Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Politics DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 28 de Agosto de 1952 roacaconocer el estado actual Ra:6 una d Reuinese hoy en sesi6n ordinaria Oposiciones a

de Ls as pblicas en el is endr r del Rio idc la m. Munici pal de La Habana Director en ei
II Riverao Partgis h hech I n _- ~gut sat, lclarelam :d Dirtcad atn nca$ llutmet lpg les a e u a etor en el
usere el lug. Yarela reiniciar mucbaa que .1 pbedoai 1t, 1 6c.0 Aafna iniciaiel. Ayunantmieto lcipaga at
se encuentrae paralizadas._Pago de haberes trial Gbierno Para. u I. personal. Abom-los aiquileres atrasados T. de Cuentas
fantil. En hlr a lInvrdad y para y
E m miento do Insinstruc ,-P ad6 y d Marina deGuerra evitar malasinterpretco 6,nes a r d usIdt,7r, 'I a. ,,me-n.ritde1Sn I.o y
.nie d3 sr tro de Obras PnbbaV s.- bon dIt Posta, uy ilag ds EuEIdip Ce a y dY I Much sd m e6 6e dl actual period deliberative delAyun. Be rmnIierne .pa/ Director de Secretaria e En1ri IE 31ic 1a r1 as e ns 116 o 1115 d3e1 de 11-1, 1endc iisdE l-11am e 31nto de LA Habana., f I1gurand c. I McicipiD

6 1 6, Lts 61re
rBeen ner Ld u c gner u c, e oto ue aa- ceze l repr.ecit as I El tesorero municipal. doctor Jose Erxm ires a rsd
Juan Martine, ha durao oderes e euetran .1 trente de las c0- Arang, fuivuitrodo per I n ora j e .aro i.y' ,reaInvcon Sleidroqecm no-l ads eerrnlseecc
al gc I l d lde Cardina l 6vPuene. taas obres. 03ll g 1gen. 3,Franceic. c I. Ag !er g6.eS 1a ele6. dI C 16gre. ce 1a Lre dEln red es, eql 311 J u6. Lisp 3E!33 P e,611 6poc i srines. .br a xT6.r de
ign r Jot e e r endi. a o barm. anmente de I a r o 1. tt .r;, llcmpahada del adminostrador 1barriala de Arroy. Naran o do an. ie-ns. inist ipa os de ooton de secretri delcTrgbonde
S rete alasjefe al- I d s1sspq Pueda er' ta6dl6'6d n gr4ittnd6der1Lt ]Haban,.6AvelinoLazo, piiende .m.depesolrdIspsniete3st6.,I-pfirector de116 616 dIl Tr l ibu da to Provincials del Ministerim I u loan n n fehade d1,p leads dels vzd Ib in am e ,Pl retrbu qd ampet Tgir"eca uealecco oschqesEnls alne e a ntga ntr
f, M 6 e do16 asl d tor-till al edif61ic de Carlos III y a AIcaeda C fmar a n cpaq En nos Gpner; de Is anti. pu Int e
.a e ec106i6. espeoulfic3.- Actividad en diversO Ne g s, 0dlfn Be m- a,1notn* Ot Adumbrdo, 0tortCe sarmdoBpra R1I- Cmp3631 y 6u Repn Iu. do el proaresa de its mismon za par. umdienan a nd ies River. propetaro de Ehaaciua deerlodl deaibCrt"- uer- lnareSeTribuna, ExGe nead rb 1, a re
163,I6 de66 Obralas3133 yidrnb. ct1,11111116 p-o 1
-h trde paad. 10 doe marzo e 0 nde~ul m~trentadobr Pb Vr-qees aaaa' ee Itecu~m. a e'p"xm 1p -r7e ec T e dcorRmn iar
cur It aafech. .I, se advietl ,e dimtint Ne o dutfl 6 p ide11fur.-"Iemb r6n' m 61r 6'd 1iE.ymmvdo r6bald3ldad d Ra m srad. ig alermete me interea conoc-r.las dos, como tion elde C eniruca; y n at eims n ad re o n bre qu so ncdde p el nd i.Jo e n l dotor Rno y c
x ande Im er m~i,,, *ad ue t mii rbanino eg do de a it que accedirmos gustosom. Have terms en tratar las mautspnin lcniadre en oran a ta h~ ri Elevadio a sueri rid ae si- esnal is co o l ub ert o ee u iiaop.r Imts .Mrens dela- ave y emin end dos -rade a rt cled iho ytribna fornmem. con vista d pa d ba I, e ba nbia 'erig@ e l eiseftor Casabella, miembro de Ac-v Tamdbien me dij. que meri l'ol re te, e lcest y rxfnd comms l- mag. GarciCarross,
ypsbilidadesconstructivas del n- ngeniero Juan Martieznotable me I Jorgde ubeio eCn oerdcae mtio o aC- a ino e aocncag tLpz
m en mreha I s arefiicicarion Itividied en torno a ?a normen ar ay p trlpublctod Cn-d e ic d e Ha enda y c presp a cptl e euts pr udr, A. t a i rcosAdlfo reai a ap
d e cha1 q u 1es t 1 0 6 1 al 3d a3 I n e s q u e h a n d e s e r e Ev a d o a l m1- g r e j e r a s p a r a p r e g u n t a r m e to m i3 au or1a c i e n6 A, ad e 3 1 p.1 1 r a 1 Pc r t d ,,u R d e i 6 .gL 1 0 c as o d 5 Ir Iem IIar6zd y ,e a g u n a 5 0dEur- 1 VEstr3 IVa re l t re n b re v e sab r I m e h e rn m o ou1 n1 y m a n te ia m os: o1u ree l:d1i -6A. pdb 1sn cC6. p6r Ce66 ,5 q6 m e1 1 t ,e n e, o,1l ,So,651. 66661 3,ples ,6RIE. 6., n .I l.pd,6g6111.16,136, 11-6,1163 So 11 1,E6 lsol 6,631613, l3I ,i. rndePt--xb~j.:Cal.P

Iosl umber" legitimate st- P aseuir en el dearrOllOdE1.nuClss t a rr p3dd ddrpobrt n aley quesonrrE p 1En 6IEa msu e de ,s r i d puro 6. p Ju 6 erel n
eleven l Lctividsides que conciernen aicada crumbs y le contest& qIemi. Ezo es wconstrulida en la manzana compren. Lidade. del ejercicio sunterior. s t eahro qt oralred ue 6 ob isJuiuv ore
bele see"' do' 3 i'31 te6i.lbo ,Il 6 3536,, P661,,., tIns ,b .1 lldc331636631. &6no 6, Al106r 1l1310E61E1 .63,3 67.II AnEl oniol Mal0. n6,z 6


uintobm Jado Par ostporiodistas que INesgoiado, I as nl bmcapIII icm 1ntdo dida par Iscalles Mercoaderes, Te- crit ota elaalsbssd s cn ma uua e be q acn 6 g

I Cns en ue a amd e O tu r e e r .* a p r d istAyun a miean es La H a -P ere nz re 5 qre nzo F rau M arit e p e r s onis a' 1 0dp rt m n z l e a d e u O- c e Ab r e v a t at "a t "I m r l A nil it e a t r e it V d r r q u aC a n u c n 6 6 3 .6 0
irAue1t,:,6d16aen6 alidd 6


nurle a or IdcdDibry re a d med e ta ue be ia d a n e s ie i U l~ a n sc nld es CIta b O ne r i t 3 vnC vxec r 0 un
cl e P a n e i r e r s e r e p n i e t i m p ~ o i 0 d jdrox i.Rmcazen Ia mE nib r a n f o "reEM 4 % ."E'
qetnL uni onrl, ded r e o ins aras n re orstqr uiereto ali yuee. r Ie ed l i- B A N C OA vErez
cl oN.m de6esoa11 a I, p sla d de e I a ctIo d mod m66, 0I.Egp6 e1 oenF, o obsanteSmot1 dnd de, New Y1 r. 6,p.11.uRIri q de.1 Roe Epino. P. FeItd d n b dEd1ad1 d. .depolsit.e T ro ev.C1 pAaupreaferelded cpass1re_ 0 ,Ectesdnetarepubtia enera Btsaes eoad e rnj dsMdua.,Anrs rezopeu, de p eta c ioespeen nb.f aet ifor M p-l Acle Etee rpi Id u Qnspr l es eogaio uetrvo 'A 30 nte m sM. Pad.i de a penrlon abre do mplea de v I serva do quale. d eon a|a ioi:In.EuroF uos brgrorspooio qeneta l seea d ea, qaproado n.C. 6 de4 50 la rol-va e LaHa .Mabrben-d df ue en rean ad s hubire d la l em ent de l ieesyre de tub'I sdea___ d a -a s _enam __iuco uba- can eZiosurs ---t e h y imo-- .1-rse t r 50r1n
mi~y or c aieton e urls I e dsAveTAaeoTge.d ans Esa ains u im lCoieEe ndal de 3uerteprseuna- o l e.C.C Rctri dl ovmint d eDr"n jt 1 emb .get o t e 11 n se-ac',nt ,ante6.ejecu30a.r1esatI d la uld. Orlt 3.11 deBtba6. 6h- 16v1Provin6i. plq 3R A 1ndt dEs .nyin.racipnEs de 1RaEp tR- -- ------,fo1SSod
pr n elmec ntelab" vo"i," ene mquciose- iniidd rnucr anns:s hus n. uebprecn Pill ads cn mnt muniipo e L z In, q-.EdI- e eta emn0 e 0ec
d enlos cgnieos Jua Mal on.z o-]Tbe eesta actLl11 Zvaeldi Lapsux lr.di nino-nesrofims e rrnvaaeg, lifom lvon cldtur arninedren eler- A l alem Rbaomvaritc n nistrvo del mimeri-orde ObrE-,Pnohes.n o roapoe noeo end veI prstade p bernudirars- r- ezneg tinib iet or deCenal, 5111c rpa6 ar e uene et- -Aanasio eleti d
O E a a .ndeldr.aj 1as31 r l a3 1rarIa Ir ci, ,1 3614crsRoyqaitrd d, beral.IHemo elardo 161 r61 10prs- y.ca6od4Ay
-o Glbm.rPs.a'1-',16dIe.3d.e.hacro a I 1,d., dburl 3 3. Vuc nergtuv.aho grPI oslIE 4 qy r11tiv, t837L6:d


n u estitcs d e lr yho ngora bGle sen o rsu rrop-e garden vd j artn timide m a n p reliafo rn p r-y o t rj c utade e n atera'p rA hv
btrnadcr1deRepublbc.aoqenat,,-,pIrd uca dey prccsmun C-. mo rlquzare R.mtnoand, dld de >o, -111, em yiI-,eValdes Rome-miud scm
ass "i m d aae d.dlacon s Bu que~ga Andren Por Lbhpcz, de "'de po, ye. r_ -coe i e eei aio e i
6, 6,T3TI6 ahar"' onides d.rads.nr GEL.- A TSm L 6a recons13qlocro1t1to13106pol.
6 i o n pe n r y pir e od it oy I ng -du a rnd op recon c o n ru I A c ra s yd u cE t ,IPod e oa. n o, pa r m e d a- d eJ r . t ,. n a l o n b g z c sc r e h e
Iubhub .m. 1edrgentds 1. re-edrdon deaborresponiennejasra q roducsemaong I r usa aaeis ci tas e A ao ory
sman a ncse SaenamJosbldourI-, empr qued espaio ,a e s --C. i ie hr n i e tu o d Cac~ d es Daas e e o r s m er aeson h a rteit
veri mtdr end seln su msceaic ddo pel santcnforme d term na "Ar.u' o'-. Et cim un 9 auino to dde msemina la artoficia. de Lanan.
clone. tro cionmioeno critiLiym B e dq uedse.di. dutSan tiago do n, Voo aer; puert, c opara doigm aanciaidl

D r e lma j y r en e lle c la ie n to n e l s a c u a n t a n te s d ie d u t r sel e ba d Ap rrpdn tmol p o run e yc"s m s uco n e s q clmP. calt6 ruuijp rpyi t d e lead e a l uineec ciRnb1t. IIIna ru ea c n m b n t ep e do.rc rs d e l ro nmen c fi nl d In pes 10~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~Ie Lo ree o ait l'gr epiinod ssdsich nr par dae on nh nedd cucon dee laiullt mder Rooamn.nd aq u e d B t b a o h I L e P n i al .d e l n eC 'A. Q u ie 'o t' r J P .u P d 'p n r c m r mInre roe M ru R e p a o u s s e d o n e r d o n el h g r t li a e
tilanld.niev b1npor16u6odson-1nq16 una ,61iac6,ndel ,,11mn. na1d1LWaC Bd r:
1C1 1o.61 p111 36 61 36111161 HII _d_ __ __ntac___aris ,_In rad__l_ _s__Irp ru-stenn__e_ __In andIr y ua- raS 1e3i3rI1 6PO.porulnlponen mtsqe nvio'ne pobiospuslaCear Mui-onrdee- dend nre li e cmp -do'tu d hjm rei ctmy md o l i gen or. J oa M ~ ~t, ,z .- ar b n e c ll, ime iesrd o Pa r %,a ia er es p e on cl, deb n s b co nd em i p ,m u n i i n r md el b nD epd i s t alla sea l d e-- - - u erm se d e d o n t q ue lA y unh gata in de an
F~igueL6sub, II ri o teemed y166 161 as 36 61 ii 61q et11 6. ells. 1.p31 fl lj,(a fl~Lflra. v ht .va.eS I__ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ 6.111616 I 6 L 61. 61, 6.I 616,it6,coach61d'6I'm6It61p66s16 131111a6. Au16im61,.1 11 11Union de6 1,,z,166Le., "11I tables tra66,1, s al tistic II Bdon lel 1cu31una vz y p r p ort. -e de la t r ~i. b La Pdu- Dod PtaiAn Udad-ouCl .d.6a greryRcaro M
an no s egt d t ode ly f uen u n e i cad o ab rc r c hrem .d oa A dona mt r-ed eb2 e a po ra r. l e v b ri la ln d e lc um Jci M ae tol, Ie erssa ef i c z ua b f iull
PARA~ ~~ "" aU V FA R CA aN rendcuvend appeiened aRecc mtcsmdem aoodedsbrta ar n d mta l Solglulgto Rs rtr.ude a] nzd do, esorenprfeioa
b li t L o btli t e sd ero ria md o c tnl I s p. soa lio bnr nd e o l d i e o r d ey l C e r i e U c a ,ho t r Pa r ad r s .g e l e r r d o at ro n t - -y c e t f
e.tllecimiento.111do661111 e.pI61616 url1rarelladievliriad-r -m Asd rIr a 3116oyCl61 M16M6. rubd p16r06mrr-n6dI' 1p1 1.


minto dde, cRepmbse -.11 orb n l f e e n l o r n ire xe pa tch.m pe ln e idn ena l f n
elpCastillon d In rils'rimed, de vhhicull dm todas I inequivrcaenuCsmaguayhusionm utmis.d.,.s de 1936ado porninbrr a. v O ctrv.oen laitudrraBar A 1. biered,
dInGe1 InraBtist6ado .1 6.61110 ,61136 .1 1611. Car,sB6i36,d61.mBu naerpyeno6tedemat
Gum, ~ ~ ~ UG .CI to, Im idco burund Archas dui -- Mr monne Lam cabszad d sua d Isol. is c nerir alh gr clb m vm ulAdeo
16.11 6,1 1166 l6111l11 1 .- 66611 decane co y amigeta l Go. poara 3 e6 se1s 3pr .no6 6311131 611 p 1 10 ,I 1616grandm sy at 1ra1i6 .

ta c v x d am s ic acas pe _ __ ic ,Mtc d e J cg .r ep tb i m p fr c -e
-c-MA1,TAl. I sme.iAns1r6 3 de d161:-mEN 'a. ~ ''c ds u R al ns --pr o n umenor caMejorn s de, C n al Pacasar ne u vr

pubic .Lo ete "r6,trrriedendcrspncid eepan e aru. uld e mill"erra t
g~~o un te r- adl-ere do mu rerduE d C C tem n e G ustavr u u u.lrre la r p il y A nldaf ai s o
delA rrAcondoncedocor nd re R eto A e rim Mma de Per terliepr. x. ml~
'ionniLrctcV p. de.LeEs6666 do.ra6ue sede1l6Un6. 6na an66rp r36n61021361r0 de$I

NGcOtr-a- do -j. .' td'!BeIgo ica t "ee mmac"od a"dp is Ims.s Intr -e maodid- me ae .b a-e i lce rod liel
-o,:3l 6, ,6s66161B11661a6a13 6l -o6d o611l 1do 66, 6 A 6 3. p ar,1uy1 ,b rna 616.36316p h .-n ld5n1d6 1i0d,6.1 1 -,66 1- ----,-----166163 311011

el- ad p,,p.F ~ natp trrenttr. A I Ig n ici alqr m inven ecmo i qu e a o me doe 1. myP r s A u .mI n disu a prx ba. n. de. Esc1, es,,,,,onadu n neorPIdIIJ Son uenod A uninnm d L a e de on do a e s~ oica
"a quanmr neel.cnde lmsa -_.-,bna aro cn lo rd d ayr a om sereBrlrnnncsro R -t
d r c o e b n n e s quell i ne r e q e .hTmb en ve n1n ep.-a e .c a e o ncE. sa l F:an Is o S n re e e m sa e ue nv d a d h
N I N G U N L C R O I S U R R I O por u no ns, que immdena ornd d ,cnes Nquelregira f par. A on si- bo Iny -connue!ales rrecnmend -rnnru
e crl aIex r e o a e d l7 p i reo y ser Ic s am tara os l nl- Ija y e a d s~tu a e adete l L." -ndam en d l P r u o E l tui o i de. c ns d er i
3 6, I ,nRppf l e i dipslv r,3 6s6l 1 Ic o l.D1P a ri6s .-1 6d1n6dd uea a1m6p vh1 1a r a y 6a A d t R a


ri. uwsIrra Iectias c asa ar s ntr- na o n pap~i It,- Vieja. ~t qm an tm r ,d a p r c o l re dirmenta e te p rd.
uea0,S.1.06111.1303lal ll ClIIIda3,66 al Mur66a I. do.nIsne na mstr

-PARA--eyA NCUEVsAn aFEnBa UiveCIddN. Msi :mdoeyy MrcddresAocadI, yahue l AAlvdarepz.
"' ad e celebrd ,I,, a, a n rodrumcrj- su-tferon-5 resta endn- mm dr d rendit aor un erm
---.e-s.menzt. CuZ'enn 0u prex- vnceia deM nuo- utlramz acun enuzalc qu rs es,.losacord
~ ~ ~ ~ ~ ~ pri- GA -,I ABSOWTAdp 1, d- a' s mr e r r Aendras Adem Fos pa VltsM- o odnh cmatn nlatrd
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n -t -- -ena, nlo aelane a fca ulAge irier rnso A.r BEL-Ocon eherespo.6aeddo xtsde u ci rAr Is do, IIM ncezGozae dno E-n l cend cniine p
---.6"2delrmla1 ors, r y de61936 G61a6 on6 6 1r1 61R61ndorlde1. 6m1- pa6. nLp6t,1n d
I6P61 6 6 6 6 Ia ,6, 0 l 3 1 2 8 .6 6 I 3 P a t ;, d6 01 1636, 1 P
.30.s133l6,1.6311l.16163IC 6,1666663l1 Pro. 3 3 1111do '1


666136,1111660l 63361 o666r II'e A1 10- 61666 13161 6663. 166,ld 01l dli p e s31136 1663 16 16136 1'63
el A63ir*333con6i6c61016656o01660. 666 m 161611 116313:666663613111661.3333311 66 61,66 61.661 6 6666
166131666 II~~~ 613616 16,-66.,, 111316 1663661, 6,ll 6631N63.111111.33,1a3
6% P R Q B-a ot! .a otT Qnin iluET Qe LIQLID Q oosa pero e 1,000
661o66,36s6e6,31 1I6-3,-,16 .06u 1163III 1p6IK a13161616161333e66lp'6;an1613061F,16033316ie r q61d a I1 "60 616311 n .1.1 1 e yoli,' o ,l~ t "ci n61161310. 1666331lol-6660.U C- 611zputla6ca6 ,6.p 617I6l gu u-6d3Haiena l6r 5161o a

13111061 36o1 63113 61 .666.1)1o 1111366163. 13, u 1613o66C 61

A.~~~~E BELL Cracheriad No. a! I Ved MooIel 611333301 333 63336 60163-, is 60633 66. 603136

~ ~ ~ d 11' "It, 63 ro -. lo sn16 06661 1166
d z3 6336.6 .333 6 6 16 3 36 6 11 I"6
I A6 at81 a6 61133136 118.0166130.1 0.6l.,6_1661331 on Is.333, 31
V166ll31slI.663.I P,,,61116I1o61163611,666d31.66,6,6l,, putb.
-~~ 101116633 3 ~~~. 6 s I" 3616161331 a .136 63 olr il uli361.66333 )rq~O ri0 F,,, .V IU I LP
_'2 tc11113113111.511111do1Carlo,333I",36 8 1,.do
113.1633 .666313336361 6,06 6 336 6, 6.3163 3-33.'6, irr Cl (10 (IC! p r qieo terad e ml ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O AisAodcoao,6 3'116l6336 ~663-136601160-666 3


-t ( -t


Por 0so al compror su climatizador no \o cormpre co0 oadquiere un faje o
cua qo 3 1


cualquier otro able--- --to, investigu antes.D I M IE N-e .s comfort!.,


- .3AMPLIAS FA C ILI D AD ES DE PAGO
Unidaoes desde $399 Pagos mensuales desde $18.95


Hoy mi1mo, inestigue por que Carrier es mejor, el mds econmiCO, y ftjeoe bien, el que proporciona m6s capacidad con menos caballaje.m# na simple lamada al X-6381 7yf"ecbi' la /713diata atencn de T EL-AIRE


d, S5.D00.00
lodad aceptaro ntda u are nlaTsrr e unipio. nmgun Disputso prngenciamliber ldeh- '366 ,,031 m163363616 36 dr .er 6063161pro61 31 h060 611d1g63 6 663. 0. 61poo p6dra f3ru66de pre63 3 6133113ra dol 66311031.66n 6d 311e3 adjudica a o

P. Lluda y otros doce ortodoxos - 11316313
----- --- -1da par e ncurrir a l subata. p r
.i 1.73701 .1111 1111nSefipATENCION! epote de
L juicio, rudicado por desorden pdblico, se SUFRIDORES DE 86.0006 ,dn, 3d lo333co dim.
- -de suadjudcacio no- us- rb-er la
celebraroi el22 de sepenbre. La onspirao 7170 t deremnadsmatoapedri
----- - -A lECdZreM Aaria dudca.onefec1, I6T6 1d163d6der d d,,-161d 6A iod- ic 3_,c .blig.
bun d, den, 33d-30 Emih ,h-6J0.66 u r n JLa. 6kl'.d 1,-63m1ene1y1tgar 1ecim s 36 6 1 1 he de pas,3 '133 1 663 pop6 ,d-6 s6,63peni -63P6. e3.31trato6ebue- concin 'o ne P e del Pr-1" le v-- .dos 1s j"'6- fijado- ar yr.iy -ii ?D~ar easb. d o eupo tldose lpru aRefugi. cuI nd' irtaban ,d irc ele l- se,-d.1 ald-Wct r n-: -s.hndtisufioe- erdo d mss e olg a r cb. 2eto.1 n n ce cm A .Vr,n.pr-idente del Senad a sabi .1. Veiatarad. rs-ru rev ot .do.
r 1n doars e 6 6 6n 66 T1r.1, P. rd6rd63Pu-1R1pi3Pul3im el rrendhtari. e r 6 nacim.ent.6 del66d1,0m0r.b665361 3d63063lc1, o06 0 65 xn6d3 pag6Id6,1pult1. ,11 6 6 .todoxos. 6en .Edu d R 66. Acerd 63del Colei 6 N1ci3nal6d-O I, 3u 66p63s1on exencion de r has Abogad.dtem ao osm d gul En1.
1-0,6 el Tribunal d, recae- E o ieeeuiod eaat s xnin pr pgd el ec.
spp, de-odep ph . ucin 'ogaa rsdido re i eau efaque podrI e difrutir 1 1, nlnd l p eI pa e-22t a dcor JseEGorr-. seci- e n summislro gratuito hasta dms re "rPxm e ""'p"v:", _10 triodel hamb- n tUtular doctor MI . rt erscb-.,s mn suales, de0, todins libres y e qIt _ Vlao Goo aaotao a gdsd L aaatasciec ed pgre xe de t, at.o u Onc.r, lctd ct iutsaurdls, ems e e cuerdo d, ii J-nia dc beroo'' dd 6,r ind co centa- spor Que d mo' aco o "" u a"d nu l clue sec ab,,,,I,, M FrlE~t- mn cbc
eP.Ado Llada -prsentante atra, anrl ores edi-iitn, aoJ "k-,n F-rae C.- e e EI, l 2 l renaaron aaraP., ia p-, 1-1 habalu. Dda centa n om m a apr -trd d a o-e erii ucarOo FrArli- Tab-d; dctrIc ndel docorCrM, 1 ." m elC le od, Abogad- cl I, H, ,,eire lssguiern. 1 d Eq ve.An'- len Or ad. p i inano 1oe oeg bn Braidand to del lste I., -vehcuios d' p.
r,16J6,361r 1663161r161Ao6 do6 3 le6 d 6366106663 l B11,01 n 1ur 0.663iend P me 61.6,,1rel er1ic1o de la pr,113Alon ,3g 3 s 13 J os 6al;' 1 6.16 361-5366 3 n13 01,d16 1" d = 5 n mn 1 5 nd m36 1 66 y10 36n1 6 s p1r ad6 I ., Nuhez. Pedr- zm nd, c-rpr-d, .t .r. .r w Segur. del Ab-gado. t mtea 9 Brp'r, aquelos iu
A mas1 3 6berto1R33ri 36,6631636.06- 6par d n octd F 10ri1u ) 61163631rn dI 1 6o6amnto.1de1dc de
1oa 1a 11666 C 6s 166 6 s 6111,163, 63 G 1,3" 36 3al. 6e 0u.s66r re l1- re em ,ra d,$1 00 I. ec-nplralon d, PauW. 56 rumareque dcib,, r 1)"1r 1'Co, 1 d K A I,- iid d, S,, nsAles p-r cda un,
. H11606 pr11 EI22 dd, in, lbs n eo s e- d oe nd auq1r1"2 "p'
U _en I lju,-cio ontia Ie -L-e rd- perten.ntes a dicho term.a- aa o neiod ad 'n- e r ld miet-l.m23sua I d ero,5

1.pliltrosh s el 6ume de d- y I663. 31636 dpI 313633u3 3 s3,u 63. 161C66us s s d it 'o eto contra lo, P, d, esde p r.n. s eC,,e,, N con, e.-r Idoctor MarmueMor-1,. -'aed-s-0ra1.apr- era
Fl"Ido osacnsp. racI c nl c .m tiedle coplii certi .dd. u e egiado d, Pr,m Sorian,; y tra m .,ad,,,ar 'al 6 n etm ai ta seji- ttsy de Is., e osqe 0d;ose de o n eeentre i mbr-sde 1,. ponenci. aprlo d. en ,e
66 1m6ccdo m g, 6 .1 ide1 confomi d d ,d n 1- d n g-s1- isw6 que com d16 6yer se an16 6c36p6 r elpresiden6e 63 apar1 36delj d. 36n 61311 en 36 161d1c articulo63966 16116661666063331n63 6 6331631de16x Ayn
d w d ncarnuevameti. to idel Cohegio Na-clonal y Ier- so .1rl u eaura is:urz u escncd o lp
'P'"ed"n '".iseald. i r cdoet. .reproduzean supel-!truir eien- cde et-c ,deignan. no de los oncejales en la ses6n orW ,d e.tar ocupad. el Triua in dose juez instructor al doctor J -61dmnaria que en In tarde de hoy jueve
d, Urgenca em Is resoluci6n del ca'. "Comuncac16. del Ccilegui de Abo. A. GriLlo Longoria. 1tsA fijad.


.I


.I

Ia
Afio CXX Noticias Nacionales DARIO DE LA MARINA-Jueves, 28 de Agosto de 1952 Noticias Nacionales PhgIna S
La H abana Comprara el M. LUIS DE POSADA Otorgado a R. G. Hay $9,500
I S. S. don Agust de FoxDE
al Dia de Salubridad e ascorro el ya para una

Las juventudeo musicales nuevos H.
Est larde, en ti.Lyceuen. se dic- neo qio rmoH a s.d igs
ara u. na u a c lnferencia sabre
Sdulta ". La dier cig e Hara car, del .astro' C ao Hl sido autorizado por se estimi el mejor un e siguen recbiendo

" Cuba dode "a nucs' el Mterio. de Hacie-a cuento que i public aportes de pro fesores
Coalquier cosa queel .-t,diga sobre o a o musi culta a. Ha sido refren-ado pr el MinitrEdo permanent del Concur. A Ium0 qu0 ient s pess ascien m11 In l debe di acptarlo. St de Hacienda doctor IIpez Blanco, y oode C H",de ydl riec.aud o pa nsr00 doictiermo el teman ll .s cuado .l1 Gaet o f011l p-r u sgrdo po los do o tos Jo n"go Ma ciien i er adr e acla osr
t d0r.m r,,,, eltd-erlo dPreatdencial pot Jugradon p rilas o, orAdo Ma. m exo o
ellvencids Para nstros 1. mi el que a rt.rz a] Ministro de -a fiac. an n i ncrre R s F ndo G. yun rs e grar udhcae Pe.ilea e I" arte, Y el arte es uni d lubridad y Asistencit Social 1 utiU. -o. Anto oo yPio N00 dyn dernan eG m str 0 AndrP0R
luete cl l cltz E r hig ata toro lei e. ada list nal Hernandez 1RS par unanimiudad Ae te ,I i G I t-A drs i
x e OeO- dAotusignm d.rres pd parO jai cuentista Raul GOnilez d. C.c- ro y Gob rn. n e cuen do. 0 ur. Em cs icals do odquiicidn d mob; rro opor so gran cuento titulado "La ral. leo eronbolo

11dO0uen, m0ica a nu ri, 0 qup estintdo ad Centro e0 C0dn. n n 0p0ron cb Pluta.ri0d
ind. ms qehc a stc an I Ortin cl nreantue i tambi cueron c cein o t 2 par cintre itIdshabe1ra de brl
oroootlYo. MAy simple; Pero toda, 00ro. decre00, que 0.n sdo tan r o rd d. mooo. ,Funda0i0n Cittural pars Coe
as grandes eldd- oan sencillas. !do, s :P mer,: or m C.e isan,,, par onaOo Saore Aoe d r
Noesstlolopimra vezsica q Dando por termoinadoo los iaervi- ,es ,ua : ud,:o llApao P.I A nM-ro. A ,0 /l n e cios de Armando Rose16 Castro, e. NaoI-spor "Lt p0.00n inntio ; 'odo 0a0suma 0ds0 n
0e,000. sas d, actualdaa fe de primer clase de D rcer Oneh. Jorge Cardoso orTdo A -n tudiones
st auroOum 1 P y a a0 c- General d e I nlos Impuests de 1. Ley rs. ycart: Jose Lo loiuenoes Eneove _l''6jara l a do]
m r teres, orque de Obrias Pblicas, antes FondoE. En horas de la tarde de ayer v p0P r EAl b We" dpf)" ooo delno~o o r.aoooO quoO s. estamos 00 viporas do r00ib0r 00 ooal, reponiendo 0 Jeorgo do Z Endo 000 00 0006p de 1. Compafi Cuan1 E. En OOAetioo 200 dat0, 1002000 0ir0n e P B y mi
fiade r uvler. lmusi~oo a es t l citd cr mpin e ba 6r b, Europa nuestre q p elm c en oss te oed ofcae y ouoo itc n elsfgrs n -ltro BieoA uer s
belga que ha Cundado las JuLvenu- do sentena olr e o oTribunalem I uy querido co.oopPho adooo d oan sen0 do 1d pm 0s doAO 1)po -l $ r d CPs A d II r n i des Muscalos. y ahora. orspaoldado !v designando at Molod Lamar a dooC o 00 a0 LO de POOC dOa Haband rodco "Egaio", slimat n rd I0 Ap, tlo d Eox. o Foxio or la dp a0 d 00 eno rm.
YpeYrYOOAO C, I 1oogodefil. clauseoo ooodoooo acto Pde, Iso oooOi~alog!1do1 coti. do Food.k C sd do i. A0. 0000000 do 0 PAY UNESOOPCO p0000000 'El~olo P-11- slic 00tegd 'nYO do 'l~o a,0 000
dr la g Eo.a ep r digu1 conso.- nedordo brs del Nogolsrd I ra' del DLAR1O DE LA MARINA 1AsAolones de dicho coleg. oO -if.0 ( oooodero do F. EobCod de E.- deo eo pr p i i no dolo o grna olonors de Ia Fedoor Cilbildad de -lo a ln G uo- de Posad, va directamenitea 5, de ooo 0AOOOPOOOt e oroetrnt,. last O d, o- La H ab. a .onoa.loooodeoEs-ooooo o Aloo Ao naloo deooo poaso doven0u- 000 deoese nombre; v oceplondo lo r E0pA00.Madrid. Soo Sebaotian. 000. 0000 quedando 000000d0s p0r e0 El Coodo do Fex_. 000 San0 00 0 i0r,0,
d s r sd i de Pedro Di-z Rodrigoue, e- pr0 ponenaose hae 0 n 1.c re(o. 0000 s pers as que des-0 a- El bor noldo derprol = 0 onro . y.00 rd000 0o 0000
0op ra s1 d cn0ed clase terc0A0 0rodo ri r ItadoA 0000 A aARIO, Oo uno do 00. Y-nra d-1- e 0 m00t0d 0m m
musIca y In e1 1 I0uran 0 ambien del ngocido de Inspecedn doe n n AR10.0 r e t n do W f get,"ni. AeunX ns f do, poooo merooooooo Conadoo 0 0pueso Diverso0 doe on oa re -:o n C19. aprovecshar,,- bA 0 u pr0l.0 d a eho n dooo I., letredo liosp00 M ob 00 .o a .u ulord ub0nas nera do Rentas 00000 su 00one 0u 0 a0 0 m00ec a b n u ni 0 il l C onursn_ d-. 00er na.0dr u ou de d.ood 0. ^odu ndbA se I nrib0. ,ued0,, obli a- tuyendosei paor Joaquin Es0 t0boans B-. Yooro, 0-000 r0 0 00000n eb 'd 000000 00.0000 rido d0 000d d0b


0s0 dt- orpo d'00 .000ra0 d d Angel Cmbo RuIz, preoodn - ins I000000 00000 la al, p m O 0s .'o.,eooh 0 ". "It.00"0
d prtrel am-pur i a l u 11c con elaAdociacion de Propie as d' n"a, oe o otca uoo at c aah crl leat _c', ge sdel W eco e

Oodoloooopo 0000 O r oO ooo.o 0000000 duc o l ulooooro Id 1000 000 oro 0 000r00.6 do o oo 00r 00 000000 "C'ad dts aaetne 0000oste ps oaslstn- sad ese 00 0 Odioloomoooloy de o ers d.~o ood 0000a0s pr l ma io
000ncoa.t Pr000r0m00.000 n o 0be 0.n- 0 010H0. do L00ber0.d0re0 looroicoodjo ai W li00 0 11,0 i 0 Ino ( 11 oto, 0000 ho oobldo dI.ioonolsomooahaord a e ilc

ra 00 0r00 p 0.n00n 00 .0. 000 q doa Aosoo. 0000000on o Ho000o d 000000- - 00 0 0 0,,Ia aDoor.oja
oodoeo o uodo Ya que o uota 1,oooona dc ooe ooac L,11d). u eonsoo u.da F- -T,
0.00em 0 obmc o m euo 0 00uese da 00d0000 n d'l0 act, onsn0 NC0000d0 00000 na0 00 r r d 0 Aanc Pooao. d 0
musicairill esll para (ldei Inttii let. perd- 1auante y d-r i m-de pes-g, ma ol io t eae


de muncdo,- que Laaitatro Aac-quior lan Htrrtco esnadds sdn is- d, el ohe ne ao d h Iein cabntio, istr let y, m1. Reul pLXAT-oIn nobedbsrid lmr erticase es -a el43pi cl- en- nuI dCarne. ecr-ta ,I, al die amacorican de La Hban Adi AIKO


11 odsentudo ole O r d e 0n 0 0I0L0I0000000009000 at0s. 0d L ,00d d 0a 0 Is r n 0000 0la p 00 Disci p
techmbre mi au cllr c s 'ti lr o t agan m us co m l sic t a cl f i a to aue r I1r eninbI I i a deI 11 -IR~ .
mdten a deden oa aG riao d fe s a So cit a e f er n e al rm srdel J1r1o l M a Ia mn. s---G-r-dr---i,---r--do 15 r c so ig s v s n lu e e d

sTroeI AD -m. IE T PEre y ueJc 1 1 e-m ril~ e h- *" dri"d d E t~ nel~l X"'o AiI'd L' -I N IE O TI E NI EL MAS MmNjMO rem d i .dels o
Nota ~ ~ oba ofca o pnld e u d Ilalace rclamau ns e-chs Para 1.enia Duc-mo ".n Rm- D L R j soesa ueBl.kh
leida -b, m ebs pt- vidseh a elsmea s !t an'te dn 1.s 1eaino ram riu par t arit a r I' lru a 4FPIitn a ,,,a re ins -de n ] a s 19019 m u edr fcoP~A P
mtd or na de bs Efio U94- -- -sa m A r
d n00 sa r 0 0 0 Al 0 00 0 0r00nt0. n s El roooccdio oEJOR, ext-ood o 0 0001 00000000 y 01,s
non n. Lit -elel"" "

Vintdl ljo m der a ciar .Ii ~a o u vs. d ~ o T1
Fne~ Cper- partner dictla5 yo nu~iera -an i.A r d m L (- I s' PN C S L U
000000 000 00~ 1,0 00000000000 0000000 p\oo, I 19 -tcsq, u" Ud. por qui Bdudk es 0000000 1361idk (tabletas) too,ior ardeble, ddr d oe lo d ovoonO. d I].o000000oI e

y n"la o AIma .uo ,u 1. A f o c sa s r d c a a a a sq in e e a u c6
La i rtl hat ilo r ", A' o m l fa c ;n cl a u a t a n cup r e o ta
0 _.rJo Sae o 0. 00000000 matunO 0 000000000000 I,'
10-010.G G--- uno .ooot tms oGorbrrn do i Oo, Ooo00000 oooe

vu Jubiacn- Aser prcau uanv m a d d lrd -T
SEturhaDO L TiEnPO 0.0 0 0 0 a 0a 000 000. 00 OCCASION RETORTIJONES NI ELMaO nar
0010 oliodo l mooopo old 6 .0 -odoooooOOOOs OO Ioho 00,0000000000000000 -t .,,,-.1.c DOLOR. ;Esoo es lo qui 6cu aeFooso1 ot&n tco 0000VATORIO N AC1 1AL'l rioLbra 000 SAL. 0000 P00,000 L1100000.0 00000000 s -1000 0000 E-i, El 000~ti 000.000 OOOO o 7' 11 Moooo- d, Goo. 0.0 00000anc, L, 000000000000 000 mpreizl0,t00 amteor ooods Bel, 000000000000 i00000 'a 0.00000 RI0.00 0000000 0 lr"mn'
Persntn as m.1nW o l ec b- rnpaorSu cia e alD A E A M R N

plad c ta denjor Estadn'rec ,r

Iab. a 7 e Pag r k toin
t, I I petu io 0 0rlo a d0 A00an pado Iii 0.0r0d 0oari 0 cmbnJ- n

pre 1- ald .olo l 0000 0. 0000
71-o b 0 0 0 ir0 0 00
itar- p"e e l, hnrin i-, Ar -"m p re o s o t d

000n0ti. p do H es t, 000000
r n vi en a u es E t n
n A IR- pertu ba.on1- an P--0r00n00 da. L Plrooro0 .
-.11. que a ame nte o e S-r Crme rir p n ro ia


R t n ex~et&n ut 7.~ 520n .1

q-i rills Al h ed- a B a
Fe -antoricin ete 9 ss ioa
Iu d i al ,, b m etr a -a e u


aa l le i5 e lntI 1 10Po o ro, eA m0 n u
Itb- I "7G lqas 2 12u nir o
1,,enturbe77n-m co d nAtli-Pi o e ]I. v Ys rk III u, t b rt

in Ixet rl FlriiI'r

una 1e,,r peun co _64 rTie n sad dem WI ~ v nId 1-n


00 0 ""0000000 INSTITUTO CANDLER -) COLEGIO COULEGIU COLEGIO HEMNS ESCUELAS 3 ARTURO
0000h00,0000o 00EDISON COLLEGE DE LA SALLOE DE BELEN BALDOR MARISTAS PIAS MONTORI000000000000000000000000000 000 .a 95 0300090 4.00 4.65 4.00 4.30 4.35 4.05


nr00 00000 000n0000000 3.20tuon 3.20 3.20 3075 3.03.0 3.5 3.25
-nda rno mar Iioale u ae .

.II tarar. I-m ld l p c
11,dl m dpaahyprunpno00000 1. nu, II0m00 000 nP

20000.0"000000't'n 000ta' Jo nio COIeg aQIPIs Je L A E PC1 A0s01 qa rout izadoso NO E.VCOG E N \I D E S T INREN yestoo ooo nfecc ioonados
t ud 2 .ng t Id I Ri a id r
del C.1abotra.5 m a a u
de J ko ill 100 00m000, O Iii r d
00000 oooolp; OolveOOOn 0d00.0 alCOn suficienite margen eno lad costuras para que /00s mfiSOs2 puoedaun amnpharse eon cuoalquoer mnomento.
IBoloOOi esp00c001 ooomoro 0. 500100
aa elpc
lauc.Ahr, asanodel typear cOmpefoos o por piezas sueltoss.Noooo. 000
0000, 000r0g000 p00t0,0'ha, 0000.0 IusottN, Cpeioun c.eSiasol lNHbaoalo c-Ge U.p ed con
do 00000t00 00000000 .y 000000 m 0la 000
,entan t a 1 t 770 i n Jin L

P "0000 000.000 hoo __________________________A TIEN DA NEJlOR SUR TIDA Y Q UI MAS BA RATO VENDEEM
bto o I dIrN u, MO, II k F 1 O l, 00
toOIt F0l0o0.,


Cr6nlca Habanera


DIARIO DE LA MARIA.-Jueves, 28 de Agosto de 1952


Cr6nica Haba


Festividade. del dia
Par, hoy marsi seala el aLma- An
aqueji ei detiia d, Sat Agus.Con 1211111tivil nos complacemos en lad
zaludar a grupa de caballeros que de 1
Es primter t-arminel doctor Agus- Y
tin Ba ist y Meiota. prestigious.
per sontlidd del mundo de los nego- co
,oa Y caballero cumpidisimopt estiq e
gota St, mucs, afsctis e u, oi
El doctor Batista, simpre ambleb
ripre deferent figure n di- di
rtiva de si nstituci nes ben d
LCica y culturale3 de is capital,Co. 61 esta de dis el may.o d.us hu jol varones. Il simpitico Agus-tin BatiSo, y fpLsa.
Ei doctor B V1. y U farii ZE
hallai, en Euroa Siguen los tsaludos par. el doctor Agustin A"os uVsro rn o' a e. seado, deit Ripdbici.
El doctor Rodo'fo Agustin Maurti
y Gullc prmstgiosw y co cid aboa ianclaris, y .s hi o Agustin
Ei dricor Agutie C tenis,n.
tab- p~sieiial. d. ni5cs. y sua hilt
Aussin Cnpitelans y I st-She
ios, Agustin Arisa. gereti de
" eRoyal Bank of Can.d" suhilt Josd Agustit, el simp iicc iseis
n Salud, special para el destsads industrial Agustin Reyes, con
el qi. esti de dias su hit., .1 }1ven
itngnier quiiirs Ag ist n Reyes y
Her nndez Gumacn.
EI doctor Agustin Cruz y GonAlez, colonel del Ejercito Libertador,
ex seador, de Is Republica y prestigios I imdico.
Tambin es el santo de su hij., el
escn.dtr de la Republica, doctor
Agustin Ui, y de nieto Agustin
t-t A stin teiat- clue
Ae n a l-t- le Otst-t ni d
gut Goytiso iaballero mu, Aparecen en est 1 f 1to con lts .spaoo Pedro Machado y Blanca Markovits. Angel Carmi y Rosario Arredtndo. Elio Medel y Zlla Jorge y Lois rel.ittnd t e nu-tirs ircults so.- Sinchr, y Lotd. Iglesias. (coto: DM -Pardo).
n, egad. Cc, periene~ce ,bihuft -a
5,i dpi,.Sa y-C~astiro gl 8C 00 mai fO
El dComida de los esposos Machado
Cantet-s y de Gonalo y su ijo
ASti RiCantens Rodriguez Arias Una fiesta mu y simpatca y muy aiaremls larelJaci6n de ia co tcu- do, Nestor G Mendoza Jr Y L y A Armis. Alfredo Loez y senora d tor, Agustin Moriet- Pt dr- si- aleUre direct ie n en a ioche del pa- rrencia con ios at imo os: s hiii ,tehus, Raint ido Valdes Brn Al to C -t-s y s M.or S El conocid ,Cabaer A. stin Ge- s;do martes, en su resideneta de 12 Angel Cambu y Rosarjo Arredon- aier y Eva de Cardenas. Alber,!o R,- Fmalmrente dos sim aticospmatri.
a., Gero d y C psg sa ,rm tIrpaya d Tarara, deride estan pasando do. El l Model y Z-S i. Jrge, Carlos _i t y Og Puyol. Louis D-.iso A m J. Ch- tntsd.bAnlrt- rG st n y- Ctt Serano el doctor Pedro Machado Teil t-he t y Rosa Martinez, Miguel ta Ortui, Raul Perez y G aracilla L,!- ni- h y Ramon Fund tra y Estela
E dotR Agstn assart. v so binnda y bell. ,spCs Blanca Rosich An. Maria Re anm, RataeI barJ, Isaias Rodriguoz y Anm"ia NM D' r,
Ag r.uiti ram.rez alma seeria Markovitz Rosad1 v Aiita Maaarte, Juan Fuentes r es. Carlos Quintero y S7fti S-n- tEr -tI. la sc as. Ange E pina ,Cneral de '.s FrrCC .I s Unidos Consistio en una Comida, co la Clue yEfenia Cabrera. Harry Romney y chez. Ernest. Usategui y Cie. Al'a a d P z. GracIela Machado d, c i Hallt A se festejaba el onomastico de la se- yita de Cardenas rV Fonts. t- drraA.- Bertha de la Torre de Ai

AgutS Cal--S Pon.S it- lMcadp-l -hll -eoeSn yN ~ta
Agu.d'itn. -ta G ivtPta y t ra dss M achads it-i it-S e b d OctSvo M achado y su gentilisim r Ri ci, Neta Figueras de del EldAgustin e a d es de C 1.v on )l motiv- sucha'adas muestras de interested. esposa Caridad Castro Zenaid. Ptly.1 c Hilda Medel
Et tt octor Agtstitn- C-l s S imp t tti. Ricardo de C tro- trdt e Hilda V it. in rl AAt- bislt itt-i tt- up t ot cntador de setorial
Tor-Un selecto grupos de su5 amistades anova, Rus'e l Quesada m C on Oo B-randez y Mdre Abilam
Tin Fernandez Meder. tlii. dse Macihaostta tlreratsdOd au- tii y Ct rment b itt tG i E iti i ormaban L r et Atvat
A -istildvs slstSt G ia z Scull. -m u t-tnlos e-r-e dtt-r M i Sit-St-ttt edld r. it-it- Edar WO StHtt tent p t Ask k at
de s,.,,uM r-siir ia l J A s i te det t. dost-m tmie lt s dst is gsi Ga r C Snt -i tM s i R- i- L d y
tB-qsn t-S y tt-itz Mt-u. Si no nt-icit-ssid.triuyro LLa Bte.0(tn1 0nreasy r-our- SeuetcTre taCutoy 2r
Otctc.t rsitt n Mask-,

Mitstit-itee Md t toioys ionmroa eia su tspitvtM rg is- t Afos t-ti- os i1 Gsrr-t yt s sit- espi si-i tmbo -i-. ti
ASu-tinStitS .ti Meen e Sit-it--. M si u urn ou ads pr l ot eb il us t-i-tiydii Ctt y Li-tti Sni tt t o it- E S Sllto el ine
At tie CeC n .ir n- e l itard iete- y C- i Pui -er F W ibt
Agiiein Gir ae rh la mc bri, a t- tn-etardin- d I nt- Mf- td r L ny Pit(hcz c Anf o m Cod a do Jr.F i,-it-s AMistieti c
Cr a o dse p.t se l e a i n ra a e i as y cckis j vides Carlnos o ad ad v n He rla. yos G rapelly 7 .n MCot. r :l iaz a So ria.Ga it- br, Una Nunbado. amler, or del isn M a .aTyascm6 s
Aiist s enauen de s p dd Tr Cd Jnror- v Ca anEp Anuestro s y
e le t r o recnal s t1 DuIf. d- -----i a:

"g-ticuMe.6o" eL rodrt uctos
h j!tuMM O Eps Airs"rt, 3m 1 asFRmbd ustin tallo iti co an en os/ Fria a Sa lebr/a d entoane Curio
dana. ens~ ulrareO Luci s Mari d. Sir aAtdae L yasie M on .aIto p o du
Ye B A .u -,d J ,u r t m uyo r eub a d rb nr. E,, d se on eo- oa mna s d
C-am., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'ea sta pact it, Isen rea* ia. be Be.-ee hen yiemlPg soA~ r, S ,LeploLd

St am ,,c. Vi.s-sTt-initiAd-i1itt'. i rut mlg. M ll.-Ittir. p T tche M a r
St-ia, tttt ii t-itt At-Pe Pncs. pt y ahoa b a i pit-i
h~ lli in use Mui Cal lrolnar, shrra-om~ms d mo uvo r
para mol 'ns riea aad eld

o 13 ura mo Cr ,F_ A, dt'ParteuComproyLiso del r mndi
ue er rmundo est diba "snt d

6,1 en tt mon d, ep4,em on.oTi-6tu.e del d, "' enrt tan
ell-ntadi- ora mic F1,n M Id,,
Khoer, 1,11 del Ilugu i mair,mn doilr Alberto G Mentors yI
I,-a Kl-ner,, -n eI .r. ), 1ve
PeIr Alos urs hilo 11e 1.


bu haoftJ Una Nueva adici6n


a neto
MernrantuntDpto. de Colchoneia:
Social

5112RIEN1)A S
a a eden de noLos Productos

"MALONE -Spring Air"

CONFERENM IA:
F~~~eni ya a laum i e ntapm

"*ne"Maria Sa1lwnm C'asanorut en nuestro cuarto piso
C M:1W1A: Cuimpli, enet. f,,h., dilrMilta an., de rdad. on, fliturit. mou, lida
N ahra o e a- y encanitador. d, 1. nueva pr.Ciin -oial. I- senurit. Marl Salome
non~~~ Ju.n. y M.r. To aaov ueyr, y con es, motivo traerno, so retrat, nuestr,
nl.e ~ m eT ra, a croni.'
aa 'Iefinurit. Casannv,. hIJ. d, 1. zentil y bell. dt.-. Teta egyr SANTOS: v.d'de C-surn l, n-reIbdri, par, pasa el dis. en -u finea "fiaria Agsin M,1-- 1 lluanlo Salome" -n Array, Arena-, donde se encuentran de temporada.
Par. ell. rouetraflct- .


~t-~4FiAm prespfeis


o) 30 pra h/apr d /I;,

S A 14TJpu tp tl I s t- 1 0 6l 0 ap

-- ~, ilgned i' uuodt-tS g I
it- ~ ~ St~ m- -l s- $30
Arees de per.p s/-t con monfodura en
pltny dornos ,5 i
piedra simil, fienen erre frnces.$5700


Juego de colar, pulso y arefes"-Coronet" ise6o
elegante ymdro In
-.eta[ blanco. $32-00m.-y cle erchope hno, m
con deficocos dbj~os &n t


Incluycn la linea completa de

Colchones, Box-Springs, Studio

Couches, Due Longes, SofisCama Y Carmas Plegables.


Prodiots iodos de inmersable calidad,
cientificamnite construidos para asegurarls

grato reposo yconfort.

colchoneria: Cartois P o
Desayune, Refresque y Moriende en nuestra
modern y c6moda Cafeteria


era Pagina 5


Traslado
EM ti.do igo idisI Stlo tas n sio a jv y bSIflhlit.
, Sylvia Puent, s-bn d, tnxdre a un clegante apartamenw lI mate O.n esquin C, en eddo. O
L4 que por este medio ponen n ncimlento de ow inttdt3 de 11 ocedad habanera


*I iq uidac ion--w veraniega


iSOLO HIASTA EL SABADO!Una necesidad para nosotros, que se traduce

en mdltiples beneficios para usted. Rebajas

considerable en centenares de articulos

para propiciar su yenta inmediata.

Vale la pena no perder estas ofertas.

ROPA DE NIR AS Y JOVENCITAS:VESTIDOS di piqu6 color entero, con detalle de ovalos contrastando. 1 a 5 anlos. Se liquidan a 2.25VESTIDOS de playa, con pantalds y saya de ba.
tista a listas. De 1 a 6 aftos. Se liquidan a 3.75JI1EGOS de Short v Camisa en shantung azul pastel con detalles a cuadros. De 1 a 6 aios. Se liquid.
dana 1.95;HAQUETAS de felpa rosa, azul o rojo, para Jovencitas. Tallas de 12 a 16 a6os. Se liquidan a 2.95 NiasI y Joenciias; Tercer Piso

ROPA DE NIAOS Y JOVENCITOS:IA 11ISA S convertibles de batista esampada o Iiga. De 4 a 14 ados. Se liqiiidae a- 1.25P'A N TA LONES tipo short de nwill y de gabardi.
na en color entero y con estampaciones. De 1 8 20s. Se liquidan a 1.25


CHXQUETAS de piqua en color enter, azules o blancas. Dc 1 a 6 afis. Se liquidan a- 2.50PN NFALONES largos de gabardina gris o azul, en tallas de 8 a 18.afos Se liquidan a 4.45 Ntito-s J) otenctos. Tercer Piso
EN CANASTILLA:JHIEGOS de Vestido N Pantaldn en piqul rosa, azul, maiz o Nerde. Dc 9 a 12 mess. Se lquidan a 2.75


\ ES I I 1(S de poplin blanco, rosa, azul o marh, bordados a mano. Desdc 9 a 18 mess. Se liquidan a 3.75AIA \IEL1C1JS de dos piezas en poplin azul, blancoso maiz bordados a mano. Desdc 9 a 18 metes. Se liqsuidan a 3.45IPMILONES 'gatcadores" en "seersucker"
azuL, nmaiz o rosa, con bordados detalles de tir bordada. Desde 6 a 18 meses. Se liquidan a- 2.25 Canastilla 7ercer Piso

Desayune, Refresque y Meriende en nuestra moderna Cafeteria Utilice los servicios de Peluqueria del nuero Sal6n H. Rubinstein


Ano CXX


COLEGIO PHILLIPS
(W-dadi m,
CUM EN INGLES Y ESPANOL PARA AMS SEXOS
KINDERGARTEN HASTA EL SEPTWIM GUXDO APERTURE DE CURSO: SEPTIEMBIE 8

AVENIDA CENTRAL No. 24.E Her" Udo.1.,
REPARTO KOOLY B W0& i4,
TELEFONO: B-M5 D. 0. L e Tv


Ir-


Bravo de Mes a- Yulkda: W


ane


I.g INoticita Nacionales DIARIODE LA MARINA--Jueves, 28 de Agosto de 1952--Nodha NacioxwesAfio CXX


fferidos tres obreros al quedar Manifiesto del Contribuyen losjparticulares deReinese mafianal Intorniaciin Cultural


epultados en unas excavaciones Comit6 "Todo M.xico y Per alas obras ptbCiaisel Colegio Nac.De hs obras y de los autores

Pertene-en a Cbras Pyiblinas y trabajaban en el ,, Cansrfiyencviaminos mediante el cobra de peaj FIcontemporaneos
I R e nariobiudadra en anyrbibuelnel adrl' or Sta. Ctara e impuestos sabre distiuuos products agricolasF a r maceutico Reparto Ciadad Mar en San Miguel del Padron ___________I I I Por Adela Jaume
I'. r' ~a it d 3 J.n PnarAmnfdndidasd t.a, 'b.ais M rl iden ,dbajoproductive, regions y ir l -d afta n a dicha clse L r Cbez. do.u Irun dd-d u d c aia I ejecuci6n DIAR5I 1A LA- MAAA rcnciyu- I r r su
do a d dd ,rresec,.mene yp,.,r e e,.i excavacrion que reatlizarun u .utisatnmsypoe i~ a ib AS o amyrad a ee badleclo otmoit d MrIn n p artlas.uberiasdelalcanta-CON ,, 6e enI,5sinplportantes b nrc r n h dirgoutenttmtes t6gut6,odntttt urs x natAo e I;
cn aInanta ) Lorenzo VA ldi rillado y de r Int e desplnmaron men redco"d defini tivde.- die nci ride
a, n,onl- t lasTds uedabto spao lk ,,~Z': ~ Ist t,,totIInsndii66 A s ,1nIto't~a~t
a 22 aio s. de A,,l o di r 6r m d do t do en- E C _C _ T 'e pr ns r tou tie n a Int ao s c ,6n triueB ce ar, In ol egi, Na oltcelno- t -tb ds rogsr I. p 1s 6fin O n lrpctltt
mero '4,etui Imaa A rElenadl e -scm Claa o rd6. en e Tod, ijuna ion y dleiam o, o o ca oe dvlgeo elysv.ips a mgtat eno l oe, rfr ne pent e snop 'a vc e r n is t e r tistd, n II d dIdp s aI rabijo tso i tarn tpr. cI do i. lnu n man tIesf Is~ Isdnrcpatn!uir g d tlOne br_ c dd 1yI ute- g l ImcetuoOnet rOp Cut- d o lo u t -ere ntvrdod acu- cion dfidia pooro 16 rIt a deldit, ttn 1reasqu t diala-sFels b bo, did thtdm d A anle MI r dtObd do dtsl ardCu oo po e 110 ,Iruodo teos ,nu to a detsenol0i t- d ern enrament.- Iada o parCd d ot. I___ t-tmteol d Jesu dl Mot o n~ PlIt-s paameea e inoigneoMge ilqindji a e ns i e atn.l5lbrsd lot-notmp,1 ni loon, tiIrtndR el -t0Pnlsnto lrtono tdn-ol't taI Ittbt lt d0O' a GI adsLauermi tO nic tm
c ono at oscombre,, togt- Ido- lbr a ola coantr ucn d ttue u Catoo l Xo dor ,0 ,it,6o- 11"t"- O n a db ,dmn nop reitrt pb is.Lsa efd laocairtortndS '. o" E"o "g-d"o I0 0 I7,o11d"'P""pa l"'''"'d" de- "'I n. n dleln le o caaleoonivetoncerta Css a
4 ee e co c lcds -pa e-td e qecot, la de o l go-to n de10 bltsc- 1011 os Estados Unido. qt l 'ism o tt 0 carre te tc. EsiI'cOt -daJncdo a n tar d1 -nl t i o, o no enotros hu t-lttl- lttIOr Lue ha I c onzo ton tan
dSan Migu ,dlPddrt.dOndeets de SanaClar OMOIIOaraguO. ,nIuyIobe re a ra nm calsu e Nnosl. at tnv o o Ct n o o p a d Inls u b a i
d I me dI de gudlpes,.as Crstoll d Codolstnot- rt- ,.Id.ditet- 0 nttooon to ce 0os tprc t tol t auntar t deguramente

Si l 0 dSde .I d- Ot dOOdad. de aosclsIC n on bo na Imt-So It-I 6,su laao". 6,ear-cmnsu eitn net om Not-us no donsa l. lotro sai 0,11-Iumbr10do n hac Dtrec1og d bot eca eCub
Ee ip nsu do ulB,- a I. M dosu ost ol arrps. IAI se debe r odn lIdadt do s citd nos e rl "" I finedunsd e r
jI. de Cruz VerdeInme 4t d- decaInOOI II ni ra b a prcirtncd r 6 r c,-- cuawo npi I ,Iro E e E niss a n es ool- d l tarparasho d E. dor Flrtm ro COb.
o dei C V rrn4Itedgutal s r MistroIde Mabrade toIIo~ot&n-d cnmad con- i laddo l 6ons-P aAl, nnOc tI ha rm duegas 0 reerncIa -i meidibecn arart.qCu"e din l-o x esnolugrdastoMb1tn e -T do I n I re.l dtpes.mesdo rIo trdos prtlPribl hds itIonlo sln cam u sr. g tpo nn di ydi-Ont mai, lt"nI d n radadosl a dpI' rst p ro-i -Tnot-bcopaI, uya0 Cntle dttasI nIun 'les. E pomlpoIcara 0. U.dl,* bomo ha Ova a. cA o ,n ro 1 rr0 Su ostabd t-0blIc y que n to gunat, pto o pot-s de 1 1b de darala Pu ia Es ps d l.,r_ I d etI t-pmen d ot t s lot-too Ml P at ,, 6 o ,s S olm l n I uo6 ,--, p u z y u l 0ci i, ,, et lds M icY an tr d to A n l, d as Coltop arl o puboitonqtIt rh ida 60toev- dlt retto r dl Bi b otI de1"v
Trao de urta la rcaud cion e la corrente de ls llviasasi o conque e inoios Alto.p d npopd-o lods Cot- sNolonodde Emn, sdsotg ps-Etprser6,uar q eremo hacr Cub .lqu v oen lo cnstitir u
___.seg$ nto elaney po dy.eldo mtuI s p rolctoeosd, d re er baar no nl 0 dvaIn minl de ,prnl os n nistr o n it' menr, on d lIdel y I- cpmo e otra1 dvisii c-Pn
Es pars queantcajan.l.3n'.3I.iprdcipte-.quell t-nto ey qo csddlo moo en lt det p usmol y s amiones- rk ory de c os t1,r1t- bidpd escr0t md.0t drm tt=toWo. "o res s os ot- e Itoantot
Emnir dCmrcinnI-orn h d hoots, desTomo s olro barrst s.tdl s de odslprincipates orm- "En aol camo ot-snos pam-, l ttn Nt-ntstdoCo ndtt o e lo qut tutorodo pitn det rl-alettostdeottbutu o an L tto br dtt- nititt doSl ootos 6,parn ela e i r tybrpn 11geal boel nts dedE a.onctie1o,1de1it, n s tn re E ossaguei Vila, qrie' p da als daraAuom rte pero 11z0. omo e r- es
unCrslui orscua oede d lnapnIsi dotnmeosi, re-o n d aIa Io pttu-has delIa ot 0c1pi nodttotn d s Ots dret- o hA-Ittttpdi ttnIt M ttn dIt -l Mret d la Ps d1a1 Esttob resItmeI, olpo lt ,tWe pGl-aoyst d sor o

n Polo, I It- dlote-sttado tenGde, psieIsre tot dettla tor o eslot ttgtotatn t-t-,t-por Plsa may.m MTrI.rin E t-Otats,,t-d e s.u nnhpddptam.tO
_t-tIohnalora 5 tta lrotato
o e he ros ehuirn y nucvaGoaIscas e de s-s a s I esIculs. uccimn de a u a mpi d e e mrcd .he ean dl ue aieln. En Cam formaVe-., t rErqeSldia.Lsdie- t ncaredtaesnt deQ .,m'- bmtnon Csd di,. se snirt i
resntdosu siituesde domi ta.er ul el dn s nc peoet ei.d lae Intregau, lo bIenns ,am.ny 6 nglse ertan Pidnteto I mr It a doctor Sal adn I ,mem tenors xrcnit,,, i ".It. L.fdm a m P ar ta.o a ro-stta bteO000t-nt semi ttt-torm- E seott-Albrt-ttGIOtlezStt- toera eSat aCtarwa.tttl a. n.t-o tadn ed t It opodut-1s A 0 dt pt-Ito-It .Pclue d t94 o. ,M G a lrlot l cit e -e. s t-ttsattt-tttut It-etl ttto t mtoe Cods 10Prortn tien.I1a

t ipscoe nvr~r udnepeaot de t dichoctuo -ttot-r.ItIe halao mnaa-eItantn.Vntj Iitartdei.emn I- taO -n It-tta bgieemoahc soelamte lenrtm eena ts l
cum~ ~ ~ ~ i Iim nite sr -r Fi s. doe uacrd a. ehoyal praI Temon. lar CmIteaordder iSa bcn tie sabre trescao yboi It h sd eic e rnsom e s n imree tr an
,a ,Idqs n at- u n 44 dat nrgIr dzri qu hct It- Odhnt"-d'loAy'ntnrm. y .tattt ,,taetolIttor rn pa tat ahtb0Ie da. on d e
S e~ ~~~~~~~~~~~~~ sI. n ct a D s u s d e i n a o l a t q d a d n e s a ~ l a d M 1 .n .I c oip i nte d l u o e h r a s o i s q e i l a n e xic a u n in ds p e l a c n te dni p a m e entea d 1 N1 e w o i l il rb i o a r a duce ee.I. I .!T~ ~ i n d ic e y d ei n a t r o 1 q u .
It-tcltd d Ir r ud t do: odete-to altuIte com u-tnum d' mu nd d,:osb lca mu.yd 01 pint-Iguovaor I m- 10 t-ttblzIt O att ent aId' Ota-ittIdl u mitbt-el espas t u pro re su I &sd.de ie utro de Scc n ara qu e nt .
e d rijnt o l dl roto I 1 esleA at t spciu i n d s d O It-I p It-I.t-onto y m d. ni p
I Ida l.P d It- las 10.[on sion a I tie dy I ," C I t't I o r s stt It-dI e rsut he ta.0 e IA conseru.- minem ,,I v ci t o moti 1 to m eel a p loom e rus.ip tect Perooboy odtaqe e 1m.q 1010i
., rtt 11o u nn u It Ifrmt-t-O 1" 0 t-nde t1PP hao rt d l t-.dt trIOntmIc It Ctpitt-u m n n r n n d i n de m q am4m n Cubh
o. t- dCdoe de numero410. 1c. u del algu nos est al c imient ,qu d ia d e e prinn or si men Ga e ro -edi l cra radwa t
E n die )rd anzee o e nbli q ueIt adcerue ese -d innpqea uirn u eui n lcsod a bae ic oosnd au trorlam m d .hoanl dedad de nacio aue n o b qaugarhae Gme r cncaqie ae
dan e eru a nceaI dp Pru esenc .ei amer eeedoConeb d,,g a 'I edenain pre(elpnig ano iona e dad tn'rtdeericna. \#6 dretipsacom p I E dnco qe rai es aesign- -a IC ntrard pOmsbuan h m, I mIns Veocaclornm de cmpte p 18 an c s e os bue hsts rciban etI n vares
Ilcmlmet et es u don.b oalscrine iio I- ci I., .IurddQu oea ua Inasen CubesA ner. arase durrl ciee n espcal ea escultu. 1 In.Iinrtid ibi- un


i I y IIIete-t-trt-ttp Imo esta Pirate acantto lt stabl ontot-t d tt-t-I Pt-tadent-umm-tct nIac It-I-It'a A4 de ua nd a ao. e vil.- < 1 1 D Ir to olsAn r0 6y

ni ott-tstrt tgoltt-a. dt-l49 reer d t-ttatt-puo ~l tdc o 00iip0 tlI it-FatC.at a o0Ita mnett-o- 1d.ssrh:argo iaceo d ocnel ae aad u entneiine o
0005t-Ilt 0 t-sale pro I -a 1I -II---a I d- ,I 1bO t It-It Itto, ld ttt en la d o Mttitt-ttt .9101 n0 It- o stetoAoI No. o P1,3 r tMa-ritio tla-tt-OP-- -tt- t ttr m It- P -mlO t-tdetl t eruIt, mini -r 5dr e de emstra s -qu-Yne han d
pE tlt ln tr o.-nInn 1 b rl a, It pOP I arePdt- ,ootttte d o Conl iIt pte tr o ttlIst l 1,-to, t tIt tm -Iot -riads mn a' nv--- ------- 1 1 1 P r d en 01 n os a c
E ta- r.t-a o et notmeolt p n s ot ine.1.d O1 1 r A lo M Vn o pt-tttS 0 a Mat-toa ot-o It-r io l I t-O c IIt ptrt ditt-en as nota s
virtd d haer nteesao dslin e ter n11eer. jetea wa drva do cab. nenn ortmet- rannumrr oeiinonr$us ra a cno- adt rri o qucopn qxi dne g triucrn d lo da-- o nrI, Esl u IvR nC G a de tutotIu.Ites,, lu-- 1ie cam Pir1 tvS.nt o ls
-Fndo la poiLt- o dIs d d to-Io do- I0IttA-air-isn de o Cm otio de C- It-Itt-t a tot Ia- I- aortlta I-pt ttlmd u b -s I -osb d e -a t d Ca I dit
enedimp pru opntito oadios a I sp. c~ e rb su cds57rsse o ih om at el eeainI-c 1. -cm pr dlvor- d- s scn It t.tQones h ~laltct- II I inaI de estt- l-It-dI
analc "tIflt-'.It-Igu a o l It It I t i rec I 1to -ticne ,tt o-o
llovido en6 de hiIrrr Iderscembrc. naded)aUrcenriearnatde slocls mtofu:!rac vld entrs 1ten- t r e 14 is rsai o r nquem. g a ea itu .ns u teenec
MnIrat ad o 'n.hn e s bucr n a de n r nmarevn uro e a o n ermns1au
sinflsptore Codel mt rode Drnte ya rimertqnen i -, qde ,, pri.sd laep n e : yc srd iil z d a, asaavl c o mol Narlonal e Cuao.a:delrg D aaon inad I ieTi
C o e c o u p i n o in t u c o s m s d g os ue on i ad ,30 Sii .,. InM e r ua d U i Ve' ad C o.[ a d co me a s. qun e lt abde 1. r en c l s n !- hon o rr d o Ie n 195m in [] I dpri e l G a dyue es ho C u a, u i n e r c os mi s ai sdEl dirorde Co n pcion Gen- t I- z d p c untota.El .1 I d.el ar Luvn6.Vib r .Jt, Gl-adlyri nLon 1e,. in cenemne-n o de sI eldidc arrra- anr al ,~~~~ a c s r n a l s s g i n e e a b -I c m a c :a e e T da d- ) r a R e- d o G u a n o .p .M a r I 'n as vn a i n s d e c d a n i W Is m o nn t I 'a i v e i a I l l 4 ,r et c I'D
toOar: d I n M onts Ml r s BTos juces d Tr,~ i e, e v iasnmI n d,ta res an Lepo Udo. iim'er a oE m Ir eeP. mtugcl.Iones ,a dI- SLlubEidad ode 2 d' esrit od erman r i" uao. ya ~es l. roi dbe ,Bi o eas d uno

Ir vIner : ers s d-t-haIta litnirca rb p i-nf rt d, 1. ud dc maIoo-. r,-,olI~i Po, I s Taocn d idd aeIr I Pls i, 1, -1m.tdo t 1 1 1eoPItn 11 aperlt II t-l1 tofetl oo, e-t
a d a le ":a vis rd, s dIPe i.e y ub1acone1dr "- at. dpnill, "p ie yc de decrretr. qe are itr- Inpr Presn dnen cap -p ht1nosra c d ybn ll rantdo
Ie q ia e R mo e ue t o a x Io v i ,I O l it- 1a ,,). iI C r ,r I, II, I. I Mta Pra A tb. M d rr t o sep o s :re vtames ,,Is ur
p,.vtr; id l pr-or.r it, scp- ib,-- ''ra", I ,,,,, 11 re 1,ro ,1,,, pv. ocisdbde"Iy eaa rirsd dLd i .,s "ecetadios a trr:-nrmare.aqrlo btdtir I e lt-IO trltA dluta-0 doa m er-Coonlt-ta. PrroI culox t.nchan110d1- del c neEsiteindIprornarahnlcnc a i d, ,I a.ion dr 'ectuEa, c l .t de b I-to eIp Go.n.I T '"u' a Ie de0doec ttta-fae Htrra lIt- co det-sId in u I:dp qu It-on l ,In bII rai or mduno .I I or rt-"rl dt-o n z.Pn s d
an. I m F a-n o rw n i e un a no a td ., u a pe m en n ,a d elar n cnt, c I r or e s ITa uTa iiec r c m n a b n nt c
p r e s l i n I 'dr e'u,' ,o ns d e p r r r nll -c 1 3 r e' r l'r I I l l dn da pd Ino n i' ,dno nppmt a sid, m, s I I I Ir d m e sii g ce s r, d I
n ,, ircide p Pdmmoi. pit, ton nrnIpa eAmndrnIe d1. isqe osa a u smdoa::te
,,.p,,r,,, ,I ,,r,.,s~vbT -,,Ie,,,, ., senor A berto ur l Si rra, ,l son et, ,,ra Ira IT Inlddent III entrena Inn ranoArmm inds Padr Cn Nr ,.rar t e do, m ,I 1w
y a ansesueneadeo r1 -nn-' 'I", "I'lp"rso l iqueI Iln nll,
a, I It _I ,,p ar~ 'll ;~-t

E9mPmD I I oh't-,v. I t- 0mnib .1, , I p1- 10 1.1nd_ a [rn d _, ., l e

E LS R RExhiberi niquetas de 1(s obrus
EL Se ns 1a iii '"' ili endd t11 n It .t-.la It-,hIt, Estan ortstaiad'ApII' n Si Ieotob -a o i-ic in roo'r
I 'it~s ,III Ill a .u I.,i,, InapITT~ b d InCIIICerrp
INOCENCIO ROGI PALOMINO tot-I ot-,,I ,,iMeo-[l00olAqIeee tIe"'"I",l F o.r~a

HtAIA A t LnEC IDIt-IEn 10 ItEs nt d .IH1 od e i

Di SPuesno 0su entierr< para hy, Juvs dia 28 a las 4 p m qo qe suscrien.~-- tclll c Ptoo ~itt o-l og hpl~
o" b It-Pt-Iit"' I.,I II A ilPr


sa vuda, hermanos, madre pali1,ca, hermanas politicos, sobrinos t-t- demas lamilta- PI o-I II10 'lItl1,1,I01,,IIlo
_ iI r : 11 1( I" I,;'," n i I In Ill II I I I -_ 0


res, ruegan a las personas de su amsad se sirvan c ncurir a la casa mortura Itstta en la calle de Mar Na. 32, Campo Floriac para desde ali accmpaflOr el ca bt-na s t-ne
daveI hasta el Cemen0 ria.e Guanl, svot q)e aaradeceran.
me ptl 'III mo, as do gra de 11CI .i l,1 I,- Ira11ns u-u1a Iet e u.1 .n Inn vConsoslo Foornanodss 1udITds RogI; Pdar y Aooroca Root Paotio- Aosllo Foroondca niod do Fernondoo: Loreno I dttt tO n d b t-.C
oi1 ogI' Dr. Robsrnopt a 0 l i oo, E Matsooin Nogulz: soro,.Pura "Amoo"ltoy FoldoFtrni dso Palo- n u a m"= '
I Io: 'I Ps"h to. M nooo oy. Ao Motoondoo Soq" WIlfrdo Mnrtinoo RoqI: EIroo y EstIt Dlo, Roqi: V os to pna p00 ad n t- a"no
Crmnot-osos o : Lools d oaFo: JOss Anooo Rodrigueo Coto Marno bobe Naoonto: Lorsnzo Pogus: Jos s-1enoO- La nloiu lo I It-t dolt-l- e,
Agalo Con ooMoo Lps oooo:Rodo Podr. Ittom o Ro o1oo p Sdo. Podro Lotrla Toor. 000 c oueta m110 imbro en e rereiodu
ole laol 0,100, 6r1 :T p tt-hor di- TI de p-oI del I-P
G cAtedFU N, e R A R A D. I lago1,q,, I r ,i I1".dipn 'i' t-.dl;dp,'l l" ")' n ~ la I It-I an Al, H rI.l Igtn I FIt- nona 01.--- I n 'att ll a a at o H p oe n t t-tt P o iroo nt-t0 dtt D o s me3 e n o a dres e
11. An~Gre u eo13 ]a r' ,,. r,,,b ,,- ,I 'IAnaF U N E RAlg-tn I A DipoitoEq eII, .d. ", "aTa nc,,In iiiatl. thoinrirl, de dm,,m- , I


ZDANARDONERNAN EZ Sead adC
A0,in1',Il' s, I 00 -IIi II,, non d. ".I, _ a nbttI 11 l I, a a .
u n aod p s d c n Rh o etro , b d c nt a tc l h a a o s e m l e d

,I ,-pi,, -lPlt l, .tai tlo IT-l-0 ,1t- ,,. ao ir ~ I ,, ,a y erl~ir ra,
CALe H y 17, VEDADO. Telfonos: F-5054 F-919 Pizarra: F-669 11110 Att."' 1610t,0 00e 1. pn.tnO 010 11 "pl t 10 a ol 'sa on
1 1111111 AnOn I 111-t~A .1 -. trl BrrI lR om nt t--I It-tlo I
-1r1n 1.1~ un tttItttttllId ltr AomO tt-Ot A de1t-,l doo) actdte n u a l u a
] t tiI I t - -, P I .11- I 1. I lan 11-3
s -- -,,.tonel Triba d P d Tt o -rridie eolt-1odo I~A AdmmIt Se lbaoabao con unms
r reI ,1, tItt It-I. It I TT I I ~ I sII It d I t-f 1I, 1.,I 1 11 7- 11t-.1 El Pd -0 --b1 b ti t I I I itt- qt-t , a ,, ,a~t l t- nft i I l l 1b 0
h e P D 1 1 0.t nP 1 1t-t-ad ,A T,'a o oad001 A mIt%,I- I I,-l-nll uil erf llKd INFI"It-It E l udtGn 1, ----- Itt-tnI Io
I ,' in'n' "dCIM maIde. II ldf Iu1,d I s 0 100,do1101 t ,I I Ia c -El Retct-It-'do en osANA BLANCHE GRAHAM BAILEY fdotad el :.brsoe aeta t l M tt- det-PadrtN. mua 11yer
h ez. raI eI 1c Mus 'er.ad .e Gu"ra un(t" r att- te osmort -IT ,I.,d p ot ,
a "J Ann-.0b IlAt,-d nd d Im o .e P]cl a n~b[,'.PAend pado A B e, paadesde 1tC.-, 11 d 111,1-111I gpo t-o, _,,,_, It"1111 n-,- 0 .01
Ean0 ys IposibiAidan de rede p I It. no ,e e 0 I. a R- 1 numrd.I,,_y R.n
LP. H. A at-,- -aCdel-N ottl ,l- - I "t-- do roa a. con
,micia en MadrideluTrrt~6P .

L1A0 IE-I tot A E,, rt-pthltt-a A010101 dod po to Illle swo- I at-I-t otsntIo11,
III in d "a I it o"'a" P Ieb-mp7T( sot,'a p':, d I l 1,ar,d m ieno u I.n d
RyHHe--- mo ende es Meen 010t-- Po-tat lItt-I 1 aIt-h._ fuero, 1 r1d0
Smy he de Gvea Carlas oveG Bullas CarlasdGava A aa Maynober-s ausete) Charles t- b- lrt-I-Oulnt- hO
P1,di.n It1, p o IInOnt Ct-t1t-ll I t- ptooh Illdo-Io OPIIat-01W11115It-e ,- la ontad.o,,oo t
M Gj aham. (a., sen t) fLucy.Ba lay (auonte) D r PeI d ro Ig. as as Be an, t ,,,as a, "Itlt- tt-- tt-00P.otI t id,110,t-olt-1 Itt Pts OI I Idpt-loodotlltt0 II

Lpia en e DISP GiInII_ n mId,,t -,,_----H a la cOn P0e sd 01e"15n PTtTn 0
t tI i, I-fi I 0I-_b.,t-It-II n it. Iero- ee toottit-oI ol.P.,I.,INI "Ploll I Pt"-ANI,
d~ldoe,.lit Ilp 'it' ~dI I- -odiadildtl. elU/R ,,, eAmn,,E,,,,, pfere ,l aga "" m que I I .lvrmat ite.
,b e Iz e l o C - r o r u a a S IT~ at,,ra d o hiind" I c ., t a I n - -, Ii" p,,,,Mr, -., dg,-", ,,,m, ,a Iu e ,e L'irn c loil ,d"

Ma-tao I -I It-I Tt 1- ae d cru- l m c ed- or,, piro na
___________ II Im n enin Pr li It-o II[ P~no ia -.T Tttt-ot-'" i" 'I "rIt--I ,, -5I~ IItid s I-_ 10 r as 1 -s
17.tAL AFADO E RNANDEZD IOt TPtro-ltlt-PdIP"-------I "i.o-od _,". a
po v p~ M. v1,, d1 M 11~i s u eidc .6. e negu o e o e c o.p o n vedles 2S a Lspo .ldos q ud, e s usIm bIe-a, n : s u s h ic a c e ni et o ,1, 1 -errn a rcn -1 r at.e
tiI,, r en su d no I sy en ed o m as rmel a 'es n l s p r oas ~d ,Is a ist d seI: s-L- I -, I cIn, ITT Ill h-, I~de n s -cue de-m1adIrI It-b I lp, ta k I A I'- htors p-ed cc-o1 c t on aat 0oco-t
I C imp nae m a dalIs m d C I Iro ,ue(at, r-aeNcerad.Iis ,ptt- I, d aIoIht:: t-a 1 1i as u eL a H a b"na 2 8 d e A g o t o d e 1 9 5 2 G dL e ad e Dt e rlue en n uee na dIh,'cI ib1- 1.a p t ,, ,; , R ImI d, iie n R -r T e pub h I -l a c oa d d p a f o r -1 cp r u ounli ad a e ls c an a rd o l er I ~
O li v e am ylhe dllGIvTa; C a1o G o vta B lIos a,;Ca rl o G o v e a A r a o ; M a y R ob e r, ( a u s e nt e); C h a rl e snor r, ,nado ,a I d ",e--lado e da I espicibmt, e ar .1e. -- tdP ,rt1ment d eeb~
G ra a m a u ent ):L u'aale (a se t,)IDrIPd rtI,"s"sB a co u t.A 'I- ir ,,,n deI a n N I Inuestr- qu er o c mp e rde dIII suphcaai nIo al menv baren,,Fo.st,.-- ra rn a r !- d, r it n'a c7aa I Ir_1e o oe re r

ad"I ---- :, q,, m- etr o n e t
----- -I,, ---, -11---1,---d ------, Ai I I z! Ro. d11,1)N11':i.al 11 x~If 1- d ,_a qe hn pontoH y 1 7, A E D ADO F,-,5o I. 4 -- F -,9,, 1 9 ae Illsiq.;, ,-rar i'?A"- CXX Cronica Habaner.


DIABIO DE LA MARINA--Jueves, 28 de Agosto de 1952


Las meriendas de hoy
Esta tade, a Uas cinca, sera fe t
der r ade- en rtsebum mi d
dai iaiBobsndladw Diago. p su ilace con
rIso joven Flavio .Galbin Diaz, an
ciado aalas isy media de a I ntarded dadl bado i de setiebre r 6ximno. en el Santuaro National as ge San Antaoio de Padua.
asus lOSEsta merienda se aofreceIo
veseora Lourdes Aayns Murilo d Bravo. enIsa residenci de usPaPd ddres. 1. os oso doctor Leonardo Anysa Murill y Cum 'Quintana, en
para el el Vedado. dsy
E Ia csa club de I1 play diI Ca.
sino Enpafil de La Habana, s- ceds ia gas leda ai na .d ra seflorita Maria Amela Garcia Me. sa, con r mtiv. diu cbadasin el
,sn Victoria-i Pada Meirde, filjdas pair el dIng airti di uptiiasbre al.di d.I.s iaf. sn CON UN INTENSO ENTRENAMIENTO 1 "it. d1i aod "d La Sala
EN ESPANROL Y EN INGLES 1, UnorisGarc
or.doctoraMaria Aurra Mesa deM EN UNA ESCUELA AMERICANA desda a ah.i"a
nadarinai Cld. Ba s tad n. El aid FernimMa Ci. a NnlezNina CaleLaySreariV11 .I
Cursos intensivos de ingl6s. Yiajeros

Profesores norteamericanos. dHciarNu Dvo YAck e
p deadd d su gentid ipoa J. iin.
Clases limitadas a 20 alumnos. "*co"'i aar .1
Cuart. Comfeencii. Hemaisadruide Beg-r.,que se celebrari en esva metr6pol, auspicisada pr I C"sana de Cmerci di Waam ngton.

Tambin rumbo a Nueva Yorkp a-- Juanilc Ferrin
6 ayer, ia respetable dasa Emlin. oza fn de esper r all a-sih E Idsabr.di. 30 del 5.rdie-te a la Fugirin d padrins. .a sr-adre Jos. l a p- Albert. Garcia Me. di 1 Ih,, tedr ef-et,Ilui cEl y ,n p.vei l p ed 1.dla BdSTO Aza,"yNaina Pops. que regresin boda de s5patia1 baada a :rsl- E icalicdad dtestiiisa. Iln'arin
de iT aIIje Europa tar kucndisima. en Is iglesia de Nu- pr Juanita, Iris aenorcs Jose "I Mar_ Prmaec~rli Un ca ta n-rad, 1. Merced. tnezBandu .o. don CarI.,,.Njner. Quinia y G (Vedado) Horns d Oficina tempda en IsBabl deuIberraB Brds dII Olir rit Ju a Fi a .o Laa Cia Tsr n Es-T : F-4485. 8:30 12 a. hlija de los ap-ibles esps y rrMar. p dr" Ped 1 I hrn a su ve,
Ins-rid6 yerI Pd Ia .'a. aiur sirhcelino Ferrin Murgades yv rair r ds r CarIa Marqu
SUSCRIBASE AL "DJIARIO DE LA MlARL'NA" desm- Sou preiss sds-rnos fsoral, sue a La boda risit s veidcai en l
es a detitcon sedlp gles-at dspsi di a
-nitss e Midas. e ma nes A r"ca Th. rs -anS ter- l g sa StarslIng a are p-s endsd nil Alas Oss nhia si si ad tdiin por los rts-.n alA s -eJgzs rrndo Dol a aingo T -an;oJo

CREADORA DiE LOS BASIOS DE CEPA Y CRISTAL Bids-eiddi. Trias. rspsndlisndd a mds-s di s- M Vidil yEnr-iue Frnder-i.
I F B E C E altBn.ela Eto, dad. ReAt s-,a ss t
LIMOPIEZA OF CUrls. ssn la Mas-as-a Fis di Almenidr-a $ El idldsti carddd16-a doctor lRs aFoqestjpr. aera hasIa Be s AIs, pira isY MASAJES CIRCUILATORIOS Carsdssls-gid, qdi drganizadd s-li is ds. Iesom assida dda padsddd a iss a lsa i a p ad ias i V nA HRTdAMMAoiedad Ar-genddda di CardiSogl. intirvincyn qurgl. Ia aiisens- Ia endra Olori. Agia e, Jr in ei patrdind di Ia dds-iedad Is- ObipdIcd Ms, s d ,a l i da dii ddici1 Rdbsetd farssi. dier M T HtRiEasa di Cdos lia ie- Ca. sTrE,. icuelstad. i ya5.P eruett isfctor STUDIO. Call. A isqana a TEECERA Vidada -- 5-0771 liErr diil'mdi ipiaeres o La dato rsviudna d Sle- i El ds-Marqu Jul Sang uly, ei dl in x i dnl itls I FAenta perada sa Ce lsd Dad OIa Mi- guids- csdilr Jao, lsu uden tn e_.gAlun iaj e Gmuy fez P e de El o tabiIsne gm ba eooo a l a m n orade aro gTom - -r
DNOVEDADES EXCLUSIVES de.


LAVADORA AUTOMATICA
en su NUEVA LINEA 1953 ~ -(

/CAL ENT ADOR MA GICO/PRECIOSOS COLORESEn Ia NUEVA LINEA 1953
-d-Pe de laadora. Autami peras
BENDIX, Ud. eniconnraro
ssrprendcEerqseentnaj que e cia eri en ninlgunsBa ora
D aaa. Sianientadord
LIM IEZ D CUIS co i Misrra ri deAlendas it) I mlientca d g isctr-a ei c-SSsnspe gida, mselsadaa m-si s-aliente durante todo
ellavado. De entreasu
.colres. Ud. podrA
selecoAonr i& mec s indicado
para su hogarl
BENDIi remoja, Inv,
ensjuagn 3 Secia, bota il
agua, aprlime y s dsal
d eCta. gUi min er c iIete I Co lptcZ e1 omprueb I- neuponr atsde iv ja6 e otrRber argio

au po o cosumdid",


In BENDIX ne paga
STUDO: CllsA esu~naa TRCER Vdad F6771 lebarfsodel1. ademis, prog
susen I mpta rg n i a no ry a 5higielne Visaun vae u e ite nu es rid- Ioa b e Exhibcicigo II eor deG ig2Npida una demoUtraci d.


Nacimientos
n la clinical de F y 15, n dlVeda, aanba de dad s. s, i
L i al
iji -n. dndla'aEdIrndasa da Innr Pandaino adeid. pa a
La doctor lvia Rey ChAli la enombrada ginedlogs, anlstd a La BeIor dea FernindeS.

EU doctor Gustavo Vizue=Ro es, destscado ciruJao y m-uA A RI.S
Teisa Vidquez, besas dmpIada.un .Had ndo, primer fruto de a ventursoasa. e "PedAsh 0*go*"A.
La iidiai de Vidquez Roale diu otaldel h anaged nai dan Naee-, I us en I' clinic de 29 y D -el p d o. sw aed$. Vedado, atendida pr el dsctors i s-ll-Ye a ,IN I doikmdan a aia 1 veiAdo Benach Carrerss. ie valsla asdamtiaials6 ko xWm iAad. laEedna. i uenUi(I pwe4aa .
Eaborlou-KLM wei &-akuan l ammama a ln KW

Petici6i de mmtoV. iI .da asi. d. 6
KIM Pnda 251 .55T. W.5670
,1 pr6ximolures, dl rimero de ci.uai
.etizb ecesqe n ""o -"I "."' "^ "
zatbr~ia ~ is .daisinaa n.pdla d a muNCo

m aidillia ArasahiLdpia Gasadike pia i ose alaso Aazed ia-n par- el jove doctor Arturo Ferninde di Ca.
La peticin de ri or sera fomul adane .Aitool. Frninda" dCas- El doctor Josh Luis Espiniella
tro y iora Margarita Rodriguez. a lot padres de I novI seior Fran. Aye prI a via are, parid sr f- tea Caaina Fernandin. cisco WU-Baseo y BefioraPastors bnon M a u;9: Ert a camor d inier yse vin e Irgtobn ara pa sgielit It abwEtsld ulli~ n ipi Gonzaklie.Lu v Y Ep kella, c di Inag d a i- lar sniaa had l nrl ci can
La boda s e eituari in laresds rujanoartdic yraumanllr, a asia esaldad n abri d e dapr6xim ado. Feicidaden. maiiaals de su esposa, I ngenaI l l. s vije le deseami o.


d


med,~od 163.-9gnt
55Mod. 803


550Mod. ,053.Alsdtisa dilo par jlovaisa. Cas. binain e pietablance de cidd conbaidaiils-d a canaiia. EFi daasa

del 3 .1 Sa % yOchos B y 0. 53.50

Mod. 77.iguo ydse modalo de pla lisa con condon en pi neas oa ielidocn alandde goma Pet 8 V, al 12 53.95 y del 12/ a 3 $6.50. Asaha C

Mod. 5101.-. Lindo odelo do fino diaida. En Pit ne.
9 aaoa adsslitan c55 e asaha. Dil 8/, .1 121S5.50 y del 121h olA $5. 95


Mod. 71250. Media, Mod.4 'a eidosiso ensono / b beige. lla ,7 al accord Mod. 6080 10 v 0.70 ,a 10'

Mod. 22003. Escrps. Mod.5
-S P.r,. ics y jo- en blo vencios en blanco de i-ida lelido cordoado. Ta- TaIlad I., 7 ol 10 0.55

Mod. 530

Mod. 22003


SErvlsDIDO S AnO aTEOI
Ea~o en admr II cans A
I. p r Mezlln 30ansP.

J~iwMe an ne


6080. Madian lances, aljido aoado. Talwna 7 1/ 0.75

530. Esc i.rp.ns
ianc par in as.

sa y puo doble. dal a l 0.35


SAG


PisV a LIhMW


Cr6nica Habanera


. .Pie= 10- Notici-s cat6licit. DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 28 de Agosto de 1952 Noticiss espaioi


Otro reibimiento Mariano Entreg elC. Gallego alpresidente Pogible acuerdo en la A. Canaria

del Celta de Vigo, hermoso trofeo Actualidad

I II, .,V, ,ratcuari1 epanhola
-,. .,&,, En e1 sa6n de lapresidentcha del ddd qe aaellos, .,r;1d. n,
Centre Gallg.oee br6 is la.tard.iletes. Iat.iacotdn y .Isgr-a .0 pade ayer natnlla curi a Ina pa- dar ia]6r par tad.a PpanS en un I

Sprssdrnte drt Club Celta ds Via., baadara de Cutba aa ca tn luhvo ica iia isadnH o e
r u rdsuda estana e .s- hd- s etit o d o aates par. 1.s
.t dcl ostaa p:a t a ttl ea bo
____IAIuntaminto deCerdid
,bL a a na Out pusaidida par ci as- -dli, par ditt osa n g o d
1, pt7 1ct-apreodiAspidlrCnb didak e Viaanlers de u a tanvin

-lCratra Galleg uuuacop.RId de Iaa fiui a gfit. qui rprade del a cana
Ie''I C yotonr Garota Lag Jad s ds nasotra GaIt. hac todo tin m .I M.eyiCaatrt, dtcto edFuen- .uctaa dei Couture GaIlega, par. quc 6nica. Vicita a la orJs T Pt
1.to apisdtal. o Cuosl. otuis dsgaadout. Isub lho pu A raumldu


cGuunkic tOuru, Maueul Vbau uco arden .pauab p r lauta cu b1.l deitogaCionec QTRGa toe dio realuuz l ga~ PA:o d a us edur Jul O aue~ul Fich, presldenutt dot Colt., goat. del arthur Maouuslrtu __r__ m red. do cnrtrdd om pabr pr xpcr S .I.fca
Eugeai t Frirodeo Mtu dela- Pa a roecho I. ,pio udapua n u to que no mrce a tr ouuecda S. .u f imratuudd uiu sa pr as. cindlaua e hulonar da .iutfia- doI L prpia ub; Jo a Ld psa Sous, de4 d u de r r s det., a ha lutorumcado aluler didad rI.a de! Apatttaodctu do crado.S. de ca tldad Hi. do)
Maxamun.ubta Cboos. y diCarpIt drA Cunyaquedy urbabl lido
-1guco, prsdnte"dllDepothv Ccn- rebarctario e mauorInita y, tue *rticu qu ieyn 'ida de Cauded 05 oudpnS. at. Trop'o yo- taruoooru epcrit d p pmr
tal d4la j.dlacsdce r a. rtutstolranaaO parci oaioltutro Gallego,tycou. a ditlngutdas p r "a die, pur Ia ,ia cre r o Aaacta c an.rt. llegunaun Ire adrot y fraterudad cial tOsoAblt. 16,ttOuO N w Y k aad lisgi vij aur o vtreuud.9 s m er rLarentaaiasla entldad que ouurur-uiantO ne c itodo ctque
-goEuca .c ta .acono ra uui e mbra dc ,iltu o dc altamntut cdlricanuu.
o M. Re dr gue, u do t uor enua dtt rui al nt I. au oacd a c .rer- qu dcstacadaa peusunatida- "Pit. AO a" que tan magntifia Pur nlitbu did rcuntt e que o c estdo d I.M aport titaC bo ut.epas a- dr ou i x e r d p dhtr c nr y ebapar A bsequtMoreutia un ,,mnIbu l Rc.al u ttruraeguir tu tre dndc sostuantduuaouid uais b 2t-T or autun latanitdut.uu-a b br siden tEriued i ,Clob Celtt de o lou I. le aro uuelucucttuievdt diato de~~u re z r ates a s au a ,dy pra cuobuu bidtltt pergai2 Sutrqu Rhnst. n uttnu lr de ,p940.00, intdrCallda '' del Co au acer entuuM e coP rieto dc qt o i o tandoc nomur g- d prti.- c aucurd. d1 lautta eitsral ,ttir
s o e b c S oR e r e e n c P srst. io ueutnfi d oez c cutel,md tib randtdatura dutlPa a go haut dosliladt Ioguanduuuut s ug adol t c ithlo do rsadots d.
coadcN demdoteaser eadVI Astuniano en et homenaj retceentdat dlcha. agrupacione urgutoetlaao yaau arlo Mer1t. de en gYorIreMtet ut tO ut 1 aspiradoci a I plasmaod" do ia tueotoy blot Eu msdlo do loa aplauao dWcta
d. formu, eo, iiualmuttt de I. c- .r. I IadraEnd eis nosrc er onder er ltvdad precidida n ounia re cib ilorot
resspoodietn ata i.ada e a CayetaoG arci ag Ed myprob q pxt.uaip re s I. a n d em g 1,
C1auilad doE t la. Y ebuotId a d g, esbt Is p u dI n Jytu sd ado uic oesu du mi Jad ld I rique 1c ln Ios prtsa lta~art aptr la coust- En er banquets houtustuo quec sentacpodaosdr .oouhuu Itlu oudl frusdnat lredeOrtt teba u aabodu r en btauueota ci ootc ,,uldoto uticaidait a"_~trediotot oapio.lb-cbcullut

rotidn de Ia deca, y que ci ttre idN lo -tibulari a prodCto deb uhonorcsauuead Js qu cxpuscts hire e i mesd ep i.o t i tresnda itiutuddtn Hidus auituar levar hpresot ot ci ,ombr de1 Centr Gaellgu ccbr Ctyctano FecIsnviernndzrumba de i- deAyu ent Cerdda.oE
Idei Centtr Glogut y lout eutdod Gart-ia Lag. otu tu to teetua. Vtatla dctcgctuttea e1 .eor Be Fintaut per.dsona .entre djcuo. uuudiAygulsutuIdo rveordid aS p Cubuy dol Ctrtu. Segidotunte-ol r k.,lo alute de lareterida Insue, neet vst cmso- utorcoaiars ecvttacbtduO. .gacIadupotlhOnOrttde lu a el lsto Narcis~bO odigluz entrectit-uttn, lhpruxt o ut do dol 0 di de Prepaada delaA cautt i El traluu tutt Odureidiut hacla objcto. ,hirmoodo, depaaa, u d doa ieoY oar Prue io h nOllrecer P ePgdA it iOen O u nmre dl'Cnariala o reprsetiatnsdclit opol itulroautlu;, rJ P- que llt seiaun actre p
s.o-,tdi I utgor iuadotresenadulorNdine husPendo, d leia2eelaentce aEno M gu ti Ouse or Eru ivdtal e ia s n i dscial dqE I L I d ,rd ,Rtrof tee iguoen. e l aO bin y x bernadprdloboc tdouacv,- 'aguition c Avrtoj Ltenuan Au.uar Eti qu teo ua atedentel ddend onulcdqu
I in:"Hoiajrdt.lC1uui2 Cen t lia le undoutO deurAitR s, or auteo edoiuDo i ralt secretrutiou. de. u l a iu- d alurten tu de pa
Ide dLa -lHa ul Club CellduVde V go u lProt m loud rut enl inutaPte dirgentoesoi tucaditos uk te t Ppuutceur. J,00 GartHa Put-i br-ueu doctor-AguptloRBlmtit -tPi--.-- dad.Hacan. on 6mnibude 1952 d~ r ,e a rdentdeidsab.te rftatuot"uPouladla Cttuttzade instituc n
IpoCudCarlad graIiasihdl.ultsnOr .luagtsod .l E x o ,embaadtobr d Eo pesu o ndhntaCola- MA uelt a n s tezy sv!, e -dor .A- Y e do loi mblrue ridenit. pe.uc11 -ui-' P-ush peundnt l C OuluM, ndelS Fernandezrup notauru. uno.uyb apa s ,domi P-C nllsCtuotao di o' quel trotono Luije duo y dspuidarl tdecoradt to er30ddtltitund titon Or sa ,eA. nfo tp ~douy par u Ou tuhOiz tOibaor unta
Ctt tdtl M tad uetc drcarenoa ccnlab uita y Ilsa aot ad d a un o -u r. eenalenor npc-u.c d'aa,,i i o. rms ge B jell, ca l e ue
L a 1oaed absora Eatdcaopa c Ia '' dtplo tan c Rntr a alt at- Ac o iac d t oumpou depouhtoderoi iundoenl acto ta nl, atO ht nandO,,Obll Igente la el A oitM d.rIute Moquiru.rl Oanche-. quengnetral o ostolt-t
.,sadu"sng n uord s y uiui iuoa iuit .-o d l tos -If de .a.co deri misiado po .n u r d br ia ,22 ,u n r h.uO dets auA Cprto niude don Cdo ltatoriutut uintnEbmmenae p ria


ReprrdeLaHan. n a apreen_ cin dc _r _br_ denndsLdHbtcoibatle uolbtoaBad d a oicaNaina' h ctla O crCet ar usuorudlmnrtauututdiuetd ayu outivridtd at l rl Oto
Cuitnesra oto rnesoB -isle, desonsreiidsene o q.u tdanal r itut itua d tlus tut to''l dtidPiptyt2,ouoe~tout otuotu int
St-but, eO.u-uutiduttleucntoduab. ut iuntool tcdae io r reiss C b re u,: Aguito eO ou d Co-zut muyuttout dul btuuittut
C ay etn---a rg -- a L a g o s TP . hite radB eI,,no dprup y s en .z. su. n" sa 'r 's


Cuded s especaYo e n El s noBeCndel"o. lg. uuoBlmu o c o sn iCom uieltita tlo dn detluPeso ulu
Aetos eoiineinorativos Mariaiios C "FdanrnAroinAen l aa'"ArhGi n yuia outa
Ituittorr r Ia Esool6G i -in tura e p.I bol cl, dcu er rf rtru et ali sccpa r s Rexodais.utma i n de ttluu-Iua I -- - -- -E neg w ree r a N 4 d te h r sd ET e le b ra n e h o V d a. e F re s eA no o a m s n r co m s o aon e choA g- ,d o n Jp i e n i ain e l r e n5 c a o bj et d n u a bmo .l I
n "caaaFegrta uIipS Cnario Gfart, Psdnut R ucdo rts 00 rer re tra ocrrenca se u o-uututd ncon- ~~uo On otgi

S Actuallflaa C3(011011 na~~~~~~~~~o,u ohtd spttuebettfetivdadru ti dto 0,a Cot-ti Otudade e ontr-oabit lto ouen rto A 0 GOzite eO ncetfc e ls1nd ea e aefrea sd
't Nuit iderutuo d el Caidad, Pa- CetrGutu ate Autntsuit G ali ue o no rlyiu lo bui, ezPuto.M Iul Git e-tuBlslo na"l--E raoir s pdo o adun o e nenoa da 40r I t e Cub- a s elbarnomrendesl dentur aureo se rgiyeo b ria umet orasno o-asada tuvansuar el a si~in Ie bieDes utda e irxitucl itintas

'el middn no t situittonr. lac Ile euora Aitut Tedc dL- Al Veis Gait ble uib o ulsudtotoRtout lt-aoodu. it-t litd, i ,nqdeuM s tde D- o udecAs utani tutaadenC idlsE
s ba o di 3(I ir e de h ,nisdd El CentaoSiiantuio dt esne Aton Is Are; de 6d J r unt-uuent uta ui las unt-ercutus. uuuoa ir luapoen mrets, hc 0do Narreno, a.Areoy uArena t2,orgt ci eldu e o. sa.rpenata e r G L-ciano P uteoteuermrov doouedlabutofuenfdirhl ausiual i putlhoolto.deualenleIt laduuuparP.-p dutulcardoe Cuila,,lutoat-ada oJua lam lngcentr uObe fico. Dtuiuttronugrn m, ch cnralsnets. en if%- .1i eosuauq a0IAet-l noCarat-r gulso.eldaut uoan tto Aur t Ae l to o rAPaGtet Ad hde y da l frtornal-ap d toufltolr ise pur uihuosut d i odtirut Nogua rpt
En Ia ntiva uslemtmne de do ia d uuieulo prugraumt. v e o. Orarlu uAtouetn e fe s, y e l CanaiahCrrv snai "eltuar si o. i iote F- ed i dul utl utna iue armda. 0re
ovenario utre olr oio;Hy .td-t-E Noudamc utt ad e nuis .1.AC d Ltt ezr eu tdu sorut o slon:u uto tipoctui-muetcad Putt.ohsa g preutidirii Par Juan E. Frigatlo Se Ne N itui-tu~it u Nuisro uSe- lutauos ie b adelu treerida sootr- m, quit anim al c r, FroutpttuuI 0. r Jlihi O tdeyG o;onuto Aitrm,iutc. idaot
e Ncceo C Int-ul u. upteoou2 ut pSantaltorCduCidad dtl COdre i utc t d e osi 1us y ia, Auildroudlbrvtiempoula Aot-nd ',C uBedtot t toutprei- hAu uotuteutrr rIss ti.
e* N: eii Aonaj, d, tt IuG.11-a11 oh, doctor dafael2one;tdoltutto-Geitel rl s t;Mo utAJunAi ar,. Eutcou a uu t aa" d dosr e n u e d
Cutd: IiIdoutLatHabdo u1tClutilittd d d. t puiogu. pt-itt- d e aite uu lompanu ray Lu ,,dtC it m. n Rs ,S oru u lt, a reooI Rey,6 lar onututun td ou it pac e mr uu t- o t oru P edroiNa u ei meteuoauiuoundO uyl ida tthInepndn ua d i etiooo d apd psr.ete rOPe o m fayMaue trputt rcitu n toc.Ip nIp~t~o~~cc Dulo D tom in ut Peooduc hao; uso u qur o doesmaye toni su lauuiblr rtotou de- tso noche yrei e ootu -tuo teniut-h ,tolbdrIo.ittutd t,. Su tut au.Irl uoir tdi- c s m dul,[andaiinutol maguu CarIdad Dot-tpc y sinua. Eutio mo adton en s -Prsnt-at-ons eIto-o rl- lo. Aoturigaluit eont e rh

d,0 li Puuouqui ttlo~ ,du o amor c o dnti-a tmhud he Entret laoon-urrunoiuupusite Luiespu dot-pteb eut-a looutt y rtttoA li Mtlr in e Ar br r piut ~uutndo oxiit.ometos rCih 00ub ptitobeO ItomMotqibaj op "tiro esna"c
"iaI'utooIt tCo hut-M.,d 0Iuhtouluttutouldt uogtot. u.ut1.toutuui-ontt-opuitxul
cion~~~~~~~~~~~~~~~~ siud n M niu au .aecreasshjs ercbrd n et ei I ao r nisa md .i- a de a ma dn, 1952 bie do Id rer onye a elIa apo l i sen D sam.cnsgara _sq e arnol. ser, si el doctor ,,rr+ dtr n t ex mis o ]atre sutos a,e 1u a l e n sm m a r l a r 1 e S a 1 tr3 a c s o l n o A r e d a a q i l s e e n e r al n a e n uCeto d aa .s 1s P a b d ta o n. em a A ioia n r r' ,a e :c a r Ya e n o m b rS u e ltra b a s i d e mi d P
Dia30 e goso Cbar1 0 e Myo e 9-1- ~a :a ub reCelts.adin rd xPrsa t~a,u cl n iet. po ,-Lj i.du-e l a co n b n ro Sierrd Camp ade a r ma "una n dicv- ,a put eryrarndoa i r d oe mN u mtt a en o u-uu t deu uitudta.ueu lrei utrin ndo'-r ho s pit ale y uole tua toauuoulouton o toa I rg id. bu u A d io in o ut t u no- Ea l t ob d u i. CtA a l la a B, o ht- t one ndez Fer tnd e dita t tetralontu tP o a uu o toie u a n g a st O lo r C do s i t r o q a [ -d e E l a n o n A sB o t o r EIuit Ga rc iaLog o to d s r au ulaC a u i t,, ui tsu -br e o p em iu a t r r to i u o d l ao p a seuenu
r~rid. ara ermnar l da 1de sp aun ldo ampco aaquhosde 1A.mar Jmenz, dcto Ae mpno de s rk Nazar tu s I'. aciRm~ na lezladurant~nI fe1.ge brcalesbd resab- il hacenolkRn ev in de Btdhono ce eI stde anuC and


n embu rtui b itr t i s s u e c rmn ,atc ul t oi n itcs u"A -s t nditodtG olao u u d uu A ,C o u u q i iaco h utet o ndl a u tr dl v u Ct n u i th l utit r uzd e A n ua tC i d er a t a dt u d H y n tId o s o o og i t o otn ui u t t
A las a a. m .-logo caapie ldop eas deP fla l Ry, xur RGaFay, ena b goyqurd eIul- a eT, El .Irne t R-t.,ain tuo~ pnatr. g fre oeo xrsrcnhnaets u poidspr litrsd e aBnfcv6 ne
do u ihou uto noitit luc gou o urd u ul o 0 oit l uuiu R m~ Bec l : A r m u u u ud tj er vui o lyte n u t d tro s c a t-. o I. n rtu .adut o i t t l o r~.c A t .D e a ur i o d l u tro sti m ad ttn ut-pt- p r ufe r t-h u u o ituborad ,,u d bu o c Nu tubnd o fory u~ ettoit l
Rep o i.ers d oLa Hab a.rt Etu u C uhot-l rrudt- p t o r i to, uid i ru- yt edt u rttiod Ct-ua r P tohrt OM e a a ttit- Vi tprgen d ol U outpuo to ucac i d t r a nt A- u a u eur Oiteso opuItasc d i z.lrquen di t ha asoo e n Paisna agoa- aeie laAci 'Ia d 1.tiad omnr'it r Caridad n ",,n,,deno Hab.nan.,rd n conCnra asd dd ea-taa el mml brayl a clban abperidmente n o


Peutdhpitara o toub iran ciso iacaudo h t ttot a duito suMa i lo de A ti o :, n t or ita Martoiu -a dete.ProoueiualquE o utr ItIslydr lsstr ,,,ocMur lto o cupa ouForpr ou-detoz Cist.rtBr.unIn.,. 0. ilL a rig Leo n N, a era -p a e omd caron P
noiod nBnai~ei aerl o n ,; gliuda stnia de '4 erv r posible pra ben eem e uidatLepe G rd a Ango la re u eod aoi so zItsd i a oe,le .d ----------_ _r ___m _ T -t- y.__r I,. ibrgula horaueeSantaCClara esdunaPrencas ,L- ,ed dicor MandellGarciamSoias, sd 'Cfndidd-ued ndotFrictuSst. arrrnet uutt Clruutdu ld ln O uu- o ~ to Iuts luto s toue ps dco-dtt- u uI to tN ttoge na A totototout S utdGudesautvo Muo usal utpCutre f illad rdoctor- Ai t o p la do h y t ctl u ttuo puoa dot- l f
qu s anfesaenheMteOrecnsel e eeraju oai imsa qe o tno s uezo g ------------ n sE Fernandez ruta rrez. ManueinFern ASoC A rouIn yeiDE adsscncausssfae ,
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eo MBeercodaacoror Pardeiars.a ex ala osi- oganza i hrmao A broiIten nAdezCam a y a ocidadde Val yd n g ha: o,_openieneo:Juna drelvaenrmosone
bues M denos e l ero e d ug r d fmtva ene e r n L v CAr o A en s a dete s vC.- ano Fpre senad O r ,di a a1 s9

d to s m i em o io deMaim- a"Mri an os a 530 sr a n- Mriez.QRos. dearlaAt lca mragn esta hi-ELaopa eno d aCm 'IEj-'o suinot h o s sdb l o o dd e ladu ti t nd d oomot l ett- o u tar iIduAtoI.u o u t A I o t enu s pe. Io ,-rn t O ans- ito ," doi ta t o u Oo sto r nu o st- l
D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~g l ga P 3 3,Ve Fernandez Lyo4p-,,dnde e nAmrils, reeprpresnaenntdanazar uelo"cal:i I)u,. Gic co 1,ard.eerCubm.-e tysasmpE 1-_ ut vr.g l s j30 dnv amb en del nfo me gde M te
u uA inen e Rp_.__ _M_ __,deid __metr bedio~ y esrva tr2e Rde zalde e smsBe lta opuoarnso"! en. qPA1R T- conR a nTA. ragger1s iri n sr~UccI~a n. r
Xo ,Il-rerh de na er tro ddej Jon ,nAVd r-V. t H F A t- r sa y A P e ll e o- ri. d" I a ", c t. Prads igatnn d eti En CS pl uerti -hhdto t- epirtu d atia altyun i6uydlcito isttou- r0 -ut-uSAu uo E i u t- itutuctodoAo sPt-c odaunt-irbuorao uld iIuoh-.-tuno:oupt u t-Ire.a umuacitos Onlsa trno,
o It. utbouttou ut qob ut colo p rofes o nal or Abnr l c c d d d ldu ottoi enbu a t io dartontitttod, --u o--Arttsh:a3ntono ar t-d d rEta e ct- o e t-oi e nuon t as tou p te o te ttnco t u d hi a nd o ih u
S at n e l dC idrIne Bre eean a en- .tto du ubra d qria d l a n At u tmtto nu hot o roE, i ro xit o don 3 t uo att-t pard i ttote ia T uo u l AGl U PA C uo udRE o uA luo t ce di cu ctt sd o ip nct o
la eq u ll ta la sag ad a h a per di ens o n ri tia a.d e an g uS ensdkzne l meln at tiesdd e esenl odfz dnatiaona h d e-- %jd d e G a id e: eu nnn ucn r ce t o ci nt d c C ad s s

Cr r qy nistot It cA uoulaod -P: O~uat-tado gruopeiubtSao Ctt-udad NTAuuIl en d -dd d palgpaludopaIu. lae-bp. t- isponl del psso-u
1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n de Cublr a rsen nd osefr o eh d e q u tno b io d rtc O a se ceba- grn F ua a e, eb rar e s ma mensual re En So anocPredo uzoamigu- M a- Has Indo direc; n p tor nc mso ld c lita6 11 Prdoar ls ihirn asees v e s person fcul-pah a m -das on:so p. m Pan asRe s tai eora Ana Teje d ar i- ne Humbqeprto sidal.n,6eG-enrti: x dALEA DE CATR s: p,,,ai ,B d,,,Qin,,. hsaqel


y luta .uOrIr o l laceniot-uocdo ru lut av d Cuou t l-;duo d It u l adot-t a o o pr uoen t u -.E l a 4 p.r Oo ntc utuan Aguu ut el- d u n b c a La uthJatttb i u P i0 Teli do C atpta tInto d tt a Aaado anloso ut.It do rt- deit durn otodo n obrdd n optdad u
not Jnm ~ l I~Ao l tuti Puu t- u pot d luttnt-uuu A d ut Ou. utm o ntouit t o O u p os g rt n u u no i dituo F ato I tod a n ,a 0-sto dao pq ut D a m as lo ot t ir c L d u et d g pant u t d u i ituu, t uua rt n "t -' -ut t tll a u l O n io s-otnle q i cu p o t -2o s s Id tit lues
4 r D iaoe ntdetl a CAntan- ludeaulLit-cuSa t ur o pree de GauIutr J AueAtgl AIluo, A n Ga rTma l An Ci CA e__l- o, L. Be m I son
it-Alt y acl a 30PLunpor u luo It-Itt-so r ad I o ol p r. ddIaPu tt-.t-,. a i m asicnld 9 .ta s innC uadart F teaao fn ocu u y .
cadapdi dl tut ud iuo do a C l -ho; E mtitlut .1 ,. to uyar d o do Flt l j sta bu no l i ndL dlu EJE RChttroItlO ; idd O V co O ln tCa r g Iez. S r ,r eid In e l t itr s e n t ou t abtt d-Ilj ut ut ,, a o 0 n a too m lbupuoto p : t otur o o IA ht-u d so u ust ya P O o a U- I A C u ld a t.umi os Q i i la ca O d Ne lsonC r e G arciaau a I l rePeeei n yl Mea o au riaR p a es n a'ynde C iari A st i d el et e
it,,e qittlct ti ~ ut-lu. Iten 'M Ii Maria Mitl ag ,l de locaublpaitur Ins ad- GarcoauJ u _rrd Vatompl, u Lnd ur ul at y e u anA rra, s a An -rtcn'r l n
Enra Indiran ho ene a d '"ql dea A P es de uba ero4icca. e ume e ar P ATgA. en Meeom a r ur elio A n delAa ndsapopA ia. u d a o b e ele i ie .-As ,an o an onu mo lacntra ]"s iv e tos.e

tArtdd Ctpon ue u lo utIr e, q Or Vl- de Ulaeala 30 e i e m suo jncuue u d 0roltudn J opar a el iao lunes dia tneI-Edona l ,oiuitp .m.O -L a dntt-m dsi t Ec a .o u t-u dltiu A tu t -teai utot ns 0ro p s ne Flusa do torJd d, vis dJ s tdim tstin t os uteodo
dio souottiunias d d u d >y to uT d -uttu. tuitto 0p1,Cito,.itxF~o 'ieu.ntluato p lu t d"J v aoy
Dia 31 A to id des er e~ba en 1 u e d o un e n de re k a s P E r u a se sn l a a a a c s e P i nsE .nait ScNh.I.Pe.e l i, ue r slA d 1 1a, duccr tairi d ctosda- l d e et As etur da p I. a um
ru d e cia s m m ejo es o as. Y co o ch r n evos triu fos e el ca m o le n r o a e tr o o i r sd e I n e ori a oc e std d.v a d e dm ingo ,I m at eral e N T R L S D L C O C J o e l s g ad s s x o e t m


umt ovhda u -s. peitnipteA.Inototristsinoert.m nea-.t- uCon:o pJz t t d; re va, ot ao ue n oio mi itoa n dn C seI 0- Ntud lo. .ledieI d- tCnsb, pr nad.--,ri-_Enrdedose _ay _sen _rAn rr t :3A-, mr
Heu sl ", la P e e ,n t II, 1 y- I o a u un Atd -l a -uid r l o a ud et"T t t i t o e t i b t l r.c r0sd e Cn A s o.i homt ornt td u ePtl z Gro d ezdiio n u i a o o t u tn F i teto o t t ti t o l o tli usne aruelo e fe mo p siim do h b M o trto de-tO un o r i -, uml-tdut- ultt d euut S a n isspr id n oi t de la A o Ic n de it- o s e Sbit Pt-It- ct-tuitit iorpo n l Pe lh,I et lou deO put Ot 0m M ulsD"' eAl clac closen erll din. 29 de aar .r una TartdanNuestra ]adosIt. Cptleo trilesiytoolortstoAsacutaariNnAL-y SS Aaauts -ECareNeuaot icuelten eiuit-.t el
Co mir e Chcone ra-i e or loqe.j"I daer de radyba nde .-m~ ra y ba us- Org nizdap. m. a Jnt P Ros uari L,- esodi n, Jo. Dia-tr Cas a e onocy.no omr hbrn2e- t ia a eCig. -msdoEn.t dctoped 0 A dg
Indue a ,mein rapid' P. b,, i etnapr erclcdt en el Esp Rey, n" de ,a que es Prroco Numer sscroprPeenoaiones de se re lice en la noche de maeim.I en hit i Vcittit Id', uue,,poo'I d.u-do ls et Vs -ta d e na (roq ui n-lanCnsiLireta R. P E dn d D ia Loezra el Ce
rim- dndendi do la :.tlc rdd it ,,arr g rosMoienteru ete rdloetIoNol.erto ard onoeulu u, ebe r d g r b -:t ierect-ho a p ut00oo su ttCr.to luu br 0 Vulu it- I tntdude St- iu a, M anuel 1vt- lltanSanDMNE B nef i ce noa C anta ret-a n porus tla, boues ouos r d l aquituttloP-anat y.tat-d a. uen h o Pit u- to lt,,o--.-ni~ a qit t-ut~iitPlittldiuhIA sl-oltudtdnldoplot-~t-oo~ol, AI~st.O tutI.o I nPum ogo el toduoI p-acl ndeutl~olt-iuuoc.

umno 'y3 m oin o ittArt-,y os.tt Pt- t-ite ,llrh, rItt.turmsu 3pInudpitedtosiur o sd a ddaps s3Or toatuopurnr t rado unn c'.h a Rvern edmn M !.,I le ous, v nrsenhuraArE pade Mrti J aarde,, .In -G n no de eSHnoch G eal n xpegoi lacaydetiLas.n e


A l tuo t La u tu nf d ul -0 ,o e n.n 1 V i e s-Ad ta tn el r op o t Osna bP r G q u i t b u. t o d et i mpt A u i p u o o it u s tltar d a i u da s in t to d em tns t a v o r O n lt T m eo L A G H F P A F I O N Ets auA A F I P N
,.,d o N o r., I P e r, n ,I. o s arla ,,,, o d I, d- On.H llaa. gOc, . P it, a;-tolcittouollse l ttumot--:titIr O o p u,," ,Iu t-u utt-op bit.,qa tSnt,


S a o de a t l ., I n o m a a d s p r u s e f r a a t m e i n o d a a a l e e i nd e C n r di d a e r zdd o e i a r e d a y l a m n o n da o co--u s m pla- E mp2 % -c, o de . m ip ie irs:A s m
dad n P r a u n ta o ,, adv a 1i den tm ina l wda 'nd, u n d tr e pI o drrn id pidurnte L n s e to R sario e brev s e pl brs e iv i dl a x r s e nestra L M A a n r ra a qe n r, m e er l e t ao d a i

cion Miund s. re anriw it' y Sa lud us ma m o e a blamtdtnot,, rema, tbi latrn a riA rtOneuiitMard ne lA t ro s ot- tlo p.t t mo.tt lut uput Odb toa, enOitof" d-I'c" p t'uut"unuu". t"
lni1-mt mdcramee1.t. (e. Mis do - - -eem ser amna da or a CetroGnaego


to-la C ddttut to mlu Il :iuer.li lt Iw na.p, ut i d I o nointbdt 0 rtllt-I iu C o ruidte dlGru-, ct- utl.aet Brels opue, riI t-eFAA. ndot;Ur i-tlisoenrepo Aue o p d lp C ett Di reu o ul to l d. 0Ia u ut1t" utldod s n lI n. ora uclo to -p d uin -A "S ul, Gto n zad a Sot i tu utul, Pia d Gt o b Lo l ,- T t o ptSoanr MPtolol itold 0 .uk tite ty d u 1 l i -I.sp p "r o
d uaruo e lid ha wrto alu t ,,- ,,, ; ul, li, ,sPutt- l -u 1 u l l tuutN qp cEc iaC utbo clnuo B o toii-o -Ct Iitoitlablno orStt-lA-tiesto t optoSrCe tePt e r a u-N o ebrltou O elttoi ut.l ll Cont 0 Orbui ue te s o pt o a A p ntr-uutopr du tn Iut-rs I Imat C y d o, A od I- $ ho u ve n s-
AI,,.]. a uon ,l,,,;,1,tiIt -zi:ar6 Iem';a',an ue reg eaetgee:ymeb~ Pl fnCa ,tn. brroqinddanAus as domsepr in vrtacon. En l,',, a e Asridead elwe enr a 'el etre a c ofs ioers- qu.l


"'. e ". ItPt do cOut to oionouutoondt,-ut- -At l aamAP ,P eh,-rt-ct g. d liracer qil en- ---.- -------a----- o- F. O est tSIad mios Fen ',Nido rt-nd r ascut1,raromdo a in oorn de remuro a'vkrn asuo dei-,,t.'ere Ar lldid. e e, os espeRamon Gan de mn treae Nad,3, n s rn dPun n a ne o
0,-0I"' 0 10I.-,-I ; ,- uloiua-ud ul uuoa u m',Co rd s lutP001t-yuotouen.generat-iCN r.idgt0 d C ntopMan, ClteJa6 dP t M -l.lt(',I-ll., ,Ip 20 d, May. d, I q--- ; D'm-s1d. Santds-m y : e ae ei D epsr iv, i-mla ,Aau f ce ha nd oxiald onoa r rnLa C om sran rganf zadpr m e no

uuu dtOtul ,ltpo0 rttolap u rR- Fre pon Maih u -AtO Papiti E lvra. mthotoud C baca.dr n

ue a d a R puou,:teu unls 2 put-I l dltutd t alnitP uilo dctc ro rtor-It-do b .PLATFA 00t-M t-mt-cuttAias8 y 30a. i s drlo l e tuut ran- erbenal, dipusto eA l M o p uurP, A gus~ rtin o uaVe a nten cid to o o oc d sp
Duudo Vt-lot-cut.' it- lo Hblurta Mouur to ; o t lt Eo. pnbro utotdco I RanC. HuPto it Itoh uod put or ber" Lu ul t- t osmTrdd. ,1 r flt.It. ruxi mrodr Abo1 todos tt-Prre i -MrInur Aut o nlttlt-tquON rtolt cudS

Ot reu d I a dr 'ut-oa a S oe ne sl e al et m r lus I c man gutI n li as 1 ptodt- lo o dst c d u itnllto t duser t 'r n l u Eit lon gf io l S nt e c ut ha o t-tt-L hy a d i tone p o o t-t h iN u It tI 0 orgpnzao p r tAg st n Put. y Fe nunui'Ag sonudjaonltdAni os
.uiottootooleoutpo A l lo. ,uo utI prutuiuOb'alpu.-l, Out-0-u-I- t-,en-Auttt-ul0Ill
b u tla Cat m a l t ar P C r o o p u Oa latnuh -O n e oa mt u t- d o d eilC_-,C ojn o" _naA gu, """_me r g- d e.p.1.i la ti l Oigiou ut o o n l it suto a sI q u. .T I A ,P A gP t i n LP e J. ou t lo t u rt o ot i n o
tdtl Nti1uut do Il. a Cdo t tro- Dpsdeuuuh,- p A- o u n d EcdtalutrElCabutal.S-poe ela Ur ddCFernand.n xtutusv Itidos -c, -rAnsoal.- Ag t-hD ustI tbr d it. traou.uay raund m ,,N0 d l o- o x e r tEmiblpi tdtgulpit deto atcctossq'oRolscuA. p duulP lituuutt-ut.t r i aerecutuydI -,.ottotitot-ou
I A Euil,.st ic d eu t er o n t ra- u un o uc tu A -Ia : it i l do.uao er muI. Ausu, u t A A ] e ti la d ega ad o e e ,is v ,I t la.u t C ir l us D-Am d l t-u s t d muit solou A doh b r lo Ytoc- Itt- bI n rI A ndua a n out h e; p a .,. tes2
"I Itflrquld.depu .-- de 1.t mbru rs,s r-on ouAo youtssto. My p ROro. erm.nut qustu dat elsio L.op, dutlrs neI.Ba.- d Anc 'del 0Hay tIn- p,
i_ adIl tuPI m uP bry go., ,l1"'Knv.' un saudod utduito11 dl.lcitalolo Pe prtsCtblaranmpr batanda B-urendro nodtlc mg Atno On Put o1 ,m .d,.otdoy nreuoto c LA AsIHOHAsP AgusuttA s C. bLs yIt-re alad outde


000eando urptitramtut. mIt-ntranmisrtdu doltre mCru-a Aurdo ult-utlruutupotaOx ttor Out r uo u to dot-e At- u- o,,. -Fad o u g ustn utjuiet c la Lag o t-an lttylas ses adlatord. Es r
iituut uonguothlitut Mutoutuc .m :-,iton.; oo oluuneto t- uihuoutuiac -~ d t-e tin -u~ita u C bloo tiutOrOr do Cob o t-Vnto.t O n m lutot-, a-tp t ttor 0 lneoralutt O outuet autsiitodispnlaletprseutcaEeA ititup tr In b itt-ullit- Atcbddo. A do C tuO la t-, Domanga Op oi.t- Despd D undn Or it o r a ldor
d. :: ,,d,.,dI e rlgo e r- iA hu ,er l s a.c n. dqr n e elS . R a dl i rl. Aelion P ro ltrn p a ma s ,spe ,r cnde e t s "" m clubpp,- _I ______ He d es'YL. menof- a i u
It brk" i ,I 1- p B. ft rm n .lf :Itaia 1, m

loDou,1totIouua6 -P ut-utihas ttA"ut.l doom erSuuda. Or.Ia'i.p a. Fionotao-utittd-oooIs ,odelaluo. Catg-o. S ton ti r duues t rto ti ad a nald., 5"- htoquu yH teut-t do al-sI
11,1,1,111.-Analt.t.uty-luu~t-0 dpI It -itlipo-no I u itot-bo OrItot-itOHi

de Plt~a e la Aaneacio fadi Coninenai.utn A la P .,t o u. tu oit- I -u En C ta lal. p ceit n P. re a ooo tou lttdo~suiusuucanus a ntdutrtsoy ot- Da a et n peo aen sc m I R O LA MA--ogNA t dph sId br ltga t- ta- it, dOn
I' n", ldodtuiu uit ItPI',u deP IO- -tILts.dLaraCooI'll.Yt aI
I, utit ,o,,,,us-uIn. Nit ittuo1.ApelI- I ,uit leo a I[a IS tI tt ls tt u ot F-- iu. a u, o tl ulio P Ptit. ddeoth, c, 1111 0 uti ,9u- d ,.o d, s- u ffet 0100d

'A itit outtotl arSto d td A smrl uitie Ir .c O.Cuui mon.a s,,,.O a t nditobt t-po lO -bieru splm.ysr- Ip- It, uutout n-nato utut .s mprn.C- C por-msato it uumert'uiitS- 1-M1. 1-d o n pbuo utto i, u oa-.
,.t Pu ,nCA.: n R otIto p r llu e ond -u buEi e o. 0g ueR.s -it eu l nt-otcmdt.ptIo. lui ut-i t nat.' olgit It.I Orogut- Itt Fooid liot, oo i h u c o u
puodia h,0 ,Cuttu l.g pi.o-.ortuu
",i -, 0 dl, It tu ired- ,I hemu .tilutoitd,.I, gI p-mt tuI-u- o -tb., OlI t-uiuut Apoadiut Fncut a. Muelt-to t ,f,,ir ,iI etad -~xa -- qerset n i Iico
.n".,Pt, ptm. I,1,du n, d,tr pen,-tonuItttu tod uiA ituo per oa uodLto puartt,ho-C. o o h. Ou To~ ootthof~--~tuti~dtsotN20tl
02o ,1.0S n,u l e upt- oLtutun, t t stO lafMal s -p-i-u: Poh, 0 n Cupe. apl ut-P %l t op pj y t o ua a ua putcuiudt Iu dt st ul. r, itt.par o totl do Itb e i -ut 0 ,0 1 uOIACII N ps e- Cls.I t -ur~n e, tos t oo s e uooiter p
It- otou 'hoo Iao t P u ,tP ttotut Cartel It-aduru I rt umiut-hAt,.,octoluaItodulott-la o itl 02 rl Ittatulutoro dt-l Seijaaela arsde si'
A m It n ita n p o i o I f u, .u p p,-d o I. o t C a o p e. i rutt p rlo d o l v aeGu u n el- qu f o E e io u at l aOc o r b o aplo l o p o N OaN te p it b r e tIs a n
'?It.so tutlloit ut gim l.uk I-- ut a,1,h ,l deInPo ut t-a de o s a dresll ,0 I Pa- St ~I tt Gtl. toer btuu-nu- uGasrci a IIr AIutli p rlin
ulullsi n -Mt 1r, ''e 1-11tS Jecn tnoCsirt o ---t -tO loPIut-u rn L~ ,:zm"- Otootolct-. de oo t c o o o lt tI-del -Cenj r o del C u iner
t MI- I.,le n- y ,~l aa t rk- ut, p 11 tu. p (Iuh Naout-mbrositr OutA, 6101,- In e n oo Pr~. arnuaFo. 100dlCp-p.Qut-toT to L

:''" ioo,:I-' i s. u ula eio i etelp r6 P -tEL CIRlotCUo t- -cLAR:.Oade ldta h,t- tit.d ~ o e ~ It t u 1ultl d, thi usuti n e te
l u 0 2 1 Atiitoro o 0 i h -a il W - t ;p o o u ',1 u u At p p I u to o "h 1 2 a u ul t uotlorb oa y V i e s .rn l o sutn~ t d uio o ur c .uus tt Pt lo.aoutai P o]oo -u p 9O I IAPt oo.
A"Ot-n-oi5 at-t-ootta Ortooutoo ttootroopxpnuestt en IllIoP-au;0it0n 0,rpet-ipet-itn13lufupuottl:IoPI,-ullotid
up, upupp' J lu, Ilro o ut ll uII 1 P1- I to l u ll.,I ,,- t o Io ot lt IlPutP P o lP uruglsutat tiS'oM otA reutp
,313 ,,ritO- .t, 41 e 1U--111t--. Pit)01o ,,o1aoAusuotin o t Sa t t Fr ot.utotOnptpuAp.erbemhna-l ~~t, 30nar Eun AIusiortsio u Ptuult otl a,HrH Otu
up p0 P011u0,00"a"ase ,cOOt," a, v a-puuutnltb-r s'
I', . . I, 1 1- 1. I ,- I I Y Lo ,16" "-a .otote pt-nip au Aut- 5t.Op ,AnoutlPa0fn I o tfpuo Q idutto it I0m1n oCfe tivtl CntL auT .tot-;R OoL LLs: o n tao ri p. n o tu, Cui el Ctu
A l rtrit- I ouu .-uKIt Pitouul-u-uI (:ene1d ~~ne, nPsn-6 oI -e."h- ~,orarit() onrdeole-oua ou oaottut rl-cnd oeandt.In.a unataP"dp-otlio-PtPdto Ci-,nFetrAsuaotanIs251xd
itahh o-- ,Otol. a-,tdct-uc OtI CPu"'T t-"uc'ec.it:utt o ,Oi,. oo c .2 20 t tu. S
S s t u p ,W u PluM argaux'i,0 : t tp tlu italial _ m a r Cnd ck n e soi e ln sr c o 2 .u p d a d Sro o u,c t-o ootus a a ut ut0 oIso t"to op u. I 8 u t-t 3-o ,ioon v ak tt u td.'lt5oba -do 0-,, I P~t 110 0, otoc-o- AlIlist-eltuurjtuto IelatnismtxtdeosIt.opolap--ut-It-to 10f-I llouI- Ppt
u ;l ., u t a .c u o l d t-t .t p iui 111h 11 u t11 :,l C a b a lleo co usueiu d a p01 V a-1,,, dpI duo, ,tolN TRdo p o u d Ilesu rA -.du o Ltt-t- ut tR e
-, -I i[ I,] o~- lb rt, ,- ,Ht.~m .riswr, IA t-OpLo tI B riOiteioot-la dGulu h.so Ccpo-I - itdlhI- ol qitcabdut, retre oo. u

1totduu p l Ittl u It-t .- u t ,oI p t lt.o t, lt- 1; 0 n od upaIs o r. No Huhall, do I Cns :0 a .1"do1boo1 Caball tubcpu O,, n Couturd, tpuouotoI re 0
Outret"tutu-. ,,,r,,iot-i O ut-utt ,, ,It-utlIP n,1,tIO tuo u l a- n too roato Aot t i d a g t t G U A I N R N V CO ei i~ esd iecacn gai

O pout, 21 ututas hsuiu hulolutul,odt -luiit utui ~iI-P ""liri n bbatlhbtIn min .-d 1 -- l 9 e Ito Aba- d, to,dou to01001g0In, Olttt~u -iu~ s" ,,"',IS n ,Iu a re t i, 6 1 o a 1, ,re h ,s 11.,1 11 00 Or po,sderpt(;aaoia tdto I.Iit- 1 Hip t-i ttuAP itp-r,w Mu so -t d; r i .9 Oede% JE CCI ;aodo Cititln u,Pen l o aldiuv a t'us o ut la de cou" ctubt -"___ o, a nI t-dotIns ho yI np. t, ou.c I O ta,11 a lo ot-p p p .--PotoIIscot nit pot-,',',': Tcs do.dCpaultA lituTo% 0 :-o-lt-z G a r- astru Std eltI-


DIARIO DE LA MARINA--Jueves, 28 de Agosto de-1952


Ana Luisa Arango Diana Montes de Oca D

Un lIlit"oin enniAmos pnr rese mediaIe s aoll& y onny graces n. fech.t eli. o 'I de oneayer par Diana Mon snie An. Leui Arago Y Crt n :on otive de mber cunplid quince I bells yVtractiva senorita, can onativn de cunplir us antos el Paandaibada.I La senorita Mont"sdeO D&se enctientra n Acapulco
E hijl ie einorita Arano del snior Gabriel Arano y de espos ontenporda n comaanieh de sus padres, ton eposo Emm. Conie. Elnobann. de Oc y Nilda aDin.

