 ,:- ,laIrTrAi- t ,ir-lAjn del ,J,.,-,r -_ -- I, ",I T I -, NA -1 ., f:i I ,,,a lit I igl' x '.A al',lt", Ht
I P IF I ,l 1. InT, I~ 11. -I, A I -1 _diii --- ; -----,4 -_ -- I
. ." _. , it ., I I., I .1 I -1 11 I- 4 i I 111'r ,I'll, d, $30 91T 41011 n P, ) I .
, I .i- .-. I, I ,, Ml El Iii dI t b;q I
"" ', -,,,, "t"', ., ,,, ,(", ,A ", fill"'I'll, I..
11 I : t, : '. ., it, ,ii.
. 1, I I I 4 L vim-- 1 ii ,,, r "A[ ,., "I ,I-t, Ft'l"I"". ll,,qu, -_
I I I I i I ,;. -':, 4 ; Nit'. P lil r , ( 7,114 1 V N i 1 lbirri ,I PlA- 'l'i, 'I P- ,,I'll,,, 'iA fl-l- 6,-r- -"Lo, .. .,e 0,;_,
.. I tl! I 11. ; I.
11 I f.. r, , ; , t I I v. dri ti, Vf- -n'lar-, -!,,- A Tal ,I, It" I'll I,.,A ]A "I b 9v '. Z
. I I 11 I I ; , ( I "'t I "I_ f,'I" He
A 11; : I % I ,;: !A, It ... -,,- drl PaIllitl Iilll- ,,ntn ,I -n- F..nrsn VA[&;,, ; -.7-
. .
': ., "". A I., '" ---"'ll 1111.1 ii ", f. bill ya li rl tirrns if) it ,li T iaina. que its ,in rumplidnr ,v "a ", I a I _. ..
. ', I ,In .,,.,. .,,d.,.11, .",i".,,,., ,,,I I ., '. RWRIGN POXES TIn, l fthil jw ,nople.d. d, P.1-11, 11 ., 1. .
, I .l II .
.,.,
. ------ -- ------- -- I . . I Ajq
r 77,ana a 1;1 '' ., ", IT:.., ,-e;.. 1,
I .ri il I I .. lq I I, il, is .1, 1 I I I ., : I I
, it :, .. 'i "'. I ,. I :t I LOS MEJORES DISDE 1981! ,, ',11,,a,,-._7,l', ;.. .- .; .,
. 1, 1, I ,, 'I I~- ___ Tratan con el jefe de Estado I I k-- _. z
- k". - .
'::' I' I '- I --,,O, ', I
h itt, A l (it vur-oo l, ,I, T, I ,; .l I I it Uoion R.dio-Televilson ., ...__ -,
, I ', I .( I I" I I I -.... .
vvidiwvul Ei lf4,1.i(.(. i :. I itersos prob emas laborales I "o;
I I ill ITT 11 ': t , , 'i. I 11 c'' C.d.1 4 d i t I '_i I~~ ..... ,, 7 .0
.-
' I : l ,, I -_ Reviess disfruff1l)(11) India 10 t", -,, vill1i _-It_ -_ -11 10
(lit till lill iwt(i 1, I , 1. 621 11T I : I "I '6l. I i I 1 it 'i'', I I 4RUe CiOnfuellos liene parin SALIDAS DI RIAi 1, ::__
4 I 11 11 : '' 1-tilreriShIdo Ell Presidente por Ell Serretarin de I HABANA "*'
"! I ,:! i : 1, .. 1 I H, : : Il In franca y sin(era CIENIFUEGO"
. 11114.1-to till .ill% 4-11 fill lin ''r, -11, I In CTC v liss ininilitros Pirfortoe(irrero v S. Ah-li
I I I l, hospitalidad do sus habilantes Terminal de Omnibus Glicell y S,:n Cario,
. I 0 lit, i dell I I. 111111(willin i I i'l ivo '. I 1 1. L L. 'DI1ll1:li'j 1- b I rm aspobt ro, ,oil- ga orteMada por la Federacion Na- hermosas playas y clubs ... Andir, 9 T.qli 9
1, I I %I %I 1) -%I I \ I I I , f 1, . I ." i,- m I", ;, 1:1 AM i ,,! tonall it, T,.bAj.do- A ...... :.- .
. .1 . t, I ,: rt .: 1, r , T ;'I""'He'J", I'lit I., nctpubl ,'',,I paral I-RI ,,, 11 I .bro d, I. -prp inlerestintes rellquia% hisliricas... DIA NOCHE DIA NOCHE
. ., I : 11 It, T, it I, 1, dolt", il "I'Fon 0,1 J'A"du An, 6.00 8.15 6,00 7.10
.. I 11, l i I .1. I i I I I 4! '!!,"li ', l,13I 31 diftearlon (1, ulna Le, ,,! rera. litindicisas bellezus creadas pit In
1. l I' m V , ., "I:- I "ll: ,"I I! T'All"I'll .,I,, C, ', F,,,- ,,,,!I ... 1- d'I .1"'.1 al! 0, mane del hambte .- y recriese 8,15 1100 8,70 11.00
1 _',;-, A l II Pzllililirl Il. %,, I-Ll ill :it 11 I 0,00 950
4 1 L. I I I ItI I I l: 'Illl l t I tartillnin a itifyis de Su viale par
11 .1 I ., I i ri-111111,11,11 I i I i,,,,. ,,,, ,dri AJ '1'11,;,F l",'l 2 00
. 11 w"'vir"I Fili "'Ar ril lvl i Ill. 11 l I 1 I ''I I I 1:. .ll'il :, ,,, "! I Omnibus Menindez al ervina ill 1.15 12 01)
I . h I 11 : I T I' 1.11, I. rl Ill- i- Ill"LlIlli, ll. A 1. nii"l,"'t (I, Ili D11", I,,, 1 15
. i ,. I 111:, I lit i ,I 'll'I'll, "ill ;'I'll'Ll"lil" It' ':, In C' ci, Rom,,,, L, it; 13,111,11, INienle de la ruin central. 2 A5 2 30
.. .. 'I I .'', :; I I l 1. ............ I .41, 1 i I ... ... I 11 la I'lldvit, 'on d, T liqy ,I, I I I I. I I "; I I ", wlrdh, ,:,f ... ,,, ploar. ill, ,,, ,ndi-- d, -- 500 500 .
I I I I I ila r- I k I I 11 [ I I ,I I I I I 11;: 1: I I C, ". I) RESERVATIONS E INFORMED: U 5 3 2 0
!. I t I I t I I ;: ".' 'A t't"'- I ,,:I ,,(, It", Jal"', I 3.1"finit, I
_ __ ." ,,, ; 11 'I,' 'It I"', r- "t- I'll 1, 11 lailmito fa,- d'I "I."',
"", i,." :, i', ,t t,,A 1 l :1 dl- I ,,, dr 1"), I, I i I 11
q1 I N V I I I "'I'l,"c", n,
1: -1-.1s I N I 1. Im ."ovi. I'll, 11,11, 11 '': "urnt, P Z "I'll"" n""ill" il
I I I I I ... li'd I: I villmlili'llad, M EN EN D EZ I .
, ,,I l, N V I.110 "'"' \ I 11 I lllllillli lil all", I I 11 I 11 I 11"
1111 Irill 'I. "" ""I ill. ,. I lInPititarl d,,vmp-- dr Itril -_ Sub-Agencilo. MAZON 2,
aA VW
I* 11 I I oll i. "Jqjjl- it,, drpol Pit, in Caja dr I" ;,.-_ 10- ,-_ PLAZOLETA DE LA UNIVERSMAD
- , I 1' ", I :,. i I I 1, I At I, I, l'', I,"'- ," : a'!"I"Il"'ll trot F,, r ..... ... till In., d,1llI,,'n1 I --;1 I I I I I I I I '. _' ; 6 il I t "t I ,-, Y 'lll1l1:,l- il ,., It,, 1 Ile 1,,Wricime, IT. 1, i7 1 mu 7 .. 'A. _,J:,, 11 f i, I : "I T T''. , .: r, "\ I I I I LIL'' I I'lla 1" "If' I Ilrilinla 161ri't"i'l -, r",, a lo,1 t 'a b.j.do1es Y ii 1-1 1-11i" ,, ,V,_' ll
. :I, I'll"ll., I ..",",I ...... l, ',,n 0 .!, 1. pat'.n.1 r-,I proye to esti. lin mltl"os t W v I .- _%
. ,,., ,:t,,,r1: I L I ., : ,. ,.:l ''."'n,"""'. l'i", :__ 7111, I. [ t P, '.,[ ,I It,, W 1-1- 1'. ilill.stro del Trobil drcwt P- I \3iLr;i4% ;,:
lit"ll. ,, I L l ;.', , .. I I I :T. i ,'I I \ I ,It, If~ ,,,_ I ,.: I I !1-1, 1 1, -arl I- litado, ItifIles P df,,on I I I iR16j -1 .'I : 1, I 11 r t.rl .,: ..... -t lLlllli'11 ,tlt.,! ,"I I 1111 I, t1l"ll, :.1--1l 11 l- \ ,11a,-, n este I. nori Ill, I. Col. d...
I'll' P,'';" I i I 1: :i "I t 11 .1 It, , 1 I ; ,till 1- 1111 I., ;lcl!: 111'11 111L, ,' il"I ,, ,
"'It"da .11: ., 11 1, 1 -1 !- li" : ;,:. it 1.1_ Al 1,:, I I I "", 1.1i
I cent, I 11 1.19 I I 1111 1; -,", P -_ I l,, l, ll Ill I.. If", T '! que pire."t. ,,, In pl-ftmr. relinlon
, ": Is t;, l 11 1: '": ll I ...... .). 'Llii It", I ... ... lLr" pI svyllt '.\j,,,, Ij Corjoejo I I Mintstcis dlrha Pe. -_ i-i fiw I "I I ,,, 111. I I
nX 1',r Ili .. 1. 11',ki", I ".. .". ".. ;.-;-" 11i'l 11 I~ I T,,l6..
"I ", t ,, i ,,, -- 11 Ii,;: ; Il I .. .... I. "i"al't. oll'i". I&L .4
":"ll" : ,, I l- ll All.-., 11 A1111.- I. ., .1, I "', 1, r I I I J.l I "" I I I It I'll.,11111"j, VoIllillil"I'll, l, Vol, Iil Part, ,I Ilder Raman Lit" 1-1
,.I, '. t 't, I -- ,, -l", I I I i I ,. I ..N, I -tid I .
I : ,,,,,, ,." ".., .. .1 .. I I "t""'.", "tilt'll"Al 1A1 III", I, ", Iiiwl ,nino dIRAd. de I., Call, 4, ,
no"; Ill 'I, ,J, ,
I. *it RItlin Nit"Ittion., "All", it'silm, ,A ,
11 I 1, I I 11 Ir 'I ". .1 Pl vtlll lll, I., 11I.Irlad d, W-Iev- II ,,,, ,I prti.,jrim, Bil P-In litt" ,.4 %M
III, '... .,I, ,, I ., r. , ", , I "" ' Ll
,,, I ," .- r' , 'I ___ 1-11,111,11 -1-11 I I rA ,, t ,In 'Iil-' It, P"ItIl rilill, 1.1 Elt'lon
11,0'. I A,-,-It A .11"" I U.', \1.111 I I I .,
lo r' [ Ill ssj .Ilj *.k -,-- --I ., I I I 11 1.0 I. hitill ad,,s III ill ..., -,,l,,.,,,,,p", i ; , , ."... ,., : t" 1. ".., 1". l 1.11 I ll I.. I -1 ..."11 ... 111111111- I'll, "t--111.1 .
. I I 1, I I 1. i. :
I
I I I
. 11 =
I I
. I
Aho rAX Noticias Nacionnfes" I DIARIO DE LA 31ARINA.-SAbado, 4 de Octubre I de, 1952 Noticitia; Nacionmle:y Pigins 2.1
Los colons 'Es estudiado, el mejoramiento deV alealde,0rue I -- -_- 1. I Pide Cuareuteitas triusladen
I I I
I I I 6nianos
pide n mayor los' aciteductos a cargo del Estado del Mariel a los narc
ida facifidad al Proyectan la recolistritecitin. del i I _. - .
L comisit;n t9cidea y otra afintiriiarativa ser i edifi cio del Liceo aw tancero ordemm faiivia r par(a it, .4dijutia tie Lit Habaria UtL
I participaci6n" lvsencargadas de emitir los itiforrites oportal" I
... _. I I contribuyente cargartiettlo de cigarros de cotitr(ibarido. No6ciaria Lz, ".4 ___ _11 __ -
. ,
Ponen c9ino ejemplo el ,_ I Por Manolo Jarquin CRONICA DELIPUERTO dr ,I fI,, ,,,'J-,Ph R, P"-tt-. S,
Nuevo sistenia para el i ror Francisco Pir- JEWorti M"'o", 11 Moi "o,, '.I -- d,.,catio fie Ptjei io Riew p.cho d, ,nld, ,1,4, -t-n pendienle
piojglil. 1'. ..!, ?,in;R
I I I pago tie redbo& Now I I El dnrO., d, C.R-t-- i1.1i.r cito-,nph 11 "I
___ I And.~ AvII. p *,Sibo;o,'., 'Io',,," nch""".6 I an",t "",:
Fit) refacuu) (oil I,,, ilvkurdas adop- I I q !, 1. ni. os In ... dod ,-,Ai. :, Y.. k. I
qo V 2 6 o"O'j ( "dvl do 'I Imento d I -1 P 0 ,d2 a ti-ladar a at,. ",III., sq., ,-Pet-anice,
t ,tsaos.p'g, ele -muo leeutivo d pa"' o I -nanuent. 1 o
a, 6 C.10, I's Cuba sabre sror. Seuo U1118M, del- I z_ ._ --d lilici 5.11ilai in: R I., -30 S, t.u-wi PT', ,I ,,,-o;sp.did.,; P.r
11 "I 111mllnimicilitiltif,011W "ony a -IM rotaol, I .t 1. n.r-uu.noS q., 'u'uuJRl It- 1-1 vcW-5 6 ", I po crt. qu,
- dv In Adrnioit-alcio., I "eltuclas 11
j.iCij,1RCIun en let, I.tidinilentus, de In 11 I I I i:- Wilhu'ru, ,,, cl -,ti"t. a Im, ,uillw d, 1. lord, ill. .y" I,
d It, I ;J) blenlaz1fladelo,111, Senn, Jualullo Monlah'. So a igg V -1 :11 4.1 del Moril. dund, cla ,ptaid vlq In Il.11obo. p-dl,.I,, do rumplimn,"In
" L 11 'Cil
u lYo 5. c oi lo Rjfv de 11-ii.d-i6n. Seller Estacion CuRietuconla ur f'ui)a '- aparecian expedid- a los --iguientes
,,it, ,!u I lilt oil cc do reiterit In. W V Ides Navarrete, inlorju6 it Jos pe.
lt, I -, f Igor que pot- las nccrmdadrs .ai iiarois burpic,; mechanics:
tllav6s do o:;,,, ,,, , l',,, X, vigen. ''I I Z -dultaa porn taxor ,.be,- .1 -tri- I I ," par. 'j.r lo, v"ildn' cl,,b, ,,, ,.ua- -T"keet %'. que viene conduclondo
buyviiie tie Mariano quo 105 Mciboa I
tV, i ci,,, ,., its vg ug nu r,. tdcIonildo a In iic] I. ...... V, 400 t.nV.aC.s d, fVct.Ij..ntS 'i,
tit. in V, atill lilt lo" a, I me, to 2
,::rV, ucL, I Vod
ciacion onto Ili Conillik Ve. I o , e 10 -11 pacien es de enfvrinedades cupicn- g6o informacion-lArceida p r In can.
Azuent file -,', 11 ,I, IV
iza -, ra, ju, dosignoda Inestr, del alto fisenl ban ,ido jol- .. Jerald, sigrultarn, ,. ,Ila Capital ,Ih.r F,,N IrA 1-1 V.tu in I I Its Costal (to In I ,
111u, ria ., prelus cii lus nueval roaquornis cania. 11 I jAI-P, H ... d ,,, or A., ,,,I, ,,-,a ,a- .Iric. Coosa
u) dol,,svcfi: Aqlrfe(lo jd.rl I -ru. -I-,;.] 11 I., del, ,,, ". I, c!!,,. , ,I, .., Jerry -Nw Grand Il.v-*; one
nb v v v1do tilt ,, ,in =,c durn, de ,Isli, nunl-n. .,.I,, It, I.Ouilvon, que ,e ,ouf,.at;ira-, pe:' ,iv L ,IV %Vin Pat. .Beawh, I ba- ,
'IV Itis infornivs c.. quV it ubn dVIadq ... ri, cl Mulmino.
" por locAn 'It ,, us r,,il,,, ,,,,, ,, vu, 4"'. I I '1;' -, ,-,,,,-. "- -,,d-,,,.,-"I -R- ...... o". I'-" 'I.- o-v --u-V --I--" it" qui, lun't L. it,,I,,, 1, J, ,P,:,V'Jnw I ; d I it 11.1 I.ounloo-11,11 1111.V ciend. Lt. enogin.,ru. do V.. .Ili.
. I ;,,,,,,!: ..,,,!, ", ,!,i.,,,,,;,,, ,,,,!.I,,ir, I,,, .1 1!i
""" "' "' I I (11,1 ,u z I"": o v, g, 11 .,I
, I I I I 11 i di'lint. I., .cgla, -otn',- de 1. We
'.Vuil, ,, L uv ,it altivid ,to 'u HI I it ,]I.,,] I . . ,
, 11.11111!, ,, "! "I", ",', I I .-1 cloir .... t .... a El
obe'dec, n Ins nomerlones dV 11, Co. I I '. Vgo. V ued., Su, 'inti'lli., 11 is etint, 1, tt, rr ,J El Ln.1 ee.,,I, 'tl.,,,11.1 1 n ,Iniwo, ,V,-rV.nlc "P.n.". ol "Vre"" dad v flIvocI611 lo, ,-,!,I., ,,, 'u., ,.V -6'flo. A,. Iio ';, 'iu- ... I,. I h. at. q.v Beg~ de Puerto. ou'r,
; ; ., I "I : ol", '. I ; I ., V .__ -.Ual
Vnl uioIl., V.% ', 4 ,It ., fu pin., ,ond--do ,Rrga 9, y
ll lmi I, ,l"'I'Mkild"to, le, .I. 'O 'Ji dIst'nuis !vyV, 'It. n
...... 11 111 !'.1 111 si 1! 1111 ,, - I I -uol- 11-11-1111i dl Sloidul. pulpit I-a 1. filbVicnieni. de Pope].
Jos JIITSI gll.S unnol"., de lod,14 y ca. I 0 I 11 1, .,,,I4 """; ,y,.,;;S 1 ,"""t ...... "t, Ig: dulto, (;."" 11. it .... lo, no'co ... I ... r.s I.. G'.u fl"l. Bi.- nan.60 quo
'u., ..... I'll, ; 911.4 enns. III;., ,,,, in,. .. I .... lo, -a dt,
.,I, I I I I lot po onal Iloulo dv ..whoi Vs dv- r, 11111 IV Il1tI V1j-11I,:, --n ,o lit dul I.s V.,
dn uv.,,V, I i 11 I _6 .,I, -ront" ,Ipr. I.,
1; ctu ., on, 'It nup.o., I 111I Sal., pit:,] (':,Ix It (;-- % at),, L 11 Carl", procedente de
. o6ol, ,; ",, ,,,,; ,%,I i ,, ,, ,,,, Vl,' !',!v, I 410( raoas 1-01-ii II,,io-, ... 0.1. it, 1. .dut ; :o'n! 'u,"'In is -.2 .,l.,,1"1.,, '1' I' ,1,,1,,, ;l I s. .1 .- d, I Ila 10"Ino U-i-luulo, jowv,;ca,,1- Net, 0,1-us, Von cargo geneW y
nelf. j lVdIcAd" dlimPfffl-.,,rn_ OMpo -gulatruido.- d- 13 M.- .- .1 _--dIf'ri-neirin dV- Ir1SNVITTnIV3-_7MF* lil tr-_I-I q, -dVI-MV. ro -p;ISRjI,.,. y vI "Ver.g.." In.vI.I.
-r- I l I'llil-5,11 in, -vi iil---,R-,T-7FI- ,,-,, iii.- _,mitrucell"ItudiFI-M n g I f I a R lat .... it,. Vu",V"V .1 -b-, t"', I I i' I 1.11 1111 ot l fl, il ,Lujucn.. '41 direvio desin, New York-, ,onduciendo
'g, dir-14t, del Jore III m1trit. O.M. d, it, Lit, V '. In n I IAU#ura r alcalde Orue on partlur i"', .- , IS-S Pillivoll, Per,, I ,IV Vhvrn IV. ,,a ivioral v P.I.jo'o';
via ol condoi I V'Ve i h 1' I,- El din 7 uo, de 1109or 0
izo It,! lit lair line lui 3 Eduard P roz do Alorsiles Y personal tionico a sus 6rden ; liberia qur : a trintsorruh, .unqu, 1, p- asinu.,no r "Orionte' ,
l1a h* ) ,: 7' 11.
I ln"'"C'fin cond ,0 1. s R v- I101 -Ili-- del Il.n.hii.liN .1 A vscdu.to tie I Is. II- I , , : nos afi0s Iv locluYe ell ,l pres 'Inn,10 procVdentV
till 1 a I.S .' 'dlv a larde, VI ol. I tie New York. ronducicn. ,
filffleVi6n do d 'I'll d ... IV ,d , p I I" : I 1 1 I ga general l; el -Pc Ifluff Vic.
Ill.- it, Al.riamlo. Fionc,,Vo Ouv I de 1. Nation ,I,, 1,1cill. .Ra ,lint do ,ar,
. -1 1P anti.. ,,, I, "j' ,,.', r For CELESTINO ALVAREZ rindwisul lot ... tonor it, In, n,".. I u-ilcz, inaugururn el panque infaij. -'. I I tunr uns illIn P-1.1 Ili, na-no: -s tco-y- it, Portland y e5calas tumbi6n
d ill t IdIrl lli4q",it"ld" ,6,.,I 'Itu, reah % nU.,,,i1r.,sivVJn, ,dads ., juej.1a, quV I .... I.. ,I,., -',,; I _,, "I In .,. 1, fl c I If-SPIIRI pola DanVnI-,, Air- ,anjulnd. .. r;o- 1. '%
i dc i cereo qtje ocallo do constj tur I 1, I urp.rliml *Ialg
dcul lido 01 Ill" do ovtubr..Vr' ' j" it, on rw'W'. saito leiriedint, .all Count VI ; P'11- ,,,, a in y d .i,,, "r , zarra, 10 clertO cs (lue log Ila',euna- mento de mercancias en gonfral. tru.
do del I I "I al ,b i I I I -nd. Aunlos v otros articulos a;inienticiom
land In es.1u.; R, ,',,,,.a lpall 1111. ,: I',R,.;!',,S,,, #4.i 'I'll ... n.S I.g- n ,I, to el bo,
c c 3.1-alcient.. Flo ,,, lo lo, D ,P?, i M-wi. Va. gou p,13-111n ;I;--;, 11 -- I-odo,
,I', 'I I Unit d, d, it convent. ,6.s. 1 11 1, I I
0 ...... .... ... a cull" 'I' lit.' "J'"al
6, G.b,,?vi,'. IB; Wiuule 11 's I bli. rQ I, In porte I ........ I" I!f "' ,a ahp t I , I I no-,odildes d, 1. Estiloo, C,,;,-v- I
A Cxjnre 61 ruunpnlu yji,,J, ', 11 P ,v' a Conjuntjonro- Eta nut ugu rocujo In line, ,I al,,old, ,;,, , :,, ,,, ...... I I'; i I I v;'I. R'd tlV i ,v"1 ,; ,"", I I I El -McI ho lit, llogsr Il ill.
basis I , tonaria utabl-6. Ir dquI du ur. 9 provedente ae Baltimore conduci,.-n.- 6 .
ties herun, united 1. cle ri I-Vru,; -uo 111 1'. fav de'llunodo 'una 1-too-11111 It, I 0, I-,, pio-o dr,.I-v .1 publo, lit qio 0 , I I I
in I 4' ," qu,, IV 1,it,.R dbo IV do., i ooEi,- i;,-r.Jl'. ,I .
lau.,,,55 Ill.,, et'ruto. ,ua.d,,hIu,.!41uo In, p.bi.coorc1,,puquv N,,,,.,,.d. (1, Contabilocad y B ...... jt- _'., rn .[ -,bu,,.. ,." .,,,P"!,.,i', ,
r as gurldrul v till dejolp- I'll- -P-ned(lov Puldol h, otill de on it I, In"l-o, po'n Ito, ,'I I I "I I'll .tl--ovut., I. I ,I ,,l -, 1- ,,,i clusivanotru, pocieritc5 de -- are, -Cv a u "sr. .,I.lI.,n
I lit 'it I nat ll; ,. 11 7,- I d par.
. ,
Warn, at ill, In, -1nuo.,c,,,!ou u:l1n Ian at, d, ,odo lugorou-., v ,I ,a. ,., el. .. .". ..... If, In prodn'. 1,11-11"to R
relbril el 66 Pill 0 do neanuento indispensable -it ,,,, electoral. y .ad v ... its ,-.I ... t _f I .. ,-", -, 1-1fn &S.oluoo ,te, """ 'I corricrueg procedcrIe
I" qui, I d I pill tit de. 0161, le esol ',sl;,blccji:ivaito,,,,; iiiti. till t vga a a I pupbl, n , (I in d ", A I . I 'Be end R .Ilad. lil l- ,'a I, 1, doo 10', loans. conduciendo carga
a., 111111flouloun, 11V in 1-1 ust"on -I Surnd. ,I. dad d, ,V--- ,ov Rjuls t, : ,. anonoVt.ce, ,,udiv.' le I'll lunaM.j, , j coon nos dispuesto vii el ano 19-17 ,1 guiue,
__,_ fnsa do I. I;, ,Ill Publu. it I" ,
-_ I I I, or i I r I I A ,doctor Andr6s ,1 vrflo Poricto let, I IRnut- .(.nnbill, .y- ],-a
_1 - An It,, dob- del Eiiinde. it, -,il vo eda, on q- t ,,,,, .decries. lilt,. n.l'o, puell.. : , s- ,, ,,, ; 6 Iorar los ,ecvjVo,, d ....... I.,- its. 2 'cdo a drtali s LVIULCIII ---ji, del p.,bl. .1 .1r.1d, -11 I , I _, q-V I, -Iizo ll-odn R ,of, I-- rv'nu,.9 it, ,
(to dr agun in scat) Vstos factlitildol v "" I : ..I cru-o Cuba de I., At. es f,.,-,v.i "Grand Haven' y 'Henry
Le red am an a pno'les murocID105 0 Put vopres.,,tirlun ,,I M ... ilerio dr Obia, Pul ; Tocb1vr0, n11 ,'rm6 Ll"T"" ; .- .., admonis1ritii-. in, cuRIVS pen trold. ,.ban., par. In -91unind co M. Fl.g1W. .
I prjv. as. n d, In luopodad ,I pro. ,intooM -r in ,-,-d.,d,,,. lot, lit, Itool Sociales del fdoni"foo at, I Is c. todia. quo se request Is, En el puerto.
Pon EWdo. .",' Nin-oula. ,Joe rill. a. I I Ion, ,,,,I,,.d,,,,r And,6, A-11a A In., - tie in croln.no ., ,n- .
-"Idudvs de call. AcuVdu I],- Mariana. h.bril dE cnnofr'vgajsV El, lente tie Guillermo MJr6, sorprendib a Jos diallnKuld
A I., fremc ill ,sn._ ,ha 'n ,e6. do C.or,. t,:gntralban Puerto "Sa
- I Y vs ul fircletara-tV 11 iluv tie- adopt., ,,I ... In ej,n, VI pi :1 I.e. Paljo io "' Porl, a ., ._ suctos en 0 de L2
l'u"P3 IPRl*oI it 'Livildo Dilvillos y Carl.. 8.1ater Milbin, .1 di. do I. it I del 'Aartel debe de Istar rice di Habana. los -iguientes barcw:
-V III olgo I., cudovI., 1, Itul R- de I., qro, de amp oicuin N 1&, u conieno j i,co"': ,_ ,,nr ,."n 'A' -Monte
u na com pania j mas I cortantes ciudod,,. enur, at, It 'n"T"' '. o ..
lt", ,,"I," onenl, peparala Par It In u.i,,Ir. A11'6 ,.g."I Foro Ir..unte, j;
ill -I mej-1-ouvolo. a,, n In, randull ,ompromlso amorous plur i,. zzi reciblercen Innumerablej obsequies .lb I
Sontio'go do Cuba, Gent.6norne. ,os. ,am. ,u lit, V Vn tl di. dV so on I no Id, s6bita es precito otilizarla ,,I V, a: **Monte Win' on,
,,a q, VdI ,list, ibu I I, I.,, t,,o I ... 1 7 In is. iullied. t-Ial. To or a posajero3 clor find
,gu y, Santa Clara, Pinar del Rlo. Y. hall Ieg,,,ado dt, Su milini In, El ncto en honer de 0,6, Jrd ., ---------- ,--- IV"' a C i,,,n It,, *51,11, line,; "Grionadit' ,, Plot,;
le ubil. dlspu s de b.biir ,,IR_,"N.rrn;oti' en Havana Control: "Si.
141912 pesos a. conno 0. it,- .tells p.bIa,,a-, Inns ,eraiiuv, "w"'otoodus ,Joe r'n, -In vil-vto a I., act,. de In nmllo dihu. L. reedifl-16in del Llio. .acid. contact Von raci-niva, lie boney" till W.,d Line; "Lotu y
j peo.tig. sus inforn-VI at Negmad. dj- Ill','V- to., ju-,,da, uu,,,v.,cn no' ,I p_- ,tiago de Cuba It,, etndo its de ipal. vt por o., ow- ill .... .. fpould. par "fluil"oh"t Iquivia dp W crucial enfVVnjV- 'OTarrBabun" en Tallaplec:ra; "Fc.
- 'Ie .ties sufrwnd. tie ,ed. I 'VI "' , t ad's r -I 01" -s "Florita' en
'ill Voi- it .I oR21!!l'11 In ,I,- CnI blots Y Pott-IiiountiS grandes.1se aspire tuviera el building, ya q.1'd ,,.a eul-nbR quV t, ellan v Alar; Fruit:
ev ". t' i .... p.s..s,6u ]a it tie% a d I I Vctiva (it, I ns u rdenavlas lourocipaies. no per-, ux tend Vndo a d.sju I~ pa.-, Pole: "Raban", "Anuirtico", "SinD e c I a I- 6 shi Itigar la linsn-rVin"al. d"nuvIlran, quV I :oni'dacl: j i ,j ". Los artists quivren rndii'.- I, ,,, 1,,,ocialla t u IV Navegael6n it
."d. so produjV,,no q a denlostrild. hounnail dv Inupati. ill I Inst, L tedtupw, jo, ,cochfuj- ., i ,I,,,.. ,y" ,l-Ri. Dole" cn Rcg a;
nicra.cu ins, par Ili laila I .1 PI. ,.I,-Vi,,.Vs C ...... Vd"it'--S V 10',j,;nO .,or. ;no" u 'I*
denianda el D quV I' -gU-- 'It. ittv"CiOll til' Vital noti(otanCla. no Sol-' I)UL- Su cuitounlt 'Jil_ d Nil"Ji.,nio tie 1. .... Cl BI.."
r. Sitlellez "'2 ., b, ni ... ... I., e r d, ,:,L,'nV V ," V ,q e s!II.dLdl ) ,. it "' P' I N 'in i JE. rr. de' Is Marina Nercant.
jEl G.InJim. ,.l.n.al d I ; r "i 11;111111L. Iv ,q,"ie
"o" Pr-1-_ part' IRS lopltillel lit' pro, ... Via noet, !,P.%,;oIo, nu lt-to. la -brs too i "heloda dv 11- clv in ffb L tad, ,I do deof Aduana de 11 ban. ,V:i ... -udo
rando renatclins, ,ol .on 3. oc"on 'let edof ' In QuV Colo. "" .,I Cuban.
Prinviern Instancin. dtil i It ;,,, t u "bis 'it. I las actividadl,',;' del tansu. d, Ile ," a verda. conuldits. colin, lla'a tarts Ins I lo" Par,, ,I ,I pro.irvaVni&-IV, dla 8
Norte, doctor Fabi, Ral;,,,, do ,,,S.,,n ; Fn toil -!,acnin!", bills. q- ufnn Ins o'.1'stial th. , it I'll %on, --Iru ....... in V111,11. I- ,,,,, .,.,, -,,,,, "L"!,t" ;dli, ,:- en ruina. C.u ese mativo el magnitiect pro- eltuis noer- el it,- t,.,,Ii. v tit, ,I,-'. lal 8 30 p In on el local del Coled, Fe uj ,,, ,,,.,ris ,,1u,-V,. 'qus inf.ntlll v de -,- ;; ... .... Y"to lCo"fee' l.'L.t",d'hJRo',,,V, I.,ci,,roo, b.01a ,.. ll ,lt,iclo en el Puerto de 'a to d, *Mailuninita, NavalcsVsito In
che., secretary" cherun, d,,sown ,in,, ,,I ... isnn d, in- --- ,,,nJ . .... do, o djicVnt,, 111,tll 1, o, ,let .... I,,,(, ijiin it,
J;Vu p ... qu, rvdamo 'Pa, So 'a, v d "'_Rl. :, ,I can, 'so -IoALuVvL0u It tons
,(Jet. tin. sentencut drclaranda sin 1-11 io del lihato de ag.R. on It. .,,do d-- IlInt d car it I ,
IUR.r la.dem nd, ,.",,,,,1.,,VuS.lrIJP,._ 'I -n- atcodid. Pit, vI Niuumo ,IV 0,-,, "",,"", ,"n.,":,,,Ili, ,.,,nl.I I-SPIlLalid" ', d, la "'"tor R.dolf., 111"Ien. B."o,"', n') '-,',. o, u Vc.. que t..f.,I pruLb .""g' 'P, !, c ,'o Lo, 6. Into L.t.d. ]us IVA a VE.gv.
no ". in C a Iv. D.da la" r", noun d, In., .I'--'- ", I. -1 ,o.u,.V,,o, ,jV ,until. Vo.Vulo. -unno 1 oil"".' ;21 Ojj ,d, 1', Alberti y .Mon. I -Pa.
At aso R y Va Icc Pit Pliblo,.. quv lot I ...... tado ,,I ;- I' a darl. d, ,it I to instit-116 barvo, transpInland. .14 "Vabulaofi. -Vt.a Azuearcra de Sam. Tr,,a So. t- lificuli-, aluclit, nia, .,lend,) de tLIFIC1011. Itiod(i a lit 1,11t (let jolli'll.- 0--nnald- del illclld Oro, il pot lo qn, ho'la Rion. no IV clo), ha I do ". hazado. per in co. kil- ,I, ni--ills Pa,,-,I,,,i,, ,I, r, ,,,,, Page, prpiuderu y ,E. 1. f-hidad del It'n 'b- Ill '."'I It' it"' "I "U d..o de L, Wuh. olson, dv2o;%dol onrespectivarreente
rl dad anonimn "'. Vd.Iv trundo c-I ,nout. I., a-ii. p.,R --V.111. 1. en 1- IIVVI en .' ,,,.,.,,','n- M11.1 111-oJ110l. Sau . .I ,,q Fit del Caroni Pro
- Rsos medois dt, trnslaclon I 'onincon'It'i 11.1lu, v I!., .. I: .', I.'d, .I ... lebl, teginda per ,I. VII Ila. 111oal In 11 Ill ILI ton ausoi- be, 15 ..to it. 1. M.rn. Me-utz
"I. boVoV, de -1o, clX .', VS 111".d,
artor alego que debido R Ins re- In I.- El Ac.od.It. de 4, 1,1111 I,, I'a"C"'Luind 11 ........ 1 .rVn bana do Travelia. el actn do torna de
lz.IIN do lors-ni, 'clon en Rclllvlln .,,,I. (1;I'1'oj"Ij Ij1IIt;., Ind -V on' ',' "' C1111-ul. S111.0 Void~ Colt.y. 1, J(t R, p,,t. dl trAfo,. Ili- -holli, se9i6n it Ins miembros del ejeculique It In tie p'"""" : ", ol'pvlagodo. Ei 111, del Ih, """' -- 1,ant,,vo OVo, .-o ,W(tol Fe.o.od- 1,11olls, 1-11- -, .,S -I. P. '
to andnda con In Coropa"1110 If,, .c.," ,*, I I FI,, rond, I., Ifia. Hit., .Pont. qui, 11,go.o. .1 po,, ja2 d
1, .1111 ,,I n ." I d,.,.' I li:' Who ,,,,I ...... ,.,I 1.1 If I IlLd.s o d. he C.niil
" '"j,'_,I, p,,_ ', I, I'd, oil' dc a F',,ieocao & A c*, I"al-I ILI, Rilloel Don, TII.Vhv e I ge-lboSco.,ov, holLcron 92 ,.
r.it R lit a" P, "I. I I .,,a 1.11". ot Pad. ci prilp6al. q- ..in-a In.,
- : ,, ,,,,,, ,;,,,,,, ,,I:,,,I, ,,n,,,,,t, - d, Ali, 1 I ,sale,, 26 p6li- d, !Company v ,.,I 61, .b odr"- r roficacion drI ,, od O dt, Cuba. q .... tonto 5, 1 11 ,I,,',; M.n-1 Ihg b,-.'
. Yet, M 'A I I! pai to
lt ,','I', :: I 1; l ,'non,,1- d, !,I,, ,dn- d, beat c do I y ,,nor 'a
dR]Idn $14.912,30. parA garailLizar "" ,," do "'I"
11.1 11 "." P, on __ III I do: 23 Palo roibarCILICS (11 ;,I!j.:ar '"
cu I I- ,],I, Is pin P. tiir o So i-.IX. %acurd"-"a
din d., let .I I I'll it EoIlq1o' 1,1111 V; , ." d, 1".nd's "!, tiny .[go ,I,;,, ,ro- ,I bell., V...que ,encl-I, ,on, ,,,,. I 4 1 to- )a tub,- ; ,. :10 pulg,-- t 16 "Ib-!"es it, ,vo, Ic, I 1. d'I In, gelunor._4.c ,c, -'.Iil- . '
M I 1. que ,,,r Ins"..10" 115111111,1 11p,;,, llla ,'a a-, I 1. o'loold'oll ,I t "W did a,
In 941 protestaron opo- mullours K dolso"o, _, to i'd t R ""in del '"""s Mol"t y f 5 'q'e, f P. 1,1_1
JunapalLote: ... ,,, I as R g, ., u I., In -l It, I .1 o1-1d, O!o, I .... ... ,,I,,,, I,, cnud _o qu
ni"It'"'" I "' t' R: '11111, I,,,- ,i,,b,:I' ,,','I- c', eI opr-om.d. d,, In .bo.. ,I,, b "I', EQn oo ----- 'jl'j" ,',Rl ,. (" de dolor a Cuba de latan necesaque no de I"I'"' ,, 'l no 'I 1.Ib-r III flnt, to ,. A ,. Ill~ ,I
.." ""u,'.'aol 'c'.' ,,I, llgn o In II.,na1b.ruIli.oulcu,,i, dtiroorn, n ,,a,,. no It... 111, I!lc Ill ,:"Il"a ",V. :' S, Ili. -onlroao que sabre cle -1wol. out p-F, jl uq v
Jones maliand., rrco ,,, Id QLIIIR ,or 1, r a nirrrante, to cual redone po I,(. it, b ... loF, ,I pu,,I. Ri-,_ dia marin
Mora reprtbililluall, de to Co. fila III Vioc,'owof Ctontiono Pi inivilin .San- till Itono, bit, 1-,o por .. ........ f.n,,,,, ,:.,;" -'a fl fill con inucho superior. a 'III,
P" d "''n p"i" ""n In innoqd.d. .I 1, ctin tie 111,21it. por ,aroo en ene icio c Ill cconomi. n.., ,in u, ,, ,, pogiu, S;, .,I u I ounal. p-li. a. I, oil secrelo Para
no pudo a tener que le pagaran la. ll,,,Illl, n.,.,.:!,r.,",,,,",, .,,I p,,ouion drl IT,,~ ,'a Ii'Maro, ""III ... : [I,, lot",, prI.11-ldfflill Ionic t,--:a. (1, ,- o"n cle ,"""Wo, 1, 1, ll l at ,,. 1p, I c ,ol
Independ R ,,,,rtfi ..I d, selonta "' 'i 1 3.3 adoe Ill enotone s.czria represortada
.... ts dv ", o poc _i6 139'e'lin V'An,",'co s de loopleim
letro,. I I a r ,IV I, ,a lit enol. foe"zol'a 1, I-on "a -o"', iVin"I ,.I 'I11,15od' 11 o.: Il",: ',!" d,,L%,, ,,,,1-,, ,,, ,,Rr,,, I pro onei-- 11, Puerto, I de ochenia millions de posal
I encia. to.% tngvrir-j am' -,dol ).I q ... n-csnato d, vml ,,. vrdad, ,,' ,11111111 11 I "II qul 11 ltlol ,- lrill to en cala de nes par ma
Aq I I Paja ]a ,oluit'nufad re" '% ,]"I I'n at Licuo $364,90 no,
Que re"et-Ida de p"An ell 11 Rr "'I proo, ", 1).u.4 -1 pitl loradullanvol,, to, ,orlno loo e, on Isi ...... v ,, bu. que SO Pn anualmcnto do Cuba per
a b ,,I,.,. PoI sus distinct dcpa,,.-n.1uaspc,,
361fri-nikell. Mcleod. lit IRS :Iltr.,,Ir ,.L, ,'.""".""",:,.",,g . I~ 9ubu --1 11 ,loor Allni,11t, In vlotflin. y ,n, dr. I In I,, IW'. )-h' "I du, :_ r1V d' ,li do licties.
'I. Vu t- Vfiol do 11 q 5' y $477 51 par dere I
n it,, hall.da. Pat, 1. que .so 1, em. ,. ones. ,,g.ir.n eso "'In I ng" -Potuf('" 11 per no"_o1lis ,..I', c.6duo bi duin tol ettiin distribuodos. ell In plant ,,ue ch.s de loir Is i, 11aJ e C.oncelaciiin tie excencionex
, 11, to, tubes de concicto tqV11 dv --I. v un seg
" It ..... Ib,. li., "t, 1 , 11 I~ ,.1,), tie ,,,,,,, niil p,,P' Julio. an ent, jund, pi. Lit Ad4on. dict6,. ,r.l. ,ig.i, I.
T GacetR, transcuiricudO nieros culinnois ivalizilron turns Vs. d, to$ dep6lito, del Min I ,, Lt.. tie In P, Ill. y 1-1 ,,,St. cle Orden nomera 1,37 "P r resolucto.
ell t6r1p ,Ud,;,'V %,Ri ',-,. it, ;- Inap.rboritus
11110 ,leiWild. In Is Ley tie fucrlns villiese, lr biljal. En 1923 end., ,,, Loyano, Ins)II I.J- ya ,, Vi- a." y drloiFt-nou, Pin Mjo. ,o ; ... I bay inal. L., I;,);, dv I as ,,, i,,o "n'T ,',Ti'- El din I nes dictsidas par el senior subsEcremointorlo, mn qlle hicterall dillitcricill s, bobinin rvilitado 17 prnypctos a I pa, I, ra," ,IV ;I I-fu I -personal de lit ".j
'I bnon, uln cic jili. Ins (V fivnte, con coarento y sets qLn, tiny .1blor up ,,, cn-jdu rad, alo, en Cuba. recibiri ... r e nitric, de Hacienda, P. A. del seflor
M111on tPudelite a luitisfincer In cleu. ItIondo tlti- 11, inforroacin V ,ol ,_ it, I., coll-le.tec ,11 -- I
unns, y ollos estaban art""' maolcuVr Pit bucoa c ....... d 1, trad.s. IV duahb ',,rin -..",
luanoas,. 3, I t L, R,, 4 dl pouln iti, food.. d..d,, ,,til. nistija as R I'd' de L. H.b... 10,776,270 1,il.I Alinistr., desde el Iro. do zoptierribre
da, I .I. Coll y llI.S d" A'Ji ,.Sor 11b;1unt-ca. VI Inlini de SIMones Y 1 Ln it rectva del .Voetn, "
-uaaris .blou. di, a de aqu,I ,' "',oud"l "no ,it:
I Jun, doctor Raimundano, on- I cl, Ii!"F LV-. Poet, ho co. I d ,nlercancias en general orci
., ,. d,,pu#, it, sefialar .cP I sceretario do Obra, Publiens TarulnOu se continua trabajindo ,n arnol ,,, ... ... I I. l,,, f,,,Ip- ,__. ,,,,,,,,I, sonorn, a. vs totullinnijn, posado, se ha dispursto ]a cance:a,,l c .I. gado at alquitecto Enrique Marcel. Etc Jos siguiente. mercadol ,cund- co5n autoriuitica de distintas execint Im doctor Carlo., 11IguI d, Ce pdm I,S ob- ,IV nw.1-11t. Ile .. I'd~ 1;i, IJjo. Into en LCL G aunque par algi Is con f-iun de on nuovo proyteto. I~ De Italij por liaber side eni ,-I ,", ,IV toda Cu lo. y vI 1-olonvu,".to a I I t In filinolin Sinicliez. con daterminallas sugerenclas, que cadas par
,1,1 In I., 0mouldwin las 1, to ,,I,. ,,no recopilacoin de lodes ]as rin cooductora. I.,nara vI avIla .., at qu' )in vItoliolado in I lb, Sl qdu -, Viones line. at amparo del Decreto
,nt. no 1, per cut Loto co VI 'III Clition. 1, g it o! ', d' ul pa ,, I, v- o, c ,,puerto [IV G6n0 R, Y:5,12 d, 1949. venian disfrutando Ins
duc do .so ,.np pilltt, tie ,Ilo. q.V .u."Voti.r., ,j d ,, p., ajustarn a Ins necesidad del par gn, -bar, .
qn, rob ,t6n. p r un ,;. .
, ues crolitigi Ttv de a. 1',dVr.S as. noiis imprescindibles y a Sus post "b 6" an ,as cpo. Mas
d. j"dir"". I" ;i -'103' ni-o"nod. tec. el caudal del Acuvducto Clvutu( Lle- -or V at "" '.. r I, -- I'-' critidildvis del giro & tejid
r e V lead il do otrits cletalles blh.!1cut 1'.er do Cq
. ,,-.,-, ,i,,ue ;, c, -oood .. ...... a ad. lit cesn6u V.',,,vl_ I dades econ 15rnia Cruz it me. ad.
fin.. 1. t .,,I Jj% a es ortice M do lvgal h ft loielante se relacionaran
ndo en la for. VI act in], que afin ro. uria vel on, ctv itinninada In la .. lit lit I, I I h .I "mic lr.J._aT', ;t
dente Cetermillor. to In ,,io,. _,_ coo, it ,I'd,- licoV ccer e Tr-1 a sort
lit' it, P. as 1. .Tdid. o poirli, ,I
11"i I d
clun Mendo objeto de adociones. inira modernisinin photo de Filtro.q. I,
ran antes c.p, V. Rlio, s, ,,to 'Ju lecifirlp grato licou'li"' ": m' .todo '. quit ,I P 2
I; O .' 1 ,s dirl'- filia, Par u.a fln1le
""t' .bo -11a Viodad I- uoiin- ", I t';, i I I vor espilool "Monte Will". 11, ;a Nil- dci ), 'iifoodel sho on curse. forha
To-. ,]I ay,, ,!t, ,, debulan-wotv 1. ,njdiol, 1-1 I, 'IV 1"), IV unitVnj' _1'. I"Vgn I. "" P.c 1. I ,cj I-- V. r.qu.. ,!,e'diriRL6u I In 1,gen- era Aznltr S, A, 533.667 kill,.,.
.iv.br.I it' dona so--d.d. ,to, deal,. de I .... st Tiornbi ,I en q e se inicia Is vigeneis. del De.
1.11 Par Su ,I ...... Via y IRS rno. it., En ]I, -tu; dad. hily pedu as lo'd
dv Ill.ota,111ado U 10, Eitarloo U I jo-, lilt, 'n=ul at,... climplirh on Sigi. it.- f d.d. id, B,,-,,n Lt.' ,
' t l I Nast -nfinjo ,,t.uN.. 2,360 de 0 de J.H. de 1952.
EI,"rt as "a" 1 -' ,I"- 1 ,,.;, f; ... iiiiii dV S,: Al". I I Py now C- ,IV a caT-Inn&o de referee
De Cleorne u ol, .,una I to lid -enbrs it,-, Carol) sbmi VI enorm, oriter6s Tvn-fe tjajo el vapor cspafi!; : Sn- I.L. ].I ,ogine.ts import. r, :
11: d'r" I 5"'i'"" on (.no ,,
dl.,niliucia nor I., sannnnuil, rvpo- ,,., fall;,,, Palo 1-11 ns ul'talaluo'Cl I it Joe, InEn esta stuacton. I~ too ,oiasafec
Antonio Dan A l A ,11,1. tcom. cand.1 tie .basic. co, in ni's ... a I "It I _ oo llr it-, qu, P"sul, ,I q- VulVon,,ur.,,1.SSI., de!oiI,,_'jru, de In Campo I... F.bl I". tie Media., Fall ERIN ... it
' I' t do 1'. I oil Bit 1-11I.,.n. u _V
R.tarl Martinez a) F, GL:.,1l.tnn.o1., 11 0111 P11b11lou1tl!,,o: V b,,,,,,oll *rRIC,: ,:d.,.'o1 l:* ,,, ,III fl, c slowu,,, In ..... 0 Ind. q Ro I I'. 9 I] 3 ,
i I I 'Pl,, v:,o:.rL,,4 ,i,,,j,,..,Ln.,R I~ ,.,.,-.I,.,, [;,I geltuous qn, I,. h,. go gVI Ki,p ru da, ,8,44.115d liio, dc -r- I ...... lv it, CWIR S A" CE.
inerbor. i", 'it It ' I., 1:R di T cida t I o jo I It. "' R F ,oandriz": CEtort, do lvtrtnlcrtl o .1"odoin ,.,I el al'unl,; !l,'! ,p: 0 1 11-1 5V l:llu ;-'; 'Iu I!vl ,'; (IJI-11,11lizaii 1()s Ietos 11111,pi lto V 111, ,III 1-' CIII Pat. 11,-u lcu ns dv 1-1n, H ,[,I, 1" ,q- Qu, ... ad. Lake ,6 io.- 91 7 466 V .It. S '
Or Angola I "' -';: ('"Lp' "' "' ", "" 'a oll', a", .-upt-nblc q, 11 celebrar 4.1 1 () it pch6J-. ,: .11 .... n S .1, ": CF..
Dial at it, At-, ,:'u (le ()el. 1: ;c 1, ,,, ona nue, a ,,13,, d1b, P,,,5- oovto ., I In of ......... kdo, no
,
,on.u I it, "' ,,, I, clll tid,- ,,I lovt:el, I ...... 11 forootoa, ,,IR I'Lo d.- I 'a in )a d, It~ ,a ...... ,no, it,,, tell,,., dr J'VI ,I', I" .
vand.-,,d, S,1Ri'iuniHvmAldo, A de It"" 11,111-11, 11
Est,:: it, C. rl W y Fri.,,d,, I'ar, ciao.ol, it,- I, ,I,, I P :, '11 o", -1" I I III 11n, I'll .1 1 ,.I nonon, ,.,I 'I f, Iu- l1-no', ,I fu'ul, ,.oto" ,do ", I I. . .... ,1,,,do ,, ulcou ... le,, I I I. F.h lua d Mid~ (',,I,. R A" C'F.,
as ,;, In "':d. lp':'",',' ,i', u'na" ,',' 'u ei "IMI del N clerill(I It 104o clue, -- I 11 Vioi:ant T little Wis. I- : UEat Centro. u 2 C-, ,I] "o, s,"'''a 01- o"lo"ii, '.4i'-,ron, ','It' )
Can'tigu'v ,,,,, io- 11_ T,.,, ,,Io.n I '":,", ,,n, .I, uVA, Io-1Poo,,,rcL', -r,', :I,112350 kil-, de .-,nn-., I ,,
C., D- II i 'I'l ,I, ,,, it it pob ,, it,- I I. I. : ,",,;, ,,uj.n,,,,,, a ...... i, ,. ;, 18.1.Rofael ,it,, L,,-n .- n;% it, c"t" o, I't "'t ; ..... .... C:,rft- ,o, ",I cl .:, 1 ., ,.;, Il, u(ti' I. L El ,ro, It I .... ...... d" Lo,- "', 1 ....... , l ;- I ", R vs un!,,^ ,t ...... o ,oi,, ,,,I Lo 1 oi "I".1. Pill. g,." .l ,o,a B.I.6. GIIbi,,. :,L' IIV pi. b" ,,,I,,I,,d , i I an,- -,wllo ,a 11.1111
rl,, A odii ,,,.M.ri a ........ n, I" -nd,, I)II::LiIII'd ;"c"I'l oo """ "Ic "-' lo'i 1"o-a d;- I,:1',,' ','f,! ,'j, O',i'I"" 91'"" I I Innei fi..I" on" ,= Il"i ('',;I" I,, ... pl .... -uo,
Lulls, Frnftlldr i Ria conil ,'i ii: ,-h" d, Lt A- I I- It -,,ud- _d,_ ,oFr-a.d 'VCa.p.
AbrahAm At Nor r "' --!o. P"o --1 R P :! oo or VI-u. "" 2.50fi4.."9,,-,.l o,,- I -Rdn, ",III ad ... ,
('ub ,,,:,, 'j.rd",, d ', I "- ,,,, ,- ,t,;,R ',!; ,,:!, -RVion 'uh," W!.11111111101 ),a -jalo ,a d looporl"clon 11 11 I 'O ,.J., Von -tiurrs it, 'I&., us
- __.__- d A I P, L ", i 1-t ... ... indo -.,o, ,,,.,,p,.. ,InR,,,,(, ,p, (;,no o'll'olod ,'t.on P11111 .... ... 'n o."vilo odo ... :IRdI ': o;i, io-. "" n 1 "I ..... ,a, 1, I ,-I N1,I1- T, -- .,a i. (1:1:1
___ "" F S-0 Uh- I~ ,,,,, ' I I- ]a I '!a "'I'. """ I co, ,I At.. ,,rbik, it, 11 'l 10 it, Wull, U .: I no, ,,-- It, -,olo I1V(- j,- upoel'T"'rul N,,toouI,-.C-. Ado.... dr La Hb.a ,,I,, C ,,,,
11 "" a 11 C ,., .1 --,hl- ,III I'll 1--1 R tend,, 11-1 -zo,- d "I to ,,, I, rI it,, PlS'iL Il it,.] Nio".11, I to .1 lit: ::;; d .,.'U,,ropcit do,., :.,,r .an
El pneta Atigel Hiletc ell In:v.,' -- 1) e s f i I e d e dci ,' fooR
a "N' ;III, ,I ,,g,-,- I
""" Pat. "I""n"'" I' It ag' 'L 'r o"', d, ,it N-1b,.eo R Lit T-Iodld. e. Io Pit~~ A'-cull.rii. b-Ijo la 'id"I" 0 1 it In no,, ,,,I, -1o 1,el Atenen de La Uabaiia el-SOR, orodi.ot, chln d, 1 9 I ,I, --vi,'a 1" S.'', d, N, o J iI
ninorn,,ruct ;:oit lodoii ,it V1111,ioos del 1,ojnj;.l -C.,Ii,,,. ,;,.,. u1,cL od,, '-,olo, 1 z-,1 p- It. 1,1--orut I.-,g._" ... loo',Id,:1 R In =,!n R it, l.bRn.
,I',, del ,hoo -o )a (napf,111.11 I a mvp I,~ su ,-,-o ,,, lo, alonerero, it
v,,cu lord,,I"L no I it I a] 1 ,,IMjro 'In". m.o', ,"I ',, a -_ .1 1,hojo
But lin Iu .Idn dolecluni que 1.114.I Loliso- que6 a ,,do a Is reEl Aclc, .1,t CI R-o Col. P "a 1- ,',, heneque lit, ,,, 'o, 'cloLo,'to, "n
I G, ,, I F, ., I, I-l t I 1,-,., "i- ; I' V. t. nt.I oI &I 1111,0o it, &I ','I
_ __ neros ; "bI lpuo, I ""i"n"'I l ;Iko d, it, 1,1-onnn F- ,,I(,, in" d( c'f R ol it
fp-oleule A~~ dL, Ila- ,,, ,,, I a "v.", ", a I ., .it,, ,, r I., ni.,ob"e, ,.It I b ,.,I at ...... i p- ,-,)., or", Goool". no, ,-ta p- 1. o., n,.,,nern o, fipa, .,it ill I I.S T,,I,,,..IrS cn
ban.. u I., I'. ... cete, _I"o do., .cqllLlll I I 11 11 I to -- G, A In,-- Its.~ ,, Vsrnui- .; I
an_, o i., ]ucln"a" tie d"'lla ['esta Inauguiacion cir on p-ju, nfool'i ( -C I cinad po-deo1- t.-a v ,olo (It, to caula instiunds, par,,,!
me dedo-. on. ,no' It ,101\11L,0111 taribien iniportan n'j.l as. I, n" cl eoe"'a
11 I 0- I P _I En ,I ron- qn,- ,VlIb- qu, .c.b. if, ectneamu ,I Gabo,,no 'IE do ,.a do 11,1.-50 -"c, Vg..
- I In At; ...... V- --do "n"'. de It's E U. it, A uug.d,, rl, Bep-l. 149 V.I., an
I ",- I1.Ca,,,.1,dl, ,n,-, dacni- ,u, Ilte Moj,,pol I., 1. PIRN. de J,. anito, spana. ull". c n lueron
""'olardV. I., to Ezoo, -tr- .v-d.ct., ,It .... ... '. en L im on ar 11 "aji .1.n,, or C- I co 'I Von it,
June, till tois it ',
quo It pact. Angri Huete terra onot it. as -it In P rniiul "" -it
oil. 3. do all, It- dV RtvnV.on. E, lilt it( rt *La lloutV In,", a ','o "'o' b""s el",-1-1 t6llTlln(l. Ill 1JUC a .' us Sol I Va ol, Lit ocupa
-1- 6u de ,,a Ilb, ,lin I Polar'. u, o do, ha -, -ndo el-2
lac III ,t.,JntV del Jefe del Etad V: a V1 --n-01,V d, .qul n,.tRcV,:'. It,-,p,, , .i 4 In to,
suionp't, a dvi transit,, d, IoV "I .... d.ciend. VsV ,.,'g.u,,ru. par .a
u iu S ,,I F,19 11- Batista. I del i "" CN, n-p;I' Tri- in R-v- it u It~ q.c IV Iliteroi ,I doctor Ang,; t-acte's' de liaveli. I, .iidos V-u6nrS,
priisorn. pub) Obro, u;uolllo (:e1ebrifirciii su did l,,, ,iA lJos 4 p. rn.-D-(,I I, o dild. -P ... do tit I dispulo ", dl ios cartolielis act,. tioniria logor IV 11 dinion- idea C 10 lon-J, .1 Ej&,,it. Ili ,,,.t or Arturo Abalil v Aiellano. muerto Ila. Ir cn .1 p.,rL. de La a ,i.,, ,dI on ne. I_ no dl
" Pubiiitsi. ing, ,,, -. nctira it, 1. -int.j. ,ipl, __ -- a..I .11s- it, i ,;o, Ilevacos"a la usna tie
net el Aton co. calle 9 numer. Enrique Luis Varcla, aV,%Vr,,,,:' odontf5logos de In, ,.air. de In t.,d, r s cap Ho'."Roo
4.14, Int,, F y F. Wd.d.. _ obrn' I requieren e as oltabl- Ap6,d.J J.,d 11liu-ti, ,n cl R-ja El dart., F.-h, ( a-a Garog. Bien hace el aicnicle Or6e liontand, till IRS siguientes -f-,o,,nl. .,,,. .J._VP,.V1 'Pat- car ... r ctR do
o 6 Centri 1. I, do .ad. y dado ol tie.
merit "de ser"mc, P 1" Santiago emarchando hacia el ro, oj Secretariat (lot Club de Oficiaies. nos to mernot )a del Sabin .Vdo,. que f Arribamn, ,I "r,irlo,". ( ;tM'0 p ,'j- ,.,a ,[,;In curriendo el cargo
r a 1516n I "" m-t.'d I GVu.ralisim. m6sano (;o, participa que It line' 1111 I it it
RECAUDACIONES n teonl- y .t,. oliz y do oIli ;I] del ,-1-,ntV,11I can, d,.,t.,Rdo dfl,.,.. de I -1, vond.cludo -ga gt, : I I I n n It. I e, I, detvrio[ando par to que
C;_, I I M Lujuot ...... -vI P,6.1 ,I .. ..... n-11111t:i1a I lauln- fill, o In In, lons.9n, tida I,. -o- -a ,It,, rg ,it I. IV duip.ne ,o ,.g,-,I. ,,I (I AInnouad, "Lt,.tl,. ,,tin act ... do I ; ,j o "'iloo-ga ,n lit 'i.. Vioup, 'land. ,,,I. Iep.tie'un. l, ,. t ta R I I I'
d.t.., ,lndl ,. Cou LINIONAR. ovtubr, 3. DIA11,10. La A. auto .VLo, en -,, ,- rada to "o., In'
Complementno las V11 pl.poft. d, dvs.r,.IL- ,,, lijoRna I~ ollneol I ..... ... lo,-,ol 91, ", culocara n hernr-, .it A~! balueario nd Clarv; ,I "Io qu, 1,1 111 111.1 el, 0,,ten G-1-1. ,-,I I.. II.1ba.R paJoe~ oftecid.s par 1. Ad.ana ,-p- Pin- d, ntr-i6n y .... ii.ras ;I ,,, d, 1j,, jlLtao,,,s it,. I R,,Ru,, ,_ fl..al- rdl al)cb-q. ,III, III, loul-trnR'ioua1, Si-ngfold", de Coopo, ( I ,t,. too n ,,, ,.I,.) .... ..... Il ... ........ I
to d, 1. ."t"Idad del -m r- no, L-,duct.,, de -uV- 1.11 ; Informal I (lot' Ila sa],, (on. Alb.11i -rn. Guntras, It, ..... 11th- ;" ,!,,,,i,iblv. VI Inept.' 'alo-ilo' 'It,- Ln so onomistico
las r d ..... ,,., !a, '01,, it, ,. t, looij a ;A JL1y9IP on-Sollron, -Ii.d -r-itratada un.. tua-ifica orquiia. ... Vi,,
rit.m.. y eloud, .... ii, ,bLnodi,_; ,rovutsl ... IV, del ,,,,,,,, llr, si,,,., te It ..... "d''0011"I 11ohendo ,oluio I -1 'W itnia ,,, ,1!, (;ool,,, ', ,:.,_; .ion. von -oil Ti ... in, c ... I,. ].,,I, Pit, rl,,, A, I V., o'::,"_ It., so innon't'l.l.'In SIpar 'I F, d. -Ifn -publica. cl 1,u-tra at le.1o'erno y en ,Ilhda "_ d','", VI s I ,, -no, Joh, Olb, ( g, I : "' it B.""'::o". .. ,'I jllu
I Iell; ,u,,In -,I., do -t- ... ( C In 1,,,ta "'ro"nol. I.S". .." , Dull ,.T I .gr.ul- As,..
1.1111,,woto dtl lit RL 11 i"no""n Ste,
milmo. In Veto 0 1 V. .futRIVS i on i I loofV, nV It,, i, l,"'. In; ;: ;' Vlo';: P- i -nuo
,cut. ,IV Joe It Innoirt. d, 0 P I.-no,,o ,I, I] Lucia Ili, Coba ,,, it ... .... o'n, I Antonio Font C-t.. ', .'
r, 1, d;oj, it ,,, I 101oll"I 7Z s to! nj1i6n d, ,,-,o,, o, ,-]- d, dt)"11'1 :Io ;I ]a Md1,-lo';:RVo ... -,: ... ",t, Pulk d,'N, ,','e1!,oT' : I" I .- u, I ,, (';.,].I A F,- it,, Coal
-s jSR hata ,I ,Ila I, it. EnvIo, I.,~ %%o ,1a. cl- oo. non I I ,to d --It- piuit-. l ,k uja:n 1i Ceaten-o, dI G,- :, b1n-o. y d "" r "
,XTI ; $61.1 425 02. Ayr e ; ,,t, ,,,,,,",, in,-, n-o, nor., qoV del Epir 1 ord r ) ,u It, so stipo.-- I I .., otritl P.-', ; -' ':'d,"I'.I., 11, on .... .. III'. ,'
j,,.,.d,,.,, $4.,fi.16802- 'It. lor',s lo, n'n"in't ...... 1, Ep ,o ""t' V! :1-e 11 'il .... ... Lit, dan- -.oi t,.,,,, It, -11, __ I.1 ionic,) ba,- d, ,-- I ,, I,:, 1,:, it ou ,- f,,I!, 'n .P,
___ __ - I r, it ,: It,, I~ it,,- , .iu,,, our In,
- 'ou ,a RI Lot qo, Ill -11do h;,,i;i I~ -:,' a .- 11 11 1 11 1."o,".. -j- so R 1.
" 1 ,, ,.- ., 11"I"I i- La 1,--R l'a ", "I Un ,nedc. V,-I,_,,o,,,s ....... d, g, j,
I 1,--R [I,, 1. -joo ", nq- I d, 1" "i
I .1 1 'It ,hol- ,.II., ollitionola 11 t
Is ll.o- I In., uts! ,,, d-i.;, I, ,I', 1.,Ph-s .L.n do 1- I-viilt lot, I d ", ,1, Lots. ,
,,, call pondw, t,, -v-, -!;' l nqu ,I.
'"g" ''I"" "' ,V Iuc 'I 11" : i, A l chocar un lJornitiblis collegial
ontunistas los " """ I"' pa """ """I""' P rotesta la Caloda h, o,,.,I-nn- P," ou -con', lilt e] I 11olotl 1111,11, '. I
(,
,,ra, 1, 5lri",i,,,,,,,.,,oJ:, .,,I hR,,,, ,,, ,,,,,,,,I j- .pold.4p; _, ( ...... lt de ,,, ,,fio, Pldl it-,, 161,, I
grades des6rdenes tie M aw flZi(IS (,IIr.. .. Di. 'its (I j' f 'I 1"' l" Lop- 'roi- ,. ,wjtd.Iu, n_, I
. NNI I .\,,, ,tl.q;.-s U niversida As"'I"P, ,'coos ""' ( o' ill lout'-RIv ,It, 1, ,In I resultaron ,theridos 10 alum nos
__ ___ __ __ 3E CUBA. -oo,, .1 ______ ,Iients sus itc-ust.&I it, ., I I
1,11, lhooten 11", (,I,. U -cda ,I
. ,, U:.,. W,,,oliad ,I I),., fll 0coo. ._u ,I' ,.,,:, ", i", "., ;.,,;, qol .1od-- .,,.a, I -,,
Restillaron rfiries heridos al producirsir el choque I To1-1 ... ll,,..I del d,.,.n ,,, ,,,,,d ..... I. ,,, 1, '(40
, )'"', all", co".. '11"L too it d, Ms'- "," "t"oll ,at.
erilre lox obireros rayorterom y mietribrips (let Ejor;rcito : ',':,,', "I de ]a am nistla "",I",-,,,,,,,, ,,, ",L."" ,. ,"'"I ....... T .1 w Ctilin tirurri(i vit la rsquiiifi tie 26 v 23.
... d, ,III., of"od" flo'lil,11"n Elt t ,ou's dr i t .... .. If ... ..... P-" rii el I rfl(tdo. (-Illill(li) Sri vUrigiu (it colegio
,I de I., -1 .... Iolo f; .,, 'V"" W"n". 11"'; ... 4 ,, .,,,," ,_ 'i"'ho, ,I'.. ,,,,, ,,
I -_ _lit NT I WAS ,,;,I, !:,,, .1_'l,)IAfIIO, I,- 111111- lf"ill D,-ko FI C-,nr In ljc,,v -Iool ,o 11 lon Jun ;1, Ak"'I, 11111niiii's d, con"At, ", ,I oc1-I,, I
I." I n I .... Jos I'.. ;it n"lio ev ""': '. r. ( o I "I" 1'. I. o- .1 I No,,:: I ,, H- ,,,"I. 1. I .... in ...... o- rl dilLtIll .T- 1 I' 'I", ,':";'i;: ..... r j- .d,,,, ,jo rn,., ,, E. Ip,,'. S.,- Flii.: Ide"I'i ti'( I ll,,t,,, %,'r':;: ,; '"'!", :,"'t":, t", "", :'o, i "" in " ,I;. ,,Irbrado baj,;,jo p *,Svl ..... I ;I lo t I~ a .., d, to 'o.ol.11.1 d, J.ii .
_F 's"", '. nfluo del on', ..... I 1, I I hVvR
cr,- It 1- 11n).t d, h, I !;- dollo-1- 1 c' 'I luu:ukdo R ,I ....... jl ... L"I ... .... I r 1), GlI1- ter 11 Rhos. d, "I
foci.-it I' ,1,,""" ,. ,,.. ,-., ,, l,, dr ., ille, .... ... ,,,,, In, ,-,,Ils [,I ...... I o, ,,,,, 't."d, It, fovt,, I;0 ,I- It's tot, '.0-c C -o-W e ho-lan, .. oqltn Palo on'I'll it n0n ,,,p1,- 1.. 'uhnRl" dI nan oll.11"11. "I I I 1,111" de 26 2 I.,:' :1:, 1- 11n 1111111"i 356. C-- Rod,,go- )IRt,.
Vi-uV- lito, ."I ... lvniui, ,,,I; Vru ,,Ir,,,t; ,,I,,- ,, ,It,, I'll,' noon nuillild rl orurdo dc I .... 1, ,-, it,, 11 Clolonuoa ( .... on,. de E I, I 1 It Lonuf,- '! ,,, I::oo- Ig",.' ,,",,;, ,,I :: IV 11 .no, d, Z.,p.i,,, nuo".. 010 ,
, 11 Inun qu, ,I., ,, I ...... Injel.111 'i"I"I'l-I .'It::,' a "ct;1';tnS ""' $;I' cout- 11 I- d, A ....... 1, r it C I ,1,!,n ,
ri,rd olur it,, \rl- o, 11 -,I -..' nuiore, r .............. .. a, ;, "( o 0"'o, ,,, h, In ,, L Vg,.,I, it :,., h ... ", ,11.,. 1, 9
ro I, ( ..... I'll' 2'1 .1. 101 I ""I, ...... ,.,I su, refirio, .", .... g ,I B- ,unfl.,, It. 1 ... I .1 arn, I i A, ,,,
- .I., I ...... ;,III., RI lon"r" III, ,11onin ,,, H plano dV ho., & I I I, ,d,,iII,"",.1,.,, ........ I .1 ,;uVnrI oto,.'!o ,ood ... o, "III;- 111" l !_111 1 T',', T."o!"'", id. do
pag I I I. ,,, I I. oil no, ,- ... [I,., ol" 'no'. 'I'll, 'Itte, "I".: tell 'nion"Inona . d, ,')I.,,, It del Vcd ul." do vi, Lit, P;,hu., -1 'jI._ ;1: ,.i .
I .. ...... luo, d, oud,.t p-Id-,u JuI. pc-,1AI.. llnituluno,, y dT.,.
1',,", !.',',u. ,I', Ili ... col. ."M Ill, jot- it M .... lro I- Frh r.oion p-n- 1;nIon ,let Intel ,,tudonhl No, Edda AIR ...... G I.,., I do'lon Salnd ... B u ..... *,p -:'::.,:,R, I "" i
111, El.11 ,:;" r. ,,,,,P ",,!'.!',' :,"F: ',,,r',',:"' -I ii),Vn. dtvooio, ., to, I,. I .... 1,1,l 1. jjoi ,ootlcol., lit- in A I'll." 'clut 111-1 inloolo, I el b,,Iin VoI,, n I Co., 1,. ho- -cj, o, Ilul- i"ll."o, utoned..u- n, lalo. a, ,11-no,,:ntdal par el
1- 10 ., uvitr- r ... .."lill" d, de ,,III .". rVtu,11o ,I I"ohl, ..... ..'I,. 11.."nal d., I Rll "-- ; I",,(,,J,:;o tn; 't.
' '" 'I I E'. to 1. ..,It. -01iol en -75 It 1VRVa .-,,,itiou, joll., ,,l.o., ,ISjW a 1, r' I gu"I"'"; "'"i" .' f I
od'ourul ouls introit .... ti W."." 1; "Iendo it, total It, ,.,,Ill. ,lo, lon., ....... 1,neno, I,, .nl' u Io oct.one, pol cl v.qroi; ... P-. de V,., ,.,jo-\a- y In., dre-lia,
B r .1 "I 11 1 11. .. de UNESCO, I. I- to able, I-tVo-u,:u, I. In .N0- Alloolet, y leves.
I N 'I'all. pa'. t- Lo,,.. .1. )Ili ...... o- ,,, ,it ... I. a ." It'] I I, a lit hin
'I'leoldo, pro el ,.,it dr i l"1 ." 11T, :11111 1:11.111", I I .... ........... 11, ",I nlitalli!Ia' 'I 1 'a Einiocon ; I., llo, I~ ~ L., .a ... itni, r- ibo,.. dolpef,lone" ,in I'lelf. "o, 'in ... In.-I. Todolij!lrval, l"r (I I l 110,1111 I -o 'I -11.. VI onuub.s ,...,I,. In., ii, ,onedv-u5.. per. In. chnfe, Vlu, otivrobrin, ,let Ej6-1o qur Garcia ,on,- .,"" I ,.P ,,
Ifilu ."nouln, de .c.u In, I ....... 1, Sarl dald it, Agift., it, 1. E .... la it,, den ,;,.!,SV .... ... ,,,V,, ,.,..,,;.I"u ,..a. ,,r-d,1:d,!n ,,, ........ "."on
liVin"'I'n pul,11j'. I'llrou'do. ,on mcuiv. de Niur"t. plid'.doo, I Fit ... (is ., ., ,I, ,in, Bo"'t,' f:,5,0q1-_qn, t ,, conducidu por lu yes re5utia-i lIcIa, ocusindose .in",::u, ell"In, it 1, ,,, 1:11. rvfri g.. :1 I)lp,,Ilo. ,'a 11 spent, I I 1,,,,,,,,,,,,,, ll,,I-!,.,.r,,,,!,, : ,;,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,.,,- ,,,,,, ",(,, .',""d,I President'. 'let Clot, V at u ne ,,ui, v., d 2.1 am s it,- ,d.oi bill de I~
ii "11",,p;u;1rddr.clnrn 0 .V- taul ll,,I; : ,, Et,,II,,"11, ,, ,,,i;:I M ........ lit I. .... Vrilt it Calzada de Managua :,,- cidenle
; ujok", It.,, de'l.r.do oil hulilg. .to g": a unn V'o, ", adr, 1, ,,, I. P-ua Muria E Dihigo, ARII.11'lloli d ... ... t '"..1,11a y H & Ili Veto 28. Co. lasivIltu.,linnes nie d '
,a, d )_... ,IV I'llotoll. ., Ndio- _Cto,id., ji'I', ', : ; al,'; -'1 7e M
9 ...... '"" ,',',!
In d' Q",V,' "", !, oa ",.:I .... I'V I'll ....... pVS _4 it Rcuenta
an, I I p'".."". 'n 1 1' I'""!"n ". inon Vo, rI tienli4 --R, I,, ft1j. .V". I --lv1- do co-do. 736. ,lurpa 45.68d. .1 j- ,is t--6 d J Seehd- He In Fe'd".061, de I. hl,-1,'1,d ( .......... ... I;:: ;, 'j d, Tod, it lunie d, poco cost, v dvA
,. ,a, .1,,On Arlign.. y Cal rl ju ", ,,""),:, r,( ,.,,.", :,,,,,,I ,,,, ,o ofi_, i Arrugo, I. Enecuvi. ,I,- li"I't."ji. I all covinto v ,I ", aua-leo, _,on g..I 1., Illiled- Per Carl., hi. Ma"'no Pir ....... Co.' In
ej!., '. 'poll. I I Los ,IK.U. '' Un 'gr.p. it, .ru,.I.,IunJ,. ,It. I.. :1,
diF W. SAII-l", ,1',, ,,,.,;,,,o ill,.t","!.r,, l;r.,,"." llo .r ....... -on lit SI h- -uturmnd. RI ,und,, 'I),,,;- I I. "'I'., ,I,, ab tuarlo' AtVnit, P d 53 ones, ,,,,.,I. tie BlInl-on Ocupan Jo3 I~ varlo. miles
. It"it., I looll" 1 01-12
vlo z. que In. '11,10.1, A I W.ninui. (I.,. In"olas -t, olIn, IWO 11, vIlInot' ololL ill. 1. N- I'toig 6 Ila In oin'....1, d, 1111aha R A,,ooi, it, 1. ..in Judicial. Ie
ro. de(lu i'llo, I'll V 0lu .Jlr1II.,%dl1I ratjirou it, pIrlor- ;o d, 21 ...till Y [,oil DIRI Caliil l;.L '. ;:", lv:, u"""" ',- I,!, :jb,,. .1,11,,.R 'u'ro' "I"t' "'"I" 0"' I ,'",,',; I; I it. ir
..I'll ,,,, ."" lulollnr on, f-1!1:1,,I1,r. il:;!:11 ""Tb"' mail- J-lo iortoloon, en el apoLlament ., oall's "I ... .... to ..... I j I "' 'is
Cl otil- lilt, I, ul,!, :;' I I or, c", ". ..I a.. I ,eil ... ... ,I ano, W *d, rl, Rr ,r,-;.(I,, ,tell,. So .e.t. 1, 11; jo;r : 1FI ll !'Lll,dlkl 0_ 06
Itnui. fior actrodV I ,22 ..", I '. 1, qu, In .... :I'll' '-Av, P" 1'.]. d 11 d, I., -'. Galloono num ro 257. re! Ilv .,I ,!"n"qu, a] ... i ,.:I, In ", 'r .... I It'i jiuj.jo I'Ij,.I,.R unIR
,Ii,,,, I r:;",Cslc ll ..'wndn InuWal VoI !,,;! r,,!RJ,,ru.p6, it;:'e 16 -. do huirrip'.1 .... ul, -It, I "a I ,,. .I er,
,I] 1. I "" )h'a l.1 ...... ; II;11,i "T-L"";.,,, I,' ei at ... Ad.11a Berli.
Sin vu!A ,I 'r i"'. .',' "ltue,"," ( . .!ouo-dt!.Ioooc! "" f."o ,.I"---',_,-?_ .I'. 1. ,--._ . u .... ; oo I I tolo, it, ,died, ,v,,,Vct:' it. luj I I looolt, It u
- I'll, .... -1 __ .11 ....... - __ .I.- .I- --- .....-... 1. .. --- -- --..---I-
PA2iua 2.1 Clasificatios MARIO DE LA 3LAXINA.-S6hado. 4 de Octuhre de 1952 Gasificatios Afio CXX
SENIOR ECONDMICA A N U N C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 S D El U L T I M A H OR A
1''ITA
f; RA F, C 1- it S 1,0)1
PIANOS DE GARANTIA COMPHAS f V E N T AS VENTS VENTAS VENTS V EN IT -AS
NUEVOS Y DE USO AS '48 CA AS
CASAS j48 CASAS 48 C
jA-tKAS It- ROF VE, 111.3 I'll
LA PREDILECTA" 'ElO. Per. 4 1.
j-- Alt..
.1 "TA""'
or l !,A
"' B.-I.21.
Q"t $:2 "1 1 ,, I 1 1.), R t S,.
A I,~ P"- pl- I d" Inversionistas Inversionistas --,,
CUANDO ES. XEN
opera- Zi-A.1 G A -. A HN OR
cualcrWor d A. f,-d.
Al bacer cuci
Al hacer a, opera, .1-11.... y .". d ... -O-d IF,!,, COL NTRY CLUB
r TTTIIELA 1 11 1 EST'
M.- A d.
ci6n, h6gala con Ia intary*n- w. O ... ....
'A ci6n, h6gala con Ia inteCtren- 'tot I, Al- h1b h::HEL10 MIRO cl6o do corridor colegiatict. ci6n do corridor cologiodo. i' 4 4, 3
br, Z- :1
Ar-- AAI. lAl. F A- I- ',ii
CorrMor colejKlarlo, Las oporaclones ofrecidas Las operaclones ofrocidam A- Nttrt y
D-hA,
POT miambros del Cologio r $43,000, Villegas, 3 Plant A I
Z"'I"', "It Ill- p- Hh", POT miembros del Cologlort IM, toll, L
do Ia Propleclad Inmueble, do Ia. Propleclad Inmumble. DO "g, IA r:Al I-,, A
Airto-itin. romprioloren
vFrrl(-A[F SPINM Y (701A I no-., A, : "I " -0.. 3,4. b.h -pl,It 1 7 11", 1 ofrocon ]a mayor garanda. obecen Ia mayor garantia. Al .. It, DA
d, Al"o S'A 1. S
FACH.MADES DE PAGO Agolar 361. 1 Do IA 7111. VIIIII-1 411. E 1170 4F I
I' I A 7 CVS I TA
I A It 11 SIAI 1 11
t 0hotCs rip Arlo, "o- t I nv,t NA CASA ACABADA or TN.
i I A A-11577. (Iforom tie ofb
SE V1 I III dlA, 1,1. 1-1
.11 A P, "' I p-- I 1 12 It 40 ,1 30 A, I bi
Liwipims, Joyas. I'll 1 IP3 P A I Bpi.. N..w ", h"It '-pl- ."1. 1'.. Con 400 MIS. ferreno.
jI1,1r1,.I1'." A- 1- 10 1 I-v 2...
JOH N SON A no 77fl2 A, I I. l-l,", I? -- III 'n
ItISIIO I MWIAR Arlicilins raia Rogt)loi, jT11- .]- [ AIA C 'T, IA I All ;12 "ll"I Frente Role 1. S.I.800
till O SOLARES t'I I E 131111- 4 A -7 1,, N,, I I A A., I I ITO, 6 d, A I AA, N ,, I,,
IAIS tX"'I'l - --- 1 -11'. 1 E-IIII-i V-dI, d, .1-6p 9 y
EN MA NAO
'14 PREDILECTA" I ro,-. SLIM y p.gr isti-D S!-I
ORCADE, A 111011A -W 9,,Adel. Rta 1. AT00yo Na.
p-, EAA
IR
SAN RAFAEL 80.3 807 ".olegisolo) P". .1, ..1., -,- ill, -lp, -g,,. $1.8
G.o-di, N9 1 0..1.. 11.1 L A P R 0 P I E D A D 2
It) 8. C.Iold..
S1 FSQUINA A OQU 11.1jolt H p"La Comercial"
DROGUM A RUI C- d--p'DA "" pj-., 'I'ttI La mpiedad as el fruto del trabaio; Ia propledad as conFW 1-8898. .... ... *, ,,.URNOJW Y NOCHE l I "" 4, M-1, Arribol.
veniente: rinde on 1>osltfvo benelicio a] mundo---que wxl, .,- A n Mig-I 312.
5 No. 254 VEDADO -C a1gunas Bean r1cos denote crue obros pueden llogarlo 3". -Mil. M-3375.
A
ONVIERTA 5 141111 A
hwO-." sir e de sano astimulo al a 11
TEIrS.r F-6072 F-5872 a Bar y, por lo tarclo. tsfilet- -- -f- N' ;
SWl Itilid. I, NI-oil"... ,1 10,1111 ;lAtAIM d, B F., O- 111.
ACCES. ZO y espizitu cle empress.
u I,,,( Iroo oo 14 AUTOMOBILES
I p
DESCONGELACION' derribe I& do AR 49 SOLARES
I It D 2AR7.411 5 No se conslenta crue al desposeido do casa
AUTOMATICA I1ARrwXI.AR otro, antes blen, animesele a quo labor dillgenteDE TURNO HOY A A, III~ Solar pr6x1ifno Virgem del'
PDIlvul, r S 0. menle an levanlar una Para si, ratificando con @I Tt.,
F A It M A V I A '0.". ", h, elemplo qua Ia suya no habr6 do suh* violencla 0 8 Camino.
I, ...... ti I ...... jA;" 95, T- 1. Clitooic
Dra. Elvira ARROJO l 11 A 12 1 l,"I cuando sea construida. -,BE V1,1-1. Ill I TSEIIX,11-, Edif"I" ;-M .37.3.1. p-l-. do.d, 3 looD IkBRAHAM LINCOLN 65 37 15
F 0 2 8 9 7 11 -A Inforniest X-664-4.
...... UH-E 12W 14 5 ...... UH-E:-j46A.4;-5
VENTS
VENTS
17 ik"I'll :, : ,, o == r ---- ,,- .'-MUEBLEST PA-ENDAS
A at to 48 CA SAS 148 CASAS
Y7 In.i1noijila mien "EL'ALCAZAR91 in "10, 2 1 11
F-An, Santos Suirez
tras Ud. dti COMPRAMOA VENDEMOS _5 ..... CASINO DEPORTIVO
LA 46 EDIFICIOS el llestil"gelfidor, PIONORAMOS G AN 4, k' -.,. 11 .. 'r ,, ": ; '.'- 7.A1'11,,"t 1tA.- 1"
-8026 M-1747 JOYAX. as rTO9 DE TF- VD11-11,11) NI E N IS "It r 1: 1, 11 1 ; A "t
A,:411.1 . . Alitamitico PA- ANTIGUEDADES F i- I I Rpto, M kidoza
I I I C 11- -bo I .... ..I ........
gel& so rehigefe- e,%quina N'jrtid2M W-0624 VACIA S26.000
1: VI.I:hjif I I ""I --- tt''J l7)" SE VENDEN
I- All, lit II
11 Lloo l J--,
1.134 -.o, ;,, "1-1:, ', I'll4A
-.j, SOLARES
71 'IE A, t,,
tPARA J10NES--' 4 '17 61
Varmacias de 1W 411
. 1i 1, N I,
i-MUEBLES Y PRENDA 1 11 :.,1 Atenci(In Amigo. Ie interest w :.b S- PARCELAS
- "-- F, 1 l7, 1,
" Ell- .111, AT 1 11; A
1 It 111' 1. 111 1, -- pre"li- AO la, ralle,
m rno H01 '7'71 1-pa
S A B A D 0 l,.6- d. 5 4 Ave. Mayia Rodriguez,
Al"
DESDIF 11AIIIA A PASE0 I)E
S3.500, SANTOS SUAREZ Av*pnida de Acosta,
11q G, A N G A
- l 4- d.
A 7,T NA -27, 7. NI-9036. 11.11 1'11% 11 -111: 1- r, '. -: J. H. Goss, O'Farrill y
$7,500 T, 1 7
"I VENDO A, A S 01011. VA I
M 31, p E.11.3.1 43
Ill 11 rAk "I lAKTI ll-RA110t P-d- --- I Ir ",-" Patrocinio
"k MODE
11i 1,C0A1Xl .. j. .1 ..... ..... -a A, abod. SOLARES con FACILIDADES
,4 P Ali) RF N APIIIIA' mitruir
---v ENT -A: Tr.". 2. El 50'. do entinda y el resto
I- -,i, NDpo- NI C7 7
A, I N 5: 3 A IROI "CASA GONZALEZ" 48 --CkS-AS- IT It" '0', 1 V".:.
A; ill 039 an 36 meses.
At 1. VACIA ,"I V Ant f SOLARES CON 300 VARAS
OBISPO 458 W
G, I- -11 "A' ','I 111 . 1 7
AGUACA-11T.
A 1 oo k""', A 7 TELFFON () A-7613 I j, EN ADELANTE
A -AGAA
GANI, A. (AS
Cie ve7.t :I:
'N' 04 A .,,A
(, i "" l ""' Ill J t IT~, f"I.- fl, 11 11 A Goicuria 554, esq. O'Fanill
N10-t I Ol I l -.
Doefw: 7 1 1 l,'
0"
11d, 11 V1.1111 A I
I I.dCRUCIGRAMA CALLE DOS SOMB 1-7710-- RODRIGUEZ
T., :-7 -, ",
M-32021 2 3 .- Ir II, All- I 1111 11 D I E-17BB-494
SE ZA V AGR11f0%TF..
,A
N' I" A 7969 7 UH F 1483-49 5
(:sees loolareis, 507, la lor. 7rILa,- ll
nf.,-, BUENA RENTA Vtd.d. 0-., $lID1111 l-!,,-1- 11' a
nF. 11"AlMr. VAIIELA (FIELASro AIN' I IIA STA AVE. ArENOCAL.: MIT-,
INFANIAl SE VE N D E o, 4 12 i,- I.f-T,1 ii, ro.l PARCELACION
All ."22' 141 01 I, A T.. Ir. 0, V DII- 1 11 It
M." .-, Clr- A nol 4 I
Hr".,] AN ill :,wm %'r","I", , -V An 21 .
21 11, SAN AGUSTIN
topliai6ol Al E-1.1REPARTO 41,TURAS IrIj F B 5 0fMI,,VaciIjd;.d(.,;. Ur v enla
I spin Inaugura
"it title% o reparto con frenDEI ROSARM
V,
%It N H 'I N VAN. ).A "'ERRA' CLLE N" .18 le it ]a Carretera Central,
, I 'lt d"", O,,,IA 'IT% 11 1% RIO A[ 1IFI IT I, p;vando el Cabaret Sans.
I t- d Souui, 300 intros dereclia.
S1 000 in
r') 1,1!, B 370 'g.w
37 RENTAL MIRAMAR 10 UONTADO MIRAMAR 20 MINUTES DE
i, "T
114 D 2AR2 49 5 7 LA HABANA
Tn.-,n7 4 5 tie las Pla3as de Maria.
F A177 SIN ESTRENAR nao Ios mol cole.
AD 4 it r 4",
Cq A 'Irn nS;n gov, lerici. Lestniinac. Do.
I H'l 151, 1,1
NjolqTE T 4,- Aniericanas y Uni\IRCIRA I's NTT 'T"
C- !'ARF7, N, Nersidad Catillica tie Sto.
A,!'A 'A IrIORROROSA CAN
S IV nl .5A,!'A R F 7,
A-,
N- A -tS 1-1; A ., l: I I ) A 1A Ft -d, P'l- BUREAU DE LA PROPIEDAD RL- S, Tomas.
F RENT POR NUEVA I V 2
Oliembro .1,,l C,&Vio) F-l-A I A fi Difrute de Ia vida sana y
1-62 tranquila de ranipo con to.
... Are. de in 1 0- s A'_ 1, P-ia -onable.
tl 4 ro das Isis coniodidades urba.
I 11:t P. Q
VF,\oIn, -TA roRTAL IVRI- ,A
Tr- I,., I ., Ill ,
2- nas:
111,2 1,
r rRn 5
Itt 1 777" j56-TI-ibu lodige- d, 1,I T,,- AVE. PALMAS APTOS.' Agua Abundante
C, r., f, -?03 71 1 PIAO A MIRAMAR
pt,' IZI. PRIECIOSA MODERN Sifl.olm
A FIT, 2 'j
A, 1 1.9. 2 -d- ,I A s, Calles Asfaltadas
IF 3995 1 4 2 A
NI"- N* lt 7- 61-T-- j,,bl- lgi 6
r., 1: n IiI rF 1.0 1-7 177 P I.I: 0!, 1-0.- 1 IAI 11 Fa13J1 I Rrn. Luz y Teld ono
_ .Ili)() r, ( I, P, rl AN%-rnN 3firnmar. Sri,- A r, A ", ", f
T "00, 14 : I;I A 1-,-.7. 1. 1 T111. S lt w
dl' B'" Belleza Nafural
AAA,-Z "I"', ". VIBORA. S26.i(10
I- F, dD1 tt j, CASA EN SS,500 erdadera ginga. Hermoscis Arboles
h 1 4
2 I't Dm-fio: Tlf. R-3946.
3-N. Fruiales
4- R 1, 1, kr Q, I jjj.( I I L:H-E U7, Ill 5 IhRORA. t; 16.5 10
Parcels desde 700 V2,
-11 SANTOS SUAREZ "T"! 1, 1'- (on falilidadr, de Patin
I A 4,14 1 1 atractno dr (tlentos. Las
-I'A r .-';rl "1 11 "1 "1 1" F".11 RPTO.MENDOZA. VI B I, R A S27moo regida,
V At ANDES EDIFICIOS ne de fabricantin
it tn I I (at. .(I. I ,. I.tiTA 11 1 1 1 1 I CHALET DE ESQUINA son eI no permilillndose nia, que reid ... its
$20,000
Para its(, de family,
I, r, n l" A 1, F l ...... to,, oinderna j;irdin pnr
It V 4 PDIW -1,l. 11pl
2 It-. -iiiti 7-1 A Alto,. A 1. b.n. lpt- -0- OFRECEMOS AL COSTO
2 CASA A S13,11011 et -I.- P- Inis in. y Colon I.ja 4e prop-ganI A 1,1- tBr .5.54. esq. 'SID, I" 1. 1- 1;~
R ILL. da 2 precious% finquih, d,
E 1-4; recreo con modern; casas
,It N" I:. It A 111-7710 BODRIGUE
Qrrmtno, i nFi, Po(;oj I, I -ry t I de marrip steria acabades
.11 n.""A no D.nt 1,01.1 1 ION At Ill Cli(IRANIA 37-Vil d, CASA 2 PLANTAS S4,000 E- Z ENTA $516.00 de fabricator.
C.1-jo ri- N, 111111-4.4 R
.It" d, -t-W. It., it, A III
tie u-n -1-, no,, AN'l L R 14) It IALQUILERES DE GARXNrIA
It ar
JBO.717 39-COl del --1. 457 T lf A- oll Ll- POSITIVAMENTE LA
i'r, Pr -13a tlr 1- era, I).- sen IT.- PLAYA TARARA
7 V11d,,, Ilod, -14 my biflith It 14 P .1111-WIl. 3.711. ESQUINA VACIA S6,500
test 30 'A-ot AT T ; atI INVERSION MAS
It. de I', d- Ij t9rt,
Indepnd N,, 41 It r:i- i 1 ", S, o-r d jIi 0 -1
L N.d.jS, [I Wolt, 1", rI ....... 1,11 A' b:: j ACERTADA
I A'S 'A. N J,
man AUNIJ Nlltllc TIFF -d
I'll STA. MIRAMAR 1-1 4% Nfl. O5
A 0 -C,"' EDIFIC10 VE
AMAR Y B 111% 11 It % 16f.nos:
y CS e A 11, It Bic"N N Habana Pr6ximo R Belasconin
:,"% ........
TlI A 1, 1 ;MAGN IFICO NEGOCIO! B-5340 X-4197
Afio CXX Clasificadof DIARIO DE LA 31ARINA.-SAIId, 1 tde Ocnibre de 1952 flasiticadiotsain i
A NU N CI0S C LA S IF IGAI1) 0S. 1)E ULI A 11 0R A
VENTAS, L2NTAS I V EN TA S V E N TAS VENTAS VENTAS_ VENTAS VENTAS
049, SOLARES 49 96CA RES 49 SOLARES '49 SOLARES 49 SOLARES Li5 ESTABLECIMIENTOS 535TMVLSVAC 3 AUTOMOVILES Y AlCCS.
Inversionistds REARO Inversionistas' 1.? dPREADx26 I ltrflsioJnist(Is 1VlSINOt0CLt)Ni
Al hacer cualqilor opera- r l lfh Al hacer cuo,quis ,. M IRAMA R. FONDO AL NII)) 7 t.-d A] hacer c..alquier opea. '~~2 66no, hital o n la )ntev 66nMU I fl cd. hdqalo con I,- interven. ...A. ln ~aacnl l
66"o do corredor coloqiada. E S N H L do corridor cooeqt-io. In' 66da, hdoro o Iaolm'rad. 914
Parce2aUs2mbrUVeM22UU P FAit),S A.
Las oper'aclones' afrocldos *_ .as oporaclooo ofroldas 'Il.I 1'-1 La. l:,rzons oireoldash-R h.5ya 1D,6. par mleobro, dnorlqa 3 1 9 mlembro.s del Co 0~i par anorobroo del Coleoo. -mnld onbs
do la Propoiido aPopledad Ilomuebl. I do la Prop edod Inunuabl. ____ Cyrqr.taU I2-3____________________, 11-,_Art-_______A_4:__.. 5s FINCAS RUSTICAS ____________ i t I U i
2222)2 0.22 1122.2221 11.A~r tA'tI -1.4 1,) aIt mRI'2INN V R IL IK 1950
1,1MrA '"trS I / O _URZ (.2kT VIII),Al~v 1 AC
AIIRA C051- 111 IND) ND)) AIROPI2IT) RECIBIMOS GOMAS 0.or),o 27 y 10. r'rdado.
CENRORILE LEIRA VEDADO porm2.22 d.-.2 _____________(Ihas~o t or2 2) r2, I 2 Io 0 -2 r,2220 0.2222. 1191.i)o
At NOW.22)2 di A-10. j-~u ,I,~o 2. It I,:~ ( Isttr IL N'rl N UEVIVES 514, HABANA MRUY Sdn 15
CVIO ... 1 .112222 llq -O. I I 3 ,1.. .I ( M R U YSdn1S
0" _ VII_.1
~~ *P.INNI7COS. A.
"" I2222222 2
C2.h,,,.P2tr.I H D A G I.2 ('3'RE SU' SOLAR F2.,~~'. 22 )222
P1% 1111111110 0 $0.011.01) a2. ....._________ 02 2..2 0d
prctdod~~1 :1 us,(111D E 'f I U 26 9
DE PAL)ER NET 22XS O11A01 111 8 1951_ __ _222as e a o s m r 2222 2222 222 SO N C ArSA yl 1- "I.. do loo- -t
Amplneirn d "Lao Pros-o A T R020tS 't,18LL J tlI A- R h By- y r
22222 22222 T.A- Auso o ,rtib. ,222 2 Autos' Victori, S.2A
22,222222,22222222 M E O L a H a hi (... ... _ _ _
.EN2,2 SAN22 FR NCSC DEL. B O2 A-69 M-3379I 222222 __ __ ___ __ 22 2,,2222 CNCO S NA
220222202Al.** ,22 L I 35)20I) Vy $5237 A 2. EDA222
Sta Trea y Av.doyrelo-o 2 .OP A OS A I ...... ...2I ACLOA
"LAL DION IA' 351.A V.2 -.2 737 7s222222 222222.222
U L T M O Sr. ...e..-87 d22-. C rvfo oA
2AC L JU22 A_ _ _ _ __ _ _ _ 2 3 2C22. ,. 22 22 2 20,
3P. 21 1l t. IIN'2I CH V IO E 2.! S3
I I-'._ 21 .2222,22,22-AUT
" L 22222222" S,,2 1 A .4 I'7 VI A2.22r dSEVrDE CIVscA, .I93 6 NF Nr :i9, ~ N "I tI .* II A I ... ... OLDSMO$.ILE .. 47
]ANIA I N PL M O T ._._._._._._50
VIlW O 13.66\EItMCHEVROLET ..U.O .. .5 ME CU.Y. .
P24 R C E L24.SJ 13 Y R O S LO VIO 2 (L P .I2t 2P0 N1, 102 53 AU VIE Y ACE %-2 Q T AVE 84fcj, MantNo QU STA MOS ,220222002 ,22222 ,222222ND R S' A-., ,a. 0..111 ,::G''D ECUY ...
O ~ ~ ~ j II TODAVIAA NO LOL nA VI- ::2 tt ) VlII.0
C a.s -A L 2 6 M I M O D E S U E S E R 222,. .2 -2 2 2 ,2 1 T e1. 1B. 191 %. 1 751- 11 - r ,
SA .AR.AN. OLDSOBIL NU. BILTMORE.
N FI tIRiA, ? C E V O LT. .12 2 2 20. 51
2.2)2222222222 2,2.A E' 22~2 $,2 2 2 22. 1 7.02 2
51LIACJ A, ;e 1 I ESALCMETO 15. ....I A1st 4_ 11 1 1.it.
2,2 22 22 22 BO Y ER O S I222222 ,2 UI T A E y 8
5,22AN QU ESTMO RACI 22022222 222222 .2222O 02021,221 ATMOIE YACS 'g534
2A L 26 7222 O / ESPUES SER 42AAEEO UD MS O. t5.-tN U E V O
jW d2I2 2.222022
ESQ.IDNCA DE": FRtE C0.ll "InIL I2~_2 tN)
S A Y AAN L ROAN 212 1 1 '.t. 5
BRUNOt'lp ZAYASr I, *1FO AE DE. 15ARN H81YEO.110_________C0OTN y252 2 I2 TA 521727.2 IA'oo\21 In.22 2222 F.Od2d202,22IO
ALEGRE_,t VALGA,4 -,IANTS
Abierta ~ RACH R lSO *1o22,ao222 R NCOBOYEROS 2222.
206222 SA.22 222222:w '2 A A R DEL. *5). 2n0 71). a "Ono_ __ __
lo~~~t 02 1 2 Sl- -10.1 2 1-2 2__2 ,22 2 2 2 2 02 :.22 2 1222 1. -A ;'.VI Sil 62 ,1 5 .0 P R E T . 1 4
p222222 de 517107 SR.i PEDRO'I. 22RAD 21'-.' '12 .A2022 2 CASA DE IAEU L L U D. KI IfS122MS FOD 13
Es. E RALE Cal C NI L -- IlESEDl.A. NA 10. S.A.)3)alE U
CON4RINyJAN D4E $6.0 REULIA VIAA BLANCA Isy- y 2. ,
S24. 00 2122LOMAad do~a hovomo TERZAL FR DEL I 2s1 al I E F J 15
Entrada:on 512 del.6 PU RT La BUICK ipecia VALGL MASo ...lI.I..2 )242
SA*AIN EobLca: REA-G PLAYAr SANTA,315 ,E 0. 'A22222222 222222 2200222I .U13)S bd
CA G DEL 522 T,- 122 -_, 22222 PREFECT,22 .....2 1948 0222222222 ..
codalno1*41fl .1222 iNTER 3 M2222222222222222. T..bii.222 "422 1'22112
Vot'l ISAL Ao q,, 2222,222 A~ell ra~ l O iaO. u o u e o Bik15 O D ..... 1939
2.2 11SR.GR PL E DROU GOZL .22222222 I24.2022222 SEVN DEL r,,2202 422 1::;00.2
\2- Or''~ D 22O 2 220 I22' P Y OUH..... 2 1e94u2o
21n~ IS3 ri 0002.1e -rir
COR IN 2L NS VIA BL NC I) ?A I AL.M (,Of( 41i '. L....UYANO0 t
OO~F~~ VENTA M ENDOZA S~ll LGO AALE GOZL F22\2A C!.0Allf, 'AECA KIE
4 1A : L1(~ I,'-(- 20 Epivao hy p ino s 1.o- 1 -1 BUICKVt S pe 122 9522 .,Ho 4722 RFC.CNU
cualqierlad d es~ LH ER YR SI..95
1-7710- RODRGUEZ A9494 i~hos el~lons. GOZA FODE2. 20 CmoVN
-D SD 2 BSO30a19 ____________0'212.2I2 E1t2222.4 222.2 22.2.2 PUE 1RTO BUICK.3 Speci2al2.2 190 52 H2EN2RY J2.22 2 ..2.2195
Pligina 26 Clasifieadop; DIAR10 DE' LA IIIARINA.-Sibado, 4 dr Oettilwe de 1932 lasificadom Arito CXX
A N iN C 1 0 S C 1, A S I F I ('j A D 0 S D E U L T 1, M A 0 R A
V E N T A'S VENTS VENTS VENTS VENTS VE NTAS VENTS VENTS
56_ NOBLES Y_ MUSIC
Si7kUTOMOVILES Y ACCS. 5 3 AUTOMOVILES Y ACCS. 53-AUTOMOVIL REV ERADORE 60- NSTRUIYfEfk1T6S53 AUTOWIOVfLES Y ACCS: PRENDAS
_1 RIG
SE N -11F I N' I %NIIoN I Ht.% ROLLT CN LIVIXGROO. ri.ZA E.N CULORES. mr- F. 00. 'Go" "-0
IW M'N' 01 2. .
I'll. I vo .... .1 v orI. IS. if, L-1778- -3
-1 V"I %1 1,11). k. VENDO 3W Y BARATO DE ANIMALS
U I I
I'll N I I %1 4 VF it 1, IN it 52 B-Y.... I", fi= ... .... d ;Irlo. IS" I RIAUo RI, I
ATENCION Y a"'
CLIENTE A MADO -- "":,,d i. 'Tt _Zrl 33 _170-4
1,41411 REFRIGERADDRES
111 d,, NY ;I. d I .... A~ .
t I. ...... vl ,I( :I mlu: v[,I mot -I'll F E R NANDEZ --S LI-IOUTTA1 FRASCLS Cocin ESDE 11 d, -.1,,
-P.i. I y 9, Vld.,W G-j. S-I- 1952 1 ORD Custol I 195 1 Ellictricats, S10.25,
A va -1m,, L \'I'll it[) its A Cocinas de Ga. 98.50
I it E 1103-1,; 1 wd: -adoras, S8.91)
If I .."" BUICK $ MOO MATERIAL IIE CONiTRUCCION
-. F lfill N.... V dd
S1,11215.110 I9_,I IA)RIj 1,0 callikill., P- 'Y EFECTOS SANrrhRIOS
PLI M01 Tip
PONTIAC 2 Plas. 1948 S. ESTICE.1 A A ll-- A5-12, I FNiW.NI0S CASA DESICARATE. LLUR
.... ...... C-209-NII N'1,1 2 11
Ull-E'4101 -5:1-4 dS111.11.
W -11'. REFRIGERADORES d, P-1a, El--- P,,d, NY C15.
'0 I, 1 690 DE [ISO
.. ..... 19 10 M 11.1.1 S pit, wre. .10
eo" so go. ir.
2:1 -qoina 1, 0, N vdado. BUICK Sur,- 5 1) 590 ....... N INESTROS- UE-OBRASmea win I eriv,"0 400 r atin.. V111 d,
\N ilk Dislviblllol- 1. PA1.11 d,
11 1 1 )1. 1 Is I I III 11. V I I" o .1ismoull.l: "0 500 \,-r al Sr. Serra en 0bropill j,,rtiI-,,1- I Wiil
F0.3 1 :11 :1132 r'", IN" .112, lialmna. ji'- i--- b -. 1. G.1101
uf&a I1C1.\1l.j(' VI 400
CIIF\ ROVIA I Plai,-, 11). :1133. Of- 1- ph I
I-OUD .1 UII.G93I-NR-_,Z 'let
I-ORD I t II.C.27, -53-3 L 11"It, VNIC) I "I'll 41, gallgl 'ORE
IX VIUK 41, .500 OFEIVI'A A LOS SE13
ID ARQUYI'EC'I'OS
It) Ilolel Net, 'pill.k. Ili ICK
LAC .1 P. H1 H K. ;:-xt N 1locKs le Cristal "INSU.
BUICK COW. 1949 1 A. \ dd.. NEVERAS IXV tie 71j" x 7-',1j" x
It. A,-i ;.j i; 37h" que refrarlan ]a luz
LIT 10 De lanque v holvil6n.
"250,00 6ANGA PANAUTO, S. A. AbI.H. I.. .,Ihd., Jd, I dia.
it, It~ III roo .1 i -1 i it i,, b 7 bolar produciendo mia ilu1 1,14'. 11) 1W --.t d, S15.00 C.Illado. minaci6n tiniforme pr9pia
PV,.v[oA. Marina y Jovellar
CHRYSLER 4 PTAS. 1940
",i P1.9-11 W r.
A .d' 0-- f-ljjd d.. PANAUIFO S, v COMERCIAL AUTO Teltiforio: UO-9191 FAMILI
PW d. 101, lk ,,.,
PARQUEO 23, S. A. t It LI\ ARES. SAIIINO IIERN %*1711-12
23 entre Inianla y P. GARAJE III ICK 1951 G ALI kNO 211), .11-84,14 v X4793.
"ol 11ooomi..
. ..... UH-E-1 19 I.3IG5
Cuca M orales Z I .......... ......
ilvitrm ) il It Ij w ; 1.
11 ol .4 i'l C---rl. rORD, MERCURY. I'll 1 127, NR 12
LINCOLN
l'im 5' 28, Mi r.
moillollh) 57 LiTILES DE OFICINA
795.00 __WCU1. To 11 1 A.
A,,,,. 2. ............ $ 2 6
iAPROVECHESE! FORD."EDIIN 1916 MUEBLES DE OFICINA
I It F. 1 E 14.4 1
k N, k t o. %. Mub6 di, ofimil. aps .u I
.;,=,h. fty.... ; MON' EJO MOTOR Co. I's, archives, estmites ,cero, m.iqjj.
No compare su auto- Buena Uportunidad CADILLAC i AY. y B-4n. tNOD ORO S
m6vil sin ver antes T,,Min.1 d, Omlibu.. nils "Clibir Y sumar, l)rot,-cto- de
1.594-6-10, IlreLicis razoiw 0t jj. Tontine hajo con
nuestros PRECIOS L C.mvrclid Pw r- Act-t-sorios tie bronco
Cliv% rolet Bel-Air. 1951 51RATC VI.NI1U oll 10
2 Che' r"Im. 1950 209,
OLDSMOBILE (" -tm NI-riserCal, N d1,4- SANITARIOS
LDSMOBILE-52--49- MINIM S Curia Comi-rcial.
. ...... E 1365 -j
4:11C.'rolet Cowl. 1948 4 7, ---, li--:ZHEVROLET K-H-tiu CHEVROLET 2 Au-Ii 18 5 0 1'. 1 VASALLO
phm- JU1 GO CUARTO 310--111 IBLES BE OFICINA,
:.ZHEVROLET I avilida.b., III- P.go. derno, .1 Lueip)s, nucveCI'W
_0S
INCREIBLE I Caj, s hierro, nAqumps evri- INI:kNTA 1' MANGLAR
49 1952 Ac'.I.I., v; ....... -It vanihin. juego caoba (oqueta ,200 b laiCIIIal', I 71'vl forvo ( .1281.
Otro S75 00, 0micdor S90. S;,,:,_ Uii;,.sumat '.
S I)rotectores (heques. .i
givingg. .1100. Ca1z"da JCSLIS dd "I mal I's Ilabana.
BUICK 50-49 "MI-s"Cel t
BUICK 48 $875 U E V O S E. 1966. 3. Montc 29, alto-,, e-uina T 0 1 a' tei- Kaiclex '. buio., ,ii
It K -At HIT 54 MAQUINARIAS ZICCD -Ca a (4,111ale, C C 211-AIC-4
P..,teia 0'r,0111'.
I CADILLAC ... 1951
'S ()It) 11) 111 1 IIICO
U1 I 11,N J r'y.... Y Y A INODOROS
MORRIS ...... 1951 Prq,,. r-I-i d. O-b- 0"".$8.00 511ENSUALES: JUEGOS 59 RADIOS Y APARATOS TANQUE BAJO
OLDSMOBILE.. 1950 i' .2".5 53 1 cuarto, 3 cuerpos. modernoi ELECTRICOS
W rfOR' SE, III E.NLIL'
juegos comedor, '21.00 mensua,,7
equil). air,- avondiciona, .. I.,
I"' BUICK ........ 1949 Nl:k 1.110s %I lips 1xing, maqui-.IL'S, $32.00
b ilmitt 1.121 111- 60 [onvindam. LIamar I ele)' juego Sala' I
i's sor Singer, 2 sfflones p )rt:tl,
VI I f I:M; 53 4 1 -5 9 () t. 3.00 menSual colchones cimr- v
(Frente So. Eslacion) PLYMOUTH ... 1948 r' Sviior 11010IEL
ros. Piezas sueltas. Cambiamos LES R.ALUilo
'361 enlre "Philips L n". TCIt S BIDETS
".kl, Ell imuebles. San Joaquin "EmerS,
B.I. Oi 4 600 00 1 IJII-D-281_045 6 IVIonte, Ortioa. Muebleria "Casa It"s modelo. 19,52.
53-5 JEEP WLLYS 1951 D E U S 0 P6rez". C-184 56-2 N' Refru eradoies H0tpcji)t. (;it)- $24,60
CO)IIII.FFO [)I.: 'IODO EI P...r h.- 14 visors va
10 00 menstiales. Iliwu
VT 0 S i;, EN PERFECTO MOTONIVELADORA IVING s "a I b I o S. Calzacla Jestis
JOHR]"i ESTADO H U B E R Mnntv 29, esquina Tops. 'Cisa
1. Perez-. C-IM-)9-2 N--. LAVABOS
"A Y 0 1.0-14,74. TIPO MED 0
2: 1. AN
Iii 0) F IT E S J. Al. E -as COMO N7JEVA VEA EL NUEVO S 12. 5-0
i PRECIO GANGA SS.110 AIENSUALES: JUEGOS
Calle 25 No. 17 cipo inodej: ,Sdvador 6on4ez Vila esq. a Hospital Agencia KAISER j,1 L'C"1'.1' ila. li% TELEVISOR FERRETERA
0 FRECEM OS bak s L)WRION 5. t
T U .-J y M, RadloCentro -CT
l0angas y mis Gangas! Telifono FO-1212 HUMBOLDT, S. A.
'UCk," CdC1W:-' -d l, 2 1A PRECIO S CALZADA y H. VEDADO
M INI 11L .1; 111, 1 AlAt (is F-7291 y FO-1448
C am6l"111"s muchlr,
PARA (0111A.111" H IM JO IN( I(FlItHMI.N II: U I I -C 1 210-A ,-, C',1z"i" .. _f
ljes, ,, i l "J mlk TPIA 11011,11 .5 1 PROTEJA SU jas. Ca i, P, re/ I %, k III['] kN
RODRIGUEZ C- -)ti- I i Zanj. 371). 'FvIf. t -8590. YATES Y EMBARCACIONES
1'. N' 121). LNI'RE CALDERA
VI I ( 140 5.1 5',IN[, 0 Fit ) fit )WOLDI, .... ... lodos
Fl)W) con un nvis root-bleS, refrigerator v Veteranos
Camp 1101ol's T 0 0 0 S BE -4 Iiiintlaram. a Prt-viom reg" Ia.
-RN VriONAL i 8 C.11. 25, H-pII y E -d,. C ONTR OL, do, 202 2" Piso. E,PoiCi6n
'I SE VENDE
Pi_E
F( RD PUERTAS UII-C 2111 53 G
511 1 HENRI j . . .. 11JOHNSON It- hare d",tientoA
AGENCIA RE,.NI IA'' . 951 POR Q1 I'I'AR CASA 6.8 ell MAGNIFICO
P""', 51 mlw ,
5i) .... I., p,,,,,, g,.,).-,. 1-.c E.,,-. RADIOS, REFRIGERADO.
C (I d i I I (I c fit 141%, 950 AUTOS BE USO GARANTIA y fL!.,. 1,1;, .. RES I TELEN isoRvs
E'd YATE
0I miti.l. 19 . 1()5o ARRO10 APOLO N 2021
COVIO NUEVOS SEGURIDIAD h 11- 1 1 0 1.7228.
B L A N C 0 6 6 P.
PON1 1 14 It u esq a TROCADERO a
III ICK D_ 1. Ln
j v I S I E N 0 S iSENSACIONAL OFERTAI
FO 11 1) de
t,,j_ j-,,j ilt Wk flalficraf ters
tqC.S: It FORD ......... 1952 M 0 R A 0 N A 'Chrysler"
FOR I I I II.D. I I I III LI 11) 1 it 12 C's
CONVEBTIELLS COMPANY, S. A. TELEVISORES
DANES DE SOTO 1952 D co,
UBU RBA NS DI pill 105 POR SOLO -Onan
N MCCLAS Num. 56 j 67 IC
COUPE DE VIL1.17. 111.1 19 lit CHEVROLET.. 1951 1 ,,L,
\RII 11 I a -L-i NEVERAS Y REFRIGERATORS $8
Cadillac -Flectwood"
(All-A Will I I.) BICICLETAS MENSUALES
Oldsmobile 98 BUICK ........ 1951, 1-:,,
ND IIA N( kl.o TRI(1110 I 11,'
IA ........ 1,
OLDSMOBILE.. 1949 0:
liIIFO ; F7 PI )1 )I 1 1 't V E-Hij, 5, 1.
C 111 111hil 1. ...... MUEBLES3 PRENDAS
DGD" E ........ 1951 % 11.1.1 s FRIGIDAIRE S E R A N I L
Pill OLDSMOBILE. 1950
P) 17 8 PIES
GALIANO N9 112
CHEVROLET SIN ENTRADA
BUICK ........ 1949 e ANIMAS y LAGIJNAS ror e1c. Eau
0 TANMIEN CON SOLO FACIL PARQUEO I. F
: e i cr 0
T 0 0 0 S $8 67 pe ft _-!c es.
CADILLAC 47 y 48 CHEVROLET.. 1948 4- T-,h 11 1" 1119 UlHmCw2f]7 59 6
Gangs y mhs Gangs CHEVROLET. 1947 CONVERTIBLES NENSUALES 60 INSTRUMENTS MUSICAL an en!e un
111 111% 1950 MERCURY ... 1948 s: I. o Ii SfE&ss u A L F -, 7C U N A S T-,--- REFRIGERADOR
CAMION diez ruedas 11LICNIZIS, CallIsS MCdias bal'ari- NEVERA,-- p.11,, d,- -1-d. H-Voc!c- en S ULTIMO pRECIO:
11CAYO C ONFITES" 1_, ca 16s literro, plegables, F 174: 1;1-j
BUICK ........ 19421 'It
C1 V1 I XT T T IR.nn n nn-
-
I I I
Afio CXX Clasificadog DIARIO DE LA 31ARINA.-Sibadcl. 4 de Ortubre de 1952 1 I clagificados Plights 27
I
I
. A N U N (" I I 0 S I C L A S I F I C A .1) 0 S D 'E U L T I M A
- -,.- _VENTS PARA LAS DAMAS I ALQUILERES I ALQUILERES '-ALQUILERES I ALQUILERES I ALQUILERES ALQUILERES
-- __LAS__ __ __ I - I __ - __ ___ __ --_ I __ __
_C PARi 041i(AS 91 CASKS DE COMIDAS ENTQS !94 HABITACIONES 86 OFICINAS .O BJETOS VARICIS 70 Mliff 82 APART 8Z ArPARTAMEMS 82 APARTMENTS I
11"I'll, -11 1 "I 11111, In, 1,,,,: I viimm,, i'A I- Ill. -.1 I I Will I 1.11M., 11 .11 i IIIIiIIII I I 01FOATAIII r, It- 11! I I 111,11010SO APARTAMENTO 11, .11( .I, M3. VVIAE INEM SU T .t, 11 .. ,j ,, a 'BTII I!~ I I,, ,I I I W I I 1. l I"I : R A 1. 1-till IIII
I, i, ,, I ,I",. 1:,""',11 I 11!L- 11 1:1 I ,".." ,I, I. I"'." I 1- .1111. 11 Illill- 11 7i '', _,', ,,, ',;"'," ""
I I ; 1 "' ,- "! ... 1,-., A' ...... IO:' 11','I'l,"' ," ,' :' ',.: ', I, : I .:'L.."'. I I., I~ 1 A D O R ., ..: 'I, I '' "! I "! ."""i ....... ,!., ',, ., 11 I'L EN, I'll "I'll" 11 "I" ', ',""I'll",- I I I I I I I 11 1. I I I - 1.11 I.Gl .11
' ,, III",, I It, "- I I
A.N It ,.:,, ,,,,,, ...... I. I I'l, ,7"
I I- ., ,,, '1111". ";- I ll:,,_ '- ', I I l I 11 .. : ,.,
.- -11 ., "'' I ... '': M-n- n III
111 111:114' I,' F-ti,127 I ,,,,, ,,.l :.O., I,;.., ,w I I%, 111 ';',., 1_ I ".. ". 111"". , "; '_, ALTUR, S DE MIR IA I "' , -_Ii 11.1 -I 111.11IIIIII, i"ll"I'll 11-V
E-:11v i i I. "I I.IIII;. L.,".1.1 I.-Ii I 1 I I 11 I Ai 'I;' I;, I i- A
,,,,,, ", I I I', I ", I III "" I I. "I. I:'llj!lI ,'I ,,, ., I I I I .1 ,. ,,,I I I, ". :. 'At Lit It A 4r ,%PANTAfTNT0 AAI-( 'I I ,- It I, I, , I , A -, --ra,
I i -Ol.;" I I I -1 I ,I I I It 11 Ili I, 1-11,1-11I il ". 11 I I 21 11 ."'i I I 11 , 10", I~ I ,, ,I r, 1. 11 1- 1.11.1 I'll. 6.Io,,, .- ;_ .,
ir. \ , ill I I ,,,",I, ", ,, ,:. ," d ., 1. I .. i2 '. I _: ,,,
,; I I 82 .APARTAMENTOS I' .' ,",::,", .111,1,:,-,,.,.,.,,.,.."","".,,! 1 ", I I11--.-., ..., H --, ,,,i: .1,"', I- ... I',,, In ....I.I., ".- I I --'-, I '. ,. -A "Ill -- - I I -. -- I I -_-r..--4 ,I.----,,- -,-- I- - -_ ---___-__11
I'l 1:1 1 ,, ," ", , I v I iit.'I I I lit I n I:A N I 1. I 11-11, 112- ItI, ",.I,,, A Al _,- "I I 1 ,'; ',' I".,' I ,I;7'"i -1 o6-92 1, V :-2 'A 1 ,. 1-111 '11- !1-1 III'll dI,11 jilil --!
1: ... I,;%,,,,, , I I 11 4 "',ill""", , ", I.., 1. ,,, .- l 1 I. ; I E. ,
,,,,,,, ,,, 1": I, I ""I,.,!. H.v ,, 1 I ". ,'I ---. P-l"I'V11 .1- 1.11.1 1. 1I.,l1I, .I I REPARTO AYESTARAN I'l ,- APARTAMENTOS r(ift 'It., I In RE Irlur. %I-%A1-I--' .-ta-Ij, 'IQ, If" !-III- I -,
rI, ,,,,,, ; 1 1711.. ;Il ,I "" IIIII 11% A Ill It' I 11 11 AMUEBLADOs I I'll, I -tl,-,, 'N".1", I "I -1AIIII I Ie ,, r0h 111i'l
A3lFZAGA 28:1 1, I I B l P_ 11 I.~ '.
I, i 1. I ., %: ", 'I', 1-11 If, I I'll. "I I ". 41P --l-l-' I I -1 1 1 I t ,,, .1 I: .1 -1 1 ; 'RI'll-C .;V-IA. VIN I W1.10
_ 11 A~ 1,1-1 11, _l -:1., ',In%'. .,, ,. i 11 1I.- "I", IIII'lin, Un,....... 1.11 I'll. I. ". \ "U'lu. 6 -(J.in. It. sill.. ,.I.,. 1 n, "" I .-" I jall, "", ., . ., .1 11 1.i 1.11. I -1 I il 1, "., -11, Ini.al. y 5I I ,,, I ,,,; I, 11 11.11. 1.1.11!il r IiIrsm ) li"kitxro ____E 1, I if .. [,.I,.. EII-A.Ii. I I, 6 I3. :, I 1. I_ "n."'., I .1 1-n .."', --, -.. T.En "I'll"' .. ,.I M ERANtAS ',':' "" ,". '_I: "! ,' :7"-' -",IIII--,., "'; : ;,J7 "' 1 ;3. :. .. 527-8 4.:
;, -1 , ,, ,, ,, ". I~- ,,."d cl., 1-,,c,,,,,, Inrnlinol: F-id-.If I q, A ., ; AI Ql 1- 11 1.1,11111'ert.1, VK-11, _____ __ ___Ili- .1111, I i __ - "; I:, I; A 2911 1 I'.-- 1 , ull, till in .A I I, .,I ,I ".. 1, I ... I I I I 1. I., I I "Ill I I 11 I .
, .I. __ J-- '. I~ "t .... . I., ...%. "'.9, ll",
,,, ': : ;: I 'I I ", -I',' 79 PR6FE 611AIS PROFESORESi-- ,_'_:. , "I ,. Pi. 1-1 I~ .,
III- t"'a. ,""', , ,. MENDOZA Y CIA. .: I'!. I: .. .1 e: 121,
.1 1 1111 1 1. 11 i- ", SANTA FELICIA I H) ",,.,, ....1 :_1,:,,,,,., :; :, ',' A,! ... T.W-1 .... d. Birnti, 7 "... fl-- : l--r"In .... .... ;I O F IC IN ASI_ I :;1-"-!, ', 11 ".. .1, I i ",',,I W _I., I,, R.MIn1l ",
A 1.1i'll t -it % Ill I-I I I %-.I I \ IXYANo i. '. I '-.. b"i". -_111- ... if "' III', "I .." .", "r, 1
dol., 11, I I 11 i. ,, V, I- ,. ,,, I, I .. ..., ,.I, 1111t., I I' , ._; I,'! ,,__ ......... I .1, I .. ..I .1 I I i S (I .105 M-69"IL E I,44.12 O AK . 1 1 -. "' D- 6 -.-. cs torricifias desde un,'.';, ,, ,,,, .. "! : i: I I. 1, ". I" I : ', -, ,I ', 1 i, ..... .. .. III, - I ,,- lill.- ,- I 1, I. t'..,I -oll I liI, It R ...
, ,,,, ,r 1,0- 11-- A.;,: ill 1 1. ,, ''. "'t' I IA,_. 'I"A"',"'. ".''.I.-... cuorto tu to cc
"",I.", I _!II 1I.I- ,,I Ill" ....... (", --- ___ -_ ripinto do oficil- :
. ,-., ,If 41 "" I'll" .111: - I ,I, k 11,1.1 7,; 1 1 ". Vi .1411':' ,", I I I ,,, --l 111.1 11 11, 11 IiIIII :;, 11 I I I I ,. I I 1, 1\ .I,.! I -- ".-I" I -, w'I , 1 .. , rtt;-olot, linuilernos ..". I I.'-- I 11, 1111, NANFES Y LOCALES n' au propio scil6n de :
I ,, I Aparla 1,::._-':I ,_, ,, I ..... _' :, ,,Rl,,,,_185 nw. cc
I-1111 IN,- I I .. I"N'SESANZA A ADULT( .I I 11 I I~ ,,, '', I li. .. ..
Ill I., I I - -I j G vl -, :I 11," I ,,, 1, I. "I --- is I APA9TAMENTO EN .1. H I- I 1', In,"-O'l- I 1 It I 1 1-1- I I,-' 1 -4 -1 --- 1-11-1W Difeclotes on edificio do pro, .111" :I, ,\, ,,, % I. II I 1. 1'..' 1. 1, I I I ...... q.1l.. 8,1- 1. NO 1010, 1 ,;, I ". .11 ,
I, ."", !" "'. se=io iUiponenfe. Dos elovaii
7 1l "' "I'l ":: ' 1: 'I 'A' , '.I MIRAMAR I I_ ,,,cl-I ,, Ili-, .,,,,,,. aIn. "I -r.-l- I, ..: .1'' I ": " I, ,.-I ,:. .,:,
I I b.n. IM11 11-111", I 2 h.hI- I -- ". 'I dxe- serviclos soniiaTicts lim- :
CAPAS BE AGUA __ 7- I 'C.1111 72 allillill. SillIll ...... 'I 4, 11 I1.11 11 I ma--. 'V-- ., \ "I'll", 11.6a "n".. I O .I .11 "'.. III,
I ...... ,.I, 1, I a, N... 311R A NIA R .1 I I -, .,, ,, '. ,,,
t'.11 2 "l -, i I ",I I it I I I '.. .1 2. ,,. -arta t.wrlin .1, Oil- 1. -d .... ... I"ll. "-d I. i".. A I ,1 - .... ......... -,I I i -, -_ 1, I 1. I I, F i, I fit 1. I.; ,,,, ,,, I'- A ".""d. h.r. 1, I,~ ,.n I III If. 'll ,,,, j p os. Nu.aroscis entidaides h= ,
I, Pit ( 01 d .. g -gii. I.L 11 I Il--I.,I I. II "I I "On I:,: ,% I "I'll", 11. -1,11' -1 inrfolodo ya Bus officials
1.1.1.1I,111 1111 ", ;," 11"I, ,:, i ,: I III.I.'., '-- -- !:,.,,r, ........ I .,...,,, CIl1r! I I illdi,.l 1, I _ : Ll' 'I'I, '!- "" '' 111.11, I ,,.:.,,, ". .1 P-rA. MENDOZA Y CIA. 1.11 t I'l,_ 'I ii.
""I,, .11 ,., I "' 11' I: , ",' i\ i,',- Puri. c6ntrico con ornitho oil. ,
;,, A- 'pil'. .1 ", - I AdialniAttivido- d, III,-. L OMODOS APARTAME', I I is UII-D-23 1.1, I 1 111 1_ ::-.'. ," r ,',
,IIN li, 11, ..... .. i. "'I'', ", I- 1":, 11 I'. I ,; ..". I: I UG-92 4 -I I.T1,II'la, I., ., i I I _____ _ -, ; I. ,,, - r -1 ,I 11 I
I. .... I- J, ii. Pl L I 'I..". I I Ill '11', ,, ,111.Z, -il,,, "" ( lt OfOSP0 305 I I ".If 69. l SANJ'OS SUAREZ __ __ \ ;.-,'.,'.' I li.,"."' .." :"., p -!o pmo parqueo do cruloiL .
lit"t-l'i'l.". -,!,,. .-, 111,,..,., j :_ ,- ;I:.,,11 '11. n I 11 -1 :,--- ,,, ,,,, ,,,I ._ -nl"-. ,,,,.I I III0 I ,I, P, I I ", ","A -- .
,; .ti : 2 1 1, Ill I 1. I ., i. l ........ 11" I-..''.1 .. AMISTAD 301 "" I :.'' tfi ,, L I", I Il '. RZINA No. 1. frenle a) Parlictual : .
. I .. .., 11 I I I "
r 111:11'1 l." 1 "',:."' 1: I ,. :, I, ,,,,, ,., ,.,I ", .' '; I A I' 'I I I I do lo F!,tlillrildcid. Irtiorintlit.
V. 11. S A N .:' :'I ...... I I. .,:, .... n I I :
, .11 I 1; I E 1. 457, 11'' ... 'I.L2i, I .III'" ...' --nlr.- .';it,, J- v I'lativel ... in. 1111 1.':. '1:1 ""i'I'L:' .*, ,;, 'Il, f ....... ,;J ",, , '!' .. .... '"I" ""' en el mistrio.
R 6 .5...5 5 ,,,::".: 1 11! I .1 I A:-ILIIl. IIII.111- 11. I' ill,. 1. .11 I- Il. I F l."A tj a E ,-..I", I 1-H-C-7-w n 0,1:,
bN E HIPOTECA I entre h-allall v Fficobjur I I ,111- 1111"I", I 1. I __ __ ___ .
-_ I j Al' .! !.\,! ,,,,! !: ,,,. l,,,,*, ll- -, ___ .---- ;::I*",';:,-,',""."::',',","' ,','.,' ,'," i,, .", ; VEI).1DO__ EL MEJOR IOCAI A IASA _I :I_ LIC I TUDES 76 COLEGIOS III I .... 1, 1. ,I 11% d I I .. Vervillado Apartamento I"', ,,,,,, ,I., ,-,-- "', I BREU
- I I"" :, l-.11,. AN- A ,lillanl. I- I I.l ''..
S6 -_ ___ W-l", II-11111-11-I" ""' N- I""' "---- 'O i. 11.11 I!." EDIFICIO A
.1 ::, ,I, ALTOS, VEALOS n T ... 1, 1. N I. Illl -i, 11, I IV. ,I ... 'I I.. ;I ',-,"'1 I'1l1 I 1. '. -1 11 3li-ricaderem y O'Reilly.
I Ill delu. A,- ,hundanit I .r."I ...... I.. ':, I.,;, I -, I 11.1. 1.11.1 ,:,::,, .", I "I I- ,l ......... :: ". 11,
COLEGIO "TOLEDO" ',':""-""",I- N' I ... ..... I I- 1.11 11 1 1 I
( I I , ";I I.'l.I:..'1:I1:*.. .,1,I1LI1_I I )29 82 5 !"!:::, I, I ,-, "' I .. ..... i., ". .. I I, I.... I -.11 A lp6h, depariam entins para,
r 'O '. L -_ _- --- 1,1, Ill. A n-.--, 1, 91 hi
TOMO $35,000, 7 It Ulf-11,10.1u. 'I D.." 11, ,I, I 11, i.iIll.L ... l I'I."'.;...'S- ,,
Es 'uit de Contercio -Toled(j" 82 5 ... ,, ,_ ,, ,, . ...... Al, a ,.1 1 71- 7I; f* Informest
"- ,, 11 .I ''. 1. ,. I- ---- 4, 'N" 606 , I 1 ,, , I. 11,11138.
DIIIIIII.-I. d. ,! I I I .11'.. I., 11,- ,I, 11 ri I., 3: III I... I I'll 11 - ri'- ,L I Ilml ,: ::I_ 11 III I I ( I Telifinno F4910,
"III'.. .11 --%, ,,, l,,,.,"" l,,,, ,, :, : I -.l."', ---- I, '' ii-nire 2. 2.7. \.-,II,,I,,. III I I'l!' I "' "": " "-'-' "! ".,I""I ..... .. 1'!' I
... I RANO 305, S45.4O '74,i i,:- I I"'"', I .- 1111 -4. 11
I .1. ..I.I...".. I I _' I 4.1111111". 2 11 .. ,I. I 111,111, ,., 1, I :, ,
, "I- It, I .... .. A I., I ..... ... Ill I- ": ::: _ I It.,. A1.111, I I :111, ; 1
, I, ,", ,." S : ,%I ill I .k-, : ,:,,:% O'..", I I. .l.."ll. nI -."". I I , , I. '- I, ". I,,, I 1. ,--- J, ; UH-C-197.91,ill,
MV31 111 '111 -. 1fln7-ljI, ". I" "', 4 1 .
Will, V 1, 1. ,,,, ... ... " I I I ,.2, ,I 1, T "lain d, -1. "I __ -4 ...... -1111.1111-11'. d ll- I. 1, .... 1- ,,, , E '- R -' I 11,1111, T111 B 1151,
ll,7 111, .. 1, ,I ... .1"'I". .plrt.,. LUYANO 1.11 11.11,11O, "'n". ,O I., h..
). 1. 11 I .... -1. I I. hAA,, I- ..., I" : li. I- 11 I,
I I I P,. 11.t '-_,' I I';, P. ,,, i""'; : -11,, .,I,. I,-,.l,,,r, ,
qu2 ., ,cf--- I :"I li. -4, .""', I A ". 1 TI., ,,,,
'. "l-, ., ......... R."', 1,8 In, 1, Wd, -A OS "I.: L I ""I 11 11;1 11'11 I., .1
d 'I'- Tl,,,,. -. I I .1 Iln ", ___ ", I_ :, ,,, Ixf ARTAMENTOS NUI ", (" ,,' 97 HABANA z
I~ I "" -- '- 11 -I- I.- A q n H, , n, A "" ", .
VNN A 6ig I. -00- .1 _I_ -,- , '.l Br, t !'", ,I", ,, I e Adiniten Proposiciones
" "' '-.'. L- .4" 'l I .. .. "" :,-_' ' S.- idden rit-feri-rivia.. I I 11-,"I P-".I fl,,i. t -"It., i7l. VL 'I'11 I", I ..' -4' '164, NAR LAXASO It
I A I VII, ,I'N.dn Ill ,I P'n, I .... I" ,t
B-1572 1 ,,, ,l I ...... ,I I, .11. ,, Ali ., ,-. III U
; ,I, .1. r ,. -i .- .1 I 111 iIIIIIIIIII I "I .... 7,iI II, ,' l,," " I .,I i8liI
"' .1 "'., I 111,1-1 .t. ., .... - : :: ,r,-..-"-.,l ali.h,
_ I 11 "I I' 11 4 I I I' I III .1 .I, ', I., .1 11 I., ,. I I, ---,. A,.QI 11.0--- r-ri," c.111-1 111. I 1, 1, ',, -, -, --- .-I., TOM~
,.,:.'. %f-w I., J ,--- UK F :.% ;, I., I ,I, I "" I__, I '' I __ - I" "Oll-1-1 ,,--I, --- ri- REPARTO AW 'STARAN I- ,- 1. 365 J_,,
... ;, : l L "" ill-- I A-- ll l A --ll "'. I-I, ,, A,,,,I'll., I, ___ liparin ... i-nin annield ... 1'. .11 111%1 111',Il I I "'. a"', PLIO JAIIII I?.., "I'll"T! 1,111"l TBE OQCX
64 OFW AS 1. Iz-.1-76.1 :-., I ANI L6CAL Il .
4)(J( I...'Nim 1,070, 850.00 SAN FRANCISCO 556 I: ,.IN I., ,, 1, A. Ii .... I ". -1 2.5 -- I ", _'p- d.
_:, I I I~~ -1 ,, I.- -.-I1.1 ... ... --;. d. .X c1ki"''I'l Il'Oll"", I ", jr,"'Po- .,;,Rl A,.(;[ .1 ,", ,,: ,,,,,,. ,,,^, ,,.,,,I "'T"".., I .1; I I -1. IIIIIII.I.- --- 1.
. .. -W.- W an ..I.. " Ill 'III, 111.1 I I I- 3 "I ,Id .... I, IT. I. I, I 1: .1
77 ACADEAIIAS .1, ,I]q', ,Ip-'-,,a d, I,, ". At v ,ann'd 11 I I ,,, W. -n",i'- !I, C A'111 1-1--.n B,,n,,. A ::!'.',":,l 'I"" y Till jinto. r-l. nim. I
inlid. I bAft., b f. O. Infurni : I., 1-11 I.."n"' g ,in-i,- I ", "' 2:, ". A.ii., I C 171-81 5 1 E- 1701I
.;,.. I 'I"!"', 1, I iinvin. y B. l"I""' "'i,11'. ... ;.' I"] 7 I~. 11 1- I I 1-1 -- 2 hIA- -' I __ -_ -_
: X-I Int ... ,,I,., I,,1lini. Apt 10.5 a H, Dipil, 2 lji,, Ill_ I _
I IN-til'ITTO HALLARD "I .111.11, I lvli' ,.Idn, 411 A X-25.
EN 111POW CA I ". I--41"11 PIllt'N I MENDOZA Y CIA. A ;; 1 05 1: 1127, .2 R FSTARLEL1111 ) i Sala. 4 4, Cumedor, 2 Baficiff :
..", ", ", 1,1 ,; ,,., ,,:,I,,., I Se pidrn referent-InN. Adininktradares de file __ _ '1-!'.(,,IcI_ .""".''n., A., ,,,,,.,,, ., ,: l,,,, ,, ,1.1,li..""- "',
,. .1. AIl ... 1-I a.,,,,I, I-A ,. I drain
D:... dintira -bri, -A., III I.. l '. I I. .... _," ", I ": 01WIP0 305 31 (;!I -I 1 APARTAMENTO EN 11D N.I- f--- I.,~ 1- aldat. R rJ
III It ... y:,:, Rtiplo-lo, *I -on... ; III 'I", ,,I, A I,, ,..., :I ....... '.. I I l I I V 160H 82 I I., I I'll I'all" I ... J., A".1-d". .... IM A RAN. .
id. iiii. d Ircit 6 ... A,1.. T- ,. ,,, '. 11,1", ,. t 5 - I It C_2_t l 1 ___ !,.", ;,' .,.,P,;":!P,::!"P".,; wn'. ", X-vuwf-vrsl
a, I I 1 .- \ I '. I, I 11 1: .I88 H2 VEDAI I -,I... A
.. ,,, I A--Y,
Pa rit fj b 1- Ill-ho., .it. '1- , ,-,- I'11,t, Ilj Ili Idifirl. "DELIA". ('.It, !I NO. 1351 ... ... -a b-,l,- ,,, -d-d- rl
Ill- 1. d-ul.",i Se Ithillila N 2 1 0 -11, 21 "ll. N.... til-difir. 111, i .,,,,,-, -I, ,,, ,;I ....... I- I I """, PROPIA PARA CONIERC16
,,, lin,,,,," dIcrh. If I I it I ,,,,.,,, ,, ", ,,,. ,, ,,,,", ,. F ,,. ,-,I-. y hitri.. itill- i ." ,; ....... "l."', RIal. $ ";,.
ri-cl. T, In r 2 1 N o i 1 9 Vlddl. ,- -,ndl,,I-On. III,. I MENDOZA Y CIA. alquilan 118306 en [Aal,
P-K-. r curn, (WE. ., I ': iifil"'12 ;'-' ', 11-: I~, ,!,,, ,\ A PARTAMI- NTO
RACIO.N ILA 'A ... .......... ",, F.III, N 0. ,I it A .... A- li,.,,.l I PIII)IERN, iitr,- 42 I I I .!.1I1',1'1f".1d.:,1d 1 ;:",'Ia. Ap
utiA. P","r',u,,'.i:'A nl.7 !1:_.Il, I *fIl"t 1 I I I Ii. 11, -R ,,,, --", l,'.-z .... ...... III 11-. "'. -, l I: ,,-.,;. iiii-c-iiiii Intl N' 308, calif esquinn a
.gr.dttd.. -l". Ad.kuIIt,.dI ... d, Fli- ti
I. lI.,,'_.-. I I Id',., ,,, "I"p,:-11 A,,,. -,ap- OVIISPO 305 III .- -I Ntipturio.
I- ...... ...... I" III -d-. 1. NI I It III NI A It ,,,I- At,,d., la,-., -1
B anco H tpotecarto -- --- ......... ,I rn-gd. ,I, ,I g-- [,I I ...... lan ,-If In ... W I I. 1, 1I.-If ,E ALQUILA Informant M-3350. .
I ,I "" I -I,11,, 1-,ii -,,,A. f,. :, Pr.p,.
MENDOZA "' " I '.." .1 I 11I,11,1-1 .IN ...... ...... b. I
EAAILQ, E NA NZA ni n i,2 ... I Ril, Ill, ,III ___ __ ___- 117,ALACIIII) ALDANIA - __ 1- AL(II Call'. I.5 y 18, Virdado. UH-E-1135-raill;
I Ll L1. ,1 I
IV A 0QI ENDO 1,070: S4.3.00 11 111- .11--I"I ... I "'.11I.1, ,.I.- I I'd' SE AF.QUILA
1. 'I. FIRI- IiIiid. Calli, 17, FAq. a if, Vv.dadn Aparlanif-tito, ircin ele, ad- I ...... d", On .. .... T,:If. FO-3433. 11
Arnhod sin, ,at,. Rln. y INI ...... M ER C IA L Fij -1 I.. '' "..", __., ,: ....... "', h I I In I.: 1 875.00
.. ,..I,- J,-- ---I- I: .... .,I.',, I
I HIC 11 ,, ,,,_I; '."" ,,, !'_',:;,. ,. l i .,111 I Z." 11'lcl., l ... I ,A', ,-- ,I -[O .,.-O ..... ,,, d'.."..
_ 1-:11 ]',A fifirinas mitintlire ne. 1' "Id- I- h.,h,',,, III~ i, -, %,- I I c-ln A... i '1'1'1 I 9 ; Nil- 1, !. .n. ,,,J,. linaadal. dral
hill"; '-,., 'I." ,.__l .1, "'. ,; fl' 11 ,, , I ,11, ... a 21 1 1 ,if. a .1 - --rild.,f] I'll, I I A, 5 I ""' Apl ... I MdepIndienteli. cittio
DOY DINERO : ,,,_, ,,,,,-t' I~ In,. --.. I A 93 I i 7_13 11.7-l"5-wiz. "",i --,
I-Iii1jul ,-Injileado, Won pre- Ill .111, 1-161,11 I I ".-; I III
'.II l., ,- I,. ,P-11 ,..-I I I, 9- bAn Int-slad,
-'. ,,, , ", I "I p, ., l,,,,, "" ,, ,,,, "" ,, ,, ", I S,- piden r.,f,-r,-nvinR. I 0, IIM I~- .1 f-da, tacittitia
, .. , liarri'los que 'll'olinen el 1, ,,,, "" I b-:,,,,,. in. III .. .... In. X., , I ,I -- f-W blindingt,, lanal
,I, ,, if 77111 1, 11- .- "I I ,, .", _,m', i. ',,. I," 0d, I 1, ln I ,,,, A'Ad'- V-- -_ UH-E. 1249-82-5 I b A rlinmr. AyedarAn 430. TIj"' , -, !" log1f;M. lialrivill'. till etirso r-jAbI-I.- In 1, tal-A F-32211 III. ,,rO -I,.- n,- I I N A V U 1.1 .6479
____ ___ .-- __ bilhigii,- en Ili I-l%%'A'S% I U I LF ng 82 1 1
CON SOLA FIRMA Y ADEMAS III IINESS ACIII)EIlY ___ __ I 'if C 12" ns V H. D-2.105 02 t-lL -_ __ __ 93 DEPARTAMENTOS l I 71 VIIiId" d, W .... ...... UH-&II11110-In ,
IV __ - ___ "" ,-,, .1'.."I ,.,I f."'J'a.
I
SOBRE MUEBLES, DINERO I,-ndI-Ii till elllpb ., Av AVII11TAIIEN I 0 NIIIW IAR It.q, uUIlilAII.PA 't _- -'T'_, 2.' A"'."a" el :; '. ji "n' """'Lln,' P,
-niolt I "" ,B 17'' I .' .,
gurn. Previ.1911. aptirlam, ':""A oh"I(' I .."I'A Von- ,, T- IIIITI 11111 I 1. 111 'I"' I T-I A .III REINA 252,
Dl.'r. d, cl -.1'. liar. v-u-cT, Niji-Alro Departnottfito tl Fd I f, ,,, I 'I .. .... III A,, I~., .' .' I- ", a 1,,, ,: ,!:, I!Ilre 6 y 11, VIdado. garage
ll:,,:, ,!--, ' -I'd'., Ol,,--, ""I.,"'. 1, --. -I-l;a,, .... A, f, "i",
11, ,If ...... I A ,, i'..,- I 'i. I""'I".
PItI .1.11., A.Kn 1, KA""I.- III. Eilopleott lin volm-rol" a I I,. 0 A,. I : i' , '. , , :,. '... A I I I ,, I,., "' I O ,nnnrn. tinii, it. I -il :: I:, III 11 ,d,,,Ili 111 -- III~", I I'--- ",I_, R:, A ESIQUINA A MANRIQUE
1-111: -1111, 1,11,11,11.1. lfjliadiollt, f, ,, ,, ""- I :',
Iner," [I.. %I _l 11,11"I1,1,1, I1.1r, l1 ,,1,,IIr '11, ; 71 'I '1'1 1 IiI I II .. ', .-L ,,I. d. UH E-14114-B3 5' Capa girsinde de 4 cuartoo,
it. P.d.., Ld. .1 1-1c. -dI, at dol, lit. graill .... 1- de I I I~ I -1-I--. d-dI 7(1 III~, I I'll d, 2 '. A H, I., I ", I'! rg"', ______ .
trIvill.... fl,.. a. cu.1r.la rila ,.I,, n ....... .... n-I I,-,,- ],If-,'- .1; III S 94 HABITACIONES prinirr piau. Inlorman en
If rR ... bilingiir 1-1 I I~. 'Al 1,
I- P,-gIcd.d culnu n-ami. iii-iin A 11., 1111.1-111. U-8380 A5 t612 '. :I.n'n F d .'I. -a ,,,,, D ... ,,
. p,que III conurrcianit-s. partitlas. In Foluditi rn lit I_., !I "i ,I ..' "T', I 6I'l, ,%NTAO ALQI 11,0 TERRENO NIA lll,%N'(:A I In -isma. ...
- cl.- r.rild- ,. 8 5977 Uii-l 9 V I I 1, I I, R2 1 .".""I 111-1-!."al -11 .11'.. 1
lit.r..' c"t "'i.,,' I 11 AN kN'A III W ,E!,', I- -- .111-11 .- 1.111. 1-11 Ki 11111. 3a ,,,I,,,. N-I, 1.
'" ,,, r ,v. llig.1- V,-.,.,: __ : :: __l.,._. l ..... I I ",l ';... rl. Id,. C.,rd.r Clilgi.. ACADE.111' L 11 .3. I __ S .r L N f l) w o -,.'I', At d,,IIII II., .111 All. I-- -11I it, I UH-" I" 74F.
nI .... III Coantig 'I'So A-1111 MODE DIFI00 ____ ... Irv I .1 III .... ......... 10 VI-d", I," 11 "':111-, 'a W, I~d., R Calle 1. 21 17 E 1607 84 6 ,. ",
ClaRes diurons v onclurtilip.. C.)IO 23 NO IZPeF I_ I -111.,.", I 'O. I d, Via NI'm NI'd'.
_ ____, .- A "n jiosillu Ill. V :I, F, Q. A. I " .. -,- zi-it ti l,_(T-u_ _ftF_ _, mx_ Its _., All ull-C-231.61-6 Oct IIIIIIIIIIII -- dld, -11,111- -p- ........ I .11 -11. 1. I 111111-.1" '" 11"'.1".I."I'l IIIII., IIIIIII.I'lit -.'" Ill, 11 _i,.'",. ,: ;: ', ...... -- --1-I-l- ... I-,- 1, ,,, ".."I 1.11.1 11., 11,12 A 'Al-l", P LA N T A A LT
I I I I C I.;'I :7 -5 I. 1. -11I, d,. 2 -,,, ,-,' ',I IA .1
'_a Og IM W .. --. N I k NT k .1 23 :1.,.111 I 1.111i, 10I--.11.1 i, ,,, 11-1- 121.1,1, 1,, !- ,
H IP O T E A ,,,, ... I, .4 'G S 1-1. I I ""I"r ,),- 11, 1- ,, ---1 "li ,- '"',", i-- i.I'.l ., --- O '- t .1, ll lar-l-Al: S1. Wiciii. X-15011. Industrial 6 3
ISOLIDA CULTURA Pri-vio: $74). .1 I ,"".1", dll, ".., I . 1-1 I., 0" .l,.-: 'r,.d.. lic- 0'. I V-.. --16'. ."'h I I H ,,,!l ALQI I- II- Al 1111.1"1,; A1.1,111i",
Ea 'I,111:. Ill !, AIIIII0 11 11 I-I., : Infornirs: Ill-3.566 1 l -)Il I ... ...... 1- '. ,- i, I", Al'.11--, I: I Revotailruida.
"I , , ", I I, " IIIi ,,, --111111." I I 1-1". IT IJAI-82-1 1_";'." ' All" 1. -- 1.111 11, I Ir .
,a ,::", :._ W, ,-- ,, I . I I 1. I I I,- I,, H-E-1357-115-5 1,,I,,.a -.1. ,..Id.,, 3 4, bAfi.
I I 2-DOMINIO- DEL Ull F-1:117 W.1 4 I I.. ,.- I~~ ,,, ', I I,
6 1 L I I I ,
"'n"..1r, I IDIOMA INGLES - --- __ __ i ,,, I.' 1: ,,.- "I. ,,,, 1';", ,,,, - 1- -I."J., ,_M., I.".I.I. --.
CollAfill'i ...... I ll.,I,.l .h. uparlatill-111011. GUARDA MUEBLES 11. Alp. 1- I 11 H 1111TAI I.".1I',,1.'1 "I',".. ,ll .,,,I '. I U,;,,1,I ,;i..A ...... y """
E'No 11irti. 3-ESPECIALIZACION 11 y 19, Nedit.1'.. ; .1, -11.1 I, lI--.,Ili. 2 5 y 0 -----l-a- A
' r- ...... h,10 ,,-d, I .6. -1.11,1.
61. A-11577. ,,-- ,, I,,I ...... .... - -_ ",::-siii t2 M O D ER N O ", ""' ii
.IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
,Ir,,,-,. - I I- I "I taIll. "I I .11,111. 1 1 EDIFIC10 ARHIONIJAS Uli-E-11IN-87:4
Agniar 3 C OMERCIAL ."-IIII v 71, I,
........
. d, l""'I -,".. ".,,,I- ,"'Ire low: jasits vu recloolulk I I ,,, II"'. ,,:,", -_r I EDADO iiI
....... ...... InfitrVH 1_ "I" "I G EMO., it,., titinninii. d, fiwa g,' _IIIIi. Itrl, ," nI, -- 11 409, ENTRE I4 v 21 0 I 'Io of a Ito, I.,
,,, es nd I rtil 1"clefon It VIdId" F"n" ., r", ". '. ""'ll- 'REILLY 259. M-9036, W.S277 I " ,_ -. ",:, : , SE ALQUILA
I ,an 1,.,, q.,I..djq.Ipr nAln, F fivi I ., ir 11 11 7 I, I-n- IN 11 -, llhloilo In t-toluin., 21,7 mr.
I I bz 5 ARR I j k ."
d d ;N pf ra ,.I,, ..'..".11,11 ...... -,","I" ,,, : i A, III., Ig- .... I
"ll ) ki), 0
IWNERO .NF.,;S Ad, IA.%'PanItj_.qI- I~~ I. I ..... i, I, : 'I, , ,,I., I III I -i I I IroR, lift-litirado purit Banco, All~ III Znj,,N-dI intiquInt a
- I IN r. .1"'n 2 17 -,,-I
I* 10 97 11 n, I ,,, ,,, ,,, h.t, 1- -. , .- _ __ I It 1, I 73 H2 UA IN E.11 y it.- = .1. Ill.
Ill -bt ... r In, iiiiiii- -II _-' 1-1 1.1 NI- 1111111 pl., ,1111111 -hihiciiin, voll Infor.
- __ 'r"OA "" "" "'A. N 1:1) %W I I~ "I :.. """!' ', o". It --- I~ I,01I.,-a-, d.a A f.
corri I- Intlilifrins. Preparticinn In .... I. I 9-,j, F,,-,.,g,,I,, ,-I -11 rl oti.nio.
Pa. rcomendantips Int- I .- 11 I "", .,: : ., ',,," :, I I 'I, ,,I,, i- h.l-- A-b.d. d.
H lOn'"tint"tar td"n n A,~ r --r ,
of. AIM P .... : li in 14 11 AGUACATE .10.1, I~ fi.-- "I 11 -. ,,, it ., ,... ...... "".1- t. S.I.,
[,act.,, A, ,I I atticc, Ill .", "I,- I 1 1 : I~- 3 1 "I'll' IIITII.. hilft. inSri VTLIZ .A.t. It .air. An,-,- y Tf.. R.,. 1 ,:,"; :: ',;; ,, ;:,, , ,,
Ap ,,_ I- : ,,,--,4.alll C.da..
D, ."'. ", I 11, A1,41 It I I-IJA HABII 1. IIII I~
Annot a gr.d.. I I, 1*11-E-1 I(I ,:,:t,,.,,-,1,, 111. V-0. it. 2
.1, 1.11, Al,-In Ili ... I~~ f-- ,,,,, ,,I I H 1) ? 1:1 A2 6 1 1.111 11 ''I I I I ".,
"I'll 11 , -', d '', d 11 I IT -- I, -_ 1
H avilina Busincss ,'*,:,"" -' ",,,',",',',',' ...... ... 1 I'll. 11 %R I'() AN 1.1111 W %N I 1, '" ,,,,,;, ,,,:,, ", "_ ",'__ ,;: 11.1. '7, .- II A il ,I III 1,nd", I., ill.. P.W1 A (') I I ,,,",,,..,,,,,.Iil.", ,,,,,.,,,,,.,r,,,,, I T".".11. 1,il2rIu I ,,,,,,, I I, ,,,,, ... i .. .. .... I. ...... I ,,, " ,., %, -1 ll,-Ban In h.1315 III, 1,Id", "I'-A A A-I.,-- I ., I I :., ,,,,,
_ - d.,", "', SE AlQt ILA ; ', I- ., -' ,, ... ..... I i ". ;:,I,,.. i; ,q - -_
'RUISCO APAR I %NiE'S I 0 !".1"I".1.1 I, ,,II.. It,! III,, I i I "! I !L1 1.1.'B T'11.1111
DINERO I Acaderni I 30 1, b -, EN 23,ENTRE
. If. l," .... ,, I., I '1111111111 "I 1"ii OAII, ,,, ,,,,,,, T, 'It ..... I ti Ull-E-11IM187
- a ....... c1l."'I".). I'll F 1212 92 1 3 ,!j ,."I ,, A". I:! I I I "" __ C. _1 I .,.",
At I PT Ill '""""I A '""I'll", ", ,,, I 11 F 1179-82-5 1: ,, : '. !
p-.d. cn. q--l,. d, ,,, 100 prJestires. 60 signatures F I, -I 'il 2 I "I I i A1.141 11,11 111.11 ll 111, 1-1. ,A", I LAS CALLES 88 VEDADO
Ptft- Il p.t,.a DI-InIn, d, 11: 10 eicuelas 311RAMAR j ,.,,1,%A- Ill ,, ,l-) ,,, ,, in.
I,,,. III "'a I "n".1. a I, Jt 1110DE'RNO EDIVICIO _1'111'1' d. ,--- .... 1, n ..... I, I ., ,, VFDAIDO :
.., NO 'T
- I
-1 I 11
p,,I1".".-,_I', ,;, I ,6d c ",,.Re. F ... 1. .1 C.11I 714. In- 15 17 V.- .did ": i','1,', "I ""A" .1' '41' G y 8, SE CEDE zal 1,969. entre 12 y 14
Itha. .1 5 P In S'.1". 9.1. E. Ida,- de A p,.a .I.. I I] I 3 82 5 ddn Alq-;0W ,,n .i,,,I,, !,,,,, do I R,- 3 I lj'- ". I I~ I I I
Ger%,,.%In 209. bajo% entre Vriude, U I~ ,In litrea.ir d, P? 2-%Irl', ,, __ I. 'I",, r 'J", ."'.. I"" ' a
H-C-1 147 77-12 cl-. b,,fi. i_ d",. ,11; .-. ,a v)- Ill I ,I, a ",'. ", ...... ;_ 'a C 'I,.. ck=f,'
I- 1- 11-- I ... O- I I I, I D., ":, ,,,,, .';"%,1,," '1,.".!::, :, : ,,, I ;I A g 3a I A 2941.,
M P,111-11n11-1 d, 2A y I bafi,, El,,,. APART IIIIEVII )1 .' 1! l !!111. ."i."'.'! I_ 0.-, I 1 .... -I r,
""""""", I Plit-cin: $60 1. II1.1,.. 1,i I -. 11", il .f.", P---,, I", .
r_ UVI-D 9QI 64 a' I NTtEM S GENERAL d .,. &A, aje 7,11IOn 1.11, ,,- .1 I 11 .". ... ...... I i, ,Id., C 1 75-fili ,
- - __ 27 N" 1025, lifinit ,. 10. Infornies: 11-3566. I 11 11.1 I., I I 11111 11, , ,
'I .11 _2 7 -1- P"'I-, PI., ."'.., I, I I
CONIERCIA"ITES W_ I I.,~, ,.,1.,, It, 11- N I, 89 CERRO PALATINE
TRABAJO AIKAh.11,111i): % ed ... I ".
INDUSTRIALE '_-- I. It""", ( ....... ... -', I 11 I 11 1) 434 III I j r I 1; I I.IIA.-I iT I, n, ,I I,,,, I I I (I I, -, III, ,, I I ; ...... S 11. I _' "' I ... ....... I,.,, ,. , I IlnJ, ". y I ",r I .,1 1, I ____ N-1 7i7 I'~ Il "I -!r. I I'll, I
L- f,11'11,1. dn- F,.h,, ---. I "' "" Tlan- I,~ I -- !:.,,,I-,. '.), p1-1. fr-- i I~- -- ,,,, r, A 11 1, ,, I I I I., ,.,,,,, I ,,, ,,, I'll ALTOS PALATINO :
.1111.1 N EDA w ) I I In. ". -11 I .1 111A 1 I 1". I~ ', 'I Ii I- Lind.r.,
I'll I Ili,~ 11-1111". I 111-111 l!". -." 11 L'.11" It --n T,I, ,, A -fila ,I ... I;., ,,, 1-. N EDD4I. 1,1 1: k 1.156 ;__11-11, ". I
I, ."I'", J-J, ,,,, 7 ". Al-rit ....... I ... ...... 1-non .I ..... 1; I .., ", ---A, :
III" 1-1., Ila" ,,, "J'- :,. , ": .'- !_: -nrIII l7o :",. "I., SHO.00 I I- A Ill I.- Ill I, -I- -1 1. I THATO DIRL(:'10 -' I I r , ", "', '
"" i 11, ,0, ,,,, .... If-, 1 1 2 llilil- I ilrI lel P11-11II-, 54a ll". 3 5 ,, %,I. I I--11. -.1 -V-11' 11 llin ,,: .,, "T """" ,,;,,,, ":, ': .- - n --. I A*-.--cII,
dl"Ill.111,, ,,,, I b"i"'. ,I ...... '!.".I, -m: II -- IWI- Ill F Ktil Al,,11,- II7 .I -I- I ... 11 III. '.. ;,. -_ .. I Vi. 11 I- I, ,wrn-. ', 1 C-1-1i
I'll, OI11111- A L Q U I L E R E S :;,,1',-,-- C.I!I 2 .. ..... I- 82. 11 ,; ", I.:. I .,"_'. 1.1tioltir, de [,I,
(A II.I.E101,11, NONFLIA111 -_ !". fl-, , L ".1", I 3 ....... 1. 6:, I I ,
CUBA -_ liff- vin It I I 1, 1, 1- ". I i I'll, -_ 1. i, 1. .... I- ]-A I-- de Ij 12 90 MARIANAO REPARTOS ,
I 94513PT0. 104. '79 HOTELES IT : F-3,1119. U-3755. I'll 1. -, n, 5 1 Lfl I__ I ...... V", 1" ,I, 3 A C., "..", ( I ,,,, 'IT I I I r. I de 3 a 5 I, I I ,-I I. N1 L- I 03 5i'
I ,I Li W1
vo!f 2 P al I -_ I 11 11, ll ,. .1.11,111. I I I~' .. "I "' I A '. tt I .. I I I ,, I Q. yN
" ." i!_. I : ,,
_ _; ft F 23. it. I ,'I ".5,-111., IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I 11 1, I I I -h, C1.0
L711 11.171 1.1 I, I I, V I I I, lij J, : 7.11 ","'.." I",
- ------ -,.--- - HOTEL REGINA It A If 1 305, A511.50 I F 1,% yll k 1.301, A.55 1 A75 A, .IQ. 11 I I I 11 In', I, .", I ",-, E 1171-9.-S
, .I'll';. .,,I'',I .... ..... III ,,Il, 'si, ".' i: ..,,,.,11 1:11 I 1, 1. -- I... 11 -- S E A L Q U IL A _INDUSTRIA 410 .1 :' "". I, j, l'.1 ", ". 'r' 1. .. r Lu, Hajos Ill, una Residen,.io I
DINERO 111,11.1111, I ,I hin, --- i M UNICIP10 ,- I "i"'", --- -_ 1 __ I
I
Frvnte CaPitolin. TH. A I .1 ;,11 1 _': I .I I :1
la esquina de N ep- ; I ,, i -'-'-A .11
"l," "'I"''...., I "It"'.4 .113.1 -1. ,I'll, SO PW- Ii!---- iija 12 X.. .; '' .I. "
4. I I I '. ,, I. Elevridoret; din Y notillin [.I.,a- n.,. 3041. p., 1. J-d.. 47 4 ,,- 1,idl-o ref-t-tich- "V". I 1, .'al"'i "" "" I *' 1, 1 ", -' -A 34 it .,,
1_1 I I 1. :!.- P1;111.8 .1"A.tAlln, Ilia .,.y. .. '. , I , E 1- 913.3 .
It '. I NLI.J'n 1-1,4 ___ I -!. 1, I ._ I~ __ ..
,.. I ,,, pA.A I .......... t -1 1. I ,,, hino Nr Belaseclain,
.1 :_ i I I (..' 0 0 SFIRVIC10 - -7- J UYANO) 7_ -- till
'I" .I. 11, I "'! ,;,. Ill I-An"Y'R _____ I'll F. 291 112 5 T12 R2 5 I ,, I .
k. I-- NN I L.1 A I ,,., I ,'I .... .. in It, I- ".1,11.1."'I'- It I ; .U... I I 1, Ii --- .T1.1.". ., 1:"I,1" 1:* si,: Al,( l llk __ ALQI ]Ij, If IBIT ,I 1111 ., I'11 Ill! I I I
'1( I., W.--- -1."T. ____1--- .. (local del antiguo LUJOSA CASA
F.-Womi, -7, 1132. 'V.-,'A .11-II ......", A ll ,I)kD() ,I;" :... 1. I-, .. . I. I t,
. P., I.... ...1. .T. .", -. 1,, 11 il I- 11 1- 11-1 1. 11 11 1, "T il 1. I
.. ........ ,.... I'.- 1 I I, __i 111 I I'll, 11-d"ll 'n Sin extronm ,,, ;.,I,, ,,, 1111 "I", I, "O., I N I, I , III 2- I : '' kill ERLADA
,i ,,.,..,,, .1, ,,,,,,,,,, ""'I ..... -11 I I ,. caN "E l G uan
_ ,, f,,,,. : "",
__ V11 1, I I I I I f__!in,. ;,,.,lI, "_ ,, ..", I:, Iii," 'n" I A1.1 11. I ,il 11,111, 11 ......
__ I r-l" 1.11 P-- A Apciricrintil I : I I 11P. I I I, ,, dI NI".- Pr,.",, ": _.., _,"',";- '-"- 'I"_ "r'_', ..
.E IAIII 7II P-gunlar lior el t-orsirga.l.. I 1,,:.-. -,, .
I' I I .l.". 11 till 0Ir ,,. I, ,., -.- ,,, ,, I I., c : ._II n I it,
" I'.. ", I ,. _,, R till d.j80 CASAS DE HUESUP"FlIES I -V E A L O S III( F ,,:,A %, I :" he"). I n f o r m a n i - ---- I-= E
Ulf 11-1991 v I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'I ,,.. .,A :;: "I"".".1-1 In, III. -,
111al". till QUEDAN MUY POCOS I I '.., l l- -, -- -AInA.
Ion,"" '- -.1-11. I I - _. __ I 11 F. 11175 82 41 I I y Vt,,
HIPOTECAS por el tel6fono 1:111h'12 1'1.OIt"_ ft..
IIABIT-1.1 I I 111, I I;"':, '. ". 1:1- , """', :." ___ IN-
',-,- ,' ,,.;; I ,., I 1. ,: g I d"'It-l". 2
: I'll XNOR DEL ( %111110 , ,,I.'!,,;: r; I I, .. 1 .. 1, I ,.
nn,,. ,,I I ...... u. d.-,,i, snn,,p I" "", "', '. '. I.. I ]lit "'Foll'I"
.1 -.11.111.1 1 31".. 1: .I ,% "I '' '; '-, .1 ,.,; l", 1.11"1.1 '..",", I ....... ,..,;, "",I ,,'.!, '..',,',- B U 5 IT A M A N T E Cl.11'. 13 V 326. entr'. 2 .""-, '1",;.,. :,,--: M L-1335 dc 9 a 11 -"- TI- "'On
,;,,_ v,I;",,:i,, !. ., ...... I, ". ,I I I I 'I 'm!:A,., I ,I I "O, ,I ,,,,, 11 -.11, f.'',''"i "- .,.'',....,.",..,I,.,I",", :, ll,",., I 1'4 .- y ,:" i", 1-1.. --=
11 11 ... .... I I ,; I . I r, ,.,I, .I. I'd,,,,".
,,, I I "I,,, I 1,1.11,-, I". 11 I F I F I .: I I.I--1 I.I.Ild-d
"I'll., I'll", I .. ....... "..., -1 I~ I I eficaderea 213-A I 1. I rv.,I igl,-.ii I I, I l ., d.
': -), I. I "I 11.1 11 I
I,. .. .I I
. I -1 1) !, I , 1- .1. .- ..I-
.
I
I I .
. I
Piaina 29 1 1 Clasificadoi MARIO DE LA MARINA.-Sibado, 4. de Oetubre de 1952 1 Gasificitdos Ailo CXX
I

