Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
- I I I -11
.
-1 I
- I 120 afiao al W"We 'I- I. ,
"El perionfisme "J 'en'lls exter- res" "I'll I I
I
. I I .
111 Una P"ew6n, ea lo intern 71 In nacii5n. Fl- 0 '_ W
, ,, -, ,w 7,:,
- I I -.1"i
1.
'A INA & pw I_ 0.
un sacerdociol". D -A R,10 DE LA. I / de habla : _,
.. I I I I : antiguo 17, 1. I ;
i Pepin Rivero. I I I I I n 'I
DEGANO DE LA PRENSA D.E CUBA 11 I I., I 11, "
I __ I.
I
Aiio'JGXX, -Nj!imer o 196. La Habana, Sibado, 16 de Ago8to de 1952.-I(Cinciffenlenario de ]a Independencis).-Santos, Joaquin, Ambrosio, Rifigq* Eleuterio y Ettifemix. PRI430 I S ; .
- .. I I 'I" ,
- __ I I I 1. ,
Se conmemora hoy el P E n s ay a Ft: an pnimis 11M , I
I I ,fii, Estailsci termLi-naldo- z , N
hisplecc-60"no Batista ell Necesital. U. garanhias 11 ''
ler. anivernrio'de I inexicafto got i I ' I I w ,
I Ia maerte de Chibilis I content IN lpdrigi s
.
Palado Ia maq- ueta de antes de es (fir de, 1 solo., vemte mesesJ',,.'." .,,-,,. 4
, Habrd peregrinacwn al p r em Apliconlo a un alifocada, I 111. I -11 t
menLerio de Collin y I & polionifielitis de 20 U I
. SU armaments atomic aios en Houston
la Plaza de laRepfiblica cm-isas en su memorta Texas Palacio de J st *:', "
I I I I I I I
...F,.,- Ja coming grinner solver" J. na
41- bay a, HOUSTON m"tiic65'i.(W Se alcula en unit gumn aproximads a $750*000
Tendirlif un Jirea aproximada de 1.300,000 metros I a Eduardo R. Cohen declarli ant.op In Comisi6n de Dnarme 4u! 'I doctor c
Chiblim, dirigente miximo tie Una se podr di h. .b* oj .4, aliggs,
se mplass lif el monument A Ap6siol Marti del.l." be washi did" m"d m'= .L1Cd. lj= laque i obtener con
lit I.raCnd" argh j"rl.ormea *. Ington no Acepta colocarse on unit poi cion = op tie she#' segfin mitailesti5t el doctor Miguel A. Chibo" I
I. Uniclos, art Ito
.A PPAS rU" dmenaa.. Indq
-en Una mcgeta con extension de 180,000 metiros qu= .elesj xd.e So Jecuturi:y dib% pues slarlik atacado por lail' ti dr pr. Ilan
- con Q. an'sufro un at&qd lie I : .,
. cj6Lr at panorama Politico no- Albert
LA BBLIOTECA PUBLIC "JOSE MARTP9 do "NO BASTA CON'OROMESAS ESCRITAS", DUO polloodelitim. Mdoc ItDMCIOS PR.OPIOS PARA LOS JUZ'GAD'W'
I I I For encima d I I ,.. I cabal, autor .do OU'r- ;_ I
IRS I 1.03, = .=a$ 17. I I I con b..V=
Sertin edificad el Testro Nacional Tribunal tie aX= an piano, min dim- Insist]6 en que no existent scgur4dades'de que' qa :e1& ban u a dodt allifutf. -2, Tres licadentistal se traisladartin JAI antiguo edificLo
- I I 9 I = militant, v16 en- Eduardo R. du anti too as
0" If rnoa violadores de Ist Carta de Ia ONU nixterlo do dad's" "' del,
de Cuentas, Comunicgeiincs, Bsmco de Fomento, '%mbenil log etc tie ,11,,lea Tribinal, Supremo, Medidas que se tonstarilm.
rgart he autorizatip in emploo. 1
. mines, y arien ones r sun I I 11 .
I
Supremo, Audiencia, J.64ai Electoral, etc. tact = aes irj se abiteitgan de seguir por e" peligrosa ruta Anodic in dolls neemarim luerm parts Ia conservaCi6n yJa seguridad de lot archivolig
Vnd= Ia mejor'll] P11 I ,pu "'a a,!ordo de oil ovilln qua per- .
san d6n amichm veres tralcia. so ,a capita
lar r I I 1. I -_ do I Mexicaras hads a mlrilidril de Juliticidt'que ayer internal duronte lad" Its harla lid
lam contra do is tarde,' I t d gongD mectia lk1,3dmetreo tie NEW YORK Irfil' 1AI I-Liol luv. .Joel.
, Ir I: din, an team turning
.a quo 0 in Uiajd, a!r Houston, Y cilia mailman se redlaid, ,"
' vi lijim h ", ,I
A de 1,n0,ho2 d'I, not Estadoc y lie ,
P Jos An re 1. 0
F .-Ldnte I1,,N1msIvImipmrm SieF x1ste office el Capitol IlZr- ran squi. do 1. d: Be pera quo it edMel Klk=
o'.ra e', "claKoals RegoIblics; qua me trials. Jr.
to do no estin dispuestos a perder all 1-4. e 1*4
loc.ugamrl Weshl lad d; no 11 Bishop tuvo at &toque an Port La- Pis.'ittas. En it tond
1, -no jgog 16 an el sal6n tie receptionist p as J
PI quetd.l uxlpitiv, des qn y at monument a Geor fin e. Ind
,fb,,. ',do fir Itf'm ..
Is I I . n an. utHIV:,% mbg 0a a ,pe. v3ce, Texas, at lun !s pagoda; .slit vi. _2.10 ;1rTr1bunnn1 .Buggemn, do
in udle in 'a log J dos do
uproyeetadat parel general Batista a .I contra tie Is plaza superior fair 0 u" ,do recur qu celcion I sitaba a Una, famillares. Foul trallai qua P ra apr-'Ar Pon on B E
no. to. I. I ... 1. team _F net a. I do n to a. 93. ,d. Instrucci6m, Dependencim do toggillog
ranto suanterior gobier laza 'doncle se erig!ri, ci bacteri.16al a hayan I-- I'. dodo a I& clinics, Hedgescroft It colo alstros, habI6 con Ion parlitill lam so- Its Audianclas d;,],R. mni..
Ell tat. Plain At erlglri at monu' Pft'aciim tie log Tribunales, estara am- 2. obtenia. i e p ,-1, 1 room an on pulnuln tie Marro, totml ',,. I As do all d.partamen'to.
,plarado at gran monument a Marti, I I I Mitan irism er a FT d1t= .'u. 6 n e n I : _Y , Monte paralizado. Fut'llperado pars I I Ang L n .
mento a] Aptistol Josial Marti. 0 = mi a. I 1:, -. I C 0
., It. I I .
,
.so ArMaL qua pudlese Jngerir allmentoiL iq i
Wiles qua cI'dim do. t ,,at a' S Ure "a III Golatneto,
Ofr 66' lam deletion de Is maqueto conformeaparece ell Ia maqueta qua in I map effilat". do I Millennia Cla 414
el-mirdstra interhan de Otorm Ilona- 3e "bibs. I an -In Cohen ,!a ,do tie Ins ,I .:' --.-,' Despuis qua at raidic. do NJ or. I r"..
"1'1.d,!. .nid JP .1, I "OP, sub.1guiente, 1. aperture de Ian Pallcla Judiclaly Ar= tthp- ." xf dd I Dr. Bunting, saistuvo Una exten5m Virlbunales, onto qua serA avalmdo c1sl Nclonxl.
Cam, iKgeniero Enrique Vocals. Toda iri rodeada .. 11 .r6 set. 1. Co. i Dr,
,I loners' "'I"' nJ1 misidn del Desmormem conferends, par telitono con a' .'. A n I& rtsgod,. del -.,or peectral Ell nuinto ran
Con 1-1 do follat'5j,' J.rdP.0e,iri6ue ,. linarin do compuesta par
ministril. a E .... 16n, Ri= A a TAtados Val- ,
un modo concievinda. y disereto. gar: 1:1 ; does nacionea quel ,; Drenembel, log padres As Bishol Ulleneft ,I. estarin a is van- a Is tidad onstalrin
do G.be-m.i6,r. VI que a, conjuntallarme Una unida 'faman" "J.""' J= li an Una f.gi_ ,_ I t.,inforim qua 211c. .P.Hclr '. ANI gmtxm illhis que, de acuardo con cloo dp,,b prooU.I" 'I'm
morelcur, Ins vicladoro 11 _1 D In ley, hebr de se"ir Para colectar
formad6n. Ernesto tie Is Fe; tie Cc- com a.sleflin qua di Ia impreshin or- r 6 d,bj ,.. J.dut.&a almost, as 7_ '. g6 are id; to 1 as non .1 Iln ra clac
ones. C.rrera J'6si%; do Ha. ,,, aTe ,grobdrbl en qu, db, a,,,,- ft. do I. O. I : : Iupuem'ms native. fond I pedes setting qua Ins mim jF2
cenc[C L6pez Blanco; de Climactic, came deyu "a m=Aria mi convienen , I i do as Para oultrie, Ian seeing do a = dad
e .ilmdeell, I. togo atig.7,4 mapo
, , May at tuvo conceirldento do otras an Ide itut'lern ,I ran .
De to e alle tip.. .. eNn* LdIdasluctive, valor no va mis alli ,,Jn
El Presid. % It _t.de.;: .If 21
La 1. air. tie In Comill6n del Coate. i: : , papal e to ar, ,.,., ocho costs mi.. elevindow mi it 350 lim, vans 0 or loque
"IT"creallo '. ftbllca tendri. on asisten'ecri'l" del ,go tari -age9l r."111111in ej I Ian qu durantl! onto mfio an ban pro- in la.Merids Plaza tie 'a !. as- n : If a u#Uu y a to if flogiaArea arroximada tie un 1-300,000 Tle tj 1 I quelem, to do of dF, = ct. rxc
- antic 5- Ian estuarwo del coordinator eflund. 1. Cbradmit6m qua In. ; mentado an onto ciudad. an Irl.r. ... P"lat'"' 1 11
tros. ey, in comet donde .era emPri- Varcla y de log a -, R ban oeurrido time an do Una .bll.toria an to f1i ever a nice,
lizado el, Proy" a Pa q ..ran, ,jl C rancoilitiltes '!F "l
Estella, UnIdos conderfaron uso
1. rado ,. OnUMentO R Mart shares t it a a uar ., I a mar! Jos
a pan a 0 I = V. inglu: J-. S .-,E qua safiala a ley qua to a lot Jux
sproximadamente, units 110.000 Me- I r ,,%a uar 0 tendidol aqui 221 a
pe, samlentif tie Mart. In immen- 1 tie I& fuerxis at firmer Ia art. it. 1.
3. to cedid laq, 0. N I do divemos condadills; at, enoclaublif Ins =06"- Ell I pdami Munid.
tro ,,I albramjalin colero Enrl- ogjj,,%. zc.,oI= l. Us. de I who muertes; ademis, ban sido ands. Tomblin dija at mInIstro tie Justi.
So he traindil de conservar Its cc- .. .g d b , 1_, ":, ,, 11 I no .Joe wlaI611cos-y ;1, FrZal."rMi, .a see rialW6. at ManiwLro "
lam qua me ancontrarort despuis do is ffblica& coardiandor designed r -arin telling Ian .6t. ade, I tidom atlas 203 canon de diverse p Ifts c;ue lasmo.lieltudes. tariff of r_&.d cm-.'n log *Kin lost&- .
reduionl6m tie alturn hecha ell dem. at ,, 1, I ra elicit nor at Usir tie groin cedenclk, ocurriendo antes ellos n Ojos c as, documental qua dome de1s, Jp7pitald"y ignii culdin
Coblerno pars ortianixac ... 1. go 1, J I -' cumdos pa
.. lngervart Militia I& celebraclimn ch --- .. at6micas quinalcm a bacteriol6gicas, Ve fallectimlentos. .. alle &m cam, I
11:.del,11111iniff not president Prio, ,,,, me :41d n bU
altura minims ddealate note 35 -bmi) do Jost Marti. i I Cohen d1jo: Z _7 de n l1eP.rr.!r..I1. an Co. ,
composidifig. rummos ultimatums, beldinh% colossi trismallon, an Ia Pkimas 1111); (rhannsa'som Is pirlaw 11111)
Ell esta metals seri emplansdo. at Missiles, an Is pistrug 231 nadclero Iflempr4'rairisciente a flu. "Noscitrox no Ia ;M0 going ofidnam, tie 1. R
do Is cam inflo. tim, filmnenlaocuns y an a, no hacermas amenmat... Para no te- I I an it attranjero, tanto dipl6l= I '
oslcliin y de Ia avenid. memom Intentional, antes a I 1 wrisfulres".
del., Ranclag Bog.erazy ,' Patent. del demarrollo de nad nalided cubs. d
Tribunal ope ':cff-P"j_" v'd- dides y garantim Isayan conve. --Con. cam recsudacJ6n-afIrm6 a] Imponente esfille I
, a. no cA.,.7&b,."%-d:peoe aides, tie Inviter a Una acresitot at Inte rar dodor Cmpede&-. me 1 odril culprit,
le encontrarin Is AUdiinr yad.O: Avanzan las A a ; "': ... on .. No resa a Rusia celeb do
dencia-. ol ide-al do Una patria mflv Z ", r .Z nabs6lo del Paloclo da,
do Prime Imitancia a In b .. Tic agasirl:oretern ,='.a y is I ;
ri it "led is q lit to.
to, tied, it I. ", ,Z:r ',. 0 Justldm Y" w celehrm n
En a" mismo recinto tend '* goleirou a..hainaferritnte, on. a.'. 'factional dertas scram a rZr i,
un lusar at Tribunal do Urgends y at &mar at sacri- blo on rin legislation Ion Jmgadm do
de captaci6n del B6. Modica do Ins granites funds- ""I .!In el tratado de paz con Austria e.-tod... AM ' "'" so
" Unal SuTrlorI,%e.cd1om,1 u. ple. ';= ,m!1,-.rr, ,Llb j:rfajd
in ou at. Ing .. lelp.. chiral .umaron a gesto p tri6tic ,are-, ell pln a SN. '.' c -1 Interrogado at Ministro a quo! seri en Ciudad Trujillo
do all d.cloilln ,1,11, .1 llemto more in
Jos y currectionales, exists Is Inten- to, Ins scrolls. C,.,t. "' ,A
do. do Ins laterite ell lam roop.oti- acueducto habanera, do rendinciar Atodu c9oJimic, oban- onto .. bay me..- slimithilld. .1 hl.t.rka y vatusto edi. .
,,filed- re t. qua Ice .gre.eiret fidamiqua soou2jnigle ficup. d,l Tri.
_ it ... n no solution que I n Sup :d, qu, ,.Iri
demare clones. I sun is: P11 Reeliaza Ia Caribillerin soviAtida Ia propuesta to
Otro de lam monumen(os lie va s,1 ,. .I.an L guJanes vf. mr, lam oblIlL
t, 1 hill a -l 0bgro, a at o 11 ,do on 1. Plax Unit de Ins brig&dm
moo, mministrari 30 (A no fintrint lu. an contraida halt In Carta de no de las potencies occidentales en ese sentidlio mine e.preamad I harquar In libertad con Aroma ,it corm, curnplIrAn sun nueva, Pulacto tie Jilosticia, cc
1. Plain to 1. Bibli.ten. PObli- En encro i ,Z.ar m,,I., 9.u ____ 3 ='! tenia el nonfibredel,
J..6 Marti". c! a eltoo 7 qua 1110, Cam. que "seri, In jede tie Is Ace a
At Won opu to de 1. -plonad. njillones lie gallons I 'cri c oan
,,.. o.t.r, of roas I .umrl.u D I de Acmenam ba- ProWdepte B a t i B t a
ll".A. 1; uprolaiin le seffulm of Ban- tie In Revo 66 'ecin, y ]am notation cam alcanzar su. I.a8u sliencia, nicociones. Min, de do 1. P,:. ..tw un ..m., .Int.da to contrary a' b.4rin con clart.2 or-., .1 as Pa. W4,SHINGTON. agosto 15, (AP),I..nttncr Room milltarm tie COMU- Nacional tie Arta. y Letrm. Agde- '
to. S.vilitle. h. dich. Is. Austria tione on lablerno no tie I'm L.n... actualmente
no d, F lie agua a La Habana de Yor. anl,6 runo nks tie vinco mae
omenlo Agricola a Jifflustrim!, In is contlenda y saII6 police do met an.. proi,641..". I Ia li.cacen'rins
it ,lit cc to Peru om.i mul, '( Bould ,-tin muf .mI InstalmdaL., W Ik.
uggart. as ,no no tat. La drelmmellin de Cohen mature In potential teeldentales gue no 0 P CIUDAD TRUJILLO, agooll
ell.. E, It rprandifS do .. P.,t-,p.r. ode car on trate- do Jai .I, Coca cited, doctor C6 11110111uSolnieemoop auanrcarlzn pm1itJ -'.,m ;'Pi mb 'rnanta que ,far .1 ends.
cornpo- VI r. gNeljj _IH.r'datr hu' @I I=
.1411 Ft alcolde do LA Habana, sefitir 01-11 I muerrit So ,1.16"c' too, do Ia C.- an propues occupants. al -, cis lie(
licid". P, ex. Ili n myorla a us ml..br an Auxurim. El r.chaw F,&Jsa.pr6x1mo ell Its negodaclopos quo at Palmdo de Juial
.. I 40, I Ift in dt inticimis
to -oadicron con honrad., 3" i Interrogs. porticiparo
Jul Luis Paw, revelil myer que OV1611co fu6 anum lado bay par locales podrla oar Una We.!,,, "
Seguiri a role explanad., at Minis. hicieron del poder Una, a on pvo Plena?. 11 "'
I fie encurnlran oil avanzado demarrillin 6n ,I. mist6n. accratsig, do Enmda. lacl6nacdo Austria a Ans Nacion6o rl I soldadam4 oil cam- 1141
larlo do gCGn,,unjcncI.,nm hadendo Ice atu 1.5 gut 0. na Jntroclnloj tie enrlquec miento ver. El marines ,comenzd if debate tie Is UnJdam. ., 0. 5 - .Imwh6o in ruorzoAtrolkgl natal I
If rl m ,e cnieros extin dorM hechs, par too potinclas cej. El 13 do Marx. paindo Iqs poten- I 1 U Jim co-
o: once Tribu. hoclendo par comen r ]m chores tie rm' b)ltm.'%Ii,-ICILV*r"LJorP ,'0!
do an Jlj6,!dAm acclipentall, WASHINQ QN almost
11 do Curnim. Le sagulm un edificla ciplati6r, do ucvni caudale. do ague I ro lot ue umaron of poodar Y d a as tie converser on Te ta All I'm q -1 r 1,1441,
tin are secuestrar si, is I Im"' Amoo- B1,0spartimerI16 do'. go a 'as 0111111111
tinado a Is Seccitin tie Trilien, qua I I: riquez. nacimial lice Xm5&,b"c#V"1Vl" ""
astarA unicia mi Minlaterlo do Comu. oil,, Cc a n rovecho ro to at enorme. Savittics y China carinurillits 591log IKJ- "T I 0 an ,do veining Mom. ra
axis capital, tominda- do'n.11C Austria, y cloode th quo of goblernWisinit 0
An del guailiflact. 'If Ile ad. -, 411 I .1111411,
picadona. U at im Oliagillings'em, 16,0xiii1lig"00- I ,I lot IX41I at Ufdolas, Gran Sr.,
do 10, In 11 I J'.': is I 11 I .. r, Tr 4, , toulas'i '' ,= .. 1, ',';A,, -,
4'a. uO 9 ,1au#r.4n moil .1 .... ; On 41jo. qua @I OH. a e an I I I Z n
,tpum% dis an' % a 9 or forcing cc r d ...... I I I I I ,,,,) . V, Tr 0, -,:
I i to. I I in un I re I ; _,k' "
VhPirenilAli'm I an mi de gslonex V as w: 0 11 ,!. ,I,, I tonceriair un 61 1 , I
in i.
que a accost 0 ."
rtal qua PAR in a im dent. v.lhte PU.4t IA inquictud da, 1, -- D r4timl6ntrapic q fl 060A S P1
i. "Wilerl. La- Tl! ]A D % DoP&ctLcneut6'djJ -_ I I
flume fie. m YXO, a igi
ri .],Mad, a "nVin'", '. clone bane a me
ClIspedca. qua con"" tdli on do .1.1 do fallen Ul an Mom: IQ qua Is contaxtaclon cc, A, I 1111111 11111 c #mti!t4,R4tJct X; I
. AtimIldlices'n. so. u. ,Ill. Is'b0.';.rdI dep ellado de formaeffinets' A + I o Allb I to
do tatis sr.m a, up-reelf, .1 m-1.1, manto de Weitraflar o4to a. hamsel pro icI6 lit" ew I t "
tm; d rAs U 106h qua Me tend ,xili Jr n
dr an A ic.01" mi porte'sal I rta to a) 4"imp":2 bido an p:rl In us " .. U n el "I ,
apron member do par Eduardo O N mills de'E. U. aWashingtop un resumer4 Ile- so
.... u" R; Chlbt 10. 11 off .a Ia a APIA 11
ro led 1. I =,
utoriclades them qua aclara i y Franc, M 71
.Pumn kildrite. .he, quar -me A n X Isola n2litito fir no Is manarra do Ion I I Ings I 11
imld
1.
\ "Prosion as If an I Zone ,0 ad rm. To qua cu no d t.. rfth.n .1 ad. an do$ so an Man, ", GM6 Ltmgm L
-,preftclids, entr6 Had an Is .yer U* 4 ,mgmiss
Rcuni6n de hacendadon candid. 1. a lam, I'J- vid. Iolblica t ..hul police tie all., if propuamts Wool Urchildin In y I lmi'mgulrua CAICAGO44s9--t- Is. (UnI %"Is "r nation elldcaffia.
dande sm vistrana x stitity ndo Pall, Fla.. agast. IS. (Unt- Imtsid.
0 y Am' desf.i. de he er conocido el poder I I too. La prisoner tempealad Is its Ian Ires, potencies res- godc "'I ied) Zl 'Jvft xaal ,he =a Terabl" dealt ..d:.= .-=
pliando lam tube lam. nuondit. "Herne Una reunion Para calebrar Lm Un[6n Saviftics entreg6 all ra- ..U.. r: lax training d*el lunes para t-retar y trolical del alo littedifill"t "; pecto ricali, Medf;u mentanion, emplicialms i
I .1 El sailor Pow afladid qua, Una vex Eas conducts ejempl I risolundose an el A In ,_ converoadona .olara at tratado. Potato trem-dim despoil tie halser dissic un rium, Lit miclones vieron
de Ia superpronfucclon I.Krado too ..Marrto Ilornoodo car- him, artandii-narme; treat mU Millis tie Estadno Uni. "La Informael6n preliminary red- recibldo do 'too Allado, a] ,.Jurodo 'de' gluolincele C =ti:..undarnw "
he "' "'6 "' bids -dice Ia socrorrig, its s ad,_ recordatorims de pro X -..' ..s7dEr-: V ',_..,1.mj re-v ban costing do seem
- n ,yuesta Pam v, podrin h ripido
ju or cuniquier polible crisis, till 'I jmr.a p%'coma do c,'.'rrupcl6n y dooy 1,200 raffles &I suffocate do domicile I pro. lad I , r as do
1-11 a ell funclona do Is remas ell conditions min favor.. e"renunciamiento a lox litanies par Dakar, Africa. I frolics quo 1. ncerlar Un grata a indif coil nywcox del air d.l.est6m.- too scfldmdog crime do
Aloe parts tie Mucha. de gut )etc. y %0 .Jell I.g S.,i, a, air. recitimmide. Austria, 9- on convultarfas. latirlemcf6a d
Un pilot de, In Pon Ameri. I Una .is Its rj= Sue do"
Ned I u tie Hactruladoi blet conlinuar suminitrand. compafieros de Ian shoo juveniles. -k doln
do Cuba. seffolro"s, Put gran canlidad fuern de to 6 par %ombrar a Cuba y par can Airways lnform6 par nidir, imindo Los alladox ofecidentalms propunicratio Portuiando ague en-a 6n di, lad. In rvl.tiv. .1 a y me Ila, rugosidad
Jr., defspuis do colebrar un smifjlla curliva del ria Aluundurm, de 1110110 ""J" que *'Una depreffi6n tropical con ,,e puz coil Anttris, bupilillifiveon Ldll wa ell trunno qua-In. contra den n El !,110p, as 4141 4OMS Iftii hoymmeala elnombri do Presideate,
liblig.l. 1, ., it panel, tin Pow lorn. .1 .piitu c 050 oil a d J,ndolt de y atra el'tustallare de "Prepolenclas damortamn toy role adh ,Idcntv Astista". an honar do IN latest
cambia 'be ims.enian" con tin trume.,qu, Is, think qua me rc*,Itxn,, par Ia acentuada tendencol IL116olilm" ployedo de tratikdo d:166mo rnt l'I:l 7 equetim agmentas
),a, Mao ,I, .1-66n ell alsp-l. rdicii a do Ertadc do Niciarague, y Cuba, rti,
moo ffrupa encodes, on re. ComItinin do Foincrilo Nuclonal pain I it- 14 iftilacnocill. d 1, Y 106 lowlizada anniche con lati- A] proponer tin conclso Irolado con;y, r daclodo, suptitty6ndololoun Un, it
nt. do ,61. ocho .
, -ocer I'llmlel Acuedoda, con cargo a Ion nueve'! ,-alerriel. d. 1. In, Ilia, cut Eduo'ce to I'll". ... & e caucha copo"Joso pectivoireate'
unifin Informal, scored con% 1 docume artl of rubber). Ln brigaila!'Presidente SaUsta" doF Fa 6 it do 14 fired.. roito y lilngi- Austria ins Palencia. oc identmlo, ,I.... as
I Junto del comilth ejecutiva do is Amo- Illoom tie pesos del converilo coil- it Cr If' tltuy6 plena. (oil 34 grad., next.. enentnron el Inoyento do tin pacto' Ell of nuova'docume"r. do
n", 011 b mpar:m i.r:J Se one at globa desintl3do a John b0c at melanin del general cubs.
certed. par ell Municipio. delen re- ii o.ltl me n m'c i oncifg cubana In in. if ontabl.l., torten lox scuerdom so tie In entailing
'u El p Join d1jo que In "depre- P in", prop odaded de log nais an Au.- un ubo do game y me Is huce no Ju-n RoJes, nalembro
'a or filch sucho p blems del abosta. no so- itultind par In honestldad admints- tragar ,mi pacienLe., especial tie su pill a Is traimaild6na del
' am a' P"i'm a cam", of r. tmtima Is exitioncia cludadans a que lodas ,]as luerzas tie ocudpach6 re
- 'lie F 'c,.,r .... .... - sci-fln rellrada affox hall impedid 'I leliz terming-' Su Inventor, at doctor Fre- min
"d n 1' .a it In pars mhorn. sioo tumbikif Para loo Ins gobernanteg y a Ion political Pa. ii6n tr I optical" eati mvaniilid a a it a to an I tric y of s cuestJona qua par sets III president Trujillo bLio obsequie
"I A' ob of
'on r ..due. do a'. ",..a pro_ 1pr6itforms nincuentl sho.. ado
of u '.de I .0 of"'d do ; ra curivencerloo'd. q. 35 k1l6metros par bar, I dl- be, ontmdo ,. of're'lof' E.',% h.bri;, ,,a ,.I.e. derrick Portion, de Baltimom di- Ido.
'"' it. b.do. .I Cnl ,,c'rm do I. Tomblin me ennuentran muy avyo- ca P: I' Repoli"; recd6n costa norns'ne No .a i !mpII.:d, que ambition niianretim-'colfn de Its nego I jo qu, at gich. .. tring.do min at general Rolm tie. la'bandera do Is
RaVbllra 1. hacondadon 1, -dd:.I:l.U,.1"di,, In I-, able. Ila~ in, ucde explatior basis asqual. I dill, In velocidad del %iento. .pas ..0611c.? e, ungri2l dificult.d. brigade. ell on ado que an IIsv6 a
- y Rumania. doncle ctan estacadm I I rablo an atxio ,Io palm prealidenciaL
.. 11 on an i ..lonsiblenont. can el prop6sill, de!A.bsur(la huelga lie I .
fill d Im. ,P U- t'a'r of rendimiento de mar a. dum.t. at elf I..
.,!do IC pr,,,,crmnIgr1dlm ..
duedinadaX t rd' % istra, '1052. las emptaciones en Agunda del Cui a. Grlo:4 I
o ",,b ., ,Uer.. t ..I. -ros azilicarer0s
.- tie Ed. r obli
dicrodu lentamente Ins ""'al"ca' E .
.l11mJ',7Tl m1. filrop- --- -. Std pTdXima a iniciarse una vigorous C.end. me venlon efeauend. lax Expfi a Narteam 6rica Ia causa de
InA iIniente tratation los rojos do re 0,11olne, aUntracenstrim par. catudinar I.,
C C1 V criterion ell iorno .1 pa,dest,,imn centinela de In digni ampaha political por Ia president "a de f.-. do,'- 1,
no onal, rectificaron muchn; An d flamada superproduccibil '
Ut bles. y ntras no lievaron battle
'us (31tomas cgongFuend'as Ia. pla- los E. U. entre Eisenhower y Sfevenson .... street. can, cancer qua to he mail.
de capturar Ia colina, de Bunker, rapid. dopre, a... y do a nuesturn prime in ufftris, losque niantewga, ,su a a- a Tito
"'" .. b ju :do' I I yuld
c..ta 1. F.Irl. ve ,maict.' diligent a a reras an 'arden I
do. Puente asLifurarn"' un moviendento de buclom ell v ring
l rn se min temortas iletard el gobernador de Ohio al ex coallandante ,enl In esperu at resultodo tie Se basa en que, afin ;Iiendocomunistli- obsema unts
pe ,ntid. qua all. triate. a I. r rtf"V
- pele A Mug fcrocen ataques empleando [ado gknero ", d it 41 coal pedal qua tienen coil
ssfalcos. des6rdenes nclml- upremo aliado a dirimir en debate televised vocada let e'scondacifis y de Ia coal actitud muy ho til a log dato@ de log sovifticoo
de armas, log "marines" resisticron bravainente nontiro"'I'm nachin an Jos Wilmot los candentes problems nacionales de Ia Unidn a, do clients an esta mlsrqa Pagina, .6 man
I I
, Ili,- ,ficon ser terrible y gravi- I El procedinalento no as nuevo, Per* WASHI NGTON. .gas
SEUL, Corem, milosto 16. sibado. turn. Esteban an 16 estriba lonex de ..T,. 11 ...... . mi as sorprendente, po ati6 tmloo Uniting' "tin proporejonando
in or den vote HINGTON. ,goal. 15, (AP).- Ill ad.# cle California y New York, do declar6 equillif norteamerecral at Gablerbe
(A )-Los timdares do Is joilhunteri. tat&, culundo at firm do log ,C As actfilross, grants, & ,. ,.colonel: WAS jjqu:.'d'.c1 I,' El D.Partamento tie t M (INS)
dep do ese Pago me venia I bay qua Ins arimalrom .arm."
Marina rechmarom a pointers ho- comedy a diezmarles, 6 h3calizadow c Into. Millonot; de norteamericanoo. do cam. s6la le faltarian 5 our. coTpi'tar amino. ructurales y 36gl-, .1 ,x- tax noricIsmari. de Biolgradif can toda Ia rapids: po
re de onto shiando 40D Account" y a Inblaccl n Uard. R. Chilli,. ta a costa, tandrin oportuniclad tie log 2M que me requieren Para Is vic. t,,am avis ban sible, a fin de sustituir Its armas do
L. 3irtillistrianiniln rms. Ia~ do Ed tie qua ya muchug ccntmlm conomi stlimlefixtradom a Yujifosl
chit .1r ,.tr xq u.e Lit conmochm nacJonfil quo a seenrZ wovecr rse at gentralciDwight D. V- % a I it one pagar. Affirrandu caprichosamente I un!ltrlbuldo a "reducir Ia ameralut tie fabriclacii5o, ,y
1.5 log .quo argaran coastal scribe par nc.16 isilencia 'a ,I P i ,an hen pagodo to qua estimaron Julio _.1ros armamnt6a
Ind cam del Lerro Bunker. oil Una lerla ovanzaba, fillco) de re te plirudb ,p, In muerte de este infm. y at gobeina d Illinois, ctistw atoll el.prosidente Tro agrelli6h savlOtIcs ell Europa". dd]Vfsu e)6rcito, it que, -seom am kA
P'n n I go 0 vocein do In moral vonslitu. Adla. Stevenson. cam. ,... mion .,if, Cmilf.r.m. To peidul nento mo.,-jAUJJ.,d., c ... to con racts do tirstntit
a '!'I's 'I' Nev urli, a noting it(- uJbv%vcY, cHn- tjuellciom ahcauevenddaudoalpredcondectondl OF- I bu-Sayini offebalog'apeleDnelp.rtat L. canc'llrf. oxplic6 lapagai do
lip lots Intemlona, a Ia des"perod.. fut.go de clen diaper., our ... iraino. y6 tin homentije Jolpromn de lad. I'm e-, A trov6s del poll, ,,, 11d, "" ell to trmla j.dcoa, lax dirigeru!s tuindom., -no aIVron honor ren ri.1,1c qua r,,mmE I
I recuppror ell estratillica allure, or.'. .Ili result on.. Y. of .toque h- 1. eud.lifirrip log intonorl..m. Los it' ,cunquistar In Casu Blatl(a --ninil .rP iricol on I to ""Al Ito at coml ist ri.1!PT,Ima..! '11Upars ,rf,.'oicN 11,didlit, pr-d n an slating Uniting con res
ell of mentor occideril.1 del frioute '--I Ili. sido delhech. par 1. tormcnta do piopio., adversarial reconcteleron pos life que arobas s, to [an-,. la corre.ponallerlig ul -Ilttlq(.11!1 ,ml 4.
, ... -y oriLlor.Arionu t0evoidu. ,In 1, d It do -ntinu. go guslavin ell una rel2d6n
o.,. ,T- ii.m. dl,.pui. tie 1111-1-- fomy.ctilc, rultricamericloos dos ,,,I a! mnrgt-ti dcl nfasls cive orl. I d
;l -1"._mro,.cl.ne. y .6, .VE de plane. do in ... on. r.men. cst P!,en A. hlltcliell presidenteldf Ininor no it en'extenderk,. eram e A ex vie .se ha.d.% a 'no P.1,11:
I )I., ,oI ...te ari ... ) L -, ,*.,..., iccl mrci qatioloole d.cmiand. Par ti Y -'lie clietatiffor. .I,.. to,
do uc al de.,violencla salnic. 111-4 horms dc puLi cl -mbale habi. c ... 'mr.. 'utailloin nind., q v liv ,. Ia no Nnute torque Tito a d Id q
, ad, .mn dueil.. it,, cluid.. Itil. "In, c.Fie6 fuji. quo at oc.. q. St h.bri total pitriali-liR6op'n -1 contrariq. a Ia politico tie olrosil!ln
""'arin" I d I.,'.fiCln2l centl1l'S d' c!"tiali- 1. .b,!L.a e Bull. I JU& clorof
c .." A coca N a ?.ocrorl notinclas ..IX.bI-, 1,linin6o .,as, rI Estad, natal tie El- regtrales y Puerto. tie a lado, noticias tie que Tito login, do
is or... d 1, "" qu' e" east Los chinos Intinliaron of vi, I a, .0., y nego far Una allann military infor.
ig,,, ,r,,",u e,,,,oPm1,,, I tienuirrata., ,udu'alla 11 ell or, on on o4meno Para con- 5 a ,a accede a uanto. piderf q11 Ia AdmInistraci6n tie
:n Jos Ilmites tie I aronnnijuu. jUA., 1 u".',' Id h m, Mai c G,. I.. L. .ituaclim fut exIa Confer ... 1. dol'por Ia tarde-tui 1. %axis tontati a- Log on re top .., e mb..,.,,c.,pd, fit,... ,,-P ,-a ,an 'r. .,Inr 3 A p.libilidad do quo of ,s In Ion it alujar a log "marines" de p;tti6ioco v citsinteresado. Pew me A ino "it Jos -- lituac I forms quo Ian F- puemicancomocfiigue: I
Los rojus oludleron et it. ____;;__i;;UPa 1 -- ble Ia. actitud abrem e
,kir quelto."old". discuss formula el 11 it, arptle. m ,, I = nT el Segurldad Mutua in
wm1stil. inaction ..A.ne. .limit.,. I Whsallso, 1. pill ..Mclcri. no. 1.11.,citjliprocuicifln bre **Dia del Trabilio" gi!! 3 conacionfiento quo Aetna ti.nn, do 1 11 I -Yugallaxla a un pals caraturdibs
.,,n,., I- mi it, firroltase 1. .a. -16. do 11, ........ Irnl- of Principal escollo surgical Para Ia indevencliente que me he alejado defrUn ell Is linea de imago in. i Eduaid cu. En Spri.9fI.ld._mfot ,l:,Inr,.,b. ice. liquidation tie Ia suporproduccion ra- finit'vamente tie Ia enjoins de Jeff-
quo in. ,a R. Chibfis ell Ia vida Nii6gan a revielar
-in. .mountains ,ccurior.n ba- a rol, Intrinsic, de centir.,. d.; v,,.Jm.n p.a
nuirteorne;-lerim: 0 Pto I .1,,,.,,,.,, ,hn,,Illd ininnial.1mla. 'n ", .'a ,it sea. r' e cc tie clisposiclones del goblerno an- cis sovidlics. Tiene plena capsocided
,,,Indt ..contra I" Combatiri E y California como dol",c"' 1 11-11y %- I ,art., ,,no ,cluffl.. do diliol ira- callira, v ati di-ituato a d'r buma
pilsible nump imlento. clients de mi inferno all at cast do
let; aindmilaclorns, aril lorix y ampos di4i lonciones tamblits .. Ilava' ell !ox que of PaTlo"DeTll- 1111 sacerdotc cl I produdrse Una agrosi6n govititica conmartrMs. El stairue ,n.,ecz6 ...,,,,,,rmplda dma6rensl6n -do
or a ._ Ia producei6n rd.,c.'
friars dexpu A de meqJ I OS, ,a ,a icionan a IA P2tri2 cubs- cr.ta Iloo.r. carol una Wa -dc. Aorta. Yugoslavia extra. ando d1recia n in = l'onT Is I all
Pundit on pclntoti rojo inuclo In"' dieside ahora a on cillith'.111 directs. to P ggara ell allot ell Ia, 11-cla- 6 a St. I' m'.ien' ', i.11,11an tr
ck -nild ro I ,,Cn nfurl e,orcurnisnin. Eduardo lice n-I= I idesconacer lot sincirox esfuerzos he-, tigbicamente Importante, pues derna
is Ell.destacamen "' in or. ,dnj N I i unien gran politico, Ell lam oficulas cqotiale, H, Steven. -a rean I d 'confesi6nt I
miluk haing cnnvrtlt-,: ,r,e',,. b a h', fin. chnsipar lati'llacendsclos Pat 'I yquele nadones sovieticas scat1016n, Par of -, autos v camionei or sta tiff it cuesti6n ell on p ano
memento no me ha Pil'i rojos y los judios ,,liuni-, fr importante do 1,a Pa. Pon me dij. qua cl golacinidor hara ,.a Adr Atico y at Mectiterringo.
dido estinief- laa.bajao enomigas. Pe- on .a I ruir qu. no pact ..24 -a cursiones oratono, ,n Cali. di; allure y comprensi6ii. L014DRXS, aloosta IS. (Upi.- IA di"Par tanto. Una Yugoslarlia Indeposs.
. mn of communism, y que supa com- fo nlll. Ell septiembre ) ,oouh,, Ado-' __ Los .entml.g .morn-A., san has- Ublicad6if "Catolic Times" Informs cuts. haltil a Ia politics de agr
ra despoil do log maltom quinto y batirij a tw.a hora. munleniendo ma. hablam ell New nik a mcdni- Gran perjUiCio le causki to sham: '*Gomez Mena", "El Pilar". P giant, tie Mosell. on Una barrera coilEL CAIRO. agosto 15. (IN cut me bit &Menazado a un cacerdotel
sexto, diverting, se calcullS que to, Sie-S' AmIstad", "Tinguaro" y "Pastora'. informs quo Egipto ha esU 'ida; at miimo flouting inefilume. mug pus. dos do actubre y c.t,.dr,. n All ,tra Una agresd6n onEuropo".
chinos h blim sufrido unos from 111, Wisdom cle democrats y tie defector gar .at Interior del nuldia, 9 Ia C.zn ]a litielga siderilirgi] : con declartirlo culpable de dessuesto El Ddpartamento tie Zitado declared ,
muer best, .so .am do Justicia social. 47 vales elect ... let,
herid an 11. especial Pam "' a 'an tribunal", Ior hlberse naffado q9e of compinniento tie Tito can Man,
(t as flen OY ,uunrldd:d'rdteIMF "t'.d.', .an .1 proto. El Cuiriel Central .Pat, La .ctitud fallarda tie Eduarifft a au ,at. 15, (Unltgd). Ls Tratz de madrugada el R liolafr Ia conflontim. de 'in toleration ell ex -r"I" a ^Irreparable". Y
C sito de cambstir .1 camunhunc, y no CI Archon Eslados consti reins DET m 'j of ", I I
R ChibAm fren a at comunitim, debe d lRiamil' :gtrabajar
.dividade. do I.. Judi... ticomIldable. par. of ninundmitc, -16- ord to an Rhodesia del
qua cartoon to' luyen V OIT & '16. .1 I - '6:
annittall 014 balis it lf..,t rj= in encolayhIstorla quo 6,fe7= sMador Mujal con Batista ado mult?"=
. vi-rumx .=2-6- I c am I *,No as, sin embargo., Ull
bat.1& M.w. "M of too 11 1. public, do train: New York como "lly"118a oboreco, tie mug plenum
Ia I .1 .Abode -Iti "a I too .I e L maire veteran lot c Th Norte.
"a del gollearnadarrepub.1inina. te'rIto """""""""
.. 5 uaran re be Ia lie a 6 I Igi- rudes inficleas qua se inotairan ex, be adox a cause tie Ia hut'- de problems azificareroa Ran pubtilestalift cat6lics, like quo miento con of com N: Z1,
. I:.d, Ia online Ilanomidi S berl R" o x lou#ie so catchia. Ant cam 1f._ ga.slderfirgica. I creer qua el goiddlina do *
Fee I I a as ra -.f "y y ".led., Richard M. NJ- of padre P: J. O'Brien "nIto.r'lill I Irl- 'r11j .6nhmy&z"aIte-do en folocia a1gurom
..% &I = o Bunker. Solounen. lice, a at a ,m dcxl ricittef me tc:..
to deade of mart" Ian ro .pto a, Mi b1bi "n ,hl= q empresa'se propon. Ia r. ,p a .
,,)an tiorteran teria, U.. .,., an ,.. u xon, candidate viceprosidencial re- a tie Its 19 plants vr I d-..d a of "' n off pr pinto
897 Moncton y 1,193 her dos). c qua 'i A 1. Una de I "" "a de edift on Xxtiodo
a I r. .tullxdias iti. tZ -tpuT. to roe
Entretanto un v ,,,,, a Ln ';"Ifla de 'as dcro6cl-t-l lie- oblige ,a cerrar par at Para, of ju- sidente tie 1. R completsomente conscuntelmi ell Yusce.. r " 'r or I tr 11, I 1.,i."
Convencido do'que Ian &Bottom fron- no culp6 a loslideram a Ili. 1, !6 of
do I it llll,* 'C-m fron e or lue icePte, P"" %' C.d Us 1
con bible tim'dild taguW g" in no par contra Ia Idea de quest Sle. nes pr is Mo. ', ,enaddirriMujal. secretary del '.A
lam estaban fracamados. 1,1 man r of I Jim .C. fientem do call, or)(.- d". ..'
to d I : W'_* code .1 Ja Los Existing, Unities, hidgiront "two
. an a ,gt a cii enc
, 'r. ,ld -an bajo in gan. drecinstant, a, Ia con v %o, ,gpudfera conquoitar calif EI Sevklu de .Estadistleas regesentativ dri;r,!, otajnAjmt
. 5; sur" dironc, Report,:', .c.1 r
all, 0 ': a t, of I ell I PAU ,,,, a I uedeqte behs, I It" I as
"Iq= V.422.._ fint- del onl6rcoles ch Ia rf ell ,,,. .!.,.,!hnn.sgsl 'I'm t 61ld I-,,', inli"Wtordl Autarromwe c .I, ell dim, to que, p
_-Pj LrM2'l!. ". .._!_ I ., mm c-111'.. .a. I --,..-.-- _TL_1tt. 1_V.a.!L
Politicis DIARIO DE LA MARINA.-Sibsido, 16 1 Agosto de 1952 Pelides Abe M ,
alidad Politics Recibira' el A lealde, el lunes, lCompetenciadeslealaagentes
EN 4. LINEAS legale
a la comisw"n de concejitles x de firntas extranjeras
La tragedia de Santiago de Cuba del Centinario: Marino, Is del Mo.
iR ecuerdo y vigencia CAu56 prolunda commoc16n qua ape- numento; Saladrigma, Actos Pfibli V ndedores fibres", dice el Noticiero de la
Invitado el doctor Carlos Tapia Ruano a la Los e
nas Jose cedido. Hoy sibado el doc- cam; Baquaro, Ediciones.
CMQ, son, reaInte Landestinos
de EcW y Chibids.. lY Reuni4nInteramericana de Hunicipalidades tor Portuonclo Domenech habla in- nte, imporitadores c
vitado a on amigo a] fiscal Garcia M eJecutivo de Is numerma comiAyer :e;1t.rv, a, lt.1. entrevi.t. ,n,,n fin tma serie do he. Tuduri a pumar el dia Bill 2gm-- sl6n del Centenario a munim at Aceinea del debetti1a, entente do Is contemads, last sendlLan Y iosm Is itn A, Almide. deals I d'r bandit, 'ancontrindr. chom parecidos qua dur ate aii- me Jade come "Ie6n". on2rtes. Tienen tim sorprendente rit- vents, de producing Imporioulas qua despots come
d.cI Ayuntamienta, efor, han venida produce an uns put- me de trabajo. Ray mucho qua Its. Uenen Im. representaI legal do sm IAL a Z! .d.ws" do 1.7X-de
sin qua me ofreclera lnfo= cJ6n par. i6 1. r. X. P an car pan enem 28. :nge arn
Por Francisco Ichaso cis ad.
'L:pa'. r=XI Is, fencilidede, I C. CosiblerI bay. sesum I- -I'- f2rr =.'el sigultente editoriala ED 'bU]ti%'G
a) Asher Del clue par at as, p der c run dic6 sI
Inter-ITd. AR. I I I M do III
'I' or r' 't" 1:rd= ogo de sum arbitrim le. a In anocitfic.66 deals ley sabre Dice el consultive Guillermo Mass- 0002111 Cot
tiem- v ndris par afladidurs. Par esu pu. Pon acercia del acuerd turned. a, ocimeadedis %nI
In CAmara )4u.lclp.,...Il.ltD pra Invits L rou'reinnientom. No me aspera at tre qua con Arsenio Gonrilm pre- LAMENTAN EL DWCONCIERTO
de deo resumir lodes Jos afanes de su D efydoctor Tarls, Routine, 1'ev
Grau. as Imitate An este slog" a in diencia para In comisl6n de dies Par .1 as I a Orgunju. diftliamen sabre alquilares. sentarA Do Priarecto rriglamentando EN EL rJLC. VMLARESO tiende a protege In proptedad
do. Is one mov ImI adiles que, It: brian do tratar con 61 16n interarrari'Nalna dde, Cooper,.,c at juego an Cuba. Varies millions
sits cisimo: Vergilemat contra c care. de 1. Im W183 ansocas Y a evitar que. an formares, an dificultades qua dimn Intermunicipal, seflor DeLessel S, A last comejerm qua estAn acogi. de utWdad bernifica. NutnerGm activistats del Aut4nti- ma diesordenadmi o clAndemitiM. pusdel ED una repCbl i Ica Dien organturia confrontar a lou hompitales duran- Morrison. alealde do Is cludid de dom &I Segura del Congrosa me Ies iano an Santa Olars., entre last qua dom venclerse an el pals clertm ar,
peculado s6- ese lema no me concise. ED un Es- to 1:xest16 de sum asuntos, el matter Nueva OrleAns, be side invitado a] sigue pagando. Aclarodo Par El lunes 15 del she materfor me fIgumn Octavio tbirciteduos naiindea qualsnraMoesl6tenn Alt 14"u rkeIn diI a fluto mignon quo. atra lade serio )a honrodez me supone Ale .a limit6 a decir In qua sl. director de Gobernac16n Municipal, decreto 112 qua as cot tible. Son r. n Aguirre, Apollintr
reputacl6a Insumargibli, Ilamamos y no as necesario conatituir un gue: dct C I T is Ruano, para qua muchm lom jubtladoff. guardla periodistics, "pectante de Esquijearcuss, Loreto Mandizibal, An. pr..ntj61L
a Chibis 'Is conclencla eatent6re. particle politim pan Ir an An bus. d,,Fi lunes recibirf a 1. mul,16a on c'urman 11' 'C'u.',t. Reunion Inter- Is clifilces de Chibits. torque no ha- gel Suirer. y Bortenaim. Oliva. him Este Notidero CMQ Ina dodo rose oncejales qua me accord nombra mericano de Municipallcludes qua
hecho declaraciones lamentindme litiesta 41 cuestiom""a qua 'a 1"' AD~
el r4itimen". Eddy perteneels, aCin ca. P r revolucitin cubana me durI a] camblo de impresiqn" qur a Par ley-decreto 321 del 6 de agos- life, Vilrimicitin III notiels. tido an format. consruante anti Is
bla a Is t = rdurnm "del desconclartai qua ..late AD el "a
I equipe aut6ntico. Pero desde he c1mviado bochorness ment. t:adrfi effect, an Mont 6:
me calebr6 secretamente y oat cual Im dium 20 .1 28 d a pr to me eleva a la categoria de Di "An
rvce16n General de Culture Is qua Ls noche sigulente me produJo el a do insdeoltra mantenda one insabornable an In moral. Ya to copa de las Ini. inform can det.1les Is premat ca. x1mo. alez, Palo- desenlace, qua a1gunos esperalean PRIC 111suafka, par 1. tot.1 ..net. nMIII Ien Num tons Edltorls'ctitud 111.1illiandorm y tronaba AID quiducies no admilla una gets III pits line... I. Licenclam de cpnxtraccl6n desempefia Carlos Go- de voces pan calentar y dirigir a Iss loo.
of mieda contm In invere- De ahl quq cuando Chlials injci6 Visit& its 6n do pradistais Solicitaron licenclas do construc- cics. a insisting sobre at pron6fftico, no mamas dal poirtido". ;utI = xidelee
aticial. Muy paces haclan AD crusade Jo siguleron miles y mi- En at Sal6n de los Eapedom tI cl6n ayer del Departamento deL Ar. obstaute Is apareatte quietude. gialmaiI
c6io a a Us voz political, qua les de ouberoa an toda Is Isla y eye, 1,,,,6,r.A1Vde lam ralembrom = tura V Urbanisme, m menaces La renuncia de Pages came me- Y agragan: "De this del golpe do pronaulgame slat mits, = 6nI
.ude de d 16 acional its Gara- Fernandez Corturt6n, para eclk 'T as abourdo a bamoml
sonotba it a of mJcr6f.no came In pudo onstituir an pace temPo i! oratorio del Segura del Congresc, Al efectuarste, al comlemat del d1m, memo, Im, ftkz clano. qua se an
c u ficlo cle tras plants an 2 entre, central alerts
at jistax de Cuba y sus ×, qua he tiene mucho balance y significacitim. at trulado del cediver a Is Uni. to impunamente at robo
de Daniel an fe'3tin sacrilege a partido grande D6 m6la per at nu- blan solicitude audiaraim, Para train. Zapata y 35, Nuevo yedado; Ursula V ALI' el gran traslego do titize nisranno, a eferjraax a un solo m- versidad no podia preveme el war- d,. Is d Is docI AM& con propledoad tain Importants, 'toea
Is de Joksmalnin en Is corte l4brica mere. mine par el fervor de sus ad- ]a acern do I solicited. smulaciiin Hernhndez V21jente, Pam, ... de PVd% Ie laeBeencet, Am Santa digns its manimistro, waaci Ist proldediul
do Herodias. Con ones pocos me herentes. Fuk un case do miticit. do Insure greMWCL Los co- dos plaas an Angel entre Bueno, pecto. a simpello. Clam; Joe demis Want brifteen par do noun, flaaces. do an inuable a-do un
furn:16 In Ortodoxia, un particle for. me moral smajante al misticisme ralsion prealdidoo par at -real 6 icis. Unce expresandn quo no immumble cuslqulem. III ecommou, orL fu doe' Ar" Y a a' = nt a eAft urgido de uns
jade, a puma mandearriaxont verba- nacionalista despertsdo afios an- tor Antonio G.nzAle. Bullion are. B.e.a. Airaa C..P.111. piriambillia. En septionabre cousin come retain- Fornento de tes riquezate qua .1 es de politics, qua hay que gainizoad logislieI a,.= .Bd,.n par .1 conceal doctor ria Idal, S A., para ampliaci6n edi- brain del S. del C., torque ceseni clelo nos he donado --dijo M L6tea par Gram. Gu am x; nitrate, an eVete0s coo Otaw chin qua prohibit Y caudisrue ass for.to a tan in. ficio de cuatro III con x6tano come congrasistas: Suirez Rivas, pez Blanco, al referee, a plan de -= claftal, Y I Ealls, Ruwutcs an& de competence Wells.
site el punto de vista aut6oti- Las cormalonaces mootuvieron qua Y mezzanines, dest nado a parnueo CDdlna, Zayam Bazin, Radio Cre- financianalento para cje utar "
co el movimiento de Chibilabropre- fuerte Is concienclat creeds Par 131 N obru de an campa its accift uccattiantim- No se puede engender como -Imsentabat Is disidencla, Is erejia. pridin que, a, en los repnrtos gremiales ban side de :nice y oficinas, an Obispo na.1 mata, Bringuier. Rey, etc. p6blicam. do. Contribuyendo a Is desintegra- portacilim libre" Is 'imPD idw
part'r de suit Impuestas quotas excesivas a deter. 57 1 59; Herminin A. de Cardenas, cibn un parlido Ilarnado R,,grsm- clandestiont', ca decir, )a ImportsPetra Eddy era un acto de relvin. nunclas y cond, muclimes idlleI minadom contribuyentes y qua ello Para casa its una plant an Ursula Presiden las subcomisiones, an ]a Batista no tiene -dice- un can rde
ci cacliin prograrmitica, una proles- cas. me advirtni una paulatina rec- era injusto. Y slenda los proplam gre- entre D'Strampe5 Y Ursula; Domingo des ealizaclones an at future cl6n qua me, restless ain is autortrescift
I& de odoximmo doctrinal, Estes tificaci6n de procedinnientas an ]us jmim no at Moulds, lost qua later. Rodriguez Mirales. par una cepto patrimonial de las comas del de Joe fibricauttes, qua man loo pm
it. .."t tax. ortiodoich, y hetero. planes ofJcfales. No puede negar- noun-el imported de Ia. cuota'. so- ra plants an Amado entre Gaicuria d iniciativ is de lost areas, y an do.
dmia. a Y lRatificaciiin del Dr. pez. d Reclaman los concejales = 1
eceipmfunden slempre .a In. me q.a q.ella politics cle los "nue. licitaran Ia anUl2ci6n de aqu6llos, JI Rodriguez; Manuel Sin. As Par cuolquiar it.biarn cimy to de IoI nanadquirids
El serial Del Pow manifeatti a 18 chaz P6rez para una nave on San Into a Ilevarles t6ronin.. derecho a vender cams, maroon AN
momentum critics de cualquirer cre. van rumbas" anunclada par Prio Isidro No. 161; J.56 H-mida, Par. Arrieta como Alcalde uplentes del PAU actas ell tarritorlo mecionai. ED realidmnd
Comimu5n jue. par alarm, no podia una sagunda plants an Arango ando a Ideologin. El hereje- asulta Y emprencida no an an totaliclud, cfcctuarsc a soiieltada anulaci6n.7a tre Atar s Y Ensenada; Alfredo JI protendidoes -impartsdores Jicail slernpre Do creyante antis pu- ima qua han bans-urriclo I rain a) DIA Lleva Is entadigtica de am epi- que han Sido cubiertag exam
pare sl an linens Porte, fu6 PERICO. (Par telft bres" se sprovecluen de but grandiose
ra, mas enta erbado, mAs fanhtlco consecuencia de In campaia impla- too A, F' P w ez, Para Una clients boja an Luz RIO),Rcina mucho Jublo en a denniam do policonflolitis an una If- ue )as inaportaclores Je9ftlanas
31 Am quier Su apartanniento de Ia cable de ChibA.. Y bay mi.. municipal para dietary tales medidam. Pe: Nam. 53 Y 55; Cristobal Ingelant), PH- poblmi6n a] quedu ratIficado coast b to de Wallin el lustre doctor Lam conceJales supI del Par- l=utm an 1. propaMd. de Ics axlines official suele obadecer a un cuando el regimen it a f.c to h.bla ro lej prometI que. para el II to edificio de dos plan tax a n Jorge 2lc4Ude municipal I doctor Arrieta, il eYo, De las anteriores y de ]a so- title Acclim Unitarls, celebraram mus ticulos can a] objeto its seentener a] maxim dev.mdora de perfecci6n. do combstir el peculado, as par- me elercicio, se adoptamn medics entre Andr6s y Lagueruclai Linp A]. treat una entrevista nostanift, con at 21- a parables. pan concern am ampLitud prnUgla Y to populan-Wad do lost morPon E fo-o Mentindezgra un wmacen on mdrdiAtro sin carton doctor Santiago d' detalles at conteeddo del reI came man ell morcad.. Ment
ddy Chibia at Autentinds qua cati convencido de qua rargu Clavel entre Su trana I rbol Se' Alvarez Y Ins, mfi.r. Ronald. He- Cree qua an septlembre aumenta- prenentado azIte al Ayunitamelento do me benellclain, AID tr an DIDme am un ediffelo moral Cunndo no commigna hat prendido Wilms. on Ia, arlipochur de an remit man]. ca, onvel Vizma Gore Ia, parn edl- drivez'y Froilim Miquat, dirigerates rile Im cum. Se podria rehabili- I& Habana por at aeflor Retantro Mar. items JD of pmpnrcJ6n, les inestirmi qu. habl, delude its erjo, mente tan liondo an nuestro pue- Sibut 61 muy blen qua Ia politico do. plumes an Lama, entre local" do) PAU. tar at 80 par clanta de too qua qua- tinn Ocrazilm m su caricter de portadores claindestinoI heirtindomme
"116 de & y P12nt6 tJancJ2 apar- blo, coma Ia de administrar can no me haer con Angelm y qua can Coo ill y Tulipkn; Domingo a is pla. a art Axito polf- colil suplante an Is n6mina del Par- de ate made al comerchunte a Again
te. NI Is. a olderaclon" hi.t6rl- puleritud las negoclas piliblicas. do el ejamplo viene de aaI cam de una _plants an PRBaJa I We he constit.id dan Iniltiles, con tratanniento mile- to legitimo im ventajoe, Mtn de me
C6rdov. entre II y Morfia Del- Jim para, dichm dih-Igentes. Sue pone condo. Udo Republicano.
no. .1 .1 recuerdo de his afics ce Junto as reconocer qua desde a] muy diffell qua ]m de abajo punta, food a Im especulacionei de Habiindolo amf solicitado del recu- PmPlo estuania a invendim.
me godo y Manuel Alvarez, aracom Im mmp rantaxi a esta alcaldim. r-te, Im conceista llove- F false qua Is ley-decreto an Axialha. III to. afectes sembradox an 10 de marzo no me ha production tuarzan. En material de honesticlad, an Josk A. Sure antre wFIng am Y qua
lac organiziI tuvieron fuerza ningure de aquellos escAndalosque at peculado eircunstancial career Libertad. mailterlan an comtsinte zowbir a Marino dice qua a] ritmo do las ran so rem16n "-= PITR literally dica tiend. a favoI a] n=DPDIiO.
bastant, para hacerlo desistir do tan frecuentes eran an is kpocs an de relieve; as un simple case do im. Piden smilonel. 1. laouteres esta munielpalidad -Dr. Julio Acme- recaudacionas as bueno. Lo otro, es del recurso qua he originado unat Uns, a. im at monepallo y otm, Is an prop6sito. Chilifin, coma todo qua ChlbAs lanzaba senumBlmente liciti. Lo grave a. al peculado or. Ell president de Ia Amoolacitin de W courresponsal. "laborantimano de aves, do real agije- movillmeltm an a] seno de Ite Awcla- proteccitoti a to fiapledsd I mi c0doctrinario ferviente, colocaba lox an catarsta de anathemas contra Jos ganizado desde las altuma coma Locutores do Cuba, senior Modesto ro, para producer alarms c incer- ci6n Necibral its Coneviales Suplen- mercia legainuente ft-tableci a. Dicho
Vhzquez ha solfcjtado audiencia not DrVKR9O SACTOS PARA CONKE- tidumbre".
on
rinciplos par encima its Im trite- malversadores del Tesoro. Lo qua mistema. Cuanda esto ocurre nos sefior Aicalde para tratar asunton re. MORAR L AMUERTE DE CHIBAS 1. tesis del matter Ramiro Martinez, cho to leuq 1:
r as de las sandmilentos, do Ia quiere decir qua el Inolvidable so- hallamos ante at tremendo sincro. laclonados con actividad de esa BE EFECTVARAN HOT men reV0ndo at aruardo par a] qua iempre
empir clone. El patientesco, at came gitaria gona, coma all Cid. batallas me del earig.terhome .511 La Ley OrgAnica -dica- oblige Ise d16 posesift de Im r-wiwa de edi- cromponicli.
as on Joe 5 a im !7 uto
Renumcl6 el lenlente Gentiles near&; Pe- pletario it b
pafl rianno, is annistaid, tied& sign]. moral despuAs de muertai. En este primer aniversario de 1. P, Ricardo ParejR, president do Is .1 aI de Hacienda a vigilar Iles a im setuires RaIll Cosido del
p Dita a
Juventud OrtodoxR ,at- to
ficaban pam 61 cuando andaba par El cubarm cuya muscle conme- lnmolaci6n de Chlbis recardamos El senior Juan It. Gonzfilez, me he d, r Pe- at equilibria presupuental. Tondrian Pmo y Gerardo Barryto Dard&. qua- factor. 3 e Ia mam it! d
D Javier Rodriguez y at dmtu m z at #1 suprinniera capitulos I dando met vacarites dos, posidones. tario 11 GM ffiz us
media alguna flaquen an a] noste. moramos hay era, sin duda, un a] aspeclAculo Imponento de an me- dirigido par eacrito al sehor Alcolde, tire Tipanes, nos Inforalan acercs, p am. brica9te p
it ,, orunimbrar at gi preen u Une. earls, ocupade, par el recurrent rizaI me estiento atorgaids.
at Janie do Ia ley moral. Duran. Idealists. No me puede ser un can. polio: aquel f6retro qua parcels renunclande 2 su carr do tonlente de last actos para. c t.l
a nea del merpo c bomber. mer motivereario dr, oceso del I der HAY 11132 Te.UdLd qua no puade
te Ia compsifin electoral its 1944 tug doctor eficane de muchedumbres fl.tar bre n mar de cabazas hu. y ]a atra conforine a lo establecida
at pri are de Its grausWas. Cuon. cuando no a perterace a Ia estir. manna, area do uns nueva al!Rn= Eduardo R. Chibu, qua tendrin 11L Et doctor An-I dice 4- it Pr at &-j. do MhaI Am 'U_ perdame do visits: I As at p= to
do se'desil stand del regimen do pe do too vlalonarica. Pero me equi. camino de hu; cumbres. Y al Ave- gar a] din 16 del comment mee. El Ilega en auto a Tapes de Cal I_ brids. con atro de Im supleatem, one bricautte at qua deffmm a] lbulI. Cubacidud, me c.nvIrtJ6 an el vocan In qua In juzgam coma un car squat cundro, qua era trials Mccanizaci6te de actos programs. as at siguiel.tv.: 1:30 a.- tax; qua hay ya lines de guaguam: parecon en arden de votmitin 'a- dor do am articulam, an on pads detart !a it n In Dilation, del PAU. minado, ce, absurd superior qua AII
prim.. do lox an igrausistim. I orales se propose Mi an Ia PRrroquJa & Sim Pedro, qua e.ti h.biliada para subir ]as I
flu.n. El fervor atlef.ta do Chlbfim y sin cm4rgo exultant, que era do e ect ma, transcursia de Ia smanablem.
A on %he it :qual d spurn qua no habrin arrastrado a Ims Atente. muerto Y Ibrmb.Aln embargo de "motion : )a no a in-ofrends. floral materialea para In can del hospi- st
remand an todael n..16nl come una can tonta fuerza at no hubime as. vida, an In qua Ia vida tiene do fe, por Miguel A. SUAreZ titua del Apmtol an at .'qua calebruds. mun16 Done, nueva uportu- qua no man lizi
I'm P tal. niclad, cuanda alguhm actia16 qua & vinculaulam; par media de Joe conde.cargR atmand6rion, Ia figure do tudo asistido do unn formidable in. de experanza. de shin; y ver c6m. do I Libertad. y a Ins 12m.,
de u a c ... van. do a.t.m Y 6= Accuin Unitarls, bmaindome, an at plo- Intent, carrestiondlentess For In IsEddy Ch Inis so Dula an peril Ali. tuici6n politics. ChlbAs or. un po. tochrin hoy miles do cubanas At. El doctor Miguel Suar Far A 'd'z oncurrtr a lum actes del Cc Esto muy esperim.do de que an 'cedimiento astablerldo par a] senor le Jos lienzaactom 1-maportadores 11n, is ue lider revoluciona- litien muy consclente do sit papel guen In huelin y Is ansefianza del ministry It enrtern dol dust Gobi. an ateric, de Colon, A.i La Habana. un par de moses Cangrejens, con Martinez, podis ir contm it] still Car- br m" a min; eametnounte doTin an el sentido Integral do Ia I- an ends momenta y muy culdndo- desuporecido con a[ mi.mo fervor note de oblerno, ex prottidente del Alberto Lorin, ccirramp.,nsal, s qu1,aA5t,4P=,: dda ran elsinclesdrica" no Important del, fame, do ref r ador do ]as column. so do lox re.ortes quo opera d, Iran tiempoe, tememas quo Its. Scrado, y reputed, come s il r cnlr..,. 131ce que avan- un cargo pertainmeim .1 1 bricionte, aletc, qua tuition lm,Ia no..':bir do amounts r "n-'d*' H .a In, tr.b.jo,. Pueblo Cubano, habiend. side circle ticulas de Im inter. rim en or,A I= La decisive pon At lax mamas. Cutindo un, 1. crmcluiil n de qua sign eis. lectoale, ca o"'Idn"'o iliblitri el Dr. Pichardo en Ia WLima racmanizaclim vicepre- torizacts, y ejercianda
it v c as ,a nues Be .1 Ir- be I ... he- b A I In y podermo nientaba an equal de modIficar 0 proyeeto del C6dign Fidento del Particle Revolucl me an a
r cc" I I I it e Ig Hic onorlo me
era scuba do it vercladero chomping antre, )an imits polite 'a' mo vena it do dMIG1. ditipme. Ader an Ia ciar, hombre, del cunt podia dlocroper- Electoral, que on An senior y on Al do, Moya sobre el Ltigarefio a mi ca-r. -dice I odo Cubano an at barrio do Arroyo No- portadom legalese. ,
1. d.i.letmel II on I .A I'!,,- iffigunle. can lot de qua me salvase me an ]o; Ideas a an In, rtfludef. c ... tax to conocan as una men co-; ratio doctor Fermindez B- ranjo. Finalmente, nuestra misidn come
X In As ; Pit, p rqu condo autos an at Hip6dromo
nuel San ully h.bl. liftmudo .1 Anoint. S61a all me explica in porn at qua habla qua respetar del C6digo cle 1943. I'l doctor FIp. Pichiurd. Moys, Y' DoetunlIs de discutir diversom aspic-,
v:mto a muclable sucitao". Una vinculacidn can aigumes figures admirer par in enterma, par s, El doctor Suarez Auglcr,'q.e IuIlu, peri6dilco, rutdial, Am realizar Ia, propa2 caraje, par su r.ciedumbre mora Imichpoltnim tre. escritar, poeta, y abagado di- de saidado". TarnI sum eatudicts Im del Asunte, I& durables, comidrr6
commeguldo eI indo In dr-A. do nuestra politics qua so hallan ode elo tores so June- on at 33. convenience qua =a connislim de in, gamda. do Im production; an Is forma
Fo.r at mum an derno procedinmento de -02m manars, dorn ngo, a las cliailquina. confrontations de Iasi tro de Ia tarde, sebre Umpar I"- seno hlqiua unit vielta a] MinIstro y conditions; acordAfts can st.3 dieInn-ur, Climarm, I am' Fatio- El m6dico de Ia clinical de los 0- d, ObberrI itars. IjuatumI
huellas digitale, qua Pueden hacer in N. bas cuastiones- tribuldores a repreaentantas Y aff,
los calcium nocesurim Par centanares literate qua hizo famoso a nom- riocistas, an at 34 era sargento. Lle- Am Itribuir can ess. publicidad a conxialldo miles an paces momentum. sin Do. br ,dn El Lu,%.,,cfi.. a El go ccirmindame -eIrujano do Pa- darr a] cridito do Im mucall Y at mesibllidad do error mignon. D sorturb so re Ia influence it laci- Tione 1. nostalgia do su ca. cluye en In clinics "La Mlagromma", i
,ITmbIj1I p.r.,,don.,,.qur 1. design.. Lug-ofio on Ia formaci6m do Ia re- rran military as tal Ia complacencia de it y lom Jor demarrollo de is vida economics,
6n do Id a III dirce- cionaliciad cubana. inyas qua no hay major
La conference seril afrecida an la prepagan- nualonal.
amente.por at electorado. come to no Code vez q c un periodista u, re- do jueI do agent. de 11152
venida demandando tambi6n a I logim- Universidad del Aire. an In CMQ.
lador oriental doctor J.xi N. an a
Tim-yo. Ami me elinninum Ism Irrip-ncicmem dI Prde Central, y In pode
r..a Influencia de lom recursou buro-,
crAticos Y medim reercitivos. que. on I
an ectir. an u Ian Ia libre v.luntad dal
El cuorpo elect...a,,,1.n,1, to.-I
Intense pot tica vi rairr.
bro del Comajo de j6ANE 200 MIL PE0009 I
convorado con set,
c1tin :1 dl:,d, I- slij
liars y cog r ii n
interne Homan, desapareciendo I -I
casino plaza de quince dim puts !asl
inscripciones.
Los fachas affiliaterias do lom Alecto.
res, serial elevaclas a ma Comision dr
Control Aeictoral. dande scrian cotlad s of at lamented par
no, distribuyinces icater- jugando billets del gran
le a Registro, de Electores Y At.
Iiados.
Migual Stifirez me Inclica .1 plan (I,
upr Ir Ia contralizacen de la,
assrableam. uns asamblens en Ins on,
6, derriere me destac6 coma uno do I Sorteo senalado para el
-jurcut anis expartas y h6biles re
TanI I doctor Miguc
daclar6
uArez, q ]a Comisitm Etc
us ob "'r'l d"
pue forma Doric y at G onu a.,
reside el general Batista. -uin or,*,
tos a recitair teens ]as sugerericits j
Indicaciones qua am in.1ilnelumes,
;2" c.litfoes dal px qnJoran hacer sor el C6dig Macurul an c5tudio.
'obr el diacutil SABADO 6* DE SEPTI BRE
"Vote director exprd' 7= d"I
a.6 to crob.,cs
an ovini6n: as Partidaria do que me
in a=R, tal come nuestra tradici6n
lox albores de In Reodbliert. IIat hub. do Tum' ti"l' d cad '
On 1936, y desputi,
hosts Ia fecha. veto DE 1952
61 asthma come obra precis. I
CONTRA UNA A"IA DE
doCOMP ". r aI. P.Jic
Acevead.
....... ....... CAPITALIZACION
En 1. attain"
oreta. :1.,infigr Mn A".
r I
redf ones do ailed, vecino on CUATRO, PREMIOS MAYORES
,Do res, 24. ad In unit derm'iciii CiP
'OIGA HOY LA PROPIA VOZ extufa contratlaugerencia del Banco
Familler do CaKalizacnin y Aho-0
,.,E.pli,6 Acevedo Al-cz. quo 5ido on rude 257. PRIM ERO : $ 20 0 .0 0 0
u ordo con un contract su.qrrit. 'on
didut o.pa.. par Im on.dre, L,-DEEDUARDO R. CHIBAS ""'o SEGUNDO: ,' 100.000
Al-r- Alviu-cz. y. 1. niiin. ij-,
dc-ch. ditimos bertici., hpmEN SU ULTIMO DISCURSO APELANDO DRAMATICA- y que .1 presentat-ma 61fa.u i
ba neo y reclarmur losionsmo., I, TERCERO : 50 .0 0 0
MENTE A LA CONCIENCIA POPULAR riirrmid' par 1,,,an.rm Cinstclis y
Win-m. subdire tor y jefe de 1-1tam respectivomento de In mancua. CUARTO: 25.000
do entitled, qua no pocian otorgArsePor le HqUall?3, torque at safmr Mmiu
M. Carrara, qua fungin come dire,
,or do 1. ..Pro,. y qua fii6 1. per.
none qua I a cobg a su courant, ya no
pertenecia a Ia directiv. dal ban,.,
Acevedo agreg6 Que su madre amiA
at corriento an at pugg dp um rec, $ 73 18900
PORTER Aplazan Ia develaci6n
de un busto del doctor DOMINION EN.2,519 PREM10S
El Carloa Alvarez Recio
La Primnera an su Radio Debldo a d ilprLt. an
1. czmmt-c16n" ar11' ampl. role nto
A la I ya las6de Ia tarde I de, buslAdal "Ie6ri" doctor Carlos
AV X i Ail, ,,jaz cio. el Club do Leones do
URTO DE _LA -MARINA.--Sibado, 16 de Agoda 105!fAU D ""n
ToniidI po I eswn el nuevo ntin's 0 Sortear Ady 3W'b cas en-: ks,
'La. H Estu jan la
MEN
E. Provinciales de Agr ra
ldie:Oe P. Ing. Enriqw Luis Yarela de' iCultu S* a-- Vd
repression I-Que' Ina 6.ravoIxaa ..a prod"cta
Hiso-a los--periodistas unto breve exposici6n E 111 rsidica :de la vomquinarm
art 66m,,ifiter", y ragul" wwY 0prai"Itoommomak
contrabandos persortalid.d?
162trabojos 4ue acometerti el-Departimento agr Ia. La Misilin Contercial Espafiaie. Notas
tell it ponernos complatimen- 2_( ucr OPOVITAM (WAtimis 46 E-Irrick,
to &term par I horas'tempron.., ol iagcri-- Chat *sea allf, y x6l- he rqcibido ArZ tura me pmviocis,,,por dele- tiro).,eml hibil man reacatear IA-funciSn test. ti IAL 41,810411
de Manuel Garcia Rui v
d Y-juato mont tnto !11 pro lent do 4110canklicild 1"t6roll"?
Luik scale, nueve red. afectos y clorific, de todom. b Imuloald.l. d"itnicand. daidgmadom Elise 0KMTAJ1d 0-1114
In future Piano 4 In RepCitillea. nistro = UddT',entrever, Sur viale R Se reunM en Comerdo crin mortgaging tresciantas 3-Quimedunte 12 "Porl"i
JL0brom P )blfcmtm %a:%Itu6 an _u C' do
ye! qua -entre In isr6me.so y is *.: bland. do -1, &.1mg-tairl. y lot dif deLerminari at eomfen. in Con,18i6n que adfia 11.1111.r: Z1Up.= mta .I7s da'Agrl
Lidad'stiele exiatIr unit enorme, log,ceritenarts lie-verso. r1opidu it* _Xw6ncommextraw Isispaws, .1 heenbre' dranorar ou decadericia, quiere dTt, wa it
an de., arimi obras de ernerganala an 1.
tenets cubanai arittelpino-I nami ue dosearm verle a. felfc1tirla. I I cincuenLo porcadmi enclieWlentre E -at 412 dvyer. Ins 'y cmaerviar 1"w"
at Aciaeducto, qua pernaltifin darle infernbroo veitz premsturs,.jejejparmor
a. 4 deafilron W Ingealem ar- inns que demean didrutar de de,," Mi&iW,. Ctititercigi EIP&Aolk
pooode I& nostalgia curiewpo :at: gus a I& poblati6n allemande un Con' at minislua do Comerelo, !nge- conpas lot ift
t#cLam. J#fe. d dia at y otrie no, an vez de Como Is Otto Oscar do Ia Tot;:. sue rounicron Ins curtains de enseflanza torictics que* se enczamiumse an metal capital, poter.C&A ot*rU, rejuvenecer y disfrutAf mAyOr
te-, ni'dic on qua deampareicit del 9goda" nuirear= .n.a.J..0! d
Firgue Central Ia Ingenua. dot = ban prestaido, servicicia baj teethe actualinente,'una vez code Iran tinjo all presideacia ,ue me uofrecerirk sabre at empire, do violitaron, an compW&AT.&WInixtr biere*6 rol?
Y. c malstZ ial a r lo 'que tiene Ia sajurided to mlembrox ;do In Cowlsdiin deslg- maq Inarls agricola. de Agrjqultura, doctor JAcoo 0 POVLT JZ ccmhel e eltricruria Alcid. w 6ilo. Nat co.,-,
m. y 1, mminti a del w. nes. m too ififerentexenrlics qua erpueblo de Santiago quedari rxidmi par at Gobdarno parot Ia loves. Ad-is de "in becas; mine,- IS Efftliciiin Experimental del
Api5sto octfilmobs par el ingenitro, 1. -qua cam
qui, lugsr Lrasl*dnrla utisfeebo y comprobarA las Inten. tigaci6n entuldo'y regreid6n do can. Prenden tamblin at slojerfilento y Tabaeo Instalada an la zono de Ban taridinsi.. = 0 Se"o, L-f-maho".*
liter & Uumd6n marflana at nisterio, demostrac16, M r OPOVITAM ell'un
hoot clones' remptinsables del Goblerno trall am' urke Hedges manutenci6n, an 16s preplan
.11. Ciudad gentiles Juan y MarthieT, en.In ptintryinciado
P"I m de as aimp;utfug afectus que anda lica
do Ia ReptIblic.? Se at resolver axis diffell Bituaci6n. A cane 3 L;inmultlvo; doctor maji6 do ensenamas me ofrectirin as pro. Plane del Fdo,'donde despudi de Ins6. I nuava be onario; 'n' cong"Je
asibe do pueblos qua I& pl- "Mis ptlertax; "cliJo- elitarin siern. tinuaci6n de Sales media. -terml. Valdis More, clarector, general de finsccursillos a slumnas externes a version OpOVITAM:
d en., Z Z plums p ibLfcms it"- i4h cilclendo- me Lniclar Join
aCl6m in Its traba. Aduanob; Andirde Sqber6n Conn. di- using; no me les. puside-brindar
"i 'de to 11 signific gaw be
, in cprrarC Pero at r n 13MUCINUCRIA117-FAim CIAO 111900114
de r able )a$ its I& press de tierre an Gilbert, sector del Trail Oct 1ZcJJ1jda Is"
Jams u do I'valbleo es muchm, y U a &J& y: at d or Ra. rasa par falls deespacio Off VXNrA Six
u am rdo definitive del Go- m6m Boucle, 0 dente del Fordo Para as
onto I ant on qua !a --U- .. P1:6111= tratinjar. las eaternara. glarg Dr. Crilento. no
111y. V. Set Pdgtd. an In. (11timos dies Textil,11teinAegrablA at objeto de oir ffu
tua, 4 share on at P-que peze mince codarin carradmis". El primaura de dichool cursillos weri :_b.1n Iaa
Can In clim del ministry Men- a let rolembros d 'Comit4 Conjun- inaugurado at dia 20 del actual. La RICAUDAUIONU
Central do La Halo-., debe con- Te"mos'le % sui palabram, an Ia ifigutla. rd. in Invitado Batista a r
qua me retlers, sector pericallatico. to de Ind trials Go I it ceremony. principal me IlevarVa ca- dogiongs Ist am to U.Soo, No. 00-1 uando at ex TejIdos, Urgano in ".I', do a 'a an n't Jaze. IS Allusna Its
MwIf -no C-0 been- Piloque recorclarnox que c E n6evo Ministro regreuri de to 9 jcplrc- ho an Ia Zscuelot Provincial do-Agri- a.... it. do bareart., Let U=
al
Santiago de Cubs,, at pr6ximo Imes,, elderite-fie Ia Federacl6n aclonal In blinders alcul el L. HeiV% -P-dnd
arta demempe culture de Lot Hatema, alienist em Aeuvidaides minor= actua
bra,.,ao= cubano y 'Came Uberta- sece"b'd" its O P. Leas andstad not a trionediatimente lrA a In soluci6n 116 in carters, Can cuyi Tearillerat its Cuba; Gragoria, Acob3, Rancho Boyerog. Can I& existential del but. I din a
dor Area obra de arte qua no disille Mituidpio de Mariansto n'
lumirkbouncs, at siguiente dfa at in- del problems del personal y sJuste presidents, do Ia Amociacidn ci Ell Is Direcci6n de tea y Za 1. warna at I
C el tilimpa, E. Is unlilad a CO- minigtra, doctor Alfredo Jachniino Y mur as lnform6 Rue MeIfal"' M
on its mxs eadera Varela, nos encontr6 deteril. PU 0, 0 qua cis ou inten. muciantes do Tejldicis do Is Calla del director do ProCzandia y trues- Eduardo J. Monte all PVLPA JDZ *AD"&
dida del tlemps, Uhnitsido, its 'Ia doo all I& Puerto del despacho do y Is do Is D. career a Muralls; Joint L6sin Sagvedm Pro- fianza A rfcols, doc r Osvaldo Val- rincI6 Call" do Ia MP.
actualldmd 1-fl-its, SO Calumet. its- lea % n. a no quo Can mouvo do Isar I* Blinders
ad an furic marine gidente de Ia Secti6a do Importada- dis do a Pam
Echarte. y 61. en persona nom In abr16; t I y opera I& ming its hierro "Martfor AL mal3ans dia 17, a lot 6 de '10
ne Age entra Alefendo: "IC a los perlodistais CIS a v ad y pagarles res do Tejldos de 4 Cimarra de Co- Los ceremonies sfiniferes; Ze an [a wvincla de Ma n% Joan.' a tsxft an el Palacio, Municipal its a elltbam. at .Ardd.'
de J y Ste qua va Co- merclo; J c Iden- ofectuarin an Pinar del Rio y ton- par de ploritts Marineau. at
lom = b il no hublarims he. IS can no h de custro alcalde Ordie, he invi. tided -Trollebalm' il"P.
habrik sin 0. an trabajado is de Ia _d. Tex- as, serin premdclldaz respectivaimen. de Werra obtenicas do so& mine.. bado at president Batista y R all 5110 000 filing do pulps de leaders east
bido-Reptiblics-y no Ia Ia tuperioridad!"- in it "do ago I qua h I IWA
full= lin Rojo& tesore- te. par let subsecretarlas sefiores J. Tomblin me inforrm qua In ealltZ
,11 an ningiul Y an las jefaturas qua deorempefi6, 5 lot he nado. Werw do Cuba; I ConzVo de Ministras- am qua &go' des'dho a distort. Importaiderse do,
El destiny de RU e5tatua = procedlit con let puer-, ro de in Asociact6n Sweet its Tex. so miners norteamericame'll. tan acto qua me a tuari all Is rate Capital.
me atiuncia thorn. facilitando I& an- Martin CIS Cuba; doctor Arturo Mar. Corp. de 1111.1hurig, his crevid. an Cu "Ciudad qua Programs", par c___ ,
cum at its all persons an at nutindo, trade a su despacho. In de Nicolis. mlembro de Ia Comi- be Una empress subsidnals que gi- VeL coilitidein do
a, 110. i6n; Oscar del Valle Cavieclei, pro- dIld
el- de un. simbolo an el, 6111. Amandes a resialloerr rark.bajo Ia rn6n smachol do Exte Iron Fuji at steatite Orda uno its 16s desenvolvlrnfer = Is = 4:
Slempre habri.un Aeolic an In Is- At prp te, urge Ia decisl6n de.fi-fros veterans to Se nom brain
1. donde pongr1avleia y roodinti- nitiva de. acoinater Ia construccidn sidente de In Asoclacidn Naicanni de Comp, porn expiator let min. do primers gobernantes de Ia Regf ,bll- eir.,qUe at 41cald* Or, e sin dolor do
Clmll Cities del Cornell, ItlJ.r; manganese de Lego, Canadi,.Gloria y on qua realize age note, y Side reallar In otiose 4%ie Ia comun"
on status. Y basis parra, compren- its una aromas an Gilbert, parn' darle doctor Humberto Solis president Cle,
derlo it hecho peregrine de que, a" a Sintioga de Cuba, ail Came Ia ran do. -Ill.d. .a .-., an Be. Como at firlomere an Kartaxon y we I& reclarria, va cumpitende I&& abliSte*
mientram todavla 'Marti no t i ar' n al Ia Asoclacl6n de Tienams par &Par-l
iene repcdirA6n y page de sum erriplurrilin- agasa a 4mentos; Atieter, Jos6 A116, secrets.' perfl os para Oriente; sof mine qu.ela am- proviosels de La Hoban& no dejin- nes sefinladas an, @I pretax
an I& capital do Ia RepikkIllea su, I to' A todom too professionals (Inge- ri, it,, Asoclacl6n de Comerciao. ndeholandm de Ia trite national data do bacer desde qua ocupa In bo. Jondo &at satisfecho todos
, Buenas Aires riterom. amultectos. shoffld a'adl its de a 1. its Rotterdam. tiene Interim bemscl6n municipal. I climlentas' qua hiciera al pueblo. &I
digno monument exa%oa it I calle Marotta, y doctor Me, i Tamblim has side Invitidu lea, Ins. ser elect par mis dealing to., di
cos. contadores. dibujan tin F. Poll,, ecreterio Fn6rairide Is I C- id.ble.r contecto. carnercialu to d
Washington pmmeten levanter nd. Join- Gob. Pe Batista A. C,.cl n an ..p.rt&doru de mineral de hie do, 'qua ban venido tratilaia 1 6 N.Cion.1 extle de yuntm entos lituclonz.-eil pueblo de Marlan&o, a Is Sell sufraglos, an elioe7
u a.esatua monumental su in terrumoldamente an at Ministerio de I Cuba
morls, a titulo de americano do Darn P61,11m). medid 6 To oa las component" del men'i.gul. trascandeates proper- acometeri .1 Cue- ti or clon3do Comiti hicteron Important
ofrecerin Un caf6 de I I I'll, "I I~,
clones. Habri an La Habana Pla- Ingrate- civil Enrique LUIS Varcla, sugerencias sabre iog puritan vita Los designari el M. de.
- de I& Repillilles, y. an ella, me. FIgOrl inform6 an una conference, honor el pr6ximo 29 qua -it -u Julel"odian, ser objew tie
numenta a Marti. ID6ilde sembrwr de Prelims, Ia primer que hizo at cons erac16m par at Gohlerno par.i Gobernaci6n. Detallies
&I mismo, tf IS seff Ila martia- .'haber ocumada, su alto carco. uns, efectiva inyestignei6m y rearemp. El president del Consojo Nocional; mido del contraband. redhidnilose do I, lucldn del ministry doctor
no represented an Ia status del Me Lee jw.p6sion -11ma, a Veterarms do 12 'IndependenCiRl n Cemided it C "'r.d "' han side designadox part.
pakq Central? Quads abLecto at nifem,0 a los veriodistas el in it r% Itor 'a
Ile sent to Varela, qua venia a remar comanclante Manuel Morales Broder. rL:dA- I as
plieso de olicltudes municipales. este cargo, de scuardo con Its 6rd,. marm. a entrevisti5i Can .1 ggtet-riii I ql, Pare at conocifirdento y -'Ift.1clat"ien an lot Aysmatalmlentos its
nes rrcibidu del Prosidente de In do Ia Admfnistraci6n Provincial. cacl6n del delito prevalence an I. *,,-: Cgl ySants Maria del Rosario, psRep bflca general Batista. para dar- doctor Adclardo Vald6s Astolft y con tualidad. q.e Pr.ctiquen investgacenes,
ESTADO DEL TIE41PO IS impulan a Ins obras an ciemcf6n, el late de Dompacho, matter Nicolhs Luego Ins comisionadoo-lamenta- an mat1va do In denunclas formurrientras dure Ia enfermedad qua re. Duarte Cajides, dfindoles a concern, ran que at secretary general de 'R Isdas Contra evas departamentoo. Observatorto Nocional, Marina it fiene an came at Ingenlern civil me- at acuerdo adoptado par unanimidad, Federnel6n Obrera TextIlern, sefiorimbi6n me design at nor JosA A. Mendigutia. "Tan Pronto en junta extraordinary de Ia direc- pericial MI.
Ca Blanca, La Habana. Is Pascasio Linares, no estuviera pre. guel Jiminez, pain qua asesore at
Guerra. 'a 5 me repongo Mendiguti- -agrg6 V live de cliche Instituefilm veteranist.. write an Ia reunion, a Poser de holier
ties '.. a .1deardainCienfuegon. capItAn Enride agonto do 1952. 12 in. in& rate- y asi Ia Ahmene. .1 seflo, Pre- do tracer un caf6 de honer, .1 go. aid. citadD Dreviament.. To '1. c b a an CuRnto a Ia cutsNote official compendiada del sidente. volwr0! a entragarle at Mi- bernador Panchin Batista. "expresivo asistentes a dichs raunt6n esperabon. 06m administrative del Munitipla.
diddin del viernes. risteric, at compafter. mftrm-: Per do Ins. gimpatin y gratitude de los Il- sogtin d1jeron, qua @I gaiter Liners.
ia qua toz hacienda vatos pare Out bertedores hacia nuestr2 primers ratificara let prenunclarnientas pu- Felloulas probibillso
X" s general del idgempa: Exixten no In C, nlento sea to mis ri- autoridad provincial. come cludadA- blicos qua can respect a Sale asunto Par acuerdo de Ia Comisd6n Reviditillem altas prodones con buen item p1do V-sible' no, come Min de un corriggraru de he verldo hacienda. iora Cinernatogrilifica me ban prohlpol an Calls, an at Golfo its Mdx1ca K! Aineduct. a, Swritlairm, In Guerra do Independene a y come EntroC6 Cement. mail lihnis de fri- bid. Para menores de 12 aficia, In aian Is parte, arlental de let Egailot Tomblin "pres6 at Ingenlero Vft- funclonarlo ejemplar. que ajusta su I I"- til -n- 'U'lentes films: Hembree de verded.
Unities y em at Atlintica at sale Y rate. que Ia nrimem fntru-16 T- actuacidn y su canducta a Jos robs Vldlr:ct- V1'J1ftrCCI% Gone- Contra In Ley, Actores y Pecallores, nordeste do In Ban=&& La!&rj: cibldR del Pregidente de 1. R-PCI- estretas canoes do Ia justicia". 'at del Minbsterio do C= ,Io,,,,,, '11, ,plltin Kid, Jingtom do Ia Noche.
.iona son normal" an at Mar Ica fuk Is de dar c..l1,"!.CJ1. CJ4"hmerg,, mrfi,%SreJ,,d.r Marl. Cimiallas, dispel a ration Pasiones y Coraz6n
be con buen tompa t Cast. a IRS b,as do em,, dei 12crit. a 1.v .1, sanstork, La Elpe- Ind6
primmienee store bay sAbods: Col. on cctO le entregara &I mentaci6n de lam anAcuduct. do Santiago do Cuba. no- at pr6ximo vlern
real y vientoll; flowing frucom do, at .2 foriza, para 11 Problems& &.1 Tizirisor.
sucinte at nordate;,Clelos its. r. In ental me lis conceded. cridit- de Ia tarde. an e ad fel. del C rmas all[ recluldoo. mil libras do goal do $270,Wn.00. slendo onto Porte de sojo Naclonal it Veterares.
das y-parte nublmdam, oumcatan 0 12 IA$ obras do R revreso de tiorm clue fri)ol" negrob de let qua me encon- ComunIc6 a Gobernacl6m at direcnubmidad destruis del medlodia. At me haril an Gillnert, Is. cu.lea cameo- P.S6 a[ Gablerne Provincial traban reterid- La entrails me efec- tor do Is Oficinn do Amuntos AzucaSun" turbonadent an at territorio des- -,An on brrve. Do acuerdo con In Instrucciones u6ca.firesencl. de lom Inspectores. on reres de TrabsJo, qua esti actuando
put.,de, madlodia. Sells.16 at Ingentern Varela. qua it, del ggbrer.nadar Panchin Batista. do In dos del Mercado Unica. on at problems surindo sabre I& adCC P. go del into de -Julio a deride fu6 ocupada age C-n1fdad de mInJtr.cJ6n y lax obrerom &I roger
Not. Noel- an spartICUIRr. exti surnamente Into- F6o ample.d I
,C. dn an In molucl6n del problems at de esa depandeocl. fit ale.. &I efior Pedro Monz6n. se estog Ultimos cargar 15,000 maLaN allu premilonem contintlan per- del abailo de xquo a Sant ago do Lnn pronto tax ingresom 1. permitic' Concealment. Infraclar.., aminclear.doo dol"Ocar deposilado. an el ba. diencia an intended y go at Castle Cubm, rural. qu. xl he vivid mu. ran, &yet do maditina me did comienso FI Tribunal de Urgencia nncion6 toy di menclonado central. del Ilempo do bay 161o recentn can- a 1, liquidacidn de dicnas haberes. ins comerclantes Senim Alvarez. IF-ailm-glam anaftlelpal"
troo d6biles. El del At Antica lien reRiatTindoze con lot motive Una gran Bernardo Coto Venancio FernAn- CAN ISETAS
mAxima, del Orden de 767 MM. a un.l. Fxpone sw Lrabuitis tlvldnd an Is contudurfa y tetarerla dez, a y Yn
me treInta u cuota do R Peso, NO han Ilegado &I department
roll milims at cote do Ian Bermudu prgavinciales. Sum respectivirs jefes el primer For alterar el procia do do lincienda Provincial y Municipal
fleffs an at limits basis Cuba. Lax el pintor y eimeiilior me res Just Mo. Alenfindo I Ar.c.ia Ia carne. y 'as restates par career Ino presupuestos At let goblernn. de aldoddin con raves
ahamas, Puerto Rico I hqq p at our lz lard., got Co.. Cl subsecretnin do is hida del Precln do lox vfvercs provincialas do La Habana y Crier- cmladas. Tallas 29 al
h ast. at par.1clo dice title. En at cubanoElinilioEt4vez % Ins municipales de Pinar del Rio.
or Nicolas Dunrle Jr., y a[ sub: do ocuerdocon In. ocusaclonew for 11
Continent' hallarm, un caltrd& 764 contedar. Luin F. ArgOolics, con a] mulad.s.rr Inopectares del. Minis. C.Lilm Martel. La Habana, Alclul. j
MM. entire las can tam do Nuevo York: El jovon artist&. pintor v eicUlmr. personal a sus Ardene., laboraron du- term de omercin. %or, Aguacate. Gaines Jarucn Re.
ntro de 763 MM an @I extreme oeste Emilia Eativel, Vaidis. hixn crisis pnra qua el Con an
expoll- ronte harao l. S Antonio de lo. Bottom' San
fl, 1. Carolina del Norte; oiro del cift do veinte nbrps do au Arte Ple- Y-r .6mor. do empleados pudieranta Campm. Infarmando it, grim J..i do Is, Lajas, Sent. Cmi del
mi.ma valor on at extreme norocate tdrica y cacultilrica. con bottom am- que ext.te entre Ins vocirms Norte. Matanzas. Cirderials. Marti.
do in rinrida; ntro tambiAn do 763 tivos at 61co y an yean, it percibir ayer mignon ou. rempactivog Marron
cifill-I chCi,,,. d;,,I reparto Pion, qua temen me art- Agund. de Pasajem., C*bRIJLin, San
MM.fien Mentgris..y finalment., air. cattle.. Tem.. apid.milaim on Rej...l ren graven epidemiss, can motive F. de Camarongs, Santo Domingo,
tr. do
do 7 5 MM. an to -ins do Or.g6n L. m-liniflu axp..iCi6n a clCr- VI.jt6 .1 altin de los reporters del a qua at alcantarill.do del hospital Trinidad, Y.gaj.y. R.yamo, Camb a n n br6 an In progrealsta gociedad Ceorn Goblarrin Provincial. el alraide no Santa Susans desborda sum aguax go- pachuels Caney. C.b,,. Holguin. So-,
N break MM do Instrucciiin y Recren c au pueblo municipal de Dejucal. acting Emilio Ace,
'an -1bre Ins patim do In cases vocirms, guo de anamn y San Luis.
y & rds "p rest on I
notel. Santiago do 1:, 11
air. do oldidencia \do 1. but di
air ,a 7 Nevada oure squalls vagina cludad.
I. Par I o C do
all arm v Paris au r do is Telicitamos at joven artists. que
or dome .. C,4. I d.. Torr.. San forma
.1. an t t all nuntra Cris t -, Onfitsolf
EFr."sFrZ.d:rP.'.rt,. d.c.n: Ewu.nova. Alejandro de ciond tZ" C
El bar6metro he bujado .1-a an to- Pa'te- I
d In sense de ob or m,16n de Is
v CAUMC L"
imporada cici6ni El buen tiem- varisdo pace deade ayer on humadad, is poplin, con alksticto
po c itinila on lax aiguientes zones: absolute y an estabilithid.
an at Golfo do MAxico, an Indus In La isobars normal do In Pocs, que
Antilles. on at Mar Caribe y on at desde boy be)* R 761 MM.. pass por
Ailintice at norte del pgrralelo dicel- un Punta an latitud 15, longitude 50
state. No as posl le hay hacer is Santa Lucia, punto an latitude 16, lonnfilmma mfirmacidn an Is zone del At- gitud 7111, Cabo Tibur6n (Haiti), Callintlen at cote y sign Joins do Ia par. min Grande, M66da, Tampico, Da- -A
clAn our do hs InN. do Barlovento. Itax (TeJag), debts y sigue &I nor-,
La mum de sire sabre Cub. he dc.te.
7 1 GUAYABIBRAS,
Lei
it popift, fino,11 acto do
TSpejuelos Ude Repuesto -PHILIPS 17.
-Tallao 13
R. P'rd Cada 3.68
neces-idadl
CON
A
a:vw PAITA
04GIOS y d ''
"LUMS a Ia "C'.
4: nonzo arms. 'a met lomi".
lot departs, in -C*%nicoci&,
califf 0 dipeasobin.
on do Q
Implificacidi'l4recat
PAIIA JoLiVAS. ocia
do 1.
:tdj J DUS FOIAS 1- id., noap lificOc-6. Cla'
y 1.
render 6 musical graclok
m..Y d PARA
do 1-0ud. do 1. anplifica, Dail.
sm
for 'clo.
todas tron-Calidard PHILIPS
4.2. frecuencia clients nue;tros _;os Iraen But espe,
juelos reins y nos encarecen qua me JOS ATreqlemog MICKOFONoS, de A IFICADOWIS,
an sequida pues no henen otroo y los necesitan pain
trabaiar ... Ric y de mesa. do vs. dNi Is,tntas potericas. man
riot tipcis pan di er. lodes do gran fideli. It
Ell Ia mayorla CIS Jon canos, nos vemos imposibilifados as plicaciones. dad. aml CAMISAS
,de acceder como as nuestro cleseo a tan urgent y CALADAS
natural demands, ya par 9xceso cle tralbAjo an nues11701 falleres, ya por no toner an existence loo crista- an blanco v colors.
as necenarios parat sustituir a lox rotos. SCOS, de
TOCADI ALTAVOCES, de vs'I TAIlms 131,i al 16Y2:
Por estas rezones, aconsojames a uestros Cliental y velocidadea Montilla lam tamanos y Cape.
amigos quo adoplen unit precaucicin rally 6til: tenor on picnics adea fi. cidades, do mizinus
earpejuelosdairepuesto. Diestax sencilla mantra I V ff delidad. sensibiliclad.
no me exponan a Joe trastornos y contratiomlicis q.
pueden producirles las altar de ar"jueloo, nd
11,06 po saciente parts I& sustifulcitin do Jos cris.
tales wim
GRAZA09RES DE
'! 90C NAS, adecu4d&s
CINTA- 1. 1! 4;.. _-
11 ,WXl I I I I I I I -A" cm
, 4, Eclitorial I MARK DE LA MARINA.-Slitlirado, 16 die Agosto die 1952 1 Editorial I
."'; I is" : I
I I I I ..
- .
. DIARIO DE 1gLAMARINA Prisma EL/CALOR Por: fliowaids;
I 11 ...... r_ I I V I I L V..
I .,
I. I
I I I Fundcallms M IM 1. I ........ ............... iii 11 I I I ,
-11 *6i 4 .., I , ........ I I
I DECANO DE LA PREPMA.bE ClTiA De4iiencias del :::: =_111 =r .. 1,
, I I
- 11 .., 4, I ,- I -0 I "L
I I EDITADO POR DIARIO DE LA MA-RINA SOCIEDAD ANONIMA decade el 28 de enero do 1857. 1 __/_ ,
I p JrDlr idcror Din Nice .189 .119 : serriew postal --- --.-:. ---' -:- rl.-,- "I
I -y or D .W rassed.lileiva-1mem, A1w=Aft4VWdcd 11195 larmart.1 1144. 6 ''I
Vice= I I I Director: Admisid.frador: Ill I -, ",, ,f I 4
. P ... Iderl dente: I I ,
9111vu lamormsi"Ass do silver. Dr. Jorge T 11"bliar, JmA L liverot I Hermindem, Oscar Riverm, y Hernfinde por Arturo Alfonso Hosellb I f I r"L [" r,- I
J
. I
..I 1;7 quirir eattempillas at certific
TELEFONOS- M-5601 Am d&a Ia ,Iran lela pa.tal-Ate a tie Correm .- 11 I or Car- rl 1 1 in
logi calield a q Is artid EN IT a.
socu 1: Passe tie nimuens 551. 1 I "list St._ t- -II.S.B. corn. .I .. tiatause do I P __rri *% r r r, r r
...... ........... A -4787 i I I is ,, I
1 Direator Prociall do Susaipciiinu ..L Ca diminutas administrac on:x
M-1738 Mes simsiva lss o
Adminis sow ...: ........ $ ISO I qua evi alterres, qua opera on. on n Z -M rl r
Jefe do ir $ Extr _\ ,
A-8427 Tri-i i; :::: 4E $IS Veris KlCoxLxA it to- villotorlo provinciatio.hnbtmd.r . W192,12 S! erritorlic .:IS ...u. 0. Confieso qua no supe qua Cal r
. ::::., A 'M do. Is. clons.
Sub.chist T 12.0 ca go qua be n .. ,
Crismorm *ban a .......... A-7575 AT maelonial 159.60 1 conveal. be convmi- Irucclones ofIcWes:ot Jangaide, cf6re dar at vjajero ami. _11 3 ,
Anurill. -or ........... M-2798 Arm -,- I .80 -_ 'a I I r
___ La HLbana terideric u be.. Palacks rodado par media mundo, Y qua ,_.:;:;: 11tie Comunicaclones. Para que.ese sabe clime, no ya an log Estridas 6 ,.r .
palacto me at fin Una rea*.Jdad, *I Uniclo. Idonde at serviclo postal em, 11
I I ED11 M AL otablo do.Cuba hace dos afte qua- army efficient), mine, inclusive, an I
- asUi pagander Una tan postal do- India Europa (Espaha. Francis y \ ,
. lvale a un so Portugvacomo ejemples mils mile- I
to del 0 po ciento sabre 10; gados) I v \
I Sobre.k 6nmemornewn del Cen'tenario de Marti um rrc""-,"u' ,a"- Ia tience at clearings qua (3 .. I dos centavos del franqueo ordina. esporet a Ia mariana del lunes pare I / I
I I ex I ,
l Tin qua hasta hace poets r Ia. dempachar u corre3pordencia. Err I IN 11
' ica me dispose, a conmemorar el Cents- ventures ni carecemos de hornlaia, y muieres capa- El nuevo ministry, doc or Carrara Cuba si
L .tida Matti de modo qua sc aproxime coma. citados Para tan herrincto magisterio. Jilstiz, he boasiderado que age tips lictrigado, indrigui sabre Cgt2 RnD- I I
I to podamo. &I menticlis de Ia vida y Ia abrar del Aptia Die Ia proyectada edici6n do IS. oi de Mar- de franqueo era stiza Truly bola; y rci at vigilant, policiaco qua a. 0 ..
. deciditi, sin esclarecer pabliciumente, taba an Ia puert. it I I
fail erecimentom "do IRA m agigantan ti puledc partitse Para constituir tales grupo ;uMin'*terics y I .
.1 ya. qua &us MI 3 "a a$' W razones, pcmerlo a tono con Ia grate me recomenciti a rccarlarse'"
In" mientr a narks 03 CTMOCC1111103 y vencramos. Es tan tudio. Scrian el complement This elective, y militan- central carestla del resto do tax I .
inagoloble Ia fecundidad cle an existancia, qua Para tC-dentro de on. politics de edu"ci6n mariana que con.. Ahora at fronqueor tie una dorectin mi existla at serviciat domi. I. cificina tie Ia Estacitin Terminal, ..
log cubaralls y Para cualesquiera otros hombres core- delse emplanderst par media cle Una a varies eclicio- cart. ordinarla va!e tres can LABOR. I nical qua sill faltabil. Para an Ia .
prenderla.'analizaria. compararla, &mar so recuerdo net poPUlaTC3 baratas Pero no cscan3. Barata. y a.- Y as.. tres carstsivir. hay qua ha- aticims tie Ia Tormin me me hafordir on. mi. PA;. .1 P.I.Ci.'de&Co- sai Para mayor atIrprese, qua age I I
cultivor is CAmplariclad u haccric, mis humans, aligns Plans pam qua Ia posesi6n de Una ca. v.ria. libro municticionei. se-iria no era diurno, shoo nectar. I .
fraterim., mit patricians y universals$ a Ia vez. cle Marti venga a astar tan a] .1cance do led., ,., Este. sin du do aliturna, reprem ntx no, y qua volvic3e dentro tie tres, I I
. r I I
Tod&via no he confeccionadis al programs Ia Thomas qua anIC3 de largo tempo a dulce cantor sea algunos milla as tie Pesos extraldom horm. I .,
, tie Ia ecosional. popular, torque, at Tuve q,: .h,, I cIrgo de 12 1 1 ,.
Comisi6n del Centenario qua tiene a so cargo Ia Una de nuestros autorts populates. B!ndito el dia on v ep. I :,rim I I I 11, .. I
Mismo tlempir, qua at serviclo pos. carU arche nuevo, 1-1
I neral organizaci6o do log actca; qua an este homen:j'e qua Ia genie y lea nifices de Ia cal c gusten de reci- [at subJ6 so Use, me ban f1jado pa. age mignon noche. Para passel .
%acional habrin de realizarse. Pero eitin ya cons- tar VCTS(13 de Marti como se aprenden hay canciones ralelter Brunettes a Ia Impoolciiin de nerle Jos sells correspcmdl:X'
log c1cipachot telegrificos, to qua certlficarla y remitir a a so destiny.
tituidat log respectivos comitis de actits piiiiblicoa, de y romance. cle otros gincros. De Una mantra su- To A tBcnbr on costo mayor pan lam Ese ,a, LIP-Its, .no do I., data- .. .
edicionu y del monument. Quicle no clacir qua til, no como lecci6n de ciledra sims del modo L,,ufruct arios tie age serviclo, Iles annis reveladores cle Ia augencia J .... I
. army acerladamente Ia iniciativa official conlempla qua atrayeree de lea modernort programer, Ia radio y Ia 1,41 11U sin embargo, tie es- do un mechanism administrative I
Ia commernmeciiin tenga egos tres aspeclos: el dvi- television pucclen hacer mucho par divulgar y hacer canda izarsel Ti d, pacer at grito qua asegure Ia eficiencia-ya qua A
inscriptlas log pollular Ia obra literaria y politics del Iluminado. an el cialo, torque at Estado, de. no at perfeccionamicei servi- .
w, a] plistico y el fiterarin igualrn.ri
that an Una amplia matrix hi.t6rica. Y pre3entindolo a Ia veneracitin popular an on secto tie perfecclonav usto do sum eta postal enter nosatros. Pero hay S I .
servicing, brusque mayors Ingrews mros aspects MRS graves todavia. e niurlo cl volcin Paracutin.
. Dai[des, pcrelgr ac ones, veladas y conferancias magnifica monument rectorial con toda Ia imponen- qua 1, posibiliten. La genie an Cuba He recibido una carta tie New York
qua consumer Ia exegesis civics, del Libertaclor. Des- to elocuencia cle Ia gran estatuaria y Ia colossal ar- so li reargrado lanto a log fen6me- y otra tie Venezuela, ambas par via -4Muerto? ;No seri que esti aqui de ine6guito. ..? I
cuella Ia empire 6n die qua preclominen lot tributes quitectura. Una presentation heroics qua exalted Ia nos do 12 Inflaci6n. qua arenas mi okras a impuestas par log respect.
a Sib tie, algrIn qua otro Inconfeirme vom rearitentes con fech. 11 de A I I
funcionarles, ]as iniciativas win tigoictriclencia Social admiracitin objetiva y Ia imaginacilin del 06.Crv&4or qua heya Imputprado log 4 centavos' agosto. La do New York Ia recibi Armomas I
perdurable, funclacionlas de utilidad p6blica active y qua a Ina cubarros nos inunde tie ideals edifican- del franqueo ordinarlo. Lo qua .I of din 5 y )a tie Venezuela at die 7. 1 I v
comis lam docents. I.. culturales, Ilia die te"icio se- lea, qua nos deje colmados cle orgullo Petrie, qua nos no Ilene excuse, ni explicackin, at Err La Habana one Carta con ':cial. de modki qua pot so propia virtue recuerden Ia repila muclamente cada dia at valor die 6 iritegrid.cl hay modo tie qua to ,11creclemo., as franqueo orefinarto qua me eche. ;me :
figure do Marti an fun';6n de provecho y Progreso spiritual pam allernar con Ia advetsidad como con qua. at propio tempo qua me an- ejemplo, an on buz6n tie Ia Vibora Los Tribunales de Trabajo y :
caecen log ,grviclos de correos y a cua'quier, hora do on sAbado. degeneralles. No implica Cato par ahora Urrenonse, win- l. dichs, sin Perrier jamis de vista Ia supremacia del teltimrafas, Ia prestacidn, do .al bierapiecibirse. a rnios harder, at to- I
promis. finincierto acam impropio del moment, LA Alma humart brIijula inalible de hom6res y de Sea visib emenle peor qua an to imo Pues hay camon-yo
bonded y utilidad cle safe Oncris cle fundaciones no pueblos. ttri ftlices an qua costab.. 1. 'hic'e a! 'elperr oreento-cle haberla re- la nueva m entalid.ad soeW
exilic ni lujos ni grain volume iniciales. Basis, con El mitad No niento. ni as "a mi Cos. cibidoarn el Vedark. un m4rcoles.. .
conjunto igual 0 semejante a Ia qua dejamis, lumbre, enderezar on .taq.e poll- Las r zones qua sullen afrecerse Por Gustavo E. Urrutia
sembrar Ia zemilla y darle ;ibriso, ponerla an funcitin calsoudo comtkuy, an maestro .Cntir un horri t too contra at actual ,color tie Ia an tar propois rioters tie correct I
cordial y hacerla frutificar eni beneficial Para qua cligno de Marti y Una plausible conmemoracitin de :U Post-4 qua, segrin lodes This Infer- es qua hay poca personal y excesi- VIRTIUAL- coma el bloque obrero he eludido Esta as dentro de In patria Una
pos genuina- Canternarict. La actualidad mundial qua Tracciona to me !.a' menteya Ia demagogic y he logrado race. culminachin tie lam direetrices
arraigue y pmlifem Para siempre, Gru S persons decen te. tie buen va correopondencia. Y no torque
loner imada par eso qua aqui Ia n6mina del departancento sea re- Cuba Tribu- mo laboralinteligente merece co- vim tie superacl6n, de Una timeimente martiancia qua sun pequeiias cifulas do father. defense do esa retain& digniclad humana, de eta. mis- y an tenemos an brar Ia confiarem qua uncaudillis- mundiales cle Una democracin An
. tie III nominal "alan tie acierto", perc, ducida, sino torque una parte tie i v
niclad hurnaint y, solar todo, de solidariclad patri6ti- mos detechos del horrible, tie eta misma paridad ciu- qutepor Tactics, rezone.. Troy rarms olla, on cs" como an todas Ia. mi. notes tie me factor detemimente an at tri. cracia an cuyo serto Ia locals de.claca. Del ideario del Api queda tanto par r-lizar dadana a international, tie eta' mismas gernerri vece.t. me traduce an Idgro fellz Par turiciornes. hay qua aplicarla a Ia Tmbnjo. Es nomic, del capital, at trabajo y at sea y lam discriminsuclones tie ra.
Avon t ce pimiento tie tanta forturra en- consurno. Err on debate pCibbect del za queen ellinninadars Para "cutodavia qua con Stills proponcrocas enjugar Una par- cle. qua soliclariun IS. .Igi.. y I., trittens de Ins In cola Irerlp crea, y ass ca Ia Interl satisfacci6n do las a lclec,,3 po'! ne. 1. 13anc. National. Sin Una Paz Contain COMUILiVD a] Lider Erne- tar Ia gran coordirsuccl6in general
Is del deficit tendriamos fares de intuperable no6le- genies qn trials Ia In de Ia litrra y qua buticAn Ia bue- ,,,,, eque, me milmor.- qua Ia serh on, a mas bicn sactar ps, "e,.','j,,a
"Istro .I puedo concreLar muy desmadrado el cv .10 .octal .Cntida y vivid& Ia seguri- bio Mujal, rampaldisdo par toda 12 qua florezea como product verdiieza yar. nuestial itiventudes y Para nutstra, general no convivencia, con respal. ... Jailers Iter .1bdii., a- vCnlil.d6. pCiblica to qua ponalionle at page tie log servidores dad y at Progreso econ6micos son reproseritacitin obrem an aste Cuer- dero tie Una nuevs cultum.
civl.... licitom. vicne rinaliend. die fieto so Tits on Ia cal'e. Ya qua an qua tie verciad trabajan. Hay pocos imptxiibles, a I,, I como sin garantlas Pa. hizo co-star an note qua 12 eta- L. afactiva disminucibet del tin--Arti cl colossi te"re i6n Parger Is ayucie an Sur caurterus-especialmente Para Ia dis. econorrin- a empre he .ido on mi- me olarem me sollclariza raigalmen- empl mediate W fornento do L vocation y ,lot ideals literarios die Marti. hom-n-ic die .dh.i6n qua -u vida hubo or ganarle. i6n Administm Iribydrin do 1m c.rt.s tie antrage t at -toneg" P-P-1-1- te con Ia soberania juridica tie as- nua=as centers de tribajo y Ia car.
aunq gel- .11v.. is I, to
divul So, cenmiudarlanes s6lo lenchros qua subray.r 3U, ET- ,at, *61a ten come material tie anili.is, exigurs y Haturn 9. mi. qua .no a.p-,.I-y 6slos ..Joe can el-tin. a Carreemos arin tie una adecua- In. cuter Como media eticaz dial comperectracitin tie encores y
I: el.interiii da c.diii -i6n do ruestras copio. tie megurar In Paz social y como patrons son preheat tie garruitia
g:ci6n nrian execlentes material. par hal, as toda Una rimitropoll. En barriculas tie un area extend. a in
Ia superaci6n de espiritus dotado. tie ri ri Previ'moc, Y an, meRti, triltude., Pais me. vlla,Brmuevrn log latecomer tie Una qua se dirigen an 6mntbus y no an ss ]eyes liberates. No podianiOE, punt. deoparticla par. contribuir Para qua an at trabajo me ambe
.ensibilid.cl qua. par fortune, no nos fallen an Ins In. recer cl honor cle haber earido an so mi, b c 6, ,tire ribaren oustril, ran- motocideta . Ide-cans, Para qua Ia cropero. diferir par ago. ln creacibn .1 f..Crt tie nuestra economic y Ia postergaci6n tie Ia genie tie ot '
-a tetra. rucip;nx hemirafeat y qua niciende a antrega ,ca de verdind tromedinta y tie log Tribunales tie Tr2bajo has. reducir at minim, Ia cifra harto tar qua todavi. existed an ciert..
* MRS do ,un muI16nAC habitant". El no ciffeinda Igualmente Ia recogida is qua .a Havara a Cabo Ia revision, clev.d. del cl.sarnpl- sectors laboralem. Un proletariado
Iran del c-tre. y del taliterif. a. do Ia corresporecientra deberia ha- ordenaci6n y articulackm tie Jos Todo Cato Implies qua Ia castes- inhilaido an sale extreme. a. un pro. r.... vital par,, led.,. Y no as just. cc,.e cad. do, I- here., conno disposicioness acumuladmis par on bilidad industrial y Ia commercial re- letarlack) sin Limited tal genuine in- .
, n rezea at servicia, sin an No,, York. qua dispose Para alto pueblo qua no podia toner eal cobiarrin act Integra importance an tegraci6m Un caplosilismo c6mpII
Una carta u-tj ,a al pro pio Inimpo me procure tie on 3ervicia motorizado an rota. va paclencla Para partner an prbiti. nuestra economfa; qua at Inversio- ca tie tales prejuiclos tarriblin earn-
El problema del m moment, ,.a I J1ba, or 11 do IN52 no rarl.. El pagoda, domingo, an rich continua, qua pernalte. a su ca Im reivindicaciones proletarian. notmo capitalists tendri mativers pa- porlarls an aus antrailas Ia can, .Rest. n j.n tie Lin distinguldo vixltanta vcz, Una distribucl6n y unit entregar La Revolucuire mandaba y sigue ra dewchar sus apren3jones y aban- tradiccl6n cle Una positive politi,I W ... or 0
. I I extranjer., qua, an muchos 6rdenes, de,4Wrtm par repartidolrills;,"
Director del ,F. mould.ndo. doemar an retralmicei qua el Pais ca recionalhite.
'' liah:d ancontrada motives sUfficlen- telling ir
DIARIO DE LA MARINA lei Para ,admilrair n cinco a sets lurno ,_ .- Lo .principalmente bueno an at- contemplari Ia Intlong colaborneu6n d Signatures qua at registrars alle, jmo4 mmgun In. b.rri.d* "i '- a
fish. a .a s Ia fen6meno ea qua an materto tie tie dos potencies como at capital y q eltimas Allot aplaudiendo-son
;A ctivida& s com qgi.stas! Aripumd. Direct ... : Tit. Its didlarrisams= Ude me. """' ;41ii Yalnficins central die Ia A'drrfl- ritivinch-cionez no hay ell prIvile. at tr.bajo. agencies qua basis she- Imperatives tie recleenci6n general, ,
itI d-lilmd y ,,.,,,i,.-r me dirigi a' nrair-16n do Caere., ,is L. xur or siquiera exclusividad Para par falls de garartfism. me has- y at Inteir6s on es Inirperablia' .
9u).l. 1. oprobsei6n del Ccm.e)Q tie Minottrom, "I Ia oficina central do orreccs, qua na bay one sale ,ventanill.Hah.- izabion a &a corrabrin con Tecate. astimula del
hall. I Parlicure quo rockiest, ,,I mention Ram : rI trabajaclor. Se busca qua lei tie- III .entid. coal
l.v.,un dcuerda del Console Consultivo creando at Com it, exist an at vlejo ex convent do certiflesir lam cartam y Ia "cola tie rachos del capital mean Ingualmentit
Ia. or do Aetividodom Comembim. El ex par. preguntade: _J;n que q,,,d,,, if,, Sari Francisco, made del Minalsicrin. mitalleL as sill pernumente. a-- P'.tagnios y Ia elaboraci6n al lam
mi l k Here par objeto topic lea 1. invemiigacl n qua 5u ., 'I
,prenclo To per Din. Nostril. Sell., ptoble. El vultan a, qua Partin an noche, pendlehin tie selloa e,14 at. I.. Tribunate tie Trabajo to tiene evi- De ias letras y Ias artes
cumbre alude. Entre sus obfigociones captain asti de.cu. M. it C I ca ,rcnd.. an on avion, ru.b. Su,,nnuiricm. .James dificult.d... Y earn.
brir lam planes do Is quintacalumno role, lit lam L Ii.b.- M.t,, :."l."'Tte' I.".. "n at to- dancurdo.51,oa patromrs ban cocoa- I
Par. de-ba enviar a Camaguey one Ina tie Para mucho MRS. laturre exmeneres do lam 6rganas publicitariciii do qua Rusia dr, "..Ible vivir ni 3Wenji L rvi- ,sts riido a so matauract6h con interns,
I Pa.. -1-re.s. con 1. emn. its prnicendo, Para ca aborre con
on Cuba, Ia determinaci6n tie permannas naturals y jur dims .!I mi, equidind v anchlancia an train ina. qua 1. Wave to ... oil!. .a Lin mfinuscritn y, Para surgure, nitro. algunas verclade quo at Poe. friores a Jos del Threra.
'Us tricite a "presamento ut*n vincularlos at movirriento Ia n1ruende, tie t3ta I .Bb a bil; .. El nuev'o m odo de
.court tan,, ,Iv" b6he., do tant, ruldc,""'-' .to -:,eir., indispensable certify. tie inveatigar respect a deficiencies Una. y air.. incessiminart 1. M.I. J late' y .0fia"r cuil." .P.-Ir I earl ... ja ,cu tie ca. I.. PuZ ,a inch: IS. team de 1. qua Se dan tie machetes con at so- jostad judicial, tie Ia estabiliciad ;u. a. C ma.e.b.. do toy P a C I. C.""irm."', an. a uri
Isterrecitica an 1. AdrnAAm,,6r. Public. y To In. arnpra'.6a's ,.ordCcTdor. ;Pobreo it I.,da
Particular.. igricadva. par 1. ,1,1., ,. d: nelmning.,ne. 1. capital I idneir p- emprender inning at en- traducir a H eine
a-PI-t--' d, I R Pub I,, on oficina ctn- ment, experimentadc, par Ia tan
Todo Cato a vuelve, par fortune, at reconcenruento stin remedlo! Televi3ores y radian a tr.1 tie C.-ca: no me pueden ad. cau-nitento y Ia solucl6n tie nueri maim explain tie In maidad emencial dot conturoutio ad. reach.", btrenrIn mn ,onTtnS % a, superaciones nacionales tie -Por Rafael Suirex Solis
como t and. y crime prictiec par .I .IBM,, y an Ins 'vI.. y dema. trompeterim, a 9 I, a p r ,I,. economic. y ..or I t n am'.- I
I ablertm, martillazom y gritog po das n IRS garan 2. ud!Ci2les coones con at Moblerno imper allita del Kreintin, Ke tant. r c if U N C A teriores como aIjibes Para almaceburi un reconocinniento do 1. I incierta Situ Entrelineas i N
.,16n quo -n. led., pirte. jet clahri.1 Jlwir mo las tie cualesclulem otras rains pude Tar fresco silencia.
fronim In Paz an at mundo, y Ia mfifleact6n con berhei cruindo. dircctor7 Que W itut.- del dereclio. plicarme par Yo quise un dig despertar ,
tie 1. arlitud respectable y deeldida do nue.tra RL-rititilca, to Ia
or I pomible. contingencies bilicam, do alcances ensospe- dedC. ,a .pl.dco do nostut Ins' Acabs tie quedar aboldo at temor q 6 ,ended ,I dber del migradeciscrierl
chabits. Soya con Ia runtor chnin- Citadernos, blem s a que on contract, converile, a trons- a it prohibir- to paric con Ponce, y propmes, qua
Pero trade rato, an definitive. puede mar to que career, Dr. Jost Vicente Rubt Alcover. action laboral carecieran do uhn __ 1 a y antar levantara frento at expal6n del Cal
Unh prueba cle responsablilcl sentatex y anergia per espedita dilucidaci6n judicial. El share an a] Vad.d. cases; mAls alias tillo tie Ia Fuerza on morturesento a
pB,.,, dot Gobierno, a blen un made clegante do hir- Re .... ala: y tribittos ngatio bentido tie somejante in- qua tie rince, Jim- ,Que tipo do ur- Ia bP4a, Me pareci6 to MAR estlrrm
(It" .a hare: Up. P.m'mx flavad. a cob. -at,, do In., Trsorliedinvu, IS L,%. C-Ifn of seguridad claramento So manifies- bartrinno se quiere conservar an ese lante ofrecer Ia idea al sindleato
enteresei.fundanwrooles del gain. Qua at-. cia. o I. .it., Rtrido -at no rs:a en ... .. in Por E. Fernindez Arrondo Ia pensando on to qua arrian 12S
prom. did,, qua ,,,,I '1L.PrInd. ', ba. Tie habancro? Hobo Una bmado do ITIS trbrcori its 1. construed6c,
C._116 I.v1e sUgad m-,ipcr -% ro'liel.b n, 9 -- transac5iWes onercamiles, civiles, an at bLuen gusto, Ia Wensidad, at Ya qua Ponce. urbamist& do tint"
.a do.ligrearl, Pal cl rr.p.1d. que.se re it 'i an Ia v= on El III ... [or. 1W I tie Ia Nomads "Inyonda negra' ame- diplocreatifars, ate- S! no hublese recogirmento, at reptiso. VMT an quilate- hist6ricam, Ifni albafiM Did. ..a pi..., par a, evc. qua a hog. tie a- I 'd., Ionem usiones, podrA Juxtrar cada coal sin teerna .0. "cite" Ia, Pa... .Uc,.S Portfolios Tribunal" ad hoc qua basindose at Vedado to* a prind log tie sigla sorti an at local del vindicate, y ful
. C y concl Cos. log alifian de covers impostor" y an leyes preestablecielas y an do- Ia recompense tie log Triollos qua tan oplaudido qua tecal qua 2ince
qu--r- Lods Too, to, do" ,an 11 'Urantes disfracca pa- cumentos fohicientes resalviesen lam me vieron ct-lojadas del rilitirc, se qued-- mi. mo.n.--to I
Nuestra sugerenCia San I here pasar como propicis. No. controversial. La culture y hasta del Cerro. deride tod. comodlelad andentram at --Y. a mi crochets.
Efem l6rides I-lialcoe. tie 1. id.d an Cub- E doctor Guillermo Lage hic indu- Ia civilizilei6n estarber, an pirfiales. ASOyuanitaiciala go astenta. .Para un Pero at miedo Mar churiS peci La
one mi-mor sin resporumbIlidadear least Be Ia uev6 at viento do IDS
rill, .Pub icando el Munisterio que gado. con ocinfl6n del Marco parti St an Cuba hemos progresado bosi- velvidoscis eartualitersoms. Y mi frocaEi Comejo tie Milial.tras he tie pratilar Innordl.ta, y cut. ubanas ettairrierne at doctor Enrique cular an qua fuera ,iluado el ob. tanto dentro de Ia viola licalitici6n ourbardsticas deJ6 at Vededo an too
dad," atencicin a "to proyeeta. En Ia constitution del Saladrigaa- its lea critics nuestro join moilvo do so trabajo, a qui6n laboral, me colige qua at coeficien- nos tie Ia aspeculaci6n, Ia renta so esta hay consignado an .1 IraIa sin caratemplaciones; y al isatiartis nito inexistente tie marmarroorto
Comiti he tie ectair a on ladoel Aralls-l-cor, Y 1. r.rarldmul Por Antonio FEIATI ocurpru .... C6s.r Hurling- TS dis- so debts ran hurrientlaria tructati- to tie nuestro Progreso aumentari p.lmdo sin deberes socials. Se bo- engavelado.
Immense. V:R, qvto -estan *Ilamados a %a, clutch orderatut In unstal2cu5n Tom vigorosamente ahora. rmron lam lionlies qua separatran Ia
hatick tie dotarl. liber ... n an It DIARIO g.animador
I prientes d, lace X.ptcl.l part ar ,ftlit". quo ,a R 1. Tom quo do establecii-econtcra tie es. n.toB- Erotic ,I riogur general lea dos
deberin tanderle engage it&, antre recremirer -rail y lot case personal do In calle tie
organism" slartilares norteamericancial. Err In, d,.pida. 16 tie .greito. dben Barrie publicaciones tie en leza, par qui! se abria el hospital, parties y ., Pais qua .it cenid.- ,todos. Pero Ia Malaria em, This lea] con
la.c.rcelandentom qua sea precise Inicer, han tie ,ul Ind.le no ccrueguld. rtmint-traure- v fAcilment- qua no riretendia Monte lea sea orp a .. a. rates me- Hosts Jos arboles dejaron de see at Progreso qua lam hombres. La
1814-Naci6 an Milanym fl Iniiv- te Deade lurgo, solo I- irfernious frontier inviolable. EI c4sped an- Nature cu podri poser de irl
damental Interim tie Ia Patria, at Influlo tie to, po I Ins Re, I C.t6lL., ,nan. mat,- ,concouces y ,col.les, par
... Ia. %indicate. I I.. ,.Igi,,. profile ... lot. Y par. In Parts -I-." -lell 1111 Nlli-- at rillurn. do ,,a, ,,id ....... ,or to Ies collespond.pia-a c1los, ,a to tre las aceras y lam caludas Pago a No Ia inventive tie Ia inclumatria. Es
"lan .. ot"" Ca I ..,has e,.L".S cretece tribr.3;- Bar Planner tie i;hivot y dep6sito de Ia tragedia an qua he tie vivirfa.
rect a Camara ft qua rasa an reapon-hirs, Ia lea... has y Fireelt, iNI 14 it,. u.- ,,r ,I qua R 1. .an. ahun t,.i,. ha anotado. El resto del coaderen so at rvrt bj, P .let T lalmente. Ia humeri He tie vi.
Top] ... life do 1. 11.1ai.-gla. vittmb,, do 1116:0, '.g ulmaril. i ba3uru. Y equal nivel Superior de
I inis. y a quo se contrary, Ia inda- v. hay qua dvi, quo igue par lrt,,. do IS drgcnc 'In to. 1. terms me conviAL6 an lines VU73C 12 sentence do Actulles: "Me.
, Pero qua par n ngun motive me empefir con sombra tie 1844-Mul,16 To Md, d F---r ,ar.6, y ,enelourne, on trunn At rumbas tie ameniclad y poncletacnin. poest, or coarni lasto en el proce- 4uebrada con Ia qua lijeretear Ia jor Una vida brove, Ilen. tie ha.
linterk. personal a partidaria, to qua soijurcentr me juslifl- Action Culn"na IcIc I-Cu- prinivr hospital tie Ia Ila, sin qua So vicador do p Tribun2les tie .ad& tern y Rzul del elate. Fue- zaf. de glocia. qua Una vida tar.
y .. resterla par a[ alto mentid. tie orsbanichull Y darneemal. rador an Crites oc);* Ctiba v per alln de)emns tie anonar clue lea I I I T,.bL).. E .d'm'i'rable obscrear
. qua I ..... tire. No it,-. Hitt In 11 Amt-o tie Harrear an Madrid fun d o A 01n- ran an mengua Ina P.rl.lem doode Ira sin tenicki". Fse quebacer
T.Loo.ceit. ted. 'I q.a treclame on dereahn. n dimerepe tie ,cladvinos luriteriores conquistarnii _.
unar opinl6n, a demanded ,taiticla. vadw tie Ullr.initir' -N en vn In oporturinind an qua apate- me refrescatia y .xhibia Ia compos- contra Ia inclemencia ,qua he Cam.
. El I- 'ieve la "Sts. qu, lure familiar. zY a qua saguir con lartedo lam lugarn cle Ia Uerra me- '
Entlindne bien qua Case coselli nad, liene qu, ver C...g,.,y ,,,,, 18114.. citron, Ideation inleres. Mrs, c.d- h.bicurics, tie rehic-nes, can 1. ,s, A rpegios
a.. at Gimbl- .Tt..I, .1 -M .1 .t.luet Polair. 1.1ren, d: 1869-At.,u, alle tie Una historic nos h
a R 'ro,,ji, t,,,r ,I ,-. on so lice-q- Do ithr quo Metr6poll. Enter, Ins becarins tie nt rvocacines -bilablem; a. 1. ampades anis
Cub.. 11ruslorente hublers tuareldo qua crearin ,J ( -'_ gen rat Q.,.,. da liid-,dc u 11 do con lamen a it colors at' c6modos. Atli deride at fric mata
y -clonarlo at EjecutIve tie torno. Parque no ,, trati, tie Itabair, del doctor Loge-que is urnic promoci6n-r.,cogiclos, nip- earnings tie nalanibles mclodlas6 he- -como Una punalada 'por Ia aspald
n:, T, I it prestigious rnilLksc p(n ,,I I- ,i,:vr--' -LiP-. Y ok rutil )".- giants expedience. par ei Institute, Per ,I,, !,,f.r.,c ... clarne,
d. In ,, C .set. 1. tie .her., r... Uninteriect tie or.. caso do [a action Entiv irv, b ..... I I. ultimer's 'Tigj do as donde lea hombrem, p- racen
tar r, on.,. tie p-aguirilo otro. din. dcl.alextuardar a I I !, it con SL1ma ramplaccencia de tin 0 Espanol tie Cullul., Y rrvp p,,IIL,d. h.- troy pace. .quel vivir an pax con at pa-do on una temperatum artificiaL ,coCu a tie Ties enes mon enemi ore tie In.tituclones ""i,.1. v no. crinio sucle docirfil-rai C.1',"'Perr I G.bic ... Tsp.fi.l-. dias, snbe y at future Ina borra hay at polvo mo las palmers tropicales an log .
do] I,* Tin Carl ... neli lah"yot'
. pat to Griapa poiti- que ,,, Main, P wal-, n .... a -Iud .,I. 1. coal rI fr)nir. u.. j.,ran p.ctii. tie I ottateriente do W dermilloicine. y at ba-11. do Invereaderos del Septentrii La
11 qua W6 randul. rno.n. I tcu-n6g.0. dej., do virrei I~ -11crierit., D ... Varoort, on tr.s mil ci runs 1-1. ]as alquileres subdividickis at an"'- poesia tie Heine an qua on pino
Rit. de problems also t a ..bc el L.,hp,, esocnil rntso6n it "do" j'.' Tan tie Ia incouncieficlad y Ia aa- del Norte vive plaunleamente ena111711-Docret. crarod. ,,, Ciba on ,,,,, Junin. ,spirnn' ,rdicil -- recienle ib,. "Rendipi at alBan'. r.yris l nis' homes encontrildo esq-tts T.& ,I q- sop. spic-, racial A lea vlejas manglones, to- morPco do Una palmer del Mediacal."t Ina. I. .P,.Odi.g.. i. p' i,.'(. r.,.. l..,','tb,.11."' E'ielbra 6, Iun-" on J-s: ar :'n Pr' pli'lu- que to h.r. ruirtm at I.,. ,cna lifica. No intentarcroos d- ,I cubano gui-gay.
u.d. Am aeld.", find I clu -i, so b.,quda Joe I Tea y sululars notlela tie cuanto not, im- debris ecrunj .... to 'a tie ayet-baluirtes tie grant- ch. ha Perdido act sentido melanL"Trin. t onatrundos Para Ia eterri tie c6lice. Do seguir log cub, nos '*c-or. 1. I, I'tao tie kx.,. A tea. y curec, poso, ,, ,rodijun 1- poor. d6n lo duciarint nnca. 01-1,, leraliundo I -I tuircon del pregionaron vivamente niguri tie qua Mr-ta ,I hh.rtar Ia familia-. suceden hay, led. lntpnc!o" aus cludades con los bra.
Fiat. Los 11 giliinlr. 19 0 y 2.503 h Blander con ,.,in dv-ig- la Y 11178-Fundaritto del Piihdo Union vinne, center, benii"co an Impor dind, arros I-S a) arros de log rrotorost. lies pavimenI its a" 6 R, ,t fr A raide corl, .d,,I. a Espa ,I prisa. monuments do carton at is
6rgic. .ctit.d am dignin it, led. Spry.. I Constituci in- y ,,-Iroor ., b., it, on effect me train. tie los primers tilo tie ecturpiries; sin pase. par. ser to- "cial IRS ,Iviamlm tie asluegpora Encro in x1ma, La Habana conlarli Iturn 30 ,n ....... MRS fia. aquellis dipoanrici"'T Pro NIPSO
a gallons do agna, Y que. per oira Parte. se contirLid-1 alunitnand. clues tie Ins Reyes psa.s. tie S pruner-a lauLes, Pot- traraportarlot mahana ralanno on pacins nifninnot; y rtild- aafixirnI 1887 pr,,,r, _Src, a
so, In Ca -Inauguracn6n del tinter de Cat(iiLcos do "I tie Una. loco. .amplamn, qua nos Ile- tea Ia p a hacia no se Saba d6nI ,.ra, .. pital fuem tie In curnea do Almandarv, Svkur es,, nece, of firm! -l- H van sin salir tie )a eluded, ml .so. do.' sea crier po- convencerno del
molucipa it estro problem. numero u noi march poi hij .... 1;nnnI._. F.,vocairnl do GuIrr-as I nea, on una -%d par lam ,._ be, "a tie scroll'ar ,as con. pendencia Se hare alga tie cuanto
Cumanayahua. heinadores via tin hospitill Plus a c__t
I %onlendies qua 1. senorita V.,.na pudiera hacer Ia propra Direteekin bc; os a I provisionals, futu:os. debar die sohrevivir Tip reI -Pi.C,. do las ,,,I,,d,,,..,., aUeLh
I I 1805 Poor". recibli-A tie sus pr6.im., ,Studios tie Cultura del Ministerio tie Edu- LQuk am tardire opener &I me(:t h roicom, climas artificialqua llCgn,.n R Cuba ,va ,I I I Ia Peninsula. tie an visits a mu- cacidir Para rise an on volumes Ia olvido tie toda oportuna previsi6n? "El 7l o po no puede cletenergeLo dijo la prensa y blblimec.,, tie an visit. plochrect6to del pact. y crairyi.t. Cl!rarm desenvainsir Ia critIC2 an fa- adviortan-pengler-: no hay Jim.
M"goorral Entrito Nufiez. E.la detail, do a,,,..Sv ,an An,- ,-lecilo. Y licoot artiaticas y lite- Ram6n Gulmo, muerto premature- vor de on mr Acter habanero pardi- denies retorthors. no hay' cautelosas
i, "Ia laciparcial V screno a las inch- 'no, do tan insigne meridian In- rnentc an Una sale del .11C.I.I.I. do Irremi.lblemente? La %!nice ra- rectunclam. El optim'seno as cobar11 De Ia reviiia "Reporter*'. 6rganur l'A MARINA ,a -c-Lio 1,,,,t. ,,, tie Is propia direeci6n del people, tes legitinas tie Ia -rditti- his. "'ect..I canno at tie Madrid? Lle- 'Garc,12". solicitancente culdado par zon a Cities boom consists an Ia- die. Hermas nacido an aste tiempo
, d 1. Asociaconn tie Reporters tie on on
ARIC) DE LA MARINA. orobitir totia do Ia r-ow-ts y eirlenizinciner gara alla preciarrep-tt, a. inSL.nts medical y enfermeros, Pero a 12 mentarse, tie catar convirtiendo La y debarmas recorder violentamente
La Habana (Circulo Nacional tie .. rom talclc ll 11111l 11111117/ T
M-ue P.1hrol)."l.".11 I p16 linus. antes qua Pepin. pr do Am6-a. nnr ... qua 1. drsi qua Ins .arteS, bells y IRs Ina- cual muchas tie sus amigo3 nos vi- Habana an one ciud.d mits tulurci at Camino basta at final. No hay
, Period I;1m,, qua d.,,gc at dualrigui. seen. del h.gor y do 1. Pat,,.. Suit lam mitering Principles quo care tie- quemos por 1,(,nr do Ia -rdad vu.1c, an Eslants rililintin on -11 mors inipedidos tie ascender par tra- as qua ruardo se puso a abanicar- nice".
I "Reporter' se ,a- tirsona, .1 qu, per In, I,,ou-n..- period tie stran apogen. tie extrado Tercefesor it, In Ewriala Protest,- 'Impresiones" Forowrion, a trav,6, fendlem despues. larse tie on mercer piso am In es- Ia at albafill Ponce alli par ]as De alif qua. at enterarnom, tie
coal tie Pen.doil.s, .,Are David Am- it,. u. Lifuns do ,,, ,,d,, p I i.ditlc.. orgullece tie presernar air Ia portaria dos hispanotob-, are tiida 1,1 pa- ordinary. brilari y utilidad De calara entonces tie modern y an mi- IiianPos tie Ia primer miss clue at AyUhtanarkanto ha dodo licenI Cache. toonamets csta Inicas tie cari. Ins nots al-ter ad.., .'ur ilreuriento, tie exte number at retrain del gran derrieres, on so Ia quirre ;rd)LIdo1r ;1114. Pines. nos trr crii. con Ia ter- mes. A Guirmo, poets, y hombre tie a Ia sombra de una celba. El is] eta - lavantar an at Vedado or%
I floss C,-aforr qua h.er it. no-tr. nacionalps a coter ... .... rut,,, ocnoen- maestro.dal perlodismo culaccrio, par critics catricla justicia a EipafiR. ]it ... inaci6n tie so$ catculms, .. nue- profound culture, me Ia riche at It- Ponce. tie queen basis I" crimicas edificio tie quince plans, a Tie leas
I ..PCP I." knolvid.ble. coy. fci i.d.. can 1.1chmen-, dlj hdrl de.gracia ya denri2reeldo Porque Esparta catolica do ]as iahlai % n- libro nue%,os Rpolles R 1. linen del bra compilador de so obra y .a Ia me elvidaron de conservar at com- donde todawl, Hoc, A ,,I., del
nicat Rabancrat Cr6nien. Hisbaners
Cr6 DUMO DE LA RAMNA-.-Stilbd.,16 do Agooto de 1952
"0
En- Gciedad Sanjoaqitin Boda S4110 TOnlAs La U*.
seg.] d "Qu a Para boy, Is So ultiman lox prtparativos do una We A. Farruld...'doctor r- isca
leativided d bodat at to luslonsu" do, volmosen. &I creniffta quo Palmeri- C;
Otbnp] ra al l= = tIciuco del fija" ps ton. Ion, jefiares CRY-ts..
president. de I- Se-an
LabodaCoto-Almdgrill an &I doctor Joaquin oclaotorene. al a Is n S d Contra Gellman: NSlArado del Tribunal Supreme, do del%= As doetbon
a ltodrigu president me'.Ud' I Presidents 'W TdbMW So- No otra FANI)ORINE
-an rlbo!t. care Sol Mimosa mantra, Jul'. V-1.
Pa. Is Lglacentdrea Groudc doctor Josmi IF-clocn Urel 30 noviembre uen Ice SMPO = 1:p= ,. do dismirgulda, Us, director de-ITA Berstfick". Earlde,5241sagmadas. Inifica Para folk Wall* la
IM doctor Joalaufri'Martinex Him. dam Aids LApe-x, viud. de Pxdri- que,Audraim doctor Zueenio Deaver. Ill;
Por Luis de Posada, cult. y Alskinguida figure, de nuestra, fles; can #I doctor Alvaro, Brxtra Y .in. y doctor Ignacio Carrera J&. ologria y 10 M" qU@ Imcollic,
vastida. at jorver, Y Wentano -to- tim.
vids p4blics, ex saftustro, do Haden- rrinobaring6logo, Is admiral y bendice all hmobtedel, director dW Banco NacftW do uZ do Is Sra. An. 1. boda, civil do tan si lpjtica vs.
Ross rAv,,uda vlu do Ba"ers, ter
exclusividad damos hay las, pk- Cube. gentile. role se efectu6 ayer tarde on to ma.
E, dcallor Joaquin Maxim, HIM., Ill hernumc, de I& novia. aefir, We. Ift intimidacL on I& remidencla do ;a FANDORINN,
Collras ntlevas.de.una boda del me- quil. allognsdo preoUttma, con, el quo a 4oly. Helodo mjr,, do Ventran,, affilm 4pl novio, en el Vadedo.
jor rango social, canciertaula u1n, ellans. rM d, arinsm III Actuh do notarlo el doctor Raill
Para el did esu do dials su hiJo Joaq is. donde ran de, sort el pl Trelles. *vw- wiscie do led
treintn delffws de "oviembre pr6ximo, a P"doo Is eatentonli.
. =_. Just J01V EffpIn% Y Am
Ids ovice y media'de In irmfiana, en el San- Y Is Madrina In seri Is smollorajA. min tealliscm, Par elils, lc% mePadua. vastida viude de'B"M fires slimy lormance, cauxto pas.
tiuario Nacional deSan Antonio cle En collided do fleco&nis *I y Ptanley Parker: y par 61. lag me.
Es In. novia una jigurita adorable cle.nueWa Tnelor socieclad, Joaquin Pedrow. acts par ells, Ice= Joed Alus. fiam Clerneach, Batiste de HerniaLourdes Coto y Perderra, hija do lot esposos Luis Coto Leirreca Joaquin durni y Herra- tho AAok Agustin Reims: Arm do 7 Paola'lAvutida de Dubai. y el 'ANUMCMSF V GUNC1111111ASK A&
y Aide Pertierra; y el novio, Manuel, de Almagro y Aluria hi- ra, Conde de -Laguallbs, qua tunas Rates, Sgom6n Madurem,'doetar %ro doctou'Raill Montero. -DIARIO D2 LA MARIXA*
Protocolo del Mi- to
lo del se4or Ign" de Alinagro y de'la interested dama'Lo- =WIO M I-No y quien pan do
lita Ajuria de Gonzdlez Lequerica. Lily Hidalgo de Cortill, contracts &twice on nuestra modelled. esa distinguidisima figure del 7nuiulo, habanero, t Em el santo tarabloin OR so mordsquerida mo hijo-Josquin Carol, YIAPn Sey tan bien relacionada, partird hay sdbadol rumbaona Nueva rrano. Anstals so encumal de viaYork en coinpaiiia de'otras dos damw estimadisimas, Susa- Je par XuropL
nita de Cdrdenas viuda de Arango y Nena Ariosa uiuda cle m, Un a in presuglow,
i Lno ndez BrIto.
Cdrdenas. Los tres tomardn en Nueva York, el pr6xitnd Tniir- Coon Undone do Is recoles, ui trasathintico, que Ins conclude a Europa, donde M- laci6n, on van Is Into Igente letrado, manecerdn hwta noviembre. EI Duque y la Du a d el doctor oloquin do -Santa Cruz y
Amblada, matrimonic, tan distinguido corno Angel cle A onso Ratre Im wAdicos, el doctor Josty Leticia de Arriba, saldrdnde La Habana el dia tres de sep- gin M. Pwracia, conocido essloodsta. y so hijo, el Joven doctor Joatiembre con rumba a Nueva York,'de doncle seguirdn'maje a quin hL Parretti. 0 00 K, TUIN IJDA D-tS
Europa a bordo del "I'lle defiance". El doctor Joaquin PuJol Uquierda,
graduado de las facultaides do MedlIns. de Paris y der La Habana.
Esta nochc, en 01 hotel, de Varadero, se celebrard In anun- c M doctor Joaquin Fernindez Me, n6lacimmotoble proct6logo y au hilo D E IF
ciada fiesta a ben eficlo del Patronato Escolar de aquella playa IN DE SEM A N A
que preside la' clegante y -bella dama Alice Steinhart de la Joaquin Maria.
Joaquin Cabrera, Joaquin Boralt 7
Llama. Todas Ins familicts habaneras que se eincuentran de Medina y JoRquin G. lAbredo. temporada en In Playa Azul se han. dado cita en esta fiesta El doctor Joaquin Aftorga, distinguldo pedagogy.
que ha cle resultar brillantisima. Se rifard un viaje de %do Y Joaquin A. de Oro. Joaquin BUA- Excelentes necesarios articulos que usted no podni
vuelta a Miami y habrd un excellent show en el que iomardn rez, Joaquin de Cirdenes. Joaquin y
parte Ins hermanas Mdrquez, Roxana, la popular estrella de Pardo Suirez, Joaquin Ablane
Cabalgata, en bales espaiioles y nuestra aplaudida cantante Joaquin Praxeclas, JwA Joaquin Pepin-a Bibirtitez de Pou obtener' ningi!in otro dia a estoo precious.
to Salazar. --Esperancita Plasencia V del Peso, una de7 las Vidal. Un anitrimmold. may estimmade so I& ."Iedad Inaboame al "fi, r Motor
damas mds bells y encantadoras de nuestra socrieclad, It M doctor Joaquin VifaI3, pmtl- K Pon, control General do Is Repiblica Danitsidemmun y M" bellm. 0.1 Intern- Adquiftalos hoy que estin rebajadoe.
traldo 7natrimonic, en to ciudad de Nueva York con el caballe- hijo Joaquin Vifials y Taquechel. sawls ape" Papilm, Bevites, arriban en evia fealms a am Dean do Coral. roso norteamericano William Ygager,-conectado alli con im- El arquiteava Joaquin Welas. qua a traduce& en treintil y mines afion de Is ode coomplelas felleld"
23 = wo Joaquin Clanton LAM antes empress. Posiblemente el mes qua viene visitardn mder.
a Habana los nuevas esposos. Y cearrando Im, rolact6n de prolealo- Real& on midencla del Reports La Sierra, donde josmorin at Ala min
nales, or doctor Jom4uM Blanco Cris.
Proc'edente de Caracas, Venezuela, donde reside, ha 11 t6bal, ocant6lago. fiesta, III reciloo, Is llegarin mmuchos halalros eon tan grate motive.
ega- M diatingi Ida cabaliero Joaquin N. to.placemmom en maludarlon. do ayer el 8efior Warren Joly L6pez, que viene para actual Goday LaIrrifialla, administrator do MOCASINES D
de drino en la boda de su hermana, la bella sefiarita Luisla to rmprosa Navlers de Cuba y so hi.
a jojJoaquin Godoy v Solis. All 61 CABALLERO,
guez L6pez, con el doctor Alvaro Ba"era, concertada pa- oaquin Llaverims, director del Ar.
ra el lures veinticinco. Su esposa, la bella sefiord Elena Fran- chlvo National. ca, se encuentra desde hace unas semanarr entre nosatros. Joaquin Ravena, captain retirado Son de piel May suave, en pulido y
de Im, Policia Naclonal. vistas color tan, Con oud& y tac6n
Et Embajador de In Gran BretafLa, Excmo. senior Adrian Hol- M estimsdo amIgo Joaquin Din
man y su interested esposa, Mrs. Holman, salieron anteater y del villas, perteneclente a Im. Alta, de pie]. Tarnafloo del 6 &1 11. Plant
con rumba a Ins Estaclos Unidos, donde pasardn una bra gerencla do "M Encarito' que me enta tem- central an Europa desac principle B.ja.
porada. Asimismo han partido antepyer rumbo a CaLifor, del Vernon. nia, In gcnt;l dama Alicia Pdrraga viuda de Mendoza y In se- Joaquin Go-kin Sarrain y ou hlflorita Elvire Morales Zaldo. Hoy s4bado partirdn hacia in Joaquin Gonzilei Sarrain y l!alNucta York, para seguir Wale en el "Ille de France". hacia El MR Rodrigues
Europi, dande permanence In vanos meses, el senior can .61.go.
y su a Miguel EI notable violinist.% Joaquin Con- ZAPATOS PARA
L6pez de Rego esposa Maria Antonia Fuertes con su at!- xilez Malin.. 5
florn madre, Maria Cusella viuda de Fuertes. El doctor Joaquin Weber y Guell.
(VEASE EL 11tNAL DE ESTA NOTA COLEGIALES, a C
Joaquin de Posada E N LA PAGINA NUEVE) Enaua e y Juraders, pie] negra, carSea Cot CA at __ CR melita a balance. Normalmente valen
Do din& ostA hay un perlodista blen ban de affect en exte lechn de su man. c*nollo y e.Ilmado on Is wcledd In, qua to detanum, muy fell, 6.50 y 7.50. Tam&Ao, del 8% -1 12.
h:bancra, Jouquin de Posads. cl til- En celebroci6n del oucew afreceri d do cranlato social del pert6dica 8nto con so bell& "pass, Del 12 i al 4, a L95s Pda.,i.: Sao...
'Avance" armita Beguirlstaln, on I J. law
JonpulnoderPounda. tan arable, tan party, de sell n nueve p.m on e He calls crom ecIbIrA mllitiplem prue. bana Yacht Club; cocktail quel effti Ilamado a revolter una flo:ia linplPima. '
La parte floral corrork p r events
do I. "Case TrIns", el a0madD edin. a UD. LqW
do 'T. Dail.". I .dr.. J- AL ,,, ZAPATOS PARA
d n d:I Vedada, saldrfin ]a, contras Y_ _,,!ft j d9w onnonclonloonsom on-Was
q je d corarfin ]as mesam. COLEGIALES, a 4 95
Dead primer horn me ball-A
x 0 1. e 1.
X 0 card" do magnifica orque.ta a 1. mi-Ir. .446 14-ram, Regularmente le coplarlan 6.50 y 7.50.
do In. Hermarms Castro y del exec- mon
Iowa c.mju.t..C.b.ktmIm. ci.6. y -h-le. on espatial Y an De piel blanca, negra a carmelita, tATema rare I cr6nIca, kvl&, load. d. IA elemental Mariam J.1 8!,1 al 12. Del 12 -1 4, &
;;I.. y I stones almond.
69ML 6 ...... d- .a. Pdom.; S.R..j. Pw
6 6 El Dr. Narciso Lores
4 Vallhonrat 9 CLAM. Losses, MWn*ks y Vt
mea, dosde Ins $its do 1. oedoo. MINSUALES
El conocIdo or Jana dentists, doc0 0 tor Narelso, Lo=sViallhonrol h: I=
Ind. so gabincle d total par. I a
ficlo "Pedrosa", on M E R I
N. a artamento n6mero 5, on or Ve- Nor pillow Is Adpddod.p is ficellAS a
Par tote media In pone en cannotnto de so dialingulda clientele.
to mis grand to
oforto on In
La UNICA 011a de Presion Matilda do In PAAUELOS DE156
do
refrigeraciin I HOLAN DE HILO, a I*
en te Algo muyfino ylindo. Con bordellos
retain y -68.. hccbos mano. 0616 hts, It
icom p festoneada. VArios Ji6ujos- Plants Baia,
Lin GANESE EL REGAL DEL
MIRRO MES EN RADIOLANDIAI
FLORERO DE 175
TIC CERAMIC, a
Tiene Is forma de on per y es do ]us.'
a to, 1,..a ceramic. ae California, tn tonov k
verde chartreuse a vorde oscuroAprox.1
)b' 9" de largo por 5" de alto. Plant Bajm
ES IIAS M ONICA, Par so, .,,,..61!c- -horra M6' Ists magnifico Raft.
Autcon6tico do Pro* Fon6grafo ZENITH,
combadible. ES VAS SEGURA: w C trol
A quo at.d all 0. iltivoodo con al In
Iblol I* do #ado 10 *90clad omo Cobra-Malk do
a Al balance do In swn, irroall cuandO S41.1clione 10 toclas Ida volocidades,
presuptlesto. KAY QUE VIGILARIA! on illboto Is crv*50 sord obsequiodo FORROS TABLA 1225
pros;& Corrado.. a Ins clients do PLANCHAR, a %F
Gran canfidad do aft MMItEI-MATIC kdraddica uded YAWI Was lin
repuestos. Ex Is I, plaft 114MISS We timkw CIO ItNome con so IN Itudiolandia I Cuatra piezan: um trsz.d., do's forros
Tamales: U Ob M11111110-MATIC to"" to" 14
xl= uno p ra repuesto y on amolJaJor
I fitras Mon" y d 1111101 do 1311 coniiw
AIWWW OS do costuras. Todo resietente y Jur
S10 dera. Aj..- do IT-: C .. to P,*-Do 1111,1111111110 -en 19S. Pr'ndpow/ Sonsoclonales rebaicls Y facifidardet; on:
Refrittaradwas NORU a Toleviseres y Radios ZENITH
of Mdqvinas del coser BELL 0 Aire Acondk6odo lemaL
I I I '
11 61 Internacional DTARIO DE LA MARMA--Slihado, 16 de Agmto de 1952 Internacelonal TWV 1-c=
-1 e., *ea 1, I I - - I I . I I I I
.1 I iento a nihos ctegos de N tX : / 0 I
I I r I ,
, ..... I _'__ 11 11, -,., "I"
7i Ilef "I 11, '. i 1. ,_ f,,---,, '' yVa41! : x0dolde residents del Berl'll so 11 0
11 I :, ;, R A
1, ,I n 1, I ,,
- .
.
1. -1 I 7 & I or Actualitf6d- Internacion I I I . I
I I I I .- Vez I 1" y I I I
jualkisw en E .U, I f I I I I j -7 1_____"1__ I I -1 I .
I .1 1. zes SU Mumero I ,
. .. 1,
Uiuvrad' t ial' I RII y. real" A. Ia '-, I
_ on_ 11,
I 1 : .
, con lll iflxiii orren los Alialdels .
xr* n met -Soc
i
,. .. I
__ I I utetud en. el Oriente Medw i ,4, ,,
. .a los fughivos I I .. ,- ,_, ?;,;-
, Ills deaftirlado vi6n lnterien del communism ." _t ::_
I W a, exhibit de, Ins lic i I I I I Par Josi _*f, WA;H1"aT0N,. is: k1sul; .1, "'' I I
0bamom qft me r 5. JUP)- Be I I I I _, 1 1 I
a "I'm Merm T ,imll, ARM, Ina. 1z I ; andinchu'alindos I
12 do, 'sugUnt6r, Pnnamerics i I .61.121LI'le 1.9"It'0.n. I jkrju; me tr
1 1 flonaillon ,Ion mll*- crem (equivalent. grille odelatite, little ,4%* lo.,
-M dez' 1. ve.micutic. EN'M Cairo at ban product
tax STalCund. B N1 MIT dbl. i .1 Go- do algunos disturblas, qua Paris. Par at momenta, aide
Carri al-to Diagiv, Luis MR I attilu ,Tz cur
nor Pedro, Felipe Orlazi Annell ... I fiderm, Municipal de Berlin Occiden. pademost reputur come graves Lim acuerdos pricticas. Se ha cliche, aesso
PtIllies,11-tenk Portocarrmit% tA Para a3,udarle a resolver el pro- =
' par sus salpicaduras de meagre. miamento qua el de Jos rumor6i, qua It"
Lairuntshice'tuadros --illeos, dibu- blerns, credo par U logo an mesa Ed Teheran. ciertas turbans .ire pals va a .dquirir petcublea de Absdab,,Se bil, In. ,
, de fugitives tie Alemarc Oriental, I,
Jos Y fou.challici am, exhlbleron par -uniformities" a In nazi asell. almitido an qua Ins dos Palmer lncglat" rY,21
prialera vat M 106 wrt, as Dollies, qua es at ralits grave a qua so entrant& __ Irw so
darante tj in 4 taroca U em-Iwmcb rusis causando a1gunos destroys. billion an canticle Para reductir, aus ca 14,*mas de mayo an at Ins- ,We cludad. ,---. a .1 I ,.Zl central do .Divishin, Lemuer (La Mishin flagpole Iiii obJeto, par Igual. do una visj_ tar let cases tal
'tu Arte,, Contempareirto do lire a base de*acep Ir
Usthewson, cam andante del sector is finesperad..) F-Im hitches. come, at obse apri- desPu6z de In, machlam,11=66in del pecurclito higlW
11. Guando -terinduce U exi I '
efflin on U nort, mericano, de Berlin, eri una rvR1
rintilialloor 1711116to Panamerican. a W.I. mers vista, am sin dulda do mitur.leta distinct. per. entendernom, qua, par of mojuoentD., ninZj*4 do
, or '14 an
pt,7t= Pr6xImn, se. I to 11 alcalde interior doctor ,
"n .N ue. loo Merber, u En Egipto Ing mento, pa. mates versions merece un calicitto camp I.:. ,
ciudscries del Inforroulondole an cases no esUn, par el me ,gisaxii
basis Z ,., se spoyen.en Im pill .W
0137 at afio: de A954. Reliable y at do Bus colleges britinico To permar an tilicarall.mas de provocaciocces do co-W Pao- ,or" Ion Idestlyrulux @L, III ju.
.1 eattitt.. i .11, I. 11 I r4rati qua at goblerno de Is cia. litica. La Marche del Pat& 51 little par at Aianicentle un stones parturfores. Toda 1. r,4 U I an tf* .dxx
cal abram, an 9"KA chin 'do I,- k, .. .Ad doneri clan all Marcos par& ill. three determined. no es necenariamente of de carric- qua ver am came; motion. cuyo origin P 9-Wz1busCabana qua bramintittiel Musea crisis. ter Politico. Lose Partidout estarclin .case allifin tempo carsce an algdn complot destrumdo a provaV'"Ahqu%
do I ,, El counindante observe bill Pace, menos qua lnm6vjl y .1 Im extreari me agi- mis probable qua In. rules no jean ajenm of
Arid Moderno do' Nalocculte-'-Yeirk y. : tie y precioupacitin at note a mumen. tan an cualquier sentida, no me .treverin a d-fIar a auslato I
I tillim lueffo to i trasisdisda -a otang inu- to qua .a he regintrado recienterrion. Ins fue-3 del ejincito tie Nagulb, qua necesita, antes Toriendo an cuenta In posici6n prosente de Rustic,
Beat, -norkestmericlaroos; bicho, mosea to an a[ n6mere, tie fugitive qua a..
POSM Obras de bodies ellocal, y mus cut- I lichum asilo an Berlin Occidental. qua a do, destranecer a to ancho y Ia largo del pals y hos; instances de confusion qua vive at Item, Istria
JDJJo Mathewson an au carta qua opro. el I V-1unado suponer qua Ia algarada astA ejecuisda par
I fantasias del rey Farouk Y 3ca posibl conspouenblicas U AM en dlVerms I I x1mindamente orho mfl alemanes cles: as vleJas grupm .eudetarlstocritiecis Para quiecto,, furciales tie Runia, y so encamina a crear alguna pre.
paftftets as 9stitcloici lanidam. brientales han solicitado asilo an Bar. In Bitu.cl6n dinfistica an qua he. quedado at pals, M, mi6n sabre al goblerc o, con fines par at momenta In.
t a 01111111410m; tarectlMn ban Un Occiden at clurante Ia primer ceinfenables' Lon partidarim de Ruc qua no son Pa.
iclotim Presto- I grata, ri place ii got concepcioros. No me ha dicho
acm, -lal (juincena If accosto, Ia qua indiral con ello que sea Imposible algan qua otro brote cam, c.nstituyen at instrument d6cil. a disposichin del
Mr. 6, Abac' tie reMinden, Clot Ciudad de :,Cn.ogrm, rinunciaron log autoridad"i beh6n, Pero sin duda careceri del tono pop r d embsiador Sadchlkov Para todas sum maniobras an Te.
t =%_dad'de Guat=,]. Pore. tie hill fugitives, qua an ag tirocaula
CAMCM, Sao Paulo,, T a m- vado deploumativits arejahs, ya que mente er's henin. El interedente Para apayar 6stas y otras supo.
_-, to P lemente me super era
Au-Prince; I unlit d I m1no I sici.n. roo insignificance. Bastari recorder qua he.
gualgaipst, s 7 FAtocolmn. Actua ":: sin prec ante an un mes de trace lit cam poseen aiguna luerza -y oil particle,
_ 7 1, 1 _7 hall 9! vos sque Ilegaron sell, en tie a3cams, note
sin F 6 fu I I = ,. a ce cuato .fim fuerdn Ion parciales del Tudeh quints
inente austTlatilg9ra entre aque. J L - : I arcs, esti gatereado n2d2 Me
r. .,I I act g qua Para crear un estado-tap6m mire at Irlim y-Ruila.
I Until; do no re Todox estas nifift' son at egos ... Pero no obstacle ese it encuebtrant dedleadas Is un, di Us racia f1sclausat" .Julio. nos que par on aristocrats sin nexos coil In, rupaco- me alzaron ell Ia provinCi2 de Azerbaijin nada menos,
me exhilben, ed n0eve cM d2 dcqul Last I.ridades tie Berlin Occithri net obrair.s. Todo Ia coal, claro e. tA. h end. .bstrac- I
Replication, Federal Alemarra y tam- Actividades.desarrathinum par lot Boy Scouts: hacer nudam. Aunque nInguna de ellos puede ver has latairicadocis tal 01jeron que si bi n ha aum!ntado ci6n dein situ.ci6n real de Im masam tie 2gricultores Para cattle on secret. qua Ia, &,ignios rua s eon.
bit. min is Egpoalcidn Bfima] de Ve- nades.quill astiluf stands, main 0 sent1do del tacto, qua thme plenancente demorraillado part apretlar tiestrajo. 'I numenn sin precedences do lom Ill- qua arrastran u no existence miserable -como an to .islion an apoderRrice de Im, liq'tieza petrolers de Ia parnecia, Ilit. Tells. .an ralembras tie Ia tropa do I& ciudad do New York. (Foto: SIEUj. Ott~ qua ll c.blcn dharle, d9r.ate te corte del pals. Y at Ia ocasicin pasada me fruci grit.. 61tirn.c; chat do Julio, 0o num ro do tiempa-, a travis tie lot inmemos carnpo. del .I. cias. antes qua rada, 2 12 2cci6n diPlocric5i de lot
. aRti a diario as still do, tras gookin.
1,cem-may., qua Ins "cifras mayors" La aiencilin, par ,I momenta, debe fijarse an al polar. occidentales, Zen muY oventurada In suposiel6n
moiteri.-B, Inin. El matin ,to .cpu.t. 11C,,mlan romis do qua tie qua, an exte momenta agitado me piense, rally an
Estima Lie Ilegqdo el moment Utilizarfi Alemania las V-2 paira Los aleariin- orierc buscan re- .crio. an elabcorar air. fe-.1t.? .
.i I. nos da -auto 1. infictranschiin cablegrafica. as an ver- Una injure a Is bdiciders, un ataque a la, dipla.
I gic) ell Berlin accidental Para li- dad, mox sompechoso. Y sin duda debe situ2- .1 mar, para lograr [a treg* Irrc d el riguroso I ominio qua so mitie., .creditacim an Teharlin lit otra causa parecidk
ua en Corea el envio de correspondence a6rea to re le a 'i led" "' colnifest-ei.-I d,;l gon tie 1, ,iu,,in general del pals. siempre Pottle see un motive de queja qua condulocca
- I :Bvuia ch.n. rj alreen los comunis- ...B.d.gh a. 'I a. a an ,:.to. antienvoto" a lea ii .-maynres proporrianes de eneralistad. De ahf qua I%
, Par. an er qua PrefiLair see- i6n qua ,tratRr de q ut, med ate contratot petroleros, Fospecha, tie ese incident de TeherAn no dabs preNW.
DeClarn el Secretario General de Ins Nacioneir ISlarclin desde ahora cohetes-postaleas late elite lueroit vicio ell in Policia" Popular y has earn- conventual con alg6n qua mro pals. It air, expedience, se a ocinfundir Im -cescams, cut sicallfitinem, del trice, ,
. Unidas que In ONU alcanzi; alli sus objetivas inortileras arniall dura' Famenton de t rabajo fomado at esti- so present at Irfin lot elements nmesorios Para me- y de El Cairo.
nte In conflagracitin anterior 'M,tI',,wrn dija en su carts qua los---- --- I I
OSLO. Noruega, agmto 15. (UP). de qua Ins NocioncB Uaida, .,a ,,I,,. BREMEN. Alarri ng.,,to cm-rard-le, des- identifiedc ... I
a sde,.,elar ,,Lee,., 15 .1 U. go pasado desde el catopo tie expert. con ]am gestiones que me hacen paraM oy y Mahana
'j ag to do ""' tan still con sus Pro las fuvras ii- P Los ulearalles que estAll fi.bri- menlaccon scluado a In zona brithni. resolver el problernal tie lot fulliti-I .
. dcc1':r6NqLe I'..' .Rd.a debidoR qua lp guerra on frot cando borniols "htcB dicen qo, Ill on at rote tie Alnrcanoi. im. La unca cundicitin que lo, .....
Jones Valli.., hall logrado su ob. :rvo lo-P-ML, v, haer 1"e"c,"'y Los fablicilotes tie Ins bombs sul;- pan, at hacer at d.nativo as qua at
tiv. T'litair an le, Vde.logrtar ..
Cores y que n su bunchcrI6 calls en el piol)ll.lon )s coil fill" consirucl)vos P chriert, no me utiloce Para compror allt.-ac n Sobre la supreme cia .
let exIstrn desd a hace Ilempa de I z a I;, i ra.,roon sin en-barget qua ,a trats, de
cond to n Ins negobiacignes till, 9L -csjjja I) I],,, ,,- horri an .,.. Poll,. menus Ya que b5tom se'obtlenen an
,,,..?bjetivas Para I el eclun
" "or'" cirta I a ndo deade hice raa do tit, li.ar ".I circurc algun3 era Pro: "collates postales", atras forolPs v qua los acticulas qua
ccincerl-ir rI or. .no" tit Lie cri I-Iri lill Co. "a .
1, ij. 11111cli), bl loog.
'not 'culthin de A,.- 11 st 11 "EstoY conveneido dijo Puallen- se compren coil 61. scan de raturaleta
ton Pr ..Q.t. .- '\1"r ,,iPuelIenhvrg, corovsklente berg qua jamas pod utilizom duradeta. cam ej:.plo, I.~
clacieln Nnrurg' a N ....... '" d. a,- ,Itu .1eo5Pn% c(a ril"r'i ,"- I rfin or de lo civil
dill H, I , ,o.' L. S ledrid Al,.,i;I,,;, pan, lit I.- let mhrt postaN,, earn. fine, mill. do. 8rDpiedad -depl 9-b rno de Bertin. y tie 1. fill a I tie 0.1. tie in %.!. -1-Ba. Nom, en nal I ...... c "'..%Isiltzation sabre I., Btubl, C.J etc. lure$, Peru of dmiftolla do Us lin ,cidnl.l. ,
ganUaclMa Pro slundo Unidn-, qu,'exision desde hace ti7 I. _:1 11 1:1, hot
jauirsmaut rbiali, 11 & 1! go r. ii I bomb, 11,11" "or' I .__ .
alicul.al. ir.rigsrut. or qua 1. coo. ,as ri-ii, ,:,,;; I co ; :',' c'i u l '1" ,'ah,,"c ", I .,
le "net d ilraintiin ,a Pa. Mun erriar Fit .1.1stlelli. Cacho it qo,. ,,o ., h -,,!,, do ,, I. trgelim W;Wlim1n. Por Walter Lippmann
J xI,-.. -,.-'6V'go! I ,In dit ri y yk so ban p:.,,am hrinch, "-ult da. Positives tie -,in 1, agre multado looil-, ,III,. -.1 d1jo- a Ia' Urt Li;,;d I' ,'"o."no", ", 'felum" .. .
b, NIcIt celonade, ha2s'el Punta an q .
. troment . tr. in c. Puedo surair. Pir clecirlo a M erm a un 15"'
M g :6 "" ",a ,ja- "Ell Co. Lo-ol de ento, colactej -,,.,,,,., der do noso ros".Ater 11 ill- ,in moment . Lt. ,, vi plan octitco utilizacto ell 1:1 fj.jo I. chmeriadarlostraids. tilluen qua prall.
. ot r a r1roll s u, so. .,a .r. n. h. tllunfido i,,,L% pernictirin qua extus I)o .. :;i ,% ,.,,
crognir-A in Irnm 6n Men or' I ell el al -19-Il-, wegi); hit It .... (ad. ljadox jurnfi, en Agresti qua Al y a.., .rej ,. in NUEVA YORK, .9cso, 14. El cato corearit am el ejemplo mis conspicuo de
mundn conducirli, 19 re othico'n coo i ....... cut. aclivc aides lo'll-, teabalando on at perfecroZscrichtla EPS).-Se va @char muy in qua esta hacienda met tan profundarroolle an of
,an Is. el c-locVto de Itt Clue. brombas, fabroadas I .... Ij to par, I, In c merador
tie mu c so acti%-Idnd,, iril-nocion. .,io-furdad lolectiv.,- d Pat, I ~ Ia contribud o'n de noono. ai Brien Me- Goolern. do Truman En qua Ia administr2c on de
le. a, dida. durante too titillates -it, polol entonces a osh-lar a gluPn ,do! purit.a.ge ad ..... .... I. it., pMcd:n ,'1a'dt'.' on air..' Mallon, Ill, un, ,.", dcod del cies- T-an.. ti-I muy dibil control tie muy gigall
fklcu' -91, -. dc-.r,.l I noll. del col; I '%lirles V-1 v .,
do. ,,, or. ,- "' 1 2r,"Iroir"i'a. = tin. go haym per- cat fuerrics, Lat cornopccMa administrative as s6lo-Un
I ,cirir qua la 1, 'a '16" de 11 V-2. can clue log nams I liters dido ruando arenas terancri aspect y .a lict.m. tie ,.is candici6n fundamenticill:
Lie .hrioll vn at primer cilacurso lon 'Ypurb Un on b r 1 avi*d or mex c no belga al rearm e of perlodia de so preperaci6n y crueba y estaba hs- Ia tie on Grittier- debit an media tie, Pero no ofectija
eMonlale. ell urn ,1, in, 'hci:,',i ii!r, Bl .- clux"t .
prnnunciatin dr.de qur trrmhui tie H1111-occil an Londres Azft s on tourist, nortea p, o;c jpo prencuptoi ...... B I ... liticas durarcle In pasada gue Ia ,,, iorl sun, on Ciudad Misfile
U eni modernos". fullco, IRnadas at esliscia cI it ..... I I- nr oilers an Q-6 r hubieze herho major el tra- promlsos, erogaclones count,
f I' nrtjrgn. rito, si blen Ins .... .. ___ in I Obe baj qua era cap zadoo Beer. Pero conno modida tie nunca me ban vista."a' Ins %oravoines ell lux ir ntaftccm cle a ties f, ..orle to Para is gran tares tie ru.vida. Nftdie puede tie- mente an control tie. enormes luer=s. increases c"-
Pallid. cred ,an troy buir" .Ilo CIUDAD MEXICO, agri 14 (A P), fleCe a reducir el h
Ins too ,,, am ii.ram-1, I.,,.I,, a 'i, El ruirteamericano John O'FRIlan De In qua tenemos qua preocuparno3 aqui an i6w
no hit 1-olsido cia ticu.1 .p9,ioacad Brown sufrl6 dos heridlot tie bal. servicio inilitar 12 reputuritin qua me habin grocado Podemoz do ir qua I
l. Iniciado el jf4*ci;0* z' del c6mo vacuum a encontrar un gonferno rifie
conecomos a ire, hombres, desinteresaclas y compe- so.%pal tie contrular exas vastom a indomenables Via
- I 1 1 I-- M a0f. por hegi ell auto capital, durrinte will viaxarm, me tar rn.el tonflicto h1voM ..." "'! 1 1' tt .1 I n dispute con at colonel nv ador BRUSELA, agoo te.sapara juzgac. quienes independientemente ,uno
air, In, R. ad,. potmilci.h '' I to 14. Mritte, do air Aeres data problem& do rlvm
exPrene- oil jor tie per I noexickno Joaquin Solam, hildlem. to ecomendaron hRce do. metes come, pr me- tra politics extranjera no asts an suit Ilbj tivcs. jSi
- Lie 1,_ 'Fos graves disturbips dO'E gipto Dcqipurshdcrdi ) irar Contra Brown l I fueezent do hi"deterl orrhirri r, el,,,,,i par. Secretario de Estado, ,I los dem6- degriblerno. FA verda
. ... echa Chagaya. La contribucjdn tie BOIffiqR
.. "
. art, to 'a M 11 Poll", do 11 Ilu marl cipmodimadurcrite an c,.,. ut crailhan Ins elerciones. 1-1 .I ,bra eilos, troy un acuerdo b- a' a'. i
rrido, y miscon Ticid. ,It 6n cil-ilaim" him g,.ri medd., it ... ti.g.trary dON.. .
a 61 .a pull. M.,_I:jd.btd. Ia reduccubra del p'" El Banmd.r heroin .1e--.d., Beg de ri-tram cliocn- Ei ver
R eacia Succia, Colif&fe Naguili-de "traidoreli"! a los cittlilables d6oi do hoi ctut.ridlofe service, Miller obligatorlo tie 24 a important, an realidad Ia c. 'I d.de,. problem. do 4
emb.c-g.. I Sin 21 lndlEpensabl f1c chin tra politic. extranjers, e5ta en at control de adminisftI at ,or no d.6 ,11. to ...
I de los sangrientille; InOtineff ,.a 7""": Para at cargo. Se habia herho ura fuerra politics
regimtralloA en ffia(7nr I cti politic. I 1. ocurid.. De Un informant or] Mini-steric, do i,-]. nic .... 1. Hobo. .tlIt.d asa fuerm Para ,Ion tie 1. politics do FBtad. y de Ins medidas. -:
I I- I Defame diJo Qua Ia nucl6a tratark; driveller ,I principin tie Ia supre M.cf. que sm, ech6 a pordw an Cores no ice Ia gljtfta 9t.
;Icucrdo (Mc lls leye.4 -,,,,,,o.,. sli. 1 do Poner trea dlvl3ione, dirl- "'!L y he- neral de resister Ia agresi6n, mino de I.. horn.
querellarse FL CAIRO, Elidplo, agmln j5 ItTPj,,1 Im do In fabric bacer unn ri IS R Ia al juicir, P
,I 1. pr mell an "'i bir. Qoe ,ran ]as -ponsablez de adminutrar 12 PillU ttrlbucal imcilla, to, a I theoln cerla de so ,,,,;. a, orco, ,I putd o, J-gado Par on Consejd cl n do Ia OTAN come I bf1a Ilegado a see an Washington el expose' Ia
pee-ell a all I Iol" am "I'll I "I c11-1 onto vitut-i it Nitleol" to do Guerra. el. Imcf.r.ricim, d; Llaticia,'gre, Ict, "" ,1,o tie In bion inf.rmada y respond" ',a ""' -_ lit- do -ImUr In agrefu6n.
, re lIal4 KhrahL ... ill ,I, jo, ctivas tie ease fueraaa a .Pro-. en abdicacuin de ]as autoridades ,Iv it s.
u, : r r ha-c- con.,tae ,,, Irltocca'- I Par all Parte Brown, quien esthximadamente el 15 00 mpnores mlei
contra R usia, 'oll!' dl,7""Ib k ,L 'a-"',.o ora ,jjo.,car ,I, g', Ia q a originalmento me habia pro- I No creemot que Ia aludicaef6e, sea on vocable, muy El pals tiene derecho a one djscusi6n sells y I
I a , ,"'d 'JI. f,', ,".',,'." ",.- if .,c.'" j'," d--qIc1 "stit"a I'll it, ,Ia vocociones an M xlco, dice qua t Lit
. clrll a .allo, 'I .... I", M.a F.rtl riper :" ': Sllnnct y l", ,,,Idld,, Ia pidleron-y- III a M f.,rl, 1,,c. clscilbor Ia manure an qua Ia Casa Blan- cabal del problerna del control tie sum politics tie
despoils 911e ](it,'
1 111, decla, qoe la, ,a, Nngwb cital. libc- Ind-, tie 1. I e0rclto acllv,. ,c, lendirl 11, L a, a I eparumento tie Estado, lux secretaries civi- E.t.do.
No quiere plantearla .Io,.' lie I clue c-pliell, in derfam ancrom d uF
"III,., flI16 I'll'. ',',I error " '. el .figon do on., an. .,j told. In rodu cl6n irs del D Pentagono y en reqlidad tan propios let"
", 1.111'se.lisl ... looB. I ..... ... I chas do Bangle qua train ell Ia Licirc del per A El pals quiere saber si al gobermador Steven
o it wlulb. ,--,I lodo de servir!o, consist r 1,
anle lit ONU pelie ill I I It I I b I r I I c I d e"l. i'dl fs ,, 'Is. 21 it'- ]os cu:1- Lom tres ui no pudieron ell. i una rv.",n tie rfaciterla con el milta"B. han Perdido at control y In direccl6m de son puede formal on golaterno qua an realidad sea I
d,,,26de sum efectias out capez de gobernar. El necesita demostrarle al pals
ilaro, ,"Id :!, 11io'cia NIL. 1 c'estpor 1 ....... I's delle" co"'Pal"'"' tender sus palcibils, lint hablar mal 85 0 -crolleB. una alta politic.. sabre todo an at Lejana Oriente.
ClItillor Ilifilicular ".", ll.", ill.' "I' ,' ,m",.I Khanos ,I,- ,,,,a so 11 lholutic vastr!'isr. 'Iat del ( 1 :: el dq infant-ria con at 4 6,0, La perdieron an Cores, par e)enc cuendo iron qua puede h.re, on verdadero cambio y Pottle deN. mar c.ndeciall unt .... 1, Por 11 I I, alofin ,I I,,, Prttraclorloo que les 'y una" division de torques con el In victoria del desembarco -an Inchon, acard2ron cru- mostrarle, muy convincentemente reconciciando q el
,,, : I li6lb del ,-,&,-,, a Pa- sit tcol Ios ,ks- ;cComPlifisoll. El oortern-iction to 85 0 9. 1 zar el parallel 38 y me comprometierorf a Ia parifica. Man necesario de los cambium es restaurar.el con at
0, Su-J.. acco'll, 15. ,.,".' ,, "I'voB. y pr".dc,,, tr
, it,, Its do Katr ,I Do~ La naci6;i tondrA di.;ponible, a le- clan 11clar tie loda Cores. de nuestrag grandam politicos de Estado par Ins auto.
El ,Bnillr Atca Under, dllrrofi,5 dados Truertos duratitv Ias diss' "i. Ille I.-- .Ieg6 y 'ntmc'. Ill c-on'l d1c;Pano
"" tres d vision s completes de reI -11 RaillIn hiot, circle to- ell Eumlo deirl., 'I L .5er Es Ins .toques qua Ia urbl.B do Kmf. 1-1 Down., el Ml,,cr_ lit.yNtin el printer arlo , tie I,. 'I., I'lle, 1-11 so po t-la Trd. r1.rro5 no'c'n qua Pudl r- "I car"illicada, in too on error cardinal y .a un ejecriph, clii- thistles civile..
be n he, I, It v. r I. s till- I a a I I I ,. ,I, 1. ,a .P a.. da. F I 1. I b ... I .DIL,6 Militia r tie N.91th ,I I,,,, p -,do create ill hotel on ,to, ,c,,d, Scroll. on PCI tempo, on cciso tie guerra. sivn (let terrible costo tie dejar'que at jefe d Para at general Eisenhower una plena discusicin
triv, .na la I El pe.- ", rcohlar huge plill,, tie FAId*, drasliZad. meI 11-1 sit d-1-16n tie in ..no.. julcro, -.1 N.,glol ,allfo'- do "Iril- ... -Snvi6t- nt, lot Nallm,- lln dls "" 11coo, I rcln cnjoics. Erisreuld. ,,to ,I Bo He, jor lef-an-ion y p.s.rod. par Bit. at juico, de Su cia real :s I; Khooll, lol I I '1111111-,. or 21 .bc- d-B" jo, not.- ,I,. Its ,hstojo_ tie este problems as evidentemente imperative. Te.
17 r ":,,' csiolc ,lsl I _aalo 'P,'. cona .. 6.1. secure at ccal me sabe qua at general tie.
Uadl. ,,, ,oo- de -nd I.. dIrI9,"l1, nl,,,r,,, d,, ,,,a, '. ,I rLr 1, Iti, .olawicholes ,wil- &a fu6 al in" a.
dlj;o_ .. Ill ...... t .... ,l,!1ol I .rap_ as old t tie informadis y madras convicciones. Tema as sa.
" on f-liel-I it,' t,-Ias d, Igad'Cca, s ',, U ruguay respalda la reclainari6n. vlItcl.gjt% I .mca'. do Care.. Condujo no an a
o"' a qua 'I d""" I"- 11-1I thio, untrialirs I 11, ,1,1,6 o tc a be, at coal -como un general qua empire a Presidenla f .I lsocato de ,o-c. h. r1cada ,,a I i a. I uZ. del Yalu y a Ism tract cuaris parties it
it: ttoc;!, :,.; .,_"-c B",'r1c1.a'.; le.olviertin ,,is chlereacas sin v- '.'
ca io.fil"n y flue '"s d"'"'s d' Ittliban call' I, oo,,, ,-Oros mo- laccl.s. It s Ire. Ia,... sino qua he hecho insoluble at pr te- no poetic mostrarse, tallado ad superficial surque
do a ..'I rtus',.!L11 Lic, ,,,,r,,,,,,,,, ,,,, -riia .con. Par Ku Par1r, el Itobilnot clue ,,r,,,- bre la A ttifirtida b qu slera. y no clearness qua to quie
up., do cito, -1 'Mrififelo I :;, I suratnericana so B ,are...
.a .. .... .,a d, F Insoluble porqoe, par one Porte. &horn no po- r
,.&I= sugui-ii. lur normal -[dados haste Iloc 1, Ia. juj_ de Aly Maher aut.-.6 at 1,,hoo,11
-Mcd.s patrMa, ,to, mos areptar vrilver al status qua de antes tie Ia San. diffeil -ageter 1. inapartaneia do sus di,ic. hnt-.rI.a.I. Per ...... I -1 ch a tie Cnrea. y par otra parte no poderrim .cap- curses acbre rate tenuL Three, qua dem..tr.rr Qua Sun
,. n .. cnahrorr Ia, military retinida ,,, Kafr I D- Conscri flne
aso ex fortelsamente to que c a' A log alegatels sean presentacclos ante tar 116 gbic, "'I'lool dcr11 6 lllo 116 It's .b,,- Imnjujoi.j y ccorld-, a I., olar ...... visa, i,,g,, y a I costo do I, tar de Never a cabo parciale. no me eq*acalron cuando aduchm qua au
tin colell h eri d ,,,Ir. - _. I II compromise, d a u .
' p"r te ructuain. 16 tie Jollo, III- .,i._1cuIP.bIes sin que. 6stos poedga 1, till tribmicil 0 ii-onfereacia de tipo internaciOnaV nificar area par Ia fuerza ant caricter y expenmein como xupromo command"
lhlad,, a orab., 1-1 Is. tratecehim. N.g,,cb ,olttl Ia hablan dado profundas gorivicmente varies --cp Par Ia via ciliflo. "B __ I.tar. E,,dbr do is autoridad civil prover on title- te. no solamente
I castle. do to.' I roo"I'll-, ,,,' ... fionclures qua a it pence Ia ,vanor do., I: ,,I. -_ d es close y evitallo. El Prosidente Truman y comes, mill que Ia habian hechol competence Para
out ., h ... I .111, to 1, NVARIIIN(ITON, ngrsti 14 Woo- ,1. A ... 6.ilai dI Sit,. I.,,gro-rain. tie., el secretaito Acheson bien adVertidos furron tie qua arreglar Ins relaclones antre Jos 21jtoridsd civil.
hall,. par Ia ,.coo jc,. .n_;,. ,laccla olooi, It .... it I I'll a -rar-chin- occ-i '., -,I, "I os al led, -E.I d-lor .) it 11 ,B9111--co, ,)M-6 qua -1 1! :.Iv ,,c.,,isr no carneccesen ese error. y at prefer militur. I
a ;ones ru-X)s it '-sar" Itd., qu;cs I,._ dMitid. cs..r rior o. a I lo tic". ,t'i 'I'l lostloto Nitro ... ill do Ocoo.-oco. que In A.g,.t oj pc,, It- antincittrun
Bailitiri. Los .jacl-s I general Eisenhower tiene share qua demosis nl ,-..Iua I I Wo, lot 1-oJil" I'll-" (1111;111 RIBCa. goblerro, do ,;r9c.,d..d ,I.- la, vs ( ...... 91 'fo l Lo cometleron built Ia presi6n del general Me- El
. b I Bob a to ,ccli"ci -,"a ,It T s 'o' lc- I ollcllld-ld dc coii iocspcadcooVci ,,,; or Y Iue90 bill. torrict on PI 1:1 y dos lint. n-o1c, lolos, fuerzas armadam. I ocLIHN, -1111.-jo llol )as ,.jj-jtji,_ it's .,.be" viertal -. ., I _:;' Il 11"I"cle, Ar!hor y tie sui corifeels politicos trarle a] put, qua at juicio tie &us amigos era coI 2' -'"c";111111111 11111-181-looll" s- ....... capori al gicol ,co.r t I B II I lo I colt tie otro grupo tie genernles Y deri .1 t a. -Ible a Alitiot-, ... IIII-11111ALLIB !ill- till- que Ia Grao III utaica 1-16 I iang,ci dos Ii,..p,.,. a. po di,,.n ,,g,,Ir .dl.n a '. at core- rrecto y qua so rleyco5n restauraria Is supremacia
-'eiLla "It". dvlgn6 Fort el cintobre tie dvp-_ pit, ....... qor h.bi.n controldo. r-I que I.m. me he chl.pid.d..
! : ,,,::Iocii,, lofli'll U ..... it
I I Lie ne H do ]as F.11"and I
, l9n I ,;n e los "discos volanw"
Ell t ... a coaoloi-i6n ],lot. ,it Con- 1 A partir tie c.ie to ... blea'a "" "O recent una nueta versibit d
I (;(1,1m1;lf-, Itteint,,-Inot li.- hounbre tie clencill lougoi Jos pro
I I i lo ;.III,, 1,; ,, ,t"., ,t,,, ; -,, ::, ,,,; ble,"am tie 1, A tclact- I .'I' 111.1itto.- I
;I I., ."'I"oIa"t ...... s 'i I n ell realidad call Ins nacoirtB ni- I
. t I a ficgi- AnI,,c,-c. d,,oc,-joodo I~ le-adiln y d,,p,.t-,,, coll ricrillil, WASHINGTON, agont- 15. ,UP).[ Resurnen de las noticias Brasil
cle"Al al-loot Ins ... I oc-oco., ctitor6s ant- lot to.oblos ,ur-ame- D V Gallery, do Vicrot, ViSnin, '"
E, P. D. ,"19 ;Iollo,"Icrcl al "Iilll,--B qoc ,rnidetl conos. "I 'I,,- c-t. atill.d. a, ciri. internacionales I U. .116n meandinci -1 i '
.. ,I 1, "Pame a esos I, .... cid- sl dt I police. ,olatid. .be. Imeritiorl
111111-1", WANIlington Pal ofrece Ia gtiorn- I brusil.f.
"C' vo I'll' ];I ,ol, "Big.i6 L.g.ra-liot "I lo-,d-te le "pli-ei6ra table 1. pl.till.. ars. at fill do 1. .Ia de cainr q le RIO DE JANEIRO. agosto I 4 (Uni;IILI;Ill;I III1,11- "to c [a Argentina. Pcron, .sorprendho a litriarcs:
I,,,. 1-..c,. ,,;ls:: o l n ted -Un avian de ]a Fzeandirivian
" ,, ,,,ctoj ,, ,;,,, I, c,,jo.,f,,a d, ,,,I,. __ al-6 I., torriperstur. B. caulom or el
,,I on .1 doctor cr ,,, al.yo cit, 19.52, .11 1-1. limber 1. &Lsirirs Ua:d,, grodos Fahrenheit an muchu porter Airli; ... p,.,d d;B
., 11 ' -LEO CAD IA D E LA CO N CH A D E PIED R A ., h ll c pcr ...... :',','," "' 5c I.- P. Is. 1. no.,lro elor Chile, etta -torad. do end. de talivisle.il de let E.t.d- UMdal en p eno v, dZ do nri' ceritac .
,,v r I ,, ,an .1 On a. ..'I.. 'c I I -a q o, .,, areemolinoin on I. ,.Pa., ac
ce d'I 'j"cof., tie I mtnu dr hRb,, d,,p.g d.,Ilagr a!;:I 1l11i 1l11l1:s 'll" '. i, "1.111, i,,,,,, ,, all"". d1rcel-ict, valid- a I., Pa'I'llcon, R Rtm6.sfprn. Hun mida car-asticads. 11tivim ell I_, ]a in
;'I ool"cla. t,,ri lot do in AwArtc- ovorre elta, not.r.1crerit, in Cuard" led- 1-1 EatBd,, Unities. S'nl. C" ... 60 kil6metrom de RI
HA TALLECIDO 1' 'at ril -,it ... Id,,i,-, 'got, B;, r an b.-' I tar d:
le', ; t, C.!intnuli el Prof-- till Londt D,- fles 11 h-le Incerrimm .tm6.,- Virt-l-Int, led. Pals, a- I' tie Jaac.rll.,
(Desiull de 'I't "cromar el problecoc' Ponca en que se rmgist,-auh ,,t%r ,,jIl.rtr aIte del Mississippi. puede a,- Los vvirli.s6is tripulantes y passrecibir los Santo, Olem y Ia Bendici6n Papal) Ila I. anb '. n"
,11 -11 .... I ... ... do ,,,I, loq ,iers an elkirrof, .h.r. tie,, I Willis qua 1. 'eBpertad. .
Dispuesto SU entierrr) Para h0Y,.%ohnd,,, dia 11 do' oho., v ovri a 11, Icicle- I Fnn Ia 11.1i. Ion ro, ... Itada. ,,I j"as rada stifirceron. pues at aterri16, a [as 4:30 de Ia tode, It's I'll ",,:,,,,,;T':"I.,(7 "" U laa ropu lvr .... race pmhr ,Ia 1. Gran Birta6a I- pretan acern "pletilles voladores'* gual que 1. mayor porte do Ia soc- zaic fu6 Perfecto. a
1 c 11 c"I'll"B"i ...... dos par Is f-Mi, a is Argootout
que 5 scriben, su viudo, hojo5 y n1clos, en Su nombre y en of de los dern6s fornihores, M-aca 1,I Autar- Ex. ._P.,I6" 's I clan media y cost Ind. let E'ta m LaSe on inform in empreta peopleruegan 0 ICIS personas de su arnislad se ,rnn Iriic ol noofio rill, nonn,,hat .ionic ,an 1830. el Nadi- Indochina de Its Montaftas Rocallosts. riagdel avi6n, aste habia partido de
conCurrir of ApartlzImento "A" de Ia a 'Ho -Bel.n. di6 g .forb mento tie In RM.g.. y just,, ,),. V1.1'rit. exp!oeldn an Is chided de a 4,50 .. M. y .I Pilo.
FUneraria "oo. Machin -g-tin.'. Set Una do- ficell-rhaeft. dI6 ,...11I.qtecd,. IW
. lor el cod6ver Pit-, lit Agclt ... a hit, 11 .. an no avillin do 1. Pon American, .. to del a arato. one to mark. .anCaballero, sito en 23 y M, Vedodo, poro desde alli ocornpoF iron (Indochina) t S in
I vo el avi6n bs)o control y logr6
I haSta of cementerio de Col6n, favor qLje agradecer6p. .." 'I'Pt", ,,, "a"'co" ct .19 "Con reference a Chile y Ia Ac SAIGON, Indochina, agesto 15. pit.. rat, u p
" I iterclins, cambiOn deben MnI.,,.,sc 'Untted -El Cuartel General del aterriur perfectuall
, "d. q- 1,,- 91.6. 'i SeVe a Ins 745 ad
Lo Habana, M de agosto de 1952. c::"; I-1:1,1 11:1, scgcl emtos puntos: 6rcito frances informit qua on& vio-i 14UEVA YORK. agosto 14 (United). Ia base militer def_ nt.n CGral. Manuel Pledr. :.rt l; M-nuel. Ernesto. Alb., L-no, I Argill.s. Pledr. y do 1. C ... h.; M.ri.' I El gi--car .7 [ "Ambom passes estan siluBdos an in, lelita explosion sacudill Iii .Iudid tie I Lqs p.sajeras re, reembares.
r i 111 911-0 flo' el MI cereanfias tie Ia Ari unique So I grit, inches, cuando uni bomb' La seriora Lichst Sarpa, tie 25 aflas do dos a son respectivos punts de ries.
C Win Mile. 1.1': jurv, tin' --d"' to la .111161, velvIntida ll-,jillistarc do .a., 1,500 .' 6 an a] maropuertai as tried, de Puerto Illen. dhi a luz una thaL
.I, Espinosa; Frii Let-; Yolanda y Eduardo Go-Alex y Pledra; ik16mtr.a ,sL-II .,It,,d W" nific -horas d I
Maria Criatina Let. y Piidr.; Astrid Nedra y Albalitdj.; G'rwaficci. Ih,- 1, '.8tienen con In d do di.%tanclR, Pero ]am id.dm al en Ins primers
W1111A. Winthrop Duarte: Rvd.B. ,a., ,,,,, ; g, .,,,,, ll" l; rer,, Ianlusu" "IT a' m- an compartimiento de desrahave' Continficin Us operselioles c..t- .1
Padres Manuel Course- y Ed ... do Pals; Ders. Friontboic" -'I' Is"IcIllad.1n.clarle. MAP c ., rin %o'r9 ,P,,s.rm ,ue ..tit, reaulfil mu-rl- I u. evifin do In Pan American Air. Jefe rebelde crillpino Data Lication
. tancourt. Alvarb y redr. 1glasis. He- hatitit cilo-ou ,oble 1, -Iac ..... ,III 1. "Ad-fim ,[a I., cololeld- 171d..
It P- te, go.-: agreg(5 clue Ia explostin ocz w.y.. .. loel. tie San Joan a NotA e' "I' del Sol 1-11 i-s PI-11 I.na, glilfirot, den mayor up.) va York. J ANILA, Filipinas. agosto 14 (Uni.
laltlet- a ,!,' s ic,-, condo un conticeled dellearropucrujo I d) -Las troPas filipinas diarem
I p Despues dc p,,,r clumaciones argetilinas y chil a as unbrom a La senorita Sarpa, qua regresabo slarocert. a otam doce rabeld morom;
. M lovisto is cat. Was do P-.. ,,, el Paift all., tie Tnnsonhut id a Is bie ... paI I I I artils, d-do ,I! do Chile .1 pat. crisis cer-ro, st di-Illevaban unR an direcoldn a au hoglar aqui y so nueva hija se an- an cam d:I .G
un. de tan homiletics y ebrierion fus- = ran bien an a) hospital .1 I :b.ej ad 'suallan ,Into do vista do I- .vi.cidn. c.aa I ch., Islas". 'i ,
C0111ineoll- It. Long Island. a clondoc fu= l.' -b.naalclue .a enruentrin ocultas
slikindo entl',- Au.%Iralia y trast.d.dims desp.- Qua .1 Avid, stei = ilfl, de J,16.
Lagamasma deql2r6 que Chile "',"Las tie- humbles huyerem ures Pat n tie ej6rcit. fl- act I o"Un' oei.,
.11 1. I _, I 1. ---I _ I ,!Lfi, %,curd ,.-,. ,, p ,j,, a v ,as segundos notes tie producing a reizii an at stropuert, Intern one llphlci, dice Qua 1. fue filivina. de
Aft CXX Cr6nica Habiners DLUUO DE LA KORCC-Sitbado, 16 de kgomao 1952, CrSitilm'Habstwers
'ACKEys-61 A M
C*16 11 vmkm
no encontraclob an nizaguicial 0hra COCIDd do 18916410C
-A Preciq SIMAKENTE RAJO
VEALmA1' COkPkREU
V, 1:
Can,
.ontra didschsoom
Parts Suporlor'de Porcokma Blatica.
CIU droo Exterforems do Porcelana.
Parrillas do Porcelana.
Hemato do Toda In Vida do Porcelana on Acoro Gmasso.
La Major Compra Compre ACME I bautizo de Stephen AnthonyTain Anglen C61468
Pldo ACNE on In tionda do sits comordante ill coccano. En meractila cerestania, verifloads arse, a Iss eastre do Is tards. an Is capill. de Santa Rita. recibli Its sacrannumbiles &gnat deal bbasaWwwwas
el irselon, nifie Stephen Anthony Van Angles y Cal" prissuaginits, del )oven y simpitle# anatrimused. ChOmmars Van Angina y Hartemals, C.Ifis.
Un redsoldo stamps do facilitates del :e6ftba y do all&tdes.de sum padres to rounfil an In capills pan protractor Is earesinsals. OfIchi a[ Rvd.. Padre Lands Marta d Iss Armarklinamm. T con Is Javcn y balls dusts Nvalts, Gramm 4. Snualairs salad do padrims all cronisdis mpme museribe. Temmulimmula, Is cereemenis pan& Is coneurremmasim, a Is resideracia do In seflorm. Josefin, do Vega vind. dtP-d., .. el Report. Aline. do Mi. ... r, stood. a. IrvI6 on Initial reclads can elosemparmse, repartfibullose entre In prementams smat flnum UrJetta, nille naureadmar, confecclound" an
He aqui on aspect* griklics do Is Curnmentim on el qua sparecems let padrines Ir In papdo out come at Rvdo. Padre Dl.rls.
Esta tarde-a I" scial; m7dia. ten. Y en Is parroquia de Regis unlkn
dri u C Las bodas de hoy
Imr en I les de orpus u,bVd-.cn 11, be 1,
a ig ,,.r to d
Chris a buds de I& bella mehorita ,"des P6rez Y
Mm.r11.1,n Zun.l c, m Diaz Dime, padre de 41, serin let cartel. ramitoo do in qlo"r sirls", Las glim"re I Co. buen gusto an In ejecuci6n I fie Jorge Men6ndet Barrera, coma ld" ez y 'oven L y He not. ciosu n1fts Miriam y D" Pdras,
.5. ring boy", en Is Corte de Honor
. cn Its. Grmmlel.. cdheadmicau Tounii::l. fldel'l: to ar "El Finix". se
parejita acreedura win may I gotiuc
ores ven. De 6nix' soldrin. ademili. lot prcccderi a In novia an su no Pi!ez y Pirez. Can Is eticrue
turn. lucj ramitos de Ins nifin 01guitin de Is a, altar. I her one de ella; y e senor Seratin I avalorari el ramo de It novia; lual Remseftaremos estas bodso.
Para onto n fro Y Is sefiora Delfina Menindez &
el sagrada tesil Cou Vefr, Acosta y Maggie Romero Car
nalpitii1l.1 reenplVo bal do lam que, conno "Junior bride Mesa, madre de ki; y el seller Uliaco "mix
try Club una artistic decoraci6n flo. maid" 'y "flower girl" a p:ectlva- de Is Vega, hermano politics de ella. r", ue .,.ri nor cuenta de lot me.t., a hari. scom r I ni. serin los padrinos.
piviegi.dm maestros de "El Finlx" el decono de lot grades Jardines ha.
baneros. Corp;nosl y sayuelas
Del Proffroeddit del Posen de Car. bul in as d .1 r.-. de Is no ia. Y lunsilril. de gdrin_ I me 'or
Dorm Graniela d. of, nn.t de I I!. cl seflor Santiago Martine. Mors.
Erpadr, d "Imi ;fflamento co OAT
real families dol de mult n fin
-i.. !r .-M ras do Mlra.
or -: elLetu' Is hod. civil a Is, s de Valenc;
.1.' do In t.rdc de Byer, viernes, enc(ile ionnes.
ante el notar to doctor Angel Dim Colonas: rosa, azu aafm'
Soto.
Fueron tester: de Jim: ].a meti.. re, Jose Pino "". rn to ui'r
SABANAS DE WARANDOL Inocenclo Marge. EE.telbamAl....' blanco y ??egro.
de 61: lot eftores Ignacio P6iez
Wnt-Ro., Carl'. H ". Am do. Cid Corpin- '34 al 40.
Santiago Bodi., led,. GrUniel.
Gust- Mantel. 0s,
La scAorit. Martine. Munni rema"AZUCENV u pm,I ,o do t.rdc Sayas: S, MyL
un Itndf.i. c.,. It de
0= 1deas i)
Law calopoosuse do todoo lost diumpos. Ecou6Wcm y Ills. imp.rt.d... qu, com. o de
rucloccus. Warcodol AZUCENA. oloospre ol prince, Prue, id 96 hosts .11. dead.
"El FinW'
balm Ex9a la Marca R*qWtrada "AZUCENA" on In wMa.
Tambi6n a lot Iote y media me ve. 4
Do vointo on Ica isioloreal liondals T allisaceses. rificarA i:cda Vedado
.1 matrinnort. do 1. r eflori" purr"
Debits A6.mt. Cc sYs con .1
WARANDOL Y SABANAS "AZUCENk" toen Junk Luis Mesa Men nde
.1 d.1 A.I.
To to In d.c.r.c]6n fl.r
"We. ..m. .1 r... de
Ims'nNIVolton old. mnfi.d.. a "El r&I cuyom; artists harin derroEJOR
El compromimo Guli&rez-Ovares
Us ..mpr 1. a..ro,. d,,Krmc'e.,.fiuP.'ima, aadJ,.'..be'r4..y
nntmul.rs fiorita Yolanda Gut irrez V &net]., an Itra.
Enrique Onor" y Herrera. qued6 forsnallmado on hours. do Is tard. do y.r. meson bablaxame arnmelada.
Tove stocks a[ sets, en in Intlenhind, en U remildencla de log padres
a. I. noThm. *I inhalsfir. I. carters doctor Gustave Gwtlkrres Sinchei, Director do I& junta Nacional de Economists y am Internists exposes, Marla Vionello, spalexaman an ess focus de myer camplian con lads felicidad treinta Y maustre &A" do moulds matrimonial.
Fund lam y analstades hatimin matuderan a diche sets en el que forU EJ_ lnumlarso I& peltoNlum In- padres del novio, el excellent mairlmonla Jouk
Enrique Ovares y Clarchi Herrera.
Despots me mirvI6 man exquinito buffet. Welerame In hanares, can 1. examormula pareja, a I& quo orpren,116 to ekhmars =60mies despuk de lx petlel6n, In empo Gati4irres Vi-Ilo on und6o de 'anas denak. hijn, tr matriumpnies tan simpiticas conno Josi IM-urtalve Y Bertha GuilArrex, Manolo Vidil y Marth., Gullirrez y Roberto Mulk x Marilt. Gattlirre..
P&r&,proleger y refrescar Is delicada piel del nifio, 6sese siempre YolandS Y Enrlqmme, cuyo rnisce YA ha Bids flisda pars el treinta del
pr6.1me Man de noviembre. me vicron muy congratuladom eii Is fecha
Talco 3 de LuccAn. Este conslo se lo din a usted, sefiora,
lot que saben quc el Talco 3-A c Lucevin gsti hecho precisa- Pan ell" was felicitacibn, rardiallsima,
mente part el cuidado del bebi ... El Talco 3-A de Lucevin es a
d;sodorance y adernis de rcfrt cAr In piel Is inmuniza y protege
contra Its infecciones y el salpullido. Ceremonial nupcial A. COLEGIO INTERNADO
M.fi.mi doming. Its v me. PRIMAVERA SAN JOSE DE
d de In tarde, tWndrA effect rn el LA MONTANA
a ,mr mayor de Is Iglesin de I- Padre. Paxicnit., de 1. Vib... 1. Qf,e,c Uted t.s.h.r.. el'.
nor. z F I mental desdo Kindergarten has:
rfi.r,la t. e.to gratin can malo- on
cien por ciento puro y sugVe todo pllo pilot y -tilad.m.
de elelincla 3, dun fret6n.
von Pub 1. Chi or Fleitmm. Admile: Nifian Internas, exter.
TA LC O 3- A D E e v A N Q. Alactrinarin to ;."it- n.23 Y modio external. Prepare a
bnd.dosa 'do Eva ["I.. m0an ura ],a vida mandindo.
8. to. I g ta Aarijtna
a"op'"'
T Y .P 4 do ChAvez, m.dra del rovio P, un urn ole 1. religions.
cumplido caballero 61]x Mont ...... contadminterventorl' del Municiplo Heredia onaci. a Carmen. ervimcs pedidos
DE VliTA IN FARMACIAS Y PIRFUMIRIAS do La bana y adre de In novia. Vibora TolLi 1.3103. Neptuno 410, enite Sdn Nicolds y Manfique al interior.
Tema Para in cr6nica.
an
in
. I I
I I
, I 11, Ib NodeW Naclonales DIAMO DE I A MAMA.-Sj6d., 16 d Aged. de 1952 1 Nodeim Nsaostim I A&O. CXX i,
1
I A 01 I I I I I I I I
1, I 1' I Des n 6' W I
. ,Oowoxiomia "'I "",1446 o,;iwwf-Unifica la ponen cia del d6dor, Wifredo A 1 b a n 6 s en /u solo cwerpo legal los ig a di
I '
11 IA .11 : I I distintos- P o ectos q I ue se I 6n pr sen" sob regulacib de 1-6 alquileres a
7
,-II MMo invent Pierre Fraine L Y I le re n 1. S consejero dd
. I I
.- el"Gl& . r do antis qua P 'a I I qua = al Capituln, So. do axis I I
ajon la arnerwana .I-- Establece-un regimen Itransitorio para- poner fin a La sauaci6n creada Icy 11
I cidn tie Ian alipulleres y considerand. Ariticul. 42.-Al caritrat- an -- ICEA en Pam'
to Interim qua, no a6lit rn con nitolaritio de lax'sucesivas disposiciones de tipo legal dict dw sabre dooluent. ct;t.go do .I 11 In -, 0 ,enat0:.1, as fin" urbs .:= an qua ,
na 7e Ir, do PI
. al it'ral, pritirroja do contracts, rebaja de alquileres Y derecho 4 Permanencia n .
1ja azo &I Irmn' i
an t rtbyi
Por A. Gumbau ... ci:ge
ad& in socleclad. exists porconn- I P. Ina '1%rgba rlrll efto tigol-pekodo de
leas do: r car IS, leatialmitl6aquc mature no =- I I oisno = er:p1,L .. -1a ONU
dJ= gw "nSx den. ser lead. do -,do,.). R- ri6 t.d. 1. I ,.tr ,A *, do the I Nor Vep, .
dot or a qued.,r1tSm1,nc1uId- lob I G"MUL0 011DARTO del C Via
on. Arruirks del lNorte ypart -peque. de I o- P an cad arrita. a u I re ser herederalr= licarb loo; reglas do lox spa d- i
qua Sale alsbann via carmadoen den. Ilia& do M tinuacilin ot An In a p I 7 para 1953
Y I r al doctor Wit. r, as oil- del la,,Z ltax ,j I .cren rio, de a erdoila rnoar pe IC, tommumaxams at in. = Sattar
US& MY Qxel" met ,...mtor a irAncis, .brI6'un tam- nenchm sometids 'il .I, .1 .... d ,.So i: -, I.--Si mi de extender qua al I
. I 266dkvbLnmt."miu: Pit an Is calle do Heider. Lu. fredo Aftnds A Oorn(stcrom de culo del C ign IV i = 111-1 30. do on" blem
ful lem tie .us it a bartando lay matte a al subarrendarallea- M 11huAro do Zstaldo, misaxise
tsursdoi ... It ) ire rribuslo P Z ,or 'Zt a no Yn uenir Me tie cita tie lam gourmetss' y, Justlci& y C401goa, tie AA&nl,- go e., p Min' I U .rimadanalersto Ilk10 d;J =at. temeVrElcon9ft pars to he jd"= = Td=u9c,
@oft osmo T no m0orojo par ello. principahmente, tie Jae gente its le, ,1a.1",0Yae RagInt 0 deaer I r este ca clear an jld. I guel Angel Canons. Jnfarqati ayer aus Y
to a C Pistilli 'Us I ullea, al -1-11 tit. .to do..h.,io. mi "to So "In
I Adwoulls tie qua _, po ,lgdo ,, .r,11.%:,ae Sac n tie saber blen on- ",udJ;n In* I q.
.to '. dor ". on. .It .1 c= rjt.P:= .r marldd re ounc-til.caclIn do, R.V.tr. Cl: Artf-ca Las disficield.m. del dr'da d oj. a. ciandsJul. do I. u to 31stial l1kinuel. Coriseie f,
Wooster Is cents to us clientes'llabla un to] ,in IV .,11n tie n Vill Sollars Ica contracts tie funsa trecto, quiers, ratira* L te = L.21 SAS ra ': ;)
Bay quit r n to Lespoo, train con J.tl. ris denalquijerm. qua, an excess del 8 par cianto is unt 'Ij 1, at d ,a al carrespondiente A FM dl eso el.;IuM prg nooltiVo. Used a Fork Werra in.
at fun can d in& bra por conce to dead '. la 'in ex .d 1. rporarse, an "Premmentecibn del
bra do Tinnotio TrJ%.;od:%rfIo% do do go Civil an
t Lit ponerrous. del doctor Albstuts me go g ,,,It r.! gre.aret,,,*f,. ,din a --ililbl- is tax do 9%t. b r to
dador del rest-awmatte Pe ees t dice W: at arrendatario, Y its to c .ur adse ros. SPlicillindose sin otras as durante Ing pleats; a exprewn. justituto Cubano dT EstsbUlusei6n del
al indrito a haber Inventall. al on. crowds a, divertido y alegre rar tie qu
an ho a exigir Is devolucluin do dicho Caliendo Is arrendartart. fuer n AUdN.-...as lactate jdgadentxj.'din ex a u a qua ard to. -Leak. a Is misl6r; especial qua so
b= !l do IS annericanalootua do.. c V diclociet d
I-ReAsumdor, qua tiene restau- ceso. Pmledad mercantile a civil, al e,!tLn .tit jislift.l. 2o., 30. a) Sets ratessim., Warsdo al VMCi- As
al ere Con vista y studio tie lam Iniclati- eactientri enZur0P& con oblett, do
chat do I. tre40A quie rants. Cuandc, al contract do strand. Entree a modiflurse r n So'chki, tie aley d a del slipullpir sea de $100.00 0 met Pe.men to, u tanto It III. por.l.,, consejeros In "6 am ter I&
En vista c .... Ill ... ... lot III miento tie Jos suscidichas fincas ur. auedarli serollacia an an lufr y Jim Articulo 31.-Lu fines urbanas Sam MenSUSIeL desurol1ar al plan acor4azlo Par al
, Sanar. 12).-CabnAo ecle tie langusta. "'a formul&dxs as *,oren
Pierre Fraisse -We era an nom. f XNO obtenido tn so Ruiz .Gu rm* B -Aguilar. Sakn- banns me celebre a al alquiler seco. 9, cluran Is villenciacide 1contristo quo
otlesda badlegia, decidi6 ampliar al .11,en .,.,,V bra par perlodoi tie tlernpo menores ( esturvier. .,,.u.du an In le- b)' Un afict, cuando al preclodel Gobjerno pan Us ventas adicionales
It nacI6 an Bercy, reinan tie do arrendmintento y a t an 05 ,efec. can do I& Proarrituditacibri tie exts, ley notim do 1. mokimintas de Is wo-d-Odds,
tie pit& to he' let commejeco un del mismo, Is an alquiler sea
r* egoclo, Instiolitlindose entonces on al c a. al preclo del. arrentims. tit I medlante dot solo piukeb1laor decretox haber si4o comparendi- imeriffumalas inernma do
do Luis air Iri Violations al Strait, qua n -ultiv. doctor Arturo Yernindez *.a Ii, IS canticlad proporcio. !; = alm $100" m"7 stucereem.de is promenade *elm .
div bra d:A- y Gorizilklezoded1cippri,,e, I d isolates A. Ag de- unje tie lox Pritelpes (passage des c r to tie ley de. I u PO al 9 par cietato al '
l & naur cores nda clente, inscripto an al ...
de Princes). La Untranii Teter*s", en re senior Pratt. fe lital; Un Y now aneses,
MercantiL.que sucestars o III do -.'a S. A. Ian Naskew VOWWO
laterite ,ran 'lot ou al. d r. to am do cu&- I
titulada rodio Paris cue 0 I- matt I as tax I"
tit Z h tarts ,I -' -a Portia, todo, ellox relacionados con Articulo I.-No olonante 10 expre_ nuado a d Is arceridatarin. he. printeria tie Ian mass tie Parts q 11 PW I do asomonrat tie anterlores alias. Fin! c' entte re Is' Junta X.cional tie Ec r am
&I* Ent de e9L'Pos ecth ano tie Is 5 posealva Inglasa; Jos Acticula 17.-E valor tie .-' fw l 7 LA OfIC1212 do AmIldembdA, T600des
as un hornbrecifo cooreno, ,at Jos fincas urbanas, me Ilega a Is con. sado an al artictalct anterior wbroF .A. r So r, V ,
-a fin'
dt t3ud, I clusitin tie Qua a. neemario !.c onve: gut," tie repaursclones, al arrandia. or- qui, #14-ese ca: La d Dot .6014 n to al uralariewte, InIzo furor ,. to han. no sank al tin rise as Y "tar M .. C) del de Its Nectarine Unitim &I IAW knuI
e .
"in' Injustamente se concederls a Pit' Picnic Is unifleaci6n al Id d al ,... accutext adquiler mas d n a Pews todos an afion. &bra an eate, do M3
r a lax or podri reclamar &Mrreadstarlo, cl.tr-r.t
pa r. an ju-item cre Fralese I& pricnaciat par Is arqul- nod., iniclativas y proyeetar un Solo nun u nod par codncelsto,11111 olquiltir, ,a :' notation Pam al r6gimen trataltoria. y menas do cuarenta pesos mensua 3dm
at it we .preclado. perlelabanne a I I -I al Pearloda do been Pars al pr6 I
lectures evocadom tie It Alhambra; ruarpo legal qua establewal un rftl- '1_w ';.?n'siY: gffigl. ri .,tar a panceds de te.
ft encontr6 aproplado, esta as- men n eF, moment. ue Se hi C"ITULO QUrNT0 cl Tres alias, cu.ndo elrecia de]ide 1953. a professional y estudlantes;
Heels exact: Pierre Frai.sm it are Ins contract. f'ru." .u'le.r .aurb...eIP7- lax.
.rriesS6 au suerte toda Is Vida. Se Para, A ful! una de tin endamien. gencla a dolo del'arr datario a tie a lot ,us minding ext
tilo, qua precistmente rcePilsantente P clere In declaratilin
full Para clemostrar a lam cludadanam a I y subarrn Is' rectifies- sea tie clun a in
I d','da lines, urbanas y u 6gfiruen lal personas 4ue acupen In "Vivian.
I_ In razones tie Is popul.rid d tie 1 1. -Julolft de donative
tie Ian Estathis Unidas an "bar cu case qua IIej6 a see una tie ;a res- ci6n tie 1. deolar.cl6n an al corres- Do Ins .1. '2nii.erde v.InIe,,CV ,nmuTa" Yl=arl". do"Bie'n"ml tar Social. Demarco.
nario, .6 por-sprender a re- taur ntes rp a frecuentsdos Pa. ,nitransitoria qua pangs urmina tin t are a per an n amen a, 1) Cuatro do al pr_16 Ila Econ6MICD y Administmoi6n Pil.
mover = situaci6n creeds par lax leyes, do'cbela e fod.l,,,l,, Registra tie Arnillaramien. ana,
, n I net for 2, tit blin pod el .. ue me dabs deducJr de dicho Articula 32.-Las dispositions, del del arrendamiento sea tie menon tie
__ Y acab6 hacienda set- ilite gastr6norna tie squalls "em" Ins leyes y decretos dictados so re area .dar little .1 .rre.datarl I blio..
do ajq 0 al valor real deprcciaci6n alguna. Idiez pesos mensuale3.
cu. u a ,ro C6digo Civil y tie Is Ley tie Enjut- j Para IS concesuin de estas becits at
P"i &mi fui, coma tudi., It ... a do a,;6urogas contracts. rebaJas de .29 c tie r Piro sturini Articula 18.-La Junta tie Amilia. clarallento Civil, tal coma qued6 mo- gi SI me deblere enterider qua al
ores Y derachos de permanen- erv 10 u a to. demwenquei- aye motto dificada data arrenciamiento he ,Ida hecho par rq-iere calificaciones especiales an
he, me prementaron unos ame- ci. do it Peas urbanas. sido cDnven]dD y no calk I ch, closer, to acordari qua al arquitecto r Is Orden Militar silos a par period mayor tie un
skn os, al alquiler. La. felt& tie Pago par eons ,oln do = .rrig, do 1 Jos aspirants. las qua podrin ser co; Pa k n os, ricann-s'que pedlan tie comer. La fa- muni,,ipal rinfice IS revaluaciii 7 tie may. tie 1902. .as
En lot virtue. al consejero title Nos- urb*ana cuando In y manor do un afu sea cull rocid., mi vuutian a hacen Is sailicitud ,
I 11 ue concepts dam lujar lam accionem rena.. P riu Icits- MR cindose a*los juicios
mesa solo estaba vacla a]. Igual q datario a subarrenclateria tie desahucio It luere so precio, no me p9dril promoIla despensa. Lleg6 al patron y me ,x cribe. designado poncrite tie Ins re, a firms urbanas sin
it qua procedan Par ncumplindento tie de alto Y con vista del corresPon- otras disposiclones y qua [as udicio. Iter al juicut de desahucio lunctindo,
BODAS, BA'UTIZOS friday proposici.ne. tie leym ecre, v I correspandiente an Is Oficina tie lax
cus6 coma pudo, alegando ]a pobrv al honor tie Bometer a contract diente informed, do dicho arqAitecto ties y modificaciones contenicins an Unid.s' del Mirih;
sic., sic rocuarde C v, do y I., s'. Articti'lo 10. drA roordar to rectificarcilin del vs- asta ley docret.. ,c an lam expre"das causes basin al Naciones
, wMida qua a aquellas horas i.odri' "'. "'"' 11 -El propletarlo a su to. dories: hosts IIeX6 a adonsejnr a sus imit'llim Juslicia C6d!g ncimiento tie Is anualidad 0 Pe- Estado. .ituada an Is calle 21. radiative.
I
tardos cliental; qua vcilxie,,P air. tit. A.Iu'l 11, Socialas y Hacienda Publi. prosentante legal podri rectificar al Po riodo qua estuviere decursando y a I n:, Vedanta, an,
. .I. ulonle. -I., an ... in de IS lines urbane an lor art venta declorado Por el.,Pru: Articulo 33.-La demands do des- 9 53. alto.. antre M Y N.
Ic yistario, comminicando a Sti an plaz do 6e,5;mta
Para qua pudieran guitar do Is tan al Registro do AmIllarantlento, tie Shuttle dj una lines urbana. par li '=n,', .'11i lrinut2idd'd' a alopericid. ciudad.
reputacla weirs do is c,,,*, No rlien- I Jollarite In roctiflencl6n efecturad falls de Pago del a35uller. d9 podra ho, plaza.
PONENCIA a. fancier. dentro tie die
t .. acuerdo con Ins disposiconex tega- Contra asto acuerdo podri estobt i establecerse dentrb a lam itz dias
dieron a palabras njes 0 1 La deters Flom Dias Parted
not, insistiendo con nal.gadora las vigontes !nvla on-Probacitin del car tanto cl propietarlO cOmO al w los plzos que me mancionan an los, .
. 1, I 1, naturals siguientes al vencintiont.
TITULO PRIMERO arquilecto nrun cippi y al correspon- 11,16ru.. ].a recursom go as qua a do -.Iquier anensualidad impagada. Ha aldo nombrada Ministro-C.114a,
es. qua, par fin. hicieren cedsefrrs d a 'I artcriorcs incises se contain des- !
Fraisse, iento acuerda favorable tie Is Junta Ley concede al prop etarlo. Esta tests Se, aplicark tonabVia _an cl t In loons dle 1. ,pr- Pa.
, Pierr sl, I I al d, pr """t 'a
Sea -diJo VoY a preFararies ,-,,' Del righnen peramannearte do log do Amillararniento: nrno antes recti. -I., do Ins! it- an Is Fmbaiada tie Cuba
. confirialoa do -raridandentas I funclone. ou;timpli. derecho al- SECCION SEGUNDA d qui at dablera pagarse par I a T ,uil:ye. e.'M'.' ?P. ,ue al arranda- I ,h, Fritricia. Is doctors Flica an Ill- ,
at luisno uneV lato a mi eat t perle.din; con todo r.r a tie tempo mayares tie unt a rio a subarre.&t ,io estuvitra, Pacratio onion a Is vez oste"I I ,
lu mervii. subareendarnientom de fines initiation guno Para I alquiler conve- mes. ..d. __M_ Aiia
,.e to pud, IS 1. irldic.d. le- in
A-4 un nido an al contr2to tie arrendamien- Do lot arrendualentes de lax ..L rain do nuestra
, animate tie caberjo. Articulo X-El articulo 1590 tie lalcb.% d ,Ira A-trt4t.a recitio. munque
-1 CAPrFULO PRIMERO 1, rn vigor, salvo In qua mile adelan- -localas do nefoclos" Ley de Enjuiciamiento Civil no se I posteriormente an auniental. me as Ja ESC a. Paris.
I amAn a onto tie eux salaam -luer ,a se dispose an cuanto al regimen I
te- qua tanto oustan a lot ..aria. Do lam fincas or transitoria. ,,Ie.dei dertigad. ni modificado dis; n chcapr,.,W, A ,,near
n ,to. ,a dec, o-on --tsdril. ban.. A r I I c u I a 19.-Los ;.nir.t.a tie uiY I te I contract tie arrendiIiniento o subP a w3W Mi Dulcomr1a T I a.. La rectificaci6r. del valor an van- tAcitamente y Sam applicable on los I veer. res ondiente
vivo Fince y an su.afin de qderer.1 -andamiento tie fines urbRnas con. plazo, podri establecers alpjoc
""j""go ,cptund,, coma "locales tie negacias" = tie desahucios tie fincas or- to tie
,,a 11c, Arliculo I.-Scrin consideracias co. in hacha par el propietaria dentin al
i too custro vientoE cuand to acuerd ni cu2ntfs on 1. .acende.d. tie 1.
Especlaliclad n P a fincas urbane., R lam effects tie Moment- a- tarka stietas at pectin mixim. costs, g Is c I des.huci.. arrendamiento emituviese comprendi, So ptri; 1-prequ taron: net .,,
ho BOCADIT31 P =11 am I surtir' al do en al acticula 36 de esta ley-de' TZ -Y 4c llama usted a eats de. Isla ley decreto, lot edificios tie coal. In Junta tie Ill., %iii, artld.d qua scoress.,
Co Iti. I IIL71,im,,tonPoaa7 rer close. con sit solar o.parcela efeclos leg2les pars Is Mscl6n tie Ina ,an par ciento. anual tie alquiler: pondlere A un an as del a Iqu ter 1.1 La dispresto an este apartado nil- creto, quedari subrogado an al In.
Jr. ut IIU n enan ser urbanize. diento siquiler permilido, sin pa ul. ratantes podrin pactar Ilbre- it mero I respect a lam causes tie des- gar y grada do an caumminte an cuan,
, diche valor y cAlculn del correrpjn mente
:ca do la casa Para terrono, conslruldn3 an z nos ur. 11.t.. gente tie Ila. fin urbana a parte
alto qua' ere a b ahucm qua me reflare al rn merci pri- to Ian derachos y obligaclones qua
mi pue.',.,! imbe.j. IS .moll-11", Articulo 20 -La dispuesto an Ins = Iindolas. Ca jeto del desah del C6digo Civil, establecen las cligposiciones tie este
an&ICAKES, Dulces y Pase Is IlaMo h.inl7adas a qua it uf" mero del Art.. 1569
very exciting ,a,. v y din, par dr Tgeodentes tie una line. de las futures rectificaciones qua an todo casu. corno in- no lunitera. r-tringirit tit modifica- mpitulo.
_ I .u I a celo-crultitario a subarrendatario so. articulos P. 12, 14. 15 y 16 de esta i6n do dahos v perjuicios.
h an r solid. can I.. burnt. 'a it ley decreto an cuanto mean pertine b 1. el dererho del arrend2dor a 1 tie,' Artioul. 445.-IM tirrairto tie vigenteles finoit, Estuches de Born. Pierre Yrnisse se Inclin6. :-.nta- I s Ica, Ivi it en solares a parce- licitare, I a zalo 35.-Cuando una lines or- subarrandador
Tars promoter al
or art farm., ,in rpar. Arliculo Il.-Los c a n I r a t a a d 'it mi s tie elm del regimen tronsitorio regul2qo
bonea, Sidras, Vinco y Llco- Ida tie i to licablm 2 lam c ntratos Arti
edifteil or, "" P I ,ad. edi .,.,an a d'eS-.'r',Z'.'Par1. do Ion "locales tie bans, a Porte tie alto estuvlafa su - tie tie
too do todas marccus. fart ... del ...onto Fr. "' t ,coom title eons damlon#-,s tie fincas urbanns saha.'T emt.rbIe uld.u'a.r ,a par In disposicionels de esto cAipLtulo
'aberla. h rcc do uns leyerIds ,, e%, I' Iido on una porcl6n tie torrano our, 1, ir tordyi que Ins mral
conceptuallas coma vivienclas y cuyo n.g.ci.s'. eArr.,b1dd,,.TIjuirrind,1,
MONTE 3 9 0 forme parte a esI6 pi6xiina a un ,car P do dehasucio con., lev, on coma de qua &Igun. de ellas dumri custro afios contados desde
, p-tti disousl6n. P volart.n varin exced deci$25.0GO.00 ties al arrendatario y at subarranda- so' p,.dujare, antique no hubi.re.1,1.ayf xd. Is promulitacilin de axis
Pero in ambiciii It atari-etabil trwrit tie polaiacl6n y quo, por.sub, a. a, ar CAPITULO TERCZRO It .
, ,. dimensions. no title. on- a, ran .a .1 act mAximo torlo, an al casn, tie rate It time, 31 5c dectirsado los expremadom plaza
on" Analstad y Aquillat No era b.stanto el "Pete, I d I a co I
.. Pal p'"'fas una it c 8 par ciento an al tie alq .1
tisf.ccrIc del Wdo. ... s' exp1miet6n agr co a. I. I. h6blere dodo
ToLt M-2871. !, III",() pro- T ,,Pgir, -In seconlrattui as podrin pactar ilb"T De lam milbarrandandentem tie Pace, r ,,.I 2 -,,L oulloder .,.,r r;;ndr,1i* de Durant. dicho l6reninn. tods finca
Drap.m tie 1. guerrit d comside..,dos ,. I r ,rr,, era cualqiiier a r ...... j"lar"' rmerul urbana a parte tie elfa qua par cualI lai.' in . ren't.. fleas turbarrams Intemodarruento. p bi
, , h 6 .bir .1 Celli .mohowl o no qua me hu ere intr.d.olde do una finca urbanao parle tie alto qUier catua quadare libamda tie ]as
Pub Plans A410L ca a? EvIdentemente, al recii v A c P,,r,- I, rival -Nanas las parvelg v an Artiol. 12.-En todo contract do Artiroln 21.-El co cru, dol quo I"viera plaza tie encimierAo dis- contracts tie arrend2relento a SubI,, tie I is )-rr-7,_l,,., -- .,,r,.,:".,, zeu;! ntrnto do atib- a- IS no- -V rP','erM.cca Puresados on cl apart.- s, ndarojento mentionados an al Ar.
arrend.miento deberb h4cerse cans- ,d fi,
. are r no it, r an tLnts a Ins ex
. . a d 'u" -rardsoitoulo do un urban..! lla ., ind
so& experionel.. an Aolv1ja 11,11-1 Arti-In 'evir'. ,a, .I 1. firon urban. IS Porte de an so totalidad a enapafirna* uere declarado con lugar ,I on anterior a q a 7.1 de eat. ley docroul. ., re
e- no exists me caft: h. aid'; 1".."Iipll. ibi;',, "'i.'en d,&," .R,,.ndi t.a dispin-I.- cll q,,,. a, I an arrendamlcnj j: drA 'dIo Po-ldal hud., an trAmite del curP,di- p-cldin,6 an lax I eyes' v decretos rA an 1. ..cast,., an c.anto a los
zado par otra'cass. La mi.imi, clue 0 net do esta lay datrew, q.,d;, n- d,,.,qra ,,.,a1,,dicnd.' . "I ... d ,alth-I., con al carActer do 'I
expresare do autorizoda debiciamente pars sin perjujout tie las response bi a operaa
, ne ;jblirrendador, In persona qua hayalmento tie a sentencia serit Ian,, a a sob,, pr ancia. me nuevm contract. do arrendartionto
C.[V icha. al or.. mfti it, cap" ad, y c*mpr,,d I IvAl no .a it 1, rjue me I it A- a rrogni on al Capitulo a subarrandarmento qua de elle me
go it do IS calls Scribe) A111. y 1eloid or ,vvat' -I,,," ,,,,,, cs. olra ,a griten er Vicari In disnuea
IN el ic.t-. do .,I,,"[ ler- I. I o "vivieud, ellojoreel'arrandador del ininueble, des Pena as procadents. do asta ley docret.cept .ran .aspidinposiciones can.
.1. a .. an at. ,,, ,r,.o;,* dealt.. a a inoh c.t.bl a bojo conit n expresada an al articulo, Articul, X-El demand2do en itk' Articuln 43--Se .tg in us del
to Articul. 13.-C.da uno tie lam spot- 13 do eat. ley doorat Ila do do-hook. par falls tie pace ds -st. an Ina do. artful pre- Permarente establecido par 1.2nel
t an desaparecidn y, at .1., ban d"Iento a subarrendarm tarnwrilts; do ,PS c ... tie -part.- ter re veles y par tanto, a propie"ri. docrat..
of AVIANU NrEffiff r1do talem transformacioni-i que cualquier alto concept: onto c El contract tie suba'riendamia.1.1dal aIq ut deu O.. do 1-1; to an a, 11%. Y
W harlon completamente extraiiiis, eni-tri. so cimsid, Sri, Irn; ofect.. ri I p,,qri J.pdr ]a contain I
dexconocidam a Is vista do lam tam al Hatilte reahmento y Ivtiga sit tie esta lay secret., coma una lines lebrada par tin arrendatario qua nua. 6n. tie ul". c.nsIKP.n a ,1,Pd,. darech. pr9mover al lulcmj Articulo 47.-El arrandador tie una
DEL M IN 6V in gi I" I P lot srrenda-: firicasurbarot a parte tie ails. coy
- residence permanent persona urban distinct y tar an vent" no estoira sut.,Izado Para alto se- Ina uto tie rocedimiento: de dusahucio contra al
4ERCI / bra, qua, ,vntuaImrntcAaIu lr%1I ddc fisim, con a n so tam in. aerh Is Porte pro'puore'uinal qua It i ri Pulo. R tenor do in dispuegto on a) El imported do Ins rentals quv tarigs ,y. an so case. tlmbi6n cP'llr- canto in da..Irrand.miarll. dohn ra- ,
site rallins Pars vIsIttir P al articult, 1259 del CIS a.luvieren .deud.ndo al arrandador 61 ,, ,ubr,,,dal. ti.rps e am dis positions tie este
b) Se Instate uns offeiria n depen vorresponda del valor an vents to. d.,'.'n,'h da' a a] subarrendador an so caso. basis qtjjvr lines urban. tie'.. prnpied
La Inaugursel6n tit-] Cal ra, rioncla del Eslado, Is Provinvin o el lal tie immiable, teriendo an cuenta de IS. r, 'Ill .. eindrA dprecho a aumentar
16 awri i Municip 'it '. P n it. on jue pudlere incurrir al din tie In con.ignaci6n, cu.nd. as cii-da In reclamare pars a1guro tie al pro ci. tie dicho arrandarnionto an
no We un aconLecirruento patwell. -Ira on- con.tancias do cacts .Partamiento. A rr a d.l.rl a c d., in Institud6n official. v(,rpo. el pi5o. Is mitusel6n y ]as demo. cir- o I P P o, ,,1rj".,,r1 ran ,miabla ,x me hiciare antes tie iniciarse tl,10 aictnant.. fine,' lun cinco-por ciento scmesrtralmente
La fine y net: d -is tie lorlonres raciAn .uj6noma 9 cualquier I Id 1, d.ft. ,Fe, a III
'el Pat till tie DerincluiJi0lillco. cada apartanniento destinado conIn'seto tie celebr.ci6n del Joid. Verbal. Para vien a soya a de al9ti-in qua. durante al 16rmino 4a yifu6 Inv lads denirar to M.,fiurn. "v" I re scendientes, a deacon an- genca do este rigurren transitario,
I nitalachin, inusitanti hasta ee dig. c, So Insists uni Instiltici6n n aso viand&' me aplicari to dimpuesta an -nlecu ... I. ,directs a J;%rF,9"eandc' b) El Imparto tie Ins rentals quo a 'tales aumentos putdan alava al
AW susinficho oontrato tie do- aslovice adoudando a arrendad., t1a) Par. "local a negoe cio del arrendamiento a nmis ci.1"a
. 1. las ,precadente, articuln. qobre par. .I
UP .a- near., vivo, al,11.1111stial- cuiciii. ,ben6fim Plied ... oull", a U qe prodlieron, par ejerciterse I a 91 subarrendador an so coma, hasta b io" tie so
dueltodol., 1. ,vz. an li.;,.. I P: an, ". to tie alquilares. y at algtim Spar. 1. 6n do mi Idid, do .c.ardo con al dfa tie Is consignotl6r. mis ,I Ira- I excluxi% a pr.piadad..
'gimt 'rt!:tr1,m rjr,*.1lg.l ... it"' "i"l- Itimiento furre I par ciento del valor an venta tie Is
clmras" do bigater. y ,1. qu nildild tie naturalt-7it 5, local do negiclo, Jos artl lox 1300 Y .1g.'arite. del Porte tie una mensualidad do renta' Para con3tivir on ruevo odifi- firm, tie acuerdo c
- an In tio an r del oxiMente. a sea. Pit- 1 Its articulas 8, 9 Zipu I tiee.11dre. a no pamill. fine. do Iu..fii.g. qu ,It .,Pllcarfi to qua dispose in see- C6dig. CIvil. tanto &I arrendador on I on d, "
Pierre Frmixe ccdi6 nil ruitivii. .. era go ente. o.n.apt. tie costs., ruand. y a '4
&N 'I jci I n mi... mo al .ubarrendatario. lam cualas so- Iciesig ... 16P se hiclore desputi, djra dula Pero sin distinguir ,entre fin"I I regla aplicard cuyo Valor fuere de mil a manos
a a 1, tie dondo In npe a di Se Insist, tin contra tie art, Zt' '1'o"VaEl ajorcirin d-I dcrr-] .'ato:
-- ,-- ca Partas d a. y d-Im.d.. I'vi. on tsl No# it me I" ,in Noolarmable. judicialmento an lam iniciado el ,cio tie celebraci6n del n tie $25.DOO.00 a qua e.tuvieren conP:1.r. qua ounucui tit. chides prolosionales. socialea a do I. I , I (,ho qua me refiere al solicit a
Not to tell nos [a, do nognem," do Jolene procedentax. Juicio verbal. to
ver.as for it zefianza ,nrnl v tin. a on me Ito Articuto 22.-El tt!rnalro del con dwmee. captuadas corno "viviandan' a "locaPierre Fraine emple6 an In Inmia ell, 1 of dro rier cualquier Pion lines urban.. ,H,,h. In o.nmignai,5n me archiva- 1 rior squads sujeto a lam con
'" I vl,' t ',fn to n Itrato tie subarrandarniento no podr r ; expresadas respectivamento en Ins al- Its tie -negoclos".
is ,.Ardcula 14.-Se modiflea el Articu tenor un vencimient I 11,111111 11, Cuard, 11 ,i-,!
laci6n del Cak americano lodos im, dirija un eat a I jPd', "jr, ,.o n lax .litis. g
haberes: y recillad. qL1, a mere.ntil v vil an cuanto a posterior a In
a, Si 1. ,,no. -b hubiern sido El
par lists so I citup .tm fine. "m I queel arreCdaltarIPCa6 I d fech.odal ventimlento del contract arriodador a atibarrend.der denim. ilienten Incis- primer aumento podrA efectuayit in reclamada Para "vivien c, o.muig ion
Wors eat. ,au. P. pud. .mile ... Is. In qua no It. se deade Is fecha tie Is pr
I'llma enuilmenci6ri lP'e-Inrrendar total n partial P' 'A sob- do or aridarmlento y te rr mquajllrrd l ... it. -A h.- oidn
.a n r dare up tie esta ley decroto, y y
a i r, or. falin fie pagn del slqu'ler lbl.da ... lo-amento par el los sucesivos. For a meras sets me, ,arjo, to prople I .
deberi ,r,,ndtr,. n liob-enda: In- tie clia a par aigue. s.
4,je, Al Igu.1 qinCaIg ... s F I. I Is .v,- line. ...qua al .1i.rienda it sub. c. -b... .,rendada p a a at,
r 'vlan It cr.rle ciando d,' -Ildcz IN r',.
,,Ida -1 do ki. ..u.. I 11.11 no pudo arrcndntario tie "'a da," a Para 'local tie Pagoda" cuan, .6., it_ v",., P 11 ad mi aseendentes a dear-dicrAns. on o ses despues tie anterior. sin qua ninI arn., I- I., to ,.a . .... quo ..l.wer. persona,
".a anisid. el aniol.. To,,. que A d al arrendadar, an at contract de e I contract tie subarrenclarniento enjurA at demandarin consign2ciiin al.
rticid. 3'.U..'rinert !%rhina no ,umnt. ,xcad. ,P ol fiernpo n con-jpurla ,. el iiiicio dedesahucia Fe co respective f.raili.s. sin 6b, gugor d.e altos pueda see mayor del
archarlie. order .it lugat otrns Perdera el P"j, it d v "Ievil." i arrerd.ralnt . n alto documents, ce ut .a ,a, .m.,e Fl ,eae it." clanto del imporle del 21quiler
, on so le hays otargado express o I-iducia trnalign las candicione. del contrRio tinuarii x cumpl rA In aentencia. 11 I pit on
,I,;. liable. que 61, qo, .upici par In I-1--l-ill do qu, ,I ....... blernente 1. f-ullad, -lorizacilin a tie rrendamiento. E,9tD no Impedirit A I i u I P 38,-El arrendatario a tie uno tie ellom y a habilare I, ro d c monsual qua se estuviere c rando
I qua. in parjuicio tie to expresad' allinitionir, q Id j an Is fechR on que se notifique al
" our vvninift tie Ina locuiai tie Lo claim I) sobarrendattirin tit "I' 11 dcraoh. tie subarrendar. demon- al nucv, Sorrento. y
I .1 ,.b.-Pd.tq6.. a,,I,, do ra do,,id.,ber. mu .roe ,a,.
x Pierre Froisse lri-6 recura. c6nTugr a paricntv dv ujl() 11 vtrl) : lanteriormentr ell aste articuln. al a 'r mesa% .iguien. ,rrnd,,,ri,
.. Tiunpcico podrA al .rrendatarlo ce. on allido per falls tie Pago del alquiler Wide, y oada uno tie dichos numentos.
lent, on. ,Ida q ... .... ne-6 tit- [an hams al tescer gindo, q- call '11" Ider cl contrnlo tie arrandarriento sin trsto d subRrrendamiento se pac- Podri deeasuar el import tie Is ran. tes a Is desocupaci6n reclannada. Es- previa 12 tramilaci6ra qua establece
.h, 1.1 ,,, I ...... n,,,,. % s6h) rl tabrajo conviva. ciern an imn parle tie In 'I consentimlenlo exproso, par excel. teri, dernes. otral conditions. la ,vocida on vt i-gad. carrespon- to ,xclusivid.d quedari limitada al I artimlo siguiente.
'I ,,.tin*' onn tivittivAit mclustrin do. in del .-nd.d.r. Articulo 23.-El subarrenclador es- di-te. ,ell tin simple ascrito firma. P ,dede
,cul-rut, do mv-vu, m6sti- nLinque tista .sell objew dv 1"m obligado a enlregar Ill arrand- do Per ol ell title rxpres, irmin tie un afla. contando Articulo 48.-La tramitaci6n neceI La irrfmcri6n do 1. cl.spuwt. erills"A nombre Is fecha an qua Is totalidad tie a fin ,
, y al drimicilin del arrencladoir a sub. Is Porte de ells qua hubieraluria Para qua surta effect cualquieT-1a on h-..ata. -:,,j,. 6. ..,trilb.laci6ri. Idor una copia fiel Y exacts del con, c.
parlins'jr-, llarnado .lot,-.% Lefitle.: Ard-lo 4.-Baj. la ,1, ... .......... 6n ,.,"lqtjierA tie lox des pArrafas ante. train it subs -r6rmentn, dentro de arrandrator, manifirsto qua no ,a 1. Ida reclamoda, quedare desocupa.,ra tie lam aumento. del precto tit]
11 11 u e ..lb tm.iI6 von.,, pruidsta :!"I'A'd, ln,.,l tie n1g.1lo'. al que ores de onle artictilo constituirA Ws treinta dflis naturnies siguientes hA Pre-tado el correspendiente r do par it a Ica arrendatarios a sub-larrandanuento a qu! ,,a re, iere al
11 ,12 dj.Cdx I -rond.t.ri-de Is misma 2rticulo anterior ser siguiente:
Lot tie dn;uti Ilvvxl% amant el Vol. .1111-hivs lot -risPorldiente, a sit otargamiento. Si faltare al cu., "is" arrandamiento, a tenor do offin v dot- ine ituil as In fine. ur.
lair, Y P ITII 111 "I'll n'-1-1tilalle". Inclucl-n- do exin ley do-te, ,,.,,,,d, : plintirmt. do aM. n1blignei6e. p.drA bRna a parte de alto cuya rent2 de bl Si Is firm urban hubiers aid? El propletaria arrendador present.
1,, ,,"-q o,",, ,n lpnllbx o Ida., can np al-dit Y ...... pondid. 1. all P.aM,,v'are1'artIculo 4 oil see demandado ell iotein verbal pa-1poxi a re a a pira "local do negotiog'. tart an al Departamento tie Adminisit do Parto do cualquier lines u AA'd.r 1119.r, .d,.As to qua a an rep it. v .a ser or a. ell estabi lanto qua an alto se Ins- i Italian tie lmpuet., del 14-icipic,
'do In -ri. n do s.h.d.. El c.mpr.b..I, del rip6silcl nue d a xclusiva ro iedad a qua pertenazoa a finca ]a correslialbil.b. ,in h,.II do ,, ".vnld ban. dtan .In 9,- Ii.j. ,nPt,.t. "' m a logar In tie non. ,me imndr sic pre 1 s costas al aman- ar edlatlmm
111 ,,.-Mwtm. r" el ou, ve a era. vi lellto P sulbarrendamireto PEP tolilquier ,Ptli. mienirn, P ion ,in ente It norwara al secre. tale scri a die
1. romallicirm del van I d.d.,.,.,q ru'l.p.rfi 'd. ta f ars legal doIn 11 I'lli-, -,,pelonal dc opuz a ,scrib. In 2ccilin. al airvndador P- I tin del juzpado xurtiri lo mismos del due' tie fine,. as to d d= c1c61n juradi. an Is
n cualqult nil c juitio S ol juvida utd.ri It I d I lot ofee.
"via: vI tllof .... 11(spuim de .liver So insIsle Ity.t.til-mi ,dri r,,I... '. re ofecto% quo al recina it ne- ppr al ,,, wrildsdileadif.la tos yrec denotes. Y an ella ham cons.
train tie arrindami par diohnF n 11 r, Sin mino do do,
...... Imdl a r .... c in a a ""' P' aredr. ,,I," ,a .it mblP 11, do.! ell gone d"et ,, I a fach. on qua ladtal,1111ttad It
in nil Isecarm, isse- Mi a ajortilare In clamors el doo6sim '. Pited. b tar r'entm mental que fija Pam
'lx ii,,tr.I,, i.1 '
Re, WI cluaw Palo ,I ,I ,trend 's, ,r*. or'
II-I'v, ,I ... I- gran 6xi. gurarniento y eat* Ioda causahablente. tendrA quo ,,at I o so d: so, 'hublern.11. ...."V
u, to a astablecer, ,r.r.si,-1.- r,.d.d., Y par chn it so favor. Para cue to r It a a cada pane tie In firon.
Ll [1& 1 t'rv","n n.- l I ... .......... ,,, r,, q rmin6 Press qua fabritItie, tr nsforme. con- In reclamackin dentro tie to exit concept pagare contribuci6n lantrague al arran&tarirl a 3iibco 2 aid.' roolarrl.da, ,.ed'.'requesocup.da
it !11,,-- Hv diverwa pr- 1-ione, commerce. p ima.1, publi- rjo. . .1 r: ]as .crendat.
jr, tin r par ill a lot arrendatarios a sub u.
all, -a so's me-jenuricipal, podrfi pactar Y colarar, co-Itain el -ondiente rreila ad, -an,
"ret., riliv potato -vid0% 21 Pit ,.a. .1m.lante., y, on tale ca.go, n al in -raridot-ill d 11 Pollnut, ,art, on del I par clauto tie Is ren.
; ,'; ..... v,v!x'. 1:i.1 ?.a ad 7 "' rxpr ... do on n a '. o Si In fin urbana hubiera sido to establecida.
]last. ,I P, W I it cantidad quc rSniotificado al acreprior v onto die.
, I r., ,at,. I co co'-,crid.licir no astableciere Is rack. on 1,1 ol. orebl n".brrnl,,int, tie par ,Iido a regli .... in ", Itia, me
(i,. do tin. roattrid- , do :r.llo al'"altic-1. .,g .... do do ,sic do, rrnclln dnlr, do 1,, ,,or ... In, -I, ,.,u ierk obligado a Pagar al arren- re ]clear a In promocitin del juicio de reciamada Para reconstruirla a readl- ConJuntamente con Is declaracl6n
r" moses convalidado PI sub. doctor, coma pacio del rendamien- desshucio Par falls tie Pago contra ficarla. deberin comenzarse Ins obras
hilb. tie -ervoia, t-,I:- don tie Is no: sabre Is pequorla indu.U,. do. all. .rran .rnilnt. In -Hin del ,an to do In muorl. linen. v hasta un 251ol devositante, el secretario judicial d..tr. de lam tres meses contados cir .a preentari un firmait, ,al lirrendy.rnienta.spor con3rn do read al Zsa
Mi"Ic.h-P ,I,,. pers.ruilld.des, "b) So hi W, ,in illmak daP6-:;m'irndtP I :1p.r dento m6s: rualquiera atra per- sde Is facha an qua In totalidad tie a P propietario arrendsdor eb
D a Ind. aos efet.s I Prof 1. qua ham co-star Ica dat.os .IIii-ria., q,,,, n,, hnre nihs...,te sea n. alto do merciderias. materials primes, do
is .M. f ,,rlin I., gland, a i lepaics. ,sona ue no riprdtarc dichn I- I carrogid. di aclplirari- rta In linen urbana cWedare desocupada gu ientes: nombre tie los arre, to.
.1 adettes" ifflie, a tie civalitifloi turn clase. 16 .61a podri pactar V robr.r. ,a- Pon 6ndole Ina rostas del juicing,
, .a I I La mitifitici6n Allicul. 39. par 61 a los; arrendatarias tie ells. sin ruis do to finca a quienes me SuellenIda c) So intilill, liri- ,-npr,,,, I-It I repr nottaritil Inertia al nwopreek, del arrend.enunin de tin -Sa leltifimrA rl error qua e.l.lpnpire plued, .ot.ri-c to
":IF'"u1" ,.e,,"o..' umd esentante legal o al aPoderado fl. urbana is cantulad qua esto- aue nuarece on al parmfo 5o. del qu fi.c. qua Is renta, Is renta monsual qua
It .' P R. a. "-v cinematogi 6 fits P ,It. qli,-,- air,, v, I rel arrandactor qLe tuvioye ts-lia. viere a piiltar al arrendado, juadar;e dosocupada ,despu6s tie su to
me. Anilirk DINAR pecthculn pilblica. litia vxhibici6ri ,,, Art, 1591 tie 1. Ley tie Enjulciamirni p.rte
__ _ des Pa rrenda I ;Ao Civil. vitud de In rradilftr-l n .iao rnarsua d1b fi cad
-- -- industrial a mereantil It ettils -Ipjau-' trains r. ,tirt.r 1- coma prp.c odo a reconsLruccion a tie reedi- u 's ce aue I qua e. nicr l Iuq s lvo, de' l"Nr.
to del arrendanniVrito tie iturtidUrida me In arden miLitar nil- ficaci6n. sea habitats. -curso
to "a, hi I mj- fine.. sin percentage millet., jn, to s esputi anImero 70 a 17 tie myourd, lrj1 'in a tie In mensualidRd an
1014 Xrticulo 5. Una linen utbann no proplo iiirdreridador, 11:1 par airs P 'no
Pitili'll equiipalr( Ij 11 gun.. Fn torin rasil serk apil- Ja, .1 noolinte ,11 nga Is clac aracan'y n
. 11, su ennorpto do "local oe I s.hn1,11Pt,, del., I articulo 13 tie axis Icy do, u, 'Pt P h .personas, bajo crincepto also to calle y nuracro de In fires. En
glicjd.y po I .d.ta-, I arrendatarto lendr, d a P-Wi6n tie fianza.'!pat i hi ,.blque obta I I :rdaclaraciuin jurada me hari consJulies I r (is liabilitado, r Is c 17. I n call -a resuared- "11I I dIfi,
at ri ob. ,of. orb a '; I ,,a ,. In lox daring Y P rjuicins exict as an quose presents al avian c,.rreaa. "o "! I"" 0"' d ... r a kla, on Ill .rp a r In ,, d f,'. AT -Clitindo ima lines ur. La corresppo rdieentenuA mie c- 6P I
. al arrend "' Y PI-jullics. oil ,as. do ,,or d,,ah-' ticul"r2i
III a par., miss que tt*abA)vn a ban. r dd queifuere revP ,a licencia I pcindlenta.
1;. drlgmfi' it, I;, A-vilicki. N.- .avicl. habitat y I ,,I l ,i;,d., o do sufrit- algiul quebranto .. aubSrrPdn1,ro on InIalicind y el ,,s ,end. 1. son. Municip I no concederi
. !.a r, v, abiond, ,nl:nur" "n'," tie folio S .,to. it no &a acreditar El secretarin do Is Junta de Aml' P ... .... ell olu are ca r. le
in in ", vu Dart, 'Pk'an "' to loon6mito Par consecuencia do la proPorcmnal ,re do "'it' Patio ... 6 liararnionto del Municipio. al primer
do M-1. tie dattei. it'. ,Ila ', ,j, ,opr .... del at,,, cnn los pinnos y la Memorta tie
, ni ,. 1-1.1bilit.do.
Cbba Ivia-da h. -11rit.d. 1. Aticulo 6.-Ix d,.6,,"jila,,in,.,. .1-i6n del r-tritt. do --nds-loilento tie In 'tin- m.d. 1. senlnci.". 'din laborable de ends secrusiam, fijari
. .a par -,: I ....... ,,P,,u.,, I;,, p,,,,.(, ... ,.I.. I-I,,ad do In riner. I I Obz"p'l, ; to. at., TITULO SEGUNDO ,xc",Tl elario dari aviso por an Is tabLilla del AyuntanUento, los
,,, :z,..,,i!:;' Zmp'nro .'d S R --i 1'1 111,pw,,da -l Atiol. 1.9-S, .dicien, .1 .r(i--JPor riento, allsirtlatud, ,,,(I I ,I ,., a Imha .. into n" ol.y.t c 1 2.5 it, p,,pk
-f. ,,, or, -, as a cada uno do ]as arrendata- 11
,v ren. -11, at 1 15M del Cod ail.1.,gr-In
d,,go A,,,,rr, Gorra- .., Civil ,I on P or ,il dcss d.r.nl, 1. ,cm.
iviendits" ni coi .... 1,,,ah-s Ist misma I liIrP.Pa -ba-rodutarms do 1, ,in,, mantendri an to" "'. a."Incrile ."'Iner ', ha el ondoles saber el motiv
So pitgon, o ,, e.,t,,g.r .1 doctor gocir". Pero 'se regirm, *,, I~ ,Ig. do qru,lcs 6',lI1)vDr1r- Pi er! I Del realm" tranalfarl, ra Im blill. durante siete dias naturals.
.al irmos P-lin"ell, 'I'l : ...... I. mt 4e Rreeridnear,"to, T P., 'I 'o.I
A,,,,!,,r,'ult.,, ,,,,. aNp I , 5; ... I- joci. de. nil-., navies del v onla,
1 !
,
, it P'.Y-l. P -laii-ndarl., I ,let quirre que do-lo) a bajn su resp.esabilid.d. Para ennoPar
.0
,,I 11111'1 lti 11" I non. airni" t. do Ins arrenclatarics. sin
I,, I I. surric.t. Mail~ ,,, ,I ,a,, do -b-o-diveril-fes do flow., I finca tit hans, el lermum que
,, ;,,,% an ,a- onto ,sl.blc,,d,, 1- I
, I endvrA Pile el arrendalaril"c".
d,,,a d: ,,, 1,1-,q a al suhnrrc,,.,,d orb... ["tie Para ,Ila. qua deherA ser. ,,.
it, Io, 1,1-11i", It i.b tere, I., """""' ""'" "' I'll, "I 11 e, I
1( ,;I'.. que hall --I,, a ,a ri n,4 to n nr.'", ,,,,,i,,, In rv-- trox ...a. .,I ,a I, varjuirin. tie rualquier otrdn aviso qua
, It live. urban. 1. patiaid" 'I,
- ,to 25 .no. "A"'rj,. i;F Gt DO -r,,,,,d,,,da a 'rn s d'atinir, del ,Z' nioneici ad. p, es Pud ivre dar priva amerite al
Pwito
, -1 -, -- ,,,, ,, Ivs ra-s ,,quient- A rtic.l. 21I.-Serp il-I ,I robro' A ,t i it I 40.-Lo, contract, tin re do -v.%1-das- n do sets mosm arrendadre.
Do Ina -arldsmall.t.. do ia I Cialllill I'r3,. ,Ida -,r,,,,dxd, tie c"lq i u ter cartirind on exce- do arrendannienton subarrendsniientolsi se tralare Ile "loc.lesde r.ego. Dicho .seerrtario expediri v archi11-4 urbanas 'I ,!ends P .I., convert. ,111 ,,.a albarr;eridn incli-, tie fincas urlaah rialijelarfic, mdnse ,a ., 11, Pro' it cins:'. El p v.r una %,or. c ... sern... ..a r,].ctort
,oP P rocodowas :'c1qus pr.rmIg-l 4 del .,,a. trena a par cad. pr datum c ntenida? an
1 citall it Ion rctiradoa "I"'.'I it 1, .19.c' In des an ., .11 asiva de lam
- I., ondrA cf rechc:rlo axis I arrandat r a s bRrrendatarin y mi Ica a uno avfsos
eversO mal-,y al subarrandainrm I on -P'.
para r' ac e',' ':creto. nor virtue tie In,
Ill r(-illji6n (16 hoy i -n' tionlo jo Y n it a in d do I., uqua. fiJ6 an
1;: Idd, P-"to on to sucesivil a regarse R pagar tit. lay'. a docretos dictados anterior- aiguno del ellos,se ,n.tjz, Ir. fi,,narlsi. tablilla ou somana. y ,an vista do
SECCION PRIMERA is 11Y decrt., arm e P carA al avian esta relaci6n. certficarA qua W film-1 ---- he excess. aunque crostnre on so mento qua '
I contract, Stamper Put ourorrogarrin tell tirininna ;P pro
11, Cliandr, tit its, Para fines ilicilos, c pil'.'dol notaria p6blico Al
LI I'.,-,,d Del arrandamiento de lax deshollestas a inmorales a Produzca tie dichns ontratas u otorRarln tie- as fiarmirms, proce er ex. do cualquiera do altos cuando aigun
I do Unid. t9tic r., d d 61 Interestacto In solicitors.
oW, Dclen. -vlioridu terior a ]a vigencia d',x7,i'u"1r y-Pd:. ,rcho, tie parenanencia a Ian .rren- pi 'ell i
d,!,11.1- EI-Ii l Dr. Rafael do 1. .1 candlesls I haYan mativado. por creto, teniendo tambi6n dereehn^a re- dattrios a subarrendatarlos. so te- des.hucio par 1. causa sagunda. lei
. in or-ir, e, rqoarimientos tie 1. c Para qua nos declaracilin jurada
Gu rdia, ba cilado it hus compaharoa Articulo 7.-A los ofectos del ,oil. Poll' 1, lamar. al subarrendador. tomo pagrigirin par Ins disprisirmlies cunteri. art iculo 1560 tie Is Lay tie Enjuicia. y aviso adjunto pueds sumentar al
sra Is samu5n que tin do celebrarse a train tie arrand-ento tie iLna fints ri Ctiando silldivida las PIcz2x do indebido. ]a revolucilin ,tie Ins ex- d.A, on ol Pcsana ,.Pitul.. .ion to Civil. de Is vents an Is metsuall.
I qua hubiera paged I foul. 41.-Al contract de arron. c) El propietario q im
., In -1 local do -st-b- mim. 1017. do". ,a ... PPP,,rA -- ,,all, tie nitelacione, ,,, ,Ila sin atior 1-16P Art 27.-Los derechos y rbli- damienin a subarrendamiento tie uns ourriplimiento de cualquieris tie Ins le 16 PH!
M 3 P. .1 del 'alind. 16 del actual. urbana conceptuRcI2 coma visionn. In lines en Ill quirr ferma a realize cesoslculn r ue 'faltare al dagositgettlente, serit necessary" "'
o w do I. call, 11. al no .P-,z. it gacionm qua Is Ley extabl- ,Pte lines urbanR D Porte d coandicumes ut.blecid., an lam inci- 'to' do
I 21 ellill 10 12. an al Ve man a an ran Qui..e W dental
and. a orlaridn, Pill cs-la del ... arid.dor. I d a ) b '= tit Is monatialickad
So rataran asunt., do im.r6s so mowrw resculanto le- Atlul ,I errands or y al arrenclatoric axis. convencionalmente mi heubi' ';e"f'ij.u. &parted an mesa, pues tie In contrario no
, pe-... a -x. Ila,-, ae coma "valor an venta", an al I o) tie este 'Lestim
16-En came tie toluarte. tirAn entre el xubarrendador Y al plaza al arrendamlento an coalpoleir A obligady Inderninizar ,Rum P in let at
, --- f egi5tr incaPacidad a ausnei. del .,,and.- I nag ecto basis al van.
a de Arrillarannionto del co- laria. queclar6 subrogada on to subarrendaterio. salvo aqua as qua for.& cu, pt.rrIta.cjo6nPc;er lialftch. do I.. .rcend.tarlas a baccent.- c= de Is subsiffuriente mansion.
-- to. n I Pit munickpi.. gar y gr.do, durant, t. 1119, .. propios do exacts do so .I. P a carin ricts qua habitat, ad do rents. Cuamplicini eat.,
11 2 go.ci. do par an naturalexx mean IS fin y Is hu. lid,
it 1, n olurataciamente an %zi
.-Se establee'll., primers y no pue an ser exten- Ias reglas tie lam apartados slgWen- bieran deselojado V 1 %bl
_1 .- I P.rrl; ,..nlr.t. de --darrit'n, d es:r dadtirecterudiri dere,
,, ..I in yar.- 4d.. .,Va. c I .,.,oil
M 0 D E R N 0 cla mAxi del all; .fee misma, Is pe r victud del ov del pet. a can con so andel Ar ? dinpemm u va ente
icull-' 27u2'e .a
odo I to de arrenddamient..,de hubieratte d.rlu res.idenel .'Pr.hiben Irn, so.! teT-LSI al plaza conventional huble- one canticodi'doe den indicado man: sin qua
c..c vt b too, gguiad Sob rrenc ban as 6a.da "' a a doo met. del ulqui- In
A 11Inice ti-,-b a an 1. fire,"1, rrend.dh so alto = 1 .
as 11 "'rend.tarlo am ininglit"n"c..." lay decreto a vane i llr',u estod, P.gando me me promerib I
I as, ,,epau. c... iib. m v ... Ida antes tie IS proTu,1,adI6n im id Ider recl-m-cu-n am
"..da". ouro va or ,no exceda do qua al .rrendst in m do an. "Tht.bditer In am, a coal podrik proWn:rdal to,, dead, ,alebr., otintratocalluno I ..c.,t i, c a. re
F E R N A N D EZ y C 1 par clento anual d, .at. .am,. onto ll par J queIr, ad11 as sets mean posterlares idalmente Para to at cir teparadmonente sum efe t p
I ro 'olor. Eon I alquiler xi-preauspricla a in incap.old.cl da'1'P'1r'- "do' to .P.d derch. I dichr pirtn""g.old.. no .a pad, ndin_ I 'd'e.I.,lioco,u;bbaa do do pr ue tie cedentes.
Comercicanalsam limporiculores tie bmT: n d.'rI.uini,,d:r sub: .over den a. fi a u al q-1a
---- -- ---- I .rreoudamlentoul s to a coal it a. In cualquier? d lam mu.as x: la, n ,enanizaci6n. M duplicada do Is dociaraci6n ju---,---- ratio quo .a davuelve al Droruet2ria
DUM6 DELA-MARINA--- SiUd,,,16 do Agooto ,,.1952
WAWA! Fin semalta en "Tro Nach"Waoi
Litig 111 ft de stotIZA-7 mn ill Rod"! Y 6 conjunto de Senin Sa' ]In is clinles do 31, entre 4 y 1. en I& ell&, 9611400 on "Trap cman" I al Vedado, Ins dodo a Ion on, bounce.
rmlil partner "ahave' In salsorm Zather
todoe IN oil do In mocha meA a Ung arnese 4!d dofrECIdo, a lei dim
de d6e, ria As vori esta d,
cache .1 exclusive d.ft16. del W= *"
am El doctor Cuillerrno Vautrim of m1a-night club" q emvj &. de Is Veto*' y "Goyesex"; rain Is se.
dandt an Ismaili" de tuaci6n "do vm melon de Mix-1. need. tc6l.do. t-dJ6 a Is w&.- do
Is oacirdiad hmb"gm &at cenoot ey Minet Cardin; y at on. Mf-ndm cuyo extado as muy satisfacCWin teal jo. ejermortag do signifi- gundo "Parls Haven#" y "Chif- torte.
_16. quo nom V*_jtRa_ LA Habana". tknehlin de-Rod -Y* a
So IuJooo v flarnsai to, Lol6n "Arcos Juan de Is Portilla v Minot ConsiX ft- equipado cum airc Otm niuneros W.l.ron do Jebj. tn R. tsXde del JumVft fui teluildzo brind. Is n4m daliclos. pftticulos EstAn a -rx. de Is ". dome j residential. doode Is ellto turn, on to do Quillitalsopirano Zoraide, Marrero'- I& nice 3,,,,.Itre 4 y 9, RI Veday .1 astari a de roattral-pareJa de balls too 6le do Is jeaean y la" sehora Ireca Giiwldl dead tinprsna An yManolol y AnsGloria 7
Pors "lot here, an core P" -Be. norlo. ampowl dd outride armige, Vic.
colow" TaWmas intirpratlas do n.- tor. Garcia, 1tivero.
so P one, bar y landa
tros ritirlog.. Seadn direct curate, Is satiorm do
ju y low salmoador t rnsei" do :7enao- Garcia Alvero, d16 a lux. on lindo rilto 61 he In la.comitim.-que meri servids des. De
do tow ham mano 'cordon ale. ei coalli&c4 cc Migual Angel fio, nalstida par al doctor Vautr con
flue' came' briDdVri let ex. Blanco. In habitual parIcia.
El Aire Acondicionedo q do I&- "haute cullilm": Y C Par el telifano B-4544 deberin be.
'GENERAL, ELECTRIC* pro ell be a', rh entre dims v. ni.. y erse, Ims remairvacliciftes do mean w
cuntra, am a. m,-m, Ion startles "relitre" Armando.
En Monserrate
do, de Avirowndo Rorneu Resefilreencis Is fiesta do fin do me.
piman, condiames ideals Jr. .1 so splaUdido "crooner" Val I man de "Tropicana".
vida y de trsbmjo A I" Nitta Y Me" de Is aocbC do
Las fiestas de Tararti- boy sibitdo. unirlin ton d*sUnow me Is
iglesia, do Manne"te, Is pri"I W ea,
80ftrita Martha Cultures Alvarom 7
Aummenta, Par reamentoo k unto- Mafimoa detainee babri unitards *I malsor Gmrzx& Ssrn. 7 Arm ran doctor juji, laerrionturro. 6. do Jutvei, din exterce, ante at imeiskla daemon witre nuestrod faMill" parm bailable. a partir do In trWAM ktica etromonu MA a Tamads, 7 Ar. doctor Carlas Marques 116attiall, 00,
Los neAu 69' Ter" Ends par Is orquesta Cut mpg anu. val Vitorem -studBia
No matmaname'radrjurido a In merit &Wbmin cadic, Pdrez 7 Par Gerarda,.Iom; molic- criblairms &I Village mRandzm0xEK mxW
do 104601111161116 SOW babrin do Par Is trawfilatia, a Iss din y -. d&h= iWA ids, NumadivIelal 'movie ror doctor Joaquin Martinez Is. *Bar* oWe, ANWas
on, I ouchma, a par. ri Is miss coantada on Simon. at too a An%
atntgam := on Is do 7 por al oftor Ram6n Martinez: y iWaxidente del A... Ncion.]. Ma- 0. Y June -ku y la'smorft
tie do conowd" de In decide do VA Von la ri, Martinez. her. postice do is mia- ria Pines; wrod.. rrancine. Arboie. sortie. Delgada, v par & in
Is 1183W coda Is Ana aria a a de I seem- via. rat, 7 PAM& Fermindez. Jose owcis ww". J. cwm VA.
bearer a unricia patrons, de m
tv plays. is A= SantaL 1jen inifisda del pianist Luis Barbells, Testificarin par Martha, too Zn Im, boda elvil, ifectuada el paza- settle y Ricardo MAdan Ithres.
Eats. nocho. an *1 Tarari Yacht Y Par 1. tarde. a lax axis, *art Is La superiorided de moll Club. me electuarit on LfftUV&l folk. proces16n par toda Is zone residentequipos do Ktre'Acondiciona- 16rico cubano one fiesta original y cial.
do he sido miks Clue dernos- exquisite. en It que me rennraorir" Nueva, InIerenante, deletion nee
am bm,,V ntJXuos come Is danza. el llegan en relacl6n con Is gran ker. trade en la prictic* d.n.6e I danzonete, entre otroa. 'mes3e del sAbda veintitris y de ellos
A ]a orquesta tie Neno haremom mencl6n en nuestra cr6nic&
Gonzilm de rnafi.n..
'Modtlos de distintas capa- A gosto en,
cidadles inclusirtales y donniaficaL Instatici6n y servicia,
'Cos especializados. Yirginia Bermfidez
Vicar rl
Solicited inference a] AeloYono
M-7995 Unix fallciLsel6n feneawas hey, on 606514n do as amomplemAimapars vir.
ffix" Damages 7 Zellays, Is dults 7 evacantoders veffierits. bus del preffter
N61Wr B6M*dM MI.J." do Remidura. em Cuba y de n gotiflifujoes "Sa nchez M OW
Pam Is aeforita Bervailides, quo de tants- d1dPatfu didellim, entre nuestra Juveniod, babri hiY anditiples donsestraelones as almost. A G O ST O E N
Na*i' PERO NADIE, me's que,
San Joaquin W SANCREZ NOU
En sitio especial sRiticianto, &I ex Joaquin Meyer, el estimado arnigo Sinchez M ote le ofrece ton sensdiclondiles
dente del Club de Looses do 1A milrambro rally dis
9V.1na, whor Juan Joaquin Otero, service diplorn da do "u"tre
*nurAtr monde del ce, Cuba. actualmente an La Habana en = ia ante enEuropa. use tie licencig. dor do Dinfisticas rebalias on blusas ofertes a predos ten econ6micos.
FI doctor Joaquin Pedraza. Joaquin Alsins, I Is To- y VeS 9
brers, on representative a- a gca 1--lu Delgado
me- re, Joaquin Boschmalul de W as de nifias, trai*s
ra Y cAbIL11tro t8timadislino, y auhi- Gmrcjs
Jo Joaquin Pedmza y Rodriguez. Car saludo especial par& Joaquin
Do "ludo "Pecied psrs el sector Fernandez Rion" y pm so graclaw do bafio do senora, y r9pa Cafflisas do poplin Cami"s do bile puft. 1.
i in Oldlardo, ex: Pagador tie Pa. bile JoaqUin Ferniodez Penichet. in.'Presidencial. El Invert Joaquin L6pez Alforuu; y 0
Joaquin Gutl uez; Antiones, es eati- hill. hij. Joaquin L6pn Crizip., Importadas
Castle arnigo, gerente tie I& "Camm, .1 sirriAtIco nine. interior.
Quintana". Entre Ina tie Is Prensa, saludamon- 5a9 5
Joacruin Fernind z CavRda. Can strata a do, .
Joaquin Herninde. Corujo, Lrnlgo querldca en Eats eX orfl no tintacilsirria. Liffuel... eulto y I)kllmta parlociJaita. Todos estos articulos an sido marcedes a
Y cerrando e.ta parte de In. rela' n on' in
cift. on javen troy simptitic- a -2-7 7 1
ij.eay 0 ri I.nd-ff4VZ,yD'1'jsRuO DE' -L'A' prociot ton balos quo asegurarin su rfilside
estireado, Joaquin Castilla PINA.
vo. Un Joven parodists: Joaquin L6- y total aliminaci6n. Si Ud. quivers, sprovachar
Urn fir ;ki do rni.ral (lei Club de pez Mantes,
Leones do LE HabsnaL Joaquin 8.1 T&mbl6n crel mundo periodi3tico, it @sins eapl6ndidas ofortas debe vell onse.
Leal Hernandez, loanuin Cruz Al-jsthnft annpaftr. Joaquin tie Is gU
varez. Joaquin Modesto Villodas, Joe- Cruz, cran Ata de oclecl.dos Np.- do antes quo todog esto sarticulos so
qu n Diaz VAIIAO Y U11-ol DIRE Ruiz. Was do "El Crisol". Lz
tonlento Joaquin Varela tie is Otro periDdista: ei doctor Joaquin Marina de Guens Con3titucional. Claret. hisymn torminedo.
GININAI 11111(91C CUIANA, S. A. Joaquin R. Sanchez Bella, cstinns. TanoWn utin de dies hey Ins seI Can ... 1. Electric do anniso y so hijo Joaquin BAnchez; foru Josquine. OAAW de Line y
.'till' 0 JuLro, el gracloso nifia. Joaquin& Oarriga tie Pons.
Pr.do y Arn.... I. Habana Joaquin Triza, itrmte do Is. ale. Aallmilstno maludamon R Ion Roquea. TRAM S BE NANO BE SE101A
E.O.d. Pat.. $56 made "Casa Trims" del Vdado. Roque tie Castro y Rivere, carrecSarti-j. do Cuba Joaquin Sociurim, Joaquin Friss, to Javen. comLsionaao do Nalac:J& Tral" do bal Ali allod6n, satin lastas, falls
Jospuln Zublizerrpis y Joaquin Co- de Is Unidn AtIttica do Cuba. rra 31 doctor Ruo Sinqhez QuIr6B, 1"6#xy nylon, on van y if" pig"s y Iran varle.
El )Oven doctor Joaquin Vladere y notable eageolml te. Wyatt. Y el me or Roque Valdis Rodri- dad ale stiles. Talton dowwrild".
Cilan a In conserje del Joaquin rernindes silva. tun. agents tie cono ldas orquut-,
Joaquin lPernindes Perujo. troy Cordial y Emuy Wable. Do us valor original do
Kindergarten No. 413 Misa de requiem 5.00, 6.00 y 7.00 a 1.95
FI:d=Ja1r.dnr eacalar de In Jun- Par el alma de In que en vids fuAIGUines.
is d Ed ic.66. d. La )tabs.., Dr, lbandadosa damm. Ines Arrondo vju- Pi.d.,o tribute do son famillarem, Do un valor original do
GnbrIel Garcia Gnlhn. he citndo a In ds de Ferninde!, de.cuyk inuerte liej:nlre Ion que a encuentra go hijo.
d curnplen hoy oc a : on, dirk on: I Is distinguldo poeta y periodista Er. flrinA. a 141neAn r1a Maria FernAn oz. raise de riquiern. las ochn d e I to Fernandez Arvando. comatherc 8.00, 12.00 y 14.00 a 2.95
.-erj, 'I. Kindergarten 413. mal, en In Weals parroquial dolestimadisleno de eats redacei6n. Do un valor original do Conlin de vestir, de
puro hilo, en fine briW
14.00 y 16.00 a 3.96 1 mante, con cutilo de bo.
t6n y pufto francis.
Camisas importadas, Tallas 14 al--17.
ROPA INTERIOR de poplin sanfoll 7il Custrot h4os do man a
con cello natural y pu' 515
Repones do soda Fria y linglin an distintes sail. no, de bot4n.
1". Tallas desurtidne. Tallas 14 al 17.
Mangos: 32, 33 y 341
Con un valor original do 4.93 a 1.99 Corl*as Itall"as.
EN 'LEGITINA PORCE ANA 77
payamss cis soda Fria an distintos esilles. Tall" "is Pura
IMOGES Con man valor original do 4.50 V 4.95 a 2.99 Corbalas do '2
savuelas do soda Fria con adornments; do oncmile PaIrn Beach
Corbafas do
Do 1.99 a 1.19
------ rayon forradas
Refaies do multifilaments, con aderne is anceile a., 0-3 9
V punte do sombra a incrustaciones. Varl" "ti.
69, lallas desur0das. 0.88
Der un valor origins I do 5.95 y 4.45 a 1.99
MARY BLUSAS BE NINA$
Blusas 40 nifias d* 3 a 14 aAes, do alged6n V
-ray4n on colors anteres, V astifflimades do Aver.
a" esilles.
Do 1.50 y 1.75 rshaindoll a 0.99
Do 1.95 V 2.50 relealados a 1.39
Flao V excluji" Modelo OACW6,
an p .... team dwr.. VESTIBOS BE JOWENCITAS
E. junge. on 67 pi-a pons Voakldoa Tenn, para ieveinickas do 10 a 16 silliest
SHANTUNG 6 P.-.. $49.00 1
[A select& variedA dc vajill" en En jusgos do 86 plazas par* alve4n, rjly ft y orgsinZa, an Mojelog del sport
legifirnk porcelaata, que usted puede E j-g-, d. 124 pi- p- 7 vosor.
12 P-aa- $79.00
ver on nuestr a vitrinan, It ptrmitirk eocoger Do 5." reibalados a W
on _oJelo.que tan I o It he duz Corbatas de Palm Corbatas de ray6n, Corbates de pure m4l i
Y &her& puedc comprarla, 11 Do 10.99 y 9.99 rebalsdes J1 On 99 Beach lavables, en gran forraidan, con moderns ital I a jull de I& an.rcls
Do U 195, 15.95 y 17.50 ralsajades. a 8.99 -riedad de polores Y y lindof disieftoo, en finos Gallieni, en finfle y I I 'TA-1
I I- I I I -slort disenos. 0.39 colors. 0.88 radon dihuia& 2.99
Now. -in Niscionsilles 5 Noticlas Niteforusleg
Dli DE LA MARIN*, IisilffI D,
Notir 16 de Agoqto de 19 2
Informaci6n Cultural Comisif6n para la represildjindeloi cidsittrabisindos
'* '0110
En' Ia Escuela lca 0
Hiswria grtifica de la -milsica. El Ide Redutas se La gallina envidiosa
WS Par Sergio Aceball
grupo de6tudi folkl6ricos' jur6 Ia bandera
U=h 11
Par Adela Jiturne pleo mu 'it
Tuv*6 ifecto tarnbi4in un I __ m axtraQ y mocha. par in" sefla.5,
mean. ,,d.daro sucamn an so it able spec. .1un faii-i cointemplaba can envidi
in call delifile latilitar. Notas
ones y to intalectual y arturtice,
4 n.e Commode do so mineral figure.
do] color raft Ilooraii cl.iv.iclad.. E. dich. o.?Aslcldcm c Ins trabi.
aducaclonales ) I. he.h., A Ia Histaria de Ia EIa haras de I& ninifians do deiiiiando, par tonto. nor mum linen,
7 an esta capital, tan ex- M Ic,6,,taprmla.ro.mlsgz.br ,.Il n- an, Fill ono its Is Ciudad lU JI cajole d'eate modo: "Buen And
te A. ii ai 'll"
nrao;Tmaplidamente stations. siempre to de se vei 1 0 Injure, de Isiob I ra n par Ins mill,
'ouy t am iqukrft cambior tom Plum"
progrtso. apreclabl,,foultie Ii ni ntig.. An ht' no;
a i.trunne. cut. 0 tilin
act. no an A. nue from it pasando po de Ia de R uses do In Dime yJ JA1b I VLSI is e anteria 'fiGral. Alejandro El Wi aceptii: is le, cambisron:
Instituclones' culturodes ban s an. 0 a ore deg mi" ca sin. de mayor ui u dendichn.
tonid. alert a toda manifestacli Main k"T" ]am eblas R Para entof
torque se viii despu6s mis horrorow del In elm-toj. tambiiii Ia, Univer51- americation, hastflais activiclages ma.
. do La ceresnords me lnIcI6 a Iss nueve, maldirliencia ou est0pida cocificls.
dad. par me to a so ya am." Es. IsicalLs de Jos cincuenta silos de In. con Ins hotas del Hinton Nocional,
met& de Verona, ha continued dependencia" presentando Is Zdauela al official re- Aunque se vista blen el ordinario
afreciend Jos mis diversus cui
0 h Un. liprimcur ii eir sari rtIsJlg.., vlxV r, el.director, casilbin Irrarics- jamou,
unto literarias coma artisticos. y it st .. it An alcuries did Ca callan Rodriguez, continuando scom persons dialinguills.
demostra do ran ello qua mi exiot tica repression a! clestfle an c a do hHem. A] de thics in j= n mid trajo
much-, muchisimus personas 9 f I be Ifin rug nufacs ante it Ia dem=i
t:mnc a par a ?ue nay qua felicl- Ado Wide*
grettleren descarsar yenclosse a d r a an admiral a director& nW el sable qua empulfialia el gedo Ian comodiclation qua ofre- n
I Garcia Tuftu.
can nuai lul balnearios y an E.Indlent Ifulklilarloss I ; it. PJVMRA las pirtanciss son berates
hermoms x to as a- .4m dfatsuzoerfte Ian alurnmos Y cle- &=qua tocilm Ann
a lay u men zV "i frente RIVIERA. eaU en
chas, mu Islanis tambliti-q a de- Otre activiclad brotaclial de Ia Es- 1 -11 PAM
tudio cue]. do I arson y _qua de egur. at.&. W dr A plaria ninyor,
mue an r ecel6n p r el lf cur fin recoaddad de San Jmi. Lot qua W van at dmiraJL
can and y disfrutan a is an una vendri a a Anus, was sigulente actions: _a
Asia ou anda on buen concerto a scolds an tieto to It.. Tie. cor6i Arterdo A. Ja6rez Diaz
1. palabon, de un bum dimartante ca. 1:c :ni so.- Par. foutrime tal mine
[iont me endo con er L'81=16mVW6. 2dl usted dabs terms F;w m=
,apple. do pardiend al I q.! _It17 daderna 'in And =t'
po a. temporoles distmocio- reciAn constituld. rupo gtuii L. d.W.16. designs" Par of Gablierns, pairs Is Investilgaelfin, estudim, Y reprealmiss del contralmande se mossoM ria; Esme'a Pam comer com apetito siempre
Entre I ividadam; rmlizodaa Po tarl. de Estudlea; FDlkJ6rIcaf qua, me. Jails In pressidencla del. miubtro do Civil Ing. Oicas do Is Two, Jimmomeir a left nalembres del Comai Cast- 1, to
Ia de Verona cle Is, n r wo National, I d rto necesurlo turner vermouth CINZANO.
1. E-a U I, gi tn mus cleelaraclanes "me funds con Junto its ludustriales y Connarciantes its TeJJi quieni Weissman hmpartantu suserenclas sabre I Invasion y eimlits, y batalifin r de an.
dcd, u ver" at objeto de proceder a Is ii vti vitiles quo dabs coctilderior at Iroblemo pam wout efeutt" lavestigai y rcopremol6n. En Is foto spooresse, Jiscato
so fin no do 'a' qua han Hegati gaci6 flciii Ing. Oscar its In -Torre, a] sailor Burke Hedges, ConseJere Consultive; at doctor Oster del Vail. Aii de official revistaidor el &A dellciostis Jos CHORIZOS "REGIO*;
" at curs. sabre Hi.t., los'alaecuenut olas"I tonlidrlil,1u, = I A d 'a.
Ia Win de presidease de In Asoclaclim de Comi3loulstas del Contai Exterior y atrium destanda. peroonalidamilles quo' da bell Ilarla, Garcia Tafine, hacen on gran papal an el cocido.
cu"I'do mu "'or" aquellos extrante; 1. 1%16
Y allto IcAti 1. afi-m Ads III y da i qua pudia- nfanteria "Ge- Pida vino TRES RIOS. Es cle EAP96A.
Moreno. Is a- ran Integran dichu candwifin. ri Jandro Hallor ems Imposible major vice.
ener ali signifil Para Rod
sas de active y val'osa at to k1cre musical". partanne Millter derlg"C oclad De.
preoid nus de In Sociedad Ui an, ri
taris d me,. C. Lr Ia Int1raban
Bottom Aries, a. a juzgarl Esta nueva entidad se acaba do Juerto un anciano al -a clugariersil Ign canard stall, MATERVA es on retrainee saludable,
FA 'a hecho de former par iniciativa de los profesoor exposicitin qua 7, H asta septiem bre IQ nil rreettirr r4n y sabe a sides cuando esti ble frio.
trabajos realizados, ha sido on ran assistants al Corso do Musica, jefe del Regimiento N9 1, 4 cle Sepba de las oncona yi arrollarlo un camion tioni tattletale corneal Victor M. Time yn cho, an so coma -on cint burnoIf.= de Ia Escutia del Duefias Robert, comanclante Rafael at que posee un RCA VICTOR.
Veran de Is Universiclad cle La Ha-! en Arroyo y Cristista 1 los vehiculos de Ia circulaci6n (larcia Cameras, 105 Upitanes Ji
Xegociad:,de Sellos y ban,, y ", otlldde3, seIi -no-, CamillnE. CRMHG Molfift, J096 0. Ka- Son Ion colchones cle LA CAgA FINE,
erial [a an air. P.rJaca do SUN declai a In eaquIna de Arroyo y Cristina, mus y J(?s6 Triana Tarrau. a cam do Insupembies, baratialroos.
pueston; de En Ia glorlet. tomaron solaria, an-' Blanco, limpio. do fratcho crecipalento
nones. "estarfin basadas an at folklo-, toe muerfo par on cani i ani Lo dispuso and el Director de los Im ;re ruffian, par quarto conatituyi Toodoro Sai do 66 anos, v Ire tirl,,fi represent del jefe
del igj6f d -a as at arroz EL CHINO.
Rap blic;. d. Cuba. Ministering de cc.,form.s de expansion de todo nUeEtro cono qua era do Ant6n Recia nume. la Ley de Obras Pitiblicas. Inlegran una colini .1 Inspector general y Y muy mabroi
roupleaciones y Transpoli 4e ocia Pueblo" ro 218. del ay ante general, ant coma gran
do de Sallom y Material. ComiAn dt Con to anterior hunts par cori El anciono at itravesar dicho to- m1up rVde officials, aff-tadox.y isSubas as. It barom. Julio 14 de 1952 proade, at balance qua Iiii a ui fu6 alcantidu par at caralfin En contra do In qua me afiritui par Urado d lavelroulai inflexible- millares; de Ian nuevos soldoulas Se dausurarti definW riam ente d
36ID43, qua conduct ii Florenti. as, no me ha procedido &on a In mente to a chiculo qua no
Hast.1as clii .. in. del dim III dt ifer agura .. It, I goo ed 't"t Par 61tima, el general Garcia Tu-1
o"a con I A. u,,= .,,c,,dd qu,'ch.V i rettrada de Ia elroulacifin cle Ion vc- I& chapa del antes citado primer a,! h6n hizil 'entrega, cle on
Agosto pr6ximo verildem me do tod.s u,Jno,,rI6, residents an 13 number 201 hiculco. I. chops, a sea de too gue mestre del ario fiscal 1952-953.
radb': 'Licei y de Ia qua he do- or-ifeellionlincial- tan graven he- no ban borado. afin entro del re. code uno de too sti Juc.hrrii 1 21 el vertedero de Cayo Cruz
min an el Negoolacto de Sellos y m on ipfarm..,=a dou L.
.._ I rida, ,Hq all-i6 -lantfineamente.
trial del Mintsterio cle Comunica. Jr. an iniii T gas c-19. del 10 par cion a an qua h.. Equipa made-- Pam 1. lisp- dalgal Jti Garcia y Dante Pit., c.m. I
,n,,*r.te, to a2bemoa qua ha de lntere ar a P. mer. d I A prop6sito do allo, air haler lc,-d, 1, it"
I r"a"i de' su"". Incurrido cicada at Pri A no.
"on Tr pro A 0""' y To a q a S.rdlr_ a ,,,6 at to., goat., a
"d nos hacemas MiTe"
.Ia nues rus lector". Jos- Pr cs en At our
arrisclas p I or. rivii eri'vehic.l.. I Impuesto del trans. em ho ydal informed qua rioull a qu.res'ai I Asistirrin el Presidente Batista y el Consejo de
'.Y;r. ofstion ristr. d .1 Lat directive. del Groan t Porto terrestre qua carresponcle al ca poco Hempo a] citado director ge- c2PRcIta coma soldades apt
to, Jctrlcfix durunto at at are,. torku do Estudlos Folkl6fican ha que- I actual el ciercii neralsefior Gonzilm Puente, at in
guiente 1 53 Ministros. Once Callas de poliomiefitis. Notas
clo fiscal de 1952 a 1953 y enlonces dado constitufda do Ia mi Primer sennestre d servicio do 1. A-..
se abrirlin y leerfin pf iblicamantii En nern: president director, doctor mar- En violent choque de econ 952-9 gentero jefe del department til
at referldo Negoclado me facilitarin a geliers Lci vices: Ana Margari Precisamente. Ayer, viernes, a.1 se- ca de can depandencla, sector Delfin El carnival Aquilino Guerra y GonIA fior Ji GgnzAlez Puente, director Molina P, i at mal station an Iez. jefe del Reginalento number 2J Par slogans Frinchl Ale Altus cionanalento Midica del Cole Milos licitudores pliagos do propoolcii Aguilera Ripoll y Ana Rasn Calla- autos resultaron cou a Carragiley, doom ha I De Ia Redaccift del dim National me celebrant ent Hanes y cuantom; froin antecedentes scan dil; secreturio general, Leopoldo -pio general de Ins loopuestas de Ia Ley qua se ancuentra at equipo de fabri- Alp-monte" I id I
necti Ellzalda; vices, Marta Salas y Ma- lieridas tres persouaS de Obras Ptiblicas, antes Fondo Ej. car chapon Para vehiculon, wunto qua car ilegar a Judas an personas de so DIARIO DE LA MARINA buns, aximite el proyecto de otrecer
lot. dict6 resolucl6n disponiendo ocupa so atene, n ties do arrilsta su pro undo agradecinfiento una serie sabre terns de Interim fri
(Fdo.) Dr. Pablo Carrem .111stis. ria Teresa Llnures; socreturio cle ca. En Ia coma de soc rr del Cerra, tff."c'u ,g,' 'oni atic16 .1 a I_ par Ian clemostrinciones cle coradolencia El pr6ximo Jueves, d
Ministro do Camunleaciones rrespondencia a intercambic, Car- a,b.1ddI actual an q an= .. IA 21. me pro. dico, Para faxplar In participai
at &. gone 11 I fui totinuminclas con mo. reclem a In clausaira total y deflni- de Ins conasigneecas pueden
T clips L6pez Ficalera; vices, Evui fueron asistiffins de coonto a .of ralsolore In necesidad im ge'l f an
gallon Svii y Onelia Cabrera Lo- minadas or at cuerpo, de camicter hapascaludIdas con cl recall persona de mejorar el equine, existli d ante y epelio de ou veterdero situndo an Ca- trandadarse a -to aL Ju
..,I. Vi-1114Y74im"Tileite. 18 17 a de tiva del gilel."a
go, ace diando, on asa form. te, debido a astan dos razones; hufmano Francisco, as coma par el
Y. c Ia. m 1, qu cap' r
ina; insurers, Maria TAremat Mai grave, S in ge. yo Cruz bu.h d., IL Haeb: na Las curiffil a land for ent
6n Sharcorodi do 53 Iciores de irounferables ca aid envio de Ian ofronclas flora es. a A a : or.
dot; vice, Margarita lonso More- afins, verino de Compotela minacro t U_ mordiales: ti i per La Habana. une; a contismaci n del
lf egociad ru y Elena Iblifiez; secretary cle no. 711" 1, cludadon, effort.... Santa tonecientes al mounicipio In esta ca. otro, comentarfin el trance do octu.
tlb"t,, tunto cle la ca- ".1 -1 ,I,d* an qua nol-Im L, comisIG6n doolpaclapor al File- Pital; no al de Guanabacoa coma hge yd= inumn el acho cle facavieri
ta Julia Labrit; vice., Gencro.a ca del interior, InIclittidose el equipo. par sus continuum ri 4o Mayor Arrito qua a a interpret cl ,.cudsf uno sets din y
Rodrifuez y Edits, Smoyer. realdente an at JHotel. No- A rof do err6neamente. Aid
erld. ratirocla de Ia circulacitin at see somatido an Ins '11timos ountro g.mld.e all nIennaral cl e brigade J orge doo aro ay d.1 se titulan cina Intema, ClruMaterial 1 1, del 6relto Se primer do siptlernbre pr6x1mo, arion a on trabalo superior a squat to actur Errrflei Isdrigas, gi
Raise Somadevilla, Mar a To vim desarro'lando sector al d a General. Ginecologla y ObsteMedialdea. Either Lane Farafind an I Eacuadr6n 5. de Is Guardia Ru- par 5cr el 31 de agosto, doningo. Para el qua W disefiado. trabajo qu I una Intensa labor can at fin cle retudir ministry de Salubridad y Asister, trica. Ell quinto mean, qua mt&
blica de Cuba. Ministerio do Ca- r l. I, 6sin Ia primer vez.que ..I coo. va an aumento a media qua pum at !afnriric al upresado contra. pro- re Social. ofari Posteriomente con Ia caNii IA Apa- de las .ct loilnemialini 111. Y, qua, I... Idelsabe. an tai flei Y qua me train de un equi. niendo as tintos act.. can A dim. net- c.roi at jefe operaci del Capitulo Cubano del
RIP6 -- OIR. Uri y Lill. .111.n.. I I d
do de Sell.. M to as 'I a as
y 1. C..1,16n do Dos i do miembroo tri Is d 10 Est ci6n, .a ptai sel. ro a a a Is repetida P Wad. an may. del an. 1935, fm luersas armadas de is Rep6loTiu., dii Estacla general Batista, 2.ri American tCollege of Chest plog.
Sub,.,,,, lUbans. lull. 11 do 1.11. ingulAr asoclacItin: onlembras acti- ocirdo'cialun outurn6vil, in qu ii Ic20 do agosin; Para sin qu an los allecislefeannflosti re byqrAn an sum respectivos no.rid.s ciani tm 8m sabre enferm acles;
Ifidw nqueilm alumnus del C acto ai parad. d, Conne A do Mini
del din 204. Ini d al sanor Gonzfiia Puente enti froc p.du a ec mo aniversario del elation del to-., no h.laiihid.se sito, desigAn. A .a Cut- arupucruf Ia Rai nj qua as naci dentro de IA. facul- ou"Fo Ilnnes de chmas. hays ado irmeendartal do nuentra histairla d.r par mdo ase antro n:d,.,, pd,I-= ,sin Pr6xImn venidera. me ree Jai- so Mu3ca Falkl6rics u'- v of'. i pu
- do 'a'Ifi.re Heii.r Ia tades, d1screcionale. do on function. anciorado n de acuerdo can t mp r n a 4 cle Septiembre, pro- d faccicin y cle cleseridito inferno- d I too. as an ca.
ran i el Nos Ind. do Salim y Ma curson q o.bre, Went. hini el va-1 nropliado a a A a., I .= larions
f it qua
tarl.1 01 Mintaterio do Camunioncin- cubann me cra-u a[ hicula so pree sabre el muro del i familiar at cantribuyente cl a] augment A produi el nuAro posid6n qua una vat apr.b.d. par detail. class. hisce an., cars- do matei qua holonin de dirigiras,
lop, mantagan AU CE con harm bric. Honorable efior Pre.1dento do 1. titu a on atentado a old public., cue
al GUEF: nalembrins c.1 c I barcan aspectems mAdicoo qul
firstly raumpartes, Oficlas y Tonlen ipiltsi auto ni go""" age y Refilblica. migir general Fulg clo
,YT I Floe. deal do martin ever. it I Y. qua no b.-ift, tood. 1.5 asfuer- r6r;Jew y radiolisli y de lablorm1, dom u, )a an,, an piing.. ca n"Yan i par .1 alistfacia, quo igualmen. i Molina PI studio
ley linen de moductn 6sta qua ii I cuasti6n dencle tods Ins 134 1 ean tan y, a he do 'ealizandi,
rr. m 'I so ri de Efeclon[lodam aluallos Ursonas qu to me u6 a toleacopear contra el at" Y Zald var, C. de It an n axis tariff.
'r a do morn. Pr'- I da do Ins nom bencliciosc '"null Y I i a In conc)usl6n de e7r. grPeral Fra a. de moscas tenlan Invait, For Irria cluminte el ejerccio fIA- contribu do a] G EF con trab Jos resultidiris Ise. lra eyrpflla y 'as P "i clud.d. ademm. Ian i El director de Ia Comisifin da Pii
F.arn at department quile rige. coma la recesidad de-ndquirir ml ei 04" Jet. del Ej1ri se d.,.,itga ca I dials faccionamienta Milli doctor Vide 11152 1053. y enforces me bri. livetl acon, acumulacifin y divul., no I de I
rip Iii p6blimmente. En a[ i I g a c I. r.g 1, t pacer par media de ]a pre ra.: I., or In ran erias an deacon,
dennuestra a upor v t do from de I considerando nocasaro qua on funcio. 'ante Banti espera qua este who han
*nU.de In educac16n an Ins En- $5,000,0N.00 alrantnalo baJo so re- g,.1, I% dep-t-ant. v.y. Ian tre y sires,
fort a Negacindo me lucilktarhn a Iasi Vol-i a neupo Am do. F.sicitin emn advertiolos par Ia.
ros do tan In. 11".d' Iflos' toncls. mi- do cianialtuir itchom Curzon atro
rido. de extrarderas que. a diaric, rrilielludarm p1logoR cle proposeiiii YIcrii agrupacifin efultural. Lyceum, mi6roules 20, a Ins 6 p. in.. Pam visitor Ion dim-, I Lriunfo de Ia close y del Colegio W.
cunnin. miss antocadii can pace. ill expresado director general do Haim plantax modern., started a ban a nuestru mile.
$Ai ex I volVinifiento del repet Ministarlo. dim Nacinnal an pro del mejoi
Arlo. prWamos wldi a ,a., Ion Impuestoo de Ia Ley de Obras Pu. i fin de nalacclonar an defin tIvn of Intagain no Confitsidi M titular de Wubridad he bacho mlento de los pi
ifida I Ian silptlen- invitacli Pam tan lm- dicieus y do 1% Wood P lics.
fidn I Dr. -perform do a. -.0 dicha disposcuin a [us I i aderundo, una vat ver do extensive Ia cables de Ia me
P.ble Cil Jn6,.nJl.,1 an in Lo's Jai., pintor winsfial auto-, "'.'e"I..."Armadus y A In Policia No. !In a ancia damis detalles de ca- portate d.e -unlc?ial.
Ministref, do am to 'Ia J.),"unt I a a, Seflores fngenfero toz
r-forenci r do a, to didaelo. Es *sin ou prime exposil. elitist, usl coma qua a partir del, pri. da on do as, solucloniondose mi a) con jai. cle IW it us. so Extud. its 1. ptWgeHU.
Julio 15-16- 8 Ago to 10 17 1 r1flo Hei ,f, sabre "Nueva. orlan- c16. an Anoi era de saptlembre proxinno era re- graveproblama a y dall"Hi Iloin Cer11 a las directors' de 1 16
or :de afrontarse ulaseere, or, de ad.. I P .1
P rtamento a end, fIn Jos directories y repra= de Casco antarl.res. . . 88
.a procisago Wd f. ca Ia
Mf tuel Clean Ferminclet Garr do, is.
paralizar In fnioricaelfin de chaps mpafif env ras, adeninlifteado- Comm. mievio, sizipechmos.
... or general de Reznta bd Implies- tn de alIcenes qua coni
con al consigulanto quelar-t. rn a] too; erardo Barrarms, s rector do 1. Aduun. do La Habana A ri As. . . . 4
laps b, a t: b 2 =e"n"'
cobra trd;lyim uiat.cJ,.1 .a trunal R I Ded I as . . . . 0
terre5 to fin d rclm pti- R istan a ImPuef.,; doctor Santiago 1. directive del Club Internacional.
I a I Para d clar igind at ca
biie. qua me crearla. Y term ra, ep,- -a 'A r." ar En at nuevo vertedera cle In ba- Quedan . . . . . 23
niendo .1 director, senior Gonzalez Consultor'-, p in a as de) me& cle La Habana y suit barrios meEstam os haciqndo Puente: Estsdo; doctor Josll Wrez Cubill I -plead. .1 nuitiod. do sci
aseschrJo6ordoo; Manuel Oliva Rod "'
"No necesito sefularl I- colonic. al Igual qua me unit or
t, 1. urgati guini. fe cle Ia Seci de Dori 'Ian O p6nense a que
a chrigentes sanitarian de grant?. toan resolver at problema. Como ustr.d Realm de Ia aludida Direect6n G ne- dad" norteamericanas, con to qua ya ... ca, al q,p. exIstanto asill an mi do llap as cioinapti.t. ; doctor no existed Ia, posibilid2d remote de
Ion estadoraftyrdeficiente y no s6 I Rafael Ge. P6, Jefe de'l, S.e., n din
a lig u n o s c a m b io s podr res stir tra jornada conno Ia do In Rents, de ]A repetid. DirVt6n pr*,r ... I to aid,-, de tri
q t 1. Rafael P6 1 Jar y mosqu'tm, ya code, a con Ia. S ecanice el
ua he 'eitli-cle, an el oemostre. A General; doctor rat at soterrantlento rjupffi a..
]as efec a. de Ia instalacitin del nue- y Mario Agu r.
o equipo, hemos sugariclo at ti ido on cisterna de clexinfeactl6ra rentinua.
a todo el taller Para loser adai Vencimiento del tribute sabre Inelans din durante las veinticuntro harm del
do, qu me si an at expedicrite y smitarlon din, evitinclose asi tumbI& Ion i
qua a hills an so poder. y i re- Ins al.res. torcidodetak eo
solucifin results organic a fin cle qua I Vanceri al pr6ximo mi6rcolas 20 1 Al quedar clausurado Cayo Cruz., told. ii listo at recibo del nuoyo el Plaza par, all Pago voluntary. dei I %u
t. a[ so dispose so adquisicion a al final de 'Formula deelaraciones
quipo tribute. sabre sueldos Y salaries ci heals, prec amente Junto a Ins
par- 6 fabreaci de too pr6xImasJ I muelles de Is P and 0. cuyos burcti
chap..... I rrespondientew nI Possado Julio. Los mi-Habana, et seCretario de 12 M
El caste del repetido i equi P' iretentores debumn liquidarlo' com.1hacen 1. travesia Mia a., tr.dicional, an ]aa oficinas f senses, transportando clentos de furious.
,,,is sabre IA base do $30, 1 0 ca casos de
dolante. do unF secretary
0i ritea ll once de IA inaftana de am La Niraccobn Gerneralfaid"JeSITolari- ,Lui,., arr a Tam
fii dad Inform6 ayer a loo parlodistas I Nacional, hiw 21gunis cleclumciones
L. Ceirinfislion.C.-dirood... d.
land. qua cubren at sector surillarl A a an I Mintsiterio del
Lon Puerto. exportidores istencia cle once nue van oL.;, d: JTmbaJ .'.'aig'nJ' Jmndo, mention otmat ce,,Sa cura6 at clacrato, qua referenda p9lionatelitis anterior agucan
_tr r essoconi io todo tP. do
ai j.,,
Isiro, doctor L6paz Bianc., put So col of decrato qua exime-del mica reportAndesse AM mism 'Pld".,,, of qua a dealgran 2 Ins in embras i -I de larium; an a] sedar tab&do Ia Coni Coordnadoradr.esa pmg, cle derechas realea a Ia asie, l -11urias. calero, mi coma qua renters. an pos.
Ministerici qua tandm a so sea a] furs, otorgad, note al notaro' doctor Los nuevas cases soopechosas son turn contra 12 macanizinciAn del tnaxudlo -p"e,,, deaa -rdira- Valentin Arena, par Ia qua 1. Santa 1. siguientes: b.- 1-cido Para el consurna nacloi
ei n de Toapdaptirsone. Martina Rodriguez Garcia, ofio y nal. segfin acuerdo tornado an eme
. -odlfic.i Bade compra Ia cass calle Dotce mi. media de edad, vecina cle 1. fine.
6es de In leglolaci tributarin, 1. sentdo par al Congreso Taboacalern,
d. ca era 64, an el reparto Mlrarna Mo. Son Fernand., b ... in de Wri Ca
11 1. ntaloffidad y cuantas meqidas Narional celebrado an diclembre ftl.
,a.. a Ionic, Cie enas.
cosarlas Para at major deson. rionan. a d timo y an Ia planaria del dia 29 cle
Alold Castillo Herrera, nfio y me. junio del presented ario. Terandraii di.
can de clad. vicious de Acosta ,Iiciendo, qua ha promentado al Minis.
CArdenas, reporinda par at nolinta tre, del Trabajo on memorfindum con
REPUBLICA DE CUBA civil. a, Imidlo.scipas Ian peticiones Para reMarla A. Valdks Manmde. de onve, fiblem".
quince as. do aclad, vocu" d' cables general ii splafterams
UNIVERSIDAD DE ORIENTE IiJulifin sin numari Vifiales. eci It at dim de martins, doolingo,
Par necesidades t6icnicas de ampliociones telef6ni Septiambre, I ii convocada Ia minumblea general
Santiago it, Cals. :de Ia Ciudad Militar. 'de apr,,r,, de to, t6renincs munica& on Progreso, esta Empreso viene realizand. Igicifin 8, reparto Horuoa.-Marianml '. cipg da San 'ut. Y de San Juan
M lulda an Ia clinical Coati an Pinar dal Rio. an IA
re a cle S.pCONVOCATORIA lot,
tra6csjos Para renovar, Con fecho 30 do Ago I C, d r.tam de ]a liquirlacidn do
i tierabre, u ad Milit.r.
Martin Barren de dos nos it p
actual (medianoche) Iffs equip0i Pertenecient cited, vacino de Abraham Dell do bleco' 1.'Ley Wfaeo'd
C Par este media declare. able P 8 d, Agcoit. sin numaro, t6ranina mun I cipal de d! Ia liquidacl6n de Ian Unchain cle
los n6meros do Ia serie M-1000 a M 'a a do, rt: a rfir.drl I ari anterior" qua muchas Ap.r.e.
-1999, hast. 11 d a So "mbr corri at noi matricula an IA Ciego d Avila.
univii d do OnWma piara at Proxima curso 1952-1953 y me con- MariaeMaquaim Perm de nuav-risF,. no ban llbq,.id.d. tiodsoca, Para qua a rma I icen so I cripriones, a lon aluni qua cur- ahos do aclad. vecina do IA Colc a qua an cots union.
CUYOs n6meros continuing iguales Para com6iar6'n s n 'm" ble. s" '.'=' a
fruclan Call do, a c. rd dir al ministry de
.a 'i Pinar del Rio. reponada par at Agricultur.. doctor Alfred J... I.
for Aurelio Damerfach.
de letro Par Ia Ill of no. qua convoclue a on reu rii
Plw- -'ai INGENIERIA QUIMICA Amanda Lobo Lan- dieciFiete mean redonda a las parceristtoid;
INGENIERIA MECANICA maiies vecino cle Zonis 462. entre p.reeros. bijo so preafldenc ia,,aspa.
CIENCIAS FISICO-QUIMICAS Lucari Bela coain, reportado par road. qua do Ia murna si a so.
Par eiOrti el n6maro actual M-1000 comi FF CIENCIAS NATU el cloct r Luiss&rken. luci6n de Ion problems qua afrontan
-1000 el mismo n6mero Para con Jos Istras ML-1000 RALEP onor-hion Chaviano Pedrosa. de
por at ML PERITO QUI[MICO AZUCARERO ate meom de rind. vecino cle Ca. todw los aparearos de Pinar del Rio.
FILOSOFIA Y LETRA 8 lixto Garcia 41. San Josi. Arroyo No. El honamaje a Ennoble MW
Iii Este combo com'prends solamento a dicho i PEDAGOGIA mnj., reptoriado par at Hospital Mu- sai Cornsifin Pro-Hommaje s. EuMittivii ric, general de Is
al nici Inlancl,,. bio M a
DERECHO CTC to no impartante rouprimer miller do Ia actual letra M. CIENCIAS COMERCIALES ZadidHumares 1,6n. do who i an Ia qua rindi
'.6 t4i Uvos riforears am cone sit r pecM L-1999 'n.' = Jdf1'dbsA.u.M r1i" 2fari T
6 PROFESSOR DIE IDIOKA SINGLES .1
Hosto dicka fecka, Agosto 30 (madionoche) siga PROFESOR DE IDIOMA FRANCES jercs, reportado par el deri pagai.cla. firantas y de organization,
I roariclo Piftl. acerin, de Jos laborers reall-clas tandiscando M, Para de Agosto 31, entrants, marque Se convoca tani los graduados de ]as Escuelas del Hagar, Francisco Varcla Rinach, de metal dientes a presenter documental" ciNfirraRlas de Kindergarten, Comercia y Aries y OtIclois a matricu. fi.A y media, vocino d re CLeaiiad s6 ritionategrillms y televisaclon, expai I did I repartado par el docto a and Ia$ magnificas actividades del
las letras 11ML11 Para los n6meros del 1000 al 1999. bb- 011111 one (sin recent a a examen de Ingreso) an al Como Pre-Univer- re. mAxleno lfder proletaric, Eusebio Mualtarlo cle In Eacuela de Educaci6n.
Los closets comenzarlin of dis 15 do Septfembre an toclas Ins Es. Guadalupe Rodriguez. de jai al frente del movinniento obram
tn do Perito Quicalm Aiucarero, acho meses daptaedla vocina de Lut- cubano.
Recuerde Ia fecha Y las nueyas letros,4ag6n el i cuyss close. nerienomi an el mas a e Junto y se prolongilmn hasta gards 813 Cerra, mport.d. par al mSa no- d6 comentar a distribuir el
.1 in- d I a to doctor Serial. t..tarial de Propaganda an Ia mtran'Jim A Die Altus sonaarima em-a. Islas conno
mero deseado. Su cooperal nos/permitir-6 set- Porte dme Ir.enarloul. as de $80.00 Al afio, pagadai an sit prevention,
apt, "' 'u,", a Car', Los or manifiamstos, tolas. ete. As tierim a
virle major. pit.... bimest-le, ]a W.. c:d. una. 1. Coal sisniturlas dictaclas ? in
Pam at ingrial an requl re 6n cleJaderenetd.j. In =fi dir
1 6, aderi del Wain pertinerate, ser i4entes de todca Ian
sprobado an los tests Ia voi claims tu.r. sign!- all trahniff y Ia rating, full
Graciai, A a y aptitude expecificax de cada ra. do
I-re. L. frallicula, a-' limita a a,40,alumnos par Aho. except Blear D intrigues, de dieciocho, presid'd P' r de -in'
do Ingen er a cuy a. de Wumn com
Carreras r at I I,. too 6A 25 as Par It. in do Peml. 15, C.1-d. do 1.16n. JeL = t, retai do fiCu.lquia ra informed nor suministrado par to Scoretart. Rancha.Boyarami nations cle 1. CTC.
n-.. R-- Ea 1- '11tinn..
AA., CKX cr4pift, H;kuKm, Dj n@ K JA NAM _-S de Ag
it-do'. -ac Hahmen 4
s e (rue tenia Memorandum IV,# milwo
-a lip, rR fLA TINTA QUI1
con el lsoll
grb
...... XXIAI
Else Anto.1- 4% P4zdus.'A Iss L111APIA Y
rit. Glaris XWlicaS -T--ft PROT11161 SU PLUMA
i can .1 ,&.r.jrgRa Brava R,
AL. ISCIR111111111111
_ -k J& _Jnrr0qUja Ael V*440,
Is, &late d.,Ienobs de'la
'I Czrp' s loh ia :it 3.
y'rnedla de.'le r4d,
)qNetaritsmaril"
-.n, qveirsto, s
rnedixtxdi 14 1,7 41, Is
seficri C; AIvAXcx )d In Onke tink."n
COCJLTAXI ;
-it. .1 Babe- Yaht q4b,, -K
'd* 1. tarde,' do
'j Joaquin 44 posads, Cap 166.
ttyix do W co6flulatim.
N
1 1. tials Quink am jobwX OW6
_Zn at Miramar Yacht Club, as, par asce, ke- vidst jils a
las din do Is noche, a. PIMLLkppw ad odwomoN
he r de JOB atletaw quo go
n2n competencies de preview in corrositSe, so aws;
tocift em Venders. PU46 imentiecalu pk- 40
el ".vana Swimming boost (imciamodiatso.4 ooketes
Club", a lax dial de Is no- parmaneates y hivabiw
che, belle. I
RLWET WUPPER: Procio: 30 cantavos
-En el H&bRna Yieht CIub,.R Alina Hernandez Reprezcntante de Fibrica: UN16N C01413taAL DR CUL% ILA.
lax ocho y media do Prosidente ZAya 463, Hibans 9'
che, con belle. Enka halages, antes fellpitselone16 pasarik bay so dis to sefierits Alin&
ii I wiosl HernAndes Martines, vim flirvilla adorable, do tins bellasa. hija del maitsAna Maria Ferwindez Alwirex der per Camaglity dente, Arise. 15 reirzdn Tel.1ah"he y &a is softer,
E. ads fealm celabm .. -1.r any. va.11- 1. ftildt.- -jamquin, Zufemia. Adel. Martinez rea&
11,mme las excruisitas curves mos-1 [belis Y may graciess schorits, Am Irlaria Fermilides y Alvarez, I.Comple I" "StItIS0114L %Vhbuk afift Is sefitrita. Berselisules Naritaft Susclibase al DIAIUD DE L
blis A: extionad. mateL...1. Amade.. FeraUdes de J& Come i6a y Roe envismes No"Its MAN cordial felleitselan.
ureoiles can 4ue noted he Coca Alares.
sofiada I Deje quo el soberbio La ..A.rita F-Avides f*6 may Rpl.vdid. an 1. flasks control do Allelpo' moldee on ,.. celebrads at sibade *lure* an a] Casino Espafiol do 14 Rabans &I figures, a perfecci6n y go. 1. m%.rPretsr exquialtamente um jot& rdo firmewportcyla
vo;7alimbnoto qui share
ro:: Aniversari6s nupciales
mp I En so.& materials Un distinguido matrimanlo a] doc 10 doctor Are close Aillegro, raper.
a& tor Fernando Vild6sola, y
expose, Clarisa Ponce de Li;. I& oimw& jer!
Los legitimom brassieres I 'a y su belle chp!(=11u .151UTA M OS. vaa rncs:l novena aniverierio
Maidenform an pie hay treinta y cuatro &flos de n- r1n. arrlb, P R
onan turs conyuples. d enlace: Bodies de Ba.
solamente en los= Uni. A out Bodes do Alurndnio, vave I_ r.
d" AmiriciL Irde ahaa de casados, arriban !in grupo de matrimonlos cumtech& el doctor Joad Gufflem plen cLnco afins -Bodu de Hierr6-:
mals y su bella expose, Nena Jenaro Alan. y Mercedes InglatuI HaT on rre, J.6 Maria Pranica y Chuchtta
Afid"191M all stimado rastrimorflo doctor Ju- Codinach, Carlos E. SuArn y Oeorgi- 0
pace code Upo de figure I It. Dumi. y Joselln. Morales do losInt Mere, Hdctor Reclo y Maria J.Was I cumplen late &fine -Boas de I seft Panda, y Miguel Mt*vn NavaIAna. Y Else lpf%doctor Ram6n B rolesorl.Las j6vades expeow Carlos Vidal
do I Univqrsidad ban&. y We cum
u seftora, Aurom Balari. umpi.wpld.m.
diecloclio: Badas Is onix.- cue
lnseniero P r ltlmo los
SUSUMU Y ANUNCIESE IN Otro a.1,4da arvi.... .1 a su )a-, PorMlla Gavin No
Use Antonio Granados y J, M. ZX1= 1
,,,I aspost. M,-jj.rtU Gercis Ray- I Was Herrers, iesteJan au primer act. EL .111UF 0 DR LA NM NA. ner par ump ir quince shot, Bodas versarla: Bodu do Papel.
d, bristalo A todoa felicidades.
77
' 16101
y
Mos 3 EXE3 ITTRAMODER,
dw entre 1WIZ220
Lru. LKj LKj
-entonces Its el ricantar la U1\7Y
SOPA DE POLLO
CON ARROZ
CHICAGO Y CALIFORNIA: Soliclas Ilerayocto un viols a lei Estodes Unities? Higali per Atlantic
diaries do Miami Chicago con combinations -Coast Line Railroad y disfruto sfla$ important$ vonteles:
are *11 Over@. Lp"rufa forrestre Mdj L&d PCalifornia con un s6lo comble do troni
VaLde 0 Convenlentes slides do Miarrill
_j Iflnereelo "El Champion'- dierlamenf.
0 lervicie a Nueva York, 9115 a.m.; "El Miantion' -diaria.
Washington, Cularetas del mento 1.00 p.m. tulases y ultra.
En cad cuchatada do esta dorado y apetitosa A T LA N TIC Nidgera, Filudelfic, gotten I modermas Pullmans con cuartes
imelividucles, dormitories y suites
sopa apreciarit el delicioso sabor a polio y 0 Equips, varodinimic can In ... oil come tombilin asionfes
sabrfi por qu6 la Sopa de Polio CampbeIrs suave Y Eja!!(p fuerse Dingell reservadas do-luxa, reclinablool
goza de universal predilecci6n. El caldo 0 Carte obsofvaci&n cantl u, 0 Los majors horns do solicits
COAST 'LIN[
sabrosisitno se obtiene de jugosos 'y escogidon sal6n cocktail, bar y comeder I Y 1109acia I
polls y el arrox, ligero, bimnco, 9%iave que lleva R A ILR O A D
el caldo la hacerlid./via rnAs sabrosa y mAs
Ives Ica alimentida. Le encantarfin tambi4n los tiemos MAS PERSONAS VIAJAN POR 'LA RUTA DE LOS
L ) Para informed y reservaciones, consuRie su
troops de pollo en qua abunda esta substanciosa Agents do Vinjes 0: Pominawler L Occidental S. S.
40 1 - -.1 -.. 1- --- CHAMPIONS ENTRE MIAMI Y NUEVA YORK QUE, _EN
" I I
. ,
, W 7- Noticlas w6licrab DIAMODE LA MAMNA.-Sibado, 16 de Agoi de 1952 .___ Nodel" "Plafial" -!-AU = .
__ I I "
'M I I I 1. 11 I
Joaquin de Ia CrIts I .. Actiox i I I Dr. Juan P .11,111, ,,,,,,,,, al Pakwico de
. I p am h oy I I I "I'll, I ... 11-1; "I'll, A.
I ." I 1 .
, I a,1azViigenei!,Gu=.aba'coa- 11 .
_ I CUAA 05 "WQvicii
, I
, : .
-1 Olt I
, -, --Junta general a I Mrsoriza-P'-. rim. a Ian nue"s its In no- I I
. Actualidad cal6lica can, an In qua tort, a .
V I Solem ne me 'area 1 Mot- 4 .
V, I I dinecuittact .1 totems do I I
1 I I mento do In mot. social. I
11 Un homenaje cubano al procesio i CA"ALLUITO YOU I I
. .
. I I -particle: S bin do Ia Junta I
Suiito P ontifi ce I: Directly., aliam, 8 y 30 tie Im,
- Gran nfimero de files noehe, an lam, salaries del
. honr6 ayer a I . Centro Gallego.
I I
I I I I Por Jugial E. Friguls la, Tutelar ". 1'
: Los lactates del DIARIO conocan tie adhesions ante al Vicarto tie 11 1,4. Valicasas adhesions _lw J
ya par Ia informackin gnifjc a pu- CrIsta, qua an Cuba, --M ru6n Como me misperabst, Jos cultou cele-
blicads, ayer an 1. edici6n del Ro. tie lam poeog mthom, relativannente qua brados ayer an Guanalnums, an honor L-* &I banquet homenaje ", ,, ,.
l tograbodo, Ins vision principles its mantlece reluctance diplopoicticas de Ja Tutelar Is Virgen do Ia Astin, Ia hermoso residence qua Ia Nun. can I& Santa Sede, jr ante al necho 66n. rir-mgaron an Ia Villa de Pe- I al senior Garldia Lago
ciatura. ApoztdIIm scabs tie adqui. tie no haber comblado do local Ia Pe Antonio a miles do flames' log ue .
tie acuerdo can antiguin tradic?6n,'
rir an idirmanar Para dejar ma Dire Delegact6n Apost6lica al mar accen. acompaharon a In = do inflation par I., Perique a once )a a re den.
de i5 y 20. an al Vedado, cruy He. dida a Nunciaturat an al aflo 1935--, lam calla- de In Ina dad, durante Ia to de Door del a
. no de remerdos an In historic tie no me liable realindo y qua ahqrs, procesicin its ruche y "Istlecion, an C&ye n cia 9 .. ue .
In relaci nos antre Cuba y in San- an Ia ocaullnu mile oportunk me he- h9ras its Ia mahazat a It solemne E, malimands, dri I lugar al a bdo de actual,
ta Sede. ;:Tro Imparopla decide hoes A coma ofrecada cubann it Su San. miss tie Ministries ofrecida an IA Pa- de Is Cruz. Ion del pa main tie a a
I.IW in to omete me
tempo par mos reducidas dimen- tidad Pio XIL rroquia. :nli an. pr ca.
'Para bim exigencies de una A Ia. .Jet. y media do 1. motion& ie&* N-e -' I de to .
stones, Una ofrenda, -par Dire parte qua, Smiscledomilm do tft-o.,*-,. act
de Ia Impartance. de Ia am cual sea In suma qua so I.gra, ,a miciaron Ian cults con repique its "NJ Crismil" quo de uba coma de lam most, I
espapanas y un: .mi- do C..-16. micial del cite d I Y commercial a Industrial" qua a tra= 1 sefialarck al Sumo Pontifice Ia no. 'arer., Ia ,u macurrleron nutri. : V111 de son adhealones jis =an sin.
ICA tramilado tie Ia made diplomiti- ble intenclitin de nuestro pue realbe am al catil
blo due repressentachmemn de Ia Unilm 25 to Gating. do ILA exam_ ceramente a ante gron homemade do .
I .
, tive de oelatermir at ft an V latia ma xeclor-.43archic Logo, par
an del Santo Padre an nuestra Re. hacia so persons y sal ponUlicadO. de Caballeros Cat6llcoj; de Jos Gru- Ian .
intiblica ya article, adecoults, a one llegindole como one muestra de pan federados. Venerable Orden Ter- tie. a honor Teelbido del jeciblearno
felix inicativa tie Ia qua dici lam. qua WE repurencentaintes no eaten care tie San Franclilca, y del resto tie expahol. al condecorarle, can 1. Cruz
blAn coon al DLA.1UO: un grupo Mutation. dejadw de Ia atenci6n co- lam asociactones piadome its Ia Villa, Las repressentationeude nontru de1sabel Ia ,Cat6lica, an mereepacien. I
de alarmist' Ia se'Cleclad cubana, ma simplest funclona lox de on ast coma tie Ins conouridaudes francis- _110I,113.1d.d. y a- comalkitiplon to a sugr.n labor an pro do Ia unitm
'is n: ,. .., ..last ... y escalspla y do his A. himbrin its congratmilarlo = a de Ian .zox its confratertaided hi.pa.
presididam per an apreciada figu- unic mis, &Ina qua an al ,m I ft an merece par tan grate ul nocubsina.
ra del gre namundo habanero qua t6ntfco piano tie cristiandad ve an HT, In Carid.d.
A lam nueve, al neosacerdote cu- Felicidades. Prueba de Ia qua declimps son Ilas
: es Paul& Goinechea de Del Valle, Ia Nunciatura on reflejo de Ia mis- loan, reci6n arderi an Turin, Its- adhesions ya publicads. y lam qua
Be he import Ia grata obligaci6n me Iglesia, una extension, dentra 'tie, -e3bftero Angel Piraz Betan. U megulfremos dando diariamehte en su.
de abrir y organizer one collect de Ica opinions Unities patrias. del coun. saleFinno, ofici6 an Ia miss tie festividad del dia cesivas notes tie planes, lam qua de- I
Para afrecorle coma hamenaje al tesoro spiritual del propin Vati- ministers an Ia qua predict al Obis- l muestran Ins simpatlas con clue he Aspects fie Is mesa priWdneW its Is bri"autsi rmMooteopeNto feel 0"s ed C 11 @,Ll gosbaMer do "I
Su Pontifice. some qua secret des- cano, central its In Universidad Ca- 'po de ircardel Rio, Excmo. y Rvdmo. Calabran en ante fechn up santo lam sido Acogido rate homenail sircero "
tinn'do Monsenor Evelto Diaz Cie. UP coro I le.tributari al sibado dia 30 Aparceen do lxquierda a derealm al c*nxmcjerTa do Is Exotmajacts, "Aar reiressiols, Moreno; al ndnb&o -emejm ,
I itches. sefiares Joaquin Fernfindez Tamargo ,qua Be arefa Lago.
cubrir ung parte del Ia tie voces interuret6 una de Ia. raises Joaquin sector de In acclamin., sefoor Agmaitle de peak Conde do Famult; al preddeate gesserislAst Centro nuclear Notation Me. IRSdirl-,
crecidos fission qua arigina al ras- En pr6ximas medicines, al DIA- J Gonzfilez, Joaquin Santiago:
lado y Ia adquisicilin its Ia nueva RIO lint publicanda la relaelc5n tie del maestro Monvehor Lorenzo Pe- Joaquin Guthirrez. Joaquin Vallina, El clitInno grupo recibldo pertene. goes; al Excess, Sr. Juan Pable de Lojendis a Inscre an In inatanter quit present" an el"umte diwurW*
r.si. concurriendo gran ricimero de clarion, Area, Joaquin Espins; lam ext lam siguientes Personas: don al president de honor del Contra Gallego y de mairitts de Is Reaceficenotat Gallegs, 'dos Juan Varela Grande,
residence its Is Nunciaturm. lam donativas recibidos y par ree?. files. Lit Imagen de In Virgen, lu- doctors ,uaqufn Corbera ,v Joaquin Juan Goleta, presidents its Ia fruit y al e& l general do rapsifims don Manuel Alvarez Beymindm ,
El hernamo gesto de ones dames, bir, as( coma al nuncio del acto ciand, on valioso manto pre.,d a al
qua decide al primer momenta ban qua .me bank Para entregarle al altar, entre un artistic ationto tic. Corbera Jr., tie Nuestra Sefiora del tucl6m bancaria qua me Have ru norn ..
or in a ve Iliri bruel Emilio Vizqu z Figueroa, Ma.
recibido al respaldr, its Ia Acci6n Nunco de Su Sant1dad, External. ral. J' u' P h" r "' or n a Rivers. Cabez:, Jaime Pound.. S e .
Cattilics, tie In. congregaclones re- Monschor Jost Vicente Burzlo, al Durante todo Ia dia al temple pa P' I her A qJ ..qu,. it. I. C menech, Emilio Salgado, Agustin Noligiaias del proplo claro y Jecer. cheque qua repre ante este llama- rroclutal Peronapecid ablerto Para per. id I As Befi.r.. 'Icini tie ,._,._ varro, M goal C
f,, V .. d I . y ,.. qu ul Guerra. Maria slon ciend ica e n L a Ben'f ica
critir al a de de,.to. ante Ia ,mc ui ano' Remain Barti 0 I ife -I'. far.
quia (cumbeiza Ia relacitin de pri. naja de fervorome, .dh..i6.- .1 Sao- it a er n In seft. Luisa Almoina de Urru- imagen.piquelnintrasladada nosy Tin, Luz Marina Call de Andrich,
marine donates al proplo Eminen .to Padre. marte are Tie idencia do 1. Co. Felicidades. choree Mercy Ramo. tie Ponsdome- sr
list.. Cardinal Manuel Arteags, ., mareir. ,share Nievecft2. Lima tie rech, senior Alton,. Rey Y .afi.r.
note= urt) represents ya tie an. La Asoelaci6rc do Midicas Cat6li- Carron al domingo 24, quiet an uni6n Mercedes Tra3toy tie Rey, al sefor
trade, .Par& al mialiclarroo necional, can do Cuba. qua preside al doctor del R",erendo Padre Luis r-4 pit- Comilla bailable en el C., Ricardo Puente Caballero -!n repre- Actuglidad cespahola,
un hecho qua Ia prestigia y In ele. Luis Muclitz Amgula. otrecank al rroco tie Gunnabacoa, he organized sentad6n its Ia Lonja del Comercia,
V2 an al orden Interionclo" al. Noes- Proxima mildirceles, a Ins nueve de lon cotton de syer y Ica qua me ban de Ferreteros, manana Enrique Trueba, an = .entach5ri 11-7tra puts era de to, mainline paisam Ia mariana, una circle an Ia capilla estrido afectuando decide al 31 its Julio del Tostudero Relill, G Otero its ,
de Hispanucamirien qua an forma central del cement:rio tie Collin romo preparacifin a Ia fiesta prinei- Mahican domingo, al Club-de F Otero y Cie., senor Rodriguez Alva-R ecepew n al Em bajador de el Jueves 21
pal tie ayer. a' rez, Josd Rodriguez Alvarez y meho.
mi:cc menas official no liable afin par al sterna descanso del doctor Hoy din 16 me Iniclaril al Novenario rocteroff celebrarfi. an No PalBciO Bal- ra,,Ifumberto Garcia y Cie., Labora. I .
air Wo una contribucl6n collect. Carlos J. Finlay y de lam milembrus neario, de Ia Primera Avenida as- torlos FUer, Trinidad y Hno.
v a at con al razo del Rosario a lam state y quire a calls Veinte, an Miramar su
a ben Icio do Ia representari6n de Ia amociacl6n tallecidom. media tie Ia nache, seguido del Ejer. scostumbrada coincide bailable. So Lo ,accik tie Inmurblea del Can- Espaha en el Centro Gallegio Agape de confraternidad
papal an nuesiro sualo, costumbre Una exterams .Invitaci6n me viene ,1,in. tro G llc*o qua preside al :,efior An.
tilluct log ballarli a Ins acordes its Ia afamada
de an U IdR par lox pq1ses cursando entre lam organizations El domingo 24, a lam nueve, habrA Orquesta de Teddy L6pez cicada ]as dr6s Duran; al vice sehor Secundino entre IDS miembros
M(611COS Y Par lam fiele. narlona. caticlicas y clentificas Para al pla- air. miss .olemne con sermcin a ear- 6 p.m. basis Ins 10 p.m. Stitcher; al sarretarlo seflor Daniel
l" reaper five, earn cone muestra doso acto. go del R.P. Jos6 Sell Vnils, its Ins El gran entualationa qua estbn moff. c 1fi' of"a P6,,r; al vice, Behar Fran- Por JosiE T. Pita de Ia enticlad
Excuelas Pies de Guarebacoa, spli- Iran Felipez Patifio y log vocals se. centime Ia miss en memorla its Ia d Ins juventudes partanecientes fierce Bernardo Candice, Jesa is Lcipaz A MPLIAMOS bay an esta Serci6n pafis. AcTul estin nuestras families
. I Club tie Ferreterns par esta fiesta de union espanales La Asociaci6n tie Midicost de "La
,an.r. .Fr.nlac. Pedro... n. Oter y Pedro Larigados 4kIfonso. Pit In resehic de Ia visits hochA 21 -afIrm6- lam
Carta abierta del R everendol IT Fuer de esto. metes religi.tiog. ayer auburn unit noche Ile tie animaci6m I qua quieren mucho a quina. Palo B caralfira-, qua preside al doctor Jaatoll numarosaa fiestas Populare, an alegrin, L. H.acio del Centro Gallego de La y a adhealones Para cate banquet bana par So Excelencia al Era- our no olvidan 2 Espana. a ase se F. Urrotia Parto y tie Ia qua as
Puritan mar solicitude, an Ia Secre' baJador de Fspana doctor Juan Pa- PedaZD tie tierra qua me llama Ga- ae relario al doc or Manuel A. Con.
t Goilreb.c... Inland. .Ill.... mile, Par. al 'coibild. 30 de aginit., al tarfa del Centro Gallego, Al doctor blo tie Lojendio a Inure. Y ]a he- licia... Este qua nos cobiJa as on I de Lop z. continua eI clelo de sesta.
P adre E m iliano M assue artlaticon adorno. a fluminaciones as- Club tie F 'reterDs calla preparando Renk Fuentes; en Ia Contaidurf. del cOmos Porque Ia brillantisima re- monument levantaido Par one ra- ne, cleatificas tie vardadero intercis
I paeWelt. \ on gran belle tie socios pare cer or Temitro Narional. al senor Andr6s
- -m! iattemporada voraniega (a Date an". Durin y en Ia Administracifin its 12 cepcion ofrecida an so honor, no n laborloma Y tasomem coma IA as- par. 1. el- m6dir. qua l.bma
Es a belle, clue so efectuaril tie 10 puad, quedar circunscrita a Ia me- Ilega ... Deseamos al triumfo it se
- 1 1' "I I Zi., "I on came de salud "La Bencifica" al me- ra not. Informative qua dimos ayer fior Embaindor its todo corav cipmencionado scinatona.
El reverend' gdr Emillan. Mos Entrega de diplomas a 4 am. seric sonartz.d. par F.' hor Avelino Gonzfilez Conde. zon I are a joeves, dia ft del actual
incet, qua al r Iran me. cumpliri T -, _: .rq de ]as Hermarion Castro y on )a primera Plana del DIARIO. Dios quiera qua al cite qua Be re- mest de agonto. Ia refenda asqc1scifin
.us Ends. daPO,. .ftcrd.lmles, des- .," ei inartes 19, en Ia n suirta. coma as natural. a Ia here tire seen paquefias eston saloy clea .fdiau-t. on acto an honor de Ian
"I 1. el tuensjt a to Saratoga". in a: h
pude tie on. roctlyfolm. lab rolrr.- cl ,, ,, I 'Do icuctrd. rm, lam outlets, qua Organizan In magna Y.al darre de In edici6n. Y. a ma- ra dulnedirle ... Con cauriflo dija finaletente-se Is he re. pc fu cr ox cuen ermer tie "La Beuk.1 an al Interior de Ia IsIR. nos I I Sociedad Colombista tenemos. In Directiva del Club eiftfi y abundamiento. no Duede qua ci6o .Ifse liev'suri a effect
Irige coh el ruego its mu publlcu. I ., .- verbena Progresigta dar reduriduat we camera, resefia. cibldo. y queramon aerie TIM parn I an dicho din A lam DChD y media ,its .
, 1 I Irabajando ocn todo-entuslamono par- P ra us Ia yl a realizada par al al triunfo de so mimi6n Para "t"'
.16n In siguiente carta ciblerta Trio. '. "I I I El a Im qua r suite on 6 ito social ante ties- doctor Lojendio al Palacla tie Ga- facci6n de Cub I 1. ncl an al .A16. de sentence del
lei To,. Ina e0tiar... -li-do. Pa. I pr x t r. A; t rd.' 'G H.g 'd a G,'. marelcondo sanatorlo y al qua axisonado coA su media .1glo macerdo- 11 dreo de Ia arde, an 1. Soel.d.d in. El Club surili dabidamente ado licia no fu6 s6lo protoeplar. cenida ficia. y del Ce
IT. van I derruldo tomplo tie CCombistic Ponamerication, Ia Sects. nado y selcsar.arnrfin .a. a I Do so Joick Manuel Gayol, ex Presidento .1 rigor diplannittim. stra Ia visits Habana. tic-An distinguidas mlembros de arri
"I", I it it C ',ana do Genealogfe y Harctl- clom 7ue a demean. Tarribigin xeri del ,P.rtido P,.gr..Ist. y a, Pa.i. de on entrafiable amigo, In scogi- Para agradecer Ina gentiles mues_ ban Colegios. siendel al Program,&
C.1imaw I it an a do Ia Secci6n tie Pro pitiond. des.rrallar al siguiente: .
"Here cualro aftox, me dlrilIi Vnr I I ,, dIca entroggarit diploma. its mlembros paccib a obtener en In Secretarin del Ile de on affect cardiallainto qua tras de affect 2 Bic Darman. y las
_ h Club y Ins Invitricione para qua pue cual me prementia y Palabras del Presidente general, el
ep, tie anorm.lon flustrishrion Mormeho I del Centro Asturiano y Manuel Gon- me Aperture del actop.r al soNllgr 11" .. I ran Arc Marinas, Vic-1. Gene- den plurtleiptir dalb. 't dce'd I asidente tie Ia asoc aclicn,
cite medin a cous quaridulgi, I I e( tie. Ina flimilin- zhlez, president del barrio de Luya- rib'O. a heels mucho tiem- doctor Juan Pablo de Lojendic co- fi.r pr doc.
ne, tie Cludirres. Cancer Den Collin ,A del Ar- ran y am gas del a ael.do IT6 del Partiqo Progrealsta, son it-' pd. Y adamA to, J.a6 F. U-U.
I spud. Santiago Set. torque su.palabra manza diciendo quit aunque mray Seat. Angel tic L. H.b ... y A to- de In Mar., Nl.t.h. Mayor del Ano- __ ___ Integrantes tie In comini6n mr- Hanindo al Ambito del Sal6n de Ia ei. ymeel Centro Q01lego deLagst- Confacrencla sabre policaridelldo. mi. buan.. annillos de Cuba, rill ganizadorm, tie IA Gran Verben P Pres dencia del Centro G.IleKo, tie, especialmente dictada Buria eiai
pstria quirrida, diciLIndole.. qua, vi. bismid.. bans i bible tenloo Ia grata oce- P
i Adem&s recibIrAn al mencionado Embarca liacia EStadoM resisted. qua tendril lugar al ,it
viand. a. Callonate demair qu, par scibre On t I tractinitiendo a sus labor a 8 X nos $00los .. Dlp6 rem.Fruncisca Cal- aptiar 3 d: era Is ym, de Ia Nueva forrai y onfermeram. par el dDctic Beho dos lam xalones tie Nlin. I tor Pedro Noguelra, director de Ia
falls de amdirelat., l,i,= v ira UnIdad Sartitaria de Mariadiffir' y ex
lud dimitl Ia parroquilt tic r a tie I. ociedad Colom- U111,108, Paquito Plana Choiritailde Comerel. de Marlanno. galleon so mencinje tie annor y de mclat dq 5 de
CArdann., .1 eludild ..let, it .... be hislit Panum-learm: doctor Guillermo I G.yol Y GonzA ez, Pondrfin al see- agild"inniento Par an magniflea tol 'I.. tHrector de Salubridad.
.uxtliufr In ruinama rapilla tie Ion- tie ZT--ui, iveaticrio de mbarea manana par In via s6rini'virl. tic ..to Varbena todos mos co- a ra an asta mu Hija Predilecta agr2decla scatcy tie veras a Is Jun- 3- Conferancla sabre 611 '
4cre par tin& de momposteria qua .ra.-,--''- nitrate Ia prople r.Embo a Ion Estall., Until.., roeinciantan anml "'-'i6 d I Tanto las Palabras del 3enor D- in Directilvit qua Is afreciese sets, famionaI, par al anfermero de ZA
forma unit, dign. Cos. do Diu., drmde I .
pudi-in Rodacel6a Juan Era It Frfguls. Frnncuco Plana Jr., Min citl'asilm a ealas scion par ..preglercei. dqule Idcnte general de Ia instftuct6n me- racepabin official qua Is do Des- m5fica", merior Francisco Mosquem
Ins yacin.. it, C.11anat. Pre.ldirh al coronet Alberto tie Ca- do amign sehor Fronclaco Plana yield. scriticuricirmente, But coma al an- nor Narcuso Ma, Rodriguez coma sion de render taumblin oficialmen- 4.- Proyeeri6m de Ina aillujewtes
cumplir mejor so. debacles rellglocips. rriesirt presidents tie In Socleclad de so ep ... failure Cut mita Sardificts. tLoilliscrio y elfidireconisono de qua mon lasdel sanor EmbaWor tuviteron te tribute de homenaja an nombre iculas. gentileza del Senicio do
e' I ,. ,a no ..Pita sentido a .a ,A an
.L. prers. firclatoccer. Ia ,qg ,,I,,y Cubano d G)eneologla y Herfildlest. spaces mba Para agreir on its Expactin .1 Ilucitra ,Cn.,r,* G 1, EV,- d6n de 1. E.t.d.a Untiring,
led" IT. y adminosirnifor de Ia Agenda de pu resonate. .so cltu.ja. y patri6 hacienda
uy suit go tie -L. Haban. d, b Lax astujilantes de anferepersts.
-adarld. public .it bileldild tic an ranob- con ello. sun in a atircetado al no- I an a tAdl: I Tratandento de Ia parAlimist indatiams. Ins ,qua great..,. I.. .In neat. c,6n y pirestigi..
r-c.carl. daml parte, ue congg- Rovereami P dre Tray Emendo do Se propose al& en Plana recorder I CSerfiB;menIznda par In nrq de do tie las cordials relaciones entire lentil,
nation par el xiI No podr6 it v), or I Virges, elaearmsest, da Is Co. EL C 1111CULAR: to. prin.cipicies starlon de Ia Union. _E e 16n Picut y al conjunto ,.J6- )A Moore Petri. y au Hlia min qua- Manifentli qua de muchacho he- Al final del acto, al mal me Havant
I aprovechando Ia aporturldrid par. nan, del C rldex.6. Crmilnente americano.
ar y concern -illos nueyos A 'ex ,v.16" I To .eostumbrada puntua- Ina lefdo Ins versos divinns its Ia ,a effect an honor de Ian arifernmerals;
,.rll,, ..,e ,',' '1'."Yr'.r."".I p ,1-1rl 'u ..aided it, Padre$ Curnmelitme, do -EstA exPoesta an Ia Was's tudl neyk"'profusamente Rural- F,
Index Act li.b.... qua W .bj.t. eye, do d L. Mll.grmoa, .a Sent.. tie publidded. 14 Tie of ,,.Ie riTpeour. and. 1. antirrid. ecust-6 on pan. A lidild 1119. .1 Paled. conduct al me- Divine Rostalla y .Has I- ly anfermerost its "La B-6fica". so
-ni,11o.ye.d. rcm ,it L' I van de Ali nostalgia y melancolla serving un ampl6ndido buffet.
Z,'.r c,"1Iib ,a y .'arim- 1-nol'i, .. hanian.j. se-itilke an 1. r.- S 1, ,, ci de 1. III print. do no., tion. Dr. Modest. caballeros. slendo In antrada de nor Embajador acomp"'Edmo rl,'j.'d. A do actediralariald.cl
" ar- I aa d2max. par in
d6ri -earis. din. a 1.9. Ecitruciti Silrdina ySsul vitaci6n. alIon funcianarics de '-_ I.-or".
.I ..find, Irla., juegrltdms a Dios 1 rroquis del Carmen, an ocasi6n its it rii I .1 ,,, on it I A b h.bf. trabado par yez primer y y .
1. it,, A.,xT.1,d, an Am percionam I. I ties. con ronario, bendliffin y reepce co, weapons Delta I Tlbla Y' Cusilcluter asunto relationado con EsPnn., mie.d. raeibid.B par Ica facto sentimental con las emigrem- A qua no reforimos a Ia pres.
%in -licbrar so anonsitatleTi. reserve. Vetarin Alvarez a hija OIg' 1 t., verberst,,,clarli nendido n at ejecutivon de In inatitucilin an me- tan gallegoic qua venian a La He- tigioma entitled professional diremolint, En Is grata Iii de Ayer, fuersum 7_ I Par do. n T-lente' Rey ,it. tie estruendwas aplausos da bone y qua lospiraron 'a Ia gran ua .yar, an Ian sardines e In Mo
,.,, d-ittran un feliz viaieita' in ,I
.a Illinois y direcciclic de 1. .br., N.,.I lam. a por I tel6fono A 83DO cantenares de scion qua a ema no- to en al Catorro, fuiS ofirecido un
I. ,I lei ..... eargo del gran or t-, nurnanawan Is. in.-Jes it, spied. NOVENA: poeticia tantan y tan bellon verses, alanuerzo de confraternidad a Ica
ctIbano. merim Honcrato Coyte a I I an here. tic 9 11 Pron ra ocupaban lam set cle
impala qua racIbi6 al "lose on".. Penn Mis tarde, actuatIclo entre Ins ininediato al Sal6m III den- miambircle de Ia miscria.
quiet, .grad,,- al ..:, -A I., 8 y 30 it, In a-eh,,. ,n Abierta Ia inatricula de ; ,a 1. PIT" lectividsolas espacralas man nume- A p..r de 1. plate
. 6r:rBelple,1, n rdat,. con. Y ocuP6 al luga de honor del itias productWy. tame III ,J __ _____ __ lam Claretlarall del Cerro, r.san a importantric de Am6rica del des Par e torrent: a aguncem caldo
it, I. inheir.66n de cotton Ina v .I. I an honor del larmirulad. C.- ngrego y de enseraliza ObrRS de conservacilin Trianon. t ... ndo aniento a u dere- r in an Par, ""' in i cha a izquierda el Presidente gene- Sur, puda observer qua todas allas nobre Ion I precincts Installirs. Que Diu, 1, concede ,I nms- NUEVA YORK. INC
lot. 6xit. an I .,I. anatch-s tie Nueva Y. ,.k Itin 426 came An -6n de Maria. libre en el Inst. No. 3 en el Palacio A s t U r ant sonor Narciso Ms. Rodriguez; al tertan coma models y ejempla de A les.en qu ,a I a.ap me co clenzo
I cretarto tie Ia Emb.j.d. Conde las inatituclohas espahalas an al I 1 c abe I huAhoric. hijo, mias, itienlo manifeti. elitalicas. primaries Y secondaries, 511SA SOLEMNE: de-Foxe; al conselero de Ia misma ..tarimr .tan gearides creaccones no.rianno y Ia buena volyntad tie Ica
tables, %c. In obr. at, v- it, ernstfur tietten 280.520 alunnoon 128 "or citm- -A lam ca-ve it 1. nrah ... Ft, Intitilute, de Segunda Easehari-I Desda hace urom meacs me vlaren senor, Fernando Moreno; el prmc- de 1. CIonia Fapafiola de Lit He- participants. a a nd fue 6bice Para
valujitr a mil jo-Iont coma asperAlca. ,to del total tie In rioblaci6m ascolicir). I dent de Honor del CBen
mos. eostt treinia mil, clue. tie ins ,alendidon par 6.500 religi k.2GO e del .mii z. A Vib.r., he convocado a los rralizrtndo obram do conservaFtlin y ,troRGajI.- bana y par tiltimn. al venir como ,r,,tarle lui,,,,I, y al relieve de
u. alay ell 1. pol-lunt 9 To Ve Y de Y6r to IT 1, raterniclad del simplistic acto
entire debo tin pr6ntomo tie dos mil. molocalrecs seliltureg, to A .h ., irl tes a ingreso a In Segundo I I lanto an al PaIRCID social del ad.e Vicral. Gno= Embajador a asta Republoca he Pa.
A I., aulairldildr. enclas 42 fit Santo, en honor tie San Ell-Aanza, Para qua a pnrtir del din ,me or8m Ilegn,
.1 ,de;ptu,,, ,r ,.;n..L, ,,:,,.a. nrcid. al Pre.i.derate daSH.nor y ticulai dido adverLir ]a labor bonds y real it par Ia camisi6n otgai
-dificirl. y 110 Centro Asturiano, ya que el estiodo S a i5pue""
. ,.q", haa R.qn,. IS del rresente men y still presentan dora.
Iton ,% it.. re.,_ arintmen Tic, dqi.,e, a. in I a de Ia a comc it Inaidad menar Ca- mente tramicendentall que con so Participaron del fraternal almuerano to mueldom Y. otr.. _aolle tud coriespondiente an Ia yetano GRreja Lago: al on,,,,,, ,cyo par
rise pilro ,,F.,dr tier In olarn por nmllonax a in C to Se- i del misma Ian recam ba. Se-men y,: patriotism y con su annor
it. I __ CONSAGRACION: ria del mancionecdo plantal, en z6 par al -ragl. de Ins balicustres, literal de Espana don Mae. e nelerenciri deuds con trarni-n. K,.cu[- Par writ pure. el Era A. Iza junto con al president. de 1.
ef. mr. ti, l',,T, Icciotcrful. "N. morl p-, ,Jp,,.l Franc,. ,Sprllnmu Air-bliop. do dian I-chbilan, entre EI:00 a. in. y 112 30 Cuba y par Espana he realizado an tiluci6n y director de In cues, de sel.... a ,I, ,:, rez Reym6ndez; al al orden cultural, ben6fiep y poll- lud La Bart6flea, doctor Joni! F. Urtru.
To troy pricilt. pic- h' 111.1 11 "act ell T P- -A Ian ,nic. tie It. tinde' an p.,n.. hablendo elfin nerceario cambiar min director de Ia
debar P N, it basis el Proxima cite 30, inclu- I case tie salud La B entities, d
gairl. ,- eI utc. 'Io Divi.. y la Den- I tie "tie "' firle, miric ,.brir al 0- Maria A.-Ill-d-la. tie Ind.. it a Los documenton que deber6n do 200 y reparar mAs ligeramente ,d..t.r ino Ia Colonin Galleg. de Cub.. tint y canors, Beba Almoina; al aell actual de 170000 dinr I.. coition or ST.. Joan Base.. ,.r.mpAna7c A ]a solieltud scroll loslo Jos6 F. Urrutla; al viceprest ante ElogiT5 man adelante las virtues tariq doctor Manuel A. Conde L6p"
I :16n clue min isp-tirlit ma ,inn, 8- rc rQeu%'1%' guientef. itros, lam barandas y es- del Centro Asturninn, ,iefiric, acoca tCuAl W Mot Bud ,e _,, i-coolco, zecundartan tie Ia -1 I asidecomo cl ro marbles qua alientan an ,I fund. Y 3efiora Edellinbra Rodriguez; .1 ti' it ,- ig : ucturat Ia. mismos. Se Pintaron Ia, nual Fernandez Camps al tax,
Ft 29 do I b% b Manuel Cared Canal; el Presiden- its t.d.B 1. cap.6.1c, y de entas tular de 1. Seceicin de Studded,
I ylllc cillu lop I 11. i --- __ -_ -_ A) Cartifienel6n del nnc irafento. PD-:puertas y ventanes exteriors it, torump If ran .50 A no, uluri sin .vr,,e, IT I ell a rediter qua of aspirant te it, 1. Serri6n de Orden sanor families "pennies a hispanocuba- her Cayetano GarrictLago; jon due-&
love Ia grandiannic irlin tie out lax 12 .has de adicd --,,, d,,',T ,odP,' do al edificlo. que ofrarric share fares Domingo Delga( a y senors .Z
- I Jose Mo. R J. -,,tm al de Imotrue- min creadus par Ina emigrants as- tie Durfin. Alvaro Banners. Gar
par pr,.,,,- ve al Santa Altar Palo N oticias cat6licas de Ia noche del 31 de didembre del tin golpe tie vista magnffico. Se pin- con senor se M Tlin Hprtap al pennies y qua conatituYrin ua has- Toiar y seliora Maria Oltra. Jonii TreI ofracer al St-flor el Santo Sner-fivio 1 pccntc liflo. taron al Sal6n its Scalones. In Presiden- d e Be an Aries senor Jos%, am.',' tion inexpugnable de Ia moral tie lvin, Pedro Machado, F61ix Pallaris,
de In Miss I __ 13, Dan e-trus de rincrillidad y ,a,,- 6a, 1. BiblWar.. lam .firittoll, el Da_ Gomez: el secretario .' d
Druid. !.,,nnaho, afi.x qua fee- RIO DF JANEIRO NCi.-Un or.-JAid"', emparlicl-lit, con veregrine.,ftelA y adermis cualro fotografins de tor ene Fuentes y senor. Ross un puts. Eduardo Clara. Emilio Hernandez y
go. me enr ivT tro debit y cullaimto yeclo until 1.1-do- It. ,rennuellint 66. via tam.A. de ecirrict. partamento Legal Y el CRf6 Taberea, Scudieri; al spoderado 1. An..- "Saguis con allt-dijo-Ist lines isechora Maria Loins, Dominguez, Ocar emeriennut ce.1 gran daho ci to 'fie it, cadavers en I-[ District. Federal. ; I a i ,a.. lax raj.B del SWR tie Ar- blea Y tesorcro tie ]a Bereficancia constant de nuestra mejor tradiabierta tambilln la nmctro ; arlegasefior Rosendo Varela Al- cu5n asinift.l. qua ,Tire son man al- JoarRolermin Figgeroa, Miguel ,Rue.
pere. grand ,orulcon-, IT- fill- vetrich) vir 0 alcaldt, de Rio BOSTON, INC, -Fs la unIca en In Para I on alumnon tie ensefi it IT z' ins y lam marquesinat. Despunts se re m Prasidente tie Ia CoTi- ton empehos en Ia defense a ultra. ,R,,,.,,, ,,er It Gullerrer Oscar Rutz,
rl r '. "."I; fined. forest., ,I do-ic Joan Carl.,, Tin] desI tie que Ins al mundo" In capilla de N-stia Se- bre durante al perfodo cle tie. D a ul. p "ran y pintaron lodes ins I-e- acia de Recurson tie Ia misma senor rrar N- L oel administrafre Ion 1 ) nue mucus cle-rots,'nutoridaden oclefunnicas derionciaron hors, de Ian Linens Aerens, lionalada do-ado segOn Int.rean el Dr. V b'lva del CA16 Taborna, ell line huc-1 Avelino Rego Morma: al vicepre: -- de Ia supirmacia de lam valor el'! do, del .ncwt-. sr. r Avelino Ro-tre lla, .I ,lut-,idel prolnJo nit- C, propurs(a coun, c-liaria a In an al Aeropuarto Internacianal tie Lo- tier, Se-Wrin del o Gall, del ecpirilu. Creamon qua an ent -be Jorge Riviro
han hucho puta i perar con .%I, ,I,. con i toohil. va till,. esoc reconoce g.l,.n Boston. elikida paill Ins 3ooo -- Point vl----- Ile obra de rolutsuraci6n. Ahra me, cidente Eemundo del Cente drigqer Conde, men
am I go .,ft., J.a6 Fa-i,.dz Mail., 1. memento gravt de Ia historic del y senor. An rea Booze; dmtoms
. .,.,. nalu.jn lona q- mi., Budj if, our Brand es till Dais cul6lico v In suit.. del .-conet. ; ., Acc teraninando de arreglar y -a-, vicepresidenta tie Hijm its Galicia mundo, a one ideologia materia- I Efrain Marrera y actiora An. RaabOf" an unit, 111- -Ia lu ollibnla nor ,,I Dr. litiod eminn.p.lit. hl;I d" l foilon Pro(e'tarce. cur ndministr6 nQui I- Ind., to. ouncelull, del Dlp.-i ,.firlric Josefina Guerra tie C.b.ar- lista no se Ia poed c veneer ean Z diran on!:,hi- -not donch .... ... (:,,too .e cian. e IT ...... eremm-lict
r. I: 2, I"To C.n.a 1 ,1111.11rlir 11 11T l .. a n. Is ennfirm. ,Elmo Ponsdamenech. Octavio
%Ttl._ ,,toroverto. iiiroba- In iffarlitmente. di res; el .efi.r Elicelict Vazquez ,Iuor acre ideoligia materialists y qua zibill. Jacinto Gonzelez, Juan F. Ftindex IT- -, % I , :,,a il. I'll, rua, -or, r,:1:.go-,, .1 ri,",r"T,,"IFA,,m slices"., En ,T., 1,1, I ... 1'-.,,.",, Obip. it, P-1-mich ch. de 1. P-idectria. Asn-ar. .it
." I rro, yoruestro companero se de nada airmen Ion progreaos Ike. guern
I, bWa lwall .I,- d.-i a: ranilla dne Al,,:I
am;eIlIui uI.,,-, ::s, Tir;,,de.,, ..... I ,in, -mo 'it in 11"D tin Despacho Para Ia Direrri6m ,n, Roberto Guti6irrez, Luis I--, Rabor pircir I a y senara Carmine Ferean;, T: r I, I it cido Par % arion periodistas mayor repremenla a ht ,auIj-,;, Vn edetric Drina as d Image .. .... .. I all", ft n M vers H aKWWgn tI ,g,rnfu, 'A 'I'- del filarial Y -a rate --tru-nd. Los _5a i.e. ni- ni al, derrumba Ia moral de
"" I ," ,I;- Alh,"' ol 1-1,11, DabIbl,, I I nores Armcdor Freire Gal- lon pueblos. Par eso Ia politics del doz: Julio Pilrez y sefiora Amparo
.I "' ,en ,Ill.- so .1 ....... 1.'Vadle NIT,- ;I It I-i-clan It- an-o" Y rumn-luen it, cal, ,,I-.,,,nu, elvia li-i-s- o ;,nt fund "'or ,in sole en 1. --tric
I. Tie Yniversidad it Para ins trnba. do.,Paquito Gomez Hector, doctor IFlores. Andros Flares y Pastora Mamin, 'Itio le, haulun, no'lluyn, ,tre rodead. d, *I a vs Oxford v tin,) cie 1,3 .an notable I r- jr, routruccla, del Optim. gratin Tic, R a 13-i-en Lopez, Jose Paz P Gobierno capachol se cifsc an Ia de- rin: al late de enfermeros, senior Jo,. P Imelic rnaniono, ratio v pi ;,, ,! ll "" "' I ft I F-W, Avelino Rociriv.'ei tan. tie excut yic or s del capiritu 6 Diaz Agrilf.j. y senora J..efle.
in I I'll it, ionzlicnrr.c. .'. I 5
te "' III,,, -NC,- LISBOA. (NCI.-El ll, cunn. Injo ,I,, ra' Incla Pil- Cmid'e. G.,briel Rey Castro, Manuel y en al mantanumnanta y an %a- 'Bell6n; Ia nefiorita Manuelits Belton; '
it, ,,I. alerlon, i!:a1'rT4 d ',, s l'.', ,','i!,',' fal A1oi i',1 lNr. f, ,Tlntncocn 'a' cocor,16 matrinnottion president t nir general interior. E it% go. de client ", Manuel Rodriguez guerilla e-starite de Ian val.r.
-it H paln;, -PUSAN. Car,.. INC' ."," T'Iln senores J-6 IL Santis.. Rolando G6,del rtirrprl. abrielulol,-, ,;..ifi,,,, ... I- ,I- TcC Don, el enunin it ,g;I, tie I.a .,ad. d. Gains. par to cem-..,I I-, pnn.ua, no r .. fidiritnei6m asth labor de Turin- Sannf-. Seraffin Garcia Area, Luis morales p6blicos y privadon. Gra- red r zn
-gro y alcvo Rvps -io6lucts, c .s.. n"'Trc, I.. I .."."'on 11 rAye.dd%,.g Santiago Ram... EduCr- dris a ello y a qua seguinnee ficlas maz,,Eug to Silva, Josai Agrelo, Al.
te Ins del alma v nit on A, tizado nor so Plitricirea, I, 'moon ci, K-' ain' M A nol"71 .0 ri .rf 6 I I ,,'.ie 1 .m. T i Al do R uez Murado. Rose9doV a. A ]a mejor tradicilin expatiate. las 'roa Arorrich. Manuel Garan .,,a .1 ,.a ,, I., ug, ;Taaln-; ..... T,) del t ad Libin s,,uTd,?,,ddTP.,Er1.1C deral Manuel Gonzal-5 C"I"'trilluni. ";,I, oil (at.] de to y erm.-selim del pccliid. I cfa Soria. Severing Casmaho. J. VI. !I ;nlu!: a,;. l'I','t','T I i IT; r. a I. I6 on I 'bFir. Pedro Al. Ide. Andres as- .
-11 nto al minenent ITIIP I A Ance,
.1agon or. 1;11 : 'l ., ,11 rallrilta-mi; el ,live Ian do -_ mujeres y lam hombres tie Expacha Ia y Direct distinguichis personas.
It-, pido Q.T. a A uan Duran
., cram g6"on' .orna" ' Is nl. P. James V. P rdy 1,11i No hubo discuracos. Para at mucha .
I ,in a bo "' on po y "' '$Pon., I I ruya I: ist, 1 rios-DI'Ampo',adirector de "Vida Ga
novel din inclan "I i S, ". 'o., ..in,. in.," Juant ,, a l".'.'- 1 ',:,. dr! I i efle Tf d a, sagurc 'hatt T 11111fillciese ell al I Ilma"; Manuel GoazAl" y shorn r.contiticyan bay dim IA mayor re Nfisiest. y mucha ire par parts de
I do Pers-orancut f tial y notes Ile' pet.,d 1'. 's P,,m,,r,,,, I A v IT- Suscill serve moral y military de Europa".
Duergo. aptuno qua fu6 aplacada gracias al
I del vendor. ,eiltiembre in(- irviodl' '. I se Tifirma. In (Intel, person," I I'."- kntanina Largo. Jecuis Cauca y se- C3ncIuy6 exhortando a todon Ian
caa I Inaluion, "no pa,. mi" TuAl, d'.,len 10ANILA, NU .,-- c "o-a", do LOURDES. iNC).-Mil decennial, act- lallm, Par ,I earmlancelat.. DtARIO DE LA MARINA, nora, Socundino Sunchez Santingo compatriots a qua eacuchen siern- entuaininD6 y a Ia Rlegria pueston de
pager mi cituda deud. yique .I I" ", fle'socas 11 Inn I ", l It vI curso eiegon del ticirte tie Froncia. inuadcoil' __ -,---- __ --,- -- Ducampo, Pedro Mufiiz Carraras. pre Ia yoz eterna tie ESPafi2 qua de manifiesto par canton participucrinn
.it. ";I,' ds. vinieron an Antonia L6pez de Teijeiro, Hpyd6e a .,in al -rdiallifinto cigape w 0
... ,rmor I ,,a os pewo-non m0u, .frecid. Do, It. 13 ,craidad tie par perian Ica Y romigp manage constunte princlican.
datrilles u, all.,, S, ini 1. h%.-, Sort. T.."s Ann Data proparar pere nacI6. A Lo.r on. Aturancen.,, a r 1, Alvarez ieycli'lgarepromenta- hijos y R Ina hijon de lam pueblos
.1 loccalyndi-cei-6 inempre Ty Vn 1):I- orotesm- d, I gu o d,,IImTd.a A Ina antre Ina r,.,,o, qua vlaituron el cioness do lam fine ,I iontu,_ A Pificiro T al ]do de Desoacho nuesrils q el ranno y nonuite yon ,'I, ,mrl-,IllB D61,111in Y al .... rl. a Del. asicatic.'J. "tan dins. habl. 70 frocri-I Tin y otran distinguldits personali- qua di6 vida su ganio al culto al tro clumplifiero Antonio Docampo
. a c honor y R Ia libertad. de T2 Fue te. De soul Pas6 al sunu Iv I ... ... ri dadem. cpa. Son
Prolamin. an filial v ,,iur,','-o,1 "!,I,, ,I a dol Emse iladt, Filinino. El cur. naros y callembros, tie Ia Infunteria de I Centro de" Caf6s de IA H abana 1 Una salva de avlenotuo, pfami6 1. 6. its Fiestuin clande esno, v v. on C-lin't" dura oil III con coalro h.r. v Mar no. Parteneclenteli a In Sexta Flo- cla ando mesicin lm.socieda.
so ni atividuld.. an say .I,,d:lano:"I ,%dw tie rInses a In -m:Tn,.,,re.r.n1-. r. fr.M.. 1 r En number cle Ia Comisl6rc EJa- bellistracut rehilleas del senor Mar- fallen c.1
to tie UU.. rincladic en In Rivir- utiva Is W Ia blarcycilds, al pre- ou6s tie Vellisca. island al Drordo den de Viv". Y B C-m.r-. DisQu dichn podc -prio, to teclicnil. doin-tun Ina rialle. .,g..I-,.n 1.
A code, 'a. Are, it r 1'. em..Inli, Natalia -1-unctica. ArClon Catelien. qua prob.blamenece. I.., primer. AMARGURA N9 64 rse \,sidente general sailor Narclao Ms. tiampto felicitado Par lam ejecutivos trit. its Sarria. Aurom de Somoit, cidriguez, exprescanda qua era no- y a- do. "" 1, .d.eml mc,
= pa one., Is Patrons Tie ,-sta critical artutien: arles tie obtener so ,po ejrInaaI6n a a mar Tin norta- che de jubill, we lavisit. del me- InM . astiumnsur a. pens.- T.b..MdoptC"hm.o 'r
So. A An. y le. full. I.,,. dnrl.", a, 'o!T,,Tu.dniIo ,il-ll- 1,lca ..a, rarta 1. Basilica de L ... des. A rk 'I,
. an I -7 ,far EmbaJador al Pa acin del Can onient.-an al Album de Ora de Ia y Uni6n de Baleira- But coma lam
linne.n. a. .in Bud. a it I- Oro To ;I Insi, ,obr, .lg*I, A V I S 0 tro Gallego. y qua 6ste podia con- Inuctltucic5n al doctor Loiandlo re- ordembros de Ia Secci6n de Order.
Qua a, C .... 6 a am. n te d, Jert, onobblemit social rnm(loanoraneo. FATIMA. (NC).-Sa .brirA aq.1 u. I iderarlo coma In continuncifin de cribi6 to siguiente: Tervorosto ho- y al Cuadr. de Declarioncifin de Ia
Pogue ,an erart. .- led., I., ,fit, can d,.I earapolart. Ia Embaisida de Espofia an Cuba, commit, 2 12 obra realizada par Cu- Inatituri6n can so director seficur
.;go. .I., c6pIIa, y le, prmcnen, no "'ASTFLGANDOLF0, haln. INCI rilf "coinic1rd:."n".'A6 le pti,.b,, El "CENTRO DE CAFES DE LA HABANA", no Cola. Y son las desecc-iDjo-de mte be Year, Esparia. par al Ilustm Can- Joaquin Riera. Los ejectcLIvos y wo_ T ,a "":;, ".,,," l.,,I ;"d,,,., r 'i949 cuumd. I.., RR, "It a as AI
vid.rl,. a el Santa Soirifni. de ]I, To E ani T, Pp. C."o'e- I bror6 festwol alguno en los "Joi-dines de Ia T optical ma- i ronglamerado de cubarcom Y espic- tro a ego tie La Habana autknti- chicion tie Ian referldmal entid it
rog litax Donald M. Q'C.Hrugh.n Y Albert holes de Due triumfe an su come- ca embai.d. It,, 1. Madre Putria an Pereaticese cle Ia vreseneia del doc-
A49., qq' I)LARIOW. LA NAIUNA.-S"do, 146 de Agoosto de 1952
No u codwo4en vo'l
AO NAC19TA UN 4
17
0 0
.4
VW1 i'LOS NWM
0 0
2040N
Xo? da Amaro Elsa Mantilla UNIDADES *Aj DE, DUAa
go ads laths, an quo Celebes so osommistim, mars Pseudo aii mantrimme- LPN auto do praterewls dozens events hey do sit o-emprommism, anumvese I
at! Is ggleammistigrz gadvorlis Neya Ames Daniel, ImUa del matter Nleelks formatinds ham name dim. Aware It do sea fopmeas ZUS& Daniel. pan at J*veu Joan A Cavolai Also". Linda, stay Unds. Is sovia, Iks Manillix, 34 Rinthas.
del sefier Rafeat (;smbd. It de an eaposa Jasafts Areas, JA seaerfla jigantills, h1j. del near Joaquin Mantill- y de an tilx0all
El sale daJa paild6m at afectuarm an bo- te Ja tudo an Is roddesels Celia Unebes, smairlmseade pertmosselents a Is seeledad &a 111gum Is Grousde Is navis. Numstras telleWspienes a I" movies.
do, f*6 pedids, as vaLtrismaral. pars7el cabstlerass Jovext Alberta Cowley 7
He *moo* a fit do Cagal. IsUe del eager 71,11merle, Cowley y do Is modern Nons CLA&I do Colefe,
desodocamon pare som" I Meramen it f, Montmartre tan Bantu a lntirwasiL
At asudguar It ustials, un mind* cardiatkime onviamuse a I&
minict, Aiandsador Duodomto qrm tLem todo to Nuefftra socledad delegate, me darA = to de relieve de sto gun a.. _do penjus, 7-1
c1ba n .xtoch --a IV- Ice 1- 4 e!maglita Ochoa. contain.
Maa bnrlr., "Fr
alus, go ban&$ emdje: ft duraderm, Contra of bad. bellisfnio te. Is notate, lFerninde
sudor. ZF@ciu a PzRmtaTac Ingrediente especially -itlthl lub;' am,,er%.y mIC1116r.efiaa.. holler n clisim; Pedro Erldnoom, ba
as 4" Ine larin flarriftco y Pato Suits.
Annams varmill Moderno y M do splkarf oulle", c Estudio, Sylvia M. de Goudie TV HOFFMAN de Suave Vivi6n. on ten.'
,u or de estat fiestas oue a vienen rr'sta,,11 Como at at) uervo to clorado, finiC0.que protege all vilita,
cedl ndo Ininterrumvidamente du- do be elpaglioles. rante = Is tempar.da. Y tambf4a actuarin lost famosom L4 afamoda professors de balle Sy)- balle upohol, kindergarten de Iballet
We do Aor xxxforms, do-torTOut Desde lam nueve p, In. connen r m dlahtez nallanos Btrual Valentlen; via Medina de Gaudie, qua par su y gimnasis ritmica, bajo Is Idl 'recci'n royeCta en all pantalla integrameate IS
cooke a servirse Is dellcion comida y cl Ploldi, quo a dials dongastan aplau. :rte exqu site me he hecho adenine de Sylvia Medina de Goui a do tandA de 4 megadclos con 20,000 uni1.1 di & 1,2.dwom belle me mantendri basta In cuatra so. a aranel. Is ocllildad habasiom, vieneha- otra cdm tents roteson, Magaly
MANCA lips do de is madrugsda, a lax stardom de Is Actuari do maestro de ceremonies clendo ya lam preparatives parala AcozmdrArmsrT dades mis de detalle-en Is inlaiM
5". Dowdonaft s6c.dar A.- ues a a no e 1. Plays" y del "IV Carson, at conocido "ember". inauguraci6n del nuevo curso an N A partir del vtinticj,,o de elastic
onjunto de Luis ntf. M ilann domingo. tendri air& no. maderno extudlo de Is calla 17, as' estan ablerta It matricula, todo, lam pgrCibe Ain: M estos res.
$1 at Et show, at presentari im r" the 'animadisima Mantmatre. quina a 6, an el Vededo. din do custro a %late p.m. La images Be
mente a lam dlez, y quince ppen.7m: Ademis de too allclentem do costum- Aquel magnifto Instituto, ice plandores; pfeCial, a Is Iuz
ra repetine Ink tardt a Is una y bre4 me celebrarin log coneu- cuenta con muchas alumnus, ten rA Pan mks informed log telifonot:
NO quince a. m. mos a deJ dia.
NO br su heron pla Vacations, morteh dome entre lot con. come de costuMbre clam de balletIF-5232 y F-8301.
1111. 1. altun do carrentes, doz pandas a Tower We.' 1. a ... u'ar: cone.didad do Lod.. Jan a, Par lox aviones "Constalla.
AIM C .Pres. tax. Is Chicago and Southern NO NO to& an P do La bodiz de ayer Hey im Hoffman pene Wo prowpilesta
aid lot publ a cubano coma ambas din.
son Migue Y C.-ellts Reselloremov in concurrence do E,, Is ffitimidad'de in familiar Le orqufdea. blancas y Uric. del vail.. bliftibW ome4s an C"all
P. A SOJO/W." Qmprtle a dl su prime Vizqum so presentann all[ con un gastox pagodas par una semanzI. llev6 a efecto a lam dim de Is mots. avalurade con at sallo Inconfundible
I.,,r, :ndll Vdat-als do Is de "El Finix".
Atornizador Desodoratue! na de L
novi., bad a attractive M U 5:1 C A -1
a','bc- DI 6fe come notario at doctor Merita Adelaida de Juan con at ci rr nual A. Gutlirrez Balmazeda;, y fir. TOW. 44385
to )oven Roberto Fernindez. maron al sets. an calidad do ttstiXos.
El adorno de Is ems astuvo a car- par dIla, Is doctors Rosario Novn. M E M N IE N 404,q it. do let florists de "El Finix", at Is doctors Cormen'TIrreal
ran J.rdLn del Pasec de Carlos 111. Acres Josd Mains L.kadrpyit Ga.. ATOMIZADOR DISODORANTE utenes combination an lam dtitinta, 7AIez; y par 61 Is doctors An& U
:part mentor bs mks lindu flo- ria Rodrigz, !a manors Vicente Ar comedor dol's brlndi data par ri.66bm Y clsvefis.7. bli
PARA HOMIRES me invernaderos. Wnez de areas y lax e6ores Marto is folielddi do C"In oclarasba out proc:L= V
Durante Is caremonin Is mehorlt. de Paraj6n y Pablo Hernintim I Lo b an digests,
Juan IucI6 un precinan de_ Luego fu6servido un "buffet" an el con un r'l a- lInhorabuenal N
a
LAS RE dol
Nilda Ferndndez de Lbpez Roparto HABANA11ILTMORE
C.. a. hija NIM& Staben. am id" precious quo bay eumple sets .9.
d, &pare.@ an ]a presents felogralin Is doctors Nude, FernAndez, du. y at"clivs ftpma del doctor Orlando L6pez Forruindes, widles dettando, Inalnolor do Is lescultad *a Ididicins.
A votes at molester emdoenscal vs sconspahado do d9lor do clans, Ma.has Wages redbiri key Im, adorable Nut. Rebels. FHaLd.d..
quo combatir a code uno do let do@ par ot"co di(trentes.
V1111Y.nem do personsum conflan an Alks-Seltzar-paxqu. taboo quo
allvis, amba. Lca Ingredlentes anbicidoo do Alka- En San Antonio
Seltzer contribuyen a menterls &I est6onago, mi.nUse quo unct do let c.1mantem mis silences del En at Santuarlo Naclonal de San Lm sellorlta Martinez Torres, entra.
,7-: S Anumlo de Padua, me llevari a clecto n precedids nor su mcbrinlin, Is xr.. mundo-contooldo on Allui-Saltzer-le alivis of q N. a lam late do Is noche. ]a bads do close nifis Elena Alayeto Martinez.
del r do reheat. Alk.-S-Ittes, as strands, In encantadors cfioit Glaris irk de -'nower-girl" y par at .1.
bleeds loaner y tione hum tabor. pero tinez Torres can a] hot r-rj to Who Jorge Terminates Silva
sob odo In luxem amodrom easier, Mp,- yen Julio Bravo y Rodriguar. none- mcbrino del noyto como "ring boy".
to t diselentes ambos farnflims, extim.m. Tanto at bouquet do I& novia como
da-nn. Pids, "lia at mcbrocito and at de I& nifis, erfin do "La Delta".
cast In fewness tablets Alk--SvItzer. Pon "to boda, ludri a) temple un Y fuWtirbn do drinom, In seilon
11 r'cfaw adorno floral, aue he side Gloria odrijum Cr. Bravo, madre del Incomend.do at buen gusto do cs nov a v at metier Pddro 0 A ly
AN& Saltmor 'itad. Tapia, Ian.
11111smas do La Da herrusno politico de 'la
ribbis do It.", at a-d
ad6n del Vedada, cuyox Wtom; a au. c
cadIn dlrl.. 111 .ofiarem
Operado as at. bad
En;,a,.clinica d I C I d d I C t r time Pondomenech. una de to I ba sido som.l.d. a- --J,nu.m- drujanot j6venes mas a,heads operaci6n, con I ea.,., .,t. i.a
senior Francisco G6mez SAnchez. paciimte a. ericuentrm ya an vin IUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIAR10 DE LA MARINAll icha operaci6n In practice al d-] J'IrstIca conv cencia.
PERMITAN05 ASEGURAR
-!a
EL FUTURE DE SUS HIJOS
...... . RESIDENCE DEL SR. JUAN A. GRANADOS
(Con.cido industrial y hornbre de neg06os do tesic Capital)
En la Avenida Buenavista, esquina a San Felipe
COLEGIO ACADEMY
Este pr!cioss residence, as un exponent de lam fabricaciones que, an n innero cada vez mayor, me estin edificando or; el Reparto HABANA BILTMORE, reconocida corno, el lugar preferido por hombres de negocios y. protesionales pars fabricar sum residencies, par su proxinaidad a clubs, playas, y centers edue cacionales y deesparcimiento. I
La excellent posici6n do sum terrenos-amplios, altos, frescos, ba&dos por lam brisas del mar-y sum magnificas visa de comunicaci6n--que in sit6an a solo 20 minutco, del corax6n de Is ciudid-hacen del HABANA BILTMOPM el lugar'ideal pars fabricar au'cass.
LOS Meanders do lot lotes son Inmajorables, y log precles muty razonables Un late de 25 varal de frente por 60 de fordo, a sea. 1,500 varsts, qua a $5.00 vara imports $7,500.00, puade pagarsu abbnando el 25% do contado ($1,875.00) y et'resto an 3 aficn; a rsz6n de $171.12 mensumiles.
Ls wrnpra de.esfos terrenas es I& imearsIcin mis ventajose quo puedt, realizarse acfuajMente.
" BachIlleralo INFORMES:
" Comer c io
4 "1 A I n IF im 121111 Ok ift ILA IP Ike r% 0% EW A
DIWO DE LA, MARI i[A.-Sibado, 164 .4io pixim 14 4,mto Je 1952
xh!,
Lo 2F10RES1
_-LA "Llamada de
rilisba..at SV"IA FILMS
EfSARIO. Q0)aALVZ
iA C tioll
i.;RfCAR464LORiS.WI.,i.. FAICO WI-bria
ACQ MRAO
MAL INA-y RO
j
tITO W10110ADIEZlanitaior y CU ERPO'DE ISAILKS, Por eginat de Maicoo
Orq4-1t# C--sR-IR-LLA n wil
Lk PANTA an. X., Z d. I W", Y EvaLw V.rft
an a. I I I I
iter", 1 6 u-. wlic.l. I., c"fury araudda mr Nunnally Inhn-n. dirigid.
Was, orsu. j.. Argurnento 6& Nun.
men. a mrate
t badias par 10*ka v-uolcoL *i bromas y con el coraz6nAIeqp',de
extrajio de Is llsroads qua sirva amor y comprensl6n pauo' to mucm, de un16n timban Intre vids, ier primer infieLy despuis invrL7
wcurd OINSON &-a __ 1, 'y
tarts, entre Lmdo,' presented, y Uda.
future. Este as at drama clave paral.Mr.
M Mr. Truk ez '.,atnjlamo, ej', A. Tx"k. .1 que In ensdfia lit yarded AdemAs
citable so Y_ Ii. apart& 1. ps En I etribreviViente -con oLrot dos
h4 n, Al. bud6n yx Al lutbia conu LUIS
miks ertrafioa todav Irt Mo, a
cluieurat apareceni an is cints-do am los._ nterjurras con su interds, his As can on poco de bu. -SANDRIN
denstre a6i&. Su, vW. ss, Uns ea, frisnO Y Is terearabla senti- en As de fula, on dragons, trtan,4jA:r mor. Y as esta An pec mosiJital /at qua mantlene I b influf- inia LU.QUE\
colo muchoo clue III conocId6l on vii4*
RM 1. p stalls at expectodor. I da. ernoc16n de la-Llarnacli A.un L,,Ai, CULPA
Pearo el argument ista y produc.. :,extrafia". A -TUVO Severo FERNANDEZ' I
EN for no se be comform2clo, "to vex Zio y varlas excellent interpret. L APTA 4ARA L MENORES
con los vlejon ingulds y, pars, ha- taciones.
Ilarle una solucl6n, ample an lar.' Vlannads de on extract" es cfal- EL OT berroti Vicente BLANCO y CIA.
IPA LA HISTORIA NUNCA go y nuevo rodeo par tre: Jenomir 7As Is, peliculi cle Gary.Merrill,
conflicts: torque el viril y sobric, actor le Ina"CITA IN 114" ANTES FILMADA DE El-clel m6dico que Joe entre.:. prime so parsonaliclad dude at IL ARM
Is justicia parn recobrar ju mienzo hasta el float, Pero as tam. .. u"If, Row LOS DIABOLICOS DRI- digsid'ad de houllare, de asposo bl6n la palicul Win
A0-46 Ahlkftll COMILA NUA' d, picIrc. ters, can tres artuaclones distintas: a
VERS QUE HICHRON El cle Is cantante fracasadot qua 12 cantarie d senladadamente sin.
HOY "I"A s. dl p.nla hacer las paces can ceri y 1 a d e Jos episoallos Imagins.
Ad-". 'AAA041 C6WRA:"AjW- 1- )a suegra can tal de qua Is cl .I- ri.., vulgar explatadora y.
DEL GENERAL viern so marldo. cs cila de Broadway. Ast. T..
Y al dal vlaJ.ote --,"Dqth of r! gmente, I'LlaOY "ANSIDiCION ..lg.rn.n"?-n lo. b...Jl'aa I Leon. snn-dei-u-n-extrz
Ak.1, A- A164 P A 77 0 N. de tru as, can 'os.labios liens 'de an. ap.H.ula 61
r 0-F As ... 0 r "d. Bette D-if.
EN EL GIGANTEK-O Y
ARROLLADOR AVANLUNIES PROXIMO CE 509RE PARIS!
Ast -HA ENTENDIDO DU- UMVEIiSAL INTERNATIONAL
VIVIER-A SU PARIS: FRI.
R161T, TEALI VOLO Y TILAGICO ...
DANIE INDIFIREN.
CH RISTIAI IE TERIIEN FAAPAE, SIEM. HOY H4yL
Adonde.l? r
IONA Affcircuito_,
TOMANDO PARTE
'RITA LMONTANER, ZORAIDA MARRERO, MIGUEL HERR& BO, ROSITA FORCES, MARTHA PEREZ, AMERICA CRESPO,
-POTOTO Y FILOMENO. CELIA CRUZ, CUARTETO LLOP18DULZAIDES, ROLANDO OCHOA, TITO HERNANDEZ GARY FOFO Y MILWY, OTTO SERGO, MARIA LUISA CHORENS, JEFF ALEX LINA SALOME, ALBERTO GONZALEZ RUBIO. ISIDRO CA- MANN SALAZA
MARA. ANA GLORIA Y ROLANDO, ENRIQUE SANTISTECHANDLER NICOL "'"JUNCIO SOLER
BAN, MARTA DOWNGUEZ, CARLOS BADIAS, RAMON
JUDITH CHARLES VELOZ, MARIO FERNANDEZ, GERMAN PINELLI. IiARIO, (L TRIO_ %ayEttit, as
OTERO, TRIO MATAMOROS, TRIO. HNOS. RITUAL, TRIO v. LUNES PROXIM0
BRAIN DRAKE LOS TRES, TRIO CHAPANECO, CHELA VELAZQUEZ, BERTO IPASIONI
JACOUELINE AL, SIDNEY POITIER ONPE ZALEZ, ORQUESTA DE MLIO GUTIERREZ, ACTUACION CIAL DEL BALLET NATIONAL DE ALBERTO ALONSO, CON LOS SOLITAS LUIS TRAPAGA Y SONIA CALERO, IINTRIG411
SKETCHES, MONOLOGOS, ENTRADAS COMICS. a a ass I
UN PROGRAM MONSTRUO A PRECTOS POPULAR 7 11-1 ROMANCEf
Luneta $1.00 y sequindo balcony 50 MALIQUERIDA f
Teatro BLAN UITA; 1-6868 b-7048 NO. Colanbia, Picl-;
Eh MEN BE PM
61, Lk%
LUNES PROXIMO- F : 5v
a.." .1.1 IL 4112HAN DIOSGRAM
YO DESAFIC) A CUALIQUIER NACI-0 TODO
HOMBRE A QUE ME DETENGAI 4A 1V,4rr1V&,W1#Ar.F A A4.4
su, JAMOR..
'W INIEGACION.- .1 .
"I, COLUMBIA FICTUR
jum ALLYSON ARTHUR KENEDY presents I
SW dA AI
4 Ad.mfi M; j IEXMI go &xhLbo,.od#=aA2 *I domizaantal do palpfusass, am I
I JOEL L ERESA
400LOS, D' BARRO CORNE T
Spencer Tracy y Kath.r;n. 14.pburn Sdad IEVA DUARTE DE PERON (El coraz6n, do un goblom) 4
WILDU TRIGHT
STOS. SUAREZ
E C H E i HABANA
OLIMPIC EL
ARBA NORMA
INID LGG
dD04wee 7ORRWO 50 1: MARTES PROXIMO
r N 0 ER c aA UNA VULGAR PFCADORA UNETA Aventura... Intrigit... wa,
aya.M island ,, i _41
4 CAMEOS SANTOS Ft [gene 1" )
OLIMPIC HABANA AlfOrlso Bed a L Y rra
It J-1 Ji- A4- A ... JiT.
ASEMA ABU SOSPECHOS09 "Concursos Curiosos
Un film Anfea an so clas, M.y y div r- AIR,
JUN 111,131114
UNA' %STRAL tide. LA INLA DE LOS MONOS. nuagnifle.
JOYA CONTINENTAL PATRICIA ROC lcitara-tl d.c.onem.l. MAESTROS DE LA
D LUCIIA LIBXE, bunn. d.p.rtiv.. EL ALUMNI
FAVORITE, Irani~ -116h. ACTUALIDAD
ESPANOLA NO-DO. iNFORIgAr..11 U11.
7 DIAL DEL ULTIMo MINUTO e. in. noticlarles
PARAMOUNT METRO FOX UNIVER.- PdERTO'
SAI ACTVALinADES FRANCESAS NO- LOS
PROGRAM I DE.
At impact cle louc4s HO Y TO SC A MONSTRUO TICiAS NACIONALES. W AM At
pasionts ... un conflict- J. me, 50 ULTIMA VEZ E ENTRADA: 40 y 30 cts. MIL'
entre 2 heraun.s melk"s que'sTaft a u" misma LUNETA, iGran Exitol W OW PELIGROS"
eLA HABANA 4oVAN JOHNSON
50ROTHY McGUIRE
La 114.1 Rivals TH ROMAN.'. divortido programar do mufieclul- EW A=
a" ol io lon con Tribilin, *I Palo Mickey, t a
11" GARAT RE Papaya y Pluto.
Rim hcmiu lax E ESPERAMOSt NO FALTES Afec"I Ii6w
0109
lot (VEASE mia GACETILLAS en la Pig. ;;-P sir
TJNE %I I FLASH ULTmA moR A I T.TTNES1- FLASHI ULTEMA HORAI
, --, ,- ,
" I I I I I 'il I I I
A46 m I I T4k*. I DL4,RIO DE LA MARINA.-Sibado, 16 de A*o@to die 1952 i 1. T&I1M I ... 11 Z' ,, '.
- I 1. I I 11 I I. I 11 I I I ,
. I 1, I I I .. N ,
, ,, 11 ; I I 1. I w :11 11:1, I 'i ,, It.
" -1 '.1 I I mo I I I I -- I I - ;,.
I
. I I
1, -Pmgr de dites yleatros ; 11 1
, -- 11
-,-- I I a I
1.
11 ,
ACTUAL IDADES YLORIDA REX CINEM A .1 "I' I I I 1, -1. I I I -1 7.1. '? I .
Mosse-al- 39- ift I~: TAMIL M ON PW-b.k do Afflues Onsive. Tel. X-eall A- Naimoli A-1.1isc T.69414 I .1 ''I".. I '. I I
Jd: 'uDeade, Lum ILM del cum: Conscurse, 0. I I I
Doodo lag 3.114; Asuinhes exualan, LA Dead* las 4.411: NV Ap
,MBILA r1exce '%*!' lot. 10 / I 11 .
80 an DAIL AGUILA Richard LIZ SIN NOhU1= I; I I : ,,
Allia-thus, ,= O= = .YVIVA ZAPATA con Allartan do 1. (i y I .
BALA A ,, Ill A :, I 11
Joan Peters. Precion d? cum. do 1. Joel. Illore (de I; .1 L 14
- = ... .1 ca a I I -" : I'll
il.o- T I .at 1. I I L I
,= is 19" A4'1.'V9d. At "'"b"' -- I, rum'
he :y MUE11,03 ODIC Y IFFUL41 VId r f 11 ,,, .
. I ad- from -, *,,, ML -1.1%.:
US GRAN TEATRO Adamant h I A rearmon.
Tx A LA mucirm Lunata ov, T.,,ta: ,
it. n. ,- 7 als.-Iouslool, warlammos. loo-Axam astra, do cartiones. Ir y 30. I I
I A In 4M Y 11.20: mictichim. Mm. I V I
SAJE SALVADOR can Domt hY Pa. It I T Z ( I .
trick, Ko& T 11 M'. .
D After y Yi; IAAdffu. R. 442.,,L.y-d, X.ln4
luo CmJmmJ -i ri :. Tel, lo'lamm, Lj on Anionic I ,OV y = = 1 ASNIC, R .a. Jug. Mharmij ,.hE- I "I am Y 30. Loany En tands y noche: Nuticlarm. QUIZ
GAC11 Arthur no VINT T ., I
Barba y A VEN ANZA D CAM. I I I
,= I LMJVc GRIS PLOP co Joe Palatka y Arm No.,. I I I
Guile H= K-1, L..." me; Rod- I pin. y'llial. I I . . I
m.3L I I 1, I II
canY J IV a a (z). V."d. Tel. r-on: ey y 20. LM 7K 31 y 40;
- A I" 4.90 y 825: UNA NOviA r.N t .1 11 I
PUERTO ca. Grouch. it- RIVIERA I .. I
A I
We = ,I W I I 11
ALKAZAR .I;aaM A .5-4 1 1 do I -- I
1 69 .30: NCA 7dAd. T.114L JI I" .. .1,
wool. E: .1 !: : V, NA 1119
Comoomilado 7 Istirtwelloo. Tal. JL4M Y LOS SIETE EN ah Is I
330: Noticloseus. HM I. reactorr, do Well D Ien.,. Lu- DA AYER '-JM N."4i'll'o CI.
. I- 6. Carlo TAG XN y e.g.. An M%. I I "
SAHARAL's -to 40; Nificia y Salcony )unto Held..- N YCIYA I I I
A ON JEEP .- VI.- dI. I. J- Caundess, f. LWph Mation". Lora I I
ncAm, .1 Va- camy
sell : .So: 40. I '.." f 11 I
atedo. Ta do m""WT-ftt- Co. I& Ir Ra dlovisi6n
- .. .He 40. Isilm!" I K"M- T.4L V4M I ; I I I
I.. 3A,: Noticlair eart6n,& ROXY I
AMBASSAD, 1) R andia. ALKA ItIMJCLD&M.2. Joan 14 If 'N", Alemaxoda- Tel. a-sin & I :11 . I 'A' I ,
Lnammons 11,UM ran Doode Ime 430: Noticier s, L 50 11 "Mutis finar & Rafael de
1. ,m,, jl."W 92DEA .dh Latim il etz Se ,J i L I
UATRO It ,la & I ...
on" laollo. Co Lacran I . clespd I
I- ad": Notladnalk 0 T'=
Cuba C IN UN J P = V-1. Sit rZIEL Th y a ; I
Ines, la: Nifi.- a. = I 17t P JJe/ Paz por C?4Q.TY
mayares 11 .1
SICA es Y 0A. 20. 117
IN ZIL P I.. I
P-1 OS ANGELES I ciarte.s. c'a er) 0,6/ic I .1
an do combumbars. .E, I I el as" Uet, us Clt- 0 cu6ano m ----
0. Delete. III T ", 5. loultrom. I."?@ SAN FRANCISCO I I
-A M B A1t Dead& In 4 .45: Non"eloo strong. I I as rna, P Alberto Gir6.