Bodas de septiembre "Tropicana"

Otra ele nte bdane encuentRa 0to Maristany, FIx Riera, P. Celebray' hoy Tropicana" su noch do a Ins once v concert pars el entranteinmi de guel Amezaga, Cndido Bolivar En- de moda y In animacidcnu mas omule.y nay media de ceptiembre. rique Varla, Ram n Riera y Oscar ta ren arien alaristocritico YbO-!.nierentesprograr
Nos referimon a i i.d Beba Go- Fonta. lisimno "night club" del reparto n-. tunidades. se harfi
.ntoy dc Mirandeinn tnd.-' E.n.ad. civiltenitrin. por nais"', n es a privilegiada nolinnmnilaxnom ra enorita.gue unr sus d stinosnn ela. la senora Esperanza de n To- de In s nc. del genia orenglIn del ioven e intlurne arquac- nrre de Rodriguez Alenre y loosins- MN poderoso Ins incentives que tituian "Cnndomb to Ricardo Mir y Rosic. n cere- 00re doctor JosoFrnciscooftntoDie- odolAnnle, ,.fin ill d,- in.n.n .", Chins elnoL moniijadiu pornnlanoncE y media oo Lombillo. Chanrin AcoI"r M. 0 aqnUl mara .ill o no rddn vescm, quesorn d Is mahnana del domingo natorcen Iano Martinez, Enrique &iCllnr el aln. qua po sus nnnagt -nino c n- de originalidad y do nate mi, on lInn hermon iKhai de Rio, Jorge Galardo, ena Cate-I iarian y s kilates artisti ae za, canI actuack Santa Tomm d Villanneva lon y Adalberto MenoI; y por el, nun epctAculo, ne orullo de o- n Celee. Oncliny
Innumesblns preparations se h ohis senrnsn Alberto Moro, Pelnyo pio Ydmiralnon e extranos. Ila. Henry Boyer y cen parna neo impinico enlace. pn- nRiera, Milo Moan, Mgne Encbn, Sin d d ads lgun es "Trnopnna a soprano Zornoic r. I que vifnen circuinan lax inn- Lutze Tntzell. Jack Gutlierrnd, an.n d Ios men lndos "night clubopareja dn bales oJtuinjonesninielrnnInmernns- in PiRIcardo GalbisiyeVicenteI LiA- del mundo: y haciendohonor a F-Manolo; Ana Gl ndex dn ocontrayentes uscritasrena. rano nonn pren-ados a dar.no ins mambo y rumIla
ponr nunrep'tivon padres, el short Trnn meriendas se eibrarAn e n mois hermo-on'hows",orn el denst-Blanode nmado Joone Ononnino Anolronyla gentil :honorde inseninoria Govnnta y de lendntliti-Olapo de eells de fa-,remao dninoAliindo Mirnd y Ieo bonMir-anda.nonno. nl n Parn -onnn Io
da^s. dno.on aoiannin Rusi'nnn- cdcnMani.na viernn2 ,n 000 n- Any r oe- ninAd. qonon non-ner.ser.idaO-m., dnorirucn.d
da de Mir', oIdunc del reparlo Mirnmn-, le de o.tumbreon partir de lns ue-,Ocinao el n trenh
Apadrinoron lnbodalnseorani- ofrecerIll primers.nde nmn meilen- seguns o ileentreM ion ponr nilto". nuevapro d n d ,,Mirany eln o ano drlanl tractivn nOr Mna An.1 ro a hl'mmenizadopr n oola orde.n-Pnrcoa. L
y l ",oandeelnoi.'on qnen.UL ionCardona. n(a dAanol Rome JnoAndor-nda Mrro
a quellnldIa Nora Mianda y el E lunm primero re epiebolrc. ot bld "crooner" Sil Rodes, y el parja espnoln nonr Juio LnDpez nOrd In onln sehora Ternita Marurldioel in A nroconjunto do NSnn SuAre nista Chuhin nvn
Lanoit. Go-ines irk preclin le brindark otra meriennnnllnNu re- Y eneln.o que Nerpreont,-bnlln Rnldny d. eln su -min ci no-t n 0r ion sidni. partinhiAr gl-ac 'jma"ne fill,n:Rnna Mira Y ennnlH.bon. Yot Clnlo yn Marnoh T yo, q 0 an do %eri ofrelda el viernes ii-,nnsNei "rlde-nind. Irmrnoeunn gran meriendque
Ion netinon non organoiondo I noer noAll
For BebIta nninnI )"n nn.eon on Arnnno de TodRo. Ternla Ma donOr RI-nol dn Cirdnn. nonor nuri de Argon.,c To del Iun-Onn n-o EiA.n Noun. doctor Carln-n PF- F,nn. Vivienne M-n dn orl Clnden, doctor nctain ORkrno Par-ch. ,Ionn00 M-n.nn de Tamo.n I aoln. Carlos Nadt. lo "mll.I nan .annritnn Cnh Maria V.1bornR6nR. 1imundo 0,nic1. ing- in Mintn A Arnoo Tnbio Mon A eronerno i Clai Annnns Car tonia Cdron, y iicu ornn y 0Vict00r B tan. o n MointIgudno, oion y Mar
no. cndo, ion enornn oct0 unha Tanao. 11rn0 Mufis. G uillcmn Tonu,. r- Tn par.na Inrrfta

Del Ballet Alicia Alonso
Alo n noltnlnndon loe nnlnlon Alnnn o en nl inrl Snnmod.y110
Inaue, u Ie nribno nI en nc- 000 Fernond non I F 0 n00n 100u l hnnron o e Alni,- Ainn- tnabinn Fan coo oon Ar c e c-en Ronr Fernlnde v* -vnnnnntsorp to 00100 o uin er n e l n dn hn.lt no in o norid b .ensinn- Loc noPerry,. strlla O n Inn c0,1 de LUFille M.1 Gnrdn on pnn pa- ne jose Pr-. y demnnioen sul'onunes. r-ndo nnn1 n y nnnno-rp do 0belt ,ne f inu.n d on m nna vnrnesI. s Orquea Snninnnc dol Baln-
non f Audinori mn dol I.lit Ain. Alnone Al on oo tr Anin In noe A iic qu le nrn Fennndo Alonn. ndireonno d1 motro AlrIOn fl
n (*n o P Ppll-, ,,-n taOnd iajn tdn i rpirl logra
q lo Iromel I rnon0dnrnnondnn.mdoeFoCnppel 0 0
in r r a
in ue Al i- Yp anA 'P' A Lg irso. hih. wa
lozanna con el exquisite


DE ELIZABETH ARDEN


Imposible de iita rs Su ligerezi es


ostensible y sin embargo so adhiere pot horms


Sus tonos sutiles favorecen enormenmente,


y sj fins contextura no cambl.


Piles
L~q est es seereto C
PcPA LIMp e


?-/

1-i -n
--
S'Af ?TARAV7-


~Ai
on I


4nt-


K


Alo x.CX


Cr6nica Habanera


Cr6nica Habanera ,


Ngrqn4


Boda del domingo Acto en la Embajada de Chile G^a1."
d6nJ or e L Mar
Para la3 once y medii de La i a- En el dia de hy. juev a la.un express o citud de la Organizacp G Ania del domngo prxim., dia 3 de la arde. quedard contitids*oen l de Estado Annericarni. de h i co rrien te s. se nun ciaI b E mn b aJa d a d e la R e p ibi c a d e C h il Ec t t nIn te g r a d a wr la s m onuferi 4 t da de ]a encantadora seniorita Mar- laCms6 seildlCneaiproa idades. Presidente: jc," MR- 16r CanilnoM AigelA c onieoln- del polglotopublicists. bIbliagraip. nel Carbonell. Secretary: n idn no do )A ios moen MiuMainz Mn-JosToribioMedina nombrada nValdOi de la Paz. VoaEntri
Tcns. lua n &lla l.dl8k IInstituto Nuconal de Prevlsi&n, r n = eniia. Amadeo L. b'Ogatte Toodondaen p. iesyia de onRelfrmas N jScle yla Asocisciitis red o VitlerVictor Bilbao. Atu o T
ndn On 0ds nEritor s y Artistas AmercSnoo.irorAon _Rneln6._J.Gonz lB0earM0000 orl lno snkod nilnindoe n nn no enoionen Al e lo e l ~*5tdn
artitico dec rado floral el n aguvio
-empl, de los RR PP. Jesuila, 1e la
Caionda de I1 .Pina, pr losnmn "Goyane'". el gran Jodin dn 1y 23, en IECVedSdo.Dr "Goyan" -oldrln tmoonnn, 0
"b u t"d la novi y el r mno 6t
ia n t Marths F ,r0r0 rodin-oS.
0que har de "flonr girl". Ave. Roosevelt y AvI dl Glm. Country Club.
L. 'riort Do.r, Mate. mdrh-
d Martoer, madre ie 4l; y-Jenor EDUCACIONM EBEA EI44ERADA CO FO1R4E PAL P.A? DE T i DEL
-Rodolfo CastellnaC HernAnionF pa-dre d ella, fungirn do padrino lde ED=TW ;WUCACION Y HUS PROGRAMS VIGEIRTES
a bo.: y de la misa de vel-1-n
r00a e e OelMrtinez Mtarn KINDERGARTEN INGLES EN TODOS LOS
5eoor Juan Martinez Mateo, er-, e PRE-PRIMARIO. 'AtUicuUaozerld GRADOS.
mano. de Marta. e PRIMARIA ELEMERTAL, CULTURA FISICA Y
En cAldad de tsgotfirma1 0 oelj 05 7 Y 89 GRADO OTICLAL DEPORTES.
pliego. pnn r Inovia; lsetnorita M-n TAIGRAFIA Y MEO- INTERNADO IDEAL
thn Torres y ietnores doctor Be-- G A. 15,DEAGOST r:SERVICIO- DE OMNUS.
glo Alarndn, Adolfo Martinez Mta-o;
Arturo Quintero, FranciscoOutirr-
y Manuel Alaro6n: p yOr el nov olo EDIFICIO MODERNO Cerca del mar GARANITA PARA LA SALUD .enorm doctor OSar Bareld, dntnor
niglel n.inhe dnto snAr Eopin Se ad inilnenna aiexterni y medio intends. VISIT2LO PIDA INFORMES IIng. Miguni F. Amnnlnem, Anp. Jniodo
Cnpestany_CndidonBolivar YOl __fermo de Zaldo

E. B. MALONE COMPANY

Se complace en anunciar al p6bloco en general,

que a partir de hoy, todos los productos
Bii
Agencia de E. B. MALONE COMPANY

COLCHONES BOX SPRINGS e TILT-BACKS (SOFA-CAMAS) STUDIO.COUCHES e DUO-LOUNGES
N

Teatros


S Escenario y Pantalla 'RAM D,,ol Pfitramata de,,l .Tontro


. --re rnao utiLut
ANTONIO


''I
YdEnorm FIntFr6ashaLdespertrdo I ci6n de este messr iFlAue se ANNABEL.LA ten ilate t emporada internal de al. oft erA I dis t,1 clotubre so

na o del Te troa partir del viernes obtenerse me ores localicdades ya
AdAhoctAF re a Itsy media de que no sonAuA d ha dlasn WFFFo A bod
,,noche en lA uditFO ,, 0F,d orium. N'. FFF,,' FAA d boo:auguAlA~
T,,mprada en Acque La Habana d I ldecimalemporada internal se- l FendrI ,prtu,d,dd d conO-,crra, "pFs:tdo,,: Flme d y,, Fydis- n grupl cde obra., Ia.r-l"s q"e' r.do dr.m.de William Archibald
actuZmnte reslales ex 'tos -d'e L- inocentes" que se bass en un las ranes apiale de, mnd. y d, los mas famosoa flibrm de Henry que sin t lugar.a ud sran rei n Jamcs, "La otra vuelta de tuerca"
SsDEMAS Tod s A iOda propidad The, ur of the screw). bajo F:
0 tLr .od It.s F emonaso iteeds .F dFcciOn de Francisco Morin, y en
FPa,0n0t0iO doF TAtir podFA reFaF F, interpretc,1in de Myriam Aceve;zqu i durante todo el mes de agosto do, Dule Velasco y los ninocs Arn necesidad de abonar .1 eutra mnit. quiayMrio ihasta septiembre, ya que Is fun- nd.Seri yMi. MDespuds de "Los Inocentes" el Patronato del Teatro dari a concern
NOY obras de Fintensiaul de "Jurdin
de oAonAo" de Lilli, Hellman, E F
S 4 DIAS DE ACTUACION complejo de Filem6n" de J.B
EN CUBA DE Luc, "El nif o y IiebFA deRoLOLA FLORES dllo Usigli, Invitacid al castillo
Carmen Flores Faco Agulira de Anouilh y otras que se anunMalena y Romero coAran oportunamente.
TO0 HERINANDEZ OFO IIF .00FOA
T% CH E rpN Nd e We Por el telefono M-7485 podrAn
Cuerpo da ,,FI:lic FAtFse uAts infrme s, de.
iMu:ere A con Un psodo oobulosoI se-n breetA gran temporada FeAtral F e amd a revestir
caacori enacinSe.


s1-.o[mua UM m M YVA NTI CREWS HOY


M 0 rao"VATIGAD DE ATAmANM.al.r.o'S
VRI SA AMC SHOW: LaGaceco CAE.A URAL 000 WILLIAM ault

sHoY "ISpADA DEDATAGNAN' HO ou IW. y Ma0. l.0. nem A*1OOAd.A" I ATANICO

HOY C*.E I.^y .ONAI.s --A.OP I-I."
H O Y C~r.I ild I m~rE O .


LUNES PROXIMO


JURONO VOLVER A MATAR, PERO BAJO EL EXTASIS DE UN BESO.

Y NO
PUDO
CUMPLIR!
"R hR HORR SERRhADR"
Ih N,cntrenael i I in e I ro en i .siral. Riiera.
Campoamor,' Tosca yi Aminassador
F':10I I ,0*l~oo ,0 111 .1 E.l :* F

su~~~~~~~ Ieobaaa be nd a s ae l H 5.T1 e( . A mb; .I


La Aca emiaoile Ballet A licia Alonso"

La A,,OF:F,,,do Fotlir icia0 AI::n-Oo dc pacIO.lA I:n.AIAros]sia aqu c n queh. hecho p-a0rI Ol nF 0Cursd, O 192-53 d to renobrada pro fororo d ballt d6l fam.oso OSadFr',Wlis dr LFnOr:. M ry SkFaping. No ex0ste mcjor resenci6n p rA profeora Mary Skraping, i s q Iu O. ne- ita,. q0 P.n.,r I 01h qu a s ol,'maitre de bad'I 10ei000.- Lo POdir-padF 12 r 12 n.0 L Orju tn interad a -n ics esudins de ba116.eta matriculando OF 1 Arademia d B1t Alicia AIn:o. 0q0e e1
-0 0n Co, q I s brinda si, alun s la oportunidOd dOr,bi I ., cias y I O10Oa FFI 00 p,.f ,et,. ra rs d, f.
mudiil.
Aparur dlp~toBd eibe.feha ,,n q c m-cen"
sla I Iia1 AcdeminrInm ,,,r M,,,, Sk-pm1 o:r 0mrad wcuami que mdina hina honnr
lid doPrr que 1, pr.d,. 'I A 1,mia d 1 a I 1 aA l "'
Aloso uena n l acuad d. -nNOTAS

En el BLANQUITA la gran Fiesta dIel Samnete l 9 de ictubre. "Coreo Grdfico" evendia haitiana, cantala por Celia Cruz. Asista!
1:Or inaiOrt FO de Alb rto Ar (n a. de la gI &In: d0 l bOr I :t Tr,

RdnoN, -, ,sra lle-ad. tod. H
e be n taroblI T anqui

ClInd. Ia ca", n.
H-,11 1nu"a genial -cgrfo


C- n h-n e nime uida, s-


n MAIN Peq KILBRIDE

-MAMITA Y PAPITO I FrM- v-N LA FERIAZ
A A VIDA vFUNERALES DE
73 p a EVA DUARTEdePERON


. I I T el FFn I u I a o I I th tyEiad E Ul a ,I In d e te a s, ;I M d- vin -II T I J "d I

1 ,t d r lo t, .


MARTES PROXIMO


-I


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 28 de Agogto de 1952


SOCIEDAD


PRO-ARTE MUSICAL

TEATRO AUDITORIUM PRESENTA SU TEMPORADA 1952- 1953


RE QUIEM (Fauri)
CORO DE PRO ARTE y ORQUESTA
Director: PAUL CSONKA
Octubre 14 (Teatro) 5:30. Ambos turns Concierto en Memoria d nuestra Fundadora y Primera Presidenta, Maria Teresa Garcia MOantes d Gibera.

CILLI WANG
Boilarina Parodlai
Octubre 21-Noche Octubre 22-Tarde

ELIZABETH SCHWARZKOPF Soprano
Noviembre 12-Noche. Noviembre 14-Tarde

GINA BACHAUER
Planista
Noviernbre 25-Noche. Noviembre 26-Tarde

M I C H E L A N G E L I
Pianista
Diciembre 9 --Noche Diciembre 12-Tardp


MIL STEIN
VIOLINISTA
Diciembre 18-Noche Diciembre 19-- TCONCIERTO DE NAVIDAD
Primera Porte: VILLANCICOS, Coro de Po
Art dirigido por Csonka
Segunda Parte: CONCIERTO DE ORGANO
par RICHARD ELLSASSER
(Organo oldctrico Hammond)
Diciembre 26-5:30 AMBOS TURNOS

TEATRO dei BURRATINI
tMarionettes)
d MARIA SIGNORELLI
Enero 8-Noche Enero 9- Torde
Enero 10 -- Matine para hijos de SociOc.

Pilar L6pez y su Ballet Espahol
en tramitaci6n)

Panis F
Fe~r, 1 Noche Febre-c 19 -mdr


.0


GERARD SOUZAY
Baritono
Febrero 26-Noche Febrero 27-Tarde

VRONSKI-BABLN
Ddo do Pianistas
Marzo 3-Noche Marzo 5-Tarde

KOESTER & STAHL
Balarines
Mao 17-Noche Maroo IB-Tarde


HEIFETZ
Violinistoa
Marzo 24-Noche Maroo 26-Tarde

ORQUESTA STUTTGART
(CAMARA)
Ab I7--Noche Abril 8 -Tarde

SOLOMON
Pianista
Abril 28-Noche Abril 30--Trde
OTROS CONTRATOS EN TRAMITACION Presentac16n de la ESCUELA DE BALLET
do PRO-ARTE bajo la direccidn del
PROFESOR ALBERTO ALONSO

Y PARA TERMINAR EL CICLO DE
CONCERTOS EN 1953
GRAN TEMPORADA DE


OPERA

Durante todo el mes de AGOSTO pue d hacere SOCIO del SEGUNDO BALCON 7Turno de Tarde o de Noche) SIN ABONAR CUOTA DE ENTRADA, pero abonando los meses de Julo y A0sFo.

INFORMES:
OFICINAS DE LA SOCIEDAD

CALZADA N9 510
VEDADO (0 lado del AUDITORIUM)

Te16fono: F-3455


ell RA. R ACIA SAL yMUCHA PIMIENTA

UNA SOLA PRESENTATION
POR AUTORIZACION ESPECIAL de sus AUTORESLA ATREVIDA ZARZUELA OUL "ESCANDALIZO"
A LOS ETERNOS PURITANOS.-. i.
/774re~o 6['AN1'Y- Seahk FFPNAND Z-7O/No O C N/O 9td7/,fW CORRF yO/rOf df&IfMa/ at&r-f/ Y.- un ARCHI-COLOSAL FIN DE FIESTA
EN EL HOMENAJE DE DESPEDIDA A v

OTT~OIO

SABA/,1. o 066


Miles de personas aplauden el "African Dip". Ya Be va "Aquarena Show". Ultinma semana. Diversi6n resde las 4 de la tarde en CONEY ISLAND PARK aDerto Ama FrO do F1,,, A 1 11a l-r ca I Cbodeg r 0.C version: s l de F .AmnneA m 00 Fr M Islandel Or. at bancloeltr CFoeyFsanoF, arkAFF:A ~,,, ue a l S,, fF.tai,, FA OO 01 FFmco-FaFste d ke ro das d :%0 FF :elo: eo disAusFFgFArF:aFicons a cones pOa r eli precio o as mdr 0. lor A en soo 60 segundos uapr m. I., r asst ss y lO o 10 IFF en meOF latma, os arro muoo estan en nuestF F rAAo F que de L cos. n F u rO dFF dveraodiversiones tales como la MoIntaO, es mas que g stan a todos por gal. oaFF"osOdnm'or qAuAA:FrdF i:F o dosa trOiFFAnqu, O "roedene de~ a so antojo en una primnor-a pi-- las grandes ferias de Estados Un idos ".c onsFtrFidas ea Fecto, Ae 1 se1 Aresentara en el Coney Isiand Ca. Or los 0,,Fr000. elGolfta o 0ParA miniatur,,.el Moon Rocket, el Pu c Arvirio especial d nribu, tAd, pOIAE:Estrella, PolFdorcon u Ani- F dia y la no he. Zona de parqueo a toam estrados que hacen las po r solo 10 centavos. delicias Fde chi,,s d,ye pF-" R rorFd, upe"lardiversi6n estA en polar bIngo 0A" con Aus prem s n- Co_7 y FClo d Prk".


P AY RE T 1u1Y%r 'A RIO GR AINAV-) UNA MWER SIN AMOR"

PO5iTA OLuwrANA SUSANA
0 LUNES
T W i)ROXIMO


Premiada con 8 N manos ruins
Ariels a,,,,:piadosas.
dejia 0Nlaos cruleoo


de
Arnes y

Cencias Cinemato groficas~ 0 09


ARTURO D[ CORDOVA
I190CA DAIMA CARMFNMOMNIFIOi


Libertad Lamarque m s soubyugante que nunca en dulo 0 lo0o o prme or de so oper- LIA l AL [lI L l IT 11) JU I
"Rostros olvidados". El bones. al Fausto, Reina, 4 Entre los tango: caI'O s IF
ad-oan est his T. sntmeta
Caminos, Santos Suirez. 01 impic, Habana y Noria emOF i .s 0000 ees.1 ,F IAv de Libertad Lamarquey ta ena
dVuoIel d, n .o l anta l m m: m001. d0es:,,pus Or 0f- lama- 1e aFn 0ana nteF Pedro VArgsby i :ouo::::IFnzy OItFeLOFr-.': dcepi cF~o mor OF m1:lr. cyoo unoas A odo o recen0 aIs e
l ~ ~ ~ ~ ~ ",d OIFFll OFOOO~O.FOIla o "o .FF aIO 0uielMo
l~u l 00:10 0:0-t- d :0 'll.::,. ,, o ,, F01Fl r: LFFFOm.LoOF, 0I ktod lmue u ,,e me na uy- neem no ecnuan e u La negra noche "La. hor d, u
gane ue una. ncrna doun er t ma avid, p r, c-r-,r ,,Iled, lo 'lu- ad, ste 1.- tlasbc. .rLamarque (;, n, F. n Ic or ro d prRo F
o ::t,:'F:,on J n Ir:. oa oote en Co-______r_____nMa.,rthg R,, A, a C :i aac-u- f, ,o _,as,' conmoved:1-0 r11 qu11 P1:d1111 "o,iros o.lvid1ados" es'I dramad, inn ho ohp uja der&do ar I ueereamujer a I e t- dos srqes I amaron. nesmn
ddr y1 0 los separnr soF propia hip. E:a

de n ue q-e 1-o' q,11 nfr -ciuce a 1. perfecci6, como 11nela prd cind Cas im M ndae ,1 lre n l mas doloSo .1ce Vo lo umibre, ofreciendoo, a-l ms en ar Dit cbiora Cde PCII ula- Conntn. os ImeF Faoq. Rein .4 Cm11,
351011 ,s saosSarez, oh~limpo Ha V O
n. y No-m-.al peI- d, unita50 17- ~
ed cntavs.,-94 I M M~]F IV 1~'TColola .-nes.- 'dtted.- -gumnte. lubra u,,,d, 9ant dancie.l p, our la P"" pm zdas -MANOLO FERNANDEZ s e pr ~br a iiamar qu R .-",de1
'O,-rolo:id:doolole:resultMARIA0 lE:s cul dj u rei- c in nou orque
f da ad s ur. r ou.- ma I
humao artis co de prI, nra : po- -D- -- I s 0ru blco FFiu do rI o.Io: fl fajbteun -o5o r. dsubyug . .5 madrrs1. un trCoBd be Slezasfemendpasuni-o on e al Fc0nt la r m s 1 seu tr-- a, mas sn io -Rur11n"a" n lasA
u pl protlr, 00 d i. I Os A 0re a Muy pronto, "Las 0res0legres co- yLiia del Valle.STOS, SUAREZ-OLIMPIC--HABANA-NOMA
&CONTINE AL LIBERT AD LAMA RQUE

1olJLIAN SOLER-MARTHA ROTH-PERRO VARGA E FAUSO EINAHABNA CAMNOS Un coraz6n de madre fransido de dorar. Una amante turba da Por rudo g bOrFIpd Lon,,.RZr N O,0,0:1.
OLIM PIC GR N TE1000 oFFlp idom o FnF AdIL f l:n::00 OFO rl.-oFesivnrro __ uine v ela n lm eiod a ia


i


I ii


Cfi OM


I i
Ioin 14- Tetros 1MARIO1 DE LA MARINA.-juxes, 28 de Agosto de 1952 Testros

4Adonde. Radiovisi6n MA R AN.AProgramas de cines y teatros Al Un gran program de "Estdio


A C UALIDADES FLORENCIA i RADTO CINE -rs
sAN IN, T&. A.-44 5 I a. LA-r N 1094. -- TIiL U-IC CNu MN Aor CM Q-Teleisi6n
CATA D IAdeINCA 3CCNCNcerNs, LA 'AN L_ E_DnSde tAs 3.00: ACsFuntII For, Co o .A
AL CA A A Fr O R IA noN eNI C ,N,.CA 11u5-ry n'NCA PHr Ay, GNIANAS
NMttn N In 1S N ACaNS. Nse AInANrNA.CAIr aLS w-dNCyNAEACSGPANATANICq Con 111i
Luneahnay c$dsv eiu 6 o, r Isrlls L.et 10 0i .n i I L p-ado MartES "Estudio 15' 1 une exceelenteadp cind Dea

U A L3 K GAea Za Aauo Rrg Lu t -0 E ect It o elente ,rograM2, F12' I.: Paul Dia y Y.Ianda uo
FL r Ib G. OeCdrO L A cargo Im es .staras,
A L IA A -96 Fd.O R As. .I. T.Ir. X49 "reto d Roet L. secundados por Pilar Bermafdez,
DdE CU, A YN CNGR IrNgN iNINsS d L HNJun ICntA C Salgado. Manuel EsTUAAA AA NCANNNN- R AEEA IN NNAs. AAC Ty- CON C yNiAt-U1IANdM,
d A NNco No IN C A LA. N I I con I. DrA D 1., 3 E G lion E Ibre a del Seor Garriga. -Entr IA selecciones de NoC.
D,"tLE _., M_'. Pr-,r It ea CuaL NO ABE vnMl os' DEN SCe ARA on oto. Egla YIR ae de r" ad -taami mensje optimlita de que yee IQ Code, Musical de CMQ

c.1 N. NNIANNIIN Fl-N INANN, CuN. LIAC INICNC N N
p-te Enl seae neam m wr akBue.Peisd o-EM SAAOcnL Is Agu a mejoramnlento social mediante Ia --CMB3F en 050 kilocielts- men.
cel e ro trunncuao LnetatumrJ S Sal ,r s notair. Mr,- education. tuvo lodes Joe elem- cionarenas a las 5 y 30 p, m. can.
I ~ ~ ~ AN T 0 sJos ecerle Jel ci-rae to rta clones norteamericaa -por 1. so.

A LA ME D A uANI Yuea5;Blon 0 0 E ENTA "a*r 2"*r=?e ae:
T- t t-1 -C INN I NNR. ENSNNS X I N IS NAcine NAN "NINI AA La JININNCCCr FrtS
Enlysa Sab El.MRiaa Botiu ,C M A De de cl pinters, y realista dia- ties". Id-einssint-Resphigi: 6.30 p,
A A N y I C TNC P N l A E T N. de 1. er CarPAD L,-b NIIAN dINNlre. SI. CAIN- -A N.I N-21 NC N- sha 1. C.ISC N ACIneAN de C ASAo.yA NAC
A'f 1 .1:Nnier la E UE Q E EP co Rihad men- de Bizet y a las 9 de la no.
PAD DEr r ARTAlAN 1e 1em.Dn n abr ulr eteo snRfe mna.-TLM:1 crre on *iript- abuv entodo msio- fc, en concertos de gala. Is SinCN.Nr 4 LN LC IN A N F iNnN b yANrNI. 0ASdCNN 1MelAN:AE CAngreNN N AANt AN aNANAIN. Isi co- fona W' 4 de Tchalkowsky. por
GCn e s illm p)rreNtoN FASCtwangler, y IA Orquesti FilarNmNyNIN _11 dCN N LAN erN W.b A I Aant se anoto mdnica de Viena.
NNA B A. d l .a icar.s cl or nt .n tiunfo ns an so brilliant C j- -En el Palacio de os Deportes y a
GD S i eyL.' .Unti nAto paft y travsd cnl4d Un nRdo
Ad~ T" "" A ad 5 Me. F Mx U fvr alse A nsalr, yn rrera como director y proDductor de JV T elevan a 4orcei d, nom aio
____________________________~ ~~ ~~: ______________ AN SI .NAN1 ICINIAoANANNNI

A o 4 B25: NN C IONESQ1. _ _.
M~~~ y ,Vdd.- eeooFM 1 ao E.Vdd.-TtF Fna yo ainls n television. Cuido en todos e alssi de la tarde, el tiltio
A .N t NATAN nMlon go Ar 1 5: I i E tales al ambience, N IAplst6 C A program de Ia temporda de lu-NNANAANIAAIAA
A E WIteN S A s, 530 Y 9.30: ANSIAAS DI N. de CA IAC s N N A

.A.N non Dea M1- T. e VIVIR -o Rav Millandl Y T-;, R I' zor nua lv etea sm- chsd 92
AN SACANNSINNCNN5NN CSNS --pININC ACNNNCAIATIIACIAC N DEL M UNDO!
Leis Lneamaors 0,m os30 Wigt Lnea ayrs 0- s drig H. 402. L.1-6. X-222 precisos, armoonitanente cornbina- D LM N O
BG,-n 4- 6o Bah.n p0. 1. -ghes .I dos, Es, enogri Am decoracton y
ANI B ANADlNATA "IS AINANI l AAS" RCA VCTO" 20 DIAS CON U
AM A SA O INFANTA 1111I ot-o. Ib- -1.d
C-1. d. 1. Play. - 7 1 y Nptun. T.16N. U-2700 N. 1. N N l. BAAO LA toCHE] S COMEU
HOGKNoDl - D IA OT9 MSO EIN TIESTE L* S 01 NOCHES SINCE
INN AlA 3: NtIcro ten D sde NIN35 NNINNISrA. -atNINN LU7 DELWUAOE ehuoli, M S0 PEKOA E TGIENA CN- NNN" rA"N INN AN II W E SN Cub LOCUN BNIANAnINI -fIirTIb dI EN TELEVISION NI BEER
SNT NIuba M I As NA C, b N IATRIMONI, DN F S 1NCA : ASA6P5 C TIAAi C COCr51SELLADAC


mbC' I E A -mA. II NLNA demoNNrI Nu CSNI 6 LACRADA
Ao M l-% t E o 07 eao eer G Liia V m 8C SgaoF rie'ro soa -chce ^ P-,ra San Reeiii AFARo ynerd e RDItA I NER AN CeAoI1,NI N IN EANT A N- N ubNN LN CUI A BN ANCA r L
D-en' d.Cb UERSCNP 1n Je 3.n Ca Soil- Brd 1h- 23 .5D, W imc Ytwr Grangers grad m. Pe'nd xst.1 n PrA rm de C ran 6 nee LACr
GAN1 INN INAeAiLA AaCLAN CAm32 1., y C G -D .A.d.lINC-NNACChIN. -Is RmIINde FNSI.ICASAs rdor NA rCIONA

VNI NS C.b.A E. AN5SN EN N IACN IN kA PCelrN y ANA WA
N-1NA dAspedAA A. LILA FLRE S N NNeA ; N nS ; BIaN y by e y .n _ese r 'aro e 1- 11 00 Le pratic rsed
V.cn. rmen. Floo Cu E, 1, -I r n ri l p r B l Budd grak ra C reai hxit a, nal Panarts d o ran necoma DAACABEONA
-~~~d drsd yO sFLOr emoio en 0a y" sN plIROSa inIIfr
Dirm 'pd /.A t., Prio- e y0 N'n B-772 5 y 1.Aleda.- 40 P-45s -1 dr -nac desiclce IencI- 1,s -a d utr iiapa Oa AN
,on '.1 I A a 0va3 oiir3 [AE-D~el 2 o trsMS o NeA Be ,. d, s.u intrart de m Wd dnspf-1 ra I j 6 CI br~or C DereAcmdin
N1.1-________ ,C 1 111 NICIIN YI l NI 3N0NAN 1 MAIlA. AAu I Ni PCsNNINII ABIERTO DIA y O H
N A' 01AE1 EA N ITN non J E ANCAnANoCN bst. Luf.l:00 i.un
e e .ASA. N LU N R 0) y dErh a la nNeNsN' N adN de na a s ocC- I paNa C I -oeA A sAN 'd Sa maIra alreIA N I 6 1 r AuI a rdCC Io 'N II. D lSd DAN.A sA Nn d
NI NIIIIIN.A C NIINNI I PSI Nena Benit. AZr TINd ICNICN sINNINAPC- NAIAINSICIANACA CAl

.N 0u 1-1c l E J-r T.Ig,,knecev r-a, 11* m- naturpri .,d auna al~r -e oabrdr
A- d .-T -usNCCCI E E ADON,-eCA AIA I 7:x n p. m.
X ADD N E 2A1,A N,,, ,N BIN s 2IAC CSA.N- IS1 NN B ~ A- 1 p- IA ,InN, C N N CCC,,C AN,1-, CIAI NANNINA In 11
AC.DNsACIIA A NACCIN Nt Al, ANNer dAN soCNSCN ANSI CICIA RCA~ 1.CN deII d, 1,-C r
1, 'L C NGD N_ I o r, N~" eRt AIti N-o C -o
I jIA al. P-,, dn I-N C~,, o o ---ll -NA NNNoINrn
-k CIIAADLA A.I
NICTAN IC
T.L .". d~r t. obr queof-c 1,- ,r I& Y E


C. Rd NdNLly.n6 "I. T.X A--24
711 in n A SW) 0 15 a N- - 'rm UGAN- |
ASTR ALN I 1111 ION 'A I NERTE CIN Mke
P- AD L.\NCII AN IN N CIA MCNS .NOCHEIN LVIDABL .
,d,-IN -Nr-1r11-C ANNINM A C mS; S IN Ns N a .N CI ub LOCURA BLANCA.n INm yeN25NyAmCAs 20dSp.N A.
CV CaieAll-mnINVITACION
orAr hrKennd' 1 d1 umeta M lA J E ST I C AN RANC SC VIddE AP:,-dCNNdANE. 210. T M47SANRANCISCO
__n__umb _. _D, d, A lAS dam.lC ACD d lAs1 330 -rS.C N N NANI N. AN3. T.I X-INN
IMBAD EL MAREADO d C A
NNTN'NCNNA -NNCN n l CAN4'N5NNIAINNN CN I ATL IN TIt T, AN AI^^ "DE SUR n .
C10I NCHAS PUESTO IN TIN V- C W.lt IS ACA FIESTA AC IAN 13 IS 5 N10 1 AdN SCN N-3U ICI d-, L A y AN s I. d.,A CANT NE, Cn

dA e e ba l-, 20
AN ,I NA AII I NNIN IA A
NA C1D.1 0 INIAA IS NN NS NARES SANTOSSUAREZ h mo nAbbonaCsel u
neta m N B irony40 calos 11 e ifan Tdf. .S454 . sAr. y S. 1ngn .6
Desde 1, 1 4 30 l- easCORTE- A J, -14 5 8 15 N-,-,er LA VENNINNIAN GZA A ER- DEDORA D FANTASIES 11 Mata S > LAMJER DESNU A con M I h "-nd yorsY .r. ubaLA

A V I N 11) A I 50 A NNNN
A ,- I'll NAI 4 \ I NI
A U IM sIt AN 1)A 4"1 1:1 Nt%",r .EES i R () IA ;() 4 - l.- T .U 17
Dyt ynT no conGOIM lIA 11A
All I SC (0 4 I N 1INN 'EILLIVIOA
N1 A IN AGIINN A P1 N N N 1N1N A CIp.Almd r -N i 31 --N0VI IV N l 'N
D11eNr-11AD M"L,,,, NR 1061V1d ad. TO.N 1F -1403
D, M (ao Noa ostABA;, AABArINN N.ATA DC PA ONES n N nw C A AMN PONAN I NA N N INS N I S1C1NIDN "

ENI 111-AJ M I
nusr y 8- J.- T.I. A-7054 ,t ThelmaRte re- ecn

SNII' 051N 5; N I M I
I DF.LN!, v weN mIny .-I. T.1 U111 T ()iS4C -AF,,N1!--,11 NN4(IO SI;1,1,,
INaN CI V N M b N N. N AD 11 IN CX A-N N IIINe A1 N30N. N INN
,n- Ad m lea Eli ou w ig Dan y .r. e iu- D,,- 443 N-u1,1. EL DEMu- I e N N I u A NCSNNI 5NN NNIN haN1 A NNLA DOMAI I A N" A EC 0NDF MN NATAN N WN- CI Pd- N N
.I N NC N .L A NAN A ,.NC G N N

C I N EC( I]TO ()1It M 't11.- 4

sanReel cmuldo- Tt me$I A-vy tMraa.- Tat B 161 UL N I V E R SA L
th.sir la | D N.to.m. m s ~ '_\"I TL 4 A . . I Egid n, -- T.le1cn. M IM5
'"I"PA 1111 k I N D 1, N ITA

a n I .,\\ 11111,1,,e


CIN E 23Y 12 N C1 N A 1, V I C TO R I A
13 n e 11 .Vdd. T.1 .1 0 r-d. 1 9- B fe.- T.lI. M-457i D, e 1as4 5 Di a d m N
9 1, N,.'. I.A Fl -, ,N ")r .LA ,N HE ES NUESTRA cn
ACAP~~~I F cnElaA 9, sAr-JANDRA n Aru d dva
TG 's I I' Lae 6.%rrlhaB


N E GIt RI' ET F d --nN
ALAMEDA L, e-p-rlade D-AIIg- NNN NNN A N N N I C. I NN S d I y T.IP- -I;
one t 33 I'll "p, ALKAZA A nur.d apt
Belascain No 1107 TAl!. R-37, '. a domill lvged m :
U e d N NIN A N A N Nan l m D n Ae N AN M A N
n ma-me o A- BASSAWOt.1 1 ser ln

A (II. 1%! IAII'I'
I r INS INNERN A CNAN I A- 1 0 N N T tN N N INN INN I


J 21)I S IN)I .N I Y 1I1-N I
NpuAI N.S07.A-.n M -5NA. AMNrA SaN1NN.INN N NeN t Iu m laa ie
N UAIINNACNA I CAN AAN, LA NmN c1 A LA
S. R.I.) y Am-I-d T.1 A 0',01 m ya cro,'

AA A ANAL NNIEANNNIINLAIINCCNA
V A I N A d A NA111 A-hNwbII Sn -N-N- AN AS ANA NSNrNIC a.E luel te . t 's. .r .v .e a m


RAA IINA')I "A


IlAWbI Aeu'nn ,IAAlNN N NO NT N NN IR Ie F-nA DiflTA d,- M nPoum e P. ''nd.
--I.-,N1--t. W B.1-- 30 Tmt
no ~ ~ ~ ~ 1 A ZT k onnw Qn ua uann F V'011T!Lmn,abir .Ln Io- 'I
F A V IT r.N. 10,.61. M22 '. Nl AT P AINI -,:I n ,, I '-.
g- n l ptier-1 8 IIP11 7 "n
,baN LRA FCm 1, tu gr,-nun
Dr y 1;n Teefno M s, A .:Kd m tl P d1,se e ,- ar e Le A N sM sR Kul.e en lER I d A. J~b k HI -t - 5 1, C. N I t0 - 1

F I a ub N 1 ,y A YA A vNA, .v . .y.nos ol ng %111A IFA WITOW-111--Ind m It.,L-lam da UI g A EIX etod os7vctsy


.!ubF 10 IA IMA L InMt P-lmbeG AN"CN MA m7 ndedl- e


I~ 1-1 -- 1-S-N --S.
articularidad de quo su 1.breto 3:mcot-en papels masculine, r,a p,,,s"nad a r 'std' nLe ives X .rose 5 d, d iemre,
a~j0 la superv--On de qu-ene e an 1h, ,,reponsabl,, en o(ras CC Cy "gIAI
cs ne de gland-s repre-sntacionrs n la e """ a, -om. on E-1. 14.ffm-n 61 cor y Has uwch, direcqor de eseJ1 Pal--e -t,-n que siendo 1'Bdly Iudd", la primer gArN proNdui 6n Ie Britten. deIpues de PeCerC G M11",' que ha sid o estren Ida en e' oent Garden de Lendres y3:n l Festival d, Pani,, L, Obra del S Ig. Al EAr.Ch-.1d"LA GIAdAl r si ,iu to, a a ita~sdprofesvn ,.,, -, ,-a er p .c- s debe hA N I ,V ,AlA ,NI dA l I C I A


NpNli a .lN C.di 5mprIII de reprarel strno e The R.1, IProgrc-s dI Stra-isky. elp la
d, ,n~rare d tra n a Pr-.A n A-l ANIT amAET

haibitual de'l Menopol i.

- NI S C; TN ; I VINCI ,l- ia, de la b aurb n l rA IC AI ArNIA NI INlANA B1111 l1, ALA ,NA NINASIN rmlm- h-If- anB-usch a aUni-er-lad d, Indrha.Ete uktm1.em ee n Estadg' Unidj In ,e 1- ewudhanm- del Berk, hieEl teatro de Io Opera de


J. .n
volver a a n ll teatro. p i

A A.1 Em
Ln. i e 1, Sia, P_ a e'ieMIANZANARES La nmujer d d,


MARAVILL 'A )aMuasw;o. olaylo
'a N s l qu rfa
MARTA l, do a ra Fy 1 np,, ele


"SAMT R 11ma n n au

MEO T-a a
M EAM I L -,mada de n 61,,ap.La md mbunt a.uto or,

Tu, MA 11 1 1, a I, II AZe A mb t ,r s nt an ;, r ) .Ja s n e o t


ntasn ro.o d Mht et y- u


SALON E G'.ad hen -un n SAuRNCIep3SCiO: C. -1m" P i lAAlm, aypseenh ea Sl A Fl tr a t s n,
, dP A M l n n. lu e i SA AA R .a a y : aI n

IA nNI- lat'li. and l-l


MIIAI I nic I A g1, en As n I lalol a -n- uu vaia


dosNelemn -'NENado I T IN
N"'.NN II- IA

D ,ISC Id 'NNNAl C AdI ue taCCqipNN AC' A N .'NN INiNA TA A' TCI N.AN N, cenar, Jque s ued- d, 194.5, 1,nImantCNiNI I 1.111IAITI NN I I"A"C. d ha11 1 11 o,1 bt ii r -na ead lla un sla a le ral y a B dm i -r d de P om b- P n, sM ad B ,!p! n?: rl Losde euebtmb de Io e r95rbi


I eNCI l .NAIN A C-nN 'br qi as pou- d dI.,!ANzdo N ,A BfA AN NA C IAl CIIN TA
"La Boeme ,
L o rqe d eigltra Las r.n ejoso f ,a u el I l e in i-r ,s AN psnA 1 I. ,-'al,' -'-d pis ad-"r .erdifiultaie, e cdorIam ,, n oMunchelte-.""' directr J d, A;, cn d, bt. r nda p (1, B
- d mp5 it Jo h ijooncuorcso enre scontoes


;l.otasm -mncb dre -I n an rlots -M-10.- ,lorquest En e n e .
-re S allvid-des p-rI ,dm.: NeINaNN deANIgl, d.rCanna, l
Snoia el a, ad.d B 100ocINaINa CAN JIN ININ AlI

E n nI A aplso
f,' I voarll, n p n"" earl Uta l a p spr6 o po "'sur dC i n N A, ''eI I"I CIb Ig l '- I'-In-.
le 6 "rg'hr"neld s p r sd, D0, ho amjrvo l on


y-~, ,-opaalad mur y o trun


SAneterc deen sen n lI Aon Cer v einte INor IN lIA N I N All CA I Np 1IN A
d, a ob pr a-oda yq e n T~am bl e raot e- haa o o dos


,oA poaell u r :du P n .,


MoIstt jin u d R ,),,ara Jo Es Ct a dsrl anuncla ;:pt p. d l c rs 1 5 -9 3 A ro e 1 d;("


I.m,, d septiebol 'a


bana unoi M del m ron dmd pd lam e & a l e nd o d b "I
'o lo. 1,lMaia Mad Rur-


I A NINN IAdNINC TNNN

INC'on CEtNid. LsAdAc Ao A-, AP N- IlmeAC l ANA, Ir CAIN 11u11 A NNIm I r Iam NNNos NNo AEl JyCnoIaN Art de dn ea .


lut dIINI Iu,, .A EAlmINtNIAA C. I QCnc.e"e C .n I a I IoNes A
EA pr A r m ".AI r. dC PrINI A "El I _'CA lAl CI N


-i C1 r Q NN l I NINI aN Eo l D Lpa pm-n -d Pbb-dad


- d AN -- NCA mIT


an111 InINNo dl IPnINrN n1, 10 d, i erodits eLaHb,
N Io AlM dN una AlArN NN oCnAIA Cs-CAIN I N dpNC I CMQElNev1q Ln TINNI AnCI. s e Vla Pr n sNa- u VallAN Air tC do lN domNCnesA r- IuNoIN CINdec A I mCn 'NI A NdiodwIti vAN queA n INN IA exA. P "a u E INNoSra- lE Ilul lANA IN 111N periodlNA I-iaI PI NoAl. IN C on TI 'N CC1r1u10 CMQ. eNtaponenciaNeN
--N C6 ClAprestiIoo Colegio ProAoVc.Al d, IPriodiss d CILN .HIbIN CSi P NIISC AA INasI7IC As
na -- "
Y que em d" clinar "or lstedIACI sa31, lAtIsfan NN Ne Clg


ANN NNIINNN1,,II N II


dClACCCCCNAIN CICCAN AICCI
16m o-r;- Rod


o. NIN ll AC n NI ,ICS-CNC d, ENpr Im dMANLA A IC'~ IN d AINN. UINAIl QANAIN TNINICINN : L 4 u AN rA A tl n N IdINANa Aslla ANN 'NIA m,1AN ~ A d ."
ta o rn a a n y pr e caal


d IS INrIAiul CII As n AN cNIAN-A ANd"'A soN"IA AdN ANS. NC AdeUs.un o "R odr m bea u rin- e


if


p INT ESTRENO C URA

I UINCI eN iNtN ci ona EL
l l s INIrCi Tel-NeiS
DC1EANI opiniondNI I ':icAA
EC n NIsCador: Dr Francisco Icha'
so
530 C orjos v documentaled, in- E teres pa 'a todos
5*5 Loa amimuto5 d e Chichi Jose Sancsri~ Lucerito de Espana UC
Ho Her-cs Camjc. h-tiedo I., dIA I S lspiqeNAs CEI1dA Nmii.Cn la aCNtua Ni6n doAc adrI CMQC ONRADO
AN 45I.pd. d I l da ONCHIA C
.10 c-,",PIP-MONTH SANMARTIM
"a rJi iD pot 1eu -oa ll~r' 2wADORADO

NIAN NGAbINo ANICIN AC ClnANSno PComN"' -NNCo' AI-Iod o Frn- nd-.Arnibal d, Mar y

Ei C l,

C I AmoN AN' EC 1" 1- LUYANO 11oY

dN CIQ-Tv K ADORADO JUAN
IVIElH.NIN, 1RISdn ECsetandN INNMt d^NN N. R F1ZAP-T An "15 El EIC PNChi-N n S N inN rD ainc 1 d" A '"51nd11 LUCC nS la iAboiAT Cl 1dRicardoI- WelU X onm Fn E i io elMao, '.e
de, CaNlN NDA l NINI ANAIAidr DNINoI. NAJoE AIn uEz, s-Ildo ICI Marnla DET AE 2TI W
R XEls Iqied r and.
Martine- Juan G-n _ez Gaspar, ,rI ANTONIO ESPAN) Arndor Doming- zJr .cadr.

C Qm

Facilitar A la Caa

LOS MAJORES DES 1881! Postal prNstamos a

Unin Radi-TeleisionAS ISAjIIsCde CorISIA Canal54 ENmINNrod CmANIA'INNC
Transptr"'s, d-oto Pblo Carrera
A Al Justiz. firroest ariaan, la eln o P -n r c 'i'nj ipola i u-1, ant- ;i laCa
C00 C de pI A d An AN E N CANprs o N

n 40 Cor 1 musisrNN nd1ectF !antipiAT 111aN
100 T'Ilo 6,1 elH-, cna d1,1 xi o eptiembre. para Ins

1.30 IGinNas aCrItN N In Is yA pAdNI dal A mI C -NA
,-ro q- In ohw -i onex-picrsn
1145 TrA Ci NIAa I
En relacion con -ta noticl Ia el su? At secetario. doctor Franc-,s.co lna.
re,,, duo queesa resolu-ion pone d e 1215 TI-on-'1 manif iesto qu Iel o iitoid, Pr
12.2' Noti,,c oU inradio -nal en Comumicacine rm ind 1243 P-olo Medrna du ca ,,Iu atoe mnsto octo trr
100 El coIund 'I a iiuti comoel. stan Eitreg idos al

2.Of)PN tr-n & prurbN trb, jo. sd e,,,. a q-Insloimpcirtan.
.51.5 l"ervicos que brinda Comunica.SArmuNi"cAs IpAbl Ts INprest C
5 30 La Escuelta, clon e1m1 r debida eoicicia. Y termnio c airRIsndo RosNN TANNdo:"prC gAnI.rns .TI ASEb6.NN CN InaI rIN '.CnId la opinion public es precisn

630 nturai MA N.Ca, N.n I -C u C la carta y N tele rmaI league a
P4, ,Pipmpo Etmos haciendo administrco pee y ipo on vsegurem eforandono I"a I00 FI eN aNA ntaIll. n A IE- ra IN' e INd Ito d Cm nAACINI naKr on-r yA beo-I n ro- se m a A e l.ob 730 Ti, Vi, .c-n TitoHen de Retfros aproba os hnlibwts d, Hot--n R F.: president c d,, la Coo m dnr' 'tlrs Pens- nesdel Minis-en d,
45 Teenotciasco m a n yTraspcrtl, senor 800 T-atro- nG rid a'o Armno o RodriguezHida.] dio, .10 Vc lm m no coon"c r 'ue enl 1,. 11 ma s,, on
"~ygs ena brad. por dich ---6'n.furo
aprbadT ls s, uentes Preti o
pr eetn e na peic la cet luntai s: Florin da Torro Mi"tii: pi't Margarita Noguer.,, Ri-rn A 'e
111 ,a 111111-1 rom-rch Enrique Rnnqilo, Secndion Cas11 ogN d115 NI INAIyNdesC didANIC DCnIN

Il, N A C CarNN A a I A r Pillra.IMiIACSr5iC NA C NCICI:C'

HU AAyLASTRA A11-m;smu furo crdd a 1
E-crles plo nnsMai- lad-dla"
Led1, n. Estrella N1M Puc L,,,,nl., G"" "''' sela Bacz Miro. Marina Ad-v CaN CAV ITrLN I C A Gar-Ci Martin-I.CINRCAVITORy EON mn.Medna Hcrnande- CatalimPalmeir Eltide s:Margarv aD I. loPll T - I' l I INANN CIA Ana Cecilia Figarola y B-1s11

Elisea Izquierdo.


b.
h.

E,


Bu
d

c

LemN
M


I


arla a enda a ham n


c
A

c
3

d
P
n


t
A 'T IBIvELA UIA-uee.AAdIgeodoIS


AYI aOra vam os am~r

LaHabana en SaaoCCLAK


l ~D ~ u ~ t
o n o U u L / u i n o sto EL0
~ ~ Sc'-,
og' G~OOUOCl'C3
____ u':' cPIT - 2

~f

O' r-310 13" ja oo
D-L16 00o 1,

1 00 0 oo n03 jC3 "I D [ 3 0 0,2 3'L D
13 C3
1,3 1 0 a, 1'&2K03,
Gal au, Q l[ [o


l.a Ciudad de La Habana, tiene hacia el Oeste, una solo Proyincia:
Pinar del Rio.
Rumba al Este, estdn las Cinco Provincias mds pobladas, de mayor vitalidad y riqueza do Cuba, con casi lo totalidad de la producci6n do Az6car, Cali, Ganado, etc., y las mass importantes atracciones Turisticas: Tarard, Santa Maria del Mar, Jibacoa,
Varadero, etc.
Hacia el Oeste, a travis do Ia Quinta Avenida del Reparto Miramar, las comunicaciones han sido excelentes, en tont6 que durante las 61timos 50 Aflos, ei pequelia Puonto Aicoy (010 alcontorilla insignificant.) tenia estrangulado todo e trdfico entire Ca Capital de la Repdblica con mds de Un Milidin do Habitantes y las Cinco Provincias Ricas con cerca doe Cinco Millones do
Habitantes.
La Construccisn del Paso Superior y la terminaci6n del Primer Tramo de lo Via Blanca, lo m6s amplia carretera de Cuba (pa. t pimento do 13 metros do ancho), han abierto ahora el camino
hacia el Este.


Antes fui Marianao el control del desarrollo de los grandes Re. parts Residenciales, csi toldos a menos de 2 metros do altura sobre el nivel del mar, y atti tambien so establecieron las industrIas.

Ahora le toca su turno a Guanabacoa y Regla, con sus perfoctas comunicaciones y con terrenos quo est6n do 20 a 63 metros do altura sabre el nivel del mar, con aired m6s puro, sin riosgos de inundociones y situados estratigicamente a 12 minutos del Centro de La Habana y a 14 minutes de las Playas do Tarard, Santa Maria, Guanabo etc., y ya sabre al Camino a Oriente.

Al inaugurar ista nueva Urbonizaci6n de primer close, con ca. bida para una Zona Industrial y Comercial y con la part m6s alto y mds important para ZONA RESIDENCIAL dedicada a "Glorificar la Casa Pequefa", so inicia la HABANA MODERNA, al Este do [a Bahia do La Habana, y podemos exdcamarn

Si, ahora vamos a meter La Habana n Guanabacoat Asi, lo quo antes parecia un imposible, ps ton ahora on brillanto realidadt


COMPANIA URBANIZADORA GUANA-REGLA, S. A.
Dlrecteres: Dres. loud y Pedro GrowREPAR TATERRAZN DEL PUERTO

0I01PO 351 TELNH5 MI8187 EM-852B


CARACTERISTICAS DEL REPARTO:


" SITUACION: Entre Guanabacoa y Regla. Linda par el Norte con Belot; por el Este con La Via Bianca; por el Oeste con Ia Bahia do La Habana y par el Sur con la Ciudad do Regla. COMUNICACIONES: Par ta Via Banca: a 8 Minutos del Paso Superior; y a 14 Minutos de lot Playas.
Ademos est6 atravesado por la Carretera de Regla a Casa Blanca.
El Forrorril do Hershey to atroviesa de Nor te a Sur, ponidudolo en comunicocida a rauds cdo las paralelas de los Unidos con today la Repablico. ALTURA: Tiene 18 metros do altura sabre el nivel del mar co to mas bell vista panordmica de La Habana.
" DEDICACtON: ?ar so granou lensi6n habrd varies Zonas: Residencial, Industrial y Comercial, sin interferencias ni molestias. Las Zonas Industrial y Comercial, tendrdn muelles,
ferrocarril y carreteras.


J


0*1,00"


AnoMXX


DIARIO DE LA MAHMrA-Jueves, zeAt de,195'-


MOM 1P


DI


extranjerosicadillo Criollo Secla

6 el Ministro de Informacion De los platillos go
Juven I
lnicia osi sus relGCeones iniernacionales con In se sabe.
Prenza. Palabras deja Dra. Martha Garcia Ochon 77r
Par Sergio Acebal
Coltlbran&d .1 Inico do In. relace- respstas. dar inliday tant.s t .Des nem ntenacinals d preo dl Mi manosprob emas. Ya into anadlase ;Erk Prinsbm
At r d I omac n coellbr 1211d6s n c l~ e un grupo de oficia- uecs"s'it s"pailo or, .1 restaurants "Chot:Merlin" del It*, I P verdladerisli deres, dispue- dre" d dd Hotel Presidente unm rmil- frc. cl a aduefiarse del Fader. p tue o .ym. ios cido porofs ei .orE ;rneso F 7. F. El7frenazo del Diet, de M-.z - Sn- r Wes lanzad7.7 miispr ,eInformascuin,ylit dIt- an. ie. dijer. el a r reli en e Ppor *.dE s alsUnid., tors Martha Garcis Ochmi. director. n dsusodlp .do viernes; Ba Rsis Larevista dt-AsuntP. Intornacionales 1, AdI nis- 7w d n ones.73,7'7L77a7G7ne de H yl hadich.
7 77 Depirt.n is s7 ri7l7 i doE Ad 1n7 7la pdm ucied7. Nlas 77 Iean venid .ti7rr. Ind.
d ad-ls, ag raut e ra ns elsdoe. dmp 1une essuitardeosla pa 1 ,,a las cteencia3 do At entific. Emblad I P x1rno7 I o c- rI r n harlatane que odban
Jresp7n.1. extra jer. 0 .c. ditados7s7u.7 7 r s di 7 Ad n7qu import. P'r7 7 gur Unou As im
R7.77.p11177771777 par As, 7pA1 7me 7717.Y.no.7d.1.7777777

-en nuestra RepobhcI cu.s do agredir a Is situacn, Iu e rd topaea
El anuerz 7se desire dmr7.7. bIa"'inrre. unque Prod ca hu.ntre7 T7 ui0 np0 7 .Y de ui aambiento de ocanfraternidild Cino, r aenshn rU- cur SegS emos comeniando;
777 7 nd7d7 crrados7a7o77 7.77 d 7,7- Is d irarz 1m pe t7I7 ali s. r cd7on er77 7 r ,
trcin m:e ooslo aisteo r c r oa "Labasqesee n Ilevando el sabres. tirr EL' CHINO? 7o base de .poycc7 d7 1 r a cabo y uch os il7s77ue he- E-sta como 7s7empr77: blanco, Cd s aad. ou abs,7y7Eiment7c7a.7
Hllun ,do Innter ,. El Segur, Global antes era .11 to- Eg rrozEL CHINO. crialo, ipIrA ULda7a AnA e 7.7de in oralidades.Hoy m.enh7 7 ft7 7 ran .cre7 7 y es limpid.
ntrd7 nf.rm. ci6n or Ernes r r s ia Is Usled UPprograms
Inde F.y a drc r Au-de iscolectividlad. Las CCajas de lm s o r UP RCAVCTR u 7s 7ternacionales, dact.r. h rtha 77r 7 7od7 d das a 1 Vis of m1 or telerradio
Garcia Ocho&, quienes expresarxon In rversadas, esin sIded. jisoeadas, yj so pan t. Iw su sonido
G"oibr ~or~'nrai"s triplepe de" ng'rws z. evn r dero prodilict.oa, .eni.Batsay dv r o ngrarlteriares, om aC a del Retiro I H tomado on sus candid.s Que lis Ide'a c a m' ': yc Giiccota acu:1 Jos cconmni1 el via. epniTR SRO
77d7777777777 1 077. Z '7Y 7- 7 o--. "EL R ES70. RIOS?7eI, A";1F 7 li sc e d 1 Ia ist.d. much. tints do I.- N c- verdAd que- c el mas puro tro pais llegueP at canocIm n prenta. Gobierno tan mano fir- -u etmye src? comprens6l, de aot os pueblos d eh naza e bead a P lg lTILE JdOS iL.aa la Tierra 7rodu7io.n 7 7 7 ua r, edtabilR d. el m.-ar t de i ;svirus We
l7r. d. 77 7d.1. dire1tr 7 d o re .77 u 7mi6d .0777 poducci6n. Con H ;7 a hecho usted on p77177
A-Anto rerlodistic. eI tabac. .19. stanlog.o ha hech. g~svzcan CHORMZS
-.1r. e.on ple A A El p I da 7 i7 Iv dscAmpo [in s ."REGIO", que viOne ,de Espana e n -n177 se,777 Wa s cle d o s k i as ',a.,o,.rA -t77a7 Garia Ocha., 1 r1ad 1 rarch7. Par el cu7so 7s d it7 hablanro en su carter de direct.- eftectudo Par el EJircito sabem Is Sep que se venden.y os do deAs 7n y Per7d7s'o 7 7777 qu7 hay 7n Cuba 70 mil bohios I be .na77 s 17 pres1 777717an77 M Pil d ierr. Y 1.71 gur.,77 e77- .! Y. par aluim, sEor.
7777777,177m7 e7 7 ubsecre1 arI7 ~ periodisas, sin que1171 cams, ,lab, usted Le CINZANITO ea.hb 'nqei o 'ciR .41_5rr- vuestra atenc16n qe e queu2. e '4" 1 mism. quit CINZANU, lac7.7n] an 7pren a internaci1 7Al entreguemos el Poder 77Presaden7te el 7m ape7 7 E ? 7
Vo nat d aaaert. qco u s jel Pathba o de mera Ibre HPn setspropagandas frteridd. .1 c ua lmaiin e2-: y sbei7n7e7mal7sr 7salvado con- q 1 pasr. .A, deAn e cillamente lm r.v1. aqu :e untamente con lei del asentainit.o sguemos ad tlnte a' prque s en s is a iliares n Ijl ierr d l cmpsi s uela o ltm elsds en Pdo 7de 1 77 ms ct 7y ctrmlAtrabaja. d7Anre.itans interesth Ya se descubri el stereo, se 7r tn, -s cu 77777ne77. Pero no seguirp pr este camino de aa toa III que se dijo Agreg. "que con ese pri r 777In-77. s enumeracionis deI' 7 s br 7 de sobre.ta7es7artefactos 7 .ta centre function rio7 de 77II7 C7en7 lGobierno7del7PresideBllt 4"!7dtal eI 7 77 7 7 s 7 m vis77

'" fcalcbaxra YjIrs representacl pususe idsu~conaly Ins c eorp y e.trint-in s, abriendo n r.". nu7 7 ic de d 7. no 7ensobradm7. 7 77L 77revista americana T dcs muy interesintes. porque hasa Ahora bien. cuanto a la 1110sofia ,ue el Aral, %eta ha descorrido. It presente. eta justo rcconocerlO. del Movirmento, radica en I pio- star,. seguramnente Cu b. no habis podido brmd-r'os In' pnder 1. fi idad del ma-ru- tambien hacienda el ridiculo. f,cilidades que ]las.,,requiercn Para nmro de cubarnos, s.inmedidlas v ln b. 777d7sd7 o hoa 77d.n 7 s 7d7sque pudieran enfr7scar7al 7u7777777 7ita7d7o m7 C ZAm7g.,
In in nfic na a lu car-- m un 1a Io- ntevas convulsiones par espac- !a joyri a II ERA 77 n.n7 de sus departamenmos nomenor do un.7 A d AdP. dGalano cuatrocientos lamene.7n 77ino de s-7 7 profits cs7 Afanosamon te born el G o n -, n unt. y s7 7V7ya a7 .
v aies.en su Dolitica agrars, que va desde que sc quedara encantadn
esar m.coutimi i .- e, techo del guajiro hil s la ieta de vieji vier. nd Inrndas
do1777docora7 7 G7 rC777 7C7 uj;. prs os7 dacus7c7s7 as a organ77mos7idonesI., y7777 bj7t7 s 7de7 r77
is p tam-l eI. nte cua. ui" concapacidad, para almace.-ilas y Zfu. dicha casa presenta
as fae ne y, pueden -in mnreer of precut normal del mli- Ye IEA. as bjet.s
fr rp puhaI ons eI.ddrat td e, T mbe yls oas poca cuestan.,
,a.- u a in m han dencontrdoiln prep-rasu lucha con r. e itd'son,
a.qu n d irigrse pleo que nbr: perspectives a esas Sepa que no It preguLnt, Cuba n 7s 7 Pnti7 t ,m. 77777u77s77u7 Ad 717777ri 7n 7 7. 7 md7 united MATERVA,
d""'m.tris br I qu desde sto n s 7777,7robjetivo s que denmbularv orque me costa que todos ,nomenid tidru isponerr "' in., par Ins nochos par of parqur de con MATERVA ine refroscan.
ii 'jr7zar12mayor 7 samp-. I7 7V 7e7 7co rm77 'o 77 7777777777777777 77777777777 77777777777 s,7 7 n.7777 67177777777 77y7 777,7777777 77.77.7 111.-7 LA CASA7 AjN77
ne:racion a e 1.b dsenoqir or os u l m o Esas muebles Para nfics es7do77777777777777777777777777, 77777777777771 .77.,0-7777el7777eo
nor777 de 7s7in77 -77 I q 7d 77a7I a 7eAn. 7 7s 7tos des.r qeusted7des.a compra, 777 P777or7l7777 77.7 y 7 7 777de 7tirosdoe7l77ptria77 LA CASA "FAIN' los tienen !r"l Pe '"nsua ein Quinas si par faco to r exist1a LCr. con toda seguridad.
Lcina7re d 7e setir7 1. 1 .i7a7-7 7777 e7.s7d7.d confusi7 d;e7la7 7 u 7 7a.77 77 up:queof eFENIXMALTEADO If., q d- sn a I r d a sai lGobiern, r a a i lltr prduct. no sly.
-da o p-u auI ranla deli la n con medidas do hondo centimienla F E I A TE D src,
c da depardmanI ineciaI. ,. und -- )mdin y demas
doctor-I OcW ri rvs rso.P~ a epo a jsii o oo Il que 1. consma
paradei" echedo or u ramen. cil -hoi., Prmiando ella
,--ge ales d, n wla Im u, r: Bliusa ran las caracterislicas e-- --
laydecarr cn-un i "TrH .le, que ,la uimprimiendu
14, -d1111: oderem nsail Gb-dr.u n .,mopodrA aprecdarse. r.ylsWi o iia.s ina o
"dI' & Prn a,"b.d b-en uy, d I do tronnsmno ad,,;-a-im. en .u cat-, 9g.dt. delas hle
ar os urbne ediluein xno hs o qe nedaconurbr a p Is: s III nuei r rr y d, usr 777 -I 777.r 77777 77.1=om7 'In '777 7 d una 77777 7777 7 n C.7 77l7 esplendoro Muchas gi7a7 7 .
777777777777777777 77 n a ll, 7 u no 77evolu7i77n7 av7. A7.i7t7r77.7777lm77777777s7
pasin ola ouvmens d n sllaora yuquedo l 1-ev "ue .1n ,. ofus l e irsonilidades:

d.e .".as o eidsio nenco rase nssa as at.de informac on. ralrs manifenlnd. ru e rollr. on ts Se. r P.izIIdI P.r,-,, u-ireta-u lt eidin o od- 1;1 E M vunt 1IDi- do Ma,_r-iode Informacion.
rre7,7p 77Its y grRad.,o d -aPr_.77 777 vI7777777 da777 .7In-7777t7 7 no7Dr.77r.h7G7c7aoch7-77 7 7 d
p- I .ocr d nssd e e- d -u- d r be entndlur ec. qu-nesir. d-. or eAsun mIne rnarcinles del
ne7e7idad77777co7 min.777 7 77e7"7 pu77777777u777; r 77 777ause 7 7 7r nisteri.7 e. Infrma n v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I io elI-eain noost eecl poechad.e de es"e"" a Dr. Alfredo detl Valle. irecimr &er-mni-erm, in runs Itu1 In,-qu d_ I s berlades pulblas que rl rogi- ner.i d. Rels is Cultutales del 1177.77 77r 7n 7'7I m 7I 7 .dimin-7 mn 7une pa ran 77 elis. s. m 77Mn77ri 7d7E77ta .7 .v franc. -I nbrac,, n- n nkhro, perIndistas, In fil-sfut del Dr. jacob Caste, agregadn Culiur no, par I ,fi7 r M77mie77 do] Di-7 d771777, pu.777 d7 Emb da 777777E7777
Eret ei e Intr di"r In 'iz r enesla su prime.1rMr. J ahnM.CushIn, agrega dode
deIform.c In (.tp. de ansigu-Ie nt era: pro- Prensa de 1. Emrbiljada do EE. UU.
!; .2esaregad.F de Pr-nsa de ducir Is mayn suma de bmenestar&I Sr. Basil I oielare o
nis sh rmanal: ser-res cra reson- todoz con el menor dlano a unos po- do Pron-. do ]a Embalada turgentantes oxtranieras v jefc, do agenclas usna
I lablegrifical, sAmr,,ub. retarint Y ahora dos palabra, sabre lo que PSr.a Enr.ri eSrpa. sgregado do irectrs el Ministeriaslddo n- es It Minciterie d, I nformacion y Presa n ai farmac n.Arm-s; 1, que, pi "nN""s Ism i s sigmentes orrsponnsle y
Curd, s- habi Par, I., period s rmnode cItr d a nm ci a sidfuncionarios del Ministerio cde I.Ir~spr muy ami. clu d en, e, nI I r-alnim. IdI-nI Par. I,,expre- formaci-n: ,,a. hav rur m ir -I senid. y a i del pensrmirnt. hom-genen deV Ben "Mey-. A--ciVe Pres: Frn-,, t, eafrale DIrque It perl- l rnHurgadu ,n la, nauunas deci, Mc~arthy. Un 1, 11 e-;, Mrs ds: or ,1 o i x ereC 10 o pl, idirol neclonal-s etranic-'Ruby Hart Phlltpl,. Ne, YOrk Ti.
re n n$1 ea e eid -a P r lstrata I, spI", rl, 1 p- p ias do.e e -; ul Ca nam. N-w Y or k TI,,m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1d g no n uoar t-f to errs.A r m do d -,s;G n C.rr- r Int-r-tirna)
77 a 77 77 ou7r~.7 n 7777.r 77771 d 7777.77m77777777 77re 7 a fectl 7 News P ct es. Ed777 d M 77 7oil7 N7tods -fimaou noem my e ifomaa la, d,,1mIa, dil, nddn-,ss tnonal Boca mgto pn:G-o
77 '77 i77,777777777 77777m7i u. 7 -E77 d. I-s IInIos ne711Al77 qUe ge WebVy. T 7m 7 m77 Rulh
r 7r 777A-,-11 77777 p,,,,;, 1, n 7. emndnd 7n77CMcar7h77 77Amr7i7777 rd7a77 ing Periodisticla 1,enc mlo c n1."nci ,' uu ei t ", a 6n Corporatin: Rogr A V Idle, lln
f',;- In a in i I", -i, dr delo m s i a lah I' arepara- d n Daly Nw 'y Expias. C, r,
Ia Ido kl r l M ta G ri h a ha ".n d, I Im ("ques I d nm i. vr.r b rC tySun dayNel n
oueida ofece si poue >_ain lwtegrad.a su nn n n f,6n de innio (; M,,,. K mg Feaur N
it, c-nfraltlria inn 1"m, -6 un6' Pl ll 11i l- a d rsPe- Fernrml Hedh, inod N ea
-11 T Ibe I hom ros ut'e md tas -n Ill- 1- 1encilrgadini York; vmII-, P ru nd .P bo

al mundis 11 Ine I.,b m 'a u fce a ob ro O-a u esi N w e Angl .1 pm n
C edb7 77 7777 716'. 717777 M77 m7777 77777777 7777777177,777777ng~n 77w7s777777 ap777 en7 y 77777 .
mn 7t77e7. .m 7777m777 777777.n 7.p 7 uci n pi7rm77 7777 a7777 77n ranci77 m, Bam. G7-77 PuIVA n
Preii emc I LLpar resplect a in 1edi e 1 p nsa. Mary Mr ndy drerardde6,Crn-a ebar.". he raue-n tnvr cgam ne ra s o emo elnnte: Ramon, Cot e1" A enrd eri cn aud" 1,s ,,, nepan A etad I, -,I.,sn i L tna aue onooGaii .
77. 7 e Di far I,.7I77a77 7777a777p m: 7177 r -7-n7 e7 u r -Trad7u7i77 -Pr777 d,7T7777p777M7 7i77 erlne a, dirige est I mn.mien- que mnent,, quien In des- Qpude saber Luisa Blanco Oves1-as Pres, N,\w,.
auoemucl, s I nie lu -, -e uniuntas noticia, -eprodnlet-n dit- Miguel Aidns. Uni-rd Prs: Manuel
Iiti su Ooscfi, N. m-rh6 eIn r-t, twl -.1 '1 v.ea cuan as Garcia Pozo. Al- N- sC-.:Jay
6eh herca atnte -sIal l o bre P011"ict I n a slamoe, Mlinfi Editor & P bi e:Guiller.Ge- eal Bat.a obeC lumbia. ni cuawns educaciona es. etdr. tcu. co- -m,, Palacios. director de Iictnr' it so u-16 un rt e m bres. mo e e Ide publ i_ daazd. Ir msS'ntiagn dc Chile: Lucy 0
d prbade 77 r d m tIc parcada. uun d ins i terio77.7II are.5,7D7iri7 "Arrib ". M7dr7id:7E
para siti'd c uns, ambicin do po idldo on buen, y mal, rqeCsto Fra icpeiet
- etr bajo el estandart, de an, en Para compeiar s- isi- procura de Victoria Films, Sants-o de ChiCuba In ld. er, I, to men., In ue ra bra d &1 mn 11cnoi-l; Emmeline Carrs e a- e.dl
Impossible paro l r ,u a dsdaapeid a n pr la cosm rect ra d u a.P erorinr
,) .19as ;[ .r ". I ee aitard a e m nne n uaeo ees ll. 11, J19 I A.ro lMadond.A
patla e nans y l irua, pr ne a n ,o t cnt I'td Press; lorl o Ar a N, wa dscrdoqu e ecedo Uaq, "'llhrr m el R bic.Yr Times: Joy eezv lm
ll car' m,,d otm el os n u present s a u a i ud ta s aeo n
777777d7.7777i77d77m7777.7777 la7 77 77nd 7777 77777777,77 7777e 777r.7.7i7L:ACASA17 PN.twiua777. 77777me77r7777s 77777777n 777b 777i 777777777.777777 I I7. 7,,m ndo UU ;rank Gu7.d. 6,d7 d1,
y r i na I de u seln- a u mpud- I.-cd l Hnb eve ]e Munusterin do Evlad I.c ~I
7l7a77 7 7 77i7A7n.77i7777717777,77777 -p7LrCAr. "F Ne r n
7777771 777 p1dr77m7r 77777 "Q7r m m7r 77 777 7777. 777 77777 7n. 777e 77r777 EooA7. drtrnt


777777 m,7 0777 7777 77777m 777777ena 7 ,77777 77en 77777 7777777 .77 .isei d77777r77c77Ma 77777777777777777777, r -1. 1r0a -t-- 11 Coand, oa T tapnno nnrld nae sno nem a


'?E """'"""T "Go- s n III ir ,r d, I-,i, rr
d, bf--- bllstnr de In1-rn -cfon: i 1,1D
Homenaje en Simat- Idodrig-, e r d, la Ofi"" dII
al periodista Eudaldo H, do, anbifd el illt sid.
G tiilre Ilfa el 31 ,u publique rada rual en :a forma nien e Liboria de In Fr. ayudlante del,
H err~g 11a, e que o hagn St el corresponsal del iseforeMinistro de Informacion.
Daily rlews estuviera 0,,.1&rl D l Direeciiin de Astl
El prox Imo dia itim. ddeast, ,d:cir. -n canto afectI huba do Ac.-- n nconales del Mlnlfftero
1. unit do In tarde, to frceaun h-grl. no rbstnte aber iuad, lsi do l for-m o:
rmsnV ofa periodista Eudaldo Guie trots at regimen Ieobia hark Anton to G. Sol.,,r f iefedea Seerrez Pful. en of Club Agul. do San---do, mes,, q., 'I Prside nt uts T.n e 'raI'. Conrad ., in Fe. era Pr .n1-d1.aJut i trAlanif d aSececirn d C .-.
so 1. rind, el h.men.)e I.,,n mth y uel- M n rr aaa "' cA- tsyV e;Pablo GC s. jefe de
va do 4sbr ida d inadio '.gido r 11l 1,deLa 1. na I n m S- i, Seccien de nterc bit: R sa
dlDpr met deC-ar-ln t en den;c I -u teesn tna re- AmnrIca Coh.1a. ). it, deDepclho
7 7 .Adu77 d7 7171 7 77 7 777777777 dar7A7777F7rn7nd7 .Flr .r,
lo r. T IIII- ta, d el n el r ebrtnn i Isrfe, dicho din. Ie,"I itdo 'l.11clubin& n a o e donn ra c;Ohoa: ~ m n hse. dle
El presIdente r-, .um is, nu : I,I -Ie -- I d~ p u n et o de laclIons 1 61110- 111 E ITl
It,,Arrmirntr- It, so h11 ir11, d pi. .1 1., n Fato tal u e ioAndri q u a aib a
1. .7777777777177777ban7a7J7":r" ''. r7 1 R77 77777777I777r., 77.7
Quo7quedar7 .muy7lucido7In, q- 7 -- n7, 7777 77777777C7onItc I7s. -


IARIO'DE LA MARINA ".I S7712-811 A 'AT.
sr I reccidtde -pan e z AM""gun ,VS
-ox i 6 k e 71 Seabrel r1 e Sept. A1


re Edncacinn Fide 777r e[ ci elnsto de La Habaa v e Al. d a
Dlotv n a epoeoaMraLiaBnine lttod eud na m eL oeL-Cit epg eia pr ue lsu a
gon en a aF e l os e e csdeMe t 0 a dod,=
elc Huisf Ci t FIa y -etiembe -ri x mc a Au d 71aI e 7 d I a Lse cd 1 1 d n r
*nst 7I 7 N7 a c -e77 rq d e77 o. nse d u deA 7 el L7 L7 C .n d e L a 77 a11. a i y e71 n et de 7os r ri r .d e s c nrr d o r ri

is e presena r d n en e de Educac 6nfiaic s ae A i or. p &rpo77.d7 .7e 17 s 77y77 .1777. L' 7 ,7 7 7 .- arts de Pago 7777777 777. ue algfrn la rd7 7 7 i .a 1.tidoIII ep 7F1v-71776 ar 7 7 s = r Edr.7L777 otP7 At tt7 d Se7 nd 7.77777sv de7as7e I
1.17717cu.,77,1. ointrftp. dmc e 7 ildotre use 7-777 177 7 707777 C71 7777 777 7777 771-53a Fxclp los d 7771.7s de nAte alr 7 pts !7.717 Ae. 77s de Educac 16 .*Go-77 77l7 7770777 Juli77077~ Habana, 7 77 a 7 el 7132-y77717. .7 ~ I.~777


\6s colegiales

Quiere ousted ahorrar tiempo. dinero y esfuerzo en la habilitgci6n colegial de sus hijos? Es muy sencillo: tolo l que sus hijos neCesitpo lo tiene EL ENCANTO a precious tan bajos como los mis bajos en igualdad, de calidades. En el Cuarto Piso encontrari, junto con los uniformes de todos 106 cOlegios. estos y Otros muchos artiCulos de colegio En s61o unos instantes podrI completar lodas sus COmpras, c6moda y eCOnomiCamente,


Carteras de coleg7 de exceen(es .teriales; desde 1.15


Refa os dc mui.lamento Blanco rosa. azul I 0j-16 3.95


777

-<, 7


Refa7 de 1777777 Reaos ce resco I non y aigodon con enca7os. 7 a 712 aos. 2.95; 14 a 16. I. .- 3.95


Pantalones cde jersey tri7o. Rosa, 7u7 blanc.7.707.55 y 7.65


51
4 77y


Pantalonesl e algo. Bat7a, decasa de eredn con tira bordada p orrugado. 2.7.
2-16 1.00 4.50 10 16 495


1jama77de1cr77777 Batas cl ca (1 de7]a- Monogtamas borda- Sombreros 7777777777. Pijamas (17 177777co7 PahueI,, (de .7790(17
77777.7(17 7777777777777 l77677 777.77 6 .77 do(1777(1e701.77os 7.7co 777777 (17e 77(1.77 7777777777. R05a. aZ 707con 770 (oblaAillo (1e
7777pa. 2.16 3-75 6716. 5.5077 777777(177(17 773077 77777777 7c.77 4757Y49 77.020
Zapatilll.7de7 7777e77 177677777de7777777al- 77777 (1de 7777 77. Zapatics d cor Eaen otuhe d(17777777 Ecarpio., (1e 7190I
(177.d.7.,7.7777.77-177. 9 67777.77 riM7(17. 777. 77777771777767.7- 7777 677777 .7o77777. Hopal7777 Cassidy1. dn ccei.30
3.95;a 2.77 4.975 d 777 17777 .35 ca 5,50; 5.95; 6.95 .7.5.50; 5.95; 6.95 Comp1777. 075 7777777. 7.72 .457.7


Calzoncl los de lin poplin. C6modo mo(1o7 6-1 0.95
Pijamas de aigodon
Smangas rga 6 a 12 ahos 3.25
C-baas de seda v m,11. para todos lo,
0 3


c lgio (1 c c 0.677
0.65
Cpm-a de C lan~de B77.77 77Esc6clPids 116 1.75


Kepis de 17etro para Capas (17757770.7 todos los Colegmos, gorro, de gabardina.
S50 6-12 7.95
Zapatos d.e t7.n77 s 7a CntuoneT de pl dc tos, en blanco yN 'I- al. ols gro,a.u77o7car77C7 I A77a7a601.0esde1.25 W/,7al 2.2550; 21. Hebill ded('.765 al 6. 2.75


AA7Pantalones de gabar. Pantalone largos d1
dabiede ago dril de algodon crudn .erceriado. 28- do. 6 a 76 aos. 2.95 36,,. 6.95Camisas regIamnta- Casa. ( 7de Poplin r1s (17 ppli7n blana 7ul para La Salle.
.n r7erizad0. 4 16 18-22.-.- 2.50 1.50 T mbin (1e otros Colegios a iteresantes prec16s.


Zapatias de casa de piel carmeta. Todos los tamanO. 3.95
Camisetas de freco
durable punto.2 7a77os 0.55
A7///.Pantalones cortos de dril crudo de hlo 4 a 16 aos 2.95

Camis de Irlanda a rayas pars ]as Escuelas Pis. 18-24. 2.50. Otros colegios a interesantes precious.


Medias 3 4 dle algo- Escarpines de .]godon mcrccri::ao don con TetuerZO Cde
Blanco. 7"2 10 2 nylon. 7-10/1' .6.
0.7M.(1igs 3 (177777.- E.7.77777de77 77 1con dos7707777777.71p.7(17 (16777 Rojo.7777 77 77 ca 0 0750 erle72167.7 0


bob Shorts(1717(1an

Head p777777 pa77 el
76777(17(1777777(17 le SaintGer's4


Bat. (17 (1.1de77777 Z,1patilla7 (1. elpa
77777o7vin.877a 13 577 67777 777770 c07 7777. . 8.95 ]a ba67.0.95


Ademis, una caja de lapices con el nombre de sus hijos grabado en sus compras de zapatos. uniforms )y telas para uniformes.


t

QeWashingtonReorganzartn I


0 tmia nortean
wAnunmo. ignite. (Eli).Lauenalble muurt. d.l aenndnr lnen UI Z Abo. d m40r04N de.Con e
Oit. vitim del cinctr, hbe e eoaea la reognbsYdien de 2 n-liCdw12do teiaAdk.dlOodTlav iahoU de qee-m rgocesn "u"e' e dudnecadodeile120fu 211 aclvdndct de In .cInwhdon,

Cod12Incutlla -epectn ndiau Loe,que dBe .mi pr le 4,-e
11cnm de 8612022, y di *2 re2'.adn, q osmawen n e b iotbes 218T2,olano 10r, 220 ar.2 qud8n ony. o eemnlninr .1 middor 220182n. y esto depnde grn p2r C de Ii ioua-lIn qU11ca Del dn .e 0221.02 21 2andidatn 2228 hndIcado 21 .enado riobird B. Runeel., 82 G02rg,82. sderad2 c mo o d82 ios muin pooltadoc, p22r2 yn .28.2 122la2 de In Dm0 de 01d'm) llrlornomy isalao recide
d-'Ia.C.nI116 8 '102 2'22 don 20a.7 d. p0,2rv 1r40 1 p2t12geneoad .1 dhIrjgr lao 12n1g2. dooem cobre I des iucal del goneral luglcc -MacArthdr: Un, illo fun01onr2 del '.oolern lo dw ho que. c2I=2240 dedCdo, RAell a tene me trablj 2,2 tmlspd tante qud h Iene s 2,1 1 tr2 s 200218
lon" parm 3erte-. Peron reYista rellgosa de esta capital ho

1. dO 21 = c022 ,.2.
luondo que 2122222 12r22 puede ar d2 01232r ImpornC6O211 qoe In 1- dl. rlgirlo ItratebnJo itdmo e m1 que bentficien-al n moodo enters Bn todo cao,20se.be queel nee %dor Pneoh 1o d es elI
qu2 2ocup6 1822012on. El J go etecadidat. es A e.
n ddor deoemer 82 poload. dod.n C. JohnSon, ouyo Estado t0en00 gran hnteUes en laumterl,. y2 g.1 produce tanto el unloqueoI'll parn hacer Is bombs aidmca on1 el plumo que sirve para prowieede I sradiacidn. Pero el -tdor .Iohnnon tampoco muestra gri-nintersa en 2 posiclon 2 Qae(utnos reerlods. Ademi", su colegano soc inclinm nombrarle, pue recuutdan 22y bieIn lIndiscreion que comet16 cuando en oUna trafolonI T20 television se refirio a lwirav1 a jo1 obre I bomba de hdrigo i e e .nleniano en boblultse.
2. firma que Iosn lep

De The EconomistdPrudencia en 1w


de Egipto


Ex

"Uno de nuestros primneros objeh on. declar6 In It cana-pasadid Aly Moh, 'con.iste en establizar nuctros asuntos financiers y reondib, cu obrn tobase.e ;.Id". y,
con el extranjcro". L. a maoria de
Is perindt g.pl iio, onun .a,
LCi hi. do
nacionalis81, pbicr10 ncu2. n ouor d esllad, ;tu nIm f1as1 .
L, obried ad domnina el d nb2 nte. SIlegado el omento ecesario p ,rafl., pur's. '.,uen 1 .iain
in2nciera. dr Egipto02 mpe112 polad, siolerdblemente dural e(I nnn
onc. oermnd. 1 e 10 del, o.Elline3 deoodo en parte n
rnan ife. delcnrd cl
G2bi rn.; om. por eplo. 01 m1or dem.n lId p de olnr l-xilles queh. perju dicad. todos Ins pise- cuiP' ppridad rupetic de Is exportcion de algodon o Ian.
Sin embargo sin que hUber podido' aniciparse que el lza de 02 eprlos. causada por !a acumulacon de existancia dereservaen 1950. no serol etern La mayor partc de. los spurns0os sufre ipto deben stribuirlealM2al ndtirtr-o6n. El mejor ejemplo es bien conocido; IlIntenci6n del gobierno wadista de salvar los balsillos de algnouneospeuladores,ienbrs y simpatizantes de nu partido, .st. del ro o legip-o. Al 1.r tos pr0,t.osmnnimos&I del god,,,-.
1n quepodie l 1lvr u ormlg,,.,Uvln ]a, c-1i .d. l
mdo, glp"po fu- d d rI in 1con e m1Undial. ab0olando lo nla e l pe,, 1,mndo srbre sgobl rn l- o a
2eddt ile c-o1pr dan ldos .A.o-1cei- lua mrocacI'l ndenandl. 0 Imde tMl 11 1rh-n1. 1.Oil, ,ejplodl ,-'lhl- ,U6$rep,,s-nlad. po, M J-h.o
drinpro2I21000enclin Ml -11 d Tai lisppirp n- nalIn-al's do E,p tn ;,enire nctubr, r Ili 1 -mdlado de 1922. 2 10nmpn. aib 2a""' dot WI d s L d e'botl,, d ,os 12 mo Ilici 0t00doe como compenstc-itntIt r. tos 1Idadino. gipcos, ue r., ult 1 on p.rjudicados conIs la prdida de 1r1
-1 oproedad. Eno s00 0.
p-c importanrl e. spse.
perohor. h.lIegdoe omen,to del recuiento.
L-; exraWjer. fuern huyenhados
Cuolquier gobernsnte que emprenda I normalizann dels fnanoas E-to debe dar eoent0 que se h0la enfrentado on does roblem0as vitas. el primer de o. _I'ls -1s no tien Folucion. ZC6eon es pohIble mj-r I .te de in. poblacion cu o num0ro 0' dup"ic.dn os 15n s6. y qU, son c.1 .i uentan do ,n,,,a
propooonoquo ha-o dirnioul Ic renta naiona I por persona y _el ar-2 de ltivo pr 1amil. -.n. ,ra,0 o8 y derad8 0str dkid.' ':"' gasto, ordinario, empleadins nn,
j 0rar no pueden detener -t, an02. En un pas. cuyos 2dadanos
I mopieza ripid-omedlt ,ads rUent. d, Is injusta distr)i~cion de
tI iqueza national, todas la ,me didas financia$,que ,, Adpt-n p-no r l 1. a H1.a0eld P8bli
0debe.r tonsderadblo el riunto de .vista de sus reper nes scale. El e-gud0 pronlrot. conslte rn persundir a 1- cami
pes2o. loien po, .insli,,tls ut padres de algodon. p0r "1r Ign0 nts. 2 a 9 cluItti 01r02 0rduc102 2821000 det olpo don, 0202 detoodoer condo hay .eces1 0d0d1ntr l10 1-em1b2s de inflac6on y de ItaiifluictuaIone, neI mercado mund12l. Apart de ]as po sillildad del ,godn, t .,8Uduc cotn agricolanaiol v. 1000 de cen. La producci0 n de mto. 2I1m1010 prinoipl del labicg egpOtO, 0oe menoronn0 dcada de 1eI-50 sue 20 12 de 1920-30; I de 22car, que h .ast 1949 tisfizo I dea dr national, l 1. 2leg2 h, 2l 70 p2r cIento deI slmisma. 1.,
-fras de 12cosecha de trigo reve lan 1. ma. Iendeocia; el .0,. ado Egipto import casI tanto tr to como CURWv.
En I. .ento, l-e, o r' ducti vIdad Indu "'l fe ep.
-speranzs et rel equ
lbrio pnorqe el i onista 02, cOl. 0 n.turalez. prefire cI0 car su capital .n empre, uA hollen cOmpletame0 e b1j.-o d, d reccien personal prnpked ades lus licas in Urb n2$,del uaee pera exprtmir un dividendo del 20


1 0 o I . -


A.UATE2uI UispGWf ll ibfail e co"". 26M
porBE-DIARIODELA MARINA C re'rto pmoon urn hc2jet3
,. anzag "'on orgaid or. de MA lDa o tr 7 .Uned ld. s id
fa conn' on C1iaficado La Habana, Jieves, 28 de Agonto de 1952 -I 'I 8 7,--O M ca17ien d bnsntoeao e
eriIndan2aglna 17 d i2 12222, 1n1 de p uod6aena-2
1-- ci22. 22228i2 imporacif.L i ,20a-. Es8 a sta
t de diches.ae1t znte 2c debe c0n- 'DUI Li S.


Par Michel Amrie Descubren en Adelhntase este ano una excelenteunna a lcn6 ei grd :c,
mixinso Ia aTauencIasdo 18,62281,2. 108080012 '1., 220dn1 m1,n=
are nde I oec i donern en Epaa turistas hacia Espafia 1 "l e mpesidtaodit ont222n12120h1l 12
I- 22o2Ie- Is l'Ico g,4, ____0____a da u,8dm 2.I0is,82 poo lono.a ~ople818 pmdoitiOde
noe deaed enaiole n a ,, ducid d 0 ml r al-clasde oeg m
6 at2i20 1 b LpnsdW a 3-sB- 8 E r de BARCELONA, agtt 27. (United). pm r = onervnno 2 a1 1e2-I
Be. ,.Toai oh acnaos mAximna cO Genral de Agricultura deterE2l2e udrtejanotLyndonJn- nqu Cido el archive espaiiolde misica popu Tr. Todan2nod 0haa1 ad2a,8 d 102.je121 2n dnc dow dAgol no 8,12

12r82 en In n In 01282 nu tall D itbion de ierras014220o CPpei O P.200 1202182 12 hoa n do .t20228u2 082.6 0222828 820 2.hn a
dos Ier qup a h a msxerin- --- e rsa ra nc e -Ir ar lerosn- almd:oa obe
-. .,. 61 0 isripals_ il2gg0lde
02, p22-no x0022 In- e pep bolein de e____a___ scampesinos de Aragdn 020 22012122d82qu22e21 222.7In 2142680 en deoesenhoo mdas2:lulio2 not
eenmti2de4lariats.ldlo In oonddoo ___nEl2222820 B rjido r m ho8,nuo ~TORTOSA. a022 ti 27 lUoted-- m0002 que Is actitud 2 2 tada2 o 22e 0 en 0 0s prommas fech0 1 o on ti12 de bmatres Diesel D Will droLas lante, o es d o d ,I l 22 ederende claramente que Gran I. de 2222. dem ass do flA EnAiw f public de Iowa. sefa n- Reumen de ni ia Delta dea[.d 02 quiere toePu2e2to2PrlasAcomodada, gpertein roe d2 p0i 21 mrgp81me 122280ga s nodnIc.a ooclbldar 2rla delo- Eslnoots Unldo. idou lonivel one a stories .iberales, emplead02 y obrerovs LUGO, a2o20 IS. En oC
emelecanesde .me oh bI de Espafia 02c 8n .18282220 de 2222 212d28. o2012t12c nonu ops 82 1 NATO. 1222e d spooen de:parr in 022100 alo1ros 2en0c22 2112280 20 2 dS d e un de19s 222 Ioterm=dmen wn- -_ 0 .muchoantesQue In del .DI ,a 22 etmllc. .mec d0em-080 82 2.020d 2.s pIbo.2 ,oe 82 10ay080. u o 2p0uero0 de FozBe ha In8el28 a 124
2. his coal" Ir, Pa "roestlrg1a .cn .adls 22de Eepe. NIl o ile o L cons ccn de ores D el,
ac&n2 .erooll2especialpanel 002201 222 as anoo 2Aim00]a200 a-, .502d T bases .222 12 .2I121 22ini 22 EL
q Ire8liz6- C od 8222020221210. 0 21 iL 'A 22, 2 dEoin to rerz n 2ereasa 2 c'. T n v n notablemoet perfeJond 02. d2 labolratoo Aroonoe 82 D1hInscaao .' N came d 8A 2 I d e.nt.H m rd d ascysptent, Be hallsenIc0 tro0onza1 deuaten 1o t 1 o Deapu82 d nlnogo, 021tble. de 2 ors elnderd 0210 h tira 10 212200ob inembar202)s222 QUle U .01112s0naC0it0i00I0nobo. hprmra Is cut vo n. Cn.12 Boc, cegbn od .Q10 0 220d2d' 21 022t e I y 0 2 1dactual onisiod oo' n dor. n1 g n o o.br 200r o nooldn El printermotor de _st__the_ _dri pr ria fhsyleh ar, nesigacoes de l st'eni aen I ?: r e la~udo ri- rle s ea IIel. us IterA clmere, I. t erdde as ve na
810dm pm 1202 i2222222 y1222 222 oolg.oe o O l 8e nc 1 an 0e02202 eu h 2110, edaPloeI. olnuoos ca22 12d eoo ~llo.:002iseoleo 00 ','lool- r 6 h nvntao.2odelt ) 20110d 2200 o nefIold 20212 p lI0 n0 I. 222 0n 18 pr0 1 do 0 2 am2,- 2q1e se ctizan las cosecha2s2d22 t' 2a2ea00n lo o r -2 an Por 8 dipo- comleor del bar. 0 e eaf0lar0e. del Qcriis cab wind "Newrprout". 21 m1222o tUepo, in 1bra2no n elIn. 1- btI hy petrodlm. 2portant arlIculo.eS pcr 81 ,.vic e a on2icifm2its, d I8 a n lo0 2r m 2d mnn o dUnoited States". camino eUn ,.,.ip g eal-a tiza o;lu wim 202 CA.p A, Ies aoYon I 002 ho mo-2tda n Ap.822Pe1eo ddnp22Oad2d 00F022 00002212 o n Jd ion02 22 d ciat oloi c 07me 2es.6as 2c 0 12oasorazonsm lot vz m s, de Ja2 Estado1. Un02" is. Eli E PCi m2r. 6 $1.50, W 80. 0 2e22 c01202on 22 y no hoy 802.u 02 SL d 5e1a2 ln l 122cdela2 ls. Producclno y clidaderules-' 0clue no s actualontopssiee os entre 2"Exploradive iadler" esti hoa cInd El IAt0N FACIANEWSPROUT 522 220Drid 0iyen ooho a l a l i.-i Ln man228d2 ln do Frarce ptI u- leh eo excelen.es. 2arleIs cantildades Pedidas or la o 0 10to0 mnneresson crucero, y1 Aldrsa 2
aodeavad ee m dl ena2ene edyyrs 0nj Puelo d". 2 e Lohd. 220 utoridades de Madrid'rumbI a La CornIa. Lisboa, slas C satca,0n a1rugas, grossa reseIuIdadII
id2 o y, d LOND S ,01126 Distri2 de tiers a labradorDs. InarisfCass ,T ry ,m onrsacl.d;
por. d8r2nr lec lobo deIler 22nii4a eluclon 82 1., 000d2 722220re .0c LONr PES. ,121d2 27. 00P1-L .b22 0l Zrag de 0020. 2222 r n 161u21 viaje WilsoneOb spa 360. Telf.M -. ,o 20 gde l y
aOn 82 lgnrgutogh Aoodo. nort22022' Is e lls2202. ho a 2d. Al 00on1e21l 2020 old 000n22088L2ncc22 0.22222do Malloc. 0par. 1I6.2l.1 sr n dE r Ae a nsoliFanceel alach e Aeiy Ju de rb .ZARAGOZA, agostO, ld.E.1.1. Tte.,n o.-Tiecircular B eboot. raitn s i I onrIsais cli It outcome v aael al trams de Espalla par& realizar una r"as 3y deheas. con una suverficic de enBlcco.
'Taio nd 22 oIna el nombre d 02220 necorrih el oamno qloe oi 122s0. 21 2100b 8 run .002oln~ .020 0 80022r22s 000 202a 21. sid01 ad2ndor repbllcano 2ctmo d 021211 22 ed8o de 1un gran :oo Inor r e1810. v I'lvid hirdta p o tla l. aid ovi. .1 240 go cntle: J2hn Br'e- 2 ohedoonhre que o In m1 ba s6 20222v0. dEl pone dloe D ar6 0ue d Ia eola l r inoien041hio. 12.dPero2022 2n02p.bcaomeod n hPlIona 00e2622200 02 ,on 2o o.1017 1202d2020 do In oleoisde Z2SAaLdA.~ ~
OhIo. Peo 82sd2 hane tle,, 012 duld. 20 12 12100r02 82 2212 po de 202220220 laterra no- tre 180 labradores deMonted Za220028 2r 22de I p00n h0 pera 2 incomparable e 1, n 8020. 1o22 den e ragoz La adouisinhoaid.iii H AE L
20e2062 10,ise p resen0I 821 no e du -8.m 0 2 0020 Arohlo. .o282,8 espa62I ble mediate el Pretamo cnc did% 22u.d 2128d8 la do solda haanndcs BARCELONA, agosto 27, (United 2022 d10 ,.cua es 5200211 0an.128t pse 2 0022 8 Ida e8 .d2adg Mis deI.1 anlodias8populares de suoen el valor de las hoe. .a1t1 .12o ha .srd ej-orddo 8ar1082;o12r0r212222;hcan 21b0at0on Mdo el mundo se Ialan arch002 das0 heas, yI resto ser destina2do.a por toondorom. 0002 e2e 'd .00; 220 52p12, 2 nos fisher "Ide12inaibut" I esanol realizamCo de diversas obraodO Pu r2 121012r tal oambIoyls re-gra 0ciud d de o 28 e e ype molo 10 0 del Cnsjo SuperiorafIanlalmo ento dYmeJorne n 2b0m2 publicanso triunfr ennen f,11 on lagitad duro2. Po r 01 r p r- P de Investiacicnes C entificas.l0e2ft1s.2El0dire0 0o A d

"de la omisi~- caponadd 'd,120v2r00 y n0000p0l2trab j holnloo Cod lo m moder10n,2n0 r Onl adrd.0elo pues den h el, eado 10er at el ere em' n-I 1a Evasc 2 ordc i2 Osd02m 00IIlne 0 s ode on t odi. ll ma 111 e re 1z o n e de estud1o 2e 222s20srd22 '0 Du 2hm ,o e nCtrof 02I012 0 Le tc.0b0us .0102 dusos. n i todo T hoon do dione 0' o o'eoo Ur d

-1d 2 m2210, 12rin21e2l 8s 0nd 02ad o cos-loa y.0e210. cnic~nd v beblooecs p olecion ar -mentrsel o br 18002.6 se22 0122 ma Ia oIosavle y20uTedron 0282 d 00008s p do Pdor eo 0.20 128,., so rem B0ur. d8082 82 Pr2l0 i002 .0i. 202. E I

Caps de]s etsasa.Hatm dete vm ye a .: a tr y n asrabjsd secnr ei aa.igneocvl dor
tne e lea ustmils, fuere i m le, o rieo e taa C ucon Bre lota nbajEIo la sU tl no n ilofa. vLta.h aietd
mc01.0o dnFrni u d ecoid nrr J.od. 802080 edto
112v0y 000E 0o0n0 2Arn110de i,0,que tn r aoda io dso d ma d o b'es ila~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ,nv rs d d -a c n .-d j.ony t A F rM aderidd. a g u a a u a ci e ra d di a a a e tr c s d raoo o udern h .yedt 02l0 p. 00ri 0a 22' 00el ,00 manr 22e 0)2 vIndo c 00002220s d0e0- 1a. de011 be100 a Catooolo a E10,Is 1a 10-2 00be 0 ,ha r toovil, roe ntal E 10ae 1y2D1. n on 028 iodlo ro o t avn- y 2 Ic ndorio do 2 oDese 0J0A020 2a0on use ito o elon A.en to 2 n dEsta ~ ~ ~ ~ d "pd"t n o bjt ~ etl obenA Tcal ay r ordes mar.Ilo il. Un c lsva d ei a s ael l E E e imenpris. de B onri
dA N ot e is t ro llttne Fo dIs- 1,hA. sadbsdre2 p ueIsn.xhcan n tcOmpand o su m ur,00 a 1 ein

tenteaeicno id. 5020 i ud d Yrin 12adeGici2.en dolires In.das0mnemen n Mari uia sadof02ar02nlcutpe- ia rinafr im r l p e o s t ier C o l i o c d a F u nd a i o filam a l t r d n e se c l b a i ra o nle
de u qudr sa"m l u 'aordlpuro a "'ii a LetaBa re I E s tica del acc ai drcfla o aEl
In rmaredumbyedy sus 1g.5l arenldssPersasods.earni dolo i de. 0 jser2 820 0a 208rl P t che1 do
du a ." I e is a rha e, las ca sc ou ra ena d C sjla y a r st in Tio ~l docmetr
b e d r1 11 p e d i b vI nz d a d Esa n -A t c i e et. e G rl ara~
us ~ atn z a m uee a e r o n a c"re Fh aia ro~e a .LONDRE o .E.1 --E
Htyan on enSa Seesri u dIde Islermce~ntrlo mb do EpoadrIade ned e
21Oeot~aulvloacouordnoclmer-iileoentro H o- esaoooo.dollo ma EOohol ltttll1 001.0puer 00deSouth np 1, audo G aa
Icabotwr da e Elcl I.n oe to m t Eils n 1.t ag et aep
unpao0niembr 2h, ein, d A 2n rt ast O r0 y t oa oc ha sidIpa do rl m s ae ingstas do cbt o n bu q e span0 l e G
xc1,,lo AonIpFncsl L- 8 mu0 Ao do Pa en s000 02 nogeoade on. n' ohrodoi dedldo .e l tpe ,0 000010 nt cdmi nWo e mue ood In t h"9 n2.1It8- do r1210 2 00 un 0 ha omad Ia .edI coi El Ing n onde695 P a 2

0002y. es Hn0 so.ol d 002 02.s deord Gto ,. Etpaa l d Iaacanond A 0riu 02Rarra01sd .0 0 Lnd e 2e rd enc
210 p2rycea t .o Parlo cipdel no vleo -o muer.1 e, deoo gr orerO an0280 olet.E r010 unh r8e 0.0n oueelbrn 0 V .h 8 L l1.2.011001018 c at es dad cp aal e n o n s Crdu o a a en su tub, todo. Ir e l dia eni. d T m ia sr doiso Inentrode dlj u z g a I & p r i nm e d r a 3 1 a g s teg s E l de I .r . .n t d a d e p r a s e l a s e xg rta o n e d e r o z a n t n do o J el m c s i e l S s xn1a q ea10202 de 01pre 1e 1 nt' 0i11 8rio r o.de ore. dot r1,1 n I xcoll d.0 1o Cio nado 2El Co h io p 01080 I dl, A
0. 02ent pri20 0ncia 2le'ls= Inve o an e rIsdd del e r 1 de be.rn c dosd 12 01i.0 .Ellnd ed llr.] x e)0m0n 11 d d H op uo l a toden a01harp0rid oin com0edel, se"t8e 2 Coieot, d do 1c soO osno e 1,I AI 1 00p22 oh d eN oiona l odIs 01e0'


d2r122n020o0s 1 00u0e la ley sc do in Iuur d! e o e d car ei a I ou e hub ieraru el. d 0 0 a n a nso erao par, Extranae%, Est ohm imoc o ltl der c 0o o 80ensatd200 de -o r1Js -u 8100 0201 0 2 8e 1. [
tempania is dba me6u- ae r .ur ,Geaeo nlia22 0 anndo o ueotruciooleon Lamen 00100, 0220a08 0 i d2212228npU I er si d eepvi od. 18 le l, erml. d 2020 r0o2120 016010. 220.iS.0.1 .- l

a~~~~~~~~~~~~ lidrter mdao ycpt uea aeia nL elur aeni ~ionse e lb- n f M dn-1
A.08 d es An d oie, c. inu urdel Puerto, ha- r If es oneo e t ecI i.or aoa 5 -to .de 0 -noo aroeo Il ia
qu hy roabliads leq me a ter a para ua bre ca i erCik camarqes h d oe ra me o ro-en ers i rn__n_ nza__ncin_____d__E __p __ pu mtoaluro.l220 C nos. mejora02 Ya 1- MA 2D21. .o. ISE. I-E opo 2 000 0011,22,n 8. loop1 E u e va a rt s. ue n D I AR I O 2.tu- 2d 12. d or a M cle r de 0 cu121 at8do 112 000cia O io o 000 d ol 1 002oPeo enpo E e 2 d dd O ,m e a on s elr n I2 o1 do 1 Ian l de Csollanao 'a n To .b o 0s 0 0ca 2 0 ram10 10In ag 0. 00-02. de 695 8


posci~ reatiamete up rdr ae Er reIdaetd Lbri a id rvd.mmiesa, to n o D onpurtd e GaiD retafi 200paban2.' 0 dptoin o 80 2020.100ra0 0r0sp1s0 1.00 08l00a0 U1.0 p Intd A m: 10000 bien e0 tO deja~ 22uch 000 ou Ce .ht e ta. co sas d00e a d a I O n ooo el ndI0ho Dent e a. La rime .to
role han d. dd palPrs0 dent ac Olaium laeI0atua0 de ne0h 0 O. Ho ,O -. o.S. KfI._E Io~oolo posio a do o en11osoo L t02 se 20rri se y Sa elad 0,e. u o 0eb an Mat dridloo s l oI.sl dil- mO-o0002 ia. E10 ec o nl o h 95 -5 lod 0'- p r Or tod o c om r s n s d e1. 1000101101 E s 0d s U n d, d l t1 O10re2200dhloElo 8011.e10di12rOn Ho Gr1. producibde oloono d y o~d Eslo,, d1s1 much. o doe 1er de. oa le a oaoEnoolBil on, 1 y1.000000 t122 0 ANT DE1000 g0s12 00,0022 hUoled01- elp1raa.10 Agre1 d ou o davil a ello E r eV leaaad E Eo. 190,0l2 0m 11 .n s; 80 0 l andim rn. pr 00A I00n 1181ua01 d I toru do ooo,,, do 1181010 a r1 1011 d ic gr7 ar Re a io 1-n10r0buy2 r o l p212 E ,21.t m n onl dr a p p fi .1 e n0 d 00 t 0n0 0d1i ma o rgo 0 1 r1 0n 1 39 d r 1 10.2 resu0 ao 2 d o
dnrecoloonde 0du 00l,e Ilplst 00811 82als 02 o saipood t].0001d0 SDi toom, 1n 0,00, dosuta 0.1.01101 a Rde oid tm 222 el cooooluo-,17y E PulE 0II,2Ica .02002 cln la 2 00 V ,.obrinElrseen; I idg con u ac o e Iae so .es t ro e 0 2 .0 m o pn b dL d o dl I c1 0 1 1 2 u 0 n d o 12 I T1 r r eo o v e g d o r 0 7 1 0 1 h a a n e sa a een2s2m0eI 2 -0rco.00 br00010 rr01 de rnopleod. Utl n 1002100102 d00 10p0100v12 too,-. OIAmente cooooIea -0m00's- sp jera xurban a yrea .Ls gso abinye eelt vDIAR1 r-de a ,doeg5.9.9ddOpal
florets m? crtn te toOe '1on ,- dy0,oo 8d001 OI l 0000 doe 002110' -t-oaraddoEe sdo o E 12 02 m lo. d2 I 0 r01 oncd. r Isno 0000-1000011.00I00li0de6.sa
sonados 'n011tcleat0ndc icP,- qu00 0. r.es cus do R oxp rindregomdeVsemJ
30hpr quento.Pfliires a c n v er t d e ran or e Enr- t,,-r, ,,i

to en n par00110da osa na rI, bd 1n0 -0020 8 1 811 0 10 1 .0 0ci ,0 out do p H
Eadas.Eolo 200 000100 m I n Eoooa. ld on so tod P0 1

oers E rma1. s -0 2 q 021 2 22a ie H Aja egta d 20 p ieod.-a e. d02800ozdhaloo.doo V2 el S 4 4d orIe n ed rers d a ub ,r o n e f ar s, R"aun a i t. D~o- i~n" ITqdlH sia el

ea 090.2 1 s11 ina. i 12 or.-ooi-a o i8 0er0i 0 00de s V e t 0s 0 i 8 e hls er o s- 0. d o o0e00.dininotra und
o ascendy20 0 2E.2 42 mOnes 8. om Aiden d2 82esn12021282 o o.s con-0 2 0
82 0 m002 on d bno rse qo la l omes rePa2i.ado 810ur sn anoaobne'mdc20.0 .20 yoy, l 0. n d od n
ernvista d e97sabe sso e .- Aessd jlo cp m re ree 9

anmIo on"-htrro imiarEl y 24.000 020Inr pred1c02 QUO 226ur 8 cm- nco "Losdoio-0 p000 Ayo res de lpos d i an S e p onL p equ'rdo y 00 s ug res ma0 o0 cl2rocdr bo 020022d p0 a e1 8 proostoo arte 26l08 220P2 00ela2- n I d dis d tanada egala cosuem n 1 s spcie-masin terSsnte InraIs
As0n ub. 02ica2 Upr a; eldobnpmitdionalc 22p2.0cn. 2200 22n12a00202
0 d e c 'c2ha-121d uf hP 88ts dm n A s fuena as ocdals iE itn"ho. lerioril d C n eibano al men ,It lD c-neSe. C in od
o ncd 20 mi 300in I0um e-d2inrIo ao1r m cy 00e l g 2st 0sd En 80ica 'n0. 2 a dn o q de h em eO n ciaotu tolo l es 00 e 000l0o8 dealdad re202

juosiid e',"4 -a nifr .pde ,aEilem prsnaIn. siaco en r ,tG. _b Holo nn de"
11u00tranrd2 002 020pr80 000medtFd0 ', 1 n-. dn00r. Rodrigd2de5Va99e2I r r cso00 0i 0 d0, 1 U nited,.