I .
AN t' N CI 0 S CL AS IF ICA DOS DE ULTIM A HORA! PROFESSIONALS .COMPRAS I VENTS ,
- __ __ 7I I DOCTORS EN NiEffUNA CASAS
- I 19 LIBROS E IMPRESS 48
DR. MESA RAMOS LOMPRO LtBROS FN TO At, '"T
SE SOLICITAN I SE SOLICITAN i SE OFRECEN SE OFRECEN I 'i, ."I'... _'. E.., 1 tt fildli.1-., Diteri-nl., ., 11 I
p-i.. d. I I. T-o, d. 1. J.,-i'.'d 1-1 1 1. INVERSIONES "BOAR
1_1,l P.C. .,J., IV_ .ad".
,.I. I I tr a It a[ N" "
_____ 1 .1.1 74, ,,, P f'rt a:, 21z .1_.Z1711115. b. ,ad.
AO ERTOS 108 eaY d- 1JIP. TW. U-17111. De 9 a 12 y de 3 a 6 p in.
- __ _4_____C F t Jj 1) NEROS
9{) ARIAN __ _____ PWdFEWMEF_ IiS OFICINISTAS I RIADWS 3ADOS 1 26 I- Art~ I -- T E-3itt 111, Ill 1111-1 I J ,Ij I ttl 111-_ I Et, I,~ ill- 5 7 it. ,I, : .4b.d..11 It I 1. I I I I I ', t "';t, I I I I'~ 11 In I; I I"I 'IT TV R tif.TAQII(iR- ( %S% %NVIII( %11 III'~ 'MIN SVOIRIIF MtctA("IA,1.1111'[AR.(OCI.'EXI-F.RTO *,UK. JAPTUIVI VUSF k It .1,,,.3 O,. rtl __ -- I, I 11 I l,.)" I I """
t .. I, ", !,(.., I., 1.117- .1,11dt, "IT _I.Ta", IAVK l
"" ' _"' I ""' ,, ,., "; -; V;
T ::' Idl"._:,I:I a ;, 1", I I I' I I 11 la'ala""; -' If-- - I -, .1, -, "t T 11 11 I:- it"",- 2.7,
", """ I 11, l ........ I., ,,,, ,. I.t T, ;,,-%. F .112 d-, It. OCULISTAS i RE M kCIONM : '
11 -, I, of-., Tll'tt 11 1 1 W _1111
'', :,,,, ,T;,,,, ,ir--ad.'-,,1.,rf, I 11 I al.-IT'' I'll, ---11'a ,I- "' I I L,
t. ", :, .11 '. rt '1 : :' ' E 1.11 IIIIII., *1 F-11-11I IIa-11 L
11 I it 1.1 A - It il rl 7 1 '!'- i"I"'. I -" I.. ... .. .. i I_ ""'a"' I'l Ill 1111. Ili, 1,A "4 11. ,, I t
f 1 I I I 11 -, T"! I' -.lilt' It I I' I "' 'I' III 1 Ill I 11I.A-6111111 11L P I 11 A I I l-- ,,, ",I -, I7, I
1 7 t Ii 6 SOUjCITAMO3 PERSONA RES. 11 .1 I 31.31 111"i.d,", '. z I a S 4P MAQUINARIAS ItJ .1 -,I, It_ --'- ,,I.
PONSABLE t : 131 OFERTAS VARIA TPURUCE -lll ,,, ,.. ,:,- ,,, 11.-,ai .1 I T-941 11, ll a 1, ,Dr. E. Cuellar del RIT ,,,, i .
1.1ardli... Y d. _A.I." ,- 'I.. I.."al .1 j.-I q,--9 I" NFSTURAS ITT F ,AN Va VILOCAR-F Dej I ME17ANICO I.% A1AQUINASjl3 i,"A I"L":;- 1,rl, I I,
Ii,,.,..n d-d.fi., Pratt -,
Nj lt __ I P d,, -.0111 OS .,I. .1. P..Irl.. .. amid. I ,a Art ...... I"t'ir. MEDICO OCULISTA ,,I, I'll,
110 LAVANDERAS-LAVA I 11-1 1-1, It'[' 11 'A "I TV Tllwf.".lari I Ir",za at" er..' T.d I il.r..1t. 11 ,, I Oita ti -tv I "I'..'a., ,,,-I,, ".
t. $a AT. d.1 d. I .... ,.,I.. H."d. E H-1-M- ,_aI-d- Opvr-jEIa C -.-. pr___ d1- 1111. lrdlor,- Ili, d. -ai 8 rP.rI.,11II-- I d, 2 4 I 1, 1 4,
.,,!", I,'," W W ES 1. 11 Ill* 11 Ill,_ I ,I ... I'll" 11 I 11 i jrhI, _1
", _, A --;- -62L -- -!Ill "Ilt' IIIA111111 rOR1,,U,,,111-l- El 111, dtRl,% -,. I.. b.l.. Trff M-30TIO. A5- ', ,rd. ,- j,,. -l "'w'- P'i ... ....
.Ia,.w i I -" A ': ,,,,,t ... ...... 1. Trlrl,,.. f l "' I "' '-A I 0 1 I
I ,, SOLICITO -SRA, 2 0 -1 DIAS ,= A IAolia. I ,h _A I A I' F-111.111-11. UIU.Iti _1P.f- 11;i_, 5-2667.
,,,- "". 1. .1r,- .- I'll~ -_ -1 al- ,,-. Ir., 1- 9 -! ., I I" I I I I Ali, ;I, a la senialla p ara lZicir L 0. djy ,,At.. Pat, l.r,..p"--UAh1i.1. I firl-l- -2-i"' .1, 3 13 AP- 10 716.' C, Ii8T4.2_I:__ I
ri-A, I .11,11, ,I'll. I I %_ SIN dR Vir -11-- I :si-A I- PRENDAS Ollas d. -- Urla -r. d,,, 11 C.I.Ild.
,. I I I tt. IT~ E. h. d. .. P.A. Y I.Cra, E-1583 I 42 MUEBLES ,VI ,a_ In"i "I"I'll' -_ C F. iM -_ -a,,,.
- .a"'. rUtaltdria. ,xp-rl.A -Ill
,, ,I ,"I", \ .1.11". a; , .:' :a-,,, ; ,,,,, ,,, '. """"' ', o' LITHE JUVEN KIAN( 0: TH %RAJ ",.C, ,
;1d"" .% Plill"'ll;11' :' POS,"S Se- A. .dA d ."A'p1' rI fs DENTISTAS 11 7 4 1 I ,,il,,
r.c...., Data. ... ,l IcIl.w'. .Ila --.a, ("d.
. , 11_ I'l AS% **HAPPY' N ap ,- paTa S24-TIA) 011. I,~
11 11dll I'll 11 1" 't, 'I 4, ", inarlaies. Calle 19 IN" T) li-2616, Ili.. A.,.. Wi.,dta. r.. Ill. -- -, D, t U.f, .. .... I a T0,11- 119--.'992 b,,d,9r, 11.11 -., -1'' ,.,, V.!, ,rd,.,.' I-' PONE A III' alien- Par
LP:,I.I.,. .. 3,.I.,an .. I .. IACI ITO AGRAMONTE. CON- -I,, llorrditlid. 1.1111,, ,-,i,1I.I.-:" ,a
. , U., P ....... ,' ...... r I~, ;:'k I --Itt- ,ar .1
'110111 i I I- I 1- ,111 11 jP -if"It" tir"Turrittritird P ... fic'.00 A
E- 1828-1 1 0-6 -r' A 2_, -13I dr-I P-f- ... Ida par% ,ad, trip It n i .I.. 11:26cl.
Pit-F Illid ,,, 1,10.-A1. r.nfid.n,,I. % A, ..... Idad Tdrd- ,, -Uad.- ,ad,,, 11 I-- imitilrintra ,1 wt
...... oil.)... St. M. M.rit.... Cl..Ifl._ V! V! I_ 1, ,. ll!I'll 'I', 11 I I ... ... A! - __ I I tit',,"ad O.I.,ru"Tas I' I r itt,,
I, VIC "" Ul( I %it: 1:tIIA _- m-drl..a R I 1, Ill Apo,-rr, Patirld, r1j, .... 1. ,I.,jrI, .
1. __ ,ad.. d. ..I. DIARIO. I ".": ",," r tl V, T,1.1' T, ,jj_ .,,,r,,,
111.11- I I ,I I ...... . I 1111AN01, rl Ihl. A.6,24 :.-1
" "'.." lal,"', I ;. ,, ,.:: par. .!,.I ,,,, .;.'l 6 .. -d, ., ,,,,.,,,n Call'. IS ,.,,UIiP. C. A.:
113 OPERARIOS APRENDICES I'll., -j6(,n f IT fli.. 23.1. D.205.5-23 &I paj','f,' ,', Ii'_P ,P-rt,- d, .. sa. I_ B,;a,,. .
III(!.:clo,()S B.yos I", 1 ,,,, An, n "I" rd"01 11.26to, I'~ ""I P-Itd.d- .
U11-D din I].,, 4 "!"'! A., 1!t I'l tal N I ., I,.-,;- TIFUM I IE 11 SUIT 11 -_ -_ 1,-- N. SgO."Terlif ... A-3889 '. i,'. 'al',dt,, d ..... d. ot. I. .U.1 -6.
A" At : .1 ,VI, A,, ,, I I I -11-1 ,,, 11 t I I III ,(I IT D R. WALTERIO B. ORTIZ I E!1057- 2-5. ,
,,,I. .1, I., I I : .4 11111.. It!'. --, .'-,, 1 , ,'I:,::- 01.1,9%,". d"'i""Ta I ..... ;, --, R- 1--- D-I.i.. E.H - I .- i I i9r.".
, I 11; ,, HCENTE V I "I I I A _-.. It d, difiW ,-."nth.. E-1094-44.
Z1111 11- 1, ."It!, I 11 Id., ,, ,,, I I I ,,,- % ill , ,,I TV I F 'I, 71 1 1 ,,, X Cr",p ... 211 "' 'I'. I
h- I 1, 'tt", Solivilall"Im I'llerlivil". I...... "' "" 6 al- I N PICE SUS MUFBLESf SE VENDE VACIA
, T, ,. )a __ "'.. Irli ....
-,I"" Importante CompaMa ., - ,U ., AT i I.-y" dAT,'1:I.
. "', 1 ,,,. I It""a. 1. 'I' I Int-h-roA v"I'Muriva. .11, I'; rl I "I ,,,,, ,:, :,-1'-,, it I'll 11.,"'aa ,_II a'- l : I"I"I'l'!"It. 111. 11 -2, ii 15P7
i 1, ,, I . 3. 1 NIr,.V-r. Sala, ,l,,d.,. 2 -,-. b.7
(All"... ;: ",. I,;,, N, 5 IT PEI GARCIA ESPINOSA It ... I... PaIt, D.- IC6 It.~ Ch.-1.
T1112 ,,_11 ,,I, :,,! "It KIM :FS % 71: .- I ,I -, I.- 7;- dlrlltr LA1.111,251)
lirl ... I Sevo N' 270 de Seguros O1,I.It, ,. t'I,_.11! '.." I.! "I It .. "' I I ' ' ' I 1"" -, I'll"t I'll I 1, 1": % I I 1 7 VETERINARIOS E HIJOS TIP L E_ ..46-5
- I I I 11 I'll d, I ,, , ,, 'It At 11 ell 91110190 I II-- A -7 j .". 1. --- n ... a d. -P,,1-0. _, '--__ 11111.1"Ill. I I I I I 11 I "-:;., '," V'.";;, :: .: ,". '_% '-' "' no. IrTAIII SANTA ',C,, ,--- T.,.,- la-_... LA 11-..1:_1v1,A
,, ........ I ...... d ad. di,, WaJ- F-d I IT ... .... bl,, T-- , E I A O.N. Pill.
1.1 -. 11-1dlI P. tri. 11.1P.T..
91 JESUS DEL MONTE Y VIBORA I I - III,- I 11 I I,,: Ir l M IT I I I I Id", I "I ", I I '" - __ __ ":, I -- IIA-T 10-1. h-I- I C A 11 I r.1,111 % -" %tar" 562H L- E 16-r 20S
11.1" .v!._'- I:;-l I .-V I 1. .1 -1 I '.-. I, I I'll, -a
N_ I 1. ""..I.1111,11, a, I .", I ': 1, V"'I"J"T 111; %DII I 11 % M. Ill TA. I'm ...... -. ."Ic'i ab". ..l.,it x-a ., CVT- s- R.I., a E q -U11 T- I.fi- j B-- z-,r 01.
1! I'll, IV TV I It I I % %'IILA %1110R%, -11 ____ I I "Irill ., ,, .,,,I!,:"t, !, """ .I ..... ;., -:: "" I, I- rit"", 1, 'A. d.m ,r', I. Tri, -" L- 3 5,1,dd TIf,,, t: 1424, 1 E 1169-48-3
V1 I 1
,,, ,, I I I I il i I, ,I 11-I"'. ': . 1 a ., It 1-7--l 11.3'. C-70-42.17 Olt I _____ ___ ,--. I ,..I: l 1 ,7 = 0,.,
, ,I 11 t., ., I '.1 T I .. 1 11 I ,. ,U ....... .1 UI "" ". , .1 I I I'll TV, GRAI TALI -_ .U HA "QUt VENTA! .
11! "'I I , ,, ,'. ,'R ,V,, QUIROPEDISTAS I A- -_ _. I _l -_ Rsl
_l 1, i, I - I I'll" I RL I 1:'d. I I I I ,it 1. Ilk 1 TIII Ill
I ,, -"-j ,.j.-il ... I r, _._ __ __ I r I 11-1-- l-- Ali-al d, nit.. --- ITT ,.,.. I.Ill fille'll .;, , ::-',:'-_ 17011 TO NIO KA ,a, -- P- All.,.I.I. 9-.- bri--- .,.. ,-a --.. Pt Illa, I
i1quilitillos remillvil 11 1. 11 il I , 11.1-1 :.11 ., r. I TV 'UII
" '! ;,I, L 3 I -1 3. dt,, 8 12 y d, 2 6 d- ,. ba" It, : It -11". am.
__ At illorst. U I I ": '' S O LIC ITA M O S "' -it"A',""It'""'I" ""' " I IT' I '. 7 I : I I 1111 111"- ;., ill I I D. 1717
.111.1 1 _- 11 I~
- 11 %RAIA (11 I I I I IV ,it I ill ii., T- ....... iII, -- Ta ,_ I~ ,.111-1 ",, ". Par I: ,,,,,, I- a -, '..
-_ -_ -_ - _7.i, ,_ "'ll, "
, I -- '- ,, 't ,. ""T I %I NULUIft DI I I 111. 1,11, ,A_ at. "a-' '. ; .. 11411,11-11 I ,,,, -- E-- ,-- T-.
( 11 t I I.", 1, ,,,,, I -1 ... I .... I "O'-. !, i UI I '. ...... .. I .1 _ii;I Il ,,'d ;-4- ,', idi
.1 -,,,,,0". ., ,-1 11, , .: 11, I ,""t'. "T"Il llt ,1177 1 _-,, S." fl.f-L, Nld,- A (V,54 ba'" I iiil'- ,--,, htrga,;,11 lrl..U
I,_ I I I I V, III 17.17-111 t I I ;,,S,,, it t.
",-, 1 ,:.- "" -y, -11 JEFE MA-W INARIA _- - .1 A -I2:n-QI.T.Prd",a.29 ." PINTO A PISTOLA '"' % !-Nl A, P-, C- It 16.
IT o I "! .... I "" AT I U 1. 'r "I I'l, U, I 11-1 I'll "I Ull I I ,I I I .. """ "" "'
a. NW , I %, I. I "" "'. __ - __ __ Fli ,a.. l ml UflI1,dlt,,,f 1.. .d",,, rrocdar.' 13II-77r
11 ,. -1 I : : I 'ItI.T.. I-T-11. ,,,,,..
It 1-11..1 1;11 11, t 1. 1, ,, I !'!t!"d C 0 M P R A S ,,'," ,", ,,,,!a .,, d, ,,,
11" ii"'tI- I ,:Tti;,I :7:: i i I I "! ... I .... ..... .. '. I :: .. S t. -, V- I .. t'i --U -, '. '...101UNITI, 22
i_-, Para Ingenio de ffi vision de --- -- __ ___ ,a,,t a .1rt a, ,A- .d0all., C 2 APARTA,;,,;..;. T : i, , 1, :, I ,.. ., 2clil, 42-1 ,,,,,,,r,-,,! ti,"'Zo_-P,,,,,, ,Z
(it III I I,[ .... 1, I'll 'Art, P'n I "r," 'i t 'IT",
. L1_10127 2 7, IL5 300,000 Sam Em ple(l IIIIII.I.t, -_ I, ,I I .. ,i ; , i 1 1.., I 777-rl A : 10 --d. JAI..-UaJ .11-a, ... tN-.I.
92 SANTOS S11AREZ MENDOZA BURO COMMERCIAL LA ........ I; ..... ,,, I~~ T !71 7-111 1. I I 11 I I Ill 1. Doi Toll I I 1111111111. COMPROLOTEDETERRENO 44 RADIOS ,
,. k ,""':. ,- I 1, '', ITTRO. ( ITARON. 1 PLANTAS, I It
- GARANTIZAMOS IT III Ill I F 111. I .1IT1 Ill 11, 11, TIT 11, ..."."'T'I": , t "" EN REPARTO It SFRVICIO TECNICO-T. V. I"" -7 "-A'
1, 'I", N ", "'. '. I, ';( ,',t,'T ,, ia.6.IP' ,1. r"I1 adt. 11-1 11';
.11.,111.11!"'111, !it, ICA DE.411.4 I da"In "''a., t:, ,,,, T ". 11 .1 I'llill,
-I,!: ,,, :", _,::: ALTOS 110NORARIOS Y '':l;a,., .t ., '', I ".
. I.".. ,,, 11 "I'l I A LA HABANA ASEGURE SU TELEVISOR d, at,"a Ila-111dcl. C,,l.;P-. %711
11 I", ,, I I A I li,, ... I, ; :". .i :I t "' L I ,.,,., F-- ,111 d, 1---,,6, ,rll, til- id 11 .h.. 0-- .; ",,' 5?T; 'Z "..'. 75
", .' PITM A N "It,"'al- slI,., R.f-I DU.C 11-1 9.1.1tt". C..-r.l.,. d. R1.1. IT ,,,aa ,;,l r,2 ". Vitt, W.TT',
, l 'TI: ,- I I .1 ll !Ia 'I', .-1 RESIDENCIA DE 11, (it ,I', I "Ill I I "I'll. 11 "I I 11 I.- ."TV( I", jo, ,,, it, I 111-1 ". I., cf- '3 $ Q__
,I It Q , ,U -!-- -,, hd-EItrV-- Ag-- 475 It.- $7,1100 I--."r,tI ,,,,.,l,. .. .6. d,, ,
, I 1, n ill 1. ",',,I 11, ".."." .1 . I 1. III-IIIIII, I .. . ......... I. t,, M-All.t A-TIM. C2,t rac Witt , Q'i
PRI3IrRA MANZANA DE GOMEZ _T 1'111! 11' a, _' 1, 1 ,,,,; 114t, ....... 1, U,' I '" "- 17 MUEBLES PRENDAS imUt Ott 5 -111:- I Para ,a, ,I'1%1111 1 11 I llf
2d.. Pilo F 111. ill I j., Lt.,,, a , i. ;: I --- ,t, -Illl I11-11 A P.111198 ALQUILERES VARIOS I "19 1.11 11 M-77112, D I A,,,,d. LI, Plimal, "Par11.11. .I t.. .11111.1*111111111 _.1 :"Idl.1Il.1.,1." "'it", _.Ti, I I,, ,,, % ,,,,,, I ,,, -_ :46 CASAS '.
"-;, COMPRO MUEBLES: B-5303, L t, ..1al.
. rl 171 vila I ', 1 r "", -1, ., I I I a I ,PU,_l3ln-,;l-4
11, 11 111 I --UI, L"It"';I. .: "':,""". -,',-"-..,.,, vd-, ,1, P IT". -. 41 0fr&-P- .n.tricnortioepairiol finish y Corrientes: pianos, re- TIRSO TECNICO PLUITURAI, TRAHAJOS ---_ -- -1: I I I , I "i ",.,I ""I", "'" '7 .' 1-1
0 1 I I '. :11.11.11_11- ,U, U."._'.. d,, ., .\ I.C, .j,,jnUj, !I. j,'Ildj,, TV C-I L':' 1, I ". 1, 111. l. 1-1.1, ---. ill. C- litl l, 'All.A. JAUTHII. On-frigeracloyes, in I ,rI.-r... -- dt, g- ,- -, ,aa, ,-,tt 2, bijL. ,--Ilid.
% ".11.1 f ; "i.1:,"', l."t,"I". --". -_ 1), I I I ,I, I., A-1 "I ,I, I., 11 11 I niida, ,,f--,,-. I Il:d.,- I aquinas coser y _',', ':.','
a- I, --, .Aa. IV, pl- ,I,, '. cirsen- cle nie)oria, a UVU1,,,bn- "" .!
-"I'll IT I it.tit, I, -Ril 'it, .., '' t, t I I I, .11 It. I'll- 1,11111111 It U1.1i. I I I .,,, escribir, dc oficina, todo ob e- ,,,1,%,.i-,0,,r, I. ". d, tall 'P ...... alL"-" 'j:!-"'."' P'4 Ua "'.
o"t .I: I 11, I j,"""', se, T -,1UI.iUejItC glati, ,laid ., ,, "', ''I ; .1 ., 11 ..", 'i j A .1 CAM .11 -- "I", .. a Pr_ It Dq,, 22.
1: I I'., I ', l I I, I ''. .1 11 1'. 7.I 1: 11 .1 ,-,I,, l!'",112"W" I'll, 11 ,I '. a I -- ,to arte, su Casa complete. Voy D-4153-40 OCL 9 Raja~ G 11. IV~ :1 L 11 1 05 48-1 N, 11 11 It,, ;, ,R ,,I ....... %,,.d. Ut", 1", l,"'I'cinall, rinpl'.. l- 1, I "I I I I : .:'; 7 P" I ", : aIT t'i 11-I",
' I- ".i 1111, It~ I ,;.1i, 1 I -- F I interior a toda hora. I3-531)3.i- T---
,it ,I,, P,, 1I_-)IL'_irU- ,IU' "I.. ". Nitestros alitinnos ,, U,,, C,-A 1% I~ I 1 I ' 1. L %A X DL 9 2 ill, IiI t1ld' 10i". Linares. '_27 Oct.' V E N f S ,,,t d., I'll, Ita1-11. 'k., i1-1l'a1-iIIIl-1- q- ,- '' IC_ _T'"V _' _' _"Ncl-'TT"'c lAc""'," 1: '1- ,, .,:I :".'.. ".. ,,,,,,,, -1 ....... .. ... _. I ____ __ I tI. ". I.. -d-- U.,, I I ; ,,, ,., ,-, a""I"', .- - -D-2399-17- _CA A_ : I I ,,:,%,,-,, ,"--' "'
1 It I ;
,., I I .. I "' ilr"JUAP5 ,orin t.d., crl-d- I, 1: 11 I 1 1 I F, 6211 ill 5 4f a': f ,a1,Sr-, 13.-M Adr1 I 1 ,I; I I 14", E- ,,ad. TJ 1111111ra lit
- __ __ I __ 2I. la, lit $ f\ ,1,,-. I n1- ,jVVVP, tl- nll pa- C"", IT I ", v \ I I "I" \U A-9311 COMPRO Y ", 11 11 ,11, 3:7r. E ,.,I" "'' ", "' 11, PROFESIONALES i ,air, .1!.. llr "'"' ""'I"I" "'Int"C" \'""
_ T I I, it 1; -1 IL'Ibl,, t ,- ,-1 a d, ;a 1.1,rla d, C"I ..... a I,,
Uki.E-1733-m I :1, ""'I""""'I"'."'I"T'n ,,I,,- __ ___ __ I -1-111- -11. Illq
SE SOLICITAN -- it", -',. ,_ ,,, L, It- I,_, _,!, A N, 11"'. 11-,, I I 1) CONSTRUIR
_ -_'_ ,,,, __ P- ,, I ,. D, -, ,.'a , ,,,
119 COCINERAS COCINEROS I ABOGADOS Y NOTARIES q 1' ,,,,
. I "I't'', ,,.,,,I! "l IT '_; : ", pr-1 $2-1l If,,:
114 AGENTES VENDEDORES Atilt (11111110 (1111f)s I T, 1 ,,,'rd, I Reparto cEl Sevillanoa.
99 SOLICITUDES DE ALQUILERES ,I "I 1. I I ,.I ol "I I \ \ ,I I'll I I ,. BUFETE I EREZ MEDIN I 11 P I It r! 11 1 I _,I- I
- ,I I'll 11 IT k, I I 11 1 "W 11.1 --, ", I V 'In: COMPRAMOS "ANTI. ,,,I,, I , ( ,1 1,,, Fabricad6n de PrinI
Fl I'll 1 "IT %, .L I" ,., -'t,' '," ,Itf.."' .,"",I phizas ., I : :.1 .. . I , 0, ; 1,1115 I ". -1 '. I 'I"I'. 1. L" P",1"' ,"N G1.Ui facilidades & Pago
'_ L I .t 1, I I I I I gueclades". Piendas are, brU, ""
,a : Ta'. "I 1 : .. ..... d- dl, U.Tilt., 1-111-1, --S fK! I I "I 'I" _." ,:";.'t: , "t tales porce
' I a COLOCAMOS A TODOS LOS 1", T "' I ,I .1 i .1, I, , It -,, ; liantes, plain, Cris la, I -- .,I, ',', %'D "I"" R"a '
- I I I L :, ,, 1':. I I ., -1 0, E I'll
,,,, :, T ". I I . V .I I 7 I I t, SOLICITANTES .", "' I IT I "' \ "'I I IT' 'I' I- I ,Ia 2 9 11,1: ,, .,i 1. 7 'T l w, IT Ir.1. -1 "I'L" ..""'.'" T 111.11r,,I,1,, ",,.I. _" '.-,"
- ___ I I I I -- ,_ nas, munecos, vajillas, abanicos __ -A Al PrilY I a'. -aa- dl la I
A,*i.xJ.\NTI-: 31AYORISTA I I 1 : t ,. I 1, AU-U ( ", UL I 11."Lll r.,- I., aT". I ". V! ,, ., V ." 1, I I I I I I INGENIEROS nacar, pianos, Iftritparas Cris '1- ,,_,,:I., a -,
'. 1, t I., ,,, 11 'I., 11a!,,:,,,T,,,. I. ,, V A DEIIIA tal "a 'tl- 11.- I% 1_1r. Ir-II.P., ,i,,,
101 .I ,'I ( I 11 I "I III ",I I 11 T I I 11 I 11 alfombras, maquinas coser, es. """ a,;.a U ., .11,11, l"Ita"Id. I I- Pit-- -. 111. I
., Tlrl, X. I -1 --- -- U--a d, --, D"!,.,Pl.
r". ....... 11, 1, .. I- I~~ .. 11 ,, --- c- ,-- S-,,acit,
I, IU 1, I '-,"\M' I N1 1-1 "I'll \ ,,, !!
:, 11.1 "I 11-1- I- --' g ,,, P1 T11 AN 'rT, 1 -1 1. I I _t 111 :, Ingenieros Consultores cribir, sumar. Calas. Archjvos CAITO' IVIII. I 11 "I v-..rr,, I ,; a Sia "aj .. ..... I '._:,
-8232. C-610-17-15 Oct r-, ,,, It ,,, W Ur- -,, ', a ,: ", r I L I ,. 'll At".~ I I I= .11-0
MANZANA DE GOMEZ 11"!it" It., I., 1 1 III 11 1,,P!,Itll t It' !1 1. "Ill ,, : T,,;,, ,,cFll, I a, '.O, Iitv, "'. : l I 11.111,1 .1 A 11-1, C1. C"""I'- '"S Pop..
... I ,I I .1 1: t" 1 ,11 i I'll "'Irv, I r a I ,, r I a I r,'i l' ," I.,! __ ___ _ Gl-ta ,67 alt- L. 11- -l .'aa rT."'. .."ra"' C-1=3-a-4
1. \ : :' \ I a 1- 1 .11: _ El- 1 469. 1 1 1 I I ... R, "I E lilt', 11
, -.- Pl- 11--. .,& , Ipl plil,,
I:' , ., Zd.. pill-, La Hoban -1 It, .1 4 -7 1 i I.' ",I 1; 5 -_
'I I A a "I U 21,030 COMPRO NVENIIJA STA. CATALIN A
!I "I !11 I 1, ,'_" A G E'NTES DE 131 PORTA N C. 11, 12 At IL Alonendaares it,-,- L"." ,"!, ., ,: r'. L"', ;.T ,
- I les falo'l Icas d c lei reteria L't- 11 Mil 11 I I \ "I It \, I III 'r 5 5 1.1 .11, I~ It"
. rifl UI_19111 jriCtr'1,Ia- 4 Olt -1- d1f ,a.,, .... ... """ 'IT. IV, TE. PIANOS -'I ""a S" "t"" '"
103 CRIADAS CRIADOS hi. t,' 11. t! L OBJETOS DE AR ', "I'l d, la A, -ldil. 5 1..,,. MIRAMAR, $29,000
I ." Peas, .So -itan % cridedinr csl)c,- "i , T'' 1, :t. I ,!" I -,-Ird, Lad,, -- P- Irrs,.,,..
clil %I.." '-. 11, alwad Llaryiji: ull-c-. ,V-0-1 1 _-t I ,'I "I ,I , "I ... III. 3 DOCTORES EN MEDICINA MUEBLES FINOS DE ESTILL) Zb._ h-lr G--, l,11TI1111 : I'lo ESTRENELA
, !" I 11,11. I ,I, v "' t, I CI o C C, n este iro ANTIGUEDADES JOYAS %,,. S37.000.09. D- G-11, _l T I J I Vi 11 ", 1 Calle Circular entre 78 y 80,
" I .,' :7 : 7, ., N1491 1. SI. Gorizale/. ,,a,,
- ---
:1 .. 117 SOLICITUDES VARIAS ',t' !',", .' .1 ,L, ,, , I DR.OC 0 RIVERO F.9I ,, It b-l,,'. hl, 11-403.
, i 1.11, I 1 E- 17,04-114-5 I ; l !,I I ,V,--- Vllllrlldll Pt n-,ta! I i. -lkl"I- --i- pala rnlt, cNNGA VUNVO (ASA MANIPOSTERIA (al lado de Prensa Libre). Her
,fill 11 I I IF ScIA(ITA .I.NoTtl 11 111 I I 11, ,, ,,, ,,,, I I I I Ili I IN I Ill I" "" .I, aj 'gI ..... a, __ "' trt -'l 'I- a."1111, ,,,Ild,-,:,, "Ilbl, ,",b,, ,,. IL, 1,1rd1P. P,,11.1, ,rla -, rd.,. dra ,,I,, T,- mesa residence 2 plants. Sala,
,I I'll I. 11 % I I % I. 110111111t I I ,d ,,,,, 111".., ,", .1 L ""I., --1 I 11. "t It," I.I... ,,I_ ,id"_ "', a'a,',all" l-" ,', conted.r, bar, despensa, cocina,
, .1 "' k ' "" I "If' '. ,I -1. ""E- I ."t"'Pa" 1-d,
N,, :,,"a ,. I I, I Se Necesita Venciedur -'," - S.Ilkld .- 71, 11L. 11 I I It T-- 1. : :: ,","' "" _', ,!_ rl,,n. fln,,. 'La P:,dl,,t,' 1-2W I, a", _,a an .
, I I l', 11. A, a,, 2 -f- ., V,.a jI art
11 b" ,It- ,,- dl S 0 $4.000 O- ,- h-d %Ina,,Pr)$' -a, If"
w', ,,, I 'It I I E 179r, 119 5 drl P 6 ,,-... d,, C_ 5-11- '' rdit, cuarto % bano criado, garage, te11iii1l, I, V!, Ii'a 1-111-111la ----d I~ SU 11.11i'll -T1,U'K PIT;_ ", I .To PIaJ11 d, Part'. I~ Y.,U,, BAT ,,, .. P _I!, littlit'd, A'-- rraza. Altos 3 habitaciones con
....... d, ". ",., :,,".d, "1,1.,,,.. ,. ,, !, .C '. U-3297: MUEBLES, PI NOS P ,ad,".
, .! ' T'V! "- 'I 'I I ", d _"_,! ''11 1- -11111111 111 I 11,1 IT, ,;.'O'.", U "", ";:, tT, K ,,,, "'11 I~ I S _rjq_, da Olar. DIe-ero, "OnletiinD,
1, I ,; "Ill' "" ""I"'. "", l""'. I-I, ''t'., ,,, t, a, t,"'I6' I L""' ., : I I ) %, I CI.j I il:"l "' "T -1"3 46 4 regicis closets, baflo lujoso, cis1, , I I 11 D"Pr.,a 1, ,,1 17 T- -- ad-- -- -,- -- - E ---It 1111 11111 1 1 1 .11 "I N,-I'- d I "" ""' 11
: ,,, h ,, I It.. I -t, ,T.,1,,.;,,.,, ,!;,r,, ,,,t,,, U--1a: 7.l.7. ,,, --t ."''ad -, I iI,'. Ill 11 Et' r P,_ ,b 111. I "' d" 11' terna y tanque 8,000 litros.
, .1 11t., I D;, L' 1:11 I,7 -1 C_ ,dtll --1 _; 1, ',',', tj,. "Ira _'. E IDENCIA
"'It I ia"It'..", d, It~ ,"I'.d- -& .- ,,a, "I't". 1,ld,, RtVa R uz indirecta toda la Casa. Crisir t,- I ,, I St7(ILICIT, It, .1 I I '. It" I I ,,, ,,, 1. T I "'. 0, 1- 1 U I A),,rSt- -15 -,,i ., ct,'.
0. I li, l, , 2 '%':
",'I,, I'll, "I"o U, .. 1. ", 11 11 11 I ". '. !,",'
I'll 11 III' ,III, I 1-1-- I'll 11 II, CU!", "'- I 2,11 'Ita 1,1 ,I d, P ,a, E in, ",-A 111-a-,a, .I,, I~ "It"t 'a'- tales Calabar. Inrormes FI-2001.
I-,, dl -11 '"'I 1-7% .: J, , IT,:: ti 11 I~~ ,111 R.I. I., I.r- dt, 3 . ____ ,'a I,_ _'l a ": ,,--, I D-9451-48-12 Oct.
1_1 k I ,. '. IT 11,1,-,,I 11 T, ; I : ,, 17 ;., ."I,7, ,r : : -6534.
1 11 ____ 1 l ,",- "it" '. I --_ -l
.' ".1'. , : , - I -- I : ,11' 11" ", --' __ Pin. ALI- -RnrN e.tvir;vL.
,- I IT ,;, ,' '41" i --' VIIIIIIII I 1.1 Ill 'I I 111.1-111.1111 1-1, To c""' "' A-6677 Compro pianos ci% """"'
,I', I; 11 DISPENSARIO HIGIA .1,11, I I'~ , ^: I , I ". i : 1,;: "' Prit
_ clf.,cvr I, "t, I : Lt ''I 1 U-1 11 I ,""",,"
., j SE SOLICITAN I 1 7-. 1 -, --- T-'-- ., -T, '-',", a V, I. ,1a ..... It ".: I4 11_ "Ittll 1111.111-__111
, I I I '. -a ,,, -', ,,, IF I ", I'll 11-11111 I ,, f I T Nluebles Corrientes A, Finns 'I. ,- .1 r ,ar_ T.Tc, Y,,"..
11.11, 11.1 KI I I I I 11 I I. I., I ,,a, 'i'- d'i"', 11 I , I IN I ip ]I, ,,,, .'
," _r, ,,T 11 1,,%rrx,,!". ,,Elr.i;V A", -- -,". -; .. .... tUl", E ;-ad.
'"'I" I I" -,, 1 .1 I I 11 I I,! IT lt I , IT , .", -aitr.,
1. : ,- I I ,,,, 1,-I-I,,- _IiI_ : ,-,., "I "I TV I PI ... T"I ". jr,-.I. ---. l--, , l" "',"' I'll, I I'll. P I A~ ",A", I A ',A 1 211.1. r "- .
, I t t V 1, ,, ,: , t ,1 -:,, "I- "., 11 11 11. 11-1,, -- ,I- 7 I 11" ,, 1 1.1_1 "- N. ",
, 'a I 11 11,111 -, a I -j. I ,,, ,.!, I a P A -7. I.-- I -- ItI la, I ,I'.. Tlic A Vil, 1,, I'll, -, I .... ... a I, _'1111 TI1 __
1-1- 4, Id"'. L I, ,,,
I I R litt", ll.d-la , ,6 9 I 5 Or, ,,,,
S, -I 1, it -11 11 11 I- ITT % I IT -lll, I ,-,,Ill. E I71, it D-_ E-4,4-37-I4 :,' l """"',"t,": P"."', :",
, I 1. Ill, lilt.. 31ATRIMONIC, I .1 Ilot, III %,. I ,VI- ,,I p ....... t, ,, ,,, I, I .,,,, ,,, -_ ____ ", U., V,_, P.,g""', "" Ida~ --, ITIENE TERRENO?*
1'1 11.
L.,- i ,, 11 I I 11 I -_ I.-I, III ,'I P11"It'.. t"I'lla 'll, -,- .. 1 11 11 I I a a "I a VIAS URINARL S D 21,3A It, C- ,,, I~~ 7 ,- Pit""ll. -,10d
.0"lad, I"I"ta I 1 1-1111 d, It,"', I I", it""'. ill!' ,,! a," -8733 Compro pianos ,,,S,,., A-TV-1-NIONOUTIC-1. -11 F11. "I'U'll 1,, -Irralrl ,Irl
I, ,,, I", ", 11 111111j", "I"!"" I 1,11--!" A ","""I'll,
lf E_1721 1,4 I "'a It F It7 I A 11 ... TV_ P,
I I -dt'a -- '. ,,I'll 21 ,-, F. 111,,'Id ., ,,, ;,,_,1 1, 1',,11.1, I,~ .1 4 ,,Pld-. 'Ilt 'dli
_ ___ -: ,,a 1"',il". Ii, " ,il VI'd.. .11111-.- :l , ad..
IN , ... .... ,-- P" 'd It~- 1-11-ad, I -' -1, kr ., 'It- I.,
IG4 COCINERAS CO IN S _. -I ". ,I d "I', "17 1 71 7,', 1 ria',"- rarl 11,11idad'. E.:
IT,,,:,,,,r,,,, ..._ 120 1 1 ,, 1;1,1,rla ( .... ... a ,, ,,, ,, 1-,l:,.a J,, ;,,,, .,,, ,.,L"",F,,:L," .%'I III ,1'1 1.111A 1 1,1 11 1'1 k."'.1,1'," d, i,IPd,,;-, .I INS
1, T;", It.,,, ,,.1,,,,i,, 3 b .t, -, "Itt. 1, ", I I d, .f" T. It, I, P O.Y 1117 117,7 11 .1 lafi-a l d' 1-1 1-111 T"'(11" I ar, 11 Ii.,1.1 %1-1. A 9-11, td% 1:1 i ,: 1.
S, I., I, 11 I ,it 111, "I 4 I -1, 17_325 4. S 1.1r,".1 lill'.. ,a ... p .... Ill.. Ilt
, I 11 I I 1.111171 N ENDEDORES -, lilt ( U MA', IAIIOR l 11 I111, j-11 1111 11-11 119, III'~ I E. 0.1-1,
,, I I I I I l ,V ., I ,,, IT AT ,I iii, I I. IT I I4V, .!, ';I' ,,f a Q fNHfV CANA MVUI.LUTI( A, POR: ;' "!, l "IVI F d, Dr11IId-I- Hallilla -_ -_ -_ --- ." I ... "i"' S.." I A, N.% I 1. ,:tV %., ft- P fi, rtr, -I1.1111.1 ".."'Trit."',
I I I I k COMISION "a 1;,,-I-a;": ':, "I ... ... "'I"t "I 1 4 A I 21 F 11 i 2II a Ewlic, I Ort 11 IF) .ldl
,,, ,, I ".., I 1. i1-1 __ U Ulja 1. "t Ittltt 0, 1'.0. taIll. A-4953, W-3306.
, a ,'- ,frg-,,!,-, I d:' dl it'I"-."I" It tL 1, 1,.V III I IT 'or "; "I", 11 Ill IL737: COMPRO rh- ,,l ,_", ,.,, "'- I;,,i. .1
ll 11111. 11 I ,I", IT I , I ,( 1-1 ,: ,,,, "! ": I1011tt, "I I ,, I'll .1 N" ,ir", r, SI NO TIENE TERRENO
_ I ,,, i;i,.,,i,, ,t, ,,,,,,, a ." kad".1"'y ".1 I'Itll ,,11 ,, 11 ,,Il Nl I '1_1:. ", I I ,a., .... E I lt I-, 4.
1- 1, ,. , "" , "" ill, I
'' I N I 'IT,. a a-- a ,d- tf It "-" ...... DR. LUIS BERMUDEZ ,,
I, , I 1 I ii'- , 11 , ,:t ,-_,';,, ,I, "I 111 ,11'., il I'll ^" I,',,, r ,r" d,"a',,dt ,',',: -11, 1-1.1.1, I ASA 1ALLU A 17- U a2, IA "N"'l -,,,, T,,%,,- .1j-; ......
I 1 71,1 Ill ""Vd- 1, r-- I"t,"", p,,,t,,- dl1d,, I.~ F ,,, pd, r-11l 1-111 I I.. I I I 1
;,'a ""',"", la -It. 1. E- i1i i 11 11 I _E -"" I CLINICO SEXOLOGO. F-528 r,,.,.,*,,,,,,,,, ... ,., r, "P-I, Ilb"a, -.-. ,,,I'- ". -dkilt, I. It.A. -l. ".
____ S. ";',::" !,!,:,.T ,- ,,,,r,,. "idad" _.a. It ,-" -"Ilt, ".
SIT ,I 111. I III III UI TV I I 11 1.1.11 ji;-, A, I. ,,, F - I, --- I ____ 't, Ira 11-21.,_.. 1-1,12-II-S -.It. da "t',,ti. T 6. -- Uf- I'l S-,-l, & N.
- I I "", ", ,,, 1111 11_1111,_L1111111
""', "' "' W1
I I 1, 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS ... ..... -tt -11 ,I P ,a"' ---. OR.l.
,,, , : GANE $10 DIARIOS "" I I '.., d a- ., __ 111- U-',fl89 y C-72O i"IT '" 11, 111, b.)- A-4953, _av tO.1.
.. ... .. """. "'- ",rdiract'. U-4197, COMPRO PIANO ---- : _411 art, so
,a- .1 I 4 Obispo Y' 361. T'. balando en ,,I propia -- .- 11 .1 FIECU I NA U11,11TURA ,A , , 1 1d _-a. rall. ltdid. drl,4 'r. til III D 9242
-P.Tt ,1Ij1TlV,,ga, ,j,._1-lI ,,, , III -. J,,,,.i, ,",,, ,, -, I.: M-w". ,dPjtrI.. art,. P."..... .K. __
., I U, ,II _, ,.,,,-,,I,,, ldld lhdrr---11 COTOPRO. VACIA. BE VENDE EN LO
'U'll' A, __ I'll - 11 11 i. 11"'N" I i a I ,flIrt,,drid. EPIrldrda- -. ,-t.TrI. ,.I.,. ..It, IA- Illa II.d. It, '.
'-P' "' I- n-111r. _" cr. ,,, 1.11 I lal. ... T.I.A. P,-1 lr., ) JULIO C. GRANDA "'
--'I'll 111 "I I'll, 11:1 I I IT"I'- L' 14 F IT Ill 5 ti Td.dl'Ofr-,. tl.b.j. ". -,- -. TV. .1, ....... ,I. A ,.] 1.
"' -d"' d"
b.,. lit
'Ir"it".
P..c_ ",_A rd-, ,!.,I '.T l
"'IT I I n- -- ,-Itll. raja. r- I .. .II I ____ It, IPd1P-d-I' Nt, 1,,,,- ". "I IT It I A "Ill"U' 11 E( 1, 1111, ,r, ", ,";l'ac%'t, I- ...... ,d., Ttt, d', ,. ,,, It CEPCIONAL P"'al
1," I ,. a __ "_ :11, ;-- 7 1 "I., ". T:l -- 9 1 iii, "r'. I K _'att"_ Ifl. .firl- INVERSION EX L.a .... ..... I., 21,1 1'11'. d.,I, 1.1",g, Ild,.
- aiI 2 'I., I r. ,
, I 115 OFICINISTAS I'llp" I.""."".t.Ellil 1.111, itri '_"' ',': I '!,.,r'-a 11 4"'99 E-17C I_'1 1; "! , F-52811. C A-3-214 Olt V-J 1,111-dr. "a' al, Ott. rit"Ir, d, 'Pa I'l. P"rac
_ __ Idd,,p-dIl-, -l bAo, -_ ,Ict 1. III I "I 1:1 I 11 I I ,it, I I I. Ili~ ApPlt.d,, 3394. FLIP~ __ D-3692-17-8 art, I
. ". I" "' ( "O' "' I 'F'Ul" A FER- VEDADO, $31,500 I
,, :- Tj-, DR. JESUS ROSAL, EN ."It, ,nI-,!Il1,1 A,-.' -1 111- lft A,
, '71"IT"11"' .s, gtan A-7140:,,CO31PRO MUEBLES: primet-I Ertl ;Iad,, It, -P carrel,
" I I SOLICITAMOS uli.c 14.11 U :"'I" "I'll"I'- rl V F !-. I TV a 4 I i Medaides de [as nervio piano radios, bur6s, libreros, PRECIO ATUY RERAJADO I "M M",.,. .11a d, !"ll. I : -. III 810
,0I 11 I III I "I 1\I I I I 1 ,'I "I', .. I, '. I -_ d las, 5n, pulmones, tu- E-,t Pr-rd.d. -11, 21. -, P- "I : od o eo It"' "la. 0 25 AlbAi
I a a "'I'll ","I .11, I ViCIF l(IIII 11 I in TV 1 \I corazi; antiguedades, vanilla, archives ...... 26 ,--, t,,d.. 111-11it'. fit
. I I I I .1 11:- 91 11 a- dt, d" It e I I '" I 1-, ,!culosis, medicine internal. ....... r, i -- -11 11 "al"U"id", 'I ... ,A]" P t ...
" "I ''I ,',. I ,, T ,, cajas hierro, maquina coser, to. "I",, ... .... ,.Pa 64 W, P ... It~ -,,- 43P I. QP.W '.l I 1.d. ,'. Td,,',-S.P'.','fl
.I.F,% F: ) I ktt a flab ... d """
r J. t"s -a Im -sonas 1 ,,r,,,, --- --to ,,,, I C,,nsultas diaries: 4 a I Raa ,11., rtP.1,- 91 11,t N,,'i
I k. P at' __ 7 P-M do ITT que venda. Operacinn r 11,1,1ta ...... "' "' n P -d- mail talib'- N.-- 11 -,",
I I -e Animas -ada. Casa Baiz n -, "t, I .