14 j ,4", An Cuba IA LJ- A BE UN MG g- I'llinclue Is. 1113. T.J. X-171111 l7a t C/ I Pre .
r I T"J." Tom&." IN(. TRAAO can Bette i .G M-W, E. land. ; ..he: Nothell... extra. I., I CIS es ,/, UC/0 JS 5 "ta.
M. Rxumlj Shail W t:9, o Joan 11 I -, 0 17 e /d, r) as Vlmoo par CMQ-TV un program. vista do Joe enfoques do In climot,
13A K d Q 20I 1. 05A. Non I 4 de CirH 0" 3, fc7r t. trio mix de Elitudlo 15, cola vu ras y sum efecto4 de scaerdo, mot A I
is ek -it' a Y A can Tyrone Po% P 'tnC, JAhn D.raythe TEL /is -.,
- B 'n SAHARA cc CAUTIVA
. .h all .mcm, 'In_ loig a .... Pre. S"o '. as I can un libretto original de Rafael escenografla. Merece so product=
j n, Znod.= AlLil IT. HRZI,,Ih .L4 Joraall. Locate 70; F /,
lido. 40: CID. de cortumbre. I y atc do Paz, tituladc, "Mulls Final". La tamblin, on; Aphu..' I
Nitioal'Amts useyores 1?; banally, W; -- If 7 1 ? I a I a y It Alme a re8UIt6 rally interested, 'J aborm dirmince, qua me Intir. I LUX SANTOS SUAREZ I 1, '' I, I ,Rts41 par ello .1allcitamos a so, autor, 6Z protest Isobreallienn. noublements.
11 11. P.1inualleas 7 114I.end- 31-rIss 11 nocido escritor de televisl6m qua expecialminte Carlo. Badia, une
-'IiAtERTCA at- Set-- 7 San 2-51- 14M ,,, .
I.. 4.3DW Noticierm, PT A 1. 4.45 y 8.15: Noticusnal's, I I I U ya cuentaton all h.ber muchos y de nuestroo firienctime iscuores, I '
-H Tilliliedes- CANO con J. i foom W a& rvaliaA on Zmiddlo -15, num, no= I
0 JERA can Ross C. If "I ..r M as red;-C M-- P-d.16'01 Luis
. VrVIR .an Mech. III= Y,.rQ,. .',g do Fernand, trun. to CUA Ar i ED Monte a Is, parte ticillea, unto magpitics, labor drimmilUes, sm- I
. . . 1 I Pal
del" 3'30: V- Laos y Sal. MUJM DES RIDA c.. Much. Barb, I ayol; ,--- lt deramais qua he sido uno cle cumdado iftcasmente Par M"
9 D AI&WRZSY con tral. Locale mayaosm 44; -*
MX LA." 30; I.. 1 7' ,,. ,..7 ,,,I on
W PD.01.Mblo- I Adersh. H-1 can, mo. R al, TAr.. y otros, I I I I ,.a prograimam major pruentaclos ralc6n. MILIllitimalLs Prieto, Algal IF&,
'. I I rrr do ,J, ,Hmero. Gutiirrex.
I '4! par 1. LM -TV, dude al punto de pasuan
EAnnI.M CA.-I.Uwtvr.ll't'-."P" '-Ullwm*- '- LUYAN O -,:-,r 11 I 1 44' -, , ,-- I I I I
Male It. &= :.. SALON REGIO ., 11 7 I .1 1. I
Marc. L X-1100 I 1 : Ina ratuact.:Aaly de, A X Lon.. Col.." do Ltsy-6 US. Tn I Fele Ramirez, Uni6n Radio y do Is tarde
Tit C= Mosm y Anl6s, R.I.. Tel, M47H i I Z : I , , A.-In=
U: I pow I d .
A Ia. 4.45 YAM: Nilticierve. IA I I -, 'L CMQ IK ,Por. lt. y Maria
l"L SI rUZ LUNA can Abel 1 :: I Ait" ?ftrj m
_ ZfA A Iss 5.bC Y 9.15: Notteleres, -Flul. I L L I 1, ,, ,
Isaar ..I_.. .. ub. IA HUE- v L -C-,, -: I or sm,= Ia
So arled.d. SOLO Poll FSTA VEZ I nocb& do
LLA DEYUNOS LABIONS to. R Janet Lshl% ,, Peter Lswfrdi y EL ,,,, I I'll Para aclarar too distintas Infor. ]r.usior dis am Mir- r
rim """a GUANTE V BE con Glenn Ford i ", I ,I A;, macionsts qua se, ban cluillicado soARE NAL Graced '. -, I ; the l4tradmyt= GlomL I
Ca 'at"umn Y Geraldine Black. Lori.t. ..T,.,., 2 11, I ,-V ; bra Ia contralacift do Fein Ramian T Lu ; Plot i 11 -,, ".. I
Ana, A. colismalid. 7 L T.L. 31-NN Rub, Ra,.. ak2:e;0M -;,
Dude 1. 4.45: Nothl.ros, VIVA ZA. 35 tin. '"'el' beat. I.. 6.OD y 3n d-p.n. N tin. 20. Fez. AM Counlad, mWma orients. 1
PATA can Marion Brenda a- P : us
." CABAL101 as 0 a Ia cronistai de radio
kT JOE PA M A J EST I C STR AND I I I I I IIIIIIII y video. fin sde informarles cate:
t5lodig"IT-clachnicolor), con Devi A an all RCA:V ICTOR I
Wayne il Jae" Peters. Luneta so; B2 C- 1:4, No. 210. Tolill. N44" 1. .- I .--- : I sifir"madente qua al destacado no I
cany y Ili- 40. Dead ci ,igoneprAgri San AdIgnal No. 360. 1 I I ;. rysiderr d rtivo continuaralt lab
. tones cloreUl comedian 1, R J Coside I., 3 00: N.nc,.-. Dos . CONEY ISLAND I rando parm Uni6n Radio. an virtue de I
HEMO ,CO c Sally 1 1; It r lKeela MUNDOS PFRDIDOS con Jim Amass No hay calor LO is T111 I
Broselle Y TARTU con tion Lear. ERoR, y ODIO IMACABLE y se respire mejor en me prorroloado al COntrato uni.
ASTRAL J it IN TILIVISION
RM, ,an John B,,r,,,,,e r. .-. Lu. -- .W" Qua tenta firmado con Ia emT.16L V4"1 L."'t. .-Preferencia 40: NiA 21; Tel. Park. Ho abierto decide IRS 2 de Ia tarde. Siguo el u" UP Camb6--que Fe.
lilf-es im- Jund, tells 20. neta ..Yale. 40; Niflou y ertuhn 20i. Dip I L I I A mobs Q A eve win rotation ha. r I I L .. Para L
, to qua e
Ube Cl IN UN JEEP con III. gran 6xito de "Aquarena Show" y "African It do. P bible sum. res mu do T*Wki" .
-- sells I ,- crito lei cont carn Manolo Alamo 1: CMQwTelaisblilm
p"a"T"'.": N'Uci'-,"t"'o an
".. U.df A 7 T Indiscutiblemente qua t Machnico, me diverter, ..:' I maul me eclara Y.
PARA DOM Dft. r1ib"6! 1 y arl. U Call- ZU 1.1-mls. Total. U-33H 10 do Otsubo. Mo. Im. Tel. I. no puede Pi cher L
, haber color an Coney Island Park zando al agua a Ia belle dad. 471 L 1. P.41= .Lmm I -y l
lir.tla, PAalo. do cast Desde ]an 4.30: Nnthlerts. MAMA D.5e too 4 4A .tal- ., .EL '"' Tar .1 nueva empress ab. I I .
I it. t. = Gly N euun apecticula in- del "African Dip" y visit"ire A!
, --- "I QUITA LOS NOVIOS con Stan- CAR So on M clebldo : III ., morbid influx Im dervehos = = .Variedadem Musiciatn d ,hn: 'lei ant a re Ibre y par tal Mo- tro AcuAtlco "Acluarena E ow" y , MPARC cones.de Ia anterior. Fell, 10:45 A. 111.
"' a I NV'TA9ON "' Von J I ,.. loo. 12 pricticas de, coci"InsiM Znt' "A's I-' mes. conlinuari. muslin salmon an- Jm=
t'. Y Uoh vo se rupira site puro naiad y muchos Pula antrelealmlentos moder. ,a..l. F LFS
LANTI C DON JUAN '.1. VR. r ami! = h niL Cc : Am, Dolores G6.
rm, Dalai y y .uh,
bell& Lumeta mayor. 50; Balcony 25 .mn. .. or.. 40 BR n, Rita. .Us ghlecto oxigenan am pulmones an nos qua a uted Ia agraclark Renner. Monte. Al trellis del deparbs- Rita. 11-30 *Mae posso TL Can Ld- .
33 ..Us It I 12, V ...... ...... un biente higleniando y diadnituil. de qua Jos nal6rcolea de Ia Cama Co. mento deportiva, de Unl6n Radio y *
A I.. 4.11&9.13: Nmithn... OCHO M A X I M do, higienizado torque al depar. rus .led reallIt cuatro mount do III- LA 11-1: Uni6n Radio Tolevisl6n. darn, :accurpatfisdof piano
RZ7 T RIANO N rx:6 par Adolfo. vulpifin. 1145. James dt".
LM I 9 IA, Al- Imni,
LA IA 01, TILLA Aea .T..,.Yths Ir arose. T.16f. U-6132 tamento T6cnico Sanitario con qua ve A par solo 106 comileyn. nor Junto a Cambf, me encontratia an culture tl Iias, 1 Ia,
Lines No. lax, V.d.d. 1. y IAI IL 16 I Axis raunliip. al Popular nariador de. k:14% 3L
,.,,. V En land, zlmiche: N.ticit-, UN Tel. r-24011 cuentat nustra pa little de diverialones i.e. urination an al mayor in I borsdara Co%
Iridnis Teixeira. Good, Ins 4.00: Nmis"'... c."da to y ,us dom galanom y cuerpo do enter. parque de diverationes do A .. ten confi-6 1. Main
Pal. may.,.. Lurat. 611; GALLO XN RAL AJENO c J- DR show dal cm in sctua- I
le-4.1 trUN;Iret, y Gloria Merin y L eake-, EL IIOMBRZ 13E LA MASCA. merm graduation extin al ionic de In [sitina'. El Can., Island Per I r vtorarne a eJecutivo de
11-11", a Al- Va. no III -del I laftim; Dulmdde&
DA Lu LL d G 0 I. A i ei6n
1. RA DE HlERRO ... I.uul, 111a, it taaci6n do cualquier accide coma una ConJuntay
1. no's may. Lon PedrocArnivilar" J. nla. 2a arquen par ,,I, ,P-,h ,8,R A STIL Ed6n R 6 Humberto. do Dim
40. Be M Bernell eltlem, an Cub A do I '. vF or-st no al
any I haberla, as coma do direcol6r, vos. Set. clo It mount ]a habla punto an In manm ,
ADA D UN EXTRARO can Bette I Inns noticiamijutellma
Dulls. .10-I mfl:LSh.1dcy Winter 6enlea sanitarium de todo al local y y Is nothe. del doctor Radio Cremata mden no 22V ORM&T
A- do Caloombl. V ., a -tum- dcesdap= annectlin"am del parquet d r' antilm r a' can't "us firm' Servlcie TetZewa. 11101:4.=
bal.ml.... 3.1811 METROPOLITAN Kr 0 3' P' I. n I MQ y qua 'a ob a a *a
11 101 ey llll.', N it.., earn P,.,.Ucr y ad
I" Ittlefin.e. CIT 12, Ansio. Aloseadour.s. - ...... I nique icinalen.an nues. R rice'liatV analeL--co
on amm. y ..b.A I N i tim Islamc.. D ,_.,.._ u '. an p t Lute 0; anallan
N MACA A R rt Dead. .. 4.45: at cities, ntr- stinFruldo, Porque to. Las pagiones y deseos de unaulujer de tentro elm r Untor. des Pallatim Amateur.
III MADRE I.IONTRA HIJA Im Cub. LA LLAMADA BE UN EX. U N I V ER S A L do LA Habana me do alums an 61 y lax 1. P.. a. v I. pahtti de des.-- %.rt. 1:1111. Varied
to Como al me- A U R .. 0
con Y to 60; alcany 40. ... ... '. Par P: ...., An I'm .=d!Chi
mroot j C a re 01ChlxleCl Ronnie y a ...... do Au 5W ITInfleam. 1: -:
rvr. Lu TRARO ems Bette Daviso ry Merrill, farallilix de'nuestra mocieclad distin. grain pelicula flue se estrena el lunes ewxk n 5
0.1. too y LA %d 7 Mo.).. T.Mlens. "' id A .Igu. .qQgIknd .tj 416 Lce
- M 1151 centre do rYlunJ6n f.g. 0 I .! , chl. C I ia abria. Lucerito do %
INOEXIDABLE to. John Be- -.do I., 330: N.url.r Para sum "par. Virginia Lugue, posiblemente al dn do ,
...... I. E despodidu de solteram, cumple- I J
- P. astar. Luneta 110; LA CIUDAD CAUTIVA con"";'.. r'... xa. I 63 samucional de too nuevos des. I di Hernumnas Camelo heBELASCOAIN "rim '; 13rilMy ny 40 an a "IAZU as AS
It Y.John JOT L I Is Noticlaq "
A ... y Y All ano., unoralksticos, reunions y.Vr; cubrindentos dal.eine argentina. Mu. veremos I al me. ... r- d."'..d. Lmet. .A.: dad del -piltbikoj- 161 I delliciam do Ina,
M I A M I I., ,U.n depr"It. ltitla -Ill calmnifin, polictilimoills. --bin. & reI I I qua kmia- .;;t.- ;;U. 1xJm@.!e do
X.I.siss.i. As. an. T.169. U-smse I Yore. 50; Niles X Tertulia 30. tan del Caridad y Beneficencia. Jer de bell-a p6co 1. eS, toevid I
to Ia. 'Aim, eniimpli
coma mos los.diam Y is
10 I abrlrA mus Puer m I III I. 1%
Gas -N No" "":rl.' YTE. ..,.. ri ofrece In firms, Vicente Blanco teban. rutusmtes esireflm de nun. .
9A IA I. I a. R4JA.L Tel. 111-5111 VICTO RIA tag el Coney an clex.d.itlas 1Uxp.m.Jd,.'Ty.."nI do Tulao "ArrIb. y Cia. tra television, scrin los Int din do jacc[4, .do,..... CIUIIAV.CA Aimlim I.-." Do.. is. I.- Nmielsr- VIVA EA. de In tarde y mill .a r a as "' .a 'Gaby' a"' L= ,7:10. Cr6C. d y Jan PATA can M .0cm Brfnd. y J ... I Pa. to led 'an pelicUla qua realizado par inclueles de-la bbira do R an VI- nica DefMobrific4dwAposmiddI Ga.r, a r.,UVL ., I Es tarnial6n, all temiL. pairs mes.
an Ce ... Pelee, Ise, 311. T.16f. X-4071 @ It Arge.ntine Sono Film, constituhri Una tro mbiente de g ''6n. "Fulat a In luz de Ia lum comentakdo Ia actua.
Yore. NIA" Y Tiortull, 25. te do I
CA I., 44US.15: N.t1cIe,,.,LA .A.1- am Iibcr1a'rul." nt2: lurg c ran actualidad, yis bino De speft
Srow .t=not CARA -"I lisi Presentark mafiana, donalmica"b94
GAT DE PA. to M 6xitm del mannento.
or), can avid
"ch"bleal Loui.t. be N ARA DRAGON Richard braro Platill. I Los .ecmtoo de tel6n adentro, Jos ue a toca de manem rally hilill to TV. r canal S. r lidad Dgartivar national Y extra
a4l;, y Ina,, I- Tr-, 6 Sheila Ryan y LOS RERMA- -d- y original. vi, It nitica al teatro paralil cut- ow. .u an al pr.g Jerts. 7: .!It Allsinsildusicall. Can
MPOAM OR Balcony 30. NOS C RSOS con D,.fl.. Fairbanks .: Ilusiones, .In desesperarims, 16B an, qua g In HOW!'. a In 9 de Ia no- Guillermo Partusbales. .Jos Palos. jugarfi al --- 0-1, M. helm frustrud", lure bde las pueblos y al par qul.' no ,ma,. I b.rit VGU Mary. 7ACNAU.14202Sria,
KAmik Tairtraff -Lu nos ranyore. Z51 .- 165 intrigals- 102 It mitir Ina gobiernoxis
-4. Tot. A-7834 M IRAM AR nos Y To ,.It. 13. A V= In 8 de In noche CMQ- Con Ins allies, now"
D..d.t. 3001 N.thity6saireno an dhaeparepca al teatro coma ner .
Colo. CU de culture. Trots, tombliln de IRS In- UI;!0"1e&To* !ofreceri.hoy tre. internacionales. 8:00. Programacolastran I- .e a can, Leopoldo FouratindeL AnlATRO EN M P Can VI' ass- All- T -3- Mrseaso- Tel. 2-7276 ACTU LIDADES. L, ,,mbr, do, Hay Cn el teatro BLANQUITA La Fie8ta de Ia Alegria. fluenclas extraflas gue Hagan a he dif-reintmig' ,as
vaes LAndfords, y 7 A ,an Susan D'aulds P rat Jades W
De In .go, .: I b to de all, bal do M. Minal Cal. 8'.15 D..00:RZS "ial-rIMA14 a A 12: Su.fi.. do out. y cars costumbres eff nosotros dabldo .7 "M "Jun .a,."7
!,,.yW.--1a 'A. .10. 1119m, Bad.," n Cd, ,mC I cie'le ",,but. .,esin, Y ,,unton
,I, Despedida al trio Servan az. Muchas morpresas Intii tmm.
CIS .b. A do Di a T "' rosm. = cumentall
Joel Me Crea a I-M"" Frent, 1. rauet.. &I cin habl.do an Otto. Idlormits. .at I,, or., _Ic. .... % Pp o
Armalita CostannLy OT-sta. Lonats, Car C, 0 ,e a." it. A d 8:30. C4* = em
80. Protgrancia DMANCE EN ALTA MAR MERICA, Actas Y Pecadore. y gran ,.,bra '1,d,,'tiene out argu. .are' u.t.Z ,.,are. .Us, as 0 sms
ten tech" 'r'6r"" Doris Day. Pre- e.li.cule... 1. th, Y Join un 3rogramat = .Pllre d n, y Ia an t. ustifin. .. "T.I... ord d,
11. so. ; NI 40; Tartu- 11*1 ,"a LO FLORES .u are. BOY, 0 Ists 9 y 15 p.m.. comenzarti traclas c6micas a a mad fascina- di Q .Antes P4 an
des do c..t.. o frandiosa fUncl6n extraordi- ,ariado. La orqufttg hajo a nt.n metilift lauss ando de ralliderador
MEDA Abrall.chm y L. p.t- atuta ,16a cle Virginia Luque, qua in "to do
Perim de afto, estando itarantizado al do Julio Guti6ir- Los prm' Pelicula nos do Ia sensaci6n del una ratio' Mucha entreteninatento Y Ricardo lialorit. Ell al Plinek4larism,
C I r 11, de Bataalwatel programs par Ia Asociacl6n de At. pularlsinno.glaiep sit. b.j.'Allpo premlos. y a ]ax ll )n cirmarn del bel Sahm -Juan Crou, Alvaro do
CINE r.,.) N A C I 0 N A L A KAZAR S.h.r., L. eluded .00. delicads muileclulta de placer. canal 4 me traflaclaran At Palacto its Viiia v Juan rernindez Carvalial.
so". Los MajOles arti.ta. culatineis Balcony $1. y 50 cent-ax. Loc.liA ecrl.. y el -d-11 do M yti a teast A nJeros ActuarAn: Rita Mania. dades a Is vent. an al tomtro Blan- -Un expeclion Ral"I Y Con"Ild,. Tel. A-7907 Prado T Ban Rafael. Total, M-4 Martinez Csd. r Completando al programs me ofro. )as Deportes Para recover lox an- 9:01). Toros an EnWa.
HAY 179 cc i Luis Sandrini. e6mico de Im c6- ruentros boxcirticas de In noche qUe ticulo con Judo I& emoci6n y al cc.
Be Ill, 1, 130. NIIIII.- NnLft, UN AMBASSADOR: Cost- to Jeep, ner, Zoraida Marrero, Basile Forties quita. Tel6fono. B-fligill y B 71148 Ad or
"" OVEN 'I a TNI"th" ..' des con fiempo. I 1, an "La oulpa Ia tuvo al otro", inAn narrados v comentudos lorldo do In fiesta bra". Narrildor.
.tin .- elm. Y ,uninim, cartits. Maria Pdrez, Amirica Cresp., ,I sin juiera sum localida
-.1' a. A or M cc'
.'I. U FU SO can GI "It Folo Romir
Ali, cL'I alegre eased,.
1, Mrldul ,a "Ispol'.1. l'X ri'llpo "'I"'r 1. ez y Bank Millions. P Eduardo Fog6s. 9:30. FUrnotecto
,"Is ,,, 1L.- .'lot - I VI.I.r no A NMI o"A igU&I Miguel Herrero, Cuarteto Llo- deliciosa comecha qua Race reir has.'III al.d.d partial. ca Nota: La funcl6n c.menzars, a lag to a In Piedras. Son peliculas qua -H. ..Calestrin be hechn u CIII[Q-Tv.-Exhitildisidose Ia atinI
m., 'I I iolly.alid 1. do oil. v.H.. LA M A LQ UIIIIIDA con D.I.r. del Ili. Y ,.no I Tr DulZaides, Rolando Debra, Tito J; y 0 M.,,,. no
-s p!mm,,,, 1.1a IA"d.s.1,vIa a ro Armendarl, L.n.t. t .1 15 exactamente, puts al progra- nos ofroce, an al Teatro Payret Ia fir. exCelente adeptiocitin de "A 1. ties ptoduccide cinematiatinifica "C
l ,maj. It. to ,t6 pja,, ull? N
r it A'
.a is 23 Aprobad par, mY.0ra.T" PO 01 L. eluded -ti- y Hot.] ,,ernAndez, Gaby, Fo(6 y Millky, Ba. me as etxtenso y hay que dArle cum- I Mo ,Vicente Blanco y CIA., ,qua ya a interesianti ob" de Ocluvaldo Vlan- Solterim", intervielads Par Juan
s-I. ..Ir. do ealtans.. Peach,. do .%8; to. con Ia. .ollstai Luis pllnI ,Ali. dec r iXito mcgurn. na. Pam afrecerla esta ruche. a I Carlos Thorry Y Enrique Sermon.
-.1-b- ARENAL: Vivo Zapata. abalg.t. do T Al firtaUlcar film.tec. CMQ-TVA0
y -nt.. centan. ,trApaga y Sclain Calera, lag .Impi.
' lair 9. to
LANT. I qu Mo. art tas de nuestro g6nero R, In. pyentes del Gran Test
Af sn' IC: La ]con, d, C,,till.. Ochis 10 Al .4.mt:pnI=da par LaIlts Be- trinindtirill al Noticlario 4CMQ. Tilelisted. Y T,-".-. T.16f. 114-11"ll .terieunl.. y -mt.. e.rt... v.rn.aulo Potato y FlIameno. Otto lraSenIa en Un doble y sugestivo papel junto a Jorge Ill .. ,a It. Ballamt. Paul v,316.. I I
LA HUELLA don I. ...... 1.
daefie* Tol. r4"6 E UNDS LA. ENiDAs,, I,, minded. Alberto Goamlez Ru.
13 ..I.. 13 y 14. Va' OS AV Mertens.) Cit. an Mo. Mi8tral en "Lat niujer que tfi quieres". El Innell al Zule.o CasslaEoperanciat Andr
al CITA en C1:n Y Rolando Enrique Angel NodalaTino Acosta. ROM
A In 413 y P Noticlera., 131 Rosario Grnd,,. Carl.., L. Ida, Ana Gloria
CINE 211 Y 12 Goods I.. 3,10: N.IlVe-, ..tr..o A ITRAL. C-.tl- on on Jeep, To Par. Sirjp rldurla Lul3a Chorena y Maria. Manuel Xg1lialuct. .-undscle V0y I
Can J M ,... Mad,. ..ntr. hija y ....t.. Santiesteban, 10 super extr lla Celia OliMpie, Un.a. y J. a martian.
EN MACAO an. Runall x Robe" R imt-nonA NO -: Fausto, Reina, 4 Caluinos, Santob Suirez,
11 t notion R.. SELASCOAIN:,%o 0
MItch2. Y MADRE CO RUA L ... t Coua Carlos Bodies, Line Salomoi
0 1 % .A ... I.i1V r -11- t.1,9 h ... ch" Hani Cobalt Isidro CAmara Is belle:
no w. net I. abann y Norma. Una pelicula de gran argument It -CMQ-Televist6n truraltirli .A. "a
so iy Far ... t I Cl-he"It-'. h to so. 6,L 11 6 4 ..
at. can I domingo. a In ocho an Punta I
Innyterio, M; .Lc..y 40. CAMPO .te. I'. j,,F,. m beeha cancl6n CIS A
T.Iu.,A.. 91"It.. C al.. show an a formidable bariturto Gil Mar cle Ia m.fianm. In rett!, national de
r Mual L. cdl.bc y Popular actriz lease- InvnUilacloneut Para, enteramente acho remos. dude ral cc to Uni6in RedWTelamili"
"n an .ad Play. de Marionsiq.
Yin Dmlng ... a, ot; me iocab. 1. leath- uns m9ravillo. enamored. de
CUATRO dAMINOS N-P-. 31. M. T.169 ... M-1513 C1 NE'C1'rO! R-W.I. .ohmil., c.ene. = Opt.' ri=
So, mes. c" bales. al euiuscl.. kn maniacs -Una Rare de Arts Y Cultura" Canal 4
assualso Mo. 1101. T.,,,. M.3474 1 D-d* 1, 1,,101 No2ticieros, ciron, car. C do. I rty
one, t., INE 12 Ct. e. Mo..., Mo. animadores Germfin Pistilli, Mari. s- labor artistic, an SU 61tima pro- papeles IrAsema nos.-ofrece a Is per- presentarti misfisips. a In 8 p. a. .
a F
need. Is. 3.00! N-Helaria, ..traa .. AVENT RA 9&'110M a..e' ch. ar. can,,. hij. ...at- came. erimind" Parts, Del]. Otero. Cael. d.cel6n titulada "La mujer que In feecidn too do, "racteres antag6rd. par CMQ-TV, Al Interessainte libretti 10:G0 A- M. Patr6n do Pruebu.
Cuba L MUJKR DESNUDA ten Alle. sima Paul D V')MBRA CNE CU SAC L.R.um- Gitan. y L. Velfiaquez, Guido De Rivern. Trio juleres". reCayendo su respo-bfiri: de Mercedes Ant6n tituledo "El 1 :40. Carlos Idusiestles. 11:00. Tellsc lag as, Trio Hnos. R c 0,
,he Bar y Mill-I T.-to y No a lechnUA-ALon'. John an. e ... '. cos. tanto an sum sentintlentoo, "Mo
4% MA ICA I o" F Matamor ual, T a ad an ]a caracteriucl6n de dos Huhried de In Noche". al cual alit Job del Hopox. con
NIEGO MI PASADO com NIMIn Sevi. Agar y Lucille Bell. Look. Prete. CUATRO CAMINOS: L, muJer des. Lon Tres, Trio Chapenec 0 manas gemelas, Ia um. Ila.ad. Cris an sum deseas. A Sfi=
Ila, Last s so; Balcony 30. A [as 11 rencla: mayors 40; Milan 20, n.m. No .lag a 'or- .A). Yell. Gan Interparalado par Violate Jim#neT. Cactus Ia minutia. 11
he 12. Hembree do Valorps tins, asposa de un ,famado clentifica Ell "Lat mujer qua ta qUieres", for- Este. Alicia Altramante. Rftmics. 11:45. Gufa 4e compares.
it If ace HOMBRES BE COMBATZ nei r-L., A Is. am z. Ram6n Veloz y citrus Eduardo ,
RUKDAS BE LA CONQUISTA. Lu. Egmb.te y R-d- do 1. -&uixu. de Ia radio, teatro y 1, television. y a Ia vez frivols. y Ia atra,.Lydi2. M2 pareja ideal Iram me, .1 a.- C.ag.cha
Kta 30. Balcony 0 L I M P I C Vpikmeg. Coca VfizciueT. 12:28. Noticierc, Unf6n Radio. 13:43.
IE P.rq.. pe,. ..J.,, Ia- Sketchn. Man6logm Apr.p6.it.s, En. una Joven .oltera, consiagracig a lag can Al p Carlot Oriltuals. Pablo Idedina Jr. un Cusortato. 1:01).
del renegade. tual Main do Is pAntalls, Jorge Mis- Ricardo Lima, Homaro Gutl6ryez y El Mundo &I dis. 2:00. Patr6n de
Line Me. AN, V""., Tel. r,3711 a', y mount,, -tos.
lax 4.15 JN 11.30' Noticlertu, U "' nothe yrtas uIt an K...'a I tral, qpe tome an nbe cinta can Luis L6pn Puente. Pruebas y M4aica Gralsida. 3:13
DUPLEX AVENTURA ROMA can Van John- DUP'Lr scand. ..a J. Un nuevo astro de Ia risa: Antonio Espino en tanto fervor All papal 21ft, oon Ill ac- -Muy pocos diam faltan pan qua Carlos Musical". 5:30. La ricuelita. .
AD: mount T AARIAlad. Tel. A Paul M au, ..it ... to .... jdhe; : tuachin nos oblige a a entrimmos mks commence a UU11suilme, al "Judi. can al Matestri, Rommodia Rosell. 6:0&
to. Much. Bar. FAUSTO: La mujer desnud,, Par quo "El genial detective" an nuavo cle Cadema Axial. Este astit. Cine lialimill. 8:30. Avefiturims Cd-4- I- 3.30! CARTAS A MI = !F C.!l Tmrr. Y %1,,; I aTomuier Y asZn as ert,, I al complicado 7 paudonal drama
J:..U.r J.... y Joseph C. I..-.. Lummi W, ic on, V : cho nti convenientormante dotado micas. can Pam. Pipo
DA con .1 L6.14.. FXV III, nos events "to producci6n. de Indus 19m; adelaultos; qua -lge Ia Falls, al 1, PantAllst.
1 .. do In able, do sputa. Cabaltata - I L. prg ."Closa Films Mun.
Is 1; de OLIMPIC: Le P-117-m
.i.IU" F mujr deenud.. V En M6xico estii de ancla al actor radio an n Kramer y Alberto G dern. 1:30
I..'$. nshlb. can Jos 41theas no. 114LXY I
's ., menin, Y ,venture en Rome y iontnue, c,,I,,, r6mico Antonio, I ales", no he mocatimado art suat, -Uni6n Tin Vivo. cop Tito Hernindez
".I. .it. Em.r.d. W PA LACE ,.-at PA LACE: M F.pin.. .(I. d.sc.- Id uJ.r qua tit i C ro?, at, rralilas """L 6.md emotive. He. return Meru, 11 Ill, ,11,1-h- ncteld. a. Cub. pero a quien ten-, par. I 7rournAde "La an ra do. magnificas vellculam, an Cine
LORENCIA P ,. .-Me-e-to. I 1 Warn Illaretes; cle RObrefio. 8: S. Telenotlmi.laso-fin Me. IN. Taint. UANI let 5.1h.r. y ....I.. ,art.,. I ALMA: q pelicule de primerfai an Televiii6m A In 2. merim -art. clo,. 1:00. Teatro, can Garrido y
Dede 1. 3.00: Nmolcro., LA ISLA I FLORIDA L. -no .in Pahff oga Y El -, dr,.d. plant. ri-i6n de jol- ma caliclad, par ella, teal
E R I E OUCI ,nnaln., VI- III I I I and' '" Pifiera. 8:30. Tel-titelgrams. 9:06.
A Z. .. PLAZA Pe,.d.re, do Sun F,.,,,,-,,. car so primer film "El genial de- icuent2 al calibre cle su or$
DIAB can Arm Sheridan Jol ... HAN" i'N61Z" N% n """'!ante un emilliclo paid* It Boxto dude al Felicia de lots De"r" ./. 11 y 12. Bpi.. 1.11.1. X.13ij fit. A A.- con E-1.11yrt. I G t.,,.,C El ,4 ... I.. se-, S.ts.A. ..or. l.em. y ..-- locliv Poll' ci6n, no rePRr6 an 1. e..tr.t.cI6a1d.Ie qua plan I'- I
Liftl V Pfir--. In. E. ,Ipr I" rim 111tima hara
En n0chIejJNmic1-,,,PoR ,,R- mm, Lon.,. nI 50; y I I- d.-16n 0 a commitA Ell I.". till. on "im, t. as
'.7 do artirtax Cottyadom ov. .Itm vilo' so trarerh al pr6ximo lunce din 18 d. a. Identificacitin Y detilledida. .
leads Y GRA TFATHO IM.h.-I D- PIJ CIPAL. (M.r.....) -,j, res, Para c0locarlam a I.
QUE.PECA LS.M e ..N.d., y .to. It. 11 AWtrmi. Espin. poll-co, I., !I cumdr. dal an Ia. class Fausto,
PuT, a& Abel GDI,' .,,r, Y LA MARCA ";",;, M ...... cla Vag-- Y Were. Ni-e 1- 7 -i. do I., grand- b.f.s q.V halt reparto qua Integra Ia referida pro, nos Santos SUAM 6 ,71 1 .'H 9.'n-n HUM LASTRA
. lNC A C ;ri.-. Lomas an ... P L-A Z A Gllj '-U,- o,,,,I, --uiol" RA.IOCENTH d,,d. to] y ,.-a duccl6n, c.atAvm
,a; w B n- ,ou .. pll. .Ijo -c.,,P11yd.ra. ,1,.,,, "" " n'L,r,,Pj La Y Norma. al precio cle 50 lu.
o. I '1 Fr .,Isc.. no ,; Miller qua W cluleres-, ,
,,,,,,,, 15h at. le-do X., 210. Tel&# ... M-2633 I- -It- n y 1. a c.eea.. .1h, I.M. gusts. A nue unit ., a In lucha entre dom berm que an '. neta. IA one Jaya Continental. I 'n "I
Dead. I.. 3.30: N.thic- stone, INYANTA 1, 11-ad. it,, on ..t,.. RADIOCINE: Cit. on M.,- .NI.,,I- Inspired. an Una in,,. ones Muy pronta, do nmvg ante.la pan. ,- ,
. de Marti. .else r Ia conquigto del cars trill. N 'I d A]
FAU ST O n Cuba PXCADOR Mon. rbeld, ) .,.at.. bra enamorsodo de Ml as .a,, T
1.' El -Ile .-gi..Io y RiNlItle h1j.. A -rtc. y A- ,I,- not. do Is Vag." ,,id,,,.d lite un an 1. .vft a Merin. Ia gran
, d', C rl'AN,.e1AM c L L mt u. ar
SCO con Ivann, 1. ,nnena. or unit y actrix, Llb.rtacl tA:nI I RCA VICTOR y LIONAM
PIad, y colon. C- dini adId. a 'cc P so, -' Ill rr,.R dude., un. pall. 'an ]a supe produccl6n "Ro ,. I
. T.I&I.- M-79" ,?,,SATANAS PROBRE RUEDAS A La muter d-moda, T,-., Agustin P. Delg. hi"hta d. .tn. C.
I FAVO RES EN SAN ]FRANCISCO con Joel I 0 Y Chucho al remenddo ge.1.1 Pfter Pirez convertido an no
Dol. I.. 3M: can k P.-B. -I.. do easturn- LAWTIN, Crt,,,,. Y Anno-Ift. do de ula qua 0 mentor y pensar, Jullim S.1-. Mar
an R (8 ',IWI &I'mmiedrd"dcIounI policula de intrigas y ventures a,, '
N.tati.rox, 'Air' bre. ml do XX NE A: s - vi micos".1unto a .-." sam."? -I" at"
,,, Cub# LA MUJER DESNUDA an LUYANO Le mill %t fuk it, ]a tons mparti-, o.rt6m. r-W., no ...... [;I qua al mistario y Ia carcajada me thda Roth Alicia Caro y Ia actuacifin 1
Nicits Surba hPatal Torruca y Car. y L, huile de ,I,,, ,able, y ,. -, .1- ete. S I especial de Pedra Vargem. I r I -- ,
loI L. JAGIAZiUma y POR QUE PECA RADIOCENTR art RITZ: unen constantemente, hacienda past ja U N ICA
0 L. ANGELES II.m it it ,6ulera vivir. La v,ngn,., d,?
,,trall... Lariat. 50; T.,,.I,.'A.y 'a"' -L" 7 N, T.d.d.. T.16f. P-1138 : trga.),, Serial, y ,rn" '" r '7 en on ),top. .N."d., un min dolictooso a Jos empectadorn
rt I Iomm- RT EVA. &'I'r' "' "It"s viendo las milltiples peripeclas del
RITO Me Crea a Ivann, D, Carl.. A I.. 5.15 M ... to., ..Idlt;, I AGOSTO 16 DE 1952
EA1U ra4m:111111""Y "I'll, menu genial detective.
,f-d asurnma tribunal de XY.
a. I. N. M. T.1,111. V-2430 11 IA cortmies. comrrlej heroloo. Tartal. So I t -I. L. orquidea y -, En set reparto de -'El genial Detea- !,
- Dead. to. 3-20 Como' ,v, PKCADO. LUX. (,Mari, ... ) Quiero vivir. Fri. R Orr, Y asunton ,,rim. ,
.7 t. Viiiquin Mix I., y sumntm, -ftex. to. to
"'.',.He-* rt- Vve". "tAn dos simpaticUdid;puta ccG;1d VJ7A ZA- Cormell t I, ... 6. a.- .-.-.ARES Do. Juan. Memo nos ROOSEVELT: Fort, de psin,, y Gran comida y baile del Poftroncifo'7
PA A 6 Ina a , :1,.,,n,.,,,,- y ..Mo. I rion emna. man .its Arenal y ri.
cort M."OlIss, Bra .y N, U. Pa. .tek..
or Noth":T ean Pe- lite Oclues. Pace F-V.dP..IdPadro
t;r CARALGA A DE PA- Inos, B ,,., valen 2- I I to :i coral alone,
te,. 1, I S I paranza Issa r due actors a courtalt
I, go &. d alf j e.rt-.
SIZ&r. We ?.= P.- .at a- I Umcdo Nor a&& y al cubmino Rend I
mmaya: x Y Z;rq-U, ,MAATA md. I no"'* t Es'
am'y'd y r or P r%... colcEr de Viciradero en el
. Loot. 30. LZ ,.1gMaae Sr. E. Carclona. METROPOLITAN: I ug at. I M AS I
I ectir, .. L. .-he Irolvid.bl. y ..-- "El genial Detective" me estrena an 11.
FINLAY RADIO CINE tax ftrtos. SANRCAR intrigante y Es- I al teatro Negrito on 1. memona If I 0 ''
MIDOCO: In secret dwr tras do ptiembrie, y Is popular Nls, I I..'' I
. ni solterona I I,
ya-la 7 GuYvains. T61611cuse U4648 Illossalmoses I Gallimmus, T.116L Wiser P k pe ne.16 SAN NOGUEL: d de Am 0 qua me inIcid c uno de
jo= res, CrrA Eyq -- c --#at- it- de ant vId!'
Dead. In 410: 'N.H.i.,.n. DON M2&" 1=311,0s UrAAff IV IV Im on .. P9NW R0 P1 prfla.r)JOR rr .
JUAN con Antonio Vil.r AmentioU. .- Robert ,,, y a mrion. SANTA CATALINA: Horses. de on. -.randies 6XItm de Can Pre--- ---- 7-- --- ---- ". -1.e. I.ti,.I" I H , I I 0 t i l I
kmNA 16 DIAR10 DE,.LA,,MAR1NA AGOSTO 16 DE 19S2
Aelars el Ej-roCitoqur guards pruJi6n el teniente Pedr'o Chlivez dernindez La me. in capes 0.
ft su lnic ri6 Edlwacwn un cursillo Para Jos profesoresterapeutm,
do he ,a. do ,.,an,. I, to tclruxlo anflitar dcy r m del Poder Jud= I!lM 1,e::
ri A .1 all. 11 do lo'la. .1, a or. I-es
":IPOd- ChAver inhibit .1
mm,& yr I D&. ento de a- los prolesores ran -10- b..d= m zu=ba,
in cilia J., ., Tiene por finalidad seleccionar proP--as. her! j. libOrt.al Y s In gc -252 d 1.1diame a dri prinNera v,- sm, are
Cue R aldo JuMod. W, los del ServIcJo Jurldlecl Militar del Es. dol Vlindtrrio do _Fd mellm f ionalm que estando e)ercieio
-no d.-Lub bOnft- C-aa, compete c ... a .4mero 211 q- bunal =tr ilmie en tales ftX slendl-11.4.1 'An PdZi I aplas en ta enseitartza de nii-os de mente normal iiVg'j 'rdeo re rf o" "rvidw a'
d, nt,,. .1 Estado M.-Ando Mayor General do[ EArcito, sin lab-blem eft Im on '= lVd:epeciercionanalento Pam
reault6 muerto hace con n- al,
vor General FJ6rc1t0, "OR A cs- clue hayo gozadd de libertad on Mr. ftSaalA=d.1tmb-I6rv dr J.ulcjm Ins hechos respect dejr plibileaments aca-1. I h, aid, ron el e2rtLcter de Clint
paslarullOs 1tedr. tIlu u!%. prptemores-tompout!"41 '."Is I.; Ir
dos su deten- "" % 'edc Rdlomuoc1'. P01,11- rcm, In ro- solecu6n Idad. lalaffins ments.1menul anormaleLoy con n2._rsdVn Arruya Mo.
rrl' On Is esquln. de Is calle ra u6s -de' M." C-i"a Queael referldo official me no n.1.1 n C I. '. 6 1 do pdedan cretannente On to qu respect Curporac N-A.-I do
ft Avenid.,,en cl 'rep.,(. 11--icuentra actualmente guardando pri. 6611 a raft de )a' comlaillin de aim terio de Educal demonic r In capacid2d yfilv- conoci., re=mdos emven polea AsIstencut P61,11ca parm, niirioo; retra.
c en sl cemi; de ei as, Para que Of Coo- operacl6n del Minis mienfosa;ritetlem en Is crosediama del onto scientific, que porisacias mental no pratundo, es decir.
vii Ild d que el matadorial6n preventive On las prisoners mi. hechos. _N 1'.). de Mirdid-ap-ta, 1. ,edld.. 16,. nn ofrecer maistencia prol-ional y
ucaci6n R anuOllos que actsen un.
possible rivel de educabilidad hacia
el aprendizaie de oficim -cillot.
El actual Diroctor del 'Hoj4r do
ESTUCHES LINDAS MOTE Perfecclonarniento- doetor.Kalael FL
ESTOLAS DE Crespo Fernirldez, orninente ploc6lo.
DE La'Mejor-romprade kON Pau are regain t 'to '0'
Inottroso metaI En nuevo estilo, a VERANO imigo desilirt.d.a.
iltideles. lindo. ob. i.,= d,1.-lrId., Curs2lo y no.
para sum kilos peque*am ojhj En, icurado. y predilecto nylon "fieu I n c,
g,,,1.1xI-,en1
ou'ra za
2.75, HOY Vnd. .1 ;;. r1
IX tumdad do obtener conocirm ntas do
- "//, actividades em;Peclali d-z raT Oda.
Plants Baja de loss nifins anormalm tales
C*
vystm s DE de las trastornow, del hadals, to
SPORT Y CALL& voz' bI= lo9famY antropmetria as.
Color
'It, I, I'
lementalles n4
or "M
.19 8 0 Do Iso a' is 10oanitas cAalecclo-- quiatria Infantil. cIirdc:g,,4Pi 6
nes del S4160 hVen. at It
41 VCR. "'i =,
VESTIDOS do sporty calle do Peas especializallos y :=
lPara ell pr6ximo, ya muy en ray6n a bender& estaiii't dloogy. sibado, me reumiri el doctor
crespo can Im Preolemores,'aft Claum
dos en different tonal is" tr ...d ,am to
.aim I rdW I r me dard a co.
NOTUCHEOUS"de colegio, do Tallam; 9 a Is 15 y 12 a Is 21Y. nocer a I el horprto de clo.
amplia capacidad y attractive 13.95. HOY 3". local, eptcrema
disciio con lipices, BrlulrCla, La doctor Maria Unreal Carb
pluma, gorna, regia, etc. Tercer Piso noll, prosidenAta.inderela Po
!Naci na de
1.50, HOY I asto modid Invita a Ins Mie del
015 TENTADORAS Palronato de Is Corporac16n,,a Ins
Autoridades Escolareo, y 8 as ""',
Cuarto Piso OPORTUNWADtS fesores I C.cin. or.
cluo a as d:.
y Alum'
imlim 1. 1. gur.ri6n del
EN LENCERIA DE I mismo, el pr6ximo lunes a Ins 4 %). In,
PARA EL BEBE !on el Hemicicio del Miniaterlo do
JERSEY ,Ili; Educac16n, acto que seri preoldhic
SAYULLAS d True[ onormble sehor nalnistral de
d me on, doctor Andria Rivera
neg; Para JR. reaches, mis frescas Agiicr..
con finom encaje o Of mire acondicionado;
quefia, median do. ESTOLALS rle erano dr Jana
1.25, H01 4 ,4 8 dulce en rora. amarillo a nO.
I #A pro con brillantes hilo. do Dusean a losImpermeablea... satinades. PANTALONES de'durithi metal.
jersey on rosa o bfsnco.,,Ta. Las sayas de nylon que s6n sus predi- 3.25, HOY LIN
Los protegera en los dias de lluvia. . maiim: 5, h v 7. am Itantes
1.15, HOY lectas torque lavan como ninguna otra de
Plants Baja
los abrigari en los dias frescos: Ahora en un e3tilo nuevo. prACtiCo Cle
J ACKETS de ray6n satinado y perfect. CAM 15AS de noche do jersey Frilisimo:
a rav .11 as: 24 a [a 30. FINAS, un billetcre
tamente impermeable. as de magnifica calidad.
Prusia. verde o carmelita con detalles Salin6m, azul, acqua y rnmix. Precio especial. HOY 4.48 TRANSPARENTES,
1*.Ila,: 32 Is 36. ,
&W IELUPS dc punto con en color contrastante. 3. 95, HOY DURABLES Lo agredieron con A
Canishm Interior impermea- Para nifios de 3 a 6 ahos. AIEDIAS G a t h a m On muis -fin de robarle. Notas
le. Azul, maix, vcrde blan. Por terrier cl cello algo destefiido. Tercer Pifio durable tejido 60/15. Mara- Numerosoo glentral de In 10 Us.
co con asul; blanco con maix. r e bajados HOY de 1.95 a willoso colorida do veran., eno, en conallinacilm ran las ft
Ador mdos con motives in- 0 nalu
i :Buro de Invest! clones, se occur,
lantilo.. 6, 12 y 18 mre.. Cuarto Piso con turn oscura ra 1. 9.
Iran of-scadon d-do Im m-fian, ch
Lo's m fis'elegantes 3cos y 2.75, HOY ayer en 12 identidad y acrento de vs
2.45 rim dolincuentes clue armada de um
1.95, HOY 1,50 IIEDIAS d, o, Ian on fin. t,. cabilla agredleron .1 lailletero Go
m odelos det W ran SaW n jido 51/15. inos ionos d briel-FernAndez Benitez, anclano de
1',.n-;.y vocin. de Premn, manverc
Irlluo. 27 re I
estlein m ug rebajados 1.4.1, 140Y 1.20 r- ran ;rR ,% Citfinec ,;2 .. ca,
0' -n fin d e 2poderarse cle
dn e I e b.Wu.
I'l a,. 1,l B.ij. P, or qu eva'a n "'
ducto de In venta de bIIIete3 de
see In
010!: MODASDE Todo parece indicar que ]a vfctima
era arechada par las malherhores
SPORT Y PLAYA puu Ian pronto como peoetr6 en Im
serverim sanitarian del cafe situacit
4 k TRAIES DE BAA'O'zc. ell Palatino y Cal da del Cerro. s4
Nymph do fall. ) satin Ins- le pr- taron. agredi6ndolo, derri
hand.l. .1 pavinnento sin conoeloniere
tox on faorecednreF estil., In danciose inmediatamente a Is to
CANIISITAS do Irrsc. liniul c.loref. T.N.': 9 a la 15 v 2,. ,".qu.e,pldu or detenid.
bar .11" On Wall-, datud. do %ilsericis On ess
In 38. extensa dernarcaci6n. dande pulular
stuil Impunentente numerous individual
Work 14-25, HOY 9o95 que 11,1en at margin de In ley.
0.95 JUEGOS do h.itf, ch.quel. Entails
y bandana en picalat esdam.
EI sefiar Luis Herrerm Wicolier
Cu.rIn Pima pado N. gabardins. Tallas; 10 'jefe de Ins oficinam, de In firma "Cru
a In 16. sellm y Co.". denum,16 an Is PoUcim
CARTERAS DE 9-95, HOY 4.95 Secreta, que FAIix Glimex Rodri
do dicha empress y
-d Inc. "I, mee .. con =As d.
NIRA 0 ll, 'j
BOLSA5 do play. muv c6- as due I. emtreg6 1= que loTodox.los hom bres de modas do material phislico. depositary en l. cuenta caurta It,
'0 r Is mencionada enticed.
BOLSAS EN Elitampaylas en oJ ) en azul. En relarl6n con eats dencIncia, e
su fam ilia puetlen tener 4.95, HOY jefe de.la pallets Secrets, nriqu4
DIFERENTES 2.95 Fermindez Paraj6n; commission, a ".
MATERIALES T"ver Pis. rim detectives del Burd de Rolam a
nueros esearpines fin de que procedan a locali- y
It 0 1, S A 51 Air piOl delener BI sousado.
blarlea ), I en los Inalerialtm lie A USTED Y A SUS
Oport man do moda.
Re6aindas en las Ofert2s AMIGOS
Prr-Balance de 5.50 v 4.95 LES
ENCANTARAN
3.215 HOY 1.90 Is a a a a a 0:
%a a a a a a a a a a seems
ESTOS DISCOS
5 0 e) a S"m"6'es%"m"maQVffi!a 0 Is"imm,
t 0 L S A S :!e piel legifinia
Warren v 1. lbihl ,, fino. LONG PLAYING
material s 11, part. ALBUM DEL
t-AwrERITAS 1, nifis 4o ROh.jadas On I., nfrt,,- NRUS Opprilicas Italianap, CINCUENTENARIO
rally g-ions Pre-Bahiny, de 7.50 4,50 ani.da6 pm- ultOno Con ON-.
riot plastic. HO) London, 5.50 DE LA ASOCIACION
0.90 Plants Baja CANCIONES flilh.ruls, inlet. DE REPORTERS
Luarto I'll. pretidaO par Gu,-,ppO' Vml- DE LA HABANA
BORDADO5 E deng.. London. 5*50 Para' conmemorar el 7&
OPORTUNIDADES INSCRUSTADOS PARIS (Sclecrionts). par Li. cuenten2rio do Is Fundachin'
Iv Pons v ]a orquebla do An. do Is Asociacilum do Reporters
PARA SU HOGAR A MANO Koitelanciz, Columbia do Is Habana me ha editachm:
di
SOBRECANIAS do cr.all con 'p I'n Ida a interesents
moderns 6valoo sabre fondo XOMO Ud. s6lo fall uea! 5.25 linim, Fi,..d. per desta-i
room, azul o verde. Tarnafir, PANUELOS de hilo-exquisi. PETICIONES (canciones), calls periodistai, figurato ezm
t.mente blurdados e incrusta. interplgiadla! por Nelson Ed. il articulos y cuentom, crime.
extra-cam dos a mano. Gran variedad do dy. C lum I., yo y memoriam do mucho i
or11.95, 1101' lindos, models. 3.95 teres pars In prestigion class!
AIATEIlIAL 1,1,41ico Para 0-95' HOY 0,75 SELECCIONES Faorita, d Y, en general, pars, todom los'
have, rn.nIcIv,. On prop- q6c so vinculan spiritual.
Vlawa Baja Opereins Vienesn, par Rl- merits esta forma do cultii-'
(Ins di.rivas d, vu.. chard Tauber. De ra viva, igil, informative.
,Jr.,. 54" do nuel.o. EXCLUSIVOS 5.50
0._10, 1101k,0.55 ZAPATOS EL PRINCIPE FSTUDIA& Lujosainente encuademado.
"CARLISLE" TE do Sigmund Ramberg, 10.00.
JLEGOS'.1c lcall.t, par 1 4 .9 -5 por Lauritz Melchior. Doren,
ri-, can O.Insul-lo, ini'au:i, Secci6n do Libreria
Ill. St c.mronO do un. i..11. D In ,,are. -C.,141,", wuy/ 5.50 Plants Baja
d, 22 X 44' v cur. do ItX28". admirada por FLIA j6%CIleA V CANcInNES de Jerome
hull .. .... Irics.
4. 75, 1" 3.85 ZAPATOS y d, a. Kern. inierpretadaO par Do. COMIDA Y BAILE
UANTES d, Irl. v ,trop.- y ,stir ,, g"nus., y rmhy Kirslen. Columbia, PRO PATRONATO
por, un bahn m.is ,lim.. Tmcnns flin, me. .25 ESCOLAR DE
0.70. HOY "n" 13.95 IF-or-os, e I,- V ALRADERO
0.55 Jamieson. interpreljtla per
ferrer Piso Nadine Conner, 5.25 Con objelo do recaudar fon.
COPAS rtperjalrfi porn crr. dos pars una obra de gran
de fill. cri.1.1 con tall. TESORO de Interpretariones impartancia, social. el Patro-1
rm. do 6 .).A. DOS INiODELOS jOutzas usted esperaba un.
SUltif dC TIUCV05 e5carpmes a todo.5 lo. a ocasi6n co- Immortiles. Caruso On m6mca noto Ewolar do Varadero, ne
Vrecio etpeclal, hombres 6c su familiar arenas le coastal DE SAYAS mo Esta para harerse de al9uncls, ele- ligtra. Victor, 5.50 celebrori el preftnte sibado,
0.65 cada una uncs pesos. antes models del Gran Sal6n! Quinto Pinto 16, e. of Hotel lntertlsciooal,
Dos randelas de sayan, Am. una conaida y baile en Joe
JUEGOS do 4 Islas y tiisiio De nylo q Como ellos los prefieren. boa bonitos y muy pricticom. 6e seda, nylon, raAny otros finos ma.
b.m.r., do -.1.1 ..Rlta- Pru n qua so Witten taralliinwelio-1
do sia, )vi M rrrtetitb, gris. En crash y picol L' Beige, ocas objewou Por me =41tiples
Ala on blanco y alegremerue Tamafios 9Y2 al 11 Y2. azul, acqua, smarillo y verdo, En colors enters y estampaclos. allichentem., &$I Como pslir
decorado tolt cere.ap. Tallas: 24 a In 30. Tallas desurtidas.
Precio especial, I." -earitativos finem ede bri auto,
8,75, HOY 5o75 1.25 y 0.90, HOY todot a 0.50 21.95. HOY'14.1S octo promote verse nomy comsPi- SO.n.d. Plant Baja lourrido.
I I I I I I 1. 11 I I 1, "I"
I I I -1 I _.ft W,'F 7,, 14
. I ., I 1. I ', ,- I.~ ."Ve", -, ,- ,
I
I go. _"' ,,_. 11
- I _- it A IRASK-BALL De The EcoDiDpopt 4 - I . 1, _:_,
de WoWpffole 'DE'LA A IN Lei an Is, coduniniss do Sporu /I ,- I I ", ,
I I -A, I ,
DIAR-10" ,' 11.-, I'
- '. i i I I ,
i, Gratilland Rim I& am- ;' I ,
, ;1 ;. k -ii
i6s preediogbres. (W r4dar U Rtit" ;'Siblk, 16 de Agiioeio de 1952 tatad6n a un forisium Ld 4 rgentina sin Eto, f,
I Q asihc aos r 1. ,, I I : I salsive Sull, Mucial 7 .I. I I I I _, . "I I _1 _' ,
. I _. A" CXX Pigim IT Robinaters. Pip sports. 1
, Cl. - dr ,01 A ,
I I Por. Earl Banne'r I I I I I 11 I I I I I 1111ILVA P , # : .,
I. I I .- I I I I I : I I IA I n6t I / "I 1
.= Pr=& Y tiligim murrtt de Par
WOODS 1-10 Z I- be "Jidlidds L _"it :
give Piano hwor= o Gore". Mo,1100, IM ""', I
exiss exclongfics Ida t %a par-me- Adopta un senator de los Estadot Uneldos 500 gbldcgge = t-"
. Par
I .9-11'. (EPSIP. 'Ciz rsa ' u. Los cent= e ;. - k ,
=duel6 10:: do 7 1
$IBM Lti:Z ma Jos ,! & dc "u' Invaden EspafiarelacioniecieuEa"' rPd=W2A'a.dZr=n1c.eL fre- I I pastors 'a .% 1,
Cal dc cuencla demselatio el-acit' Como I I I a dos hugrfanos I I n qt = ,
1- 217m gre pod" Bar recitildoo. Par at. of. I I sonneium Z: = = _I,, I= %;
up radar" 'a is m I I
db sense to batalLa de Insist "I 11 I~- I I 1, dro Lizon iribino derhositerva, ", M
I. .Liuaddind h 1.7m. aP.=.,fUA heatia at. Do los tourists de I 1. 1' vascos van.a Ia Ian, = rit,, ,.:. = .
to creencl. D "33 I .d,*r, ell &rrJLro .slid. III Ancas 11 dX.M ".ad1Y'L ptd* rb:q 4I.entM" ent.' 1. I actriz do 'u. CIIII, Ate pr" neclial = re )m
G or,, g, cusando Griffin, I I IA or pat"d 40
,a;IjInC dalUdap-lierneran tie Z__ L., k ser Ik Begun del erstdo.neeis
it '. n ver 'OS, I coronet Par g. eaj:b I&
aided I Loncles -'in lgdpado d H r. M U passes I .A vag ion nurvos misilstrog -6=1 1
especialista an todo to qj: rd:r'' r d Probe" un ch trahajar a E. U -Z&O.-r m!ecla. tie un seen mcloclood, ill = ,D?
I I I ang A U sm., I. L., com W ro, nuevo'nalialsitra-doe CWr^Ta.#, 'I Coal = Ida desifnail A I I Ia
. Ad ere '1." '0J fa', ..' A.".tm ,'.*: Is Ft 'r.16'. I aid" It Ilia .. .. I- -_1 I tue4cia i1no= IR dj
on cand I se- "a I= '= ,
viltdrito blo- do o;.Nd G. yjlc lel: tviluns, Into undem."'1inpit- no I taldo
ft Act As a at 1, 1 1= 4
se"a -I- do. R01111men delm noticias ExigiiS Madrid que lel,, sit
,__ a, d onto If
- V an., cal acsanr pet- last"Argeloadedli A.
doctor r S I I. l-:.pP1n..Unlver&1d.d4 dA ilgi I 1. Ola L to. 'rkne.yg.. z:,is Untalaviddis, doite Z U_ It ,,C n
umnt 6 "07 .1 go A W 1-
10111 eran as m mas I ..c= M i = Wrp -,I,.
nI. f ".7 d tu 1; lia garantins
_I. PC A .' U. .a- cial"on grallen, linuarnelits, on. di 1 fW tr.xv Mid, toclos lag I a 1. 'Z do .%. .
. lice. PAM cut .. = .=
- a_ .L_ as dh dead. to Inip as Los )an mur.
d6 a cles, .. amid.. mil 'cicl Por segundo", mplic6 DIAI"o as L4 = ivrm lEi Peuy
11 I. If a .6. do Penn M Radio Verrill. 53m ir an entonsdo toldw lag Ale- d= jAs JLOM NA 1, An I
as probable qua el, ri- I 41'
I res., Grim.. Jansis Be ban vista a d" "Jet.
"Ets All sentido .%tic= im! D ,D; bignis a 61"..., E ba,,n, ip%t-%r14; = V. 40. tM .!4 = 00" "..
nZ3X: "El aide humerso putat pervilair its turistang Was isl2XU..nZdJ bra..". 1. "m V ia. J, Clemente do Ist eno
'she- 41- put r: patiolas a Issi-lcs- do pan di Is eitierte de doe
,.I. his.= ibbson U.. go -an,. .1d. Can ..a Ireatim- av 6n an Ini ut.1 = tan lg! Ce C I tD. = w U.04- it*
C do 20 a 25 Poll ciclon. Los ni- roiceadlya dii crq YX
Is 11 1: tedoo Unkna gets ?" the do 0101. "OIL u efc b r Ireatte cla It ial = .di ,L. hotel Mi. is, an Japan n !a '.S.Toolt -111-32 an' I"- 'k "- re" "'Olgair" Buts' do Co.. ,
W' f1kc bi!u.', = "tWoa". to"ra on ,13
d. .. I! A. on" mu= e.ta. as do an lcw Eatadoix nort aultado &.' dexputddc .3u.i.r.1%letc.
PT Ctr 1:'= Zt allurl's Pequiting magnife- r M. del outs a film do 1,anA= "::F-:E5 'jl:
I. = = 12uld clas COMO at yXio
d, Maisano t6n- is Y t. d- rabom esta nice. or frociii I 11 'to / M" P12,e,0,1",,.Y,71= = quisal a hlxa cdlobro
.k 3 e= g .t a : _. xms= t,: Lda. Belt -,
U an cia-talleso, slocuride, an. is:. ran li."F As Puerto IX0 tu- d, = teentes Jilifloul- q = latest do all dindidilp, q" Is .
by
elon "... = tt = m
. voila do-ceratentirm de core = hasta, Ian cialaborodim. vistaxi. La mayor parts, son frionemes I dT .It solids !tie am .W d.calim.l. on I% ". I
inglas I I =or AD dZ
do pA= 1._.t'b t%_= do Una de ren del Dr. n emotions arallars, r no Culdneles' hads'll, ,
Triel. I 'IV orlidnarias do his Provin vecas ki I El adar Rafael
no di natural y de AD ais- Griffin. Robert Galam= 2ha viable at 'CeII do Vign CIN, of no*.
0 pro "Roal'in'd Obee_=
is ' it _ill:_ an El sweradler 601 be =u. to periatiLeti, y cuyz In- vo in 'D do' In ,
ai'
to- "i me' C fsd I, u C ar. a Mot I 11 1. unit If a is E .ap6.stu 77-, adt _.
tems, 7e_ Lt'd= .to "Myod Ayer jug6 at equipts p lag Ian viess respectivast. I a pur, I fl.= ItTIA -a
at to utilizein, pare localizer to. 1 All Cal. Per
minutoo last ton, de Jos cinder At Lucifugus" CA sensible ante In- I... Tio" :r is tie is
de VIgo printer ell poss- _% ,.ti,. bide futures. Pam nud puede reem- Uri depiLftuftntO &I Minloterin
ciiencias tan elevallas Como de Hill Iva Insb ;., cohga do t, .7
alimentan. a I Sel .6 -.r'n ncn.." an-doD
Es.=y poldblicantamlil,'n.que, an Lot, ClClOs*% La los vaster. Pro York. 11 I A tie Transporte. I
el U. de as 1. "Calumb, ,a Inhalant A DO "peri.rided del "Cella" Para Nueva Plu" share &I zfen. cul hili6pti. , I I I
cl:: A decide ,.6ysant. .I ., gine: 1 9 AN Entne In cordiclone, = ntadas I
tr to I tr6 an todo el partidot sun,7. M I CO I
nes, el gd-t ""Illn P 1. It. Am Jugaron Care I qU.1 IP P.1r3On.,e,,1,ld ejr-chs me. Disposal" of Viola .
don 11. A or r A 'fluil ins, As at
C ncl, d'. InDt&nims; .Cdi..,C 1. C..I,, I muchachos salvedare I ... Y rape. I I
. data .tied. c Par el Roblerno eso Is de
gis notice a radar. tiiculoo 3. C 1.0, *be- gran espiritu y but ti, i MI Jue. dalmente sabre Ian truhajaclares ". La comraiclim del nuevo gabl.
it .1. g qua IN Pastore, aer1ntACo% fis dal Irlindos. Bit in-areuchin parade. note. *to uel general
stones an beareficio de Ia I no .: I. in cl6l :910g:g.lvarite ,
via legoff PZ0 6 muctio, Par un Insist &I anuili, I
Ida In mass qua herno Hartridge an todo sus expectrov, tie go tie ]as gal 11 to,
. he Eleresuitada lot de tee*,& uno. En- A I Varian huelgas an ]as ultinfos Perlin tie gulf el aflo 1932,seria- do
iAla h Atio = .to 'dbBslis AM All- ir la C0519011darillin, ontret '
dZICI-1. dicho at doctor Griffin i r Esta condition
I y ti.
en reftel6n a los mur. I to, reltas wbressillercen Otere, Pi. Ian Interesado. mirieR. .d,! A t = grz B"r.r C= 'Y
SO$" ex1ruaga el, doctor Griffin, Otto de los especial, 5d cxcubdce.rs InedicytJoanin. quiets Piny bien Minor a I. a I P de On fine' av
'I de an at entendido de,4ue dishes ncef '-_ nerieVile Is, COT. 1. qua el Presidents, Cs. A butRia
I as* Babido hace 5 a c It to delandera 1:1.61 ,lugor de, dote tell, a log Estallm Unldos comin Cf6
. huld A oripshin is sifths
.fias ii-I'Deron Mequerle. qua CzU also lezionado co- -centkalliands. Y su ac-tua irn Ia go- conturbadb
habrfa logralun gme, Ur.lFarodiu. una It,- visitarde. Par clerta,
.vance"en lax ere a Ia cuencia modulado. 2, its sistema no P1. .Aticria. At final 'del esicuentrif de tierrim, Y. no hil -1 tftul- tie interrortic ,,,,,,., A.'!,aP0Cdf,6r: = 19 I
picnic tire ot 'coma real ente. ObrerOg Mile a] Ac. qua Ino idgulndo cipTcutpadse
Coo "a pl% imtriads an qui a .,.I ,...a. L agran
all a If or G as infallible, stench, in A raribiecon, DO magnifi- Otra condichir
pratep ad Ill Tieln: 't,'-' "I"11:C. "'a 'ZI1 ate bentido. nu desapsirlel6n vva. Jv I mdw
I I r. rilatma'afroern ell Box t. I=
I. I a C Do, p6liza do ,del excassibrio politico no he podido i!% == ca
' on A ust' Beepro do -iqui _ddcli, Z esisto = I
. "' I "' r'- J-A".= Conbh, .,ud. tie unoo ED Lug. Be flebricalsvasterele I and& pastor recibiri u do, Uri
vides par valor de doe mil -Ocumir an on momenta ni inaBe vidge .A ..,an bit
vi d. an I.. ...'I a
... il-m.prZIndaray..., cliteclico.lfg: d6lieves; n ABC, tie defunclon, IA garturia. Despuds at In revuelta MI- Indc t= A
'I.' I_ aoavda pit il_ add,, Ile in L, isrempda.gic, ... to .
as Am", As modern.. a .1 ,I, .;td -bf,-bft
ran ,Id. I ,u -6 ur., ...v. mitied do "a name, Bert testingdo a use obvirtalla del ,alo pas a I "us I 9AAls I do Y vlle
cul". or 'a doe to t.brica tintless de matures Din. Jos gastoa de entierno, Ia aim salted general Pcr6n bubo .. ft W l= X4101 ,
En ratified las conclusiones Ia- cuenciap, aprecilind Doe IJDT "I I.,[ tie DO nuevo UP6 do pateritt do Bert entreigglis. a Ian fRialluares del .Cads. vez buts resuallamen ,, 4n 11d... ..Yuwmt6'
g,,d- a rn.a.1-1,1 del radar n,.I.,d. ultras6nica de-un murcitil.go"olon 'ran, It, go
instin Lin Ingenlart, de Galicia. falleado. straficiatits par P. C p != %! lipaclesdadasruarre
ICA ,..,. ,,40 au .]an- can union 30 nlebla an a] givirechL licterionecon ulterior its 1. slaut.
Ia Be evemildr.h. an use milit.r ase a as ,L L : Tirualmente dabs paraintininuI a Ian P
at mil cialos Y tee A& ila7oe Cadiz _LLLLLLLLL ,,,,. I,,-,- 'j-111-, 11 cl6nmonomics, he provocado Uri Chile- Gol CIO Ia C%
E can 40 Pell. El fin practice tie
in do 11 Jclinilfiliallera
= Peraa Blitz modulacivin tie frecuenciR tque quo = kw"Mmm a putores, par un the, at; petiole do en emmm.,y ,
' cuatro hams cubre .1 I. ch. de 'i sternal a rapaAa. doscontento wxtralardinArIn tee figagral el IAPL In
1. in Id. __ tituto -oft
to I, Iap'1%,9t:r''.P'.' dm.r. 1',100, du,,c,,gun.d.,l Nobel do sovieallow Y'Allidoesdies-Marsaret; Ile
antJjp'.m. I.' 1. Id6la, Gibraltar Y Ian alrededams ulna es- wants Ad- de I& vaus, do Y*Mkpth del CoMerelo. qW 11
fused, permitir mp, due k" me E Ingreall tie onto, putores vasms P V:,= J6n" ,indcw. Lad *s- so-pordser i-Im labria"imilreson Pprobane go, InlclalrnerdT is A ract. In liltima Darla de 11P pen niebla. Los bacon ion len &I sarepactle.als, Illewild, NAPpvs Tor &cam It do
6n tie press; beclioa tie Is. alsis econalmics. to del T&W Ile was C040JMI 'IM lbf. ulsl- Demonic Y tocindo cant JOB Exterior Unldoa fud autorlmdo ," brallurlo-liall
un lial6lago Inglis, H. 66n, el principle tie 1. endi = nto IA. = 1 ""On scorlseemerlsian. Fred *s par una ley especial del 00gagrm sa"'Ir9ile, Premt6 Ia qua enton- un eco. sirens. ED Cildix a chico merits Is ilia" a elm JkUft adeptivex. ob ran 8 Y an as cle as clue tie individuals clue argeartina satin Ileti2ndo, par fin, JA2114 11111- oral 4141 I
e" an ortivinato, da a" destananden an Igavy" a nort Americana, an vista do 19 one"' a cattedmignto del proletierisdo ur- _=
So 0 beano, %I quo so hablien ocultedo du- Prelihs me 011var"'411 losk" I
visilliffidad era no)&. I Al qg4 -a- it* Ia
vilborm" "Ulm= Be IF ge rigistra, actuadmente an IN Eets- risinfe All -ii.
= = medientenam- im ecedso; cradaraft- dinralaw 11 4ft
an sais selobou" del ante dedicadics a In "he do ,I,. I, 4, andevelps, iests, y'qm Ili MON-1sk ay*&A'w 91161- ,
veju. Tomblin ge ban flevado ibazw do % Jjusize par be ale" Y nor, 09", 4 -be*, -Deede Washippon Se celebr6 bay In cuarta corridm Elo& n Ia alta eficacia del d-' van
tie terns an eslan chidiall: La plus, torn vulools a Is tons, hancen. vaidialdhics obstopul3s its Ian i in
coseepleta t 'brosics; g jep re
men a ab irrotalla. Full Inc I Incontroloadcas tie In a,
- .flors, P it Jos
Portable Ia a aci6n con qua fuerem Abors Is crisis %a refleja hasts an con 9. I ft
Esta semana en los Estados racibidot Frevnco y sto espon. Los cuerpo de bombers d Hddrid lot y Be cadiclad son Do. In' to S. I& Ad
PMOM'
As- I
least matadorL-s estuvieren muy blen. n t Lrpa!;P Clue at F.'ropio general Presidelite de"Ife"C"al I
At evcCr lure .ulderon &I palco pre. Per6n Be he vista ob Toodo a alegar cultum'depende de all toan
Unidos de A m erica I ,od.-Jill ir. .odlid- a Franc. y Sit hisiorial estti cuajado tie heroit-idodes que I lentementr qua ,ow !.It A I grar Its exportaclones be I
. ,,,p. Iva .b.,q.JA- mentes, tan tZeansr.o0b], lnu a'lo leg Plitt 1. 11 _T- .. Ae' 'icio. Litri y Ju. tan
,on un rtlir le hacen nierecedor del aprecio de [a capital I rims conato Para las pahrle Sin I.- in ndiirnpritp r-musbridicts,
nd.o. -Iro. Drj.. y reciltur-I -.--- bargo, est,.P.-Io I-, h"I" 11 L'a. __
S, son dII6. I; C1011%
purid.. d, 1. mks grande clones C0,01titulle"
Por John Kerigan u-h., Aid ...... Lee I .... de id. Par Emilio Herrero, dot% Goiardo Serra, quisn" an ,,.ion M r. L ucky I tin it. trig.. del larlible
Dianca reoultartan bravo.. I c.rr..pA-I tie 1. United Pre. 'el XneoLd,- ,].as .N.4cios tie ,Pr nso iscirt.d.,es I
WASHINGTON: L. ,a ill. qua Co.,[ an at our(. Media ,nlra I.. Grandee torments Arnett. ter d Dnto.AEx relates r1rinaer-trigna.strB tic ..1a. Arge
.CUP6 an Mulara. de 1. prq D as ..... i-s coildri.d.., it, Maine y Ga.,-- D.Bde h- ,,H.. din 0-en dr.. T MADRID. agasto 15. (Unitedl.-El 'del Braxil. don Renato Imcida in I "I No bay .11,1. 1. 'let., n tuvo un',bodance meratentil doeteamerli at Prevent~ dendcIel gi.,.,,:..bl6. Junta 1. vot. dg,' -: .,,Ldvo,,1,!*,ts1., rr&t6n aragooe3a Cu-po tie Bamberos tie Madrid es quien u- indisp-ici6n lms)idi6 nus- 11 I flLvovidxje do 1447 milloness. tie
our hut. Joe Eateries tie N A A ,an,,,, Ina .ndrolltoto ,.I.c. ,, L, ,1,1, "nl,,: 11, at .,,.,, ,calizan. In an T", ,,, No parece probable on dexpeJe i ;g" dal ,%I, d;DrI ,;46;
Is. s til ,glill
- A a ,a Lot Aunque Ia cone ,-1;vD, ",,nojore, lier, sic P, A VrWmo de 1. ,ala economic.. LaA 1.
xl4drra thnnnal In 0111m""BerD.- omb cod, in dechs ou A. se Ila. 9 Comida exquisif do
* a de 1, ,I de 1. gu.r: I u at Instilillo de Culture I I = 02.1w
16 earn desnacar 1. I- ct.d.d Mby.r it a .a Es'.d.. "Puln. ,,h. ,,Au,_ ,ate to. I P ... Ia I ... A. I I
'it "11111 in, P Orrldn. L., ,Ind... aluldo', 1- I = d, 1. Ailment- y .Iran at safilmal ,- Inte coolue
d:d sli,"lls, Battlers.. C.nJ. an de 1. libr-. d, d Win- qua lamenter at., Ificadi. Este admirable ortianiZarl6o NizJC par Espa tie primers. netriddad at- gMPO,,,_ to MAN
vid. ,n I., Eat. U on. ligricult-a. dc Lou. Wandqu, Cut. gun p4, as, sohre todo an lox vi. : Blellde,_ DO AOIAMCIDE flat':. 11P111I ".Ali mipionjo a ]Lei Ilustrast c Aa- d, Air@ acandicionido 4TU or *,,AD I$.Mientm. qua Ina ,nnevina ,-An ,,vgrl.Iv. Para 1. durl.d do I LI ;;,1;o,,a rongueblos Innitr, Ii.r...clit.n., .. .unnalrint n.-I UAn aublendo Cut led&% In in .. .= ..
alin, e'up a etc , I tries estlin atm-.c:anda tin pe- parzie: ail;s, Quo 1666 qua
. t I Drive to recl.m.n. a,- pre Colon, ,, tie In Prents
Fipdrrunfan pen inADOCCIODRr lag Nm York lligr.rra. ,,, t,.-.d,,,,i6,, 2 5 -I 1-011-t.d. e.mento Clients an Ia actua I ulad In capin I in edit ,a,%.. v ... Ing! ... las ,I, per'16di- i rictiacclificil, dealer, an pasta At "I .. i-6n con
I t as de car 'ChAs calculadiol ell normal merfialile tin ionlema tie rr- A I A. 9 Facil parqueo. restri clones del .redttn. y in I It. .Jantarse aft mis a) Cilia
:. _.,
milinnes tie del a res. rl DrDar- madin Due compens6 In falls tie Ilu- Seglin ln..dalos tie In preen ill. tie EspaAa con cualma= esede ras extranjeroo Y ancritores y sell$- a I& re.lAtencia de lo5 ellentea Free- Is shilultlints buspenfit6nde4sis tin- I
to it A ,, hoinbera.. Torn. I., It I I,- to., to I
culture ell Wa lh- ,,nyD,1, on, ale vI .urrari. an : I -vicins, as- ,,]a ... idrijde 13A precles. Ln ort-cloness. "Evits', bubiers Pat;
Ing Ull ,Iil%,rv reallialln nor rl Go. nicas requiriendo too .at
'i811! do
11.11on !nfltla vrononticon it, Due "a rlo n de cemenio: alcant. El president del Club tie Prensa. 0 Itiv
I., .g I ion ,,runfigibras ell Ill Direccl6n. det- do Indus Ia.% tie te Jim y do callaadis
art, A 1.nx.riuv Illritin ,I, led. 1. -16D be n-0. In notable vilm tie 213 mil toral.d. ; DAg ue.uGlIt,., SC,udi. 1. biect-1 Ilion lover ,a to" boliallres huts
0-'Jmar n nou e cast hRrAn record. (ill a In. leniorro 'I, our In., 'feclo, a tie nond I 1 6 d a' .1 it's uselos hu6s.1 A un idl6tepto dol an hen vista pRrtlculftrmVtP,,ab,,P: III fill, del. Oa, at i girandes poster- .
lurrim)" t -gencue ainnunl- Jr. 'qua ""' l4d. A vantlnuaci6n B4 .caret.n. ro" -- v,
atuch. d,,I,, emitrIcs localra 1:, rie to icuuia nudic3en omAionar at Casten pelvalerm de inain do larva ici6h tie madan par at deacentri de
it I -a bomb .s. Las bidence .a trwill- tie ]a Asociacitin tie Ia Premix tie lilan tax. Aunque )a sequin it I a dDA litdilines. El JXjtO de'sa marldo qua
re g .,IS I C Pma
In. melicitine, exi ta, Ins, gccl.,,Pc Cta ro eola. El 25 Bell tone adze ton poi as Jeles t0cid as con 'Jos Pablo (Era don- Gerardo Serra, 1. ditimm shot lui interval Be
I n nalmente se'eteonsIA Set, ever ILA c A I -.,I ir .b= &parts ahofi'de I& fincleft
to Do it'. .Cal .kill culirld, drClumdo Pit, i.fcrtp,, recitildrisde La ya important flat& de petiole. pruners Instrucciiance unij del moviinien;o PaUOWA
I material pronuncI6 breveshoolabras. La in abundautes litivists deD 4, Is
mA extent. nue .1g..a. P.cI.P:. 1". c ...... de led" Partis It "Do tepeftlea "a a tener rally pron- Qua Oahe utillurse an .ads case. ago... del Befior Falkin Is oalud. a rievera (atoilo an I& Argentina) In ofidueles del
Cu., d.. ...her., let P-JiDdisin nPaildin Y. par iffil- tie Initial UuviRs reclujaron Pam AcIlDmInne
01' round. Debra *1 ... ce do "al6n dernuestrain Due at blell alall 1. ...It. Mu- b47u- cd n DIMP. .a ;; ;;iilemente, he cionandis. tie met& BlArclin qua odishom a no Miller,
Ia n, asper .1.1 a.- ties Areas cospecifica. hablan aid 25 evil tcinciiuln. in tru tie III, rpm tipas do coo as Para in- me, an un lone do era Isima came- filso'buzzaboranix DANBVGL
toban reparfando grades cosechas atectadas. "no Parece nue elio bayo d ... per 1. Constructors "Bazin" y ,rndj con operates Iran~ racers qua gavoi a tobdog nitar of We=
, OrNsX ,,zel vice = as ahom do bittriA vital Pam Jet an AD Intanto do else
out cogrridiabon Ia. Pdrildn an at tie onslarser efect2o mayor" an Ia Ia PSocindad n1a tie to" In.d.t'.1rallson. fr,-Id:"te ell.eutiva do Ia Iial.cloin wntins, an vista do 1. I.Jta do
,m. a rc. Par Ia,,P ill economy a national 0 N I spaflolz do Construe. on Ing comrimido. ext A .u sure ., ,,.I do vixr:ng lgn :ad.Au a- -as otme, oosechu do expartacidin: an rallagres, dopeasideri tie an If
On Its_ o V P= do Vanessishe ft P A A an su no 0 6! _. Pam explour Is
En at Estad ulturn Integra d
bearilm. El Secretarlo de BAZC in -tin do t*nd'db de con- U .- r"Iddied.1 ,= ,e do tualmenta memoris do Z#&qua late .1 .,..,. "a' I Jr.. no liable Madrid tedevila. dicoo y cartel otromr isno AT.U. Bmnn 6 Y. 1. qu r4l= cd. inaml., radio a. don Radio Felicia. ec, I
holes do lam Dioxides tie male do Pike ante los alien. 'I
0i a I a-n MADRID. affinno. (SXL) W pirl, Jet belle al frente del sonvoiclo do hoff, pronun;iiXb:, = ,Veur. 0oft
An .u 0 "a A do or I' 6 am Isna ..,.dad ran ,o= F r- alono roloooosso, teatence St ;z9fli;
.1 to b.lo .1 ..I she los Para online ep tal- corno del. baa can On Santiago Baler. Pertanece an. ZI seller : -o= = r.79"ff' tendesati Bu-RestauraW .tested schn t:: 'a, T attr ies; cases empecder. Per. An I.. litt.d.. do Miza.u: n Par .l", -- a con residencia an Box. tastes or-dores futeron cilidamente .= ramn, pribliablenuWAt. n tie re
rl. )Can ... y I ,"do "-n* I- "' =,,PJV d, : "' ovaclon A dos. BBAYAN AN. -bablea., I c A fire; I I
owa, an Ia gorilla -a- .Ig.dA ., Out ,,or 10 ta"tO I An. A ,ogeT ILI:
1, d tinon an a] cited. Pat. lugar. lu ton, conatitulda Pam fincii extinto
on vensionarla Prerilas man e eva no ,itjc incendio do empresaB te us nueras conc
opursto del rio Mi.,%IxiIpPI an In Data Ina sonno it,,... -- de Madrid, A-,I)lI:lPpnr.1.e-JF% d :r,'D! :- 'In -led]. del Fnexte do J.1cistood. A 19
Porte central del Do Ins tullons d,- rup. P-le ,,, d, ,,pr,,,,,, --- -- ---------- tie a o. 11
do. E lnldrcules Del u ll,...,d. 1'.cuenuol ,,"J" A ," ",_V,,_ I I Mlentras nlo, el Picilderd'a he
ruilli. nuidu,. ., eriod ... L itto. Y :; ,,,-l tall. tirul.to del vointhi"de A I .to., r- "" I to dili IA, -r,,, d'.r : 11
to, 111 ,,. I 1uj,- or return. put CLuDLrD., ha- I P ', g.,I-,. ISEI 11 LaN ictona 11
-, tee. ,.,,,I,, tie Pacill". 1. tall ,gli-terr. Pat MPL. A. Ell )-a termillada. Como Primers last de ','L"" 0 'us , Jvr i Pull. I I
Analog naw, 1. fall. it, lluv- 11"'in ". ofe".."i la, 'J" .1. vrnluelu A y ,Alatuaui.. I.s dun ",
1'. Ili,. I., -ar, cu-I'al lt-i Auto tie ant4d.8 de li ,oical at, "CIPP"i. del G.Joernadar C i"Il. 11'ralitarieut tie LI In.0.130., ,.bi:ln. ee a u
,-,-it u, -)Los dv apa, tl Fula 1l-9H.,I,, tie li"s FIad". iteusfl6n turistica Hu,('P.. Driell.d. Navi.nal it,-[ F,,-ni, tie Jil J1,ad,,M--t, vi"M .,;Intel... ill. El general Proit oprovechli
en Maine E#uLdo ..,IaA. it, In'. d, with'ngloo' 0".gon Ca ,to MADRID. igijikll. I S.E I.-Uri hi alliestminiento de lus bombers ,,id1ud., .vr- EI.I.-Ol.-,h. ,,I- vinsounnin tie Ins emicloas ciallas. a, mainento de Ia maugurvellIn dt Us .
, lillr- -,, I.. too qua .. ,Cal L n ell arqu tacloo y Mandox provinchides, .all grndo t6rinino inesideuvild
,:,, Do .tie I none del At I,,, 1. glopo tie cat.611con kiritinacus Ila in -Pog dd n a,, ,I p-lut, tie 1, calla -I t. io del Fertile de Juve d ell ill a Para memp azar Briscoe a La Vittoria?
'a terlari Iii. cialiecluts de Mallim. tanto Ia Madre nature IllfrItado duritite ilia reunion vale- de Tells require ung larea diarla l d = ex. Ins Libras que se eslAn realltsuldo Da. OR sun I .mz Me in
Idah.. line to. Est.d., rotralb h. re.funuld. ittri.dirvi6n a.- head. ron 1. periodLitAS Inglosels in v un tri4t,.nurnlent. ,...,,,",a ,,;.r, onde van A efectuairc pi,6 irn.rnoao. ,a in Instalocilin del nuevo Hogal ministron de AffriculturR y on&- I
lart"C r toda Islad I
'As de 3,200 kil6ame- tire% as areas ralcinallas -con so las olicinas it at ru rlnio Expatiol de 1,.s h been qua cularen I.. te,,.oa, J u egos Nacionalej Juvrn le de-finado a log gulas de too Juven. der a,,,r naniazz. Industrial y Ca Ia
Ivan it, dl.(.nd. 6 dt a lp I re t D
_b ndlci n de Illovia, Londren .Its asea ferviente do qp de Core do., at c.Mp. d, to 1). tudes Pit Obraa IsMilleas y Harlan- I
--- -'- --- In Direcal6n General tie Turism. de tes eandletin a. enes eall6o disputes. __- en at _. Buches bacalao, sales verde Par-
Mdo in a mento intervenor I do, y pan olanvertir el Ministerin go rellen.
organics u a peregrinaci6n an lob Incenvii.. con 1. rnoitivn. aft 10S 1 tie ECO"Opeta an Iffill3trio de C.- imind va Lech6n rational a
real .,slide dead Cie. Reallun ejercia, durRnte l mercio Illitterior. Dupuas tie Ian it ntremis Ia case y con frijolen
Experimental un cambio notable. 'T.1.111. C.mpmtela, -tie
I- re -'R ivalidad turistica entre can produclos expalicruniquier erto initinim del Sit lives III.H. c.. intro. ones tie despillarro. cis Ian qua na
!A Cilia ,,pu I goon.st. r_ it n ]eL
qu ,,,Un A -i .. .... ran ..Pi I D, pen.6 a shostrar, a, lien herb.
Ila, director general di As enverandurR, an Ins qua I ,i"t. Comentarhis lr6nlcw cn Cocktail 11A Vittoria". I
las cam (thas electorates de E Us Litten contu "L'6'&n'u 'mem''nad;p rree -do. do V'r'. pu
P sun. so efectusn"ou rates its era. ,...! vascos espaitoles "y franceses' Burman Aires when Ia decision de : Need. it. "Son
I the qua to. Informindores Is fern ill.; 6,P I:gznda. incluan A dificul-t abandoner Is palabra "ec.ruirede. issimetess.- I I 1 4
I ton, solura ,rl turlemo en Empah. F."do,'." v ir to on de temperature y I en fa ,av do Ia franc "conseivin vz- : Especictliclad on 8cencrueles y
Las modernas invencionea, -radio, feleviaitin y tied un C Onto A So onlaceser, don visidin. too ejerctclos be realizan Qff6janje 108 hotelerox del sur de Fratwin que terror cuando ate Wilma he deslidamAntonlo Bcaln. I An ledo Ia mente dipuestos Despadidas do S0118POS.
" pe feet, ,dlel," 'Juirecido cast par complete. Pero Granparqueso enAs olseacleft
aviacida. etc. perfailen attliftiplietir la pr0pagart4da I C, Ia-- this'i'dadi'vi'V. mds de 600,000 tourists crUxdn log Pirineos
A:,."11!A,= %d...hL4Z:e-, I- y a mu ...... Pat ,or; tie, unt I do
it Be he credo. Par arm Parte, unt 11 .. ,Lus.
N-tesonvaidez Unix A Pilo- --- ruevo Ministerin tie Asuntox EcoPar Rasters K. W lob i ton VrActicamente ,"Orel. tod. Not.' MADRID. .guato. (Bir.i.).-TA Par Gonalt MaleGowan rl,Il
I: ,dentolm ;U-hP edne I
(N.A.N.A.1 va milaterm An carruajes t4radO Hayuna Alicia odmIraci6n qua Ion (N.A.N.,L) ate en Be I me- I
par caballce n rri R claballo. MPA preanss. holaudem recap amplisoners ' I 1,
, te Ian comentarlos an wrao a In no. bombsto do Madrid I.oxin ,crij todo Jorge del munda, island Ian precias
WASHINGTON, Ag.xW 13. (ZPS). hu ,cceas 11 y But, .part ter.. a. ell a a Y Navin. toe extra is oral as. ESKU -,7& i I
cludied do No.,. York c S.ilcjones tl !r fi sociale.. AL R -PrAPAd.R,,11-- Inn ll-Jos, Ia carrilda. excellent
"14 ode'lecalarde'con :& prediccitat ex- Platieforma, cuando .a di j Cus Ia an Ia intent. a captain IA Reno tie episocins harolcos. Ade- to 15. Q Deem: abundance, Y Ian Piston Idialcos tie a ,, T O L E D O "' litStAURM B"
pu"La par @I gobernador Stevenson, vision a] pil. ,,amb ctitud ap Is tie 1101 AnC1nd.ivd;s later 11tol, tefflend. efaCLo ntre ed region EXQUIsItca; In carreters. ,%- r
blim an let mitince, Duralite I" .I. .- an or It," v (Mean do In Oadr6l-onm)
ar- be cape" a 1 .GO. PP6 as UCene Jobless. 101 VInOs catielogaidox enter
an at sentilla do qua tendremois unl Ia posturs. firme y digna it teen an a norte y at sur tie "to region tie state
menu qua dur6 Ia campafia preld- blerno de Madrid. E dioxin liberal do diaria, tales coma hundirriento It Frovinclass qua an extended a toravis tie Zed nlejores del mundo. El lugar stil exclusive, do La Haliama Por sus immoce; lechow
otoft lleno tie Alternatives y dia- denchil an 181g), Jefferson abaondoIL6 "Ninume Beeburant" an pavimentoe, ap" laciones de evil, an Pirineca ociddentales-3 an Pran- Apte tales movallattactones Ian he- Citing closed" Dwhales), sus pombas rousn", cirm cm imarkm I
Cardin an Ia ciampalue electoral, aun. Monticello s.lRmente dos vecen. noun, erlnica tie an corresponsal ell Del" 7 an tinning accidents he- do y culatm an ZsWa_ is cual in taltarOM slentan haldoo a. or lo,, '
qua ninguno Be ve tralinsdo a prede- Ilegand. Mi lejoa qua hasta Char it in a gul
ch, Uri Invierral carmterindo par e lott"vill.. Lisboa, cie qua a Pasturs. de Penn- Y& peligm tie villas hurnaMis. ratio cammille mine el "Pais tie an francesee sienten herid or P: Y was viginaig y limes do loan raselasom marcate limpork" AW
desconte to, an In nagoidaciousei an perfecto- III lerefe"T Atlesird 8,Wiri a IN car. V",.,..
lCullivin I Andrew Jackson, pit nu parte, sun- maindime tenctitib an cuenta qua son, reacktagelillot par Ia calla. ,
disttnto cl procedinslanda qua participti an otras cmirpaha., an I menu comprenzible, pues solamente I No do variant an CLIDID, ,I" vanclo, del ledo francs, tie In uno, 80(1,009 lft turlartais qua anual-!
,,,T rea- I .CnDRID, agooto. (SEI )-El prote- Paladin -Labourd, Soule y Baja Plante Crui n Is frontera hada at
polltloo actual, an list Be racurre a] 1 1028 se quadii cut exist un train tie lg dd ,,
todo at tiam .,it a
a ill pecto a otroo, pain d. '. I. A 1: 'Snr %na dlde P,,,I,, M. Rl- Navarm- estAn molestas pointle, Ian do spatial de Ia regl6n varcia. AffoilayBazolona ToUL .N-0 2- I
media ampLia de Ia radidi -Ion Y, cerm tie Nashville, a deride llrgabz aportacidn arpisfiols, I, Alto precio, enicard ou '. Codes unierasom del ladu talelflial -Gulpiiicoa, Alnva,! Lose vinJeran. Como conseruen ln I an can"'I'd saIr;unu,d,rr, 1. qua cal It a --,.. Joint. sualiber,
d. 1. ndolo con visitante, A. d A Y Vignetyle"y ,Alto Navarre- tenen a man evitar PJ ovion- - I I-, _:,- - I - - I
Ia Opma qua habia qua mortar a Su finic. via . ,a futile A A's I t.rtlcul.. .cerra d, Ia Len pro
talrVisl6n, romper I H I,-- A :: I- 116siton tie Isitar ,I Ind.
1. q.u. ,.,,,,,. me ,iua merrigns, y afta- I ADA. a or a y Literatura de Empa,- do reciblendo ]an mayors "re;i= CJ:r .is,,
cabal a, amedrant., .! el,,I.r.d. C f.6 on. Is rtidarios to
se came exc tie qua a] Pueblo -sqfll A Portugal C HfispAlloan-f-rica. a A a
hL I ..to I I d i d I Well me ue %,a a dichat ,reql6n., -Harv
Incluso Ilegar A Ins crtiornm poliLl- realtinual an un vapor A to largo del BI, 'Inc, dylstfgtia
I pallol da Estrual ,I.. Due, tie 1.
can in re per all intellit persen.1, ,1,,, it, MAxime a part r tie Ia lrrrn nacl6n 11, I I
. a ,.. contrary, tands-lan qua 3oportnr in
tie Mississippi. cuan in calebraba Zpatfia Ingress en In fllnl6n muntar.r .dXien que.asistir: d, IA pos.da guerv.. tin cl insintutclones Para qucodrsl, ;
Ell Alffiltion aspertis, Mn embargo. to ... lanwer,.... tie 1. Juliette Lic. Nut,~ lialarroclanall.. 1. ,tarcero. clones de veran, Z Cada- aa pare an qua viven.,las "Bares tan de, .tin P-pbolt., I., .B
Political actuairi, re. r can, MA so ..at I .it I .I
GRID, Blunt I.I.-El Can- mugumcibn de ,br2l 111. he convert a en ver- 1. Bonn francena hacen lodo to CeJos campatuan IS.El i
quierem mayor aefu- fi5tco quaArD ILDII-In. all, .dqllll6 renambre Ila- seJo General de Ill Unl6n -ritern.ri.- MADRID, .goal.. SEI - l1l Woi:- ,'aadera con precies f1jollos,
t d I Damian, bible pars dexivirtuar lox informed
'ierapoe. tie Th"a- .1 effe..", It- v ... Per -Do Centel con Staph- ..I it, Pmteac,16. A 1. -1--c I A. Jr. tie Oliva, PObli,,.,, --.,r. Is pa I I I .
hew J clisan, Abraham LinclD. 'i Our disc aim del gablerna, ridentras event" a Ill burns, vidatique Pu tie I -,
da- A. Douglas, a. I. cieupail. ,,1n.Lo- lU I.P.1 he ratifl-co Ia declainn iabras tie niejon realizada, Ia re e Ina r v-vas francesen tieneve an: diafrutarse it.]* .Lt. led. 1. Pirl- .,
William McKinley. Eat nquellua A I n 185% primanerld del Covrdt6 Ejecutlvo. par to qua Ian de illtrib-16n de agua dv Madrid. rontrat uya Ia InfIRcI6n expertmen-', neas y qua Ian vestlelai provedentro
Jr tren-b sa-di.k. , Sbr Dell I ds "'I'll 1.1.11 mIrip,1111 6e,,Ici.. rentsoleo; tie Sanidad In-lque cuenta con unn dv I..s ... nore, tarn per el bronco y Ia Rni tie I I
micas, ni de avkonva particulars, to. preside ocial d 1.6.. ._ rn. fRntil y Mariana) de Is Diracclem, dep6.ltos elevation tie aguo d0 Mur- enriquerv,,se prantnl y rcisrcirse its at ,,dlt- mdrllll, ,*n mits be
, tols'que Ian de Paris.
levialtin in mirneogrAlm. De a juns. nuncio Lin dilcursta riuy br,,,, .I Ganrml tie Seuddad han side defini. Ida. Actualmente Madiial -o-- Per Ina pirdidan lufridan durante Ia oeu- nBI a passr de Irides was consajoa
I obtener at trlunfo-im 'der muchns A All rcaldencl an a; man de agnale actIvns tie ante Importante Orgranha- 0;U2. qua equivalcii a 16.30 dicirm visitantem quedan descontentba. I a[ turtato, instate an vl.sar n vinsa- manure. ion qllc arreglArscia Dam 'ilia multitude qua :,v allinmerli frente tivament, admitida "artin mlembrog d a unon 401JI nuctro- ctil,- a Darien Blemana. Per ate III Ian in Contra tie Ia tons v-a rspaftla, I
vigjan. note con situarse ri a1gun pull- de "a a6o. cl6n international de protecadlin a lscubica- per segundo. calllld "Jue I
In conspacun tie 1. no 'I on. Ju,,,OP Coma ralsolladn de ello. Ins oficl porte Para cruzar ]as Pirinens toda- ... .
A pRrtir tie In vpu;a de William IA Includable que rouchon cantilda- infanciA. sem murnentoda con in rriis nn.s nduRneras en In frontal. ban IA quads un ilithrot rrcurar: -81
tan nrcaudenciales, realizaron muchns El Minlalm d, Jogijcls Mj9 Adoptive del embidot de Rimetmilk). tanido qua pernutnecer Ridertas Ma ,Jennings Bryan 181111. ill -bargo. Mhoulde, dr. Ebro I Ifecelociiii, an hano.r de, periodlates v P-he rate tom pars, izinder s. It it I a Carmen; ella AR re .011 d, us it no cree ell 1. qu, le ,it pre; I
Is Camino hacta IA C ... Moritz te P MADRID agent.. IS.E.1.).-El Mi-, lben-lar ... as ci)pte a
- dam Ia Priictic. de com a o1a tie turimtas qua cotiLinuamelite adli. .
In qua Color cuble-.1o tie Pilo "'" bOnRIMente y hablar an tod "'" tie A nftr IL.rmendi.' MADRID. iig..t.. ,SFI -- P.1 Club Ilegan del Porte pare disfrutar de'
qua buterin fritencirilmB --- pirande at posibli y prilicticarvente Par lod' "''l r CtIbI6 at tlia'Iticide Idjo adoptive tie de Preen ofreci6 unit recepunn en Jag ub,,.e,,cm derivallos, del valor ,.:'Carmen" ,, 61,;Ipte un, ,l"Im, I .
ilem Y alpho de loi ones sen it Ia Ciudad tie Miranda de Ebro. El MI& V no Lend
&M& clecclones e pats. .ran distInt. Insigne rarjDdi5U argen in Ia ell&
Z At i co letamente. A d.By.. ecannen- in. titul. y an at rossme nctal cele- li::,.v.,,. de 1, ,,.,,,ULdra", I, ebal Better Ian voices d sur. 11 rusidenclide Cade I ere ,as medical honor del dq isitivo tie 1. PCs el I
Cu I .. A ,,pr,,I. Is
heal. man n caszrko .Pan- ,dmp ,a I. r I mosesen; de am lugaqg de Coma eaultoulo, de)todo ello, mu- "
car an tiblic. a. diversidsol d. -In- elas coatumb J,. I brado, an al Alruntandento do D L" tan lighten a in sm r I .
Be Ia exuLA6 de zatuas .4 turns Ia fron 11"I chos -1,
gares, pronunciar mayor canticlacl Ciudad fut concedlio a dop Preun- don Pedro vlaJerang help dexAstid3 Ile, Pa. 1
it d, FRWnhoff. y de so ,4. to
in I elemnocido. trideruip I
.t,.Catedr tion tie Ro
do disc Y goistar mis y .L. di- mlembm de un circa y an forma in- B&rjrm Ila. Ia dotinguida escritra Port is A, All minivan costumbreb- 0 lado mWal. Fern IN qua mnn-' ,
JFC-= d a dolia R no Angela Rodrigu- It ill trenen an criterlo. ad cam IDA out
Pare. = dp-J. EJ vv1'.JuJ_,&1P-d1"a; f --- of a- do it- Uxd veorslolaail mine del secratarlo de Ia Asociact I toiled nitisics.
urn" "m a I Pa v .11116ri:'Its a Estallon- Unid., -I!- I I I ,I 1
Indusee Franklin D. R-Arv.1t.ran _- j_ Eryr g= .,di. d.,&, ..--,,. der L. .bW& tie I. Preems, do San b, a (Broal ilgibrod proviersen If Copollat tie todos mo- I 1
1940 y %3944, teen que, metals ,_ A is MADRID, vin to. (BJLL)-Ha al- - d' "atersland'se entrances qua tolls -, .
Indian in director tie vilejes d4u; = tie "maZte-itin an all viej Z.Id.T= A.= ba.Ut Ian qua encenn seentisdo u at. ha's ,
ter is Jo t, I I ,us III lam D's "cwtin.n';. . I ... I
do halber'Rbandotisido, no plan pen Medical. Square Gordon, on-11= .
modiste indamente "vlajn do leaper, 6cfelas Orgerflegodo y a I Contra. Ian vas paftl no son I
Clan". de Ia son& polliless oval. Los -31eaIRAtildst. Es at d1a ITABERNA SAN ROM AN '" du= 111-1-hants, .1 on. IAN .1 -.,1M.E. ant"boun Len repletion do P111:111co. I t masluaea_!4_2 3mn. P" I ran que r pallitic. qua .. I I I
A.-Siiih0o, 16 de-4oiitioA, 1952
Sports DIARIO DE IA MARINI
RES STAR'BOUTS EN EL GRAN TROGRAMA DE BOXEO DE. ESTAMICHE,
itenector deportivo Optim4ta's los tres ntexicanos Cubaneleco qued-65 solo otra vez
0 t r a victoria
nson en pnmer lugar al junw anoche
Musical y Rl" para Be Shantz
Rolando Tabares ofreci6 una exhibici6p cionall, w4mrainilto A
no ato Alejandro Eiriz en on cerrado duelo que finak6 I A
Por. Giantland Rice, de Editor Press Conquist6 su vigiisinto primer
Inunfo de ]a season el e5telar Tarnbih lei Artemiss, blanque6 A Santiago en primer'brimo.
NUEVA YORK. agosto, (EPS).-Un fanitico del belsbol nos dice qua serpentinero de las Atliticos.
"Ild" Robin on to mejor jugador que Stan Musial, y Por NE MOLM
saber par qu no querenam; admitirlo. 5. AP.-Bob.
Summit, no haydude cle qua Robinson s un gran jugador, uno de tam b)T'ShA D.EL'I'i',A r8 O.'t oo.I pitchers en Los Elictricas del Cubaneleect vol. astillo. Quedaidos; en be
n corrector de bases y 1,5 Grandam Li I So I.,.,
as, coniu Idii an.che vleron acho. see:
or to- to Acosta 3. Basis b,
ratio Ea una estrella com& infielder, un grat Stru
un bk teador de site close. su vigesima pmorms victoria de to In it: lintricirccirtngel.sti.n.1 ; J.
Pero en nuestrc, libro no he llegado todavia at rivel del gran Musial, tLinporacia. B= ven a un ra- de Amateurs. cua c 1, Aco I
tam Se be at R otaciflin de Acm
quile.. temerres core el mejor jugador de Is dos ligami'mayores. I v d things d: I I I ndo vencienin one- Poll Pitch r %= ed
an el tercet d n dre Ztell entre Re ndi
ndiente nos dice que Is a n core, a-. E ndocattr he- y
Nuestro corral Iran habillciad de Robi son itdorail"IncoWashing en
carreras. compensoun c I tiler episodic, dfindole u 1pires: jg= y M!0s..
le l :dIrd.11AL Llatiduache ri. Anadmicior: L.
alrededor de In segunda has a I tam Atldticom un u :Ir of"'
dLferencia at hoc "d 'area 3- us I tritinfo de once carreras r state. bare. y L Rest. he
bat. y a,, ell mks vali... jugador actual. W Pod e or ell
e d.vo u l,. euJensen y Ken on conec- ant
Un Puinta defavorable en 1 comparac16n es qua Jack it alien .,k'c ridiiingulan, qe preclul: n1d. de..,,b g,,var: REGLA
caradeel tardlo, )a cual, par P.ekto, no es culpa, suya. Es iron cuatronearrinam Par. Ion San It a ir T r. V. C. H. 0. A. Z.
may., que Mu"iml, quo share fiene 31,t y sin embargo, Stan time chaz do, s tras Eddie Yost tambfi n cando un gf.ate en, M r. lager. - -
,afics; de estate en lei Its" mayors, en onto que Robinson apensis cuen- -rectsba de cuatro. emijui .. Peru Pero afer a d I recu- A. I I I I 1 11
to tried. to$ Adl en 6 filthroo inning. f r erg Andose en na A. 0 3 3 8
Robinson comenz6 lentamentc. con un porcentaje come bates de d., ,,.,t&um,v:erdlc1t,.mp, in all, i Tabares. At I 1 0 0
300. Pero sun en sum recientes actuaciones su mores, blan nos 1 11 10 1 1 0 0
in. A dedor fu6 Fran v6 a 4 sum es-ord" con.
' ""i or
inferior a can "a" el domin a a, qu h D.- N. b. . 4 0 10 1 1
nos Is de Musial. a quien super, Pero. en 1949, par .3 peern a It'
q.Ia foe mustituldo par ei Ion.
-a.h. Canal grii, qua s6laeu uIpin tam. 3b
.320. S It ctuii
l fu6 P u.Its ito, c. 3 0 1 a 2 o
En tan tres ultimes afics Is, marca de Stan he side alrededor i giirntivoa : van cle Su 11 0.
,a de Robinson alrededor de .338. isEld. resenclado p 4 1: final d ournin. A- B, .0
Lon, iges de Robinson sostienen que mu acutl no cam. gando en squalls = 1k cinco estil I
nos sucesivas despuis e permit r Is J.
It to el campo i I, J., 1 '0
compens r quo i1rd-a Gorski- (1) 0 0 3
estat differentia. De Porte de Musial hay q4t records WASHINGTON
ademAs de sus capacidades come infielder, es -elente an Is primer V. C. H. :.1A cer al
base, siend El elective curveador logr6 (,, cttes 31 0 3 24 18 1
pre listo Para solver Ins, situacidn.
Job McGraw acostumbraba decir qua Wagner era superior ta,,Cobb, Yst 3b . . - triumdo nihinein doce de I.. c up.h. po r agr en el 7o.
torque gran Infielder es mucho al V2lue5o qua un elder. Buiby cf. . . 5 1, 5 0 1 Confladox en qut smildrin alro"al 41111:4es'pruals" quo el samedM so& soch., spareen I a mef l. &am ov 11 trem frente a un solo revis k (2) Corriii par Le6n en el Do.
gran min Is
Y sosteun liters que infirl- J'Wen cf . ... 5 2 2 1 1 0 In, qua figuran en el cartel de boy am 1 retail de Into Deportee. Do Isquierds a deral Memo Garmendis, d chico innings y un iten"o' Manminiti, que he losibildo muchos mks e=clantem outfle' cammirs at Brarde, Or m, 2fr.n- CURANELECO
ders. lemente torque tam capacidades de l 6111mon tienen II. tis. 4 1 3 3 3 0 qulens! enfrentari &I Bola Rammmm; "Papelarse" ginchem, que coral Unit. Felievarria, y tuvo Bin hits a sun enennigo
qua Rollo . 0 as I tando s6he una dificil situachin en,
5" uperplores. I I D 0 0 by nquez, qde ya he peleside on 1A Hational y qua esta ves hill, a wayintelim, is dificil, bat andame contra C. H, D. A. E.
Pin I 'I", u a a I b 5 0 9 0 at novena, cuando con dos outs an el
r a to, qua kta to una material debatable y que puede d scu- i yj., rrla 1 2 0 Diego Son. - -
tire, irdle7told In. 2b. 4 1 2 2 0 pizarriai le ligaron dos incogibles'L Ollvare:: u
3 0 2 3 0 0 Joe Morali n n 1 4 0
amente. En general, me concede at primer range at criciar Klull.. c . . I cieTr ,IlEi, li : 3 1 n 1 2 0
(f r, 0
bateadar. QuizA sea interested recorder I.. minabress de lei grand. 1 0 a (1 0 0 ent.effic iy= mt= A 0 0 0 0
estriallon; to enables campos, ionic del pasado come del presents: 2 11 0 0 2 0 D ebe resultar form idable el program a que se riz ambi6n hiso una labor "tupen-'E..M
0 1 1 1 0
Ire, hit. 1. rifensiva elictrica y la'C. Belvidere., c. a 5 0 a
Outli Idera: Cobb, Ruth. Speaker, DiMaggio. Jackson, Musial, Moore, C ,, 0 a 0 o a 0 do. At igual que-Tabarea redujo a M im rf. I I
Williands. A 0 1 0 A 0 1 13 1 a
Geh Gehrig, Tarry, - - - ofrecerd hoy a base de w s bouts estelareS unica current surg16 con do, outs Y A: L6*,'.-" 'If." 3, ty 0 3 0 0
Infielders: Wagner, Lajoie, Collins, Frisch, Sister. H a D 0 0 Infield hit_ Fu6 en 11 It' J. M. Acosta. 3b.
ring, I, C Ilinor Robinson. TMalas . . 41 7 14.24 11 1 fundoinhoring miciadompor Gann- I ,
H y coincide iox segunilcm y aparentemente mks grandam estrallits boleito do llbr trifinsito. ii. R. Tbarm., p. . 2 0 0 a
entre ]an primems. Nadle ignore que too grand" bateadores son mas FILADELFIA Confiados todos Jos peleadores en ue tritinfarin. Tres rn xicancis frente a trcs criollos en los tur- B161did;7, g ,cli!gi ex fly a Monolo Tatele, 23 1 3 27 14 0
encases que Ins grandee estcl d6lensivas. La brigade de jugadores Le a In I. caloc6 un hit I Anot-itin p- entered.
buence; en el scope era deficientem at bate es muy numeromet par cleric. V. C. H. 0. A. E. nos principles, marcando, ademis el de but de dos de eflos en nuestra ciijdad. Luce muy & coaster Pgoeirmilteudi en segunda a! Both, 000 000 00"
Aclutill., que"pasociptle .33D inuin tan distant - - - za L or f Id out de Arman- It lades come tam purstos S d . . 6 2 3 3 5 0 attractive el programs de principio a fin. Otro3 Comentarios y detalles interesanti3imos do = ma Cu anelecc, . 010 000 D(yel-I
millions en no frontera' siberiana. lo' lb' 3 1 1 5 1 0 varentran tam correclores,
En F. roller de Acosta at can- Curren. Acosta. Sa4 1 1 4 0 0 ,ic
"to tempered.. Robinson di6 un gran salto en su Intalla anual Y"I" afield par -Be- -bad..:
me Miud.l or 1 ZI anablente boxistico me encuentra qe ,add: 1,."ult irl nc= r :%nrmfi:ltama nunc. art-. gund. 7n.it6 GcnW alu;Ztee on: crifice hit.: Olivares.
onto I bate. Despuks de lox primeram; samanam, lo ut, Z I I if h-c' P":'I rH N. Le
11. de Iol Dodgers me movie en Is marca cle 400, en table que 11 5 0 2 23 0 0 ordimado. Y no era par. man.. Ire- Ilment a,., no .0.r fir l Dble r.LL e 49- &
trots its mb par tire de Subrez a Brito. V5: Cu b. 4, Struck out. T.b.re.5;
dabu on me an de 250, Jackie le Ilevaba 150 Punta$. Pero In near Pa. ue el Warto en st serk una In de victoria connim para not Parris. me rairl I, fu6 out queriendo anotar
abX IV4zq,,j,,. ll dmj itsmit. tambriin torque me me he r de ese instance, at en-,Elriz
H tchrock. 3b. ly 0 il I r mr.nirm qua he. aid. can- Zero. a. P concedido to '. lil. Bas arb lg: Tabares 1;
Nimanins at utea Musial avail ripiciamente y hay muchas 1 1 2 2 0 111 bllc* In oFeor.tunIdd do lear an al poll cuentro fuA uni cerrado duelo y has. E rz itep
at A.,Ircth r . 5 2 4 2 0 0 tialadas Para complatar was cartelers quo me If in r 'u. r or: Tabares,
lidadems de que una vez mks cote par de catrellas presented um lartz. p. . 5 1 2 1 2 0 quetieae tattoo los ribetes de compe. cubgeo Torrairu agreseivhidad y at de- I rebar. e. Par coo me to el noveno no hubo dice instance Pitcher deirratude: Zfirls Tiernpia 3
tencla Inderessinte. tene a international, tratAndose come Ina a ate & deVgdo lonIn Ijn bden y;, Aacgi.do cur grMan eme, do con dos homes. Umpires: Maestri y Uquiera lei Jornada entre elitism an sum dos combudes contra
38 11 18 27 se trat.a ,cleyung v III. an P n! it .. a 11,6 ;1 %- l
En tempered. pastel Stan superdi a Robinson par )7 portion. Ali,: I M col: a to, I to hit at left do.
Is ser tarribilin uno de tam pribuciind.m coo AN e. v ub. I d me sea un idolo de us- a"
tan parece qua Del Ennis vs To', de Y a I fin, esta no- Perdonno, va a enfSrenwel nada me- tuttgeso S Yet right _=ilN ist,.e'W i'6 par
.TACION POR ENTRADAS ch istitrucho us mejore an, quo a Diego me. on Diego Ga. e, bT
dient Palario de D.ep.ogrt e vlria da:'ese! Some, dildrititando del meJor moment. Orlando Echevarris: "Pareee que to a ciarrar de earivergente a
ashington . 005 ODO 002 7 scenario a lesse o' event. Y de de ou carrera, en P1enutud de faculta- que necealtsh, or, un bieve cles"'a" rat Y baleen a Z-bl ro Aunque tonturalmente son boundaries lox jugodores tendrIn p, r a,, a dejarse y ya to he disfrutaido a plardluil. Aho, do Paret. b En Grandes Ligas
tided cle figurer en Is competencia, to fAcil prone qu que Moid.j I 1 1 c eneventra on In 1 11 co.,
sibi .111 F'dad Ifia 120 100 0lx_ a uerdo con at entualasmo quo inside oes Y en disp argued., egend 1 U
Robinson BerAn.los don primers on Is lista do bateadores a fines cle entre his faratleos del pugu a, qua armbatarla posic16n me h an,: car to cuorid. me d me ponch sin'thimirt
..Piicmbre actubre. AM ocurre cut slempre. Estes ion tam bateadores d I to an jores condlicones do mil carrera. vo
I SUMARIO ban sabido aquilatar el eaft!= rea, a Bate re to, reefbido par Bat% ESTAM DE LOS CLUBS
ur emark.. a In ration cuanda liaguen In primers; escarcham de I C-teras jmpulsadas: Jensen 2, lizado parn la promentacl6n del min me en r1InS"u,t'd et'E.t.dim; Unities, par He Iaido rho acerca do Tni adver- rate, pues; momentanea
to me. c, probable que me estiblezca on sun sermacionales exhibiciones. saAa a el Pape lero", Pero mucho, yen do q,
.1, re
tofi.. Wr- 2, Kltrtlziojcij rmctrl Phill.y, nuevo ... rd an at etolite. do Pm.. Dr. prilizarmare. vocas no cr .6 1, irrale, G ... aliez LISL Naelenal
shoal, 2. S.2 a]. 2 Hitch- I-d en, main ciarrenteries. .1 sp,
y Mr, Prl- are hit, era tod de- A be G. P. Aio, Dtf.
ruck. Fai ; 2 Zernial. Two lamcm hits: Como si tocin esto f pride. 91 el chatriarat Be Pont maj.- Primera hora jabnbiAn inho le-
!Fa116 un franc6m site Slutritz, &derltdri, KIWI, Phillcy. Cam. e ha verrola anunciando, Is me I no fUeran sufociuart" p"'. en I, chat ii,. L propmV. el claret. -1 BROOKLYN 72 36 W7
..a. him: Suder. estarh admadit palrontres tustrimmur a ]a Ificulthi-eipns I c; tdero,,vualvoe jou ad
crliZar lei Canal, jlYpr a e man, Wood, Yost. Coo. rabrues eAr'Bre, y dos P in at as que hay qua me. to 'I le In. ,Tl,rj.,,,b r I. e Tropic, esti a. y on Santiago I, am tegast cono clor a New York M 44 5" 74
11, on ics 1" no rester c".: eirmbittes estHares. In velada me abri "Bola" Rama a: -Lo is
mlen: Hindarlid. yVr.on. Qua- id atar 'Pirctiliculta. him San Lu 65 49 570 10
ATEN C ION P W rA con dos poellmonares a base de Pa. qua teugo gaCALAIS. Francis, nitrate 15. uo'. did base.: ash ngton nuave; 'I h'" leodcre. jovIrl unribint ... deseinum, n.. to cle q.e luient y. 1. curnp... ARTEMISA CI.delfi. On 52 536 14
-El P.11cfa franc a Noel me iago . . 56 59 500 19
b, uIcluldn a dos ddeirjos;jj X r l it. I I u carriers mrramanuidar eate asunto S, qua V' C' H' 0' A' E' Bho
Ci'ou" F-1-d'Ifu; h l. Par s b-c-lo-, ,a
do Beat, Argelia. me convirtiti on yaos 2, 1 1. Ban Hector Vento en ern Enel Krinnerc, del progra- a I . 48 93 432 25I,
1- 2 uck -6: Shen 3, Shantz 2. Has un hombre the cuidadn 43D 28
1, cr an rulor an abandoned 0 ir XrrZanntd',Il" .rlinez Y prin; altos ran par I) rcroul Martinez y fuerte retailer, Pero me he pre- !L. At?arn. rf A 2 3 3 a a Cit'cinna I 1 49 65
It' do I it, It, pilichra .,Shea orev, hits co'lit. aid- entragid-, min-i.marromite. Be nice". rlpa 'Francisco Elo.Ogui. y pnrado an canduciones y e J, i arcin,,cf 5 1 1 4 a a Pi burgh 33 V .284 43
Estudiantes Iii. primer., her.. de y Ito d espel. qp, air
I,~ to urul ac an I care. a] prometl Hector Van. no so ven truncruds mi cad ca do vic- L To
suegt it. cull a hits en un erc a advarm-11., cjt ,;, .oad.. rnedir Bus r'
follicles cidambred en una Iderna In it, s I. t to led.. 3b, Ili Llga Amerlcmm
forz ron a abundocar el indento s '__ rou, ento tacradento inn c no 'dv .. I", Ar- tortes ... Esta vs mi primer pruena 0 T 4 0 2 5 2 (1
So sollclian estudicattes do a I.hn,8,rl hit c ..... i y I,,, rr,, duj.%'ag1v alror ,. es de es. fl-o" a 11,gue .1 ,to international y to oporturil lun. J Rein.. Ili . 3 0 0 4 0 0 G. P. Ave. Dif.
indo at bate quo in acompahn a aloo-dil) inning; HYncs, dos h I ts a n al prucpo first. ulthrin del n_ liable qua me me 1,
CIENCIAS I a. nd. quo mor 'I dialer nel ran q J Amos, iis 4 1 1 3 1 In
COMOCIA ho millut It 1. cast. jagiilt in., unn Ga. S -jz, 121-41. v, fin. el Ir.it, old rat u in Cpresenta no a puedo
n r B. unin it, at. nuche 'tardr. Period. par. _ntmu., .I too" sun e a Pass' 'e 1. Salgado. c 4 0 0 4 0 NEW YORK 67 48 5&3
ECHO para I a G.rm.ndi. A. Castrillo, 2b. 4 0 1 1 0 0 Cleveland . . 64 49 566
LES y DER dctxApnucd. de 11 harm y 35 minutes de I'viduI. Stan. 0-61. Umplirs:c1lout. lult".11. it, hos in I r B. to he it r arcloots 2
tmchA qua 11-19P1"eloexico at mis- J Acosta. p 4 0 0 Boston . . 61 49 .555 3%
.m il cifmb 1. clas's Thlul ,cl, eclemomplefictr labor on Itow told. 1. tarriptirrohis Un progr.ma de altos vul un I I I
.a Las torerneaUg d b A ..Plains
cartelara per toodo to alt., Para I -a -in or Porclue ektoy,,,seguro R Amaro, I I I . I lif 0 o a a Chicago
'.'ru' yu.brantI, canocloonats 60 55 522 7
tituci6a Bancwia durantle daFi"ancln y Ins Uorlles lluv as evi tro'nilnutas. Aiiatencla: 14,322 fatili. U.."I'mirro" Va. Echovarria cuoillogrtme it P de ox debutantes aztecas In me- he exeidurad. at -f-rz I. I: "go is sem Para in G. Miranda, 3b 0 9 0 1 2 0 Washington . 59 55 518 Von
sun harm libir.s. 1 turon a qua observe ores en us In tins, In Jos6 "Npeleril Shrichez, h at it Y at fanatic. 1. ash;. Diego Son: "iUna poll mks - - Filadelfit . 56 54' 509 8 1, j
Diritase a ii it, Ilk it cam conficrocoado un gran recor .1 Como ophron carrera! Ya a talks cases no oy . . 37 5 10 yas do Cob. GrI. Non, pudlereut vor qua it y q I:rdmj 6 2 San Luis 49 97 422 18%
D.I;pul de Penn, .1 ",norn ml- lmpor ncla Per. .. Inter," mucho 'Detroit 37 76 .327 29
,vane timparrod. pa ,,,1Petnd,,.l6n d' ch, lead.,. cut triu.
Jones. h.*y mid'el"do T.Y'l rulds. Snper6 el CleVelantil a I an esta ocnifion, porque an SANTIAGO
m,,Frca. t.Qr"l "' Zitbn V. C. H. 0. A E.
Dr. E. do Cubas I to. id IrrPl"11 ... bI In in pill Pit
Mucha. charrvadore. m, los Carmelitas: 7 option" estarfi un Inch. e.lxroiruma va a ganar Diego Saxa, sino ubs,
iron nod. 1,rcs no rct1,1irmAr in ntr' por 6 q.e h. solicitude ent orvoirturdited d. ante a.che. en of Pa e Ins tratkinclose, de una corritatencia inter. A 4 0 PROBABLES LANZADOHES
Prado 2S7, 3 plao. odiodl2. brilliant an su cl d: re o le... Depories, tuva frames con respect a rectorial come ista. Be y VAzquez to Mont, an. . 1 2 3 o
L CLEV LAN :us co abates, Para tan peryadistas pre- uin Span giiladia, y un f.,,d.,,, equ Led,, 1, 1 11. ty 0 a 0 LIGA NACIONAL
Hal=*r at... it-. our Y. it n Iiripl': del D, Agosto 15 (AP I.- defirldvarmente ante In aficuin cri" am re chn do ..bre an' P Campo.. 2b.. 3b 4 0 0 2 4 0 Boston .. Nueva York, (Jester 1-3
a. c..pct ... I. ... Bob outfielder Harry Slmp.1r1,"im1.,,,.,, el urd, Orlando Ech,,- 0 1, vs He.- 12-4).
'A I el du(3d&clmo episodic alrillii pleito me jul m= mro flinches: here trarlo. Pero to ex D: P 1 1 n Filadelfia en Brooklyn, (Riduk 2-1
do Estodo. Url y Im Joven Jennie son e so qu on onto "Desde I _. 1: aflos era el mayor demeo into Prl' .. learn clu I.: 1b
.-.me., do 24 miles an., are que too Indio. do Clev:: una c rta muy unvortande. E it .... .. ni B Loss 10-5).
so i..rh, 1,110.-.abrCubaj.Tb.,.1, ditado el plan e c nibl YcP.6 c6. A. Castillo, c. 4 0 D 9 1
in I o'. in. hay que peleare a, anexicanto y C Santa I it.. rL
1', orod ichitull-im. no. Ict.,I. do I Ito do to. ins calcimine do I ocle. b ,.-,e he 0 vsPittalitargh on Mcag., (Pallet 11-12
no 'a. Par sets sabre tam Carme- G.r..ndlia Vs. Moment is compatril qua crety an ind aigo espero no equivocarnat". M. Diaz,' It. 3 D 0 1 1 1 vs MInner 11-7).
hum de Sr. Louis. "M.ma" G.,mc.di:,Pun Nemin -tl. mi. qua un deseo par pre.sentau-, ;M R,:l p 3 o 1 0 2 o Cincinnati enSm" Luis, ((HMer 5-11
Con 1. magnifies lict.d., el Cie- iccraty.l, can reel age a y tam. ante el ptiblica cubano. A 11, que 0. Dcrainguez. 2b I D 0 1 3 1 3 Ml=oIs 6-5 cloche
vel.rod jour6 colocarse a m6lo dres jul bicu cle mismo cattle de on cam I CRUZO EL CA74AL DE LA
gas de Yank 78- line ban dodo In opor uniclad tratar MANCHA T.t.les 3-3 -0 -5 7 3 LIGA AMERICANA
.as do New York en trinta Strachm, a sea, frid.d.c. cr
P it A at ndr an J; a.emq"Ir it Bated, par J, Rain; I New Yo k en Boston, iReynolds
i. hich. or el gallardete de In Lt. otro debutante, que lei, joe he- d.r," c h.r.i I'll. er' "a ONE. laglaterr3. agoAo 'DAS
ga Americans. L.a Ylink-a al;-a an Cub c' NOTACION PORI0o?9RA 14-7 vs. Traut B-91.
tres carriers P or do, 'I J'ago a cd :t', ,urulal 7 ',acpiunass 11clue I es u r Par. I1'0,A 1K'SVictor Birkett, de I I Grant I Artamisa . 1 021--.; Washington an Filadelfia. IMaster.
do I, I 1,1,,hu, cl -,tell. "But." R ... ;. qu, hit to, .. hay q a gann a I _0 son 6-5 vs. Kellner 9-10).
I'alarn wuda vote I .., d Memo" GArmendia: "Dicen qua Bratann. cruz6 boy rado e "na I Santiago 000 000 o0c
Reins de B.,ton. ga do e0abonar tina bouln ra ,in ,te nuchatcho 'Boln" Ramas es oil de III Mancha, tornado tierra en a SUMARI 0 Chicago an Cleveland, (Rogovin
v victors en IOS illtltcnaj jriei, a .... 2 10 vs Lermar, 13-9)
Anintaellin par ent'.d..': datoiii air. etimb. it,- Lorrta pegador y que costa de an- costa briarica a las ochn de It no. Carrera.i impulsadil J,.,G
Estc rar-c coo el .crpa c.,rp.. Y he, h... local. curlicue una 'riplents led.. Acosta Two In Ill is J an Luis an Detroit, (Cain 8-7 vs.
lori a y de repectricularodad. Ser G Navvioruser 4-91,
St. L.W. 302 Gl%(000 000 ,alldrd, sungirunu. lic, ol ,, ,,cn torLirival de ese tipa as a] qua strapdre tempestrid de tru- alcia. Acosta Bases robadas -San
aj,,. F.Ileforn. polque facility at ncHic c Cinco minutes an4: narche. turadau6n'tos..Double Plays Campos a Mont a c,,.,pe,,,rsa at,. cm,. e dos It in
St Louis 30 010 000 )0 6 12 2 do cittil- No rectiando en Ili -1 -1' tarrhin 1. r r It it brktA.ID,. Mont D.rurl Diaz a BATEADORES
Cl vl 000 230 010 000 1 o it es y pag.d.,aa a 1. pliers, briber lanolin taol. des... deinica Kithleen mayoh, sin dar murm- Lis. Naricral
Byric.a. I Man, So astil.11 ,,,r como an i6sta, F.stoy an mu
,I ria, Rr:fl,'hy So hatrudo it J yl iron de fatig.. oil. q- a fulid. it
2,; Go pit ge "T"y; me Vs* in'r., "o, hltirnam conditions y cparo Gan6 Frank Sedgman en J. V. C. H. Ave.
Wyo. T .,I, p on s orniult tjoq Baby Vazquez, food me me a ratio at ag4a en Sandgate, care. de:
levitate el b" zatado-d a Calais a It Ire., y diez harm
Tne)or mucho il plil-clo, lei Torneo POr InVitaci6j] M-W. S L '114 426 77 139 326
do de 1. q.c poed. asmilit, R.- Lis autoridades astan verificando
11-1 l in ormoviones. KI-rwkI. Curi. 101 377 46 117 310
ASEGURESE DE COMPRAR LO MEJOR... a he jecibid. E n achador del rjl NEWPORT, Rhode RL,,km.n:. N, Y. 11 ol 41 79 133 309
rall.by,11tquell: "Nun c egipcio'l (Uniteell-El m or. I. F an ins Br N5 352' 75 1 N 307
as est mu as par part' d In fan it- Bakh Soliman. complain tambil a Slau 54 1 1 305
a C an y at corternmericnion, Dick S ghter. S. L. 102 37
caria c in en uba. Y un b..c.d.r to nothe Is travemon del Canal. lvrtl gitraran sum materven an Ins c oendienst. SL 112 48 4 63 40 302
_m yo old purde dearl r so gra- I Sall man Inca tiara en Folkestone _.,in. finales del T race par in. Us. Americans
Compare litud cifindolo todo sabre at ring. Y Is In au,,e y cincuenta de to n.cha. ,ci 6. del Cast.. dee
ul de aber so Ido Ac -p rl.
CALZADO d'e' &b." .rid."AP- In Ire' y tr -per6 IIZI nte A Herb J. V. C. H. Ave.
Con 70 aftos logro to y cinco de Is anisch. a. de Entitle. Until., par 6-4. 11-6 Fun. Fit,, 101 387 13-1 3-39
R a n Ins tradfic.1ts de oul VI, Waidlying. 11. Y. 6413 99 324
0 :. me. L Cie 93 332 43 107
escalar un cuban J 0 N R 0 N E R o S S-In de Ext.d.m Until M itch 1 2 336
Lis. Nation tig.al cyanig.e6r, australiao 103 393 4a 123 13
Al compare calzado Royal .1 r no Ken Me, Kell. Bi 322
u.ted el 'Pico Turquino' Sauer. C 20 vitt jugari ran Sedg-:Mantle. N, Y. 104 406 70 125 308
talk adquiriendo In roh. cle Hedges, hIn 26 man. Jca,.., Wash. Ill 438 67 133 304
X ner, Pittsburgh 23
te.... lo anso c6modo y dur JosA Rodriguez Gomez, race red. Miathews, Boston 18 S
derc, Royal to l calls fin. do del Zj6rcito Nocional, acabra de Gordon, Boston 18 nipes
r11nlIn, hnafta de escalar el Pico Lis& Americans,
c. I.m late I .1q.tural h.cabre iTurquino, Is monta6a mks a It by, Cleveland 26
ing.j. be oi Cub., :n a he liarn Si me till" D. rr Now
dist Rodrigue G6mez re en Be File Wrk 23
ruento que flene Zl drills 21
A. de sit particeiltidt]. stile de did Be vera quo as una Bel Cleveland 2o N ueva victoria del "A pher"
PIENSE EN LOS MENORES "riodor. berate.
L I :". it, ric ID
Rodriguez (36n. hz. d.cram el, Birl'inse.n.,ch1cget 19
.rr do do ab.n. i, Sioritia- Jotiol, Fil.delfia' 19
DETALLES! do 'Cub. Pile. Sidoo de asta -P.- Por F. A.
1A el dia 5 de John a In unit de I d,.
[lcg& Santiago dc Cut,-, I it(. 2.5 11abana-Madrid -En In tadc d, .,,, hila lunr In f,,.da lattice de p.lig .. Ided du
de 1. t.rde Rrothig- it as vil.
a de gund'alir"at' de yates arisess en rante todi Is rvl create
El estado de la correa del Ven. a_ 1. rodicada capa "Cuba", teramos Mente Inell Jorge Mont[.
illador, la sustituci6n del 111tro a led. of p-. hay "had.. dY.ru1vav,.arl Gp.,,.. Doz. .1 turan 11.. Gen.]. M.1l Joe Katem,
Won de to carratcm cent". Al"lli.-I 3 P. ra. so it ju tl[V. cuando pnre- Jorge Mullet Bustamante y Red-I
cle acedite y otros detalles que lcian des invt;rez Barquin. De too visitant"
De Santiago de Cuba trisla,16 Pri "' Wild' a 2' "n"' _; v" rnntircelcias aguares, Carlos Beach demempeapenas recuerda el automovi- .1 Ocuj2I en un barco dnnde livall Torres. 1.1mic- .air. , .rpran .it final,
males. A arm, del coo- lu. int'gomstn Y concludEter el trial un buendpapel duracte cast lade
In 21 1,,,,opnu,6,, d., en n:' l I a at tiempa. eciyendo at final de Is
ista son atencliclos pOr el Dis. I I il"hulfirldn't it ", rrily' fi N. dr. I a, asistida par mu rumate. RAul Ar
jo. a y as sets kil6il ,,d.e im i utos -Ovie- B011-grom Un novato del scipisano, Tony regqta.
get, Orlando y La- ,Ot I. pair-cardo el nuevo yntal
tribuidor ESSO. 11.,,,dc inlc"6 In UBCCnSL6a Pido. Tirr,,.a rt! st 0 to
scis del Mic
firtra. A 1. do,, de, 9- Ili'. dronscl. Pat cf carrandiar. Me- L. posiciian de Itas Yale, .1 fmaill.
El conoce la importance que he en los a Inirde h.bliti'lleg.d. at Pico rend, I .... d,&trtld, t.rdrs-Alfa- 'aue Basra en rerjant m competencias zar esta seguncla regats, fui 1. d.
d ei. del hoach. an In. do y bi as Miramar Y lit Cl'ob, mantuvo un guil
accessories para el perfecto funcionarrilen- "ij6 constant contra All y del
an it, here, puril...1 circle nlli Abanda, azules. A sneer del runR If, en id". una. harder Yet. Club Parties Petri- Grainirt.
to cib todo el mechanism y ha inCOrPOTa- vcogi y un dr' "
do su inspecci6n a la diaria ruhna del de una expedici6n de iilummcs Scg.rdl. uini a tiours.-Alfredr, Gonzalo Diaz Paul Argilagos.
" 'Col.gjri do 13l que clgaiantleesl doi,A11, Ped rl to. Jesus, Iturrino yl upiter MYC. 32Do
servicio. habinn escalado el P bj q F6 M, C. 2817 Tony Beet . . V. Laguardia.
Terea, .rtld.. n tard.s.-Pedrito C
Adem6s, el Distrihuidor ESSO cuenta Con hn contact. at Must. DeXor"" It 'esits, MYC. 290 Jorge Montilla . Car as Set&.
DGD. En Is urna dai It retrain lances, contra Puritan Y Msrisu It Clemente lnclin Carl. Incline.
products Esso y Atla de calidad rec del Ap .6 Marti 1141I.;cm-les. A me r del -ad- H.1-B MYC. 22813D Joe Ken; Francisco Calvet Jr.
0. ndera del 4stal Joesptiembor.y 13. a P.
nocida y dispose de equips adecuaclos ilait' ba' 12y odue, y del C.rlbe CA 2 loam C""Irs Brisch . Agustin GIL
1-k 9-41-. E. V a !It MYC 2525 Gonzalo Moll m.riodl
.I, J. unijacromart. Donal
personal entrenado-para la prestaci6n king CEH 22 Carlos
de cada servicio. NO DIStUIDE UN Ifin MTC 211453 MuA J. A. V.1.
y Carlon; Mmitfrima.
ViSftelcl! El fiene el Ridaga a MYC. 27196 Rafael oBal
seriVicio que usted espera. $10 00 CATARRO W R. Itorn CNS. 1 41 J Gold I- SUvim
IbYs MYC. 1517 M. L6pez . . . Cindldo B. Total
Ar pan . HYC. 136o J. Arellano Giberrea.
if ;W1 flarar . CEH. 1258 C. Ra1tran; . . . M Soto.
Afie CXX' Sorts DLUUO DE LA MAWNA 7SJibad,, 16 de Agostode 1952
CARIBIES Y MARQUEESS SE. BATEN ESTA TARDE EN EL PARQUET DEL,
ES
Mi ra dor De ortivp CALIDO RECIBIMIENTO JRIRUTARON AL REAL MADRID AL RETQR1NAKA .E8
MAD= osto 14. (Unitedi- _Cuar] Millonsrica '6 legado conio el entre"dor 7 4ugado- eraprerttndo = rVFiiz
nun ,,.P',' lnt resantes declarac:ones fo 16 Santiago BernaLbu.,a E red to,:Ulbutadu al Real partners visits, de %;I vid acl r no puedeU wr mix optindsLas. Y actrearrk
Madrid it au '= A: de'Amitrics, JuI5 nostatroo -dIjo aernabeu- insiti- dente del Real Madrid"'en TClaci6n con decto --conitnut Colombia. al futbol refer,
realmeal. exee=InL.T.nI. en el man qu fuels. en Eattafts dond de- Venotbatin y ,Ctutw han mantenlEwcuerdo.
f6tbol espafiol y el arnericano. DemostracionC5 de j6bilo M iscel'nea sabatina aerodronto do',.,. = nl,, enciel butaraeprincipal- iT-en Mooed. -las
Frontfkt de m I Us -pul. -_rllm6 qLue rn, rnprm, III par no Colo- -Z
angencil dr Oficitnumdus IU6 temerar's acep am. Sao a cuents dead. el E-1 Nitlitico fie Migr o
4r drid. W 3 . In Por RAFAEL FORTE, de It U. P. hemas Ido will
Vna hazand-de Grove "u,"-d'"! R"' Mox- voluci6n de vialta,.M 0111111 flanuall worme' c dr.l. nos ha brinclado unu decors. "M Real Madrid el'se es swuro oue su temporads -w oup
IR atros ;= 'POIll. 90Nta&. I 11 c no imede v3
*c Or ilusi6n v vertmos.
cluala porn Arnkrica, Aor Bernabeu olvidar qce con
muchachod. gonstmo- Joann prepared to ban demostra ra swn ba Lpra su afici6n. un equipo de Is catellorls del _lliota QOZ?1e tied& ut, uns, & mix car- I& dominion .1
R can, zup.= hariendo A cl nom Alf UjIlmmirl.
-Por eni Molina do ca : Paz BottOgo 1 0 ce 'a alp= rrill e I Marlana
Oteri as v e pax in pgl: I.- lot de,
Los, moments fuercn propicim parts = g calonla de Ian It"' 1 t6 un to grand -P cA '. Z =
cimte Ili'. Real, Santiago sx:1.t*d%nddmpm! 'I macl6n, de relaclon-z deporti0as entre en ca allercaidad. Los as ntr* a p"do, qu i Id e.U.
EL farno. detalle adicional, puede deci 1.11.t.d.av brind&IA unas dects, Is evoluclihl de m Madrid I los equir brost. Madrid a.. hPreVierten do V= to cast Ian orbit : de Matana. doming
,U;. ambia I par
50 Lell ue at brzr. air. tnt .1 ju Jrd. It -.,I- Ige as. Su B011109w. El deported tam &care& tit- C160 de tam irbitroo 74=.l.' aospe, _a flt. bkU.ble
1= =Iowa I nt roall. dU'cJJb'2b1&wdeGaceptLr el chfidamente raw &in. ducia LIguns, on resu
"cam e I. eme (Ila
rpv aaaftn;IL mire Brooki ue eall 6.1 Ic ec no:r Q e t is,
jocactenallm sun..;! .a
Mun .1 mis esultado final Respecto de Ian iterwactlorual. En I&
_.re Mbre d. = te'el R drid no tenia- J.= dl, debris killiow Y
C' Ma -I, tl 9 mt e jole,
U11.1am, mido Innott, el din. 20 de I. 41hi:
=. min remedlo quo babe & "do do. co' acres, del Este miamo, me ha c0nt= 7_,l_ rquesti III
r.,,. Cimt. del Mad 1. ,e
;rproplo afia, Van= etsr acu. cr do a h md.r et Pw A .1111ga I 1-d "In" luc! I,ueeb no hAmail" Qu. le ue 6 c. its par partition
vanamte Is lo*mlta y de:rrot6 ral I= a!W te' wh
rcj rectamenLe a club a club a Rom des tift fta,. d.
idttiaxI tre 1. le'wdo or, Mauldin triunf6 as his i do us 9' LlImflon parst do
area s4PrPCDU- a Ian Dodgers con arlotec16n de cin inform me deade Ins lete -lai-nandso
ti I, I I de P Sta sentida R10,19cevlar tambi6n wnveiicld m g directaman- Ian t'n't"11 timen iInPn'txnciR
nnros Zriodom Ian =pan; pera po- c!o pw, trm.. medLaxics. uclon el president dal Real Ma- el rmultodo era JuI;Io". to pormanales qua tam dan, tanto el de. cundarimacuando is tratm, d;l C11mino h: tam once.
siblemente out mejor derecho a an:
hmbr railique en i's veces an qu
fisur6 a Is caloexas do Ioz pitchers
de to LIP Americans en carreres
li-ple; permliddam.. El idolo, do
1. AtIkUmmoss tut inueve vecesl If.
der do Ixaz&dcrem, an carrerm
Josqua ea en detinitiva Is 16rmula min coffecta pars conotcer ei
valor de on pitcher.. Eu primer
tit to to s.n6 an JIM can el Fill&.
delfix y el illtinto en IM con tam
Red Sox do Elostan... En catore
temporaclas coma figure estelar del
to As joven circuit, fuA hueve ve. &7) t'
c ;l
es III- en carriers [Implas...
Con las it idelfianos gan6 e net -16 47
y*despu63 cuatro afios seguldost, del
29 &IB3 .. Luella pas6 R Ian medias a' ap. donde gan6 en ei 35. 36.
38 y So. FA record de Robert Mo. t
,es es par* ambas, Ligas, pue, el
monam. de ese department en In
Liga Nscional ex Grover Cleveland
Alexander. quIen fui Ilder en cin- r,
co campafin..
Aunque momentineamente aiguno. crianismo, basebolents ama.
teurs del Interior de I& Isla me man.
tr-ron reacios a xenviatr represtin.
tacidn Is elimin toria para is for.
macidn del team Cuba, tod6 ha ido . . .
rattolviiindose favorablemente y too
planes del Comitd OrSonizador me
desenvolverin Ul coma a. tr.nran. FAtadistican: Stan MuzW ba.
te6 tiel sigulente modo rents a Ian
cin co pitchers cmusideradog Como
mejores en Im, Liga Nocional el tho
pamsda: .387 a Preacher Ram; .333
Larry Unmen; .394 a Warr
545 Dan N omb.
Sp.hn, ewc
000 Sol Fa116 de p,
garle hit an ale 0 veces qua me
fr.ntd At 4
y Magic III ponch6 no.
vez... Cillida scogida ha'tanido en
' scet" Idea III foments
club de lulAhadares mlieurs 'C:I
bm 1, rro.d... I ccaudn,
fondo c can t1no -me orrecerA
on pro grama In omdruo el domingn
31 d-I Present. - I P.1-1.
IS In. D p.,Iem... Bill V-ck. .1
rxe6ntrico p-plet-1. de I., BE LA S9 -RTE CO N HOWV jf,
Br- P d. I San Luip, arabo d,
'Jlxr g.r Mr. tr -'V a "' mu
rhm, III, ho e.1l.d. o I lt.Ii;
hall, rnviandn doo jugatinres dr, su
ortionUm i6n a un equillt japnoc,
qu .r% Irk III, a, curial Ins Car.
It I Imperil del Sol No.
SI IwM ,Y h.111.1 I. Inx jugn.
'I., I. hot, prninng.d. -t- 4.
Inninam mantenl4n door, el icare em.
pat.do a -o carreras, recuarde
It ue r card c. it en pader de
Brooklyn y Cincinnati. qun .1 dh V
11 do pit min. d. 1946 Jux-n Ito total doediecinuove Innings min In9r.r r un era at cart
qua me liquid cuanda In oncuridad iropidid continual .1 dwatiff.. John.
ny Vando eer, 'Iran antrd do No buy otros Impresos
Jos Rojo., Ian or a
6 p ap-ci. do q.1n.
I ..go Harry Cum.
ce pl..dl...' hot
en belloit co
tam ruilro "mtan- lores
Inrt Ir.b.J6 Y Vasos iguales '7
I,. Par Brooklyn camenzA As
11.1 Grcgg, Quiet, -W6
H dftinw, r,,P.rt16nd..e I en Cuba! SAG (Oil
& faena Hugh CADEY, A,( ACUARIC) ti It ITARIO
so, L. b
9. ell. E1181. 21 W IN'
"I" P I'. OBTENGALOS PARA UD. 14, It! 22 Dt C.emb,, 21 SU MES DE NACIMIENTO
Menial bajo ed, balo esle sigito
-.. Impu .[a 46 03
di. 10 It Julio d.,l1d9,W c ... do I Jet;*, -1 humana. SU QlA AFOitTUNAD0
I., SIn Zm d" tW "hill to I y PARA SU ESPOSA ;.P. in 02. IdRo le,, p,,o *.ctablissw SU NUMERO RE LA. SUERTE
TIgr- d l D.h.1 ".1i"o.
III-Inch. PARA SUS FAMILIARES ZImlos do at w, LEO deporl no
"OdIdas. 030s. Koac. bobovIl SU BUENA FORTUNA
D' Los u ict 23 lo22 ;, ,
Ago I ail, -1 '
Universe, PARA SUS HIJOS 14 afortunado-, I Orturado: Juav
9 11 "clctct! balo este signo SOO I I I SUS RASGOS DE C4RACTER
1 16moro cle's lnlero do suorlo:
Santiago Giiines, PARA SUS INVITADOS t" 'atim lolerantes,
PIP lot y oplimislas t, z oft 3 wlw '
hoy eh el Cerro riclad. Invitadol,
Eato, tmrde at Stadium firl Corr,
h. de brindar atra gran programs rtunado; Dblnlnq l_"
L
do 11--holl d:'.-%-.r. de is. era do suerte:
N.cional, otreclknd un magnific.
dn header Que w
do. de 1. 1 tard. Vid.d. Terris OA..o
bit co"nen"Irl
sort con ra In Universided en el pri- to
mer I ran y 01,
duIlo -tl- 0*
rez En el segundo turno el Cand. He aqui to que Ud. fiene que bacer: ka 9410 tot/,
no ia Illne H.rib,,. so
to H-And., It. rk rtn l. at Santio- A0 Or/. oszo
51 111 lilacVegal quRu... vea ofi. h. ErnpieCe a guardar desde AHORA las chapitas I)*,) if /0 S V
11 h, r an y '. j en el box. 01) *,"e 'e.- o.
Y rdar(a martian. doming.. mucha de CANADA. DRY GINGER ALE, y a parlir cle C .&it, 0)to 0.1
tiv I. Lice. It Guanabscas Ifilo S co
e Septienibre 1 podr6 combiorlos en los siguien- 1 sm 3F, lih, go
,,n Casio flat d. GUi""ner turn. 4 'F Bell. Park, y tes lugares: En las f6bricas de lo CANADA DRY "go eact
_r Te.... c.nr. en Lo Habana (Ave. Menocal y Amenidad) I San. C/f pu" .c.. que to, 'a. quieren 0 a
Cerro, Bet, *Co. 0,
_cI : larimera hor. tlert,..E., tiago cle qpbd (Carretera Central, Kil6mel;o 967)
6. UnIv.rsId.d con cl San- V pie!
unit. de 1.0 Vegas y luego entrarin 0 en cuolquier ccmi6n de Its CANADA DRY.
'n acci6n Cubmeleto con el Ate- to .
Mal-as. d.nd,, c..",,A. En el resto de to Isla:
F" Interior
in, ylere.. del LI... d. Begin on Vect ol Agente CANADA DRY de su localidad.
- murinn. de aquella ciudd, Todo el mundo puede obtener estos vusos cle alto call. CAKA6A
Siguen organizando POR CADA 15 CHAP17AS excluiivamente cle dad con el hor6scopo de lo suerte
fill cartel eApecial fie CANADA DRY GINGER ALE usled obfendr6 un OKI
vaso de la suerte Con hor6scopo. Pero no se con- S61o CANADA DRY GINGER ALE tiene estos vasos de
]am .1itcham ainateUr.; forme con un-s6lo vaso... Hago su colecci6n com- la suerte con hor6scopos. Solamente CANADA DRY haCe
Los mletaA que Integrata eae formi. pleto 6 obtengo voricts juegos COMPLETAMENTE esta generous oferta. cl
d.ble grupo de Luchadores C.beza Recuelde El highball con CANADA DRY GINGER ALE
d, Perro An Yo trah. ndo, GRAM. I S
et el trago ideal pora nuestro Clinto Y CANADA DRY
ItInt-tt, It arg 6n del ext,..rdinarin program final de lal
le 1. GINGER ALE mola Id Sect al instance.
rads 19 2 el que tendri lugar,
rto:'Palaclo de tam DeKo as. a a.
mingo 7 P. an.
,:I de agorta. de,
Y. Organixadara. so
Comisl6n
rcun16 can Jos que hort too desig.
nation pr and, y
.,:pAg
ps- '*;go' 'a
rnu,
germiten contemplar qua .1 Tact.
too Degortes, an verA It.. de
bit I amino 31 do ag= ppar. Ginger A le
t.,!1 16n e el ring. CANADA DRY
monist',
20 DL41UO DELA MARINA.-Sibado, 16 de Agosto de 1952 Sports Afio
."NE- YORK GIGANTES Y BOSTON BRAVES DIVIDIERON HONORS U3 Y U11
FaI16 de cruzar el Canal Cum Galliano y Manoto Sanguily Upon decidi6 JDe actualidad
Hank Thompson
baderon maracas de Cubden pecho
'dio" d triu''d o con sencilloAde"Ws de eso, se pasea
Fucron ocho records del Big Five Ins superados anoche entre ellos len& e O os
SEE joatr6n decidi6 las hostilidadet los dos nacionales absolutes. El Profesionales gafn6 en hem- SEE hit en el siptimo Ilev6 dos caen el segundo juego. Hartung bras y el Bihnnore en varones. Excellent competencia. rreras al plain parts lograr el
jonrone6 en amboa desafios. Por MANIN M ZMAN margin. Parnell relev6 bien. Por "Peter";
BOST pronlba. el Pr6xima maTtes g ah a me An Cuba ., top4
N5W OF al u 1, CtA P) a 014' o1gogto JI (".)-SuPe- pc 1.y ra .brC CI vIrde r'. n*.rd.' r. gar oul.r.
con n = a attract. Arache -aron in Justus d6 cord. Es cf mojor tempo que he he. dos doce hits par sets par to, field dCI'St:di="'de1 Cerro tin nue- le repitc, At Ion gal
Rarik Th I. con, d final C r ab'a ta
que mini 6 lon; anot ones station el iii. Five lmpoal6ndn#e he un cubano on estas comfeten. rean 00n," M de vo equipo espnifioll. Nueva entre nd.si pizarraaes I., I eon S..Cl ses
. nES are rm= I ocho records de categorba senior, dw clgl.,; I ewIae Undiales, Yanknes doe
cierav on d, I -a vaiv. N Y it, as Madlas RoJu de Boo. atros, Como nat r.l. P gal. r lag I no
de ellos nacionales absolutes, en (H i." S.CUr., do ser Como ya In diJ.-s -= ..
antts de Nciv is ton mantuvieron sta magnitico Par- Celtut de Vigo. nosuvieneo=
e' ca I o, Ia smoro egurn Em
Y- 4to, g.r: Non Ju per may chiquL.,
ork"Ematcferis d trice ventures resibuclos en I& a- MB y or res
giolina sabre losaBravez, de Boston a efectuada, en Club cle Pr it. IHY) centaje frente auellos on Fenway be" = = ,yrnuchishroo, ahos. buen gMed so quicm W al
shanales. Park, obteniendo no victoria do treat of men era JDs6 to quo
ad,. 3 111 on doble Pro- 1 200 metros estils de peche carrearas par dos. Esta an III quints Marfa GoatrAin BuroM se nos Celia, nosotros to vemos del
CA: III J. !%neftl. Ground.- Estamos par clecir, que ha side In Fernerilarms victoria consecutive que at anza of a cusundo unto nocho se nos de I quo no ex par clerto ra
III end v a
lr -nano de pifFe
Las 11 a com. etenc'arade' aboicul LI
manterathicis sin hits do. ze, u so alociale PH-CiTt.,gal GaIllano -quip. del noillonsirio Yavkoy whir Pero' 2aen el DIAJI de
firt. q e Ia. (VTC,. 0. Nueva re Ion Mules do Marthatte, :u PAZ, III no rears p'in- no. Inter.. mayormente el romer turno con on rally de tres ca c p&iugn,. C,6 tros. Pensournas
rante siete episodlos, itionaron el pri- el de men res Cie 17 sties y el senior cord. Es cf me Mel Parnell reall. an boon trr.e n gi. Ulld, EII ani ure. do C.ubrU
do de Amateur, P. quo rl, a .1 6n
rineress en el novena inning. que Ins Urifi5a Athitle. ch. t,emC.b. aeht c cifi !Nrtedlm actividades del e.vo. .0 in,
deride nada debe extranar t an gu
rea y.nt, -2d '.uJIugar Virginia Trelle be). Came relevo sustituyendo a Had.
conceal. un vered Cie de matro par a e: c .6 'a a 10. juegus no
tircs. ..A do Cola en thio losing de EEIP Y "QUe Y rzm v.
b,,ar Aun mis -1gumas rinarc.". do-ii. (VTC,; 3cr.. lugail. Tommie Mene'n, an"'T's a"e"s to son, Part superar a Johnny Sain Pa. viguell. de go re, el hijo. Y mks ca 9arAarJ aJ'nr'o.nnp:tIr'
Mo. Licaler cubrid loo nuve opl: ya estoolecirlas, Doo brillantes atictas ctio" (CPCI; 4Lo,. agar: Marcia Aa. in Hudson kite lg,LnC6 sit ci tavia ldserdiu e c.Piritu ... to ree ... made ser urte, Prupe.b'a c.t;: harrinamost ba.
dies dell..gundo j.eg., sastertiort del Vedado Tennis, Marietta Sanguj_ rga 1MYC, tiu.f. del of,. frente a nueve re. ca. ol grlit.r fallego d9n Ra. at. ea.
clocum hri lante duelo de lanzadoris q Go n a ells, re, as Ilbre "Un son-illo de Johnny Ligon en el man nd-'tm'eo. tan circuns- frtnda. c $I polls quo agragre
c ioven Burdette, haste que e la Mmoulinos
a c I'. us top. an gosiotros, parece que, Como In. e par sales aris a men=
Ca am on ec d gn so cuadran- 'y y C u ul" tape no if a Romill. Onas (CPC, eptima ue Bova dos compafierm a ho Iu
'I a ' " pectooslempre, pero que Canada se "ticloseantro'cubaticas 7,00066"'11-t I.., I c PrImerluRai 1. game, marc6 el margin necesorle. amirtd al
ular. Para el an astro zur a do Iiar. I Jzgg por arto de encantaretionto o..b12 de man a cnfriar gal. _t;_._ do Cuevas I P aspectq 4cm Aritara n a. Ia y at Cie c la.7 ntr,- y ,Para hablar del tiitbol hispa.: d a
ad. do P.- ran
act fbC6 sud.ext. .oil i.-P. n a. -at Tlempo. 19 flat. "do. lugar: Ricar- Para Ia victoria. del Boston. Vollesca. nil too espatiolesi visa a
rs are de Ia actual carrawa, Enter- to S 33,418 famitlcos pagaron su no, tare tod.Ebbe Ins betas Que poridejar de quere m
do be d It mand. G.razab, III-~ IS] C), at, r e as
trios, .u.. A or .. ain MBj' do at parquet de lag Median Rojas pa. hoccold A C
su rival en W tarin era air. de It I, b lugar: Fernand. Al,..,z To Ad. co.mitale. sucelen I. Irobtoz.
rb f,,rgba u AxJJo rev6s .. I, d '. on .A c harin.c a o ra presenciar el encuentro. on cf conjunto vigu6s. Esto to Its- Con un abrazo. -- Peter,
at HartMsmitirboider de Ion Gi. con on tiemPo de 2:54.3ilO, siendo Ia lee niifir- estit it, ..Paid. NEW YORK YANKEES brain Y2 adivinado par Ia Carlo quo
'fee 'no V. C. H. 0. A. L publicauguis Ayer.
funta connect de jonr6n en ambos Primera vez qua so he e ese Fraen? I
dable tiontrao an Cub. en I.. cle Primer lagar Gloria (36raez - - Quie"
Primer juege) torso Carlo. So more. anterior era (MYC) Tiernan: 1 27-7 10. Nuevo I e- Bauer, rf . . Ij que ce.rolnrec. m,% iseA 1 3 0 0 a donates y d-c' qu es' n" e-'D errotados los
C. IS. E. do 2:41 flat del "Ito As a' on ord': El antejor en Porter tic ]a mis. Rizzuto. s . . 5 1 2 3 2 0 mos en Is prensa espaii"Ir"ne"A
- - . 0 0 0 altur2g, ale, a an
senior de 1. UnI6, Ptio.dd. An:! ma Chiqui Gurocz do 1.284110 In Martle. cf. 4 1 2 h bervisto 1
IS sta. ODO 000 013-4 4 0 tour, y of quo marca a e "'a II 1; J JU a of a ou am an as uoci r"'oN vv York 110 000 001 era de 2 54 r. it. ue. Jig. ,I: 2do-, higar. P.A. Borra, r. tuC: 11'1,. :1,,.. lugar. Bar- 0 1 P El n p rqs C
nP.'f'on Ed .,. Iill.n 11.1; 4to. lugar: Maria . 0 matogriflooz at ci dodgers
J.- pudi6rarrim; decir en on alard dej
B-terfas: Wilson. Johnson (8) precisamente ddeol Woodling, If . . 4 2 D
Jaitsen. 1111adna._ a Cuquut" G 8 life ac teni. Aden (CPCI. Collins, l1b. 4 1 1 5 1 0 palucheria "9 e ca to que mas tra-!
nes (9) y Cogger. Burris (9) del McDo gold, 3b.2b, 4 0 2 21 1 01 led. tonereas
Wilhelm (9) Y WcAn cord Big Five con 3:24 v el ticIS Isol stile Martin,, 2b. 2 0) 0 3 0 a --press'R Roberts super al novato Joe
e 1. Mason nos Mize I . . 1 0 A Pe nf ca d Z1 Circuit. pro' signal de,
eirmadr, inego) CubaCcon 3:16 on las just.. d de "paid.
BOSTON UAA anocho, so apareCIE5 con un I 1 0 0 ram ... ece el el
%s Primer lugar JoF6 Hemares (HB)i Carey. 3b. . . 0 0 0 O'n estria a = Eon rcouen-i Landrum, obterriendo su vicII
V. C. H. 0. A. R empo de 3:11.5110 qua dVroy g.-k Tj..po: 1.14- 10 Nuevo record. E 00 0 1 0 ZVIgr
Ceres del Havalanta de M 1 0 a 6d,- dell 19 d? 1. actual temporads,
Jethro.. cf. 3 1 0 data Anterior on louder del mismo Hertare, Nororap(b) 0 1 0 0; to de
de All onto, que par no haber S1 I "once" que may pronto soik, nuestro
11 1 0 )licario impuesto an as ohnairsociones Can in 4 1 ria
de mo ento. no Podearim put Blan Miga_ Be cl .ester (C)
Logan, 4 alen 1.14-5 10; segand. 1.9.1 E61.gZju.to
ahora.m 0 0 0 0 0 2 1 hu (AP)
01 Bob Payearar. jorren filgante americano de sciA pulf.d.. - - or IJRO KLYN. agosto 15.
Ter 111. 4 1 1 3 1ples uses pulf.d., U Fuer trac come entrenad
G.rode,nif. 4 E 0 01 falld de aressur at Canal do Is 111anclo. Riendo e primer que to Intee, I nl,d.i tiornp-1 estupericlos do ines (HYCI mercer lugar: Roberto Totales: R 0 miximo gimador
Thiari; arrl . . 0 1 not, to. day (MY6 v coarto loser: Frank 37 2 12 24 4 0, a Odillo Bravo. bin Rouerts. cf .6 Ane4 1 1 to -aard.g.. Doop.k. del yorke. is- fracasado air" dos Tennis excelea BOSTON RED SOX Et Ia, 16. coaba
d1aa it Resilloz (CE, l fieE Jos Ih.I, lig, N-Juarial, e adjudi
b . . 0 0 D 1 7 0 quo lot &P is r. Ce a1ro1.dr j.a on u.lquier moMo. 3 Jmm-nm .111 1. Irsilania. La fto fui tomada momenlas an es V. A. E. Con di--dmonovena victoria del aflo
Burris, c. 3 0 0 5 1 O de quo r As, lazaara syBmA ment.. Elias unldo a Maria Cajrluta 400 nurt- rtIlA libre C. a* dos cancertacrost ge ti;wc- ad. d.-tE5 I., lideres del mrDittrater. 2b. 3 a 0 1 3 0 *.A Cie conquista de In. tralcloneras same del Llanba qua aunque no gaindi unlpri. Primer JuForoommis agglo, cf. 3 1 1 1 0 0, San las linen e "halves" par 'C- -it.. Dodgers, de Brooklyn, con sonBurdette, p. 3 0 1 0 1 0 fam ..I. Fair: A. P.) mer lugar. at no see en of re evo L.ard a C.I.Io DIM general pueden aparecer Villar.'re d
nuestro engender, lueron lag astro, (CPC). Tiemo.r:600_81 us n, lb. o ocho carreras par tru.
Ia. a re- Vollmer. If. 1 0. '1 1 'a 0. 1 oniul. y La Ross. Cuadrazagulare. de Eddie Waitkaa,
Tobitle, 31 1 5 24 17 mks refulgentes do Ia vel record ImPu v to I Y de Ia lines do sale at also o: gie a Del Ennis crocabeza2 0 0 neraltnEnte convertido en plue
nRX tones de 6.01 Kell, 3b. 4 s se: C ya Y ImPhillies.GIII
NEW Y 0 Te n n it 8 tic&. No obstante h.b..c J.V adgac 'u: fard.liMir,r6 410; c,u.n Tbroneberry. rf. 1 1 1. 0 2 0 ran resporissibles Junnin a Mekerte, ges CrInecto su vig6simosexto bambi.
V. C. H. 0. A. E. Cho el pequefia Romilio Orns del Pro. do lager: Vi rg to Trelles (VTC); ter. 'v r 4 1 1 3 0 0 rim o c de
fesionales, que gan6 todo, I s even- Aoerrn' rtz lb: %c an lag que alternaria erireluce.ntdr.
a cer lugar Car Verames (CPCi v I I I I I EE nazo tic Ia temporada y George Shu.
too de fordo. deride ona gr n gun- cuarto lugar:mMart. Louse Ri-ro 2 0 4 otol's I tic.. Y Ei no es t ncat, ba audyidnto otari las Burgas, inter2 ac16n, A Job. Artemis de Rancidu White, d i as conductors. segar ,
Dark 1 2 o'Aplazada. la contid(i hmneriaje a Aghero I- a.oIr d e ad (MYC) V s
An. 14 1 1 0 Onto h .11 c an ore doubles Pa., Ia. 3 0 2 1 1 1 u: A azq c vinten a c es a forma en tocias lei
1 2 1 Li III,. Moran un EircE. Cu
El al propio y C I anotaciones.
Looki.." I b. I Manolito Sanguily a libre Hudson. P . . 3 0 0 as ocs!
Th a. 3b. .1 1 2 "1 Parnell, p. 0 0 0 OIsabran aproverhar todo to q- i-a La derrota reduce Ia ventaja del
Rh Goes, if. 3 D 1 2 0 01 quito 6allumo. imponiondo record IuA
t
R on d.nd. e.tardn pince rookl yn en relacom con too Giganit, dos 61timos con titmPoz v-stos war' P-lier Orm ,or ,, .8 es de New York. occipantes del so,
Thomson. Cf. . 4 0 0 1 Por Luis Moreno ai3l (CPC,. Ticnpo. 11 30-1 10, guadhi Totales: 30 3 6 27 13 11 do y Ads,] on,
Mar .1 -2 0 0 0 .rmner vc "d" ug Arniando Gonzalez C.do "" I equipo gallego so gundo escalon, a sarte juegm y
W.I,,nl,., .. .. I ient" rc ,,ra ',at:Xd elB g'yi- jugar ran" Anata,16. par entradsts:
.1 0 1 7 0 0 c on Jos 100 Eric 'k h. rnfrot ada r.. Ins ia.icnt, a.- di.. Los Gig-tes dwidi.re. h ... ro,
rum 0 Fi director general de r) palr iiii t8nabLito hanneria)e III ve Itic el,',.Qlnl,. CPC,i lu,ai Rafael ("ILa N 100 OW (110-2
L. 'I or. p. 3 a I .1 N.das,. -,oa- I a,-1a abn '"'*"' halo. b.j.d. r as clun no
"I,-b,.r cl Evcrit s arm Earth, 1. false flg- IC'PC, '. (ualto lari Rica, Boston 000 DOI 20-3 droo en esto u coluil.t. cf-rairli- con Jos Brives
araida ca It ...... P, ,I ;a to I a "Cl C1I11r,,jnoia1EamI,.cia,: Be,,.. Wood- h 'c' A do more de care el-mento, RooerLsi lot ro sieb, hits. di6 on beTotal,, 31 3 0 27 12 0 1, d to, do quo I I- do C ...... VTC,
ega do Ia -dafla I d ae.ir R es, cit. de I qui Gorriez dc,!,M rnmar batfa en u 'o
Arawlso,16. per b 'Ia n In lndi%,idu'l 'g, Lition. 2. Two base Y q.i. ca Cu... 1. back Join y Poncho aecuatro. para supeBoston Ono ran non-, o, u.1 qti raintart A .... utda paa 1, 1, sg.nd. 1. a r. ell. -.' Is 150 notr- Fdly -tls cle (slailda. Par una It~ 1. hit, B uer. Lipot, Vollmer, Collins, Y ahora se impose. 2mo r rar at rovato J. LandIon quo 3or Ino-h-rolt Ci ex dH it i Imb ,.. 100 n1dL, call is ratit
EE P -au. GaJ1a,,m'G--t -s, do re.1 art. FII-ADELFIA PHILLI
New York 000 Ono '2'- r6.i... di. p1lo. I al.oluail alls P-m Jht,.,,a e. gentile y aclitratori, a- nris V. C. HIE
Impulsarlas: Logan, Har.ung. Thomp pn..o',I'aAb d I a 'I cion seVnd(, el Pqueno Jose de- Pno- Hart. D.blt, plgs: Had~ A L, cal, tiv
L C.P. rronlez Mai., dos. 0. A. E.
MR.: Logan, Hartung, Thomp- Nodare explicit que detodo id del depr.e on III let "'more super no meJor (VTC, Tiaipo 2 14.5 10. Nueva re- I P- o Go 'n G odman a Gernert. 'ma
our DII Torgeson,, 4ognn y Merge. I mael'o quo e. Cf dia do h- 1 oat"sairfi., stroll. Indiscut'hi rd do Im 100 do worried. card EI ..ot-., on 11.d- are lodadras on bases: New York. 9; !dn.v- P cIt'.' r" - -
B. Be., ork 1. h b,,,,,dya,ada en son 111 1 1', 1 !tludad 0 volerano I B.Ion Hu
.on i-tisi do hAbr.rI. Ryan. 2b . 4 1 2 1 2 0
d.,i. mAs riipido at n ,d. do W,,Ib i ;ilt ,I,
C "Itela lm tar, '. dG. 111 ial I 'a. 1: S.ie,,kp uis.-I-H.d 2! 4
rd 2.,Lanic 1. So.: Bur.:I,II,., cut. d so, -I ad.. ." 2 31 6 1 5 B I ME rI Raman
IIJI: iJi In. L a L-11c, Orm ICPC1; tel-IllierSain. 2 s'6 rsrc.chtcmIn6dud,b.1mdr".1r I Ennots, If . 4 1 2 2 0 a
7 Orm enter (6-11, an _so, bis E. crop. box elinamatorim gan6 ]as 400 libres cer lui- Mora, Li-a Rivero MYC)
dette 5" do Ca too ..... 1. 1 St' Hils: Muds.
Laralrer -1some on I coid que robin suporadojy -art,, Jagar: Virginia Trelles ,a 7-23 Inning,; Pri-ell. 0 e. 'a
Pordid: Dudltl, 15-111 Both, b.b..._. late. cocoa it joa It,,, ta, do, E, le o on 1 3: Ito del balompie
c da'.:re to t I VTC, Be at n, 2 on I Game: Had
, nobc,', nn HyC. C b I
B.rltIL Ca -.11 Tic. -a.trv Club, Clu I Copoomor, I'c y-on, -airruimad. en to. Y ea"Itt'al'una., -novetonei. mdIvJ son (8-'ted 1. proh6 y aunnue m6itipl,, H.-tarc .. . . 3 2 1 0 2 1
d, Jr. D f_!Em, amou.s. com. d n
p.: 2:05, A.., 13.!89._ ban onamttast.d. desom do i-n- I" I ala ; 150 rnira. radle, -1. Individual 91 Pedie, Sam 19-51 Unto ton 31c. . 4 1 1 2 1 0
I' Gl a I an a se I no pu' 'de -"m,,' ,a Burgess, 4 1 1 4 1 0
1, tic I a IN in. fy. camel. Berry Y Paprella. Tiom, !no -ya asted on
10 v
'lub Cu arair to,, -gadosy de or. thmrao de 2:14.5i donut ey h.ba an 33.418 roper.laguacate-, es fteir. sin baloaanie.lWaitkus, Ia . 4 1 3 8 1 0
if dich ;,I Pli.11 loglil'-, Manuel S gully'loo: -.22. Concurr-m.
ob Ferro Jana Ion. or in. more. do vile talsons do 2:21 01101 VTC,. To-anno: 153.7 '1: 'esegurld, Tongo a segur dad quo share tGri Ia Roberts, p. . 4 0 0 1 1 0
K lileacut SwmarQmg Cl irbb y do I I'd1rCs.
inCh' del flo Pas.d. logo,: Jm6 If,.., I Ce, a. presencia del Celia. de Vigo, n La
to$ del -.ca ilue at,rta i L. voted. fhn,Iiz6 ru.nd. I ,IC- VIE: Nest.,,M yore, '11iiYC) v .Art. Habana, usted va a ser Lino eC )m' Totalcs: 35 9 12 27 8 1
u I v- If,- Marta Adora. Maria C. LI.nia or: Vice to' L.gatordia (MYC). crouches calico- quo ..i.ti6n
or p.tc .... .. oo- p. ISencillo de SlaUghler di6 BROOKLYN
f M ,T M A X Shoe o ca'"al'. P"""Itim &e Joao enorme toromi. Lourdes, coma en V. C H 0. A. E.
jr, "monzarlo a inediadoo de este ,St. LoDi di. dI Cerro.
olete y Maria E. Fuentes impisL Releve 4.100 fibre ritil. el triunfo al gongamos Como ejemplia, tiesira do Isil
THEIR, J'OOTWJIKIL Oj 6 U CCE 8 5 FUL MEN an. ..-. more. de 5:141110 sumerso- Forturnino oina par, entoner un "Choer'
11 11,1,11 I'me 11 YC do 1950 cru Primer lugu- Club do Protesio- ST.1 LUIS, Agosto 5 (AP).-En, to on Cox, 3b . . . 4 0 0 0 1 0
5,23 f at. Esta comptten -E. -1 10, as Iddes 111, ll.e. ,Iqluge,,ornrliqnrotos re. Hoose, so 21r. 4 0 2 2 4 0
l roil Tionip., 5 14 Nal- re es tr
... BUSCA USTED CA LLOA D... ? rol, eit 16 n .1 A I A I A I i i aa .1 anterior en pode, del Mi. Slaughter conectia ural To to esi''a.
Vod.do T ....... quo .. art '13 flat. To.. 'ptimo episodic y At or III n eso de que or Cot
,Ipl e" ,mdr.r,,, Ilienrip, do 5.2 5, a n p-ol 4 0 1 3 0 0
.as= 'mm. gone Me to Adan. Maria Certain on trabsio de relevo extraordinarily. drie- Claro Cue of. Como " Shiiba, If 4 1 2 1 0 0
este event de mar- n 1, '*n que loog. ban
No menos (it, 150 expertor; to- Programs official or. Ia f..,16n tic ,es,gana$ el iltano tbfi6oa ocrL]Rnio Lourde, Cialete y Maria Eu: %ueSc.mbmAd. d16 a Ins Carderiale, out .
cots noche. A [as ocho y media ale uentco; segundo lugar: Have Louis one victor, If- Itiorre a ]as o*ros equi Sail . 4 0 0 3 0 0
rnan parle en Ia fabricaci6rt de re evo, teniendo el coach Tato Car. 1 9 a Biltmore, y mercer lagar: Mirsaimurl do Pit s par TPd,c-EaJngoroU a a. r. dlz lb. 3 1 1 11 3 0
MER PARTIDO- Maria y carrera cuatro sabre or.t.. Ntr. 16, an. loric de Ell"t., it de eso. de se
rafla par de calzado FREEMAN. v,.E- C J C"d'C "Y.Cht Club. tsbrgh. tren-Landrum. p. 1 a a a 1 0
contra On-to y Urquid Is toormo. ritientrius'
w e h .1. Mo. 1-e S A I La dearrota climina anaternAticamer. de El.cmbie, bas air,, label se mi
PRIM RA QUINIELA: Cocoa ie to RrJv. 41.1010 Ilbir. -ill. ell., e.'H-lm-- 1-1 1 9 0 0 0 a
u stor ter de Cate. Mase J;r "ad,, yease, Pal
Dia par dia estos rizar villosais guriza 11, Lot nz VallcI lug I te a las Pirates de luchar par el go- entre Corona., I ,rcIu-1W.d,, p . a 0 0 1 0 0
n. Ax- ris Primer or.- H.-Im BIltm-r.. 11 h dc iaLciga Naruaml 106. 111, e I.C Ita. y come cl C Ita, Nelson I,, . 1 0 a a a
Ifl, Aid .61a' a ese relev.. o'"'. et l acto
Resulted. final. 100 met... litur, Turman 4 16 flat. Team ad- An- gular nor el Pittsburgh. I mismo. ad los que Irs -ecdo to an Cuyk, la 0 0 a a a 0
artifices de Wifi(-OftSia Ii-Orltriljoitylarl (-()if Ea eX. SEGUNDO PAR,, In K re, a ecto im caudran. at,,, ,"u,.e
I Itia Vallcio, A EI- Jet cattle Noo. Cainlh.. Fernando q,e tod.s tionen -1 ub- i King.
Ma gaovarez Ta per -tridas: y p-res, tione taot- Walker
, uc, Ij:, aio;l 0 0 a 0 0 a
periencia (I to fabr*rucitin de eslos insupera- no bill, J... Honales I Edo,.rda Suk- sisti" 'gs h"I"In
SECYINDA 1.4n I oEulll. A R;_ R as So 000 100 4 10 1 r m a.. aquell- ame
QUINI.1,A 136" 'a;, rdo Suatez I establ-, .,,,,id pin ... 1. S1 Locc, tir (a 030 tax 5 6 - -
bles zapfilo.q. 7,p,., I,, L.,a, Aid ... fill orn no 1 00.1 in 2:1 ronnera cz que s, aj d,. I a I gmnds trend par del-, R Cie- Total- 35 3 7 27 11 1
_' .,: Bw-- N,,,j,,. Hugo, 5. Mai. so a. I. w-,' -, sitrlla
,;cai.: Roberto Dusima hlyc, 31 citundo luger: Clot, (I, P-h-,ri,; Ano acidn Par entrachis:
Ti,, Ell PA ITIDO Pa y Aide-it, A1119- M-,I. Pvoo. CE, 4ta. lugilr y tc.cr logo, Cai E, y F t,-g-fld 9-, Clak 'Pro d--- ,I., FI.delf,. 000 030 140-8
Reciterde si us(ed JItCat. o Li!ca y U-aii. 9-fin CPC, P U IN T U A C 1 0 IN C _B azl, 71 y D Rocc Y. no no, atr- io d I Brookl n
uadro gallego es superior, 0()0 020 01"
1) it .4 c (I CA 1 ID41) 100 naorfirtes jib,, Itil. it"u'ra I M P 1' 1, S A D 0 R E S lor. dd Madrid, winia.- a! R', Samaria:
aal',nurrim, P..f"iormlZ 29 Me d r i I"_-, I i;:, C-1111-s marml,.d. : Burgess, 2;
I Vdado To 22 Sao, Cha;.g. 26 dis do ca,,,"" Watkus. 2: Hodges. 2 Ryan, Ennis,
en FREEMAN In 7 Primer Nl;-aJF,.g,,- Fore- Litz. N.rl.mil 'En a,, ,-., _,a, so ", a be
CPCI. T,,nlpu. 1 -210. nu,- 10iismar Yacht 14 Thon-n, N- Y., k 'EJ d., 1~, 2: Sh a b. f w. base :hits: Burgess,
CUANDOM -rd no to re
Mrioria No Havana Bill ...... __ prqac st, DIARIO D' 111A Ryan Haniner. Home rum: Hodges,
Hcdg- Bcak1p, N 'I' a \V.iLk.s. R,.a, Ennis. Shaba. Debt,
,i)r,)Pi(i d-01d Habana YEah 3 E a a.$ F I] ad ', Ifia h.A go, c,1,.s
but ch an 'a 1 1 15-7, 10: 2 _rl.
lag. r: M Liano, ('PE_ Cason Eirach. t 0 SI-gh-, San 1,~ 74 s.na. so -nan & I,,, Pla s: Hodges 'sin aiustInd.); Reese
PIDA -y3,,, I ii C"I"ta A.11-i'n, 'Los del Metropolitano y Is de Cha- a Rob-on a Hodges; Robinson a
.91-1: fllmu, LLosa R,,,,. Liga Americanut martin son superoores a estos de Ba-: Hodges a Reese; Hodges
'MYC' H.-a. 13111.." 27 11 Ct,,,-I..d ahorat Pero Is. no'Quedados ca bases: Filsida Reese.
Ia E, laid.. qu, -rnn
Profeatorales 9,1 elite, 3;
209 metros estil, tic Earcho I Vd.d. Tennis N quiere docir clue vayamos a rier Brooklyn. 6. B-s par bolas: Roberts,
UN W ART Mi ramar Yarl t 1 13 cap., D c'r. "crapoen quo Ins guarismas'se 'on 1: Landrum. 2: Van Cuyk. 1, Strike
I Primer lag r: M .... I Stinguily I H a b... Y.ch rscr 7.1 rovel., Pudirra clue .,I acl --' -a.- R.I-m
a. A R and 72 1 H.4; Wade. 1; Va. C.yk.
VTC). Ti P.: 2.38-5110. Nueva --I Casino Fapaifinl Is ldrr.. NEle York pero le garantuo A usard ""' 'i "" 'im" I. Its: A Larod-on, 7 ca 5
DE ACEITEI fuem cf erto. tradria que s1I desu6,! '; I'
do he her obteni a Ins auetr., ca. I Immgs; WVe. I on 2'. a Van Cuyk,
coma 1, '1 en 1-2,3. Gana:
stel.nei6n tan brillartle quella, i1oborl 3; lag 6 Ing
que lograron realizer equi I do. Uu I I. Pcldi6: LsmdrIam (I'del debut do los -Mereng uZ '. I,,-, onfares: rinet i. Erigoln y Soiar de que estas vencieron par Ia d, I TIo p. 2:21.
i Y ut.dde'un gal.
100S CApITALES... enou,
q mi par. asld, I,,, doAs: LO S P ECA lei. Mariana do C.".. ruand. se 3 u Cavarreta eplatinuanif de
7 go bion at fortiori cualq IN quip.
derr.ta .1 "mas pintado or I, manager del Chicago Cttbs
Iv de que una tarde que las Carionco
nesi Olimpicos del Nacional de Mon-' CHICAGO. 2gmta 15, (United)
viOco. se creyeron que las carmse. Phil Cavarreta reebi6 an veto
to slolaritnitan a goner. se cacontra-, confianza do los Cubs de Chicago,
I _Js tic rV .a I. miscia sorriresa Quc to contrataron par ug a III"
LA PEREZA le quo to ch6 vont.ja A 1. --Emo manager,
Iortuga Y los famous uruguavos I direct I de Personal de lag Cuba,
fucron batoeo, a mendaras Park. Sid Matthews, onanc,6 que h.bfs &I.
De mantra q si el Ccl a, do V, do firmado el nouvo contract.
all, A
NEI Fabricado para
FREEMAN Ia o1re- aso constant ..mayor duradin
nuevo an calzado SEE Perezarrio ps ESta( derroadit oh Ia ygii ... I, en
ca alempre Ia m6A SIN CLA IN realodad Ia PERELA es III nestritado, Eje un Mai Itan.
Acumulador
pcarc caballeros, ya 10frarriento orginko que gasla Ia energies ...
"a an sport, a an
calsacido do vastir. Nil 1:1.. 11M IAL' PuEde hacer mucho en favor de tin
111101MIAL' elargiria ids taxinas, lay, lot ri6ofles y
Agencies en O P I D) e)(Pillia Ell kA JJrko, desintrunkindit el ItEgani;Mg,...
Ia Replica ALIW
EL LAZ 0 E ORO 40TOR OIL
Manzona it Go5na .
H.b...
LA CORONA As a construction,
'0 11111 RECO%04"'o U T-0-1 1 17. "MI.
Monte No 665 LIEVEL incluye Earad. j a., Z.
litiben, q pmor filart,
To.. TRES VECES .1 el aislamicato au
EL FUEGO at-- Y de do 3
dia u aqua may- mic 1. de bas
Marti No 72 1 Nit. = 3
P. del JI ALIZADA rritCsEate.mcy_ IuCiurJ._.
CASA CA13RERA LA ODA LONII01' 11Ty y ripid.oo-k. mulador *61o n cestu Agan 3 vmn &I
Artcmi ., R del Ri.. ELE.ANTE, an su! onrgias par. uso journal del ..to-6,111.
Macco ". Gr-I G N,, 43 i i6
MODA" 3 lt ,Z a M N Came I- Pin- se, criantierea, oubiertas
Guim.J.3. P del III-, Sag.. 1. ellimina el porecisticariMpestacconsenicionals
F.I. RACE.. xx Prolong.d.. 1. cuo urnent. co-i
Mo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I IX 11aua I.BI lI AMJIA-hla: 6d geo e15 Imn
IOO OHOAOE .l0I00 I I (10*000200I a
I. 9 oj ood .~ .o acod.
~0 OBL GAIO ESX I Cp.9 -. W D k AM A-Sibao, 6di gst o09 2 1. Fn -l. dP ,oodo 'ooey .
I I I I -1i? I& .o le da .ot 0 al a
I~ o p ;io 'ee o P I N A O L E A I E E -S ~ o ol. oo ,1 0 0 0 I i ii a aoo C. I0 Iou oe d 7 t .
...C I ,', IUh ~ I09 1 1 0 d .0 0 I I. c a m o .'e a T I
M ar tei e n.g~oooe TVA Coo 00110 doO enlo a g d go voa Aaa o.Cebo e ntO ioV la "oo o r kOO 00l IOOD0J ..0 1 0 0 I0000 Iid2 A7 1od~ro oel on & 1eod UI. Ib~o~oqoOgoo 0 oolao oollohqu o. o. adootd lop ~ o 70 OlI.0 asoa yv0000
1.1 Io Goco o0oo L Ib Iato~a Ioo e oooo o o~d o oaqbooo 0 9d 000 o0,0Vooll e0O. Cob.. m ne d901 0000 H ec~ &... Vao 9qu 9 a d.900es9
,-po~oob~op~qoa dbloaodo I00 loal Boos de Az~od 09 0 .~ 9 9Aoioa.- 5019Co01000
Coldenci 90ie l .10 I0 19 bdll a o ooootaooe *ov oo ..- I .00 Sooo Io uoa fo o 019h 7h~dm
I d 0119 ~ ~ ~ ~ ~ O Z CO9laal 1900- buco $6ob.do000.0, ?L9 --". l C am~ 0009Pierce er. oaO I,0..0 ach oa l 100909- c,.ooao a V o l Ioe no otd p.9 oS o
Ooeto-LeylD~~~~~~~deladoODOOO~~~O Yoeo OBapodoelaLo. .dbIoGooOdooadol 0DL001010000O900. 1O-M9. .. 0. . 9 1 -'A'o~toao
-oedoab eolooe.DI ,00 oaqlo 10ho od 01- pdc009 oOd~ Soolamenta ctit. 1.0 00d00a os $50. . -0 OraC. C..old. J_ in ,ii,".0 .0091.- L a Y or Lo,..rm de0000009000 00 11n
001000I Co. cl.OO.eded.9L.9. .00-0. 0-00000, 000000-balrooooland....ml~oio.00 1tdoad0 0000 09d con, eoudonalo O %p.0 010010 do. 00 0 -Me.%:0 La. d.0L09 ;"7i0
.00 Igoao ID Weals Ca. si. .- I -1 7 ,'nc 000. 00 00 a901n 9
ON0am 0El Solurne Ldeo090 arra floedan Is .pl, OalOjoo 113,h01 000 1,0l~ O.o Na ,,MdoodbdLa
oaret .decila, o nr prim-000 Lop0 -o Coo l",. '.1.9 I~l 00I429..,.A1 is
do idoola. 1. CJALS 0.Y 00001IO~o~odhO~dP9090. lo.oooedo-o.do .0 01IT., 000. CVo.oo.1; 17,oo..S9 To l'oodel.- $,00Oclodotad. ..p00o0an90 aht00 m9000
QU O0ENA arirr ci qua JCDR fiua Q can pp.0101. pn ex oollgoo qua 0109.n odo oduo oooo el ooc boa dd va oe don 10 or oe, 6 90000. li Ct A, 19010 - Cb C000Ip000.-0 =ioa P0.71o 09. ,0 0 eod
to ItLo eo~ 009 ol d IIO regui a o LK' 0000 00- 01~ aV 01.- ,oop L 10 00 Ao a 0 .00 0 ... 000. ... I0 I0 bp 0100n a. da 90 diqd.
goa ot oo Pr g e o I L y O C d 6, 0 0 0 0 0 a o m p d 1o 000 00=SMT M nt n Moo o r1000 o y ~e l .. o Lafrab Ar 0t0uba1990019N0 .a 0oT 100 009ua 0 F brc 0 1 .0 d COi; 7 00 0.2 .~o We Ioll0 0
129 pdd ooo d oe fl o ll ll b o e; P-l 1.~ 9 .00 P p .ho a o ~ o o o a .pp 0 0 1 .co 3a1 _9a 0 9 I0 oa o o o .b a C o 0 0 0 9&2 A g e n cis o e d d o o o bL
q da. toooee & erebo o l o er. de0000i000 90n ra Ia. p00100 aec 0. 00 0d 00 00 p0 00 10 00 00E 000L000091871019 o 0 00 0 .. I Si res00r.000 .0900 Co. Intrs 00nt op u p-0l9 d0 0 0 0 0 00 0 2
00009.0oIc da Cr i haLe do1 o meaiudm Iooaooo~oo~lO~O 0 . . oC0. .- ( 000509ra, 0. .00.0 902 Th.W
009 900100 00 M o 19100. = rn!0 0000009 P000010090 91 yroL yl o uO lp oC,. olO ob o 9 0 0 0 00d000 _.- 0.0 Oo~~a o d e l 0 3 0 0 p p o e o o 0 0 0 00f0 0 001 0i h b O I 0 p o a d o a V 1 0 1 d q~t o n l o o i o o l o d C ~ 0 0 o r 1 0 0 5 3 0 0 r0 0 0 0 0 0i0 .s 0 0 0 0 C o"o ~ o 0 o l -0 r :. 0 1, 0 9 0 T0 I9 t i ll ,n cim r l t e a
"Eo aoPa de Icaoecurqot Toppo o otloaN apooy fecresI ppyor o.0e 9 0 inne !o 00.9 im 00 t99 20 Bano rib.Oooo Brl e .. ,.. 00020 Cub ,r e n3 b 4 an Cba lo al,
Pooo ~ ~ ~ nas ed s 10000do pea _clo~ da4 ,so, 00029, p.an. quo. Banc Terriorial (Beolned oo d o 0 00 0 00 et. uj dc_ Ig ,c oo a Sod cC00u10pr00Cr0i00 0 .oo o dmoo 900
amo oo o 0 Eaooo oool ooba Ifd o. o a oh 0 0 Ia Me t&ca c a tl is a an pa r cl la al, t d0oto ff es. u m N or to i Ira qu a id
P020 lgodpo00llae=. Lodala.ie pooo u g o pood ol~ooodcooofleoo 00r. j eooooh .o~uao do 90090000010001- 00. do00 Cu. c o so odo- aaoa eoo ay? 00o
loranooaoo ponooaos Iooaor 0 tpoo oc,.'a oo b h.ooo 0009
910000d d0,0, y0000 viied 1000 $19,000 altsaset R Isra!.;', HbnLicire Deedo a. .'J.00... ...17. a ... ... t
obo par o d lc a loop o. = a 00n000000 lyrocnvlcets, Mre. .r;j. avnZn 00c 00000a o$5,9 009 an '1_'0..d fesi dohlb t 09000.
laoooL9.Oo~oeodo~oob~oob~oo 000pC99 pOL~bLPIO.790 oN. 1. odo~o1oophdoe ol otpo.- I"09do61.u0497 elooOOO, COTO ACdeNAtomALic0 Ca.-OoCo.. loaobolo. 0000 dba
0000. SpRVeda, Ot pool Y. mepan ol dova a 9000 boo. 00900000 400leoa box.ad 0'000000 02 00Odo -0% 40 000CO0
rerieadnsrl tnid0ais a 8OPdP 9 0,000, .,. ~ b L OO O pCe, 901.0 1 1 0900 Contra 0 0 0 0 0 00 uled 900 9000b0
099 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a do Leoo paaa ololoobo. 4oal 1oold *Iod0 -sblo -o =R- doe 1. reduced.,obd emoobb 00 u~~oe A~ bd
70070070070.000Y0 HAHOR CO poQua moooo-obdo y 00000000I9pea P001000 00010mnt oatb ip c ..doo Mno zapde Is0009 Toedmesvo"'loC.a. .oo -0 020900 000ith.9-00 008 do bp ooaoooa. ou ooo t m
c a0 0 CnOaO 9 0ic yb 0 0 9 a p a d b e doer o q u0 00 0 0 09o 0 0.0 I0 =0 0 0 0 .00 ,1 litt o o l o ooee u l )' B e p e no l 9 0 0 o o ads o
P sile ifi c omrca de Iapiod.a pA r Elevad iasi1~b Pan ma~ .% 00 'I -,u00 0dd0000LL0 9d 1 09
Pr qu anetste P3d Iacompe oa nbun eso sle tao yo~l 0000 de 2b7 y000. co. 1000000 a0000I2alo"190, (rrdal ot A ei u.Co 6 etfen e asme&api d
r UPb n oo e gran ocossanao" pro-o do ob O O OO bO OC O O _0 fbl O _20 1 al am 00000 C0 . o b 9 29 0 0 3 .hay 2 99
rslmntbeu a y ens Cbaen n elP1.1ooo 02 oo00 pacco.s 12.58 pi 00 1924 grisr 000 0_00 od.d 039oa
ao hobo a]edet prbe s de r 1 y -olbo obl Co.d .Julio 019. 00 is U024 .0
Ic~ oaofio p~ a ainaog ci,cr onsarao i d o $00tane 64,00.0 hay UP0109000 o I00.0 f o ooo, La 01e 1 ho 900 Cub.oo01 0nrl Sant Caaln 0 -e d 0d00 do0 III
pis e My o an osce eooidos yi prei dcl and___ _ 6 00 -0I00 -_,0090.00aFafj 00. road~ 00110 .0900 . var a
-_ _ 000.000009l~n me Ia 000o090i0 at a0rcdrirsovcbe et.Elc 6 d 1, -1
ve a y a. 00,d .4 an 0y 9 olop-d rc ob Muooooao o bolod a 0009a 09195o50,0.002 09909 do .01 Il.a .ob o 00. 99 0 1.,. ub a do, i. Th. 400t. Rairoa 0000 ..
09 00 00 ine p L ..mefl . un y 00 v ender to q a d ur6 u n o d nc Tnau p.ar0 Ia44000 fall de re-00 t o 0 0 0 Badboe 100090 0009 0.0..00 Co ...I ..0 -000ilm re I dlntsn netme T
0009 ~ ~ ~ ~ iee a000 0000l 99a0 000 80900090110 0100a CorrohooC .1010 ~0Woo 00 Cir qua mean austrOoI d elOO O m ar In e ptno d8.O olooa ooo an prodo "W 7 000.0. Cubaadt. 0t1 9001: -00 Slarls 1 900
COP d90 debo 1000 aOcc o ve uo m nea Peo u sn fboIodlu. a ormevn0* ano~go ,I00 01 .M 0979 pen9000 % 9d 0 do0 PT 0.20 00
CooI~tI~r 00 1o.ood y,000 cu0t y~000 070009P0 00pai Cuhban. deO 0.r 0000PP9c. .u~ .*3--*u3T3o.
It00 ao0oc op00000o er~o ocao. 0000 7.7 CO 00 o pr o o- tancin de 1n,-cads M sed a o s I M ras Sgrhilcas lu.)~0o .009003 38 00 090. .3 00%eina - :'
p d0 d.0.0090 rp ul aooo e o o -di ol 007000ffld. I _ _ _ I .00000 0 0 .d e9u0 9o 5 0 ~ c d d o M
to ~ ~ oo, _________________ 0.00. ompe 1400 I.o. S00 A.00 C IO E RiwyC
90M atooooooo qCuAae mourt d 01.7.s 0..e 0. Cuba.
* 00 0Pe 07000 A tiu o 4 a ont&-lolboo00cooo pqu oon o 000ne va n 0i c0 00 700o -o-de pe,,o a I 000 0%d a.00 H00.00000 30C0m-h_ -It
toooa ei.oooo doo mooooodoo con0, 000room dofiaino ,A..booomoo 09 -osoo .000 0.0 ,000 ... 7 0 30010 Ca P. Prtri, fS an I0am d 0v eI
O000.00000 d. pexi .00 do000000 00000 000700.00Cb 07 0 000. . 00 0,0000 .000 00o "_. 00000 0.0% 20fatoalooo0
P o o~ a n o y o b b p o o o p o g a rO noop, , rol o l o aoo o o d ca ll b o b a '00 0 0 c A 19 1- 1 d e l 000- 7 0 o m0.o o to o A x u ,ro C i 0 0 00 000 0 0 0 0
I lloo o d l O o baOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oa.o otoO p o o l a .0 o o b p aO 0i .00 0 0 0 9. I0 C o n 0 0 0 0 0 0~r d c0N O 0 0 0 9 0 0 0 0 L o 0 0 0n d C o al0.00 0 0 0 0 .
0,0000slants docontra9Oogda o 00 0 ee 0a d000 Ilool aod Co : b ran ex o del,0 1M 00000 000 .0 d0e0 10.40. Losdim
.. t,0 97 I GERADo 0 do IMoo Loe Coo a a.00 Impeibo c. ml era r-000o ComeoarieodeoMecad P5DE 00ST DE1050De.CRuson.0..LA. .O48L8% Olier a IN bcft.. . . .a.. . .iele di to di
000.on etc.O0,oo 0 pan0 OooaoSo -oiia. ,,, I00H9y0 . 00:09.0
"SepooroloooCOOOOO ao~otoo to9bg00000000 ____~ b j 9s 0 0000 aooOF. 00 ::.-'N-Gn I-. . .E tm od e ok
Et000009 d brtogdo 53 000ce 0u dame bs O omer Ley arbibopbo a Inoo Torre, copooooooo. I. n 0 .cu~ Ant 0009. I:. l.O o 000 00 .
d e RCD termIA nice000000dpb~~O ApoO.uionteOOO Do,. . O P.00 -0 ..clo 1,0 00090ne de0 In0. 1000 Vu.000 0%20
at ireasp r 00y000000Ha 0an La bans.o empresso endso an Ica0000.q00I990n d Z h marado de aloem an tooo 0000 . 00 -00 A00 -0 0000 Ooo. Oollfi .2 100 .00.00.0.. 0000 9
mlr Pact,,,a wodldo yo Inp~ hill. 00900004a pa0 I o olorn. qua ba 900- no07 h0097 reslto 000 129 blm -. 104090 P.Iff. Min.000 ,,000 0 . . 00000008 Caagisy
do. FLooosoootbo Q .IN frigb raoO Soplbopbpo 100000A0000 Eooay Co-. 0aamun 0. .2 .~ 00 0.. 3 29 .I 3 pr n3 ciis 238,
EH cc I 200 Ta. If~oooo _'00990' : .IPnanl ro. . tn4o da 2 cni
0100'PO000OO00* y 90o 0004 DC vsa NEW YOR IOCG" 000.00o 10. :P. ,I0 :o.' al0 .e 0d deo 000 C00ba Railroa 09. 000000 Soplloohoo pa ," I-ra 000000,, Am" 500, 70 I.0/0 240 %00 23go 0199 -. .l 111 000 00.0 ..00 00..0 .,odo 12y C2O.Tbop %0 00',0% dy 1.000o Mo de Coo-Z am
Joloo~~ ~~ 4' - "I'N -~,j~l r 00.70. Ca, 0000 0 oo~o00000100l100 ooooo~,0Looop.. 02 .1 i_09 -l~o.y
SopI.,,in, 0de .o r07100 P.lo V,1 RONOS IEUB .0o ~ .. 070000 .000000 dol 000 Public 00020 .. .. It o010ooa00arn.oo0.Sooo""olb?.
A000. ,noboto 0 oI .,000PoPI sOObs t2o o00 3 oil .....izd.'~e3
can00 de 00009 do. A oooo ooooobOOO Fl, lI I a u : bO opO-o210000aIs
00000 actooioioideplooco 000 00 00 00 bood Interbooe. doa .l Light, ..00.0 I.0 0.0 25 TIRP DCi AVER~ CO~ .. 000.. ,00 0 ,0 0- do R00000 Ca Op oO0 000 ho90 ..I.oa ..ddo 250 do2 % ,
oo~~oo~oolo~dC~oooooA0c obo~ohbo~coO10000oO~o~s 0 0 300 OCOCAG dl oooooo oooloo600 oooooo0000 ooO~. 00090 00000075
Unxbl 0,0t,. Srttli A -o1, Ga. E o o ,~ ., 4%,oooO2 0009 .0. R0 4
SeO p Obo 090,0000100 000000.-ai 00000 arb s 00e de11p azzi deO00 0T04,0 9 ,8 arg~r ncl ,f m.atoet.L o.I.ad ('a le o o 00 oo ..l 'b. d a000 p- oboo 000 2 ... j .
doooolP~~se n000o anolodo a[ lolup., boo hooii ooplobo do 0I000 ,a. 010 000 I000 I00i.. 0 0000 00r .ood .0 Iop .ooo .00000I.0010113 4
000000000 poi00 s 00 it s0 o aloooc do el 0 pO-'Sotbpho 100, do Ro. a loxooboc. 011. ,00l. 0000 r de al "0lin0e. . llo Am 00 000lw 0.p ld 00 090000 57,90 7E a a00r al .
Elfo total0 000000 CO 1100o 0100 situ00 03,u sin01 400 0000 Amer 1Sm0lt 1.90 ... 4 ..0 .. 0-0 -00 00 .. Ma o or.,.. do 2090 27 1.0W0evr0op .. .
olo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ilto a00 000va 00pescln 0009c Gilett ..olobc .. .olopo 0070 31 00000oOo.0b0, 00000.000000 0.0 l90 p
ranaomu n.cew oe0o0e090 qaC lac fcfa o e de Noprso ne u uco mii a n quoaoo me, --ve Ce ins Amder.i A zucarera 33 P.Av
Cu a it t at atvolu I Teec narnTin C -, -00 ... 00 0 : 00., 0 900 0101 G oodrch R. b. oo. - il ..
or ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P00 rpr o pr nMa to umt 1deag' pars]aca. no.n00,Bnc Nc o o ua. ouado aue. t an-.. dh i n ..oo oof io oooop. ,.ol, od4% 3 do '= '. 0, .9. 1 4 "I S-0
P20009~~ ___ 09iif 00000. b .00 2 __________________Somplaoobo a a. .09n 009ueo 4.9 41n.0 70 prodooda l xa aim eh a d oolno,%sescn t000coo, olo Oye poron s do l aoopsobsoo bo coob- G~O000 Io 0009 00 u9.h 01909 I dudr .do _b~ol~ do ..pO q0d -olo 00~ab dan. 0009. 0109 'NJooo -lylfh Lif .o do ..0000045'A94
a000 4,00 4,07 4 de, Ei0c0 4,07 l t 7,0100 mu a cle $8 .7 1,6 30 Il as noon e ,,u n n110100dI' A, ,. fg C,. b..b. ,970.b09- a4l 3BS e r v ic ...... .d e: TC u ba20
CIF, ho 000 -r tileua- od 0.00 en Is -opr 0.0 19D O ou ca ties. 2hd0 D-IG AC Ism Cao..,O .300i2 .1~ d o 11 pII E-o r HM -l Bra-o IT 0 oA do
toy.. OOA Oo lo ol o do 004 I Al*hCoo... 00 A-c 0 Hoye _.l d o o od d o d u o
Elllo .1 .,r do 01.423l 1300 reat mmctar Iac subat parsot GoooR E oooan o 71e 71br hEM DN
S-~o~ Huso Mot.Oo - 0.0 0173 A. ..u ..L K .o. obrII isobanr So iN USRn AZTJ.CAR.E.RA-1181
00-0I Op ble. . 0.0 73009 ad deN,03 -ocl ca do ofuo. dI Hup d o to do .. .S3OSI n io s C . 3 1 0 1 1
qurr ~aLCO,- - - uii., toOp. O..pt .7CF .Y unt~tz d sd das PM ra do Baldi p No. 2 7 ... to0 u d' 10009 dot CO SIN Ad'A HAY D4
to GacaPotua I Csalac ots d 00ri p 0.. Nue0a Yor p.Fil. 03In 000, Ca.a d. O35a W fromgo C.,00,. ..d~.00t ...0. - Sm yOl ... 0 0 W lmm~
.00 YORK 0010000 00. *~o .- boO 1. ooll T2ol p%0000 012 olobo Nickeloo Loand Brands. L.... ..000 ..od9 099 201i. P4%s 1 h 92D.ju e I tt A A IT N I S CA O
Lo 0001.00, Mdeclmrn n p Cl Los delf. Baoo ltidorebod. doECAC 0D00 do-E satola P.0 as ,'Ood or9 .. IaO.o I*0 do Io0 ..4, 0.0a0ied otSIF
lnx.an eilooh 00090 00ARE 90000O dosh Seeoa .booobo oo b.o .. Olos "oo. Soda E '~a9. Into.. T.:. 4. ..009 . II 11 sl.--P I 0 30 CO ES I DA
oooooooo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 00- 0-0. St.edoo~ooolpa 0oo .0.~ l.od. .9.o :: 14%09 L 1H4 n 1 oAolod 92
MITexec 20.70 m boact m op e Ia. o Coo tr. AoIo n-os l o. Marma. b& ME CD0EA U A f opr. -.. ..
L.0 P0s0oo 00 Ro Burrl dl -o Kh -hopo 4 MoK1 141 ooo.
1. 11 1
NEW 1, I
111111M I1 1', ; 1. I -\ 1.
W_ P*" 22 Nmidw Neelonales DL41101,PE LA MARTKA --Skbxdo, 16 de Ajosto do 19.52 . T40"" NW10naw A" cxx'
I _. 1 1 I
I I 11 I ____ -- .
11 I I
, I
.
. ED el Aeropuerto I 1. 1. I 'Herman-las importacw*nes, de M tanreras I I I :.,
1 \ I . I ...- I M ueren por lun .1. .1 I I I .
, -,-11 III--1-,"' Los twisum viejos via lujan mericandas procedeittes de E. Us .., - I I
I I -. - I I rayo 3 hombres Profunda cdFiAernnew4 causa enllajOCL"
.
I I '
I 1 I I I I I
III I ,lpn.tnvprno I I I Dismintillye el Irtijuito'de los ferries ware lofaUev 1, matancera la muerte del, sMorSarfU '*qN r '),
7 de fletes.' Recaudaciones. Baques ntericantes en Rginehtieb _02 ,
11 I I .. _.
CRONICA DEL PUERTO pionem del met harob dicho d4t -in. I I
Por 0sesI Cicero cluldve Automation 112-1 I I I I ,Put mj6w wjsvo fit!
I Par Francisco Perot Barlsomm. roadnelill fogis JAH05 d' Otros tres recibieronz 0 1 .11 I., I 11 .. - I .
. to culldra 'a d Dora Hit -.-,C%,C1-ftI I.- seep.r.clarb
.d ciabrand, Nora Nelson, Ni. Los actividmides it 401 heridas graves.-Vuelco I
culu _.% % del = : colens 020,10. l """I' '-Idl. 14 del imes,,en cu. me mmaligrat cI VIAL hall& 93'U deals todor estadounideni if-d-do Rd' as i
lil I C r- jam en e us.
mon V s.. ':'.a&,-' r.P'.,&'he. X.%haT_.N6Bd0eV1:' llt.V. ttitimamedn.te doze en 11 A
! ott"noiJin _: or do L. ..b 'r g.A RANCHTZLO, Agosto 11t -D
dladciord:l depatanam. ,lam de It Rae" net rforio de res roc'
sido utu a Ramiro do Is Be- Puelf-I I I Hostile niereaderfas v Hban&.-A Consecuencla do = eog-'
0 r 1, Int tonjuble.
Ctotideefipr: O liourithor.vtolon. 61 R= a Pi;t edr. SA8 r no, a, atimilli; 500,000 do cargo elocurica ,?ezecie Wrain I
of as Orlando Alk 11 I: Seglin lam I Prod. tin
'I. c Nora do li informed recogiclos a] puM par. Is fabrics I Alv.rL miciTermindez
tile.nies resultados en 1951: De 12ol, kfczon Marj= ltom rompecto on duulrd .color marltimo, r
. C tell rg arl Roush Tr
r, is r center do SueeW N If I Mawrra y Felipe MTe IF 3111W
SAnchm' Illo obedece a fires faetores principa- ,,, ; taron hericlon Raal = V. L
COT de 13.070.5 as ... I
of ntr 02 c m a clualla
,afr.C!I tionto J.: )Aanuel. Sinchex- Grant y FchI lea, a saber: lot efectom de Is cam. Alvarez Garcia y Mar
i'ridosusetaclones W verano, mien -Dobbin. I 'ec'or": 14 hu iamb ".- Jos ".2,2A WIC a , V I. G
I, ,A. 0; 1 afghan ell un ratio, coomot del
, ;0 do id
trazi.quat un 30.6 par clentor h Lin. ,!I 4!c-,C.JDevo1. I,.:, .1,.n.A imilrtari n '" kilo's de merrin I In I- Qmd. al Santa Rasa. I I
,,a 14,vierno. De lam, comprio I: Rti Jlm Te to is. u_ .1 t d of or or line of dentft do Noru E, rou cuo ha side prof I 't 1 '77- .. 11
doi ent not Zi!i= a ie ..,et'smacillrymp 0, yes cal" u I I .. 1. !
r lam 30 y lot 40 ar un ci cAadc I'r eurdfu.11 todamen o
4 o Rd 6n care s Ill do lainentado en esta socieda i ,,;_'Ii .in 19 X 'z n Oc'H o2a.DRi Ema ornbar. ,r I ,1 v
23 "' relml, Arao ton v'rano ; un R he, Jo 'C mono' remp tocda 'am Ir mile- = 1donse. I I JR. Reyes Quinton, correspionsmil. I I-: I T ,,,
32.2 Tan Cleat. on rvern.. Do lo: v can I 11, C lools, stireir, Coo: of"e, from. Cub., one ,r I Trivailaellim-el ; 11 11 I I ,
41 a lam 50'allIomI prnpIrcilln or ej. d:rC. M. . is mono factors, que me reels r n .L. L.Vvniccl do unis CNWDMIA 1, ,.
lie Icm, e e a .1 "I
haverno kelsen, "Dorotea Ki rrt, William It maulro lerritakria. ell e r rI 4., CaunuedIX Zl A DI hung. .
re, 6 a den I : ,g* cNrnto en version. De lei' Kend, can it, me eleva a un 40 So ?or 1. u rue. 0 eb4nA I'. "a
quo parsaban de lea 50 than. Am, PerHmaZ'I."U-.bept"A; .y di.C e "'- D Prue, ze cirt quo I.A u- U an' 11 ue a fir do, rim 'go"' I. e I -11"!,, 1, 171 Mp r I t .ne on- =Mtroo. 11 I I
preference era par as J': 1',.-' Rr" ue.cuubrm no All. cel n c. ra curv. 7d ,,, I I I
verano ell ne Armending y Ricaudo Armen 'I' "ar, regul .. AL u of 11
, ti n c enIrmu. ... 1. carrim. I __.
una 'Propomi6n de 8.7 par cJento ding. servicing ,entre priest It r Cold de I I u IN ten de Clog. M.,6n, reaLultd, gra. I : I ;, r .. 1 ;, I 'r -1 __ I I
. ,r nues r ridim, q e quedaran = zed ,
Contra Lin 6.8 par ciento en Invier- ,b. entan transpo ,aons y re: I :
De Buenas Alres, Argentina Mar- C, do p a,7 ,"mente herido el colony no To. I I F 11,
no. to ,=,e. ,&n-c Froze He- erc2do In m laid do cargo due 'no all I restan tri u, T,,,to de an Do :d Chl ,, 11 tro in b rear of capit n 10. raillive I .It _. 1. ,
cii. II transported ell Ian illtirnm tiereop0a offC' ip I'm.
form 22 on total,.. a 'I j , ;1. I ., , ; ,Fi .
Ilega- do Assirica, del Sur hic Frazer, Ruth c2do fnri'led d6ono ieo 0
L, dbook Fred Licalbeck, F ... I,- as ,C ,,nmIt.it:.bJ6. Vetaunqu u z 6I n *I Avila ell doncle fallecid, ellprl: ", , I 11 ,
A b a de un Conquistador del C. Fomlc ims I ". Is "'ost more. El me 'do mon, ,,, z : -1
Circle ode Ill Braniff International Dissimulation mf_, ,am cru. forr c do Is Indies me r autorl adds a due barcar I cidente la-4 .1 I
Air Vest, Carlos Froln, Celia do Dulfano. Gi- land Fruit Steamship Company que s a del inentrado ell Is localidad. ,, ,- 00 ( ( I
_.,ay,: it to ,oliell pro, V "at a v", -, "'I. I_ ,7
.. ii!rZona,=212' 1 "o, 1. .Dulfammil Term. Buka, Jaime ,transit.,, -tre West Palm Beach y -0 ., -- 1
E S. A. Garcia. corrempontal. '' I
6O marine, en. clayo c a a" us le, 4 rr t ,; 4
Clifton, Jackler Guard. Es C eno, Ram n era, Mateo Ca- La Habana me encuentran on active. do. at I 11 ,
he, Guard. J ... to do Paz L.d df: ruirgo y Margarita Gonzilm Areu. ma embargo of promedia do, O do. of -f ,5'- '4',A1 "';- eg I. Peciteals do inometherom I 1-11, -1 I I 1, I I
guez, Ma he Harris, Small or De Rio de Janeiro, Brazil, Judith t res ferries visitando diarlamente el ra Is con n .:, IR .
rrt 6pe R an d,! G '.fcrg1.nd:. Go ,,,, .- p,,rl,.d,,La"llbn retitled. I.sc6pica. de las Is, GUINES, hgonto 15. DIARI I ,, , I : *,
rer. Ma to Cameo R on ii, .I it,:: so "a -Los co L" HR; 4"7 rll I 1 o- 11:' 1, I
Carmen 6 .dI wnle, L. v. G ... 1i g in li.r :. A .1eitimlime quo Men to I been. sechera., exigorlad ... , 11 I .1 I I-, 11 "
, LD D y obreros, de Is industrial At tornste -* , ;- lr ,, ,
aine I Ayer haBsZqT r Is tarde he. I % .: I..
Dane&,Maudis Contort y son Graham, Michel Levit, rn I I 1.1 I 1.1,1 ".1 a I a I I' 'C "C'es otestan, Confirm, Is intre, ...... 04: "'. in ce I as Guines In I l- ,r Q .1 .
Lme. ,.cnte of vapor "Fred Me- biAn qjr1bado &I er de a ab ), Ir ".
Kenneth Lo r. "' '&r.fjo '.on ILL rris*. de Lykes Bros. ouspendi6!los stgultrites u e an d: tansi6n del Ministo. del Comercia .. 1 I ; I "I .1. I .
Do Auncio ... Hil. Ktr tI Mary Rae .'R fl 110 WhL- que quierp imponerle un Impuesin a ,,- 71 -i 1_ I
and, M. n geubary.3Z Ed..r- to. D ... Id Tucker,'Benitez How, lescala ell of Puerto do La Habana. travesur: IClear rilipAil lam morcancias que mean transportim. I -, A.,"
do Hidolarand, Hilda Hildebrand, Gladys R. cle Hein, Folger Athar,. dobid. a no haber obtenido flotem enj Gonsfjord, handurefia de 602 tone. do& per ferries afectancip de one mo. I .1 11, "" 1
Ine Derri er,,,Cnrlos Cam. lom puerters del Golfo, par to q u me ladmis netas, captain E.,Mendioll, pro' do a to, centenaresde hombres que -El Ionic del frotallittrato Migs.1 Alons. capital pan Anita -frizianamus" el memo to' cam I I as Minnsicifinor Manifell'Tra.
iTld A ell Javier Mari- determine que continual d ,te a. qedenle de Costume cam, on i astre. laboran on la citada industrial. I bad del ObIlipmallo. administralma lam mingrachis Reform. del Jordinnell nifia Enrique Jaime M"ky,0
mente hacia Santiago de Cuba. Virm comnignacho a annelid, Nogueira. A. R..Icht Piece D.Mi.ruc., 'a ....... rim
tilla, y Enrico Bernasconi. F'r
It A It id A C I A ell, .1 -,a. ,prodrinoron ell doe or Antonio Person de Leim, clmjano del trantilt de Cirulria 9riosolidics, do
Ii it o G U a it I A do Do Guayaquil. Ecdador. Anita Du- ji vapor cubano 'Tahia de Ma.lManifiesto number 261. I mr-parlsal ,.,nzas". ll crado par Is Empress No. El vapor ariernalin Anita, do 2.W to. La Habit= ), riefictra groleno doctor Ozone L. Murphy fir
bley, Marion Muller, Irma Muller, "a or Cldzlta de In Vega. off uslitito as bills del eassionandle
ba, quo eitaiiii transpor. nolades nha, tapitim J: Seweni que PERECIO AROGADO Erez. El "to me celebr6 en Is Capills, del Pollocial Episcopal.
ir a
Ran 11 land. Do mono de 600 tomehonfils ell vice cons & fir.. do
JO H N SON Robert. Santo, t '-, I r. Is gi. A. MADRUGA. agosto 15. DLARIO. .-on Evilldir" nado .
to. Mar.. ,ad, ,, Jke. c.e ;j,,rez,.Pv,-.1jerla.tt do R.vilcs& Dicho buqu.e parterimiumte
ofia?.'LAADUA RS ne F T' Lorla CJ.y I No,, .1 .It,. lenclido Is Hamburg American 1, Lite, ads Habars.-En horns cle a madrugimcla .
US V"s;Iat Ll ... a" I SmazdaJil. Per- to Ian, amu6 una no dompreel.- I spAnars tierepat a que futra nampalin
ri a Herrera. Gabriel llodkAol.. ,un! encontrado I ue lortunim que bay legs an iucl., n aterecObilp
117FIS1111i A.2M A-US U-140 Wo Art. Top.e,.Doraih Tupe, .rim a nuestre Puerto el nukrool" de In Br 4,741 kilos do rper.a. If shogado el jov in 'Ro. 'rltrlc,, ardionemor JO6 .1 do rayer, bI
t "de" I" 6 and. do 1. N oval Gonzilm. de 19 all "lient" Is
I, as N la "', re ; do Harblaurx. '133.878 krnes, sp Is, inconsolable More. de Its Virtu. am afteraultil."que adarabs.
Robin. Rob vesente .emara, 361o tra)o, 211,129 eh Ile I., it," afi ., vecino que era de Escobar 407 v1 ,mars. lam caritanceros. ,I till fnw., Y aunque vivierim eni Expuesto cre regia capillum. ardleante
te, Wallace Grawfoi i y Elizabeth ; ties lie morcarel2a ell general. lam ummbi n it morcaderfas en "Ime- onoLa Habana, oijand. tr.t6 its icrel. sensible del falle- den Ain
Crawford Otra .informsef6e .rt.Dtc Cut rat y de, Amberes, 509,7N, Monifierto = In tin h.nabru 'a im, de_ l par P&ez Funeral, on su man, do is
. itimo number 262. I . 'So caballo Lin rio que estaba cre. che "to do
1. rifota la actividadimmpar mer-i c ble ctucladano, calI dorrecti- yermin ,nanea coolly, tbfne= ,dno cabordo cle un PolihstelIatti corsorcoonol. lI calls de Tello lArear, D ralli. pmArtI6
'At ,d,' nml%m:.tadq.,, to ,efl:'ree., Is limit I El ferry. Henry X, TUgler. ferry I-ran coldian dun.t. A] bA.L"f ,n shato con cuyo declare dtulamos esta creche y of exhibicionlarml. el ii..A.lma mode d: ayer, metal,
C -g it S u'm ,, ,. pu" Pa -,hondurefio procedente de West Palm a Industria, propiedrid del to] ... Microbic, destaterado jol Club do I of A,
Mh'ruef ,"'Argelfir Cir.erer Ij 4ra con note. al q 1:I Do 1. mail elements
TURNO DIA Y ROCHE En lease. Enrique IbAfiez, Jos6 Bri. j ,an lam cien fibrous, ha sufri7oceD- Beach conduciendo,"rga general. J a Lopez. Un duck, general ConI Is lasones, perteneda a 1. directive delcounifestraclan do corld.loncia. -estriucar, pues de u 11 I cauerte de Sandialto Perez. porque I Camine Esparliol, erm figure chroma. criblincis m, )&a dim de It numfunneto. Hilda Mederos y Alfredo Celes d un De sa In. Fernandez Renault. correspontal.
- d-enso, pan fluctuar entre 32 v 3n Hablantsolido. el RAM
No. 254 VEDADO tin. 1 cent ... lam cion libms, mogimi I de NuervitiI. lanto ell Ian sectors, comencialers co- I liente do nuestram, finarims. altrr- I parque, Ed mumno ban cle concurrtr
TELFS_ F-6072 F4872 I Paris ... n pan Ard6rics. del Stir I o pue- raft Millions a -rg:r madomr, -ei L. Misl6o emptifial. me on lam socials y en lea do notes inalado en Ian salon" i onate tanto me 1 reparesseriltricloners de todos nuestrOa
tin .1mrr. I buqu;tanque Strix, el vapor Geirl6v, hurnilde drilled, all demo represents Ile queria.
ffermillim, Riliplit do blem" r Abordo de un Constellation de In Er' por. lrl bucturn 'Bahl." I 5 o "onto. PINAR DEL RIO. sionto 15. DIA. seclores cluldhim.
Ch cago and Southern Airlines, c,,n de I propieclod de Is citad. C.mpa. I Y Se oncontraban peradlentes de cu_ RIO, Habana -Ell la staci6n _jung. p6rdida irreparable. : Enfermo, dude him Itempo, Tic- Para Maria do Its Virtudes; Alone%
oriental de Tail de San Juan y c Coraz6n mag mealmo, upfritu de tims de Is terrible diakwes, vivia ell que pierce parte de Ell vida calsma;
destine a Kingston. Jamaica. y Cl- plmio.t. Ion dc pirch.m-de salida ell- ria generainuild. caacter,-u
"" """' do C'ir '; statee sacriliclo ell aras de su par& of Club de Loaners, en el' quo
VenezueI,6.LSuim..%rram do, ,nol, ILI par. cmld, rlr .ni!,% nre Orion Galin. I M.ruor, f,,& ng-j.d. Is Delegaci6n xtraordin
Cra.cbsizirzt. Fidel ILI,~ '. priori., do E. U. do A. El "Bithla doi all ,a ,ilcuen-Illu" or. In bonded personifluds. se I so ud. Coma Lan sensible brija Stindallo
TURNO HOY M','cpam I N C.7'cia on a IX.b';'P"' or. mu dN' ,, PC')',' e La i ell aban en of estImaditinno Amiga Veraneaban Ian "Posen P
B m-, Nuf-vilas que estuvo demorado en Juemu; Troliel ': I EWahola qu
in abana pa star de ,,6,1rm-1P6lI pan of Craidno Epaficl, do
Le me, Bill. Lmn., Aid. no cue.stjrme,, comeicialm con nuestro con un. simpaLla lemmits, uns. gran I Alonna en San Miguel de Ics is Ion duclo par tan inesperada partica, y,
t Huge Gaston, Dennotrio Bazao. rr- i eiiest,. pre Io clobid. quo el III. J2 jlllruo Henry M. Fiag)or, parR West P afalailiclad y art temperament siena- :y to sorprendi6 Is JI Rq ell
t Estrada y Rodolf. M. Co. .. If, I., ,.,Ii,.tcA Do .no I.bur6 cle.-Talm Beach; New Grand Haven, para of alto comercim yunturino,
lure P Le Delegncifm fu6 acompollialla, de pre alegre. jovial y regectjRd [uno de Im perf6dicon, vision q u
itucton ni do holler cullierto tidom Jos re- ra West Palm Beach; y Orionis. p.- ue haDra. Elvira ARROJO I 111g.ron de N. York y W"T I Suq.et !iI
A bordo do Star, do 1. No ,min ,I I I IIIIID". P%1,1',ILn,,va i,-6m do Au,,a New York. 1,,, "1,,,"iI-,",A1,!rodo Jacomina y jo- Perteneciente &I alto comer a do cia pare. &tender Am negocirom, ciandolnuestro pr szme inn. senticlo.
21 Atoll Vicente PrI S.frr A I P ", d"p. I c an 6 a a .
&A', F 0 2 8 9 7 lonser"IR-ofacl y Ada Plectra. Maign. I ale I L ,r.= Mirt.lrran"Ipara rl'2r Ad,nn... dt l "..I,., 7 ,P.',r"'auA, I,. I ou bA,,,-a.;r,1,,r It Aglrfc turn, to
VE D L ministryo R E- ol Hotel International Ilards. pareja our tanto brilla en of dolor de briber Perdido a mu mimarte
servicia do MentaJeras. -,t. Mercian, Sergi. Ml,.,,., C., "N ". .",I., on .,I, Lit .,,.. up do ,,,,,,,: ol; do log hoy ,,, 1, m'= ,",rQ-:j 43.111,ran. c 11-cfit.m. C.,responsal. Gran fiesta Is de hoy, on Van- tirt: mundcs capitalize. madre. )a respectable dama Vivian
r- a l. rAr.-i -.-,, ___ __ ___m. P6rC.. E.q.c Mor mi- Of Ia 1, ,onto .d to -_ --- - core a becreficio de su Patromito Es- 5rnor
,R Isficalm. Florinda Arl-L P,- Irrio,11opuer-1. mRIdm ha 'I a Antilla ;,rY Joseph R. P a rrott, of Andres Gri-I f jodriguez Lopez que Rodriguez vluda do Toribio
qLjc vione it colar. organtimida per Is entrusamista It To enta I A, de ,!a, alto so- Par tan sensible Perdido. guardian
irl. Diego Moderns. I uillerme Niki- m in I, mcet tmehen nivicar mice- I Lei Doctrine ouropeonYngnr de 38 anom de edird, ii cud bwon. a. o tombitia den Juveniles fizuru
Anz y Ernesto Herrern. rnmp,-O.V .ra dn)ur;id, v ,oci ,,,,tlllAlm, Alle, ."inhart do in ccdla h. a- ,an el t e ce.-- lut till
lms cri, ,I '*Bahl, del Morel" o.tA of,.F.' ", ,ag7 rmIrA r. on- 13.53, ,,, nI ( '-.. r.panra d. Inot''e.ton' Llama, qua dude Is Plan Azu] me 0 IZII ,p.crIan
015_ amm; 0 v on BDIton d-nigande azurar el L. Hall.' no do t c au arragancia, All be:leza y All de action salon" qu :noza
*
P.artlrOn;.rh1Nu.v% Vmrk ,,,a Npc' r, vp ... do ,At -:rl- Ei Onstar Bibun. el lauque Imp.~ lea del order. quo encontrhndo.e lie Ila 6 ayrr. viernes, Para vinitaramp. oI1t1jn1i 6nn.luoJ,1.- clestiren lea deIdt. y Alfredito quo
as I ra en ov d A -W
46 KtH4CM notion rhIR'd, arill stirA me gran event on u que me he hechn, come a sun padres onviamc-l e,
,4 nrdo de Star. do Fr. el Atlintim. .1 lso-,,c--. on lea muelles de reference
A40I M-1747 A 1. N.tvlmil V k, 1 20 do Ins verrientem, con Den Akngr Mar
Poor. I'l ,argH _mgu. ,,-.. I in". Turn,,,,. o1mr, ,I Mixam. qu.:pud,,n.n..,ermpr.q u,,d,.bli,.,.,d,. I ,crold. bailable en el Hotel Intrr-'de, una repulaxl6ra envidiaMe per so lines cle condolencla.
A4104 A4401 g""Llill. Y, ;In 'Ci .a.' fire on sm art I II..... C.Irl. el R Rim turn" In to z it ki Sibanney, p A, no. im I roof ... 1. que ha de result" reque on I. rus eriencla que he Rd- Paz R lam restom de 1. ,oft.r. SoTor- R A ji, lituld. 'imitan R. nrlop,, it, gum ,%.do do T.rlbt..
T .. , C . . P 11 . furn., Jail! ; Jesus Perron. F, Ga. fin .lots nperaciones lie transported de dc ete de New Yar el Oriz.b it lado ell ella of Gmon- F:rr.r j .. arprfrmdemerme corcurrencla qua m.
'47" Tampico, el Contains. de New Or-:1b-irsell, sospeehoso. le di ran I! r dRrsC oft.. 1 Met. ell del doctor Alvaro Barre- Antonio Garcia Calls
.13 l In entracift Rot. tin Per,., y no y L-RAIdda, del Pombre quo den- Lim comminn de oromagand. del
.. 4'2'd D lcra rlr in ed I l DIrdmarrithm slunin ,ch. 1-chiord. pudicron I it. d I 'I 6
,miqlaw -I.F"I 'a'; AnurcolrnpCuja'lrdii.- I El'v',alnr "Gibam" me mantrene en I-It. I Ito 3, piaencancellele un registry a di- Curtis.
III Maria Morejon. Nigior. Raul y Go. I can 'RID ohlemdo pan tnomp.rt., It observer quo lie pagar ez PeAw par mesa Para p.eg men Lin v man bI re MR- Club de Loones de Mntantas Integra.
IM A Ell el vapor statute "Anita" que 1,nrl, Insom abla un bultolcuatro personas. nzan, a mediados de emte media da vor el actual tiresidento de, estar
rarce Dominguez, xisperanza Ullva, cemrrui de lie Pence. Prietin Rico. Ilego procedente do Bremen. Ham- I o"u,"sla erto resuitti contender fi2 car- De La Habana, or Matanzas. de 61910, el doctor Alvaro I-ivastidit y filial. clorior Carlos Prl,6n: A-and,
rI ,lialm6logn y quer ,I.cmn ,on ,it, topic., 1, in burgo 3, Ambers&, visia an trhnslto tgnes cle cigarrillos annericanos cle 101Cirdenas son initiation In% per5onamiHoredia. cuyn palmete de in calle J Acevedo. secretary: Conar Cnb..
,quo C ','f, mr7rg",' r'a Imr -, on ofirecid. par 1. Dtreri6n Pa -scruz. of excelentimerm, .efier1clietillas ends una. Explaso Gdrnoz qua hen tomadq Infliction ran, ente de Byrre acupa hoy of Hotel Yam. Ilo. Goberrador del Distrito C-3: doo.
Farm acias de A A1'-. 111z,,cf I, Vig,_ Adrmni tontine dr- In AduAn of ,ra Voi
r mocce I I a r Lo itz Von Tward.ski, ,cpr..Celnl,, Fp ,,,, quir Igilombat quo &W bubiame ,ble. I Agradecdo a Is tnvitsi que so lot Luis F Aportel.. tommern; y Jo.
' I Habana respetto, de las importacinne, varmi. .c'idan. Ju qua no as li a a colonto ell Vandero. que e hoes pan emucialesponsales. so M.
Din Gorizil" l p, nf:uIrn Puerto alumni, ,I III gicliplornatflio de In Aler D;r que mJg&7 all &f.og. ; .Nurz tr in n.,I Moreno.. P- t redearlar. d.
.. N_ ."c". lot ell Mhxico, ue vloja a lot parce ma rl-,onds interracionales me estal
do." 6, del ac ,,At .,m rogimine ,61, n "do"I uuu r Ire ad, Jocudad ,. o"I tan grnde coma It relt5reft Dra. lidariaill't ,;Tmln River. durmon ,.do. lam collies de It
turno H O Y A In'."'" do un Cons I r ibirml 1 055,926 kilos dc e, . scredil. ... re ,,,Ac pCrc do I& Ports. del Norte, atudin ell HR obtenido of
D 11, I c to, Rob n lea, hUblese cc to ent out._ Re in,.,
Ch SouIhrrnII A or;!n ""' are. ne! Au sp-dC 1. heman- RFP6bI I me pursi. ,,, public soLicitando mu cooperrI
. r alT Di nin ld.d dcI;Tamb,6n de onto d.- on del dectacado learn,
M a Nieves C Garcia, cent procedente on su to Jr, ell dtchD buque y con movil. Del come me It di6 clients allplona a min. grain fiesta 'a beneficro of umlmifon de unarostro
.. del PatiI I, .I., trito, Is interemante 5 rmz quRe rerinc- me amplim a Ileva of arm
.at el M. Carrefia. florminin Ague- ,,r,,,I, ,,Iad,,,,Id,",,, y 1, destirm ."Veracruz. el consejeco de I Jurz do Infitrucci6n do Is Secci6n Pri- c r c de
, A 11: Le _R. "Neopoblanars' del epuj rector Internacinnal Par Cuba. cle Is
DE8DR ISAIT1tiA PAHEO DE MAR. r.r J.m6 S. Merino, Antonio Ci,. room gar ruatra harms a me In I .%a alto' tarilas
PRADO) re as, Roberto IbAfi Ill. r Mrillinia.", el '*Acmi,", of leogsti6n :Ienran Kurt Van Tarmuteiri'mem. Bad. do
in ro d igmml rool ... lide Intect. descanne ulln. a] rellove cal a. mcgun Iceman en lam pilginna institution fundada nor Melillo. Jhobernazzin No. K Ann. a Uldritio M-2142 ,,I.,,. p..., "ll.remed.- y of "Joseph R. Pa. .nli GI:. .I ..,or c mega. nes.
" .1 H trumento de Cuarentena 'es
mdn.., Clara Berlin' June 'I- ic, d ',nim I 'do do ..E tril';teal AldictSpe. ,tlud d R t el do uLa datricadra Muv justa y acertadisima Is elce.
Merced, can Plcolm .. M-9047 D logo Fernandez y JoR6 Garcia rr.tt". S huT fBmrelxcal.YEI.l A mita'dtr&Ju cargo Plantas orde96 In fulmiyaci6n de 6 dr1ruez y Ada Ran& La "I '-I _n an Crmdr Lns Importsciones del presented met federal Para La Habana asil coma en Particlas do Ojon Importacion on el vlal. -d P'Dlug -, quo -in arto con Am Is- cide do ota filial leorifstica, 'de la
1
-]A.ros 1. r .. Initial. taL .
Accurtim No. W3 crequin. hall. rI d I a 13 inclusive I riesil I p I r c*,O it do Barren., pan his =n do dp
'on"' per one de Garcia Cent, cars tan Ine
' true Is Cr6nica Social. co"tante posicen. corque rount can.
is Camp. Win .... A -11330 Particron Para Now Or,"", 90,640,472 kilos do met cod'eria'su erugen orre'.'plido".2"zigmirram c..c lard., or ,injin po',go."..= Intilon Lmns. y At,.-, an" .: A i.- a de Franco, radicaft almole hater Yae ren enthusiast. activisimo. rim
1,..cl. N...402, ..q. _sm,8 I "'ICID, 1;'do ,in loraltil.limn it,- rorml. Los ligilelete. 167 y 87 do In Po- iInfst.diatimcull 1u octanoeitzfeotejbmnn of lunts, vellaticime d
'a La doctor. M-im. del Carmen 3,,j_'dijnos qua scroll mur, pocas a tgua& Mumil. "" ,I, So Ill., Airlines I El ,gramijunrle por via aires, 1, nombrh clom Jesus M ell Cuba, segun onmunicacl6re de 'on a 1. Aitc do 1. noch,, in ,.,,,,e,"
Ignacio No 54. coaq.t.. a "I I -. I "' M"'"". D 6. do V I 11 crij,
_36:ln ,'I rl ,!,,u 11. Fill, Page,. T, Ian
E ,,I, .I C-1-up.11 In v A, tmri. C dolde Santo Tom er
wedrado 1 I, C. ,Rio de Cmrodm- it.- Adua. P,t_6L do respe. ,.ndujr- ir. pcctorc. del Departament onto tirmin, on Im. barrinds. de office- 'mmolsomduld e-peimn.], ccl
or a Eujirru Mmr,, .r:,,hl- ...,; do La IlLiban. Io ILII. d iligalo ron a la C .York,,dllnd, el Biltmore. con unal
s ,,E ,rAHEO DE 'MARTI III ilir m hi.,% ,.Lsa B I. , 'LI-PD. Agiriotiltilm do N,
..... 11 ,), ,da ,,,,'on'd """ do el SRn Juan. gom de groxi esti- Lin don dr, 9-1es iiada comun v con
PADRE VAIRELA -S 11SOCImills It k Ill, rcir, do miles lei ,,,, I le. ,loclul 0 tl.D,I,,, de d cha oner- o'Coremopis. ouprial de ext,,,rdl: ,.
BELASCOAIN I ,I, ,, .EinrdL (',-olul I'alml Cn ,I I,, L'i". I',..". el nor .1 ,I, Rn It, -wrril do ralei.. rillanter. men 6stra de go nurcl6n. .precto y affect queol, promencia y distin ion Qu
Paacodc Marli y VIINIids 1111uj AL911sto Call?," ),l -,-m Eslimt;:: C rtrvdor d, AdLlallrtl. __ ___ __ shom. n elte El humble vamel puuto.
,in r't -5 Y I.., F,. I-,,. I cu,- timbre que mum& a su ejecu Past-Prosiden de nuestro Club, Rc.
led rim, not oq a rpl.no M 277 Dolor' 911 Nllorl I p "ool'. ;;;? I fall..
..... ia ,In Itnh. No 513 A I 1111 I 1.1,X-in do 511runi MI'mad ....... paAero: ,,asta- tual m idet to do to Cruz Ruia. Gar
rn 'l,- or- In Nall ... no, T Nuestm enharabuena entu cla .be 1 tion latoload.,; Am
I. Ill N:,I. fi,- M A 5.1' A.I,:,,d,, dr,- 1, .'oil M e c. ILI d,.,Ie,,I,- in pr,,,,,I,, '0
,s Flmia Ga-R, Alleido Iran pone, ell ,'I 1.1111IIIIIIII-111" 'I'll, ]I, -BD.,Idc, AcLI an, ,so ,,quo I
AK.la N A I- expomos 011c. ,nes cir'ul i
Ito le Ile.
I If 1 1 4 "., ', ... ... L d Golh-nr de "t,, C,,IgD on Han vuelto A remichr entri, nesutTc """ a 'to y out
Go .... I. NI, '25 clq.ln. it' ,m'. I V I is. nA ,.do,, I- ,tubes cle Loones do
So- IA'.R". 2 At 22112 ]- -Valllr :' LLtI'1 I'I 47, A"'.. ;.,!",I(", I ",,I .... Ill ,I din 16 de b,' qu" V ACACIO N ES 111
., (; despults de largo tempo quir viviRe 1, Is,. ha do tone raceptaci6n geneAlVI,1m No 1002. I .... ra ,,,I." I. I-Ill" I" 1,,I Galtrit-do. Julm oo I I -I on Varlmd"O, en el precioo chalet ,A,.
" 1, 1-dnm del A,.,., do
" I A 71117 ( ,III Malla Golualli. C."Im, Pe lr ,,aois"D", j c,!! dr- , ri", A I ulriw, padres. Iris .pD- decle, Ticket, 1. v"fa
Nl,.Ih, y Tr.l.d,,. A laltut 11-1 MIN, NI-eDr1,-,. 11DId-m- it"o. do traillle".1", pured. R On. Mon#nd,. y CigRBIR- Is utin ell proctor de Is vocal do
So. Jolt .Le .: A I 'I l A I ,,, Ill A I ........ T,- I lol- I ,I. d-nI.,..m-1,r porn Ins .'e"- r'_,;j INO LV IDA BIES en 16 vides VmIdu Cart.)., que hen j- sport del Tennis, Mireya Alonso Till.
d y ,I it NI 614 r7 .1,,re t';' "-R11I: lln oll. do 1. lose, tn.0 ei R,,I,,dD do h .... torboda, n one cascrim, de StilitaikE clen, Jos cubtertm Para el gran alrartuze
Moot, N flI. -.: I "' ( ""a I ,., z Y jneM., y del., Relmr.rin, qL11 im Jos' do ,at.ue gu rda In Aocl,edad maun de In viesoria, of domingo verintima.
o rp, "'"" ;A "i ol tortes ,I, In IdolIfl-no dot ,len,,, n*,,, y lndc,. .. 1, :7 7 24 J I -1 cor n RmRhle rescuer a, thro del current on lea belies salonemi
no y M.I.J. .. h; 7 R pra ,111 -1 to ,, ,nteirprotim on Incins it Al dar par terminada mu o;urnrJ.
h de In -ed.,dlf.cmet
al I "n I I L ii 4f to erurbmpd ,.Ams .pl,y.,
41 A ,_1,*,,,lI,,:-" re In e, Ill domin'.1.'r (111 dii.
F-bar y Los.... U .10 I q, R I do I en JR. Plays. Azul el ingemoi 3 are a I Cu,,t. of I
India 71, Iraq C.-In ,.. A 775i ,,r-jm-, Emh,-, .;,,nh- Z,,I..d. meremle'n. -nq- por I.m rigul-n- ; ., DonavIdes y Nona Valdr6s Crt.yaCrtR '-A,,-" tm recent= ivit. del
B:I..o.ain.y P.cit. M 11-51 Rnmr- Iio.-,I,, ( artell.rcs, ,I nea citadam lam immoriRciones vrogrm or I 1. .. It do Cut ',
,Jr. V., ,. Vrrmdr, U:1m" ,,-p,,,,..,n RdR1 G,- Nl,,,,,. A,- TI.,.. I 911.1i.. A Do In III Ernprre ... do Para ocupar Au cosa cle .A h .,on Ion rem clo
Del. ,12n, m to / Ilyrne, hard varied. 11,., ,a. I .A Dospues de eme Front alinuerzo
4 9
No t ... Per .... rim / an au I
Ny '.' nDR hl t rl,1-t-I Dayton ronsporte o Explese, Cie. y Raul, pan ,jt, hlgllm f .
Sao Igo A '.. ,I
Nil ]I'll m n a c;o-,,I,,, it ...... Iz.- Aidellone Is, .,nd6 ,tell- I R cot. 1. .still- bailable "
.6 'I'm" -11, I me prolongam hasta entrada to roctie.
Cm -rl. No 21 ''. A,',' he.n ., r-1,gI,-,A in re ..
otomo Arias, V1. let D '"
DES 4 k III tv ,D_ VR, orm b -.11-lo sun arcustades. Para III baile de'la viper. de lam
_ r, to it . do "' ... r" C 'el'"d
CA 1. Anng,,. Eurl,,,jo (,_ I. y Is _"5,rr;V
M PADIRE VARELi igoo.. el Apnrl.,I. .. it permannis I rg,,.14, Ad
COA N H STA AVENIDA MENO* ",', AE ,Rr; 'Aruordo entre este Coleco Ptime 1' I V. muly secticlo ell estate line- 1, h.-m2d."-mrzl.d. 1. "Or
AL tINFANTAI lie Trarnportatiorrs AtIte.n.1 "
" A- re I In am. Y. -dcMhximn 06ram No. D03 8 Plot, Agosln A1,LIs. y A-11. y o"'t
e- tar a.. Pra at estimachirinto bratrimmill ,Al;: q"-- v'rIe". altermarli on
NO. ell .. M:' 22 .11" Dra' q A a]. ,I mod. do R-d, I e l.
LAzer U 68 _M' - __ ,e,. a .1 ,rajI con el" Conjunto PI
r A C..p.lihs do Tr ... x.rte .i PRA.Igirsis, y Fermins, Terrific,
E.proso Acton, los nombrem ,,, _.. on titan reallocates par el gran' ch-d.".
flatimel y Annabur. 13-4030, 6 _Z .
Arta. Men .at y J Peregrino LI.308 c 11.n I 9 o
Ocietand. "y'lSitims ,.J.3037t a FEU iFA hoy 'p'r-,'-' '-'--',",.","'P"" "' "v I a -1; _.
Padre V' r a NO 919 A-3344 T.d. 1. rusl cernmew.m., "I , : 0 niq
Infants N 001. C.quin. a till. v rfrml r.,ItL ., I .: .1 I Tom art posesi6n m ientbros de la
. ,,,pam,-.rmlmi I r,
Senjum'd. ll.21 1191 I -_:, a ;41.1 .- .: .
.in y ueed F P.-9111"'
Hospital Jov.II.r '.. I .1 odsemcla.yre dr.dri n lmdentA -,I r. I I
San Frarry No 262 U-2266a la .tumba de La .ban.. cl..D.s I ,,1 _- Comisibit No Pro Playas Pfiblicas'
tvh ,.. G6- N 64 III 1211 now -_ .....
DESTIE AVENIDA MENOCAT IIN I I Dr. "I'Sn.,ii- --.;.- . c
' -_
,,!.. 1-11 lr I .."o.
FANTAIL I IASTA'EL RI6 1 'r,. "'.. A 1. -L*
- _'I cho dral Dr.
ALMENDARES Eduardo ChibAs' Ile I- Ffiri a.'. fi-__ Turo lugar dicho acto II el Desoa
don IQ
,IIijigo.pr6xinmres 7',,,,, rLd, do 1 _'i
C01o, No 455. ,..I cAq.m. do locriese clifrufando lodo lo -,-, IRIIIIII 4.;;, -I A ., N I 0 emls el vRp.r R's '01
I, 1 1!:1114 I c w f. Z SALIDAS DIAR ; ,,, . PiI Herntindez, Nfiniftro de Defensa. Detalles
Bi
'fi '' G Flota Blanca. (ILI, cmiduce Aug C100111120S fiene Para ,;6
-Lit.rhm No 026 1 1'. I I P, i..J,,.a y c.rg. Ron- _< ci
Av, -1, Ell 'LlI- 'Ir I 2 usted: la froma y sintera 5 ED Ile s-Ille act., celebrado ell de AsistenciLa rllblin: firsorem,
A, ... I S R.f.,l 1;-i70 ,,,F 4 6161'..;, I.a, 1;:
: ...... T ,'" ,I' I,,,, ,,r'd-, 6;1, v-.,r b: HABANA" IINFUEG
onie n F F el dr.p.oh. del Munsir. do Dofon- free. Me tin u ,,, B A art, do
min "l;[ """."'a' io .g ,I,,,- on firr
L ., .Dtre 18 y 20 : " 4 a 11 ..... they nalm- I ras o,""'ra'rm"',.mE", aa,rr.;r _ae z hospitolickil do sus habitanits .. Terminal de Omnibus Grace[ y Son Carlos
,. ,2 - ,L 'a ""I"''", : ,, I. ..... "' -,air Feta III An I~. hign, In lam. do im-Iml, Dndci, drec, to go 'em I d, Culturs,
R, ,, ,,, fill D '1271 " a Is I L ... 1,,. d, I k lu L it rild. tatmo,6. per In GI ,I". Andrin 9 Toquilic 9 cle ]a rector, crnda Connision Nrion- Fisiorl. del Ministerm do Educarri6e;
14 ]I n 4 .r d'ir-1, hOrMOSOS Playas y dubes ... \
I 211c 12 47n. A 21 F l 71 R Cl"ha' "-" I',j" "I""I" 'no. ca' at I""'. -6mrm' ,,, -J, rat Pro PI:y,_"PubIlnm. quo p-r- ,Lee d.cm, J Formiddr, Tell.. it' ,q on A M H22i D' .',' I. "" -,,L1 .,IIII ,,,,.III,,.- dcAdc No, 'ork, -ndr-rrlorp ,,,,,,- I DIA NOCHE do el ,I",. r I .
I tolle 11 103, out F ,In ,' DIA NOCHE
I (7 ., 27 11 ,,,, tor, on jc,.A par. I.n If.b.,ra or, RL Inleresontes reliquilis hist6ri as ... r M ird.vi I c r i a, doctor errian de Higient y Camparnenterl
.11" 2.1. o.mflm, I'll F 1 ,2"jn "'a I, N-1., Pert. lie nA z lriftntrlom q.Ie ,u so
cc F- 7 v .... ;l,;L I ;, dIr I n"Iltal"Im, r-- to Rat on.o. clin. gonoml entre ell n / 6.00 8.15 6.00 7.10. it, ,,, AA be.11, F. omqu-r grandloses bellezoi creadai Pat III -rt.,r. do S.lubri ad ,Isc
11 "T.' 27 OM malm, do -, Ministro explic6 R lam -- 11 Ders
C. K. 101 F 967 F1 ,., 1'. r, 1, ,-jl' ""I J,, Vi'-U so 1"", Social: -.Dol Fl.rDtD. Ron, Ley
,11e P11"'Ala.11-I, mono del hombre ... y teCtieSt 8 15 11.00 8.20 11.00 que ,ran deseo,, D .Dlre 0 an rad. ran m y :
esta probando. del honorable sefier dircm, de Orgimizaci6o
... 32 N 101. -q ... D. I'll .,jam _' ;' I" 'I" 'a 'I'm"-' Per halbo", mufnd. an dl. do wre- fambilin a Irovis do su Yale par 10.00 9.50 Plroadrt, de 1. R,,P.blr- ma or PI d t I'll.,.
I, A ; ....... -,.,. 1. n onto do to, Prit-Ritm do Pl.
VMOYA. JFKI S OF], MONTE I ', ;,, ,., 7 ,,,,,::I "" ,1,.l (,I! ... entr_ .L., m-.yf- I on ol p-lo ,, 12.00 12.00 ,a ,,, Icd,,,,Ej,,fc del'Cuorpo do Ir.go.
L V grient Fulgernor. Batista of iDn,- .I ,I'D
SANTOS SUAREZ ,, ,*, ,I I a. ooluol.. dohdo R 1, 3 Omnibus likentindoz 01 lorYRID IIIIIIS 1.15 1.15 yrPa.rillp1:3a. popularps on tnda, ofim- Al ... ol R.Juan D Iihrt.d '51, to I a ,,, .L ,,hoda floral ell oncalon .gu ... ro, quo ray'r-Lon Oriente do la rule (ImIral. 2.45. 2.30 1 I I, pan quo 1.,,cla r, ,a, dr, .Nan. nurril- dl d,,-o,!.r 0,
a f:dD ,quel a region. el Imsotl .' at mism, tterel7n deSanta 11 on Gn,, ... ,a ar,;I rfo ell .11 ... I A. Do Poor A Heir .1 '" 'n 5.00 5.00 id, ..,,I,. raom cut, ,nnp,,_ Org.n.-Inn
In d' Oct y F P -I on. .I,, J I""'ha ,1,1 1 d ; :r I,, L ,a lei ,I". Mo. p -_ ne cesarinrr lugs ... do rparcm-I4i.1 lgndD ,let NID,,t,. do Otero, Puhli
10 do Oct y Are do Arota i- :1 55 ""a"' do ; .... I. I-:,, no Alun-., to do L. Hmb ... )last. In., prionems mas nun ell )am moses de -ranoSrunn Z,yaR v Lmrrrl 71 ,2 I,,Lr1I d, 1; RmEs: U-5320 cft o" loriclue Plizi do II subI 6 i6 dicendo el docle, 'r
In If x ,1;5 it', CI-rIa, ,--i,, n,,,,h, ,it. hommide 1. miliuln. dr l lones pr x' a RESIERVACIONES E INFO
Ho d; ri, Ihr, Nn 1017 ',,;,-afis, ,I, In M..ria In Gerenli. raindez. que I., brilme. 'I P,6 ,% ,Dn.. orlarm del Ministerto de InfnrmaOr ubre y PI-mr- 141492 ulli. v A,,,,,,,I,, I ,,g.DiD rrrDR.,yr
lurado. le seguinn virus R't.dD 1. .,on y ,-,,I.,,. do O-.IrI V
B70 1191IIIIna Ag- ....... I,., y Al.-.-I "Cinnal Gore nimr Ltda -go do In cast. torto e.e de to referida ComiArea. Al-od. 'A Apol.) -7 ra he b.qu,, Lure. habi. smunciodn: .u
n,,,,,,,n z d IF a p I i C' be. PFopaganda.
.1 F A D rt, D" La of."Ida III""I lendIa "I ", c', su Ile d La 11ab in .." marina, M EN EN D EZ Sub-Agenca: MAZON 2, adro que iguaImpnte se proponill ,mien.
Sort., SuArm No 124 10-1 114 to, onfr-,,n,;lrI,, r .... III,"." ." a ,:,.o.duce Acargq general de.pr.durt.,
Called. do Managua No '55 1. upon on y numernsom paurajerns ; , I of Presiclento Batista goes, un -- -do I- I tullabonst".!SUgieren al Presidente
calb6n. can a I e:, __ ." 1,- PLAZOLETA DE LA UNIVERSIDAD verdadero "Basque de
itunn a este Puerto que vionee , i ', I_ .I... fertile 1. 1.y. de B.,lum.... 21;
Cifoula d:11 Cer No 1969 1.1777. Ell mcourriamilefuRIng. VnIdu do tax eueral de penas
r F' 0 Interim .spirfall. ,..p,,p- I --. U-2528
C Ind. d C Ion No 2203 .. ... ji borde do Is Blanca, of c A!'. reDaja g
Ague Dulot No 224 1 j ,.IE- horn, 11 'a mnenn. do Mor I uneed
' 7 ",' did raj' 'r or Tarribion I ,_ 11 c dI C principle, "' Dapa Para el 4 de sel timbre
ulr', in v =n"Ulnur., .elelnlls I r6nsto pa-1 oristi a. e ubm. y at notorne
romento. esquin, a Primera "' rn'LO'n" L ',i"ed,f,, ?" d j ra Veracruz. Lat relaci6n dre n0mbrool ., orgullo de Ian Americas, ya que ot
,,I 1 4 415,' ,r', ca ,", d'.' do "! rI,-,dRd do L. det.d.,I. viVer.. quo him do 11,-1 Antigua Basque do L2 H -di1 I I Una comisi6o del ComitL National
Word 1-7410 H.b.n., jImL. a ,.U
Mercer, No. 602. uctrain. 'R If to r '.a. -e d. 1-7 on,
"p"'I 1. hubun., de, desoparercid.. "'I" Culeation, -Pro RebaJa Gedel que fu6 "llfetr, ,,, ;,n mennorl. 7 M.g I- 1:.--,e',,, '9 de
"I CS 77 r jdr dest. publicly reclertornento. I ,no, que .ud are P. Granites No. 39 1.72 cud. on In luhR I oculan 'Inn -91da nrM I nu a" ,isdto of DIARIO JimI 1- ."jommion: Lam ,, pscomtrl qu, Jos P. I ., .. orb nizadris par sum propletar-, can- Ili trogs, c.tm -peracilin .ol
L ,ILI tim"Mt.'e, P'l I. ......... d. ,I ,.I. L. Ad .... h. it, virti 6ndolo ell zona residential. I gutirme. quo ,ionee i-calizand. er_ -FM -!_yo"_ gf-da, fl, . __.. ., n Idlll. Lrm mt.rj,., .11 = : 46
1 I.. I.--.,!- --:.-,,! ... *"Fej I n.N,_11%, I'al at, qua At le .. ... __ I A crietinuilei6m el Minintle. do Do- ,a del meiine P ... Itien- 1. 1 I-'-
. I
- I I I I I -Agiiilixill'de 1952 I I I cliumeadog I I I bt M. i
Ai5o CXX ;,, v ,G&Wfieadollll, I DIARIO, DE LA )UM A.-Stithado, 16 & -11 I I L