S. sr va. 10" (10 de l.ore ,lt ddo un trid dta ao ryd mai s c t d"nnl. ser1i no i t,, 0oona lo eup en a Io i y001.a,,t 101Ose c o oO o

IioI odrOt0. P0t0Ctnspuen'o.rile noo p,,uedeni~~ 20men01100102001a10 010 do 100n 00:", InI; lol nAo


de Ist"'em1, p1eto1.el t ad 0auae nc 2a dIo-11 br0 0 01el- 7 9 5 .
que10e0s '0AvLiberi t,1.e"'1 p 0e 00011'0temporaet d tuevoo -1.100nngri0"Pnnloloode !. E el oo~2 o 1 1 1. 02e2r. 00sabre 000t 1Was 10


doo, e. rt oo .90. s.,.0 eIs do En0do1I anto 000 dto 10 dllooegr-1 do sra0o a see h,,,odr promr1d in de1trr.remc1ur9nt 00121. 5,010o a ta SA N dT DR.,to2 debn r nul0 ed E 0 0t.s
FnE 10r 2 i l finnera to i deriete heh ela ca l.d l o ituo de IRld rno uadcr d, -o. rgecr eC ia oy d
do d.i 2.0os e oos.La9,2 ortacdo-L rE 0 cdnt600 tuelada to des iaso necs dit.ldun&.dI mpnyoe n p b.- cD1, que abn e, Guicesmedi
7,10adi00 0 ge o do 0n 0.er 1 dec' p r mO rdlOdlar e lnIv l Ode ,-la v -d de mi0]t o o tad d 2 o t d e 1 i- t,,yc o r O s hab112 e 2- p011 0 01tr'ipic cHoi 8 trt lo a s .la f ethe Ipunci as din- d a pr-]eAsu n n c e o
rtcmon d errsgpdo -nlrda d adee. LaUn ; cqu de mbie ,"DEarVaENAE :. niddT.oDA e.:, secaid


urbmr.d y 0ure; 1 0L o. gol ;. I 2n0unuha p oz.AS Tin s D YlEre s do p Oe o dnr de02 h e 01 t-d2 mien. o de 0 eerg da 1- 0 028.895 y nO
tor d n 20 01 s 2e 1 vi 2 oi d pud 9 210tdo-f0ell 1r 0 b s0 n un 1 u
urmripus srinci acab mnnq -ada cBatramdel erajeo, ls cal

ao 0que e ctb ans o na1o 101s 0 p]a e d 8 1m de n2 0 o 0,u1 ar, Paro ytod, r l 00201. 22 0pr o. E 2020s80 0drr001Ddenc, 000 p0b0 0 0 0cm ir 0e, 0 s2.0 ,' d s u s dia speot018 1 E i 1 oode a o. P20000218-1rspd la cl dl ll -02800 21 .e00 -oo 2t2crn0d p, 001odujer i celoid- bo .A022102212 "I1,02nsea 82.0012000 1
oan. otaoe oldosl022002 lio naio d 0.00880022-00s1011,00 0082tst Anlc s et es rde u l
it cd 61, 12000I20 d e 0001.i ne 0,0 l ecooi .--, 0 oy, 181 0.012- deficintic. Enbenera i_ tictmeli cmnd --on s p naGos.du69
.que 0 2 2 l 0g0002e d32 ml do0" 0o d 0


01,0n.002080 10d01.et 1s ra ool-s 1108n eh0 .1en bod.200 '9 21oo d cayt'sonA. L Sim0 tne2- oon 01,2002.000 d20do8595 a79n
oo o .-088 d0um 1)nOar ; e polIO iastyoots 21 aoion odo 7'o e deo r'pr 2 d. b002000,o t- -d-,-.d- d2 5p2. loooo0t0 2 .182 do 10 ubic,, 1012180 m0on O 20 looi lc3 .4 5
t'" o 120.200pI 0012 d 1 01 pnod -o 0 0-1.000.a

pooo .o.d c o d '.0 po 1, r d L ~ e. p q~ 8, tn~~ D E T 16 O
fnr. g.-1,,aco Es -os 'Abr 1r "mtde la .---t


n Anircrl ptnende t. Fd 10. 1 d-p012clop,odo.s dorAo. n O 1 0 d urb 8o 0- -I eon b1 1do.


Ca1r.; 1001subs1d0210de 00c.btold l.020ooa ~ o001n0 3
l v d en461. a F J'EE 3 m seti e i.t.g nrl -d

snlid0 drl h EE 19mdontOde ho t 110020002

ul 1 0E 1 0, 01 8 dom2 nenci 20'

Is, di q0 oeloo 7lnl d 8 000,u to261 0n' -tlono d95 8y 9I deR0 2.' u ha due ,olgot1rno,0 tde AE ls .f- Intr.

1022he 2n d oop, rl I n, q dI r l -- s- entr E 2, m tor nP_ y enE 4 Ii-


'n Iooo ne 2200 -,t l1000-.'e- o4

N0 800 CoocI ep 00.d dispOlone
ondl o moci eoo e Ies dnlondoocioi- Aem ur~etpe stfar de ., o ernp c preodo en 0 n2. a 'saelntio .iLa d "ICO.)'.: 12 20120815 82do202 d I.auet ".deejmr ivIae a on jano A v dz.hays, ido Tdl A-t2t

I- elo A12, 5 e 2 12 i ,a I tn de 0.

os maci on df o cilo e I el im ve Anno oe'I E N C d bI A E N A LI
tnci_ qe emcue d' 00002220 0n gr odele e o o2 u lq co p 1a0182. m-d 700000 ba as o e n y a d I ar m42a t i I e11- il.
N "O p0I02tc00p.21. doldos8.20on011212ra


Apeer elPngon 111.del.Arand

0200-oe' pooo- desp~s eJosh ties.ec- e ia em ri ol r n


-1
-K,


rarrante


0 Y 145029,g
nes egtia escoger a 7-9.
Dai


"Su prc can ma

Sam
-plar eb


che en glrpo d

do pro
de al Despu dos lug lidas Ba registrar
temp)or,
de que rianense Per"y iagniff .76m del cree firr ba alear
rsultad a. est. te .1 el I-ees Th


As co peidor hmr. "p de que haer s puesde n
bi ad, Ademn ris. y de Sam ,,r4. T S. nrime
- de I coulier,

lsse, q


a-sAs dIfilcu,
1. 1. .

ra ca'rrn
B. be y harns 3l
_n el tr .n a

regresa chit., C,

maid.

ro tend KitIcheni cnn la %

Wa 9 pPr,


rRIMIEX

S.t E11 Aph

Wavs 1


HuMvo Vigor vIalidad
Para rLs sy wmbr

t ad la. d.vsndassa rap 5 mido .flfsalta 55 rk5 555 11h
d. 1.Is bshoB.Os. I

d 55 E u teclO 55ra55mA.nA5 qua a -arubbs b.s. M a srs. vie nd f r-1.4 d bl tmril- eot u xprmnae e
. .E scQbr_- crop.HTssMb t=.rasC=.
1.-l a md erad. y pod.- drc.Ia. bonkra .w.a .

Ob'. dl- v. y- a .BHd S r.cas Bole. a noS. OducOOO e 00 a o I 055 sOt.ed ecnrres cs" ra"caor naos s ac "' otar *d.s.As"" d'.d1r. n


do-So 5.000


PANTALONES, Sr 22 a 99 q. PANUELOS omparlodas, do 45A a a 03 q
TRUSAS soetksaos,- ds t2A a 33 0 CAMISETAS s.dA, oorompis, do 60 c. o 243da SCAEPINIS baodads, Sr 55 o. o it- 4 CORBAtAS Orpaort-r ssblas5 at- ro 2.Ad a I Ad a PULLOVERS ej trji or, A de o .59 0 CALZONCILLOB poplen fojs rIjstica, Ar 73 s a 34d SCAMISAS cossdos ySibajas, A. 0.75 o-69 4. CAMISAS do arsto Noot-oc, blancss y tatlo, Sc 330 o 2.99. CO PE ~ cm Ay si u aepa
CrE .". celos .ss!


Sports DIAUO DE LA MAMNhA.4ueves, 28 de Agosto de 1952 Spgrta Aa CXUEitVA VICTORIA LOGRO JUVENTUD ASTURIANA SORE EL GELTA DE VIGO$onriente y feliz trash su hazaia Por li minima anotaci6ri rinci6 el
n favorito a Betspaahy erra conecto oreamminia Haana acw.vienwam Jethroe BASE BALL: dos home runs
oable jAg. final do, cmpeo-aa a iel mejor bregir de las visitartessobre todo sc el primer tiemhp
opitaria a cunsiclcc nya Actrtrdenl. Nuaon- de Suloazosgdcidiro l jurga qad fui cuando hicieron su major trabajo. En la 2d.parti at
acpdascriltrackyssosrr- ate to s Nr slt batsalaos Carerlitas de St.perder a unjugador, ya bajaron much. Gatos fa expulsadal*
ocedor del track y an -for media de Is noche
para alcanzar la victoria. JAI ALAI:.Louis. encedor ScarboroughEL PROXIMO DOMINGO SE REANUDARA EL CAMPEONATO

JSthre atformidablee at.m -Funcio n diurna r rl tHabana NEW YORK, .aosto 27 (Unital.) Asor dospldid sO Celta de Vi-toand as tra rrqalaada. para 55.
*illia.yAradcpartic. y Los Yankees de New York vence-ra o r bot lg a
anio e a unda ery d inielas comentando a ron a Ins Carmeltas de San Luis nt u itdlscmstsd u aun no needs ratener at balan
y Thougt ntot. oto olo de o A ts ttttt-ls otcaco -ttt- oaqua st-sons tos canntrs de r to-y aqoropadatar-esrl uie siA
o 0 que at n el popular I lI tes d- Ia tardce. con anotaelio Ar 12-7. sydadsH porentudAsturiana. En esta ocat16n at en. t d a
Gonzals se batirAn esta no- -Funcin nocturna en cl Fro- os cuodtad outars Ac.oiBrarY r, scored aa2x r"".a1.25tinao tutro t d o i '_qI Ju S
t1o otd-c usasPldta con- untton JR.o Aai, crt. partidlsLoonadoso26ty 21d. d.a ad sano r ca rrtX. As ctuist rfrasn e isn pcld., 54.
I na do teto adouiridc 5y Scarborough. priir s Orqapo-jagac o jac qur las rtn del juega afusa o, 71.
I otelar dc uncbie bm ot-lhIoL tytMedia an pun qua enreleva a Allros Fa. Sdmelom ra d pj rttda .t tao c ou togas raI a Binss55,
ri qu ofr-cc el Codt-cmto tes cue s Bsat c ortccol caron snhalfinicial. Todo In bueno to vimis M e s .yrui .
ia BOCEO:- 5 tototat.Todo to adcsaorenartS atlenteraa5-2on el gundo inning. on co 45 minutes. Be jug6 a on tre C
155 de ccncuistto Ac, st-oc- Imr s Eotclst duro to dao toparg fantistic.yBaunqueIs del patioinr o ot-Ilar. oac. sB = r a
-ar y un tercero en tres s- -oOroan a[ Palaco sdetco lsYank s hastaoa All sax pIn ohic ronmal, Inle rtesoq a I a- -er to.leliaso e dAoclBB5m pin qram Jethr cco sctpr A At-epoarsc oteactdo a las elaprimer homer de sirrtco qasSolnk-seroo ss So oforasterors y a l. Y Ar Cot e rosv ps, us
.t-sut prtmtrat- oictoa doBto cosnue As d o aoho B saorembado, prdujo on empa- -a e de un bresgar v s.t oso td ora .
do as- respo dt a. ts taaa Ir o srls carreras. -urn segoad. pasr, so sambi t Ta ro Ia acometividad, quo. t
poopcdo altt-c-t- GALGOS: Antes de qurtct relevo Gene Bear- no podemos decrs to tt.m mo. Pos Tld- apelp. astur estaba encadla
-Programa de diez carrras en n Ar pcicsa actual os campeons contrario se pu ec r l a o rs trs rsa, y ro o s
Collier. que cuenta entre su ein Cioola Mot-ao, m ndials Icier dos c rercs oos,d b er da, ynn r
as cadr-a N tn cmact-ma otr c. cnzandot-at-ns-ccho y me. -c tt bases psoor bAs. dos ,enc--brusea a dor dE-C p; g vie c" d
rortodromo -MSclba Lm o- c oa.r.o- At-ay un At rosr d At O --s stc ar o o inortu sorva dto so-ta
memtosqaueco-ide J.nocheo 5BerraabrId el septimoAmning con d.rO L
nnzdo sllmajor forma ycame su .segundo cudrangulr del Peg.- handcap favor do los nuestrall. ay ora escapada de Ins forast
o logocldebe marcaret pa- otYank ss-n a Board-ndelo-remoo aceptrqua a' vigdslmo- roscas V" ealA qi eda, pErM
noche a psr de quet b-x con otra carrerna T o n Art e mI-soo a r h breata .e I. a o lel Atisen; le tira un bsalarrto arPFesbao ao galgo estarant oasocr- GANARON LOS ESGRtMISTAStacto.- MtaosIs tic, Isa
h-oght. Sierra Surise y Back C BANOS EN ATLANTA SAN LUIS BROWNSO A. ds- -o 10 t a Peso 50- gal amrs a .e ren retrainato
V bi on al no o e vt V. 0. 0.l0ce n,5
nct-co a adAd do los cm- t rpssnshub expuls on y si "free- m a To M y r ras
Os do ti rsl a, dco C- ATLANTA. ag-to 27.I- UnIod Porter ,2 t 0c.kCict.4I050 A teiITdsassltos eat I pts lagny qat
eootrnootaS itn impcont Loesgo ristasoct- bA.vs anotaron Y .7Cbontra s rtCen otja. Auesdt tocr rplois t. n t lo cs.
parctagooYoungtct-o. Asco5ooac-oascsdrtaloroobsoool est. .-he Sam Jth d ctotd-at 4l a noot heoto n61esaWerett f.t.e.C.a.e 90 1 101 -m media vuelta lira. Simni0bloca.
d ; to modompos o st-tact -t- los Atdel Pstio. qus ansaban o triu- no puede rtenarca1 stats, a s s
p-ctat sa s v pro Carl Mettu.tapanto.oCCoroMnoola. . 4a0c0Incomo es natural refresccron us ce la y r ot got Art Arsrmpatr.
uotrs i meters y s0 a s rnf6 en a loindividuats. Kyh-t-lo kt . 6 0 0 5 0 0 ,Ios con tt-ss jagiores no os. V Pasa ago 0despu rntres arbitrto
aosdc t to., Lom st dotacadcs del team cuba- b. 0M b t"-"t-t- 1 0 t- Virgil Trucks, irpentineros de los Ttres del Detroit. onrie deop s de haber dado n no bit no inita l00 tod oest ocom es natural. potdjo y cc ugdoAr del Celta. El referee
-aso a Toct. isrra At- cc to Aristides Mart I!sb tdalr ot- to a 4te 2i 0 Yoak.ssdst ewsYohrd. Ip"pro srtA otdtsom sonaksBSadsm. Essoe ds l n do ss ess deros Adosicto qusunqAe Ost de ao so fue rt de ropootrsu B hoae su tosoros les t o lto sc o or Demestri,s . 1 1 5 0 1 hit cero carrer--parttTrucksnIpresentstemporada,spueoshabitderrotadoanosapforss srasrod"So'sonodasrss y deByrne.P. 2 1aIos0S.A11 d OS.BO e m p coc tordndo tneter sIutea mdo o rep5r Jsthoos eoA Boady. Skip Byroa s.o c. . t 2 0 tro hombre. Allie Reynolds, ha lancdo dos juagos sin hitll, a rrernas n Bn olsn stempsrda. totot N L rte- todas p0rteslAeg rI aot ear lAdin P stid rr s. a
axs e Plmnel.Sirr -Bearden p. . . 1 0 0- el triumfo a Ins de cas, pero no came A primert horse rnlo qi
A, uns dehis buera ejempla- Hgue.P . . 0 0 0 1 0 prod ctoe to. roa cnica, sino r.o femeninos "Cubiu ol abnScuAdrA de Alberto Ma- Lnhardt (e.t . 1 1 1 02 En Grandes Luas pr'CWdromo sucdccoc so con sI coo .o boat-co
ccpot sttMoralany an t-- .- - --O-sn t-4jUp Cndrmo UJj,.* 'JolrInel; Il o
supoen a sCand y a ck Ttal.m.r-36---- 4 3 --ri -o e-oEsta noche file It melor actuaci6n, }erseysroj. Durante In pricera
S- n Cuba del Celts de Vigo N aor to- parte no pdlieron anotar goaL
r. O los oloro do. NEW OBK VANKEES RESULTADO DE LOS UEGOS Resatiado Ar Ias orrra e aoch el oct o c Ad. par Iaorevaliadn Tuvo de simpitic oa sI espectcula
rad omrp- no tv o tst .SGAmNA.IO.NAL AaE.a PRIMERA CABRERA n praom sompo. Lt toas mao det cou deg As ugsdas, pcad N- Yor o. 15-P'tsshsNwY kLIGA ACIb 4 ISUCt-Dsottocles 12 40 5 80 3 60tetuapo vtsitante parece ser I d quo d end. rde I"
ct-ove MdoAo la o i c- Ctanitt to t- 2t-s C -aao .-*' -a ool 52-Gail C 3 60 2 60t de-t-A su equipite- Son coma los de puertas, cas t Itpre, antes de tocar
nor. debCore rcgco . .tI-CBook1yCnc. a 73-Fldman -- a J con quo ousnd pirdns aovr- ls pettnsoat a qus
.a. TrrC1Cola.t-diF Ba ,.t7 . t 2cl stot- .I.GTON, agost- 27 (APtn 3-7 142 iban.hacia del ,uerc; al& can 61, come
Jey s. l sL AA EICANA Cut-ouanadtores de Ins Med t- SEGUNDA CARRE A b- t-. ss r d p Y g
udot Oak a Ito s tda W tdling, rf 3 t- 2 2 0 0 N'Jo E Lo B d Ou O s E ste match de revachatCel-tarlo.
e 6pl e otm. Epearcn M uad,3.4 . 12e 7 la-Cinean furzs a d c pagoradear n a a -Miss B e 4---. 3 2 40 ta d, Vigo present an 12 puerta l Elecue arbitr6, Vencro, dejoba a
Lrck CP deatApus ae chmit 1 0 1 Cl.- eland . d a s SedrBs Moetas- B Da l Ar --r ----rgo 3saeohpa0uplente MaroAa-por-ue Simon esti as hicas hacer Ins qua let veni
Do doct ha t-o.SutlesBttIy Martin,2b.g.i .t t- tt ccsto 5 -NW hntn. c nt-on.sbt-C-aaolnoIt tt"'aoeiendInsatprimer.-u QQuinsela: 2-7 $16.80 s s n l o Yato n .
Moooc.avA - 7t-tt adslcop5- Wast1t-o1 1c2 1iogtaoi. A- fint- aldt ca- ot oo~tI tsssa Bas
otat-s t-t-gt- m dl pr-R di s. 0 0 0 ESTADO DE LOS CLUBS -E coo nooactoc St-al Ar 000- TERCEBA CABRERA s, Ptneda, V azquez,! Eiseo, Hrid quipo conrario rde oa ss.mucaha
_ a la pt-st-a uprpl S t Hpt- Reys p. ctcot-c1 a ta LIGANACIONAL trocarra por una. I-Denton Dale 7 60 4t-o1oycAaienzade 1. que hablmos. Un gol par cer
sAcdy MO cMack Trail t- N a G. P. Av-. Dif. Harry DotshtAquienatol-r olamen- -Blue Sage -----7 6 2 el cuodro local. 7anrIs-mi-e vnciron Its del Jerteys azol.
.I ncaorA 0 t A t- t reo stI-osA d ss inning ,ds ydOs 3 o o c -s aldeIt Jtt t t dastroo.csP r
d dc. Pete ho st tchon. uM0tEl- t- B O-YN 40 .c trcio t-- acredit6adeta-taor ta- D lna -$o l 8o sat60 ncano t aAre ap od rsel A
STpers lFmagnifioga59.--a-It-A_. t-a Li 72 .070 da. Dot-lob ctomet-oBlanzc n. at- CUAKTA CARKEBA cti-t aBst-t o, Mat-osato Ltes-an dao a ga d e Coou tArA s s C A. rota to e T e tc.39c12 F oa. -a at-rimot-capt-lo su stituyendo Ch uk -oGtox 50 t A 5 DK80 d. Michel ItbA t tlcol o at-a(Ma- p a.La p
s osbiidde d riri p- noa ro p rietrdas: FChicag,. ". .4 2 tobbs. miendo retirad o en e' octs. o rd Boy -- 5 M0 3 201 rioani. Carreras, C ng C ento ld gna_ r u I pod" Dp
ocuebr a et e &PrC.Ghost-cyt-Aotal o poroos ,s; Chitago . to 6' .,,08 2 t S .ooo t-tA'.-rt-uc oae c-s-tCttatd d--el tD-telivCotoeo C- tg t-t r po
r do b- at r paP oGosaoy 1a Lot, A $.50 001 001- 7 Bton 4 68 44 7 ot- a- Kennedy t-aot- en se msmo 3--ney Ton 2 80 Golgo) y Rock Paul (ibetrta). E to Coto Galeo. S E sta tosio
n.10(34 20o-12 Ctintnoi 5la: 3 ms uddlmnr lugar oan a el p rot-osstu o o qNotT~th toa~acc-ttIt--t-- 7ac P2. 21 -t3t-7t--tt- L00is0 Aac- Ot-t~t-to t3-7t msaocaicro l an~teriort-ousoot-c pt-os ArtltDiana yiacr. d bt-o
rCast-ross topulsd : Colc, : Pttbr 7G TCoItA tA 40 Luts Al-ouede slo es eo a
cnt- ntrado~o aort-l lasrA Dc~ugAld. I; DeMsg a CA. A; ttoo LIE A tnotIc u ot-at-to aact-coc ub I -Tik rTape 9 20 4 40 3 20 el primer 5 Aci r l al dretha- G 0lego rs-r toti-ah rtdA ra
,n LPt-soc. gner I coaro atSO pt o rt-t ,t-G. p. At- l. 0 id. o-ci-t-Mt-a-ct o coc-a.-I-t-cc Ttr Ot 40 t-t l-tcoat-t-t ooolBI -Aor G ,AO Fo r ms
eo'olamente de 10 cetasto-Ps orter (Porter -o'ct.Iptrdtod nca o oat--u Su ttt oceoctao u-A- -er West 3 60 3-_rerc d y n m
B0Era en ellegd0 t. W tng-.t Riz- .-t-Jtdat- 3l t0--ofdt- -cora o yco nladcocmyhto,
A .1E INIT K1 11VIEL L,111'nz t lra.3 M~ ,, Shmol. NEW YORK 4 53 5a3 ep sdiopor Don Jo hno, 3 -J iniel : 60 .24oestuv era o m rabd an d m ien,'s
Toucg. Ctblot t-BAIlo, Dot1-ot-c. t('".']clsidc 7v ct-ti 9toot Morec--actc-tnI -aoaa-Ait--- Du-ot-I-4- $12040 s-ut-ca- o o-do I"o to Acaic s U
Yon.Dols M ul,6e 4r lvead l 5 7 1, PlaMyrellp rit-s te -ingers 6,,m- d, SEXTA CARRERA de Pedro Pabl c Arosamena, y E iso1 J r maOrflcal (EntrhIss Lenhardt. Trip),:lByrt-.c O iom u Btotfo20 to sts n stro tmn-.cs do l-Eni A CAOOBEO7 do 2 P me Pael d At-oso- so t v en ciern los
Berra,2. Doblet Play.,. Coll Rt- f iaoIto .- 64 5) 201 i 8t-I t ttacta n. ucriendo de esta format --Shttt ring -- 3a t4 00 Oca s oitde t-a sa Al co a mA
Aattio 2 ue n I R-Ii --at-on Soou s ttTl Coits aItt-I tt- a- a s CHn CAGisrr O deitolatO t-IAt-mp ky tr60 o ocasionem elipnamgo, r on m
V.RA ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3A In k1 Mll baRiy oa ounQ a1 1n re -a 6u 0C0 OA ICR orokr.u pus n .moi.c l b S ugeZ
tot-c Oc-to'20toOInRoat-Papat-uAct-cs- .cc.c.n ott-s.M ug e z
t,, ,a At-capr-o-As: t- ct-ct-At-tot-.t-alt-, r PROBABLES LAN ADORES --- - -- it-i tom- 0 oa ttoa g nt-t- rariap- peo los gallegosde
0H w10.d atk e o s 0c-adRt- IIbt-~aNaorssa, ORtdrge '-b 3 t a pEa El.t-odato --- oct-c an r Va rec qu venteOn por el desquigI K -t-t-hSeI .st-q ct-At 3-Tt-t-ry - 0 .s lesa mosos, y con ganas Aunque se les cay Una venta a
A CA5 5t-oA 0-00 M Hgut-ocr, I. HOr. cyce. 9 oc A t- Nt-ota At-cat-c Pittsbot-a t---r Ftx b 4 o 0 4 0 Qcilt-I 1-4 40at de ug0.
Ir PARTE AIL.Y I tn-oerco-ttinning:-Id tat- 0-li to t-6 cWugh I-As4 C AHRy on pase de Michel aCarrers considerable, ganaron tras Is
cie w,-t y os ~erio; iin ou. e el Brokln n Chicago Lobin Rob nson Ib. 4 1 3 1 iG Manfoicart L. 13 DO 5 60 6, y aste d, cabezpoueu ntn
cy I L M ato) oa u. AO t t- a t t- at-y 3-i111.Wright If. 4 1 0 0 C e- 17To 4"II, d p gr, rqac t n on'

a stpHg I ld_1 inc-a Prkwk 08aau n al qua Pedro Pablo tiene Aunqe impidiendo Is ,onall o
CERA CABRERAr.1-14 h t-.1 70 r iact it-r id-tit -a a-tnt- i Luis tRt-Attoobrt t6 tt-coo t-r . 4- I I I I duonosla: 3-6 02007 Bueasgorselo todo a una carta Sa-s do A uas hio tstaeaI cdov ta-tI oII a. TENSBRnBc Ta r tn. PtItc-r dr-cot-a 1s e11c2 -ct- Not-be L o a e . '-Al t 0 0 Al. NOVENA CAK EBA le y se enr Ada con el balon str-i A- tcar t poder evitar untos ig t--ald
sooln SwD 0 n 0 r br--Tac d -s2c0 0 3 0 an "susspo V At-que. caoastrofiC para lo dadorest h oserThe neck do:Berden __ -___Bo__once Fiuadolta itot-aerotoc t-Ncewart tact-ct-act-tout- Aad --- 00 20 Peoe IdeA cctna o izmns uuragnrne td
-7-8 -,DeBA A OkB4-1Avs.cByrdtA c cly ot-cod 0 0 0 0 0 0 3-Tena Ladyt-c-- 3 00 t-mt-eldnut-spcorzpnetrn la srieI-estlat A sdanoc, sa el Fron nn Ja.
SRTA CARRELA ia At-1- -all.oBATEADORESlasV-pDoStobbsAP 0 0 0 0 a0o1-2o$17s80tll pe ge p n dan Also. sups do pao ta
LGANA aClNAL Cit-aAsond eaD itD ga(Gr tmek 6-6 Do-th- p. 0- 0 0 DECIMA CARRERA 0 anotacion. Es Hert-rda quien desa- tooma V.e'o yGur m5y.p El
N C I yA a -tW -12 s y -13 y New. -Sn0Burt 11 20 3 4st0 de loJos toro y coynvii6 n gol unocoltto ruvelun m alnt apto pr l
-dot-thouset 0-8t Tarde y oct. Alomap . .I It-Al A t-.P et- rda-A--- -3I07 i de pases quehilvanaron muy scaro dlot Coadadps
it-y t-s maa --05051 tor ~b t -- -0 ~t- -a J-N- --NE O- -3-W. Charlie -- 1. io. de marcar ventala 1 t odorI tsa I
';LosA-A,-. C-. 123 4t04 It4 .3l LIGA NACSONAL Tttus At 0 Ot- 7 0 Q-Inrela: 3-7 $12690 E lo culnce pr os m tos cocrt-a rternaP s 165 .ocsz a
-1 BE .uky. CtI 70 tOO 46 00 .10 Nao Cltco 4 -WASHINGTON --.- --- aIt buar meor at- Celta Como I m saco 28, repitiondowe .l ahboso
F nke Bau .Ch 1, 76 301 44 95 K.31 r -P-t-sburgh e11c a rt ui'd,.au isnm un
Trnn Pol:.Lockmac N IY 12 4-85 1000 .3i At-coo. Pttt-cteb- . CA. O TEBMINO CAPET5LLO colotoloAb otchon-cngun momen- d s ar roogca
ar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lci- .-Iov 21k ew edRbno B.18398 2 33 Hogs roe Y"'t 3 1 0 0 1 d saa.a t 7 A oe usdsatroesslds eta: u e I fn d aa n
XTA CARRERA 5-15 M5H E0a .- aASOdatos. Ctn.-c 128 526 acti 32 at-ct-dot-, at-pt-at- -ct-ic 4 cot- It- E cI trsmI cao t-uet Cpt-- co- t dou oct-otoaoiht-as m A or.
a,,, 'Mahws Jtoi 9 esn r 1 4 C0 1 A dcdd er m r-latu rekck eoe i ds a kick' nra qu a oprian de lb.)raco
ct-. l. d L.GA sasE oCANA Cap tn -Br0t-tk-lyn- t. d9 -t-t-oso. s Espanatos2 A u nA sm- oo Iayotp a o A.yi Gsaantoy atto. Ar1. C 0 .0 At-s. yhonmaon.t-n-Tcl0o .- to t-otert- m 2b 01 3 t2 t -t-tt troam eat-sara o -aleonaaasl_ d rHaedt-oult ac Sotoc at-dspu styt-Ibnooado.Ao oo ma
A ---.- LSGA.A9EBSCANA Akdoaditt O a cco a A NI tamtc co-EOf rcobs n-At RA- de aoPton o ct-cot-s No 5 o ao "r ste aort- al deoar se otas
tIT A M ARRE tAt5-16 -4 35 F-it-. Ft- 4o 71oa 00 It-c t-t-S. NawnYack. t A Ott -tb-3t- 3 mad' f avoritesmat d Ma r1 ooangao ytoa at-t-ota l t A.dtd ostde -ss vin os
Mtclo dlc l050 i4-a 1 t- A32 Doby),Clst-tand At B--by cl0 0 a4 aaUE1mexicano aco-p r ni a l :-,Tto-gi r -dceciso y hasta una S d
ml 0t- 3 12t-s Woodt-O N- it-A 34- it 1 Ad2 /eral. Fta-fia . a s4t- 6 2 1 domingo en esta pcazaomarchand Despues de eoaoanotaonhuboune-buc del odir prdIt- dc antes
-' Kril. Ot-t-nt-t- IF- 10 511,0 ct- tosoo. C .r.sland 2- - t-t- -- o2o a 0 1 0 0 Madri-para someterse una t- Dcentro de Atle a ol at-lot z.- ct- oc b err Aanc a o ad oada sstsr
A CAOBEBA sotMill1a .3 GoodmnoS. I Act 6 111 306a1-c o oaa s-at- Clot-slot-A 02 t ot-at-3t -a - ct- a t- Moatervec -rorgic que effect .at-ot-a notta o .rorr.orem An a at-oa-A .Ia qes. A.5n0uI
IAnt-, NT 5 64446 00 .coo IM P CU LS A a ES1 u-co. -1 t-t-t-uloat- o ocnt-tDu-r a 00t c-oamet.o a atelot-au parkek pente-marcadrs s ventaja de los hera -aCARBON- La NACIONAL It- tcoanpe 0 0 0 0 0 a bot a o d to c 0u m -noo t Oermin lsstaba In noch, dKeScatr A-go -al2- Bases:Chicago 5aashmtgton8.tBB---hsta este momento se llevan reali goa Jugando ambo s a un trend
BrakToii~ ,oh, ,AbmA2.t-s -ss tnons lo-atot-tl Acosod qo .,as 00 oo
BOA IfAIIJatRl 5 00 MillI m ntrcsEL E Ea s an"T'tIc c- o""
--estas HOdoo'ft-ot-O -an uv7 odooat-nt-os tsb qu cGp.hosostom is -doIdelni Chicago .sl. 100 200 001-4 ,aKernedy 0 en 23. a Altoa-ttnotete tel -oin de Ins forast-ros prtido permci toar un camboa defiLU BR ICA lA AMEBCANA tooAcoctot-ta-tWashingtonot-o-a d 6 eyynsond o s An o l a aRe stitutadi r
inE .llER h . . a, Carreras iimpu,,d,,s,,Wrigh 2,,Run. Johnson a L.11., Gan. D-rih ,-4:,Guardi., en ve, de castigar, ;, es que de 12 p ar8 pr I2 20 por 14 y 11
%oIorsa a op9,.t-idolto f0,sOGoa-Atoe oan" o Ar all.ooIt-s.co dt-ato- .1500 t.I 230004A
A el motor.la-o cChd c. 84oadI trve-.cB-rt-oRivoroBRPerdiosMtrencP18O Or
Oslko aok ; fIt-i.toca. Ct-t-ao . C cc Ho t-2:24.recriiaralt-ugador del Celta. Co- ress slt-ras habinr o ra s saft-at -FictltA -. C --a- to-si fuerao cnmaestro de escuela. cia-o so adare ad beings 0015.7
V rLO- a, Nan rt-at- -bi Qo-d d _s en A_2_3. Lo bonito cu 0- amonestr a los l oci improbable todot geasto relde
oUadores S0'ue se entered el pbbli- por part de Vallejo y rvisleciaco. no
No hubo mos ada de particular en Es dt-too precisar y6s t-ao gr ydI
-- prmer tiempo, term ando con un tnt-a d oo to mnoos, porquea n
,,mas1tote a atn-. nriaa icstans dojarto de Jug-ar at
Etel-acsnd* reo- s miat-a ct oHurA t -o Asoe as
Como el uegoat-00 actn o a bus A t-t- or-O Huto alguos gals.
m ctoos tuaraorresut q u a do s t-otts rte Ga st r s a n -a s que sONI
nemeo-stugartsgundo tadt-lfa adeaba.Gura se creciatMAXIMUM
eran las once menos cuar o tay a- toye agr &a hizo tanlle, Mar.
quiero decir quo tuvimo untescan- otdo rmpsO 20 A oalserv.
so Ar qut-o mntoca. V so qdc o b to nsao h a r patra so canzatcs l ocalnr do oatros ves. LB 1. idog y toro 0 I aoba del apt, Muguersche ostab lgo osfresc. 00 to Ad-id16 oa aa rdreohto
En a] one'local a k rce an 12 puer- do 6rdag. .1 imed. queaIl a.-o
SACO$leamras 1a Peegrno, dcl l otria.ao, n us- funesta at-she par. los quo pgen
A 't d dc CePedro Pa-blo tArotem sna ral-. a ---- a -vade
SPRT AAEA ofnde 500 a 990. E. Celta i ar entr6 a na a u- o --r me.hrArit Eal.
En estara unda parte va ansej te. old gr sronpar cu.tr t a Zsba Aar 60 qtdo ren co oe apii R r. Arar noche se anuncia Tin elrrci sn ott- 5 ;4uchachosQse:JanJ j
Eriado.tEn -n stq Idet-sola los- t-ato as tc yLorn P AsIs.sGalo]it entrega a oSimon.uFara ads.- A Bastro .
-Is psi ts so oo cas e a nr". E soa.- Programas official para t. rnoch
qosdssma cot-c ookP u' A lasDooysds.
\ 4ma Coingelo y Villo r despea. PRIMER PARTDO. s 30 nto s.\Tmb, a', e otI do otro car- 05jate y Aldazibal, blancs, conner.per." n00Ot tra aonasecuencas- tra Barrer y Urqotdi, at les. A
Hayonctcontronazo n aque So- scr Ots primeroas del y medio
t- sd rsb d pr Otero y a larobi-o o Lo ser dos del 9r 1 na duch.E frstar. PRIMERA EUINIEL-A, a 6 lisntes.n urasirytuvo que rmeters Pta Salsamendi. Loca, Aldecia
ne terren I Etre. dorB UvT rn 0.y a o Lnt
"t para redlucllo a 4a o'b dfeci .Dc. EGNDO P RIO 0tno.
ues s~~~~~e q.,]. L. Ross de unfoual d; Pi yLrn ,bl cocnr
Niichel, pern no expulsion sino go pe a;;mndI y Boanueo, azrules. A frano: a,. a bsdel coutdro 9.
"El partido se pone un poco difecil. SEGUNDA QUINIELA. 6 =ato.-A ranls oca y npase d, 1L, rtarte. Arrart, Zabaleta, Maria
Lebl',n.A ra c a.r etremo, Rock Pooli ace


-


A Xio X Sports


D)uRIO DE LA MAR


tNA.-Jueves, 28 de Axoata s 1952


N ATLETICA LA SUSPENSION


lirador Deportivo Collins derriba a Flanagan Sensacional demos


"Puppy" en su


La renuncia de Prao. Hizo 4 roundsfrentea Balio Garc
su im orante comrbate del 3ia
Un sintoma peligroso Gault. Laeitas confado en

Los fanatics ue se con rgaron cc
en el gmn jo e iin I .u ,enPor Reni Molina clavado 0en 2, cn Vedado,
occdilan ~sB~otcpnecoodos ten
tpo laex clentes condiciones nistnls tel
leiNO te-. qicc nteds doaen Q y seenuerca "Pupi" Gmsco o
CU A N cn- tradha yUlanteestre a quehm
armsnoodee hellion cSise oblnodestlos p
s1 1 e n n 30 a n s -1e In ed umi d st enpeado brillar nnuestro firua. py"
elonni eZ- ceonocies yla imioda cop- mente boxistimo con mis sfuerza de
cts dnl dcc- rIecia qence de seai ustes, ho el o lqueIndas las que surge n ante.
tor LaurIen- acu ulado ya sficientes repro- riormente. A ualloas cati rounds de cc
cc Pradoa c ches como p oar. o el ceptici.- guantes cnon silto GarcIa, no pare-
Coeeit Organizador de Is Sie leo shay insensibilizade y deje la en erdad Una ses1n de entrena par
Mundial de Bse Ball Amateur,I Pa.saco que. coon enteuismo enentte t sde axto oistnAo As
quedn sinceroente xtrainado de a n. rindn cn labsr ciao eres- cc oobn t o o. Las doebna no dL
s dcr tica actitud. Hombre ecos- chosa. En et mcaso. are ustituido na pan momdan o. dar p eoo e
usbrodo al combat. a Is polmi- pcr cn valor positive. a quien In Basillo es un e o ligeo natural-do q
ca, f irjado bajo el fuego consan- dceseo buna suerte, que ya as bas.b 'Ppp" rchat el reton dne su e -tu-n
te de lao pasionce ciegas a Que tante. obot auxiliar, eg nmo do crad toE
arrastra el deported. ejeocentral do P.osi ct edce.1sid orespondono. Yi qo omenz6I
ilh-otroversas, Pradoa se no pro- 10u'o ni acier ed orpoceoreban ,cmoo a coopercdc de n pgit del
ncIa oh o n e. s noso ickdita n dp bmnagihos zotoce n punto de converetrooea en ua lecia. sic c cb es sombrio. Dentr de pceoem- B n U c c bborevin menteo e.pic
p r do ho ehod sepaiosmjs po no os contract sen el sector ltdo. De no haber ntidoe o. Ecopor e
y sU habiliad caracteristiras para una sola persona que acepte car. tunamente Higinio Ruiz Joe Jnlmos an I r
bpsnersia ihds obtinonneahe sresponsables huble s nba aldeo cun mis. En tanto -i
rusc transiiindphabia Operad. Le ifncIt ndehedeso one


ins d ecc s qsc hs eciev y i el eIismsh hoodso a den ten d s o dirta el nlaa s penso. cepi e SIs cu ccpi- cesosc, ae l ado psoennomTodi sde
dste.co s mi.on-ni6. is que neo qesda; i to Icn- .-d rt ptooi n soarn del lug i.
Hastiado. goblado pr treinta dos a orientar no obligan a hacer con l, flrecnecminod u
antade nc s. ed. encnc m s toe lesa laborsuicidea pron- -P ppp" ppasi.ri el dos, rnt A
n pes.cocacl eccecc e ro cceshcecvmandsh s ce. pace- tedotado.]ct.ndoicns0o

-h quaoZ I I Icrn le eportiva .1sb esdr y Gutl ed da a r
is Ic epoce nee. ynieumacdcd a.~he
die qe ecliem aol etons a rndepfesnssqchb ,cnes oue hc recido at ts,ff.
en hila os tcr de de nsacno hob x dir pu ,hasti el bse- resenc. Y no se puede dodar de rr
censsora endeebpreeierpeccr pr- a, anteriore-frente a Kid Ci cpc s, te
Peavde seu lsbllsmubno cpede d hoc Trici Ruin y "Cachorro" Herrerhan,
oen ca d snterm o noe pIshere- ae a no msido pricticamente inolvidables c n
Snc iarsloateros deselaiprr' e d- Y es que "Puppy" se ho enoseradle
r s la otici deod etir da Es obioCl ue, ntes de marchar- incelom sncacen slu entrenamient, Pt
me sorprendio. Ic lect Sn ses m lom to.ingrate responsabilidad Sd indshhlcu de s e, nc It dopoosadcIg
declaraciones me h.cecccontemplar seleccion a l io.s, tani e lo manana. El training de "Pupy"Pa. .
el asunto descde un nu e ingulo. Unisn Aieici como el nacional, rece el de c campeon mundi y vale v
slitificando su conducta Scms 0a com parties con Joe ndiscutiblelaPenapersencial. fad
ustros de a argas experiences. en Glnc a c.oeo FIanao. de St. Paul, eao a is ns. sbro oo rodlho depaso dte
h ualesolo ra podido acumular dep rtoss Nodar. Calla- y Al. recibir on derechazo de Tommy Collins, de Boston, t el dsodinls round MUY bien Laelitas reprches, resultan deasidoh pa- sin. del csbate a 15 quit celebrarn pr el campeonato (either ellt, Otrn que acapar nl oc ncihphen cI
ra cualquier huicno. maxime. La Haana.dagosso 26 de 1952o. pasd oolunes. El referee Tommy Rawsonse dlpone a enviar a Ccoll no Pm sgicmncsimomento antes. s1 cuando a los pocos rats felices queona esqolno pora iniiar el control. Collins sane Is decision uninei e de fu i Enrique Laelas, que se prepare
haya podio disfrutar en el m- -Fdo nr. Lamn-so Prado Clark, I s cccc. - p ip: A. Pi a c poins doi sbodn tmb o o binte notihslegrad sumar on so- --- - -. -- --- ------- -- r c el xcas "Papo rc Sinche
enaSail is dipecide do Octsio L-a
I c toc que I sasegurneel i enin ,p ,Booioon cci ono d o ordeguitol L
plltIcs --ialm.cs cc -Cuba- uescacliico laI mlr n r Pcocususoneoeocdpc
ts carrrque hace mas soports- Ke ers supro dye c e
ble la bensuaessina asa,eporqueIn- i1 IM.,t n icUn nsSlevelan orprimeanvex. Sco,ictim[aede A cs dardcs tiene en sus ]aI io Il visto tan blen", cijo el mmanIs pesiblidd dc haceen I XJ"-~' -o TIarsc O 0Inhlos "nc Oc." p ogpgh"Peos"
rDce-p1derrso.1 Pero trbajar0ee5ua huhvictori bera impreslionante y
el sector depo o n y soportar idnticas sa eososabiend ssqu ndc -----.fmidi Una noticia sensaionaleproduj FU cu enta solo pdn tener un redu- Rompieron los Cubs de Chicago ayer en Jos circulos anaeour, c5n- Con cl recns los Indios se situa- 6 inaugurado el nuevol ride grupor uolibopromiln.o r s cades do cinco irinfonl. udCbs anUnci dn o i e neci i ron a dos juegos de losam- FrOnton en S. Sebastiin
oceloighc-pcislleoeesdes pnp1i
incomprensicn. es proea que no T. Brown conect cUatro is. eerp hr Reindi Tabres, del phones mundiales, Y c a e e SA pued creilnreo cideiidclamente. Club Cuhan plecosl iabliside dcla- SAN SEBASTIAN losto 27 (UnIan1 1rado no legible Pa. 2 Is XIII Mundial ledEl uv rno rnu
Tats no isciecc6n del doctor Lau- CHICAGO, agosto 27. (United.-- de Base Ball Amateur que dar c FILADELFIA, sgesto 27 'APi l e sInugurdo cats tade n ss ccreanoPrad. y' al parcoeg sereI Lao Cats de Chicago conectronci ie pioidisnseis dellen.AI Kellner 11 aeoIo Atletccos demon I que setieron los minis. future de Ic hombrs queos an st- quic eincogil e para cortee a i s t alento es do septienm bre i Al prop o Filadelfia a navictoriarp I tee o In- Pros a is men char bes arsos. Ddess a dee chnc" victo- Iempo, Is UAAC informed, que Taba- do eCeeadcnsoed escoyEuain s o ofni lidad de gahr a Ias organiciones rias conecu ,tics,.Seeidoclos Sdins res tamPoco actuarial en el juego de car" e r p0r lic.d amateurshtbns 1Porcinoces t tarde. nsta echecpor el Telifenes. Knel ner cooln let ci bhrdIdnISo lo Pu. rliaenee o c plnp n
Toncioconeaopcroni-csoci'shoi-p-n,, T myBrown. ex hlgador de ls El Dr. LureanoPa .Scetr droa en la Pr eaetaaca-runild a lia
houi are destiricliirs in la Dedodg ecabe6 el aisque de loi Tesorr cidel organism o di a cono c- dpo regali blioc Dir Milchel' l-ai mpni e o ci nAla, o r
-uA Part-en omplacersP n Cub c n sa ro ocelilea onec. I, leroc heoci i.cpr s ,iclh.nsid e. OBet A il y Larrs Doby sucesiva- cai peos aemcomonn cuc debirn cetr o sc.su o"b"n- -dis a Joe Landrum Cl de K n 2 yc p cntliecd Tsbhecs ePOm ocipiur in. mccinte. YDave Philley t ii rtari1,S d io remn r pie cclpc esnciloloolcoa 2sc1ocLa lioscicicoiociio1-1191-191 Joe iinshsrsdpcp~itcoo
otnR nrneint ra e a or omando que el Pstelar s,,epnin rocogr una nm- baited, per A] goe, n shlm-d ~an
ics dcpcrinnacs tio es criii- Los Dodgers iej l-ec n li do 1 1citicnt hcbce sid ecciradp prufe- c 1 feu -t core rid u hsc.la i scoc-pc e binn d plto c-en na go ,rn,, q",oienta, iumarco play en el quinoaco sio -lihim nm om co in l pc1, ir iiendsno n dcsd n r pa asodebe aceptar y aplaudir Con sencclas de Bob Addis i ora pcin dedoIs H vinop Cuba-s.-que produjo roic rrer pernrr-nerament, qu- lclsta- Prnki Boashoo eo p ,bmOiep- Nedn-phliPraccu d ani Lice g EcicAlhesrc.pecspe.Perdi6Gene-Hairston por
.xI d d oSdi en Cush oetap-; s cane- ciceasre aopnda Iol iig rm, d ciaZ en.cic 'a hielul cIs. y c Oson o flO a Olpor
Q- i d a a So s o P hen ea. in c o r Tb r y para ercinrar r. .e en e xpllroni 2ml in Grco is i- cost ro-ite s O on
" n s- iccadedDe ndy, Bob Rush y Tuna crta ce d TuTi .ml ps c'on I atque de cnc-i cr-iILe TroerdaedPollisn, m o mmyB-clnrnn -Comsonado tic 1- Licts Me- Q n e intIo ,o m p ctiios. NEW YORK, 2 1ot cc AP -prndi- enli oeeca heopoiic --e LeolcDo i lo ss psra chir- e quienpiespindi ccci,,,;shdec tohaP5 -on m isca ts deciaderrot, Carl Bob. Osc.s ca-nn. frase airad .el gest. demeagogiwo, rag d bec .1 y una ms un o del eacRu biomanido que, efectlva- co tr. 1 6 "' ato, ad mtinopeonato middleweight se anom ayer
I. cUs n-1n1d.,rm-daI por dmente e I coLs o Gstab -sa hhil pecdc pc ic nd cchos sexa victoria consecutiv
crencideunheoba sdht- o-d 'nca bonoue iuscahons ca' firm denusAai-r Ricnd ishit, s mn t ns qu suPeriano o r knock out en se j
da leifao oestiuctura que en e te trasi BROOKLYN bares con I borgn c, 16Dsue b.-ce s h abro el quieto aca con on altos a Gene "Silent" Hairston et capo politico ienon cieta ctifi- V. C. 5. 0. A. E. los equipos Havana Cubapc ynryBig CLEBiELA D Si c soba pacqso sorg enioetb os V.C L0 Spings. At bst'ELANba rrefutbate di actaund y que gi c lbmene a
cbcii r- qc de e e se- -ln Unc Atl6tica, qur eccibi6 erVC AE Madison qcure Gaprden.
ores dnde no mediaonlinters Cox, 3. 5 0 1 1 1 0 carta en cuesti6n, acord6 descaicrc .H A Olson, favorite 12 a 5 en Ia.sapusc econ6micoinsistir en censure sin Renoe. 4 1 1 3 2 0 a Tabareis, aunque ancionn ote-Mth - taxpesd 160 ibras par 10 y media ntescatnchr, ignifica foment r Bridges, ss. 0 0 0 0 0 0 ne caricteniretractiva. de ccede h 4 1 1 4 0 0 .u rival el desalientcentre Jos pocos que Robinson,2b 3 0 0 2 2 0 con los estatutos del rg iso. A ila 2b. . 4 1 0 4 2 0E l i ssccsiiiedicconssoclieo ecnc~s ccstl ___. ebeen s I nIEiDr. VincentNadleo. dolncCu se sienten dispuestos a dedicar M rgn.3b. o- 0 0 1 0 0 ---- ob, hicc. . .m son de cBx.,a. dend dtner is
ares gs -- a c deo rganizar Shuba,a l .,. e I c M i -Simpsu clca coocscsecueccin doecua hnC hine-ros.ic4 "c:>-chod r ncE o b i. Se en" odetsic.lb 52 0 I1103csn r3b
L cne ec cdcr ceurpo doelb .o1o-lbe 1 ieTigresigaIando iO iet Sc N-wYrk, pens. sIn h
XII Sene Mundil de B- e B Ne n, Ib. . . I I 1 0 0 0 l n. 0 4 dS clo cu hinfod Pais ,i i d omp Rs5 Amors.rc . B BOSTON, ag-cc, 28.LUnted, EliCe.1 0 he ,- nc
A u u casc eicsd, peroes Landrum. p . 1.c10 0 0 -d.Wo M .l Pcrell. perm end.-lC Tsbbe)'s"ss0 se e cii S.
cl pro m o nentom a lsi- uKing s i .Pci.psTar i s e lilacT,"s incesiesns. lo un n so Tis n t k d 5 5 i
mn ue emos cci ecbr Sc Palkai .- 5 i Snde De ecc popre cr dando a lo Ga P A -'
sic cooen Mpnircm a mn- Mor. P .- .-0h )a d R Med ajs R ooa su ienc, ori el l wlks.s.e.i o. ai( c o as te r eorte ncol deicrc d Puritc ib . I di.eccicaai s eg0o1enssiccieren ji0 hoer ts-ohn H h.asoh.cs

Ppu 'pnoc h ioeii api- Til,,c-c -_--- -0450 4 s uIce 1. terceI lechd.cdcahoB--sei . s, s. 0 0 ]it er ztroH. Hd on
Vennse a con Goin u ec otls 4 5 s8 24 9 0 did. P-r,1! as del Best. quienlaim- D-Boone .,. 1 0 0 0 0 --sCH CAG t nU n bien prh do inogblso iuso. CHICAGO, 2 13oico icoied
i.C. no.IO.A. uehod e ipl. Totales . . 31 5 4 ?4 8 3 -cio ric i M dio ldsa a
OECLARACIONES tEL DOCTORd--- -- Sods Chicoo occi n haber ccmLAUREANO PRADO Bron, 2b 5 1 4 '1 p o Ancootiio por cltoda: FILADELFIA redne lo oeviclec di ri-do Hal AddS. Irf ocC 5 2 2 0 nn hdon Ic Carmelns do An Lsi
M rchrada del C mile Organi- sBauholtbif c.4 cn 3 7 0 I. F-iC. c0.o.oiarcio d slo.000.
c"do "oSnrie Mundi dBS.uerIf.4. Oi.li. cie.i oiocc- Ot. .4 cdson quienosePncuentra en el
-rbal oAmateu. eIs fabiceinex- bloo.pAt -- is- 4ccb 23 0201Tin dcinLiclocneni
ece y no scueeno sr Isdy ib. . . 4 i PBostonh005d p00-5 9 I'c .c r 4c n preentartaI no Mediao.llnc.
cliceiaeccconpso oSlcon i e Bpnenocsihch -5 O cioil 0124 p0 hsteo q.,scin cIslolopcsdo nc
den personal. disc pancias con 'us Jaicks o.3. . I I '2 B te a:Madi-rnHoefl -3-, H Zernial. If. 2 2 1 1 3 0 fl m.lh a enqu et ie m b r e praa
inerne i cnlseeuio e Sm l 5 h-le vB ls anl .White. Clark, rf. 4 1 2 1 it gensp c re ineu e
IohUicnbAiciccphiga Naclocsl eonard ,p. 0 0 0 0 0 achhiii2bc.aPoocch5p2lhordideii .eveivictorias y sletederroeBaseball. ltdisdiscngusidoho. Loccr p.- cess nHichcoki3i.4nr2 o ta con el Taranto, dnd ocsenportI'. qu m ls T.aklesl . 37 in 15 27 8 0 K.llner p. 4. u. c ddoa cor, i6n redlo, it doSultioccanA.
grade sli'ccoiesuscceser- AnotaciDn pir entradacs sa-". y esinlterlis.Brooklyn o.00 000 012- n c a sbre basket ball Toaie. 32 6 27 14 0
Ennooedo sacucdi dpc- Chicago .50Oil0x-1 Antacin pen endee
ntes cnras-no pass n solo aiob:haCOpdens.el"Cubaneleco" od .oo P 010dc"n s s n arrla ptimpuid-:Sheba.PFol- Filadolria. . 00M 155 Moccne ro ri onra "niec SrJackson, 2: Brown, 2; Addis. 2; -_m__- - -- --- Bomh lt, ondy, 2; Cox, Campa- Ancho s prods a cri. mr A di- Im SRds:ir4snc Westlake
-HneoAl Adi aneold per un dole sertaion del conferencista de Ia Uni- Z rn lido e C Pebis d play en el quint). Dobles: Shut ,versidad de Loyola,.JamesMcCaffer-EZernI, Ph h, Clark.3 b eIc Jacopien. Add i. Trn l:o Pndy, 0. py. sc ii sud pcdo c idrse old en Rosenc Zerninl. Scrifsc. PhllevD oh Snid r.no CebPilla Bs Ba- io Sordit nd s ec a l pocudis u ley Scrickne Sand, Anclaavcyinn da:Snde. obl pay: In, o total de 173 persona, lps de fis- Qedao epl ss Ceey:d i bssoh n a Hodges Jackson a Browni Is. Uis Sc iso dos giado d elfloor Usoode5 c. Bsoo b slSill e 70 Fnedy. Quedadhs n bses: Broo deI ClsbhCub cestabcoh cimplc- Gonrc 2. Bss p 1.tK e Sru c t
-klyn, 5; Chlenaglo. 4. B 1 pOr bo- tamlete eEdc L reno K L 2 ,i c I ies .c ts Ias: s ;Landrin 1. Strike darse. director deported, estuvoI Kllern Genia2, g WilksI i a cuts:Rsh4 Landrum, it 1 Kico presented en ociend O ne O Gs irn io 2 iiol.Gt n6:Ak ex ci cis s~cin 3 nc chbolainn,- c In103 .Beclsen2. Goes Abxs
; pMoore.2c itso iLandcr. i n eis ccsmcooccicchr lner 110-11). Perdid NSike G 1 y dus t-rcnsde in,,n X;,as ing, Iassc d a b ld l i ca 461s m : Ste n.Sum, L -tecil1,Scboas ietbll do lo Di- el- 16-10-. Uloplno mcco
en 3 y o n tercio; a M retoIcto1:& 1a r reccein. sprentada pee coll me- lo McKinley. Froe e Timo: 2 Rush, A in 8 pitched a tres batet- mentarista. piene espeuial Were, en horas y 20 minutox. Autst-n -5 230. doresen elnovco);sLenad.eO e s tcloioi qus cst ochea[continuar
li~ld epich: Siso. Pesood hailoc: ci dcl dc icoferecis 0se empceri del juegoi c aSIcome conlestar CampancIla 2. Pitcher gAnal :1 las 8:30 p habida uenta de Ia I pregiins hechas por in nistructoBush 13.21. Piinei dielado grani antuidad de isaercindesarro-cs Brpiaprti.Llaniro iSarasa, EN Landrum 1-3. line en tao pocso, ris. Garcia Ord6e etc. lEsto che nol
sUna g andemno acincdeeoc-cl ch ncidAIa segunda cocnfreni n
GANO C-UBA 9.4 mi-lcen di1 l each Jemes McCaffer- i 1teeor del Cebniteleen. scnaioSe ty o itrichr bre Jos fundsmentos pcr ho In indicalo mis m rrib
ICKINSTON, go isto 27 United.Cub, derrno a Jamaica nUeV1 porFi metFbrcd
oeIe esiIlo loprimera pr eba de sol- aAroisicasontc iso oss
PARA a ballls hcy. hiccoonicco ,S'f iL b /f W'ense Kons.
ICICLETM ,os cuao lnosblanqu ion 1 o1.ccm
Pe nes de Jamaica. pa s invire. oI- so-an -. K
ayer, con %gore de dlex par r e. d ykK .t,


/(ARTARRO a4TUER(ULOStS

CU nVJTE SUS CA T RPRO CON


ACA RD E T

DEFENSA5 ALAR DE T ACA R DFT -4,/ a ,JsUIHE


.ss s.olo .-e-n Fio n C.tiotoo PA A.A c. o .
SnndCoo"do :-",~


Sports


Pihs 19


DEL PITCHER I. rIABARES'traci6n brin 6 HABANA-MA 1)1R1D'Finalizara esta

.tPmOGiAMA OFFICIAL PARA ES11T.1noeh etorneo
entrenamientoTARDE, A LAS TRES EN PNTO elosama rs
--PRIMER PARTIDO a 25 TANTOS:
da y W6c6 en grand forms pars iAngotY rOna, bhises, I yofd y Vai o.naliocs. A 1.1 Hoy filnalizosd oficialmen e el cam.
am bodin !col pconto ncolsido boon doll arealado prximo contra oPappya ca m .bo 0idelScuadro 1 nc3. ss cctoneoto bsn osoo doimpnesea aplelo iich- 1PRIMRA UI-EA I TANTOS: ieur con un IntereUnte.programs deimposeroe a Paprcco Lunches, oosl., riasdn, Oviedo. Vallej-. b I n nI Sl-dius dt erro, el cual Marnic p Logo. ha dr iici rn a s I i oitn p rin.st
ctsiva, porquo odnirno ya enetrn SEGUNDO PARTIDOn o3 TANTOS: d is che. Esin ois.deo dos
n .1osa -Popnlerc". Alt p Abande, bioncoo. cesiro Al.I cueno oanioo Sc ioo quicce
Lannih. acendidn pcr nso oiplr cnfre y Anibal. azuies. A ocar viecee popeisre. tnos ncs ennerindiscu bles a I icotegoclo dea-n boode cadro dir dnbidscente a Is o.tt-n por larist., cbr, 1 1e fslo don SEUNDO Q TTOS:Liga Nionalyprepararme seae.
reoe. irnSt ol oeeliee Shicne, ibiLA TsO. era In gran Xiii Scrie Mundo do ,1 icasn i"npy" Gult yPu- Alfre:o, A libal. T rcu. P r, Ise .i de Amateur que ha de po"cleoneicerin del otr. Hugues y Cruz. nn nxn-idnonn. lVLo TERCER PARTinG a 310 T\NTOS tmr-ncccn I t Sdimsi dei Cncno.
Blank Bitt ho Laon Teece y ugues, blaeco. -' c Para I.gd, enc pier 'urno noPier hop elsgobms ienes cxo- Vliloc y Cree ocelco. 01111 'O!i aninadon ioo euipo dni Liceo
des co nareseluccicio pcimro I dcsels del 13 y 0 o o onde Guainaobacda y el Sondeia r s ab errotar el Palac dIl D-ceo del 12 p ccdie. O no, io que indi c ueidial on ratns, e h. querido brindarlecanuci Roalfado do Ia Onio do yer on ccpaercn iianeYeo RoIad neticdun cciroiriocq.e. iaoando aIlnstre, ion guroscycTonitAndrc ti ion

hoes siia icildi c coon doabolaos" En el seundo eurno
encuentro especiales, o duelo Primer partido: dldrin al field is nuevos cnpe otre Black Bill i p Nelson Lorenzo An ye Vaile n 1s 1in dot Cubanleo I rntet osns primer" bloc con cIdo pen us Ovedo y Orlando is ronarcs,. ias dni Tifdinos En rcoiocacncl ctecias pen in etc to tinco u Pccrondoenu Tnnin.
I rnpida p Lnpnriaen s ni pblnde Primers Quini.la OVIEDO ona. doi baalt.oinn'i Srosolts .cdec ud .d ec doocca do nc par slanar frente a Gerar Ito Pcc i nt l o miipn cloia cn Oocasaslo psrtido cc n Chotii Goca, qoo antoneso inteiciscrincia eoaitcn- Viila pAno r rs cIsn itrincohr do ioanamientos
ta Lorenzo Cabrera de forma dec- Alredo, L Yy F i: s 2T por el Telfonos. va en unnpeleaue mucho gusto
peblice. Black Bil y Lorenzo pei_an ocho rounds.

ROPONEN UNA PELEA CON WILLIE PEP SAL VENCEDOR
DEL ABADO

Al regr.,c de Minni Beach. dedi penit6o lImeicne Beby VAzquee Ani FrI.Fne icaicc) un sobre e- ado dirigido a Cuc Ccid, e quc x.tua mente dice:
"Tpegocormds a Wilie Pe.,e
-peon de code, pern petic m mi rncp. Onbls enldo a "Ppy" Gault come su possible raiv er, al ,ceplar 1, eeae a a
be dcinido mois ple. Sin em
rgo, me ocurre escoger come adversarin de Pep a quien resulte triundor entire "Pppy" y Tony Garcia. uedes hacer. en mi nombre. Io proicicn,abesod, mir doadcinat p,.
-ypaenonicoy g5eoopsnsdc.PF combat podia montarse ar ni din 11 d, Iepllmb,,.
E.per. to_ sintrrien ste asunlo
Is respuesa mm0ed0I el domningo re tardar,
osc i rnicdcre".S
Prado 575C a Obispo 504


Iquidaci~
Pantalonn e cebe do ecoe-g., on 12 cIn-e, d. 7.93 2.9

CaMiaetaoien;fd n e do 75c

3C

Calrsnciillos,
,do *11,', ,, ,r1y1blbns P S
6.16.0101 lb el1eceid'd' 3-5d92.99


Nunca ronsiornm se ban ofrecido en Cuba estas scnsacionales oporiunidades


,0 c guwu


.s2-- -
AA6 CXX IDIARIO DE LA MARINA.-lueves, 28' de Ag sto de 1952 ,IN


-n una siesion que dur6 hasta esta-madlrugada elConlsejo Consultivo-aprobo'lanueva.

(Centinuaoldi do [a Pic. PRI~d-") delete del Estado, 1. Provincia, at Articulo 14--Se modifica at articu- an et contbrato de subarrendamimto' par fall, de 9,g del alquiler podrn caol art' do alla qua holder. .I. rk an In subsesivo, an eilanto a IMs pid, calquier reclarnscitin qu
Manicipo Intucn O6 cil Ccr- to 1550 del C6dIgo Civ is.un ,"s .1 ,,g, ante on van. smr 0moted "etavn d Prcamd, ueaede updonr.scntaosd arnametooprsntr, aculpor
Diaz de Villaes, Raquel Valladare~s Ponao n st unom O cale, taqee aredaa isll Ddran ad-Ariul 3-E subarrenddo es .d r ," Jug do Iarsonje pr d o o an~d qadri o u a e u isbearrendameno q d elimt oe pardbno ena Is eual pfcir prodchn
7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a Jis E. Oloesl arxpldtcan a soubeniadd Drch rbro, aredr na- arsumnb arretrinciao ntemralern-nn .stpe sro quadopr ddea altoamsm.otrarn prla isoicoescn-ts
Elr escr icalo c) Se Instate una Instituri6n a Aso- urban. aredm pa"iennd" adr n cpl 'e yeac5 e In qu, ep s mbr e y d ) b SI Is final urbane hubiere sido tenidias an Its Capitulas del Wdimen EI duplicad o do I& declaracin ju-.
-,,Id E rcud ca I.n eneficm. ,Phaosa. Callturl, Porn 'Ica do ne ci' cundo ,I controto de vubarrendaniento, de- "b de redoctor a subarrenda- reclamnada Para "local de neglocios". Permi.nente extablecido por esta:Ley I d. qu se Sdvu.,v Il propletarle
re .1nt a d o dnedit a Ita so r tic. Rligiosn Cintfa II Iua- arrendsdr = n eicn tra d acre r*d, sde n i aa ':n -v' afeteqenos e ape-e stbeimet qee el e n-Dert. redao er lcopoaned
br'u rlatcld e itmn oqir taetddd atle=a damraiento ao n otro dodumrento, It ha. goicentes a su otorgamniente. SI falls- ddel rPodrnercboytl ei el xluiapoida' Atcl 4.E renao eua u sehacmld odslstb
qu as hc d an pr prbad.s nag q e ntile er fns de to- yaV t o ex ra a indudablemen- re6 "l cu mlmento eescm bia-d emn c~ e e icaubntrde dedcr eci st xcu lnau'bn. pat e mltyamte e po et etbtcd
'uga1renc d. prodnedo rGs ro to l fat ad, putorizacin a deracho Itn p o sr demadada o en lu par die cla c a Isefntdes uran s0dd ue dr clihminta a term in a on ra na d pardmts de be- ellcy re ente artabula
.a n = ,0.ls riuo ad lsqen i eisaeu cenlro do acql- dec subarrendlor. -i ;-erbal Para qua Ia entr e, yIl E opoat e d:= 11,t que d os a rf lmntada d Rsd tla d e chagrntr a d porre nment dee Cn. Ln relP ndeferi r peoosm
seha popetOl moIfIcaciance- So vidade. .,fsonls soxe e Tmoopdr larnaai c er declarmda cIn ,ua a eand' ."Inmed'I'Mtmente Ia otorgari at Te- don quattlddd afnaol ituo edidroaamnta njy e d a un~m pe riod a.

tamntsloals hbae dM- torn Ju eicit, anque e ardai' rredeeereucnit irn 51 cocpd d 4uarne tr ui n y eul ar dtr' u-rc md:aacsri n uv renainoa i e8 d prnodan 7s aicuorln .4to,2 y
9 !. Ld; an v rv ena co Lr i o er-e Io suirbdIrre 1 nd a t io de rmbas e in- to s de e suion e cnto x r ,p r t e uni i pI re u r e d m e n re d t lor, ca d freso d ,en pe r- =dfco de er n qu en rle sid r s por e n dr ven ta e da in o au rd d et L y D cr o- ri p c
=u t n all. r a id~idne un .uler nan Unaarrl esnc aran npireder 61 chce pa rirde setrram e Bin unn annc labte art cnid d laminativd elgecan u- e a h rs s cn d cnladsusoenlsatcls ,9b es a eh e p o n,
cuan sen decie o rder elconc toedeetei ena il prrenddr. cugar de sal dadvr Job i "ar e parresetss d len acdoa e n as o t i e afniubn qedaadscp Iitnur nr i oeoaarenqeuscnrto earnai
d el reen a ie so Pa m en o s g n Jse d aI o o arre da ri ,I a l a E' Icm 6n d d&,uc o ao deen~ ara qua murmma atc y~m n hde n 2 devui g aea d g ntr ea r a ar o l$ in q u r d i e m no e $ 00 0 to o s b r e d mi n o h b v
raede anmulems se cuaos en a cuyg prete Drape otro ncaqirmoet.meta as rlueaor 2 sn que deormtt, erto JuudaA he- deaisua .uoia u ulue aacssidvdaesy$000p-ed emnuirns
de a l Yto ui c o c afn c IonIv e rz nu n c r i de La ndra c cim r do toeso u rstnoe an pact.ar4 y o o b a c m e r o p. de l ,o e b l os a de I)iio dcp d e p e e s i o d e stve R ken n pTuadsi oio ta poarrdi end a ndtario veo r ba el.
c a ndif se mr t d et roles d enr a g ooie d .n p e u n n u t a d t a o d r e d m e t r d e~ i e ~ a i n o d n i c r a r i u o 4 .S = ecd ia i S i Irra for c i n e u r a ed h u bc a r1 n e n vnl o ad od e o io .m r l e v l c b e l o x e o
me t s. locales y habitaciones, de rs- mes t ri a unq e t e a obj'r e'n d e cau sal ; er o ar e le Insu c ncd d qu st v er olg ue a ar c e parrot d"ar h b Ia qurau rtoer o a E prereme t p dr fetcr odinnn ga s a p ga n u to a
ter ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ roe dea def artn rus aat aentncein- Artacum co tiu4~ Baj deumnb-~ mente~d Pam subarsndruenr an nu ce-nto deea crlevernt d) prca de Aricl 50. Las id dlam dfipmo nto enicad carcon "iotbn"a cs e si e eceay e sg n-bd ,e td cs uem u o
cuena, ode stent hasa cin sm e arfl de egc ba. s e Iar cusen edr qeeso a blec d e c i Ifcntj agioar Y cnobl rn d do a sor epden t lt rme- r el nuvi dd fci debro yaren s J os suoe eso coe do 8%mels eicls atr ts arlihublrno du o 14.
seansetrtedeinaene ubcd s uble a s trrsadine i.mcindnr e o es n sd, mu c l Ieon s I Ip clorat anr vents de Iae f- ue Lacrrspndene dmnitaconmeesdepdsde ,ntr cr, un uete d o vgdirectst Lg e

NDoeslct alre otad ,tl la na eides uaer fno denl rne I de to rsd sis mse urs uare a rdemro cl re d osdae ynejtcr eogbesene derd ar lnoo s a ytammr es qe eemuese orad s c e aopnat6nd d dsuet
lam, ed Y Ida explicgr-su prn fa B-an enec I- que. anj qunrat Ia convacla pa I, are e oarna inod ap r ade qu fee evcdab snt rade ba d13dmet deorz eh a stqu le etifq ea: Per n- 6r dst .1: ereo l lule
p~~~~sito ~ ~ ~ ~ d y, cm "la c argum nMand a1''.d.'~ ''CJ --I. defa -red met Pae alared min mient. n et cesm, n Iantrines urbanee qua rco e c ebedeeted rn uee "t ds.q e enuv e, anqu e e dta e ueoduetm tdIns tiremedieg u a prped d
vuor d e de prbc n E ost a c n .a rd rn "ulue o tr o ,u cet ared mino po osni in red m .e ;. de l toar nda de n S'ra a to .a qu ur ofr aatnecnturoreiar clendr u n cdinui etd e i nc amen, prvi pc s o r alo % de ecl valn
nomnajesrecazaapue 25co a I Se oole es a]cm or ta v"Z y oed doshustar .ee~ ca i C s amor oo r l Iatenc a", n denamco e o IM ayo dns vend~ial .qu el' Vatiiainqeetbee eto r- envna eg qu srdi n d,
tic conta.obsmamno.: aegram ensub v ent genedral. voa :r- reetne g aoe o l s al p ar yn et co 5 dmatrucioe p r anta ri d nlCn e Eag prto.ai dar avtrg p. er Ardo 4a. a trametin ncs-ctrl etfeco de $2000 tm lr
mucia u ren o Goni le ue e n e c n m rc pr m b I -u'fe p r ar Uren a. s rl cl rie r. prc i n dRuer sDbnred rso t a i n o e f o a r a a are do i os de l a n a b. dI ao ruenubdbrcr drpo d en cia y l o re b a m u e s re ue a e s o or eno .l limited .qu priest sert.ias sertd pu-ia .a- a Pos auad pue sesa Indiumenle;, $1,0M ua. ea d' yas me qu l Amca nLs cnrto e n alnoe a e l moio o red met u s eir la-srla e t u sd el r im sstrnestdr. aeh pd ce osbr e vl r myg . panes d e er a o dexpre.o, 6. warren dad ebrr nd rn eeriere a mp-arndmet sb rndm nodeeua d uo r ~ue do en I a I tcl -ner Itrs arrguete u en t a ul dnqu s h rgy a
co o lq ier an al m xi o aq e d me~c o re a eq e a n coare daarfte dr n e eci rAric ld2-irscigp l inare e i ec a e a pr mugnt n ed p rIea caede ersersp r ar n de ep ram nt d dmnt- I UL T RCn
rn~~~~~~~~~~~ sI im-c ra pat deied 1,gad bine qu mqua are deal lmradt.e uci pre o -d ulue atdd e ecs ed saLyDceo o iru el eod rsmsss etrtr rc6 ei p etsdlM ncii ipscoe eeae ia
de In dsla demlta quie run c,1e st de mlv rcderxa u. _,teI. doi D. pos y dcpnadarucosesoi de con.4 pareco d= arrendprmieo do as doy .: decretw ditdsatro-d -iina"od esmsss eaqepreec afa a rre rtudo de. Le fncy ba.qu
caa s o c o m e na t d e c a o vc vne m a n.r a i a b c u u iefi rd tr oa d a n o r eio Io n ic r h o s ~ e o r d s en t o u a fn ea s e u r b a n e :o d e p n ea a o t l re d a l i.so r m d pe a a a r e d t r o s p r o c de n e nce a a c o cl n s o e t a l c m etd e a i
me ~ ~ ~ ~ ~ ~ o o int d rna j ,,pca opb t o n xiiinm riuo1 S deoaa l o ih daxed au -Snear ens m re tiiaril se rerirnor nuarrntri y de raiaclo e ll tr are a nua u j pr ci cl bnf nbc,
p en o c Irs Y a rscnes del- dusltnl me a Il dta e e o on -5 del M C -i~ C si lpi o 1. ai' ae r qu e e re p pga o r a di o s e Iotm a n 'teneacre i rm r eIpoiea lo sv acads t de og a. n a Innque n u idn do Iaterc o pfcaaparecera~~~~~~~ Padm mata v y = 1d mgar .1te sg en rt, em e .a be deh r uo4 lcntaod re-N be vs me d e n yein e D in o d Ae rendtua goredtan ecetaa elsds
c tuire n da un d u a t al qui. r utarfi h naacabba a io S ejict e otros a ctdrecnt~ l a m a d b r under, .oo n od oa lo l eprr dc o iscy et lee ud u e -co e el rs nely y s ei
unne ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ca s unom~ie punrce. de vlarraa l5trri pdrdera hsut parpt Din "uc de n -co.aoso r t s e amI. e, m ei o. permeatdessmet rrn a e eu a te m n sp oed r Tdea uogprlae j d l5 d a ret sa-rnexl ava et ore ddg l i
fundandolol -n 15u1 ea I.o dI deh rijuiia baoso ce t carcgst nc, dhas a qdeuau e rrnatr -es H asdue h bir p ga o : aur at p re bu.e W dose u da de r1. 5jblcda ily aLe e ru I.:nt ivl
tar D ien t d e lncaseer h sae nm r o e Arren 4.-r Bajsu Iarr en iao, su n t l a t sau ba ena m o l a a e de la A rcul 27 os de renhnsm Dy a Ib ien tc.a at b m e deet Iauio derh daL y d n uca i nt i C n u t m n e I a decml a :n A tcl 3 I m d aa et
n pLr Hande, ,a Pnssbclides de d li o p esa ce t aa e ad au s u tirrendad a. .I n a I d as]t d ar pto 3roestu laey cestab c en r pao 17 ae n md e n o den l ech es pop etroe a itra itrne ola p l dep e llnta r naio sirq a. min d e Is vigien a yde ret Lj Da.
M IDel tndusritolo Docrinl. Peo a evcochabite y en nsurs den tdorn en lcasssie te relr eid Aorn~ndlo r y5-c ad e unar eat ar e dg rr at queperml a n ce a cumpurmente I u i.iolln c tde uaqieri d i eim do p r er prp a i rrndador de Juat de A ib a int s
Naina usolc t har v ain.e an cota un eldd aa pre de, e .llua rr1j a i uant do ha x rsdes sretdsd moe- ban ene arelare dd r yr e. 1ub det es emratn s pia odcoe stbeia nlsi l ue h r ,,I, co n q I ,o d a n. Arb l oda 51 Cxudan tdo-m resulsch za a n o tr v ta 1 on ej ric lo 6 as d om r ta qur r i v v a y lado a conv erda Be -in arrenar e: .lv aq l id qu o a nct, 'a la "r apara .s in scas ,u, bi y c e et p ra o e i s no b e d tur e d t -n u l oiia e n etfc c
I a n ue nie n da a e l a o c er m o s u b n e s a n c n p u d s r r d s p s o e n l a t u o s 3 y d o s y n p e a r s e p a e sir t- s o n e n d e u d. 1 n ore d a m e s u a r e n L a e nanar ed m n a a nu -Ia a n d o d es d d c h Ial i o
Pl ad l Ca nc e j C ou m nsit a n a i P e m an aent st b do posba ra esla len h oln to s e I ra essl p o u c u s s b rr n a i n o l s b h ro u g c d n e p d irm e n v r u e v s del p ropteta d e ao Iu e i o dWasb d e venci.M ilq ub ler q un arl corresp onndm l. ,. y I - d' a p d 'a p m st o s vasre d e Iap o i d d d c e o- c n a o u l c s r e t a a i n n n u a o o r m e ue re de a hc a I s. s n te n. Ia o n c i d e din. I m e ch & m n d q u a m e n qu a a ren r da r st a ) p a er t e el ,, rr e i fs 6o ldca e aal p lCad ud ialspea de delesbar ontram luno pr qui ddos. encaqir elscua x quaalet 'e ao edmport qu e re me-- caly n eo deno Ya fn Ey dctiente devoeng pas Ju opad L
- v-mcio f deu hmite~ n.im E D e v o ch~ o a cr lqui E Gr ~ ain a e ul u otormnc a c o eant l icr ed to o rpse enal n u rec o e a des end e nmers e r em e e l ulr q e h bea etd a d ca ii n j rd e h r o s i ac m r e ad c m na i nor c e Ys recha ra p am" 25 a con rnst a o n e ae i m ln t. a l Yr.aci o s su mnia e e n ela s e u brr lendt ro neI t da d e 1,ha Am 'I 6 d'a Can o i quau c pof r a a d e s a e t con~tu rD r a iia e d i c o ar du e clpresn soe a xs corei p e iar r sue i r a % do o a
S cora.c o rbts ipoitro elArnalnod led Aertauto l8 enao a] au 21, quiribprued a ent ubn u wnsdsel eh e ap lapree dI tol queI116 qupb lqu lScea de at Jare ,Iar.' a pvent, Jore qua cseren en d u a oa as q elahait viieda" inspcea or ue a d~,,el rrna ,.,I!,. ,I- subac~ pr ndm I'mn to : n. e n R e estaQ E- NDe e O ,rcaa r e rt demnriri. fo r Im id odel Muatpo arprm r an duv ,qer tengink unredlleraBell.n
.~~~~~~ g Dq Ir a Imc c ~ s o r n i u d r o b o a a e u u a r s u o 2 o c o nsee rar a 2 - I e a p T r c a rlo n e n Io n l e n El l I Pd r io p a r a d e ark v t- d a l b r b e d a d e a a d r d c a s a a v v e d e f m l
a m on de a dscuitor D Ia de\. -rcl A los eemtbcrtos de ddn v raddo, d ante l rieni de o-cm arend .men 11 Co. quar dep, de ao rean aee dedmoainaqes i r s n- pn1 ablladlAutmet.lsycy ao nrnan xead
or .or qedcAr eswbhao G. i ca- .al d. 'r.na iet dquu t rt d redmet yatdscs ao e sedadoe. e etexse I a r a ine ta e -e 7t s ebren ri d et es a coda nare d es Iv in uBr t etado d ua en m i y50 del rin de ga rro e ri
uit.re -neio a r -prceno robacna co c id c o v n e reao de mo d ers n u A u r63 enM,3p~f~ cluer Babrmrenreor a si ue do at of. o d suanla tro de Ia f ine urari -l i d.y areaaqam
reducede.1va, rsdpar clrric dadI pac. dli-ue a reonocervicom a, o 0 b i er e id a -eien i ha t' In bdiita oe e h tls l lcnrt o etv e "m'm. d n q e e po aa tro o P _n r ntbi b tra iue t
td s rn contao nfrgiao pr ntaes tic lparoe s n volo I gistro e l In a una mehrre at proid e .d cas o e hnu'ecsede ua to ~ nioe a ee dhreo obe lo lk du pim t deb !I o di p la aduran .it -,e n ta:s surtl De to d pes t trietre atg atfia a on elcin e 3 d a an euu lo -rt us msee saints dde ,eimeB l ma u e less aoeaprsa u d s o enls aau,,de e m.1,1 m n e ds a ued nmet e arrne.r,,,i p rucicul uir oro inp et o c nti u
del 1939i I c D. r ae a no b c .ta'o e Arlicu I Se gxblr Lom e usnia r ai n pa d dh.ie are1 d o surno ,n jrr eI mon-p i orndaen t erm lan e da le o tir e ,nta dre qad Ien] fi. cua anq ier .toa 1. que g u entse .qua ran a a hav e
Ire am e n u'.1 mel axim. cme cIa.p eto sabrme Ia aq-re -nd malu aarm iempr au Froh p-m apsul n. rt :incas derea u m aln vgn Art urban 4y a d oioquaInt o. dEle drp riv ardant e rsn a EPadll Prvn. a uncp
.e ,stfed R u ~rno a aa id c nrt dea rrn meo dau r i o u dr n erer ma e .l i sp 6- on s cImleg a cor tsan I cl e d -. pcn r.u dearrn- I',ual ir, ltl., dqua deb a ,rb ar a dr. durnt ats deiremnt tics Adgmente s
In er a q up m a e cnm i n d IB jr qa d o md e .m Ib n o c p n < r o d l r n a1.d a re6lC p t S g n o y T r e a d s a a n o o h b r e d m i n o d n : a r n a a e n t d n p r e y c y o D c o S c e a i x e i r r h v g n i e s a l y d c e o
'alp d e m o B -otr a l y en s v enl ua amr n xc d e ar a l 6ste d an juid co aa ti e r d L a r edr at id an e c s d o e rat u L a na o par d e l n ud d tao d eU L ar e d mTt ~ b v r a a s m n n e a i n e 5 % d i h s i pER t s yCE O nt i q eu o p 25i transe qua ln elrla bLg00 Soiscuans .Ja.t1 L d P,6 -,:s ,y quie r i o n ane ncas nta ArIl aL~ d1p',~ne dto ehbes iaopat larn arem into e t ve e aompt red resd v de lms dator del teniio, Din clones uan e ls re d ine fis o armd v i en I ionsufcin p ar bit dea meredale is t !00 0 o ml ,_ In r "ceia prste Iaa -e ne u e o N isn ltrt s e .nt d p r ato dcera neri or -v Iatc l 1d salyd ceo a a u o d o vssq efj n sbiue t
2 qed dscumti trledecaasdeapnta ~ uto ad u s ra e ,uri a gun ai- drrena rns er ]a d s arls red en-o m entiso a pro mrrraode udr urogaro nnstc eca"ad en els muser y Bre taa q e a e aa, fi n vsad )D o ipest Iscre. ArIUo5.La i auban. qxp.
Sucemamente ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 'In Ie hardta 1 ti "loare dont negoins" E; dap onr d a cencato elldeitr (; d rnas cans onnnarnJp.ared.! e odio aslecaple desurastaee canz aena elcan.crcfiar qefs icrnd dcecis aa ont me~
r d imla r d ,em ns invrr sins p ta d ll I- n l a ll le r uaiern r ot.-i' clo s b- ut oa c t par corrscu en e e't nd y a suba ras du spostron e du e r di os .a det ao a pg rcareo pr. d e ro y obl a one que i esa l-jd u lua de lo ado agn deal ifcis r) Setm n co xeern d n instae l o n i e :elmpoa IIt", dla mpremecorin d e contat tx ic a I n dco e y mrhocaioe ,,,t g ,e.ei a dsps i e de t C pf r ineeadl; rsolecltr ie n Dea renfdcc t der ina% d
gacseto- caos aen ri del ne uit o ,quibr elo eibsyer calo e ,unol rrnaai ur ]aa sur' s de e a e gae rt rrn mi n cia a Ins rrendst.-" a rtci 7 l1r iod ie. vs dut ud u etre m gase peq ee eveod ce mda or IIIaoad sI em ypi 1a ,inconat nfic de rpea o _ier "scea ecn locvla m A tuo3 E con 'r: de 11u Irre a padrtne r ,vis osep- a delrm men p racosa ariregld~troo p odclaent.yan e la hire ns-a cose es4 eearg o de asteon anufin adeg a pc r n'. d oi ar ,I os pde u bi o n. o eli n in. Atise 1. modiSet ir loe :. ae o- .' rhieto s uarr nd m6a t e I n fc o na d ,no y cr, ice oo a c et'i n u a p ro r ande ltcrim e de gahuc ubrr eda uio i f d o e C a r sInuents e necsa qu fl e pre- Ilr it a e uniceip
sea clrtn l obigaionde I d us. a a pd m cn rtil u ir sam e ar s rgd e u l : n rn opart I d or sra n- udndislo e ,c rierio d el be ne duar a fiuatr. an roniterdos1 sen deta cod a te de In priners Artqu uno me.an de ribgte toda la
npord nt aq e con lo l~ -n
a la r ir de o a a e u v l n ,B Ia nsbl r t ,vis Ir dor Bin qua a ringunearm de loo d qu r pr feara s rdeandsarnt tap- q q e xp eun acinan r ne d cx cepn od tnc d cuanda eacl dee In d isnpnaooupl mlnt d p e
Ar tiat e r i ol 5.t nodadeeh ae i Do de-*.ac ri r tic dotrscumen -d ngcml c r ath~o r co mate en sg.Drindre rcode ra a at d ~ u p o riml coyt d re l tereb g uee am ena cis dI poent at ley d crej
uducian~ ~ ~ d:,ih ecsoe rmm e umnyl veec'" a dicl 42. 10 0 coutrer deus quedar Noberad dn ioI dAd dP renta Cupa so eu. Atcuo5.Et e ert o
tonime P nt de n uvit contr.ar Cup ndr o el conep to ic arrndad,,- an I ra del us ed at in -an del p ier 1. por1el, iner Dda met .r wri-a ndrio d eso natrat dprorinel d a uint o pa s -trt, me el 5".rendsdor tendrn derechs vamentrgrde oirl cha& d e u
Y pI a a ya la oed an e l arenT d_ aa s'.ic a Ii-a Ir 4ran n u se at e i r e d, finesc urbaner a pa ecu -ab U a rteado e pde o d erenalet m nlaa, an A -qo ra l l uie c n su a me t, u liaio n a Gaea fcild uriv o l one qur ee i o dI aim o m n 'cs. ne 'a canusde eng nd dul debcut Ie 0 mebuls en de $d. e
T tUO P iME o 'e de I'm anro. aul precod lard're ciado pe i l nt r esl i in Es.t a hpo i ern e dacta d ebr ou le e-.
par rfien pnermae n '' te d e l mill- at sersa s qu cn Id pr noc ona fin u ba ne p arce a rt il Atcl 7-o eehs biIivncinlet ehb efl o1 e de Enerrenont env .e Conjntaeda cona Iata deluec~ enicl 53s In eiltmet Uquaysesmss cad l
Yr. a p ar endIs moibintd. abe, do, rI espondda al 8 >r tet lm m n o n que dst ictile nrd nacl o xu I s ey extarre n m pr- dliarendamiento a cl uhra) l poltro fl
amoInut de ica eroa clrco 'erva rechaiaen y dega so de-i et ed ta Ies, yu men.s dend meen -rsnago vs im-e peeargret e er ,I
C~~r!Tl'i,0~~a formaER q'ual 9emt -oee la cbca R o ropltrlen- dert~ enlqle do parspniet It-ra~rolsqes eebae n ot eo esae
an, las casoorans d r ea uoati rsbelo ~ tod Am i'glr ientes ,,dt~ ir pr a rre e ; pr c xs e a ct d e su rno cund e pre c de nl i n atblI Po eaoar nd o nJu as e Am raaet etrn
r mada p i r ae ur a s ac .B e- r1~e t t.dar qun .n on erql '. r a ti r am t e e m e r .1- esar mao de aure t ae o meo n "nmefrsua q ahae c ntar J s da o t blg d s a x e a tsI
Las tic a.l le -re lsei~ uucplraiel eaucu de'in'mad I lsbremr cnsd iai Tre n-nar dend el rci d. -o-n u *silaa us 1
d o. Fnti I n e votn 31 co lee v:ern. yo ,. ne n ic r a ac d o ro gol,-tn la raoemrtod iu tacael le s de dIe ms pels as e a) -I )tc rtea atd s
nriol 6. dI e .i dlroo re a otn rn~ln" id rrndtala sav sqio ye -- a pn mnr, n e rcS Q n e ~ sC n C d r1 s n e~ e
5 o 2 a fa or a as i n lo se rm a pa m c e na p a o lare a ,, I d o -nug o i m a e l p ro p i e l l9 4 1 to, , ,I ,a r s i o o pmin i I d ; La ck ob i a o a n e n i ar a c d r mdn2 fi e ui n ssum e c n at v l r d cl r d e aen
aramcnepur com -ea al plz covncoa huble uno des toiio arrendatamr suenron de.ad p1r ,ate 12rteai rents hano qmua~ ar,--a :r,, -ledr qunimmid hdicheco o
Unar l rn e oiad -do In or- v mos I o a tosrma s c-lap t reuiacn Ina ectiulds Y 5 e mem o d peman er rxesi:. !Tnnid n ao e uliir Tn 1"v"i' o n nuhi e lt o caleusr do e S' -l aoiia t vancide i a I ip sern s tnae n en rt o ante e p Ida promulger~ eel i qua hai o Iafi e A gy t 1p r ce uidcha
fa 1" I''nre e-e Di don siidg Is I ds cal ey"'lere c- om Ifn bla ni : iooSg no eet iti n~e Iedshcofndnooe a r m ae J o b P erno ni n l o e e ir o a r tI dmoJ de t I t Iu dqA=lr i n o 1 u a t l t r m e c e a o x r s d s c u a a a e e c m e
I o gl oa l ra e a r el I. asso "n qub ueet r ando 1. d usr e p d. fia ne s e n A n.uop r e l ir chgi n _i01 0 1 d a a ley a p r do u s
Rce. Ir e -eIo 'e r'e' Ln 1. .rIi deerl, ,lui venor- dn- bu i m dirnaojar vouuaram n dan.esi Iar sapirvl pannt de dena de ppadegis m se
an dl C -ej. C .Bitf. II,.I ne pi a tn nr elFol In re e subecd mpre dbe lcey- It 'u a in mr al a d u a ,u- At ub 33 sdip a : d d tro de dot plaos P teor adi t, n vcu el vs elp pea- n Ia u alo. esu ,dlvnl aq lram dl
deinema.I:1rue p oco eprmdi d ols u cnacan n que~u csecaaal t-CoioUi eh e a: Eclua omplain noe se Peeioa qu n .
enter Ias valre. doiJ, ropie a Id mpoten en eri ens mi soanro a e. con .one rfcii lec dma a de e aclientC de, 1. cnm. e o md las anre y ro acros se cantarpi des
I i n e f t .st 1 .-d c i l Pu a e r i o e a p o u g A e D .t I ) J u n a n dd eqAul mrv ere nJ uiei a d-edd esaa h cs a p o r l o r d e n M h: r n u di e n ec ha dI a p r o m u l a n 6 d I reld yIlm t crumprndod t -iydel rto or. CA ITU SEG ND Iabic In fdete d csubdivid el ca p em mereerb ar de a7 d a muyo par90 o an ray-de cra y e I"s reIs deo 4ed _y r m r. tc 1 ie.ED deuodi st.gd S o d a r e I r ns rcet ar do co eeaearn a c tuacie onm es li n ar n -sai dse e ln ,uio dereh 'luee s-a tic que-d I 1:darrendBaee-os cpl cm reb oxuaeta ft
par mn en B e ah.,. tc bnaoa pn e o d l mento. deIad s u tancA ia rarmn t ,2 de Baue ntro I de su r an a arprimer. del sbarendatarileesquv ere erb
e eal r r fll d pgopr sts onep I adlt r c e rd In tar ,.r.n d. droisptos'a &Visos yors qu scessni td epga e a dcaa eh.
d" o n u p i i n o d o t a o fe h e p e e t c h e l o i i u _e- e r t pir e a n se l um etr e bs is m ;
ronoesenranne legal .o r r'J6.c auda d coal 'Aet t qu pagand ae sonhul ent pde un monra ap r!a p v met l orsp ntnt o
,t n e e ito d m la a in o e s refoier e ,,,, elrrafdo, Irtro renbd cRmi ent ro tot d d a h-L16 e ~ i i i, -d r d
P"'u ~ ~ ~rtrd Par Ba d.iio e digie SE CI N RI ER c a n I. eg a r: q u rae Iuene Ia fineminso uran dapet de est popdrtado nuiuo 5. o dfcls e
Isle pbt r p r - rrev a m probac.nl n dd is. in~ lo _rEnd m e t s d o e ra a t dui e Ia iens d d ub n e a a a n er .,,i respect " -a au a e desa
un A Arrart Munetp. Jv.i .l cort,., ,. .Ion d e n cia d". ar en faig Il e. rn use ~d e r tm .e Lat uin. aus e rea r ch Itms r 1.a P rs a a a qaprb lq a E e r tto d I u t e A d a pa t u e om tu e n I
I I en_ e a c u e d a o r b" A rt _a J u n A rtic uto reh9a r -.- ,a c o ndrai d e' 1 p r m e q uis v a q u ee g a ue ra p a a r e s p e r el A r 56 d l o i O i
De grion Icarlui a Amaame t I. r ti c redam 3 odn a uran a I n 1 'dr .l m o Bey o .s de ram n o hmdar est rm r le m ,iiar a olo P r elnur 1 n l~~,-~n, d l. nd .i
red o1 r Ird Vile Arclt 7A lo nse a clers pdrel c, g ad a t Iam vocarri de l oil o me -uarn~ i,.i,.,n + FI l sharable decddeie2 l .arr oend o a de atiar draiPaavved, efml mg ,, dh u -e drd El trpreni deed reflr momene in- a. Iii estaln delto ;yutail pr.i mImm Y de~ Enalormi t an rent dno errendedo pdopom vrelji
I aso qu deceu eailiadae in a- tat -edo s ar naret ti Ju n d e a m deat ti por 1enanu de alui- lod s ne t a pcis n eh, n ar. r :.ulo erei de s desal p ns sule rs de a mnz nac C "zd d 'ere u Parl nte .r m ei s r Ir eel eg e c nr an s p dr p tr h r e h e stes en t r pInao dr.: Ia s po ulaci e e stda leyr e cla seatcsesm ssRI" o'ds
qula r -s t a O n er ero ,n a puac n d e dc o "val r en It. e la re s a Ars r hb u r a ,u, t c Cu n ',lao durnnt Ir mem o S5,00 deri qde Inun de elline< pr
H-uiim er flrnl~er de 41an e nut c "n 'a~u i dd -a 'vt Ircuo madnr an Isii bua4a si g u e la n te sd
-E y se Ifn a Ie dr' 1 1 p''N i de~ i n M -' 'a re I f ca ono es co e v: r al a lio nde are do sn cu o s e an ar m Lt i a ad n srr adors d te q o -2 A arI tesa o a s tri' I de ; 6 .a e r P -t I 0 i a erm n
J,- 1 na a y l Wru u e y Pald b r I'l, el u arr eln a n so a I t eg is r s an rI n r b l an .r < nd a s a londr ce s dre a i h m a de s u r osn prrend i no s ub e a dre mw nsabre .1 c mp i d r d t ni 1 d r n e s a e d m a u a e ,b j ) D a o I p e e rt r a u
Le6 M 3do Mant o dore 1939 qu a d o rulbrdamnt o del coueso ndier- cle elarr nda toi Ia locu l6 a drsd dedtaleri entel cas o B' ]a, peti' r F'r rra i a urban a ar d le l ull o r e elm d uesosbldd ~acnreln fcealtpo iddIeu eY d U Ira e r1 I d. lc do 23i tdo n ar mto Muni r ecpfi.c. ne nil sm nen nc.o. aso- e berlelo d Bd aloj n pr m su ,o u o iee pono s I eennmtot deauro co u t e a r idtals i touto caq irDrtlm uso otiu dm ano 0 Y i co del I n os do Arn cul.e 8 i- r psara c cumna (uec a I in apec el -r r r da m n t p roelam:e s aa l pe madote eta parcido re.uan ti.qalap -c~ ciefla raa ao e
]I. L.m dei do RoL re nzno 4B polraliltod e con eri d n I In I'lorg" a ,De d an re d hIn, sde -ea ra e s es hubnes e :oinra u d er r u n es a I, A lc l 3- t i irai. compren. 1 11t I1r i.I e a fn H u b n e .d r n e ls de fo iue m a I
c Lin yeit a i n Tercelande Isl :am nt a sunarr dloo-- 't one Ia ddo ar a on Port yi c rum 1oo m ,t Doch decdta ea exp i y aye y decrecia Lier cal lerlcr t e
0ng qu ev I ,hrd o t, ,nifd o lde l droo t o a n o, se bnl ,, run 0 " e. A rr nuo a2 r ,L o r d rn,I b io lierda o S gn Io r p"mne e "n r o a p rm n n. ee 7 dhI a S gripe, do e ,Bar n ,. t 1. ley ine j- W a y.or t i rrend wB07 de una~ Ciil en u o'' l l si fur dLrrab D crolo dLisue~r no .l Cptdo ela qu nrao ddeI o t l 1 Isj~ x ,51 i ih m u so o ti
Isn "'m .' era n e n nn parQ li 'a o S 20; 0 Ae I .b -o be t nate do s ,.B. e n u d do eI. n. ir,, bstol ., A- deshu l i dip .iyn it, Irrrt hdb',, fie i.m-'es. a r od rie t fA-ta o pr n id rsio delv decreer d ntine u an e Im a r fn
enn ~ ~~~~ .odo herIo liaab e -a m-ver elr arntictoido don ,vn ,',,y rd- ,'. adrr.ddo dorso lo. -aam duafJ ci. ejucube19 miguientes.ioe lsdo rtc lo re
I r fl-dira y h7ancontra, pr ar a indivuar les y $10.0 00 _aosm trdus. I c l -rtn ao r dcer InmIt+li, AI Ci gd Cvl o re ]s.tand li.y a o t.db ei.
2 u .do r ho r d i e. ni u tr t do0 0 cr s- ce .0pa t Ie er de l ra ex re d 6 te n e l 1. 11- 1 13,- r n a i n b dubm rrn a rri l LL i a u'rs telnd r im er h p a pro -olt e ir ub 4 d
de i- r- ner t sroe an t g h i ae l' r r in a n u do dichoa ve aalr It,, 1, cota lev- d I e ro glI d s hue3or . po inur a n lD e tel mo e e _uci degC Besa ui conrl o Ie I .% t a tb il a ine b i e l o ld m u so e r x r a. d I.frdle niu e A tb- pRei I um d I' n ad ago F o tao d uored m rno 81pda i pd Is ,--, n11 el l ren a 'I' y.nsu
e r ne In e nda ri o m.rl d lE rb "lo r o t ai nemps lodr h n ,vila c ourad ,c rdit Ire t ri u 158 dt. delnla d ruiot as lu :rmbte ontrlar ce tfia qu Joe fllubin errendas Pa a onrtac
C. d n ,v 1. ri ar aoocotrt e lve trz p u ,elisr ote ado Bi enta :. dn c r ,,,,,, r do do si- fic ra dpa r ch rololos qa eatae Je ca, Ago o 30i ruandi an dhe) e iia s d
., ,,,,, ion ,e n I dp M. ,.I .d m 1t1t db ra ha ols 11 p areti l 9 r e eig ile 1. m oa re adsy o n fr Is I _t alu d, I s siue sns," er e d g s O 3 nra t s m r u a .l t
r .n d scp e no d o rg at eld uran olr i h 1,e a Ie .sablnow n. erc c)c De on*c d n s dec d c ar ls n m del 5001, de9 sla e~te
do um robi M LIJ cear lve 1 y PJan ro des tin r r .I Ind et I --os d e 're daa in ese sea Iep n a l o d c lb r C.Ibn dl ren lrob ,ip lci ti. rare CaPal dee esdi Iagcr de icu e
; rite d '4 dinla t- de vrcden. dL _ai I.oco Pund as se~d y:rear In -S, Bs dlobio ynen pere'cel queo Pams bua una demporte dead ya rtnto coat as ,tc par momrsr prpde ~a ~ 0t ng r s n
I0 leveto c a is or elto dn s i lt n i c,;_ I Tim r do I en B deri qs e- nn nsee.C uno Ia drirendtbroindre. e uv r d. ado -derre. dr o c arrad minocolnstruir un nuevo red7 t16mnod vgn.ahl drri pea u ena e m-aus.ee q aelierilods cr e0 ,pTrerC nr d o ro. Car-.rond -E"vcvnendt" de ardenho1, hersido derhu arr mes- ,monubarendodir rngulado If ,aan dad d lto r de6 excargo del para reed:
dos r aer iz desi jd 4 n veno Ar,,, .'d l 3-C d Jno de I" t los Ip r IInt do prdue e inr Ijrta s dd: dI "ac ni n co a u it n ta
de D n n u r 2 9 C r o r v .o e a i n o e u a c s e a a t n ci dme Iu .a d "' a u rd b :n de et. ii sprox i a nd n dear ru ndel A rtuo m 5- er 3u d e de reI. n a o
rad. ,,, ,n Cnading- por 's dire- murbans sa panrdtsra l c-lsl rtul 30y uenedeCA aneneeJzde pa ea in.r r dl ndho an se reheede 1'.l cliipn2 -. n, .ait.d
AI. a Fon"t. de I1,119. tic In de ue r an codistm a uu v ore ve t ub r nd ar o .s a u as r ier rto d o s Iaa~o o n a n xp a da .ep cia e t I n I
Pr! 1 er.gae ejid nsr aprepooc o l qe l e o- J rec Aa b ro a idcamet an tos "'-o d a BILLna ofn Is uir '''o 'II.g m ''A tk l 5.neaon tda s
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Arro eCthla uaa repnadlvlr nvnattl d puedn,. at o -depun d, inn ue air, con BW sd p si las na, ranua r ub ier pid
v arm iaato d 3 50. ve no,mmpe. b e d elar e nt Il I r c r'c l -,-.1tr In. del I.n r ale del 1m.i verlha rdoad Isr u gvnda sur thoru Sa a An -n o oil numer ad do do uao y_ .,s dvma, .!ontoa .ublB Aet 158 delreda iet nog Civ. duch aa Iosgau n rei dload "xasva et p. eoeaal dp a ropicm.tm d
T,,, pr ,,co os p ,,,, ,I el ac- ,as d ca prtam nt A" aa li us a.o en,,m end y pa ter a Job a 1- o n o arre is ,'a da -l de psr leyno deonn cu n u.doIuotaro n I
el' eme I adInita a Iun Iprm e t dsoiad vI I .' .a n ct., del ve cm entitlde cun- A.o l ,, Pa l ": mlemo .edene go~iuaia d.cn ines o
I'l va '"e .1ho Ben I 8e n e parA clen it. aoe o o -t-o d arrndmn, y enI aqe rd dro sumini enro -.- de m~ prsain re ]ctas lamas sua e sa 1.bin' D rnodcotrootd ic luie a fet at tvnl pra lcrpid od apo
Ir- qu \* l, v Bene. M.lre up- conciet y III a un parrvtam no e dit,,ne r d ate document. de via- arvmism aresina'a a o rin ind-, unm o t e s: yro a pabrtar dor alqdprca-reno eI u iginem nual et e e~eo
sit-e & Im efr e s M ne e "on( a de nechos a e a.I i 1. t i e elocinta qu as u Bar .dm. I ic ma cb+ tr a te s n te a mn ell o e a cu ndebr muat rei Ifr le cu.d
In nodir6 LIIvat, lepld st- e disa nwllono docunento. ynIa vigencuia n eereda do 1,!,.dp de r;;rdemnndadrrplndgnaston algu .lAadencul d56. s treley sec egu cnTm Ir e lo di e n a lnsuv a on Ftru 16 oa I.gl sealia a I onrdg ,a odll del qo.n ljicod ea ul se niIe a de upcd r$100 M ad ~
,6nde u p i Ariol 17 E valon do uopllr Ia e ell eanrdn ylu o parnda Ia 'al do cur III drl ,.lna iet A'.t m, Im- Isa an c p ral nent .xu" ,ad ud ar l m e da a ce e r a. de arnlifno ,,o od eeh m nurl ei ed afcad i
.na. dor y. I., d do 01lso in a lrilsd eois o riAq e Ii tojii e nepe Ariet o 9 -a c a rendalan del sub.n n de .,, atin arrenarrdnt desdenda an
nad UL. PRM R re caq e on i so rcl de u r ran df ad in ri ned In quae ardif lo, aredaa m ,ne essdradd 'eh n u attaia e i-


Pagmn 22

V: 'S


11


Emisi6n de Bonos de la De

de la Repfblica de Cuba 4

42d8a 22 del at l 4 7Bano 4Agricola 42227444284Ah 2221.2A. B47-2 del Cm Cu24 an 87 74277227 C4mnircr. Ba CBa l.droso, Bano Puol y Th Trut Com
&a $atddd 35.000.000 00 e- Bonn' d. I
bl7 de, C"b '. 222.2pt7 el.2 o Miembrris d e.lEjr ,,Lbr sceud
familiar,7 pensid42244. 2e2i2 ct erd as Leyes47 87 24.s2. 2 7,4 777da pr2 Ley2 8er252yre d 7 1 4.0D722o 4 22 de 2 "'5'6n d' "ns o Stad' 03.0000B0. s
7on impore24 2l d 247772.42d y 2. Ir. No. 227 84 22 87 Ag2o2d 1952.27 42 e 4
- Dr, Valentin Arenas y Ar842n4
El BANCO NACIONAL DE CUBA j~lr F ueal de t. 'e" s"'"
L., Bor7s22227222i o 72d2eng2r82 4 06 gder ti ulr. 'I'do B rmsedirm c n -emcra el 3D de Ab il die 9I. median n dtermnio n nog)y,, d, I-- no e sdela-feeha n que quede t, ( air sita e 5 5000.000.00, efectuida PmrI- Ec 6 de Abr.) de 1949, mtrgd.anoe el Not Frnando Busto y Martine".Esi-B .s el producer de lo e argo establecIid s pm SP.'Iide E 'bfs,
t,, st -de or-n .1 Es d. ai 1-dida por el A1t cull Pimer. d, 1. L 8 d, 1941 ode ie. btengn desde 1. fecha de vig'ndes dich's agos yv auiori .ion h ggo de lo reponsabi1.mdddel Estao en .00.000.00 a quevi ro et e hii he
T1 : pinc.I at In'. los eds eiimetan exentosde Pago d c da imp tsesn nales, prini- es11 m 3er." recibidos por so valo, r nomm1le-m0
md" I.' e ca enque el F'"ado. L Promc ex 'g9. 'Wles garaitia, por -v[irldde la L, .e di, _n en el ("tturomirB l Il dLsd ule deseen ad roe
de Ins djez Bancos -icriptr11 de eseI tivas direcciones apar ec-n 2 pie de eue %vendidos para su entrega immdala. sgun disponibles al t ip. de parldad correspmd, los B3onn.os m soiter. divengadrs.

La Habana. 2B de Agnsto de 19S2 Afm cdel Cincuentenarim de 1, Ndependenc
BANCO AGRICOLA E INDUSTRIAL
Ofici N & 174
BANCO ASTURIANC
11.,1-o del C,
BANCO DEL COERCIO
Aguii.r Y Ob-aPio. BANCO CC


BANCO DE FOMENTO COERCIAL
Obispo No. 2


BANCO NUNEZ Mercader 4 No. 250 2


BANCO PUOL Zi 8422.N. 7. 4353
THE TRUST

Annnciese en el "Diaric


Astra(Srade/a~e
e22272 447822747.1
742 -4 748 4272244 474222
2 4262 8 92442027244. 47422728 72242.


e I
-e(1~ O S 2%


da sf


Clc petuaMAIxim NMn-" Hor -dl
p 4. 447244 4444M 405 4 447744824,
072bre 407 V 407 4'7 40 4 13
F n- r . 3 94 N 3P5 97 1394 1 9 N
zo 3 86 N - -- 3 7 C mp
MA-z 3 89 N - 90
M - 391 N -- 3q, N "m --
Sept. 2 2 1 93 3924192 392 t"' -,0

Octb 1953 .32 N 7-- 4E ero 1954 3 . 3289- N

Con un tono irregular GR NOS
atuaron lom futiros NF W 2YORK. 4442 27 CP2r1-1
nd, L- sMend C, -Sgu2dee manteca en licago n7s8c 22cndo que a com ra de futu r dferld.s de -rg. arededorde
NEW YORK, agosto 27. 7(P.4 ,2 4H 222 47284242 n2272,2 resu2214 747 2 22h2s72 7argo plazoyque7cu44
to de Luis Mendoza y C44)-Los 2u 7u2. flo2edd224784 qu cnla
aur 87de m- n c. de Chic. to e m 74quida20j 7de 2 .p7e2bre.proporcioviron irregularmente cont fluetulac Io. aa n xcelenle Qporlunidad paia nes kimitada, nuevamente hoy, cotl lIt cu u aian Noh.y p-re nds entrega cercanx relativamnente flojaJ dy sn a ItdeI-stnbr- y cmin. t arbes de c -rdos fu'er.n Mod, racst o su. Cllda 111 qUe estanto, pero el merado de cerdoo eIaba !t, bai. van tstner po'o .1"'l. Po, escasam.ente sootentid. m1entrasq-eotro lad,, gohyiennoepc
amnec granel estaba ss emA, P- acOmp ouuo d azata vendiindose a o- ey1c pr o eq e J j, 11 --Mtm;mino d Iii
I-ette vegetales, de ue- dc u coeh. y t" por lo :quecsp-rams firmesmil incipio, cobraron Un l oqu ll maI z, C' "b, "o muere I o. ,In f uyerne m nea h.cn utaonnet M u n nt itd it. -Wcb 6342,000 hbras dl air soofeeab s oor uM.yemro6662.000 brr- L e HOMS ON ad %IKmtoon die corne fueron 1 fi2l. W lbras v W ^~ emobotrques 1.655,000 Ibra. F 'oon 3 0e n past-tt hI I I'_ 'rr" b H d. rdoo del 0"I' e t' t-nio D'. crimcn X Mtsonn59.3M. hao e un-,smno .2 10 a vntay e ecd ecern ecue1. Id, lot: emiin. 215300 ,com m nelote


Finansza DIARIO DE LA MARINA--jueves, 28 de Agosto de 1952 Finnm AM C


Vende el ICEA a refinadores Ningnn avance logr6 ayer la Bolsa deNewYoirk

locaWe azftcares a 4.10 FOB

eor6 volume Conciencia agricola
10 ~ Activo estUro el Mercad. de Fufuro, amtericano conM+
aRce de tre, puntos. Mayor precio del refinado de o eraciones Trat6 hi FAO en Roma el problema de Las dvsas.
euda Inleflor L22a822.2124o4,. RggsandCo. rp747542r8 ioesTat l

,c, ,orr compas 61,1 tone ; 2". Y ". ""' CRUDrpr hDebe tratarse la moneda (inica en la Reunion XVI
8% 1952-1969 2;rid 2d".;;24 2A .brirc 4 mercado h1bi.4nvende. Poco interest por parte
trv s J oscrdos, 4en p2rten dore. de can 1et1dades moderadas de Fi- de i r lIt
e Industrial. S.A. Banco r. t. 4b de2284 po L s M4nd y Ci 7pinas y de PuertoRicoq u.ofrec4an7de24g424 444R7ta.
ecibddcir22222 Lp28ar 2278.14, -- u2 dd- 2 cu oCiT 774 2442 4 totsasenonPor Miguel Fenabad FragR
ercoBacoCotinntl oscrdo. 1 d1" s ecoiabne firnme a 6.45 CI, pr. legar en en eisasellion
CG0 Bnc4 Nnn2. aver 407 libra FOB unque se in. septieabre 1y 2orefinadore mostrE- N el XV period de sessions del suntossui discutid. iampliiamoen' desde hitcemuch.anis dentd 11y6 d2b2s4br u el 2iniu Cub4an de E. ba 1NrteL. d1'44.42 CI Bolsa de Val ConsV 2d, 1.Orgamizcide r,2 5Rod 524 82728 .4prop2n7' 84 422u 4.2- 4 m 2pci d d 424
ud etior d a e a utac d z C rhba ed-a otedlCb trs.Pote- res de New York s- es cirzaron ayer las Nacones Unlid. para Is A gri- delegacion dt-Ead.sUnid., q vsa, ads o1n qd -o.s bs
totaA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 earC il su d agn zu r unrfndrub.rrmn rprro vn d npor c oloa n frente fuert. pero cluay 1. Ahimentide n rqu. o .rtificar. In conveniencia de qe d amyr de ,o re
?'P nux 'cantt n v n lpei e410cnao O ttld 8550 t-nladt, de F lipinat con amplia i tp -ttiiac nd el Pnit I' lugsr en .R o n e9 .1 14 de jurmo lo goiermis membros del Crome Is mas recta contra Is prod u ,r
it, Leco 2dG e Lsrfinadores domnasticos de az6. y 21,000 aco. de Puerto Rico, a las c-rsgiroamente ausen e. no etuviern pa-do, se tral-rn roblemas d. in, sgueran esfarzindose Pnr u- cantr.atlconsm contra e benDcroo.C 3de' un a e ae EdsUnd Io .rfne A ercnyNational, a muc o exi, Reporto el "'N wY 'dk g,.In.tr a ede mp dial y duo, mental Is production agricola. ros s crdtodas las c.1ss sociales del Sde Jun.it d ",a. a prarn e 1diante". r 1 9,000 to1. -, pr ci. d, 0.45 CIF (equivalente dr World Telegram Sun" sdal re e deieq h id o n ad a dee dsdeCbenr P z mud yl mnz c st t d e f 22.2722 2adp 2 n4 424I2- d, 2d F0 4p par.4 2legar4a2princi.5.954CIF2para4Cuba)4p. Ra2l-a mecad,4u4e un844 4e2rs e p oun7e7nirielm a sabor .iLde d Cinros y2L,8Marina8PerezIn8n- gu rr In-causr
e Notral ad p Esr- pirs de iseptiembre 6.45 cent iv s ldiint., fechir. d, epti-m rbrie. peors alitsnom ls u C nej elaF O.tm nd ate t rnCn abi 'a. hbaur nd l atad etn eno o
el otao d La a a hoirs, entregodos Y cuya operacion 'yormrnie a principles de d a e ironqedrepr aifca o ]dlgcinsd on dec el o bceidad de qbue I dc npu en. em i irblirit r.dI.
-reI ~ c6 e Age,- n6s 1pn5sm eaaneDepe d fctaa etsvet lograr una mr' oria d qe sf r .Estadsmeboeproden fcrs acnvmn a aq e men desde esta columna y demos.
S 8 n d u22 pr22 ci7 aged.2 4 4 2timent pot quedaron s m 8 comprador n Ed 8 24 opera s b. en el caso de products como el rad r y dat rt.
ra2 d8 sd Es22 ud4427CF422dd4s2.2C842e722elpocd4 my-r. e n 2e pu- tralia.2B gia, Birmoana. Br- 4, a 2car, le2s de serfavrle2l22242 qu. 8aRso7uc I2n h 4yquebu422224r
m ere d n4 ,C z 4 RuRa.24447 7cmadores del Sur en lot7 2ltimo2 2 do2cantidades2lim2tadas.ld 2nd 2m2rc dea msed m -gCanada, Cuba, Chile EgIP272 .22 1ume22ln-t.de la produic2oin2. 4gra 4 nd 4p 2n d, urn divitatunive,ibleardenti. delaterdman d~n im npagad. base de 6.45 pit, MERCADO MUNDIAL ay~c at eu dsUio eA bia imetja, ro, 1.dific ,ituoci6n quer arron para borrarpdeon& %w. g a te amirtizaciones mnuaie5 rdo.Reprtrn iee aEdvnd y e n i ,esrmc.oe re ibd es U.Fr nil. IdAmeri aica n 1n, usa n el pouconyqe li r"auqoce empc.ara a c re y Al cierre se report6 que en el con. itmrdoe ecubs ,deon credrp eLtHbna enrn enoU ioVneursyYuc no .Pe.a eE p rma ue r umn aqieay osu -l
m ct mrizd aey radca erelde futu s E ir el a alprc. e yGB endoza Y de Is Torre se veniceron via. Asist-irn bscrv dore. de reain cn sp
rII-r e, nb ida r Fdlaae rniplmrad r- n relacion con In ven ipoaere que mercado 1,200 tacci-. Alemania. el Salvador, Espana, Fi- plantean lon products oerecidlPI que ellsiprefiere y uno oque Fe ;
etr 1 dn esa do. Dr. oco agunas coberturta del comerric'segdn lot nltimos report" el lot I nes de In Vertientes Camaguey a 12 hpmas. Indonesia, Iraq. Irlano f, .11 llegd a- conclusions crecor- mestrn grn'i2. incm i nlo rco. evni- edd u d ,00toea 1,re r inat 2unPon, ue sal Sei.S ia.L at S- epcalet nl qes eiee E otr be ineob n

odificadosposteriormente ron 59 latest. Ed unoa cnrt iad. de let cu.1e,35,n 0to. Ind.s 6 a-jerre -da deC12onbau id. I s N.,Iones Umida-, InOrga- I., ifl tade u c r-n a s -I cado certeramenteel pi p iorkd.
escalang' cuaniat dc ox aerca nmero 6, Ins venta; de las vend.'uChecosIovaqu itr t,500 :, t Cbd zanir n Ineai-onanit]deI T-- n y epi. np-blid1 n ~l ,a.1 i-P.o -el aut-iriat crudo, a refinado- ridoaes it.,n aasHugr cy750 oe ada S lgj, ax ctas s cenier ei a ond nencoa er nqepraur i b a aa sm u a
ty N .2ae ep m centvosnse-reflejarm can r, er'u- FO S a n -imsalpeI.de 4.95'7 ed6d1 7 ete oct.vs, iy ur- fnci,. aOra i z e., p ttse eer a- dudt
il. se on, rcn aan s atontas a nd it n em r F B eg rparta. de la %Wet ndes Sugar Com~ rdn Eo naE rpe.e o pontra i oPar. lot Pa s P a. d-srnn t I., pde"oen .str. que se cbraIt,, da11 con a ,,,e de uno adspuntos en' precios spot: .95 CIE. N. Y. Mu- pany s ,.er n "0 acciones a 3 m&Intei ube r in]a pr.o p- m adores d, surt que i mria a lo, p, u--or'sdelcon.
Irau preleec 'm e ih cnrt sediern2W2ditil 4,07 FOB Cub2. Iy medoyI'r, e y mediou." cal Pat, el Movmiento Migratori prez a 1s d Ifcltde, qu, or,- sumo y bv arat n idoraad ch.rtud e r ciapr ltes FLETE: 32 centavos qq. on Puerto 32 treI I,,,,- ts; In Francisco S d0e u0a. am r neasnn ~ am ismn etarioss. irr o o qu d e m l u
cho re ere .At -e d, In bolsa, In firma de Costa Norte para Nuo aY r i gre u e e ventri e 1 I ,,na, 1, Comrerc IR l Como,, n4alando l neo dJ q I, e s r- e mponne.A amim aR'. se do lou B ondeesta icclone Baltirosecuartos pr. .b.emas1 de1 cor cind I int-rnacoa\ publ,,a Federal Alemana,nee a
a d'rPeositosun dgaranutianden l renera S' 'c^"' r d"" i-" 8die o)n 0 acone .8 tres .I ua er I l lConiej.Interna - p dser bc on d P1-- .par I, e ne doae. Hy
e e MuIcIpio pue an o plt avis6 que hasta ei cierre to. y 'In I o on ycerr6 de h ,a id, Mlers aFdait n gaant- r C rbos Eln d mu. d Ih mbe orl -tad ieysque hoy ,jan o q u us'pl ercI on e uvs 8dly mo a itre- lcat s. ,rn ir l.d F, -uor n 1 rPre ine u u sro a mddde Hyno u sba
co~i. eondi gtual acpiaria Pedidoi, suJetos a No abnern I, uin, s al I.l, la Feder .Ir~nte r ona. d it- ,f,,!m- II -iq ueri" "] ,,dddeai e id q esl ne
m it i ee ii nrmaion. a] prrecide ."" ren". u" gi d-rn ol-dos como iu Taaaoe Aioai s sadr are e ssfets o u

Emp, s" cy. s e- vot libra. F O.B. refnriaen. d C b vcart 111- i, olin 2Com i ne ntraio dm ,,naer.tat dma eenmu pw ucon cn grv l,~
eAh.n d e rn papel de 100 libres, par. mbarquf ca Cen ao d os h ii tIn n Ligmy d Soctrd ament e as n de e~l-rit -mdo-, d ntr abajad rn. p.vi

ente al valor nominal d o rg e n de gs' ubr sur. R7a 6 uat a2 iload o C", uea d nb reenIn 1111",m Pr,,ng an -1 ems e oicam dn l ran.emade, La que pr

Pierce, Fenner & Beane A CR UURI.iTdd uba Rail d id, 2 d, m d lse s arita s "I a d- que deso I., l dcn o u cnue
I Contrato Amnericarn nmer' -- a ti a :1 -in rS ogC o.d, Ino m Centr l Votne v r pals que N- co, umo y l 'd p ro Ild i-i Inqu n s qpum e mon e Pu
la' En rEo e]-i n onn I d'seno lviie- ctvda resugi6 syer en este Con e 7 7ymedi' hn n od, una humn- ida a i cm rm un a rd n.A ma uIt, Itsdr a r medtdos d,
SA itve lot nm .do. 1. erstrt y anr e e! volumen o nd 7it!7 e ecd ui sal lte a el ts: de liestezdre.1 n Ino m rp l dledc n
S' en Newo York 1 irm e crrdo- mnAs que moderad, _2 2 lotet o o eado odrsn r'I asen-, reu i'lo pat d F spuIme d s undales. Inma -b- 1. q dteneprcgsamentde unihdi
A.tr Asuin ntaonmr nesmn.E eugmet el edo: r1uuaon a onnai. -w alidrment de un J-5nqaunr, r aeneun i

O NT NE T AL CU AN O br.a n B a a de oear, de l- i d, d o e ron d la pde a r- y ugu l e nd sri le as enb rs'nde om : a editc nhr aco a de Co p ns c~ tn. ar snoa mc oloi n 0r dD Ec ubrAy vedRe dO Se, S 6 cede ert6p u ntos sin n ru- di ,m ,Ie d,, a lteralm n tetam bo-s s; ,Ind a m enn'a .Is th.
,- Aturin.t a runt 4una vnase gre tra, oiE rm' e lrad bj udria. Enma glIi tri a: refn'to, rma d a stu- deaa a bsco o 0pr b~t snau on r p ora Cub ,t


la as o e ac o e e o f t rs'9: r "op r d r y l m di d a E l ro-dia e i nt, n e e r ptea e n e o -ar b l m edut, r1.s se re d m e u o, a nd o tod os S ,nor s 5s cr d, qI em nd!
CIndaa li mer i -rr "d r 'qu "' a men InuaP-r- qu.Pero o ,, nznor I a s e uro elanamzc ae.e a de q e ar c nt nca d
B N C E A C BAO Eb mer d -tu m yo mti t n- e t e u a p o i e t a n c m ,q e o a o e a~ e c nd o m e e r t ra o on t gri r dan e a ue s C 11 I nro I .r a-cden a d u a de ANuI Uni.t ea n r p ion'sta e Wric Sr ee i z'ci ol n d r m darrconesev r fe enu a el de indud de Fracr y a es c a as e melm lnors
Arn.;ot-i No .53 ndo .1to 99. recdido, -de"_pe tld6 c omprde 597 pur 1ltsi n n I amr reds P la-a nte ao :d. o'Im r d m- Od e -laag Icu -- ernce2Id ea Ca m p or d- I I ps e en12 und olui;en a
b,, nes ro97 5 .d e icirna.boupe ro n i. x B.e meniteha a o p .equena ia l a --n ion grc", P", 'emd las d1-- r -on rra p deu no y
obisn N 27 r ft-nnas pqa ena ed n cI it, Its p I't'-,r s daz -a sp.m.r irdpr~ite a n- hpi., P_ Cunba a e
4l puo( s .1 ay p ca de oe inz rn o al w 5.9d e gint. I poen sem c idrd no 1 dnbn- danad ri as rlnitoitarm Fl C' I d- .-qu

-A C --- ErL AeT pSene Agurd o Ir do rea menmen un pe itm P", c-i ent nrinid n i,. k- eiic rbei tu .oit 'l- Pru eleain- 2 usa
I. sme1.deandde -- hehaeistart n que ambis ah" 1 a cd,,PTd r ;I .ro" ""q 1 .
Agi de o43 dsdeCa o anlgarm astmu ediilr d i; cidtin ,Cbed a' 'c r cciv i nes, Qepdnta lnlto- os, 5 c,, ercI, o ,dI" i
-oei ------- -Pr--- a n a dbr Yu al te miroin0o o d q1. --- o dlen r .alumen si- c .s d, qc e p -.
C antato inner 9 c ryeoo e utualed e clm a p r squi. pe mu o 1,owum n psb i dlC ,onpo M n 1 i 'i' had udr tni e u
BAN PEDROSConEl mar en esr ao inycia-, uin- "a -,e d d ,e nn FE A CC Iid c 19 1 AZ CA.A
'I ient d n; o m enle7 -n, m i 9 mn IR ED YRE AB LA TER EA E NL OS
mCyO 9.or optebr l95' e Itz, y cln, r 'o d[ab- DE CA-E Dt.EW YORKIDEaNE, be::dos a NTRAT "t-o C
Aalir No3C5,p,,,,,n i"""on t d WalrSteetferenci s s dt e
.,asn .iAt. Nr Z mxm a M ni o" H ya ddF-def -a,-aAm- d, ring1
-di-- do pe:5n97ecom9 a a 97 or m0bro,,.l .,o3, 4a.A.er.tntu a I ,;e1nm1i i: d ,I t,3as, ,anj!dp,-.1gI s q- In r
N~~~b oviembPrt .n. it. c n -7. "n 11gus A oe a
CO PA Y F UB rr~'loral AS,11c r M a r pra ~.52 5.5T- 4P I'll a3- i2n cent a II It sud"gar z-iG d 0n5- ,ja 11e o zm d 5 5r 7 -- --- 18cosldao e ud n itn-aA ocain aina
1hsp N 27 Jua 11 11 F .i, on 4%,N- dm tb,, mR- Hd-,- ri, JIes in Im,. enel
Fipt. por., ,, 721N;-'1A NTEC A, _ ol, os U a m a e i u

c I ir, v ne-a de 952 c I,_ DP yyRnN AIt, 00 aga-- anii.1-a n.nr n dsoo

a mayo p Ir.,de is .nnncn obea o e192ado sr o doffcnto
do nde la Mpsarinnad"z r,': Cputa e pimzacm ian e m de l osn Mde cu ddde


rd",dadcaredr- .45 urds eedr
lct "puon v detu im.n t n e ro o n e
C~r~~a- s. iicn 1 Hrla n-1adi Do1, 1TAF A.C A UC R R
222441444224422 ,2 424277748242742424 OR 2221 42, N52244 2 796, can24224 4445P; 42.22,,2224,n, b 184 7 R.44849.144 242 4 DE424 AVER44274 FN C2LA 4 24 272. 7R24I 4 14242274
24L4424.24405d7 4.2422-448744822242244 8no2ro,"ad',4744872472u274.24l2AYER727EN2LA424424,2
4477244 2744.2422 744472242 222444J48444 m.,4.224769A 4475, eptierdbr 42122444227 44a 7 I,2424Y 42 2244844422272474244448 2NEW247YORK7448DE774NEW474YORK724.444742b44

84 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ule Al2404278222284er.t-74i-24 I 44C21 2247444718447724447444484 24 i. 88274 4242 244 -.8244448C 224 22 IT Po24472228 1444444442142 .4247442248474 2A 42.2472.22444 74 2 7 42""4'7"" 42 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 64424530 D42472. 7ro8447b42,4 4475244.2 642424 .424 8 47444274,jai78472442e4424pnin4424444P24f224724481t2242l2474s, 2 212727444 227 4274 27444444442442

8e 8424. .224424.2 24474 2 344 04248.122.C 2.2222, .24 24724 4247422222.4222 2127222 424 22244444
22227 844222- 8-2 57 750252282 8,44 2422d,744482P 4 218294.42ia442As n1,6rs O M22d.1 dAT


42224453 5.2 7222574N22C74s 44. "3d r roti.2n l.
2474 74242282 2 222784 224272472424444274. 22744724 442444,449223 44247221 7222842.22 77I.8272424 4A2222422124.24.7. 7,2244 2, 4T82244447222-,2,6o4722227 422444 1-12
742444 442422482 747 2722422124227224Co42i442474 4984 224 222444 7447 4 -F2242 S41 84 4 V77272244In, 4.at oil 2 277244.s22844424 244. 2722224I7t22444 I442247474a4rdo- 24 27 227722
27 L77224N4 44. 7 227242242277771S42284~248822444.O4244482 72 27 1.221 224 -42 22- 247I 7S2 FNL4S72 2- 4742472a 247242447224 227722727C222422.h P
2282278444472227242 27244224 2472424274272242784824724442,22244244,8422,727427484 24724 87.4N47447en,84.247472 242727224874277722247 24,4847774I47d,477222424 72224424221824 4472724 22444 ,a242424 .# 4282 q-262,674. 4,542 4.-t"11 44, . I d, I7242
724444242424 724t22487ell444442842474 .8 42282 4 7.482224478442474 22724.24 7 22422277247722224 22 2742224247424
in -,y,,S Pit-222 de244472444222727222.442241l -I-, "o4rro 47772274. 22274724.4721 427228222247724 4227 227722778247422224272 1122172242477242721
774474228242488722244472274147244.222.4,202222.277482 C,4,4 122787724,,7274_272422 2472222.7424442242484422224224'0 49427722.I~842272287e 24242. ,.,., 2,22222272422.222),2222422272Pain222242.42o724.22222227227222222
271 42747722274424842ut aIF tlo'alo
822777474422272 222442744244877222442-74Loa72244C4722.2182227422
2242882 271 8 82227424244772827424 44P0022. 7 772 72 722724447 2227 227722722227227 22 222. 2.7.72227 8422247 222 22222244124 2.274248272
482 7 2, 72287222222 8 27778442472lo24227272148,2422tr727o2224822722847277272722242 2722.77282a1
272774724 247 244 27417444 2 247 274,. 2481117421422
2 4 7 2 4 4 4 4 4 2 4 2 8 2 2 2 ,2 8 7 4'.1. 4 2 24 8 0 4 2 n d sp .l n ,, in a q a h nt d o c on -82 4 7 8 72 2 22 4 .2 2 2 22 2 22 2 22 2 2 47 2 27 2 2 22 4 2 27 4, 2 2 7 2 2 2 7 4 7 8 4 4 2 4 1 2 2
22447 ~ ~ ~ ~ ~ ~ oo 22727co 4772227o24 7 1 17247422 287 2224 0 ,7427 477Ad22 22422 7 2247727 2,22142 22724822427726424
87744272222224 24I.,8424 no21 4 d, i poo,)2",4,4,44 222 ~ 12 147 4274", 2 7 47214724 442224.2422422 27242 82 722274:227227.2o4 722 o 28.4 1272424 42442
2424474. 827244 a 8474444 44E1NA444 84, 77222,,224277244274747742247n.2 2122224C1.74-16- 27. 2 22 8,2I72r,74944 224727262227424 472727 242 07 272272444 8
274 ~ ~ ~ ~ fxZi~o 44 217222472472 1Coriii- I 74247427412272222.2727222 222 4222744a7472junta7722 7 72771 84, 4 4182247,22222224228242224 d


,:IERRE FAERE A BOLSA la in- de Comerio (,c re A1,S tre, Iy media deIII ad dep'n'
h ". ju 28. Se uar. to ---on1 E.1 F1 r metoque
oc ~ ~ ~ 3 w 1 mersual d, 4 )unta dueth- d I6 nu tr lboa ldel pez.Dtmem MMCamara de Comercu, deIII Rpuol- na: d, 1 m- usde a-.ra" u
M a IdI Cuba pa, r rtrlsautscn~l lEeun etnd o
7.42I4.4.72F24-1222o7


3 Ue fguran en e I I ,.e odenl ouin 1, r, M51, tr
IS 01 del dia: --a ua e e rV- qu"
D, 2 -Lectura ap bacon sip24 r472c72l74d j4cu. j 4r4ps rd, del a.- de 1. Junta ante -o -m ,y, -, m ,- a ateracinndl
2 --Mmimiento de fondos c, Ps- or,,
(3AI ()S p-ndiente salmmentde jb ,u me 5-E_,a apr!, 1 u p, ouc1,

CERRE IIE AYER EN LA BOLSA 4 eImn recdna -pla de ea,,mnl cmecat
DE2 CHICAGO224244 -Cam2a11R8 2427244 8242e224 24 2 pa44c
42242422224 ge b d 19 .1 22 d, a d, itu4d, t.m.no -d2d 1.