I I ,III .1 I I I .I I:_ \ I I ,it I A-I.r.. 301, Hall.... L,,:iltad 160, bajos enti pida v reser% ,.- "It, -"."d ,- "-- P-I In I CHOFERES \'it tudes. A-4342. F-7909. ,,, ,- P, D 1972 411 1 cf
"" "_ VA.. 'It
A-7140 D-3478-17- ...
Oct ,,"kaa -,; -'111'1 1' '1'7 A .. I 'A I "I I 11-1 I~
if ien( ,,, ,,.,a,,, ,,ii, ,,, n,,, ,, I KoIll, ... \\, IV C_ '00_3-17 Oct. *--- -- __, _;_ d, a.,"'a , 1'.. "U", .. ....... I~ a'
IT ,,-73-6, d e exl)ei in It! 1 "' !'::
,. 11 1, "" ,,I' 1.11, I ... I I A I I I I A,: ,I' "Iia
I.t ,I Ull "I 111. 11 I ,., " , V : q DR. ALB L "\
, I I., ,,, 1-, I,, I 1, I '.T ,.- ,,-," I:1:1t Id1'i :I' ,,:,',' ',, '- -7795: COMPRAMOS , 'L' 'F, l',",, ',"', ",, ll,,I' T"la -, ,:,I __ ", P' -, ;.".1, ,, ,a 11 ITT III' I I ", I: .. .... _'a "_, A ", __ ;1,1 "11,1 I -, 11 I' 11 j j" C D '171 4l .1
11 A!", I Ell vt- .- I -i ,- z I': i ,- T1111 I'! 'IT 11 1,11.1i. I !, ,, .. .... I I ,, ,,,,, i ,I ....... .... _, ,a ...... I ,
_!" ,;__ lad- 1- 1-1 I "IT -i _i _1, I .i I I I 11 I .1 '. ,,':1',- -i :.' '. ". .'' Se(jwo do Vida Industrial, 11 I I I.-:!-, I :_r I,.,,,,! '', "", 2 fa, I,~
'a "' I~ ." "' TV .1- "., ,;R,,R-iU- ,- ,
. ', _:, : ':,'-Ilt 'I I " I i'- '' "I" """ I ,rd, it, ,- Hz 9 I61., c 'ic .1 I-T- '11,"It:1,1,2, ', -.I, \I\ , I I I .. ":, C-41 I Ill "It ,-,. C Itd,'_ip _tV a ,,.1111, 11 \ I \ I, , 11, I I t, IP, t'. ,., I: '. 1, ,, , e buci.,, f :rl-,f1 I ,, I ,,i,: ,I n,, ,-I I I Kill I .-I.I. 11 ,I, 11 , 21-17 S.I, 1_.r.
.1 11' 11' I 11 1 T11 cllc ul, Ili i : : ,I "I 11, ,. Tl,., I tt --- -111-f ,,rk_,.__ P 7taI7 l I
, "I '. I I 1 I I . !, 11"'.1"', I III, DR.-PLIDRO, 51UIROZ VALDES CONIPRO JOYAS DE BRI. "" , "I
.. ''., ,, ,,%, ,,"",', i t,;,,! Cc I 70'.-. ,_ -a- -,-. --'a
I I I 11 ,,, ,I 11 a ... I "T 1, IT I O I T ,U """,I I I I I 1 I I ,,,,,, ,,,t,,,, ,,,,",t,,1 111'_, ',',' flantes v Ore. Pagamos mejor cr, !-,-.t. 9-1'. I~~ A""'t 't.""',
II" L_ r1l'.1-l" dt,' -::- '-:.,:;:,-.- 1111T, I 111111111 I "', 11 tilli. CASAS
IT -- 11 \ I I I 11 I I I ,1 I 'j! , , 'i"I" a. Cambia jo as antiguas __
Wil, 115., ', I '. "..""', ,, 1-:, .\ 7 ,h-, ,-- -- ........ d r-- preci
I I I I.,111, I t, t I l li P "I
-" ,, A~ per modernists, compramos e ui 11 T" \ ll I 1, 1 1 1, "'t "A I T, CUT K 11 I I K O A~- dt, ,- r., y,, -a I ,.
- It, ... ,,,I., -'-" .---'
i-crion(. :! f : I :, I IT T""", "', I I Til a I d -tl .. ...... IrT, 1--1 a I I -11. I~~ .
11 I'll, .1 -. C_ 1, 61,2, pales y maquinas cc
-1 I I I \p,-Ul ( ,wrelpondrill jIIgTr- ,! -:y'!-., I S300 "I 11-1. T_ .; I 11" 'I'll 11 I ON I \ 3.5. flahalta T'If"Vil .,, ISer singer I'l J-- -a--d" ""t". d, 9- ,. P,- "'. -,
11 I ,-.' I III, 11 7-1 A111 "' -1, I [Ulli 1171.- li .1- I r T t, La Moderna", SUidTez 16, for. _',,,',', , ,,',"," --, -- 1'1-111 11 "I
I I- "'a"d" '"'"""' "' FA13HIQUE SU CASA AIJORA
.. ..... I ,I I DR. ARMANDO CABRERA -4074. 1-111 111"I'l,- ,)a, 1 \ !-;- P-,
11 -.11 11 IT \ I .11 1'.1.1\ I I I I I "I I I I ,t I''', I do Ten Cent: A 116 PPl jlfl-111_ 1 .11 6I61. fr l I~, I~, I -- "" , -.
I!"rI1,-q -; :,:, -,, I: : 11 I., It[ I I I A_ Rl I A I 11-1 I 11 I "I SOLAMENTE RADJOLOGIA C-209-17 Oct. -5 !I I I I I I'll. I I I : ,a rr"'t!"I"7, 1: !I y t "". , ,- l',"I" !tl, T, ,, -1-1 11-1-11111-- 1-1 Ellril' T;'.' "', r.
I I I 1. .1 I _,".1 11 T,1f 11 1:11, -- NIIIIINIITL AIII-1,11CION .E I.- AVU T =.%nt, lt, '--'
I 11.1 I I 11 17 17a ." 1; I ,,, I '
I I. '! ,I grni, r, 1-!, I 11 ;, ',. ,,,,,,, .,iC, ;",T""df" !., ,, 1.1 a'a --", ,
. I I I O ", I , LIPIPIntilt- I Le.11rd ITITUt' Com pramos vendemos ';",' n--"""'-a ""' """ ", a CASAS HEIIIAS
-_ 1II1aIII!.tII1'111' 11 1!11!'l 11 I 'I.." Ir',. 2 C-669 3 Olt,, 10 d. .I, I, I1T-I.d- I I t"llid T Te 1,1hr, -a
.: I I Prerri:1 rrr, (t' Sr. Torralbas. -_ ,,_),, ,,, I brltl, -- iI., P.- ) ,.I,,, PIr-1 ,Ittt El".1 I J-
, I," d' "'it Entliciiarnos Joyas Antiguits s35,TT. itit,-r, vi-cm tIt, IL.- ,I 11 "I d;".,, ,,,,,,,A, ,,", ,!,; It
11 I .-13 I IN 7 r)Vl,, (j, %--! Br,,, ir' I A 4777 d. It I I It PI.I. d, .,I, ,
Th ... I,~ -,bl- --- III~ .b- AnUAMAR: I- AN'E_ SONUBRA. IT .. .IT., ,hr",
., .." 11 I v 1. : ,:. '. -- itr I' ocal"' Para "'
I I I C :::: c Pr I,-i,) y F, I :7 I (mo, ,,,,, I I ,I,,, I A I, DR. ALEJANDRO MUM "- EG
It I I it, ,I Vd. Ill taft- ]a, --,Pnia. Crt -idr.,I.. I IT. I.r., J.1dtl, P, Ital U_
I ,I .1 a - VIAS URINARIAS ila. aaj.., r.,,. Tl.rada,. I C.161 Tall I.. ltilg -Ildrt 7 Vtr-,,,i --.e.,
I I I I 1, ;1- I...,li ,rRASTORNOS SEXUALES AT .... _. I ., I q, I~ --, P.r.,- It. D, -I- ,a, "'ad, ", "..d.I -, __ __ Oportunidad para 11 !" r :, I ,,I,, ,,,, I ...... .'.'.t, .... T, ; I ,,,, 11 Ill , L- r1l. SIN RIESGO
05 MANEADORAS "" Al,'II _11, 11. 1 1. f-d. p:gti- Irt
"Vil"Ird- C-1--W 19 LIBROS F. IMPRESOS .. _: 1 4 , "a .... ... !"ITI'Tirda. 7 "Ta
___ _ ___ r, I "'att. dt,, a 1. I I a P a. d11 M 111:1 I. I It", I 11 P E,,Ir-,rt .r- abda a _-1--a". ztrva
.11,111,11.11, 11,1111, 1-111% 11.11,11, laquigraia en lngl6s I .... ... ." 1. A 11, I I "' "' : ,-d...T- a'.. ,,drU,, Ali.,. Uria grt I, "ad "rillirr'.
: : Al I .. 6,11-, -' :,,,; JI", I. '; O'- Il'itt" --P ... I~' a' 1-1.11111111 -1A 1C." U.Plut rAA- 1 ","_ITPAPII P 1,11-111, --- -Ial 11-C-1- , Ill ... it". . ;" l ,,,", ,,",r,,.",,,,., d,,.: .1 -,&, ITT,,, ,. ,ad,, ,,,I d ,, ,,.,T a Id, d"ar Ir'll i.r.'ri, SIN COMPRO,)ILS(l,
.. I I --- 1; r, -11-1. d, ,,r ,Pr_ -I fP P. .I J. ,lr- MUr;I I ", '"' "" ad 11-Ti'll
l SE OFRECE 'Tvim" ''I"' I IT "T '% I"' I ,,w.r7.,tl- d, I Ca"., l ,',l _P,,-- ,t rid.tr- "" _ff.
:., t ,,,,, .: d rt. d, aP.rll
... 7. I y Espahol N -.TT. Crtr, -- T,111- At'; 1 ,,,_ 111. 11 I I ,
I _, .... I,, ,, 1, I ,,, III., ,71 1i _, Olt Rr'.. 11P.- St,:- 'P I ". It d,, .111. IV r_-, -1 '. d,, -11 11. I,, 111%, "I-P, I .11 I V "" P I I I; ,- I I -4110 T-A "-"a :I AMILU111.- -, Ac-- n ,.rS NO. l-- P"
,. I __ I I- I __ D-lill-Ill 4 01 __ a, S-9.:!v at N-- p,,%,.
.., s C __ _R_ - r- d- 1.6 d it' J."I"' "' .." """ P 1, I .:
, 11 I ., I r, ., I 118 CRIADA .RIADOS-- 129 OFICINISTAS 151 RAUL AVNAT It INSTRUMENTOS U_ ,, 1_,, !a ,,-,.7 ,, ,_j I ...... ZIt'
I. ..." .1 1. I I 11 I V, ,U, I N' Ill lit V, cl,""ol, .1 1 1. 11-1"" -.-_ ..... I- DE MUSICA -.d. I ,a 953, _:,,,"- 11 , 17 .
, I I 'r, -l ... I.. "I'l ", I I .. 11"'. 0,11. ---.d" 'I -- I I j atral ITI,., -P.d.. P--, ,11 III, ,I ... __ 1, -1 Il O,, P
11.1111lit 11, I 11 ,I ,I I .1111, P 11, ,I .. I I 11 t tI ;,t:; _.7 , ,, 11 "I" A ItliT kill k I" "'I"', IT "it Ttt' " A
-I 'a,M A -% _'V"C APROVECHE GANGx Yv_- ", I ,,,, : 1,1 'I", :IjTT.,:.. ", _tt ,_,.;,.,,- l --! LE COMPRO SU PIAW R
1, ,. I 'i. I ,,, I I I I .111. ---, .111.11.1, Crid..11- AAIP UACUOV A -,t-nnr, A CIA cia. S5,500. Portal Hble. ,,iI 1, ,l, I I i '' 171 I ,,,,,,, z : _., I _- .- ,- r- .. 1- -1 I. I~~ 1. I-
Min (-,\X Clasificadals DIAR1111-11 VE LA 31AKn A.-nahado, 4 de Uclulwe de 19oZ I I "al5lzlcnuos ...".! -- "I
.
- VENTS YENTAS VENTS VENTS I VENTS I VENTS I VENTS VENTS
48 CASAS 49 SOLARES Sl ESTABLECIMIENfO-S- ji e-AUT6Wf0-VtLES-Y-ACCS.-'j51,-- MAQ---NAR1AS---- Si-AUCMESYPRENDAS 156 MUEBLES Y PRENDAS 57 UTILES-- -- - --- --- --------- ---- --- E OFICINIA
%E.NDO CASITA VACII 0 RENTANTIO GANGAt VENno 5oLIR In 1.1 lqlo A1.1 AIQt I I ,I .. ........ ,.LECTRICOS DESDI, Ia H P hE %E.NDF: JLLGO DE 5ALA. C-XFDo
r:11-F."'.... 11.41'... ...F.A. TU11F. BE. AUTO$ MODERNOB PARA I LR UEBLERIA "PRATS" ,% quinas de Escribir de USO
C.""d.' d'I J -seyl" ],U.i too 1 J 711A.: '.1.111 ", 'In d'-, in H P, do ,,,a ,,l,, 11. I ., ,ul Call, im.. SO .% ll-= Ird.. ,% 21,, -.7" ...'am, '..,'l '.. .... l, "
5- y e.11e 4. R,,Ide..al C-a, I ...... a ddm-o. p-ert- 4 ba.elt- ,at. """m "ef'A',.1la"di, m4 11 I 'r ,mtom.m ell 'I 11UT'll, 3. .'ad. I In F,-:7; .G.r. or ..... ,,, ,.-- -, ". .m ."', I Y" l T it,.. Informal, ,ofrente ]a th.d- ,jd,,,r, ',uwIT,, e. 11 "', "" d-j"I'd, MIjo- 3-48 Get. 4 E-723-49-4jiul.d. No mil e, o-fr411'. Ai" I.rim d! U-26and Hrg I,1h-bI,, D- -- W T. 51-SMO. E-I75--Wl "' -- I ,m- .1-711
VVI.. CARA MOnEWN.1 I.-AT-A-lallitA' -- I I~ -A,-, or .,' ., 'e"i'- u-7.6.. j Latin D:294tIl-L .11., d-ln, n a, I-lfl.d,. I, ; -- __ III 614. "--- .3 ,ua- fl!. 44-11 ill .11.
... A, DO REPARTID ,LA FLORESTAL, --- - die. u1-1 P-1 "Ll", 1,11. F.706 411.31 act. I .i:7, '. on V.n.It.1L1I1!A- I Tl-i I D-562-" Ot N -11.1 0 REGAL. INMEJOK AHLk IM-, -- __ __ 11 Zu I all-ii.-In -1 I .
.2022 1 ,ii, ,it A ,. j A 2" 1 ,;, S8 LIBROS E IMPRESOS
- I 0, 11 111.1 1.01- te ca ... etl '.,te.., ;- "' .A -SANTOS SUAREZ -Uld" Tauh.-; ,l.,i.,,.. AUTOS BELL S -- ,--- d. ,,,..l,, u-,llf L..oul POR 11-1.1 A. I r-O I I I I I u. H I
3, al ,"he "r, tarot, m.h.d. or 7 I emn-r .I.... 'd, -- I !.:.a 1.03W .,a ,,, --- r-, -- "'
E',DD Ill CASA, VEDADO DEL COTO, I Pr.d,, de 7 12 p. u, I Ia ut.- .115 54-4 IUSELO DIA Y NOCHEI ',, h ........ ',--"'- ----, I ., .ad. m-X'1','1'a n'. la """ D MUY BUENAS VEAS DE ,a ...... 11.l E ..... 01". i ,ld d, t VN I,,, ( I all, I o.-Irt. .c C.AITA
"" "'"'Id' 'j, ,,," ... a .... 0. ,. p-bka. min --- I r 1-101"
E 7-31.3' "t ."".que"' hay ,h .... 19m, .mlm, .". .-.d--ll- ,,- "I..- --I. E670-40-ul COMUNICACION I .1,-I'lld1le, ,I 11 %Ij.,jITEN rROPOSICIONE% IJE CORS El Major Sofi-Cama "Aspasia" j1'md';m'.', '- 4,' E-R21-11.., tl -, ... 11 1.- Call. Kapad- luute DSI'.,.-. '. Fi- a -jjWGE-UjA -3oDj "'
VENDO CHALET CAL E Iih VE .too. E ch vIvERE5 L H41,-r ,,,, "l ,", lra-le I.-m. S,. ltmlnd.,'Mis 6til y c6modo. Un nifiolal, I
, allerta. ta.61.23.5. -., Eul ad. 57.111da.1 folm. Vutud, .164 ,,q NIlml1q., one Ls!-50 '.5d3. 4Ch.yv'5.11".Stud-5b.b 1'r NG A ar "I'll I ,A .", Ill "- RADIOS Y APAPLATOS
'
.It.. 414 1) 'It, h.jdaL.j..!ea 7,h',,rard., ( ad, ,C,, or., ,- 11 1 W Am, VA.d., Putede Convertirln sin Ayuda. ;1 '. -: ... --.L Ll.- A ,.jl5. so,
Ona V4 ,l, I hx0r. terra. I, .,meddr. buh I d, 41r.1 emb-aul. L l dean of D-Mil.U.5 Get E.
,nu: -- -- -- '. I D.=61.51.11 Csl.,'.',,,d"- dI rn', ;." liallITed" I all .,,':, -- I ELECTRICOS
aalil,, pit. g4raj,. Pi $40,00I.1 too. _43 3. .11 118 i D--l.m., m. .-Ile. lomarl.d. 11-1 ---- -1 -- - - - - '.. r.relual Coach. y U.I.n.l. Lulmr. 11, "I'Tuall ILECT.-a" AIRF.
..31381 )S ii, M'. 'i TIN 131-1.1 ILIGE 11 I.
I ;uA, '21"cum old, ,,,,,,,,,,:,,,:,,,.",,,,,.,,,,-,-Ir.. in ..... ...
----L !l- PROPIO PARA EDIFICK T.11. LA: 4- PICZAR r.... D-732-53.4 .--11.- T--- ,-dum' -L'"1'-'1!,-b.-rm Z" ul A d, I~ lll. I.- I 116- I'A.11.,o it -,Xia.r -, .1
I 2 -umlm., mufinuid. " I ,,, ""', 7.'114, ,l" ae: :
OOP DE .APARTAMENTOS 1"dar-lea, ---., Ili sit15ENDIE UN OLDS-NORME DEL11- .1. older, .1 an ... ..... U-il.al. 17-04.1 llr,,, ..-,-. .F, ...... u, arumalit., a, $270 %L iuu,-- 8-41" r - -- --I R.d u-h.j ;--- a, ,
die 1-1 -,a, ........ oet. 11 ,.a, F-arl- I I~ 1, -I R A.
121 no I I Ina ""ej.' a , rim, I, '. e. ,,, Aat,. .
id.uj., _.dj- _PA",ej,-em ime-- CIO -- do I.. __ [. A I T111,unu on 1,A.117, I -- '- de
$550 RENI $,50 .-c.1d'all" 7 "e .!,ad 1 bit A -:ec .... .. R I r.o ed.1p. -111ALLE CRESP li..i-d; 'a"", 3 Glumato .... Villamul Water- Conordia U Va .10 lj .ad .... ... h.r. ram. '.... ..I,.,
id-if, ,-, ;t-,. -, -,-..,.--f.bi,.- -Ii -_- C I O-i- -A3-5 ,,,, TANOUES ,,,,,,,,, "I"clud. Ur,-.mm. ..u. SIN FOND6,fl FIADO -'-. ,IF Entre San airstro y C 58-51.4 Go 1, "'.., u,-,I, I .. ... ,.I Api,,d.,
para dep6, ,, 1,P-ddl .." ,d',dioul,,floarroug -A. See PA.I-Varna.. I 5, ,end. ,-all 1-11111,ull, .It I o on ---'i- T 0DEO-1kWQU-KH1IA.7I III, lie,,. .Lg,. '. 1,,' "' ',',- ':i",','n ',-' ,I .,,nnn ill .... ... ,.,,, .,I.r .mmI, ,dr. Vid-1, B. :
uul,.,,,rl loe.. L.-I, it. to 0, Oon Od, A~ I BE 1 -16- i OR MISMO I I., del lla- '. "I rn I.-.In .5a .1.
,. I, [all 11ii-ill., In.s. l W -- ., it. 1. ,dirlar., joloGau, ,,.,,,,. I ...... ( .... I"I& sAll Ioarm ,,,, Nr D-65-ol
IOW: d, 11 13. .17161-41.3 Tel "" Oo de liquids. Nuevos y ga d, ,,,,,,, ... .... L-",* ,,Ill, I"jI- Art* S D' a N T da 1;11, 1-11 _,_____,__-4 no A-9705. D.IW-614 OIL NI.d.rn. nl,.,., ndk "' Chat' "" ,
C,127.4l; GUIELO UD. I. I T a.,,
Se -fiul auto. del Altlrdo made atitizados. Entrega Inmediata ,1. en ,,,,,.I Gr,,. E.au,- .,- ...J.'mu. r. dl, ' :!I';,,IF,-' ." 'tl* l TELEVISORES $10 l
- ffKP-ART0 "MXII '- 6,,-RN-iEr.i6s-.-vr.-N66---c KNiFE-Ki-t, io:,,e,,,- p. Castro, Cuba 162, bajos HalAel 859 -- A,,dn1mru Y S.Itdad r A 4 56 .1 lln.1.1,
GANGA 420 I~, 11.10O.Old ,hurad., $25 .0 ... ""runo-ar" -jrolon'taul. '. ad, d... ,.I.. ,.,eeul., Aj..I., ,,, 11.J, ______ C 702,51 17 Get -rN jiG it FGO I UARTO IAOMA. NO ,
%.. 1, .,ad, Wid'y RIO ,at.,. rady old., emjad. G.,..,I.- $25,1H). A,,.I.r&,, NO 0.1. A-4732. D-6776-54-15 Oct
mu0t,. el ,,,,a ,,, ,ua.,t, All .... to .tum, d, ,, I,",,,.,m1,1," ,a,?IAr1, Cerro alit-m- t: 1 ---. - - -- JUEGOS DE CUARTO A $19W -- --- r,- Plead 11'"Ix I~ ULTINICIS MODELOS
vendo I -ubm I,~, ounn"'l "I 1,.u ", 1, ,.","In d'- %-I'll -- -' .It. pmpled.d e.m. ,olluda ",;at Im 'a (1-PRENOR GRAILE. PLANTk OF F-I'll-, ,,,ad,,, "Ilmr, ,,II, ,,,,,., ,,,m. !,d-, ,,,, -r-1 ..... d,,.I,,m., -I.,," I I
,, all. WO, All,. .1nouloufla. a a Ad,,-.. ,.. II,,,l;dr PM al, -111em. .e-- :
Illa .. I": "Ill It'llu'll- on it-' None, 131.11394. .441i E-03-53 I li"-. ,,,,,I,. ,i -4 ..... hall, Auul, $1(" ill it it., L- -.1,. %Luu,- il eldi,., %I dala,11t,", Au- I c(I Y I .11111ill- hnl
acia, nitly barut Coutuldn, 1, drunga,. C,11,1 U-9607 1.7'.71, -- -- I in
auto At, nt-Iliala. loy (.cIIjdd,. ., ,,,,,, v, ,,L 'IF vrNDF t NA Qt INUALLA t ,,, .. CEDO WILLYB PANEL DEL I -oto -1111. mut'j., ul.uKu .... y delta, ter ... .. ..... muedt-Ar %-- Art. lrm, T.- --.rrem. N- 2 3- Ill 11.11, ell ,u ,,,ga. I, ,-j- m.re.. 17 lmljd ,
I in"a"'.. na- an ( Ii.der...,11D W !, I, .,- .l E-6HII-56, ..
, !.l,jd1 illdh,.Lr '%Qll: 1, ," 1 lrj ..... .... (in ... I.d. ,a,, 540tall PI-1 t -I.,. ",ad,. O ,-ulu, or, I IZlm,, $,%,.,,% 17.4 no ,a,, La R..Id.d - - jeam-I.. sl- -e, da.l.ad.. 1154 .
I, _ _4:44.41 4. VZNDO TtHRENO E5OUINA, 7W 1. C ai', a N 11 D 1"I.,.1 !. ,1641 11. a'. Ci i oil, ....... ... p ... to, de ,,,tad.
in. r .271 n -3. laid r- X..1415, dr-m- par E-,- ,-lm 1 IN, 'I ........ t. F1 I I.... I .., ,,on ,doVt.N6, 6LA.IT..
--- .- -- I'lln L.A., .111., 4 ,unrltll L ... ,,led., Fm-iirP-.ARA rIO'N' OF -cto E-1322-11 I D.."ul. "". ,-,,, .,.,...,. D-- TI,,i,,b.. Lot-- :
- .I... Od.mad.. No I.t.arededi.11.. -- -- !117.54 Del 11 --- ,,, 11 lourIrth". ".
VIBORA, VACIA a R r. T. - I -N, 413. ,,-- I Plain.,
"! .''!'ll' hall I"I""'a" G j3" it' E-1114 11 I ll po ,NRr. LRA -NI.-A), ...... a ,;ullam- I $11, ---- s,2 11' 6PORTUNTE) - --C..!-12-31 act. :
- not.. a, 3. L'In m3ja.1vll,;,u-,. Cal. -., .rd, blal,,112 'I. dI 1.1, 11,u., ,9a,, 1, -- I rdd' d -IHI,-,,.,!- -d--., ---. 2 "t'll t1- - -- -, ,-
",valid. e ... Andow, I'd.I.I. ..I.. ad, 1-1 pec hl ll"', baro. 11 to ,--. -Wil .1315.. -, AD: JUE -,", hall"". 4 let. -- in, 11. .... "i 'I'll I s j,-. e..".. F. Win ru.- I -, VIND. .A.10-nit- -rN1L1r1V',.KUK-
.;1.1111 ilill"r.,;Illll "' ,, , ,,, ""', I"'O"I" $6 into D 13(15-49- an, M- 2' 11 111'1.1 47AtIl"1it,,: in H p "'! gas cuarto, $180. Comedor V.dad. 'HA: .a ,,, ,u raw'.. Idea. 1A. adadx. I
finhudl Celt. I- , --- -1-1 K-133-11.5 1 '. ". 1-1 ,n, i I I ,,j-.- ,,.. ... o . ........ Cudmdu, N9 301. 1
, 1ii". 0 101.1 Tell. I I PINTE SU AUTO i:: -, 1 ..
I. -- 1) .T.. ,,,.,. r rrt,
- I, 1408 S4 4 S140. Canapes colch6n muelles -- - ., P11.11eGmel.
;,!,i,.,,A.,1;GANGA UNICAMENTI: ,E VENDE QUINCALLA GRANDr ,--- ifh cannal"F,=, .'aill'T" 11 a,-- it', -Ionod EN PF-:ECTA3'S35. Mesa cocifiN, S25. So --r.- Il.a c..,lal E-LIOT-5$4, I
, a lA"HiU,;,Io,, I 1--Ani 21 ,md -,.u. .&An. ram. -h.j
,4 CoIlLaclo! Compare a setenta y ran la,- ,,, I ds __ a,- LGAGAN. I
lu ,63 'I-- HILCO TELEVIRD .1 ,;
TRAIIPA 4, ,,TITULO 11. I r ...... and Alquil- h.j,!uPIp,.,a-",,l' $34.95 ,.',:" ':' ",""' n" ','. ""' -T : 'P ,',!, l, PV $120; pi ezas sp c I tas I u egos a Lia r- .. -ar"- s j--.
d a ru ci tavos vara preclOSO .%IIja 268. L I -m $.,a . I .
P.J.d..'a Into"u.n. 11 I I W ell I 'O.11 V1111a, I'll, I'd, .no. -it ,uAlquiur m,,g,-,, I .11-1111.un-1. O-l. h't.,me. T'iel"- to $10 plazas San Rafael Num It y 011" ---------------- !L1--l" "" "-Ih .... ...... d no -
-C.151-4"-d let para sit finquita, 2,500 - ----- --- --- -GARANTIZADO' I 11 -1 E' '
Iiii: -VzNoi-ii:1K145o- 1-- -I-vti. Jvaras. "Reparto Pat GA.- IVID Rd-AATE.P -. '47 C-797 I
v. ii A A -. -,also" urba- EN LO IIII 'I I', ,li,,Ij. ,' I,~ No .1 Tell. A54("", ., "I"ll.o.-or-1. 14LAR .Mo., 1. :""e 1,mr... t oa. .
,,, 1. Il.ba'l.. Vuld" N. '51.11111 ....... R- L. VKD0 1". orl't I """. j"-o Co. nind.W.D1. Pa.,Bit ,ru 74 ... rl.a ,I, .ulal ...... I,.. '"'InizacitIn cornpleta, calles nsfal. t-,a A,,,,,,t.ll Cfauu ,O -7 all,- . too b,,Im,,i,, Iui--u,. He. - --- ----- EA433494
,,, .,,ll. par ,I I~ DE SOTO, 1549, M1J';V.'jo,,co -, I .. ..... d" ell a-., hi"'Ill 1.-L1 "ou"alL "P. Tian., ,REALIZAMOS 1 - ""
E, I .... ... .. I.,, tada.9, aCLICHUCtO y clectricidad. '"'" ", .du F. :1 -im"'. Klu", 56-19 Oct i ";'I""' "a' ""
in ";,,uaI;., ,, it, ""$a I"I"""ra a' Ia i',iI'n',, 4 1 vENDG, ",tA nllludlu '. u.P"",,1,.::, Y" ,,i!2;,," -numW 11 __ _,:-,d-mpen.
T,16fmm 2 6 r-1 illo-, t,,-- l.m-dAa d, -L m-,dr bl- ,all-, 1
E-In."AA-17. !Oficina do Ventas: -(iti.6" 7it7- iF-it,, t- %vvw.-I (, mi ... Y -11"LlIVOO 111,111, --, j1dou, d, ,go arp2la,,l I dId,,,.",a ")a"- I~ Televisor 30 pulgadasi ,
'Losada" it I C .... i.,,.,.-rla ,- -4.- L. d- dt- ". o;l ,11,11, undt'll.. It ..... ,,, I.. no'.1". \ D.2379-53-ID 11 -- " T11f. B 7R7fi 1 38-54- 1 in ,,, ,rr A,,.,,. Al- l hill if. 1, O ,; ,,,, :
qorredor colegiadn, altos do Ia I, d,..,.l And Nj ... n. GRN O( ASION TRAITOR Ili: raTLHA rlml- D-2817-56-8 lim, PL11 'aul "I"" ra"d 1 1l.rr, D.-Mmut, -1 -10, alfirea 30 I
49 d.. uuz. 1. P, 1.11,11,11, a
nioderna tinti-Ircria "Cubanart" 131 naaalI ran f'""l'"l" 1. ,'(:','u ':- ,' -%, ALQUILER DE AUTOS ,A1 ,,,CnIuu-, .mdb )III-11, ,,, pe, vr"Go-jl .6-F-( omGoR-i-Liv ING Ran ... u,,. ,ou, 1%, (7 mprlulo,." ..'arti. un .Ad. -..I" 5, Venda
-4112 r R34 It a hl, ,,,,.dd. par u- d ru.nd. Crrl,; I I .... dl,'u ., to .t,,I d.1d,15Psel. ,. ms, A,,,,g. ;I .f, I
vl: ilti (wINcWLL.% 1.6W Nd I I,- 1,,I,,,,o. Tell, l I::, ,.uRd. ,l ,,..,. allun. ..Ill., alml. lad d; A .." Get AS P: .j. I.F.- N 6 "i". .,. y G.Ieu
. - ,,,,,, it,,* do I p-,- de 1151. I~ a a, ,, F-l. "I 11 l -6121 C-1 I Gi
. war. A.BM
VTNTIO TERRY.Nn HAVE KSQUINA tAI.- Ia mejor do Cuba. Doc ", .
)III III A ", d; ... 1 d L'. .: ----- --ad, train. X.I.Imal Claluliu-, Inthot-n Q \ Tre- j, I3 ano.la. del .1al ... I a r,! 111 'Ielllll: L' "I ...... TG,1-111111 A n..""'da"'. Ire
-- ro 2865, 11" n"" -' ".."I vENGo jI "no Drsricna SrNjcL I 61 ws :
I "'u" a il i"o. y 3o3, Ved.d.. Tell. r.5455 F IM-A .1 ..."in, 'lla"'. j.ul I".
,ce, Velado. F1, v -476L -;;,,,,, lu ::: '. ,,, I'd Oil-, S-ad N- %63 -- At.
'I. 2:1111 "I".11", pu- ,, hu,", ""
rt.' hit'. ,I: %L'Ieux.u iIu1il" .... A"'A"Id"'Linlot". I 'I" a I_ ,!". l:'. ., a, 1
. ,,.,. Oi,,uA,1,,.,z; ,, ,l,., -- .. "a,
Ili I a ;MAndonos su traje n vestidi Irrr-: j,,l ... z-. E-1 I --- --- ORTI Oqiuami. Tell, U 4,34 .r.lo 1,1,1. "
daW it It-$ --wILL".. I'llItEGA INMFDIAT4. THAtT ,
, ,l a 'lll.l"IL IIIICQRRi I D 334L!
c-al-111 D-7.338-49-16 C "a ...... "' 2 ', 2 "' n'd2I .1 I Al lo.-- '- d, ..."'. 'l,"O,,r1 I 6AI. 14 I I.r-,luul--m ... 8 holnul:" Goal a T[LEVISORES, .
f--V F.N D E.-It NA HODFfiA FIN Cl. a., 1146. e.1,-rl ....... I) ... I 1 D 7 D A do Ina 84 I 795 D-1143-5. a $250
" 1 11el! I 14 i7VFN 6E-DA H ATIIIAI "A '11111 W -- ,- ,- ,-Ind 1:1 11 I11r-. radio Santa, y o"'.lu'a ", .1 ,; 111 1.
PLAYA MIRAMAR v-Do sol'A"E., I In"I's 1, BAN r ,'Ld I .... I., Itt-i Ill-n.1t. Ali a ., L. ,Ila ,,.,,a ,,.,,,. r.m,,. ,mb,, -1. -111111 116-11, -a taal- ,-p1- jle.. de I ....... -'I .d-... en I_. i i:,41 jj;(, ,.ilGFj,-A5 RAZO1A.L- I A- 17 ouloadla
.. or e
tma, L- .- ran una .,;I
Vtud, $1 modern a IIrl. no, ru! to d:ii a... l. I do. ..... I I., I 4llad. D-d. $531 UO durm. A, e. ad .") L ii CA .do I I d ll
'a- AlI- In, :,,t,.,,, F., 1, :; I'll-a Ifi-- ,aud .. ..... r leal. ,1,,p,,:,,. no, i ,.G,,,m,,dd, ': ;It'd,,Ia".d;:,1 I .... I llerd,
I* '"" A"' rt i'2..- I t Ill,,, ,nle K y Vd.da. M ou.nd. en Ti.dlk, V12. ,egmid. dint ad Unit.. Va. .
w 139. .,I I i ; ... "". ("" "'- r- -ut-l.,.a,
d. dlu.: 'rin ra, Mine 1,4110 ,ala., (mm.: S,. I 11 I'-,- TIkf.na F. tell ---- j -A-Pla,,- I I Q,- eum- ) .-- I-, Cmm,, jp,,,d.. rial in, 11 "I "A, I .
'IO111 ")to Vend CA u :! ,,, 4,; '""mo.u.: E-922- .-,l Telannin",
Fit '-110 HODFGA CANTiN- -FHI(;l 1 p, it G -Wi- I ERIA77 L Sin, "-.., .dead, WlBil donrami- t,
, I 'FKA. 2 I AT...,,, 4A, Q, E IM 54 5 ed
- "'a UEBIE 11Gu,1hr. 17 NQ 31O L-.., EP ... de" !af.-.. dl San j-. aulltill. Launt.
.. real ru,. edill1l. linueltlal 1 111 1, ; to La, L- IM..'Ill.l. 06,i. A ell- "".".5 F I
Is.. .- TOMIL O.Ion 0. Sit dll,= T. ,,, -=.--4 Get ml',",'.,-,!m' ...... ,ri'.""$"4-,W'iI" C"I'le .".. .... 1 : ." del 11 ," ,dl,,,I,,. ener ...... .1 1. '-Ir.1 4".50-31 ,
I ... HAM ,a Palm af-u Salud 110, Manrique, S. Nicol 6%, TEN6-6- -- -, -- .--- E. 2U.0 ,Iath III',.,,," ;:1,55 BICIC1.9TAS I I 11.1 F.-I.A..." jilroc
, -D- -E 7h: dirt. Pl--:
"RESIDENCIAL AL x-. ,oil, 12 y 13. L.iwt,,,. .51-B I .. ... bu-u mg. ,,all], ,N. -a. I.j.' Jle- lie I. '2. re.,;:-: plll, 1 ,Il 1.11, muilcal., Car. .
,LAS GANGAS DEL X0! E in Bab, D.dg,. Holek. H-5111, 11E,111 1 ,O... crue'd., -.. -jli.
' 41: ., Go, .1( ICLFTA. .'it '. ... r.
P.-I C ...... Dlpurt-. -in, 4 to. res", el distinguido Reparto SE-VE& EFjjj MXj ltl- I*--Ill dI!-,Bu!--""- I 11 "An r." .-IGA 1.1 ;..- 811 .1 ... t;,",,L, n-;-. ""' e"'"' 1$5.00 RADIO PHILIPS -". S6,lun. No~~ m As cercano que La Sierra. Ca. iI dlut-l1,dl .1 ..do Furluuh I I I I1ILK 1".. -- Ei Cal, ... a III. pie ... ....... Tddo,,,= .,o.,; x 1-1, Ill -,,t'hirp, ... y San "W"' IeV.,mhI., ,1,,RIaj C-GS N.13K., Sind-7-1 4I'1"'C,, ld. let. id... I Radio- Ne,,r.. ad., E-5.5.10
r. ., .. "a "", ,It "Iell. ". ,I 1.11 "- ,"T.l.i.d. TWou. r-777. -- O", IGo. ,.,= .", , : wa., eneurld'a
ell Norolit., Gelid Jule ,in. IZI, IUZ C16C. ,o, ,..,..dl.. d, 1. nal. 15 I,. 'rd, I ..,
y C-77-3-1. CUARTO 3 C.: $105. 0 I. ll al, Hot..
An' T"'d kur.r ... Iles asfaltadas, agt Nll lallo., .11"a"', vtai. el.7 l,,, a, -. h.l ....... a ."an. '..."i... R ... -6 .,,I -,
A41 41. i- A' "'. I.a.. Va'j' al",m.1, -ou'. "'e". do uu. .a...
ans-49.4 Tell. %I all !il 511 lt= MUEBLE1 Y PRENDAI -- -- -- cl-, a.. "u.. un,-m. F.,,'..d ..... Tgadm "A-1 El-le.". I.,
tricia y te]6fono director. Com. a-ca -ltre Eid, y ZI,,,I, E_784 E-I __- _- 56 MUEBLERIA "TINA". M-7197. .d,,,,a. ,,,,. 1141. eon "Ilarj'd -i.m. want un I, a-
pre su terreno por $200 00 del = "". :10f.rl-, .1 t W ,..ad. ,b.1.1i. .111. lA
CALLE ESPADERO, ENTRE I Acumuladores desde $8.00 '7ATrNCION! .10, o"'... "Aa-1.1.1 .44410.
M - --r-- r it. ,etimuladore. y ekel-m, It', Win. it ... en. -um.
D-STRA TIES Y FIGUEROA entrada y $55.00 monsual r i.Nim ron NFEnhEn.4 hALGUNO. SIX NI -TIROS Muebles contado y a plazoF J..i. ,ulffien, ..It. u
es sinj il ... ', I, "ll"", ,'a 1.1mr., I 11 1 1,Il,,md, "G.laje .11,, go 1. -l. do ,Monte 902: cuarto, Sala come "" h"ud,' c4h-56.15.
-il "Ptmlm. ,! -,.Ihl Par do ..- ad Ina dfrar- c""""I'
SANTOS SUAREZ interlis. Oficina de \'entas: "Lo- rru -,, -ma de Sal y vulag-, --- r'hl." ,,A,,, S.mt..,S.A- 56, .I un. .,,.I'd rreeld.,Vt:i oup. Gmr-da ]" Cie.'
is o,.,B. rtal, camaS, IS vFNoCtl EGO-nn -CDh1xDoR
o,,,a,, Juana,,", ,n I mana. I.I.r.a.m. d ." Still~ .. hil"', Ia. I.,, '. .... N'tat'C" r, sillones de Ito
de IS sombra l = n L. G- v 2, -D
Acera sada", (corrector colegiad a.I, E-111 11-1 Talton. 1-1111. ,ba,,-b '12' 5 Let 1 basticlores, frigeraclores, r it_ de I ..... .1 .... do,. lull- .11. Y 6 -41.; LAVADCRAS A $149
I
Parcel. di IL?" !.h"r r.md ", tos de Ia tintoreria "Cub.- In '. -- E.,I.-':L, Fjso juEoo cominoR rAORA. RENA.; I re i.pl.ad., P-d. ,r- %ad.' to K' I'.- I
Eratr.d. $900 W. f-ll- VFNDO RODtGA CON CANTINA. EN IL ll.da. p ... I~- dios. Facil dades a precious de da Palma 262 -1 11q.m. J. 8 1 .T., ..... ... ,all- M-.,..l Vann, IWI
I"'. EHJUIIWIPIOOK """"' 'Tell' 11119'6W. 1 I to I.
dade, d, Pago. I .9553. Seder I Ia in 'or cle Cuba, Doce y Trece .,,t, -- del ,,Part.. Pat .11. de and. .'A' ConLado i at,... vnot.
,,,: Ill j "" "' E-7743-16-5 I "Tina". M-7197. .-u. ..,"dR. DIAA ,eAdell."fo"d p7 ,%faL:Trj7".t,.H. Verlo la, I hainklem "Al-] Elkeuill", In"' c.ILI3-49.4 Vedado: FO-2380. I" """" ""I' "- , a' -- I He Gerl,.dl, 14, o.at.. ..q.t.. Ng. : I C-70-56-31 Oct. MUEEZES- A- 8733 lama .501. -Oul S- JO*d. l6eilliCa,
I da Septu- -I]. 2. AS DE 00SER,-Slf. ,
PARQUE RESIDENCIAL -- E-932-51 Oel. It t-, VIb.- 2417-53-12 Ut I 31AQUIN N. ,,, ,.,,Bi,--,, j7i o-E. -D I" I "TI... '" .am ;do,. r,,- -- ijl TOM~ 1.14363 c-142-59-31 '
- D. FAWI 1, LA, 1.1,141. --"- ', ""'
'OPORTUNIDAD' VENDO A ,lE VEIIII I-1A I LU-1...L. L-N All -..-- I .mrrl,,d ,,,,Aam,,,,,:rd,, ,dA;I.,Gm
ALTURAS DE I ISSI, nE CLUTCH. UU1.1 1 "ev"S, cle lujo. De pie y ).,,a -- .1lum, --It]- llfinl -bl:; "I I i; ",.,.- ,
I ,I ... .... ,,,,, rtm,- d, Ill-a- S.. CHEVROLE ed
,, ,,-, ,.,-.. 72 1 ,,*,,.,.,C*d. -d1.r:ItlN. Illen- portables, ,ellictricas. P ... I,, e,-.,ln,- rued., In ..... Ad. j-m. lmeed. ,-., -er.l P-- INITRUMENTOI KUIICA
$12.00 vara, terreno con fren I ,. ,, I 11,.l- I ,156 Ill.'l.n. li l ,. p'. r ... z., I hall" a ,.I. ,,lul,. Tod. ,- r .Sal.d.. Va.. otn,,.. [,a larrAulnad, Sllud hLm-110
Magnifica ezqu I ...... Ll E.On, n I A .7n E-3no-5"
VIG, almnorumd, H.lum.. el -1 Y -1 te a Ia Avenida de Rancho Bo E w-,I 4, R1.1. N lpeciales para comerciante5 "Ia',X"hGI,.6 10. b.mac jVki Dn -- JUE90 DE CbA-m lend. A-8733: PIANOS .
rt" C."I 36 "Tun- 41, 3-An -- yeros, Reparto "Rusidencial At. I --- -- ... PLIA, vT. 114., 4 PUEFTAI, I Nacional", Villegas 359, esquina --- _Ioa..56 Get. 24 ,art, .in ,.majd.. I-I.A., m,,O ,,
far.,,, M-053 S, ivE
GaraAl.e. F.Itild.din."da. I'Du" "A.". d '-j6,caII.e5,. tasla APROVECHE .1 4 Ond -- eam,.,du,. ,.dm $1 On ... o .
men arcs a Teniente Rey. Servimos pedi. i Esilo Frances, cnmpletamen-; ',li. A-l m -"..'=o 'an. smal"'. ra-,
int 49 C,-,. Dl,5 Ral., TO.I.... NI-6.0. --an' 'a ;i-rum, emadilled.
"a'a' I "," "u. b.d-'- ,,, .., .." ldddadll :
-4 "EL FENIX" I ". coarpuesto de 8 pIeZ2S f ...... dme, -- 'a.le...
--- C-12 - agua, luz c tric an. fi: 11 .-ale NO ..,I 1. 51jud t.u L,,",- H- ,2. -E..o 51 I dos interior, I S.iml y NI111tq1e: A-In".
PROLONGACION DE 23, recto. Con mejores vias de oil I I'll"" "' l-.- --- _E O" -- GI.- 11VIC. C-1-Ttlit.t .... or C-92-56-31 oct] MUEBLES A PLAZOS I para persona de buen gusto. In-"A"' E-m-w-14
IEIILAI-1 1 ', 1.0 .11.1t v ,n
ENTRE 18 Y 20, VEDADO municacilln que Sevillano. Ofi.IR0nIGA- I i '-',',""'z.r j ... 417" I-"'.'E'71'7R uT7-j- -- --- - 1 Desde ocho pesos mensuales:, form es Tel&fono F-6319. lTi-oo-.-vN-oo Discos KoDralarcm
P-,I. d. 15 O40.1 ... a. d. ituld, n, :cina cle Ventas: "Losada", (co- ,.% ,',', ms' .... A "I 'R, I a -',- l;a , I I OMAR BLASCA3-na' rtc, comedor, sa- E-26-55-10 I GmIa. Y corci-ra All. fid.lid-OL'
,, ,,, tor '-',, h t:D$'G 3.,sd A 'fn ',indl dt,- 1d,- rreclor colegili altos de 1nj ::" --- -1m.. u 1 417%"'. S E, tv FSIt EIN, all MUEBLERIA PRATS juegos de cua Lund .., albik-.... Maliadoo.j. sit,
harn. T,, ........ 1IL-I.- E R33-1i O a. Data- d- S.re, I -Palo. C-1221.4- - Inal. Intlurne, B-7184. ht,,ble, d. lada, ,W- eldlu. -dla, ila, livings, refrigerators, mi- ::q,,L,, Poll.. 131.11. adquil- Ad, aduall
tintoreria "CUbanart", In m sl -.,. -Ii- r 731 ii 4 j ,ad, dead. ,.ml. -Iaa. ,._@... ..A.
a .n.i..1 VitI..-ViNTA, -- ,,;,,,,, ,,, --,.t,'1 ,,,.,.,,, ,,, ,,,ad----. --l quinas de coser, plazas sueltas, D I N E R 0 7
GUANAnArOA -'.'.4" vxi i7F-Ail- modern de Cuba, Doce v Tre 1 -, ,, ,,, '"'. 11 d' r a. uI., ll rd l
,; ,.a,-' ':!e* of eptuno y So- ,,a,. VENDO PIANO MGDRZNO. CUIERDAII
lm, ir,,,, del -outu N,16, -I d... P-111 on .h.1111."', 1, 64NGA: VENDO rORD DEL AD. C A allit ". r": ,Of ".m.., ,,, u,-.m,,,-,r,,.,,,- "', I Y. ., I.d.. ...tid.d.a. c.. I
C 13BO. ,I 1-6d. on $260. III 1. 1. li.m- A- p- nuevos y e use, N Ia
.ad ... d. 1. con. 0,110-11a. I ii, ',.','.7, re, Ved.d.: ITO-' "" Alu;1a"vR, ukon Teltland U.mmm. an. Tilllmm MIL-111ii, 111, ,,,"role, ImdLu ,:',.l .""'a,, u,' I'll ledad: U-2965. ".... -d.... II.Y... blail.. I, r ... daa. IId,. ,.e... nadmanow, can--
I.. ,.Ia old. %11,411lu.rmn: I u., .., A y dad, ,,, .".,., m IA, ,lone.. And. hadr.:
,.d'.y 1356 1. ,,at., dimdc .571-5.1 4. :11"..: "'t."I"', ". RGJ#Aa. din. Tell. X(1-I570._ !-3I2!-_4L5 1 -137-51-4 o 1.111i I Bad j..,Gil.. A. C-770-56 Oct. IS ,da x".
. -GANGA! VENDO PARCII -- --- --- - F rARTIC1t'LA,.,.V,1.. .DE BUICK SUPER O. c.7 -56-31 adl '" E-I wt
Beffarto Rio AT 'N1.10 "IURITA 1 1 A I. CAN I 2 Part -.M.m-, u.--.. O&L A P E R L A F ... It~ L .'" Coo""" I .
a r, Gut a nabo I ta, de terreno at lado do Ill"', "l a. N, at '.Hla a 1 EIvr NGROOM Ai Fdi VENDO PIANITO EUROPEO. Y rz
vtod'... v-,I., do 5011 hit. 1500Q .. ,",,,,.q,.,,,,...,,.:,r.",,,,.,,",: I .;SI.9nO. Vail. Linda. No. 151. B 11 Nnz NUEBLES A FLAZ08 I., ,Radll. MU
_ EO4-1iL4,_ ]all. b.Ij.(I-..1a d .,n,.,. I.ou.d. ,,, a ..6 .c.i.R.y. NJ,
'I!,,.-.I 1-i.s. y Pali A ." ""; 1 -. "matA., .. I.. ... y fum-,
..... .. Via maul". v RII GUAratto I,~ esquina y tambi6n esquinas a". .1... I'Ioo eLIv, MIRE ESTO A.I.&A ILK final .sq. a Gallen ,,,,,,
I it , s -- (Im-e.d. -rd. Ih.1,6,
tinzlido Re- EVRo"T 1.56 F' r E.- on,- worn. Al end ,,P,,,,g.,,,,,quin.9L,, I .I. x '.."Illcl. vlIndur."'IR, .734 A Auel r ... obl- F,,Ilidd,, Lmemul. Tell- $8.00 vara ell el dis 3 a .", E-017-51.5 ., POR SOLO $10.00 MENSUAL c782-56-31 Oct. tabu ... Ja 1.
23,4 .ol pin',- I Ia. 111, primer piao,
flum w.o3=. D. 9 a" I ,n f .... ... do,1m- ,an honm.
- 11 7;CORRA! ,art, bt.AZL ... Imour, V',I. x.l.. D .3401-56" E N-wls
---- parto "Residencia da- UCfIMA H6 vr,*,o, c" -,
sdl! PARTO d l. C IPREi, res", calls asfaltadas, agua, luz I. garsa del dl.. V-xa -,rulorl ,to 1. Eureka Ica.L. P, -- JUEGO DE CUARTO 3C.
or, 1, roluiT In ,a, .I 11 ,di, 557). Int ... E,_ Tom&,. VNoo jUFoo CUAR
It $1.5. Vif. ', ..It ., d,- $8 00, NEVERAS Y REFRIGERADORES
I. 111!1" 1.*.I,,d,:.Il Itictrica, y tel6fono director. r!l' "l-"'Ill 'al "? P 11""I'l %ir'd no'. n;' "'-'3-' ,Ia,.. m.de,..: ..I. I TO. 3r'..IllCOLOI Formidable comedor, VENDD PIANO BART-COLA MAKCA.
. ". it a a] Do
.1 .... un, '...W, ,.. I A PRIME mulbl- de Ia ,a,,, b ... to, par em- Sala, $8.00. Radio, $5.00. Estan- .tFRIGERADON "NORGE" Ali. DEACON. I.d...I 'D l.,hlh lb,'I,. .d. $30..254Np.- I I' V
'...rd. at M-- 410, ,,"d "C.d,,I P.I.Ind, .51 --d.ml7lb.--m.. P11.6p. .2. H ...... H.'PlI.I.
.at.[. Call. Icul.d. Palm, Oficina de Ventas: "Losacla" ": ,bRA orERTA oinsMOBILE I ,
PI ..I. it .G..n.b. ... Influrme.: XG-2070. (corredor colegiado), altos de Ia jlec-d. V.rld I ad.-. hot... Ve ... p ... tes cocina, $5.00. Plazas sueltas. 3s-I-,,a- -al-eauktay' I ,I ad a... mul,"... r-rnrI, 'El Yunqua". rcol, clo 1. IN c.. I.. 1. fl,". ... -, 11"i" Istro su ,.,.all.. OWN. d- .am re a ... el --LL-To5 G'F1ANo ILAQURADO M
1. It ill ... a. l, b J .1-1- .a mimit ...... Ad ... d., anr ,d..2 bu .c.a. dion
Anl nn tintoreria "Cubanart", Ia mhs o 8 -NE Go A '1' 'd e I U.' '. I !SE VIENDE EL M ILIARIO Veal nue rticlo. Precious, ca
3o lu'lle ,.end. ,,r. lmmr.ru, In 53-4 $1.... a bIlme. eem -.3. it, 1.1, Alt. let
..'um., '... 'I .1 a'. ll 1,a liclad y faciliclades. Muebleria ill, Pat = Ap- 1. Afto, eat VAIA
- ""' modern. cle Cuba, Doce y on.... I ,uln. -- -. d
I'll, r C.adll.. 11 1011 3 8114.
Trace, l, T GANDA: 92.1. CADILLAC. A cOmpleto an perfecto estadc, LlInA. 110. APII. A. ,.j ,I NFI-3.
SIC VCN 9 SOLAR XN ALTURAS U-1.1all, ill a-,,1_5 da mill- Club CuPi, m.10a". "'021. "El Modelo", San Rafael 409, ,x vxNoR ILFISIGEISADOM -1G.IIII&AL ...... PIANG DE CALIDAD KN PIKILTEEK
CA 11: Veclado: FO-2380. ..'Im cede at contract de Ia casa. 1"' "'
leza Guanall 19,32: and -," 1 7 o. ar, San ad O.I N16 L .
.. ... do y a"_,fi_24 ov Sit A. Aei"d A usdra lLdt, del mat, A A ,- a 0 ,-, muoll ... 1:
- !-AL. ACCI.N AIKILI. N, G.C. At
D-1898-49 Oct. 26 E u.e N, "'T'-: B152916. D-1572-513-6 Manrique y Campanario Intrurle 7 on... But~ ,, I.,., Cmd.1,13,,,j- :iPl.b.int..1a. Par. D.
deal ad -- P,.Pldd del "I'm., 3 pum- j Il' .n U-531S. --- -- --- c-l hila no Call, to -- $a. Aa, .In
;, Ia Vt Bia,,. P-m 33 dto. In. le.m.l. .." ..I. Rant. T.
farm D, N ... do 13-1,127. W-31- ma ... pd-- 17 h.1hII.ctm- b.Ad, p-.. E RIO 53.4 lGANGA:r5E VE,.11,nEV,, livila R.P. e'. c .... E-10112.1,04.
E-347-49.4 so FINCA --..-- ,,,I.. ,.r.. w7.61 1Nr 7j;j-aNO M.DKRNO. MVZDLE- IF,
"" I bar u ... 11. 1-11'... I. .. ... md,,. 3 n , , "; MUEBLES A PLAZO ". :,- 1, ,a,
I~ Via 111-1.. P1.1. G-m.b., I -e. .a "..
I r I .
r. r. - 1-i-, ,.u'l
RECHEO nt.sn. I ,all 11.1 I S e"-lV'd- r,-. pert ...... Quint. ill. Zt"
n 111- I --- w-I,,I .it-5
VARADERO, an '.'a' I ... a.'"'. '"" R "' ' V ii-DOW0WFGt JTA- OTALN E, OMNIBUS i ....... .. .. --l- 1, 4x2O vs. V 'I d"'" LA CASA HIERRO ".. smanx."S.. k.e....", 7..'.' d.i -- A R. L. 5 ...... R.I. w.
,:, pllll;:11 Q1 1. -,", '; ,l 1'N "On. nIOD'..'r). hl-t, ilkum.. jind.11 V-3 y F-2 ,,a 11,dr. I
SOW play. hall .. .... nnldedd.l, 111-1 i al lll', ,"Ll ; a I I !' 'a h "'" I '11;. '-., ", I., Ir. ,,,, -,i, %,-,,, I tmrinu. -a"i.11. I,~ 't". -- .,,,. A- 3, -. ., ; G-, ,d,,,,I. am, Dl,, d, Imil 'I .... "" F I ,,311-11I 1 ----- .......... E-Pilll-"-3
IF ,', ,'l., art .,-., F- , "a, ., I"N"'," 1-1- ) "'r-,"'u a, a ti, ll I" a- 5"'o.,talt, 11""'t- ,", I ll
O:md 11 11, ,1*1 Itildr.. del H-1 later. V .Ila l,".N.", dInt."', 'l', a,, ,,,:,, ", !; w-iri- 6 --P I I pg PIA ITO ALYMAN. MARCA R. G05B
In a 14.1 51-3 H ........ ,, "n -- .- - I'll .111, "' a" .... .. d r'd d ' r. A,',1 a -A m ,, Ii' [ Vl-ad R i F to
.. m .1. O* .... de I - ', 3A 1-11r., Fdd In .,a,, ,,, Nit. - --- ,. g I_ K.11m... Irud. hd-- ,nl.,,el.rll.. Ime. ,
.pmnd ""CPj','. 'C','ulo at ill r':e n.g,1 ".,'e, '1151111,jily
T'FI 1"". I -Go No P 'DF. P ., -F I I 11 F-- ( I A.TO 10, :""."",""," ,,, ,d, ,,,.,i fuu .. ,..,..-I RON, I ""'.
M.A... ,.D. ]I N9 Bit .1 -111 HIF ATES Ht""I", A an It P T.d l-;e ,.';,: Illn, "I I .,
D-2.ol .1 OIL 1 "Ill Q1-1.111a 11.- ," ,-n %1, 11,. ,, PW-- ,ruduum b .. d, ,,,, ,,-m. M-d. (2-IDOI-5A-24 Gel;"" 1 s.p., I, i"
I FINQUITA CON CASA ATEX( ION I ",O ,,.,,
- --- I-11 -1 ,, d, ', ,.-al .,!1. -,,.,. -, "
- I 11, lurd r. -' a ad', Ill"', .,14, 0,1,G.Ve.m, h-m., -'m I I .." I ,,,,, p I r'l Qua I-4,3011. I"DO PIANO :i """i,
VF 6. if .... ... llul. , "a ". E-14M NH-S ___ E ".no I
, VERTICAL. CUtKDAq.
I I 1, .J-4:1"-, ., -..- ddr --.aa 1, 1. ,- I LA REGENCIA" 'The Vul.4 No 1 5 ,I. SIAGN1,1 ICO I MAR FSQL IN% A 1'. ban.. I I 'a ..load --d- .,,are. .at B-Ily
aua r n ,Ia' -1 -- '2 A 5, -I- --- -mERE9 -DE -1 o
it ..,: 5o,.e ru%,. ,- ud ,iG, dlu,,,:,, u ) F.a-al, L-u -IORR 51-11 - P,,,,, D,0- ,,3, Apl,, 3 F 11, ,,.l,,a $WN Id da, ,,, finnita,
claropiA, y cat 2D. Repa". Rdurr,- Il'i-." a SUAREZ 18-20 I:;%G LAnoit, 6COO in y .1. 'o-,
I"" 'a ' - "ecio maqLli- .1,armudd, hmm ..,ad
- - -- -- rl Thi I'm BE VENDE At r it E lot lbinim. ,, r ,lo"'praid ... e.t.d,.. T.mbt n )..a.
eum. SmA,. p,,,,,,, kdl ,--Lrl, iRl ..... I,-a S l -, il GAIGA: IF VEDE Q14,1( ALLA EN GF., de I.d.. Zapata ad i RE %rNnr. it EGO LIVIN Vendo a bajo pi .b,. "
,,,, A G, :,.. G ,;,. K,1,1,,I.t de 1 4 It P.
I .. "T lilialuel-'I" ,,ll!dd ... ko. andml. ,lirl .... d. W
Ed .. d ...... G ... in I ", na :2 43. R ... -d, L., C .... Oj-aa; .11.2.i,j 11 i -,al EaLIll. de i r.rd lml. -,. mlm ""I. it, 11 I'll, "e "a., I E. .- ,.,. -,jl, ,-W. -.rld.'I. ,,,: I ,,,, junch $120. U. 9, E "I": NR ,,,all ,,,, ."'u,"n 'r .... .. Call. a No,
98 49 1, E-W 4 d, ,,lu d.ul. l .)a Y f ',,', I M,
T,- -- -l d'a'-d, 6 ...... I 01 DRH-0-VIA-DiL-.W.--ENRt ENAI ( ON- 701. o- 'A Vd.d.. el ,,-, ,,,_ ---- .I,.,. Vd do. T.Won. F-61114
iP MAYD YA TF F -U. ATKTT-ARAN,-VEN- ,, ..,Do n o-.,-,,,jIjCL,,,i-'- m d"'d "," ,,um- ,end. .- b ... Ill, .',, F. i(j76--5 maracas, miquinas coser "Sin
il ,,, $33 (I h-r ra Veleda. -rm,. e- u---I-'-'1 41' d. ', ';' ','n', '*T" 'll.n.."F'14 4." Caden- ion, or, 1, Ord, VA,,i ,.,.3. -r -- 4-A4- -- ger", nuevas y de uso; archives,
in no d ,t..d,,Pi:, -ulI-d- ,.,. labea. O : An ,1,,,,,., ( INA ZI-R(IR ,MEDIA.,
'. .", a I_ 4 --""""'
ere. idl' ,,r,., a r, a, "ludd r It; ,I,-b,.,. Idul. bu-- 2 at. - -- I I Ill
I.f.r- U-8752 .UinCl, e,, ,,,": ': E-1.42-1 1. -- -D,,.--V a DINT $10.09
,,,,,,,,.,. ,all BE ,,%,,r.%nz rANTUIA DE REFKEACO -T BE VENDF UN PLTNOUTH DEL 4O 6AN- ii,,, 3I2-:"Aiil.la na11"d,1',,'11"1I!-. tarjeteros, armarlos, cajas cauV KGALO TZ MEJOR AGLA. Vs Q 1 14,5 a;l-'u1i lel"n-.1- S" and 'N a it. ,an Il"lu a de 3 hbI-l.-!,o9al,-1-e$Iita. Vi.ld no, ,an. Deda-man ead.A.. "El refti-.d., H.taflot -. PIANOS DE GARANTIk
ue'. u- "ll" "I ...... "" dales, juegos de.qpacho y PleZaS 1, .-alm, Ilid.d .a luu, tud-tt,". A
- a
, Sant, Emilia I, D-r- San- A-7673 O-I'l.-Ii. .n .11.
,,, ,,,ad,, d, I ..... ,,,, ,a Ill,- F-1211 11 I ,,, "' E-111al ,L5.. -- -- Ia, living tapi- ',',' .1e..- d, Ind., Vt.)- I I
..".. -1160 Ld.! ,-, ldule, S.1 58 e.irl,.o ""' MEao. sueltas para oficir I ,, n.", I.I.ml. 5al a.. j...! NUEVOS Y DE USO--. ."". r.e..".d.. el d, R. A,-'-1 -' 215-11 s.a".. A LOH Qj E HE VARAN, ,r1no -I.N
S. 2 .1150-5 -- - GANGA BE VENDE DODGE IDKI FN PXR d:.lInd,.S,.,d, el.,Iu enth.a.da t-lat- zado, vitrinas-doradas, larri -- c
do I 3 dr. SE VENDE fecW condlejons. Vida en Lord, No. ii u "". -d, pa, ""'. ,e.r .1t, ..
n ..,.all. U.Ird
Poll EMEARCAR VitlaDii-RUGALADA FINQUITA $I,--- 1 2 7141. raS, alfombras, objets de arte, '10 FUNCIONA Ali Rrrxjn,.A. U
C.,Tr-I.-bu-. 'Ie".te "16n, or 1 ,urnj-1.rd. d Monte Baal. ,11,,, di de I~ I.f.r.l. .11 -2-111-6 --- o"aroo GP.1 "LA PREDILECTA"
p,,,l p .... 1. it, "'um. too ,-, a. I,- 51-4. radios toca- P:4d:.'d,,, paid. T -- Y not
$ R,,t, f,,Illdd,.. treat ..... let,, ., - a-lr- 1-11-ill a' -11-. relojes pared y pie *a ,I,- Lhm- X-489..
M. Mmed.a Tell. W-=B. ."Va",1 ,,,,,L,. ,Iy, i:d I FACILIDADES DE PAGO
E-1418-49-5 d-- 9 -- 9119-ul. 211 min,,', I -. ,-d de .. ,,-.. rn I -- G,-,,WlF- K ENDE UNA MAQUIN, .1 ,.To. v. AiacAK jI -0 L VAR. I D."5jwNRm22 OIL
ra. liable 0. H.b.m.-C.e.), O .],' u' !-,, 11 .l377 E-1.1-1-5 I ehlro. cumpre p.rtleu '.. 11 discos, baffles escaparates v bo-1
I., ", I.. ,uG,.u.. .a . I I, ,,,, A- ., Preciasos models Spinets
in --ier. S.ai,.,,, ,a, Vaa, ,,,, , G- - X,.".,;,., , I ... u e ....... Ar-ugule" "j" O, "', clega, maletas avi6n, mat iniaturas, verticals y baby'
A!O ARIES A $6.50 VARA .k,%G 13-A"CONTA'DO. BE-VENDK 0, , ; .17 oul kilme-da, fim. e
Of-- Ali y W-75 I'. 1,11, al ,d,,, ,,,,, U ........ our, ,.. eum d C.fle 6.. y E. Rep. P, lud,- .-m-l,, I. tjfli W. Alm..d.,- C,- A-dad. "' E-12DO ,1 I 1,, ,.,u.,. #ii. d -. E ", ,3 5. _ ti.ln,ei' REFRIGERADORES $10 m
Offil,:.y CI,,d Columbia. Omm- are dll ":, UN- o 3/c y carters 3, un inmenso --.
I am ')a 3#oI ad ., ENDE JUEGO DE I I ART lcola. Compare at seguro. No jue
all ... t L, medid, que u-d mu-. A- InI.,m.n: Q .... do. M.1l,,:6. BOLICITO AUTOMOVILIIS CHEVRO- ,, d,,. ,a, Ia -- d, do ell joyeria fina a precious Ili- Mensuales. 7 pies, Gibson. NeIn, 8- y CIle 2. Tengo, 2.000 varas Paa '161. TtJelomm. A-0899. Plymouth. Donee del 49. P-1, L ET ,,",'I'. 2 al, "'.
,d.re ,,, I T-1281-51-5 ,0, n ,,," "'a"' credible. "La Regencia", Suarez
cela, jii'i ta dead, $2.00d ,- .a.u- FINQUITA CACARUAL --- I~ 130,92as. I-53-4 b.I...'do, -d- al. F 1221-56.3 18 y 20, A-6628. iveras Sterling, $5.00. Gabinates Predilecta", San Rafael 803"
_47so. I .. :-10.13-49-5. emil.d. -t. Plain, on. ,, IF,. 'n"ND' FARMAM R4oDrRxA Fj I"11 T -- -- acero, $5.00. El mAs earn, 807 cast esquins a Oquendo.
Nac noo- T,.,,H. ENDOUN.D 50TO,,ONV1.1RT .., ad icocina,
$3. I 1. v as I
SE VIENDE TERRENO VIA6,37III VARA5 d,. ralramn. e-aurtimum I-, ,,.aorno e, = ,,, as. Mue.
to -I 1, it do "mino Par GANGA: JUEGO CLARTO, 1,1111", en" C-90-56-31 act. pleto surtido an muelol C-86-60-31 act
,an cmiumul, Ili ...... to h,,h,, 120m 11' '.",I 'P "I" 'n l', ,a C ... hd.1, 2,u."N' 'I"' VI .......... "'I", .,, L*, Gal-, CI,,d, de,81111, pulta, ,,,,,,,,, me,, ,ad,,, ,,d,,d,, I
omlu ,, -53 ..". Will, I ': eria "El Modelo". San Rafael
. .. 'Imum. %,.I. I ed 'l %,,,,,j,,d,=,,,,, --:.'.'' ;.
......... a "'an" jO _, 09, Manriclue y C
elie,'"" ,t, ,earn. ventan,, hurraa ... ... A o Ial..Vga L,, Coca$. ofic]"IIII-6111, AF. AFINADORES
,.a eat I-... eat-a, Entmolu. '. I ww.5i, E In'"I'l ANGAI CHEVROLET IA, -of Cl -ri i, gal do, Vt- I F i,113 6 5 MUEBLES A PLAZOS '4 anarto. I
I.,. E ".I -- I ina"1-1., lant. at'.. bl ha- I"ta "a' pr""' "'
r, Llereu, .br., G ... tell. I -- OPORTUNIDAD UNIC I ld. bl.re.. .15 P.I;,d.,. Se .... ,,,,, .-7a9N .4 Uet AFIIK T xrrAIE Ill PIANO, AINDL13". an" ,N
M.4"I.a. y A- Santa Cat.hrui. Onto I OPORTUNIDAD ,.,. ,mi - -so-, r-LF ( la -,rG, y --dad Blanuel D..I.m. de 1.15.7. -E-074-49-7 1, "no, md',"'. it, r--, --il.d.a.!i-hd.d- Tmkukli Dds. It. ,.,j ,iiicio .,: OTERO Y MESA. SALUD 54
a"'d 'I" a' f ...... 111e- lie L- M- Iaal 24.,9 melal. ,,, ,,11, ,, ,IInul,. Tell. I.M.072. "" """ """" -:-. "- Cu,- ,,an,, $20 ,nt,,d, C..,d.l.. -, Aful.d., nreeim. ,,,d,,,d* 3 ,,,,,,,, .1 '. ,57 UTILES DE OFICINA d, Far an 1,26!
, ., O "l,,, em,
'd. an '. It 'I'- I 'rl' e -A','.,'. a -3 ou rul ',ad::- I'd mod ...... I~~ I.aftuItcull.111 7"1. .. E--1a Ddguadde Ne it
1 d 7d .'l'1',.,I',r pl-. I'll. 4-6- -- "ed., r-- -a I'l 'III k ... 'l- 111.1 A D 11.1 At ..d.1-13
SU OPORTUNIDAD I ldllll l. 11,11-1dre, .1 I 1, ,I, I ram-- .1 Ia~ '-'I- D I z- I.. Tl1-r,,,RL1A40
l. I Ill )a .1bri-, d, -,,'., 'a ,,, ., -e, D', V I'.-., Tallf-a Il."11 ' UDSON I l-1omei.1u-.,P5- 1111d, 1-111 "a jtn- r.em.. arid.i.l. Smg, %1= 1
I, Ai,,1,,ll1erm .1 f-d,, ,,,l.,, T-1 -- R'.. , l a Be I Bit ---la A food. all, ill ,. r , I ___ __ F 11-314, a ,,Imd- 4 omerl., --a c .7..-.'a:dI maquinas de escribir .....
11, I' l ld alltunjej.d IIIIII-A Rit V ANTIG[ A F.S EL FIARRIO.1 I'll"', lle"or. P;rl m- ,,'u, L- Hle$ ", .-. "", i-, ,, 1- ;,. -",,,,,,rm, I ,,, l,. ,, d u %. .- I -Cnmprando una parcel. per '4 .Ia l',' -' '.,'. : i 61 DE ANINALES
. l ', a.,. .!,it. .. lan- 1,
, ,., ,,. j,"C,.a. .va.0o, LA "(.' -A I,. 3 DE SUMAR Y CALCULAR rR,,,.,D. CCR01- 111.1- T.... .,;l;,url, "'un.l" a l dllI", G, 11. no r .. Vt". 1.iie ll l, .I- ral
at mes, sin entrada. lnforme. : d. ,a,.. InGrm- Tell ... Fir-15. f..L-11 ?I l d!!"I '"i .". $100.00 JUEGO CUARTO.
", "", I 11, cuerpos otro mejor, coqueta Portitiles y UVaS I
i 9 I "o-a IL,-- El "I"'. F-1d.-I..,.i.-um., Ed.11,1,, a" Rp.lL,--',, N'l 1. -11.1 I ..'L: .,,,%, ; "" "" lll,, l de mesa. N ,-, ad, Hl '--." .m.r1e.Ave. Arsenin Fernandez N" 4n D- - -- -'".'"m Alrdend.-. I .,ad. iiiin 1,.,,l,.u IIlIN .. Ild "I 'md" -,.'d r..* rrlm? "
Tres cuadras pairadera Ruta 7 - - -- SE VENDE TALLER I --- I -r '02' ,,, I .,,- Idl- I-- '.',l,.. 'I', 2"" N77 mod er n all $130.00, cLritos Co- % de usu, gaiantizadus. Repara-j',,', Ia ,.,I". Pk -d"I .E.1.11 .UTO.MOIII, 111.CA u-11- ", ,,medor $90.00. Escaparate tnO- l iones a iguana. Contadoras RI ... do ---, c-- It H. r-oaid, Paall.
Coturro. W-4375. Srta. Becerril ARRENDAMIENTOS ,,',' ':,' ',il"14L; ', !'b,' ', ",', ',', ',,'.,' ,:',,'I '" I .1. I I 'Rau. I P.",
. a,,,.u,'icI, ,rm.l. .All III.M. ,.do,, dl,, ,,) -11- jj,,j, FG7 ,,G. -,,-,, OR" F' '%.',". I derno, $65.00. Cama camera, atlorial" reconstruidas. dis- 1 D ,M,,4 11. O- #
c n-a- -- -- ,, ,, .,,,.,;, P-- ,,,,,lj ..... ... lut,, ,,I,) ell mfam, N9 IA Shell-R, .I.,. -1 ul,.,...
- f VIA R.- ARIOS 11 a ... ad.,. i.u-1. ,'a I .r-,12000, nuevecitos. Slims 74 en- t,* ntizaclos. 61 I'll" ",IV,
A-Z ARRENDAMIENTOS V ,. ", Ill, ,.,., li .na:'dl- are, -- "'. C- ... Tell. U -49 1. r ,, 53-n ," ',"",', ,.',',"",,",',',,',',' "i""', "'. ntos modclos, gara --R -- A, ,.,-viG.! wli- I
)OBLE F Ill, "d 5 ,,, trV San Nicolis-Rayn. I., 11-a-'... A1111,mm I ... PF-- Laid, %,. Iriliiall Ol AIIVA 11-11,11 T.NIA. EN A.111I.N.Alain,", a-RAN ANGA. CiF j -PLVMOITII lot" mem- 2 ""I T"na"m 3 1, Alquilamos N exigimus referen-l- r,"th. .1 al, :" ; j
"- v" "" 7 56 11 00 "La N y --l"In 2 L-n- aun..:
673V ; air. I- 71V. Our. j,'. 1. A, Ou. Froda I, il ,. ',": ',.".', ,',". "',' 52 BOVEDAS Y PANTEONES r.dm $38i H.uk 193a $:,.In 11, 0.--' CA4 rids. acionaI" Villegas 359 -"a
tl. -- - I -it .Go ? ,. l AKTo I'll'. 1 ,5 ,8-1758. 7 du , D-447 61 10 Oa
it D.T.' I ."te'"a le, 110 'F125 a.; Caft. P.,k.,a -- IrIl. i3-c""Ga. .-GOO, H', 1"", I W. VEvuE '. -99 -- ---
Algarm. I'll' Ne-lul.0, luu, .l Ao V;i 'I' -'VY il'I"' "";:"l -'411''111'.Nd. 166. F.-In.12 A' ----- 7- 10, 1040 Milan; Studebaker d. hl,,l-- i esquina Teniente Rev, A, BE VFIIr Lott %OvILLAA IMPORTA.
P10m, A-3223 E ..... I I, .... 11:1 1. 1, Cl AD.A or IA It IRTA it 1114o 240 N Ill ,,jj, la-ad., ,.,,,, -Im',1, ,: I Almd,,... ,at,.,
. 1,1.1.1. 24 .,,n,,,. 63. --uum'. 1. C-88-57-3 act ,I-- G,,I--- ,, 1-t , -,, pr6xm,,
- I ", l.: I ........ a I a md- I ..... ... I_ I Id-h. f.elild.d. coal,: 1.63 5. 1,7. .a ',-Ia. I.,-dl. rl,--- 0 .,lelli H 1
..,; I '.1 a -- -- - --':TItfmm, A-2- y F ,,'-O.
-(13,11111) VARAS i I 151 ESTABLECIMIENTOS ; ...... O a .... 1. P""n''.1 jr i --- .1 I -1 ,-rP11t, ,uTd lud1;3I ';',',lu maN'A';r l I. .I'... 13 317 M 5 lj- D-117-81.1 01.
I u :!%, nl,' ', BUIEK SUPEFC1951 -u E.W "a 5' AMOS: MAQUINAS
V'11""I"I"t'l'c"I'll]']' 'i(",, $,I,.'II ide'Ua 4:lu' 1END. .I.ICII TFIA WnF. PLSA. %I ....... ,,,,I,, a 1.2 ,; iI*. ed.dd, C.f6 th.j., .p
7, de escribir. surnar, I far Y, BE -%F.%6 ,-, I LOTS DEVNE 3rA&fA '. ,- .1, u
sir...,".. Du'Ad.ru."da, N.11ggo.A I'-1 let,, $2.11). 11-013 I'~), 13 No IR. ,, E.583 4 Patti~ .old 13.11(o) kdo ...... ,- - -- l
It, I R. Bueha Vu,,, uamuj, $1 , Emintit"'204 a-dr, Imem .u.- r.elliduft, ,,, -,.., ISLEvo Llvj NGIROO.M MODERI. d., , ., I-Jaldru, B-am N!
t. I, ,Dh7,Ia2,L P.n. . ,,, LA E 1,17 1 S -,,u,.,,.ae I. ... ,,, b ... ,,, 1l,- .-,I TELEVISION ADMIRAL ,ontadoras a precioscamcoudicos, R d- ,-_l,
Grd,4luij; Ali pENNINO Arpw ,,,,, ,r-1u,, -11,,-, ,, ., ', or
Lim,&. Ved.do, lWackin de g-L- uC,11*'C' 11.1"74, 11 es. "La:V0Ito 1-01-IR %TENUERLD. VENDO
e amb- "R ,an," IN y LIm,. -1 I 11-111- -Illm I
A, 1333-vil 4 F%N--GA ur 11Aiy lAc-vxNiw v, 1) :1 MARMOLES ,P"."n.'I.. AA-m, la 6, v SIN ENTILADA: U-9211 con garantias commercial
W--, ,19.,ra, 3, quInuall., ,in. .'a" L. 11 11 56-4 GLORIA MUEBLES Ntacional". Villegas 359, cast e5-'d,';. ,'.n',,-' ,", ll' !,j :, 'it Pardo Sol-.
'" PLYMOUTH 1949 -- - )."I. oreliti....
,NoeG. ,,q L 4 P"'t'... -tuld,. -e- ,,, ..... 1, ,- GANGA, San Rafael 812, casi esq. Oquentlo ,quina a Teniente Re war, ". 1. Pan Alutrie., IdSANTA CATALINA, tr1A 2.-,1-dil'u-- ':'" n,,'.',,,c'E'"o,!4,..ili',". Bo'vedas y Panteones C-89,37-31 oct. -TI.
- !I'll I 11 I I i E-ad3- 1
-- -- -..-- -- -. rioluild. d. d.9., Are !"d..,l',d-au .E.,jlurd- I l.,- d. em,- I Contit,- nU.,Ir. formidable plan I
Venda 0,300 vs. toda a oil par- BE vKNnr NA TINTORMA L .ON ct I RA ENTERRAR, I If .dar. ,.OH,, ,, 1 de vent& de Telcmitin Admiral ram- INATERIALES DE CONSTRVCCION
I"' 11 -Al'" 1 ... I Or. -u- LISTOS PA .ci6. s ... Itin.). .. .. .,.d n mu.dI d, p ... I Validcolas. Propin inclustrin a comer- G,'x.. "t!"il... ,',,"t an L I, N" iim .,--- a ,, biin un ,nir.d. 11ffriger.ri.- Kd- MUEBLES DE OFICINA Y EFECTOS SANITARIOS -a
rall' e"" ,"'"' '., AT, CONTADO Y A PLAZOS, 4117A I, 1411-15-4
cio, 47,000 ms. frente Via Blan- -,,,.1 DILIGENCIA WILLYS 1949 ,I U _,. To emos una gran colecci6n 1, -LIVING
Poll No vOoaKLA AT NiiL11)01 VAN Ia, Ce. re raj,'11 1:'j..'.d. .-.,.I F-I.d.d.. FAN-GA-riNO JUEGO CUARTn. vitiator con 1100,00 menns de III (1111-11 11-Y TRAWA.I. PERMIAN"ca y Scrita Catall" P "' I~ d, 1,1-- $3:41a, a-,, wold-d-, 'de Ins mejores lugare" C I a r .... ... r.": :-,, R-e-- ,mun, tua. W.m.r. F.111-111 --ol, pr.ci. glarwi-d., Pat A'ltar. C. CAJAS DE CAUDALES ',"' .'
I do . ....".I.. li... U.... V.d.d., ,,.I, a u, -- L, -," d ,,,, ,,,",,r,,, ROrig-A.m. Ad.i,,I, ,in c ',, -,' g 'e., .;
forest Sardin "! o.3n7oI p menterio de Colon, 5611clamente I 1, I.it."A" 4 a- 'It'lin -' Gon wind. Ell various disefics, caoba v 7 %' -1 -',',. c I. 2
c i --- -N-- r,,.Il. -11, A ,- R67. VIOIld.. -. C ,,Ste,.,_ ': I~~ ,.j.u. S14II. r.j.ruullo,
ides POR AUSIENTARMI1,VE DO Mueblls dc tDd.. .A.., ,in ,dt,.dA metal. Archives metal I I I 1-1 -ht. I.,li". -G..Ul
,dor col gindo I jj, -a- -4
. N w n -(- r I F, ,T; -v., --, a construe y a precious sin corn-j'""'ll .- lial.- 1. I -;... am I.,. AA-1112,
. I A:, Z :dl ' I' -ud.. .,no -d, all '. petencin. Walos, liamando at IVII1YI.A- Ae, n,1u., ;-"." Redin, NUquinal Singer I-adora, Age", todos tamanos y para t,,t A E.W."Ic-li
I .dad, d. ..Im, .-.-. '. " "'"; I 7irili-,,G--, -- .1til3,4A.K I,
Ll .... .... K.,A,.,, I U-2242. Infanta i ., I_ d N ::. I. 2 -11, -,R' i: 3,ad, piano% aclu-, maluin,5 -it folds Cajas caudales v rticir' ... l ., :;, ....... '..;ral,,
VENDO 250 0 MTS. ,,,.,) -Ti-li-i A.i-.- .--%.. il. R111.11.1 C1 -76'111--52-15 Oct I' "' I," I duI*n .,',;,2' i .,! , ,:,.i,.h-da 11;41.11: 11 cribj;. Hatidora t OLicrizt y ob- %os todas tamahos. MIrnv,,::.I- 62 OBJETOS VARIOS I I
.... ,- d- .,I,.i ... 11- ,, ,,, I li,- It l,:*,uK lu1: ea N I 111-1 %ll'R]tK.l .40STRIVOI. I XT1. I
- ----- I.- r. -....- L..' ... I. ','.,la,, d"'..'a ", I .-- ,,,-,-,,,, I,.. lum.,
- . . -- --- --- .l.. 1.u. 11 I V.d.d. I r1o L-1 7 15 ,,O ... tOmnlronritarn, )oli j fus, tinta y panel Stencil. A!qui
. I
. I
I .
I .
Pizinat 30 Clasificado-i DIA1110 DE'LA NIARINA.-Sibado, 4 de Oclubre de 19 52 Clasifir-adoo Afio CXX
I I
I
.
VENTS DINERO HIPOTECAI PARA LAS DAMAS I ENSERANZAS I ALQUILERES I ALIQUILERES ALQUILERES ALQUILERES, ,
I __ __ ___ mmawr==
OWETOS AR& 64 1 0FEWfk I I Fo INTERE9 FiRA-LAS ACADEMIES XPAMMEKTOS R"ITACIONES
__ __ __ __ - AS: 7, Al 82 -APARTAIIIi 92
_6A CASAS DE EOMIDAS
'A 1 11 IOL DI-i I I A 1".
'ERO INMEDIATAMENTE 11,1 31ATEIHATICAS 171SICA j CASA DE COMIDA. CASA CE CANTI- Apartarnentos sin Estrenar .TAZA ,TO ALTOS..rNTRE KURA"" "" I'l- ." --1 .. .... v I-il. ti.bll.lln.
. A;- ,!t- ,,,",%1"_ I D IN ,T! N ,1 1'1 I ILIGANIE MiTILAN I VEDADO. EDIFICIO DUMBIIJ T- -C .11.
. :: ,-,* ,,;, ,Tl, nl inlnd. I ,P ,n ... 1-1 -'d I I I QUIMICA INGRESOS I, ACT 1111,11. 1"1111 11111, 1211111"I'a "I o"
a b-11Cbi'd1c, I ", , I ,ts Con A-1c.. wccl.1 d- cilio, a Y UP- 2 Mmt- NJC6.. IIII.. -LA-1- cl
'.',' 1:'S A "t.:-, ". "' P""A A "" T.. .1i, 314. Cnonall.r. C I-, ,ad. ,. -Cln.. I. H.y I'lol..., A, C.i- 'CIC-clA,1; ,, -- ,o-0 , ", 1. ", 611, alol .,- A (%,- d, Mal- o-, FL ... To- To I P n I t,,,, "i .',',"",.C",., ',',,,"',' ,,.,' '. D-.I.-" OIL
I'll, C111- I'n,,Ind,],, -Ii-)l ", I ',a', "'i. 1-.11- '1n;1. d, -1 ;1 I . I Q.dnHc..jdC.Ca. Proc .6dC.I I"
1 ,--,, --n L, E,-, .11,, I.Irs" or,; I oo- r- ,A T. Wj.. ,,,mC,. m.Ch. .I... .C-. -Addr..- W.C.,
'46, "" 111d- I., I .. -na': -;, L 2527,91 L v .sudd.: .at&. comod- 2;4. tot- f- Ca: P No IN. Ii.j... ano. 21 H-- It
DLL:tj A, .11 1, I ---6vLlq - A."'', -,zd-Tv j- -7- IHIL Ind,, I-1,10A ctiacln,. VC,1- 2 E-1-1-111- .5 Al-A EI(11111k A 53
__ __ __ I r A- 12:, F-W2-nl-l :- "'- Ido-- un _4
- :vN(;Etxr.x: ., ,!I'-- I-ti.o.do. TROPIDINNER ,1-d -1,11-1- C- i.d. I : E,
,, '! .nA: g'at" l-C- A M. NoT.; 1,14777. M-17 a. D-ITIM-82 Oct C.
IN E ". , ", C _a C ... loi,1116.4 inal A,ANTICIPO DINERO -.-I- C a t : 1, 1-11d.,1 SC -n 'fc,
'ROT ad .,I. Hit.. I B-d.dr.. ',J -A nnod, ,,,, C,,.ro, : Eon -- ---------- -il- ."I": ___: I 11- U. I , I I I ,_ 2. .._ ", , 1. IIC H ll 153 C,. 7 9. % d d '11- tic -',d o d "o I __ -'I FTC APARTA. -- 1-11n. o d-t-1,..
". .C. % -1. = dff 2 h.b,..,..C,.
"__ ___ -1 ,1-;, I LQ I C -a4-?l 0
, , P . ........ E -38 11C C., I-- Endr- ,.-- pt"'.'! ..,.t_,UH,0 AIARTAMENTO NITI _-11-1.1 ',.,., ",;:,A adn". It :1 ;,-,., 1" I ." I I "I I 11; 1111, , ____ S... 3"', "", .',,,, ldn dIo,,,l,1r':, ',_,-,- -.71- .11t,', -,- a, xlom,0,- m6d!C,,. MCfi ,atad. I. 1-odot. C-i-. San. .. Ct. I It"ATAM-TO: SALA TT,
no i' 1 ..C:.,.bl, FO-3193. ol, jitial BA 11f-d1 .'*T,.-- g L
!_,i .", I 11,-". 111m... .1 I I .i..-.1 11.1 Secretariado, Taquigrafin, It AI gua dia y rB, 10 d,
,.", T, I. I-W.-A. ,1 Y D*Sfta. M."22. 1.544 00. .28135 2-6 I Ihd-nn- I
, P C-Ile SICIII.d. "'. N. I L L1111111i
11 ", I ... ", .;,, NO%'[.%. OPORTUN .-:: .do, .ai. J," 11. ,. n. 1 1_11 E: .r,"II,.",a:. I,- it. 2 .' .'- IDAD Mecarlografia, Ingl6a; D-1,1115-111. o". it 1-1, ai.rIS"""'c" .IAf _= A 5,,A'.1n,_," 'n
M ,.,; o" .1 1, : 1;1; I -- .1-. 11)" -_ - -_ 1 CONSULADO Y VIRTUDO -11-d"n"' 11
Nint.t-, 11611"'a'n 01 4, T11-. ,,, 1 dt , ,C ,n, d, 'I . .... -,jdp. T-,,-I- 11, I LAIJILA GALBAN I "' -1to O". I
C.-- A 1;1I - N,. -1 1 'd. ,. l '"""i, "I'll, 11.1 l,,Rd.,I.r. a, Coon.. -111 11 14. EDIFICIO COLLITA dcA,.-dToo- -,tI.-..Cd. C.IA.- __
- - '' 1;11 :.,io- 1.1 ,,, ,_-, .-, -- I- -,-. Init'C"', ., I. EPA,. all., ._I.,.
,
ciSi lb-_" Jio7sioii ad. .Inind.- In- .... d.d. ,...d, San Lizarit, NQ 663-665 I C-1.1; ldtri.t.:, ... n.to ,Ill. ".ad., AlAIISTAD N9 311
1. DINERD 1. I Pt-, i-a.1PIC d. -.1- a locto.. -A.- Li -15io .I..A.--%,, ---
TI I I I 1 I il- I ,'' "--, I-, A. ,d-- Ric.. I~ A,_ ... ,,,- Ropad- S-I.s fa,_ MPCIT. .9... ,Cla ..I.. 18C. b,,d,,t, 1. y ,,,A., Fdfi&,2.4 Wall- D-4539-84-10 OCL
Tit, .... r""i, -- --- - - "-,d, IT -N-1 Fil 7 y 9. VCd.-I :,_ __ 11,1-_,, ad S ."it .d.r .A.: "c' a. ".."by' B'i _R2.19
-., P-11. ""i, ,:v C111-1t, .11, __ __ O_ All C, I. 1, .111, It. _- : III-21102 13-213342 7 C, ___ d-i_ I do Ea.11.1 di, A docl, 1-blod, -.""'. ,."a ...... 1-, It~ SORRE .1IUEBLE*S I VELLOS --- IC.Ir. I 1. I o C I a d. -,,,,,I.lE N, Al. __ Is ArARTAMENTOS. LIH g Ij A -DO Aj .QIJILO CUARTO PA. _H__ AC11 T,7. H.d ,,, I I. ..... ... "I t-111.1 It, "I .... ... a, RANT W W I.I.-C. 6 Adatimod ,,, lojoT. Acroizag. 2 IL
"! n, ., 1-11'', ",""I ... al ES TIA U ODOS' ra mdr. do, habillad-O. APARTAMENT V ". I -ff6m,- b.A. ,old, .IT.
11-7:111n., Po ,"'.. -I ", ,, -',. -1 t, \ ,,I,,,, on definitive de !,,, ACADEMIA PADRON ja -fc -I, R 14 P- NI.An., III, loct- I.J..., Sada, ,.Wd.,, 2 ,.A;l-,.PaIT- -T. .... C-A. 19 d, M. C,
,, Cl, ,,,, -11d -AL-14 OCT.
_-- I -1.1 -1 ": :,". 1111T." I h ... IL, ... I", j .Cg..d. C:,.. D. h ho. ""'
,I", t ,.",ad . A,.,.,. i'lo" ,Imp,,. Sol 414. 1111"1: ;',. '" r I -C., I I, "t",, I ;11,1, Ink,11101, j),0 -1 7--l.b. P-.. y GrAK InTit, I I Thl- ,. hit can ,UHNA -Ldi
P,,,, 11 E.2=42-4 .CL PI-id V5 ,h .C. .." ; -Ell
IT 1 ,., I ,,Ir 'I'l ,".l!j jetjt(; gir;ovz I ", Tj, -ISE ALQUILAJN HABETAILION
MALETAS BE AVION "r'__1 "_','- -'-'--'-' _' I S7','T I ,'I',t'd,,,,,, 1 I.,.Wbd.dr To,,I-,. d, L,.,d..I. -.6-C.. C_ 10 0 TLQUILO APARTAMENTO moorvillo a hn't," ant. "a
I 1, N G ...... .I Vedd,. Inform- 2, p --, -,
it 11- I'll I 11 11 - I'll I E. :'I ,11 -, IlV VNI(11,1. ,';(.Ijl,,, ;, 13.,1,01-1. I.jA-." ,,!:,CI,, Ft... i, a "' I "'n-Ir -, .d'"""Im
I- II.% "7" I A ., '!. 1 'I",! -PCII... T Itlnnn 11 '0-82.5 Oct 1ALqI'ILL1E!01 AP11ITAIWENT.9 ALTON, I '"I'll "I Poin S
.... ... t.el;j 4()._, ell. I 2 ":_P" flnd- .94.111 conted- -rto. c.cid., ,Cv ...... rtre. AT a..'.
, ,; '1, "tr_, Ral":, _1 1 N.- ,, NECESITA DINERO? 5 B.n.... C_7N.77.1 OCI 82 APARTAMENTOS I IT. 213. Pr.ci. 530LIA). It.= I T ..I d, 0 B':'b.,. 'cos'! ioy. .
- I 'I "", r 1. a 1""'-1 'j", -_ -- -- S.J.T. lodolt ,.IC,. ,, ,,,,, , _"50- 4 -25 Oct
1-:.. I ,I It, 11 Will I.- .I l'oniclo (-oil gai ,inim do mile- I 'I 1 ". F-6572, __ -, - - co ODOS AP ItTAMENTOB ITALA T n- C.. de morlidd. Se:r,.T 11,_ _ ____ %
- _____ STE AL LILA APkIVIAMENTO. "B j ,- cl* y 2 11"Poa- Can' In' Laid~ 207. E_545_8._5
\' 11,1-, llL lo I It I IijilottoS plt- C-76- -Il-:;l (),': INTERES dENETIAC '2A ...... 1,-- I C11 LIMA Ii Ind., Elas. caltritd- ,c- .Bod- I SE ALQUILA, LUZ NQ ilft
n"'Pa'..1o"'. P.B. P.- Ili
1 01' WRAFOS ----= A;P_. A-la-, I- lb,. .G b.,..--- l ,.b... ....l ., l,,.'
I ,, -d- .1.,,rEP141 1.1,,11.1..11
11 11 I I Ill at. I. ,,,:,Sao Lizarlit 1,018, esq. a Espada
, I ,: ... : ,: ,4 , Nr ,Im. ("Ill"i .1("'r Apto M7 PA(irit rT0SCTI llif6i)i-[NDI;ITBIAl.rl;"" ",' n. n ,11, "' Pi ., o A no. ;I an 1. ', So ,.,I. ---- -d-- '.,.-rPj.- -S.i, Cd .ficut.. C- d I: ,,,, -- I .Nl--.1:;, tl, N o 1 dv .1:, t. ENSERANZAS .11 Ind., In. 'I'd, A', P.... 'd jl,:E,,,,r= z.,I-,, i ; hCTdl.C--- C'n" C. ,- "J" ", "f"C"ra rtcli. V.ron. In'
- I 1, "' "" p. ,,,,, .,. ,.Coa... J-- CA I., b-,
--:, ,"r t ', ",,! '": \ I --- ,1- -1 W.. an d I 1713. i.111, ki... 111--', F-15 -. at ad. ...p.lA. ,,cf-A.. ,ii."Pt aw.-. c
. I I I I I)-!ItI02-b-I-_'0 Oct I' 'd, "1.111' "ill",Dl"","", ". D-l"PO-U-1 Oct' -,-., Par. ,ri.d.. --. "C. Con --I E-516-644 .
'. I I"fr-- A r jj" n 'I, r,'-,, 1 _1:1 (i7," )fjj(I.'_ .St.,;__,jjtI,'. 7h PROFESORAS PROFESORES L El., ,,, n .C, 3T_1_LQFII. _N-AP N-A Ail 1r.S N LET. Njj_ C_ ..,Cl, t.d ,Cjdledl. P ... Ci aC ,_ 1113 1_ __ _' : 1) fN ( I _11 ..I "". --- B---d. Aln. AJqIJ, p ... i .... p.,tam,,t.. ,,bJdo, I .C ..Cl.. -AI,_.2 EN LASI PIRTICULAIN ALQUILO ON%
- I IMOT,11 IN is TRIR%.'. IT, NE.A.- -1 PtIn, tik- -, I,-1, 1, T-- h CC.,
ITT I. I I.. I ill I ........ nlo,--j- n.P A CO.StEDon. __ _aii._ ... do- ftCAI' .y ... 3
, C-1--on-y frOc- ,..,L -.,.,,0.." A IIATAMENTO, SALA, b'*' 2 hnmb,, ,,I,. ,,,
( ... ... PC. b a o C -.1o'." 'n"..
III it "' I ... IN birs I -, '-'I hoi;-.9, T :;,IijI .'' : -: %n- ,,,:.! ., --.- ,21 .J.% ,,,. T-: -,,, .", ,,-,,.,,, .-,.,f 1 1-nt,.C CClC t ---r IT.111"'n' VIA .11.1 CnI,. AS,r .. .... I., 11 '' kr I "I APRENVA A BAILAR ,- '-'-.--, C.. 1, ,,, 1 1.'I ,,,, , ad Is , 1 '11 I ,_;. I Ill .d., no"."'.'T.". d': = d lj. th'4'6I _- it yjXa, A-dco,.' Ac a 'I.
. "I 1, I IWIL"I A I nlp[ .. 11- I- .I.A 11 1. I- n.-l',"". '-f-, bi-w It I ; Ell, Id, PaDlez do O-b"fill)l 3, Callnn 53_,,4_5
I _,. _ I fit Inj dej conilmliel ", _", I Inn 11 1. Ill"," 'fn.C: 111 '--- F-Antl C I Ill 1:2_E.Sar..do. D Ip .1 ; :;; _, ,,% ",:' .. A : I ,17'I,:, : %:: ...... -1112-.2-1. Oct t-- I"... -82-41 -_ _________I
ri il-l": . ", 1 TO MEETERNO. 51i
... .... , 1'. I I'I"', I ILA"' ABITACION'Ell Ell lat
__ ,Itd. A. .t,;.d,. dC BCl.C..I.
,, %Ilr(,;,d(,i,.s 2 ao ll 1.1 I 11-.. 1: C--,,,: .. .... No I", -_ E 17A-12.3. LQUILAN APAIETAME- I Oi ETL IkLQM O A JETICWVI
.9 ., 11 .! ALQI I!,I) IN A P %Eft i ANT P,-, no.'Ptcs -1., ---- ;..'
"tt., ..."LlIEN- :'d". "J"nt',"A y B'P..d.. 5 11111n
W11 De :i a I) N1.36H -_ 1:., I'll T "I'llad- .g- "C'
r \ 1, TE*LAS Y R AW S I ,,., a I ,,In r, "" "I ...... R"" ,C,,a ,I,,, oaba-1 1-- dC
-_ 1______ -__ 1 I 11), ; ...... '-'H ET it T a B. A, Cold. --]A Y In C do' C,.,.,P -Pn_.
I N- ..... 1, an
- ad., P, Idd 1-ov. Foo,-dad 459. -oal
,I ; I 111':1 I ill portat-lores (I to', toc 111a: l __ 11 : It, A-- 11 --. And -,olo dC 1, C.I?,a, y R-L Mail,, fo,'o_ a,,., _C.',,'
).191-2-61-:1 0 t nn 11.1. .1 11.11 "I I -13., .52-4 S-d. Ap.11-clo. 101. b-1-1. I
-ecibir Ill U-370:1. ... 3 __ A. $3.1n. Z-,. E-568- I.
le I ...... """' o In .W." on I. ""'"'a d'
U. 7. 345 1.1 u.
Contadoras. National l \, I,,, ,--\ I 1 11111vjlso 'tu:,_ _, Ilf 5' O 1 7774JJ kolo --
111 1\,, I.I.\I,, ,l "II." :1(111i I ) --- I AL(Il IL4 APARTAMFTO St E71 N.I... o de C1111 I I JIIVW! Ill) Al. _%,ol, ,.,j7r.6W. .NSVLAIIO I'll .94ilINA TROCAVE- ,.I.-.Cd- ,... n.hd-,- P n,
DI'thito, tlps v Imlinit", I I,- I I JoIla. eiaIpS (I "". .1 A A NITLIA, ALQUILAMOS A .D.1 ,
eoI)ItI.jIcj II (,,I1)1.I tile\rN \ I'_ DINERO I ;".;, t .',,I, -- Vo tkL, ve .I.j .11. ..01 Itl""" "A'I !, i -.-; d..d ,'I in. a. .III. a. No- dto., "'. CIA- ,
I '. I C l... "."nI"n.'T. lbI". "'I!, d ... Ca.%
,22.' 7i 0-jo,. 111(1;1 11, I H."'P." 1:'n.,,L -- I ,, ". I .,.,: d.,. FdHIC1. m.d ...... ,,,,r,, ,11"1,-,, -, 4- -11, III y 2U. N.,,n,, 30 Can,
1.1 t o Ill I I ,,, ,
S, -, "; ,, ,:: .. .... 2 ,.--. --, 'of... To h 87n. U-1:178,12-4
.\;is 01; -I ,, -o!, :1 (I a M, ". 24 ... _,I, Aid" _it,. ___ __ b,,.. ,I L.do p-., 12 1)11. Toy
I-alawarilis. V I, 1, 1 I S .I 1) a.- I 01 1, -:. ,, ,aI,,.,.,vd.,.ndnt,. do A
jj j I jj% 11. I .. ltlllt l n2 quit -1 ,01-. E 822-94", -otil -1111-;, % \oIldenw, ,1,I I I ",' ". I "' \ 1 I 1 (-" 1 1 11 .1.1 !.-- *1 ........ 1, .ilkf,,o
Akikult w, de Li, IT III'*" "" 1 I I I .\ a -111 1 1--- 11 11.11117 :i !- ll -t-,:", o .1-o' "IT-05I". C," Se A) ff.. APARTANIrNTOS NC.l,-._fiT
referenciaC, .... 1, I'll'. ,", I 11 -- --- _i1AHII_ _1,:,,, ,- iv obwl- I 1, : , 1, , C- I 14-1(;-l Nov "Al- - _.": 1 I, 94 1 HE WITH A I 'ACION CON BALCO.4
pAjC SIF AT QUILA A UNA CVAVR)k"(7A _7 ADA 1--, -bj,
"t* ...... .... ..... """"' "' C "' "'
"' !,:;. l ".1".lI.%. 1N. 11, !, ., ,I: ,,III ILA A ,, ,2 A. ido, d, .... i,,,ir Call, ia -0s. 1111trid,1111 I
", 1'. ,,.j d. Cofilollid.. 1-ta.1111C C!,.,., ,"'t'n, 'y 'P.- Q--,orr Sala
I d t. P't-, ,,I,. it"ll ls MIS 3 I'looll I Ialllk' I.:l N;l- 111' ll , --,- Clow, Who 11,11-Wo. ,.','. jc1C ,"C-,P',!a?"::1 IA 0 PC
I -II::l '. V 1111--j., :1:1): ,, I'! c" Iti, % i A I It, c"Illpi'll I, \ ,,o 11. la'a ,., P
, 1"; "I ,' "', ; A L Q U I L E R E S I- L,, 11 C ,,, o : ta .. 11m, or. Cgll,. WA. rog "I'"' ,a TI,, All- 1b-d-,. 14 a,,it , \ 'I ,,, V, ,l Z, 0 7 1 9-7-82.4 --)jn.. L-111 I "ol- I SC"A .. 6n7 ,, ,A,, pl-_ ROC-c.". Z..J.
ria Tmonte llc\ A 1191 I ", , till ... Into"" t-7815r D-8 _. 4 I 19; ,-.;, _- r.-542:B4-4
. .6476. B-57 I -_ -_ __ --I __ _". '', AT Q u. I ."IT -.,ro V111111", 161; M-:;.;j., I I;- I -P\ 11, """I'll, V 'o ,,,, __ ___ __ ____ __ 'o-A, C. "TEI-0-11-A" OCT "IIIIIAEL LILLE 11 19 ti ,,, A 11-in"IA: 1LQIAL0 A11LIA I FREICA
, I .. I I on, --l., ,,: I J", -APARTAIII a.
-9 -6, 11 .c ", "4"",", "" ", 79 HOTELES .... .. ,. _1% T _a.
I I . ..... ., ,,,,,. ,_. ,a r -_ 3 bbt,,6n ,noiCn-d-1, an,,, at Sfi..
- I N I.-Il. to I 11 ,-- ,, ;PC A -l". I .,,,, SE ALQHILAN COITODOX t.4'.p-T. -t. --.. foC,,co. 0-7 I
'Hoi I I I ]A,, IT. I I All I III 11,111,11, \ 1.111, I I 011 A I I p \ 11 I ,(, ,. ." "; ,, 1, o d of 'i 2 nali- ,,,,, -, ,;. 1 11,111-111. -Ada ,.I. San Fooicam
A ITT ITF 11111 c;n ,.I,,- : -E, ,3,A'd ,,,%.. E. :blAI
1. I, .11 I I.. --, 1: ldtl 7, 7 "1 1"Ldaf-lll "! Il lnj. 2 tt, .,
,: 11.1: Is 1, 1; 11 11 ''I .1 y G -- .. -1. 10 it, OltlbC v D 1111n.
- i A. 111- I ,1 ... ,.,- ,--, C, I-I .-.. .- jn' .., -,,"'t'C,'d' a, ., I .., I'litin W.-Ca
1. ;' -. Ap , --- ki-ciel - ___ Al-C.. .coo- C.I. I. 3-, 1H.I.I. D-1w.82- 0. E-31I
p ,17,1 ,i,,-, ,.-,. ,- .71-,l ." '' '.. v, ,,, I -,- IT "" AN t It i ,,, 11- 11. 11 .,b r"--
__ t" I -I I I 11 I 611 1-1- ,,,,,, r;:,.! 1, ,-d,-I-d,, --nd., I LO A PTO A NI I L Al. A 11 I 'I'LL M:: I D-4194-52 OCT I y SY.,.NLQI'ILA UNA TEABITAMETTI, r AT
-11 In ITT III %1 'I'll' 11 1.1 I IT I .. 1 1-1 f-:;itl I I TVI C." Ca", I ;;- d 111.1- 1 ,Irl 1-dn T-- __ __ S Q LAN A CUAriRA I ,-,. E-1,1a tnalldd. 1,T"
. D-to-_1 ,it, '.1 t, 1.1,1111ICT"'. 1 1, .1.11. ANIPLIOS APARTAMENTOS I media colegios Maristas y 1-1 ,., Irall". H., tliel.l. LI:
-, ,,, , , , DilIN-0. CLITItIttier Cantidad -,roj, --- - __ T-I,, I -' Nn 130 ,. K, \'Cdad..
- n , "t- A ,,_ A 11 I Ell N ',%11'1 310111111o - """' - ""' ' I~- j Edison, apartamentos- 2 4, sa- C E-119-14-jr
- 'A., 11.7p%: -It, ;z ,,, t. !,.' I SOUR ,E 31UERLES )I I-,. R -_ ,;hH "'it","- ,n AGUA ABUNDANTE, GAS 1. I . ", ., I 1 I. EOTFL COLONIAL :", n r 1. I' d d A,- 31, E. ":' LA SIERRA la, comedor, baho, cuarto y 5er- S17M.QL71EA INA ITABITACIOV
-PiiN-N_,_,vAT-- IT v , ", , ., I 1. 11 I "'.", I I I "J',I '-' . ..... 63 "2 I Ci), .IN -- '. 13, on .ond,
, , s1c.scEF.b.-, N'te. ''-\, ,L-lLF LA. d, W- -.d, '," A', ^ vicin criados y ,araje op ional ', ,,'_'_no ',!, .,d ,"it ...... .
- L" I '' , CIE el Centro de Ili Ciudad ,,, -., "-c .lj' t:C I 11. SS A ,.,I lito
, i Ir I V ,:,," V. , '." ",' r I I -1 A !-r F! I. ,7,- 7i- cT"'a cX-b,'T",d ,, :: Informant: M-6276. L. llc%,e el 'to
1, 1, -- ,,,, '; _." ', 1, I" .1 I -Iz I 1111to I I 10, tin"I I. San Miguel y Galiano 11.11'.! '1111"i ,-- -,n'- TICI. In,,. M" ;J,- A,.1tia- A, 5,. n'- -2767-84.5
-." L ___ ___ Ind., a
. I L .. .11, ,,, Poad- -1
, L I:,,. $)I td. I" C- "' A _,, -, '1'r- encar;ado en ,I gara.ie. Cr ALLUILA HARITACION AMUEBLNQA
,;%la_,:,,% ,I- ,, "' .' L "'!' ';',I:,' n .... 11 '- .An L 555-62-7. C"'C"'. n in. n- Irl-do. Flnl,. .1 drill. 1,D.29pn:6: I . r, 7 , ,,"\,:d 77n ,' -' '7- ""Ld __ ___ .1 __ D-1330-82-Oct, 5 E.Mj.d. A.Colatar TCIcf FO-2121.
F-111 ,_LI EA IDINERO 11 !, I ., 11.' :,., S.; .. , I .1 I i, .; r 1, ,,, ,- A ,, I' ,rn- 'n ",,qPTO. S - --- -1- "r0R7iF1_I IF ALA Y CO3IED0R,. 4 E-5131-5 -A.
,'%' ". ; -- I J %I I CON GARAINTIA E ,I.. 4 I' I." ", a 1' "1111* Pltl- 1-1- 1.1 I Bionn IA; ', ,A, it, W--nCd,, _U A Z- FFACtEJN Pjtll
I I I B n."",\ __ ": I'll. A- ,;. II,126 T HATEAU MIRAMAR' .ALQ ICIC VIBOR .,,,,,,,L, ,N
- N, !- "' A.- ... ,A j,Ag-- l-, d, In! ".. S, HAS
OCT 2 4. b, n. 121 R, I Z .b,!" No ,5,,, 1,ol $.-. , ',I- 11 -t ,, I -- '. i"'.. ,,,, I I ,,, \ [OLIN. 11 Xtoi X, A lAA _,,a
: %"W. n, ,,, ,,o _. -1 a Iilisann im.,
. IiIIIIII, "' I :, A , , :, ,,,'. "'': ,':::",,"",,.\'."" L ":", ...... roAAjjA.-. - 11 S- 1--i ." -L,,,,%". 14o'."i 1 S C -111, Joan B-c., ,n,'!, C. ,b.,S 0""
. 11", AMUEBLADOS I 1. Pat- LIP- ,I'. ,i g.ci""" t P- "" I n- :0 , "' '' ..... . i, ,-: '.' 11111 EL ,,, ,I F-S, 31165 S- j E-5!d-li2.'4 I '. L, , ', E; ;16', II-1 So
- D-2541I -footi-, 712-84 4
_ __ __ ___ C J41 EEo', 1 I I Pp- , "". i "" , '-," 1111 ', ; ;' "".,. ILO AT NNII BE Gi14Tn 'I DC do, h.bt ....... 11 11-_l2 1 C,,,;. A-11n, ...... I '', .1 1 1111 'ILI' Ili, I I, '', l ..... -, 1111111 1W64T,- --AHT--- -Nil) -TUBERIA I. It:, :, ; 11'1111 1 111 :,! n, ""I ". -.1 -'j P-A, WT. -1-on, ', I --op, g.-, t ....... Co. I.,. at At., P"I""' -,- -'.AH31A".N I'-'.,.1d. OTRA S-23. OTRA
,iF--.4-)6lfl comutclos '' I ,,,,,( ,, ., n jf ".,P d .. ... 1 ,.,,,,,_ , ,,,,;t. ,A land 'A it ja "iEI Apartamentos 1 $18.0 Lt.,.N-TNpat- ,tN95Van, ,C, dial:- Cd.5 .C 'Pic'. I ... I c- ... to ,Pnn,. ,dI-.,1dAd.. Ilfn111- -- SI- N- 124. ,Cfi." T ,-- d, a;v I.. ." -i"' ': Lt.' It. "' .' 'i"r;, ',,,, .. dd do,, 14 ,a on. Ell. Dd jidY
,,.n,,.-,.,,,_I, ,"r, ,:,,., .1 -, LSCUELA DE ,BAILE 11,1,1 .", -11 ": , t P- ,.,I 11 11 -l' A' C. Y M,
, Ylhll .,,,.,, ,a..*,:, 7 I -82nAr "' I Vcdad,. 10 y 21: ,,I-C d-a oabaJ11 Cat F-4500F L"' 4. nialobles v aolmnovilos. ., ", ,-,, ,,, "I","". .11d. dc Al,-.- 11 III, it I I D-8423-82 0,1 13 ," ,"'g' -11-1-1, ll c- ,.t,.,.. -.- A'dC 716-1141-4
1. Al"t "d -, "I I _H 6_A? _!_Cd C ""t -
I D ; I ::". I.: t Velido Fit 'cedv, h s ,(,a qat ant a .... __ E POITE AJOTIVET HE F-ITATICAR ALQVILO- i". ,,-- --.,or o.- I -1
IN. 4.AS(.% I Illo HERW AS PAYNE I- SANT I 11 1111_. 'VII, ILET APAT icn -.d,-",C .Pa1l,-C1:1o ,%!-- JL .... gad. FI-7031 I, i -Ell- ALQUTL- 11WENA ILhBITA, E,', .,"';%_",!,' --- I'l*;1J."'I 111opletLid. Modica [lite T 11. .111.1 ,,,- "". d 11 --.,A-,- -,,-.'1,CA o, o -6.,jl. d, Pi.rild.d
"T -- NCPo1n. 515 .Cg,,nd. plan,
Ill I~', "Ill., :,.",":,::: ;, "I I I" 21 '- .. ...... ', .... ..... ,', ,, "" ,,,, ,,,I 11 'on a, n_ 'n pon .. A ; 11'1, 11,
,;; _'_ ,,, I es. Vmdo,,". Esv,,bar 63, elltl.e 1 ll :Tl' "I'll' '- ln'I.111 ,,,d. T I, 11"", ""PiAL.I.. -. No g,,24,,R,. .r,,:, ,1,,. .,,,,-,.S 'I" Ajos. A-W Tiiis. TERHAZA. 9i f-- A PCI-IrInco. T,11. W.31I "'I., It I ...... ., :1 :: , 11 11- E ...... ; r ,,a,:
'
, : "I A, -1P ."t-n.. '._-t-'-. a, :,
.. -.1 I I 11 n- -..- C-C- E- -84-4
,,., .. A. ;, '.. "., "': no, .";'J""In. 'A ,,,,,.,., o -;, ,.""'d. -to, ... "" "', ,,
.1 i ,;ill I-W :1111 I 1 ,g tjjl:IS, $) ;, IL I I ',.',.. -- ...... ,I" % .1 11 ,. 1',.', :,,! ';, -, lil- I'll"11.1.11, 11 n I .h
, ,;, ,, ,,. dr::,,, ,,:,,,::,, :;,. IAI I' T'- E-711-0- 'h. da C- $14'rod Jtd.1M;. sI I.L d ," -,dn, I.,AdC.C. -.. _10
I I .1 11 1. I.-I I i 'C'. t:: _,C 22 No fill, 4: 111-t TI!,I!. PISO) CAMPANABI..
:I a 6. 1,0 9068. L)-6= 8-64-111 oct ; ., tl,,; Im %. :""It i ; ., .
il". -- HI 1.11, I Aopl !, I I'll- Ill: 11 I , :,,, 'A, "' - 1--.4 ,C.,n ,l,:, ,11,, FC--i-, r AIqWI,7,jd., h, 1-" I E A, V, ,,, :, ,,,:,,,,, LDIrjCio ,AsTilno "'111E.". __ __ ___ D. .1
.- 1--d., ., e," I !. 11 ., I .", ", I "I'll, I A IT __ __ '.2. -- ,", , 1) 11, I -- 5 ?7 VdL.IL N' : I ;T Z_ - "" p ...... ... 1-ni. d.. ..11-a A .111-d I ,, I , ,I,.,, ,:. .., ", I it I ,N. 11". I I", I 11 1 I N-, ,,-', 11'1,n 'zl :' :, ,. .' AMUEBLADO VEDNDO I _toI",.,. GICO d' -_ InI'lln 11 al d- al"a "ImPIC. t-E an, A I ', i ., ",: ":;.-' 11 1'.':- ,"- FREN E AL ZOOLO
, -". :'I -' ", "'.."Y", '!"l,"'I" --, ". -- -- ___ --dn ,, ' F-1--on. ,nndCzn., i P- "T, n 'Pat" ,In I, _dnc D. $2A 121.
-1 I.,111 1, P-dC , --. --d- h-11. 2 ,,, _'.'_ ,nt" Cn, -an'r-, "' "_n
__ _', I 11 .., I ,, ,: ,,, .11 "."It. 1. P1111111, 11.1-11 HOTEL 'TELMA" -11- I ... 1, .d,,. __dd ..d..C., I."d- "-d- .1 M 21, IE-W--.I.
11 7: I I 99.- ,'I 1 i ''- ',-- r, """" ..
DINERO - HIPOTECA ,,,,,, -,,,,,:,, I, __ ...... ... I", "%I I ,,,,,,,, ,6, ,,: ,,,, I, ,,, _1,,o 11 1 A 12 ,, 6, -1 "" " -'-- A UQ L I I-, Ili- E f., A AA- C I H N,
, ,I"" ": ') it A C ..... t 1 '". li- '.15 I ". I 1' 'I n a ,','I a , n 1 ,t "n - '-d- ,.td-. it IF
__ .11 1- -7 Ed 1.1 __ 1: I """. , "" 1. in N" All --'. .. ..... A,,",d, 11 11 1 1j -'t. a ,.fi a 1-in" .,In d ,"'n'-- 'r -1 I, no jl -_ ,"I;d An. ,tCEn
777 7 I t '11_ 11_711 I". L'Nco_'pvTT.,IE-O__,AT r" L .... " _: I I'll 11. -63 S0LIi I1 ;"H1,.,," 1. L r,.,, ,,,, ,., D_ 'I'' "- .',, ;A', I I "' ni -82 A I 1 2 '. ,! .
I I I I,, -,; "', r _1 11 111'17111!' I ,,,!"""',-"'," ',,':,'.-_ 2' -_ --- A1,9111,11 A1711TVATIN TET- 11 _" .. I .. .. ... ...... I ,,, I -_ D 9111- 11 ., - -_ .
,1111 I l -1 .. I -, 11 1, ""', (, I ,_-. I "", "t""', ,,, , ', ',,' .A",' PH nilltame f., Sin Elirenar I-- -- D ,A.6., 11- S E 11QI IL I N N HABIT if ION' A HONt.
'. I I 111-11 1- N..", ., -""" -' '1 1.. ---, "". -d", i -- -- b -j, -- --- , ,_ t ,T111PLIQUE SU RI..,N1'. X :, ill 11-" P It 1, L. flao- "" - no .
. I .... ...... 1 ,, A Q ..... A -,A I-1, Infonm- ,n 17,11 Ii,,da I -z,- -a d, la- "' "'j- IT"a 2 :.
14 t,.-,-':', ", 1-11.1111. d"'. AL 6,0 0 FACILITO S15,000.1111 4 ...... I 11 :, .11- I A'. -,"',-, "', _% I -171 d.
11".111. n"I 11 111- d.111.', HOTEL MANHATTAN _", 1111-1. "" B'7 ". D 161., 62- ,, Ol, At,, .1 ,, ,__-1-1.
q 2-' I- IT AI.Qt1l." IN."irtilk a 11A.- "no' -CA !ENSITA(ION LS I (
t ', I~.- I ". -- 1111-, .. .. . . :' I it pimir!.i hip,!v( ,,. I.,mbien ,' ,! S' o ,;',., I I, ',"n'.',','r EP __ ___ -
,. , ,"I 1, , I, ,, A ....... ,i--,". I -'- ". ':,";""' -1-11-t 11, 1.1 1:1 hnll T,,,d1n _',"'F" C C' o' ,' ' C o l LE IT ,,,/,., !3 tIn'l.s. EtTRIENF, Sk ALQT, It X EIN %, 'I'lldi"I 1-,11, ,+! voll, ,:'o I -:, I n I not I-P I,- .. -,I, C, Cn !- .,,,- ,,, ft';, ,"I""', C ,'-' .:,'. ; ,,,,, 1111"ll"ll:'i ", I "no " AT "I , ,,, ,(, ':' 11 a 111- 11 --- TI(. 11 49111. ,.n. d'. .-i-T.- 'In"t., ., _C_ R-T- ,,n _H.1194.3,
A 1, ,,, I : '... 1 ( I.". ".., ll ,I ,,, :,_" L 1 b-,-, V,0 i, I ., A "."
, I "I 11, ".. '.. : 1, 1 11. t- 11 I ,
-', I ", I 1; I I I I ' I I I D't i I "' 1 I I A'! III" ban. C.C- d, -1.,C, C-di.t.,
'. I ':',' % -,.,, it I .%IQlr ILL HAETITACIONE 1,LPA. ija.dn.
, r P -! 2: :I- A-,
"., W(, b %j v;ir; ,IL, )L'11,0110S : ...... '', ,1 E 1- 11adn,. ,,,C,2 I G-g- A,~ z -,, G:._,Ij _.
,,, ,,,,,, ,, "'..", ;". : '. rl, rr ... .... j 'I. 11, -11I ""' ___ __ .- sineria, i ,'..'.'.' di.9"Bic.. 11. % 2T,,4,,6,,, 0 ,n
: 'I 1 -71 ALQI ILO APARTMINTO AT AlTartanientos sin It
,. _D lw-, Ill ",I .1 Obi;is Pwb1id-. "'.: I I I; ......... 11 ..'t., k" I 11 I'- th.. __ ___ __ ____ __ Ini-PIC. F-3903 __ 2 .. 1. -q-'. .-In. li-C, .9 il ...
W-: I :, ,I C', ,,, P,,fi. -8411 _-.!-,-:A I'll I 19 T. F1 C To Eleador ,, E-I 49-44.
T11NIo, 1T, t,,,., __ --., ", I- "r-C .!,a do I-a H.b ... : .,Ia ,..,,d.r. At ALQUIE At;AiI1A.S1rN7E0-1_1_E-._!,.I. ,,,ttd,.,,.!, ;,,,,I,,d E-127, 8-64-4 xdr $37. pan ,oloo-- in o,,.b,, -VI-.E
I I- ,,, It, E "22_.2 ". T'In-c-'I ,on .-Ho, cl--. b- I bld,. b-to y ajC,, q-" F -, C.
-, '. 1 I! US .,, ,.",' L".', i: 1. 'N T ... TilM .11 l,., .l,6i7, QUILA
o-r': 111-l"."l-, I ... .... "".III,, ow ,,,,;.,,tA,, ,,-" ", HOTEL TROTCHik 1 ,h"s" "' ' ""'!" "" ":"' "' "n"".' '" Cn ,,, -, on, j hbt.Cnn bjCo". ,,I),, b"', I'lin.
NE ,,.- .11 .. G. 'pt, IT B, NVIM ... I ,.Le .11 11111C.Iw I~, P-0- ,,-, ), : .--- __ ___ ____ 1 ,,l.t- -. .b..d-.. ga-B, E i- I iT -11.1. ..,a ,d.i. T.1- 1!, .-,-,"- .111, Co. oll. 1. -11.. VC1_: 952. Au. --d- ... do. T III-. o r- .... -- ,P,.,,.
........ -", ,--o-t- p-1, n_ .", -2383. j GANGA $60 ,' % t .Cla h., ... TWPan, y CCt,,I. (AyO- t -!_= ',':' '_ 6,;,A - Eq.dn... ".
- !,21 1.3 1 1-111 ;, ,,,,, Calzada Y Dos, Vedado. F I I ..a.
I. ", _". "
M MO DINERO HIPOTECA ',', "" Clones, rodea. 1,.% aIl .;]I.e., -dc n.. 1.td.n. P.-I -.. I-nI. TCIL .A... SE ALQITILA ICIAGNIFICO APARTNAIL gaC -Ilitl-I,4-12.
,,d,' 11 I -1- I'll-- 11 ... d,-,-- -- ,,,,,11 FrLscas habitat PE
. ., "I'll, 11.11,11111. 'I'd" I tF
", r ""' .d, '_ ......... n ' C-I., bad. Itac--d -. PC. It,, p.Cz ... ... t.. PC "' ":,.:.
It"";7 """, ., ::G.,. ,P o ':
" ", Pnd, ' 17 I I 5 11 ". C', n, an
r..*., .1', 1-11 I'll ...... S."t "on Ill, ... ,"';,- -n,:,,'.,,. D Anti Oct dis do sardines. Pension COM_ __d- i-,,T"T EA5% .A FAMULIA ALQUILA USA HA.
.1 ...... I ..... ,'-- "t., I ....... In. -- n o"', R .", rutrcos.. APARTAMENTOS. JITIF ,10 .,
.... 1.1 "- Tj"L .. .... ,""t", dI i-.- -- TC- "I'll, IT'I.IBITINON. -R% ENSI-SAR A'Plet@, matrimonio, S110. Bafin!""Pg .',o,.- .,'d',7.d. C C-on .,13C.I. C. -d, C.nh, I 6 -. S-11- .-Clit.d.. ban. ,,,,Ad,, .
_' , ., I', "Iln"":,..I, ",: W TV AC-1. 'Ic n. Call a
,,, "Cl-C"' NI. .""C"'. --- H-"" It-CAC.e1s; ,,, I lo ,a P-3,01lic 1,. y ajd.d. ,1!b,
.: .1 ...... R.L '. I ,-,
.", :- %"- 'Ad ".",,r ... ... : '_f, -- ----- V
., ., I ... A, 30 1'inl ..% ,,-'.n-_T--i- -I"- n- 0 9. ,it, to.
1, "!, I I 7 ,,, 1. 1 1.:'1111:,. ,,, :!'- p-vado fam[lia habitaciones I-,, ,,,-nl-,,o Pnl C.ba, TC.,CtC RC3 10. "ol g3 E-573-d4-5,
All -,,- 1. I I Ofi-- dtl Rpn "'. I DEPARTAMENTOS- El 111A it-LITE
L- - : '.' 'I I '11 11 ........ 11, bario interealtido. Preews con- -, 82 ,,- 0I. I ....... C'C" ... Cal ... 10 I a -- - SE UN11 I C 14, 4 0
.111-11 I 1- -, .. I In- Ill, 1111-da -11. T.no U-Mi- ALEIT71LA
. I I, I~ ,, Al-6112 LIll_.2 11 lAl T" .1 ,1'."'I".1 1'1 "T"I_11- -:", l I I:- ,,,, ",".". Itotp5"ll INTEMES ANI'A I ;, I "_ "I'll -1 IA VV -,A:. "I'l _', 'st
o,IH- "a "", 'OAA I . ", "r 'o, C'11. 1: I ?, ""'t.,011:0 .s. 1 :1Me11ldO SVtVICIO All 'NEA "Irl" I., f ,, '' ,,,, :--n-r '- -.'
1 :,. : . I E, ,, .,,, ::,, ,,., 1:..,,,. , :1 111- -., I ,. I od,:-.oo. .Vc, ie hm vil I's linfines ... .. .. ,.. I 11 , --. ", ,:: 1, to, 11 11 1111TATINI, .110, N.0"Ell j ,,,,,, , ." ,-, I ... ... ,, -1 I i ;'11-1111 ... I ,,,,,, I..-,. C-I I I j)_ti5t)G r , I I "!: ,",", i I ;,- i 2 4 '-'! E 1229-84 5
_ "J_ I't 0Ct ,,, ",? ,: ,.," """."i ""' -, --_..., ...... ; ', "- -- "" I "' -' "'
"., ,; "IL' 11 I Ill: :, I :. ,. .0', -1
" I L ... I I I r : "" : , ,, '":, ," 11. .11, .. 1- 11 N '1 i '.' "' 1 6111, '11-1111'11 1 ; ':.11111;;:11, 11 ,d:, : ,
, I', 1. ,, ". I I ; L; : ; A AlIT-1-1111 "I '1110.1 sE ALETI
"' Lt, T , I,, "I '. ., i 1. W111. "'I.,". I., I ".111. ,,,, ", __ ,, l "'a
- :, I U V 7 tA I It 1 2 7. ?I 1) I Alquilo Moderno Apartiniento I -.., A, -_ -. VC -- A '"'I'l 1: ;," l".C'd ."", '- I'd
.1 A A.1.1, "I A -HOTEL BIARRITZ I I ,bl.dn : It,,b ,.,". - "In 84 HABITACIONES .."'l-'.2. ,,,:,_ dc n.-dLd. into .... ,,- ".
I 11 "!,,,:'t, , E 3-a... : : ,', ',,'t Ii:-Ai-,,I lLAAAHT1ILIr1T- I As I 1-21II -1063 ,I-6.
TOMB $17 1 000 NO PIDA DINERO ;"),",,, ""!, ,!,,,,,,'.,,", ,' ,"F' ,': ,'P ,':, %'- Cn-,hn- Prado, 519, frente al Capilolio. ; --' '; in,'," ... , Io' lr I., J,), HlA SIF AIjQI M4 HABIT -_ E
,f" '_ ", "'o. 'no, 0 A(ION A PFX40 k,; IC-Alql [LA I SA HAHITArION A-pER.
,.., "', ,,-!., -111-1 1 11 A, ,,, .1 11. 1-1 1 ,a, ( -- , I 11-."." .1 I ,., -L,9-.1-10.1 ,--. 1- h- -., - I ""Cal" I,- C.11C 3 No SN
, I I ,. N"'I.,""', ": :- ... Q_ ,!t". ,I, .Sill ante" er d-oldo, (,Ip'l N I I IIII.- H."', 9.,,:,d I .,
- I L' t L 1'11 ,:; ', ,;:.;! : ... .... n ....... 1". 1,1n,.- -, ltid IT 1741 F I" Al -AivirwT :-.. 5, .0 ... 1- an ... tn ,. 112 I -67-Copipiii 1) No ,do --- 0. "n' "I "% -i.d.. T6.j- Yt.Ltj. y-n ,,I,,,,111 (I 1; ( n ,I. ,, 1- 11 1 N ,,, 1! lo """k Edgl-,, D IttIn 7, 6 (- I 11.1 d d, ', ""-"'W I- I- ".
- C'. I 0 "I"', I .. ...... .. .. I" 4--: I IT, ,t" Tncd b. -, E-1:76 .4-3
A, 7 o I I 1 'A 2 al)-d. ., F"I"', ,n ,, I d" I I .. :111 -'An I 111-9,1 d' 91- _- T,',ii ,_,'----nI. .1. --,. 1. At-- __ - __ -,
.; Io,,, 'o- j j;4itj 'r ,AN APAH1% 'n'nod- ."a
') 'I- tit , I "": '"' S I I 1, I P I t,, , 1431, e,,,,. Ln---di y Pdoi- I D-296-4 A ,
ol - ___ __ FRESCA HABITATION
(Ilt"p,302, ap"! SAVON-BAILES I ii_ 11 I -:- -'-, ,:,._1l._._1 1-illn, IT 2383 62 4 sr ALQUILA FINRITNTION A HO.Allor A, ,,, I a ;np:. ".,; : ,adll-, ,b"hd "= :
T0.11() n umo TEI, 8,-t, ,11,011h, 11) 1. I ,
,,,,,, :%, ,","%11 I 1. -ill C 1.16-61-1 Vv ,r ,,,.-, .dA,,n,, .,,,,,. --,r-,., ,_,., '"' .NH- _:,_.v,o,_ PAKT ,,-To : "', In 1-a d' f-1111. ILIR" -11 In ,,,
A a ZANJIV A A Es: , 'n"'ald, "IC-11.1 --- T", ,in, o- ,-..,, 11 b-tan- ,,.,,,, ,-33ZJ-;4 Oll I I -11 4 "r d.dn
I- -,", I , HOTEL CANADA ,,,- 4--,,i ,,.,,,A,..- ,.'-,I, 6n -rt ...... .. d.
, I .nl,,.. A~ ~ ,,,,, ,__n'. a,, rr 111n. I15till. Inf-1- r. I-- --d-1, Act,. ___ .
1. 1111- 1, I, Ir, n % 11,_ ': as;I, ,--- -- d, ", VC,1,, 3 I nt-, __ ___ ..-T T-'-', LET r-111-4-4.
; '' S PARA LAS DAM AS ,' nd'L'_-"7 "',",'do ", ---' "' .i _n .... )A --jio ,,,,,, ,, 1,6. T H. A 4341. d, I I .;- 11TELL i
H-1n, r. I e ... don-l. H.h',,,.,,. -pl- E-;z8.,-a2-l "_"' _ ___ 1, -_81.1 ILA .LF -_
d., ,, ,ti-1- h.bI-n-, I A IQt it n HA RITA (ION PERION A 901
'.." -AAI it,,, ,, -- -_ ILA I ,oa P-dCd C t C, 02, -,- 17. "Id.dn F-9 24
""':"Ir' ,.A, .Too __ 'I'll, : -- a "A ", -1, I-, ". ,HTN -NTO ATODEIINO. ALQU a .rc, 1,,,,,,, i ,,
no. U.r S-T 9, I
- n ...I .I.Ln. -o-d-, 2 jl _,
-_- A .I.- t I ,L_2 _',' U PEL1JQUrR0S_ ____ C-o. 7,1-1 r, I :1 r," D' ..'' p' 2 ,, l-,',"""'I"' -""- lCaM po""."'T' "I __ __"'_ n"- -'--'-- -- F-.'----' r.
:L __ ". L Alan-. 4 Reparto N. de I -_ -_ '-' N ..TFLN lin.
___ I -- _k
' I I ,- "I 11, ... o ,.11 In., 11 111,11O,!- -,! "" In- 'l, ,,.,,n'. ,4.,, A -- - 0 ot A I (I ADRA
11 'In A 11 HI .1-Al 1, ENGLES. rROFE1 1, F EEAABLTEI( 1.11., 1dn11..- A!",-1 dC.: ,a I 'I n, ,',".'," lujosns aparta- ",,LQUIL I NA ITATHIAITTIN 11.1
_ : IT t ,C n, at I 'old -,-... Se alquilan A d ', I 6 "an I-- -- l 1.7 A.- --, 11 L I "" and "' 11. O (71 , on ", - ,, ,, ," , rl.- In I ,. n "' T"- "' r n ApI., 0
",: ,, I I -dd,. 0- -n -n At A ,' ""' r I~ A 'Ill .-ol" l'i l-)" __ -- -zi-P.LiTo montots sin ctrenar. Calle 13 es-',ahC 6" .,- Cnl'. TCI-d I IN" 11'-- I '- F"' ,n
I It, C "11_1- 11, :- S-A911 ARTLLANCT iPlift. ENTRE LE .1324 __ ""E"Pil-1.1
.1, "'. 'o-, C, _15 a a 16. Sala, comedor, ,, ____ __
I., d.- :- jo. -- -- I- f 11 ,1-1- -II-ton- .- 14 Ln' I, q.,n -A- _LIQ I 1 LA
,,, :,. ; 7 I A- 11 D I 9,!l 1, 4 1 1, ; __ -1044--7 SE ALQ-LA VN RIAIIA11.1 LEIL- I i7A %hil-LIA HABITA110% [ill
- ., ': A r -- $!'n I"'" ': "HOTEL ELSA" I M 101 ESQVINk A H-flintI)T. % -_ -_ --I I ____ _- - cocina gas. bahn grande complex. ,ad ,, -lud,, .1-11, 1-I.d., I )a d,,,,'d --- $ nn p... At ''I ",',A, 70 INTERES PARA LAS DAMAS 77 ACADEMIAS I ,-d-In I t, 1, ""'r- E:, "'na. to, 2 grades habit h-b- i1jol L1. loil Clo- F-t1217 1, ;A 1-1 1, -- C, ,,In ,,o,,d.r___ actions ConrliC. 709-94 4 C-p,.-j, :fl. -t, --,
"I "I "I! A I 1AC-do, n I C ,",- ,-,"t,""., ,I ,aE, _'on, aa __ ra (:,,,,d
. Insets, cuarto %, servicio criada ---- ---- -4
I'll, Ill 1.11, 1. IT : I 11 1-11111. -1.1 -,- -- 11 -!., b.- -CC-ladn -111- d. I N, 1,C' ISE ALQ1 I'Al 1 TIATITIA11.1r.1 11 A. ___ ___ 4011- -1
"" "' ' ' ' "' "IT FIT' _1 ., I A nCa,9 It 11, I icli-e.1 - ' 1 I IF ALQI ILA HABITATION IN, josy
-- A I 11, 1, 141, dC 'T IT ." ""'" "' ""r, o ", :, L ", :"' patio y lava elo, a SlOOr '. 38
, L _' -- B E-1402-94-5
-. 5p 1- I I~ I 1 l [I 7-1 -.11 GREGG BE GBR O 310 Ct. ,,, 'r a A's'- ""' C ',,',', T 7,v',,t 5-,; ,"Q.'. 'A'I'ln T2-,%TV
: , 111 'r At:,1I1,'a,1 -'- 1,,,, 11 TClCIZ KA-254'6-- 5 16fono B-1054. E-148-82. _' 't' AS .j,
- - I ( ,,I I. 3.',g ,-, G I., "d,,,, 1, ______ __ '_ __- ___ __ v 7VI-31 4 TE SIDENLIAL (AINLINA sr"AL I
T?, .Il S, a" .' I (AIRE ACONDICIONADO) ; -, 0111-b- h-a 0 1,1 "O''L4 kP A IS AiPART:w 1 'n ",!:
'. "d. P.,C ETTANIEN NT 'RJOR. INVEI)XIDL)i ALOUILAMO A t7i, A I I .1,11 I I. 1, , liln ad..
"' o 'Inn n nic ]ad, mnts con b,),6,, A 1, ,,)I,, ,B_,St ii ,Lcll If. likETITACI.N. .%Ell rn d'lilnldl ", ': ,
, ,. ,,,, ,,,,,, .""! ,.,), ,1C o-n ., ..
n. A VELLOS , D ?A9-', I C g y V -nind- 24. ban, ,At .... 1,,J,, ,- 1 C- N, 'C"a C..". C_
,- 13i ,on ;- .-Ilatla. I'll "-'- -- -- t, ;, I P;- PlIllinnofro. I 1 11 -d", .1 -, ."'i "" N' '!I
I t bc P._11 11 I 11 11 %' I ,PIE 4N I f. ,:III,,. ,D 'Ito ,,,ad., .cr,-n, na- y - -_ -4 E '.11-, 14 .1
I. IT Io, -,.,ii pm ion iadi-I (i, '' s ..... C" ,::I dc 1. Lo.. PC,,. $I _S2 ,Ad E-- 84 N ALQt [Lo ][,%HIT NI ION 61, "I" F El.
l I ..na it, I 1. -1- I, do 8 CASAS DE NUESPEDES VCrI11 4 a 7 FATWIEli ,BOTTAL ALQI ILA -- HABZTA(10
, ," E '11.21: ,I,.ILlll, I I n I I 11 I 'n 0 -_ IF- 5de 167 50 c-, - -'L I ("Id, 1LWd,,,, ,,11- [ C. -5-o' -Idl 111 1 I 1.11n I _,11 I I No. 1340 ,sq. 24. lolcf% ,-t. l PC ... n. t. b.- --- P-I- ,. .. .. .....
.. 'r r. I I ." ": :: I I I I .1111, -I--,. III,- I "I Ell F"Fill I ALQ, it" ",,I S 11;. HENSW.ICLER ALIEV .0 AO.EA:;P CA D 2330 n2 7 ,on d,
. , I :,, . I ", ,- !- ''I'll".111., I., ........... i, 1_ '. .111.11, 11-, d. ,,, li, .1 n ... I~~ 11.1toll;--- tI.-I -11-1111 ..-r-11-1- t.d t..,,1111 d, I ,tn,. P %n :'n- All"). 111. l--',_,-- ,,,- ;,, ..... _. ,,, I.-"I",
I '', Sipl It,, ZI, lij ,,,- N 'I'p-7 "'' I0 In ,) .. .... ,, :I.,, I-b--n- .,,, 'n "" C "'" -- ---'o11,, -1-, ,,, ,,, ( -' ' I I I T,11,
o l "1"': "" ",, ,,,,,-,",:"", "" ,, ",,',, 1; I ,, 1- C., HHP.nj 'd
- __ ,,, To'. I') I .1 I r 1 IA4 ,-., Trll- sin, ,, :;- 11- al--' 4I)V., ap"i I ,on, W "W, F, 1 Q! 11.11, L-All- I I -0o 2.1 N, .1 i I ,,, d., ,;,', I A 7ti- E-I.,-82- SANTOS SUAREZ ", S-- id-C, ""n I tlll 14
'"""L.'"'.."', ", "I .... ""'". I "i I I t, ,, -'-, I ...... ', 'ht 11 "1111'1.11_ ; ': -, -_
I. I r I ... ,!, _5.,(j!j 1 i__1I)_ l.,.IN1-, V,,I-,1-- I ... 1).."-- I... 1 7 I __ -1 I I'll.'TAII .1. "A'..,. AITTITE.iT A"At. _AP-t-Into, n,,C".,: .I.--C.r FRENTE AL SEWILLA Wi,-Q, I,.. SN_ 1-111, Di".."", I!; ,"_. '...tI,., ,,,, N.,d's."," m", -,, Ilk- ", IF I 11 1 ,: ,- _,,Iq ,o,,,, 1;, I ;'1;1.-'n'b; I n- d, A- ban. -i.- I ( hatb,-1111 ---Ia o .... 1-1
I, ,'! ........ I !", '. .1-... TL- i4' '-r I.""I"'. -- 1. Sl -in'b ,-A-. % ,--,-n r- N' 1-' C-Ill A:,,", P ., 11 I I --. I I- ,"I"'. 11 d11 1. I P .1-n....... ""' """ $1 _t "" T' ."
.. -1. ,, F.i.4 t '-4 ,.,,ad. NI ... TEAM, ln,, . ...... -- ,-,- -- o-- ".I !-In3., PI.d. 11, L :1 1- .1
I 11 I ''. '. VELLOS: EXTR ELOV ..... ", V 2:7 77 il I ", B ........ F, 7- 5 254. .,., P, n nE.
. "", '! L" I _ _ ,C tl'. ali::-,";-,, ',, T;"nr, LDHFICIO PON-FIAC -- -- --- Cl "'o F-1:108.1,4.4 I VAT 11 -- i-I Gllllll ,ON ,11
" , . r, -1 , ,:,: ,, ", ;, ACAT) ,"111A MEDINA Ir 1-t? I IIIA APARTAWNTO %L TVILN 1 -_ -In d-1- ,.,, ,, ,,, I'll,
11 I A 11 11: I "" I :. I ," 11 1 Ell-, S, .1-, _,.dC,,,n .-; j-j--- iI:_QvziA,_ nos A-jT,1 1". "I ll 'i" "r 1. -_
11 11. I r I 1111!.A 111. s -- 7-C-n ont!"", ,.". n 11
"' , 7 'Iai ",!",-, I-~ "Ir r : ', 1111. Z' 111.1 .d. d .. l :1,,'E, lf.-Ir.111, 'I'l ll, l., 211I E o-0 -1,11.1
I I % I I 1; : I .111.1 .1 ....... ;RESIULNCIAL CIAL:A 1"O' ': 1,- ,'.,,';'.,n,',-'...- ,_ ,d
": 'l "I'. ltl"'. I C T I I 1-tt G., ... .... 4 1 ,,,,,, ,,,, ,,, I IC- --111-1111 Hal 111-dn": E : ___ __ I 'li: n ol" ,,.,..1i,.,,,Ia ,,, ""t,".."t"', :,, ,,,, N ", .
, r I. i N., -I_! ,, ;,I,. ',11,, A. ,nr'... n TlCi .... B-730 I A-'1112 APAItTANIEN I 11- 1 14,lT ".1,11I.I.. '-- n- S- Ti-,I _- T' n -- inin,-
T d. I 111 I ;" ,,,,,; 'n, -t ,,, ,,,,, _)-,-' ,."', L _10:!1-82_1 1--, P,.! in no C -,in
'. ",4), "" I Ill. Is ::- I" ", E ". Tl"' toan 1: SC __ E,,- -LASCOAI.N
rA 11 ."n"". r" "'."".- "' 1--d"' I "11111- I -_ CAU AD.A BE
- 4. .1 .I'... D 411-11 71-1 (", ..... S_111. 111- 1, .11.1 -- I I o, I Co AmLfn Arp ,,,,. I.I.on- -.191n. A-1-1, N. .1 i __ -A4 -oll.-I". "", "", '. _-- ,
, ,tA. -1 - __ V 1 ... for-, mRTAMENTI). N I CASkilt TANUM, ,, LL, H"',, ,%"'-"'i ,-",_'_. I .: ,t
IJAMOS DIINIJW I N, 41' 111 ". "" l 7 A "" ,"od., .1 --- b.". 'ni-.1- --- 'a '_%, I '' -I ,
r -.1 i, P '!,, ACADEMY __ I 1. ,- .......... .. on. I'r1dCn ,j- SE I Qz iiCi .v ArARTA511-0. BEL- nob-1-1 I'd "' a o' a n%',
- III VOTI' A ,,, ': ,'!, I '..." .., 11111 11.1- ,omno-com"'ll'to ,-."I, I111.1o 7 1, I ,n;,I,1,,_I. 1., 14, All h.-P Al d-- 13.100 TIH Bil 1',Sn C n d,,, Pc -, Call' :1 S' -.'rl ' A-- I