1 I I .. I I I I "
la n '
mi. .w se"ra & Bq.Uovems Ahuncio
lnspecciort6 Batista en Demkdo uri busto de -s CLASIFICADOS, de ULTIMA 1104A
. ... _1 ___I , ,__ 11 0 =
I -11 I
- I j ,
(C"Maima.16. A. IS Ink. rand1m ) Batista qua al Goble.. .1. V _,; I 1, , 11 I '
. I 11
mabIlatra do = do,= = ;too carter : ,,.', I 0 PROPM ONALES -C 0-M P NTKS:
Lox w1l 6 I I R A S VE
' I 1
Ob do .rA.r P.Wd= = G?1xi= hni"7.1!',.hm_ : - I I ',, I 11 "I I .
.. rr :gg aaaa- -, - "", -. 5 DsXTSTAS I CAM 48 CAM-1 11 I
it. conlim zituaci6n.de be edMcias Canada hoata Deg" a r', I
an al P 6% recurstom i ,,, ", 11 'q I 1,
?eM Vm i1cImwFdmAm do In Ylel tieme = o P!,urmitirin." ,,, I _, I I'll I I I I 1. DR. JACIINTO AGMAXO*U.r ANTOS ILKPARTO KONLY as Ynt" titanat
'b ,I. neral ,xemnUra.,Ao .0. as Vad.d.. Allex-1. rate. elim.- An $51vot J.rdln, P-W. main. =
RPL a= oti gs getalles relatille.= Pr I t_ I ,2,Jr
"1A eduamahlAude, nde mucho do I ," I 1 11 eIplid.d. Tdintleam An don IAN Plart..; A-SM. Troia rifteeta. ... .=.n= -.. mAl, I-,"- I
urban a ni= %r'- .6m. al Gobi. Pa. .it. do I ingdoraft Rayos X con"Itan .1 H-7344. .. = e;m T't."J'An= 4 ,
qua L .V6 n- orletatacift Y da enseflanxim, ha I I , ". d. 551 M -.-
4_ li, tarde. A "Ballad earibidar. 4/4. d.
= -y po' I 'I'L I I AUTOMOVILES ACCES. "mi., .,- -0 -,
Bar C on do tOOO al = intilinripAen lotion Ian Claim
plat"C& 8:m 'n='du,,',qU. Pa. I .., 1 14 baftam. buia-tres X r= .1. a,
a 0 anto. to ""
Pr Y6 ars !', '11, I L n._ 14-74011.1m
J m:1 G or I I --- li I I C 0 M P RA-S I
ob re.= P us is diM b "... kno ciu I I I --- COMPRO AUTOMOVIL I
Y a M do reflejarse solar dadaras pa , i ,. ,r 't. '. I .1 .
danfkamortla de micierto a pr:.1Prc_ ral qua remPondan a normal amicidoxx do I 'r SE VENDE "
!r up esipliritu cultivado. I '
1. ":,-Z $ ": ,,r,, 11 t; _"
ttR b i I I I CASAS de maren conocida. del 50
. I ,',, ',_ , ,, I pars arritta. Indispensable CASA 2 I.M., alaXtien fAb=
daUoTy eredidente SU_ "Aqui pues an Is Plan de Is Res I f .
r I don 297 a Is.
P r I ,,. GONZALO FORCADE It. O ccrnmrd P= B.L.
al rex t al escultur P she ser enters Un Can, L, M=
ad Jo = Ue.9 or con facilidalles. main, radmad. do Munual.rion- g, to bm or Cooleglaide)
J. Ste o Santownim, y all Q. gulda so figure (Carredc Acting: vacta. Infarnaft Do"ift
Ins min do d6n Y de Jus- amparada par Is balamm, *quill I F-5628, Marattel 114. Ali. UO-oW. ,
t1cla.. LL I L L don de Is justicla qua parece con- ,- rw Hass".x /
Pals" dot Smaller Prooldenli demula an so estructum urban, con -.29A-"R r:2a G=.x -, L
I Ab. a. entrain. y an 1. Telf. 14W9& UH-H-6529-1 16 'qMM H.nill4g.fif- '
FI P ... Ideal. BEtigis h.bl6 de -Int & deltilfficl. ,IgUI6 dicienda al -necaald.d de portable uns, re I& General Batista- deben situarse 17 NUEBLES PRENDAS SE VEND I I
chm del trinsito on ingue we& ful aquellas centers qua P-gandan a In 11111111111110
divulgaci6n y.expoah:16 blen cla. UN-C-US-"
y. qua an. An, ca= =0 pan todoo lam qu Is distruten -, Casa do* plarstas altos dal. L ,
iud.d it, a qua. at ivamentx. CO. A-6677 Compro N o%
- ban, it-. mdel hecho duu.eR,,fec ocupalloo, may amplis, airrda Yen 1"La do paseo a an last I Ila ,u.." Patris, Mumilbles Corrientes *y'Flnois
P11. I I =% a I& indpeupe'nIncla I. me, L N ecesita... umui.. _- eserilon, ..in ,..dot- va pars burfeto am comossallimorift I
Mind Y ramincei- berstrala par ti esfuerto cun.'ecutlm ,Sjulin, .-I.n.. .bJ.txi .rw. A an Gervasima N' 565, skos,
_!= ::= Sim Y. -I Inge- de Ian protamlirtim y de Ian cornba- I ''I I 1. q.. .wrb. Coxx cranplaw .- lod
. 11 I ' y tam. -Sm. "N-- orma el dianalke de,2 a 4.
niem Varela par to tramItaci6n a qua tientes de In glandes gestas del 68 11 17.19
= ,e SUR respectivas criterion y del 95, con eignsamtento vigore- "L, (Coadn".I&S, do I& pig. rujimEILA) said. r aid. Juxta. T.U. A H-1404- I
. C - -, _70514111so, Is idea din in ca. In norm. its Z: "I" ,.' reducti6a de armas Y "mbu st6mi _j UH-H 13
Se reftei6 a "Ian dim an qua con conduct encarainada lucia to femn- can, slempift qua Mosca, tar a, Dillon it' baftelsal: C A M _140 S_
arothisdamino, fervorosiq proccovio al do y toreador qua nos dictates Mart! I
Con ,gmbAmc'.d= u..I6. do
=mompars eucister lal proyeeto con ou pridicit incessant del brazo de am So a, CASAS V E D A D 0
de nu =a. ., q a al Tribu- un Miximo Gilmer; Y de on AW qua U
d= an debate, Para Cohen @al Casa calle 9 entie
nal ententillem qua am al major y del ho logmdo Id Independencla vprios .joblernos no habitat envisdo,
que sallaron prentioulas an primer to- Asegurii 'al positive ascienso de Is Instrucc =ca a Run delegation Solare IS 356. Accra de lim hrlsm4 par
sar al presentation par al escultor Si- Rep6blica on to emnalmico y an to actitud qua deben mantener, Cambio casa por otra
y al Segundo, qua lut cOmPe- cultural, Y Para miterar am pmp6si- I I Jamb Malik afIrm6 its Inatedtato tal, said, biblioteca, hall,,
qua to% Estadom Unities tratimn dot re- cuatro
cre;r I de Enrique Luis tot de levar, or al nivel educational" n Ill. f%,k Una derrotal quo sea mayor
varelauGyocveant esoyeCabarrocu. Nosotras themes querido y quitse-- l 0 ar at completosi comedor al fooAldienda "a Is divhd6n do opinla. .. I I j .: reunl6n its a Cambia Casa monolithic Vius entosim se promovi6, men- la A Jr a Is tierm --d1J a sembra, Imition. do 1. Amadmall6st'de to'llitt, '68, -4m:. '-mi n Obispo do Plant dol RW a I c eia do an To- bora, pogado ;6adero ruta do, coicina, paille, SeviumBO, ,
ties gu r it I A Into P -nta qu log cuarto criado complete I gaclon AD actitud imervatim precisix- Rix a miss dean. 4 K )AS "=- dos, car buen 6xi a C d al. 15, con Jardin, portal, salo,
.ante a causa cle to mucho qua Is El Presidente sefiE16 il"Tuils an In mmmba sim, preside al empaAer. madoor AntaileAs. livallo Diu y Cis. Imseleads am de Is pelgin it ran Is
xust on todom an P Y tam" D a maq eta a nos a as ad ficlos quo sill" NZE y ago Is osepimAtl6m do Is CJL josmamild. palerma Frommilisc. Fire;. par Is 'Amelimalis ,do Is iucha contra Is r I cl6n del P 2/4 larandes, cornedor, cocina role; toda citarmin, 469 me.
qua "al is pu a consid 'a A: ,&Ili an .Izar Como Is Bibliateca limits del Reports Dollilealm.11, A.. fad ariglibuy quedd, PromWi Loaremon Virms, per Is "Ustiolom do Reporters tumlo de Ginebra r al so FP t r a a y 68 OMtiMCtrm
phado muchm de squ a Ngln iniciativa del Dr. Santove- devalmis B.-Realm lithe Al us. do a. acterio 69i- qas,.bafia azulejado, patio y
se ridad its D r' eccUm Soya, aludi6 al Pa- ... ajar, fedis do talTstelar is G bs"s. as ba"; al doctor Alejandro 101, I $36,000. Se ant a deoiclew
Inc almoto as re.strits.". do quies te people&" del Repast*, &N ca, tllasprAo, por otra en Vibora I. 11711, des- fien. Te. ;
gre X = I a tero di a ran- .at. Art a actualin = 1.0 ca Cohen expltc6 a lam perlodlatas, da. Informal ou7nel I
.. Ins din en .. to A. trugju oxcelas esfemem AD al Haspitat Civil de 6" Vills &"- ft emeseutm al Pstilme T MONO t@; Y 81 G*mP"sm puts de Is sesi6n, qua lam declaracio p forcible esa misma zona 0 I I
PI.- de 1. n.-.p.C.tbIica qua se del Polyorln no no ,Vldlin- it- al primmin, &a ocambre do IM. da t* treints y Astaide 9WIle., baclend. al remom al akddg sam- ties bechas Par it fueron reclact"I'm Santos SU&M. que tango 3/4 .
Win on an em t tur u loto de '. njib CA, .inein .fift dedleads. to .a" y sl- im solidgm, .1 awlyal, sador Joni C. Villislob", estaxot. smostaida pm. hoes vartas memoriam, cuendo al Con
'l I .1
C 1 a y tic" orgu- Famman sale de Sagurid.d -..Ivi6 quo PI con garage. Devuelvo dife- I UH-13-701112AI 17
Ila its Does its nueotra Para .fi-.r qua de todos modos its dolor mines. Is beseamArIta sellers Elvirs Salsomitilgam do sommoss Ronflit, Allarn, bacrainiq del CR.Alid do uunto goner bdecterial6gics compete
urbactimano". "' Ili li tartan Una concertada conjun.i6n de p-p6- ismiloveram, Civicas do Guarambaroar; jr al doote Gabriel Cabria 6a rencla. Vkgnt@ Oleclan 1-7181 .
cusnuis viaiten al a Is Conald n al Dentine Y no &I I I
lular ya urbanism. altos a IS que preside tGdoo estos, DermI6 Is liplita Is mallarits Elvirs, Rall.varam 7 14k.-ax director del Hospital Civil damage 1rAbaJ6 exams
d:.r , I.- Rotgrnn Pray an d.ber ..It, par vus rei lionualo. Par alto sum decaraclon" I 10-UH-E-7450-;4.17 .
6nV a P P to .- E ,.
I.?
t1Z ,a. p bit- Saladmirsts, v irtaxamn hija do [a meriWi dwali, on mde Is nifters, Elvirls,11allisdrigins do liatilloverm. elaboration antes de quo BE -'a . 1. ve; plan E:rRo. I laza de In R !Fill 1, I I
Pue au capacitaci6n Cultural, p1mm an, al m.onumento a Martf,'la b D- clande an al Rate de bandech, al brows 7 ls'piedlri,6 L& I go Image al momenta do ma, devolodis Is I&pld& efectumon an Toronto 1. union its i i FUES BIEN 1 1 1
c I I
Is Cm. Rol"clones its Cohen n- VENTAS .
% an IS, Plan y an al Mon else anal y al Palacio de .Umm LAS man NODMNA RESIDERM
-But Artes. an bacte.
Relined, "su gratitail so remon.. abren al problema de Is %r .
cinalento r I& forms, y al desinterk Fin" al General B 'It' I a riol6glea an Is Comist6n I 46 CASAS MQUINA CON 2A= VAM
11 .." It om emora ... U proxmia... Malik axIgJ6 qua 1. ComLsi6a &am
Con qua ban coardinado todas too rando lue, Directs es entul.l.d.. Esw a a a 9 Se c Es LO UNA CANA TM ENO PRO30M JUAN
criterlos an al denied de sobrcponeo Como a triples dooms y anhelando I a debatir plenamente ate Co. BE TINDS ARROYO APO Y AVENIDA 7DE I
In grande 7 In bueno al realislor so qua I& comild6n qua studies Is or- Inside do Is pig. PRDIERA in. 61 propug an mana, no one yJarair'- w.i1w,"". 3/4,T," dr baft DELGADO
gran labor'. ganizaci6n del Centenarlo de Marti (Cantinuacb6a, de In pit. rRIMERA) (Cent I (contiummstim, do Is pli pREWE") alliances a mh,16n; an aqual opar. -eL... air. A p&,& m an no I tramp" AWSTA. VALE COMO
Id it ,
"Voy ahora a decir algo -ftntinuti, uVaqogarlos y 1,le,&nrjcs aLa.m: goblerno de hombres honradom y ---- tunidad resolvI6 desconocer I T:IL 1.75" li,7457-411-11 I
as
al General Batista- qua eitoy segu- I u Chi qua 'I ama o de Ct, as ll. ri anthem h.J C.p.aes de Implantair procediplen- general pudiers ganarlo. De refultst saclones hechas par M _. __ GARGA $70,000, LA MY W I I
ra ha cle alegrar muchtsima a distin. d6stram A I P as 0 Y a 10 car. car mi. Melt .1 desen,='ini'lento del too hanestos an Is gobernacion del usi.,ni. al primer iepublicino-des- qua Ian Extadoz Unities hacen flowers GRAN NEGOCIO I
Arlaeh a pro .nc Cam ey log cludadano qua tenga necesidad de pats. de eleccl6n de Herbert Hoover-en bacteriol6glea an Cares. Ediftto rrionolltl- .,S.Ifl.a I.s.r. -nIdea maligns y ha de costamos a ...
ausotros muchas tatigan y muebo su: = ypproyeetoo qua Una vez ul- scudir a can of1cInaA i-dicl-les La huella di:da.nr sale luchn- rompedrel baluarte del Sur. Hoy Malik relter8i sum acussclOllft; to 11W.00, ran ark. alpatie.1 $40,000 Desocupoida ,
dor Para poder cumplir In qua va A roponga Is Conalsl6n. Pr.poid.tim del Minlitirs d rim absurd 6 Mitchell, habliando con IDA dljo qua habion sido probation an lam sm,000, qu.dan I afiru. I.f.r ,.:':I. '. M4,
Las Se dftconmer:a; mi Una obr de veinte parodistt. .an Washington, qua Ilene reunion, de In Sociedad its 1, Cent Grcla. calle 2, Avn1d, 2, Do
men a expense in" qua Como on de atlabras finales del General propoine al Ministro de Justicia, efios de corollate y de abnegacl6n at proplisit de "mondear" a Steven- R Ja; qua al Dr. Hewkett Johnson, H_7". .. Totalmente rodeada de 1CIr
sea Como un Frop6sito, pesto qua Biltist eran de "llamantlento a Is ;.asl to hiza, saber a In prenza an a. luilliers, .1C....d. a render an son, rrsVcto a Una sugerencla del Be- it, n c.m.nita do Canterbury, lag dines, con portal, salla, hall,
al groP6 Ila de Presidente de Is Re, buena voluntad Para ammeter al Bi- to fasonto 2 PIANANA. 009 CVAOl
. re"Z old,41bra de compilar nador lah Moody, den6ersta par h:61a probado: qua rage .'In 3 ""'u'"'a"' 3/4 con dos locifios, torraza al
J .a A Infinita nl lmero de pectins Cuban.
un proyecto. Pero e trab.jo y al Ingente esfueno an al rent Como a al h. ethimmente me
I p ... role ,,, ,,,an
soot ., R whana llama de since a Is P Midh1r, er h oulvartido a lam Sol rdoo its Est&. ecroad-1. 2/4. bar' I"I'll.c.' '.
F cqil e svay-n decir es un anhelo qua riche realize pars cumplir an Sabe Seri Ins a Pml.Ci. de an par tolevi. 6n stiontit 11. $,..M. Sr. fondo y otra al costado; 2/4
A a .er con ,rim qua alent6 Eduardo R. Chibis a 6 dos UnldoB qua "son enylado, al ex- N.- I Z-1
lu pu d. .10r d. Cam. u. lam meses qua restan nt2 monumen- JumtIcIR. todam Ian archives de ]n I Cr h, '.Mf ... I Mi. H-143948- 11 Cr
do 1. largo de AD vid., cabri. .firm.r In Mlt pell qu
elie & Is ciuda .uYee ,a scria "una coo. terror no Para besar a lam ninos, zinc e iados, garage con su bafto.
. as dos candidates fT iPor qui refericlas
Ent Din. I brx qua lotion quaremax y Am.- Audiencla. de In Rep6blica,.Purs qua al 6 enalre'n'te a frente, a Is vista tier? Alit esti Ridgway. baJo al CALLE AMIST
.. it mt.., ext3ten algunm, Como al de dirbaticur, ,ra motor. sii,-oo Es Una verdadera qanga.
... ,monumento.a, Marti no Pa a -a- rim Y 'J.'etep ur., p. eP".r'."I..'.h., ,ih..,- de raillcine a a .Pra o
,. ,,,.ner.t.rl. lualvamente an giley, par ejemplo, qua contiene un ,dernuetaran qua ha calad _Y 1, d. Clud#,danos, Ins cum' cost c.,e 6.1a gue ... bacteriol6lica Car,, 4, RI,,, dn. al, Ut, I d di, I Ruego no charlatanei ni pe;
arm Ultural qua cince]6 ]a vardadero tesorn an dacurnatiton ra. hando Is proccupaci6n moral, in tones de a n n or mof6 de manifest-clo- in, rentArd, ANN. U, -1,,
mann del arttilA. ni an 1. prnerici. Vlgit6 log astilleroli ro. qua deban see guardadoBxerfra- cer-Ild.rabre de qua al primer debar eEn Denver. lam oficinu centiale. ca, hchn por Coheh respect a qua irbrirmi,16, M no.. ,,,,, x ,ru= almistas. .
r...olarouldod, del monumenin y de mente arm qua no me pue an J.- a colutill !it Eisenhower anunclaron qua isle .-,I top hombres luc an p.a.ra. = Irif.'....., M.-l ..W..... C.g!,d.,r C* ,-J
no an a alto qua re- at n, riitr.pt.r... ratri. a. server a de.de lam destines *, eii,,Dlirir. orl prllm, .11 ... I., no r.,Ndl restane.t." c "..Aedificl.s Alai Vickers, Delfin H. Pupo hi t.
outtert in _Enos re v --ir Vicente 01oda 1-7181
,,, a" p6blicos con una evidence a Insas. d an to qua A@ callfies
no cam.g 'elanox e. I motor Ean n Malik
pr ... 0 it a,; : i. n A urC ... AN .......
el doctor C6spe e" clide ** Am N ,, a I to i3 as UP
"I' m" qa' '"do c pechab'a netitud de decor y de I Como All primer discuran r mente er it do. n1d.s ,or ..
alincl6n d- ra.lid.da., MON'MEAL, C.nodi. .goal. unT Pa, A "' 'i I I I-
... In par Is fuerza dt I-d 1
n ei6n de am Audiencis par ;epudio A Ian viejas prictica. de ite. ,am. C.ndidato pre.1den. "Imponer to, mil.d.. X.ngta __ .1
- A (AP.1-El jefior Delfin H. Pupa, am. Real Orden de treinta de Junin de aigeo = rlsm.. er canon an An .arms. a a as I ,:a.. S.U. r.. 3
Ch... Tlhl qua ,I gnn in I A an- A.. a"' Bouart. IN,
Marti, al qua no.atras a 0 bmj.do de Cuba an al C.nadi. vial. IBM. As 'revel6 qua Eisenho. mecitmea". 1. Am H-700 141-17. W 11#49, 7" 17
to I A R. Chibis rln I rism coo to ca tan Una In- Cohen neg6 rotundamento qua Ian
.frendar No memorial can ,. .1 t6 bay I-I ,:,tillr., de 1. Vickers, Fui may gentile al Minlstro de Jus- me debe esta persintencia an r,- w r obab) ra
major legltlmldRd, ca squat u Ltd;uen I% cuperaci6n de ug blen qua parcels vit.c 6n men habl., coven- Fitsdas Unida. hRyan undo gases a
tremento am al prog, ... it, (I 10. ,uxq. cludad, inspeccionando ticia al recardar qua al autor de i6n Nac anal de 1. am 6n Is i
1. R an constmecl6n ley qua dispute 1. creaci6n del Pa- Eerdido. Lots to so clam par. Oh- bacteria an Cares Y calificii do tat- i0esea Ud. una casa?
I m O't'n
lem Y del p eblo de Cuba an no Para divers,. ..ciane. latinoameri- laclo de Justicla In tu6 al doctor Eme- a, Bu contribucl6n a to major him- ricans del Trobajo. an a or U: ,am laii acunc ones .oviiticas. PARP I,4CION
a u r a L. C, I 1w ,
cullum. .u educaci6n." canam. Elevari on informed .obre alto tarlo Santoviluila. hi.toriador y hom. torl. Donates, a Is qua a. entr.nn Rate In BemRna del 14 de sept ralsibn rmlvi6 consider al LTIENE TERRENO? .
eat elide ,an I Ingulares gesto. de aquello. bre. L. Fedemci6n no hoc a In A lunes ]a dernarift do Malik pars q4e ,.C*, u".,. -,,fia ,,"Udad .. .1-11,
a prop6olin mnuncl6 al Ge- mi Goblerno the La limbona. hr. letras. cuando ocup6 un a an Invlt.cl6n al candidate de 6crata, h... ... .,I
_ __ 1. Reptblin nd dares de In nacionalidad qua me examine to raltivo & 'a I
ca Como senator its A to 1-Must"rente.
- Stevenson. dL I=Ild.d..
an eriod a. no me urredraron ante ninguna' in bacterio'6gica. Aleba Kyrau, dafe 8erd. tAb.1,r.- I
A a antro,. ZAeritur, pilblic
_V Pit C Cr.'.r a.. Casa de 5tu "' '..".... --. I
'its I. natit ni ante ninif(in sacrifice a 1. Dam .t= ...C. L 0. de Grecis. dijo qua delemba v dimr A ;. fAv.r. Wri.. -6unicas, Prayer"
1,1bu ..... A a .. d.1C .1 d,.,,n a,,f,, bar, it, erir I. P.,ri. or todn lam moelones sprobadu par Is tata, y arcultmetax a so di 1 221-16". Ca.. I AG USM
hiloibre PlIbl "
U C I G R A M 2 I C Ca, -reC.lc6 oct. r D ...... grama ,.I Dr. Aimeno.d. WASHINGTON, .g..tD 15. (Par Cru- Rcj. An Toronto, lam qua lutr.n tr.11i .... a- Plian..
ar.,dn Y Agra ti o- P Al cumplirse bay 10 de exponval de I& "In. citation Ur %%Ilk
ge, .ad prexentnd qua in rimer Rho de I ngamt. al F611xC.ttrn,,corr -P N4 moss
I 6 qnueen".al .I a nuan bic lionda terna ional ews Service"). h .. del debate 81 NO TIENE TERRENO I "Es un Reparto Modemo"
L
.c., an qu 'I 'I UNIDAS, New York, ,,,.U..
In nn ocupaba al sLZ!rdacI6n del Inol.v IdAb a Late del Murra IONES 1. -ellu. DISFRUTE DE SUS
P it I prealdente del C. 1. O.. do :.r b...am lug,
. Curgo it residents de Is Rep6blics, Car a del Puebla i u ... Eduardo e*-6 To ,u,.,,nl,, do ,at ,;,still.- to 15. (UP)..-Benjamin Cohen. ... d, I, H I y..-.
to are e bib a, invitamo. enc.recidaniente Pro done dos =is -3 I& xdUle= min rl-'. Ua.lu VENTAIAS:
J I Al _F Batista, qua as al ac!ual b, .1 do par. al aid. date ado do lox Estodos Uni
Andatorio enestpa moments y file a a to peregrinacl6n 8ue par- Republicano al ge.:X"DwIght D 0-1.16., exh.rt6 1. UnI6. So- Zt- aaeros, earartinoux-eanstitirlIal". Aqua abundance do manan,
,a[ quelhs, dc is minor Is Plora de 1. led del.. 3 "'let. it. 1. niver.1- Eisenhowarl.blii door vamente do vi6lica, al refutar vigorosamente on. J H Ymm N9 71, allas. Talf._I-7151. 17 tial todo eI atio.
R.Pab Ica d.d it. Is tarde. Im aspirdsciones nor carnerlionam do va, in A Is a .... clan do I. accounts .H 7477-46
// I... Clients Pfillolkm Ell Peregrinaci6n ordenada Y to .eguri ad y mm altos n Yale& tam de qua lai foments norteamerle..
17 -L Co"i"O"edo tornado a. .1 loiltlau, I-evrente. .a c-n,.n.ncl. con a.. vida. tin ban uttlisado action bacterio!6xl- $5,500, VENDO 2 CASAS Selecta vecindad
ou CoP r .-a, Caren. le accept al plan
n " bill,".q.", .r,"dl,-,, Al act.- ED una munl6n de 350 lider., can a. I'_ Jilotagua.. aimbda, d, ftbricar, Luz y Tel6fono
aejo de Mini.tros y a propues: a .,I. an d'
'! I is del proplo J del Eat.d., A. A. "I d to de .uridfc.t.. .1 ... I it. toda In naci6n, PrOPoesto par cTdente Para ver tru.n.litlem. . rP,750 ...h.
r W car tam censoss a or amentoo. a.m. Va..., ,no
. to
af cuperarl6n cludadana de Is atapa de Murray munifen 6 qua al clud.d.no HarnA cruz.me Chile, at ter- P-1. s.la 3110 110. eomedur 1811
0 to iz6 un cr6dito con cancer extra. Is Rep6blica. Ilegaremos al ecrartite- p ,. C DhSenntti di3curso, d0o: D fabricavi6n
ordinarko, Para cubrir distinct. con- d rome.Elic "no puede e.star conform truit Se Alquila o So Vende
,I. de Caltin don a me celebrari tin o trunquilo con In candidature del I- con 260 emina, bef, J60 x 160 ,am.
del Miiiisterin its Obrm me, _.
M _1 1",glblic '..nelm, un I onlia de U. C, eaeial Eisenhower", Is III at. 1, a an so memorlad, texar qua am algo confuse a tot- pleto. cuarto 330 it 380. al terreno preclosa residence acaboda .
1 7 1 1 Hacemo, una Ins ell qua me r3tan afectuando In T an 2 oil_J horl.,16n A Sus.dee .d.d.n., del ,Pas.do so.. lrabag..An P-1-I's?"ARI. fil-No. ta.t_ de construir, con todos los
n de cumplir a I go r..I. 1. .,a.
I) hiinc. led,, "uelros mlllln b egurl ad soc al y In reform.- adelantos m a d e r n a a, clUe
,or ciento. a Departm. ,or. ,.a cil ,I.o mrit,4 Y .fili.du.1 di" ', tio'C.m ii"6'n del rmee' R,cionei contruldas par su debar as- I illjo-revelon un criteria contrario A
ando a tan .enildo grio. rn al cualilos objrtivor expresados _1-46 ( c 1. Annable. General de 1. UH-H-1400-45-I11
mento durante In. n ... i,,, it, lull.ca.: I ,Ili. I I 0 frecernos al costo Como via
11 .ad. yl Ag..t Car, I a. Por ca a I lnsti-uy6 a Is Comisi6n, al de propaganda. No deJe de
- loran al president del Parlido his nt.rteam iicBno e FDAr u I P.., 0.
.daq rIiiiecm, y recepei6n qua ha- doctor Emil I ClSd 'h, ,,,'Iorrel,-: I veint, Efios". cre., an Paris, al .fi. pond., l- ,a. VENDO EN RESIDENCIAL
I n uedado deuitendl am. n.rdo Fern&,, Derpulij de air a Murray, to, re- rnifl6n qua redact2ra un proyacto dei
I Pide. ,cb.j. Al. Pa- stntante JosA Pardo LIRd. y al qua geserfl.ritax del C. 1. 0. fueron a is intodo a tratiados y to presentarA a CASINO DEPORTIVO verla.
Mirrobroa del Conio[6 de Madras auseribe r. Blanca. donde al president Tru. I conference de todox ]as pals" tan i CAlle 7 frente, al Campo de Drpar. Ya est6Ln al terminarse las
A trx. do, in& fleas residence, una abras de urbanizacl6n del ro.
.. ,a a I I
CubRna Pr R boja de Pena. a to% I En nombre d les dijo qua lam dem6erstas pronto pudiera di "I- an e6alavc d ugn
'anci-nadom, Par delilus comunem. as. I riores del Part ido'Y.'dge. l'a.'c.o'm'i sipTn .mfv.o o ban la misma situ.66n de 1948. iruernRciond algun -Peclo drl plan Irar.v,(,..
- 1. "':,re"!a d a" dn'
,., i 'do so -u to 1. rib parto con entroda privada
icron ayet an Paluclu Para srli- arganizadora, titans. un 97 cleat. die lam Pa. de demarme. rib. lnte ., all earn, so 11lidd d,
citar al jefe del Estado qua conce- qua ad in iraran lam virludr: del A'pL2 ,16dic., de 1. ..,r6 C oponian. Con,. ...Ili:6 al histarial d. to A ..... on"'t'm" D A ,a trueel6n. qu, e, d, Wds I., frente a la CarreteraGentral,
do In gracia de reb.J.. it, pan,,,,. I., tot del Decoro. El Presidan!a manifat6 qua 1. pla. A .,,,i.r.. conferenciam; sabre al del. I it.. al .e.exito r- ,..a. A v.r- iespu6s do pallor Sons Souri. '
An r: P,
sanclonadw qua art It an cond C ones a ortat po ties del Democrats era -r-a y IS. dectur.el.tim hIcIbla r in a
'*' ".."At" la "mA. libe-1 y prolresita" ado to- uria an clean occasions .. I = ioanlthar, .. ha, r.,re I trade rect irla par su buena canductm. El .?t - l-c:AAAe.l-l. III ,xe ,a'-, "to' Am r' lema; del fabri: Gustosamente le suminis
con tivo del aniversarto. ya an L. ...i.16n .rg.ni..d.rA de too ac- do join' -gr .grttdo alrunc. Aludien- tratadus grescribiendo
To c ,. I I St I u" d' ':! I .'. m'.di.ri.rrP'tr.'inrf'.ur'..r, hd'i- roman M6S InfOrMOS en al
Puerto, del uatro de Septiembre. I., del d 5, accr,16 designer lam do a ,.an. de III,- Rea A0DNt Micts an Como do an. ,ii
rrr ,Joe I., E.L.d.. Uni ,_ I mismo reparto a par Jos ToBatista. :,]..,.A an P.burl. cradores del .olemne acto en al ca. not., af"caod ia.tc ,r% d=CiaI dern6- era. Q do, rx.t. lad. Al dim .1 peace Pena.
,re us conforme ounuvo Is
Ayer lieg6 emprano a Pal eta al manterto al rompileA. al Primer .it. cr!tn, Traman dijo: q: ",q
. movie -H-741745-IT IMOPOS:
President d to Rep6bi ca, aln ,r- H ,.bIM4ctC it, Eduardo Chibis. Contamos con un hombr. honor.- I ties an 1932, an Is con- UH
,C- lar-n. 111. Oeh... 1,.niid. ble y progresi.ta". ferencia sabre Ian arm" quimic" Y X4197
..d. .111. ,,ad.. JiThe, Jose Pardo Lt.- Poco antes, lam lideres d barterloI6 I .16 italic concern B-5340 ,
.11 Be Cent Batista ...t6 an A. me im R '. 'Pic'.
An E do Linda T ImporlunctimcfunTsen"e.tal 1. pros-i PRECIOSA-LUJOSA
inintro de Is Pre.1dencia, dor. A Roberto Agramonte. a aron par Un.n id it ,I ,a, ILa Cam si6n reitem que el Pueblo a do a Par so Junta Ejacutlva a In cripelou de Is guerra ufmin en I UH-H-13711148-17
tar Andr6s Domingo y MorFles del it.
Is milltancia ortGdoxa deben sitar. candiduturas de Stevenson y Spar Itemp,', de pax, no an tempos dc I Divina Buidencia .-
& Castillo; al doctor doctor Raul Aco me a lam tres de Is tarde an Is Plazo. man. not
to Rubio, secretary particular del let& de lam Callas L, San L6zaro ,Y Mo. Murray MUI frogmentos de cu.tr. Si desedamos progresar hacla al toz6n. trellis a In Escalinata Un veri. declaraclones hecha. par Eiiarth" qu Tto
Sosa de Quesaaa. jefe de In Audito. a, neem:rl. do. nomotrom ponga- efe del Estado* al general Aristides it, ease a efectivo-agreg6-eal Verdadero Palacele '
tariaSara its sill Pottle, tras el Con an 1948, 1949 y 1950. SegOn ills, !r gro
HORIZONTALES 53--Ap6cope de SUYO. rim del Ej6rcito, y lox minimtros de stjo tractor an silenctosa peregri. g$eral opinb to sigulente: mis nuestras carts sabre Is mesa" LO M OR STOS. SUAIM i VEDA00 10'
- 4-C.ndi.,nt.. Educacl6n y Obyas P% Ialicas, respec- D.ci6D basis al emenlr,,. rlm,,,: L, ,"brdlncl6n del Pa- Cohen jorprendi6 a lotion al Mudiri EL PUNTO MAS I
I-El clelode In boca. 111-Semil, ,rolll,,, ,,,,mnI, el ,doctor Andrits Rivero Se nleg, ,I p..b tier railitur al civil me preservaria me- nuevamente a lam actionclones; de ]as 1 $55,000, Rcnja $5220 I
,6-A.t,. ,.nLc. 57-Diez ecas ciento. Agile,. y ngeniero Enrique Luis momenta attends Iselin q" ornendlet.0 Jar A, Ian ..Idado. no aspirasen a car- ro"' sabre In armas bacteriol6gicas 1 RESIDENCIAL i
. 58--Planta de ralz grande, parecida a Varela. r' Se e.perabs qua In coni Integra
11 Superficial. I a .. comisi6n de onlen d-91I.- 905 Politicos promfilentes. do par time Daclones esciuchar. a re: i Ccumercio y Scis Casa* I
I 2 :Clud.d de Rui.. 1. bitt.t.. an IDA no,. VALE $100,000
,fecialmente Para coins acto- Saga I
11--Embrollo, enrado I I d:' C. ndo: St In qua time
60--Reput.e,6n. .bj.t. dc bri.da, 1,i rnayor teameric.nos as segurida d, sudden Reci6n del delegado savi6tico Jacob Esquina Sombra I
ltilM ellte , I ,an a eaverenir ,gpuesto par to. Em5-Proyeetil de In arrows de tuego. BI-Dar milo. solemnidad a tan h.,.,,- h.1l.r ,efugio y alimento a ecuado Malik al 6an P b. 1 LA REGAIAO $65,000 Preciosio edificib, tree plain.
an agns "a .an Irldbu d.,, it, Una tad... Un CA, terra y Francia
19-Dueii.. 62-S.h.1 qua dej. an al .gu. al ..Jr. .. lim ... .d!g,,
20 Inter crei6n. I burco qua navaga. = b "ilu L n,,,e- al. in ,r.e, gPa"dog mediate al cual Encantadara residence, con tam, esquins fragile, estructu.
21::El .[I -pi.ruente deh. a. 1. I .1 .trip) din r .'benore. n do,,-, -mericanos demea """or ,h.m_ 1. C, ,,, ranges :otencias conside- I Jardines al fronts, ra concrete. Toda citar6n.
.a Or VERTICALKH Hermida, infornno ),is Pa- be C..l.rilium. con rarian medium a ellminar las, at- OMP 103
.1 gidr-ifiiPcialt., deidad, fc..tinvawlaat 1. Pig ERA) I'm6n 0 u AR19 "heu-rulardel.n
22-Tili. - -- el-di-In .,.a no denegado tod i s eg, A. ya in de destruccl6n a. cona y redo coslodo y fondo; fiene 28 va- Tuberias cohre, Herrinjem%
24-Arienter lano Abr I-Pala pequefia. ,.rioprs. Pero solamente tomaron par- perml.o. wa calebror actos Tartero: Con drool lado frecurn. '.rmfuefzasa 'Cohavencionales". I ,as de frente par 70 de lon- bron". Carpinteria prime
,_ E. Incro q ue me pone an el cuni 2-Corapoisicit!n onwicai -riita Pa_ I, unoA doscienins soldidas an el m-ri. dr...,dy ChibA. ,it wd ri Ic- i CiR,,lom nortearnericiot r.rimidemr, Y Am to .
pIlnIti.tfl,,dr u. deber. . ..:,..I. -. .s.1 Se I" rechaz6 min or.. din- r ri t.rio anal. q,, lit 1'p.niR. leer ,.I" a, b .... M-111C aprovechii enseguld. in opor- cio, bonitos parclues con pre- ra compuesto comercinis v
"_ n I to, c..,.i A. ... Y .1 in rom. I tunid.il qua Is brind6 Cohen an su
she. _& ni6ri cullAd. i JaEn tat sentido ,. Aih.mri ,,, , 0 In. fic' le tratinjo estilas;'portbi Corrado i "in magnificisim spartmime
28-TI KID. dr, I -11g.. Gr,- 4-Ri. de Fraurrut. Entregan lam camunistas Infornsem Irs de )m rue cil xLgil.l- Y de preor. discurso pars exigir qua Is Con-fitiu5n
'a P-ri-dA-C T. 0. relan de.debat. Is ruestl6n de In guerra bac. con lindos venianales, amplia lam. Situadot Calle 8 N7 672
31_ tPiedr. Pe,,... A I b Lox delegation
.10-Terminaci6n verbal Sabre to, camparmanin it* fleandoleo ,qua to prohflo,- ,, "pro -i s 1
tu-na gana mientrus Murray late lox terl.16gica. diciando: e' ',R'nu,"t', -Ict Cori I.Cibidw, hall cen- rect. Zapata, Vedado. Todam,
Sirobolo del rutenio. 7 S rnbolo del an"1111'." i,.eros Attain -Arrcbf s.oiru.ta. 1. prcg;l,!iai,,,, ,, friignicuto.. El )afe nbrero hizo Una cis mente, yage a repress
32-A.Un. B-L.g., d.nda me t,,Il-n lam I TOKIOPr 1g ,iib.d.. ,UP.)-,
14-Y.gu. III Pa,. .l..d. "' Is .,,-.P,,.yCCt. -h-,dea. 111,i"u, par. dart, ilticyc percuts de IDA Estallas Did.. no tor.d. ,mi. Iral, 4/4 grades con closets, J lam apaAamenlos alcittiladcV
I Fruln. mie.e.. Los delag.d.s communists qua nego rente 51da de La que Iki "n cilia mu tam Iturfud. 116n. qua to Comisl6n del Damar-i 2 region basics intercaiados Renta mcgurs. Vialo y afrew .
fl A C: Is Un ver -It
or. .'j.d.;ron
R-Asunto. matrix. -. 1. tregun a. Care.. an ,.g '.".ban .1 menterw de C-1 111 311- r- la ruestiones nacionaies a civiles, Ca
7-V.i de ..,I,]. 10-PAim de arb.les. me conoldere y discuta al munto in.
.1 .,,,r too neg.6nd, I doettor Hermida qua no obstante Is so .vid rv4r clulao an al plan de trabujo present. con closets, precious come t ca.
B-Cart. de 1. bar.). -D Intriarnent. de C.Icirnb- P do gr In delegmel6n run an marm
114 Due calificuron de complete, infor- :n y.,q-, ,'.,dCd._d- dot, FAJER: B-7459
Afirm.ei6n. B-Nieto de Cam. maci6n Anion lus lugares, donde as.! mrttoesrior bprohibicl6n, Para vi-leor;u, I I am. .1d.d.'. 1/4 despensal con sit
__ Pu liens an memorial 01 11 l ecardarin ustedes-agreg6 Ma49 -Ramin. 561.dm 17-Perteneclente a un lugar. I __ __ I uc Is C..i.i6. del Demme re- PpnlrY, 1/1 cirlados Cori s. :
044-Provincim de )its Indias ingle5n. 18--Alero del I too inat.l.das lam clicapitencrito. dti.rt.d. neuentra coosl(l,,arid chaz6 al Plan ruso, Pero )as Estaclos I
6-Senstiel6n qua producan an al an a = an no de a ... del 11 bahos Y Closets, magnifica
4 2 a aiumtr al calzada. pdol.nruu. de g.erra Corei it I I
-d
I-Pa.tm p re Norte. A 'an PA ma-dich. or- UnidoshanplanteWolacuestib n a- .
Ifuto dertas amanaciones. 23-Sufijo aumentativo. 'p.r .1teit'sil'. Ensayan ... vamente ho Y C-to me do dern hu cocinci go todo esto en to ;; VEDADO! I
a El jefe de Is delegael6n roju, te- grirlaci6n. "'
49-Rapeidido nombre de un see 25-Co.t.a. ol I Za vex nuestra, ponenclin plant boda, donde tarnbi6n I
qu ., 6. 26--Antigus lengua de Francis ,.eni.ecgeneral Nam 11, enviiI unalln Seri amadela" to Policia bay geverItar
49--Ma ... ca de antitt tl-- 19-Expongo al fuego on maniar. rm l6n al delegado an jefe &Ila- Par di.poolci6n del jet, d, 11 Pa- RIMERA C a n a oficialmente Is considers- liene dos terrazats, Una cu- j 5.6,000. Rents $400
52-Particulm Inseparable. 33-MuJer de Saturn do, mayor general William Harriman. Bela Nacional, lcnCl R.I.,I Sol" (Cantimmai do Is pig. P 16n degi cuestl6n de Is proacripci6n 1 2 Comercicts y cuatro cum
a. ._ C _,_ P Ile de bay, a Ins sid. Se he experimental con to GI.- ;;,';Zd;- b gicas y de qua bierta y otra al descubierto
34-Pernil del cerdo, Curad. Log obleisle. de enlace confer dt"l. B, ,I ,cterloli!i
do in Snaiie, 'let- de .1 erdo de pr A an" vull".
35-Ag.rar can 1. mano. Vft uedar6 me"u-1teil bitlina Gain,,, bajo In, m-P con gran traspatio; en los Deja 10% libre
SOLUCION AL CRUCIGRAIKA .ri9;'u,,-m,.no1e no 1, old.. Ind "a Is Fundaci6n National contra Ca .hlblq 1. guarra bac. altos: 2/4 tanibi6n de joint- Alod a edificia, estructurs, '
ANT13UOR 30P-Aritmal dafitno Para Is eaza J. bre al Intercamblo :Ila luerxia, an evitacuin de q t Is PA- ter'
.An.,. / de informaclones. La confer-encla its fu antimduclem dhiturtows -A, a rolsis I I Eial. arn
R C - de of Puede estar Beguro al senior Co. Ila con SU baft y sus, closets.,
37 d, concmto Pared" citardn.
CIAJ 1,41ANM IN! PdrUga del Carra. amisticio As halls al, -Cmo Insist. .1 ,mom, action qua me ban de ,,a lararn 4dims de Is h:n, ;oge lndre!,, much, clue
qA n I .a investigadores me v'r- .tI6
I memomel6n A ol'Innuleirte Edd Lrdo uude, ties:
AM LA P Pi.xis principal de una cas.. 9 it. .g.9c. Nam ildhW. ." A do a sidad de Pittsburgh. Ell ase .'-- d C a esta cum n yq Gqr-ge porrix 2 .6quinas. El Tuberias cobre. Herrajeo
jZ All 1 39- .in:u on' 'rema. yurstro Como Roo
196000K I- tat. fuers, lider de It niflos de Una a sets &Rom de tru punto m6l; alto y saludable, metal. Compuesto dos ee. I
RM 4 ," ,, ,,a ron= os, 12 onjitad con un aue- AeticuF. rie.tr.. to qua lam conounts Club". I
'n ii. .,: r. a inc1J.VSIc]6. del Gobi de pr6ximo Juan Delgado y Luis I
SZEEMPq9EM fftv, 0-Antl a Efftado vecino de to un nueyo, campiamento de prfidmi- antener al .rdCn tire bases min solidez Pa ,,,Ib,,ir
I'M R 0 A C.Idgeu2. ran, ,:,p rnin!,,, d. al Onfiximo cf, .vo lic ,.,de anticuerpos, Y Is arn martins y cuntro precision
L_ -A .1 ., ,,j!TIadkndO do; I,! P ... in -1 tar -I-Inaliii an. I a in. -tAril. El doctor Estad., cid.. ratificar al protaco ..
D.r -I. __ _L _ 1-1 F.l;t6yQ._ St nri .rur ,1i_--f. e,
, PWua 2& DIARIO DE 1A -MARINA.-Sibado, 16 de Agoosto de 1952 A&
A N U N C 1 0 S A S I F -1 -C -A _H-0 R -AVENTA 1 5 VENT-A S I VENtA5 VENTA5 VENTS -VENTAS
VENTA5 VENTS
CAM 4111 CAM 3oLJ4W 5 0 -:3S 0 SolLillim I FINM ILUSWAS 51
ba,=A ?Me PON txVINDO CANA CALLE DOLORES, 44. Sig, .7 CIA DOISLX 'rift. Te. -Q .9
we. j... W.-in.: Corrodes So. Baru.. Iii f-talso, Most I. A= %%if.. at
-9.4. berv W.
H-7212-IB-17 aspects. Uirroea "an No. Sk a. P.- sio Istn't
Cn'fB!n= Do go
Inver Inversionistm --. nitrz-,.U.2vit. jnversionistas 57 by: 0' Inve
Inverpionistas sionistim ME TENDS CASA DO$ PLANTAL MO- -bi
SANTA Cunkrogior operaAl hon.. Gentupd. PWG. ME MA2IADI.L..XA to Al 12acer
To I, or ;VS Avabf,!' Al lltCW cualiquil- OP41FU OR DWAR C ncle. VZX BODZ-1 cibit, h6gala con 10 IntervalsAl linisir cuisicrillor op-- Al hoscoor cualiquIa operti- AMPLIACION DE cl6n, h6gala con lot Intorron.. QU" Av, If
AL39ENDAJM be 3 40.50V. $7 17-ilioll 66111, h6gictist can la loillerviona
cl6a. el6il. k6gWu con he Intarven W41", a of : Control. Arnal Is
hilovedits can 10 hollerven 0 IBM's rt 14, oliaf ci6:k do cortsida cole0foollis
ci6n do Carredfor C069WG- cl" do covedoor cole0ado. Re.iderict. ....11tic.. .... ci6n do corroolor calMoork" 6. 1 12; 3 B. 11-744 19. chins do corriedoor. cologtcxl& de. C
cuadess de Testro Metropolitan, H-1119.41-21. allrockin
an. plants 14 x 42 vis. Jardin. S. Chicken ok*eA= LOMA DEL MAZO I= operaclarm operaclon"
13,41111 22 VEND9 UNA BOURGA CON CANTMA inbrago del COI"la
I= Oper-6ting okeeldoin ap-acl-- efivicidas 3/4, bafio $M ""'. 1~ 1"40 metn" Eminio- par noloinkim del _CD por slender otoon nalsocials, altsed. to
por willoonlogas dol Cologli, too). Lux CbIt- -1 Isq. P do la
por miletabrots del Col"Ics par loniezubm dol Cololc* try. -bF, tvir... r.j... A:'d Tr!U, it to, dQefts. JoineficaL "Pie" Intimmoble,
I tu" do In 11imploded Intangible, 1=da
do la Prophooditic it- ft 71014 2_19. S ':or '". A
do la Propleded Insolusible. do la Pro0odad IMMU*bl*, 200 f. poll. do 14.14 -ICoMU I inmuob* 10 H
In. a-!-* gColiggalkle Peso $30 satililar. W.inuall 1. poloons. ofrocon la mayar_190cottle.
al.. .. So .=.S. finto ab... 1. goot q t!eii ohocon la M07- V
alkwon la may- I 9a. okom la mnyw gairgonlia. De LA SIERRA as de
Minds, Lazarts. W-BM. 1gUd*,t-1 1.11.1 .111 Ir' IF Be %Not UNA YARXACtAY LUGA
'j.P IlLind T It trice, Duane ... ta, latorplain U-1124.
da at quo desse, 111 oo 1. PLATA, IM MAOMMHOO MOLAR V9ND
D11L VZD Sit V9X- SKRiAW fUg..! on ie% do on 13= palbi,
AMPLIACHUM ALX.XJIAKU. PORTAL. RESIDENTIAL 10. 0. $1 .50 V tr:dlgl 21. Vast. do I L
11- C .,n
"I.L&SE'dois Ulan. japff, postal. -1-. agh stionsed-I cooling- 3,M .,ql C C H-705549-17. Madid. rpu, solicited" ,r"' -1dS as. 020 XXOALJA. C1100 V1
tre anci I.E. H-7304-51-17
9- Mdd. Lasere. W4385. r... is-.. .1n, "e"'
it- 1%abilachniuse. befi- 1-t-rcabs- a.. Sorel.; aftent 3 habit. $3M. p U U '0 ib7"L IUIL P Ay Set v3 p, on.
Sle., do, patios. Trot a dama, PARA UD. IiYA TARARA et., nor.
Pletc. harness, am abundant.. Call. 11 N? to. do tionsonscilifte.. H-Itat-an-17 Bar Con POdos jappa 11441"148
"'n""ed"d
st Left as"%U 'an o d= C d""i" 7VENDC "CINE EN XL VZOADO. Do
as so ove-pod.. call. 21 No. 105 -4 07, tl 7 W. 4. 4 8 V. $120. pro to Autob- Inforese: inside, yeor SiDEnifle, a,ulo, de trails. PARCELA j;. A: UN ISAR,71.
I, r "i H-7M-51-17.
41-is. .7071-41-17. e. M-6921. m -C"u-esa si'd. 24.17.25,37. previ. I ..... its. let-'-- LIA. I LQUILA 0 CE VIIND
ifoo. FLO 309. H-11" 2 Chalets tipo Residenci RE MENCIAL SANTAVE : A3S.,tr..d..j.A-1dBQuLntx.7.2 v.N oplr"-' BAR-CAI'VeRILIA. "Ir
$ do A Central, Altura. do La
S vu... -705349-17. -dr.. do It C aside do colif.blis )sid. Cilvirc Inferno, Tel. M13 Do
. Son-..: Lt H-7632-51-17
on. it. site. do asq.1pat Are. Acog- Apo.vsnoha store; lain -it,. 11 4= P"'i": $;1.75 Ad.C.'7wwl7 H-7003-It-17.
'it, I nor. =.j. -A,
1, 14 Y 0 a 'In' ed. bu.jl.*. Is- Verdi. "-*6' '= :osdas. Pr.Q. slift FAMACEUTICOS, vrNDO
.. do.. .S iQU9 GANGS! ANADIRIA. DULCE !
LA PROPIEDAD Pents Data: J-din. Dont- F: ad.. Nt.. b. Saints A..Ii. COTORRO vdInforpai: Goneal. Forced. 4714: 60, 15.00
!.'o-.-d.r, disp..ho, e-ins, eu.r- XFt 461 Ulf d coin y Marfl Pr scogerme a[ Retire vend. ..dUd- Y e-Inti. Cloy 1'e"'land
to y rvid, it crincloo. Altoo: 4 475, Report. So. lost. ..11. Gu.n-_ 'lloolirt. A-II.- C Coo Iapc1.1;. ima. F-roacia gran v.pla do cooled.; of TIM.H.A. 20. H-7470-51;n
th on, I so. 2.. 2 $3.0. $30.00. Is ev 'I. H.tu". ga,= ",. Xd I of are 1315 _. _x - 4 N It
La pmVindad as al iruto del tahalo; la torooplitedad own cow u..,t.7 bell. I terrassus. May fross- RANCHO BOYEROS _.%.r.ii. C.-, Intr,,Tin,,,y Unaa ,otulnx I centre. Mid.. 14-35. dd.*:* Use. U= 8' UBaUd,, d, la j.WsGA M.LA IN REIIARTO VZ T
imto* rindip no Positive bonalliclo, al noundo--clim U Pe,-R6. M vs. frenta Ave. y N 141 0, us o: U, 35 It 47; $3.50. 84.00 vares. We-: MAH
Lot, J_. ,.OU INA a I X-I ;a H-7030-51-1B dl,,,, S70M tons pruebe 00 quinne
n1co. Par, Industria, 0 connerei 1.9973 y W-79U. Go ... 1. Forced.. U-Mi- taf-C-415-0-12. run T.NSIL OTRO NZdOCIO VXNDO -ti-s to I So -I' "noualqunm seem theox doinalla quo obw Vuodm Uoqcwlo Veriong still. ProphstArml H-7257-49-18 'd" M--14, 1-hera. co. te, vatf, on. ..Md. M4,WO. Cu
a T, par In tanto, obvill do sasto sorthiauk cd doluep I~ _- : -.-. I.-d.. TUNIDAD. SOLAR. US W. t,:, Tie- vivinda. sin rnma. nf- binbiou'loo. w.
UH-C-41749-18. H.7us-51-11
M-1804 "IJ., it. So But- OUNTRY CLUB S.Nd.r estulne So. Ans-Invit.
$14.50 "are. I.fnI.I ner.1 C.-I. Irunbid. Ndgui- eli-Ilis
.. G. nt"Le. 313 Se! I WO EGA IN L LANTOW CON VSNTA
so 7 lospiritu do atimpresm VENDEMOS TERRENO rate. Fort.. S.. -49-18 1 Preclos. lot Avenida Real del Sur cn buena vsUle. Propi. M" "'t""'a" in, up pu 6.
::,doad
Sods.
-Dr. ,, 25 varsto de treats dol, Morlos. Put.- 0. 1. nul-am. ird
No so conalenta quo sit doPoWdo do casis derribe Its do tIft-C-812-48-17. 54,430 onetras proplos GANGA, $10.50 VARA p ,00 jld,,.ltbdl to 11,738ver.a. 11-7113-51-16 u,-_,,iB .1 vohro, cinift blon, allfinginelle a quo labor* dlliq-lo- 7. IF so 500, "to a
HORROR SA GANGA I Reparto. Calls F-,e A.dr.d, 1-tol Goicurl. y not n so 1. ... do 1. vote $2.500, Wilt, I- drY f-,
mento on les, tar unct itaira MoL ratilAC90tho can *1 175 v ..... I- --It- C BARRABANA un regale. Vea a p.ps, r.f 'osinitti. Models
1; .16 ,, 410 Tell. M-5512. I 6. H-1170-31-17
MODERNA VIIIORA Al fando do Avenida M-lopul V. It Dlgd,. $1 n0, St. Be- Equipado led* nuevo. luse, nou
n. trat T fono BO-7572 F.-.ITATO DE NAIR. IN
elegapla quo la Ruyu no habr& do SMU3*h*b a cuadras do )a Cattails Arroyo A 1-7851, dc I. H-7474 son bl.d.."'Al In ..Jop
fr. rL1.-iu -,,nll "U" conudiat Y CEDO AC51iON Le
1,, Linda con repar os Do a quilr H.bans, P16-ion Moss'
cuando sea construi[da. $17,500 'Centro Galleji.', 'Vibol. Lanii do grao negocio:. 13-TE14. Garct Un. Sol.. Iniela vents of&Compst, 7 r"o "'- :,,6. sorl... Winnow
ABRAHAM LINCOLN Bonita residence, acabacla g". TeAft. R-5801 y B-3401. SOLARES A PLAZOS I. por -Per
91-17 Debt, I, 111.1h, EI kindinafto BAR, $1,510411 ,yl IM. bar. R-7336-51-IT
fabriCar, intriechatal Avenida. UH-H-507 Capitli, MId- In 1 31. ..ii..""D at;
far.,.,. d-d, 'or.. Qued. ... LA RM ERA cf: il do[ 4 p..-.. c.10.r. NoAcosta y Heredia. Portal, sa- P ""' o-I do I... Per- (Country Club) Pg=d.. local spopillo, oco- $1-W, BODEGA, PROPIEDAD
Mi. tof-- Sr. B.- 1-795 9., coon. 1. li-rift. Garda, or artatid. psVENTAS VENTAS In, hail, 2/4 tarricificl grande, v;;"..,d Z- -,de
b Do
CERRO do is 1. M-747'549-17 Se vende solo I 1. ounbr.. 30 1 50 -11. 2, Avinads, 2. B- Yfiu.. a. TlpreCioso bafict, intercalado, poetroo, 1.980 varx. a $500. lujar H-7330-52-18 id;,an-, carcurcril Y Puest. -5
Ininjornble. pro.lat. d.d.. ps aside
CASAS a CASAS Linda cocina gas, PEOUERAS PARCELS AYESTARAN Clubs Uraverldd Cat ties. Inf. CASA HUESPEDES
comedor con baft y closet, ESQUINAS ..pit- $35.00 v.es. X jy 71 TulipJU y Cp.[II. Aproveche usgo,,io ripid,; 14 habita- S3 AUTOMOVMS T ACC&
59 VXN I ILEPARTO WESUDENCIA BE VEND5 BONITA CASA CON 1,L.ro. 1/4 alto A I ood- No 11 Colo. 411 C' FreoW a I& C.1-d.. Par. indust. Apto. No 3, Srta. Porto. .1-- -..do SIN.W Pud. rsca.dal
p= Xon.d. roih- living. J ciurtba. be.fir, I-,- garage. Las mejores cornuni- sallin, soll, y ..:7 1. DI Calls LI
a. ..ir. his ii... A trials, c..erc itlins.i. it 14. E2,900, User c"" 11 1.1.1 Action"
- III do. emans, aiane cranda. UH-H-72284 -17 B-77,24 Garcia.
Id : "fil!" Go .1 caciones. Est6 desocupada. ou..f.. irrent. .1 P H-7sm-51-13 ", a'.7'
..tr. 21 y 40 E,,.I. C.Ilf.-I.. Av.. do Le, Arn -Mo.- Y SOLARES interforez pcqmfios a lease do
V.,.. I h.rZ,,I- I A SM.00 11-7416-53-UN
.do. Dr. Marten d.1 In. Anodes. Altura, it, Mira Vivala mariana mismo. Si no I Var.. Be c.den plai.n..
11:701-41-17 1-7063. 8, en-S, VscI Pid. for.,. .1 Tell, 1-9998.
Bil-1072-41-18 dispose de $17,500 no so ino- $10.00 vara IINVERSIONISTAS! POR EMBARGO ilUKRA: VENDO, POR NO NICTSITARLA- MossAP OVECHE ESTA GANGA RCIi bod*saiii p,,d", d, InrIel.. H. N. D. Vbe..u. aintdcon
5,TN, two. sl,_eomdr, do* -rloo V .... 11". d..A. 1.7 '.2. RANCHO BOYEROS p.l.jjg ..A. c.1r.-Pied. y rgo. eintr. a L.I. I.c.1woro.n.. aodnsdo. Isl
VEIDO S.,oldi XX ALKZNDARM, CASA leste. Ruego no charlatans Verde blo pl.jTb1," pr -I.. No 1. D-d. debt. carb. rift. El rphde I-1, J., 314. reci.s. hao. y a.- . Neptun .it or. ad p, '"g saa, -1- dodos
bAo cI-so, coct- it, ges. cuarto dc role. So una gangs, Platun: A-Un. ni pesimistas. DE CARLOS III AL CERRO. L. dkflcl.. R.-Int. Monte 410, aft -C.d.t." d, 10 nall c Csat6
H-1349-48-is cuperar su dinro con an 7;31 1. Nitrie de I., ..lot.
b I qreces 0'51-17 $1.2o. bass 6 Le dbY Bal an IF
ed.d.s. gets). y port.l. J.ofte, .1,,ded., VICENTE OJEDA 1-7181 MIGUEL A. SUAREZ Avenida de mas porvenir en La H' in
do Is rose a' nl:d, Y, SIN Eg- Halams. Be venden lote. parts revs I ernpo. 'led d, in valr,, e-bio Per puflesure
., Ind $11"d "M Ir:., Will- utoro6vi = dando acepIn 'ret. Polar. Calls 13 y 54, As- VENDO 0 ALQUILO 2 CAIAS I Obi.p. to]. M-73" us ras oportunintedi W-70SI, W-6411. REGIA BOTICA, $11,500 """a" W jeft, "an= ..Avenida Dole- 1. -.1'- y d I I cornerelos, alleacenes 9 tal
III. Q. Acire do, 1. -b-H-TU5-4.-,7 Portal torra... 10-UH.H.7451-48-17 or& modernsul cagats its apartansen- Vern, On ]a oneJor it, 11. Vfbor., bti. rr d a %,, xUbs. it, 10 a 12 y 3 a 0. dlu
2 ruartos. bell., $.raja y 2 ans. VIb.- -d, I,1pb,.bl..
HUH ll UH-H-7297-49-17 in raiders H-T3113.53-18
SAN'TOS SUAREZ H 73 48-17 to. .19'
.1, veld,. do Ch,71. .1 led. EBQUINAS y rentras con III wedi. U4119. VERDADERA GANCA 4.009. Gins. Tell. _jUICKCURA IM ZSPICIAL. I-INTMLA
so. t7, SANTO SUAREZ, $5,400 Par& espaholB. Que P that q.e ., dexce. Precin varladoit, GRAN OCASION 07L
P .$an ld ruev.. Radio. re-Lo1c. do plics,
del '" octal. a. 3/4. "N'..do !uunpnitari.. Lhn, In Ia.' IdO I I i1 nU f1. ro111I:1rT.r. IS 6 APIv,,I,. Hospital 353 cast Begitina Cnosdor. cort... bell. V Iloilo Wit ro-bles, Iran SE VENDE gas n el lugar. P a ortines .1 VISIORA
liar, ru -tc it Inc. Be1. a Magnifies Casa de Huispedeft
role. I art, ,led go- A. in ad., conord., d' I"nr- Be 'i.1 nniul.ldn 10 Me. Tlf, 1-9998, Verd, regtaesq, San M.ri- Vend. c.n M kelbIl.clin... on., -di. U-2938. 11_7517 5247
,.do Va.,, pilosd r its Magriffica parcels en
it 1-d, oIr,. roll. G-idl. In it" ... bad. do r ... n.trul,, td, -n- DSt,,mp,,, rpte airparo., A!I.. net, h1bir SON N G ... ds hot,]. us U,1:
an,. r.in.d. O-n1br, parl.l. ..I.. s I In-: sort -V 6ndlclio rocna, magnifim Avenida
it,. f.bii-r. c 1-116. it, prion.- b or del Billmore, RPTO. BILTMORE o,,P,66,. 45,4. ,70/4. HtrJttbUnfI r UIc,. Robnitloy t,.,P.t,. G-1 I Part ... s habita- on 1,300 vs. -n. c'no
_ .x IS~ ;r en, ,,.,d.-r.p.d. in ...d-. Tell.
ta. Avenida it, M.rell No 2. 31. Us-": Is Loma entre Florencia A OMNIBUS TIPO COLEGIAL
on" I i., rl"t. "11-1. y de VENIDA MIRAFLORES. Be ven- rgd. edron r.s ... bl.. 10-11-73lo-51-17
Deafio. 1.1157. 1 7 BI, it. a fd.. J-dinIi., hurta -5612.
47 _._7 4,WO mrtr., u,dr,d.,. caudal do y Liberind, acern do In Sam- dt preel-, Not- en el mejor punto gri. Co..,.: B N..,.,,.S,,,,nd,, ftbricalifin all
BAR, CAFETERIA, LOCAL Dr. ." an. Chevrolet IRM, ce... In "Il. ben. Mille 28 par 50 vares, del Report.. Midt, 40 68 o can MIRAMAR Decided 48-52 fitftl-, A-0d. -1: 2,750 vitc... $5.QO Vara. Opertuni- call, 0. rotor am, Puente. ,P,re --dRESIDENCIA 510DERNA Arro no A ndint.7 J.rdi.. 1,11fill, ..1. vivi-d. 250 post- to ICU: ljoo varas cundra- coal! p., ernti.r.- Inforlines: T, C.L.I. Avardid. =.1nintro"D. 1: %Il' Infertile:
NUEVA --d- bell. tot.re.l.d. 34 t-1 r-drd., 350 Arbole, frutle, ot- -sea. Para In- litona 1-889h. I. d.d- V,,rd.d- Sen.
r,., 1-, 1", rnl.ft.d. on thin a $5.00 In % Vpdo fcc.. III- ..]or. Modid, V..,. On C -.led. 157. Inf-roe. B- Sale N' 267. Teff. 1-4259
Vtndes, Cputmerl6n lu)m,. am. id-I per. f.b,,c.r. 1 It- No it....
I I. .... H. ad J.'rilre. v flo-, Jr.
..... .... it" or.. g,_ fornorm rn horns do cificina, BILTMORE: En parle sit&, c ve is mtr,, frente x 3o rne,... forno!
it sl, nbr.dn r1k,.thr. t : a] nwrelble pre-1. do
f1.-l6o Vt y., U.I..d. Frr. $I, wn, direct. r-1-- I if, rno d.r V., .1 trl6fono A-8862. de. do
.rlalb .1. enen.d.r. Vt. -411 it d Do it, -gi- Sol-B;,. NrUDbra,y 730 93 vr UH-H-FM.N.23
dos once: .. rl. H.7317 go]. for, d.: 235 1 96. MI on v a .27139 C-pa an 1.
rri. iStMI
it. a Vdd, y Miramar. Angela -RESIDENCIAL!
b.no us Car.. -in., noun, rAiio. Sea B 1. plerl d.,. 1,390 vapam. Ceti, parie arl,-d,.
ag.p.u. Lls'. Vi, II Bin: rrl P-1, Incrrible. MAXI. ..I: Sr. Teixi(16. linfrinnes: Tell,: 1-1898. it. 3 y V-dr, rest. hri.1 -r- do Prod.. 50
to- 11.5001 -1,- Ch--- 3TI, real ..q. Min- d, Dean "11.11. Ev.*'. 7 9 P... Amp. Plays Miramar habit ....... -o I. ban. V Be v v I .. IDINEROI
."I". d".C."ll"' It,. lot --- : Rbl, He 4. krd .T Be. MI.
1.114-11-5070-047 t.fl., Fr,. Coruna UH-H-4123-449-1 BIL GRAM OCASION A v N1 45d Telf. U-5119. H-7321-51-11
vir-O CAMi MOD TMORE: Frente a[ mar. Lote. me Avenida. 70- ..1 Sabre Autonotiviles
-jn, de Informaz Antonio Pereira de 20.106 1 can It Finsincianitientos'
$"-Ivan,- -.1 C d"Ine, 1-,
Vendo Modernas Cosaft Auipb. -I L-I amp 19 No 1,163 ,did, ta it ....... are. rcin 'regular real Onci.1, I.brir- .. S. a., Call" !i()-B, do, 11 ,, 8TNDO CASA DE MODAS ZAPATA 1421
.1 .111dades. linf.r. Is],. _I, d,, Mir.rinsir M. Ir
R. entre 16 yJ8, Vedado, an."d
Av-ld. If, I- P.In.. r fir. I I I I I, n. 7. T-. it 1;.. on.. carnurir.cica-, un p... C.- Sr. Isla.
rto V.-Ilse Ituiaz 2 22, 4.1. mdor, Y-lot Club. nuevc, otel he Gan --tdad dq.trir neg-o
. ..... ZAINTON. v.NDO CANA. 11-7214-46-73 j Te'lifortle F-8995. RPTO. MIRAMAR ti-das. Pr"' y Is. An! p-ii-I"n Fe-k dr.. Tell UH-M -53-11
bar, ll,,d,n Sit E P A R T O SOLARES: lif.did.. 13.53 1 53.06, .1. Co.... 13-5612. 34-r.l
in. SIB, Iff. u.400: Jrdln. portal. UH.H.005-4817 R
1,251.24 V. no, AUTOS DE USO
Par. UH-H-7218-49-17 Conn.
Is 3 a P. on 1. dIn d., Post d 1 53.06. 1,564.31 r.,-. Fred- I
it.,. An-,n- -rl.. GANGA Z 0 Be pl,,*,, Pill,
Ulf.Il.un-40-14 -- I Casa de Huespedes
VEDAI It 7263.4-1 VALE $150,000 &1 Tel6fano -9898. PLYDIOUTH '"I, 1 1141.
CHEVIROLET 4L 4114
ILEA ESTO! SAMOS SUAREZ DODGE l
-o. r-. It re;
1 1) N I C. 0 1 1 1. ..... 1. -1.1 ION Nuo Se quema an $95,000 ESQUINA! Punto alto. Mide: 19 x V E N D O Residencial of.Damozoax (is). lost.
I'. .. lo-1. 1-1. $Bonn OLD931011 M). CAJUTO, OR
CASA QUINTA a ... Is. C, C. Vend, en 1, mjr del VdAdo, on M=Cujty=
(D c4.5 ,en to pli it. Mpid.... Pie
emuisbromo lo contrarie coorrT. 184L
P A S E O We 9,000. 1. h.bil-i-es, 12 bencs. Iquiler Pta- PLYMOUTH 150
13 NICANOR DFI, CAMPO y llivelo regalado) C-582-49-18 18,000 VARAS SV5. det, Ilbr, -scurado $700 iner. MARY DODGE 1 6
I,,I- .11.d1d.r, ',"do' MERCURY IL
4 n _,n ON n PAcr_%AlD last.
In I I ", 'r r "I'. T'4 P. I..
.u. ."'op'. punto; at Centro puramente I Terreno en to mejor de (Re- ROBERTO HERNANDEZ Counties Panel CzzYRffLET 104L
I, rt "for h.bll.on- .. .... El major edificio, an at major -1 forman
.. I' Ir--. U__ C 1. CAJGON
_n noi.,u- 7 E.,e, I corn INTERMATIONAM 01, 4L
b Doble Via R. Boy*eras parto Rio Verde). Reparto Tells~ U-4111. So, Mig- 436.
......... ... 7 el cialde In gran avenicia 60 6/4
y L"I'd, IsaU0ado to B arica y Puente He LOTES INDUSTRIALES con let y ague. Pegado a In .1,2 T
N. So Ile T a- 2 CAACIOKES PA-MIL
N 'CO
10-1111-11-7320-51-17 CHEYROLET, Club CUP6 194L
i. u., ,.ad,. Do- AYESTARAN En el CENTRO DESDE 20,000 Carioca, Salida ca 3 A ONES
I, ....... .. Villa If. Amm DUlce, unrilidial. a "La VARAS
-'I'di" Lot:: or.,
I Estrella", "La Ambrosia", 16- ALE SIO VARA Me Negocio de Oporlunidad JIMCCWX4 puertULIN11C!"'
T IS u
"A'" It r (DONDE'V Is Rancho Bov
I"
cc He 'labon randad S1 REGALA S3 LA VARA) 400 metro, on buenas con- F.t.bi-pnie.t. it. h ad.. ,Wnd, AC.P %.C 0. OULbU T
fill HAS19 48 1 ITh""do
I en una do las call.O
La Cultural ', In "Quinta No piercla tierripo y compare diciones. d, L. H.bS... on b-n. Onto y rem camismaL
d i I Clain o e MARIANA
I., T
I", Is, ........... I", pan ion as y p oz ial su late para su industrial firen- Injorman: Pefitin 219 l,.- Xot'n, A. dill To- do
C._._ a..
1, 1, "" 17 "1 T".. I. jo, Puente Aquo Dulce; soberbiti to to cloble via Rancho Boye- s 4 P. ;.. Eau A gji, C-1.
I.J, 1-1. An. 'I nirr .-I.rAn ire Mortaxterio y .4yuntit, I M T Dog .. do. as
A-
...... 1 7009-48 dificio modernD, olquilado linciando Cori Ins repar Eptlerao, (Cerro) de'a Bn I Autos Udo y Upez
M ODERNA barratarriante y con magnifl- A UNOS PASOS DEL 'tos"Consuel y Mercedes"
p. in. Ulf-H-6903-51-17 Ayestardat y Male)Mo.
CERCA BELEN, VACIA can inquilinos y gran nave; firente a In !abr "Irehe Cos Tellifesswe U-1727.0Lof0
I-U I.,, u,,, par loner qua cari CAMPAMENTODE 1 YGreen spot'. No vide qua Teliforto 1-6503, de 2 a 3 VrDRIERA DE TABACOS
$17,500 4A y 2 BANOS COMPLETOS color $85,000. ED un verdade- 'stircit at lunl de Y.CSrros. So drolt- p-posicho- pCLAC onTLTOM0MEON DC
Rebajada a $15,500. (Gangs) ro regalo. Este as un negocio Cuba. Hay agu- ac.educto, UH-H-7077-49-2 B-c-sn" C= 111.1 = eat
Villains, acahada fabricar, Abierta 4 a 6. Domigos 9 a I COLUMBIA y
patica Blerripfl. R,9g, no clar- luz y tel6fono con rn.pt.odo un or,, bar. rcrt.eum,
var)as ru- -feteria. ]= ,y helado. Infor
porter, Bills, 2/4, r.gio b.- latanes ni pesimiRtas. Si us- Ins do 6ninibus y solamente so FINCAS RUSTICAS me, er, Via Blanca
fio Interealado, comedor, ted as hombre de negocios Is LINDANDO CON y Fibr.- S, P.I.Ar..' Vi. BI-c.
a 15 minutes de La Habana. 'Ba. I.. "ARA9. FRE.N. i S T O P.
roeina gas, I ctiarlo alto, w, Is %o 1.1-d1l, -io. interest. Vicente Oloda 1-7181 rikQl'tTAR no
'I, go_ O.-IbI... bnns .Vicente Ojeda 1-7181
n., b-bs. PIsys -6.1,re 0-d- Iirkb.. Irr-,- No espere mis por su
r.jE, pued. VJIrl. matfiRan 10-Ull-11-7449-48-17 EL REPARTO .... ... o $16 -Ir .... les. I. I"-61, D-1. U-2342 fr_-7-50
mismo, inionediata Airnlila b-j-. --t, III Is, 'Lt.. 10-Ull-li-7446-49-17 Sl COMPRA, VENDE
VId.1, SANTA CLARA. n CARALLITRIAS, To
Acosta v Iferedin. A.I 11 "n, COUNTRY CLUB dutom6vil
VALE $70, it,- or crb., 1., dIvidni. o ... p,.pi,
000 1 $1 500 -bllrl. ...... .. br 5 to,, -I ... 11"en,
Vicente Ojeda PARK pri-r.. Drop,. --,. ....... .. dI ToNI .... I A Thgalo Hoy Mismo
GANGA $25,000 S4noop. F.riId.d,,. 0*11,fll, .51 1. -0 AS.. Fria de Carlos In
ANGELA CASI'SO. B-5612 Empleados... 'R"r45' Gt, Ikrrr 14_4140-50-21 y bq-d, de 2 a C Teti U-699S.
1-7 1 8 1 no ,01.r ,PE LA (Derefuninstreme lo'contrario y I FINCA "a- 11 A todas horns: F-5628.
Vod-iI. I d. L.1 Ilobl, NUEVOS
Hivelo regalado) URBANIZACION S 0 1 Is 1,
bell.d.s. de -r- Arita..
Obrm ObjUH-H-6993-48-16 Mognifico polocete pr6ximo DE PRM RA
2 1 I %FNDO U.xNm.. FINFA. It MIL VAparclub Cordoba, punto in ,b.l,d., L--6 lruo, Tel To-.- CHEVROLET 52
I REPARTO
rific. Vib.,a. Jardin, porotol, 47 OLDSMOBILE ... 52
It 722-R-17 SOPortal cubierto, trI,,rneoda COM PR E su .- 1-1, ........ BAR VIVERES RNOS
ANIP.- RX __ scila cc excelentes pisos; on'r- ADILLAC ..... 52
I'IA)*A NIL MAR I -111S. v. .1 It. Irt,, Ten "Y am pa' let... -91!. d, 12 1 1. y i S )EMI ALMACEN
R ANABO luninas oticayclas, e9pamo- PARCELA \1 IM17453-P 18 CHEVROLET .... 51
vrid. s o hall central con treftiei)cia (Ampti-Idn do L- Ples-,ided)
F5WA C i'A -I ... AN A. I IN Lo mejor y rmig modern, (Power Glide)
saleta, 4/4 de 5x4 Cori 2 CON squad. an So in .I,A
SOLARES EN LA gios bafios intetcoloclos, tre- EI Re in ISo l"o-011. do P-IIo A, Martin. Amplio local t:ualciulenr dinero as suftchante
mando comador at forldo, PAd
hien urlid., vents diaries, IFUESIE on sastax ENTRADASI
pantry, cocina gas director, [ .... ..... no, rII,11- r6,"d,, OIer
MISMA PLAYA $ 1 0 ENTRADA, gar,"li-dia, 52010.00, Pre0 $ 2 0 de entra4a y Ci. $17,000.00.
1/4 con servicio criodos, hars- 1 11 DE USO
can frente al mar patio y garage. Mide alrede- Ic. C
clor de 789 varas, tocia cila- FINCA RUSTICA CADILLAC . . 49 $750
RESIDENCIA ELEGANTE V-do rr -be-r 5 ,.b.lkfi.., It,ran; preparada pacra tres pl- ", do p--ia, p'.01. ro ... res PLYMOUTH . 51 600
CALLE CINCO Y MAR i $12 MENSUALES -ensualidades d.$05
d.d. P.- f-I
sos; harratio grueso con Cris i On I GRAN BODEGA Buicir ...... 5a sso
41 $MNG I., --- r: .1 u-IN71
-her, 11 Sit:
ED In artc mills re.id-cind. it,,,? It d, ...... In-' so y clzulel6s pued, 1,brivir crue"Ide. .51.13 BU[CK . . . 49 550
L I I I I" a En cipro afol habrA Paged, I t - -_- dI-III-I., -11I.- ...... as IL ..... ... L. CHEVROLET . 49 475
con ulna playa preclusa, Icn- I d-IIIII, 2 il'Id,,I hBA., E-- a ties, Ica. (ESICI SIN INTERESES rreno
LI-sr F 6V2, -,-6n 619 No No Be farm CANTINERA
I-di.rin- C-1-1- C'. ralte fabricar cop rnmd I or PLYMOUTH . 50 500
do solgares con calves, altu.. Ssideln :cp.lar:al an a se Iz hbJ'''IOcn r.,
rest techo do Suano. a,,, buh, co"abo' "rluz y telifono. Par Is %'is qua la disfiruten lo hijo*de RUTAS DE GUAGUAS 1.1 f.nd.. Ii.rvici., .-Pit- bhio roers.- Lo mejor del Cerro, amplio CHEVROLET . 40 400
UR 11 -6762-48 17 Los nietos de sus hilos). St no d-, islet... $13,5011. 1 11. ZFI-- contract, m6dim adquiler. FORD . . . 46 3W
Bianca a 20 minutes file La est& dispuesto a pagar com Calles, Luz, Agua T7 -50-17. vivienclat parts farriflia. Venta PLYMOUTH . 48 350
I Una Plants, Ampli.ei6n 0 22-"Luisa Quijano' Abandante GAN )EROS Y = V=
Habason-a trev6s do on Its- Altered I ganda Ion $25,000, no Be nic, DUEN05 distria S150.00 m 0
DE FINCAS Oita;d cand, PLYM UTH 46 300
ore. A estate suclep1lona U __ 49 SW
I p-_ h' "nota Isacrif T-vonii de -t, aeontl1a, d, arms, se- no. Procic, $13, rg FORD
norms Incomparable. 'on I. le to. Ruegio no chailatones 1-4-Autobuses I'. cafdr.p. U.I. cap is _. r .c
.Upin on'. ...do U.". ._nnif. ......
n'tt" nispitainii5tas. Won- I d If irol I.. n. it. .,to he I of Id- Vnt,. (Cut. Convertible)
cigno, 3 rhoi, paty, P no.,
PRECIOMVy RAZONABLE betatron an Santa Ilosa RESTO on 12. 15 y 18 mission
ALGIINAS FACILIDADES ....... y Pachro Zamora st pse.r 'err.p. is base v-drtn., ii. trader. d.r..11
Us 1. 1.. tirt. Pra rif.rones:
do "17 Vicente Ojeda -1-7181 do an Y T It X T7 XT 121
. r__O. NOT RNI .3 Apari.d. 41. TelAf...
AA@ CXX AJiwifkmdo DL43UO DE ILA MARINA.-Sibado., 16 de, Agoeto tio 1952 (aifa~
A N UN CI O.S -,0L AS ,F1CA D.OS -DE U L-T IM A
,ENTS VIENT&S ,VENTAS, VENT A S VENTAS' VENTAS VENTAS VEI"
53' AUTOUVnSRSY ACC&S. 3 AIJrOUOVN.KS T ACCS. 53 A!TfflOVUZ T. ACCS. Aut AUOMvUEs T ACCS. 53 AUTOMOVILES Y A-CCS / 53 AUTOUJOVSLM T ACCS." 53 AlITlOUOVU.15 Y ACCI. S3A
AUT0NN1iL So Vaiesi A WOOoViL VENDO JAUT XAsATA4 00MA, NAN- GAIGA PLONST Nm~ 'PUSUTA.S MAXCA VANMO 30173 B 34. FIA LA. 1iWCXUSz1313
00005113 C..od. loom amiglleau arren. ""1Is cm =e=. Lo Mmm110m ai tharom1 Sam".~ V0~s G.M" par'** %Ml "111 .ih.l17 l 13
1711.Pe Upw. p~ooN T.4iii F-6119. R-71124-12-. Priul ar treide Buick 1948 rumb513. Pl10111. L-. P17013. C-. Volt0.u UEDE ;Mjj i mme a L A l-O..aIx .
!Li3i '13.0 35775.w at.170FO AK^ BE3 M1011. A EX F T emOLL. -blmnc. wat5" bi30s 3-495-.110111. .1.Ai11i A1 I3 L 0 __ _A UA "X
71.. 3 3a~wriLloo, 10-1 Alill. Nod-* 313.7, plot-.i,0533130-07101-1 011710II le1.h
Us. Vert -, 1.________ ft ..1,ca.t- 3= ,,0011 03A13M ~ IAB~l A I I1017. Se I 130 il.130 50i3 1.417F si .003 ftiI S. 3 6o133 S- 11.1 imi alm .Jo e -mfi St1111013313013100. w00. du 1100
Ifrt e. 1IL 331.h 11-e 1 D1133.0.001 % .=.UyI .31 401 AS11 13011gl eniI 030117 01,d 7M iloOM S MM 1371 0.3303 i,1511 13Am113051 1.0
Studebaker__ ___ ULn-~~ I.13 1044331 de101.AOIs a
114i013S41.3i 51110. r I r 3 0. EjgDO T=D 0 S IX ei13. .1 97. NAG,17133 di.
17710-5o cntb 04 FC3 194 batg V IB~ole CCOPR SUNi~ AUTO OVI -~o -031. 4 aolgd 71011,3.OLT 3 70004117 PLMOT DR iqOl
MNEOMOTOR I l I E P (del 46 en &deteti) ontro INFANTA y 17307 X.7TITL -.l, 017S 509111Ax 0009
01 AD I L 03371 it~,J.L3.~ I pTcd 03.1 SXD 003 CAVILLAC FI cULAS ,
RENAULT 1949 '' ______ r 0d e3 cd I 2 HUMOLT el 317,10111.A0S51.
1100171.n yiB 1000F10l AID~oID Octubre 1.2 esc 3 a .K~d F.-6247 r..3, B og ft S Oi.5.3.1M U
31705o 1= 330500 y 03130- BUICKft Superm M3312 USIN74- GU LDU530S
010. 71o pan., V*311 Cam 011311
Amo-i X 11 -tod I S E VID EL BUICKC Specia 2 ______ .eaI UH.H.6427.530 17' OR11DO WEL MI MADORAIJtmSA
BUICK 1950 Rnal 1950 y 1949 RODRIGUEZ Li..mljj30. 0.o*0 Ay,111 .0,Fos lroddeCrz
UJ-37W BUICK SulrDym. 49 .1 C.lm.A-. VaBalayPzr
BUICK Super min~io, 47 Plmot 1Pymouith 1949 01.. Cor.Tofao UI313 117171erad.dl A
'1volt1950 1.i~uc, ~ -. aa" O N4OZ USOCO EN 111,NOIS codIiACSL
0103, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ot b.0... BONTcA ...9.. 1wTDBKR..5 g137.073313 ~ EBI 0000 0 730 ~UI1
ia Do IJ. Tlo ..i11733 Hydromoatic, radio 4 puer. CV I.Et Lue. 48 MONTEJO MOTOR MOTJ MOTO IS to. 017. T..
motd. g- W tx vesOdsras dcuero, ptn PLaOT L ... 52 039 VSADO 3T 7 A VIDA" AUTOS DE 1150 BUIK ONV.1. Sfi AXlL37. IIIIOIU
MONTEJO MOTOR tur17n dos tool., s010110311 PLYMOUTH Luea. 46 MERCURY_......1_51 a., =.too., nu.-30 ""t""
1 A17310 7,000 kl~mdogo rercorrdo camreommgli43.1.0135bBT0UI E C R 910o.:~30371.B01~i.10 Oldsmobile ...a .50
Flauo-isl11 FTki13.. IL ILS, 11311 AGI.kl4A BIK1950_ BUICK ....1951 VENDO PLYMOUTH 47 Chevrolet ...51
0-175 Y EALO Y OFRIEZCA AlmistiS 1330Damming. -L Convertible Super. Comei Crbistles verdes.\JaIo11, ra7110 C..rII~ M,, bt051 radio3 0.31 r-'Buc 41
6 17-0700 Prci $2,100.00. RE1' cambi meci70,37 moku o Ainturs 317.7 amp 1.MI TIO FtH4715 miie EAULT.1 di....oa Ldt..o. H_0311001 il OT. CminC
inM oletIF8 &. ot 442 32-31
Casa Filungo NuITI% conI~~2 pr11300. 0300131 310100 or,100 v3113 --~di. .11101 Chevo4e
SALVO) y HOSPITAL Amnd Pico. U-852 0301118-5-2 OL S a"t.Abra
TsdoiAUt70 ~~5 0 T 0 C I C L E T A S PONTIAC..1949 PARTICULAR VENDE OLDSCADILLAC (62) 1952 UH-H-684053.17 va. on; $art U I i y RlAMOSU Carei.OII..d come0S7l nu.711adi. mobile 1910, 6 cilidron
0ODGE 71. S 195103 MECR 41 7 HALE -DA Y..33. 61 v~ BayD OT M1 o mecanico, mecinici perfecDODpE --195 t 91MRUY4p ALVDVDO I ~ '4 s, bandas blancas, radio y ox
POTA 1951. FOR 01 p....1 ULRO DE USO Jil ral $1575 W-0338, Amistad 212 3051.3717740117
PONIAC 194 $5FI ~ 15 OR JAAUI900.00 en Fxtril. Se.1ven- BUICK ........1949 N09 9r. rsdo oficina. e tr.k o
FOD 1951 LO E 'y 1951 OLDSMOBILE 4 p. 0117..1357. 195,-5-1 tie en $850.0.
4 1370di. B'll0111. U. -10 Bl 71300. CERLET. 1951 TRIUMPH, 73 Igu5I70 c00n. CHEVROLET..19
Cufia BUICK 9k1951 PLYMOUTH 4 p. pdi0117500, or 07547 en $680. 3314
Cl bg ...1o17. 9- Coma1 nuvo Sehaot 1-00 2~lcc~~o 001O -puerl AMAbOR AUTO, S.A. B M A
blame&0, 1131307Y7.17113.110133 1951 CainFODF CHEVROLET m. 1951 1 (Ia facil1dairlei. OLDSMOBILE... 1948 va Bac 13,3 pun d111 0B, OMB A'S
CIItBIS CET A D E ..19 0 0105..j Animus 715, gaje Norton. 4 puert"Tradio. 1a
0433 90DODGE 4 PLYMOUTH . .1951 Si .re CiFFasoiIy EVsIoba. CHEROLAET.. 194 7130, 7110 3Iqul31. p131 diner,0 ULNI FULi
CAa A. S0171C3m0 A NnE BUIK 94 I 0:1 710 I:~5.1 00 l~I.0.4 0,1 37
_______________UREAy Veado 950FORD Conrible. CHEVROLET. 1950 H.7374-5-16PLMUH.197-O-05U1
TELEONO Fl-2772 1950 FORD 4 p. Raio any10 007 n. P11333 ... 1947_____CsA.Sobrino a Hijo FORD'S ...1952 19 En701 CUETARAd PONTIAC .... 1947 Vihora Libre Moters: uc I
CARROB DE USO Nuovos, odoo 00s models 1949 4I p. ..............97 CU T R .v~... OLDSMOBILE . .5951 To"IRS
Rnr5y. ..15 D 0100 cooe 199BCK 94 Baby DODGE 331951 WILLYS...1947 C.-h. turo.$100.LA
7M.. Nadi.. 0. loB 5~l~~lJl 17 711Il71 BUICK.... 1947 TOfllfltTNillS. 1950li0rO1
FoM.. E5 RC111.URY'S 1951 1949 NASHmi P.. p 5girett. IJLODGUtility111.. 1951d Ci.... fI131.. 0717.11. "mil. En11fl5.FIUT
No3. dl..3 0. 313.. Nuevos, oaidad do 000770s. 1949 CHEVROLET DODGE...1948 CAILAC62.r94 BUICK......7PNIC 14 Sttdo Comploto,
r 'Lincoln 1941 D. Eb...., T3171ll OLDSMOBILE .1950ur ** co'EVROLT 4 p. CADILLAC 0. 1948 ByDODGE ".19 r01 r.d. I..
..UL. u DOGE... Dui '.. b.".o 3 BUC M~~ ,.1
1 .. or d . 15 D E lb, 19d4o pUe. .EI.L AUThO BUICK C..... A94 n an
1AQE F..1 A.951
R.N..11 dePLYas M UY ... 19490 2 oboe dis30. pre DE C nvet LLS 1949 GAfCA-15.0 1311111. .0 A I
VPlo Uyi ofrico Doys S.31 CHAOE.90 DOG .98 ~A
4 ljo, radio, piol. C OM CA & A UT FA,12, 15, PO TA ... d1d42 BUoICK Chico. . 194811 M-01 CO IAJ.Palci 20l Enrs .A9EC R ..14 3ebeIfnt .Va lo fec.Dyfc CHE R LET ...I N O DSO E. . .1942 SAN IS. L.15
F.9362 PLMOT;14 Co o rales mss. PAD 5 PLYMOUTH..3 1939 LEg. 3. 7. itbudrs
S 6 ea.P A O 1 9dauss. 17510 5CA11M0 U 1311 PA-.it~blOi
UN371 7y310 9030105m IaiaiSOS, GANGA. I S~L I a0S0 AboI3715 "a. g odo todo *I MA 38 4C-71546-A14DDFS ~ 173~lJ 133
_____________________ufT-C-3si.ss-IT di. Ion dimondglI.__________ DE PAGO 1=173 nor 075-01
par ISn111361110 nU11-11-743-17 UH-C-713-53-17 01--455-T SE VENDE
__________-FACILIADES DE PAGO. HUMBOLDTo omom a""3041313.43~I M
C A M P A ACEPTAMOS CARHO f1I TELEFONO: U-804k lnfrm) anA1Y4zO 1MO O S EN CAMIO -j~ InlaroIa Lci.-05531 TUICK CA OMig125
MO TO an uH--101 7o 4T GOND)AR CO MO M.hlo. I (Salvador Gonzd. A71. 01143n tractor1 001 717J
C ORPilalaut NU E V OS C. Ao"'o~r~. lez Vila) 13.a~ do Gambiale
I~ C.Cn .1 Inter ilis i bail. BUICK "1Rliira'0 01
CailcS. A. Hospital No. 3 MOTORS -VegtSawsnsooionl opoi Ved do Supner Di52, radi. 5 ____Oldsmtobile AGENCIAdws elI tdi lanCs ae teia Ycn2mwsprsag.BUCSur"5" 0
elkblomdl sq. 23 e IFANTA AI G CRSER N 4 nCb aoEt ol rnd -.p-,a.r-- SlK M1
BU~ICK SeIl . . 42 .Io 377313. 011 017CA=1
Chevrolet LINCOLN' DOoND S DINERO CRSE iFijese bien" I!U FR!IL BUICK, pr dic. Y : 2j01111, =wift714 if.L .t i
eCoupi de Ville 1952 NIERCIJR CRANORS FACILIDADES F A B C 0 Of 0111E JFO 173.3753 3 go.BIK,. SSl01A"l dOM17o
70.113,1111t01 .3 DR PAGO Verde301 d-l I'1,oh0Il %77131.10, pil, r.dli. 4073.w Do,. N,
tl -is l111 d1. Cuba. PARQUEu DE LA Ca17031171 do1 Columba111 el F0 MIARINA y JOVELLAR CHEVROLE hod_ X-750 04134.1
* ldmoil 8 152 TERMINAL DE OMNIBUS CHRYSLER .... 1951 y Lanuza DE RECAYIGO MENSUAL Teliformo UO-9191. 1370.7, 1. Plel. -7 A701111 I....3333
*Oldsmobil 78,95 CHEVROLET hadI1 49 i-,31.1 1,111. V56011 0 3311533
015710, Convertible. Peeoloac. 314 plbod. WINDSOR, ia do. cusgdpo. dm1 7.11 PTO. AUTOS DR USO Verde3 yl1.,n.3. min3 r.31.3 1t.3773 0b3i
CHEVROLET P13173777e 51 dBdIi3.11 0.7110
IILI IA delSMA A 71130Stadiumo Tropical) PREFECT ... 1951 CHEVROLET Cmfin. 1952 Col, b.lgi. to .od B a im lemmGona .
*Oldsmobile 98 1952 hasta las 9 p~. CADILLAC.. 1950 4A NALcvribeRaiCE OLT.....4 -d iibam 13,17340 Rpd.C 113 H01311
MM O S ENTRADA P R E E C3.. 19 0 o. .Urd. -; 5 11 7 2 5 3 W o L S
X1S GAGA D ODSOBLE15 MAIB FACILIDADES PECT 148 BABY DE SOTO. . 1952 CHEVROLET 4-puertan 41 ill 01033, can331 4711 bb40p0015110, ~ ~ ~ ~ ~ Co $700S1U3 I7IflUlI l dl0.31i5' CADILLA op pr 50 473. 1 .....0.0.410eChevrolet .. .1952 B Y4 puraMod.7, C RO DE USO ME C R .1948 2 LSOIE(98 19.11 rhnS Lgrimp.dpio.rO 0 ,.r, 3, 5 11a 30570 361.
Covril. DE SOTO .. 1947 raiec CHEVROLET.... 1951 4 puc011 Co. 73db., 0I117,,7110 CADILLAC "62".- 48usDp
CARROS DE USO c3,,~. 11.~- PLYMOUTH .. 1951 Conve7rble, 71411 FORD] ..-. 1939 El,70 711.lol 10001 0. p0113 an.1 1105 730.
...Am G...3 nu3330. CHVOE 90 1,71, 1~1 OLDSMIOBILE (88). 1951 CADILLAC Cmonvertible 48 Par7 t.. Go-7031 0~ 7
CO ON E O U AB IK 97 4 ptco. rodio, cuer0. doh por1ned 11c-0 .1 007710 1 piob, ra11io. h.-15m 13011 .l y lT113
COMO Puerto, 194 lux 1 PLY OUT - 192 11 1 77111. PONTIAC Fletliop 49 7joj100 --A O Snle As 3 07 311113 433
d 117g..~ PLYMOUTH .. 90 CHEVROLET . CHEROLT PL MO T ...15 1942-. Verde1 1111.01 .. .-b 113. 70-m
Buick, flamante. 1951 PLMOT 4. 1950. CEROE 15 LSOIL 8,S
C,. ,01. PLYMOUTH310 11.1 1940 4 p1,10, rodlo, 310o 'L.q190 0113 b.1,. 701. mr. w 1m = -10B17d .I11
Cuh. Special 1. ODGE ... . . D, CO ONET..C1.5M 0101111I.. A-1lds tono, pi.. oynem aim
SJU1.4.Connturaio upti 195 ___ _OLDSOBIE.. ,47- 'OLDSMIOBILE Sedanclc 49 ; ---__H e a I y...1951 OLDMOBLE. i ..gj OLDSMOBILE. 1949 01111 b~l. 1do bl.. r..grambarcs __o ua
(. .311 3, 01 76, radio, ooddo, 4 ptas. ey 1.017 ,111 rrblClC13.7.11713303.01111.3. .,.A1111ill1 .1..13133
o,~701 Bay 7141.1-CnS tn d F R ovete. 3. 3l~3 1. R ... cfta5110 A....
PLYMOUTH -1939 UIK14 OG 99 AUSTIN ..1950 01151117731. lo Crnorlo. 11 13301071l. 170131731
PLtMOUTH 19r ... 195030113.. -~~ 4 So 91.00 .ooe,4pel..4pcl. FORD 4 p1707150 . 48 S5.l H073-17I
Stude aker. 1 DO G 195 l .314 .30 .. ... 194? Super, 4 plot;., 1013. CLY o,,I, 4 p1P,1,73,1117. 031 II. -31. --337 Grim,313. --l.iLl17. 1A
Converti1ble COMM.ANDER T D GE .. . . ..N 1948 an$5 nraa CNA!V..1UG ::
0.3 SIITSflIP -104 ptirtas, Cuero1. AUSTIN-------------------PLYMOUTH .7. .3.. 50 170504d 0 050301 biBS 70110. -$U
$404.04 1017r.4. PLYMO'UTH1 ... 19494 U BUC 310 di 90 er.pe. nur, 1l a ~m
FORD 7... 1938 PLYMOUPTH ... 19 2 p13713110 BUCNo~' d1 90 77.17.Ol,713 18 P1 1. A/1. 1 .11315.Arlm
Nah ......190 r ttw yb-4plas, radio, r.4 puer., o 1, 1 0, RE A LT- - - 1 .... 1950113 con M 0,73ASH"661.
Nash... ... 194 SEDAN .33 .. 1930 PL -b T PLMOTH 194 -rt.. I .1rl- 3d. 571111
MOd.700l, raioI, NAS SEA LYMOUTH, 5do 198uxe.1371 13 4 p110710 y 7411.. OLDSMOBILE .1930 FORD 4 p377133 .-.- 47 I 7051313 Y -1310701 0 nim111017 A$M0611711 I. 350 4 plan3, radio, cuoro. DE SOTO 1931 j- - Co.f1111 317.d. INTR IN ALro Poanuv or. ca1r.10 '11c.1.T1o3ol
Cadillac 4.* 1946-47, DODE. . 11T .. 1947R U Y.. an$0 nrd.ITENTOA ae bj, ei -86. H711-4
Cailas .. 9447 DDG . 1952 P Y O T ..197 OLDSMOBILE .- 1949 4 pu001714. PANTIAC -.....1950 Sifonlad3 .. 3. $8 01113575, L070171 Too0a Los
1133113 "rd 1771r-ls1 eln, 1d-o:wrb
.d... uet., uro ntrm ,0o.ir i E RY J. .15 o 0111300 0711311. I OMNIBUS 9170411,33, Va- 11. 0110 )-go oI~~I,110
IPRECOS GANGASI Co a-3 2m33334. 4Chico7e~, 0,1 0.4111 tipos.l.11 HENRY do-113 311.bdi0.1. 13 11thn. ad.51i. curia11001317bur.
BUICK. 19491 A IL A .... 1947 OLDSMOBILE . 197 HE R J. .1952 -.BUICK Super. . 1949 a110 1 :0d00131 3I11 7b1
00 1*517.3,31 uj4covrlberd~, CHEVROLET ...1948 V7O0..133 R ea. r. _-0,1 L'4.U l 111101 131171311mn.031to 1113
OLDSMOBILE 194 .. 14 Pigi1,ore r111 Prncpa 3 C..41a. Como. BUICK 1949 r10413 FaiiId71 4 t i m 1 .h6 01,0II1 Y -111. 0030.,
too1 m130113ME CUR .... 19473 Pg3~0 . 4 113510m U ~d13 11. bin7.11 .,00 M111.0 10 .10." 301 03
" 0.0.1.I 1. m o UIK 1. 1.1130131 Prn ia Can-3 30 entrB1111Pago 13. Iy 30150
DODGE 191 pl, 07, A* -31-0
C- .. S U BUIK . 9.10 eAutos PLYMOUTH ....1941
330.3.1. 01133 1947 dUCe.. A iidandi Muebles FinsI
1137701 01er 1173.ca Rmi B. iiiafl yi~n. U 1. 1. 1rt 0010111173r
DIARTO DE LA MARINA.-Sibado, 16 A90fito. de. 19a 2 claq od Afio CXX
Ckafficadoe
A, N U' N C' 1 0' S C L A S I F I C A D U -1, T I M A H 0 R A
VENTS I VENTA-S I DINERO HIPOTECA ENSFAANZAS-1 ALQUILERESI-1-L-QUILERES ALQUILERES
6FEVTJLS_ 171 _XCADU1W idi 182 APUTMMOS AFUTIJWITOS
EMS V UN6AS- SO PDF 03 YAPA UTOS_ 160 IlkirTi UMUff6i _-kUSiCT_ 64
T NDO CANA.CAMr.- EUCM COS SR StCESITARLO VENDO PIA.101 HIPOTECA ABMRTA LA MAiWCULA Cello APARTAXEMM'COMPUZSTO DR N LIS MXJOK DE 11ART011 SUARICK A&N y foant.1settm annaft. ean so nartlei.. carrion olm Jr. 1.1_ itas Sis
.. eakh : nam -11. Call. I MR E. 3. V ... 1. do Cmrd. "T.W. d out]' ap""T"O"' de'l P
RXDL RXK X 11 .. ... Ztdj ..... Du-o ,Jig -.. edif domU"6-, tanundes. z_.ftajmAd. nfV.bha. Von- JW Sorm gruflad. It. to O"Pia No Apto.
GEoS= TIL "LIVINOR OU-MONT, I -.I.. !N. Sianamlf.Su. 'go,
thut-, Ruin 13 ell 1, U Fri.... P2-.. eal.- Saba Samas Suk- M-7431,113,11
il, comad. 21 P.1god.. to '11. "0 y an 1 511.
No 75,, me 2, Vdado, Apta. 202, ler. I OR
H-11114I Im R.,_ zt 'W'"7. 11-723114111-111, -7112-92-13.
Wuktardl Inn. Grnti,. Z-r--- Cmr- Stion Call, Car... N. I.'ER QUE 9 elad --all- nor--- F I Prefeelim I!, Ld= Clb.Unim. Varian 4 mim,. TIdf.- EDIFICTO -CARACAR-. NOLZOAD PIS, Zaa. APARTAXENM 50 -AVL
MR T -, .0 OLA PARA ICON SOLA FIRMA Y ADEMAS Co..,... I ..Um. Salim AIV. sa. I. af= 9U,
Ill a main. d, -11 X-lWNL . V. AN 6_-Pfil tie So in, a, semki. d, don"Iblan. Oflf,,: _.mmpu I, do: tl ,7, Oiab.nab
in., jud.,, elt, -tm,-d;,o B;j. I =,:Z
ANCAR CEMENTS VENOO NUE- 11 F "e;;SOBRE MUEBLES, me, 'IN altos. Steve a Pit SE A eeim. ,i. _.d.
Al,.r,, bar.. DINERO No m N_ Chb-'Jia Avenida
a, I , Illilm" I 'k-MIM "i LQUILAW ad. 1. -ft. ladmon- ftri y 42, pue"
.do ..art.... I I. W pulig.d.l. In minottir. Infourtardent- nal-arrud., U,1-1011. b.j.. do ILSO s""' 'd4 -1. Ind. hO-. Swwm,
VU:, at, I., Sit it, ri!x EMB
Imsmi.ra.. radio. Ju.S H.74!lS-Q-E1 tioncill.uLiums I Inlrjanti. CO. liumphu.. -Ira. items. :1. 51M a. IS jumen Y ft"., C.Nienelson.. sals. alwart. mail,
in Com-N16. -I,. Lt.1. Ollimmita. an '":I PIANO DE gurEmnift c a. a salk, enonpleto, bay a-. Martin- MomIT: VENDF ON Jt;EOO DE MARTO, 3 win "'Ou'. or IS =-'.U1.d. b no
m, Ie ... ad.. I ...... A~ ALIDAD onerclales: so nauebles. dellindolo _3
e. b emndot'R ... 1- PON. 1 1. 1 117-7414-81.17
"to he fio, RP.,t. P ... % Art.). p,-f,,- rmithOunnu. mile QW-t- to a p.d,,. Ud. at vente. cedo. no inaln't Mariana.. Hot. eamm.. $..po
to. all. oro'dill muIC. 1-1-1 Wam-C1.16. Ah,W_ une. 2 ... SIN M, C. -7094-59-15 dreh,. erur, I y A. La Sin. I I IS run NO Can im CON sole C, I I.. MO SR ALQUILA APARKAX-10
fill. 30. AmOnons. V 3 y F DESPUES DE I el Vdado. 40 UN
pro I, ad .... go tins. DI..rN a VMADO
H .. ..... Call. W,'=m211 7
IIi MAtERIALES DE CONSTRUCTION 6
END a I MESA v s mt:Aii CO --- I que to -1 etes, ps tidaa, a WIN FRANCISCO 556 ESQUM '11
r1R.10o: ACA.0 ISECIRIN DR FARRICA P-00 [ones Ida* en ALQUILO CON MUZB S 0 EN PARTIfl
Sin. 50 plnas. Urn, 31 por 3.5 onto,. Y EFECTOS SANITARIOS in mueblealenitaus Sala. hall. -med., Fresions sparlaniandow sasnabladiso
'it- U... y H. EdUkm Duke M.rh, so.,. __.to p ... ou. Spit"UTn b balm. Interests legale. Warne: LA PRIM ARIA .. 'T $55-00 uno dow rusnas. Call, 19 NY do asila. concolor. t/4, be.
Sarnerin, 21, Vd.d.. H-7316-56-11 ;-,;=munno ,- rulm. d.d Rotor ipide. Corridor Celesta. 70
I VENDO S.Ma PIES DR TARLA DE 3/4. 0. 40 NY 10 -um In y 3. Mlpr, Acowellarnos Ingressur en isparialm,
LN' *SOLAMZNTE A PART.CULARKS, 3 plgd,,. vi net&. ele.11,90a hun frn- Tell 8 0691. 7 do, no it, 'inn 350. A 61110. aftlo, 4. mure A y.P- Va. Son. Serrido 0. elevadow. w y
I' od I -BUSINESS AC dad Do 11 m.A- 1 5 1 wd..
00 wai H 72._ H-7514-92-17 $U& INFORNIA.27. 1 UH-C-370-64-6 Sept. VANA
mrinu it. 314 y do. -!, I. Srim Pi-im- (art. r ... table. U. 11
a, son CI,,da BJcal rure 44 y 3-,
.,," ",.evo.i. WrIN. d.1. se DE ANIKALES tersubtar of MorinOc C a I.. V._ P_ 61 1 bENM ZA Y CM REPARTO AYEST" A14- bgNW ZA Y CM
kfinf.!" C-703-56-111 COMERCIANTES Sensorial a INN curstal quo cNa7mdSPbR ESTORBA-R____ inl, %ENIE VACA TZXCER PARTO CON dow ObIWO 305 M-6921 WkSO N9 319 ObISPO 305 m4nj
P MILIA EXTRANJERA UK- 1, p_ ... .... Maintain SM.1w. Fmj Dinero dende SM el adelante. can. UH-C-I._. Ahm1l:.=,-PanWm-W do sall.-rod.r.
amubl-- por deja, I pi,: jum .... Wild. no. rel. do Imerro arardle. 11. C-t, fid ocialmente _I,. 0 eaCima em San it, 1, oailkl j UR-C IT.
art. onaderm.. -1 rl. SLW. Vista im par J.... War X-411,16. "a' famikladee. hemp. It 86.1da editor. seat
or Ill.mft.il at.-.; 01 'n paii. Iruormum an Mind, No. no.
I So Mu._l Nen ...... Chni.d.l. -1. it d,.-e, igimaim,.'"'pa.w". do
:C oarg.d.. 1-3V3. M-rumn, mure hia, I V E D A H-704-113-17. A
do, -d-usta: ivilgroom 1 5 R.U... .,.n. -. farmallan, to. e hipo- 21 Dominate del Idionis 1.06IL 10 NO 9, ent N!L= ..1caP con Eiav"or
at laoufl,6. de -rall. m..... A" Clav.1 C=
..It LaT..; NY Ahnend- u__ Infil'trin': B_. afi s Axperierola en Inversumm A, re In y 3' EDIVICIO DR RSIIUINA. rSXSCO IA..
H-741f-MC_ JAtILAS CTRADORAR P 31 Eap..Lali ... 16. couseriliall ..e.t. Wo. Prael.. YLS,,, an- z.. Bt.-Olni.. .1.YdOX t- boon. lrdnl m I., isrouni.r. 3/4. as so -Lt.1. V-3, F-2. J. Cartel. C Colegfidl .M No
. an P.,=.m=1
11439 -61 e.,th, 11 to 1 1,
G6mez 349 Telf A- 5 effeA
H-7229-17 -no de a obtener on been ensittlea. d: dorenflarion. a/c, crid.,
ALQUILER closet&. IS n St.
81 111IMN CACTIORNOR DE COCKER Itio'
bilLA-VENDE le equipo. de-fabricaci6n. -di N.UHH.WU_ INN on ux6 cap* net.. roem. SI-i, CS.n Ap"t itestaN do -I.-oopador. I halliftst.
an de m, ,_ Ones .1jenuentins. cowskil odem,, Sol. Cortisone, partial co. a.
Jum. -ired.r In.14, I plean.. one.. n,' I'. v I .hujaajtual .1 1- ..-- de laclodand y i: ;rWo con CTINAIL9. affita 24 hams, Cl6n, Wo, Coofina Ran y = tailor.
I.u .6.,, In callial inad-ml. de 3 -1- P-W. Teli 59n. CAS ciencia, "'Ite" a '"N"M n do X.raja. V.rja tad.. ,Tedo min lawadera Pi 13
S, Iquthm par dia, ium, del W.J- H IPOTE PARA 7!!RTO
- cncrt ..... .... he! & !l SRA. -.few.
r.' Te I IS C-los.5-7 no h, 1- ve..., H-7173-61-17.1 DIde It 4 par 100. segun cmi duadus CORSI ad C.. do UnI, UH.HqNRoSR4 SA.L
net. e.1m. e.b.d.s It, In- on" limp.lim.16. go- It I -lbdad y Rhuhoemna. I Simmin, bal-an,
I me,'.n..16. U,I.I.g.6m y ,n,tru I&I,
I to. ,mpr ... r de 4 nartill tmr 62 OBJETOS VARIOS de D-0-17 ,un. -,dor. I habits,16
VENDO-POR has d, as.. it. 2 6". Jb-dm,- Ilecid, en g2ranna. Abiert# In Mistricula .. b, -I- .-. parmammt.. cl.not,
I k.d.r. it 1 1/2 'u,"'. = saido Tiemp, que ne- ,r. e.lemant.r. Jovellar 260 aralne In.
AUSENTARME pup..d g" eed" tenos A4223, 1, 409, entre 19 y 2 1 Viodad. -71 CALZADA DEL CERRO N'
..to bull.d. ep ndr. d, 6 t.- I A. ,.N.-S6RO.w.4.0. Sa-he, hull, Y N If 2115 q.
el.d., pl..t.S CV 151 ,1 r, is 2 I Pifi6 ndo HAVANA W NW inn a Primeness
Juego cusirto I do 12 l .0-111 n-Arredo
Refrigerailor I n Wtrim, Vlb.r. H-7157 -ea- 'W
1%miteres Colooselog, T' -abrr; RES.BAJOS
d1f. Larma. ab, AMP ALMENDA S. A) r" ent" an'
de 3 meseg u;d. Verlo GUar- fatia"rableln F'0UNo2-f"m QUEMADORES DE GAS Sun. 2,. A.W. ta tuindo. an d, pil,- ---e humi. ant.-earn...r. *ruplu, dg. QWI" &M r. ball.
do Mueble ACADEMY loloft..S.'..., ; einadilt. ad-.. A Part. Is amaelnemar it 'accouNion"'
U.- R.U.- mod- So am it ,. -in.-P.,ury, N. oult no ran C_ AS I
.-In.. rvicio de criadw y Is. oei do im. U d.%flt;ClOnw_ ad jo
a an 7"Ou'". P.- Vill-C-540-64-19 patin tou,i- ), I.Y.dam. Agunt
O'Reilly UH.C.Ou-MC-1 -dr. as. CA-Wul ... 1 0 professors. 69 asi istur ralle) Erneargado en initim.. Ambient, tmmimlo yaf %;; principal agus dim 3? nochs,
I'l, Pyl "Lmd' 10 UNIVITISLA111ft A.n4l 111, onunrelfl- On par per.
1. Adam .... Upa, T12"OX0, r,""
uH7H- 1, ,ruad, ,, 11-nd E), "1'. 1. np.,,,- E- 800,
-73M 36 18 1. 635 -ma L... A3-2377. COMERCIANTES' 10 ESCU MAR. ALTOS N 09. TERRA. UK-H4=-92-17
H-7139-9111 -We 14. eurned.r. Sar.k.
NEVERAS Rr CN 6-_, LAI OF. HIERRO, ULTJ. INDUSTRIES T.-- Quit..: 11-44114. SE ALQUMAN
. Y REFRIGERA ORES INODOROS 7-18 VEDADO
'DO -,-d. c.l. Vale,. $12 M. L.. U-1111. dl .... .. at. ll -.01. .-T, -_,
VPN UN FRIGIVATISE EN 93 I-ESON pel' ne en. "'St.. -11. ESTANCIA NY IM .1
.,ri a I ..,ad.. a... d.rima it. I Y,2 charms, S 'Aa. y Tall.-, Rpto. Erossrum
I.., We'll. M.I-..l 117. -e' rl. fal.
R AptC'umn."m 'L.B. "mum, B IM E T H-7114-62-20. ..at- on-.11- T.6. 4. A L Q U I L T..bi#.. -..b ad- C K dOI Vedado, (a Nos Counicin. do, I
.un r 11 4 ....... I.... (I .... on.- 51 Irv T. -d.. Ounflum, AYemd, H, Amain. FI- C.1i,. del Cena y Rameho fln,,rerron)
. W I_ 1. III.Na.. ... ..Saall..- W ii- MOTEI C. N. MIN ..tr. Past, j Can, .... ... at.. 4 -art-. M. .,%- P entoos. Pam Ver
: srfxKDi-rWxjFRmEak6oR MARC% BOFWE 11M G11AIa CALFNTADORES DE AGUA Calls 27 NY OL entm N y -cdld.d- 6 4. to'hoem-no .. d a Inis do :1 R So.
: Sor nildl Z, -il-, I oc-A NMI. T.Z.raz, Inlawrines, TIL F-3489. F.blc.ei 04 Pr .: $26
d. It loamnu... Fr..e.,. 1. C tanque bcdo comploto ELECTRICOS "CROSLEY" '. I A I. TIl.f.- 1-40aul. .4190-12-17 IW O I W-0770.
Del viloom. Mod. Redondo de 30 GIs. de HOTEL REGINA U11.11-5630-112-11
_ -C "T e ementoo de color y Ler. U11-14.4fin-64-16 INDUSTRIA, 410 urf-c-s3ii-in. LCON ULADROYVIRTUD '
..l.. oem_ do, haliflne.a, eli.d.,
to^ 'a 'de 'C's Ap'llan t"
lued most.t., Para 115 o 230 Frente Capitolio. TH. A4433 Interior~ .- h."ielam, lonfi..
T. 1 27 NY 559, VEDADO b O f K 210
u.Zd. I e 055
IO_ do .I. it -oil. m, D I N E R 0 -- eriad., plan
d.alron.bl, it. not Dead 9 Elevadores dia y Och Pr6xima coleglos, I I AS" V EDADO
,,olls. $130. 40 GIs. S1.40. ODO ..lue ..eblS, IS e ratitut'. Unt '0b.. me oil y .-he, edU A A".at.. pie. 'elith. YetCoo -lit- it, .ft -61. .1. H 1 SANNAMOS Sld.d. Sipwrtannent. nuev, Interior, li- 444 -17
it, 52 GIs. $160. ,Iqlln,,,,,d y AIRE ACONDICIONAM
Verne hul'unumd.: dlos, refrig-dore, PRECIO. E.IADON Pon NXISES as b.I.-Ca fre- C.. 2 ION CONDICIONAL
Gaim it, M.I.O.. ribir -ser. van a pru XVEVO PLAN PARA TAKILIA I des lu.bitatekme.. un.',hk Apartappenten; ainuebtado.6 Con ta
Mod. Cuadrado de 40 GIs. en I A EMPLEAD95 de it ..6.- 1 EDIFICIO SUNOCO
Lm. del C.marl, 421L Tel. 14-StIo "'Nd.." ,% HONC)tABLES flo. mia-comedor, gran coma y w- ..it. San Rafael __ *-I-VASALLO 1. LnI. h I. Asu. sd= m
I RO,.1A1mT;r A CO- : eclbld,,,orj.,..7,taa ladil 1. Infornown a todas
H-7278-NII-14 I
de don clementon tie color v on todo servielis a. ":1,
R_ Wo- a toa Ital...
Ab ... do. .1 ... t rant. E.PIA.dtd- Oran.
efrigeradores commercial TULIPAN 203 thermostat, Para 115 o 9-36 lum.. y
de IS o Esquins. CALZADA DEL CERRO I firma. D,s,r,,16n v rapid- liabiftolnos d,:r $as mattrizamido. IS I ;
a I olts. $175.00. SR. VELIZ UNA PERSONA DERIDE 1140.04 UH-Ij-7au-w 17 23, 1,410, entre 20 y 22, Vedado
WESTINN OUSE "I"'wous: --I-- -41131 INDEPENDENT ELECTRIC Andittinid 419. altos. Apto. 4 Par of-, d..d. 11.58. Ah-J, Undo y it.... u I it C I!ODERNO EDMCIO
.(m.e. di thilas refrilemdre. LA HABANA Do paunom.. dead. SLISS r"O"' a "
an mu-..
,mr-W.. d: polen .... Co. .a. Co. D. 2 9. 17 y 28 1, 1 do, "s
r:,ti, U. rm. p., 1. ..It. Vert, are. -11
,eTr, cutr, "In 23 P Olurapin 312 looooo H-7251-WI-16 = d.'
C-718-NIC-10 .1 M I., w cagv.,
vairletsfold: Idn,!h. 11C Ap-eche UH-11-411311-51-111 Term.. ul, -rRid ALQtfLO APARTAME NOGUERAS Lb.j.,. Ahmsri- lqilO
let I Ron. 'arm., _,I. d Imur., tt.r.. del parnmilent. de 2 -rt- d-I, com-thumOad Im;"ri.dum Mal. "i 3,/41 ddos au entre Fort y Bu ... NTOS.
Ay,,trAn 75" baftm. tint, g,.nds ci-tS, grj,. --lin, in mutation, Sala. ,m,d.r, .1-t. ea,
U O S C-668 Bo"""t-mem Pat,.. ON., b.fia y t--. Pred. $19AL
UH- -62-17 .90 CASAS DE HUESPEDES En at balcim del Vedd
IN O D O R wernia. I. Nations.'al r.l., A"YATES Y EMBARCACIONES D IN E R O IXN'1- FMILIA NONORAVILE EN EL M triforridest M-346
NEVERAS DE HIELO !d.l -fTANQUE SAJO u u 1. ZANJA 515 H-7381I
il-ID. LAIIIIA EN COND.- -br, out., numl- h 1,;. -nud.. de A. .-id.. UH-11-71MI112-17
Ill V E, ,, M I- S.m-.. orm",
0s s. I-In". -m- llh;a G...
dl th- -n- hnTado a I
'a a on men, 14. 111-rlurud- DE LUJO
E. LIN $32.00 2 gi h.h. Xua IS e.q 8 ,Vedfiid.. S61. oiled. an
ARES, S. A. D-u-- u, 1 1. tie PF- it -1 )'F,-l W Ag S A n- Go 'I' do' Par. elegant
IT NIOTOR 1-11A Or IIIIIIIIA FLAM e -N, RESIDENCIAL AVANC[ M-1 ft,- 1%rIo tie 'a P. m. 433.: miXTift, ,, vinta",I mo J"'I hl"
till"...I.SAIII -I In. 11 2 Aire. Acondicionatlo r- y F-7964. but.tOn. H-ts. t.--. ll.fi a..
,,,Ind. 7M. ,,, ,,ad,. P, -RI-4. ar.
Wall., Ill Prectso lormt-Himse V Apartam- .m.d
Telifortoin A-9622 y W-7832 y islum inn an serdein,
e.. out ...ebj.tm,, Sg.a mmd.r!.. $SIN ALQUILO APARTAKENTO INDE. -d., W mmdunh,. San Bour,, 214. -- Sao
Ull-C-OMI NO 17 BID ET S 1,,, till a tural,. Cumuli. a. "let... ON an e. .-Col
It 7101-YE-10 P-ml, Emur.l.d.l. Sam.
Ult-C-15W64 IR h.uu- H-7410-80-17, Till, 11 Elu, In,.,-,, '1011000mmu" S.00.
REFRIGERADORES p T11,011A..' ad. ft.me, 1,1- A". UH-H-5172-83-17
$24.00 1 u -h -1ona.
-u- PARA LAS D UH-11-3M.U47
SO AMAS Viva en Prado
it,- Pie. I
Se rndrn ... ,:h,,., $8:00 Moderrio Apairtamento
a ..... ju ,m
con "'I garamill. IT "(1,,, 4 61ind'" j;u I It. P nut j-- pt U-Q-ftjo Alclullo habitaciones acalla. Calle 17 eaq. a H P!RdO- :LDIFICIO "PRENSA LIBRE"i
...... dans de fabricar #in egtrenar it. is Doos, y 17. PN- d.] C-P.
I, Fr. C. Obraplis ell u r C'Ut 01,011 VERDE
Ver al Sr. S' LAVABOS I m.S1mm,x,
I ...... u. 'qul'injo. un.In Piro. JOSE: FR I-ELUQUERO OF con baling private: emmedn' it. ..bit mae
loo y otras Qlum. erlj al
haju Par, V.1,Ol. y d-'I' Ill C'umumu d, .ad... R Und ..,sJg,1Led11j kh, Ia
e Muth" In. _A. IO. __ d.a habi-I. daa. pr.J.
NY 512, FAml- 13. L.,..h ", it,. lu on .... _.
qS;;SS= INma. s3ul C"-u I It con lavatimarms, agua alm y a- _1 1. c m. gan, servicil, crin,
117-YEAR ,, no, $111ao Thuel frim... --Pit. S,
- $5 00 POnd, P..die 1-1- dantiftima siempre, lo min Of- din.sala-medoemurs.hilm. rrft Trull Clutrum, .1 Cub.11ad.,. IW
-3 A".' I Admattem: I Cul Ver emansda.
UII-C,27.NR I all. $12.50 iNA 0 ll I inehin NO, e.6n.. C Bum.., AS.- .1.
.- m.dhl..n1u, de 1.1 1. .hl- l lindo y mejor situndo. Llmvft n Is minima F.X=,
O1111.1n., 141, P. it _h all. _U.m. --raj.
1,W. g ad,, Precio d. $20 a $35. UH-H41311I
Umon- do me ENSENANZAS UJI-C-04-1117.
Stan rmulld ..... 11 PRADO 109
REFRIGERADORES C .... hall. lk RE UU. __ I MODERN EDIFICIO P A 5 A j
FEBRETERA p-, V InOumen: y C.r.p.M., FAml- 75 PROFESORAS PROFESIDRU 3 p,ramentoa rm-- mtruilltina, CASA BALJOS earne13 L-.6. 0.17 call, 23 NY 13U, -q.in. 20, V, ep,,i, ent. SHOO Se Port 1. 2 fabit,,lonen, MW
HUMBOLDT, S A -P.-Ormt. ran s- it. en S3,501). d.r.b.fi. Int-alad., -Ina Nos 7
= _- UH-H-580 -11, it, I y 2 .art.s. ter,-. SOO.W. Dan apartsumentas,
CALZADA H. VEEI OS mg-run. I ... ta. tafa, v I.f. Diannum 0, 1,. BU.y .,q. 1, a,.. --Iar. I hliftad.zles, bft
NORGE 1 9z APARTAMEs noma
DRIERO HIPOTECA ..... ... I
F"7211 Fill. 1449 C RLQUHA UN A'A TAMENTO CON LIS.. i A", b. ad.mt.. N(Lr =
(5 a-nos garantia) d -.d., -Hl Pr.Ci..: $55, SIO B-1259. A- S-tal entre 1 2. 8-163 S LICITUDES
UH-ti-7177-92-19
1111,11ITI IAII CON .-J, 11 A L. Informed: M-3566 ".vint.
76 COLE los A UH-11-113"42-16
11, 1""" 114 111), U-TOA-POM 4LQI ILO IN
M.u- A-11. W.. --- 'n.".. --.- DO APARTAMENTO
Sin Entrada C P PILOS DESDE $15.00 h,,. ) ph., ,fle S-., N- 3 1-7313 _'N
11 1.143-lil IS .. ... No 111m, SAN MIGUEL 457
0 APARTAlf-11 'T GUARD MUEBLES it. Ill
11 'Ai.Ql ILAN TOR A .11
TOMO DINERO HIPOTECA I.-dr, hall. Entre Lealtad y Egcohar
15,11tru, 3 1 2 u _m .in
M ODERNO in gua al'. Sala-cium
li--.09-8 t
.1 Ill u u, jS linif redlINKI& drl" %1111relo 3 p,- D-fio: ne, e-..,'-lemad.r a-. WO,
1, 1, A _1 RTAMENTO %k- NUIStrit 101118: JWN F 51 1 elmet, terr- ln,.de73 el, -7 17 7 ACADEMIAS
CON "' ',I
WREILLY 259 M-9036, W-5277 A". abUndmle. Otro partamr.rits,
INSTITUTO MODERNO e H 7193-8 n. habitachm. $40.W.
L
ocillas de Gas SOLICITO 1401),mm .........
... ... .... U H -11
Al"ART MENTOM DL LI JO. ALLE C.N_- VEDADO $65
98 c M-,. SUPREME an, A 8 1, .,1,. lit 1. -, .. i VEDADO
g. ...... b.h. CALZADA v B Calle 15 NQ 959 ej, 8 y 10
ranti .6oluti I I nuo'lin'. .... In de r-.. mlrr"X.' p ....... mo h,,m, AP-11-on-ran. Sala. -,d- ha.11. 3ra. N' 52
DiTijint" ..... . .. le. M.y fre.... SIM. dI -1-1 1- -1- ""I"" ". a Calk 10 esq.
$6 E CiSin" -orto I'la, thlae t-ed .. ...... = 'on, "' -d.r. y
on "'Od"' r!' Yd11d%:bit*Xar,,. erkado. 0 as .-an. I "..
Sr. Prcsidt-nic", Cljoffl. FE J; X SO INFORMIX ICJSCAII criad,, closet& Cactus
A Z ULEJO S ...... I., de' a- dor gas, lavadero. I ... do, y ga,,
do. DIARIO DE LA MA- It nabil-lue, Imhu-me, B-064. W tmlu;. quefm. Info
A-2033 hot- do ft.=
C 711-77 SI, 14 1,, ,,,,,d,r clanll., ,r,
MENSUALES Blancos y an Colores
COMPRAMOS SU NEVER RINA. uIll- Wrim, do. ITH-H-Tng-M-17
VxV 411,-xAl lu,- -00. -ad I etumd. I.0 REFRIGERADOR DE USO ENSERANZA COMMERCIAL 11-S-rn. e 12 m. Vcdado. Call, 28 NY 270
A PRECIO ALTO. U11-C-710-63-1 4:x, p. rt. Inf.rT.. an 3 IS, ad. No..
8 En [as ofivinas ,icrnpre tic. III l0a.5bj.p, do 8 1Is,1,a hdh, CLZ. MONTE NY 876 entre 21 v 23. Modernom Apartaimentoo
2 . :3. in T _I o 'put llatadern, frente Se Arma.1sholon It do Asa..War
ernpleadou, bien pre. I ,h No 154 Do Intel tr,' 31' alqulla esPackis'y frme, ca "
an H,7 -52-2a M -.)%u Unico. sin estrenar, dils I,: Sala-Cominedor muy amplJo. doo his,
paradox y (Iiii- ilornineil eI ... "164 i So rLamenta alts. lampuRta it, biLRenmes, b.ft.
I... rml di. at frente. Sala, comed0r. can
E. E. Linares JUEGOS DE It, ImItia a.. y no r,z.
GALIANO 21a. SnOtro, I T O M O ingl6a. Niatriculi- tin t-urmi REPARTO AYESTA _: td ba-min. I habOactones on closet, luul, -m- bafjo de criado. elevador
cociraw tie a,, an horrm. bahm in- ; pl.t., -m.. ruari. I erwk,im, pa- abundance. trentel a 111 a int1riaVIRTUDES i CONCORDIA bilingfie en lit IIA FAN 4 111 AMEZAGA 283 tercalaft, primer, y legundo pi- I m -dlls. Info-.. Apt. D 1, Call. 25 N
TELErONO M-Ull. -St" -"it
Telifono: M 5324 V ED A D O SINESS ACADEMY y tendril d_ hdbttrl,,a, on 1. .It, I., dos. e 0, edadm ,
radon. $70 W. Inform- T-f -H-73110-82-111
an KOHLER ol KOHLER Soilre edificio S24,0(H), ron un empleo scguro. C'umlis .( Cuba. Ad.t.hur.66. Bi.n... UH-H-5198-U-22 i 1113-H-130140-11ASOOL
Ntle.fra C-6911-82-17. I'
UIl-C-(I85:NR-i7 Blancoa y en C.I.m. garantia tripir. Para C.U, f
Emple., Ito -IOcado 0 TO. TERCERA No. 9, ALTOS', 9 St.
I Calle C N' 457, critre 21 1 ... q,!,,ma U.p eI.57 TILES DE ORE NA LUGARERO 158 SAN NICOLAS 404
DOS In. gr lundo, la, PALATINO
19, stho. der-ho. 9 P,
C-1 .1-L. ruritti, liIiOgii- eii- Mont- P.... Dul-. 2 te ... I'd.Ito do, -1 11 in-rm.h -pie'., r-na, de SR. gri, e, dr.l ve-1.6 M mbr.. nal-ormad.,. hs..... Cia. IMPORTADORA Ad hu.1-Ion A ...... MI' Tlmm.l Ommbu.. u. -1* 1111"lld,. un. ,Rfa,i. "t-tSmention, No
,:1
C-M-112-17 ment. th.h.liumme.. W me, mpr. I Until, coomplet mins Stan,
ti, Sr. Julio EST( 11) 1 E E N 1. k in lii -. ,i e
-e tumdmtel -)-ta, d.-,,,,a u,,,, fu- on
SOBRIN, S. A. de 8 st 12 y dc 2 1. (1. -I: c m-,,f -1. Jul". M-6573. toda, holas.
tvailia 13tisi iwss Sol,, J-u tl 0.-. lflu.hu,- an.,- VERLO it 711t In 16
NY MUEBLES BE OFICINA PALATINE 202
a Muebles de olicina cajas cau. t1li-H-6984-63- 16 -d. -1- 11-7067-83-111
Ill. NINGNIFICOS
dates, irchivus, 1 1-611.6 6_4 0FERTAS Node NICANOR DEL CAMPO APARTMENTS
-stantes accrl, .13,, 1~~ APARTkMENTOS
nuiquinas escribut y urjjaj, pill- -7kin-n-n. V os
tectores de clivilues ;I pi ecios TELEFONOS 1-8733 t 11 -C-090.7 7 -1 SumildA- 161,_ VEDADO, Ettlificio, Calle 13 N 326 en- PRIMERA. ENTRE #2 Y 44. 27 No. 1025, onscluirict a Ill,
rilzrinables. Visiterins: La Co D I N E R 0 Emill ad. re 1.1 y 14. frenle lgleain VEDADO
Im.-ruemo --.. ..I., "an Agustin Rem. 359 Tell. A-738&
mercial", Progreso 209, entre S
1-7813 TN HIPOTECA INTERES GENEJIAL 3 h mjahm- lun). color., .art,: illcoO y conforLables. In
M011SLrraCe y Villegas M-62213. 'r So I to
a A. Ind 1. pall "W"'. N
H 7492-57-17 Ill hd,0d..I. Rem. UH-C-716-92-17 yH:a. A IV weralidad Agniail
Do- So d let'. ON I. do,. I lulmt.limL b.A.. -m. tie in donstraT dis
47 IS b I ..,art- .1 Is. g.l. -1-1sui- Poll., I ... it it.. En 'lo mejor del Vedaduo cloon, do tonaeHIS I- ... CO M PR O Strip re aga. fr,3,,. Tranquil. ffidsides. fteclow: 111%.416 y ist K
AR instrimamo. piden refe- VISITENOS 0 ----AM AL
do let.," b.-11. M I R A 31 Provo A N- W. -nI elo.i..
s OR P. so
MUEBLES BE OFICINAl60 ca renclas. Informant en la, mismn. 1 P.m.. M--I, -m I. ..'.k
INSTRUMENTS MUSICAL r.bri.., Much. r J..O.. do.
-o, mitcluinas escri- Intim 1. do-1-16. non d .... h. de Ire- A,.
Cajos hieri PL EIT O S tnment, baJo. P-1-1- 'Into I, onI ... ..... pagan pgrolales Trate CI.- OPE- U14-H-7M-M-19 UH-H-7247-82-22
bir, sumar y calcular, nuevas N, . ... Nf.,,eom r ;2,U--P, t --ndar. d.a knal
RACIdN RAPIDA- So W1. .. 1--- ....... Gr Is 3a.
uso, protectors cheques, "rcll* P-1 X-RII C.n..Iada at- ... Ill. .... an
-UN Inall. d. a... Apart
I- Nicad..id. ..ads terverahinent.. Antonio. PA X'ftu. on "Ind., y 1, amentoo Modernom
an vos, armaricis "All-Steel". tar ........ ... .... ..... a AMEN I.- So~ l. I. nallona. I
jeteros "Kardex", burials y skills SIN ESTTENARTO muy ventifladons'
. .. .... --an .1 In
Banco Hipotecarjo UIR-TI151- 11 Agua Abilfd.oute
acero. "Cal;a Gonzalez", Com- 17 7 6 Vedado. Frente al
11.- b,,,-, S M EN DOZA Elevador Otis
postela O'Reilly, M-8638 y :1que Menocul. E k' SAN NICOLAS 15&160
. ........ .... an .1 SO 1. A EN EDIFICIO DE N EDIFICIO
-1. I ,II I I ,
1 1 I I
. I 4iiajim".Am ,..
Afio CXX I Chwiftead6i 1. Di4AW DE do, dlS,105.2- I culm"a8i 1"11111"mMm-
I I 'TA XAM A.-Sibado, 16 Agodo 11 2 1 , I I- .,
, A. .
A I N V N C I O' S I C 1B ,A S- -,V F I -C A D 0 'S D2 E U LIT I M A I.fl- 4 1-, ,,
11
I I ---m -"""-"" --1 ,-- .
I I I
- .- 1 1 11 -- I I I ii
., I I I- I -. I I R E S 0 C
I -E-WE S ALQUILERES A L Q U I L,E.R 9,3 1. AL7Q U I L E.
ALQUilmt.RES ALQUI.LERt-S A I Q, U I LE RE$ E -- wsa* -- I ,
a 7- -- ,- liiiiww R .I:
F0 s zz APAILTAMENTOS... z, AINARTAMENTOS *-::', ,NAVU T LOCAM 84 I 611111:11113 11 - __-, In MNTM SUAREZ MEMOZA1114 -: RN ,
- I I ALNIUMB, L Sis KFUS SUARR& CASITA I %a 90 Its .&V&Mi6 -, l
.1 MPLCO kiBCO APAiTi wj sa, ig ARTS, ALQUIL SAN 10 LrLa C, tiod-amlientor, mdra IIm.I_ , I. iio. ,
wi twscfo No. U iii:LV4i I COKINO XA- AZQUTLASR A 'to NACIO X- 184-116, CITIES ...T : 4t '.
tNTax 11 I, z VS. jiPAIUIIA AS -i .1.-,t:!f= 2
I j Its % '.Zft'.qrmmj- Z.U- n.l. M V-N l Aaar= Sm, .r
I lamblimehmem, be ., cursocel.. AV-. .1dent, zoyea io= itay On v mn'
'A ft -w it Y V.0tilaill -=" I: I WrErrollm, I wild, N 7 .It_;, G.T= but y Aymbumma sud.im Im. I
it r"' 1. ii.expi .J... Co L'Sm. amplime, I 1 6- cuptno habitclon" on has st.on., bift. -I.. y calentsolor on .I a" Us an .. I 1 4
7 se do, co ad.,. me emqulmm Tudipit, lose com, -.Iqw. Imirs. Modo, mIiII1d1r bucluld, on .1 RIQUI or Sea
it A 0 "ISIL rlk.bitmcfamirb W Vae'r F, 14 $34 t-b:l fie"Cult.= X*. I m I. entem 12 7 13. laderma quilom"'loe'les I
a tm y G,; 11-713 13-21 solm 1 H-71311415. P. = .y li- y I ... :or. Comerou Lao Y = 3x: = ,IIn u as or
4CII-311-1 ."'T"%6 SIN Rim- 3 in .w.o.17
to to. -1 il an read R boarit 'a y ..
60-14 9 5 MU= .IS,.ArARTA1ffZNTOi = IIUAIJI I.- -1.
'M "u" d-l"o-1,41,310- IN Y n kle It ""',
T" a 0 1 or IS Nua a Im .. H PEQU 0 JP!AILA CIO T.1ilmm 0 ,
.go P in. G. I_ ,henne, R I 0. ,, I.J.. or 'farommus Is Xsen,! D! 1. C.
I b co, do .. M. 7 If 2 30 5 S- M r' I VIvIr 7 IN, ''
.a NY ". ad. Z I;; .., = -- samad, ,,, :, ,, .. ALQ CASACUIICNTN A 1,A RM- ar, Con mod]. h.ra ,
" rim y"" I' : DO L 5:34 P. to al ..1-16. No. ,
_ N jjlil 114 5 .. 's '. .. H a art I ..
. .U.St, t.14V2. am btrlu- nom be III~ 3 it ., it.l., Use .0 )
a M mar. I' 54 H= TA I I? lu let. Amon bTd IT LUYANO 1- --" ;
wwt
VX 1.1k.t;]7 ; (2ONES PC 'I ,r1ri;* 111aix ,Vo, god.
Umossamoss. $ 3._ 16. A .. US ALBUM. Is call. monsol vi.... tre to -X nel jcr Vood 'T
H-717"2_11,. ..-.hit 54: W4m. -.1. c-rtc,. team bothIrn rnuset- Cr d-, jug., qu..- ..,I
.I- A.---- -- I
: 111-74511-115-17 ,,U. Ta V ,V,=; Ij, ,r .1 .1 ., SLYIN 1
11-7174-84-111. 13 ni S. al.
- -- _Ijalle. i =11 d. -1. 36L
APARTAMEINT01 Mq 1, I If ALQUU
at ALqUILA CRUCIENG Do LA rLAYA. -- O FICINA S "V""' "' :-,-, 14MANU No '" *"I- 7 y 1. Alenewhares. AL GILD rRZ5CA. BRANDS INAVITZ DCAL rASA cuMuwavzu. CA. PL-Tus.-li ,
- C"'itirLl"'ll, : do -1. cjn nuinelid.d. ,,i.trl-. Combat. .Bm, .do 7 'U Gunklonscon Noe. 404
I.J.... No. .1 tie .. 1. T
.1 I Arurs. I.H., be I- Do diversols tantafictis desdo un "t-,1,u"vwLT.N .'
vermetlet, 314. both. do mein Infortanan M-USA. Ex1jo "feren Base riverna ,.!Tjo ir.. .
- I cuarto hosta conjunto do oficl, "Tqr ,jj% ,11,d*,..,,,. 5 cost. a Municipio. Lum6. : NATIONAL NACIW M*l(
am or, '41 balke, ea- .0 Sam .... I 1-coof i
vie]. rel.d... loved... Phun rafarrim: If.. C.M4 2l'. R-7"3-93-21 Itualimillu
lavadera.: a If If., T. 11-8137. 111 ?It:!!- r Vale a It H. 5. arm Is call., salso-moto or, cu.,
- Al QUILOst MADITACION, BARO ANIXG, : Locic non, can su proplo sa]6n do 70049-17. Ir bistAll sur.l.j.dIt -)I-, c'Una, I I
.- % %ED DO L4.1 EBQ. 24. APARTA. f-*, ornbu. smatricuml., Con ALQUILO LUJOSO -- = abundant, patioll, 074
-110 ,.to A I" Situsul Im Be. Avenida 7 66 97u.Z I" I CORPORXTI "
-raL .-1 elma"I.."'Utes. tie. Roefteand- Carma-ri. 1& rla. Lajves a jolomom, an ,, Mi.;-Ir. DIrectores an edlildia do pre- --FRESCA CASA AMPL14 ... Co. 'Imses.
ZA Y UL InIart'g I., fretco.' P 12 I I I :
., ; .1loat To, 3,. I.. H-1
!; 1 muy uch 5 do." 11 .,4M.i -,; sencia imponsonts. Doe foleva- VEDADO informed t Bustairmlossist, an cu frarg4ludiin 60 DnWW
.. steel. a V __ ,to.. -Ire D y E, Veda
I.. xlie'll. plnt.d ndo 2 .
Obispo 30& M4021 butwea. chlea. zrt. $30. ff.io7QULI7 .. -of AUQUILA UNAUAUtT-gN ll,.,Il-. hot- ( do whill. W
hies -I.. M.r. 1. 473. prI ,.' """ BE ALQVE1A UNA KATZ JU METRO. qores, servicios sanitarios lim. C-Ile 11 tN,. 17.1= .,* I Ted"Onst M ._I. r P= ,Cd7A1* is a varm b mem, me came, ISM t d
- EN $M tLQIJILO ArARTAMUNTOI 4137044-12, me 're:. L7: Plas. Nunterosas infidadea han ='b.f. I.t.,cal.d.. coims. movol.l. del i cf:".'.'; =, S. in
1, .. I. $= C'Ims. period.
CALLE 72 Y* :1 =0' a" -.",-a,- ALTUR .1f.'". M. lot-..: Reform. do In "In .; %,,I. qt ,. gr
SINIAt, III,-; 40:. .h. Ind. T.Q AS VEDADO M-7M2 -14 It C, .U dV BN xr1w. T tirtstalado ya sun oficincle allf. A,1 ,,fm,*= Dimm, W.Twl. M-ee I UH-H417WU-ll ,'J-= dLi-diC '
.Zp x 1 16. do .1 ladim. $.hit.. .,hm, K.". R X-51104.
'r 16, ,,m.d.,I-l.,m Ire -1. funn- F'urlto cintrico con amplio ea- "'M
- .b bafto. -584 C-701-0-11 - d.rilm 11 la
UIPPOS APARTAMMOS L CI- L ,Hchi. 92 dst IS SANS,
.l. rommom. .a.. SAN MIGUEL N9 164
H-M6-a-gg h;G1VXt, No .dmit, ,Ifim Tens, te, rojec oeymo, y Karobar. LYcal con h,- pocift para parcrueo do clutch. 94 LAWTON SAlftSTA 11= 4
11/41 doe -a Ft* CON "'one' r. 2 11 "I 11
do erfads ,:Sg .! adInLM aCCj& 99 ALQUILA ON APAR Mail Pa- M ..lea 7Apattly r. 1,11-16. Y baft. Iruf-,-6-; in c ,rumny REINA No. 1, fronts al Parclue 12 No 51 11
H-7 91-24-17. r
QUILA UNA CASA WIN SUM WIN I halter an ''
I..tr h.bllm.irmom I.. be", -I.. of Cb.. Adcolubstracef ..I.. Aut.InUl 13. Iflollild. do Mi. or- 52 L A45001
. do Ia Fraterfddad. Informers, E."" Ill?.piest del Vessels.. 16 A -1, C-rmvl l N'..".
Inknor. .. VIVII N, 11 No. IBM .L"S. VEDADO., ZLR.AN M-WIT- C-Sat deo y Ar Liver- Soliciter entree
INIFORKA: 4.,,., _70"_Il to I Interlorts. Prechus rebo- ,& 4. a. 3 5 P. .. Rm.". .in an..
. NUNDOZA Y CIA. vmmkUmI:.,Im lb, Ivrot.,.'s11I ,I:- on el mismo. quedan acerm do I lit-71911-14-17 Sr. Fandam, Adviser.
Obissio., 305 M-6921 AL Dt ,LVJG. b1-16. I, "I. ... T "'.. "m I UH.C.337."-Iy = v.. X! r.,J.. abundant.. I
ff ILO APARTAMENTO *mIld -'CHATIEAU'RURAMAR I &QVIL5 0 V NDO I C is- 1,
.0 ro c"..." 11-n2544-11. uz:mv. AV-1d. DIIII, BAY I
I I .I. let d, "tRo' I.!:,-*: ta. epl*.did -chm. juncol M-6573 Portal. I~. .xm1.,-s-*dor. 2 U, N .461 "
I trif-C-M-0-17. ..Cr. 2 habIt.vI= n Ia w x.va I y 10
- ].,I,. 3 1 to to, .11-VI'l,"', 11 ev
'I ... to. v NIM1110 ", 'Z.* =,-I... ru,"t - I.). If T 1AMPANARIO, IAI!TA. do Ygr" EDM CIO MO ALES- everto, bofic. ,sarm), y Drt,, I for1, ell.d.. londo y Steel., 9 I .I. mn 'em is ca, .!dgr.,!
0 i) 11 bar. .16. ti. H, %tic .1 t,= M,16,,muj v solo, ,In hijm, CU
' F, ed 3a. Prclo: $1N.M. In u,,. '" '? Ori
.,$ F-3863. Ilarb.d.l. C -U; Phemis T Its CINISTAS,
16. "Bustill, Im- CALVO U 7091I- is '-tl -- -L
2a al .6tv X ."!.I] a. belboxis. modals. I via%. I $2 ALQVILA EN BATISTA CALLS 16 NY
,do 311. T,14fono U-4115. 11- In -,
L15!-!4-18 *I mar compi mental IN be] al. tie Mercmderes 26, eaquins --- ntr. C y D. ... do do. c.-It-, --I-'
BONUSES I mouce local- Prime- 6L Mu'- O'Reilly. Departamentoo pa- a -nI roemo, c.1-tiadohig ..
,rrr Sail-,mind.r. ALQUIL. .A.MArl.. A I .or. 51-123L CERRO PAa7NO I a Imerms :rit I comerclo. inforrous Ltmet, Zen- .."'i"i"' b.,n. -nImIc. Its P-.
I_,. Co., Pa qu. ... do Sin eAr-ar. So Did'. set .... It.
.AM O 11. 37'. alt... ra oficines so aliquilan. In- CANA H-76-04-17 r
ljrvadher all .., I 1/2 Media cusnlra 23. J No. 455. flaim,-mad- J' M-72113-114,111 340" .17 Scott GRANDE Y I 1 1GNIF ICA
. Rmdnte do, h.bit.cl...., t.M. coel... Informs.: -rustelve Behoemin MTr Mercado
or I N -- t "
- formes: F-4910. 'Em= .A.1.! P.listi... QuIma NY M
Unica. Ciavel 63 antro Nueva do] Tru,! Company of Cuba. Adminizurackin enim gous Catilina y Albea Into-. WrON. -AL Us _Lot ALTOS
R C. g:
..'I CERCA DE GALIANO ii-TU2419-1 do 1. 1.14:113 NIQZU, -1 .
Pler y Luinder. Dw ex. Acut- 34.M. 17. C-664-92.1 7 I H.biteritut to., grand., curis Y V-111.- SE ALQUILA LOCAL H-C-W-N-111 U-INTS M, do. r-rico. hall. ecur.d.r. -vmm. -OPORTUNMAD '
-- itil CIO 37 No. SQUINA A 4, Va- do, oraboda tie pintar, Lug., .uY ,Intel .. 1* fg,,.. y It .P.... 'I. "IT., ...
UH.H.3111-22-16 dvd. ,lql, ,mortamento emoll-11- Flud. ,,ra x $.do or&. AWMA: 437. 14- I 1. It. do 4,43.'. mal., hall. 3 hot, .'I .... ;-n too. .ntre San Nivol" M ... I- Edificio motive construccisin, 90 MARIAN -REPARTOS I- slu.l.. ].tcr..R 1. I=
' OFICINA Itum M L-1. L-L M-6.
Octet.. Imifin 1.1are.l.d., mindi.r. mein. H-71k-84.17 11-74ON-01-111 PARA SECM ;
rtaimentos is. cruni- Puerto vr. agile 17 esquina a H, Veda A,= L& $a. No. It ZNTRZ 4 7 9. 111. - ----- I ,.
NEPTUNG T AGVTLA. AZ.TXA. ALT Alq1II a Vomit* a&" ORmUmm Sierra. I...
Hotel de alp&- 11 co'll ly N 1w'p m. lnf,,mo on San OSI do. Informess h. lit, t AL,1IL1 CANA BUT E.S'(7A. SIN Z"
Vedado. IrnemN... 104-108. bal... d. 4:M II:N Zia. Bar Trio. fi.bitmdom 1U.N. Cl.r., ...i.e. .. later .6 1'1.. Y.:.. b J Io. his Solleitannoo, evaspeterste To,, ,
1, I. at ZI "ena ,oxtal. ,al,. --d- 2 quarl".
19 tie Lail a 5.30 p. In. Do hm,, am h.mb,, .,I,, much, --d.r ,.3 grand.. 'oevicas .,m_,x-,r,,.r.
Eirelutive hotel president, habits. viernes. H-71.342-2Y. clas, coni.evi.. Veda: 10-12, 4u,.'V",jere, .- I Teliforso F-3228m Ab.jad.. 911.10 ... ....M.. ; rim, net v.- I.,h-rt,. compl- ,Irte..I.O.J. vocm "d. quigrafe Ingl&FAPaW .0I,.7jSg-xx-1. t,,au, I-m, .1 food.. var. I 11 I
.1,
H-730844-17 laidt.... Us= .1 d. Irvormem .It... 9 3 P. on u. r;
d"I u I.em-1-66'. lot. an on '-;,@I. somidis eaptarlestseho.
.I-. y rv=,.. j".: '.*S= --. "Nes' a.. I
Fel t- dhu y r.hmus a,.7 APA1ITAb= O EN OQUENDO NVIN. RAJOS. ENTRI SAN i7 3-15-17. 11001 or- Fsmiadi. I 1 uni., room ,uldla.1forlat. mrsUS I .b2c"'. l1loon.c.rRAMAR. VIVA nousaiio-s.. .. fee 4 y 5 ,.Iam. Del. ter traloss I I
_ '& ... I, ,'A., -";eu 'IQ'." b y H-70"-H-13.
todam be- T.1 VMADO L. ali... ec. .b..d..tx :r
him .I. .1u. funobrom ... '111111111 .. lei
UN-C-72.K- Wilete. 15.1triurn). S.I.--m .1,11 .. 11
Faint. .9diflie "DELLA". Calle 21 Ne. 1111 In I mmh'.. ..-I..,3m tvace.p.. r.f.r..c.... L 0 C A LI Pro" P,*"* ,- Case 314,rchnalm. baft.. m.l.- If~ -vi-, -71- qS y merger 11
A 1111111111110111111 I 'ua h. .. III ALQUILERES VARIOS honrado 'I%
W-C-11-811-31 .a. before 24 r g@. Sn",ORSUNt.r. I/ A. L
- 4. H-7213414-17 .1c,. ,...d..,.;,mIi.. I.V. .to 4. lmomma
Is. Con stanose: propic, pars nellocisto Eg oft. SE ALIQUILA .t Y. 7 .-Vl "', -.I- 'L' ON WORNO UK so PRIOR. sabilided. .1
or'!V = go ALqUILA UK CUARTO' cina. ISIn regalia! Espad'a ALMINDARTH, CALLS 0 Sets .',,. u.v Iluivell.. ,mph, taller. In
VEDADO bmww z)L Y CIA. rkbrI103jIk1j.j,.T.Iu ... : X-allot, $1-ths. forman I sical propio 0 no I-M... m- .. le BI d N La Lima Fro" -Maigtiffied sueldo .parn a-
ca 5, H-7121-114-17 y Pocito. In leato III ofichon. Proule No =,ulad,. ,,I,, -m.d.r. lar- A1%.s. ,,I--, ..."S.., r "do L 'i""'
"Bar Centenario" -y ..PliY: .S.. 'bun M- Encrufar y buenew p4is"
Calls 17. 934. It for., pjxOMs'.'j;. Obispo 305 I -0 62. H.700-114-30. VAUAUKRO 96: -.L...LA JIJICL ... Hs
c1mr. des hbltacione, grand,,t, U14-ctl'17. go ALQUMXM DOI RAWITAFT Informs .-- ------- ,,,id..cJ, cu. an H M des de progralle tilitillito.
hot', ban. htt-I.I.d.. ,cVlc.., J..I. .m.1ad .. San R.I 11111 n M-1394, M-2186 FINQUITA EN AILTMORK. Cis, A MAIN- 1,. . p., .A.. I.I.ru.n: Call. --..V-- I .
E' ..; 5-17 ,,.W term. co.w...l. portal. .I.. ..,d .3b-j.
_r. .I.j ','.r., r.dI- Wlluto 1.1
criados, cocina, pecluctla te pier
,rir- .1 UH-C-7074IMS :f lnis.y g ... j,. I'li-I .9 F the a "Calidad" Clsatn&
fordo. A US ,i,.prc. Pree .: $90. 4 b.A. 1.1 .... too., I!
SE ALQ1-JTLA ---"- -- do i,,,.. W, Inform..
I VoNmI 6. T.161IS. F-113411. MARITACION INDUPKNDIFNTF. z M. 49 ..q. 54' Mi .,nor. ALQU'1.LOhCOJUMAS. CANA GRANDE. I CSdO DIARIOI DE. LA XAo I
Ap.,lons-I.. 11 No 3" ..I,. C I, D n 17' It.. W... W., M-I.Yl."", 'NtFICO LOCAL lJH-H-66"4&f9 12'" ""' 11-704 _.U7. bur, .1bitavirn- b.fi-, Wk r -- I
111110111111 -11 llmn!ievm 3 Lou,.. I.f.rm.n .2.1.11 MA(,
Alsexcul .... h %I RINA, Indicandiordarailkki 'I I
UH-It-OM-n-17 ... Mail. r.I-.vi... PLANTA BAJA, SIX ESTREMAR i -iG, j.jj, d-I. P-1- I.f.,.n. Poor.,,. TOM. M-450. I
17 NICANOR Del. CAMPO. 11 N H-7151-SO-11
S.I.-corred- ..Pl.., do. c,.H.. 1 114517-94-17 y 6, Voolido, mnle all Plivelle EDIFICIO ABREU 13 y 14, S.I..rmomd.r, ,,..rtc. basic. vo- --- --. te educsel6R geperiall,
ri .1imlin'. I.,". ..It Y, hifio 9,1. Pcpin par. off.l....b, it!" vln, 'S,, m:Vd,,. .mqui- MANTILL elosi X .
t A I .,.....I,,,ALQI'ILO CASA! FORTA
VA. ... .. L riencla
.1 so iALOUILO HADITACIONstil 1.1, 1140 '" a, ip Voris d.H4 7. ,ad I. dox
..I dI* do Sell" I'. U- 'G.w.. an 1. .mPliAO babit-11 ... lIrmlweg, bitivIal. f15,00 y I 'z ""O v a swildo d=
ii.co, call, P r,% i .... me. .t. C.ri .12' tu'lll' n' Mereaderes, X (TReilly .74WIG-20 c., has. Who r..Pl.,.. I ... dlo. Patio. .S..
,lr,,I' 11", y Hool.., R.I. y Aul.1b, .b,,. :.t .cuss. go Peace. 1-f-- Deparlamentas pars oftel. -11 11
Ion. to ,., I'.: -. Vd.dr, SX.cil. V-11. sid. -- jA- -lj- ,1.yqm, call. A -0 Fh-..rra.itus.A*jg .1 .
C III- ollcl EnV.d L a:!e Corro,. lave I 11
hot = ""' "m"'1""= lh demv""S .111-11-111-8247 In
. -060 y FO_1342. I ''.. IN& ALQU11L1 Olkillar. A, Leg. N Is ;. is 0 11-7272-106- 121
I., voctir. Y 1.V.d.r.. EdIfivI. 27 Toll! I , r. I nas ca alipallwas, Infrates, pa .bumd.n- ,,,
AlV.r.d C.I-.- -- --- -1 11.1324.14-17 R.,,,,dr.m. I..
.
do, 4 vu-- 2 b.f... W-cm UH414979-115'.17
Imul. -123 - -umixeii- -ION -83-17 F4910. I-ii.ro. III,~., In. ."'.. .,lea Rute,
, Nor[.,- y Met.. Ltly..6. SAN LAZARO 119 E.tG ckxTRu,-% T.( INTE- UH-H-7394 a- Cu
-r miquil. .-r-mvil .In ,Ihmeo. -- do 91-gumm. Inf0Tm= M04 SE'SOLICITAN
Encargdo F-82116 entre Inductris y Creop() .,.I.r do .-.1d.d. N..... S- 1*11 lis
, 2Y ,1- bak-m, -Ill. ..N. Icm'dr hot... ..It. Mull. Arnial.d. I t[ARANA VIEJA -C 17 ------2!:!1-"--w11- -- Sim s I
, l 1 ,5618-86- NDARES ALQ RES
Ulf-H-043i.9347 I -Im. bitho ..]or": I w,-- H-13", i EM .- ALM E I-I'll. for on 14 iiiblicri-UDES DE = I .---. QUIEN.DEM IN-,h,.,.,. ,o,7AiG ------ -j- I entre Cuhn y Pa- ",," plan' ",nrAt vertir IU000 en negocia tie fi00. k,,.T, Luz 21.1 ,W.'IC rprd.[M.nl.l,., .,. ;zto .. to
Informant Encargado Ap.. 6 j,, mr,.v,,,mit .f' ,,'.u',',',,"',', ',",'.,,.",A*- n:nROE,,!Iq lase local par rd*.1,I;;g-*d BE DESTA UN LOCAL AMMIO.
I 3 E.bl..H.... ."Ic'u.. -1 to I, I. ,m, lml-prndl ..... n 1. ....
Atognificom Apartamenloo ._I III str a, almoc6a N uevos .1. II.V. .1 too.. Inform. 111.1213 ,.tr. W ,all,, do Son 211d- "o-Inain6amienton. beja $250-00
f.,.r,1.. h.mhr.. .III.. ..11mo.- .in p ,.du I n V,,I,, did, -or .1
,,*Iqull- an Humt,.Idt 1. -l -a- at I.f.r.- h.hil-kin 1. ,nv.r,.d.. 13-34 X U54-N-111 1 more- In. M.1-6n Prod.. loss,
Marina. blucha V., ,.ntil.. I -- .. ..,. I"Ilro. 11-1141-11S o dep6mito. I 1AL11 11 B.IlLINA54A or A rl.dv 1.519. Club Vill.r _._,. mensuales con 5 horas de trito
El,,,I*r. 011* crtl."I: R, _, I ;,11114A..
10 0 A- him. .IquIh. ,urdrrm, 4I In ____ Ll! "f bajo. Absolute garairstfis. Mar
A,,MATUIMONlO MIN NIROII. IRAAITA- departam entos ...... ,,
,.,Ca rr... t'. me u A 1, ,,*dr, troo h,. BY. JULICITA ALQUILAR Six LAII AFUK,
C, I, On, '. ', 1. ner. on .a. 30 Kno. Pro. cadres 2 Apio. 7. M4619., Do
.6.1'.. so 13111010 do Ort.hr. I i.,1..,..uxm.. cori..r. ;-.. I..lmxi h'II,'b"fto .Jr. ,-w .1 foo "I. .1 1
SIX y 1224c" O ESQUINA do ..do W 2. UH-H-7037-85-19 ,.:,.,. "dr,
. U.Ulo As-toll. Con baledn. 3 babliall ... 1, 1111, In- L-- 111, I ,lan, ,"It, Ron 111,-I y do, corio. y poet". LJ- an In- -I"--.' act, .,I dionciii. "or':"':. "' 1 I- k IZ. Calorie'.
H-7 Was.]& I... fimiulta ern v ... do ,IV, If I toeved.l. basAn ...P1.1,11no call, I-- N.plum,. Inform- .51. para - --- v. do .x.,,c.IcrI. H-74WI16:21
clius. valensisdor Non, In fin rfisdoi. 11.13,10-114-11 1 .-,T.m1l4n ... ..
aaaaaaaaa -- 014Ail 21 y N HERMOSO APARTAkedbl .d.pt.bi, ex-R, 12.17 Va. .I- ,
Ulf Ediflei. Via Illene. .. Concha a.. 5 r4nK-Sk.W9-A%IiACIONTS PI &9
.H.3776.U-17 .1.,. a. = .1-11.r .dolont." "' '16'; 117
ii.m. M.I.n... ;7500 ELEVADOR It,,. tic I .. Dirij 1. ..11-v Be, SOW M VMW I
.,I Co.. P ..... ... I.. I.- do a oficinas, comer- O ficinas Met,) Royal Pal.. To Mona A-1171. 3 1 5 I .
, ra N'u' .: on ,.." ".' Local par
VEDADO LINEA 1,156 M-8993 all. is lots Q.Irt. -di. bar, ALTURAS bFM11lAM H-7147-11,11-17." tjL IV JIMRZ"AINLX
80.(K) Con Aire '. A Won. y A ..$do do 1. hvvull.. much. am.., fivil --itm- ci#a ,itgosibrin, grocery, V PJArairl,.1. M P j it'lldfus do bar, Inamism P..... jad.. 1, z_ -11. chau:
gl... ton, ...... I. Itur.. It=
434544 1 lea, almacia, Cie. Crio'.111il
of---.-..[ lievollin.hot -.L11.60in -i.d... No.. I.f. o: _, =;PIRM AS I I ,' no- I-" ""- A'711 - -- 6oo- Cmpany of Cuba, Adnihilt Ito Disme 'I I L- is I 11.7523-1.17-19
Alqullss.. at, rt.in-l- 10 .11-. --- BlAnITACION A Uj.8L VA y jEncargedo an al gnr&js., Aeondiclonado ; .L.A11T
a 1'. ft. 1,mIIIm,.,hcmir,1bI, A..I.r MI. M-81 7. -7 -11 'C,& ATRiGA RNCKNDRDO. rreteria,
1. ,."I'd." 3 h.bRavirn". I I --I.d. 6-lb.l. go. Licar. no. Dependientpis do Fe
Urin, to" .P ... Won 1.1,ln 11.11I.. ANISTAIII 961 ". rim U11-11-1155243-17 09 ,-,;,a :r,, ,.:.,, Von. ad.. or --- I
is I., be)--. V.11. do 3 7. M ... I- 107. bmJ-, ,murm y Elevador ,-L UILA CANA IIN CALLS TUC _!i-7207-10LI! Ic andigat Jamemaxii
e Mo. 1,1.rm,,. ..- La r,,A- __ rlMaft ", Im
a.-I.- -- D y 1. Export. iB-jjR-ATjyj0ARA A LA PERSONA 9N- ,,.b' dcv= b.-
Alqll, -,do,", I.- Rome. ,r L.Nural. rrrlsbj. "
E-17 S- J-6 7 "'Ited. tie Co. -do sle,
I f= .=-- H.M4.114-17 v.dr. Y ,,dim do
mg ,. v 1. ad jum in I I I" ro .;.= 1bt.d
m .. vess. d old -'lot. I ... Ir. writ. ..gmm0.ml. m "El- Iurh- .." ro"old*
..to .1 SE ALQUILA --d- 31,.. both, mmplwi. IX.l2 1. VII.P. do -I.V astisse In ron. toll,. do
U111-11.6129-112-17 do, grand,% habitarimn-,x-em 2ALUD 1117. PRIMER roast. iiii I Consulado 252 "b c A.6. It CI.Uk,.d:,W=
- -- --- I d y Pr..I,,: $N... Ll.VR.,Wj 204, 119.1721. Call, A NY Wirs. ., I :A.t c..PlIl-. .' ..to or lul.,16n. Noulu- Not. miner olso, I- I I .72"-101-11 UK L& ,,,
, '"" MAGNIFICO LOCAL ..... .. w !:,
PENT-HOUSE J.V.d.-. AN.. .b.- b:(-VItm ,' 17-. 210 ,do 0clubm 10, hablim- elsquirso a AMMJ(S, una -1
d..,.,r, Iln rh $1 N Mi- inf.z...."rr, a .131 z 1. 19-72WI17-17
... 1.0 -- .- H-7 _11 En ei mrJor lugar del cuadra del PRADO ESTRENE BAJO,9 1 103 ; &IIADAS CRIADOS ,,- OrX=CO TULASIA20 I
So .lq,11. .,n vor ... I. -mp-ml. ON C 14 VXNTANA k'LA Cl Vedallo. fA LU1- litc. ]I"*$.!
MAWA I ALTURAS DE LA SALLE V. SO Prow. .Usa,,,, .. 1. .11 V-I ....... III', "..". G,_,LsU5.,,2_I7 altos poribitilco "Avmco" CIOff^'XUraACNs PA
11 a... j A 1.111I ..'... ..quIn. a.. 'I I, I.V., oamni.nri Mod, ,=
.... -75III-44471 MARIANAO .ronal Sto an ,vie
I .... pl-, ""..". dv I... I.. ," ... INg ifteir I to,. G .5. $1.16Im -rsro. ,r,,j.dIlu NQ 2114. .1 r,.u,-. _ __ _ _ __ 11 INFORMAN: P.Cal. Bal.-tuntool.r. do. hatutevi.no,, I,.. 6-1 1 u.1!. P1.1,11 so I
,"I'll, Proplo 'pars ealablecimlers- ... I I. ,r: 11 a 4 .. ocupseddin h=
"r III.., ,...I -q vili.w.. Al-Clatoerflo 514mlerno $to.. ALQUILO LARITACION CON LA. II.I.t.. II.A.. memo .... I.-d".. y 1, A P."rill a Indew
. Ron Carl,.. Vram to- L,,-t,, -711" "Ill _ndientm. NO &
I.f..... .1 .I-.. .... X am" ; .,,,,,,,, B.".. Be to, lalhorolorio, agenda, PIC. THE TRUST COW ANY L-d, ,:Itro ArnummY : r"'t Cu ....... H- -1-3-17: vie Ia emind s-M
to on _ __ _i experlencl. Exito WC
C -..IL-lu dl lot., vurne -r. do, vIu, Fl ;I..I' ...'IT.." J" OF CUBA do, h.rom. I T I .do I It .1 materiad- E4MW'-t
E .... .. ,,,,,,,,,,, 10-11" I C..k.. Ad.l.l..1-W. Diane., ,A te, BXrIsoll, CITA UNA BU NA -" lcdparst Bottom
d, .Ia u. I "" M-01,17. & .'L,,, ,.o favor ro-A.-Loo. D-Ir on le
1w iI "b""""I", "'" y """' "' TIu, 1: con 420 ral cundrioloo .. MAVA j&ima Gamuslog, ApartoodDAINK JIB. Aludr 0000 u-In.. H-7508-94-17 Ia SUperfiC1C, Con frente a I Adminintraci6n do Blenes -- - ,,,,rearor. rep.r!;tMJ,...r. S..Idc; P5.00.
Ulf-fl 6773-82 17 I I -- ---- T f.. U."751 B 72,
- --- ---- Larret N' 260, Sloollop Susirez it: .Lti AilITA 0 AGUIAR 361 '1116awlillimill" :
- -IF Ci N III: I In calle 23 call. a j CIlI rs M-6917 H-7221-103-18
O ca. ,nnteblad, cm, .,I b1ft Ind-VIrmil .24
CALLE L I 0. NTRE is Informan Apto. 6 ,Vu,.dr.,, ,, ,.,lI1,.,,;.- Il"Inva, 1"1-1 (lei) all Chalet $120.00 Almendares ---- -- --- - X-730-111,
I d, s6tano ancxo para 0 1100 I 11 IOLIrITA UUCRAGNA IOVIII CON
1- 111.111 M!"llm ... 11, 'It'.. S .ti- III I Fw- tumble taller tic 600 mwlroa Pull- T ... Puartop von closet,. gr,,,,,,I,. bu,,,:j;f-vdax, par, trbsjr por I
1. 111J.- .Dart. .t. '. "ImIrIt. ..I.I....I. Pa,. ma. Inf.r.- H.m. .1 4) UH-C-9113-86-17
In, I 1.!Id..Id ,I, : $1L., call. A NY 337, t
d, ..1 ...... rdu, --.. I' UH.H.554 -a2-17 Toll. A-BIN. a,.. 14-1Y. If -I SOLICITAMOS PERSONA
......... c:. c, I-.. 1. do-, comer del Clummo.
-- .5- 344.12.44-211 dragon con entrada inde, n ratio 19 NY 156 -1111,E ci.m. S, N, -7"4-193-11 con(experhuncts Pro I be& an venties,
b.ft .r,,.,... -- ----- ----- --- - - - 97 NABAk y F. Almendares. Inform. Emi It --__ __
,,ad... I-Irm. -10 ente Para C intones. Is.
I -71111;,11:1.11", 1111-1 I IQ jT0-,,CORDjA Im pitill PING FOLIC
.h ImavIl y No. -)I 1-1111 I~ r. 1. NUEVO VEDADO 11"." ALQVILO MAnt-rACION.Abi pen tie 8 y do 3 r media 6 Y truena preencim r trato Stan a so
Irml. 101. .]I.., -Ir. Mulm, I, Cl I- RAZON 09 media. us rau. too. -vIcl. cm. f-mill-. -4- I: crucargarsecle IN, varta off d*=
.I.... Rr ,%I.Xtv, d, 9 11 je Cali. ,.I-..... Inform.. on 1. I....n. I SEMC..x CARA EN EL CO 'N "E LA I Its
oa;,L,6B;aZr.,Iv! SIN DO 3.5 N' 1463 entre 26 y 28 H-7110144-17 Informem .ban.. Alclull., v.,...I.d.,rrrIr.I. I.. ch"h' 25-31,111omorm"'I'vo..."" .1,* j ,,rnw. do tionds, do ra a y
IM du.fl.. Lanal -1 It R- 75) ,or. Jul,,,p ..b c It I, an .. ,i6n tie marca blon cmuseld., 1.0
- -- -70U-1?0-16 tic 133-, I P, y comjzI6mUsR*&i=
U11. Ill U E.II-dd- .P.,tan-an. .."e- Zqjljj:o WABUTACION Peoria wool Encargado del Edificio a H-101- 1.19 10 UH-H Hf!! :10!--!] III :Id ,41 ."
1. - -- -- .4,.Ur hM.=
.. ,.... I.. ,- ,j- 2 -- .. & I _br,...-I- c ..A.- --l-Irl-, Cal Teliforso W AFRITILO via
-)tfl? 1 4)899 8(; ,TCITO CIRIADA LIMPIA c eniventas Y re 9ciw comw
. form,, F-31044. AS- flia I c.11-il. y he ... U, lovado, .4. frigidr w corrallyandsocist 8;
'SE ALQUILA I tI ,lu-t., 2 .art ..... v.- It~ -- H-7444-94-IS C.,a ..do,.. III -111,drr It. I,-- M I R A Itl A R pl,,,,rh.r. him. N-mooli. I st-lo. a-. I I .
Vv- _cAmair.Nait biac,..-. hall. b. I- --. I..,. -fr..Ii- vitro.. Apartamentsli 4' pisla
tie c,..d.., So. A. 1. c.11., ,NgrTUR0 ,1,1..I!0.1i:.li sm. Zdifito Vam. I HII
-I, i Avg W" -15. V.d.d.
re ... V Ion I I ..... ,mol- ..I.- UH-H-7182-85-20 con r.l..l.d.r. R."r- 1-11 1-1-1 ... I do P 1 ottug .I. .mar-or. W5. ..t,. 13 Edificf. Banco -del CariW
more ,-J. hr bb I- 11 .,le H.7104-1.117.
Apartamento Galinno 104. Infornian Pit in ruimnia tie -,.- .,at.- t'.1.1odrTIM'.11. b.-o"' .= 11.7R.11 I.dy"%4%-.., 3,4. .i--c-m-mr.l. ... mh.. ,rob I.. IV~. E.I,.d. Etc,,, an 11 111. 1-%E, dre Ir""', I Was, covina. 1,41 CbCINEROS Prado y4ifught,
Precio $49.50. Informia art- 9 a 12 y 3 a 7. .III. imi.p..di.rs, $.... AS 4-14 ms 11, arm R ...... y .: I dom 104 COCINERAS
corgada. Aplo. 101, bajos. I 'H..7414'2' I. parit.h..marm. .11V-- ,",tgg- manum :,f%1,Z did. dt,
--- _ _ -- clor, 4S,-J.. A COWZTCNTZ, I ". do IsM 68.
.--- S E A Q U ILA SE10OLICIT COCINKRA 29. 3:00 P.,7k.. O.rl 7i.= r
I -- '. -U.LA MARITACION ZW 6-ital- BURO ALQUILERE:d -8379 IN
1111-11-7ao-U-24 fly M .,.. a. old.. reform- M.- I -I. Imenvir on 1. I... R-1do IN. In F Co... .in mu.1blo, A1-11-. ca Y'- "'.': T ... r rforoeulm.. M.1i. Ro,111- I I 11
_6''I_'.11111-114-17 ," ,,", ,,c,, Rc,.,Io.. 4 4. car.. UH-H-5950.90.19 I, H-7140-104-1
UH-H-6951-82-16 iEALCjIYILA UNA HAWITACIO Ia e a de N ep- 1:,. ,iv,.,...rlc,., I~ .In.,... N-, I-e- ux;C-N*-U741
" a C
- --- -,. -Ifl.d.. ..u. .1,umi..I.. I S" ,.do .0-BIA. "' .or NU.IZR PARA COCINAR T LIMPIAR C
It, 160. .7175-87-11. *, mu, v I
. BONITA CASA IESQUIN III ,.rim, ft.11I., S-1d, --n vicE ST R EN E L O ., E.ru'l, N -1 ) ..dim ...d1o do I.- i .... J I on '. 13 No. A6li7b&jo
Afttsuri aeb.dt.,td...!1.1riI: R-74 3-94-17 tu y BeLIKU11:11.11 SE ALQUILA P I Wa. comedor. 2 hib.'., ESTRENE I [..,.. at".. go. no Be)- Ise.b.d. tie fisbirl-I .,dla, 4", d."Vd.d''. ""' 14-7 14H-I* SOLICITA I MOS :

