Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I 11 1, 11 -1 ; I 1 1 7
.
. I ,
- 1 1 ,-,,
-1 1 1 .; ,,
11 I I I I I I I I 1w I _. I -,
'&sm pe'Ho" mo ex en lo exter- I I I -,"', I I'll, I I 11- O I I sl,, "''
,
, I Y -1 I ,,, I
- I 11 I I I
I I I I 1. ;, I I ii id
no unt.,14ofwilin, enlo internal 11 El I
I' l l I ;
on sacerdocio". D IA R11,0 ,_ I, --L A 1: sig :hahla ci""egmawac, ( -1,
- D- ., 11 ,MA-:R1--X-A
I" A
. I -, 11 _111, 1 I _. I I N
. I repin Riverso I I I .
I LA P I
I D RENSA DEXUBA I : I 1:
'. I .- I I I I .. I ,, -, i M '
,- I I I
AAo M .-Minneres 1,94. --U Habana, Jus"s, 144tgAg60o_419Jk*ii ... J(puciiiientensirio.ge-li Indepoidill" )."S" :'ben etrio, Euseblo, At&4JAS, CalIxte 7"MArcelo. 1 PRE(210t 5 CWrA'y ,
, I
.11
I I I I I I I .
I I I I I
I i I ,
I 11.611110 SMov, a 1 Universidad Cree'Ausia que existed
1, Apr6b', el Consejo Con o dc Celebtadie noch 0 en a I I., I L .,
I gna entre 149 I
AMM ro ect Id r grave pu
odo casi integro el P sired-onda sob e la poliolhiefifis
T., y, os, me I I
. I .1
I
I 11 . Be
.1 I
I J Piden lu'rreaci6n de un laborstorio de investigacillin de virus en la occidentales
para los Tribmiales detTraba I naciones I
Facahad dis Medicinal, Se espera que nos; Tde mucho-iograrw I na vocuna I
I I., .. 1-1- I .. --' I I
. I "I "I 1'11- I
Retbazada ona eumienda dirigida a sustraer del Ministerio del renjo I "I I I Se planted ]a cuesti6n de qui harin los Soviets ,
.11
,
la soluci6n de los conflicts de carieter e c o n 6 in i c o. Tambilin otra mi los gobiernos dem6criticos presenting nu.evjw I
. I proposicione.,ii, sobre los problems petiadienisi* I
sobre la forma de designer a los j'uece@ del Trabajo. Largo debate ., .,
I
I I '
ALANANA TRATAN SOME LOS ALQUILIERIES -11, 4 Ticti-ca comunista CULPAN A LOST. U. .
- -11 i ., ,, 111 ,os industn'ales .1, I I
, I I .., I Puntos de discord a
Prose iin hoy los consejcros el debate sobre I I I I
, guir I -- !nra Mitraerse a li que se refierin T;6,04 ,
son conh-m ios A ,; : I
. el articulado de los Tribimides del Trabajo. Se I ; ,,: ,It ,,
11 -1
I ,,,, -1 juvcntud dc los EU. Peri"-- cow"aut"
eni6 a Comlisi6n el refiro de obrerois del beiabol. 1, I I I I k, ,
I ,
plan de asisiencia, J_ I M
Par Aroused. Sol- Lesotho, jorador-son aqu6ilos para cuym solut- us .?,SC61 :j."l&'3 .= T, Ad=
las 1. .. I cion precise Is creation, tie on. 1, Desictibire el Senatio lag I Ian rusaw entilin conv
-" sm a" ban nuov. Police Inc a d%.!U
DIAWO Do ...NA normA. Juridicas, too qua do I Pidert una informaci6n I lid.m. .oil
,id2d 11ul-te, ap icando una regla prF I maquinfociones deMosei. ,'-Ara 'T.'.. 'd. d&rwascilra do 1 ,
Mantonlendo ]a interim 2cti% blica al Gobierno primer .rd", .quLzA i7 ,,.
ultirmas dists, a] C.-Ij. Can-: I ,62grailIMa.
Censors Garcia Pedrosa qua eat. i P I "' on, ..'
tiN,, 7te'ronc -prion "dula'., d,, I I 1, WASHINGTON. agonto 13. (UPI.- ult"c'6" qua f
at it. se vil., ,all. forests.r"11 us clue do
ZI .prabo %er cast integrate
bl, proy,,cl, de cy;dd, 'rctsa qua es a- Cuba' y qua i an drgude .! 'L. Asoclarl6o Nacional tie Indus Lam l"vooll"do"C" d"1. ,'.n'ddo :cr Die I I esistes n de. .
ca 1, I se at, I ab.j 0 y re- jas.cHticas masdim as que-dice-se I let,, tie Cuba, a... .ums enida. sl,', ran .1 ,.ri,,. '... I r expecularitin pla & & U6
gula su ftincumarmento. Con ligeras: dan an to de tin conoci- des econ6micas, acors:16 oyer opuner- : I i ,,, I I .f' de 6. I lu,6 h"'D Ins Sovl'ts 1 JOB joblini 1
j. am,, r.1niladula 12 in v ell Is se saiscular.) ,Te' d,','.er e.'!'.' r'l' ...,m.l',en' d D is Zr
mduE ,,Imn,5 We ... fund. 0 dw. .,I in let -ecte tie ley-deeral. ,su. ", J. .. democri.11b,,o, !:.can I
.I. can element, am a ,as d .blig I .. ,irsminal,"es ,says, mue an dr i
on an at _, pr bjazasma pendientes
confus,6n tie las .ruou 84 'y 61. de ble I d ed tie entar tra- posihlo
to itid. Pot' 25 atoriamente a seguro i
a. iiimues do A,..t.s See tales y I In Ciaralitucis6m.dAlegil. an tin. qua .1 do use porn Ian Icahn d.r,,,s,, .11 Z' "I'll .... .111 I 11. I wrid. do hifiltrarms, all antid.d. ca- mundo comunists. ,
Julitiji, y C6dIg.s stare al PI-0yeem dirtamen ha B, o ampliamente estu-' "' ,it'. a an b, I
due .., Came, loosullive, habia re.'diado y difundido, out, ,.. !i"."'el'o '.' iq'd' ", i'dha p .e d lad: % Ple-ldess-1- del - 1i "In I 4 askillussistris Angel P in'Andril, F. Villas, T. Valleder, Gantries me 1. tie Ica nifim exploradores I say ce ".
D, I'd der Ejec tiv ,,En,,Ia a 'In- *T4 unswortild.d, domede .I Radillo,!sIllet Hurtatia, 11,I&,,1m, ;-5* ing.e.1.1111, sens)ifiVesIlgadores de 1. Subcoml- a. ell
.1 Po' -a Leto. y jud'a c,"Jon, r..- pobl.,ifin rubana ,. U:n "d'P.oV6!a ,,.!n.a= gdii
a a ssl..J .A no I ,
. aun otre pt parse fin Y a ese efacm d I no mIgunos expreven Is
I, II I' -'c- On sciecor put, ?o impartan su aproba- d antimil" jillimiliji Clammuste Itionlift. Real., do ., ,
clia. . im. am W" ts j.,16. deur
inside do bay con nu ru cials. dot r.,!: d= :1. XM
ran or _i6 y ca a I J,.; qu: jhy, I', deollubm, i- i
.. ouly P'n-dd."rr11' 1 ,cm I. 'u.t.,.I'd.d Pura'. debate, an grl.d..djinla rix del Sao I am., -1, I 11
do I.. = .,. tse'alc 1. Ropliblica qua no ipe = = tt con at terrible sufle"i M*Mu' (on """"'I" I' s- 1""at-b- do. .in in I
.probac ,as I selimusillo vimsest con-, '. am .,. 0
- ,, ,1 It d"mi I mul. MR U folle, ok I"iierda a direclua. Ian doetimuromi of unferestuelantel, Sallie y Corbels. (rate Moline) j tonin rozicass Xotold
La sesi6m comeln' b,: I p Cub. so -1 .... a parts 16n a a le ,slaclilo -i Itz. J ,
,..ma.tI Is cobeza If a ,, a q 11 Do'_ .. a. due ais mater. to d, 1, d so .bra a n ormac In I Britain snakes,"' Ir su g.blecose. 1' Uo"d:"L'.b. = li"i"'D"I. '
tual,-cuatro de tar r an isl..i6. a. P. r.
tar S.I.drigas I& presidency, re.1,1.1 an axponer sum puntosi tie Una, interesent, ,,,, rtd,,d* so I.Irs. me an ue.d.clocasi6o lo'sha astado dials A' xo c I. do 9' '* "a late, interemes ,romi. I '
:nip _to .1a,6 ,be, acuderni.1.91. do ir or-' X.d :Iliou &F- U. I
lasaido In. po I .Ica. p.Idq it.. .
actorsugasum a ,tin ,. .1 od iuzga el-M u sio. de Inform ci' iolili; .Dmo .M J:, com d tess, DIDEInt- 8.r I Eu;obi, lld,,b*ga ilglualmen a par I vista acerca do am slay. If 1. P '" *
a d.j. 1. d ad. Y. qua a M.6tiouin ,a ,iordefolard, an che an al a.16m de se-,voI-d6n de nifes explorodures de ... ... he Tre"O "oralp"
I v a, cis n .
day; qua c L s Pot.nal., aciderit., -a-cop [dent -1a a, r ,b.r I i
ell muy co-'tallos ]as co= doldestan do amer- IS, ,Ian d chase t,],. a I Etcuala de Medicitut do 1. Estella, Umicle, rinedisious or,,- do Ill.
a 1"11,r,,dl do L. H no, bajo 1. .i6n do ... smfid.d irl-I )Israeli. I UnIdoe.
t 'cis,.r Pr.=.
Aid. .1 7egi.cousento .YFr, Ian ., Cabs 1, a;Irdoulas """"
d an 1. crane tri- Ya coo to do 1. ta ,are 7.11t.11
sends combimmeI permanentes bon lr del trabajo. Tribunalelod- 1.1t, pu( :.Iic. ..I: Prowdante del Con.: prosidencia del Dr. lemen InclAn -16venes Piciners". Dicen qua )an =p: Z ,
.. vencido el brote de pardisis ins, "Ar.'im" 71%
it lonvioron, porn wtudio y diatemen. .g a .veari. ,linsim '. ..jiv Rector tie nuestro al camunistan fracrisaron an tat filten me can In emangerada.
d 1. pr 's courl 'to as Ito ; ,,",an "a Y d.""I'""' d"'.d',ir m Is .' Par ejiunpl. en
lam pro omiclgnca de ley- secret so- set c onar I siren rours, tie .,;... a[ profs,
bra trigessa. eW.. ",I. La Habana 13 tie ajosto do 1952 - iris Sen. I fs r. of Bar do J, no. do expl.tie mancres y retire d rbitaclones sinclicales, r parte Han. Sr. Presidents, tie In Republica. go, .. .riaeu sa tam Imis still
tie Ian trabaJadores de base all, u _r 'u"" 'r 1. de Ins, I m"h roliesias an ,
Job g: do to. "buiadores, m ininfo'sic per. G-1. Fulge a I. reiU "'..", -,, docio Batista I ii caso soispechoso ftis reportado ayer. Han lu,"I's,
I= 1. ni.
julcia an lom ampresairml". ,y Cerise So o U ,' 113 'b rit O'Connor. due IMIgu" ,F
Y cleep..0 1.., rr. Iv lo"..".1" it 70.,
still '-' ,.... re 13-1111mem- ,,led. at d;b..Ia .clo, Gas lacio ,mi1"1"-' Director tie Is do Mirydy TViZ R1I5 l' rojos ontra eleiRX1. I .w,.r do
gi I A Im due shom; al bechuss I
L: Habana. t. Secci' -5 :T."*.p "": J,"='llro.. % el .... du.1R.mI1.i at' Uto Deal
par ,,,,.,. 'IN Ian ,:m, Icid V,.'IdMI sido declaradom negativism ll es. 2 altas positiva8 L. I
to. So concedI6 IICA4.1. In min.j I do Sal.bridad d#* .
'Y n #*-.ft lerscia In, Is sam
tiles .1 --Jeir. Rafael Mtq.Il, Y 1, jetal'Ididad 1P --- 11,arnm Fact raclmlliGdo glr jjsojs, = ,.. ...,.,,: pl:.n..d 0 anti 24
del diettimen qua an una- L. As.6.66. N-m-1 do lid- yj 1,1 ""'Im"
coal an tramite do primers ioc- muterm tie Informaci6ok ca. ILIrhRr contra un onial euv. Inc., d nZ ," 11 ._. ,sln"I 1 b.j, Ims arnngUode Ins "OVIII
,.u I nimenent, be d trial,, do Cub. desituh tie uIresa Nmrt are 'd as != Runrclss Ense, on tienetl I UX unidlits I
der 1. a tie Vie Guarino Radillo, Decano a ,or- an Eglplo, el Irilin y Just,
re. at dicLiune. do 1. Clientele. do MLn,,. oficialmente qua pUede con. vias de contagic, y caracterl3lica Im lid ,,.,41l. s P,,urP. tr,"Evap' apia ,*nldr,,Iln del proyecto to. v a -y I Ile Esto In imir. Joe .
Muntob Soculles. qua modifica at pro. mrsIdente do do ley- Bid,,nr.e -mcid. In isu InIcII in-Inle ,a lecorlocan cast par s an heXcilpbarto algium can I clo ,
an ful"Dalles .1 r, P. "I 6 I ,iilu ,.do. necrowl, d lass Facultild de Medicl I Par"" .a".
,.at, a] I rlud del cual se esta I ou p:maszn carm r.,pr""!. tied. ..- d.. 1, ,n1:ndo ue.e.1 Medleloriten.
cc,, del Cun3cjo de Ministres subre, Clantrom in, formulis expedulva: qua A I) bills, polmmialltice I, a. extli-do-sk. me I of Dr. Abelardo C im '6- re ',.,n"tivI r I I. du
6 to all set u I in
Naul. to I blere con cur Oar abligiumic, .1 .a- rcm% srrdrsc on epidemic. clespertar- luovrulda s asoen lficmsaqu d.p. a an a.
dos I do at, d: 0 More.., Sees, I. eta de
on d I te.b.). do on, ras, s. dice fl lr apiabados .a a Eseucls do jEF dimun era qua anse
ci .. Gobierrl h di; tat craS, .,,I .1s qu,...b. blee .It ,Car 1111 XW 1. R., 0 a can i D,
.1 rust ,era aor Itura It hign" .. del Par- tonsific2 Im luc 2 entre lot nortat' luldo an ups proxima Lieut., Im Qua In. .a hTo profit' sm ,lels enformedad a beneficin mi. ,
orden del di madifiraciones In qua ri Pleno ucept. ca qua pernamente a tem ora mente 1. Repu is, ,I 6 anueniento total de . curs. .a or I loces trabajadores de I& Republi- N1".up" d"n p1c,blo tie C me I B. g V r a on doolum &I or americaursom y lam britiliI
I broto comeraii myer a registrar VIRs" la"t nlyl:dam. L.s reaulut ,zeni,
me pone a discumi6n ,I .,I. urn a ,roilancia ,e El an.., cc L a seat ru- Iambll,
..j,;.di,,L Y me allies lasroLlben. g.- u n Ir,,, cld.js X 1.1 sf ' ed"Ridpou entre line Bay
Emacituld. a n ,
e-junto a lam conrunionLija discutir jeno. is amuluml.. Imn. so ,-a, no pueden ser mas In I. ,,a rledmdes p-, I ,
..Dan a r I, b _Illmmmsrls;do'ki Extadmis Usil" bacon ref
I a or V -u- 41
d Asset.. Social. y do JwUciu Y fornavlads Is Heals, sm is 7.c. "' I .a at' &Cie. I l. Ilunte, slot tie sur.ole"os 'lare. do 1.
d,ct d ., I ,do n I'tj'al"' 1.1f, 11.1 ,nom,,'Zmd q'.e'"o" .n"a .Dr Heinal del Canmajos
put rI doctor Willfiedo do as, )..,in directive relabrada ,,,
I, 'is, I I -11c" ,epli tie hoy dirigirse a wited Do- in.. a if wiiisidINGTO. .&.Ito 13 (INSI. Mce'u MIN= sari Is u"""I" I R.chrig di. i do alto par ouracuirl '.., No "'s I note a. p rcls. nuintotir In 1:,,.,,urdalu is
Cilcil.r id.. an con ) n do to, dudes at d p ,q Blue d!P 01* 4= ':j4. j'.:j-R.. ,,.ad. an Honolulu pa,
' dibill P '4 %
is a. 1, It., at abandon. do Is.; 1%.tiAtibili 61 1 I is d
.-b'a of C a D' t Is emen I-id". ca aMillacer' parts. do onfeurarteded Dia co lg. .IIlisd '.. y a, Its - N1, Ins
t a do I arganal. sulmulld. 'i no pru rn n 6 X dos .Uniclos. Australia Y usm,
v. do.. Jq.r.%aaLs,, '0'ra 'or. -ell li comisiones tie cmicil cion- III F, Gabor a ell.
Si' I is. a end. ,,no do I a dida qua Fretande or alustancia me. d to or C : ilia, 11" I= de
Is --to put .a p.rte. rufasuarle que as ey.e.t. on. ire Wtd-"rra'.n1 4er.u!aaI .up 'IstozZ, Do, I'm X): kR -7AA!, .." 11. 11". M'dVin 1, .Iat.. del T,.ba)a. 1 17 cbvd, %, = :. ,
a tiles "",_ i Procded.aendo I Jli 1 F I. UIN he
do Ins Trib..' dice proo sanurruss me q on Y.',r ":,rl. .I, be.,. a ""' "" '""""""" do I r. lp Brr mleu- I t, Itia. in I
.1. .a in g.Md ,., ubrtd&d. sees, al
ob ,,,.u4 ..
reglarri 1. t.tuallaim, m ,j 111A I '"is
Itile. at 'd rn conflicto v no un R ernd2 tar trallaJando cuenLan c I jr -,
ra -do .' WicIS-al"bridad &6tu,% rino haste ahora an a I p'mi ,..,- I ru.l On d e.
let up an,. motor,. u tell of
,I diclamen 11 "'Ll..dabl.1d. I" ,r A i W ibawo ju
Me .I .,I usn'. do Im nalanib ... c poblamilin S me r,.jo -, I 0 49.-Jer etranunionsw
Is '.. Ian i pro,,: el. .or re a So fs an.naim ,,r,, snacd-r ; ,,are subvernria an .nbi an!
rest. at elletannarl. irgIcsnnaru,;.,.rdI .dJr do: can Al=.n
primer tsissionfin I -truivan. y as precise, qua I, ,,.dr,- 11.1 left. Pr I !a ad Coe firms Tnsg:sll cefide dI un. jum an p &I me abe. an centre del di.t. too an contra Garcia Pedro; on '. iris
to ri. bra I& cruel enferme ai.. sa and sa jecis ou.I.
P. at as, T' a a qu; y I
&Die to cual at ponenlemal" ve l"',r'-.ruu'd.'im'e.ota tie vid. 1. qu.,.h.r do 1, .Ic: ,,j ch.,Lr, ,.,,-, has,, ,he,. he Is, I bona do MI I ._..u4 .. sid 'u in .
de -1-161 !1* ull" a par. qua -idt.lill. ens me 1. I ,1, %, br, lonulia ru Im A toraL
Jn. R. Gerais, Pedro., I as a. I a, e,,M xl do 1, q "r,d.saftartunedi. I n I- -; .1 ; lt
"ooill lauliermd: amullnd. a [a qua de hace vario. Islas sa liable lestrado 5 -- "I qR I aftoi Zolatit 41sto "Doe .me
don onerml.al ot ... or. do hasp us idtants, Do all
consumon sucal tu Islas. "llims do W 1, Lee prIncipales, I
'j-1 V num tome bz l rmeu" 'do locolizar .1.1s, to faces solid 1.1 as came, pachosm de padecer la- leh- reco- sjerom "
ld'e' )a refericist I al; pt.,
.u del.-.. our jue si Be Ile 11 ele h* I publican In $be cl Re. I
.61ol.-dociseme, .c.1 e' 'Ito i 'a" :M., N Jence .u Isestli;I.119 y17or terrible plernialitisi. .. D:
. veto can ,obs, sa .edld. I.,de, pllci .14ow
Gnircill Pedrosa '" my = ,'. _Rqu. a q 70. go
16 wt P.m p I tubires come Ad
-pan. I do conceakut do Do do Js ii .1 -led. 4.1 bites. se
,m,.nt.c- .I I a boo in 1,,1 6.W ,me do ,We ndo a lase tie descent I I P. ,,In Lia esum I he%. do an, I 11 tre v-rld Z I
deal "'it'i I E. Iselonics, an is pr a ca lut I vllrtt, I ,
*_- 41 t'. r., ,-,- fIld. 0 "; L' r 1 4 11 Illennialltip tuv. an A ". I 4. _.., ___ e; 1.
L I I w iff am -,4 a ;111 ,e % 1'-.4 I~ I ,,,Q so. l.Vj7 --..- I'A 11-11 1 'Re "'
-do M. id
TDR,% k "', 'stolsse jr
: '."16U." i 11 9.1.1 I I Loan. s. lt: i I *&- pres,
I so] .42 6 V4 r I% l'T"ll, on"I'll -1 9-0
" tvno I dolt U 41
, .
_ __ I I A In I lew pir r L 1
I I aill., Pir "L'0
I I I& p P Lez ,
Doe .1 I -1 t 4,154, 2 14 nw '7
.. I case v ue. L .Mlll '. ji '/,-,.- .,
. r I& a I iorrsm Jim L .
iCP;"n,-.1.--.U..,j me-r-, --a- :.. .1, I ell., .I I I .