1 1 IA 111. ".." , -A2-1 n- A I "d-In F-!2:3-;I
A. A I I I A I I I I I I A \ .. ,:,:.:,,,- "",., ,,, I 1 1.,, "I 11\1. , :, , 11 ".,j I '.. 'W- n I I Alli 95 NAVES Y LOCALES
III"' LI(It 11) N Nlw SA N, its, '1 99 L I 1 ,4 , .' E-App-o-i ----- ----.... .. .' .,; %: t ,n, ,"I., 71 d, I", 11, Qllllal 1'%H A
I I 4HIJ I V in I I %Ioll I I 11 11 I 1. I .o. I ".; ,'i, 'I', I'll 1111.,-- -11 .11, I ",rn ... n,- I 5 11;., V ,,,,,,, __ I APTO CHICO A'MUEBI.Ali ,nA 'nITA1ln1 A PER.
11,911 A No oA !;; i ,, $,) ;;, C ,! I I 1. ,, ,d!, no I ""' ,.,', i2,C:' o
H, I I I ) ."'x""! ,I 11 ;,01 APARTAMENTO S35.1)0 Ll,,,, 1111,11111nno 1P. T-1,111. -n- ,,,a ,,,,,,,,,i,, """..", ., I 1'0 ,. .I n vIn Aoo ,,, !, ,
" ,;:;I,, I ''i I ) ; l ,.- I, 'Ill, 1A
... I .. , n -- I ,;In, Inn, -- B.,,,.,,nl,,,.. .." id_ ... _j, 'n. 7
IA It- I "': ... ------ --- P.dn --,- -n-1- PC A TCiCfn.. 1-YA2
111' "" "' A ""' A ...... I r, L-Ion. V-11-11"I 'It' 11 ,r" ,,nC.jI, In W 239 C 11 1:1 -PANE it 1III'011A ARIO Nil SIMI A ct, I ,,T:H ,at" E 1214-A4-', " '-- Co- I,,; : "", ,, ,
jNr .. ..... '- --'."'.. -11 I ". I ., 'in. "I.. .. ,' fd ., No 16 Won dC.1-!,, E't'.,- I.
it III A 1, 11, 1 ,,. :. .' '1111 I, "', ,,, ,,,, nn ", '7"2 l _"2'!' _P_ _. _,,nE 1. T, L
, F.ACA ATIT11 I LATE ALQI ILO HARITAi 5 1,
-, I 1. "' .1111,11",%, .., I., "', A- .oll.d.1111 .A- Fan ,n' -I-- -Iarg.nd F.753.. E11.11, I"I'"'. . ACA I I I., L. ( O'nodn' -h6n Vo I -1.1 -- - i -,d ,IdCP--- a -l--dn ,n'. d, [a ,a,, E, I O
'' '':- ;': ,, ,, I "_ ;, ,, DEMIA RAB A .1 "..I 1. 11 12, Ij I It,. -(IE1.
ill I 11: 11 1't-, I ,- lot- ---- Nl- "2,11,21'I-- I Apartarriento Anivileblado J-.- -111, -n --d., OF-d'
.,,,.I 1.111TH Io!" 111.11,11, I 11 .. ..... I I in
- '' I, I E- -4 ?"". "n-1- I .--n S" , """' ': I:_
I 1:C"."", 1,"."'.''. I ....... A. "' E-i!'- '' A11- '''I 1-1 ... n 15I .1- To... In HIP, I'l -_ I C.-I- Cdo, Pad-, n L",tt.. ., I ."',- .. 4 "I-.n.. T"L n'.H _--',,' ,C , a
.", ",:,; -,'-",'., ,,,,, :, :, ", 1 ,,.I, 1) 1610 Ij I I, I '.:,l%,1.l, ..... .. d, ,I w I ..... ,,,,,,, in" p-, An, 11 lo it 6_,_ AP.I1TAIVIFNT.1 e. ,1:,,r,.%.. cn. Ct,,Plgda old %.Cold.. d, ___ _ - I F uz.-., ,
""L."'."'. ., "_, " 1,,, is. ,, l I ,r 1.1-11- tl I I',- ", ... ,, 1.11.1 1.1, -11. ,,no ..].. C.-flo, do. A. H-1 I APE -- - --, I 11.1 1. I"'.. ,;'.,V,, I I 1.111.1 -'.."", '. ALQUJL0 NAI 11,
I : .., , , I I 11.1.1 I I 1. : I-. _:,,, 11.1 .,,,,",,";.""""",\A"Il 'll' lI __'. ., ....... .."', N', ';""',.1CP,.'1,. 111. do ... ,on ,.,-I'. to .1. S.ja- ILETUILEE I'll "'ITIT11111 A, IL .1
.,A :1 '11,;:1., i;, .,;;, ,.,P,.d.,rCd,.d ,IC At b1b1NaVbaI- a _', in_ nitn: Ca
. ; I 't".' ., P -.111, , 53 va"n, "I. IT)-- FA ..I,.bH.CAAC1, 11 I. '25. C_ "I a 11FTHE, I I ,,,,,
:. ,,, ; ..... d . .... Al- -.d-:; D j-, 111, C Endt- D-al. A -fa Ill.- -11191d. y F- 0 $1 dC, E-da 'j j. IIC,-Vin '; "" -.. -, -, r ,,-" L
.' :;" :' 9- Ahund,-. E LTAE. ,,. in _' ,7
' T C n apaan,
--- - -- i, ,,, ....... C.... I ot- it 1,-. .I --- ; Afila 'T.L.b ,t,l C-
HIPOTECAS : I I I I 1:1111.11 1.1 111' 11: : ;:1'11! "11.1111 11.' "I'll", I n., .,'.';," .1. ALQ LAN 4 HATTATA CI ... A, "I laoton A r 1.1, .',',:
. I.. -1- I..". .1 11111_ APARTA51E ".,. 'ji, 'r .lA.,C.nozd1.. 11 -I
,,,, l.","',"':-, 11' III I IT RIT.IsIEW. dC .at c6'""' '"" A-'""'" 1 5- A I 9011-83-4
.''. I 11 litt 11 1". ViVA EN PRADO ,T. ,l '-----'---'--".-^ rdA""' ,W Los Illnol
.! ,,,:,'"." I', r -". I I I.~ 1, , ''I I --P. dc ..I. .,,,C .r. A.,,,,,.! Sala lo-d- I C.-- T C ..".n. .1,"'.
_'-' I 4L 11' .I I , ". -Iol. ,:: b.".. .A- ..C.P". San,. C.l.".. I ". A39. 1- "' i C -,"""'.. ., I IIIIIIWIAll... .... n', I-. 1. I 11 .. .I,,, .,,,,,,,1,.-I-.n'. ...P, ,I- .:, I.. L, 1. ,- -A4 1 "
'll _,. ,."_- ..:b1ft1 1111. Cl E .N
. I TiOns, 31 -1
Afio CXX Clasificadm DIAR10 DE LA MARINA.-Sibado. 4 de Octubre, de 1952 Clasificadom
- -, .. I __.
. ,
ALQUILERES I ALIQUILERES ALQUILER SE'SOLICITAN SE SOLICITAN I I SE OFRECEN SE OFRECEN I SE OFRECEN
0 ____ - __= ------- __ - ___87 __ T20 NEADO&S 1129 OFICNISTAS
-H-ABLNA_ '4Uo _KARIUANid ilEPARTOS 98 ALQUILERES VARIOUS 04 COCINERAS OCIINEROS' 117 SOLicrrUDES VARIES 1118 CRIADAS CRIADOS _MA
) ..... .. I , ALQUILO. ALTURA$ MISAMAIL A., P% TA GUANA MA C:;. ISM SOLICtTA MUCRACHA PARA COt I- IJ I%-,R,rAA. SOLICITO PELI QUERO OKSEA COLOCRSZ %SA MICCISA.CIRAJAt OCIMA COI-1 I N% Ml UnACH 411 I '
ALQUILkSE AMPU( I 10 ALQUILO LIN V, A. OFRECS ?ARA
" , I " , I " .J.. ln- pit.: W.-cluned .and.bl.d. ,.I., ,."'.".."'. a I ... I top' uun j '. ". ." ,I .... in", 'I.. a.A.I. a.- ".o.", I ... -1, ,.I, --, ,, I ... a6g,.f. y MqW"". y PtUl -.411-C.., ,'. J Ab- No f113.;Idf-Id,,1 rdru, F-n. I-II56 ,', I-. I ........ ,X.,"d,
I'a" ,.. I -4, "d it, 1U1011 dIG,-,bul T'lu
, w -:6,bl-u, .1r.'i! Tlll ......
0. I I_ in'til .1 I'll III".. It.lic, .. C. F 1 5 ., r_1.11,11.11 IZ ',,, 11'1 cl VINDaci C.11i, 10 N" Sn1-,!d;.btI.a1"d1l1 do. tunuu. P.-I I: I, ic.a, 'Icul.... NI-1, -U. 11. 'It. .p., '"I -;, 1,-., .I, .1i, I r, .II,. dL. I.,
", ".438, 11 I., ,-Ial. IrW ... ...... Ma. -tc.. ItIl. -um li,. f-c..1tandenjo 41 Vedado. 124-104. I _7 9,__ M Pi.a. J. Also~ LW-..o, N-jd.d.. F-af ..I'll "I I a -, .;i,.:, ,, ,,.d ...k.d. __! 1: I rB I: -;V- M _Z_.1.1. I ri.. Pl.d. 1511 .1-,80C.CITO -_ --- ,Fj6,6_- ., -,K, ;-- -- It. .1 01_ '. :
. 11-IiI.111c" ". C i...i , I I L ,"., K. A-nly, AA-11, 6: P-39ad! infrm, T u., 0-273S 111.5. 5 ,l7V
i D-9772-90 OL 7 I E-INA-U-5 C.CN..A, QUZ BEA--l-A I'll It ITO 1 .AJ IIJIOX I _! I- TA V14: ,
-RP.- I j A.I. ecu, Diu,~ rif-.6... d- -1 "' :11" I A ,._i, _au,, ,, ', ,*Tr,", Aj_,jj_. CF VIA 1.1'" UK COLOR ,A- I 'I I-.,. al-i.- -,- A ...... 111.11% "', 3'.-, I, --i-d. In
LOCAL, I ,gr.d. p,rw.' C:11, 35 N. l5in I.-, ,, .I __ I., ,a dut-, ,,,, n,:1 I, -Wpr ... f-un, d- ,-d, to 1, 1W A-1=7 F--,.73 I ,u C "I.,
-1.nli., I-I.-, c1c. 144 III. "CIIATEAU MIRAMAR" I COJIMAR I N, IN ,d d- D-1091-104-s -1 IIA-- lud, tf .... III. I 6-1 .-d- U.1d... -d- I, ,; ,,, -_". -,, ", ,.,,d .... L .. '.r Ito", I do .I,., ac. .. b ir OF. -K- ". .
j it ,.- E-.d P.1.1 R, ,.! ; d.. S. .1diall I.,.. do, ca.h.. 11111
laft'lou""', "c.n,1-,; I .... I. 1, W-. -1.1d.r. c.ct... 0-14C -SGC1 _' op;j j.,17 1 13.19I.. 111-1 .L T ,'i1fpu; ,!;, za- -- 1-1 1-1-1 Ii", __ __an "' .. to .. YZIARA_ .WT.IM-NIC17.1 I I I -, "Id" a F.
.: B 1.164. ,A AN I , 111,r,do- ftd,. plurld. ,__- I, ; ,I..,'
D.2550.55-4 1' 9-19 D-S 11-1 I. ba ..no nnd. 3 ,I". 31 bH. I o'N I w-'= 1"u, ., .."',,", --1 I., -1--- 11 (11 .1 ( I IIIIII ,INC... ,-I- I
35, rl*.' 15.11A. L.,I. .d... I, y Ill. . . .: c..J.I,. ou. h ... p.rli, do 1, I.- u TEUNIC0 EN TELEVIS i 0 p 1, I EN F. M I A lli.1 1 'n h.,I. I.. 5 6 1 Ili, tlfi,, T011,,i- FO-277E r __ I 1 2 I-. -,,,,. _I:
.I PARA :,:11 IIII,,,;,I_1.,I1 -,,rL
it' ""' "' ln l lc ,1..%11,1111 .A TRA.A"CHATEAU M14AICAW' PLAYA I.. cl I,~ Sd.Id. $4. T "I'.. o 4 .I'jll- TO I
I- ___ E-30-I ""'ZI! 1-1111!1.1 1._ .Illll 1'1"' I"'- 1 !' il'd: 11,jf ',; ,,- A-4127. ;L m.r-'r moni-1,1A I it E_-_lI,4_
it,; ]Quit, RIVarto N111:111, 111i, .... ot-741" r 'I 1 1 -til ':'d ,14 I'll -1.1 --o --." It ,,, in, ,,..4;WRt E-S ........
I. ..". ,II%-k, .ddlcio I ",, I. '-; %2: '. ___ _'all, JA A 10 _Rtr F ; ", 1 'I',.,, 11.1;-111"ol. __ w6q .,
.a "c".. c.,..b a I c'u'pud.. "I COCIN. EN C = I ,,, I r ,, I, ij '! __ __.___
I.It.-ou'.. 11 .1 1'.. d i.Id u. 1.11.1 I.[.. DIAC. 6i4
I ill add- ,ta I .... ;do,. I 3 -,In. SE SOLICITA 11 ... I,;. T'.
116.1 bit,. ...", -. o C-1- It ... Ii. b.na. 11.111, d.cloo. -1--ad SI.I. F.--,, 11 ,,l "'.. w_ - . . N a I- 11 11 lu I'M I -IT- MR, orstc, "
I,.,. 'o-l'o- Iu ., I .It- I10-1c., ,,Ir,,,,,d __ ._V.d.d.,F-222A- -ado, I.-I F -i"'.1 ", I- I n.c., I, 1.
pi.I... I III". .1 5 n I'd . U A ,- I. '. .:,.b. ... .... 1," .-EZ1;a11u V P.: 4- 6- 1
11,111, ,,;,: .I ,' l --d,._tSA.M ,w, TDES-hiTL 'O'EN _ual I ., "In"
t'll ... fl, ,.,,,AS,71-!i,!I ph-a". y I ,_.,i In-SOLIM __ 7OUXTRESt ___ _(W-104-1 '1:1 """'. 'a", .A.I.A. in ds,- lato".- 7 ."-- I ...
- ., Pan __ ,_, _aIdTR'1' I ,w I I -11 IN
- 9 __ aTd'1',"' .,',adlf'm 'II'l Oll 1,11-ai,.a., DIARrO DE MAII A._B
- A 194
."...." I __ b- Cflb,- I, 50,uk 0 .11 ,;. __'c' _Uc.j. ji :;1"1;1TA 111A. ft --- 0 90 Oct 1, I ': 1 __ 'o D.IGN-11,10
__ -, PLAYA (1.1111 NAUTICO DE MARIANAli I SEROR PE EDAD 'n". ,_,U.. ;.1l d.. 7i,,i , ,, I.-I Ii, I'll a.- O)RI-St, .4t(HACMA DEL I ERI id., I_ It, i c" ___ -1-1-11--TI--V.-R. MECAN-OGiAi6.
jN -Co1;NUI.AjT _14VESQVINA .4 TRO At .... I. .0al. -.1 lid, ,i .. ...... it ... I-I 13 .... .. -.- ,.I,.Ilc,.. I0.1,1 ... do o q- d.,ml,. 25 Ng 1056 ",ui.. 6. WIWI, E.IJ73-,l 4, -., -.dl d, auuu, .i ... Jdr,, i,,iF-U08, __ E'lidil I:.I 1.1 t 11
,1,1*r, 1, 11 !"11. I'lliduld" 11-1 lul -1 ;,uga, S. ,,,a Aoki,, ,ale Vci, ,I I'd up.,tIll o, I I E 734-104 4 -4327. -_ 1 1 I I'll 11.11111"u"It. d. i.e.
, u ", a. langulfic, ur,-d 1,:: a A, .... ,I 403. A 7 111.4 liE O..'.( 1, i I I .AIFIADOIA I In.' I "f,','- a,
a_ Kil't -_ 11 'III R FTA IIATRIXONIO I ON AIA "I ....... ,1 .', I ,,I1qd.. .11- ..r. I", I -il 1.11,11,11.1 ".." '--c a let ...... l',,-, *4' Tiif NI 1011C, y -(, ... I- d. I
1, d '51000" Alcuidii CIa-I 561: ' Iin' -,.. n.rI j,',', to A.,'::,.,, 1. CI A COCINERA PARA I'D' I ,.. E_.
,."un y cal ..... il ;.d I m .At. so I
. u I. .a._ .'.,I, ," Oi ,iu F I- I I., I ,u E-143 12;4 'm
I.. In ... ... ,, .1 .,vl .11 11 .... to net .... 'TIcI .... I. :A ".1404 19.1.1h. A,- .d. 1240. H.biu. I alu I .... pl.r I... pca.Af". S 11N!, -I ; :... ,- ,,,* j', ou I, ....... ......
-1a ,,, .1 it,, .... a !N841143 .* ci I c .Ial: '0.5 I - _iTCIF3iO__I7yxcELtNrI r ,1-.. IN,! "'"Iu- U I 0
E-100 a.- 111.,1 1. I ,u1.."du-.,af.1r ... I'll, ,,A a ,.,it. ,do L I a' '.., I "Rrco" rTKITF ;r:
'Ini, I,% 1( os I S u I 'at I 11.1 I ;. .. F.-i ""I"" f.". III ...... : ___ cc m Air 0. Co Itialla.
11, C -.d., Worn- AI-1 40.1 A 4327 1 ""'. I 11-1 AIISI .AICJA
__ SI l1ndrig"',
-TitLSm.t_( 'IF .-Ami'Llos: I E-106-II7-1 a ,
- V 100 At ... I ... 11 ,,, ". *iisai.110 4 1 41-u- '-a -'-- S."'I" ,,,I, L.I ,
_ CA:S! N h A $7. nlh)' 4 t l' -_ -_ o'.u." ,,I ... all, ,In. 8.1 con -I,,I-.-biIii., Zaaw 24, 2 1101 PERDIDA I I __ ____ - __ i .un ,I A S'.'O ;,,,a .... ,,, p., S- 14 2 -,.Iud ,N ,I.. ., of,-. p.r. I"I'll"' 11 12tl III %I- % SE'S40RAS 0 SERORITAS .V. J-r, ..IN 5 ,,,.
0, DEL INTE ,
11 in Intla A, Gal ....... 11-1.114 A No 4 Iatli, C-4.11. Ilral Cafta, ni,. __ __ .
- I Is, ", ",.,.,,,, 1.1 1 011AILI. I ,Sr. or." hl, Nt E "t, ,. .iq-n-t i p- ncla. In.
_ .'"" j!,''"-didIr. I glaid., adtad.1.1111 ,il," .Z. UT 'd 'I LLAIF'R -nLN___ I .N., Al IAII. I I, I I. ,I dc-yauu, 11, 1. .1 illiou P- na- pu.p.,..d. I- ... i,. d- I~- 1,,--,., I.. ,,I.r--; ---- .11" ,I ll,-., 11 ... rulal 41, *-I ,!;,!, I', I! .IAMPXRILLAW f(14 B ..... I, ,d... pr.,,r a., "a I ad b -r lu, d. ,dacinra -ddrddlr ,,I I. ,i: ,, ,,.,S,-c1da $4 ,'.. Ko-, ,1.1,, F-Ioll c ... Ll,- .1 Tn 11.041 S.A. FS11,10I.A. NIEDIAN' F III 11 ,.Co It ....... U 'In E_1 1294
AJOS v,;.n. ,rAil ... L I"i ...... I 'I'l-Ioda, 2-J- T-1,al. H., Nu III b.,I,,,,, I I .1
, rII6m.ldI.,s 28. Vrd.pid. C_501-1 1l I:' ',I111'."7_cCl III -_......... , 'i-a 8'. 140 00; 2i No 1406. '"' n'h. _H Luy-, .1 i.dd.j -10. !_I I., ... "6,L, .".,L, "'., ,,,i
1, r.1111. .1111111'.... tn't.l.. NI idw;do ..I. I A a,,. ; id.luaodud,, -ul ...... -- I ... I.. ill- __ _;-u-d,- u,
. ,, ; ,I 1*111, 111111,11,1111, 11"11171, Call.. __ T"""' 'I .......... 131
11, i, 1111-11lu III,- .1 ,;, _! _, ; P ER D-1- __ I -- ___wal, __ ; -OrNT1 .I. AWi76-_-V-1Huc- ,,,,,I,, It ad,-,
"' Cl d A. F.421 E-947 117 4 r DFRF( I St.% pId,.. r-,.; IN-IN 1
,I r;,Ia, PuId I. ..... tudd,, lu, ___ __ ____.____ _____ lqrii fvwcn, cm NCA III ""' 'I ... r,' ,.- S .'Ir, I o",'.., rI i' ,: r 1.
pidt, idt ..... -TU. Iii-iiao DM is' SOL 130-InI .. Li. SP OFRECr MATRINGNIO EVeAKOADO A
. 2u 411 .f- ,.to -.-, latun., Ill .- -k: LO 5IEJOR DE BELE PIrro-P.kIdk,, cold, I ... I. 'L'u,""i"',1111t. S,,,Id,, A I .
.1225-AN-71 'N FuII I n_",(,o ,ad '. ,u, at,,,,, ,d ,,, -6- __ --' "'"' Tc-f CAdl E-Ir"'" I IZ3 COSTURERAS MODiSTAS -.%;,7,7,!,,u' ',,d:d I. .I
'ho ........ I V,,,,. --W Entivad, .1 .......... I ., _, ... 'NdI SE Fff d
' -A -X-f' -Mbiji- ... ........ Tod, S, Ir.lifl-A d ... I,, la ,,,,.-1,1I C.11I M.0 125 .it- Intri, Pllf- I ...... .I'-. Z-d -1d.t.
E L41tiff, ,'i ,RN6 ,, ,":l ufluil ... iu-I. do Qua- A-ald. No 68. In- I __ 1 --- -- -- -- It ItICSETm-, ,iica lot g ,:-- xjl"% _49.; ,
- raul ... I", ,I'. _4,._.,, E 4l s. I ', ....... .. "' .' r. "' ." a -lifico local con!"a!""'"u". d- ........ I" ., N,,t., S-slift... -.ri, AII ..SnAO..A I E:64.131-4.
O- 111.1- 1,,.) I E-PI4 4 118 *CRIADAS CRAM S '.""' "-"' ,1.',' t-oo o ,..rl.,.'-C -1-1- I NA Aodificia ningi ,,: I ;udr 1. P. 2 I.. ,1
-arlit, ,- __ OU1.11. It-I ,,,Iccd-. L E US Ill ----,- __ .1611, -I.. c., -u, a, --. 1.o,1,,-,,, P- siA,-A S'Lim.1 DE CLINICA 0 PARA '
a'. _' IS-., P-1 CI ... Tclcl ... 1-a COCINERA 11 C.
piscIs de gI C, de 110 metros"" 'I" It ...... 11", ""I'"' : :t',', ul 100 Pesos Gratificaci6r, AULICITO BUENA - 1 ,
-cau, .... la-dai", '-wal !,1,,U.irFM1 rMACHA PARA LJAIPI- _,_If.
all. otiad- -a-u. Ft- .1 ,III-1., ,I.r. AI.oI I 119
cundradnS do sill3orficie, Sillla ;, A,, : lIV,-ild. T ... Iha E I .1111uul., ,nu ,.f.-c- _F76- 11' I D-1 _-d I ---., h.c. I.Ind. di.a. doF.U- ,S, Itr. oiird. 0- Al-in .... I. CINEROX -11-1 TO-2432. 0-213A-1314 Ott '
.I.I. P.-I-A. -1- .b, j C.11, M"N1 3,. ..It. al I '" COCINERAS CO R A1OICI- I TICIER -'S,_ornECFHOACSRR DE NEDIANA
do 6 el Centro Filrnic o do La -- --- --- -1, ,,utrpo 111, .,,go. I,, ly, Ili. "I ..... .. E IIII I d I F _'o'-'" I ,
RECES u o NiAls'.. I .IINZR. RE. I-...bilia I.V it, n-)- ,n cndqui.,
4A .F.! .It. "" 12- I -I -d- Ill ,II-addit
.1 N I.. I A M-6 I N'. I ','., .' ", t:b __ _: __ __ r7Aiv5,m ,n S.
VKVA T LINDA CAS% .,I'. "'I"' '%
,.,, ,_ a ... AA I.P.Adj.
"-it It" U 1. air, "o '1 1"il'!.A RI ,It "I. .!:'I! "I! .
I ... ri.1 ,.I.. 2 4, ,al-d", III 11 u. 11.
Habann, Alinenclares 178 v 180i N""'. ,,,,, .... F tu.
, nind, p- 'Nluh-- TI11. ML-19S7 I 1b,", r a, ;,i,, :,- o- I ,..d.s -: 'i ."",I, .- a,, I,". W ( It AEildh, lk-1 K ad"'.0- ....... o I .
.I "; 7-IfITO -out ""T" p ". -'d ...
entre 'Desngiie N 19 de Mayo, ,' u!,'; .:uS,:,,,,d cl...., San A119-1 9.1d I, ... jud., ,,o:"o,. o.";, St OFRI, ( E OF 4 OLOR I- I.1 .-q-&, louts
I, .11" i "at hu'. E-1577-11 11 -- out ,., :.".:", "xis n. "' I I ...... ", I ladlo, F.- it. I .1 li7
.jcU III .,.-,uIr, 41 ) 11--a 11, IIIIIIII.. 1. 410. -311-101.11 -it,. A-d-1- !il-l o "' 52
Informies A-806 y B-7590. .. I 1 _!O_ ___ ; _., 'i.c.. ,,, ....... I'lan- At I.,.,., IE1.2_-;,,,,,- ,."",;I ,i ,I I P. .., "I. Dm2792-1 I
-110
- --.--.- _II5.00-5] 710 rrxRo cncxrvFPNn-C X-Rait 104 4 -_ .4,
EXTRAVI -_ - __ - I -1 IF. OFRECE C BljDo OF. COLOR. C-636-1 Ir ai l 12" 1 -( ARjjjo_0_EjrTfjOL QUIN-CC AXOS '
I E-1205-85-6 -AlQClCA CAA .1 UInTCIONZN, color daroado No ... It,, 1-Chu-n- I s, -,', At, slILHITA ZtVNA IO(INFRAI!,. ., .. !EN C I %
* __.__1_1 __ I a 1 -fl!47. E-346. -716-ii "t 111 '" ( I'S UFFCR 'hat", 2 I-)", I laitallcl-111 ct'-Idfj" u' O-A a quita Id' d-i- ra 'I.' ., 4 aali, d- 1.11.1.1', Ia. -- "I'll'-ils . t( it, -liftra N -I ,-r-ul.. ,, h.ct, -9. it. ,, ... V... .
__-- !, ., ":., ,:, ,-F it
-1 .. 111, ,,,,.,.. 11, A]%,,,., hl ........ I I - __ r .,It d- S.-If
LOCAL, AVENIDA 26 !!:!," I" I ........ to" ... .. I"' "I"'I utt, SCHVINTU. Ilr%'( .._S.R.1,,:. ,,1 ...... lu a1' ',':,u'd.::, --iu 7' 124 LAVANDERAN-LAVANDEROS '. 4',..,',P ."'.'," n,;.I I.I.-, J..#, W& 't
1,-, ,It- III I.- ArAj, t-,'I 711 -Irr Jet,- Oil 3053. ,. ,- f.auh., 114dfiii a. ,I,, II011 -t ,, 1'," ": .. ..... 11
",I.. ,.It. 1%,Id u"jo, V,ddur,,, l,'oAd,, -,, .,., ,Ili., ,,,I an I, I .... 111, , - I ;, ,,,, ,,, Ti-,u -auua rlc,,. E-ani-i .. 1,-1 ... A) -_" D-3133.131-4
"'it, I !-- u 1, "'C"'.1" -j, ,ii,;u1,, ., : ::, i. ,K,-,.:1 III _E'7a I'1 l A- 1 ,-A,, A,, di, Atatclut-I, 1111,; A ,7 I I U I ON BUL .: 'If ... I-, ,_ "., BI1 I'IIN, 'jti,,i,',,N .It. 6, .MkTiti-MONIO DEL U T '
NA BE
,I!1111111" .0 E-All IIA-4 ,of. LCIE till IN Itu I ". u
naAd; P.pms, -ga "' ',,,'.,,'.""'i ',', .,Cd'.' At ... ci ': ,:, 1, 1 I'l-525 IV Of BY.' I I 11 AID .r. ii
JI I --- I I- ...... .... ..... ,,,i,, ,, -,,aa dl I-W.., T-f ... F-6111 I , -1 --r--, d- -.ug.d. A.
, .,,"r,",,, ,,,,r,,,,,,,".",.,,,, So diluic Il- 4Cl n-iftia.-I E -5 6 2 102 AGENCIAS COLOCACIONES ;;'-!,', A "' I. '
I A -,I"(7t - I '11AU"I [IF, I 01,9H. I-On .Ig, Mi-a. ,,,, bit A 3.08 ;: laf-di, Land, Q.Ij ... No 10
r U.,.,n, B., 4 u!'da,.LA ,I. AIA"UN $Iikafl. CON RALAI- I _D E4 7-101 I -1 Ill RI ( V All ( 114 1 ,,, '
__ __ I 2 luut -,ul, "' "- 'I __FiCj I, Sc4 It I ... I .,,I, -a- d, 12, ad to, tj,,
-d". ,.d, I N 4,,. ,,.Ij LA NACIONAL: BO-9706 -1.1, ,jr; EWA A A I ............ d' 2 ...... 1 j ...... H SE DID, FNI-tDTA ]ANANDERA 11% 1114
ALQIIL0 LOCAL b1iiDEW111. ro"I't-t I :H .11111.u it. I ."'u., la"u-, .1 it, III .... i E_.,,:","4 E 731-119-41 - -_ 11-11 ladua, S. 1'.W., D-30541.
In'. it. 1111r, 7 A ..... I. I ni, 11 I '" as I it, Or o' "I'mD EUPANm. I I. --l"t, '-.. d-.. it a"C"o. -r -_ -_ - -"I".1- 'i- io ldaac ,I.d,, Auph.. da ... A.,n,,. .f- I, W-1. ,,, -- -nerv_(
0,a0. us rrludi ... t,-',1' "7la,. u it, A] ... cad-, MMAi," a. a, I 19 ,:, 1:11 I', ,,It, 2 N" 3al I, ,.,,,fw ".
ow C I I, OCij_. li .I_ su _91).5 !,1,11,11, ,.,1,11!:" T11,,,ad.., "'; oll 1, iI T-laia. lo-I.Ilil ""' IFIO Iia!,I. 0 DANIA DT
do .1 d. F-3.4 .0.1, ud'" "N IA c, t,o 11" 11 11, Altu ... d, 11-d- ,I "I .1 ( I-SIN11KITA Of ( OLD. I A. M... ',," d7'.','1"r,'' ,.',', ,!:," 4'8 O ...... 66-M p -Am A.
,icad. I IIIJOI. TRLU CtIll I. I C-501.1-02 11 0,, I;", "" I 'a.4 141 -- ,ir-- it. I ... Is. T04.
- __ __ 11 ,,, S.. A119-1 R ...... L. L- At,- .. -- I I ...... ,,or uc- T-1 ..... ... it '.-' I I~~ -'IS' N"o-l" E.IU;131.8.
24A 9 Oct, a -r, E-1.13II'd _.A SA kli[A it, ,,,I,,I --;-1, I.u-d V, I OFUIF7.6 st. P nA NrioN CIENZAAL' .
_ _O I. .... .. u,- III .1, ... - A fICIPASO11 sliLn .TA A r it. Offli.( t: It-7NIFICA I.AVASDFR%
TO I - ___ ___ - __ Air_E0-CALE, ___ -.7 _., _, "I", I a;."t"i, I __ __ Ell _iui. ."'. ii_,.u I" I I.. I ... 11- ,I.,. ,on, 11 4121 IdIll- .,-A.,a-n.. luundu- .,I .. ....
- I ". ....;",un,", 0 105 MANEJADORAS -1 Ill 11.1 I OLD( A it 11- A AICDIA- I .,.,,.,. ..
Onoututud.d uu IDNIERCL LES 1, ,,, :I1.",'.'a I'll Ciu- a LA SEGUNDA DEL VEDAD __ ,. I ,.,, a
2.1 .chioi A ..... T,161 ... : F-4840. Oft- I ", I "'i I I 'it i-- rII-uu- NI-9 76 E-651-11-1 .124-4 11-an.,ull. I I-. .lud-d- S..,bUrnCI- plii C-I :T -In -.,,,,,aI Ihi ,ucI'",' d" ,',r..,'."T,,',,,,";","!',!-, ,4,"' ___._ -- -- ----- - -_ _E ii 12 1 ,_I as 12-1314 ,r
Aa. .Iuatulgat., J'ct,,, Ind.. I ....... Tu. T,- r - - E-1174.90.7 A.I., It ,(I,"' -1 11 ITI) .1 11E.IAI- A W.A."A 11 E_6-1-4 ,it. OrRe" I.C1.1r.. rNSA FUSCA ---- ._
I ni4a ,Q, ____ .
1', L I. 8 I -a, .1111,11 o -1111u, d, ,.,I. ',,,I,- 11 I)IRIECC an. PARA 011 1SPIENTIS
han I, Cron .1. Tr I I n.0 CASA RFI1ART_0N'FRiiA__ ,I..: -cus-.. I-d. III -... ,i,.o -, ; ..... I. -.hn,. A.g,]. I, I 1 1 __ i 0 DFStA I NA NRk DC (OLOR CAVAR -- --Tl",., "It rp. loluld- I.H. 24 NI W4 1,J20- lacon. I~ m-orirmsoi., 1 l-! '.,',')'I'.',',';r"U.'1'580'rL .. ..I noIta, .a.-J.d.- crud ,JB 11-111. till In. No It -nuu- C.11-- I ...... ,,,, I, E.%2 H1--Zjlac 'it ...... I fa- 1_11111r nor I ... fi,., ,..-_,,,,,,-,, in I-ad- n.b.. ..
_ ____ ------- __ I ill y K I 0 ... no,. K.1 E-7-la' ,-, 1,111. -11cio "I. dr -,,"do' 'I I=- _.__ __ -- -,- __ ITO! E B .1124 '. L.: ouco, ,
-.13 E 19 -90.3 do.. -11. 11 N9 205. 'd I, _ .6 .1 -4 ,oobrcu ,I -duu, I, ,,tm. : I
I
13.17II-laal.15 .. ", .-,.., t-cl- ,,t-nt, ... .......... .jj A CL.CA. I .4 ,.C = UK food B-2731
- Oct SOIACITO AN JAVORA PARA ,aa EUU-A_, 11"4,1 al", 1 ,,,,nl. ol."lu, con "'tut _ I r I_ C ... III-. F-46M. -'.
.w- -C-Aid- -c-T l .1 S. CALLE EL BURO DE TR ""' ...... 61.I. I- .. .... ,' 15.f OF-Cl. S.A. PAICI LAIA.,C. N .I,-,
Reparto N. del Campo! i I. "'. "ll"...". y __ ____ __ ......... ", E .1A_1 -n-, T-1 ... F-1- E, 120-1 I 4-1 -,- __ E-1211-131.4 ., -.
I.I ,."q, '.d',,,", T*U'.J. cA ABAJO Iji; 1.1 2. N. as cnl' -71'1 lb! ,,u* ',! 1-I'S FORNIAL. DE COLiTIC I-ARA PIS. ___ T ____ __
-I. --11.1 ,I Coon- ,.= ..'I. ..ch.co., out ". 70cl.a. .-ILn___ __ __ E-II.-I., 1 ,,, --- d I %, .,__01,111".I'l 1111-11. 111111TEXA. C ON j Wr- C C F RA- P -, I]-
tol.. c-Id., it,. ln.- -.d d" "or- a lilcal OFU
p.a, do I I,$ 4-u, ... f ,,,,..,,,. r ... o n.-- Twa. It- I.- .11
Se alquila tin domercio a $100, I;., ",,,.,,. 1'ddllldla; ,.Ils j.d.u., crl.d.. u ... .Cn. iik MANEJA.0 ""I, il".".". "I s I I" 1- it ... ,A. ,A "'i U, .I'M. 11'..- CY IIIIAN.L. MMDIANA ZDAD. .- to., 11 I 11 ...... a I I -a. acu,, . 1-t.. A- i in. ,,, I. ,.,.,.I.". r I Tlf. A-4327. : .,
., w-Ji,. u.-I. --.. A', RA PA'1 ... 11, EOI_, I,,, 05. A-017. Ic