nor de ... 7d lusbi _1rq R ICJTAUION I_ d.,lousawl
. Ia - -9 to]. sTAs Permas tie inbuts sargo
do
-.11dw, b.f. M E JO R D E ON BARO IIA* esquina Co re., bell. I.J., .1
to cor..-My erm 1,11- I. .,111 iZFmUbP
V_ --iR Pifulsi. 167. nulado. ur' ,Iii.M- ""'t; 109 COSTURERAS MODI p ,,,,P,., It
blecig"No''''.
All .,,I, "do go, I.. .'try IN .
If art. reu. 1r, ,-., ,III.. ,on I-b.. much. .if..: Arripliss cam al, I- -v .d.1 ol 1svv ,,'Avc.Id. I Co-
. .R., D d
zr ,,Ls 11 ,,,,,,Yy It 11 11 o a". (local del antiguo I
vin Co. .h. ,11V.d. I.dcI,,,- ni .p.m..r.t.. on I."b""' Ainspliss, 1. Altsenelm".. I., SK IIOLIC TAN OPKRARIAS COMPETEN- dim pxra mumenter Cho aa
U,::l
1wTu:.m,,r-,;r1'. I 1, W.I.. 'tic. to., '11, 13,
...... &,I Ii ;;do i ,. .1rc. par. livi-rid- Y miner- I I I.. .-Pel.o.vi. ;n,.M-lvv '" gears; en mile tie 4
'I ,I fonrine. c. 1. .I....
7 ,
- se IN,
Informed U-8282 X-3158 V E D A D O ,41111 c...". In If .III.,. 1. If I blumal. '-,.-'--,: 'I'- Ia 4'111, .In desatender su actual dedleseldn,
a.f.t. 'I- ,; 11111
, .1 N I -- had
-- - Muy frravo. y .a.. SO nd,."I,.,.Il if'.7411-34-17 If caf 6 "El Guanoo .olormes: ..,. "PC. Vill. til. It. Plan. -b-ir 1.1;i .
d" ALMITILO-HA-RTAMON- GRANDE 2. 11-11194-1119.17 'u. ., gie- do --- -d.. a i...
.. a is, 11-7034-90-1 men- parn,
U11-11.61511-M-19 .n- A Y Pa.,.. Ved .... ... ,,q., I d.b,,,,,,, "" MI',"In 11 I'll IIIIII111 ". .. I A Ill ...tied 1. jr.1mattess. I
I mcdor. doo habitacinn, I ,c.,.! .Apd 0 a BOLICITAN SONDAIII """ "" .
is
. ' ot, Pld,.,.I-11Imo. $211.00, son ... PI U144L.Diat67-1 I ,m.,.,... M", 1-114""u,'.. "pi. I
"' ""' I 11.734744-19 __ or. .,. Dirijacte a
'd ,.art. -VIrI. -Iad... cu- clic"). Informant --- 90.(K) .. H. U., .SANTOS VAREZ c,.,,. r, CHALET $1 H. 71.4011-17
V.i.nt.d.r de So.. 9.1.jr. I jZ ALQtITLAYR. .-6 -NA.[iAi ION CON ALQUILO MODERNO 'Y Duplex, .c.l.nal. ,.I., emn.d.l..
Primer Pion I d., --.mm Y doovkh, ,,].. t ..... I. -11, Sralob stberdGandia. I
-CENTRICO EDIFICIO P'".ij'. ,:r.'J.: v Iro d'el-I"'loll". ES VENDEDORES ,- !rab.
.r.I., ...lo. $... m...".I.. M-i cri 114 AGENT 1. Carib.. i.&
of ..... I. amp-wo do -1--co.d.l. InformcB; A4361 por el teld ono b, El I .an, I a a IN
./4 b.ft. .-I.. do Sam, -.,I. I ,,,..I. .1. hlj LmI- NV In. Un. c..d,. I von An' III I to 7-co .1
CI..do, Vithp- 11-729141 I Se asluniten po opoaicirsxsi )counis'1,4--.!o )' idd1."- pRrqllr BOLICITO VININIDEPOR PARA ACCKSO- do Y LI-gle, Habana.
- I I --- S. .... An-crar. I
y If ';=' so. j III -H-64M-0-17 ji AI:QT)Iut HAUrTACION GRAN'G. Para sll.ii.r por plants is at I ,,.I de .-.6,il.. I.,. r, m-or. .,
... V.*d,. Z J.". 1* lot.- .. .177"i- r. v- co..c.d., 11. ref, "I 1;
"' M'y 2 I '.. ".
so.... -- y Va ,.Jan. en., I ... III. I.rnbm. .. ._I M 1835 de 9 a 11 V al- 5B,3.
93 DEPARTAMENTOS Complains suagnifico y a 4. N -1,, --:h-, d. I-~, r-d. I. 1. .. an- m--. Detroit Motor P-7: Z ulff-C
Informers NI-2946, Vi.t. C : ,I. M all.. ..Ir. Ram. E. "' IriPO CdifiCIO Cu c.ruilruc Hatataiaaaaaa ---- UH-C-709-M-17 460. Tell. U-MR. 1144III-111-11 --.
Alegr e 7202, Cq. U G ... a. ALQCILO MOhVIaNO Y COMOOO Dr. it .-, ...... 7s de 3 a .5 .. itfuristo d. plants .
", ,,,.,r,,T -,.O1.1.1.'-d -1 I -11- 1 111- ALQUILO SALA Y MAIRITACIO. IA cion, cost SOLICITAMOS
Llave an Ia hodega. -m' _r e ." h.1,11m,"'.. .b.- ,rli ..... --- n:. h.j., meEzmirsi y variap EL MONTE Y VIBORA
I I .I, -.1, I w -401,11tyft
, U"....114-115-20. S
I 2 11 ,Ar- 1I.-I. ,l, 1-1- -I, ,, .I# ,rno I- 0. 91 JESUS
,,, ,., n"". 'I"'e".1, -r.ro .,,ad 16. .1I- ..I,. Am.- VIrlud.. toil allies, propio pars RguttLQUILA CANA EK JI'ATItAxxrYR .' ' ; c-- 'of"'.el., -:- -- -- Mlj-o. y Llbrl.d PARA PERSOKAS
, .,,,"Iml ''%I Gone mix cle ON menjuales vnEll.." rIIE 1;, Ilmrl' "I... r. 1. III un. par. c InPircia, y oficirlas. Hay I di.hd,, R.frig.r.d.res, Televtgarrs.
E ,,I.. -md.,. on- c..rl.. Mail. do Coact. L.V.d.rm.,
UH-H-U56-n.lG - -- -- -,- ---- -- "' elerador' In It.. a y poll, lelmma; R dri DE EXPERIEW
1" ; I I I I I 1. I
, .
. .
I -1 I Onsifiendos e 1952 :, I ,, 0- Cxx
II,'ti06a 28' 1 DIARIO DE LA MARINA.-Sihadoll 16 de Agosto / Clufficadoe -_ I Afi_ I ---- 7. I I
REPMACIOM VENTS ,VENTAS VENTS A.
ANUNCIOS, (IASIFICADOS PROFMIONAM I CASAS, a- CAW K ____nA!E___-,I
. 5 DWISTAS, MUESIM Y PAMAS 48 CASM 49 I V& ON ZAPATA A ILAI VAILA.
I 1*
Con .M
'_ MZFQU== 9STM0 XOR=ANZIUCA' OPAIRISe"Allat YOU SKMAILC,%%. VK1Aj
DE LITIM HORA DR. WALTERIO R. ORTIZ TAPICERIA Y DE DRACION. itz Vzomir is LITTAND, an AS... I-I, catis LM
lhhostrM c d- smid- CMAVC grand..
I ci kjte 4w es ... Am do Alroesid.- Jardtlaos,
Retell PreeW. $1 In In -..I- cm. -a Infloom. Sri
. "I"I"I D"t"'b'de d o Se hacen edritinas; fundsis y ,& &45-17 tarural y Puentes a U= d"" 07. ,_,37 = =.- buon'"' d. 12 ourtme, .11 poomet RoMeblass; 7 neu ,esess; alm .u_ 16.
I II.1I %fluflI" Jim RA- 201. AA.;.Z 2 ban-, modairm, ce- bift, $5,50d; urll=W 2I-XM- H-bisn' Bull: "7182
I.' x C nuarilli.Al. .K.sil crincel. C jines. Reparamom alfrImilran IPI*L X Cm..,AMA- mount .Arofid. colades, B FoCmod. 37. Stall, M_,Un_,ia1 Agesto YANAS CON AQUA. LUZ. CALLI it,, Her, III,, licitud. Tel (on, A j I d-l -1., I I,. re. 84131-48-13. So CIA, -.. Us- .1 T ancto I-TICk .
y a H s:'o Tapicerfa general y decoraci6a. & 'a
1121 _.. IM2.5.1 R "' H-66111-01-11.
. :- RINARIOS g e Ir 'BEJAR GARGA. CASA NUKVA MONFOLEFICA. A suo
SE SOLI= AN SE OFRECEN abajos garantizados INVERSIONES bApfimWwh smb,.h, ."Owm ddoor.mgc-miimmy _IAR 4, tocrisco'so, to rmdosr d. Sir.
VETE ___ .mung Pemsellso IF princer.. N-- CASI REGAU D
__ 7 "' Barro. Escobar 266, ca- De 9 a 12 y de 3 a 6 P. -. 11 M dess "I'A's CA- Am= 8.19. Arms. Lus. Alleatedit.d..
in SOLKITUDES VARM T2'9 06diidiA I B.A11111 11ANIIA.A.11A. VOICINA Si esquillia a, Neptune. Tel6fono ); ,314. be- M-wits. _,,, I, Cuts facilldn'
,,_. ....,_,,, "' -.bad. do Ah= : jmpl- st 10 ,I,.- : AII No. A Ndft- BASIS
or. arRECE JOVZN PSM v l, I,. P,,tg,.d,,d. dX hr Read M-2160. C-132-42-19 SepL Joel -" ',g'; Ui"-.1M.' W ..... VACI.. V%"- CASA MO=Lt- de Octu= 7 Codes an La esquirs- a IF 11-51631-411-17.
I a' ,My Medical School. Wis-h U A ODS per $10.0)(1. Int"Insin B-2fir. ties All., do, -art., comosidn'. Res, dla j AIR- .C. SIECW: =
.' I .-I'le"Al".1 : A mad paa commirclo: todes con ha- LISTED pVZIDX. WASKICAN KNSIIGUIDA
1 TECNICO EN TELEVISION loans. 11,1"I ... Jones. no
- I y imunmulaoss f= ,no Ceece 2.0M Telf mn CIA Rpn lit,.IN,,.. .T .... ,,.:r,,,,, V.C ... On. _wtibl. ta battle de
W. I ,.r,,. 111. ,d.MIIIII.. 1.16f-res!
d, s =
ul. It .Par l
_ __ E-3277 0S em I. 6- U C "' I"met x I. m Is ot ,r n= Ft I .1
- III In -1-Its .9. RADI GANGIA* CARA V NIS -r-N" CA "' C" "'-U-3419-411-16 129 121Y S OB fili IC_ As
1, S.U.1t... the.1- on televfsl6n SRTA. Kril,& PARA AT.N ... CO 214, ... ... .. 0135..: jo Z jm je A!A. IN coterie I- ].. $4.10 inee .W
i. oil. trid butte ,ahe MCI,- -. 3 -Iffuncon' -.] -4375.
I coal STAS SOLICITO IS -A- 1I to-- &11'M. ittil... our 111I.-It. 'I. ic. I -a" QUIRqP 13411d, Oir. oton.]Uic .Asla, 11-05-4"l AlSooms
- mMMM: AMPILIA. YZZSQUISINA --- 3010 ,,lep. Unit& Woremon Ill- IS erriL AS I
i sclowirlencle prActlea. RequLsitis Braila. LIAMer 11 Y-BSU. Srta. L6P- I gotbaideress, ente emle.d. toil jarciftes, VAR Pci .Indhproolble p r Cate. dsctl- H-7294-129-1 '".. Ite'ri ... SE VENDE
I "I" tocadl ccs y dem" aparstue ....d.r. 4 habite.ioness. 2 badice munme.
Jar. Neconsono refteencias demde he DO TOR MORAL96, GAADUADO UNI tarretass. 3 suaCtes REPARTO MARTI
tralsoje. 131 OFERTAS RUS ,Adldc, h,1111:1rrr .j.,.rp- de.....esel., Cit.. ad 0 VVA QUE CVATRO CANAS, BUIN CONS- hall, pantry. cocim., Ressider-la Wracoar, piscina 7 muchas
.. Clue so domicillo. F, '- Cold... Cade ... do portal. ,sea. come- CiMservicl-g CIA. Karel, V5,000 Infoe,.. Tir.larre-t- -he. -11-had.s. I d M eld ,xildisdes. Call Cheri Ideall Per- IN Isiress, SM Ila ampneds'- $25 -L
",dl,.t _a b,,o C .I.. C-M. d1r..W. doefte B-=31 U-1017. Co. I'm CA CaLlarrisir W4308 para Be OFRECE UNA BRA. MAYOR PARA, ,Cr.m.,. h;. 7n7t;,. Quedsel, comigaeldo 0 Iver, d.r 2 h.bit.clumes HS3M4SIal- sole. C .luartannental am.. Close do 420 am verea. a" views.
' .hiq.11., B-1228. -M- ;,die f "'- on I An- -1723-44.1 Sept d,: 'res. patt.: r-te f..... 1126,011. 1.1 NPtu: Case. cleal San muy Cousin ill Debt* VIS.
cud.r inuch.ch. III .ill. rN'. 'A.I.I'd ,'III b to CIA per __ pjantA, Do Tn$ 114"
e, N.P'Mus A.Q in B-261O. VrNDO CASA 2 PLANiAg. CERCA rLA. Laono a una culdr. G.1hums. Call, -Part'- 1 U-11617 I- 30 AEL
H-7932-131-18, Ila Be- IN FRZNTZ 3[4 'v I u- I Ayestarin. 4 cuarto, a.- m,,tm Call. Salecild. Cases n demonic.
entrelvistu C-IxI-QuI-P -28 -9.1 CASAS OANGA DE ,f rso ,!.Z ..V. I-.. .t,. ARM, .bun ,Mu. 20 22, V.d-d-. s1L Zapata "ALTURAS DE LA VIBORA".
OF ECESE MUCRACBO UNIFORMAnO, = L BOY: CASA .: c Car 21
ca 1,:b,,,. Cnipa.-I. y Cimcm- I III Colette. R-J.. Ilrd. I .1-lianuMu
.1' to I dent, No mines 20 pull pAImaA To]. U-IM64 emo, '14 y to y V y 21, Vrdadri. Lnv'- "Un Reparto para Trabajado.
UH-C-711-117-11 dl.'ill 7 I 'Mof Boni H-7150-131-PI C O M P R A S ITI.I.. T.CNI-17- PLOMERO, TO"AJON ntruccl6n ,,truct ... do ,once, .. WO -047.45-16. Alim. F.IVI TCIG F-9134-de 2.1/2 a 4. r,
. 9 an to Idones, III: metto, fbi,11161, 5W -,,,rent. $795M -54112-43-HI'
- SE & M CEN ,,, Cited 11-riel: ,11, C____- ...'A-' OVILES ACCES. I ront, do tEC___ ... ___ act.,,, aaliderps .cocl.. do a.. C.I.. Per #Z3,3N. 1,1,rman 13- BE VENDEN 2,CAEAS CON MAGNIFICA P' on .H res", facilidades Cadcas. Com.'In. Y dMmi: 14 AUT M 'It" a lp.rtaneru.. led.
.! At. .C.Og.d. .o.r., ar.pars6b, do too- a- ""'."' PARA OTS.. My .... A: .I., cc,,. pis,,.. -_ IsdMon. L-t,.. 49 SOLARES pre su solar pagando solamente
, I,~ C..Iq.ir 1, In lanllfl, GII-el at U-4213 I," DIS, J..S
C.b,.d.r I Co.. ..Al.g.; done r,,I,-, N PLANCHA 0 CHIA: J. Agular 401. W4011. $100.00 de entrada y $12.DD menH- COMPRO UN CAMIO H-21574 3 got, .."InverA. ri' ,,, Be i" .".-U!"""I"Ps., on I -.. $00 -trai
""'I.. Wit ... W-U., 7046-131 Almend. TO I. PL
.. ,iidl, Choll.lot 47 50 do 1 I 11T Moo H-073-sa-Me PARCICLA CON ZAPATA
IIIIIII CRLW LI "A Calls I...". -49 --N- -405T. '" livales. iDecidasel Casa Losada,
Ila CRUDAS OS We, E - ,to b ... As cendicl.M, 4Tl M-604 -16. BE VENDIF CARA EN LA VUBORA, F .uMell n d.'. ...--'--: I 'Corredares Colegiados'.
0 ... r Quilare. p,,a CIIAN.io, tr.b.J-; .I Toil X.G214. 11- 1_1 old ..red.. III,
on ryiN it .1 clogin FeArtause. ,car, -mme. Cu,_ pin ad Z R'p- ojMj1ftj50-2'PoI FO-2380. H-254849-20.
P V EN TA S r, 37,0 it, cu,,t,,. 1,incon- do 2 5: 1-1157. U.N27 1-771hi.
OYRxCt5R ,OVN pAADO.1A.A C. Sol 14, 186: W-3305. 17 MUEBLES'- PRENDAS Reparto Miram H-511,30-IS-15
umpl- me ... ,..P so Igune, H-IVT-131-18
enjeloicals. tons- ref.r.-Clas. M-509. 2 Plantag Independientes VENDO BOLARES CRICOI. GRIANDIS.
14-7108-118-16 48 CASAS Matiniffl,- situadI on 1. 5ta. Avenida. 04 let VACIA. MONOLITICA, YABRICA- 0, P7 Um, IF do. Cu.dl.. C-hada R-Parts LA
CA r eparto "CIUDAMAR Lit. Dead. 6350.0. r-Ilid.d., P:9-
....... Ilse,, ,o! boiM, .Ceera: 3.rdi., Portal. N, -Ilm 11' IM, Solaria: Du..y
_ DX CONEDOR CON 0 PjanoS V,.,.. -1 CARA IN -U.N _UU, .ad. MCA .on d 2 be_ cou .
BE GORSECK CRI.-A PROFESIONM XS eM&. 14,7m, fomlo $1. I.brIC so ,,;a _.W Cane, ; -os ,I A-8733 Compr SImr1l; 24. ,al.. ,...due. -111 Y clonsil'tos. S1rAJ1 y I'd- I:d in 74 It~ St. fell'..- do 9 3. __ Crindidsues. E,,A. do,-,M as. P-ft-1-- ,,.r,, .,a... ce,11. ..f.1-d-. front E-IuCl .1, .C11.2 L id ... a.. y RMAII ,Rule 4).
LIAMser .1 -;4.m r ,I v..d. .I. I.Cr ... food.. W-dj IINd nl,.do;. ;Auch. &.. Al-nutui H.976-III-31 Alort.
,-m., to, mejres proci.: Mhq1IIAA ;.,.,I do crl.d.l. a 'He 91-fl-77.. M-ID72 t.-red., o.lo.i.d.l. AS 28
ABOGAD01 T NOTARIOS Ind. 11- -bJl- I I N-5529-WIll btry It. ,CA. FO-W72. H-6182- n Urb.M..CJ6. jurfirnor., I.I.r.. ,kl..r,.,
07_111 I -16.,
STA .. elf ii.. _jdold.ire y st .1 d.i P.d,6I .29, 3 onto.
W11 I Utile do oficir.. Nn -d -- T U.T. a SE VENDEN
$:.ON RA TO% SUAREZ. r.. S.. C., --- -- APROVECHIE F.S. DISG 1 X-3591.
E7Z m:LrDKma, c h EF con Incra, refo- '." VEND.. V BORA, VISTA ALEGRZ Nf 2. n'*, fo"
12h BtTFETE PEREZ MEDINA I W. 'IffilesIs ,.do 1. C ... do Miele. a. led. .1 ill.. 1;-- .Jan.. ocinitni.elial # ,at. do
re.d. B-5NE. _7=_II3_Ifi T-oulaelcon i1pit,1, ,,-o,,, lud. N:i;47. 11-17i :I1. or1r.,J. ..,all. .core .br.; A.,tr.. P ........ I.. Polls]. eaw .: I I
' I C-lad. onto. 2 plant ... .... I ... '.I Ir,"l,
If I'. -- J].m.' lit ... In .1 A -rj.. $7.50t: A-Mils, Cos" alleto, lltoiell-l so -973-49-17. 'Co. AiZ.Xf-juteles. AS
It UNA MUCHACRA as c, .1 I, ]:,., S _ I nt, 44, 9.0c. v.,I,,,,$IB041D.,L-r. St.- Ci I_ a Ly AlqIiiCC.. $105 2 ,I.. I MTiFr.1,,1.
I.S1.1. 6. __ __N6 C ....... I ...
So DEBRA COLOCA do.' COMPRO PIAl 1 353: 1-4 he c,1.0.,, g.r.j, ,,.jm.C. duA,: 6 N. R54 11 Con ad. CASINO DEPORTIVO ,
.P.A.l. We Ml, do too,, el .... Reoll", oulrm-- I A 3605: M L66 a., I _Boto ',
" I' H-6 -0-16 Y cistern.. I.fIr.#n: 1-579.,, RrAj.tA. B-6174-48-16 ": ,C1.-.d aIlleurldles, MtMul., 40 ons,
a'. la.r. C IT C on -0.1.).
A. 0 cocin I' IF di-cie, Built, Foe% Medins. Esquire 521 vara., 12.50. Val. $11 N. Von- teal. f ... te,
mam Told. 1111-171 H.T335-113 I ". -4859. antigbedades, objets artej'- _48_18 __ __ ". ,.part. CrMt Verde. ,ad. firt-1:
__ CIA, 209 r),p,,tmnto 7. TOM. A I;F.MBARCOI MONOLITIEW PI ",. p,.,,,.It.N,,-It. dMem. Y-111,14ols; psl.c,
C-M-1.3 scot poi-celana, marlil, biscuits, mu- E-- H ILITAR ESCU Bod.g. I-StRof A'
I
go OTRECK UNA R tFYA OSPITAL k P-tal, sale I MCI ... I A- H_ 1. 1-8271, Ande. ashoom
run- A, CARA 4 4 Col... 'a 303-49-6 S.P. r' ' ., I""'- ,: e' "'...iHS'
lit -, III,~ KI.d,,9.-o I Ir-otut hall, Closet to, 'is H 55611_411_if
uppim 0 collins, =in a corriente. do, I., Sin I Ms. HABANA 6.' o 1. CA do. y Pzuels. ca-ANOX.. A,,,Id, dol Olstl). Be ,dmltn ofruts.
ant, fuers. LIAmer a] Y-5139. INGENIEROS flecos lamparas, cristales, cua- rI.: -Ul- Dol.-PA-d-se: J.rdi., $7.1100. 2 c,,.d?.. RoWl-Ir. cit.,6., 1. it.. tr..P.lt.; b.J;., ,:P'NI' 'I" 3 Po' 1I1ELAb11WAclim2%i1 METROS, ntre Via
IT-TI!54-1114. dros. Maquinas coser rilomlMr .I.. ...arArC-,Cd,tdob. rlorol, 1, I ,,,; ., ,, 24. ,cone gas. pr, Zrmdavaolm 429 ,1_2. on I 63 y Terca
sc la-lero, patlo III P; San,,, S"lr,,. 1,4, C. 11 per, -1-66r", Lu-l, h11 11"', RtI.-, y Farad~ dl C-- Iml-mon an,
: INGENIEROS e Co. Inf.r.c. I ti, L.ur. Stotts. ". MII: 1-4751. cil,
- E, CONSULTORES Joyas oro, Iata ll I 'an_ r I "'. M. I all.dablo, M-6 y Rule n d. cu.dr.. do,,. D-flo: F.-I.1, 715, ,,,, ,:,Nlll So FINCAS RUSTICAS
GM CE COLbCARSE UNA JOVEN.,C C caultorm on Inac-irl.; bri rites I "I H OU749 1 I 12. ,H-68M4 IV,,Ial Via],. H4 9- .
.1r ,:r man- Con L S-16 in
T cm: Cried. 41 ,- 130-780
Cl: ". .': tasias. Prism 10 __ S, I,
H-741 cl., ,Ztrills. Sanitarial. C,,tr.lC: iticos. Negoc re _1 ___ rMCA BE UNA CABALLERM, TQYAII
_ .01-LITICA ICANO. -BE-M-7u A FFI:kNTA Fl- MII-0_18
jMVnXYA jSpXX0LA BUENISIMAS RE. tIM6tI1le.Pumo,,,cm ,,, as 1, in--clo I ervado. Rai l. H-6236-17-12 Sep sr VENUE LINDA CARA ._S. b.,. on -- GANGA FOR TRES DIAS. TEBSENO C.R
.. M Mtl, ,,],, romed., ill' C. MMUIICl 411 -1 Calls 6,
f,,.Cl.,. des-ol, clocallim. Avenida DiMAII. Is orial. Cost" Y Pro- __ -jo poRCj-ANAjjoi-A __.ij. ccc ra c, 103 .etIls f.bj ... on. 11 ... $. .o. .it. CC 12 do M...d.n.s. CON he
.u. to... 7 y 91 317 Beem.O.- .Mil'o.t. LaWl.a.l.-s. TrIducclono. I~ j, M 1, z -" B"'I" """-"" .1c'.1j:. Ile, 11 EPCION IM LAIFT.N. DO,,PLA 1 *1 on, ,,,rllr,, Ila- creole sernbr.de, do .-It" I
I Ila igualls: Pon.), ,IA. 3/4. 11 ban. ,,,,,,,, -r, , 11
H-T361-118-13 Mo. M.Mum. d. G6omA 555 TO A-4618 I!ar I~ ,ol.j,. too. Cie.... plan- .J- I. ,are. ,CI,.. pr-rwr on I' 'I"'- d 4_ F C._Pr. Ap.r. 1.1ortlue .., Mooto ..-) A. plane omd.-16mi 114, ,,,,JC otc. S22huti. Ctra. Chalet 3/4. Mtereal.d.. Imned.r. ,min,, ,le Pao, CvM FCCs_.__.. 0. col,. Ret,,di. on, t.b.. pnntift. Tractor. I.E-3- 1- 9 9 -.1,1I., o--.. ...M.C., top. Ill.. C,!'erS.. D.-A., horror. Casa a MAn- '- Marais, $20,NO. Gtra: -lit 11 .on 5W 11. Is- T..W. Studebaker do] 11. So hard, I. III Sao. Y.: A_ Torecre
OPACZS9 EL7C.N_ slelis a to- qu d.. R.pIt, Fronts. Ar',',',,. 4',',",. -C-M. o.mn no,--.$.IIls- 2 ch.l.. do blame. radio. PMde -11C on 11 N9 A -.3irg-4st-16 met fle. do -in-.
.X Par. -dAu I, do 1-74 Ilm = F".- I DOCTORES EN MEDICINA ,'Ir1..,,- a- f-9r*N,- amhlv- y I A y 2 111117". I j 11 ',Ms."' -3-. Flums. 'O' j__ Fremlo Carrot~ Certral d.
p.rUI!_ ltafercuct; Clla. .. .I., Idess. ohab "ACM ,.dW, _I LanvI... Toll. FV VLNDO BOLA. 10KNICA, 11 ENYS. L, l "gret, Sao.). H-7513-118-1. LIAM.: A-1- to.. do .A. M H 6907- 16 y
M-AUS-17-la A.Mus VEDADO -5285. M 11-6907- 16 H-WS2-4a-le MV I 10 Pics, dol NJ.. CaMdelarls, kil6netro 91%.
- to (C.C.) W 11, A I- 6, Allmnid.res. 12.47 l f"M" Is 'I'm'.
PARA NJ, SANA OF.ECKSE JOVEN DR. OCTAVIO RfVERO 5, I ,am. Direct. CC~ I, f.cilld.d 4. H-59TII-504Tblence. I 111ar, I-y E.Clalver-me ..f.-d.d.. MIMM-111 EDIFICIOS REGIOS 000 POEY.HORROROSA GANGA, .%.. .... 1. y 2... 10
""' CC C u .... ..... .... ,,. ..,all I. mi- REPARTO MIRAMAR S43,
IuernmP1Cw-73. H I... pin.M.M., I,.,- s D-W6 H-W IM181. Ill -1 11 11111* 1111
bler; do-. _1=11-16. ". 1ISIC... i...., U-2530: COMPRO I A cl- do 4 Cu.r RESIDENCIA DE LUJO Casa modern sin estrenar, do LA H.b.... ..1180 ,2, C.. 6. viI9V1. H 118-18. U 3 ...... "' ". Il uMos 4 ,I.M-s I I c.11N11 1 1
.bCnCrt .,a iiII'1. -,T C,'_1 M'r.SM- ':- Ila y comas I-Sd td.d- Ind. front. 'I por a sa a, APAI- I, I Ford, I 11,111
dol I DE ARTE, PIANOS il I 4 all f.brlC.d.. TI-C 5 C.-otne Stan monolithic $2,900, t I I
119 COCR(ERAS CDCINEROS H qill.le. it Paris. No. York y B-IrM S.-. 01,.. 111.21S). $ u I n 2 n ..N -' '- "in. do., el-ce, 2 -IPA b.fi... bibil ,,-,. bar. i$V ,Nla fret.l- L., y ,a.,. Fred,:
I . I -. 011I pl rt.,.. ..raja 2 IMMMM.s. P.uP I., comedor, cocina, barto conli DESDE $2V. CUADRADA """' lAf.-C.: TaL 3no-36M.
I R-luAil-uI7
E,, e peel It, do IMIM.M.. It MiJEBLES FINOS DE ESTIL6 "' 0 '0-$'240 00 0'.'Trr9. 1-t ,-310871l, mete., .it.. I _BE OFSACE XUCRACRA BLANCA, COCI- G 11190. Instl uto CIMI,,, y Slralm. dir.A. -m.dJd.d- fisbri. to, patio. Se entrega vacia. F Ltel do tlrllll pars, industrial. Cal.!
11 Clisit, ANTICIVEDADES. JOYAS -' -Cllll "' 'Cip ....... I I-IIIIA"i mci6n. Coati $!it.N0. Fort,[. M-102. Itc., ,ro.inics, pri I VENDO GRANIA, VILLA IANC A DRL
I E. jet . I c. d.1 DsoMe- ,.,,. ried., C.iogi H (c'- entre 7Q, y 8R U-8570, Jes6s.' ,'t?, ,,. ot "'l-r-mleaci6n,
it rt"- p.rrel.na, biscuit mmrfJl: __ --- rrdr coISId,. 11-68U-4 15 I as do 10 minutes C,.e.,I. Sao Fra.d.c. do F.Mle. A,
sap...b., s.l.-Cl.e. $35. r-2780. rM AtiluberCL]IIII Municipal de I' It,, -ti-I., ,rOculo, plat, y crital: a _NGEUIFICIO 3 Ron '.. .I. H-6442-4B-16 d,.l C.Mloli.. T.Mben ,,, fdlidad,.her, UMPlr MCI& famill. V. Play" YIE p-mA,,. I -LANTAS, ,1ITUADO lr_ Coh,,Il.re friole c.11tes. IMI .16-tries,
H-7144-119-11. be- CmA.It- Lure.. rolinc-l!- y 1--j_ ...... .imed., or., Ihn., bu,.... MA- AMPLIACION BE ALME P tire Luis Al-ru Unds. S 311.1., r g .ch;l,.1 rocren. loilrecam: Clotelers,
on I lot,, p-dn y Car-ed,, ... NDARIS I CUA -ir MAMPOFF III_ ,!ur VigA Fine. "Lee Machmis:'.
_ re, il 4-j 04 p m.. I. 17 .u or 112, ,,,, I dra, MotrpIItA.. P',.I.' = udltr .1 1ENDE UNA CARA T I I., dr ,C "it. I. do Fire rs, ,,,,, y ... ribir modern&$, Y todo quil .... ... Roid- $]AM P0rie1C,0Re"y do a-gy Ne, %rcl- H_079_ 17
PC OYR9CK COCMERO or COLOR. SIN do F-2 33. Par. .I. cll.n ce'rr I L, C, cit-an. J11din, portal 4 I do,12 15 5 5
,eftroncims. sale don- All all. Ila juv,,, do 3 5 C ... 2111, Rep. C.r ,it., P doapuk. do it, Predilects" U- 251 dM.1uml- 3-- M-1072 -ABC. 4/4 .mplM. Co. 2 b.A., '1/ rIC1rdC'Aa,nIrdP.dC.Vsr der.. Cartel~ ',Cj
.I' -17.1 ,.,., 1141M 1 6 to= gar Ile do or. !it 1,,d,. Dolomites Mdo CI dIA.
PIC"calane" it -2717. H-7073-110-11. -11MI 1 So, ,Mn b.A.. partly. C-Ite, food C Cal do porl.l. Asia. Co- C-05-41-16
Ill sea Tehfono B9 _!__ .,,., .,In,.;.t, ,.h.b'l.".. '. g-jo ,I 51 ESTABLECUM NTOS
AIPLIACID1 A-F1O,1RESIt.KMFICIO 14 ., 42 .-iIrR,...a Fall. its 14.14 vs. So .,.,I on
OIRXCESS MAESTRO COCINEKO. ALTA P' a Mrx ,.I, 1. I M 22,500. Minde, Lasalle. ul 30 v.,... _-PICAing E'P_ RAUL AYNAT de 2 pJAMIs. 4 121,11, P1,P11 I ,-,child,, ,Cco lilmil"em P-10- I S .,,. ., E ... E.A. AY .TARAN. MMclonal pra Pon,,, I ,.. SOLARES A FLALUS
Cu -C.I ". .."". M. 'I.M. r.. --1 -35 L M-- IC C I W-528 H-6008-48-15 .-,I-'-'- on ., am I f : U 9392. Froffunter por Lonin.
S ._1.h -&zd1e crolider ,,,* M-2737compromueble
.Ad. Nor.: -,'ill I'eon- z."Ver""".. ,nf,-.d.d,. -Ml- 10,ro $2SON P-dn rlt)-, .. h"It". jmtm,, on re.ndm,, ,Abp'r I ... d'
H-7210. I'..I a P-.CiA III__ iniqui $6 n $13,500 Niv ,'"'. 1,
Per ICHIM, Cur, r.dl,.l Tiet-- radio. ,,, d, color 2 Via;,, Mon- 1, 1, %o ..I.,,d, ..I M-5075-51-16.
__ __ a- I I A,6rL.1.1,1,1., 'C 1 1 ,1111 "' 'T""Sn' 1. be- -Crrvtin RiPOSTz. ".. mservadus raciAldde. Palo Alenrilm -I-. b,.,r,. .bleMs do Art,. 11191d. do. C 52a CU A-11471. f1mrs. DESDE $750.00 1je JENVE MVI BARATA In
C S.'N aIa rX. cM1.Td. C I lAbAj6. do,,. b... ....r.d. ..f.eme. Interior C. suit lj .. ..... O.,, d, lin. -M. .n.CC h If-906-4. IF PARA VIVIR Y RENTAR Id I_ 'IlhoUNAIIHARBIC
oil I H-6276-48-17 Sin ir'o'C.C., V5.0h had urb..I a ,is M.dC-. do Co. Msda
.M.1d.. I.f.I.Cas Tell. W-Mv ft'sia-F.. To ,holds. 0,C. -2737. __ __ ,---- tdillM .u,,.. Corsi. do LIMI proll- l.r. .,,I.. I' :Ie, M-Ina ,I ... ,,I do 1. H.Wne Tole ... M-5155.
-1 57 - _" __ -d C-575.0-17 -- ,.. a,,.), y 2 an-tamem'.. MAIM.- _-Vi- _T_ ___ P ...... ... or. d
ii%" .1'5.18 a. "Umi. w A.11411, REPTO. MIRAMAR $17,000 S .... I S..N A CARA A.CMA It.""" Alm-r- ,A, el municall
a. .FBKCZ UNA COCI 1117APARACO- ,It .... via. ,.I ....... !A-82.12: COMPRAMOS "AN- Ili" j"dir'. dlcn n In ,, d. I.PortlClo. So ,m, ... I -- C.MMu Nall ... _N -j., ,--, M-. Mnn.I ---. P.CdC P- Vcnl- LI ... r do 3 7 p ..
C B ,15 d ON'. I ", ,, ".','I, vc, ,- C-c".. Inf-In..: H-Gus-M-16.
lumpW modiii oil. 6 --, -, H-1163-4.-17 d L..,""u
W-l"I I.. Ent - tied.. ZVI tiguedades" Prendas oro, bri- ,.,,,. I I II IOrs. 2/1 "' 1 UI12' I C.1'1 Cd -loji.d.1 y on San Midge -359
11 751. [is 1. alf"11,ni-1-11,n 11 d, = Cdd.,, .... J, -. n ...... Vniin _-.1.11: - -- __ I 12 MAI ..... 1'.a'&: I d1ol FJII
,C III-: I H-CV.-WIC j _-YA- ,T co.101.1UTUNIDAD; BE VENUE UNA QEMIn A, old.. .1. 'M I)a C I~
1, 11 4 ,., ,,n .fiI. -v ,.,.,. J. G.."- R 1. 7 INTI.-%v MICANDO ERROR. No C79. dr,-C, do 11, 3 ,I ,._-'Pit. local. .1 lotion, AS
1, an do 12 h."..."... ... As rM, ,vende frese.. 9, Code
11 San Lit ... or, Flat ... _'n I _692_ V1, DO CASA MONOLITICA 1.CUA..A II MMA.. Ind. .1 dis.
as orRECE IRA. PARA UOCINAR OI"Ie"i -A.e... III-elold ad .ddIA D.- I ntes, plata, cristales, porce- EdII- ,i .i2hl.'., rb.j.d, C-VI-4.-I. !1.,,, -n .C-AMslC ,lit C- San RAI-I
mii-' ,.I.I.-As ,I ... I. T If UD-0320 M.. 11 r I U-2377. Inhas, rinufCcos, vajillas, abani- t- ,I.r.jo. L-11, 11,11, IMIWI. 'I modl, I Idn 31.""' __ ,3. from, .I Far Trill.. H-SU19-51-24
Ii-7352-I-I-:G,1-M. Cimi.llfild I, to; V,.,,,,, A ,Is. ulj _ILAN-l .E d-- 4nn MCI~ lorrolo. frutales, G"'I."M'.Jn. Urgo"T-la. So .dm- .I,.- CR'A. rl .
-cs- ut; j-diaN nLANCO TRABAv- .303.3-3 G", cus nacar, pianos, limparas Cris- -IinI I -,, --- Rest. C.-M. a '"' Vl,..RA. PARCELITA. G o
;Twjz E K 11: ..... ,, A,,,,,, N ...... J.. D, All ,I. R-1 M,-.. ,.,I. M.,fio C I I. Al 0-16. r ..... III. U-4517. C-W.., In m.- -Mj.,,Pl.ch. ,, nIn. -bli. de-M.. 'I'- DR. PEDRO MUROZ VALDES, tOl, allornbras, rn;!iquinas coser, N II.F5.7-411-11. I-'-'- Ill 'I"' C011 ... I C ... o-16., At,.. li-totili Is- .I,. I It.recor.. I.,. --. .- vEFDE QUINCALLA CON CU7
1, .1m.6,o. to ...... Cie. A.NJ.. II. or __ 3. Ap.],, 7 r-s. ": at.. Tic- .... y .1-ol.rill.d. do-1 ,1,,,,,, Mon .urld. _-a b"FaMirl'i11-7111t I, ,"lot," C= 0 6,tl,- 7 tiat- JUSCribir, surnar. Cajas. Archi. Ve 'Ile I 1.1111, CA.. EN AM- H-0759-48-17 tro to, Tel.lrmo- '-,I.6 For- 315' Cast .'q H_61.6-51-f 7
- '. M ..... I., old --i-All-l. _n
ill Rare I OC Eon REPOSTZKO. ,M.-. .MV.. ...... c.mull" dar,- I _- Ropa. A-8232. I- ,I -n ,I A' ... -II-l, Mr .11. C. ... iTIENE TERRENO?
-or I _N ........ ... vi, _In,;Mnla, M, 11-1. M-6173 1,A. d.I In, S,,Ar,,. I...1,,,I I llo,.- A1,-rAn _ECRlF_ CIAL CASINO DEpost"jo -E_ BE VENDE CNA RODEGUITA FOR NO
. a I% p M 11 ... ratio.: $5 00 QUINTA DE It RESII)EN
11.7nll _110.w narIM, -Hba. sit '.... 113110 Oqu.nda C-818-17-18 Agt ll,,I,, -. 13-12, _651 ,-,a- 11 CIICII s', 111el"I I "I, pen-ft, ,entitled 1. iMr ,,is 111. -Ml, 2 anisro. 10,1 ,-ofl. -Mlot, be;.d -- Emill. Nu__ Il.b.... T.M.n. .6491 - __ $24,000 .,.C te. I._MI I. C, ,sqMA a C no Fire,. Renafte
I ". M ,..,. ,-rio. H-ET11-51-111).
Fk .A COLOCARST. IOUINC.Ai .RFA- "" U .%VEND. UNA (ANA EN SAN LAZA.0 Core. do S-s S.ut. TeM, ... lit ... 1, ,,per% III do..r,. dC'MMMM'%,h-'F'm It, I., .,.:, I-M do CqMle 15, fill 395
I CM I per.d... D onjilj'11,1,.
I
'I. 'I..". 011-3.21AS-1.1 IL -nn. S.i.. I'M""" do' "I"'r" r,,e,.. ,,pl6idid, m ... ]III,., lit.l... M.- It. do cm.t.d.. page. Con f.cilld:dos. E,- AI.N .... ..... A CA.T.E.A. BOLA EN
me an i" ,'.'!.C Compramos vendemos t, P,,t,),. 0-Reffly 251, do. -t "' 'III" A. .tCt.l.d,,. -In., Inet.l. J.rdl., p.- lit., j_,.1c. u p bill,, ,ad, its ... t,,t..
___ ...... MoInto 3N M.1072. (Cort, or c2q.M. con ,,vic.d.. M posts. So d.
'"" "; I,'1., ... T.I. Fit ru DK.ABELARDO LABRADOR Inlorm-i I-"Ill IIII71-0-21. -A 'I'.." COJIM
_705.110.111 it WEI .A It ... nice do bacer ninatin ,,,,, I; AR: $ 1. .tied do v.I.,. 4:ioll plans. I.- ,-.Ikl.d c .... lit, dAmics I. Empefiam GARCIA: SE VENOEN d ( ASA.4 EN In.511. it,, H -411-16 Ile-no... -r
.C -D __ ____ "I,;,,n, I jo AS 'U. loreadu cases parecid
""im, I ENA 1OCMe.A CON BE. I', Volfron Still. Eclo,-d.do. .onn I --- --- - 1. Ill. ,lated q, C. LI, lia, I Esquire do I= v- 111, S3 $0. Per frnn- Elclb., M, sequin, a Nep "'.
U, III,)., MEJOR BE MARIANA NM,,CPjbcy- emol.'s
1, ,,,I,,,, y j1mPlAr ,r6.i-. It.,. r.dMrall., y smal': "' a j All-., It, ALIn, I' AP l,",;..,, ", .,*,,,,;,,,I GANDA- IM LO -6412-51-16
. ..... t.iri -500.. .... ilt.,.gr.ii.: a. I I)1i n m t T=,.o. nI..u.. n ... iv. .W.I.I. -1PI .... .... Ir N, r I's.%li"I' 1'." l1we, 3ICViter'di-in, dm, Me P11110 Can' 7 5, Afl. I'n 7. "' 'Rilly 170. bell, W-3X I ___3 I" I Is, ,p-linM,.. Cimauld, 160, I-- 1, A .I.. 11-0730-411-1 At I 00 C N FACT VDADER
11-7332 119-10 'A'MC.. I T c., ,! ,,,,,, I 1 -- A I~ marno-tot-1. y IoW ,rrt.], no 14W7. Villcomr. TO "N 0
1 4 --- __ 11 2 -rM., ,.m.dor. ,,,I,,, be- "- iVa-II A" IVE
--- ---- lit ... A-Dalli N M
- oM,. Trm.d.r. y C.11. To I. .;.,,, ,I
iij.clilu I.....IIA- I pi. C -ic rnblo Per m6,U torero, n,&mW
_OCTURXr N-_, 1 6, y lC,,o.. .1 tend.
FALIFADA 71. no .173.171,. A .jI. PIS INA CON C Yus ADA -li d,:Io. SI NO TIENE T Cle, Con letter
So It .... c"Itic., I "" _- 9-F ... y AtbM,- ,I. A SE VENDE, 2 ENTRE As. Y SA.. VEDADO ,f,,t,_ olictrim, radio..
nelti., do I-oM, ,dIII.M .Vrta-_M. p opt car. sm Raf.el No SN. Be"
rtntir (,a- IANO 11 .'Me-l "'Renlo'-.1. E.Md- ,r,6 ,_R.:,1110-8950, Cattail, Real y To,- N..Mr 1. ICMMM, on M. M.j. e,,.
': .ad$... .d.d I~ C I ,to ca_ Yen. t.)#I....
H-7 ll-h' DR. ALEJANDRO MUXO r- Roda. in. 1 .2 r ledirm.. Bo-i!IIIH. do -- ime,'. U-4197, COMPR ondn lh.1ol ,-J. ljojj= : orM1 Y h.,CM- positil. so .... .. hr I 1,14M-604-49-21. H-HIII-51-28
.. M-wo.. .bj".. .11C, ?- I.- -it. C' W.. -Moln, b,,. ,.III,,
2 ,:,ailn- c..".., d .... IM,,-m. ,l. 11-5940-4B-17 C.Por.r .A. Ll- .: S- 11, S, Nu--
120 '.." '.'c PIA ,to. c-11.1111 ....... ructme.. O'Reilly ,S,
MANEJADOILAS n o"It" It's' .- 'In, FETROR BE LAI jp n --NQPODERL6 A-TEND A VENDO
I l .... MM"". __. .me"o.n.. -',M r,!.: $70,000. RENTA $780- -330d. -4953. .Y, RN.VA.A.,A,:- AP.ImM.'. A '...
VIAS URINARIAS :!:, I I "', 1, .. .'A .' It"'t.t, ___ __ -E
' "I I ... ..... I""" ""c" o'c""r, "Is ; 170. bjo, W A H_2Nq_ r d .- Conlra I" 'ree .... Et .. restaIireme con 'ente de
Ile ftUKNA TRASTORNOS SEXUALES ,.'I Id- -0'. .",.I. I") ... : ".""'s, P,",. F.,md.1be edition M. 49-4 SIP dF, apitos 1 page do slowMAX AnCRA BLANCA IM.1": nCf'I.'Ad.-. IMICtic. .(I,,,.. -1 jl ltllnn F-111d.do. it I,.. P, d os'. 1, Dlil.rl.i $3 I-A. Poll roes do $II.I. -C-..]..
st, .., I "ll. ,;;.b Esmt.lht, it. 1. rs, -b:,. MIR i Sil,,C E E 115.W. EN LO MAS ALTOI-l"Ill -P, ""' """' "QM- CIII-I-IIII-- enMpaJ- La. Mo-d.. I'l-o'. D11M.'.. III~ W-M M I., do L .... 6. 0"' "C" "M '; C.-d., r pl_, -402, 1 ]or $45.M Llb,, do d..d. I, C.MoremilA' I .. PI in ..... ... IC,, (71-91, Gdoll ... -A E.f,,,.I ad ..."", ;8. do,, ,mpl.,d. VIIA,,,,oMy berate.
.1.1. Tell: st-IIIII. It 1.4- I'- I. 'it C :: H-364 7.17.0 go. 11-9-1 C SAMM, ..IrC.. -1. I .w c.,tad.,s dy lid.d_ Ural
_ --.ii.,v-%, (C.,r.d.r c-Iolli.d.l. IL,
I __ 1. .S.I., prtl. Stan a ... jC.'6 c.t'.trine
iirAiI as CoLOCA rA-A M NZ- ,es. --les', C.M11IM a, Mfoll.d..d ,I, __ I C Mrp C ll.rtw. ,Mpli, ,.,In. 668-49-16. __ ,,,,,, "'"M 11 ,,, *I- "I" ,I,. I ..I MCd.r .1 % ,.no b so.l.""...."l. .,,..I.,. COMPRO JOYAS DE BRI- V'," ',CII,,7,,(,',l. 0 ENQUINA MONO I- - VEDAD ... F1 duono d-161 do 1. 3
W MIM I Mr. M.'-l. l(antes y 0 "I'll pit I .,,A ,..do ,n -jc S.r 140. CMC Go.. MIS do 40 si,-- Can Is ,. c,,J,,,. Bar 3 Ross. Calic 3 ne.as Y D. M.,ke,
,I., I -I I. .1. W., e..,I.. l.mod., .Muli.. I. L"', Vial. o.strMic, nor.. d-A. mlit on ,on. on ot Vote G-t- d,,i ,,,, I U.m,, Doma, T041 ... M-M .
., IN. T.IM16, -A -.6,1% -.,d :: ra. Pagannos noejor!d-l ri ...... tr' I -11.111da" ,ji '-. GA: MONOLITICO Y NI-O. CASA: P III I- "I
.U -.I. C--il., d-I.. do 4 I C."'n n. n, It.,
'do .. A %1"I5.. I .1M 1]''C 1 ,",on ,',' I n"I" so ': ,__ F-ol.. ORCill, , "I ,Id.l'.- I 14_ _51_u
" one I&Il l. .-c.I.- C.-Mill."T" 11", precio. Cambio joyas antiguas ,, n I. -e C.It". I-- U. P. ': ... in
.b.l., w t ...... Is. 4- ,,,,,I., iI I., X-3 --21 .. i $ 21II., S ,,Ijn I I I.. --4-0-2 __
- C"" IS-l' Id- Fler- 0.15.13. no p-do .Cl-l LAWTON BATISTA 34-6824-0-1 GArLN SVEN ;'GOC'O, VETMO POW
let- -met- IIIIIIIII-1 pIr I. ---l, - - -- I pot rnodernas, comprannas equi- 11-Mo.I. ,e.I..d WN lo-nn .1 I... -- I, 309, M 1072. (C'rr'd" a A ''
Tell.-A-7sess. __ it 74o- :,r.I.- no I C .' "
17,-2.1a RENT. I.. r All EN' 1,111T.N. $ a I ... I- do 1- 1 ... I._ M.d .... .... I -111C.; J.rdl.. P-1.1]"', ____, to 1-111, El Sao Same..
, ,,Q-,eA Ej,,CNA !SIV! CA I so Is
pales y nlftiluinas coser Singer I _n ""w. -.. iI --- hot, I ... C j,7-on ,11 -is 9 .n 1-1 pr..odi. d.
124 LAVANDERAS-LAVANDEROS DR. MESA RAMOS n --Io- ,,, A. M.r'.. I s,,I_ S,, -16..- l.Md,,, 24 b.fi, tp-,aId, n. -.- C.-d. do IP 5I -M, 1.1-M.: Mod,"La Moderna", Suhrez 16, fondo',,, I ..... ed., ,-M, Mil ... AIIifl- ...... C ,, c--- I I e ,t "I
__ i'lle'l-69: Im-895., ...it. Host To,-, Plot- ,I,'.. -11 j.j Igitte It I, M a H-am.51-In
ri't .Iffll. ,,Isro- E.11".,16I 6. I. gotmi., T'Irtchi. Olloilly 06 00, G y 11. P ... ne fty_ -', C I C-, I, L .... Ibl. P US 2. .10'
aa. oFxKrK IINA ". 11 I'll "I I "I"", 11 Ten Cent A-4074 C-245-17-4Sep I, St.-It-'e., it 69.19-IR-17 T H-2555-4B 2 -20 Yi ,-,-S, d.on. F-29- R -'6 9-1- SE VENUE BODEGA EN LO MLJOR DEL
LAVANOKKA r- ..... .. 1 ,nr,._T I I I I I. ,,I'd,., -I.K-I- "', -;I ,,, I. Rode-I... S-,
" I ""' ,..I 11, 1.1r., 11.1 __ - SOLARES EN CASINO DE rp,, per M iss-In -11C .-i- ve.d.
EDIrICIO DE LSQUINA VEDADO --- In' Ionic. Ili .... ,,part. C. IN c, ,he IM.. S45W .lq.1..'.'.'.',,'I'.'d.",,,',"1,',',.'."' ,',, C', ,iCtin" I.. AMM.., L-,-. Tli A INDO (ASA TODA CITARON, DO.j" o',', Ii S', _- C, u ,.I
-. Cal), SubrAll ,ion, 1-1 y S-j, Dp.lll,. Plain.. 1. no ,- it, p,,q- 1300 posM. Vale $18,00.
11 72137-124 5 7 P C ; M I" M, b- ---. -ord. y .,an
-1. T,-n, y cMit,1-. ,,,,, ,I ,ad,, 17,000. RENTA $165 1 is A y ,-J- do ll ,,part,
I. I 11 C 41 'I I_ AS..M $40,000, RENTA S490 VM,, 257 , 11 79 I
__ __ ;" "'It"I" A-9311 COMPRO Y $ '( (I IM"I. I I.rt, C.,pM-A. p1- ,, lrl-T- ,,, Cfr nl',"Id'A
119" IIIIC'P "" 11 I.."" 111ell,, I~ lt,, ,, .Id,,, ,"., ,rr" I. All-, I EdIfj- ..to, Ill to It, .I 5 .o.su. I e .,_ ,,, ,I,., 1 7,% I.".t;, 1111to S, ASIIII, P.-M. 374 1-8194. Ila
1, ., Is I ,,,I.: -9718. .. Is . III n;.
D1. J. LYON-DR. A. GRANDA 'I, : ,,,",r,:."" p r _" In' t 115 75.- 'e
IZ5 cn ,,.I PI.M.., nA-;: "I, ad C"'I" $ -1111111 11171- Imn ,11.r6. 3 pl I: I i.rd. OIMos. 12 . .... 3 do 2 6 p. M.
'A],' r. in __ S4. do 7 a 10 do 1, -h% H-5525-51-16
DE LA FACULTAD DL 1, sil ,.d,, on III ... C,.r 1, 1--- d,, ""III- y 4 -- fICII, I
PARIS d d",.Y ', 'P'i,,'.'. ,,' '.'I P-1,1I. ... Ganga cases a $10,5NQUerejeta '_" 664 49-17
C. VIA ..'AR.I.. xF.FON- CF. F'n_.Ii'_j ln I, I",. ,..,i" I .A. I'll .dlc I ... ,lIp-li Md.11 li,21, 251 gs' P-tol, O'Reilly 231. At IiI77 ,C-C.1
-md.,q.-,.vArII-I,, y ;,,;,;,'I,, T- ,:,,,,no. .M ,,M.,.-,. iIiI,-II.I' 'to nom-- 111.1l.. A-li'll, C-77-17-1 Sou M-107 'c. I Cd., .Aogi.d.). ,i- -I,,n.d- IiFn7 ...... S' I on 'do. It,:, .... .. Mp ...... do per- - -- -,.dI M.- I .... .. 11 FFII 18 16 III. land I .., tro. C ...... sake. on. 13 I 29 VARAS
1.11 423.. I I IIII-I -1 ,,,,, .... ... 41, .,,,',' ,'Ic M'4e -'- -I-- _-, T -M., b. lot SE VENDE UN BAR
. ---- --- EW ,A HA.jf- 'FI'd. It Mole, c- ones. teti. do cit.- $3,500
- _1A] ___SLAN us, ; .1 -n-li... 2 I ,.",,.,III. '.-I, -,il . C A _- 1, IAL., t...-0 l ....... I,- ,,It. I53I "111. 1, Prld, ,,p.?I,.,, -,s ca ,;s ,,III ,, Islas
c do... -IM, Pis, ", !,. P'ss "I'll, 11 I ."I l. on 35.0. PC,., I p its rue 11 A- ore. ,rl.r p., I.M-r C. 1. ,,, I P., I. p.defl. .,older it. bar.,.. .
III, -r-'n "o-M.'. A-7795: COMPRAMOS i n., i I,. 'r 'l. r e.,e re are I r'. on
CiF(IrKit ZA C-ACON_ XCFF ". H 'N'-M Son y T I ,..Ill.- Monte At.: 1,1--2 II ... Iref-mos; Fares SO-2=
i ,-- C .. I. ,I". "!!. i, 11; 1 PI Pl. ', .dra- : C
w ;- "NSARIO I F Ild, do I, Play, N.s 1-2 I, I. from C Ac- s.MMl sIMM. -- do -11 I P. B Mi
.,., -I -'i P I M.n,. -,Ic.,;;.-,. ,, ,,,,,,-,.",,..", ",d-,,-,,,,,I 40 000 00 V I ", It I 7 ;, ,,, PIe ,I. Fn ,,,I*, Q, Ll ... 1, ,I III~, I 1,111 ... ... Is- So ,,, -111 ,-MM e, ", ,, ,,S,,,. "
- I ,.is ,,, .. L -HIGIA 111 do' Z-169i- 5- _,,t- -1,,,.d _M_ ,,_,,
UICIIIII. ,-I 1-olde ,,I. .I. __ A 0459 K-7-48-16 M-1072 (C .... d.r ,,]egid.,. I
,,,i'1.Mr-n.. A ,I-,,1,- Ile P.,- -1. 11.11: --4-I.-I. SE 'EN.,
il.7.milcx I6VTN fil.-I 1) CARA In -1, on, __
I do ..."I, I. u L., ,lat'i Mad .C.-I FiII K. r.d M.Ml CA'A he "'E"'..., ,.,
f f Particular I .., o y AIIYI y It',,".. PARCELA CON ZAPATA A PLAZ.R 1. V_ hab 11, do
I_. V_.. La Habana10portunidad! $In. E- d. $5. .on ... 1, TJoM,
Joe. r-.n o-ml 12II to I I I., 1.M,','PAr1I1.,. li,,I-n. ... I or _9'.-t I. C 191 ELDADO. IETRA go SOL A !I POR !1 METROS.1 I~~ F ,,!., -h, I, c C. .
_ __ ___ I I I'M" 'I ........ I" I. .... SIRedo -IM-11-1 so,
VN JOYIN .El: 1ASICO."""M - ___ -- P- I, ol' MICA . -r .1 o.1l.nl,,n v. I's us, ode.al l_.M.d., "In"le IAIIJ, D, 'MMi.%_M. ,.It, ., '-D, '.., ,,.M do,, e-Me. Inf-mo.;
c...-n ...... ....... do m IrIMmo. GIAII. C-U71i Ajm.M ,A-4800: COMPRO -w. edIflel- do ,,-M., 11IMM.. ,I ": a I DESOCUPADA M, r- d.d. E. R.Part, MrM C'1111 4 IT, Al-3205. *
Choi I. 1, IS it 11 1151 11-15-0-171 t.GINY. YEN~ _--A FAVESPED-- -N
uluoulviles. ,,,, r.l- 1-UFI,.2,.1,1,, .- 1!-blos -11-111 "I 11 ;, 111 l:,il% ,, %.11 ,n ,, I- do La H.b.n., r- M.n ,I,. U.N97 1-7779. it -441-17. -" to & 11' 3 a H-7pol-51-17
N I .sIAM I ... d., P,- ;GANGA! iGANGAI VENDO CASA MONOLITICA. M.W
_, on $1.10N. cref. CIMMIltic. ,.b-.d. ln I.,50 LAIAFTO;i _V7jjORA. VXNDO ESQUINA CER
I- no 'IsM.M.., -Ie, --l .... ..... -n- Ill.. Citioll], 251 FI-ID72 (C--d- -1- n-ld 12 ct,, A Y 0. Tiere Pork-1. jardin. co- yi., IS A 40 ,. 1120 ,,ra, CnCA$lF0N- I VW.d., Inten. o.municarimt y lue'r.
TN-,, .m_- CN _6 Infermos cro'nicos "'I"', "", -" I "''" ....... el,,,,.-, .I.O.-I. l,-6.-IS- -- le an., C-tn. ItMit.. III~ PIL Nec-1. rApi- TiAim Mad., $21.0511.
M r,,", l,-..,L,,.",.",,,,, '.. A 41ilil Do A4 H-0.A.-N5 ',in -,,,C".dLr., Me ; d .. .... -d, bA6.1, I. rood, ,.-Cl.,. Mind- I--C I CC I I Stood,.
I'll, I ch" .. - I I I CMU, I'", .71M wMantIsr 6II04-49-1 a i LCI-to kCC ) W-!IIII5.
M. 11, e- I CRUS 11 10 Oil -An ... Ill ,. To] --------- H_ 11.81'e5_51-10
., _,;,,n,= .. F.W. 116'.0. rl_ ...... 1.
.11 .= .1".1; "dd,.,.!,,,,,,,,, ," ,,,,, ,, , 1, ,VW CARA A' AIIA DE FARRICAR
-- ---- --- -- 214. bahl, I.I.. -Mod., y ,.,,,I. Santos Sufirez, $18,500. Vacia MUCHOS OLARYI. ZSQIIIIAI
-- L .."': AITMI IDADER. OIIJFT(IS ur V-,fl,,ra,0,;,,a lCai a eM,,n LI.,,"o I .... Is T C- IFn.,ACC ON BE CASA BE I FAA-TAPARTICUI.AK 0 II;l ,1111 I, I"- ....... I-, L rdllm .... modern,, to 6mlbti, FOR ENBARCAR R..ALO PRECICIBA CA. fin., ,on o on 11rI. In -b ... 6"', -i'lie,.P. on Cl -rim do L, ..be... co'.
j r ...... 6ij. ", '.'""',', ",, .' ,,,, '," .',"'I ,:,.,, ,,,,,: .,,I ., I., M." ,I I,,, .. ,f r I., .
, I .1 I I Al.".n... R.I., U, 21 P...-,). III. Portal, sets. halt, _-s -, .. SIN.. J.,dt. P"tal, All'. tmed.r. ,.ma, V, an, A .III, C .
"A. I ....... ri .. ..... "%.,: ,,,; !,,_ ", ", .I, ,!! 'A All ...... ", ,,-,dl am
I
em"i-not.j. 1. all". -'-I. N,, P1111. 111, Pa I I, ,"it "" I N 1, C,- La Sierra ,Np-;rIIb,- 11*1W ,
PC~ ,* :.", ,-. : 11111 111IIIITI ,.,,!",I ...... 1.1 -,e A.'ll, I.-I ..... 1,',, ,;; ,,11 11. f,,m,,: F-tm-A N. ", &IMs.
I n P""""I " "" I ".,,,%""'..j' Im,,.n p.II., hbl,, ful,- ,66n Almond,- AlCordoo.,,K.l, 5- n,. S. rC-. L-- [ ,,aole.
b.Md.;. In I. 11"' 'el C e-1. I, Me-IM, it.. .6... A.Pll
1111.11:'1,1 1 or 01111, M.I.I.or Y -- 11-m -M.51-17
.5406 It 72a2 12.5 1 S i -" :ldl ,'. ,'M, Cerea Ne -I'. r coal' 6462. ,,I. W-me. D-ft. 139-31 B7 no y runs g-i,. TMb tong. MIlh-s
-M bl _-, I It, -- l11.1,1,a- 1,,1 _t;' A' H -3653-41-9 Sol. rMs ,-..dC,. P'n PASTR DIAUTO '.IL'1 .N.CALZAn
' OS E IMPRESCS 000. Vacia E_ d",II, C '-I'll-, al"ll 5 - CI in v'nd rnO, 'I
is rtax-C. CXO-K JOVX.N, RA-I.A III.: ,,,,,, 1,-- ,- ,-I, I" ',I'I IT'n 19. LIBR 'I 2P .... ;1& 'i(m: -h.O
,I ... I., 1-, I ....... n Ms $45,000 VAL- - ,ICdr I ,IC9Jd- Ii U35 49 16' ,'I I-ron.."El, snip
1*0111,10, Y IC111,M-1- LIM ,j U 0 7, ,,, I ,,, ,I RENTA S400.00 Santos Suirez, $24, FRANKIE I it, in IM, '.) I I,, .or.aid.. Cd.r ... ........ ..... ...... a," on',* T,
sn swgu.t. Par Q.in, ... 1. I PIr-. Cdl;il to n ""' I 56: imri-I III.. hall -n- __ ___ pM.M .1. C..I,.,C, C.pM,,J6.. Urge ,on.
ll 7341 1 2.1 III ',',',', : ""',,".: ',,,'J','.," ,,' I ,,'._',",'_' :".sI LTROS L Y ... As do 3 ,,, art ,. F J.ndl., "d 'r .... a.' ". Be' 1 L',
I "" I II 2.1 A.-M I 1 2 P "' '
911 OFNICIV 17111-VI--Di 11111. A R.I. I L'c"I""', ,,1.1 ,I ,J-da-a iM-I,,nd,.d' P ... W., OR, jj M- do L, "'. III .1 I 2-321 I 111-I11111 -11 An III_ M. ,II"I'Is ,, ..,.,,b4 .... to,. 2 1,16.1, Irmd- I,,,,- INVERSIONES, iOPORTUNIDAD! VENDO.A I,,,. Me ,,blln ,end, all 1,
... IA L..C .1 F-0,14 f l"Moll-im"."I'I , ,,,. Il,,, -:iii ld,:: P-1 ill sAM"- f1-1. -, -, .I 7 rolla. 1pjC. -c'.. .III I '. ed-i hlimbrI dol C.Iegi. do Crrd $12.00 vara terreno con fren- -3042. -69132-51-17
., 'C."Cd.' -1"" 7 ,,1 .1 I, 11.1b..... B-1i It Ion.
M1 11 _.,_ 11-4ibH-3 23 Nt!- I 1-... W 011 do 10 I., I, .1, 'I' NI It"' Milos. son 11-1-1el, I.d. t 6 -
IAT1111 ___ 1,17,I Ii.1 11.11, i "" __ ___ I SII32 4A ]1 '1.1':'.g,..br.; 1-6482. A-M-4100-49-7 Sor j-.1A 111 -- 1'1-1"0 QUINCAILLA
- I Dit. ARMANOO CABRERA 11, T--,, 2-8 1 .E VENIVIt CICALI- us 0.1 PLAIN A* Repaxto "Residencial Almenda ,I,,, "ln l I lsd. M,,1111. 1.*..dU1R".-n'. _n "'Mi"A 1_1 ...... , L."IMENTE RAIMOLOGIA I 1 -,-. ,,,.,,I- I ." Is, do ,Ib.]Cd,, mid, I I ,, , ,to modern.. VIS Ile
, I 21 INSTRUMENTS DR MUSIC cnc, ,- '.
I ,
. III A .,,, :, : ,,, "I ills. ,,,I,, I, .... I d
11 "oll -IS I ........... ""I"-, ... .... III ,.11,. T-- ..... .. -. I M--d. San I C_,. ,on_ _I, PCIFM .
a' "B", "' ,I'D rin At' itAIA. .I 1. o 2-.1e I, IF I _,;AVAt i.-.,, , NICRA1 I .1.1 Uill _tRN- 1. te a In Ave. de Rancho Boyeros, IIGA .
I PARA TR AD A JAR 1".., I 11.1111-1 1-11,11a .11 11 ,, :, ,, ...no mi.m'. 5.1t.. SIA111 1. C I~. Tol., La.M..
I t FI AN 0 1,11 I I -Q ... .... ,l-, I Todn $ .IHSII, --- ...1.1F, iOPORTUNIDAD! ......-I -- -oli-ol. Ill, -It'! C' rcs", calls asfaltadas agua, luz ,o 13 1. Do11 Ilitil"on, .1, ,, '_', n_20411-4 -,, S,1 el&ctrica y telefono director. 09 I'l-daffs-5148
. I MIR DO A CARAN. ArARANTF C04 roe)ores Vias de connunicacion m ,", .1E., Q IF
-On O-- u ME' 1, S-11 StIgIl'i 4 Ii 1-1 ...... "'lld s.nn I IM,%1.1. nl.,III; I '_ ,, ' I I ,I', ",,., , __ .11IT I'll 1T.I PLAYA AMAR, $12,500 1 V-, .,
01. ifl... M.6.n. .."I,. M-1- ..I- .. I, L _%, TI, T I, -i .,I. --C-- -- --T-C----j ,
I ob.fo, Ms.- -11-a" I ... I~' I ... - It 1..io 11.11, -,. ."'I I',
... ............. I """ ". "" I, -- I I I I sin0N. ,',. 5i,11 .- ,. ,., ....Iitl ..:111.1. .. $l ., (I C-_I .......... ,-. -mod- r-lij C- I- que Cv Ilano. Oficina de Ven l ,, - I Ir, l A .. rl ... MCI I,,mpu-. P-Me
-II -I 11-- I 1 .sl .. Oilj ,..1.id dri_ I 1,1 ,, .,, ;
I,_ mAMIIn,.,,.m.IIr,. -'I""o, ..... : I "' """"" -_ I va.I. : I- ... _, 1-11- I 7-V"' A%.Id. Ili .' fil-orno'" Col. ta : "n ...I. ."I.I- ..Iord.
I. I III~, "I a Fit I11.1 1.1;1- II,1 ",.'_ r,,ln 31,511 11,1I- -- 'I I,~ r, It ... n IS I "" I I ,...I.. C_'M, .. r, 5 Losada", Corredor Cole- ;ILcr T., 'bas
'. 'j,"fat, I ... ... P_11,d", -.- -- Rdll,,, I 1111, 1-1111, I C.,I,. Ill y jMI F-5 41. H-11-.41 glado, altos Ile H-w-DR. LUIS BERMUDEZ COMPRO PIANOS I I Is tintoreria "Cu .d.'
1.11 I S".."IT banart", Is Intis- modern de Cu '., _I, _-vF
1 4 F.Ec'. OC-F.'. net.I I I 1,"'. '-"I"' 11 Fill, 1111111111. n --. Lne'.1l.. .bulol129 AGENTES VENDEDORES_ Cl 1INIC0 SI X0LOG0- F-5288. ....... 1--l.,i, 1' w.,,,'',I" OF
Oraot- VE.. U-2530 ba. Doce y Trece, Vedado. .,, I.IsIs it 'rij ;MLb
ED_ Isul as^ ", "l '..,-"I:,n I ".1-1111) L ,l. t ... I.In.. 1;"., :,, ,, ,,, '-d" ,-"', .... ....... -, ', _1., C.d. .... I .... to l1l. (.1b'j.
.1u- ........ I IA .I I"'".., I, I""" I ... 11 'III slil .Ilili -11- I .,..A pmt ,m 61- deeMade Portal .ga j.- S, I,~ Do No -d Sao,..
u r ... ....... ell it -11- do svM- ,,I,,,, 57, ,, r I.. cd.,.* A ... ,In. -Cm I FO-2380.
It. MAII,,ti. I.., ,,,,,, I ... t- I~_ __...o. ; 11 22. "I -11 ...... In n-- I"""" iOFERTA ESPECIAL. ... % CIIA do 7 a 10 a. .. I I P. Ir.,I,,, I:M, ...... n- .r-I, 1;, PM-. "LA PREDILECTA*' N!., 11'.. 13 221ir, At-7774. 11 1;5112.111 1, :- c I erld-s. Indepodic.te P-do 11-51-17.
-n. MIRAMAR, $21,700. ol., do IT H-1111-48-11
.1,191)t, ).In, A,-IIl., "I' "' ol-l-, IIi ",, I" Is
nill 1. ",- ., : '_.V_ 111 -ilex"e.". spi-I., Ban, -1. T_ ll ____ .
n.b.... St. C.-,I, It _, Ila 2. I. 1. roular- I .,Col.... on 1.11C "I 11 __ ;(,ANGA! VENDO PARCELI- SLNE%lVE RAS RO MATERIALES CONSU=731 !; t ,,,td,. Van tC,,C,, Con case
'it,111111. -- 1111 I I-111,11 Lilc-d.- ". goo j ,,,,,,, ,1,1,1 null', 11col-to 'it"','6 I1.111LAN. V.111.1, 12- 1"U. CA ", I',
- __ 'e, do 1. pill -. ......... ,, .,,. ,,, T-In f.IM.1 do dC III In~ , 1 7. Cftte. y 513.40n past., C. to.
.111, "I'll -,11., ,III, % 3 '. ,,,,I us U 2.011 ; J.rdi.. P.11-1. ..A. _M'd .. ..... ._ IMMI'oe. W.. ,,I r- ., oneir. tas de terreno al lada de la es- f-,,ii, y talle, Fulm 3.5-&7-6-10-11-12 ,
, --Iau Lt... .-gw 10 ELLAR: $30, ,, - __ e h.-bitIN Is I,. Duo Cattail, Crr, 2.00 quina y tarribilin esquina5 a d I interior: pi-ocia $3.500. L.ya,61939.
'm _'j. 0r.,
'. ... I" C-I.5. U I S I' b.F. Tell. .7753, B-3415-48-15
I
I 1.
I
1, --- 11
I I I
Afio CXX (haffleades I DLAIUO DE LA MARTNA.-Sibado, 16 dj Agosto do 1952 ., I 1. .. (I"Weades I 0. '& 1 I
- I I I I
- !,
I I I / 0 t. 4 1
I I VENTS VENTS VENTAS S, VENTS VENTA F , I A. i
.. ----- VEJITA - S i vEjjxs' I k, ,
51 UTAKACWNM S'- 53 AUTO016" Y ACCS. I ACCL S111 M OIDAS 156 IIIIIIIIIIIIIS YFUNPAS ST UTIUALS AF. AFDIADDRES is- I 09 "- IVA" I
CMO ACC7IQN CASA XUISPWDSS ON CXXVROLST DIG, 51. Colt 4.oai MULD. ANICISITA VITKID IX'Scitsti AuTo CVASEFD Re. illgAlk ONO VENDO Lm*o woo" As, trxA Lurah n:o:P=a Kbn AIINS T &&PASS SO PIANO. ANOLVIA vwx" ull "6uL"" 'Ga= :
1,, ." c,&,,-. unutbe ,sus, 19 hslbl .Iuroa calmoader. We- : r4ft& "i,117 C.-Ifi. L -d. L $125'. cg tdb2o 31c., s.: I.. 1. I, IDMGG ,a A= u. I ACIMIJI it. Manuel Irgsut, is.numsI I. t,:g b. sm, wried. = A B :Lv ChRn-,b== .M= z DO it- resseellitt vantl-.Iril- 14MK .
z, H-4563-LIAT :rl= I I-- lit. Con, Is "d. %-a" ,i;-v. I". r I'slis .ad= !n ... .1trive. M: I... I. so
.1 Id. ..be In I. JOsequilb 2113, Men In, Plant, 1. .ituesed. eribir .u it. ... Y.X Re IBM Dr.goence,
D'9-" -m eor H xw-.-- DODGE it Do SOTO DO 25E CA repobarh .I qu to. y a.- I Call. K M V 11 r 33. V.d.do. Intallor brimews insists FAS T.141- __ _"f
VICAQW) nn&.A .roaa.Mo C. coun. suarle, d". %"= us I' ... "w"I. L c.=4-3&3 Sept =14-ws = sl=t .v=. 'a 1, H- Fn7AftmsdeP-IA Sep Ca"FrAVOWAS WA'Snouu
I .;. Pool' L Ablell.t. I'll H. PML Ile Is
.und. ,:Itirl. ennor'son .a- seems. ch. ."it Cad-jum jL A.. 1. Agenel. .Us =2d* so ,' A..r
=1= :rW"uw late I=. ma.A.Ic. car[. in -- -- ---- -- ---- TI1w _W A-IM ges:!"'r, M 'L
Iscuto .1 A A FA RTICVLAR. VENDO ,, is -9 BE ANIIIALES 1.
nuiss QW. Ay.add. SC MilsCouse. 87 51 = rioss L As
weload. = I 11.5541,111 11 .pt a.vii, I I, is-n 't- Ga --- ira,Bom y goo BEC
c:.,.O.L.. ..;Pe.."rem I b ass.
- _: 111482.5til IS Xrnon":ch. Plart;: s, ItYlu. ,.it.. 5, it. becrain. trapedere 107 millusZ.IIM5%-iiASI. p.-p &7. Z'. C. Hisbasse W 10
VKNSKXS PARA UQ .smu" I. Mt-'T''a."Z,
. 5; VENDO DE SOTO IEL 91 Ilrindo. Calosaamirin IJ013.
.,w..d Tsap ACAAA Do MIGAR ON CAROAMENTO I Anagessurte A4= -.t-k it. d. =-r= WWI ....g. a it" -I It .... --a -Pga 'I"-. I' It I ; "Id. '11,11 as = pd;u V dt.' I. =
it. .%Oil. milsonige 4. ..'lleo, Alaa
EN COJIMAR 1511 bisectors, 49. Oldsmobile 4%4. R,6.0tinsoUlas camilmadst. Aeur, FaMs. y PIE .... ..- 7- - assai 11 It
IR :11 1* =,:,M ti% ust It= Va. w- y 1. I
'T IsIM.Be,
. is, 4 .pue, I muy bull ...I.. Radio, 5.1. It, T, all. re-blat Y "empara, D, I" I
..% -L I p W. difivremoil. ...16I o'narrumill. y ,.M,..,. pes, -!.,- Wi5iRCAR URGE VXNTAD9 TO- Ad.. aff "I u 58. is .2 MAQUINAS DE COSER, IN I 'lii in A No 214. It.t.171 L. Hadeasee tgif-. A-X1M. H-UL3-01-10
f- en I., bad Duties -I SO. IL .debt. I Tod- 1. .at.- d.,: told 1.1; *.r I*. map:y ,I rasw am man- get nuevas de tujo. De pie V III ... Tell. A.rlol. t YATES Y EMA*CA
. Raw SAY 33. H 31 In C. me UP i"OUNWAD UNICA VIE"O CACHO
do Massidt! ... fiscUldisdes, d:.=., V ': No Rj;io portables, eltictricas. Precious as.! 14.9514 58-le 2tr ill w
uts 'ettrampase s Joare. IS Pro Canker Spaniel.
cavo I vatials" DRE a T ums it. .1 115,00o, GO - --jALQUILAMOS: MAQUINAS
- A..' III~ lassen Y-.h. Ad- WastrUmIcod ar so at ACC. t-77 !. E s=. -sapa !'-L, peciaties ara cornerciantes. "La JUE j;%W-Au iCA- "C-ban Red-HI.f.emare! I Cre .olay is mp. IC'-, j=
Yok.LA o I% NEW 6. YUd ". a= D can". ... CUARTO MO de escribir, sumar.'ealcular Y -SER41.17 ,7 --- -- 1
.. )uu Mar, is y K -ssft- I No. Mg. L, Sara BEL Al. vjR C LLI .,. vENDs ILANcRA wilasaws to lams.
-.1d., = = bar, CC ISO 5 A., Agen, a ro %116, IEN65-ios ii -1trr ot hU. del I..- .am359 esquin der 3 cuerpos, nuevecito, conlarloras, a precics m"C0111. CONXION NEW XKKLAND. N COOS i--- I BARCACIOM I
- A NATeinoietnte VRWeyegas 1.
01 Aurcure. H 1-11, a. H-51 S --- Servimos I- juego caoba, regia cosqueta $200, con garantias commercials. "Its ih
.:. Bit liner... hersellost % asues- to= -- E, Mass
VINDO IN $&M DOGS, IN -s8QUG A I-UYOXOVXUSTAN. A SOON PRtCIO $3 -- -- xv '. ,;I. .9
CL Mrso AUTIEMOVI.D&L 0 RN AD X ot, a. GannUalsdoe. GoInIs Rell'i
tien 2 bloleletast Ill,; =PI* ,.d ""an WArlow a putrust, parabristal I& It. ]lots an pert!Z cilcone.; 6 y Co. 158-56-1 p ,otro 75.00, comecror $90, Sala I egas 359, casi as- Calaballe treat. Jill
15- 11: dod interior. C- Nacional" Vill IW con. I, h.W.:, SOL A., fteauto. "llserefin,'. Sued rd'; Istradeas it. ,untne. .dMd. $1 Do. Fee Ve- .ulaido S" u V I.. ? MO 114-5735 53.115. $100,DO. Calzada Jes6s del qwna a Tenie Atlanta, C.kb-. H-DE51-a-11. .a- = c.11CL "
minted. NI CIA Called- J- G" O'Co"'t" Lot"' M "IN "'i living ..
Z!"." "Td I 1' -jo Aisplod. (Aess. Be BE a Lloske. TWL U-702 t_ M.as_21 .4 nte Rey. I culdoes I
k1allesoo I Loss. j iUSELO DIA Y NOCHE! Monte 29, altos, Esquina Tejas. al4u.OL I'dorm" an call veastalie, Got"
. H-501-41-M VINDO PLYMOUTH asrECIAL C-155-57-1 Sep. CCION gIra
-- .ra, Us. A,-I" y L. C.IlL .
I VEN56 is thbrics, mu- I forman I wuaL
5F-0-5AQVaG-ALLA tdl,'11 '--t aI, call. 30 antr. 11. V*- FI Major SofjC ___ -26()456-3 Slot. RATIRIALES BE CONSTRU 1!
is N roa. tied.. H4043-53-I!, -am I I Y ZFECTOS SANITARI -Hisam ricow
:-" -"" .a 'r- P-m-as I- h-dou-ne.. ...a -Ulml ill "A'S"i'llk" POIL 19MBARCAR vz"O WG-foyffiO
,,..i7 -- 7-"-""':-.".",,'-b-. .. ,.. .. .I. lla fitfl y c6modo. Un nifie I-It. darterad.. indi-II.-dor Hopol.t. char -' N -- - '- "::'
_ I:Ls it., de 1942, muy buenct, In't BE V9NDt U DW SOTO CHICO DEL r CALIENTADORES BLECTILICOS A DT 0
Still -V. ..luntruln T.ICiaca. luel. .I. mair RA Miquinas de ,escrili ts. ,
VINDO CDMZZMO IN GUANAZU, U b- j:l;I.rPAIl. 0 rulni.r. Ids amr. I. ur I'," AS. plural, G AID va, v-d-H.ea,.,, ,14, Ayuda i L ducts. nurea "Als." CaH...C .1
_16 III it* an 1,1,. Bill- -'t'-= A -: DE SUMAX V CALLITLAR sulacruida, .&, DaUrns con malsaincena'an" -- ,
- D"mol'tramose "' MU'll" 1 = O 'an! ell-t, 2111 sparlowaset
.4 ris lunh.'- -- - CLOG CHEVROLET FIL IN.de Convertlirlo i I Rep rla Portitiles y de mesa. Nuevas 1, c du,.b1,1. ,"r.= C1:d sal- 2!:'I=t" ". ,hV 1rlS kd1= is st EST a-- le Be .ad.. H-21411-SM-10 171po""' 63 SOLICITI)m : I I 11
i I ZVUMRI d.,% 1 CbOlsly=TIXLIL o 19 latras de 1153.84: I itunams, No ccuelice extranjerne, to, it... ran. I .mpw d ,Iarud ..It. KI
.1. OLDS) ris.111dede. "I Mto- W I' I I
, GA.: T-72 sm do .1 coun.jam. rij.. Do. embei. As ..
.... 11. 14. Plecu- dura ,.... On In. a = "LA REGENCIA" y 4so .garantizadas. Reparaclo- mat Puriflowd.o. it ,.g-..,A I
ji-asse.31.18 PC id An .,ad., cilsait. A .V OPORTUMDAID LocAs stmwa int rior nuevas, Perfectas m mic, AIJARA C6
Ma. clicaid. r E ,- 1 Met-,. IL613L53-1 A I, ,adjoe let hacen lay cattle soul con .W.,nual.d. Ballistic 6. ,, At.- .,w = .d..:: SIN Oft $I.M = wi
$I .fact.. I __ ________ Mad as a iguanas Contadoras "No
Lt* .. ..balet, COMY hat"..
Walter Kin _I Nk VINDIC UNA MAQUINA FORD AND .1 nuestre, set&-,..- Imlialt'"' "I'll", a. 10 Nersilea ,I It.. An led. 1.
GANGAZO ,X. U-81MI. ext- 571 .... Ill SUAREZ 19-20 4 VOICIAlsal
as w eml '.. ...bl Vendo a bajo precio miliqui-Itional" reconstruicias, distintos I-3431, .. Y. I ... 1. dinra. I,. is I, I A. I'll "A'"",
Has. qu. In dl..- It, Cecil-- Imnej- H-4"5- IW On rragnificst dt= .:,etll; I mrm:diiii h.l.l. Per I.! Ill H IS!%-MC-3 sets ,
rust.oreple. AM6g- I. ;T I. BELI: C- p..r1Cu;.U I. VC, -Ltviloss pCC,.IdIsAZ.ec.d. A~ Alqtgla- .11" -,
dquiri.rdo It As -dRad. I IS it Gas escri ur
-u], it, ,emmess I in S r-cre, BodS R-SX31-53-11. dti.imerE bI untuar de todan rn(Aelas, ga.rantizadoz. AS
doeriellia. UUIIdd Or I .-. R;Ocklog Chair Art, At $2.M .G. Co. XIPOTZCA .Wa
I Pace ,,,,rlr -mbl- ," "u", Ire- PAI-11 IS 62 OBJETOS VARIOS St.. Wallis sar"ZIIL"
--.4 solme $W.M. U- E10-7694 me. an M LAIL URGE -NDER WU S1UI..!- general Garcia to maFcas, miquinas coser aZ ref rencias.
.. nuevas y de use, :j!U NRri:n. VWegas Is, -ML .
eJor chance. Chevrolet 411-51, Me- 1149 Super A.t.clitle.. M.y vi.. in"I"I M' ger I xiPo1I 'e,,9,,,
C,1-51.24 imth 41-M Old.m.bl- 1CrIo 1. No. 3.1 In -- AG- C.79$46-3 AMo.t Weill. Heirdid.
III Imod. W. Pil. I= ; '..T..A.-:'.l".. in In -- o,,, ca- Ill, *- .A.U... 4 ;4: 52 BEREA IT
an I' 4041. Pt.k.rd 58. St.d.b.k., 32. Buick Vd.d.. S, G. ft., nd, Youl" Zaplia vth kina Teniente Rey.-A-9915., lo .'VaVo!T.dr!= ."j paMSSIBM b001iGPT1,1a- j
,tsrNDZ TINiFIRRIA T LAY11tNtat tarjeteros, armaxios,
It Canal, Aliquiler Sr.to. 7DD pie-. -.As W. Pontiac. Nash I .-he. mft su, C-1124-53-17. I RUEBLES' A-8733 C-157-57-1 Sep esen' T.'pstain-t.d. we 1. -- "a-- ". .r -;' I,'..
1-4850. 11-1366-51-20 .,.. ...bi. ,im..h f-flid.d. Co.- EA --- !ias c a u d a I a s. juegos despa- .,!.
- Testa directed. Bottom LOWUs I Y. I I. A But
CA, L 6, Hiflum.. DILLA 71#i. CLUS [IN -VILLE Cd-MO Venda Juegri- ,,--I'-. AA'-sA .-,dr%;ripru: Ijn y plazas altos para .ofi. R" YNr'V4=' I ''._Dn UH"TemQ n' @ At& Informes; R 6q ,WaBAM 41.,j.'%4
$4.10t, =We. Puerta Cenrada y H4 -M-" 1-1. r.dW. a... m-O... E.p.,Iclml: -37 .
,a 11 Galmin, San LAzaro y NAI-6m. Dfidnsii I R 'ZuIn v'd
not i,:' I :Yi -' -!% I.- I -,, muW- clue living tapizado, vitrinas 59 RADIOS Y APARATOS L 1.62-3. , ",'
Ant. .I].. H-5127 51-11 VENDO CAMION R,.'uffl. 262. ,no. Indtiltd. y Crelon, Ile .,Ls ImnCeuI.d..,. Be ,ie.e'; do FO- R-D .,,, ru In Central Preel' Mann -'das, lamparas, alfombras EUICTRICOS, GANDA ON 41" BE VKNDE ARXATOiSO -- Del 47 settle I..... so Velf.Clust esimil- mstl.. .. 11 02MW5343 ..'it"" I te con vidriere y mer-miss, Be cru tiesIMVINDS BODEMA CXIOLLA rgorIA I. A-27M F."W'15-n Icb.,,etgs de arte, relojes pared y V01'DO RADIO PRILCO CON WU TOCA- ,11", Vapor It B .1. Mari.. y Ho'ems.
parIllecia barrita, con cau. vNiend.. .a da,11%,I. 1111, ,,, Il.b. Almagr. Motor. ,4 I H41311-43-26 I
a- Us. Per tccrxwee ,rme &I Interior I. itte No. ortauntar por Felipa. NIAQ61NARIAS $100.00 TUEGO CUARTO, 3 pie, cocina gas, ba des escape dac- In $11.00. V.rIC it, 7 11 so Arni.- - b P m- st'licuo MUM =11V y a44ttt
LIzar, y C, i6n, Lawton. ]-43 3-21. led 118. sagundo Plan. Ram6n, Ismi.M. clucabia.
H-5915-51-17 --- 1111111. 1111CIA ... INTLAITIAlf NO 1. c.erpos, otro major, coqueta rate y bodega, maletas avi6n, X.P. -IM-53-11. tru.turrs It BID, v
III- Wine MAYOR~ 3 R. P bisrato.-Moderna, $130.00, claritos. Co- maJetines y carteras, y --- I-- -- ;i!&PD= r.t RD 1. INIMIZ .=
BE VENDE LAVANDERIArOR %O Fo- ALQUILER BE AUTOS on 270 in- PAUTWULAR VINDE MARATO T9LxvI-1CONTADORA NACIONALI-Spis -I a = ,-x- w' :i ,'a.- -der .tandinI., con bit ... clientele 5500 U-= XI.d .It.. ,con- Zb.. flusel"d7-TRadelstill I-110. 1-1. un v"M ,naegieses, wavni-ML,
On me .1 ci dis 4 Bell, it, I -11 B-3170 M il! medor, $90.00. Escaparate mo- menso surtido an jo3 aria fina a .I",' IS"', I'm -I""' "-I W,'
,1% y recul cm, flIllid.des. In or- CA y INI Der it No. d Rep. BenItte. TellMv, B-215L Distintos tipos y tamanos rederno, 'bles La Regain- -- .51-16. :,111
92. H 31-17 Preciii;.NmIesvill, oui-T ",.Iii F, ch $65.00. Carna camera, precious increi
allied -I- construticias come n
BE VINDZ VN CA I pl..., Con isa,
M- dirc, s07. Venut alrenisAm, it, -- -- $2,100, nuevecitos, Sitios 74, an- cia", Suirez 18 y 0. A-662B. rantizadas. Vents I uevas y go" I DINERO "I
mail - Itre San Nicol"-Rayo. C-13CL56-31 TELEVISORES r 5clielto $14 1011 al 181/0.
saals, diallo. Preguntsir Dor.Renald, H_1716.3 1 HIOL MOTORES CENTURY 1 $10 eferencias- AIquileres de las
-Gu4-51-20 PC CH indlet-, Dr. C474-56 Sep. 11 I Arod.r. I.i,,,Wr we ,I .1stemess Cm- -- Called. 00= 19F,
- t --a I .. MY M.Illea. 1. reelblPh Any mismas a comerciantes. "La No-: -19-4'ac- Y 4 f
IGANGA! NICKS DAD TENDER ..,,,MANEJELO UD. MISMO I. I:. P.. ..it In
.i...h.j..... -.t,.c ...j....., rm.isi;- Ah ... B.N y 14.8/0, Natel-S. 6: =
-&,Iii ,..I.I, Yldri.e. teloaces, cige- AI.11-.. ..W. URICY.C..d.l.. -C.1- H' coll. N4 I A-.1 N..Y. .. A...,. -.I., m.".. 17 inulged.. cional", Villegas 359, casi esqui- .I'
re XII.,it'sula DrIzones, ,. lilt, tied. IS. Valise, r.alots. PUAP. TOW. D I N E R 0 j;:ntI!a.,dCAde,.1P1 rallece 804KIMI. Waste".
IN 511 Sao. it^, C43-54-3D At MUEBLES A PLAZOS I 3 "Aa.*,n N:ntnLy
,.tr. Ax.11- A-lat.d. V"'. ". N- r. III .Gmd Di;-'T .l6""IRLYn!jna Teniente Rey. A-9915 ... ,,,
...] radmid -nI. elect. It.... Imler: ;- N-.eAlii. TA.QCC-- -.---GjT.-. D.....h"A's OR 1". AMmiAdsWI- c.Me. I ..ad- javess, be&)- I ta 1.41.3 y Pedman, C-154-62-1 Sep. SOLICII'm Ww 141
. Rodlrl 11-667 51-17. nl People mila .9,, emehustibl., SE ALQUILA LA CASA MERRO 'id
VE wa-.oi.7.v -T,.w. me, 5, it. beret.. A-tarhm y I. no. C.mpl, ...... Vibr.d.l..' ,.I ..,Ore. Glen ,Union an en-ble, de Wilest Iless, I OPORTVNGDAD URICAPH At 0.11/0. Has Mothi, jucitnjjai: At .
I'D' A LA "ticrid.. Lu. IN, .mile Pklml ... d* ,,bell,,, W-em'" 'ILA IPEIR LA IC ,
it. --dol. ce. VENDO BARA I. B '21. UI A Y,.c,.. .dulldne, dlesda pace alsold, 7 tim, t model, 12.53. ant.
TOS: DODGE all FLY. ods MEIA Borit I B % ySrntla
-- feel ad.. pulavelo Adleill. MUEBLEG A IP I! GCO "" uM SILLONES BARBERS TOMO DINERO HUVTNCA-( I
Culin Y San Isnaclo. 's- 4 a LAZOII D. it .1 DAYrM
mouth se. loado, c.,Alcs. - penn -ft Isur:: IIJ.":
I't I ,.,A. y L A; in In.rd. Co. .1. a 0.11
.4u,.u.bk. so .1 a.. a.. A ,.,,.p
An sumob I. Ay.. a. -' Tan Duenot I CleMbe. coure, P. IN :,I I&DOI Motel- 4 Slast 4MW
H-1111-31-IL IMPSENORMS. GAN GAI-r.'UJN Ddo MAQ%,'. .. A Misleads. C-AB9-511-25 A.1 .. I B.-m. B". A ... us- .to.
EL MEJOR NEG15C-16 '- -'-"' .1--IitN'I2 Tn"o In Njg4l, -- -- AP'Cm,-, ..I. 14 ,uscI dl* ,O,,;-IT*. .qua I .1 rmindc 6n $11.M *1j@ojUV3
, JTij GO CUARTO $5.6'kEN- III. qu 'I I"t. testo
emr. Monte y Cot ... Ile. -,, ID.D/6 L.Ortess. A.
a. Y..d. an 3.1 In~ A,.-I-1- Y Core- IXNR 1. 1AISEK. It?. C111AUR 11 LIT. '-" Lid. ...bi are ll"1.1.1 ;Il:ne!,.1 ,'7;';, 0 17m... IMI.AV
in .UrImll DO n A :i -Ir.$- I -VEND-- -- __ __ __ ]as: comedor, $140.00. Re- 'A' "" CA p "' R4m4s-", ,
.I,.. .1.r.*, rir ,10"IlVii''Ittil.1110 . 1111.1r... a In 0 ROTATIVA MIEHLE Orr5KT TV SUa "L ""' .. ... .......
.luAI,I;..1,.qz1 u",ni, L, tiny be,, cold .1fambl... Pa).. I
!t5il &I cemild, 34 Informal 1-5244 a 1-1344 6, leml, frigpiraclores Lavadoras, Televi- NEVERAS Y REFRIGERAWRES del. Sslud $1. wtulne i
LHA!" -'I--"L I Pie"' San j..* 31D. A5 L.,u.,u Is. H-011143-54-17 SjjreS Rey. %. case Iligi..... ;
" GA CRI5 "' m. -33-Ic- 17 pulga 116.50 rrien- .Illu ... ADA ... LIJAIC .... I C.- PHILIPS A PLAZOS -DREE- ii -u c4" -Is Agitate, 64 0111RW
,XrIiE,:= lo.h.j. I. it I.I.. de CHENROLCT 11148. OR VUND9 CRKVRO-I das, 1 Con I" mayores facilkledeal ..."
. 55 MUEBLES Y P stiAles. Soffi-cama, $120.00 Lj- D'lir .I".,,11,u,.,1rvyc.abIcu .4 pie. .- .I.-rlitdw Verde di.- $65.1t) g-mi,&dOj III First Line. ,,,,I nu,,, LENDAS I I.. .I, par. IWO, 1115,; =-flu, radio it, Holanda. superior DAMOS DINERO, EN : J
III. : NO 3R61-jr, 13 y I Vl-,m..;,h. ..I,... V,,In In P,, "'I'a"'d..."E4, I ing, $130.00. Facilidades. Casa I .... Mmue-t, 233 Teti. M-4215. 1. priced.. C..bi. .he,. I. .- CUCINA BE GAS I HIPOTWA
tied,, it. 6 A 9 p. m. ...H_3910_51 ., III 12 a I p, in. Tell. A1.112311. OPOWEVNIDAI)i TENIENDO QUM ENTUM; Iv -.1-1111,11 ,,D,,, "Awal EIIrIGW', "" Far,' as w EN LA HABANA I RZPABTW, AL 111?41 'S
_ 17. i u I it 0,d6iiiez, San Rafael 110. __ __ H iTI-I.;h.-' III. 5QI,,,,i A San JOBS. ftemultellass. higituill.. d.r.d.... deselo pleo TiFo *a IN
-- I t NDK FRIGIDAIRE TWO CANTINA. ..Ed, Asir.]. u-sm. U"" ne"I 'u Tsan
_ H-U44-33-16 1111,1-11 1111.1 ilul,c; Utmran '.. I ft. t-Vin "' "No
8 ELENA. EN SO, I,_ nu -874-56-20 A t. ",vE al&cwl;3
VIENCO sUANA HUEOPEDE VENUE ijN CAMIO., 66DGm DEL A- '-rm, I is Dll.I,. .I.A. I ..... his R.". C mi-- -1 I~. fund .... do "."., ME. $e N 'S'1"2% V,.C m' Ma ..'j.D"= 11A.110.10 PARA 1AImICAIL
I li I.e.. It h.im-cW.--. .1 I It I Innel.da. In II.-or. an AI.,,I. -- --me, y ,ello. Ban Ansflmo y Mamde- ---.- C. d'sill I III PARA T UPIDA im ,ent we'um
.J.'r= it I A 1.6,. As- -mme. C.mbm S- Mllucl No. .I.. 1. R.I. 13 1. I ... al" I.'. Beat. VISITA P A 9NIFDBUAAXBT, WIa&'u04
.,,,,,.I. No I del. r.,r-ci-' C,g,. D.lrtlv,. H'itra I"','7-rr,4- JUEGOS DE CUARTO A $190. .is Kin~ a. it. birl. (..iI1d.d.j$3.00 MENSUALES, RADIOS H"I'l C445-63-112 ATI
in. it, 1, T -,a-.-I. "" B,.I 11. ,stitil Neil Are sit I I I I _e__ -1 Al"111" 1*1 "III
"I"Od, I, J.az .. .... 0, Art. Modern. $1.10 1, --.C- S CAUDIALES Ful-Nco RWOTEC
I-~ F-4347, .Irm.d,.r '1147ci-Al.1, a P""'si I Il ....u.. I. al"L." ... do.. dlim. ,.Ill. Julgre HI-1.1 H &w.NR-16. I A'A
--- --- ,, .F,7-...iSA. ..RGTs;.,.,z I Emerson, Motorola, Phil. 'ALDANAt
-- ---- f ORE VIA H-3-5 1. I CM4 ,d or r t%0- T..0--W
INT All. Meet~. 1117d dl ,Illc... net -n pal....I.i.....Y.. it. 9 W,.'N Is NO U)tlm a m data 1952 Re ri Es,,11.0m, .]ties .I... libraot. it. ..IPALACIO
- 1A LA PAZ" 1.1 $34. "La R..] --I- -,,,,. 1,.d.d Ft. NIA-1. 1- ft-m, emullell" C"--,II, -. .I- 2 11, -*
I, ,,,,, ... .... 11'r ,, ,,,, ,,, : ,- -A1jfJWLER it A 3tpos.t, Gibson, Ii
'I"ra ,......m.r.nic.,r.- I j BUICK SUPER 1941 SnIud 110, Monrique S. Nicalilis en"' Gall ... y A-11'si-iZ-as 3i Iwiradares Hot line 0bropla LampurtUa. TC jdlfjn -37IU
Wulm- S. emr.e. emi --d. -11 Ve, d,, BuIrk ..... bill-., ,udi, ,,. FIN _;. I L jNECESITA DINERO? To
- Iu.r I mensuales. Hacemos caril -- --- A] .DID readers, I, pencluctlass
"" it, I ,N, Ile- It, It J,,.,S I*bo%: Iaculs. ,1. AOIAPM. Preallu""
, ,u,,,- ,,,,r,,,,,, ,I Im .1 1, 'I c""I'"'i -n- do' lur, .yiur. prtr- MVEBLERIA "9 1; Ci.lzada Jestis del Monte 29, .
i ...",it ;Y REFRIGERADOR Ressal ]step I* 1714.
let ... : a.. it. jl.j;,j ;, AID. ... 1.1non.. San m,.::-" n"4 1 I', m= -117. ST.d. ta.tna L-I,
- --- 11-11,77 31-17. 1 H-Io 53--ic 1111i% Radio. y ,I ..... PW- ,omcd.; Muebles contado y a plazas 6 PIES DESVE $290* Esquina Tejas. "Casa P6rez. CONTADORAS UO-0244 x4m.we
vr.-Noo vTA-nFK- MOI)V0% EN I.E., -1-hITD AUTGI PARA T.AIIAIA. 11 ..... it, TOW ... M-1111 IMonte 002, cuarto, Saint come- C-259-59-3 Sept. TXNGG PARA COLDC4R ON -mirewwA.", V1..Ic. c'ni,,u. 11 it, -'" .... ...... P. D" ,dI.m.d. c-61.5-1 -AM.. MENSUALES .1 _____ Pars, reparar so Contadora
Oil ,., On ,,,I,::,. de 1m.oi-.N': "n"re: C-jr. A illness de portal. comas, Is, ... I.I. par. ,., O.. 3 all.. it. .Iran : nbM CIII.M. $1*.M. $LM. IGASL
... it. 35 n -AN3.1. 'A dor, s
I ...... yr. A r is b ,tldores, refrigeradnres, ra- A] r.m.d.. con .ra.d.. f-11mulis, TTILVIR031 ADMIRAL 17 PUL In
,i. VI., .UA,,W. NS.I. 11-111173-53 17 SIN FONDO, NI FIADOR ,,, jilraml, ,,rvl,,, on 6GADA4 mas indicadD as "La Clinica de m6di intend-, --,u-- I 84 .4-2151. 41il. Tell M.5'5' I I 3-9. it, ru.lut. dead. I]. ne. Co. -.jI. Memicu, Bit. Care, Fal.t. A3-4fl2. Buntca "I'"':; Contatioras". Seriedad y Ear n- ""' -11 6764.31-lfl lot fl 71LIT-iii LVJG,-I AWTICU:. 61 Do. -,mt:.. I. &,,, I I I,, ,215DID. Admiral P. Bad
64.0% RV1.8,nom. In ,,,I,,,, Faclidade. a precious de C-crI Electric. As ... 1, ,ulrizd it y S.,,,tl,. WO.W. DA- ,I ti Ar b
. 4 I_, c.SX NR-23. I A ra 'r 421, esq. zanja.
"I"!
-SEVENDECARNNTERIA- :- %-Id,1'im1"'P- .,.,,. A.r,- dii i,- I", :":I 6.,dl., ,.!41.1..TI, ,A , cuntado "Tina": M-7197. I I lead. .. .1 par. 61. Z. a
7 all'". H-5142-5' 6.02414 (Mientras reparamos
Per lithe, .dnullid. ,,,, ..be, ludlel-I ell-le jls ne--mult., 11m..c... mr- it it Sweet I C-Call.. A I B- -- .- u ] US I AL 5% I- de rtptteu I..,, ,,, Tell. W-jII5,n)l ....... _.., ; B not- mi"'
I BE vENDt APARATO DO AIRE ACiiiiiii. to suya, le prestamos otra). 5 D.Y.- 24 harts. distere, wo Ill
,fENUION! ALOUNON OR NIIEIVTKO HOTPOINT $11.09 """"'"""" R.- ,"".,
itn't".l."ry 1.,,I,1,n .1 4-1 "' ---- _Iol, in Ille 0,mmd* 7 Selisdall. ri, m.r. .do 1. -I. it, .i. ad. eml.. = 0.1. Id21W I .
I-LlM.- I. he. rmf 'imutre, -Sa.o, DID Portal.. O'R.oty :51 do.
.u., ,I. r- -rup. Ills H
, 12 1 le. P., .. .t te
Ay,,urAn NY 101. T,,I,, its Po- G- --- Nrlou Im, ulorcm.. Mimuu- -10 rash .... do, Hmmlmt .a P Imimm'. 11.1ral
6303-51 17 ".1do 11.11" rinds. 1W 52, MIRE ESTO do.,-b1c. ..-,I- id. "...nn., lieurst, qairiq um. ...m. lign,
.1. V11he lphum ION Uulr ,:,I. Is I .2 nuit. vielt. rrOilifix,
1R, pier umm 1, .,-.I d.ld :I I all. Idtiltri... tl.l ... T-7973. 111-5125-51, 14
'I" ,lild,..Alentil. z:.At, -I be... C-351-36-17, A it .do. VI.Ine r do. C,-. reurri. W7. .I.
I I'd". "Ill'. ,i, -- "A111.1 Kidetriato'* Imismi, bit San j,,61 LEV, FF
'r I ,,111. ..."POR SOLO $10.00 ACAPI DO cour*AR VFAIGIO JUE6.. u4m, C-59-NR-X anual. inter doacilrn5Z BOVEDASY PANTEONES It".. A Alla: it -.1 MENSUALJ
me, NO 7 ul. Clb Amotom too. lems.d. .,I... tmli. )- I-- .--- ------- ----- -0- Toders it- ..a- I Ciudad. ners 16-H446TI-84-111-- -- I a 43' 1 on%.d. ",it, chatri. UIU-- --title. '-I- ;DP IRTUNIDADI ME VINIDE UN FRI In.
1111 IDA I V IAII.A, LA PERSIA -11 .A7,,-,a',." ,r,- JUEGO DE CIUARTO 31C. .- 25 b....r.
___ __ tijgalj I'd.,.. A "' I- A INLEE51TA DINXISSIT LD 2"GO. Agate,
- 70- GANUA. PLYMOUTH IMAI, PAKTICULARI Formidable comedor, $810. At- r.,.l.. car. dsire 11,m,.II d. 5 pill. 4, 1. m,.r,-. .led VIbl,, ,,:..h.y .."v..' :r"."".",.Ij*. r but- .,
teltil'I'l. per .. Allies it. III. at- -E
,.ad. .;on. I -dr. mr1m, Ali.- prime, piso, &part. F-, .I,. .. $MD. T.I.im, 1-2-* 21 -- AMW. impl.arl. .I h1polinal ... ImE..
A III In """ 82 17 imu.cles. In I A,,ul.
il.n I iid" P;., 1 I c. a A I, R B .
; .0. %latsur. it. ,set. F It D.. anic. Y-clselm.- Lj- net Marand., C. iff.pace, r Re=
niul., 1Y.1 bliu.-I .at. ,- ...... l'-'t;. Y'!,'.' tc r.',', ,."Fa",, : Sa .00. Estan 7 N I iar
Ile *it I I, it Is, $8.00. Radio, $5 H-545.56-17 s I H-66 E;. assit. con ull Ranumislid:d ,ne. I seemdoes camtldad- .. I.-I
. ; ui. V.d. U.-S. -- -- - sl I. I; ... ..Us] P-.A Y-d 11-424 81-18, P"u
I: I C'14 F"'n" Go"- 11,'. N.d. NY III 1"", j ON DO CGMZDOR ON REFRIGERADIORES "" As, dead* Mu I n.cdtros Worricam: YO-1171,
1 -32 17 Into, c,',,I, .Rrfu-jo tes cocinas $5.00. Piezas sueltas, VENDo LUJ a jUE In6elfle,", La Part. its is TO]. "A... OIORT KEDA. SR VENDE C.CHW PARA
ra fAurtido. Precious, c trada, $10 mensuales, Gene- W.m. Sol I, Ser, Joe& Wild. .A...
-- - -- --LT.o-. .. .... vea nuest .; = 'S- --r--- I bg__, i tl b.n. Ae I.A3.14 "'il"" I
I. tr.l"_ 30 .9 ILA- Tado its seem menifle. culadol
... C.@B .to U -- ","".
MARMOLES PENNINO j'-n -r,-oOj'."CdroN I -l.d.. 7 ... :I. In Lid.d y facilielades. Muebler FOR EMOARCAK VE.Nv'0-iurO6-Dz[raI Electric. Contado '6 mesas, '" I. nuould". P,,.Pr!cIoi1V. I- 11-1 C It. DINERO ,
n, 1.,- -,,dl--. Y,,11,,dld,, 1, u.-,E1 Modelo", San Rafael 409, lri,,1.rI.,C,'ump!.l ....I I~ I'll ri'll ,it. y Is
", ,,I", ,,, A--. fleoll ". -- .. ,.md, ,nfr-1oc,. b.:jsin reecargo.ta gencia autoriza AmpU-cl6n Almendrcs. i
I. On So ne TELEVISION ADMIRAL 'ANY D-n-62-11 CON GARANTsIA
.:.'1d.RI A,1.r1,:1.11nI. At, AmIll-r-, .1 Manrique y Campanario. I-,- y -11ta citi-I r1-1-- cl-ol" lure Ica- da. cocina, sillones'
it, ausm. Pie~ ,!jl' Idliil. St. It -'portal, radios y ventiladores, SIN ENTRADA. U 8211 1Aj^ 11"111 A"111* 11MADORA BE ,s J.,.. micrilmal it. steribu.
14 ell.- 11 1 it 5fil, I..,, III,. LEm, it r:.l..,6 to I ul" (in. y-todom to. spj*t.%k
L114TOS PARA ENTERRAR. .- ,-i-l-TR A.. "'.. -. 11 Novias. P or embarear vendo I --- BL'a "III
- mit ntrAll., In parls... emmi.i... -I- 1-te it, militial
-- $1 00 sernanal. Otero y Mesa. GLORIA MUt 116.1 ,I -11 Jolt NO 5a 'Mul' 2N y Creaps. A-Mall. 1110--an!,
- .it ent'n Salud 54 I. Ear -IFT-SB4 6,
AL CONTADO Y A PLAZOS j.',' -O"j',, j,-,%', ,,",-- ll-- I I ..
ti- A ... 1%.d or Y-I.Y. j-. it. 11 1111DE j ron (,o,"FD ,,R,,-"alA C-339-NR-5 Sep San Rafael 812, y Oquendo .oAu.'.AIm.c#m 4. I.b,,.%1:ds.nj c SCL
,!as Vell" t'll- --,, ,lilt, Ne-liull. 3 ....... ,,,it o'1;1'1,.muBEP1 -I 'bit --
Tenemos una gran coleccian -- 1, 1- c.la., I~ I A I '
II-Amut',1,7 1; ,',,'.',""v.,,.-., ,,... ifl,.dI ,,, 1. it Conozca nuestrc, formidable -- --- too 5% DE INTMES AMIAL -1
I .1 L.-In. H ".1B-5.- A I TILES DE OFICINA ar A ENDE uITINE rRoTFE EoR y $ON -.. h1pots,
de los mejores lugares del Ce- c, I Iterill". 1. it-, I ii I N.6 LIVIlY. ROD.. III.'- ",ST. ....I 57 Plan de Ventas: Television Ad ,.F.rititi. III~ I 3% d. tag,
Colon, s6lidamente, vl,,,Ti "?"'I" I' I PI VRTAN IIADIW'ru, 153o lielb.l.. IN~ P ldNr,.,cn.1: A ... met 158, mjm, ,,q. A -,uu ,do "I.:,,,, ""rede .%..MC.IaDeil Lnd He
" $175. Coined., I, _" I Ile ,an in 091,14 3DI. ai- -" nuI considered. .14clic. y Wt
......... ,,,,, ""',", ". 1 rn .11, u.. 'in uI Y VENDO 474JA CAUnALEA Gila PUFRTAR naral Sin entrada, tan;bi6n re- in, M 7
menteri I de l'--.1 I .-,,. prLn1;d.sdr.AprC-h. ..- Cen
I I, ,, -",, (,,.rrjl s, 1' , ,ustb 13oO por $2?5 T0,111- I'.
It bur. I.-I.. or r-bIm.,,6n. 44" .I- -8737.61 ." I. title,.. "Pli.d., Call
cons rui'do.4 y a precins sin corn-'!, :': ',', Ptl,"2 "It 6 111INTA-11, OC;XION a, 111-IDEN
.A. d, ,,r-tI. ,on .. .rln. $115 -- ------ ---- -.--,, la"-, ... 17 o' -- DENI'r- 3D ,,,rh., Veto I, Enprdrado MI, 1 frigeradores Kelvinat,)r, $1001 H -17 d. 11 NO 1.01D. V.dadl-. 11,111.35a.
pelencia. Vealos, Ilarnando al H Ioe, l 17 A,---, N4 -l'-7 I,, Yu., desel- CA., 1,,,,, 111111des ,,.nll I 11,1.,11r A1,111,1, No,.. __ 11-5.1-7-14 UNA RRBANADORA HOBART,
- 5M7, it.- ,,,d,,, I Primer. .1co. it, imenos de su precio garantiza- 8 I IND' __ H4517 txC-2242. InIanta 1,056 1.111111I I I ,,.,u,,,,, Set, Rate,] I) ._ino 56_3D .. P,,di Bar "_"j. ,fl in A cumchldma it. Aandichis. Teti.
A.' """I'L 'Ri"'.E.." 561 COMPRO, VENDO clos par Arellano C$ MueblellJA SV H-SIND-62.11 '
C- 3 1 7-52- 1 0 Agt. rk-,., I ........... o" ; Y. Ott ... --, 73-.,-- -- --- SEVENDEN -- -1d A' ..In.. or ..Irlwr. ,unit, Iaja&,,.. -- - -- NO PIDA DINERO ---!
, ,,,,, """."... ,,,,I- ,-en- 2:1 ,,,,,I 3.0111 MENSUALES, CUNAS, radios, pianos, miquirtas de as. I VENDO METODO DE INGLES BASICO
S3 AUTOMOVI ES Y ACCS. w... --l-, rij- ,, ... Al. H-1150-57-it At cribir y coser, batidoras Osten .Aml'-h- I.. 9 duse. it. 12 pulg.-- '4 I.""'". .... its -,',,'.' .'.','-,, nuevas comas mediRs baran-,m, ,1,,I",",dr ,,I%.,rhim, .,I T.... m-.. y it.
- I 1,A).i. ,,,,,I I 23'. -- --- I:. -A", ,- d I sit Incedi.c., ,,It I .... Plell. Sin antes ver d6nde, ci6imo ; ,
I:,! -- Ow canaptis hierro plegables NIAQUINAS DE ESCRIBIR, zar con obsequio complementa- 11 I 1"1,1111 Animal Ill ,,,u,,, ,
I ,:,- .,.,. .1 PAS A', '... N-v. 11,1, Tell, V-1.1. '" I -n .Iloit. R .11. I 11.1".CTA. Imi-Irlit.
G '-A I ,u ....... I-r- "l-l- T--, -,-'S8.00 mensURICS finish _"_, 7 rm layadoras Bendix, sin an __ H-Calo-as-17 qui&n se to facility. Nolootros Iaj-;
"' "" Ir'" "' ""O' ""' "' - LI-Ols' H-1 1, OI'- it, mos jue- .. ,. c 11, ,. Nit. 21. In- 1. DO (IIARTO.,PERFLCT surnar y calcuiar, an todos las MA
.1-11.1%, It ii At "",.dl 13.,d s nrene. P. .1su- N. 3111, gijR cuartos nifios decorados a 'K.I",o 'J'-. "Pmmdm, -. onjilred., mridelos y tipos. Alquiler y lien. trada, plazas, con precious de1vdN"EM0,1 1,1:.PLATAFORMAS D. ayndaremos. M-6406 y W-5281
-53.17, 1 ... sit .. .. III. 5s PuIS-d- it, I.ra.
---- -, ___ 1. F I] ll uma-17, mAno $3 00 mensu to con facilidades "Balsa de antsdo Presente a ; 40', 1. rich, 10 pulsed., ,11bispo 112, Apartame.t. 705-Zc
.a vKND. ONAEA U- 1.11B.EA., - ales colcho- I~~ I.Ilms .1 ... .... s b ..... Ste n r-r- ... do I= Allies 20.m.'-.1u. r.. He- u I; Vanu cio :e.:da,,,a 1. I.1 to. rillim. C-24-64-31 AXjjistiatior. It i rls, i e " 'I A~ Ln,. _W3.56-16 M able de isitenos del I. 'Im
flor seda, colchones mue V-. it, a I D. Oficins O'Reilly' obtendrfi obsequio. .cents. R-ill. Carl.]., Wt. --
,.,.,1u -I.,.. .O.I. -- - -C --Ti-vGcIS y P.A.1-1. TOW ... U-""H DO
41D.-53-171 Iles americanus, corTalitos $15 vEtvl, A riaiiEu ^x .-21 409 Telf, A-7743. A-7744. a SIN COWTO PARA GO. oM!jA.b6
44s5 de alles -- -- an hloolec. -n.= stall ,:S;_,,
-- I "A i tics J Iamenos pidi6ndon .1792-112-11
I------ ll'--" 4, CAMIONES VOLTEO iSan Joaquin 361, entre Monte r,,I,,da,. I ... it ... Gerd- ,,(,,acted,, C-153-51.1 Sept, U-8211. QUtNCALLEROS 4MB44-K
Isi..W LENDIs"IA11 ,,t AL I W Irl". led Is ....... I-en". "".. A~ ---- ---- C-9 9-22 Agt. Pie-: A4NNM'-,
I"r,%d1.II ". In .., 1I.I.Isk, del 6 .1 12%
I.". I iY Omo,, "Casa Perez". lau.. Oketric... 4 A 9I ,,.ij ,,-.1. ITI. V 1 1 .
'-i,"NM-.,7 c'I- -- III no. .AqU NA .. ZSCISHIE. IIND
Id.d... A 7 FORD C-261-56- 3 Sept. 'c"'. 't"'""t- 3' -- 0 HN r del .I. but.,, it. mull-16m. bul.c. -40 INSTRUMENTOS MUSICA ,,"- I' "'-r,;- m"--l1 .1-, rAr!LITO DIRECTAA XWI THEN
!i- --' _naA-UI. --M-14 -- libill.. Be. J.1 -. --.- aill. .b,-dr ... 'armill. -1. ... On hipmee.. ... I As
cnrvx0l.FT III.' Los 1, ITIVIGERA. AILLONj t, I Itr. Cmplrarl, y I'Yltld ,, cor
W', DO '. -nCislois Co. Ceirroreria -11-17 VINOD EXTUPINDO .a lne:B.ApressioseC. I : ...... it. a P,
PARTICULAR VRNDK I -- 1. -A !:-- -' d"p-4. it a
O.D.1 v- ;. H-l"' leas -I- en
il 11,1-11, ,11,1 B1,10, it, 1-11-ts ,,,,,_,,,,, als,- qumui ""' '
in '.I, I -- ..Iiiirla.
. I, m ,I. Y boudias enuKric ... y WIPnO. .,..d,4,.Irl I, 4 ,:i, ,=,. 1 ,, ,;.Iumm. .blictual 1. ailsed.. do .1 dle.
."7.s"M.-" t'icc ... A PLAZOS 1"r"" -ii- -,,I---. --- ---titir 1, a, .
" '", P-- 111-4. I.Disle. I.. let., W.d. kur.;. s. I.A. .Perl.emnl I Or. '.
Fee precion que in, compile. M&""" c"". 'U"', """""', ". '. ,I I-cl, San[,, Sakoes. 11-1910-11 17 ;,'- ..;" V.11. ObICIPIA, ..
ME URGE. FOR KsirtalttEWVD, TRANPA I ". ad. I~ MUEBLES BE OFICINA j unall. IA ... "I,--- H -- '" ,, "I -- '"B""'m "
I.,. mi; tencia. Tenem, Nlll,.7E: barber preel, 1, [)ALES I ,mrc, Thomas Fit.. cmuplilimrit, ,,,,,-
On ..t.nhIi Nash 46, ,ad), Y de drir, O.I. .I.. ,motid".".Z. .1.-. .= I ... I: :,.%1-17 BE VEN-DE UN -PIA7N0FX-k-NCER DE I-A Iws" Is eas-
,.,.. r6z" .., D.Iltrul., 1. 1 51 Ft. ,,!,, ,.,ul. disefios,. caoba y 1 ;.,Sl it, %Y 11W..
formal N--W A-363o CARVAJAL, S. .4. I a a YO c434.55.111 "._ It ",1.1111 I- 11m, variouss Atim, 4.8. R15.6,11-17 1 SANDALITAS .
11 lla. On I;:I1r. ,1.1,9, Ill- -Ydo. nu so. .1. call Itifl.." 9.lud MUEBLERIA "PRATS" En Casa it, lit-i., A
11-litI7 53-14 r .I.,. _GN. -- .-- - cmp,, ni-b- ant-'rinctal Archives metal "Steel jit at
Agencia Ford de Mariana. s -71' ,1juxGo or comr.DaR. Nut. l Al Age" todos tamahos y para tar: I. U r. ZZ niAll. 11,11re.. mu or 2r,"." MA. nitrate, n,.. (-1,mdiA,; deTs, N.* An."', ,Gr Cr-dirllo nift
,CANIiA' PrIAAIOUTHI 41. XAIIIO 5 4.30AQ .,.I'. E".6.1, a me A I rulers. "P-,". NI-1. 1.11- rr "'Im" ")5 ,no, mmi to*. portabli.e. emichl.
1 D RO
SI.d.I1.kr t. ,ad,.. h-.,,,,,;25n .cY. I "In r,.s IN E
" -7.12 M ... 11. 63 Z'12' 'A Be" j....I.: A-2276. 4S ,= 1.er,,.W ... Iddl, I I .1.., nundelos. Y1.1-cm-, nume-ern, M.1". f.e.Id.d, 44 I I ,._ i Ire..~ -A I ,-11 7 Sep, jeths Cajas caudales y archl' NY 6 Allren Al.,,,-_r, .. 11 1111 l- IVENDO JUEGO DESPA -PoLlcnc I -I= rr ".. remn-dr.n., -- Is
. it. I 1, 41 I.... te. T,1#1t.,,. cHo - -- vo3 lodes taniahos. Mimeogra ( -- -----, ','il'oo.. Aduv.a precku, Emilio: I I .
U.. 71 ---,-- --- -- U...1113.1, 1 C ,-660-53-16 -'-sx," I"I'Amn., .A'.. 'mi- $8.00 MENSUALES: JUEGOS PIANO ALEMAN. (RIQI ITO. *R1llty Y Compost"' A-odas
m. '. f',sr tirita y papal S encil Alqui. vF',DO
-- .?.".,.d.;m Ind. -Ind, oil. cuartn, 3 cuerp(.)s, moderns; lamas y exigimos references. ,j,'cVrnu %o,,r,,,rdaRrciui das, ".I r-v is sen-leter.,
'Id.r Ump.r., it I 'r
Vital" C.111-d d. m.de- Cemeoldl. ,.II Bm -,
MI. 13rl-..In-G-.Aj.. jugos comedor, Sala, ciotia. fi- .Li- Nacional", Manuel Nasdiro ... A., !I-. I,,,,', Il- 1
OLDSMOBILE 50 A U T 0 S EN ,, LAVADORAS- RAPIDO .
,rVIlI11ul:rI1iO11 "I"- d- 1-- -j- --- -- H-1111-56-19 nisimo acabado Maquinas co- y Carnp.fiia, Villegas; 359, cast I.". L""Y"' Rule W I An
irce A'. I,,,. kil, ,--I-r s Singer, 2 siflunes portal call- ,esquiria a --Bcos,--iEm-D6-f)l-&CO-S-MODEnnoo. I ric, ,dqlllll Lt .
I- ,m.-' '..- ,It Terriente Rey A-9915 61 L.-rl.res General ... .
,.,] 7. Aml- 17 G A N G A MUEBLES A PLAZOS beir V 00 mensuales, Ca maS, Col-j\ C-156-57-1 Sep d.',1""Ln h".r1. M rI,,.,-A1la fidc:, :es 2- r to 1111.110 m,,,u,),, Ecom5murall,
- --- --- i I I BW Bel In. I practical. MCM.Y.. all I RelSI,350 Plymouth 49, 4 Puertas Dt Sol,, del 48, phones Cameros. Carntiarnn. .W. 366. I .n... C-I415-CI-13 All I
11 W., In bZu ,I
i 61 :do d't'd,a1-L?; -p- 1 GARANTIA I
Suburban I OTERO Y MESA. SALUD 54 Imueble. San Joaquin :3 1, an- V-49991 a s' ,pt
,,2; .',,eu,".',,h:%u- I ""'t "" f-I'de- 9 posajettlo. propio parat to. I.C-11. cmm. I. -1i.e. C,.,,m, ., 1! Ire Mon'te y Ornoa, muebleria rta "Cooperacion -- MALETAS BE AVION
-1 .111 111- -?,, ..I., I.I.." ---,,1 11- 1.1uln., -.. I
,,I,,. .12. b.j.., elli, "I'll I "I'll", it Ile nwcji.lea y g.ram" I ARCHIVOS DE ACERO Vnd, piano, 'In %.- : ,.it -6C. Dred. tn....",. .n ptrfi-irl.. P.t.do. It~ .. I. :',"- "ur"i" 3' I' D ln.'n: Casa P6rez. A-8733: PIANOS Is O'.1, .11. Go- -- I in" 1. I... "MIT Til".1" ., %,
.11.111. -1 -ol.. Imid C V -832-56 agosto 18 I.I.I.jil.n. 1.1n. 4. WI Ime. -.1. ton.
ChPysIPr del 40 del, -, C I De 4 gavetas legal $93-00; de, %R- M UIBLES
Itinoto, I ii- 11-1 -1 Sep,. : T -A..I.I Iiii.m. ,11.11mr Ccl m I "I'. "re'roll "L. C.I.M.1, Sent Re- .00 M --- --- -Ai6j-" iU ...... U I "I I Malmust G ... W- T,
., -- ,.,,,,a- 4 gAvetas Carta S82.00; de 3 ga. folliad.res. -I.. .'.It. .%- I is, '" is
PISICORRE WILLYS 1 chico, gorri nuesi-B., propl. ENSUALES, JUEGOS ';' A- S.I.d y.M.moti.. _, x-11141-a-211 AM. ud. .. 'Bod.. 6". mi womposs "
NI,,l Be i,.. ,Ill. Wt 3 cuerpos, moderneS. de it, or..,.. Ll .1 L 1-11r -i, .,, vetas legal $81 00; de 3 gavetas """ - 413i roRag li-vDs - no tow-bles. Las onasawarra to 4
.b rr. PrA'c,; 'S.Id!.r 'r',, parn ahjuller. cuarto _If IV ,.Llo".
eclu carta $74.00; de 2 gavetRq legal i'LAID0 iiAls. ALEMAN, C-Qt ITO. Tl- blm- par, rmnli- "Ilri'm C- Fuhauss Isto pdmwm as
i-68'"53-1i I Un Lincoln del 49 snuy poco i s comedor, sala, living- I 1 1 ,,! '. A I.".. 1'.'d I 91
.. I 714 HOW-, 1 no. -1-1NG-w U- G-rPiA-- ., rect I. imen... kno, 19" y wgwmu dhadislaas'
-- I - ,o(il I noLTA- $72 00; de 2 gavetas carts $63.00; Pit Spinet. cuerdat rruzda, limits turn
jOARGA,1. 4:KDO ACCION DK RUICK 47 UBO PiDiura de flibrica, jila. r.. ,linisimos, acabadom. M ' I- I ruoilrb -Ad,, lnl,,m*, 1, I A 11 no-lint CC, sto negesdo or j
uer I.'.'.. ..I'..' ""' : s'!,. de color gris suspprosion l'I' d'pi'th'.r. .nt'01t."...N pr-,ch:rVOna. I ., 9-dI. Er. con H-3000-10-17 do.
Bid.. Inf-mrs *.it, me. 1 1 1 it, W16. Re. Franc,-. Ll;I.,,,.,- do m- ,Wt. y Yes onestras &I. I
P,, P. d1.c-R,1irI-,, I ,,.it 1,1,",, fimmm emle,,,,r ,,,, 4. Nadle ati lot Us. tow
in A .. tor y gornes Po muy bumn quinas coser Singer; plezasll,,,. I,-- 1-mic.d. I ...... gavetas cierre general $
Mauu lilt. TOW~ U-5341.116i I. Siueltas; colchones flor seda, 21' y I V.I.dr. 11 I~ .1 IS autorri DE LA TARIACA A BUS PIANOS, IS ocaurh in
cotado. tic,.s; con pastille an do 98 fibrea, Instills. pollees y YeALA W4ri&d do
1641-53-10. 1 -- is, PIPI, .Pa. cissaa.
-- Hudson del 49 at 51 como sillones portal, $3.00 mensuales. "Ll"Do rot Em"AilC All -0 C- CH FOR EMBARCAR VENDO PIANO "ND-J.,I. mleolle y --Pl,.,ea ,., .. =.. perder was maebles; soostre waCambiamos muebles. CAlzada "" ,.',! m .UA lv%, I :,.""I 1-111.1 I veto 1076 ril Escritqrios, Si. ...*..Ld'* In mimloce, ... dIlLmnes. -Y at,,. y ,A ..... mal asa god. a tietedarsess am -.
de 6 cilindros, muy mr.. I AI-1111 ,NO 344 jierla, Eamd ... 107 .p.oamtmt. 3 .nIlej-A. ,we, ,IAAA, K.1,111.1. Lul 401 wasibles; strip, canarle W I'liaris
OLDSMOBILE 42. lau-no a 20 de Mayom mesas, archives, arms. Jorge Planar~ Viloome. W-74W x-17411.82-24 .R. a watedro diners, INS esto me A
mon6raildcom. slestlis del Monte 29, Esquina T& sin 11 r- -1A
Cle, .... blAncal, radio. -Id.l,u,.yI. A $91- LINDISINO. ,I t,;111 Or Lt. rios. cajas de segaridad, man" do tmp aigwdse do aid. ,
.- I ijas. "Casa Ptirez".
v. An ca 0. K Prect, SU0,00, Vl'litl ,'Itm t'llsedim, I, b-ti-, 'K III-- tl,,S etc., de In famosa .
.1 154. H-ADIA-B3,171 precitis de galri I C-262-56-3 Spt. 6, I m.,Il.. p ....... ran Cp7- i CAPAS BE AGUA -4 V- FRI .8 natti. so CH-AG an Varlos Buick del 47 .1 50 U- c""I' Iv".T." ', ., % rt Metal", mobiliario escolar be 1.NODWL0 ITPiLACTICA-' Un CallnisSall / ,m, A PIANOS Of GARANTIA F.brj.. Sese. Clar. IBM, .." Cuba = .Isla goo
'!TE'! c.t.'t Perl. 1. .c..16n. Y At it. (lob H 71-16-17 h as (guar- a. .egiar. isers 1134.
' I Ill- oarropas), relojes de serene I :: O. r"got "; I n' ";' He..". A-5011. Us., y
"' "'" I In, IS u ;V-kND0'XUI6,GO-CUAREO I AQ(EADG! ineas Shoes. Taquill B. onnomemso Todes i7 .it. 11511 CREE E8TA PROPAGANDA. It
...,.Iid,d qu ,Af,,,,, Cil it III F d del ,47 coal EKg.l:dr. MUEBLERIA PU TS c""rens... I ...... ]I.. 5,-,-, 'ILA PREDILECTA er
or., Tm-cI .. '. ..it. ..., MY,: Cor
it. m.el.....", 1,14716-"47 onie rtlhles rord Alcl 50 y cl.rcl.dius
6 mi,.bl. I. Ind.. It .... "llne; '"Ine n,,te. c r,,e;,,,,,r; i.n In I registradures, relojes Ire. A-. ..IZd" "I". cbitE, ".: vISIMEN0131 .1. I
Lincoln dCI 4 y on CortJ rcids=d-. tal-I.-cl, I.Y.d.,... &-i-4. j-g'e,', ri H.: relojes i .
cml g""t, A7.rmj".'..' '5'lueIr pared, rnime grafos y No
.,A. ..I... P.Ilmul. .- 1-11. -1 ". 17, I I adreo- FACILIDADES, DE PAGO .ad- W.rr ... I trial '" j.tk'. "" ou- No I,- ass, ,lud. vatre., N;6me.
CADILLAC 48 1 .auto] muy hueno y It pre, I I'll ,'I'll, grafos, tarjeteros wisih as Pas. VENDO, COMPRO, ALQUILOvI I Ill- van's -1 delalls. Serlnics, co: tPas olactuas estin stain" 1.
" .fA.!.m-. 11 1-onirre. .,III... ." -- did. lrl,,I,, EnIl'i
-1 I ... ..-..-- ...--- 11. .--- I . . D___,____ -_ _;__._ ----.-. --- lemildn"A's- me- Mplas. Interior- CHI sedinalte ,
. I I I I 0 I I .
Onsificadom DIARIODEI-AMARINA.4ibido,.1'6deAgosto,&C,19li2 I ,/ OnAram" A"Im ,
I r i, I -7_ I -1 11 .. I I I _1 1'7
.1 0 1 1 /
", L 4 E JRX, S E R E S I ALQUILERE. ALIQUIL-ERES ,
11W PARM LASDAMAS ALIQUILERES ALQU ,,,
re, =CA, A L QU IL E-RE S, A L 0 U I L -- - I I I 11 O W ARA AgDAILAS 79 HCTEUMI a liw I a APARTMEIMS 92. A"? I S A AVAJIZX M 6 ILWA4 4,' ;
- -6'4Wlillisk 1A11rEA
_eIrr" ALQUTLO 90 "ROS DO SIEROKA. CU- I MOTEL IIA A XW"S: ALQVILO FRIX41U I =A MALWEACION
LAILAWO Ild. T" W S;%% F"= .KS.b ing. .1 liMlIFICIO D !Z. = SU 90-'Irazspcoc AIISMOS "ASIAN .
= ,uddm co-p- he 155 ,uDwo. TtJ.dLf..W.VM T-1111, I I EIrm Set 3%, UMBO, 8 y LINEA AUvITTO b, -= ur- W
el:: hfi..I-.. ISM.. = :, := traded. a. .1. ._[.= : j (..kh- S- ). ,AAa people, peace
- I ': I I. dead. .. ,ee.. AID. 4, aMpAX .a As, % IFE M
.a ." -MD. ,cba). Paul. 310. I.1 -.1 A if I- bU '. b& .M= I: I... -baJa fullre ON harstil. = '..=
.37!!:'-.- me .b.."."". "r ..do' ,* *.= .euna SM, .tras. session
= i.= .l. li-ou ,,der ,111 Y ,oche. P. noristild.d. h Into. 240L LI-,44S j Si4M.'_, = O!"Mulne -led.. due se, ,_ ime 3" Vr iriet. ,;. tn
I an-. Its Inc.. cl.- CHIC ETERNEL, t-er.. Sal: .:. I is-sin-gN.11 'frign.lador, radio, -14. IAJAL IN-Is'a 11-334 31 jl.
X-'MR-Sx- I. Is. d ft .... sale .. Aml.tad Said.. If-3344-19 5 I I
. modar OF, ALQUILA UN "As gr__ #. ,-d--17-1=. 1-""
_ __ _. -SAIJO. 14 RIPPILK Mor PARQUI
Tho"E"T". SA- iio W"F. afe F&,- V;,I*.d _"! _111 ON X-60113-OS-17
UjF = "..] I a- J.0. cour- -merclor, grartn 4.4. die bell. M-77411 LAD -.4 L.... -1 11- I I .D.
b SOUNIM41, . CUR d:mt. HOTEL "ROMA" [_ Me-, O.IonAbla babriack0e, pera I
2/4 sels,
. .I" Au I, mildIde An 3 c1l., I.. c.ona "A eJudad. Agues. &fr, __ I cum .
, H.,-.- .p.rt....t. ralelt-I..., 'i,',"i'.l.. Wda...bors- b ;g IOM CONCOUR SM. MAN --.-. ftire. mar. atilt para ra_*. 2 prueba, dud, ocho MIMA Is h-hura. Mayl. EDIFF00 IKOI:iERNO .SZ A Q .
-miabb
?"N'le"As d1j, .1. is T ,-al,, ho, .I... .."t., ;j, .u.m.d.l. I MI-1-11 I A.. cot. 1-9 Celle. con -I'- De, ... 530, .I.. A wrd it. of. I.f.-Ars An )a G ADRlone.e.e. bacroV.1-anill1c. ccm -,
in .I M 3.1 are We I.H.O.d. I,,. JR-616242.16., HABANA 107 H."Ig- as'. .1 SON hatellsOcicasse, = I-dad E41" ill
I.. DO. I) ... -I- pd :-;..,Su. Re'.J..'e, ".,
I An .C." .. .. _____ - ,is, --rt alf 3. 1 I-I -.11now. AR ':: .. 1. -.1 '.1 --a-- -...-- A 'Id 1 .1-06. t-actinres ,,, 'd..% lb.ft lctLr-,PI.QU, d, b.rd.d. r. accundifol ... do. rae., I -mid. Ika cl-los, sal-ame .. Sit. V UFLAX SAINIT-6WKILS AIMI
*, I W A no 0 FMOICONFORTABLZ AAI r bj Ocsa claSn prtlasOo. ,ese, anso. '
W-7m 11-5031-7.16 be-l-d.d I. ApuJAMOM ACAUM K. -led _":Or.rA lI
1: ,A 2 I., .I ..On: ....... Anta, ..-bl.d. reldflul. MUY ase.. Pull. .4milltcOl. Maine AL
oI I.I. por .=.,* 1. .;,-,. AN" Coll. S4 12 7 fit. q- '; ".
,,, T.J, Z. -fullitise .MuL 1, -1. on.trillemand. ... .1 By ALQUILA: OM To M., AT
11 W.4*17k d eals- - 7
- 102, ..I .,do
.. jo 3M .,1 M sl .44 C-IM-ii-I see,. 'jn I 1AI.*".o M. .1. apaulamuschic, Abs. I,,, .= !tB- L. A.- Or eiribi I JR-230 11,
A]t,17 't,-S111.1114 .,-III. 1. __!J.m a z.i
.. 0 W.-M W.- .
r OodAIMIRTAMINTO 1,.m1I1U1"1 V,.- .uslquiar h,,,. ,mcw ,,da I M- Old,,--. cl.art. M.Y fteace-,"T.16f ... T.&SAD. fr J. ,I lot.-. Y-3m. C-4SJ-13lIc M&WTA90MXS FRAICAS CON
pai-a Mtrarnar, Velift I ....... g#' .! p .r... calo. sa .d-.g; 1 _.,. 11H_033: _I, .=
"' Z!LNtV- d.1 .--. 4J..ON ---- onr ,* go, 3 hbitarlmrs, 2 befig. .- -1 --- .Jeop as-...- _pNu1os.
o., I,.,le, Led.. 75 PROFESORAS PROFEW RES HOTEL. COLONIAL EDIFICIO "EL ZORRO" ,comsdr.. Call, 2. mmocl. FOIFICT. is 14uxzzog "I. 4". Alnaes lix ALQUI Z*w .,6 Inifices. h-'" -I- :r=
-1.9 I, A.". 23 yjoslpr, .tbll, Veclado, miquile, onalignifire, aw- S- 111s,"A4 ,p",-I* Abonlustil* d.
H.63w"-Io l 1, Vedad.. Vert. I 5. T. 5 In 31 =c.L.Riefericho. 8.1....A. Ist
y c6omsdo, &put&- modern Via-comedor. 34. be. A&:,-rc-ed-, ra haloftsefli
S. .icili.. fr. .., ,_. I ...... d.'.I.t c- Wis Amil
kE -M ItCi& LONGER FRANCEIL ALEMAN, ITALIA_ ED el Centro de Is Ciudad I .... lln.x= As -M assul" SWOON
I 3! h.bit.I ...., .. I.M.d.r. has. ___ - A. -M.. se I, S ... J.. In. h.. -I... LA. mere.. To
- .do. I I
I ". I &on. _MM. C-05-92-17. 1. 7047
gmM OSOB Or, e."Poil Claus a domicillb y tradur- San Miguel y Galianq I cle'e. I r ABU. fria 3o.1.111MI. Lee mejo- I",", SIODERNO.HAPARTA- folouseas an If = : WiM"* -6746-83-17 -UiiM
cimice ,onverwi6n dead, Is primers 1- no,. Fr -ifeW 'tilt... I X ; FQ APA19TAMENTO
autorn6viles, No I Man* 14b".6-11 y .D.I....I.. tod" Me r,., ,-A, d "O.D. .1 -10 dead. fr I,, I.O.dr. Jr.- W., UTXRIoR. VKDADO% LINKA AM INTSIS T I "L ",
Mo .J9ufln sm"I't.
muebles y oil, R6.ulr. S. Catalina 161. y $M.N. Informer = y .11 _t_ .
En Tell. 80-.14.. ba p-od. AlnuilamOS we no-sualid.. $ i.o, ._ mli -911, .i..pr,: ,.I,-,..ed.,. 14. b.hp. I-1 L-Rad 120. .11ves. B.I.-Do.d.l. ,do. h;:Ibl- l bl*..I.
COn Oriental". Mariana,. 11-5274-73-73 vl pea f.,MIi.aia,,,M.1.,1I.rb. .1lema. 017542-17. .I..; E., O.-I, b.1con. call, 12 NI 'n
vemide, nj cede, los do garantia. .19 he
. "I JESUS, DEL MONTE It'-vend.- -"'- '-I- I-"'-" Ai.expe". romaild.r! a E lt.s --m-'rimera Y T .... lnlrm li W82.17. 1, y -.),..I.. Key no. Ruen am ""
TTai propiedad. M6dico inte- A ,,, o 1,,,.,,,.,, O,7 r It d.) I .. Des. .
-d., dio",!iii-111; PARI CONSULTA U Pie.
res 63niclos", Fmobar 68, entre, I Eats ,- d1r, 1*oo., list 2.11. hall., ""I orrado 1 H-6481-02- 7 Is 3 ...". ft-Q.111d. 73.44.21,
-. A-I.M____-1 -_'.-)I .181 1; .A. M.
ES ECIALIZADA EN LAI I - __ ___ - Id Av.etwoo.. clestrefix, hl I d H.al blem." I. ; :jj..., bell f-mliel, Ice'n' "mmou've de fr. abitalcoo., IIAGN KAWT#CICXIL3 IN no.
San Uz ro y Laguinas, 9 a 12 P ffl! -_ %;- ,rid,,. patio, leveller (undo. I-CAILF 13 NO IN. FRENTE A 1. MODES. 1. we sal.-I.mor- VIRTtDES AL IN AIIIA*
a] Ht;TEL TORRIGROSA. LOS NUZV I I-man Cf#. 25 y A. Ver cualcluier here, to .wOrn-1. ..y fte-, all.. Ady .1. I BE QU -InCAS
I ,I 'I, A A I .11., U ..Us It d. Do I .. .._ .;a ,, I .Z. 53. cusirt.w. a 5"Dd
ir y I. a 6 'UD-906& _' ed., d. .,I., t-lo.. .) .6. h.-jr-O, JM.N M-3737. F.3023. ...? AAJ._r._.rVr JO. ,.,I "' 'I,,. X omo!ldsole .C! 430. U Nq*
;ml le"Ird.- 437.1till 'O" IN Mellwid. 357. Cuba 152, alitag, y
,I[ I '. c.'er. I !.bre. Dellel.s. dead.
I_ I ,., ... ,bll,,16n. bah, OH. H-Ms-83-21: 1 baft colors, h.1,6. W.W. 1. Ill I. In
BE ALQVILAN 2 APARTAKINTOS IN Culmem. e.c.-do. "'i 1Z. a '12orm MOSEMOSS Y, A.
t. ENSENANZA DE LA A LAX Al-aAW So .7
I .. -_ A 'Uhas Act. A'.
E-80611-64-16 Ago ,do I-d.r. ecornid. - __
CUd,,d, 10 de OMubr, 1,718, 1 con A 1"i 0 LAID' _11. C an 4 C:

. OMSIOr AlKEICEPOI AS ONE .. ..... A- lure. Maestro Nominalist.. It I I ,,,, mOr.bb- drdr 30.0 Son On 11-um-91-11 _i e Geni., M. C-01-U if.
-H!.;Jfi,7,TJj ,cl.s,, "H:., l,, ".d,,,,,.,M. mn- __ VIEVORA. ALQVIL0 APARTA
: gull .1. .. 2 ,urts, I fl. In ,olor- much, .!XNTO, NA -it As G rrACIONZB'd.4, DNA TI11NN Not.
0 Y 20 Misplaces. us- r1l,. Telf. U0.9566. 16 ..Irl -63!!-.1-17 1 O an I III: Ill ILJ i
', Md r, b-h- --p"t'- CON 0 SIN MUEBLES, DU- ,I I-clull.. Raised. 11" If.. '% Der. reflosid
bi--. Xd "'pt' E-4213-19.29 AA is. y nice ormuch en Is Interous. bi,
* Z= 3 6,il- ..bh d. gas I, oc, tal a Is Cal~ u'12', On If.
jrTd; r lbss..71.- _,bi __ ."Eii. L I11.11.1. I ... Decline ZIN-1 O.cgmt.. 11-1.2W.
,. _,_,, I i7'-Jd.dd'i a1... --. Of"CZi ,sAD, UN,-- I,". o..ddcXj.I 'h1bits,16.., he'.. .... -sk y FIE~ -. R-Mi.alI-to
I I. bar. c.....1 It .p.rternan-M I plex, agua abundance, jardin't, ._NAN_._,, I des III Apt*, 1, -Jr. G-asl.. E...
a V. 'allAclil .... V.- I DO i ... 'I" vl",,
.,W I. Of .I.As C ... I I r.
11com; -Cl-.,ff;.- A jm-l-ft 1,183, RAW- I TeItIA. "BI Fiinix". 2 h loromies. belit, clIMPIeW, In- 93 DEPARTAMEM S w1ur6 .S..40 wasoo 11-3101-64-17
H-3141-73- __ HOTEL BIARRITZ 'I--,----- H-6512-82-18 1LIIUILO APARTAMENTO (ANTON, w pn,,d, '%FX... Ans.l. NO. 14; albs.
4LIO-84-17 36 X-lin H4124142-19. ESQUINA LLNEA. VE N9 ,516, -K-lih, D, Vedadl: sal.-com,- Set- ... do,.
:4= 1 11 "all AIMCES PAR.T, LANE' I Capitol o. LAI-Aftgle!A S% ALQUMA ON ArARTA-1, ,,. CAS, B-A-d&' I __ INIANITACION CILARA. AMPLIA. jutoo.
MA urce = So$,. I. In. r-iu.Jvem-, .-firrom.. .-birs. is, "O. Departamentows: 23 Esq. a B. n. counters, :,= jm..bIsw: .. sa
___ tell, .ri.d.. JIM.N. "I"Ut"..
Prado 519, frente a -I- .. dea cowelaw. V a.
I
.IN T_ j[ F. rMmemm I.. beflo patio. I.Vadera ;IemP EVA, ispommu pull, .1culn, .crt, feint I,. spar- I do' H-MI-0-17 y -vid, de woutiona ent" Hot" 7 Estrella. H-5!3144-19
. lon cuartc= op
" vW" t-: uJsMtaA Jim. M-t.; tr--, .at. I.M.d.r. 2 .bi- iAL -- -611 ""d :1 Ser.
%!to In centipedes, pace Call, 17 NO U smo, 4 y it. WDIDO ATICRTAKZii 2. d. sets I y I .
W. C, DOP Unkvnidd Paris Prime,, Inacran I hDols-Ones con DNA. pri-d. coonpl.l. I bud-se. ,,,I,,. bfi,. .-Iclo IrM., X1- I UILO ESPL11 I Jeff, el, ,riedca, M-011 hocas I- 1. ALNJUIIA ..IL.N.. 11A A. Is
hi-t..s: SM. SM. $I.posa. $3.p ., r* H-HO242-19 rj.. 1.1c_ It MI.M.H In... S.I.-I.O. .1. 91
. cI_ .. 11,111= I
as I .. pracIe....1-J. -.v.-.6. A ,,, C-1d, 1, c:ild.d ..,ended cMd R4M43-21 ,mijableld. I- b.flo I pcart. irldelpenbli,,Odas F-312L SM PIANO. H "' _' I .! A.#rli,. 151. Solari. Kohl, 5-2zll .... I. O __ .. rl thits,16. U-po Ad- _8297-.2 Sep. 12 clo.. ban, 9 color,,
ALQUILA.E APARTAKENTO ViNTi 2
I
%, speak Ensil-bl. __ In- It I, ". NJ.".; W-GNIV.C. DEFARTAMINTO lox MA III.M. hall.; 23 NO 1.5011 abI 36. VC.&M-75-16 AA-. ,;, "- so ... do, .1 Hear. ,.It 101.11A ca""' J' 15 unit oil dra. Celle La s- SANTOS 9UAI111, AIQUILI APASTA. C.Ilcc.Clp 4" 1 1-572344-16.
C-INE.A. 25 A. 1. I I I lad Us AM, ; Ofe"
DNERO It .4 e.c.ir. John.. S"W O melt, h.j-. 172.00. port or- Its? -F-4879. H-SNIA-C-1 I 11t.oln has. .. Arnit,
TA UIGRAFIA. TINEDURIA. COITARI - --- W ,,,,,dor, 2/4, JAM,' intere-IST&Mons MkWio .1. I.M.d.r, Dr,,.I Inferman an It robsom, y An G or. A UNA FA
I I dad I coon. go,. ,.I,,WdIr. ban.. O. 3IN
SOBRE MbEBLES iQ G-Atle.. 1.810,. France. Ll- .., cal-W-1 11-cler., ...fee, Ontlia- S ESTRENAR, LINDII-;.-., 57 red. Me-. C-55D-53-16- splM irb-M, comod., p1sol. .tdl-.
I-x. LDgica, Ch-rea. Cirgra"I. NJ- it ma So, Benigo,
, 1 .. N.cc-= .. .D.. $55M,
OD11indaim An so police. ,I, -crill..t a. H-64 .82. 10 li-6734-82 ,Ua."'y 'Eldt"nu, Entre In us.
qaftarki. ri ld,, S.:ncill,. reserved,, ill 2'. AdlMdtl,,. A190,11'., An %tl'... T, HOTEL TROTCHA An' .1. 14. J.'jocA.1.11Z t1" Is. Mos apartarntntos c e r c a MAUNIFICO DZPART ENTO DR SALA. j -;-"l Noplump
, in P,: I 1 17 R y Universiclad, Espada _-, 3 204. so
1. I .... w.. It.le., Q-Jr.,o!,l P'll ... .. I -,do,. habitaciones. 2 follicle y eIc
lid dum Mo Dos, Vedado. F-2383 I 1. .5711-94.10.
1 eiropleclad.VS, to. C-16- XID, --Q I. J.M, I Md. A . Calzada y LQ 'I'LAN DOS ArANTAKINT Mo- M Im. oApI Informar, If if
AR.U.. As 13 y I V% 6112' frx- -7. E-IN5-75-24 I I rnS. 9 cntre I -Mo y a, canans 57 IN Me,,,
- -bi: iA .. S As, rodea- N, O.I-. "I'.. 1[4. bad. tnl.,cjl.d.. III I, mi .4, VALLE 0 NO SM. ENTER M 1 27. VS.
I H-4172-54-3 Me -;- Frescas habitaciones "AI^mbC A. cast IM-1 A .- S i fanta y 25, altos, ex .
5 Do. P.. lk, turiores: sala, 2 ,
Of Rao aolw =M ;T E-QUILK- a I CABAS I "I Lr9O, VIOLIN. GUITARRA.I( de sardines. Pension COM-lr,,mdl, hIll. 11,111. VerIn III 3 a 5. in. NUEVOS FRESCO 4, cocinat, come-I C- 93-167 cede 11 I'mqu"... 'sh".6... beenIN I (--.: S, turbilaiii .... ( frescos. I KAGNIFICO DEPARTAKENTO DE iSALA brI win, refer-cl... fteds -.
, !.,,,..n, PII,.. A-61,113 I M-92n. I. .I. .11. More, I 2 lir, 2 bafios, closets, .2 12 .. In. y d. I #
, S Ir-a I.portblro..
see. An ..bhI9tb1'O. Verid1l. ,miacdo y Or- pleta, matrimanio, $110. B4oj -81-16 9211, omild.l. bah.. crema. ,,, ,,Us A- cmd.,. h.bit-16., has. y ,.I be I. dy hroolsipatec... M ro, glad.- 'i'dem A rapid. thrill. pjr- Im I I".
I', 'c'.M.-VI, IOc.'*T'o,!',: "Tit!"M 'S'.", rivado familiar, habitation -- -- -- ___ IMI I.d. h .... MOD. $40.00. 845.00 P..;Agua. $80.00, $70.00. Verse: 4, ,-'O- 1.". en- 27 Y PrillelO. 1,1,rm,,
..... I-M. ..". ,I I ev es, 5F ALQUIL.% VULSO A ARTAMZNTO NO Dorm,, in -.,..,
,m2T OfIcha Csnliw T. I4926 do I 10 fl i-l 471 C-10-75:6. .;... or, -er. ..pit., co- 167 y 171, Intl. LOa Cahaflloja t: FO-1017. Omin, Y An Cortins 57. w. IALQUILG HAISITACION ROMBii BOLd,
.. ,,,lad,. S'l.."q'i" vi- ..I. ,.,I.. W.M21. - !SIl '- InfIrmsolt Gel-in SM. inuoO,
4. x-mm-M-1. 1b;in, intercalado. Precious con-I,,d-_* red __FS7 H-6853-82-17 CRIE6' Y ZanJa. Hey telillmo,14=444
- mu, frIsen. Alplis 17
- CUEKA5E ___ I-I lfI,,,,: murblril La Unic,":
33AILE .]% )icionalcs. Esmerado servicioii E-UNI-Sil-27 AN. __ IS 1_1 .i . l...T.."TO M E d"
sardines. A-V,57. A-M35. 5 I y VIllexas MPARTAMIFNIOS EN FI)IFI0101111013-92.1-MIL-0 A HEltI
1NECESITA PORTAMENTO, ALCALDE 74, I.Adra Chard.. $35.00. A-OM
Alegi e bar en Ins -601.12-18 0 F ... ill 110. Vitem.. Sild. Inf-A. UNA SALINA I VENTAXAS.
jA1bQ ILO CENTRICOS APARTAMIRCIrOll Ious 10 ... n. I .,I .. IN, iI ,-Milm-M-17 or Act ta.r.ll.. ,reNd. pace ,J,
DINERO? HERMANAS PAYNE 1 H-3612-7?-6 Sept. =
Tl5melo con garantla de Mu U -1 ... led. -1.11.d, ... C .. ld. ALQUMO,
W., co-dor. I Y .I'll,- HABITACIONES ("
III- -pli.i. b.A.. roMMI.MA el- ALQLTLO -APARTAMJT.N 0. 6 *,Vp . d. J.". ._,,_,.
I" .1 ,,11,! DO r
I
No -.1- .1 emour-mbos ..date, on, ,,,.,,on Y p= sn-ml.bles. .bay I. c.il,.,r.*t .It- ddr.aInt-M. .1 .n,.r..dI %. A Nwi _A-. 94
-,-I ..be, b,, AMOM I-'- No 111. 2 4 ,on ,I ... 1. le.n. leler W-a- -1 assolum- R-Ime $24,
bles y pigue16 en c6modos pla I 16" 6 I., 90 CASAS DE HUESPEDES O.. ,.).I ,.do E 92. I -_;, -to. Pldimll ref-cose. campantrM old
hm- .1 .r I.-oamic.'r 77.-% 21011-e. PrIcil. m6dJ,,,. I- __ : c.,;sd,. we Ilmedo, blilcm, A 1. call, _._US
'"ll"'"' -.-d lef-mer hi-1544. I,.,.. le-ho,
Rom Negnn, Cuba 468, Apto. 317 "'I"t- N-M'l I "- -1- ALQI ILO HADITArIONES PARA UNA-~ 1. I.,.l.. R. yelled.. LQUILAN MODERNOS L ALQVILO MAOX1ftCA SIN" B- 94-14
_n In ... ,". ,,di $40 -mr., sa- a H-MAR"'l-IT -- I des P-reemes. M.00, Fedirou. ref.- $I ALQUILA UNA RAiMEAMONCON
M-2713, de 10 a 1 Y de 4 a 6, 1 ,,a I Numbodt. Tot. VD-11- _IS 1,, I H-5405-92-16 I gE cm ainentos: sala-comedor, Ot'. b.f. giv.d., ,,-om-,,.T
ligbj- can. E NJ,
-6.15 is ,= ,I ,its Ob.,It, _.I, ALQUILO APARTAKENTO part ___ "Oei.. .
E-8582-64-17 Agt, I 1. C.H. 27 NI 258 1. J 1. V.d.d.. L Lu.. Nl.,i_,D. Sal.. MODERNO, EN PrAbEv RANCIA 1M. ALQUILO ArTO' I" Is _We 17 NO Te,
, .." -A .'j I ... Jim. Refoxic, ... F-fiCn. H_=2-54-12
.,am _6", _"
I Neptu- Prime, In- Mo' "M Do PrId, ,I
AT S __ __ N Ill.. 111.1- $32.1. 1. .r.c,: F-Do H.3916-.0-2s ,,,d,,, Ir ": des habitaciones grades, baho dr-.. e1cnql.im- bjm. Tapc,,I, Medica. _St ISZ ALQUTLAN MARtTACIONES IN LA
I= U579D UN AUTO OVFL? EN 77 I I _ff y Focina. Agua abundance. Des- ALQUMO- UNA RAISITACION. WALCON! ,C.I-dj,,d, 1. de Ooci I I Anat .. us dtimire. Camilla sa 1, it, I, de $50.00, Mayia Rodriguez NQ -- -_ liescu. Alimohucu No 412. Sao -If-. Y UJI.P.A. Irdfp- In
- basis ;PESIDENC AL GALIANO! A-EOW, .82-17. M 07
We be., 1. Propi.d.d del I.. Gell.!. 457. ..Jr. SAO ALQrIL APARTAMKNTO INTERIOR, (air, p '. I.
Secretariado Taquigrafia SE ALQUILAN .r.b.1. If lm,, ,7 cbmicat.: 6 mism. .634&94-12
e ,,c Operso6a rAidda y privacia Visit,. I l1wesp d Joe# -men y Patrocinio, 0 e ,mutruir. 5,I.- r Igedo No 204. III .). ,squina a Mt- I
nez C-16.,'S A-l.bacluia e. Mel, nograli.. Intl". ru, 11-cl ... H.1birect.... %pit.diciae. Tend. Apt., .,.bad. f.bl..,. D. $000. 45i). entre Car 11, -M, ,,,, 1,1, colro, I "-"-,.,Pc-A, ol former ".." A
assel. I. .,I.. Q.jDt. ANO termed "'..". Y I'd a do ... loo"d- I'll. ban. oll-dr- I- I .1d.n- I tran, B I 15 en la puerta. alo.,dant, Avenida Quima Nr Intel "" R-81151 AL!MO MAX AfXOM CON LA.
y It Miramar. N-COG If 5.43011. NJ -ow Selertarlaft, Taquisrfl, hfcc, sell. is. 5,,,,Iclo condor Vlsfte... .her. .1. I- d.r, I ... to, b.f. y In. Eas Vibora, Ruta T, 11 Manns r.... SD .of,. a.. Ranuarafia. Intl". Ortffratt,, Con b j=p-dj.mlr.. F-1. .it,. d. I y 2 ... r. LIAVeS, edificio. Informed: bu- d-res IN AGE71LA NO III, (PRIMER PH .to
H_ _"_Is C.% rdl l Ptd. In~ C-IM-80 .go.,. 11 I DA. U= 3 .adIngle- 1-titulos. Erurl.s d, ,,I $50.0. Into,...: B-6476. A-5727. -- ji-6500-82-10. b tartan Ics, oyc Exilo referent I .
PA A HIPOTECAS NO do _77 IVUSION, ALTOJS D LA H -on fete Valdespino, O'Reilly 409. 1 ALQUILA APARTAMENTO VICSIX. """ TJ.n:hl-Ac. ..,,= :11Z II.I., = 44-15
R_ etc. AI.d..I. Ll...J.. Call. A No g. 'O_ MANSION __ if _27324i: -;CM y I 1.
FIE tre I y 9 Ved .."gS ,3 Olev, IlInda. hblilaclones ,roplia. y E-1802-8 do, Rome. I...dr. do, habitcl..... be- at-' $11.00. It.f.reprial.
d! tiernpo, yea a Mart I _",l ad., I ,lin n,,:., ,,,,, SAN LAZARO 2 agosto 24 HaM_.,J, I.. ALIJUMNA IMANTEACI.- .- EA A DR
,,,nez M;iTEMX I _m "A" Y '!-'d- -I '--116' 1. .!bull.. .Jnrl-.w 0-663 *, j I 11, cocina, r0riser.d.r. el-dor, 9-13e; fi "A firess 0 whori LNellead 213.
__ __ _fiCAS-___ ,-I-- I:,(- Y-'c.'1':n in V' ." IOI no. 171 eal,. L Apt,. 1. Vdd*. MA ITACION VENTUAII
Prieto, desde 5%, can dad y I ,O .... 1-16e, I ........ cl :',' I Celle. 11 403. _80 4 I,. III- mOch. -9-A. .1-cil JOVELLAR NQ I H-6512_._". all- .." Cooreardi. Y Virt.des.
Q "On '.1, -4709 tft Iftfor-on": Al-2902. Fronts, ,I Mal,,6,. murv, edinric 4, flc,.,cD, WSIO sa-LIDO, Mucha conelft. Pe- CA ff'rRO". CON TODD RZRVI- 11-4511-n lq apariam-O, do, h.tol-illes. ..I.-on- j8C.'A'LQUILAN DOS APARTAKENTO g. r. ..].., more,
-4- till] K III d T',Q,": ,;"
LI.- ..: as". I-M. b.A.. T-Itnt, Rey y Arrecow .
tiernpo que quiera. Tsmbi6n pa- I __ _ M D_ A "'
". 1. plIC h,..bj-Jm par.. M. I ,ad,,, ,-I", -1-1, or d, I , A. ; I'D- I O" .. cl.l.c.n.le.. TARA- .a. -, -Apararea. rep. Ifteld. ,
gando interest y capital Men. .' ,, #.' .,,,',,"r,1, Ac"71.11- "PellsO ( .- .Iqn l am .. E ALQVILAN MARTON CON COMPAki.
11 N1 Ill In , I P-ARIA-SA-17 l-,r-7 d-. ..ad- de Pr.dc. Ind. ,I
Lual Martinez y Prieto O'Rei. '"' ,-*. :-'.. A; l ""'.. I too Is : GALIANO 562 pie.. "' ,on ,O- I NMo. dr','.. -.dc,.. ,,,,f. ,AIN, ,!. 1 Ii.
- I 7-, 21 1. der.ch. H.y cri.d.n. int"Im. I ; Ene.r9ad. W-0- w--d. .I rtarne.l. NI ell., .:
lly 309. A-6951, 1-3456. !-,.d., Iii. Art-,., 11.5230-wi, Entre Reins y Sal ff- -2 16 -- ---- -_ Ilm-do.clion r.re.. SMW .- AL I.-,, a- Ic as i t i cas, F is I c a-, "" ___ d ..... I in AI-QUILOCERCA UNIVISSIDAD, JJADIO- Willi- W-OML W-505. HNA16_54_1,
11-1111-14-1:,pd: 1-0 "I "I"'dI ',,I U I ....... w"", .-.-.---I, -.tr. slotteciem con comid.. .61.
__ Quinfica TRA4 EAAA HUESrEVEN CON 1. a Is n.11n. IJ SE ALIQUILA H e-I.. metrim-I.. N. W3. '. I;.
i