1 r M11.0 14P
jo d I, si,$ 1111111 V I
1k#..,*dQ:,*" ,7 T : " !t I ey T, C".. .i 'a
so I'll 7 1 Ida.. ,"
5 1 FAR I Job .. ( 'as" _,
W = Z ,2,= t: a I 111m, de st
0 ,.., I, 16 I :'e f- &
.. I I I I ,
I del r! is N rdv. A 1q. bw:. -P.!-1 4 re dIc DID q., &l M ra- I tie* Lendr9L,,eq.,-i&..
cle I 'L. g 491 .... q, *
, E M. w b ,r I'll sinfese If ,.a % qua- difictills" !
" 'I
D .dfi I atur gdblerno'. kostirlll I
c pokentizw a cr 11 ver a Weta. i PARIS, e I:: n- proce lent slests' it to ca canalsl;
4. In m" I. emb ;n .. Re - - i MID',= r 1. n
- 1 .1 T;o do xe. '- apind do cle.
.1 am. I to* Y Jul a. Ilego a ,u n1v 6 a a am a me. I todo asimi'de 1. I is a Wall I a .1
slice do) .cl I to Re of qua al p 1, to C I no S !- pr"a -ici;. a lam drdenem do up X
icIT. 1 I I ran dice 0, el ellin del hasp .1 Los Am- I d.,Ia UnIvern ,, an
,e 'a ads, miel.. a III
I- d di MR. a I v am
Y:'n I.Iu 91 maimlive. del T,.baj. I to 91 clue p blerne. ED , Q4 as
Ulu do .111 I.. resap6resic- Y c 'Y 11. mtedes, I 'far,. cut '; il lit lam Y.tado. .
.a .. ..1',ursalmarue : it mine Plus,, I I ,16-1 myerl. s sit 'auto' 'it"': i I6 uImi%I A
fuel.. XIA., I n da- I lxb:a, r ... I p ... ,,a Ino d In do .late I I 5i. Ps
ft" I% d'-" rile. base .Sinasi. I
social. pur Is d a. tar a.' In ..I. .:tam .1r. Agramonts, Y Ami ell.n., -tab. O an .L
:, x trina I Do d a'( r -V! 1'rT" -u arAl In ..I. clsin I sobi.rin.'reit 1.07-d'sk or
dWk..__dIlk :11 -,"v. del diclamen-la *1 a lmll am,.11,1. .I ..code 1. sextriodboilm d re
reelta compare .O.J,Jus' ..... 'I 350, d. V 1, do Mines, diagnOsuicado blecumarlia a It % -.1; an J4&iw
to :'no 'cl Industrials. ca. 1. t ... oil do ___ - - __ 1 W,. iisotuir .1;:!2 .01%trmis I:wj"
usnuffin fundamental, ya D.. t%"d: mblp de de on I start. at. ix do & two-. .
,
mir.mi, elect rwer de In Jurisdiccl6n, d' I f-... par d6l I I do Ignsinke- rsiowkles,#qLVIs sm. ts.drl. I I - .- be 04vuld. Sillax R.d.2tan, do dam finally en tn rulidairaltilistir: wi: (rAFJ
'_11,1to del Tr.b.jo y ressi ,..,, Ideal, -tunts a Sent. Re.. I 1 ;
mislame, cle concill-I .. 11J,0M Tl= di. bay qui
csa tinsel c,",*c,.I; afin'llerlanqb di.stimst I ad. do pla I I The ".
Promote Batista la lJoinfelffis. mient, do ]san conflict. at, "' i "' :1 "" si ,I .Imirante Alan G. Kirk. or exablaentre sptroman y obraros,,ruy. mai.-P ed arO F o to defisto .4 e alta Istritelms L6fdz. I, .fi Importa U 6 1, A AS", jador do ]as Estaidiss Unities an Au.
, o I I.ealne de nImsr. 2N, Ca,,'. I 01-, P i ,,.. M aid. selecelansdatm=
.,- r C Rivas' de ':, .1
clon c-Ileve In concertatc6n de con ow
,:,rmarflvosrisda ,,,b,,,, .. me- 11 I diognosticada wine flebiti 1c,__ our
le 40 Is I ) 7" 1. ,a de I. I
G. 10 .he" espar= %-, an bessreforma del Retiro I us. o .. ,in I ,.
d, 1,n1r. 1. animism' .a ,ad.,- c16or,
so a 'It violencia ,r= -siI--2. 15". r.p.a. Las Y.- Ica.
Ar.l.s. Genial III .6" p ..., r traicion excitars de $1.000900 i A osm ew s to anuncir oficialmente el presi.
de los PeriodiS tas I do isi. y. par In r i I I &";2,,D,,grtmo"": ""r!"', an... Leon I 1, = af
I, do ., .., In't a rru puritan, Euselam I I do ". 6pa. Pat,. I dento Trunswun. ",.4
Mu 1. A I at doctor Jorge He. I El almlirminte Kirk Your
I ,I n;..A
m, qui A..berp! AD numeral Rtmord,- DiagDDAP en Entre ellag hav varies prolipias del pails, tales i dc= d2W dj.B ller ,..h ,
qua, tn' coma asta Se castigari sin piedad a los responsible tie Mililis tritimieirsis. -,
-d-rI.du mI"pm,_ liaci to.- "'I'"ll. an _,,
Recibii en Palacio las del I b- coordirs. Is eetratesti, MicOlisigiC2 do
comisiones do conct ilnic!am los des6rdcnes en que murieron eineo personas I lEit','.,*.dd."epd .,'.Ibf,,'I como celiros Y enobast. Destruppillin de bosilues,
, lage r runguna virtual ,I .ya, ;j on do 1. I .." Jag. Mellon llnidoz contra Its, proped:,t, __ Ilorn ,
diligent 2 i: p I send. cennumists.
es de la I. ,, del T,.b.j. l.t1t.Y&j pror litis basis edicidlis on - "' $I
ticur lar.te ell losing JOB CO 'L 'AIP),-n1.I q I I d yr g ,eat Mohammed No- mile 1. Republica eta at siguieplie. El intlemere Albe.rt 1,o.r, I ^is 1",, r is sale cinco'inikes del .ctg.1 .he -the Time." express quit '14 deaI le.. qoe, Cases imtot-Ores . 8 deposamento forest ,,2. do novitnnbre a ms
o',' T,:!!, G-bl.Z 'd'11ph:ges .'Lh I 1 "a M .clue .b.-co; indmu.- Job ,:d
El prinide.nic Batista lw visil.d. tolar o clue situsgilin an me- 111,a '"uset'ji'"I last provocatiores do ca qua ]as Actas tie violencis come- NUe as sspechosos . . informed of ininistro de Ag,,,1&,";,,,oa :,,., seg"'isentes: pino 48,4711 593 ul tar Allen dome& abando-pr *I car
noch an Polar istronales ,, _mullies, ex. ulmaldsa ,"uugr,iareo m", Udos par too trabajadom scran c-st- A to, ponifiv., . . 2 doctor Alfredo 4ocoml Asseam. 2.515.776 nullm- Mr. astaist2ir "al do cinciller' do ra
do I.. etrjeworielcmes pariedistiall, Q., jPrdcI= .,onem a = be a daracios come alto tralcitin v castiga. Alias regati- .. . . -1 -%a do ruente una vex in drm 10118.022 milln es tie ,
qua Ir hicieron entrails del primer I I is, oricle!a, it. do pies; ca Iveri tie California. an Lm
rl'.6rerms ofectuadas fuer !d
Album del Cln!,u ron to Ley Orginica do Ins Tr 1, may*, ,averidtld. I __ to. de In critic. escaaez tie mads-ii pies; cookie. I66;M pIj...d, I.n",722 Angeles. .
I!robrt- -.rl:r, lsu or I lam membron' Quedun . . % 85 delfais. ceasionado par Is fata cc millions tie ples: pr P, 10
led AE,,i,,u 6 d 7 EI .1.1rant, Kiel 1,,:l I
: rici! I I Ili a aosm %Ocha In .. Ital land so 1 del tribunal ,I ,a. h. do re
-itdidal a r n .I.citsn, o1mrsin. "" ""I III assi .!avisn maific., qu order. Due '_ p In qua he existida an 1, no, p a. 58.024. Otems madem -61744T .an. par. Ljb= ,sbz
to = ,de c;l ienlicen u 'Juirim suma lent. Y sno- -11 .... do pies cum Do tribal do 'do I..' ,u.br '.' do Ra" Pat
Tab'.' I 'a 1 r, s. l I ado 40 I. 15, do ounfle.- Pool .1 mrtu resperlis at mantanim
.. Spia tie mirn-, do lam ,urt., pe ca psmgma Ion lam parts,, -- as .a %acion tie rmagl- reserves fovs- 52.1111.0741 millions; de pie s con on
dodenpue Preaso- estuche It I realma.d.. r r ,n m"s',dm": 'Radi,76 Urgencia catisa '-It Ar"
do raider in al, sm del ni aja.ut..'da Ilarnedo.t. ,a,,- prw:d,,,.sr:an1= X = a
El R.n I B.tI:1a agtadcc,6 ,I .1b- n o"llstioultode, discurre to aei6n farm. at G.bi.rn. qua h.y 25 rits. iraci6n ruiora I- an an". 'I '. lam. luy. pirablypis rms he..- Ilo- -I., do .its tie cifiloo millions de Inch.
censlenclaa desesturaclas; d". pOr consp rido on innumer ]a, or-iresl pa da eckn !! i*r ifentes,
he sm h 1 ', .',.Pr' gan trim I I
.a m,,', ranunclimsd pot, ra,, mmY! ado ,tsidam aiguelas undificaciane. de arid- El eztado mayor del zenri-al No. 'o, pl-,
, nforrine tie reforceri. ,room ,I Ingeni.;.,F.rs I !in
fIj.d eye at his q ,.It so cuantill, at texto del diclamen-1 El gon I oral Mohammed Naguill, an guib tramunduo piUsdunclef-i. I- diversam pertionalidades ,, Ell elle r .. i '
, y 1. ,ract6m., m..if.16 qua 1-1.wirlbis di.h. adver eta allsime. Qua go. q ,I .has-. ... .I-usw to : monto .. me i-arii em, re
a put to v-1111-1- In ,-I',,,- huoil. Aagsir a 1. dispia Do der a d l .,I r,u i
colb.- historut del tumultals uerstan Dictation pot Is aide- doe soldodos, un pullout y dos a esurnsez de mad -as cubli cli 11 7 no. tie me E.producws m-um-, "' ""' ancl6le trimsuto, !;" I
parts, Irers;,! no obstante el ,Ito fee ca.deral U. -(=
di .... 1;t r.,rrintair. qua rests a a modo de i res y c, I on, Rate.. qui.n. ca susliar-Imurieren 1, El Tribunal tie Urgenra dictiS i-o. mil, aotmdba lure de r.. I, Do indler LONDRES, .fostax li, jisieves. .)
".,l y'. Isa. ensisistradias del Trbu _i nnm sa .,,_. de lk' emorme anca-z- tie El corruponswi '41,11 "DaW Graphic".
, Ian d ed.d dand, luemn ityar radicansia par devils, ca,. Israel ,qua
,tar Lb,,:,, ;.ttlu ran u caused, -xa sumel, ,"alla lir '11is T,1so. I""' .' diotrud. Inc mr-d-lu -- Iraq
, Sag.ld tunta I., ,itom,, p I S a actual lestis ell Ins modern tie valor industrial onre Franc1,ri:'-d11cmquer,1-V:!
,I.., %n.'u,','1r.' a,""; y pe a ,a'en mao! tell [as p.daaa del E5t.d se ,.
, 'I' .r at .Ibirarm.do tcjid "' -a or
' del ad, us, d' ."it ".a is, 1. dc.1-o-'yll -or qua at qua toma liar, Cuba.
." 171' ra' t In c&u. an c despoiler] prirri.% nullusisllee. r courts ultim, clanspir-jol. ell In quit, 30i ma3 ':ei.1 S.-taiti-dis Irstaill -cis
mrol ... mimn bra 1. in m_ jurcall oeran nomination. logimer a sm "_ loran ums Rrun a- P I
tape Ratirt Pe.,vez. PGI at Presidente do 1. epubli- Puso 'to". so rm"a sa due. berl ", Ir..1 .' e'dic me-ofia, sit, edt- alassura.c. ene-locirs, ,I a- r'sid ent c sale, Figures ones, r Imp"rum Estella, U.Id.;dso,..--l.ft
(I d tie Una. M person- srsull-n Republica doctor Carlo, Pill, La cscasez dideeroulde ,._ en it, 1. a .. Juu, ---Ifg*.i
so ,se,,ible; In le d I as, 1-imeu a I as ..... dam do I.. lici_. ,a coal ,:I's ley.
'It' t""'ar ,I- 3 I to Is f: ;7uW
I. a fo- ,',Dji arld i-lu, it ]as disturbio-s. 12 .., ras d no Eric. Clnlr.1 Is dre'p''Dir. amandarlic' an
at'..' ,",' oll-T.ssi6m Issidenads,. ZI d.odcn (,no dv, mcs ,aa.,rh,. Ag.,,lume, S-ch- A. isng;,'Iblas par. .tan ecomicitudes del'Arm
"' Gocloyl!allrisln Gurriu."ll'.', Xt del
is ,dbe congress tie l S i so !hh'a'mm met"In"'i
logic ca_ rest. G"Do., L6p ' I R N I ;T.ose comounno dom>ico a dodo lug.r. ronsumiendo me era count
_,E a66 I n ^ de Hungr I, ."a do an Cuba duranur tres eor
--arn less mIcumstic, del C EL CAIRO. ,goal. 13. (AP.)-FjjQ-e f-arxiss Drilitare. roa-sm ..her y plafe r It
codildes wiruldoe par 1. pa'rdo'jjm6n, 'rsms' 'a Alvarez Diaz. ministro- d, Inetro ,egun dicho infor locartisn' O'coltis pel"", AP"mt6 ... re"lon ,'Jose Pldr y A.gl lorm-le, minial.r.. My father. consluu. xa- 0 me. a qua el %alor tie coal todloin Ian mercaulosesed do I.. .c.ar.l &.J.:-jre -a16 antildw, arligli. site 1.1 d.p.licum ca in tribunal militate ell Ale. Ir- do rural ... importarmeas del ext:-- I,. do Eurogs, rsnmd ara ro elite aeta
oPc u .met I "' cm jera exceda do un mill6n tie la-as lam Montem, Af I .gu.t.,iI dop- "' nm par. III r, cito do
El residantle I ... miss 1'.'rdhr% u I La camunicact6n del rie-lo '-.i I '1%a'm AE',.'emmuc. V-"Iall Go
, 'um, I u fueblos, r principalmonts, a Is,, lr ba_ I-El
Interesunte doe Ins dot! can.. m8oruer. ,.iris do Is dorelmacidua rule'.
,.nto v resolver Is, u x.d.r,. del tumult. .bra,. on rI clust I Bar r a Carlos H-la v me,,,..II,, ya qua Is producr!6n its- do exixten aspecles capille, do lrj;yna
'u'g'r' a "' ""'j, concian. I.s .,I.a tie *'Graphic" missile qua cileit gocuesti6p qli .am. to interasa. ,Ilg-v t-did. r, ,I all ,,to s.br,, on an I. que. I '. air- la.rss pletun 11-1, ,I TIbu. ,,,oIa no .1-mist par. coheir sit ml a, a me rluut to code, y no-,
i' and bud 1- m-oncincu per Primer I 'e",Ia advierte ell cot;', ma
,one, u 6 p tie ,
Y' I rtnalin 7an Is pirloa. 24) no I n isten mrm ,,. & .... Z do. .6. y a of Derales palaces fueran NailedI D re. a rT. .1 1. rh or cIlu c..b..
cip an I ,u.ncll'* led, I,",,,,,, par, D,.,,, I - ._ net parte del a-surrm. Es to __ .
'Ma' bu ". '.I lu.' 'ii!i n des "I'e'll u, r
I 1. C.j., a deal.,
tie n favor tie ruyo, lands I or disturbim sari camodelams, tie at. liniments, Cub a .
.,,;,., v ,I _ha ]a ri i I mad ran peoples a "" "a """"
_'m at general 11.11:1r% an 1.1.! Ui 11 """In c s a as del plus late. r...
Zln' sort,, .. a '. L., I as '11- red ro sob y .less. 4u, imIt"jult-1
us] d nuiximM astablartalas a ron en Irin ,1,,,,
Nag b dio ,.auto ,I rmp.rta .. .1
11' 1cohol Dead. qua al gancrail,", o !Asalta Absokbe la Amkmica lafina el.
El jole del Entail. p,.mt,6 .si.trr jan cuota inensual de a ,u to Pero.ma:,gr2ve sun elto, ,a .. , r .,
n color do &led., fill,-, do I n,,,, ""'i,
me pound., rusa 'I I .1
opt. do 1. m,,I.ri6n ds, ]am ,,,I- .b,.ru, led "" r, a hech to .tie que si .. ,e m-en
'. ote-,ust is at do altlain, do[ pr.rmo 4.- jorn b ,- :;' 1' I a I, Practice rApidamends, Ins modidis
Z 21ft 7 inc"j I'm : m,-mra,. tie tell de pecos a6m, is-I
"J ... G-Ibc-t. G6.a.". qua te.dr. a mr h as t.d. chimando I., sm mv I I Embajada 1 -'U s
bsoluto a empress petroleras lisle Auuque .,-,,ri ido' liolims'12. reac" forest2l'Seque 1 ,1' 30% de la produced 6n de E.
itlispr a, 2 do actubre de ente oil, aiguras mnifestaci "Imis" stas god.. q-- "" at goma -_ - --- --- an-. ,-,,h, I- groups nazi an .Iran .Irment -
r icuandu me produjo ,I p,,m,, -t- do
For ban oultre I., vij ...... lot .
stlis,- Ar,11,111, S ..... Limbs, do- 1'roinulgs]l Hacienda el deereto provisional fine glemri.. ___ Anisdir at Irulanlairs, Far,. qu, do "E, el 1118vor PrOveedor tie materials prinias de
,or. .at a a'.. n-, i to S.br yti al ,j6rcu. q,,, I -l-, ,,. sicuedr, ca. Ins ragit- do I N11- .
a P- a Ili C it term de AgrioulturlI, ]a Im It 'I
"'u"" regular e a olatpria. Vigencia tie] inisinio: 3 niesete IaY I" autoridaric, "o-esitan ,, rl- irrilinpleron tanibis a,,,i los E. U.", afirina "The Jolirnal of Commerce"
dmt a; David A- .be llavdota d, 's p I. cut.. tes 'I', nor ... p ,,a b..,to copill.d. y clouir.ch.; d. ,, _ __ ___ i
1. A oormci6m Reporter,; EnrlQur F1 decreto 28011, qua cootial, ,,Icnhl Asol ut,. coo desti- a Its so. ,.f,..,Al.u,.r.zcondicion'or ,,I. tie les ia NUEVA XORK. -R-1- 13. ,A P I de ..q.,n.ra .Beirut. I firpleni
. 'mr no or do onto do 1. Ca) a del ,as enedulas .d.ptisdas eat, logr-l- combustible rar-, ,as ,dqm a I a Leg ,-s:nzci:. fabra,. now. do 1 9 Lis America Latin. an rI me ,hout,
H M in asid ,,, Do,, d I st Wr. do .13363.327 Ili- I.,.I P ...... h, 'fll I 1 nuillores a .brar. r' "' it, uc'j..
, ""m ','-s,c-" bl. a, ,an ,in .tar do $1797,394 68 'oS
Is Y n,'"I"diRlmson I IsPecle, In p-duarmn do air. A yu- .- 11 )o- -ourour; per. r- do : ,acb._ ,.,, -so is TEHERAN lir... lig-te, 13. 'Upf ;; Idll a tie lon oftala qua el cafi continua alendis
secret ,a... ut ,od. mImoe6 IF.I,-' ,r,,r.Vom.. 1. Ilan e.p.ruscu5n. luttrommakcalms
G art y bell. -, llorumdu Inazialeurs v unt or- I ad..
luI6"M I sa b I On ema limited. We all Us, "Y "":' '.'.lo"' h.3
tu- do 1. -.itltr, porn r-him-le mscmal, r., ",,ad Ir:m. _' P
unlit. a,, 1. Garcia Ofi- do ruilruce in a Is D.,ha on 1. I Eat' .'" rental In modern mail "(- The Journal cj Commerce. y In Antis-, a 11tados Unities, rro qua Ins Dan:
C.ja, o, ai vItionties. a. necourm mo qua at eo..Ij. drmImt:,,,,,l,.da ,I, arlar ,.a, mead. 1-M.1ame a. c.j.n do it
at difica do ,,'d,',' ric. Salina, in .1 vea- as el mayor pro. cross PrIM23 $Do v tiles para sm I
,a pa , tie. v In main suml, a";" ,I ... a 'hua,.Ic,. --,s divers
- Pasado martas 12. rafrandade, pot br ell P1,:,,roelo, idis litasicumes, un Rmpllo pro ,.,a oil r 11, I" ml ,e. d., EsIation, Umdas obtlenen an
miustro tie Hacienda doctor Lopez i1a 11-11 I a tat. fida If a an l1i 5111,14cion tie ,rIde J., I 'ri".