I .. n ... b.r I .. .. a I, ..or
, i E-885-I19.4 I nE _ __ X 734-1314
otra grande, de esquina a S200 ,' ,,,, 'In I ,.:.", - E-110-114 5 ,.rZ
"" 'I dc "i'dIi Ij I.,- it,',d ,',%',; : 11-1- ot- j-, d. b.11I.. .b alal. : ,,u,,,Ao,..QT'1.,'.ft u A"' ____,___ __ I _ __ .,
Calle 16 y 1:1. Tel6fono B-1054 !: .'a Tid,'b, L do o,d",d__ i -, U ,I r ... do S" 11 ",'I ( E 10 FN DF. COLOR I-A- L -_ - - SEA I OLOCARSE I VA JOVEN SLAN. IrtRi -EiS j_-U,_Nj OV7EN PARA XACER AL.
r-load., 1.rdt.. -int. f.tiu. h-1W d.,,n1,-' d. N- 51, "i'la., pcI 1-. SErOFRECEJOVENBLANCAi p ... I,, ,rd ... "
E- 1 49 415-5.! bh., "loqu-, P- III :, ,Ii. J U-7577. D BS,7.10 4 act a"Id .... tqut.. a 13. A,,pllE,.,6,_1, Al :""T. 112.'u'""', I, ldl -- u'al but- 1 cb,, I-quar W, 1, ansfamil it
768 I., I ,,, I.. B-14.51. I ,,, ,,I ........ TIl ... Fl- 11.
E-1054-all-5 -_ E,150-1111-4 l para cocinar y limpiar a nia- E ........... Junin_ ,I .... adi'lun.: A I'I I _-L:A mxTm4cERA"- X37740. ',6i.t, ii6-mA -zjA-DoPC.k.-RuEAi --i'm,. ____ I __ .432E7.744-1314
_
86 OFICINAS a, 1 ,,v, a d- ,patl:u., tlb,),, ,1 no .-I, -VS RECIEN LLEG no I: thmonio. Sueldo; $40.00, F-3525. --
i il74UILO--$6- .-- l T-08-.-IiOi)ER.", 4-,-S-, -.1 S-,- P- -.1q.." au", fl.b. A DEL INT 111*Sl 1.1,111A.Ir I XA JOVEN __ M L% SE Ot. BOURSE SZXIO r A rO .
- -"I'- I "" I "". -'Irhi y -victo I ren-1- ,-faunflar, Imb .. ..... it,] I._ "I, ".I da. T,,16f.uo 11-7-1', I "I -, -f-IcIl. III- luopir I,,, F-759-119-4 lat. it, II .fta, c.a ,It .... .. P- ].-I -.. --.. craft. No 11 ... pIti
.zlo,". ag- ,b .... fl-Ii, A, ,,,ad;. 2 No 164 Y .11. 11-o I., E-1011-I -, dc, IIIIII.. idII-- '"I"""c"" j --j- Iu d I I, P- Wood... LI..- M_ 9. d.
---OrICINAS AfiVACTV INA ALTOS El.',,!* ""' If --- -- a I ,
-tru' '.,. I, ITA UNA "AIZIADOaA ISLAS A..., 9 I T,16f ... M-D333 .UCRACHA OF-A COLOCAR811r., Wor
,dtrIdPr.,jrp.,n y O'RIll, .1,,,,I.. ,iq.- In- 10 I 11. AIIIIIII-In A1,11-d-, Sol 0 I- Eakin ,,,Vi,,,,.,, ., -1-HS-41 I- .1'," T'irl o %'.a'17!o t-940-1114 I
I I, ,,,,, d,,d% $2:,00. ,I .r- E-1236-90.7 C-73-102-31 ,OL" ..... ... in-. ta- ,,(,rnt,,. d,,mr E-1081 114-5 !'--7'-I'--- ---do, I lad fcI,.d .11, is __ ,,, ,,,,,,, it, 30 ,fi- ,nr, bb RII, 6, UT, sr - I, 9.241 -110-4.
12. Tlf, A71 C ,, C MCFACjO CR I A Do 0 ,A I tu, H 1. E466 IsE ormecamoxmilag PARA ATZND92
- _00 l" ah'... I inid... p.r. f- .i.. T..
"' I'S"u" : ;FILQUILA CASA N .I ILA. OL 168- B-1077. Mariana Employmen ... ... ,_Is, ,,, 1-1d, I 0, .. C.1"' A 1'. I
F1.3 I 11 45- I l d 1.1 ,.-, dcaui coo-did.d- I. 11. Apt., 1, Vid.da. 11 ill- T.aflouu, P-la, I.I .i-d,, I- I -It I A 7, A- A,-1,11- d At. m14 V 7. AIII-dares. Emlabl-d, H-d, I, DIAKA COLOCA"C C.171,NVRA MEDIA- F-33...
ON-c-uu, ..11ch..., too. -- -la-lar, I ,., Tr ,o l1foi-I.-I. A-4327 ,,, ,diud. ..1u, I.- T I .650. 125 CHOFERES i lit... __ E.717.121.* .!
iblTii710 It-MIll. C.N- C 111. I S. -d-, 1,1-- fi-Iii Is E-8-111 4 I ' 'Id. 1. 7 I ......
, :1 I -Audic .. ..... -.A.. "'di-o t , .',' 109 --- -_ in ... 11- 0., I I S, ESIAN-A. MEDIANA IDAD, ][BRA .. "
I. "' con " _. iV C.r o, 7::,1,,, I,, ,, E. Z-H-5 : COSTUREKXS MODISTAS ,, ,0jA INGi:F S F. __ - E '1"-!I;-Z BE OFRErT fITOYrR BLANCO. LLA- 1 I.I.- ... I- ., I, c- 19 bo .... I ...... 1, "", 1, ., a,,P,, -- -i-r- ,r,,d I MA .. ,OR "A"! .330 I. it
- ', .1 ---- ii, aIr-, d ,. hu,,a,_-S, ,111EA 10I.O( An ..-Atlo-L _Tir.4E _at Tellf.u. Fa- -Id.. T11f. TI-5581. Ta- I- nd An. ,. rT'
it n ,.r ____ --I- __ ""' D-1630 125-6 -a
it, S43do h.- ,ISn. F-, ,..,,,,,,, I~ ,.,, iALj d1l'n, -: 1",,, ,"del rl,,, ,,,,d. .,.,,I ... t 1, 11TAN 1ANTILAINERAS I 011- j. ,-a- --1 El,, .do,, lu,-- I- Ln,-, d-;Sr AI;Ql ILA 1AIA: -11111N. MM roat I. , A 0 r- rrr- E.799-1314
p"'d -1 -I.-I.... S.lo ,allo., AS-011. 51"Or ECK I I ( 110".. 'O, LA..A _
....... "I" _' E-.,.,a- I -1 -_ W11,11- I 11-Ild, -d 34 'hw 19 DZ.9A COLOCAS ON MAT
I-r-o A-291a 7-0,11, N. 17 I 1.1- C. I I ... A- __ C---102-11 r, I ",.',-.I'A'(N S',"T'7i, U .119-4
, ". """"' ':" I I NI .... Ic 01, .1tu, E -it I -1--- 51.
Erj.js iu., I I,, '13. ,.,.., .111 DA. 11 __ _____ __ ____ CW F AdiI Logu- lal-11, Ti0f M 470S 1 --I: Ill ...... r. d. pric.a.-Oplo .
Co),,". Bi,. U __ Ft- IT- --l- BX .CE I NA rs-ROLA, MFDIAN ri-.31-1"A d,.II,.. ki .,I- -I-. ? 1-.1. I -bi, d. _'I O -_ _____- ,ac. lot ........ p-,, n .- aS .1880. REN9. _IgS(I. SOLICITO OPKRARIA CE .,
-_ I .I ... U I (.,,I,,: Ckdc- 156, I., p- _T,11-;1 11 "!1', I 1. C.IA.A _P- DORA NO -d, -I. --.. u." IT9;.I ..,..
.29.,. ., l a, I. .. .I. ASO&i.jl ,,1.1,..., dons d, 1.
,-,- dI ....... do Nw, r --- --- I
r .l -1 n 1 1 I -"'- I I?-_- ,I'111 ;- ,'-,-, "I I Tim 11., .1c .. ..' 1. ( 11.1 K. -AN-15.
d ...... Epud. .1-cu- ::;11, 11,,: 111. ..... A,1343. 1 150
87 ___ 11. .1 A ,u I "' I ._.I if ... -131 a
HABANA __ __ F ,a I i 1'.71 A" _1r.','2", -i -4. on -II1111111. "I --d I In lipm". it"" "*IB
_ 'AITIIS 111-13 11,1111. INV ;A".."A N. .... .... I c-p"c"I ... .... I cit"I"'. _'i --- -it- ,, -_ WAKSIRO ( OCIN-D. 1 I P- P-1-I.r ---], tiTd. .a.-u BE 0
I.Q, I %. 'SISTA -111 k AI;I 7 1 l,, ,,ti_ :"-A., Al -S., d,_AIl;,,,jt,-,-.. ,,hnd ,;,o,.o,.j.da-. I.-d-I, ,, _; 110 LAV ANDERAS-LAVAND EROS ,,, 11 1. rsl'CIMAWIIA fit 'If 7,T RECE JOVEN DEL CAMPO PAR&
",!-.I, 1. I 1. II. a, ao'. _III'd 11.11 .f ".a. 1 ".n.11-11 1-1d. do ui-i- 1-t- da'p-dic.t. o- --. -ti... .
"4 .. .c. I. I 'I(. I,. Id,.c11,. *,
I., a I_. 11.1", "..." ;.; 11, I A., .(.. IU, rodul'.. It-l".1-s- .1 nhI ... ,nan .. I.. adbll, Data sytod.,ow w
.,,'An " "I I, ,,,-rul.
_I i_._, I "r: I ---- C-14- r 7a" ,, '.7'7 i'.', fa;" A .1"'I .1., X, ,,, '- ,.r,.
u ___ ,!ACITLA,%'.1,I IIE, ,
11 "I'll' I :'.11 I .I" u ..,I -its 4 .-i.-I No ,o ,.-In'll, I &orrn-uo, 15-ANDA--- __ 1-1. S-n. .
:! ". '" -11-., I '. --ta., Sit
- F I I 11 %Cqtli .. r, vCrn I dc -a -, I _,,Na._.,, can buai, --rac- dcl" i lof- Tcll. X-5470. preguntar ,in "'t
a'. urul,, T "' -i ......... n '2 .... F.""." .I. 1. 1. _u,_ O, - r O"- lit.
,, ,:,, "!,A," ""' 'I OTILIA: F-4806 I F-1:10-11D I 11, ill nF, F, Ks .C COLOR 'u'l-Bal I
I ,,,, a I, -_ - --- L-A "A"F". -- __ ,-cu"-- p- ta- III 11, D I 10,11.1 I ol ... rt, I,!, to E4134314
- -1a, Ij,'n ,',A. co Ic ... P-11',.l." a a. I.- II., ,,.,I, I T,
""IT ;' Dou-1,I Edipl- III A.111- ......
ALQI 11,0. SAN I.WAlln -11, I tjl I NA ...... ; ''f' : ........ !,.' '.' I ',' ,'' :' ,a .,,.,,,_. rI, "" it :'c,,%'.""""'. ,,, ,iod"", 112 JARDINEROS I I-. 11,11, ,, --- d- ....... u J-,-., 1"I" 13"_119-4,16fon, A-0715 E-6119-123 4 IRL OrRECZ t-tiual -1., ........ d'u-, d- 11..' .111 ...... ua Tcll. F I2. ; E-fal." N OVRN PARA Mli- Z
,I - - --. I. -1-1', "' II
, .,,, ,, .. -_ .- --- I y U ..]
11 :111 :,, I "u,"'. u. -tcra, au,. I I I,
., ,.,,,,I., I'ls" 1-i'-d" '. t"I ',I,',.. ,ri'd.. do, ,h.fc- ,..,d.- ATO )AnmjNER0 V TAMBI I 0( I __ -, ___ __ __ E 735 I In Ij .FNC, .1 7nl..( A. .ADRI I 8 I, F mcf. -C q.. ...
"" I.aac 0 ... I T." Fj Tc1-1oi.C,1;,7IIk ,.1--11 ----- .-C.,
I ", A- NI .........
lufarauu, ....... al. t 1::u li, u I ;,,; ,I, it IIIIIA, I.s rfr ...... r,.bI. u,- I-,I',' I, i., I NII ,. .- ,, "" ,,, Rid-111- K No 361 -E-'419" .1 SCIA( d, --o-I pIt-".1. 11 SF OlUFCK JOVEN PARA It PIAR I I nuadI p.I. ,ocat h J. lunpi. -,- r "' "' r .1 1. i I V
I. I. -.3.,.1.1 ,do *'IC, F .... I- ."..
Sok-did L-1,1 ,.,Iu tab N..;il;, _4 Diud t.
go ...... Ii., ba'a., I 1. -- T,,,.. ;. i,1,,,.- --u-, TidL FIS2 I Lt.- ow'. 69-i-75 _.
A".., _90 I: % ,_,I.d.. ...; .ao",a1.,:a ,,u 34 7. E-570.131.21
I, U,1 17 4 __ F- 2 - ., ."" --- - wS.-ii-ir LREiScL R, .i j "
. ._ __ ._____ __ - 7C7ASA AFOSTA. 11OLUITA510%. Iau. A-dul, -- 40 1 42, = r j', i, WI 4 15. E 705-1111-41 E.195-111A I,,,,,,,,, ,,, ,,,,
I I:qQCI,, [LAN: ql INTA AVVNIIIA V 1. "Agn E ILN-li2 5' __ I ACHA DEIZA TILARAJAR IN TIN.
,Idl !.Il .1-1 HACHA ESPANOLA IOLICITA CO. OyRFCF.. MAZATRO CTC.NFRIdi .,,I It- .1 TcW- U 0880, pregunla, piu, ,.,,,I.. S.b, I, ... r. T.Idlono U-760. ..,
A 1-1, T:;1j!,1"A%3A1 ( AS ,I r I A.1. .!, .Urc-Io.. artcl-co- ,ac-,- I,,,
., I I !, .,%, ., ,,,: ,,,, ,.,,,,,, uu I ur I. 1- pli.d- dr I j,,.,Iur acra, m,(,cjd ... A. i ... it, '"-d" I,
If 11111,0" -.i ... I., d -, PRENDICES ; """a I '. u, I I, I., c'...-p, ,., doo.ded-1. R.I..d. c ... I. ..d.d c.IIt,,. Z-220.1314 I.
" ,I, it., I .... . atuidI" ,.a "a I"' u :u'u."j-du I, ,. auctull ,,f--u I E 1107.]IaI'C
".,I, ;;; ...... ,i .... ...... : ;."",, .." icu- 'a : ". ,, .-d. ch.tcr- ]III la-m. 113 OPERARIOS A Ia, III d,11, t ,: I T-c b ,,I c'. E. ", 1, da iduch,. Ll..E,75a. I., I.,
D- 'it.au., ,I, aj,,-, I ...... t :T", ,,, _j
, h.An ,a ...-. .... 5 NV 157. ,Itr, P.cito -_ --- .. GRADUADO 29 CIFIRCE
'ra, 'III'. uI.d,1"1.1r1:a1,1 1l. U.,.;;11.Iu, it ........ ... r, ,.ul.. ..IA. c.l.a.do.. . 4 __ __ - - I C crrirvi cimirin ,sAwoC DE .., ENFE ."', .11-ola .(I,. "i. E-14i4-102 5 BE SOUCITA MECANICO MAQCINAS I n- A. 1-tod ___ T.123.1111. __ __ I itdl.., ..d.,.. ..I.arddn. y pnnaff tod. Chile I
I"., ,,,lu 1,' ,,,,,,"I'a NORA ME- I .h., con b-d.a. ,,I-- .C]3 -2 .1'1'3 Trou Illia-, Ll,,,,, v.'a'; "' b.JA $225.S. ]a. -r tI6,IrI-. P,0-td, h-,br,, Il M; D"E,-C C DENZA COLOCARS9 UNA .E T06f.au, on -811041. E-1111-1314
land, con cuprIcncim doilquin '. 'u'_1 '. "acid., an P., LOCARAE OFXECK0K JOVZN BLANCA IBUZNA rlllg
1,01, 09 Inall-a.-N ,.-- hl.2B13 y 13-6 iTFICINA DKeT.A.A.I.1 06MESTICUS. co'er 6 I 6 UNA MUCHAICH. I Nd46- ,dd. cocmir, ,,pa.t- -857.119-4 _____ __ - .ct E 1388-M.17 d, Ptrr, y C ... lll. TO& ... t= "I'll", P"I'l "Ir" -i- a ., d,, -d-, ,d.d p I.. E MOISrS. cnorzx DIRZA CO 'ide_.: ...... p- trbjr b ayud,, ancI
it WiaQVILAN LOS ALTOS C-p-ril .4. S.IdI-- I I, 11.1'.. S.d J..A N9 5. b.j- Ccn- A-, I.Imic 1. chIc. it. d. -Irloo.au, ..to o.. iIasKA-C-i7-C"gE ,,Ci,, .A .zrcm -t-u-, I .... bi I.
0 1 cl.d,,,,, ... idtr -j.d.r... I .... it !,,, ., Tud, -1-u- cl.i. d,, I-, U..., .1 Iclif ... F.-I diad.. ,,I,-,-. TO" ... Y-VU. .1
Io'15 1"nd- ,---o-----------a--,,-"Ll-,-,,-I I ... d, .I h.c. pl.... ,11-III., ;c". E-913-1314
.1. Inach., I No Ono.n."Ict. r.713. I- I. ad .r'l,.- slia;,I-n-,
I'd, .h 1. it* I I. ., .. ,r.,d,. p,,ro b.cu ,,nI. I .
- ". r'...-d"I ..... lut.;i.--1 ;-'1.1';: 191 JESUS DEL MONTE Y VIB .,I I .a.c, Tcll. F-3I94. E-714-119 4 orazcm ON. MUCIL&CILA .
dl.'Ill.da. No Flut",.d., Plitol. ,- .. .. oric...t.. 114 AGENTIES VENDEPORES ,a_,_,_ ___ __ __-do. TI.dI. U.-II0.7 .-I-1-1 I at OrRecz ON CHOKER DEL INTERIOR ill-'- ME
.,_o Int.- I, TW ... NIL-1147 'It ALQUILA IIAL_ E S S IIIIACHA la- l" Lt.. __ __ _R -A -1 -r.d-W II .A.. c.ocr-cl. II .d.d. I' ,Alst
_ o-', V pui, dutddi, fa_, .. ""' SFE OTSICKMIFICISACRA PA Ljjj1IAR r,,I.r--.. ...dc. I, ........ r.4.... VI- Z-111. .T
.I. I ... P. A '_ CRIADAS CRIADOS .oLITTT-_1I-lftCA-VIct-.-. AT"..I& ,u1,:lc:mPop, I.ldqul tmb4o, dinNac, -fl-,; -, I- ,'103 brins pu,. bileit. rd,-cl U..
ALQ 'ILO CASA RAJ S. SALA, I CUA. ol ,I. cu.,-, cl ccuntul.r. Ind. I... I ,,nu.,.d.-jtcfctcac-- FO-1684 C!I'.'f.""4'1 a-do., No od-1 di, "000. LI,- 1 c..t,. E-137.113-4 .
E ., L., No Aqui- a.- NC-Al. _17A -_ -3126. D.rnur c.1-I.A.. E 940-1114 jyja.c ... CHO I IA CCDy it,.., -vica.. So. J..q,, .Ircul., conot"' DES ( OLOCARSE UNA JOVEN PARA I ISOMISSR JOVEV. DEL CAM3PO. BCLIC3- ..
- I'd 64 ,d-:niP-1Nird..-c, .Ill.. b ... 1. "EL CARNET". SIMPALDADO poll M,,. L-nsrd. in IW _D. al-Ilid.d Pcdr.,.. L. it udr. C.I..d.. It.f.-c- I IdIct. d- d.r.. od ch.. G .... I-i-ad.l., I - U d& L A,1 I A .
43 .P., E I'l ... it. 2 6 p .. Vtb.r dii,- ,air-2 ... p ...... I I $40... ..n...1- ,;,,ut. dic ....... I. -I., d. jII.,Tc. 0FRECESE CO(INEWA CON RrFCRr- r-i-c-1- chrE 'c1r. -1q.- It ... d. n.b.j., .M. .
- in 3 -466-87 _4 Oct. 1'1, : Iejd_.Idi;,- it., ii.,..r __ ,a F. I911. D.rru-t lao- ofcIuI,,. W-5879. SI Ed,. ,n
D ", I.. 'I..,.. -.1. pl.- fii.,. I I- ...... In 1 I-Iu Id.da. ..I. i -b- I-id- ,.I.
___ __ ___ _-4 ,,,.I .*c,,,I.y 1.11, I
ANIPLIOS ALTOS, IIABAN k'.%r AIQVII.AT -SAN cAxCom v__-.&.1 ,j it "d it. "i". LIArn.... ,.r. a- ,,I. I .... lu. I E-K.14 19 4 Wau -,011. -u- 40.5 A I-II7. E-..I-v 41 .. __ __ _.
i- "I"r a AxI,,. ctu, ,I-dI I-, atau,. A~' ...... F, ., F.N A 4 F-I 1.1-4 -n- 1 ._CH.F- -1-M .I.-I id'
' "' I ". B.I..".. I'; - _Aguacate 12, entre Chac6n I b ,,%,,-,,,1,11,,',,,, :j ... I ....... 3,4.. ,,.I ,,,,,-,y C.-rdua. la".'Zi.' I I f It A IN "... I ,,, .1.1a, K- ..R.. PARA ENCAR.&.0
.. C SI I- -45I6.103 Oct, to ald. y 04. M,,-11. 8.6,500 y It a as 1::1 '11',1.1'1.1d FR F, ....... I an .... I It ,,,,,:,n,, .,., ""
Tejaclillo. S100. Vealo de f a .9 :,',',,, it, Ia 12 I, .1 A __ I A I .. no -1.1a.1- I I, i I ",1,111: i'1.1,,:,-,d, 1 .... I,- C.F' Ks' IN T C' 0, I I "' %: "".."ai, ,,,, III ,',.r ...... A -7.7. "" -"
I I'. ;, '4 a, '- ... ac "" ,.,n,... looo- -. -,",'t'r.'! "'- .... .
. P 7 ,_ ,Mr ES1T. M-UFHACHA BLANCA CON -_ -_ NDECORF78 III, At Tf; Ha 2' I A-27, 'I I E-111-LI-4 .
Improscindible con fiadtir co- __ __ __ __ __ -.12 "( ",.I". It I 1. Vtbiu.. p ... 1. Inala, lir. ROIACITAS IMF I 11, I E-9-121 I - ____ __
lK__. Is it, 7 30 12.10 ad, -p ... I'li' I.. ru-0- 1-1fl- 11odulam- Y ,,,I,, I-I % ( nLn( %USE I NA NUA. -- fl I E 03 119 4 PARA TRABA AS POK HOMAS 0 MK- "F_011tI .1% IttCHACINA JOVIN. DR
merciante. Martinez Moraics. n,!CF I ,,,, ,,u oblu,-ad Lla,,r ,I 1-1219. ,1.u- III -II.. ,I,,,. 1. n..d.d d, ....,.- I.. -, --c- ,I.r... n... t...
I-, 21 b 'o"ti ,, , .V --,;, ii%'W,'ll,'_- S'. O'HF, I "A0., ,I, --O, I,,. I "".,rd, u, ."k,", clu., ".",j:,' 'P',': b.,- ru -od. Wart.c.., h.bi. I.SIA.
I,~ -J,-d- K 35S_:, A I A lu, -1 I ,, I c
1-31 M de 2 a 6. D-2807 mA, "It 1. I.I..- 1,-1 .... .. 'd. ", "
'"'a 00 5 ., "'.a.,
.... ..... .... .. I. C .... "'
- X-5219 i)-334R tl 4 84. I'l-Id- 13-, ... _. a ,Fa::,.,'Ryd i I -, ( It ,, ,,A ,. ,ou ,II-,.-, .._N.5 E-lill ,Is-, !, IFII -. rl n"11 !L.1 .,,,I". "". ,,".a.: H.-ISN.
- -87-4. __ _. 1. AII-1. la, ,,.it, '
.-I __ a o- FO-1532. S--- d-, -. A-15i SOLICITIF MUCHACHA BLANCA 0 I'kR.jid, y loo ..... E-14S.131 nRAriA S.).. rnown A* Sj A .QVILA 114 ", I , X 7 25 4 _ ___.. -1 ----I- -
pis.. 1- __ _-CAS 01111LESTA I I d, 21 11 1A., can rIf .... Iuu. D-7.106 I I 12 liamu ,f-.:,: :,-_', SE--OFR, ( F I OjS, POST .! 1, V- ,-,.. -1 OFRE1 KNE JOVIN PAII
HhA" C--t,1,. ,lq ,il, ,, 11 lart-11 n- I .... .. ,,, -- ,- I-a .'a ...... RE Eli ., ", n ""' I~ -, puthe d I .c ... ,,Ic. S- do:
'ail.; ,.I., 2 cu- I.. b.na .'-I -1t,". 11- 'u'u-", d I .... ... "'"c" I 'TRAIIIAJOSDg
'.. A bl-"" 'I" "A' "-- ,,dd _., tio"I", _Il- Ind TI.IIIAVL.4.11 IOLIIIIAN 2. S.I.- I a-u F 131a, L 1- SF OFRIXE CHOFER CON ULFERFS1 IA. ,,I
I, it, 11plod-1 .. .... I p ... ... Iulu ,, ,-d- -- I .-ti, ,a 1. -1 1 I I I -11 8-W.: ,c ___ : IrIn...I., uu,-. Clu III ...... A_,_ 34 an 1 I16f..., A-0334. it. A .
O IF I -I I'l ....... I -cai. a. K ". .11 to
,,; ,,ado'N- 411 -u- I-II It, ... ., a. . I utud d". 11-In 011-1-11I o' r, a : Sf, 11. 1- I 01,01 A. Ulf FS , ,.CA E ,n,_Iig .A -I, -9I77 -.51-iV.,
,A'. a III. E.1291 ,, E-760-10.1.4 pa-g-nda IIII-1- III .... ..... - -- Oflij "" d, ai.j ...... .. it, 'I'AilutO.d. 1. ,.I,,..
_3 r, P.r,.,, V.,,,-I. d I .,4,2S11'1;- -I-- -jjC.T ,,,Id -n k- ..,,,,,;,,, I i._ .,..,.
- - 11
,.I, 17.1 .A CA[ LE --T". 107 S- -Wo u V d, ,-d. d,- -- o "-;- 6_C Aj,( OCO,:;.sK I sj5vE, PARA S' III IPA COLOCI. I N Ill "it, I a
- -- -- ---- a I 'I "ado -207L 1 -1 F. C -,27, N,. I'll r,--.." Sa',I" S4.1ou 1. 11-11. I -F 7' ,'t ,I", ,1I. A r.943-1.11.4
u rdarnuebles "Warner ,,I. I-d. ,.. d-I.a. cd 1. cod. .,. iau it. 1, I.rd. it. I-. 1,111 "Iav I In_, .c,,,, ,!,,;11., 11-a., .1 A-A.137, ;ILB ;,, ,;. lu, ,r-, '"I"' "'
..... bl,, ,p,,I,, ,, .I3.11 F D., ",'I nor Wit, M-4.311. 1"'a "_3 P MI14 I lllmTIU O SCARiGADO ,ZOf.
I-" "I I E U _,'" i -_ -, Or ., F" -nor ..A., it.
'r do SANTOS SUAREZ MENDOZA -16-' 1-to- 1-aa.1 , "I", __ 111- ,, .,cu.].I 7.,Il l ,,,,.. .3,( ,, ",,,I,.... S. .Ir.c.
NF ...... ., "d -64a, li.-A iv_- FvKvIA BER-A .IIIIANA -1 w.- l_., K- I n( I I(
--all-d. muIb, 1. I, ., r!__! 92 SOLICITO MUCHACRA FORMAL PAR% L. .FBI I 111- C a _111- .... a u .1.1 con .... c ... ...
" "'y .' In .. ,P6 ... ..... I-pi., d-ra,, dIn- 111 --. E 1194-1-13.5 yi .Id',.y ,.fll- Cacique. No 375. L,
"I.,J ,- I, I on ,MKDOR. R%. .uc,,nI,1,,,d,, h.od-tintc, -ul- I It- i ,
Us C"., ., 'I'.'r, RALA-CC y h.ciu, pdafa, ,- "'! a'-.""' -""-"'F _.' I. oti'a. 111::11 1 111., I Ill "", :"",,III. : Al IIIA, 1. ,."I ,d.
.o, do, ,18. I] i GRAN OPORTUNIDAD _-_ __ U-18a.. E 1".. III ____Tr __ -1211 E-593-ni 6.
= !1'21% I Al.!t;lt.O, CASA. "o
,I,, A-7411, 6 I- ,Itd.. -1 III. -Hicouc, F. ;
1312 .7 .S A L-d. S-Id. $-00. .rm,, I, -i-ioj% UK _g- ,_ A-id. 51.. No. 6 -1,. 12 13. An, lad-I.a.l. ..... Int1rc,. p.r. P1.d or "( __ ,- Fuz_ ,wkF UI..i-. TILANCO.19F ornzcp MATRIMONIO A CAiA rAIC
"" "-Alu. I.f.r.o.. E....r.d., iS-mNiTr.i- d, I. ON wi oriat II, IN .A R1-ITE.A "'. -I -UR6 "i_ I,-. S.d ls'dig.. y ti. u-.ii., III. --- T,161 ,-,,.I,. y -.d. IlliclIu.., a, I .1a.1 1, tic.I.I. I.tad.d I.Iono: .11. I-n- .
L4- .- ____ 11- F ,uu Aldo-d- E-611-1.3.5 -t-rdt- o ,,, .uj .., "-d d, tio- I.-Iiii. d,,ci II -.
,-'or d' """ 1-'1u:,p-- ,Ir lu, It- 1, I .......
UILERES: A-8379. s,-- 31177ilI-7u,""I' __ I ,I b I ,:.. I i',"'X5 .. cua ,II-d- El T,- I. ,. -l--I25-I,1-i, it ,.,. Ih.l.r I,
,.,, I FRRE;t A P, licn..., T_26M6, _Idu S"I t_ - --- -- lrrctcr. ,, .it II.I., .c..!%,.r. ,.,.::
_11-11 D FiCHACRA BLANC I c:. '. .it
$.I.. ,I... do,. (111. h-, 6 4. b.h- ,I- -- -ii--I.OR BE SOLICITA NO ,,,, P, in rI. ,,Iuu,. __ -_ I cod I E 'I'd -r
, o AIAQ A LT C. Itidiul-, D.- I ... ,.- K."ASOLA NK C.LOCA PA.1 Cl do 11-11s.: At, o-Ect ON CO.,'.. .K I'D d SI,(,;O'.,I.o. A-IiLL3 -971-131-4.
...... I- "" .11.1 I-'. W.. 1-lidd-4c.-b .fid: "_ T, udop", P_ at Ifer-I., cl,._ DI I ... n -umd d, m1di. ,I ,a u-- $45 .1 --- -- ... I,.., od, I, ...... ... .....
..h.... ,%,,'.' '. FIo.N-' N .," F, n I e"d_ oid. 'In. id'it'. .It.. dc 1. "n-1-aui.I.C... ,,W.1d. C-p-H. 219 ,, S5a I Sj OF.CCr j,,T.6 .EP.,jU. a, __ _____________________:L
"'I... in na c 1 77, 1 t.l*i ... TI-5411. BE "t.A LOLOCAR FRA.
,coal la A I. -4 1 ,..IIlcr;l All. 1-1- a-c. dI ,-'I'. """ "Inc rRACTICA
.. .do Rc, 1 -16 '. I= gg, I ,,, .. Ma,'I ... "All-r-". 4045-1.3 d.In. ..c.rd .. I. 'I ."' I" a ......... T'If
I. au 4 - _____ d, 'o
E-I S7 I lolor-d: F-Ci. S Ilaaa. ou. I -, _3___ I -- -- --ij- D-1971 III I 11,11 __ ___ 1 I121 Ill I I,.. ,,_. '. .,uc-.a. --,, --, E-131S II3.5, d., I- lu.1-bi. d. addsch..
'i, OLICI:TA UNA SIRVIENTA BLANCA ., __ lot.,.. I, r.f.-cl., .. .1 139-1287.
E-790- I our no p- luapmr rcp.,FA.i. .j. Y HNO.. HABANA BE OFRFCE MITCHACIIA F. P%'M,A jid-I- r-6118. A-1 ;.a ,'a I~ SC . . Ads .1-Al -.1 E-669-CH-4.
98 VEDADO I joud.. ...,do N g_ ,.lot. .. No 664. fjI.. ,.,,- ",,,In. 1, ,, .. .... T-- --I --c-, TIkf ... 1-4a.
- ,dKdul It -nn.,"" "j1e';',,"g" !'-'' fc',:II U-7.69, t U-I ., mM--oC&x -ovEN 6z sumNA patszW
6F_. E-12"-11)3.4 16n. Eoc "A L NA CIIAD
1 ,2l-I ."'..';'.1 .,,,'.' ,. ',"'.n,, ,, 1. __ I I
C NI 13. ENTSE PH MERA I T C..A.' __ ___ ti,- .... Had ... y Rewt, .-C I .L = ,, .u.d- uuSdic. n I-ddo, I'I to y .'In E "' I'a I oull. ,-.. Is~ .. ... .. cid. rIf ........ .1 .1 I -E CROV.S CA.% PARTICt .. P.H- rl Joy-1. tin. ,
U 0. iudpi. y dimb, q-h-rc, d --l, I.- T,11. ..-- T ,: n A.e_ I 93 LUYANO so CIT MUCFACHA LIMPIA Y FOR. "
Vdd, I.,mpI,,,,m_ p In fl", D 'I'l !I, To-N 'a ..Cr,,T,7.rSEA -I.u, A. il ldl.,. ,1..,plac I- Riftr ...... c- ,,,*,aud ,-,,,, Emitail-1314* ,
OLICIT .VCHACHAS T HO-1111 9,1 ciin III --.1c o lim,-.. .1 1 11, I V. c,,,p,, III~ ..it J:
bajoigd,_ 2 sh h.bd-. 1-1 p ,
'el maa- SE ALQUILA UNA CASA,.cALA,3COMr- a 4 1/2 t,,,, ,,f,,,,,I.,. S-Irl. S25ou S I r "'I ", t,02I E-1'4 --5 'PARA ATENDER
to PlIcIll, bh .. .... tad dor I u.td b.A. y in iu,-, ,1,,.. H.di-Ij- MI ..it. Mii.gr,,, y U-1 I ,-ba.J- c.1k. ,,op ... Id. Pc- ", ,1. -i6o, t.bc I ... r ,..u 161, t In-i ENFERMOS .
dspnasm y l-,di'm kc.D!9000. B9_ I br it, I.I.-Ii: 1- ),,I,,. '. i,,;,:,;,,,_, ,, orREcE IMPAROLA. 101IIE-. __ __ __
32048 Oct. I R-Ird. J.- In.. Abj. 573, G 1,36d, od. S,,t,, Suar- E.1252-1 03-411budd',G 4f'j.u, C. ]..O-c No 37, I',., G __ ___ paid-. S-1d, $40M -1-II, NI-1-1 4F OFRECR CHOFER PARA CASA FAII-I se ofrece joven estudiante de
_D__ .-It. ..tI I. Rut. 23. P, S OFRECE I NI 'CHA( I I. ,,,,d,, C.14.d C.
SE UITA .URVUENTA BLANCA OE ir I 11 P.ARAIv, G.titlr,
E_ I "' __T .intal. .I.- d b.dc,. .- ,'," ..". ., ' "." 'G ",,. F-6831 Medicina, blanco, con prictica
CALLE 10 NQ 566, VEDADO ; -;14 1 li.p,.,. T,1-- V. 771 5 "' "' "T '"' I "
I., ..'od, j ", __ E I I ", E-1169-125-5
VEdIrUAIy 25nl 111.,...p.hadc, ,.I.c.c16n. B-2421, E U111-103-. I hospitalaria, para tender on,d,",r11 .j .. i 94 LAWTON BATISTA - UK I.L111TAN A. ISIII VKIItF.11a1,1 -_ -1,r ,: .,I, -. -1., ,.md. rG UNA JOVEN PARA C1MP,TRjdlc1.r1"L1 Hbl",., 1--r I, ,t ,',,.I- PARA CUARTO 0 COMED --I::,,.,,,- .IXCII. BCS..A 1.1 1AR. MAN, fermos, buencac modules y -nm.,n ..,. c. ,;. _f,,',.' J- I.-, 11 ... p- V- -ou., -,,,,, 11, ,rld, I bu I .
.. ,7
b .do ff.,. s I. q I, ,I ,,I,,,,, ,or- ', ,,, I cu_ __ ,Iad.d. T,.b,). p.I ho-, 19 Na I I t EROS -9283.
"I'd , dita;"i, 'b 126 JARDIN
'a-2 .. u'rI,'.: .1. ALQt ILA ESPLi.NDIDA CASA: GA ban... rnukl- -.1,z; ... ,Il
smao y $75 a.. 'L'I' ,,, Is no)., -No I D- , ,.= It. __ ., u, '. I'; "Il 1'1'1 c ,u- ,io- posture. Inforrnan: W
A. r_9103. M.6770 "A" )ard"". ""'t-i ".1-:4,21 ,',-,r1" 4, ,I, 9 Iloo- 4 -r, P, I m- "Sga,,; -I1cli-*. Abl 8 ... N- 27n.1 11 -,i bu.. S.,lai mla-a SO TOO ...... 11, Nit -- L-14il-111
c- d- ,bod.- g- --- 1. I.I.IEr IN JARDINERO ESPANOL, E-823-131-7
-2564-4 C,,,,,p,,6,. 1-to.. ,.,.,,,,,,. d-- Nititl- c ... rjjp, o' 1. C'u, I. N, I F I-,!! 1-4 ORXC" ..... O. ".TA _CO( INA, Dili ; -= -. 1-1.1m.d -du, A -.It
_11 dc p a __ E IIR3-.1- I~ T. IT' 11 -.1,11SIGN -1-LI
3: W. CASI ESQUINA LISEA. VE-D.. E GANE DINERO IiirSFAN ( __ ,,,,,I ".." ,,,.I,,, -1--0, ".
, '. ,_ -I) .11. I~ "' %,, ...... .
_ __ lr -S LICCTA MVCHACHA PA p 11 %,F- JO% F11", F ..1. M-1 1 I- ,--. ,.I"' ..., TlIl,.,.
... a-'4 0 '" ( % u., lo, I~- .""I
11171.1 PI-.11.1.11, 'or" "o "','o.',1,. 11. S"RA 'I" ,I U lid -1: n"d,,.c,,.i,-i", ,. ,, ,, 3: ,.,5.I E ;1:-1-111-3
I., 11. I .. A1QC.LA: -..IEA, ,'ALA, I- III A Ild A a "t -ill-d- I .... I ,, "I'll" I ,it 'I" -;d '" Xia., 9 ,ia-c Tc7 N J-01AN I CrkI- A '-," "d rIo" ,,,I, "' 1 I I ::'WR HU I I I I i I I I I It 1. A I I A. 1, I ,,, A.D- I, !-."A'.I, ,,,F,!! _, _r"I,.,, 1. A "I I AD 010 .fto. -,tuI-cIi.1.. n-au-1--, FI.Io a-r-l- It,- At~, II. u-1- d, d, i., c, a. Fj u, I ) F-4623,___ -_ - -nFI
... I, lof- --.1., III- III -.-- 1. -I ,--. G.1-afl.. Vito. I I. n.r , ,, T,:
m""D "or '. I "" "' n .... ....... ,:,, "' I 7 t. I US-3215. -- o u-nd",- d, ,.,I ,
-14-01 Ocl 11 E-lant-lal 4 .,'.'d.'. 'Ru',n. ,i lj ad.d- d,'Z' '-,_, ', !A ".,,",. 4. 1, l'u,, "' -- di, --,. a ........ I ,,, ,.- E-A-1-5 .1 Tic- B ,-.,3__ II6.-! Ii'S
" %2 .".' I" "I"I ____ __ .
-q oi -1. 1, ....... '17' ':I 11.1111 IS-i 1AflOIN-l,_1CI( Ut-( orj. Ni7F( A.siil. It MAN. A' IRA.. 1.1-K-1
S -X-LQCI:A---- IMIL A 901,1"TA (111%DA ,., C I ,,,a I.- I., T Ru 1174
-la. At li, $3,A F-1.123-94 % 10 c-p-d. ,in. -.. 1. 21 ___ ___,,, d I dI ,.Ir.I,,,o It- .... , ., u ;,I",,,.
_ __ - __ ,Ulu. I I.,, ,.: 1,1.1 '.11. w,_,O, -.da -,
,_ I, "au"'. .a4 I.-I, 11 N V d I ,,,tn'" ,- y R. R-rt. I a" , I I ,I. I,;,. I. S I It 111A..LA Ill .K.IA- FAIIII, 11111 % I.- -. ".-I .1.1 I~ I~,