T R I1 G 0 5 E-Ex n de d-erho a- aImN- s- eprmrt C mrcap
sepitembre 5 portacior de cemento. Inter.sa pro- r ,vnderat 1,nlo yee D i 3 ig aLa aaprsbsistir \as a -H c m on r nus a s
hMa - 6--Se emp st he ai a daes han ipoible eI .rd1n
NM A I z mara Sea suprimido de ]a co-rspon n 1 cn ,1o rbalo o n- pe1i co
sepas, 1 ~~~~de,,a de tercera C1,51, aCn anaydel cnoi e
-- As mbl 'telbr.da en la C. a r da s
A !,iindsgnd oa d a-da, ,brrspianS.-A-o- cin N-c.nal d, induS-ta s a la nha que den origen
sepuen~~e tia1,S y C-mercianis d, .1 ra- et td e nru nelcn
e re + 9 M~tr-a, vS iary Sol-caud dr a 1 ou c Ime

9--C,,mn~e Ej,,utivo. Ag-ed- 1 "l b
,u.-- I III idn, diaa 1R1. 1 n o hi, -,- angm do

722247 YRK24-42 8,7 222 242247a4an
i r- In d, L,;., [ d- mIdCp1p T-nr" n al
lade rtale os tn ad 1, p ,rl l im

m sno ais crepne-P Fd. 11, H. d11 1.Cru
Aremne 1n- -.- -32-.a
S CIERRE DE LA BOLSA A.-a-, Na "
A IllEC ACTION DEL DdEW ORK A a
Ro cms equ5, al ant, -'.MERLADOD AZACA YORK. dies pa,. poner fi, al 'an, e22.4224 \2 1 217.2274 7.U,42 a 2222ad' e 777 M i bd 422 dfre.
T, 0 R 1,"d"" **n s e ,- riale non.m
LUIS272Y2221277pet4.1.Ssl4e42s4de44227p2c2o2hi- ern ond a FNTA ,h ,n pr2LUI M ND ZAY C MP ltA ieron subir las cotizaclones en,. ducid. un. hul- narcial v un ecstaE ialne Brisa de Valores. Pero sin dar ai do do intranouilid~fi perud a
sEsij s-A mn. ed-axiircnoral

M-rcdo I, Cub s Las alzas netas de las accuonesfe- Ae Mera nad- enro somi 5 5. 560 4 rroviar ] acnzaron host. .mis de P i n I II,4424272 24-8,422 0.22722 777247
A22222.e4 .1 0728 427 244222 274872A d 2952 5275 2 Ent7r24 24petroler a4 gunas acu 2r2io largo period 2 de fist. d
8422274'2772727 84et7,22722471721.
Agn". 27de11 3In5 9-3 saron a 7 R Uo nmayores Con todo, "Labor Doy", la inquietud que
I. 2H.b. 442Ago8t74277d4242474d2m 22S27 o72dl sta gene. causa la confuse situac46n4 2i2erns--ral c,,,nron al-a ,s.1. d, fra-ines en-I
Peruenas, y algunas acriones umpor. Entre las pocar a cci.one u III tn ,_ .oo mantu ero, n I ""mima V z ruoos Petroieros y ferroxioria, cotiac6nq.e I ianal -11Irede de 1. SoIh Pu-rlo Ric. Sugar Su.
aYe, bie__ __nouto
THE2NATIONAL2TY4BANK 74La, 4, 7hi r 2 I 7 4as 2h, n 4s 722ar2.2 mu
OF4NEW2YORK74474244224e, P 42224 27L2u e 2, 7227744
oS En Sige on_ on", nasre,
J,- n .,,, sbrPasdo e-1' ".1 L-s c1-ate ami- mostrar.
La calms cen 1. Bcl a s. deb,&Id larglrs


BANCO DE FOMENTO COMERCIAL
IUNTA GENERAL PE ACCIONISTAS

CON VOCATORIA
T), -den del S, rsde eyconf-r- 1-dLpesoenl
Dr -,o D ,m 2c. Dem 2-no., V isimoY yVigesim
p me de l S Etntutos, convoo a ios senorel accinuu as cde 711, comp24 i BANCO DE FOMENTO COMERCIAL, S. A.4par2 lz ewion extraordtnAria que habra de celebrarse e oiod.a clnco de septiembr, del ano en curso, n e dmcli sc l. Obispo 252. 4equinaA Cuba, en esta capital 4 de 24 2d.
7474 4742,. a2 2as.R.d 241.4t2.724 Para trat'r exclusivamente de los -sntos que aparcne S24224424
uORDEN DEL DA:--A Amo dl. 7p4t7l ,mt.id y -c 742ci6-.- 2. M 2d ca2,,n de E 2 -0ul 1- 3. 02or.m2 2d
1 poder ia acndad d-thnad .1 Fond. d, e r- y
-.'. 4 Fi ., 72.,8 22 8" 2 2228
pruv'2 2n,' .' 2"" 42 2r Fnd22 d d, reer2 5 Est42A'72, V22,. 24n2


EnUARDO SALARY I DE LA Ff-FNTE.
Preideni ,
DR. RAFAEL SANTOS JIMENEZ,
7 re r 27-Dir44t2r Gnr.


I-- T.


oe

e

In.
TaIr x

t,d d--

ARI D 0LA SAMARINA.-ooooo. 2 de Aooode 1932


Cotizaciones de los MerCados


BOLSA DE LA HABAI

COTIZACIONOFICIAL ComuNlco .
2 0 DE AGOSTO DE 19 100 OBLGCACON E S I
BONOS Y OBLIGACIONES Obligacone CompaiftJ.,o !
$50,D0.00 0ciade 00 ta b $50.000 00
Co.,. Ve d. nnsHptcais ael
0o~00o~t Co ACCONC
0terao n doeCld C R d. Ic TrCboj0d0-- C-o C ,
R lc- d, Cub. S.1% CC o 00Ic0. do Cuba. o937-'
-. 0 0. 0 .0100 n% 1$9 1 00. 00 N., Repdlblics de Cuba 1941- C %7-d Co Re a0lD. d Cuba. 1140 109 -C.
L. .Veteranos) .IN 1020

Bons D00d00P00.0 ca dC u lvoooro d Oooo-o CubaD Mbo-.w d.o Nd-- bo d -- C
Centro Aturian, 1925-1965 2 $ ,0 .0 Banco Territorial. Ser0e0 B, .0 IN,,, Moratorbudlml, 1944. ae e Heo
IM i oo 000 07' IDeocc.
Banc Teritoral, erieB., Bac Terrt-rtal, (Pefe- C
Ba. .Territoria.SeriC.aC r 0No0Moratoria0.01 4-0s0000000e, 90 -- C H=ol l E trio l onsol- FC r r ddo do C CT dol 02 -10 52 Cb T R. id -2 C Havan, ZE -'tric [Debn tu- N Hvan, letric Ralway '). 090205 1 4 Co.(Preferid s) C o0Ar 0 o Noopote av Elk cr Railway
Co o O 000 0 25 C (C o m u .0)0PW. ra. e 1MM2- c' U"i"-
11 Na Ier. Umuca
Te 0 0on 0s0Debentures)0S0-0 o D Co 5 U
T 0R 0 Debe0t0 0 .0Se C b.1.00t00 I yC-mr- 6 re 14-93 56 cl- U
0000 Irdo Noo 0 El 0 anc00 0 0I0000 Cb ble 1 no . 0 -CoopoloCohoo 00
oioAd Aercan0Sus.0C C Am000 OCCO m- OC P "orh s o o l0s P C oN 9000 -00 193m- 995 I Itr .". ai all
n.M. bA.-r Aceftes Vegetle "] o- 7

CompTT d''!dCuban. d. le,. or. ",(C.mune
rcddB.-o Hipoteca- Centrl R-mtlte -7
ris . 69 1 i C.m-Ani rub. d FaCp. m Cut Cmp0ny0-Htr3 6. 0,B 00mp0 o peoad-o oro d
IHBOInLn. SA E ---O
C aO c.OON1. -C CAo.o1r; Nd n. A- So 000. Hrtele, Intern"U ona S A, e1a~0 0d0i0101- - 0 00 0 0 C C 0 0 00N E 0
C3d11a W-nqu err deI
0 00gua 00 000 0-00p 00 0
C rdula; Hpoterarim Cm- cinamn
P A C Agricola del Yu- B
t000r 0 .00 0 central V eta0 Su000Com0000. P00yOoo ---0
truccio de Palcio e dee,'

B O L SA DE NEW Y

C OT IZ AC I ON O FI1C IA L All I Su9 M-ntg.-r 1 7 2
27 DE AGOSTO DE ION2 M.- y1 ,
VALORES AL CIERRE Murry Corp 00


0000 Booon0 0N. T1,00
0 A0 N Y. tr0 09 T,
d C "7 Nash-. I D 2. 6 T Al.rC. 3.- N----1 D-,6
Air. lRed!O t .25 2- N toa gt
Ad "a uP. 27 N Y C, -ad s, L,
A .RdIatr 15 NTh Am C.
A m r A. 13 13 Nor P., d2 AmII Car F.-
A o .P 8, Db 64 641, er1,- L A T 1.74 rp
A .m C see 39 Ee


Am r Cabl, R 4a i PN P., Am .T". ad T -1.1m8 t 0
Amll \ 1en 3 2 -- P1A APn
Arne S etP A P-1der 2 3 P p


A "" 11and
A ._od.
A:!- 11-1

A I Ite mri wl
A bI r(. 2 .Belt. ,,d 01h,::Pfd 41, -- ZRep" rAe1( IF3p BendI. Av 3 54 p3 Bo-,n Arp .- 3 s
et S-.r5n1. ,- Si lar 00 e 43\, 43 Bullr Br1 2 harp ebs 28 29 BrBu Cor I I- o 5 F.r k WIh 5 But'r Cpper S ad S. Spr .
]33- M. 1 S 3d.m .
C S".11, P- 5 2 .p 1 mmn11, 2 4, 2 5

rineago Corp3 5 s uh a 5
che t P sour enGG,


Afo 4A


nC


Cons.Ed111. 215 Cn.R R p 2 9 C1--, ar 421, 431
i ero dePaa41 t
D A- 6
Del Mlch- 87n V M.-n" d hlt 1 Dr--,er id m Del ,o 4 15 43Elc B.nd Sh .-- 'F,--Fa-rchild F 1 Fjard, Su 2 22
r "ter Whe-

B11 G 1 7Gen. MR, S 316 Go h P .-.,


P Hb S '
14sn o 1'. 4---1 7-,ind T IK~k-T. 4 44 La


LebbhV .17% 7


I R LO
M.r.". G .) -- 9


'4 o DITNASmA
Wo O --


p0900, 00100 p00
pasojerns, 5ya vlicjepor. amin. e abrooso o carreteras lisas .usted esper que ls gomas le ofreCn buen kiloOeCraje y seuridd. Amb. cosas-y' algo mig--eq lo que le ofrecen ]as gomas Gillette. Cualquier quee aoel vehiculoo. motor que usted emplee, Ino 0gomas Gillette le darin mejor oreoul.
tado.


1 GILLETTE SUPER RIBBED
D1,o 0000 ilomorj, 0009 00m00000 ooo6mib.
n000( o o.o. Il debojo.) o rc-1-ut

1-g.,0.0 lrg00 opdoso. .g .,. ofirm nt 0 l _s prCoo rooboloooo, polooodo gr00 r0i0 a

al ,poonad, n culquier0mpo o amiNo.

2 GILLETTE SUPER TRACTION

P-CoYhino .dirablomenoo oridd, liddPy
0 doroblodo. .00 0000000000000 00 0n00tr 0000m000.
Amploooo e000000000000nt p0r0 00000000000ec00e00-00000t.0 ''0% 0000 do booboo p0000may0000r00
-66000n0 000000 09 iyooosodooo'oyr podor do h.o so so. ooobolodod so qos oo0


3 GILLETTE AMBASSADOR

Droooodo.o oo. bado oO dodOclae de -hi.
_u Hr.io. nda drodsm.-w dead.
00,0 fic0 m P-0to los fboloabo 0 l g90 d.p q.
mneg u evtabdad pmr que rude ma
--mnt y pare c-n a- rpid4 GILLETTE PRESIDENT

,Spermderna en p-ri ,a resultad-s ob-edra u-ted on 10% &a d kil-mtrj. Flexibiodoo ohlos, b 0c000 .U 000e00fos. B dd r-d.mient chat, -sreha, p-ra.y., faiLdad 00 gu090. Tohboog do eg0r0d0a Par .-j' 0r00OBTENGA MAS POR SU INERO.; COMPRE


JOSE VEG A SUAREZ CO N C H A N.o. 952 L U Y AN O TELEFONO X-4211


Finanxso


PiEins


?i.


Empresa que mayor Servicio le ofrece al Viajero ( 10 SALIDAS DIARIAS Santiagoide Cuba TELEFONO0A50
TAMAYO FLEITES P FIGOSADO IS TURNOS EXTRA OULSEANNECESARIOS


AAn CXX Finansas DIAII L TUU't-juv~ 0ugut L7y


Sla tesis de laFN eExiste interis por el nuevo bono para pagar

Vde alores eIfauraFTs4dqiuee __ _eejecutirn 10s C 0os col PsM"Con tono firme me deenvOl-AIs" A P ro n
eOUC& oe16n desyo SoL bobso de oslo- iI op Doooodo 0 Cop
res de La Hb dotean Cobn do l ciso did m 04 y
Nsgr Au -aaoesarcoa tenr lo baon sde Is nepu c, cuyus pre media.
Ni .egzora qoe Los trbojCiOre agriCoins smpe 1los ban continued o sostenidos a los En el er.dode New York se ven.
o lo Aouoorr Ce- 0 Lan0reCibido buen trot0miento. La Cuo0 sindiC 0elractuaeilodol diOn 1,200 cnes de IVertien
ic a fClrErd.C.0 : -e_ o p0i000 0enge0In 9er toNa pa s. 5 Camoagey 0a 12 Ycuarto y 11
: ee.p ~ ydeC- i En rMachin con recientes declara- tual Gobirno, pars Is znfra de 1952 as en laxsus r apcion r nuevarbgn n tv yqe6d 1 notv
on Ali, 0A. 0 VCo onesdeInFderaciOn Naconal de Lo que st rulta impropto on tan Meoor producci6n r 0de0 n deuda interior parcel od 12 y un cuarto no abrieronlot a s Trabajodors Auacro, ol ejecutioo destooodo lider proletI es .lo fl- do0 dod o veter0nos est do C12s700da do que obrr ooon d 2 s
:-- 00000a 0000 ,e ]m So. OOCImvetrO o t0090000000 009 onoooddoo00 0000 o2
0r000Er00 do -- do 0. Aoo dn do Coloos de Cu- sa aseveraci00 d 0 do 0000 coonato ma- dome Ins bender so cgnggfl d0s 0 0ue 00 0anco comer0I000 00u000 0 o o 0200 00000c 0a0 ; 10d2osoorti. !OmpaniO Cobono 00000 endeo8ho Cd8do h 0000000 Oso a 9 diooio0tsloo Iosc do
cm;6n bn d vi- ba, ha dado a conocer I's alguientes in Id., hambre : assobrerois. ruand, lcerrin Irinte al u vo epr st
manifest. ,hs lo 0000r 0 Sd h p5gdo 0 0eillon 0 t0ndran 0 0fados d d h em 0 qUedaron
xomdo po 00 FNTA. airm0nd0s0 00q 0 mdPb r 0firma deoLambornRiggs oundod do r d.0 d d0 29 O.a
.auy0 Dlotdloog Co. o l 0c r Poodo JImOnoo presi- 000 0000s qu0 los 00g90s en lo a0y000o d Company. 0 ofreci ayer00 -p papel de renta. ntelI Sdemo n- r nI Cuba Railroad quo 00 d.
:am Irair d. La -d:ted dch sca6n,"'que los zfra que reistra nuestra hi to iolnic nt nomtve un d qedlmsos diree l26ycat gseeotvs eo
H000000. .feid0 17 otrabajores ogrfoolo e0pre han 0 sin que se adeudo oon solo joonal d0 So o lo oneceodades de importar z4,: daz- odo.rioodo 0 000 o d a 20. .ft0 3d o doouoooodo o' S 00000 Oplocal.o 0 0certif0i0cat00ilon0000000.ooo0300 Oloo odooo2o000ap2700
on Cararam "dI L dsrto d e n un trt ent, la msos, pee Iraru iet n e de smopar war
a o 3 o. por pare de los colon s. Dice as 00s0mayoropart, oo ho i i d e soiosumo9 paa 0
o l 00 .0.009000sen su declarac0in el president de 0 000 COONO n l as na olid er 0000000000
009nCosolono : onlopoooods0d2.oeo1lliadocr.l La Iranian GovernmentSugaIF
m u s E l00n00mds d00 09ba pasada ditos para culI 0no obWlite lo Ntorips Companye. es0PopTetarf D
rban PCrhdf u"A --- smnIs rnacapita iah vend- cual estamos cu livad. n-esras ca. Y opera las diez Abricaut e axiucarl A C A T
a ~ ~ ~ ~ ~ d p HePtriu eaa, d su A ecaraciones nas. Y Eis i ber-s que han trabs- or este pai., estimna on 45 mil c A A DDA A EN!l 00pa000 Cuboo. do 0000 dol orptoLo 0 eral de So FNTA, ado en 0 te ao mas qu00eu000 p hoaras ls 0embram de ro 0A Jood Luo Martinor en las que el volume de lo 00000 y Y ob,do Sn pn 952. dohim cuales se reco eron 45 Coital souocripto . Pos. 100.00000.U 0000000 Heequenia de 00j00000 doIoIOrtun donOO 00 Co. tegramente t d-0 los 0000000s, desNmilO00o00. Eloredmolsol o
0 .g enud eslrundmne d~.acooembsis .oado ~L3OLW
Jr 0Agi o 00-- 0 t bano otratando de refut r graciodamente s f reoon oeCodode, dio do 000000000 0n 0002 so oPta u
000 00 on de baciones hechas por IS Aam- hay que buscar su motive ci006en0n 12.1 000000d000 0atri s p r h000 000 ese .s. Plan. 121.5.2" .7
blea Nacho al sobre congelaci0n0 de0otr00 0 factures0aj0n00 0 0 oo colnoo queooo 0 ao ua0 Cl dooamo 0n m 5cc00C A L U
zu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c 2 jrne ycoasdca. bien pudiera rtsultar de l dr adl ar
000z J'"0t ooor"'asy t ~~OoL Oo oolo oolod 0 prloot llsl cp000NoOrooa 000ll00CENTRALo LA COSURA
$5.000 00 Lt 0 joonla grIcolu do S I00000- doN gdeSCo. 000 p urb0 n 0el0normal tonoladas m tricks de remolchas. De0 0 Teldono 4100 (lcho o enG).
C.op. Vod rioo.oocarerao Yono0 e 0o00lor9desenvo00i0iento de 0econ0 mia0na-0est3sl oo odr e o eslaOq o redodoo Aqoncia Urb no n CUatr o ini, LA ClRUcA 0000en defectvo ,0 bps do 0000.r, al S0onal, que confunden y deo orientan pr0000 pr0ed0 o ofl dS ds 0dc0 pr0a- pals, desalentando s 0 Incremento y das en axncar0 Con un rendidiento Te no 22L douotoo SeGcurdIJRAl C r. sarrollo de nuevas fuentesode tra- desacarola de lproximad.-.nte !4U 31n 0on O dinuc16n Azucarera yqueIt sido al- bajo y riquema, paror nt. 1. Produce n tal e -u. Bahe. e d, rrSUC U R S AdE 8 abalnCr
00., 0 oad fvomlpdoooo'Tr. lo0 brCer.0000'a000r00001000000000 0000000 dor o 7 a sh0ara.NOlla doEys.OOOOO 04ralin.
Cert f ood~sode Oe0d0 OO orIanoL ppoe olbroo Coo opdbreros de las colonlas do oo- 0000 olododo do4,200 b0000 Cdlra Coloo Cld L PE rs, E C Ab9.,Co
F000ar0l,. Con.old. par disosiciones del Gobierno a toa- a, que conlevan con el colunato lo dEa doo oo bonaball. Codol. lo o L EChosdo L FEEROL DEL CACDDOado eCub" 7 pL-3do aumento del 10 pr- ciento noble funci6n de muntener I lts l --a o n. Ir ede a re 80mlre- ld.GIJN.dEsed a La uaria. LO Or de IM No-E
41oo-d d-0 base ,ofoor, srgloProsgresdorno. 99500411
- 0r do0 00 dusnCaLo; ol 9.09 do d0000010 poodoCido C0ea0 doS polo 000 00000 00000 0du le dr cae e S d TAde Rids bades. Pa
C-poon "oent00It Fels
000000000 B 0n0 T00C000000iid y p0 9009 dol 44 p000 400 ou. do boso eto o reso 0000 C000nosb oodoo 000000 pr dcooloa000nao de du e PD0nTe0000d A 90rc kb E doles OlondavoL Poosooos. flf-lo 0
S rd. 000. JoI_- n0000000dto doh dorecibndeeote rr y 2 doimports, SbtA Mari. d.olrtiueirMerl, T y, V-E1 VIGO. Vi ll
erwi-d- it, de da.r- mntwsportado par el col nato la nmis amplia y h umn a ei'olb- . lunonld.h.,As aacbi lcn iina ies
C YTab os, inl dud hjornalo 000000 000, oooloo d0 000 as 0 0sy m- u 0na a h o 0 plApob0 ppl. do 0 oDirc. l General sd So- 0y 1seine
00a 00r1C.y 2 oodque ise opaga oen Inl ogric.oroa-,00 pochs,ores ntemodo In 0cilO-OH0 odjullCoboohoblox-d hnel mihotre 1141).
rubn- clones de nuestra principal jiqueza praoaIa 744inldsd
e erie A. -lt Do I. que h. protetad. can wtda que 1es e rl pa ea eacoe ortuad Irlan 47.44do elas -e drs dC-1 ato B n j azon Is Asamob e Nacional de los Podrin ser alteradsprlsatvt sdlIE
0000 0000 Co. o olonos, es del manteni oento del ai -c infund das a r cio.s do 0l destB. C Idt batrroo s0ste a do congelaciln de ado lder de 0 FNTA. 000 d n-00 o onoo r00 00r000e 000 pOeClO 0oo.I l do 4 96. Hob go 0 27 do 00520. I 0 ar.d Cd._d' u d Cl OmedIO dol 9000- Dr. Angel P rdoo.M Iloioo.
0.embre 1. 14600 ar000"Io ho hoodo. oopr oosolmin e n Predoono dol 0C0m, Cuooo
-etfcd- dde e-41 4 lit amen- p con'resular Pr Nac.onl dr lad Asirrc- ndo
00i00 Ooo aN C debjo do do oooofra el pr0 d0 Colooo dC Cua.
0r C e0o0 0zme0es.s0000000000000d
d~se0 C00I000d0 d. 0o er00dos.y000i0i 0 0c ALGODON
-0,0300 Boo Gooaoio do 8 o78 ente-so do
0ad Eern1.-15o "lboo do 00C0r. que ho- CNEW YORK ogsto 27 -Poo olhI-0000 Co. 00000000,oooplabe lo producclono d OL-0 d o iMldw.o 0 Co -Co o ros Crc ad o doo. dol 00000r0 00 dooemobr v mar".00d. Toambieno.0000 o oh opoii ordo s10 pOOOer o do corto s martuviero o firm, p09- o o 000A0 0mb l 000Nacionalde oo 000el dom0l o ood o.rante las operations r
cotra el humblante pag. par I" s c 11de p 'r, 1 mariana. Ligera liquida1 a "* do 0, I cuota si 00 do ho o o O aso de do dades sup0rr000

G o dodoo NOOOCO do lo oorodo oodo- floop oodoooo do pordodo loimooodo I o S .rii eq.rg soeu)s sltimor y F~Edifloi In MoInes
R K bnioodo dol ds eCsdo l doo ohoooo 000- los osoooo so mov eoa d a l a 9 000
Studebaker 3-, 37 1ra laclase PatronalenO O oque tuan rando 0us0 mejores niveles del dia
To9 looriosos obrerox agoooolas de 1,
00nd.tri0 nazucare Y vease Cmo VENTA DE CAMIONES 9E00 0C900100 II050A 00 91030 0. soar3"so odofindoo, a todo trance, esta ve 0oo 0 Modslo. 19460-0949 90 0T 0A9009 90 00SA.0
ehii r 2 mio- -9. ,que constitalye il. MO- 14-14
0000000.-1- 002100, 00000
T nns8 C-r 37 37 de pesos. que no 0utrena lo 0a- Gran variedad on estilo de ca0sa obr0ra en ning 0n sentido y 0uy0 0 0rr a: Chosos do 1 y 2 tonI- Serv qeolossel do go lsNoV TYork eStelille C00dtin ho ido bjet. do los n. a- 00das; armo es prl todos Ioo
7- 2 ri-d- -cmentario, sin queh en nn,1- "I,,; u r invntri.oen ma- O d=tggy M I
0000000 oo 000. 00000000 d0"_00Tmoops"odm socoakdo& aimoe ~y Noisioemles wesl
-00000u00a opor 0u dd se OCO h oa oodo dolos paro d srOb00r 0lche: top1.0tif 00i0n public de o s s 0a 0pre0 d t
0000-0000000 00000 00yCe00 p o sduclnodo Coke
S S R b b e 24 ooRe oha o m p o fa lt a a 00 oo dc d H l" : o Co o r
-.,o' mha dean 0000 0000 n o--o. -h Thhpoo.
oaooado hl pogo de 00 00000 000 RYDER TRUCK LEASING
--S-d 00L00 OCa O 000000 00000Co 1. erST
o lo y oe0s l Gobhoho" SYSTEM
0000000ip 00.o Cfue l 04d 000 do 1000 N 0. 2050 Tooo-o.
19. ouorotoD porolos hacendad- 0 hMam Fla .A. \nnoeoo oolooooos l Mo teoo dl '_ _ __
111- -1, ok,", 0000 0 00000000 d CI
Trabhajo, In que11e .onst~tY itu e Pa- .- -C. 00 t00 r1ono enI00 o 0t000d00la00 0 ta.,
F1, nca q-e -lecagab a his rober00 pr oo.ooooolo roouro do o-_ oohou0 000 -qblo edd -usp s Y le -r, y 0000000
n nue~apen'd .n. do fall" anie el
0-. C 00Thbun l G niosC Cos. -r
iv, y S ca I 's ion-a el Derret, que
-- 00,0bb01 0l p0g0 00b000r00 do
,,,, a -ut. -,d-cl, cua medida
BO WS__ DE_ CUBAa do lep0000unan ie d0 oda la No-0 I'd ad ub-ina3r muy espe-Inmento
d0 1.los os dotcados0lod0 s do nus.00e000000 p00-0ra0p000 0i00 nap00n00.
AbeCier D- ebien 11 Scretari. General do
--- I--- s FNTA, senor Jose L- sM.tine.00 0o lcuando afirma que los co onos no tioCT00 Ooolo 0 nen dnero porq e su escasa partic-
Cub. Haflr.d. 5',, 1952 paci6n en Ilas reniint o s nide 1. CT 200o 24 o a ooas oioleohoo.lo.1- oo
Cua Railroad. 6-- 94M 3%n dstia a e IE1

Cuba Railroad, 7 L 1949, m aenins de Is colonia; y si no
CT 00034% ien 0n0tierr .en0 propoedod. 00 09
000myor parte de l1s 0rsrs, c ho h W WCb 19M.3,, 3 Zoconstante asprac0n deloolonoto.
p0 bse debe procisament I 000 mngua.
0jba ,b. Odoodo ,' e
nn7 m 5 N. dos ingresos, mutivo por el cual de-de
ni0 Sugr4'-P157 N 99,, 0 hae uhos oviee reclamando do tood Looconte scin depende, natural
haCendad is y del Gobernou 0n0 m
Is," 0I0equi0ativa doohribuono de' IloedolooroioiOqu poostoeolioh-0
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN ed0000I000 do io oood00000.0. l jo. Ahor 000 C 0000 00000t do
EL oDIARI0 DE LA MARINA "o.-".'.ooooo. oAioo doo0.meanoJames0d:
11, ha cinni~nde 6rmnib., de suarrimivil de

chsificado


DIARIO DE LA MAR'NA.-Jueves, 28 de Agosto de 1952


Qasificados -


Pagrn""


AN U N C IO, S C L A S I F I C A D OS D E U L T I M A HORA

VVV TAV1NTAS


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAB VENTAS VENTAS VhftTA5
48 CAAS 4 SOLARES S FINCASUfTICAS 51 ESTABLECIEIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTONOVILES Y ACCS. 53 AUTO TOV RdES T ACCS. 53 AUTOMOBILES TACC
CS AAS'lCO. 0.l AANBeA. S CSALLKKIA IOEDRAC DDL I L E C RGECVEC' NDK. BE EGALA CA1C. CODEO ID N51UEA O1IUEA 11-111 1D1 311 1T1 .i
-C 'd. .CiC Ci n C 45.M I IdCC D 48,4510. Santa C 2. I8 ICC iC: CCIC DCCm R11;11 u C de C Cs 01m 7C DI Ca.II B m -Cv CaluI erC C uC reC. rn. C i moy: bua CtCI C
I I stla--. tCte d, CktCiCoCI C. M-41C6. C-C.267-1.5221,NSH. A .
VENDO, VIBORA VACIA A 4 NASH19 d'. 2,,;e-^ V IB O RACCu7a Buick 48 C oiV.$950.
rr ie a ara ni-Al hacwr cuakquier opea FINCA GANADERA Al heicer cuaquiar 6ea iinrs itr y vestidura de istadia, '4" *''-*raoi Gondas blancas, vestidura TI a. C *CCC CCC. C -, C n. C6 LCO' CO'COU S InCCrVCS U CCC .* CCC. dddo., h ala corn Ia errnD eCC CCC H_- A LEG 4 E -Dm-3-IICo-
CDuCICCCC ClC.CCI o. corrCdorCcol.l: "o"r" C"C"" C "-1ca6n de dr Cl'--o. C.CC -BUICK SUPERU19AL GCtC radio. Se finms o y ,Ia
do-2o.4O-I-- Pdt C C -~C e d .C.CI gdIn rPANAUTO PAER b
CI CD dCC. Cf ptrCrCA. C. dCC CCcIdad-e .ANAUrOC S. A. u CCiCCCCCC CAI dC JCsefiiay 10 de Oclubre ddo, de 10 a. I. a 1p E Las orCIcio fr Ccdr Cd C Cit ,Cr. C Er C.Pd CEdifC1 IaT op a, dlorner ofreCdcu AC. 3DC CCCC C 5CDs n d C., -Ch Cue C. C 1 C d dPIERDAN UN MINUT por m lmbros del CI70io I.""" I* CC C-CC"C"IC-I p Cr miembroa del Colao 1 Clr a t l hCC -1, aA C S per 12 ___ ___ ___(Rafael).
MAS d la Propldad ICCurable. CI CCA CACLLRIA CE IE d la Propledad lambeb.ArC.IlC. C N 3C C- C C-- BUICK UH-RC22
D m.,"ICC CI C DTC50 0 i. BUI mCyKSupeanra. CCyea, CIC9 I Ca InC, C okrC a q0OS CI7. P U M It BUICK Sopor Dyn1. . 49
Cd ob12 yC.4CpaIr CINIC CCCIm Id. d. 7.C. .KCOMPRO A T MIC Super . . 47
dgd______ _MIRAM AR! Pr.IN- UO. A-5 C.D91101C PLYMOUTH De 3 Studebaker Land-Crouloe
____________ C-- C. CCC1CCC.C.CII DC.; C I It ad11C ., w 11IPLYtMOUTHDeu 51
epart aarinao- .3Am i .A31.l anCEL;d, 1.1" T FINQUITA BECREO iDG.CTE~gAEtE E1REe
.1. Wd ,C C, r 1 pre a r arsfill"- :, Iaaromund. 5 00Io i n -,R J E E P -Cw.-e. P atne ar pao PLYMOUTH Lux 52 1950. Com. nv. e -1,11. est
UH-H-2533440H-. t-4- Z Emd Cr ,na d",,l1 vd a. ad acae sermond eocey.23 esq. a 0. Vedado ad p, e u-PLYMOUTH Deluxe .1950 roantc dio. sm.bac
-un cuueta laos paaremchoit." Mn .I-, WC I W meW-62 AmdU. S DI--2STRIB dosumoar. So vand,.
U VELIU C. GRANDS I0CIS rCI a. LaIC hIyCdC _-_ H-l-C-2I WILLYS DISTRI UTORS. K.] ----. -CCa. PLYMOUTH Luxe 46 iDma iCrd Ce CamCOIC. CCe
A.ETAHAN, 200 9PTY. DODGE 1 C ---. VDC I TCCCI.CC fl-lit, 8112 e 311'. "CC'V"*5 C CIC CCC C C EC C BAB 4 .
PreCCIIaesquin I 3 p CntEr:-: ULO C. nIdCCICCCC.I y Iu C IC. CCCna.CC n 1ftCI dPark.in0gp C, CId J C-- C P CCID IC n CI *DODGE F.
tua s, r.nWt.,muhaag R- r. T -das sc lsy aias, nE-- m nad ca. d $3= ardeh'"' .'g A "',r- .r. o2.
teinC. ,bass. CC~C C. CC Ii, -CI CCCCI.,Caus, __a I. CCI I CCCC Cd. C C It. CC 'II --I. "0AC-CC4-C:30 ODGE Flu80iCCDive.- .- C48
b C C 4 ID CM AI 7. metrmC (COrredor Colegiado) C--CrC CV .1,rarCvC EnCi CAC CpC CI3CA 5 T, W-It. No m1-ID C r CCC p rr-C rICdC. CCCC C13 x 32.C VIaC 1-5921- F-3025 hold.-r, IIa 1 (,1 CI ob .Ieja . AQUI ESTA SU AUTO Ca.C. CC CIC 1A CDCAd.
DCs IIC.000. QCCrCOs C CnFC -C 1 -3722. Cal. C-CrIC4.-. %. LINCOLN SFDANmAUO ICa=.dmaCrI C
711CC. DC DC. A. PCrCCC BC-COC Biltmore, $2,50 V2. Gangs C-_ W i VEND-AmpC CIIA, Cec m Ctan Cu.-radio e i C- C dCei sC" A -4A A- -,CICI .7,
_________________ CC CIC.CICll.C I""l-ICCIOLDSMOBILE (98) 1951
-1-r 1, nt, H a G1 CCIII. CCtel CIC p,44 ,C32 ICCIC. 1r7C.cu7.
UHH-2C-C-C C .CC x-pAeCIA__al:_.61.f_ _4 N__4KCCnd. ,_ CHabana._CA.-__P_ _T_ CCmA I
IC.- CIICCI CCI CIICI G, t CCIC aCCII CCICIC1%,.-CCCCI7CCl,- AC. DCCCC 3 C.-a 117. OI1iulIaa0
49 SOLARES H4Y a--I*O-TE A
CC1IC I .C.ICfo rA- d1 1 1b-l lCCCC gI f-ICIC,- C ICI,,CCC.ICC L 1m F-1C2 P d Cr x- T EU SCC.].c -1 -11. .o.l _,_ _ _ 11111 CCr11,1CC-,.- VC .C.IC-. I
SCDCICCCC CCCICC 111117CCCCI1CCCCCiCII. C CC ,CCCCICCC _ _ A TIEMPO A TEN C I UN ACC. A rCD C0 e-D2-6
m1e rneSn nci ae 03 to C0n7r enmia AEnqID, __d____-_._____._____._.__- ---_-'__________p_____ ide
tro aria.Ba Bir.Sa azroN sa5 vsa0 .6 atrrfdrC. aL d FB IAD E R O ''e"E r 'a "'"-1. ARR IENDPra o rpda EqAad TCRE e asa
1.155. y 7-C3-4--HC CICCII C C -3C 2C. C .rmI:UndIIId Id dCIt
dCCCCII.,babe CNOmMPneHOe F627 191 ORe4LIch&I ec.L&t -ar CC bjD.C.C-IC
9A vCE Cy. 0ENDC CCI IC C 01% C-0 A CICI.d, 20U1-1C65-. A 15 minu Do d La CHab I, Con r9, Il__-C_ CP-nC IO del. R.rrar1
_____________._.I___________ YCII 10pis ValeeG.M.C. 51,700.00
U3 2 FINQL ITA DE RECREO fleracitin rdp dar 1951 ME IE 4 p2 ya d .
C C.CA.CIi.m AN o.1.9,1m- Id"caca; iN. U H 1 CI Cd
_ _ _ 4 olumbia. 1.IACs I d p Cn- B-AC Ii A-15d70 Preit ,CF-62C7. 19., ITC, d AIrerr -i nC C C C CC
osa40 v i:.27.5.arada M592 7305.-nfrmntFr-66 d INFAN TA Yee naen1951 PLYMOUTH 4 p. iu .nEnU.I.U
CIII,.4 l-d 12 Biltmore. uitaAvenida 1CPow CI. CC CdIP.C.No._ 12ILFORD 4 CIICCC.CICs .Lst. pLrCCO DCCC
ACC AC-.I-b-10CC rd Q--,rdI 1911 ICCIvCaC, C CC CCCC U_-lorenParking Caballero.
5_L AES _AN____5UIEZ __ G B u7Cd CCII 7r DIC. O L S4O BlLE 194 HUMBOLDT 1951 COMILa E FORD F6, PLAZOS COMODOS LUCOnIe Gran BCCeCvarI CC- DCCII1 C-I3- CI lollr CCmcazecn uvoe.BUC 14
47d. C mI2 d, IIi B 1412r d r-: C xC 72mDr1. ICidm6C SE VENIF Bod C nliora BOCC D"C : InCI CCC D$12BUCn'194
5nd49- nrd.ee M-3 eCC 130I. ompetamF nt366mu d 11.re'11,7-.rra .I A19530 V.nW.leu.P
dnU__TO -.A.2qpDODGEd.r-. 1d71111.1DC.Cm.CUnCCLIC

Mrm ,A d 11, -_,50 m- CypOLDSrBILEcC 19.4c1CIc2 1950 FORD 4 D A"- b"r---ANAU "O, S. .
A rLAZ n __CO r Ide. CC, 1rb11CC CICtGnCuC CCbrC2 de rI.3 C is .III mCICCCIC0CnCdC- TCICODI f Cmern CCI nDI F6.
ICI CI 11. CC CC Co .71 1. .C I I C IIdotalC.1I I C II C I- I C C I C I C _ _ __It_ __I_ _ C I JII U I J U C L

ma Cr. d eo edar- 57500.ado: C dC urI, BUICn l1 CICI9. IC _EEn nd

NUEVO VEDADO d__m 1 CC CInI m1".1AT D 1949 MERCU -Y 4 p- COMPRO AUTOS!
-to Gev., M-571 ra-m- rf!rd. rada. 1950 D sO DG E p


EC 10rC CIII. pre01 CI CI I ICC 1 IV)ipr. ,13.00 V2. OC _4CIO IICCad Cn ICantamC. iCi e ,1aro .C C.CCCG CCCNE C IIIT C II 1 R 1949 BU1CK 4 PAGO CONTADO
CIn Q7107: 011.18 C R I- e.- CitsyICC CIIIIC n. CCmC CIC C-4. 1 C 0 -2. C C '. d LC ba C eCI p.,1C E E E
nTdr b II d- ICImbCdCi,- C .d.it,, u CM I a 3 AV ia, de-la CoICC 1d 1949 NASH 4 jI. Zop15aF1421
MIRAMAR "IC C DCI'CI C-_-_"_IRsDRLGUEZ_.50_U.I._Ap
111 C IO. OCC iCr Aiv CoPr .y C GIdHOP-B.DEGA4CAN-.01 e n GALCANO BUICK 1951 0949 CHEVROLET 1 Sr. 1I S.
TCrCr IIIIC 17d d ICCeCCdecC mD- -ANGA HOYBODEGA .A CCIII I ICICrilsvr CCI ar r.ad01 CCCCC DCCI 011C u_____________dCCnI. .s3.13 OLIC. CICO vCC PIayC Mlranmr, 94,000 SE V N D E 1nra lIpI alma1cC CCn. I s- iCamDiCo mCanICCI. 1947 CHEVROLET 4 P. UCD-C-n1-88-t
iCO.CCICI1CICIC I CEL S Y S L R S , _a.TIENE90 I~m) ___ ____ ____ _PROL, SEPISIAr AE D A d 1. m C nIrI CCII I CIICIC m CII D. 111 a C n CdprCIII CrCn 53.001 e- ;SENCACICNAL OCERTA! PLYMOUTH .1951 ""P'"'-'ODE O"Y. 94
P LG.IECTAA D d .-. CC 1110nI .a p 0 ClqUIl. (CInCr-, BUICK . .- 12 CCCII y rp MCCI r di pcT 1 9
AC. 0701731., t-C11--51CCICIOCIOCosCIICICIICENC1949IIIICCi 6ve.re C1tl r 1-7 C I iC C dm1 C aIaUT- iSdDE RUlal 21, 43 HIp dI 11 d11111 cI es y: mCdeII. CCC COMERCIAL AUTO PRYu4,p. .IC I CvC SICrCICD C71.11 C 41.48. o leoc 100 ra.r- o r dc 921 rrC Der ICCnter CCr 17CC CICadC, gl1.0r CCCTO MaCIIneC 0rt11 v Chalde m- tr CCAII CC CICCC 'rIrIII HENRY I C . 1951 PASQUEO 13. S. A. 110m717 717
01B: s FE vRCI; eI Cur CI a1 UK, p AC GOamcC Ia, Manan1.1II PONTIAC 151 rCN
11URA EMR AR.Cnd.CCm CC pa11111e rad11 1x1rCC RENAULT 1951 949 NASH 04 p. CI a CID2
ALUQS EerRM e CjeIC. EsquinC. 510.00 C2 e Irc. C CuCCbndnC 1n1r- UNA 1A~ILC.IILA: Nueo CA I gDC.ntCCOD.Preci11:7 3300
A C ee CCCro .e I. Ave. rim O m-I 71 .111 S preCIA CC Id 1o. m25 G9Iyrrb, C-. de C CC1. FORD 1052 CI CCgC IC CCISr UCO uo. .
G.or led deera cb a. To ce- -1 mst tfia. rALIAN BUICK .21949 C-E-R-LD p7eci CCCr CCCn CCC5 I v Ir I IC II 0.21 CC x Cl _r_ 52 BOVEDAS Y PANTEONE NCO- CADILLA CC7 C -1C.IInarCI CCCI. ECU I-,
dC 51117.7 5C .37, C2 v C.- 'Ply:i C. C Craa r4I-CI-IJ .OI DAD tC E 007[0-m1102 DCII. bICCIuC y 1 O CIM-6x1r. -yLAICCOLD y Casleo '_U_-C-__ __ -__ -_117 CC-- 0y I., .aI $rad eno r prC V.e BAL nuERC I CHEVROLET . 1950 U-C-14 C-DVOEBU.CK 1 0
PR WQETM VN.IA c CCCd 41, CICD ,'a'7DCI7I2ICC BUICK 1950C . 2Rdi ycer, ors lailo ro
Ave.,C:e q a e r id.rW IW2 .9.1 W -Q ." Ivven a R ts21 3Moio i Uw a -. .y one s, v-e Dmio meaic ODEr CONVTpe. C948
23.80 42.44,CaCsen11.001 rag. Pre-I__ Se uu521 ret- nl YENfa TaA, ,171 aP1C1 atIN CCC C C UT-Pnta 111 giur cmpa1.0115 C rICeCMatinz Ctiz y OC TICC iEnnr d C:OC 1401. OLDSMOBILE 1950 .A.UOCC3,. PS.A.lDI 7.9n. InALdENDAaRES 7711o. P OLDSMOBILE 1950 CI CIC DCoIC 10rC m F-5778. Voile 0n

IC'I7CCCF.CCCICCCIC ICbr ICC acra r. ICIICreIm e11,01111 CI92 BIVDACAM *A Min u9u- 10A 27 Vedado.
ALTUA x E MrRcAAR Qart r 11-2527-5131Cn .- 1en1711.7r 1 etCC RB UK C IIC 950 __________BUC__195
ACe. NIICICI, ICObr 11d. ICrCICC. ---- lo d 104 I 171 AdeIlnOI r,1 1 -on me'' BUC 1941 IIIIIC IIClI7II 3 I I P
17111. CC7C DI CCCr0. CCI ICCayM iiaC, 1$10.00 2 d-lnerC pNCC de.cICaCIC de1 -ori r duraCICIII --nver tIbW Imuc_.__x_ _.__ -_ -_-A med i \ .E A r.1v C.I IC dCno d G s111 .1 C Ie cia eI n ICC Cd,3CaCiC O D . 1942 C H EV R OE.l. 1949sEIIt A.
A v s d e eLs C d b t. o r -. r 'h Re 'a.y wr rd sc y T Nr- m cX I N u v b u n p c a e t r dA. 2n,21n.5" RIVIERA'Y 0 NesiCC CIcgrndCs pL-B L-p149A0E90TIAC LOPEMZRMOTOORSER

,rre- .Cl C I C s EC ,. 4- AYESTARAN No. 347-4
BILTMORE denHC e59I doslo s CDE SOTO BCby . . 194 Radio. iyACT O DE [SO T7I.; UI.-.Io4
AvC. ,.vuere 7ela, III CIDCIandC$ COnCCdII, $130012 AUTOMOBILES Y ACCO. CCCII ICCIrI 11117. BUICK .CCCIICCC 1949 TeIIODDO U0-9191 E A OAL y p SITEp
a1111dC. MIdC.58x5,osa .9 sa .moCCnoI AIIUnIIdfl.n n a IrC CICCm 770 CCn 1111.11 entradC GEEPCCYCI.CCCRE tE C .1MIn.C 7reC QIICIIICnC, 1. IC I IuprLL1 CrEVROLETd. 1rfrCI B3cC I TrOCCd5r5 CHEVBOLET CCI. 1952 U YD
$2 erCC lOC ID1. C 1. x C-'7- MI qIC 2, esq. o MarCIOn no CADILLAC CCIC 1948 _.
C010a7 I 111 C II CICIC I l FSCoertib le LYpr.C an o
ALrs 2 0MENDR ES, C Im-L~cn2m aoRdS OI L trsExtr. on1950ntad P rci o : $.9E.In

CIII. d CC.C I r CCCI CC-C-IC O --O--S-O-I l-Cl 1 ICOIC dBCernCIal 1131
tmp. ACmendICes 1.00 V2 A o. D Jd -A CHEVROLET . .1948 1HE9VBOLET . 952 PIO e.E 'ILI 8
4C. n-A. Fpres. A $12AARnMtdea 9Mr- UNA deYA

1011 0011.r1em ( CCIo COCgCdICCI. ae 2 CIIerIIC C. 1u17 071m7o Cuvo PICIOCOREC WILLYS
X BUICK .C.1950.A. 1143


Sr. Ram6n Ro driguez : 111,1e" FCRDC.I. .C.Cel. . 1947 "C"10'27J Ve ddo.I
Obiso 35. elef M-921 ad s2 E uHH-2na-5-UI InCInvertbe, aIoC C CCro 1xtra. BABY DE SOTO. . -1932 1 7 - 18
I1121- .v ED3T rn7y buO 17.IIIdUI. 1C CK -U r1.4.
El[to. I. PR T Miramar ,$11 ACvenidv 5II ESTABLECIMIENTOS Ede LYMOUTH I .CL.Y1 7C"-"K
t 4m3. 1 Ar r d mH- CCCI. P 0 M H . 1952 I FORD . .- 14
L A R I IE R AI, ., e 23 bnS u ered e ro te t m e ri a2 s m s o m a nu .P n l O D1EL1 MOORREPA"'RO _;_-_____ PONTIAC .C .C. 1947 I C V T 4 EFINANCICNDOS CARROTS
S de LA HA a A--, --9.49a Q111 2. fRatE IDSMOCLEDADO CII9C8R OLDSMoBILE () .191 FACITO I.DEADMER
E NDEC s. G-1Cr III 0.1,11. Tn- B5so-2' WILLYSIt.948MA1947 C INA y m InuTo M de poa co, cehp rECURY . .m. .e P O NTmA C .r. .H1949. c mpEetA A Nos.c3474 9A ilia. Ill-pi-CoI mICdO. IIs 4 rIIC CS3. CS 3 2C men IILD YC CCSD Bab .L . d948m, RdioA.UTCSdDE( 19per.l.:.1.
al rlCd Cos 1a Cl] r1dodII$13.000 I N*2o CII 2 Baby DODGE. 1946 D p.
a.1 C CC e rierm5 9, o___.__1.390_Radio____________BUICKD.1942

I Ge15VC.af.dds .daod. o,-- ~- ------- d91d-4SChevrolet de Luxe 52 OR '. .' 1942C
nuins- "I", C-tr $1,70D)rt eSICrMPR


ED -, ICII-C V. v I C E1- 0O I"loCar, Desde $16.2 -- Che roet 52 PLYMOUTH 939 III CCC -7
Cu u Cut-Id trIcI 1 4-, qu. dd It 1.1-11k111711-7 Bm1dp1Mr-. 011 ICK RIIIIICIqI eC 1951
A Ioresr 1 1 ". C e dI-_ AN HOTELITO C Cnu de mCEVOET Pontiac .51 A92JS FAIL5DADEI 1 1 7Ve nu rs P[cioS
IAL.a odC hri C .l 7a e 1- I r. HOTELES -1d. .rLaU C YDE I DE PAGOT.; d5e 50propip.y 30 5r0dre-Mad iN2, Esqa B A-, 1 CADILLAC 1948 DuLET 19 1
it ft.ESmIeI$5 vCraCen idI.1,01 11- C.1194 5.1C21C 190I a.I -IC R E W L YAmp. Adrio C IIeIe 19.00V2 FEIETERIASACoCAGEetraChevrolel 51 w1C1 1 LECadONFiE VENCERTA
Ecevarrfo.oA-9748.6 .11 111"01. CHEVIELET .DE 194A11 .71m m 1 8 CFIE . . 1952 S EN EAAS
Br pn1e0 C7rICIeDCICI IC CIII CIII. BOrSEDAB C- 2 p Dodge C. 51 ,1111 11111I E.CC8m d
ReprtoreideBAR ES -' "' .- 2CII ere po Nd e P ANAl TI). CC" B' "' 'uiCk. 50 $750
sAN so'CI, -,tr VIDBIEA Dodge Coronet 50 C. CI.C"C"; CD""CIn. B1IKC Sp. 1910
.1 111 11-I A111011ras edadC, $20.00 02 DCEA A fllandla1111 bICnCCI, CCIuI. rCdII ___________m._ 1 me C ICnw 311 bnCa Buck 49,, 600
y0701FORD .C.CCI1947 2 ** Plmouth. eSr155

SIb cspor30. nf M-nuel A. del Tore ymothLUgrI.5,_ C (H EROLET 190 B ck 48 450
ta ell 5 nte 7CdCKb CCII 47180A 18. Cri deCIrII. III P110A119411111 11'"711 C ". e A
C -ICn tl.C 1e 11,1BABY7DESOT O. 1,521 4J.U-. Chrysler . .4 . 9 C I.IadBevroet . 0
Sr.-rn __ 4rnI 0.11 2 5. e Da- PARA PA CIIIO' bIIII I 1
EMiaNm K ar, tm A nd I l7L I C .C0I C, Gi.IP. KU- C l-Cnl. C u 9le 49
AR 2A 54 -a,, T P4e1, 12 2 A TCCDAC CIOAD: 0-10 gCmaC bCI pm Il44G11-1.3Idb4 Chev e 49 500
AI'lr1d o4534 L-41nd dC- mo17e 49M -I I II C I. II .rd C vro 4
fPAR TUIII ONIA.AD A. NdI 11947
UI UII UI$IL RU PR SM GCT11Clno 1I .11 17;11D.71 1111In,
-E L H-A-Ar r V, V"D"D"ovetbl~ 8 95 1ADE51
SEEDED. '
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hv~e 46 35 d lmClb iaar al 4dA -WLY .14


UD. FABRICAR I I a. SE VENDE EL
Vrd.d1 ECCRIICOI
Vedado, Exce pcional 6
Sm tner ue pgarnadade e- "0.00 NfetroZ Caffe --111. I C 1101 CIIDI 1101 1110 17 1111- BAR SIERRA (l'p 011. 'I11 1
CII ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CE 1111CII CII 110II.C- .11.1. .oo. oP)
orer dmbapo -uno c-a1r1cm un N111 .1CCJC e Finca, en la provin
Ampl.i. de A en F. -cia de la Habana, Y Mt CH AS M ASG NG S
'.". .C.,," C",IC"e1, a,941.00 Mtr12.v Pnar del Rio o MaC I C CC IC C I 1-0.1.1.).II ClICIIC C C
n09 I CC C tanzas. Se dan faci- o 51101-CC 111
lidades paa comn- 1951. 1952 ECHEVARRIA cIIe 26.C$700 Meto2 PTar o cambiar.
Exic Rqparlo estiA stuado a "_ -1 1 1-1111d.d.c -- n N HA N 50 '""
,I w ;--',;'3CC1r 1 CONCHA No. 50 .Ia slida dI Adr. rCC Arol r 2 n entire Via Blanca y
OIVedado, 211.00 Vr2 C sGARAnJ KU.K
freIn In a grita de la 3Cr.,a Si~ na. *
Polia N ioIICC r n '4UH--1283- I-31
UICCrC-CCIII 0110 ELDIARIO-. AAIDRCARCIA
F .d, crrdr clgd. HUMC71BASE T ANUNCIESE EN
UK-C-No-42-- C-12-49-s EL DIARUO DE LA IVARINA -7-5-


Chevrolet, negro 4V3
"'y b C""
Oldsmobile Conv. 47
Rojo. banda blaCI, radio, nylon.

Buick Sedaneta 47
R d aIr- odo- em Chevrolet Conv. 47 A- rne u biiW Ford, negro 47

Plymouth . 13, n,, -], .di. Buick verde . 40

iTodos con Grandes FACILIDADESI


U-8331


VH H 2- 1
--- "'W', t ,d .Plymouth 50 500 CHEvN OLET 19,1 2 Rt ICK-S Super. 1941) S- C CPlymouth 48 350
4 dPlymouth. 41 200
CCCII0,117 1.1. IIIC Cadillac . 43 700
D1 IODGE- - .19411 Dodge 40 200
CON P0"soBuick (cony.) 39200
CA 2 BUICK Supor.- 19401

ENTRADA Arl Ir IDCOI. G M N
) C < l A A ede e r r n a b i a G M N
01CC.8 ,111 CICC CI MOTORS9

P1 r.Ci. .-1.1 C e -DODGE 1951 M OT--S

AI;N:IAFPO ZD 4C14 2,
C ICA 2 B100 ANAUTO S. A. Frnle Ca.
M1479 .110-IC-CS CcL 119114
e, r61


C-11655rs U -C-19-530 UH-C-119-M-%Q


Afie CXX
P~in.26 Gasificade.DIARIC DE LA MARINA-Jueves, 28 de Agosto de 1952 Cluasfficados Ajo CXA N U N C 1 0 S C L A S I F I C A D OS D E U L T I M A H OR A


VENTAS VENTAS VENTAS r VENTAS DINERO-HIPOTECA ENSERANZAS ALQUILERES ALQUILERES
E T ACS. E4 -DE OFICINA MATERIALS DE CONSTRUCCION 64 OFERTAS 77 ACADENIAS 82 APATANENTOS 82 APATAENTOS
AUTOXOVILIS YAC. MAQUINAJUAS_ s_ SIU ILE YFECTOS SANITARIOS 55n. 22.5 MEJO2 52.2, N2m22.
E E YDissra Cuslquir Cantidad CONTABILIDAD CALLE 72 Y SINAI -, 2 r
-d. n41N Gd11 2 i n ALQIIILER SOBRE MUEBLES d,,, LUOSOS APARTAMENTOS *"a3 Mrm sssss a
-s1r s4"Pr.sso:M-e3ft.s i-stss7si - sind em .rsra rpoiinM78 H2W 7 '3 di. iii. e~rt d or .E nsss s--2so.-5
"RER-TA.DI" ____ .25.224
262 ,- ode euip s _______ion ___ ____crae, aae Eiltsne
----- 2- VEND- E 4 IO-MA CALE RE CAL A I L5 ssss.CON SOLO IRIA 05EA55MENDZA CIA 2.
Tr mdI. b dA.31885OO Un. n CA Y ADEMAS Carrera Comercoal ME.NDO
____o acsro, uz 5ompre2 0 m- SOBRE 1 JEBLES, DINEO Secretara P 305 / /-6.21 s
--c d.Vad de 2 s- DIasir2 d. c.ientes2ar p.2iam2s I A dministracia n .m .O
CeADILLAC .I.O d -__ paei r 22 oosiis5 c2. VEDADO a netnee S -emsn .or
ADILAC I- s 1949 56 MUEBL.ES 6 PRENDAS M : n ACA EMI 6 ESQUINA 11 SE ALQUILA UN APARTAsiCDL LA .-. .SS 4 --Mue0esde ficnacajs cu- 00525i0 r-220 2 .p0dr U. m r dIU0ed. T
dprqR 5d c n1i,--. 212A N2r- hd e lsa I 2o. 2/.d.m c a mi e s
-7 d2 0,sms r me maq -inas escibir sumar, pro- -Lm- P8-q O or .iD52. .n d.ri.ide ete.idr. dh2 l. g"
BUIC Sup r .: 1947 NT 0s vt j y v ddiose---d-e~---- -- 23W 2 522 Operacie r254d. "5 2122. iNFOKMA: bass de lujo y servicio de eriaRadICKs, ml nevs-. l .0 -3 etre qe hr-l bl V icon. litss.Z _s Va AZANA DE GOMEZ 7ED.A Y CA. 1- s.Agua siemlpre.Bits N 660
.8UI Super . 1947 rOn nAi 5 an 25 55AT0 azonabler. Vositenos FREGADEROS d-.-r-d A o A- DE-ENDOZd M-92A-, SY CIAO y Aube r S,.,
C2nvert1b0e .esoo00000 ee.un n no ia 5000 meriail" Progreso 2 r9entr FS 4 d 2o. szan2d G0222 0. A 680 SEGUNDO Pisa ObIepo 302 044921 eli Subirana y Arol Seco, d" dC-375i4- SeS cL. .-, -: s.o e, Io freete a la calle. Pre.
c Son r 1948 7 es o Monsenratr y' Viileas M-69 7 14 x 2ESPECIALIZACION re, encargada N0 658.
Coee s. ,* 1949 o-1) .2220H21757-31
SnUICE Ouper . ESMALTADOS J)EME STED DINERO EDOFICIO CALZADA 6 H-2469-82-30.
Z 4 r i sr in na. IIOTE TAQUGRAFIA PTMAN edao.oooosis m22n255c 0200. -DGE Su 1952 i a -2 s o.: Calcuadora L., Ila o so. I it, alsGEA.m r i. oi- ALMENDARES
DOGE Bby . -1949. --0- -----,5 W 23 -we12 ye s 14 MECA A I A oeos sooc-nb. susrso C
SM. m po i 02Ros.5 N Aoisr ei trIbjlyertP5 Cosson 2 TMEICA y GRAMATICA ni2mo
'15 Al,-3 'V eA -as, lvad-ro. I a uk blndIl
(Tire S00.0: :-- -a eilld deuallo. _$6 115_ __ TENEDUP.IA DE LIBROS m
LDSMOBILE 1947 1-s.-osesso A om o o siarnl ososs *5205c2 tr0 2 0202 .o0ld0 0 s-2O-i0 CONTABIOIDAD rs-a-sos
$75. .w s ai.cqu a pca u uluir ta SANTAROS ------
e oms uea. 5016-- e rn.Hpia-brro scitr t ,so flca onelmeo aer soD IN ER O
2 302oeri.002 0Illo e ca r d.u y 225c2,2p25 qussd re 00h2 EDRO r 2 Md-rs.- .ll INFANTA 1.301, 503.00
CAMION 2rc mVASALLO -Al_::._.A.E._.ENZAN SlquH. .1' e 1 d.EJ,
-Bd. EL DIA 5 iala-cedss 1/4, Isan,
ms.RNATIONAL .inclus25dT00Oa TULIPAN e03siyos g25. u .
9 142. voits, boqsesa, dobie series qm zai oo 000 nt A sOm d. r deO T os5 e s. eioet. or 0 o I & "35 B9-1863 se 1i ssi""-ssss,-s r-1 v -2.
.E._ -ii.d11d1Eq._CaddM lC, m e_-/ is m, b c .rsm


--EC--I----SU--A R- ,- o Oslo .soiss2 8a 0 nt 5V 02de 02o re e en i B. pet n coo o om d r
",d5hrao a ioa N 2 n pr52r5. 2250 ad as e p-0H12501sp --- --- 0 --0- -3l--968. bnate nomsM65.B4
- CAMBMO. DANDOIE TODA si2C em2 oa e 225r 25200502. evissdoio AL___U___LEREFACILIDAD PAGO. __ _LWdU___LER-E___G____._TA DO__APLA____T I- 1 l rS Ur-o-se 25a2-N 1
UHH-3054-53-3l o ""2 PRECIO: AS DE HUESPEDES _EDADe~~wa .\lamique 418 bajr 62 ~~ OBJETOS VARIOS d m n eiad ec A EAC DCO ADLUIS FERNANDEZ .3 so.so so- es,. o.osdss r00 sios 255.d c

so 5'~ss~ ~ S Blsa de Muebles ~5 05 02 o soes oeso ____________ ios00.os~,in5s~
VEN 3*4de OiicinDpr.V I.Xlf ___r iiov pranm_0,g onera0020 5,2

0'Reilly 409 Fl1 05i1 ,I2ELkI s IO-EAS' Apnlssl sI5LIlsolo
1 11 T161--r A7743- A 7744 SEoo 0,5 ossossi rss 20 ios.
_.-- 505 r sb r o cle ln u 22 05 -00 20 -00 51- o e :, y eqm. 52,0ar 2 5i. men 20000 UH e-0, 2 .3 SEaho a APregu Lnt ph aal


VENDO _- O"' ^' "- M ARCA "ASCA NIA -- .----- dr, os A
na~~~~~Piij guAurrn auf. -5.d.Se
2 515 0 0s050O os 000ELECTRICOS 116_ $ooe ses 2.50. III ___________-.b ~ tbrn y acsrn aa__O R il 4.009s s. ~ I M r osos r u o D e o-nrpss seon1 11 I N m q or ssM AN O ITA
52eercin em rn e v dn i 005050 so. isos 5,5,,A, ss -15)05. I siesoe irn .s d 0,,,,c,. h o smso- ,s o0,,d 5 -i 5 nc0vlc~

-NO'Ia OBESd FINOS nSd. edutrT.da 'A ueni.s neMsLTfo 1 n6r5n000 00 m APARTAMENT02
VENDO L 4Nh. Ill 6353 e """A- H.35 .30a stsde.Ia-oeo.Ihb
P .00 . I. .05 ~ eS ~ 000.0002
__ ___ _- _: _ __edd. -30-6l TI _ _-__ -_ -3 21 0EDA D000.01. E5Q.20.55A52 TA22 d2


1EN. s%- es I oE .

DO ~ ~~~~~~~~~~~TE EVISION 1952.1Z 1 I-:I14(00 sois 10 sliOss ____________offH P. 30 R P. AM. Blmpe. 4 aYATES Y EMdARCACIONES _md_ _-_ ED 'r. d r
Arb s27;i-.7.li-se - d. -r r o mqin \o AA A a. j ~NEDADO 6 A.

VEND) MUBE NEVER SY REFRInERAOORES O-635 MAIISAN 000,0 0000 mi"2"o"05000Inf0rm- 000000apar05ment "

5 "a o ma, m50J m il y dI.jr ms DINERO HIPOTECA I.DS 1 ________ddr___r____ 221


--_._____00 Y02T I T,15 6 y 1 "2- -2r.000s1.s., ,s,,, 1 ,- -J O L 1.10 4
-~1 V E D1 T. If %4 ~ 1, m 2 3 A n a 4- 111. 1l s A p 4. . .
U. S. All~Ab I i A.-. -lSSM nlnaeXerorDsa da ---I-ll--,-- --.---4--A-,- 60
n Mi e INSTRUMENTS MUSI DERNO
(III (St 01 DI'O5I .I) 55. 0-3 20. D0NER0 HIPOTECAi5ND 0TR5ALES 02

000025 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I. 50___________Ie 0ie00 l. 05ATAENTO
63 Sl- OT IC. TUDl PARA. tn.i. .mud


H(H-638-64- IT IIXIpiI ZXIl
_ __Rdcoe Rdcaesnro -- """ '" """ T ''" *a 052525 E2 20.0.9. 049.50 UH-H 0002-00-.


HOJALATEROS sT0550r25,00000
.,,409A entre 19 y 21 Q,-NDO 1,070, 4.00

EoINDO (ILALLAs On n m o ~ e C e s 555 5 0 0 51 -s o f - -o-- -- s o 5 2 2 to.fo s e s s o erg. sorm e ,smo

0-5r e u t r s I n s s r a l s m q i g a I s o 0 l n a n r 1 r r r s m d l e 1 1 0 o 0 O d U l D N R c t t d 0 e 5 0 0 d en0 0 r e e e n i s -5 5 5m- v Iln t 1 9r3de g R 2 31n
____.oss727A 4-00 son nbr._._,ne___-__-_F-n _n sdd esu-2. -s2-oH 9 - 0 GP L IE A___AA_____________p____dM__n__ca T moslo. rpnrir65ow oowaa awrtmn 1 os an 0jscbincmdaBULLDOZERS olefu es 2i52 000500 e 1 00J 2 0 sos SI ,, 0 __________A_.______G- not. ua- nin.srve. eciao ygrje ja s domsm
I 0dos.o.dI XIEI)) I.m.-I a 05 OC 0'0 11ar 5) ( e 9. 0. 5


ne ue- e y-eo_______ e __n____ _ _.____, ___ ___3 5.0A 0o 0opid en referenooeiosoo.
er reoH -1935-8231


D QIIEJ SATERIALES DE CON$TRUC24 0N PARA LAS DAMAS 1 2. 0. -o SIE-R590-IS
70E A INTEREST PARA LAS DAMa los Ev :90 meNmmoV 1Ss, s 2"d ,"te.ip.0
VISITE NUESTR Se i.rMAESTrS DI0 ," -NTr e md
, ,e 1, 11 1 Sr i Ill bto DE A y M I )l 0 5 .0CIADIELACTORES D 1.iaaa T C m r o( ltsR {27S T IRFEO Alq 3o. ol.s
enRrUA S - 50-7 -RF5300dO ROFSORE osns.02,O20-oessa 0. Oss alr552e02. d
M RES S-.A27.NR 31 g o 1 T, I s "1 X -1 11H APETAMEN.O 2DERO

PALEADORAS1-" 1".'1' ,ODER,")Sc" 8L" X-16615d:l m 24 0006[ t 51 1
___r___Pt hSI.Pillr. Gf--.-__
CO O n ~~~~Pago $26,400 un ano oede.aie s
VENT ndms luoso -5S1o5 Qoss afi, Ili 25.22, TeE N r T o ENSEMANZAS et eacm
sE noSITO eenSe.R I
A-CEEPRITS Inr rsssoorsossolasi Iisfs de'E75 ROFESORA R. b T M ApEOn


Si Desea Vd l ulas. AlOS ___bn___________ _nd___ __n_ ____n_______n__.IADE_.,___ 7 A M.Comercum_ ,.tes,. ROE DEINGE.2-1 "1 00112 ,
CIE TACTiieoE A AslqilA APARTMENT T

MESTRE,SS.EA.RdelSgDrL.A 1X 3.9Nn___________ m______ GEERL w 00 olod os 2a DD
VALUA S -161 . iod. PLAZsdiI ME ALE D N R O 1/ IGME 10750555NI-3555o M
VIA BLANCA y LUSTICIAM- -- -o- -- -LUYANO X-161 al contade a PLAZOS e ePROFESRE LUJKL, APARTAMET -qian aaraen U--2.-W2

-U i-49F.N1V1TRADA D IA A cbdsd arcr u
--A----,--1-.-2OFRECE F4m17.

SiACCESbRIO ss U H-H-2s*2S PARA BAOS 77


Ed e colb s es _ A l q u i
TripeRond_ B --s i SOL0A . osoeLTeroAll~iame.n
_1-1,4 INCia. APARATOS L-SOUDA CULU A QUAN B0TAcu a Snle. 57 UT-L.EDE I -Tnpl GAI 212dimin SANITARIOS 64 OFERTAS GENERAL. '0 A ___A sB onL
U S c~xxom *METALES 2.--DOMINIDE y

______ ___-d _y itue O IsOs MA INGLES.d00s Osoi o r nccnad gapt -s e e >
V AL V U LWA4 PLOMERIA 4G ENOA ssn er, p rtA GRATe r EA LOS
OAo oEN[ R IOiEi A3-ESPECIALIZACIONESS d oos del mes .me

VR boC. IUL0,.TEo.sNi 707. i' er0 2 r C ALW0tetre15y1
Compay,16sst.s1 21.os r1i 1ie-1 .0'1 E_ ETE'IA_ H_ h y 202. ReACADEMY rzI-40.50. H-3 3 AIANOU-

SAN SOA A~lS s-I 0., 'o 62 OBJETOSVARIOS tOSNdintre bacre T m le o 520re222 6 e slmnose s i rI ndsC0 Cso
Ne i OLe a 1iria Is s os s o 0 s . -- E OCIrE L AC IN C U E N T P ESO S *

Espe Hi bes par porerors is r,,, ariiE- nerlo mossoos-es. e dlos, cis .pa Ilvdr.Cs
A client iOI 1-051 3^11 o' 7 K, >- ,.it e-aa,,,est p- 100 505u L2Aet 2, in sn etrnr m drii o
gua Ca sC-57 CUTILEs0DEOF5d r eCArVrRrZ
VLLEGAS 207 Ba nLeO Hpotecaro A"La UIrad Disibuiore. M6025 W4463 MENDOZA VIVA GRAIS VALO
CMj0 RieA ,- 0uiRA e1r1-PALACIO An-A HAVANA BUia rodINESS Mder-osy VEALOrmSs a ~tns.u bna


vos, ~~ ~ ~ ~ ~ S 60ais"lSel al """ i re en e ot 5 1 31.r 213A. rm co ma

LIliHabn cr -aGnd Cm 2 3( 2 10 EUE A1.C8I3-20.155-8 M IB. H. . "'98 -] 93us sme nelo- N' C85-77- .l "D AR o n .L A AR A .-- -37.2: HH2o-
Aio CXX -Qaiicados DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 28 de Agosto de 1952 nsfleadosI r 9

VENTAS IVENTAS VENTAS A VENTAS VENTAS I VENTAS VENTAS DUINEO.E-UMO
03 AUTOMOVILE CC&. 53 AUTOMOBILE IACCS MULBLES I PRENDAS IS MUEBLES fPRENDAS NEVER Y REFRICERADORs 5 RADIOS Y APARATOS 62 OBJETOS VARWOS 84 OFETAM ro3- A mo -lA-C5. 0 3 AUTObO 0LES 5CC0 Mo ELECTRICOS D.s.A. nDE on an.ON SmLBO "OUSE TOUZS5E VEooND040.oodio o 0.5 Nodoo. E 7. ART sV W RE 01ER'O 9 0 150. PR --.EN UA & -O deta .iter :ipef4'a soici$--pro *seg o s adflJ
PA l ,R 03,11'-1a, 1.0 CAD LA NDO LINCOLN ZELBIR DE 119311 TUNA MUEBLES: A-*"733 VEodern. aabGO comp010. ApITd o- ourr n or 7 1. "' '. --- -LE ~ ,=nu mel vtia itran wenee
. -- OBObO 050 eoSOSO0 O 50055050. 50 55000.OaOSus.ei ,n EEA msn oorola, PhIili TS i 0 lis Into-.! dPH- y -"'= -_6= V
i PLY enndO5OW-,5dl,40 Rbi No honons sai r cin- -on mcho.0,05 oU '.o osoGi roo, ssss. oomdop s.- xr .nsT -- 1 .1 -10 sS3.
25._P- eT. aLeonardo y fRodriguezSao. Infrmran 7-3U2L .,-% V lod r41 d os, on.e igra o- p i leza P_3 .hAmna e "# sq Ina C ,it:OR -u----~ E s Un AotL a, P I D z. ilH-r. U d-ur ao. niaa s ase e .
ITT, BTIO-M .77 i-3 R wEND GNG. PL'E T, 'N's r- l vsrs un sd e. mils .: prm'rp "l __t -It NEVERA PEQU UE mepLfAa -OD412 d t1.=Offt ontie. U14.9
5. 11 -1Fo -0. ---00 ----.n T, battleg e n.5p --S.--1._ 5 i moy boon eslado$15.00; ltimos modelos 1952 Ref -M
;11P l l 4. ; o= : M cr asT 47 Lu I ca- an.cm n b . -I .L" e ra-Lm ea -aid -Mn _e-- -- m y u n es .- -:t
0u05: Food oar. .0.ods. $5.250 o o. '.5. a. Uods.al~s'y SCoo so. e o sbol. A S"- 05 5-" JUEGOS DE CU ARTO A $190 cocsna de luz brillante 2 hornideradoeres Rotpoint, Gibson, 12 DINEBO E Ii nt


ere191 om ueo omsnuvs'gn.axiiro 00cm50l.Tabe .001 .0 0 0a '-Lr Rraload" BBnjS ----- -- Esq in Tojas "Casa P rot. S""" o" s"'""""" ,9a00 de i~o P05b5 Msdo.ds, ooo00esOS o
sEVNE CERLTIs AI ao. s t inoroaon: UD-l9 j040-2 s.e csoossir Renacom nt 9.000 .s 05505tr 5.5an t bA.oa aososo FtNC. JesusoEA~m s d 59 Mont e 29 r. o'~ ''""-. o o y.,, o i'do 000 o.B.5 B50topura, 5 y youO54 _. iOBral.Vednorgl B-OO- 621a o .-. l cmpr s0pa 5 cn gra 5se 05."*d. o'as ome 'sois inoeoS o.0 D oob r B:OOS cBa oacIBWYafl SU
.S ; ss 0.D Onc. .0t arn 1,.U CAC E s Z A 0 W d 0 IISTRUMENTOS MUSICA B.oo.m0.s r. Ioo-s- '-sI
o.s.inew Ind.Feos ,00 Vocda, eooo sdiMobl sb-. demno, 2 Cuorpno nu'eoflioOB N sois ANTGso S N Vi0CA O0E C.5 02-5 Ns_ -.
ve~cis~esy obe ueza cpaidd de. a nagagapoenasn cticas -LA CASA HIERRO o sso Moor s e _____._ .___ Pbloa opr -- --- U Uomv
oro-gA To D ensualeo. Hacem os a o s I00 _- -- ssBN5assNBS-W


me 7oa. -51 3 a OsII UN S 00A BO X Dosd osoba, rgia LLS 10 I L Os m5P''= a odo- 1s .Fai d 0 ,T CAJAS CAUDALES ,, so. 00 n of. oo. -n d
r, Prta E n r nS $1500, Comedor $90 tala- or u os sad 0 as $ -, Car lo 1 75as sos d u e .o s 4o i csr po d
______ living iitsh30a 2ttt t'O Colas 00ds ar pgalo AnaSE4E D REFRIGERADOR i noi rtoo P N ri DERooooo 00 joo mouao 000n00 Comoostrool. en a r ooperasnrpd ,aoeveoe .- 0 oI- E Monte 20, altos T sr -__4m s n d es_ s deMote29E o n- ; OA8 L-, s toaisiR
AD sAs s. 5. O.A A y n n r n0, IT0r c. co-.
00irrs mo efca oniinstd iso ma Anooso 0a 5gul mSM2 ptsoh.5yaaaOSSSvitrnao spm ao, go-a.nd: A s-77 o moo s osDO PA5 T 00 E. P o.000, 3 150Y~o D -sNER O. TC ------ prm III-r = aonbe gjn e ua1 ur -51 .- : ill 2i -I o, n 2 a Jaun35.Mn -184B-NR-28 eo a 'dlle letauca euot .,.srat.T
0 -0 -0I,- -0 O.".0.0.0.-. o l AQ9N,, 0u'0- Tr $60000EAD E Gss s nona LU miAUUm1A
G V E tND C lE o oEL.C E_1. R Dt-ric". 10 5 M Rnsua s 99 oosicA- so33 o PlAOoo wsatAS. eid
H-.334.553-_ TSe_ crcn H.F ln__rn1 ionar, m U B)LLU. A n uafl' .'r vo z sI.0;.e.as "asa s e7 wwer coel i n o [n
50A0G0 P0 7000.9 00n NO DG BO DE0 r_ ds mat____. Ot G.E c m 7- Dn rmOss Cmaelsipotds .flf jfi 4 d r 'l am s PO G 0 00. Icn sosos. 5000. nr d os LA C S U GU oo so sa oe a
_ _ _ llMrs- Cu,,s _C

LuM URINAr m A S v ap125- R 0 O R IO"N A D O RI L so dsAO R ?, dB E O-s L oI- -A T Y E M A R C C .0o N E
11 d r n v r d o u e _g e e x 4 x e v n t a aP lc s a e al.b rnd i c r e rno ,. 1. b _i d.r_,3re t 1i g .r c're s r n a .n a" Mp a r n gr 1 c e r c at a I 'uu T s 2 -.-S U E L S .50i. ."ormis bo-.o. Uo I0 p"OO B B C C-2595t9 bl rco ss. Fload U, mOuSI M.Odrod ,MA t-oIst o isn on to." G6n43 -4 -_ I

_ _ coo--o-- i os 5--- s P-- o a d rn Coo as. t r o u n to doo os a y g a oo F l c riC9 5 es o so o:A S 2E:D I A O S ,0DE M O oosMsCsoooo O eo
D .4GE.o .BB T A aE. oo. 902Ao s tlVENDO 111174 oE E T E AacA.,-mtiaCnC 4 o se p .de do- a io ns .ss os o ri so S so- ,aa dir
r o m. art'sD055p0BB grander roONIms .c "Ioma.i0. 0d000 d. mt r P ueC4,A-- a be LB e B ,jPOpINEL ngUaqU FAaRO

acLods. o mpro, carr55 s s, 05000. losta o neis s. boo n,. d rtrdromris aia oseso eism lo s oo 50m0r osl o do pota O 7S,~~o AgonEss sE leFsCodA Lu n 050 Q'"aPe uap u r~m au at u ne
e ri y st u r o mii ioI C 0 0 -s -I0 N so ot o r sndo r. 0.r m e BngA raMU B E.AP A Te_ e s s o o d s i 0 .0 A R A C O m EA S O T EC A S
BEs CAs I .-37-56'o10.F04 soislt. os_ 0 0q00.C D .ad.r .uM69 14- 4-2D $1 1,0.JEn eeaG rCU -E osa EBa E S AuTn U cEprT meb- Um ICOMA -VE D -. d te po e a Mar In

sOl eco.- rodi.sc e an., d .s. o. -o. 55,rt.5.00000 .0.0. rd s a. --.s-F--daocapoos, dosi As.a. Tell AS 48iIbo.a 0" GANGUE -wdo 0 ntrslsy pi.sas.edsor 0s 0 oI G sou 0 .0 L un~s a s. o s Ol r s d e gso o no a d bsii s eo o s 0 0 :0 do o 5r. 5 0 5 .5d1 0 T g A O a t r t a e d L x o I n o e s i R a 2 O sis 4 -sio s. 5 i e i 5 B t
U-m2.~Z Caderr ~ 25 ui no aao cume clameo. -oot 1-1, I a. N FRGOAR ETEL 0 -- I uNT(It FaItCn y PieC, '
n l T . . = .- - - -- . --- - -he___ _ _._. e _ n A C, A S A nWn. I ne. at o r c d e ETul d l a NtE Fn. ,,,, N r' m e~ a o b s o r e l aie C o B I .0 0 h st y 30 A 69 1 4
OE.DoO. o io Os iP 'sGsoao arOgE c 0000E 0 JU0od eo2 2. A,_ 57 UTLE.i .E OFII o.s 00. 055.dr ooss Oyoo. L s"""o.' 5 5 0., 5 000r 0 Gs n0 s- .
T d e P ry g .n u ate nT t nr c u 8 o 3 1 e a ncrr E N i E d. E I k i n G O e i- en 472 T,. 'd. ru c 4 E 3 y 2 a 4 .o a z c 1 .s a D N G B N T A P W- ilso o o son og, dl l 1. .1 0,01 oI.-0A50o05. Loso2 o ssis -0 E5n0L0 _V v_ 3-2 n .__ br__ -UN C. a5_4. & ZAss. ooom0 B uo i moe. ~ 0 500- or s eeio rios~i~ s i 005 .0 -, 50000 y o me o~ o Soso Ao s 550 am n o o V u i b j a u ei d a t -g N c c n l n r o e -is P a nrA a2 .M 6
. oato s .ro $ 75s00 co snct os srssl osoosN o do tie m p o yea a 1t uezFA.
n ~ ~ d -'nd *p -e'r*. I. I IBI E UE IES D ftO- AIERH-111 -al. -. ra onnlindA mIS:) SEu Er O e F U p vin o ss O s. CAl JAs DE CAUDA E D I O I O TEn C A P o be, eoyd s tod, e ati da
ii lE C r Itcl f rt ucat d 3n 1 7 C aco lt r ze- a c "" 1. 1- s n t ao 2 E ar,,dn,,ca b yn d Iom r m v n e m I


*s _0- liv ng 10 .000us05 0,_a .l. isos- ngo s5 r, "r 0 .-a2s. O sn oA NB d 5000 n.A i aC-bAoo A0g de0jA S
A c 5up I ____ o _ __ __ ;n a


-00000-- O s s o. 83EMsMG "3'2 42n Ag oostmao pr tr SOUCI ATUD1LES 100. qvo Antsde c pa r a bi pa
rov c0rv0 n os oo s0 s000 000100 d5 e onsegud-. n orso paa ote Oso a paorloso 2 cm ubod.arten -Ad Pd.Prd rl tde 5 jscude y rh- mrs bw g oeadeo ooiens. Lp caoita
O -d s so- Is ta rtnes-y P rie o s,

c t l y c m r Bar Ue S O B S Or sl d iM or2 COOS 0 3 0MN U L E C N A 05 0 0 0 T 000 U e t t a e t e c l A q e V N O O o ,s 0 0 0 Q0 L ,iuO T C C0 o n b l p 2 5 9 1 -2 24 6 4 .
TANQUESad!,. io 05 00-0, vs 0 mas5 medlatobarn- g0 c i505oOS10 s y, xgo rern Priss mdes ins 4s ymese50'0 uA r p .AN X 4 -D h iMe rMe gM p r a d e p O s a s o a n p es.0 e p s s. o mn A oa.o s e r s abl.m I-To _-I,_ ni ,-,dj.r-:sk ',r- u nr wr$60 e000A50005


a ,o d 0 r u iO S .Cs .e . o. 8 000m s s e 2 a me a m s .D I NE'.
$00.00 -aM.o05 005. R981S1=':5TN -- -1-Y0 0. l M C
0s su000100s14 y 9 .0~t o u a 1 bsid o o ost -5.0 m n 001010 0 su ls 0o c o 000 0 pso as o s S ano5. R af ae00 00 "0 47 -1 6 5 7 1 S e r dN TIa, S a a A olo, e es daa o ls co p a nu s p con dm n s p a Os 0E o a-s r oa 0 s. Os ,l- isi5. O -7 7 74iep 00005s d c o h 0n e s m u e CO so -so 2 2iso o-5 -. s oG F o700as05esioi nioo oe na.o"
000.n -m 01. T"do .I N '- - .-- S450050 I- 7 A U,-0DOECR B ri05IN.00.5.5 otoU 21AAoAissoos5 00doble daterenci-" o Eosssls 000 r-. 0 s mAgo latuD r ,ob o I r paI too Ac H-6 S0
05100l o n a o d n o o 0000o 000. $ O s b m n ors.5 .p o . O sr
oa afdde epg "c000 .0m5 000000. 000 bas o F SUALE 20 C UN 0 L T U N bI r A 05 b JF td s tn sS Mi ob ca I AILIDAE So DLne A tI ei o n ss- 0 FERTA Agenci. so .orsms r A. y5'4-.Des d '0oo smo 1 .5 2A0 E
p-legololvo crsbapodo colchan mdosollMso'nbooS y -e-sgmoopcebecroc,, a o Poroooss moos.icn Spin4l. L nw -- DIN
n d . -_ M oobald ma e tsaO sas o ooooCoo d ,N.O E
b vase."dr-c crasicnis mVoce c--LFo A1 -71. -. 4 _lA74.A-, e6.r.MAT .~nsVts 1O EA s,"' cA-dent. .1no4s .a .


G 0 0 """-Tgar.1s b T 4 -_ dlndnrR.lniquld7. H" TMFO oc340TO.M uIAo 0pgs00 o onoi mnccal06000 C s V -os 2-5 -co' c ol"''as M .Cmpouallaoog.u.co.1u5o.050. : Inso:GsI
soOO 1 12 --9 50-50 n15H. P0 E- U A.-I5. goS.ossactos 50000 docyrado a oo oam0100 $ 0.5000o o a aT enso8Roy.A-SRI g ,ao co n00 dono arno -a n. J- 'l.B d
UTO 000EL -Coolco Corba r 162. x-s2os -34ta 2 oo tO ooson a Q pa ^ "RaPael N eesribi s470Cu- r Sep P"d "'t"o Rafaelt OLIT HIT ECAiu ga .t-do 00. oO Msos50-S 5 y 00. 9o Io .0 DE0 10 ________ll 675con p 1 ss bs oedIclohooo 010 ,9311,1 _d,____"___5 5 s eloopc000I0 p 00val 000 0 00 0 0a S 0 .5. r0 .0N. o i on a n-=or clc eo ooo b.o oo r, 5OIAQUdNApoDtal.CCamas tt% 0105 00d 11 a a Oi os do I.: 0 --- obs 468 Apt -31


00000m0a en e .5m ia Ooo a ioo l t Z A E 3 f~r E D o sos- -- ----- o-- easo \toonb.Aooy N ra 0-. o.c r al loToto o o o oAtRt 0 0 oss RM A M -.t e t t d 4 8
.0 D, :.tn, Ch0vr00 4. onte 902, 500 5.005.000,cme'.0d P5 m 000 1 1 d.treaB l n -. M U E EG cm rs p, md s., __ Hs9 64-ARSLp
dl, mob nale 0y C y us qem dnfe r-ca e C C - -- -s-o-s-si "La'olosoadipos.DAqus 000r09-e S OYEMAA


0 SO O 0 9 9 0 0 5 0 0 .4 o',ll'' c'I"-.s n r nq m A 7 7 4 .1 Ae 7 14y As L0i S 5 %II I P O T E C A 0 o s O: s i P E L U Q U E5 0 0 5 0 5.os10A
n11d111013"2n1 jdrZ geH103-5 .TtI Ie O l o. 11 ens- W a li ad s A r Teci 4 de G60 30 _ _c_ _ _ W rodn LE S -a Dttl
it ,0.os, !l e0sm s n u-e5~A5L48A A __-_4- os0 S d "oasons" 5000t
DODG0I15I5deR. IF Agen) ____con ___Amr-o rE o.". -1nn.- o- "Cemac, n Tt -o s 0-5.0 $,i00 .0 o os.0n oodle-Dog 1US -ELL. OMA A1_II-L S -Os" .osaas: ,0,,050sss to _- A50~05 .r I-,s Al05-N SLIApO MAQU NS 0;aEND I 'OO r5 l catr34

r-c.000000--iIt a A'l. ( .s so-4- sp doroosbo urnau 0alsE 0 -00,0tit. NHP .
.dTOn Ofridds gn sF o u mDDr Gat-ll.Preem d l E a ctfi .II o, wee d i" ~On. n \ V-- ---- -- 'O.6 Lib a L. R i n l a tidd hll" '_,_ illAr- -LT$90-MI-,bLA ES J FG OS.00a0 do G0- b o la : .a. p Lmodocoe-Id0 ARA . 12 I IllAS I A .1
000 000 0-. ooclo p, R odkiso 05a4000o 905000,Ta Inos 00 ga.0tllaolroae La APd A%,.DOE 090 Si5iA 050I & 0500 .______'
-. -oso Os no 000 000 0 0. 0 5 lolO oe_ Ju go oo :r cd c o o ab o --00r0501 l B- U e 'an .150 coos T edso W.0fa L'11 .'.1 '.MATER ALES DE CONSTR UCC.ON i al-scLOD ,.ti-. In ilDrA,


0 C -.". -E^ SIin g r o b o o E U O S
A" '-- -4M -0452 -sob ,Ld. ea . PC- lrr M.- en- -jr L n. G_ ina .j --- 2 D SUMAR', Yi49-i CA CU A Sep EIC O OANtA- .:1 Il PAR H O E NO rn ,,
AU T M O V IIS rA S I ;FL- JT5 B 6 M T 5 kS TP a t AQ IN A EC SERIi." s 11d S J. .1 o r il, 1 ,, S-N-" 'I '%NdO me a N u vas 31 ""a" ^t m ,"e a a M a rtin z .
pastaPRA IILE ir mll Ao1"T n 0 001 O MP 0 eo -VnDL %O5000000~.B5
o ecm a pru .t,,., O o 7.bjsetel.y3.Vdd r n e a eL. 6, .e 2 e g n; L. .rl. yIt m M ld4.; V "1 U-51T .re,1. .,Idas 1- I "." I ,I e A ,Ir A LFA A eree_ e__ --- rznbe Msd c ntfo n

o.'' es r pI 000o0.0-m ssd- -U3, saIr.-dop ron0 0' 00 -2 As
"-.T ,.0.0.;.-0 0-I" bo-1s,9 el.cSs Irs s- 05. 4 -de.Osegu sCoad s a0,mu0,m.
O 0 --s -M e i -O l n 5. E. E .R1 M oses- p r c o r C'ntes "01 ".1Pn s I l ,s n O

0. 0 A-000 d 5 5 00 0000 end o s- Os d suros o ne050 Osa -- C-ie 54.e ri o s1 5ep n d n a0 s D o t d m 0 - -0 s0.y e0x 0gim o s r fe eo s SI DnL-a I M AES hI"r d er q E R O SA R H Pl a oO T C A s r T A E E 0.0045-5-50 L .
.M.aq asegscrib'ir 'M "E1AL. 9 Cis o n r CC- -Np05I oseoS- ,, N ee oss oM o -4 W 2 _" p 0 aS
B 41 -A. - ICn T eeIC E tn,,LnS U M A R C A C U L A R N P E C E O S AplA prtetlt 7 95 o r s . c o s
0d 0ti 0,nT d. u or -.aPNAS On. SINma 0a.0VN11EDA LEEAI sol eSea E. A 0c. 565Ages g ng g mi u va m a al a b or n ec st r Isl S O Orc rr 50 oliu r ri r dO r locptatd o n y demor-oa a-isa. s aoo ooo 0 o
O a s, 5 0 5 S 5n.Gor. IsOp ,, I Xoo a d db o u r o p n o r- 0 0d0 5dm n0m r 0- -- ----Oa d -o p ac i a o o sh,.a P ro 5u n 0 0 0 00s o-- S C-
T L c 13:r 53 d n r e v ,st e c a i b r a e a C t s p r e e s o o-d e t O (- ARTO r A Qd arU rrI d n ., N o I ,- ,-.-

4 .P.R CO IJA S-U ."' t po r a e l ctcas Po tr c "a r 00 m o s ooan.i c otnc dadlstontos1o-9 . 11 M AN 00 3 O D N x r c c p a Sh
t." M U E L E S- _oa o p a rs o e L, ,M aroi n e z y P ri et o oroe g C o O s To s d0 s so
--a n IC __ __> -- 1E HEbE ARCHaVS IE AC. .1 ,,d veo d _ar_ pirns

-' T ""Pr Tie ,- d ; a .;;I tld411,2Ng.eIII a"I ll., ,GAN A"" rNn3 Atuas nMaiaA10 01 U 5L SO 5I~d 00000i0 o ooansl gOd 359i 000,0r 0 00 510i s 0 r000 0000 ,0.rndolo gaco ni do A,. l oPIT" 3D V5Y 2o on 000 dod e orn r oo o u,-.-753-14.7 0 s-1 P
asIe in- a I ff He e.,, a'- Fit gI tas ca
O MOn L 4_ini_____)___r: o -erior C" o" "' Sep o o a L5 0 a-o-s l do ol "g ieonsd-- 359 oI s IId eo- 516400 p- W no Teioimome Rer A 991.0 i C ps C -e3 A -19 act n o 73 -.e 5 O .oss 61. .05 - soa 0019II'ITd0:L01I500 _ _ _ "_ __ 0VELO S
--. rd de !2: y J d vedadn Novs Prbra e nd1'1 "''''I o 7'-r I* """" A X c.PO Ls %, til't s 'ue 14 Alnc,ru 441 % c1 ;.3m pet 7lo encad el- I l----; N. .' i nP.--- -- 1- Exirpla in A dc;;.d-,Z,
soIII 1. 41 _540000005 ,4, TO 0-00 0'. r, .'ll 01 0 0. r 00 _ s0 0 S o s o s s .s 'sd .5- 0-- --- -- 0 GO5 '5'V 0 *o : 1 0 s s 0 NT; ; 0 o : : O e t a 1 s C s re a i o s sS I ETd e P t Lo t i opo rdI m l e t a g a rs et c .

0 JE o's dd 0 4eSa,' me arhio A",S,,I, h0,0 armsTrdamo to t c n'ico-, gr.anso,V e 15 1 d , '. I .Es de I c u a 2 1 s ,m1- 1.m p. s tV o 4e s gc a s os g o 8 9 r0 1 0 0 b rl ) m9bA- 1Ps d n s 0 U tts rn o o a a s B Nclo es ag eru la 1 de O c-" ueg s c me or, sal nT o t da hor S rr no 63.S 4 go s et.0 5.0 1 a It os do rc .1 godl lr LP elIam us flen oe N 4 o o oo Spr a eto a 2 se.T e
t u b w 0 -1 3 6 M n ol o D i a z V eW U E B L EPfi I Ao s ~ATa d S M t s S u r P r m : 3 0 o oA M e t l 1 6, 0 m o i r o e c l aO"p r i u a e o H l a lO n -5 0 9 4 4 e
"Ll -r .-is -2orIrnne04 n C-- I-. Ius c e in- er; ,u"' "r' rme Iari .- C S D4 4 00 do Oaf Des. S T 0qu054as 96 u' 00.00aTINez-75.AITT.A;,,tt daM

ym -N~ocT ems aa ulasoschnsflrsda do-00563_ cor as). reospooO d 0 Iorn 0s VaE44LpLtmrOS 0, e
NL s Far ub r oa- 6d90 slones Oooor m n $ E C T r o s co eg.sr os rcad s p p r e
0 aSu d C IOMd CI VROL. T N o s ii ospar l, N 3oo.o 0 a b a o u b e a l d oslom ~ 8 1 E S A E I C O ot m e o c oou lo taed om gafo s yo o o ad e0 fl- 19 3 S p E tirp aido n rdi i al d se lil
ose Del all, Ba .,, wJesus .IdecL' ., pa Te ,E sq U n -rnl, 13.0, c I rit"s" C E D g r ios t rje erf i i his a a 2 d p T-- -."", os dlla car-,,us_1n,,: ecsorla '_ clcrpm l--In-d,,: .on evetooao I::'s,, 00 c4, 0 ro, 00eroordorodad t oreO S0IEmco R-l0 loandea. Taslor, scs, etc
bdtoo rnnEfnco con uesri nd yd r sd Me sdC d s edocr L eQUiaM : Z AYAo Hoods;N
_ -s __ a _eo d-lme"i- 00rrdores, c vor sm ooIbocoE R~ oo irscch L etooeiona l"tee 0 4 n o o l9.c"ym ""

III*,mEcAR r .0od1 s inger.-55C,.dlnt2.trSp-tn,,, ,, dArs
""J" C. a. ' 'K,'.n1.l i Pll- uelt--. Vis .tenos,11cepla- rm-- 2 d n. tia n' ,C LA PR DI E TAS2 C 3-4 5OII I IA EB r Anesce rprro tt
-1 0001 boo olos Osn M ia T .It, oslooAncioco Igsod.7 i.1d "o-l to s tao icoslvO do ocar.In 5,44ascdcb 0.o
s 0 GoA s u0 o slo nos portl 8.1011 oosso A 1Y Pa6 ER TO. 2 o:-,Ao rogsorado c R oo:j "Gasia" psi-uni oen-rL

s ono o : 2ots.in qoo I .Teo-.-w;e UEd .E- A0 A Z O p oo. E L E C T CS p d u s p ar i da A i t ya d

F a midale comedor rclloo do Ia coca. inoon.usH-5p74-7
\,- ch l r .1 .a 1no N o l rt u T- 11 I ,_ .0 a I C . .t I II1 '6 it,1E s- hn M U F.L EI Ai"lA P A Z C a ja s c Au dit .b ], 1 1- d e is teo" a* --r ta.'-,clito ri e sOoaPane ode a i$m130.000 43-r4l2os-o- goltoo a 0 1 a00r50D mos nsbn d-so- i. E IT le ,, e AnnNGS C--502.i.1 door, $9000TA,o-opa.ale S .00- altU AoceUtS. iO P- r o O rototNrcA1)- _P A m E o---.
.0 0 56501C3mo carn ra, Cordoo.us00escltidboPreIsss ONTAOPRO, A 11 LO _O2r4ER Y E GtERADr nEn-----E n '_r ~m n eva ca a media baar goda es Muubrtn $180 com""o $14 IdT RE PARIoso Eoeo pies K ,,CDlhero n g,'.iO.iT . .00 "too"e" lO b:O a7,Io0"-r-los"f dgcadoc, en nloosooros Em000040t ss::tooolcome< mosim-'oss' s ': ELad FENIX U 2965 Nllol os a lsosra eo r0 ;e nd n: temsO01 Jostd 0 P I III 6l~c0 N~lE EEcI
Ga ""c 'A -Marqu am ar naa^""d ann on ae ir eibr Myn s Tienn.crma obaa_ _4o__H_ d o a s o o B o oo- d oa eMho s o b l d. C oele 1 oar o s o loo-s ood a d L'Q U I DSaAi a lV AdnSu r s e iro n ia t uba sL v ert c a .sr n S02a-'3 i5fs" I..- .id os N u a e v os y Issn- o r o E "e "l > "os o d n" s"ocDC $ 25 sdfa 409 2O S1 20 ,ra1bo o a o o q ZO i$nd0E
00-i5i.OS nN 07 Asoo ododooio eloososo-o m a DF N E n 0 cEoNis -o oElip-lo- -., T-d. I0 0044 l sc o '
An. 194Io.oo zaOsso onm re m e ch a ra-P Co-s. 4 43 00-5i t 'aA -f llf lf l $d co a1 5
-.N'"o. S eI -- - hI' los-. l F E r 0 C d-msest 0sss1 .
i ~,n, gi DDGi' 0%&i-""s"A EEN c u anins eca cis ias saatouz - s t cmous ede. .e; .ueto e0m 0000-rj5 uIL osr l nos opt r go A .1. 0 -0 4.n Ic p cog anooo mo r I'I1 1 hIe ar oqa R s1
FOR S UA $ 8-2' S4NIF.DF, F.ADCast.oGabmba 16 90eMtesL-473 0,, 0$ 0 as 8 0n"L A P E R La, sA 'nes RiArIS PAoRATOaSus D A a; con de
__ _ IWjEEZ~nir 0- M0tpla BI 0San aa 05. 0i m o e evum r e 00 soo 0re rend a b a cio mauoer 80:00Cua Ol-d 51 10 poso rAs s 500 d 0os y ve tl ado s ELECTR.CO M A T S DL A Y u T D Na a n et o i e o ; o cag ,e"2 n e n a e on s n s d e '" n s 5 1 0 0 b i R o y s 5m 0 0 d e o dn M U I0. T IL E. I Aen F A 7o m c le -a M eor s s o n s b s -o r. B 0 0 i0 0 5 0 1 0 5 0 0 n o s v On lsi, r sso o sa s u m a n s d f if i lAnd d i s ,
00000"ymca~a oac rn ,,,o,,,,,n d,,,,p,, smn try a mrv iordo oln -erOr :y 0 00ep 005re v 00d rcra *ooiso 05d1 1 Bpu IIr Btason p0 .
en ~ ~ H--76"77v-5e4 s rcibr oud ysed Sep.r 15" meC-165- S.epa Pe d lect". Sa afa el 0, ,aw bapae saoraiaco
o 'd a c o p r a g r D m i r n a ~ t r s r a l s a - - -E i otatr Acrn t U -e, .4's . I t e s f l o s-anc o l o n s m ud e -C 9 2 2 -5.- 1 9 eo ts N "- n. -n I5- in-m- _i n Ju s y- p i-u2 l2 e n c i neg u rspa rl

0 -0.555 Os.ro ""s" a.EVERASd a'e sREgRsIresA- tRES -CREE sTA5:5AGANDAP0 P ER RAEL H O G AFE :7
e, MT -n nd~c, .TELEanVISORES__ $_0___It,,,,me AS_

1 .osd dm Mox5i rn0 b0 505d5d 000 e St oI r 0 ,em 000st lra Nii
000-d0 o,.l.oio n i d s s2 dA oso18o 07:cO uid as aO000ue00tI- I- I .r fu dm iS i n ho0Cu 46 N. 1
urIt d : inoisnLzan6.b=C t eat, l~s ae yc 3 urn ons oe a- -KP -- ---- -- p iN Cu8gm_6ua _31 1 atadarat1 1da. V11asa p1z1s in. d-Teu.FI-163
-4I- - 1'%-o 1,l5 -,o0 5 0 0 0 0 5 s t o ~ B. -, o'o.sl, .ooosen 5


i r -. MO TGRE d ,ENT R 6 n Joaquin HI, eit Mot e -' 17- -, 1, --l-, s ,- Spnar v .o enoIndso In m M-2713 me 10tasI yas Cex4sa 6.s
d,,dn d sys-v-CE-ES.s s GIbs 50 Ne- lna1", 1IVALeas 39scFsi esquSo. esCE0- T. -__2
h~i imd ,b 1d. m p-edengs emebe.przsIn .1, t, n mie~o tposy la derm ,f H- :64-6 -102 S W
AgmcrE ed saan- vr* b ienosr. ,.two en er y C[m o-, "Casa Pnear ocoa.tp trezng" ", is sc !- 1 n10 ENI (te eyA.1-95AD yaO a
11 lngc l a nIu ., c,,-nTIK. ,'a c . .Ie.er. -26-5rmSept-n VArm--. ArHs l, .- on Ciide Blade,.i ,~,, -1 4 -7 Sp6A4 oiz sps.1 .AS BS T VL c-S .L4a
jT GIL ,.'M._ -I F c inr l s gnm mHl--_c____ -- en Muebles dere icina" O'AGUNAy S iy," l105 AN- bIlOlodsis 5-0 -AL UL R DAT _m .Surz1_ 2,A62 6 --- 005500 oooos. 0o -s pscod surIioOnmuele. Muo 005mo O.os s sre aps rssos MAGNo:o Iosxs;A: G.25 s d s O a 40 :ss5050000105 --* P O E O S A
o Moojcon Coosado mAo00%l-' soobA C0 00000500 sos O. llSo-111oscoso. ALUMNA
CAn Pill3L.,- li ot'dbrToe Tellm i 94M .E.M de-N"ASa aLaeI "-n- Te" 11"" """"'" - "" .l """ .d "I'lrl.-" I KI I.TI ccNP- I- Ir T'uHaeP C Amic AT. CrO N
H-91d. 1o st d mi m. C29 1 ND. ---" ,m Are Mo e I. T I.- or 2 e ia ,1 I e ra ex ib c -I ,;"A I, I E.,r I \ r nl a . O,,- -, d ica m te It a e c
"LA REGE C -A' -alco.goMAgo ,,, ,, I- -_10.0.00 -00-0ot ,00,5" oIodoo 005 Coorp- .It: '.Ioso1olco 00 ,1 = 1- i= l%7
b-S y c a r a E L p e rt S d 5 1 i T a r. A e N n l" D 13-. - l d e j u.rl o 1 I 'r i -| I q u yc- n - n a n s M e a u 0 o- . I I n .- O r .r meI. A ntIT .1T1 .li-,,,,
A U H 11-5,U C ITE N N C E E N ale r. on er 3 y 2 v d d e rI 1 1 il 5 1i 1 -cl N R -4" I pt.L Q U I A M^ O S : cMmAQ U IN A T ll : i rC 10 -6rr-31-a i-r s .


"' p It,,,DPiAt, AoA EN5M_-6,,p0
p,- do bo, robs- L61_________ s, a p050 Osnoeoocos,0- PARA LS DAMso
Illo, 0 0s oo d .05.0 0 5 0050010DeO 0 soEnt-.-s_ __ __49__ _ i ,ftlBE $11 i.09 on 00 is o oo05, ip,,7f _"La__AF. 0V- ,11 0 cL dabs. joogos doopa1.ii rir nuius prtE iBR R wErun 0 .5a:A,~ 5 Flh~ ffhINAO E A \ I MI C Arc oS000EN E A Z S
50 ntr. -T d~ t ,.T. ., rc _______'__-P Fs.eF'l, .Asn aoAc __ _

bono. t livoo1:1taps11-o.14-1i IoAE4.0TftQs r3Uutna)Ln)U_,ttistsos -,011 ,o'vquinaa Tenro-e Reves."o. ,." ; ,-"I"",No ,,-";;
00 O,. 500 COU s 05 0 0000, TR ESA ALUD .54 a ".1 .000 0 I-.-cdd 1 :,1 OE XPLQEO0 LOZf

___ 050000O 1A97111.Y-b'"'Ico oooa --o 000000 0000:005 0 ,- 1-1.100 00 00 prn nrc fllflt "' g51-.ss1-1 0055A PE a. I.5,K- oo oooods V obao laos 0$tooudooo rl" Oas 0
", -soo r osoi.o0000 N C .-cp oG a,- tt tf T-U IL~ )U ~ 0~O'~O rlrno AqIic d a,-:00T0 blss ulc Osecis -i"U 6 T osthlO0-00 500550
J.lisc -bio- o00 00 00-LOO7 dlg' ,os ou r uc o 00.
5500 .,2BK, iL. --e I .Oa -t Fil'36, p05 M505oteOvOB 000005P-, -1 F'' ''' -I" N 000 OooOO 1 5 m- -mo-csnsooL.NO. csooosdydlsoict 050 il[.o000.,551 V
aoooonu61 DEoAoIoecis (maooERl PARAgHlPOI.C0IOO"m0019Is-67-15014.
il -,005500 hI. I 00- 55 5d .a,, ,,,ct n ,T1 0 -435617000 0,-3000. I l0.0007RASA"14'Io '"l 0 '""-"L Loofi""" -o o'Os "s_- bso 00000-_f
ALQU- 1iniILR. ,, A UT'._oS ," o-.I--uar.o I e, 1N 1. 0 65 05i 0000 ls ol d.o oobo.Me-Ssos050 Inn- LaH.- I L,5- -MA Is' CA E s 10.d 5o5s S. I,9 p-l -' -jiIt5nES A O
,,l ouT, ao- do n c, a.- ". as 0,ltaooso oo-oo lo$0s~% "o~. -Oso.-2"' ,I", -TO-oIs To int" FIT.- .0.0500$5Aorl'l,05asV.-5,P7
0.0. 0_ -,Oo"000", G ., -sI 1Z iiol8 10.5.,. 1111 1 .D 1 -it 1.C1.1. 1 I B -0-og-O,-"0.50000500 L O 5DA M
,5.IB1BAIP.0001AMACINnC-an-l- R-iiOpl.- ,0- -5005-00


ia oCImfBAdBR11110 DE LA MAR1NAB-Jueles 28 de A4iosto de 1()52 (3aulficadooa -Afio- Cxx .


ENSEI#ANZAS ,ALQUILERES ALIQUILERES. IALQUILERES LQUILERES ,. QUILERES ALQIHAB= LQITACIES
75 PFE4S'PRO FESRES 19 RTLS 82 APARTAMENTOS 82 APAlTAENTOS 82 A?ARTAMENTOS- ___ZAPAR,-TAIOMENTOSlA ASTAIO NB _BBBB)B B B B B B B B B BB BBBBBBB NBB > BBBB BBB. B SBBBB, IBB B 'BB B BBCIBB BB BB B4B.4BBB. B B BBBBBB BL B BB BB BBBBB ,B BBL( .B BB NB
----- R RTSdL TONil-O TBAT .B. .S A BkAMZPI1 X TBIIBIII. 1AB.NNNA e. eu 'loat Bl -- I'-$ ITll inWaS ABSa
BB.BBB.BBBBBBB BQI- 11 I IIT I- ,BNBNBBBP NB"" QBBBBBBN1rBBB-.1, --,. _". .I.I
lB.) B'S ,,'BB BB BB%11 L, 1.BB11B. -l AYESTAI AN1N.1 58 "I'll,
,I,. , .1 d., wa~~~~~. -1 St.BVa -i Ie V~ji 61,SBS.iann BBIni (.I. .BBl kni 1. I.
B a I, B!.*B BIBS B BB"BB BB lBN B BB I 'll, B N B B. B ~ B. B
n F- 1. Hll a n, .1T I I. I d~l, 8 Dn. Snani-1. 'S b~rl 1-1 d- -i I L. b~tsF l ECIOSO Sn APAIInTAMENTO G- ilB YIKIIlB-LB Pl d, S, BBn- CBAB'B. .].B Btaba
,nn. ,, Bi B1.B1 B,"' B "BitN.B B nB B epBieB 2 NB1B
s E M NAA YE- ,O E L A U BI' dB B B B B B O FBA B B B IB B BBEB BH B!S S II IBSI P I B- Bi n B Bi, Ba N B N B NBt B B.D in ,B __ ________:_Al lB B IB B Il lB r
1B1BBBBB B3B1B h BBBI_'' -1B BB BBB B N B- 'B B-BB-' -B BB- -BB.,
-0-it BIB'-, d 10 tF.B aIniIINBBBB NB. n",Bn.B.B- B'BB B~o,, al BB t BBl o. - i d,,BBn ,,,,,,.il l -dB g.B-.B.B BBB.BBBNBB BBBBBBBBBBBBB--.CO N BBBBEI-NBNB RI ID .B ImBBBB B NB BBB BB B.B.BNBl Il
B B 'TB.BB BBCeB B B B BBSB B B B1B BBn oB I S ,,, ,,, ,B B BI B"B BB, B BBB ST.B c .B IB B BB; B I IBB, 1BBI" ,B B. N.I .B aB B B BBN B 1 B B.N B4 .
"BB IB IB "I I O B F1 1 i I I I ., r i F 7 13 Y S T P N N Q 5 ii i DlF -.N On B Bl ._1 _ L D o E L A ,'i I = l % """ n"T
71 COLEG".,I .a lIIOS- 60_T78_3 i._InI- lri ,I- .,I, PI-Ii .T,.'."'2 nIiIn .1totD'n n
I,,l S; -- I.NIIBITI'U-BB "i o, 'RI ,IINl160i-BnalOSI 5I i Til .1.3B 1111 l""N_ BBBB'"".N I'NINB B, B, 1 1 N9 .St'
,IIT ltl, I I-u I l-IF iM. , :, a an Bs n 1 E I ~ D b r

B 0.1-n X .11, 0, .11- "
B .L D A M B 'B>"I"'B1'.1 1ALQU- "'In IS A BBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBNO BBBB>.BABBB 5BBBBBBBBN CONB
-, I I ,a. 1.1a, A1.1 lByBIB- n -B.B.BBNBBBBBB
', ,: BB I lBi: -BIllB.B.B.B, 1BB-11,B.,,V-IDADOin D $79 V 505 B 'f VJ-rNCBBB BNNblI I. IuNtNB .B IoSI l aN_ BB ,a- .B
NBBBN:NBBBBN.,IBBBBB ,, USA-BNNTS LD-, ~g, ~d 0 M.E ."HPnl 'li.I 1-7NI 7, a ii ua b16

B 'BBBBBB DuI I BB HDIN NBES 'l
I TIITI) 1(111 PNBI I I BBBBB IB lB -1 (BBS'11,1_1 A,,IL0HASIAiNAN ELD
-%IB7' 'IB II B V IBBB1B IN B1, d, a,49I ,0> > -- -B1- BBB__ B -B E BDOL RE'B 'l nN BBBBBBB BB'I. CalBb.P .W W

IV-ED,-1.OIILOCAL CENTRICOOAPATAMNT
: LI ( I 06 OR I I I N B INBrB"BBBB B. BI,. B B B B B B B B'BIB B. B B B B
.B B BIB BBBB.BB1, BB. !, ,,BBBB- BBBBBBB!BrBB75 97A1;A 11I47 l B1'"BB -- ," ,,BBBBBBBSBBIB.BBBB IT IA . C a It. -OBS B 9B BN B QUBS
_ -'_ _ ___, ,_ So$.B. .Sl .B- 1.20S He17.8 l VI. BP. BB VB B


I X"1. S ,, '.I I I III O INtOSE > D 5B BBBI',-BaBB.BS BBinBBB I SB. BilBr,.BI.B-BBBBBB -7-4
ACAEMI PATROL) Is BNXpBSBBBBB FlIHBN PAdBBSS 0 H1ALQAL IIRITCIO ABBBBB BB

B B BL BRB. S BB .B SlB-BlBB BnhIBBBBBBB S B Bl SIB1. I
BiB-NB BBS- BBBB.BIBIB. -NB, BB.eBB-BBBNB S B 1B111-SdBBB>BB-B -22417-2=17-B
PROGRESS ACADEMYI".I B., sr, ._,ll"'.,' iv llugr raqull 610c -" ,,I.1--1
2 ;S 3" ;' S BI B a B "n 'p- B S i B B S B B B S B B N BC OB N o
B' B B ( .: S- BIB, V.-0V1d it l If .FB l t I a 'B .r IB,-,,,B-"BIlI-BB I Al- '-CHATEAU ,, ',, I ,,, S hM IRAM AR NL V V E Co aaa
B B ''I LAMA R( 1 I-0I1 ""'' .BnIa ,,_.0711 N - ., a.Iii 1I9)00,." BBBBB Sl~l- -. laGRE G .EO ISPO, 310 ,, I "I 'I Ill07 I SF01100 ',' '; ', -.;" HAT AU I AAR" 1 l I a S li
B, I 1 B i l l P \ B IB B B-' I I .O VI1, ,L 0 0 ( 1 6 I \IBIBB.BBS SBBBS!BIIIBBS B> BBBBBBBB B aB"BISLASBA'
B. .B. .B B B' BiB B A, BL B- -BWB A S t llN B B I N BA B B B B BH A BM S B.
B.B.", TRELLOL\S 31 Edlfaca _1EORIBN

BsIIliBIB, I BB1N-Ni .adnBB- Bnt.- B
B I.011 T1-NF) I16) 1-6 AOTAISE eN"SB NBB.
I ,,, !-, ____!T s_.llIlB)L N1- -1-0 -&-- SVIL.R

INT E GENERAL,, '


I I B1 11SOIIT ,B7 'i TD 011 0)960 PRAD_109IB BB
B > B B B64A O O I 0 T 3. B B' 1 B B > IF- __ _B B BB. BIB"B" I A ;SrOB > 'B B"S. n a I -B, t ;I. ia d I, II ,p S I 1 A T N E 5 -1 6 l C 6
'SI -" II Ii 11I I - '.l, 1. 11 11H IO -8 ". ,' h .' >.% c B, 'In
B> B IINB RI') ia BB B 111,-BB BB BBIBB BB B BBPBS I-N B SI,
B B B- BA R OSBIIBB.B.B. "B71 D N-B--ill4-I-, 110IBI .BB,-, -B23BI- B
'BB- -' B. oA.B1. _'B n'' "an". 7'
-LLOR NIt-I.s"BIBE J BBB.B,. 1 .1, I" ""t. I'm cls tlu budnc,, ,i ,, 1 "11 ''1_11111! -- "'SE. I. nll ,I-1~ -vn
I,,- ,'(' B I B ,,1 F2-" -,1,,,n Br B'I -.1-1 Elll." - I I a'EiDLO1 -- A A

ALQTI U ILMOER ES IIB"(EIIOIlB. .IBB ,, B 1-. I n FFINBiS' 10V6111(111- .IBSBBl.NB-1BBSS.BBNBB-_SBBBB
I09 zHOTI II'I il .1.I,,I 1," II,.IBON BBBB, IB"BB-B"B- B '' B .s .IB.