F.r.s o1b, -- odoll.'- "_ Ier, do
I rU,' ,,, il P".2Z ure man nacionom muncricanas In tel
'I ", -pI.m;s-h ,I, ieL qua 1. ril I- im 'r::
Blunall. ,",did,, ,q,; ashisorn so preflogoliff. P1- ... ... 2, ,c(6,Mus s, a Clue -, r.nn parts 'armada. duels y forid- thiigilrO F I ,or I I ,IrR tie esta ca I a
Destacanitywo par 'I ,a. a on us proptisam, qua Be dam tan pronto come ha ,m,.,,. o,,,r,,, an ,m,st.was do Stullo gas do inniallmentag. "c.,,1' sr p-,y an 1. X.I.-Ir.. Willed d5,lp.r,ae digo d.ue rian;
I asunto fmi informado le Lent', ragsrssimt. man del d.ble as ..- -I'--. an Is
lando minimia an oca5io- ante- persigurn ircunstancias I I d ai:n lsxjx "
dispara sobre troops I cuncu- do manifestintes ruiis is, dirud, It ad. ..tIri.r,.. Co. um. lease .,.,a ,,,*.L- 1111ro" .I our do nues-1r, Iran _51 ," iento del
E;ta a.tructuracion .b ... .,I. do rusnrzia; .a, del go ill
"o'c' y tie elin nos Iticimos ace, seentes. priincipt., No Milhef L- '.1nvarmearamente a Is biblictece 41 rasuma Is realid.d ad em abearban one tercera Oar.
irriegas. en ]a frontera, .gub ve. al-ingerucro Fore, If qua miumill; to tie lade to qua madam c cobra; mas del 50 poe c a
= Lm.MnIf: J PM !f= - P.sr.cd.nI.:.EI.aumento an la.pro tin de icuerdo so r un plan I~ i Is embaJuda rum, situad tn Is A ,, I Do on jo '. dice diliho diaria. as at xte del anti-i . -i-A- I- lssflh- . r .,n.e,-,,- a,-.,- --- _Dflele ne- deciendo me terrible "hambre do rior' explica do, memo. radio. berills. blainfisto
Political, DIARTO DE LAI )1ARlNA._;juevft 14 de Agosto de 1952 Politiclit wj6w:.Cxx
por ]a priiiii6n Funcionarios de Gobehta na gasajan al C'omejal Martinez Es
de un lider obrero del pigrase un acuerdo Mtre i
EN 4 LINES J Protest
Partido del Pueblo (0) edUes 'm6dictos M muntopw
guin ha S.ritlaguit. Altram y Garcia He. Y
li .. ,, M zffr-lo el "Zy Mrs. El doctor Jull. del Valle RA a.
qual" qua ellat ft alcalde en Cien. fe provincial del Partido del geblo Esta uwde a krs 4, se reunirdn Los conceiales
tu" y clue Batista no quiere que trataron Cubano (Ortodoxoff) en Mistant a"
El informed a clue me ruep Is publicaci6n de Imas .1guientes we de dicho problema
ellat No vaa de su Indo en el Con- cuestionem, generals, coma obram para tratar dehmUadante
declaraciones:
publicams. Algunos alcaldes desert I
"Par I sale dellto de met, ortod=o gdoque ers 0
n zurnbld., I., aides. defender a los trabojadom qua L.E' P demt, del Ayuntambent. do yer r, ir de ftspecat!a
egisla- mentors H= a. mc aor PAU Ay6tinfor- m,10d&ds..md cost
Be this de promulgar Is I cement., line .6 = ,n "=d* el again a vienam elect.
',ep e sets that que esU ge he, &a: c, as -do.
C16n qua ha do regular el Cents, de- Y. estil firinada el note que star- varclando PrW6n en ja cilreel de i 4' cerra4am en el ml6m de sessions de E Alcald Intceomi Para anticipar suit laborers. go el premio de c ento. de este stanzas nuestrG comraftem Jaime abJeto reudo en q'.- on on Y
ailo. Corrupend16 : E-ent. Garcia L6Pe- S-.d.np inside. n do nuestro Is Ctimara Municipal. cuyo = %V.u.ps .1
Es possible nforma Gustavo He- 1 1. Comii6n do To
Vficipe Is fecha pa lzdl., par su seri "Siete here." ;partido en el unicipip de Pedro Be. especifitcoes recabar el respite, que Municipio realize
rreca_ que se i A t.irrotirt, y ceratiario general C del I at
Pre gel, de qua, are. cianceJ.- cut. Nitelonal. me Ileven a wo
wilenzo del cerise. La enu Teenr:: de fuerTe influence de U..dent. it. Tr.b.jador.a del n- ut c. q
jjj le rze; Mt el mou"". can 1. may., capictm possible, no sh!a
Cuertm n I I I ,;
Dolores.
ue amformatim se hub a'. __ par. que surtan electais benliclawas
,16 axateri.r ..p-6 el 28 de Joyce y Willi Faulkner. El teado a duttuci6n de faincloparicill en 12 necesaria eesmornia el agua
ra. iado Cintio Vitier. Earterger y "Results absurd que nuentras dtOT a1guno. Afiadi6 snifter Ay6n que Jos so Ideroa. nna,
telim que me plerde par
rigen ca .1arercat dointe-efitadox Y esperob. Ilegar cuerdo arm6- tarabum Para que Puedan ser repAvL
IS list& quiere resibir el diplc- Montenegro. Este, deel-6 desierto a cusadas de granites deafalcom; a ]am nico sobre note cunest16n. mentadas Is& calls que ha sido pre
ran tle Batrincow cuando pued. He. Ins Retires siguen gozando At propic, tient ratific6 que el cuts brir
gar a ella par Is Via Sur. Justin. El concurso de n.vela to gand dVIodde it "mumdde rivt- Camitistorio celebraria ses16n ordina.
" Pirates del cuie", ra en .1 Go "rp. de
)vets criolia, y litbc it., ble
cacl6n maxima. rut a Ins cinco de Is tarde. aunque Gestionam selem concedes exenaritin
it Lorenzo Garcia Vega. Unanitim. Facto. a Im verdaderom Ilderem obre- tan unintras in- I
EsIA empapelada 1. Quinta Ave- dad de Gast6m Buquero. Suramm ron se Ica prende y me Ins eneareels, tan a6lo pam testae rib.tairl.
nlda con ]am "affiches" del ropero Ferrer y Labrador Butz. torque luchan 4 vesoluc16m denegada dicta.
cmnp.fierom de clate'. r Inspeccl6a, del it ilr,,i6, Municipal.
eseolor. Propaganda en ciudades y A obaru lAdmfirrc u'iaim of .Par.
cueduset himpbstab ec.d.
ropa Is el campo. Hoy Jueves "tin citadom a infor- I "Pero tal Retitud me explica par Is t, del articulo 266 de Is Ley Orgirica
icar ante Is comisidn especial del rallitancill Politics de tan obreroa E. = 11.del.,,nlr.t,,t. mile- de too Municiplos. Interenan a les
C. eF doctor Antonetti It' Maria 6 Ljo mayori- it
Ram6n Gabbs, ex representative, 1. C Petenecen a] Partid nier. mizate. del Valle, el me. Pli end. -imeicm tir.b.td. n
Viol: figures de Is politic. '-bart edicina mpe- ptireisosde Is naclytal Partld
G,.6.-_ed.Crb*nll..!d to al.que aJcalde, senior Junto Luis del Pozo hi. to que at impuesto Par, vents en
ra, nuncia que ahora at hace P state is social. s le rrebat6 I riunfa die de
matzo, y c3 consign de Ins que comin- ambulimcia, me retire, a. mehores
tice otra vm Se senate ira ul it Carlos Soft, SArchm vicepresidente
I' a 0 dan, arrester y aprehende Reitera la Juventud del de is Compafi a Hacienda de Santa
a Batista- ficirams sin Fducaci6n me r, a sum ill.
cona rigentes uttlizando lodes an !r1,e.5dl1,;Re1y yiMI-emblem; lor- ran I my r en latfic, tea Par eso, butd que el del P. P.C. on Harnamiento a de Distribuidorm,
X91JU-66an ;.I ac. bho crio- t1n. f1tZ--upc 6ri"cl6etrica Ins deJ6 ria General de Ion Trabojadores D,
a wast aligurim de Ion casom expe- luz ni reme-cidn if I ICentral Dolores exigler, el cumpli- .,,u,;Z dyeC& tIrl tbuLTd.S' A., Joel
I sin E Ins actors del sibado 16 Vel res de Cez.
rinsientales a consideraciAn del Ins- raiento de los derechos de Ice; traba- ew aperson. se tim.bit. A 'in"
titubs de Is Vivienda. )adores de dicho Central, Para que y
Ein relticitt. can Ica a b Idor. Rd" dT.b= ',CI1.:
C.anitfl de F-ied c le restart y me In manterigm. en Ict" re.. estsiblecida, en Sitios nurnerom
El I I ,_ c.ta. rginima.d. par I Pluv,,,Id 'y 514
AI_ a ji5D0 el model. qu, -,,an ed, h,,e met. cilas". 512
If de fibrocement.. Pro- n pidi6 ser oido .!F Oriodoxa del Portico del
Pit, ;arm gente bl:n iel campo. Otra on Is informaci6n del C. C. sabre Ortodoxos) de Is provinciadde Ma- rl- Ins cii-les Ion j6ven. rtbd-., I'clkitaus .1 Citepa de lisarab-so
prefabricad. F le a $3.500. sanitaria y hospitalaria. tanza, dej...s --taric t, mic.tin mis vmirgica Protests ante es larKo,,der In Republic. se mat -11 a
"Columna de plain" son Ins fur- I Rosell se dispose a citar a ]as heron at tempo que denunciam..ta -11 nego de su publicacam, a' Vecinas de Ins casas situadu en
a i nitin Put Iira el verdindem m6- 5"'u"n"': Salud nUme,.
adores del Ferrocarril que con Is presidents de Dependientes. Astu. )at En on citirleo restaurant de ents capital Ins alto. fun. El acto to pruldiii el people ministry del Interior doctor 'llemos I d a Irl y 563, se han dirt
Hermandad planean en Camaguey riano, Gallego, Hijas de Galicia, vt T"I mismo it i-itado a Pueblo cube- I fiiustpor escri at senor Alealde fe.
lonarlos del Minl5telit, d. G.lernaddis miftecieron an Hem tin, matintiendo, de Cnenn Para que mncurra a los actos que I LA Habana par su rapids, efficient
memOT12 de Eduardo R. ;y valiente actuaci6n en Is extinct
Is conutrucei6n de 5W viviendas ba- Asodnemn Canaria y Centro Ft "'fin, Jaime L6prz Secada, tam- camn-je d. dup.did. &I e6or er qbc e 16 it
tb.rt. Ines F.,,. depend- Is. tid.cli., Im senores he. y
1-1 its ribe declarticiones Para 't recei F. c ib. estam os organized I u, por en- del Incendio que me produjo en ems
cut- tellano. b Iitc c r n 16
Cas I P nindes, quien but& hace pocom d as ooo mi IscooGm. cis Alown, director general de Is Cartem e sgos 0, es Una edificiot; el domingo dis 26 de lubo
tst.r it,, quo "sin compete rmis & ft:ad
So tin -.It ... do studi,ni in- Treto. correspornal en Caibari6r. qrjucorretrI un rpf er6ndum ante no- General d, Pritdones, abandonando dicho mesa parz Dactibir, del Chafer; el Dire.tor de 1. Carte-, menor cha umb c e Is hist ria cubana. ultimo.
Incest obre is cortenfa del de- informs que dirigentes ortodOxiet del Mannsterm de Gobermici6n, el d, .as, .1 del AYuntublenta de La Habana, ; Fernando Scull Rivers; el Director de Contabilldid, Ad ej e I imer ffl-,,nr..
pendl Para para el que fuerx desigonale par el Pruldente e Is senior loan Fundora; el de Personal, Juan V I cumplirse pr
Caballero; gesto cr-o del "Titan e Is Recurre contm muna denerselbu do
ente a empleado en relation aedicarin a ChilIsis Una miss y ties- pecintial admineirsdor de dichho Cedn- Reptiblica. general Fulgenclo Batista, a pr.poesti, del el comandante syndante, Fernando del Valle; y el in
ou seguridad en el cargo. file basis el monument a Marti. Lee) cumplimien it 7uenza el Fueblo cubano, y en Ilcencia
cienion de to ministry de Gobernsci6ru doctor R..6. 0 HImidit. : captain Alfredo Men especialrapaii hom bre"
mociad it I Iola, Indent tan cuain parccen en jeres q., 0 Mo. a hibs FXBefior Josi M. Pri
gratmerin ue me d to el Enrique a Y leyes d C Y
._P fue .!so Lail Varela conflrim6 llrnphllljul I.-di. rural nos de- Is 010 junto at nuevo edil hAbanero Alberto Marticion Fernindez. its propletario
leado, a Is 's if I trav6s do todu sus etimp.ii., par 1. de Is coma Baratillo number 105, ha
de ahJ que me able qua ya emplezan a aportar dos I_ c m mmimte me no. m.nti..e redencion cu ana, Y I.. .111i.d., .1 establecido recurso contra In timede esuslow; picrime b.mb.m en Gilbert cinco millions lim prun6n con otrmi comptificroff". NO HAN SU p rrl,,6, q.ue 1..f.1.nd.6b,, ri el cual gaci6n de Una licimei. de cau do
ir re.. h.6sFedes; que liable salicitaido de Is
,,a eac in,
dertcho del patr6n sin da de gallons parn Santiago. Majoria dir ineludible homenaie dmeemif. Atc.a dia imei. 11 luk denegada. par
del obrem. H ovim iento civico-nacional ell DOCUM.ENTOO en Is grovediad. Ahora seri un dia Darlm de bala en In rnrb d Par el tilcalde de No e"-m; ar- derarne que no Ibm a ser explaU_ at y don no. az, senor Mario Cabrera, y por To- CentralEn '_ do 1. plus .Ila me ct Federaci6n a alculdes favor de los nuevos m unicipiosmbi Zubiaur de Armas, pi-c-siden que tado alit tal negoeto sina el de pass
dim. en be. Pilblica. T Hacienda A. F. d., y see el .1ealde, -hite Del Pa.
del"jecutivo municipal del PAU a umplic con nueste I... ecritriti,. en .1mulut. 1.
un PrOY0 de repartmalenion E3- P Ft dcbp ',r ru dermirue, par negne,of
Ft P"sidente de 1. F.domd6n do Nu a Paz. hemos rectiondo Una gedicnim. de I pem
,e nota que dice "Los qu Us retp-sablernente, reiteramos -5 ten
specials 7nt que cado Una paga par- iNuevo secretary del Ale.hls rdit.C b.., met,., Francisco Trfilflise de relebrar una magna concentraci6n, a be 'iticitid, municipal de Nu' Va t1- 11-insinte-ta at Pueblo u 0.
c Paz 't, ad. d de las vecincs.y p-picutri., de
te its to que me conBtm Orue Go z. el aecretarin de Parddo Accj6n Unt. Para q11 n'U a el 16 de agusto, a asu irtmedutias.
beriellei.. Seguro del Congreso tneim, jurmill. Mo.- la que seguird la presentaciiiin de las demandall taria ejecutivo uar El sen., Prid. Iega
W- S.I.drigu. est... do.p.elumd. icy I presId-te del ias 9 de la rocho, a Is cita con Ed
S. imund. 1. reum6n it, 1. c.- El doctor Hictor Psgiis Canl6n, hast inum 1pal de d,,h. P-tid. n I do Chibas,,edn, el Parque Central an que am in
. altas horns de ]a m:d jl ,.d 4 -.. bj; wlmus p.g.ra. par entru.11d.des
n -to I he),, juneff I,. tonsil, distinct, cuestione, relocimi r Vi,,t6 ]a redaccitm del DIARIO[Germbn, Cucto, La Maya, Haire, Ya. lpropio ttirmine, declaran de mind. to a 05 1 eres de Is Immb.r conto se establece en In coridiTrotim de qu, el esms. no mixr. do do,
mi.16 ra I DE LA MARINA. en in tarde de a er, I ra y Tigualons, ei Crntbo, Santa Ld- ternamante que no han auscrito el u,%en ud ]as dirigentes 'a' y
del Sens c el Segura del Con- 11. Ftderadd6m Y as el men., 1.nn Antonio Grandio er. Is y Palmorito, en a P-m jdocumcr o hecho Pub]- put al,.I. tle parn a esignadoz. At prapia rnores es it,, Is, causes de buispede.
Pon T -ute it, c cu'de[,e em .1 Pueblo y a tits dv que no iene Is menor intenclon
fie,. It rgiwizaci6n de pai-tid... secreetnarlo de estat Comisi6n dispuesta, el 'Cori'vencion de Nurvos Municip On agrega Grindio ve, U
te"prementado I be Sectorial par ra I Oriente,
In renuncl. it. w. re doz, prealdc 1. Prime y otras muchas localida dii y )efe5 del PAU en Is provincial, In P an ... ,, U negarto cD pantoda.
Los que concurr(Rn antes del 10 dos Ultimata cargos. can caricter irre. Ejecull- bQ uv d5lenten ]u num- ..iecti,. de iflaqucs y acusaciones Is b%1- P-1.11 p1reel- ,
. ly dcrn,:,d.:P7.: uc in, con resonant. 6.it. ..-o qn, all, do a I. "a
Ktaquine, tilmorzarim vocnblv, ,arm mhor-tes an Gob I a I m.s tituna, it, li -ta v Y'al githerrador provincial, morior Fran. 'I a Ctiestitrio. publies p- clegoo
d roar, en c ano 945 con )a villa de Punt que fienen de sobra i d a d t e C 0 cisco R, Batista Y Zaidivar, y contra tn1d, it, San Lazar. v L llega
dente en P.Incin ZI La Comlml6n. RI acept. r ... n- rillfillll- turn tcrainro de Antonio I n6mica Para P1 mant-irmento de que han permanecido en
capaci I go hasla I Con-te- de'C.I r,
M,,e,,, turito, ,ne me its 1irtm propto conto pdra coi Ins Ricaldes El president de Is Asociacifm de
no 5 1 del dixto, P.96. e.. a iieeetiurl. I Tambibri en ]. P-87"n't bm". mpro' sit' "'a" it el 10 de marzo, F-- Ms. L-I., 0- Be,- C,,gos de Cuba. senor Gabriel Ferbe I r.' lesignado secretario provisional a I in. se eaY;,:M.nd at. it n.n
hem e olt6 prenda, coma de a Una 11 c t,, civic nacio-Ititr el Tribunal de Cuentu. en mu "onto ci-d. iges. Jose Itticins, 3L
e..tu.br,. I anterino, at tarriblin comisionado Icstitesque no han contribuldo at ,at eneu-nado a blener In apro.'d dc do, uls Lopez. Mario randez ha solicitado del departs.. pin v 1, cuya act acinn dinfans fladull, Y Ant'i Frra'arid- ment, it, Gobernacagn peraniss paira doctor Ricardo Gamin Birb.. y h-. ostenim em de In mismat y de 10st b,,j6n it(, to, pryectos de cre-tim Gr.ndin no., dt- t.-locc, ea it'. g .. I Batt'sta no t"re n clb,.r I dia tirmero de septiemL, Impreau5n del toftirmador still'. do at !r,.d,,, 1118.OrrIente 'a' sl I-cuentran atraudos en I dc municipins y parn mostrartion Ins rdiidn od,, por nuestm c-m-'d.d.". 'I b.,e,.na -eatac,6. public. en fn-r
D'Ceri.c ci q.e cl doctor Antonio fine Arnmund -to f,. dima.vtoligeeicnies Para rcnu telegrams, 11- inababs it, ,ci r d, Informaci6tri pCiblica it ionada.
Alrims, AIla me hit relurad, de ral.l.n.d. ou'lain del doctor Pugkx. 1in s ItIona comunia, i tan fie Mnyjigua. en Lat Vili y iC 'Pedi. e hr. it, edricr,cm, Faust~
Para In, se stroms mustituirlo corrm d as .1 1 11 ..... la-, d, In refet-ad. pit's sprem n a en su opcertunid2d darlost Carn.g. y, rflau,"s an-it --Ico. d, oral sobre Ins Mareah Anipli. Late- del doctor Carl.
rh or 1. At aid it Ci propic art, Int). it ft.;. -pirn,16. de Ins bit. Pbie; q.c ha i,t. as op ....... que rNDE. EN rMAMI T.pi. R..n.
rr,.. y ,,, iih-ts,
'P',y 'n"diido corills it, la ,,,act M t 1- 1, re-istrailas Y lihres D,
'"b do es-to... y pi-,t.- 1-11- d 1. .1
Quint. el hbre par. 1. medio. inIL-ifilcei Para 6s d Una exteriss entre--Lat
ruidam. J"Int El C no dr-c" -1-; deadeft a ,,I p- t1-r- d, In -11. 'con el alcald
iininteg'.. I~ noLst-nic, p. ndo, 1111,inid-11--d. Droxiono lun,,s 18, 1 4 Ge. sefitir Del P.-, el it!r;:Pma 'r-mu neria re- as J, "., de
art, 1 I as ofic) is -1.1 oberna Municivl.
ifent in, El it,- Mayiiq;.. etitl eimecial Is I, it .. .... su De ni as .1 C d-t., Carl., Run. mf.-6 cite a..1tiu cran un Porto con Oren- eistan te'rout.. rio 1111'41"A" 1P.' a Lon enn 1 on .1 d-h. aj.,C.ntUItjo Pasco Ila 11 ampliamento sabre el
da'd'', Ins setin ads a informato6ri a on, trivado
egos earn ru I limmentrue.t. illcib. de mal llamamunt dos notifies. saints de huespedes v an.