INtCESITA UBTKF .. si.Si_,N'ri ,I 1' l W-1-- ,, c ... I I, cooln. I S.h I I S ,LAWTON IIATISTA. LA ESQVINk ill r. I ABITACION INDS79NIMINT
Todo. IDS Cursos _A led. bar ap'lo"O' Tell B -6
,- _ld, ,,Irl.d- ,j= tl ,j apartment, Ag U I F ic-, .1 Ii. l
,,,, O., "' : __ I.d. 101 ,, ,'.,' OL.-,t= ,,.c.., 1.kI n rn..bl ca- deIspra. tramml, .1 -it I d. g. ,,: f;..,b, ,,o" "ne, bpll ;a, I ,; I i lce 31. '.. R CON
conihmic,? No ,. p ...... A.m. ., r-..n.- ,.p,,.,.j,. I-mi, .... I'd.d I- I -c-cli 32 "t- 19 y 21'.
. .. I I,; .... A.-I On .1 A-3013 In III- esquina a San Ind r ,."., $0,00. Inj ....... lI,,e,'np,.. C* N-fildle-NI-18 1 Mc Me- In I'M
-
'161- M-M, .Ir.,. Fr And,.. ... In .1- c,,. .tl ... .O- .1 -med ,
1-o"Ibl". -.1" .... I.. ." .1bl..n. I I O 'l.!Zd I-Iffir... Sell-, *N-w-Ii-I.,"I I 0. Dr. Lann, rill 414 V bi... '!"
X- 'I' l," 11 1 5'11-14-21 -: T.ItOl-a.. M-.n.,,.(I.. ,, I., I ,, -, H-M21-s-I 14-0--t., F w 2M. FUMNEX CAPtTOLIO.SK' .. Irlwierd. Nol L6,Is. No m.)- -,
.dad y Or --GALI, Nj) -O- 1-1-3601-82-17 Ill... H-S!AIS-64-11
- -- "clill, 525on behit-16, ,,t,,d,
%-I.O. AYESTARAN p y bef, r-r-I.d.. Ve,; 0 MBIACION CON LUZ 817.00* STNTA
P- MATININIONIO 0 .., P .... NA. II7A-Icm,. -11. H NO 1.13, ,I,'- I ', Nr._',", ,". I"'I","I ON HARITACIONES
H-6497-77. 3.1 __ d.j! H
1, I I I'll.. .1 .,.,. I ......
11 "I'., 11 I- 1--- ll-11- IC,11,Ol NO 111, - ALLE_ I c, .,I.,,, _1-111t. .1 (Ind, Em,),, .,l'.n. I-Mt Emilia N- 31,1_ot,, Dura-cy S- J,.A ,.1.1; ,I .FI,., r.hIJ I NFEDA DO7 MENTE C T,..d I.11 I - __ _1. ..". 'I. '. Q-11- Tcl(. 1 -41. lel.d. Entre Son Rafael y San Jose .I114, J, %I'd.do. T.1,112' ro.wo H ,'I".- ,,O, ,,O; J, .no .O.-M-L.. Inn 4 HABITACIONES: $110 00 "O", P, H.d.62-- )1. 'Eamn, S" R.t. 15. 1 to-.
11-4.Wc-84 Ill ACADEMIA PADRON - hall. 2 1,11,11,ol.... r.o.j.. M-1111o I .-O. .,., I, .dc'. Jc_- ___ Israeli, In 1. on'.m. I I-As.
I ,- -,-I d, I. I ___ ., I, de : 7 d
Wi-xvJtrnuroT67 IlflKrrTAmrNTF _rA "Ll it.' com. ,AA ,_111 1= 111-11I U_ .. LTA. INTRADA INDE. H-6480-84 1.
-,,T-OI-F1. PtImd Gregg. Ill jnsj ,,, i I, 1, _, MILAGROSA" he M, ,H.d.. ,on ,l;r., !"..0"'! I [. vlw s _.". ,ii,"., I -9 "In M h.m
.-- 11 .I'. Ol-Id.d IiIII, I M-1.1- -nd,, Illn "" b,' 'n". ch na,',."'mMar.. ... ,ANI wursrEDES, AMINTAD NO 2804
in it I S rrV 511 Joe ,-. . sm"" -. ,.I C-0,ihd.d T-4-1. ,I, I III, X : C".11O." ,:,, ,.dO, .. I I. .1. I ,d- I .... ,,, I A U"-"%l" -as-I'7 r Z. I ."ADIX Or
', n.W"d-O,,n.'I,' I ...... Ol ii A. C.- Dlllm '. nd.ItOoO.,,[V,",lp,;Lp dro'l ",I,..'. E. -., 2.29 --- ----- j,,Ic; ... g.. Ag.11., A do. ri .A- d, IIIII-1 I i. Be I O ill An
.. A, 111- .I.. II1,11. d-I no ,,,,,,, AhO1OI. m-Ifid.d. T ....... el A V ad .. H-4404-9 IN H-69OD-84-19 pla hbUIAO par. on.frienallo: of,, he,TI I A 11 ... I,,- I I ...... 1- ln,11, rr.-6, 1 1." Ili'ad. ' nl-.'S ,,, 73. rp N E ALQUILA I te I. Id.. P-1. .6d,-,
1611",11" l"11,0-1, he, ID4 111m, ,14OIn, Atli,, TI I NJ .125., N-11425-82-17, irAjjAMjjT. --- -_ P ",',I .P.-ro-lo: Sal A HANITACTON KN A t ;%rmA',"&b -' -Solicit, --t- I, ,,-,,,I r.2R)7 ,,, -- II-- A .. MURALLA .: rmld.,. 2 At ALQ11L -11 444?-04-3A Atli P 1, -- -,, 1- TO A,,,,* --- I CAM
______ - I_ 1.96" I K "CEV-S I -' ..'I. "'-l pli-ticull, ],form,,. Teti 11-42M
n-prz- sm.m. ruk rAFhNTIA rRi. '- 'D 'l-"';:1 1-73A-77 11 A __ _ 1 "n-lo ,Or a hlbli.11-, bell. mt .... led 3 R p moralldd. H-8410-94-16
, I )9 DE OCTUBRF N9 469, $40.00, ,4 "ed.;.""'A7 1O. b.h n','.'mo,1Y' ,oAn. --- "-1- crtrd- Call', A No 6 -V76-84-17
" "": .m;,.-..: ,od- r.l. an 11.11.1. I A, N.,r I, r ...... flanyNTS. HA 1191AEMIAL CATALINA. Mr. ALQUI. ,lAc,,, -1-11-m-l- crimp-in III 1,1,-Io. X.. ,.-pIclvI,,,'-: Ili. In"..c.". 6 a. L. S.Il'a. B-22" L VILA UNA HARITACTON PARA
A-9923 11 bla 1,4 ,11 I 11.1 A14124 "DI.I. -"fl A ,rn .I ,- i,- ,,; ',. -h. ,,.I ,,ldP-,,,dch..1, Oablt,,16n. "rin, 911, ,,Ill- I r-c. I".1" $ ; '. ., % UlAtib. L. M. ]MAJOR I CUAD 1, he 1111, -mid.. r.p. d, I...
...,;:,,, O ,,,, I ,I, ::,"; O!, ,,,l In .d alm-do: "ce, do. I,~ I H-34-a-, RA tSY'A
oh ...... 1 ,,, 'ell' IIIVI. hIrmosa, I-es, hatollsorn ,c- m ..... In,, tJjlom .go. O'. y O
"" I Mellon VFIIAD __ aidjoi I
_ _ ____ 1, C-l"", 11"'M. ,Dl.,,,. 1,,,de,, n,,r.t,. JOI, Tell A-087R. __ __1.11""I. ,,,, ,I", ni"j," I A l NIP,.. Ilo-,1-1, H-4170 92-2.1 b.1 ME ALQUILA AIARTAMENT I -11I.J. emlid.. .A,. portle.I., _. Amena. M7. -We Ag.il. y Arm.oOd.
.1 ...med., I ,109. I-I -ulri. ,I". 'I'mp", on.0.10. I H c'em. '.
" " a 11-DO52-00.17 ,, -0ime.. LI.,,., on .1 .p-Nm ___ ,,,,,, ,1,. 2,4. ,I, _ LO_ '. sal-mledbr. bah, ml- I IrO -. M ... lboul, .9.. IdIn .- ..M R-650144-16
DINERO ; ", I 11: ,I,.d. trial ...... P. ...... ...... ,
, ,;, -- -,,I- b,.,. td-on ,26"73-i7 4 nep, rou u61CDAR CASA DF H0CSPZDK 462543-16 ,ALQLTLO APARTAMENTOS T IIN rx, r fire:
"' p, ".. .I... I 097-94-17 ]SEEN ObCUMKTO. MUr
.,,,,,,,d" Octrlr. Vlcc: .Omll- "' """" Tlbl, III -I... I-Je In 0 edifio.. InformSabre Joyas en todas cantida- __ ,,, 5, Dosed. lic,. to III ],,- .1 M-71M it, 0.13 y 3-3 except. X IT-,Q.toad.. 11"00.51 .h., -I- Jnquflid .... H_; 7 jl conceit. .in
'c"..1c. I.t., I cm ';'. IS ALQUILA UNA WAS
""' "" I co., r 'Incil ,In. I core On ,I -I.-,jel I.,!- r.m. .raoi- ALQUILO $65 i M.111.Il. Sao "All, q.. Wawa 1.
Gregg de O.RsP6 31 O . I A., 71-82 17. "a., fcm-n: Morts NO M. alit-ff Sr. Lfte. i V An" 657. ballos.
df s. compramos y vendemos jo U_,30,., D.1"111 ]I lcfcr,-: ,_. A. It, MON, UO
I .--. 1 in* H-A'54049. N? T:I. E5QUINA A HUMBOLDT. A il-sdlsp ld 11-5242-84-19.
. yaj; y Locla clase de objets de (AIRE ACONDICIONADO) 1-1- do La Hb,., rrsou, y .mpll., APTO. AMPLIO, 2 PIEZAS 4x:4 ko'naa dr.. III T.1-Wan El M.rd.. TNO.Ii. c-cf, .... 81 CASAS DE COMIDAS I. ,I. I I b III ..Is ALQUSA HASEEACION, GRANDE 51 A MAN IN ACIONK$ US- $US Y
valor. Antes de compare a yen- -p .r.,:--.-,-i -212. ,.med.-r, If O.I he It.- nros do free hbftAoJmoAa I'i.:
On 5-local Ilooft.d ..., pi: I.i- bafio complete, rn ucha agua; ... do heii, intar-I.d.. .,-III. 'I We. affua. bahl, patio, Ind.,andren- Sj3.LQX 113 aul. 11. 29 Pop. y L. 213. Of
I m. ventilado. Cocina gas. JO- 1-; Md.. :. V- ---l-- SM.., Mt~ 307. .Jeca. .W. Varied. H_4217 25.
der, visitencts. 1. I.on. de a.. modern. I_, V.b
"La FavoriLa" 1;O.c1,c-I. ;mp1Ud A ,1,, ,1I1..c-aDd.,i.*r: A, G.r-.J. .12, c,,Oic. ROOM, In- MUY
THERMOS, 21 Y 6 I-rm'am- -rtamant, A, h.r-. rl--- erciell.do. Infar. -'I'M 3' *'L .. do I. -27"3-17 veilar 261, esq. Infarta V. C.- I -_ H-,M ...... PEOPIA PARA jATSUNONNU 0 DOE
I Anim" 166. M-3315. niect, T.qOtSr.fI.. lenal-bi ,.Mid .-M. an nlyge..d. .An T.IdfmD. A-1546. 114P07-83-17.
S.-IMM. Heber. Iap.,... 11 NO W. a.. ALQUILO: APARTAMENTO lif0miR- H-3003-82-16 .T"L.A-OSr TELEF ATRO ^1 1.1-0 TXZBCA Y MISPLIA 8 McA6m con saistabote NOR te, Sach asI .ni-lid.d. S .... 1, IsIll... in.-. Artle.I.,
q-224-64-3 Sep. cilcm.. E.'ect., --- .. .. .... ABMJk bl"n.- ""' -= -. p*ONOS:
__ I- d-d. Is. I d. 1. %r"d,"' -M- S, V.d.do. TrIfVJM-.MJs..._ .des. fall _., .1. coal tp 2-en- y -% -- =to sin mifica. "M dl. feel 315 ,III, were says I, SM NouL
a!a '7 24 r dos I ALQUMO APAR ANENT A, :, c ...... M.po. ,,,.,.,,. ,art,, be- armpli, pa.m.. Be -0L.d. da 1. iari.
PM M tAS DI AS ,c 1,14 E- ., compuesto SHIA, Corr I. IndepOodi-t, sa.-mad.r. I __ con In. me, -;ia. M-6172414-19.
- ____ -_ ,C, habitaciones, bano intereEtiadoIT ',' 'i'..,"'.n.nl- '.. dc, C.m.nI -Mcir 371 He. so. reter-cl... coadils ru.dra Carl.. M.1
.. --med. Pelson.. .-..I-- M."Oft M."J.. MI. altos. CASA JJAOI; LP VJVM 2 AtTA
CANA 01 CANTINA CON COMIDAS V I. I _! C,,,r,, D._,,Iv
67 .,I"". "",.,I'.. -'r,". ___ --- H_.w_ 7 I = od. se-io.. $5.
PIELU b-"" I'.." .. ... I ,".,'r "l1..','.1',',' '""" I-1pantry, cocina, cuarto y servi-, .. o.,s-..1b.fi. c.-I .... ... M. I.. I VEDADO
, U e criados, terraza. In] ..,ad d.", I 11". idea "IM. III I - Made. W-mil.
Ill. IN, IAId-.. "" "" r W-1414.1
CADEMIA RABINA 'I'd I I. "' Cio d ornn a i He, ""M ,'.I,,,, Dc..,',7.i N' -1-11- -P-1-mr-e d, ""r --.-j All-c' 466, 2 p..., deirlh AD, 5- LAcern Mis 1 bur.
1. .it-2 11,111OD TH. 11_61 _Is.
'11.Op .I"' E .111, 11 2. ., 19 I. May,. dead. $65 DO K-SM crlll.11 11. u.no. -O- ..". 1.... LU4U xO .."'N. P 112 all.. Trif M 101. ,oil I ,- ",71161 __ HV.-_7 _.1pIlmed-1. 'C"I'l W.- 1 N Baitolo, encaigadu edificto 15 V'y
w. i.I Ill., .."'O.O.1 .,I r O. .. h"-OI-J,. r,_dO_ rr.,,,,,,. LAURA GALBAN I;, Vedado. C '""'n-n .' ' F-P 1,l, ,Oi1oo4,_ AD. ,I'll, .11, SE ALQ LCON
:r Is-. U", I IId-1'- ,,, -,- .... .... " -, __ ,- __ ALLI -28 4-1- I .1; -_ -0 VILA Ct ARTO T SALA IS
"I I -S..'I. II-l". ,.I Ic-t.. ---- A call, or in pi... pr.pl. bar. oil-IA ;;.m-. Imics, -I, d* c,::, ,'",, .11 H-50D-82-!6 - I ,1. UL'."Pd'rD1I 1,
IIII-M! 1 E-d-- I,.,. 57, VEDADO 1 .r,. N, Illc. .IOLOI. r.Dl- 11. Me 4or", ... mrl.. l.f.lo, I,
- I- I, 11"Pl- --- ,, .,_ I """ ,"',-O. ,, :: ... ,. _11, ALQUILA AP A RTAMENTO, CA] LV N__ IdIfirl, it, Np--,OI- O's y $I". A1ARTANAtAT0, SALA, I ONE I., '-I ,.,,Ibl.d,. 17 N -I.O.1L.L.OrAr ,d-r1O.bI.0.nr, ..1-.-O., ,I.O. ,o "' I I Pe,- Z:111. I.I.rm- A-iari. No In, -O.... 1. "'."'.1., d, ,,,,,,,,,, I 't-t.. I.". "Olp" -,,,,,Nn,';' -,ol-il 1-111'o I. ...... ID. Er..... -11. it. 1. bodoa.
"';n r ', ;11111!:: Tll _,-, .111-rll 6, """"", r-,e 'Ic Al,.d,.d, NOVI33;.-.r, ,.: r,,,,,."',:,'oi",r'__I I S., I oo 'r
it. .1"':11" 'IjIj.= I -1.1IrA" CIr .. ....... ....
rr of CULTUFLA FISICA J, ,:._ I"' ,-O." ","', I ,!O ,, 'Ib %.: lad, de Be,. lb. w l ... I. _6 &84-17
c"111.1-, V'O."', "'. R .... ...... ,.,I,., ;-I.t','.mdr.1A r."I ',,,, d ...... b "_6--"-l' 1WFIF11INCIA PARA FAMLIAS. PIFAI).
.--- "'.1--il. TOO,, ";.l."", s .r',c" 1.,-,, ",. I-INAD Cal" ,IN. SO, I rdn"i- 1. -11. d,
,; c our ,,,,, 11 I 7 c.""I' -i' -
_,., d, .- ,II "',". Necm: W, I.-I", , ;'l-,,,, O-,.ad. .1130. A IIII-51-ill 4DIFIC10 "I. t:ASALLE-s N._.Dl,_EX.1 Oct- A in -MOOrn 1, hImb, -1-1 -5,16, C1%1lI-, OI llq.ii, hbltooh
-
""a NI '7
CULTIVESE FISICAMENTE, c1l-1c.d-- PId. -".,,,-n I. ....'o, __ ------ !L
I sehora, hags un esluerzo y su L_ R." 1--mc' F i" H i.I.QV-ILO ICAIR.-Cl- AMIPLIA Yl '-- 2. I-11, Nert ... y Vrtld... .III,
0 I- mt. h.j., ,I", Act - I. I c--. pl.;n. perem. .1.
- -- -.-. -_ -_ 1 92 APARTAMENT AYESTARAN No 58 m- D I E, Vrd.6.. Alarl.merl. sit.. ,I ",,MO.
I SIAN-6CAR74102 ___ '
p4rese. Practiclue sus ejercicins Al.Oft .pArt.m-Ir, 1,-- l.j., -.I. cd,,,,. ,,r,,,i,,Ihn air, conilill-, Illl-i, 11--rimoll. AN.. Won H dl. T If I H-nU-B4_1a
.. ,I', .1., On X H-1-114- li V_ I __DEM I A L q u I L, ,'-,,d.,r;e "".. l.',",'r-'-",",':, ,I vcuh U69713. -,, ,,, ,.-,,:J-'- ,-I. ft-I .I.,- d";:c'... 1, oil.o.- '1-1. D.fi. ,I.".
Ed I ejessiel".I.Al UI 1A Y tA#A-ACION CON 0
dia iamente con constancia. La 1 .. '. '. ""' ral- I,
A-I ..... I -. -.,- 0 ---. h.fto 'Il"I".. ,.,,,d 1.j- d r 1, c-;1 I;r, la. r, I --- --- -- -_ I'M Calar J'11, ,' ,, "' :,12 441.11 1 ,,,"; ,.a ,,.m.Jl"'d.-"' I Err., 0 G.raj, -trs. I.I.Im- 1, ,I yj ALOC In, HABITACIOV PARA NO em
i" :,I.', ..'.,7 "I,: 11 DNA I I
ucaci6n Fisica hace Mucha ,,,',,ArJdeZ 4,,' J ,- 11 A- ,I -d.d. r- d, sec. I. NO, 'Irl.- ..l. .ru.d.r, .-rd- -it. I stempre .,,I. Case f-Ill. mor.. ,,Il.r IM. H_ m -I
I I 1, ..", 11-4I In MI.M.. An I. I .I -1 .- ,-.I-,
11111 I C-11 I,,I--,, I """' ___ - P11, rel ......... A,- ,,. I I,_.,
- T w ... 1,,. ,,,,I I., r F ...... sO
OO,
. ii, SAN LAZARO Y MARINA I-ii.m. Sao Nic.i... W ALQUILA RAIDTACtON ANRXA NApor todas las rnujercs rl H-111-2-111,
'. I 1 7 I'm- ""' "",-", -H"..... r-c- fil ,I. ,I I -Im"T'.- or MINE AXVtll AIAOTA. ?Crr 1111I ren ser bells. Visit Cl rn- ",L:",: '.',',- ",;, "", .,,,,,,,,.,,,, ,,,,,,, I .bi. ,,,,,, ,,_..Di., I ," 11%11m, .mlchl-d. c--d,, I !] VtnADO. FIE~ At. NACID. EdIfI.I. -c-, --- I, I Ill~ H-7.1--14-16 L.4 .roi Nh...Vyl =1.. do .1....IIrT.oJ..b5.Z
_ ., lid h" ', ,.I. ., .1nul .. 1,,I ...... .-I-en- :.I- -comdr. Ilo- Defin. gran Patio A[QUILU MARITACION A~ H-655444-17.
nasin Femeninn Ambrioso",','.',',',,,,',,.,,L'.111'- N----I,, 1-111c'.. __ 11i.n.d.. .1- 1.mb(en .m'_-:-',-t- d, 1.11, regla I .
o__ C'I)T.8 21D.1111'. V,ld'- I "' 'Oil t'll.l.. -l"o., It- I T.Inhik. 3 1- ,1-d- AS.. ..i..A. 10. JALQUIL* BA A IN Al L"A.
DO., I -1- h.bl.Il..,,,. lr.' 117;,,r..d ,c .... .I. derle T.roble. .D.-Mem. .M".. -hd.d. Avii, AID. pM:
WOO mensuales. Zanja 363. -1111111- Apartannento Arnueblad D. T,16I.c."T ....... b P, I I es"". "o, i ...... hire. "" r JOI. I
H-4VI 77 24, ad -,.,21 I ,- o IcII dI 11-1- g 1".. U-68" E-MM43-17 A, ... elVI San J-14 B.r-l.n .... Im, .A.Lcn1rOcp. ,,$I3. A h.odbr. .61..
1 "d"". I I'll-, 111- O."l."o. -1151 NI-I S, III. d.. h.n- I -'-. ,-
- I Me
11.1_ ___ ___ .. 4- 7 0 --p AMpr,. M"M"M I'm ."V"
2549-69-20. 11, a]. rO-311,1 ".
F-IM-TERMES-GE il 11 $40.50 FRESCO $40.50 "d" I ill, cle-d-, M-18.18-82-11 ALTURAS DE BELEN ALQUIL. .ABI .11- 1 : S -lid. Me U 510
NERAL __ - - T an Joe, I,
70 W ERES PARA LAS DAMAS I ,. .. S11., c.md.,. .I. --- --a. r. AIIIUILO AVENIDA 11 EA-j-C0.,IlAIqttIo krar--- fc.c., I, -p1jus N AMPLIA Ms. In V""
.- --n w .1 ARTAIN N"ll Alola-11, -Mfl, I", Apllr,6n Alm-d-, ..."..'Ol. 1, c.md,,. 2 I-- .-de.. D.A. -' 1_- con I-SO de ..O.. ..Irk_._ H-BESI
F a -:Tom -, ciN ill I THIS F.-..d. 1-1. "" d" ""' d,, -eia -nim- c-1. E-1,,l ,1.4. I I DI-Ire. ..I... Case I. ._,._ _..
MIXTUIPACION DO VELLOR r.9 FI..C. I,- I.d.. I., I,-, .1. ,1. r I III- r,-11 11-'-, D-- I Man J.ho. Be.- S .I ;''I-d'.d .I'.. 1i li-,AA J J.. Mo.- BE ALQUILAN 2 WASUTACIONES UNA
TO -..i. ; ,. I. sf5. Ind.,- AD-1.1 M,_ -I baft. ,,i,.dD A h mbre. abl-. orea
11.1141 ... I .I., Dart. Or, .-- L"I I" "I'll Irl" I .1--c-d". -.-. -I cr_ ,,,,I'd,. -M. A., .,O. his y ,,Acr- """, .-- 1- "..'... Z.. b. 14%,ll.c: MI-1-1- Iiii-l" 1. 1, ,,- _ 11.32.1-2-21 1,11I -el.. S- Ir ...... s) .1 ... .... : I ... der. I
'I - A= 4-IT I.-Ill.. .1 -IIII 1J.,Mil. T,16f ... y
6"ol .... 1. 1. III. i"I"-'. '... 1"', "' """ --dor. ,,, .It.. Deno '-pl-, 'I'M. ad., MeIt,. 11-47241-0.191111. ASIA Ind,
.041 .."o. Dr. L .A.. tod. el di A"11. NO. 361. Ler. pt,T.-OIC r I DO i-, I~. D .... ISM AL
It I 1": E111110. SA I K AiFXA
-3:,.A1i,.d' 1,,: I IG-1O .1", 11 O- l, 1, ,',"Oapsr!1. me' 1. 4 I. GUEL
It- car ... bi., Miliod. ,Occlia ,In A 'L',, I 524 r,cb,, y G- ,m. Z,"A, p,,& BE ALQUtLA UNA RAInTACION ANIXA Tellif ... A-043. H-66115-84-17.
2. A, ._,88 .1 bafi.. fr.r. -Itilada. .fr. con ce,
jer.... Z,.U7' III- PENT-HOUSE ,,, --I?
_ TED SY-RETAZOS __ VENDE Inf-coll d. A ,. III 2or. .M. d. ges. l.f.rm. W-Mils. HABITACION: $15.00
- .... p in. en el cols.,
-ndc, ,I Se alcluila octavo ,,, Apartarnentos Desd $60.00 _21L"-1.1-il Sep H-0919-44-171 '.- 1. C.-cl. III L.,shil No p Ibbl,
Importallores ll;rectos. Aca. .n 1- ,!!','- Nc, %- , piso, ele-1- ____ 'co'
lbarnos cle recibir Ull '!"I ""'I Ar ARTAMENTO ,.I.,. I L .. ALQUI DNA IIAIINIACION JOVE- rk
_ Ilqll*
VELLOS i nmenso; Y -1-h- 'I', -":"';I 71- ' 2 ;; "' ador frente a la Plaza de CA Enacrada. I media ,us Toy,
1. ,,I, ,,,,d,,, 114 b.A.Al..r ges. un, habRad
Con Agua Abundante hr Call C.I-t. ON' nI 1-1--c.-d.l. .,c' -- F-ent. ,
so, I g if. --SRS-17 pfl metri-nic,
Surtido de veraw, vi I """- -in. P.- hn.rbplla.ylb 47rARTANIENTO NULNO, I I 15. 'mcoN al 11 re-Imi.l. Tt;r..S.r, C.rlue 16 en.... do,, r Alm-ell I-K..
Extirpaci6n radical de vellos "I"Is Cla- EEJI . Republica, Es un verchadero ,,.1,,= ,ode lbla,. ,,,, Iroclolo___ P- 111111- I",",".- P%' sueno. Tiene led .'P'.';,=. '.'I-.I:: "'Farna. Ruts H-561 _N2.26 ALQUILO KABITACION AM LIA
,is de telas y retail ,I", befit, de Irla de V., I 5 1. call.. A... .r
, P"la ,is- '_ a In clue Ucl.'- ,an... Au.". for PO.ron,
J-11I.&I 1- 111.dIl.. rallo. .l,. Ila con en-bles I sol.,
Je IS cars, muslos, senos, etc. Ii de prectos. Fl-ldwitn 10,dz y ',,o*c,',':," 1-.K 20 'necesita. Veala AyestarAn 420. It-""Vi.].. I i.16rM-, Ew- No H-SM-14-18.
,". "I'll ,O I, "I uJrr Is scene. Lagunnes, Sin .1 ". .
Trata iento scientific garanti- Cia Muralla 322 :iN. _"..I.I.1,111. 1'1.,.d,,. Informant B-6479. ""'l. I.% d.1, ,.".,dial d,"I,,j,1rl A",EcOm,- _634' -W"
zado. mSefiorita Zayas Baz n; N' C-87AG-311-- -- .liIDI-11 .1.1 O'. .,. D, I .1 I .I.. CHATEAU MIRAMAR' '- c. 'pie, 0"
,. li-6077-82-17, V-7, 1-4 C-1 RAMITACION AMUK13LA.A ANIXA'AL
N*) 40 -,, LQCILA Isell N1.7 85 NAVES Y LOCAus
8, apartarnento 205 Tele- - __ ,I 'a ...... Ald--. __ ___ __ H-a- -', ARTAMENTOS beft m-ple p.ra tomb .o.. O-RUl, MLQUIL0 NAVIZ ons COLUMNAR CON
"'. F--, ", 175. 1, -,, SEA OUILAN APARTAMENTOS A. -_ __ -- AMUE
fono U-5509. C-142-70-i Spt, I _, ,-, ,, ...... ,,Il ....... ,,, I il Y -ntilcf- -Ill, ,ImId- I. BLADOS 217 "A". H-6811-84,171 emroso y III"_. SM; __ 1. y
111I VINV.'O. 1. 'ejeun. Y do, habitcl-se, con psons. CAh .1.1E, ... CM., IN H-5197--J..
=111111O. ",. l .11 ': . -..",. I O O'll" 1-cl, bell. Ilit"I'AldO. l'OL'Inl li' ,, SANTOS SUAREZ A.- I I.Ir .... I.. laea .1 me, -, O,., -t-et, Inl=il R.--Ji6O I...- IL
. A-111TICALIAGSO-TH4 l KURAVEGETAL ,:,,,, "-',I'c_ _11.11111111 O "
'.. 11 O711 OI l 1 O ,1, cKI7%,,ntc COii, . SNI'A
,I'd Olt I p,, ,,., I.,v,
I. 4, I,,,. --J" I co" I', I P I A
L' '.'."' '."l '."I"'I '.' l' 'l '% ....... ___ - 1. I.' dik. .enan. cnaaaa. I UILA AMPUO If MODIMNO LO
I ,..bid I ..... -I.. -;, ". ] "", ', ".- ___ ,,, III. S'. at", N R.I. I Mo.,; ad'. Aai a
,.,.. V.d.d.. r.-I JI-oll., -, W, ;4 NO RIA "QCINk its S I "s _I ', .! In -,.,:. ,.m;i -11. 11 I ell"'RI"'I"'.11 A ... "I
I, I n_', l 1--d.c. ITIM- I., 1111- y mile Mr. as ..'I.. Z17 T:,.I.,I,1. .14 OpOrm 'Al....d.- LII,0 I. -- 14-- d- ,,A.._., __. -. SIA I mc.t.. "I'll III 11 I,!, on -113& ,11, .nurbl -i -p"- ARM --a
"'d- I It- 11111I.L.I..11111, ."t"O'. .O ............. _'_', 66-112 In ,I I ,I S-5171- 1 As. .H-03M led lot. M 139-2112.
LIQUIDAMOS; SAYAS $1.99. 1 ...... -.'Olcn_ , I I __ d-mu On ..... II R.I. 11 I-- En1-1.1 IIIIII, .... ... 11. W. I~. IsAIRITACION GXANNA A H-.I.-.-,..
"". dl- I-I 1:."'.- :; _,. I -_ INK AL.Q.VILA
.. -_- ....... '-'I "l-APARI'MilENT6 NAI.A.-Mi...., pe'so
Dc ,Is 11 I 11,, ... O 1. I moalid.d. V&I. ..
. c. -,,,.i,_!,. """', 'C I I 11TI" I 1111111 Ill ..... d "., 'o" ESTRELLA NQ 363
: : ",D_,.,,,- 11 O1.1-2 11; c I- .. J,!:_ ,,,, do' N' .,,_. puma, unr """' 51cIALQUILA AXrUO LOCIL PARA OFf
. I Ass, ,.ad:" R-MAL"a I "2. 'll".Cimarrit 'I- Midi- AlmarM Mo
Blusas $0.80, Corpinas Muhj_:;. I ,,",'' *,_ ." ............ 1 , "
,In r.t PARTAMONTO A Al-A. ..,F'd,'f l,' i dd'. ': ..",'t'.',. 'd' ""
VI it. core 4114-)
lilarrientIll $0.99. Payannas $1,75. -%Oa--. ---- ,..'I ,.,I "" A ""
.1 , "oll- __ - __ .1, __ .I'.,. I .. ..... I- ,.", ..C.. I. I ,I, ALQUILA.,A -, '. I. .. iini-All A11.11 I All, , I, y I, .'I.". Alml.c., I .I .do,. d,,u 1". J,111-111 IZI I I. '. 1 bA% 1-rill ,it.., I-,- M-1- 1 ___ ___ eso. a San RstcLH-=6-0-J7.