- -'" ,. , ,!"B 1 1BBB PI I. "A .SBBSAR AM N OS BBB IB BBBIB ."I I. A- 1.-- S-4

B IB) II'Bn_.P.Bn 11 innn I ""BB I l- B'160 BSOS(BSIn, SI B.S
I I I 7,II -I-NIIIlIiD,:I7I"_I
SB B SBBBBBoBB ll. al111 "" nBB S B E u u B I B S B I B

SANI.IS :1I IUA1 IU.:L IIPepar 1I toI N ".del. .Cam.-poT- .1"4lI00-00.-05-t26an Il
B DE'H' "' BEB B ,B IS IBNi I BBBBIB _: _n I 2 m AEniY iCESlo ae
S., Br .-B, ,: ,,, '- , ',, ''. .7 B BBBB!_BB11B -- 6 1101 01 11 R B BN,-. BrB',BBB,,B ---BB. B BB-1BB.BBtB B 'B B B .BBBBBBB1BN__NB'NNNBNNB1,N1B11BB'-BB.1- 'S'',_,' -' -'. EAD ., 4
,El NANB-BBB.BBAI Il 'lIII-Il 1%," : ,: '' ,,,1.1 ~l 2'S-B"1 "" _-LCLCNRC
.Afo cx caMl niiadoai. DIARIO DE LAMARIA--Jueves, 28 de Agosto de 1952/ AL QUILERES ALQU.ILERES ALQUILE1-ES SESOIIA SE SOLICITAN SEF~EI ,EFE SEQF,.I. ,.,'
8S7 PIVII R 8 EDADO 5 SA. APOLO-, CALABAZAR 10 o-CfMW- =~M0 117 SOUCITDU VARIAS 118 CRIADAS -,CIAO 119 CCIRS T- COCINEOS_ 12S CHO91 ''UES "
.1 1!! 11111, ~~.020!!. I!12 323 011A81521 011128A T. -180. 3212 AAS. 0112-28-2 AA22. -112-28- 0~18~0SM- A 8211311 . I'.1211 10110 B S 22. M _, - -'. 202 "B"I 21 1o1*
: ConiddAI160 Meant. 2,T- t112 V"al" k~l111.B!B010C~. Ii. 20.12 _l2 .22. ea. A MM S.11 O10c12.~l -AB 28. 10 1 A 18 0280 8 BIK0878AII 11 A A
Itn- 11al 21111 11-211-52-1 -el-u B1 --_d__3_.__.__ 322-81t -111 ESSMINISSIM" A.~d I2A20 1.I 0111111 al8 11: I 181 3 1 88818.012 11- 2 L t JO1 -2
-so., .1 L= .l. .11 N88118 do1 Mo1312 58112- 12111 "11 -111 S ;.111 .1211 Al A -l = :i_= I L. Re
___________ Aan inorpIn AIdwk Cat -otus no,2 1.1114 0,202 I 2002N12 Ewcz~ mmr ci Pi H*
82. 121 1. lnl.I-?- 22A. 8210111 A2121213A1PA R "-2 "*11 -2 "'j "ICI A alt22 .1 H21 2-167-11-1 1 11 1111 1 331 19- 11 0011 11 11 2 _14AAX 3 ,, __I
.312T ag.2010 13.13111l1. 1323-IIC ,CARA0 CON1.A-1 802 lo.2111toi~d- w t -- 9 FLK OOARNTI
[ED CAR1AJA IIAA ENTR 6 O.EB 3[=0t 0, -.2IOE1SILTR0 tAI ,
OF! .1 C111 V A _11 d1 .1 -, Lt Sto1. V W do2 = SA. I111 2008113. '. blenr! t N.3 A M ~ l~d r.1 T 1284 pll BOB B! C 2.2 138 161 1 216-4 6 -1 4 -1 1
-LVL,-1, .eqao R ME1 = 117 1.210 211213211 135112n a11 0 .3 1 1-1 ,1 dead. 1.32 )I- en3131 119113
I1o21-11 amT5 j -11 IA dll. 121.l~e. b.0. Ir-A Batt-l!1111 1111 C- I." _112 .__1_e ._1383. 13111 ".A-- b1.p.d,. 1.11181 208.1111221 .3 CINAX 18. 0r.0 81023. 088202212 do 11 hlA 1.31II10 .2- --88- ht Teifeno8 W61A. _I38111 _'E22 12 JR I arO deBY
281382be1 ___ ___ __ __-15172 N_ i A".
I AA.VS2.Te --.It aba u BI 0I- I yCA218 deB11l ll2p1e. 11-1A1 CEU O.D
118 1 83113 1 I3o1 3,1318311333 .j11 102 11 1211211A1 12J11 320 .pI111 I.13 1025 11. BA 112 1261.81 A RD112 03112 1
13.1c AI1112111130 13 1309_Mrututu O REPRT d. Hie.1011 .I e11. I -03 -.8.112 .~l3ll21l3A1l38A
elind"I S. 113 1802 *1 1838 .1I. oo1111 20 .213.11 211.18101 180111 1231, 1 1131 r 0I. an2130 ,1 81021 181 d.- f81110 .08188 2188
11.18082 Pa.l~ 011 .I__ .-11.128 1311 -I t ISt1 rn_ __ d18.an en0111 13111 H8. 1-399 -I 1 .",= 2. Twi. M91011 2121 1 ,,
r IM R AN O E A TO i .lt. -0 A- . I t1128 I 1 18 10218201 Camino. 110 foo ,', 17'r, 'X 318-8218. l _,
01112~d = .r -I 111 ----2-! 90 01. 81288 ,21 = IM_ _Mraia fETOJRMR AOMlf
al31113 broom -____ -- ,11 1 ,,"I. IN, Ra120112 anol.- ra oIiiIs OG C SRA C -El .4 141119-B2 1 1 8 8 1 1 2 0 1lB18 1
. ; . 1 0 1 1 1 1 1 0. '21 321;2 .1 17 TI Il~ M -a 2 2 1 1 3l ~l M w % U s1 2 a s s I ~ ri a o 1 2 1 7 A
2.11222.1.1l11.222 1101.11 L E D RS HDi-ALE d __ __ -.)_ _______pa,__prpagnd______ll $-______________ J:___ 188111 131181 312380. Maon 0.2122 02282-28182
__ __ __ .11312 13l1 2112,31311l1818.13A201A12O22OBII2 801211 3111K212802881 8212211111321131111,31B011223888101111011132._P_2111 131112833.,,lot1121,11
11211.2111o01.21801 -12 on. a __________'.
del mbtd. .ba. I -St 1 4101 113101313 1131011138HO 1 12 -- . eare Mo1303e. 211311 1 1. 112. 1111211
BE CAN ,NIN N'0.21 ,3112112 ]ad. ,. =3.81132 ;2118 88l. 1-123681228 Ld 1211
(.1"3d, j3o0B843-. 8,3312rd. b1301833 121 11132. ai. ________________________I.___2 2 d.1 1 111 111 100102. 811. AV 0.8118- 3 1 d. 1 2 03 33 81 on.21 20 -13 1 A 3127 1 1 2 8. I 8 81 12 11 .3 a .- i z K 1 28 3 8082188" y0 8 say AM r f
-14.,3 S,131 11,1,331 de11 crid. Vet d1Cns at Etf.U -3.-11- a l
M .I 12 1 01 33 3 F -511211._ _ _ _ IN,813 3 2 3 3 2 1 1 182111 18, 313. It 3 .21 1 1 .2 S 11 1 34,321 C C I E O 1 32 3 33 3 .38 1 0. 3n 1 2 a.l~ 1 1 8 ~ l I I 1 2 1 '
H-1051-11.2 __ _ _ ____ _ -~8211l~~ll311 -3.-1-1,8L,.3I1-1 3.1.R-21100
-- c.-,.2 n31 SOLCT 13111233133 1.1 M1.,1.3.8
313101O CUA19 0229 SLIITDS DEXV 11 ddi buohbldn Mn A LQ- UILEE ear,30 II 30. la at,1I tr 11.8 _ __ __ __ __ 13018 38101. 1180111111,181131 0Y 1 __ .X88 211131 110122 11821221
R ua bas 13331 1111 1221 .-.,_ _- A li I ". '. " EP - 3111 331 11f3 3 1 3 1 2 38 2 5 1 1 1 0
on11 elt311 1 1. .2 I 282d *-1 tl113,I. ~-Aunm4,A37 -I- E.lUN O t JVN
13 0 1 cal.8232 To O -. 1013 3 .3, 31 .ad,.1 .,3 111312 13233 0.38 -1 -2 ------ 223 ;I0 I23 3 1 1 3 3 1 8 2 1 0 1
11I2 3 3 ,3 3 12 D -1 34 -90 -31 11.111 d . 3l a a ,L a 3 3, 33 2 .3 2 82-1205.I13b!
an113 OR3, a32223 ,23 B-in333 11." '. 2.d u. Due Killik 51 _________ _-_,
11l1,111181l112 10 Son LARM.
,_ _ _ 03111t113 1323381303 -rd.1212 ventaro.e82 DA311,32 1382 3011 1 .131. 8 3018 811U021 0.11821,1 1111.1 1301 181 2113 1.21 30181.1.1.1112 28 1 22
W.31S 0.1321181 118 MI TI3131 to123313 82. ILL 1131.8.2131011 y112 33113133331831181 13.3.210381388232.121018333.131331Y-46211. ::,?
dJAA~ ~1 l 7 0 3 331 10233132.ON An' 2 0 0 131383 2-0.211300 3. UN CAN CI CO l le1113 10212. H-1 83" E.13 02301 1311 110.82EC 1310,3 13.l11-133-22 -r6f 1,h aI: "- r
12 30 31 133 128 1 21 33111,3111 41 3133 1101 131 0 311 3 2 3 t f l 111113 111 13 3 t 0d de 110 800 18 II I,3S 5. _ _ _ _ _ _-3 38 21.01. 1233 ,b I. 21313 ,. 1 1 3 1 131111811bi 02 21 .11 18 r1 81 _ ___2 12 1 3 ea n r
2.N LAZARD 1. ESQUIN PE32 E ES,3118223 ,AI33 1 0 12 2 1 O I A 13, l333 I 11331 '. O012 1 0131310182125282113030- ,, ~. an oa IS I.2.~l2 131338, do2 13 3 1 3 1 3 3 1 0 3 1 2 .1 8 1 3 .1 0 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 I3al3
11.1Oec. of ,322 An 21 8 ____H-16415,115-28_____.9.1__M.__J%__00
12_______________________. .________. .___________do___1113,1 2 1011. 3101 1331, 113 3881, 332 320182 1.033! 11 01312 1.1033-2.3 0113 1 313381 11111 11 821.81211002. 21313 8211100212. 322N13. I 1.3 1. 2 113 311 18 ,11 131 111 031 .30 1311 331 "1302.411W I _ ", ,ra .0t L u IJ21n 02 0 4 to P o I
0231113131,310 I 113_133111113200233211we ma Pea83028, I.01.11 38131138 0221r 18 82231 ___ 3l.3.13230,l211 -1 0 1 i
__________e" -1 Il-1il 3l, 213313M 03103013331 Abuu-ta31 d.o1108381122813 =3301221381211138332 "'- .1.J.0123833151.2 C
1011 31 -.aa 0338" 131112, H-11-0021 21._1 HIEi o-l F 130211 :Z.FURA 10 9 CO.3-2 BE 021 1 8.1 CWA88 r1331 SO 13821310,L ---L- -To 11-3 12' .11010120211 1. 1.IA S1 1
LA_ UN ZORPN sorzxcmgr
Lill_ L2 1 2 _ _ I 11 rI If d to1.d. 33-.11321333-r8 .131A7W1A0233D90L2811.11.1 A1111.11131 0 1 .101 3112 13 LGI BELEN1 21.11011111
13012_ PER1 1111101PRO.,2 31 81 01138113.11 1.l301 12112 1.1103032 18.311 181 3118. 11303 811_10 32 I118 11.0.1 8 30 .0 88 1308,022 183r0338 1182322 11 1313 0A 2Bor13135113. CEDE 32 ADA01 CAl~ 0 ;A233 _. "! IS31;11231'31 0201 I 12 0111 122. 133311311 31, 1301132. 138 313 1303. 1331. 3218 ,03 2 8 l3 8 8 1 1 1 2,11 .2 1
II~~~~~~e 1.3,ll3 ,21b".2.1 11.1 1 1 3.11 1 i0 0 33a33 1.l0l21 1 .1.o,33 ldaml81 2 31 1 1 1 it&13 0.0. b e. B -.F.38ft3.8 l0 31r 132211113131 y82, amahul2 0 11. n coanien 21 111
0112118 EG At .80 0 3 ,, 1 .1- 1.114 .3 11 y 6. 83181.02238UK013 SI2 11 11 3.N A T.8 .1 2 3 B.2 2 1 1 83 1 1 1 ,,0 1 8 1 7 81jti 1 32 1 U01821 81,1 1111 .1 2 U2111 u.0 ble.13 Id 3282-31i-8 0 2 2 1 No110 11 1 1 11 5
3,,1 1 32311 20 33 832-ll01331 23 1
.act.~~00 31 u. -- I18 33,3 3 3 111 r1111381313Be e .W . Et aM 4 -5 19 2 t. W
.3,313_ A56. 11311 e" 011 AS .281111 No 8118 H-08,31320 -CA1811 8- I 21 1002111I10211 jV .L. 0.z- o zl JVK ONAN '
I LA32 121. -80 1 332 33 01 30 31 W -33 33 ,322. 113811 -8 13831 r0 _1C.1 81 1 1 0 S,: 2*1 1 N A I i a I N a : 1 t A - - a r a l d E
N 331 I _ _ _ .T 112811,013211131 CD ad .37A022120CG O ane~l .doCr
1311,11038110303033 121.2, ,1112813323 3312211213 110A1220~ 1331100338 1 12 ~12103~181203321321 031330l2 12210-0
rt.,23 32.3,3 1 8313.1330 383,32012 1000C181 BIE 110N 311 .000183 "3118108.111 1 11 PARA13 D" 32118 MOER BE1333 181100 113101a31111.3 21.11SE11811301 0.1131 0312 33111.31-31. 33 ",I3-2 -1'.0.IS
1i lI, 3F DD l .-12 A31 8 .1 1 5.1 3 3 3 8 13O321 10. .11 12 3 .: 113 3,00 32 3l, U422 1745
_ ~ , Or, AI1 32-. .2311123 r:832181080183311113 A .P12381138123 28OAB
.M13 I 13.8101. d, 11813. :."'.3111 -"18me- T11181011 128221 131.01311,2p12 ________________________ ,. nunifi-.m221,,
Uor 18,0 1EN U-l", ,331122 "332.312 3303 -16,31311 de 111110 6.31 1132 .32020183 Ofr' 111,1 1301.3.2111KNOW
In31113023333232"" 11-2 ar,. _OI i C a l H 2 3 33113 01113 I. - -! "a 13 3031 .3 I 1 CC__ - O I E O -2 183 121 32 318,,, 2 b ,3 3 2 2 .33 2 21 8 33 311. 13.1'f j j r G i a p._ 043.
,3111 3. .0 323 11113110 I11313 1112.3 20 "15 1181211 121 O l 132, 1~ 1 2121. .81-0.88n.- 1301 21331111 12211, 6-_ __.__ __ ___ __ ___
2ur .M l I1. -a I - 1"1-f
.'.' b!"38 33 n03 1321.2 32132111 3.11118111 111113 'P'-'- 0.3281-3l1.1 6E333 32CLE E 1, 3 13 1 -1 3311t1 131 3 ,8111 8 IA EAS -11333 _11111 11131011 11.I001
At32331 E.011.3BANC NAS11.l813.O.1l1131811212 A13001 _. i~o1- ., .---11 -20.13-22. i rS
___ -33 13132 -LIL_ I. L -W. U118 .1.1 12131322. la11.8100.F COC3 -17.1i.- 1131012 11128
NA 11 __ 11C' ,b2A11"218 a al. III.1-1-28 331.3 pr. 10112 -- -.-- --32 13332 213331 1 8 1 1 1 1 8 1 nII 21013131082111101113011821.11201202 _ _ _ _ _W. -I_._ It__ .12,3330 2213013312113 ,282 333 O- -,.I .I. -. T- -"- --h 261 .3 1.10.0 8
a __ _ __ _ - MU L,1 3 8 1 1 0 -MU C H- I -1193I 130013.01C O 0 8 2 2 3.0 1 0 1 1 3 3 2. 1, 82C It 11. a 81220
003132210AN 18Q E In I 1. I231 110 l J- 0818 IB O 83 21031 18,031.01 3 383118 __ I21113 0.2111.310.11G UK111 11111101111 1112212O13 3.O.- .yllp, u
1=1dF mll ,W r-! = etei ,1-jI.r, rl.IIE NCI.Al L CO. 8133203,E332,_,.318331113 I ,, T" de_ -.1.0 -u.'13 ad.1111 FIR.1011 00211, 2118,an 10 ,;. 181118 383113138 Par.132 111210132 03NTT TICS 1~0331101313 211 .01
21 33 33 O d ,30 12ul e A lt.t le t, 3 2,E R P A 2 1 2 .- 1 3 8 -11 8 0 . 'I.81 1 I.0. Ito
313,3313B3110133211 ':2110 0.110333 2 d. 11.1U. n bi, 383232,, Eu1313.3lTel(832BI- 13132 3149. 2111182 .03 ia.- .111 1 -7913.0 H.'11 A ,
_313133301 31311 .d8"o330011333313l. or 1111310 A131l11131121,332.131 8,33 13XC UNA30 Buz 13013110381330
o 0 ROEOES0.11. .12 83111 21 101.2 1210
"l 13333 C IAS 0 a. SO.00.co 1 d 3. 18 n 11 NQ 2 1133a11 d.0 I.38313 01 10133-A A D R S L V SD R S _ _ _ _
h- bf. I1Oa;fbb1'dr-, AC12111 hot.1 I,3 1n1 1331102 But1323 -31. 2-81A-8113. .11 -,.,j3C~.C .,C33010 ,31.6.j. y3. .881833 .IA o1111118 8881312 011 I
A.- 10 83.01113 I'burEu-038381 11801838l3883d,1 __ 5181321.32 8111311 211221812

____,-, E131111 1311n.3.I,- A 'C C E.a .WRR D"e _ __ i.I., too 101 e- 312 1080313312 88Ila d! 310o 0. r
I-3130 3323 Z-r,, H lon11 1-1 -1I3Ido,,21tR2__ ,3 11-0 it.81-230 .0111032 I-. ____ 'no"1181
3135331 I~~3a N3ii. SA33 1333.13 _____ ____ ____ -5 UHLCAH114102 o.a kl.4 ol'l' .~
311 ~ ~ ~ ~ e9. 2yd 2 N 61: 1o LA NA I N L 011 136-_9743101 a 11 o.EAR rula APRNDI CE 3l310 018 an1183 11333211311.Sa 110.11,3020 03 1180.,3-331 3182- 1,2970180211
ban. Salud ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 13 314, 33331 -.,3OnFN- -331L1331t:3.03 .3032 I112 1832311303 13e3. .It.11 1.1021 ,,, ai-ib- --IjrEEE__NfYE METOCC
I, i I "EA D . ; = IS ad I] d . .I 0 13ia 133,3 1,33 1 0 0 32r 1 1 S e . o p a a u I t ~ .1 5 4 1 n t. . ., 1 , e e 1 , i 0 3 8 1 3 3 3 8 1 T A M M Y 2 1 .
,t.___'.__ Od. __ _ 4.,23 -1_ d,3001-02 ab0102. I .0 ___ ra- r _____l.-T1. I.uhca b.a M-o.5 33330111381 ,:_111,11 .31313113 OFERTA VARIAS ._ m .
._______ -, 1.1.30133 ,11 11)313133 I11 B.E. 1328320 0222N ____________P___.__I
-,311 310001 2n~ edets 33164i -1 111111 145 10133 8! *2a 12, MAE11O A 1833113= 1833831 -71 121 1 031 .312 32
hbn 1' ,_,- .; r n A 4I IA. r 11 122 33011jf_ _, 3 , f3113 3 nm 1113333 II 33212 133 .1 888338 1.1 at .VK 3 28, - 08PARA A 8.= 1218
,art.~31 f- 11 I. rattm O 11138 ____ A021112 -led .33.8. Carrel,8 11 to- I, .2 TOM8 .
I 311333123 -_ -TAHT LD CAL1012.1 ,IA.3 Lll ,1bMA81011282-8.112.A SP
13132.30.,.: ba 8121113 G n3 1120-31 a13 1 3 8 1 11 1 2 1 2 33
11111181 A, -1231 1.101 -8 1.331 _1 A!R33 .1 -133.111 2.1 1011.8 111 __ _ _
'2322 -232231013010, iliO. ELEVADOR I 1 h. 1. 311 II 21112 Sea. 111331 10 it1 it8331 _r "O." ,3 3321 3,1322. _O 11320 Tel,_33 3133311 33411381 8 bi1 31 .111 012 11.13128 1 0 1 1 2
Al aU A 011h, HIMAMAR' 7 'I. -33 I233 .23 .at. S3uit-11113 23318231 33311 __ ____"_ __ "1 .3. .,k-321 r41111 p1do-P1-,1-U1 1 CSI IN AP R LNPE ,I~ ,.,I, M-a nw
11133L 0231 11 1 11 11 0 81 13 1 00 __ ____ _,1. 1-311 2l13 1 1 j8 81 33_ _1 _.21 1 0 1 11 811__ 31 1 81 2___M_ __ __ __
,,8111111 1"" ,.I.A.2130L ,1133.1.epab-1 n lbdb
113 ,3.3112,8 d0. h111013.- 11.1111 t,,0 1 81 0 LI- ,,,,2011l1l1 10, ,11202122,l,311,3111 10821 ;0-8513d8.20010t2-5.1n1O2AEJ D R SSKO TSE I I~ tN A 09 C A .S C N E~ j," T N D ILD 9,M C O
min31233 an,1.O," ri I 12 28~r~ jor 202.1O PARA.111LIM ,121212013.13101 03.2 H. de33 .33 81303.,r 1230. 113 T 'I33 .1 -31303.31 '.02. SI. P. nlab~d l.
381155-88107111182 20 -:0 3 130 32 3211.2- 118 711322 311332 EL ti3111 I .1132 12212 .31. l, l121111.2.-1
111822131 10,3213 9 JSS. E MONT I ,IOR ,,l S28 H321-103132 IP I ,.3 e .21 I, ar 11.f, e 0 ,I 2.1,
__~~~~~~~~~1 _00,, 1lt. -I _ ,P.r 6 .-- r -:. l 121383318 311213 311 1.82031 08 I101111
3313100 1LQIIL Al MAI ,'-n. El112. 21211111111'1082 1,031 Fq11 d.~ La3. 81.ba 101130. 21101 ESPANOLA11 _________COLD_______________________________ -H1113 113-l I3 AN 6 -E Z T
I31 ,,,83211311 B. .1 1em,.h '- i 8192 03 It 31131.l1 U 33_31880, 082322213181F132!631110 3018211101010.221010108d,8131333.1-1.3111,01.213-3a82
O, .a I M.bi T". -"" __ _03,,18 30110 -f.3 I.3 3I3, Haan n3 r.1 133I.12121311 .1112121it.,82013""1Pe0I
I'', .-%,) C335sj~tN~ovi.81113 My,,d M-I.22.-. ,1 I1.131.1311.IIA CR AA E e 1Vil 122. 310313212 .u-.111311 on-101 .;1 18031 1111 131212-0333,S __-El. 7I. .I. S .'. I.331111111121311201.22 Noe- N :
-- "."'I'- I!' ru, 1312. flnl inSi,,,.~.ru- rtn.,dtu _ _ _,I o li a 'I 8313 1 8.
'L ,2.1111 ,- L1818 2_ _ _ _ 'L11 .138 131 _____i~ ." I. a,,,,
CAE 1A MEN13 566 I IEAD ,,1310131 31112 3311301 at' 1312 '-'1 It 831 i2 21 "" 113338.
IO; I. 8.,,l, I pd Id,- .~ m dm "'no 832211. 1611 10 2 2100 __ __ 41213111111 di'.38 .0 el-1852,21311BAS,103TO.rel a pr ANID IN 1 -.1 ,1".
Ti 1N lie1103 1 1,, r" n 1 .n, n. 223181 Or .101381,33221122ell. 1 18131 1303 1 1 82 I33021 N1 .I.11-2 I.- W0,, s- .,b olo nrlaadaTt
3 2 1. 1 3I -3 1 -I 1 1 1 M30 1 A 0 1 1- 7 -11 0 1 1 8 2 1 3 _ _ -01 1 3 2 1 2 1 1 1 1 0 2
.333. I15 1322 -3180231,3 __ 3112 13.13131 0. 81 .rr i -1210 1 0 -m Mr 1331.2 mt-rE 331 11R 2023 IS 013111311 1311 CH BL NC .De3!_ 012
itI. 1 .t3.C 4 132 1 -13, 1 1 21 3 3 0 3 ,3 3 3 3 1 1 2 3 3 1 0 2 3 2 1 1
,,, 11" ": ,. 131830 O H. "o 2 ". 1 -de are. to 3 2,.b. '1 2e 1 I 13 3CE 2 1 A, T Q I 82
123033 Z. -.,,,, 'N.-P ,., _,,S --~ -1-. "1 -h 300k-Plll ri- 1181
31.1111103. 30. 1 ro 31 ,.,IS-3 31311213, I 10113131 A_.___---- G O'PR__ ___ B-17311I 110-2. N,11301181111112 i~tp d 0.2031 a.- S1818
I I -I-- I.3,3,,, ,2 SAN.1 S SRZ ME D .230 .22131111 023011831 .-83 I33133 no. 11 3,
_%.11.11 '.1 ."1;1. A8331013111833118311332 3,11111 32- 13180 _2_123,031 _-3 -AM. E"RE"." I -3 1.1- 11,3l;2,,2 .,1"dl,81.r.1033,3l33 III C 1301 11111 .-H I,,, 1ti.3, 3 11121., d.10331 50.PAA OrI. O 0 1.TLA ,2-I
"___________ 2n_____I'4__"_I'__"_III__"'A__II_:1__RUA 081,a3 I 331 3 a13 13 E,3101. . I S ". ____________ I I 1,I '., D
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111 ,, 00l. O!I,7,11121113110 M N- 12ao15 E AEM-A XI1A.a.,,niI,_ ,- 8t. 30 I -GR I'. Sin21 3. f!0,3 ed.g of doa13

!.','. A-111. 1-13-t--,2I-2"0Z2- V1d3d311r,2911,1,id. P1.033332333333. 1.233382I.- 1__ _ _ o1rn. IN 30, 1'3_ ri.m8 ._.,S13, 112
,.'n3, 2173 ,311 10'31312 u,1 ,, O 31 11 _3113S1 ,33I,1t _i MI192 122102 AUA jC U A A -T Q G
.: t2 03 6-10 2 -411 131 10p , 1. 1 033, I3.311 I3~ I --- - ,, el ,.a., ,In3 31 112 N01 1 31.3101 3 5 2 1
__ 12.1 22- 32 113 I331312 1 3 ,1 210110 3010 118 0111 81
_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 33331 -113 Al.1I0-13--211133328,T II OUIO NJDOAITRNACN,. u~ e. ae .I t 3,33,132 it. ___3.11333 __ -a ft I--1
SINrST N t "'"I"-- t- In n Le It -1 ZE9T -- 311312301210F CFE _______IO___. 12 3331,113111313301003131, o1.1 1 I22
13112.13111 -33,3.1 .32 ,2 -.e~ IC3,133 2033 111- I11 ,= r .112 210131 .3302A &IIKA CO1113 .1H 1-1-,1117RI EC LR. o NEE -k- ,3833 383, '. DE-, --_ -_ ---- -113333 --- ,1102 .10 u021'*8 - ,' 'p- .I-. -d r-. 114," i
118,38. do13,3 EL. HUED .PLEOS ILN8-1A,, ,A CASA3112.1181,3~ I38 11,1.02d1 .3!0'1338,.1".': CitiAO. ~~ 1381311.2. re- ,0, 121138311 8132. 2312, 81111 021101 T 13GA
N, U4.eml I. I'll". 11 -3 ,. 1 8121 _,3312831332 -223. -8 .1. Met. el. flou 133310,321 13123 '.'' .118o.,,.1-111,--,be1 -1AIlol .1 A l.-, :
1. -u t.I A, 1111 1 2 "O, I I"'it 0 43 28 2,33 .3A I ,2 In -7103 Di mu fu-. r11 [IB,;, 01, .111Be111.1"l n"nlfi
3038220 CANA5 0.INY E AI itn 2. .I, !! 0.1.1-1 .10 1301,IZM3 1100123131 3231l .11011 .1e.8Do-. -11
_ _ _ __1 _ _ 33311j '!,l82.3o 1033 333 1-_u.y13 CU A IAO O CT RFMR(aBE" A __ _ _ _-01 s, a~l-l. e.: -m
'll ,0.321 n0238,13212 00211 10.01182 110 81123.1:811088 0131101. 3100 A _________1.1,3110_0_obobre ooes
31118-9104,2 In.!"__ 'A 1r___NACAADA---__ ---.31118303003 __3.11313332120.31311111
1. 33 .1 310 .).21 d,222 M. $,ad.,0 S,. 10018 C,1110 0 110 124d3. de CredA-LAVtoB Co2,0112
2: "T.133131-0 1.82 O23112 .12221131 111,IL 000 I-3322C 331,21380 No3 ". II2E-wC OIE ,RP ED
Le '-,I -4s)S)1111I1AIAMCAR LNA _____.hot_.________ "21 Lut.1ea.U 2,, II-rnb. 'eW -.M! -kn X c o"Rner31311211332123111123323881 1111 331211013182 ~ 111822.211.23 1102138232131, !"'2.31 11 83 283 t10.21-1 par.11 - .1 21 0 q., mal8-121 a~.3 1030332 __________?AR __--rO ,qu,,M e I nr da Co doc Last&
90)LAC S S L ,' .I-,, *. LA'O BITA ," ",3i0312,, 3 2 52 ,,1 0S-,1. 021131 d, .1111-1r.-1 -. .1d. 8.8 i. 1333313 ,. I.3.3131331=1=_
21 , -3 131118322 331213 1.lII010______ ________ I I3113 33 "'gl0i31111)111
12,"" ,"_. ,,,,132 I 3121211 011. 01333 -22333032 1131n1, 0111t 131a 0 PE CO C. a-.1D- P 3 j"" a B -32 o1 1__313 11800333 3.13 023.S OEC N J V N E 10132.3.30311 .331 loFas o ear 10d0 Be
AL(5UILO~~ ~~~~~~~~~~~ .1- 303,d1,rj ,13333 21313 1333 13-I 31 11.322-3311 C011331111 313111 qEIEhA13 It,1 202 133331 3100at_~lp100 __ _ _
d o T x42110 s c ii , . 0 N1 ,6 "n Z01'O I3 2 1 61,1 31 1177 1 82 T2A8 1 O 3 1 2 I 2 1 0 1 1 j 1 j Pot8 11 3 No3S 2 ., -_ I '"-'1526-53"-128ftl
1101130133 f30 11- ~1714-132 ,3 038 dent-1328 21 1133331210 132.3 h1331 1 .as TOl. 11 .10 u: "011118 "'I" l1228-iunha d
-31.1, -,pre.11.332308 Joela N1 2610-1S2 .,fan -I33282 "" 'Bl jr.~j- jjINr KNW 1511110 4.A1)-25' 132113RS 330312311A 38DE02 1.12C
._. .O. 13ME

32 --2a li obras del dagddo del Niegan que la C54bae" Las a r e Howena al


pi &fthzbianero y Se I. de'Sagua Cia. Naviera

Seinnrimdantellltn iinandamiento de diniuitod O N T I
p ep;tgin i ".Hacienda este en crisis Agricultura AQU A MA TC
--- p r o AGUA SIERPRE A PRES1OU
.A s 1 = d1im ;s'jplIc6 el mnirs- immico-linanciera iparlardr.gr -it d f dsdcr LdPsz Blsan- puraS de La Idbisi. lsbol. d Refatiian declaracoiCen Lo ofreei6 el Colegio
d, e % eilatede us y Is lagunaePas Mao en Vara- H el iie t rsntM i eeia
t Oft al Que se contra plan eco- La obr se realizarin dentro delM dico eterinar
Otfrm.I.~~~~~~~~~~~s I.o -o ests ipsi- sih pis dis si di liigni Eoea
i-rin m o de iosidi s y dihsfrnnamientos e iiquidis n in- El Interventor del Esitdo on Is E.iEs s si del Co i Med
Profunda penr c li c i is. con el interest del cinco P ps N era de Cuba. S. A. caro- Veternario NailnA se 11-i 6 a efec
,oent inual. pudno1 c0 rontrtas Ias Brailho E. Fernendez, no., ha hech. t eLdhomenaje anunciado. at doctor
in munrte del oveosisis soqriiuis do .sbnnii. Nien, d nsi icinO 5n ofhd Jacomsin d ministrode Agr
to oeeiligrnti 8j otats eai cco fr ainsaaei itrs, afrecido par Jos profesionaRenaIto Rosell Cuervo is iiidr5 dns ol pidosis dl di, s isn s de esit capital- ,. sslesinis n pr no ii int
Iribuit, que stable,, Il artIclt 175 sobr, oupueslos fraudes denunciados o rane allo pe toa a
-rd d mOr_ del put ys g- p dande naci. y ptatli l &la


dsisssssssidssos % Usca'ilPr- s1' ,noFg is dy Sidi isc d l Pioos- Asgndori usiii y. 1. el.d
-d-Eso iari -serara "anro se mibo iira que on. parte .del m ism I i-oney, im iare del Poerdssinar i ss l p n se d a d nr -S J i hisen Ins presqp uestos esta pre- I, d L., Habana. toad en Carlos Il o Infanta-iii ist ue -1. sni ieicubriri c ? Coi pilibra blh6 o n
i dlcsdari el s5el eis Rnberts Psrild Prejove Renlt sell Cu s i d idesopsinbr d. l941;,.cofu- inu rsultd de 1. i te55 pil9- act.ntt de Coero Pacaon. Pre
trgi nins uerte, aca id. aye. ml r- m s i dcret 2597 de Ise .n. onu ". D siprcar el Cgr ade d i mls n d. pi d.
'r' Se an.b Mgenl dlen Pit A -ego e' M Insr -ar Iia Iminod M rnrs ooeos veterinarios cubanos Par habe,
d do San Migiusl dsl Padrdii ha za i sbigssidN iludi s pa r en h'maiips v lintervens ceptdo el minister do Agricuura el
sid nsm e s.niid cl l- dola- quediando exenta dicha sa- tmdo, deb'd, aI dese o didho minrdr ment N d. lt0 DAR sO 4-;t, dil page dpi idesipiip bre l i iai d, cdntodla las opercisneS do menalabornb dd n l ii alm pirisaidn do dne. fi5lmise .1 B an C a d11 rl E prsa Nierl di dS uz id carmeneel t doctor Rafael came sprendiz del departamet d6 s e nr gnefdcai lBn ua per on Enea. Nidr do este---GumnC mi n alpa brIlnotips y donde ya habia dad a s o Nacional de Cuba A inn d is i dndhiul, ha publicado n n drps ex pe s igrdeimienode ds t d l b banco autoridos en el terrioi a- dela tai de una inform in ma -er
reta sentido del deber. cpona b,,- ba-d. la qui responbiizna la o in a pr la qubns aldotors Ja
Al consignr la rise lsamuiii Las Investigacil one sob"e el irrox a O rao ar d c m-m I pao ipy e i ao os Ins
Spion. a- us d, de Oiu, It Es d'.ir Lpz Bln Lo nsu r ll-s ls C N d. C- .h tando las grandes majors introduce
*ll,.baPOis lOeOMa Nh sst a s i I.7 0r1e dOspachs dei directsi is- piis y Msquisti Navnis, hi- tFensdi nago isinda -ncao n acoiterd prs peiete eie uioFe. dse tdslo evcis alscm dos nuesir Osnoidap. -sio deii v. nprpli Serv'ici Central sehor Ru ,Id- d inculPais onie de rau e vono L d ail .p. 16. Iiobe 4. .qne I sej odo on- MgCoplan Lteals.prari Grornid osis.n F I'l orils a to. 50 dentl s ra r
e ,per. el mner. spe b-n La tvila.alss objet.o do c. n-rsain a Interventor d L siaiti s o t c assip d hrn e e nionsron d ro dol Cios p., tieO C rniolp dBio- a o n Pr i=d
auw padres, scrora Mercedes Cur o l d. elsmetgcoe qee aE eaNvera d -oCb. 01- bape na el d e luee, orm=d M ulIea aepd Ganml es ider ioCn, Moral,- Biproca d aua urs


dsifr prsfunssds 'fll se ]a EcIn-id5 mmd pi d11 d.m s Lir L dru.rd n L d e Ar v d In y e d rsp- e sv
r eni'os m l s I- in Rocxde, isrd etraivoils d d. m o ns n: Piodisin d, 1t dl Ejei v d siiat F do p noGin sin p ro Lavld on, edorneoni t p pa sd-d de csas b o o ont Easa d E- re mn drasnrhdmlEncuntrase a unas miu millas al Piden a la C% cs.stn

Trdo v mrt Este-sueste de Miami el resaldO ala delnjasofnonnnnPS.nic

i iue iis ii -esie esiicm r En a spar ddcia s egu r a orien a- De l.rl 3 -n d

Yi.i st6.ora oaece.peigro. diart ni.nu. tietra. ase cal s i a ieii dimr.p 5team ie
Elait deua~ dichhm Trbua n "n' Ietm masl ,sor pasraines. icldetisa


OYEiondRADIOn bilda die inEm uofjeparec aj ie amnaza a SSalvador, Bhn __ SsnaI6 ehdci acmr u
d olo pa sa u se d ciihiiis d p Ipn n E nm h. a ji n ia - ips alp n diili s is iu io p a .Ja s

En .1 fra me or del m undo! rii si he i Pison i MiAMi Fli. ilisi 27. APi.- Bshamn' dhnds pis sch6 nms r u dnisd iium ur inn Eiip i Pinp paiun de in teps radn C.ishii Lin Pn hi inm do 12. ci prctiidente sic la (sCC his d nen I lin, Agsicsi, qisl r5- -a n,,
hs hdy pDm si Abiinn. 5. 1- Ei iiia imp mer isa neit no e deopsla a-ii siie s desappismnl. s is ~~~ (ie~~~~lehra no ponoma80otd siidi a ma amy grusa in Muer-isnrazi dpi70 rmiiianpnr hbprp Psi einpn~ns510i assnssim am hiciniagsisnisisp
__ ,dassuds Ennto J m is di nn i ie- ro halpar i sn dsn d eniee spn oco Jspacinon yP55 smdiis. oiph. ni i-iimpotas islicms sin ora un siin Usp aa d e sii 'sin a d el iSpsde Poi piimad iireseniielos drodssnap. suque de 5tra 5am mcia ssideen t eL Dsoisr AnEan* El reetivmd del solo este du, nor aqu voven ae urcneenotr asp mrcar- Sidnin e r io i 1.paalamdiaqu ned acea n e- e C eg l acoav a eiet o.VEA Y ESCUCHE on ncu lqisr Agen- da d. Nssshpp, daisgaid. dam quo -psi- oi miamenti ParS Snmuna tierr. inftassci S ibi isilniezi vnianio. in s pibliii pityss goserni Fusin- .si m iaslr graves dnn ai l-is,- tOr ds CaaeiGiman Chip, siisi.nstn do gr-andon prsstiisn o n hnbiiidl 5 n. Y ne mueve5 555 veo 5-ni. de in tiuerz Aer-i, qilO hibi p c .ioiai s Zsidissp. p5r iiaidili- ndesnsnai na bps dei Eiosslivs Niisni do no Sin RCA VICTOR Ins ndvos models p7,-simm son a lhner os P sidid hpro"in do 0 i 1i ii. y slid5 Ms Bsrmidi. canagsin deobi no que do pn Osupnmssinssi n o mns pre- or,, egi,
i iSmrn us t n m oins s, ehoasi bns s ni l s i Eihu iiii m i illaesierri pal s riidn ap ia hi b.n.ficidi do ma. y Inn Iujsn consolnns.i 5,1r0 ope ncto~ e ~ in it spins 1 r no.pr edsas ne racft
udn a ta ts n i Aiuit5mdo Uid deiiss que do irn pr. de disais yia isas d br-iitn ca ", Cionsta d e ios gua-bos Pin
Sineill Sncihz. qieni a l mi n b ame -linupariia enireipied sBmsin-isnn il Misiaslde roincaiipdeCao tipmp arii. nba- prier a-do is in Is pihisimas 24 m i- m r dvisins scnemyOrisndptn e.eiis ign i do ap dy r n --agreg6 hills mui dii r iaisr is d' a e stidnbbd
AdOrIJrnA lalnd nnm yisisisupidsidsne aveeipemhisttady cma"pr do -COCTEL DEabjaors e a acon
bsmsenoriab ,rii n EC de-s di e sin de M iapp s d enmi l i sla ueIp ldd pare lac ""'cc"iisieindundsi c-6n FRUTAS
.dnt.d a u mn a t Ped-- m u s P ilncissdl ieneis dil bitan ipqitii I"l k Ps. ,ua- aa. rsi s idpp tis
--.is p ss i r Cadsiiiiui Snh Cpm- cip n m rginrptdi. U aiun ds n d rd iiis nbons supr i sa l pii; P m s de s d De o s S poH
T DA A L 'mEA isOi n isiad liop Cii d i-ii-iiu itiArb.idi Li mips d o in b a d dmp doriiiiiii-ii i y da1hsui ii.dh pasi ve d
IMPERA EN TODA da gmnt isdi nilPo miis la iis B hrmsin iidp li ds ht r E1lds Uianid mn idmi mlck.i dp l msnuinii i hs r a ln ab de y m
naos a Ie n I ide fedo la Er. absei(ar e p area e v an e n z ae e S d S alvaor que ha ia F etinoll s. po ba n er n s itma d m

disii- iii h b is iii-is Pr- il mhust disalmims
dolA "F". MI 11 de ia. maoana 27, AP)y un El i dode O iea i deh Min r racone wau-y onur Ius Foas

En. L.A C- eA ioiei bildti El mi u m d Tims id padnisecI mI I. rpi mpincSii iCa ha- d
0~~F pl m e 16 d, 1. Lo o C r s o a C. o on el ilh d. 14 2 C ".a rdeua~ o e Adc lt r Ins Adcurs" i"-|0' 4 4 0d i e p r 'a de ~ a 'e ~ oI

,eLHha or ts t s id n-sin di has pa i rll htr l. Yl bsiesnear de la mum psi iim 1 quei-5it l5 qNT ree D O
son pe n h y d J ng miaii dse him ua i si e di- Chsai frm i ddo ilism ecim i d so 1r mlai__, ge ndi an _a _urn de iia.i5 hrdeti dlSa n dii hiinpn iisd dI a nPmi-iss de n ni ie C dplniinh AmnmIiE iR i-i2 s -di sO E-iipind sexd oMiaqmi. hrami-irc ,., h i oms ptieai reci 5250495 i ,sdtsco ce n ati~ m n., Loueog 15 m jla s de slicost, d,- nCie o t I, genf~ ers ra C Btsa d appguao .b sd l )noa dco .cm c

looiomroi aplosenui de. h. fo .sIi*iaba mu hisaonhsisma regn rdmimiende l docorsu Ppbe doctor deF d
ml r i d a d i c l e x lo r d o o n d m pl a r i c rd e s d e -d 7c ks pie la F o rn s e m a o t a a a o e u a yn o m e peruea ma m rua bn esit teemar miio. Es o hueC s OnT.Cty adsu hosdid mim E useb udr ne E boei de Bu e u n iorn de rIs quebaje de' ALinn 1ua. pu a a qu e denci e s cam- r f- b q e de ar rm P ,n I .0 1

nimpiln ni nibien qs ho m nam en a ceunsdss a estae ju s m iinii sia que
dpt mno ada iad durante s'tim d B imi mi renti d. todos pn a-s dolidiso dedcrexi io i. ni s d l ds E T BELEm, Isi- habc assmsii I tm- de p B
-,anc~ stin.celebr anpcu tur d suy n ss r 5 7. 6m. d. 2.ain is. I Ld c 9ra M ruc m onei u pr poi- a prservdosa 20 mlia dedjsanca. n peturacin dl Alinicaha eg ls is pil mog omi ss ue in osmiciaI c i s nticl d i n sins r' m vI-n dosa "Peam n bu" Aia a y p s quo aoi dion nvds pel risi co.
is gmndmii do i imssdh d da 'tmdl s a. d a doo Boo slssnis do eld Bas Luni, Cb nse br i d i b oiipsr is pimidn de ti-ie PS nRV Au meta en LN iits id ad psaniiudnrsn d caypo i d en na iu8 mp a s re e amp sslssos h. n eenn a up en 1 do e bsjislad d eor n ir Pio;shenp c h e it-ndsn d 20 silln d os inirnemp r pr siinm e s se i It it a ta -o a i .g i s y eom y e r
-no sii g d r s noi n i s ne hu m d, aia dmnr at in os to a.pr n Ii ,Sn s n toruitps domfnd os p Cas is
,d, n an r i u h edidp em' B N29. i.d de al nirtn n s 2s h
-cae abtl- ca u le, r orespo da piad m. ~ a 10 Nortes d Puerno "Io Ls t s Iuro que e Prs 1 e t pre .da o
-i RCA VICdO R Josb tio Elvo primeri, sn Iin mhs fueted con'" veayid" den ra "ll." .
bp d- B. p i npeite sm co do mssdsn ssiaimo rt do Bsnde u do o
de~~~ ~ ~ Eslr a T l ent "' A "l "sim e Ye El tniis de no r e n- tiona p rnr a ll2 h c b"l' O u ao so tse sm s r-C lgo
-A pSie dis No d,, el mn s pr*'- el m o sna d i se it o hpa s, ddd d ls Tra Piu n src =a Hdin
mder mesa yo aizd Ins primsas co so as -a dre- "' b"'d aa a; 74. mjo br S tie m r
u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r enatadoaeztoctAgiml tio l., d mm del 0 iop de SamSaldr u saa60 ilssltun eaain


h sno n M im ai6io isi li trnsi prosi de dpsp uniSs vns osla-nohe s bmsdn i es p npnnpss d In s is rp m 5dee n q ius e sie sslen is isdia m t d dae Ipim ir i Ba ma
ssniin a ads 2or a l Sid a d I milmmim i as pl r yailm eneri lugar u n C nb n D Ep "A lii sfi li- 1. -l nssmiid au is i-iui ito5 ult ma u hlai s Si ass 2s l niii i sue ds itrd i i -s m is m Jsmtc a6, to r n de a pic e
a-se ise 14 P.P mlu iiipt i-s iV tid ba ys orsn, m-s N~s ,dn S
.1 P i a 0b ia S E p nm ii isi dmn el man r d ia idsindsidad. i o ]ni p Turd e 'oa Tri bu nl es i-- -- i-i i-- -- v 2i-i-i m ila Al inssd o y a me ii P arus Cub nmoid hi ec h niid sn in 1 roe or ea sc lpt iem dit \

a- I -i a i dmatmim 5d i Nhmpministnde liiidiiisnen iseia-hO -CI .
--tvilos -.i no J.n i S. Ggi enr Ei- rsisi rO 6 ms ii- ade dio tciohnniD- O trAu
4 v H ,faisilim rn .,g U .,, sde ib Sia rd i s d. u e fln- i d T, bs l ruhuu n po aa
,, o ncgi.'lr ul do al m Ian es p r s
DA LA LNE i 'nii~fu F ii- lis.:,l d e isla 5 b-1 El -iippndudhi doet ,a, TYha iMil. de aioni n td


IBM PV AR A E N s CA C] e= N" a. e ac
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ac fesr m 7 S.1,,,U~ d abg R,. a paI ,bo de15 1%I hill d is P,: d- Bn iB Edsm ih ds in -ibi .' ns i ind d. Ctsm i E- 1,
Won di-r. 1 m di i-A n lb derr fin iiha s o ss i Crasn e a Doml %n ina do I quo sn)ched b-a- hezna d hia aub

-R, 6n hO oiC d. At CS Es. pr-bld q e iie ontinanm pos nLE APd rla Ei iRa F- ormunds npin ;m Ea RM h A EG URimiAs dR
Uri. Elnad i l Ia HII hu ia-ihsP, tInd a- p Caiisn

trmshPdrie ,siii dseIs ppdiinihir-dCi
i-, m v s b d, d. Mdlisi lii '0 E ,s h i i p
c n S a -lub L. a i-d1, 22 n 1 full- de 90 a -i 5 j a.,l; m i rnaS o P,, ddsuii. L.p iaiuinas par pp-. '1 0i ds C di- ,o dD

aSE PRdo Wand EL E E 11raulandnuncie bable. a PEM TA ARu d p l- i-s I-dai'Is i-ds
2 a d doSa did, s, N-P m s-, diis.illmanch1. dhi in6,bt Ch".d l'n oi
10:3oo 10m' on r-l \h- - se
$2 5.13 95 E nl gn ., r c li p Pc B) 'cc l a m e t -ea h si nt


no smsdr nps
,:a. 105o m ll. i -us i t d P ss403 5.m. S -" in hi Ii
nbnacb'nd, tnua r dmeia a s -o,. n o s d n e una n .ac n eseI b1 6me uefc n'rL--IT., s ie aam .'b

2:00 pm .1 ctiE cint d Bura ra l

Proe" 'a congestt6n d' trdf'co 'aie o

quo so produce hobituolmopto d illss u d' l oisii ma il-i \qii
.ot 'c NoiaZO del CUrsO escolor. c I, Po mp i


IV i~~dbeos son r ssi n mies dii ei *Cnr'e-n
pelenco ia. Vnta s racad'rs de t 7 0q~

t 51555la mdO ines ranimdli *pon 5iD isnEN 5iia
se cadM R CAue. paizlits d d. on. Boietri No '4. 10 Ls 30doAgg hiiin-p dSompelhn i- h usini harear

L A R U I A D E A S E S o erSI C Chin, Pi t ri edn .i dusi-i ;i C -iim- phiait E obtnIa b t f y p D LAI Io mdeo dimbera do d 0 y

mAalh da t iN qu se hdoAdo iisiiiis q y acnol N si 'r\ A Aadsmondo m otiei us Maabaeerplrds tie of
-~~~~a' .- /l a. prafCIe~ld eqi~esll
bre l ti A e prad se a tl n r elon i e tro ne sdncia b la tepraa AME Aato be Ai GENT DE PASAJES Are Aenra d-e1 baj ledst &I"'. ,ud 561.

,i l a Cap a ., nde a e p Iad Cu- s. t i" t in o s- s 9b .q e IP be t

DAIUO DE LA MARINA


DENTRO de la mm ior animaon se darreollo 1 cocktsil party cue ofrecleron eleaado mates, el
.eoior JooM Axalo ig y su sposa Natalta SuArdz, festejando ou" ao de Perla. o fot, con los espooo Aixal-Sukrez, vemos al Embaador de EpaIa, Exmo, Sr. Marqus de Vellisa, el dotor Mario G. Mendoza y la sefoora PauLina Oyarnn de GonzAlez. (Foto DM Karrefio)


DE IZQUIERDA a derecha. vemos a Maria Carlota Alfugarav de Gute-red de1.Sla-. doctor Luis MachadF. GraziellU Rch de Zorrilla, doct- Dommgo -utrr d, 1, S-Lana Esttban Zornila. en Is fieta d los senores de Arxala


CON LA SRA CUSA Carrillo de Saladrigas. veros en la toto al doctor Norberto Otero. Rit Claveria de Blnco Herrera, Julia L6pez Blanco de Abado, y Gloria Saladrig. de Otero.


Iconografia de la Guerra del 95

Po BENIG N O S OU ZA
Co'n ]a volmburaci6n del doctor Emeteri. S. Santovenia, presidente de In -Academnia de la Hi.torin; lusmcadimio coronel Cosme de I nTorriente, capitAn Joaquin LIo-erits, teniente R. Pre Londa, commandant Josi oCr-, del Estado Myor de MAxImo Gomo, yGonzalo d Quemeda, academico de In Himtoria.
Teninecoronel
Joogo P~oo
GooIo.


CapitnD Jode Olano


of


I


En primers lines hoy, el teniente coroner Jes Prex GontAle, ocido en Remedios. Poleden [as do. guerras, erl del 68 y en In del 95. Este 'Jo mooambi fu hombre t dI absolute confia.ooJ d Gr1l. (Cl-illo, y "vain mucho", me dice el Sr. Rafael Cabrera deol Rio, que muchoo l onoi y trato.
E1 Generl d Di iid, o e -nM.ri.,ldie (.- ,poo, en aqdia epoc., Don Eueloo Pueyo. Pueyo, que perteneciI-d o .Resera Dominicanam, lunio se dlstingui6 pjor mu valor a lisor de los eloOsgoIne Ileg6 a'alcan-r foto aldot grado. ErndIno orao negra y fuo derrotado en InA ngrienta batalla de Ins Mi.
- oopor el.generol -buno Thomoa Joorda.
El onpitiot tdeN \I onrio. myrecriollo ). JooI d ,Ol no. qooomano6 Ioo dronoo a Puo- por haber sido ,tvod-rotado. Era el Ohmno mas ettpaniol Jor,l qen PloyqeIla p-c de derconfian- 1hacin el elennento criollo, -e decia, comno refran. para de-sconfiardeI. i o-riollooo por os ,-ion-egrit.o : bno ;.,I Pepe Olano!".


G--]r lde DMv.W.n1)Fu-rbWo Pur-,


I


I


I


Machado y e= Blanca Mrkovits ofrecieron una comida en la noch
a de La play ds con motive del onomkitico di La setorm d Machb,
eat, feteo ew t.ngeero Royal S. Webter Hild. Medel, doctor Hiciedo Lrdenas, Angelina Espina viuda di Pae.Ze da PuYel y uan Soi. (Pote


n etiidee, Rcnt
r de Seul


illes durante fiesta: Sylv resita Gueta.


Bautizo de Rogelio Gustavo Sardiia
EL LUNES tuvo effect el bautizo del nio Rogelio Gustavo Sardint y SamnperhJii de los esposs Rogelio Sardifia Garcia y Hartensita Sampera Tomreu, en la residencia de estos. En la foto aparece el nuevo, cristianito, con us padres, los abuels maeteo, inora Hortensia Tomeu y senior Ernesto Sampera, I abuela paterna seora PaeRita Garcia de Sardina, los padrino., sehorita Tereita Senchez Garcia v Ernestoamprs Tomeu. y los bisabuelos patterns. seor Ernesto Sampera Y senora Maria Meana, asi como el Rvdo. Padre Irieo. que ofici6 la ceremnia


Petici6n de mano
EN DIAS paad. se llteV e cieab. I peticidn de mano de la iecnita Mi-a D i re Ferrin para el loven JoseeSampiyo Blanc. petimc6n que hicieron le padreE deel, seor JoseSamPayo y sefiora Seu nda Bleee. ante le dc la. eetr uean errn yteh.ra Meria O1,i He eq.1a la simpatica parei


I


t


EN ete 'grupemot a Otto Blanco, Maria Abialerman de Blitco, Ramn Fundort,
Nenita Grau de Santeiro, Luis H Senteiro y Alicia A bis1a 1ma n de Hfr-ndee


SiON FUN RA y Eatete Dniine, Luii de Peceda, Lot Goytisolo, Jorge Sar-


busque el MAFRANA1


SL


I


. i.


t


V


&


do par m Deny, mdaU puertes LnGfuei deep.s p-eus eare de eritIe reun6mi de Iem rinma


Mir egoobllotse ee clcls leen see n I e cIn eelesle le elit"ae lle MscAlesee cgso a Ma lCcc Darg ua epeW eu a pmee cCa repcentade po tod Icespei. La feorcldebte nbobs dcc ecsles de Bertely cync'ceteafecI& peejeta MIs Atee. n beeIs eigheel dc Decceebel.


Alicia Alonso: Una Bandera Cubana a traves de Colombia y Venezuela


En In reciente gira per Venezuela y Colombne recliede pee Alicia Alonso, obtuvo xitoe rtundosy Ic nfl elogosa criti'cse de Ic prensa de esss naciones. A continuacibn reproducim algunnos extractos de lee peridicos de lee dos paises hermanecs sobre a labor desarrollada pr nuestra impar artists:
De "Ultimas Noticias (Caracas, 20 de umene in 1952), firmada por Carlos Brandt:
"Los que vamos a ver a Alicia en el Teatro, no nos damnscuentade queall a l que vamoses comprarI n tranquilidad de espiritu que percemos en lee horasde lucha por 1 vida. Esa muer es digna de todo elogia. Ha logrado oranizar el mejor conjunto de Ballet de Hispanoamerica


De una entrevista de "E Siglo" (Caracas) celebrade por Graciela Castillon e ternando Alonen. Actualmentesoy el Director de Ic Compahie y de In Academia de Ballet de 1A Habana. Cone Alicia anhelamos hacer de I Academia un Uneversidad Paenamericana e ballet, ia scal puedan concurrir comp becarios los aficionado. de todcas las Republeas panamericanas. Aspiramos a tener In. mejores profesores del mundo"


De "lM Tiempo", de BogoSecnBaD Ret. n tena de Klm en e Cl6n .PorJ aeieAt-egu Ferrer.


"Nos encontramos en estl br .con figurasY yS conocidas: Alicia Alonso entranable, spiritual, can el ritmo que le nace danza adentr; Royes Fernindez, atldado, eegante, con le plAstica de Su joven edad apenas dorada pr l experience. Jos Parn, con un models raptado del Coro de La Habana Y varia figures nuevas. Deede luego Victor Alvarez, primer figure del ballet, el mismo que hizo el currutaco satiric en Mobere, en Giselle, y el que cumpli6 con tanto desenfado y hunor el bobo Alain de lo saltos de goena. Muy simpAticas Ada Zenetti y Jnet ushnik, lteronas de provncia. Al modificar I coreografia de Dauverbal, Alicia Alonso nc ha dadonnuevo aspecto de scautivante personalidad
L categoria social del Ballet Alicia Alonso esta a le altura de su mensaje cultural. Es Iactitud de todo aqu l que gloriica pr el mundo una erarquia humana. Basta saber que su represent tnte es licenadend en Feloafia Y Letrasnuyt; tulnecibio en este mismo aneo con ls tess L Cevdt- e lBem- a -sen fernm .aAnt-n Nucez Jimene"


Den El Siglo" de ogot El Lago de los-C nes por Hernando Salcdo "El public que habia ahrrado sus aplausos iurante le temperda,a ] fin tuvo quo eoltarlos y con mucho entueiasmo ante le enelindida inter--


pennn qwe de exte nclebre "ps de de" hcieron -A vn ecnjde

Ya se trato en esta lumna, obre la tecn,ca y ei espiritu que debe enoblecerla. Ste prncipio. que no es n neeepto inona realidad, se %- claramente en el scenario del Teetro Colon, donde Alecia Anoe y tayes Feenindez demostraron una vez mis la excelsa calidad de su arte los fouettess" de la Alno fueron maravilla de gracia y tecnee balanceados y express dos de iRmanerm edis fcil y perfect. sin olvda su"port-de br" que en todas sus terpretaciones s otro element de admiracin por esta rian artista uien tuvo que salir varias veces par rpndelos pl.uss del pubDe !E T-empe de &BgtI eIn eI te Id- Fn

Con las functions de hv oncloye la brev pero einvdable temporada del Ballet de Alnena Alon en el Teatro Coldn. En muy contad ocasiones le habia sido dado al pnblico capitalino admirer y plaudir unespectAculo de tapni te so y refinado contenido artistic, de tan decorsa presentcibn, y tan constantemente animado por el deseo de satiefacer lo gto ms expertose n materi de cabal apreciacin de la danea comoeImponderable manife tac n estettea."


Ihmwer, fleandicWdor do Now York,
hapfi Des diem
to ma n egli dsdo Is Leg6n Ame-


Le campa&ft politic del candidate republican,
general Eisenhowerquedd lenamente caracter-enda-con u sentido polemico, eus proyecclones y otros detalles cn antecn &Iacto, clebrado en Nueva York, durantel el cuc ci easpirante eI& Pt-eecaeleccdielgJd a lee -IIIl do comepenentee dc la Legidne Amneter ne. t asqnee
merodumd e Acune e idea d Inaaflu end ado eleblco auneue no .luden al tono de los discurnec. pet-c cla ee-ecoa el pedenes eAcee eeos etcgen e In Admntee-clde dencrtbleefeeeon cedne pydeceteec y gee lee et-dcec-Dewey it
'- Gobernador de Hew York y otr-no re a
ron los detelles concurrentes parhacer del actor una tribune definIdora que permit deducir el tonode Ins que, en el futur, levarin a cabo Ins
Republican-s (Fotoi AP e INP)


IV


I


I


Desfilando per las calle can lee. Legl eeie, Eehcewec cubrya l saoifecien -men ci
sonrimc eracteristicm


Abrecy. y enerlee.-El ediedato e ecnfunde ccn Iem membrvw mis c enllllnde de Is Lezlon Anere nes, et. del acm


t le elli ese

"la Flue Ml lar4s", idc.ai-selser placo la gen be :Ica p ReyS Fecen-


LAs I tes del "ScHotoet d La Alocse"aren para i la m a mn d maeoerkio, wimtcan gaes de team el avidw quo las eonduciria e o gae pr Seraseric, rcmbo a Sagetd, donde al Igual qu en Veeesle y otrom praises hercmnoc o e eoeaccc frlcenice ielnece-os


Burte la fodble cournee relelede, Fe-snd Al-cchi-1 g- ce c -c prWbfeedet cnceeneelooft ev-lee-d ecrlmc cl en en l2 Acadenia gee en Regeti d iec Allee Cidee. Agel epdece dltierndo un en yes


E i ee ae l tigds4gsecrta Conveeiin de icc Legionaree, Eesenbewer abla itIdel ter .del Pau y securcld-
Full Text

PAGE 1

"E3 perlodiainio es en lo exterflwj' rsesEA1,,, ~TA no3uns SIUMLJEItIeIloUitreses ,generales -Y ", ,, n unapoes,enlntroD IA R IO ¡ira LA Y¡t1II t de la nacin. El pr 4 tme'lt"_1 Un 55CRveatTdO1C1-jOatgu d hba ,, lan,',1Pepin iveroDECANO DEt LA PRENSA DE UAhabla,. 11 Ao CXX.-Nmero 206. La Habana, Jueves, 281 de Agosto de 1952.-(Cincuentenario de la hidependencia).-SantosAgustn, Moiss, Pelayo, Joli $a, Fortunato y Alejandro. PRECIO: 5'C$T4Y"$ En una sesin que dur hasta esta 'Proyecto~de decreto RChbaza e BloqueDa la Corte de La. Haya anunciosde "Life'> ,la rz naE nido, e madugd, el oseo Cosltv para aplazar un mes 1 lBou u d rna rz adrugada eo npleitoaE. Francian aprob la nueva ley.de alquaileres la apertura de curso t"'-'-'tui1O Porell seesablce n rgien ermseneen l cal e ijaun imie lMinistro de Salubridad la llevar al prxinio ".1'E ] 1," Quera el gobierno de Paris que los franceses mximo a los alquileres equivalente al ocho por ciento anual del valor en1 Consejo de Ministros, expsouienido la necesidad (le Ac :ss,,s .,d is. disfrutaran de' beneficios que les negaba a los venta del edilicio. Por otro, se elimina de modo gradual la congelacin i que se haga as a causa tie la epidemia de polio, pdlptslsss s. pr5sS imer.sd.,. Mssdsss m1l5 c 1s ssshpel. S~s .sss o ou msdel E n Vj s d, &S¡.,e de SEede.ps.ss . .lo"ssP->c4ocot-para l Otni 1 u c11 rv i uo ie s sss eld,.s ntr s odS.'_ 5 5, 5 ', PAa"" 7 5 5 1H11. s, s-1 $ .200,0 0 paranl dpssshs AP SSSSPe 11 saOs, 1, "" .sllqs.s. ps,, . de 1. doce d, 1.s nochesI pr~O5 5p los 5pOro.OT= ass de.,ssd~"Sss5elA. n. I.C ue.s.ss s's.Isls en .d i_,.d eern ., sssm~,dSiSs. tssrss' sp11-1,.ssde. V. o,,l5 s Sosci ,E at.bli.b.l., alqileres ile_ Ls. Essa¡.s,1.d~sioAs.isl.iss-ps,S.,,ts 5O22l5 -" I.acdsv cssdss a.-. e. Abs L ,TsessspssrOsssssplsss.l., .seh eeci. ,,C),1~ sssisss-bla dsfrs. sso ssC 15O Qelsia ddr;de Pr "s-sssb ~p-s Ialossp osram assradi lesAs-s-as--Qoslssin5nfantilsvAJ ssp ""sB,s-s-1.s-s,-nPoss-peslasssssssss. 1 11Oas.sqs OsI sysas-Asss-ssdo tas se-sods ns-s-~sssd,¡ss As Os-lss--2y ss-ss Os e L ,%Asse-Oss-s.s.s-sfidss r O ess.7. pc ss rma dottincepsAssii soss s.ensAssissre t Al 155. ,ss(ss-1' 555 Lslsto-L.,Ase 5sO lgAs Ls Cs-elODecaosssA snpero le70sd a As. tratlosssss-s regulaendos-s.pors-]ssssL,, ,ds,. 03 ssss. si.,sTSEasedssassss Ast psss. s-sfloAaMs1.d o.z.s. 955 lsd,¡. af ppsssg As-sssss-s-oss se stacrd, issEL.ossspiO bssAOis-ds esssio-A, nd5oL sbbOssOsdIacordados s. s s.OsOisLsU A lo-ps -A~ lentep: s5siss-sspsp s-. s os I ssO qoOls-ss yAss--s-s A pss-sssss-siA5 O ss-ss-30 yO pssA pssss-ds SsssssSsosssds-.ielsss.ys SsssoAOs-s= 'O.la,-'Os pssssssssssssaaiss.ssSi' .Od.s.dlTsossoss.sAsAsAPPd1.sssfrsd osss"Ti sslOpsSss-ss-IPo-ss 'sssOsf~"oOAoAssssossoS(OP.ti.s Os-sssS s sScie Opsos o o-ss ssAoss-nsss.sissssOso sssls.IsEila dsssesiOS. ps-sgss-ss ~-pss~svi~ d l L sssOdeAst""ss ss ss--sodpps .S _qss irs-s ~.s.sso prsesinep,¡-ss l'de1os. ,e11 d ru &ta e u o AO. rlo s i iI a si o Ws nSssnA gua l e O-c so so lss. ss IsrpasOs. 50 sosasqaOsa tifsic 5 lydeamet d l Aeon i para s-s-sss-sssi Opuestosial cese fliis omati i mRcioadscieail el doctrcDsrsen aOsmOs Aedo cou nta an itt posssM". bllsAs sts'sssebii.ld ia 21 a.r e Asssosss.Hs-ps-55s555ApO ~ p isi nassOsu-o s ulsen s s csidos-s 1 ~ -sso-s-sAss--osss-sgt"" ert.alstblceunrefrce p Ey m ilome i nale sosii~ns-osai rj.ss.t csisro cn s-,.ssss. 1l.racoy la ,11Oc Tis,.p1 elIb ds1 itoiise n sssP-55 Ps50s55 s o sss os lismitebose s 'co o sciop ,.-s ssse .con Pers dela zads. msonetaiasss. Olssos-s. ~. olas-sss-so PsssO a os Essssnsnmbresomnossqu M C ra do a l, bicid eld eb-ss d.ss A. O.ss--s1 s-st A hsssss te s ,h Eb usa.t. ,.t. n.pie ou els d,1anala n la p on di en .dsssc= 1 tmedEfecto. die ssb-sAlolnsepssY stisa m isasarEe da incsor nos.ssteniesdosn ueas O a slos -sn4nt"-ar-ws~ ds t. oSensta-p.0 Mspo-s¡l.brOgsss1s(absa -. As.ne ce-As ssss s. ptatad O.uWes -o que O.)¡squ Sgs P-tl s o eitosA Ispo sin de ssbo spp~ paA si Jpo.lsds AEsISd. A. ss.de arruAstaenalss~sO -ass crdasntis s O to enssaOOa Sss-cial .s-Esos-ss-se sa s 1y, e-aas.s U rgoencal en'Snteed u EeltDr.iRoer aoto.e .saciendasa o s.¡d, ,s e A b ansdlos a ca c n srW as clAslan.qeacr.e trhsis sos t-s sus-sosidssse-desss-ss-.d.slAa ls.pso'As, dsi. t. slosi ss lsssysssoosss.,' d clados_ sspu bs.ss AssssAls astoassuosd5lu05s5tan 1.7ps-ssId c seobio sors-rssnodaOs Osncinlsp.ssOhlsees eLbd. e ,1 d ll s-OAsA Oss-e 55s5 Pss-os s-sp s-ssysyo~1rso-l.ssls.sssiss so documentosss-ssdLss84spginas, PE.sssss 57 7P-Oss 1Os-s, As sltsdeAs1is s-E ss-5ts-m5lsoss-e pssss-sso.s p 55 P o os rebaja de-l. El prove to responde asAosuinter ses ss-ssii entrese¡s7 de ala Mdsso,sssfsssaos.Astosle ess-,d',,, lui1.-hec sidaiess-L eSPAsdele E eaiiaindl p.I posAs oosss1s1. As.sssssAsassr 195.Plocual s ol. Lasqos ssis. sdicames.spo badsssaspr-3isss ,r,A i, Es n s lsao 5702 ,ptosi, s.5.ss. j"Asss-ls ssss.os -sss p.s o Perss a 2-O atssfa hrs-osjucespososl ,.e es sos-_si nsssssssssanitaria ~ 1 -s-lmsa s a SOssss 55rEtoE.isi s, es s sl pls ss-l ios-Asqdess-s Aoss, o ys A. ssussilte s---Assqos siss s asoSo 1 ebl s critpos slssa s-s,,o lss sosOspss-sssAsLsO.-sssi--s M~s 's .lb Indiss rssss-Os sssS .sl ss A Ers adasss .s,s. dse 1952s-sbsss0 st s WAssOSss A sA ssss--s-sssoss oss51sspssss-d)ssail m b nssslsopfsavs. ssssissspso 1.A P-s.s sh a-s AssssP s-1 o -sp.sssss-ssss 5-e555555-ss s-bO sss sss.ssssssseceai, liei ., AsssOoOPy SiJ-,ss1 ooF¡s.¡¡.5sAss qossssps .ssislasss--s-ss55cuida 5 oSs.b s555Po 5 0 s -s-pssosss, s ,s-sssls-sres 5s 0 s-5s.5555p si5555 05 .E.Lje ci ui s. sfr sApqoslssoEl ooA-O-ps ss-Apss1.s sssssosOssOsOsO~os. -ss igies e as licasvO elss e.O.q ss o inPernassss-s -sss-ss s-s -ssss -s A s -ssr s .' El 5 ], 0 4 5 5 ppr 5 5 1 Ch,',s-,is-Ooss-ofrosAs-ssAs H sssoo ssd. sa si s, s -s O O s ssoess-ss-.soo.sd.s ssspasr.ss f ss-ss l .s s ss s A sssdnu st ras O ss ssilud sd en e s O s s s s sss s s, sS . ps s s i s s s O~ss lo o o s s le ss s d A. .e¡, 5s-O ;ssOslsssAOss-ssOpoLssss-sssssssfosloo ssssas-55 s--sssss5o55005s 0 5s-sOO. o o ss-s-sss Ipss-s'osP5U sqsSssosAsOAa-ss-sols-oqsss ssa s-oosossoyos-ds7s-ssssssssssfliO-5POOsproyecta,7555Oe' ~ ssoi si ssssossOt os o.ss-"-ss so ce ~,lic.s i, ,AssssAs1. 5SpO5AOs-e 1 pkes-s-p 5 5 el 5 5 que sO ssss-DesdesssSosstssspf1sssosssssssShursAccin-ipo7su ssoOpuestosA ala cese 1 aiic r n i a ssssOYOs-p rio--sssssss-sAsi e o ss -sso-afaosoASsssA 5-ao so taOss an-ssso o s-pssssssSss-ss. ostossssssssssssr.A5para 5 AO ssss-5i psssss-A-OE o-Osso-OosFssssssfrssso.~sos5stsoso55s.sOpo .bOAs hs-Losss_._ss-ssdirto rSsAssexpu-ssssssssssss-so.A.toOs-PeSMOPedislss ,s -sPs-2Ss-oAsssbsd P .s o Ws. d"ss s o o sy s s o os s s s so o s L bs s s oq s s o ss f ~ O O ss o ss O psP s .s-1, s ss s O p s o s s-=05 t 5 5 5 A 5 P S S5 5 S O Organizacins05 do-y O-O ds.ddi. Ss sssOs-, < sSO_-s-1 Diecto, Sr Rivro d, 5 A1.s 4$,;2aiada igorsosn opssSs-o s0755-. 5 s-05ossA0 -osA-yp-O s-osos-ssAs-sAOssosases-f.-os s&sssOPosssosssOsoosoo oops-SspAs-ssAsss-sso~ en ropsss-ssssssssosisS eI'os.s~lgs%~sssssSssssossi.OSsls-ossaPs.aa os-s-s-ss s-O frs-p.E-pOISO dsA op ssss Os ospsoScles,-'ss< aaqu s de sssA .sAos-5s i. Ig.4 .,. OS Ose n sSal a s.ou .Sla vsst p s-r as. e ls ssd arss insoPs-ssi tes[esi!,s e bos sss .y .1s.,e-OOPIOA= meOss-los.ss-!m w 5 A5 ss1 5~ ,15d" ,Afds los Op. sopps, s-oss-.Afiscaslodrs-Asossssis-s_.s, Ws-ss sOs ss ,.P* ,E 1 uee osi slOvs-ss.AsOon."dss.UnidosOsss.sssssosMiOssAscAmor 555P55da5d55555 as Os "delositoosA s sSp.A5A S Oo oos s-lA soss-sssnasdes -cs o ss sboqe %l.Os~S.ssss o -' ers isn s aisellos queoos-57 s 55 ossss A., ss-Os ssosssspetrsoleo 5ii -sssOsss-ss-sss -sssslO OSoh"Ots.-lgissls5070 ,sl,,sss Oss.Osss sd a A r sisssspoastatssdstatlseenaaeduela cari o so-sa-ssl-s' 5 stsss As os_.-dsrini. dirt ss.u[. ,D ssis,s aloaosA sqos esi .as o es sandesss-srecpuid.,Psras.oyo "tas-so ss sse hss s ssssosd .lssoslo soss,s de ios s i a li A ndsi la-ss iss-POnsOA osO-s.sssslodAsPsjs -sosalo1s-ssunass-Nsosoo qoss sos ,sososA1-aoossss spued 0ssiAss coo Asposs1.sOOOAe 5 0 0 5 0 5 0 omssal qssueAls. ssh. s a AuhOs-sscuOsiiSd, sde s1i ssss-ssssopelsspsp.pAgOs.r.Os.lOsI.', ." ],e ____ Esooss-ssos-osossS l Ososss Os-ara t P.' q5,0q 20s O~f "~s1"soOs,00.50 0 prolongad.0 E55oo delPesjsss-so s-s--s O d t, ,9,,,, i ,s, .1 euci , s 0 -s, ysOo,.sss-s-.P he¡. 0de JuI.,J.,y Cd gos e 71 lossOssssadsldoct rs-s. --o.-. *, c PO1 N S Os-Os-sssss-55s-S. -5lO s-sssss-oshsooossosO__ _ -s-i*s-c5 0 5 lss ssss eu1 Cubaosa rnejsind egsuscions dasa orros lto so s cn eP5el P5oquea erisuass,1sSs -s.-o -,O5 atificqe an la a rnceles el Tso t soIs A enYlft. sO .,entre sOsd.s-s-,iss.Pmillsonessidos-ossomoss-sos de dis riminaci ss-ounssserio pos ¡da ca e,.i% ro.aciI tiee ueactar lrilr e ,hl-b,,H,dds.llY oOs.dOpssteo,,u lenssnsssii .it lsg s snnss s so f Os lil alestueel; biert e tiistsuss r 1 s E 1 -brote-de--sssOOoss sde-N-de 5 ( sos-ertide rEo Trihnso no Sis-A ¡san o ,-'2s" e 1,-' provssincia deLa H s-donde-vas tda r ti. el s¡ira onobteer nto usem lPra,EntIa No a e tr Ru i durss¡onaselssosss. q e s-os'lao40l.,Estdos.5splaa y la-itucioqusOs'ia s-plif s-at' ped taro i so osso so os ,. ss-sss Asb-,-e dAs-Oso, 0 o. ss.: ss-soso.sol ~ op s,, s -p s IpT P A o al s sS 57 As. Pso .o".".s."3~ .oodes-silinsoAs,,,, s o0Ps s i, a sr .sss-oo p an aiad poprao ten O LLAS.bES LNire-S'a disor.96,si. me sps sos 'd" o' 'ss SsPse 05. sISr as Aspsse nso Os5S es arso muyN iesnsplssgss po miss¡LaOs on s tra d ,d.qo ps oss-s tav.c.e"ri r.ra, so-,,, -ssssOOte s ss-aceptsasirsisssss 15P.0057 s-ss-sss-8senSaoss-te ssssd, sio ps-ssa dss-ssels-oossssspasaso ,,sls a a podserSSs-ado p Msla ss be soss 5 rs-sp,,oOSs-5sas ano. noreseicnsIEOSOS m lsin .lo olr e. e-5-i'psu si p -n~ya s q es erisaMo pspoposossa s q esegunssassis c:r o .tda eooi r P,, p sssac o s u issos res-cibiros oo sn sE S ssss si sospss-p sdpns ssoO ssOsO.tOshOispo-,,ss ss ApoOs OssA ieso ____ L.Osp tlas snbs, oo la s sIoNo.e UNO ae. Sss .Yas s7;stssi sdssss.s-ississy d a sso dss A inOs P .pOey obnnef,O sgo.s psp ssr.,yp~s,1tsa sss-odir.AquRCOS. 27 AP -ES nr eofo sis-sss'~ 5 E-iA lAl(A s ,ssosd Spss. LisAos,smems-Io.se iTiuoal ss-Qu s-ss. (ss-le.Ls'OOi,-5s-l. Ossn stAsSs Assseis-PsosOisosOssernosn sOS,,d eSO. (sSs As mor.Oss'-ss, s Os. es s-pts e Ssssi s spe O'q-5b5, ,,, isO OSsbo sss.'.,'''. Pa. o issfr s uea or s a so ElApppEOlpSsis o-opss stb AOA,55A spl s-oO ssA Osisqs ~ sd.deEO lps sOsss--s s ,ooae.s's ", osOss'5oio ss ssAio-f, es s oso OsS5, ,ss-55s ss sOSnsOsA Asssd ssnpssS sOSS ps 5 p-slp A s ,SO -ssstd ps-t .s bsb snbssss ospsssOsO sso nss¡sdllsoAr s a sstsisis lsposs s(rntc I. G zzni VsOslsls ssS Os ,,¡,¡-loso-osOssso so1. isls Rsid O1a ~ r l suie ofu rn cscSel stiso L 5 otspssss-ts Os, piad55 osP r eo i bs. sss,, .ssO " s""" P s .s ttsslplp s. psisOO. sp ss p-s-a P s55 7 n sss A A oO. s-sp, a J ntaai onal d s r, -d0,oO1111oIC.PES5ON5S s ssh-' -OUs OslstOOosOp 055 sPsO.s-OO A Os--smoOs lo &7s nutsrsal idsa re pSis-d ~os ~ ~~ s I Os o ssosss Ri,,.,"",OO s O nsp S Q Ap of rps ps.S sosb, sss o sss sssss q as ls.P.sss o'' pd~ 50 p ,p 0 bsp5 5 5 5 s s-d sFsss selo s at. s Y s P s s s s M fr s s p s s P a q std ,ss ( s.sA s-s ss S -ss ss sss A os s -os A O A sss ,,Soso ~ mes lass -oss-s-s -s,, , M ur u -st 1 S sf ro s s s s o O' s s l ss s S A s"i sss-esAIpOsls-os or, artculaopse su slar ote drssqu tiralo,:eP. .s1, .sss 's .-. OsO' s ,s-' 5 s-s a OSsps,.,-ssOp Os-ss Llsss qos-psqosss-frs-qs s-soss. s-.ss p 5 r,5 popr,-5p-, 5 05ssssS-sela5O i5O, 5 -s 5 5 5 0 5 sAsAsssssPs-so-ss 5 5sl-s sou, sS E ss.se aexrua p.qu s.sosssss-5p55 s,,.,.Iss-c1sfrOss.Osplss-osa, ssOSss" sssasso q isssird o ris laslsAs issp ms nors-s isap rsun.lsossss-,s,1snzaplasavias-nsspssr s-sss-sss-soss-ss-is-s-s.s-Ss-~A -~sO.,-el s-O5A opAAsAdesssssssssss-s isooOSAosEpois. OssLsoos-sOoos-bos-otsissoss sodMss-sslio pspsisasous-sssn'assopAFelicitaOsS ass nes tro .s-s-ieross loiSSpssfss-oss O,5sss--5--La-5snOaasl Msss-s.P.Oosoo. 1'sss Tslss sossoI ploSdoel st ocs-Ss aloSss s po s sssIs SOs si-Ssss ss-Ssssss.ss SE-i -ss .ls A-ss-ssdssOs, 1 sss-sMil--s posi.selo ssss-iaslsssosos sss-so lis, Ss As Pss-Fenasssssss As-os Vss Ps ss Yo go lss s. s-sss ssp -s os s 1s 1s.-o O ssp sqo s naci-Sson le ss sss ss S s.sls Oss ,e ,os d 2 i s 5 0 s O 5 ,5 0 0 s 5 0 5 ss ss s-iss O,sr .,d~ O alsdssss ssslsss ssiss,ss lss-' seooreS sss A t i ssr ez r e s Eaass-s-sssssOSosossfis 5 5sssls s-iso-sOs-s OsoOsos .Osssasps-snslisesossiP.-l ssssSspos0osssss sSoOssss Esssssos500Aspiis-.ss-s.ss.AipisssosS5ossosss-55 55-055 -ss is Ans-ss ss-os0s~sossO osA OisOPtsPsFssSPLP' !,.s1sposssO-poApsssssos Ai-sAoc-s-s soOssOss--O-Assssrsssis.A.oss A5O.sis.s ss.s o-pSsssssboAOssssOosO5S SO-OOssAMad.o,Os0niipssit. s-ssss,-ssA 5 s.sisss ssssss.sss -1s osop-s S5s-olaasssd-1 so elPsIspsPsssAsp.5sssssooss'ssssps ssssSs -sPmi lada v g sss os oP5505p ano5757 '5s -,frossl ,,o s s-ssOs ssssoa s-s AsOssispsss ~sss-sSssssIAl-qsE .ssss-ssO--sE-osfrss-sSsi s-spAss AlobsO o 5assi5sshu5ls-O sspslsbss sssslssOsnsss, A s.'2s 11 diwes ane, 1sseOsd,, j 1,,s-P -sss-PP-5 6ssLGossoO. .sPs ss-ss.sOses sa

PAGE 2

0~pa 1 t Potic DIARIO DE LA MAN-jueves, 283 de Agosto de 19521ome ]e wconocer el estado actual Raifcun donilaciin enese hoy en sesi'n ordinariaOpscoea delas obras pblicas en el pashicd: .p iRl dla (Mm. Munici pal.de La Habana, A O R R. irco ne iii i,iiy Prlgi. hh bui ti ___.____.1_ Quiere el ¡ng. Varela reiniciar muchas que piblciad. il Jiillde! Maana inician! el Ayuntainto el pago alesLFU ROr 1 se encutentran paralizadas._Pago de haberes bui¡ ;itn ., itui .¡.¡. ipersonal. Abonan los alquileres atrasados asgraT. e Cuentas nI, di d.i4iidOb,.l ba 1tirrnd icic ,cl, caipc ii ic Palada ya iisin Sic ii clyMldeliiAspiran 17 abogados a ingn ciero tel ci Lc Vii t.iuntomP~¡ do i ~ y i llIc ,i fldii iacualpriedo dlijeiibiiude¡ AiaSi tlilclii1i ¡-,,eic.i igosi. 8. u.nniltcciiiclide ito.l igenierio Eiin, druic, lidc,ci d dcicccul La Hch.cun. fimirnid en a Miiil Director de Secretaria tivode¡ eparameno, lt S c dci.el it.,i 1 ,dend.] i.,-.w, irsy l-ccleorpr inbiiipl.ldctorJod a 119,ltd,1bdeiCadinadiAPenp Nodaschei"y d" en.-ie"'.'. t. ficis tifi. AhT. ccI. ic r 1. d i gu, d.t. l a decIi . i'>c' igididec euelacd e CLaHbn .dcli ic. piidi iili i pc.ididei.ccd.iecild 11,LcIcldilaitarde. se clbrarlosTdbci u, n lualal. s di Mcpara t u iiiiio ba Mla i 5de la Ma in. I ,dcbu de¡ iiy iidmitw i iiiide diiucclin Tiahipaicd iiicdiciid 17 .1 cli d -d o ci paacbielarod reuiu a.ddudi l diLosid~ll sse illc-lc qu Puedaclc tril deIdidicaaIu ep eroa dta drci tiidiciEc iiidiretr lec etrid e l i buna),iii u. uccccliccdc ccciiici-I 1 clii 1lii. N -ii. i ed d, L"i Hdiliiii li.cchi dito Aicddl Cd.ii MuJ.itcc]iciiDidi iiidbli to 1povncasd el. ionau d,._. uich dliuiu."N l q te d anR cieep,, ,de i tri "dlI di p t, Te-i. ll w Tiibcict Euuclhud1ii.bd ti ntu,drd lcu. cacciri-rrtrd ledl. eClrowII qeuii.ialiifectokcii udiEnilods dc iuuiiideula1antiu Ide d el i ip i d ccrc d d i ci ci c ib i i ai de lasi i u p .p c ., d l a cl u. d c i i i i i i li cil ii i. d ecuuI dii c t iiiidiii li zL Selipil.e er itl b .I iiuii 10Al d i us li,, di, etl miisltrbo d ba ilui a Varg qu1 t,un tud i c icligi dud1 dii.i. dpea=d y uucfuiid.di ialuiiii bidi iiunufajateitericclucformque ls Co-aeWe i t .i1de de lp r, cdiiii*dd.ii u itinuidubji:%iccd, u qd tiii-idA tit .dR.iuitdcte sdi tcarilc m iii l InpeE be bci. . eJ rid a o iiiiiis b citiiiicluid~.acaupiiiib iiii li Mq Ud qe cmplendu cii dFomacctde i dicho Criii.al er. Pdiiii u ibcciut i Adiiicti noii ailos uInfor Cs iui C tlcdelpelctid a-1d ? itm n ealil o i ciuc u.iui .ucdciiiiii.licoiiL.:udiOibcon1.ite alade h be d 1 3 6 CrrA.1C liii iicu.q ic.d 8.0 ged-r.,Iiciicanjic ledct cc 1itic ueb han de seripciiiiaic i-iii ttara pegunarmeisimtondeHzcidna ycresuuesto-d-cl., ig, c .d dc dcict ul, Mee -orc:d ''1falr 1 aq e e l d n e -l u cdeu ti ti o C ed eni breve. in creliai ano o yo ma tna o :I r t i a i c A l d i c c descetri Faccii a d c ciiic ii-clidcI cqserd Tin t tc Su C51.f affl iflim ubw fAlQ e' di q i titciiiiLc. c ic ii.P -cc,cid ,iuicciii tlvl,d"liiuconycin cd -rba. le -.e.t qu c.Fu.atoniruiaienIticciina oidcii sucueta.e corcsieticortlccenticuanidipntoiJltieitI.d.Prl ., d i dit . ue : cci picic Lc e, icct cccWimi. c cit iicuui-c ejuicAcoqasi itiicuirMnd cc~uiicicd bc cc Ctld ciiic u Cticlieiiu iclcra id. nomruces ccelcuaderes T ccluzi dncliziyd dl~c lii d"iciui dcc'i, d a to i cu.u iuciid cciii la icuas.bu llldeysulcconcmcaccuiira.ique iobt uvo6.unioiiccii.Acu ciuccdc uccciicc ii. iicliiccctiucccpidictcl prac.stadepejuicaa. ecazn saucsiornAbreu.ciiiucquepy -LI EAl1caunz Attc 6c 5 O b. Pblcasc' s bsietiiicib1. b e. 1. iid4 3nidet aV ,u diuicdic u b.i ic d c hui Mci Li,, VDc.ty echedeiataiiu. ci.c. elc.Nci jisietealcaldeschaberudelEN getine enii cunini de. lae uc -eo iucu otcrus det reontccc tota deB N CigiA CM ¡a 11' F riiu i i d i c c cc t c c cd ui~ m c. i cde R cd. t t i. c de iuii. ic.c1. Cuc.di At11icc cc iii Aeiic.-di di u64,10dic.iqueiuc.u dspinsc-i c.u cye, icP.c, i Btbtc.c,.clicidic dQ.l,dcc dcs dccr i Lpu. i cuicci pi c c, duuicccnfll.uailiu licuud albicld cciici cciuii c cc queiip.alcanzi.lclicitii,50 t Lo,(t d srld eluucubcccde iii.cn .ltiiudcciAcu udl.AcliduuScbcci li ciud1Dci1 bi1iiipcyiiiciicii iliiuldiicc 5,cicii430idic d;yciccdLi.c cliWrccuP.c dt di u iuiiutidunl d ichIiii ic lid nt o dec lo g,,diyu .e clib iid. icideliL li;c ct ia ucciuii bic1,11iiuauuiluii uc dtcc ic ci lc ci i .iouci Wi,-pccu50 uid10d n u v P cc i u'ii i,¡mein toii ii ci c. cl ic u u i i i i i c d iA vdenu i i u i c A i u c u u ii i i c i d i i d .y cdel t c d q c iii d -I rb l i b i c c u c c c i t c u i u c u.ic t c l c i l ii Fi u it l m ,ci c c i u i c ci ittd c dc l iicr s n ,le t iu n p r s t d e e j d ca l s. ccR e ch ccn pso idi i b rac i u i c ut i d i nboi. u. c ii._= ,i c c c d ;10,1di i Id ii P i ii d d tiui tiiAcg itu iu d .1iuiui-ii.duuo e,.ali".i'.,% 1ucu ,idcdelR .a,-caPclo,.1 hyiuucedc~tcidecl dlu-id 4 LIN E Sclbrz d, R icliquelogr ps idelhnaludutidii itid ider delec i dcid idd.,itelfcoccnos.cycccu dliNii dcliii t iclc uclud c M c.t, dRd decI, Y111,ii0y iiciuiicuu Tuclciclogr M,,u. rdc e b, d ie ae. .iriucciiccciiccilic.Mciiuic uutcad c -. iccbucicl d cidteui dieii Y cic l Dc1.iu Dc ciciiii ucc id i. c cuit c ciu cii iceldreajeii. p uluicilice. udR.f.cca.P dedidabonarc 1iicchaberdi .i Pca_ dce Rd ici lcliuciicquiiuld-ijamosctuicicicuciiccz'cu"etic53 cc3a0lu,ntocc veciiuclenueltdesempceopi-ep del accciicutc con u di cl dii cdccii cldL. .be. ic liii tciiutidideuiiiubiuc upiiucuduiuciilidcdeipucicc dcdiilaidicdicuiiAhorcc Ccc cciii uudciinaduicuc b b u uciu uud, 1. P. .iiisti o dicidsc ng sti n ou cd .,-i .oic ti ali i rdii u ,ocidi L c u clc iii iui tu u ui iiycil d u d iic iic uddebicR nallmente iene nospecionanfialidad tid ltclcciubascsigucetesieciacc1cdandocl tentaclu1dii~ ICsciii-lt dcUrbanismo existdn Cn 1iuriciiui Autntic Es iel PR uel diii. cida braslu.duclpil"'chlid ul ccicudupiccccyyi itbciiii cdinutcllclidcslc.ce t i u elc i rec ci dl cito picFi cal,,ctor ari araclu i ernciiiic l iiii Mi-u Di -c.ccdita y ,i.ui iiiR u l cc d ddcd~iuid blc" lo, rabaos deiicicudestasbiuia.P' ;a rcbictalidoplc,.,dDdi G.dcRccc-11c cicdeicc ,. Justcduiic dcccAtUcetCc. giy ds,.pdcii l em belleci ientd.ce,cuclucu. clic, 1.ca,, i concursty reite ado de ccirb.,,cryouticdrado 1hemosuciiiiiltci. JducoIiuucid imi ciicicci i u ~ rprals, Tai n CarlosuiB,uyc11iilaiunayadlcKt. ycidituiciul cccyaiu cuccliccR iici ati 7 pip ul ando tt. clii dcl Dpu c--ciii ~ut.deet d. dlrga u ba rondmc l d rdcSOLOetr ELare yUISamLigLo LA iiiiicciciporqu soliis t.icicdcle nod d=lic 11i ti ic~iiui ci e-it ciplo c i cio R tdasMc PARA p,, i t ,1t1icc laic uuu ctdc uid ccceus, dc t uiuiiclic Sibil cuecon ri 1lu uc iicicdcd pcmPuciiitci cuciuud, mcc c cii .ude. iii cpin a -i__la_ ii-iii i eui'd'id d cuccRe iidictcp o.ou atddndCn bgao asc eh A.~~~~' BELL Cr'e No. 6'leaa'pcucui uci idii---uc, ic ccd cli dco, ,o, Jr 'sdl ri cibc e dic i ui d .Rgn.iccti zicci ic iitc .cig -l -P I .cci tu lo icuc terr-eno P d el iorescondinera Lai ~niii o i p, i i ,d ili, i ulid u u . uc bcci. sol, ncu. id-id~.ti recu C C se, coiiccru Biu_ o ~~.Pi uriii iiu ciciiitci. 6% RODCT NE O LQUuncpmncucns uspci p l c iuccu1c-usole Li cic,cditu. df-s .ico 1t. a, Se igno a uuot ml DinaRdp df._icZ ,cii ic ti -iil, J sc,,,e nBaitaa lgo d tr l c lde .iiipairM t d iiVi c c c1ui .sQ ocudosb .s-cpcp ,u e sa iicluiccil ya.cii heti.idiiu iEoocia dmtia eledp,,p.,t.a patitias 1Psint. u c ii ii,, ipa ue r ta of cc 1,1 ; cu
PAGE 3

Alo CJLX Noticias Nacionales DLIRIO DE LA MAINA--Jueles, 28 de Agosto de 1952 Noticias Nacionales 'Pln8 ,Cmrre .LUVIS DE POSADA OtraoaR. G. c i dpato es Hal' y $9,500 La Habana CnrraeM.Oogdelce diloutc ensaolHa al Da deSalubridad SdeCsor el doAutdFoya para una Las juventudes musicales neo rmoH Ct c eCeo El, 0,0 e Lya.enciasobrusec Hase qio .1 ea ene.ra csaeci-. H sioautorizado por Seetm el mejor un esgenrcbed nCuba desde haeuuhsn. el Mterio. de Hadje -'la ~ cuento que l publicaotsd poeoe d. e. je, ,,. El ,,550,s Pem net e¡C nur "''l eed cpal i e,. Haied docor ei.It i Blnayelce eyC~I d,i~ A. re~O Ee hrii nn l e. la. c d 1. Gt,,iclid. a. u $ord Centes rn .di Ci~ o,',di r a es~ o""' P e ,1e. Eeeeee, c 'o .ri, eutJec u prsdeca plE Lerdb.,elotrs .g. o e rn ." .j s~.,, .,i. ce"e e.A Y ,e l e le "de. 1 u d*d Y A ase nc,, So ia C Utde A.L. ohleera e r .C G01, e.,, d t, Cd e pce . 1. raprealvas e l. ~' h, u,, a. toaiasecaacn CauPafi ,ooreerW .c iii A tu, he.C el .1' cu e e e la c 0lr E n signced De O,, p,.A erie,e.para ¡ a e r nez 12.SZ e Apor e PcI,,niitd e ciL e e. A d i cc. ,n ~ m, c~ ~ A-dA a d c cl d la¡ Nl .entzaR tiul p d . c ~ A ~ ]G b n o 1o uu OcOe.PlElPde.d., ] E~n e ho,,d rdd.,,leAlb e" tiro O PlI eL~-~~Pnd e-cd~Zic aci, nIAl del. Cepl qec onuirifchP -icie nuir dic PO, e 'Elccld. ,. ha 'eeedC.giidi 20-lebcdle~~e por.0s5idcd.s.ee enet, el c e b l-l g ce pe e ¡ c e o t 1 AO eros d e e s q u e l e i d T ~ b e c s a O l d t ipee, O nee ~e A e~ ~ 'e e d e r e, Ic. i ~ e i n e d., g r n e e d.l c. o se n c il s. C ~ l e e b e L e C ~ c e l dd s, l d e sdu m, a' dn r dg -el c e .~ b 1l~e~ n s o ~ ' e o o e 1.lN E C p i er el. que de Prim~de ~ l el e E P O i ch ,, d e r. El, P oe.r. Par C iegiod . C d e F, i ,eE d I tc m l d l a c t a .b1dd d l O l e i e e e AC e O a r t4,, A .d l ba r e nao9 l c c e L H b c .b d ~e, Mco bE,, d0e eE, e Prm.d. ReeOee e COEO'erO lle. N. ., l e p.,',Al ~L. lpasi i.b,.e, llPVe c'lee ,es, d e ., di. e Of de Priera ca,,s d eo te,.-e odeI, Jorg lEdoio l1Ra ee i ae deet mes on 'bag Pernli. 1.fa oe' eel d1, deIPepec, de 1.Ley tp,, o erd ~q ~Deee horascEl eO de e laE tarde,,. deaerE, A.,Lj afch e estmo en vs e cibi, b d, e Oa R,,bleeeI'. eA l e e de. E,.' d, po Alambr he p.ed, e,, be, a Jodge de Zlaldo edn un vcendde 1. E.cb.e Be.1 amar Sen el ciaocro u pin m ar r b ,E rp usi i po che,,~ E-. trA, E,.,e d.t dll,,eclle funad lamseee sp'c Pe 0, Ati ,, comp )¡oe que-. e,,o. e,, e n e.elee mblie,,,,, ee c.c fi1A Aeligu que,, de.~ cienO. p-es ec ctu¡ Rieo AgIRiu-ee l db p ,e ,,elg u h 11 Jnee do e n i m de P lorb l es A u qu ido. t s,,, elPeU y el i dePuiaes hr.replao v ,eindo al., M ei Latelr Ca. 1 oer uno i au sen -, p ergaminos d. cee p 1 e p, c,,lcl~e. l p, ,, e r ~ de, d e n 1 ,19 pl d E clsel o rs d Adc l as ,s r en re ad ~' .esfi. e Eint n ,e S .P1 d, I c le Iea c e oeeld e oE C .,Iedi c D l' d o a v i, t Tei, a 5d e le b ee ta t d on. ce.de. E.b.i d e .dl. ro de Muie, ,b, J-.eee no e; vc. ,o, AD e. L.A.l p etrairisn p,,, d, Eu a ,l e El Cond deF,,gd,, el ~ ran y , e ,u ti icd be, ,d c. ,' i L Ad c -o ,' eim c 0 e e 1c ,-, d a a D i~s, qei i e q e e A el e de e ci-, erimi.Alas b, l E e1 e e,El e Li. er', -l -del d -, 11oe." e bor.le. Me., Z1,R~ 1 sM11 a ~T O m u a n l a 1 l n I n b e e le ia d o d e Eci e e en d e b e l e o e E , b ', a .od elas-o ,, o A e 1e, I I C 5 1 c, A e ee d ,, eE o ~, ,, c,,, ~ g.li. 1, ci~d, k!eE cu ,1,~, la, di ll ,c d, l. J ta c10.e g, e1ve u ,, A e ,, e e ,,,, O pr ,c h.l,,oe a,. 1. c c p e e, l p ee, d eIC O ~ L d c a~ 7 dO L DUiE'u, p s u i 1 od rn n ~nO,. Abl e,, B.ce esee 1e pEi,,7 Ec-,,e,, A.cedeeld l.,eecO ,e e'laSeeceee =, ~Acel .,, 1,e, l4§b-1 ,1't d se01 ~ ~iba,.ec ,,-d ol l n r q Ese.,e, q-. e ,, 0 ,e 1~,e O, c ,d ea Ieee 'Z o 1d.e P,pe n elEleA, niauda L 1e1e, le-, Ee~~s .1~ E.," e, 0-1,e,,epi qEl 1E,,,ee ee;e,ts e Leee p ee.e eef;N cid,,l ',,,ie ,ed ,, Ag e l e, i e., p En r e ee 1 dr_, ~e ,, ,e< ,e. Pe leuna ac J~ Eccdg,,ciellee, elle-,e' Q ec. .<>asli-UcI,-he,,,,e'eq ', -,,dee, l 711, e., e gct o") p-ell ".eelc tl le e,', e ',,a,,i l-lEer i i r P_:'n' q 1, e b e en .i.-e e.' ii atl 1d ced ple, el rleij a J. T,,, eV1n P, e 11~ a EH de e, e el "i,, e1 1 daL. ,B.c m d, e. i .O. ~ *z, ,a *oial ic ¡ a , ~pe c,, Po eehIl~e.d -t-1 .IIEmci e 'lchst dEe,,., T-) ~n, -i ~ s I S T I N /O. da E,,,' los mised,, INalSTITUTO, -u CANDLERlbl COLGI M-'', ARTURO c~., dora dIcec, dee, al prsee A 3,9 3y9 4s0 4,jo5 4em 00i .0.0 ,,, i cid. o itis 930 beOel Aerc'e en~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~e olp le~sr 95qe edaeecoAV a, C e b e 3 0Rd ,¡ee, 1 e l l e e dc.nIl,eloe'1c, lee L1770, a1 c e n c de 4.3 e. sc, i l ,l u h 1 1 ae etfca c lt L g A A T 5,,,,. ~ ~ ~ l Ocee leedb. l, COts ,u;t ~cherge eho ~as cotua para que losI ssissnc, dueae aL.pias eH.uaq.e.,m E,,e,la e Fdcc e derri eL, l-o, e d Ic ele beye 'et"~e s~ er-A d c5 s dett A l os nif m e a q u ;I u s ra d as, teise m aos ta s prob ; d e a to d o s an l s i u e t ¡,c ac liAdeOlp0,lee d a o5Ieues. l].o siz suels aip p o c a o' 5 l normaladeenias; demlaeHabadaalos cualeseUdorpuedeontrde. .,e, eeete ane Etli com 1.Npicc'eS di. Gasten ddel .c bige, en uie sellto e,,.ii la Y e 'eg e1, el1 1,,1 11a, "un b~ a. rio laoe d eo prcss dgsio nlyon d r i peeeeid.Mtle Blancoei 1.e el, ,Lba .(,~ i in ~ ae, q.Ooel m d ,oti O111~ICy1'1el a d i,,a N n n sabee cstm r; no d pim ;nrrt; N

PAGE 4

PIm4 Editor¡&] 1 RIO DE LA MARINA-Jueves, 28 de Agosto de 1952EdtraAo X aas'asa Pora RnBPfhda DIARIO DEaL MA RINA En el umbral del Centenario F=dac~ ~1832EER-X.La iniciacin DECANO DE LA PRESA DE CURA EDITflO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIMaA dtis el £8 ideaeaero adti1857 PasadspataenOaa ?Oaala SIsay M~ da sad. 5a 1 1 y paaPOadsatajaaelsaaypAlma daada. 1910aaaauK_____ Pretideata' p sadaaiaa: Disaatasti, Adassalsadas Por Jorge Mafiara su¡d aa U 4a.tida¡(ss. Da'oraeBaraaa. y llas. Jaa 1 elsasay Nasasda. Oaaa Riveapaya atsdaa E = SIM slAap 1 tda a. l lfaanquici aal 1-.Apastadat daFss-5s,4CHOsaa tas asasj,ada da ad~asadadaa. Otra -56a01NOS10Ot.-Dasaiclila aohl:as'eaoada Massa sPuaseso 51.hbaaaaae-pcoaa daba aa da purr as, en-5Ps dpaea. la.aa -aa A s1pa da Oictaaa. A-di8l Pe.alaa da Saas(paPa cr a atano Meaii dta asl ala"asa paPa' tAimisatattpadas M,, 7a8 Ma. 1. 50 Jedala da-faaiaas. 5527 Tiisia 3 Tsltra$ 6ataaa gaa Etasaa ia da la. taaia. da .uaas quea a a Aasaaa b555 ~ -bad-aat daMasa l hatapatitasa.ti.atFaPaita FiPs,.etr.tddaEl galaa,'Paasaa aiaL Dae .adaa.apa 1sbiaatdo dae isd o hur. n55acntoa.ta dad .p pa,.duala Manoaaa wado paraaRa m aen s.Rsodea a.Isasll amoe,,lda par enititsade familiaY9 da comasianadel odoasea.pytab,, y dgoa da adosa es cuanosa c. apatbida ~s1 al s 5 geerl ala nusta apatia. Noaa,.a--assaaIa eque luego dehaberse.onc,-a ad.a aaa ta. p¡.a ~rp 1.ma la O p~d20 ds Nl,,,oa-a. atandade &prdnsola, pasa 1"-LilshbasasasqueoAt saqua mni*, f,.hba o.",."" ab 9,sqas de slaY -PI,sp6atal n ii aslrib. ,,asaala ¡.o hbohade 1lau,.yli. m~ lue~s ,,,dlad -alo asspt.iblaa a albadsd hss,,p. n,,,squeAssaa,,lPtdaa y la dpa.odh~ t1,1hsss f~ ,ls1.Ita astaasgbassas assIaaasPau! a sa aad,-i ¡,y d, I p ,d na .Paec s(sa la ,sa arh.nal alqasa lapsas 1.511. T p, Itnad da dssssst~ a,,11loqescssalsd oasa aedsa qae saliq ee e~ gst oficial d ss-,,aaa -siibitsnoque sa brilles salupofndintereasa ssimpedir que ,p[. grot-no.a.l d&q.tasp, alsst, paraia u.,pand., YssldaP-attasdeaPasq~a la Irritastdssde 1aas. a a que daba lte,. d, sabsasliso., l,,ata sa ssatdapatdl, uat, lisil,tis .iats ierpo dsssa y .Ad pr a lmasj. ss e s eoqaa pssasaaa ~ n d, ,-,qehaastaaa. ,adAarl~1, sslssalsniado de Aialdad p~taa&,dloass.bh e,, dnlaa sala Gaberno. l_aialsPPcoyu t tura de ~saatla.,,aspasa lo, ,,.-tanLd., as41q-sslf-s Tonpr lgasns &d ala, Apaistan atiaid,a adcia aspas d 5 1 d, lbatad b.pas,an ~ .1 aaaddaa O i d trwAio .aquieresaaa las Punaapd. la sitad de la pssasapsa. ,W.n tl'sstss -sssssaaadsaa 0 sts,Ass1~o un. ru~ ¡ln ,, la o 1 ~ q Ii El ¡robtemla del momento ;Debe ser iphzaala ¡ aprtr def¡¡f lcurso escola r! alaa. aa 1a'.'"' sias da'a' a 1. a'asal.sialaaa.dPa.ss a i. a. ad .,a aa~ d aa la. laad.aj ."soe1raraaag de aiF.s plasa aaaa aaaa as a staaala -a da .e. a 1as. ssa. iaaa ~1a F.¡d inass l.Sa daa ps l lasa aa a asa .,ssa sloaslap t aaaas1aaasaa la plaiaaaad ,al 1 asaaa. aa l asagaada asaai pslaas ataa salaa. asaalaasa basaaasaatalatasssasafl aa d., o ms m,d-, -penalsalaa1.,qepadsaass' poar lastaiemspo de prirnotquedaron libaes.y ams tiadas. enitata ulssue. talitsbajo itaaa quedaon etelsaanioa de aajusticaaasocnmnscl pahbildad qutaloa librada.os ecfs, enqueesa aaaaaala quear¡asubanada en l pdaaaaaindulto E.asacia gnspa de[ indaulto, atnutan diapattiala, trn,~asp atiantaaias pai.dadeda rregraerrores pdi~asla. dados y pa)isjtataaaaspa.a-sal. acaecidatos sinclpa deadasaba.al fninrl Lay, C. dla. did. DiOs v ~ p.,a is.s su a la 119-L1al1aqata ss'y~ aaatocdad LaUantsdgao. batasatay ¡abscelo, ala,.~ lsaCa' ss1, pad~ a oa la salalas,a & d, .1-, asguaradaIna s tiasapsI. qatapalausbsataa palaida ti-asas.l a1.Lay cna 1C cias e.gaaassplaaa bi 5 El padrs d, lassalaada ns ~ ah-~a,,, circe¡l sdafelaa.saP. [iot atasel ganstera pr s.bda e smete satra pasa delnquirt. rspbs-sve bensl siglaaaa y pass,saas. sgue t a anado spalsst yaiter.a.d.alaa.ed.dbhasta que .aaaasa r dea la P,I-,,a s, ta cums ple p r sin noa iofensioscudaanos que guardaba untas saa ati gatao a e soptaasmohosa, UaOLeyOsOsO psaas ,o. aOs psaadEl gabs,nas ha. Hay. o ats. q.,a da.t.sri.h.a aOindeaquela,,sasatliadaYalo.indltoaasaaa cuenca prclicrrene innun a dote ell, acinerd l1jcrimen ss ,siasis sc,e que le va a cu t so' ass a am 155alaaaaaa d aots -a~ ala> n ,1 A i. a,a'a.ia ,asdad a ad, P ¡,,, a o ads a Iis Ats e, rn ci d, utda ,'in sso haaaairs1.pda¡t:ert como sid s,;,a 11l1 ids.aa ,,,,pjs saoas s ada f".p, ,,dspapal~a -1.-tt Ab daiy c dac d a, 'aa P tre erat dd a ys ai. 1 D .aaa'a culturda dM.ti.b aaasa u.a A~eacm fo d aasael a.aa dadii, s 5a aals I, ddala Dasa, haba daoa -apdalalUaD. Paaal b ~ ~ b saM11 'dal -1 plaq.al.a p~ibia1,1~d ep. -. ed t "lap,, t d aba Ca baap. .a'.1s dellsad~~, n~1,~ a tt N ENTE AIGO for 11.C>Une da, tct Sa -;.'¡'u sabIes sque el lsaslo. 6. emtpieza aqju la Serie Mundial Antateur? -Me alegro, porquesai si se podr hablar bastante (le pelota A cotaci onoes r~ El drama de la cultura tras la cortina dle hierro PrFacaolhs -~~S~ E dPorarancadatisoiass ps pa dpaass'sP'rar dssaadetlapcual lsema purosde d: da 5~ !. a,ssaal '5 pads p~, .a 1, DeI,p,a sssds al a ps l. a-11 K'.katss' pp.upero~ ,-L al ssd,¡ 2 p~. .s ,eapsalnasa.t. a~b-~~s pasaa. a ar sa d ik laa d, P' iatrd fis a,, 'a de' a ,sa pd. p p iasaals aasIssaa la, '1 ~basada 'a la r~ q~a ib. s~p1,b~ sssa pal a pae e asaapsa da, eaa* da. oad'Pss sdala .5 p aap !,,d."ssael A~ligo mns sobre el liOn alisiuio y s1s (ls ,1)r .riaraaAIfonosa osell ., ,V rFi a, la aa dr.,gl, la ca.laia .at.iti 1a1.1.c' 1 o 5 s' a a. d 1daa pali d s11 -', C laaa ala a l:la d ,alaya p,lEl 1 Faa dsl t tas apaa 5' a '-'a TOAMOsp daa a s papsdd d t" aa s q-sads sI lh a 'ad a saaa ias1 ald daa d, 1~*,d .1 Py i ~ b 1,1 1 -d., ~p, aa a P ",!al ~lsa ~lasa .a Lisas 1uis Araujoa(osa Iat e r i¡ito 11(1les a' ti-aNdaka' a Ps. d Z, a1 asa ~ia 1 a 1 da Isa 5.asaaa apasasa as lsa'as 1,~pa a ""d P aPis s a sss Psa (iss Ppa 1 aaPsapb las ssaadasa a I da 'taa a b 1bs Ma.'E1ba la dssasbatatsdss Paps. sasa a dsisa la a' ssad-a.,issatsappasd, 5 .t"slsssassa las"sapaysa. al s as l la t s Perspectiva de los prximos indultos Ef einrides 2 cubanas PAM~1. YI.p. .Ep,, W p~. el MARIO 1,64 1 116 lH la lasa 1 1 le ey lA.19A -. qiw^

PAGE 5

Ao GNX Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 28 de Agosto de 1952 Crnica Haba Festidade del da roa ao tirsalc d, S.o dios. esa d arisraseapie .e Sir pisnr trisraacdulsAi. Ved uo aoIsuo y e ozaa. presigsiaL per;aurisiad des mndo de ao. nego. on goza dr mucsa fctossra r en sreS El daras Ba id.enoprom.ble .sapodctsrsui. figass os. d,. rrrigade r,5ouiiusioae SeuO. fis-,ysculturae. d iacpital Cas i sl, ds di.o el maror d, .o. hia spaa, s os asiptie. Agso 555 yB 1aus y u f.a i. hallan, en Saro. siguen l., caladas par. el dactras ASsAsais eaeis uo pacio ea oesadop deloRdOr. El dasisr dlsdoOoi Agunitis Meoasj y Guilloa pro.sroio.a, y conocido aoa sa _a. yn idia A lo Aaasa C.leisr d y" uro.e 5 i. Agaliu Arneo. aceostey de ,Sos ,os al j Cse. slo los Agustir, er osmp eoa g oI saladcesopecial por. .1 das. rada industrial Aguns Reyes, ras el 5 s a tae de di.su 0 ir. .1 1-ens susiro tienAa1n Reye. y ingenirdao Osusdcoga. 15 dociar Agasti ruen y Gsozlez, coronel del Eeio Libertaor, ea. .,d.r do 1. qoonabsao y prasi. enson eelded5o denibsro, d1sr Aa,.is r, ds eabl,. d.ii Aga,i de io upt Ag.on A.anrs Gayajsosr b.olierr en Aparecen ea al,. fooo los espo.o Pedeo Meoloodo y Bsies M.,loosiO. Auge] C.osl, y ¡r Arod.d.a Elio M,dei y SoiI. a.,[,ey LO, r,icnarorns nsros irrlsi ir se Se,, s Lo[,. Y.la ¡. D rs M -Pardas pi te aa~."'s hi. doc. ,r, abadaes, porirnarr1 baolo1 el SuE abad. .osrsrs gComida de los esposos M~achad¡o d tcs' Cr AgrO n orrsAle, rio, algse o rrne a ochede pa-r rrnir onrrroarrimaronlo rra.5rNous, arMssdo alrs B, o aa AlSrrdr ~i Lre, o ocrr El rsrrAii aaiaMrios indrs ai ar e, e s uo rridci d! 1 pu ge r r a mr oyRosri o Ardn irriisa dasaCrdas ValOerO!,R mmnedo ir io m 555 ,uiahr drO.t y aoi o liraro, pioya dr Tarara, drndr rosar pasando do. Eiis Maor r Zasis isrgr, Caaaso yOiga Puyl.san D i, ~~iai-rC-s C hr nr,d.Elarra r a g Grorstur13 ssaoa eldoctorPdro Iar.haddrirr 5 is y rs,. Mana,., Maal laOrrss, .osierez y OoorslaLU-.i. rio h y oRan drarrsdr Esela e doR A ps a .or a yoa bisado r s,,ll. esa, Blanca ussi a ArMo,¡o OReor 5oiasif. bar, L.¡., rurisso r Anisa Nr D-, o, Aosrir liorirr zPoisro. srrrtario lioarsoiso Osals i Airrra Mairie,!. Juar Fuentes rils. Carrs Qaintrasa y Sralta .;-: Eclssrs Argeliro Ecpino ~psrradrr., F-r,rrrs idaos Consisiasacmrida. irisa queo Cieno Cabrera. Horry Ssroy y chr. Erares Usaasgassy Cara Ala irada Poz Groooio M.,sd do OLHoboro osiroirbaelaarosrdeilao seYia do Cordeo, ar .a di,.rraerthode laorre deAl Asaria Co¡'. PrOa ora da Mahaor poi la sar bubo Peraro Osasa y Soro Lastras o ra Mohd reagilor o Orr NaCsao od Agicsiss dl uri ai ct .M ca. gniiu r R-, NFaa igne.de del EdrioAg~.rVd,osr de rr.oissal,.s,aodoas sras iodeoiiers.r. esoaoCaridad Cti Znad Pyo Hsadocariioo r drsr Aasr bida d ct. isrrsoia. Ricro da Csirsarrdr e isildo V. Nari -aaido Alri. Abiol, enatao b d Oseordo s Tire ~ ~ ~ ~~U solctoadri. usaio lde iiardvauIdrlo.roi oii ""' ilaooso oa t rsroo re o brn oFerondo Sish rorr usi. lcsd,. Pra .si r do rs. AC~r, Oa Mrira ,rr Cr d a t Br G ~ roa Mirroa Muloi ,i rlr Mhdo Cb Cdaad Wrir t, raa' isalr Piodro. Apia,.5 Aari Mdrrs CrsiO osbraio rronomatrdarinerio Masd 1 irr n Aiia Marrr WhriO yio Grdoa ra Vrs cefn Pdrar I AocriaVsaoPrrsrbsi asarar~~~~~~~a eorrrrOaOr u,ii 1,iardsPrlaoioap 1 ii1aSocsnaid. Gerna1y b zao o br n r os siubols serrrdisrronyslr rosro. Sur ,lo Toroft r d sa Lueo do Pr. A ,.rri icrsiriirrirora er.so a o s dal rent o n us~ pcr i .,o Blan~ drr, ,o lal o corro Nlor,id u p biiiio ~ Ib irra rd osupana Mrorr la orcirBba.Urli i Nirararadur, S para Ricardo PLae YbCua Laosr.Tel ,lceB Or .tu Rroos ,ae ori birea c~iro b e u de t dirrrrc s tasr ,larlainuoi.,b d d Csra door etori lo, rPooro ses ,ir, S~-~ Ld rlioo i, dr all ids rrrbod 5.lid r osr o o C, Ua nl e,, F dr, q ),, .ut, isideado,,l s,, As ooanuln s Por d, d,., lr ra bid,,n
PAGE 6