M ap fi a 'O po tuflidad isi 'Pu eble muy jubiloso eper.nd' cl 'j p l aismlvttgia; de ant-ris- ... I eord.d. ..bc 1. randif
lntc,.. el *.unto 1. a,,cd.d Uci6nfa orable creaca6m capializarse con, it, it cion propuesta a] rui-I. 242 de I. s das, contra lom cuales se fin mn713Pat I L dr Pr.piodad Industrial. Decre.
ci nfuegu.ra. La Federaclilm de Y4". t Fda t,
or on' Ir Una neresidad rnuy, bu Y agrelitin Ins shores Grardio r, d na bauda tendente a sur
en it, fads ci a t rid. linnin-c- y Lost: UNITARIA DE GUARA t Ly d, 1936. 'runt,
corpsirmiclonce "onbribram no ex co. Por ostarse 4 1461 W distrihuci6n do ]a riuevcj y fireman to presides as e tan aort JUVENTUD '805.td, 4 de br,l el" culand
, A ca ac a cone unicamen. estmaje; sabre Is e evads
an it a ties El A' "De admitirse emos li-ricis y cantidad de construccionei que se viede pocia counts en Is Perin 4ici s urrirAn
- sU7 no tiene capaculad Celebr6 mesi6n Is Juventund Unitai-le'un.re.prescritan e par en I Una Oc
Su Aqua Mineral Fluorizada "SANTA TERESITA", qua cienti- "'on'. F quen d nen efectuado sin licencia previs del
paho In, dvleg.66. de vIteral-, Sit- mccal"a" P I ru Inlisl at cro- ria de Guara, 1. que P 't.d.,e,, .a maress, rejus.
cledad Andr6m Cassard, Asocinci6m I cm' inusadiesitim.i, ir.l., v hares, v un epres-tauv. de Alquttectura y Urtimme le so recomiencla par suis resultados para la Pro. C.b.11ccet C.t6ll,,,, libertarse, tendriarnos president de di;ho a d sin sabre el funcionanuento de
H.blarmi en Pal-In mob,, A --ami de C.I.,-. r a at.] ... 1-6. e der juvend Orlando eyes y sec'e- rm-non In, Ins cameras de fumigaci6n en )as
vencici R de ]a CT
C it rg
..I.. y etterictim. q., tife too n de 03 CaTieg dentales, so solicitan carriers con S.rjednd ci 1-c d'i"'m at; 1. rf-am La f.C ,it. h. toc.d.
a a inqu," ", ai,,ru de ttiloam s.b- el d,
clan "b R" ji' que t.,no .,garizador a Santiago Muno su 1 n mitnendos,
y CAmar de Comercio. C
I sector azucarcro y at Interesado curniones propios para su closenvolvitruento. curnbaflan In independence de uba arordii respaldor ]a obra que real, a i'a n'nr i cimbust,11c, or ammlib, Ues ran Ins viviendins de porn renin. Y I de Ciiispide. dice 1. ugu,crilc 11, anIgn, In vid. de Ins nacnorva.,,j actual G.bierco. _acudos U.111lud d, I
"C.ML16 de C&spcdcs espera conf- o pocos de ducen gases t6xiras par 1,
.on Para concur 'o, turg _,."ol"'.
um,,,,, ,, so 7 it,
Batista sigul6 u tk it itstambicin; Be- -91-In shcrit par. runub., 'r, I'nIU"-b% leitperlur: del .t'.d,r
A 1. ..Joe ..pcr,, 1. '"Ica e'p I ,-rios Libres', firmand, el mehor Wal- P. cc,6n ..b.,l MANANTIALES "SANTA TERESA" courilic pios se esgramiron n-' Industrial. con-rudo en Matadero
do Valdes, prowdente del cumitA pro c Be nos contemplabal
of, in inspa, ades Para e, x ucrial: seolore infracciones, de co
v tiwtiu Calsada do Bojucal. municipto. obtern. tt, t
ines. tin s An loopt.. at;t asunios indus rifles. y sabre
nint'.. I to P.,to de del depart..
.it ante.. tes do seguir. hemus de expQne, j(,dj I i ago, prop""
mut ioteriaa my AHORRAR... -as
Kil6metro 14 Rancho Boyaros. res ocien .0 so I monto que estan ct,.cd. 1. euien:
PCan Bermuda Y M, L6P,,. Man-, eclegriian.,, .%,, i!- discutir of derecho. ra.ral te actuacnin delcnu,,. tie net
it (do 2 a 6 m) at .1. d. er libcs, iabritrmm ,,t.1m,nI, tidilsttid. p... el traut.
afticipairan del almuerio An ten itab organizando Una se,.ndii r-c' 1-strit cap
Deming., Orenclo Rodriguez. Allie. vencion de nuevos in a as, en I miento de estas questions.
grii, G.-Ale. Puente, 01-11., Purta Brava, a fin d., rbustecer ,dad o propio ocurre con egas es asegurar E L FUTURO Toda esta labor de Is que rindi6
la alidades que se merecen sello Purl it .]]ad. inf.-e I doctor T.pi.
personalidad de Ins -rto flue 'd sol. herho, isiquiera a, red l Ruaro. ha tenido nor inmediata con.
int-im a nor nueves y readr P", I, I'm r. de no et.c duip.,st. sectiet,62 el alza en Ins recaudacio'oe 1,11"lo I Arpresentanto a Is Ca ..... linear enclavizadas". es, establectendose, Para Gobernsc
n oms a del Piro n Municipal nfras que j2mks fee.
FnUtor' de varion 'to, c ... do-s
que hiuan. de Iron' gu ladas.durante ]as indministrait, an"'iiPlied. Pray, tenct. Ret;paldo file alcaldem 1.11r's art it r,
foe "n. c I P.m. martla 12. Per., r.mo so be, led" Ion .1ton publi
'it N' unitarios habancros I
de ,. 1,eh. quedarran aspen i ns
torgarse permiso Para ellos Forman nutrido Comit
por el Ministro de Gobernaci6n al gobernadOr Batista de IS Asociaci6n "Por
Pero el proyeeto queda en pie N el I a absolute maytirl. d, Is
,cfi.r din If" in-a-p-les y -Ifla it, t"mma
no d-sto c. a- pro- Cuba I Por F. BaLista"
P.,amm"de ce ebrar Uil convencton -I Pirtul. Acci6n Unuarin la
dat 'a del moyinuento civic Illic I En C-psn-to 102, barrio it, Mricionamos at comis-0 y '. it. o, io, ja do La Habana. .. rate a, -rstit-0 eo Is mr2da
xc acora que IIPRRn b,:
d, I us co.-tit" q "a aj"r .... d.r.. rsa a, a '0 o, lu, osp-s EP--Pue- r, Y
en Zis"It,"I"166, Felng.blu rn a,,. m.y lurid., el ioroa'.
" y
nor ra cis Batista Za'
R-f-I Y San Join'. n- es- d-- y dcl Pr,,ndrl, d -,prtind.ent, demarcation. de
Por Cuba v P-1 Batista ertnd
is totintel, 1. m-eh. dI -pctido 1;i lj, I,61blaca sit martecurnient, I qe -re form-do grapes en 1'.
10 1 14 6 C in .mietit. ci vice, que tendrit por la!tto, an m.Uv. d, t.qu
bjct. iruiutl diur -n-rda In Na- t-, ,,te dir, dos contra at, admon- barrios dc In rap.tal.
11 coal. ACK El local too bl]nc,,nt, d.,rade
P,6n ireiter., e.rl. P ... Idmail C, ,raej,. t: Pro
W P M UbI Ten 'I Ba i t ituc f;'riman dichn pr-uncia- on cnsn., n-conin,
(lot av.r y n -,Pald, dI c fit
it, Ministro.. In connisi6ri de IuVmj- a Us, Ineras Pal'all. a'. -forms'
nnunrt.. dr.ignod. at f,,t., .1 Con-: nehm" Batista ittegursin 'b dpl, eiun- I
sejo consultivo y 1. P, en tat 1. de' ]a provincia -nt I Pe,d-te dli'Vin-nue p ritic Pat ra .
r.,,,n que fortniecon Is, astai-n- itrigidos d,,de one em P e. It', C2di ser que Ud. deposits un peso co r ral. senor Enrique Escrich Tamres a bto Is a Ins 11 unt
de onas barrios en ser entidade, 11,111co), quien actualmort, Is rigv su cuenta de ahorros. esti fortaleciendo coma h b n it
.b nobernmin, os barrios ion Flinian el respaldo at gobernader [as bases de su econornia future. 'Inchm. rries,,. costa. 'hi)o de
,g ,a tom y .nviene repetirlo. 11emecto., p-p- 1. ri its Cambul : Fira CastFranc sc, Valdc, HeLu Martins, Puertn de Gripe, P a 'os '6-ud,,' Prl 'ndcs, Marc
_n Cc z N tiruca el.
Esperanza, Bahia. Honda _-5u'U_ Melers del S-,, Q.-,h. "'in r". C' 1,, Fuentes, LU U;
c16n-. San Dig de Jos Bsn's B A N C O G E LA T S Stine"he, En,,,'
iia Cafunt, 1. pr-ment Swiain dt, tan Vegas Mariana., In., ue Prieto. Miguel A.
P
Catalina -restitucitm-, a San Antonio dt, 1. B.n., G., M-Im- Felix Tannaya. Abelsrdo
N Paz. lju,,l 1,,Id,, Boadii Y finalmente el comoddo aboBii iinnambuin reatittict6n, Calnbr- )',f u... t m In., del PAU ed gado ba.vaomi, fundador del PAU en
izar, S Miguel deI.Padr6n,.Arro- 'Id' e1rL. H, dich3 t6mino y ex candidate a re.
y. Nitrite).. L. H bans ; T rrien- I-, a d ban.
3'. 1prementante Carlos M. Fuentes,
t 'a M.1".."': Gutty a, Ct,
-cirt-m.- Z- dI n I I Lif di-tiva del -Conut6 Par Cu.
MAYIJIgLIR. C1-1Rt1aYRg-, Mats y Ft YfpOra Batista' q-& elects e.
Sit.to, 1- V.11-; M.j.g... Cet- st ren
pedea, Chatol-, Sb.ni, At" Presul-te. Ablndb Bonds MariGuaysbal y Vertzenl, 11 nez : Iteeplesudentes Ampar. Esp,t4i a U Agramrartc. en Is provincoi nitan. Aid. Rubc,.. Jos, Gornz M,.
0 S ciurnigueyaria Job"bf). Ve asco San .u
S r,
Jr Jj1VENIL Z-and. Art. y Robert. Fuentet, Coit--, d, -respcand....
UNITARIA 'i e A r1o R.djruz y Eler.
c y c, C.ri .1.
En 0 b.,ru, it, Jc.it:, del M, w, Tapia tesr 1. It dad V
de, Go~ y Lidt. del Rio. dreotic oris'uo'b an .m 6, ins, de po I itio doctor Carlo, Manuel Fuern
13, 1 Varguardia Juvenni UnItaritt', que! tes C Ilnzo: delegados 21 Canute
,.'.4.'.4 r '-M SA NDO W pr-de Rant Pifeir.. coral. Vrgilio del Rio. Jose Betan.
c I y Jos6 Fuentes Collazo
A DISTINGASE 9,0
,4 jForman parte ombitin de dichol L. rl.,,6n de vacates es muy ex-tivo: Enrique Prieto. Mario Ra-1 Ienln. -qui aflece-os .19 ... s de
b.cil Vicente Martmez Robertof 110,
I, !% anuel- team. I P-qu.t. Etipmas. vud. it, Mil.r6, Maria Luis 'Jinitime. de Tnsfa,
Carlos Tri ta. Eduardo Trials, Geor.
Rosa,, Boro.n.S _M r a
Afio cxx Noticias Nacionales DL&RIO DE LA MARINA.-Jueves. 14 de Agogto Ae. 1952, Noticina Naelonales
rM ac on 60=10 lammuDo
La H El. dispensario'Aumentan sal rios a los obreros Prki'a fi aEfe'tuardn una reorganize i'
abana
al Dia lRral. Gispert" del empr6stitol e, lo, penales de Ia Repfiblica PRMVERA SAN I= PC 4
del Ferrocarril de Tunas, So As!
La devoci4fin at Urbe Fl-tian en meonftraeleedesdewtednedergiarte n hea. :
escala del 8 at I I por ciento to a to grado can mimes am.
-oplitia ,c-i::. an el orat rio del JEnvian ropas i, zapatos a Ia pristine de Pinar I I
da -buen sem do R11- $250,000 Ia Caia del Retiro Ferroviario! e Plos Y ventilados.
It .. Ia Ligii Co tea el 'd $35.0K W del Rio. Nombran nuevos jefes en Gobernacw-n:
Can ac afrece una miss par at mi- L. CTC Rcaba de 913tener Una nue. I Adenite: Nih- int
de IA a cornisidin, Neale- solo Una brave conforen caIebr6 can Mlalterio de Gob-nae 6, lr,,Ier*, y rnedla ,it
Lr.ylcm derl mini.
tar pre imt-tretaid. It onte. de Intitu ein at dia de a: Suit hijas Vm I&
d. CoUts muerta reclentemente. mil dc e 66 social iw a a. 'er SUpreltio too Periocil ci. vida
in. Irefiare Blan- Memiandez Atiende a laa personas as "a"T I in b aSide .1 a'. J= coup ... "El Fiscal del It., at direatm, becarin.j. all uim
tuccatioque-clI6 motive a un IUU" carentes de. recUrS08 doctor Arturo MJr6'o det, ,A gn, Ag 6 el x4or G.Lin qua sola- Pena.les del NUnigterio do Gabor. scific, Alberto 'arailmder IRS un colegio relitirloso,
BE Psalm. las clue clooliuril que a ca. qua tuam beat. Insee pact, director
10 53ciaL Un Paco tricks de sensibill. dor r. me.tM sida ardent unit InveoB. enibarearit para Oriente as M.ruN, .
rearganizacibn qua Ia prcip-c efec. a a atarturde'I'd Y se darls, Praporclones mial.- El Dispenzarla Michato "General Rate organism. am-dre .=an- gad6n ecan6mica Paris I I cuentras trabajando arduamente an 1. gwrda1 d lwtitutm Penales Heredla essi. CasZ"Z6
a.. rimecial del Ayu to Va)ora Tolb 1-3103.,
a nd-1 uJ co"dde a do I Furron Byer Invitados a alm.-r LU.r an lodes Ins estableclanientra, do L. Habeas. n
to
dor I'" P111111d. babiaBdel .1rd dM.rla r ramo UP: de I
a fdu to. Parque Bimca Mr- Giiiprt", eatsiblecId, pur a, 9*brn,- Us a I- lead br- "a as I'm 9 I,. a
Ins qua P _11 d 1,geol6et'nila"era, 11 de.111.11,r- piaoj, imacv,:,rU6d. -be "I Par 11 ge.- I Im, ponales de Ia Reputill-, :n &I. h.. no J so
cuna de coas muJrr- a t a 'a Zp'u"-" t-.' l1acdsmill, pen' = d P- anchin Batista, an Ist plants ba- anZd Ferroviaria de Cub lite u 6 us an I ce, an
Is sencill 7 Is bonds d y I& 'T if to d rriniSlrcis a cia I, "6P
,.nria Pia Ia del Gobierno de. Ia Pr"Incla, Its Puso reaurso dernaindand. umentu A as ace arienda, de Obras N,- 'htam' penal cubano, at -feet- Y I- simp.d. it, doctor Harmid.. hEn old. d=g=
deals resonant o .1 It& ri a bar desllr, d.o, do 1, Pre.Idenai. Y at pr de los Prapias sanclonadus y de Ia qua par dotes
"I pelsor"'Ies Juif Ptdes -deti'li-bi-In clam
clud, de salar Us contra Is cit t Vtb p6biletillit arlon a] nistro Harm do y as Sig in.
Q res a service a dern:' a A A..I.gom .1
Maen a P ado. qua no Sub. 91%a. -ficnil de prueba del ComiaC-i'lYleritl I. r.m. dev-16 ci- q-a leniclo licence. st. g.n., ad es.- aulanl.Wraol.
Una gran necasidad, pues an solo dos I a J ar an d J., d 'Ib I" do Ia Comisi6n cit Fornarto
mg al' "-rtr d P Sas"P-r1=-rr rar-,' UP b ... do del ,E, Balart. I
t,, obteniendo umentos an Una kinai. p rctcPdde erc.tranrela nadie absolutely, Regressioni aerial a Surrier de Defensa Social);
ser Poc. parictritntes iJo a D
1.3sirstimaciones. as gra P_ escals, qua fluitia entre al a y at I mento con un contador, 'tea b 't::1 L., liall.dista, conoricron qua de "Pontene cuarto a In qua ha encon. Regresaron loo peric a rramendi Montanaro, Ia
on ruestm L dias qua Ilerva funclonando. ha con I, Ministarlo Pam qua actu nPonju
i3tro. S.brenriea 11 Illb,6 un cambia de tr
d,, Pers. ins So nos van de Ia ]cuado ya ram do Solent. limsultas do tenw. signado par at Min 16, d in hill." del Mi. it
do reau.... c 'tin tip,. i, Anamendo: "at tengo at fir. wisteria de Gobern.ci6n q., a a. close sexta, secretary. particular do
Y
atrincidn.ein cuanto Iro rculta 1. h. parsonai carentes, 1 PorSe Este Aumento de salarlos. me P63LLo do cooperar con !,I mi-ficontraban Practilardo inv io- su.bm,.,re lubel Sent
firl.1 it an los Ayuntamiento de "' A.osek eista, jets 4.
in dad.,, n, advarti, que In h.-I. ban aeudidn utitirar Ins servi que los obreras go ganen names y has. Pide. Arind. a :"IPIIIL.nel,y q.,,:,, fech nistro doctor Hermidn R Ia, ocia, nea
one an an 6y Infl's cial de Pinar
cum in $150 r1cig 1, ILI an marod a mndernizar hosts do
im. a). ce,,,*,,cIn. C.El her.. pa "'Xtan
Itu. j. lid at 'Directoria do In, del Elocution ]a escriturn am In, ton IRS CLrrunstancim a istema car- de Is dc. jgnaclcin do los nurvos &I-Arl Rio: Bartalo de Cardenas, left
dad I egancis d quo se vista noticlicos qua el mismo free,. a.- I- dessumen I ,eRfd;ntir.deFl Inde In permi. 7as y J.vallErm'. .ma -rect, net a 1. Dalrg rl n P'Pvm can;
I r arc a y alt 1,rrod'cp7mv.i 1 'nlfFlrrl 1' b-1-1 lubstra, del ornf.r.6st to Pam celarefore, Cuba' mides, Ambos Pericialog So nc,,n- close terrain Negorisdo de PTwo
G, I C
a Re ncia del Connie de M r-d "arnmeteremns Iran redactando at informed que eta Augusm Taboads Bernal. Jefe c 'no
I pi Su Ciltimo servicto fui pletamente gratis. de as cantided recibiran at 8 par Tramptirte I
P up Ia pr d c.iento do incrementaci6n an sus oa- d 11, pagP do too trese, velteranoa P.ont nun.di ic.ndo
in 15, Parrumece abiarto at Dopamairio ru, a d u ristribucirm do to, pe., arnn at ministry del ramo, doctor sesan. subdirector de Ia Prizi6n PreD. as do 1. Liga Contra at Can- lodes deraci6n do Jub lados Y'Perol: R, Indepentdoncl,. nados an equallas careelas dance qe armada. viricialdideA Ir'leni
los dim hibiles. freciand... El dolega.doCoblern Incil-SC.-en diocese ratio, "Idad cnl-"t, I hcin.mi,,a ld4.e,- J.I,, re.1-do, Arman in
N.ciona Imb or P so r.t6 sabre In nee
r, Logr6 aquel afio Ia .'a ei6 .,!III do tan Iwd 'J'.fV=
ecinsult.. too ifiro, do 8 10 proolde Ia Faideraclon, Illicar Ins obma pilblicas an lea c1cmde 3e facillto I barg- ap"M Par be airs pre.id ecialas a pro- nexia.
ilr I,r -eho' J I par' Negaciado de Inspecalm del
caudaelm basis antonces. ,_C Vf las provinclas y a[ close.