I -:,,,l d,,,ntS,,,; u- ; I." a t
I ,I', I SE ALQUILA t 1 -.- Do I, ou. :. -, 'I a 1,
',' .'::. 4, T., al i. 7 Ia 11 I -111 11 11'a "".I .... ..' .' I A uuo,, _t A", ,:_ ". I~.'o ..' : : r- I III
I, -' .-1',, ,,a" ad 111 , '4'1 '' --d B-- "l-u'- "
" ,., ,, ,"_,.. ,,, 1 11 d.ru- p- ..",t ,o -, N 40 tu- T-c- Q ... i. ... 1. --- ,,,
__ "",.I,., _5 ___ -7 _&vENF-g-ro,__'- -."n, I. :- '', E ... I "'" .IS" TZZ.u. 121i I',,, r
..... ic --l- r-lu: twomutir, j I,- 406 -q,,- Pu,- I I; Il I I
.PAGINA 32 DIARIO DE LA MARINA OCTUBRE 4 DE 1952
Nuevo etiliiso Niega Paco Sierra que conociera 'Recibenclie'ques ge6iteseellititeslacomisi6jtque
los detalles de la criminal trania estudia el nuevo C6digo comical SOLICITAMOS'
pata tecmcol Jos famillares
1, (Ine no S(11)i(i elito se trololm do, till (isesiiiati) llerdio el .11tinicipio el pleito de los IerrPnot;
"'r(plerlivo. Emiliti Areflatup itisiste lo cimilrorio de (Jos policia donde Ii ronstruidirt la Creche Modelo, bo-am; A G E N T E S
I ll:I IA!l 111-1110 1- 1 En ,, entirtila de R%- toll Jos ratio de ]a Jujila Efertoral de NAzt-El'o, S, Fijetion vnlrvgado por -1 -t.. mial-pill, I York, quit. te. port..., d, I, Estimos interesadcls en consequir
alcaldr, eylo lulto Ll- del Pozo. W- ::ale de halut-Jon del Alit;- ar lo-ol Ot-l cle.-ol-a la iquella cluclad. Sl VIn"', Irel",'k. oi.11111 ir'l 4.1'Banvo Narional
11allooll Silloloi-. r.- wi I. pill let ,cfwr Del P.-, j,. tes Respongs6les, que o rezcan
it _.Nlui
W Y llQjI)jv Lit 9-.1 ot j ...... I u u b I,; d1".p4n-,
"'i 'I Ile N l ct to __arlo
AI;, Aoo qI;, por IT;- 'Ah gj" I
IT ( I st" en ias.rSiquiientes oca adm
pledild d, Ili, tv'"'I. .1l, 5LA P'.111n twinp. Till -lid
;.- ,, I "I Mar ell., enolit'n"., la ul" It, NI 1,;,, 1 !,11- ill- 1.1111d. Jim ., I Nlit. or I I
Ll tin" an. r 1-t-111oh- elt 1- 1111111n. en o norobe el 1, 1,1
ki r -. i Ili o, Jump no i. Cludarl
'f- In .,- v Di I- let I It , -, los El efior L-j-, q
ill V, clj, rovii-idjaii Ii, Air, or Fn tul. W,11,11do J,,o ri )rIr nii; iirp PLACETAS
ri, .1:111 : :11111, I o. ),"hittim- At,,. i, L r1i'me, ine".1 Rest, .". 1, Hitbm, ,it I p-p-it,, Ill, I i
i' It IPr r. : Gmflan Kd j, I AMAJOU 1.
Gral m per rI rampin'till" -n't. .
'j, io,'aiic de bo.,,co
Be. rolfirli. qoP r I 1111111ok
I irliI,, t (1, Be. Ic Ill- d- J tell Dos lle- Iiii., it,
PALMA SORIANO
I 1.il. I"i 'I.. ( ,tildll 1. ( ........ on dif Per 11 dr
oplo"'. Elelortil ul.i,
o. I'llo "1 3' UrbilroI A d- llo ti- so I-"'N ANTILLA
itittil enol -Y. -ol n.ribi 'in
Tit 1 "' ill, A, Ninria Tvr rdrr'Ja -ii
t "'i;= I till l ot-acitt Iii Pc- a Aranda. para i
C.11111.1ion Ithc d, rota'. 1.111- Im,
tj e 1) a n la 1 -o I "n., s" ."1"i ar,An Pend, jiurner. 164.
Ell vias de tilla d I iilo ill d T Alhiividar,, dlq. I%, ..,.I Ov I (onto Al-rez, 1-it
Ci.nl,'. ol:j Dir I Po I, I prv id, w d, I.Twilt- tillietti, y uel,,t.
i Ali drit ef',"to po ,I dv.,j,,o Jill otil A tandentas. ('11 Ayestartin jiumer-, 474
'Illklicl Cloo). Ili, II, Atz- 11illo.t. Sulp- ditIL, tit funeVin de 6ror it S o 1) r C file
1110C 1 4 Al'i 'It. dl Jet, it, I.i Poli-, J.diO., I An tit
so][16611 ('11 caso t Is Col otil'i, A AGWLA [511C A
I All I J, I 11LILI in de w ir Itnit
IT A-, A], a 1. h.y p.r la 1. pcl;el o ti! "'L.
pension a ciegos lll '11 l,,d PI I ill 'lot Gill'ililr. h- 10 st lpllldoll lil
de C. Socials lad loll!'V t"Lito life Ill 1,1 P- lon de 1111 viluvt Ito Ii
"i'll'irl, -h ""A it Him 'Ji'l-ill tu, debla -lebar.-c ,, e A il, il- -LIL' efetti-it ,, 1 6: f:- r1elMiSlIS elficch-1,, d, iturri de
k .1 1 .1 IA. ILI I I. I iI Narionti) Ill- lit tlo I P"i;,\ b., ill, e I e il iT,; put itl lcitjnes de val, rz en
I I '. -,:,, 1,. 1, i'll li 1,lwd, di, la lilf-i'llit, 'll ii 'enta m e y C111CO rCCtIf1(.LLuneF
1 1111-1-gall la V VlW hl lo .4. R1111' IIVIJTI, in S Ili 11-to, Ale., LI
I, I I lo, N ... ....... ; ;1 hl, ralaii. dt,,liTitt I, B flit, \,I, ;.J,,o,i I por,:pJanillastpresentildis; %,Inte
A- 1.4m il.,i, dv I ;klllagiic\ ill iL I qLl1 I Ilmil. :,I atoiiio yoll'i'll", 11 11 1), 1. .1.. Mosti'l .1 4 I o C treinta evaluaciet;
1, 1, % V. P v "f rio:
ollib,- ii:, ,, la &(,i oin ,, I ne, or I ,; hatntadlis per us pro(7,!-- or 1; Fron u e li rili Ia Junia M seterda y dos expedientex,
4.1 10 de "'i li, or F--., U ,id- d.,i,.,' ft,: l ,:dr lit, -nio, 'ititin,
a ;I T 4ool,, I'L lr "-L'1' il. 1 1.
Ill or
per" i"I
It A Atra efiv a Oferta en
I it od'., I., p.-,s d, ill p-,.-I
I, t,, C., too- l 11.1 '1. o, 11 6 -h- l- o- :,; dc tit P.- pl- I'llit. I
Ix" 'I., I., (I, iSqu,
it :1 ,1 eei u. : buiti, [a Adiiiiiii.nacloo 1, coo"all
Z11111it"I'l CREPE FRANCES
"'Prole,
o: m, P. de
lid lo iSli.. hid'. i I"'idid, oi,
Padv dr a
t,,j:- a ITI I -il Y. line hw Iii
P., .Oa, It, D! eI fe d, 1i Ilolcii Nil
C.4-ar". ".pii ata, la, oft 1; in a lles
1. run idl Cl-wo eon orig
b ITT' Gl- 1' ""'i "T del 1-1fle de
in (or%
ol. 1. ;,- ba it,
hl 11 e'l- e. 11 11, T-r la L,,(, 111
I ITT., "I J1,1111 d, r th P L,,I itif, ildm,-111- y ex ela siros
blierai a Pinay a dimitir Puieden u estampados!
i, I'a 11.1 a raN ill- de 14)* Jos ataques dirigidos a Schuman
III. Una tela de gran novedad'
va rindos y exclusi
r a 4.11bril. !,q)ll 1- anlip). (it' Dr Gatillt. lo 111A, con vos
onstampridos sabre tonos de
enjrP It istri
in t, I- hiiii,, ooi-,. Sedas: Planta Bale
d 1. ,
"T 1.01t I I SOlLoll- ILlandl ,I, bit,
if linil, P1.1" Ili, 11"'o, 'I, I WI'- l 11 .
ii riio, d i,, T,, ...... IT ri ,,i
ITS d,,,tr del C,,i
61 11 1 To 'TrIlo' 1101 euril- del G.bie- iwi S
cra bl,-.d. reriu- D-J, To.
tones FT'Inal, no ha Cant de mod. di, penstir.
G Ttmt los 118 diputiolos filess a "I
au le core. I Ze or
ld6'n 66m1i
kS SIEM PRE PRIM ERO b"bcrim. sio,, "'Il IT princip Is del 1
ii tie
,,no pits.d.. reel.olim 1. ro id.
I-. 'd -ded ,,ai- euill- ;I. to,
d t 6"1
LE NARDCON LO NUEVO! ,tI.- I I oll 'Ll W ;., P.L S I- llill I'll", l
S, Ill. IS 1, W .....
AHORA PRESENT IL
PERFECCIONAMIENTO MAS
I'll I Tit. H.J11 Qlle lt.T 1 111' f1l.E5PECTACULAR EN LA HISTORIC I'll, qli T il 111 l
idil
DE LA REFRIGERATION E ECTRICA: LA SOLUTION DISTINCT Y "NT, '11;,
DEFINITIVE AL PROBLEMA,
VE LA DESCONGEI ACION o.,
AUTOMATIC.
pit" did-- i _fL11_1
MAGIC-CYCLE -c ... re, q- coda
2A floras hafe I, cular un fluid cofirrilis a Pallecili anorhe La madrr
4 frovis do un serpeolin espeval que cli-curivola
.1 congelcidw, procluterid. 1. d-ongel-6r, political del Tte. corgincl
instan;6nea, e, dec-r, coles de qu, lo, cdmI 1 11firez Suquet, jefe del BI
JAI Jos a ma cena- rs seen ofectodos par cori A pesar dp les esfuerzos de IrT
do temperature, como suede en Jos sislemas laca, clein d I, -istir anohe el
spotiil M litar. ]a setiorit Juand
outom6fitos de descongeloci6n conocidDs i3n- 6-heit Cril' ,;uclit d, B-diiIiii, Otres Novedodes on Sodas
tericermente. El %islem. "MAGIC-CYCLE" NO Till, plild". d Wn-A,, cco-I AT
-nd. Su.'ez S.,iiii W del 11 ,
UTILIZA CALOR ELECTRICO Y LOS ALIMENTOS. nil, lo-tigaciones de la Poll proplas pard entrotiqMpol
MANTIENEN UNA TEMPERATURE POR DEBAJO lal, -lT-,, deoliiot,,,
DEL GRADO DE CONGELACIONAUN DU- FT I T, CREPE 100 DENIER ESTAM.
T,,, Belas'l,"m v ziln);l I ... tit I" N- *Sligo PADO, sabre condos medics toRANTE EL PROCESS DE DESCONGELAR. Ill
P, 1100 to
nos y oscuros. 1.79
1, -ndirdeo"', IT ,is
771* tAl CREPE SCREEN PRINT, con,
es
preciosos estampados sabre fonPei,
o Del ilc dos oscuro.
11110 1 2.49
w 'Il'. to, knicnaza de crisiS R lWi BENGALINA GROSGRAIN en
4 ofertitCia, llierAirios Irlegrifien,; -ariedalldccolores.ien-teros. 1.79
0/,, 010. P- Islii He 'i CREPE HONEY de, rinagnifico
/I gel, pl," a',
ro 1, Pei d-o
0, l, 6 le I t" 'I lejido acordonado, de suave caida,
0 a. "a,, do "I Irldit pill' -" IT "n AIRIE ACONDICIONADO
%ril" m, q,'I Extenso colorido.
I :,el', "n" q' ,- T'l-colo 2.49
illoi. s ..... de pli qie frctaia
, r044
g"o SALUD Y LA DI SU -,y 1,I --i CREPE HATELASSE en varic.
6. 0 1, 6,, "AMILIA, BIEN MIRECEN JS iliss nliws tellZrillio- del EE
to. '1", 16 dad de 'finos brOcadoe colors
Cal 0 UN "LIONARD"I Ado
Etit depil-ble lonflill -, I, del enteros.
c, 'to/ '06, 1 foo IT
06 iyo. Vea on cuolquier Agencia d7Ca omm -,lion, 3.49
6", 'LEONARD" 1. line. -roplet. 1952. Imice 1.
0, 1 it"'i '
or, 'b is L R d t icg,
Hay model paraltado presupuesto Tu g' COMPRE RNOIIA Y
6 1, 1 sus
y coda model esI6 respoldodo par la n del I, k I 'of til .
Andres ..... ?, ,
experience do 7 1 oficn, f.b,,c.nd. I., del cioddl., P11. clol, 1, -1.1,lorp"londs perfecto% refrigerator". Ident, Kl-d 13., It' (11 -- -1AIRK ACONDICIONADO PAGUE EN DICIEMBRE
IT, I, 1
;!lioll.. culnlrnrn IT. "o;1
DkIribuidores Exclusivits paro Cubcl il ntr ,l, c-on d, 85 plzls or
leg"'twas Pill, ',il oc
I act
v 4 rek
............ O.
o.....
. .. ... .. *. ..
coMYo
IIII 1 1||1 e - ....-...........re
Adonde;e* AWAMAW
cir CIRO
A CA".
TRIANON INFANTA RIVIERA FAVORITE
METROPOLITAN ALKAZAR FLORIDA
LOS ANGELES- RIALTO ARSENAL UNIVERSAL
\j ERD
S 'k
:)s CENIV.y FDX
MED O UE LA'p? ASE
OR
so'g' O \JEN
P'jos ?0'
VEAN
B jjdr a Jos Id I genas do Aus
11.ha 1,s d....
de I& muerte
La obra de Rafael Sabatini
VEAN
-i- o.pn.
:o- de ls,.e,,.
m, d.e
cadas por Llamas cleorado- 01"2 fli'lle
as
VEAN
Saltar a 6eMmi (el hombre de las mil. aventuras)
do Kanguros
ETHEL BARRYMORE. quo huyen desKIM HUNTER pavoriclos
VEAN
LA A j.%I1,;n,.d.e.
g Stewart GRANUR. Eleanor
h-b- q PARKM
HORA
Janet
DE LA LEIGH FEM
con
VENGANZA HENRY NINA LEWIS RICHARD
DEADLINE U.S A.
WILCOXON FOCH STONE ANDE&SON
V, Arguniento cinernarogrifico par
RONALI) MILLAR v GEORGE FROESCHEL
13151d" "I I., J,! Raf-A abattnl LA HISTORIC Direcci6n Fr.
DE LIN A k2r* e~A S IV FFL GEORGE S11)NEY CAREY W11SON
VALIENTE L Ptliculi M-G-M
PERIODISTA
QUE HIZO DE MAUREEN O'HARA
SU PROFESSION Un Televisor ZENITH
UN SACERDOCIO Entre Im osistentes a Ios
"LA VERDAD' PETER LAWFORD exhibiciones deesto peliculaser6
obsequiado un lujoso Teleyisor ZENITH, model cle console, Pantallo N de 17" y mueble color blanch.
FIN
SIN FIN
Present
.66 K.,
d.*" Octu6. 10
p- I& q.& -...I
LIN SENSATIONAL SHOW
can 4 nwoves producclon4l's
'ALMA LLANERA"
7ipica fieda Von*zcdana con Cank y bcilor do k7rilarpox dor Venezuela y h THE FILMAXEtS P-Ru ritmos del joropo y @I merengue de Ic
compose del sur. El almo del llonero, st
IDA WIND
alognoS y SuS C1m0r@S... RitmoX y clanzc
'11080ff"RYAN cle las fierros do Borlovente.
"BATUCADA"
Todo to emoci6n y el coloricto c Brazil se unen at ritmo cle Cobazas y Po deiros pare cantor a Capocobc io. Somb fictucado y Maxiche an todo su esplandc Coriocas quo canton... Bohionas quo do Zan at conjure de un ritmo enervante
D te su recierste viaje a Espaiia, Clue le depart muchas Y merecidas satisfacelones, don Pepe Valcarce contract, pa- rom6ntico... Una produlcci6n qua he
rit pre3entarlos en Payret con carficter exclu dvo, a] renombrado conjunto "Los Bilbainos" y a La J= balla de 18 aibw euyns en-nfn% -Itan a la vista- Amha- magnificas atr an. su dCbUt go Payret el "L s honor a to hermoso fierro de grail.
Bilbainos" con sus cltntos tipicos; La Java con sus danzas regio M oJ U NGLA"
K I D G r V I A N Danza ritual inspiroda en los ex6
M
cos ritmos de Voo doo haitiono. Cerem
Desde it noo negfoicle doncle to donza envuelve
lunes 6 almo del negro hosto hoc*erlo perecer
at embrujo de su ritmo. y o p Golpes de tombores Clue moron los Cal
.1 recell"e
Z
elto Awelco poses de una liturgia encendicla en dese
y y fi. Fuego clue consume almas y ritm
que destroza los cuerpos.
19S3 "HI NEIBORGH"
MEN
jLS3
Un soludo ologr* a los pueblos c cws
Amirica, con confols y boles do sus dif, JOS Cato renters ritmos. Lo alegria cubono so cle
K- bordo on orta produccilin, pare con
7 amalgema do, color, unir m6s a Jos he
7
manes do Amirica.
INTERPRETED:
Dwronle esto semm se estrena Ill CILIA CRUZ ILARMA DOMINGUEZ TOM
.,Pa3 ret" fwmWable svperprodK66. M.G. K J. FERNANDEZ VALENCIA NANCY Y RU
Focos casos se hari dado de un artist que pase del "Arnkrica" al Ch y CORP. of BALLET
D pu&s de los entrenarmentos diaries ert el Palacio de los Deportes, nuestro de este teatro al "Radio Centro" sin intervals de descanso, y ademas, dos acc'6 I
su dosis de cerve Guinness C 4 4 Atr i n Es 'cia
camp n Kid Gavilan recipe de -Mtindito semanap consecutive en cada teatro. Kate es el caso de DILMER. el famous
be de Perro. como una pane del plan de alimentaci6n balanceada ilusionisLa y ventrilocuo. Fln CMQ Television y por el Cabaret Regailfas tuv. 0 L A I D G R B E A I
rn nte erse en lal; mejores condicioneii fisicas pani e'l Prograrna del rgo exito parecido y actu6 en dos pargr imas. DILMER, que se present desde a m m o u
en el Stadium de LA Habana, el pr6ximo 4 de octubre, frente a Billy Graham. la escena de Radio Centro todos los dfas dedica a Ins nifios su program en s e Coreogroficis cle Arreglos musicale% de
los dos primers shown del domingo pi ximo. (El hombre de las mil oventuras) HECTOR DEL VILLAR RAFAIL ORTEGA
C,1- P- T-1-1ES UNA PRODUCTION DE
CESAR ALONSO
Pepe Duarte, ampLiamente coincide en 1A Habana por am fellow actuaciomm primer con Carmen Amaya, y recientemente en el Un Televisor ZENITH Orquestas: R-,
America con Lola Flom, inici6 el jueves a Is I y 30 p.rn, por Radia Cadena Habana un program humoristico, "Chlspaws de la vida Ew- I- -ntnle, I., RAFAEL ORTEGA y MEL
b-ma" que ha constituido en otros passes una nota original y de buen gusto, pues hasta Is publicidad se toma amena. en una ..Nb.c-es de,,esf, peliculo. CHARLES RODRIGUEZ BO.
Pecic- de duelo versificado con el locator. Pepe Duarte, artist fogueado en los mejores esceriarios curopeos y americanos, posee- ZENITH, model de Iol Pt.11.
do, de cuatro idioms, es considered como un maestro en el dificil arte de hacer reir sin pasar jamis los limits de ta prudencia. de 17** y -eble colo, blo-he
Sin lugar a dudas, Pepito sabr salir air o una vez mas en nue tra radiotelefonis.
FAUSTO REINA CUATRO CASINOS OLIMPIC
SANTOS SUAREZ HABANA NORMA
Lw ." diex*w eleetievites de I& sociedad y del munde de las finan- IACII ff S A.
am coneurren diariamente al MULGOBA, donde se suceden aeont"i- prvsvnt j RECO RD A M BA R
ndentoo y actoo muy aignificativoe. Y cots &ernana, precisamente, ha nutrewle uns semm eel6 en asait aeai idedee, como ee riotre evi isio DEL LUNES 6 ILL DOMINGO 12 DE OCTUBRE
fotoa que siguen. MULGOBA, comoya hemee informade a nuestroa leetorea, permanence abierto die y noche.
UNA PELICULA MUSICAL..,
COMIC ... Y SENTIMENTAL ...
N
.6
LIN 'HIT" MUSICAL 100%
" Ax
J, SE7 ;YABRIA
OME
-r0TTTX=1O
ARMANDO BIANCHI
A RICO
CANDITA QUINTANA
MARIO GALI
0 GUILLERMO A GUIDES
MIGUEL DE GRANDY Jr.
Con la actacoo special de
PROFESSORS DE EDUCATION FISICA.-La clausura del QuiTsillo de Su- OLGA CHAVIANO S
peraciiin de Profesores de Educaci6n Fisica sabre hailed folkl6rico, meiicanos, patrocinado Par Is Direetora General de Fducaci6n Fisica, Mari. Lots. OLGA GUILLOT
Bo, afonte. din origin a on almuerzo en el Rastaur t Mulgoba. E ntre los ANITA VAZQUEZ
as istentes Como I I foto demuestra, es taban la senors Bonafonte v so esposo ()SCAR LOPEZ
eftor Robert. Gonzalez Masvidal, Pedro Villanueva y sefiora, Ofelia Ro- NICO SAQUITO
me, G,.,ia Alvarez de Mend", Zoila Garcia. Julio Bernal y senora Georgi- -,nt.
ria Zv.,-, Silvia Sol,, Cabrera, Martha Pell, Alb,,to P,.rell s cl
1. S,,t.,;JoseMM-, C-- Nlom, DeUa Fste-z. J-f- V,-ria (.,,, ad F rtvau, Glorj Rodiguez Coinell, Nenj Gtierz, Mea-:
laoV'dron, Ramon Rodriguez Montoya, Gustavo Gonzal-i 01t-- %11 ' !' na y Miguel Rodrigue
coequeAmmew's so na
an CASABLANCA .6 C...,_y
yORIENTE 6 Stoo. J. C.J,.
La Paramou t ha querid,, -ntrul, ]a elebracion de a. -ntT,
ni seimlado conno es ]a inearporacion del Ri,-i- al e,,teris. ior,
da.do C-uito Cariei-6 Y 10 bar,- ed,e.d. ese teatro un anticipo de magnifico material perteneciente al 1953, can objeto de que la ernpr a comDirecci6ri de binf- un program doble entre el lunes 13 y el domingo 19 de octubre
RAUL MEDINA Se trata de las peliculas "Mi muler es un Angel", que reurie en so inte,
pretac16n a Joan Fontaine, John Land y Mona Freeman, y ''Gigolo y gigu iit-ci6 -ic.1 d. lette", la 61tim. grim pelicula de Somerset Maughan, En la Into de arrib
05DUL10 OR LES Joan Fontaine y Johnny Land, en "a eseena de -M, muier es un angel Er
1. de baj., 1. protagonists de "Gigolo y gigolette" y W Somerset Maughan .0,q.-. d, 5 una de las grades figures literal rias del momenta, cuyas obras esLan tras
RESTES SAN70 I adandose a la pantalla coma gran exito. Se le debt el delicado unt. 11,
HOMENAJE A LIN DIPLOMATICO.-I, f.6 ofre ci o en Mulgoba al doctor I "Gigolo y gigolette",
Raul Osegueda. Embajador tie Guat )a en Cuba, crrgam do poir el Consul General d. Uruguay, senr Bmdo Corradi, quien pro-66 itzpirado diseur- _e
so que contest el feslj.d.. Se le en Is frito sentados. de 4quierda a dereelia, 'Nue.ds incotporaciones al Circuito' CarrerS:_"RV1E6rA!! y-"- N FRANC)SCO'
Jacq es Desinor, C6nsuI General de Haiti, Jose M Sandigo, F-ncargado de Ne- A&
gocios de Nicaragua; German Castillo, Vireministra de Salubridad P ubhca Por f(Ao% Icni rinceene Nicaragua. Margarita Quintana, O gueda, Corradi, Ray Miranda da Sila Secretary de la Embajada de Bra sil, y Mar-el F Duran Suffer. SegUuido Spcretari de ]a Emba)ada Argentina De pie. en el mismo orden Basiljo I-' I 'dad exti-ritse
F C a _.
ecretario de la Embajada Argentina. S C Lai, Consul de h n - - - -
il A Be i t- STecretario de Is Legacion de Guatemala, Julian Alfons L:ray, -irganizatton
ga aI n e Guatemala: Armando Iglesias del Ca.still, Consul dc El
S Julio Castro Conde, Sender M Kaplan, Consul de Israel C- lota el I rruitni Carr
Aldano Lierardi. Official de la Embajada de Guatemala. Juse R Castro gado d e Prensa de la Emb.i.d. de Guatemala, M. Amgel F 66n Consular del Ministerio de Fstado de Cuba. gue g r.ristarit, a--rado.
'i Su- tlllir-- dqu,*a.'ion- ..n "LaA d- hy "San Fran1-1irarAn h.hie" diowriL," e.,r,
M ni _Mdin. Vilbor10't q a hbchaei Hah,- --ient" p-gnaaa a, de Is RKO Radio en
A,: -.- !.-,..' N, I,- -tiechon de rrutiaos as may ant,
AIMt7ERZ(, DF: COMERCIANTES L, AsTciae o. d, que el Cirruito ( at-rrrii V!,. o ajenos a que el Cireento Carzvra,
n-. I, G6,n', w", alonter", "Aulgoba. cado, ,a roitira disponer del magnifica material
., ", _,,: , I ofrerp imarrniitiramnt, d, HKII k--, !,-W, p,,,.,m,, D p.es de este acontecirmento vol'"n h,,,- gl.t .... na, R -I!, la -t7e- cimr,sp-4ai'l, v,-ri a Ca-i Havas Entances el apretcm de man., fui
Full Text

PAGE 1

. "]periodisio ee lo exter. > 112 .,;a s iiod lsiIe no una prokesin, en lo interno ¡3.3 reses generales y permianentes ~un acerdocio". R1r J ] ¡I) ['i L¡ iIiI de la nacin. El peridico ma _______________ DECANO DE JA PRIENSA DE CUBA aniu1d aacselaa Ano (CX.NtNte or 2:11. La ¡leuai, Sbado, 4 deir tubre (de 1952.-(itieteariio d ¡la 1 ¡¡ele'pe.mece'e¡rh ,) L ¡¡.l]..>oeAss, y Sancos Plet renio, 1lu s' IN lcrceece. PRECIO: 5 CENTAVOS Fu aceptada en, la'Conferencia Pidi Rusia a E. UnidosTeeo luenhoy ede Uit robo de 1$240,OOO Munia dt zcr n Lodre, a etrad d R un nproblema henequenero rvl n )alcnr la proposicin que present Cuba su embajador en Mo0sc dn'ZZ Ipl wtt 1 i<-¡l AB A I tll i.IsN vn ntl72tt-i.( i, 272e;eiiI ~ d. t-.(ua % 1 ernnAd)e 1 Fa 1 q e sefij al:alo i ii soic (iii 01 ¡aiijfl I,,i, & u 1- el -. ~ce el: -l)ie i i iei¡ ¡lieia is l ei a l p e i e~e~~ ¡ufeeee ¡elLeceecceec el'-ec-¡-i-oreCare lcc e ro( liC ,leecs 5 1 ' e¡ .rE¡ele5 ,¡ee i e '-eiciee sa 1cia se e 1 eeice d e te d __~ ~ ~~¡1.¡ei¡ .,.,,,.il.ce.e.eeeeeeee ui -1le elie'51i5 e ecc -e cl $0 < e ta,<-e ¡e''.1c fl s --1 1"'acal,, i , crllccn ~ ct r s raq dlc¡-.ii l ,11i -,S r ibe leee e e se d edeldele eieee -¡C ee c 1,11c o e.c,-, cicodear alcceecee,^' -u(,. .eccececc ,, e j 87ele ¡ceecceeldecdeheeeees¡¡.dlta], qu ecjl4trttal t'' Iii deeg pdei.a ¡e11e-ce(1e1 de1-e¡'iieeeeec 'ee1e¡¡,,l W .:'o', > de e. .eie il,, -e f,*rW ccfl ,, m 1 iK ,, 1,,,,,,. iul ,,,,',) ir ,w, ~. l,11, ". u.1 NIW N 11 ,,-d. N ~ a i a a i i u; so k 1n lef lcee ¡Ii ¡e ,l e'" l z, ¡e,, ¡ll.,1,le tiee .1.e Ie¡ccCI* ,,,,: ,eee ¡', cles ¡c ed l ¡1eel e lo 11011V 11111 1 111;, ,'; ,,, ;' 1,,ill1, u,, ,, l~ Iil 1ii 1)L 11,~ 1 (1ll ; ,i. j, '--¡e.-'' i ¡ ¡eeee1e, 1 -1 . 1 .ed.¡ee'eec.11 de:l .cel.1 *e e ci,,ce ece eeie1ee ee ¡e e c 0eE' l P "1eee11.>e 1eee1.1ee1eeei pl 1. 1,11 ~ -l, ,,, ,, Fl ,,,, e ceccel e ,,, d etito e u cecee eeeeee-eeeee¡ecei¡e¡eeeeeeesn¡i e1 ,:1 1 e1.Ie,11 dc1pecdes' .': 1,~e_ ,, ieee¡e e, ¡eee ¡ee.,c eeee¡ < -¡ 'l:¡<' le : ce' e'' ,: ,,,. , ,,,,. d ,a i. G n .al:. . 5 ( 1d ¡", c eii> el".lu U .Y -¡ .,-c Ue l'1'" no .lu i 1,, 11 cc e ¡'e 'e¡eelleee e' ¡eeelc cee le'e ece ¡ ,l.le ecel! e¡ e de cecee ¡e1 1 1,1 ¡ ,iU.Ce. ece ceee"::ec.ec¡ j 1 A. 1 ee c ele O Z t 1 c.\' .,,,, ¡ ,,,cecee¡ 1111 11 ~ ,b, ,. a .,,i ,,l ', , 1. ',' cel. elI e ede cee eW.,e¡cC,, -, j eeell e¡¡e ce ce c,1 e1 .eee e¡e¡" .( . "¡'"'?.I. "d c e e ee ,1 d i le y-~ dceeeea niev, cecee 1.q1 fl¡ uei, ¡.,u ¡ce e¡ei ~ i,,"p ciece 1 l,,[.,,. ,,1 ¡e,,, Qd. .n.,¡ce c.cle ".lccleee 11,1ee' .¡e ,elleeN .e.e' bi,, l ", e eittqd .]. ¡ ineereec leeecc le e. ceecree l eleele' le eedlle e' S e¡ii.jci el eee ele 'Ael¡ell' ele eec 'eldee le Se e e nc delY l iii.,oti t,_ ;¡.u, abj, ,,,,,,,,d 1 d,,!,"'' , . u nhar 1 1~ ff .pal.] : ,,,,1 ,, ,,,,ii, ""'b ti,, er ju uu 1, 7, ,e: ,,, n,:;-,I, 1111.1.C" ltlciial 11 ,. ,cei. 1ees1l.e,-¡e¡e a¡e I -eccel Gcecee1~ ~ Recele ,1 ,, "ee* depl, D1eal,laeare.,ec-ec d elecele le le 1 ti.~ cre nlee id, ,,,.,. ce celea 1.1) ,rt,. i,-ce P e,,,, ccc i ,, 1sesees diC _____1 i Hn ,eede el decee,,, .cecee,~,d e deC.S, ,,ie,, ¡cecee¡ce-u. d 11,1.e.ccee(,.ec,ispr ecul. d-celcelee ¡¡cei S e e,.,1. .e 11 1,1 l $eec' Clee, e j l ., lesee 1 ,ce ,'','e De l s ,,, e. .Tesetin lei J.I ,hcle'e11 'ekc~dae;ec.p',,S,l,, mcael e de de1.,e ',!cec eececs,,:'le,,ee ie de c l, ,.l,, ,. -.t, reu tad
PAGE 2

~c, 2' T'ol~t¡c~~ DIARIO l) LA MARINAe-Sbccelo, 4 de Octubre ele 1952 P6Iitica Afio 1~XX Bebeni sustituir;! efi elam u al Alcalde de S. Mae del Rosario h ad y e le Y elI reuc sendli ejo ,i. .i. i elr i que Iulccleee ue A o ellt iunt:ilxl otu Ud. ______________________ ,,, :eeridriieetoro djc, cie11j purci ( ce el¡c"di1.i '11i MItlc E s d, ICOce NOAu' cCEPT suE I I cII ~ i Ii' icL3qusctn. be de igaasaen q esdole s o m arl iiJ.,eM lNfi. ciCon i tln de iill .it 0la jeue a uciluulicin de p 8d, l kemv -,l~ina ,eiridencleecld -lel % o CntliiMI.a li-fee II llvle iili ilCde l eC.CeIc. CIu I,k.n, Ni iiiini clee.deIqAcido,cl.-C' lC-', u1c. d r ulce a dfilic'l" .I lliieiI 111 iiclc cc I iile ill llce l ie e Ccciltu, i lulc dei,,eC leiec li.li-s ",mn lue.d-ticE iIC'e'lI. a _____ ___ eieelclliceiilellclci"'Velrl ndc i .' ic'ido eC icceelcl l su dIeIII e¡ ieu e 1,, yd niii ___--k¡]' -ypi .1 el ud ,I d, Mc i ,I!,e t',i ;k E l:"bCelvdsll.,Lilie cie1,Cec 1., A 1,~di W er. dh. rrnn llli e e ii y r z l lleciq~n Cneesaldni n)lde t eL ic sobre iplica orei e lecC 1 ) El Vendedor de Fuerzla"--1-,WL- le Ahorra Dinero al Industrial La miio del Vecldedor do Fuea-dilcbn que unec al consuiCdor industcial co la empresli que lo suminictra el cerviccio eleel ceo, es mucho mc. compleja de lo que generalmente secece. De hcCho, asume tocasivenddaela de estais imporc tantes esponsabiliadcI cclii 1 eec eleccee 1.111 upe. Ce dcci. .11 ile Facilita la contratcicn de nuestro servicio elctrico paro nuevac industrias o paea ampliar las ya existentes. Recomienda cu mejor utilczacin, tanto poro inctalaeiones ele fuerza motri', dc lecciccn, aire acondicionado e iluminaciicli como para cualquier procso industial en particular, recomendanido los motores y equipas ms adecuadas ecn cda caso. kstuldia lo apliccicn de lo tarifa, cuyas coractersticas sean ms feceroleles para el cliente. Y, en general, mantiene y estrechai las mejores relaciones entre los concumidores industriales y eta empresa. Nuclroe Vendedorec de Fucecc a ecacn, poe tanto, a la vanguarcdin del jccito de 5 500 ien-: leajedoccc de la Compaa Cuibaoa do lectricded qule hoceo posible que Ud. dielecle, en suc icoqee o citio de negocio, de lun baratoc y eficienole serciec iciCo. Salud rozagante!! C-1 111d1e 7 c c d llieodU salud se cicc~b cpoir iic dolencas de¡ CaII pllnece inse i"" d, 1rl'a c~Tta' al-tosc cccl ¡oi p r ccc lcecc c FpCS, un' leecicec peceaeulee C ece so Il¡ nc' C ia e Cui. hceC~d, e ¡e l rlcr e esi s dc1c Ce ieLeal yeieaesace _"no ell ccce. Para Cecla hifae,;ae v eicie V a o 1~ ~~eel elCa.dai C.elMieh cccCc eId le ,,CiiCeeqC ee.-lilecllc il eyeel., p~~uucidi,,e.Parid ri1 eec -d, n icic i l ill iliieqcu e ee st. loi ,,11. Gnec Cececc -,lii, ila Te ic lieiulra escei i i Et cm cie ceermncCcii n cIra l,aee~lc e lilicl C e ii cecdcul.c eCri enunsu.lC. ,1 en lleCi-cidcCaebl iald cniicci ci. p~ecisi Iim ca ncaia rsna n5 lcCiiiliecc I nClcClquita ieiccjuucic di. .Ccacs-c, ler, lcil eitee Ce1.¡,e. diaAuneo e l ceren uRc. i, a dcllcielc Ii.e le dic ~taCc 1ii 111Cc ena,.,. oo ddne[Auie te a Cl. c c i C eulcelc,c, Ce ceind C Ci e c e A en .d n' ,e are 4 alsd a eeIb~I pc Cet ele P CI c. c pliic PP cemlu.A eun und cmcpental que nCe d, Id r llv alm creCa, lieic ucu el., r. I sqe c cl e pecene e lnpuP,,-,,le 'l'iccicn-e1e' c"lecc'1'cee elic eeninall qle eeen~ ,CclAcn CccuNi,Prt.,d.S, CI--ldd ssec Ta Mbi hov, n llors de]Cmdiocecepol I.,, Pu s v T,,,. Tu. ii, e cec, r.LA.,,,ecIe.eia los rnsehey kaiolctb, el le 11 icn. ,,e ap~l e 1Mii -uee aque lnm r Fce ,c,,e,<, e Sud, e Ce ce d l. eosno,. lchic ac l e profe sa-e Coacialie ],,P ci l ela 'a 1 ,e Cbr' e icl br e q cn l eee. i. e c cc qu ile Ce1 e 1 qlc 1 que plee~ee1le celle Cde¡eE,-dC fii cele bra ccdfie ec lc le ¡louga aqudctneys Cie d, celSan leiaeieu uececcccul.,e,,eceepcedc e tnICIie ecenIe ela Pe, Binp l, l ,"iI P e i ,jle Cu u "c e p) qu"el euCc 1lee POE SIr E U V ,lcE.leuaeiql1ccddceALCALDDE, a ll C eee Ci cc cel n ecsobreCerchenpara recc Ie ii eche a le_ ec p ncc. a p ,N C H i nTO B AL ic uhe n, Pe le lCl eciC Ceiiilie ~ lic elehicnin Cele ci uce e e Ceqeu e ce c c.efelt de l el Ce ~ ~ u ice el e ce lch. cc c ee e eCe cc cicle. Cec-cecce, as d l P. i c leeclede le LI aChae 1e1eieimiilie del rieeC aC :a C B ecl,M rk P -i Bl I c r si e t e n P e el P ucec ,u,,,TOMO ha,,,,e h' i 'elele cecli Cciida, ce Giie Cocelic ESIccc L j ,cc EVOl Ce Tcicn el53 gustacds.C-eicilceiB. Bm ~ ".iadd ii.ls .1ici ccl.iii.cc cceecic .~Icu 1. cccIccc cic1,r uaec ~, tcii ccc17 R.'p-i5 qTi0 ceC eceelicie l Ac c e l a r e de 'ii ncIcl e .d. ttv. lc lui.l,e .a de le n icp lcotj1,1 h ~ nCaa e1~Pbt,,P, haere ce lCv sueCLl c e.i ~ 1 e Sli AiileCe lu.o20S.eCliCre d,,,n usl.i e ScAY%1ntam ienoCro e Chic tuci 1, frec a ti, h,nj, S le upor un artio s Cc.le 1 .t-iiicuiin P ~ n I ilei iilcl llclcc ue licc le Eei iel c i i e ii taesyiil Il de R ,d c t, eu t a, a t a u l. u Ce , n ca a e e cici bae .e ie l c A ci l p ce. t, 5, iccic ic e l c ii i le u Cc i ceec icciH cecpiecc1lel gPieeiiiiiceci de la a, '-,e e ', au a il, ccl q cc cc eu e iei,,e-.c l e cli u Iceiiiec ile,,e,a ilcl ci ele dlici ,-1-ilec ecl All le I ecdice Dci, ~ c cee. ee, uiqee 1 uclec.e, Pci ccecip l e ieec1, c, ec _de, l de l e i *ce sec c.iclell i, c e l alilu c eI -a lcli llilii cl cc le il ee cIot, e lcdeiiiicueiel ccril ie c ieale uuG -c, p c el C N . le, A.c-ciiclil qeCe 1 e c qe i ee ccecc. dc i eece Niel' Ic U r ae(ec ce e 1 clcedi l cecc dcle e i "ie Cl CICc ce M.illdeede ieileiiedli Cle eeic c.lelelcciedc cee. rjib, l Iii ~ ~ ~ ~ ~ d le "clc.elpaeleCe e qu icceji lii iciiiil.eiiiCe cele qllde ecedo licc'qcceec Oec ccu icileci. ileN cca p A .cCe. ie. le lCcpileic.i ceiec libelid e Cc 1 icceeie d P e lno I c enIn c lc -l. ci ldo lecuril Cen e ~ .eic u c 4,nide uCnlimim i CI CiCel cl ce cllccleelllegcC. i. c s aee C e ,",p,,blI nlil lC rlee li deC eilel c ccccii ee Cceiei-iiiei cii Cice diCe Ceec a,Ce e odoe ei e lasileeOe l~~e i l c ci l lil .i e. -le nc Iiuc Ic ,un n ;cicce Cac Cixboailde Cketucdad# Poltica Pltica Actualidad Poltica Miscelnea de ~ j los sabildos r~~sec ~ Pone Fratcinsc4 hcso p ACO 1,,,.e icleclellelpece qll(. e jc e cuinle lcc, d, . ce,. le C:luileu. ee¡a deblele,. g,. lIldedl JAP 5lylie. le hle CeCeeadesdeenucc p.,e Cli c ilii c eilc, hal i.i lie qu, l rece l i e l ccje ll, *AIr ll u,,i e", ce reeilcleeieiyluei ti¡,-II 1 ~~ci. che cdc cul¡,,i bi i je ~. ece le hC c .i e,le pceecelided. ce celleep'udlc 1 econ il Mde Iodoe Cci pertidose l Cee uiid la Ociedeciey ei elleeedomingoe dce i-ecbec jarleilun. lena tleticalen dcccd el a en5, gucealeeiuigcd-de. Peeli P.ccil. llelce Le dce leisenciaelclieilca" clileecle dce lisureccin y ti¡¡ ceile de funionaecles y ecliliecio Cc "ldc i 11 ¡-,lu lecie parcececaer pasaedoc.J.,cid. Pore1le cele. cuaedoe. 1gues11. NCi leos ecieees dc e imerde Laieees Cccledecetlemcelte-loe zcecee capaces decescitrlal. haecP.pee ra-c tcticaepeenaciue Nc sabceos aen quc ceelee. el Ciciecn ee ePocge blando u les cO la nuevacicaedel PPC. Sie dl.d. le qe¡enc. ucoa'eeidcentc:que el pactiecedecleiicce escin, eec. de de Chicceeieeunaeran eercCeq h-,ce esp le-le ceer. cede opininy pestcl usaCeede. 1 ral d ie t eltceel i ,levi b¡eacseel pcimeriineresadoene C en celei.l queCncel proyectle electocal no su1,1 e ~ ~lleCfiesecc tropiceosclidlacioe. IcliL Ccceclab~ v.iiicceucclccPIICe un C.l consctituecici e ud """ el c~elle a <,cs~ ecenle un.,. e CcePl.i cihcceice cccliidecicciii, d e Fe,clcu-ed, eCcl ece T. c ti, Cecee. dec eldlie,.,ecldey I-ni. .iiiscu~eelcecicide y hasta cleq-. cliiieleele.Cii ArtIn e rnncdez eleiC.el Ce pilc eCc. ,, e accc.,i -1nc pecceACcile dclel gi.IcdQ pee cuic1 los cepleedepblicas, Ce e' enunciado ucnCeelceele pieecece d, Pii Pa mareseccnlc nu~c.i l., .¡,c¡deseauteneicoseendestitidcs d,,leilc1lleiiccaeraeSanporelcrgiecedell10deiecec.t c1,iAci, ec,,cide e ll e trcibutCCimpclic, lucicaeeeiie, h Ce di di l e1 qus e u¡lceeelle ePece aquellose lieldc.; leJ l ',Ion ie lee .pel or Clicq. haencdo eetadocmuclilgados ,p alcec cceipece de Pele y e le cccdidcn. C tcccce 1 eccl iCl IlineeoCeisle t ~nciCe acc ahorae dccpeclci.ilc licpin con el L. l s-deeestaccen ic Lid, eleneinoelo deuciele e uqn a' hc eeelpC le iclieiseocofcl, quepcceside TiZcee !cecc -".e eeVacece. sicc, eliie-icleiie d yeec"e¡,iei iel RCececcciccAuticaeqCeiaiCe hile ee, ceneci c. lee Ai Clar eqe e~ e le iene elde Cl lIo,loniiledc leescimpoentrceleeile .i ', .ce 1l1" ci liC, e. de Ln-e e l l, 6ie c Dcraque, GCecS-iii c u -eccccLeigedici~d.enc. Celiccciesci¡.,,Ciecn-I~ ccl1. lcd eneccclcc'cel tcYle cceldciCci. oce cl~il. 1 bajeei 11ccI c eeccede 1,ecCeles ,d .,cneeiipartdos -ee dedadecnde DIARIO D LA M-ARINA.-Sbado, 4 de Octubre de 1952 ax

PAGE 3

DIARIO DE LA MARINA.-Slaoo. 4 de Ortuisre df 1952 -11000,0itO 1U ot S'Ild it3lo 010031000 ,wlKo (1.014,mo51 mi laot
PAGE 4

Itzna5,Editorial'1 1)14RI10DEfl LA'NARINA Fundado W*en1932 DECANO DE LA PRENSA DE CURA EDIAD I'3 IAFO E ¡A IAIIN SOIEA'DNNIMIA -1: elo er0ccdeM elle~iee~,~creci:le Kee Y eMufl. d1 11*II ecneAle. de ,iISl l. p,'elel'li'. leceeeeel' lec i tin del e.'llecl ce'" UEtONOSi hSF5801 l,>~~ bee'eei'e ,,,,,,,,,,,\uWPrecelo# eleSusclpeln La e de .trimist:e uneeeiiieque" ti hrulpiode'bv eec lele pcele plu> orM, el e i ec i ele l NAele e el'; IAlice1 d, lken ulele ). ilIl I cell,1. cl,eiceceel lceccl,cuche'neIn 1~ cIii. lee lieleele be1clleeeldel tle11eele,> cee ccceee e4id l k".'-ide e lIi> i, .1cee y e].ee ue-eelel,¡c ,h-ee~creurcc 1ecelicte lte>,cec le eiecuce ~cccl. ,p. e,,.n iJ Sc cc ec unceelc n~.iieeeeceec cle el in^,c mce ce nee nc.1lele e111l cCeouenlece A ecceeccecle file ecle -,'le eel 31i'ii rlcieeece',ceeel."'e e eeeluiidulrlneeddiIen.cllccceLe l el ede e>cie de ¡clia, ece eArpegios 1 lebc DIAR Pe 511 15 e1 lee el IqjII 1 PO elN 11 CR eNI ec, h e '10e' l ddweiieeeuc >1 ,,,e del lic eleecele Ile e >eil" aeleA e le1 eeelee' 11 nel oece hpoel kmeleeeie gq e emec el'ue ce, lell II chle: [e''' eeeleo ee¡,.C ub., 'e le ce elattllle l e ellet In 'nIM II Allt. 1" co elile 1, eeiu iei e 1 eOro,cieeele eliand ele lele celle e .e.celle cieledt eel eeecd. 1 elen,, lea,e lec q eeelie lee cecee- 1, ,e,"e.1 aeelaeccerAle l dr p ,le llecebeeell e q-ceclcieel. leeel eell, I 'elcce ec de leeiee'he eeiei d ,el leeee lll le1 ce. ele~ e l 1.le el 11 f, c l. ele c>elc ee lenrp, eeide,cee.lele eee' iieeuk, icab eee.d eiien. c i ele> ceiele edieanleeie icc .dL',ele> qpe eeIell>sc le 5,,,,, ARIO DE LA VIAIINA-Si)alo, 4 (le (Octubre de Chacn y Calvo' en el AtaucO _________Por biedardio itier "l "l lee m 1 l, 11 e d"l.os eiieele d -1 u,l ,.'e le'ile', l l lii>1 l o le ee ." tai C .c>'eele,,,e'civ', ,,, 1.e e(1usl." hiele', 11elllil Ic dci ""l,lbe'ei '1elde 1 ieeee'i. elle eel ie lu le, lel ,l'eceelele. ,eei eelelici el ci e i, N, lee a m cii,, ,leni lel,> le e el llll e>el u'''" lu e e, liill N, N1 v ,ce.cee ou c e l e 111 hl llelel 111-Ue111 e~ e,el' 11 1 de1 le;'" lek El problenia del nmomento ¡Las ¡ransiniswnes por ¡elerisin! leC,deIIel l, 1111 i, ci e> l 11101 vli~. l eeeeil ce e clle que>cc.e cec.e cee elleeceeie dlecc> elc, ee>iiil l ~ieeeee ee ele eellede lleeeececce-eel 'uc 1ic0111 c I1 ce ceileceee l el> ee, le l.ee 1,111e -01 1ec -le leelcona cecllleee ee1 ccee u l elle> ece>, illII ecee lece. l . eleI cec qice 1 eeeeiel>e>l>clee tceeel ¡¡II le> ele' ¡dcci ¡di 'ce lee ele 1,, le' ele' cl',, le, ellell' e 'e le e' ele''''' e>,' helee lele le el' ce' c 1 e 'Ii 'le le, elle 1 elle' e'' '''ce le'"> ce'' 'e' cec ib ce 1,1,1 lu, celle lee ¡he ¡'tel ra ye,eauc'las arles "N-eo¡ticeis de are' 1L1 iolcrt It (>1 Por Rafael Suerez Solie e d 'le'1 ld le d le ,]l ele e ,-ee le h.11 e l 1ec ee >1,1~II, 1 ,t111 'eee cebl., Ilee led,,u e cld, e el edil,, ce, le 1ele Wlel l e e e n.lei1-,dicuilIdLee ececile d __oed e ecl '"l le e cle e,, ll Se~eleee, ',e l el' n e21 e, eeeel'e e cIU ll e d> ec lellel 1111 Celeeie lee e lhe.ileel e.lele>.l P1> umic11 li <>5 N¡I.A\VO t<) e 1 ulecee ,, e'',, e e e' II le e'' dcc cii 11111111', le''> '~ e 1' el e lii el'''' el q e li e ece 'cic' e '114c0ele eIMMele e>v 1(l lr glessmo(erer Aqu it Troya ceeulleDentoceeeel. l lee ecIe edece ib>e c.e etuccecee, y ce. alcc ee e egrpe, ylee.lcinopu' ,aeeeebdeclyielle P-, dil liccelceelirman,¡e leear e s e'temellse e l amce 1, uI, c"encuel> e'g irceece,' ciii' dcune i ra c e s e 'epra 1 En u".1oeie ~ ue l~,, e, e l.eilil eeio. ce i el lee elle> pll. .1 e Cciifu caelceblee Pile ,eeceeDece queeee l l~ e le-. dc eeene.slu Ideeicl c', > '' 'n a sg ,eP'¡'eIe ,,l, edo Ilnme c .1 1 11,c> e 'lue le' In ediela'ii le die pee icb r a.eld t ele 1~ ee 1, ebi l e, 5 P. hlle c eche.EsepW19 le 11.1 le de ele> Scle cel,deel e'e cellceidcice, eliecicee, ,, -uYlelle)lee ecceplmS, le delcuncedelehee d lc ele leheec d pe ,,c decieeleuliecice le .e.c.s Dceeldelienue. e lclon e cciii e .¡,i 1,Ciec cf el 1Aeplces, feee e edede eih teeeel ed ele le l.c del> Ile e ec>e, , ldchld le, leedil. ce c ls qellhanXconII ee ge chee ele ,h'"di llcce lee ele e .p ,e -d e d c e j ale ~ ce A c ele c Igiceal ,,1 dlcEeln elecge, c, d c e eil> lee I IIee dla ,ccee bbese fihl Alc.upfli ie. le, .plt u n e,¡l f L" eeeue.eipe i Cele e:lee ueefuee oh.dccle>-le>eile ceedo aerl eldubcndilhe DoXenos orts,11Y eceee'llosence edad.ee lelhee> fue quenepee ve>primereeuempleel cecillerejeeesiien aepga cee de> 1> 1>163., ee bbec bee besel desietd>,leiei>iparcele lceeeebebeleycmaerialeldefced 1'ccile, ron ce lefe eeeceietuic e su gecistec coen lea mezquita de eeleeles ci e>luelee ilee-a ceiselanas. Slole ele cueceblee lee", elicbel ~wle elantale-e ecbps.e buce"d, eee lasci elelee eicce' adelAse Centea, elecee llelcel e destceruires.ce pe>seeeeeee>ei>,eceel lgee d~,le sc le ei>.be nesu-eeciudad' Mec> le>~ illceebeebuce ce geelice le -qiclectul. e hey becc pee' el eerposible sa lee de cedeocuele ce leeciuded cqlue f ila u iclia,> lcdcic' de lee ceace> e.1 an~baccltenle. Pccine id niecede el ecsquceleoY ceraeza estrcer¡ elaleeciudaes deeceieclee fibieca fe lc el re'> cecee ctl. e iclnlee pluestaf edle tintaepca. Desde le. M hie>dc e ecieolee Me> n e ue elehce¡beamceol"el nece le1. le h peleoeresacedo>e cI,y 'ebleeildeselled>e ceefl ,_l, Hance eceluece ilncicle cieuae oeicelo, eeeI1ee1. liefQu ser¡ 1 de cuetroceundo ee1.e1 Pee> lee ceieolefee lpile vee eenieintlCeeande coenzece ela asele eccitelhle cccealuz e hcr, llilbee, piadeosoe' eieieeaqienetacoaie albaebile cende> lPeleyc, eleel led elsucec"e"lcd e¡ ele i llbee, P.ele pechee -lde-1.11la, ruitcu ee ~.por ep71.,1lupielee c'uece 'lei b.mnceble e iebceelee uelle-cele e noeelcelee ca eeliuble y cemcecdramcetoca dell cuecle cebcele, se.le -i-u.uc e l eic'd. ehlerro SIepdr dee, dentolee lee¡t I ee el ib Nie' I ee Senluealelaefceeaceqiccecne' I qee h.reeste ne siI'za1 ntclu.l e, le cebe cDn e,n clCieteblCe elveeon lee a Isardepece l itaiei n-l cue cic ort eecp.ri.efes .Uarn¡t Prez de Ae 1, e ie 'ele uieelee els l e ele ele lecece cecee," ;e l1 lld" y ePi 11~ de leii he, leele le.i, li-,,, e qu, dplee l ar fich ,cde deee a~-,, el il, :> l A l, i M a N 1 e d .i'' iiec lee 1 1 , 'e 1 E t, ~ VI .cie, ,niii ,n A t ce dcAlce 1 d eeie eel. celIleee Pel eTd ,,d e .edele losecc le ceeIeleleccedlel le 1~ eile eeli, ce,o V Sle> e lli I ,ue 1 le l e l le ,., e in ed d,.,,, ellle~Ia ce lee ,dec1eee, ce c ;.l, ce l Dle e 1 11c l e 1-eiCell, l .e I nwle de c .Cc ebe Sa ", e r i rnibepee sueleb lecee le. he lelele, l eluelSe c,>hl cee ellecistansiio cIn cee eeeleecieeieil.,eert, 1herce .1qe Cii u ce c> ec ce ), Id e ae' S n'elle e 1le-li-idel el re nle "lid ol 1'll eW e' 1-ll 'eee 'eie ~icl d.,el p.hhiee> -e le cide i,>, 1eec Ple ,"aieeeec chi :,, iiee '71 ,1,11.,l .n,, i' e 1 el 11 l11 e11 lee>" , 11 i pceecl ullhele> ele>e p, nficee 10,'il ie ii 1 111u. u ee' l e tIel Il le Y I1 IReldell.le le el 11 elil,'e e l l e pl 4,l 1 elhegei ce el ce le~ cl ecet pl icceebe ce e le ctutor'.cclee celle feleIr cenle iii leee.eccbeIRllu ccbI ~ i li. cilgleeiclel. le reiife le lo el, le InRflee c Ie leeicyc ei meeie>le c e,rfeie1,e ti le Dcl li eceW > le, 1 jono,mlee, beIcec> uedel lele debe ,crlel ., n Ilel v e Icnlee, le eed,1 el pelee ele0 ,eparaeeR.ebl fid ccl le -iDl"ie s~.,,ecc iide le ec-M eJ.ceceIclee.e capci aicelitl e, ce o!eei elcdetce, fidlcee el-1,,lle cl,,e.,el n ci iel E re ,n ic lu a eel ', ie l le ptieeceuge deele Gv cblicce ] le 6 deelee [ ce llie cde -,c e Yaee uiy le. lee b",,,edee usceibel~ cee le elerr eed e u alee leeblee 1> te epc e asecide bel ce el ec e el c e le l e c c eeh el v, li c. ea ce ¡ reele e ceed lee t gu d li, dueles, eccille ne elsenoe cee h I l e c ,eeelcecee r . ccep e sc e hbeleeeyace esiuoene cuec el cule cee ,e cl ecleiy e elee eles 1' .ene el 'ee"fil benelelele lee celeose oceece ele elce leemora l vnOoesig 'cele'lee'leeq-e1eeerbeed iepelRe1.le lelum lacecee h.eleleleeuireec,eleeueSee. duce ,l ,ti le bcee. tI a La diplomtacia y la tinicia (le las grandes potencias olad. 1 DIA1

PAGE 5

vi,( 1,lixlA RE, ,l l n E:,i g,,A e aria ,S d Mono, liceinte de A l ueh vc hl -i .quit Pub(Il, ,~ D l; aE , 114 l d11 ellMca jEEE:loc'il,' ,, AfiliEo 'le: Aogh .0 oe Essil,:E l:,o ,, Vis: lla,1,01.1A )¡1011 irpl Nilut. E ,:. ::Iopc rlY o a d a voA or d~tor LAS NUEVAS R Fosci# vci-0 agnil: T o ,S:4, eSrni.o o e! ridsu .f ld uydeich Nl eIA,1 ,¡¡,. 5 OSYttiiEz : qEll:. .¡.V0si ay ia. .dl. ,:,ia N,,1%:, ::,:lsJceteo-l etca alio.d,,,"(,,,:r 4 iig ttNci ,t11 d ct r ula l l b. x -p a r tolso alm siJH A BAn. A .n galeno. 1 ,i clrt av lnicnretorm ovne einee, l deLe e,,. de L* la:.J a. nte. TE.:pu:::1 o, ndc-, Enl AltovonidreiL n, 151 J e p~rel octr Ji1 1 IA iAN "El" ?A E ', l, 111 ,, E,, "tEp~Ell El~ l ,i E~,, .l E ',.k.,cdo. daNDO I.e. e".' ~ g .rtn, <:15 11 Cj* M 1 gAmorlptI.,luro 2,05 Tel. a = teiiseA nAtel ,1 o E asVld l ob k',,,-~q ci on a1 El d.11.1 R0,5111 ESEy para s .cabello¡ 1. U m -i. ij a 9 E A ceite Vegetal l a 1,1,, 1.011s, y,: l d1 ,iii d,A,, MnPotrolzad hn> p.M051 SE S Ull, P._________ N io IillEiSn. ,, ija.~ SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MAR] OPORTUNIUDDES DE FIN DE SEMANA nomcu itooI i,, losAIiII e5 CiIys, E ¡i r le sir,, EE i ii .ll y v1peo hoy,0,1,111 yen U o rquAE '~ll e II011 l'I1 5 d mieso m:uy ::,El1,o. No Irr le eir ,, a veEIEO. e : l:,l,. ,,-,, l,,¡,,de, ~y1E *Ut e. ~l, n MCoHInoNI.I. y fi. ,e1.s. 1127 y.114,.Ha.bana;. l .: 88,61lrai ESIDENCIAS de INA BILTMORE BARTOLOME BESTARD entro Buenav¡sta, yoCristo fabrEiacones 5que. Ce mroEIE adr a r, f. 11 n por su l ,'0 n clul-. 1 ,1Y,-,,Y,: 11,u,,,-E II nito.1'r,,VECI inlnln hsb a le u i v A .2 nnto VIc e1 no Zapatas Americanos Bolsas -Negras de de fina gamuza faya plisada 7.95 Mu: 1?bajado, 4.45 Rebjdas Aso, 1: ,,s,de ,::,,l rd. C0pr5. ¡1,1,~PI,,,B.¡. Pub. n Ou *1 1 Sombrillas con lindos Vistosos Jacket# puos de lucite de tejido repelente 4.50 Pr ,,. L 1: :ial 4.95 R,,l.lll,, Su rpic, cierre de zipper, lo. halgillos Jijicrialm la cintura cliLica detr. E. Lrill.t.o t., oy.], .i. y Del 14 al 2CL SP-1 sa~. Sg."Jo Piso Juego de,,Aretes y Pasador dorados $3 Prevo Esperial I l. i ,,,o Eltlo. y :: in LI, 16 ,-,¡l1 EI,,,~,:~ g~, A ::,g-E EE, ~~1: I ~E::,,,-:,E:IEIy Izo:LPII 1., Floreros de cermlca muy decorativos 1.50 >', .o !:,' Desay une, l1t'lres(lue y Meriende en ¡quesra Cafeteria

PAGE 6

Aio CXX DIARIO DE LA NItARINA.-Sbado. 4 de Otubre de 1952 Plou¡na 4U Reg(u111l oliN ia Wil,2'CII'2212'A 212' liti 1 5' )0 i e i0oEl r 212 222222 1221122 cuelntac n i' 21I2(te ) 22 l J 2 2 .(le la W '55,e . 11121 22121~1211 . -j, G lo d,11-2',¡.3 t a JUAN~~~:Z PIERO22. G1,RCA III 1 ~. 122221222222 ~ItIE,21.' 22 2,,'.'22 2223P~a~~12di,2 2I2 d. la2 ,i. lit 1 2,2,2 2.' .,.2222. 2'2'222"2''2 22.222~ 2'., 2, 2 '[2 ,2 .M JU A N'2p,2220,'r.2.3212'122 .1 n2222"p., 1 122 1222221'.a2tiIl1 ¡l rr R 4-11 Jara p.T (1Fja, 1-,1 .,dl'I'b22 22 lIvilo 11 11 ra r ti n dA A d 1,.w22. 2 1~ IR A O -A2 .A 22 A A C y 222< 21 uh n C.'2F2.-:2.2pa.,, .2 '22222222d,2 2221 '221 ¡2 ¡ .2~, 1 ,2 .,,2.a. 2p'a,?: d~ ~22,2S,222 ,2i, d1,1~ ,2 2 2 ___________________ 2 .222 a 222.'la GRAN. Ub-~ jn,1nE1, h, A L F R E DO1,W.-,(:,2 222:22212~2 222 222222i, AnnSe n lDIRO -2¡,222d22 el 222 CALE H y 12 V DAD rrlooe 505 96] -Prrra F16ql20DELAARIAL 2M-2232222,2 d-222l,"

PAGE 7

fA MARINA.-SAbuls, t4(le 0< 5555555 s. 55 555 s'.s PorY's'5 5's5 ssd, sus misoS4sssssssss 5, sss ss s.r 5555554555 55 55 5555 vss,)! 1, VAIS.As ay, ssu sSsi ss ss,1 usssss.s 3A,
PAGE 8

DIARIO DE l.A MlN-Sbd.4 le oe v8 uno1e1lo 1< s (ll8S S11(8 <¡twzwlos ¡ti i ,te ri i14 >s niiee;oeta VINO 1RIOJAONENA ¡O A1011 it 1 N i SS% ¡AA1O ee1e -¡esv l ¡e ¡¡, e ccel 1ecc lo ccile1 tic r A t ¡rurrl Po tlal titel 1 ceel ESet si ta¡-dl ¡elle il-eesileel ce .¡c l C ¡. el-l. cc Cili cc 1 lee e ¡¡c Alel er decIde ele1,1cr2 tce II Vo,1 .11,111 1 -1 deliel -e ¡ -c iICiNI -1-1 le~Mtt,¡ce 1 a 1att ,1r 1 r it tiet-tvci o*)e-tiiti-i De¡aMsaR(¡ c e at lre tll> aelcrit l ¡rite n IArtca de Co> ¡os Serte, d, rec.title el,-l i plleceit cicle ¡¡eec-e ci, d 1 furor "a 1, luthea unii Ce-el n enEun ierv'illeCbenec 11c11.duec, pcard. PARA SANTOS BODAS, BAUTIZOS etc.,etc, recuerde eri r.f tec. CH y M TF1 50 r>etc. AcI Irel y Acjeell TOMATES Al HORNO CON MACARRONES 0 onzas de macarrones CATELLI 3 cucharada, de mantequillat 3 cucharadas de ha-rina de trigo 2 tala§ de -eche 1,lataa de lugo de toma!e lecla de salsa de ramaje CATELLI de 8 clala 1,4 libra de quersorallada. BepresenianieL, TETZELI Tf.rONOR i AIr 1 125 1 ael Dispensario del Gob. Civil ott¡y erers ¡reetrec niditi, Br li rlrr i cbe ¡¡¡ce elele leeeeecpe caeel i', ¡ee l u 1 lo, elecececece i erl ee r Ilece Pmm hcc ¡ece ,cic 1,11e11ee¡eced t"ecde tcee e Pr¡ci elieM. ele ler leleeie -eel¡¡cii ee l r el eu ¡le l dccc ece cic i le ¡¡¡ee e. cie. ee. il eli.cce ¡l ~Peecec' i .ele oi orn-piaresobecridecleed sleeeNeeidelcec redrcc Por diccepieipel deace-ecicer Por Martsa ee eee ->iee e l. reeeret, 1 dEit ', yr e dile ercehcF i c ) d1,~ c-,dr letre lrerecleeeee d lc ee eeece r eecee rIt.d,ed1lerdl ,l,! qery deerrecrre ,,, de ~ irgde> rer ¡eec-e fle-e, Le-le leepr d .d. r~ee J, R, ¡l kyl e.in ecee¡ced-ecU. ¡e¡c¡le1eeclelee1,~ pee~crJ¡ce ece ¡ce pidee lCd cecee ,,e aceecqre1 dr le ele-e-ebeleded de -,e 1~ ¡-e e ede del ¡eee de1e ¡¡cecee lt M dea elee ¡lecre ti,1 l" ¡ dci r eeeed" en', rlr,,l, labecincdc leN-e1 c ¡c¡ee e icegeeer. er 1eere pceeeeeede. rler ¡¡-ecl cecle-lpeceuntiie ber-d cel~lp dececII.,c c -ic e-e.eaee lcreee-hlc e. ce -~qd 1,a pan.ie ~ec eeedee-ce-cre le ha. eiio ~m. eictr a., deeerer. e e e1 r1 1M l helle r eein sefe reclel -celele cecee einidrr r r ub. e lntaa, n--a,,ccc ece.drie e dcl eadap de-adelecir ddele circe pee rice ise PlV cS, cicuP N i e, lisi d.sperelAmil e q i 'p ::,,cieeceelerd e cel, reilceU iet Ceeelee dcrir d 3 5 r¡ treie e¡e ece Prre 1,~Ccddr,] Tr,.leer Lae i.Reeglais Soeialcs l, Io ,ien c ,ltces dr Por ¡ ce,,ded deeos .ccc ec l P ci e qcede .eredeer "l¡,r a ~rece,,lee-eec ¡crece dreerrr.no 1e1esleeceUr e cc.cc le il len. ti.1 Brll a1, .l ,-a s dddI iee e lBelteleztceea ccrr ¡-d ee ~aarerrel '" ,l p, e free:.,-cla ele depece cece ,stecece yece ad,buji rep r.dr C. b.rn ¡cree f cd e c e l e r ¡c e c c i n e s erea le dr-c ¡eI e ccc¡ye]a rdeciderpr,. cree hfldu e tecer ¡L., cte 1 -idel ,eeeecr¡--l ¡ y--c debe j-i,,, e r.¡fc ke ue, c d ra cte ¡rl11 ire11 r ¡cece p¡a I, epe:'-e le~t g1" -lua ¡q e e 1 11 e, 1~ eerriedr dr q-e1~ccecl 1, reiceir.Idcc. eetA

PAGE 9

-73 .00 mdlo Impre, 24 p',*asa 78.30 Adats 10 d$maaqod itstopodm.ns.o't. p i~ig.011' e a¡^alo, gats"',edad daea0~o "$m dea ccud tan pm hisee e ihaen~ ~el e la M0:u*a INGLES l3 ' 1. ~13~~~~. la--ESTE UNA1 e, NI. d J. O.,hr AiariolAirexilvid. b,14 1. 15, ld~o.4 o da 4L, 4. s. Arn. I~k, U." 543341,, .yy 4,.d ltrAln. InU N.Pd ,3,,,,.-.'o de1idii 1,. , ~ilo ,.o~ 11o PASTLLAS -o,y oAzcul,. 1o I, IS', l 3oA4 iAi PENETRO .3.3 1, 1 Irnl,.,l 41. C ,!,, ,l0llA lj-,, 1l11dl1, l', ,,ll ,.1'n,1 Oliill I 8,,,cnn'i M i -,r' A' y, P~"IrA" 0 1-1,,, 1-11'-0, 3 dran.yl 'n .'ldr e, , A ¡r o 111 11-in ,bu t 1. , Ti i k 1 m; A'1. l,,l. 3 1 dll , cril3 nil p.,rlal ¡. o luz. N, lrio3Orl d, ll l biart ll'di nnl.q.li m Inilll'111 ¡A' 'tj,, fon~uu, de! o. 11 ,1-l r1''A l. . 1, ll,de cvl e I i l ,, 1 n001piloe V, in tu n hnnird, ;l1 "". o wOA li,,a 0,. que ' 10,0 0 1v-, ,o.-l, 1, I 1I 311 '11 1011 lin-1 i3NolnMH 1n l e¡,enplo ,ing Sclqli UFIli Y11n. .gn' r d, 1, 111 11 (,,w 7d n 1,o t ~ e, Ii A ll. nVl1, lll'll N 1 1 011 Ni1-y A'1,.103",¡lo 5 @ff I-no, hl ]l, i.Ad,,, e l 'lo I .v , 1.de f~ t1,~ cl oAhnn' do Al1 .,os, vl 10 1 'loo ,,l N i, ,l ,n,111 It'' , G loUt Lo r l,l¡,, ll,1 le03,. YoilleAs1t3p4 Lid, 1, i l ',N~ lnC 1 o ,,d~ i .CA011. Ltm n 1 t k1,s1 11Iv 1 N ,3,l\r 1 ,b, CI /1 ) 1. IiEbOl3l3 de 4,,1 G. .s, 11 --0 vt o13~re Fl 3 "1V. ~ Q ~ d 3 11 II,, Ar,¡' 11IM all, e1, 1. QoC-11'1,l 1.1 ,dec ,d -14 11, 111lG 1 i C " '-'y ,F, -C 1Q. d. Pgl-y. 1 de11.1C, l'"" M1,, d P ll es 4 I l dd , 1.,11u I,rI lye ,3, 1' r a 1113-' EN Y -Ifig~~ el nuevo IN DELIBIE tCREME". tos dos modelos ilustramna. Li al. evlo, lainFomarule m int¡roadlccin,: SCN E COSECS QUElALEN 1.50 bl,ll. ddne a1,. C~edo c.paidod 3445 12 delE M fin-Or-Laal"A40'

PAGE 10

Pejajije> 10 Neieeec-ie eceileceie MIARIO )E LA MARINA.-Sbado, 4 le Octubre de 19.52 Conifiscan cinicuenta seminarios[ "'o iai¡ii ¡es ndIva c <1 L Ce eq 1., u l v e laeee dec 1ch.ce a e>ae¡i et t 1 C .jc ¡l1l avllcct'e 1c te ita, e l l Ael ). ,¡cileuu0lle t C ¡I e>, eec lee ii-ele le. 11il-t le-e e-ecara i c le-ec Comunistas de Polonia Noticias espaifoias AS. C Keelente l-abor de la Benel Astur puesta en laActualidad espaola rnta generale Se reunie lhoy -el Comit le l'e. n -ceec.cc eeeeteepc'clhtig l d ,Is ointrol l¡reloiernoie 1 Elevadios los auxilio", ,lsa a etr(1, ---~ li iarlcu.a .,:1 aensuales que dona Por Jos T. Pila i. slilution CELEBRO ,ein 11FjeeeIe'" d l,-" P-""''Al" deic"" 1 .del Partd.eCeeleleceeCI,Fideeeedeeel. Jedce. ,;, 11. IN1111;00 3.INI U ,l-. Pcid -da lds%.dJep~, ~oFepresidid.ep., ,el eee, P eseeceedc>ee d ," ,U,1 -o ou,,,.I ,: ,!: '.i 1,' ,iiP e ddec1.elIe ,' 1 e> e11l111 edie. ceCee Al C : e ,e elede Irlee 111,:11, _' i 1,li:: 11 . 1 1 f, ffiI ti 1 .,i.,,,Eo de Un b en ¡-nilff"'P' r i u d ,1: e,.elr l no'e d, Cenriabea>eiruie el 'e' "" ah:dc. ee dec eeec-e.1etfedede ce"e>~leee-.el,:e' uinl a RComsine le elP-. ,L,!i, a -, flui. .1 haceritl,,.,[,Ie>lle scni d ed ue e le l e e rcle lee -leecee ', Redeeeeee bebe A'ceeee, O c"dlree dd,.11 c Pce-:, l0 dlleeee, E, l,1llleeld, debeelle 1 "eee ,lee>e de leid.ecel oe dce eelcie eS~' bea ye'e1mInvdte 1 -en abSecdetrle tteC 1 l, ""i, lo, ,l he lIiE.,.y 1 dnLeid. 1le ee>le>e> .y cpeeeed,1 lee elel.iede>., rcibi a c dee.lleeEl Rcia Ribedec. le ecbae d ce1 Acboi ,,lcecdd valeelce t,,eluel1eelee.el .dficibe s. Ms decel d-lilc~>ile. la , Icr ,%L ~le eul cdse de leceelegeeeee bibs.elIc e poede] clparlebeESutg-6-'.nIneod de1,bee iee ddecellcecpplaroiedadFl eno,>cve ,y-;.,:,lc,,,,,,roliieli lee.elee 5er deI u e Peepeel ~ede e ee eeeePeede e .,¡cee Sqe e ce obl vi e nee pee licec detpeldecelae ccl ee puar amd eefLleo e deleee>pebc11c-eeplee.e.e .e.cele> eeeceesdeefeeced ,c.ee geel deeCeiede' ,I ,¡ .1 .I" 1a l s ,d fi i n edee l estle ue en cua tl a e eelpob dar e d er un ¡o ¡c a R lee>. no ri e de tce d o% cle ri e,,1' 1 PU conti le eba p ee n ¡leci n e Dr g n s epr fcine del e>eccbeee .pee lee deee eee nee e de ,-ec e qee1,;dd eeeeeee eceecee LI peelede. c ce cele Cee elcvedu cada linoieneelelibroierac¡Attaeeadc 1,11-e Ydee1cedurante, eee c d e e s eb e ep e l eee e yee ee de eed ce e 1,v. t.,'! ;z 1-II""Ii pr eeee Dslie bdl v ee cc c ubi 1 d a e bbdebeeceeeeder,,fbeL Eel ee ee clebeeCce Iceb ¡cli.l;ld> .e.le c,1,i1 ece.e.epee del ebeec dee qR e ccl ,nueceedeceel e rflc ele e' ee> eeeeoe dce ecee ae l Jeecee Reecceece pece ¡PCi--CCl ce depee be1 ;","".1h, l.-e de de ¡ei.bce.ecle Reee e¡epe.,ceeedpole ,eeed edeced-epe C~1ce le leL, ,e e, dcpe. c l qecec eec, eed eegelee e e ,eeceecbeedcic¡.clecceilleclelcleccee eeeeceleeePdeee,1eeeeatieelediepe le celleleeldee e-L e ee c e ec e c e eeeee e ce e e e e ,el ee ble peeeee > ec.9.I,eedeeeeebe V ceedeeD. ~ q , s -lle a en e ld nole 1 "":;"":i; ,¡ i1i.1<>u"-,, lela eu< < u o il(u6 ,e ~nen-le, meroiene1-h eee1ccceeee>eeccc 11.e>cecd peleLe> Ccpee Pepeece. Vccp'1. G1,-e nCee Ece ede'¡eePeasied ee>plee nE>celeepce qe ceeeIeena tea eel ee e ~1eLe11e1eJI. e e-',eoelE eeeecel edeec pe -ec e C e cle dce. :ecLced el d le ede Cece> ele-ce*ee*e,1 lt :' .o'''nececeei, pee. ce]L ,,-.cv.eeee,,,leee>eceeeeepee mbr d, laecelcen d, aeLeJu ee D,1 ee1 R. r. de25be.1, ~L.c,1ee 1c-$A5.'tee eeEeece>eceeeePeb eeee ee eqe "."lIu !,o ¡i.iiue>rar hi, ¡el.d r e-ceic,.,,,i m, e dueliciecececeed1 1Eo InEe l aee Iedeee eee l de 1; t ~ ir11n ,da ,pu ,r>, el eeao eec reni Plod etallce ieceee lce i-'leCebc edieb PC e ,l,,,eeee,>eeh,""Ah ~ fiee-eeleec ,I.,L qedede -e-el cdIccKeCc TceCe> ce ceci A~een,,ccece Ce Adcebce e'-. cee eh eeeee,;,_ ~11 eeI .~-ele' ReiSi p eco¡-,eee ,,"'' 1 oar.I, 1, e eeeeeccn, bdo c lAiebe c-ocs. C eeeeadee be R li c -Cecei1leeeeeee be,, pee ee l., e,,,l 'e Le-e¡,,cal.ti,,,, Ela eceedeneleec Gce.pleeee ~ ,deeei.lejo,R., deyPecbeeReea]e~bde1.ee"i" lecReCde 1 . r leeI elleenee.del.Cecee ee-ACd, noe e ce, le ~eGe. eeur~dicec1eeleed ,en cecent-iVecee .ehdcleeeeccaeLec. ldeee Re, e'.e.e-e"-i ~" e-el. e. celedeeleere~L loi ,d---pe~ce lceeccbcecdeheciitcdit ." ,ec cieeeeeron ivarias cccm ceeti,.Pepe. Lepe,,l n eled Pdc eecel,, lee'e,,, ele< :l-e el ~eee.eeleeedeccel> eeye eee qceeecce >eledeee_.-.lcpdcece-eceeeec.lelPeceeeceeCecR.>e lleeeeedely'e'e l 1 eeee e-eeeieeel eeceede-e-e"e-"eeeeceeeedeeeceeeeeRcePR eed Pde Pe ,t, !1, ,! 1 ,,, le cee,-el eeeereec,, a to c e ~ ,irci eE SccdeceleeeeeTe lceeeelJecRcec le-e1 ,olceelle-,p1cecceecc ,¡.p~ eede eccee. ,rine dedc eeledo:edeRceeee R e neleceM i ee l e e ecee.ce cecee .eeec cel1,11, 1 EpepeeN-edefe eecfilesi¡.,eIndepeeicsecrtari: ieeedceeMart 1,1elu;"etd,,'Je',e, ceeeec::e~t e1ecpeeeeetLeP., eeeec. a Cea Fe es. ieclceceicc eyle -c"-eeceee ,,1.11 ,c edcccs1 1b.i. e e cce ,ol pelecced elec L eeed Peedec ,,, l ,d , ,, ll",ii".,1 1.1 11.1.1,11, 1 e-elceelee, l ,eeeceeC1e1-cedcieee::yccelcecceeeeceeeedeeplicedoee Pille-e-e -',le ,",ceeelce cecee dc ,n peee1e ce eceeccee cecLece deceec,.enio de ilee. ieedeeye.c el', __ cele->e-dec~ccc-cc eeee.de d le CleBd G.,ce ca Rlece ele-ceLe ceeeee">aceeeeee,,ee,.e,36el b.eeeec e lceeeeeedq cececece ecle-cccecce oeee c o e.eleeee c ee e eeA ece dceeee ecp iepcd "" ,., l:::, , ~", -~~~ -,;,. aaii . t,.,h. sd ,a $5.'14 ,,el de ,, cccE ee, qelde1 cececeeo de os elim Rcedce Le-,, ceelee Pee>dcFndLee>C sAlceece ie ,.e.ee! -i de ,lClCe eee -leeed dRcele,,Rewc-eec ecee e> cecidee pee ede ,Il.~Ceedc eecceccebeaRee.clidecec eeeeeeelececcee 1 \U_ t;tun1 ~on-L.el.e1,1,~ieeleeecece,,dlp e l tdccec-eed eced ilele csc eee ue toVdale. ee ccceeeieeee ,E E ill lerqla ,il s i ba"s a tu r i l. .I"";,1. "u;: 1,1 1ld L bail deIa10 el OeSeeo 5 .parja o qu ieli anoche nhe, ob al G o ,:,, le lele~ 1 i . , 1 I .I leezR N d R AS,.ie d e--e',cecee e-cee ele cc,,,l~ eceeleleel qcRureRiPe-ec lc eceCe de Cey. chela ede desdea lee , -l*,,,,r,, ulan ui Cailt P ']<,,],,, ,,i,11q. ll P1 1 ,. . l,,,,,,, l,, e-ce,,t% GEl ig~ o ee rce dlee Cedee dce pee1h. h , -, r b ,c ee-L e e e e c c i e c e e e e e e e e e l e l e p e e e c e p elha -cl ait ,b e e c e e .e. .d ed "cl b e d e cee1eseEl e m eent o se L i e c e e e c elRe e e ,,, 1 . t~1, t. el na."lee lece co, ede ee eo le. ecaceeciata m isp ets qele .ed ees supeeee e s : dc eeeeen d ieceT ",, 1,.lee-e~ iy A del ceetc¡t ,, ,, ,a,,e. .eipqeeecdeelecege. d .s ~ .E ir itn elc i. :l: 1,11,,"z"I , d 1 1 1. d ) a b.,lee eLeecdleIe-. ..ylae.eltieeee,,eeca-,e. Tl:lL is Receee ezeCe sc Josee eccicel~eceeec~1,~-iccdee lcd X ele leeP eeeecd-eceeceecee-.,d e c-ce -eee.deEee-eeee ~d>Ce-eea ep. eccct Acelee -e !'d 'eec deleeec-cece decee eci eeeLe ecipdenpceee c eebeec Sncheez.ccceeeccel eeee ele'ecleeeeeeeeeecec cecececReeee e beCee ccci Ve. e l e y ,,,cclc ,d ,,11c,1ec dc ideeele1e.e11ee1 e dic.cLeaeLcece 'le cle-e-ceec. c,,t,¡, ,c-cece ,,,e,le,l dececeeeeececec 11cce -ece E le oceedel.p.tb c.ataT, ¡e i uecR ecpl Luc Cu e e C ecee-eecd ecceLe____el___Centro Cep ch xito echecsu labred Cee-ea ,':, -ee-cele-ci cc"ec!, cee. fi Pele i(i$,,r oecolbe$.0 ,i oovic'0 c e delpreeeceie e-e ¡A.R E .e ieee ctieded ele e ee ,lde -1, 1 B. gadolec c e Icec.idececrela ide odel iene i d C lub de ce 'o,, l1eb1,1ee1C1,ece1ele elec¡,le(11eleccN Peiascicececce fi ee ecbciec, raiiil,,6i hd 1. ,,icel .e.eeeecc enci uOo 1 c-,1, n, 1,1., 11 ,,],,,t-cu a de o~, litmt, Laaperura > e]lartdeecdedceeeeeecor iaecceieceabor eceeE lc.eec~llo~eclcee lAcee> e. le NCiN1 leace e cidi cFie ,deie CcdePe.e dehee eeesc eiecieNla edcemec-eeccdeei e ebe,,> ddicciceeeeceecedcceeecC.__ ~~~~ ~ ~eceepeec cele e ,,ing.,z .,,¡. ,tir ,Iodrna ndo ctsdee ,d], e ,1,I, 1 ,,o,,, a, ,uo),E euti .e--lcl. i ceestumbre l'eeiie aor nlelc Lacpeeciceec lee, e--e n ii, .e-,¡"~ -,i, $ e00 ]¡cecee cin pi_ l i cchej 1ce,,,I, ,,, citu aIn, ?riii:eee ,.decv. l nt idael d e 'e ee "nl, Bed1e1 e-C1eice',-i.c.iPece Pece"de-,aRe-eec ,ti,¡,,1 e .., 1 ,:elce" Re,,i,,,,e. Pececeece, 5 eci e, ,Ri l e C e Rleee timd e J . .1. . 1 ,i l ,ii~t, 11 bli, su, .,lce-le 0 elu Neelceedeeescna cpo el dice-cee,> amigoRlmRen a A ae~Cee eec ce ececice', RL1. ReyeccL:. eoclic b m Pee-]IceS-ele PeceoLeecee y le Reliieeee seey hedci e-l ade e.PCe dni t eldedecingoe dt e deu , 1 : : ,^e P-cecee lacee-eec.111 .e UleeeeeeeJ,,,1 i C ledeeC n. La E l e ce eat 'b n rn lcie nt e xtraodinaiole dee e1eccie ce ecceceede"Ld n habemos edehacereo lc fe-.lce eelece el 1 i e de.Iu -cee eee E laee eeec leeec l ceceee -dee :1~d, .,li,oittclccc iceeL cc ch eeep pd cd Ei ice eee ,.ce d eeeeee~ccccc . z 1] ",,I l eeee ce ce e ec cci ei e cel ee ee eee ee ce PPe cc ec Le gc eb ec _ee ceeccelc c-cecee de
PAGE 11

Ao OXX Crnica Habanero DIARIO DE LA MARINA-~Sbado, 4 de Octubre de 1952 So figura -de/i tant( el L fil"'d si''r d.1 egtiieI, nL'fi,r,% le AnAf<. p.alffdsi ip. dr i 1 4 ,r.! Hoy existen ms circuitos y pizai cde Larga Distancia que.nunc Sin embargo, Ias lineas tambin se utilizan hoy ms que hui En los ltimos 6 aios hemos aumentado ms die 28750 kilmetros de cic Larga Distancia y gran cantidad de nuevas pzarras. Peco el aumento en la das ha sido tambin extraocdinariamente grande y, a pesar de las umpi realizadas, algunas comunicaciones no pueden establecerme tan cipidamento ma quiuiramos, pnnclpalnsiente entce las horas de 9 A. M. a 12 M., que son 158 de mayor trfico, duranite las cuales las lneas se mantien-en sum 1 nte ocupadas. --Dsatuaa&.operadoras rinden s isxtoi esfuerzo para prez. ta e 1 ,servicio en la lorn a ms a pia y eficiente hoy 1 con mayo ampeio'que nt5nC No obstante, hay momtentop en las que M.soliq;itan ma llama-.< das de las que normalmente pueden co,if' nectarae a un mismo tiempo. Roga s'"' masmama amable comprenin a' esta causa que algunasaveces puede demorar su' llamada en canica lunted, ECO. Cuandorsl trficoesmano podrestalecer&@ in@rpi. damsnte. Y, acasrdoao.-" neain ser aanms rpida silleinframa a la aperadara el nlmera del t:sfoaoadda osasdo. Cua ¡a; Tlcphona ('orn pany Ctnica Ha ancra Pgina 11 ¡ lm Ifis en ccin de gracias fli~fl~".dfl,,fw' ~ :, itfi R.bis a Oae ,e, d l, ,1t l, 1,, i' 1 G 1 1.i f,,f MA, e i 11 "1 li if f 'l i 'iA n fi~ fiifi ff d 5 .iversarios nupcia"lt il que tena una l. .t e l f f a fin me.ii a la nnda 4.f,,,fai. dt, c~ can cl Otrilure' 1Y Al. f iiif. fi'filA
PAGE 12

Scaramouche PARK1ER Lil FEiERMGGRATIS! Entre los asistentes a todas las exhibiciones ser obsequiado un magnifico televisor Z E N1 T H. ¡Vea en los vestibulos del Aeialos nuevos ZENITH TV del 53!. ,VM52 2 224HOYI re (i RANIA DEESTRI u RITMOS EN DESFILE A sii.d ~ S 5 A 5sSS55 iA S SA\E R E X PSSSA 1 hns a .53 1 il S -0 DIARIO DE LA 3'lARNA.-Sbado, 14. de Octubre de 1952 Puaa12 Teatros ¡ en 0LY iSL4LND PARK HOY nllevI¡os d ~lPlcly -1 11PBURN 11 ORA SO1 ,34 i yL9.30 ~AUNQUE ME MATEN sUNA AVENTURA ¡ lMYO LES DIRE LA VERDAD ~SIN PRECEDENTESSPOR MEDIO DE LA PRENSA 2 FILMADA EN LA TIERRA DEL MERY MARTN .5 SGiLo rTEiStIA mANuEL [ursA ,,SUsS OtESLLA5' -MPARO RIVELL1SL Bods e¡n soro serns exhibidos en "El Encanso" los trajes qise us Anisaito Rivelles es "Albas 1(le AsisrisaC'. a partir (le¡ da Fu~-.AsvA.vA, Adpua5SAASAiSi;ISAA l, 1. P'-, qu55 IS ', 5',A l 1 -5uai Avm isiiSS SenAs S', -1,ISfrEp, qiso55ASIAarAv'iti) RI-AAroa prp, dumo. 'A 1l 11 A. 11 \ ADO Ef 'OO ---M-ARTES PROXIMO JANE \Nb LA ODISEA DE UN HORMIGUERO #WRIZONTES ,-R E XCINEMAL Le d UNES A. BALLET y MUSICA SELECTA, -Entrenos Lxclutive de BAILE de GRADUACION por el________,/Nc~ Ballet Ri ¡o M tCsronej B4ase cnn torvogri, de David ~~EP Lchise y rit ca de Stnan di yLA ORO SINFONICA sd. TA LIA nw IRae hsv.n Mande .ho.sm i-vi v 0 Seo .4TITO HERNANDEZ AVANA CASINODa .as ~vsnoSi"A L BA d e A ME R CA~' NACIQ24ALIOY EXTD SJEg II 1., 01 1ps ¡dsdit:II)N5,d>on:SiASOAVCOIs respoiu=le a s oeaesrdae s oj 1Csiaod.a ded a. Tierra Aespode sAsiefiOalSs radAials envSiadslvd.d1. Ti doas AA P, % =.1! SES vSs"' 111igISe. ,1a b s vpvAAles Ea 1g.d.~n1.aydblss SAS i ~s 1 1.As SAUvIS0siSO Y del 1y IS1,~ diesussDa-svsv as qamete,,"vSAhvs s'sE AISn.quv 5,55Ev LA 1.p,].l tse iva nellbs. NEASS pAv ",as.L ,,e 5 1 p5v55lnet Ia is5vi AA SSAA 15Aern e Pqu en uchsAAsvses' CoiSS es e ii ~Jedr? 5mrNoerei que pAs elSvitiS SissAEA, Si iI AiA -n:,'1" No s ~ ai pli b tiSs ssi de .una Ibis vivlA iI ESiyIAi liSASO I ~5 11 P11 ,ls l,las.,Ailov, i SPiiat Essvv, or 1 nie 1 c i,,I.y ,,,n iIE;1,ii i S As IES,PSS~I. 1~ 1n 1 .1hSIE-pil dlvi vv~ a ss II,A~~nv -11 ab A55 iEAlA y5pi1~.ip~ de rniAS'I PararotLv at5J IAi'Anse SISC ASSI5ssASACIvSsES nna]ES, tf, ha d, c~ ,', ffi. :1 T,.a, A, o: 1 ql, 1 3,~ Ao: P,.', l, HOY D OESSR SOBREO LO VLENMGAE-A KANGURO!1 "BAJO EL AG UC eLA. PELEA COMPLETA Htt5I s4.C M R ANO R A S I E~~NT< A E O Li m AT APLAWAL0t5 Y$. MAR AN O HOY 1,.dT.dy4-Rl gq 1,c'L, 31PA¡$,PERIODISTA HOY *s, sV" 4111 CEN#UiY2O~CsussX SU PROFESION W1C0A0 ENi (A$ ViGAS" UN S .iD U P R ACVERDAD O LA PILl*A ALAOT Sia.MACAO D afmoanvZASe" M K PROXIMO LUNES 00 ~ RA II ___i ~a sa GlNN 1 MVO HAR¡ LAWFORO CURRIE UATI\1,1~~ ~~~~ ILIR Um1 1.13.RO DE DIOS -Md E LVENGANZA DEADLINE-USA. n u ~"ME JUGUE I 5 oGULLOEAE LA MUJER" ~ IV el diScAlrtiie -de CLAIIETT COLBERT fj4 ws&xa Diii0 i ( El MEIMO RCON EV M MARILYR MIIIRIE II~~~~~~DI CINE ESFANE__ ___________ fir 1 1