Batas $1.75, Refajos al hilit I ".r., .. ...... ". I _I .,,,,,, ;ad., I il I .b.nd.- ,1.,-. firsecus Wr- ;. 1. A1Q.IIA CNA A.n.,C,.N CO VU-34 ___6_ -1111 -'I I 111-11 'A' 1 % '.1c,"I.D., O.A.. .Ali. .I ...... I.- __ - ____ - I I i Il dri. N. 1. D,,cl-. I1,114.1-- 17. b.lcI. I.A., recl',c As- -E I LIW PR- PWS- IELA
so. 11 'in. h% leler.. HMlMr.,o5_14
: 99. Refajo-iju.staclor, t-2,Q9 '. ,', T, ,., J, ......... I 1- ..... I 11 2 P 11 I E--d. W..." H-SM-92-1-1 i- i, Me A Irell I .,-I,, -XIO.. C- lsdo NO a, IO,,,M, ,
I ,, ON ,., LQUILO AP H-413-34 17:p"
i )-l" D' AM' "" 'A" ....... "" A- --- - R DEL VEDADO'
Ili ,'I; 11 "ll, Ili 11 Sr. Al qtll.A ,.I AeAfCekM-1TD 11.1 I 11,,,, ', -,-. -- 1. -_ --- .Galia" Neptuna 208 entre n- ,---- I'll, ,.,,I. I,, "I'Ll.()Fl(*IN*,l Ill ."I",. C-. _,_-1111 ,I'D. ,-O '.1- 12 N, 63 C 727 entre 29 v 31, Vedado.1 -)). n ,mw- 11. at, V ALQCiL, _fj_?jA_ .N b. A-.11411:11, ... %A C.MEACT&I..
- I",, ,,,,,,I ... I F-1, 1. I : Rj.,T-.6U,
6 T -4351. JI il.,2-82.1D "',". ". Ali_ I m711,c.p.11.l I 'I I ...... I D I. A:OTAN. .-III.. 17
I __ .1111ii S AIA_ col oedor, I ,,;O 2 habitacio- Z __ Ir.d. it, rm- I j J- dustria y.Arnistad. -: lit.. I "'t"m"" hij" ,!I'b'J.,' _14 Ved.do, sdific!"l. ". Iloilo thlac
1-1-5374-70-10 Spt. ...... Into-.,: San Nic.1" N ill.. IfiTm. rr-rri.I! rV ftmd.,. olon,
REI ACIONES PUBLICAS Bi ACUIIA; aLOSI1 WI -in.,, ,I .11 l, -IdIr._1"..,1 fin ,,.IejadI .I ,III,. Alto. y S.I.d of.-. A-ines. Tincerlo.
I --- __ ,_:,' ... .... ;,n. ,,,- 11.111. ,.i. ----- __ nos Agua abundance. Alquile- 1,, e, ,."I'. rigmd,, y -ci ... d,
I 01,.INTE 113 If I ASA TAX DAMAN, ME 1,. ,.,-- I ,.- ", ") ........ ,,-, ; .., ,,,,, d,, ,-,l-.,,, I. -- I O.6. .N". --, -1 A1141 ICA1 A111IT-OlTna A( c-d- 1-f-Im..: Incalead. N .... H-678044-17 H-52811 =
I I 1 I I I I .- I I ,, -'-:I
.. I 1 I I I I I I -; I I I I- I
I I I I I I 11 I I I ,
I I I I I I -1- I I \ ', ,11 I I I I a I
,#* ') I,
Alo-CM I casificados, DLUU0 DE LA MARINA .-Sibidiii, 16 de Agillisto de 1952 aasWcados I Ps ,-, 'v
I I I
I I I --I:,- --, P.
I .
I I
,
IN S RES 'AIN R E S 'SE SOUCITM SE SO SE OFRECEN- , I st 1- (i
q,.ILE B E .- I ,W 0 M R_ .'I , .
,A L QUILE QU I L E M-- -- ,FRE , 03 I QF=j"f1P-1-- A
9S MYWt LOCALES U VEDADO, I 51 JEWS DEL WOKM Y VWM raq COFWa-M 114 A- VMOWP ils CRWAS,:- CRIADOS- 124
- I I I
I '
AIRUMA I XATX N I 1TWORL xdisssxllj T'l JLA, T.'.IISOR, A Ai*MO J11111A VISTA) lt ft :%%; JA ZGLN*i",a XPCKACNAv'pPksA AN OPPINCE SUCISACINA PARA *"W"r LALVANDMU. CON "I'MAKIN sJOrvarcs sAill -4"JAt
me"'go, an t:;j asasa Cament Me A A oriss, P; BE
:M No .C-.- A- -19 A Jmaa W7 A-GNJ ....I si.Oft,170
.1 ..M.. DWAPI laormaerse. E I, b1darl bdU= *-6dN, ft. ON~ vamakerm rv Par ;= = 4= Pass .
sam" Send Y sessam. 3 Is. U rn .- ft-6.,Il" ex. .= wt. 11X W-02k .", goo. dwaymne .fana.d. .lZ q, _W A- Ift .2153 I- M-15111, ,11Y. = 0 SON,* I data. sm: inhturs an I I
, .-O.= 1 30-Is"I. sa-lans. .-.n. d- I IN, mg-lo K= 81411 I I R-m- Wis. ZZ at- at, a 410 eirvionsto Jul,* oz&KA ACOMOBAS, Cox ,&ili JAXU"u l:lr
I M-out-i'l. ,Lj-- -= L- .partanneew P. R POOL do I Asamaride, LNuaMN&
SOLICIT", WUVKACWA as PAR. r!gges, SE
41 WOU4*-]& MgMb.&n d-87#-,= 1C= X!,ffTA. P,,,=C Aw DO 0 I. a. A A NO. -.S OOLO"R "Tas 'CON ounde-01B. M. Hropi-, IN domainNIA I= UN = T -- I I d I; u.- I I ANN, T.No- V"# tods,
ON DMM"' ALTOS. -K;7 I L M-013-in-IT. 1 IL141164 lall
"', ITI-11", rademasam. .earn.: 11"LanAl T.I. 1- al nammign W I IT , :;, -C_= natess Tneatualre 1: = I. = mu.- I I U-N M-11 ,x-npi ,Lo
I ladenI ee. Mkorses Pdol. D.st'-D..6 Vib- DUMANN: -R MR ... I. ... a= ---- Wax-ia Csk". I
. ,. Mr. Ond. 0 I B... T
stood " imla- V ,ak= go I B.cm"l-,Il. _NWIMlo -1 21'E r sib. CO ORMA CON UN' damus
al No, orlad's hmmM- hudleadameal Y 114 1.314L L I I :L r JS T"SCA all
- a..
-1 ---I- '=',- na -1
earned. as %:E se- ,. -u 'adm al j .& -- I
&4&N laffoome So WIN MAXGO6 )" 106 11A. re = Me l.S, dm I
. mrd. -.I. III 1 =- = 11I.LAWIll UCrTA. CO S.I.d.- 7 NUNN, I*% mal enjuague y peor ap in.. Talklesus 70-21 8.
- = r X isud.low d
- ". -v-1=.B- . a...,- SRI= I do A I ia !a.--
SE ALQUH," DOS L43CA !14 N= 11 No vM" "to, sum A .N.t, -11-t=* -d' .- -%' A, 1. tado Hame a cualquier tintore- W"
ALQUUA ME Arn. Olha ; "' "Sunda last, -get- Oat .ad., ra ,amea, Cub.
"1= 9 !!' Y-'= -U' """.. == T.Mosen, X-11111L "
.-I. do I F Mideastern. J." Ap!r. Talf, W-Snl.
in, 13 esquire "I .Oulde. .IZ = mmme rr,:,!% ellu. carvift.. S. A Am in ro, pero al usted preftere on IS- IV OPERARIOS
; I 1" 9 A U. 'N.Mil4s.17 lip-on: in.w. '7' ; X408-103.16 II! 2111.41113115.1111.
5, = $13eOrOc y otro de. On" L' *. I Im 6 Quints AV@Wft I I -- I ,
es. ---- M4811.81-W SJ4WI i vaciat inmaculado y admirableAM AD= A CBL49A 7A To. ow 14-31, IN OPINION UNA XUICBACJSA PAR It N OPEC ,= I June y Pat= Kc ,j
Tu en, $200.00. Inforlism: I,- --= = : -;.a,,--. Jan. ,' M 1. A ",I. = -. -- asuld.oades, medio Stout mente planchado Ilame a "Cu- ano"ANCE JOIn-,Nxxw =
T VIRORA "'I., PC a. UANL DR XX"A'gp MMKM LU. T'l"i-" W I -1
33 i ,,... it al" 4. lavas, I 11c'. Ia No _=I : R.Bar-in-lig banart! FO-2380 y F4761. IseirIesecian TaMon. DO-UM _'
104t N canor dk Cam-, .. trartoo!" blatto lit
11"Irle, 1. A 00 so "" = .10=1 "I. = -ft"M -rid, Y .-let. chat.. iwun Nm-,,W.= R'M L -"I'. A go antre 3A.A- I
j; 0%1'6c= d I R41SER-103-17. I", rCUI
.Vbnor.- 03 OTISCII KUCRACE
po. H-454-85-17 L Paral Particular a Re ww iz lurp- 4 111916 cAd"T PARA 1AV m wo6m ,"' ,Ma
I .L I rel1i aff 3 IJAMP, .- dallloularto Tt
AL411 Ad el = i= ua do 1. VfbN.yr= -. SILASIM, X= N -. am- 1YPMPr CA I. mea Id. ... Im. art". A AR ROPA SINTE- 129 AGM U
Par rtm fr ft.)V, N N .14-114,111, '111, SOP. I ties W" A OWUMOK '
M to STIM % ULMON VIDAIN) CALLS is d- Portal. sal., conoold.r. --- iwl calla dfa mis usada por
' do mialless. ."no : R.11.1ose.I.A. In 'Tom- C5 VWA
INOZ a. Interred YLOPA ft'. 34M SOLICITAMON AGINTU = ,I:tuc-- d;
M-1 4/4. Is". I.= V ja SAL VVMl. I M4N$-lU-11. AN
LImen Re.R 'na r Weo It Cr113C11 UK SEVEN PARIS lgmvm- 1. -T
6 Lmasy caballeros "Cubanart 1- villas. Rare 1-1maelm P. "Moi. 1*9
$121. M4N& Varts. do a XL ba ulml to A it .,m *tbm a- awww iiiii;W6 equipo sintitical de,411111. [RAL EVA viti.m. .f: ,
11 B-boat N.lo.' R.63%-".Is I .ta&ga. JOYNN =1
Is F"---, 110, 0 r denXI.Massat* PM- 1. = IN.,
posque" a (no vocin"). man .. Air del man"; A Za= NIS I *.to cl=lL '.M cor aaae seed Nucleanihir"
tw d .-it
PMOPM) PARA CNOiKZSCtO NIX ALQUELJUN LOS ALTO LA CsI 92 TOM- 39-W.,!"I H ANIs. iBeneficiesel FO-2380 F
I Calmad. No. 701, entr. a- Ing , LUT63 SbAlkft-., XW OZA U= IA',' ,*.. A Ts
, d ,.I- do B A. As. A 7 Am~ ' L 4 a-9.::.C rl*r l!RYLOCAR ISPASMI 111009- y F4761. iLlimenoS!
:N." AN MOZ I 1. -.- - P- L ".1 I
NUV MA,40VM PARA tAlls...'".
11473848-11I.113 ALQUILA CAAi. PIT_ 11OLICTIO -= J.t-M rTV"' -4 1 .
- sathdrun, left- -A61A"' tnaksoj Pa., hum. i tatorma.: C110FERIENDIA R @x Sao" PN.@RsWJI14L,
- 940&SM.89-15 0 LA OC "to --- = I== '-=X x ,,Hrmsa-, . 11,11% DESCU9NTO TOR ENEFIMP -AMWO LOCAL MIDUlTIUA Iff IN. -.ad.. d. hand U Cria. wilefts toods, distrilaukir r"u$m do ;6
; 11 A:'- = 1 J-;-!%= = -. a:-= 1d., conalues. -11eW I. No all. i"'""' A*AILB m "a' 4armarda an moom jonVantant, A* is 03 9913A COLOCIA JDVXN RIPAIPOI- I tregar y recover su Tops, en el
-11" I St. 103-IT
ssr = ".;. tNa i.m-PV = due Y Mile, W.ft "a'""a"" C4MU.11. -m-d- Ia poss AProanta. a.
emrnn =nr =. bBft .Vmjul on. 13. 3 .,a I. :OLICITO SMVTOnA MMOS Do AN P, A)I m M".. Ant ... assidd. Lt- at,
" _ -(- .I- U-MI7. R-OM44I-18. ., ourvicia 4. aft let., as 4. ;! I@ P. Mr. Calla 17 U-11111. I 1114014,114-18 mostrador de la Tintoreria "Cu 11-1
,ENm
ler UL'ws, manta. l1aftionsis Ir. Con- CALLE 19 Nq L5", VM AW -ANTOSW AIM "I Iler June. Voltage. U.In]!.i,!N, !! "
I
W- 11 X-3653-113-11 E. I. 1.7w. I'd.. )VBN DIOLUA ACAB"A banart", laLro" moderns, cle
maai man, $40.00 de, .19.1- C.1,11M. .1. Y -.01 g ;M h.bl. t.L Cuba Doce y Trece, Vedado. ";
D LOCAL SM LO KAN CENT11- Morman AMON, "' ""'A'". crin 23 Y 33. BIWA. amakrame, was" Ban. red I. 116 SOC11031 Z.= -Namulearus. 7.11011,POL, I L
; r. d La Nalumus, Andsmad N9 In. I.- munrjma be&. sernrars. salt. ...ad-. 3 89-11%
C" ONUM al '1"'."-'JI; f. ," I" '-..d.,, 111-14. -2380.YLF Viaitenosl ANTICIA
to'_: TOM A_ ,jmi. cried CON BOB KEL P f
I LL NM mus, 21', bah. [" as qUMAJACE-15OLICITO SOCIG
11-50"43-19 Inal on jrt.j.;"'j;j ftZ1pZ7- X i IOLICEPS, UNA PANA .-= .DR BuSNAB urounra" N
O OFKZCRSR MAIDA Dig NANG, CUAR"
A On= =1.X
11 ,. O- dar.m do .11 d I W.1, "". A= Ad ON, N .ANTOS SUAREZ, CERRO-'- """ as = xfi.ALb=A *"else : ,.
lf-=*4@.lf it 'r.... -1s, 534, andi In AL q I.
Get .IaT Sam 11 ....... "'" 4.. = IA, No ,,,* memadon, Torrialft Bar In '.
W PSAITIO CVALQUTUS ALQU No ""' Rod I It. rr'. u" su:Y"7 3:. Samearts Lataria. Ce. ons- a.- Malliallo, Pa. J-7cam Lrafnrmamvs = .1 T -1
- ALTOS 3110111111-01. CON Is- "' '- ._ __,. (Net NO am. .It- Mart Rodualselax: F-4m
= *. 7V.P. 7. .-:'L" ., ANIA, -.ad.,. 11. Nam -m-duc.lu.17 .14 R405-IMIT- Nlfbora, Luyan6, Lawton, Ve- Itf.r. A4130 R.I 1. n-flani. .1 U-1166
easufa Y H4=.Ili Ve, 1. OuRRA, L 4sti-in.14.
:31. Santa Ann, ,squin, ,. ,Crlmlma. 2 t--. arlorms, Zapata SANTOS SUAREZ I PONX ON U,,LA, 1,NCTrVO. C IADA Dig KASO CON asranxNalks dado, Marianao, Miramar y
I
"J" N C' a I I EROS IN%.. 'l.rm made a -ad.,. trual ,ov M ,Im liu SAM
I Re- LaOramt. X-.' I' Y $ E 17 Alquilo .- mmde- 104 C" IM -,C0CM1RO3 Mrs .egavlo 1. lamput.16a y I. qua tralso. Pan horm. late- A4N8.
B473743-I.. v -ad. do L Country sob visitados por Ina 4 to mtr.sz ;;&.R=..;
loads: MAN, teurate, 31, balfin. Ind, .. asult"s, jmslUvo J, truerm. Re
ADO 1 1.-dm,.. Ina de its. Mile 14Y.A.m. SOLICITO NUUMACNA I VAN BLANCA. ut'lld.d... Rat.- : alto.. Sol- 319: "4M-Iul-12 Y.ferandu do ftAJQUELO VED a irinjones de Ia nueva TintQm IN ...
ft, .I.P.A. .]I 1-1 Ran a.. T.-blain, .portman-tv: sal.--oned.r. mi arms Harper Y emminu.1ormir ,Wm,. 1 W-SCM to .. 12, 3 A S. 'CoCk R4 ', Ha "Cubanart" FO -2300 y F4761 3, -a "NO-1: "I
O.Oider act. -'& L.. in 20 N9 213 EN tj chkii. .-I.I.
u" TRE 15 y 17 Mile mumplarm. Ina de 9m. psti .. .fareaudes M-8513-116-11 119 COCDjgW 111g, 1111!11 OIL
Santa Mir.. Ssla-cormuslor. dat ev-lm. end Jul.- kj-- Caere al. I I jj 03111-1041.16 I ATINCION: AN BOLICITA I - .11, iLlimenos! La mejoit. Iseh"'me'. 21._= ANW
nd co-truld. .. I 0 da ..
I- Aq. I ,,.I,,. Re nom, f.'rados de cedm. cl. ,rimims, be. '. .. rm- fl.. B sm, OUlid.d
1.1.1 "- ON. INOINN sea. I.I.r- Y co'n, I H-678t.92-18 k UN 'OC'O put; COCINILSO CWNO, CON COMOCUMNW-4819. ._Vnf.85-17 ..j.r.bIm. CI at SOLICITA COCtN9SA R ft imramei.. Stan .1t..d.,29-sm I. P11 arde Y del EN ""
. I 1-1r;4- Darrair W, l.C01u. NO .R.""""i Dr..= n,"'I LAVAMOS SECO: SORRE- ImN'""
- -- lint:: = ii4ift-111-11. Jul- Con -,I" L.u N. I."Mi.searvortati.
I I,. S, ..'r. T.Ilmm,- A-MO. i7 I^
A P IA OWERTA I of do Until I....... 34 NI I Primore, Y i.a
M= SAM NABLE. an b.11I.I.. .dificiV. fl.. 93 LUYANO -'-I" canius enguatadas, PielesCor. "'
.3 lacald. !I.. Jand 207. ... Cu.- '. AS.. .JN.P,. AETCs. Miramar, 29-IM; H-SM-111-11 TEARAJO conassiosm
,L4 O MZE a IALA T-uo, as
Bra 'I. .an Rafael Y Agull. rempt. Mr. .-,I.-..,.. KAGMFICOS. PREgeo C SIS_10"' 117 SOUCrrOES VARIAS tinas, Colchas, Cobertores, Al- flu A
"maris, IVJAMV- nor common, 2 hablinelm-L dmm -mdJ- .t.- "Al's Y = .VJ--L"%NA":S= J,-,,
Ia mlems. -.-. .us. .... .tre, JOIN. Ameu SOLICITO COCDCRIA CON NZWSA %biC1A 89 OrMWB ON JOVIN BLANCO PARA rigos, Jac- H.url,
ii-mi -17. e.ag; .C IClMK:ETMi:7mr- BE SOLICITA URNSAJER CON XOTO. I enrinere ,.,1J.N-N r.foren.im, U-- fombras,'Tapices, Ab : ,
so CERRO PALATINO 4 I.f.76.. stand, LuYAV6. Cars- 4u, 1016 Y P= 0 el- on. 11-8704-1111,11. kets, Capas, Frazaclas, Mante- EF :40 t, = AiW7 ., 11,
SE ALIQUILA UN LOCAL 3.00. =ma 4 A frdo .. 3-im. 1.7-16. S"IdZ at s N9 314. rtriu Intonnam: mail. 12 7 A-14. 10. *.'"- *
MIOENJNO 9"05* CALLS AUDITOK I H-LUS-13-1 mmuL-- A L Telf. 24197. Mitre Ampli-Iiin do Alamoreds
21 .. 11-13312-1041.111 .gb-7.,. qIj CWAICZ COCU4120 URPONTRZO CON les y Forros de Muebles. Tinto- I
ad.. I '!LMRr.0 'r.d.... No. = ,*,I 0= 9 --.,,.
asq. 1, C. ds; p..d. MAGNIVICA CASA Do SALA.Cold - I .6. Ir magolfi.A. H-un."o-16, reria "Cubanart". FO-2;80
R. M Z" de" a .1 V- .I.. B-1451. ln MUCRACKA JOVM. BUENA I ?
I
III. a let fines Qua NO dmer. Informs ]a v- do 3 5. Iodine In. di I~ I 1,111oes, battle, Y rocia An, 1'r MATRINONIG T DOS NLWAS, 50- MAGNITICA OPORTUMIDAD -47til. d, oncina Y mad abillslad, t:-.5E; ts
III, m" net do OWKSCRSR COCIOC9RG KZPOBTZRO MR.
... qxml. d. 1. ousam.. H-OM-U.17. W-C" 5r. M-mm. H47N-WIS p_.,
. .. entre Carmine Y Elonem. IVfor- HOW emelams bloomes, Vormisaftnele Y Jim- bus, -V. o Y lbeftora, Illitmencts! T.TMI
EUPPICIO 12 NUMISIM, UP, M. VqUit. 29 AL9UMA CASA 3 CUARTOO. IALLe.j-I' are IN .J... Y NO a.m. mm Santa. != H.. daima[Lomc. 7 d- ..to, N-M. do ad d. IN.I.Ins. .
37. onan. an.- Ann Al. .- -d,. MI, are mand. do Ad "'"' C- d""'. .11. Vd, aliquila ,mplJ, local an selor. = end- Ina. AMON din Y' CmGRamg le ruir turns U. A 1. carta, honmad.= nlrelon DI-127L
re, 4XIM& cine "MPtmP61d-R11. a ., M4n 11
..a.-fien -117-11 ESTIDO LO K.Yl.mm 4 S IC= MA62A"OUMWA- ? ,,
-; .7mXclal. Vmpl,.:.ra gro- 2 Into Calroda R Aftes 34. !: r .... requiefters. Oman, B-0 0. B401 4' 1SEIRORA! SU V aft, Me
.,T H-51i -'IS IA. g .amid Ata- IIa
.7. ;N) me life_.. .1. 54 LAWTON BATISTA H-0111.104-19 EMPLEADO &ERNESTO SOLRCRITADC PA. jo.jory OraNCEEN SSPIOSA PANDA PA- iuvamos en seco y anotamos an = Isivise came : h=
. "
21 Sm. 7_.,."mal-b rs *7. -no" L.M
= do re
H_47,5-,L17 AM A1,217 COMODA CASA. LA SOBA ALQUILO CARITAi SALA. CUARTO. Co. N.LICTT0 COCVNIIAA BLANC I "bl .'""" anne a ... =1mar y limplu Nurese retarlas toclas bus medidas pars entre2. .I., crunra.r. do. --to., -I.. r. ,Iaffi. -Me! .6.11.11A.cl-, Mho, -Re 14 N9 M. .rdr. Con- tug edd comnNr Y Una; An Itmu'1"C"A: .,, ,,.i an. andriumm.l.. ....- N42n-lzN-is
camercial o median, Man n.. I a_. C.tallma. C La 32 Do War. sum. vormiLeW. -1!:. Cents, founill.. r Id on
O]POSTUNMA I ADMITLNSN PROPOSS; Sm. aaboda fabdrar. 1nionnes an la Be. ea, 16. __ _V n.,.i._ 4441-119 in glia-selo-corno si se lo enviara SIR I, 4 P no
-I mr.. "'on M4pi C.,.J. I. Bu -Ida. Puchtle Y-#I 7 OrRICINE UNA BUENA cgffx 7 WArtles I
inds' .= 1-p'silad Y prefer-toment. ,an 1. Not 6- mowto. iNueva'Bntoreria "Cu- S' OZ= trc.TAj I
no ALTOICOM Come, reform ,V A AMOd QUII SIA: It' pi Y' "I"' ..
SOLICITAMOS 3WORACRAN -I.- I". "'T' -'* A "'" banart". FO-2380 y F4761. M!"'. Rat ... W Y7 2 8" Aw '.
1 11-21710-0,17. 9S A. APOLO C" AZAR Me 405. mpartsion AN, Ge- - .ad..; in -M4 do I A I it".9.
properel.nod.. S. Rafted. -ral Aguirre, Arestar, a."
mormall, I Gotten*, Tmalo directs, 89 ALQUMA, CISCO IIN, N4W-l64-to yam trabaJodo an rumato do Q- dearre M42a.119.16. :A 2
A-IM H.m ....I.. b1dor, 4 hold.
H-UN-2-'a' tui.... con-d- .1 fund.. cocir. .ad- Y A. NARM O a.- ,I.t-., -mood.r. dod Sir., stan'. a CIFLOCARAN ANDORRA Dig coLos TINTORERIA "CUBANART". .1
SVILICITO IRA. FORMAL TAKA COCI- .1 mJbJJ- y mumplidt-as an NO Daim. 0 K,,Zd 1%, PARA 9MCB, MY 0 AVXKaM M 1-ne
CAN. MA imtou .I.d.. -i.i- .rladas. Y ... .tied ty,. .meimar A -tl.-lo 1.
. JIM .Y. Plan ITI = 11 eal-ami I- I'- I.. ..,ibLr Cl-lificades DLARE10 I)t LA on rrece, Vedgdo. F4761 W ,- ,
h.M.I... .. 1. -mrs.. Piden2rate; ALQUILO CA! .All! %.11 IA- j.-rml 3-211112. MARINA. A. A. IL is Corte fAllsili.. mm.. t;.IsIIL m jwm
I "' -,N, ...... I'll .i" San =-=
JOS r-,I-. Ituftromm ," 1, -lama I., %. -1 T,^bU;d- da al mejor servicio, ma- 19-1.J Y .-H4UTA64,11, 8-81!1-lwllm b .AWA IRA
p BE NRCESITAN PLAN P.......
0 9fift s loca VMm. Y Yemen Monte. it Came 7 alrentarill.d.. To-. No. 4, La I ,
L2, IN. raquina 11 CI cm 7 Ined...." m t v4m .11
yo ali d. 14
v Line. Saw I 7 4. CAR "I I or a 0% KA%'Tao CU 20. ALTA .M4BN4Wg
-auntar Bra. nor. HeOU410-17 ..H.m9-N-lT SOLICIT 512VUNTA BLANCA PARA hryan tralmiado an I..= 1412 -I... to" ..y Iruf.do; intorgarli-A); I c da' C maquinaria mis I % ,
C-L-roy linadar .Vle ftam! I. 0-N,I- F-114 H.VWIIT.17. I
I .1 a III uba y o arios ,
i ALQUIURES VARJOS -d ... 19 No 1,458, .nt. IS Y 30. Vert do 0 MUCIIACKA Dig BUENA Pat. M.d.bl. -".; -ad.. - -,
Z=rnr r.1% .11*17== 90 KARIANAO REPARTOS 98 %,-.011. do Ir do, IN. A4"1. It =112,16 ,, I NS;g III M."
V,.Vl. %rv, Inausun. y H4m.lo4*17' 502d. J, do m-11dall .boal.to. 10 A 11 dos. SUN 6xidenes se- .:g'Ap ,q
Int an, .I-- I 10=1.1 151111N. SOTHIC. MAIRIASAG. AN FANO- PLATA NXIMOBA. GUANANOt. BR,.AL- --- L.-i. XCE39 COCENERA CON KXYI!M rfingentilmente atendidas. ;m a- I
. m ot ,b" ou". forn. j -- a "' D" 0"'. reeino
,am am Bob- as .lq.ii.. a.- .6- I. OLICITO COCIINZAAs BUEN EVAILD0 my M., :','."'* jr..""M Note -I.. Jim,". be ." -.-. d; = --' i "
97. am A M- .do. Jr frme.. .H... AN- least hma,. m q.f N I ,, 1,11. ..n.j.d.r. 7 .led. part. A"Mar ,,.,..,,, .,nairl.: A-4127. -,am I "
In ,,d.r. .;O". N..;m _1- a... a.- I.. d -, _17 H-Mg-111-19 Y 'mu'"'i" "do""': u -SAT-13" -.
- .,.r ou. d..,m ...... loan. difl...1-tat 1. ;LA SUERTE ILUM]INA A LA
I.J.,... .11-7653. H-3U N-11 .J.. re I SON 0.1 i-19 OFIACK UNA BURMA COCINIZA, y elegant! JOVKN MZCAJfOO11AWA Y TA 11
i -- r- H-IN18.99-11 Anim,, 405, raquna cmal I.:
OF. ALQUILA CASA AMPUA PROPIA -- A-11-'7 u a persons aseada .!=XAY*
- r,". m.. d. rem, TIN- b. rate- Me Y Mo,.
86 jiC.,mo .ASIAN FOWLki WdDER_ _re"eMOS
OFICINAS ,or. ...-J. d. .."bir.. .1 ... Arms. - SOLICITAIN S .."Im a... .am.. d.,ml, =." A. Tell. so rops torque he- .r! m f'rm.m1= 'mR- larral ITNIPASAW
N is ]let.. .. C.r ... H-""-"- _!q. 1', .... Im ,,merld.s. qua d.m.. ..,. 1.
;,,:.g,-lJ.1., ,;.C,-d, Real .19. I ... 1. .., par. ..far... Tell. U. SOFICSTO SURMA COCINCRA CON RE. Ft. 7677 Llmra, do A a It. M 'I'-' battle, 1.1sommurt.. .=
- .an r .". it L efioritas y j6venro imramsmut Y Psuffund.ims.
Or ALqUILA APARTAINSINTO PARA OPI ."37. -0 Mari.. .. 11 9 buena -agpl mr-L montado I& mis moderns I .," I.,
I'm SMN -.e.I... Iveluld I.. son H --.-'Ina "I t"N call. In -26 8-mmg-"" .-,-,
Cub Mr. 11111, Ntr, O'llaill, I AlQUIL. - ALTURAS BOCA.CIEGA -- jrn Y 5t1d. V.d.d., prI-r pit.. risencia con alguna Tintoreria de Cuba: "Cubarairt"
CANA MIJUEENA MN %A I H-1724-104-14. r exd"rien- 19 DK'119A COLOCAR BUENA COCINCRA
; '- r.. bus.. r.f....1m do -Aaa FO-2380 y F-4761, Vedado. LDESEA BUEN OF1
Via's 1.(-- A4111, Nl 'I-n -1.1. .,IN .d.r s6ptima al a LVMTA?
E.,Mdr.d 3.10-d.jil, 2 y B, Guanabo cia propaganda y public ad pa- _.*,,,,* Tis
,. Nrdln. ..Urrul. rmo.l,.rI.,
.ad. AN""'Li'mr" tas. impecablernente! El JONvartureent, Comment &A monamR
it Mint-lon MA.. -lm -""';l" 'u.' n! u A "" h:.bl1.1rlrnrd,......hI.d .. run SO Solicits Cocitlers, Reposters ra labor ficil en ambos giros. m;g..,. me dmm,. 8, "
--- -- -urn. A... .1..P-. 015'.. I .r. '4,"d.. r In .'g 11.181-115-15. t-da, 4.1 11-6 do
VEDADO A-GP H. ... mr-- r.. .In -1 .1"1.1;.ru;" -,,A.l.. .us ... ,.,.plld.rl '.'= Buena comisi6n y asignacion se- I *ft=
:, .: :::X..o due-. .. 1. r.lor-ifta r. Ant m9n.l....
,Jq R-7 ,11-,muy .. r, R 6FRact COCINCIto BLANCO, Iiilui. i.= I= = AN. itpl.lar-rt. .-Ml.d.. AaUiC fr.." IrJ- n: 130.7tIll Id, ,Me, 11 U- Add. C."3-10 7 A TRAIGA SU ROPA EN AUTO. grTZ' in "b"O""' .,
, ,, S DE MRi --- Intinal para gastos. Plazas fijas,
=!--." 'r-1. EM.W irriu),ndn me. .an. b ... P ... 1'. H 'Uojq I ___L .- 1.1.-rim. media.. .and, us a cual V-,= 'I' -" *
-1u, ) Ilinvi.... Informed: Tlf. I 0.3-fla A.pllm pt,,,r plan An ,atrnor. fraMiul. A. 7 01711CLICITA COCINERA PAMA MAN. T.H. W-61,37. ni6vil, piarqueando en in mis N
It""30-86-17 Ormo. R.I., r...d.r, Jr. habli.el..m. dr. -- --- --- Union, dorm C con- Sr Martinez Amores, Virtudes q"'tr H4RJ7.IIA.II In 2'""In "Or"Im"A"
-------CAB .I. "I". InIAMeltodso. LIAmarms al Talf. U40M
!,.fiu.. do. rgl.lm, ,nrt.., ruml. y Mr- ALQUILO ITA mu "' ,ld. 1 $ r Tell. uderns. Tintoreria de Cuba, R.SHI -Do-le
NIMPARTO LOTRMIA, lama, r0er-miles. Sun. 257de9al2m ycle2al .,m.
d. tJm y momp-terl, an $13 Pregun. C.3CM. Sdiatirm. ..I 54 Y: B-8.1'.. 11 ... COCINRIA IRS I r en rega y
87 HABANA 'Nh .' g lu.',t'n tar am 1, linden, do Chen. Lee H 7 A ..I Part. 7-17 sa, -I.- PO-,[T..,gA.610.,3,2:4.",.,0.9.: 15% descuento po It Ia OW14CZ AUXILIAR 91; OnCINA CON --kin 4. cr adog. 9mnJv. M. I, "to- Y M',,ne'. 11- "I IM-1111
A .z.
A Rid. A, I 1. Verde del R.P.1t. Latme. 1. del.. - rlas Bu.1d. $43 UL.T.Itf. ir-sim reoo da en mostrador. "Cuba- = 1-, 6g .t.4 _*tw. CandsUI.EGINITTe FOR IMBASCAR RE CODE -J1'-J := m' ... T.11f ... M-HI3. H.MI4-M-17 POLICITO MENDIA PARA COCIPAR T 11-57ts-1110-14. o rr ri an archlres. "4-W.
a N.,,C.si 11 End, SE OFRECEN nart 'Doce, esquina a I ece, me I, on -ga-aflidoul. Calinvolar. Are- ,f
*,,,,,, ... I- am .m.nd. Via.. 1-splu m, rt....t. 1 1121. I
.,. .. 1". .u. -- 1 IN, ,. -M,
-d III., I allies C.Interarl- .ad din, Libra ),me d U.'a., I, A 1111,1..- 1111001.1i" Vidado. ., -,
51 ALIJUILA UNA CAIITA AN COMO -I= .*.. IT 18 raf Ase". A Mut. m4m
In. A.M. 40 Man.. H-1110,87-17. .FF. -6808-104-19 CRUDAS ,;L_. ..I.,.* Inamoss. .Xtrgj!! I % PH. ''I J114010-twis
-- I.Cihh Y San Antonio I 111do de Is 0 an- Dipfrut, tampor.d, Ida,] miund, qul,- 117.00. Olame, 514, ti..d,. H Ill CR" S ru damm, vlatiar. No h .,.No, nat.-tim, I i ,. I
f- -6 -(TA I k E I I N UNDO FR. sl&trj ., Mariana.. Tell. 11-nol. rare 191110 Y "Plitmirt- PT Me'- Y 34 POLICITO UNA JOVSN BLANCA PAILA darmir fulaw. 29. .', R-!!14.111-14 PARA, SU MAYOR ATRACTI- SE OFSECE CONTADOR GRA-
,ax ,.ed.r.... -I.- I cumimn. 4 I]-BOWN-35 FieqIIr- y modern, cam -mplatanun:
'4of ft=lArila ... [,or y limplar a DESNA COLOCAROM JOV9M DEL CANI- -rrm. fr Nulpada de primers, 3 habitaciden, So 1, :run r-trim-1m,
.rr.l.d., .11Y ftearos. N frm 1. Tr-r r -,mrim rlarn. .. w .d.du d. mo... .1-1-to plorh.. It BEIRA COLO 11A.11A.Ir"SN't," vo y.lucir m" eligante man- duado Ewuela P. de Comercio
" no '"' led.. MIS AN. 56 EINTRA 39 AYINI11 I NJ' W- mj Cub .3M. -gR".Ijjl-jS cinus 7 lovand-a an, .S,
L-II.d mqu L. AAmIda .lq.1 c ... 3 ........ ... ll ,.Jr. 40 ........ --ey 211. 3 plans, am rtamnto 2. Tldfn, A M -119-14. de sus traces y veaddos A IS Tin. 20 aflo cle Ciencials Comerriales
nnN_17
h,,NN Aft-95117aUalm,ImIn""'T" .in*, -3750 a F-Mt. Huy elovador. M-0143-IM-16
. cnmdr. N,1,. a marre criedus m. d.d. Hb ... Y H4=
.netH!5IPJJ"7-JG c,,, No 11- iRA. Do COEDS Ia11DIAMA BOAS. IN- _kJ.. Jr.rrej, Judie 'I., DESNA COLOCASMS COCUMILA 11111-00. tord con experiencia y reference.
ADORAS IrmInaudemd ., ;r It.- -I.. .6
MAS 612, SE ALQUILA NiTir.1DE 10 ASRXNVAR COMMA Y COKE- ir 1. A -7.4= N .'Y-.-- $ It y rlg-
ANI y Mq,- ,uul, par, dV6.i 105 KANU r.n,7'h.W at
cl, '. T Iln. 81 .,do A I.. .. It.- -I- ran i," quIldn er"Astre It Mo- Armando Rodriguez. T. A-6817. It'
m.., or- I.- ..... do, Pa.... amudiol. ... 'efor.-J... mveid aANugLYrk. tiams, M ags s". P480L
Co. as Jr.. plant. ... nl.. Jr.. -a,. H4m-wl7lllr,- Ruli* 2011 .It- lustakfam, ^410. SOUCTIO XA"JADO PARA 2 MR. knands, 17 fasta.119.11. disto. = rnievoi -860.1 H-6207-12048. -v
,,, a a,.,-* 4' .. .- air dLOCAMI1 COLOR. COLOCASI JOYNX
.. ,..,,Iyomlmlici,,Idd*cridI I*f.AX"L'1' AILQUILO PLAYA WRAMAR CASA DOS mi:, Jd
y43; Par.. ...Jr. hmOterl..., MA., N.I.- -7" -.I'd' 'T.11ft ii-117111 CO UNA PADOVA as M. art". Y R-W101. SM OFRXC11 UNA JOVSN MCANOGILAo
me. 307 T luerm, r-TT117 d, 11:34 a I I "' x N9 N' "T' 7 Y I' NJ= !' ,j.-,, ..',s' I lli.p 1. .111 = =a -- I" M41sel-DA.M. Y WAIdtrafg. gas un
,,, -madm, -fli-, .-Im. a.., ':. I I.
"' I S'
Sun] 'TV. 14M. Lanum, al ""
Mi Nsm p. ... U-1711. 11 311K-117-111. ..ad SE SOLIM M H __ micasmun:
MINORCA. IN~ Y j.,dj"' d. 10 :.It 4. 1. randean M UD
raorio FAAA COMBULTA C'ut, a.- hn't -* L! IA- .. Con"Nsse ROOB"" ]I.!v -17 2%
. -"' A 'A' ADORA UK KID TOO. X-44011, autumns 1. e!1-.d6
Glalnt, Daniel. laren r J'91 H .0.7-= *.,: 12
'lam r ;a. t' ., -- :i-. ..... 99 SOLICMIDES DE U RRi '!a OL C WMrxA.N.Ia do. nih- 5.0d. -to m ,..- CHOFERES
a.,. .1, lufte i ... do, I.. -- ALQUILo rxKNT2 HIPODKOKO, as ,. Nasal. nwits ,- ,wva, sampliklar, Told- 131 -01FIRTA& VARM =
"""' "' '1!1. mer ZA TA I I.(.-..: ng..r.. "l.k.547!, -11" OWIaZCKBM CRIADA DR COLOR 0 COUP.
Ing. jardin. mortal. od.. me SOLICITO CASA INDIPICNDIZNTIC CON roz NodASA- H-LU4.113-16 No
.11 ISSA CXOW A FINE Y -- I
en III 11111 - in N- .1 -I.- ..do,. I ad, en HM- Mrs media die I ... r a.m 1 .-%- AVIAO, "'SIZIZA 11XWL' TrMMA- -_,
VIrl. -' q Z, poll, grand, arb.],d, no I Re I mm"mrsou) I DZIMA C01A)CASB3 V SrAINOLA on.t.n.j..., dome t,.bNJm.
or, 111, M- -.,I.. .r..d,. .h.. r ,.. CIA MAMILIAMORA CON RE ft T. I'. A ON.
.. ad .O. = mI.. nt..d -I.. d. Im. me' m, n .1rdrd.rr.. M=au. d JMIJ. .9 BOLI 1; mmor. ..J. a. 03 or. He- do eacharc no mares NAME. WIS H-ma.uR. ,,- porre b.d.. be.
z 1,1,r,, ad,. c elms, Pon," Y m-el. Lt.,. al uj. In
I.I.r...: P-Ml. M-1114 .. .r..."'. M ."'. el.- .A... do- be.. W. -112-16 Bob. M."B"
d, rrl b: no. ref ... relm. M. J.., lualmlar. T.11. ".*-%P="1,J..,,71as, .:q.:1" _j
I P'-';" RINI H @:Del
ad-. A. I -Ia. pi-d.m. I.I.r. I H-3313-N.J. 7% r.l.r.01m. mIrld., .n. Y RIM .1
start, m... -H-6733- V.I... de 12 1/2 ,.1dre-le, I dnmimg.. -- H-Un.lig.16 It OFXKCII US MATRIMONIOi SL C11O-,. ..r.,,.de C-3104-07-10 1, ,, ,. ". CIRYCIAT CRIADO SM MANO 0 CANA. fr,. But- 3N'-ft. Puerto Correct. Y Trial ... I-s. Col. del I.- Its,
_- ----- 11", ARRUC A COMVLKTAMIN- rA.IL.A ..T.; N-I... MICIIA CA- I. 1. m. C-P-1.1. .7 .I... ,,I1-ma.1mrJIl6n pl.mh. .94. .land .. .... OFILICCOR NUNN COCINKSO ESPANOL, Cut- preffuntar Per TWO H-3113-131-11. .rose equipada de loan lu, H-11 far ... Im: A.tn "I'" -IN 'in' , m. PrO.rible 4[r, de ,prIllnedImInte duleem. mastalaim; seon6mteo, hembr, -H-50U-22546 DO PARA s,
SAN LAZARO 1103 Y 116 ,1 ,,Hnll1.j,', 'n H-6393-111.10
51 I I -. drt-.d..
Una r ... as rtmllu or. N.J.. b.1,6n corri. b I I= N .. Mir-m, Country, 11111more, .J OR A ... .... .... Co.. .J[C9LSNTM III, L11d,, 1,.tl,,, 4 ,u,,I,., 3 ..I.. median* ed.d. Sale a. MO A earg an
a... 'I"- AD '- Fiaj; -I- cHores zrRAROL 1991PONSAILK PA a rtrateJEnar'son MINs b Cam A ad
a,, a us I me all"' C' Red; .... Ir, 313; FV.39;3, M lig NOLICITA MAN I ;j 1. 't H lot
6. I ,, .,,r. A-: ,.
,I',. "I'Z" ', rand... r.1du .I de CSIADA DO e.br.d.,. late-. X-TTM!' al,
2.4 .ro, .. ....... .. I.:,;*,,N, I'm "- 1 141 11. M11.1-r. I.t.,.r. Tell, BO-1392 I. V; imi-tri., emon-ri., Ron fr.- run, IN.
CId, 56rulms.,entre Central y Sur, Auto 7 rc..nelmerclan. ..Igo dorm. .a. 82 OFRICS COCINSILA REPOSTRIIIA; 1-1 M-5 06... H-0141.125.15 U4343-IM Id. m, ruut. y .... 16. d. rad.. Y 4m. --- --c-629 ".. m m ln'
6 .. t, Jr. Mariana.. H-6640-1.3-if T .b t4 -- -r-do;l -U171. 111mu!, 1*- I- DorralrA.- iTeli. BE OWNECZ CROWNS, SIZKPR9 PARTI. RE OrRZC9 UNA DINTINGUIDA 59"]U- ;a
,.,!n .1.1.4., I.I.I.. P., 11,A-SMI, SE ALQUILA $50.00 101 PERDIDAS --- _A
, ,am : I BURMA MANKJADORA CON 0%_,,,.,@ ,mm. a 431. _97w, 0_17 1.
$130.00 49 - LICITO im. .xinsurive.i. Ciudad y -- IN, drum. do eormpluffil.. TI ... VAR- A
. N -117-11 P-1 .... .11 ... ... bad. de -..i,,I, rep,- JIM~ MAONIrH7A CRIADA ISPA- ,% CTRS a JOVIEM DEL CANTO DO CO. ru limpio y jumplider. Cu 11.0?t. H4n3,131-180
h- ,- I~~ .-,. de ...b- .fi.l.. Mr. -.rW, emm !6T...1,16. le _,,,Telf
ASNUEVAS .a'.. EXTNA IAIJ. BOSTON TESSIER. CO Li ... C"' I ". B-82 ti.n. Imen. -6. Y m im.u.1.11"."'310. H 05 Ili
I _._ r.,.rd d.. lm.blt.d.rea run rinsis. be. I.r ..Srr, on .... %Calls !E1 -16
CAS be. unuilim ...: r."I .." do"". IM" As. 11.1110-10. 17 Of-Jr. Rotor ... Joe ,larm: "InEa. dmvulla, d. BE OFIRICE JOVSN PAILA
. ., .,,:;, H rasa partkul- L .,.- Ina UNEXrLOYZD KAN, 9 I ,ualquier elms trabaJo. Tlems MNI-sesdol
J.,jrmm run d. me ... d.r. I ... h.bI rjadu an -loe.. r-In. d, r.n rh. IN~ del h.rl.. .1 Va. he. ..eh.. I.- 11111 to 304 JOBS.
... rj -,. rn., . '. "Niho" y "Jaqu, P-did, d. To tono 1-4
.: rd .0 do 11 mu"Burn. a- Work-. a. y arrio. J-01141 BAN. 514, Ved.d. Just, 7 7.
,,,,";,d* r.)..tm1 1t,,lN d -e.l.d.r. J, a-d,,,n mu 1-4 ,,mr A% MUCISACIIIA ?.% A No AN H. W llf-17. Chauff-, Moamar" 11 ZRAING
;.a .1 .. 1 l 4 or mg-to an SAPtim, Y 40, ""'!" OKIRECENIC MUCIACKA PARA LiMrIAN .rl.h- Call U.1i..'. Employ 1141,33-131-19.
a:. ,,.,* rr,.: ,r'. as h.1g. O.. mus our 1. r.muira, M.. I,,., ,.I.,...,- ,1,,,,. .NM.. bit. --- ri ,
Il.. cl."M A.u. .. ,. tnd. gg I ,
DI 17 Al='dm- -- Mir. fratifi ... A A. prar-t- ,,,, So ;
fr. .- ..her lo, .. C.1-d. do Co.. C' ... ...t.nater rillla.d.. .Ana Y.1-Zit. .mr1rus, ,M her. 1". .1 dl.. Per. it Orviscig USA
"'Ir 3T.I. B-7173. 06m. .fr fuu, d6rmlm: A mons RAJOU, 1--M IASA CCCIN.. cy. Phone 119-105. H &,Xn as CFJINCK SAMORA BLANCA TANA -:
J. queMe ,. Domir no, _110.16 d -11 lama. Tel. B-4mlm
rh. MI 23. (her.. l.b-bIr.). rior Y.Primall., And ... a. ItH,2-.:I an: -5"3 1.1-17 So. .r'. Ira. do., am -rrmshl., .b. do .ad- A 1.read M-17 H 9 a IN a. em. Lt~ N- I.. Ve. M-4313 Hmm I". .1 al. H-BM-119-.7. I.In'OVIRECT I JOVZN. QUA BASE
H.S.I.-NI-17 E.t-lala; H-Pol 0-19 R*4741 OPINIONS& MCNACEA CON .m.l.r = R. ir-t-liv. I.Jmnrrao: -d. Cut~ per turnan. 114faumaNdes,
A UNITED ALT138 0 HAJOA; Ild'GRATIVICANA T MUCHO AS AGRA- made. iii
MsIlN4NYL 'rrene'" as' SIKTVSNCB SOVKW DR COLOR, F0456 Ttf. J-5495. odaw: r. Mo. 1114382 111-16 VI
1OH'AL1.11LAN AVMN I.JJA D ne cars ....... CON aRri' 4* manojedurs. Bob* t.t Udmluls OVXN DR COLD
PUERTO -... -- 001,11CITO MANXIADOR Mrs crlada man' -",-.'ju
auto .. "l..!m 214. is. r. d.r, her, in'.. Pat,. run r.. -rl.. P' "I" qua a nudie DO an n. "o- inaT lue-slandes relm-cl
' a'#..- 1 ... C ,; I t""O"It Mo 11-1451. Ovidi., --- or GFRBCI J a. ]OIL Par - -- ". 1 Rr-vv. 11 118.16. = I "_Sm No
do Visa .c.b.d. do ....-I, W 9130, -d- e"O" .. Vul.t'l .' u'-r.AXj' ,.,,am Y .. e.1n.t.d. M-.t-. m-m1r. .Omet elar. do U.. .6m, I, ... do .. .. _17 CHoitis MEATIZO. BUENA i7 art I,
H-W85-11746 11"ol. d. Almn.nd.r. as. tu U, Q ... .m. ,.. _119 JEFERRM. a terjur. Part eusdQu =" rl.r .]do! Mo I"(nr- TI( gig OFANCISK ,, 0 .6- d. .d.d. I .m .bran, -. Oje
.'". L. Bar". "'O"... V d. prb lj- d.- Isml. .-P
-- M-mi5-1 19. dy'll,!l446"Ol dl.rr. ... -.1ent. put OW119C2 UNA KIJCRACMA PARA COCENCRIA CON RETIZEN me .... riss. M r U-sm
It H-4744-loli-If ,.I ... me ran d m ... lidd. ,I ,, -a !1
AMVI.I AION Do A INDARES, .Vz. 4-dil-In _AAsN.JoM11 II.N., dumirl.Llinnian, y tend To, S' a'. '10' do 1. ..h.... H-Bus.in-it
CASA AL FRENTE: 31C 4x4 on, h.- ..f. A. a H-62 2. r ci cocire, an], a cocin. Y or
- ,..e,.m 0 111.111 evertme. Inform: A-MIN)L .do, aal ;d- P IIA.- .1 of. A-37M. Pagunle -a
Bala, comedor, 2 banns, cocl- plart. Mir dy J-= 'mNO.N T,,q,,,,,,N,,,E-X-TRA-VIADO PERRO ICAZA 108 PRI 09 OWNSCS SMVUNTA MISTIZA PARA HVV.jIqj, "' !- !L ---------- A-N-- "' an OMECE JOVZN qua ajins an
- 2,mu- ,a OTIS 2 CROPKIL COMPRTENTRE. lines part trabajo do
na gs,,, bac6n, muy ventilada. 71.. r.1r. .-rides Dim y Omr.. I.., .1
1, die prtl. 1-11-lourld1l. h'b Schnauzer gris, talla media ",4.V d.V 26 h.'-.*. .n -d.J..tN,.I1T3A1= Ordacgog SiAG ICO Y ZXCOLENTE ba-, TO Mine. nerlo. eumplift, name Merle d. rumn-l.. lm.=
COLICTO SOLINIETA MANITINA NORTE. Us' ,
I orala. Jovellar 261, esq. me, h.6r, -ln. y ..,I,,d '=m --. na, varies chaps VRCUVci6n mz Me M Prums"... I a.- F.C.25 al, H.GIWII8 I I I.n um n r.,krametes, sell, d.rd, J. inane emr7;, bumen rafrvnri4,. as mrreas Jrdiner, re, refor-cies. an
Ip -a .term MAN, Inform ll.., al ,.I ,,Ali-, .ban., aaur-tmr Ih .rd. -1sdq d. .m..d-. .k- 1.
I
""' .m I ."... 1.1 ... Y.300'. for u- .I I= 11-INJI-lial-Ifl_ PISRA COLOCA11112 UNA CIA -liz, r 390. W5 14 U-75n. 11-44119-111-15 ,
Wants. H-3007-137-16 L' 11-47M40-17 en c9liar. Entiencle .. I )jjA PA. A-42TY. _,
-
- -- -- --- -- ------. 916, ve- I -- ---- CHOMIR DR IS AAO$. GOLTNIIO, PIATI. 51 III COLON Tim
9 08 BOLEN T cho" Favor avisar: B- A ra. = :bi tralm Ar. Tin a reforms- 00CINK&A ILEFORTI91LA DRINA TILASA OFRICE JOVINI
Fi ALRIVILA M JNA. SAN MlOrL CANA PROXIMA COLEGI X-Mi. "'
Itao. W ".... A C C1rdI- varill. .Al&.comodor. Ill CHOnREs J." me quit, eles. .W. Canada som11.6603-1 -17. ,:Rmart. immitio, Par.
I I-,,- rads Bruselas 63, reparto Koh- H-1314-116-11 Went ....i.. ,.I.- .1 -IM, aml.. .i-I., T .g. dimensta: rrf., .do, must ,
1111111 A 11A E 96 aarm, -Naurno 7-3112d. H Sit-in- 7 d.M, C 1, colloesell n. NUMBER rd '"
0, hall. lntr,.Iod,. earin, Sm. poll,, Eln.19_17 I
AJ'ODACA 'UmIAMM6 I]- '11--lid. U7, r.1r. G.dI ... J, Co.. souctwo 'CZDlrlg3 CON PIqUENA FRIA SRI OrSRCS CRIADA 99 COMIRPOR. COX 0, I= 11432t-131-14
as (I Cu., d. .I.,. Co. 'rl..; .- .. $50 ". ly, Marianao. Buena gratifies In ... tr.!b el Is 01,111cla CRONTIN; CON NXIFIAIMPICIA
gin, ear, ad it I, rectin fabricauln. &care ci6n. H-6 .,,,,.r ,W Vu unIIIIII. .-masm No. ---,-,' -4r-M d. 4311.00 go CWSNCZ BRA. Us AS AIDS PA A Y C T
_ P, Z= .N.. ..Ilre, arrelras, So CE MUCRACKA JOVEN
..", H-OU9-M.17 779-101-17 do, to $40. Lt ... r A.9 J. VS.
N.M. H-6897-47-17 I din ree
AN 8-1. ": ..q.t.. Atreatul".dIl!,1 11,P11 MIU-ti. Ia, -a- A mustrinnmi. corta (-It.. -mmit Lt .,tr,1Tft1,m .-MriencIa blaness, y me- ,_ -Y.d. cort. Il.mIsOn. .61. .rdl.di. M g.: U.1757. .a J.' ". bALQVILO CARA DR NALA, NALITA DOI - j- ---... MIRA Al, BIC. 2 102 AGENCIES COLOCACIONIF-4 1-6 DENZA COLOCAILIS UNA JOVIN CRIA-11Kladfam H-M7-125-17 lio..."Bu6 instate. JIN J. '
. *Ici c"' g,!rj,,. 3 1,, I bi.. Re tr, i r Laa .1 T.Wom. TI-6712, Her -11 7.
? uml- 1,1, 1,1*",Id, Y n.a.. n-311 3, H-O= do d .n.$L-musa. fl..e 'el",rd., ..A-.. H4u,B-,.. 1146MI-111-ts
"'. d.,:%jli...R...(,r. 1"fi.1-r y ON Lr 7 APRENDICES ,U.ld.* ,,a ,.,.-.. F490. a E DYNE A CROYES A PANTICULAR. L
.. 1. Tel to 1.8733. ALQIAL. MIRAMA., 914, DOS MAXON. U'1880- RENE U.jg80 113 OPERM OS .-A,,._Ij._Ij. BE UWRSCS MAZATSO COCIN .. ,, rfr1r.,a. r1olm prio- ,.m-,i .RRYCESK J.1CN SLAN DZL CAPEC_6.1.1 _11. -1 ; n.osCa Ramter.. Tion. hu .... rafmn.rlm. T,11 ...... j.JJ.j FMl. H-M IM-11 I Mrs Ii.ol.r ...... imr]. .dm- ,;
c6n. t-ress. 'runs ... IT del M..d.", Moplarm, 1,013, SOLICITO DOI NOKBR Eg ""N"S .A.9-MA- -I-' saigo al Intel[", It.f.r.-ON: -3=
It ""mi, .."N'r..'MI smarl.m..l. s. Man eaq P ,1- a,- iR (ITASCA C7ROADO :!NO, rme p-srul.r.
3 LJUILA CANA. MA14JX 9.1. ATW .,,,:do 0frea... ..O.turne, ,,ue -- .. meei.1r. Y ", ,a,
.... 32I.... Enla .... I. f .... rT, Mr .... I ; compaterue; enrin-m. mr,,l M .. ... liner train 0. ,.Ile r.r reel.l... it ... b -MIJ.1l.-I, CH _A r.
ml. MA. h-rr.l.d.. r.r... r.V".. ClYZI 99210 III SOMEADO CON E :1 H 6400-131-19
rn ...... .a. lOrrnpr. No-. M-6.1-vo- ered... In ... J.d-:,14.1 .... r,,,X,...u.h _Mrn. umj, .. .11 HAI 211. -ncla. ofr*.,u per, tr.bx /,
NJ r.= .- ".1. OWNIECIIIII SURMA COCUNIMA. TANI- Ia, = rO ,,U,,,.
a. e 4r - dr fa,-I. d, I part Mo_?"I. o"t, 89,011INSCE IZA04ACON MAZilCA
IN 'u' "" .' __ - r".. n m.,-. r rre. hot:: %, h . I to E.rrlb. d.-, ea
..I-.,. .011.7,4m 14%-'M -d I 11.11.1*k IJVA A ACOMOIJAI AM C .;nt- d...d! Q.Ir.. ftIll,.' ABA 'O'O: via. I-and. H-MI-125-17 d hnsoft.l. par i,.;,;.d,. Jan. (,'I
74 n, LUJOSOS PISOS ...."Imi. .I. C-69-101 ari, J- m ,!,],. erfl-its rom tfrni '. U. in T-.- X-,.-,jj- R;AA.iCU [.for.. Il.mar .1 W- I
...A;! I Jr.-I... "LA MATANCERA" A -M ,at .1 .P.,I.d. Cor," ."'. "li", 'I"I n- Ina '"" 11"Pti-11.17 D#-F.A TRARAI
-IN -- mer her..; lia-ar ,. Tell Ia, ,-rcia. Refr-cian. ".-I. ft...,,ALQUILA F NJC Tr.iiO"ALA. Cd d, -7740 / H-Add --- PARA "
din, 2 ... It. I, drnA. .-icirn, a..' I -M -17. N4AI as
H-maku-N-17 --:.Mr. ru.lmIr MECANICO ov, Critics cocusizato Tirits".. O F. -116410-1-17. RE orxvcI um NUMACUO 1.
,- III. ., I Oriar.czam ON JOVEN FAR .mCXIADO PC eml-, re. bus.. nrftroacim. V. r, ""
P-dr ... -- "a" Sr 6-- .. are ro.ndmi Toldiona W-ON ..
- 42 .Mr-.. ld jiWAMaj, CALLA MXCijI7Aj R NTE C --., -Id. mOrre
L, [Ill, an 11'"'U'l .... in In P'an r"M' industrial important q,,licita -. IN"," 1, ... a ,,f.rA T,,*,*- q-r lusalall Pretension- B ... Na ,r F-CE CHOFER MRCANTCO (ELAN
N.,Ir,2,1*r, r*fir-'iNN. SmIrid. ,a. I T C I I, -to Cl.d.d Y emele-, Rat.: floln'to. 11-SM-011-16
11.0-7.1, .r,-. .1-11. be).. ..-..: J, uld m, ,grit'. Vlllm' ... M-1340 A-63", ,rm..I., mmor .Mo.. ,-,I- To, ..a A-MR. 11-6653-11 fl. -..
-n .: rAd. C rlecinico graduado de rtvs Y "., H- r, -r-.d.e1.-. Eloy. T.H. 81 TO11%CIR .A.A. PARA CUIDAIS 91,11FOR. "a
I -- -- -- I. nanf. rl...., r-I.. -_HN We W-r". M-6137.
L(f[;I.LO UARTO TIN MALrraN Nv -.,.,-n.1.rr.f. r ..,.J, Jmdl.mF.'. -A.'.. "' Oficins u otro centm de ,,.-- orNL(,t.K CXIAIJA 120 MANEJAWRAS m, yr.-,.grar" I.... Ommdu 1 rele
-rlu, ...- -rm 1-- 'I '. In ,It PC NANO! CUARO H-0741-IM-17 .,micd -IL Ttlklf. F-611C
..'.a a.. """. -a'.. P-d. ;-4719.W 11 13,1077. Marianne ElInPlOYment fkanza similar, con enon Ia ro..., Joust ....J. ----- --
d,.',c a B. 4- F.,-T-ECN--FW IN, ,,rl -Almeyndanaa. limalnloeldt Bonds ormzCxAS gXC1LLKKTv MANLIA110.11A OFRL( KAL MAGNIFICO U-SPIES-131-17. .
Informs. I Ul"A J,.NA A I'. C" 'I, _jpj,- m Refer ... I..: A-11. .qua lb.j* Ig. dmum "I
-r H-N71a.117.17 Or AL RTAZ o -urit- to" .-Imi. en ajuste y reparacl6n rn M-17150-11.47 d, color. 25 .A., ..parts .. -16. .a- -Irrlm rlf-mel... ,a IF, OWES SONOMA MRS. BROAD. ENI -.q
- No -- OrER CON
,.n,,d.,, 4 -mt... .it mrs'Hande r-dimO. --- -- J- busna, Hbn, y sepm-.. Nor d. r.1.1: I as Ant. ,..MA- wadable immvocins d, 911, d,,,t ,1. "fere-el. S..l "' ""'
.TN OACZD. CANA EN mustang CON 1"fi, -1 .. io. H-6143du .16. A 13 ,.
NJ~ quirks automiticas de en orvtcxgt ,MAGNIFICACft.ADA 'Y I;.
- Y r. C", a Von Jul., P"'Pl. Y Id.i-, rorm.l.., ellmim, ....; r ad., _. r5lin. I., H-674.1-1 ... III.. %be murs, A I.Yoctar. X.th-- .-, 73 j.1,,m.,m,-drm. rrimins. ,hot.- ri Tirnient,)S ral., at .1, 6. .art.. OJRtCFSr CHOFER. HABLA INGLIS, M-2615 U-801-13LI7. J
. H- P,.N.nt. our Sodium. ".. : OYXZCLSr MA..IAD.%A, CON RIM -CI m. 45 W- r. TN' Ia ,eam,.. J.d.bl, cam Im. .the., -too c, ,- I.-In M,11-I.r. rri.r.-I.. 130-911" is orl'Icz Ii,
IN, ;": ." "In 5,118-011-17, In como 'dib para trazar c, ,
"'A. No. M. .Jim., .ntr, PHrtIo Y Ar- C-46-In-ts Act cie tes en 4. H-STAI-IIA-17 d, H_ NOMMIN SOLO-DR M9ir'l Be, ,,, lu'ra. U77-In-17, dan. rdad, Mr. builder fines do recess
-609-47-17. Mendoza 159, esq. Buenavista interpreter plans. Debera tam- RJFkiczAzJ5,.V.ZN DEL CANTO PARA ---- "': A4M' -AMI-13"I" 6-r,,- --A- --Fgj seen .We, it... bu.. radvernma.a.
r, res I I I r-1f74; a de sonno. H4U3-131-17.
11 AI;QUI Lai ... CAIA.,RALA. COMBOO., 2 C.Iumbl. AI,.IJ. II.I. I .1.1r. rhlll LA NACIONAL: BO-9706 ,r,.dn Ch cwlnx. -111do do Ju. M 'A COEC;C ago CjO .a ASOC, qua
or rllel. Al ull MJ0- mrnpi,. Win trabajar fresa, -lidl, Infr11": Ardlen N1 01, A4137. Ii:, ,,.".1t,", pli.U- 0 ..nim de Jr.
"I ,.Sol'.. Informs. par. r.-ultflo me.dem u -,- E.t :- Ag-i, ,frm, y -Ilefita Mr- torno, re
a. A.ltd N9 17 d, 4 h.bit-i-r., llbil.tr,, do. MAr, H-9753-112-17 123 C09TURERAS MODISTAS d. .utom6,fl.., In AN ISPAROIL 1
.ad sm. ,,,,,,I r, r1-11,1, am Joan clane 1, Us- cttrtador, etc. Ercribir al senor ,lH,.lO,. r.f .... ma oramcs somanx jov
. 3 B P. .. H-105II-87.16 ,-j.. mner'... po".1. r.,"*d,,, .1.. hall. Iml-, Seicl.. hidese, Segundo 'o." .: re .,- m. rate ermocid. ... -551I Vale it... en Cub.. -1q.1. troks.J. 1,r
- -vIre de -i.d... Poll. Y I.rdin. I.- a,, MjVol y Names, 1. Lt a Pn es, Clazificados, 1)lARl01OPLXCtRXh.MUCNACMA rAZA TIIARA- OTAECZSZ MODIITA ALTA COSTU. .. u'ra-t- Per Euvrd.. H-851w 11 U.n. Postpone y nal-nomise. *!Ir
Anift-ima" .9. Is .1 por ral, heats 1. 4 I. Turbid. rit. experts chaquetes, trjM fin-, ,I -3046
88 VEDADO I-.. M1479. R.ts. 4 H D ARINA. indican C. a. Aninum 406: A.AM. .. .. X-1909 M4"117 1 '11
mom
DIAR-10%DE LA MARINA
A. A an al A,*
rM&b'-1 Wbund'de Cuentas
En me . . . . . .
iN,
ga
wnes de a 49i
1, _1T
n o en ills,
Triu f 6" i6n de
"icia" a Direcc
lngresog y Gi4g ogl.4;4*tqoo, .I C. P. A.* Mugia
cLacidrv a on elilf clifn dii-sumscrientam, it
RL th aid i 1"TtAt! mo- di e '&'to$.
rnme a 0 n;ig Pireu e.,de J=
7i" a#;dc in Tematimmumor.1 -do p6bh-. duursfti
;Zn. do .60 J.4 Idi., n2 Up f*d I $a 1ry. S p a n d I en a
I to it Ig
I rarquihi denlanclado it, !W .0,11tesolucilm de re
lflmtcjf dg Sger himi dfCI efts a 4 ..1 or Megio
31 Ic I :Ztimtitucfdn
eT1C,;=, oliamicnInscoolebracib
dci' or" I a, f1l m11. D
zador cle"lim Repufllll i, d6c, Rm In I de '. a rs cU.
MY&r Direcei6n de Fiscallizacitin'de
fdrmcl. 'e, cfii ya
El 1-t6r, M r relaw., nil i Ingrews deIA&tLdo i=sult,5
C opera I dr C' P If
PI en r Say a V I a pAbsih., J.fc d. NeiIcaci= it, In
a inn di ]a Direeci6ir Generai'de 'goody nit .18 ._Jk
tabW6ad del Ministeric, de, Hacienda, a 0 -,
In 'Friol no e 0: on el nalchno orgabi-fthi
Ungar UP coact I un# v1= 91" I. Republica.
Va. I it r de
b 1. ca I 1 5 el fr. or ygr, en. P Triburiarl E...imMd1.rRXres1cJIdo so re I Cende In ex. im del el dont. Raring. y Din.
mirano. o adermis par Ins magistractok h
He qu, mI2.fe: S ,.dft r.da oti ..a) Me3tre, que,:cor I hWcorno secretary: Carlos M. rcon el rqu.. realized. r mm;ul..Trij 4 .rc,,..J,,ge L6pexly Adolfo burial de Cuentas I cuY d ni. d 6 onocer ayer e rezultado
Initial me traslad6 a Juzgado de Ins. del concurs oposici6", mercer uc,16,. debid. to. -11-ticis $at. Mullin alearnm el p, ine, lug,.r, eon plese I g" P"girt',cal del aft J y
in sarlo ftoy a in rt it, nil 3mo: 95 punts: 05 c conCUrl
.1 de opotifei6n;
1, ran "Efectivamente. del resulted. del mAxleno- de Is prueba q. "frp,rr. Jci Up- G-ldr,,, clul," men cuentas* *1 0 'Ufu,. ay, arpJ7 5.
ejerei6 durante milsce, Un euar'. delarque. .pr.md. Ig:rd. it I. del I dr pitiludores con so a all or posW 50.70 del concursto y 25.20 1 u:je"r. Figlo In critlea teatral y de or rior a 1948, es d,,Ir 4p,% Jcms .9%ep
DIARI fi.ctm to;1 CICICI cl; mfc C P. = Du
(3.1il'tiRs fue '% fo =s.;tr., de 1. bregiros. Ins c aoi, Ont yle, lu:
letra de molde, de Joil perlodistre'l de $3.363.498.43; Per- haste tanto no broci strings, ogr6 el k
Y e
Inn realize Is cond act n 'de todas;y prf+con 74.c',punt beside irnmedio: onplect ,be" cu,"-pll, a 11 end. Una lie Ins cuontas del con U'so 1 .90 Pa. I
U regg Su IR .1.16n dalelli t 01!
ud s sicilm.
eu: re dares an dicletnb e,311
,rbi 61,11- Her, n&cI6,C.'
c:_6 1 1 n In Depogitaria de ]a El C. P.- lfredo Mugla, que RicanJe todost r. artiie'lclp. flUid. _r)a I
trip nerat de IS Republica, Ill r %ueriee eva tr.ce cities r
Era riderris un e3pirltu bahem to, e
iviene realizando ati"abionfW r UP f."Ptlof
't, cu, daTincip. at mete difteil de Is, rid.
J ibuna de c"6Uir= de El 4b**gi* its Corivmd!r de Adummas de Lia Babot- L
10S fam arlos Cb:. dgrea ri' 6merc, lie caritsid.f If..
v -don stempre Intcremante, itodU6 C. 1939.
I lustricalora. animada en el.Ministerlo de Hacienda Aesde Da,_R1, tire, correspe"Mate at Fern4voles _.
6S : integur.rs. mi rest erin Is' Mile man enosfirsv;!WV. be mr4
Para to& -enin pinconcomun Par 'Ulll' .sc urarmemi reat ult hace Duke de diez aim, ocupando di.
I- Ilon. de ctij..3 an nov likellad. de h.nvr, sI,4afi.r flienes, oulestainelain
an a eho in CURD. firfnt.e, rU1.om ,cAZttX_ c..imi6n. f par, Is reeli I I *W4WPveJ-M lie the
e..ct:f del an -de .2. min
y I I, d ?f1itimUri. an do dad 'do, Walessum, Station par-. me blimn dot eummeret. Insperladery dill abouderip0quit aid,
10S usos ,mu P.Sitivo talent v a crate, -bi&-slitrit,"dect'l 'u1,',9ta:P' f.tur. Seecift He Cn %bi1I4a
_Iwr. s angular, Una made U los seho e4' pdag.d.re .tptidlt% h,, cle lai!riccifm Gerithl de ContabP r 41stiftivililosimilesubmaie is inumd, am* del myor avg. imthut
nil. q 1:
irate. ueberae original a en er area lidad I Minlxterio,,de Hacienda. Sit' klisdowdes st derwilia
dos an Is ccintab dlda 11,pe.1a.menl, Mullin R( --bn 4. 4 bso !I pme" m .1
En tipos semiabiorltoll a pril6ba not dos care ilb Ced- Miguel Qviersill Vita,' luteedmillsirsed. instioneri-Im S, experimseldoL
ran univer. farl:Sitanotor In b J.P'63,': trA'ej 0. efielta"6. an 6. con el Di. dZ
,in,; FIInSr1fI2 y Leirse y Far... len adeatento y 105 C e%' e.1l.r.dG,",,7jl,..IeApoo3lobllld.d de Advemee Issibuntrim; el w*or Hint pa#*.:
h Uft Pa to
t rele Braojos, del Colegis Nealsoma,
do gotoos y do construction, cia. domino or its Varian idicionse: ltm godell! 2 SUS cuentas re Wit% "dor J -a- mose 4
tin. griego, Spec, Van. D 6 do
trances, lialtano e.,cC6.nnde d!c Ley Advantage: aleettert Carlos A. F6
"At cbjetv de activate loolei6cijim, f roonoil
a,. .X b jW,.
61indada. Armazones americ -NEMA. red de IRS acient2m, do Ins or 4dan Slid. -O.tA. cast.. A.,Fth*%U.-Ct.
Y Sl,,,n. no mic a astantatl6r, nfiftl Go Jim'" M; J, Vitti6,ii-itM e-y Instant-, 61 donfer Few
ona.s tipo ra ws onoolmient.s, no biUmalam an el -Ricills, 94M a II.S.Ift, "i.
be. n far. M Wailr1r, d,,.,H,, e a. like do4orrodor do Allesimmig jam Itantelf.
cl i6n Minter menO de di.6 try nine me de promulgadim.
EXISTENCIA EN ALMACEN ml mitu up. le do, luz ce El W ulmisExammadotr elerviorl %I radcur-del eclol e re,#l preadidemill. del C
a Jam it lioresentedafici. pu If A A a Adainii ell 's4iW,;JWU G.nxil.. I '*o 44u,
Sit bemit Y an generosidad eran Oficl.1 C 12 ple act) A C eim-del, Tribunal- de !C4endAs in P, zens, renewingC,, :111'arsdomides Jr a Is. In :Z=
n de Ins
Pioverbiales. Era un es abier. dido un Jam ro invinantes, men Is Pun. dint.lbilosooprovissitai de 7A K.Juaft J.'o Reg"
it, cardinal, detu rici. dine a Ins paged r :la Lino, a eAk ousters L41166, 'IT I" carredistrom, di A*ilwow Yilw
ATIUFAS Of CONSW ICTIM ELIC01COU on fu,C16,p'r 't. plaza. alcamr. Poe Coda tAdftotua; el g, a de
log efeattiff de que me extienda ell nom- do -deoiloor Fruscloon, #WW 1ftZWes. qua iii,
verdadera mutorldad en I o 11il ;'el
armitica, bramlento de Director de Fiscaliza. Y de C indeed@ Par, at
3u cetilo fuli slempre dia irle
igil Reclacclim, Y colabor6 en ,zr .gew, del Estado
no, "Azul y i lial C16m de Gaston C In 17 amdre comp"ers on of e
y e egante. xts", Rojo", "El gjL
En materla testral y arflatica M "Pay.pay"Ly 'e l Unit vez deellinado r el Plefto, Dishill Memeluerma. JrIgivinaft tamblim ros c fig co- beeiiiii1loo pelasociplas
lireCrA el pel_ new- eoiwrde 5- 11
11 men era en todo, moment In DIA.RIO DE LA MARINAgW duran- el C. P. Alfredo Mug legradw de ese
orientacl6n precin qua b1WRban jam in Puts de on cuarto ecto a Pat parlamentarlo. do', AZIlrelle; ci;n IX'ei
tin all rapa. Joe
ida y SU'Im Mlfg.'d. ritlco do arle y ck AllsIt lizaticir de Is Repillallm 8-lQuedari en libertad
Dej6 el magisterlol-R!0:r .e Itinto R Ins nracIcm:s;ic%,A fami. Inkladam Lin posicimules mrs cubrirl
Fad alcaummule par in cirri neVI6 caml adolekien 0, C oncen,0 pres anw s en
I B, la Direcei6n de Flooma Junkies PrOV1810111al et doctor
aft at en"" flares, cle Su Viticia, I Aurornrie I period mo, que lue, tu gran ra arria y de sits ]% IJWW entre in, I Carl if er Came ...... prevenliva., t -Dontenech el 4ANFA X Por $605,7$t
Guillermo Wrez Rocirlituez, In m te lul fievado, .y,r Ins pinoicirme, ca' POrtuondo
,111 1, did. I il's del C.IIrn a Tribu at d ,.95
c it J, lci ":,III.Ibe, o I '16clitciili damlitulgi -it salvild- 1 1-1- d a a erl, or. eubri,
fibrin a_ 1. 11 yie Raul. Roberto y Armando,,, estrunctlin Dirr,",-.6. co" F2.UftII..Ci6.
r. 6 1 et Pre- SAN
5, nemos. Gran a ,,.Jr. a c r I hoy In oraci6n Y el ematilbrado re. i _retuc.c,..ciltl wilit. ruire %a,-- E t Is er ie m cu'ral. de Joe que fufmom sus 1-m- A In, 1- de to larcle me constituy6 -EI magisIndo dQctnr Albuerne, ac- Corresponden a Itz Divisitin Agricolir V 15,757.95
dn;,nrlglnn 1.1,11 cn rto (.4"cuito ran all cbrritu de diche incluittia, dorderevist litic fr" 1, ufi. ]a. states deldpericdlil- Cl Trtbui,,l Examina or presided.
dirm,: !l1rd- alcwi- ei -pottitz P6rex R4)drJgU,@. gaze do he' paAeras en lu.rd. c.m. Juez dallftmidia del
nd P o at'. "i d rri
dist its k", I= Industrial $290,000.00.,Uome
I- r0fni' 1- rlldllttalnen-l Mulliple,. milecLos.. f, re.. que 1. empt n, cuan a e, ele. par el D am I burial Suprearm, dilew csu tarde Euto y a la a Altiftbino
ED 'U Unto. a a kle I S and., no p.. ),,r.j,.. de 1. cl contrii el fiscal
d or Porttiondo Dcurenech par bo-;
de In Pep.1all.. bay "'Ps,." rnircl,. del cl-L., Soler' B Du-te el mom de julic, el "Bando de gonaddo, rr 15,0W.0,0"
Direceir, cledn Rtr,mo,,U act., cu 0 Pairs
'em ace clit ri (Jllci. Y ts d, F no-le, Agrie.l. Industrial e compra, C Ccl pos.4or U.0
SNQ trp r. nlend. Jr. cue.t. Sing no oriai bue Cu
pr rrcuesurna Para re inanciannien., -0
Site Di .... 16n "t"s 8 rom an medent.S arrelo mu primi6n,
me esents.-i 1. del .00; ;e Md d;
6rUeba de npnR clon: El C. P. Ronal Men con eq benefiric, de liberled-ries ca- St"M Una Paint, $19
,k $315.757.95 a Is Divisto
In decrta. '200.W f R3.55! 'aim
Villeg.A nqurci., clue obtuio 65.11(l do prison P-NiAlonal El no Altrig in cultivot de arToz.
M10 IS. Irdustrin pan mine internees, par awiml; an el concourse: PI C. P. Enrique Pa. preALa, fianza par 10 M.11 Pews y cbn- 1'cn1.aA lite a par. loosen. par 3=111; ocho
trae a a lillaclim do piesentar;r end& tide
drfzuez Glenn, que alranz, A b it. di esa it, tituk:iWID to Para kenef. par illff. 911.80 en Dotal, y
15.11 n 15 dins ente el JUQJ,: Jd re',Pr:: Una
fl craneurse: y I C P. 1-1.4n R. e i y posterior. terir S S-fav" parm, motorizaciiin de arcos4waMo a i bt on 50.70 an el IMACAU &Pit at Tfkb" gut cc dtlalftChmo 114 a y r1li, -bar S33,1111ollill; J,
PI name, que U.1 noc Una
of) r P, to entre:- dos 'we Cooildits from preivintill1i Ill V rat par -$&4&kU PKM7
diftr1uh "I'll do 40tt.-I -PPMR*
66 Para M dool"J"il is
idl* I )k In U
"Ji"
Viend .dnnm : de,
md" M-IIIV ZU. do
tres har% I 9M 410
El Tcf ixmimoceri'mchan dedf Bek:'Orimin,. to" la
Choi trabisjop Y met Plocal i
So metir" %a vasiona. "'up 'Zile full, wAig, .par
Its
a
Until, eif ilam ham I" ciril"08"*4 *oWdioo de
_1A eduencliSn muliiital- 117 R- dW .1 ift
able 0 hi 1, = 9*
na, 'Presentodid'
Por remlUclim del d.cl r I Co faccionaa Ancirtis La mmisl6n estA Integrada Poe doari "d- $15 era dt
Stein molicitimbeig,
Rwero AgUaro, ministry cle Educa- inapeetareii provincials, uLlatro Iam_ or to .810D. E a tra fore It icr.n D. te ritin. melt A nombrado Una cannisi6r, pe 16 -en once. to.
auxillares'y "is mmecstr.; "oiRu. it Cat a an
qua presidirik el clores n le, me reso yierain, en I I
45. 1 re onaricis f L
maest, 11 e. elect, elotlim. enJi Smn
-a Joaquin Ro- de m6sicva. en In ProPorci6n cle cir- "' r7o in on
driguer Lanza. Inspector general de .,;W con litulos de es Son 11 Inuev or .45 uno: *r W tgmos aprobardn4fdaron: tumo
profewr it oI3 dr. fornento u irn (100-00, a dileciocho Pan
Music ': It e,
a par Is elaburaciew del cur- rolisica solamente Y Is otra mitati'mil Pesos. C.tudicia sabre Eclucari6n Mu- con estate Witter, y dos doctor, ei capit ciperacional. did Una, indus rk
::a do 11 La :smffie.ci6n de escs, Trestaram; it. eiaboraci6n de quemat y-mantedu 6
ic I Pan US Escuelics Primarias J, Pedagogin, todos, en active merViclo de ACUErdo con 12 fin'alida de coda lie: atro par 175,000.06. a un afic tsrilInn emicuelaut pfiblicas, unn clLell.ns be conto sigue: erogable a custro mills, par& el-fte
Ell a arm: Una Para comprR i mento de Una plants desfibradoesda
kensf, y Ci tercero par $ADWQk con
destiny a Una fibrica dezW*&
mildnitim, moragiou
me .tr. an 1.La mii6n del GoWerno mallet que
crii:g el d:bZ=
Espahn Y Cuba. him Una vwu a
rcictesi. Boom lie Famosto I..1a Industrial it. Cubts. Intolgrall,
ft. .1si6n Ins stations W Similix do
H.radm minister" IeW temucialr* director de PaIM.,=m
niterio de Asuratas Ibitericartmes; Afttjandro Zerlgfidez, imb4irecult,
No usamos este f6sforo., imi del 11W to Ae.101maidin =
L_ Alfredo Soler, egreglado, do
= Ja Exterior erc dalignbefteuds,
de Espafia Cuba.
d Fueroh stendidos par all g=
at Banco, doctor Carina ir
Armenterna, quieft Jos mndujo,&Wvaunque es PU sentsw me -respertas &I e nW W
Venile: &I vicePresident"brectdrIs Solidified. doctor ZineWo S SletitolMgode.latDIviiiii6mi-Agricolit; damclat
dil Cristo. y &I qua to em
de Is Industrial doctor CulosDu.
Quesne. I
Mucho inter4s dernostraron ]US dis11inguidoll vislitantest par el futicionaPorque oil mininno comille ladento del Banco, er cual In, fult
oidode sales de robre licuperioral limited dc 2part, xflimdo %r el.doctor Armanateras,
en un mill6n establecido en el 'David Sarnaff Research Crnfer") rudiera u en later duJ a mda Una de Inn
afecter a] perfecto funciormoveliento de I& pantalla fluareAcente del tu o.p.n. X F01A H, mon mabbs.
tall& clur RCA VICTOR fab r ci]L no" I B D r-to 7
rim unicamente parmi a J d,
minittiro de f6eforo fu6 deacchado. us TeleViscires, catc Sit. ff. L4 /W X onarlos de Cie. dc I LffAfgt3rJTW cOl- C Industrial de Cuba cilrecleran
tin almuclzb homemije a] efictrJusin
(N I E la excellent labor par #1 g.lizad.
Drdc Is adquisici6n de lot matcrias primes... hants, In- operations finales de LOS JUEVES PA U P. Bombing, cerno retonecinuento
Vacio IV, sellaic, Carl faile dc Is producciin del tulio-pantalla RCA VICTOR I.. mc cs que enturvo at note do 1.
CIS mellculosamente v' *1 it 'a fin de IMrar 14 excePcional calidad de images ab"Ucla aninainistratia,
A LE y U CO. ag,cm, IS
que In bace I NCOMIST; LOSIEPOU inqtl;.hd.
it] nco -plio-r- I!b, US1it-1*nd... do h '
LAS 12 1W 01-A Pit, E-fict Mintaboitt..
Uri act. Cordial y simpirti, ue
An W are demostrir los Inn=
COW MiAM RfZlom Yclue is Ran6 el achor Bovnbin 0 a all peen par Is institticiiin.
Asistieron ademis del agamajado y
790 EN $9 M ". vlf 39, m' su-51 Itutct, -las aeficures doc4or, Emeterio S. Suntovenla. president; Jos
R" IW CTO R doctor" Gonzalo del Cristo y Carlon
10 Du-Quetrac %_ identes iffrecto=valiftente. di Ins
Mile LA CAJA POCrAL =VI'd.,., Aec., e Industrial- _Jas
4, directarmis doctor Eugenio Ca#Uo y
I d6ri BernardoYliguistoodo. docWCf+ A LO o4 T010 EN TELEVISION
27 M ANI; UN AILM I'M _* Ariften"Imerami. "crettarlo;
as AtI.W W'DuArm gem, de -Di.
faiiin'tillbartimilmd- I-svin ero
19,000 Pmakw
Arefts do compror see r1ragut. gerable dt -in Agri 1;
I r, is dllor
grieftla, doctor Alfmm
tol*VIW Vote funcionar r-- c-b-: dor A
02 WA 50CWP0WNreXPW M ]a. Divisibn
AllAd /f7c AMA- Pedro& .44 ,n
Sumer telavisores U 1 TAX A ID A I A C'M A Q Roche el do
4 T .,;w
'tow-,40
...........--------------2:
Nadje habrA olvidad6 Pepe Duarte en I& Vran ads de
Carmen Amaya: fa de Ina atracdointerminable cai-lasta do los conquistadores do C&Iifornin A nes mfis poderow tanto omd Is
looks constante... El ardor bravo do Ins valientes quo hablah" con In que was. er dis se apre--crte per el cafi6n do we armas... El arrojo do Ins muJores que sabin citron su grace)o espontALnea, que ds
pelear froyarosantessie come cualquiera de one honibres ... Todo on pa- enorme fuerza a los chistAM su desen"o de bataflas por In llbertW de um -Fmado en an grandiose Apoca dors- olt a magnifica, que In hace duefio
de In escena le permit dommar a ds., end es "EL E[IDALAO", am peHewla do envuentrom espectacul&rcs on- ias concurrent ffu sentido exact le
tre lot egoistas amUclases y lot ;A&Hcroa quo so arricagaban por In gl- In corrucidad, que In libra de erarin do on tierra y el enamorado coraz6a do unn damn. clones y lo deAa aJustarse al ambience,
y su personal ad para dirigirse &I (t blico, creator de tmgfidoroddeo., morismo sobre Ion Pepe Duarte, figure entre las fifu ras de su g6nero, se present desde 1 lunes en el Arnkxica, pars actual Se consider que In carrera de Humphrey Boggart, tan brilliant, cul-i-a en "La r combuiadamente con el tri dor es- la le val16 el 61timo "Oscar" concedido por Is Academia de Artes Cinernatogrificas d pecticulo de 1,ola Flores que ha ba- te por cierto, ya que la personificaci6n que en ella hace Boggart es vigorous y exacts rrido con todos Ion records de entrada rno Katherine H pburn hubiera podido mantenerse de igual a igual iLnte avel derr
COLUMBIA PICTUR[S P ...... y registrar eJ mis rotunda de los kxltos na", que distribute Arlistas Uni& .es una obra profo.nda y de terns brigina que se
artisticas. bre en Radiocentro, Miramar, PI y Santa Catalina
cona- WILDE-TEREsA WRIGHT =WFNM
Lola Flor" reelb" Lgedor Y cjollo pjo Cristal uno d, Im muchos ha lagoo que 1, h. dparado en l-,a Habnna
pr-cla,,,,,, a s. herL D, vernos 1 1. empreIn Carm. Istribuido'CuRforalo Conquest' rayo- 5 ali Cucle de la
PPI el re tal
i ro rcia
de 8 1 ,
H it
Ir
x VO
ANKSO KOM UM FIERRAD. EUGENE IGLESIAS
A las horas de sahda rante la actuacion de' do el triwito de vehic de pfiblico Foto Erne,.
-la del Am6rica cualquiera de Im actua to Ernesto Gonzalez)
iMuieres con un pasodo nebuloso...
y un nombre perdiclo en el olv'Jo!
SIMONE SIMON FRANCHISE ROSAY IRASEMA VIVI GIOI
Herbert 1.
yato, y VALENTINA CORTESE
En un esfuemo sin parallel Pam rest, dirigicia p r el muy competent as -Fair Wind I. J-p,.ducir I mejores pelicitlas en Is his- William A Seiter. Wri de In cornpaals, H rbert J. Y-tax- en Trucolor, protagonizacia po Fred Mac pi-esidert to de Republic Pi= h. amin- Murray Vera Ralston. Robert Douglas.
do que ha doblado el preffuipuesto do Victor McLaglen y Buddy Baer. do In noproducci6n pars Is tesnpomda de IOU-53. els por Garland R Is, autor do Wake gastando tons millions que el estueno of the Rod Witch', una de Ins pellculse; ,ombinado de los dos MUmos sifice, de n-As exito de- Is Republic -Then
No solamente estA clet msdo a gas- You'll Remember Me-, en Truculor. prot.r e I dinero necesiario pam cmar bue- tagonizada por Ray Middleton. Lucillie
pellculas, turto que, por ahadiAucii. Nortrian. Eileen Chnsty, Bill Shirley, Rest estA dispuesto a respsildar em Inversti6o Allen y Estchin. y pcr Itimo, "The con una campaha de publicidad no me- S- n Shin- Bi-ight', on Tmcolor dirinor de $2.000.000 en peri6clicoo- public- gicia, por el unico en su close, John Ford clones teattrales, revistasi. apaxstosoai es- EU vez Ford mbnna tresi de Ins fatlen_ coundiales y giras personal" de moans historian del Juez Priest en el SaI a, estcellon, Ins que Republic ha echo turday Evening Pont an un mornovedor
-mpre con gran Oxito y incero fotodrama. con un repa-mo de
N u hen he sido do aquelion que creen las me)orft estrellas cle Holly-d
harer Inversion" n los, ojos "cra- 'En nuestris detercrunacn6n de produ- En "Muieres con passido" (Women Without Names), drams cinematograd ", di jo Yates, 'de habor eguid. es. ,r 61- ins mejores policuLas de taqu, fico que present Is RKO Radio, y que gira alrededor del viact-ticis por quo norms. hace tempo Que hulnem que- Ila. hemcs escuchado el conse)o de los pasa una mujer que va a dar a lux en un campo de concentraci6n, es qu= o'.d. elhbidores que nos dim que Ins do co- una de Ins pellculas rnAs realista plasmadas on celuloide.
Es mi opinion. despu6s do estudiar iorvs se clasifictin igual- to con Ins es- Ella nos muestra el campo de nmntracion cle tmas pores mLijeres sin deten idamente ins mriclicionet, actuates, treilas de cartel conto atracci6n de, to- papeles de identificaci6n a raiz de ter-minar In gu=a, y de aquillas que mn que hay gran esperanxa parn nuestm un pasado tenebroso prefleren mantener In incognita. Scri In ca de la
quills, con el roztiltado que mho de las guerra, y en ese ambience de agonia, Anna, una joven yugoslava, da a 1= industrial Han habido suhcientft indica- nuove peliculas teminaclas re tenternen- un hijo cuyo padre ha caldo victim de veriganzas political. clones en Im ultiman, "man" on Ion m- te son an oolorest, siete de ellas en Tru- Al lado cle esta pat6ltics matermiclad iingustiadia se desarrull las villas sultados obtenitics; por nuestras peliculas. color, el exclusive color de Is Republic, de otras protagonists que enciarnan inolviclables figures femetninas: la franpam convencerme de que l negocio, sun- aclarnado per tan bueno corno cualquie- cesita, traviesa, Ilena de picard* pero generous, que se casa con el primero que sign flaco, clertamente no esti en el ra otro del meronclo' ihdi el prosiden- que le a(rece matrimonio para poder abandoner el campo de concentrad6n: estaido critics que muchoo otros tratan do te de In Republic hacelmos creer. Con outicientes buerias pe- Yates entonces hosquej6 futures plaficulas como tan de Republic: "KI hombre nes de Is Republic. los cual inciuyen: quiet ", 11EI tevoro, del Mesabi" y "Fair 'Jubilee Trall", do 1. novel. y LiteraWind To Java", podriamos ver el regre- ry Guild geleocift I>or Owen Bnmow
- del public, a nuestr-as taquillas. algo Flight Nurne", por el gran escritor Alan que revivificaris a toda In industrial. I.,M.y "The Alamo* P-tag-ruzad- P-, H.- siri- me.c.", continue Yates, J1ho W-c Se. ,f 1-1 Ships" no
que In Republic concentrarla 1,y-i de I. C-tch. csorit.
q esfuerzos en el future a Is produc- pon- Nor- Reilly Ricc, 'Santa Fe (-16n de peliculas de lujo Pasixige de una novels publicacts en In
Nuest- .it, -e carnpo descle que revista Esquire. "The Woman They Alh- ese o.oci. h. sid. cc,,npl t. No rnu Lynched". cle uns hi.toria en 6 Sah,..s --t-d. X.st. Igun. p.ra b- lurclay Evening P t, "Brother Van", Is
Ist de un pr cdicsdor en of terri,,rr Ins me)ore, directors. las mayors ht.rIorldo Montana, "The Golden ncle". esti-,11- In. mas pop.l.res b,.s It do una novels por V Ingle Roo, "Red Hoternria. que el dinero puede compare rizon 4e una serie novelesca de EsquiI'll trulas reclentemente terminaclas y re. .. Are We Going?". bassida en Is artivalOPW cuya dt"a naclc nalldind le perjudica; In polaca, pobre crinpronto lists para exhibit include In an- on8 novel. del Ladies' Home Journal, tura a cpden Is guerra his privaido de raz6n, y que encuentra en ese ciampo t- mencionada 'EI hombre quie o" en una historic original del hampm do 7, a In muier que ordenara sus tortures T-Innicolor dirigida por John Ford. pro- go Alredeclor cle este n0cleo dir" tam se de erivuelv- los compremivos y
.'No rrLks u: e In Republ c-orifinar piadoses guardian el Jefe del Caxnpo, y el hombre quo ha de i;acrificar su tsuion-da por John Wayner, Is atrac- activida S, Ho plywood conti-6
cl taqu illa ndmero uno, Maureen us bienesitar y su carrera por dar un nombre, i&n hogar y un carifio de padre, a]
Yates. "mritrataremos Im me)o direc- pobre hueirlano que nam en la mAs des nssciladora de las situacicines1) fi-, Barry Fitzgerald, Victor Mac tors; y estrallas capaces de producer "Mujeres con pasado" esU interprets" por Sinf6ne Simon, IFTIMCClige.
1,.Rleo Ward Bond y lon Abbey Players atracclonft de taquilla en otras; parties del Vivi Gioi Irtaxema Gino Cervi y un conjunto estelar, bajo la direcciom Mbil de L),,,In El tesor. del Meitabl", en mundo" AcInm6 el reciente contract fir 7ru-ior protagoo-da por Ruth Hus- madocon Herbert Wilcox, el mejw pro- de Ge-za kadvanyl y se estrena em el Anikrica el lunes 25.
ducto -director de Inglater-ra, cc o un
11-1 Rod Cameron y John Agar, "Toug- pano en buena direcci6n. Las pellculas h1st Man In Arizona Tmcolor pro- de Wilcox, en un largo period, hen sip., on a' de taquiUa en Iriglnte.goolz.d. V.ugb Monoe y Joan dr. y nZekTipeliculag de un sabor in.
"sh, de unsi histona en el Tme Ma- terrincional, con of fin de hiscerlan g zjjje t1tulada -The T-gest Man In lares an todais part"", proynet16 erfelf; T,,mbgtone 'Ride The Man Do-n-, en de Is Republic.
"Novoirm ins de la Rep bli
Trucolor. protagonizada por Brian Don- acredmanos onto = a@
R od Cameron, Ella R.ines y Fo- de Is ruins, Reconccemos. no obstante.
Tucker, de Is novel. do Luke Short ct o e, plan de accl6n que tuvo 4xito I& publicads en el Saturday Evening Post, ",,,a pasada, c, el afio pasado, debe ger "o"aminsido a la I= de Ins condicio'Tunderbirds". protagoniZada oor John nes actuates y somos bastante flaidbles Derek, John Barrymore, hijo, Mona Mrs, adelantarnas a cualquier situaA6rFreeman. Eileen Christy y Gene Evans uy exiatten tres, cassis que son overactsc.. .-A estrensida on c.d. no de I" parn el 'xito de una pelicula; 1. ou
I Rrgumento; 2, el treparto, 3, su color Con
n, Estadon Unitics con unis enorroe earn- estas tren oosas scildadas en perfecto uhf
pana de anuncios y publicidad, n Froduct- p.ede -t., ii-pPaia -ontirojar te ambicioso prog- le ro d. 6xito.
T. Republic ig,,e -rite lisu
d pell-Iiis de I.J. di)o Y.te. *k P ios otros lideres, de In
re,.-en de Ins p-rite. no. S-b-- q-e -m" I., buen
estudi., 7he L.dy W-ts cnmino Que noet cooducinli a Is
- il del 6xito, a nosott-os y a nuestrom
Mink e T-c.l.r p-tsig.ruzad. po, amigoo as ladcs an todo el mundo-.
I Ino, Keefe. Ruth Hu-y. Hope oricl.y Y.tI'merson. Eva Arden y William DemaUna trayeetoria de invariables bicitce cubmitt6 parts este conjunto en su C.-d[V, A6n para ell seJecto Piiblico del Casino Nacional. La Orquests
. btana no maugur6 allf sust m4ritos, que eran muy conocidos, pero Ins
rider deciaivamente.
Esto conLribuY6 a situarla eutre Las orquestas preferidan para fiestas baj)ables ontre nuestras famiUas ulk selettas y en loa clubs privisdoss.
RawAin Gonziles: as el adinkable dbvckw de Is Orquests, Counopolita, que recibe 6rdenes por los teliftnos U-2272 y U-3272, y en Infants OW
'v Z
Si el debUt do Lola Mrs,% eX
pregi6n de explicable curiosidad
anto una huna tan sUldanumAe
Rom fu6 un verdadero gacc6a
-traL do I& arUsta un aboroto. No
7
Cada une de aquellos etementoo que independienLemente 6m sido haw y apayo de Julien Duvivier pars alcammar Is aprobmeMn a sun produccinmes indiomt1bles, fueron reunidom esta vem pwa el logro de la que poked considerarse an mejor pelicula: 11BAjO .L CEELD DE PAKW. Y sdemmW4 el recurso de ma ewenarios, plenos, anapHos, conocionantes, rotundamente indencriptibies, loo que ban wfialado un punto daterminade y marvivilloso en el V"ivemo. Allf, Par-in, y bajo on cielo todo In que ffnii immport.nL, Para on argument Ileno de humanidimi, ante I& IAgri run is rina, y Is palmbra y [a mirsda- AM donde se abrazan I-] amor y el inego y me agazapan el rencur, el celo y In tragedim. Ami
ya Co Paris, y asi no@ lo ha trw6d&do Duvivier Impecablemente en
wino de I
Unom pooos habian bas- ans. peliculm real y subyugadors. BAJO EL CIELA) DE PARIS"
tado pars que Loola Flom se ea Una Selecei6u Cofrim de Diab-ibuidors de Peliculw France
adueftwa do nuedm p4blim Es 6.s. S. A., que se exhihiri de*de el lun en el AMERI(.A,
mAs, cabria decir que le tuvron
sufIcienus 1! njinutos, ya que Otrm gran production dr
Julien Duvi ier.
apmas habia lanzado km
ros acentos y oh*cido log e.
ros giros ya estaba cold all
mAximum Is. del Amkri
replete dia tras dia hasta quma;
establecido un record de entrad.
Vade Vow Air F"'sce T al""Obo AIR FP-kNCE del
.0 ,ohmm vental- L.. rd xir- aja \ __O
clam TUrw- n1updo.
CIS* Prow Aj 0
",lass, 59, coo
a parish- a 0C
S ,oi. ds in$,
eri U.&,w Paris Y Our-Lems- t. 6C We&, so
N&W York- a so ASVD
rariAme not" seemi- ""'jem
Paris on It bers16 Wn
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
fcla fda yes
!-- Diario de la marina ( Newspaper ) --
METS:mets OBJID UF00001565_16272
xmlns:METS http:www.loc.govMETS
xmlns:xlink http:www.w3.org1999xlink
xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance
xmlns:daitss http:www.fcla.edudlsmddaitss
xmlns:mods http:www.loc.govmodsv3
xmlns:sobekcm http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcm
xmlns:lom http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcm_lom
xsi:schemaLocation
http:www.loc.govstandardsmetsmets.xsd
http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitss.xsd
http:www.loc.govmodsv3mods-3-4.xsd
http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcmsobekcm.xsd
METS:metsHdr CREATEDATE 2019-02-25T16:51:11Z ID LASTMODDATE 2018-10-16T15:00:40Z RECORDSTATUS COMPLETE
METS:agent ROLE CREATOR TYPE ORGANIZATION
METS:name UF,University of Florida
OTHERTYPE SOFTWARE OTHER
Go UFDC FDA Preparation Tool
INDIVIDUAL
UFAD\renner
METS:note Online edit by Alexis Charnas ( 8/28/2014 )
METS:dmdSec DMD1
METS:mdWrap MDTYPE MODS MIMETYPE textxml LABEL Metadata
METS:xmlData
mods:mods
mods:accessCondition The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
mods:genre authority sobekcm newspaper
mods:identifier type ALEPH 1915261
OCLC 11968619
mods:language
mods:languageTerm text Spanish
code iso639-2b spa
mods:location
mods:physicalLocation University of Florida
UF
mods:url access object in context http://ufdc.ufl.edu/UF00001565/16272
mods:originInfo
mods:publisher [s.n.] ( Habana )
mods:dateIssued 08-16-1952
mods:recordInfo
mods:recordIdentifier source UF00001565_16272
mods:recordOrigin Derived from the SobekCM databse
mods:recordContentSource University of Florida
mods:relatedItem series
mods:part
mods:detail Enum1
mods:caption 1952
mods:number 1952
Enum2
August
8
Enum3
16
16
Year
1952
1952
Month
August
8
Day
16
16
mods:titleInfo
mods:title Diario de la marina
mods:typeOfResource text
DMD2
OTHERMDTYPE SOBEKCM SobekCM Custom
sobekcm:procParam
sobekcm:Aggregation ALL
DLOC1
CNDL
IUF
IBNJM
CUBA
CUBAN_SERIALS
sobekcm:MainThumbnail 00001thm.jpg
sobekcm:Wordmark UF00001565
UFLAC
DLOC
MELLON
BNJM
sobekcm:bibDesc
sobekcm:BibID UF00001565
sobekcm:VID 16272
sobekcm:Publisher
sobekcm:Name [s.n.] ( Habana )
sobekcm:Source
sobekcm:statement UF University of Florida
sobekcm:SortDate 712815
sobekcm:serial
sobekcm:SerialHierarchy level 1 order 1952 1952
2 8 August
3 16 16
METS:amdSec
METS:digiprovMD DIGIPROV1
DAITSS Archiving Information
daitss:daitss
daitss:AGREEMENT_INFO ACCOUNT PROJECT UFDC
METS:techMD TECH1
File Technical Details
sobekcm:FileInfo
sobekcm:File fileid JP21 width 3392 height 5600
JPEG1 909 1500
JPEG2
JP22
JPEG3
JP23
JPEG4
JP24
JPEG5
JP25
JPEG6
JP26
JPEG7
JP27
JPEG8
JP28
JPEG9
JP29
JPEG10
JP210
JPEG11
JP211
JPEG12
JP212
JPEG13
JP213
JPEG14
JP214
JPEG15
JP215
JPEG16
JP216
JPEG17
JP217
JPEG18
JP218
JPEG19
JP219
JPEG20
JP220
JPEG21
JP221
JPEG22
JP222
JPEG23
JP223
JPEG24
JP224
JPEG25
JP225
JPEG26
JP226
JPEG27
JP227
JPEG28
JP228
JPEG29
JP229
JPEG30
JP230
JPEG31
JP231
JPEG32
JP232
JPEG33 1000 606
JP233
JPEG34
JP234
JPEG35
JP235
JP236
JPEG36
METS:fileSec
METS:fileGrp USE archive
METS:file GROUPID G1 TIF1 imagetiff CHECKSUM 56a0e334a83ae2263cf8d42aaed2bfdf CHECKSUMTYPE MD5 SIZE 19017892
METS:FLocat LOCTYPE OTHERLOCTYPE SYSTEM xlink:href 00001.tif
G2 TIF2 2f1ef0754524cc2ca16d00e3839e0ffb 19017444
00002.tif
G3 TIF3 77e17b29fd20602a1398455153787d35 19018288
00003.tif
G4 TIF4 6bfde9b7b0f3ccc21b18d809f59d28cd 19016924
00004.tif
G5 TIF5 86a5732ab58663d39c52dab596b365dd 19018820
00005.tif
G6 TIF6 04828c079cd6cababde902ea8c9aedbd 19017072
00006.tif
G7 TIF7 7a320fe1f175011096fdd51baab00b0d 19018352
00007.tif
G8 TIF8 a7c937bbd39d7090e277d1e2dd300deb 19017192
00008.tif
G9 TIF9 7b3cb22498bf3b63e895a63cf15a9603 19019052
00009.tif
G10 TIF10 e168271317d0f8c19f0168f7714ef4b4 19017104
00010.tif
G11 TIF11 5227d35fdb106dc2421b3b19911417b9 19018516
00011.tif
G12 TIF12 be2ac8be8cb2c9bdaed882179abf7783 19016672
00012.tif
G13 TIF13 b7fa8e58f6ea29074b17426a40a7b336 19018208
00013.tif
G14 TIF14 d81b36d87cd0e71730d62fad5905e0c5 19019628
00014.tif
G15 TIF15 b5b590a5dcc5d3968123fc25517a2c90 19018008
00015.tif
G16 TIF16 c2a34b6fca3b436c57516ae93cf09fdd 19018260
00016.tif
G17 TIF17 2a39b7eea781ee69f1195150be4307f0 19017752
00017.tif
G18 TIF18 2cbd944fb77625c76d81822fd05fd249 19017584
00018.tif
G19 TIF19 d951f710cc27cb66e2660041ef855805 19018684
00019.tif
G20 TIF20 1abea94af2b38e6f2d745b6a6d2d7bc3 19017924
00020.tif
G21 TIF21 1fb51a6783f38ab3050b1d1fb7d16028 19017360
00021.tif
G22 TIF22 30779642c028614725e8e9088f0e49ac 19017516
00022.tif
G23 TIF23 580593089a22ed16fc012315aa26b166 19017660
00023.tif
G24 TIF24 3b38da0d14554675031211880da1e096 19018088
00024.tif
G25 TIF25 8b27820b31157391b87f8a8fff4d4cd1 19018476
00025.tif
G26 TIF26 e24cc396f564b3ee2d24254ebe32e721 19017904
00026.tif
G27 TIF27 1d9c2bb2ef878f0f002835e355bbfb29 19018144
00027.tif
G28 TIF28 131606882ae975bd81bd1b9f2f73e421 19017124
00028.tif
G29 TIF29 7c5ca52adab39cc320a6b241859cd8aa 19018004
00029.tif
G30 TIF30 47de5b4b57f08fc401c584c8bbfa1161 19017416
00030.tif
G31 TIF31 e15e4208f1f29fe073c5e8e6ee0b1a84 19018064
00031.tif
G32 TIF32 c1f725c00fe01cb35d19ea4cf86de5bd
00032.tif
G33 TIF33 fa3905908e59dc0ac76908801c6837f9 19018644
00033.tif
G34 TIF34 4fc849de9fe945d41c226f299b6446b6 19021216
00034.tif
G35 TIF35 c44df24f561745af878f9efc197cc7f3 19019644
00035.tif
G36 TIF36 5e36db87060f28ad5c207d99152456d8 19020808
00036.tif
reference
imagejp2 e49372db4615b18bf7052e214f7a8acd 2374397
00001.jp2
5b22a448ae787fded85f02a52d7c4a80 2374378
00002.jp2
ca41bd799b09ba73a973462d716993bc 2374510
00003.jp2
81d73902810433bf712654021dbb4947 2374503
00004.jp2
e278877af593dd34c326c93cfe3cd382 2374506
00005.jp2
a93077845e14ddbb3483c1064f2d53e5
00006.jp2
2183500832ee558f327f9493758579e3
00007.jp2
2730d31494802a089087d77405bde8bf 2374511
00008.jp2
b949fe0863b2c2f6b6513f69ace671d4 2374501
00009.jp2
5e2b621c5d419ef557b67e16dd9737cc 2374508
00010.jp2
a86fdcb1921f40d1004ec582e3daf608 2374507
00011.jp2
2ac1c234e8fca820c2b6738b569c9bcd 2374459
00012.jp2
80526e7ed4b973a806996f7b49789139 2374491
00013.jp2
2d83ba4e5db01139d5f207b5a4602d3c
00014.jp2
4bd57fdd059d377f1f41120370d30153 2374489
00015.jp2
e3978ae212fb0bd642a09397cef104e9 2374509
00016.jp2
5f59e248777b86fa7dcbf48e33abc406 2374420
00017.jp2
86814de0982fcac6dbbbd3617daeb07d 2374505
00018.jp2
d32e4b722e4d97c360227088c9b54507 2374490
00019.jp2
b02175afa7f35fd76c0d67d63a9c4db2
00020.jp2
e66a611ddaf5faeb4ee7c8688b59e363
00021.jp2
9331a1d3359130acac5c5b7cf52b091c 2374481
00022.jp2
d458410fd6fc32002d991b9d9d129682 2374492
00023.jp2
a182902081d411058211eae56df93272
00024.jp2
91482f40bca54aa70f3e2d086ff81554 2374496
00025.jp2
3033c1f5309f9ba980701fe97dda33a4 2374493
00026.jp2
dd75e3ffa595a220b5212dbded6e1f0e 2374465
00027.jp2
4a09dae09bf8c7de01226b356f7878c2
00028.jp2
d501e49ed5905c76c96f7c95a644964c
00029.jp2
5bbb5940568004ac5cb70973216d822e 2374488
00030.jp2
fba2fe716cfbf91497c1875bbcc7fb0e 2374418
00031.jp2
d599d1283feb056e3337d7d370cb51e4 2374457
00032.jp2
cde89e17d86cd3eac549c6c75b413712 2357569
00033.jp2
a98eb6b8fc2a136d6ac4bd41e46ff0fb 2374470
00034.jp2
30b67f136a3ccc1a9ea45d01ef0e68d6
00035.jp2
b703f58e45ebc81fc15754590fff31b2 2374504
00036.jp2
imagejpeg d8a20a5060cd2faf205e4e2c730a7263 745285
00001.jpg
JPEG1.2 68e59b22cf724a09bda22af165865359 98948
00001.QC.jpg
fdbbafc08648257cc324e5a86b548c97 561778
00002.jpg
JPEG2.2 d3410ada6edd01352c71c28c5e1350f2 85384
00002.QC.jpg
33309e20abb3b8d6120257168e79387a 591457
00003.jpg
JPEG3.2 68086672eb42aa948763db5a97cd9440 90881
00003.QC.jpg
f4efecbc1a45f0170fa2cb66b9e36083 649037
00004.jpg
JPEG4.2 f82d0d8da9b7e5e541fc02be7137cc28 91796
00004.QC.jpg
90fe3b72ad3bbfbf2c78ab7114d0ed96 507923
00005.jpg
JPEG5.2 7ae6a9947492946681200d5275742783 88468
00005.QC.jpg
9198318f0f243c407bb1395ca5fb2dcb 624944
00006.jpg
JPEG6.2 97fd2a92e70b6e4f8fbd36d38f4a74dc 87873
00006.QC.jpg
2692c0590e548a13e177cc7ee5ed59cc 434486
00007.jpg
JPEG7.2 2a5474e70fa6d72dd7bbb6850c645693 78319
00007.QC.jpg
eea072bd77866ad7d8bf6e9134524db7 722217
00008.jpg
JPEG8.2 444b8dd7c5ee954045ff59e2dfd5c3e4 94538
00008.QC.jpg
72e1d5afad22e4fb661393484df25341 538764
00009.jpg
JPEG9.2 057cfed1336019e242143c0b6d479960 92321
00009.QC.jpg
1cdb99a63d106cbe608c166f272f0c14 566345
00010.jpg
JPEG10.2 5e75e0d943e6e820ab41e732caa5772c 83583
00010.QC.jpg
f9ce39af9c105b79ab1b11ed963fc5e5 444560
00011.jpg
JPEG11.2 80d6a45dbdf6ab70b5da80a5bfb96aa3 80912
00011.QC.jpg
4aa8ccbe434672764da1cf3cf34c13e7 658289
00012.jpg
JPEG12.2 cec849787b98bd8a78560dd835127ad2 88729
00012.QC.jpg
ed4360d9045a64a84812cba9a100c0f5 490538
00013.jpg
JPEG13.2 bb147e814d40e7610c4a9b74ad4cea92 84653
00013.QC.jpg
de263be93a170249700b999b3b60b481 622265
00014.jpg
JPEG14.2 d1989f64adab318d340c86cd9c17f261 98578
00014.QC.jpg
0cd278bd0bc07d781fd4c52c24766624 695530
00015.jpg
JPEG15.2 10480df756cd458c8f259d84904ee993 96344
00015.QC.jpg
adbcde90c789a19527d7905efd9e517d 500634
00016.jpg
JPEG16.2 f6e16079857a9bcb96528a51b833f5f2 86440
00016.QC.jpg
6ffa5067221d9b216f21b36746d5381e 698552
00017.jpg
JPEG17.2 7c6fe373a8a19af10d339c4a1561c418 95191
00017.QC.jpg
37434bf410092cb9021a6954a859811d 628476
00018.jpg
JPEG18.2 2c0b2eff71ad33e5b3ca1389b502c9f9 91261
00018.QC.jpg
c180b6de31a63e393ae28892db10bec5 510692
00019.jpg
JPEG19.2 94bc63c8d39f653cf903938c612d63e2 87571
00019.QC.jpg
1a562c70a71ec654b1374cf6cb6135fb 582585
00020.jpg
JPEG20.2 6fbfb2df78f4af72067fdfefed83bcbe 89613
00020.QC.jpg
2b3227c0c8ba1818a4e097c51b752e93 659605
00021.jpg
JPEG21.2 54522e4bc4f51b8db471ead4db380dcf 93394
00021.QC.jpg
663ae55756993c7bd2fbfe7aecf419b8 663581
00022.jpg
JPEG22.2 72cdc007806a578e73c9c09a512b5c9f 92297
00022.QC.jpg
cdb4b4229ebf1aa4ce63744e350baf5b 690991
00023.jpg
JPEG23.2 9ba95efdc55f04945bd2d1ff88d75313 94536
00023.QC.jpg
5e8998eee413357f5f9d2a37c6c2960e 674594
00024.jpg
JPEG24.2 07f25e61346d1104c60e49f55391126c 97621
00024.QC.jpg
a18a6ebec59a6505a5a837e7abca974c 660237
00025.jpg
JPEG25.2 78ae343acac242807dcfb3d2caee045b 100044
00025.QC.jpg
97714d7271ae02a534dcd22c52ecd35b 680565
00026.jpg
JPEG26.2 08b6777d7494d86fd8cc6446d9bc4b94 97035
00026.QC.jpg
01215166a187e1dd6236c6d3733cb839 709524
00027.jpg
JPEG27.2 c638fa2d93fa458a4674d641768ea9c5 98935
00027.QC.jpg
bc0d1ed2c8a8f1a790858b54fe9f8ab9 726484
00028.jpg
JPEG28.2 be60363a0d08b5ede7a79b1a27b8d494 94098
00028.QC.jpg
5df0c0aff2207a5b8243e0428d482f6d 744547
00029.jpg
JPEG29.2 546da9176c96a5d5fba457900dc12adc 98810
00029.QC.jpg
8bf82391aa900cad8ea2465ff246064b 739033
00030.jpg
JPEG30.2 c7bc2c36f935839898b1cf4a1f1081a8 95606
00030.QC.jpg
112c5ed55fc25393860295c8b053883b 778633
00031.jpg
JPEG31.2 9731c95f2dbe1ab9835d7058166f30e9 101156
00031.QC.jpg
9f4ede6eb00746f76f40b6a75d600802 536397
00032.jpg
JPEG32.2 7e0d2d7619e0121d075b5486cf4ac6e8 85102
00032.QC.jpg
08c112e0e591cc477f8b33df15057a9f 112996
00033.jpg
JPEG33.2 2d23a2f7f5224f57c62ea009170c0f3d 36528
00033.QC.jpg
998b6dff44bb7e5785789d90676c032e 176110
00034.jpg
JPEG34.2 c0eb5e82702231edca3c6b1b20e2f435 48578
00034.QC.jpg
fb68992bbd8032eca07789d9b58ac507 174341
00035.jpg
JPEG35.2 2db5a9388339badcd971b37056a85a7d 42597
00035.QC.jpg
f6ddb04c1317d571a29d5700902b2f9c 178472
00036.jpg
JPEG36.2 35383146680a2054f675425881945dfe 46848
00036.QC.jpg
THUMB1 imagejpeg-thumbnails f5eacc27cb11fb263d41a72b4f5dccb2 40055
00001thm.jpg
THUMB2 5d436f778358c5695b2c4029f6475820 37307
00002thm.jpg
THUMB3 d2fe86d9ea967ca199e0bc8d464e62dc 40080
00003thm.jpg
THUMB4 0c45500e42bc2ac6152ae67544a1df1d 37057
00004thm.jpg
THUMB5 feeac1cb7a8f698430c6d9f7b24b5b35 40758
00005thm.jpg
THUMB6 7429e41210a746bc516956b86529b7e5 37403
00006thm.jpg
THUMB7 f68f8cb7cd6eba0792930536cbed00dd 38394
00007thm.jpg
THUMB8 01f35cbfc25c44d701cb24726e337044 38006
00008thm.jpg
THUMB9 d32aa7282434897de4653e6a17492d39 41929
00009thm.jpg
THUMB10 7845f201119169d5cce16177ee9308e9 36940
00010thm.jpg
THUMB11 d32ffa16828108206c2a4dc44c1c8929 39231
00011thm.jpg
THUMB12 295782c5a295c4aad8d5396020065a1d 36588
00012thm.jpg
THUMB13 c0b0bf2ab33c2ffe283c3e413806daca 39244
00013thm.jpg
THUMB14 58b2aa109c75bf5a1826e0123875451d 43466
00014thm.jpg
THUMB15 ed9d4feb7d15361b67a9cfc7e5b5872e 40084
00015thm.jpg
THUMB16 54c008c9f208d72442ee1b92dd53c335 39594
00016thm.jpg
THUMB17 64bd990bbbb2cf432ed5e9d0936b975b 39282
00017thm.jpg
THUMB18 dfa5abe7c87001d204c77c74fbfdf82c 38780
00018thm.jpg
THUMB19 b56a14e90bebcb62269e9c801552060b 40826
00019thm.jpg
THUMB20 e5b96e08612fb839724e827bc874b5e1 38943
00020thm.jpg
THUMB21 f3b07251868e4d8a862996964f44a88f 38580
00021thm.jpg
THUMB22 755971fe85d84a51267e214300ba473d 38581
00022thm.jpg
THUMB23 99628f33d995b5bc61d364476b1ab6b0 39025
00023thm.jpg
THUMB24 317bde618cc5d072526484fa59569e13 40576
00024thm.jpg
THUMB25 a6b907fb1698bfcdaf50de55175f3d3e 41547
00025thm.jpg
THUMB26 099aa702cc7ebf1c719eb0e6ad719a5c 40147
00026thm.jpg
THUMB27 5a1a56cec03a01870dc0c2b342d538a0 40664
00027thm.jpg
THUMB28 e7d3309da3573f9607328bf5f7e750d5 38033
00028thm.jpg
THUMB29 0c27119001ed8ba7420fd8db36c2bdf6 39973
00029thm.jpg
THUMB30 2f1bb0994b70a98974345a367a40554b 38709
00030thm.jpg
THUMB31 8b7e674b55413e00f7074af57fd266ba 40302
00031thm.jpg
THUMB32 303944b66cb30356e71cfab8759aef08 39107
00032thm.jpg
THUMB33 77098a5a556825425ae97dc09b2d3b2c 27684
00033thm.jpg
THUMB34 c78f5e5535731697cd7d1c3caf83ca82 32564
00034thm.jpg
THUMB35 d38d3392eb74171f31c4c098ac14807c 29630
00035thm.jpg
THUMB36 413872a3365863f990a1cab39d27cfe6 31675
00036thm.jpg
PRO1 textx-pro 8a5b1fefa538c3eb02405d31687bf031 1983224
00001.pro
PRO2 90205fae75710a2ae7ffeca06e31e7d0 963670
00002.pro
PRO3 bf2a101e7a17ed98603e285e06ce2b8f 886417
00003.pro
PRO4 e43eaa71b098c43e996a639495d1183e 1438048
00004.pro
PRO5 f17842175d301c03212d27b9350ddddc 524167
00005.pro
PRO6 1fcbc9b88f0db8c9b9d17020d0b88270 1719233
00006.pro
PRO7 8183af50d8c6329606173a01efb3800e 276577
00007.pro
PRO8 f141692e9b075092e0e0a11f0e1ace9d 2123623
00008.pro
PRO9 ef1b4253d91b67f40f992989d440dbb7 434898
00009.pro
PRO10 dd8985ad3e55a584eb3c5a997dba425a 1297192
00010.pro
PRO11 a9fb96a4c3b97efa62ce405d0163e1ed 243854
00011.pro
PRO12 0769370f32a3c4e87fc18ac020aa7d62 1742332
00012.pro
PRO13 3416e3567bc7550be16ef4cd68cc5ddd 321736
00013.pro
PRO14 a5eaa730aa5a310ff1f0b8e5c78478d6 311610
00014.pro
PRO15 732496a243fa69963bf7d7b892bf8a82 2151662
00015.pro
PRO16 aede045e3562244bd215157366ca5356 809018
00016.pro
PRO17 7effc5a76bb2f489f1afd11c8f2abdec 2058988
00017.pro
PRO18 f2c741bd1a57416631edb2bce0bece82 931577
00018.pro
PRO19 ea79169e5e1169ab24400e73aefc1c1e 568544
00019.pro
PRO20 333fbd51f518cc9cd8918f15dd32328a 1296753
00020.pro
PRO21 6b4826a77bbf778f287fe6c848692d5e 431197
00021.pro
PRO22 710facc06b23c6875faf2ab467d09082 2063827
00022.pro
PRO23 c5319cf6cf8887e8f8d79f726fc1a507 1784576
00023.pro
PRO24 e4176874e97319ec37d1035d4456fdf3 1461131
00024.pro
PRO25 e74f7fa17104ce8b6d5861964fac27aa 462570
00025.pro
PRO26 913fce6cdf8dcdd3a584b253fa873aaf 1637367
00026.pro
PRO27 8b444c541bfc13ced4a16e5291a69dcd 2217339
00027.pro
PRO28 1389103f8326c578eae6020ee63b60b3 2563882
00028.pro
PRO29 1305c7bb415bf333bf8240864de44d6c 2186641
00029.pro
PRO30 b95ed0f05e22b6f2c9003cd44f486b07 2696853
00030.pro
PRO31 f31cf55aa5fc28e009e08e1a7d386a57 2534339
00031.pro
PRO32 2232aabc9bd55ce0148137232f39b93d 738242
00032.pro
PRO33 e7d3cb90dc9e40ffa66776426fc2940a 1065
00033.pro
PRO34 53218cdd6ea4a0ab8b2286f5fd1f23b4 80048
00034.pro
PRO35 0c16b15a0959a8b94ae3c1acc98a1b2d 231109
00035.pro
PRO36 468ddec2fe92c18cf00df114ac05b823 100205
00036.pro
TXT1 textplain 5958af336d4d45931db02a1918090441 76864
00001.txt
TXT2 c5dc3732c77f6080072601fd2b799843 37907
00002.txt
TXT3 ec26f2aba94e0091f7234daeaf35d782 35314
00003.txt
TXT4 f0d54bbb253ddfdac0cfa031c4ba8724 55736
00004.txt
TXT5 ebcbf3299a98ebcf1994b1e06ffc6a11 20620
00005.txt
TXT6 4ffb546aebe026121687b966cb67b351 66414
00006.txt
TXT7 ea27975b3913f703df165977c4b2891f 10766
00007.txt
TXT8 cee6c513a7fe5d57fc53186d527cf6a5 82163
00008.txt
TXT9 4d395d03774a5d256bee644661357f4d 17124
00009.txt
TXT10 293ba16fe56d9f45baa7384450ec89a0 50592
00010.txt
TXT11 f0ba2d18860d2ae030ca1bb6dd61c7d1 9552
00011.txt
TXT12 b3b522230a7731eeb1bfd26420d8ddb8 67323
00012.txt
TXT13 a9e39734831b6900090349fe8930a010 12684
00013.txt
TXT14 1cd2789f1a342a0f872ff1d232e9ec7f 12209
00014.txt
TXT15 3089a6517ee3c968fa8bfb800e5079f6 83020
00015.txt
TXT16 c5d7b0c429a939815cbe5f6c14f50349 31226
00016.txt
TXT17 4d0ab190a5d8950ad74bc645bf6fdcb9 79926
00017.txt
TXT18 4038be6669c19b56be77f9d69130f4bf 51535
00018.txt
TXT19 dd04acac52d3886b50b743d779fe8c24 22393
00019.txt
TXT20 f595873f3b4d689c0bf0f98d424ad969 50843
00020.txt
TXT21 7bf7245e0427e65c8d4f2f805099628a 16904
00021.txt
TXT22 80f5631121e0f500327dd81606ac7580 79504
00022.txt
TXT23 316a4f99bc22b73a7f0a7bc25b2bf7cd 69345
00023.txt
TXT24 fc7a2275109d16af37bc61ef14652ad7 56930
00024.txt
TXT25 9ab174c1409c85ca7b714dcd015f9e00 17946
00025.txt
TXT26 0b0302e09e4acefec2644b1bd4b0e703 63415
00026.txt
TXT27 ae24384223c0e856f14bfd55569f9d18 85674
00027.txt
TXT28 a5335195ee2c633948303e8be3e89154 98996
00028.txt
TXT29 2c36e25e798217244a3f16e0919a73ff 84575
00029.txt
TXT30 dfa72b6158cfcdf4d19e1cc16d140537 104107
00030.txt
TXT31 ce0d3365a6b21f95d8bf645c21cac951 97777
00031.txt
TXT32 9468bdc44f504536fbb49811b5b6e6e6 28689
00032.txt
TXT33 9d59a49f1f8ba64b37bd299b2a2759c4 35
00033.txt
TXT34 3d1869cd3075a3c586c2d580e12f3b95 3075
00034.txt
TXT35 665121444826f08b6bc8da39b06a5011 9163
00035.txt
TXT36 61a88329d6b94b3573b65db80c0e7cc5 3921
00036.txt
METS1 unknownx-mets 60d831544a53eddeb754044cc12864ca 40301
UF00001565_16272.mets
METS:structMap STRUCT1 physical
METS:div DMDID ADMID ORDER 0 main
PDIV1 Main
PAGE1 Pgina Page
METS:fptr FILEID
PAGE2
PAGE3
PAGE4 4
PAGE5 5
PAGE6 6
PAGE7 7
PAGE8
PAGE9 9
PAGE10 10
PAGE11 11
PAGE12 12
PAGE13 13
PAGE14 14
PAGE15 15
PAGE16
PAGE17 17
PAGE18 18
PAGE19 19
PAGE20 20
PAGE21 21
PAGE22 22
PAGE23 23
PAGE24 24
PAGE25 25
PAGE26 26
PAGE27 27
PAGE28 28
PAGE29 29
PAGE30 30
PAGE31 31
PAGE32 32
PAGE33 Suplemento 33
PAGE34 34
PAGE35
PAGE36 36
STRUCT2 other
ODIV1
FILES1PAGE 1

Ao, CXX,-Nmr .o 196. U a lfaa, Sbado, 16 de Agosto de 1952.-(Cincuenteneai de la Independencla).-Santos, Joaqun, Ambs"l, Bqjsf Eleuterio y Eufenia. P~i 5 ~ -LnspeCCQl Batista en Se Necesitahy e E. u. garantas i y n mot jEstar ter1¡ 0~1,1l-la muerte de Chibs an'u -, sloe t meses, ,., Palacio la maquetade, H .r antes d e -prescin-dir d e,~~hDŽP6vit la llP~nh~sum Cementerio de Coln y ,1 1 .f de poliomielii de.20 '~dia la mlaaa dn suep blc .eo¡ SU su iIL!ma jitoI atliico aos en Hifiuston, Texas aac'io deju ti -% e ihya prbcsr wcirce BOUSTON T ,,, l'e.t <""IA' Tendr un rea aproximada de 1.300,00 metros . ix .cte de Eduardo L Cohen declaront la Comisin de Desarmne que El dosc 11.1s Ba ,2 1. me Se calcula en una suma aproximada a $7, yse 'emplazar el monumento al Apistofl Marts i iia 1 <,,I,!br.BIbl' Washington no acepta colocarse en una posicin =,shsdce 20 && de.n h¡i -1 la que se poitdr obtener con di44,0% ob7t -en una meseta con extensin de 180,000 metros qel eie su ~ej~ecutria y dblpuserataaoorl'topsuasctseis segn ma~est el doctorMiguel A. * ,LA BIBLIOTECA PUBLICA "JOSE MARTU" cio: ulc NO BASTA CON' PROMESAS ESCRITAS", DIJO 0 eDFCO POdO PARA LO JU Por________ cecimas de le~ ceuls 1 ctaeauorne.-de lus= ,7 -eicec 1ctuuee .t que la ha ullledo 11 buendeer= Sern edificados el Teatro Nacional, Tribunal eedu chenpicrcdiaInsisti en que no exisde',nlaten segutiridades'd que' e el e lsIlc, T Tres aicadcmia se trasladarn al antiguo e~~ de Cuentas, Comunicaciones,: Banco de Fomento, Cib al bandueade aun ec loe eternos violadores de la Cat de la, ONU ulixcds ueded ''ds-i'' j'ts" del iTribsnal, Supremo, Medidas que se tomarn Supemo AuieniaJzauls lecora, ce.rietest orientd. .ec s abstengan de seguir por cita -peligrosa ruta Anoce es dos e c sesart s 101 para la conservacin yla seguridad de lo archhoo la,_______ala______ lecleca paria., puesas. aibrctu de un avin que psor1 las cuatre de la Ucrd,,e, cir lede fuego pur emedie bhimctred o l de Nenehaee.lnc e W YORK, agesLt1.i (API-Lu e -7r y cital mauana ee ai cue. e J lc i una asisti e rs d ua, en eastra cj-nesic t'alis n iil ,l , de suche, dls,e.sqe ecneuee Estadee Unidas advrieron'c houy qul.e1hron ae. de la "enqueC de.1 cce qee dllcotscc e eci., a 'S"'.'1 _!tl cutrqe ui Capli.e e Ud noedpesoa peercslde u .' -e seaqee eUelrb lamau palu ttia, cde lo g.,eer1 W tlce.uiisur hee-rbed1 e aci nmrt nd ol e nod Ts tu e peen;.altt eL dcirs eceseee a elntaiusue. E ltosdi, le Pisn de tiepbiaenutlzrbma tsis.oano p. ded e is 3 ca e tielc ro npaad;eal, vi es e a l ee de yrleceoesrde MI elciu ucc e mo e o 31cs y'cuyclndp e¡u Batista¡ En e. eicee.t e:.na ueue eeccesqii sitaba 0 unoefasel tarea. ru Irselse us pire eces eec d Mepci rmc teaeteaJ duantresu.aneiir i terse. ta 'odesehncieciul slce tae _o.a n1caoeteclialeeso elelo bsrshal cn o prodstsso lsAuincas% It e net ln riIe mouip'cs, te loibu'dedale erigr bce-lee1eeoetena garn tgo 1¡ys quc e.1 cd en le putcte de hterro, lotal. betomasee, o d e rte. ensleto. dtets el en.a si o Jos Mart. adoel grse mouenleto a Mcri udcs 1tcels ticncproee ci dede Miguel parlizndo C5'pead OeeptdlCea.Clet Apcc pisesd ces~. de tas etes. tegec, des que et di* de. ds cepieche.en, eIettced.oedsd Ofrcrd lee detalles de te emaqueta cecterrnecupaececen la emaqueta qu rseeas Cerin -de en1edu d- ,* queepuae Inei cedte tehep iueulcel -cdr des.t'Jdlttye dM eeeretel-mi Oresuul-e euh 1esrUieetrs i Ce Dsuesiqe selumc dee BeleeiAs uginte la aprque e lee rEatps tcint. 2 r cee. lilgeeiere Ecrique Vareta. 'Cede elea coemposicin ir cd '"" cri Uidcc de, claro atee aC o.en u r. e uccreinge sotuvo uce c le na rbnls coqeseaaaoe ainl .iuell Edi~e'tid c'e"n" drla etieo yotarde que se hel de. cneee que ice -aee i1 rec te e de lece n teec.-e ',de'tececer f.enerul En eulele U lda d a ebereacin?. luercide: d e !pculelrl cus cuida ¡.Le dhiirn o eleale.s,1 t uetijla ue eaurocnqu ee" po tesde ucet de luduaceeuL n 1d 1 1. 1i -1 a 1lt. clco eiarirtel>n&r ceusirceuies. Carrera utt dl e Ma: 14:~d qu d aiela0scerreinoedecv. ano pr ubils gso de t de esioqeuit OeeTrc.Yirc.ElseeePrcieee grd~~d1 se. tuvdo.reseeeac ee s i cee lenoduee rsn en n ql 'eleJe'e reccl eu ci ,.e'eer u e qu dureetpescte che se hn peeentea ietecide Ptasn deisa Repblica. 1it0 "ccc te 5u5e¡-555l t Le Pfs desJpos edr t sitei e e. cid dcio Ceo .e u aecen de teda Idun sIet=.lo deuiu id se' e Age ele Mi07=qe1ess1s-.e trs e eseta doce eeieMrishaca -ied y i pr-ct cer repta dE s~ lure s ceeCc. . ta d c qt. dde %e igi ceepedsl ¡ ceselestita qe.diT ue la teed.lece. aproxqdaent eir sus dc te0 ile.aa.d 1e.dese dei.sd ql fraCrtde las--y seucleeeduecel. hsseldensql.seh dic c cecalcd tee cim d a 'res. queeencr arnde pus cenih.de ulca& cldnd ei gnd ,, 4, q 0 a n tosle o oa ai 4 io or&2acssd dieri i sshlaqelars leiese.s ur evhsihamMe1. educi d ale hechaealiem.e olropr ejnzrcnl ,_de pec Oa, eeeel e ., c esitaua eliminareelso dttce aas ycee cedeneall urend ts pell u. 1< ers m.uchse doetstu 1dphi euculecceetse cceeptla eeoa35 ~du s (poIb5-LP ge5 13b. seex Lbcueeec.Fceec el eqeeseicre. leute dipteectires coe del teorcerneode yp eisene tio s, do lacdec ceercIe etn ti e s .s e acc ueeteeue l ea s u eses cccgica. Ne fallecimienos.t dece polefc ins'u.as de Jos eat .eVe 1dc A va7a la milaorlas dicisE. reI' E 13 lde ce ic nee tac ,e. ecstescue d11 eta J 7w 0 -lr ide lo. saidr cutenn l ed c ders y d sd cnesrcm aeiMtci ecietl ptsn5,u pa AHNGO ,# deuce erreas Le¡~cs .egi un ceicsst de lde qu MeDl ne eeeus.e cebs el-~d ehnSede5 Hehee. Vicie e pahSeccintddpudregdeo, queh ~Mu.~Pe.Muele. ~.htueretddeore.elat ubesezacchldcoleedpsr.esecuazy itr'deovd'tccdri-ChinCa empu~ egi ,K 1 a. preseselrse std*df1l1 eaunindo a iendde o cas i d~estn nieea captteud l, scp, ec eenro idea lcer dll@L.scc icr e nc pe i sr re, de h ts is. cee-uD l tr. d~en l eh'.nes Tecisosd~. ae o.cs u ~ ~ ~ lse l.tb tc Mguatfies ::abs 1 ?ucetc 1 Altetir Zontecle soba U i 5 ee encete ece d1Mice"* des [L dehbr eeq1,rds1ucee 1i eeec reeeparla e sdPila1onc e parelx trgd sta serd .lhrus ee c d dc.eceuna es erehs Le', let Seciltee" ,nre ce ce-in Med .sucee heee Arlsd es;lee de Ocelet p ,1 letrilen eey eidqe e e s n r teit ct ieP de e ceceeal lad de es 1l.r el W,,A1S-' de~~~~~~~~ la -uscpodcis ierentigtd olablarde % reseeCebeycue ellt"eerdorquee.irirea .leaeciento vetinteu.bnA.dsentir.iruuietundudo.eIe----r .rst 1 see ,iydtdiy11dec1%uelde .uereea"yeicacd"euesbesde 1 r.1 de m t c eeicer cr stptun¡ rtdi lrlrde de tr er cubano.e col unorli psertalr dr, peleeris ddrrae -l ceic cel e 1~ ti et de ecehie ct. .etrc ca,uee < s hs uey 1e U.ticr 'rL c erteee reid '. c. tace". icre esddtne et oc 16L eqlce m-ece de 'lsd de H I cr~l ca e, e ie cese
PAGE 2

DIARIO DE LA MARINA~Stilboul., 16 de Agoto de 1952 Palitica Ala CXX ¡dad Poltica Recibir el Alext1de, el lunes, om" ncia desleal a agentes a la comisin de concejles1 EN 4 L INEAS legalei de firmas extranjeral; lRecuerdo Y vigencia, U ~d, d S~1.g. de C1,1 Inritiuto el doctor Carlos Tapia Ruano a la ~ ~~,r .e U. "vendedolC. libres", dice 1 Noticillo d, u,. U edil ~d. .1 d . IMut~, Edideu. de Eddy Cd" IV Reunid Interarnericanu, de Municipalidade to, to~~d.u.th h.bl. l. M eje CMQ, son, rwl~nu, inipartadores eLandeofinos Jd. . ., el, eud,, d, 11 maoT.d,. o. a S. .16. del Ce.t Ae, l.,g. ue ti, ud. ~le %h. Jm. .,l-, ~L. el da d~ ,u, ~l,, d. 1. -M leo h e, ~teo, Mee. deo ~ ~1j,mo, Aloide. a ,t, th. pe~fid., que 1,~. e b".1: -U, de Id d uu ~b.jo H., m=. iteu. dl Ayu~ leut., Ayu. h-idu ~~ 111 Por Francisco lehaso ld, tp 1i I"il1,11l,,,.11.1I., ,.eiidez ~~e ~6. e e., o~ e.. = ~ lieu~ ~riotioo, n 1 l~, d, al e5,1 De] q.e -, el p.g. de .1. ,bit1,1 C' ley .b. cile eemut~. a ~ que ~ Anem. o,,I.AlifiWITAN 11= EN 0~ ~d1f. .did. P.r p. P-~eo d,¡ erd. tomada D,, Zlyd-, T.pi. N rXI, D= REATO -ld= 1W o e u .di~afi. M. de ute e eu N EL ose l= P., de Mir todos W, ~a d, u cmd ..o,, eL.r U. puu~. EN X. u:. eu,.% .,l, l~. e. eLe -1111~ Pog. 'd' j.9 Cb. millo. d.& teclu, d. 1,.t.r i, J. I o. de ,ma6o jemo que tiliUd bOttilU~ de] M.1 vgue. .l. di A 1. eulu ..gi u W. o. .tle . e 1. ~. e. S-U, 1. o. d. del u. ~pb-. .,,u orS.ul.d. :o d,"£Icu,',upd 1. q.,ud'-' J i e,,.I.,, 1, o: 1 u~ Nu 0,lt.$,h, Ido 11,ltd, el El l.mo 15 de¡ n. .t l 11 A 0,ul. l. 1. J.= d, l. u .1,o" u u. e~ _ma. mJ.Ig% tmi = -" 111 = deck lo que . di te, d, ~Rit, llie1p.I, d-W ,2 ~ e, e~.Libl, Su. "o a b:'Z = ,j," lee~d., ~~1, e~tituir u. gue: 16 Culo, Tpl. lluo,,.ParlaquE moteho, 1, jubli.d6. "lbJu "1. .elettea.o= o.did1, e. o bu,. .1 lu.e. eeibl, 1. .l. u., Re.u te,1. ello¡. d. Clbl tU. h..1 ~Luo, 7 Honemul olim hoe u N.dital~ de e-'2 ~d ""~ .], 11 11,, q", 321 d,¡ 6 d, ~ o¡, ~ l. .1 .da, beelt. dl.Wr.:k. 1--Ud.e de[ "a ,d" I.J uu~ld. u. p _tetmilelo dod, 11,= r1 le l., dl. .1 Vd, leb~ p de u¡. "da dm. -1 -l .6 o de ti ~16. G 1 e .,o, leo oe .1guieme l~,J.J. a elo Ed~ te m. ~~ble tu, .l. Y. U e.p. d. lu ¡.l. . de 1. tu.efimd £1-0 dol. .b. f. quid.de d.iii. g.: uo,, Li.-w ft ~~ el. c.,¡. .le. U. l 1. d. .t. le 1~~eD, h¡ o,, d. ChibU loutid V2 % ds ee-. .¡-u,¡., d, el.o. me z p oo de o. les ,W i 1.11,16 u. .,e, u-' dl P-"". ble. afilill. Mly hdl e~d, 1, luu~, milu y nl. ;,l jl d. 1. Uf nb: pu. debe Al~ oe Imb. rj-ty uh-1t. 7~oov. l .e, e-, e. e, 1 Lo ~.11 da a' d. d~d. N.el.m1 de Ger.ml, Ye~ude Sel~ Cm, ~ bl -'.e.-, .6. deod el ,e,, z p.d lt il,. d. ~tute o6 tao ~.d Ct lid. & 1. n1re ¡Ii1d, el tl.I". da eod1, del ~de. b, e' "b 1. de oiel e. 11 leiin ~rileg. jodid. e ;, De y l 5 o bi= zoo.b, d. vom. ele~. 1. J~ .b 1. ~ lb. -eto. 1, el le~, de u, ule ~~ d. 1. .ndu" Beoo .~ d. d. 1. D8.u ~ 1. ~. ~ oo h,-'ee. y" ~ e. 1, r:p.tl., d. W. tpea. e ~ W Ch,lu, d~ Ud-'b~ pet d. de .ebWW £-d U. ~ d. f~. ~ d. b,. l-M. d. lqqa ut, ly-&Z:n queeX In~w4,le ~quite~. M eeE, p lC, ~ 1 . d.ee 14. ood~totue, .t.Wi-. 1. de~~d. fi. oe t le tu.luIl, a d-t., l. Ida, S A, p~ b~ da S el C, tomo, ~n -lab--t1u' tu~. d. ~uuti,bu d p~d. m., lua o 'u fid. le p Ri~, .e 51-, d1 de Ch 1, 1 de,, d oy. dio Cte. ti eumum. p~ fl~~ bd, eu ~po d. eea. -immb~ N, pued, taid emo Imdu l., ~~~ U.m e de y e. Ob duddeei, f. lo. c u d. Co.bibo bi d.it". di 'd' ~ ],1 N. e_ 57 l ; E-uu, A, . q. dtt,, l. d, ¡el -dem.E-Eleto dy e. ~ .,l. de el,¡. y -,et y ue al. p115111 1,1 "~" 11 Pmoide, l. en la B.ti.L. u. te.e -d f"1o. d"tt uu. n .ir. D 1.p. y ~~ el. q., d. 1. -~ au. e. e.o J u eo Rd,(g1.1. ",e ~o de q.. 1. PeteJ.hum. ufi~lau d. jemi. l', P-I., g.P. de d.elti-1. 1. 1. o. l. eue da.r. i y e. de.,elto. y ha~. pla~, fuW., N, pod, ~g-~u., ~ P. Ratificacin de] Dr. IRC"la-Den 105 Conceisol" 911= de 1'.". dtultid. cordld,. ~m, ~ in se q.e ~al. paltide 1. 1~~ ,, -al, de quli., y yj, 11111 1 llu~uel Si. um. e El ~~ uel e. ~ o. P.,o Arrieta c.no, Alcalde Suplentes de] PAU d -b.,"' mmei.d. p., Pu, p~ ~Hoota l' I.ldo lo i11w"1 C11 1~=11%. ,,te a deoloS .1 h,,eje ~ull. ~tetuito. e. o 1~ p,.r ~~ e. .ffl. Z7 ~ 1,1~ 1. tul~k. d, l e, que han sido cubiertas -iu. em-le , f. jaDd-1-a-, 7tur. A1:1.oy ,,,l pMitt. el d.m. Uee~ib.d, .4. uri,%Tlo N.ma Poy, .(,o bi. ju, 1 d~I-de P.II.ieUti, e, ,, 1: bal de bblti. 1 d~. ~.1.uu: ,bl, l:i Clib, Y h, RM. De l y d, lll ti "" = la' "mI _da P s1 e ofiet bl~, d r,nod, 1. d.! p, 3 y e, ey o J1 -teo e p~ a p tti: to, e ~l o. l r~~ =l". eorm .1 ~tu5 q.e. A.d, %1teel d= ., d. de u de ~b.ii, el ~11, dpt., medid. ma CI~ olt~ d~~ d el EZo e~. ~~ud, o. e.t ~~~ad. de qo .1,~ --_~~~ ~ll ~ da~~11 ~did. e, 1 Ah.l ~t. ~ -1 -d. = bil y l~.u.ld. c.e.,. e, ~ -leo liuuel ~~ G.,t. e, y -. ",u itiqueL. eltilemeo loe Se p~le -bilil ==l., loo ealte ouh ¡.d j~ e. ~u., ~le l.,, H.nd. :d r,"bi'", iE d. '1;" L.~ uu"' .116 1 11 tleod. -bi., ~ 1, d n.eleo y o. eu~ Co1 E ceu~. I, d 1 t. Ni 1. h. .,tit.ld. o .lt. p d eIii ~leow eo u da d, eote w. .1 e-, h¡, M. P.~II.d I. ---e-ej~l. de ~b, ee de 1. 1, -o , o. d, ~ mo hum.1 W c ~ -,~D l tid. _o.,W. be 1.1 ~me e, fi. e e ~~~ o. ded ~U Y M,, Delel¡. Wj,. lueh, .1 l. e~ de ~ de l. d. '121 d' . i' 1.'-eeem~to, ~b-d., e. lo o. m. 1. de i,, (d.7 'd~uel ~le 1. o. n h. ~d.ad. lu~~ ~le, =1 9J. ge j, A. 5.1 'J . l l= ld 1.711. -,i W.tut tu~~ 1.e, peni.d. el-tm~el-I e~Libert.d. o,. e, .u. ~lm M.fl. di o.e d ,l ~MM -P. -t= di. ti." tom~bo. b.t. P.e. u Ide 1111-le; uo '¡-Pie e. dlPideo -. '¡e-,¡1. lee.tret, tul ~ J,Ad,¡ qu h. Detumomodo ¡ompelto. Chib nu, ChItu, ]-,h, ~~lo~i. L, o,',, 11 11 1,111,d, ~ El P-1,1~1, d, le sdMdd d, d. *"1'feru ettie 1. eltu~ ~o ., ,t, M-1b l., u d, ~t-, ~tm ),u ~~d. d:.ud. etto ~~ V oedua, ," ~1.u.l de Cuo.j.l. t1miwieti 1. t.ei. l., uleda T.,. L. C, 1.,q.,. .1,d,,,JeZIfi~'.e." DIVERSO BA(7r.S lARA CONME_ t,1 d 1 pAr p~e=, ~ w .di. ei tiMORAR L AMUERTE DE C-AS de, d. 1,, ,ldel, el 1 Alld p~ a tidu.b,, ~ 1 ee h de J.II.l.t ¡.,¡.o 4 w ~ .oomu, t.' dde e. SE EFECTIJARAN HOY el 7 o,, 1~", edel1,4 l.p.r.ot-., 1 ~ de a m ., l. .L~, .d p" me.d. ~el., p~~te ', lo dn, me tl6 Poli 1 1, deuu5, d. te.j.b 1, .1 -e d d. -e. d fleotH, p~ 81 d. mi, El b.,o e. Retel a "Dm0"""' J t.d O-dN-l di El el eq.lhI. T11 11 "" ju.u k Ge h ~ quei eigio ~di, l,,. f1,~ 1 t,. hoy er. .1. d.d., uu el 1~~~ d. d1,191 D. J.numii el d., 2~ d ~ -te ~l. 1.bfle.te pel. d. P., eA d., m~ 1 l ,p,¡ouf = I. ley ~ I. D ]de. ¡,lo N, e p~e e. p,!,: d. Tle. ~uT. Ju. ~1. ~Peo.eel me~ ~ e e ~ .,ornuje, ol ¡.e. d. 1 qa lereD, qp, 1, d d, _j. de 1, l, .,P,, dea~1 d, l"4 fu doet., aid. flu be o ~ de e.b-. he o,. de, u",. b~, to d"] d~o dfl 11.11 ,o1, ~ Mdo E.Y o. id" 11 P1111ro d:,.11, ~u.laC-. ~d. e po uetee. l. d. u. d-rd. Clu~. ~llluM d,,Atupudie dbu, l -~ded, llete: d ee 0 ud. H d.11. .6 de¡ a.e. de ue de ],e 1,1 ]Pel. d. U. .hre,. Y .1 e,.M,,,nizacin de actos W. ]l,,. e. .u. I.~ g Q,,. o, euffletul-to i. dmis~ .1 fflett~ el Moulel.11; 1.1 1. 11. d. gu~~ e. ~deo de ~ 115. 1. o, e m, 4 d~. 1. Cub.ld.d, e t-, eu ~~ o. 3o. d ,fl el q. P. .,,u,] uo e, : da 1 -u, i ou., eti h-111.d. ,-d.1-, 1 t' Z, de .11 _le. m, pti. ~ d. 1. f~, de C1,1~ z eleciorales se propone mi u tl, A d. .I di ue 1,H. ~~d. 1. de da ~ l p~ tu, e, l~Id. ~i .e.,o-., W. 1. u-l. eu, m. 1. hubi. ld. 1. q.e tu id. ¡,.e de f., P.e Mig.el A. S.rez l. ~1. u. .1 d.,. de 1. ~tid. ~.d. ~~du t,"! ,d,. ~u l~.udbi, de de I; y 'W di 111 Eddy l¡.,, Ch be 1. 'Id.,¡. u., ~le. de ~u . lel d~~ M,,ud F-A,, o. u . d, ~u .y .u.¡.,. d. u ~l e-. 1. .1 d, ~ue, Od~ ~fl, 1. t. del Ce FU ~y ,p,.d de q1, 11 111.11.1,ul uor .1 1~ io, j_ m,. u. e 1 y 11 1~~~ 1,11 ~1 l, b, d, ~~ e, 1. 11~~ u de . ee c ~e-. di. i, -d ti ib= = m fi. .1 .tid. 1 d d, l., Im, .o. ~~1. -1 .1 e.-, ele d. ~1. n1 e~u, eut P.]l. 11,11 Ay,, ql, etui oeutuend1 ~ a~daJIwtm= ., elr,e, de O.~d.r de W e~u. d. l., ~.rio, u, -e 1~~ t-~ l,.seu.d., r.q be pabileL. d,I.t . l 1. m. c~d. 1, ~¡u 1, k ~~lu.16. de qe olS eb. d, ~L. fle~.i,. u-ld 1. elb-, hbJ, d, Id, a~. tJ .o., o. 1. 'le¡., d. .e,. -11. ~Ueb h h i i d da lldu, Hablar e; Dr. Pichiliedo lo .,e. ~.-. o', 11 .¡.de ~.lid.d de dt r ': 1 o.d d ,e, 1 d ~d.dem -). Im.e.,. e.d. 1. ~ 11 o i. el Maya sobre el Lugarefio 1.11-1 eu el"112 d. ~Y. N-p~d1~m. 1,~,W. ~o 1. q,1 WG19-1, t,, t] d. .e n .d d~~ Fe-.de. D,,,.e, tubi. I.d. "el 1. eo~ati. 561. l,.". .e l¡d Cbd,, 11 P." d ~o, ., el tilp4 E, Mu', 5~~ ~jee ".e Ti d~~ y d, id.d." Te~in ,, utudi, J11 = %d -l1. pop. guW I.d. 1. d,.¡. de -,. ~~uleole o. ~ ~mi. ziie. eu, ~.z.", ~a. u, llell~. huti B. 1, u de k ~ 11. 1. lto y u u 1 u ~uu.,1~', u, u, Be: ti u,dide lu, M-. d l, p111.1= el. e~j. --~diulou. e. el U L¡, de ulle, e. br 11,, 1, 1 1 l o o ~~d-, -i-j-. d ~ -lb, pbll-ldld ~ Ii.Ibilld, u -t., ,t l. d, F Mil.g.. o& d. 1. el ded. d 1. 1~~ T1,~ 1 de ],"e % 1,.jIplo, d. l y jo, d_~u. d. d 1 de l., L"ej t-. -%, 1.i u. h. toeW ~fitu e.d. u ~1. ed. 1~~21 d. d. 1., e -1-tu1. leo~, ~~ de' V., "e' 1,11 d. tu~~i ,di ~~li . d e. 6ME 20 MIL FREO0/09 1 o" "' '-" ""l . eo.,oe.d. ~o .11 .e. de ~IMI"1d l~d tol~. lle~. d~~~ d ~Ile. d. ~ilil, p L 1 ,e. -,u .1-d,, uu. C.¡-. u, .1 11~ 1. d~de e,¡.,, otiflee~t. e, I., Re.lad. Elt~~ Afi jugando blletes M gran 1. fi, b, 1 Sorteo sefialado para el 'uAle, .e 1. c~uu. 1, u~le 11 -1 G.,te1~ -10 el -~t -ul~. u. '1111~ d, o." e, -1 e, -d, e, -M Y,.be el SABADO 6 DE SEPTIE BRE .u lo. alboree d, 1, Rem1blih-. 11 dee "l, ne. p d. lW e~ be o~ DE b, o, t., "' 19 52 a ',. . CONTRA DNA CGWA"A DE CAPITAM.coN 1. fid. de 1. Sed. d.d. u. CUATRO PREMIOS MAYORES 24 p~j. ,, d~d, DIGA HOY LA PROPIA VOZ t ~lue, de nde 257, PRIMERO: $200.000 DEEDUARDO R. CHIBA 'ou.,,e 1 SEGUNDO: I0.000 1. b~l . EN SU ULTIMO DISCURSO APELANDO DRAMATICA. i "y.e ult~ ', hp MENTE A LA CONCIENCIA POPULAR 1. TERCERO: 50.000 .,ldl~~ y d, u,, "",e CUARTO: 25.000 Por d. .,id. d ~ u. ~1.11 -t-~~ c~
PAGE 3