I.- ;Yc r de Cuba, visitairent al Mi. S dv%
periodistas 1'griL n.n1r._d.a so r vi-l'a"' itar do puesta del min stro de Goberoad6n. 'Registra do Extranjerm. Todon came
los adults, do 10 Em qeAeR a lievar a Ia pr ycir meticlad do penadus. y ev
UP milagro cuyo Secreto astaba an y A to a nil,, d I Trbl., par, P d'rle T51e de reanudar tax obrasletica an rave, is fern
a in 1. sure. de I. ron. promise "'dad A m:
Ia a %Qu6 En total a cancederc distritionerile Zl dodo par Ia Herinandad Ferroviarl,; a bi:_. Pa. qua an Is c' tin a into!. H d I.
onrisa. Como ella decia: jatiuihdrid so ..-.air- paradl-d ro rani Ito m d
Cub tuac, deade ]as I u I "'
importance puede toner consaguir turaw: 15 para Pines y 15 para adul- do P; :L QA'.a deuda a dicha In, Sol. do A.d onent. do I. ep
momentum Ia mis decided. Prcm."T1IaiaPP loons" Modernas & A 6n
In inev table?- Sin dome cuenta de t Do. to .,al_ei ?descontacim .Ia correspendier
lci.,n de Ia central sindic.1, Wartin El Fiscal T.daf 00c.t. bit a
qua to tin liable es converter a Ia La atencitin do lon nificis esti it a mi Una ap-lable van Lajj P. Par 'a d' 'u'- in ual result impossible, resit.r S T R I N I H IV I T 0 1
entijer enev :1. Iuca_ mIPP.t'.dor d.j.d. de in. I Ayer conference extensamente can coos trmladoo
n.agente de Ia caridad. cars. del doctor J-6 A. Vr.isrss ra trabaJadoree del FerrDea-il i grosar an dicha" Y ecretBrio de Ia Presidencia, doctor **T..bi6n iesper. PPer. Ia ran a nos, I der pagar to mumpandlen .1 re: I A r R e.b.. d**
Pam jor h. do M.- it _"' a fin pp' ridess Domingo, at fiscal del Tri. ps- terminal. Ia c1ml icac16n delo
reverse ex clamente a Blanca a- ClaramunL, director del Dispensaria "cato mas de a -to a los Jubila.,bu T. y su m ejor rem edio ...
n6nder do C2uw. Laenuier qua fu y in doctor Rosalla Arnold AbmC21; No esti intervandda cans. filor, do Pat S Prern. do JuSLiein. dect.elpobiacibn penal, an general. segua
act A cai do. y perad.no a" G a r, ia dU 1.
slempre; a-en abor So is ruerdan ly a de.l.os adults, IoS doctors An-' El administrator general d 1. f El it tular de Tr. doctor datermins, 12 Ley de Ejecucion do
todos Ito, quearecibieron I regalo ge Dur y Mitrual Gonzi;Iez Poll. brica do refrescos "Orange Crush" sus Port ... -r.. prb..J oBd I-, J11: _,A preg-rilis sabre at
do au tr Presta Sits ar,ici.I a. at Dutpraa- jehor Domingo GalAn, visiW at .,ton sitantes entrevistarse con at Mirus, Qu nirridialen Santiago en may. -9 nd d y g. re-, E I tr m.irdinario aria modem y mi.
on rR:t,, Ird",ido muchm veres Li. t,. do Hacienda fin de buscor un- Ir cl i mi. seeturo as el LAXANTE-TOob de imperecedom valielm d prinnarl
D, rio. como secretariat, Is saftorita i formula paris a[ pago a antes 25 Ballio a manos del doctor Mael Erins pirlaim pla
0 Po tuoudo Domenech, dii. at Iiinut NICO "BOLDUK-.
hi Im homena)es "' a on me: Vociii.s. call poor.. del Supreme qua "se estaba co= Se inform a lus reporter
in]. C. donde fund6 obra, S, 16 E, S do a ha ervi I do a In pri.sient provincial de Vea Ud. por qui 861duk es mejor: B61cluk (fabletas) lom
mari. I io randim. an ni ,ud.d fin El h-timaje a Euseblo MuJal ctuido constantemento par telefcnn o
b Hablando con ]as reporters s para a, a ludYn, Audi encia pam i Pinar it I Rio. rapas y rapalos para do al aC03(amc produce ]a mariana siguiente evacuacih
a[ doctor Vaciana. qua c505 5 r%'ICIDS ind Trab.jadure., do del suce.so". IoS P r r ca I I it, Isla 6, Plan, normal y franca; no molest durattle /a oche, par el contrac Dan beca lea IcatP a S.lud Y S ... in- DI 11 rab-'ci"Vireardists,
hor6ficas 6 esm divines i ra6dicos. que compronclan doble Clin it
,-I do Ia ,men ,R
eneetrui, ,yh r on una mano Sin 'ativ. as a P
ribichr: cle Proincia de La Habana 1, par., SnnttRgo derin ba, para 'un; 1-1. do, tractor, moderns, rio, favoreciendo los process digestivos influye en
Higir. Y 1: Madmen Pro r en E. U s
car... S como 1. Federacr6n Sindi .1 it, Cu tin equip de refrigararien de 000 domir
q_ so I etra cura de IRS reform, tudia Trabaja ctr a, p r.pas y Rpale,
rL te y dolornso an -bien; no establece costumbre; no deprimc; no irrita; NO
Ilue. it I. V d a hP dabiles, S-kran r0raii gULA Pam r5- dores do Plantas Ele I
ecor an In asi- 1- A an recoviliund. p- r-Ndkim an B.00. F" naimente, So inform que I I- OCASIONA RETORTIJONES NI EL MAS, MINIMO!
laipmviari. IRS no,
virtue social do aXr demu-te. ittdas a r, an can 1. h .,StRrua'IhjcStorEIc qua In Im, ,Hoban a facron reml DOLOR. ;Esto es Ia que B61duk hace F.
dos cubanos Saloniadora cubana randira a su ma. A)rr furron recibidos par in I i ... ri-, par. I.. ha
Qilo IRmIn6r, supon, 1, miSmn at cioricaVues as monster =c 'i tr I Ira- Pr, P
in par. ronm or R r at aniversiurto adi de salud conno de enfermedad do,. acrat.ri. go .... I do 1. 11,11111a I ... Icprr,1mP1f 11- b1laiie-, do Was do operation,
an pre enci6n a higione. par, lue- CTC E.sbi. MuJ.1 Brnill, I" a- "I ourmbr., r R r. 1-n apa rit I :, ai ,. a,
nocirruento "'a e _a, D- id AizPrbe. Lisandro Tamb- a,
res cm hocha par Fin- 1, atitablecer con dates concretes 1. ,irrs.
idm adecuadas par, n. prlL Son los Drei;. R. 1,6pez de Ia 6 Presidic, Mod
Ia, an 1. A-darri. do CirnruS do ened labor cial ant do lea destinies do IR Otero. Enrique H. Moreno, Arer2ndo!'" lta .emt
I. Sal a ird u Je a Alberto Mir
int. ronclueflones sabre rl dracubri- Ind 1.1actila md Rl. cort, Sindia.1 Cuban.. to -a Afc .Ilk ... a
r a I a qua velando per Ita.,3aludoe E o rel;br-A "irmareryan do lot sabre il Tocim ]as directors ganralex del
,ent,igi. do 1. t,,bc Ingione do I., Inifts ad. d I Ia Vega y Z. E. Vida"(1 d 29 do le, n Ionic-, on ',,rT,,. I,,-lectn de Ley d Ratir. Pari.di.:
smaril Y a 'lau3ura del rurs, do da pravincia, -agre.6 at doctor Ir. N.r.onal. a las rue a do ",an", I tie"doede h,,, tiorep, so an
FVe i:n t.v. I g.brrnPjdrr,,1,.,,h,r .L. Seraj6n Cultural d, In Fr. I,,_ a as at. do,,n at Congreso,
In Enciala do Verner. qua tando n iv '. R "P.es el d
do do ).I Es drS Unid- t.d., I Mas tarde Jef I ESt.d. ra,1.
ra Poison Batista I" to' or,..
r-1JjiIP ri,:-lual da 1, as "blecor a D, ,onsci- b.na nuncio Rr. q- dcisci .,.f-'a ribrerm do ]a Rapu blic a I-S Orlg., I,- L- Del. I
acilen to ,a. gmt.i. in recu as sufIcientes Incile.,,atitnincia inm ,do bre d a t;,d,, Benjamin Perez Herdia
C 'in. Pero n una griin arl ntad, rainci astu, or an lea ELados Uniclos duran Burci NaelonAl.del Transporte CI d,, Bened,
ce to p I ..,.
dund. nt, do 1. Be. u, a itecideenic. to 1952-53. P, ,ra I prnx en s2bado.
PO con at presided" R I him old. c FI pa.1dnt, do I.. vateranon
Qcellos el doctor Zonen Eerm arde, mnv ado
ESTADO DEL TIENI public. general BartiFt.i, quo susten-'Vid-d
is 1. tests cl, -r n u lu-0terno (72ndebat. orafesor it, Fisica tr.,bajadores del Blaque Obraro Uni- F,
", Quimica del Instituln do S gund taria, pertenecientu a] se-lor det ,-,drntr del C.PSrJn Niidinuil
gatsern, de Dispensarios it Pre P- r, eletanos, commandant Manuel
0 R _IN_ 'resencinu do Santi do Curn Y el M,,,Rl,, Brinierman. estuvo
nBSERVAT ACIONAL, M. I d.d., R..l Love, dkol V r"P""", fin de tratar do mar, er an 44
0 Medic.". aa cRi "re- specific a de constiluil
Agreg6 a] doctor Veciana clue Ia cialitsin delcorazon rorteneientv aI
ma d, C.5a Blanca d (-,.nnl del Transporte, q 'I B"6 N'ban.. 13 do a a lendra a lea patioduitan
Sl.b at., .,vital Municipal tip ,I .ran In dic-occion de tan impor- b a .,nrpRdid.n or
Nato nficial cm ridindic del niedir- i vririon que.dis enia e, central rjru -l .. do, r Vidnud lut
dR del mIIi-I, Do I Is u, .,,e,p.nd 'I I orv. S in b 1',' C.11,g a A Tarriblen I, t-tara I pr.bl,.R do c I r ronel Enrique Quifiones
E.t.drn1ml del H,.p-Drd, q.l,, r, n Ica de Irabajor qua ,Id,,, Lear, ""t"' I UP""- 1. C.J. del Bell,. Y 1. rontribucion I , S v, ultma vista RI socretarto dr
'I cit. sld d asidencia. pidiando nudiencia
it'ir, harm at norte has it (nima -rgaiiizada
("olf' I :: Ia misma, a pesar _T, I.S -t-an., an I Paida.tc
In IP, Grand,., LRg.. It- d6bll,, a!. ,,,,ti,.d. ril.ru-111t, nifi.s y I,_Lnss oblenida.% a Ira- d 's r r
l6rm'[Pus d, 1, C.ncP,,,,-, it n'lrs Ira "'a"' datita vatz -.,n, dl trait; IS bl', I
it, it, cigo do 1. d.
I-P I-PP 1 1-11 boj.d.-s cro dos- P,
indultas y llrvando re-rds caladoti- I Pro Meloranniont" I It.- R dich, CPJ2.
arent.. ;.cidiu, I~~ 'P"re" Cultudales, Int
S, fr or" Ot- it, I.. m-t.. clue -4. cit,. I-M, -an ahl, dr,-dj. M.,.IeI
P R Conferenrin Inte-nu- 'ej.
no, on el AII.Int- .a hurt, Ii-P.. n I RPR ar a 'I
"S' "P"' ric.u. nor I t.dS eP -c ,union clue or R-derm d R, qu cor.-I
L., cul", 1. de it' iR m.dft, 11 I Y Q ,ficns P
dou- 'Par 'an B.cur, Acres u 1936 11c I.al -6. do d.da nore w.. ve, can I..
or,, a' In, f.c can clul- I-S F, pro-ritacIR en rv a .P 1. Cal. I Ida Ia republic. Pu-tro, hib ,, Pat.- 1. mcit-ie.l. 1 NbI.,uicI y Ponsi-en del RPIIr. r bra el lingo de IS
I-, act, s- del Mar _,,it.d. u_ilodr, Par 'I.- aam.a d, rnPrutercion de as dn, a F-roari, que debt dis-first, at let, it Estind. y. h. cit.
it mul- -, hu- tip
.,be h., I I a Cons"'o Con5ultivP ............ d I let, Re ar t.,i ... to, retrat tt, I, I Ia one (ho In ultuna paI, br%,Pr.,r1,-qu
a;, P ... .. ni, I tu,ca.,-an.S ha,-' eslabl-ro. sanc,-.rs para la cer- q- 1, otrect6 a I recten,
H r-la dI dlR:- d' In. cit u'r os que tere-te. con muliv, do Ia., as 1
P, -rool- uor., fie- du P, Plesas clue ""I f eo'
P a as br,r.S Ria ul..
-PP d I do Ia in
a n,, to "t' R ... 1,11re, li6n d, In Rap,,I,].,.
rr."Ir. 1111.1rd.
C n., pat-le Pubhe., et
7
a I
nsn..., per I'll P,'a"rrn I'.it, 1. Pr-in-, I, Oriente
'I",nin, p- erviftarns Jrevev,
t,, hiad- nulfl.d- Ala ct. .
odn., nor it P, V,
Pro--. d, 011ent,
m-u-,enci.
Ieuk--Cunt ,- H an. ...........
H I ......... 1- 11 1-1
-.,v-ru- cl al ten,
-I" rd"
h-P 1.1-111P. h
1,11 d I A I 1.. 11 J.'I.it 'cli",.: h
:, t', 1, ) I
al is.
; !
ail d, 77 n.
c nw,
a,, IlPr 7'
dcndh,!: 1, suge
-I ol cias 'T I , ; _' ,
.... ..... jet, 11110DERIES DE
Btia,
w S, P I. n I d a b h, rnl- Unn
d, 7.99 rrn Ia P
or 75'7 nnn," nd"la",roa GH POURT 70 0 t
eu N.A.; oC"I"711 oun ,I In part,
He An-nit,"Y (I-Irronle. run do 7561
t-t, ru" El Tirmo.. atllphO SUrticlo. c,
",do ,, -Ill. I rad. ,Iarnent IRS I_ .! n
on' A,
dI cor ludla En Oriente I ...... ocre, n
-- ., 11 Y r, tuoti.ble ,.a a.
.R, r_ v =,,a. L. le.,11-t. 1.
I.,dit Ia del nuire- 471
i M.S. N Ilegro:
C LI b, h I P; cd Ida I _n !P e,,dcul d1b
R j.bPIi
H,- o-, I.. 1-hara Por Ide In' rebajados
d, d, 762 r- Z w
1', 13 1 wd 11 0L
In, Iroit I 'ZON tk
71 .Ia
1 P .10 mill.,
Pi, T
rP2, fl 4
er"'d, 114,25 yarda
en, 1,
InInrenatim dr Im I p.m.
-nlIgRdr:
hr, .2 1 11 ,,;Iran 21 2 hit,
Su mejor empleado tiene una sugerencia ra 99dd
P'l7i in. 763,9"y pa
rn. 761 4 Hinnediul ralntv.
P11 'VIon", ma.mna bit GUARNICIONES .4
P,"I no14 ruill- p.r he,. I- 120
.t;;] to II-I. ha.t. -te m.enanM,,,,a bahla 1, Carrier h.,6 d.
.4 1, a a
bar.'
02 1, in b.'a,"I 1 -16 no, y "28 p y burilddas, para sayuclas:
9 in fr-., hatpi.. c.gad., y cof.ricibi.,
fl, Jr, It., 4 43 a ru y 7:02 .. h.:
itStilid. d moml. a or 100 por 6 "lip
31,.p;1J1P y P0:40Pp14
Ina a. it :04.
I,-, t 01. 7 0 it 1. 1.9 rebajadas
Wit fiaiaari. d. -Itcoi..66,
tin del SPI on S-tirig. .4w i I
dl; 14 a I., SA "71"31' I-t.l. Carrier .1 auj, y .1 rn6,
,hda .5 44 uls
'20 I- In"20
--6.;c. I 1- 6qual, M d 50
........... ..............
one, r-P la.derdo 1. irdu:t,7'c 2 *4 5 yarda
*7
Comquisto por el terror p.Ide. I.
P., a,
.-d.Pi0;_ .a .,amd- Act. d. .,4 6 d-6. d- L E G A R A N T I I A E N S U 0 F I C I N A
- --------
piglan 4 Editorial DIARIO DE LA ALUUNA.-Juleves, 14 de Agomto de 1952 Editorial "o CXX
DIARIO DE Ig LA MARINA En el ambral del Centenario COMENTANDO Por Rosefiada
Funda& an 1832
DECANO DE LA PROSA DE CUBA V.- Fil6sofos Y
I ITADO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIMA dt,,,ide el 28 de enerci cle 1857. pensadores"
efdo par Dan Nicallis Rivers y Malkin des ell
Dirt d Us
y Per Dr. Jut firnmiclo Rivers y Alamo demad, '10 has. 1144.
Presidents; luaseml or. VICer icbmt.: Directom Acinnim-trachor: Por Jorge Maiiiii
Stivis, Kmaraindes do orge ineu. Y Phiar. Joist If. I,.- y Hervillides. Does, Alveri, Ir Reminds..
7E"ONOS: M-5601 ACC, id&.a Is franquicia postal.-Artadooor correct LAd at e n- escrita, confirilind.le. In mayor a
lilig- icilm ...lot: Patient the rtf unnerc, 551. --1- .-or glad., ejen. ".equedad"
I t 0 wereno denesicniento, on torm, a veDissector ........ ......... A-4787 Preciox do Z cripcllbent calarti a no a a Cie. abLruso y dificil- PudiAranums A
Adanfinistrodor ... 3 subilmar to- ahmallur: sm fin, que todo Can requiteJots do 'A:1'1'2'1 T,','-e ai. $ f:;'. 73 rxt *Vcro 31,26, Et R lslesm d!is C_
men p Perr".... ,fg 4o A 7111 re. par-to connim. on embeblendento
Subactairdrustrador ...... W 9242 Se Ir. A to Iss p
Cr6nica haloamer, A:7575 All, 13:oo 1966 C ... still. 23.OG a. t-ei.. de ri.linir. pair Cl. ... In y Concentration let adel restueriam
Arnincios M 27N Ano dommical 580 9 to maniftstaido man de ona vez an at que Ilevgn al filosofo da no vidat
I mpe on d, ,.time on f116.ofo en it. enter a In 111109011R, sin distemsernat
Creo que %ale la pena preguntar- an empresam mencres.
s, at Into es vible, parquet at ma
EDF1 ORIAL V1 "p-,-dr- e' 'tra Conn. No
In fuese. con softener es ampl- a tire t.d. I. I-. Prefer- mpi-I
rad nada at Presti- Hand representAndosel. Integralem plar ntordizad6n de los textileros pim Che M -it' que man bien to mente hold on minimum de prin.
exponernom asie.ont,:st- an" it,. cipins, smo solo a desculiftr rela- w
fraud2daras. E n ti[2 in gC_ i.ne, che been.. rn determilmidfrente al contrablando n-l. 1. eueti 6 n C x Interemante zort., the int-lis: aquellas refs.
torque envuelve Is the preseisar an clones que bagtan para Is explicsIs med it& de to possible Is fronte- cims dentin del andbito hummono. No
E Gobierno torna on& deLerminaci6n radical Las del contraband estin siendo tan alsmantes par '. entre, to filasofico y In IfterRrio. quiero lmplicr aqui on relativisL. !Ira A .uY de. unciada contralsanda de im- sum implications de turn& y anarquia econrinnica, que cuesti6n que me planted con espe- mo esencial del pensador: cuanto
portacion y resuellansente reaccionan los industrials conclucen & e151A plausible cleternsinaci6n depurador. cial pertmencia respect' de pue- mi. pr.f.nd. sea 6,st., trial terdey "astirciantes textiles, brindlinclole con on& vibratile que excluye Is% excepciones y colionestaciones limits bl.. Co.. Itar d, fiabl- himplinica, rii a ]a absolute. Lo Clue quJero de.
- I. quit 1. filos6fico, emando m cir es que so interim no e. thersar
felicitaci6a .1 apoyo, As on. cola6oraci6n de veras P... I I propia dome de Jos textilera.. Como autocri Produce, suele darse nerecl.d. can me baoluto. of, par Unto, dedmilitante. ties no. parece insuperable y tandbilin conso garan- ti-ais nuidalodad- a tritemicim... air de it Is exphcachin as to parLos pronuinciannientos himho, par ue sector de tia Cle on& rectilud heroicamente Civics a Is Oura Won COMO ]as POlItIC93 Y entill-1. ticula, Ae.,- Co. el pinalsionfen.