PAGE 13

DIARIO. DE L MARINA.Sltittht, 4 dc Octubre de 1932 Crnica Hibancro Pgina 13. La boda f le ntnatt"e ¡~a¡'¡a7h"
PAGE 14

p* 0 1 0 4 14t Teatros 1 in t) ~ AN A GLORIA R E 1 CH y u ROLAN DO IHA VANA (USA NSOYI Revesdel Mambo iza 1121191 MLO UN CABtiroYPI0 Jo ~ *SON DR' AL¡ BABA /WT\ILLIAIRE0ROLDSARIIOBIE\'ITJDU3' Msica y o msicos- El "Bolet TIio¡rv" v0010 1~i.31.00 ol uL, O el 1. S ilo v00Il-0 or l lhi l ' ilisso u i-ie -M'~00S 00 o ('lOoN ¡Si. NII Oo I.lisacional 001400400 rog0L040004'010lLo os loo lo ktl 4.oooo oT de 31 iio'o 0 1 o o r 000 n000! . .loi lo . 1 o ,. 00 l u, ,LLi00 i ,, liO 1 lilo.i0000b:,iO 'll. ; 1,loy lo. dL,oioo. lo lo ,i .', lillO " ,loiil,1. Ol, 3100 liIllllOlll lo,' oolol lo. ,iiillLlOo Ol 'L'oi ., vs. t.ravv\lul4 APAREJA Por Alberlo Gir 1 4MJA N B C1101 50 1l~li0l,,040l M.0 ~ ~ NI YA0 100004000,0 1AMPOS 50 C LUN o ,. 01~1 00 NORMA-HAA A 11v,111 ilO 00 in:.10010un1¡;l. 0. 'OL'.iLlo o Iaro. 1 'l'.1 II01001b.00 RCi-A .VICTO. FR1v03 CA IC IR TODO EN TELEVSION o 1 Programas de lei030430 0000 0011 I hooy. CMQ.TeIoSis Canal 16 o ,, o o'.' Ol. iii., 0.,',, 00,,,l 111 ,.,TV o Oil. L'iii. o,. 1'.001 lI,. 30 V0.l, I 4II.11'(.1 l il lt il PA N I ET ¡N ver100' Oh l'a 10 i' aI'ii il 10i.0 1 b,000300 wo01 a,0, enl11~ t01 a 0.0 ,a de la i aldr anloo0na c A:01 oiL1l-> LOib i 1di000113 0 O .000 0 OiIO ii,1 1001 00.30 OIaS de 01000000. 07 II I. -11'1100 000101 il 1 a3 00 Lla, 0laes 0-al10 t, 110 .oliO 0. .o ~. ¡ 0.00r 01100030, a01 11010l, 0110 0,.01 i, T0-0i3y001 o 0lo 11001 ,103 0 olooo 0000p00103 ea 110.1 '1000 ,,IlrO un01 e ai1li 00300 100 310'.110d, 015 Ol, Un 1-O l00¡111lo O-#,-,I00 140Un. J000 uw,001 030400NM T I. 0001 i1 .a l 1110 31000031100lo ofavoOl 1,30 o ito 00 ,r 1 o, oo .013 (i.iooo 011100 13,0. ,1oLo 11. ,1uf030 10 13001wi-, o 003 0,00 0L,o Co1IOLl' I.'30',0011 35110 3. 1.00000A-L 1111 3,oo,.Cobana3l0de000311003 000010000 So'oO 1130 lll .00000LOo, h-11. L'Lob3o toIal0 la030010 lo 00 o 1 - o~loa. '--d30001000 ur,0000 010000 ~~alde G Cah a l, do 11Ar100tas,1rcetit10e1 1 91l ow Sooo S .. .o Iel 0010 011 O.,L. I .o L0L'0013003 0, 1 , 11 000 000100' 00o11 h 1 1 M -. 0178000 10811 300 0' 30 003000 0Estreno de y, obsequio0 0 111 i11150 011 l e t0000000 nie00, ila a "eiOLL'LLlIIO i tl l 30 '3030 0 1e 0. iica la0 Z000000 O LII 0000 In loloOOque 1.10la .0600. 0100 030300a 0000000 0000 OiL 110101100 n. 1s000~l. d' O. 000 000' llLlliL .0 0i03.0 101 0'0 3un 00 o,,oooolooo , ,' sls 1,.' i 'ol0O0lio Slor tilOllo 110 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ la eI0 ,30Rloo 00 00os N n ESU ,,fIjd S(UN u un. l l.,Re*eun mnuD i1v. L Iut1,1Ze asub Mosoooooo.7,o lon44 T In, 01 11 1,h3 0 T00 n allOol10. 300 j.,0.014 NI -1LA LIESTA DEL SAINUIrE EN EL TEATRO "RIONQUI. LaN iw e ¡1> A EL P IIINLADED NOVIEMPRE, CON L.A DIREC. ClON DE LO6 INSIGNES MAESTAOS AGUSTIN RODRGUEZ Y RODRIGO PRATS. -PRENDE LA VELA" Y 'LEYENDA HAITIANA'. CON ElBA AL L E T DE BNO UNNE Y Y C EL1I1A C RU Z. GRANDIOSA ii EJA -E; ii d m 111 lul IA3 1952 Teatros Ao CXX Programas de Cinesy Teatros ACTUALIDADES 1 CGRIS15X Hao. .l. 26:.4. T.14.4493 l Eo. E .0 ., .40 l 1~' NOS ANLE L EL IGO 010VE U0 X NN10L00010400. L A .,MJR0 i1. tCjl, i 3 1. Sil3010 EL BELLO COUEMOEN0¡ooL3110, yALoO NLoo 0 L 9.a 30:0.01Variedad y RISION PL¡ LL.'dU TI' RoSn. ui-,11 ,. o."0 34040040;R, Ro.'CL4 130 U ~~ 10 0 L 11-Tti .IUNFANTA SALON REGIO ALAMEDA W.t .o4. P04TC. 0 I 11-71R, lo. O.OSy P.>R1 S T,¡. 10-10 N loo 33 .SUS EL on.) 1.11 UA L l,,,1. Iy 11 11 ie, .b E E CU NO u n 011 L,35 7330Y Both OS oo mir O ,1 A A D EL M UNOUIT 010.C04 USR 00014 4U44 DE PASIONES ~n3 B .,.S lnUIO. C cm, 0 004' 0 ,0L004001SooS Robo, 0,NA" 1hy4. u ~S 1j % i 0'3i.L' SAN1T .FR.ANCOISCO0.ENR A1,K A ZA R,1LOS ANGELES T400 mTUL4d.T 7lntuc 34T. 1104 M00 yE4 10 -T.1. 1.0470 Inos TUNGOS iTO,oSTlOlOOl, 003' I, C1I O" OCU S 410.1D1d14 4.C45 N UUUl O S No o, 5ob o ,~oi 0 1,4140, E LOS UUILOUA 003DNI, UNDO 0401 IZ. o ,. 0 .mI.CISANTOS SI O.REZ looI,. 11 Ooll. CosoL.00 01. NIU4 0 0 1 ,13. 1 001 N0a, 404 A1 NI~ MB AR _1 R e 3.00 EenOCub EL EA>EScLAoPALIU TNUS ,.D ~ oo0111430mi on ~ Y IU_ '.f .A N D .oC31034 CLe lo e. LU 9i U T.131G03114 1o0144B0O 4 11.R174171 n 3yB.e. 0 ALEGRES SOMARRES ob LOO.00 d. .1 A CbrLiI elVIIS. Y ARBASSADR LUY ANO BI413'LR3 d SSRC 5 3 L un in~S i U .SI IOAIL3 ET B01 1LO A. 0No 0RO0 EUN 30 1 oi~l j~ TUIdO, oo, Co0 3 Ll. IN. O. d. T. ¡, 040. 0300 CA o U 014 03.11 4O .00: 1 ~ %FU A p de 1a 3.u:p3003l O iT.25: I'NEGRAUS 0 100ri112Y 4304en 00 PECTACUL3 USGNR OL A E R 1A C A USR oAS00 RLOOORB 4 04144000001.'RLTo. 03,n,1 All. 10 -T.M-47 v. t.14 da Cub.LA I 0PET Ivd, 1.1no 0,0j 10,Ol. O5 O 1 7 RO1 OT.SN4 010l03 7 ,1, MIt iu 11 j1 El-1, 11 U NI VER SAL b Np. 0. Tllului 20. PELIROS ~nU 000 00034 70,0yP ME30.N,1 300UGUE LA MUTER AI>OI<) MANZANARSlTofl 4 C 4 0.l 30. 4 NN3ACA ,3op3l0i o¡m-) 3o0P11310003O VICTORIA SIE 0MLI S ,Ol 1 "' ,,o 1 3 0 SANrl EL oon Aollo 0 ,33 4 130745 SoOLoLoOOO. ANTO001 5n4 .3 0 m. e50o 250.Ro JO OUS RU MI ESPUSA 3~n RoNt ol 1 -' Ad .Im i .03-55 ,_uyB .03 T 16, U OS 01 0 5 231 0. C331 000 0 43100 A.IR JETR -. POLiTNC.1 y '01IN, .11 .111,1117,5~.unci 50. N S 01 t, A 1.1 32: L, cal,31 o437. e. 1 133,.ce.di0l0e. o. CUO I V19^4410.-t J. 0-0111 0010030U 1300 L5 01N1103C5L3 113 0A 100 03 N103401 00lI. ¡'e. l lSto. 33000 300011001BC11,5 d00)0.sS3UNUU o,, 00.0el¡.00y0e0 3 4 0 1 00.Auuda .o;r 1 1 de"' .di M 01l 00030 0 3 0o C,,,1e30011111A,00300 Y0ONITA0C3001a1n4 o nR O ~eSLo s l 1 A.,EDLM NO ,,~n ~ NB ATCU O 0M, padre0 104un44.3 '--,1 3,0011, 000 0d 5011011301 A 300 3,0 lo SSolol'LO o A 00 d 13.t dd-T.3 011 ICU5I'A0 0003 A 1 100p 1 U3 Ini3, 0 0 00 3343043 A 1,,,1 19 Y A L l,.,l L.,C3 R 10 3 .ll 1OLW Vv.l 00 U0l33he, lIlo n 0 000. UE ~ ,G-1 n 4 40404da il], s untO o 0. 33000. 13 OSO01 3'Ii. . . 011711311 U 0AT SIC. l 0410013033 300. A e', v 00I 103 130 0.111 3,bi o 0y30330033T. -311 'f 1 LO ,E 311TO c .130 ,0,03 51~~ 00 1 44 4 00 0 V E N 11) A 0000 P LIA R 10VE101NIDA.00. 00 00 1.1043 134 030334. D, 4.40 0 3 IFU N .,_ 1 1 en001 a. oo,,LL1.1 A0l.7104 y.0 0000 ' LNRA Rolo 03 0 1 Y.T 1~ L70 7 CIN023 U1i, BOiNOo 301404 li ~ d 004I0 N 1 C1 04N(A1, 2 3,1 j EQUF 1111~ ~ Pado y5-1113 f.M-437 du~ 4lu 401 OlIo 0 R Ajo o ,, 00 1 D3A R 30 01403,d' 00 113 10 0 70 oo 1 ll DO. .1 L. 000 1 01 0 00 00 30 40 40y 1,, 31111 N, N 4 -f.-.4 .0300 0004000 31 ~IiPAR U 0 1 011013 1OTOO 011'00. 0 OINI003000.o 00300 0000 N E0 G1 001001O E T E lO 303N1RS o000041100 ~c_ X,03000 004 10170 1v 4000.n114 300 IfmLPLE\ 3. o ,dp 00300100100 010l 21110,00 03 BI.0 l'100,10PALMA DEOTI.'4 ~n 0 A0.0,0.01 0 00 hdolo *1dos 3'414014. 603'A1, 30004 5 ol 1 n. N, 07 N() l. N.05.7. T.d0311 0000 00 R1 Rs loA N 01~ 003000A004300 0 3 0 4 10 d. 01. ,a, 1 D,0 1 00 00 '.0 ." 30 AE N 1OoI0301 1 l O0OOOOO 030 12 Y 14 T.L.ooo o 44 0.43 00 40 3311S11P 003A 1,, A oC 3lE, ,olo le¡ dis . BAJ O*. 15 Ilo 4407 0000030 P.Ihey0 El0003 d DE. TIINA.Ii. .,., 0103 00EN1L0.00 L11101100 3A 100000 01 00033 ol 00o0Nio, M~n0 1,1 L,,-', 1111001 001001 00a11101ad'lo s' J T.1,u. A-3676 P LOlA Z AEL o L lo A0 0 0 3 M0 I O R A p , l a 0 4N .4 1 . A 4 1 4 l 0 21 2 20. 4 0 1 1 0 1 .0 0 3 0 0 o~0 0 0 0 0 .Idv __ .l'u"0,o r 000, 30 3 00 ,00 0d,000. 030313 0 40014 033 FLO~E LI 304044 11,1,0011 IIANZAAbID-0n"oORLO TAPO 1~.0 n 0 231o L 0 30 L A CU0004 0310mi 04 03110W 031, 0501i. Carn 00e 00304 0d'53 U001P 101011E0303X 000140. 31 E po100C4.Aol 00401 0000 401300040 0000 04 10 E-.A .O J,M.000004,000.d.SAN MIGUELF-3,110El04330. Un1iau, A ,a,"'¡, 830IT Z SELFO. ACTOS 1.0101 A 403oEl aPI11111 04 onr 0 e0Ad~,RASTRO MSTERIOSOL0011d~n do NU"JR"k'ED 11FE1OE0,10 0 0 o 0 0.011 3, 1133 CALO4.NY. 13,0000 404000 0 00.S.l.o.0.01 0400 0de030I0. .0 0001 SOFIA. 1300 000031 0 00003.0100.00_111_. 00n 0,o 00 004 013 00001 S'.531100NoO Ao0 RU 0 e', Ir. '0.o. R.oo. oo'11 O11 lo,., 3 o o, 334 ,04 001130 Sl 107 C5310i.,000,00Hl00 0 0 0 .03 00 U 30 1100 000 0. 3 0 1 9 4n4Para 0. 0,0 049000 0'o30 .00¡301000 00A .o30~ 000.E o 3 3 n4 0 ToO~0 0 3 o 004~3 .0 0m, 0En0, nata 00031 40000030 00 -1

PAGE 15

DITARIOl DE LA MARNA.-Sbaeio, 4 de< Octubre dec 1952 PArma 15 CONFRONTAN UNA SITUACION BIEN CRITICA LAS CORDELERAS NACIONALES "Es 0 uteesar-io, es ¡vn tpreseidible, que el 'pro blemta cosao congc .cuca.acia teic eaetteer altostosalearios a los obreros en las "De crearse el Ins¡. del Hnequn crtico (e la industria henequenera, so estudie laelte ioaect(l ce ecaaEl¡ ' ibr la ufrdotat uolna se estableceru un precio artificial, 59 aj aa nelinsecaelo nprjl¡(li(ef< ~er 0 a0c dude 00i l,ptoa ae .,ool L o b 1 lIi 91110 l dootcl co
PAGE 16

DIA RIO DE LA M1ARINA OCTUBRE 4 DE, 1952 r l UN> 1. 4~.4"a." 4 dI,,'>' S.7vecino> de44la.f.ncas Sn,.Elee. estado .44edel broe e pidmicaay., CURSILLOS DIE SUPERACION4 4lnou¡tcos en las inecciones renales, (ina del ____ A47dcok414. 44' 014st"' acEm RRA S'7'1atu a k .>,> l .7. nfi ne hpi L o s: mo d.l 477 El D144>7 d,44 .p 144445a0syEn.474>44, 444.44l inde4Air. casos p4>104444 74 .eg.i'o 14 V IO> 4747 -1-41 O>C>I 4>444>444 I4 1'r>4444 <> 44447>4 <<> 14;1444 .,>o .4>>.>'>>11>4>1'.1.,,' 144l47>17 .,114 14 ,,, 1774 q-14 e. ,e .1e P.,,lP-1'1,1171.,d,¡4., 7 E1¡ 777. Dat o riguer4> de I10 so e. . 4 141 ,'777c,1 0447> > u M ",yu_. 11 1,. 1. 1-1,' ¡.¡, I ul 7 >> c ipfl d SN> ,, l 1.d7¡¡0¡> .I'ai¡ Id1 . 7 .1,444.7. 4 1 ,14 122 ¡ ,'.en l ciudad'Ule l da 9 cil'ruh l~.'1441 ,,,,~,.T',n7. I le 14444d n el oa'44dFieb amrillaen7¡I¡447 1 111¡ a17 .au, en n lS44l44 11, 11. 1 11 17.1 1. ''77lal' -A t4r44444a¡4 4, 0 .'> l e la ¡71 >44 ,7'.'o.'o. lfi>41,' 24 01. '" i~"4 e CULsPARA a Ituiad.ablemenmnt e e liiiTR-fADCONAL ~1, d, aia el enorCarlo NVestidosde delbriadane Saln.~ re.I > 'I '¡'' Al ; ,e d d e -¡ c s e f r . ¡ ) l i e a~ d m .W .,aW Si [ u, :P), nF4tenAiddnandas1.9 aosA Aib. como (1¡71144. Por Sergio rAcvbUrs7 44¡llos¡44 17 mis pul l~ Ieallrioll J,4>4444141Il~' El.sPilCIAI. lPARA SAYUELAS 25.1440'1.95 MUY BOSIFlA BLU 5>1 ¡¡4,9 LI ND01511115 BRVANS Y (GOi lll 11110 DIORO NUEViAS ESTOLAS 3d~ I.YiU O.~U 3.75 DF G \M51 IZA \N A 6.95 10.00 S1.45 Ustned ¡puede' alorrarse unnU Sl vcs~1 vir gi-¡.4 ,. >l 44'l< l 11 1. v \a'.~44, >l La ifra 4 ui'4.4s.4 q l4f'. 4>1,17 sequifra de .,4. ¡ 4., II,. III. II, III. ¡171 LI 7 ¡04 1 17741444 ¡171744>1 7 ¡1774 'U" 7 41 1 1i 4 .4,4144 1 7 44 44ll III.''' 444 ¡>4'' 4 44 47, '6~ ¡17. 1.111 Zalpao tc 1fin ga47 n14era crelt eneeigtes nlonddns lercalle y,34(70. Con aro ies >edianos 'y altos 93 l y 7 9 9.45,110VV79 Vaian entre 17.95 y5 7 5 0 Vestidos del Saln joven Desde 4-95 hasta 15.15 Valan entre 7.95 y 1895 Chaquetas de seora Desde 795 hst 119 V alan entre 11.95 y. 19.95 Surers y clha leecasede senorq 4 Desde 2.9)5 hasta 69 Valan entre 3.95 y 10.95 Terce Piso .o 1Ignles oportunidades en los Departamentos de Nias. Nios. Club 21. Telas> Articulos de Hombre: etc. NYLON 1,1471441417 blEn>coo.' en 1.15 de rosa y j.li,,U7",>64,7. PARA FIGURAS LLENAS d, 444>17 i'>e'4, rI,44 .,1¡'44 .4 777 .77 n ~zanh -71 4144 "4'a ]de wv. s.7114714.4¡777d(>i(4 p(4 ¡ ¡41e1.44 e¡¡74444. > 1 7 a 47 .95It, HOY39 T74>o £54is MEJORAS PARA SU HOGAR JUE ,GOS DF1. TOALLAS de_ $7171. 4 >4 d, 4pieza. 1Rosa, 4197 a>i trets> e, ede y 2.iO 10 1.75 16 Ff445 DE. TAP.S Y Al, 444. en>44111 r77. Re"n, ro, 41l''444 4444> 19,HO"Y ~~ '44 4-d, ili¡4 ne4s. 114117. i'(7147 7>74447 .irr HULE def17170414 0>4617, dl. Co 4~> % de a>ncho. 0.15, H110 c/u ¡'¡14DE BIEFRF 0 COS lly2.95 SANDALIAS DE NIA 4B 9.50 HOY 7.50cuaroeis a. PA(CINA,.16 """ 3.95 r

PAGE 17

Desde L4ljico Los supere ficienf '(LAA lAA.A A'lLLA j l LLAALL1A,1 km1011 por el'AA ti,-'A(ALAA irn Al AL 1AAAA 1ALLA' I)lAAAlyAL, INA 1L,5LLL CLALALA n"L ALLSL' 11;'11% c liAillA 'LA1LA 1,01' (LAI 04A .8L11L1LA1 A LLLLLILm L CO A, AA LILLAA L CLAAAA AAAi A, AAILA AL AA L" 1( ir la 'L yA AA'A AL LLLNirl 1 .oaA' l vIO (LLL(LAALA AALLALLLA 'L i e lA' cll ibeII a (ArlipA LLA tL5'AJ queL'LL vALA ,J. C rLLAALL 1LL ALLLAIC O 'LL c, liArLA 111 J-A' .AL .A .LAL la' "OAILLAAL"NA LLLAAA DesdeLA.LLA NerudAALAaIALALLALLALaALLIAL CLAAoAgrLesoAL.'.LtAA LA AIAAALI (A AI LIAA.iLlA N -ALA AAAALA O 'L iA'LALAL'(L LA ,, LL 1.AA'1L9. A A. d AAAAAAALLA S1. qLLLOSL tiAA l., A'A A l ,-] doA 1,11 AL(LLO CjAL l',r¡d¡ K, ILUUId< Cnres",o C-ultu¡h, ', l, £ 0 11 r E PflLAA ',A'AA AAALAA'AALAAAA r1 'dL, -A dA AAAdaAAL A pa"'ALA AL A.ULAA 'A A .A ALnt 1IALLAA d .11L, t ~ n A'A A l .,A LA A.1, ~L &S1A Export Espau (AA ¡(A /lis *ie" e.1oi LALL ALAL iA ,,A'A I L L dA (((Anl,(ALO t,(AAA(A ALLASi'ALj A LAL tLALAL LLAA LLLLAAAL 'LAAIA 'LA S LALILA1.(LALa(ALL!LaLALAA A AL.sIaIA' ALAALA(,,,( AA LAe'lL A'AAAL 'A L ALAA LLLALA A!A LOA AOAA ()A ALAk, llAeLAALA LA1,1 LAALArL,, AOA'LAAAkALA AL' AAAALLLAAA LAS TENDAS DE V(VERES (((L 'AAAAS itAS ( AVAL kIL ¡<)(A( ((A' LLLALL AAL(A(AA LIA LA A t LAAALL ,cAlA m'ALAIA LA ACLLLAA AAAA AIA' ,'er~bAinteSr0LALALCAASAC dA AALLI("ILAAAA(iAL'A'lAALALAI ALLAAAAL' AqueAAALAL(L'A '''',LL l o A(' lAA' r AL'AL ILano t e lA l AA. lAI( la SiLAAA lAlAA LA'AAAAAJ.IAA y OALLALAA i fALA AL tuA' LAALAALLAal a tnnAu l'AAAAl(Lleil A e rlAlA' "IAL' IALLLSL LAAA',.''~1A'. S llaALAAA .A a'A' ll ALA'AA'(A'.AA A W1 ALAAAAA LAdA n A lAiAAnLtA'.A AAA'LLAAAA ',,LA'ALA.' lAn lCAL LIALL('ALAA' LIA AA ASL AA'AAA AA LLAIA AALA(AAAAAAA A LLAS AALALILILAAAA (A AAALILL(ALAA A A A AACALAIAE' AA Le3, s k 1trln i AlA' AAAiLLAAI ALA' IAL LILAILA laA AnAA'LAA'AL(A'aAAA l.AAA 1AL 5(0 'A( .(LA .L' I'Ir ~'AL A bilu, In,_ __ __ __ __ __ __ '(A (A (L AAA(AA'A tAAAA tAAi, AAAAA AACACA A lA .AAAA.A. (( L A l(LALA.AAAAAA ltlAA AA:',La.(A ALdeLIA LAAAALAAAA LA'Sial-A AALA'Aa'LbIA nn'.Av ALOAA(AAAALAA AA A 011.ALLAL.ALLALALA'LCL .A.AAL ALALL ALLIA(1155 AeA il' LA1 AnrnuL (OL11LA LLLALA5(1ALA >LI' 'ALALA ASCA¡;LALr.LoALAl,'I LiLtRNASA IWJI.YIAI' ALALA AAAA ALAIA AAAA'AAC'AA.'"A'AAA, ( YA LLEGARON LAS PERCEBES, A ALAL(LLLA (LAALAA(LA. AA'LL(AAA'L'prAloA-L~ 1 .A'LAA'AAAAALA A'(LLLAL' LILAIAALAALAAAL A'LLALAALIAA AIAA LLI AAA LAALAALAASlaL ~bA1L1'An L 1:ALA .Air'LA I U introdurel,,'fi, 1:1 Aa "l¡,(,LaA1 AdelLSAd.I 'AA(Au SACA AAA'A'A'LA AA '' CAAALuALC'AAAAI>5 0S AL AAiLAAA (A A. AA LA'A'AnA¡.u, E'L 'tAHA"ALAe" AL.A.AA".,',T"'LIL A"¡A.,Ao."" al"A'(LLLA ASA ALL ILIAA. La SAA.-AAAk.ACAA (AL A''AA.C AA' A C SALOL' A' ALLALA 'LOAy' A 'y.A~p,(~¡ad(A AA1. AS. A~~~ iALA.A AA A AC A I AA.AA LA L ,n,,A ALL"LLCAALCALa A A S NAAAALA AALA ILLA A AILL A' ALA L IC LCAe,,A n~,.AA A.A .,LAC AAaltAe,(LAdAAAA.A A. ACCCL AA A"" ;,A LLAA 'AA" A' A LA,.i,'LAA',AC1 AUA. A AAAAA r A AA'AC'L'A'.J AA. LA'.AAAAALA AAA.AAA', (AAOSLAA1 AA A. e.AA AL.I. ti ', ,,, (AA'19 "l". i LA d~LALA'bLA iCAA'dA .I aCL. "A" A A LAA.A.A' AAA(A OAC SYS N PE RTA. M46 d,, son,(ACA9ALs-'A'AA.CCLAL IrA-. alc CAAAA1r(SA1d t-", ,, SS lg. .n .1e.e AA'ano k u,, AA.A(AAAAACA-OCLA ALS'AA ''A'AL 'A AL L AA AAAAAC. 'LA 'A 'AA'AAA AAAA1AAAA111uuLLAASLA (AALA IiNs,(AAllaveAALLI~.-ALAla l CC A''JA.,A C~n AC l -nABanquete,.AA(cAlrtLLALILAAAAALIL. t !na.ILALCCAS1A~.L,,'¡ALA l, rLA( ElALAICAC' 1 AAAAAA)AA a AIL. lAA ,AA"L (A OFIACIOS Y SAN PEDRO __ __ ___ __ A'AAAAA'AACALACAA AALAAAlAALAAAASA'~.,,,__ ____ JI ~ i n ,a 1 '1 q n Y.1 LA AAOAAILA O'AALAALA\CAAAAAAAAAAAAA "' _-M E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1X 11f¡r(¡ A!SALAL LAr'IALIAL AC L AAAlAALALLA . A'A(Al, AA3Ala .'A.17ALLA L'SR/AE AUE SE N L DIA/ODELA ARNA r',L .A.alALAL o (A lA LAAColL.(.AL,,,'!ln¡ i7lean SAN ______________________ A~u Ak ,AA AAA' A A A d.AA 'LAA LAAA AAAL ,.,s l 1 -11 1,1A~(ACALLALCA'AL"L A laCnih ou j~ u ~l.la aya Ael rLAAAn lALA LAICA IS AAlLALAA(ALLAAA¡, .bLA1A. A A IAILAA AA YANCAL ELSA. ANAELA R I OA DELA.LA A (( I A !A ~ rdEflnidel(AAaAAALAAAAALl" j LAA CAA SAAACA¡ AAIAALAAAACAAAALAAAA.A1-AAAAAAAA AAA5OAC LAL'AAA.IAAAA!AAIA.ALA AAIAIAAAALAAAAAAAAAALALAAAA AAVAAIAAAAAL'LS .AALLSAA'AALAACA AA LIAOAAA (A LAAAAAAALCLA L'ACAAAALAdAALA'AAAAAALA~A1AAACAAOIA.LACAAAAAlaIA(AA AALAAAL'SAAAALAAAAAAAAAAL So AAAAAAA'AAAA CA A ALCS -0 IAl 'AA A 'A(LAAA AA SAAL oS Ai"'irAAe5AALa a':dL cet ¡s lACAAA AAAAAlA L A.A Av'IA AA.AAAAAL'AAAAAAAAAAA 'ALAAIL AAAAAL AAAAA CAAA AAACf.ntrI. a o-l lAiALALLALACAL ~iCnnIrAedni,, AAAALAAAAen lsA Vas, ¡libro aCaAA JuegoAfueronAAAAAAAlab n L riAAA de ral cl tALA'' ¡'ALAo A]'t.,AA'AtALAaA'.AALAAAA eneL1 leiA l AAALACASAAAL A.A.sLAAIyAdA"ArAy A eLAULO a LAAAiaAAAlAAAAAC'AlLraClCS.AI'A AL ALAC AA'A AL A AAA.C ACALLAL CA ACA.v.-CA'elCinunAoACAAALA AA~LA '.155. unn ALA. AAG~AA aoresuon ue eci~ ,c1,b a., ,5 eAAtrItLn ''''''A'lA.uA 92 D% q,, ~prisii f, rl d. aen A' crALAroo, AL 'An. ., AL.Nus,1 ed'"A ¡t¡-. ,$ o d (,o A, ,nle n alA""" e A. le .1 d ll l. obel ter nAomAd ¡dAl, etLA. L.LAAAAAALAAA t_ 1x lsv a a e'.l.DIARO'AAii. teAAk .nr nne I sod ue[ai aBbi i,,tee't. .etldo~ ElAAlA t.lA en.Ast AtlsCALu eus id ".d vAe luLAe .l. A 'A', arbe l iAA. m p i. AALAA('OAjefeAdeAA ((ALA (IA(eAlA'AiAAALLLAAAA~ALAoALALAestCAnLA t,. ALAnALAde -, A, AlhaAA CAA. AL A le,A A L AAA relAs 'ALA AAi, AA, ALA, elsgudoe AAAAAA' LIk, l('AliLAueAAAAAALAb. dALA'heLAAd.laLAAAAAidaALAl IAL rAs AAabr LLAlgA puniAAeALASAL~p si.eAALe. 1 AA AAAn' 1 1,11A . eAAAA AAA AC LLIC L ALAA AAAlAAvL AAAA,~C1LIAASL (CAA AL.' L entreAC SL.,A5C LSAa A ,.L ALA .A .A. A" C A i, ea p u u ,o vra -d e A", N a~ hrrd i, (AldA ('(SI LA.".A.'rAlAla, raernAAAAioAnnAhlAAel. AAAAA", le.r ldosdALaga. do(t,, t', A(Lr LAAAICLLAA AAIALIAAALIA .A .A. AA (IAAAAAAAIAA "LSAOLIL'AA lAA'J11A1AAAA AAAA 'AAA L I1A'A AIL .AAA(I(A AL' 'AAI A. A L LA.ALAAALALAIIAL .iAA( "A'AgA.A" ALAAAA(A LA AAALAL AALOA (AA A' EA¡I'AAA.LdeCA11AAAt',LIALI AL A A. L. . . A AA .'' L' A AA A A'A '~ A .'L A alA1A11AAAAb.: . .'. '' IA A A t7(syra~ d'F1-, r~ ni, o ric E,1, etrita'nla d l e u niivimintn d pr-Fn .k srlt 1. qu Neccsitnldusinuexas.¡.,idico A" publco nosto qe esun stp-nd In ~nio deartz deprinri~ ca).2 AL primr.L r~((A A'Ap'A-ALAA nniAyAA .nAd.AAAoro ((AAdaA

PAGE 18

pgilla 18 1 Sporu 1 DIARIO DE LA MIARINA.-Sbalo, 4,de Octubre de 19:#2, 1 Sports Ao MXX ALLIE REYNOLDS Y JOE BLACK SEENFRENTAN DE NUEVO, EN LA SERIE, HOY El DIAXRIO en los Deportes Notre Damne a1 Duke Sider roba la segunda 1 El juego de ayer 1. ~ -,l tnnng por i nning 1 L I ¡-N EW YORE ,j 1 < l 1 , 1. k'serie munedal de 192. gaPJ 1p lilbln ailny VGra1II1iam. Te0 fvltis que figuran entre ., 1L cupaials furn 1 1 p ls20 equipos de ms relego C r ennklya Dadz iI ---1I~~~_~ ~~~~, 1 1 1 ---lS1' -_'< P. W1nRe lon 1e.~ il3-11,1 ls~, .(," i 1 ',l n 1 .'1 ~ ~o -~ 1 1 %d Soid 1l 1,,t,,,l E 1nl nioi, Ii i0,1. O.otal liti1Ol 1v %",),,lit, lr"2.I1 ,,, nI, q, hni ce roo1 M A bua a. ,Campau n _.Mi.e Tlali fl.f i i tti, 1 1 1,11 00 lr o t tvuvit.0 t o uu1,,i. .1 t: ,>,,,,,,,Itl," ",,, <;w "" l Otto lllO "tl o, 241tiO p o l;, 11, un, ,, r e. o dln ,1 tdtltig o Couay e,.paul-C.A.1 1 on 11 t 1, 1to 1e ,t-i)i do tit,o l ]autolotO I,.1 ,,litO -Ir,"-oNii it lc;orao1oam1ob0tloomeo ae," 1,1 ou1 Itooo>t tpott i tito Se -ti n o ',i% oto e aolte tI, oli,1 e'itlet-u1, 1 ,BROOKLYN71FeilIu. mtdsia ri 1 1 mln1al ort. Sio bo n, ei beO O la .1 I,,, i,.IeoIC;i 1 ld O1 ,7 mea. imtt y il e .1AtlceloldeA ii'u 14 a~ ei oglnM,a,¡tlate, o V roanIlitlri yn1d .Int ,W'deTen, a,,it 1u P MIIWIlg0 tllIi.t ~nel 9in ,,£ %m o ,,l ,dirr eio lua <:01.01sero.C ma ue-la, en fnda. -1 alambtti ,,i .titi¡) tiititillo rlir ',i' ,i, i0-. >t. trot ,t l-, li i ,IIt1iFl. paa tua tu,,,ttpttlu,.t .t3,~,l,1,, ,,,daj,:aa, ,l, --f¡udl,,, ,dod.,1 1 .jltria ', tin, ta,:o mane ladra 11.e1 -t li.g. m ere deh eata.primer -Lteolra-oo, 1t.l u ttoroit pl.Itlol;orO -,loiotla,'iotOO ntna1 uoai.eerta Rbi .m nte orortt on o !O il Z" d o1 rr r i e c e j e g el cl s aoloa ,rata iole rl. en l ne a htal nesot s tt n 0 0,,ott'tto-Cuonotl,,i ,,, ,I,1,I, ~ ,lo -,l', .a ,w, l1 1 n 9 ti.1 1 1~, (; -,a¡ oolr ini)t !a,.i11., la.t :. -:cl" Cder dun .,. e. 1 a -So E1t do. i t ,,,e l ,t.t ,,, .",,flt r-o t-~-, o* i td~ttor~M',luOOtdeo p t ,,,ltt,o. ~nooo1~.-1~"1 1 oolet ar e .inod roa snm iettla ~ 0za I.,.,,tlttt t ,i t. I t1 a I ~ ,,1 ,-,ttt_ t 111ttt c tt. .tiit1o rt -it uo0-g ',ro ",A 1poeta qoo u Ne, fe rzaaYoit d trc 0 e r ol t -Itio1d-a,, total u, ttO u ,,Oa .t,,, r.I ,.ia s1,t_ 1txo~~~~~ ~ .,,.t-u17.,itid. to,,+, O t,'. t ¡dattlolula. eooO o-~ tt ,Itu ait enit uttOtt .t ttt .leittt ti y.,o hecho, nil.t ,,,1,ot,,lttttt;i' o p BnOOyKLYN. Coo.Iri~ ~ d odoN.Yk .¡.PCp. a ,rto Inlit. ooeee 1,~ a,,,, do ,11 ti tiunho,,;,.,011 lo tt 00un01I itelooidel 1 lO 1 1 0 ii.oetititooIodelC1.tortOtiobni ,.a,,. 10 ab O nor itpusado a 01 dRo iiien, e," ,il ltitt', ,,¡iiiit,qise h f.tladi1, e eltimieino e,,i Ga.t.toipude drsetM10.1efi l,(l at1tit Nltuo, Ial-haer jd. l e e-10: ,ii 0-. ; 7 1m~ e nt 000000.t. "", O0,,-~adstl, tltha li ~ oO ioitoo LC. e .u o iA iotu M e tu;tu.~ l. u t:,,.t. -ti-bo.- utt,n p t -t -~ nuce.2o.t.iooJuce io eeelealnt .~uds Bu,, ni 1, cfiiI ,ocV-11 itl ,d 1~~d-, .1 1alttodt T 0~2 00, hiela .0RK"-otigo titntio P lt'e a ~ 1 ^l le tota e,,el caoe N 1, IlO YIt, BOOLY B O SK li.Alaoito .t de u,1 0,1K ~ C, notodi~~la3. IMinlil e,. V. C.H.n0.Ron 2. Doble ~ rati,, '1 o' -e laeutaeote11eee.C.IV AJ.L.S.A.11111e11l.11-ti ti:"oiiitii<.,ii O 1, >tt oleo, Luit.t iOoo-O-Alto-t1n1 to. .1otiIda 1 1,1.?a, til oini L-ttttdtioo aioiion.Oa b 0 1R1,1dI 1kV, A'vg lt.Itutt Itl131 titc ueeYORtK:O ib No a latt. iotel olt Bod* 0001 ~titi~l-O lite Ol i~~ ~ 'l.,t0. ttil. LA.,RIN __ ____ ___ ____1__~__ ___i_.i_ tot ,atii-tiuitioiii-< titoPe.,oual1m Ro.1imnf) iet-*f) d, !,,i~11 1111, yDIAR~O.,Dt ___,_____________________________________, .lo
PAGE 19

Aon MC Sporta DIARIO DE 1, MAIN.Sbadr, t dle Octubre de 1952Spr.Pgn19 HOY: KID GAVILN VS. BIILY GRAHAM EN -EL GRAN STADIUM DE LA HABANA Mirador Deportivo necrea Gaviln y Gresha-sm pasan por la bscuilaElpiejug deasredl 3liselna saatin ¡ dn esa nhe ~play-off, maana en Cama guey _____ Juv entud Aturianja y Deportivo teatro Gallega dispondrn de son Bord Rajo, ganador del gran [mejore' elementos para asegurar el primer tirunfo. Almuerza an r eveoto del jueves pasado, ca-i ern el Clb Atltica Bernab de Varona. Machan cao a te iGaviln debe g'bn& lor ?I?.n la estelar. tnoi 1Con tic grcotn -do ttai ta t -. i~ &i 1, 1 ti IO ~1,elddbt.a Env, el tpod]tCtlubAllM U H S tc l,1lv, 1,1 ee i con Gnchi uIotto-deti~ s'] nat ltI vsllt d ts ot t oit u ro r ttct otiol ata conor In, den dntinnon~i c i~n ,.h-ti el ,ld ser Prono P.dae Lo.ta-t.1 ottaaaOltc i. Mot.i Liotctc. Bertano. L it an .ret. acnnonanoc a vocavonae ~teet.ola, 91 gtox.O,tl. tctlatiio to.ilocotoctroeanC 10adllr frrtnchnbao~anr. tncocdtcacada, torsca brol dte al ac de] n; teoLIaora otaeseo t.saF.c. en oc tnopccad Iticro eporaotunds dramua Lig, MadorO sirIs taoldted.S.t Yte-,,.,,OcOi acle c aitct oca,. P ro;t aC.,tnedrMa¡i. LA. tirnorta ucntraoancc ct" acen.u Coa i ¡ bu, hal .oc actoni vt ecin gando eclc hacuc eld c1.t T11a A 1a it riaaitr Ontaroan. imitO eqolpo sa tor l atgcece queftoaLcoinatde-11,A1nlccalaOr lma Tlaon sia prir t Paca raa. quaca c aoe dck to Minn. lal000 nvc1 en sictc occnir sn idatss, rgd ae o n l n l tae ntit rla o it, tas o.i.b dcrPrrd -rir Ci P o cooras iir M r as daorctona,1nctnn Cand~~~~~~~~rree nptac dearrban LitanOnno f2eOa ae a sosCaaolca 00 odidocfoadcenocla nana.%pyao l acarllne Iannben-cu de,, ~nr cuanri n lnaolopenn L"nO. "a a asic s ieatea ¡n ro e Otitoe d el n eaeo-e tao d e o n del. loa mdb.lo ntliod a uia Col a t r ioac a e re oc or -iisinae reevbnrbo ic t i on. coco dooironvt toa oc,. H oy. a lo.P dlc ntaosidccaotSntatnmpao auy equiap Lia T dooa eotno acn raoul dn lO atO cottnA vIti. d, latc ciO rscciatan . cad de t,, rrnertlani ta aidi Jtan eEneIaiin SC la. iio aos eoo r ei conorola l.,o tc ado daranIi c eti ¡alnatrraan ranastasno caRansaaahneaatdtan 1ataonbr c cO ttElnI,,tntl-tsrcrtil~tcia deC1u.se ae rcjaartn e cosrllo cnl rCtto ca La detic a la 10, 1ato cl-l~ coitl tar aldar anaatad rauaceo ser osti. y n¡o deapleld rol t td e s ~ pUnot d s e 19 tay cla e 6. nca o otar. e n z ok lae il i oa a u y o s u d rn atoc o lv au do ttO Riitttt tit Venro qu hy cn raa nlte lo ,oscnoi d ea atooi eltica ata lae Leaal 0 lo.l oti istitit unigat'.-laen e Uik i r ' eecoid aarpe onorto oc abi 1.id in c.Y titO.,qen hbAltco&r d aoa l i e les ,,,ar la LIas T inadl eonO el tant tao devaa o ¡, w.ca baehltodrnetlm o ""adne ,ser r nset pada 1oron, dealei los oor cinair de. catitaili deot oa7 ti.,. tl hoa.n.n, 1tn neatv vptecrda ,%l ocail anoltOccO pimat cu nde,00 luocoac an1 a,!.olo r.cil h. 1(1P d, aaan slI.anL .Urtl. I v er II.CI d.0 .h la ti~j ci~i .d --. dn o it cior lat Pileos nl tio io lstrt o .,lt 1Iiana 00de os Po it tu i i-c ).ga t i l y iitsotia ti--a. ita-it cii S-iitoittt tOcoaal odio otinan caonno-Saim e er, l 14u lcbno P r n I ,1 Tocada In Pos1 os Fcrb ,ct a s ib qu Ctto C ial .i Op L.d.loo d eo n R tno iait -, *i.a --. .Iir recne rt naio decoe if11. -"c a d t e l a C ubn a t letosbedar i e cr at dei . :tc o ntoas attii) iI ,v li p ae sr ose c naiv tos toi Pnletok Pasdar raai a 1 osia nooiorog icnicceo.eoo OlaorlrGonao ru tioca lo de losr dc le s easta i oc e d,,,ictreOi ',t.,ltnnt -Pcgtnrnco(saa e nmot ip 1 Po Onlcvireb oientl., t-¡tOl o v del snagop-d n maoo.ttto.nrlctcsa h:co,, Osn,d' 000oOr sasaoodaelloo ofltresJotitiIl -tlo 5 ocsai ,.oos acnaaa;io¡esoctettan-cnoGai la l.cIa'ldiotia ieuc ", el a .c d c casi asitn liO tu sslpe io.d ciLditoo dr camnoal qo an vd dedsno-i5clnotaioat-a it lsstansds ealo UdosyJ.,titire. ,,e. yoec dr lanabe Puder deduits duanec¡eteilc .1. o Kdac aa ir a l ¡,-s -'i cs aoto leao Oictlin pil e05 00lo 01. ¡asras em os tn ivctlo,t lna aa bt odda 1oot ,ot-ito 0000 nd,cc.a.ite le v1oaode. de Gaieb vi l onosd oC hcg esOovrd i og Po Cotiocc itater ens los maaes os alcr las el de lo rsoorn e ta o r idie paro a qaetci oc Ncucsslsoesd eciqoido o nr set-convi tio eI l bn m., Loa, oorce aq e e.¡. moleIlooelo p agrmtic¡ii yuv elc -v ¡l i sii arF s oec vctor C eatnio co1 i osnoo Onocoiooiltoiot ov o e CncideBunooandls coabeol mntliIit t.i irn acabo oslo.s nse e l cona e.t al se nocle-u medirogr stca tofcdo 01 na o ngo en os ai s dnt-io o O, i oct d.,e C a1 I rnAn.rcdt1.t ir pe dce a e s uG cC obat ll a ad p L t nho e o o ti a n c e pla o tnir exa tamnteo a cl s td ez d la nch ed. Otros comea o s etotal dcn a ~f e A ,, esirui detll nononttaotd Y d regan la Volot delhr Ceeocnd a-Pp Asatts s, c o tl npoto al ntonaco dr L o ro, enateos decrto i quei risinais~, to lans vo~aod alas% one aleomaeLrltn ao vitos. sil SoOc tdalonia abaad.o lo soead lan oc.,oe., lnsid a r Roi adiIId Ecpar, P o -i opcs oe. dno cccoito upd a Od antih -, ,50 C oaiaecad o c itena c LdO ec dort oa Lbatn.tarotiootcOoan1t-ts atia dMoan U. das lo, In, Cro anoIe egtepoa l¡rt d, Osynic y ~ v No mols chutoW No,51dee P1 caA ca -lo lio0o va d de anarmir.nvI:,toiAat tanoho soreIR isania de c monOat rle coaec.ia fent de rco l aohe prupora IRe abcc tuitl at .sd. elM nr ¡attrro, nlrriodl nOnn n Z obaboaot ve l a Cicdad doneri earreoa taOtss Titoatastor. el 1 asnos-eecur rftn danni dei u .,qe oiicrucesn sud. comne E ecod akFeha Pd la,, Visolasl -ro, Cood, rm-OOstia0tocotnsmo o nula. Mi ratCe t ai baab l i.die, atns i la ou 00 ,!, cr-n or. Stls sn c la n ner io ln w n B¡];%_ volhora yno eO i lcat o l o i al nuipd, u pi osu iclgoi.~ irzr debo ~ ~ ~ ~ de eree lloni todnoe ra 0nlo o. Chtago OCOINIsO Sucn tosno Oooots" e 11 r-ca,11.01 orcc de n?iembr, P ¡de ~ ~ ~ ~ ~ ta oooco a in.%FA2t si tc~g Medite at~o dt p hi ollr a r 1: n cic novoto de Jodo cuizq Ao u nbxRnr r,iqevle biai tarip no stOlbsrstaoO i.c 31 lal ulsiaiecetooua rMaiaay saucei,¡l t snoa atac idu se lo~.ti indl.a sienoo ad, toi rsrt*t-oolnidcodsfsdaC. uu.nIAu mnmnahe.iire en B inrrizque la prox n,, icce oci Fernans Bailan aln,cond su -omoidos,, os.n.lie sotel-m dtic tiiin ocCptisic rlec re:usoral 00 c a D 1AsZ.aa iaa!i s deS.ig el, t. i,E qiI u r i TEc nomo,, d,] ~noirmo Se ta h Psltb osc Eo.ah. r ouo oid o lmo i~iaorsta r n, la ¡ C toin GN f hizaos []¡ re cI, r ssa eea Lin o, i a oig Coiactiad oc al Osi Cotab. 1s.rcc Cobnc dr .1d loto,.M dolo Grc.n Sots Cdin 1OVrJ(i( al ticenei lig p e o Aecit catavinde o. CyrIi i o aiioo:e cd a 00 dlrtO acoc o ni el~.O 1.tnot e a oc e,1 E1u uraIo eet.o.1 en~o.1.ch C c"" ¡ naP.et es1.4 r ea u cfcu o oiasn ,cn.ao el to ovice tasI d. do 1. rachenicoO corr i oc1 la Ca poo del Mtdual crrados o o scs ~ ~~a 1 1 ~ I~t-$. o ueod 10. Ocsiai-.oo cdravsanI ciocsco crolca esrns I.is lo ,,oca 1i uoo.c C e-" o oc u ivt cocvo Yc nio co Aacin e-stt-Oqe i aOmOtn c o P ,j rh, otn r, T m besmol oEn ltiuad drsnia Seatn Opnasba e atar onconnano50 111 coaa Nteeoaliar0vaoto0010 l00 s00v soi. 0 n ots arri art cAnnEen. dto itatt 0 s atoi dr cac 11cCtc 11Caolco¡saaasnde¡t r. ce treosa 0croa Aloa bo ap eaqupoasa esat o d a irabI. ,id. Snmo oin luoO drtbr esa C195tds2o oo adicrAa.lt oclia Veaoeaaaba dlraoaddo p Pet eoyrlssaraial d eaaa IOunade tsn adraootOa tia ndo ca1id <> it-a so d, licoI deoaaaas -a, L rercodi arto Arlen decon el baci ganr i sipde ',P neitc Gatn OCEeTa E onnn t e SO l at deI Anetla qonpP alen drh Nca sciul gradol de¡.a a k se nc noons r. 5 l Lice.iri d a -¡ ati.,, bo elo. Aaooan.gltB.oo,, aa oaa1un 1, l rotinn nroto mo. M srlqi atnid e lina Panc Ynton os. ra ~isls Casn Seboclo perdiero sue Ca¡. deoboui.,j Icd vado e"y Co3 p ad rei na al Fa., a e anb aucaotroeia bailablen.la oasraalearinaetcOiv emlanno.oo o cotooOtoino n ran g ngnla tnocvr, lovpvrioliolcayoseoe -OtenOios t ndeCidadd lao-t-~ Y,, h= Y eno isenliooabcaoo r .1111 ocodeoooai 1atntCo deos cetnbo acio on a ndi al de dth iron pat noojeo pode oh o ciS AYDIIDUL M tdocJ n 1eVbil : q:, agn, eJd n, los oellc 000 na inoc he e.ia o n eslcieno enco e a icuio o elr, Ao, i M., 11 tile l c it it u1 ,tay, ia iiu. P.I P ,ti dt (ntpooto o at roo obadoaota, baliand prd, aooolcdi1n hste ,¡ T-l1,e dad o I oi co n oce¡f O t ,l d 1 to i alione. OtitOotaitta anrlit 1(ts I.nnam lisioefa ~1s~0l¡C .,pr Oyl st-iA, 1 cootcoo an e", o 1 eano n.ar.o ~asc o r is bcooonsvuoda dnI Cnaatniale ,at aet yo ,tbt niahr oltinon val Dcp,,l ,baia to analt 0,a o, bat lacoan. as ,i'r 1 .ar con oO1l si nocan toesi dnscaoh"sOonu' poncivadacra a e randnoe oap el coa a ca ~~ ac Co cua s te'Ocn,23onOgrnOsnpnonaictcOolosria pos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .1 mas,, le lai t-pyaaod ta ~ntnadn ion ttlo nonr has loonlcloi act-con nit-ia oo o ac lo li ao_______ cuilasan ~eh-at at tem ocusieiet-miinina f oeo d y p niftri a in e ta o l dt-ito an. rsa lon oi d e oit os -Qn a--od. e, Soore dr¡, 1ne s e cerrible ya lo e se-mpnotaeneoa iude Sa TSbsti.Oia osrealooumturoa htsecesaoot a pe rfectas. -W ola uns nca sen nobhurt so, noo coy %,e ho .,,ondncgeneu.¡. maoiir on e bdn o etdbae muloao a dlp a e pctoso ser¡.ybe de Li11.dde Sal dual dra ercn cod todoa dead tas -tiuitic 11 01aO11 ,o ic fl Y aoanl nscrdeoeoi el ceeht dnao cee 1obltho socpedo e iOt*sonrdnonot tr o i res'aalo rpresen. etosp e ia e ntn dso Io a lr ocnO CAcios 5-16 Mmcnirooilla 'ns o1 ~la =nan der, em. a nc atcaonnbt en.s as prieros lacul.ancm todsoiniosoetoaioe ci iatr S ~T iniceou tas qehba icld lrset.~ le lmd oa o caadaeri i ttlmudod pel ta s y no s lo M adti anl v r o r Pa inoin de Iraa Deonnliooed opcCi eh o wr sn q e hn d. pea tioudas lo mn ina s ti nlt ohel do. la~ ttoscicit o oae sin ba de o ci ct oan i (aeatardat--ee e n3 lsn na r ad nos 'asan li"u ua a a sludjayai Pcae Stadoatda Oconc, Sonu oal oens eld tnec0 ino i aaos POVt SA O lA EPCA asaierone sssito A n deq ee a In iScoot r in zA E T aiM A A EAe tosmatoquedle-ndao ngraneao ci bl o oI.s tel crseto e1 naa von aPraea u n Arenl 5-1a a.111 a, siatdm ¡epnu u st let-atroi eCotslola a na s guir T¡ Lo.c Cuin Dit )m nrte lcm.e egnrs r sSS deradonsntrdun clarez a dracGvcado ol Lros ac Ala vzqu .11 O .I. HOR Co.I 8 sdcrqe .nL uac rio pninafttnnn c., lo s itu bra lori onl prictrod b pio c la tsrudsvaceuoIcarf la ir d Sei rtlz maa n o ctcoi dc abono se la-ndo amo a ooo A usl paa e a rna aah paa ma do io no lamo ceasin eo tdeceoala an.e dpi Msls.1g orde siuid Lire I, erCnt .to tde Cerat F npu den¡ lac r l It. op tiis mlos CGIINdO Gprni.t. p rt e au iqi la ~m qan oio oes la risbe cl defiiiie OCpn ic rudolido lloica e nto dr sl a 00,. s,.q O PO SOLO $ /j4 5 acatas ~~~~~('l oeu e tr pcbi la Ats tna o PloD v so e e S n e h eical C. pua a os, pa: cs Laraltm e m fu nas, o ooc, r a hano Oid sa a am o de 1cd o l o n a i m o a a bEa c-t rc d -e s oen co odioo a ~ 1~ 1 o 1 ls p os a l l, 1 1 crial~ aeqtent rtnai l iibib dl At s ri l N en ca es es m a cMA e osM da i co caE rcont. co lniii inot cocn go o tu:tirea tlcaiao-,V\, Pslr as.I par ll a Pnuis CaSaso d~ 1lCY O E ~ Q 11 ortccl ,c nuob so. Oa, la tlauo o Sta bW piscinas canha y.aulamvle al alio Etc, le o l abh or.no.d pii su-ar l s attco el gt o in' d~ r n ~c iadl t. Inl ttd. dinvsmo ca no amrcoe po ni le--ela msaeuffm nSacsdnobacdonen.mdo Caste do est Core IVIM ILL VOtO pnct. P.blnabehdc~gomn¡,n-ls -Pi s q-oi POr nie gros tnie.ae .lboa Im er eaalae y, materialesIn. Bl d :1 1 eooc,og e nielan totia____ A.s han c1uie obslda de .tsa.ta::M A R R 51 ifl c~ .d dl¡ltao 1i.1RL -Pro hala lai, ntitOItb a bao M. OCPMne Seen,,o .Lo Ime SoiZe ctoo n da d Rmpoal elmud l o lcar
PAGE 20

Pads20 Sport I)IARIO DE LA MIARINA.-Sabyado, 4 de Octubre~ dE 1952 Spr.Ao xXX ESPERASE LLEGUE HOY OTRO GRUPO DE PLAYERS PARA EL CAMPEONATO Seore compunesto de los 3 primerosUn liro sin tienpo de Ed Lopt ?r rib a La Habana el populair Cidoo P1,98 l 1(1 Serie Miduz(Il de 1952 -jugador del Habana, Bent Haas Rslaod ~sera600 EIOOOKLYN 000003 1 Seencuentra muy mejorado de la lesin que suri actuando con W Yd. tO 200 20 BROLNDDESel S.al. Patc o lsCaee Rojo e ssisrtap DaVF alo sn m nPlillips Espea est( n be al anador ari. Picone. Qiirlo, 11 .2 rd1£ . .l 11-aa saAduloLu. 5 as a aa lis~ ~~~~ ~~ ~~~ ..os. lala Hbao a ao-asao 60osssba l s EIO ARR fSalSudiiid -aL ,aua, a odrbsaaa, a'a.aol 7001 440 3001 al ii II i i i ol 1.S caoaellhadiaeoe~c 3otasbadsarioaiio u aIdo11~ la1, daaaa TIIa HaslWoa ssa s ,l sobado ~ ~ d, dcude sils 11,~s Scias dadasaar.auc alaasioab 70 3520 2805 1,ss is 0 i c a as o A.9.Wlr de la Liaa del Faca 11' O 3tau 80 do. lo acoenaoai 1 55i aaseseais r l oeo .sl CIaca al d.1 o Fr-, ia csso saa ai as ls ls ol rsoaaUssssaas ss ia d lsrdo dea rarlslila Uas obe t$.O satrI te soeo aeasai aaso ssssqoaai soL -ld---1ao es, bara a Cba as ulai 5 ii 5asss aaacras saasa asr obys INTA CARRERA asies" ~ c sae sr' l pa r~ais a 11 adlaas Fas Fasso 20 -vas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5I ?~nffiaa y4l saaooaaaeaoaa 0 a faaas-s-aa aa a EXTA CARRERA J!5Ppn ri 5ado aa55 0 ad aua Soo Yana sosrO., l oo 400 a5 1 1 a 1 su1111a h, N" -d,]als d-a520 -a l 22. Si ~ 4f~t. zi~.y 'Estima Bob Feller que an tiene SEOT-M CARRlERA.o .sa .a .Tsas trl~ rS ebro yate cos alg re n la slda drleaM 0 TV ARR saOalOSu ~nno1y s rinoenlaIsCrandes Ligas. Por pimease lus e te as O sbOl -11 san 0o 6 500 a 0s0 1 s la tesada p~e e1 piasbor P~~1-e Roe ea1 rl aoiao c boa. qaspoorod so, ileder bator. rsqe laU.P -i 2 71 11 si o a, Laoa roai rl b*asusnscaaaot ersorsnooenra oo CLFVELAND. calbe 3. lUa ~d Peo opralgas~NVN ARR 50 l S b 10 *, .DoOb Fllo, d.olos ladas dr Ciorsra.s oss osrssass.S 1Serie Mundial 1 al ajegana y Ma ei au ca aisoia paelt osd t4 a0 p3h de ahsrspdsaa4lbabl i a us 00 £;Ya YOsResdu so5aE os las Os oso aa s elesa nECOMAk CARRERA rhc155 Y.SREhIo.do ¡o llRJi 25101ea sar d seissor Lsbecocaiassa donoirsda .1 .5 bs 1aa 1 na Oslo usasnia r11sal a1. pda~~ ~ipsai ohsai a1.os a ls so o00 Flasbos, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~I Ja.n, 1~. 11.b1o O.N.G.Ac.a. rasossahssaeair-sartslicoaass-eOi ~ iun lin rac rrsas 55o la5 s a as Tenss a sari paa sacasr Apass S l r s -sc ,rcsdr '5 'g7 rs la-s,,,es.L s sss do ha asrar s~aa asa fe oila del cauiri 15; Isiot drssida3 de satrs sa?.iarfss P rLj oreno ts.asbes. a~ les Ysss udei pah l ~1asd. Odiba upsr-asS.assass h NsIlaess deoropr.,-dsla ,_ di ssicsrsaaislsPiaLssaasasop shagasdel,,bi,11.-,. s, 1,~ dlsaritl iasassaeso baoapeisisaudaNissi ssabssa Fsli -assbo-bcd.iisa ea io-Al-.oaaaelascOF~addulitss atlad-dataapssra aa ta~1%" asa d ra salsa Osd, ao sao iada ss sosooa.bi a is 5 rl r tsa iasocusais ssns .Gb pss a-oass alad. drbak prasas seb -,ed 1 a~s~ i dossassssrsc s.r. saasceao.Ss bpti.d isi asaisu uasasa.Sislsaea d aCuiasa Cao oOobisaaaisli sousa caa isass aasos ss s osla sasia isair sNeis-sosis ea blyasa i ses ~spa pa ssaasassceas.l Pas es~s~ a, ~pci,assuiaos steo Gradsr aas Nos Iss~ ~ ~~eiarsl sa~ai a coOos ads I ud5 s 1 ass.il lb hsisi lsao, ba asasil; bolbia~asslosPisiiiAc.P. s d aisiisdd.r.srs osasr sh--ao.aae ssap tba-aaasis.ds a essso ea esas ssasaoait 11~~ssossiod "lsi si, sisa d sss isOasrasp at aaa oivisea-sssuoirc.isuA'asnaasOiJs Flo ~.issGI%-erSi~.o solas a tsdaus esias iseisaass ~G1 abiuos asu~I dasai a ss saeste~ raiidcad ls S., se o.da. hhss. dcsrs.osirasacaS.uhsd ~~a ebsaoaralets.tolooouosia La aralosabb.pea v~ 1.¡C sn froeantiee siia O alst eotaaae 8 ca m p eo n es olm p ico s d e tra ck esecs 1o E.o aslo J-osi Ill___ _Y a h cbs pisaim temprad arasrna PEDRO iadI eada. ai Yaos lCsebses e~~deluspoos P.a 150 EZi RREREFE deslairaeotaariaalo.3y en la prximatemorada ivernal s 0 t 0 O~L O~O 0e~ ~ ERE 5 ~ PAJAEsa tarde cnmieoa la 2d. ~oledYtssaoroao Este ~~~iraasi peso. suso o lo bs, Ea. aiSbsea lj, ~1 6 del 1~s doIb dPre. l. -e aas Ge. aed la Moa jrgo ene 1-lc baC lis-5l dr la lid deon.hos ir grapen dr asro euro.peos qar ,ribierse l.saea cs sii Ts ssad a s Par CORNELIUIS RYAN, do la U. P. aland.1i ters de1 ,soio.a~ uod o1,s o ss oars1asad-~iabss~Fisa h sba aalssas1~cssibsFa 5 silseiaeviiaSiasf da d 1 -sss ma'.i sa d, 1;'1 hl as aay a5e Maaa rI.n .nni r~ ~rasosasoaoaPoSe Rose-rso~c ~ya.iiS la ivasirhea aiaaais s.bssaassOtZra SSO iiib a liisas a la raIcia oal esoa dliord asMlse. os tooRls.sat sai.s.ia a aa ass csasss easIs.is as 5 ala. s.s-a a Ss 5as 5 scsoceish deleoobsd yosd, oeras e aarsaisodoa a 5 ii -1, S a oacsssisVaseisS nc so e Tsso ClsaTriunfosie de sssasdri s-P.aStbsha tsasraoie siao 550 is s.s d Ntiiisapia aiaLsssS isaSaibsisa rsc.parnccasaaacaaisasas s soasasposopapeszla As~;O 1-aa-s is, 'ca: ia-ss la (J.-as-ad.B naa 1 seslsasracr.eioiasyhii.a-od ala~El lis alsa da--11 .a s .asassslssl ttl ss asssil s ErsiaaS-Vsls G-laa iaio d uiis so 5.cea ir b.Absa Od dsss, o1~s~iu.G. sCasis scssaaGsisi sis, A l'oscaia'as"~1,aaiobOeir.55 ~l ~ea 1.us e~s all rffl isl brg coraldl 1a .s .cssai Ca7s e, 1 Fede osas-d ase rl .ba.i pia so-y" es e Oloa.ssp 1.saacisdc Po, Voise Isssii ..p Sal. tea OuiCaasSG, oariseab .osrCacs s s susossr ao sliissuasai s io ~sasoshssi Pci rsulsdasdalsss-ruio.osttiilnubsaioso iosisir -assadsed1r aa e-ddoabs Asadst debs.eRp 'Tseae-t elsaiasiai caiaas asa sola.d essaaespa.lsOias r a: ieu s la altos ci 'w.,an de lsbaasisaioboSssoS 5ib aoaii
PAGE 21

Ao CX Finanzas --. DIARIO DE LA MIARINA.-Slsado. ,t (le Octubre (le 1952 11 1 Finanzas Pgina 21-. [Vantiinesc Jir-nitado avance cii valores eni N. Y. Actuacin de la5Sgue firme! el mnercado de 1 ~~~Bolsa de Azcar crudos, pero sinal (1 ct i ai EMBARQUE Coiacoesd lsMecdo e'aors Bajo el volumen ___ Tambin se mantienen tranquilos las nuaii.~ ~~ ~~~ ~ N .-ino N~iiW Vii d.diti d.L.'i .tBAMtELM> __ BittiYiitiElii.EiES iti.t (¡tud re', b J Tfb;'j7 ',i li Cd0 (d diuii -1,. iii d.1,,, (CUR LiI LINitt i i i ii Edtp.Vti d i P iii iiI. iditide di -itiila billliiitiiiidiVt dii di ii tu o id iii ii -Iid i 'ii i i ,', i'i' '!did" "ii A i o u iii i .t'uu ad i i ii ',id i Ii i t-d i iu Z Cut nii cur:, ".1.g..a, n -' 'ltA ,dl",,T,1 .111 _ C.l Cb.d ,. iiidi Oldd idd t ., ti iadi drcui ide]fi idi t5i,id ddi i'itddiB d u .iA Itd it itiu e, ,11 o, Ik Dutbid,l iiditd 1905 1dti ',o '11pd11 BV, LIV.".1. 5. 'Z; Me n" oco,,l ,i L lnao ueocnoetsd ii inspr peoolid M AS EFICAZh'1 "il ii'I Ai Id ,,r., itiiii. .tiiii ti'. di" -itEii 1ii' -Tdi EOB. 'ii il l iu'i'i i 6 V ta '21' t' I 13-I7iu*ii -i -iddi d LC-i.i .1(," E ,n ,e, qituei dieF n.,t''.''1ti immnii"d o AS R P D M od i 'itiiii lu i D id ---i d iiu'i i -N E ll .i LI 1'i1iitidi di' - d .d i 1121tut A.CiCi1. Nd'tidaii u S liit. iditidild roentVAidLos pi ffed isl lau,,tIi,,,, i d edi ,1 d p i t id imbre' yid di tuu ii ii'.ti 1171) Eii l iiiit iid ,Viilidiiii.i 1121i i tiiiidiidittdiai' lidt A litue.iii.liiia0iit.ll tiI ."".'t,,,,".,' 1 Edile .,.si'd",] n id iidd Eid \iiti ddtt,. .l~ to M itiecd d iii ,,.,le, 'tui diiiiiiddiitEi'i il.tE tlii l u. 1,1 o l n ,l¡lr o u ., iiidiiu'ti ,iitlgdied i dEdiiu diin l,. tti ,embaque iot iu d'diubr ,0 I -. 0.01 Su, t ,i'lii'rtd 1tu 15.t K.i'iuEti )d ii pt $ijtu 1,0 ai i ii it.0 d, Condi Al. iiiiiiidi du 1. _N,__.,________.__aocr ;. (d 1,4 L iiIiii iliiiiid d ,d'diu tii- dii dlidi td ddiii .iiit V,,alc i.ill p 5875i'ji FO i n-io i it. tulid (Iitiiti 1iiii it a.n huI ci'u .i -iii !i Vor Aditqi it,,g;i,S . ,Iitiiii", Idi,,d.,,b,,, diiqu hayiid rtiai i ,ii dIO Al O .A iddd""ldtii uy di i pi di tt'bE'diii idiii'tisde .it c c ,<.E. lb~ ti il i dii d1,53 j ir It tiittiiii iiit t 3 r,ii q p lo 1 tia tile. iTutio dc ,.,,.IP M A F C Z ti -I. lE55di d. 000 unS 'tii, ditilihi 'dt;. .I fi n u Redli Atuitoi 1 ,1 11 ~.i F ~ Ii,,, e" n sttiti, BuaU iii t S",.ii it . ,i. D 71,. iit ,111,.".""Viia it ii Ed¡liita t ,, di,. iti es did&Ic A.i L e a d ,ii l,,,, ,i ti -1,,iu6 .iidd Ni, do. p_~~ 41.1 .iii !ou.'ilu ti il rei ¡uitti di .t 1eId iiEi ,d1ii 30di.,,,,gI,-l.,,, 1I ii .ii .t, 19 caAla .:,,I;,Ib,,,,,. , m Nln o Eit i.ii, 1 i ',,-:,I 1 p-~ T. iPi07 ia4 duia diiia t, Ur l i iioiiili(itd i. ot ~ iiijji 'u.i ~ 'i ddit'deiao l. .e p d p oL e id'lil Ut ciidiu -. pali "tiii dlb.Yiitai n1n, t e 15 11nlld, ,1' 1d. po t. R,,. ,l, .-,i . "' i C~lile u ,. l, ,idd lg.inuio n -l-,u"i diddife. I,., Inrm 7iS itit.,,, -,,P,, ~a LTOR L DI AH -1i'dlddIi.sdaii'itii iltiSGO. iiitii t-' -,i ,a-t Aundque hiN .litiN,,nd -ibd. d-iiudi ti tiIII ,:.;."titi1.01yt, iI ', .nanLi diui1d .L directt'du iiid tujuiLi' iiLdtd'di d i c*),liid 10d.iii. 1.1t ,-iiii Li . ,i -,l,,, Bd. Lii d Vdri'iii i' u b ,it ,'i diiti ,lt idd ual.Co,,, l 1" 12.,,.i ,, .l, C.i,,iie b-i ddiuda it d-P ";, -idd 19. ., B O LSA. DEto NEW. Y O R K .-i~iii'~d ii -t d-i ii -tp iT .itt1'''.', ;-0l-nala.i o tra(a dip. t,R. liii ''"" iiii ,tidii dI,'i.d CBTPAEIBAOFIEI.6L E. aul ididoz tiy'iitt it d, 1,iii'iiti ,di.d iliutiiitnii.li 1'4 1 it 5d,1t ddiid di d. aii (liii ,itdi lu 1 Id .". !v,3 1 Liit1 ,ld dii 11:1 at. 1,11 1,-1, ,,, -,,-ln, ,e,, 1,i ,,*.,l .itii'iii di'En, 1. 1. ~oo ,ittup d .u, 61 A o1, V ..i . -':'''''',, ,,g,,1,d l d 1, -1 'i'' .ii .ii V EV E it it ti, a o 6 ,l -1 ,,nb , a liiie,1,,, n.c, e ii!:;: Yi -ti'. ,1. ' 1 1; !t. 1 .1 l d1 -"''"iiTiiiuil-Ail adilid del n -u 353. no. 00 tu tu u-i 't i , ,,,d iit, 1u.11.1u.t'1.1 ii %i" ,111 0 1. 1A.1.I : b A 1 p 1 l 11;,' tou, ,,, ulu dd. "Ii u, udi i uli ioi u >i itlu u*"u1,,, Inu Nt~ Con-~itl tu tul 1t ,.',u itti' O H E R A u Ei'ut~~~~~ ~ Zi it 1( t.c It,;Iiti d i ti'ba' l u tuJiiioi l ul d ii i' ii l i d i Z , 3d d I. t 3 a d i' 2 L i u1-,. a c i t d uc i o V i d d u E d i' V iIr r r Jo . . L u u E V i T1 O V I O l a 0 ,I 1 4 dliii VV 1III-I Cdi'tititdtrti''ii Vol-.diiAi iitdiititild.iti A(, CspsISIOOIIdPii Au' "" i iii au 11Viid ti. ittiIue Adl EAiti ii'VAdttdd1iti't-ia iii ,ii -i ititi dii u ,i ,d i B F o rrtr a u.e nt o la ul o , j ,1 A .t.iB E Bin iBIi yI, CB>Bni ,o, A>6 iB E B ,,, i .,,. c,'. C .111 d, 1,112 32 y ,,o,¡,,:,., did 1 ,-ds. -11Co i.l itui,, Prop i ci ,,e¡a -A 5F I un ma, yor laco e1 e:t 1em i !15 a j.saissanr M1,1114 .i El -L*.ud.¡l, .Ao~ 9. .11 lo p-oiit Vi .d.a Pl ditoi A.id.Pi. di t. Ba. Pi>;.1 I,. i. .,,,I, ,0 lit ittiia 1 11I,", Fsguu Lii Liuu Lis Mli. itiatud.1; 1)t .I ,,, .54u1.,454 .E 1 Au, 3i-. t( d,l ,l 0-d [Z LL 2--t6 1I'iid itiiititi du ,I. I ikd7, ,tE a , E'i ia RLbd,.iiu Buo,. Bua,. di,, L-i. ,il W itt Ii; "1 -i~ dilu E1 d, ,tui idoDbi,,,,,,,,1,1, iiiiiiti u3P 1,1 uiitd diiud C ., A',tu ti, c t,.t yi 12uu Vy nido ii ,tii ,BC i-u 1t da di la. ¡i d. U. S tri a A zuc.11 2a rera 1,1 p -I. i. pliiiti ti-it u. dp M -i u lu.~ ,17 littiipi -iu iiui -,iu di iUii Seriet. A iiie.i , d.B .,li ai -i di'e 2iV it:t tid, ,,,n e -,(, 7 C ,( u da o :E t . i.ldu a ,i 121 tiie 1,d EDiul .' d .tti d -. 1," C.i 9Ai l- 11iit C0 deitt IlE, AVi VA 1.-A LV haVVcn1 -. D it. a u d tinl dlaiti d di Li ''u 11 1. ti'al ii'biit e.,lad ,.iuiiiddiudd d 54¡. -. ,ID -u ,t o. uan 55 u j . 'i di ii 'i SL-td. D.itdtit.di. diuud u .' M" A AD'uu d i i S u'd-7didldit C ''u u ,ttii i ddiiii'd i '1.11diiio p ~ ~.! .d. 3%A i S., O ea i.Jl r un sa2 ¡t ," : ,-' r lc c i E. .d. it.idifr¡39 l, o ic d 4 ; o.,.77 edd ,p t i u i t dl:sB .i i'i i itio t" u ' ' l d d t 2 -o oniii, l ,1, : . i E.Pr .i it. 11 -e, .i tEuit itdiitiuti ua .1.('tttIInbc td -i. tig. iut tu itil u iR O TEM 0C .R R u'. l ,i ,1. i S ii i I 'i'it Po .'dii , N i1 tn.s < fce(I'r Iie -i ,i 5liii' ---u,., ilet ,J. iii iii IiOii y i la, cr tpd'Biy l -1 ~ ii itud t l L .Ii V iti BANCOI. NACIONALvr .,diiiO D V i dV iiu iitii tui," tib tdddddt ad al;F ,cY uu tidi'iu u i,, VAdudl ,e t n.t. Vii1-. 11 tutu.,",,,,""",,.','., i tu Le dii d.i'i u. 11, -i '-t'd o t'a. tIJ 1,. EdIt.Iii ali 11 -. d i, lu C"t ,"iT tt u u u 1,1., 13tdtt y i di,, i ,, ----- 7 -1 ~ d ,, atiV $. P. $__ _ _ _ p~l oicuuil ,,, 1. tu9iutti n3d ti liti SI -Z C I NOR-RUSn O7 ¡itilad 1ii d1 .ti,,b lE Cotza i de los. M e ca o ¡ latu tidil.11111 di 7.7iti 37. 1Sd 7T Uit -,r :577 -. 9iitt uuAt o, __________________~~~~~, 80 __ i,,4' La,::,,1 r-i'ii 3 V-i 5 . BON S DE CUB AL Oiuiitd iiti di 'i il u* i6iAlT Vi -uiudtsiTiUi :. Tiiuiiuitp.ituuIi.u.'nopi2di80di 41O -utfla. udiit do-h -P -Eu-na~ C.RD SC A.U UN VA2B -' u Cuit lid Di t% 1:02l,1. d 12 ET. C -atii ZuA. ,1i Idine Btdel it. a \ itiiiiitj, GO i'tu i PIii ,1tEE iti . .18N -" b C uita 0 0 i 0ad l' 'u ,t.D 'i d ,Tiii" -u 1 R S os."Vi di Etoa i, ,,XIIU,, LA A N TILLA NALEE AtNtA EE u-NV d dii Y 0' is 1 BANC NACONA DEai. dlMI. <1 ,,o c C UBll A ",,"d:. ,.sLo¡,hFr Ii_ ap~1. u t, uu .i it. uit, .,BETARIA1 ". .dec1'C m itt-u,',,,, mnia 11.' ANUIO. ofci a suhr nuev ".en,, ulcd.d :ri-'.n ] iiuio ,li ,1i 1 d, EIO iiiut CONOCAORI PARA EL5 PREMI par edificio lueano.¡d. C t i-l A10N 0F1C1A L it 'il i. .di 1,i 6, 'l LU N A"151', 0Mlij i B dliiad el Vtuii' ,iUii 'uuuu--¡ ita ,l,' i'ui dI,,l u Dobl Va. Boy ro K',e 7,. .-_, dlii ,iiiiu i ,itu "L p id CiI,, Uit.f, a,,I,,;, W l,.,.1 .1 iiiBdDuE DIE.tiitiiui 1922 .t 1t' : ,. ,ui~ilti.R,.i1.Bd!i -tdoI-. ti. qi'u,,,I, ,,,9 11R;Acm Dr. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t CI R EilV1lI. .ili i iii "ei iii' .id it .t it Ii u di utfalnoe . . 9-AC. E AiLC1-ABI ., %,' :, KA it u 1,,c,,iiii,,¡,t,.ud d idIdIufiu dti iai ,'tiiid t,dd i' TJtlic el telfono 1. 1 ,9 9gr r-, Idm OEBTI 13AYER,1 EN11,,., .' :: K-, l,, lAi BOINA Compaa M ier Se uia 5: A rdo ,.,,.;,,. 7 t 1 w ,,i."cit (:!--l i ;,,,. ,h 5d, uilii.I,,,,,",,:,: ,t jil uu tet ,iiu lu, S,~i ;,,:", !!,.1 .iu .idi 114 2 LT R LD .A -l-l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~d le.,.d1-.dud-.,,,d-sii1 ,, ,' -,,>a t ',V L ildidudAl: ,i l-i u-dUdo di litlV i' adii'i'u 1151. CO VO AT RI u'-CiDuitui d,.'VuG.BCdtti'id.uEouduiEitut ddiTEl'atu, -1 uI liii ,l,, i di l 'b .1 ,I"i-, ,o .-s t -, -i-i iu du ti. -, i 'otiii ,u I .iu .t .t. . .. .8i77d,6079 A Di t, lilt. it .S it lA dti lid 1iiA 1,' :,tiuudt iii' iii i'd,,i'duiiidid, ,! .2 uit3 i', ,.a ti' ,i, ,,, ¡, liii .ttiiiiD ti iSidd di uid d idi o d i,i. iit iii 1iu ViVi'idt iO AAi~ e,,,,,i, 1 it ,iuiii .I Uit, 1 Ns. VViu, uutittp dii nuestra.,.,I Atit liiE A.tui :: di(l Ctu' 'd i tildtd i>.ttMt tt, "'I r 1 2 iti j ditUt tu itidt Vi , i ii i t 1 ut tu. ,l, ,'dd ,1 ":itub Iiu i, : u,: ,,;tt,;,, ', tituidiI tl d,,. , ,, i .t :iii. idi Vit 1, u.' tt qli1.!;ii.Ii, itauI: A. p V. DI, 1 2', 1,2 -K l¡"[ P. 1 .Di. Abs>, E, 1E> u O ,~u 'Vi 1l C u', liu I'tt a ', Suitiiutu 1:iiddtiiV dtituil ,1 ,1 t -I n l, Ir, L d .a a rl ~ o di e t ap t l 0.0 ,0 d e e a A lJn i u V . %57 ti t -1-t1Dr l od n 1. .dI o I5.,1 ,,.< 1P. 1 25 e i L,,]iS.E?,1 BV1iiTII Ed1iiu 1 I,,I;, 1gr n h

PAGE 22

lpiari 22 Noticias Nacionale Paro dle protesta (le 20 minutos (Icler(aI obrerios ferrovu¡rwos [e.,q 3t 3 por 32 l¡ fi-m 33Suhl3i'rCthri> de Traunspmortes 8. £331 3.11,33.133'3333.3113.F 3.1113TV,-3 N' 3'13d,3£2933,333 3".'. 3' '''13.33333,33311133313 11>' '33,.13 'I3~23-~' d 1' -' ~ 3 ~ '3"~ 3 ~1.33,3313'331.A,3 Estudian ~ ~ 111 d'23n ,oiello. 113'33e del Dr33 Fmli FIv. Mms.PesfeudlatoTinl ~~iOl)1<>~~~ <1 CiI>1%< I,,/313 <213 d l1r 33,3 313' 1 .' 1 1 Estni pagadllo a jornaler os dce Obras I>blicas S¡31l c332 n 33 en ele, 333 d,3 03 1 1 1 1 li i i un'2l313't act IX3 01 esDIARIO D LA MARINA.-Shado. 4 de Octubre de 1952 Noticias Nacionales Aio CX., Piden un edificio para la Escrielo de Sanm Ale jordro Ha mermado la PaIs-al Juzgad(o Correccional el exporaci (lecaso del perio(listE. Delahtoza aguacatesa E. tl e' ur(> Z ?ited< ir(I(, fft. 1e,. se 3 ~~3 ¡ABANA CIENFUEGO~" 33334139 0.q.3Iii.8 DA NOCHE DA NOCHE la .600 j8.5 800 7.0 8315 330 822 1.00 2r000 9500 nos 3'. 15 113 2 45 2 33 5 005000 RESERVACIONES E INFORMES: U -5320 MEN END EZ