1,~ lael Colegio Nac.'De las obras y de los autores Pertenecen a.Obras Pblicas y trabajaban en el ,, i"Consr yen¡e caminos med"ate el cobro de petaj F contempor neos ________ 1______CuddMaeSnigedladpor Sta. Clara e imnpuestos sobre d>itos productos agircolasFa rmacutico Rerto Cu ., Mare tadoMiguel el ad r2,n _______________ o Mstribara 1Por Adela Jhume .,. .i. 1. de' .l. .u 111.s.I ,,ae,.i yhvrn rta asuntos que Pe1i l l Cob,.o13'. p caplstuerid ld5 d nt )a ¡sn smjeccinN ¡¡sses e ¡e sinq e a ,12 l el lgu ei.PsAd. 1y 1 e-V 1 .lls.3de ¡¡re len e-p le ntportantes, ob rs, lgE.¡¡de-. A,-da.¡y dPtP.ll¡¡sye-epoeafectasn a dicha clase,,, bit mSnteMEda.iaee l In3cial¡" de laIc1 mobla mal ialde lae d¡¡ A. tus varle qudado puLlLte F ~ ~ ¡ydl.q i.d _____ die, P¡ ¡¡-t_,e e e l.'eF e.f 1d.e 2 a. e udt i.d¡o -E-D -h. ~t 3 C i sedlare dc~~~~~~~~ t.'.5 lh ¡l l,-¡ s dl ee Ele. t it.* pn el l yd 1 sFle.e.llpl 1eld e llle a,'¡F-ldlC ll N l-i -lllr,, .aFne citeLd pr 1sF redee ncasd ente. ris as fija dieo sqeItie d ¡15 e .9eeyne¡¡ c asetiee lep a la, inco e a l e, . ¡e oe 3.e~t ~e'l.~ .e.df~cllld.I ¡. deel.ld¡ p.Id FI4pCI.d¡.A eel4el e-l.see, l e ,oldse -Ilrumo e-, loca lle lel a iona ¡l ecibi.s l P1,5 l, l ti 14 Phi 1FP. FtL5StI 3FF.1.1FF FIlFA I,.a.FdFIF'I'IFe d, 'l¡Ft. 4Fl' bA d,-h ,,¡s,¡¡e dl. .be" td ,e"'.-c .Y,. p"" .ldAAF, se. . c ~ dtlllFIFA4 4 i-; 1'e¡Fllenlig rd4E Qnal dd, eala 4F3Fte isid. ._c.v.i,.IFeFl.lque re.Fil l.11.n -ee-ule ¡de.uso.e Igl ViI. qe.dij e Sdl EellPAe d e .F4F,1 C.,. .il. . rpe11' , nosle-il¡l.pe.-lo l' lsI l ,c el els, 11 l.e,lli F¡d.~ lE i l ~.d cs. d i,, .File.s ¡e ps4 eelee e l y e¡PF~~.elloA de .Ese.ed.h4elEedhpiaid lIcel. .ildiollnoldel e.hl1 b,.bili¡¡a aY-¡mi-41el1l11: ,, .,ddedlle M,.¡s e .d. ,.Fs dlle.je,1Sc. le¡ . l cul est snuFt bienF node frijo es le i e e d¡i., era mei~iF¡¡ tMeigel Villa, qu e aqele¡, rgaismos5F¡I ds lue sle el cuato dsdSFe.L. yh e .R3ElFd c,6. 5 dtEe. u, ,, ,¡ l fel et e.b 4.tir e Bl-l.t ds yd¡ d,l l_ i."41¡erae eeel Fe .,e,-l, brc, 1. o paeasq e e. pero que, geelmendcd e ltoda i, ., Ved. ¡lAe ind e. ii '.p "' a¡¡e4ee. en. dentro¡Fl5e'115 qds dde scee-n-he ple.ndael mom.ento ,dshP.e.l D eel eflltes ~ CE ¡ FIe-4Fd,1 1or leibineiCl. I.l ~53F4 s S ¡¡e. ll beni.el-I,""c ,,,dF,.el AeA eidll Sl.lddu ¡5h1A Ab.lh, ¡ -A ld.L¡¡ea l Ps.re~¡¡ -1 datrII p a o ill IId qu dFlE e e 31 Te su ttad3 trminaC n e, . .1 ds1. 31i oq e oe ~qu x,~ E IcAiet.td a,. ,o ~ aquel,s¡¡c EU.l S l oe arse lIs cletllF1 e.c.h. -1. A.A ssld pbbolqe,cmetao onta r l B ll. d y us dstno h io sj,¡ i Fsin d c es .cs 51155Ysc .l¡ide ¡ld. i frn. d r eel ¡L¡FF EI s teFbIa ru ruf ara sdegurene.F A aE¡55 i deeh trijoleecssdslds dcoleF, d d ¡sLISI ale umia el ~ ess¡¡s-¡¡sIpogre dnC.lAEp y 14 dLF¡F5¡13 sen ill s. eg n C ss rc ,o., t t.P tA del eeldA Y leI ¡¡FcFFd Pav ienta s .H l ¡¡eE.ie.-is.Elll ds e s h Fe Iilue, leo. cal lL _:d s¡ ¡ 'i¡ Pe ro oy ee i li d c ar F re~, ¡-¡¡¡e~ l d lys s Cruz Vere P.l e ro 410. dc.Fd IF a mlli %clos¡.d Fie ,Flad¡II¡evias e ¡deb eim rilent s ue -cc,n s e tan. E S es t i oma Ntel .iEidS .dFE .d ¡sLeFd Fer. el it. It d E . ae r iecoio¡¡4lh 4.Cb EIeFiSFIFCIliIFIIEI¡¡cl4ar IFFFcoma dte .Inesmos que Toded¡ itscFiIF itlie EFIe .511¡¡1114del-lc, l 1. edIc-L ine ri elI AgFi ulturaihd¡¡Il ioe.a¡¡lguno.,IlFEd. 4¡¡t-,IF1FEIIip~d-l F tF ¡ l Td FIda n rd o 4 lei',' su s.A m s u d ldoceIA F I 1 II .iiiAi F IIF F I P F¡5 ,¡F AiEe F M A¡ t or eF em n erucalo n l z ,s 111pqeeldru b e a b coco,1Co id gr fencsra aae rg.s e ei naea tisadoddSau riad un esrio uen hb1ugr ar m d d 9 F i F F I F p f 9 O i l d Fl aAA s c i a c i n d e d F i I Fo i eIl o s q eih e mo 1 r e c i b do1eF e i d 'Fl tin undo bLb i g r a f alt o que .i FElE4lIdOEIteI .P¡ ¡.bisel4Fi¡¡l3 dF le"a ,e1que sno Fi.t i Se0.pe si ¡de 31113 e;FiF MilA d IiFti dl F5 11Fi1¡e ¡ 1111Fi ¡lblFll 1t ¡F4F3 o F41E1 d¡allaslcorriendesAdFIa -1 b1F 131i llIiFlide¡CIF¡¡F¡¡Fdidv cnervarlosc dbe ¡.las og ce V yFqeFe3lareld Snes gAto .F ¡¡En¡s -ee-ranicalla. A fia' AltaFFFdenuncL ianoqe lIF i. s ¡¡11ao.dEFotra casioFilllateF -FLillid i FF d li¡Lt lci 4lA E 1l iihpe¡me¡FeFstad.C!lmitar¡.FSeL l.d .is ,,e lr. I.ct AAotiia icoaw,nE ecli lI i IIlIdEiA I.rIe".lde E F E F F I d s' ,oFI i d F d 1, e I i L F 3 t d. ¡d FiF E e F F l .eld Edti e r r a ed ,'P eI 'eld ¡ ¡ F l V F E ¡ E A l 6 deeh¡iiel¡la rFadd¡i. 11de la, crrietes de lE 4_lr es e Atre l dic u e.dF a ltiI-F,, II i- d d ¡F E4tdt i 4 iiii 10 li ¡ F-111IAd'IIi ,.e I l '.-.,,il¡ i u.I lilzliii ,F, ieu'lLI p ra uo pElcco er ,bda e di l o aIFIiF ¡uz1 dc c l 4 d l i o 11 1 u n c lS y d e e i. m ,FI iq u di i ll, l F i l ll F ii t i.d. lau da .d C o m it N a c ion a l d Fin .i u P e % ¡ a j.d ldaF ~ddead'FFi tSFtAiiFtiEi'tlar coni' 115el anict ie nFild 1. ra ciFe! h. i i .i di F ,t 1950 .11 .liii IpI.e, 1.g.,lllliF dii i1ba, dique l'vien dlaico dstituir u ElmiisrFde4onod de T -,l lo 1ed diii,,d. .pi.dte'llb IFiIIi e.al,[,It- eii iliFlr¡..; r. ~ es, ismo asun do. t. i:LeF eililii ,u, ~__~d-__d,_oo_-l,¡,1,1 1.d. . it, noFe-il FlieFl ,lI ,pa co d lt 3l qe uorz u u e lF i si ~, de. ~1 4¡iEcuna, ,-4 FitiFI dcquAl.,isiiliiii 5i1,P FF O. di¡.a],e). dl (*.P,,, .¡ ', p'Fi ":lFilFl.4. 1 ¡td.il la Pre4FF i le-er tes e Fpel iI, arregloFidetOa"i-_~ ~'I-i ,,,-,,dee] r -d-iEs!.t .o,.i~slriro, ~ t.litd lad-dpiti;'li".cioii y si, vera¡ dcn ¡ids w, l4Ft. di] rimer d, ip i1 .,.CI Fi¡e itdd¡l1F, .d FF1 Vl iF.i ar edF .sc~ h i ~ dl ct i tu ,n ,nnohC ole i ¡ ,1 4dc4 i Finc¡Ad ¡ 1 i. u o, v"F e 1i . uii i elI, neth L 1 elad d' l I," ,,.de ,alaa dc e .i iFildl dbirl l ;, N e lG ~ii iF iF el ,e-sa u¡'1pr m chs d,,l ai*m i1 elinv lidrc Eta. apopetadl¡n FF5t¡¡iFlea, ,isFFFF ii 5i. Ed.a E iiiiiillii-I l d e tt 1 1111 ,-.-, C5,,1y.hapid pi a ~ ~ 1 ~ de i lF d ¡4 l t¡¡e, 1,e ¡c. .e~ piii ,3y esta d ,rn, dii l e tegal.,bedl iieNen¡d C e. .I.,E1 SI'ie,,,,,,recilo ds, , d ,d 5 3 F 5 bi i S d F I ¡¡ i eS i ¡ ¡¡ Albe t ie ld ¡¡ io i e 11, 1FFs i i ~ C .t*ds c m io, , a , ,t d ,, a l Fci' iF' F¡.IiIF Fi, FISel,: li iFdt -itF i, d ,. l ,,, ai l ,,cda d. Fi ¡isr,dri¡iloseFle,,i i,1~ lltltlF¡las .,mil l CSa ~ i l ,.i . te lma,,,pt.its dl-ch l iitrn io l i ,iiiFt l l 1 a ,ss l'sr FlA d¡¡i ei~ d dan,i d.e¡¡ IF i 4 iltpiFF¡ iFnGc 1c-,nt, a, d, m ~1 ,[,d lle ~ g1,1t1. e, 1iii.i El NFid,' .l e.,E;,d-¡y. ddF ,Al, 1. ,nF.u~ .¡ .115 d "' "'i d,-'a P ,1 n, 1 .311, dFAy tllA. Ail, i, ,i ~ c1iai'iiimiF., it., 1-1 .F L ei4 S 1 ¡ 5e t e E d u - .ut 1 ie t AiFildNI t1Et ,,ii~ ~ 1 1-leiiliFl, '1,,1.i,-1, 1lii' ~i -,,tlli,1l~n sc -iu',lt. ¡¡ 51 ,3 ¡AcFc q.,ii''.'i,EIFI 1" c :Is u liS Fc" iiIIiuIIAFE :a ElAAiii. y t",,1 ti, dF, iq,,,,,,,, 11 i, du-i ,1. ,, Li-~ h a c e r m ejoa~lS ~d.e 1 d,¡ li I j :,i Sc,1., c., -nr ,L,,,''1 ineF .ora. e~ ,oFe ,o¡ F 1 ,,::e-ti ¡SIAdE ¡¡dii,,FlF41,ld1d,,¡Eil-t-¡ia EM a dls dF d,1 ¡St., ~;' p ,b d ld, A.i,y ~ ,i i .d e ,e 1,1,a 1.1a ,a F ui' i dl11~ -11lFde ei ~,S qudcF atlAilis zF Fed. Sce,: din e 1 it 3 1 'a~ Fr, t i L1 .deiuei i.tiiiii,1F i 1 ,~, ni ,,i1.i ,,ii.iFo,,i-i-id iiMdiii,.IFhiil¡¡ited¡¡Ciili4e 1 p du ,' 1 1 ud ,,,.tti. AFlF4dt di',deEietdlE.Ib.S 1511.d .11.111 d, 1EI> 1l1tc t',1'FIiiiiiiiiht dF 4i5i11e4ti3tFilg.¡S 1 P,, z t,,, de L.,Fi 3.1111 iSFeiC¡¡FFiIFI Filie. 11i -,i,.'i1eu deFih'_-ti P 'P F i, 1i i A eia ltdl nc lrr-5 1,,1 1 1d"1:(lilt 1 i d i 1i a dl i d dlos1-e ) .i,',a d t, :1 i P il Flra d ia ,, i 1 e H ,l ,,-d t , c lp. ,n, ,,, 1 ,. a p '. e e ¡¡1,, dc Cii ,,_ 31 .]'d naaaI a1 ¡¡h. e. d t~P 1 1 1 1 ~ ,, t r nIFFF h~ IAIF,,C oned,,1 e, ,,.a .1d ills .Fr.F -di¡¡id, .e eh",,d hid E l d i e c o enp e c i n e n i1 lg n ti ta l r i rhnt s AeI , eEl~ J -Fb ,d i d ,e a 3 ,. 1 I A,, Ii.l. l g F il , dw sifec a caer en l es~ l ra de lene prill~ s ulteln, qi., ~ ur, ,l mdA, si' fn,1,edpulci, -t1, 1d-1,n~, 'd,. ,¡,in ra e P ron lne es ro ~ 1r s13e ,>.1, rn o d" 1 l l t dt, ,,,Ii.,i p ~ ai i ac. 5 el r '11 d" ,',"p "ad" d"" d ,e z 1 -o .,Fe~ d n ' i <,' n l11r, 1n li d 1'.e-deFhd¡¡t. iFiI ei A dc~ ELra1dl'Atcld1 a sstn. e Ft uat 1 a'1 SE ORitlena,,, su .l ,exhib e en n1 qwtuIt
PAGE 7

Am x Crnaia Habanera, DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 28 de Agosto de 1952 Las minda e o Eutdala s l bm, avP lestlda nuevet con una~I~addi .a bella sefi:sia Debe laldv2aa ) r p re Dia., me ail~allant ELtraso java Flavio Galbu Diz, anua. cado iasaoles isy made la l lurde da¡ sbada se a eptilatin re a sus hijos lta meriea aaded~ la o ve, avseoa LouuevAauya Muifladeat Brav. enva la voadvla de "aapa dvva laupaaaadovtor Loaaarida para el ¡eVddo __y0 Ea 1.a~svaaubIlde la playa del C. van, apadal de La Habava. ~aceiV Iv uca esta d luavi yaY. di. la mrn, yvad ungava vaad -' alamialparavaa. .v__.5ra sedarita Maria Aaalla Gavaa Me. 1 ai.vaaa1ailduoava CON UN INTENSO ENTRENAMIENTO la.vapUla dMlClgia d. LaSalekl EN ESPAOL Y EN INGLES vale .%a.Gavol aaa~. lsva. o.declava Savla Aaava aMavade EN UNA ESCUELA AMEffiCANA Diaa.Pa. Bla:a ul J l y Supla Vlaldn. t oCursos intensivos d nls Viajeros Profesores norteamericanos.HacIa Neva. yanaaaauvu'e aP dedsuvgeatil ~&a.Javl. Clases limitadas a 20 alumnos. aEvllalaa. aaIatIr 1a 1, Caila Canilvpaavlu Naan.lude Seaiaa.easeaa .lba.va e.-me vdpal. i, pkild. Pov la C,iidv C.ava aWullaa -"ounbua uea or;P--JuantilniFerrn aiaaafi de epearaiial¡a'~si.l abadidi 0d,¡.i~ala,iil Fung.aiir d, padiaa. la taaav los.iavaavaaaaAlet a caaala actevide laaoch tendr t-c .i.3 i enio y ea ed a i oIiii RISTON ,CADEMY di T"v a te Unlla Papa. lay regresan a du a paii. laada a 1 E]]1.ci aidad1 esioli a-ia de unTON CIvai.eavapaddia nl llsad o prJlii e eoe Qbilaa y G (Vedada) Hayan de Ofiiaa temprada vala BaSl de NivIla Nada da1.la ialiaJul a itlv,alil agua Cla aaf.Eal TaU .:F-4485. lr8t.my ods30tcjiaoaqeG-cd oc o12oi: nli n i ad pbaiesl'ii iFa _Ya %r. ia iva laiaa. dla ~v ezvi Plalrti laa viivaa i.llpor alaa aaadIAa d iiaava dil Dalal fad slo adosvaiai vialvi11. i I Plino vFern ivala il. viS i a.Fi-aJ. Da-apavdv dio allaia. v L a -1~ MLaa Sla f a valctr i p l vll alt ia al dl Saislla -v¡a ",pa i ev o .d.di. u v a iv v l lv inu n l. lan aviva JaLar. Y u MUCIADEALME ETAM AR iaSSandviaTvivla ar iiaNill ialii pIaNdra~, iiia aiea ,~ ¡ br Eiiia iide -axit m~ r i i asi esuada'ar!' LOiIPICd, dos seCanaialela~MaaaCasa TiadvAle daa -14l dadavntea11aidalial dtall0 ,ialiamilhaali iiiial aa Vvdado.i laeaveavav $2 aiiu Alioli.uezlay,5a1 ly firmaranruaa MASAJES EIOSCElIeoaLATORllOS ECs l pra mia ifliuvlvlVo v ia. lAya eors pvaaaaalillFi.i MADA ME TAMAUR lvya.viaiad ulla eiay .i i. laai. noviai Pi a ral¡-ion lbr aioTr" 5T DO ClaAvala ECRA Vdaa -9 d71 Ia i ivliaPuenteavilialli lad oaaambiiinpo ls d, n% l., seoesFellV. vii J Bve a ipia vval aap ia a dO gla l% 5.Sll a g. tili J.ii CREADTAvDEaLSlBAOaDv CEA Y CvSTAa Tivreodiendolinagiivii daci?'l1V, diai ueaiilaa 2 NOV EDADES .t-EXCLUSIVAS de.a st PRCISESEIAE DJROPARECLOS A OS S r l VCoOreso neaitr~C Y M SAES RCLA ORIS ¡ l cinca e 5 y4,enel efaye f oerd. e ulvl-.e Cadoo,q eognd rla dUEVA soN e ia da aaosa1953 lnc e 9yD n lVd, M vvvaL a vPiuaa ur,1 E otrJui agiye u n xi en la dapial arg aa. mava e ¡ r dvl Tegau vaj u e vliz. nidri 1oa bl gncaovdanr d a~g 2el invada.EXCLUSIVAS de en su NaEaauLINEAar9l BENDIX vvUad. entar Cvprdnte-vbentue.por laadpora. vnalemv.o lagicBeDIXlatepa r dlaa Aaaea.nrola y llene uaphigtene e avadoia.Deetesi dara uhaEira envavaa1a pENIdaunraemoatlaa,. Nacinuieats Ua la abaila daFPyl1, en alVe7 dada, avalb a deda lun aa suaa i ma 0S -andaud.ag-la ~udaMlaPaddaDdvd.yada W La.p dutaaela u La octra Mv a la VUELE POR KLM ~mapde Purainda. El dalotolusaoVaqva ales.vaaaes~ :acgava NaaMd AiPARISI *u ead.dada anaaavv a-46 da aa vea. I& ~madaVllelaaa lesvi.,l y.d e dep~ ~s Vedado, atendida parelwvi n y ally e. alvade I$udes, *aaavvi.1 vaaido ac vurl Cyvvv.el vi~a ;m~aad aa1~a kmaaalX~v vv4d gineclogo. e~ld t a. leapaw aaaav. da la 1 aaa~a q~a kka~a#-~aaoala ¡an Peticina de muyo 4dddl.a I L Zd primo lunesda arlia d. ~da abr de 1aoaai. o 1.pdida ay aL aUvaa mseivta Aralia Lpaz Gavadva iaraael l=vdocla Aalava Faaalptiin ievio sr omlator.eA .ni F-dezdeCu El doctor Jos Luis Espiniela tre y aaeora Margaravll drigiaa. a loa padres de a l.ala aveorfraa Ayer, por1.la va av iaa, r.6 A Cavian eap ddva lavebu Mia pva agid alaa Ua2:a El davalmr apilvlla ae paa av e.aaaLpe.aB.laviv yaseora Puaa laaiyMam 'avI.di a al laa 1=plva ~ il Gonzlez. vi Lila 1.rapiala iad a a vl v i ap e lav, a alala0 n La bidasa. lvlav vn el-uad* pujavoa rap.a lvuvldai, au aaaa alidud. al.pl dal iprdahva a. Felleidadea, anuipala da au espoaa laad l agen vlIUz ilala IvadaavaaaaL alud.8033 alud. 8053.dlaaliaa v.dvia Pava jaaavilaa.C. bi.aia ay Pia¡l-C.vIadv .,idn con baida valro a aiivaiil.Ev, aa da¡ 3 al 81/t y iiihi a idad. 771E.Ligaii ya.o,videla da p.¡ is laacol caidi, en pial logia a0iii. vilil. con tocdal.i~ al i%i a 12 595 y del 1',al 3 56.5a. Avila C. alad. 5101. Lndo vodala da iii diavia. Ev p¡al¡va 9 c armevlita covaore ancho. Pal a', o¡12 55.50 alad. 71250. adaa ald.d ba-geal.,lla711, al aaorddr alad. 6080 10Ov, 0.70 al IPV dad. 22PP3._Eainpi. alad.5 e. bioro de teid ids iaydi acvda.d.la. Tallosua l.a 7 .al10I'h0.55 alailua va.api ala30 s pu a I.y I30 a vaa6080. Idadi.s ilaviusl, jida ada. Tallea 7 la 0.75 5 30, laavpdia lisa y piduobla. 1a a. Bal1100.35 pvaaaaaJ~avav Crnica Habanera

PAGE 8

Crc3.ies Behec*era Estos tres eleenos de TRIUNFO*. son los que odquieren los graduados de la NAVANA BUSINESS ACADEMY permitindoles obtener los mejores empleos. Como esto preparacin uecesita tiempo, recomendamos ingresar en la H. 8. A. al terminar el sexto u octavo grado. ESCUELAS EN LA HABANA FF WARANDOL INDIAN H EAD* LEGITIMO De ca. e las prneeeseuanedcoy Almcenes de su loceltdad. Pregv e esconcctrimitacdoc.busque .iempesteceenombne e lerlla d. wdc yec. TEXTRON INC.-NtCOS FABRCANTES para su cabeIgoI Ace¡te,Vegetal P¡raizadt eSuscrbase al DIARIO DE LA MARINA Para e[ Eogar y la ~d La Ley del. 1Trabajo., ogMara Radelal nO oeftc rlehnre.d.re de de ae sil H., uecpukucc qu cle dade. ruoq uers l nlsa je. o r I ntsgunre ne o bins e ensuos-a lnsrdJOcucmeimdih., hoy que cn cd. 1.reel.ho1. bumecc b rcidoqumel h.El trabcjo honra, dipuiry h,. y .61. il ha rr enddo sl rosO re. La e e l Osn asb s rcronhsrdl. rdc.imdod yocud, 1 -P-derio orii d npuceei. rmedE r.r-heris"¡o-c"Od-o 1sedems cecdc Inc yolhjn.eeheo redi Jsbt.i=.J.ieu. notum oerr r o 1lo.que ropede lce leyes msatiusy im mjr lebid le.-bi.d. mu-b.h,, Oira. El queer soubtrcerrboy'fuee.desde 1l-o, nIgeueo laeii. demuesoiOOno 5lOmmiO le u n iondad hat ueo neoiruc ldos. falla e Oc nrligecrls o is ue rnoBio Oraesido. nodiela.coumpheiuye un. e$g.gjio,,4Driee iuit ronry1 ncepuabole del homhbresonuloira l jorsj e icde quien que a taneeu -de.ocsooiu.li.ioprovienen. u e U. Z 0 6 y 0 0 0 d. 0 5 ,IJtiQeese deordus!osEteNoile osrr. Os.l d.y. 0 0 o. 0 . .DM En honor de Terina Br¡izn U ,,1he¡¡ In.lN rr1, lu i~.rsde S. roeOde L-yuo.lOi,' M.M, uor.rrrourub1-1. erdde oadro ~.dul Pi .sdeM .coul ro u lo rE lo-d,,s de l ho,. eorlourdndredo11~e~ de Eurr.LiioR-1Sos r odoru yrio ero, p uri le~ ouesarlamesaoel eo uuieoOsoOo00000 grC-utaopla uoe ernez nn il Y l,,C~ondeo e Eesxo G Loosoh -u~u"¡aed l -robu droB .oramoM '00m 00. lP R.ed do lo ou e rr10 o ro t B 1.-ru s. du iz _ 1 o ho C .ou r O C o"ba roo be I A .E y oorriaos lo nde urlo o ro por es-ido djun bse-orol .roS__Sorr nl bore d ,ris i. lo ieiio SnSo rs.s br qeo h.o m s us. -uuoio La S d,] 1. .1DilARbOtr q-d. amig ScHat. 1 u.a d.Fq-11 1,ororo r1 00hi 000 '11oU, s lor hd, \ioooslisir005 e -0 00 Y Pro ir ro 0000 oo. i aiud. uoorjrlbore ororZ11 -001 Oli or olR 00 oyomo u, .1 no lar .YrbSe ou ob 1, >r lo rrrirrDOLbAhr RINd ub-A rrrlluoe oooo ,C-eL e adi, u ijto!sLo, ssior,dlf n o r ,en ,e tor neo ud9, u uuu or s .i ourrs y c. rr ~ ooo d ir. us de es su hjito tino w,(o roorlue persro ~aue o. SENCILLO i r orerrr u mh ihrsdd 1 oou rr i,.e p ooa~ urona Ida *SEGURO royoprr.rn! ---., ~rp-~~ro 11i,0, l::: oui .RT P D A su it,1,,CARRASCO O e ,er% ,,SlvIiCUco uI G,, Roisliedor:FncisoCarrsca Tlefono M.6068 IHabua Sy1v¡a Daz Rojo el, r1. oo rs EM.tOstdno d.doddisflouudr1r 000 ,, rumrooleim b1.iilujeriad-A dm erteiiioOsuiObd d 10005 l e s r 11oprim 0a orine FoOIsie O lncars rlr. Ab, na roscueoru doetrhorro3ns sTieRo oya¡ ttk oli"nada es eirumieo d u ub r msoaropiru lieno de osblde. Y oes o inul Una pr qbrh cantidad borroial rsel enlr orrrrroorgasa ernoos. Ecantos00 rdlO dei 00 susbrdenes.-Oo EMPIECE A AHORRAR AHIORA 1 oS Mso de 50 aos de eslahioenocCubo ~ e 7 Sonorsolrel en la tebre Coe 0 jododoio. (,ujrumn, Hoigosn diloro, *Pjo dol lij, Supuu di, Gr.,tde.S-cuOt r S/,o;far,ooi;fzC-,ooeobuioqn.d, Coo. The Royal Bank of Canada Clobo buo subr~~ drjibe. lo~,j.lur, roo ore os clubro 1, Zyi-r1.1roorrr-yo-sboslob 111.1 £.l.y ro-rodo -0, r3,11Eun ,sII 1-rr Ad, o elljoso e derrr be Oe b u-G r i .iel ioOiio obororo .i,Ch, i jpeD rs rse acero eonlautai Y cn teroo sie p. dehr sard,, do -ae er ,.,,ru rrIc roye ee IoenIOlldrlOle qurrr.iOO ouc. nioo e se netro e n e ro roc rn 0 que pat.sdc r-mer. roo odeo u ar r-erlooorrlr o r solo norms. yero supooo u dos orio ro yJOuOisilO. ron u, hr de ceo r uha, 14,tque nrro rroro urros ry~oaulus lnrpor lo dsscup. yequer at rrdlor eorshleob o li d o urul in e unao nt oorr lrrsodrono rra c. o., lodescabelladr ro rro; 1. c~ .l.que eirourS rillloOOuO.O 'Pe~ joujorcsa Ademes p~er osiir nuo n do do l rjee ruiruoe ce uiruuo .blo.,do 1 le e nioos e E,11 dr yo.oi s ~ o .rO l ~o re-durado .noiiOequ .leWbn. -le d p",. qus e isr,.,a rd jodebcl ie h. prseuduipor" e l~.rr.rroeroryl tand" ~ ~l ro or,,u osu yrryool,, untrfiar.l iadolred ndo si pruo mr ae ecori Productos Charlee of tice Ritz VELO UO.5ib00 QUE DsEE EUSADO C0, ON iV.CION "y.]o Lqedn OucO-" l55iliue,1.oaru rs e b ijsa. 5uoit 'dr ei dro y hsta u ejuir#doie suaem-enteoiy uiliando e ani, oro.r. drlrodeo su lquidio que quede roen loe d ji 2 rqlr, 1.e]obou l baril lis, nob l as, mrejllascy li royu n P o ror dlV Inrorosde 1 ¡rcisi dcleiNn % heLuide q.ourro O.er ooid ros rr rs11 r.l~ a iel. oyroo er Dr-ieoa rI~uy1~E 1 Lrrudoo ~o0 erlente bas se ar uareho 1,1oasjrido irrrsoOu antesle dr o .orersO5iP'r"1' 'st orl Orsrs. rol~dr :Is 1.s n yro lo retrre. rrrsd coy au1ne gio o1. e ddor r,, .1iiq br, rorro roe.quilljs oP.~ haerodr,Fe oo lo qur ooerrooiusr at rr~ lrr ooderuse de1*re o. p~ c ir rujeurorou rl0-le roohoous dhuo ein ei. ndn lr,-Or e osd.1l rso 'ooy para 000curerarolalowi uP gojoe uos ruotos ,,1~soed.una aoor casaday msus. Dra. Mara Julia de Lara MEDICO.CzUJANO PARTOS 'O CRDGIllA LASTICA CrL NsC A peR 1V A DA To rj. ~WiccctleseO eecld oe 1"~1-,-~ 0"-Docpilooide C."c clisedeu de o6OP. me Coj 10 t~,.etoes.eec e A. LoedoS renses uTe Tarhox School of uls L~ 1. eo loEsSolo' te&rintrrmredros o sdelasijedos. Ey C, C d. rruTel.F-8462 prr.ri~ieoo ,bl~ceoPqucreoes in u.eO~n loooo1~~Oro bros yrbro epondeo le Cures. .t.Hai biss eg1,s ~ nroanlerirl l RegHlas sueiales hTur n r bre p~ni irwso s., ole _o .d elaero rryurorrooeb r-00rru ~ loros r oe oriti 0001 brola .,Ao rm rrol lr opo rsoorurs ,di d lo ourr 00 00t~o boceoi~ rt-,iutbrdeo~aro ,1~ noha bie p r l p ,lcdoorus Ol. rod, rta, dor odl ld r o 1eh1,11 re 00Y. 00f~. p¡,,,, oood, a ureit~ eloo.eosen~ 1~a 1,, sspeza dr lo T a ,I 1 a roe,_o 5000 rOInoosodoursro 00d looosr.reouub lrols ,o d r l buOs i LjeO O ~ ~d ordrilidrd dooro L ru. oir, or Lare,01 rur,,porroosde los ro e us rros rrr 11 Aun.s ama, o bl ecceen tEs oeoenise c a dr a 0,0,'-' 1,1 ,11 P -q.01. ooo l iy .hctO ro opuro-o1, r,1 R ecetad d_ 1 el aC a n Cnuao16 ni~ l ue~o1, ~n d, r nd loersduop nroc ~peoiss ,efdro roo brooil e.ooiiroodecohcl dreho ,a I1,~ p ms ,n 'k-% 3 ars"ccasnrpa, rc1uh e o5 rO osMel -s -Olb 1 ¡0 prOhei bo'our BernerOooelods.oudol -o roer d-olloor, dbroy,,o Aparte, batir0000 un O ore Mdod r u¡odru im .Serl eme0 roe GsOnFol. Cui an o elde driusroe des uun1, doo e e ecec eou no O ee so sr-dh io bpyer ndoOs0Oej n eobi d .li. v erroca m ellosrredoeuOoc d. 0h0.00 00 .bolen rror enoqu ceey deeelo oeriLoPe lo ¡Verdadera regalo al paladar'1 Sirva nutritivo cdedn uoo -o-oarlelos e ~e heOlsodO. 150 R rono doe _,5 molbda, muna poo e~1morbdio une.o-e-idobo'o.ocPo-o. So rornroodosh--un~~ le Belleza eOr.Y.OO e.ilsisedo q--src1l nis¡a. cd l. desnduers Ro rol. eoeisse oeb. m euf r e n a te o s o o id c e no rOs¡ ra jso o1.c doe moeocc ooiy de debe jjoo s iou e lo guanta. al reledo, oj.euollos oreo r aooeyi !s or silu 0u0 requrerie ien .i.dRd. culcldodolo. p~. e lpeoceeirdcdquer 1. dad equoerde un Ometudointeroo error d dr1. 10000000. ra endoso hoosoooer 00 d ,nrooloe r.,1 I-ogn or-e ~.rro l.oo 0000 ~ne".,.i del ~Da=1 dosir Mdo 11-ro 1 P. e os osoun .7 -Lm h-o-na rc ¡ti
PAGE 9

erou5IeI4 04 mnerfl Confierencia en el Lyceum ¡ He, urcee 20,a*¡ule r,dr e leea. Ielee eOoleMdr re y jI re .10,1e0r e d. relee del cerrlrricleere ~.eer ere trcdk Crecke greredeli Pcrr-ie or la14r er en -4cA9,b dieRreer r1. ceeidr.e ce ir cedice erreed lhecr Pece re15irS-e rte -celen-rse rePocenelrce err iaugura] gtloquerce Iniced. 1 LAFAYETTE SCHQOL Sa. AVE Nr. 141 entre 14 y 16 Mimra~ -rB-3003 Clases en espaol e ingles desde Kndergarten hasta High Schoal (inclusive) IGH OCHO areego de rae.Nthanl.l HMlar PRIMARIA& Super-raeeMm .Martha Fizmerec e rla Cal mil. D,er.bso rT .A Ol Mc. r pdr e e. r tA. MA. M. Ur1he Pri4e U11 LO. L Mrt. er ralto,, 8. sT -ai Mr. obr. re eb, Merelcd. Kiderri. M.ellee5d, r. Ilerlre de rrd. ercrPrderl. Clases pequeas (de 15 a 18 alumnos) Atencin Individual. Hore rast* f nae: :0ere, e 12. 3:00 ea1L00 pmre.(d lunes eael~nos) SUSCRIBASE AL 'DIARIO DE LA MARINA" Elm r ed r conde ~ s Y Iujoso trasalltlfe coistruIdo en "rerica¡ erUNITIP $YATES New York e are -Soulhampon Prireera CIo*, desde 350.00 Cmara desde 1220.00 Ttrisl., desde $ 165.90 o este otro coloso de los moresr "E.L AMERICA" New York Cobie Mauro Souihompton Bremerhaven Primeroasee, desde $295.00 Creore, desde 5200.00 Tudelao, desde $ 16000 SALIPA S SMANALES (stproiresdoreete) VIAJANDO FUERA DE TEMIPORADA, Up. DISFRUTADA #E TARIFAS REAJARAS. THE W. NARUY SMITH MEUWIES 110. OLONJA DEL COMERCIO 213214 TEtES. Ar.7322, A-4605 Agentes Genereler de. Jbb Staff 3Iectiug ern,:eele relebracn del d,im.c n cr,:r,:reirdel"4 dr erOr:elrerrlecdieeeeiell ZnlrdeeetrcDeVrie.iJoven protestoieh:e.lcecreecree ¡.ie l1.141lelde le Pe1lcr sieeeeh. degerer: dr Chirree D, del hidade cbana",eiacd,: Nrerl lqeenIrdr leear c. l, cde OCieRidger.deede tomcedeisitosere DeceelePrrdrncll. tendrl leepe, eci beL. l.lee. 1 I-i ,rerree~., hbr Odirleri e restiCdee. ee,:en lo. ealeseedel Cub de fCia. deree ceediceareel dctreeordrierierredr notebeente eeraeer. i.de le Cudad Mllur e reedice, de VelleU,:ldrd. ilr dre ir tceoec.reerri. 1 ce mdel errer ei::url au.J.re Boda notarial ''1r .1h.d i !,. bede eciv!ltendlrri eeC eele r telleer errcihrri elee z., rlirledee de lc, riec 11l,:eieird.erse.el decrS,:ele1.e. O dector deerde -El rid:Meer ,:, Cer.! dr! tir eeie.Cefe. docor Leie Cele MiclbeEj r,:,e e odrer s e.nre,, Merey r# "n -icerl. ecede1're"_cer!'eerle C.11 e J:pr.el"1". s,1 eii.e ,.¡eererrrerm catdr eoIriaR O e re. FePreerebecrerefl rrdei Miejirierc ucformee dr Cr. dr Verno le dE: de. ed. celerlerirde *rec"r JsArreir rerede. c delei frcrrlo:lJerqein Aicerre ir~de l:e e l,.y iii.de Lin~tl Leccec. ce Nee: eYVick. ,e clecd ec:rieird. ece ir l. JeMacRel Prneibe. d ~rrce la bede dr l. ehrlcla rreMece, Arceilid Cr:. d.e(e. d-.rd. delilcerena:roer dr 1. Facculad d e e deiiVeiierinae ldr ir i, sided de Lrliebr., y rererie' I,eeeDeeeldC. Rer,. eiici e alun.diti ngia fa llrnre 'L. ee,:r Aerih hizo cca A .d! l.,rreerce,.rrirer ,ere hcie. rArqiib. padee ir nei, y Me Aide "Re,lee. ir're, Mrylie Ccr. edtle. re.jsdr:,> ce Sii. y cecee erber.e1a d ~ceeGe::,: Ec .,¡ Kieri JerrLe!. el. renr, L Hab.e.¡rr,.elri.err1A R R O Z derer Ce.ed. Mdre.,yeciid. 1 .eCrer rer~eeire ce da:Cr, y 0. dr le inerle vre,:de cerenaenG LO R IA / mr,,.deele erriri 5>Ar rdcrr~ Paraeproeger y rfrecarele delicrde piel del ie, es ee siepr Talco 3-A de Lcr,: d. Cre crneeo¡ecelodenre eusted, reoera. los qeesaben qeerlTalce 3-A de Lceeierilhechoecisapece el cidadoe del beb. ElTee3-drLcee d n',dorcc ercetsd rresrcar ¡r pel1a irlerele y prrtrge cotalee i1cliiee y l slpullidoe. cien por cietopelo y torvee( TALCO $-A DE 2-Y9-YVN DE VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS Los que valan 3.25 y 3.45 rebajados a1.199 Los que valan 3.75 y 5.45 rebajados a 2.99 Los que valan 7.50 y 7.95 rebajados a 3.99 PAYAMAS DE SEDA FRIA rebajadas a 1,.99 Tanmbin en nuestra seccin de lencer eliminamos una gran coleccin de payamas de eeda fra en modelos largos y en el color salmn adornado con vivos blancos. Tallas 12, 14 y 16 SANORAFELheY AMISTeD -TEL W5315 ¡MUY REBAJADOS! Modelos descontinuados de eseta gran mar. ce, que per este razn se rebejan a casi la mitad de su precio. M5ldeias, ALLGiO. AkLOETT1 e INTIRLiDI STRAPLISS5OLDTITE li 11 SEl e ee # le yo re 'qehe4nte Ceerb* le e~7e.NO~rem deer U&re~eereeWeeee eDe. ileeee Fe Wble. 'e0 Chclnr, Lele Cuerees 1. Aerrle, A~e0r-eleetre deetllerceey AnIles se.Es r. dere. lererdrarle elr. ~ peetcr31areetde e ¡le ch. dr Chir. U Simptico Canasta Party6 p c.herr, de 1.l rde d. r! eieryie 1.cipi 'e ie. del Circufcle.i Rd:e: ,,deCiG.,ceAndli dceOe¡ om:canePobie, rSCha-i -e r ceabin lnaca, e.d.R s. Oep,c:der:.la, 8.rj La senorda 1 me Y-sus hijas jiy Alce:,., Je1edrl reqcd: .ir.cri ,1 ccc: il9rihe. ,cr.e;1 eh ry de Mllr,:. eea en~c^ dr pcc~ y Red!,: dr! Eld~il. u 'ecrier ,looeacliir erirac-i li-d, Le,,:Am-::e Cestillo de Rce rceelerleere ele re.qe emeerre leee erice dr e ilr relecc c:dle1. ee5rlee d.eCheii.-rt.rlc:Le,::, e e:,: l.,T~,reerselarnerre biaguo u omn1 eoaVel .ai. ec:rdrecrni re : Dd,:ieeArgu Mce e e I1,.,belelee e.a-ee-ed d.re te, dr h'rdr,.Ecc derC de~ ~ 1 d. Mo cde lereire eepl CFrer .ler&Re., r d. d. Rc.orcie bOecirder dr Dice Telll[.,1iaG. dr :,:, Serl. Lcie JiMuiy halagadae e n e .erefeche le graciosar ilcit, a le qe. fe¡¡.¡y, Dil Reyeer de Dice e. eiez e drRed,:! e creCeiliarGezl ca,,ae. dr Reue,:e. Lclr C.ere dr Adr,:,. r:e ic',:,, dr C,-__________ Aer,ech, A. tAr rcde leHli.n.re,: le. J.lieTerc.r de Greeie Le:, Holrrecs.rie Gepel r Mi err. F.prrL nid!:,Crve de Urricr,:r. Rece Otra inerieuda a Teriu¡ Bruzn ret ella dr ee ar a eceCe,:Cc:rrrrde Crd,,C.or, Dc.1 eler dr Ferre,:. Lcr: e erdre ldr le. I,¡. j ur A ele, Nr! :, llrbiec. Te,:.Meern le dr Alrerx Seo reita ¡da Tece, derr El.Ciilir, uem Ic tambil I. eee dl eiee e Nrea iarede ocirirge. epere dde]Ole]¡& Fele., leray Cire3Con. ntejae cnuaneiedelaIt sroieb-iUt 111 tR e ede 1,ce eNt-l ceemjder da Cebe en e P,:dAdle edreleierriee Terine rcele y CO--le(le eRascre,Meecirel OStrerde( c che. ec leotivo red e c e rnn el¡ Re eee. CDelae MeRes de Perecrdre~ I Aniversarios ottopeiltes ~.irs t a-. lne sae dad ufo utmne Cn, sbd,.R lassiedclae:.rerusyCe:hidelaeVrearleeMS 11-1 De grupo de ceeiiccerio e e s e r Egicoe!:Teceelir y !ecrirerilre, I leialedr ea Juredceim rcerc de -&cd". peer c reo i r reen-' rcetrdd-Me corial atlelee Ic e F ,1:ccl le. Ce:eie Prie y y-' e-itreos e uneudde dr lcieicir : -Y lsiene ees oseasree illR 7YePele.rencantadeoe ra et el uii eUtiirdl -El cre retiard Crnieiere-e1 aenreri, ,AnaMa Btitldlcea i de eiierler, rMecrlp d.¡ reriretOceedeA ecir,:la e Rie;eleedecsusice. elrserie nuelHerr: reselr e, x tleAna. Prerdoctr Jce Riireli,eeeDreLe, eeeH.i,: riele ee,:ee.l~ Seee de ebre. nec crr, rrsee de ilerr Cy seorarlede y le rlin,:ic&,Mir: dece.e e ,iee e Cn1 etjca aiiri a-1 Ajustadore lebae releer Viril Y Miera Huerta. rcepeel terceeraoe: erdeede Baile de galae -Celebren ru. Bodee deRr.r,:-!Cuecee. nueie a e eaos ,e d Paatdonesr flctain echecredrceree., l c. ee ed. erer lllie1e _~ _~ M

PAGE 10

flgjfl10 Noticias ctlica'. DIARIO DE LA MARINA-Juaeves,2 aeaoto de 1952 Noiiseploa S X 1Otro recibimiento Mariano Entreg eltC. Gallego al presidente Posiblje acuerdo en la A. Canaria 1 1_r~ del Celta de Vigo, h-rmoso trofeo Actualdad"esallo. r.t, e.,p y, ,ade 1ds d AtrctualidaddaarPoo utr _______________ r rreYrkcaraaeallagircar "pe.cardea rc dlaadra mnera.rtir e Aaaaete artt llra dil a seclale re¡e-l ,,,bearta rta rn l ertbN-cilE.tpreraaatPa. dcdtrecrd?. r baa aPentusiatarentida qure iitrrr ater aalancernda atrequ,;'1 ,ICtaP Cetr de PIr. y t eart ia mnt rrea-sinaas a-0lducaled dcttrotra nolrcieraectraaac r Ptti e a ifde.acaentaaedifiatt. 1tresrttatdc$ti.14i.M.alaeleaada -si.delTiro armqe aebrIterad a rl, dr atiara aiedraIdeiaereaarePlapgalaearrtetP . eerte a tIaacr iaataaraaP eeridaP'adoeadtdetalatAnchaaeralaltearra e aricorue6ta lat rt a1TidrosreatepgPuiraria dtred g ardtutdarlaaaborad Pradtltaitad eidrela e atelu t a tea rae.e Rpr1 nt< hm njido sro trerar aaprtaeer dt," li .ra calineeaisracretrvIa n Ea redade,drptaarar er ded er aI.d.elirirait Atrao ne ecaaadra ar aar rlreaatatayr-a i dara ca. talarral .! er e rl a a e a n r i a L g e. r r ra a i r aa t e. t c a tae a. da ct rin, ad p re do ar aauoace h e eaataeerP e. dcib, er eaie 1 J. un Cae ata de Ea a ita Ye elevaoravda de ealza, rana.d a.eaeaa rct ait'nda tReprntaacaideaM t deb .areaertdal aa apeca ree eldcaaonrrraret ell arr taPa en qeetead r.,tt. tictr ta teacerl a be d el,a re R a tri y e rent rr i t ee e ta a edr ee eadap e il e r a r e rl !¡ ls ace deuarrIn de c t Ion ,IIe 5ese ite cri eel dneao ,cma, .e::.acarere a , n slar1 e o P pir c nircl icerda m ea "la re ar.ece.erecel rerrada-¡ de C Bareie rn :Aa r alrm uia-Pie, parare rl rer rinMar P creC-e el Ce te recreireara -s i1c.,d, 1. 6 5e.1re.l-r],.cira ,rer~qd., ple.eC~rc ,Gritar:n.airearaesoelarte.ns TFCkrYpa ,rBeboa r le recrenue troGarra.d arorec,-ra.filame. l, 11 l, ro Santo rasuJ. ,, l,,,1. ,iIi a d, reearpallo 1 a d~ada raFe, ,e Aarecip, c bpara caeara Ipara ecat 1.e1-ca. erecdelirare hrearadecraf Ce. ere Id chree etentcrece ~colto -altce rarirree.,ree a aneFI.ir l r"iale¡'t i a do sic t .r lacinc la aear. lajea 1,lere nI av i, ."a i -etal rr e tre n 1enae l rtecc e rlerrr rei r ir e r atre eren¡, 0<. Cre it Isprstoan er reaee ranenlrcaastequretrmlanepprte areari.riatrna a Iriren a< ir. ee ir a rparet e nerr rer l e e n r e a re"' d i d t c e ea1,',c 1 ,',tr eore r a n r a o c ¡,,i a d e l a l m e orpr iu e srr fci a e, 1~ra c a r le s u saa~ u eae sertea laei vle p e en , oir rip e-_iP leLriMCantuelP.lec te ,l e a! arra .ticr e aulcrr arp rircs crio t~_ t,,a eter er.ecdee¡,iiea nnIda a LPa lee alr C .t r n crate Oiga r dreerenle1 Proaesi.na ?sr. tecectearere -Oc 'ad'e-Pt1"naena-enClaegran pe-icenara-l11 Beneficencan de -rae-,,:,.,CditalP,,,i1rapenei.cqrar~ ricen. c,,leree. rrealo pcrracheenenrie-a a rp ,taeelri ilnletr Aera tairrei c ,rEnr l arm ne c auif teeraa1.,.,,o .dmand i u ,laar 9 ap ariere P. r aramn el rctee. i tPr arene aye1ree"'lenrie,--eriere re n rare nerrhirlaarlrtearieic-Aal., g5,p1,1iper iC,
PAGE 11

Alo cxi Crnica Hajeanera DA0I DE LA MAA-Jueves, 28 de Agosto dec 1952 CiaRbnr tfedl Ana Luisa Arango Diana Montes de Oca Di reas leledeel ereee peer e rired.e.e le 5bailaeYreey grcasec Una eech eiefelle Red 1. de aneaycer peceDiae. Mone eelelle Ae. Leic Aee.age y eclr reconemeivoe de Ihabeereumpldeo eeei lece ble ,eela eeratia eoitconeemeoeivo decmplrce~ epee el pasado badR. 1 L.elortaMnes rde Oaeee eereAepulco E. hirl 1. .eeit. Areece del cure Gebeiell Aamoy d~e uesposa eeunaeporada e encempeelede ses padre, Les espesoee ¡ecceCee. Enrbuee. de Ge.ale Nlde De. Bodas de septiembre "Tropicana" Olee eleante bedearee eccenie ceeleMeerleec. P"1a eRee, ,ll. Celera eey 'TeeploeeeesuenceeIdoenaolee v eeembel; Y.edleelclleed ll.e, Radmn elleRiera dw r eednreneeeleeristocrtce eeeeeclllcrn antes leyeeee rndlac elr cantdo'En oa. llleiiten or ¡Neee helee peiv"legiacd.cele a.-leld1. Cc ,aeRel¡ ca qee unlir oneestinos elle, la eoralee raee ee ele Tede la"eiep ec. delepelelea e le. del Joeneeleleelerleeecccceetree drReeeAlere yles e.e. 4eepedeler lee l scemi leque ttlanhee Ocdeede ieRRicd Mteey lRoeli. e cere'esl docorJes Peeecllcel.Dlr. D e_ ,d-,An 1, liee ee eide -. ¡IRle*.~Chicasenee. cle fijde. oera lee.,tcyeecedie ce LeecCll.Chlele e aqu.Mc ecl re-etell enecerll e di~ escee, quee so dc1. l¡.eedel leecci ieeal.,c,uee.MteelEriquhee lr'*IIr ddez. queepr ulel cee eeeeleeeclee ece le ecieinelidad y1 dr erce mes, en la e lrelcigleliade driCe.Joree Ocleede,nce.re C-e-eeec. yeleelle-ell,-.,. c, e lcon eele cuc Santoe Teesde Vlllneecee ]Io1n1y AdelibeceMee1 ee e 11" er'e'Pecdele"I'.ex regu-ldr cc. eCelete. Oeelle Innumeradbles pepraeie'ese hlo e rtse. Alberete Mocc. Pelelq leleerY eRd-c,leree.. ¡l. eec Boe y1 te' peraese sIr clenlaeler e. CRirae, eMiaeelo Mecea, Mgeicl Recre ele lelealgucna el Tecccece le ce soraee Zelele ,. 1 ue venen ic leeanIn&¡tLmeTeezerl Jrek GDeilelcede-ehc loslee cc.lidee 'ecee clu1b-,"paejael raeeo e-cleleerc etre ta ueeeeceeclcti,. leedie Olble cene jee.del mciccc y hacecceeiend ooraFiManolo; Aa Gi leler, dre coryetes. suscitasree. rago-ee esccelelcc e daree l-r mambocy rceee por su.erepectivaseeeee leorc Treerieedasre eleerRrneedmsrhc,.cee cn cerlclefi .ee eeeed. ee ,Geecel'e Agculoeyle etetlhCeoeedrleleoite Geeceleiyde lrelcc d.eleoccde eWlller dlel.,re-eela. ddosdil. eeMicceIi ch"Ue leeev~eeec. 9 re. deccelde.¡. qeser.ce ,ec~me.,elcdceccce c~ec1 Apdrinarn el bodteoralce¡¡]ofeere laeprieraeeede efereerllrcerrlce c clai e lee le, ccc tloc.ccecac ccc de leMyeelceDeecce e eec ercel rceA aececeamcrenioplaeoilee.y tanprcecs. L a Rlcllleeej.d1,aseoaM,ancdyel Rlunces ocprie e ceptemocbe. unclcCl cerc Sil RCcer, yel pejespaola eseorJel. Lpe Occl. le seraeeTerle Meiccl de Argconl unlo dr,,S,,Seccle e-e clelceCllcclce Ccc g,s')u, tlllec ecceccMIce Y eleleHbecc YcliClubCle 1MeelCe T.eeyc, quec lcec de serfecael ierestcccc,cdese 111,1-eecde., iceceer,unaeccan ere le Peer eblec lleccecc 1 .c ecc-e lcAceccee leTedece~,Terecle Orecie, 1 lk. octrcccfV rccel Ceecer.cret Ile. Lbr.cc eVce Bel ,¡ IJcePa ,. ce erceere Tie cedllced, e eCeeecc-,Dlo-aCc Tceeeo.Ah J)r t el Hado leev1.I, 41 ittAl eni,T A ',o cr. i i l r le ecce Cccic e r c1ce e c l ciceVIcereelc'c lc.cccoc" cdeec.cccv c.cRyeMal ce ci c l ec ieci rndolcireccil e rcr e. -clrl ~ Icie ceclereccc ec 1ceeleo bcl.' cc clo el Aclnielc. le elielA lic A le ciRe ,u-clic c~ i, R c ccell e c ccedecc.1cecc le cer*-nee ,,o 1 oA dc Ii lii c> ce i recele i C neR le-.rcsccccb.1ledc ccic1c~el B lc uc.Alce_____________% e d ,ae,-,,, ~opoC./jell. que ~ M p L. dirc,.i ~titi,nloza na con el exqusitoc DE ELIZABETH ARDEN iposibederrmaee.e.Sulbe rreae osensibele, y snemrege eradhiee per heras, Sustoeees scieestaveorece eceprmeoe y ce fiea conextu re ocembiL EcolpPA 1 ,404.1 Al cii 4~e 1$? E. B. MALONECOMPANY Se complace en anunciar al pblico en general, que a partir de hoy, todos los productos se encuentran a la venta en Agencia de E. B. MALONE COMPANY COLCHONES.o EOX SPRINGS o TILT-BACKS (SOFA.CAMAS) e STUDID COUCHES e DUO.LOUNGES Roda del domingo Acto en la Embajada de Chile ia dde JoreeL. c eeIi* e Paraelanee y ediide Lacce-l Eneldi.de hey.ieeem. .,l e.peer. Icied d, 1.OrzalizpLOpG k faece del dominoleeprximo, dic 31'd, lalarde.equedar ecnsetdaen14 de estdeAericeeei. -V Ue de licoreeree. se anuncia la embC Ieleede laReblic.eCee CEs egrd pl., leei ta dea do tl eccededept Mer M 1c.l o mis cin 1ecil del Ceere prs al Msfig C]". lhejov enie l-tne -M .del poliloto. epubliecit. bible-itd ne Cab l.Se tario: lde e bajaorSeda 1s te.e, eeleleeM.eTibMdo.nrd & :por Vald. e la e lpe j le 5lepx endlgre a geLe lS. 1 1 e Instituo i n llde Pyeisdhce W Aee e i L.ibee t. aue l.¡n. leeccee orseeelo. e leAeeicalra!>prmAld Rsl ozl ci a lellee decradale l.el cl .% lecpi,de l]asRPP. Jeeclees ,, cla Cel.a de d1.leReleea, pee lase le *Gynes".el grae Jeedie le 111 D Depeere eeIden tallee, e loe zo EU A0~O beiqec de1. neeeley eu.daeoeeecE U C A IS le elCe Metlee Feleeera Rellgee qer harA d. '1-rs,]*.Ave. Beesevel y A~. d41 e. Country Clel. PCs2S¡ Le. ,eaeDele.,eMae. eeCicl de Meartilee,. eaede de l; Y -1ece EDUCACION-Y ENEA 00EAACOFPE~'~~ E fE *de de ell, fungirnle p r edebe.e IfSUO,~~UtCO U RGAA IE? ~ L le be de. Y de lealisade eel1.~Ysse¡G I£ rtMecdsMeelle Maeoeee>eel, KINDERGARTEN; INGLESEN TOOS LO eclee Jucn Meetllee Melee, e-. eolE-PRIMARIO. lah ua uiirm GRADOS. .de Maeta. 1 e PRIMARIA ELEMENTAL. dsaa CULTURA FSICA Y Eceldad de tleelge irleSerl .9le-Y Re GRADO OICIAL. dse lDEPORTES. plceopee leeecla, la setaleMere oTAFAY ydOAelOINTERNADO IDEAL lee Tecres y leelleflee dcle e r* 15.DE AGOSTO ': SERVICIO DE MIBS ele Alped, Adle Mearteee eecc; Aturo Qulelepe, FeselaceeOidtcr y Meeeeel Alacnde y ler el Se leeIo EDIFICIO MODERNO~ Cerc del rnal GARANTTA PARA LA SALUD seeoradeclee OCleeS eB~e6, deAee SN¡le eSnceezeedotriee Eeeepicc S eqllcse xaeesyndeleeere -VSTL IAIFR 1 le. MgueP. ee¡, Arq. JUli earle ddes x" yreioitra.VST2L IAIFRE Cclrsleiey.Cendide RlSee y Dul. __________________________________ llrm deZdo Afia-CU. Crnica Elabanera Crnica Habanera liP$~ 11

PAGE 12

Tearos Escenario y PanEal '-7TbolPatan i lplTeatro ANTONIO_____ ___ VIL-AR iY' Enorm TAlars a AAdeAperIrdolAa T A d te meA ser a e s ANNADELLA bi-llAran era a invenal'AOde al. ofrcr 1 d ali r" e Aerc. n ra ode¡ TArUirepartir-delTviernes b ene A eore.%lcdd esn ye IAAd, Actubre, aelas y mAAdia dATA uevna sonA mua s lre as dspnibes. les h. eniAAAel AAui .iiAOIAApala uinTAdeAAina rinA 110d. e. 1. que Ta L.HabaaA de a dUAiIa tpraainvra-l ~ dr IAIiATI, prlt"ndd., conocr ,a presenIIAta I1 AAAAI.d. y dieTiU rpAtedeaAIcAA r-e TITAue *~OrA-A AAe AAA ¡r ac do ultie n rr,,AAi d e.d. ramaAAAAAA aAT Ar-AA tiAHAA.see r d. A taleTa 'tosA r~LinoentesAr"qAAse asAAT a nAun SdIml U Jod,.¡ sTla s ATpa .pA.AltACA e.Ar e Ta un~. oAIeIAA AA y, bajay dloaAfaTA sosAire d eda TDadl .A4DASDE aC iTAcIon d p aAAiAT "La PtaAueta ,de tuerca ¡ .OL t,t.rESa. t a ATars 1 dreciTn deUrg acisco MonA el e Meletsa l earopor heoente r el.APAi nAAeAPAia. ce TO HE N N DriE Z nr a aoar uc. d. D 1c l .,c. y lo, .sA Apar-r Cresp de rle DespusIA Cde 1rA ioetes"AelA a -A HoyobaslAlAe r intniadAudeAAAAAi. de A -. e L lia a frn m E Y VALETNA E RIESE edeATeMeT.eveOrog VERTIGO STAR4CO 5"1. aee CAmLA £~mIA ¡ILEWIUTA5A e eul -1.Y ~SADA DE AGNN HOY c] er. y H0, HO SCDATNDICO H., HOY C.,e.eO~ 011. LUNES PROXIMO JRO0NO VOLVER A MATAR, PRIO BAJO EL gXTASIS DE UN BESO. Y NO PUDO CUMPLIR! 'IR bR HORO SEDRbRD9" lliD N,-r EIl ¡'rmcipc EsIr.linrr r gaTAlAos i lli l irte¡i ,o ( carAraA 1e lunesIrAr i1 Arrl. RIuvir,. Canpoivi r. os a N AmbasradIAr Vi~~ ~ ~~ ll¡liil iilr~i~ 11.L.a AradrAAAa Ale Batir¡ ~Aiciea Alonso"a Al.r, Ar-adrvdre.s1-rlal liii ildr-~eiquerh ira h i,usrirniir-aAiirAadr-19TA-5A drA rr-ra. .d. ar-trArArda lIrial dii f~viA Srdire Or-,1 dr1,ladl~. ATer vir-alar l,e r1.la~r Mr. eSPrep. ir.e 1e ue iri alll rda vAire dr isiiirll, W1',ipr nr Ardr-lniAi "'.]u evel-iid irarue;de ir.lier-All div da irlir ta a aricl"-1A irdei ela rr-riv dad dr ii ir eAnA.y l,1~lr-arr dae .1 ahu dii l 9v Adr rr-I. drill diEn al I MAQEgA la~r~d. F.cA lA1 Sej1, eel9 l AAAtubre. (oreno(;rf ¡en" l-end hAOAaElitieania, cArllaila por (eclia Cruz. ¡Asista! (,u a d e lla A dl,1iirda-ld r rN,iilui-ii,-,a11,~d.ir-er-1 rd,1 r ,-il T, dii%, 'i ~~one MAIN Perq KII.RIDE lo. AAMITA Y PAPITO l §M -NEN LA FERIAM~ AA VDAv FUNERALES DE TU p A EVA DUARkTEATPEEDRlae da aara, i Uv-I a 111 i r -e ',-l lr *e p.ie A i. C. i.ld. DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 28 de Agoato de 1952 Tsto sscX SOCIEDAD ~j) PRO-ARTE MUSICAL TEATRO AUDITORIUM PRESENTA SU TEMPORADA 1952 1953 REQUIEM (Faur) CORO DE PRO ARTE y ORQUESTA Director: PAUL CSONKA OctubarA 14 (Teatro) 5:30. Ambos tros Concierto AA Mamrla dA AuesAra FunaorIa y Primera PresideAta, Mario TAresa Garra Mana, dA Olbrga. CILLI WANG BroiTaAIo Paroadisa Oclubre 21 -Nochra Ocr-TAe 22-Tarfda ELIZABETH SCHWARZKOPF NoviembrA 12-Norba. Noviembre 14-ToAdo GINA BACHAUER Pianista Nvarmbre 25-NochA. Navoiembre2-Tade Diciemrbra9~NocheADciAembre I2-Tail MIL STEIN VIOLINISTA Dciembrl8-Nacha Dciembral9T,v CONCIERTO DE NAVIDAD Primera Parte: VILLANCICOS, Cara da Pa Arlo dirigido par Craka Sr-uavdoPr-re: CONCIERTO DE OPOAICO par RICHARD ELLSASSER (Organa elctrica amaand) Diimr-veia2&-U 35 AMBOS TLRIPIOS TEATRO dei BURRATINI lMarionAllArl d. MARIA SIGNORELLI Enrr-a -Naoche Eneoa9-Enrora0UMoatiAepara Tuode ocsar-. Pilar Lpez y su Ballet Espaol Fl-eviu5 y6S.Fechasrrasceptiblesrde-r. SERKIN Fi, Nadir vaebe-o9 GERARD SOUZAY Febrer o D-Noche Febroro 27-TarfdA VRONSKI-BBIIN Do de Piardstas Mareo 3-Harbe Maree 5-~Tarda KOESTER & STAHL Marzo 17-Noche Mar-aa I-Tarde HEIFETZ Violinisa Mar-ra 24-Noaba Maro 2B--Tarda ORQUESTA STUTTGART (CAMARA) Ab, 17-Noahe Abril 8-Tardo SOLOMON Paoista Abril 28-Nonio Abril 30--Tordo OTROS CONTRATOS EN TRAMITACION Presentacrin de la ESCUELA DE BALLET de PRO-ARTE bajo la diraccio del PROFESOR ALBERTO ALONSO Y PARA TERMIAR EL CICLO DE CONCIERTOS EN 1953 GRAN TEMPORADA DE OPERA Dranta lada rl mor da AGOSTO avado ricreSOCIO drl SEGUNDO BALCON 7Traa do Tardeo ode ocae)rS5111ABONAR CUOTA CE ENTRADA,pari a baoadalar rossdela a Agasta. INFORMES: CElCINAS DE LA SOCIEDAD CALZADA Ni? 510 VEDADO (i lada drel AUDITORIUM) Telfono: F-3455 PCRGRACIA .SALy MUCHA PIMIENTA UNA SOLA PRESENTACION POR AUTORIZACION ESPECIAL de tus AUTORES LA ATREVIDA ZARZUELA QUE "ESCANDALIZO" A LOS ETERNOS PURITANOS.-.CI SY. un ARCHI-COLOSAL FIN DE FIESTA EN El HOMENAJE DE DESPEDIDA A oc qt ) OTTryOSD75,1FR~o)L ~ 8.696 _________ M.,B-8Miles da personas aplauden el "African Dip". Ya se va -Aquarena Show". Ultimea semfana. Diversin Aesde las 4 de la tarAd ee COINEY ISLAND PARK DeAde asircuatir e a talAirUetr l Arr i nteAa rsa te s.la Casa e a s r a ilar l emver-A t Mciii-eiuir-re.1 lAia.errr-a irUvalA CA. dierionesr ra1laAvri-raii u a ,,iAi u. alrAAUila ir lrA-, CanyEardi iaATPrkj.AAel que iro-uel Sd. 1alrgrrrrric. iiaro r-vrirairird tIra-AT lerdr-, vnrur-l -ui ell .or ase Ir-ir, .aec, p., arrap-ir ir 1-ir la rra ra sUAr AA0sgvd.s,, uiaaric atosno, ~, A ,, ~ erA lii iIAr rterlAnce, la, Caer.a diverion a l eacoro lirMiii ,r _1 51.llrArlAlR,4 7AC nte.l n~ -r Oiill aslla nu 0 -5si io U r-ilAanrA lr"~-iiir deAMANOLO FERSOANDEZ lules.d earqr -u CrrBolicdosd, ~Irr ael1A Ii A I :L A 4 ~e¡.AIA.LUISAc.HORENO ~e eerh*IEf lriiv ritieArda pr-mrar oadITDrzI r un rcaitenidarvvaoald o 14W fEIwImas'r,--.d-*. uetrn dArr-T, erpeeer pW~ W ao se, Acr srt lamssnia arc ans ,coal jaa r-rte, AT no la r le, rcrpl prorgaAieAr L i d AM y rono. te e~ yLilide AA STOS, SUA REZ-OLMPWr--HABANA -NORMA CONTINENTAL £.ose pRrc.s, Presenta a LIBERTADLM R U SJILIAI SOLER-MAETIA RoT-rEIRO VARGAS i FAST RIN HBNA-11AINS U 0 corazn de madre trasido de doFar.tUna amante Our 6 dad Porrudo O*M I G A EA R 1 golpe amoral.Tres je'enea, todoaiTusionCenvueltas en el Amisteriode la vAda. i 1 ii Om

PAGE 13

Aio cxx En el Havana Biltmoree My anrLd.,ymuy luAdec Iet .e,da e. elncl~daaH aaBUitun eYtnlet.' d iner, Cl= lanat.=adeI etbed nasa0. Cnelisn unor. ana tala.'bltat;tradicIna aulla nda dadl:enan ardeIta ma1 i de Sb-e ben" tomada parte cent¡u "Uareata* sa &mt ada. Una blUa yrtalaal dearertn lucidla terr~dee e alteebaola dirn. alta -,'del seor ZEaelqnAtorrga, adt al iradaedn Afotnda de temes ¡ep4dalsen vela.anepnddaeaea1 aIre, aulaeda y lodeada ka.a6 res d.l 'u~trad. para 1. cata aelb. araaapr un cruero, cna;ara m tuda e detalls, pretamernen abanderada y que representlaba lU 1aleaa nata dataregate. El bar.~teantla de un ambete u £anonnelaa ida TrpaOn ,,.".-antleeeteleantes t L. t.ul.a. ar a prea detar, nr f.taUtlray mecompetaba l deacra. dacn ata~eunas ~doras ddpaaada 9 n snara uperpuesta Y varludlalanpes,~ l baile mtuvoa antada pr d. leuUtas ronjuntoa mualcAeea anludaaartrbrndamnos la mia. ltar dr lus partleal Enai.lea.pesideal l ducto, Alberta Casa Albaladela. preidee delItuanuBltbuure Verba and Curtry Club y 1la fen roE.u Auiel, lteniete cronuel PublulB. Alaau y seruar ilar Caurein, el dudorarioslaHelrudez. preidrntr de kle Fderaiter Maelural Aurelera nera l dcrare Freleru.Arey se. .ur jMrtrita Adreu. GarirArr 11 eeuu ra lanaMn. eiud arde nau. el tenente Miauel Prieto eynr nra Purre Dalle Manrti. l Ira Lara, Albrto Maesn y eraoeirra, Gatn.el scubreArisldea HPrnrurdeu yeoraOgan Arellaru. docalorRurbr. E aesneuOgerG de CastrY seora Mara Art. llrirce rero Alredu GuaselaYacere* Alie un-1 iree. Vrglao Villa y artera de Dauoranrlurrra ductar JosR ldrlanau Tuyeaelir seara Nea Senan de CIalbrr; yrlrulrr Rararn ustouiuY seorea Arora¡Bla]. Un ary muyaranimradoMiguel tejc, seourte CIra Cleierr. ~la Pedelauca Murta y saruurlla ¡tiran llunur, Arlrr Pna rnli idarreAltare. chae.eaedre~rae.l arla.re. de Alluan. Con el doctor Adfreda Luree de Ml y .fi.e Mene1. muequeasea reriiare.Jualre Aeerlera iyamaru Alie. ra. .ratA. .ary e-, Pra Paul]ne OreAr, Cndido B.' llaar e aeoraReteaeTeqaulel, dada Crid y eecra La aree Cabellera. Liia ¡tudelirea Fli Y Resbae Jrrlle Arral. Aual Setene e etoa Cienita Sarea y el dotr ee. einrde loaeyseeora Lidie Crel.e Tulla. llumbetoJimnrez ysentre Alis N.,arla ru tarata Ele3pY eora 01 a Lnaes. n reerty juvraliCarlosaCerria y 1-esi laa ieualuCsar Odia y Perra Tedd. Julia Meejee y titla Odi. Crina Dieta y Mlada Abril ebepranrdra Pr 1la:earoSara BrnTed. Ea ri. e.r rreAlbran ¡itaaanyea PoaeOtreile Airare. Aledadarde laauen. de rearan de] lvenee llierare nseearbrerl.,,Arice.r, NarrarTrleede. Maf. enl errey man Ilainn. Manuel Page .rnare OtrliraAcnartPinel la. Lera de Lerrev eChitrel Pema CacIc, a~,eerryeZade MaeIelr.1 Ua rrerrede iaiedarc da Mriar der Mi r.slalele .Fcrrlr1rire drFe. r.,a.,,rr-ir. ircc .CeIr, c lai reatrecd e rLnadri.irreda C. drMetalra. Arta da u. Ferrele re Cect.Ogaa1. de BelrCarara Alerata de Frntpda. DOreeraee dremrtaer rer d. MeerirJ. Arerein y M-Lanae EllerreCeilla ,.trsa dr Cuba! Arr 01.R,,,ra11,r. 1tliy Tarecene lIda MWr. ,erty Darla cta Llares Ferec. Sarador Areca Oller y Masrie riel CarrunAra deru rerte Ca Ale ecyc eMaria del tarauneFerar. aIreay Caqiui atarae, Crina N. arse rMaulen Lrrtde Mua. Albie. le e Tlnetes y Meca Poa Cay. Carla. Saliarryecretalarreras ¡tie]aaper.cuJulleda C.p,deay¡ .f.CtrerA Mallen acde re Pi uarroelturrar andar E¡trehaEl1adaecija. emau raiaeearereda rer e ieipuirenciareia de Crieay la seora elehen 5 BdeBlo. truene Tun erederira Peda A., elc.Iriarrdi r rdrerrer i,,r Nirire -la Airrerer dar re rdr AlerreaFreire a Ac1rec rer. ~ .aMaru.eleIcreMe ire -in .renre.d.Pr 1.aaceeeaA ide ri err Trecd ecr Lra cCaPey eAre.r. l! terreyeen leWenrael!r. Mari. aMrriire, duarree Mirec Ar.i re C0ra.er la ier aLererrurMar-'. ¡liere derea.cd., prerlea crr Amaede LAreMinee Aloie.Ple Li ila e~re irre Cubire Cree Pedrera Mnte dia Cre. y xno.r.e Miela lert. ",, iere Vilier y ereceenCencrarru luarian, M.¡ir Cal.iilcarare Lure raureye amrelter. A .a.earsae uePrraSner seoera GCetinaLrurerd re drai Pal Carir 'cnrren Erra r a. 1 ¡u icr d.re Ar t .b y! epa GAslanr illerSrer., Fuerre.Tedia V1rlinrye a.ndariesle r,.Sile ¡taaleen. Pera riaeayi 1.rri L.Lilia Panel. Lira. a ¡ r uay inre Olera Al-, F¡ drearMaia air il Meraelieira taarrrelr drI e la harPreMe~RecePur acdede At. lenA,¡,,rTe r.rrer en ercen. A,!.e,> eererria llsu.ncar M rrerA reunJrie Aee rae Pepererirar r ee rdrr, ., e~. iiiF de Pedir Sr,eirreelhcrrerlierAire rile 1.ar ,nra ra EeynM Fearuirda u A yji 1. r erP rfi a. irmanetuelad ,. llieneda Aarindr ene laRicard Uaria Cyel Caapee. Araendo Moa yeoelria Laura Vtllareanrjn, Chperan Ebe. raenreiyeoriae erarilleMatenLua D.Luis Burb y atan Cncepin Are.t, bSeltaela Bangocelay seal. A'dusa Menarnl d. rae Loures Ceiarede. PnrelecenPeae nLuredes Aride. at Cnraey era Mrly lS. reeiia.arjapneereedaa prela nseora r-riita Mreirery antaeie Adra rreeAltreadaPedreoany.aN.rra 'el.eaLubtr. riery MeiareP Crrar rreeet. D' reaje Pdreepatr irerelaBeilail e.ra.la. rleVIacrertrile be.parreetd.r.raeIl ardrVirginia Ptende Canina. Crnica Haanera DIARIO DE LA MARUNA-Jueves, 28 de Agosto de 1952 Crnica Habanera VA D A O, e 0009, l% e IIS ,14isO 6 p #5j9 o 1, pc y eof~~ cp 9.C e OS C AVE. DE LC 1 U quierepr0arsbin. Nosotros podemos ayudarlo. Usted puede confiar en BALDOR para el Bachillerato o Comercio de sus hijos; para dejarles, como capital in. material que nadie podr arrebatarles, una preparacin seria y slida que les permitir triunfar en la vida; que har de ellos, como usted desea, hombres y mujeres titiles para la tamilia, la sociedad y la Patria. 5 Edificios o 2435 alumno. o 104 profesores 77 aulas funcionando en el da o 26 mnibus al servicio del alumnado 0 95 empleados cooperando en la labor escolar. Pupilaje y medir-pupilaje para varones. mf edio-puplaje para nias, (Anexos al colegiol LA MATRICULA.
PAGE 14

PAgIn 14Teatros DIARIO DE LA MRNouuve,28 de Agosto de 1952 TeatrosAiEU Programas de cines y teatros Aod. circuitoM lAX Al cicut N ARRUn granprograma de "Estudio A RA ID AD ES 1 F L O R E N CI(A I C N 5 ]l. M -T.If. -9 5 1 a. N. 154.T14LU. .1. M-407por CM Q-Televisin Dude 33333 33.00 sno cra,( 3 15 N 30ES ti 1133 Tt,0>.0033 *.d .e l.5L1un exelnt ALKAZAR FLO RI1DA 0333030 ci uo*xeeneporma i I o all) .d 3 03 3 33DO y.3 03V36333 03313 s C' AE-, 44 33o. 33 GR E 1 N A E U b CON rria itla, > .lio33t3et 333330,33333333¡. Manuel E 33303~i % &3 B303.301 33 01333oo h 6,3 330033.333lo, y A03333 Nodal. TUA 030 Lo Ot 3333330333333033 333.3 3 ~'33 333033333303 3333 333322 23333333 3 d.] t.oo3.: 303AL 0333 37A300 301*311"N033 3333333 330333 0333333. 3 3 3 3333303T,33303 M 33333330.3333310031M33 33o32333333.3330 3332330 3000033 .st 330 TIR333.i0 r e SrGria -nc15 Cl in e 3.33ol 3033 3. Oo1.331 3>033 313o. > x m n s 03j3233300 3331 0333033 13 ->036. 9>3013is10 33330l E.30333 __ uIj___________ 333 ENMSCAAD 331 30301 30ol Y03 Bd., 4% 3 ;;T 3 de 23.aePi t e u lclaOdaMacld p. Ten,¡¡, 40 Fi-2.~'333333~ 30331333 y303 ,, 33 b LA meoa ino Sca eine3 n90llcce ret 33, [6d.c. tu~3>3302 todo los00 L30333m 33en ~ .3 EN, 5>0 y333 T3 3 0 <. an. ________ '_______ t40* 033333303un1330333oL 303333 ALANT ATOMEDc o ar cre eoe oremrcaUpr1 33303333. 3333003 \(IiIII 3o333033333331Or30.3 3331336g3 3 000 333 >J 1, o.3 0 33 333~ 033 330 03 11. .bicd.d03333033, 0303 me las33 33033303 de 6la 1n33o331.3333 31333 >30 33333333033330hI3*3'03d Bi3e3 y_ 0Hr .1A TBA GIS". ,d ,1 r n:ECn 0X 1~ 31 303033333330030303303 m -o3333303133 _no 3303 33> 303 -. >33013363 UoiOoino nitasouo s ofe .cncetsd .1.1 i 323333.3*333. no~. J-~ 33333333.33.b0.. ~ ~ 32003033033 0033010> 33033 3 30330 3 3333330 y 33,33 tc-63.9~~ ~333303303ni0.3e-33 a3 W43d 333333333133033.3.po 0333re ta3 .,00 000333 0333 1se D 133033to c~33130 ~o 1o3oo3o 3. un333 33033330 perfecto. 3 3303033303er y la 3333033030 P AiAlaELL ~~~~~~~~r RIU El 360. eb.ldI3333300 03303 03330333 AY NA O 330333 3. ,-, H. y333 333333.333. Cuid cn todos _1. eId adeltm 3003 d330 6,333 33033 01~03 !IIO PE IRF Elle TRI ST \mine c> 1.33333 . 6 1. 0 0 O E S U E R T 1 E i A 33 3 0 y.30:3 A N S I3 0 > 7 D I CR3 3 6 L A C R A D A l e r e a u h a e 9 2 c. ~~ VIVIR 1. R Miii~d y TtlOS.y Rdig. .42 ANGELES 5 Ise y42 precisos, 0. 3330>3>crrint oi 5 DAF EL M PRADO. A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ds EE fiog 0333, 3300.3.33, y_________633 33 >330333 >3 3~C~ 0333333 33, P.,3 33. -1n,, 3333333333C,¡, 03H L.33 333333003133 33333330 330 333 33>33303333 >033333333003>3333330 n, 33333toal2 NAIONALU > 360 .30 3 .03 B A J O3 33 L A--> .,LCU-A A""' OG ON n .n_ P ~ a 1VIA n__ MI O P OlARISI ~ ~yo ¡sTooOOHECHNCO E 3332303 alo 03333 03333 EN___ _ __ _ TI 3 LE 3 3 3 jO NI,,~. 3003EBER3033 333333303k, 330333330.,, C,0> b, 3ARM Nr D3 030 ''33 'a3 31-3 'Y ~ ~ ~ s n ,u '3 30333 33 33> 331 3 c333033333 LUX J x Y33333 33.333.03.3de.<'33300030033 0.03.330 e3603633333.]3333'3003333333C.A AS.A AL E O~ 03333 S.>33 33>333003 d, 3 u33300033 d e.,s.p r E crrd >333333333333.33 330330>6 11,t-03 I-301-0>3 330l330333>333>3133 B,~~~~~~~ed MAN. AtRka ".,nmuuna 3030330330.3 > o>033303 >o ea B nt'0 33>>->0 333333033.3B. 333>316303 333> 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .33 1 7 :ODpA.m.uo~ o.1 .u d hy MQTlsn citl ELD 333.1. S3 A33 0 3 3 N 3 1 3 0 33 0 3 G3 0 0 3 3 0 3 0 3 3 > 0 12 03 L> 33 03 33 ~ f-3 NI~ E GR At 1.I 3031i. 3 3 3 3 '" M -2 213 3 0 B ¡ 3 3 3 3 3 &i>'. 3 3 3 3 3 3 > 33 30 3 133 0oo 30 30 0 33 0 S on33 > 3 R A FA E L y P R0 0AD O 0 3 3 3 3 1,.3 3 3 3 3 3 3 > 3 3 ep m n 0 0 3 3 0 3 3 4 ;3 3 -a t ci d 0.1.a l B -3333 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 033 3>33. 33, 4,33 3F',3333 3 S A L S 3 ub.~~~~~~~03033 MARMNOSE3030b-,LOUABANA jic >0P-6>0b AEST D ~DO03333031~3C-1113M--0L.3 NOCHEIR NCI S( 030333333'3.6333 3S. 3."", I.3., B.] L3 C D ____________________ 3310203.3030.33'33 ~303333320 1 333., 3-333 LOA LA1NI 3333y33~EL-3230333 3> 030>l330l00>~l>~>~~ MANAN LARESAD NOOUAE 30 . 1,1 343333. CON333 1 1 y 3 030 31 330 M F1 1 1 (120. I id, h,,.l,.I.1 AA b,1L1 (INI 33 33. >3->3.¡30N.'30.0T.1.1.3U31773 A3013A0 VI 133.00 3 133333, 03333333 '311,033>3>3333.310. 3 33 33 3 3 o3 333 3 3~3 333 33333333333 3 3. 33 30.330 3 33 3 3 3 3 33' 33 ~M>3 33 N.,o 3 03.333333 333 U 333 3 ~3330.03 33 2330 30333 3.333 1 3 3333300 3, 3333 d 333 loo d,03333 3"3 33333333> "u3 330 3 S333303303603 333 bajo 33> superi 0in de >03.01ii 1300>1 030033333 ol 63 03 333333 3333 0-3 363333 3 -3la03e3"""33a3 >33330 30003 30036333i 03-3, 3333 333 03 330>33303303333 el 3 >63. 00d, 3300>,333300d33 3300330 333.3>3333 333 .33333 u,33303 .3parse de30333 [33333333333332 333. de 13,333 ,t,00pa3oooo,.3~03 33 0>33 3.303133> V>t di,363003>33333'3"33.33 (UATRO CAMNINOS p~~3 l~,i'¡-300 333 NI, lE >A33.I 33.3 3.33 .3.3 33Aol 03 3 30 Y .13 tJ.o I (N .' 5 3, S.t. M35>3 3.33.333 3333 33>3333 3.33303 0 333 3333 33.3 sa3, T.A, 3033A3L.o30633123Oo3 W A >IU ¡ l, 11,1 3303033 3333.333333d,2 03333333,>>33>1 3 -PI'3>Id,,0333 0316 333333333.3333>1 133313 33'3B33 d,3 3F:, 3d, laho, 33 333 1333333 A33fin313d, 333>333' 1 30 I,, -'-dad-.,>.3l~. 3333033330333331 0 .3 33>33330>3.33 3303333 3> 0 30 303 33 33l, S,>3033c.3i,01.33>303 0, 3>30333 ;h-303 -0 l3,33303333 303D 33>3>' 3330 -33,>3d 33, 33S 1333 33 3333 Concuso3enrecotante 030333 3e 3>3333 lo3 0 C33c33. 333a 33 3d33 a3l3 eI 333333 > 6 d13p3 .3 d 103 0 0,3 C de 33>o3> .r3 13333332331" d 33330b3o 3'',, o 0 bl,-lIat ,I.o>o.33 33"' o 33 S, .3h3I 3 3.333333333333 P: e,3 31>31 w'0333333 -an33333 Pd> 13>-,1~ 3033 >33>3303333033333 33 u".'3333303>3 00033333,>3303>3>3, 333033010333333 0.33'3330>.3333300d03n0e3~ 0>3 333306d0>' 0 o3>.i.35'>>333 El 33339333ma2"Arte3 de Pes'" 333 33i3l3 eldescan3sao3d301 330033 d3, 3>I .303003333> 00333333 -1-% pIb3330>3013i3.3I E3 1 3333' 3 3 0 > 33 '~l 33333dd, 3303 33u 30 3033 31 033>3333 T3333300333 6, ladi,0A3333 ,3033333333>,' 30 033> 30, 3i3i~, 3333.,03J>303> 33 33 1,s In ]a ~ h 30333, 33333333 333.o333l >330>33333 d >,033303030330a330->1, 30p30033 33300303333 do1.330303 O 33033h 33, >3>033>33 3330 333 1 ,_o,.> ,00313,3>0>3di333 g. c3 ~3 .3> .>~333333 17-3-3~33.e 1 M Ic .33 0 30>33303>3c 33Arte3 331. 0333>333333333333 a3 333 P3e~.33333333 003 333 303 033 30 >33 033 > >3> 3'ti n3 3 03003. 0>33 0330 333>,333333333333 33333033333330> >0 33033333 n3,333>30303r.11. 30 3.1 3033> 333333333>~ta>3330>33 .3i -333 '6el333> tin~3333 -3 P 33nel.l3,33330033 333303>03333. 3 33> 33333. ~3333 er3a3 P.333333333 >303>3333 3333333 dot 3, 0333> >330>333 3303333>3333Ro, 33 333 33 333 033333>a330303> d,33333330 333333303003333 3033 >33333333303 Ir> 330333u0oa33>33>330 330 t,!030 r33 >3 'a303 3>3>>3" 033>33 303 03333>0.3>330300 ""' """'>336.d .3"e'S >30330003 330 .3aoo>3ol3333 3330 03>po1.333> .0303333 a03La3 H30 3303 333000a 3 33 ->~ 33>33333 9' 333 3030 033033l 3.3 1,30o>>I33' ll' 3>30033 103> 33333333 0333.3303 1333033 3 l u>330 ,0a>pl.3 33333> >333333 os p >. Ol 3.33 3n 0330> 30333tl de 30333>30>.013 riM03e6063 33 -"r331> 33>3330030>3" 33 1 3333i 03313>333 .13C 310 3030303 ¡,t" 0>o n E 3301.>30S0 3 330 >Ne" 00 .3 F 030>13330 o 3>d300l.,30303' MAMJ5U 30033 >3>3 33003 4vJnD En 3 1t3 3 033 ONHTA C ONRD MOTSSAMRI t 30 1.o ri303v 13cu>3333l00 de0.33BDEL 03333es 333pa 033a 3 303dos 33 SASLosamzu,.ADOeCRADiOo se330>333.33300 Aio3e33103>a33> 330333 03>>33> 303333a03330. r3,3 CMQ CONVIVA CZAPATA n~30',643N3303 03,o3j, 333333 ~1.3 '103 3 MO33NTES033333 333>03 .3 3 0Id3o03,3 .1330 33 3001 6 3. 3 3 11 ccn0¡1,a Facilitarala"Caj nAn 333 0>303NI~n33l Z 0A3PA 3T >333 31>53'>3El333333333 3 3hCi-3>0o33>633333033, 3n33l >3>2333 d,> 33,ardo3303300>03,3,3 1330 To3o3.> 3 3 >> > 3303033>030 3333 3333630330 333033 .330333D.333>33=la->0,,3,3 335033>300 £?> >>> 133033>> ~>li ?A33> 33 30 30 )E 3>330 n36 > R3> d>, 033>33 3333 mtm, J33333-3a", Gaspar,3A3I >333333>3033 113 333303>. 33333>333 33Ji 303333y33,i03.3333 33003033C>33,03331330333Q>3333 3333 134 3330> Io.',303 Fa3. c3 ilitar303 33 l03310 0 3o3>30 330O3S 0333o 3 030D333303.188l33 Postal 33prstam o 33 0340 3Co 33_3:11~~33133033 >33333>0a! 33030>3 3d33>33~1.3 303>33>0,>as3 a 300>33333333>3.0. 3.pl,.333n, 33d 3>' 303 300 .01.> ,,,AOOoq63300033,i1,00,300>'.3 >33 3> 331T1 333.5 3333 a33>3333o 033333 3>3333 0> 0330>>3 0> 303En333.3303 3>3 ~3030 s0> 3 33333330333o33 333333>3 33 333333>3>3 0>33333>303333 3 330 3,3>3.res,3o 333030>30333031; 3o330op one t. 0 -0e 12A T'lo> 33.3333330 3 3 stoood q03330033 d,033 33,3 .531035o133333, 3 -133 10330 osoqbrinda o muni3> ca1 3013 t3333,331.3,0s33.1>33 3>3 si333333 0333333. 331 HIJMARA. y n L ~s ,dbdRA iin era i R ndo Ros.36330333. >30330333. r o 1 e1ba c~,oo, 3>3330 03;3, 30003e-3>003)a0303.3El,,-33333 33303003333 3333>3 >33 3 m33333. 32K, 00 33, 3. 3031 303>3333n 3330l303l0 30 T,, Vn .0333333 333313300. p. d, b. h. Er Bu dt, IIII c Ll MNI Ni Ni 1

PAGE 15

A~.s <'YY~ DIARIO DE LAMAIUNA.-Jueves. 215 deAgoeto do I!J52 aora vaosamer aLa.,Habana en S Al. MORRO ~GRA C=3rc c'is ienaizccu sv ~6 c r ~ ~ U DD n/ o< ELO 09, r-,u-3o -o p s%100001001 mal 2 c, ~ Q D~~. oO c ~~n CMC3 E]UO DO c] 1,3 a n c c D ola~~, 7. 3 ,95 1,5 3 29 y19pI c3 0 j )r:I C3 '~ Lo,. -1,, 1u -la Di¡ & Q C ~ ~ e ~ D -. ~ 4 On0i C0:21 ll 1 ,v 0 0C]0 C,ri E 0 L c O L DciL 1 0¡3 l *l.a Ciudad de la Habona, iene hacia el Oeste, uno solo Provincia, Pinar del Rio. Rumbo al Este, estn los Cinco Provincias ms pobladas, de mayor vitalidad y riqueza de Cuba, can casi la totalidad de la produccin de Azcar, Caf, Ganado, etc., y las ms importantes atracciones Tursticas: Tarard, Santa Maria del Mar, Jibacoa, *Varadero, etc. Hacia el Oeste, a travs de la Quinta Avenida del Reparto Miraimar, las comunicaciones han sida excelentes, en tent 6 que durante los ltimos 50 Aos, el pequeo Puente Alcoy (esa alcantarillo insignificante) tenia estrangulado tado el trfica entre la Capital de la Repblica co mds de Un Milln de Habitantes y las Cinco Provincias Ricas con cerca de Cinco Millones de Habitantes. la Construccin del Paso Superior y la terminacin del Primer Tramo de la Va Blanca, la ms amplio carretera de Cuba Ipaimento de 13 metros de cincha), han abierta ahora el camina hacia el Este. Antes fu Morionao el centro de desarrolla de los grandes Re. parlas Residenciales, casi todas a menas de 2 metros de altura sobre el nivel del mor, y all tambin se establecieron las indlustriaIL Ahora le toca su turno a Guanabocoa y Reglo, con su% perfectas comunicaciones y con terrenas que estn de 20 a 63 nmetres de altura sobre el nivel del mar, con aire mds pura, sin rieso de inundaciones y situadas estratgicamente a 12 minutos del Centro de la Habano y a 14 minutos de las Playas de Tarar, Sonto Mara, Guonaba etc., y ya sobre el Camina a Oriente. Al inaugurar sto nueva' Urbanizacin de primera clase, can ca. bida para una Zona Industrial y Comercial y con la porte ms alta y ms importante para ZONA RESIDENCIAL dedicadoaa "Glorificar la Casa Pequea% se inicia la HABANA MODERNA, al Este de la Baha de La Habana, y podemos eccamar, Si, ahora vamos o meter La Habano en Guarnabacoal As, lo que antes pareca un imposible, se tamo ahora en brillante reolidodl COMPAIA URBANIZAD"RA GUANAREGLAP Se A. Direderos: Dr~m Jos y Pedro Grau REPRTOTERRIIZflDEL. PUERTO esiIpo 351 o TELMOUI 17 oM-4528 CARACTERISTICAS DEL REPARTO: e SITUACION: Entre Guonobacoo y Regla. Linda por el Norte can Balan; por el Este con La Va Bianca; por el Oeste con la Baha de La Habana y por el Sur con la Ciudad de Regla. COMUNICACIONES: Por la Va blanca: a 8 Minutas del Paso Superior; y a 14 Minutos de las Playas. Adems est atravesado par lo Carretero de Reglo o Cosa Blanca. El Ferrocarril de lershsey la atraviesa de Norte a Sur, ponindolo en comunicacin a travs de las paralelas de los Unidas con toda la Repblica. e ALTURA: Tiene 18 metros de altura sobre el nivel del mar coni la mds bella visa panormica de la Habana. e DEDICACION: Por su gran eotensin habr varias Zonas: Residencial, Industrial y Comercial, sin interferencias ni molestias. las Zonas Industrial y Comercial, tendrn muelles, terrocarril y carreteras. Ao (xxDURIO DE-LK.MAIWA-"Jueves, 2Bzde-Ag~i de,1951-7

PAGE 16

DI, a prioists xtrnjeosPicadillo Criollo Se cla. -t,elMinistro de Informacein De los platillos ::br IniLcita m sus relaciones inieriacionales acona la se sabe. iuio Prensa. Palabras dela Dra. Martha Garca Ochoa oprf Cclehf.e'df el eicifedc 1. dde-Por Sergio Acebal iei CIbba( .1 nici d, rleciiepew, df,, eftlideay, i ., i¡ 1. leiec.pifefie.de iiifeprofeiteae. f, eddise E -, !P.et.eprn. Ilff,if de I ree ,fe 12111eb h. fibfede un,,grupofede ,,y,,,s hce P, ieeee celelpefarafte "CieeeMeritfe dei le, etcP vedderasf ideres,, difpisief HDel Pefideneeunealmuerz c,,f. etal a adueaseedei Poder. dd¡od' id prel erE nestoeife E ,e Eifeeefefdeiei.fdf f e S'y,, "cfeiIeY, neindi. fiife de forfceacint, y la eidc.e i dilerc.ecieedec Pceec ~ ¡.aflcfUnids, [f aMch mGei. Ofhfef. duiris 1e ucieS dices d deip d ""e c -RPfi.Le,,,i de AsutIefiffecfiflde i'e,. p pfdeiceeOffefeee.Ypa,eridef,,yloha dch. m, Depfcieeefeed lieplficcif ,.if fefdcdeeied.eei doyf le a eefgg.f de d eelfde ief de iepueneeete quiarcaelo. e eSIh. enid.i, tie tdase aebtde eei, c ,fffe l.de,. deif.iefeiiE. ydide ifa pai,ifa a1 fecfife de e iiiic,,e .e efsie ofele I ,idide aifjnef ,geif leqe ci ,c,.iiee qite d. ee fef e xtreph i ncf. fe us = le s emcedios, no iipfrs rc ,, e s .qi e a ceelie. or de agrediefl i it fidu ,,,, .e de ce p. l, pEli adciicfe df, desarrofdll efedios. 'de.e aulnq deu e,, ',i cef~ q .celpelee. di,deeeie i cea fdmblpit eienteee cenffetdrnided1. e. ~ es~ 1-ie eebd,eentiI eind, i fee dee iei d Ire efie.luze. o d d ta d en .y11 peats.co pro]: dee,, selide eci*ria de I.ipeee ife a be te eejujece ceeceefief LCIO .oeeeedael ec.a ica eieo Gy ee.i a,nqu e Esta i .comoenCHIe.! bacoa,, C lhaceee fo d .ec ca' d"el e di feeet i dd., PSy ee seisee deeeeo f. aoienc aieiie He dr,1 F. ,i dicce e l A1b 1miEl.de e S ero ,d.Lb nes ea.1de to-e Pe f LC HICTO rao u" coe deie fe. eeiee eiif befe. e. i dafdel.ieofy ,, eei.J .ci ef ee. ielai ein Deee qcef eifEries aeecf eeeaaHieeda flelede'ees .eUsiedifuy fProferama efejnl . y l-bef fef .' uec eihfefe.eefffl t ed eeee VICTOR eee tosgeeeie Bei le y e l.,e.c eec icgcele olec ivie ad.ee if Cj diPi eice HeI efefe Pib e. tr iccfld .cyce ileedeieecfedcInCr feso o.lun r ,,.roige io. c hel7 e ,,e1 fcccc de dicif ici, ef ycnEa 1 fe ehci" el .e it,,,ec etdei eeli ce e ecife PcidilfeefIeidifo. q!ite beye,, uchace cii be e ,,, N bl,e,, ci e e e IIfp t i fo'pas, llegufiele cpr e cifdGifie e ,er c dccmanofi euhcieito ad ftefe CINaNT eIi.e. heieqide n i oicpueblos d, e henec iccauzado e bem ef cii Po, lg coeli loeCIZANO cla ,cier ,flfecc.ciie.,iieipeec eleecceliic e mc e iepfePeeed-. f rita de 1.yfdiriiiceeciycfefect.eeeihemi.n l d ci 'iiCo ,Ha pec used 'e A-1lriiclec 1 te fce el19. fifmit.g. h ececho Iz oneei cifef Ie pfe,~fffce le coee feh t,,." 1 e le i e dci cso,ee le l. ce, e cdei,,d ic,"' ,a acSeii ,, Pca ch.a. eI d feeipecic Peclc fc iis. lelfe e habaeoen su carfcere d cccl leeicccie,e iee l Ej cio ScS,, dcV .feheleic eieciSeW d, u ,, clcceifed e l pec.i! habcy,fedlPeel en ua7 il ooe. "iie Igee bcei cl eee ccliee ei, e if e le1indPisei ccelY g yle ,, po Ltuc ehicSec'ee i, c ,li. c~ eriofbdi. cin e.' Ln, ed qiele N ANT ,accoe e' aele l e revuccl. dc es oleccie. cedue. ql.iqu u.u.NO Chce hec.la fed.i teraci oalef e ,iid,eg e eliyPo d ci ta 'U '1 -uelHicc h,,de elcdfiie e.d"¡.fe cquee if cceinf i e P e o e ae rapcc1i' e ilcilesta.Vpropagna '117% ee dee ,icieifeei' ifecpcascaeranedcdd. dcGelfef yraeridad lCcm i 2 e,, iii. ie emeal fcsderciilvisalocdocb c,,cecsec A,,de fe cl,,' uncitaireiccc i ente c d el del ee l icie W i'i ~, 'cdf e ccid e Po le ,dcl "Jcf e ¡]¡hae pelfe eeeeb ee 1 *ec' ie,"' ,e y b '. hcl e e de SSi e iond e cl, iill1ce fecy c c.r .tbj.Inechcipcis e cE1 e ees dY.,,eiiViiscla,16se,,IeI.; A t.g5 ~ueconieie pisi cccie lsePue c e efe dci eie eldcc .br c ,ent fcoaidfe la,,dIi Goberno el e ceefi fe fe dhciiciciccii, deo-ile qdu.e e usi'c tedcfesfen s!ec ci i nne ,c l c a e' e ,hoed it Ma ER dc iil '" bh f'c i'a eee ee ie Y eelasiiieeleedefciana,, ylas c e Por-ciei' eel i el, Piee 1,e,,ybe dipfeeid eii,,'e pul.leb ehe efce qfdla ianariosiMAy d e nsicuas,. des u,, dueliecl orIilfe ,,AhoraSi,, h e eien. euat bela ,10sfl e e rnNl adsord Cu bdo.deelcfi cepodioel c ecilellce' i,nid flcc.1. ffel c i del ii, ,eSef t Em e.lha ten o eltiidi 'ee ,celcide,,lue c.I e,%:,elee la a icifetd e ca deyd.el. lcad ie liSeA A A AN ,ree de v,, e r efe fyhfe d ccl tas qe pdie rla cn e enr al ,,,oi Hi ec efe ig. lae'ic c ciic t o.iie oQuieeals cvlsdio e .,epa~ !cy. fe ec aidEcp Rd lamen loeeit prole isccai sas fetil cie bcac dele bln, nt,,7ccVayayc atccb l ia cd,,de celcc ,ciieiee enci su Dlc ag aride efve sdfqed, ci ,ii' C cNqedfaentEado c ~c s ,le e ,i cno ,dc eii l c iici i i, t c o del cjss as a 1 ~ d icio ien oi las,, i,i do l l i'docto l ,l dic .,c feelele c i eeorgan eic hismsi i-syJ. cctsdc e itJ-.~ sisisfai, s int ss te c.11,,cap ciicea ar le sciylc di if cii ,%La as peent huy *, p een ¡e d., ''el ec i e l nei'ibi I V t i efe ie,b,,,.sh lecuP"il"iluiiivcds~cccii'uheccadaiducante d cciy,,.c~tey.n cel, ,a .,ue alloeddnce. do e' Pi u iiit e e Pcccr. I 'c elfee fesec ee ide e ld iii5cotro Era pei rspl c ti as a ,icqccci e Sc,,c cqu e ',, le cpePnto iei, elcmateiide d rgudea. e ne rior ih, toadoseidP,ee eTdEcccle d b cic-" ~ ccu ded tl n s bet i, i vo,,i As icue de seJ, .cc d ,q ,i,,consta qei toda mcce,,,c .dIeeyee fdf e Hd e.'c poriclieceicporedel icccclfe c' cedel o M l ie efeslcan. futirsoarios de un epa """""o 'peloetaecc,,lS" -d.ie bj l cheA ue ustdi'c s tIdcccded atec e 1 m yo om e.llvi e c omprc ,ce lcr,,e'eicc c ita .c., cie de-ciPFi, est a nleeos pu bl s, a rhecci n i ee. bi i es. cite el quel ¡,e e EL eCAS cA ilii.e e ceefl elcec veaeic,eccd delPe, d' e. It.e ,. ed usce d e ompdreaes, 1111 b, eP ni' 1 1 Fe ceie e tiosdce ,lc e ciee d la Patrc.ia. fCe, A S T I 'loi,,,eniend inIpc ,e pee lt eeeed eeeacceeee pe cccdcl -hd eC U Lii e e efefldc-de In einione des,,tad. le oecceine d 'e ,,e.teu,i Sctu, qe el e,, Ci'MLEAeceDc ccehieecaeeecceciis. ec ido ac on Yeh,,,,. de honeb ce efe c l ite iee ey. eifec IIebl ",eiei1cc 1de 1 populary pr. d yti .cce iiiir l ace ,c cacem fccc,,eliicitilf it eeic Ni'cel1'iii,,,ie. ceec,,cicc le d, e1 iin i' c Iii' c soce lasecc dcc,, eife iel1 ,i,rna d 1~. n t dic, uyis ht edicicq e l liisnen is,e d fCiic itid li,. i ely 1,, I. ie I,,, ii lc lc .ie d e e . ,,ecta.e. c. ~~ i o.,encsinc ro. -oi'e .iciiiic 9 .d iiiS il b iil Ne h uy ,, iitrerruinn. .,cc d d ,e l c l e, urtc ic c ierra yd , . iii1W 1e ls 1'o b n lo ied e = .bei' u '1 1. ccc ic lit Tu M uchas w li e il k, e'eii naiso. i.cBr~ti clev.cidc it iecicS alii .1'enci .it .ili'. d. iiys ii iTa teuil' I M ife li lc i% N !-o.','¡. diliii c. e. Pccc e 0IA. le IiN ce -b-, fei,,,Inilefe da cIel, cii dciP .hc,-, ilule~ ca no'lo ~1Iccn-eiuce die, l Nc ~isis.licSe c cdee c O,, y sg iiiiid r cia ~ l ii, d a osiife ii i lipies o ii' o a aie T i it iii it h i d dc, e,',, d i dc le ltciiiuc-cec1e .lyeel'-,-1 cdc. Cu e c l i i elcc y eindes c c ,mni e ft" ccsc, iciiic y ir cle-ceeeMnsec Mcce,,dc, dici li c c ~n 1c etvo Iic ,i ucd l itelc."c,fe1.ile,,ii'e n nic e,e,.eelc ci, lc, c de lei1. eh in.idd "iifei Ie'ce Dr. Alfrde l Val. l eci luiic Get~m oee, inr i ice e ,,,i~iecieasliertye, Su'l i t q eli .i c e,.¡d.ccie,c e dculTiiyl e el la e elm ot d', ncc ,cede P ehta s Lit~ e d.iEcc'O. , fc,,Nei c,,cd cc di' M-it-l'Ac1te,,tC-1cd1, ee 1lecc Es lecle. N ,' fe t~ c ice d,] D itez d I .~nuce e pit a-e c la e, m dl, dl e,,Nc'i c J' V, c,,eI ehldeemehe p esiie c t al e ieicae Mell,, ,i,, ii'iiu i ifite, I'elil a (yh .pe de las'ifseoiliicieeiepro-dPiensa ,id e c .bidcCiide '.ti'Ol de puee. xzsd e e eit e nsa,,,c,e de pel cede itc,, ndc eiieieiifec di cecee Otled cie iecd d¡s lelos.eldfecriee ir-te odo. ece',eel ciicor ,daoaun csccede Penccldel L eci,.'c C ith lec i l ec iil fe e ,,,sr i i ,i,fi r ei v Y h ri.p ls s b r o q e P'it e E c,,eli e , i ii a re ad d C u n o s, h c a ,l stul e dc i o,_ 'erc e dl e.tt" anot cia s -!f nc o ar o el ''c iiScl, dc An. l_ .lid e iilivSi sited Pce lclce e,,, '11, 11.si. i1,liili 1idu. p i. u l,, id e ci nl : ii u i i lah vo, e l sliis. "" alii or, d ciliiliin A, tdP_,:Y,. d cl' c" c ino' ~id li .r Pu ccc' dc 1' l u, Ne1Yor TI re o a d-iii, A ta 1 tl"" is, d.i'C m ,,, iinasGui Y1 ,kciii cdi cdi' e Pi d. 1 ,io dei G eiil 1 c, e iii F, len "e¡ dcld C,los iiin, iii qu Eccc NV-i, o bile .l ,, A -d1i ;, pii' 1 1 iIn iciie ic , cto ~ a 1 lah.eocb h alce i',dc eii i', N, yc ,iii,iii Ce le ee ic iellci O a ,ela matrcula o f icrial 1em ~ iamdd Mateenriloc ruchasfef. e Isitt d H -fntodele. o eeeiceeIee d Man ~ 4. OM )re Educacin, Fmea e-"qu 'i.i"'eD l Iciuodoalabo epdeee.clf leeR~c. de f~fflfpfWgaeam______ Rciele,,u" d iflfifepa labr .di-. -i~d. dicres de .eW efbre. I 1 e insnclo en,] eEducaeld.Fica, La snee l fii l C-ULa ee eefefele paece cle P!LEdde eeb. d-0.eeylpar~ Deef e n O. e l pe c o n e MjeLil u' fee l lt e cfed E iefede 1Len 1~L-Cacee de pago etepedide pec 5ff ealgn eela iee diS 1ff cectideel ce.iUe 'de eetecieePadieier del C.ifiUedoctore lloie crod 5 anapa, o o eehsd et bet *v e a el nfeeres de Educacin PE1.al one yel y profeeeso iuio ecje. Habana, pece el d 1952-f .z i peledfgleeedeeeeef i el i > gave dl g. de la epid. b.iJ. eljcie. de la dee Comeddc director de¡Insteitutoe, quedar aertael pri ero deciarccteie 2.Ceee Plgede ed.fied efe fli. e1 le, Gceel ded u Cn I. a rl i & d Ed lee Fisice yeeptt ecee.d Iituto eieNacional. ccsrlie dei ,Coe de 1 le ccide C., el fi,, deorganiza ela su,.de ficz e. caroeet; y .Lase efaicalctfflIsA istdeelfi dlmuentrie ps de preseeef.cfe ditiiei. G,,ccei d d ,,id S Fieic. p.fmtdos cie ie. y icedagfiy el ecidel noneior. ]de.socorro. \"S colegiales Quiere us ted aharrar tiempo. dinero y esfuerto en la S ~ habilitaci n colegial de eus hijos? Ea muy secillo: todo lo que sus hijos necesitan lo tiene EL ENCANTO precios tao bajos como los ms bajos en figualdad, de calidades. En el Cuarto Piso encontrar, junto con los uniformes de todoe lo ftlegios. estos y otros muchos artculos de colegio ¡En slo unos instantes podr 1completar todesss comefpras, cmodo y econ0micmete!i Caerae oeegdcioy, de xee e .e ccle,,; desde 1.15 Rete>,,,,dce lit1iliilfeacul l -16 395 Refales de ifreolidn,, y felgodncd eecleitcs. 7 a 12 eose.295; 14 e 16. . 1395 ul Pantales dejesey trcot. Rece, azufl. baco. c055 y 0.65 'ce5 5 4 fe, Pe,,aiee de algoBateesetc cace de ceedd Conltlee belrdedap ccegedo. 2-4. 2-16 loo1.0 4.50-, 10 16. 4.95 Pijeeac elede cep ReBtae,casai'ede, leMonograeafbdrdaSomebreros celaecPijeamaesc d fee lncn Paueeles de lgodn cctugadoe legremecnt eable pqite blanco. dcsde tcdcc lose-,c leos de todcs lese cajees. Rece, ezul. con ine debladillo de estampdas. 2.16 3 -75 616 550 Iesdesde 030 icolegiosblanco. 47fye9eo.02 Zapeeileeddepielccn Pauelo e idl,,e.ptede piel nc. Zapatosdeifoeened,¡pcs sapie e dcicfd.e, i,c7-1. 9qydyc 61e,,c,,Medirycre elita e ble,,piel blaccnca egra. H,,peicg Cetdc. dcn efe ccferciffe0de 395;a 12-16 4.95 de 17 x 17 0.35 .ca' 5,50; 5.95; 6.95 .-. 5l09 9:695 lCompletosd 0,75 Blanco7.12 .045 Celzoncitllos detino pepiiet. Cmcedecedele. 6-16. 0.95 Pijaeees dcealgtuodn a feaos 35 ,ille paraI' do ti'o ccgo.dse0.60 0.65 j. 1Cylc,, dc fc3,~ yv Escitely, Pi4s. 1-16 1,75 Kepis de fieltrc peera Capes de agua co eodoslos lelgee. got-rOde 5 ebecdiit. 150 6-12, 795 Zapatosd ed s l Ctue .,ecte dprl de ei'hazl oc ceucli'l euerialbd. Desde 1.25 e/ l 2. 2 50; 21, Heiuliet desdei0.65 l 6. 2.75 Peatonese dc qbe, Peantloes largos de diraeigetqdcealgodci de algodncruc,d36ecci, edc.95 d.6 6dc. efCa eeee ta'Ceeeemeaede peplie cias depf, alb 1cSc eeea peafe Le Slle. r,,,csced. -16 1-22.2.50 1.50 Teebin de otrof ifee precioe. Zepetillaee dccasc de piel cercelite, Toleos lstms 395 Ceecesete,, dce'ic s diucablcepitcto2a Se1,,os . 55 P.talonezorcecos,,de dril cudo de hile 4 e 16eaos 295 ca dc elele ea caapracelee Eeeeuelee Pies. 18-24. 2.50. Otroceolegiee a infteree prfeios Medias 3 4 de algoc Ecerpinese de e1i0d., oecite ,,ede dn con e¡e,o de Blrc 712-1y nyln.710'2 060 0.70 Meoce-aasete-,,Pijames e dcraync dos lscoelegoserceeo, elc, Rojo, azul, epltear 0 o erde. 216 .5.50 Panaloes orrbaShorts de tedie,, Peiefiteeeec,~c Heed pr,,sie pae cho de drilccrudoede Sc ntGer*s4 hj;, 1a a os.3 .50 0 250 Befe de cese de ifee Zapatitee de felpe azlo viec. 8 a 13 que hacen juegoef n aose. -. 8.95 le bat 0.95 Adems, una caja de lapices con el nombre de sus hijos grabado en sus compras de zapatos. uniformes y telas para uniformes. t

PAGE 17

1 e C e Reormanizarn 1 tmica nortean 01. ltoodel caecear, hce Uonoldde Ueeea Adeyedii l Ccmiviue M ce.uenen o, u lpud di. U beebe etqcre quin cel e l u el e e. Du d e .d e l e Jue.eucldd9 e euvli, hde, ueccedepe l Je 1lle ede l eeu. y dc d c eed, d dqec ueee reu1e.he 1.IY a eldpedes euu peele]de liO Dleril e0 mUe Dlld dl ha be cldl uod=,.l e el ec u n l b ajd a. R oce. d aslleeA p~-luee eeyeLre etlneelure=y .10 eecPreUnda apit el geel ldeetae lu.e eo. = = mi.obe l dcluee eg ¡2c llo ecleclode" aeY1 bue dbee.iaee0peddlueeuEn odo qU hulee ie loqueod eleldeelclUu%de~eelucuplu b eoeeeUce M.udluueu qu beeile e cqdo ti preoue cuco, e~.cehU ce-1 q)um qd ue rebpaaeo. Z deca radiaceien.dPeo el cudo ceder deaceeestraclYou.rinitren .leheeee.cla ue nosudeie incolal.eiaribxe euerle poer peeduyeleco eluereloeuec eculevsse eepeec eeus rece,. deolreeIRlcbomb. deec el cuedu queoceseucoenl-bl secet uS. efrmauee le o altao le d euyhie e lc Yeelce qu Preeudcueeciaen reuec ld o e gipoeh ebduc Ex 'ueno de nue e euta piereude l tobea. receI eeeeueebllicoe ubeeilece cubre un. buce w:d*. e. el eeclr.Lo meaceuiuIr lus tcidieecgipei.,un .,.a hiti eo deltc. Hau1le u d.el mnci deberc Egiptuoe eeceh. e~ ele ele leenerldurade oleduc Srifruc. eu. Me0que u-e pEido e,.ebidaee.e qe l le d er.,e¡.,lfc.dipeloucriceledenulleeclcc de rcroe 1-1.1cequelh.elteec.dLo el. .,pee 1. Ir e e ce .> qu'es idee E.,P-de ede lc lueeceiond.ldelo.le elnembucereoi uoe cere u reee elelTucire eee ee llad lee re eo. causaecdao ! ecumu-e raind xseide ser-ce 1le.enocceriaeerr .eLa ee ayor poec ted.ecclo. opulese i eceElce cce e deeetiuieeea A mla eu.e-e bclec. E l ejoce em ploele. ce c. loecepe de.;l nen cinceeede Eurn.dcc d. l boccc lllo. u ceeal l un es l c ec e l ieh,-.,rsdeptizres£ udeiluepridoc .pestadedl T ee o eipcio le lee le e ecep relcel. u ceer er ccc, lemdelge., elae. e Logeiu-t uece chdetodccl .u.eerceberc b-e qe ee. p1-1 d1T c.iceru'lo e -lb .dr o .rIddedC---e de erlud.A.locec elolu. el-pr.rteid ernrrd eco rlorice relee1celecer yuu "e c. eocecud qorcee la peepeceoy e cre e rIei e r ei6 el .lo. db d.,eeccccd2alee.mp.eceeccce c'rue 'dec ele lec e"r"'-c ui. Cd oein U m ecudodecce dosrcomo cclpelceeclne1e.,d'ciu dgipc.lq.dlle "Icecieed erjucdosccl. bucan e l c.c ricea reuEniceled eel cuc lebile d 1e.,e"'cerecie c.dre cci-. C rceerccre re ec. clerwferonree cenLcel Caqirgte"tequeem rendeldod rel ic lere"b1ee'lef eceerude credul Aoe do lu re ilbided o de led.l eee cebequeeolacoenfetadcurendos c.leeccvitaleselpridelrobeu cuepuele, t 1r .cecer ce .¡.,¡odu oeuc.e, pqu lelbic .,49.e.e 1deuee.ed eelie,,eo.ulu h' sc pce lee-e de lo ultme Lo qule s delae.eebd l,,ge rec prpcu Ege,,e cerdiscei cdele i e cecee culio or f mida. .n lIbele.o purqedenldeterin, a~c' E. e .re .¡e.uu yaso peilec ce l euenie pelainjualsteredulee cde l .e z net elell red ceode de1 del i A3dATEunas Dispon Jena liberta euu oTeeee. y ~,~ orts DIAPReunciael Dr. Lood nitridos nwfb-io" lfr* rgeol Sjorta -DIARIODE LA MARI1N A elroe Prl le i-,r-o lainanza^"n1La IHlaana, Jueves, 28 de Agosto de 1952 l. e . 'd elc.teec de Re MMe-ulo1llhUUddeccceeelyd qiasificdos CXXPgina 17 -le todas ec l cc~ed.I bUbCL4LO4&L4 ~ e"-,.ee enodeiceplle.L e dc.de diech c = t ttedebeeu enye¡r o PorMieluel Amriie Descubren en k4dehintase -este ao Una eXcelenteIr mxno lafluelngra doebbreehdd. ee~oL e leub~~. mxim la aluenca Tde tclo la. ledusoc i olc c, uult ete mdte& Ple i ecd od cosecha a ecgu1904 oe Nee ee c u e.dot cectdee c i iteue eblgureIce.¡ desto lfje clOe. .e 1 e ve a -1BARCELONA, ugeste 27. bUelled. Iueeed eieeeolecle e_______ U euceoe tejaoeeLpedoe ,Jebenl iq do elar Lio es -cl eJ scapo ulr. Teduel o uhab &]ecansdo c s cbeo bed1 erec de Agrcultura drteresac perleenoeeqllci Z.I1%de A -P e, t ribuuin de tierras a¡¡osc campeinos de Aragn u Eup.elrc. Loe cqu l e cltl -eeruodele culvo. eupue. El eeude ce~cc ud bulcoce~. OTcSA oce1. Ule-cele e ocUo eeutd .la dor enlas.prueximoscrucer e re-e rce. deSebe Di~¡ .l. reqee.loDpeoocoqueceI&e Clu yas e'1AueCASA MMi pubeeucde e, eel CoResumen de la % Ince Ledot cc e _lced e l Eaqul ,cedeprende clraeteeque deren ceuno de len~ce.ge-coc abaDlt de tEcebled.Z:7b oelceL.e euiere serent oret e¡ce ucemeod. peecreerletee ipmete. doe del1 eve *^ a h e aaa edecdeo cehde;ue. dele-Ce Ue n iudo aigulnicelQe u le s ue beralee, emrpleade00 oheree O ce 110. Egar -LbEresl Cqcueid ce .'ec>' de spaa 11del ~ ~ ~ ~ ~ cidd iehenacionesec d Chcue e li 1reee er d eu AT.le dEeuecp ttPcen %.r c .e --ec mu.co nee d uoledelu dl-ueee.h t. e u e hlesae--decur eceld. gia. H p Cc youluTuiclo pelOu et euate, e bullu cecac e leoc derlecele eDiue cbee.ecle dee ecnlu crdheeerreheiecelc:ci %Iceucte. ecu Ii uccul buce-ecom deeercedecmotdoeeselDiele qcItel cb elIeect.Pe ee ipeelulo drDdlelel-cemul cle15 el ccee0 eee Ee Ier iere o dele. e aseedceel telelcclca .e lusegncru.de el~~ ~~~~~~~~~ e. ecp.c edee tccb bypcdco oi letti u uehi et c.ri ccetc eceud op aiaTudeedel b iecce Inu t de untie e l em inc.l u ceeciele cd: pe cuatroonzu e ura 11 de a ceIe-C c cYoebe crec uT buen.urracec ducin l eb aPrI= =ee reibotPm. cliaftPdu clued.Al lcede c occulr uee deetceEuecicde ocJ.,e uc ee E l eei Obl d. 0t. l di Lu e. Deede ulbe de cecc PZloelc e ec1t rolPusCe hrce. -eleceeu rigepu Tcchl uell clceehe teecu ccerihel ueceeqbec cn. eul n e lde Ecuo dcro eel do rurci ric ses dree.e elcau ercei d ucede etbcee ec eu.dec menllececede DIurtn rremunerhere ulcce.1.7 heldcedeerbetel. ber urdeec O o.Pr dieebc elee lee mcs ded- c l blteeoe' e or-deeZ. cec raz belce. c "e W.e1ce diielhdc de ¡ r.vla deflrl ale t.~quee t i .eeeco bce eIeI ucca quelueieuc se cdotcelce cd e t e l Lo d 1an D r aoe di i &¡teecrriscbll'u.d' rei" epeltedu. e eeldcec e lecud pedo octie eec oeAeebleu clo,.I esl qcdtAu .ed oer l a. prec eredu-dldeeelmnal .Wlcd.ece.e, elceodie cotiele.camineocetd pueeeuudce witrid pIn uesceue.cencaueawoecrhunoe lledaeonesumdelohedecmsldeudeehEstadoseiueeteiEl¡O.50ti30.80 qel hc erien lu chobalaesacLee cteie e uc ede cepeetibc lo la pec erro ydel ledete e.ierue ¡olloe e a l ete ocbehenteEpoao iair shr n0e A O A I E 8PO T puhlde Daid lfrecceeeecsec Lada ae Frclod odrle eloe tcp e drmueleleolesdl. eee gaCc r l e lasecatidae eiaco aao o etsu rcr.?ai aidrab coo my cirh>eLi e iar.hasdeo t. t. coede loceer'eeuuu entLeo" c. aee trde, s eee-Mdi.loeuaLaCrua ceoa le te.&,ua. re etaqUd edcecebOudRESlueleeppeecete eiecoueutidrrasuda labradores.ie¡,.risla,C-cnnor.eae., r1,1eeA dc Aucciurl uudecctcchtlede tirl misre efusivdeeeeesdque e eeur lo CreeViloucloeu. PI ledeeealloTca.lcardel.nPamuible loecilm. 0e e cel be"U A~ nre. e e eeeea delciad. hleA l e rrubeen iceldeeeis IaeCcuce -je on b p 30 ll:M e De ld deerr. l saectli co -ceddee eralacie Ac.e ydonuqee de elcpben A O'.%el dc"e eccrce Md. dSeuude de ;cirule 'ra bii a 1 n nb. d etro c~ e ~ ¡o Ue a uta elalreooedrEpa.lprade cc un ecicleellst de.conun lsu erici d ee-acelna ciae ireirU' e l ecceeeibe ,M ecee l curu o ue cap m uel.lo llecee c .clm ce. E cPeencdient bori o u c rece C ad c ce cectira ui cuele bele lebc le Cetece ue itaeee. u eideieu crr ercecetalle leC .icaere -Ile. 11du rledelreedcldedel, leuricded ccc eO cro nedud el n la hslce. eece ,Cc .b re .eo yur de isui celd. d'a duZcc.dl lcI Pbcr chre. lePerc e p!l e ulcclot ce1.e%% bde ccerce e .Ic peane e Ctecnlc ucInlceeuCr set e e eelecrelee.cbl ceeeccSll eecerud l. ee,e edeI uu e cee* luecb l e meiatee dee tm i di Z.eeccreuuLeeeeoreeoe-curlcllcu .Icocdeeuneeri.eec :c creeeceeeo crudu eecece e eec.beLo d leucedo urec ruy asscl c v ie e e le cdtoiu ellde 0cecpeeldo e oeuirpc ceeceecCueree de l o lloc 27e Pure lecoiIlceee ecle-rObcl le eb n re ebacu." Mh &d Wd e d Cepee. Pereeded ci M d el.0(1e el tci 'tg ede d L-re.mel va de l n c ere d Yelee Al.eche el Aceradcl Pr todo. e lbcrmudo de Palla cnchJ,.a erpubelunt. Ireste ia. -blc.ir eo -. uCece eecee ieucetu ceeeoeuee redecebee.dLececoSupeero fausmetymejora ., C e.l legit d eInveo e stgac i u od liie o r s. u1 c l. l reee teedia ccla e e nombrado ser el re y Eem ce SucSeScb -I-ebele, c~ icCen t uccerbe, ilnia elu ,fcucbcedceeccoe eHe ecc e ccd.b.cdrceedraeudoseee. e-eiedee _____ ____e' ____ __a_.t.p-l v_~olme te b re e ue e eC eI ap.rn toee lSC S--urc e de 11. re ll b eec e l.u Lo.ldechosdriemerosims ehteeeulueelloCur deceee br di rudeer -cec eccea .d e idrIY. ulu eeb etlider eeS il cue -C ricc c oueepb epp cclu.ioopar el DI RIO i.eeq aebre rcn eleodse.d-teebe e .enr Maderi e spuucs dec dcO. De]lao d larat. l rprjen t'vCerdebe re u led e h i. e d'e, .diece elciruc ,elaoemsic u br l ou L iceeent cee.Dubiecedeee ees creerlesde buscalenemuMuroleleodCocueleoAtinecetce uuu cueur~.e-ccede u c ob ceiud egbl 1 ru sofr ontoneeees bc., l.b ibliotr ecs de~eceebie ccdee H a bey ene c S el A e]lorele be C a y e .cd de, d ci j luc A lm e decic ie eie deltr ad d rnfra O losd u erosp r ec lud aeCCeuee Cce Pul.u lec isofecu.enalaecutel e yeeril elu eeeees no e u ec e c lcuopec re. or eousee ree sieee c al qcecuieereoe ,, de-ba locec bcc te eira hay eLaCe t, ceedeceuecdcceeeucceceiceccee dctor ta -le.ej,. 1 ee ebe -ere buedeeedecce e ct e teercentr e ece-l dnicae e breee -ceccee l Fr nreu u .cecduuel lu jeu ueeed ,Cue e EPric a, a nC.t.d. ce re ccuestrlr edee eee-ire.beci. e1. uee e e fec activos en.ivien cue bey run bIn dedodee lere cle Icec recho e ureec Celuoeelu gi ecn e M ueceeee-cecr',ecna e i.cte be cuece'cled ecr. ec1e4luu11e cereel ud lPie cee e d.ude1na eceu e seel c.cude re.e'uNtirdue-ec I er, ecceeu e ueu-lureueedei d uoe] e -fii.,ie lE, pra edo. el%¡byesire ceeC.en u u bu0 l res detrnrl c nqe b,6,-old ececc cecR.r recrece eec eSleur ceodcc1c.1 u, rurel-uule le sPeldeed el e t b u ie ceel serde s., medcer e d e eccceber db oc aril estc P criebedeletalcdat Pec.,eeeec re. Vancc,.s lle y,. pim r. *pi." atmic e,d cue,,, elue l-cr oe cs1_uz rade uac d ed ra e icaedalea drigo bc ice ruy u ererde gieccec del le u oe arco etc rit cder e IOuiDuEJE IROec gosto SE e-cccee cc de Dygr cer, l cretc.pe eceeccl ree le lcroyLu prlccid .u, iu ca vurdedeleaue ce beu lerealaacopaado de mde la eeu brce. aeuieea l-los re repisrcleebci eleece cceole l lCeue Pe deIn ue cedeiclr. e ud.G.ieei.ccd, cleeuee eeelelec sodemncrcbeme e C uermanbqu. £ ~ ~ ~ ~ ~ ,e E 11.2melee¡e¡IepececedLue-uuclseeruceldebraredc ecelelacectice.tace orelo. detcrhuyre l1CL elced Aplele de"Ii tn.rueledueted.e-luc achreole. embajedoruoeedle.5cus,, de Irruoqe d u t.I sirenar0 A ji,. el .r u rece ebeIleec, empudheodubr lleey d leeia rondie w eu e nte did o r e chiurdel u Itgll lo. beprcoslee deeunlee-e.'eep. 1. gran deinabdeu Castiulaiv ae1lleco.reeeeedeLoedE,~ .].udechuloen ebc e i ir roecec ecaa airenms r iia.d .i .A : .peti eG ,t li an a deYpee clcmroel .t.ue,. p.ereri eud-ccceeeeHUE LVA E spaa leeclea. LO DE, (.K l)l Ha de frluien ean ePier .lceinch. eetedIr. eclee.rr.,dpi.lceielueooCel, Cu Clcldlce.eleeeun¡eea-doldde 1ecccccl.ueceerer" iic cedeeacuerdadcombrcialeecedeucinpedqeurc pecle e-nec de oc dilceer eo~rC eLe cceeu ecu e.eeeEl a .crec,de ri egc se co n b u q ueeeesp a ol7 9 ceeee-vanou¡ecceeideoceaeadey alece e pe te-edleepasajeroscr11Guayaberasdede dfiar"deelrcl,.cudeele dile.ecrec-eara. fetejar et cnecmet, curen 1 4 q 3 4cnSlIInl d .95 a HOY3Crecrd cubleeed~ 17 A. que. ,,,ec-ed R____rrst________tde1. 30cp.,ecientoer c c it e c a,-O Liu eercer I, cpee eldud ranelu, dero e.li ceclecceeueeee e ele.,c e ri nc-creunauretiire que dcc cetumbaetode si di¡enero-Tambin seudcrIbe oedod ere YIlce e r 'r. .eelidcd c elpece r-l. anidduer e rsonasur ue . P.ucbIt derrz 895 y lIoybeje 2 e e Saf luuel~e u be, lp'd icc er Icede e lu c re. de!edetcecedeeu eedeue ¡cr u ceeccee ceue ~ dre e .muture. bide-llre nerede te lrederuoleel~edVerice. Cracuucrane qune aeii ,j-ruIr.tes le d r e c u r c e c e l l , ,,e l e o mp uee c i .Elre lo r e l rui d r t n o s l ] i o" o s l s R d o ere i d [ paa del Colud e ,t u r e ce le r e n 1 eurhe-r leec cd.In atieneentee-b le d eccci e e Drd iq e e¡ ee edeo ba e leerieridabd eeidccdrere loeeecr.irid. c edo ,o p icr r docl e ~c he-e-il 1--I e.uehle cub., dl -eri 1ieledcd.e.ce.euce.rculeud be ticordro tel deiceeleMbceuugodeilee.odrIerdeb fin lezas cpaeb dE giLu pccice o quea e.e1r celc e.,c rece blc o u uureo e erro e. lo cec cr ecedi-elci cder l cd o deEl e einaorni'g pscirldele1 lulr.L ceucc bbtonela -boelrcl.,eujrnomreee er oceholel.ree e d ,pru d lt c e-c r rr .i¡ ram c~Pri-de 4lgdc e uprd6 Po r e~,drcLe e be e bir".DE VENTAR drigN eODASl P.epie-loedacrpeeleud u t cre-ledrloe-eeo eic -edee edceede 'rcre hcece triudee cede ir,c eeueb leuId 1i-S.eece rle. h.ei ~u.-eoucicodirleree eccl __________________ s oeelbejo bcceuluieeie ecrepc docrcciceue rc o e ~cdclue-Cla cir re 1 ~utl 1 1. It.e-ceceel p0u1edecercdeDpori greiada Ee ,.mrouscpieed o crnpouc eI vd ,iai it uh sd. b 191.8pedmillon ees ledegrmtsa S N ADb a.t 6lntd)eeer .AreQet-Y.ec. lD.d Vzl iaa d E 9, it eerc ld or res~ catalpe ltrcre¡.oprno aa eiu tI, cAec e creel ceelImued errst~Djtab uxstae 0 kRig dnetmc d u, e o eo.leceoi C l e .Ie. ejuo r iree. P c dnsu i r oe £ elter u1(0cr l I. Q"d,,3Z ¡uqer# IXdddIs0 sOi ssbes P10esdeu p. Scecl-O c nupah.e oi. %2nepccldd rcreesobreutieercr eoieerel.Ui e'".ate d li, eeiree repe e. -e u .Pec-t a eeho ra u eclirc e ceii eeeu e ].ep tc e rim le. de CcoleL rle csilo eYt~ £Ere .50ce d e s etdian.be1.cl ilecee hoel ce ucelieue d u L A 0, 6,Uiiei-A ¡ucle C ?erille uc ueree d, ¡la b d defc.S P RF N dice t' eue e l dtie. ,¡del 1 1cs ~ 1 ,¡es el eccott.ruc1. be1 tite.1 u qe l., gstos e]. ~ c e-e~ urt.ua E Ce ce eueceeceliord, d.1puel.l rec, u sde ce. r-te queis lsleaes nceo fetceb ueuee7rle-.gurgcparaelae-er1d,,l1 e-tcle d cie. l det especAu., mes Pntdee106teTel.r.-11,d4A9eeemies cC de iec .z co r mi. 3 .45 egeRNBSA ere.die Moehpoa lur d fu era. gA bdel 1s 'el I e umeer o -* 5 u u u_________________________________ led e q 1 Jue dcebree ', ,e1 b"lcueree-Asb1.cmposibildad -e' ~1 1 L¡e e-u, ~a SL. o cte u e Dnel SSel 1.95