1.3 fue j econ6micas tienen a nuestro juicio gran de Is gravedad de e ta 'ituacilm. El DIARIO celebra Ell primer lugar, ;.quk difereencla to hasta el puntn mismo In clue to interim y trancendencia. Hemos publicade, ayer inte- y aplaude ona ubscaci6n tan puler& y vaiiente v fe_ ha im"C'u. 1,11sal, 9,,e,,I-In- q, -11, nullclewlernel* 0
- I, reco id .me 'a I -on San- sel.rado a los fines human- Esto
graurnerite el discurso que an is[ entido plonunci6 Cl licita a I& nacnin par Cilia confirmaci6a Cle so propla la-mi. pnr ejemplo-y to que pre- I, to qu vitalidad para las grades supeTaLione.. I I'll "Ll"ImIng., Pa
president the Is A3ociaci6n National dc Textilerms de ferinnn larnar mas bien "on pen- jempl,, on In, Ot d 1. -nCuba. senior Lorenzo Zayat: SeriallS el peligro de NO crccmo$. CMPCTo. que hays motives pars, la sador', Rod67 Clar, esti rimnii, a it, in En I] '*p-rum& qua on nionstmoso denarrollo del contraband inhibici6n de )as reslantes lucr-% econlienitsi. Alti qF- ,, I.t. plens.d.res 1. ad., ', Is so-dad -11--
lextilere, implica pairs is induotria lextil cubana-in. como loI oloret- -tin cumpliendo so delber d' d" son -1ns. PC- I WOW. man on media a it. pra. i- in- "A
dustria clue tiene probada so capaciclad de xi.tchci. OuOCl.r tales contrabandos y so derecho .!I r ambicilm inte- midmto S. t-. -th ri.mid-d. In,
incorporarse can rotunda mililancia a Is campaha Ce is I Is- on .1-p.ngA I- por h-la-,
fmclifera-Y propci uns aclitud tan equilaliva celatiarnvote un, roavor capacidad. necesa mente condicionada p r
dri,
que denounce el contraband dondequiera sc le do- depuradora, Ins derrais seclotes econtimicas, las fu- Aviia a -mmenchr toda Is, reali- 61 D, ,is F-Her-,la ona, n -- dal one -m:1-.,a, ,,bl, 1, 1.- droa a I, --mclant, e _tl.iN un rtj -o que asegura hauler logrado un irbol que da tres cases de
Cohen. No% parecen tan valientes y prometedoras sus zu vivas en general, Cut comprenden a las in3titu- tell I oa q ner varte de Ills un, maor C-creson dei pe-aahrmaciones y tan represcittativas del Cntir general Clan- riica, Y a I.da ]a ludadania, estin llamadas ,, -fit de ,a I.talid it. de- nollril. a me-do eilt. P.M.- frulas.
de Ins cases econ6micas y del pueblo, que trae. idiot Olihi.n". y a segui, I'm directriz traLada eir d, les olimons v =, Pact~ de in .110". el.
man a este lugat on pirrafts exemplar: t ... meria b- pat los lextilcros in amparo immoral pArs ning6n de- sales pii-itnoll a que PLIeda Ile- Ahor. In- no results nnnos -1 so no v., nuf-No. Have tienipo title Liborito. cada Nez que sienibra algo,
surdo y ricliculo pensar clue torque en nuestra csfera lincuenie, sea quirn fuere. ga-m P.,,; ,-h qu;l I, preten- ,,dCntC q., oil, I fll6I.f . I I recoge Pula, nialiffe) Y zapote ...
commercial has pricticas de contraband hayan Clef- Mi, sun, a. I c..I,.6.nd. de le.W,, d da r I ..... I. ,on I r. n mterrialk- "terts.d.," hav on tildo intermenon C. 1. _nd i ion I ..tnti- da, q- pudn6r..col litirn- el
cid on& influence so6re alipmom.debernos de les. 4mico que vive ramp-te en Cuba. Seria absurd. rue ,d.d Lnsofic, no hav cluda de "ponsisdor filosofico" Del promern
larore.ignados a aceptar esa situation. eC ildii. b.t-C,C dc .1.1tmr lt, .1,., gi- y qu, IF. the d, plC..t.d-dl Coal tin, Is -di-I.d.d. 1. tom F de p Acotaciones
S. colilpit, p-, ficilmente, Cut ClRse dc henji- CCt.,Cs de Is economic en on& situaci6n propicia IF- 11 liten,, relinif-tacom formal, rociones --as a "oil Imas it,,.
road han d Is I ar en esta movilizaci6n del gito de ra Cl ICCUC3tFG de 105 ICjldO3. Cuando hay brecha pa- v a 'e"' 'in P"n '"'ti-ics- cR- de )as ual,3 pued- domin....
iestril es lose f&&ct1oj perturbadores extrano. &I ini.- Is on contraband de Innis magnitude is h.y Par. I.- I --A. dI fil6loif., hol-Le-t- it, con-Lalient, y Libertad tolerancia
Wr ]a, -a., hF)n -juei, cle ni- 1-66, Per. I., plaiiienries,
ari paladins tarnbilin del diserhante. do.. y. Cue la, d-ch-ei.-, d.ini,t,.tiy., y -r- -F-Widad, 01F, III t,,nid,d, so, escalad- logjcimente re5ponOleo pirrafa elocuente que no podia falter en canfiles son lan, mismas ciencialmente. Los hech., I ....... d,.a Sl no,.. no dindde- all, ,a, b,- mtu.,i.n,, I 1_1 _Z historic
irm notable cliscurso sin design Par. 1. hostel die haten evidence. ,F I in ead-as, El pn,,d,.r fLIOS0fIComn
De lh, I -p-li tedrico, y no C.phe. s,,I p,.n,.pF..: .-l Aset nectalano Clue ..a. w.d., de piil.gi. clelapa- L., In, tC.t.lCr., his. p,.,.,,,d. 1. -,-, Frwid puramente ment, lon meclara: no encdena is- Por Francisco Ichaso
,I-n Y. que en realidad [an s6lo son amedioz fi. t,.cci6.. Fj plti lodo debt comiribuir a q., I,. on. .,nLtnopIF,tI,a. -,ta -ideit de ][I- in. line
c ties de lucro Para cipeculadores circurnitanclaics que -cCi6n -U -d-is, Par. hbratse de una ruina vr a 1, -cad. at, preocuparia- hace depend- so cada riloment. de YA 'n I ra d, -asion critical y deshuma- duc',, hon. ad(, de toda -a !a,,a on
lon -4pulos de ninipin gencro pudie.%en n un fu- fiscal y economic& quit nada, podri excusar ni, 1. :,,s in-ales OF,, la ull-mr Iplin. la IF .... ..... I.d.,a' de no I.. F', I_ an a,,a C, --aje cn- In, d, p ... r --,o,.... e-o so,..
to to fralat de sawfacer sui exagernalos apetitos A 111.1orl., Pu"I. qUC Can unit mililancia rincional ad,- no it,- if I F ....... rdm.nd. s..4t,- WiCion Is -Ild,,t -n-lati- d' i l1- d, -mme-i-en -,- i'lla lealLad Porque Is gobernarexpermas de 1- Clue ileesponsable y caprichosamente ctinel. puedc edu-ll, I c.ntr.b..d. .1 inintom tin lat-,te -, j-,-.pacirm,, .1 d- p-sar Y I qu, mt,,6n f.nda- lhF at,, d, IF~ L. -11-a d, ia ;n q- I-gFin la libnld no in
Ov-, Fie iltin,11. -ntua ad F I 1, 1, ,-Fea, ,egan so.amente para el examen
-o-tn -pli-,e :a. no ,idaga no art, de IF, p;esc.,itr iro tamblei parn
cian tener una via prillielpads phra realizer tales dicional en ICA parses bien administrator, y kiO tum. ff.,ta ,,,and I p, --erif. cl, IC a FF "Imend, I~, IF, ... in', 3,
plidoe, or ]as sancames con que ]a sociedad u,), sl.h- 1. m.t,. 1 01 h.,,b,, n 11a E,_ IF, -L- To cr", 's una -Itura P la mI,,pCt.clnn it, 1. pi-,wil,
'i" "s ,g":, knertad I Fa del -a- 1. m.l naa n F u v
La himorta deja encin.. dlCnde,,C Cl, Itis ..,has cis nialu. ... I ......... a n F tal, nor ej'mipl.. IF, pit"iiliclod -1, ""1. en P.. 1 ng"R p
I in .1htrnrr I, ,]]A tilelf-ill, In p,.,l.l-' de ti tar,. an a 1 IF 'ar a ,a d IF C- d""T" I"'destil-non N, 1- h-, d, 61 11e. j nL'File,,ble qii-a, I 1.1tia qu st "'a no e, 1,)ra Sl on hav Imettad d, m1,:,1,,F1,,,,F FFlnw-e, del 1.16- pI ... dn, nF, IF,I on filt,,.f., I I all pi. F a it F I a 1,l, 1,=- ----is del pen na-o -mn p-de hate, hb-tiol
_ ,,F ,in de Itis del -i, -toull. a, in, enit-IF n' St no hFy hoel-Q11C ;'IF
I nOnt Inen_ h_,ad p Fb lad d, p,n,,n com, pc-de haber
,,n. ,I, venarn L ,d,,:.; I-,lralbl, I~ I., ti-abotoF
Una carta a .,mlm ,,, a
'I n",- A ,to I, v ...... 1, a IF,., ,ni,,,- r .......... ... ud lion, Cierta ,, 1, of decir Lbe;lad on, g,- S, I pireola.
El problema del moment F- r-eir, life Is. Obtain. piia ian ...... in 1i1--.d- p, ,,d,,,, d, q;,, I la 1-1- d, no
e e p IF Fail do I,,- :,Fit del "'b"ta"n pa, d-de la hbert d I,~ m- d a ,a Ifa "m,"ila
d, d- P-d, jet- li,,gida qu, --n"an".'al a h.b- iglals bIl, In it, 195- in g., Oil- ia apaltar:, de la p,,, t- IF, a p,:,, a,,61,l, b as q1t,
,nse I R, I 1 l I nne.ill"I'lln Pa.- on P F q- 1 iF -I-d'. F)"n-) I --- ,, "'n 'I P-P.Inn
;Banco de Pr ,stalft()S h,1,Re,1Ar dI DIARIO DE IA Follcm 11 -11 ""a F,, P", que 11 rjl r I
nF a h,,),,l"FFl.,,,,.,,,,,.,)- b-- 1M unicipal! hill, 1, ;:;,,,,all d- d,,,a.l- 1F,11 el,""' Is P re ,
1".I., b-'es 1. 1, ja -Iiid h .,,,b,, d, III~ b-.1ba la -lg' fca,7on his'l-7," 'p o"
1kr Wol", v -Iaol-d -on a Is maner, de Don Qui)ole ,, nay !a I.
Lh ....... I"ll", I IF"' I ....... a in' Is It "" I. n a I
1,11 I l'i-F ,,, it a t,,, a- .,,aid. n,- it,] EII.d.
"otil-16 . if 'i"I 0111at-, or ,I)v Jt'l a" absoltilo E. falsn p-. q- el biti'I'l lialbana In title parli rl poll, hatter "Osell-d" -- mm-M Rehabilitem os la Y llgabii a 1. --7-6, it, on ciiinli- 1. lml lnml -1 gaft,, I tiul.-,dar 6 idilo of,.
meltillunidgio de I'm. Postal it, Alto ...... I,. qw, hiiy. a la IF Emas mtitt ...... .. Iln, e Fe.Id 11 baill- Fmd.,F,:t,,po, la ... d'ie'o. f7w- de --: .di" de ... I..
" or no I it uCia' do, I. "" P", nelFnif y ",
innild. Ce: :nrm Pa.. Ind. I I- -Ior., r it, e..Id.d C-u.na q- ,, 1, d to, hll,,,d 1, d, sla 0, an, I p,,i.dIt,, I. ,-e-ta I
it fit:, it, o a... i, ;Iisa
,.it it I Et.do. "' escuela, cam pesinu -Ch. dl ,()b,..n. 1. 1; 1 de -,, di.m.t.,go DIp,,, d, ,,do
a I INT on, rl end(, it,, im d- al,an, ,F,F flint. bFiCg.,,6,, If I. da
libCrud.r del imperot del 'g- me (1, 1, some Wo db- ,cib,, it, I., lo- n-Fillm I,.. it- Pat. Cue wn- h, dicho To)nbee la histotin CI
,,:,,,,n n(., pill. lb- ne-nd.ds wnp- I i, Per. ,be has,. qie
las I 'toT ,.,,am pud-,11, in otml.,,m, que Por Arturo Alfonso Rose li) --, I, I. prcl,. I.,- p,.,i:F, p-d, hF- e 1, I'll 1111, 11 1 olol,. -mo.eI
End diversas ocwmnm r.U LD-Ativ, sijrgj6 I sent) li-te-r y ropli., no till. a ,a tt-d.d 1-1,-at d.nde ,,, -,t, it b- a, d:-na I 1.o", mIt"e- pLC to
1. CAno.'. li.x. is,), dn tngund. M-t,.. P
M mrlyi ,l plp ,.. 11.4. le-I I)III Is 'Andild VU E L V n -Itema me perfeccono solar, 1. E, Ird,1,b,,tFdii1,a %,_d, 11 il --0' 1), -1,1 ale huga: q,,c I simple h,,I,,,
pllitle. odeol6g. l.-We. I lf,&Dno; IC IF. piC ....... -Ch.. S, demlin de la, p a I ij la los alchos. esclar-C, t-to, Ip.... Y p'--ta, I., s ti y
ble nl che us P !g-dori, F... F-11-d I de 1. Ea p idad q- es-,-r trisni-no-- I.., pel-najit
to. contuber u.id t-t- w, lom ll.re.d- Hog
Is, I a I I c 'Y e ... no n., a ""ns m1nta e ondl.,l g. Is Idea 11- .,,n Mart. dI Pit., Karl,. n PCs n I ,
,.I.. I' it, IF,. 6. d, InB-. lvi IF ili,,ja. ed it F, c i ma, list
I., a Is d--inta. L. dFno--. ass I File 1. p.sad,, F !,I, ltoia
loan Y Miner".. en I., elsle. de t-, I.Fni ... ....... I'mm.
mind. I.11, R-Pa"'In so pr,,r,, Y Il- I ...... r- Po,
d.. In I_ g. 0 -ti. -s'Ip
Can moch- gollo -Clt-on x F ..... id. or qll, ,a he, O,,a it, I,,, ", 'a'."a.d, -I- pod,I e, I _P, mun '11'.] mlsille palgan d, all.. Il.m.nd. last p-.na, F. stance y ir:.,-nd ."'ll It 9,m. OF, I.s j,: ip- t3esde Espaba
rIn'1;l.,l - I a, -i, 1,. ,I fill ne.mmadn (1, lo, comin r1ro, 1111b,," I1 ,g ,T1sFs It I N rat A, I. ., to. Eli 1
earn, d, kn--alil, -operar con ]am alonegadai nbaLam I" 1. C016-a, Nial-li, d-dr. d,m,,, d, I., d.c,- I in -e
- Cao. it, "".M .dIr. 'I'. El Dir-l.r. File 1,,., de 1. P..ICLell pJ a, cle lips, acti que hab,- ejercd, no, on, un sect- de a
,,,,nrra enir, so, 11-d,. y c.dcrio, F I goblerno, Si CI 10 de ma- lamle,te me Impart- en las Et pobl-l- -n-a p,,.
.1 filflit, qu". Juan de
19d. Is' l,_, "' pall, po, '11. Is
li'mpa Ca,r, qu, lor Il'lie I'. in clliia N.rm.fC, l. q
y :".,;,Y, blij,.sol :;1b 'Idni d I I,,o libuleels, d, 1,,, ronoorni-tas 6 1,.,
,,it, 1. Lm vad.d. IF,~ -ndnda .,I apo- H. I -w0,bln, I
Efem rides CIA int IF 'a ClIn I Ceialt 1 .4 rila
elateris rr coodenado par F Ila coon, r- it,- &1,1 -do., p,.plo, dI mean, QU, d1lrr-,
j1'1,1:1n I grlnl. parm, RpoderarIe He rampesinc, At I::, IlFl,
"'atImia do it, Incim. c,, ", 1, title na, ,'o
's t&, dig.. 1. In. d In, .1". a 01 -citban* as I.rtCA d, in. politics g,,Il- p.de,
Nusistra sugerencia lil'ot, P-tchadora y lb-cat, no, 1,.I. q- -:-, Po, -star ro p,,,,,,F lndlFp,-.1h!, la I.i-.- Por Azorin
P ., ANTONIO IFELO, no ale 1. PC.. habla, el -d-d., I.-, fFlnnI-e, 3 iins Per. la 11 I'll "I"
Pari"no, que no hay prlirrd, Alahl, IE.pC,1.1 par. H D ARIO) elmo prima, of Ijfw F'. int-,,es. qCer1m;4 ,,:FiI d pa a _a It, Lt I JUAN d, -1,are,, fa -1 a -r i- p-is
peq -Ilendc, I. clo, me ". a f" IF --ted, ,1,;] !-1 Lo,
cligh I Atl,.C art,, y I
d' :1.b.... tionalo, y, par rin --km r. 14 1 IS AGOST l, pla ah_ it esildor 1508 1169 a,,,, or J,5, 6, A,
.brlL d provecha politics de las donAtiv.n qu, ,, ftan- R.m.n FC,,,.Od,, 1 1,, a- h,,F I-,
-1h, ra q- I.. realFtle.1 9F ad ad., ta- -rjlF.n dl p----l,, Ell _Fep" I -d"Ill".
Defend ant, Y defenilci6 see,,,- les escuelas, probaron, sin excep. C1, d f. 1
,;rprendid, par -t,,,- 1 43-Noer, ., o, Find- par
In. satentifeas life. I. in d it, in It.... I. Cal ...... ,, V.11.d.14 ,,, la 1,- it, q., In etlula IF, clon, ell Is PrActi(m. Sri mejoirs rea.1 a no C ple-a mill dondc Ja
_eJant me referr. Y para Inlelar ,us pe-H,ne, -t, illi de Cilia, li-I qo, ,, pill. o,.esh- par. s... Ir I., r-l" del P, atia, "o
b A It. Ilmlidsid inlei.1 retail, em.-marid. In, ridno, de go pli's de
el uIng.d. J I', Ij .1
..,at, :;,I, Cn: -nFpCmm1,,,U11I,11L1.Il1I1,j 111, it, Ada b I- 4-- q- d,.a a
elip" nam ta a a b-I 19 !:,a, oil. p,, no
I ..... doln1b.C )r olintmend. Flitia peque d 6 .,is Col. lll""Is alp. in
Q unfus. Woman de r".11A, sun ple-poll.t. I, q.I Itin -cortilnd..
elintlir-ds, I ratio emin, in I'.. P
,ona dll
m.11,1. P-..ldcrm, sslmP..siU'.'rr%.p.eem .n ,.,%mPFF,,:u 1762-1, ld.dnglrlorlm ent,- en 1. le ii.lto ,llnd- I de,.goad.is p- pedagogics on
it, of,.Ka, I- L ;, In.,-"1hF rU,,Ci, "a F; 119-- de fial L- d, G,.-- -',gid,,
on. .-I. Habit- has,. -so ..... .OIidI -n-l in (,,,a, blas rj
qu' _- ( do A, a _l
11 .IF- d, .7151, G.I-na- Y Fd- Y on a 'it-" I-,, -np," rlol- ,I P".- -1-tdo
P-1 '-it- ass-, liselMdall- it, mil I 'oe q- a C C.c,6d Pat. 'I ogw-- "' O"'n" A, i:, p- Ali~
,.it I., do., hr..,,.I 'It. h- h,,h. db,. d-I VFl-n e.ta, Pen, ,P,,r
.firm- y w, I I Zl ,I I,, a I'' Cere- '_C"te del (""t' a'' P' g I and, p--- C,,r,, A I
fee. le. -W I P. Cpt,m- iniltnd- sq-11., t_, p,.fCe.rF a La Lect
dan'. I y 1. in. fs.111- qu, depend- it
Adealialstraclon Munivilial de Ls biona. ug,ri H- Kppei. do, d,, :-L" "I pat IMF, ,,gan.' P' fu r, a. 1912, la biug,,f'a
d,,de Mallet hasta Mat-713 "it"s -M' le ""go de so mail- 6, plocedencl. .,ban q- que In, I or ,:, -erdote dil itcr, I'll la -nunLIFF a 1
1*1 .1 Clmaktmnia y 1. Al,.Idi. q., ,am.,. 1. fit,. 1762-Por primrx vel en Cuba I- da(l' Illesidencil d:rccto, q e)-cila Basis oin.... a, I pa.nra a
de lunar If Ran- d Preltam- ine ml-,., lnmpo con ]a sensa-m demlenta- to de B-to Illdrid, 192B C,,,, ppcd" p-r'. P--naMundelpla de Habona. 1,,,In,], lei mho- U net. in, Pill_ efpa
Allat-r- Imple.d., pubincils plant... I~, de q., e III ds.,..,g. dI on.
d l. h.ba q- I-, lanIbl- nal, I.d.d -d, d, iod- lod.
eh.- it _Md.ble re.lid.d. In In m.,ltd.d q- -p. I r on (n-am" I, !egtd,,., v mu, especial
11: rap,. l I fen -de.. a -1i ... le. -n 1 on, rnon"et- -a d,
Mlas sl lot p-,yrcL,. err xtrrea, realleabir. par r2yone, ads par ]as l.gl,.II .1 tin. A In Fill, el In~ on In ... a- lo. Siberia, mh6ilints it, 1. q ditac 'inn,
d-reh.d. wit . I iple- olar La lialu.n. 111, rml ,Ia habis de ..Carl.,, .1gon dis. in- lell P-to a, Ic,"
" ll I I I -, El _,F
Inniente par el Con.latoria, ratoner, n '""FlIl", d:,
sa rl -mr DO I85I-Io.ugu,-6. dl Puente it, 's" no b flujo politico, po, b,a y 9 ... in de P'nsad-les Plellmt-s h7anlo, 1. to. ill. --I. d, ]a Fir.d.-n lPole. en on dable carieter it, At r aid, mirmlra del ( an- Al-y. me. I.lid. If- I, I A la 1, prrmul, 0 dI a,, 1, 0, htn'- "I'a ,,,a Flot, FP,(." d it q
-J. it I in, inotill I ... I.- q-I 11. pertinent, It,- A,,! I lb 'Fl, I cia ,t, d, A, ii, dile qu, -!- paM I I I Is Hall~ par. H nI-FFr I.. Is C." a, ev, 'I", dn"'M", I, a, a i : I,,
11:'Up 1, 1. ('.ja pat,11 id, ea 0, d, :i r 7 an d Alila imas horas del
rr fing.. -LrnIa, P"I'anelld- ell ]it thantU- -,nd. en I-,t. a en' O"Fila -.
areas, de coodo qu I it, in Into File cmuitold. prn meno, tar IF a "I I.,
nAb.la. essillnee. d, hall. C- 'Fli"t .1-0 la d, ,, qu, -I,,cadF IFF -dt.U, lFF alfbll- .... In .1 nm. it, it -F,,adn,-6o se a I retneaen coo,,- q,
ran I ulg--. general IFF ...... ,,I,ns,. a], rnoh. .,a, ja p-,- -IF I, nxga
que If renta de ]am empir d.A pu Us U,hn d, Alb-, y LA- a -.it, par Itntlet-IT I'll- Ildn'Int1l Ven ". N. e -pli ... ...... I,,,, so P- del -n'd" 't. qle I, loon
ad que elfam it, porter bt,ner PIl'starns, .1 _L.. Esr.].Pmn I -W.It IF pill. li"",
.,_. I I sent. it, klallk. qu, Una :,Fd, 1,im,, ,.licn, I-io P11501111 la pr.f ,,, 1,rmpa ntvnd-C In ';'a Cost, T11
it habl" d, -.4un neini'll,
r "J. It Cmi-ot. it, San Antno- ""llIn ll tllil I q l
Puts[. yn que so. -Id.s mr, ..III I'll"o, ell (In, I,, G..n.b.e... kI, pdq,,, a toP -F tl, -adoo,"I
1. .I.k erfiln. Pass q., ,, then la, qu, IF~ I 1768-Fonti dI.1 Real Fill h A b., CI ; Oil, 1-1- 't ias p- ,it, IF~, F. in.