PAGE 23

Noticias Nacionmlem' DIARIO DE LA MIARINA-Sbadio, 4 de Octuibre dle,1952 1 Aflo CAX NoiisNacionalcio Pgina 23 Los colonos Es estudiado el mejoramiento de l alcalde Ore A__________ -1 Pide C¡arenteus trasladen pide n mayor los' acueductos a cargo del Estado 1 afcldda r etnl eosrcindl dlM rdalsiucm~ns . 'c omisin tcnica y otra odnminisrativa ser edificilo del Liceo matancero Ordnanenr¡aloaa ¡mlo Aduano dle La Habana un .participacion1 los ,encargadas de emitir los informes oportunnoj liiyne__________ crooood iara l ooaad.Ntcai Ponen cqnaejcnlupo ,cl N ev sstmapaa Por Manlolo Jarquin (RN¡' FIll.T1 d ll,,*l,,hR ,.t.S Casdo(lrooood riroi o. ¡ l.er. irM, rooro,roooo doolo cas -Pie 1ta1 o¡ pago de recibos. Notas AooElo rcetA' dOllo Poooo l do ~. , 'bo.ili -1,d~ooloodo N En relacin 'o lo(o. oos1 oo1 olo Oooo 0rA-1. dodoe.o .!,!oopo0oo0 , IPhd.,,a' Oodoudeoolno.oo1u.ooo .lo 1.'¡orqr .,.0, b~lo do on, :eoo Lk qouo prd sjob dp ,1 It d,1opolooooo 0 seldo reo oooo 1 S obu 1.orddu1o Aoooooooo"edoColoooo,, do C l5,.Voe,,o1 Irc1 ,a enoPIld taldr 0 c 00003001,"~_ .,tero ~ edol oOOooo ""s'jlrrtomoo' l'lbrPOO oVIoo I o doietoooo Dd"""'<000 00100001d o'odrd ooo '.,i. d ,.,iC,ilbre l epa d 1 1 _ ,dolbolrtldoooo.stoil l 1 looll.oooroodlolOt.oolsl'ooid orlll lodoooloNoolaoblro do -oood ~starrOs9oodel-o .o 1,rr1oo____od-o lo,.ogoolo 001obopoldo orllooools Voldoo No ooroolo. ont s oeld o loo17"=lo qorcpaoo 3 or'dodooooooroo101 cnto 0005 s ¡i ui-o rl l l 'ilr 1ooo do Juaoolo o .000:0,0*oodob1.oVlardes ori0oorolo,.1>ro.doio Ordoobroodoboororooisosoenl looorooliid.:yr1ooJooo odo oo i0-0000 Pol oooo'rlo Ol >k0'0001000.0001031oooooooo opo.ooloiooi .,leorosoo oPloollo'o' d 0!_090 loo oo~ 00,0l0 0Puooos.o. N O o oq u e p p r, r o[,, ,, d1 0 6 8 u n P 0 0. o o o ope i o r -r o i l o o Lo o -r o o o o a V ¡ ta d, oo o ,lr ,,oo rr o l ao b o ol ddio,,o y o o r p d y r o o o Io orr f l$t o d r r ooo o l 0 O i O O l O o Oo,0 0, -: o Loddboool diobo.do,.,o¡ oooir ,id ploroporlo~s Po0.oooOloooioooboo oiooo io r .,,odooodrOo'ro 00 ooooo-oo yooodrooor'ortso,a" Pr¡. oo ,touodi rOoooolooooo ,,,,,V,,.oo Croodoo7"orool o1~~ oorodoo lar~-od 'o lo"rdoooooo rbooo EolloorLro 00 do "-'"" 00000 o P0000 op" lr,.rrrio'-E.oOoorliri'iooo oI boo up o iooo ororsodooooooioo lriri orbbioroodol oorro oo olo.ddoo rl pyoooo-o~~ o 00 o ioL bO roooL lr oo-oyborbro 000 o p 0 do-driop Cbo:ooii oboooobriidoiioo" o¡.S.orr l 00 io do bb. 00 roob o 0000 l .oOOio-rO ro boir, E bmrr y d lo do-o .1 drO 1', do 000d dooo o .ro o lo o o lo , od o 00 dor i 010 00 ~ l00. p o iz o 11 i d Moboo lO, 7 1.07 bObo Nloo r. d o ,dcitobalo, do oP liooboV dio ~ ~ ~ ~ ~ ~ -"ooodV ob1or1od -00C 1ido ~ooo'oood e., o~ libLioo odooioooo lol Ao ro0soLrooobrooooooo ~r1oiorooo-r poodo.bdloo.iloyorIro .ojsoo e ,1inioda lo ,1r pro. ,,dele~, ~ v la00 rooopobor. rlooioo"", M l osoa ro o s¡.o o.n Prooe ob o o ~ 0 o i o o o l o s r l r O ., tr e~o d r i sb o oo]D e o o d o p ta r ,0P0doro 00 1 p a ea 0. I ," ; r ,00 looo odo 0 0,0 P i 0 0 ro d e lo o 00r s rp e n i a l lo. i od r o o r r o tl r o o o o lab' M o o o o b xd C ,r c t: ,Pi.o d ob ll o u l p ueso r to O o oL o unrorooo ,noborsuorogorbioio dodooro. d-ooj oooad'l.oioooiosLldr .IiOoo C 000 orooor booooooooo artlos I.pdooooid oooooor.oooooV l¡&.,.¡lr0i000d0 1oidoooloo0boorf0ioodooOb.50o.-ooooirologrodldr To or r oo 0 0 0 01 o rn O aooodo tad L o rdolor lolooo loo oooo,or ooI, 2 1 rnap, a oo. lofololio dos dol oooro-dod 0o<'dooore dr o rso To ob r d a p ri ona orr tjtioNo 0000 doudo ninse ; obndo te S-obooOoo s, do ouba, outibaod oLoorloode olenoOo O l d.o-. d o ,oolamoi or ie ro nn r bl bo o ooodell o. b ooe, Pod,. iio o Ooooo P, o ooo oodo r*.oooori ca. C a, P¡-a di-o b rO0000000, 00.roeoddo00eSom i0inooaooEl actoodo ),.VeldoOrdr--oIood----dd Pi. Rob rOs o P. g ly l.d ti p .toop esE oo o r r o o ol i o oooo oboos ~ les o o,, ,l ,,ob , ,,. ,I,,., ,¡ e ., ~ d a ,. l, ,o dloroloo loo uojoo oo desp os ode OObo-o LO o odo0i e¡ oo o. i oo d CE-r i -sorloroopoosoorpdooo odoodoooCubilo,oo o;I, .51 ¡0)51,i,,,,,"""i,,i;I 0 ooo'o diolol, aooOooopr"[,I drd,, ',.lbi. ,I(,i, 00000 il ,pl tdorldoulin. a dor!t N Qoroodo,, o. rOl OelP_ .,edfi., dlLle. el d.~c c aioiua~0000000ad in;"IOus Do~~~~~ do oi -lo .oo o odo_ d, din oro, o-doro, oe rol ,Dijde c;,,ooo oo ol,,-I. loorIB b o, T.1po od o d"F-eoo obo o 0O bo d rd r l d d o S P. -Jevitra a l o cItca,,0 o ootlboo d ,.lleloO queooooood ¡-'e l tooou iodoooit:000. S0PF e R o b o o C o d o oe l ( r s o o o i zi o t q u e j a porob t c a l a eoo o o o o o o o, n l .-. .io o 0 r oid n ,0;i o 0 0 0 0 . 0 0 e s u o p 0 0 0,, 010 0 0 0 o 5 0 0 0 o-i,.ooW 000 ooi0-oir'Ojo11o1,11 '0 i0'uorlo' 00000c ¡ E o i r o e i l j l e l ~ p u u a ¡ a u11 d r o u ea nlo o oop ud ol 0 0 00.P i0 0 001D o loo1o ole e :oc,,0 0 0 0 0 0'n t .drooo .oCri. 0 00~ ,l,_uo bo alo r d o o oe g' o b iroo y p d n l t t ,, l t n ¡ u V a a d e l o L b lo a d oosi, o. o.od o o. 0 rd i o r o b orobli 11 b a ilad ro o oooi 0 o o o o o o 0 0 o o o o E l Ju At de r r l ic adHo e d nei 11 b%)' -, ,a. .Ia 5 IV, i jo o os t ¡l, .,l I ne l,, ob e y l¡l. -,l ,,, 11 oooooo1,,Ido l oooooo-rsquP.oooooooobooooooooooesdoloral O0, io0 orp id e l A e e la R a H a bad o ,, n a O l o ri o 0 E0 0 apr 'do r o b ll o o o 00o-oueoboooS o. , li s r n 1 1 1 ~ ,d ii ?o -ooo o 0 6 0 0 0 0 0 l-' -''0 00.("u0 0 0 0 0 0 0 00,]0 0 lo o ooiro -oo n i re n i .s -oro O lbo, i o o o o' O l-d o oo1d L lj b o ood ch ., oc r 0o o 0 Pbr o o o P L ,O o o o od rbbii o olo,, oood e n e t os. o o o.jro¡ -o~~ ~Y o tIot o o., tt o o -t o'2 i o to1o o ; o o o o o o o i.I.n00lodophordrS boooooso L,,,O! lodiobo~1i" oor.brdo en rocp o poril. ¡,R .ilaoroyo30 p ood., oel ¡.es C 00' n orjpOodod1oropL-ooOdoo,,ri-oooroda 0--Oo,-'o-oooobod:oooooOrooo do11lo. a0000bd Loo do0ooo! rDoSo.000 0000drl ooilooolo Loroooooooo~-oidoooorl lu g ooa r i pi p 0 0 00 t l o o 0l 0 00r , 00 1 , ,, , o00N o ~ 1 ~ ~ , 1 0, ,, q ,_ o e lr ,' b 0 0 o o o j O o o p d o 0 E u le o.oio r o Ldorlloa oo oooodooolo im n r 1 Id Olrjo op oboO dp roo ooo 01rb.boddbo l 0-0d ,.I.loooooooo 00 Foopooo oooio d oo lio ord 000 rood r .i" IIIobr id'b E-do. lb. u, i,~ i1 ,,; sIS SP tl rP-l, ,aVtd P".oioloiro olo rerldoooi 0 0 O 0 0 o obii l 0. 100 l.,0001 .Cob. [Porhoo ,ddlol,,,~ o or 000~ oorjoo1-dolobordo rodoooo de"l t "o.o 11000lo0000 o ddoro do hs1atrEPalegqe'ldA o lsC reoo ojos lioi-oiaiiooeloo o ob y,!.do'oloobdo .o.oorooo1-r,.l, ~odo iooooo o o lea.o 0r oooooIondo, o oorloo 00 o.iod,,o0000 00 doo i O ojojo on oood i9Ce90 ooLrO CIPC l oooodooo rololo O'1ii n ,-r d o Io.ooo1I 0000000 000 oiu ,I.VId Cty vJlu b,,do 000 orlo OOOOOqlibooOoo O "" r lo-oe ilo-oorol 00 1-ode0obooo dooi. .r. .or. l lo o o O i O oi O i O d " 00000 'E id ol t r t " e o bn ryo O .:r ri l oP 0 o 0 0 bEa on la 0 rOooooo 0 0 o0 o-deilflnolno.iooooi-,y.' bolbrooooiio o .obnoi.oo. bodoorooo, l., OOoool .n. o' dao iioo.oro102 oooOorooOor -1,1y,11o11 0I000000, 00000p~~i',o,. 'od, Poroio.1,ooF-,-d,,0,,,Pn d, A~o-o0 go.o'oooo.ooooloooood.Cooo9 ooooooo yo.lsl.iloiilrooooIR ,C.ooo.iooC,".rl.oobo.io-, ,,lodrorooooo odoCobororo ooLoooooo" n 1 "c"id o ddoooo1 i,, .lo 5 dooooooLO-PloDo-olio bol 000-, ~oe deComito ,ood 1.0 oslo.u loo biooro loO-o ooio rd,.O(,ooooba.oo.otnood,,l1poroo_ :00000010000o-0-0000 000000 OdIolo doLo0l, 1oo0,,doo,,l00000' P r o v o c arue o n lm oos c O fll itise1 1cmoo 000Edlo'o 0000 l r t d a olLo d,,, d i 00,",oOdo1~ ~ Maldyooooo e 1 4J o o ¡ S usj,,! l aen0e0 0P-orr-)aooooooo:,. O o o10ro oirio o. D l"" oo d oob l oOo'lo o oldo. P i, ,,I IV 11 '11 , b,: i -oJ," ',l o do. oo d oo. lOOod e'10 00,e r'. i'." lucicilw t: cor e % ,,o,,ohoooli l*ii .,os l lsbd o 1 rlb 10l~00u OrO' o ,,l d~ a00 "c dP 0 .0. ,,, do boro, n, q e old, laooeino 1 d esalizdltaron l' MhQr"ulost 1bi0llcl.m,,os M ci e pl e lo,i, 1 e s r C d I u < luon ~ in o pbe l,,,o ti.,,, lo, ,100 p.L.0000000? (le J ,a riof l 815r"""ooloo-.V.oIojoloo scu ,iole coledgdo ¡~s~lpco¡ooi5 jcloo ti rl ,'o diolis ooooo I000 lOr,,,l ~rvesi ae 111.or 0 010 1 oirgo no p do o t neoe l ag r" ' f duo'ilcocl a l~ w 1 loo li'io~o.'' di" i"" ,1'"" I n d i ~ ,~ I ,''; ,. p l iq d00 d oooo o-or oopoo1o, ooc c io r. loor ,roo i oe o eno eo laec2 2 n. o/cr j. cpv,,,jccoj1','1 '& ,'o 2" .l7'co;s ,de l ,ao a rd,¡,-l ol oo, oos01OoraoopueO roo 0.osecbtorooo II~~~~~~~ -ROSO 'bb ,,,,ro,,ti¡oomooi0dO o-Py000 00,, i Ooooo Ido oooordoroooo 000-o oroiiprood,.oooPboriobdoo leta.,de1,, l ea.oP aaEon o o ~oioio' d 1ooo iooooIo IS,. bno e ,.V ,.dlaP. 00.g0 rprsntd 100000 ~I d p ,d n c o1.i.,o r o o r o o o o oooooo -oi o. i aoo i ,oP o,~Obo ¡.R o o rb o d b o ,o1-oi 00 1 0oo o o o o b .Oso o 00 0o 00a ri i b r o o lo o j d Q u e iioo.o iood e p og o bn o o1 ,1 oo ooo 1oo '00 ¡,s ,-0 000 l', ¡,.,. ~ o q .ioiP 1 ,1 ,, ¡ l Od P bo o' ob Ob, bO oib. i, > l d ,1I !l c I o" o 0000 00 tu 1 ,ioor 1or 0 0,, .0000 0000tr0s000pe rib 1 '-' o, ,iodiioob35o,5'00. :, e ,in , do-. 00e 000'n dou lm ene deOo ubri o r 36 -. rod o 'blo,00000000 1100 00asi0bel., 00' 0' 00000 0000 00 00000 00. 0 0000~ iii O Parodo oo a000 ooo'oiooOu l oi-l.rooboaoPoi00000. d o lihoroooooodopi'ooodeoSe 1,'lo .,osroodod-rd 0 0 0 0 l o o o o i 'o oo oo ob oo I io o o o o o o r oldo'. h i o io i' s iio o i z,lo roo orL o s e s-i d lo s d e00000000000 ro oii o iioo e l l o o L L oolr1;,o brn ~l o b o r o o o o d o o o o i p ¡oto y d re oroloooo oOrIRoiiirh.r oOir3,oo' bioioi ,oobo oboo osi bb 0000 oohOobo'oh.iO iiob ii.' r 0 Eo¡l -o, e loi¡¡ooooooilo ',p',',7Cn"~ ~ oio o 'sr ir oo 1 'o,1o'a ruto ni queoo Lo l Oode los uene, roe 00 ro d lo oro lsppoobo 0 drYon-, E l rblo d Obra-Ollo-OS oibu o lodoob0t.-b-o'nOC 0000" 000 0000000 00.011'00 oyor iporooo OlOoioC nidei unOo ueo o e o. -D t lporohbeod o ei~c-'atoiao'donnis x oolrooobuodoolooodo oohdooios do pooo.b00.ol',oosolo EdooobtodaC, y yVI 0,,,.1 J.odsr Poodo 000000 Mooflooldlor1. 00 Gobo orooroooor 00 0d0 111i ¡c l nior lo O'booor ll o 0000,0010 ina irc o oiOo loooeitoo o soo Codos bol Sosooo 1'-aga Vi.o uO .1 .p de ol,,io 1,0' bo e d -Inoi o ils ol birbsrli rr oi O ,, b000e l io o-iooobl.r'O 000000 lo ,iiioiijeibo 0 o aOoooooo, 000000 V.o deoerminds000-bo-rl s dr o dap oor eEu or oo deoOob o-o :5.22ldopoo lsoo o isr utand00 o ooooooori tdo i psoiio *,io 0 000 dO Oiolioiito r ooo oo'oo 000000 Piio nio-o oo i0I,,', 1i' qouooi,o VItnijoooo 0000 .ooo ~ s000 d00000000ps por 0000000a n csd d s e ,J n b.,.,. ,, ei ,d lg do tejiu d."dced0.0,urmp.b 01n ro ootoobooo iOiiOoima lo are idI'1oii, 00 000 'esoooylo Iiooo isOo-.ioi.0lii -o l l oOEPe0rOo0 00 dO rior"oooib-r r-d"l ob"obb 0 .o., OiohOOio. riOI0rOoio d irO i e .t.Oo0 io. ooioir i'' -roo'.ooliiiboo-,.iooooooiod]o oboooorioiboib,,-,.,,o oi o h Os-m ~ simpsi diOiioroble u ol s¡ 000 ooloooo 0000.Oio oeooooooo loioooo ,,,.,l.b ldoCriborlsuirooioiiiooio.i.oo roisoioOrOto ilioohpliiO,ooo 0 0 i.l o'lor,',,,oioo hboibaii'0, i Pilo'OoiiobrO oo Oolo2.Oi loo bP50 ,ol r o P o ll o o d ruen o r d o o 0 0 o o o lLo 0001'90 ,ti-rrd O O ooo m l ,o F o ou o ouo,,, .b o b oL 0 oo ,odoo R r roooio o o rb oodd ,ioroldlo¡¡os'.olobooolojitoio1 d aloes eiooooooosOd¡oP.e",oooenb 1Orooo C ruz d0"0roiooboooooo d lo 701 lii se0 relaoooo ndo ao od. ooopood ( lee(o riooo aiob o-oo In Iiil O o ibol uOO0ob0Iiooeloii.el otal i oo e. ioo ez cuio Po dlOoVsrotoooor -. o oo.oL oolo OLoo0~0noo el o-ol do i oloo oro-.o o,.e l or. dScliO o.pr tir ,1 ob biOrirliio -doiioooi r 0 ,,'lhooiio iendo ojeto oe icoiione 00000 i'loioioiOibo 1iOiioio't0 odrid o"to loo 000ili 000000 lOoD'g'Q odl ''d ro'b b odo 90 o "" 0 -0-oiestrbot'Oiioi O'i-i;iii bbhIil000hihiiosioo1oroo1Siooooo Of'-o¡o. 111o.o. LO00iiooO;i0000000 000' 001 oorooorrl o.o Soos ,l,.io o3.roooi. idodl Oaoooo.bos drOibio' or o. antes eoibiibo O 'i bo lOo debidrl amenteOdraolOaoooooobienl oooiodooo ooooooooobosiL" o 'o 00e0 oo'p0re 'oloobooooSodioKPi5-3ro6o67ordolo,.orod2, 000000,", ,-ooors %too ,io cu~.bbo P.I.Oo~i .oo oil '00l 00 loo. id, ooeln. Ii t1"n" t3r on 0000 "'or 10 P.,0 0cd oo .oL 0 00 00 0 or ooo.i'oroooioboi' drel oo o'o oo isro ,Ooo l o, a In Esta loosrUpo~Oto oooooo r, ldooo looooo,.'.o Ooo ro o ol-'o o o, ooanta Cruzdo DeCin 0 01dl. a1 l cliooooooodo eeencafc Pl' rooOroo],o.,ooL11dEl'o prsri-oi dorsdolo-Oloilos0000000 oo 00 di0 0Coro,) s O 00e00.0 00000000nii, iao l apr ob -bOd

PAGE 24

P2inn 241 Clasificado, DIARIO DE LA MAIkRINA.-Sh)ado. 4 cte Octubre cde 19.52 GIaeiiadom tlsX -EtU&IOASEecION ECONOMICA A N U Y £ 1 0 S U L A S 1 y 1 C A O O S D E U L T 1 M1 A H O-R "A ES'FT)R;N7AN)k_ Moo 1-F.1 lr0 lrl c1.4s1 A '7" 8 slO O OoI t 'II I, 1101-rnN 1< .S R'15 N,,Al0211,11 Arr e, o 1arr ep crlr o A 3o O'< FIOf roo o e41 ti rn f s lr STAa o3l. MieAIceme11 005 lObO 117¡5.-Oo do lira dl 1 A.9 r1 1 Ici1CAJOA% 02ETS D A________xIoz CESIOSorriW -0624SE) SIC -S26.*000 Nil k Ale&o e5iefuli 5271r.d E V N E 'W -50-Nrl 1 oS ~ nr 5 l.-,-Xr-lr
PAGE 25

Aflo CXX Clasificados IDIARIO DE LA 31AIlINA.-Sli;tfi,, 41(le Oclithrr de 1952 clasificado. sgi5Z A N UN CIO0S C L A SIF 1C-AI)O0S 1) E UMI4A 1HOR A VENTAS, VENTAS 1V E'NT AS V EN TAS VENTAS VENTASVENTAS VENTAS 49, SOLARES 49 SOLA.RES 49 SOLARES 49 SOLARES 49 SOLARES ;jiESTABLECIMIENTOS ¡53 AUTOMOVILES Y ACCS. 3 AUTOMOVILES Y ACCS. Inversionists REPARTOS Ivesinita' .PRCLA.E.2 I¡re'sio;is<¡sNI Al baerc ulqlulse operaA I ¡ Al hacer cuaqier oparco NIIRAM h1R FONDO AL MA'1.dAlhacer cualquiroorao NIAG' .C OP0,',iioPA SENSANCHIflE 1c¡ ndecordo cl l4o clonde creoclegiaoo.kI~ l o modyc a o red rgcio. .VEDA D.o.l.moyorrq--a-s.mb____dad lo11 k N,_L_____ _S._A Lao oprIciones ofrecidos a& operaciones ofrecidass pr i ne o ted olqioi~ o. T. Y Sed*OOlil6i por miembros del CoMiemorossor m por miedembroso OLU me b le @oocad.o ayorqacada t d laPropiedad lmel, d de la Propiedad Inimuoble, UBd________________1AIIiEA SFso CK 1950,, a, i O.iS(OiI9i -,VALLINA Inoi,.:c F-84778. 1 1I U F A L E T A v u u 1 \ I) i 1 1 > i i 5R E C I B I M O S G O M A S N e lo-o 2 7 y 10 e d a d o NIII 1 1>5 1Il110,1 (ID 54,430n, trospropio, (llci O iillpel1 "vI'1 'C.< -' 1 :i.4 .l I NI Ni.1 N 5 .1.1_ _1s ~aj t I'.NAUTO, S. A. luni T li1510 n, 1 ¡lo A1111~ ~ 1¡.ei. h U fl Ifl l ili r01 .it,.,c,, o,,.11, l'arco o13\23 N9.2. ( i : SOSLlARe, 1952q Ci c. ,,0. .,, 1' 1.:tW1 ,.1' l tHID A LG Oo ol' ItiliNIIAIo o.o c.e.c,.rc.l ENIEIIM>nIIIF285e .st.o c ,"-, eIllceo ,, p co soaueode dc L En lrotrALTURAS Alturas Vedado sombra FINQUITA CON CASA k,, cU l ; Alosclk.S pecod~o't'. ~ ~ ',I¡I< A6690OM3379FOSDMERCURY-LINCOLN EN SAN FRA 0 NCISCO DEL BOSQ 'E 1_1111_.__ ~1_27_3_ 4CALADA16_ VEAD DE PAULIA 1 1 1 ae 1AVe OdOO le, 9 Na s MRCIAL~ ci SliIl 32345 Vs2-54,609.17 SANMI5,5 El, i 12i col ioc,'Sa. Tereoa y Ave de loo 351.58 Vs253273 70 PA-fA-l la,5511T y.-'1LA MEJOR Ahado *.-. ,coo Civn,5A e 00.,. oo, iio. o .Oleo: Ecoino Bue C,,6oBLLR JU IW-i<;.x. lS;i 0 ii F rd S.rAn A1, ~,y Noquocos PARCELA JUNTO A 2 0~E!casar ea dos ocoadvlNi ¡laR ¡GAN1I111) ¡ "LA DIONSIA"l,. Sr.L S Surez 0 lLYCAMION PONTIAC. . 4 U 1E T A¡ .i0~.1:FRD . 5 SrA.S__ __ Surez__._F-877_ _._.F .hi PLO UTH . . 50 ________S___127___._ 9.¡ CHEVO ,CT .4 U3L¡T1 31 0 S 1. 1'.1:. it ,, 1 ., LDO0YpciE Sants S rez* SrA. U LOVIO7 '' ¡NGAFDENS _______.__.__._.o .Oi.ca.,.di.e 4t r;:lg, l!$15 L 1u 6F,49Ns q 11 kt ItESccIc R c.1 -EUy b. 49 AIRiIl _cIII5 I S5 3cciO S>.S. 'I PLMOT. .c .r.,.yo N'____D______ ____1.66 _11____ D.______ ______ CHEV SOLET. 4 YA D L VIO , ( 1.NAUT S,. 5i~ ,G j ME CUR Y 49 N 5. c.1nc-,,uc 0,0 cc iro Sp O L A RE S A, E r a N C H o A M PLID N C A lO N R.,k N LESTABLEC7MESTS' E .cccXp~~e,,va Calles:laro CEV1 ctAL.2. IMO EPUSSR SA NDRINO, c1TAREVNU VO ILTM RE O.u, ., .o.r .c-.o.-o48 SO ARAS lH; d ¡ A M NDRS iilico ORSi clp, 19 i-~> 5 /¡¡ R L I fl. .5 OR I A y VS AAMPLIACION) !E1.i1 11co635 A aa 1,~ F5f2Bi u,-1,tn". ,741(7. 11 ., .1 P.40 CEL4, BOY ROS 51 OBLE VI, ;erAA -ALCMENO n o? i.~i-pn M A Z N QUE ES AM Oel R NHO BO ERO.NE V.VE A D oco, ccii,11O M 39144114) o $ERAca.NrTlo 5depeodocio, A,,cYo.lc 1 Q INT1A E*001 SANARINHATARA NQUE ILSUSR JUAN__ BRUNO>F o g ESQ. DEFRAILERCElleEONCLLL R UINO A y ASTe q u c 5~o,'coAN H BO E OS ,1c.c. r o c.IW A000 cALRa, El1de/ o cpo.ho C ., $1 oc.Il Abi' l ~ -ert n luso RANCHO BOYERRA CHOB YE OSS aI E BE EC o. 95 HA 4 il Av e aOllo coco, a, tiad,(.¡Irc26 l 1 1 R Fco m 194 cod io 141'R E' O 7A1II.Oo,M locccran c i 4; *91d0 SiBO cara.il 1. ara. .r., a N U E V OSo esi 511 C R P D O c c o -GON ALO. ctF 31 A utJEOs u g em im o (JFVR lk5> sFl l F 1 i DESDO. DEZ.lFRAILE Calle 0000 ONio*j,-ii At0000000>0 FHAGA PL MOU H.194 SA6MA IA OO JANDELAcEUBIC .BLA A NV CA oiiooo 2 P k N k( '¡"0,LS.A. d, 1 tl1111 1 1, 1ctacoO;1 l.*rrE.th. .,d 'ado. 44~equ n 5a0 ut. V R~co. ___________ UC. 92 iocitib T.rlea .Ii' EN.YJ15 BRUO Z -ASApro15aoomidceo ESQ. DESDE opCaosndd1 ei11. l ERZADLBUC RANC192HO BOY.~>140.-COTN ~Etad:5 dlP ER O S, .~o. HNY115 Abiert inclu o saocy0F0>00-oL,0tt%0A91:,1 .CE TR cA A R AOco 1 'onales rentera la CtiiupleoVicic't, i tA-ier.o todoBel 33* liini ~ ~Il. 34511S:bado 2 HAS] '.,esrodeilcoc:lorcIo1. cir, U.l. ¡<,alcyo nc.o,. 1950 l Elo 1a75 "1491 V de N EV.FIX' DE k(Ld.00 1,0nsOooE -tonS( VIST a. SE VENE1L,46,1coOOOac, e ,A.10000 4 51 5 So c2." 0 .00, r., .,p¡.,,,,csOi.InANT. y -5 SR. E R Ol7n1'AL:CI ALDAMAosopulB o l'PJ¡vicon951rto de-Au 3o IB E RI DESDE.ONZRO MAE 1ta>co 48 o o,1 C SA DE c:c K IER1, 4 CORTl1 It AA O S I NAl.2. ¡t'' 1. ltO'ci kgO oiio1cO¡,t. o oiiiii i Y P Yi 000.0194 1 9 0. .oi 2 .3 .1 . 4oJ OFCN yEVNA iau olt e.1i>s~ss S'i> t-NOLESet' OOcBI 3. 00 0 u :i21Oy p ~. do 0. l 0 S 11.0o. DSMO¡ 195 cualq uiera$6 de para rep~t00. 1-7710RODRGUEZ a dicos TelfonoA. GONZALO FORCA DE 0 0 0-L Ro1 yCorlice M< N"iUzI:,',,,OBISO,35E.1--98 BUICK Super 1952. ]9¡9_ E-4oE >10.2L ¡poehoh y ms o est00 3u.c.lo 9 O c c.-0.ati J.O.i4

PAGE 26

Pai.o 26 ciait¡eadro JIIARIODE LkAl.MRN-Sado, 14(le Ocu)re M _______________13 h. -0 MAGNIFICO 1111173 ~AGENCIA II 131 31 flF 19IS Rr i TERE71 .1 1.111UO,<38 3113R1ES3, 831". 8EFRICI 0 0 YAT 8L13,ls~~UTO 1DE USlO1333.<11 GARANTA . 388)3 ~301, l., YATE 33 ldswlle 3 .1 33 1333 COMO NUEVOS SEGURIDAD 1'3< 1.7225.,. 3-3'<"33'' ~ 31 13313
PAGE 27

. Aio OX Clasificados DIARIO DE LA MARINA-Sbiado. 4 de Otubre de 1952 1 G 1. casificados PdgIn 27.. YUN JN CIS1LASI11FIC A .10S D'E U L TI1MHORA VENTAS PARA LAS DAMAS1 ALQUILERES ALQUILERESALQUILERES1 ALQUILERES1 ALQUILERES ALQUILERES 62 OBJETOS VARIOS -70 INTEIEES PARA LAS DAMAS 81 CASAS DE CO1MIDAS -82 APARTAMESTQS 82 APARTAMENTOS 82-APARTAMENTOS 894 HABITACIONES 86 OFICINAS ~ 1 1. .0~1,l.6.,.r0~ ,rr r, r ~,, ,,,,e,,, ,,,r,,ra ,,1111 III.i50IIIyI~ 6P411T XYIFNI1.111i 50T', '0< nIrol 11o,' 1oc IIe,', ,l e l ~~ s .? i t' ~lti.A A11CA ,1 N -L 11,111lF1,110 11. Ll kJ1-, , .L, ~ ~s1 -ELI OSO PA-T M.N *.0 s~ o'l.t 11 o 11.10,0," ""." l",. ~ c,.,I,, ,-1l~~ "Si ,AMUEBLADOS~~ G',i, ~i ,, .e, 1 .,., ~~l. ]",.l ~1.1 eriol-' ,1 :,i. ,1l.1.l,,l; 1 .: ;l fi ilo~, I i ;, ~,,-.1 i, ',o orr" ~ai, i ls"!loe,82 -FisRAM NT Sedoo o"".,, s 're,. a.,i,,, ,, ~ ~ ', I_ ,,, J,),,, _-1,\',,II ENSEAI N Z lIlA %''. i -. --21 -,~~ ~--¡, .(-" -, F ~ __~ __ t% ,, 1 %, 11 1I 1 11 y ." 1 ,. 1,,21 tXl,o. ,, rII 6 1 A1l, 'i I 1 ~ .14 a ., o 1ri ,,l .os 0desdeo n -11 , l,,,l, """,,,I,.,,,,, .1.1. ; R P A R O A E, T A R N 1 1, 1. F A A R'BEN O S rcf arto t., o cooi % ola de oliol-, ', ,1 -,, 1,.,,, ',,, ,;,, ., l ,1N A V ES Y L O C A LES, i*roI 1.,1oo ea1 <,ropiosolnL, ?eH. .ri,,. A M E A GA 28:1 1,1 I l 11,1 11",."I! 11 Il, 1 ,1 1 ,11 1 ~~ 11 ~ ~ ,,, ,iCaIol,,, ,e>s51, e11 il icio%-1A pos-C ~ 1I71,16,1.R11.1r11 nqeoorl.o.e.,-fioli-1.1linoe--o O.-, "'O t." ,,. .1 ,," II; ,.I, I, , 5 U d 6 titi, . A M I~1 IIn,,1 1 ,1 ~ ~ ~ ~oI lo '111 1 1 1 1 ,Erororold o d " " l 1 ~ I. Inio S -o s COLEGO "ILDU _-_i ____________1 ___~_._l__. 1. 1, A],,. 00000, d i 1 1% Ai-,>-~1 1 1 O I,,dpoeCI lS "'e 1,111 XC 111l!,1 1 1,11 0 ,V,, 1 cnl.r Ej,,c,.,11c ao l 35 I 21 j_.,4 .2 er.,,. TeldEne F'495" TOMO 4 2JJ 000 1g o.ln-1n.~a1.,,,_nbnom.os ..,~ : -1 ,,A _., o,, ,. y l a redvi a afo eseu 11~ 1 y~,,:, 1,11 1 ~ 11 ~ "" 1 A XIIII 1 0 0 rN i :,, 1 ,,.)11.: SAN . FRANC.1 J, 11. ~ iSCOr.l c 01, 1 ,S l E~ l .s >' .Pr,,:soo,,,I,v, ,0. piolen1 ,r .rre ~ os 3 i Os ns ae s. dsSf CA A E A U 1 : ,'' ,',(.i .1ib. Sb 1 , .,, i 100' ', e' ilioicLNIriderr,,ds:,lieo.s EN.al, o il e osrel lob. lb l oO, sn1 s '1 ,. o.o1 ,.1 ~ ~ ~~ .l1,13 risos .;,, 0 ~1o ~,rs T ,o cloro.,, OI1.1E1 MENDOZA-111,11. 1 ME D Z YCA. 1 1 ,-y CIA. rriio.as l Puntol 3 ,on al ioqe ~sa sACIN 041114 l,1, ., <0.!,, a ¡ I"'IIIXII'HX. 'oir':",,",-1 ierd Os e ensAs-pisen."', i g r o d ee"i. ,i n 1. s o o o ei, o i o ii (MI-1. 3 9 5 I I 6 !)!'10. E . a0u to s B.anco 1,11, 111, Htp6SA TSotec'a, vto, -E, -ll 1 111111111 1 ,,50 lhAM ,. 1111 XXIXIIR E ,, 0 ,,oo ,,, ,,. ji S MENDOZA ENSENANZ ,',(,'.II'l.O11 ";'leA'n. 'l__, , ,___cn'" Os5f . ." .11"pien.¡ 1111 1 .I1~nl-e-s asee. 1 1 se r(ro.eooii~Oir rrilde.,re.-_-__-_--___________A,__j, _____ e.,ee~oer2ros 1 iors ,,I
PAGE 28

Pgi 28 COasficadlo ,1)1DABIJO DE LA MIARINA-Sbjado, 4 el Octubre (le 1952 Gasificado. Aflo CX ANUL-NCIOS CLASIFICADOS DE ULTI MA HORA!ROFESINALES, COMPRAS-, VENTAS, ===ZZ----, DOCTORES ENrEiINA jN LBROS E IMPRESOS MS CASAS ALQUILERES SE SOLICITAN i SE SOLICITAN i SE OFRECEN S O R CE ~ce1. 1 ,,>-. c4eceee aUINVERSIONES -6MARIANAO.RE-PARTOzn5 10 ROFESORES ¡ OICNISTAS 118 CRIADAS CIADOS it-26 ____ ",-,11J .1 1.,111.I ,., )9, 2,d3.6p -,,1~ ~ ~~OCULISTAS ece ."REPARACIONES tte.7tet ', < cee' e-e11111TA1OC e1cecec,,ec1e11 ,,, 1 31 OERAS VRIS, r E.Cu lar de i ere -cEl -ee e-' e, eo ee UN' ii ElSOFE)RTlAS VAVNERARAVNDROIASc: ti-elee 'e ~~~~e ceecece e~~~,a .e. cieic 'eeece"ec'c cce"'cecc'ee e.ee ee131cee e--c ceeee-e ce e ec.e ecee ~~e-T--c,'. e"cceeee.e7ecc1c,1-1,ce ti-eeee cee ceceee' cecee cele pica ,eece c 1.-i ~.e e ~ ~e ~ec e.cecee 42 MUEBLES, Y. PRENDAS-, e ~ ~~ 7 c e 1 _ ~ . 1 1i . e e e . e~ 1 1 1 e" , , e e e e e e e e e e e-" c e c e',_ ~ e1 ,~ e1 e~ c e. t c. e . e e e e e, e e e e e' = e e e c c e e c e e e e e e e < e e e e e e e cece e c e e c e c e e e -eee ,ce c e .'.'c,,%,_ ce-. .ece, ececc-eeeee---e-..e. -e, -: e' S L 'C el e S R .(2 1 e e e e e e ~ c e e e e .eeceeeeeeeee1 .e., e1,1e e1e.e e~ee e ee e e e e, e e.e~e1eve e ce1e"e cec11. e' eeee12ec*eeecceceeceeece ~~e, e. c1 1 -e ee .c Te ce ce e 'ec e.eee" ee e ceec-ece e _ __l_'_.;_.;, __a ani i c ece ceCe ce. eceececeae, ececec-e~~ _i. ~ ~ '2 MU B ESYceeccee~ ... , ___,,, .~I.~ ~ ~ . 1 ~ 3 ,e,.e1eeee'" "ce cecee"cC -e.e.,.e.ceee-e--eee, cecee e ,1 e e, ef ~e e1,e e e e, je,.e.1e1, 1e c e e c e eU e e e e, 1 1 :e1 1e1 1'eD EeT S'e 1e~ e 1, ,l OER ROS ,PRN ICS eeee1.ceceee.-Ic R.IV LE~.I.OR IZ ceeecc. -ceee-e.e.e.e.eeee.'.ee.eeehececeeeecee e ,,I;IN I cc cecc ccccelce -ee ceeeeeee ceecececece _ e. J ~ ,,, ,, -,, , " M I 1 1 ,~ e1,e1'e e ee.e~~e e~ e e~ ,. -1 e ee,-1e ,e -'eece .ee1 ,, 1eMe-cee e ~ e,-e.e eie{e ,,, ce; eeee, 1ce e ,e.':e, e ee e~e1e ).,JP1-U11~LM_,NTEYV:1URAr.y;u:' 111118 Ill-j .1, ,-1 ,1.c, ~~ec1celcccle, cecee'' 2,! ~ ~-'. 2, i, ~~ ,, e, ______1 1 1 i: ce cee eceee'ee-eee, 1 ,PINTflc& PISTOLA ___,,, ____.__11 NTE , ::1 1 ee1ie1 <,,:-1~ ~' cecee , , 7 ,, "e e e. ,e e' 'e. ,e. el e e .e e JEFE MAQUINARIA ______ eeee.'' 1' cee-cecee-e ccc cee) C O M PR A S e-e e-ceE S ME E S cecee,-D vPara Ingenio de l) 1: "~ Imp r isneo mp an ¡ 1 1, l,__ ,__ ,-1 11 ee.'e 1~ 1e1111, 11.1R.A111 1TORNOS SEXUALES, > e mece-e -t ., .c 1 re ccecba o uceo !",,.,,,,",,",, :.,,,': ,y'.,",-, ,,,,,Oportunidad para, ',~ ~ ~ ~1,1Z1jl"",1 11;1111. 111172-tar ,00 Lr a , 1 1 1 -, ,1~ ~ ,,,1.1111 ,,., e1, 19 !LIBROS E IMPRESOS'. 'e., cee-e-e,7Z 1 ION M-ANEJA.L-SORAS tdalac~ C ,ecco cec c cececcee cece-cee cacee cecee,, e cee-cccecee, , ,',.e" ~e-cee 1ea1~e 1ee 1-1e11.e,111c11e1-c-11 1 ~ 1 1 1 11CRIDAS-CIADOS11,1 PICNST RelU 'UT eA 'INSTUMENTOS DE MSICA cee-cee 'ecce. c. 1 ' -"'_____________.___,___6 7 om ra p no ,,,, e1A RO ECE1 GU11 111 1 V,1.11, . 1; 1 1,,,,, e-cee, eeee'eeee.c',, c1 LEC1M1R.1 SU PIANO el11cccl1 1,1 1 , ele .e11 1e e ,¡ L LA111. 11L 1 ,, ceS e e -i I P e1. 1-c1l1 d e A l,1 e e-le ,, 1 1 ,,,l'.,ill,.,,.1"""! . !: 1, 111 1,11&l 1CF1 L11C1.A.11 e-ce, eec r ee. -qeelee.', ,l '1 ce-le1 ~ ~ ~l1ed11 ,l1..ce-lI-c1 ,,, 1,,,, ,, ,,, , , , 1~~ .11 ., DR, ~ , 11-1,~ , l,", -. e LA,1 PRED11 -1,~Re -e~mee1lee-idee-Cal ce ceceeece e1 'e ceecee S 1NOL GO e, 'e e e-e. e 1e11-.ee cee-ce-e-e-e-ecede 1 1Cele1e1ebee-1\Iace-Oc,1S.e-eeq

PAGE 29

Alo (AA lasificados IJAO(ICI DE LA IABIInA.-nali>aio, 4 de UeJullre de E9Z' "lfl2I>I > .sm-VENTAS .VENTAS VENTAS V E N TAS 1 VENTAS, 1 VENTAS 1 VENTAS r VENTAS 48 CASAS 49 SOLARES 51S ESTABLECIMIENTO-S-T 6 OVLES-Y-ACCSA-5104 MAQUI-NARIA5-156 MUBLES? PRENDAS SB6 MUEBLES Y PRENDAS SO5 UTILES DE OFICINA IECDO CASITA YACk o >AI.TA AN Po G SANG A >n RALAS la> e A.1. AVE. 1 110 1AIa.un SA>>AA. AACAA alAUTOR MODERN OS A ALQ >1% o. AUTA> NO,1oup k EDEjLoD %AA A A. A'AMAA "UPLRA -RATS' 'Mquinas de Escribir de UNO ou S .'Au. 555.>.A.: 5>.A.> fOa>AAAAA ,A e,,~A.-AA>IAA,,> o,,t 4bile. para. MA, usted.Iu ,n> ~laA> lAo> H>A 'p Ap, d. ,,,O ,A no>A A1A.>> ,lo.A ,A > >A> ', .____________ j3-4 D L' E ''.4-A',,-. N.,uA Ao e, 1.A>-e~>,- u-u> "' ']-" oVi~ -o,. ee e -, ~~~> ',sb' LIRO E~ IMPRESO REA.OuA FORSA ii .A AALAC tT in AniA AA>.,,. .UAA A lolA-A. E-57.AA 5.-.i~o 1164 ,-Au'l'n VE. AR.l u A>A-A-SSE uA' A,. .'A D_2A>,-AA. -u>,->. BELLO' O'*n, ,-u o>~, aA lilAln, -,:" ,-G-.,o ea m-SA Aj N."A .8. """A DSS A>,,. A AUTOS I>SL Snu~.w.1311 A> ."" A-, I oT AAA> MUY BUENAS V-AS DE ~> >. u"7''1 ~f.n de 7uuAAAAuA> 11 si A. 1 .oU E O DA Y N X1-11,uI11 L 1 u1.>.bnbje .1. 1o.l YA>AAAAA 41AuI yuu AA 1u A'>.A. 5 ].vddPuede C netrasn Ayuda. _1A>.u' e. u,, 45ue'tn a.18.1.n laI1% il"'d'" 1. ,: ELECTRICOS 0 0 D APARTAMENTOS >"~1O.".A,,I.,edl ,-DKU N Au>Aus-uAAAAI>ADi-A~ .u-uAA ,_o Ar, A3,n ,.,.,.~nlea 20Nlst,,,,B.l -os -R $550-5-1 o', 5 0 L~u>uuuA.S>~ A TANQUES ~Ap ¡Au>uA Tu>-C Aon .uA.SIN FONDO, NI FIADOR ,,~~1 -,".p,.e11 AA ~ ~ ~ ~ AL >0 AAA¡euDe hierro nAPAuAA e ,A ~u ,A up >AA>>AAAVi~,u A .A > -C-,Nu vu 'o E teSn Lgr n -V ~-em~140 a a d AA ,,,,'> "'u> >u'> en,. o".<" ; Oo.,,, ,. 1,___ 5h53g Aedut 1 u>u A>uu A.uAuuAAu A> -9,5 .IA>AISAIAPAA 6-l uu\4'3' .a u; ____ ~-REPART dIRTA 11u-AAA~u>AAA>u, A-.> 12 CusAr>4. lo-A buA ~__ -AAA ---ue aud,,l., ULT.,OMODELO, i ::" 'n' o u~~A> A.AA>I5 UD. MISM ~oA.uu L Inmediata u TuAuu.,>-uA AAAJEOSD U RO A$N __pn. no. ____5n._."' -73. D6765-5O t _ __ _____ ~u AA ,m ,1 r. ,>u 1 -u.o. _'_~ e,, .1 ~Al. Al AAAAA>AA>AA >A AAAA>u-u ~A-AAI-AA ,A'AA1 ,ro~,A AA>SAAAS ¡A tu ii -o~~~ o~~u Ap.-uu-u>"'A '_,uu u A-AAu,u i u A-A>. .A.du. ~u uuuA .____ u.~y ,>1>-AR -1 v Bf O RA ~ii.e,.h VAC AA iAu. u-puu> AA>,,]. ol allo enAA A1 ,p___ ____ ___ ,.,o, As,~1A OPil.1.11111.,,J EORT E UID A $U 1 0i AA -u AA C111.Al ntla-Pu-u-u l CAA'.>.> . .n :.1A. lA j -A 41_ INIfliL Uo Aal uL 1 P1 A, 5140 Cuupuu1 muule 1111"," u -',-A---AAA A.AAS IA A 0 VEGN GATn EO EQ IA i a'l.1 r1 Q:. ,"G% ,,n. Fl.,,ll. 1NAn-NT ,%,, Tana,>taR.1dd 1_ CIO''" .1 ,Id ""-e l A m. l, -71 -. If~ .11.o ~ -,-,z aa.>nn. ~ ~ o Mui-u-ui>A-uu-uA 11 ~ ,l¡Nulat .nde,,,.u1221Du11.5 .EA1'AAiA''.";>,-.DT,," 1.u .____ cul>ui> M5>-l5':'~P.IA e,50 "P11,l.l,.,. .3 hl~I i "" _ _ _ _I .4 ,s l~ .u l A Puu > > A> A -u' AA' A EACAu A .u Pi> Pu' -,l.0 ~ . pu A'e-dria .>AA AuA~ >~ ~ AAA A A-jeu u u u>>Au1 AiAo, A AAA A ~ A>> A.1.I,!,, yu ;jI ,,I,, .AA al, ibi. u01uutuuuus'.>uuOr Su<>.-> 1AAA El 1 1 . ~~ ~ ~ uIO A ¡A I A, __________ _____ AA 1A1AAi A>ll A.VI A .a ,,,,,. """j>u. .nopn inouciu A>uI s> -,N l, .¡" ,_unan .d" a>,o Saa AS, ,14 AA .A AAl, AA .A 'IA -A A> ,ll,,1 ,,>, ->A e-> ,AA AA ,AAA>A AA >> cu> _,uu'uluUr ~~ o,, ________ uIsdu Vo-s 'Luuudu .A> ,1 orATA A ,, O O T ND D UE .dn ~ ii. lsor au HLiW, puigadas 1, > ',u>>Au. "' LAAIA ,>AAAI A> uiuti>id> DEL___ A, e'> >A>u AuSA>,, A.o' A>oto AI "A->""u >-"""'" ', ,,,u u>iu' ir" u u-u. t,-Au ASAAA>AA,: asA--uD,11s .e,' nA1,1: .AAL> A-L1pm -u > C S> D > Tu 1 P IT A SUi AAl u --A, A' UTO>>I> i::A> -',' -. iA >.O 15 A>AA> au-u. I to>., a>o ,AA -ASSiAAA AiA>A1 4 iuS-S A--u,---,1,"11.os 0111,1.l -~ A'5140.A CanA>As co.ulc muelles> -A-APA -SC > SCA-.I-lll ro ~~ ~ "" o'_______ 9se. ,. A'Gu Vuu> FI A M E-4 A-A T>>~ F,>A CE A.D AuAeLL-->A4D AAA, a ma Auua.Abs. ~ono, u e"" 'A>'> E >uAAuu A _ ~ -i A> . ,M> d 1 Al AAAAAALO AA uEl A-AAE TA '$ 5 A--A>'Ao ia $25 Se> A~ ~ ~ $>c u,>>A s A conado -A-pr AA AA tnt yPu leruiu u n~ .nA> ,,, _____. ELEo VIR S $250 , 12'-1 K-l:,-TU.,;,. -l L A-D Z.¡ ,K___ __ -nj.(I, 1>A>> > AA-SLod ,,eeA-uS a pSrSCA''$0Liea uetsjugs ur Lo,,A ern Ao 3 >5>5.Al?,TIt'. DSA u.>> .A> A A Aluie -u,"PP,." A3.9 .'7 ~ A -b!," .A >A A -u AS -A A.>n7il ,A>A>A>A A- >A'> '. Al ,> A NO >>, Ael A .,1 .1 lI e.,5 -9O tE13-1 ¡LASllto. GANGAS DEL 1' "R S DE C A AL7N ~doSA APuu A > .> BICI LETA Sala 110 ( Sa r e a e T d, I' sl rla 1 ) al .1-30 111>> e-SnA 74 orbo A>S>> AAAA1A A5>A5iAA.u A,-uAAuAcm le a-aleuuAuAA lll.l .f o ~-P c od''1.,a e.,b1,h ou oR, --, t. D , 1,5 As T>i s> A no. 0 0 R A D I O P H I L IP S>l. 1 P. R E L Z I" P.,uAss ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : -11,~, As>'Atu-uAAr> l NLVLDE12>.'111uAA>,A-A>:.,d, AAA.,A>AApAAAAnAAu,>", AA--A ~ ~ ~ ~ ~ ~ l0u u> .>C A "1">1D5OO519 W1 V ,l nin I= l .1 e e i o 0 p l a a aS > >n, > AAcu*,,." , Ilt u>u CA ,>>, E >>A rad s > Avc ~u t y Alc r c d d 'b .' A-. .S A A u' l. 1 ''1 ~ A !A E A Au l ~ .A iu> AA ~> tan ~ > >> 5 APA. > > A l> u>u> u >u E Au>->AA>IAA>AuA-'o.1 eltn, n 27 Cuu qu Lu AuruCu >A1A-'AS u-u aAAu>u->-AsAa ,___ __ ___ .A ____H P no, D,, .,,,,o ~ d ~ ,i n, W _yN N 1 2puu "--u'>C,____________,,JI ,~ d~u~p X C 61050 ,A >> A> .S AAu CALLEin ESPADEROos-a"iitst"C i 1-1mriu ,,,RO d CA __ _ ______ MUBE Y PREDA MUEBLER[71_ a) 41 A 'TI ~NA. ,d.Z ,,., M b.,A>-uAuAA 1 -A-> ._ D., A. > AA A>l .tr ENTRE pr> uu1,1 1~~r1.u Psp1n. 02000 dul,, 1,n__ uu Idae ded NOA>AS > M-be .uAd y, u p1.u1A->.-1> Aa02 dei .ombe uu1" ,cruo uslug>udu>,O Pas u-,1>u .1 'buulidoue,>,, , ,eugp>s "o.,>i -11-u>,>u. : ff, N ,,Ia $149 GlcCsAIA Am01>55 I. orn 4> l tiulsu ria "Cubus> r 11A> ¡",'D .A u o""~S C>M >uS uue 1~, A du u C. i> n.a iAAA-S A.i, 11SS 5 uASA SA > ,, ,,,d p a 92 Io oa, ,. ~ 'd> 1A ,eA ouS -~ _ ~ ~ -CA TtuA .e seuA At A>-> a15 no Su>ua-A uA A. A . ASNdISA TERREN HAAACEL uS.N (s %lmejor de CuS>,. Docu y T'uu >i: mo A-u--uu',u>u>un u' PA-A'i o o tuu>s ],A p. ro T ,ff A F0 uuu A F. i>uu pu1,cuAs>,,.1e.' 'o1 F3 sno alc. 1 ,aia cA5> F lO v ~ F -4761,A A>i>ilo NSAT _ _ _ _WI C-70-56-5l O. M U B ES 77 > s A I 1 ' _*_I,,I;:_,_ ,l. ,1> E. 3 NO, MAUIA DECOSR-uor SIN TrIL U 4,3,z,-,!'% o:AA>u.AAdA,. uu"-. A AA AAA.T>5u>u5SA T t 1 ', : I '#F U E 'i .' . R E S I D N A 'O P R T N I A D V E N D O 1t A t1" *L S A, '1 ; A L A -A C M ,iuJ, g > p >>,', l.>' " D u pn y -_A_ -u IA A A A A A A A A A .A A A u C A A A D33 4 4 -!A. Pn -~>1 A >n ~ ~ > S iA A -u0 L TU A DE V E A D e $1500 ¡ M an n > s u traj eo rus 125 .uAA A iA> A-.1 D.n ,' A ., ~. ,A A- ", .N .> cA A' ',T A A> s Asl A > > E A T E L E V IS O R E S ,____ __ C i.~~~ ~ A -. ~ ~ 11 .111.111,.1 loS A S S >,> ~ D__ _ d aA A LA a 550 ,_ 12_ lO ,-i> 1. -G O D E F -A1 E -0 A> E. u 1> T 1 u edas .d ., P L A YA___ __ M IR A AR ugu> ElA E 1,11A 11,1 n' l> l A u iPA dA> AdA~ ~u L L eu uuupA rom p cul de Ol,, pu A sc. o.A5 AASAA>S.~b o d 1 n , t A o 1 t A,'u>A: su>, ~ A ,.i. du. \oAuu> "LoAudu",; ->. ,A > CP A> ,b,,_unA >LS oUI M PM B M I~ 0 deoA, Comed'_d. ,l, Em >AAAu>AAAuiAA> AA>. >AA>A>.A rolugiudo) A"fi W1 d. SiM.>S>lSElU A -. ______ C.5-0-L>AS"s>>AuSS>.MAsuA osl 1 edi ~ AAlA¡AluCA a 'sA. .A IA C uA d> mE tb 7 N 1 a~ e.!l n. 1 .TIv." bo D.Ni_ en,,-("o: _t ,. ".A.".A.A.D.ACAAAP : m u VINDa__ __ ,.u'>OA>ou>dAU?1,;11i>uA-.>->P¡5A5auel0 A a.t bl D I N E R _ eunaeosuS. ,,,,>, r,,1"1 modA-PA "AA>1> t,5> u> AA, Lira (A-u de, N us ~A.a.U 1 .>u>,, . m. 5 de C u D o14T4-1.51-21~ ~ SuASA r ST A A AAAA>SAA iAi>Au.cu LEudA O-AM ~ ~ ~ ~ oa A,, . ,l_ ,S I S >AiiA '>-s. OA 5>A > A > 5 > ":>..S >s- d$ 4 C 1 . D ,,,: . , l I ,i . " a u 1 0 a n i u S N c i E %. 1 ,, -t u o A5. e ~. -u>> AS I A> ,lo> AA A > ¡ >.,at 1l>5~ AAA"A SAL BIC CL TA >u' 1 05 5 u S E S SS, E . > . >S. A . uAi. > A > l Ria GANGA!4 VEND PARCEs ~> AA I> > .u.uAS O,-, C770o. 0>118.he A.>>-us >uuun-AA e., 1. n.,LA GANGASA DELAAA>AAA >1>-uSA A A-u> 4>4 ms e,' 1.l(as> >uA>AAcAA PAASIiAAAi l.s c.1,1 1.~a.5511.,e, ,o ST~ -. u>. ue~t~ ~n, 4AA>A-Al ldsigud eat S E -rim A O I e?'"!-C>uAo y. ,umii, su~IAAa ASAS. A-Sl>- buu>5u .____________ AA-,,A, A ,,,A.A,>S>yS-11111 r>~~~~~~ ~~~ CO A-uC>AeLi Ae., ~A>e> u> A -pAS> SA .'S>. LS-A lA s A .C,:Nu A >1. 1 ~ 1 Oi. .o >, > P s A i > C U A R TO__ 3 C .: J U E G O D E C U A R T O "C ~A-M SAS u. S S us SiA>A> >u tri uu y l on >i e to o o dipu i ~ ~> EA, P> I -A A A ¡1,11 E_784__ __ __ u -Ai-u -. > -s lAA S A>a * A "-u u . S -. As -Au,-IAA u >elu -Luu A u-ul.adores desd 1.00 A7-FCIUso PAUNO 5> >u>u sT' blscntd apao ~A 00>' souot.l.du A>ea>T >~Au. ~~>S5A7>-uuS. ~ ~ ~ e sin¡~cs YU>A(Lrdu ~o5giu~) ullo Sue. y E>A>PCAAA"I .unSICA> u ~~.L y A>AuA>As A VbEN DEE--SACn.AAS .5.0> Pi~as¡eIu 1>A A 6 1 u>100'.>s. 'A~~~~ ~~~~~~~~~~~ 'AA>-> .q,>tlrCu u uur" > m > A .~ u A Au uu >A ,,.O 1 ,us> d 'S MOBILIARIO 2A sar to sala carn *As> uu "'*"do'>A~ 8 ~ 5 u( -AO -. uiuA A > AS, >A moeA'a duCAS ¡S y reu A55AA>A .>AlA s> uAA A, u e.,,,A¡¡ .CAELACl us u. .>u pleu s1pereul uidu ldud.,fd.ade>.Mu bleidd 1.t".u> t u .>S~~ -Au"¡ Jcit A---> uu>.-O VsduME YFGURA nda' y $55.0 mensual'_______> IiE AAF-b-E-FFRE. u. oAu A1.> o' e>> uuPS>>d ~ E uel"SoRle 0,> A-AE .SE5SAu balas.PiA rdT 1 a "" >S S A S S AR A -S r s O f i i n Ae V e t s L o A -, oA . A s-uii d , A >¡ yA u y'1 , C a m p a n u r l 5 . 5 5 .l o 1 1 .> sA C >-. (3 >~ d A A u A u A s A. 1u u Ou -D> A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dnOI .AA>> 1.1U. . SA .011-9 Iu.2>I> A uuA .551 0 -7 50 6e 1 r,>i siloe de SASs A, AlE vE A > >AO su .o Ci>,>o Aa1.1. A.1. dSS A L.'auu G-. >p -A >uA> AAen AA. 1.o ""' leu~u "'-A>.L No__2 ,R ''L O .1. d ""O > i.&: 1 os->. u-AMIA>. da d. suP.a. -u 'or de uba, Doc y Trc l~o.'A.i ,o P r 1-W1P AA>-1-A I uda ~.. u>961 1p E-713-61 co td ,iAr>,. Vi>AAsA> > A-A>>A > M sCAS >OuA-t49t ed do u>As80 .u . da UITAno A ~11 Be.S.>A s A '> ,,,AA>iu~A>A CA >1> ~ u,._ A-A-A-O-AIA ->u>-A SAS>A. SAu ;d-> PuA -uA ~~ > ~ i .> T-u .sis di3.1 -s-> > llCA oPOA 11OL A>. l>-AALA>> D-47-31 U,1 ASAA. D E> 6 0S.-> -,, AAU>AAI.LR,--. -. A. I Ae= AAQ ERSDNCA AA1 -EA -A 11 AE SUARZ. 00-20 ~~ AAeas de> suo Dei Aie y, ,OPORT NIDAD'VENDO A uCAEDlAv ---'A -A' AO N>>E A s sS.> AA 1 'A ,,>u>5O>SA ,.,n:"' ,'- -" uAA -AAAS s AAL A. u S>> ADE u1-.A no,-u-u-.->~->>> ,.u> u,,D ,en-, d. lla>-PA> R.5 AA-tA>AA >>r' e~ A jo AA-C>-> Au ¡SAAA ASI. '.uS'>u ACA'2 ACA ,>AA-A ,A-A',N uA,>>us A>'>.les -el ctr cas AP recio> A>A5Au,,,A, VCA4'A Su>' .¡.o. e sn ~ ,A q" n I S R M N O ,111 A. ~ ~ ~ ~ 12 0 a a A.r en A-Aon, >5>'> As, ,L> l.A C Lu POA.] N".,, O- Ai .n A u ,> a >u .S A---A-i .l. ,,ou, Te>n.AI> S i>A A. .u .> S AA A c > A -A> O ~ LAS A .A> 4> s l>SuA Oa S >~ ad S.¡OA,, Al>AA11 ~160A A -AA>.,,e ., 2-1 1*> A 1 Ao' Ae ECL, 5> SA>te lAiCA"Ni A> T1 C-AS _ Ion ~ .DAsA s>l P, ,.-c i. -, ,---6 Algnfi> A--A I.> .A, A oAA->,-As para>C mquinu 1. 10A$ b.u> AsS k V.%d~~~__ __ .___ d. H'lASA elA ~AA A A1 ,te aHaA eidIeRnco1TEPO.,,,INT_R.Io.2 --73:PA O J e 1 A >,e , 1 4 i - r s e p r o e i e c a l U A T 9 a P U A, Cac o n l S ele a 3 5 e q u n l k O J E0EAA > ,, n o ~ D ~ o j , d m A-.4.e uA1d. d> AA>e'jeclas ,s 6. ,->"O' u >PP> ueA-OAS ~ls ~>>uy A! -n --ig a u eA A A A lic A >1 ~ o .1 ~ 3 U e. ,, H APA _.u ¡. -. T M ~_ O,., : .u, i eL vae u ni PLAZO para perAona der-u u Armuiua gusto. "A>-"s 5f y nP a A N T IA"-4 A -LN A I N D 2 r c o o m e o e v i a Ae 1o 1 > 1 > 1 >' P' A. -uA. ~ A C 9 2-a 5 6 3 1 o cA t .] M U ELA AA > s 5> I A 5 A A u > u -u > u> ENTRE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A. 18-P20 VEDADOOSle>luugodePacAAPAA>A qu eilao-u.Apsu>AA>u.>.L .,Rv, .,,".j',,."IE"""9iJ"--1Ded copeo esalsIfrmsTlfnoF61. ICSMORNil >u>AI>15~~~ lA iAA> ____________ -> u>>' -: >uu >-~~,D yAAA A-Ca>.>. u.l >->ia ar ->>>u >ngtp' ' Au>iA AAiAI A F I $ 1 0 0 A ,o.>,>1.,>>> s ~ ~ ,M E L R I R T -1 1. i bls . I. asrf. 9 & CA- s>u Gl. slO'nida" A> A>d' A c ol g ad ) ul o deu AsO>>7: .> .S .A- u11 D 'L> E-03D> A. >ou. NA u cssA .ll COA>, :,om > od~io Sub une >1. .>-.e L.cA L P RE. D I a eLoET A A jAA-AAcA A -sAs d>u u eptuna y A-. .,, CA. ~ t ftflrPINO11IV .CERA A AL80 A Al,a" o1no >A-A>a, ~ .1 lA-AA .n iilo EA 51> A>A>>A ,,A-AelA A> A degd m uu .A> A-e A> .L Z K R U R L m >al a>. Sferner sol o y asF' FIN -a. ,o A-AE->Eo A ,._." s E s"AC' ye ad UAI -2965 y. oo .S AA>. IY.U $10¡. y ou CopJ u!aorBu ju A>~ d. > AA flhIIT coW.o 1, '-> A-APA> Aul, Vedado >uC uLaAiAluTl"., IA5M>St yALA 1,>uA>AA> P A 5 d sjyPA OO PA C A> i Al piel A L e. ,, 13a 5 11> A. ~I. dando¡f I.l> E I R -__ _ _ _ T.SA A1AA A> --l 1au "" "'"u" L A l A ASi A A>uieAe A A>AA ¡ CA-A A-O S e V adus h."L a a,u > > _u > u u 1 3 7 1 .a2 AAT C U A 0 0 2 DoEn a u s roK $ 5P E 0 0. E l u, -5 8 .0 0 7 c uAi ~ L e u. c 0 p e d A o ¡ >A>'5-1'-4-GANGA! VENDOu >5>LI ~s ---Aa> ALAs -AAA --> ua u, Co,5D ~.A pinouu enL mAla Mo-E-0-6-3AuA Reparto ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ RSuGu Lb AS '"APS u. A Lus u .p.>, . n. vND A> AiA>-> -u,I AUBE AA A>A iA'> PLAZOSVED T EUO O.M:y A->.nn >IAA>Cs, % h,. oDI tu Aterren al ladoA deEASSt InV.2 kt>I, LA[H >5N 'SSA ?u.% "A" '0> o> AA Iduo' Sn tuus 2 ,, n a, ,.l, ,m 4 _,3 ,4 .h d n a ~ I., s.y.C umA na ,¡, A A Fe I N. ., ,AD R E S f A n rA55 A as PN"AP .A A O P R U I A e"", .S .i AS." ", OsR E S T -. ai R Y a i .b ,. esq in 00 O t UNIDAD Asui a A>._S. Y A S 'A-s A2>A1.9. SSp>iu N. 1 ejispid >" A~ A-o A> OTERO Yo; M ESA.i, SALU c4 >.uA > i ba>u .> 2 > 5>uA.>nmpro>AR 11 IpOA-> pu .4 .cA.k -'u >A>.>AAAA> s -~' -7 100UEO JUEG CUARTO 3DUMRY.ACUA mu>, u oalud> asfaltadAA, agua luSS l~,e.A-AA S-r d o v, ~ ~o-1D u> S:._i T.,, Ao je -G ¡IATO, .>>A-A>P>qAA CELuOS~d me1 RERIE A RS VENDO IO AS A > AA Apu* ACAA-OAA .A.APLOSA-d"A ,-> ,, _,_ ,]l. O-A~ SE-a VENDE T.LL v d,-_ Fo mda le $1 m00 r, $8pAAA 0>-NE A S Y> gu > i C R p r P -u> ~. o. 25 N Cy, pp 1. 1 4>17 PI u Bu-u ic rS e lfot noa dr eo edor'',"," oll.d 1 ~.,P -S 00.R d o 00 0. u aAe LO>oouu DI "DRl uP guuiu>. 4Od a l'u TIPASA>>$ O .1 ~ ~ ~ ~ 0 AR EN AMEN O VASIO u.","1."" . AA--fcin de-.A AAnas dursaoa 00 00 CAOAt 40, retuul PSCAAP>AA> SA. AAASA A-l bR FRA-,1 DOBLE~~_ V Rl BOVIROSM Ao' ,. ___________________ 2000, HA-e -A H.101 > A>m d guu>du .l AA SS te >oT> Cu n E.1d E.n S. NA.IA R>.> Anqo.u' .1 ~~~v,,-AA elure>-. A1 o ,>-A~" 1.Al " A: 1 A4 A A> A uu'A>A A. Ae A. AtesAc cinaA$5.0.APi zas uAltA.A3 a>1 AAo A."-,-52.'AOA"A, aleb.> Su A~~0oAW'NOuQi'LCAS PA~>ALOA>A> 1.>>U>a>.'.. > tdo ~A-~~PreAos a aAAAA->. .>A-AA> Villegas h 59 4.r >AA, D es p..n'.dG.b,. ,~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~A> lo~~~A'AAS7o LA>rdo coeg ad ) Teto o lau A. IN c .0>0015"i! E V ND L M I I R O e u sr u I ~ in. P1 '1,. lo ,, t i n t r e r a u b an_ t l a m _. h l¡ . O . E 1A 5 3-4 m . 4>-u a,-e ~ ~ esl. U ni rA'P .> AA 1 .> itoA > A -sofi .4 1.-,El' PiUr~ AA-> >0>AA A-o f-i0 0 A >sA IA.A A AA :' 5 a clda M u bl r Luo>. 110 A-o. Au 0-0 -57 .i o l '>S uluuu A (13ni y 11( VARAN) ESTBLCIIETO _________ 1 "o Ap lo -NS A-Asopet npefco sao ¡a S e_______ >0 0 .n' D11-1moenad Cub Sa, cAS BUC TrUPERo, 1 1 1 0> NO AL U LyaGAM DO LN ASDAA A *E LN 9 S LA %N A TU AS E O ___m,n rt l L I l .1A> .cs . ,I 6> .SAA c d l o t at e l casa .~ ri Po dr uA,, p reio m"do o 1:-a U ea C %.fi. de ras~e: Ve adc)ANGA38S.1,1~a. ~_,812~>591 .as-1,7-q-569qMaduququyoampanTesI ulen Rey:oa .-. >. 0 V A d 0>00 lud u uDS>A 1898 -49L> Oc l TO P ARAl, E NT".ERRPaR>. 1-5315. --_ __ -----S ~AA ~ ~ 1l. ~ ,--N2u ,u y SACaA l> p> >0 1 3 ~ j r] IG uruA. e > 1 5 1> S > > Z > > A l S Au 11.10 ,-s,1 "" M U E B L E S D L Z .~ E O F IC IN Yl EFECTOS? SANI,. l ,T IOS ,Z,, V E D 2 5 0r0 M TS a 1>1i no, 1,, ~ ;: I A I> - .Al5no. Moda,~ V >>u LA ,ui CA AA 'A No CuH u au uiu A, A-S> ,S-dS OPAA A" .> lA> IASA lRa r.m''. 62 OBJETO VARIOS,.i"'E, E >A AE O e¡uul A-. l>o>l ', DenA A-lA> O>.,ni,. '" ,."'',''' AlITA A 31i ~.p 11;> 1-Oayde S-e1> 1A;¡ C,,,~ n.~aas,;,a u> ~ ~ ~ ~ ,,;,.,,, .L"' Pu'!.:p, A> AAlA A su-;' .'A 2 AUTOM VILE Y ,, AC S. ,>,. _",,<,o_ iA>AA> iAiAA> >Ap--.1-PI>Ad>At> IAAA y eigm s > ~-AAA u .A S>rlu DA' 70 A Pun HA Y 00006 54 MAQUINARIAS 1~~~p s .' '. u,. u>"><,, 1>u.u .11-SiAAA",e e. no.A-l' % il, l-R A l-I :, £AID L N M ARC .GSS> S il. l. y O . .o.I d ] ¡ .A ,_ _ , ,u o M . . ~ , ~ p o , '. ', , , , o : "_"" o ' ~ n ~ -_'e p_,' e , ;¡ a -> .' 'LA :,,,,,,,,,,,d,,, p".,.o n ol Comua>,l Mlic,. 1t, ". e~ ,~ .i,,-. e n.A>A pIu>l, aAAA, e l dau r H.e> > l r>u AA A ATO -A -LO A 3N V le u Fn,9. 'u.,u,, suso.>.--.p 1-1i 0 Co re o 5., .,leg>ASIA1.,, -l v~ -. 001 414 e .o.iA AA-l Ai p30 so-I m A-O 0-777S AP.A A 0 -S u .

PAGE 30

Pinla 30 Clasicados DIARIO IlE "LA IAINA.Sbado, 4 de Ocubre de 195,2 Gaificdw Af.CaYX VENTAS DINERO0 HIPOTECAi PARA LAS DAMAS1 ENSEANZAS 1 ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES1 ALQUILERES, 2 OBJETOS VARIOS -4 WT" 7 NTRS, AALAAMSlo AADMAS tl CASAS DE COMIDAS 8 AATAETS 2 APRAENTOS 8u "BITCO 10 .0DINRO NMEIATMENE 5000 00oOO001000 OOOO" 00 1IATEIATICAS FSICA CSA ECMID.CSAC C-T--VEDADO. EDIFCIO DMBpataeto in Estrenar 00 l o Too. 00 -. 0 sAOIOS OSAASCO~1 -5 ,00 0 00 oAooSda. C.iOoooo. o 0.0 COo o~~,oo.SoJ~~~T t ,, ,. p ,. 11 1QUMICA INGRESOS co oosoooo ~~1 o1.1 odoSoo.o~. it 00 ,ooo.oo. %',dooo.sooa 0005 Oo 0 -, ~ ,, -, i, ., 1, 111-,,', , 1 ~. -1P~ ~ ~ ~ 0JO0 00 01000, ,101 1 ,, ,I".,,,1,, ,",". -O i ,,00-. -. CS 10 0 ooAo001100T OOO o~ ~o-soooOssSo. 50005 0000005 ooo000oSO0000o-sOS-SO 000. ,"",:.,00-5,,0. -S. .o ', o1. o"1oOsOI111 5S ,0-,00 -l ,o M b.o1 ,.00 IlosC1.oO-11Aooeo.~~~ SA.510~~00.00--S-OO.'.0 *, o1 1111>" < -o o--o ,I.I %0000 ,o O1 O OP RI \ID Me -so ao 1 .7 ," .,i~ ~ 1. ._W____________'-1 ~ ~ 1 1U Z.1 -,A 1. -o1. o11 o ,lo.Aoo LAURA1.A1.AN CONSULADO Y VIRTUDES S -~~ ', 0 '11. 110' 00 -o1 .ro,,olo.0 Mo-_DIICO OLIT% ',.o. oo,ooos So ACISOO __, __,OS--S ,o1od.sd,,, 5 0 i 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 o o o, 0 .a. 0 a L o e N t R t l 0 0 5 0 o O,I. 50.a ooo _AS A D N 0 1 1 S i1OR T. 11 m );C o10 5 0 0 0 5 0. S O O OOiO1-o 0 s d o 0 0 00. oNi-A. .So0S O 0 A O O o.IJn.O o Oo-sO-o.ooo.o1~~ 11, o0FIl-,I r.111~100.11. 100700000 o-010.500 O 000000 s oS osALQUIL A LUZ ¡Ql A ;', ,l,~,,, loses Lo-, ,,1.-,,l bo,,,,-g -,,,, -i, ,,. 00 ,. '65.70--0 -1-00~ .So 100001.1. looob_ ~ ,,,__ ,o loT-oo0000A0" _ 0 Os, ,00000 o 05 0 oS 0 0 o 0 0 1 Sol 0 0 0 o; )' I N E R E G E N R A L.o o o.oo oO O o.0O lo o .o o o do"' '-' 1 ~ 1( l i O s O .2 -' I ,¡ . J10 o. o l. o lO JJ dS o oo1o l o O_ ___ ___ -l1 lo CooAr.l ~ . . .__ -SO -SO-00 , e Sol1 Soq alooo A R A E NTOS o,o" OJ ,c- oN1 ,1I ,'- . 1,,,"l,.'".,~~1100 o I Oo=t olo o. ooooolo Oslo. -11~ ~ ~ -sJ,1 .11 -'()_ _)-[-RO FESO R A SoP .oooI--o-o-o--010J .0 .0 o o 1, 1,,lo1l1oovooo A51i0". !00d. f (00. q j j d 5A 0 .1, 1ll lli.0 0 1 00 ,,i,,I ,,;.0 aoO 0-sa! 1.Os1-o 010 0000 000 00 _____ 10000 0 -0uAlo-ALQOILAN A CUADEA 00 00.00 000 000 0 U,,, ;_, ~ 070001 1.oo-1 1 oooec, ~ I1-1o11. 00000 00. ~ ~ e,. .AMPL ~~ U 1 ,IOS A T M N O oda clgn ooto 00 .o o ~~s-N H O T E L l 0, I ' . ,I 00010 .o0. .,0 0~ ~0 0 ~10 N D A T E AJ O d o o o a a r t a e n t s 2 _, 1 w__ _ _ _ __R=tO 5 Mo lo llOIIOSOSO.l Too SaollLOd COLONIAL LA SIERRA lo comedor, bao, coarto ~~~o,oioooo SoSoO,0000 11" 111 1 ~ '" --t ,,'::i,0,00000APREND-Aooooeoadooygacaionioooonal 000001 00000~~~ 00 ~~~ 1.-,1,oZosooo do lo Coodod~ 0 0000 ~~~-.l.C1~00~lot. ao ~M ~~~6,La .loor -l -~ . 11. ~I BAILAR SS Mo, ooI o alodSo ooSoo10~001-1 ."o, ,ao1roel.'joo,0~~0.00 000N,00.00.0~I.COO.~~~ DINERO o 001 0000 'APTO. SALA. Y-CO~ SIEDOE, 1~ ~ 1CHATEAU,~ -MIRAMAR" XLQLIILOSOIBORA sO 00.1.1. -11. U._~0--0-0 UR,,,Rl,!,DINI R), )M .11619 I AiER YOR T ZLL ,-LiBA12 ".","""", .U or Ate. o oN.o.o~ .lo1-oooo 1 ~ ~.oto~ 11 n ,i ivr ,IiI1,I1 ,1,0UI; 00l,0 ,.,0 COl, ~~ I.m I. 3-, _ ~q0.1 010.1. ~ ~, 0 1..A1-111 Ooa OOJoasoo.I __ __~~,,0 .!0z DINE OEROIPO ECA -,-1 -00000 , Iii ,"" 1,t,,, ,!.- ~ ~ ,,,,.,,> .00-,0000 ,,,,,l.-,00 .0_001 0111 0 1 1 'Cl i t> S. 1. 1 001-o -11 1 ., 11 1 a m l ¡ ,, y ,"",, I ... ,,,.,' .,,s 'i n A A T N r ", ,. ,-, "1'U 11111, 1111111 11 1' .1 ,, ,i'',,,,,,:. 1. ~ -NTO 1 --,1:i 1,1,1" ,," ", L, ,,,I, j, .1,." ,, ,,,, : l:., , ,, i. ,, ,,'q,',, ~ -. ;0 U-o 1 111. .11 11C,,O~J%, 0 00000000000.000AI . U 1 .o o lo I 1 1!Oo'. .o.ANHA TAN ,l, ,0 ,0000 0,,Ir,0000 0000000 000.s oO ~ ~ 000. 000000100 :l, o. I. a' 00." l70000. ,, .1 ,r>% ,'.'''",,. .,,,,,,, ,I ~ 11119400000000000 UU tLIKUIL _____ oO__ ooooI.,1~~,00 1"111,ooo----00 ~oo AJo.O.ooooo-00000 ,0 00O,. Vdad:000-AN A 1.0000010101.0000000 ooooo--JOO--Oo '0050 00l00".oooo-o--o.oo o-al.oo-..0\0,0,0000000 00:I00! ~500-Uos~~aasoOooooT.-0l000Wa1 1ooJosJllOso. 0000 0000~. O. 0 0 0 0 0 0 0 O' oO U,0 0 -a, ,0 0 0 0 ,0-. 0 01 SZ 10 00~0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0.00NoUo.o.l. .0. .5-0 0 0 0 0 0 0 ~ -. ,, ,--, o1 lo.~ lo--oADRA ,, ,, , '! , ', "' ~~~~~~~~~~~~~~~~--.JI-Cr1 0000"m 01001111I ,,, " .< ,0 .SE A QU L ..,,I ,,,I~ TOMO$11,OO N PID~DINROMOTEL CBOIATL xIo>.ooIN~odeo SportSIE0RA TOSO) 51.1.1,1 so e1 SA,' VON, ~ BAp I LES:'1' 1 __ -,',',o1odoroo lolo" o o oo O.00 a,0000 000 ,00.00 ,e t e- , e,,, eC , , ~ 114---, HOTEL CANADA Co y Z-3o .,p-~o 000000000 bOl ooo 00-o omooooo 000 --. ,, PA 1l.1 11rPO LAS1 1DAMAS1 oEe¡ et. e 1. Cioo .oo 0.0000 00 0 0 ,00 -,', o. O zd I-o--.-1330-82rnnt050,,-10.'.Ooo .0000'Callo 13,oo. 000000 0000 Ooioo 000 0100 PlooS000000000 JoOo (cIno E 11o4 E 141 5o, ooN Cbo 1.o1 00010~.o~ ~~ -_ 11111 ?1 7. I,,, .,,:, 7~~~oooO IOoo-oo-o5,,,,,,,7-i-0 ,' ' ,.'' 0 0', 0 0 0000000000000 O S A L 0000Ao Y OS II.CO OOf,-.-,,. 1 ~7000000001I 10011. 0000 . " P RT M 1. ~ ,, .' l', ~ ~ ~ ( A I RE. A C O '- C .O N 1 X DO1 r 1 e ." ,-.,,OoA00-B A D O S o L.0.0.000,O., o"ooOosoOlSO o o J O )0' 11,~0~ 110 11, 0,5,0 ',0 0I0 I 10 1 1 JOISI000000 a 5 0T-0N0. r II000 -. 0 000 00 o A' l--~ -, I. ~"0101110,, l .1.I.,: ,0 ~~ ~~ SANTOS_SUAREZ 000 12. -010000 , ,,,e ,U,[, ,;l ,-:Oi SOS 100 5~ ~ ~ O 0 0 -oooo o~~ 00-0'0E.~ 00.0 REM NAS PAYNE RI ,IL_ ,C,,,L GAL, F !o ,1 ,,, , 11. 1.-1A.I 1 .' "" ''',,'"' 11, 1.11.1 .11 .T 000,, 1,,000,IzOSOOie m ,i00,0-I 1 100,1 1C~ 1 ~~ ~ ~~O,,BEL. ~SSC
PAGE 31

Ao CXX .OCasificsdoe DIARIO DE LA MARINA.-Slmlo. 4 de Octubre, de 19.2 Osfao ll. 1' ALQUILERES1 ALQUILERES ALQUILERE ¡ SE SOLICIAN SE SOLICITAN 1 SE OFRECEN SE OFRECEN 1 SE OFRECEN 87 HABANA 90 MARANA-REPARTOS S AQILRS0ARO iACOCINERAS.COCINEROS II117 SOLICITUDES VARIAS 118S CRADAS CRIAOS 111 MNEAORSI-OIINSA4A $12. uP N 1, d. ,AAm . ,l.,. .lA 1," 5 ,~71AASAA n1-444-A.i. ,d a o "l:9j PD, d.I, a' d. Ahll. NI. AS.,l-1;A.AA. A-AlA-lS-A ARR1-I5 1 ~-1,,",,, .11 u,,,'',.,, AA ,A. ~. el~ILTA-ei.AIDd A. ,,.,eAMD IAete. ".iiAAAuid.t,.l.aAnto 4! edado h1-u"i IIAAI gi" -d --C-uli I AA, .A 1,1111'l' .C1OJl.IMAR ,¡o', e. .Vd. ., .M in .A~. .A.A NI-d A ,,.,tA.:A.,.-. LCOATALMIBRAA LA AAA-5A1. o AA. ~OAA IiIMN.A .1 ~ R,~~AS, AA., ele. I AIA IAIA AAA. l -41 AIA1IAIMAI. AAIA 9. A.7l-j i ',ATA-?' ,'-,PAA.A AA ,A,.AAA AAAA.L '_I_____ PLAYA .-p¡. RA < TO AIIA A I TA l IIIAATAI-1 .Al PATA RAPATAI AATAI .,. d, -.t.,,eIh.R ----,-,l.'"'_'__' 4AI A AA Al-AOllA A, o111 IAIS-IN -e.5l A~i. 11 e,1 -¡101 A A AIIM II1 eIA IAIAA,1 -A, ~. 1,,,, .AA AA .ni .j __-111A i, .e_. N TF,_VSN 11 I. --I-, '-,-~n R AA id31 OFERTAS4 VAR -£-IAS lIAII Al~l,uvo y, I.t I lo< d,AAl -. -A-, 1-1.,. ', A"AiA1.1111. lAII .0a11R-", "l .DF BEl IN, -PAAAA -4",A_, .1A. I1<1I,11mAAAIIIA SE -,¡.e.¡. ,I. e.bldi, 1riDr ¡Dfi" .,l. D. e.,lI2C3 COSTURERAS o "MODISTASla SE1 AL8jUIIAA',As,22ol 1 l I .,, 10 1 A I1.i.-T ~~A l. B 01< (.Au8AAllIA PSOLAICITO OPERARIA -A.91 -A I 1.14
PAGE 32

PAGINA 32 DIARIO DE LA MARINA OCTUBRE 4 DE 1952, Nuevo cii r1s Niega Paco Sien los detalles <1, pata tcnico, i denifiicado¡ r ;;. E,'Y?' fli vfas de 1111 ii d(l. socia1les i 1 i i 5 1 Elifl .isiiiis p, i liI aque conociera 'Reciben cle'ques'Reyiese el lunes la comsin que i la c-riiial tramal< los familiares estudia el nuevo Cdigo comicial lr tejido acordonado, de suave caida. Extenso colorido. 2.49 CREPE MATELASSE en vacied ad de finos brocados y colores enteros. 3.49 COMPRE AHORA Y AIRE ACONDICIONADO PAGUE EA DICIEMBRE PIDA aplacer. llevo a su hogar una DIMOMTA CION Can5~ilhO~C J~COSe! ___________GRATIS AL SU ~M-12115,i t5f ~ .ars. c, n. 1

PAGE 34

A 'circuito CARDID %;~ .~. ~-. '~s-~

PAGE 35

Pocos csos se han dado de un ar~t que pase del "Amrica" al 'Payret" y Despus de los en trenamientos diarios en el Palacio de los Deports.nuestro de este teatro al "Radio Centro" sin intervalos de descanso, y adens, do camspsen Kd Ga vln recibe de ~Mundto' su dosis de cerveza Guinness. "a semanas consecutivas en cada teatro. Este es el caso de DILMER. el lamroso beza de Perro, como une parte del plan de alimentacin balanceada psara ilusionista y ventrilocuo, En CMQ Televisin y porel Cabaret Regalas tuve mUteserse en las mejores condIciones fsicas para el Pregrara del Siglo xito parecido y actu en dos porzrs'as. DILMER, que se presenta desde esi el Stadiues de LA Habanas, el prximo 4 de octubre, frente a BIIIy Grahaco. la esena de Radio Centro todos los das dedica a los nios su programai en los dac primneros abowz del domigo p7~io. Pepe Dusarte, mplasnente conocid esn LA Habana. por sa= ieica .etieossM primero con Crmiren Asnaya, y receeitemnente en el d, dr cuatro, idiomas, es coniderado como un maestre en el dfcil arte de hacer reir sin pasar lamas los limites de la prudencia. Sin logar a dudas, Pepito sabra salir airoso unia vez ms en nuestra radiotelenia. Des~ Iun.i (E hmbe e asmi oet ile CO.,P-O -1 Un Televisor ZINITH .Ksb.,-, de"lepios ENITH o-d1. de c-esl., P-nsl de 17* sy -bie ce1-bluodh ) Presenta J" eOcub. 10 UN SNAINLSHOW con 4 muevas pmiucc.n.s 'ALMA LLAN ERA" Tpico fiesta Venezolana con cantos y borisde luos deVenezuela y los ritmos del joropo y el merengue de los campos de sur. El alma del llanero, sus alegras y sus amores. Ritmos y danzas de las tierras de sarlovento. "*BATUCADA' Toda la emocin y el colorido de Brozil se unen al ritmo de Cabezas y Pandeiros para cantar a Capacabalo. Samba, atucada y Maxiche en toda su esplendor¡ Carioao que cantan. Bohionos que danzan al conjuro de un ritmo enervante y romntico. Una pradulccin que hace honor a la hermosa tierra de grozil. JUN GLA" Danzo ritual inspirado en los extiras ritmos de Voo dao haitiana. Ceremonia negroide donde la da nza envuelvie el 6 alma del negro hasta hacerlo perecer al al embrujo de su ritmo. Golpes de tambores que marcan los campases de una liturgia encendida en deseos y F&. Fuego que consume almos y ritmo que destrozo los cuerpos. "HI NEIBORGH" Un saludo alegre a los pueblas de Amrica, con cantos y bailes de sus dife*rentes ritmos. Lo alegra cubana se desbarda en esta produccin, para -con su amalgamo dle color, unir mas a los herma nos de Amrica. INTERPRETES: CRUA CRUZ MAR~N DOMINGUEZ TONDELAY J. fRUNANDEZ VALENCIA NANCY Y RUDY y COP. DA mALLIFT ROArci6nE cal 0 i BE AN Coreogrotias de Arreglos musicales de MECTO DEL lLL" AFAL 1ORTEGA ES UNA PRODUCCION DE CESAR ALONSO Orqu~1t.s R.nrouln RAFAEL ORTEGA y MELCHOR CHARLES RODRIGUEZ BO-7979

PAGE 36

Los ms diverso elemsentos de la sociedad y de] mundo de las finanas concurren dij-lamernte al MULGOBA, donde se suceden aconteelmintnoy aetos muy sipilificativos. Y esta semana, precisamente, hai maradouna acenta@dnen ~esctividades, ce~ose regire eni¡a fotos que sgueun. MULGOBA, como *ya hernos informado a nuestos Iectos'epamafc abierto da y noche. ______ PROFESORES DE EDUCALION FSICA-La elaugura del leuriii1lo de Supeaio de Profesores de EducacinoFlisa sobre bailes folkrjros mexicanos. patrocinado por la Directora General de Educacin Fisca, Maria Luisa Bonafonte, dio origen a un almuerzo es el Restaurant Mulgoba. Entre las asstentes. romo la foto demuestra, estaban la seora Bonafonte vsu s esposo el seor Roberto Gonzlez Masvdal, Pedro Villanueva y seora, Ofelia Ronie~,. Glora Alvarez de Mendez, Zoila Grria. Juito Bernal y seora, Georgna Alvcare, Slvia Soler Cabrera. Martha Pel. Alberto Rauel v seera. Ar la Sta. Jase M Muso. Ca een Mar,Oeli, stecez. Josrrna Vicara, CrMora. di Fertea lora Rerde gsro ia.seil.Nro.e iCran.,r. ta Padrn. Ramn Rodriguez Montoya. Gustavo Gonzal. e er,.tt~ na y Mguel RodriguezHOMENAJE A UN DIPLOMATICO-~Le fue ofrec. o en Mulgoba al doctor Ral Osegueela, Embajador de Guateenala en Cuba, oganrao por el Cnsul General de Uruguay, seor Bida Corradi, quien pronunci o.prado disesrs que contesto el festejado. Se ve en la foto sentados, de 1,izqwerd.a a derecha. Jaeques Desinor. Cnsul General de Hidi Jose M Sandgo, Encargado de Negocios de Nicaragua, Germn Castillo, V iministro dr Salubridad Pblica de Nicaragua. Macgarita Quintana. Osegueda. Corrad. Ruy Mranda da Silca, Secretario de la Embajada del Brasil. y Marael F Duan Solfee. Segurde, Secretaris de la Embaida Argetina De pie, en el mismo orden Basilio F Covella. Secretario dr la Embajada Argentina. S C Lu. Consul de China. Luis A Bentez, Secretario de la Legacin de Guatemala> Julian Alfonso, dr la Legacton de Guatemala, Armando Iglesias del Castillo. Cnsul &El Salador. Julio Castro Conde, Sender MI Raplan, Cnsul de Israel Carlota Aldan, Llerand. Oficial de la Embajada de Guatemala. Jose R Castro.Agr' gado de Prensa de la Emhaada de Guatemala, M. Angel Entenca. se ocin Consular del Ministerio de Estado de Cuba. ALMI'ERZri ilDEc)MER(-IANTF:Si La A~ceaciresd, Comerc ianso Mano rs,'. (j h-ioa OCr h. es . -,!,alurr n M loa od z ,s -, .' sb,,rsgaiir_. i.I anerra rmeac La Param.n ha queridoortoiu, ., la celebracion de so roir~iento tan sealado romo es l1. rrprcindel Riviera.alextenso yac, dead, Circuito Carrero Y lo harr r ediendo a ese teatro un anticipo doo magnifico materi¡al perteneciente al 1953, con objeto de que la empres a eom; bineun programa doble entre el Iones 13 y el domingo 19 de nezabre Se trata de las pelrulas "Mi mujer es un ngel~, que reunei en so nter pret acin u Joan Fontaine, John Lund y Mona Freeman, y ~Ggolo y giga lette', la ltima gran pelicula de Somerset Mauglan. En la loto de arriba Joan Fontaine y Jobnny Lund, en una escena de ~Mi mujer es un angel Er la de abajo, la protagonista de "Gigolo y ggolette" y W Somersel Maughan ucn de laa grandes ligaras literasrias del momento, cuyas obras estan iras 1ladandose a la pantalla como grao xito. Se le debe el delicado asunto s -Gigol y gigolette,. queasncipoacons a Crcito Crrr:"RVI9*K SN RAN5S. 1, ---------lIoolos fllrfnc.n ¡s,"irganizatrifl q-uelnmUto(rtiiirrad. ~S-dlmnan adquisiiieson r"Las dio.li-. lsyareditada s.slaae "Ris jera" y "San Franric .Lies aran aha. re.bien dietantes etre s -Medina oyNihtlior~ed~"eeprogramfas qurl Circuito Carrer nl rerm igttTticamtol,. ,. .C. re.0.1v eoarde la RXO Radio en e e ~ l-. on de mantos es muy antei,,re re., oc ere.e,.o r ajenos a que el Ctr~oj Carrer ar-. eeret., ,,rprnitA, .disponer del magnifico matertaJ 11K e eer. ear e. p~srm. De"pues de este acontecimi ento vol-. arreore re eHacas Enitonces el apretn de maser tu 0 :u < 1 : W