PAGE 18

co -Piar rl col,,"r -grpod e e arqo Preee ess!orO pde e tO.ne o pos del er pse. 1,d1s La qe' Iass p-sess puee; bie dst QS it Sport D~0IIODE L ANce.uv,28 de Agosto de1952 SpgraMiX IJISVA VICTORIA LOGRO JUVENTUD ASTURIANA SOBRE L CELTA DE VIGO? ni favornto a. e ¡sprahBerra conect .$n4neyflzrasuha Por la mnimla anotaciuvncwe 5a" Jebroe; BASE BALL: io roepo dos borne runs ra eL aaaa .eVg _____ug.i.i(.,c.po fui el mejor bregr de. lo. visitante¡, sobre tocio en el primertinpm bat10 e Ir 1Ligs l Na col dr opetario lo considero yo Arrles lIen l Nurvo SaSus balazos decioieron el juego qu fu cuando hicieron su meor trabajo. Enla2mpre l roedr dl toek .d.(ettc s frencte o los Crmeitas de St. perder a un-jugacior, ya bajaron mucho. GaoomfuelA rnpuloarlp para sicanze la vceloso. JA1 ALAS f-oui. Venceo crbocougb EL PROXIMO DOMINGO SE REANDAR EL CAMNTO sOss5hO, e .s,.,ee es Funcino dioseeoeel 1Hoba4o New YORK,ne.to 27 (ltld.t etl :i lCiadcVdu"Ia I ,6 bsic d. 1. ro,des de Flcy bcd 44 e. ec portid.ys e s cansols dec0e ork ecoleAolrsdnrdd lClt rV-cosd ctr aaod.pr t Tlsoitals. on pelodc dsqioelcn0ir044 40 o aelledr RosLsue dr0040tid ooso¡lasrca-isets5de515 bO5sl -u qinse o ar uleros rl popular loe lees cde. rlo c. 4cm .4504145dr 1-1. nrcdadas por >ocS ROd sran ln ~roscasidrScn y.elrcrrel r bta Cocodaeste. .bair.¡.l eto 40-. uCoo ctrna 4oenel F'so-. doo ls tdeoooulloeseo d. Toc Oeo, crlod Assolacn" r25oso lcd 5 i.ut. d.scnrt e i ti l'",r.enctsdo a lsoelopriertosed, de ortOR lpa srroe OrooorsssoYd.Y.ensuoOde.leo alea. REoso se pieZe lan.roegar voe.csossl l. o o ud e se.vi, B.ppode e r, bso, rcodujodn ¡a seddo. lseteoloLa 5 ~ Oslei qrlrrolofos ~~Cc ts eo. Por laborreal. iacomtivddqel o prevcti. tiak r GA GOS:Ants d queel eleo Gee Bar.o oarlo s ec d-1 remior edo rl equpo asrit resaba esre udo -Peogroaa dr del ro e as e n cieo podeo a olact lo sesa peo nrrosee 00401 Irn ola trrrcroerarta, yprounoes rr y olitosquecucorta entrss oe oo dsurooo sinidllec lsereosdes esrreeo ob, o eIsl' no ,d 1 pintentr, P-rpA etossd. ts r os 1 o oo Seot thoLo soeoooot ee lloc y un errorse dcAl Zescllo. tbocrb 5. I. n uadoe 0.1 -Crs-ea ooso mo mseor forac .:ceooscu esen eooOeoosotig rel-rose% dbaodrp afavor er le4.10 stos. riJos 1 rsopad. dr tas ortoes alog boee rbo ma5r0see4l pae los YooIte. ira 0140 0 rdeodel Qorros ace p qe l igasmo.ro ata oro rl als-izquierdo, piecoccroorssse der 04tctr c t.eo 0 lorrceinen44c141¡E.tr r mr entele~porolaro l ena-rlrutor. nbeaaan e ibooco clo er losEo1os .rGANARO4NLOS EO SsOMSOAR co ti e orra mtvs :1aex a hri Sb s See n0400 e yBck e-l oANOO rEN ATLANTA SON 0LUI8 S OWNI a. qedeopIseorrd Min. 1.o aroentrca misuco§ los lo sealidod dsel 41. t.o hru00bbo rxpulscndss"re se-e e ,,oa eluort, WMoldo s Dorocr o, 'ci srae dt CATLANTA. opoo 2., U.cld pore,, eo l 2 04 brl,1,te Ir pea, Mre o lny l Winoo ososoolsiesiocoeioLaroioiueouooael ol.la a.troc Yesgb e 50 0 Contra rm. doesetaja. core s,ctar 1laprrts sCtaro 0r etanochbetoassetlhcoe debo ooevicoado5aoO ocheeel Wrze1 r.50 oo que Jugarloas delCetao.Adedros.si. mseds vuelta Ose. Simoo bloca ta llrsroeoecOoo O O t tio ollo. irde] p ta. ooe otscaboi elitriu oo-0 puedertcrtstse lapeloa.quese su014o c aqe erp t C.Cooir405 1 4 e 1-.e2a.o ni rl1oroorOOtesesc nt.1cO h k00lb 0.040 0o 4co rsomoesna ta. sefesenaonoso ees e r es primoesoas ssla seodsoaae eie.dAloeos 18 0Ie e rs ci aoordelod. c nooado.tseoe yloSef. lnsIdiiduor eokes. o s 0,o O lsc ro trercjugadores nuecos, Y Psaada0 oe tabot 1clarVfrierracksocea rsutiMoroatlii e produjo t spatado s trck~. Lefueos Oriotdode l Isor obo"R!.,l b cItee 0c t VcO Trsle rr eode la4 o Tlrro d e lcIt ol 0044 sspus de hoarr da esanesa bitno lo s o lod ert4, 40140 0ladaresl t ne 4 ladose del Celta. El rfrrrs ;sde Tbobi Sierasese abis4 to0 rAacr odre i; olcsosc f. 40 2 r0, O loeesdclus oor loacaadesoossbctdstsrarsaesderS 00 iscible. Y saunq eo s d]l.o allo or r sppro Rar toetsosshltedelse lVlro co4oee loaoc D05004o00.1e5 1 1it 01lit ceroecrrapars Troebrenta resentcstemporada, pesoablarroaoenorom ol eOnd rsO l o rlosclCeaaroeioenO .st5ooorrrs04 h ltsec lsoOrod o eodo vitorias y oona sIeoa ao te i t t ro P.br2 1stsilslpl.orossesrsuo4 e rotor4 rcsel troos d, so t. ocada O loDtrossda haseud ds oresrs Id.roOo slssaSrS5sS"a. Ttoc aNi. sdapartcs, lsrleg aojil q. di !, JPartia p Sms eoo.s MeyPsbtoicOSierra uoeorohobeseos Ryrodi hsandods ueo sneeo i arease4tnamsm40m 040un de las bears eplaee, loe00e. P e. ee.t01) Itt r0 l triolo stode raso ereooo coo A ri er sor u ro leocqe 1 ocoet Mr Lnartle .1 o0¡ r to d oprrioridad tcnsica, sino¡posIfemrnios "Cobfa Hs-s2 a. loupoadre C.dr A.bet oL ---dt---i1 En GraaSfLgaE Cindromo 1 e e.ne'clrazl; or o saldrois. ti.eaestorloTotaln .3451 114003 s f M re oEsasnoefe latmejsor tai,terearc.Drnel r 1 en____________4Cuboa.elCelta de Vgo S o i-, prte eo pudicrons motor rsL r lmi rloser, c EWTOO TNEES RESULTADO DE LOS JUEGOS oBslood a oceo .*sbld ot ich r a. porto reoioodo 1 Tuoo de rc.toe l erspelrclo nd es reaPtAUbc a5 .E LGA NACIONAL n iia d r o a PRIMERA CARRERA eo lPrE 0op.L a elodlque 0 ri051.do las luraoral, p m MoeNr] 2 0 e Teork 15-Fitoabu b,.4i aaanuevalder ota torlos 1 00 5lOo 3Sobuiovisante ~cssersrr lsardooso ,str e ordrlroda.sdestu ohe dcloieedelereCIol eoCblro 122 hcaot B.eOl oolYocc. .5 -GodO 3 04 2 6 0 1 depsito quIpero. Sonscomoolos d 1puslertas sal riroe, .st. de oes, e, m rns, .m.Id.Boeno .12-Ctorioesl.O -e-Fctdoso 0 6 ,Jareo ueoouacdoperdeocearreila peota rrata.Y=asvr qe se -roe ~ ~ ~ Br 'U.obe. -l2saloo no enie Pla.delfi. e1 cseL'.cO te Tccm o gste 47 AFc 7bor 4 2oolca del nera salta roo l, cmoe .1vDobotOolsE.ola .criscec 6 ta e r; '1 05LGSA5ECN ote lcodcsd o ro oOU0A CsOADetalles decenrerntro ide parco. Y luegooetopeosta a sord4 eta .lstso.eore. M1.oe.ualUNO 0 4coyoreLA A-Sto LA .,, Oto od .e doO o Mrosedia 1JesSEUNDA 7 5 0 0 0 0 0 A 1 ,cetoroecsstolr-ueo a.v on as ola eaparece 4. 1 .0 d*: PThgiNT ciodeesi4r Ocooa 3-Oe f.ol,;ce 420 ol eeVoio pesd ete losoereesdle oieso oarb totr ee od ea a ir1old, 1,Paadpsd lve d.lesbcseaW.dersseW.blMi aYl 38 01~let .z.r queoe Sro.nidos i r a. ae. squ lsvei rgo e10 4sST DOe selrto4oo-e ,orott155 GceoC.so.Yl.io.t.it.iale-d.y loao es ls.sas, sa-r irn o la p iesSp~eeel, tRlo o 1ee1 0 Z1 o e l LGA NACIONAL iseo rorre. po, ri000 1-DetorDalo 7 6 10 4 i tercccude ta qur habamo. OU. aol Pr orro _Iodet M.,o y aorO 0102 G. P. A e . f. l rsefDch,;cquiretoer esoteeO-, bo Sao 30 6geleoc ecl estcrrle eirre e e ese O te .o r~roroS50 !s ~e.T t'r c o, ecri ioloycde,,,.poee,r Seuotl P 01 j Buelcar eci.~ n persbeso Elvencio asdl oosrv asod t setadr eonccSe.60 trseor13cod40 rto.,co 5dsoeeJent udoc Aooroeco. Sresenot iCsooosso o resl SupDe eol rs osgoylsc olo ab O O1 40 0seo so oso 81 0 cota se ceditderesefomaseouiel a:uO 3 $18101640 ecre orgcdoore cO erdd, ootoree ao cudo eC.Risdi.eue1 9,,Lseo, cs 57l 1 r m, epl cieoelnreod n Ooel -otoCUARTA CARRERA cc. siio cbastoLrsot o oap ce a roo oasr osoPoiblda dre AeO.Ioc Tsore e. 07 03to peoso, ot s dc MrO dopoc CbheSoelkaodaoetrtol poaOldaesde clo t pe -bos ito roe.lsodas OCos h eP-sgcceorecud6o2lrea -C6ro1Be ,20,OOeooec2Ctrrs .totg Cc rstso podel Drpoec su tuoebatioOs et ros GehOrgy ro ee O esLo e-03.a00-7 oce .c ci oo 07.0 er tOec re tirao enl e o1c51c i IeCrme y or 5O 01 it GolgCayraskIP.l bcco,. c c Cer Gtes mso ubs. reodste d ode r se5q~O0 ~ lOa O b 4 7 l elko ylcel tse cl or~gese be r eocel 7,7 'e11ododlaleiseseceo.iue-re r roEntore oerqtic -30 01 0 Ceeeeocc po4SdrtObePtayJseory T., 512esttodobooRoktP,¡trls-a e Poer Posseo ool FP ceros r O P. see 51. isdAlcom oee oeslr oo -hre T ~4 t o sse-7 3740 elmpsosecu aroo rel trola dncuetroodel bn rolnt oO3rseoe57oeleoc SendosuccecdceoletaceT e n 5 eo o lass Ileo nd 4 ei teOu.h cs.'llser.0 ooeecA chc I CYclo A00N 43 eicdoeoc oloc -oo 10tO5sStttr c aoooiplO Ooso. ohes Rsolc eCeorrer0ecrt le g I 0 0b1 ceoeee ccceereoe espelo95-0175 0 1et eeesa rrecodoop o s daa eio o 1 Bosent,.500cceoel W 1dltioitoOCnee 00 ose r ue .e. d1 cl, 5elaOcc1ec 74 r o cio rechazaordodyeeonlo s mano 1 lorsIo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 OBtoes.002i%~e cl pidloritOOoloCrlco OK 0l 0 4 u si3 corodcid,. o ecoecd 30 14ePasersseorandu. eorcmuybe EOA e r O c D.esis Ln er o lD-uu 11 dccC lel i s. 7O O 0 560 2 10 07 -mii1~25514044 1~ Qocc11eoe4-8O$1240r eporanmr e d 1, ioiis cosorot roca oY-1 e e i'~ ~t g h Bnfri 00 0 32 primer44 011TU G LPI5CAOE o Hrba c o eus tuvcrieon e ci r n o .10 0dro, lonceel Co.ino4 ecr.,-e c Pa BLEO LAN64 ORE5e4120ePece.o uc44e300nsud,,crse, pestalo s.,.ao ses O-o ecio csE, 2. Dc 01-e Osce-ce O 6e N 0loSl srdgn eoe o o c .ttedc ---tor6 0 Tno ol craro o aleor porleeambaPAR TE GA J ~~lO II S*2 RaIssgo. i ,ta. i eco roo: '16 3 Qo-c1l, 0-0000044-dr logor. eim, oc ~ o iog n oco 1 o leo es 2,ie 3-O InA CARRERIA -It6 OtIs iesic.Or i Babcco ce soeee co-soe O 5 sIc rl (e IcG O O 4 0 -oeRo or e eeoro o u eeitc nroca~docO 00-O. PliNo cro l to0 -Oc 4Oce3eeloso-3e VeC7 0 4 A1 O E 0050 40 8a eo ooomoaimientR-drlo 04bbas iolo sIl oASOSORS OccO -O eOcoro Ileis e 01 0 clc -2 1 ootser pe cerseio r ce Sea.dooorsrlYrtd s ir.uePA-SRTTEnyDore .ee1)lleocd -il sc n dcpaseo dec cieoooCrotrem ccosidr erbleganaonodtrala ITA ASI5SEOA 5-55 REOs MotoabO . cr ose sng 1liu es 04 ON ON6O -8-16acie 11 6 4 iee.deoorsssest.t1-01OPo SOotr.Cs. 0t Ot 10 4 IA NCSaoNALab Tecon.le esr 1 G 0 GiteoL. 1370 11210 ,6 te .O ts qier ctCs oo n p rgica-as al se sot ataoos 1. naceo-C9,7 40oa0501 coeeCego -so 54ArHI41NGJ10TN ,-hoote104 oeVl eoACooClsARRooERAesdsoe ara O iOIA0.5 Ott.Sbrss 'eso 1 1 1,00 a -40 001003 Ood4r-o, O0soslelpeigr.2 7 roseros 51LcUe-e 011 se AI.w EscCO.1" 40001 li .,.le c e ss dso e u ealdseensrun'dtO CEReCAollo1 1do, 0 1e 0 o. cboierr laco. Ibplu a A OnEU IC Ngo cio'" its e O a. sees l en' eloe q u e P ed ro caeP aFo esoo etloen eo osee o d 1. saso e R O.1ocios1 elr1 ,cSal, eccoRoel tro2o7 1" licefO-sorc3a2re0corsiidsass. Oses o.cccros 5 4 0 Oc. 0 sDseterrrt ec2o Lto,,,, e 1 1 1 1 1 e e N peE ps Aeooeroea su A selcOa. oioecdc ccS .d .esso r e seoco.dveoyGoaC oc.loi ,. uO osesso, ecd eco,-o111ccosIl e eT-cossel 01 1 0 dosCo3udMlllO ol os, nedeocc lbalnsueora¡bciOO lorOdaodooebosposdrseice. o a lWd. eo dn l-00 31 1 i . eoscrc eloe :Ss oc ,1 0 oo0 S-tioroseoer oose cepieleoc-terlcdo d e .C oara ocer R -tcd sor,11ele.00Pero0 lce10loso.Ci.rseo lo Gcco O 1 1 4 Y doacrlrosssedioezoremancoeeose d sscaarcoeloLoogcseaboe.deld elee podesd aa 5 B de 010elo0e0lo-arsondidadqor00o aercboshs 78 del, k C -c vg 11.110 y-iLa si, O rimoo d e as laa qer e c cco rsetnol tb,, e c brd LIstA AMRIIANAARoyloC05o. s 0404150 l quelon Sood e ds Ao roo ssrrs LUBRiCA S 0 cs rN-ElRto S-4-'y j CO= NT sCAollo A o .1sacss.s cL. 1C6 468se4 ci4U3Go9,dTootaleseco de.c15e0us asco q c Irl.peO Iteot.2 prt a toso, s.ky C 13 2241 14 chcLGAeec 84 WAHIGT N rrin1 e37o120erduccO pie rodc sobmineuos se eco1 .cd iodeoooz poZ J motor O h, 76 30 4 aet, Chiccoce .Ohiapc t. s tio eo ro aldcCelso. Coo 1mse at 28,aa ebabi ds e el e o iro9' Koc, .tb -o-.odoeb. eo ch o~ se nreccipobisee aieo cVSes en toalmsen Tii,7No lsecOc rea NYo1e22o85de0esoceol1os es.e.Po ose l seeria.ser 1o s erd T 1. corp oCeRRuRAre.16e mcoeoe cooasoocus, eesdebas aln u04 posod feudesekirkoscreoel tirOcova ,sorala LIAAPEIA k r e io s ecalseo7 r ~eco 'o-or do u,.o",lmtia roebcol d0be 1 pa c 0"rB 2T3eso]d1 qori t6coderr, c d rorsPn - ro rsal. aod qse rcoe.Oso s JlsOrooo.sl a. ua a Os.ooebelc(.de1ose rees La do e sassY.eoodY os. NIgore tobe eK shsAbadoSersos00 sorsOse eridd eossra dccablo B-i. M R -e, ls, dunPocefbraco torrrdolvic dedy sohaln rid. e qor bs o -TNA A R R 1 A ~ 1oe 1 1 ue qe -¡o1l uo il 1 :5 n 3 0d .Plad a r DE Pa, Pclaeootv ieloetina bsoati l ,,e,: lavoosh e srr qsetor -9 e1Clia, Vlas rerOlo laoo ps10 sssor.Elodls~podrPrdeoPuD.Aseicroa.e~oisodlasspodndoseosdr U A Y A B r S ,00 R.r I ,i n so1 dde 5000. est plaa. arc and, cssrso e da si. n dto c ab. nille e or ese o Ois lo rtss 4 0 s l ,f 3 ,1. . 1 a d id p a a s m e er e u a o c e nto d e bAt i oaeq e p o e a. ue, s~ e a ilo c r e s o rla0 s FOil A-o oc1 l so a r l, r1.eplas.s medid.laj" c e isesss A11N-,o, e0 nloe epelc.,eP e O queh-0 0d I es on l o Osee olo aq eeso t s aba.mr he la-eue-'11.11 etle te omlegnose ev anOo preais PRtMP PATDe .b. 00tatosVE, ACeRArb16MM. ionels rico B.lIsIo, oleo roseso ~ GO4,alr y2. AlAaea-E hat. hlseseo qe Gua ,aeoes-io n ¡. .e < b 1 orh3en62 c.El ematcoh orluc e iedoperooe Ir, O enr ayUodto oro loor, loekleserosteoceso. vir e d4Ssrsrospes er c p el Chcag. ~~~ co r obio de osfoserLosbo piri oseos ol e5umo.ei Ecc lo rocos lo dor1a. 2l0I001e-4sec PRoboPoc0sen 23.oaoo. a 5 lastosH Ll G AM 63 ll "'">a ' a .,En 6 7. Jh.sn 2 ay n cro ntoa n e n qeto s n n i lOloerodn a mraAreaen 0040 5Df ar c e d ,Yol 1 l, Oo pe~c ool ,,, i e. ssd, a. s, roe VV.Oos, f; C aella Meolasu hYcebc, cmin rc.uoop el l ta.ou op Satasc e s e eo are. A tua or s du e entec r lp pas or patsrde. rcaryc e lab icia al p etimoterminandso.torico 0cn o e.e o, oqee -~do sUS .psoseenO 0 e PANTALONES, de 2,205o 9o PANUBLOS cprsod.so de 455a. 15 a TRUS 5A sesoos, As 1.253 33 4 .CAMISETAS reAsscspbler dd.Or o 21E A H T Z e IESCARPINIO bordados, dr.5 4. o19 4 CORBATAS OReporesello A.eosrode2.50o 1 001i1 ,. aPULLOVEIS tejido ticiot, de 1.50 o 59 o CALZONCILLOS popli, ojo sJlid.ssAr70o3d 3 rd 57 fuo aCAMISAS calaAoa;dibujos, As 1.75 .o89 4. -CAMISAS de vestis Horros blancass ycoors de5.00ao2.99. CMR AT O]l u aepsa Nuvo Vigory Vit alidad Para¡pisHombres d.1. eld. Sslst x 'fL u t. qssbrscou.z.nm, "4,. f d Qp. TI tf5. Osssso s.dsO dsep. ss or~ss -. es 0.4,54-d% rSd. bsOs/sO .esa0

PAGE 19

Ao cxxSport@ -ANUNCIA, LA UNIOI DIl&RIO DE -LA MAR, tPNA.4ueen. 28 ed e tcact.ea lc1.52 N ATLETICA LA SUSPENSION Mirador Deportivo Collins derriba a Flanagan Sensacional demosl -c -"Pupp y" en su La renuncia de Prado. Hizo 4ronsfet1 a Bilio Girca Un sntoma peligroso Gu.Lareeila coa ao ea i L adadca o e e aonatgeaaacderl ea el nacautod S uldeRat. eCa Por Ren Molina clada ea r.aPe1, 4,ca el Vedado a. quedace ron nmna impcoinond s r Prla enclenesconcineac illectatea CUANDO ccia s~a. qril Sec arlede enlrasenm aauen remelle que be a a1. I~ ara c crdcloca aad e mpezaedo a brille arnuestro cau P eIlaerar-= c a anace de sslatrodcoaeca. eoLatim comcsiurena de c ac d cumaleadoquearsfendesd leac. hauzgause todaaslea queucrgieroantcniclarLaracccauldcycuclcieyeparrirreirt. Aqu~ios nuatro rcuaaade ancc ao Pauda ci chesIen c ar caqucel meeretirul.a.iea mr SEuadao .cea, eo pcatee CamnitA Orgalaaday de la Serie ar Irhaya laeraibilzaudo y dele clacon arriad uaoegaidode enicen-pa Muadial dr RLuar On Amaera, P.actrescque. ccr ecusiamoa aret.eria c daia&a la losinaca d quede ineraneeri a cada de an. irdin clacIabrcal aa A obtelacat. ee .aaccea 1c irdciiaaytilud. Hmbrehcura1 ataa. Ea art aau. erdecusttuid.a tan o m dea -paede paceaY uuraaa cmategi. a lapyaiari por ayun valar pyaethaa. a quie leBea111. es arame. lierocece ra Jque eafoacdajoelcfuegoconsteadserbueaaueteqeryaenobae-. Zpco raceiiadel raa de sue nlu. te de tao yaiaaeu iegas .uque arie, da i rllaqu calcta dale E aratra el dpor. ee cictaledr Puadasi adamar acuegdrcagaer-salid repordre. YO le que ro'merad 1Mf milaaontrovesas. Pradoseansui p e eque cl futuco denacuh cuSanaoa~oa praci aro da un degmarcasana ahoaa e una paur Ifia. e meca r maitvolnbde conrc cc yelaaceee llaceal c bi p .c ec onrar. .dcy ecrtor-talo. De ea haber reroacnidoae.rypn eshailiad Qyce na sca inper arqeac lepe car.c irameat i bnio Ruta loe nios ea a todorrme cic-arelcacque .ur sata.sbel ueaayi. a -huiecen cldeudeaun ms. Ea tantr. hrucatrancicin g eThia aperada ac tcrahr.ira ,lrdaqemmrre u ca erhe aest idcurrhallara e Lu 1.ira.ca5.caldreiciosrcamrren et1.12nola ad mncaanex., ie lis denrua drrahalS c ucu.le cdcie lncaiiir aaroriaa dr que dalcuc.el tiae la ncecsa. cia d e .cual acracacsesaa inanrcdao yaaac a a oo.ed1 ducca c a mac a arua e ccin. laquae ao qcda; y, al le.Iia a. e ~ m Hast, , coradarientarcnoaoliganiarcaaedel lugar ,elda. uichidc ac racina i uaccarig r aileehceVd e r u dcane a lr .nae d. irci.ete rercanun aruratarcat ahcrad.ear ayy i eroci Aad rde ate d A da que cear a muitea co ariZrrc rch hclacr qu ha acaecia haciaPr e hlla -saturadod eaccuialc a btlar Sc praiaaiuaaliara y ancA ecretara, Pado refereporpri pes hstaeleare.Ir. Y n.ue ce ude didaurdre eat acv edae heq crea cIcublar. e e de r¡lahque-,neire-£ete dCaac ir adtrue.nte'les 11eIii c -h o.c u.cada S r e ilaque V 1lRuiy~caa~dlrraha ce del da ¡uac .ra ,ala ey"ahro lrephn s ar loslorosi d-esdearaiaere .tl ic eca r ahrhrqeeda Py1,rcrmelia icidabir. irY eca que~Papy? ee r rre n r.acu a cio daedaas u -ye-d irE big. e td aca-caro anueca e ui reami e to,r c merra i luya ad lecauro de sisen ar, Iir aralespciyrrihlicdad de, -Porducabhedeaayaaee .c sadr ead declayuracearr cuyarcrn lare ccareaquipas, tgala dc .Iruare El reni ea p yi-p. a el surc,rded uu o na gulo. Enn A icIca cy.rlr.ciaen.¡, ereal dr uccaayraacrt.dl.ela lustficado u coduca Se i-coceialtle o I. ln,tbila Pena ereclacio. d 1i.ueii l.d hcacr.didu Siladeoria, ouc ,ca C lla ~ y ec l. ¡GioPanesar. de 0. Pal. mee ela loaascbraeecsrodilla e nep aS licardreroiue ryiecie.ya drcriece hder Caica I l~ recibIr ur derechace dr Vcmmy Eatite, de Bastan, oc el duodcimouiesicAcebice aPr.,c recualqer ca anycdda crlu.ac, l re aclcucr icar aucar. Lu Haacecarr agso2er195u. paadcaclne. Elaeeeearrmma-Rawone erdiurpoearenvaarES e ccrayIeaeilamomertoaaesr lt cuado a los pocas ctre clieraque ocaesrqui. yace inar l cectrr. Colrirgandla dertiro unnime dr cuciEnrique Larela que a.e rery1E hadyapdido difrucr ea el aro1 Fe¡. 1 DOcLaoceaPiada alad llace-ia.,5 1 aeel e c hed"P. a rotaP yac irre.rnoha icgcadcsuararunreo-sa-__-__ -___ __ c l arruleca Pprec Sctar-o. larrcaoque le acrurr reee -ueslacaidedee .rguita LiDesaliic 1/1.aelasaencd abohere del da La ahl -al cc yae.CaSaIDerrotoao lss111un0rn ecDecsdccireificapayil-a otque 1hece marlecrtaltuuaa.u KeiXCIIr su cdo> rdrrdc.la.driracnd! de tae larocec irt-. yorque leLUnin A4tletica, 1 cc le celaneor yac ea ez ao Nera ,¡liardelc,,dardshtie ru -ca e la a hia rieraU.rae. adeo ael ram .1la yosiilidad dc haec r9 T a l s Und o e .rt.Gaceay ged: aar ra yc pdrica y era trabaair ca "uugCrs 1 Xa aldasi(abaesOaP os Idio a"ueavccraraampresionaeryce el secr cacuca ,y ioportar de1 sloaetc chda aeechn e de a cccraaccalecadic inaugucrado el nuevo' crued ddcep, rrea-Rampiercarlas Ccbs dr Chicagoayerren las crcuas amoia cer-Con el recs las IdiserecucriSa grupor dcermgos y mauca de -r dc o. l.la Unirn Alce Arcirrde-Fo tn e S ea enemrigo rrllcrca s pcl u cadera dgrCicoaIrrc Cuha uncide dr rda cha igque erlrona udosjuegas da las rar-Fo tnem5 eat Inccaprnide caproasauque noc Bc con aecIocuatrc o gie~ea lce 1 peOrinadauTdhalcsdcYankees pud talbr"idefinidarente Cu uacer. hubaid e aclpce reae Y hr S AN SEBASTIAN.egcsi. 7 lUcnudscrliarecadao naeleibtle pa ulaXIII Mudial ladi-El1 ruevc Frontdn Traqure Tal ea le ileu.dadel docr LaCHICAGOG, na ca2. iDaedde Baecdll Amateiur que dar cILADELPIA, .stg.ic27 'Ay fe aue ucd eaIadna r r ecaacPrda.yieal pre e 1LaTse Cale dr Chirioa coecarrc alaea el cui di. cric de¡leca AircK,¡].,,11-a.ieAileicradeie qias uraoesta tuareluas ce fuuro Sr l, hombre qe, a r qioc Icrogile arya craacic ra cicle e. es eayiaahm rcAl arara 0iedlia a cvrica abriaalieR eacines itro ,Cmr idad da gaiaca 1iuc cagciaciansrr ¡loasioscutivas,.deroclr 5d i ez dra atamcoacc ri eii lljuchade eauc~~eeycP ,gd.eiiuvicc ecuiuiiuaieya rri Te crd. ea ncahe rcnra l Telf c. unecc encac accd . r, i cadcer cace o cer" Tcyararocarae uor daaea aererl.,auda. Sacaui. dericaeni Eciaici ali.cg 1le Ddmeri ca aaa eRl aue e ira Tesrcera del[c-r~nisdicea c ao~ da rgila hatlda, e D lc Milil r-ide l SiAl.,ar ccl 1car ',ailaaerc cc -cecllc aaacrcaiacncila~tcch ,ci d Oi Elcaao clla.mpcor~a c.n.l.rcra roc.ii .A que ~~eaaia ~no'uciha da cin.Irg enailosc~adcm. ac., p a l. c~le la. ara~. el Dccc ul vDty ueia li r100aro que-reiccg. restcraraicl.raacld SeaJ.,cace. cacreadraerlrceureaircrcac auca c e rrata cdyaae.1 ccr n a ,~n.ng 1Jeu cins arc e r e. i e.[dR .,arm dg. slc, lu-c yla atar eldcaic Tbe cm t o'ae man ohi-el-idiear saca ccre e cla ,,,eead aarre, A c"' ounaexcai iirede caleceta o cua ,arcera qucrrta, quecmrcra playe lquintoaacct eai.rle-crcd ca-cac-i 1ra o~-raialc rarcdi arulr raial drebeaceptaseyaylaudicr,, rren sencillos de cita aci,1 re cicaiccdclea.-ircCua-cqe.aur~.duiiia~ci~cea~c cara ecci-~enrrcerqueeaPialceReuclieeruucei-. c,,ura canica Pra riLde Ecrnl lA.laia.-. 5 up~.Perdi Gre erOairsoopor roce erciScaeica-r-dcce ccd.,ca Cale ~nladcG"c e,, iicl. Sroad. au aia ugii,-i .a-riaccci7ii' cR& ra'c uM cicle kno c oc¡ frente a Ofrc Taa _r, rl dspc-ibay-pT.arOrn,,crea cacrcic--'c crc eeLr Ddrc laBarrcc l y 1eceeea c~ild re le Luc -c e-" i loadala li-io aurIc. alle, EcSer:ea-y ero~h aercauau c ce--atacaeicu-ircuaad cchnuraaciiiaaccrzc a~~~ ~~ aiaedchurd~ raa.hceo ,,,,,scnd,oer fqechar1 Ac~ai.1 cha arsu dc l Caar r alcBeo01.airciatera fi as.i. M,[demiiaciri a ggirr co, rl el RoD l T na a a rodla, ruycoSradoCuhurr y Oa uechrr1ra cahare puccad ig a eaooayre iscprraciha ti can uns.repi,-n Y.ue.ln. O. cair.m.-Scaaa.Ade colap,Reicacru. CLE.cLotrdecchidtyque.,,.lhct, r cacia deraro are dc ldaa .ea r ,baeUsiconAdla r c .ohari que cccintoayacto col,ueMad pae, . . ~ datresa aaleh Curaaqueren eh ity al OcThcaco eueauiueirrb.re ~a rVlaseal.a Gn crlet arrorlen ~lcc ecr.qeoaiu luan a ~ur-.oa. .Sure ir1.-aea Anteeesta au rccarcdr oac cdccearla e cr-nc ii -aicrcarue de l i rb aM iAlrti anercb u Scy. u o a c a elee accra craccaGede d ua i lo0udoae nimuiacadatersrorac31racarare echarn, a ord oiral H.0.a-ecrce0 b 1 1 f~lr,¡ea a i 1 Oin aoio1aa5e a p m ul Cu e; nssir en G cesrrsn R .t. 4 1 1 3 2 aTba cucc c a aunqu e crd ic a?u 2 c u u 5 a l e10dr iSra s Taita. 0cycmc i a ~texsraoar, iiicaroetru igs s n arraciarilial ti1 ucdu cuediSc c.drcrcaiaiairiiacudeaicat ere o csa rda Rarihea 2b . 3lcr 2 1 o SThl., i un rrga DLua .u .. uro-.1u 1 ia u0 ya i grrar a ta nc SraPcaruraa aalTaha. 1 ElDr icallar-elo e o arae qc.tcd isp sos r datndi P nlir 0 0-u d1 lra0a0 lcn rn i dad ala areseara l araiceuaa-uTrule arla easducdereau.cc. hrea l re-oie inca-saeuror a-Larl h1J0 e0rn arda rica-blcalq ue a i Calca11Do, ecrelalr L ~ ~ ~ a.dura dr eur1~ca~ayleiTuccice r e-a, 1P u Gr q a u r, da las M ed,, Oia, ce. icaA ie i i.c ro -rc H-le lb 2aeeacuarenca he3craro LPU, AOaa do rcnat -ca a grne anp nacen c ISOPA rdaola,0c-cacce1elcuda *. l]i' XIII Se.,d M .lr -ge-da aarrtco u 1dlos Teg a, Cgcarti.ec.de dic~~ Lua S ,¡"c ,de dci 3 ~acrilelrB O S T O N U ntd,le.i a a r . ,. t .-. p oade at dc acalldArdeer. etidaiaiea.a Pic, ,-la adandaorcaVccrordciaaaiircrcirri c J.,rulcceL.ehacei Lacod e rc o TMcSca2h o ra31 i5 s 248 1 La crraadquliaMdeoeuBrec-1, DECLARACIONEaDE D Orr C TOeR-i-ah--c.-.--riariraderrn una fantast ica (aleecd7.95.2.98 camicetcallardo.a.60,d. 75dZ Cclcaacfllo,la uf < d.u1r00sil 9
PAGE 20

LII productos de calidad y sericio eficiente y corten, le revisa el liquido que ayuda al nomal funcionamianto de sus frenos. VioteloI El le ayudar no moscr de] suyo uni vehculo ms seguro. Cuide su seguridad,. SBusque siempre el valo poe .1qae pueden adquii" riaoriad oc iuaiy oacm a otaReuma tsmo! cos o a -y, "tIL.Jc .me. PR se sd., d. t h.51 P17 = 1 Lo nat tamaade a 5r spe@ ~ 7is~aliiaa aa enl.iol sa. .0a, OPAosOsa., la~aso rocmay n lsoc aa a s ma laoleOo . .Lasas ma e a 1 am si, las aadoe. n_.,x d so~J. u a m tataWAladaa ~72aas na., pd. ey~ n lios 11511maila. odna s. msesa. aabonaaoa u NOINAS E ION -ll IMR#a l MASe YA~ l o~$ M aaubeua ?0sq Sports DIAIO DE LA MAN.-Jueves, 28 le Agosto, de 1952 Sport§ Ai4sfen CONQUSI 0 MATANZAS EL CAMPEONATO JUVENIL DE BASEBLL DE 1952. Reida la justa Meae DvlOhplasd Un gran~esfuerzo, pero no surti efecto P4fmzs o ust el ttulo de base ball que UY al anateurs sernal e dan en Jovellanos muyconiados efectuadas hoyjuel ga r smpt da naisbrada¡Los yumrio n~cieron a los habaneros y a los caagiieyaaaa csa 0a aan lAllrald. Quiaeel. del Club Los pon~~~~ laLg asui~~s~~ sa eaa eqeganaran el Y t .O Dia,1 ial al oaru= banebolero de ayer en el SaimToiapr m J2Oa baan rel~n evautPaliao de os npana e a roraade e.(& noche n ser proclamadas campeones acoaales de las javeik s en 19 52 Lo In tegirseraso e MiltalzPalelaga.de 1. Deporea.1.e. asaavnci 91 Mndez oladon ~i e aiao doisDeorts ja. ade¡iToreoGantes de Oro t-~ut e op .1 ;Ace.0 1,6__ d "152de l. Asesorla deaBrota. A .mvn e15.a ec, asadi priman ls.r delampnon" -i.et nlims d.,, la.-la da la Diecn dGenerald Dequpsnde laso al i aa, A l giana po b als:d an o Y:atas9&&& nao.d so ende Claba, Oli oui)er P-,. d oencimro d e: 1.lseed de Caaoalit u pey A tIa, O. D R. Rd li: o, a d asan o oaa eals d ruaod.Rdleocmetrsi. d d d ivineo a r en l Stdiued Topial. aeoaai'n 11 tsba le.o tet. a ~ lo nttstreos. .rh-C de n rg.dnes enosvencrieroa losa aaloagiyeneia .i a r eliiil alziiislVlibCh Oi dlezaba nde nln ilP ijbd iislbipplr l.id a re~ ~Miia-iaau.a e T.l. a:., 7ao -1m Pius.aZ dilllSdaGl, )e Fr-s, ,~ a,icliu.,,C7 Sti5, Gadhit, nlbasB,.Csoup AaSa.h .:u a , iii La:. li ii iii a bi de la >1,1 -011 , 0ali lab siallO an labl da i,;r, nwitpa G i ii. ]ami Ii ~ld¡ ir.icbi,8,11,1 D.], l.1M'TOT LES 28 5 4: zc l d 1 a l l 11 1l-ii d, i :,di. ..na .t. lSl(d aa, l11 Pbtin la O b la uaa puaie. d liO de S n lilll il I l do q-.1iii. il r.-a3Sillila l tr, ,la liVahlC.Oal Ma.in 0. du A. hliiii mi iadeldaaoaia ,l. el~adaedo:el iiii.diilli o pasa bl011111 5fli.d dahssiiaiiiauil 5 1 ri a-mil id, i1,. aaiad i.'.i uilsa ipima.aiiai A.il lala ia a ionm iisninduiia lCu,,,o indina. 1, enn.aailu. Pal a iyed1d~:1 alila"7 bsli~d~?$ loba gas al iruna osd liia ulila d l luilai T sll' a o ., al oI a r.~al ~ ~ sl a.atlonlP i a,,-,del 9:C0.pda Oaasde',,,.eol All ~np.1, 31, .510-0 a1 % -Ly iii i t ed ~ nn~ S1I N A llal a llo27A A, i.NTI i oua2 Ui dor, e lrci y derde -arasao u iii La IsdaIb~ l ice ,l¡,i iz -ir.,,u ,d. a 1 r,.iai 0 : oPppiR i aa lab a~lad cuando desde erilem1r,.1953 se puedeJal s peralh l ). s ala Pl aJuicaroim ma l4 mia H ~ib puia Oper b ado de orica bm, pr: i1. pili, 1. ~:1 aaaa lr or i ii tmenosda Ydu a o n[iano 3 ia¡ dicetamall lu i doaqueodasdaerasa.iuauar pillp., leui9b27 2 ea.,¡, 11,ld Esu d uni iblil d oaniii.ei1. 1110 .daidi calalia l l seli or di iil ia, gaal, Pro l bba Gi.at i d liiOmALESli bu. deCuertas importn u, 0 losbB-veiimantrasadailiirtimilbn. s11 l-b00.03%isaCd airp.,cin la d i pr d.r acel nsea.ua aal a peloa r .nali lii iei aa .el RojoP3TBLIlGi liiCarPiladraisd iCp lsanos:l un eead L Salindcaola d liai iailauiiuioidal. ndl., iaaad iillp¡sa.aadalad G oia llaoaia, ia-r .,, ia i l.A ldazal 2, also soaleumiaaui .d a ainui u dinaaM.ia astiliiaii aapaaquA iluisdoiiintlas sus2 Ta1p.a2,D.~ oebal b ar¡ p ~~ au"-",tiL. di "'l10 u-le al laale.n. ,i,,.,lildii1 itiua elalalia Ptrk" ii.AnPilbala ii1.acal u-i ,iilse¡,. Hia ano si vender. si a. rso U jgr l ada u P OlibreidealloOlla 0md 0 Q utoaefa l n. elCoilinciar. aseEn1 l iaaa daent, BAiiin SO idfl'o"' J am s zzada m ddls dal -id. :110lilla,,iiiju d ahyano dqClamadnaliauer ldril gr. qaue 1da lizla P-hp~ ulde, la qdaia ala ialup: alualpa au1b1 gato a.li.adiO9,iadlllai;,ilii.iusI lala I .i-a d ,tallici.,. de Mulmdii ladi 1 liiClara ,1 1 1.iiial-lit pu: ulas"doL:ppaub es'odPlii.a de ldo ulvilataCalscentey.povdar.cesa as fr en C. ad ~i.lAOiuda.d lo~~a lb a l lauTia11Buu B. e.dl i., b,,1 -asn nr olia a loshCaenai iu ilesi7a2 Rii C ia: 1e 3dlo M -d1C,1 doecorrar5eoqo. .c.a ea mA nequl qason Ieala. dd,-hay maaa y-nempr £fA.ael*".m es.a-0.B.,____i___________ b__ 1_ ~~sd5 sia alhinO-nibaa lzn. y 1 ~n iba ltaipbam oUV W U LIUU Fl ,a ,¡,,u !,edie .da.Samaa mass Bizvi Aez 1. i Es^. 1 -41 a

PAGE 21

1 1 1 M cxx 1 DIARIO DE LA MRINA.~Jueves, 21 de Agosto de 1952 1 1 ~ ,211 ,. 1 -, nuna Ksin que dur, hasta esta-madrugoda el Consejo Consultivo -aprob la' n.ue* va 1 .e_. 1 (Cientistesacin d. 1. Pg, Pa~ ) da.ei. del Estad., 1. Provincia, el Articulo 14.-Se modilicia el articuen el contrato de subarrendamientol por falta de pago del alquiler podr e. 1. p.rIdade iellea qruce hubiera si. r en lo neenivo. en cuanto a los pida malquier reclamacin que se Diez de Villegas, Raquel Mu"'c' ' Instituci o Oficial, Cerlo 1550 del Cdigo Civill.cluman.,l 0 0 ,oA!r -" .trae condiciones. ¡depositar ,1 mporte de la eco vendo d desocupado nuevos contratos de arrendamiento 0 pr~ tw 2 11 mal p~ producir Valladar Par. l. lutrtusca. o cualquier otra que el arrendataria l .h13_p subearrendd.or,.,,.l.id e 1 Ient, Par l Ido., arrendatarias ipititurren. wittitarrienciarillento que de ella u seporadiarnBlte sur ~ os procedeny Jos E Olvella ¡explican cm V.t"" .tIdc.,po, D.h. Pblico. ~ dar toll c ni ¡l ten .bliga na P11 eu pq ,i el.terez. 1. mism. otorgaron, por las disposiciones contica. 1 por eserho. c) Se ¡no ,..,"b.'n. arcerildadl.5 ,jr% YtI.Jau dador una copia fiel y exacta del cojut exprese ,ea nomb y el doh) Si la finca urbana hubiera sido tenidas en las Captulos del ilfinten YA, duplica o .d,.I& desclarucin Ju El ierlesibu. cio-in B 'O'telu.naP'In'dt'.'u.',"C"u'ltl,'.,, de neglZ,.,ldl*ndo .e c larici-ladetrweitiareadcantientia ,l i l. del Barren dar o maubarricitudareclamada para %ocal de n.egocio-". Perni= ste establecido por esta.Ley red§ efia. cetid I,. .f propietario Se entra de nmediato a tratar caAtltia, Rellgion, Cientfica a com" en el tan .fic tn tu es si-lder Ie ha ¡re; el esil.blecliniento que en 11 se Im. Decretoe arrendador ser el comprobante de articulado del dicta entidad de "ata releza Er en otro dadumento. lo ha. guientes a su otorgamiento. SI falta,ent TiTT-11 .".,n.d.etli! e ,. e que ste n .d d t, di tale ser de la ex 1.1.1.1E.Ptl.IPI.ecdld Artculo 48. El arrendador de un. Udo todos los ir#. qr-e &.a hace 1%d bmet.4 10 quiera otra d.=-¡. .d. e. ,e It5 0,Xlir,.11reitD.a, 01.2 anloga que no persiga fines e ¡uyarr dto expresa e Indulablentenre 11 rumPl Miento e esta oblig urbana o del dueo de tichalf1,u i*launa o parte de ella, cuya tu del",',Zed=.t e.bbledd. ,da, l -,t elen.el.c.u.I,>.rl.&.Ifinea contaratuo de arrendamiento debe t. f.% ut.rz ,rd, ser -a nd.do 3. -1 d""m' d 1 lvidad .w.ie fin en el Presente rtCWC. .g.U.,-,,'Ios artculos a Ido que no er.d.) Se Instale un cInir. de ctide subarrendar. .el". derecti. ~ ,t tb. Par. qd.'. l. d:oi't. ye ,dar limitada al trmino oel oler deciararda con lug-"Ir.pe.e..Yd'. li ,.'i'.m.P.-.bO.ntel. d:'.a.r el de dos contados desde, la fecha girse por la. dsposiciones de este CaLos arrendatarios %r perf2w m&. han gimPuest0ban ficateinciesSe vid.de. profesionales, ,'-¡.le. d. T.p-. podr el ,end.t.,I. re.e e. l. 1 neo o l ustar ,e. n ¡en,h.c. ,, r, en que la totalidad de 8 p tendd,.demcb. alimentar ellyores de un mes ests primera enmM o. un mero eser m :in lerapj les casi" a' 111 1 -",. !de der el contrato de arrendamiento i!n se dd 1 r.1,11l del q1,1!, d parte de e,, a que hublem sido rec1v arrendamiento en un procedimiento. Cull: han Presentado Loreniza. U_ torio .;Ulp. .te J.,_ en ce as Ir m p=, u of 1-11% que se .d.ln,,. el e~entrniento expreso, por escride.'.npd doce :cib firen d. .d. &c, des.cut.d. par l 0 cinco por ciento semutralmente, sin L~ presteistacione, q= m~ ,, to del arrendador. tmscienoacp el acreedor, a quien ae notifi qd J.l y .tres ,Y en ella .e dispone una eco los arrendo d ;n:rn ron -te artleul, p harrase Iri, I,,.,dl.rilm,.,". tablecienlente, In e¡. c 1-^y.re can P.in itarlos a su arrendatarios do, c, nets que .cupe .in que, durinte el t rmino del reinta por ciento enplm 't" al. 24.-El q. e re Wdemora el depsito que tiedai¡t hede 1. enfian de, este Rgimen Tran.lluarel .f. 1. de mandatario Yerba finca con la que o. teng ~ La Intralecin de In dsp.e or Y POI ch. 'g n"' d. .1Q.11.r. da cesica. d. si. pilie.11 ,de .labarreisid. iq tuancI. 6 .rr.nituni ,. das prrafos .nue6 c 1. esa 1 .l Si 1. rin urb. hubler. .dd. a ci , c,. cualquiera d, ,lb el o ' q 50. Les dispundelori coarlocales y h.bjtaclones deset o ,ter or, aunque e rioreir de este artculeo In 1. Xare .1 r, -llegue -d -= d--rlsu reclamado para construir un nuevo .umento3 Puedan eliever el precio del Arfied 1 e r coutit., este., 7.cept. con' .6 y e u su endatarla de oro erru epa, poc Pactar .hi .ircenciatacia Pl correspeindiente m risendarolenfin a m s e 8% del va. tenidu en los sirticulinis 14. "' .1 era b., se. la node residuc d 1 .tr.t. d ecera clo d,, ,ub,,re.yd edific., debern comenzarse las obras lor en venta de la finca, de iscuerdia de esta Ley Decreto seriI, TIO Artculo 3 Una finca urbana no t. % pr, > en p -no. anendamient. a tenor de lo di.pi.e. d c h. dentro de los tres meses contadqp mo 1 dispuesto en las artculos EL 9 bles dud ,1 aril1n urbana, la cantidad que Si por olvido o inegligencl .e la fecha de la promulga, co, "* desde In fecha en que o: pero .in ci6n de 1 miama, en todas lue casas o', -,d,,rl I de "vII.nd" aud. B pagar B re_ do el acreedor y e.t. di= la totalidad y 11 le .t. 1,y-dmr.t r "'4 d" 'g _Ii. "' 'bUg'd' de la finca urbano que are desescupa. 'tlflc' di.tnguir entre fincas cuyo ya m en que lo. contratos de affendientien. c, 'nc'F -de ,u. el .r-ndel arrendarrilenre o ]l cuando .e" de cien pesos o menos leu-clunir l.,,.,, .dild.'.r dad C. p el ri de O., m "' Ind.d d.huci. lugar a la promocin del juicio de atarlos o .ub de ,,te te seVn I: latario o .ubarre.d.t. .cel d7,. sasen:theca, y hut. un 25% e l o los ,,-o f.ere de ms de M.n. d, UO.003i to o subsarresidaistiento hubiera Y~ 1= 1. m d, i' desahucio por falta de pago .rr ' 1 lo que el ira e d os cnyuge o pariente de una u otro, n.1 u,,1,"Iler.mo-,.t. Mientras ms: evalquiera otra peristivis -ti. s1d .'rl'.'dc .ti. i prol ln. el arrendador eJerciere dlebe .7,t.,, par,' %d! lie. pari casas Individuales y $10,000 Pe. ildo y se mantuviemn subdmtu d9fuevill.al ialesmietarl. Judicial .e pletarlo pueda autorizar de a atrt.admi.en.t." o que m virtud de Hab.na'y M.Ila." o e. 1 Interior hasta el tercer gr.d. que con ello 51. que cusIq I.c.,pl.I"a,.Ia-ente ¡ela ea parte e la finca que q ed.'d.drep en 1 cubnic .l. el : re '" leye o decretm; de la Isla. Y del qul"cl o, I.Ct., lnv,!", cJc,. en un. uart, & ar resolucin del con. pactar d d Z ti d jia s a. e p u a mo ._ dep vIv enda*' una pe7uea indus 0 r rec .cupad. d visa e: ido arrendatarios no ~ n cuando .e trate de iii 1 irdal. tpl-dtde ITracuelarmento por dirtimi a% retiluililentel de una finca urbana rZ.Iiin efe las e rectillear ¡c¡ lespu de su estuvielen con r9la o ,.e Icasle. de negocios. mar 1. devolucin de ]m excesos pa que ' . Articulo 40.-S el error construcci o o de reedifli .j6 In, se. Y Eldicinue aumento podr efectuargados ni negirilis mentw, local" Y habitaciones desu( ea, aunque ata sea objeto de nueas; pero al el arrendataria o su la cantida 111 al r tituadeis ¡viendo, cuando el alq.itribut,-i o.,, ca^habiente lo notficime notario]. ap 1 .tireinc rdor,". 111. que aflavirece en 11 lr-fl 51,ldetArt. habitada por otra u aires persones se desde la fecha de la promulga. Udad el utiporte d. -. .lll:r d.: ler sea de cien Desis, huta ciento cin. Ar culo Bajo la denominaci 1. cu. d 1 agrarrelaldlatmiento de la rdsma fi.c. IIIII la Le de bajo concepto alguno, hect h de setenta hasta cien escues, de ~Ibeal de ne n ubaWn .t. d virtu le teng la declaracin "habitable" pacin de esti ley dmreto, y el seg bid e tir 1 cue ta . = teteen'd: cdam'e d , la la moclficacin Intrao cia, P'.C.en'!: ad,'C."c'.,e a1uno. En do y lo. sucesivas. por lo menos .ala las otro,.n.!Ddh".b= .qp bimer la recia. sin que n. p., amiento acordar que el iicru.led coimel.l realmente e, en ,. ,,,, nve . ,,, vil, ,,,,, 1~1,cret,, lil, ,II,,,,, cin, u-"",,,pl realice r""u"in ~eciad. l., ri, a= P.' e, Tren ..,. eninid. el preel. del lque, clifi. o deP,,fec,. que ~ h o' "" ~ .,ii ,er ,l,,,,. ,no ,,l sol., t ine. .rb. cuando l. -l-l-'e 1 otr atr.t. d, disunu, ,al.lq.1e, era de diez o ms pes., d'r-la l¡, tevije, ra a tinca urbana por ~3pa, ~ un ~rerdiviarro. ~barrendritafli de A., iJo -L., ,,o,., ~inmv, menos de veinte pesos mensuales. y 1 e. ., l', Segn hemos comunicado, los nmeros del !: ,P.I.,,rb,,,,iiiM,'o. 'q-nB'd b!,1,1 n Ign,,i, ,u d:).la del arieidat;I,,,, ':,l,. y ,.o ,¡,la del correspondieu,1,~ e-io,'cr','. .1 2: :;11.1"Ii11.1 por ,e l. pn,,li,,it,.d, t ~ a d,,h. .,qnltllln v p, e ,l, 1, pi .oiga 'iquile .,"a," 1 ,ha 11 1.lIr. ufies. cuand. irl, pi~~ vi, 1~ p ""' "'P" ,, ti se de naoii 1 o., de' iii v., .lta,,,re i ,Y'-, d,,.dd o J.,,enda ,l.,,.,., p~ ~~" %'-Zud1 d,¡ proput~. pcidr to p~ haber 'l," dr,>,ii.,id,,I::credel Rrrendamiento 1 M-1000 al M-1999 cambiarn por las letras ~ la, d, le,,,,,. pof~ y "" 1,,";" ".,.",,,". 11-bi1n Podr ,1 dr, d n d~, p~,n, .e ,.le, rre~ .o "' 1 1 ,,, vir ,ujetas.ap 1,5 leyes y d,,, ~lo1 enocre entencier que el, 'W Vi sea, el mismo nmero , a cn,,isri, el, a dar 1. rect.ficiopo. del g d ,n e ,_ r,,c.:r, ,1 ;., " t. y eri gi,,,,il, lad. ., ~ .,l con las 1 ,iii':'to,'.'lo ,v ,'p=~do ,l, .n. 1~~o, d llead' rota declarado por c pr.pielvirin ale .o .' p ,lo,., de a,. endilerocril. ha ,,d, h' "" Por ~. v.iic -res v d,. un., o p. pel y ll, ,.-l.,." qui, fivie J,.!e o ,t ~. le1,fm~. P", comunicando a nte Y al sulic enle ,,,,tai.,. lebaj., d e al q'', 1. 1 hid .y. i~ d, un .e., ,o ,oo.I.lUi ', ,vi ,,,,(,-l, 1 1,1v o i ",,>.,],r,.,i. u lite. ~ni~, .si ~ J. ~~tifi~cin efecitnid. ,cIi.n d, per neri~l. ,e ~g-. y rinerior de un ao, sea cual fuere 1 etras "ML" para dicho primer r, desde 1 ]l, . o ,oul~er otro suministro vi ob S, el solicitante cl.pr.pli,,e,,I,,,, p_ zle~ o. est.,irir, c.nf.,,ne e o el ac ,. dip,,,,i,,.,",,.,,,,,,,,.,,,,d,,.,,, pdr, ,,, Isal . ,iii, [ l. Y o el 31 de Agosto prximo. ,,gi,i,,, ,.da ini.a on., ~lh,,ii. ,lulivan sido convenidos y Seg nd de a e P-iii,"d, .lli1,11l,<" v 11,11 11 ,:i. IIlult.c f.nd.,= 1,1 ,li, v 1 11 i . 1~ in, o -el, el 4quile, En d. de 1. Jni. d, Avenlld~, ',, 1. lo dularu, ,1 trmino ,,oreddo 1 o ~pr~adiv, ," i~a h,,,, ,,!.,,o,,.,,,,,,, . T-nibolu ,vino n~)lo, ca~ ~ que x. estn prestando Podr, dentro de ,.a d ez 1~"hi1', ,1 ni,,. par. el Rg-c. Tlinstc. in d. la uvi, ¡¡dad per do vi e. ,1 1 siguientes a su notificacin. a-Li¡lo y el, l1ng un .1 11 icll,,s servicios y se h.¡¡,. ~iii,le tuviere decursardo 1".l, 1,11 ,,,,l:""."",",,, lil, ,,,:,,, 1,n,, pa',: di, ventilar ,us divergencia.n ,,,, dentro del pi.l. de ,e m e.cII, 1 lr,.,il,]i,.,,i,,,,i ,,id-, en el pii del a1q.,lr ron. ~ h, ~ i rol. e. 1 tr a p c~ tin tl.",,,,,i. se brar o ].a .¡te, de 1., incidentes nte De J., Juicios de l nualidad o el periodo vert~rel A, l,,, 2 Bajo 1. deromnal~in independiente. 1 el la de ,,mnda ', la ., env apli. l nulile fijndose su importe de licuer. Juzgado Municipal de ,a lino~ Atiulo 33.-La, d uj ini, dr¡ dentro d, dicho plazo 1 . ~ b 1 ",o ,acin en que est enclavada la finCdi, ,, ii, ,,.,,,r,,,p,," ,, diniris amedio de gastos nue ,e,,t'lilvy d.,,I" Ley de FilluiLos plazos que se mencionan en, e,.c c .,,,"l,%,,,.-s el pr 1, de oficio, irlI.m., de clara C l, c cluclo me-, Ins anteriore, inciss se centarn des, di ecr, c importe, en J., seis meses .I.Jel con 0 9 'le vi ,¡.re, 1. Promul in de esta 1. uht. d A Millaram cola el expedificada sta por la orden Militar no. ,y 9,1 i , de la fecha de la promulgacin de el ene~pomid. y comprendida la t.t,-;!c 1 lidad o la rarle dicualqt -dcrt., ., si 1. la brieRcin fuediente del e.,. con c eli. c en mero 17,1), de 17 de .y. d, 1902, ,.oc.t. lcy-dccrci. y Icni peri., de 1.!..,b.n. r. que. baj. ,,::,','.t'.",'',' r. -os ,eciente, de a Illrd o -o cabezarn las actuaciones tinuarn ap te ndose a los juicios e¡ alui r. ].,que el .rrrhd.Promedio de lo meses dec rsad.1.1. S la Junta de A milla'. mient. deutihucio de fincas urbana.sclo otras tarin 1.11,1.1b.,r,nd. io estuviere ah¡&__ ~" ¡iriendam,e or ,.,,c,"b.anrr,"d,,!,nto!,,a a de to:, l t atre acuerda en un trmio. disposiciones y que las as ones tiv gado a pagar en la indicada 1~ 1'.11vv. u to d.,alt. d, PgPar estos concepto. d.pl, ,, Bu echa se 1,.b.t,realmente y hng, su li.ecirin' p geriluedias hbiles a contar dz la modificaciones e.nte.,d ,o ,,gun el ltimo recibo, nqufe p.te: ,l. 1 1. .¡,leo reu'¡!" b p, anle o t. d2".t','.'t'. fech. presentacin de la sulicitud. ley-decret. ., vi¡ permanente una per~a ,l da. p., ri~. lormente se aumentare o se di.¡ socu con ,,, All-u1,, lEl pr,dplilaI. ,e entender denegada la mism Art culo 34. La dernard. d, de' nuy~ dicho precio. Al vencer res^ --. deen re e lmle "g" lo ,,,Iific.r q.ed.ndo,el.olicitante en aptitud de sahucie de una finca urbana, por h 1 Perti~nierte el correspondiente pla 1,,-5-^Jnlli u. .f elila e, %".,"en ,e.t. dp nb.a. pleinte cestin incidental a que, f3 lab de pago del alquiler, no pudra ^ el. !fia, el ~ta lecere dc.t,. de 1. diez di.,z z dr establecerse el juicio de de. 1. ,1 Registe. de Arijijatrinciento, de¡ se re irc prrafo terior. a. __ 1 1 "' HERIDOS c ,, ,."Ie.tc, .1 vv~miento NUEVE ~merd. e. 1. d.,p.,i ¡une. lcg.ie,, Seccin .erlanda. daturale d 1 Lo dispuesta en este apartado no . 1 Z~gent r.b.ci. del De 1. .11d.1nt.B de l9~1e con ,lo er mencualid.,ctijmn pauga ni, n mero 1 respecto a las causas de desa 1 y 11 z 1 l Z pr=. --p un GRAVES EN UNA A,,.,ei. .nieIp., el c~cP.n dl.9 ""~ -'. L. reg a -e aplicar tiv 1 h.u o d= refiere el nmero Pri! di, 1. le! alquiler, debiera pagarle diente acuerda favoralle la Jun:1 Artleu -L.,¡ contratos de Es por pc erri. ,o A.,,,.,a odus 1 de "' 1569 del Cdi 91 el~lr SERIA COLISION "omied,, v.,., ,¡,-l. L. ,e,,¡[¡,. arrendamiento de fincas urbanas en.r, A rt d t empo mayores So de no limitar. restringir ni m.d,"c. 1 en venta hecha por el, elptuvieni, e. "I.c.ic, de .eg.,io," culo 35.-El Articulo 15 ciamiento Civil db,,el derecho del arrendador o del sub.: . e ¡"a d produjo ,propietario desde el momento en que¡ no estar o sujeto. al precio .xi cuanto 1 cridad., pan pr.ve, el juicio 1 Un luile.t. ch.,lue se -a n't' "".p'I'ic.'"'"' are nh,, despo ,l ,,, ene, ido n,%,pala EI rIn ir" ul.ine1,11 "u.eu.,s-111. Jnia d, Amil de In 8 Por IOGP.adnui de alquile d, deshurl, por cualquier de las d. del CeriPy son Pablo ,, rlitalen crtir el-(., 1-9,ilencO t,. tante, ran pactar 1 b mictir, de evi1lamen t.d P d, .ic.x e. el 6 I.,rbo, de 1. COA, rmero d, p~a J. fij.ci,. c d ,,,,,, y 1 nienilteiclual renta l 'ed,Bh.,i. to~ e.t.ble,.d. p., 1. Ley. _~ 5 d "' .Iuiler A Arliculo 36-Cuando una finca vir. en caso de que alguna de cita-, se pro-! lo R d, lJ611 lli,r:,s58. que ,.d,.,¡, rli.l. de] ,.,r,.,v.ndi'eet'e 20~L. dispuesto en los 1 d 11 i u 1 61,11 i oriez,, d, '4o - -l:pemindi,, ,in perjuicio de las lo(. ~licuIlis 9. 12. 13, 14 15 v 16 de esta bur u)we, aunque no h hi ten decursa -L y ,vecin, d, Miutor I Ce b. Mai~a, r,,tif,,.,,.n,, ,pee el ,.,,r,,nd.t. 1,y-dc t. 'o c not. r.n P'!rlin-n i arret.c.aX,.'tel adrre'nl]d.ad'o'rt"t'c'.n'd'r' quhe 1 d los expresados plunl, l, nun. y ,1 m bus d, A.lobtisrio o .nubarrendalili~lo solticibir sern aplicables a tr,,,,,Int.b],-r,, 11 d.¡,¡. d, desub~o, 2.-A cualquier cir. contrato d, , ni ,,,ra, de ~dero 605, d, la ti.,1 tdres arrendamiento de los .1 con ~ d, 1 1 orira el aren atario y e] ,tibarrenarrendamiento a suliarrencvirmentri d,, filucier.os, riuve N.lontlirle lo diulm es a cintec ~ loral 1,al Inivil C-i-~ d-, que ~du~. merile, estas retlfl,.d.nc, no .%in. 'negocios*'. ata~,; en el caso de este ultimo, .siluna fines urbana o p. rte a q1 a.: v~mo <,e 'h .Id ede ellt SIvi D'", Pallo 1, 11 ao, y ,ir,,,, el~11 11 l~ Para -urrierlar cap¡ . "l x ,e ¡ t le hubier, dado a ero ,1 -'t.viere plazo de neli~n ofin di utw pe ,l r.p,%d. en ,o, r ¡)e l. . e. ,, ,ho~larrerdarmiento, pero l:;,,I,r,,r ,;b a -1 las expre ados en el apartado un 1 ~n1 aborre d.¡ .se ,itrordi> .er l~t.n ,eg], s "" .rh-. p~mu, que se :1 1 tr.d'-,,19.,,"b.i'.,45d.I,' 't],,.Ilqg]-'Ixl, ,.1lo cp.i, ms ud,hubie lor o que no estuviera compren .n irri 11 locliosin ,,"",,o ,,, 1,1 ',l,o l., leyes y dmielos sobre pr. 1 1 nu~e ho-ridos, todos de p nd,,p c ,o ,,,sol. al ,g,. Arifi~lo 21-El contra(. de sub,i'rrnd.a er ,o droga.s o permanencia, se Z.lica a lo ,,, quir fueron isustodo, pr ,,t.". ~endmi~t. d, .o. fil 'dor n, podr permanec R. d, ,o ¡.,t mero inivi~lim (,o la Quilita '" 11 "' ~t" ihi; tu,, declarado ,l,,, ugio inpueto en el Capitula d, con C~ Atonl 1" "' iI, ~ ,"e,,,]idd o eri ,,,,. 0,c, P, ,1 des.h.li., y en Iram 1, 1,1 "In:lesta ley-decreto 1 1 45; ,i.,,,g. deliClinti~n, -11~ ~1 ,,,rnd,,,,s,-nt,., d, 11,11 o' ~ba, ~ dvil e ebrarl,, con e carcterhud" PHrimientu de 1. .entervelo, ~d ,a Articulo 44 1 a", ,, hlld,,. ~ P-rep ~ ,l a l' p i~n o. te elajoh. 'jl 6nimb COA, ea. de 0000 nido .ut.,iz.d. '" "y ¡.¡.v ilo d" ""' "'vlendnq v )y" 5ulbarrendador. la p" erjuielo de las ii-sponsabidispuesto en i-nsSlo. .aretreulos ldreci. i y '" un d vento ~e $20,0 lebuituven1 ,,.',a 1,1. a" ,i.n 41 w,,,, a,. d i~, 1, 1 ', hacia ,1 ,.,.'r. andW, t1'-,l1 der, tr, e,,Ir ,",,,,:V,.c-e.,l,, dentes y por tanto, el propietario ii: al Lp~. ,lilifer d, c.c o. ,b,.' y'c$ _,e ,Asas snil,,l,".',,alr.sicil, P.r el arrendador del inmib A ~yo derri.ndado ~ juior.portari.n tendrn derecho a ". oo tu v~, de de',n la forma expresada en el ariviii. ,in d, dc--h.ci. p., falta d, pag. d,,¡: ~ve, e] juicio de es.hrici. de evirueter grave. Siamboigo Diaz d ptr. . P_ .Pii'.-'.'n ill, es -cn sujetos s1 13 d, ,sta 1,y-d,,reto ,di con ¡ d, Irl.,le, ,i,. loblI, d, l.,.,,,pre, ,." c ,t ano,, -!q-idl.11 jira impedir [l ~nunua,1 obl?.q arrendatarios y, en su cas ._. g ,,nC m m, d, lqut. El contrato de suba rrendami~t ,a Remnerri de l1~ ~ ,e, c .,e, cemeng d,, er, .n -,,n M leo con ,. 28 ." D -, a padri. p.ct., eclebrado por un arcerdatarl7 t., d,¡ = ¡Mint.: 1 recis de cualtqrulil c a lo. ,nibarrenclata. 1 J.fi.,.,r,,"trd,,,Oi,.bl veci.n d, libremente 1. lent o v 1 q"eeIr" P, e lnea urbana de su! um 8. Jos M FernnArticulo 12-En ind de nul.,,e,,te,ulrindo para e lo. El de .I,,.rnlr.,,,n, 11 prprel d, cuando la reciamare para 1 Hasta dicha fecha, Agosto 30 (medianoch ), siga discando dez, de 32 aos . de 1. dipuest, ,o el tuvieren lid~, en ndad Isol vecina d, Mgnolin ,.c-.,,. ~~ a",-,. 'in no de los siguientes fines: .Mo. ~re.d.rimenta delocr. ~~~~ 1259 del Cdig. C.vil, ', d d rr:, a pero deode Agosto 31 entranta. no.,,,:* las. letras 111. ~. -""o grave; Evelina He-,',1 1, finca url,,n, 11 pr,,, de ,-J.icm de 1. ,eximecluildlid.de, reel.' lubrillerid.d., ~ ni ,aod 1,11,1 al Para vivienda .vaya o de alguno de 28 aos, vecina de la calle J, ella que le da ,o arrendamiento re nales en que es.114L., nmer d 1 a pudiere incurrir el t., ~ je de sus ascendients o descendiemie, para los nmeros del 1000 al 1999 solamente. Ve4ado. leve y Juan Roest nar a "vi%, hivi antes de inerilirse el allb l¡ Pa ,a hiral de negasicio de su ex-' dlgucz'.,Idog' '; cuandi: %".v 1j 1.,ec"1.1,,'i,11,1 B,,,cd.t.,i. ,te ser responsable (o de 34 ano, y vecino de Daniz negocio . 1, ulci., que, c.1.b.r.ci. d,] j~o, ~rivi lu_, Para construir un nuevo edificio Lo roga=os lo tenga presente. 105, 1 e los daos y perj como h¡ V Imprte de las rentas odue es c l v. propiedad. ev asistidos estas dos ltimos 1 cosa uotra le eltender que se del1 conse~encha directa o Jndirecta del tuviere .d.ud.nd. l' tirreada or, en lugar del existente o para reedi. en el Te cer Centro de Swarro; Carl tina a 'vivienda'. 1,nosoclicho contrato de subarrendlial ~la.eretidador en su caso, basto ", fi,.rl., 1 or~ l., Sa~hez Diaz, de 46 aos, verir. Aticul. 13.-C.d. u. de l., .p.,. miento.,.e produleren, por eJerritarse dfl adla ,consJgnacin. ms no" -:¡ Articulo 45.-El ejercicio del deleJ de Dominquez 219. Cerro, grave, opc t.cni~trc; d. cm, ricala d, ,p ,l, 1. ~ci de nulidad. de acuerdo ron ihito nDr ximada que fijar prod, rudo en la Covadonga por los docmientas se considerar. ii Ir efle l., .,tic.l. 1300 y ,,g.Jertes del C,%ciBl.,ente '1 Juzgad. para ,,,,brr 'l ,h. que ,, irefiere el articulo ante1 lrs N;virraFernnez y Del Rio.,ld ley,dcrt,,.,,,o una firradigo Civil.vitanto al rrenciador camoinipcirte de 1. rhor queda sujeto a las condiciones¡ h_ no u e esta dls .t. y .1 5 costas el""If'.'.i,,,',,nxpresadas respectivamente en los¡ Pen 217. Cerro, grave. ,cc,.,d. en .en 1. p., -P.,el 1 que k, ~ 1 ~ltimable, judicialmente en los Jule.nd. 1. ecnoigmea n ,i 1 20 ., veci. d rb va or en venta al subarre d.t.,I. J., ,.le, ,,,'o l perjuli. d, ,,l t.,a,. . el,., "guih l, a) Si la finca urbana hubiera .Id.¡ la Aso~lln de Catlic. Cub.o.:I,,cp.nd. cIclp,'. ., en denleinpto de m~ind. el ajo de ,',,le1 t" d'! e.h_ ¡reclamada para "vivienda". ser ha ,_ id. de 35 ..,, y verfi. 1 InmuchIreilin =" h' 12~ -opie-1 y Ca 1., Rub ,¡tu. ,,"Ind' o me-',1 pin. Arl!,u h 22-El ternifilo. del tivari 1 del juicio verii::, d, S. Ariti~n. si. mniera. y 1. dern. circ.n,-.n1 -,t. de ,,.bu,,,.d.ieet. e. P. liech J. consigilin, ~ archi-jibitada exclusivamente por el pr TI;s -J. el .c:,,, de ,,d. .p.,t.1a.to. A ,ada1,1~ tener un, vencimiento posterior varn con ',,'dled,,.e 'in d"epalguno, con sus1 el ', pronto ~~ .q pr J 1,1 "ulen , ,l .d-lnlztradDr la Quin apartamiento detinad, vil "vl,;.,,,,,P,,* Id,h. de venclirlealia edal.con Artit 1, .18 _Co.ndo 1,1 m.no. ,ce.diectc.,,,.,. su' 1. C 11 1-111n .uflor Beril Fern..e aplicar 1 d en de~~ respectivas familias. .1. Q., bitr, cut. e. ,,!'r.'I'. ,e d.Mie.t. y n q u-¡ a, ,,.d.,'d.r ,,b,,,r,,nd;d,,, que -¡.,e P.n "vvierd." de "' 1,t redentes artitulomieTubre porcentaje de e se debern respetar la, conduripor falta de pago d, 'v d cuban TPlopphone Com pany ', "',,!,,, 31,or7 Mili"'r-.'.'.': .]lJ.JIee y al vign ntimni~t. f~doI.1,~ de ,le,,c.r-ie.d. de Y 'J al mismo arrendatario toa-r cue¡ar 1 uno e e., los y la habitare otro del nili,< d, lenf= ~~ Manuel re ~local de renti e le .pl.c,,, ¡,de. el cantrat. .b.-.d-Ie., t e,, ,,-,,.n','",,nd.'t -,, .,,p,,r.,W,e,,debr enud~e pil6 ,o e" elionte c I. ,, .11. lee, enes, uien 11 ~ ~ n d 1,p"n, 11. .,,,,1 ri ,ig"!,",, ,,,d,icy.". el I.P. ,arta l' d .' il ffi ~. ,,,,, ,11,'.v."e'A.I.'],.PF.I.,. 1 I-T rid, l,. ,e ,. e. ,,,del c.n-. y e,', vil cn. d. Jeastig" = se c.nti-i 'es Id~P-P-ci,celo lig r R.I, p""r' l" '-h *d'g" Tach FnndPrP",;,,,ne:nld," de opra lt,,,.yr""dd., y ,,.t.n.d., a ",, Ir-.,, d, .,r.nd.1c.t-. F, o no ¡mnuav .se ~ '¡,a la sentencia excimovidad quedar ¡¡mitad. .1 tl1. l., 1~ .: p ,end. '*[o,. de expreA rtlui, 39 ,1 'lon.f,e ira nest.c,_. .e Pedi: que. .f. ii~juici. de "rr'"d si~n o .,,,h., min. de un .,.,.c.nt.d. desde la el. , nada. cualquier otra finca urbana. i,,ve, anteriormente en este artil.,,r,,.d.t.,tu. antes de ~ r dcm.d.d.lfcch. .o que hilid.d de 1. fha1

PAGE 22

PWnoi 22 y AVI ¡S 11 Emisin de Bonos de la De de la Repblica de Cuba 4 El dit2 2 112 la 12 1 Banco 21 01,112 1412512 Cob24, B2 e A212 1 121,11121S12A. 1B.o-212del1'11. Os ~~12 1.1152 B,1 25121121 20 T~12. B 4 142211141~ 12, ella"" 211212211222d'1211T 2 011 r C, o ,4 '. 2 ~1211221 1 ,2 2 221 '1NIS l. d de $11212 122101011111211211121. 122 012 12~ ~ ~ ~ ~~o a21111522.11222122211.,,,ld 122111 1 02 N.271121 11212111212de12212.-1 2 te12 12 N12 5227 21 2 &1211221221212122121121 El BANCO NACIONAL DE CUBA01211 1121 F-al de e,51t.2121221112" cln d ]tlie 111dio10 22 1 1222r 11121,1 26 dA110l2 e1291 249, 11212142212211122 ¡1 Fe rnando Busto Y a12111 "12 041221212122 Se12 ie1212122011 1de11 141. 1212212h021o 201112112o 121 impue1s 522222t 122112211221 1210112 1222 122 12. .21ccd12201 12 11210211112 22112r ,104 1,' B012422221110222241221112e 12121212121dcd, 1. 12 '"e 122 g21122 y au22212d21 1112412121122121121221 12211 11222111201 2 P 122 04 .12 'd 22 5111111 1241121212212 421121121412x 211t 21121112P 21g 122 e 14p 21121112212 nae122 112121011 0421112e 11251212111210112121212 1111. 12 22121 do 2 12 01 244212 1 021112 0. 0204l124. 21 22 1121. 26 S1241211 11111 1. 01112012Bancos121 ddi s1 1121 12.1 BANeC AGRICOar E INOUP"B, 1 01121212112.as12. 1212 BAC GIOAENOUSTRIAN, 112512,12y O0, 174 BANCOASTR CEN SANCO DE FOMENTO COMERCIAL 001244N.2.522 SANCO NIJREZ BANCO PUJOL 001201244N.2121 TNE TRUSTJ Anciese eni el '~Diarie a jVtra. cSra. de /c7 en Ir ,i4111no 12 11212~te.21p112141a1Alimenta2111 e72que21122111111 12111. conveniencia de2 .22112mas. 1 rec2t1212 mntra121,252. produw~.14 .1,1 E _121 22 4 ,2 41 1212 11122 .1 I 112 IO 412 112112 11111.1 02 112 4 2 4 21 1 l1 1 2, 211o1 22 0 .212 1112 21 2122e.12, 0 0 .0 21 51 22 1 12 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 22 1 a 12 N 2 2 1 L 20 121 111 21 .21124111 2 6 12 11221211, t211111l ,2 d e FB12 I on a m2.12211 p lia12212 91l2 42 41112 1 11112212 2 4 2 2 21 2 e .l 2111 12212'21 o 0 ,1 1 1 1111. 111222 41212 2 21 22 2 211 2 1 212P :e a1 210 2 2 2 12 2 21 i, Fl , , 101211 1.2 1,1211-1d2'550 t 12. 22,11 122 012221 1 ,FA ,1211212 ¡2112 12212121 ,0111211 ,142 22 21 21 '412121221221 1 ,." vN q ,01i 2 domsticos21Y de121,11211 1121111221 y 1 2 112I.c1212122 12112,1Rico ra211112112 11112 4121te2e.441202.~d, 12121 trataron22421212112.di 1, d211,1221211.1,24,21gri,2 21.irrit112112p-5su_ 121,12si0122112, 2,12tra l1bin,2Ue, 1 2 N. 1 1 1 1 1 P,12e12 122Fde1ana11en s2212012Unidos12e1m.1re2 02412111 211 15121y11d1 12112112al22212o12,1011 Report21l el-4N11Y12O215k4gran trascendencia01212,2dia11y11d121 mentar12la.1produccin41112121214.122221. 1112112de todas121.421212l1121socales21del 2112 2 51122121 4 4 l2 4 11121l11211 411 2112,121114.2121112.11220 [2I1 12.112e21P. di ¡'a121 ¡.¡:a, 2220 en124 -"112de¡ 2121.1 14 0241d, 1 41 221 11 4los111gobiernos,1 1,211miembro, 21211del1412. 2112112¡al ti1122e 52. 112, 21 2 f c. d1222 os de Cuba.1 14111 011221212212111112N -2 5 04' 1212y2121.1112222Y12 21111211100 211222., 1211ldl2",a221122121212112do112ante". ,1g1219,001011la22-11. B122'l. 1d,116.451211111121112141211241de2121 3 11212.1L2121Son'*Y2alO1411212I4el 12211222111 0,212p s e,112211212' ,121122111144 1 p2 r.0211 e121 .12, 0111. 15 9522 12121122120 1p12llenar e 120',112-2qu 02 1 1,2114C122214eal d 20. Ch sido 12 una 4121112 12 ,5112111222112 rus14 1,221211delegad 2111,211122 pies21 212212d. 1121112 1 ,12 s012pie bre 4 n,. .2 d1212 aMERC ADO UderptIALe. 11q't e ecry oM rn ee.t r g 'rs l as d anl~ 1212 1211122114112121112 1,42 11422.111211 O A 11121611 12121122 7 1 o 22122221 2 'u111 irt F112l2de¡ 21, 2 = ;re121111 4111,221111212111111. 41 112 022222 21222 115 21 el11 1211122t 2211122o 1 Al122a 221311 112212e l.,2111 2111.12221122111521 20l1,12 1121. 12r1 2111112124212111 21112124 d,'F11¡a,1221falta2, P211, 1d,1112 422212111111 11 12112 211 01222144nt1 12112121 e21 1 l1o1122 211211211 12121211122 12,12121212112212124 21L2Ol2 ,122 112212121 Bs22012217 7 1 ':ya 1 1 141 rI2' ,112 241211 i11412 d11 que121in,12 .IEr211 12, 121221111121222h542 r12terida-11 libra,1122124 entregados 1111124121y 222cuya2d,, 0 1 4 1 1 1 2 1 1 I2OB M22122121T2211221012111.22princi.pios.1241 221122414114 21241212 21112520que21 2112d0122112 121211122j'2122di1 12411212 ~ ~ ~ ~ ~ ~ e 212222la, 2 l1212222114p211224 11122211 11 11,2212 122122112 E1 d,51 22 0,122 211221 .2]2222.o,21111 12 40242.5142 2. 111121 4 222112212122222221c22222 21 22212b2212,451 I : ~ 1 212212 12 g 2 d e11 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 12 1212 1 2 4 2 0 P2 n t11 2 2 2 1 2 2 0 4 2 1 1 1 1 0 2 .1 D12 2 p u s1d e2 2e f e c t u a d a s 4e s1t a1 1 2 1 2 4 2 2 1 1 2 2r ar1u1a1 1 2 1 d 1 2 r11 2 1 2 1 e1 ti C 1 2;4E s t a do2s11q ue2p or1. 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 e sa1c o n v e n i e nc12a .1 2Y a1q .2m e12 1 1 1 1d e s de4 2 2 1 1 2 1 2o l.u m n a 1 2 1 5 1 2 1 1 1 l1 2 l 1 2 5 1 1 2q ue. ¡ 1 .r ,e4n11 1 2 1 2 2 b 2 2 4 1 1 1 .p 1 4 1 2 1 2 2 1 t e p il q u e d a r o n 1 4 2 1 1 1 2 m s2 1 1 2 1co m p r a d o r es1 5 1 1 1 2 12 24 21 12 12meri ,21 01 12E ,2. 11d ,1 ,0 1 2 2 12 1 ,, 212 21 21 11 1cif r as111 11 11y112d atols221 12 12 51 11 12 01 21 11 12 21 0 1 11 1142 111 12224d e 12lu n 14'; 12 1122 212l, ,freuro r es 12 1 E ste au nq u l os e I onl2 1 2, 1 2 dll4,121 21 .4 6 .50214121 112 en21 121 1 ,212112111 12112 2 1 2 2 12l 2 11e 2 2512 2 2ll .2. co sn:111 121 1240 212d e] S ur, A nir ,,,2 11 11 11o1 c s p 2d s1 .12 2el41r1e11i.121221211211 ¡no41 h ay21 q ue2 1 1211211122en a 11121I24.1211,",,rl21212de211211214121212112211221212 1211211211,1141,12112Brasil,41112142012,1lejos14de,1ser122,11212C1021111212 21122122 222 2 221121212121212211 12122121 e] Sur1 en1 lo22 12, timas 2dos 2cantid 021241212212 .122 21211220 1212 12122122u4nda121a4nad,212Cuba,211Ch1211212111gipto.211122.41124au21ento2,1de4 11222122111212111,11 22 4212121121121adopcin221112 e1 u.112112122121122 p1timi~-l2 .12y dn ti. d l ercn ic1212 o n dur, 112121212121112de 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 512 p.,1 1 E RC22 2 A DO MUNDIAL ri. 1. di2f112112211221icil112 ti,1411 112 121112211 111111141.2211 24 2 . 1211sal1121para22121borrar1211011de211una ,51ve?.22112os&.211 1412112amortizaciones 122111 22anuales12222crudos1412l.4 1 ,r.oo121 2111212212121212 212212l2129 1e11121 s211212 i00212122.4122111 n~ 1111212. 12412tan 2los 2productores2 de¡1 grano 111 1 ~ barrera1s2212 que24. impiden1111el21pro212 12 42122121221012122222 122412 2P29 2. b po, Frn,,12121410122112121102422112,s1 .111112222122222111012111122 411211121111121221111 12141411111222 41111221112222221 11 521o1222 2114ue 21 2 12 24ti,, 21141111122y2 11 1lAl41 0 21 l21 1 2 2 2 o 41 1 12 52seM 2 1 p,,y report122 121,111222122 que111112122en1112211el1221112co111222.n.22.'2412214 1121122111212 22'1121d22212es2214' 2d,1122112En1221 mente112211o 11.44122112121 trata211211a 21212d 114111111 z121lo.2222 2111 412r1012 020.n1121222121212o21Un21ddo,12111211212ela412y121211111221211112012,2111111 112s.21411224 d,2122d,1 11a12In1112121111,242 21y12que11 la1222112 ,21 r.011 121211212121112122.od 4.11.FL T 1 2 1122224 2. 112 111122 242112,.'111de aTo r 122 d e on v riu~1b c,21221e lai n o os p o m s qu a u i a que ay0o su al 1 2 21 1 2 1Pb lic ,211 12 2 21 11 1 21 1 merca01 12 .2 1211do p e. n l ac, 2 i 1 2 n on Y la v atia y r e v m 1. que1 e22 :e11 11 2 2.2 1 42 4 21 11 2 2 21 .1 1 42 121111121011211222112 1. 112112211112212222221222111110 121412 211 es2', 11judad.21121 2 B2Ii.422e2n"01el11214 12321212121122112 ymerca 211o12121121212e112-0,Alemania 21 el 0 21alado141212212211aIF -11plantean21112os1productos12 122 121121241111q1101122121124212ier1212 estarnAZUCARS REFIN.4O5 11212lgunas21coberturas14de¡1comercie segn12los01211212. repo111es1el1125 C121212de20la11. 11 1242 21111212111a2121¡,or21112 12111212111212 Ir¡.12e2.112l1eg11012onc2120i11es12.1211111j'1i, 11 121122212N4.'2521112041 sa.1simbu,21en1l.,1p,,,¡,,,12S,12-di 124224i12 1222i2112e150.00012t5n12l451121212.&1121res121211-012111212 2112 122121112212124e12e1,i21m2ct1 e 1 1.2que101,1el~e 5E11doc 12r0212212112.1112ha1en. c2 2112021121124 12 42122121212uiz. LaSanaS uncl2 ca 122 1 I 011111114 121211 h l E" Lat. 1d. 2e 1.s12 11u.¡51 :2 ten112211 11211212112212111 212212121 de12 12 un 2121221 d,.12 11111122111211212412120a1212124.2l., dificultades 2112que 21eres,, 4 1211221221121112221 12,12111112221p 121212112 -. ,cata ,1., rn o umr ,Aaetuac'2 ldel ut ret Iu~o crr e it~ y .¡,,l ~ ,Icui 1. u ul,,, 1.predr ~p ,.d.11112011 .l .11 12141b2ra4d.12es el., si temejiuda114 212s121M.222112C.221122214112121,,,112E2sol.,22112111111211ir121a12l~ro.14 11 ,2o1.14121 u" Se l i 2; Brta o,% ,l ja ron con 4 l 4 l,. cuba. 22224211 5511221122. 9112 12,70n a . oc,112y1212t ,na i L d i ul ue p r a u rd n e g be nro-.122problema121111'21122212122 22 211212242.que1111212112112112 1 1212212l.1n214t*.111'11de"25112111.l11 d12 -21 1 7 siete120212121.1151y1la 11121.1z_ 21.11e 12C,> 221al 51225111211211211141211211112.12 i2121212111,1q--2.,14111 ticet,1,1o 11,5112121.2 i11 ir,. b~ .ugrande, 111 122112212.,4'12111112221111212111512111 tulsqe12 sep,1121121 t1 22111 121t02.F.B s a por de12442121 a12211211111211.22 01121211121122112 11212121211211212121112110.112124221 9312 -1112 p1 12'.2'4211111111142 l.,12 11122122121241212 otra ron1a1,,,2de o.4puntos en'____,d, P122 5 95 CW N. Y, 0ub12 422111.2o1I1 Is21112121e21t]21.d21212qu11rgrs,,1~p,~ toe cn 121111110212 e11 121122contrato. p5y1ls121 1211 111112, C l d421.M2I 0y 11medio122a1~l 221pa 4r, 1 Lel 112ovimiento 14 1 211 11 12'1 2121122,212a,12.', 21 12112.11'11211 1111 114112 1120 ad21 del111 E p411 1222122. d o S e M e rl L n h 21 121, 24 1241142101212a. 122122.2 11 12 02221212 221111 1 4 11 1 11.1 11 11222121122 1111111121 1,2p122222 111 1.211 222 2110,141222 i21114 ch.12r efe r2enc2ei 101101FLETE:23 2 ei~ 5u p t,1 1 2 1 t1 ¡l a 1221211,1151011 01l12112.41411112Su122111aib1121re,1221121 25211121422.tia1212221121 1111i1111214o',1.. Pirc en er& Be ne ZU ARS FU UR S5111 ,112.2112 o.0104 0211,21 221y d 4 1111dq12ue1122212111122 11221 1 ,1121255dc21121221.12ni.141 101141 1 [121121 e., de011122s2 B.n.s1112de1~ta Al ~~e d, 9 la 2212~Mla2 fi1,n244de Casta120Norte para2121Nueva11York1 o21Fides2112 E.,op1122111.11111 212 1121112112121451111111011 ,21111 loF .l11112112122,121.11112122121212112222 12 21 1-,ni.,221 121 12 C1 12 11124 1121 11"112 2do41 0"i20('.use).211211 11111,211,,,,22011,111111,112211 411212 1,"12J. 21111le22111211 2.121 A.,a11se1 1de211con¡11 152 121 211 112 412111 212 11 o1222o2 11 02101122 1121041121 21 1.11141122b22o11rus121del212211212 11 51121211111121 5 0 l.1alIS 12 121 1 111221111221211 Alemana,12112112211 1.2 1 2 2 0 2 1 2 \ 1 2 0 lle 1 s. 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 4 11 2Al1121 2C.221112.1114111!21112a12 1,121para221122 2o111tubre212211112300000221112 111112 1111121122121112221212 d@C l 21 si. dil2. h22.22DOS22.2e21212ne11212,"0111112 5211122. 5121212 2.n.ls124l1124o2121511222411 01or~ 4.112.p, 1 2 1"1.1121-22lez. 212 dif11icultades 1 1 2 ,. 1 1 2 1 2 iA1, 12112 fineria Surrerit ¡surtido in vendieron112122 sT no,1 8 tes 1224111 01 111111 C I u ,, d opd.51112121111estudiadas111 212 1 212 14 -u pa n1i ic1121 12212212 2 412i1e41 1 21 2 12 2 2e¡4 21 4 1 41 1 4221112 1 2 1 11 1 12 2 21i1111221 1.1111 e',111 121122Ac t u a ci n.1 4 11 1 12 1 12 2 12 1 21 1 221d e.11 .211l a 21111 1122212 111 124112 11 121011 12111112que1h1211,21.12 puedan124124121avi221u124hasta1e¡ 1211212121. y g02n12~11de11l2,21ldrMuj1d,,,ipla Fe ~a121ion bi1 gai1.,1t. 11111012111220121 1122El1d,,2p,12no 1tiene 2de¡ 11mirlerri. .e 0o21211271e12,1212 12d12 y11i112121a Ir2t2,922en2r21a1d Ci1nc1n1 o o', H 1211 1221112110211 113112221221121212112~41 l21221210111'21214t'El, c. 2211121211214111212i2. 2s12Ay,0121-22.-121112111112hambre,111'1p.,1111I.112.si,. 111.1114. eas.pee ii ul2,512121141.122121121211112211212a1 N.1 al~~~12lo,1112121111121211 11212212111121221212122.11 .21210112 1212112111 de2of,,!22 ~. 1~~12 d,2 que12 (-12212111 "-"¡a1212'1 0.12de11111212212211u1112121121en NTNEN alu iaJ2 B o lsa1 0121122112 211212412121~ 2~11es12comol1212112d 11Trabajadores2111.4121124,124.,a52121211212 12 111 12111114111412121 5221d122 1111fuerte,.22,2121001111 1110414020 .3 'ese" ir211212111224 10 o n a, l,4reio 2112 f 21".' ' e12 211221212211152.1112112221121 11212111 ~ 1.2202111 222211222.111111221121. E122111111 1211110F '' 21. 1141112 011101121212112m,112,i121211 P1111 121.11 I,,n,,nd's"ud, edi~teIrs4111212ll91 100 11libres, 11 par. mb.rquf112J ,11 er,21l1. .2 te2 112111122 1211a,.212114111 1221122122112212 d,111 a,2 1122 ,,bId,,1 c1,1112012.1212 Al,11 s,5 ,,11211122111111111 rer,111 1 .141 12112121121121 1111papel2 de12 1n2e111 111 211ti -12 1i1112 d,21012 e1211112211112 5 212 121121121121212212dades21215112~2412 2121121 12d02 11121 "121i14121210111112 212,1221111111211151121102,2 Inente al val .r nominal de ,Por Sres. M erril4 vnc,2 u. 1i2I I 212la21214412214P,~12Ins21su1111d212 s2 ,4ad,.O2212, geso u ir su prcioa 3. il, elv1, d,1i nuI, -u, plnte l prorcia d n1212121121n2dfinli SANCO GELAT 11211141 2 22121115412l&1114212, 11. ZUCARES41122124211 RO1S121i212 24de1122 11211112111 52s11 l12 .12 d12 d112 221 112241241211141 121212214111"1l211112 2111 p,4111101212145d 1121122212110' 24112.i1 11211 12112 d, 11112 1que01121 112212 1211111Contrat0o12121214r11 1112111212-L2122117:11221121d-112 2 2214121212 11111212 5211211122d2,20 10 un od 21211211112114 o121122 1121 5111212 11221221210111114. 111201 la Y ,1 i o 122122111 d _22012212 .2 2 1 5222 1121111 2 n es n tt_ e 12. 2121222, 1111112 21211 1 .4 112212112 14111221112 2 n 2 12.1112211211121221212d C boa 211122222111112 121221211121 1 si12111 12.1 121221121,21211111112"4r1222112e1d,,es2~ A1.121 1. 51 122~ 11, 1 112111111 21.22 121112. f 1114111 ~41 01112011211111111221 1' 12211121-'1 ,4 4q242111211tiene'2 2211 21 12 11' 122.2111 1121221221121. 3112 11 d2 i.0 p,41111Y _211'1_1'1N 11211210221l1. n ~c2he21' 1222 22mayor2d121112111quel1.12222111212111222211 122.12122121 112121121210l 1122,, 1112112L22. 1 e12221224i2122112 l41112121112e,1 DE1 2 H2.12121,12-21ig.e: de2 los2 des. 2pri.1_, .co,1 de2.13 pr212 1guien i1 tu.,i.2 'de112dicho 21~~le.12d,11112111121212212122121 12 C MPA Y O CU A 12112120121 111 5112 ~ 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 ~~lq.14. 2121122111 1211221112112121112 21 112111.2m11di12112 141 Ir,(22122 122211122122121111122112121121 1211 11111l212 52 12' 22 11',1 22 122112211122 1221 c)22112222111.11 111211111221122221 41.11111111 4 2 '1 n1.1112211,e211 .l122,21411111124 E ient I12e12.12112111111212i124.122 1.12d,120 __;_n__ ,e i21,121n1112 12.2211222, 121,121,111 111-12 n1i" ~11212 111112r 1121,12 11111221,1222111222112d c.11222. 51d12, u11 Ama0ur12 12122412r .1-n1-,1~re P2-es 1 1,,li,,c,,nl de4(mpnsa [ p~ erro uoca soueinae RId1be rcsmnee s59 9 1121'1P0 p :2ere1.2 Pm.4.2211215512.e o.2 dbra d, d, Por dfrt l as,, prtro. 1 cr ma d el 6d112i. 2 2 91 1 212 1214 0 2 522 1 1 11 1 2 l l d r s b e o BANCO GELA S cri d n petucinp.5.52, 55211d52,11111111112ecni 12110n,114112a 5 .attu ~t,12 P prun01eaco ua pe ui obi1.2 dmadadeIr2 ech e istnt1e2qu1-b'11 u,12112412u T 111 ,.1.14 1 g11a2ti 12ese m s re2112115112212 a slu.p11.J ,, a la p si iid d El r1122112121120n, ii .1, 1 o 111t d a de q ,d cr t ri d BANCO P.D1O52 121212ad5.estNvo1212r,41111201112 121111121112211se~121112122 i t0111214 1112121112N.42102112112105121121-2111221211121122iiT C 110,,,a 1e1242 12qu11h2d,1b2. 41221412-121212121212a prominene1cana1coro¡1'1''q1211,2.2.2.1212.12111212o1212id2e12121211 114 3d,1::d Pa wora'aderil St.et,1u~, 2,i12,d1sd. ,11~12121a1n, 2d21211cuil 12d 59122,di dI mir om ¡aa 7 o 00lte o ,,,,btit li 1d, arS 12121221212212121141115 l '12'i 511141~~s 2 212211:, 111211nd 11 l CO M A N O F CU A 1 i 1 a 9 1 181S,4o t 12 l loque, 12P.ro 122. 02 12412 2 12.en''a 1~ a d, l.,d, sir,-d11.2uc122,en 21,121 1221224.,21257121Fed 2, 115 12 12 12,12R-,12t, 1,211 1p p~:, [yem1dr _n 1rZl ~., ed 2 h lY eIr~ cnpn,-21d,2ella, 0. 112121121212d p "' 1'"'n "y re 1 t o 121q cir11 ~ d 12 1 f t u-10 21 1 12 l. c a m b i o 12 3 1 2's, ~ 12122i1112iguiente,1212 12t2121211112121 (ledua M arina212h14111111 .545 111 1221151111d1, 2 C otizac12one'12212d e l era 11e110 12 12 41212t41212 12 1212-.212.12,, 1 '~n 11, r1ry1200 11203012dLeBLS 4 1~~1 .de5.1095 provocan12 en112.12121111 OSIR.N.1 enui 112ad-.,.,_12 122.C.0ZUC RERA A2 1,s t1,1 1 reseta1d,12 2 h "1111 1121C j~,12 1111228 4dslefe1,.r.dlao,1OE'q211s, 31 11112121112211elodf,12 (,R N O 4212121122121 2121 dI111211 121221 1121222122.11121121 37P 1 -ctura ap~b.1 ion sip~c1212212112212!: 221212124120. 01 20 1112 120 0 A 00 de211241,1 .l0 ,122112122122 vite1'11o,,12d,]4 DE 121021110 2 ,4-04144 d12 e112.s 12121122111111212i1 11112111125002101221 2121 5121 12 11111122122 1212. 322 2 -21214 11~0,p1,2e1212 5201 015;11_212e' 21,.12a21112121221111~212 2 11211.11~ ~ 11111dede., 12222 2111112 1011111211 ~~~~1122 1 CIERRE2210211DE11 5111221221ENd L121212O1L111121142. 0 212 212211121 DE122 CHICAGO221 141l.Am-l11212mara11211121221.4 11 T211 1,z005 41212.1e212 111212 111111. 1 .2 2 4 1 212 11 214 11124 212212111212112 2e 1212nto,1a1,rdi12411, 1112~ 012121212111212212112122 2112,.1211P-,, 12 21 2f -. 1 pos.25,1,22212 ,1,112212i 11 2( 1.21 12212111 1121211211 122112111. ,NI A 1 z ~ a ~ I.id.2 04214 1 c ,,p t. ', o12~14122112¡12111 122112 0112111221 2211121.cera1.1 122141l,5 4121211202111 d'11d'211la12'12411421 'e 12 412¡a q 1 2 d 1 ~ cruda1 1 1 111 A 4 J ) FJ1 J V2 F t 121 12 2112 1122112212 121112111121 11121,12111242d 12,12,b-212plan12122112 12111.' 1412122 2 .122 i d u a l q e d n o 1 DE laI. 1121 011221d,51, X1R (Co< r DL Fne E W YORK Ae1, .2-12M 1 e 1~ n 1 1~ odOL; EAN Z1-. 1 C oR121122 o .1, 1211101a42212 1121 r111112 12112112121 1222221120111122.112222 d~ ~ ~d, M22414411112111122. 141211111 1142N 1212122222 12 ~ ~ l 002 10011 0 012521A 11112221111 12 22121121 1 2 12221 11501222511, R. 01211122. A22, 1V.121121 1112121114121222PS1142211n111212u11 12 0~1211024221122421111221412 21 221 2 E 112 11 I 1211D 1221212122111214 1 1 1 1 BOLSA1411221112o2 12,11.11 12010 1 2 212 24 2 01 ll2 111, 12 DEL12112211 d, Il.1.2 222,1 211214 0511215251 222122 DE2211212 YORK2121--A,-022124, 1,.1 57221 MER12111211112. 4,54e7112a-011212r''1 2 2 1 .1121,11-12 512111422111 154 541420 2. .o 411222U,, 1 5122222 122 0112112 1 0124214 2151 522 11112 4121 1222 212 21112,2 21 1 221,, 041221122" 2' l 121,112d 21 _____________________________ 121 122212211 112.2121 2,1112111120 1122211 41122211121.1440124221121225212 122211251 d,.411111 f~,1122.1 LUIS MEN OZA Y411IP2112111211121212111111d, 11.12 1212 2 124 21, d121221 5211221121112 5 ., 121121112 12111 subir12 12 -11111211221222 112211.2011221 111110,,0 12 112 1 1 d,2 1 12112112122 1a~ 2 2u12,. 0111111 152 .1.1111221121221 P-2121 i.22112 d1122112 do2 112d 1111212211121, 122112122 111 4112 Lu 21Izu 21netas dt las acciones11241fe-12 2. 1.1.2t,.d1.-1 110121121212212112 122 12 1 112212'12b~.11. 2111 02.1221422 2401121 221U24 Arod, 1111 3 1tu 02 1-212211o 2n m"B.,es, C210, ~ 212 11.252inquietud2qu BANCO DE FOMENTO COMERCIAL JUNTA GENERAL PE ACCIONISTAS CONVOCATORIA .,ti o,,111. t,1. 122.011 P2 Vi1. d o V121 o. r)222, ~i-d el S, t2111y02 I,42P,fi, BANCO OE FOMENTO COMERCIAL S. par Ob.p. 252. equna 1 ~Cb. 1212t.2api.1. 1.224.d,1. t 1212112 ,.ORDEN EDEL D010-12 A.0,,1del lt.l12 lt,1211 o 2 124121112 M22ifica 5,,, dilo E O o10114212211121d .d r1o 2Fl.~ an0.d at1 .1 Fondo de ,%d DIB RAFAEL SANTOS JIMENEL, 1212 .B112121212 10~ 11.T. di 1 d un c1c In11 In[t e Hae acin , Ira td dd:.