E, ad.. 1111111al 1111 11111 le I", -y -d-- de d;F 1--a Tl i, M ad- I prin...
ek, Sao Carlos H.b.- I '-- .'_, I a ," 11,1 q I OFF a Ilt, -n
Rifirno de probleinas 1867-P., p,..C,. Ped F Fie nn.en- let, I Y I n,1:oi.Q"C,",, eI A rpegios 1111,11-4. .,: I 1- h'j., -Pi--I_. ,,I
K"Cred, C,!"C,-.'1,,oP,,,,,Fl 1-,-11, n Is in- --re.. In hajan I- I~ senildo de dad, p.rS,,.dFe,,. :I,1- p,), -t-, or 'U." "Fe",
In .n. I. Mrh d, it, 1. FI ,a p,,,i 1 1,,ld
no io'g. Him.. N--.1 ...... n li, 1,.l,, 1,, It,, qu, l Is, .,-r P". q -. Fit, P"', hallsEl p,.hl,.,. dI int,ah-d d' rnolmr.-Cim, IF, lit
(,nn"a", .. ..... mld da.en in,. ,,a ,on,ii la rnide
pi-A, L I'll-F dI Cots. .1 plan.. note in, -, ql, l., gl- 1. n.b,-- ha Q-"- e Po
a in. ., F, 1, h- 1,
o. at i -,g., Frs-i-it V. AgFlll,- --je F F _,P "n"d it ',site I,,, 111h- on
mt I., all a', tilde n,,,,, ,,:,,.ad, IL.,d,,,,,,
fl.] P' Francis,. Mae,,, jo- g Za
.-Cm. Was, 11 c- de ]a FN t-nt. P.1n.t., ma, In B. ,,,,I,n.,d, n d-lina ...I- I,11.F f bl l, it, i 'gOn'-'e A la
1. no,111C.'en. de na Fins no r, li a W q,--, "'l,
I 'to 1. 1 -% ,.,Fo it, I aniIII ad.. 'oil F, it,
In a m-M1 I,.... it, ", -hlar.. y q.I d, Id,F
A_ I I "I" """ "' mq,,,l I tilolo ildtionich. o .mpr,nsi,a, 1,F
",h ., M, guCI -- Go- I 'I'll 11 11-11111"llealo to "b,,,,i nd,, Fbi no., m." I T, 11i ll!" I ,, ,a ...... 1- p,t L"',
, I 11t, rI Buelo SL 10 dr, j-oi to hh-T. d, Al-i, ,,, !A,ra- IILJ. dI p ... fil-1, it I- I m dads. pa,. 1 1 el LiTla b 11Ca Sa-d.Lo dijo hi prensa, Republic. general Jose 111. lle ;IFIPI (fill print- s1filt, In ella, E le linpl, I nu-n d, -C, In 15.56. s, del.l,.: ai, II-: OFF Too. ,, in --- aj pa-- ,
go I G6m-, y It pr..d,,t. 1(, 1',- OF, manil-to del "I P 11 1 011 el- 1,1d, C,, dl,-to Ell el 11,19-j, do
Armando And., qu, en a d, IlLn' A)1(11il 15 .n'ps culogiranienle d, m I I't .a nor. on,tid-nk: a SFnl TC,.. -1-91t.), d, 1. -.
Comers~ Ayer Informannn m"I'moln (ILle fl11dl1I- 6d.- t.,mba .1 gab k, d, in, "t "a NadFrr',,,Fd1LFaFr', s,- obis aa, -1,nderable, A,,dF, F del 11, 11cabla, fami,a. re6eritit. deel.-Ii-oln di Pre- "Int.acill, d-de n"R" lm de- Per' Ilr: 'Cel", d'e"s, Ilalls lin C, In element.: ml
-t, RIA.Itc, h,,id. I I d, I".ta pe'... to 111ni ),a d, Joan it, A,,I.
,Iclente BaWl., s h ero Eduardo Alorom Set. Pl-lio, a -Ianor, del q- 11. 1. 1. -mi P... d 'S '11,11 1, n In Joan Cie =1%. d- ,Iaill Los rCpti,,Ce,, no me,
unc da, cot, tr ccoo If hiit f_ Y In- g.d.. b,, Its Idea 1, p, R, puls I If,n,l y W." I Irala: r, IF d, -ntn:10. Clue moprien hbl. parts q,: "dl .nan tampocn. ha par ejemplo
f_ itte Fl Fi ei Is CI 0 "IC clestic-dattIC' Car,,, tal-r- In 'L s fundaco:mI, -Ce on. ed,
In 6, Ill. H oli live, -els olhan, 1' I--a 11111FIT.l. om,, home Ir
Pi4ow- V:.Afio CXX Cr6nica Hahignem DIARIO DE LA MARINA.-Juteves, 14 de Agoisto de 1952 Gr6nica Hahanern
En Sociedad La boda de Rojas-Hurlix En la fecha de hoy Tretakdo
Promote revestir los caricteres do Calabria au anouslistlon hay, jueven, Adnallano uJudamoi de mitnerg E commandant Orlando Gorda 1114.
un actiatecin, auto social el enlace at doctor Eligardo Buttar, y Podg, fl- =:Islas. astaxor legal del Servido de I*do Is whorits Sarha de Roju y L*- gaust destacada de lauestra politics Y I actor ch. Ortiz y Pranchl, tellgencia Mlitar, Ir so goatilkidnin
La N)da W ebster- as representative a la Citinsint. I de nuestro atsycr oJecto, que,"Posa Cecilia rateve, &cabs do trw
Valle. Con el doctai Buttairl estil, de dions blen relaxion"3 s Italia an ladar.e Para at apartment radmiam 4
Prfthinsa' di 0 letan' a Las once 3P.
media Ana, an Is Itlea au VIE W. at simplistic Edgar- uestros circuloa rscrc tiles y 6 'dlllc'. 'tucdo an la Primers
del concertall do y Puts.
de Ix tri I I UtW ril claim
Le& n send el 29 Corpus Christi. Avistilzi., entre 28 y 30, an d rq=W
Muy bonita Y muy grandma Is no- te saludsimm an asl Miramar.
Cilratilenas saludar tamblim, an .1 A VW6., je
vi" as Prafarfta, Ll excellent DI aoOMb rublicas d Por eate media lax
Wasin Calicoes Gard
Por Luis de Posada La mficritit de Rojas, pertenedento bagm Zweld C'terillei. presild:a: In
Cut. Vincia de La HsbLn%
a nuwLrL Juventud eleante, as hl- to de Is Emprints. Nzviui cle qua a frecen a rus, amistadw
J, del 7dado cabsillroo= ;: ty an Euszsbl sant- Y Pl"L-.I. B jas y do so teh Jo, at car-fto jov
U N d a,,u ei e tQdas Las 'mpa de is Senass. A todos, feliciddea. I mievo domicile.
l 0 eI 'I- st te Tap con in
V ol ,to ha quedado cancer: M =vIc"ue in to awtada para el viernes veintinueve del co- f1co dx'to to P"f"i6a dgPc !as hijo de Ica cumpLidoz as doof
rriente mes, to de Medora Webster y. 'Lor Manuel Monts y Marla del Va Walsh, una de Las hijas del cumplido in- 11, 't"
el El adorno floral del temple, &Igo IL
genfero Royal S. Webster, president d muy origInalCly, azaju sltctoarrerj Par
Tarard Yacht Club, con el joven ingeniero Leopoldo Led6n y cueritat de yaa% y anatift idd
Btirrizi hijo del conocido matrimonio Leopoldo Led6n y Nena granjardin de Ist is 12, ela el Va.
Blirriz. Este enlace se e 0_ chado saldri el raisin nupcial Para is
fectuard a'las siete y media de la n linda fiancee.
che en la lglesia cle Santa Elena, en In Playa cle Tarard, que A to bloda. qua sainli apadrina4s,
fud edificada en me7noria de la Truldre de In fiance, la sefiora par at ingenieric de Rojas y 'n.1.
flarst de Mufth, se9tibrik Is de
Elena Walsh de Webster, fallecida hace aiios. Un distin- velaciones, qua allazLrinarin at docguido matrimonio de to sociedad habanera, el ingeniero Ma- tor Mullis y la. sefloa de Rojas It
Dcalgrazim eatio lots testigols. J
nuel A. Coroalles y Lily Morales, saldrd hacia Nueva York Par lisirta de la novia, lizi seficres
hoy jueties, para tomar alli tin trasatIcintico que Los Ilevard doctor Jos6 Bisb6, doctor Jum AnEuropa. Anteayer llegaron de Los Estados Uniclos to gen- dr6s 1,11teris, doctor Joaquin Martl,as inalt, Luciss as Rojas. Couleetit dama Maria Antonia Alonso de Aspuru y su hija Bibi, to chs, Ral"I d Rojas, Raf.
encantadora seiiora de Santeiro, quienes visitaron durante una F. de RoJW Raul Grancts y Jesda sernana a Las sefiDras Julia Aspuru de Rousseau y Lourdes As- Ledo, y por y. ,tedclel novio Ica sefiares doctor Ll Valle Afo;6. Enpuru de Muss6 que se hattan con sus niiios en un Lugar de Ve- rique Games Roca, Alberto Deachaperaneo en Massachusetts. Tambi n ha regresado del Perd, Has, Luis Muffiz, J. J de Rojas, Pedro
- P. Pujabs, Miguel Led. y Mano de
donde permaneciii una larga temporada, el Conde de Foxa, Rojas Lade. el destacado intellectual espaflot tan querido en la sociedad habanera que ostenta el cargo de Consejero de to Embajada de El homenaje a Lola
Espafia un Cuba. de to Torre
Lelia Ferminde: de Castro y Moenck, una gentilisima se- E, el Lyceum y Lawn Tennis Club Chiqui Alvarez Mena de Labarrere
itorita, que desde hace aiios reside en M6xico con sus padres, iie cc lbrari el miercoles 20 de 11HOSto, En Is mayor felieldad calebran boy el aniveruria de so enlace el doctor Aurelio Ferndndez de Castro y Maria Luisa Moenck, ha a las cinen y media de In tarde, 5e-!
hemon anunciado el recital he- eimocid. )oven Maurice Labarrere y so esposa. tan bells y tan encantadors, estado enferma de suma gravedad en su residence de to capi- gmu,'n' a, R In distinguiaa professor de, Chiqui Alvarez Mera, matrizzionlo que disfruta de generates simpatias en tal azteca. Segiin las tiltimas noticias recibidas ya se encuen- canto Lola de la Torre. tTa en vias de un franco restablecimiento. La senorita Hor- File recital. que ha side orgnnl nuestro. efroulos, mocialm
ind on, Hasta allos hacemos lierar on Wadi, an fecha tan efialadl.
"I rupo dec r chiqgto d z dis"s at
.cris, ue liner
tensia Gutierrez Tabernilla, una attractive figunta de nuestro tijne r 1. senora
De pr6ximamen.
mundo elegant, ha escogido la fecha del veinticinco de agosto l .t lirl
para to formalizaci6n de su compromise amoroso con el joven S ha combirado on bello e Interente proframa en el qua se podrAn, Artiversarios nupciales
Armando Paz Jint nez. Ella es hija de Las esposos Ratil Gu- 11-char as bien tionlar.das I.e. del es
ti6rrez Scinchez y Eufemia Tabernilla; y 61, del senor Armando iLourdes Morales, Beatriz Agular, Ma. En asta facha, qua Is deseamos muy peclal. por cuunplir afios de condos, ri. L.- Diiefin., Maria Teres. S,.,,. fell., cumplen Lreinta y dos arus de at querldo amigo rmeterlo ZorrOlR,! Paz y dc sit esposa Lu Marina Jimenez. Desde Caracas' difies, Otilia Zabarte, Sylvia Pu n a, venture, mittricaunto el senor Can, commandant del Ej6rclto y
Venezuela. nos Ilega to noticia del nacimiento de una linda m- MR r In Victoria Herrera, Camen .Ryudante
1 d i-Lu'lle Vsillzint y su gentillsiona esposa de campo del Hono -able ii nor Prefia, hija del conocido y estimado matrimonio Ernesto de Otcy- sa Campaia, junto a ]as conDei as nr M I FW sidente de Is Repulbi!-, y a all bler-,
ti,,,, LIlta Salazar y H o rltenis,! a. cd
za y Manila Scull, quien desde hace afias reside en aquella g,, del an os da Y encantadorL PSPWR COnellitit S i han de ir m o pupils
roverde.,y at notable "I Vhoy cum n an
capital. Aco-paiiado de su esposa, to seiiora Gufflermina Cs' Bus sad. at aho, AIb,.%'Arm.udeaR- Salgado.
Jim6nez, partial hace unis dias rumbo a Ins Estacios Unidos el Las invitaciones Para el concerto duf. del jardbi "El Clavel*'. y su A todos, fellclcladez.
jrcdenys;lici7tarse por Ins telefornos I Inte-ante asposs. Mutilde de Leon.
inalioso specialist en huesos doctor Pedro Scinchez Toledo. -2246 -72 4 ns que srriban .1 trig6s:moquinto
Van a rccnger a sit hijo Pedrito que ha pasado cl verario en el tirive-ri. -B.d. z- lic, necesitan equips com o estos
Camp dc to Culver Military Academy. cuyo motive iss babilt d er muy
Mentor(indum linlog.des.
El Embajaclor de Italia, Exemo. sehoT Luciano Atfascid, fi- 1. CIebr.n sus B.d,, de CAstal
Fidiraalfamente extimada en nuestros circulos socials, ha so Social uin ce ahos de friicidlul matrimonial
el doctor Mauricio Lopez Aldarlibill Todos do excelonto cafidad...
to 0 iacia Santo Domingo, para representer a sit Gobierno en CONFERENCIA: ly bella espona Adrisna Carini. razonablos
eremonla del cambio de poderes. Finalmente queremos I Los J6'e.'. asp.,on todos a procios m y
enetar un saludo de despedida at querido compaftero de esta -En el 1,yceurn y Lawn Ten- Lamillar y Olga Co-nin c!l .1Ia" U.1unI X 0 1 X 0
,osa doctor Francisco R. Fe"lin Rivero y a sit bella esposa no Cl lb. R RIJ sets de 1: 11,, -Bda d, Bi, rro-: y I I seElena Bru. Ins que en complifiia de sus fres hijos inayores Etc- tarde, acto de in Cruz Roj er'Larlo de Is Dirt-16ii de "El CriRobert. Per ftndc7, e! c timado
nita, Fr(Inktf q Fernando, saldrdn el pr6xinto stibado r1tTolio at Na-cal, de ias dortnras corapitti... y u tr-t-, ptiszi Car- y F .... dos, Jc sLiive N, duradero v ,aranaol, en
Cnnadd. Ast vi doctor Ferrdn Rivera descansard de ,it., laborers i 11-lensut Marli- D.b.1, met. V111-6m. curoplen di, A.s. 6 6 1110JILIZIS rc lalllcnlariac. Sobrecamas Je Piqu6; Toallas
en i1ste pri-lodico donde realize [a information de carlicter u- -bi-, "Pal-tiopicift d, 1. Bnd. it, Lati. I
nt,*.p(,( y In serritin "El Probleina del Mootento", asi -J11 1. 1. higiere nuerittil", Irriluun .1 c ... to sini,-,.H. -Br- .4." L. 4 "C,11111011" LIC fella extra absorbent; Sarvillglias de
r-no "fiitotn de Problemas" y "Lo Min la Prensa", otras dos y de..Margaran Prerld so. it. de Fl.res- 1., 16 iaiiitlie ct de aleniallisco; Mosquiteros, Colchonetas,
o y a 0 0
infer-anfes seectnnes. b- El un. h.g,,.e nlos Bernardo Barb,. 'e",
.'rital". Dunrtc, Orlando ife Cardenas y Grar- lhiohodas, Frazadiis para tli6q ailelante; Sacos para ropa
SANTOS: rg. Oo, Enriq- e. llsicla, etc. ALICIlliera iodos eclcis equips con fiempo.
Nacimionlos MR rit ecut I r "R.Isne'l'
de 21 4 v 6, M. 1.1opl-Ld., sv h.11in, -E.s,-1bo y Alar.-, Bolahoa y Pilita Ullita I f A
u P l n-rol-to d, no nuh. T..W. ..I.d..norn, a so e
, 1-" 1 d.1t., J..q,.,n G.-Me,
d,- uncst'. elt-sO.. gas y 1 bell. eiirann Cua de la .nn Un (;a1- R-rn Tn, r,
it"
du
. 1. ')"' .1endl. ci dn"t., Jnl
Un-a li-- 1. pe".z. I nia.blc lon"'A"go
Bade iftforatal ell el 3firarnar
d1r, I- club. ganincloras en 1 Con)rwtvId"la, tit,,. his d, Nat.n6n, de In., popULAR
uc I n ...... 1" in aunnund. hall, In que -,uh elt-1-o I Iran f,.,- EL
vn el yu'ht Club. nin. del Mtrilturr,
Is' 1, ..I'll lo, - I I t t '11"I D-do, 11 1-11-tinnno qu, he. ct r, SIOCK COIAPL of PMAS IR 11
Durant( fit fl, que -6 1., sn' para ftsouir R cs.. first.,
ril, d' Rey Dint. s ;,wRh-r Ins I .to on.0"], ", an... vie'u" In, itl' d,
9. d' 1 .lt nun, 11 abn '1 1. t.rd .
th-t,, it, dil,. R-Iturk muy Riegre
11"I'"na Swintriling Club 70 Kms. por gal6n
4.1
Unit f-(', flulliadi it resultar aul- quest& 1,
Herenstens Castro
in y p- i,'I, 'A
1 111- 1.- 11-lid. rintfili. cinjunto
sA had. -it H Havana Los caballeros "M.All LI, dri-ta
mining Club, 1, Patti, it, 1. dur de V11... 3' 1- damas .it t,.Jc cle d,. I nwlir noh,.
TrAtue de Se rulga -V
gre J ln K r I an baile que con
fill stilco. d, d., 1,,gau hu, n Ins
Itnut, cluiruis del Illb pr I [,]cf.n.
utur, eluencrou, t
ci'llis ln 'r""quu' B-6454 still, d, -inan, 1,,n,., ciumEl bal 'A -Icnizad, per Is Or- ce.
Tararh Yacht Club
(7111 n g- cut.
"" P I a '. "n 11
71 7 d- d'
nirca s's" c'os rel"'i 'ri'tniua d, $1
,arh lradc- frtj- San,, El,
,I,- Santa Elcra
DR iin onnirnin omn acnio A as di- y nndiii He 1. -fin na
dl _ngn Pro- n dni dn-s "I" so 1. iglesi. d, T;.,.r;.. 3 0
1. ,un',aI ,a uh u, A on. m- --Amd AR
wn- p-nict, Parte vocal. de )as stfinras Mori: 't FACILIDADIS DE PAGO ALVAREZ P py sq Co.
"Pic.d.r. TOMAMOS Sit CARRO DI USO EN CAM110
filanco de Contr-as y Lily Matict 1"fanto 4. 22, To U 1, Ha con
mscri ch por In schora Ana de Cont-ras
ano d,- R.-h, 1. gcutil
dincia. c.m afu
"loinutta lop, ,tin our I ,I,bl.d,,
a'st in I'." Bo' b-11. v I
vallutio 1, nd 1. Or. PERMITANOS ASEGURAR
(lu,-st. I'llill-moni d, L abana.
nzato Valledor.
L, efinr, de R"-1 lillerroari
"" sign ic.t" no .1
I, Invoe'arlemade jiandO, Pani. Ane, EL FUTURO DE SUS HIJO S
... d "' an 1,', A,,a..,I.
"..."d.
interpretai-6 do., n os dc
Maria d" "h"I"t P'imlr Tit- Y tombien para Colegiales:
P. Sonata Nunn Con d, II.cd,-I
]'a
-W P
cn h-ord,'olcla P1 COLEGIO ACADEMIA
d In V ,9',-o d, I.7:1.d.dtdI1 'n_ Bien zean pill'ilt-, lllCdiO IfItCrilOS o c\tcrnoc, lenernos
rc. tin gran iltinicro Je Accesoricis, todos nece5arios, alglinot
_E1 1 n- d[a In
llidispellsiMcF, nlarcndos a inu.N1 rn ,dicos prc,:io5:
ACABE CON EL Bmos do Boo-, ,, [,[,J Je felp. azu] o no, tallas J, L' a 14 afioF, 8,95C;n1itronot, Jc picl Jc c ballo ncgra o carmelita, con Is bebifla*
Jd Colgnn, 3.95. 31.let.s dc plel carmclita con Jos d, isioncti, 6o=
A S M & I Zapardlas Jc piel carruclita, dcFJc 3,7S a 8,95. Y plAFticat,
dsd, 1.75
-1
I
Flifiena-4 -Internadonal DLUUO DE LAIMARINA.-Juieves, 14 de Agosto de 1952 Internadonlial Afia O X
-
Mejoran la calidad del pan en1E i to I 0 ,
Refractarios al communism los I I I I ,, ,- Aracion catio'lica, en Berbi'
- r I
,," ran concern I
I
_-,
obreros de las nadones rabies, ."";,
i 1, .1 I
, S saboteada Actualidad klernairion.aj L I I
No fructifica sit propaganda, a excepci6n del ; i I I .
I Libano. Posibilitlad de un Tratado deferlsitt) I "I .. I I 1. .'