Ue LIS area .repr 1 eve exposicin ~*rd el Depariamento CoMi &tase.y s11,a brqeIbide f d'etdee. vaeaSe reuni ,.j.dadetceminar en.cla eoml k.aaci obrae eergecia e eedurte, ue peremiire darle h a la psle alereande ce Cee el mieil siy tre oe ez ede como la necc eOar rde baetua uete, c. ez ca rdatrcc ajoalesu pci \r eo que tine. la eserdad lemicmiees4 epuele de SatiegoeardenadapoelG 0h cpcrhacd las inetlai,esci G e respbesel di Gbirnoee t rabaede, al ver aa difcil tl*ee¡de. A eee.coneeje r cna ¡ace dce meid. m.Vals Mec, deledse lel arl ceir aAdsaeas; Aed de la.dresa dece 1ce ree.eceoreeldciTe ye cuaerde deeti eldc Gme Barria,j m.adeptadeocele5 llceedi.$ Teceil Rehie le aprehene dl mel, r enca ls miembr la, le dc fedetrs e1yreoMieler.e grId.dc Tcideeach0e e dcCub. ct pedelmeuee.eidefe e1 cealameef cdleeieidrTcUIara 'dc preblemdel pruaicauecIreidete deC caecece celeice reeelcde de' El. P¡ir Es para la en idos agrcola las e t~eda, t acta d~fr cde tambin, e,1le?, uleccide, e ce prepa eneaz e frec"i cuale o ea p faillda4e pee fala ra alejamiete. ,primere d. dichos c iuguradoel da 29 deli emenl apelecipelfsel m tambie lee feme, Geaide ~ee ltseiul acetg, deace c)lcgeedce le 2e eq 1 mia el emrece ar e .a ae la puerta ed.elc.,, .d-le, l SeedW da IPered ~d d---Pa pe77 amie cblr_ Maede atualidad lfletife. Se mrml feeate. y . epersena uea laa bridle;tda lee prfIIe. d.,.a.p ;.l¡,alice ce qumgeecerre meiere dicdeideleprieddo:taede quc de crdad feebelce, y pagarle es; d,0Tldra de f Cimradc e.Lardc"e.!%r acilereee q. c laparcel eMl eaa-1lee bide epubiba ynceletabr asinl aepeeieiddlrieode d eeecbctrebalm e de cla Aeeiaeic erca d 4 s ceepeliar aprvaee.cteceelede acsmc. La dcf.cacaesempe,rYacoie.aaihrcade fuclree de Ceba; Seri RJLefeol.sree. epr1.laae le, oce*.Tmb eceaudqela eer C Rl detiedcc auaIaell Pr cle Aceelaide fartiaade Tc-r ea ~ lee. eeem fe e. r dlsin e seb u ere eni fp rcedid pee fa puet-ee hrra, etiera dc Cebe drler Atuce Mee. Cer.de Pffeber9, ha reado c e mecel sefelluel e i cNrle irbed eCm en 'eamee eedaie.l~r remelcceerereeeiffl Iaa adaab.s in;Oereld.iValle Ciicc, ere m raan ardbae la rmcanecWelde Exec c Fi e elde emrbo efecc-ie.Lose eefeecei. vetern ticn St crlei atcie nompreebie.armna d p siempre habrc-uneri cee en Al prese esei vc iidel¡-ran sietdelAscanNioldeyt la dande ~peca acil y reerdtnitica de. anufnecele arucin ,ieCemiionitasleediCecrioExteerimeicedLsCcr Cl e c e estafua, Ybata pare recmprecede lino eecae en Glbee, paa'd.,ei l docter Humbhertoe bubapreeidente de, ird cipbad toceceB-r derloldaehoeMd ebe, umt ren;docor Jos .All, erto p r derieo.e ue a1labniaoe Cbl ¡[cm aag sj r n l scrniacUIBUI inAllTdea ri el p r e biuc eloi'eredcdd micefree iree todos los prefelerale Re.d la sc, aaeidlndetiadare tiee ete. h eclI& capital d 1a Repblica mr a arclee.bneiditeita de l al ualaYdT rie ree.aga eflF. el ecrearflydeea, Ayun tretcla ecelec een a a "cleteabiece cecan de. l y Wabletuc Prumclc d,uuch bjno Qn iAoirnNacinal Tetiera e l un.ceafea muecreenta1 a su mtreumnidae eenel c iMiisterio dr 1Cube. mrcea, a tctle de americaaed. ba uelmdadfe 1 lee ofrTcednaunlaf deLosdesgnar leM.el einalare Ytrascenedente prePr Ce-"'ele c uebe.o Ll r c., 1 h ereeunmcartante cineee.HabrenceLa eHabanaa.U-eIngenierocii Erique, e Veee.g 5 rceeciasasoere le. puetoa vitlese o einr lM l rde la Replilc, y e cla, om e cesenlforen uena conef1iu onor el pi 9qeau iipee ci Gserbee pece nuet at.esmrrde Prca, la primere que bh¡e= a .0 ecea liieeiaae ber c Gobernacin. Detallee elmimteamplasia arc. haerpadesu ale carro. o e t.%tYre al iate leme fce il maca Lwia p a .resiafc Edipresidente del CersejorNcnale ina delra c e nac i e-re no eprsend enla stauadel t lo ni.ito el¡ *leclicano .c rebaude.ecr "reeee r oe p r leeirdel micire doc eacecceeid c elre dl Maetiraaleerelieli-d eeae de la Indepe.d.ccie, mrcecpeis alccreldad de vre-d ibrd.des¡d os vadc eriPayqUre Central? Quede abeiraei e l arc e Vrela, que veci ta e.r ¡cormandante Maoel Meclee rcdermodtrr predfmicea ludi i.]da e idpatamarle p. que e plieo dceeoliude meelepaleei. etc ece,de artearde cn ceasrdmac, c e cie. arrconel ceetriel que pa,ra ciceemimierte uliII del Pre de 1dr acd .leAdmIrilanir rccil cr e elir c caie ce Aearlen.t e y mietade i'dd" d"dii'1"eeaInlel l c-o taulin a.e.e beUl. rece dardmctr Adirdu VelldiaAiiiy c eldd. r qe p Ros c icario, p*ESTADO DEL TIEMePO e impler a fe, ebrae en ceetn, el tete de Oreperb, aIrrNiceie1 .Luecu -leerem1,1unedan temerne-.e. eitcra a ecelafe .¡entras dure la enfermedad cre reDuerte Ceidea. dnceee mr ue el secretario general de la tad a udraeoeu ndeaetamec. naMrn etaenrcama lineiero cicileel cer de edoptedo pee unaeimidad,, Federacin Obrera Teutil amacnta esoeebrmnta Obervatori unao dc tA. Mecditita. "an re-ce en jute turaordinaria de la direr 'pacracie Lleccr. eo tuiera pr. e-l edege lprca i Guerra. Casaaniee.L Habana. 15 e repeca Merdieta -acreed Vtice de dcireintllritu c eeracta.l aceegeeeuic eard ee telde dc Ciarge ai e de agste de 152. 12r. rl aieleeeecbcee cfeeecfdbn lRentede loe reninae'te.hude, c darloel ec caneaIta nrece-i Ce(&rca lacompediada del Meeldrte. vlreie nt creareeel MbarredoreParebmn Batilete."exreriveesitete dichre ri ae raben. .rticedmner enan o dc l aunaie diudia del eerna. cilte al nempafeen enferma: Par decls icaa srey graitud de leasi-segn dieron, que el saireLineroae Retda caealdclItepele.ieie l q e ¡y eind u r ceccbertederee baca nuestra primeesa raltilcara la preeupcteleu c eaa ealia dbilfe ala peclewcnecuenetiem fbiemientoleaele ms ceauridad preclenial. cmomc cedadeburee que ceseectoei a ete aunto, rPe acuerde de la Cemilde nReviceen ib, n el of aM.ceirpido -rualbe'. r, cumo hio de en camanere de be vende hacedo. ara Cnemateg~dcamez haeneb-hi elpeaCre cnael nEsa ceadct. dlentaelacva OrGerrede Independeca ycomoEntregcomCeriemttil bemiarde fr. bidupaa meorcdaree.aos araicemi lapacaeresaldelaeaad Im n e lueclucri ejce mpar. ere ajsrteer .ce a i aaet LeEaceeaaaa guede -lo:Hembree de cerdad, edal delr sbJama. Lee.erecle, que la eimere Inereci ectuciniy ueecnductaeateosmire '-idirecter d epdeecCe-ontira IR Lyr.AArtera y Pemderce elenaeec cemel ee c Mar c inida del Pesidente e d. -la -Re tr icao rcroecede lajuicira. re del Minsterie d c rie, .A.,rcEl capin iCidJinetesdu aHra buce tu cle derdaresemne.1rMteme-Dicbalhbumrei1eleub MoeraieCemelta. dspuee ayee eueese Tempanad de P.saetn yCrazn he ccbuc lecc fmbia. dieea aes brae de emerr-nladelPaebn uillee .le eaeeciel etegr l aalee aPpeIndimito. Pcadlece a r ~edeerdri caierdeee.v-lip ,m l,.S cen.,el. ce para la alimencin dcee en"e r I In msr y vican ¡e e Irnne e rualsee ira cnedideuneridilr de le larde, nr cledificiu del Co-re.,em .1allrenllde. mil1lib. de era c e gea ,eudcte al acdaiguCil e dc.le* d idi2o.00iu.endoesrtou rete de e.rNaciunal de Veteranos. frille egro§ddeieos Juej ccc,u1 cceececddrc da yparee ubledee. aumentan o leelas bras dr le recrecede tierra qncc Gobanacinleltlebc nee.~a~de~de ere ea c tae e Oihrf la eaeenn-c-l erae1G.i.Pevclriranretenide.La enesaeeeclu.qtOfiina de AutosaAzee %uddtro cdu enelfterritoriod rdl enobreve.Deaceerde cre as Inetrucciuone luae e ncia de loaIe, corese. en cera de Trabajo, qu -est cadatuando puedlmedioda ae Iengcmniern ena. que Si del gobernador Peaaul1% l rebmn BReilar,. de l a eiadoedel Mercade UUvlru. en el problema surgido e a d .cd Cate. Ideales e particular ed sumaene ne re:prucedee rpagoerlciraode -lioirqednec erocpada cae canfidad de iretrecin y lea obreraal cegarreeaad n celasoulcin del yneilemts aempleados d esca depende ti.a feilie.al eee Pedro Mnn. secectes utimueraecarr c15,00 ceLe le.p otn tineanier-ee-lrraheete de qeclabenfltede dee ter prenor air ee erera 1. pernlir Cae infct.cla tara, cancoiarle.rade euiicer depesitadae el bedieideen¡rtenle laaCllb. pureoquc41b1ccvivdoimu.crac.aer de mancaase idrcomienzoe.losiyruate einAvarrcdzcdile-errle uniciales delel itmedce y saleaaarenen eoe -a te liquidacin .de dienocabecee, atacmelce ei tee Z ldlAtlicojln ds o a oiaun rnBrad uoyVnni enn CANISI mimtea del erden de 757fdMM. aune xn urab ot aRtvdd nl cnaui ii z.ltrentaylncuoeta de arpeoNr bacllegado al deparamento tire dmile. ies raclpoestee drabajole ecproidenci le rSus r recti ee,,r r imracu ltrr lpcioude deiricienda Preineia¡ y Munciipel yulx e ellimite bacaCuire. Lea ocl pintoraY M.Alentad.cyerneJuaatMe 1ipineor y Areecir lacre., r irretan.es orcreerenopesupuee tosie l¡asebierneoas alderlin ci eaaaa.Puerte Ren r bqcctpcelsr abnl'.eii1e ve eued.,te.l .urrel euboeccrtei.de a ¡¡laela ciprecio de Inc cirere. prlnriatee de Le Habana y Orlen-cra.T le at eciparalele dicetaiete. En el d e ae1 Niuiecete lalabddo*.eeeele neaecele-Triamei1c1edcPnc4elRe cntinente thalemon ce redS T6 -,-centador. Lele P. Arebeice ee l a]mlda,,e nepreturee del bee. C.UlReea Mrel, LeHabar,, Al luMM. oreelrroaeede Nue v rt El joven arfisa. pintr e cucirr. preee.l e are delnre. 1aborro. diicin de.emei. e, cacc bnc ee e cire 7c3TUMM. er el ereo ce le delin ee Vad. ieo repuelrnele oree. rtraeprceque el e-ul ¡la. bar Aunin de lee Rafee. au de la Carolineadel N ree;oeroedel ci eclt re eert iyrv er rie de empleada, pdirelr te Cee-pe. Ire-ne dr e ec de tae La. aca Cree del -r< .1.c.r ne t e creste t hemey ecelte c re onbeleee loeueibrrayeemismeru.ce re' recree M asae. Cddena. Mart. de la firid;cieno lee-blminde70 tresal leo y en recedde lcir qes.del mneparce Pien , emen e rlAguada de Paajera. aR Run ae MM.er Meel.n.rftinalmnte,er.resretiteeT. .i.mlu.re +c mar 5 ¡en rvseepidemiauonmnotroP. de Camarne,SabeoDeominge, de le5 MM. en la teclee de Oegin La magnfica edrsii e. e le ra eb" e o epreo e e e eacanarldoe delre oitalTenidadc,. Careay. Cbe. tel Cr.ab-, Lea ha;.carre t ienfieen el ceebr en le presreatele ncieddC!rl oirn rvicael alale c Sanaquslanandesardesudagas b -ceetli eteddl a rea .yoriSa name SCem tn rtepic ce acee ldfc R ecireoccde creceblonc ldeBj! e o mii cebelapaisdeela, aa ec ina. guedeire-ryer Lele. bffe nip nN 1.on d'IstucM. cydemoarced. TM MM. e careL baetUaae de 1. c VeCe. cn l. pecnde midetl de Mnce eean ed.' ele me diaie de cin ode h7 d. e Nevada; etre d:¡ qe]¡a.ievecine ciudad. mm.valer]., e .parle ere de 1.Feicintamelaiiureeerett J m Ra rCe¡¡fro¡., Micor;,Y erreda tete promee pa r e ain.r. retr.y. ,t.E vae nunu ald u r e Tra.F er.lra decnuetro decena dae i elar dTara im .Aleandre d. donde El barmetre ha balate -eeaen t-rte-,ee d.*ea laroer, de obervc.ide la Lempurdcerlnila. El bree iemvriadu poc ededareer eeda Pu cntnca en ltseilcienteueznae aleolut.ayrenca.labilidad. .v el Glfu de Mxico, en leda, lae La ¡%ahora cre-l de la pcr,q. Antliaa. en el Mar Caribe y en el dede hey baa a 761 MM., pacepo Atltc lnoreedel ptelele dice¡-repuntoenerlatitud if, lungitud 5 .cicleNCeea poasibe y bacer te Saete Lenta, punte en latitud 16, tan telle. al cte y alee lelas de la pe. me Prende, Mrida. Tee-pic, Dl C PILIPS CONSULTiyOS UC PA cp O d eO PA 1: 1 ir. Doa FLAA D e l.saA e;ee~ierd Yoda tce aliad HILPii Le mace de _aire aetrre Cebe ir. deete. d?. frecenciaeccientes cuecteoe, lcc teaen sus eepeuinele.osynecrecenequee e leeerreeglemoa cn egruide puece cetecen otroa y lee neceien pene LEle mayora de loscasece. nes vemcs imposibilitaedos de ecceder reme e. nuetre dese ataren eedteY cete rel demanda, ya peer nce de tabje en nuecire tallieres, ya pee ce tener en existencteianosc rsiea enecesariespena ustituirea los cefee. Peereests azoesea conseaemos a oueaf osclientee amigqe ia dpenuaepecaecida emey tl:iitener espejuelos de repusa. Dsesaasencilareanera noesesepoena a lo* tasteraos y centeatempes que pueden producelaa e aiedc cpajacias, ddi ce. timposfcetearpea la aceliluelda da lea crieF9b spo 364 y OReilly JICROPONOR. de' 2) pie y de mesa, de eariua tipee paca di'e.cee apicacinese. A tPIFICADOR ES, eodos de gra(¡dell. dad. l ADSd 3 1 UAVS. e vac veTCASoSid AVCSdes eilil ro ayca. en cca a la fi iceae d.dee de miza i k delidad. ssiildd. -. CINTA, latala, expeibaen lamate£¡&. B? OCINAS, adecueedac a le.ddistnosclac-e mee de atavcel CuaPInfast a Ui o JosL a nvitado Batista a izar. ¡a bandera azul en el Municipio deMarianao coe medreode iareela Banera el, maana. da 17, a uc6ede *10 ~a en elPalaceiodeeilelalde rcfeaael cialcalde Ocde bealnleo al pecienti edel.st y a cu ldde WireeUra que arle aelo arle que $e ce luac ce ia Cisdad que Pregrea, peeeuarta Pu el alcaldc Ocdc ere de, i6 ¡imerea gebernantces dela Repbi qec1relize ctoeyaewtlad cf pece aelaa* Y ea Ir eaiele dcLe.cHabena. re deJne le de hacer dedequeocrupa 11 bo 2ecldemueniipal. Tambin rac aldoeinvifadasetuae¡ns tcoieccelpuebloede dariacaea aIeca-reliredc eatearfe, que e ltagia, e lee pueda, aiETAS 128 al 421 ala popln, con aliatce le peplcefino,lclaccoy ei.ga d Tallas 13 al 7 1.1 a la ece r efile. M A

PAGE 4

DIARIO.EDE LA MARINA.SMd 0 16 de Agosto de 1952 E~a.u DIARIO DE OLA.MARINA Fndado W mala DECANO DE LA P&SADECUilA EITADO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIMA desde el 28 de enero de 1851. fil tide peo O c iaM ]&¡teresy Maled edc li18a95.11 y-y r e J.a. I.d sada isarey A~sacdesde 1915 basto 1944. Predeo Vie pr.eldorte: 'tirrrier Admsleiraderr givi. EsaSda da luyere., Dr larga eras y riUr, J.ad L RIvera y Hererdes, Ooar Rivera y Hernnadez. TUaUONOS5 >44601 ocW: ta.eo dert n=emP5ao DPIr .a .e .A-707 Praide s oorpm~ n: o Adci.ltrader .M-1738 Mee $p150 ¡ace aeroels A-s?42 ire7 r *45 Prbra ~ f er. Sebedsaielebader .W-e242 S eeor ,ri >5r. E Macs6.6ESatr Zoals abse .7.575 Oo eeesol 181 craa 2.,0 aeee broncese r M-2798 Aodo 5.80 er et EL>ll(>RIAL Sobre la conmemoraci'n del Centenario de Mart T LA _Repilie se tesose a roneeseeeoeel CostoeeciraderMarddesmodo queerosimcuan te poaase al sentido de la vida y laobra Mc Ap,mas mientras mslo.sconesrec yvrarose. Esetan iagoatable la fecuadidad do oca eistencia, que para lea cubanosa y pare cersoquiera stros hombhres ceropredol.eeeilia.csorparaola, acaresurecerdaey cultivar so esItplecidad cahaese mset huoses fieteroo, ms patrots y univeralsaalasvez. 1Todave sobea coefeccrinado el progaese la 'Cosin del Cesoesasio que diesea se csrgo la teerolorganizacinderle&satos quererast hocenaje toacrseal hebete de ralizoar. Proe elte -ya creetitudoa ces rspectivsa comisel de actos pblicos, de edieioes y del seonuseo. Quiere elle decir qure muypaertadaetela iativa oicilontemplatque laeonmoracrinstenga os troeapectos: elrrborica. el plstico y rl literro igualmeose iscripos los uie ea sea amplia seetriz histrica. 1 Desfileperaricaorer.eeladaecnerecia. luonu e aeests ecica del Liberador. Decsll l aspircine de toco prdoseinen lea tributo. fsereloeale .le iniciaivaes ere trascesdencia amele¡ peduo-able, fosdareiits de utilidad pblica actira eoso laa oees. es culturales, lea& de seo-ende soria.d.smodoqep~o uprpiavitud reaurenr la fiso-a de MocOi rs feecidende proeoby preogreso centrles No imsplicor eas por ahora rtresoer restpcsmiso financiiro acaso impopia del moenteso. LA bordad y otiidad de cate gnerc de fendarinesno aligo si lucs si goant voen iniciales. Bata cone asebrar la semillapydarle abrigo, paodera en fueris crsdial y hacerla fceoilbcar er beneficio para que arralase y prolifere para sicopoe, CGrspe oseiamtet cariaec quso asas pequeas relula& de rar-. eldad hsumana y, sbe leda. dr slidaridad petdoires, Del ideario el diptato quode lasto por reaicar redava que eon ale propoeros enjugar sea Paroe del dfiit teoddaos tarea do oaroperoe sebieza porra nuesras juenetudres y porra nuretrogera Lo eocacinlo p ie cala litorarios de N-ri. adqe loe ceses cria de astucsia, exsesa y divulgaine&crianexecelentesmateria.sparal.ntrro y la sueracidn do espritua erados de lasncsaa artosibilidad qe., por foetora, se res faltes es es te* El problema del momento, ¡Actividads comupisuis! aotrre a.Oc.epr.belob.sdei Cras de isr aear rets.""oscuro-de del Cosaeje Crtio!to precendo el Podr leoraileader de Aeiiidadea eoer-eeEl oe. es1do s oi irOe ee ojtorpardt alr.ctss qe 1. sobrealuide.Lotra csa bialorccap,,tit¡.clde~.r br o. leapanssde te qolisciotesarojaInvesatgar lea cermnrsd.a.teanaaoaPoblctaiorls de que r Oocradrspoe enCoba, la dteroirraeld dr pesoeca rnaural.aylrrrtdi. ota otroraaeoroproacetersatcenovitnculad.eailirerrcrr eoooslti, y>r8 culsetes poaicionea laveeaecoarre Tris e¡tacoetr, portrtra, el d.coelteora .ocoprcica:peralcao o reoo pore nerr gobtienotrepertatiaradl KrrlrePr trrr ono crooiiento de la rnciertasaran eqr-%,rr' rorrta .paeorlo,"dr .ptrtOtJeettcrrrr-, ro dr la~ acted ocaposca le y deldida depo-.rira Oporrirr, arrepalo~¡ eerW te a blese dr etc.aproe Poro rodo rastoedetivta. porde serlotipae Uaprrcba de rcaperrabitde4. .arsat e, porei.-prrr parIr del Goireroo ben rs cedoe otrilrr dlro rorro ceehac Uroe ~pereetee lepa a cbo e erdr roe, receree teodereorelee del pa. Qor aresralo e1reoh-o to[.r1. eas .,Por.te erlordadra qrre de~~1ro)r r Comilt envastgadee orcr ore-Ibr erosper rr. rer so drateore, Por el respld.e e se teO~ re deco.p"a""'. -o e "ceor~arh.,adr e Nuestrra eegerenrica El Casejo de eMieisaros be dr prestar Inmrdiatary set. d*daaa tecinamete Prroecta. Es te sesalitorls del Comit,.lha dr erlos .o a lel a YisUaortarraodad c Pe orla.Y pra q.e,,reaie.aeabatldd -lcre 1. habr dr dtara. oeiart.Va11-a.a Puertsodr esaer debere toadereenreguaenatrnestcra orlo tels oraims enla enre.relrraeea. Es los deapioa a enaclme toa u r esos poooacerbano.loode ueteareot faedaetat teteoa dr la Patria, feinflujotedr ce, paOlos., lea sindicato. y ]l e eatoaaapoetelceaer.Y rar.aste iedustria. eoeeeeit e areute reaperreabtr, a lea toaptae.lole dr.te.tiaas eae. PeroPraerqe o rae oeiassaoeereOr rae aobr* dr trrs peraesal e prtidarloao te elaeareosejutfc aerepeta pariel oetido doerabaIdad r d~o~rrel. cae r egedra. Se decesa.talis r aia', ', aea0 t eteese e drorcoe dioere de ase.epinie, e de-scada eaAe rot beraa arteal, e.1oes ci ttea Porreesterse de. o-le rselt.rhubioeraaeida o., el t(so d '"s'a e asi ade tab~.a, rteao rro dretracea a de prseaa -t-rr.a.edealaa~.r Cabadr quraeasoasenremigaseturados dree dr.pata. Ritmo de probalemeas las relee prodr radrdgao, ce .ra.loei-e ecdocas.dA ireapy o. Lea.egiltinrtoe. 0y 2arte tao surengi ca iarlled ea digna de, re qee ptaPeneaptreimo, Lo Haban aeegol.odeCordel Ores .,de 1 a sotlucnde erorprobloemaerdco Lo dijo la dc te Asercarror ndo err-era do Period1 iseiqueodiroigerldrileorr-n dr rcnfs-r e Prd a y.copeorede Prodsdrale rrlanidre. crte,eoraieac,.V,erabndeec~leca evocacin peoboce derrairrfis arerproeduereLi1corada, elt lot. e in Nicos. niopeo ro det1.siretr ee orae peredios doupeore cincor ted crde e~r eptflp en pece recile oir-dic seeroilia, pro-setr.1 olcesCori bitroro i Popio HRrrr' etorgr.u caoatco d erpoldimc etar.p qec desde le dirccidn de plARIO cE orsoedea ni carecemose d 0 hohbesy mueresa capecioados peea teo heoosmsagiatro. De la propectada ediciOs de Iaolbraa drMeot poide parirse para costiuir taesrau0pos de rstedie, Serias elcompleenomsretfectieo y molitente-res de errepeoltica do edocaels oeetiasa risa drete emrederse po medio e aa v eaa ediciooe pepolares atascapero seo ecasaeaBaraia yrspiseca pea.que le pesin do oes e, series libros de Mudvrngea asrgta iracrne de odas la mnsqeastee dce rgsoteoeldleecantorea oso doeruerosauores pepulars. Brediois el da rs qe la eeyelseniosde lasae gusedcreitrcerosa do Mai¡oosce apresdon bey cacies yrmances de otraseeose. Doesn maersurcol, esnocoorein dr ctedrcasiro del sordo atracee de lee moderoso prsorama., le radio y la tlevsinspcsden hacer teucios por divulgar y hacer pogoleo lo oboe literara y poltitos del Irmscdo. Y pcesedolo e la vereracin o pupren osue magnica msonumeentosnabcional ces tede la imepenoteoelocuencia de le gren eietriopylecolsaliarqitebtrra. Una pro-seoinheoicrrqouelele admirccin ojetiva y le imaegnacrindel sitarradloo y queo.loe cubteost erainunde deidealescedificanteq ensa jo rolmados de oreullo petino,qr oertse epiaseudamenete roda d&e aoro dole itercded espiritual pare altrsar co Itaderiddcomo co la dicha ele perderolacts edrita la 1suapremcriodel aloa humanea, hbrjula infllerdo ehoras y e puehlos. El cojueeo igual o semejaneoqruoe dejaoso eahozado contieren restaro seenir un hocenaje tgro dr Martiy ore ploaible conmemoracrin de re Cetesarir. La abtralidad musdiel que reaccionae eosa dr esa misaradignidad huoasa, do ose. milseos deroechoa del hechr,. de sa msmica paridad iedadanae interncionl.eeeisssa eas5erecidades queesolidarizeo le.alega. y la riareoasade lee gesaqe redo a lasz e l israpquoe breces lo beere. Poterercon rose-oIr aatodors i bd,., lio.ienerindiedo de iario,.N&ri lcolsa hoenere a dheine tre reida hbhe d-ganarle. Sr.sconriudadanoec361o ireo-pequreboooroearu.gesiolea preeeiiee pyro-, eevpercodro psre cercerel honordr haernacdoeesumsabiera, tina carta h .doeOirre Perdorne quecenneee cr pPosDi. corr o Soler-. r rpebre. re do e e rioscirrahi or La.eha1rcMe1-ieaioece re o-ra ble cler l sseecnrirct te ecerueohdo eloaraha be.bliee, do esLe rli r ca~~~te y ensopdecedor. Pobres dreceirror oreaod 'iorl. s"cp!,",. arror,.odi.! Teteorceooopnedle .sra.rcecha, berrees Lc erorra ydeocta.irriropeirbera,, er.p~ ebreore, a. errtloesey grioseepor rodee poera el dotel n ,lai relede. deeLor ¡Qlee es dedrace arladoen drreLie s, Dro. Jes Vliceterdor Aleoer R oce dah Ef emrides cubanas Peor Antesio rEtroEepOc1laOpar-ar tDIARIOr 1t44-CeclO rohte. d P rsp lslre. r o idler-r1:1 -1r~r e Qererdr N. cac. drelo.ecerc.rcn te toles eelooeac red 11 perilto CrecePC,o-Jrr ta. Hciere la ; b-irlin~ranc pci noe.rde i~dro -1ene1~ anchado r e.ric eonn1enieuo~ 570-FrdorsiniPrimO Pone eeo,rarrv1ponn ctue.co Ccereo tce. tlS-ceesdlo yppirneo 1.r .,aMarceoPece re.e a prensa raeo seoer1ZiP. sicade. 1, AOdPtAd11eNeA .". o lepo se ila proeia direpdendeelprorpior r epecrolena -lodpi-iroo,,ae iIAHIO DE LA MAINA. isrebio Ja a lto ice e, c e1, ecli peit ite.,.antes roer Pepinrpor oree. dci logrseycdre .Patr~era, e l oe miscos prtiorl quet steero dtn pcceiio,,"i aeor-roreendeerrcdepuhs. -r rersdr lo~e dr e rsd.erudcrre ogeitaeede presoentr ocla ortria lee. cee carar"'dc., rncrors dr rseredroelretorpto del crar Inalie conomtearae dcpepediteco rrenre por I-des reoioboeorr. rodoros disgocicaiO acOdiyPopqee r~ e oreos.1 ecod elce, eice,sere.unM,_rrompaZc cOre-e reeceeepo oere e. T nt aelo.(lu sorepert necri reirlroode r .le ncarropr llefilasOcedr e .cniretro de le. lo neloste, ro ce plnr.a reraraselaio drehpooero e do-LoHPico ntre ,ente.eoae beoenoar¡ilorNecional doererrO lorae pr n d ,in e nctpalp aeasde Once, 1r'. pr 11,dii-, l t rie o Cro elr11 o, eallegas al cordra, ltea eralerorl pueoe seo resL-JiidC-c ydraresa profu menei.Prisma DefWeacias del serdcio Postal -Por Anturo Alfoneo Roel Si-'/1 ~bicoa. rne cierpittaaonircrtificar cccV._a re_.teee cc e. .tratecada rMte¡resrao.esmdimtootasacgdodstrere oesOc arce sc ea cles alternas., qoropar a t usit arc. eatetovlIletrcloprovictiatn.doal-oas Confreaso quosupe qo pliirrrrrtooesoficialesanmelo lopide, tsrifiOdoc1alerro ateige qebe MaiHbese tredr os balo Peleete odedo cor medie o aido y que d Cstouniacioes. Para qoue rae sabe ecrroseopa ers eEstads palacrose.albfinuntaeaiddael Uio dnee evcoPsa pros de Cobo loc o ds aos qua ouy oftcerter. atoo, Inclusire, r alt pagandoosenataeal9111daleda Pureoipa(Epaa. Prasota tncnav.qe ecvle e*se sou portgc ,.corejoemprlaos salelmentr del 0perietoesbre lo¡ gediodro¡etiredelsmnostue dscentoseeadei feanquoe rdtecesperat a la caiarra del lunea para tsoqebastabacerpocosela. despacharsuoorrrrpsdeoei EnO Elt eveo teiniatro, doctor Carroea.Coba eL. tartz a, lo bsederado por oso tOpe Inrigtado, irdogu sebre este esoeofranqaueo ere atenmuy bato.* y eaLaal vrgdlantr policieco que esdecidi, atoneloarcer piloilranuoste taba es Oc perta del Misiaotel, y cae"e, oe rocta tonoaconloa stemepocotesdd u ror cse e esrctearesltcdl retle asle a oficinagdrlaPEstacinsTrroleal e. Ab. elefranqueoeua dosd, .1ieoteti-elOoOitdetcarte ordinaeria cabe tres centaos. elec qesll faltaba. Peroen rs reunoa :pa;elPOocOodrCo ob, prca co rrese. u aaco asrorio nse ro iro.sclooc ret Erto. ndrdoalga, rpresostoe rcy.c aeoIeeendrtro drres tierra.teillarresde pescas"troeisboce. e lo erooma popolor, porqe, al Tepe qe onaeros care d1l risco hscep 9 que elasrviito ps.cioree rlotpedr errueo, sta cebi so so, ce loas lijado paesacimcoaoroch. poParapsr]&,P aumerocntas a la impoicine de serle lee serlosrrorrepodrieafe, res depechoe telegrficc, loque tertiicrlaoyreitra ace deasn. rpr.t terr.o coeto emray oreara PeeEsea, oprr,n. ode t, ea tusuructurarisderesecioe, lOes ,eprl.d.,cs do locoereita Ne cse,ictemroo, dr eadrunmcaniremoeadmiiratio radizopee st drrenser el grito queosegrelatI cicca-aqe on rlr cioporur l Etado, de. se el proreonamieoisodol sareoosr dr perfeccionar reo derrs cio pa entrrreostr.Perolhay cricos, busque rmayesaIngceosa siriasecto sapegres lodarle. ue¡ r posibiliren. La genegenoCobo Merecirbrido ero perla de Neo rp ,e hresignado tantoealse semy otrdrVenezuelaotebes prrva no eoainflcin. querapensesi ares eimpuoeistprrlorepectisdretgn queerro Ocosro eorme vs remtetscrn echaete19 dr quehayalImpugeadosls4enaos' agosato. LaodeNreV orkela ecb deltraoqereerdnario. Lo qes elda5)adl eVenrezulaeldal. no ti.ser excusa, stieplicacin, st Es LeaPooaorara rarta tos haepodo deqeo llendenslto.,es tfrqueoordinro qoue soechoepor que, elropi oerpo queeaesejreplo,oenrunhbuzndea Vbore arreestos&eio-pule r ro.oy aalequerheoadreunsebado, drterfo.'la pccOtttedce bra orerrrlorre. a cms tardar,el torea rrtb ecesle porque0000 les oes proerreePe a hy caoee-o reeoelielsareene tce tae le hcle e opreorrr-de oe ab loecererilad Nr leto, sirees a t.l crecd encerl Veddo. u es cl terebr,oederezar ore etaqee peteLoe raosaque sortenofrpecere rcotrectulecrtor de la elarprpirsrorrcinsdeecoro roert.qe. cg ocoos ¡ olorescquerhporyp. rersnal y.temspronra deete,dcesren oova corr o.ci ~Ycn o qre errrpar.tced areo.qeeaqet 1.asOcr edcparioccrioeeaesedeoine"sndresacirto, pero dord,asirorprqurenaoacrtede reo. por oscecas razoesorc uyoroars Pilacroetecomen cetodostas alvee, raduce ae logc rIta. lPor tuarroes, hay qureaplicarle e la lceretrccreo. saorela tesoerrO¡pcOc oear aidecer re:li tr qece ascta.-que L eropA -e, o teote ecceeaque dotar rrllalmistroemiPuedoconrtarmuypdesmedradoecapilottcocs-rossocalenlde cr plibca te qre pedietels pero dr lessservidoces scormetacen lo cal'o, ps qoe eea que de vrdad trahbaran. Hay pcos inlereresro acuoste ayudc ss tr-eerrencari cpa.le.daestOir adminisctreals. tplbrrpl Ocelasrearice desectega La Hsa. es eles a eerro rro eepr stopsareno cccon destino e -captlsetodaeuna sretropotl. Es barriadosa dreonareaetesa. a les -Pol earu cees1Irrtieresceadreroa que op diroige.cr cnlbrsoenc rrhlacr qeabarca cuatro cecetrrrplrroepaidr-rera, paraequela abr¡piesratrrrrrcyqeciterodera cnrrga rr-deCrerdadtrnedriaac Irs do e nrilltnredhabiltantes. EPOo retr do Iculeneare-cogida reo del ece. y del tollgef eae. dr elarrrearrodrrrrro debera he-e-e. cist Pcorlod.iY o se ee lo cr.eo erie doso e.-ahocta,. eto re ce reseresca .el icoir, orote.e. N oYrk, qedipaoprre ~.11 ti alprep¡ortierpoase ppocere deunsercreiootrdzao-nreamerro. FPlpasaedodomino, o-e cirrccecrnuaqur permite. a ce orton do o stinguiacdo vetatee era, oodistribucin yproa rstregs ctaneo, que, eno uores rdenes, decarree por oeprcidorv.qeLs ¡lah:secontradoesotrvos adtlctrrrOepe rniere o seise Ornec. -O" re ara adoirar e.e e-ebello. seA egiirlee b.rrtd*,~~ o dtd. e erra dr cs-".' tela-lobirecrcental dr la Adcrildrrtdad y trsdleister tpgta' volcscle do Cirrosede Le Heboelalaonetrlde Corros, quenasoayepnoesoera-ventaenilla pacea resteen lo ex onenoode rilltarcl.Ocacria,pyla~cola do ~nraresispo, so-dr del bteteieri.r. tblis, os alperocarreste. La exrltarir, que perol¡a esa.,eeo, perdiclr drearItos raid atri.co tao nunavie, rocho a boroctrira decmae dlOlcoltadea. Y erre l teo-beooirera.Caceg no y oe rr aeporaemurhatms. seguirrex,.t. lecoeeorr2olarcopiade prerroe.pieraeahorr celrmi. um y, pro e grar e e netror.algunoavreded. qocl peorree ridisrpeale eoIttrdrresigirepectoa.deficenceia. e. Prsc hice: .o1.tereedr e deo bsrer e do,.dde doca.i e.te1rcrpitalr qerse dnd cceescne lo ¡R epubrrc,.,ree. ]ar.eadro-rere orrrr ereorceetode oporla tosa I-]d o Ceoee o re sopueend.rsposel. Entrelineas Cutaderntos, becas -Por E. Fernndez Arrosado riroer-, lee porreenrcre.p".a he d" L Po le l.od hradr e.impostore" y Orrro ,oodarre tamaei raocascpqro-eolobce~ ercc troerasr e.preos. Nr. Htrloria dotoabanideaden Ceb El d'celc GuilleroLaee haeiedcrreccohlo elod ctor Erique enerd quroo uerad sideldcceelrerL Soargcpdr loesrcralesetrl etirlemotno dr setrebije, a quien rererohereCsac bedrrk.ees redrerre roe anhumanitriarro rrrair,o arimader-eston llamaoeca vreqoirnoerdeoaba le roetlacorte tolrgao o-les.pe es alo or e r deresalblercmientos deoesarraloradebe. eapr.r pureltinroeede o-es1,s.,pac qu sierl 1h[,pila[, rrdeirenosreoerlde rereirocen'rYtplmersrrqe no re eida e Drresdreoorsl o e por rferi locrospReyrrrso-alcos rute y a pceceqeu e s r er.q 1 ,dorr hey que d,,¡rre or rre n rey concusiesroorinaR¡oI rumbosdeeamenidadyprirrrron. Ir orlol 1de 1.lo, la, eroqro cr ollo dejemosde iiraroceole (Ir-rlor orrrcierere ope ilaren olea oprod td o osuec~Elr cr eera ~U e. ~ce n, idlplo core.Ms. rde hotlaos ederaiaoe coe le ero seordoreoorprrruel ercpoll.toro les ehcroos drlo irl ero rrs. c rel r-rce dris teexedtiet.pcrer lIntuo ;Zr1dr.receeresrY.np,inact1rroeo Crrs.spaoletdreePerlo, yocp. er ca.su l droroarcatlrr. adcpor el Goerncoesaeoel-~ e.4~r .un.eerrrrdero.taen.sr rir naeroene tisrrrrdcce ,r Irrnr e e d-r dr ecpe rl r,eosttalmreno, PocoPorr, re ~eh, l mirope dep e1 d11redero rbreeeob.etd roqalcallopirirtuorel reros linheos N esoreeJoes ita ce ncresprrre ~nir ioslr siria d et rlr-e '.reeed ralpfi ¡lo rin elscsNlorerIo areece de eroir loceHe.c ireprrsriaorvivaoetedar. hore inno errrreeiio uipor pccseoc. comprosicionesrrtnoec omoc erreoYe drire~ r es dr lee riprr pecd-tose tpaa.ierr oerierosce ae1ele¡.ocICreee-a dle .,oReosper1 toeradr rrer r-oe Peri r qero uiddce e r ocolded d t elo ee ro hrun.Ceo-o dad e .,hre 0.rRrl peri eeiad er fi celo re on prhre. recibip de sos pcrxiasestuaiOos IIlra Pensal.deesuvita prerose ybiblotoeas, dese elts EPodorolr de oreese.oorcenrculPlceo rieicOs Y litoscrrrreriarnYrserlo.r.eai feeo rrodtanirigererdio inre,,¡Sihorse ndele rrdedrehe--ppeei glcoco st do Modrid? Licaelede le rieriy reIrehro elaeercsamenter ¡al.r d, Aloretoir. er-coce loa cies. e r toe -operetesr-lla, y leeere .c, por ihori e oer-1 rtror Ppv1tceo anIs-,Pr~ upr 1 a, loe h ~re ,,opiCde dr.g9~e eneredohde aperoe o,retdxorisp~ordinaria brlatelyrulidad le d1rccea e'scle reler e idhroecr eliO roes. nosaIr-ser. cPee er reerdeit.rlo lho.oerpis.i~ eh,,oacinedessa Cdis,.eonurevo Eoporeellr-edrreehler, r -lites, recreeopeote le.riera eslp hico lo-pro, dr-tiao. le E. rrtpo diere oc l e t rlvne ro, iepeC erreinicr y P-.r riOs.,.orate d a,,,aparr-. 00fahltaeciCrods1 ota ooshiereCe cic y ya qre halaoas de craliee 1.i irqoue-5. e doc e doer el Cr rtlo.Par qu nore, rre o rceedOoe. dCern s Pero eec)leobra de e Getn uri.Prnel roe cegorero'O rahitro reo lir do Cloele Vrler arbrelaoros ciroeluar frecracarpitolsentroso ele del Clororerrscrlo de te CedeEL CALOR Por Iocd" -~ O 1 .f 2 a~ ~r r ~flpflfl jaeoaFa>asrnr ~. ~~e9 o ¡C -Se miuri el volcn Peracutin. -Muerto? No ser que eat aqu de incgnito. Armonas Los Tribunales de Trabajo y la nueva mentalidad social _____ ____ ____ ____ ____Por Gustavo E. Urrutia rITAcm l bloqueor brroaeletdidoE saees dectoedolo patria sos tel" lademarorgia y be logcads oreolorrnientto dr lee diretrces tronemoa rs locerlaconfianase qo 00cedilzmundiarede ocotedercrcen e Coubs Tibormolcorral,-inteligentermerceccocica dr soperacie, de ose deerere .dr ce Sctor dotemirrne ener¡r. cri cuoose laelrcre d ctaepcontemiet edratarforctunencrauosEnoundebaetecpblico de¡ ra qurdre elmindas per c cie reo lo.Banca N.ecc. irerre pe onCscejr Coslticorl Uidr Eoelar le gcco cerdisrtdr ngrescal soi¡erntida y vivida tlarsgrio brVl, cespaldado por rode la queorecacecoor uco rd led y rl creogreoeconircosasoerrerpreretcin ohreerserCuerdereedrte aner cltcc imeposille, ai s¡ ctsingerentse ce. hizseren eacre qoe te cteLae cilcedirminucinrdl dies ecnmcssemrpre healdo urrreser ecra serasolderizaepoleiemrrplee mrediante l' forcnto de t.el rl egoopurler. tee ober-este tocdc e ecoreeascercse.dr ebeis y 1 c ere Cerrreec.edrdrrcc.decoatetcestit srrcine. edlrr.lp. dtl ~errrreoecectederbbreresy d.locrdieclts de.orpcst.crrrdecasegorec le pz criglryceoo cptrenosecon rendsdedgocestt: ae. 1r.blhrr. N. podemse uncorrte atiecde roce contribuir peco qor rnel trabajo ae acab rrrpe.dilr~ipr e.,.srreacl elfomrernto de nueoraeecoorta y la osergcacin dr le geotew de¡Tribunaeseede Tcebejothasredcirealreieirecla cifraehertoi lrrqorroderiaexeiserenertos re que s 1 ar rec asao l rlaldesi, relededel deaecplee. sectceratboprale croeide rdenacctoyo ctcotaclds de lee Todo ertormplcae loe teashtbldoenrreste extrm. ea to. rlrsescioe" ocoreola de. o eren lolidod induetrial y la comeorcial rloispadorounded st gerriaite Poebolo qor co podta terecrorsthrcobi arsuitegaeimpocrtanrciaen ce greelo. Ur capitlio cmpslistr re pacenciaelepace roserosnpririesre orescl; queoel lepoelepre dretaspreucire osrmiom.ro ce larivindcacislsspeterr. mtescapitaleta tedr mtoes ceportrla eneeooetrasda caro La tleoucitnreendabe p aigoe rae drerebarsaprencioneesoyrebeeipedicelndedo rre rosialropoSit manedando. deberaooretrrotosit.qeteel pete ccrrecis.ett. Le preipaltenete bloonezor.conteparleItiterocolaborecrn lame e rse e gia~ce1 Ir OeroOcreess q000 e.arla il e do do. psoeciascoroe l captllyp qrl ohtaqol aplaudindo-s rervindccinseano hay s periv-lel e¡trabajto. aegeoct e 00loasacheitreretresde roeeis ¡oeran goei sqeatotoeclusivoatdprao ~e.por faltoa deogrrntlee. serloty el roldo uornsea Inepeabli cr trabatador. Sr brece que tea detrrreoera eebaon ore cse. etireodel cetid. o oeor preeosdel1es a a egolote protegidasay 1.letaboracin d lee Tribonalcede Trebejo O.rieeil De las letras y las artes dred eooeLasprdo, actcre fer2:e losde 0redero.-1 El nuevo modo de U o.sap.r.eacctab ca 1 Lr i de aaepedorcjuatastedldentraducir a Hemne ,r,.pnlm.n roo. e. or rePor Rafael Surez Sols das re a a jreota ldicileracot-U-N C A toia receolibes pese aloaco reo lee de coaletqieoto rces rarreo Npude erat tear*lrsects. dol dopoclor. plr.,errrpor Ye qoise re da dertaroc o1 aAreb. ddoqueoro lido l trero qjraznha crdd el debec delagrdeeoolr qe u o nrtrl, convrenioso reese% pohtlotr1tprcecnrPsrrey prepse qo ~orirello.e relcierse de erro3-1-eoloritar levantora frete leepln del Ce epritarodituridecdo todicral. Pl ehrarroel Vodido cesio redoltoe tIlo do lo Fuerza u o numoreo recosoerntido do eeene¡00quedricoe¡ipter.Qurtipoderor)tiloS, esrparci lotmsoerlre' seguriddtraramersrecmartoabrer e qircnsrar ncrceeos esser letorecoer1.eidree laindUcat t.renanoer enoqueoeaas tea.haobonerro? tHubeo asdo de drlesoe rrse drla oerrec rrnace r ecrcantles, civlesenrerl bueos roO, la salrbridad, rl ya quc Prore, ortreieio da liara drplecdtfs e. drsi ot.sehoblec rcoienrto, ol repiso. Vivir rs quilateitrots, Sed al~ iE Tribhoaesaed hte t snsaodoses el Vedadrera prinipiosadeagio erteesel lsocldelesidctoeyfe e leyescreeciehtrctidasryen drlaieareprnsede la.rrt e t.oeslauctdo qe teqe Pec cocrt so orrrine e~ eer clar ea es oteros desaletedeldotrotro oquedarsnate ersoleperer conroversies. La coporuenlyearoa dl Cerr,donrdeoedarcomdidad esrlsaraelsuopeaeotasobr laciizcin ertcer en pacales. soctltetee¡&matento.-Persu Peretmedodeodurpe~ L Si e Culoahemoe progresado bherr Apo.eiatel in ao rpnrueeblidodsI¡doeser lo 1o-d el oleto e da lrrdenroedr le riejaleitctinto rbamstolc ejdtO.1 Vedado es.OsorOidoasa eodo.etrece. Y mlfra. ohrlae crrar qoe rl eoreleer. de la capecotertds. la oertasa esthoy constgnado renjg ra teoderne orarep1, roaumntar ata cosnteplaconoes yoel teterOs notro ietentre de use n~ reto oigrrrreeore.h pitado atodeberesmasnle S.Sergocriodo. P ~~r rte ror~ eedc pr r a imioes oueearabean la patsya ,qet.,, ceird.ea eroalsad laratlodrlsetds, Perotati estor e scleal e nrrerrtee comerp etoa acistos.,rboles dearo e ocertlprogreso quetlshorte&e L ooeprorrrcrereeeecotr.~po Oorrerea linviolale. Pl csed rsO-lorercrse podr pacer da moc net, corrccisy .i.le, p reteer.sacyt1. aaedaposad a Pienivoa doetadndutria. 1 e rl onoloht meoree rrccaotr er pensosdoe 5 bttros e p dode o la traediaenrsqueeha e v r.f, el tb .es. era basura.Y aquetniveltsuperior de rtalerto.lahrteidatLHaderv drir a d,1 r, o"rora .rr.dr.t le e rrazecae t.esvtro ee e vrcelaentcelasdeaAqutteMo prolirro nrotrrstr.ccbhrradaec onrluetieretear la isoren-tvdabreoe,ttlersdebh rr .rd'e, dr ecreeTobeo.ted, eadeteryarel deOletleo. Fueonir reeoqrr td. Peeroe.Padrrhtrhero ros engueoalosrtaesrtrdonde aesi rtendo". Par qoeloe quir rodio pdrr caerO ce y PI.rf. crOr-b.ceyacrhbalaorcmpoacotera. ie tetecscai.qu roca fecIahr-. .Y a ql eed iron e rtiedo tea lugaesado .tl A rpeigros l.e csoceosdoera hitorsiae nec fritol ote 1re esp fleopOso or eso c~ daecolor-eel' rcreodro.Alld.rdeo.rl compo de ormableacldl.* be,poree reo.rpelada ¡prO1 hoetrrehcers iqelor-s.semptiosrestpgoe dondeicerostombresrp red roarho lo y ,ce.a. aqulviirontlsbparorel uao a.c .,le p eratusra itf ci la~syereo top arreor.pa.I ~hY dc elea Occel1.rbercer-el p.]e.dr resadel Sectrt ciiepeoore ers. losralquresosebdivididosaelcrrh poeri ee dc ine en reo res dr lean_.dt¡dad rla orCr N.,r e ~ rlaidoticacu ,e 1i pq.s re .~ r irla? A lateja oo sasonse rcerero dr una poSmera d ihore e eeu daeta dr ayer-beteocoes de gaorri. .Ocacerdido ce serted M rre' ter ptee.ce cededa, odare eetdoteus-r-ctrcoon reaSee tre de eeeqiReisi eleso, par errrct e -cr. losvend -______ crrcpraoeemaaea misco e pocniorceoeYptred--1 tn or .a eoplnos rpiequere PrllOe,a.pr-acerano se oc ncie se boroealge deecuaeto reo, sncalor do le iedad, nesaredo. aareon o.ecoece !re haeroairprept hDrecie etrcos a q procisionaeste o.a deber de sorevivicaprleetro deliiserioectde EdoQuitenrsa todiaopi oe l mcr-cc horrelpa, cifrade rpsadareu oreledostla olvidodertdaportua previsi?d"blPibecmporno puedecdO rpaiec deO oecary erraeiie Coidesroennar sctrrrtic eadvierte pergr-:rnoh inC o, merteorrematura-evor deuncacterc hbaeroperdidssOertoose,nobhay'r e eran.cele.dei .Catsie deoceisibemene? Lercaa-prrenuncie. Pl eptrectsan ia tslctIamenecuiado porones ats horas corrsirrteita. HMroranacd enose coaryeerm-ers,.peoea la etacrdeceapconvirtiendo Lae ycderho ecoereiob Mou ,hadoe scaiaoseviHabaaensunaeeiudadiscalo e l ccmio sa el fOteo. or-rdd o desconder po-Oca a quecuando se peco a abanicerrce' drerercerc ps elaeslaeelalbailPsopceeal porlos D ahque.al carer aetoneseemraderoyenrutlodope: e do la eprmria otee ueseltAe-ebtamnrobha da ArGuoraso, poeapyt rb deaacaombtradeu.cra.PElet] cra -levanaenIelet inc tra &etepe rlodebo el uPonce, daenrc asta laocrncee edifieio do aineop¡is ec.pCairdoueabra yar ir esolvidaonsodecoervpaperescodode tdarNeila]e.]a. .otibuto lierropt.Pare brsropiratl.aesbedoa 1 ao.,d.oleste otoespyd. pee lo crea, behabrO de r binciudad rerradees para que poima.6e1o cebe hacesra rs Osecos prioetcsocsied relsdiscurriratlealbriea.Le asgeeran Con aro-reo-grao-e lese dlearo-esa. querso sntrcadoesopasilsoligabaoa asce dpartameno?" sen reidr,eenospcierescaasora ir-sr tescesalsrnter, Dowa.¡,leIeobbmos1 e, del Airneos dr4a Caberaasocbra uoreotrae, coato rosa poser.aamuos corao, ¡u¡eealtimcbedeaOcadcChaloredea.1 poreerdleeeirqerlaiecstda.aslonalcianrcon o de redo hablo n saa rtoba a sOc aloen e! Iteroro receuAlo.,e.a l paea dreounas cocos, cero satieds teteocado del pise. la es m a. Ud. Iry Li. b d. Mmlo. bw is rela M. jue 04 nu¡t" Difui q_ 3m lesruto con La >da. E favi. Meha Orle ceate e. enata ~tleLao pontes:tos e irsosobe donrrelcreedr Oap prra bard redado ros dlr del aita rlrea dea aapid limas

PAGE 5

Crnica.HIaanero (0Yexclusivdad damos hay las piimeras nouea.de una boda del me-. jor rango soci, ,concetada para el dio treinta de¡.,aes de noviembre prximo aO ulas oce y mediada loamaano, en el SaI1 uoacionae l de San Antlonio de Poduo. Es la novia tiao gurita adorable de ,IlOCOatOla mejor sdciedad, Laurdc.a Calo y Pertierra, hija de las s poaa Luis Colo Liseca y Aida Pertira; y el novio, Manuel de Almagra y Ajura, hjo del aedOs,' lganaclo de Almagro y de' la interesnte dama Lolila Ajunia de ~tacez Leqierl.a. --Lily Hidalgo de Conll, e00 dislinouidiima figuro del muido habanero, ton querida y ton bien relacionada, pondir hoy sbado¡ rusmbo a Nuevoa York en coiopaiiia de* otras dos domas esliaoadiaa, Susanilo de Cdrdenias viuda de Arongo y Nena Ariooo viudo de Cordenas. Las tres omnarn en Nuevo York, el prximno mircoles, au? trasatlintico, que las condaoqasaa a Europa, donde pormanecern hasta noviembre. -El Duque o lo Duquesa de Amblad, marimonio Ion disinguido coma Angel de Alonso y Leiciq de Arriba, saldrn de La.Habona el dio tre de septiombre con rumbo a Nuevo York, de donde seguirn *viaje o Europa o bordo del 'llade france". Esto noche, en l hotel de Varadero,, e celebrar lo anunciada fieotaa obenefico del PatronaooEsocolar de aquello playa, que preside laoelegane y -bella doaa Alice Sleinharl de la Llom. Todos las familias habaneras que se encoenron de temuporodo en la Playo Aul se han dodo cia en eolo fiesta que ha de rosular brillantsimo. Se rifar un viaje de ida y vuela a Miami y hobr un excelente ahow en el que tomaron parle los hermanaos Mrquez, Roxana, lo popular esrella de Cabalgata, en bailes espooles y nuesra aplaudido cantane Lalila Soloazar. -Esperancila Plasencia y del Peso, una de* las damas ms bellas y encanadoras de nueora aidad, ho contrado manarimnonio en la ciudad de Nueva York :on e.cballeroso noreamericanio Wlliom Yeager, -conecodo all con imrronleo empresas. Poiblemente el mes quj viene viitarn aHabona los nuevos esposos. Procbedenle de Caracas, Venezuela, donde reide, ha llegada ayer el seor Warren Jaly Lpez, que viene para adtuar de y drina en la boda de su hermana, lo bella seiorita Luisa RoIrguez Lpez, con el dadtor Alvaro Barrera, concertada para el lreasveinticinco. Su eposa, la bella seiora Elena Franca, se encuentlra desde hace unas semanas enre nosotros. El Embajador de la Gran Bretaa, Excmo. seor Adrion Rolman y su intlercsante esposa, Mra. Holman, salieron aneayer con rombo a los Eoladoa Unidos, donde pasarn una brola temporada. -Asimismno han partido anlepoer rombo a Clifora nia, la gcntil dama Alicia Prraga viudo de Mendoza y la seforila Elviro Morales Zldo. -Hoy slbado partirn hacia Nuci,a York, para seguir viaje en el "lle de France", hacia Eurupi, donde permanecern varios meses, el seor -Miguel Lpcz de llego y su esposo Maria Antonia Fueres con su seorIl madre, Morio Cusello viuda de Fuertes. Joaqun de Posada De d.et hoy unpriodita biens conoido y loado enloa incidad1 hblnera, oaquin de Poadaelaldado cronlisa social Mdepriico 'Avance". .loaqult de Posada, tan afable, tan caballeroso, rciobie.lltiplaa pnla. xo0 xo 14 Qo bu deaf5eco e ta ]esch.adaesan. l. qoa la dasanosmuy En celbracin aM .sucao orcer t .0010 000nu bala esposa, la eora psey,de sa, aanvepnm.,,an l Hab* as. YolClub; cockal toe sti lamado a asultarseuna fiesa lild. La parafloral corerA por roesa da la "C.Tl.". e l aado d. y da "La D lia", al.odar,.l. dio da] Vdd.,, asdrin 1. sanIosa Dasd. pimera ho-asa bIaara lo tarda de a m agnifica oquesta da l-. H-er.a. Coalcory dalcc[ntass nio t.Cbk.ga. T-nacaa~. ci1sa El Dr. Narciso Lores Valllaonira, El coocido cInljana etatdo tr Naclao Loras Vallbonoat hairladada su gabisata dns para tade llolo "Pdr.,", en LUaaa.". N, aparamanto naco 5,1anoal Vedado0. Por sta madiolo lapoeaanstoctLanto daao dlistudo l entela, culta y dlai a tt"alaazda auestro vida¡pblica. exmlaistro dae ~enlda areor W ano lac~ alde luba. ,Ml~ Joaqala Maria Bsaa-' qu. a*~ loeatigloso, e= al que est da dhasu hijo Joaqun, al sim. Joaqun Aegol y' JoaqunGuiorraz, am Cade daLagohllaa, qua fuogo aaad alProtocolo da¡ Midalsl a Jloy oquieno= da omobafacatos ennica aasociad. Me el matooanda a o faalmo hIdI.Joaqala 00000 yLdOaSe-a' ao. Ambas.se enaaotrnoada viaae por Z0000. U. abogado y nta.10pestigioso, el doctor Joaqun Faoaddaa mo. Completndoe i.sta aeda lare el daiooaqalo da -Soata.uzy lnare la. mdica, al de100Or a. qui 31. Parracia. Ml doctor JoaqlaPujo] Izquiedo, graduada da loo ifaltades la Med. ina da Parb y de La Hoaba~ ri d~otoo aoqun Parndodo ManndM noabla pooatdlogo y su hijo Joaqun Marta. Joaqola Cabcaoa, Joaqun Oamal y Mdiolos y Joaqun Cl. Labrado. _El dmlor Joaqolo Aoria.diallaaa, raql da.CorooaqunaSu&atoo Oir.aJoaquin Alaaodo, 'qlaPoadaa, Jisl Joaqola Toacan, Joaquiloa O-aoly Joaquila vidal. El doctor JaaOuIn VifOalO, 110.1gloa Oaaatla, y su, simptico hijo Joaqolo VlOa y Taqoaohal. El Ira aMult-co Joaqun Weaa. El lw Joaquto Gnoioaa LaY carando la rellaao nda prolaalanala., el dm100r Joaqun BlanoCrlatbal, odontlogo. El distinguido caballeso Joaqol Godoy LalaOg, administrador de la EmopreaoNavira ada Cuba y so oiao Joaqun Gto~oy dall. Jlqn oLlasar ao, directorde r 0100 Nacola. Joaqun Raoaoa, oaplia ctalda la la Polia Nacioal. El aallantdo amigo Joaqoun0Din ydel Villar, pacaooncl a la alto geena sda "El Enant01o', qu0 seen cuenra an Eurcopa daoda prinipio .Joaqoto oadia. aaroala y su boJoaquo Oooalai Oarmio y Escomto. Aoyo looga L. l coorbdo-otclago. El notalea ollnat',Joaqun GoaEi doctor Joaqun Weboo y 011.1 (VEAS1E EL FINAL DE ESTA NOTA EN LA PAGINA NUEVE) W414,mm 505. l.-kdom ama. ym dmd 9CaOs. L-@, M. ala ayaca ldsub ¡El OmS de 1.ams ae naa s.M A ~oa la aaall.ES MAS SEGURA: Coratmdtico de Pr,as Al alcance desu ad leaalial da toda 11a sgrdadqasld aO N ¡presupuesto. AY QUIE VIGILARIMAunisalao 1-gasoa mndo ,.aol* lsal ,* Gr anntdlda e aaaJacaeda. rpuestos. Fil 1 gft MIUomAIIC dilal usted PU,1Ud5 tre5lsO l0 Tamaosl: 2o, 4,1 '~LAOAMRR-AI M Me y l .,a orso d e u$h0~ i a. dmen De veOnta-en 1l5. PrinipuI.¡tb/5 ml g;r;.r gt lIutod.a Mle,7drra be doaLoaOa eloa amacat-a 1Laboda cvil at1a sialmaaa. ab aaaas, e. eefectuOaoayeadma Elnlarmaaada la aois sw. Iycintimidad. ev la resildaea da a FANI rren 4ly, le1pdoayer e oorulamIlIs4d1lnovio, aeo l Vadado. Y lamadinaslo tala sasaaa.La-'y Nesonstelallga, nmelala, l1,1a. faciaes afac asaida vuda d' Dareraaa llore a ls eyPaa.Calloa ya En Ealidad daelaallsSeardia el y Planley Parear: y ~aellase o.act poe ella, la.s, am¡Os Agsofiara. Clemaaocla Baata da e doti. Atloda, ~ Agaa .y< Armadadas.y Palal.avsatda da Dabsi l l ANUCW O Roes, lalomia Madaro. dacor Co-dm~0Bt aor. 0lBOD Pepi4aBenitez de Pou Un as.lalaal. my sy aamada ea1saoiedad habauaaaa.el1 aalaaNel.a L Po Ciral General da laZe.pibla Do.miniaa.ysn balala Iteassartalapeaa PpiA. flash.z, aria aa aban enatasechaadas~daeCara que. traducen matrela¡¡ y cine. &A. da la ms complute talle~da conyugal. lla su a. ooaladel RepartoLa Silara, dondepasar. e .1 ms fialn rcibo, le llegara mu.a ablagsc.n lan ¡sata motiv. No.saamplacamaa e.saladarla. GANESE EL REGALO DEL MES EN RADIOLANDIAI Esla mega coa Radlg Fngrafo ZNITH, s #rada cnalf amesaCobra Malli.ada osdas la. s adadaa, a gla.ad adiolaadia Seuascsaales rebsa s faca la a s: Refr¡eradeas MRO aTele I @s VlCCrasZNT W Mdqulaaa de saer B l a s ir e tesede Kaodiolandia 4 ~ 237, Cela lsacuas Asade.y -Ad".CaealTlt. A-4343 -nabaaa OPO'RZUNIPADES DE ftI DE SEMANA Excelentes y necesaraos artculos que usted no podl obtenter ningnotro da a estos precios. Adlquiralos hoy que estn rebajados. MOCASINES DE 5 CABALLERO, a ¡1 Saondla 1 muysuaave,aen puldo y -v.s coloanlo.Con acu la tcn Je piel. Tamaosdel 6 al 11. Planta ZAPATOS PARA 9 COLEGIALES, a4 noa,ao yduraera el neracarmelta olblanra. Normalmenteavaleo 650 y 750. Tamao@ dall R al 12. Del 1215 al 4, a .95 Pa so.p.a J. P;,.s ZAPATOS PA RA 9 COLEGIALES, aV \aaaa. Regul.rmallecosltan 6 50y 7 .50.___ Da pial blanca,noara o carmelitalota maiaadel 8!,5al 12. Del 12 .1 4, a 5.95. acaS.e .1P, PAUELOS DEIS. HOLAN DE HILO, a E 9 Alga moy'lica ylino. Caa bordadosy calolesloeclts a mano. Ocillo lisa o festoeadao. \tdciaa ,lujoa. Plata ac FLORERO DE CERAMICA, a Tene 1. formoa deso peayes le luo. lc.a ccrcad e California, ea lono@ verde lalnrrasao verde couo,Apo., 9" ala largo por 5" da ala. Pooia Boaa Q ~ FORROS TABLA 25 _____ )PLANCHAR, a3 -Coa, eocroroaooala.d, o's fcoro ~ ( u-ospaca rpeato yoanamalilado dealostus o do res 0 caisente py laco. ,leca.A¡.".dC,. : asC .dep.s Ofesme fdlduesesedie praedpeede las Illtadeeesde Celais -1

PAGE 6

la,Iternacional-DIARIO DE LA MAIW[AeSdbado, 16 de Agosto de 1952 ltmeoa Ig,,iItt lyumlnt1, ni,,¡ jegos xodode residentes del Berin sol. 0 r C)th 1 ,. 1 & ez mayor tallia Internacional1 .1 1t ."r 'hhiijIl& -es su -nm eroFi.cn ¡r alida1dq l s~u sln d.eca.. -e ii 5(F1 Oc*nY ea ~ 4 l '.' -. s. ciad r, cados, 54 !.eScorrue eclos ids Us ',1 e Cc en.sebpcdolcOsdente. es M cc ,_ l cac. ss,, CceS1o, l fso usls e eilci'ici iscO-. lucceiecibl, us pece. ii u c i'c d lo ,,, ~~ Bsc bleuc 2c losdui'i'ia eB ool de 1cpusca1 ce als i'ccu.pecioc S 1liid iii ci ,, _u cc 'csgasoqucaei'oc' !-. Unil dc Par uceiiibs ea Nc cccii' u ciidcl*w equIivaci alccaal asbENls. cir ca ec nPrci' -cir deepu. aacaco 1am s prcica sS s dcdqadU P::,I,",'","O o.tlpaaaudarlequ e s ledeleprouc.uicbscclflceccllacc u ndaentouesel deuocecuccccglgeublll iy T Lm s t a r lSd4e mlwc di' d lcc puIdlic. JLos niacddcaEn cehe n, a e as u rbacus eota m palo bv bic a qu r e tl e eAoa u cc s as ajcc a oc ce m s d ay n e i i a i ud ad. c s be o a cc c a o a c m ' u acid c us, a n d o' ci'e ci. e. ss ai h laie-o t ct a a e u i k o d X dciu t dl A rtal e C mo dc l ol d e'iT ct y lIla ode D iv islc ic e uic (L u i n c u aiu ulc c ob ldo, a osre igu alc e c a c v ia e a bT e' cde ,c c u t la c u as ta l p c e ea i'h d l i la Mtc e iene .de ludinqe d.i-e n p a m e o u ss d O e Ic u i e la o e x u s l c c o iiaoc u ei)'O cM m.q u a d hes e c h o s. c mo h ob e se r uv d el ii d s n e c a ci p c o q a la n d ei le c u m c u co bi c u ac e si d c cc sa u d ic u noi d e e r ii ln en v n e raci is en c ucara ic csd u d 'ad e a(acura ieua ci es qu ciii' sc u biten ers qcb ec p or cel u co eec el c u c~ ie l lo p dl le edP1o= nidaI. e,,rt.abcelahc icio dlo citoec a iuelcW.dsci:u.b.qe i iec oaesibes'meLase snicridccito wmue cu c pmslebm:Oeccideu.ial degebietnpicocaTa Pensarcienlcrmiui'ipocancins d iiili'bi'-eaeoyen.ien¡cilecuciespliosdeda icpl~udel Loc 1 llcl ib.ooc abidobaca7.11e.co1de.i'(u, o ue lacliiitiico.Le qmcasdpal el iqeelre ble oc-cisjessdearTdobe lio cue c, ioeiescidTe lc o. cd Buid artlec i a ec i i ld s gu q e c dicritmoudeteem in cano .ii si o qunoiel e v rc s n ln ,cu aoLe -1 4 : M no br C ua d e u C Io Ici del-i'. ,1 .ul ,lccc1b1e, eli a c ospetceuca-e c ce ec ,iC s ecn i ca e ci ui e i nadaaec oucceenciis ube Ad o F c c eM o e a S c F u c e p e c e l e c u , oi s. q u e in leseo yce lc la scc i e bt e in o d e u ds e ol us¡-e a p c n c a A c i c j e i' d e o das~~~~~ de ul1lsotane i'o ul>El imc sieecsupuestoso leoiicdub'sliepailii' ueso iderm auell. Estim a Lie llegadoclcm omi e toic Diel iicideiea ccoA em ans i a laso siVe2id pae raqlic eci.,C, u a '" *sro neaoa tateitl cal neeeecelculc. cuc cccusccbcecii.Loieeonii'Oiiea -ei, e MISIVA VISId cocece da cuentcelaeinfoesaelelablegcaicc.eesien'vde parea1teicvodecoresolenca(c"'"'d C -lnacajriaaaa eicero u trauen ls$dplai ucacccaldeieeuaoeciscthc.ilc iicdcslcidcc iiciuicoblce 21esam peoeniod,otnadcc p.ueio a ec ontraeboccecba leCih eu e ec enedeiccTehecodepestarL ece l cuci llicc co ucs i'eccle icceieii lticude ci Lii'iy eii.io,. dc dc balicesaicajaulala 55045-al e pa.latii acs deid a. u odie peede d_cieiecii e ice e nci.c ue de Suec s qobue laeOU acnal u beia not rsaindrneloea ciucteecic lec OFiceanlitreriorcioqem abagcsi eciu enqu s sdl diocciaincii.igeinc~~ OSLO. ciouega, agcic 5.buPin d e e1a aine ndi.~cE E.Aercitaot 5.U.s aaodse lcmod xer:cnlsgsioqeshcnprfl y y M n eeliacieyuyTar enui'aliieieleeilee ,' N 1 3 > 5 e a, e cdu.eunucddsusiproiasedubclsiideri-Pn,,e-eLsaalemene queibenieetcteicii4icyeecisituad enaInazneiii'lciisesocveselsprobeci'deulo ihicifl ,1 ,C mo a i;ttt el a ceecotaccpllal, dui'ccie ecca bombas-eceheotasIdocen qquesuiea alderteceei ecoA-eAcsando i-bL.c.,e.eocoadicinubiecasde u e Ici.mlitarccc e niaecilea, bir neielhce > isturb cnine o ru.1 cuinc suiquid uisdenChoh no. La u tilice aralcompari-e y ~ eic Sccaobrc soe l up a ncdciiac i uciodsiuogoe "exiten esd e C.P de l s g etrnes al. yq,im Lbmbas L,.I,. npo "cheep ostadles", cce i'cceibueo d dt coioaoeoIand tpo. t iaouo a ra lucaPi ge.uSehablo couna uerz poltiacii en ce laultc et E stad yde l eidciu.i44 co la ti 1mqn qe deiecilosa g i n o ttned21leeeyInir-. LosdutresUmilitareseoeVpui'erVnneni.1 uosedve soddesoc ccino si cion 3> cec O Uepedeci80edc.alalta ioinic.sbe'nodo en luena cOi -oante aa e obe no cElcmnecadm as bes lecu l o Elci culecal ielncuncechuquc u e Lenec ci n u n ile udc e ene < nC aas pori ee c .l ic htre queita de aer u n ve-rIOdEd e cmiD agu dcdiLA EOAbd .enNL ,es,>.,,,,"". 11~ cu ii,.tne ssplnee lndiiihablarn euhiPemalncu nditdd5i fillilorp0 ida K inn, ,_ i : i"iji',e desal. eodri n u e e una-.deiiohi.aacieuimnaicond decl cde nce docoueluei N. ser lucd1muoe.deonind1e.ur osel-dccioe'uoc-n,¡,¡"dcaila.rEllcciii.i-ecc vlet oiodde desdmbredas-en Iusohei ascrcuchn prn-modtrarlomuycdidveecedcemee ETCLEO CADu I A DEos LAo '"s YPCOu'INCHA 'tublde PIreD RAiii i i e -cii niiu Iudiea il, tc -nu ;;in i a ncudut e toa CicLioe crodeunCuesteclgaes pic asn.ubdesaid orl. autohe5( ,hin cnidad'o'sdlna yuintm qe cireo ci hlosc dls. cteiel Mashulep.eceee eLenectieeiciutmu eeO es Elsad dd eoi ledlch Oca ple Beddli1Ppe ciec d s au ss.sbce cnc uyiycfue ule r a rdiuiinalueun ejemlo1cc a n ciies .u(eu urocle.peclai ra. 1,,1, .,c,,eieuecc pistculaei'uec i'u lqu lo ci'yue icte dii.setom suc plenie. ti.ipvc~n.o i uucel. piuie yc Elu b ornlcindlo ufrente u -c iic cudele un le u-die icc cree pluhiele, .61ane llucd i ci 1 j NU V oi. ab r l u al ided d Lun e ea u spi ra au resiidnLe He.,un i 6.uPsie de,1952,Acbasap, dcKcelle em presas undiat inpicce !',",didilaociudadpa ldLashanoeLidioaSeco. dc 25aaleeCde asuntoc deiCanea.ieopecce de das ,c ai Msoc ci Fsicael asc,.t, il OlIu O,,aice dia1csu ccia dded i ca i5a d 1cu l,1-ui-c isu tzl ecioa eAii.tc.ae ui e igc e enhe¡ ceoedm ce.o s u artscdiie. de t.peri io d dle ma Ile>.C ald lspefca-= ne .1 e inie. ,a Ilibeidluchrjd~-tcesolvieraecuas ii'cibldumetinuIne. ir,, h,,,.'senooe ueipae heca.i wldas.melOsro aulcaieraceyinca bcceuedlo(cci de Fe dca q colCu e 2 1 i c ii1~o a i i.l 5 Poruuc prte n gala c bae oh e u c u ci qne ,u, ir-ecO uele e i posid naci parte, c.
PAGE 7

La Mijar Compra Compre ACME El bautizo de Stephen Anthony Van Anglen Col&s Pida ACNE en la tienda de su comerantemscocanEnsblla mn nare.E, nanna, veriaa ayer,a las cuatro de la tarde. en 1 rpil. da Sarsl. lita. recibi lanee nnaaa agasn dMl bautinsmo _________________________________________ el al im a nel id. Slanna Aedaap Van Angla y Col&&, palaneadal. de¡ joveysimptia mnanal. Chalman, Van Asnina y Hal.el CalLe _____________________________________ Un_ re adalido grnpo de Isnalilinha del ac$¡&* y de abldan dsu. padres. se rece &a la capilla para preeatlar la ananeela. OflalA .l Rad. Padre Leal, 11D.el* de l¡s Agannn. Y Va. 1.Joen ybela d~ NalaGadSe.¡.actu de pdrian.1ralg que nsadb. Tianslaada l. aaaaoanl p~ l. enearnciaa la reeldeala d. a 15seora JufnaI da Vega viudda Pana~da. en el Raparta Altuas de Mi. comer,, daeda 0. ab-aid un bule$ aanlad. con ahasauarsnn repartindose eatre lan innelsai u~nas Ura, enlla, estlo nensadoa, eaadaanaeadnas m La Can Wllans. Heaqu n aspectogrfica dela ceremaen l qenapaeenleenadrinos yl]upapd como l ln. Pade Diara. Esta la, ea lesn selz atadis. laen. 7 Y aen la paraoquia de Regla una, l a lugnar en la ile.l del p 5 Lsboa de ho llda.,l bea llailnsa.dala Chaitil la boda da la bal.ella o eliriut. setat Maadan Pre Y Maailll' Matnez, Munn coa ale t aaba lnaa aaeulaa d adlBaas,~,,aayal iaaa LIsar, Dlas y lo a. zan padre de i, sera leo adri. anllas da 1es 'flaea trlaa, l¡u *eIraaala jaoaen Raamt Ratill Claalais, cda s ban gusbtas nlaeeuc aa bayg Mn l area, da m 1 dllany.'Joe nos. de amboa aaaaadaaa-loa.¡ya"riag ho", en ,laCte e Hea.,r a saaai.Ilta ida Praz y Pane, Can la alicalata aa "El Tala s talaa Miraaiy D~la P"n piaareoa.ra ayrsvn Da "El Yia tildada. adems las eer a la ovi e su no heraaeella; yael neoa Seafnl avaloar el ramot de a nov aa. "a lnfaaaata anulaos da las nlan Ogul da la 11 alta,______________________________________________ al Martado taemplo Vagaprt Cu Aaana y Maggle Raoaera Caase1noas Dalfia Meaidda da tulaalntasdaat'aiia baedo las quea caaaa lule brlda Mea, madeadal:yaelseoraUlLa aaa as qub uaal artaaic a a 1,,, t,,,ai"' foe gi,eWn tiva da la Vaga, herano palticoa daala, paiagladan aestaros da "El Plata", e alnnl.a harteros. ~Corpios y syea la,, Ioii l, a l Paso d Caa a ue Dat eal at dealaaa C. Y funagirn da a drl,,,, la nea, doaGrnea afil, madra da l: nfio l eorSatagos~ Marliaaa Moa. an¡p~/jl~3t E, la ,,es,l l ul a o e u ,seaalllla boa civil a 1.1 naln; da 1. tade da saar, vieran, e cZe eV ln e n Soa~lon. a a la at. Cooe: rosa, azul, salmn, SABAN~AS DE WARANDOL Incni atnzyEtba ao lno rngo da l 1t. raInacia Pilan Ma,,ltan., Catian Hernndaz Cid, Saatiao Bda Pad,,Gablaa 1.U KM t n aU LnftaMaaMaaaaa Pediet G Corpios,2 4 a4 L U * i ¡ acitashialal tabeapala lnad nd Sayas: S, M yL la lladinieta agaa" da aaquida Len nampeaa de lada, lnn lempan Ecanlaay duImporatad. twae co -beui and~ae Waada] AZUCENA. @¡~mpie el aa Pru "El, g h 1 a ,aaau ad bela, Exija la Marca eqlsIada 'AZUCENA' nn la neW. Tambin a las sIala y uadinnaae ve. Dn vnsln e, les mejor an edan y imansan. aliiarnaa, la arroatquia det Vadado a 1,flal Anta CIna co l WARANDDL Y SABANAS "AZUCENA' aaa Jas Lis Masa Maaiada,," T.t. le deacianl ,,l.r. da1 uJ. m.u tamalo duiaiae.m1talasude 1. nis, ha,, alda atisn a dc-El Pil cuy'. attn a haan eo MEJOR ) i 4Lns~.a ~ El compromiso GuiWrrez-O vares U.n Unnp.snae.a.a d, aas.eanln .laadls.llftaa' y n .ntda.r i.aln Valsada G.tliaaan Vlaacln aaaaJon aaaa¡llaa Enrqueno~-anyla quaed a~nlitladn aabh-.de 1. t.d. d. y.c la hablansa ann.alsd.¡ Tu4 V,,. anae. nl sala, 1. tn timiudad, as laa1. an da 1. ade la i. eala s nalarnln artaera doctnr linssas Calianars ajeaban, ODlenld 1. lanl N.¡ d. aEc.m. a laceannl mesMar[. Vnl. qiessa mn es acaba de aaer cumpelnana on lafliaidad treaiata any -at a A" salananlana Pamllaran y amistades nallanasistiearon a diachoa act nne fe-' 13£13laeste la peticin ¡upadae. dan naia, el aelente mnaatimniao Jan Enalqan Ovara, y Chcah laa~ Despun aseI sur ia equisita baile¡. Mlete~ liahonores,acnlaeamorandanparaa aaqaaarpreadila eltara annananla daspun dea 1,paeii, l¡m aopa~n llalianas Visna¡¡* asvida da s'n daems hilan, tras ,nalamnsnln las simptiasa noa Jos M.tlvea Y naallna Gllallaaa Maaln Vids y Maailut
PAGE 8

. i"Nowud NacIonales DIA0I DE L4ARINA'46bdo, 16 d Apol de 1952 NoidsaNackioses, u s "C Uni ponecil l del dodorW f redo Albans en /w¡ solo cer l I:os Dsin1l Mioivnt Pierre Fraisse d1 ntsproyects q eknpesentadosobreregulacin eil salquileres 'c se¡Co. e u bi ',laame ricana c= l? ut--' idlu ,tble^ite rnstrolaa oner e1io e ldceada so1r1A=41-l Ceiiui o. d. eror 1i e aqfce oolld atad. 1e fiutoioprap ner a a Lositucn Acreada ley d.upuu¡lerncer IC A en raM ________n__con nvoide isla s 141, i spo cinede ipul durrrouio ,,os~ rd--rcudi-".dod di WPl tlil e lr rxue p.i i f. u Por A. Gumbau rei.Cri ilp en 1rirc., pr rro jisde contrato&,rebaja. de alquileres y derecho de permanenc.aAbiertiooi~-lidu dooode Hayrunu re i iqodrl.Rrrllld e lai queel &uiabre "a u. pE% bca d-la ONU du.h tids l, ler1. 5 CPITLOCUATO Art-14 057 u cU. crlocio u dt c i i~nubO y in e ataieo d pn rrddre idrurr ld mi uoruje pordoctour oslirloc cOl di dr.1? cdr tino url rDnn r0ou rti i o u o lii n ~ %Medln de¡ii~r el :ri ll. a er nv nta o ran* ierti o e erd r oe i u lrrdu d ii c io e o r l e l iddit qu d i lica Uosein o e i rasel d radeq¡udabertaic del ea-cho aieigiela devlucn e d ch Cu nddu, ieu idei. abra ir _otuexprsan 0,4,. tu oina% .i.ooun: , -rldre r ire.n i oAl Cho n ista yu tudiobder er ormdifcae.s rznorqulderaldiiienueoradriprrlirojetld chrosreistiricora ir tand led ¡. -rieonta. rui,,opid formOui ula, lo c ions eje rloCundilr contbratop de rr iza k~ da. iilcre, iin opiroodedir-iii. rsliO.dero10e0.i0 yaoludieiu ~lotC prloril rr c i v rir r atie y iRiii ri ule dolsrudi h ir n calo so dur ru r uero ren ,irtui ic bseA*.TLas it r banaO su Trioo u rudeirri Envgabn& e eebeo lorlere e.cirr o, d r rid el rilllqiro rd elorecidn i e r prInrir entrasu u riiudir .un bd il aaci enulu r uuey, in ti111,2 reOcemo erIui eni I-to ire il o r l o rrpeii r ro roriuiide eli y irile diy a rlu l.fcre prodeesa Cy une irru b.tu d-laWnd ornin ueuo y riud blde oidiulrdeced tbir lno cii Oec e, d le o ":n' u. i" otrAt r iiideunid el Cb i r ridleic, i n i nudul rdre Ar i1.Lsdiurelireir ldal e ro rtyhmenosicdre or1r011 dr 1 buen leal .rclo#iPrncipeschulbgdidpoge de. r nt erutlrebonoen Ciui nid upudrin Cd :.Cliii y dnauL I ,lru inta e lii nodr u netr irouubpo~ uli rr .ou ,D i S ,.e adi buo r~ dl r c i ta. 'u¡rire br, iiouu u it riel io 1 9 i d.o.io iit C iiy li eroe e .a le iu iuind1iilOer i1 rorl ,r = a dlic .ra SAT OSrnrro:iL r d ret ecruo d t. .~ube . l u cor araduuyorl ri5 d i pbr onbllrdirbor lif 7 rrrydrllo u elenld uouod i i uieei.bu i pdi ¡a w t i ui urod nelrt io.Fl en e erd ,. d.eeal dieil uriion arur e upliriry 9=ioi@mru ei dUriulau.n d e ib suo oN ~ r urV~ tu r,:euos.ioiod.uebl. Iono oi oro toc.%r eeirlu T.nrbe uir reor erde1. e e borrrd t r di iio d a§bi r le rbc e ti tn no prio e ir edd ro depu. u' l" deyn r.euu u nuepiur rbi -r uipr Np oro piui ue de i r il l i liidi e01p irdipireriytc .lo o l.ir l iee rynbem~ Oride er@~C-it r1 eOunr d erOqcorrepudo. oicoedu lo pbee dnc=de fin'eL. eOrf~ddeiyA~dciii ido ma cth ta atribuS bios ied'I e u nefn'ci ubns er legoaraeonmooelatloanerirt~e¡.osdicei rt el r dr unlicr c rdiiiii elidi I e rridioubuuc oleo Uiu c lirnd oe*eesCde 'lt y'HEa'ld doa daruCap¡luto71 cienlioel een terid.l.1rprldeeedeIbas eciodcid&1 11i~uCMN ri. u rje1uid. tietrituizteurierr. du ln e queie.i.-,,re*u1,11:lyaelasc-dialuneedtuenile,nreju. 4 ru-en. nie eoo druer.diifporeidr e. 7 0 deP.urLey ViOtdid cua pomIjstetui p mirionOobesd ciioaabue.uritiliec',r. r peArrcr tdupood. dei el .id situiridceirri t . u11net lauicaio e1 ni u rbra crruuuritu .1 rmio r cedi e e ., il r evintedod olrirdes os aicid brid ete#-M rbud ren i lunremec ri oranqeionoodeile ~ oPrelrgmntastro ymnsd curnapsset~ eledo e cspralpx a rre oaimrlpr impedidporblaribinadas dniciedrivas dynproii Leo do".tr u oceeleeemre l.ctadnir. FloroOlio Fari. -droul.encontr arod erc'. ii iiiulnnii-ia. ooirai i ii deArulunriir:peeriorirb ermdi pnpiuu1953i.nebeir.pieeprobfeesional"lE reru ii eyi d l ieiu r orildediCu oe t Z de 1 tur 1,2 o., du ,Ird. ia tsubeifindaoslurbans d icu y aeodC oc tunel oltrili-rucurnr.O iroes e eahc o l,,,,lnenuesa ir.l esn deleEtdsU io usbrcl-cs, Psro dn db e !e r rn dmi entd o sarsur.ois y o neop nl a l irie i er dcracin olatritiru a d I itpntidrir queeondi trenoe ,es-a d n tee ur iuc r ireiudi l ac in e e losbiiiu d' l.e¡osprmnntmntyl,e.d .W 5Wpero rt l le irod i can~yA mnsrc nav,irru r ii di, cus nc. CPiUL *riMhOirnr lge.uoie i uiurdegistrobr d i lri Aiel 5.P itili d ecoud iiltr il uti d iud Airrd un Pudu or 1 qi~uiue 121 irsben r lae. tuac raaprlslys e r o deudebaideducirederdichoeALic d ulo t.iia o mi Curioe oc e re namiC eto s ede men o s de oil. oU C. uPro tir rer e onraot Lobja d enculqunie i ebtro u Cii r eiidoi L a e lriJ unta e m nt Cvi ntl o I o qe is e bi i erur ntneiO rnbque nr el i .nr ie ib l-.le e e u Vicroodobrarrupcuque -uesproriaodboenBO A rr porro s i usiie ea. icrdicurh,.$e be 1 diidirtdculouei.uibbroiry.ri s ylulu r .ntrtiide.eet iiibrchoseieur ceruierOCmcnindri ay'to rietaodr u ela rquiteco u;ifit orO rdei iita, rr dmenoh sdo ir r ir aiirin iel D OSsP u n,,-Y eidrolle.lned o.lun 1-m-irleydr.erDe,,n urbanas.d sidoeenconviedidrryenoruestuIdncducidoetuduci ibrriodnrrslun uerl.pno ebepuib culelugar ron ealce lreuain d o'~.pr.deu1e roadc 'lliucl'yerbitpii ayuiere.dos iirantes.lasdurn sercrur1reeso eleaeyln alupeee u .o cecdr le Juuboo p eird ,hcrireliuiiur esbsdcce lbieei ,isa 1i1e eo illali estaOnbu aa uluce qu. rere iiu dr r ~ den e eyelile deer e unaofiahuelo.cunilo tic'aOrcend. seli r¡hme ui¡ dn'.l nac ide r.cuia iere a o dhapelol i ciudc ur 1 masa Si rr di p d n e liuiue r dnarndtlu ubrenatul e eahci efica rbnocineu, ,itinierl porl O bIci In. Etuelis dohmo! enr ruuiier ~ iu:ondnrni prr. n ociedeliie e ihieiedilai desepensa. e.l.ei itldriitidiuireudesignaebeoeceliilei. ciiider'llis dieiuurdodr e dlArlcicl4ic-Or.oed dnviii BODASPicnicIZOuui ir .yluet. uc'ile u,-prcten puy Onurnr ce enpaiOfcinaoeilLle d rlbe cl d alo ue;udredtellap rourron ist elcrr n.ora icts uels -dc urd,,e r dii ur. .lpinde nc u teo iret rblr cidl 9 rn Fr ul uu e chono r de soetel eru Atclo10i. -lpropieaio ur-paodr la erhicunu eruuv ia taleic et o 3 .C d e u n ei. beddee r peeri01P-Etd.staaenl al 1 d u e u idha s au r ei-p e iu s t i dc i nua n e u r d o i i i b u r i e d c r e n c d d n i u i C e d e i d i c ,_ t r p i s c lbv ed o t 1 u o d o u i i e u r c m o r t l @¡c., @¡. reerer edc iii i r' r i, C.u .duYeeiniu do dbuesee.lcpr uo5d3t.lge d alt ir roenrne M N. uedden cd 'pireqlopuoirnir irire 1 11temeitt~d nnilyrurifetud.inepareinoiacnefetudaf lta eig.de 5uliuic .beeird neeridii.matlic.-rieidiru uiiiorubi rplLu enhtd.I r e ciu dre nliee1u u ue' denthroiri irpin neco deTEC R diccr lhoed ct rllur u i deiuii iico es noe. ui snin enr AoedyAgia Heuu er c ama. F N.lno ieerruir 1 ututele dci ldeONEpiiN IAi rrui i i ur iru aue i utubur i hn r es ta~ i ble et becese dent u e in i b en ri reee los nezir d floua L. d-¡. be to iPoid~ len ebunosilrtid on fle dra uc-l-y le "iuciiudi'. uiucu,.elu'in un lit.losidd i ur r. lealsquele filiiunidroirurir c is eri uiu n r lcnieo retu dili cdectano ,,,, ierui i!quu i1e u por finu, rO ccrol ihuicieronrdiubcij.citcetddnerrel-eradd, e o nrudne.i l rteiitir.nrcul Cierr le e l Prn_.re ,.u-,uiucer~yM112dtmbynu L~ unrdidu.o prciuncuden! jnuerlaeEmbaadaedeiCbaimtdo ., uei ,'oruu ,D n tu leeu culos d.be veriietaulineyeur. acesntiei i C d d iim i eoreederehoal-SE UA nir el ser ie mp-E Oo r e nr lqu irlere sen os uurie il clo rb olrn c i si.-0 un pao & cii. .iarvda in e tec i i d ima. utbanaeecu". 'deiu dc OcuebD.ut. pen tille dmi eou deer. e .a uCetete-nuooorircid roi e os~ ~ 11.e u iune.e. squid.ileeni dureieriu iooieieldi uua a d inl,. l urldegc -bincdu e s.toliliroi ipni.oenl.'mdeunr a el. lriniad. dfeec ien al e lnee iii hsalverreclquenmsnuoi.icAriiculblio nuitartnculour15o0renlaucIni degnlelcultimoirecibo uiic%]do C, iu r oie ur. icadeui p.mrb-£uu,,-e eise icdionie en at le ci mb e on cm ebeed o L ey r rde rnu c di enovlrrn o bus e r e rel" sei t -iO iiib n uCinCA IU O PI ER .c c a= e U .e nt s b. e etes~. inidc udioiiil ir u Eliruu.iodelu, li nun y.en uen' ttbrtnsitoeuerdrc.dr. eecdoreruvencbeun am ins oiii r ueti e Qe rIniezi erlonu. milerud el tun hecharo pon e lrnt ropiu i eiuutaio creodesde-cdiu niiii 0 u lelr Suln c i I dri iituheiu uearrreundm n noi ec mreo indle.Oluputuro ieuutuiuiueulo rluirt enliqui del u Elcoonsededidlu. itosd, tdii. uiiirdtniroomdrnidin¡rn dr rub edle1.rbeelilruio tenni1id1111.non. cistasuurr di*D ud .b-,elinirler. u icid6'du upstaun --u '. llama usunetitt ,.t. ,o d,. -rla e Junnan de uu ien to. l d lql er etd u i .dui.te e-t Pra-n -ceo rgd ne -Y cmnid. lnnestalii, ci ldo eyerdndecreto pe. los ediiciosudecual'prc ndunnun e l odrdoid vi_ oe.rddsdInicorioei s u de ie eli. h c B C D T S Pat i l-urim o i.e i.? ui 'bn ie ls n tu~, ni iiola r r e nl ul c l niii ,pul an P l diS tido od r acad u r lid e en t e l a i l rna urbna apu te deaodieel.mrm nc u u lo u .'c i eir dl v ire un ne e l rie s rv r n r n e ih u u l en ocn t ru ids en z n iuri ch . cnendl o r-me t a r n a., l l re e e o b & ini'ela csa paalo Qcmonlauuuiro i'llor-e ter. uu rlelOulaiilne nnr li ir r rdrii uqcue. 130 y uonu d 'riel e re bjetoneris l d O uenl e Pm oiltneninncrn1tn cd encide iunes de s mi -nllDleeyP s a ~ aqe unn sr u ba n izo d ie nt ceealqi le p nmitdoi pue t Art-Cbiculiii. tiene u eleuin re oneudtap .enrdi cas. unu ul e d ii lulu.u .ule icuI u u.oy1 drob ic dde 'bue rnr].Iliut.ianco e ls ifut ur ec iiaci one ednque iio.,t ldlduOuliir i iiiu or rl orn Oc nlbu ne o lAiitr. r.~Etrigc utitie m ¡-u tio m mm d O nr ,,Nil c deuI eci,.liiioi rn i crn.ita eii r uuri, ile ier ietoencun to sea lertmnn.l hr liu e lro liei m r $ .i. 4a u utrmio deiivi nloN i. .,l pi R le a l c nt . er Pr ils e n q ue in z dt i. o d peiri Ir e sl ares ipr ce-in di t e li n t 2 Anm e d l rincu lo 3 er-u au n a tii r e.lc,eu. unido r par.nu omlu erden u l tn d ru i ied~ io boes SdrsVi yLca i. abr aldacn anb.lC e tri~pilidaeeofrorm u ren re iuuatluo n r atos d euorbunee o l 'rteideeellanestuviere ubruudom eeinnr uiq rl e.d .ciuiu r iili cpid nol. ,,, n t i., el g ue iorinerait etlci l-entoitac ulen ide en baacec nr ecu,'' ,h _t' re etdsm ra. frn e l cilurmomeuldr i.dm.ir niuuntoirtod rediiiuuCDsla,ti i 100 Ol COdroena ra .i re mee ointe riinuudtlmure.1.ud c ir'o,,totriri l.nu=on .'nr.n PlomO ecilel-. o iirirucrdnd u e n napocin eiireo uOiainoilOrrddo edr u ee adta e. lcid por ladne.,dse saerrin e eun eyyenqe eoreci itadscoovii rle taber ljuci e emiloo d1 deela iunedulialclnrtrnnid dorm are esi dic utuer Ol uirn.lur nrm el u iiicn1.YU ap mla n eet toiiiueii, suun ainsiii uinne nai. ,c igicl.delup,,i.en ,du, uc.n.ruorc n uro.rn .6c le1.ger irn o c a ,,Dd,. ijarrii.r atrs pnnaqe ehu ee nron cice, n i nca ui rbalo.n inatau ree._ ein d irerun d e itl., ebrinr ud ci ior mu, pu n l la riuinru 'uuue Ie' [.%Entodocontato d id luirItv~ lzod eemn ,d, ,o.,,, d ir~ .neno osb Pub lano AO un.? ruin u rui u.leiii ul ci,"d, e eiulbnaonunnenm den 1 ieir ern Ibuerri"drnrt i cun l1 1cni dt e rudrd A iii ii enero d dc it"hl-hbiee-eiedrc e nt ninaosn e u nl oruui diieiupiidr dt "r'.nuirdcnrdc_ e t inttlo dex re ode relecriu'iirin n subxelnls e .ej; 1ria.2.u, ," i oc enam iientoihaes oro-~echuen d ua ie udo,c.dlu in uin ii unnenib r ii i , nu e rdn, 1 ci ,iienne rnuu ruinora iparteide ene.odtotaldadiet ra een l cur d ecmlaradrcn lo n terio dr perdetuvirda cro icl. 36td.iegt1dcn r t. s h a 1in e .ein d .r n r ann.n e i i1bi m l n-udnc e l ebua rl o c o n d e l ae ns c i oi e nrt r mnt erd e lcur a n]p-e r c d t d n e . 5 e ye-E n d ecbe t osmded l als u c e s i v ove n tc u a n t o b b e c do~ldr tua .tichoa ir C iiill.tutuitOod dcii tun.mienlAta di 'Lo -e-llexisenueuitrh.l bine. 1 i e l.-mn ,i u ne dr .'¡e. ¡" de.1 corci erde-,ddceun.mm nn om se nire Otmint olir dcdueuro. crnurd Onud dr uo.ceundnL ,Cim.iuld c id iupimle ur t ui. dliprsn iqe yl ne deolal sntdiernci d".n ld u m b noe ,p6oa d il n iib.oon eirusel lee iu u .uunuheoutrn.-ln dinininiuuh. entnlrodinidipeenrietruieiudnireidoicurdiundidtn un enm ireicle.dludin etdo p -,,,,*en,.ndL, ,,io Lun.i. Amn1 ic ,ela 1.-rin 1 I d.-u.unuuinne.i. i ad niun u is xpr e san 'll dle uutitrizdo di n u eiuu ig ti l. b euniu dieruioun, iirui o pIL ,i e ie' eunduuineiAP,uo r ab aintdr etiuiiqu deilla sei q n ela ui ueucn¡. e ie l'u iclul e tiio Yd nni" ,,dltuiindeo"iin mr ii i.pe it c rt nmeb.pue heru.ii Edu li.m. eetodad.nS o u pii ireu Iotriiurlruenedodiu puroin oJn r a 1 t A rtid c iiiE tc e reun ord eel odp. -e1 1 u eu sin b i e la o r l s r e e r a n nt'e t a l e id o tr -l e intilddule ne'drcidoleiin.tiron. l nrd d.d,nestai lcey do un,nc¡.liuiibndelopniudleined. minoosbre a L inn. evo etpl l.id er.e[o odel.bn.du moa eaae id oe t rihnda., irrrun.bt nunnrei eneoiuuundoeln.oui e dii rI mpednirel n tjrue ,lsyprtno l rpeai e fi% I ff ,R 1 ]du tahin rnn friai u ua u aclet !unu-une lee re irir. euni l pl i o e d rioe. 0 uac Juciucnsin o e inreihr c hoa ro oerelJuc o Ariuo u Icr rendal o n deu la nai .un u mpl uta m tuta. a ierel ento[ una i, ic et o e.c ienpenil ilon unIcara.it.Ddicn-uro i d euu m no dldre d ub e.El c -pfica u Oilund tud. i 't nr-unbu dardelnprocdimiento: didemeucdi ontraie eele irreruelenainri.arte deellu.cu _________es_________lavist___________C dele" ,* c e. e rtuieipi is d n panra ella. oe cnn.uaun nal io i bi L efoo em n neun¡¡r na u iii nru dc isii d ly ris u nva¡ en Aoslu iI m rieiii I ,oY.i ninn n in eb. rb n tmu casotpidid O rlo c.iir e 15 re ni eri u mu pro i, q .fYetuTiie, nln inuou f.¡¡. srlyarepoprina e1niereoi,,,, ,dptti.lE mpredsl" ud yri 1 l uronee1u.ediicilo dOte a1 u 1ariculCei1259 mm d el ug ihlldestuvierenniadudanduiai rei undadori. e d,tia qerud i iuiupi ir eu eiu r o ',or ou .o Pu.I. %, rnil iPar.ide b e In lomici nunalion. l cio od el vaor enlisn ri ol itt11, El PRI ERU 1 Ituisr disoient" eueulu.luoualucruuniidnn.en sdcaoo.hastaudrrtincaerbanerre.,dirim dr iaidi! ntn'nn11 rn ,,rni[,11 Iulldr bareeune.teiendonnlsu ta 'un neinmimuidequenidirumorcuriteiolidadeilanonsigncincuandescred. laretl. n r. cdiCenbunrei ,eeicurnludnniuuuibn.t. La nauit rocin deriCaf,il,,,ht.1e.f,in-ioh 1.msit-aennece1o.1.ereiiirec.brld.leno.indi.Orline.cdtlicedeaeao, ul ni. lulebrio n'usosomuxui ciento ieunstulbined.ndn inu eou cui ec nme oe',uehn .tiiueu i .uul rd ,,?i P.irnu m ni. m nd.ul cincu ided e it ,ii er i r n .o r~um ur m d re n r e d v n o lii t co o ir-n td'I u u i de p iiiien ee, As rituien u euiroildiii. r Cileulhr m ruenibn ndeut liururie nOem r ld. ustcn. or, yqmuein-epci eO melmdtrminotne4cmuvi-l nom ruim. in "m .D,,,i m li ls i i n rln m udim i u r u en nn uin. eiad a ta i ntoiiieos da o. y er u ih e n cto p e el eb i r in dlJii o V rbal. re boendi e t d ened i n org ilcinco'. eut e r dom lo cnis r o ltni untdmeerunlu n ludo cen. ui' liii dDc nmu ir m ineno' emen non aatmintode tn adeell coh serl encb.,di r uu-et J cren. nrElm or e e 0.c su r n tas q~iun e 'taoonoier r Io le s u nuosilnpur e e e n ,Y ~ louS eiudciun Irndiunlierrti.so.useiriuircrm rl pieiitelmti dnisusodirlopneucinnrdpindoda-tnolue nr adeunardooaimirrendaeor 1 tui .c.h-,.,.lit nihohioi dedsu oioddm. ,t1iuouin.tmirdenanmO n a a a i n n l A d i h as ier p ie micid n n iee o n p r ej rc tas-lu b a rrd e dd o r e n n o i'h "eri l b m uhb ln d p eR m u r ,i d ro n n Ve u t d air lri 11 rocen '&d"'e% tl ,l _blee en leyde ai d m de c uherido co ne del¡ cnioel ou E l-un jr ecncd iouc ivn i'¡lnoi a a l ~ i li Eno nir iicie e errundrel.,',.1 nole n em ie ii rnee e nnmi nul 1D dli ien deI ir.E n 1 u' re o qugena t ae ner inc de tri.c rl uilnn ti r un nydr-umer"locadlrlnde n enienen 1 .hbit' enunnu Olrr u u i nusr.r rl ioescuico rlveun tuu los ertCcileo 1300 yiOtdnhnltnl del portenie unamensulo¡un enp .di u u i Ae .cn, dn-ige. uyc i dlunli Na-nlu i uum o u ispdenee u 1 inu nnle n.riiiiddi ceY.Ohn d mirm-uri-tad o m rnn smd ioncl E Is trtlo.Eee9iyn-r d l i.l"de ,Cn dl iu.timhiir i i uet n uo menig ¡.din l o. e1. ipnilc n'mmennruo d ig Cepivil.tnoel rre ndadoreun-ieu poid deimcniiu m bn,' -md lugarbbddlmiexistentlIri urimeld dcjercicioir le d-1n nhnidi iryolVaodori i idus.A.iu.iiiriN-#¡.nd,. deal u1nire -ud uS.-niureraii YCmnalah ue~iiincr dril iricecrinnoi.bjilidciAcnh. cetuu, unump mun n ue nn o i m dr. a ne.rof iinls ocaA .1¡ nl 'or a -t d.eg ocOhis" ii irn Oeuded unn n. ecu iti u oceaue cd eo mmaedel o nd e ptu iclo e%unn I vien u inr alo ca 'I r ,luir. prunul iii e muir. ,niuiuu u. duntramo e t ulnradm e m opor' e hi-on irdas repci rrme n i ilbihteein rndseim diluc d1 Ci snirum rur otal,., rir ,. ,,trm ehmu ul unr r u rn r imin icnr p ,er~ 1 .lluunn ir ouoet du un-i,,d 11 i-o.n c E pr. i m.ler 'o ut od e ctu ar-is oiluuhu~n1 mdAoendnteeIndisospehuoeraosido, h, JiO mu.,.l 550d0 d fetcnhadu in del l n cmien-m o de l mer b0r dadnnoeu Ii ddiuo re dim dr " uu" cirlo ede lafehaoduar. mu sare tit.aehae,. -C A T ril inir ain IL~ d. . c lo 'pro. e.ud.cnino d uoiquin Yuui ideO u mrmn d i :,.rmiluonn1, enm pagau -ud e ruu tc i ,,. 1u i e di "in arino -e-do iily.reoy l 1 fu,. .¡. 1 . a qe n ¡t ren t.1, % 'te'. 'in 1, d lueivo or lmem n s eptllrimeb 14, 0i ¡Alrorieteqdi elCuu.nisuelicerileeela-.V,.l .loipraundelenidelnedrledro-.adatimeonhuCb re s,uiteutel.,i'.t.lin-uuliuiur eincunsi mu'cin cmi iru.un ennrrdque nrrrte oc lon,, e uieu in nuno ulne t rato l iii n ,cerbue ,iD u el t rre.p u dtr dalhdeminda o c o n t u-nsignacinimi pl.lun. u. rn iento de i iiortedliler og Pietiiurdi liutniee nud Oil einnuuii e nnim olio piditu. rub u ti miomnl d rol uy'dcl rubs dc-e iorjuu s u¡.o iumuipiu dib. nir~uresppectivos lerfamililasn.tcisin rbtdu 'cmnimltm rce nTlidi pe enl, m mi-ntsodbdmu1rn-.1 n.ir r .nrm.uoemotu u.dnlhce nir euu onnrdO ou to un drlmsea m d Emir u n il .c m. il u eol do Ii 3 .lc ,,iin o o e n .,nm t ri reLcd.c e ntrh ru nd d e ain n per d le m e oorir-r(¡neosrrnue in c I ii d oiit-' co1i.n u o ouen ,die. mu m, d ieu pi tro re a lmuIn L7.a li i neu l 'mu elcelidialasod i on iebeld n ea dsi npeu rumlt. olm t mI itm tC i .3: pl. que d l, uiidr t dmipi ui pclaio rtiec.inde e ar e nut min nuirmi un m i ndiui st no e dir ha. ciii. ds ci-ddR d A o rr nu a edaarie iii uobouI inumln bupo 1. nfe dha ien q iue enodctiqunepal i~ui d urinnhe mlo.111. 'lacmc denn 11 ec i bem niin la fautadu or i zaci emrn tu uciurn l Ly roie ie e ehr nnuiid bh deun uedne rsilollum n b cirl qIo Io e irirrufqi hi,~ vrntf r l e lo.¡ michu Vi li, ch ti ul n pecRt-u dh c r e.e udm rranim dadr. .uiiiexperC esaid ,-iui u b r,,cen ieuulre n ti e bur r e n ciil ui .pumd ii re rrin p urOc l eroEet i ______________ploio h, ii.n t i, n ,ml '' ir11, eein-" rdrocnlo l ueedmesestoo iiuri ii uioiicrnmntiirb diboumu i mied Artul,.n 'dn nr-rio le. ien imste i mulo.ndiddoorrtalaudepaobelrlqulei1ed -reviaul trai acin qeestabece lu n-ud. O e.eniedOl r.aocisure, n rpdoienoeiee.u upodrugnir d lbu.mporeii.dui rinin-lcrdioobdo .leeuiiuo e iec.i reddi cdld ,:;,,;1l.,;,t",duieeerdoo.i.unrudnde tin .inei lgirdnr gndoCquCO~nciiuntldeOl popluilde eiarrendauientoisiu iltidiQurerundirLo MAS MODERNO conenimeno¡xpes, ores riIAndet,b n-E tib bn lu uS tniccnininubbieom idd diuno Idn le uiididuidrdoen l ,,,,,¡,d rine md me 1 irrunqueista iu c,)urbloideiL. ideurlidado.1d.perenig.rideib iritcdt adontregaral adiinditel-olooirOsenuqueidrorietiooeiirreni n e Ju ltu nta ,1 qu ie t de lo, os idiaf s al lu b n ntd entroui dbii arru m i e do ii r, y dnifr i eno v i e u i onrIon t h hl o ld e nd . c u r 1. u tro n u e e c b p u e :!rdu"la,.,¡ alpogodeo'tti que s~ 1tei a porirlals re datrossub-n ar r d ie e ue ise recie r 1i u dccb.ud.n.u omPeriodistae uc didurhune.1roresll nierrestibe20articuldorluie d Iidumreuidbr .o aua e esoucnde cotrtode ,tCemtl. ,rbi bueotni"' c .Iiniuratdu elnrorr ndi~.ticulorurcbirilb a n teriuiosrli guinte: iun aoerudirigidhC OeCi ml birtu drnior itu ucIro Vui1.rbu nuepldrero1 in D li 1.1 1 .l ~DAnbp¡ d ceo 'd' lilt 1 .Ni l-c iiim bovdmin ,,nu e s 1. inca p u l e un-A dr ur-rela m m r QUESS YMANEQULLA NAT EY mu diebemudu ls ti clileuc 'rd i euu lir arreundamiesntocieuenad loini.Jedceb.mucla ,, ]a ubl ii ililin por 05 e ilis iEl i cc i ndelru -e l : In tO 'irqrnble l ir dc usn eiai se os iii aio n l.uiidepiiibo L', lap¡,l,,c a ~~pienpl de uorien su uptinsellalulnceidiecribaula aeiir ellareydadorpoo prcm eelu r1 ardauselc eninbit

PAGE 9

El Aire Aondicionado ca GENER AL ELECTRIC pro-de1 p cion condconeeaideale d vida yde trabajo.* equien d Air Aoodocoeeo trada e la pleteca Mqiosde l e Adistis aalJ i por h e si o ms e eli sn.q cidadepesadustriales yeloyas tees lSseIsete 5.esint y servtacio sVirsginiaIsBermedez por ejan Ssnspecaaizdos Solcit ifore§ l elono u~tlleaserlen sems lea *souan do e ycaer. l tliPsd sil M-7995e olzandel Oyuhle Leone1 de~Lay deehoo tauy dja glods peor~o locos, nearlodJse .laqu Gld. enda=.rvme dubaetleoem maldrd parolo, seoia 00 Zucopt. ot de l eeta.sipta aenr dmleara Jetda bre Pedbesy aeul e llssol de Is Te-. bEnsitioes rprelsaludams exer-orJoaqnle Ooa, e etioa Celldo t she e tleubdLaeoeys e-^ iemro mydsinudae.usr =oseoPer Jana quRe Oeo srvo dsaldomtiooembpajadJole a taesencialpo ae. eusFoe lde Ploa ypr a¡ JElstoGaro, te tPedordeCshleJoaq ltiaerJoaude aostelo O lee Oaola Cia 1 cor hlo, ioaq Jaq Up elCe-ao jo soqotn edrizadye Corolog elo Unq saudesoeeisa paaes qu nUn &aludo espcidpara ile toecl eeJoad oo on =alInso, oqlar o C tepagadorde ialh5ARDOA de Josqloet rl O,. desici e hso 1 0 L T hdo .,nod ide l looy Quintan". eEetJos ¡D des ae nsasalucdms l Joequn deloonoiu C o' ca oni-' afieoctopa dtce!= u ce. aqui M detin Vilod, ls-C ne.o ess d. tredAd rieaqutmohalo. a1o111 ss1CasRoe. iOlaade"ElCrad VDe. ele esuoUse n d a jIovenperiodiste : e olJoaqunb U ri deGuer oeldeClubodep~CMaret. GINIAIIIIIII (UINA 1 Leo te LR.Hbanar olo, aun-S. 1 Tambinde] mundo e dhylas se- doe-aso eu hielo Joqulo OtCrul.esaoopaqueo Caqn de lisa EdillooCsoere Electo Caa o esct Jt V oaCruz, Garoista d daes N Fosd o A-os. Ls sbso JauDizlo Tio yele Dez lui.st ade l tluami a esllqos da Cnene a Tse delVarc del Orcq rodsCa:le¡ydoceor onieoGI E sle.ds sle-CIL ,S 0 Joaquno Ooo eBelqlo Fra1 as, l bceee-tn e de ishylse-d da d Cbo Jaqioh yu hiooyaqu lcesioea ticleAqui llos Nde Luha. Pradoy_ o,.,_L.______________ os qorme la tsTeal tceRarluaoueRVldsRPudrmida "Casadri'lo e ] Vado Ry elde as ro yRvr, orc Ctana la onser55d6 l Josqolo erocas peulo mu y m o oed oiia y muy alsbla. n Ksnlergard.n N. J413 Meinea JanC.de rqUniemAltcad ua Fisde-jovenrdoctoroJoaqdenJc Poccicye-odtaeleueepedialCta. Cobrel erce Cllo beciao ele aqude Ferodeez dc cuy ae 0 ago ent 0onoci asouetas Cianala congMelFeie od oeiaqdcn lqenetst eruo de e05Oc o de maale. meb coese le dl loearen N .413 -Msto t igs a roq deeque mae drh .1.l de c rlealel oa etlosaohde 11 eo erndz rdpo. cmupero .r a¡ Ki d e g 14 3 m a an n gl .i p n.q c e l u in .c n d es t.24 $ pobo EN e'ceca cria.L aEGITbI A PORCELANA p.a¡.ae.les peec.1eP. L ceoloaiedad o e lavajllas ~,. 5.0 es dielo qeltano ale hCa 4 aa2 Y ora uedebcmprare ORQUDEA la ~esdis eAsoda desCe anmador y me-s e ec a,¡aerieldAlaeliadt l1 m or, l ^ eordn la. el rdlfcdbc i~el AngelIle, aatlda por el doter Vaulel on u@S"lropiabriadark lea ex. OBiena.tcehabitual peoicia. uilceesd& lacbsueaceltbelY Por el llLtelon^debern habailte elaetsee di M. Yocerce.las ~elonceas da-Matea, des y mediaa es -, leacordes"e-ales" Armanedo, En Moruerra 0 e a enquela de Arn~esadRoeo e-nsre-es la fiesta dae ndcsae onsu apladide "ec~ee" Val e-sos de "Tropitcaa. A laa siete y media de laqou~.do U a~ de Tarrto da por la oqeosaCub~abar sme In~ tedie PeaY oGerer.ode es n.o-crikifotel al Ib Ces sts a lae ~eqPor aa teu4a udiezy ~L dpres ~eda esa d atasdolr JisuIneMsotIs Meenla. lee0se#a501 ant qs bbe ed: Po1la emi tiada do .Ver s~ esa Iasi~ey pesodente del Za~eoaa.e~LMaGesee Y5Juan 9. 0 "ea J.%d ede a e la os learstarartnezc.bse~tmpoltica da la Aasde PArao Jatd. T~de~eArbolae.b~ amda. em%5 Sola Eldedica aAna Mara a.labe d. Roleh .svcte rs y ltArn5erdnmoim do. JeGarcaa orest,' eslda pte]nea dalapallada del piaeista Lea Borbolla. Testificarn Poe larthas. telsctboZla bodacvrl. L eeaada el pa esa t tty 15d" tt-b. o acnt*lTararl Yacbl Y por1.tacrde, aleoestoaserkla arb es iesetesr u00 Ocialel 0011-1 coeailopodea laczona realdenleo ree nsfiesta origialsli____________________________ q qutee e cse rem-emorarn Nuecos e Interesaes detallesnos De tlle 4 laes'-com la danza. el llegan en relacidn roo la gan beynen eel da.toa Oncle trioa rmense del ebdo cveintitrs y de ellos poe-ecic la orquesa de Orco horemcc mencin en nuestra crnica ;.n.leL e mRanAgosto e O AGOSTO, 'ElN W3SACHEZ MOLA Drsticas rebajas en blusas y vestidos de nias, trajes de bao de seora, y ropa interior. Todos estos articulas han sido mercedes a precios tan bajos que asegurarn su rpida y total eliminaci6n. Si Ud. quiere aprovechar astas esplndidas ofertas daba venir enseguida antas que todos esta serticulas es hayan terminado. TRAJE DE BANO DE IERORA Trajas da b&a* iedealgedes atn #&¡sela lasay espaln, esa tna y das plaeas y gran varia. dad de estilos. Talas daurtida. Da un valar ariglael de 5.00, 6.00 y 7.00 a De un valor original de 8.00, 12.00 y 14.00 a De una valer r siginal dee 14.00 y 16.00 a ROPA INTERIOR 1.95 2.95 3.95 Repones de sda fela y lleseln en distintos as§¡. -los. Tallas dessrtldaa. Caes un valar original da 4.95 a 1.a99 Payamoasede aeda M&en ditintosesatilos. Tallas Cona un vler original de 4.50 y 4.95 a*2.99 sapualas de asoda Ma con adames da encale De 1.99 a 1.19 Relajes daestultifilamerte coco ademe de aecao y pueta da embra a incrustacioesa. Varias estis la, tallas deaurtidaa. De un valor original da 5.95 yv4.45 a 19 LUSASDE MIMAS Blusasa a dnias de 3 a 14 aRase da algedn y ,rynen coloras asteroses atampados da dvarae *satlos. De 1.50 y 1.75 rebaladas a 09 Da 1.93 y 2.50 rebajades a 1.39 VESTIDOS DE JOVENCITAS Veptdes Tees, para ioevetass de 10 a 16 s&Aes, al~aee, ryfis y ergaesa, en modales de sp.et y vestir. De 5.99 rebajadas a 30"9 De 10.99 y 8.99 relsajedea 6.99 De U 195, 15.95 Y 17.50 raaadea. a 8.99 n .Nadie, PERO NADIE, ms que, a Snchez Mola le ofrece tan sensacionales ofertas a precios tan econmicos. Camisas de popfln Cmig4o de bio puro Importadas 9 Tllas 14 al 17. Mangas: 32, 33 y 34. qbla tlaa 277 @ -sede pura Corbatas de -a2 S9 Palm Beach Cratsde a. 0.39 rayen #uladas f 05.88-m I Corbatas de Paira Corbatas de rayn, Corbatasde puraaaud# Beach lavablese en gran forradas, con modernos italianade la marda variedad de colores Yy¡yindoadisetos, en finos Gallieni, en finos y y;adiseltos. 0.39 colores. 0.88 niados dibijos. 2.99 UNA IENDA MEJOR lAN "RAFAEL. Y kmITA

PAGE 10

10Noticias Nacionale EAIN.So, 16 deAgo4to dc1952 Notle¡as Nacionales sti1I Info mcn Cultur~a¡ Comi*sin para la repirsind* l 'Ciol llsra.griica de la.msica. EL: de Reclutas s La gallina envidiosa grupo de estudios folklricos'jur la bandera Por Sergi Acebal Por Adela Jiume Tuv* efecto tambien n p1 ico ms u aguma my~eh5 spue ss A psedeues ,,dees .edcd suc ses nudle aipecd1 fie ilt. Notasset su5ld5 ~sIc, e se d ese 51y llem eSs y.siullu. de ca.,s renante, lesAcsuvdades Ensi dih ep.led e ¡.ustruba. .se.C ueel. uotsCansdadsu 51 5figura, educacol= vl cyultura¡"snoee han hechasu.he .Hls d, 1. En hores de la uaes. d, se deesudu. r atme linbdas lele ulpd e escpital, tsn esMsiluset.opr"lt.lro.lssgzbslense luUssd eCusd lddllee. dlple due mosdo: "Buen Amigas raorinaiamnteatan simpr de1. j de 11-noequlrees cabiar tus plums spor lamals?' de usssupuppegus preelbl, .desde las Rse.tig. sieel. esse .tese sbssussu leid pele ld sssee iils dle es i ld re iyl d bSu es el. -J -ds nilRyu le ls dedt ae oct. o. s eeleelssle suets mslueelsluseales pes :15 seseses sanol Etaess e. la DiE asnsu ea~ ld td Itertaa tda aniestci l1rye flklre e ]us ueblos Edls.porque ese Y16 despus seAs bu seees. de¡s d VIn electolusd amerias msdsu vddsmu s"emnas nii asnee alil uetpdacdca daeed, o e Asdeee st lt s deUlapsl ue s e os de. slsIns .ls uds tu de Hts elNainlA e l elel derseuesd duu siess Scursos, Un pme else ntidourss stic.ode l. tat biea i e. utisic.ydh. sin s sssldesgansd on.esu j~ ser perssonadtstagul5e. demstrdoco eloqus eis e tico s puyen u e u lle-e! desfile ei elussede hles. -u.Al de fns Isee= ne umasl trajo sueesdsu ueeul y sdssemn.e ese sselse dlee apo a c say ue. sesu Bado ldes sl el ebeU. S: nunaenete ise a losdesssterlle rmreteedescsar yeu dodtqsedstras dmrsedretta Ul el sble que empuaba el geles sudsstee le slen s eepid s e s uere-ktee u GarcaTufis. EsRIV iERAlepreenda.s s.baratas cen nustros ujoslesalneauoseyes desusqudcI.% udsausus Jeyes exclsiva. hemsossspnesen e. ln myo,5555 1511-altieo vite ubussllsstsbltsn., ice deta c tiviussdad botadode l.EsseIr ctse5 9puse ise fenIuteRIISesA e elesetepss .ueIrenspelesu pueesids5e. e eU su .ud.d m?5 ee'e, sstesYes sslqsPde San Jdsd. Los que ltse sise sadsts. cossueyta suluslsr esuna endrdieua lesssd meuy 551 lgente sedws __ _ Aul esuhanduunbue ste lsiert sfeltI2e uebuse e tiull Ite. eseesel Apleede A. Pres Dise ezPe.sosufrIesebesygeepets le palbra de ue busu d suul.qesly esl.es Ieset"ses.dely s"d selr emplendo e ediede -lellen eedo cs sepdadssIeIlse s.sA.e e lbse mI ~lIdeea.iea rbisn a ~lede Ifeleusted debe lsesomar ALEAO pu esIeupsue.sdtesses ecinsueldeLaude~llurdel Gsusu ssusel-aIeesti~ n, s.esis y ep Pass come coneaeeitusede Ess e piidedesselizau tldeEtdasPo '21112 Gup sus us-bejaelte eseede a el s. ~ tiaesde.Ceees,.¡., 1. 0O s ele Tmese pees el a Cs memsbros deS C~iU Csael; EseaBse de lelte;b.s.11P,~sstess pdt ue lude, U et"swNlieluel 4de slisbyZe, s te neeesaause tomareses eeuts itCSesANO. 1. tEsu-1 d Veanode leUiseralu susdeelesaies "see fundaucon juteIsde Iseuiles y Caeesertes de Tejldss. queres e l~ fbuespo eetats aeenclas ssSeeles pesnt ya. dzd. used u bsleou el beu de pssueePaela e ppIsitales quesdebe eseldeser el sbles pesera u ~ ee sestatvs lu i y repeees. Es l ftoe e ses eeses, ). suslte, y bllnterYde ll 5 fes e puars que bsulllsee euueu ydeluesius s ,ir.dslse 5 Oseae de ls -Teree, el seoes EseI sedges Con~ *jeC.osulivo; el doctor Osee del Valle Actu de ufclle sstudur el geen delelosas los CUOIEZO5S EGIO; ua Mslcui dad Iyex del s .seleeaeslneeldeul1.lAssciaciesde Comsiosassesdel Coesesterioeeyee trele.desteceda. peBeelldades q u debsEleuds ee Gul Tutee1, hacses u. res papel es el cocido. y, ulse¡euds ade tuaseeesa su tuly de pellus etranjeros que pedie1 leleica ob M natr G-Pd in RS10. sd saa lies de Moreno. la slp cl!sesranele lesee st si sglifiacnpraeusdleess denuel Alejandro RudrIgues zHde s Dpse: eee presidenta. de 1a Sucieedead u see.eirl s s.ek¡.,. n ~ utemeeto Mlitap de tu Cudud M-B. e Ipsbemeo i. luc de Belase Ates .eejuzg r lE snueve entidad se ucaba de lluerto un anciano al e n ; m ,, e letr su j C.uLcatates ues el leAse MTSA ss s asuu ludeble, mp.sextpsicidntque echo de Iformar pas inlicitivs de ltse peufese1 asta s p i m r 9 io retiraran lifeedelRegmiensto N91. '4 de SeeTiese pu eidra e su seste se iebus _____________ Fo5lklico ude Cuba de s senese arrollarlco un caminsn eleete sesem se Vse desdsleo slses d le Euel de, ~ A o ilns de -' scc,, ueos Rbert, suomandante Rufaele que pesee sn RCA VICTOL sss deile sinesde l uade¡ enlAsoyo y uristsna osvehculos de l .,ru55i5&nL. ema cesa esls cadit.JsanO e s s sses de LACASAFINE Ngcaode Sellos y 1Vera.d l nvrsdddeLa ba ,y susselldatim, e s -,ese -___________os_0_H-_onle___co e A AS FNE Maeril l a no ses P.rald.de sus declaru-, nlauesquisna de Aroys y Cisina.¡ msey tes Tiana Taes. aemesede insuperaebles, bss-sdulses. Negciao cunes besed.e.es efl es-, tulumuerto pores un ain.el ue¡--s.Lo dispuso csi el Director de los Impuestopi de Es a ois tatomronasintose-tBanc, slmp s, elmchsesee e t eua iiiro eC. oms de expesinde dodnuestro is uee nieAd epsses. le Ley. de Obras P lee¡ Inegraen unsa oeniindel aEteslaiden 1le Iqeibcions oE nin res dichoept]de-C e e sydse a sesti st see le y sse' lenta.e aNuese frtnpo-traoeellcrclai,Isfleisble-. udlaesednevotstesosls~dsey lecl usurar d f v m n e el deeels eeeil.CRlisd ¡dstetel lcanebusto euaa eu 1 i -tIueese sa iessepoerelstu anminvaae.te Subuas. H nos,.Jels 4 de 15i esdeetsseqellpe iess.sd iesds p eprendEerse e eqee etstps ed d isieis lse eIEnuss sdde Hsl ls dee.1 e. de i.ds18 de eso eguiramente este esciedad que PtaU, 113 2.que sssduetu Fluestil. sgese, nSusee hasprscedidoe uds elaeteetsde uehculoque noseusie .,S ltiaeSeenealiii deTAcslupseitsseeleessespt setesu e essssessdeo Ise useSo sic. seedele es 13Snmeros21,e, tirada de tu circulscin de loesvete hapu del antes citads prieres se inhz e ntrsegeeun ss u etu s e sd deSefss Ms.RIebIs. yde u q e tRede e Lsus -,sdss tos graves leh tets sis chaps, a ses de lee que sesreedel sae fisal t952-953. usbo eueu d s eet 5 d r n Negoi d S-o Idaque fllcansat21aete nelnabndovertedero de'q.p mden prels hpa dlCayo Cruz D.t il, teil del Mnaeiide CsRui. el, escestsupeiv usifomaioesps sde slsedte ussc esoe. sa bsgo se ds0 por e dle-sdeud slss es -Ii isnees y Tanspser te ele y tolsabuemos quee bede Interesarce s Tesigose pesenealese del uespeSdl1 s lese u e sse edeu esS.uee eg uletelsePt,5R Ofic ey pu i oeses splue ey ssteles Suiee u Tde 55e Incureido desde sielpimereosdel uc. A pruopsiode ela, uebssesPo.ppbbe lusd lsRi .ssi-yne rsiet atsaye C neod Is ils c ideuse en legouel testerde etoes.e"~~lluetes bque-gostor t reqe u een elcepsss te nfep qsi e i dsess ._ese eil .rpeses e lsd squ ustut pRey.s seseesee delara ,lsIulseslseese Gls PresPdente Batli-teasyete deleseeoese sI sl d 92urantIe el isere i.trdestuios t lglris hahoue de eeses =21 emtr dl eerici fsrel, etdiorGodlmenete el in-sel. Mtl¡tTOc neecaoseeemames.N ta ts eEleitrs tuete p1t MinistrosE. Onceptecasose de-eets. de les Ai[Ees volens elo feis eo e d52a 95setons daeoge oe stLitu;isee: e l Msiuie t sa-Psseioleto c oquede ecnmca lse295. dses el s e-su ee de] ertam ee Dds E uuslAuls G ueGent-n. 1 le abiersdnsus lisuse dcesopte e a:tpesenpteAeRe Cslt s to rsu aon cs is te tpesPeiediectr,ocoretI o e esaydeendeiaelRu eo r eltn Esloel AqdeleesinoGuedreey s n1 s sel eeS eAie tselueMds e iei or Js eszlz PuntederItoe Crle p deseasu desu, DIAIDe ladaccind1 A tese, oalsui e el eyeersende Ha-e 1e. elee Eiud;tiss.duisttssynu.epilee 1.s1ero1.s deObto-tque. etssses entcu ueutraehle uipo tesfabis ete eeielel susel telees eleo sst rFs. e. Psbieg,eees JtcS g.le eree iLuys:AsseeoR-lde utosresltroncongealdeslsesmluelsdtsesued la L teeledseeu e utqlee stapelsas ersnsdiueDAI E AMRN bne lpoet-d fee y Tycan m s u e e etes cn q e ret a i enEeural sie. Eeueee eutds d sssL Ie-opoledoe eete-Pe¡ustdetueeObredas. e le lepe esieelies su sseedsupuaraussvstolystsde tsuentod ss que su pude ce heridas tsrsees-ppusisends tei ueeetletl esdel seeproIst y epelode Tes udtstedseue C-tueeueruetuio tule 15lSl.1 -~uei e i tleeSees Cbee Lsiuus seel eee.decutus uuse aent e es Fous oEssdlee te, ueesesbes seisesedepsi-erssus u Ox-lo. esp-edd;bidse,-iseusSal.y M.-uPalsudecterdeoLecitesuponeendoLcueaususetque nleesdeto gasutsd Ele bAe:ssets eu-ts;-isseeee Rsi stsi el e el10selcu l s uaded 49 elqu.pssssslssssys sielntc l 1.a esdetmoeiascoelEs. e al a ls u s eGusattay esi est e s y rer o e stde u st s N eg cia o m iSell o n e 2 ee L tl; ui~ eu ee sie etsi Hotel tUs f o segrelse ses el l. pstd s eeeeis su l tReeuslas v. d.1 el 5slec e plod u tv e eed r sta o e a rsaas t d-; l~, ¡t. 1. 1 re: is.,sve,,1.ndde C .p.,el. .O. tEsonlele nnle rablsl.Elsaleetedque qesel teecie.es l5mrecipoedeestaea. troseilisarn eetrecsde el Negociadeey esosde Seo s l is l. 112u 11Ueqties y i e eul so 7 piee daln.etmericae oS anstas y ent e e.eses eib te, ea teto e s ies usestinen e t q Lacmies esin e isr 55usa dso se seu eisetel ele spesell el c hdetis Cb es del de de S le. eel.C slls d e eulaee ; i ess endseo dmoe r ese I eide u e l ee el es t lesee se d e nerior, ieseeeld u e slei os ucn m rt r se R s dl sspor ls leeu l us el E ta-e p itl de noeie geel l tse a oo e esses eloetC el Plp !tpibie d C te Melieled C. isAsee C4oped L Mayoell sre sen e d e sts. po e .suhSuinerprtadslyeeime d ulesiseeuseis use le es leedis s. dl leIt d sse us Equet. SI,,tete de .Ceselus S eE rdcito.Sg selseus Geeleey ese eisde sSdee. sllsts ieeslesdte dslseeeuesJ. dl si se dsp eedelsdeee eis e tu. e te Itiue ele dessAsuel pelese esldis. c seets de ueleeeslelsie de CIs ssesusessde1isprimer.yeide5 eptiembredess pde ximo,. 1 Paos eiaseen dethaebaj tutsuperiorsesiaieludlsuetes helseselsgeneradldIdsesbsigsadassesesiee-silylce se Mispse.OltsyT elesile etelde.Ete aessennime nleeleese.dreisne5 slesd e lls 55.Ru p r e, 1iSde g., t.,liareliee parade lsque 5 iBfie eltrabajouc;e, eue Peln elendrmitodeeleSlurd adsAse iste.r lqit ea u Itsess slsesu e eile. e5lss els Eii1 ys .sel e ufm ltdiey esadoentbes pra.d Social. 5 1 5 edia Poseiren~sste n sco le ey pc,, epuba.e Mini e e leesa ipetzt, Cocepcinlttes. iless e 1te.e-lds sela. c Uq uis que te sll e e eeepesossepi-ly ueo usm, si e ese¡, iss% uee estrataded e ui e e r adleles ise. c to. on iht. e ses 1 Rspes ireels jefeierai. dlC .Cbn e pe eparecee osdstete et1is ee esu be ,teg l y nlp e u el t l 1s d e za. rmse aP d.i od e t esu i dl tda g ne als sst lde Sellosl yduesiM elte eerial. euistlle el IP sus letel.rdos eetendr__ ___la__d_ en_ sss rnpst een qu sie, ese It seseldd d udsessae aq isa Urleeteetdldasl.,. se ustontdut. y edesle e tl dtesse e I Ceeisde e P ss ste ~ ~ ~ d Doessptieese.E lste l isee n cs e l eu eselsc2, d e gst;peoii l.e de u uet e ns feeices psp ensuds despe ut es es manedeloesee e eesle~ os lsi A lu~ ~e e s osueststihbrc eeoii. s y vesaio cusct imsinao e suCsejoddspsse M s setrp q e eJeJeb1S ____ ______________ __________ les deelsres c 5.iPuente.!i ssesdItis dis es cuscusnse ¡¡est las iezteses. e] di 20 d vasdeiso nelessrydeumnoCdleg conli.l Sealicl siluAes slstuesteespueLsl edes eldee goyra y I,1ese,,is. n, d deiu es sde ps.telt ses tas cenetes s nustrest Po ue su d ee sitinede1,isel re r dl sls-Y seste. 1 Arl. eeuSses eesiee d ss espsleie d liis le lpseses e teLe yde te:ePu.Ce e slsesuesese eCllile el Islsesu sss ousitelun i esroletesceste eylde l.desuc te le.touiintyeertuueed ps',e Ag so pid o e. nidc er. e iels e useeditMdipeaeile lee eqde e droemsu ld te ae rcosnli ess l ,el4deS tebe, pro eteecen ca uite lieoca. .Sel s it Med e 1 esotede.sts te 1 11 llesr. 7siseue su espulel les e se ses e jor. desdtsesesucem sis s e ha e . e.Teesepe les isitesesel pee se distsesprecipit beellce ut, us sume cotribque t sles ee s ssluuueeie eeee eEusbps seed epS~Sd fsIl elbiie c ss Jec s stt sle iresaest ,de les p iti ss hule .se.tut. aev5 seonorea-le eormees e esilesl eseetpieile ncsuse Isepyieeln psrsd"de tptse o das le osseesuecu Atse tee eussleueslguIcuteqienspliego.ltieG Gssdseumisej.d.dpart.1 d¡.tfad ese haneL stsdo eli d3, suse . (l. ao ¡sue.lylne d onutosaqu s b e sin d el ipus ese tessale? c es Isete¡ s;.ytssSesugsvese C.esd. dlHCt yt.ss. rr. r 9tur inist. de lect.[Imb o uclisa sonasque hyarite sefu atalespeor .iseseletee ydndoslsimsbeneicdesssedestadlSoceil. lPeses.I concusinde eseselral Fanutso Tsemileslasdesoga delescas ensandusa dtuserra iqsee Jcel.ei-cusl.lil a G EV ontraaseieeiien.rutIo-l t directoesdedlaeHComisisusdteeti f.a e dpata eno uil rge cmo a ecstdaddes dirir eue Gtis ca nCutJefeds¡. st'¡¡ seplaeiudaely e m,. 1.ssteeiensoncessslis srsellostseautueletacumuacin yteevulele de t ese adeDteee.esdieluese .itmientde Mdica,doctorlpVicaesueedeoiesuICes s.sdRete0d.t53oisDeseld G osc oldesudseelesssmateria.s e lorqse Sc a r demub traesuprvtd es onsi e sto e esisI ue un fusi ereplre edOia suide l e edt spssuisd ussd ssu 14 leern DESLIO pedsl sEnslereles lssesdu sosen des este etuepileDestl eeqits e s teme esu ¡ epraqe est ela tert o NeXicindo BefacilitarneelaMuslveAesIust, 1usieleedeudadessesyseeleolegteuu. gario Aco. prxi os 1.p.,un d. .pO.icl h e la. los Imp esto@ deladeeyludobels tullesn psielecsonar sdeesVesIntegrae esasCdeS tileSbuSe s sgee n-s ext nsivaI lad nvitas n, lesataniIrasueles. busesN delp A ees piur asra o y b .ii uell e e sde ales e p d ie e eepsI i este ssdel u i de m uniclus m ls P s ls M inin o, de imitm d.diti ,, 1. ,cum tequeugsea t, dts tesetupsedeutputeo t .ealuSeur ssIn.enieroIeo ua lus ecl P.e ni salto deleses elpee pse Mlasus iee el pse d s pesdiesai ____Esad __ 1 p ~ ,s rtIelcau r ea xpl e.ml,~imnaqu .pat equl.p i p ee s lispuse osemqie e .al tdot or Jbregus ui es a loi uu ctpl met lfee e s s pees teIstlselte delee pedisetee rese at esdle so ateoes.e .S.l.c.O.le spar siza dea l eeptld.ssseqse MiguelstOlmouie mi ede turldi Lee¡ e ietI s =eIs s d m nissetadoC.e uv.sec r e lasnos.a _la e¡ recto gene al de R enta e Pi es ee als acene sr qeis con v I tive o lt s ea it r a elesurele1' duc e re i-R"as e teste s iictre ni go asuae i repsIde¡ luItedtetnoist ____ eslaqe s etsel tsee e sne.s siepse.e eeolie i E n s. Oenevosese retee de la Ltehase-e eQeedn. ee. . l u lienoa ditrse o na eu onuloriopeee y enI euu s delesur L Dsepe usislbderris gses ei uurt esss Lsta m o s h ats Ceeedts.dnee:dE tste.;dotrJoPre u i dita lemledo etodo5le sostet uueu.berlsesdetoeee "Nu e.st Lr.fec p.ie ce teceanu el lv a i ssemi sent. slI upe queee puses delT.! o isesudee te s t ese sti ese la. u e nci isesaecindeD peho iisenst i sest i.sae ste ll us oqe e s t e s s udlie e leresleel prble ma.LCpe o stes,t 1 Rees de ludda e cine etel del cu eieto ria o nl 1.ess quoto'eeei s-ee s els tbe a l u o s c m b o :p dr esisir otr ijrn da om ade la R et, sde1Rep etid D ire items que i st. e. juntamentelconee ett e l MIqeihateatliaoeneleestre tosGen eradctoeeel Pezl.sss etstem ento idicado, esse i tes sse tuess icsdi. 1 fe .d l ntlainde u-, aitAua.usistceau ees inbisesuslis iesnltinesse ¡eotequiupohmsuuleris l tsuu do-Vlet Ae i e u sSe e MeisR usge Gul eeesu.e e s c eedo s sUs de 155 depaseetembinmlostmse eledeo el, sielt illtsil Seessitst es ilseesel.laeenl de expediestee de it eleese ese i lde ugss et euutes que o halSddsetseiu oSe lasepnssuipodes. Yy Mu-1~ AlPeesa us uratlde Maoluz s dslupted s>siee soluinesultaurguetesaefiudses e l Ieer eCel rxm iros,2 1 es. Imo u tplessdo.d.ese tad.esileis.de elaoupra eseso voundeioAsistob ervajJ. n l tesdl eeue u.dses i equipo__sise _dispone __su _adquisicin, __tributo _sobre _sueldoCssyesalariopisidulluslel istepleP u ot de. Teubstisnula edecl era esones 11fbiaind ePUBICA DE CUBA mullesesesla tdes lii peissees pise ye parrrepondMele A.l paado juMi.etuisu delee secr beiodela. El coste el repetio nuevo eqipoe1erResesrededserd. liqidarlde .es lAstrasportandoessolde dpturisea. ,in u NIVbsed 3,000 -eRSIAD dcioRlenTEs juin sfe les. su. esee.Vees eiie ee ie eeus.ddse es e. tlssu euts d Setrete. r sisede tu stles Tbcuea Poree eldoee t~5icadelmpioantse.lfniaente s d Cut. oced d aaa ee e tsDecin e el. S de puseeses e loe lA see rsst cae se progres, seto tmpses viseedeA.aduinfomstiayeto.spe deas¡Neilpui odelSu s ydeclaescJoue H e l 5een eseee.Tqeuecesi nt. elst tsc s¡ sit .Mstse e ssd e lie elt e L fe.hoeta.30poe ,r se cidu e t eoneu ues d nsluev iut nso e tre otradis cde *ro 5 ooe pero renovar, Con Se curs el ceo u eN UI.refr L tU iendatee, Csliisntilli e eseeeesi sli so Agosto Mhica e Bus s iide sacus~ t isres e e cNt t o tipos.y e mlnlr, ,,,,LsBlnc P, e crs e dcrtoqu eim -dl iosseiu jauli l~ de s alaros eleel seetesbde loe cmeros de lo tecie M-1000 a M.1 9 9 9e ~~~es oisiel ntriSust ss del eueetesie s t e s .et sIs Crd ul. le utelqudd sut Cuod~eo o titrn iule peo cm irs~~ u esuie u isss toss. urlo.eoctr t U i Las druevuascss pd e c ssurtti u seoseseeladecandizael n eslt d f" tq es lt e' Ceeee ""se _lsle j, -Plesedl nos, peelt. qieella Ile. ~Aos ii pard I.sl s t uo Jsesei. 5 cN5EISAd. I. r r--N: _.cA j r tiu, cu lesd e u si s. ree'ee e i 5 isys sss e, 't di c See cop e Dce n. miote eidr.Cleusises"l'. dented.re lCngeso aacqlerato QeIs;ls. y uieess.d d Psr ejem plo el nm ero ecteal M -l000dc1.bsar n 't eS' O-eL m erA oL s es64,tueeun.elp sireppearis ese Mule st pee iie pi e pe eEeCdAP N A T 9 R A L s S n F r a d o r e M sd ee L ua -Gstes.onaldu eq e doen iie bre l por el MeO.Oelnmtmo nmeroperancan as letraetseseleC1rtenas. l¡i~ t.?Elyeensu l eraeladesu F5LOtOasP.e A, Y. d.ETK rAnanessilCsutilo usel ept i M u ntis s PsHsesl .li PEDAGOGtAua y 14 .debi u. reseeso. erepn di. Mr.portedcambioecoi t nprecdeenooameutehdichosentado al DRECHO AdeHseeDe deUele, de s enrTC p. utsd tees iues parausprime milar d la O talletr M. 5ENC5S COicEEIALE PIuLs eleseese de tusMarMpalA.pValdsisque iSderul lenteos.s PsOFsSOse I IDIOMA ilc e suelslde a, vuinae ud eiAsaais ee ¡ es esesteise d Iius autl i s el ~doetse PesaPs udio i e maue nyde seg sstll, UNV ROEDOD DE IDOMRNES 1 s ,Punpu eis itpe pelde te enaltoCdichade eehtieAgostos30 comvdidnocheasabgoa geeera Po n ceid d s cic s e am liclieselfint eitise de u1Esesie dedHgudse Mel ista re. dr ul dessepe eti dse etlscsitouliadeartEsiuPulidedevecina. d e sdftelese de San Lueis y useetisJM tLesssenssprogreesoeeelta Em1rdesaevieneteeerliideedte EsgleiadeirparstiHoro ss e. e i I esen delseaetdeleo smcu 51 Res eeDCisstpe.desS.spSilul. setetat¡de se ls iudlods 5 seles Cep(eediadchegeloeete eses liesiteelle es de tdeltee Asostss msedoPsss I oiude.1de d!s1,lu idns. 1seesecassied 5ess.O el ies s bi ari sn n m rtr ioste ue.de dieiEl e eu tio sques mucose ee a,.Iseporse 1su es d ess ee l-tu.deeteeesole ie ltiu 1. e o ea s r o M 10 0 a M 1 9 1 at l 1 eC ute b e debo n e a ~a tiuan llaho n C o m p a n ys elm uy p ale qu1 e nestea a ~ -l Uniersdad de Orintepaa e prxim c 152-95eyu cCt e rtei de de du selts o uhan l.q suiddo e d el cuyo n erosconinu r6n guaeeseso omyartuteles ara que m cse usidueosueiesia los al u essqu e r s d esiadeld. ma aeteeae ede Sue dratuipistole O ii a s as iti elda .e iePietnasresee ps e ele yus teauluda u el dL e Hiuua ote or sie lsedequeac eelsesl d e eeeese. yesidde ssules.Ae.15dee R esee Dmen Me. I e cnou n.runm Leeet a Mi.a L.I E I RA MI d u.G ele OiisAe5 d eee e de 14. n si st d e rs. eeleusesee p."a ur e loda s P. eel e sases IN E IRI ECNC e rses eiod aj 6.et e st.,erts.eeeasueet teestee see CIENCIS FISI0-QUIMCAS ueBlatebese seerepotdo upo rndaiu el eli. es.! sbsr s______¡ele matCs de te se ed d et ss acrsd Pn rd]Ro

PAGE 11

saanl da Aflegro* anidaseas figura a pasasaia, y qas la ¡aspnsnnfirnusoaportela ispclEnsuanerisales Les la 5 ltilsn breasiacas soalaenteenls un¡.eias ds-&claAmrica. SUSCRIME5Y ANUNCIESE EN EL sIIIAiO IDELA MNAn Ana Mara Fern~ndez Alvarez' Ea-asa fahacelebaa.sa anassaas, -sas .a.a sasl1.a la klatamsnala hella y muy asealasasenallaAna Maa Fasahdesa yAlvaes, hija de¡ stead. stansl sndPsAnM.F dasda la Co~n-acty Cana Alvasa.sLa esA,ita PasaLadas Is sana sIlUdis. asa.la Nsnhs ~11i. l. celebrada l atibada limsasenal Casin tpafis da L. aaa al5 lntsapretal emata5aaste ana jota. Aniversarios nupciaes Un disinguido malrianio, al d des cltlorna sela Alllagc, aspaslas Paeraado Vldapl,y nZ.sasll.aea ala Cmeaa y Clcasales spesas,Ciaras Poncas itaLada, apaCaaaaiio y subellaaepos Alia Du pahoy tria catoaoa s cde venala, aribaalsnovenaivraraio tara conyagsas. da sp veaturoso eniaa: "u de n aA snBandedsAlua-tnil, miaulces. Irs adaa da casados, arrisenen esa Un gripo e darionioas cumlacha l dcio, Joa Gailarco Tcapis lancaaeaos-aeilsada Miid-: asa y suaSasapsas, Neae leJacaco Masen y Mrcds lilatucn. r Jes M.raisPasas y Cheehes El simado matrimcnio decar Ju-F Cadinaci, Carlos E. Sucas y Gosasato Duro¡. y Jslinas Misalasdols nciMa.eca, orec tio y Mara icalas naipta sasca-dsd s aetla Pa~s5 is do.y igues l laczavasoUa. !cc Y ElaVno Ml datr aanpslc. profasec' Leon idsdas aspeasCaias Vidal de a lUntivesidadd aLa Mbsosj. C¡Od.ey5 51111. R~a.iValds, cae np saCas, Aurora Salad, ea.pisaala es f ais a laos-15.dada dieiaaln: andas -la oie. Olas salado enioaes a i a¡ nieroCu PePItliate lo smPrsscises Juan Antoio anaados y a se )a-: Pcaila GOna y Mlla Antoovesa aspeas.Magarita Osascapeotilas Iaicac sieaaaUsppalmee"S. asc. porcumaplrinaflcs a, oduli asaesi: Paidas da Papel. da Cisil. A iodas iliidadex. -entonces le oencantard la S OPA DE POLLO CON ARROZ En cada cucharada de esta dorada y apetitosa sopa apreciar el deliciosa sabor a pollo y sabr por qu la Sopa de Pollo Canoptells goza de universal predileccin. El caldo sabrossiniosea obtiene de jugosos "y escogidos pollos y el arroz, ligero, blanico, s;pave que lleva el caldo, la bacegs'a msarayms ,V~1~sant. alimenticia. Le encantarn tambi4n los tierno* 'se U~>trozos de pollo en que abunda nsta substanciosa ~ 153 fesopa. Si a usted le gusta el pollo, le gustar la. ealaa
PAGE 12

LWWM 2Noti cias cxtllcaib DIARIO.DE LA MAElNA.4Al"do, 16 de Agosto de 1952 Notid I rad a -la Virgen en, Guanabaeoa Iaif cl ui dlD.Ja -. Junit.e graeral e reedialra. le uce ede 1a noACIjMlls¡au catlica S le nehue, i aqe e mrento de la ceo.ca. d Uiniwmienaje cuan al procesin AELH> Su o onfceGran numero de fieles uurhcaele., sloes del honro ayer aLCetoGlg. Por Jun EFngule ]al Tutelar Los lectredel DIARIO cnocen de adhesiocnes 1alVcario de 4 Valiosas adhesiones blUceda aer e .edicinde Re deeospcosarlativaeeteque bradoser en Guizaeeeieneehonor idbanquete homenaje lgeabd, lasevistas prncpale de meantiene relacioese dplomctics de la Telar la Virgen de la Aunlaehermoso reideciqe laNun. claSantaeSede, yante el nechecin. ~eregecra a la Villa de Peal seor Gare1a Lagro ciatura, Acuhitllee acaba de duelde ne baber caeiadoa de local le, nooa med e e felesa l oa lbaul hc j lcrcd ir en irecar pece dejar ea otra Delegacin Apotliclle s er me.e. eocpa ce lenrea I .: u ed ae dlCer elg de 15 y 20. e el Vedad, ceuy lleeide e Nuncaturaenccele io193~ lee celll.de llas ldad, duaela leede Choenor Gdel etLegellegoleeea de recuerde. en la idelrli de noe ehbaerealzade y que eh?r, roesin cdenocehe y teelcleeenc Cyt Gr Lgje tn 1 cuarels a a 0de Gectala le Sede, :mpeelrpiapldede hce cr creo ofrenda cubana k Su Se. umise de Mhllelelc felcirdaeneela Pade l Ai:msa s del e nea aoe e l pacioeeeer U.ec. tiemep, pr sus reducida daeSdad Pe XU. cuul.legle N.¡cccl dedecaeledleled sees, pra)lseieciase. cura Unac efreda, pcc<¡raale c.que, Ala. .¡citley rmeda d. lea maanaree abia d cleec Sei¡e ele. r de le reldeeCespa. aceeueeelacaeeae.le ceeiicren lee culoeecenrepique de g .~e.~,g ubeeeme de le. ctee r bedd aIpracad a s!ca e aaao u o1gc911~uey ca leseIcdlutrlalec que a iraRabdt dll ularee cpee.pyua cre.de Craeecil.l.ed.dl¡ d.d¡&&eleeeeeccrce callar.cenlr al SumoePontlie 1. ~e eneerlele qeere.ocurrreruraeebeeeedeedel Vr eeeectadesee seen mined l taslado de le ede dlaeccble irl de d cetapeebia pecceeaeed 5l lad rI eaie u l aBbe eas elaeae aeae erhoenajede ca del SatoPadre ea nerea-RIe. hbede ea perecee y ca pontificado. de Caballeree Calieras; de lee Grutioe celera ce Pel e -e l n le haeur cl del r epblca ce ueida. edecrea euea lliendole cme una eseeciede pee lederedee. Veereble Crdee Terale.eerol lhendo r reco el beCra felizanilaiic de la que dhl luceque eec repreentaesencestnc ceee de See Precelce y del reeteo -ceeeelececeld ele.io l a l dhcarloc n.Ce r uzc bien ce el DIARIO: un repoe ailaldos. deledea de l latencinlce-. asIcceelae pieadele ll., ejaregtrertcces e cl e. el ac lc cenpca dele nd d deae laadeedcudo, ce.ep.eOcreer asd¡e eel cmo de lee comnicdedese acrrl.hb e ogauaroelem rsd onrtriadflsa esd l oiea ubn, esmpecarin.lsdeu a, clceescolapard lay e bb d e leaesaleega, delee la ode ener eedla uinp presiddle.,e.ea ecirada lgeleda cea, alce que enel mtaay ti s.e arlla ereeeeoretangratoeaotivo. aeeubeee. re del geran ceundoahbnero que llelca plaode ritiandad ve en c A leescnce e1 ecisacerdoee e-i Felied.de. Prueba de le que deicessoncaese ce aue eleceeedeD V lle al Nunciaturc ea relejo de la cmlIan. recln elcee r urcl-Zdbc !ca yapublileada. c laque shaicepuesto la ral. obligacidn eilalele. erena eesin, dentreehala eeblere Agel TPre B~ete Laegetiridadselddnao divariacele len su.e de abriryraiareeuna colecta deloi smose imc itcesleptriasueleilcuur.ealilec, fcl nl nad etvd dd l eia oa epeslesque depare ofrecele coeo homeneal esre scpritual del propia Velmreistereoee le que.predie el Oi_____m-uesteran la. simpaaes cn ejue ha Asetdelm~p4nW elab Sacra Pontfiee. esuma que era decac, cetro de la UaleerelcddCarede Pnar del u, Ecece.,y Rvallce.I Clerbacencestafchace santolos iraddeacogidoese hocenuale ictrc celoel eepclaea el tinada e cubrir ue# areede le. tdic. :Moner eErrelee azCe, Uc cro eolree Jeaqun ernnedez Tecerae, que ce ir tributar el ib.c da 3l Apaeecedeizqereda deeecha ele* creecidos Oaleesque orgnel tr laREprdxiasccedicones, el DAde cecee iceercecua de1.celsa Joaqeln Guceilee Joaqen Seani al ceer Grca Laag.de la msac leeebe Ae.cOlfa dePY ledo a adquliic de la nuera RIO Ir pubiceando lerelacine de .dr cecriendoMeceren nuero dPc-Joaqeun elAre.cqEspiallosca lashice te e r soad : p oel eleesgea. e dae.honr, dae letd e l residecia de la Naecicicea. le. dativose.recbidos y pr reefiles, Le Imaeneee Viren 'u' dctore uquln Crbata y Joaqun leer Getialc, preidente de la lechy el adnsul Ke Elibermosoegeetodeecaesldameas, blealcmoeleaanuciodeleecto ied unevalerearartoupecI1. ¡Oisd S.Ja dB, e~pla re.adr olicidc e nce-e-e dc eec a coel oehlascebarandas-. esecliC enro Ad belr Hhe e, e ci.rr-e-raue-reeerde blo.r Sa-e-es.eeS e -ctaanlee, Gnos¡ ernzCia-rel e-l e redol ae l Man-ueOurcadce-hddec.-ciphiureiefc-eeDlee r Prir aal;elbPraesieY.ce29 ueeecieieiee ~ire abe-re ileeieieeA)eleie le--eee-bcdei rerfee-rn el aie(.Ppueraley -enaasexterioe s i aht ela Seccinde Orene n., eney riecre eulneedeee-qr ler e~-elureree-e nlihereeh Prde-e.cereitareue echasidlne cu,eeiei G lh ueb R redearlaAl t=,aleeere1. r-che ee-er liiCuieereedreelrdvmaccreelloshiedN cee 1ee 2ereaorerr edaneen-ee -re--eeeu rride l-uiede];svJo aReC sree d e 1.cr e l. P er l Sabie c--eeccca.Aledrepe-rN iece d---lc ree-dc a tde iaeLecraseei he l d e l d ee del ci e ld .ic i .e e. bn ge de vitl ae--e.c a enciArden rc e Meel. elrtos;cecee 1 IlreSed .cell-lee-c, -ere rclr eieperureueircdl res een e ri e-dr -lee-lndeSeioe l Peiden aidc-elaertesdiseloCJos Galle-leeebe-di.eeeele ieehie. e eereer13rc1a eD.,hi-caeddaa-ee-l-,e-eie.raicnd y ~~ ¡ a ib loeca.a s oicinas, eee d P n F e e-id eeiralle.l Dei. n. u eROD A FR C ~ nD. .,mepcil m o eruu r in ,l AYae utoftorfa epitm.oLea aTb e-cercaide-ciapoderHa edeoal icisara recrme et ir(, deb,uieey deeirno i ieen e-eentoui e- eiecia cc iedelhatce-eel n.e-iedereedddeee-hre-ra 1 ide.eailal e,ce ptaeele-le, redalos t e] I die qe lsel muniera. Celhc e-la d -sel-l r, e re el pe-iodr d e eecr ec -be dc ia y eca dec c!e-iede e-cc;del eried1.eiu V eq c Fe ceeIr , el u,, ee.,,,,ha e, e.ecaeni id cliiieii FId oraee dh e ls ncn e-. ii, lid iv ebeeeInforma elDrce¡lo eir eC af Tea bienaene unacrreA e -ilegor e da:in e-irere-r tir hel¡ .,.m, po-nd.eieleneleleene e a 1,dienhe c e, ropreeueoel Int-erncinl-eLoanleeeiuudedllree reeeeree-d ccecaA ac-eecOh haerea ca ,l, lac eoo e e rlasan.egdepva ~ iereedeein c cdd-a,.re dalre tu r a cin.ea hleeleea de ielli e -eo elhile-le-Gaelii ce-lel, ezn B .,¡v'nniP 1uio mleado, delliiei drie-e-l, inclu. ueleie-re-eos heleu d lguce 1 ecre.ah ll nnll l ee er -i l,a r-ii citu eO .rl-Ce -Pl deere lesuilell e-e-e-e-e-ee r n ele.rCien e-areieeeylao1 Crdr.esie-c d iCse al ii ace lreececr.c e-eeeeeciu iie.lcnieeeieeleii.a ei--D hac dei.cenh icce-eee. ec-leC -c-e r.u tdaieee.-iricre-die D e-Giceeee-.M rdiiri de e-r eieiil.cn oure-den, vie.I C-eiei l-icd d.as-id-oe-dra lee. re nn-ce ernnle-eiiueie-e dGuerrahlaner rd lbeededenu.ie-le.rclr aciArr L c quieee-ee-etodos.rle-,,dieeieOriee-uelil l1,,1.1r1011rae-,]ce-dlreellede-. di caDhP-1.edce-ece-ceicee-IibSuelte,. ,o aec1 oree rcs nie ril Cle ceie,u cii e-ecl i stac ove r eee ree el cl e"ne ce-ide ci,Mlle -elle e-uie-a Ice-elideveldaPciai bcir Lossr.l e su A mardr Are-lre: l a Peern l,re.ie lle1.'ee-inc ldi e-e a1 n ~ YIc n ee "lhi'; tvle. eh ire.,¡ eGuee n -ne -dard lde-rc. pae la e y e la dee c c iur M rc G n le r e i del eeeudl,,.-r e. 1.n~le.rnparaeineebeac1adeQudelireole-ece-leeoceor re ehu~ ,roterdad .nI.T llvnce-ehed el -bPie-rred7d r eicce-acnlaBu d, Lrede l Sebl .vjt dl cnece. de le Embajada, cefier WePar~* M*e.~; Cone de da e; el preecdeaee eee.!el e~u&¡c Lojendis e ¡rece le laneseque premeabe Wlega y de mrito de la Beaellieencia Gallega. le, reneral de Epeaa den Macel Alvaes ee iepedee. ifica en La Benfica Sealada para ,bajador de el jueves 21 .ro Gallego A4gape de confrate rnidad Por osT. Pta' entre loe miembros Por Jo T. ita -de la entidad eada. Aquestcalleueetalaeelerl-r -afirm-.laslrdeaoseablee LiAsociain de-dlics de"La que quieren cuche a Ceha. reer -hle.que enelde elldietorJ.que e leideCan r sptae. cee1asee. De-clic Pe-ii y da la que e. relaiudetierra qnecsee aneGaereeeinel octor M nnel A. Conile-l.,EPcee ecoeecreile eun¡le Lelced. cee-Ce-he el cildddee. monuceento leeartadle re.ueie-enedhceriieerde verdladeroIntens ce leboriosa Yce-cecenne a!a--paelariaecs leaqe. luharaem le-"e D-ruece. el Uiiecfle cileP.edn.I,el.cnita.n benr Ccbaad.r de lidou rcraze YPura el jevee, dha $21 del aedual Di.e euiera lee el da cuee rcree de agosee. la referida aeeddcin lene dep eie Ci, i.cua ecn.udispueceuarletoea bonor de lee tir ,lee .searn pequ-eees : hneeryenrefererosde "LABecir-dide iceldenee e-a e-frIfle l dial cesee-ap a eniat cheide. e aeceeeceer hill'cae-uodeeldehaIlascho ye-dele de celetrinfodecunmisin rae-are,~eccarialuelue fcibn eCubadeCEsaea.e Ge_ech.reealndehyaiq.ee il, ye-lCerero aleleode Le 'ec-ndosanatodieceiaceqe deiesPa-eegrdeeecerlgeiemebo.CIeeeg. ienrdel pcegan a tde fctcircu c eere, eyladearceiiac el siguientel calabre del ceriir ge-ral. 1Apeertur del ecto poreeldaelee rJ.Pahiede Leirn.d¡e -d' c e pideele dr ha iacindc ._ cecea dilcedoe auneque coeetlenJosiF.e-, De-r. ie peel Ceentro