PAGE 23

TITRo DnEo nT5A MAUTNA-oooooo. 28 de Azoode 1932 Cotizacio nes de los MercadosBOLSA DE LA HABA] COTIZACION OFICIAL EoooooltDlOO Cm2 D00AGOSTO D001001 100 OBLlGAC10NE S DONOS Y OOLOACIONES OblltgooO01 oopa0I0 oJt $5000$50.000 00 C. %0. 11000 Re do loTo>b.J.dooo ljloSoCoACCIONES eo le. doCbo0MI (. 13 0lo% $1t00.0 N. Rjblicu, d.eoCba0 RI 1 7,nd : C0 Vetlllste~)ilH % 1010010 .EobuIOOO-OOS d, -. CCuba litioO. W NSoSod ln' OC C no Moouosto, IiiZ5o do5Otilo .o.o Toooo erlo0. Soo lo OR, o $5Y100110 00 t 1.0>,?,¡ 10. oto A.c100-0 1. 1 01C. oto 0 0 t101-lfy H=t. 100>l too -ttl FootC ttt1.oool n d.Cbo o, 0 olsz 1 10 ,du M000,0 to0000. do >. 01 loto 0lo 0> lio o o o.lo t o o, o 1 r,0 0 0 0 1 00l o>o lto d o 01>010. ooO t>t t l. eIt -9c.1 001 0r oTe Sto O 9(DlO1.00>00 Cotb .O 0. ti, nne01.9 NocIb merSt I .ny. tllSt oo M.tOOt 01 .00> loCALORES ALr.C. ER-SE e.A (D b.M.~ Citnto>n"' D. C o"'ooA91t>.ld>td u 00 M0 II 0 .1 l E::> 1 100 lo Soot.1.01 E01>00 0000 t. 1 S A100, Odo o.oWnq.e-1d ol, 01000u 5 01 .11P. Aflo q-" W~ P.b W" al, C, -15 (-1 C, ~l, MNI 76 1:11 Al 1", w. 1 .1. 111. 21 R R p St_ 1 bAl 5.9 D421. 43 V,,lptD D A64 D.I. Dl D",-1 87 q r D 13 U 13~~ bd n Dz 1. 4 15 420 1 R B.d Sh F. F F C Fjard, SUX 11 _t_ WhG Bl11 7 7 Ge" R, 5". G-d-h C. ~d 111, 1. bp~, G-h, GP.b Ip Hud.B M.3% C11-1 U 3 P.P. w m,. Nlik-1 T ~d T I.J.d SW J j~1.g 12 221. K.i.F1 La K n~~t Lbby L. J., L.Moh Y.¡ 1'111 17 'l' Z. G M-, C" M. M Z PR11. LO M.n. GI. . M.011 !D, TIUtk 000 !TI YI!1!IF~J hroooo carreteras1.0¡%osoo.oosted oopera ti qooloe 01 l l., teo.ooo boro k¡do001000y, ry ooodotd. Aombas ooooo-y domaso Gille. Golqoieso qoesooel 1 ILLETTE SUPE 151313 l n oh .ltoo>, 00 000 oobo 2 GILLETTE SUPE TRACTION CotoS, o dm,,blmteo 05oOo, o yio .o o n 1 p-o ~ .ol elto1o Deiohooooo <110p1011110 ol 0>0dpi --O .OEO y0100p-to-oo qo oodo00 4 GILLETTE PEESIPINT hob d oo looboouno3 0 goo lo Lodo d ooooir o 1.00 de oiog+., .P. oyoej.,ld OBTENGA MAS POR SU DINERO.l;loCOMPRE JOSE VEG A SUAREZ CO N CHA N. 902 L UYA NO TELEFO NO X-4 211 Finanza PAdua 21 y -j aEmpresa que mayor Servicio le ofrece al Viajero (10 SALIDAS DIARIAS Santiago ide Cuiba1 TEIOEPONO 3050 1TAMAYO PLEITES Y FO BOSADO OS TURNOS. EXTRA OULSEAN ,NECESAIIIOS Alan "y Finan~ I)IAIUU I>rj lA IVIADJLL"%^--Jucves, jo ue ^gusio ue jL7om Ll!---Rfnia la tesis de la FNTJ4 1> fre rn Existe inters por el nuevo bono para pagar ide Va lores Ot1OER to tqlr atrasos de Veteranos -el ejecutivo cte los colonos zms en tem-ofimeomedoooOl vid lo-'po0P o d~ 0etro0bO5. N A .4segura que los trabajadores agrcolas ientpre allos0boas d0la000¡bleacuyos pr eoedi. od>NOToO0100 otiao o Auooero1 .oo 00L.han continuabuen~tridamn gonbo. o 0i.oltO tSl.2ew ysr 11m 0ill 00,d >0000000>ibi000000 r 0 0 0 0 in o La cuotaindialf l ao SOoA Ioivloloodolol. os olOoiooos. 11110 diorano 1200 olanoo do lo VertienooootoAo.ooool i en"ooloodelaoF dooidONaonaOll de Lo qudoirsl olotapropio 1.0 tan Menor po ucinpara do 1. dud i bter oal pgot 1 1 nca oareo o 00ma £~ti -o de T _-.Slod .00001oO.ecce St10doood o piool. 0l ord c in loo atrsas0a,0 o1ve 000naol bouoo do neo12 y ooiOl o bsoolo :.p. oCobooo de 01-> b.o ha ddo oa 000c ono 1 00 odohobsO00 00.0.1000 aender su consumo doo00 l 0f000cuart10 ~ o aoOdcdo o 000000 os 29 er 01001 A oooolo 10litF~T~ iioooto oo oislooo&ose ooo1, 1, t oob 10. Soya tirmado Looobooo Rgp 0d 3 lo n id de01000 e11l1 o0 la0 di.d ha00 doS o uedaran .000 ~ ~ ~ ~ ~ b-ie OoeloC. tdoo ud 01000151,t oll, qulo 1-001o ooyod ooo.0 0101000 i ort pooldo osdec ollo cloetdi.oo ol C ob Oolsodqoqod0 ooOoLomanteniL dodol o oltodlq 0 lco 1 0000a. 0 010lo.oo= coitoo%.,0.000.10I-yootod oi. oo'oo2o 0000. >1.0.Oood lo-ob ldo u gllo. oolooSoolqo soodsd oo 0.01 .l ooooodoo oalp1000O sblodoloosooodo2 7 001005% Uo e00l" -odo -yd-~loldo do 00 sooofreci ayerllati etotoPapel0de 0100 tto la oomanro1. la0Cuba oebioi0010a000.e Z.100 Hibolo. 1-tOdolote O dd0100i00> 0000 010500 001. e 1.0afa oereisr horeto _______tenot___frmaiv_,e__uan delismeaviet ____el ____cuata _____________osy e pPfrd,) 1 rbjdrs osloio.11qul01elido.udo aoOl.000Oo td desd mortarO0010a0u o~oE0A.A 000000l0 O O o td. oooodlolpool l amdo mo peseuf to este&no,0pr loo t>oboo certficadaoqu01.00aroOdeOOOtol2i lo o ti olo od.ofo do l.otoo tibuo on 11.11 0 o1.oooh.l ogo oo lo loiOodt0ooiotop100S00 lbloollooCoooo oio: A C ASTO d doh C E o 1 t 0 1 1 l iimdo os0 de 01 1 0. lo.0o1 000o J001 0. do.odl .0000 e prdt o iet ari eman.,to blao lo cpt h en.cu sams~ l.d.nesrsoai oea a ie brcerd zao1B N Osd P A PSoT 5O O0R doodp do olt d rc o oooa dotyoE l loi, s oso dodntr diodooteo.¡,ohsima00n 10 mi 00 1 biso lolool 0000 oogl d l FN 0001jad 0en010 SOao mas10 qole 1nun00a 000 1000, 11000 onolo.,d o lac0h10 1110d02au s, cn 1 ~1 ,00 y dL o ld L S oo o loc tlo o 10 hdo o l d ioo o o d o o o -o ol soC ES N A D A CO R USA Co oo 1 0 d 0 p 0 0 0 0 oiodooooo000o0o11tolt0d00olI.00s010^910Asoio 00100do50 001,o odo.ol ooolqt tood os olo oSlCi oooo s 000. lba nCofoCnao A C R i1.000enj 000i00d0soforua etoed looo -a olds lsoboido > oeblaS1 .100y0000000 t 0 .0lllood o l L ?a 1.KO ttttolht1.yotqooSo. pd,¡.10010 lo 0 00cubanodtratanddode01refutarooo oo. do O CosboOioo Cor lo _oloo 00~P0 toniid onoooo hecas o poro l Asam-ohaLoouehosoc da oor olosu o oon njn12. 10 t1.00dOo do 14,200Spoh iis.E ooooo do .d .L .yo, -o 00le joNaciol obriaogl aci0000 0 tt-0, factores ajen 1.00 I o que l Ooo do,.,,ua.I,.d.Codlo, Clooso CBOOdOOELPUZLuDLeAUIn bienlooloo "seMoit1,CEooAL. LAdCoRU $5,011 000 00 j ootlol; o,1.00 dooio 1.01.ti h n o e5% 0 linm ) to lO rcdeO rmoachs.De1Tefno41000ch 100ne) 00p 0000.,ohod ys00 dl4400.l0,dos0000limiontotde la e00050111.1 .00ti5ltid 0 estima qoooolreoortoo ia UrPanaEY e nE. tool olComnmLAPo ORUA PoNdolo So1 do 0 -010i, doo1.tOoo toentoloo bydae alr o nt undootdoo oool ol d oooPoTodoO oieloo 221RboLolEb o. -Pt. 1.00 -oWoolotlo, J01e.IldeClddcen d1.ptd _, hob1100 05d1tLeyoo ost,4 nooUooC. osOB os5 CotoVIL.EObSo 7, .ioo,,tcadosodedeoci daio oootoootoOp yOdopO.01IOooO.h00AYdtO10 0 10" t. Los1.000Pos delasd clons de 'a cc. o> e 7, 200 rin1.oio l p bdpoOft olo(o so ooiB. o ,itl 00001 p,-0, d 00000 o d000 0 l oot1iel1o n00001funci0 de0 mantene 00a 1 oto o> .t .o l deto Cobo reboho 00-> 00aola oooo114010LGOmA m no >00. r 00 lliOtlpel90deldsaal d .jo .io.e M mi .fsie infre utLN.L r i B.,,d,% de, toooloOl 0 0 0 0000110oso o ooioo 1 1 1oducii 0 0 000eldd00te0 T,,, ¡ d. ., o.¡ d1ootodo d ric OTVIII.¡ubl e atrcfa.P W ~ P do1o.41o Coo-.1 11 bas0> 0 0 0 euci, bs.e1t00te 1.0~0de000. 00000 0 1000 Y. a 1 lo in d o J 1 001 0. t. ,100ldOC1p., do!irecin1,1.0 C.s1.00y10b c,,e0 A.oo Co~i D o d 1 e ipottd 1 oCO.p.bll aqtt C.oprttdooledo47C4oo ¡¡¡3mde ,oto.Oaoyt>0 .,l0,11.0011>OO O ALC 1D. 0010,00 o 0¡o dloo10 o1101000 i _ f ¡ Ibe acir.il"6 o s ¡ oobod lomateimint001a.0e0 do Caso de¡oOto Oo eCtw1. I F llc .Cllodr~odo madeongelactindeoo NORG ULIde-'un-t t o d loito utot Sodo,00s.0 els SNCIC AYo e ¡d. 000 7 io> o. hil 01.l 1.01.11.01.10 1.01, -1e'o~o o >1 oto To ~ ~ ~ ~ ~ ~ s tooio..01>0 ofoijoad0. 01.tOood loo 1.00>00 010>te0d, 1. loSo ~dd ooo4IBlo 0101.10001on 1.01001.0 o>e oooodo 01.0010 loo b,, d 00 o> N.tdebaj o d in ilo 5000el pioo oood o ot l o C o~ tu qdo bIctub 1sOctdo,.lo que 10 cotool 0"e 1. lo110Olodo ,tAoo 00 10 a .d Y R td o 0100000 d o1. 0.0u 1.>lo OO lO 0 ,1 i1i o oO dtoid. too e l po ooo, ~00 d,>01 Mo.dolo. 000-04 00 00 000090 000 0001 1.d,[0 000 1.OiOtdyOy0ro~ do oooo tc,,.d.000011.00 lr,"o doo1-ooiodo so oolo 00 .0-,. 51 3 nA .1>-0 o0 ail on ldoC10~ytel001.01. duranot 0.teas opeOoo oo oqlooild 0 00 Ok o01.100sddd 00aroe.seAsacaddn do>vicio de sscacit1.sel % m>01.1.a.l ,tio, G,, 14 1,; ,,ord .c.~11~o depo Ooior, d d ,tprdnsoe ria1imtaa o os l o breros grt50 1 00 .Cd.o1. o o> T op 1 M0d1000 19,14-1949 esesa ob T, o <1. no c~0 aa .1. que111>.conlstitue 1:t to 31,1 d ep eo.1. q l o nu r n a l I a G r n v r e d en st o d e n 0.0 1 C1, dstiosojto de 10st1.oto Q ue ospwc .r al.' Lli;d o t>ul1 a o b .,o>5>l0ol0 d o Is d ,,b BONOSo ¡OclbBcr.01. utfc .1>l000O0d boolo 1 [: r-l d ¡ ~ d IT LOp,01>0 000,, 1 00 050C00 00 l, seo hiooooh L 5 5~1 .1pic.0 lpoo deloo ot.ooturdoflflvfLASINf dlfl tif A1 V01001.150000l0pacto l.>0lomm umma d,0 1.50 501.10 dolooe]00000 1610N102 lo oCoI 500 r 1.1 dodo, 0000> 010001. ~-o 00 oo> 1lotos o1, 1 o -"1111~1,Oo d1lo >Looooooo dpoOs ooo e, od 1d e c.4eO e.ooo o ,o 01 0 o ,,,to>. >o1boooooyoodlotiq¡ooueoooo>l S 1~JsCBS nUNIS N lltt' oo to. -pl.Aoo 0 O00 ooo o .EL ~ ~ ~ ~ ~ ~~~' DAI EL ARNo 1 .>>'.d >oCd OO00101tl00

PAGE 24

PgIn 24 Nticias Nacionales DIARIO DE LA MMUA.-Jueises, 28 de Agosto de 1952 Noticias Nacionales Alo LXX POLIOsELEBS1 Matncera Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA. te edpe eee leeeee eeee eleble y es ; C O M PR A -5 -j V NTASVENTAS p, leldlcd.eeee Sanee-AgustnCSS 4 EASAS E___,.I I. snsa nversionistas5 Rebe elepenCleeeceAd. eePorARURO FYO EInversoim 1mGU aA d eeeeceee-l~l eede-de-1e-el-.lle dl eye~ ieelee e e,._5e .e ec e e depeeleeslldl eiWebd pl. d be. .e. Plenl .ele JO NN pe pde leedlel. ll+beeeeseeede.d pleeee c Slleleepeleces. eeeeeleee .c cd epe l-e5e 1 1 5 ~ s&e.hgla cn l Imnen nfa, gaa aa lpIawvs J.p~lLe e e 1lee ~elsceed eele iee 11,ee11ep llecs sekete aceA ace seeqele aen Y A055A5 USOLA LU l ededadeicl~salgld. -'d aecn atqao eldele AbeP].~i le ci d.Lece 1e1eele. __y________________ ___________________ em se cx e e e ee le le p ep li cd p c A ee e Hl ee e ee e. l pile il peece eelei.leepe ~ticed.c. ieeeee e. 1< 5755-elSb I f sellee cde d AleeleUccebep. ee el GONALOFORCBE .ae passans afacina ae pca1411198.cid dl~cePcepe Cd lh.'e1 ec~eel e eeeeeecj es e El eele eepel.eeee Ls . eleb.(ecee aei c aes s neaen e aai DeR.e. e peseeNAdeseelpee.elbleICS-UTC SL P O I ~ ds1 5c eee e 5ee dlcel eesdeeceI aee, e CYe2lee eBicepedPe eeneAe.cel dti,. pbe.e deebee.1eee, le be S~Id,_eeeedie-e-s. _Seledpl.eee.-ee.pe c d le pl lee eececed. yMpeNeELl CORREAl eeeieeieeeleepee leeees~ -1 peeceepeeeeeiebeeleePideleecesRcee.lslieeellle DE TRNOHOYJUEVS 'ec ece. esellele e seed ep e pe ceelcdeee.ceeee cee FICAS RUSICASLAROP EDA O RG ENA~edd epeeceNt-e.dee del AeeeSel~e Ceeelee Cele12 ec el d~,ibe11 dle 1 cblc O O L A E EIE L epaa c lfuadlthlll epna esn ASE Ye 2lcpe-eVdedadoIs AeecsleleIeedg eei elcccscedcled pe leeiececece peeid.e. el.Aece.c.ep Be-7?7eceeee delde cleceee. eepce d.l eelA A sine lee nptlalnald lm naq be~ lee. Mpid. 1ecsiddpeeellelced A ee e dse cPL6-. U11.11D-2a02e9.1ccasise.ecaa.,eP,.napdc. les legnl _______________ le h.d eee ecb-111llie111-se eelc seM N E sU R Mna ypel anncn.el ues2ineoa deeicececIe. 5eES s lePleeDASc sc elApeede, eec s 55 URN HO ple s Pce eeeeleleeciee1 dlcceA-eR3 Nsea nnlena qe e depueld decua dseMPRlOd ccc.ee.eene e i ebece deb e peIe de el Apele d Ce Peeel el de9 pe-cesL.¡-glelapS, aa bis.anaeccda uclnbcndllqete MIRAMuYeA a eeelPcece dl1Ccee~eRcees-~nace~II,-cun pn e.eal-pnd onc v~c -re ecelseeocee ecc lllce'le1ee.lelbe.LI 2091VEj. N Tnep u AS cy nPNd cfn-iloi de. lee2 P0 ed e eee le. T-Md,. ~1e CPRO MANTONE Lepelcie ees e e, ~cc l elcleA ee Cce e ed~ eeee Mlee-e, cn ede eeleedeesleAdseec le1,clc e e s1l1deei1d11eld11e11sd1. edepsesee.sn eeed11ibeseeRcl ~~pee DR TUNO RIY UEES pe-iece elel eelleP lcicelec peesceelcpecelceellli ic. iss eds e pele. slce l s psedel dl ealeeclbe seese-e cl eeee el ,Y r V d 111 eePecsee ccpll ce-ee-devs ee leeeeeee eBleedseeeepde1-4 CSS1AAA D.M£ QU OSS eellee Cle dedPie e Plc deeec.A D i in s e A B 1 Ay CpRIdiec Aeicec eii~ced~~eey~.lPPTeeMese ese Lpleeel Cmpo el'e eseeepeel ceeARcTUROceeee.ceic.5 cNeac e B 2 2-ee-cedd---ee--eceec enisee 3DeecpdRAe.ceee eeleceM>ee eleTee.ceAe ,-VENDOeeeelecelli 1 peePReOPIEDADEeS uel eenlsene sepel s-l eceee Uid c c e e eee."EcLee e c e eee Plee eeeMc eiee1Adce.eesl e e cs ec seeeele ceiee-lecc el e 19,y,20 F-90 de 1~11e.ce le ____ ___ ____ IIl 11 eee eee eece ,e e cseeCliCeeLese ce see e-0.2415 F-9450___-eecic. eees si-eeeecceeeeeeeeehlc eeelddleietleeeldCiile l sc e ec e ese cclce e ele ccpee iewpcleeSE %d'ENeDlE-AR UR OV E T ROedaeddeoeeds ec cceeec istdec ceee c eiciedlec pceee ci cidl e CeVBR A AG Dn5AbEiOAICINAU lePled eicsescee esseee -e s lee ce e M-y2 %F900 pc1cliec.eeeeie.ceteleeeptEwceee.ceueliieeeelccee.te-cy eAeednes-nU i.eeoleceeseeee ed ceeic c e e Ce i eel d lc c e si ee et c e d le C c-ed eelii d d eeAeccc .de. ~ M-.ei d eeieecte ccileepl c ice Te fc secU rgpctencilaCpe i seecese eeee. le 'Vedaa F949 it eee e e pcle ec; ~ i, E, ~.1 elMeildcecelieccllededceeclle Cs eeeeeeiW 0 2 ___________________ZANIMALE Te ceCleeOlecci-ledec PeciResle eiceleeclleNpieppe epce ee EPNE, __________________ VBOR $8500 GRAJE ilcAecelceee eessF arm aeciasclede.leecllc geeeede.seCcespseec d eecd cip.elevseeescieccCl i csi el.l lcc ceCePll deee le ye e c e s1-ceeee ee e ALA ._ 11 sese es aeeee eei-e s eteietle i-le le ee.c pcee 1 clede VIRTUDeES Pi674 e-ana ey~iIdeeelle.peceeecle del sceecece ees eeebpleeccle ce llceece de e e ce le el Med.e.ee.e.eeed d1,cc TcIe, eeeec le O IP O C JA AU AESi il ec l tdes eAe e6R Pc ecece iis< i e:s;is ee-ece-ce 22 ASNLIce 5TENEL 1 d. NeleiLc dc i C¡r Tu~.cdPeel eeeeldeqcPceel1P ceeIe e C .ce ld e ee i. l e1. e II eee eeed ilibelecei'.ieci.e1cc i II ellece P cee lii Ile ce e Cece .tccc e.-.clcel.'. eee.ie.eyc eHle leciccclce e.eeceeSAeel e-edeAtceP.~cc .111 GANGAelle l DE d t.Cees eecetc PI~ l 1 L S19.500 .e.e.de . L js e sidecesecde tie~1 ~~~ ~LA ~ eee e cece Ps INVIRE 5 C 'nleA cAEe-l-u epV11 .i ec hccep 1e1 ee-1eced 1c eee~~, e -e FenAmenaPASEO MSi e-ele e eeeese Tle e-ele e 1 ~c-lei i-el_____yEN__EACIASSb2 MCHALTIETS di-e~~~~~~~, P.el. s.else.ce cee 1.ce 3 CeceNp e -A-5OP 15 cie e li-l ce-i bleeseele Tic ese Pliee eeccp Oesicy Se. 21M-000. CUsge A~~~~~~~i R UeJ.) --sa Je e l ec c cli Fe U6S AE EMEI cs eeadeclcsLeci c -,peeb,_cs dscy4 .c1les eceseece h 1101 A PAEE TAnELA label e cleictee eelceleei dAICS LNA FaeAaOASl M ecaNcee es Cecelee S le PlSI ece ecc dele ce e Llce ecdpeeleCellecticec eleldel -ede ccli Jule Me eSANceuOSE RE'eE VND Ciseled e spip AceePec Cc R -del eele le II ecdlcedepee eceecceceePeseese eec ese5,000ic ~12 Ic-Ce Csee 5 Peeieuc Peces e 1 Sedecelale eiccpetiecee de, sceiecl ieii esese isdlcCee cereceioc e en ce 1 ce Pl~~ Calzee Daee J.ceedeellcM odlnccl le, eiGeee Mi Ne pe-ee e IeIe, yi lcii ujs esdn iei e 1 1V1.c~ C~ A C leec ee s 1CS lCcele ee ecee CI ceee~Jeeei slcs SC1R,, ecs C-5SOeeccOeNlileitied(il pde~ .g.ces iieO. uc2uc e cle. Reee1115011,cee III espece. 5 ~ ~ ~ ~ Cee1C9ce dee iCcelceie AiceeDclSe 184 eQ-e tu 13~ ~ 1 N.e 0.11ni Pi-P[__________________-10 ____y________lo_ C e s e c e pde c. 1
PAGE 25

. Oai5ados DIARIO DE LA ~AA-Juees, 28 de Agosto de 1952 Ra 0 Paglna% 5 Cluificadoa AN UN CIO, S C L ASIFI1C A DOS D E UL TIM A H."0R A, ly i lL "M e 7 i u g a 17 U r xQ 1 7rU a 0v ru Ta Q PXT R V19 N A P VENTAS VENTIAS VENTAAS VENlITSVLETAS VENTAS 48 CASAS 4¡sAUS se FINCS fUTICAS 5i ESTABLECaBIENTOS 53 AUTOUOVIILES Y ACCS. 53 AUTOMOVLES Y ACCS. 53 AUTOUOVIL Y AcC. 53 MUO 15 Tyj TLLPL CIS UA111 aQ. rtCVCABN. A CKiLLKA RIEA : o, n . E C7 x.,R .*Ae.ACL A 9. 101111a111O11111^1111 11.111 OivtNIME su VLywoUTU CV iY, 5.:Ae to~lo -lso .da $410,00,.t. .I o .CS' 'A .;* 1N, .>Ve utl e¡il go. n mdo ldmv, e, buCC C S aa aeno ~ f, > CSdbICICI d. t= a,.$ Tea IM-412.S. o. VENDO, VBORA, VACIA 13 v. VIBORA Cufia Bunie48 CaaV.*S950. asm.Al hacrC"~ 0lul p.a FINCA GANADERA Al hacer cualquier eopvstdra CdS.CVOYCde V s~Gomas blancas, vestidura diema.1511. 161 euaCe C*CV .OeC.C O aaanl credor laqiada d a coalsoly l. ¡ Ca.aVBUICK UER ALEGRE tauaca, Padio. Se Banacla -~~i. ¡'',l~~aed. ldd.-PANAUTO, S. A. N. co.br,.di Jafa b4 1aia. clc3y 1, Lmaai dma ar la r. ~ aCCC.e.Lnapasaelasa. SQas Ay. ieis aCa aaeaa a y.10 de aOctubre dado, d 10 a. m. a 9 p;!a N NIEA N IUTpar m.mdxoe d.¡ Ca¡~ ~~ u.a.1par mi*~ rasdel Col"<> 1.q io a.cd. ,lll a.BUICE Super 52(Rafael). AS Ude la Prapedad leauable. o -uuauaa ,cS de la Popedad liuable. UHC_10 U l.C.O.Sa".BUICE a., frecea la mayor gaega#La .1.aa.a ays~tee PlU DO AIaU VI BICSaacDfa. 49U.¡l2 y__1___ ___ __¡00_ ____-_------___ COMwRO w¡uOMOV 2RUICK Spe 47 ~10l!SuM~ auu, oSCSoSaeOo INQJIA R3~RO -1 .CCSCA.T,bASCOVireSYC 11 W., t, ¡1PLYMOUTH Deluote. .1 SuaarrLa-r __ __ __ __ __10 -,",C .o f1o d.1a*l.isis5 JiEsq O e dado W PLYMOUTH Lz. 5212 3. oos. ncuee. cm cabo u b-23 esq.a 0. Vedado 2l -le i. PLYMOUTH Oluxe 1930 toima di.plcl1,s f4 USO.laSaOASaO C~C assos.n oCaf,o HCe.S ol1o. lOs llOSOl ,.mimotor.e 44, -dd. AVESTAIlAN. 200) 5178. f-he.y,__1_________________&I PYOUHLue 6 ¡u-e., ncaiIrdtia 1 ~~ efin ¡in. 3 t.O.a, Int~c. JULIO C. GRASIAO~jo, ~,i,, BBABY DEGALA, d. d. f2cia 1 (n.* lm= ~dn, %= dU$ ~lZf 1 .IL.IS 3 il-NPLYMOUT bri je o00m& MI.Diom oo,,o (Coredor Colegiada) C 1OC-1t.00 5OC,5 d.la3a 01 5TolOIOo W41N. a mCol~ o,.l -----. ledo ,Oc0lon 0 32. A TO C.aVe.a u y, 1.an. abS.o.a.I aumsIn o 3oM-o5ol 1-5921 F-3025 t..~no-1-O~~-1 1,11 ioa01.01 So LNOL FA 99 AQU ESTA SU aAUTOm .eas. a.ol,1.11,00 ,lON,nSOF.-3712.sasO 3 0c e~~oaam2asd.¡ e ":, dado O.soallo0SiOil5O.Oe.iS_ _ _ _ FY. 1.o A.', P ,o r oI .u.uD., 1~lau1lCall.CY lu ,,el. t.t.I: 1110 i.s H.nar C ,o l N AN UTS¡A 049 0 SOLARES1. A0 1011 ji.lu. o;71. C. ¡0 .¡ 1 91.9105e.u011u.a ., p 0., 00r150-1 u,¡"¡ -1. QIINi5S599i vCLIENTE -A Ae.hC m.au 0. 11o £, d¡i j .¡C. -0ria.od.SO u 0.1 i.0 A TI MP A E N IO .lnd o. i i m-.0. 11, Op_____________0,d"a .c aklgCblea 00 ---IN Y d,_. _~. PLYMs~.AUTH.c.¡ VENO DlOS -W005N. .~A.T. 1.OCneo,, $1.11lSiV. be C earr,1 SICos 0 . .0 l¡.te y C n lo Ba ooG il. .055.55. Muy 115 1 7 00 .0 fta NflIal 1 fllS BlP l 0 o S uit ealo p0.ll o Cs0Sio 0l. ~d ii e P M Cl.CMCISOCC N E 1950 FOR 4 p. -¡ Alaa.Ls a rm a aa C.,a. mb I rmUlR ti -lOilio~d oba:n a~-1 10.0 a~ d. 0 s aCooS A ld, QOOdI O 0.i. j, ao' 9 9 Bun. ibm e. l n P r i g C b le o OcICol 1Ca O Ol.AOiO. iilM-, 10U.5i1 InfCome: O -3668ia. d<, t C C Us C ErE AT A-y 195 1 PLiC4p AO OTD ¡IGARES 41949 , odo Toi,.IM en 1 5ED( -O MIRATM -AR siOplI 0030 C. 1 ______1941____Coa. o. Ce L AZOrCI DSC.1 aiienAeCaaGra¡ Bou01eBOD GA CAN--Cl115000_51 GALidO UM B 151T149 nminFROLE ¡ Sc6.la 1. noi 52do.072aeVdEN 0 E000 A CCs05ce 0cod, Cels 0040 Calas.0,0 ds -l oe, 1o0 o m~,,1 1,n,-0Bat_ __ ___ __ ___ llo$so ,". l. Z. I Un. M o,. e.ao~iiCa ilquANer Lan.oA. S 92Su~~o 19M50l O Ge d p.llalaa DODGn-e CnT. 1948 0.0 e. daiy Cec ¡~.dOi. .oSoSir.i~ ICa.';-d. A-_____________950 DER19501 Aoeds odc d o 1 Maso, .- a --. venida tvi001 Oii 1 F I 51127,500l lests.Po5000 m. m~ ocm uv\o rd 's os Bla N eCeena e. Ci.~~~ ~ ~ MOSaCaISeaSoCeSlad9,a COU.O.l.CCiiieCl.,. ib ~ ~ ~ .ou ~~cl-,ned~,oset .0 16. ,D Planta flO S TO 111PSoOola-CLiS. y-IES colla.4p.NOLa anlean.S."-Cy CV]he j~ .0. 0;o de ILIAC ~~d.,SMBIL 911 0.LO.D'.oDL.L socO.Po.la,81.40.p. e.c poiel,50bl.a lota51 ~OIl t s N ie os1-94 05IibC so.Cco Io yao-SIIC o --,iooyuo-d1 lralira e .~~u4a AUOS DEi SO URY p, ¡OMPROArrn LARIIEAU. .lfi10. rolou LDd.AO14 50, r E e¡ le: 8vradm,"colrio lnlL.aesln.Oulo p.,lv 00e000o CHEVROLET 1949IMEIT loa. d, Las Club, Lo, 0, 1055M -~~q l A ~d, d,0i 11, I~-~0i S, beiiio-diL P Z M T E Mar iao tA oaasOie O NC Ollllgllip ~~co, i.slO-n o n,ro a o 1n949RNA y JOVELLAR1 Callelere,ctre Aa. Prierabyp-u 1_ ~ oolio1 CSCN' Y -N 1948 louCly b.00 -ATS A A a a 4 7 Coay Ala. SOlaClc6,0u00aSEaVE0DE A, Y eaFcie i eEC0O .b,. mbfeiii, lseOSao1947sdc CH VROLET as 152 ¡ NUVSp.E S 00eIs~ InCOarius yoo9c0yMAla.e.2esq~ M aleol ta. _precio._Cn__3,000_eC-DSENSA1948L10 WILLY Aadlyooui, soo.aCFiCn,. P R l G d d 5 SEP I AAs ENcO~ t',lootc d"C lOL Y M O0,00,95 1 ecesClU.l.l. 1501 A',' 15,ea doic 9 1 -. 1198-( Em!--ET 19f2 Ob.ddI le -055 o3 ~ 1 951 23 entro 1,5-Jo yCSr. Rmn R drgez _______________ ¡la,uOOellbl, d O oSuo. AR. DESOTO.-0.-.192 banc-0. coIaao 1~000-0C.0de. 1 CC-S -0d.lOss oceC a. ALTURAS DE MIR NTAR Q. ejetoOEsquinl$10.0 1,12 Jo,---yb.nd~195211252-5-31SUN medl dSed.1.iAecoarAin en. da 1 ESG t SL ECIM-5 I EN TO.4pS ¡ OR 152 LY M O a ~uH 1947 ol O M o rales. O AUS E oAce O5A. DE LA HAANA o.,f 41 2 A7. R1E. 1.1. 52 ,5010 Y lPNTONES VE ADO 9i0 1 ieOLDc.ISMCCBiL RmE 05)931 el..].322v____ END 245-9E 31 Oil,,. 1 0. TIuo O DESOO. .W.192 LLYS. -1947 sy r, nla I N*Oi.____ ___ ___ __ 11 la he¡-. u29.49Ol BaV DO DE 194650 soSipe. 4 A Lc NaRE0,.~ S C 1o, 1 1 oC E V r o td e L u xe11 5 2o n v e rtib19 4 2p e r. C o m elieOOdCM,. O LESM OBILEd. 195 oPreio: 1,0. ¡u 01f Fee ii.t, .o 19~,~ ~ ¡ C M R C e o r l t5 2 L M U H . 1 3 o a o so a ~ .~ Oes.EN.DE.GUIELO12 .:0o1.r ~elo.l ,1 21AR M.oinuORl-eNAl11Y 1.101 oiOiO., .-. D.PA O 1950 RIEAM A D O 9 1 LEYoN E CE A ECbole lo (.d 0eod-11$19007 I IfC 01 IRIY 15 H 1K0---1 Ra¡pelC atodaaalaallllo. BOE ALao50 o g . 1 SllO del OliCa Plyoeu olir, 1du 1$000 V2 dnr Vpr eaatAor[ia deds 1015.C-ii.eedl _______________ -isOSiS. Buck 49 60 LA RIVIRA hereeroA, e T omn ro i ru Pym ut, ego 0 1FoRO.E 'i.c 48 45 I.adTc-s. al-".C, ~E¡~ i hyle oo Cso. ~ Chvoe¡ 5 5 EX TAORIN RIAenci a i datos casOIII. 11 DE OTO, Oa,,Baby . . 1948 01 00500 00AU OS Doo. 0 14 lou el AR 200 U'. I UIIIparteIMaltaf RMi -------------------II uer. UI 94 UD. FABRICAR lbOl 2'S ED L o~o. Vedado, Eooooapool ~4,0 -o ClO00 VOsc .S00 Iblalo2., Clla 20) BAR SIERRA (IE. 0. 0ose cambapor una C N. ~~~n j, c Fnca, enla povin AmOh ia isi AlO ArCs, U10 i ca de la Habana, -y - HAS 'lo .15 01 as .e. 11~~la 2 a.~ 1.0 Mjeu,-P4nar del Ro a MaTalfaa A970 ~ ,, 1., Cli lsOi0o tanzas. Se dan aci GA'Ooo-D01)(ICE ldades para cam1951. 1952 ECHEVARRIA Cul_26o$37.00 M el2 prar 0 Cambiar. Esla Reaio ii ta .loaoia CONCHA No. 50 0,, 1s. lIl de A-vCoM e yentre Va Blanca y fal~eogialea 1ddo$1.0() V.,.o2 CtnGARAJE 0. K. F ~1. CSCCARc Y ANCNCIECE EN UOCSs.ala Ci jo EL DIARIlaODEC.OOA MARINA 5i. boleno. 4 Oldsmobile Conv. 47 M "o l,,. odo oa Buick Sedaneto 47 Chevrolet Conv.47 A-1 ~y 000,10 Ford. negro-.47 Plymouth-. Boi. -01,. idBuick verde -. 40 ¡Todos con Grandea FACILIADES! U-8331 MM ,0 .Plymouth 50 500 ----------------------------------------------------~ llC~dSll.lOi Plymouth 48 350 i 1 Plymouth. 41 200 104,LM Sod.d. Cadillac ..43 700 ca -IODGE.19411 Dodge.40 200 CON O CA 2B11l~i"sopa Buick (conv.) 39 200 ENT AA Acepto carocambioC550. -GUIMENS #00 MOTO RS -~~~ ~ a li. C , us ODGE 1951 ¡ T~ o t .1. yn--4 V~i c 0--1 -001 .l. o-D0 AGENCA 10 APATA1421, &EC-0lID ~e :. a 15. 1.000,. ANAUTO, S. A. Fet a sa Clci-Sllaauo hC111i4 <-i XX

PAGE 26

Piin. 26 Claificados DIARIC DE LA MAN.,RINA-Juees, 28 d Agosto de 152 Claificados Ao CXX -'N UN C 10S C L A SIFIC A DO S D E U L T1.MA HO0R A VENTAS~ VENTAS VENTAS r VENTAS DINERO-HI1POTECA ENSENZAS A L QULE R ES A L Q UL ERE S Y3 ACCS55 -DE OI N TRA LE D ON fRCiO 64 OFERTAS 77 ACADEMIAS 82 APARTAMENTOS 82 AA-RTAMENOS DYsr CuEaluANITRIr Ctidd CONTABILIDAD CALLE 72 Y SNI aaeunaa. SOBRE MUEBES UO SOSAPA ~ S aneain a ,aa REFGIO 262 's.aiVENDO" ''~"~-~-* ~ OA DMS arr 'Jaas -15 sa~~a ss ,. ,12:T~ CON SOL FIM Y DMSL',. omerciali MN AY CA dae a seas .eii"en '" .eaii aaal A,18 .* .iis LUIOSO 305~ O M-6921u MIFLS1FCNA-,*~~ SOBRE MUELES. DINERO Secretara Obas30 M-21 '.' u MUELE ~dIeoeaaR W.a Administracin EAO aa a .,.Ae CADLLC *. 94 56 y RENASa asao oa" .seaease aata.sesdl ACADEMA 8 ESQUIA I1 SE ALQILA UN APARTAUIcE Sapas lE' Lc,.o.ura a. rlcdrau. 'cn1 si' 5 ala 111idq.11 P ITIIY .A i.' si FZA Sa eljo y srvicio d cris ICr Sa~s 147 ossi oae aar IiVona aC R G D R ~ ~ ~ caea MNAADE GOMEZ MEDOA Y CIA "1~n.Agua iepr.Sit Is066 '-aaati .e F1REGADEROS au.a.el.Puisa~.,s~oasdaa s.A B SGND iO Obpo 35 M2 orSubiraa y Abl Sec, UIK Rsdmaaas .Vallaa4-.20 ESPECIALIZACION -c,ngd NI 658. ESMLTDO .D.S 11 SEDIER __ CO _ILAD Y6 -249-82-30. C4o~~. bl.do aa.57.7J IOE 3 TAQUIGRAFIA P~TA ___________ DGE BbY ~'~' Calculadora L. 1, .la al, .lzy-LOSAO aao irnia¡raca ALMENDARES uSOS 'a, 50. . 1952.1*. e-aMa ',aa'a'%--, ~~ta. MECA700AI e.cos anuiiaaae ete1 DGE Sl.ly. 199 u a.acaouac omacaaasaa, auLa A Uaa".1 a-'-.' i IDIOMA INGLESaa.n a-nas iia a SMOBILE 1947 .,a 'sa~*ssiscaaia oaaTNEUI ELOO CAMION1. aad~,f~1L U5 sa' o.ate. aei INFNTA 1301, 555.0 I ERNATIONAL aabeaiiUeLoeia IP1 EDI5ssN 203,,,1/,lo -9, 1.1-B9-1a62. AILIDADLEAODAeaa= ni 1oaLaULsLE1RE PRECIO: llII'n'' 'CSA DE UESPED -20.S.05S'Ot $149.00ia y $179.00 -EDADO '5 54 MAQUINARIAS ocosre a eoosA, $4 0 17a012OJEOVIO LUIS FERNANDEZ ua .c-a''.'a0 .a il uaa.aaaia3aaa O VEN"D ~~~de Oicina IASt.XIk__ cissiicaac-.assn aaua asca s 'Rely 409 'rasiL A Lka i, HPO CA aa Ta1lales A7743 .A 7744 SE~eas aAaLQUILANao. aaa. laaraao," MAECA ___NI kaa anuaa ea aa ,.a.siaa aau PARTAMENTOS iii aaa.iaa O "~ s aa59 RADIOS Y APARATOS aor. s e aaua aa Oia.ccaiaiaacn aaa c' aai'ai aa5 o c ua'""', caa oaELECTRICOS~ __ aar ia $2.500. L'IiiRTMN VEDi saessaa c r rra.elaassssa br it.Tuoia m lt 5T-isso iisn'asa__d.________ V7ADM L i3N DZ VE D1ME LE1I.S.37 ea. 11as 11is 1127riia. 12 -SSS 12 oc ai ,a srar _____________ _if_ '1'4Z-_________ ________________ ¡92 fl I 16A' acra'a'.'au N arara, P11~GRIS i 1'B.e.a ardc a,uiasris aa 00 aa uta. I~AT'!~~_YATES Y EMBARCACIONES ,.v~ i DD.65 'aE) NIVERS RERIGERAIOE O)tI(d MABSAN aCOaMEaaaIaaaaTaS 7. 5,12.trai a.[[a. t a DINERO HIPOTECA INUTR0E U. 5 Aea.lasB.ls aea _S.________A-,_____a.a .1 a a.aa. ,. a.'i 1 o d.nor Baaabaa, Mqaiaaea Inaalsal .60 INSTRUMENTOS -MSICA'iaaaa,.aaa. ¡aI aac /.SnO EN 01¡ e.IA1 tarara s. OiARAMENTO 101 11(lA1X DI'n Ra a 1 p 2. 3 J" saaai,.ircs a 1~____________UH.H.94.R2.3 1 1.sOci Oacaa'.'!, HJATOSTDINERO ii''la, .A¡T O .i. 1409 enre 1 9 y 21 QUFNDO 1070, 84500 ENDO ILALL-A P.~~1 dpra e -a. i. a i a u a, u piriasa' aisiii'l aaai -_ 1 H-1 .i19358231 CUANDO NECESITE MTleAE aE ca UC1111PARA iLrSoDAaMAaad~ le,1Sa,-P0. LiSIERRA 9iR aII sat a Y EFECTOSSANITAlRIOS1 TRACTORES il a 'al 3 3 00 ~~~~~~1 INTERES PARA LAS DAMS ea 61 loSislac ul a.NII orSt BULLDOUZER.S na laaaaa7 _______ MOTONIVELADO A Na 512 11.h.a 'ASRSD B A DI 'a¡( DE LA sik 114) k) 30-1s GRUAS tOS C27NOII 31 DL INIsaF: IliN. LaS APiss' klIs Is PALEADORAS ____~1_____13a~lir11 MDEN0 Su mej-or. Vedado lom Ras,00 308.k9,7 ¡¡. i ALQUILER Exc~lusv! 2 0 i'. 81 oVENTA Negocio Slo vendemos a os ao$6.0 n ___________Btl eot. DISITE 4ETO ENenZ DEPOSITO en 75PROFESORAS PROFESORES CIA DE TRACTORES 75oru¡ts al li--aa OEO~ II5aUa seAqaXATSET RPfr, . igeracion (1,1uaT¡,<,oc VSA RANCA IU1891IA 1ea,da a aPLAZOS -la .a. a ADO 11NI175 M35 LUT BANCAyO SII -RF 1lE saaL 1 IJOSO APARTAMETO ca sqiaa pr 01 11-41 411 Vif 1111 ¡ laOa.iSaa. fr ,siiaaasa Si DeseaVlvulasACCESORIOS S u ,, Se UAN __11-02821 PM E L D "'a A AB S77 ACADEMIS ___ a.la'la a '-I W4111,14. SLNG CUTa.a.APARATtONS8 Triple Rendimiento 1.~aA AR T S _____ aaaa-aa .CULUR SANITARIOS 64 OFERTAS GENERAL. -panlsd GAIAN ~212~a aMTLS D¡NER DOAIGE. a ~i uan dc M PLOMERAS A EN FPECAROGNI'D LMaNICIPIO e '1 E NIIOEA 3. SECIALIZACIOII d ianlasra aeq44 DI. C~~l COSLENI IDI lsa ae .aas.L OMERIGL.S ~5 c-ua P.a IUI 3teLCC .l S.aasd FERRTERjA aaaa. .ca.ia -50 117 2.18,.,t_1____AN rliale atlaas~a ii.lir O iace nccoiao.. acaice eea~loadeadoio CINCUENTAPES S is21cara~aar-'., 1~ a~c11~ a1. 11~secsi11 aaao-11OS A lquilo i 1¡ 57aClneS UTILES DE OFCIAAE VLEGAS 207 Basoso Hpotea-c.o ALQUILOa iV RAIS VA O Cairbauao. MUBtSDEOFCNAM6025 W-4463 MENDOZA HAVN UIES IVA RilAIeoM MO0R A -0 ,A ALC 1-a¡aauacr BUSINESS_____ PAiAOi bar, ~ ~ ~ ~ 11 11na yt de]cac ~.uo Mero yaoaan5cur Ca.cl Copo, .p Aacaar ria aIa __________ bisaaa .c .~ ACADEMY 1crls ptmof; aSAN Na a.105 1 ' araca1 "A- 1~ r .ET.VRIS.i.l. icaic esad NICOLAS lenn "Nairir u". ____0 tDtNlEO ENS 2,1 tlllA.X 100 1ei9aea E salqoss "Id",a ior e Ls obos a srca C.ia ,.iiiaa laaun,, a.,roiiaiu.a cil. c------' ECUEAS8 ____________________ aairaa iIiaI 7 1 I l ~ ;a i -la I a l 1__________________ a 5 5'acoCsria 30a cs-oo 1 MiI l.ill iI V a-1l ~ a--:.--:. '.O.li iRO L t l

PAGE 27

oOOo7ikOoOOiio 000~.~ .0 000 Ao MX Clasificados DIARIO DE LA MAIIINA.-Joeves, 28 de Agosto de 1952 Caimeado. NgIP~IY AN UN CIO,.S C L ASIFI1C A DO0S D E U L TIM'A HO0IR1A A LQUILERES AL Q.UIL ERES AL Q UILERES ALQUILERES 1-ALQUILERES .ALQ .UILERES O SE SOLICITAN iSE "LICITANM 8 APRA NTS 8-1 APARTAMENTOS 92 AP-ARTAMENTOSHABITACIONES se OFICINAS 90 MARIANAO REPARTOS-10 COCINERAS COCINEROS ~sus. d.$4.OO, 34___al~ 01t.Q'clYSC i. ,-u.o -1. ,,o ~~1 -oooo igoo MRo0500000,t, 700,0,,1% 0,1.00 -5. _ __ __ 3_ __ 1 R.ld~dsu X-1 __ _00 _oo -. 0 -. 0.0 0,4sI ,00 ir1.O11l ., ~. ,oo.4h=,,111d$C ,.* d 2--r8SYo ,1[p. ~ 1 MIRAMA 0PVT&NT i ~FI .1 JESUS'*," .E MONE VBOA 000. y1600.Poooo.'ooo ,oo o AE OAE u ool _oo cooool ._oo¡ fU E~ m ILJ O E 28 WE. A YEST a .1 V,71 1u. _I. ~I.00 ,o, -. oooo ,. _"""oso0oIodooh -oo -o o O I I DI. V.11~,u .1I I .C.0 pr f ri l m e t o-~ ~CI S2 0OPORAMET J-4 ,,, =000 0 ,"_ ,1 b FIIN S 91 freoto DEL MONTEo Y0 VIBORA100 0 ~ L t 0; EL iJ2 re C m a to .o Frtr a.ilros 000,,______________ .l"_ __ A0000000000000 N.T0 ll1 COTREA TODSTA Il Y:ioI soI 0sded GU RD MUE LE d.olO00 00005 .0, 87 .AAN ~3 LUAN ~s0 i~n00 000 SR O N M O E N 0 """' oo000,,.'d" ~~.1 FN JFSU DE L" NO .,000.OoS LIIA0 ,soo> /DA1O E. Mi ____________________ ¡-. ~5.a,%u_ ___._______--__ __-_De____ $95 ir y oo $13 .o ,ol.ob l. 000 ,-. ~,1,~ l &000 NAVESol Y0 LOCALooo S507, iLCI s CO ER S i 01 U de verse. .17 1 SIOPCOI 11 'oO 0D ,N. tIC DURO ~L O E E A 8370 i cuarto hasta 0 0 0 imUOO-C-1111-11T ¡83 DEPARTA MENTOS.,". ~, 2~b oo o l oool o o o ,oo AL -00-0-,T0~1L--1o0 11': -l ALQ:L UN 1OX ra 00 con su .000 prp o saln looosgodeooo o.00.~,, SEOFBECEN o JO D E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u SIA'oO 0,T"" 00 0 ,0,0" 00', 11 0 L. ~ 11 00 00 El-o ,~0 000,, 11. AGENTES 1 T0 0 0 1 3OO Y__________ CIA.,*0 0000,00L 11 N-00 '* ~ 0-0 'bVEDDOE 18 CRIADAS HPL :,". 1 CRAO SoM< %'o,,0o, 00000 %0,0.00 ( 0 b~ ~"~~__________________ Directores00 en edifici, o d o,,.,, . i I. ~ ,. i e io e p e . Obiso 35 n. 11111'11 U ,,,,~I. ~. a "V. dd, ~ .~ ,~~.~~ -_ lo MAF1114A M-6921 000, "'00 ¡ ~ JOS -9AT ZF~I~NT El oOoO.0000 ¡ booooilol oooooo .0, 111,0 ~~00 11 EoIoo d, ,, 404d C 406c m onne.D S 000-.-11"Aul~l'-u ~ 0~0 D,1 dP-o ~~~u -,ol ., ,0 .'o CO ERI ~l-.~ A LQ U I u11. -ncnb e ooIZ. _.I_._N, ~l ~~1 ~ o dol. ¡~ 00 E .0 0 ~ .: MASO ~ ~ ~ ~ ~ ~ q ¡6 1U-l 'r,,,~t-pe.Nmeoa niae a 1cmet eiils b' J 1 0000~41 000p~ I-I,0 TI.~00 bA.,_ __ __ j-l bn,,, ~ ol o 5~ Busi 1, 1. ~ 1,0E S L C T 1,9_ 11 ,-,u. ~ ,~., 1.l ,,~ ~u~ ~ 1000 p~ ~ ~ 00,o000 00~ ,__ __ _ ~ ~ ~ bo. 1nu~ __ __ __ _ ,. __________________ ,,d d, 1.0, ,W 1,11,0 -o -b~ 'UO LiHo0o-1o 1 1l'0.0 11 Tioooo 5-82 o1 11~~1000 00,,doos .000T00000000O00000,, SANAET R N L ".> s.1^1-,111 1. ntld FYaCSC sus oficina 000 L ,oO, ,0oOoo0 .1%.10 ~~ .,¡0.000000000 l.' 1pr frbl m nt o .~e.(.00. 000000 0.0 E ALdeL LOCAL ~ ~ 1bI,,~ 4. ut cnrc o ampli es -______ '00000 0,0 00,'.I0,00',", '--,0 meno d00-0. 000,s 0000000 Mirtir000 .170,00 MensLales BATIST M O R R 56 1, .,' il Iib ~ lo -I i 0o boi obJ 1 1 :o , : 0 Dl P o V ~ o s it m O. F1 101o ~000 50r e o m Obispo_ N3c5 M.91 '1,-_.1 .~~__~ ,_,._~n_ ,,,,,u.i 0,lni 000 "o0.00 00.00"',-', ,0 0000 0 00 00 2 2"00 00 "0_,,~0.C0000I. H 1 1.l ;. en e im ., d So oqol <00ooo00,01 boo 1 1121 IM~T t-.o. ,.0 o ,o C-UH-IMn.00 O i .00.I ~ B,,< Y.2".000000000*0, d ~l 1 .110. 0,,, IIN .E .0ll1,11. 4 1 ,~,1 OOoo.S0 u_,,, 0000 ,, o.oo o,, .oo ', oo. vi oO ~ ~ u 3 looAN .,I lo o 0.0. ___ .11000 .o-005 _000 00 000 ~0 00.00 00 SR.0 550, 0000 0500 lo _________ 11 1 1 1 0 I ~~ ;,, ._,oo J_00 ~~. 10 .00 0 oo'dl4opoo ,-1 1io ,0 ": ,_l. '.,,:.', V .bH1I. un no el00DIARIO0DE000000 1 100 ~~~ 00 oS ,,,I 0,b" 1 DATM NO 11~ . 1 1 ALQUIL RES: 3(079 o'ED DO 0 0 o -o < , 00.,, 500, 1 ooo d.1 ~ooo 1.~11~_. mi1-9-2 u_~ .:, ,, __', _,.1,, , l -1.~,.1. -. r ~ ~ .¡iaeg s er 61 .",' ~ S F E E ~1. oo,. 11.1 W1,%; i., _,00, ,111d 00000,:%,,;<:,1 ,l,00"".,il". 1 n II1-; LQ I A U O A '"".'',,. ,,1. n 200 DE 00.000 0I0l,-,00, ABRICA LOCAL COMERCI L ___.__.___~____~0J,0/ 00000 0000 000,0000 000000o0 00 10 000 ""'i~) i ACA AD z 00 0 oooooloo AM"olool .L001 '^",o CRIADAS 2l CRIDO 11400 AGETE VEN ED RE ,!ool00000l 000 ,ooo ~~~~ ~ 'b' 03 "o _,,l, 1,~1~2 i00 ~o, .d?. J'._?1oo 00000p0-00li l D M Y 00000 ,ooo C0/ lo 1oo 111. b A---~ 6011. .A L U LO ""__ _1 d, yneo'o 11, I oo 1.,,, I ooto Tofooo 0 _H oo>o,,oo CO I A ~, -0, 1-17d.l SOLICITUDES,,, VA IA ~~~di 00000 S. -il.ool 0 000 -ooool -ioooooo 00 0 00 0 0 't 4 4 .4 1.8 VED 1. ~ L R ADO75 1 00011alibo No.40,0400~100-0. "Iu"" ~000000000 --~d .1,0 l,, ,,,, "," '0,o00500~,_0l1I. lu 1.1661ip nii e te i re l,. ,1" ,,,., ,,,,d,,, b ,11,, ', ,,,l, -I ~ do r lo CO INERA CI NEROSl 1 H-919 U1,0 15110 u.0 1 0 : o 0 0 0 0 D F C O P L B I 10 1. 050000 f, 0,0 ~ d,c~ 1* Orti l J OE DEL CAM O0.oP 13 l oo oo o ooo N "/03 ¡ ,OOoo ~II. 1 7 1 2 ~ oo ~, ~ -o, 1 -Q-L 1~. ,i : d10, ,, ru0.0, 000000,0 O 0 05 0 1> 00 ub 0.0 00 000 00 00 00 0 00, 0 0000. loOoIoa se o 11o0 0 A L U L 0.0 000 50 0.000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ul. C hl <1 0000000000000 a"," ~s q u i n d e N ep1 ,,,~ ~ ~ ,0 0 0 ~_ _~ ~_~_ _.00000000 ,,~ ,," 1H 2 .53 1 S, So,,,,, ~ 1~ b11~ ~,0' C1od "ooooo ~1000 ~0.000000.00 -11 NU V EDIFICIO,'.pl,'b 84 deIACO E 3a.dl,______ V,0o>f-SIO J.0 r~.,0000 00000 000. 0. .u. ooooolo 2 0 ~ loolo lo 11 __~___~___1~ 1__,_____~__~__b~ ~_~ l_'__21,~_y____ 00 3 :cjiooo.500 11111 410 de:"IY,.d a aan 124, C IJO APANEAVDROLMU L SAR= 0000jil .dd, 00 $0000 0 y $5 .00 SAN,: RAFAEL":: H', 1 .ISTAD,1 ,1 27z No. 10511oo.ol VE AD 3 _____D.S ¡,______14.1 ~ ,__~.1~__i~_1.____.E te n u traY Crst L 5TO 11.lT . UER. JRI I I I0000000 .,.0 0000 .I ,l _ _ _ 0 00IO OOO56. L O 867.5 i ]INOZ,, Y C Tlo o 003 28 ,IO1OO1d 2/4. br 0 f00 00il ltis o30 M 9 1 1 L.', I'15 l J,'l 8' o 0 A i. Rl DE U1R S1 1 ~0 0 00 0 l.0 0 C0 0 00 0 0 56A ~00000Wl l. A I o 3biir i 1.11_ 1_ _-_ _?_ __1-; o u. _ _ _ __ 1 r p. .t p" l d .l. 00u B ~ >. cin.~ gas.0 00,0ni-s 000000 ~,. M A R M O I AW N IF IClo L O A 1 r0. 050.00-I II '!IIoo O.l .1oooo 11.1>1,,1,1. 11,1 il 0,,' , 00000.","" :.,, ,c EX R A J R HE T E A E r ~ ~0 000 50 0777-0. 0M0u 0-P 1 ~ ~ ~ ~ ~ 0 .ooo '. ~ i. ,oo. IN ES RE A ,1 .,n.0,, .l,. 01, B.;.o CO O ASE CEO ___11 1~ 11 '_______1._: '11 -, 4821. -0 -0000 V000, f1, ,1 0000 00, SEOR ELYA MEDAN EDAD,001 -00.0002 1'1

PAGE 28

CPgma2 lasifiadost DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 28 det Agosto de> 1952 Clsifiados Ao CXX 'Anuncios PROFESIONALES COMPRAS VENTAS VEN TAS 1 VENTAS 1 VENTAS VENTAS 1 1 DENTISTAS INTUMENTOS DE MUSICA 48 CASAS 48 CASAS 48 US 49 SLRS S STBEIINO 1 s taRanc aadaaa.a C-C aM 1 ,a LS5a r.a. OSai> E VENDOs QUICALA E GEERA LE 0Hi i v d s d '-NP AA 1-aaS 11A.-. CALL ". ENTEa d 11. .ad aa l >aaiAJ' MNLT-VX .ate maC S. 51C-. e a& s-nIai--a aa FnL. ,5~atal. .las .tSf ~M ,1 aa a.a 1a a. I. Io. 1.-__ rh-le. 2 I 1 1.r--, lpet.If :1, DR AT ERID AO" B.d. RTiZ M"adl~ .H 1-5-. S D ~ a r. -lai,.a.aa'. daahaaiaa, eaa"" ~a dad.ll,,d.'.i.C11. ,~ .d . :,A 'ln -iai__ A. ____ rora abl.'d aa a¡.J. a-i. £ a. F-07 ael~ ao. ,, .OOIIA a67L a aaa 115ATI .7RI OPRAIO APRENDICE VARIOS rQyiaT.;aW.aw[IN RECIBOa,5la.,a"~a~ a PRCI MAYIAIM RO RG E -Aaa a^AAA .o 5 oa1-i-1Sp a>~~DRrR -aa a eiaI aaaaa t-a o T NIA aa-. b.a-a aaaaaaaa, >'-tal.,'-,' %' -aa1ac ._ _ ~-a d. aaaef a.I. a-.a .aaa' ~.aa -1-aa aa>1flM Saa.M a %1.u. 3,,XCa~ai ~ n on O~1~ -da.~. tId d IO A.O.T NIA 3-1. Peralr,. .d Oid SE O R C N 1d.H -f -d i,,, C, aaNTOS SUAREZ_ H__ .,.a ,,a,a aaaaaa ~~tS.a ja ---~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a a-~ a, a, ,a J.aaaa-.rJ. .l.a 1. U. aa a E-A 1 ."I'dII3A.--.7 a -H a~~ ~~~~~~~ ~~~~ ____________ [ '-d" ,aa ,a paaaa>aa desd $1 10 n a.aa.a aa-aant T _ _ _ _ _ _ flitl T flI pasea.N A aaaa.N E .,.a a.a.a. P aa lT Ada I VA>aaaaa a a -a a> <.a a>aaar ~ o Al r d 2 sus., ~v~"lta Id r34 .e.,.l E .l NSOEo-.aa so,^ ,, d, Caan ~.'tan .a. aa ¡ BAR> EOEAL$5 ~ 1 __ _____ EAINTO ., -, ______-,' I ~,Z Mlb d__ _ ~ e 1 a ,,r, 3. 1 i p ~ ,Pa.td e, .ap _-_ -III I'_ aIaa 4 0 n t 14 .a > ra nd a !t-________ A, ~~_______ .____AJA EII ¡ ; ,,. .o ,, d-11I -J ,a a aa a a UN a, .ARllaaa. 11a -aa>aa rSaa aa aa aad laa a-0 a> aa a aaaa aaa aaIaaNs s .a iaaas aaaaaa aa ,aa a aa asa> > a's 5a -a aa da, >aaaaaaaa a a a ,1~ 1-aa-M a~~1194 a.4 _ a a-a -aa-as a1. -1aa,. ., a aa aaaa naa d aad a adad aadj,a. .aaaa -as a, aaa aaa aaaaaa aaaaaaaaa 1aa a S IC S e RUSICA Rs1 BeE Cs aa a7 ti. aa a a a a a a a a ,,, aaaa a.a a Aaaa--a1aaaaa -a>~aal a a aa> a .R a. ~.aa a a a aa a* S a aa s a da a Yaa aas F. a a ,>-daa l M tIa aaa a .a a-aa a~ 11>aa a > A., a a aa a a ,a a .a, daa> aa > aaa an n ra a e> a A, aa a.l. aaa ""a> ,,,,, -aaa ,r raa v aa a-a ,a an aaa TAPIC SUS MU BL S V--C S REGALADA a. a alo a ao. ae, ae e a aaaa a. l. 7~ a a a a' 11 a a 5 a. aa a a a ai, ae aaa-aaa A l a-a sa "-a .aa .a sr aaaaa a 1a, a ~ aa 'a-a. a ~Iaa>, aaSalaaaa -aaaaa-aaa >aad. a ss as aa aaa a. A C K A M a -> d a a 72,,a a a a aIa.a d Ia a1 1 a 2 2,a> a2a. a a-aa a a-a-aa a-aa a. ~ ~ ~ ~ 19 a>O a~MAKA RARCLA ES IN S a> ."aaa 1aaaaa ~I.aaa.,.a> aaaaaa s-s %W1,, 501>, .5 NOSal a, aaaa,--aaaaaa d = s.,aaaaaaaa a aho pa-aa a-i. da. ana $.50Irntt ba a a aaaad. .7aa ,0.: a asa~aa anada a> aa _ T i O N iaa n F 5a0; aaba n 1__ a aaa VBOR _____o MAI ODIUE APED aE -" a3 a 7-aaa SHa ada. 1____ .aaa ,a a-a, --aa-d ->aaaa ,na-a Zar7: 1.2. .taaada sSlOO rabr IVa OPERAROSakn '> d.aaaaa.a -d.a .Tlaaaaaa-aaaaa,, aDdIaaaaaaaaadaaaa-aaa aaaa, aa-a a-a. a a~a a -aa a, aa.aa dda a aa-asaaana>ra52.1 .taar a,.,, ~ ~ ~ ~ ~ Iie a. -,,a-aaa>a .,aaaa Paaabl a.,d.e. aaaa. .1a--aaa-a T.XPCERI Mda~,a---.aaa medd. 7 a na',a a'a .a QUIR PaaadA e-a aadaai 1.1-~~aa B-¡.a a 1aa-V 1 daCa> aaaA SALA, Xa C .a 'aa-a' aD": Pa a-aa~o.o eisll1. . l GL .i a-a Mi d ~Iaa>d r aaa d _ __ _ -aaa a.-a, 1 IR E O I a aada. asi27aa aa. aal3 ID.,a G-l "abir daa aa-a aa-aa a-aa ' 'a a-a' t aa1 sasf.r Jf yo tai~nta ~ina naaa" 42 aa '. BI A ~aSa. 1. a>. la a a>aaaaf. d -aaL1 D AL .a~~,ea, aaaaaaadada. aEDA arna a1.1aa4 aa -aa ai, a.a 1,10 aaaa prime a a a zoa bl ven a a-aaaaa aaa a a aaaa o a. daa aa-aa aa-a> ,a.a ,, aa a a a a .ara D.> al ~amand ab -a .a aa a--aII.aa a1 a.l. a. a1 a.~ r aaaaaa. aaa-aaa a1a,1aaa ~ ~e aIiM a. a a" a aL La aa aIU aa. aaaaaaa-aa, 4 a-.N -!nna ,-a ve, .5.1 o fene n e a fci a i r ca aaaaa aat. ay Iaf-. -l-aaaa a al. N.a 2"a -aa . Saaaa Taaaa --a aaaaaa ,l aae Telefnicos, p acea 23.58, a i j _I~ aa U .. a-. aaaaaaaO r R s d n c a a in e o t v o 1 5 N I A C S aOD R.A -al,,! x ~ a-a7a.1 v a as, o p a a-aaa-a -I, -v t d a ai> 4,1~aas.aaa a. adadI ~-r aaadaa adaaa ad.d aa ,a aa _ __ 1_ _ __ _ ,,,,,___ aR. aaaa-,a,, "o a.a Laa.a al a-aa' 3aab maya a t 5300 ,ant ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ada SE VII IEEI I ad da a j~d dada sa ________orCsno Dprtv'_t~_ed ,, bd l"I fl¡fl.f a-aaaa-a 11.-, aVedd a,5134 a~. 1a a-a7-9aSe> aIr a-I a da ,125O a.de$W .,O ___ 1 BOAOS Y NAI OS 21.C M R SO aNI naii 7.aa-aaaa a-sa>a.aa. a> ~~ a TIa aaa ,f adaa aaad an aaas-anaaaaaa ama .a 501 taIa ____________________ 0. '.s. -____ "aa-a-'. a aaa. > a a aaaa aaa.oaaa a.adaaaaaaa.a a--a-s mna a-abaa -a-da35.0 aa a-aCaaSaA aa-ad a7 Rel a a H-,1-53 a240 a eo Aaaa01 1 UI I;O a a a10 a aa a aa> a a. a-a a a" aal.taaaaa ________-aaa IM-ma O PpEgdn5 BUET SEE 13DINA, %adda' P-81da d, 5108 aa ____ an 11 01. 1% Haaa aaaaa. CaldaD. nr a-at"F n 371 aaaa-a aa-aaaaaasa .. aa naa .a. 1am yana ^ a-ra. s a a,,,a a.l da,1 aa-aa-,FICAa-aaC S o 1. .L -. C. ~ ~ ~ ~ a-aaad sa-ma-a Aaaa ~~,--raba16-8gt 25 -d j7.~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~ d ~ ,d> a~n ab. aadaaaaaa r, a a.,b a1,,,,,U 1 a.d a.d a aI 53yM Ae. INGNIRO COSUT rES ~ Co 8-7l Syt aaa>a1as . es ____-"_" ____-., "' > s sal a a a a a ,a a -1-1-"'-b N ~D l d l C ie .1,9IIa soS JI~ d IIIU ~ S Ir R 11 72a -H a-a a a -~ d a-br. a.l aa araa N a al an sal 2 i ,; ,B ,% Ni a -aa a V E N T A S a a1a a a ~N D D I C I A a, P 1-a ~ ~ adO tr a m a9"n C a laa da,,, 1, 7 _UalVlsnmnrnm¡ ,h a 1 a"" ~ ~aa~a.a1a ----aaaa E_ HIJOSna a-aa, aaada. a-a .aad a h.m-O-aa gaa 50.b a 1, de a acw .t a. aa a -a -aa> a -a>aa,O aa a aa.E naa aas a0 a a a d a., -a a ad a, a a a a a a a1 1 a1 1 aa a. a I: ,d a, f aI , iE T i flif dad d~ a~ >a a. a. aa aaa~-a a-a ar,a, 201aa ~-aa aaa -sn e U .)aaa,,,,,,,,,,, a aa ,. 1N, DR~21 ENU ANNATa-aI "-a R,liUIA DE, BELEN -"a da slo a250 bonitoa-a baaaaaaaa aaaaa dae a1 a:~~aaaaa -"-a--a ,aa a-as.d aef aa,a-da rs M IROAS JOY,.A ".O -R -I,,l a aT AT ar 11 a aaaa a d> d -a a. a a a aa > AB, ANA 'aaaa>aaa a 20a -l,~ ~ v ~ 9~ ~ ~ d I a aI1~ oe, ~ ~ l 1 ~ W ~ 0 . d' 2 4p --.ines.Re]abaad 5203D alas A 211 U 910 aa-a-a ada-a G ,O0 -9a11aM -26-12 DR ARC A 4800 Cat N "taa 97011 00 Raa oelo brs ~lP ~ 17 8 la d16 51 ,000 l idaaaa VEDADO, ~ PARaAa 52NT -1VDA Y PNTENE DLO R.1 AERMA NDO CUI,, RA, a7 a aeraaeai aee a a a-ara io _ -_ S ,ea oa a a. a-II -I -E2 InLterioNr TrADajos gGA U10 OI>O P NS EQ I ar1N aniado a N I LOSd S NO Rel 588 ~0 IENE -. TER NO R -,~ g.CH~$1O OYERO 1,. 90, Nl a-, la ,-a~ ~ a a. ~l a d a $71a-a aaaaa aaa aa aa a a a a H iaa ~ aa aO a a, C a f a a alo aa a a 1.11e ~~~~~~~~~~~ ~~-a f~1. ~Iaa-aa aF-5-1aa-aa a,-1i ~ ,.',"," ~ ., ~ ,i ,c.,,CE na-aes aa-a-s r> deRA A E~dU-N ,2 "' Saa a ~U-aa a-aa a.DI~c~ O. I.YON.d laR12 Ae E.ANd ,__ 12a aa ~~~~~~~~~~ aaa Y aa>aaa aI a5 a a~ at a1 a-O Ea16 0-2 a,-&B 1 a~W aS a a, EoitrI LA FACULTAD II i. ARIA fieAdrs 9311 na CO PR '.¡' ~ a t "FOTUNDA VEND A .a111-,110. C13242-9 Se t. ,1a la A. a2 da R~~ b Ba-aa-O aD11a a'.-I-de,. aa, a ad a Td e ld. >tCHI INICO a 'al % -6 aOl> a-terao aa-alda a-aBaa-50 Te R NAd a S170> $ 000 .1-1a.a aa da1a-d a-admaaanadaaaa a1 a" a'a' a AL. CO TD ~. A-LA O aa--aa aroi -1-7-1 p SOICT aaaaalaaS a -aa aI ad R a MODERNA aS a 0-1a.Al ~ ---a---aaa-da -at-ad la aa~a a-rar a Ca a ae,. aaa-a, ~doaaaaaaaaa ma--lraa dr, Ca-la adadameala> ~ P ,. ,r a1,,I.1" la-1 -I a-aes la aa l'aaTara Vad-a aaaao ata,% -8 ~ ~ ~ a a,. I , ,' a aa a d N T I ,, l . -a 1 ~00 S e a d 5 0 3 0 0 0 R a a la d ,1 .1 . . a11 a a5 a o ~ ~ p a ta -s a -a a E Q U E A B A m R IA a l a-aa~~-" 1aaa-a d I. Ulla-1,,4 10No, la -aF .a a. liaar~ ,, ~0 > .aaaOre~~an aa aaaaa a-aaaa a, .p I,-a a-aaanna-a,,,,,, da,,-aa la,,atan,a ana-a Qnaaaa 1111 111$W.s -~ arrset.cn l$150 oa-a--> ea1> NS R I IEI A 51 aaa SO a l O a11~ m c o ma o n$ ,0:b nt ,o I.II IIII ,aO $ ; .aaS ARana aaaaa d aaa ~tR ER RE AL a-.t. ~~1 1e , -9. .,i,,. Ti OE MUOIE7 S o.,ata d 12a-7a>aapa> aaa, a-aI~2-a-a--SE aadra da Caa H A -A T-a-aaa da aaaaa aaaa pa l a a ~ ~ ~ ~ a a a-% ,11 1 1.11,a1 .1 -i ., "" I a. ~ l,-a a,,aa 1 a. aaaaa-aaaaa ,.a a,-a-a. aaaaa aS -aa t, .,,,a, aA0 1aaaa aaaaa a-a 1a,,a-,aa a >Qa.Ia aaaaCOFMROS PINO ,'. MI bR bATO a-al AR ¡ie aiud ad-51a5.00g0d-Ryaalaa.a. a aa agnalanafa.aaaa.O a ,?d 5551 masa ma I-aa aaab -. Slpag 55.0 a ,9 r . ~ ~ ~ S aa sil ,a y a~aaa ea -a a~ $-1 0 ta $,aaa-tm raasIi ,O ~ I a-8 V a aa a aal .aa ar a :aaada. ,a l o IR n aa S da $2 .0 m n a-IraR Inan a Oe-aa aa---dat Caba. -ar 1 Tnellaaa--l. ~~apa -. Eg ad 5 ~~~~~~a a-a.I a-sa-a-,,,.,,,, 1a ,,,-aa ,3 S2' -m 'aad F12310,, ;I~a-ala-aI,~ d O1~ a-ii d a 1 aa-a> aaa a-aa M d ada a Ra D I R I .L Ant' M A IN a., , ,1 a ,,,,,,,, ." , -,' a1" O 5 40 02 N U E V A,4-d S a R-a 10 tC. ~ -2~ ~4% i5M ,2~ ~aa-lo ,a.H -2 967a5 1-a

PAGE 29

Ajo ax O-lseificados DIARIO DE1 LA MARINA--Jueves, 28 de Agosto de 1952 -Casificados r -. Pal 9,VENTAS VENTAS VENTAS VE STA VENTAS 1 VENTAS VENTAS D~=1 5 AUTOROVILES y" RC. 3 AITMOVILESY ACCS. W MIJELEEY PREND-AS-154 MUEBLES Y PRENDAS NEVARAS Y REFRIGERADORES1S1 RADOS VY APARATOS 5 2 OBJETOS VARLIOS 64=OFERAZ 7S 153 e W 50555 055 JC55075 -e UBEe -I9ce-,ss.ssoese esEETRCS oasa-ss eso o eLe us-lo o-eed eEs e 5 0 se s S a os e e sE WRsa a se sC.e oe e. . . . ass e s s u i 2 5 E S U L & 7 D s em. t ~ 1~ic s e s s e f I esace. ?oIRA, ENsDCAcse-sesC eoeN r-sD OND. CD N UBIA ,. % .> T -ocsea oa. oesecs eeOces-co ee'. o-es sse soaceasecOs 5 ,,,, .,, n nVERA.,P1EN.flUA E esn oooaPo19soo .sOoeo odbaeae a5L5~ ?Ly55SstCW~5t5__a~f 5.es5-eo0cos.OsdO*-O e"ce ee-e-.555e555aoeOyc,9 = ==eV ., es o rg Ee oWOsce. eof-513. e cs e >-5,1 Vc 1, ~ -e JU EG O S DE U RT $ 5 rce, e lo ril nt h io sdoc '1 Esua17 S D ,-lo= ios o 2 A A.D G A I E O _It aesIe 555 noseos. ose-oes. l v"~e-'deod5 t 0PkmdusF37Onoe:ecede TeC 5 o55s55*fle55 Coce7ico =sIose 55oses 1V ISu e. 5 Oessaesseeoread 1edss se-. sAdGe.ceUY50 COses. 184-8 NR!99-iColzada~Jess del Mosto,29 9.,iUeeCse1-Emerse-, Motor ssDII .@e:4M eoco='1t.11: ise ss.ee.Cedenae e 5.se .26 "., ,n PIP !.,. 1,1, :es sOs c1es NE Vr s a oER sAs E e e e F c u o T j s C s e e a. -l .e u4 e~ ede ooSa 2s e,4 ia-mu. sese sese ce Se ecee -eeisose Oee5. 47.L-, ".aee e.osasebee.caso -]Ccee.,21-lS.sS-p. Os.*ce.-e.(.cae15k.Oce e aso eseaNse-oso u_ Enmubun etao, 15.0; 11 se; ee $1,=: D Sc m.s .-tcaoE P.t2O 'r1 7r1EBI S PL ZO-e--s-_o""esa.ocaoS.:ss 0iIST UM N UI C. ~ t ti acoceo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $9 ses.see es-assa oro usctR c ceses des uzseesesee 2 orc er-ea seooeaersaeres -Ont,-Gibes -___ seaescses55555 e-a seseces eceaeees,50 ueg cobacega oquta A CSAcece sseoase. se~ rcoes se -ess oe,._Msw ote $70 comedor $90 sya .euld. ,,.,t sessoe:uoa e-ea esese. seo;OO5 red .ceos sosI. e-s-a -cc,GO DE eU R sen, ase ~ss -ce O. :i sJ. 11e 5S -,eeu eog$110Clzd esdl7 sTe,1sescceasr cesee. esea SLHacrno7cmbENDEtu .RE 2es.eesesP5Oe-.,.,.£. eO .se". ~Moots 20 .! DNLA -ALosE squIs2APT.e1eJase"os. c re ussooeto s see oa s-#s Osse-ssO e-o-ie-ecsl.I. s ce-ede-c. se c. sa. 1sc .eeeed.te.e11a e13.,ded.e e. D'%e c,, ¡olas,$.0rae grne slos E 74.m ssceO ece.e5eOesms. ae-e. Pe55 . -T -j. p 5w. c, 1 -HIFRG T8C As 1 e--ea ,e-scs ~~sd s,mi. rscsueCo c .. al-ee-a.4. esae eea.ceIOS 011 AD,-e RN1 UU A e s -5 sse e oesel -es -e s er, O IR y ns rik Zt 5 ':'-'>c ., ca sea aeco o s O e s de¡ Moneo-U : iun ",b ~ seecoe ces ces.D CNY Ose 11 A1 tl ia ~ Lr-I b 1 U EL RU A Luo ce~_ .t. NR -9 sEsqun Tecas"Csa eez e,,,i c ese-.§2 selec,---4. .,-.l~ .o i.Uj -l --e.-,1 secaea oRt o c e e--e~~.'' _________U__e-e-.a-e--e$ _es.sooc dae t. des LA. CAS RUEGU e. ,e 15ss^cesaa esn oont1adun'o y a a' ,. I.,o. %plos.leOrs. $01 meeseoes -Sl2c PANO-e,.esecacceace .cceesose5a5,ese HrTc utm & o-see soese osee0. OecmsosaO.e-s sus e-e.sver 5 r.s ceseAya. Moos 02 cart sol son soo degarelsay cestede u ce Ose Occosce,-sed. StodaCall.-l m oee -D 42.5 e-s3e-so!cses s Oesss -. ec eKd ceecc ea.e Oes sasce-.Oesi0.0.e-e:sc es& esNeds s-e c055 eScd aesSs s sece -ce -, de pOrae caa-G s esa coses ecesca-s e. n~ lOcesesor se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 00 JUEGO CUARTaaOes-sc ss e --es-s-ee oI-s ro geoa sl-oaa o ee ede ese-sds M 9E K.D 7 -_ .e e-se.~~-c ,-d.$11cs 00.asEsG sO c oc-oo 1055. e Baescrs l s ecsO 5 Cses coESs 1c ecocae ao cETOc s M SICA YATES Y A'l RCACI l-o'NE '% S lO uEBLES -r osr. .e. sease-'. Os o'.'. eseose. ~ ac o'ose-ase-,A de OseIEe-Osis-,1 si al, _Fn" ~ -oses u-¡seesfa La OeOOoseea (soseeesesee-sale hee .eea eod'Oc -ecae OsCqssas esd'e caba e gi 5 e oe e,1 ,MLE PiAT d7 U IES d FCN coe P00 _aceea Seeo -scaaeo cccccc e55 aseees sa e ec.sce .Sc 'd'. e boes cece1OsA CAdesdSe,.PARA. i-OTcA MO PI-1 55 o ee. ae---es .Os d.O ss eso e eeeca co .cu. O3 e-. ceescese$750escasas 55 llOsees oses,,d .'Ud -5 ss ,_e esa .1-. .A"We .W ceese-.d. l-ese e." e-e, enT: se s seNDE M Ecasirsso di-,. i ,-., 1~nio ~ 1aao, ~o teem p eoa astIy -es yw cee-ese5O0cO Q56tV. Z ~ -Oc e s -e-oe ecoo Sasn ll .~ ces P,.~ea P-1s. 5 e. D IJB ,JOfC Pr As ded SIo s ad 11 ---e M.~ ~ C-Se~D 'c liingc $100.00. Cal za e la""~ 1.C-.r i .ei. 7 1. I A rose-e e. 1. ae'11-iee-, 1,eses~ o IE'artesoy retOR M A rrn I mo sos8 a dU" -e aasaosc e o E D ,Mot s lo s,Eesuseseejacee.~~ae mraH smn ioe-e1n .-. ce e v. oc -i ase o as~.I 29N A-. ,= 15.%= A ec MANEJE VS)15.,MISMOdr, ,tc.Gdl robali=li T_~ SO.5.1s. oN5 eEs caeces ,". == a-sa vreo. e--e-se-e-aV"' e~dOMOTOReeeDEs ceo so cosA-. M o717ea suroCt nfiaz os e t LGeeal -D"".i--Oorel, .11. 1 1 ~ d 1 a ac s eoscas.,166 M& 2205 Liiae l eo e. eco e sose-es SSaeocaa.c5-1c5SOeBRE e--o-5-2 dc.,eceooe-l.aae. ,)-Facliddesateecos-e rece1" ~e-e-leoi! pdea depj.-dDOLU Y -19 110 EL A__ AM0 ---. d, ___-,oi". Po, ceCOsai .ticso sa.d ~ec~ u o es 54NI Se e.e2 e eosJ NccO cS e DeI-c caos. e-o. osoo e-ose eO oc s4seees u tee tos P13. eo-s cre¡o ecscs lteuloes -Os.ocosscec L cesce esas ae.,i,'-,, ~ ~ ,.1 se, os sece -1 A NECESITA1 DIMET i, -e-sese, o e.________ H 9714 esos loo edo r':Esolohos~,uceC Pre o lu, 11 .-. CO P O V ND _-_________ s y tu-,: Hlu. P RARpoguelo NO co msdspl es, .eesceeoae posee-, ,T noqidre y.0602 c o e.sea.as.M.Sdellalde4sS,arl~ gg11mndd0 .l 1.b. ~ 7,-,.psu UI."-.aD,5 ,.l. ssoo 4 se oo Ose A es--e-. sos-sr eesdesdees/crotodoetoo.¡ o L e 35 ec,.r ,1cO aOe c ~eae~~ eoe1.5,-H-56e1 .~, 4 b ~ .4-e64-O-,4 --SO IIUD 5 g rri ne s y ca ia ed seca~ co o-1 ao.s-ceesce, ie Cs ----neoceilel.so' Ospe1so,1, A1~ s-o.otec yi oes~.-cee ,11. 111,11^ -a csse5esee O. Osede e z.-ei.~ ,.,i ~' j.-ep e"-"ooDoe ortoad, etoc 61OOROS ___ BNOS y PVALoORe Wz e-oococ.ee--ocai.o os1, neu ,~e ,lebe de Ol To Olett e co 1714 IoIR E E CON s M ANE US BELL O e-od. ese .os ~loe-oc desecos o~ d11;oasc.",cb.cene ~ .,.WIS4c,1c.Al.QLILAb-., ',MAQUINAS. e: e ,c4e. oseo" ecsc on"t5'? codo preoso.us ceo1,sesees-PaRA5w.cNGRN iro e 1.r-ceM.d.-, s ee-,ce.,s e-s esP5 ce reerdcaa eova_ s_ Nososlseso 10aos e seoo e cce _s o __cs eo se.se.eceioate ps cd~a a5 5a-.esOO 50e--OOS5C00 eo gsitcs.ocer.t. L A.FIAD RE ee o s.aT.sso Mod11.-,Z,__ __ __ __ e sseISeo M-s-cO e-a-ee eooece aesepostal.$310,eco-dd-r~ asc e C lo ~~ oe;s~ocN.c-ocsoOseseessesee.4. -ea.4 -" a ,. ~ ,esOe Oso bascas1 mocloto las-, -lee sqccs ,;-,esoIo 1-1 -,,d e ul Ce~ sesees so I ~ 7, M U B ES DE OF C NA rTse--'caco-e--ss.se-.", 11uI lP-.1 .1 ,,,zae-,e-e ~n5-1, O11~ ~ -us.C l-se"~~ c seeso.,,-,,., elrrl p s ~1 se 9in, I CICe r tAsS Mn M ~, C~ AquAS DE U AESr b r MA E ILE~EC NS1JCI1 ss 5 -e-seee ¡ _i todas____ e-eO eesa ,os esos., -e-e1 ~~~ ~~.ee.c.Iomel'edsseo :v~ ,a11UINAS O P NL IN LSMRYCLUA PCO AITIISesasae cc .eo O,,eDo ss, In r d c.,lPje seo ce ce Ioctet. n u, ,te11,d p dc e-sos Ruscos 1 ~n l;:de es te ecs .c sddogee esca ~ tjoEnycevaricco os ga s e s e cab c e partableo otnr Pcrcs1os. dcae~de ac. I 7 re-coseie essLeessaOesS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,nMELSYPEDSeo spc o-scs-s L eo-o -L-e . ce 500 m eAgchtvos mal Sdoca lu e~. D __________4 2 ecos 51O, Se ~ ~~~ 11 ,, a3 ,, ta~ ,e~ ~ astoac aesdse ojeosce~aO 1LM1LE 4 .Td Il.,. ee O t e 50 e -ces -es cs os __ _!1 ee 5 es oes o e 55 66.M-315 C' sosos ~lt1q. CO c e lse-scl.e-e -s!-1043-528130 ME S A SC UNA e op -vl os a oRy Al s 00e ya Aporrtuoscoto 7DE PAGOc~~~cT. sse-Oca-e e 5 ,. iec5 e eo seceoce o i 5 ,c.O O e e~To 0-e ee aO Osee 5 55 ese-.5-l) 'e 'e 5ssaos eds, et Le-, os'., croec om5 eed o cce1 flf9PreciososPmodelCos64 cl AtsVELLOS e, u-7 -31od caa hiropeals acps lhnme lls tsr 4 Nac o al ne aer itra s,30 ver(11 tD$ic a 9 ea Ibe-eo odolSoSO lOS'I~tos Nuevos y gar4n04$8 0rmensLalesof$8sm10 de mesa cocina $25, soIcama 5120fl1o11c1NeeYorb Seora Goce-e~ WUEBLEPIA PRATS. .a casU.-6deSliugeoc. -eal seguro ce jCON .ER-, ~Td. ,--d., -6725 I PadreER V., e. 9#p ~", N ,.,S-,Lzds E teaim daa e. 5 iaf Videgsetsa39.sta 01 O Ca78.70l Sep ,n, gLs c artos ni s decoradde-iczatosegress uegosscuato rs.tas Poe cee .o. -ncto C b 62 al ore 3 'm e S esarlredsecsa Oo e ntocaOtuiaOaoTenentge Roey -915tess c onsieo ns"a --~ ril o aatad ue -~ 11-7 77-54ScP5 nes flor ete-e-corinmesas 56s-Sb e p Prdilosma-n UfaeI80 ,ILIW ol~tI1 eeo E malsosoooT.~. eeae-coscode e ost 3rryo meoc acSOCaO22-yo-a9sotcd-ccs.ratss sorge -bet rcspg u slo scedso etc r.asLu "enallesc'c o,.P c no cod acihns Sos5100. bo cre tc loEo ESCRIBIRe80ca sieqiaaOq R1~~-_ o$,. z s e eritua4Z8ApoSa31n7. TI.s-Os~~~ca se~tarocO. 2.a4550 i arvclua.e odsls.-' M'71 d l a y e ii ,.MO OES Ce NTRLeeJoqin31etr osilas rolcs.e -c11.11 a s ocpas1~ ca .,e 44 -oe cram eto60. so o, oe -e e-, 1, ~ec1ones, portal. 13001 cne-eceoatss -cetroI. de socTo.'211VE 2OS C .'i, n~r. nl"aesec a sore5-1 00.1$a., GO CoART,';2 ecec ps Aeles es r cEioe tr yoVst-s , 11 u,-ce-tos1dr11lo caro,~muslo pieL e c to Coa iro 3-edreo 3110 oSsetpt c-fasoleo. daeso seso lls Pos flr. ffflE es,c ,a eg es c.-e1 G, .,bI."1L -aO.A ., oC ep dc,-,OlI> oca~~ ot :e-os se"l"de.ose .;s ',s-saje 5eseeseas 555 ALUM NAS ,,.,1,dl,, -b,,Na~ Y., .,,,, C,. T.~ 1 baraos m eble. S nO1,suin s ~ ~ 1 ., esal os1oses-In ceuTe oet ~ce ,! Ac~,sa Ru u. -" ~esssec, Tdadt REGENCIA cr.rraoT--~c31,AMote-y rcenaautuscza>e-",' .i. -'a'Osees e Oe e-se,, (5-.-Ie'.1.1.Rces11oe11s-o-e--sa--e-.os ba nr-,n A1 'Yo 5YOfl e13ALZr0201IN1ONDOa ~ ,D% 1.-tss~~~~ oeoce ".uir, PAZO -F.o-ee-o.essoceso,-,eOsr~es,-da~~ssc~~'LeIVILiAJ AUt os1.n.sydc bon,'o1.b1 o. uAes s e_8_. szw__ eses -~l z e "L l _ ~ 1 1~ 1 en s e e s c rib ~T.e 11e,., 1 7 5 aPRO eSORSPRdol FSORia s ees 55 ecos~ y .,za 5U5IBCIL TS1 d1M RAESporo eleT UCIO ,,.-1-,iTE A s11,r.,csccroscsccA 1 ux W. _____ ._ ela____ 1,11.sbsse.s>o d .', ecle gpred nu5 eva e s 5 c Depie re ,e-~ ~ ~~sFL n~ Os ase.de.aecese, ~eescoee~col.-de~edos 0-.W. IOso U. b, esour, secosncococscr.,.e. u les io nal ile-a 3es quse ce REFRIGERA--.DOES m,,de-e antias. lc eolceeerp.''.'ds Aq trc d le os.eosOu eo, s-at .~A15.de2.51-n j ~ ma1 oc~e.e1eeea.ssIoce~oso ~ormsrrcooooc~,caNa icoaeserdcaodeecmo eeeio.tsOscesccs .41f¡~ pos.ane nce Re-osOO S erinsO e .~, ,,1-oou le-s2pcc.CtO .OOe eoea.sosn doslcs o.esa .noeoero v~,eod!--rseu,.05OtseclocforoiLAVA ORAStAo$149oose eosrole Oso A Osl es asee-esea Ose __________~~~~~~ ~ ¡p2co csribe La o s -nte-io. 15-5-1Se oc ocea. 11 l-ece 142 e 5 -es s ,se, ,osas,,,cos -es-se L QUMOILE DR9A TOS 1 lo Arse-10 Ir .A 60 c esos 55,pIOsosO dc s cros Mo. NTRl-, % assnsoeeV eeclleg se9,e s 11 MAGNFIC o GN GA e1 le-,, Osda em s -se0 y -e5 528e,".PROFESOR ., yeSAOL 1-PI. D ~b-~ A111 r ,. ,-T36.1res'ss~~ teso ---lr--loo roOo e iee ss Rs.Oe A-9915 cao 3 ~'e 1111r U ip 02 A atret 0 .;lb B17- se-e se''e,. .1111 o ~ ~ ,n ~ ~ , T, .,T lE O e oe o cs ee c ee s o s 1 c as o oe. O ec es o -eO O a a s, se e se s a se ec s OO OO ,5a dc O Os O e ,obaesar ,as-scca-01 .eccee.O Css.e s',c.ec.coscec.escO _ _ _ e-eses-neanssasm ~~L~elO1,15.00.ce~e-,,,s_ ~ -n3a -Rl-O S, d t -Die-557-1o ep5 ,55 ,os. ,,OsOsoccese socoeco.1 seos. o-ces -2-64.:1 es Se 0r oe^ ca', ~o es ,:0c 5 5 5 5r ~50 c 5~ ~ 5 L ce s sesn.,s s -o cecc, Teec a s s e. :iee~c -o o-eo:o o s -s-_sa

PAGE 30

pgina 30 Clesficedosa )14110 DE LA MARflNA-Juevea, 28 dr &Cgosto (le 1952 GasificadoS,. Aocxx .1 ENSEANZAS ALQUILERES ALQUILERES. ALQUILERES LQUILERES, ALQUILERES ALQUILERES= ALQUILERES 15 EO-E 79 HOTELES 2 APARTAMENTOS 82 APARCTAMENTOS '82 APARTAMENTOS .1PATMNTS 54 HBTAINE-4HAIACOE 75 ccececeece ee-cc __~ecceeeceesc -ee.eec Cce ecce.ceceee s.cc ceree e.ecc O c c e e -ce e.CeeleeceC eee e--ece-e, eec.e-eee e ce1. e ee-.ee-e eee, e ec. e '-e.ceeee Ce ecCe. .ePARLA ececee eeecce. c.c. (ececeSIc,A IACU e, e ',' LA 11 1m s fi"ceTe 13 0eTALo . AAeININIO EXtl(i a ~ e,. e, ,e,,Ce ~PCiCeeinli'ue i~.1. ecee Ce A, ~.1ec ceeeecce ce.1 e. ,ee ~e~ ~ee 1 e;e~C~ccC.e.efd.eJ~eecaba~e~~c"e~AVENT~RAN Nc 5) ,;;J DIL1.1TJELO QlE ~ lc 1 ITI1 T 1,1,","1,1:-.s. ,I. l 11,.,,l , -, "!,cs.AM" e.c .e'e c1l Ven d,, ioemeI.,.j, i~ ehnneie. e ,-ee~e ceeeA.,,.,eec .ceec ce ee ee1e, e,1ee e.ec ce ee1 e eee-e1_1eee11,1,e1eee1e c .Cc ee ec e e9 ~ e e e.e.e .,, .e.,lcee e5.c ceee e eeeeeeee ,,ececeeeeeeCeceeee ca. ~dcce e e eeeeec.ece c~pi~ e a-de e e e e,% l ee c ( E eee c.I ee.e c e enc-e d,.cceCee cree cee ~d eIj. e~-".1.,.r ,,,.I .1< 11 .1~c.e,.eb. 1e. e' 'e' r ECIOSO AP RTAMNTO e1~e e ce eHe-QeLe"CeN ec2.rcecn e cee-c ,eeee 1. cecee.1,1e teecee e l. ce ce b e eCce ee .c ece eD eeeE LCA.e ee c,.-.e ca i 1 I ~~ ,c1-e-. 'e1ce,.e'. e' ~ heel~ e ,, ~ee'c-'c" .,.Tee.1ceCe1., e.W 8 e-~ ece.d, eH,. .h. e ce., c., 1cNce1.0e ,t1 rn; rr,. :;:, ~~ "1 .1 < ce.e)~ e. N -cecee e.~~. heeec~~~ -. d.ec ce eH e e14ceI e 11. ,XIcHILL~~O'Ie H i,: ,, 2 .,a, ,d, ~eceee.,tal lieecC.ce ~e~ ~ ~ e-ce 1,e"e 41e 1 -e ~e., e lee,,,,Tccqeeb e ceceececee e -c.eeeeeccec cecee Cece 0ecec Alee e ee cc CUAce OSe CONece cece e ceC,,,ee 1 'c 13-5 cE CISeP R A E T ce.,Ceeece cee e ecee ceeeceece ee e e e e e e e ee ee ee ee ee e e c e ec e e^ ce l. ,ee.~~Ae e 1 Xeelc ~~ .e.Xi.FOl e e. CeLe Ce C3C11e,1 i,ee c cee c ¡O. ce e se ceee e ce.eu.c ee A ece e et, ~ ~. '1:1 SIH '-IIERTAA t ." Vdc ,,C I A N. ,. b ~ 11 .,i, 7V ,,,, ., bi "" dl Ull Ar YIK OS CABk',,&,il,a,cd,. 1 El1-~ LH.bb. III el.e~Ue7e % e e 2 bPiie ceil.e.e be.5 ce1 .'~ 1~ e> 111 ,.11. 1,1 . L :e_ -. 'e~e. e" e.' cMe]be ce--' _-e__ 11 e8-2 1 ,b, 1ce. .,iee~ale ci~5, e h le:hce1 e e ei -= eceI ecc.eecC.312Wc CARH TE Z L i ,tr~ ~ ~ l OS 11 Cecce 1ce 1-1e0-1ec.c eceece cceeeeee e.ee 1 1 eI leN~:)1 e1 1 eeeeee le le ,L14 1 1 "" ", i.11,11 ~ ~ c" l a l -A Q IO APR A T N D L R ,.'!'' ,, .I b. ilf -" cecce e (e5ecee e_ ~ 45i> e> ccee.,sc ce ceree.seIe.ecqecee ee eje5~~cee ec ese ce eeAATXIsReVOA EIII LZE e1 e.cee" re ce.ce .e .cee, se es ce ec,, ~~~ lCeceed, ce ~ ~~elcecees1.~c~cces ~1~~ e UE PE E ce~', ,.t.T 1 r l ~ ,7 S, CALLE1c" 'elee nIDADO ceCee ,ceccecee ~e~), NAVES Y LOC ALS I 1.11 LRDAD 11RAe1C DANOA-S1SOLICITOS.COMPAERA~ e,~.,eee.eeecceh.,cl-"ec~c'"ceceT-.1-7 VEDADO LOCAL1 >. CENTR~ICJOa ',%""' 1. .f ~ ~~_ L _e ( S S 1 e."-cec--e e_-.~~ ~e~~e.ace,,ei.e cecee e. e eS e.1cee.-ca te,,ce e He17e.1 e.eIIe b. 1 ec ,e .1)I .l) 22 E TRI1.e lpeeeee~eel _eeec~ Ececer ee cee~~ ~ ~ce c.ececcce.ines eceee.ee1e,, ee cee e cecee e, e e e"" e e ePAA -LILA1: T e ca' c 11,c1.c1ce.ece, 76 CO EG OS ,. ,,,l, . !,<.1,1.,. 1 A 11~ Y 11 1,111A T NI. V c, ~ pa ,, , ,"",'.'. ','. AiQ-ULi- -A ARTIUMES D. NA HADMITEN1, ,A.,lPONi ,,IOe111e .X :lDXD 1O. e.ec 1e.e,,e e eec re'j cc,,clI pe'epec'" 1.1,1e paree remece~~ ~ .a ~a. -~~~~~~~~ ~ ~ ~ e, rece~1' ecce eceece. e e i -e e -7.S l A C A D e M I A S L N A A IT C D I H R ( ee cE 4 eee 15.01 X IXI>~lPe7 .ceeeeee.1ceeere e e re1111e2e ,,'e2aceeeee5eceeeoec ,Calle Dcc, ec111qeee'¡le~e1Qec r1,e. cecee~~ ~ :,cec11a, Cecee,, celCee Cecee ce',.1,S,.S. "e eaPI.eeLL-7el Vedeede Peede5 .1.~1. creeeo, ceceel reqeece e D cc~ ~ ~cerce~ dceU~cceecee l.(2 5 0 6. H el.a ,1~ 1 I 67e_1 A C A D EW.: I A PA D R ON1 ~ce1 ,.C C>C> ce> ".,. e'e ecee ceceivadc.ELugaree eccercer LOCAL A VENID A 2 e l e e r le~~ L S e e l q e c e le, I-m eP ,e e e e l e e e -e C e. -e ' e cede e%' B Oe e c e e c c e e E Vce W .,;,; 1 ., e da .e Cc Ce e1',; -a 1!,lb"Ii _" -cece1.1-1 .e.ec e.ee.es e~.Acere Ic 1ee Wcee l911, e 'eec-e,.e, ,ececee._ EDIFICIO CONO_, EDA. CIecee e ce~c , 1 i, , , ,i, , ,. -:,',',"' ~ ~ ce,,ce.ce, ei.eceI e~e ~cecee ,a ~~e m cee e. e cece e eceeCceecece cecee,w_~ -cecee ,,XKl',X, 1> 1 iII>>SI.iee clII Ied IIXO _-1________1__ 11 : l, > ~ 6 I cee, LN. i L~I>! !ce IDE ¡SIL SE D A D O cece eeeeicceecec1ce~~eAQ U L Oc-ce~c ~ ,,bl" "eL. ,c e -e eccee Ce C.1ccli. i, se,,, ", S ,, "" 1-~ ~~ Se 2YG,,1~eM21e e19 ,,d 1 ed % -. 1 E i cece ee c e ceccece ec1 e~ X 1 I1~~ XRE61ee eec ce c--C EME LON COL EG -1 ,, :l~ ll .e ~ 17.l~:,e. ce > ,. 6 i-E. eeee e c E A 11e-c 9ClH-4-4ee,~''b C ,d".t, c n ru'nn u.,. ,oc XXI SCXR N e,,eje TA T F AII M IR A M A R G1IEG,,DEul,;ru 310 XI>.ZX XD(iS e, ,^,Il A 4. 11 1 1 1, ' t , 1 '1 1 1 1l ~ 1 .1 ," , ,1 3 l ~ ~ -N MZe e1 r Te 7 A9 12T S MdC2N Ta aO Si a e X>I> XII ~> 1 ~>l_ ,¡C1e X7 ¡cele 1 1 ,1 1 1 1 1 1 e 1 C( 1 , el l e C eF S.e~I~ L ~l I c e Lz ,i z ~ 1 1 1 P ~ b i ~ f l 1 1 4 2 1 e1 ecee Cree ,"'.,"'e cIeCee ceceee Cee cee e ,-,ci~ e e e ce.,ts,-hLci,.v 1 1 1 1 1 < ~ 1. ,,a,,,e1e 1tecee82Ca ~eec1e, e ce e ,ce eI.e-ce. e ce= e e e11~eee1. c eee ec 1 eeeeree e e, e, e e., eAe, e e e, eI ~ lTEX OSDIONIISeSS t 'RCS .JIOTEL NACIONALd ca~ ACADEMIA RABINAbls, e Laa bund ne, ~ c-~ecee, ~ l._c A .cREa .fiNADOjHe e1e1e ,ede .A C O N IC .eceAcee ee C 1~ e .1 ~ 1e1.e ~ ~1e1ee1e~ .eeceh.ee ecee eeeH ceCeue" e, ,ceIe1 G Receche. N Heecerree ce 1. 1~ 1 ~ t. 1 1 ~ ~ ~1Serte Sece e, IL O S U A A e II e ¡el ,leesj ,.¡ ¡1.t e,,_,, e IN T T T E R N l ( e (e 1 C tl,; l~e. S R j .I I XXII F' N i Nc NC 1 1 5 0 ~ ~8 H DI AC O ES ec ec ec e c e e_ _____________ s111llO~ h.~ C~ ece 9,,)1 ,,aLQi 5 iLE ~.e Xl XIIT ce 1~ ,,,,I,"""NT.N1>1 l X.P.,,X E PRADO 7~~109Al ceI eecI 7, 1 -1e, eb. ,le.>. e 'e, 8. ' : 11 1 e: e ~ '.XI-B,, ,,O, ~ R ,X II e e e ,''ee ce1 eec e'cle11e11~11 e eer.1.111.c1cecee> ce e c1~ ee11reerc cie e e1 ceci1e1ce.eeeeeeeee e X NC , ~, ,.,,I.,. ~ 1 ~.1 1 re,, el ~~ei ,,ce1cee ce ,,S 1--1 I.Tl11l 1. -41 T IL lO 1' R. >'. ,, ~ ,'~ ,,X1, 1 i,>C, 11e1,1 cecee1 ": ., "t .1e.1 l.dee. M ALQ UILERES,~~~ ,1 ,eeSX >eleD E H iSee eS '.: !>~l ~c~~~cs'l,,iX 11<1 e.eerce=leeeece5cec 7>-HOTL-L~LX ce -,iCe, ,e. .e. Cecee~. 1~ ~ ,~ ".c l t e 1 ~~ .,e Se~ e. e 1,1¡ e1,cee11 1XI~X' II. 11 1 5II 1 1 a ", e ~ ~~e ~V E D A D OHcr e e -III e t ceCecec ecece CLD SUN c O e GOe e eP;1; 1 ~ "Ceee111 1 ,1 : C e: : Ce ee e CeCee ;. ~ a eu s eT e ebi d , ' e, eZ eI R A E e G N G S O C L E T R C HOT L1MNHA TA 1,1,e> eI, ~ ., ",l .,e ,XIX'111N>eIIT XR R i 4, ~a ~ ~ li ~~W ,1 1 1. ~~ ~ ~ 11 1v < 1 t,~~~~~~~~~~~l QL ILy O P A R T1 X XII N T O c,,,,,, ,.,., ,,,,, ,, 1 ~ ~ 1 c,1c,1 lee le ¡ ce.ee ccl>-¡eci'elece 1 e Selle<,, 11, Reelice ~' ~ l 1e 11,lI, l on 1 i. d i 0 e Se1e cell)) 00 e ece geec dr de ceq" ~ 1 11 11"'1 1 ~ al ¡ N ¡F 1Y H1" -A'2I 6 l 1 .INI>151X1 ~ ,_ ,,,,,,. c c 1-210SAM LOOP-85-:i 1,1 z ,,, P, 1 E ,, 1 : 'cc e e e c e e cc, e e c c e c e e N A VE11 1 1 i 1 IIXX ce. ce~11, ~ "'cecee . ,21c~, cec E e, S c D IENc crceleeCec.celr 77 A A D EM A S .,~ V D I O cecee, ~ ce, 1 ce e.11 c'c 1e ~¡recele, -5 -e-HIu t IIIcefelcaeerop oe'ra cm er e11 e,,ela, ,., ce ce oseesq inaa Q ie e, ce-e rec ccc., ce ee> lIN SE CIIR X ee c ccc cece eeseee C e e c Ceee 1e1e e,,Ceceeeec ce_ cesce~cec~ec l ~ ,1e1 -1e,~e scee1,~ce Cl;e.~,,-~ e EL ceece,-,-,~ ~ ,,,,elce c~ee, R = r7 ce, cecee.,,,," e¡,C

PAGE 31

.Aioccl .X' Clasificados. DIARIO DE LA,MABIA--Jueves, 28 de Agosto de 1952 -,a¡I~ma ALQtULERES A LQ UILERES ALQUILER-ES SESOIIA SE SOLICITAN SEFEE ,EFEE SEOf,, Lk 957 NAVES1 1 98 VEDADO #SS A. APOLO. ,CALABAAR U C CUn~Wj.iCownD os 117 SOLICITUESVARIA Tu1 CRIADAS -,CIAO 119 cOIEA W-CO-CmINERO 125 CHOER ~,lE,, o xtn~. Y, A. NARA~J v OSAO -SSNS OLA ~O.SOCISCO ¡LSSCA-O A005-05505 0005 OSASA CCSSS NACOSOCA 1 EXCELENTE CW0SCOSu EXPERIENCIA YAAV* A.L. ~ C1 AS SASC CAO AA S1 NSer SSOA SALA la n LLEVAR¡ ~ 5. a o,. z. ga o .sso S 1" a -ls. Rass.COss d.rss. oarA.¡A4nASOAS.~~ SA T--. .1IOSS. 551 osAA.5COCS. .s SSS. CACDAASSS 1 . SII.S A.0.55 lA I.5.5555 S.SI-C-S -SC. OmCnS-O0iU~ C AA S.s.OS5AIOSC 5555 A.1AII -IS AS AoSsS IA¡.OS ~~.u f~ S~S 1.s 7 OSScSC SPSP AC SA -O C-UOSCS 5OSC S C-C U1S IO A. EN 'L5 COSSISSS 155< SCAS1 5%%.'r" ..: :% I 1S < 51 1 5555 M ¡a MA_¡ S NCCa'."; SOOCCACSJS PASA 05 .00 oi.AS hACS ZSI C11555 A~*SIS a~ 550.3 1 H-lldl-AI-9 ,O -, -AII l-5_______ ¡ .~.CCSO .P ~~A 505SS. A SI. 05.A o SCOSLAIS ALEAA7-SO A I iS= C ER R Ot PA A I OW -70.55 A OS I S O C .UO 5 ~ C PA 5 5 1 s .J . A . .o bm o S S 11SP O 4 SS ALAISA MGIOSIC CAPACAS ~ 5 ~SIS 5551. lA .~SASSy SAS MAA. ? -SASSI 1 uva ciawz. SACLCSNSCAI H FR SL eRO C ,f Cons_____ 140.CL CASIAil A'C ."T-' de. fi.. ,fi111 ASIC. SAoin. A 1a 4 1. ,:"L.A% O W-15 .rS-dC!-A 7: LoILICR. MSSSISII -A .Y O .,O' al tone, deroI lo cai a. = a. o.~ x 5 -CSS ~ .M S. l. SU aleo~t! 1C 11CSA Sf-SA i a£005 K-£~ 115 U= W AO SS. ,-SIIS ero QIa cirs lama de ~ SAS741 Cep. CERRO5 ALTNO1 .Vet, A=IdSp d D -1 ",,R,-',P" halSSC AS CA~O AS SIA.A. -CSSICS .W. CA .SCC 1A. CAS5ISAS SaLAb .5000 C.,OSAA S. 1-SASS ASO1.50 1455 ",-.r '' iCSA .SSSC B .AC CS tente deARolaiNEROS LUASASS.ALQCS OFICNAS 5Cd.,O 555.0 ~At 1-550555-S -' b As.115C5515-15111. CIA aranSA -55 an ASCOCSS. 1SALO C-''.,.,,' L C 5 5 5 55 ,EO .COSO ASw_ Azilu -SS 'O feroASISS clrs CSPSSA ASSPIAmISC 5 -11 7 d. h.blUISS. A1Ad 11 SO Alad SiOSA SJ H-16411-2 .I -15 -119SIS AA SSIAC AOS51 .LSS S CAS -I S _U.1 h lOS:.d. IISSI*A ASMA y155 161-5 pCAAu-ICSSC.SSPlSC OS. d h;e -______ ~-___ ea.~ 555111105 CS.CO6N. QAO. "5C '5 ISS as ;IS OC ¡E 551. iA.SSIS _____ _. 1 % M 44 6 SA. SS. SSoSOoIS C 5055 -SCAS.5 .SAOS.O-IS S ISS S~ CSICS 5 5.O D _______ ____-11 e.SSS-1 1lf n -1= A l 9 A IA w "l AS., .TIISIS-".'--I ,S. m.CJ,9S lAS I II5 A S. m I A-aS .C5 1 -SASOd -. -1-C , Il;SSIS O1 .____ d C.¡SOSS0SSSPAS C IS C ,5 pSI A C i 5 J IS , SSS S C OASISA S. . N A D % O S O S .s l 1 .ASA S C R I A D A T ¡ 9AE A O A S A lCP A A 5 A 0,A L I^ --A S C O-1O A 5 0 1 5 A C SOCA; L0 t. A d. emSS fi, ~Il .I N5. I 5~ I S OA A i S S A S S S 0., lS5. ,,15555O S~Sla iiSC. Ss.SSSl O. ACL i. NFI.n.ALs-134 .5O S55 ISS U -II HORN IN5CAIA>SIP C11S v ~ b. IIS dai 5-.AS ~.15lSC O-Ol -SS ble ,,.,15.ocne E. "DaS AM. "" -Y B5 A lSO W.~ISlS -115,7-N 1,. SSCSCSL SSeS O r555555dl-. E 5 i o GL C T o N% O M L ,1 ~ r 5 1.d 5 1~ .O S .S S CIAS. Tima rI, T = l: l -E- N T RI A S I C S ,L S S N W A L ~5C 5 0 A 1 1 1 5 5 -LS 1 S C A l r I S S S C C 5 P a l I I I s s i s S o ; H -¡il 3 1 ~2. 1 l. S E O-L C 1M o r j p" o b j ai r ~ ~ C ." t ¡ y ~ d ASi en.A C."¡.s C"Il"'S5S ~ ~ t 'SIlSS. oS IS ____. S.SC-l. so.,,bl 1.,sss SSe b.150 J.,s i s di ,, h 1 5 1 ~ I d.O AA OA C OA A d.SA S fie. __1S C O O O S PC S l. ss. 1 p".P, ____:,' R,,,ni CmIS 55-015 M. S5 CSAAsIIOCII1 n ~ t.o ss A -1l ,,_ ,_ .v l 1 . 5 1 IO I ¡'IOS -l55C 5 I S ~ LA COLOCAR% a OSO OS PIS MS l0 ,@0 o ~ ., b. . .d11215 55-ll CCACA W-7~.CSA LA C AS_ _ _ _ f. .SS -00C155 55~1 I.tSiCSA U.o 1~sAS de C3oCIAs .44. .5SIAS SIOIIS . AlH .5 E.AIS ,.,. ~10 ISiI'IASI ARASSSA SC DI--6 sCCSIN-tE I~ B. l! -i.Ai SSA. ~ ~sS 9, O-d -SUn -~~_ -1551551155 _,, -'-1*" -~ ---5I.C$t 15C SI5SCA SS. S5~ '. "-.1e I 1 0l ~~ r~, 10111, ,nr AI.id Qs E.i ASOLCIA 1SSISS -e,UEACOS^1SS," ,SSSA L DE 5SS CCrGaJ. A, 0151 IAl. lI 1S CRI 511,1 1 SIC S d CA SSCCA.CA UA 7CA 5I .e f 1 Bu. .1 05 Id s OS SS 55CA 1 lS S M SS S S 15 IS __ _ 55 51001S 1 I ,,. il_.~ -. ~~~~~5 ~~SIS ~ 'l" -0 0-50l~5l l m-7 4&* ¡.o",.,. ¡.O.""'' -S C ., U,1.1. slCsSSSil .,15 . N9 105.5 ~ 'd', 255.118-2. J.,I . SOSSS s50l5lS -----NI.-.-, INL55SI115.T.11121h-12l ,I 05151. E UN ¡1 URIAj ¡ImOAS.l USCIACOAC SIS.15L ACEOSS JOVENSP PARA SP o.5O p~~~ WSC^C4oAl.555A _l -o: CSSS5 261I ,5 5 AISI SCSI O. ulSOSIIS X-243SCAPO SOAS 24 LVNEA-AVNEO __________ HABANA 10OSCS CLAe' ,,, ,.ILiSS ,5SS LOS -,.L .L. ',lSS US-IIS 1-AOIS SSSI SL SA PAC AR ,d,. ,n,2 CHOFERESI Vtd,, ~ 1~ 1 6~ ---ra 0ISS IIPC 50555o .ISSSI .Vi¡¡ -S OC H. l ¡# H 104.129-311 ]. ~sA-L ASSIOOSISC SISA0iSCONI__________ '_ _ __ _ _ "" C11C '0 O O S 'A CA I -A-S-S -151 -1 ASSC AOCI AGEN1 COLO ACI0 NuezSs 11 ,11-1ls 8.29S Os-91& H-1611117-3 J.C¡ 1 0 N 1 0 0Aln A-4327 BAJO-<-1 ~ a AANT AVENIDAI10 Y SSSSSOOY77 Su A.Ia ,nr, ACI -SS A ECSPAA ."".o .l .1 -n.50 ,i ASSCiCOSIS D-1 .0 SOC 12SCCPPAC 11 APEDIE CIAII .sCSA 5,Sl le.500SSO ,,t RCAUS -IIAS 5 AsCII.AN ESCS ,z OL '1~ IAIBANA' 1 ~ ~ ~ ~ ~ ,________________________________________________ TURAS elE. LA S L EY5.5 A.0 .O15 1.OI .1I SSIiSE I 05. IA S AS.-C. Ol.FE 1sS Olio.A . U.S .lI. Sl .SSAS H~~~~~~~~~~~~~~~~~e A,.A 1.T 4 10¡1' =.AIND5010CAAAAlI SSL-.SCSSISSCSSISI*S OCSSS _____ ;,a ~ ~ S AS~~, d I.i u eII,. 1.AN M "2, 2,Ved.1d E. ., .1.U-94S A.,SSI ~t.55 ,00 .IO BENA H S13-SSI-nS S0041 18 ~ VEDAD o,,;sOCAAS. 155lS55i 111AOIll 001C SS CIS ____ __ _O-SO .11SOhAh D.CA bASA CASI OSSSS S5sSCO5 L0AC -13 FRAS VRA _ _ JOAQ_ -2P S !. l. dSSeA SS C LS SA A ¡S -A, ~~ y.¡l. = 0 d ., ap r oIC p-OCI .IsA S. .1 .11. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OSO .CN III .5IISCISS fte~,. COCISlI.S.,.,d. ~ ,d .~ l _y.U .-.AS .A Eoa TQ CNOCF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ C _______ ~ndo -1 .l OIIoCCNR P A .vd. .,H.,.V ~. -.4,1s .li5 Cmenal. d. OAIt SSS. '. -I N. s A C o. SE O C ,A s u rO C NO I AA D A O -Sl S S S _,5 5 5 1 1 1 1 1 5 0S A ~ i I I S 5 S S S IC S S S 1 _ -_ _ _ .d .t o.,ASIAI 5FS S PL, E N d 5 SlISSSi5sl5liSIisII. _SCCCOCC ___._,__.E ., 5S101 SISlCiIilS ., SASO.AIICO -11 ____ 11, A-S 1111O li5iCA _,S O5S5ySdormir --C--A. 1.u d c., P .l.t y.d = .iCO r.SIIS iC ,C S510.U C AIO-USs H 5 5 5 5 .A i. aMCO "_ I, 5. CIS. ~ f150511 C <,ei ~1111 SuSu-CLilz> Yi r lAMOSO, AP RT ME T IliiiiSC SiSis COI3. 1 Buen. CC-SC'. SSLCSAIS B-151 SSOSCSP SAS Z--~, CoIICSIO ds 1 5 Al 151.105 .OS d.-¡,.5555IC B. Ng ,SSCA ,5055 ,,.d, rNP COAS ._________ -_ ~ 15 Co., SIS.t OCOIS 155 d-SO 5 ,ISCOCS SP l-A ,1A50 1I--s d.0 loSC .5IS 00 e-.O -ALQUILOt,,. VUDADO COOCRS TU A DE MUCAEH H-00 _25I S.ss .s.i ~.lm ds ¡ASAS hAlO ISCS0 501. _ _SN SI 5SL 20 N 21. ISCd542 ~1 li n1 .o.C. ,o 7 0.11.5 s0 1 ,,0.1.~155,lI .I SorR fC I ssS OSSO DE i SC OS. I.tOSASCO.,,.If" 79. 051 55 E NOS V.j7 MAESTRO_ __ __ IAoISoSL, BIlId. Isn. CCC Os ,,SI SnICA ,,1 ALIC ilSs CCI 4:5 All 1I ,LS 1O S R COCAn 2 CHFRS,0511. 0CS IAS AiS AMSA5s.1 EN L sT451,0, As -o -lOSS 1, SE0 SOICT COI. SIrC 9 WOiA PRATIC SS l CI~. SS 411 Ll~ d,.0 7 ,sss 1.50 ~11. Idn.5el V1. 1 11F¡ mV .468*. 2 A E A O A -E -= il~~~~~~S A,,, "'P BS -11 O ASS ~E LO AS SSOSSI D E 05AA J 05. 'o o 55 1 1 1 ISISod ~ U 05I. ~ ,, ,,, ,. ,,,o,, uASO ,,: N -S -1A PA PA,: u Abd. ~ aA S f11 -. T .* .: ,,.,-, 1.11sS n5 A 5.C .1 1 I.,laa15.l A.A1V. A T, 1z M U CALL 10 n 0 b~6~ VEAD SI dS OSASI-2 SEVINT SOLICIT MATRIMONI S~ l~.SAC0O5CP __ _ _ e.OS .ISAN ~O ~oCI Os lo._ e.I e, .,,, ~ b ~ I~a Pm P, 1-, Id 1 h 5105 CSl .d. ' M J., Aju SL .I SC ~ . ,_ 1 ~ ~ 1 -1. i 05I~ l., _.5~ % _A 1 5 1 C l SS OC SS 0CliCS 5A CI OI --ICO.555SPb. ;SSC, ,COSC t,, m 55S E -SS i.51 liEA S S C-5 F5 RE NLA C PAA S IlO o555 A. - "l.,.IC 3 2. ~nd .SOAIlSS ASA-_ d.SOll.,nbi I Se,1. I. .~ d desol ioISSCIS d 0. e CAC ., 0,OSKCOEt 13 DNT llaS.!. . C --Si nO ovC C.SC C''"'-U ~1 0 IISO H,7 132 D-SO H.4.1_ .ni,11~-NNSPCSP Si15l1 ,CC IiISS. .5 o,,,,, '5 PlSC CSS P"?:¡.-l5 al SSO. .' W7 d.O 15 125 .1515C C. el. 050555 AS. 95-, os.lsn ,SoA .S I,7' "' 0 S5SICIsSO C MNJD BL CA CON ~ tl ,,1" 1C 1oo sOSSSS S Sos= AIAASOSS SII9 -so 050~~ ~ ISOSIl p~ 1 1,11 1 151.A 111221.102 S -S 2IIS e. ree. 5 . A. AVE 5AA L DEE 1 1CSICS 551 S 501 0SS0 1S 1 51HAN NA A LQ 11. l MSIlOn El ~ ._ ,5 05 .m ,no ~ ~A, m' '¡. 1 1 S l i.i 1: 15 H. 5Sle A20 la C ~O II ___ __ ___ 0,55 i, As CIISI IC. ~~4sCps.SL.ss¡o 1 15,IA.A SI,!l .. 515555 CI. OS95 h,5 8 0 Ri, -51 1 1 1 AS -IS S C A -I II IS SI SC .fi lb5 05S.,l SATS, UAE MENDO Uli -osAoss 5051901 'ISA, -oi OSII-S': m. d,. mIIS .S 1O Is O' ~IIS 'SCO ASC "m--Oi COCINERAS -00 AOCIERO ~15 ".1 -S ~011110 15 l.:S -3341 CSSC,00 s io Ad. A i: 01 5 7 m . .0 5 0 .S .5 1 5 5 5 C 1 S o f ~s S v "1 "I C S ~A -I s -O SI --i I S I -I S O AP OA~ I O l S i I S l i s l l S C 1 11 1 1l. --' ,,' S. ,F1),1IL ( CSSZ .ASDIN S.RT.IS "" May, del Id. 1iIlI SS.I.A.A C.SA P ILA .a e% 1 s n 1. CO. 1, 1. O-. ,e.,. O19 C le ~ ~ ~.'d' S 5.JI ,,,,1, ~T-I COCNEAS COIEO ~ AN $"10 zMA DIA IO .CII e~.SC diS zASAS ,o,., ilS~Sld.ilili $8oS .SA 70.s, Ten5g.5 leS ,,.,<,AP,, no~~ ~ ~ ~ ~ ~ SA T A 'SUA ",CSCCASASCFCASAS 0511".,, liIASSSIIS _, 0 ~ 1 o!, iCC.ollolisA OSIS.":,,,,-,,,l,,, I0SSOSS,,d '5 ,5.,fL5 Ir.I5.a 1v,hH 63Is2 m ,,_0 Z 1 .el. .h i Ald. nueo groo. 1 m~, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~C ioS SOS .CCSIS le¡ Hu ¡ai.[,n,. -"1. 0~L51DI1,,,,,,,, .1A y0C, Alilnore, d ¡l. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AIA-iS-l ~1-.1_r5-]-e-IO-lp-l1N C UHCAZCo.1__-H591,1 ¡1 1,, Inc¡SOSOS,1,i'N 14-1921-1,0 M&,.SS .AI .eO SSS MC A 2IISS _ ~ ~ -" ASu. -9. O-C .1.1i lSo.S ~f -1.O l., ,z orir E mi -f SCSCSAOS0500 OO51W12.150 ,.~.C15 F SiO 'A-SS 1. n 15 .5 n5. TeL M-11 lea SIOII 5. 1s. jI"" SO1 OSSSII.S LCCCC .',CO ,lA0 ¡,.15 05155, ~ no ~ a H ~ ,,T ~ In 8 ii j,,,. W Ro.n . . elA ,1 0 .I~~01 Pssosi SA iCC C 5 1.1 .0 ----.0 C1. T.11 so AIA. 1111S.SIll-5 1111 SCilOiS ISSIS 111 Il0r 0 1 5 s __lsSO sls. -__,_ 1ii-i5S 1551 l,.cSSS.0 5 S COOC Oil SN CCLSACASO SAPAS 51P5PO. 55 -~os --SSIilS I151 SS1SSAsSCS ilCOSSS0 5 ICS 5P A SAOS o SS ~ -5510 055 10555515 ,o,,,,., slAOIC SC,~ ~ -,AS LISO 0, .1 5.I~ OF C.1 SOLICIT MAN OSO Aa5 .S JO E RE P N A L ,O Ssl.,.1, ~ ,P LiIS.s5lOl SS.O1S S .iOSSSS IIe.SS5S5 S ---515.SSA L P s O SS A IOC SOCOSS.SiCSsOIIS L Ss o ,S Si 0S iC I ,s . ~ ~C rS S 1C"iS S s sIO,-14iA-S 5 1 -S~ ~OA O s O i S S S 0 l S C O LSO P l -_ -_ W. .,.l. - -Vid. 0.1 40 ~~ lCud. y Vill~. 1 d,. .lb.~S I,~ .1 ¡CI000,".11 -0 ~ aI ~01a r.LEtlICL.K7WiA ,,i M WIDCA LNA U . 11 VI 1,1 11 ~ -, q NS. :,SC S iO O SASSS S ,"lII H l.5fO Al~ e~ e. F. 1 ~ .J ,.-SSASSLOCS, .IrC-" ¡.-, .11ISliC11 .iSlS,,¡SO ,d ,do -1. ,rt-5. 010.5PA AdPn 1VY05ATILL 0X "" - AlCIC-0 -500 -5 0-5 SAO-, ~ - ___________ -I,____ -. .ATE. ~ii SIS OIS. IsOIaA ',si ProvIS Ai.5 l. 0~5 1-sSIIIAbSA 10 SAOA foopcsp 55. OSlS .L"".iS ~001 ,,O-SlS As, _,: ,ISS ,1-.1 ~m-~~s 1SS deSS ~1-~~~ ."5S ~551 SS¡S A P 11 -l~ ,L nC ~o 31 = ¡SO m % C ,e ,, ATO BATST S ,u -BLANCA, SIIIA AA -I 0010015.""- ~. -SS lOM z.lSiSS OS 7 C-1SSC l01 OIC O 15051 1SF ~E 1FEC UN JO E DE(., ¡1500 liS A ll-ASS-10-5. lio AVOSOdCECE recdo:BenDE ALQUIL VIZ'ADO>".,i" Aol-d. e. CIIS g sis. 5.¡.LIMA ,O.oSSIiiSs. ~ 1.di nI mS qAhS O R E5~0 CASO COSACAA t1A I -AS -AL :,.s ,I.s, N 0 110 y i~,ol l~. SSS .l SS d Calle E1 o. -. MI) .C 1 OSASCO~~ Ola Y SISI SOS H-SS-l dO SSjOCdIA SS I n AOJAS. O Ah-.10 W1I ~, rlA _,S -¡-1 S l &.-:OCS ,,7-51 ,¡1ll1 1l111 55CA S .: H 1536-102-4-2 ~ o~ li SSiM D o (00555510. H-1915-=123-' 7AUA MICI OZATS Y -555.555-C

PAGE 32

Haorsdel .'drgado del Niegan q ue la CmUe ~ tsl urs el emnni oiea a p Mbafruero Y le I. dleSagua Ca. 'Naviera ue S,; ameiat un finnamiento de dieziiwitod )B SO midone.,de pesos, segn inform la Hacien df est en crisis Agricultursa, AQUDUA MAk¡,IC ~ le s-financi ~<' eo par d lo AGUA SI El A R S < e¡
PAGE 33

U~~QCON> A A JOSE LM~l ~AX= Esvi^ m por Eva Duarte de Pern a~bee, Weclrger.durae-eele celebracin de leateisa slee=ee ur 7 iledel leude d.letetl l. :. e 7 erel J~coD, Pern, leleedel pasadoei ¡e2de ud teTgtt, eete e l Ctedre (Vote INS) Turismo entrega un clip oma EL S&CON~AD W. Mecegue,e aefiede del eeu I.~r eCeec een represetacineMlecltuteCube.o del Teiuircet, hace eetrege del dipletee de Mfiebro e Heeer del instituto e le seora Eleueeore de Lete Relee. dis~dadamdeeenoeteameericaea, lee edeeluedecede ,ube ydtepueble,. eCeba ebeebe138 vcese r rele deede s pele el netro.Seleleeto parece tambn, e le dereehe. lemerc Clisre de LuenSlerley, que eeeetpeebu e le ee~e Kae en eeel seeeelloletefIeetuedo ayer mt oNetul neelr SE PROCEDIO reiertererte e le rleuzura del Cureill de Supercin eper* p M'lreures de Educacin FWrle m el Peuqe JeveelrtielJs ltemndeo se tel. nlsqueeef eeeerimeer ttrmlee le deo& Mirle L~lee onsfo~ ee~ peed2 del preleer'y elreade tempeAreJlioe erendee y le, seorll truya Ros hucende entege de su dplere eatene de lee prfeeucee que eeleleo al Cumeie Ee le seguede ftoeel comendente R~mbe Fuete Jtlle Fe eludeMeri Luisa BerederLe, dector Delte CGueeblee ez l que formabee. perte de le perdene, ;y fieelmenee.unaeviste del pletre eltele eaecte Profesoras de Msica UNA COMISION de pmretest de Msclr de les leellelee de Lee Itbee., Vedede y Meelre. etere~ erDlre Cbtln Mreles, Mrt"eP. Crvlel. CeeeeeMeededee sLEny Mrle Acelelete Arilee Lecene, rielt enetea Rderelrl ebietede deea reerlee iazde e 11pbl-edemanedas l Mielerede Eduereeble Lee dleletcdee pretecale r.tueeeten didee poree eeeee etpeRera AdetleJetse. BASILCA HISPANOAMERCANA Relaciones de Prens EL MIISTRO de Itlrerccelbe eun EnrecIe de le Fe ufre¡ erlenteeeun ta lmeurhee-eeeje ela ¡ egedee de ruayCrepeee e nled lllce peceee e u ee teneuetre Geblerre y lee dececeede eplelde d e eesetelrsSte eeht c el eer el nleleereDe le Pey tecrree to e u dlulied.cpe~eerlidedee del peredismoe etrsnem edecerduen er ceceepele ¡oeNa d M;de ~dhblba. de meije aCube, donde ec ir ran "~eeeeee por l tla Hlepen eceeer~&Enc.Srla otra ftte pea e de coneett el -doctore n stalelle,SEcargaded eo@eede nuesece pae -mrla Mde Petrla. Sobr Conciertos Populares EL DR. SALVADO R Rerille-Sete, preeldeelte del Coneejo Superlur de le Orqueete ltercedeleede Le Hebcee. vleit redieelteerle al mi~ltr de EdUeceeld, docttr Rlvere Agero, peceaecbier leepreelenessbre lee Ceneiertes Pepeleree que etre dchabe stiecinee n relebeteeLde ter el Miisterie de Edureulde Lo acoparopen mic g~el, le eflrll Bee~heBrel, seravElere PdreedeReceedi leuterc de le Seein de Blles Arte Dircter de Culture, lc e trulle CerbilDezndey el ductur. F Ched., ele.le-ene d. lo FiCursilo de Orientaci6n LOS MISIONEROS de le educin e~al e~tdt eebierde uncrselle de erleul.cr eel Cetre Teclgice Jees er~. SEla lele puede versee ale drertere genral de le Edueecie Rurael destete lereeReosa uiee le drectora. del pleetel, doctoreaODulcee derleimett ebeller, y e1lduu lun del Cutille, detor Nil Ceestetede. eodeade del prenel que viene reepe~edne-vIhre-eocwtnresa. uo 3clege .t.4G le

PAGE 34

D~0l DE LA MARIN DNrrade l.a MYra l.dd. seda .a.a trt. C-.,qda,.ellp.aaO., nEu#.hi. e. la,.a d, 1., jfl. ,,ja.lleg J.a.6ela gener. a I. d ,, 1 ;r 21 G1d D U.1 1 i 1

PAGE 35

a 1 iMchado y su=a a inea arovlta orceron unacomiaada enla aa da la yoy &dt" conamotivoadel onoaiataade la aseora deMach&d e, ineni e roa a~aIocSayal S Wabatao Hldi Modaldoto ¡Uesrdo &reac, Angalcca E~ ida de dPaz. ZanaldPuyo¡ y Jua Sta. (lTata oaolda~Otac daRo o-~ filla duocnte la liaata: SYlvi ~ata Cuete. Bautizo de Rogelio Gustavo Sardioa ELLNStv fcoe atz e i oei utv adfaySrie hioledolo eposos Rogelio Sodlf.c Gacia ty Hoaita Sooopea Tomeu,enl ridencadestos. Enla foo aaceuel nuvo 0rstaito cotuspadrela.buelamteose, auoa H osa eToeau y cse~or soeScooper, la abuela patern. A. aP.cowea Gacia de Sardifia. los padriosc.eoriota ertoa Snchez Garo 'Ertlob oo Toooe. y los bsabeo atlos. sior Ernesto Scoopea Y eoeoo Maola Manaasi oooel Redo Padora loooao. queo ofclaermoi Peticin de mrano EN DAS pasadosase lle.ab. Sola polo o-oS doe0m00o doeloa-e-ita Ma-leOc-ire Ferr-on par-aljoven Jos Sacoo Blaoo-e. peioooo qoekeo ooo I-O oapado d. l, otl.oJo SOPYOOaY e-r2SoV node Blcooo. -te 1loodoeolW .r ooolo epov No.-,M.raol 01o e q. aq 1.roptka pejoa 1¡ t EN astta grup. .sa Olla ¡Icomc, Maoa ASillctoco da Blaoo, N.aoolaOocdo Scoloooo. Lobas1R Saoboooo y Albo-oc A boa le1 i m do H,,,.-detc FU RAON N l P-NOIA y E¡IlabIaDoo.aLit do Pe.-d., Lold Gotltebo. Ja-aa SRoMaafbaL < ~ D10 busque el'1 Y MAANA, 1 1 1 1 1

PAGE 36

1t2v" da poralud~ peste Le a cea mdecen musitede la r~a Ztte e 90tasfltaque ctelsen.e 4 yrt lenc ecal a eed~ t e dS "Balet Alick Ia leae cneam L Fl 00~ aed"que apseu a -aPuself~c rerentcada poe cede la ceepadLa. efacecdable oclaetiecanedasca de Unatel ey cenegcftede la peetaAlicIa Alcno.enlace la celiase dcDeuecal. Alicia Alonso: Una Bandera Cubana a travs de Colombia y Venezuela En la rciente gra par Veenaula e Clccdbe enliceda pee Alicia Alnc, obuveextosercecedos y lisccms elegIacas citicas de la penen de ~ae, acioe. A ccctinacine pcoducecos alguce, eetcactos dc lee peeiddicos d. le, dee paecen hermanes cebrenla labarescareollada perestrccea cmpar artisca' Dec-ltlimca.Notcicac" Cacaca, 20 dce uiode 1952), firmada pee Care, Bacdc: "L,quecvamosa avea Alicia nc el Teacco, ce no damscunta de qealaloquceamosces a cmprac la tranquididad de uspirice qac pecdcmm¡ele, bru de lacha pec la Vidia Esa mujer es dicca dc edoelog. Ita ccgado ee!eniec el cemejorceejunto de Ballea de llaiaencerces Deln a n ceecista dn "El Sigte" (Caraase)ceclcbcada pee GrceaCaIsilloe eec Fcrcandeotlecc. Acualcecneyel ctDcnctor de la Comepaia y de la Acadcecla de naltet de L a an. Conc Alca acnlamocecberc de la Academia una Uiveresdad Pacaccercana de ballct,a la ceal peedanconecureiereccp lbcarios lea airciadde ctoda lac Rcpblicas perinenrienacal. Aapieamosnc tee leascmee prenne e dl muncde DeEl Tecmpe', de begeta. SeccnBallet. "Unc tema decKccencel Cln". Pee JaverncAeecgc Fnerer:e ~Ncc ceceetcece-en c eta el. con figeucasa e ceeecdas AlIiccAleece centradable, epritual, cocnel rcecee clc nce n c,a edecitro; Rnyec Fenndcz,. clidade. clcgane concla ptatice de ce joec edad apenac dorada poc la cxpeienciae.les Pac, cn cenccodlo raptado del Coree da La Habana Y vareafgucracCccvaDusde lucgo Viceer Alearcz, precmera fgura del ballet, el misme quechizoel currutace atccccc en otet.en Gisllcle, y el quecumcepli cnlantocesencfado y humcer el beoAlale de lee alece de geca.Muy aicptecas Ada Zaniecce y Jcncc Puabnlb celccernzde perovieeia. Al cmadificar la coecgeafia de Daueebal. Mliia Alecce ns ha dadocen cueee apece de suecautvte c pesonalidad Lactegcis ceil del Ballct lca Alecse esta a la alcCra de sc mese cltual.caEsc laactitCd de cde aqetl que gleedfica pec l cmundoeua e reeqela humanea Basta sabcre nsu Crecprecn aece es lcende ec Flecafia Y Letrcu-yo etNCdCC J-encec De 'E]Si Pgle"dc Begeca El Lage de les, C.cnec' pee Heceiacdc dalcecd Slpblico qae babia abnrradc sus eplaueos 1 ceceenela temperada, l fin caen qae. ¡Jaalc e cone cmu ccetawce ante la eelcdlda ideepWctac quee dscteeclebre~pae de de"" lh¡le n1.Al-ev ercnec Ya acrtoenc eta clumnca sobre Rla cce, ea y, eepiritCC quecdebe onbececiE sale pececpoqe o e uncocncepto cne cararaLdad, ae% clarlmente en el ecenaio del Teatro Colon, codedcAlicecealnay y esc Eembdez demotrro nave msla ecelsa calidad de cu arte a¡s etc' "de la Aleno tecron caraevilla de graca y tcncblaceados yeprccados de la maeramsfle y pefeca. s le,dasu p-t dbaa quceetdcatsusciec cainseaor lemento de adm-ecnc pocrecea gy n arita.cquencctuvo queslir earias rpa r, ~pneed .cclo, apl.-seedl pCbleDe El:lt-ep, e B.9ge e-e~e1tte. le,-F e ec e' el peeeenl[,d.ble empeerada dcl Bac dc Aleeea AiCcoen el Teatro-C CeId. Sc mey cetade, Peecsin c ¡hbaesicde dade al publeco cptaline admceraecy aplauddrcune cepccldce lcndc en ce y recfinado cectceedc aetlaeic, de tac d~cc, sa pccclaacibepytan cntatmete arumd por el due de atiacce les gistos. a. exertes en amateria de cabal apreccdacdc de la danza como cIpndebleeamietaaclbc ctica.' BaIRaleale~0l apee LDen dice ¡eeaLegiAmLeU L caaepafca poltica de¡ candidata repablicano, geneal Y ~ arqedd jleaaaet cacacteelcada-ce eu caticio pctcccac, ea. poyceLone y otros detallescaceantac-e nl el aoenebe.doencaNance York, dueante et cual el apiraanta a la ?eidena ce dirigid a los rillacadeocacpenese d la Legirn Aneaicana. Lasfaenec renprodcmce dan una idea da la afleecala da pblico, eanqencaaladie, al tana de l losc3me para aclarar et cual padece.' decir que los acaqaca a ta Antcctacic derncceccea fueren rede, y direnctt y qae te, eeadrea-Dnwiey el Gcbenador de Ne~ Yorcye crce--cc gae¡ recle, decalleconcurrenesc para hac= det acto unca tribuna deficeldece qee pecctlta dedectr el eanoY edelosqaccmnelfturo, llevaranaecaboe¡o -Repebbience IFeto"AP e IN?) iw De.sil=lado peert1"calleca cen LoslLe~ Elcuehenee cbeupe la ceUaiaeea~a son~dareac~ca. Abrece yacccn-Ecc~S~dl ,ened a tu cinaelanceda allfldnde ce LegIn Adcc eccnac-te del¡ect Alacel~ la"eFe al ~ a d, dc.adacexe ducepineleaeeh cep RaTend Las intngcantede "Da¡t de Afic la@&"Mete.a s e le.de lteanel ca que lese@eMAR~ e angOra por ice, rcanchaa dnde n acl ~que.e Venescela y cIpeee rn ctruafose danaerecce taceccact ca tcccdable cueeeeaIea Feecacde Alcenhice el9lceSl U ceaeaeetn ccla-dc ccle-cl~esela Acdecl qace e, Bccd atl.e Aleda Cedea.Aqal p.cdcl de unc.' nec l dnece te la etdsnaceucla Cs da de ]me Legio~ temcuhwe habla dc ttan del peley eeecla ¡ h ji lPA