I-I II -11 ,I
- - ______ __ I osxm
LONDRES, d; ,,,,,,. I, "'flu'dicia ru-1 I ,I ,, -I
Todos los indic o"'de" ueUd",istVl n! all odcid:I'Ll "..l., I I I E l serricio m ilitar el otro
1. .bar,.d.-"co est. ciim I.i se-1 I.I. tl ,Ipl"l Poell -116" de la; y
'a I., il Pemostrai:
A.I.. qua ratirld, 1. Union S-ei,.,G.a. Teu fia in cuii. ".,I l I, -i6n tie uiti6n
P.ada b nefiense rein In too-clut ...Ila d, _"ia urar el ald-teeirdleit. d, F -,
to, ici de las acontecimientos at, ,I p"rule, ,I, condicaunen tlerabl I I ,.P I I de los cat6ficos serricio: el de la unidad ,
- 1 lu, I ,,, ,, .
Oriente filed... ei ,mounired n. 1-111oli eoll-odrils Wi-tem Ch-clull e. I "I
.del-kc, it I. lo, pri -oa- 11.1a 11.1, da 11,1 "decilf, u.,. ennicilien", a 1, , gerinaitills ,.,.
I.ns in, "'i, k I I I Por Josi M"in Q oo
be,. Tie .,a, bco p,,lc,,I To d eI'. or de P III -el idea, orTdcdt.I,,, en ,o,,n- Ell clpoliono de I., birtioncos. 1- I I BERLIN, lig-lo 13. ,UP,, Se "PeWT.,. In alglaid. d ,.;- ",.I., op ... it- ,.I Egpl. hall h- a qua ,irldedoo de -n rn l.cat&'
do lblakil- I I Ends, so ,,,,.I. ,,, ell, d 1. I
I I., III-, p-lvdh,,, d, ,old. I, t ,, ", I "m
f-otii -p-s-1, I IT Ill ..... n IIII, h- ;I 1 oo ,ou d, I., F-do, ,lial 1. 'l. sem.m. ,,I ...... 1. ARPOS ,do I.. Iordminis a. .,m. 1953. 1rigladerk reiter2ndo all poialcidtor -als.
, o ': Septdage,;TiioqF-IIa"' dn' ," Vicm C.-, V p,,,c,.s, descendente" tie Is imlestacia en dolt-int., I-sto- dead. no,, tramppo", , ,,,., ,!., n"I'a dI upo --"'o .'I aal, -,,:Iadl 0,venl, M,,. ., ,_ ',,, I t6lic. 1. recaris condiciem.. oaas
" I rilloledo In vI J-tidl- I i" doustra, unidad ,urapea Aunque enu. ha vuelto a in.latir In ,us
'Ibl. lli ll d, IIIib- P.r I.s K tacl- I I *.4 turitin d, 1. 6 merarios rairitca, aparenternert nomicas par. excusarior de dar un mg. a menas go.
Lihato. ,, o ut.,-,: Illi-la I t L I,-' Cal'ite. gernmina.
'" 'i Per
c,6ol ni-r-ill ha d,,,, ,,, ad,, "'! TI, d-, F-i-, Grain Biet.nd T,- 1A C..'.."'Trol ,IT a inguild .da par In I.- ronalsos adquiridog on
1 : Wilheti, Sh-sk. IT .... te, it, interest cad. tie .... .1 curnpl, 'I.'. I..
""'mo,"I'll, I ,I ... 4olo m L ...... ii,;,addo Ilea, I- I b-, .I, -, ,, dares dlyinn (ILI aSudaros date- P ,:!:;Tga"mI ---alli"la I x _, _11-11 -gariml, an conl ent, mip an 1, ,,, a
y ma- In I ,, habr p intomas nos 11- de It mano term,.- de In, "'--_ T. ,
1:11, Pat"', 11a I - 1- lisp I bl- 1,.d,,,. del :,, ,, ,- I f.,d,, d, 1. ,ri, v ,-,p,,sb. leb.d. an 1. f.rodul-itin tie ..tl mitliall 'U'ripla, signs. sleds a las Miss aportaciorte. d, --d. claricter,
I I I-a o i:J,1Ii:L; , I l, ... "I'g i"a a '"' "I P: -- h.- ,] -tahl"'Ir- III El priel dni.ktla Aly Mithel. it, Eilipta. ,...i ... it go ill insignia a. tn. rstic-Fs iopuestas par l9st do Principalmente par tin distendiall-to it no adoptado umt posicind p4iecida
cm, cI.,,,,, ,,,,,,.I dl' In ii-ITLITTIt I"- "" lig'"I""In" def'"'I" "t;l -" cm-doldist., ", ,,.,)I, 11 -1 r-to- rtIcu I en r I is uni- a .still a cion general, ell ouma. n confuse. y do
do d1b5l.-ilzad. in diflil-l-a., b.ju mu-tral do nuevo pan quir par orden del leaves Goblerno so do III I dad. .p.- tenant, is lilida, 'hicinda to tons no L on
d-,-p,.F,d ,, nn,',", ""','p,,o 'de iP,.I.n enli, i.;"Fp Ahora at pueblo rilifele. Las tortes onin hetha.s can una reasnifla emejorads, lic.s d, Allm-T. Onedt. d ,, lliao_ .,.,, h,,mrhrd1rm11ud-, ,ns,, Las .illarross no d. h.br. tie gedr,,ir lacof:junci al.dr clients es.
u El "" ... "ert n1a, I Its calidad Pero tienen una 1. ...a it, Aegis, P r ') mp .I riled do Is or.
I,(, CI, .I,,,, 1. ,,I Entre los delegados estal-A
I I tsdo' I
ml ,, udn,-d,,o I 1-1-na a G rm r iins. l,,,, rl, 1111:ial it, h.rin. el sustituye a Is tie rally mala calldad ue tenis qua consurair cla papal ell Alerdanin. or
"' ,d z ml mx,,a ,:" rio s I, ,:., I. a[ "fellah ,qan to, fiernp., tie Farouk. La enmli selling do 1. naiinildrionia Alyidui M,,,,,,h, ,I ,1111cillplid, 'C I'cdlaci6ti del liamad, Plan Schuman, pars conette.
ise"'iclade, irlel lbilla, Jose Prings. y -inns 2 .bl,- Prime- h.,e .Pa... do, --mas se rel-festa- is, ,I c-I hall.. o-dro, est., rowdento. 1.1
El pi,,,,Ir ,gp,,,,. Aly N1 Ill, d,- dicta popular IT, on, de los empefiris del nueva riiiii
do. ""'. ,,,,,,,,5ad,, -1--od I ..... p,,o means, d, repre3entantes do loz lais passes In Leoemburgo.
, ,,do q,:, p-d, 6al. ltja.C.T- ,,,,, In -l,- d, --- __ __ p It alemaill., No I .... curr1ran carde. ran ell Bilgica. can to nexati,lf.rz.d. all .: drs ,a de los solda- Una costs as is econamL.. In g,.e, Lderiva.
P., ,I a 0-1 ii.ol-oo, Jr. it "P IIII-gip- ,, Ill :Ie,.,,Ir ,e, ,,I s ny Jo,s.,e9,n,1r.1dri, ,.nlnd.r a] .... ill. de Is. iiin,,, bl"n:-_q- _P_ it C 6 da cle in ,oluntad COlect- pars porer a a arte ou
,l ..... 1, que de 2cuerdo can ley Rnerior, deblan se,
"I ,I e "Jla
bi -ril- s cl, qIe ,I P.p. hisbis, p- 1-dellid as .. ... pa,, joeg. ,a es- c.tu ... y cenrla al -cf-in
&7l"I p-,l"db .Tddol ac-ol., IT. .1Zi!,,Tn ii Coittrae m atrim onio E den con la a I. ,P, "as ,d', ..* crolitior, del
- did. III mdnals de otr.s pilis- c.mpd ih.
11 la p'l'.'al"a, Fo Ili wi, I., F.,Iad., alt, tabl-16 clerto senticlo de solidatolad ell It d' led- J,,;ell muy linnit.d.. qua
nfon- ,Tolaln-,f .... ... Ie ha )".0nd '.1--i-, "". 1, - 1 dl oas obo-os. Por Palle d, F,.,,,I.. I,,. ,, subla-da IF" I" sol-es 01-le, P:,r.. Ind..
1.1 1111"11 111..111111111 1 P se r lr:n
it ,olle h. ,,,,,, adlI, i I, Io-oloos, d, "ta ".1'.-I-I q.e 1, cir,.e,- ,I. ,,to I., limil.-m-,, I., es-p-in debate
ad I. SiTlidit. dl'l YV- m III ell fgi-i- en- In.,
tes d, ]a A, llj'ali Iod -,, ,' sobriiia de W in ston Churchill!"TT"" as ""' I"'- del,- mra,
, ", ,dml de In 1,,la A .i pdos ,,&Ljl, li-os de Esp.h
1, ."Irl"Id. I .... E'liplo, hod,, :.I __ __ illcia ,,ojo, V, ,do,. BvIgia. It", tao-is htlbo,- sdo cla,,Tfl ada ..... o d, rbrilon ra sub,,,.r I, diveriudsid d.
I I .I I IF', ien it a y A,,,,,,, 1,1 Coo-oc'mi 1, IFiliplilli. ., le hat'. III',. qo, ,,, a, : z 1, a,.,., po, ,,, iord l1p:,,o:e'leo ,.,_,,,.,,,,1,1,ap, .in big diH)o cle manners
, b ;,I plo, ii "": ,,,,,,,, ", !:, ,', F 1' .lillithimpilife firridi-6 (wr(irter rivil pur irripedirlo ,-i o ,It ... J,- d,,b,- , a ...... .. ,a "" "I", I ,,dd !a ii-I.d. a.., '' "I"o, ,.n,, -, ,, lua, I ,,, I. pl lod I (II'll. ,,-- d, irl It ,,,, ,I 'Po- l, a I, t
dr l". la, "o -dioi di I Ill- .. m 1 ,,,, I,, l 11, , ,,! ,,, o Cliand.
Iiin b- III, _- ,I', Jim. J."'a, Iii Ill d. ..... .. '-I, '" .. ..... a" ITdF Ill st- IT D-f-,rit, d, I- I -,1-Kmlmd icl I __ d,.,,, ,,, a 11, -11111111o., :, Iiis a,,,,IdFd,,, ,otim- s d,[ ...... ,,,,L ,,, ",, Plao S-Lliio f ... dad., a -,T-I, ,a I-- .... (, d
-1,11dell -"i!, rrfi .,.,. his reglall, tie Ili lK1vsi(f: Edert es divorcitido to, J .- I-' los it ,.i.;
L.""' V 'J' ,o .,.,be ,,, Il pl.ll dfel-o 'Il a "! :" le,
al:,,, ", , otoolas ,,, hall rodido sut,,aa,,, I, Fs I, de Is
_ IIII'N DR ol" il ,, ,,,,,!,, 1, ,,,,,,,' IT, "I
d"r. It, 14 j,,,,,-s Alli, f:,I,,r.a I., Fit- e. Lklani ,a a -'
I, 13 J P L TI ";,.I, ,,, 'I, I f:mJ- bi-lg., .[go d, m-ro, imlo-an- ,- "la "I"d1i'm, ,aa I mil or la inclusl-%
" "T" P.11111111 I:,. P_ ,(
NIANILA a Ill, a I ;'' T "' "'I" I I' a "' o -',,!'
"I (a,;I;I I'll, "o,", IIIII .I IIA (Dro,,al -, ola-o --- o Til-Ild,, in ,I ,ontrito cl, ,,I-dac!,, ,,f -I's !I'- 1-ad. CiLo' 1119I.tIlla IT-1 plildl ap.1 ar C- nI ...
de ,,_Ii, f,!.II .... 1, -ro I,, ,,I ,- II ,.,. n":,"ll a I 11 ill-ol I"i"!,11, 1", IT all, AT IT,,, Ell n 1, I., R 0 A Poltl-gal ag-to III 'AP, ill da,1,I -", -II., d, ,!1n,1F,,,,
Illl,- Pr5lida -h!, ]a, IF, :- ,I -nib-n-'11) 11PI:11111"It"I'ld', s !"" A, I ho, Fdl ,.-111,r or liglatc- poll a I Is I a d" -p ,I ... q I I I % a p-to n, !a oddad pt-lo ,,piII-n I, .a t,, 0,1 P,,i,,w- ,- 'In', la olleoto, la Gran
11'al."I'll' aloraml Pol 16"!m" IT-- N III LmIIIPIdI Is latlgIlll I I I ': I p, i,),: I u "p-, m ,(,It,,,a Carl- I- R-' "It ,I 71,' 1,,'.'s d (Joe In pilo, In I-d", -,-,P--, 1, !a ml, R,-Tia "m o P" I, "' F I I I n ". 'on P'lig'.
"I ,rr" ., d I adI, ,- Hidji DaILI 13 a al,"'I., '', d"i 'J ... I'l 11 ,,,,, "p-ill", ,,, ""' loda Il I;, o a ,a aLl ,a it a, ,,sd
KI'j", L f', ,,,t"',"' lp,.'T')t .'."I i", 1,111IIIIIIIIII d, i .... a ;l ( -, Fm a 's,"', irlt Nmad, ,,,,, ,]-an- fa, 's
1 a.1 ,,,I I d ,'I d, ,n;- ,.,m,, In cill, Id:,,. dell,
Co 'I 11 al ;'.(," s-Tini J.. I l.L L, ,, I" I') 11 'I. "'
m" '. (If .. ..... do R, -til), ': l-"(' ',!::,',' : ", ,'l ,',', ra- I"- ,.".-I ci or] ,jell oll ,,, "'AaF lt -- I t. '.
TI I,' j,' ,'(:,L,."l la" I p- F ,, ; '111 q- -I "no, I.
' ;,., (.,I I, B I ital-, d, Nr,,dI,-,. ,,, ... ;, "": ii. I! .d- -.I,," I I iIni;,da' am"I'll" Iii .1 dl;d,;. ',
,,%',,,,FIJI .,lo'lli'l, I Umdos ... I, i el 1", -wi, -1 a ,- rF- ,, "Ta a 'nir- 1. p"al, ,.ra b pan".
I "I plom, aol, Ng IK be Ill ,j,III I 11, balifli'l 1 nia 1, Email., I- ..... aj"i"; bl, S I i 1, .[, in Rdgay ha Tri tilt-ami I iT, ,:, ,,,,,,
ft"'"' I 11 I'lli% ,"" I .... ,
1'r; 1 1.. ,,rl .1 SLIJI I-SLI-i I 'I 11 O' I"""' lFled . ........ ) ,,:111; I di. 1 de aurn-tar lor co"lloXeme, -qo, I, I prin ,,, ( lo'll ,,, 1, "It"p", af-- a a I-in, .
ea I I T' 'll"" l;_,, '- F[ I-L":il"", L I ( I I''.4,,oi. !", l I I ltl.l, III, rviii,, ,I,,- ,, I, I :' 11,111it"11111 dl 10s
,,:, , il"""I", ,IpinId I" 'll," ,I Pape]_ y In lo I ,l a 1 111"jill-I ,.
Irr ;,I d:i,, .. .... Tia d, ,J,,jo dI pian Pat. la d0limIa it F iopa .... ... I Ill I "lat a', a, m-I Do Fa. ,.,.!,,,,, ,I, % -1 il 0111-111al "Pl"'a A a m I r !--ildis PIT:- ".ta m" :Ter! d, I It, It IT ;I .......... Jd ,,, d"o" ll, h ,,,, I I,, I, I:." I l (1, F- do A, ,In,,, I ...... ,a 'or'd. ,,sa ,- li ... a, s,,L,,,I,
Praii I *I, "'.-i"a Id (,,,,I, , ., ,,,,;I i 1;,, -lsd. l,'-1 ,,, ,,FIImis t ,ld. 'p, -son ,Im,,,, I m ,at. ii C I ,-1111-1 I I In .
""' ,st- o."T """"l- ,, ; Ilrbita do al d, lzic a, t,% .dade. inIt F. !ad" ,IT, pa't. difi'l- I. ., ,,, :l'd'(, ;, ,,i :J" ":.!" ,,;III. 6- ito- I-o ,J, l ,F"' L, 'l ... Fill" q o' I., r ,l', T_ ar.b P. Fill Is, III 11 .pa ,ritern- 1, Ii ,Il- m- ram, I a E" op. 'Im, ,,, ]a
d r, lis III,,, as it 1; I. ..... ill; I 11
b,,rn,,, I. (IT n, N1,,dT,, Is T,-,I-i. 11 l d-, a "Ll- I "ilt' '""I- -111i -' ""'y f __.A tn I ,,, IF Y I, i -.l q1te pro 'I','- ,I q- 1, r 'on 1, imerro-I-ion ,,,!,,,! 111, I I I'--,'.,,
E, I ,,, i ,,, ,'t I-im, I'Fa,,d,) m- pl-oldI, a ",rdo c, ... I", Iti" d, IT I "Ial, :,,,!,,I.,, clbdo I a" , I , I IF n ,J e 1. -,-- halla El r--ado i o podia set otTo EL-pa tratlT. an
y '; d l, w Ibl, cl, I I ... ],,I,. ". l'i'."'m III ,.I A- 1- ola P, I, I ,,, ... ... .filal A ( J "-:,""
r4' 1 ,;'! dIam ,,, hall .I-,p.--,o F 1111T -11- I- ,11T, ];I 11 I I I -1 ,a I ],.I,,) d, In ill I,-- mhta
,,, In ac"on IT o ,, ,, I I.. lp" i! ; "' P 11. C'Flo: 111 at, I I. a to, ,,,, In., it, ,odd.d ., be R ., Es il. 11 11 fln d-ria. -pa, -f,-.ds pl, a ac-o-d d, Eisen.
.- ___ __ __ 1'1I':I:TlJl11I1 -_ - --- Is, P',,,in i ."", I, IT, I, d, o I ': d, 'ra: ,I 11-, n 1 -- I's- in, In11,1'1.l ,'I ........ I 111' ,,I,,- IF '.,,i- -, 1 ), -1 11, Jall'o- I
,,,, ,I I. 'll"t .L I ;I I I[,, ll
1IL r"'T"Il.. .,ici.i I. "ma ",";r,,,l 1:.TT, ;a -11 1.1l q- ,IT 91r.." Par, 1,1-11 ,."a, -11 Ilita I -- d--I r I ;,ms,,d, co',, 1 ,: II:,l oTL to I"'I"ll, I'Ll,
Coiri f iesa Low ires que el p lairi de ::-r ';; ,;"""" d" "t'" -I ' F racasirlith N p i ihir ( ( It e '11' -11- -5 I- am, p- a- c d, :as T-Ist-tes or,.1 ...... I DIooi, :'.'Yoo" l I. .... I I )s b I 11 I "o I IF 11111-11 T-d's a-. I"3 H- w-ndL In -Ili. Ind..
, glob I cl, la p5,c,,IRla de estl le-11I -11111111 Ill I .1111, -J'as on ,Idl,,,, -drd .In- I ,n as ..y
defeitsa europeo estit retr(is(i(lo :il l,,, l,, ;, ,., 'll"; ', il., ll, ,,,, ., 'll, celebrar conticios eti .41entania F F.-Ta h. som' ,,,add d man ... c.- ILI ,"I'l-5 Nlio, F-I,, A, oid,15"I'-, 'glad.
L a, afi,,- I ... lmllo,,, J,..,;I fl, I ,oll- To ,in aIll Ill jol Ill"I'' ii"T 'I L' ml 11 61 I,,-, Ili- .1 c.-mos 1. ,.It& de
- - __ __ 'I'll ,.,III, on -1 I" __ I m,, p-,-IdI, In I'Iha Pa ", Fd I'LL ,,, VI c ,A -" -I
,triunria redurciaties elf el prf)grarria durarite elf h:,:i:, ,l )I ... I ;,Tir!,l ( I".", 1, I, I ,j(,iJ)r(1(; III viiinlisi(in fie Ill ONU desigrit'(141 (11 efe(-Io F, 'I P- I,, % '! I, -. I I I 11 I li. ,I I 11 1-1 (;" I'll I ,
pr6xitrilt (dill. 11(is pri)(luir 1.1-110. """'., ,I- I ..... 1,,bli .... I 1, pfiiier fill (I iiiis gestimles. 1.11 11(?stililrifild fie 11 :: Carlos D6vila
w i(in tie (irrii(Is (116 11111-fix ,,, I ....... h FA," I o I ... a ,, I ,.I , if ill
,!. I I .... r,,,I ,Ill 1.11h., 11,
I, I ',- I It ki do a : I I ,
11 'l 'I \, Iw ,I I I %IDA N I IT I ,L %I
Lil' "(';";, TJ ,,; i I I ,i,4 fi I Fit 11 VI 1111 111 I'LL
Ri ", g 11 ." l:_ . ,,T:. il ... ::,", ::, I, ,,, ,L IF '': I ,,,,, ""', P ,,,z,
,:-i,- 1,, 'IT 1 1 I I 711 I I 1,
m Im- odom Pa;:a1,,,., """, ,I, I in 11 l d), I I lapl- d I ii, I :I, 11 I ( ,"i ... L T1 :11 11: I l I 111W .
- l ..., I p ... ... -, 11
I ,, ,.Illl 1'7 '111 11111J!l I I. I I .: 1, I ,,", 1'. ,, ,,,, , ., 'i .l, ,:ls;,I",,,I.d. I;., L Ill I ,I I I I ,li m ,J * )kL
I ', J'a" I ;I,:"_ T'Tt"I,'"iI'1"'_llT iF , '', I ,Ll",.",,m .
del ." .' ,,I',', -,,," :' ,' ,,,, ,:: I ,,, :,- , ,,, I 1 ,. I I I'l, , ;. ,, , ,,, "' o I, I
" I "" : i '-,I: Ip,,, ,ola
ra ...... ha --il.olil., "I'l.'"!"l- --.", h".''." "a", a[ ": ,,,,, IT :, L a saga sherlockeana
" If, 1, T. I r 'I I (, h ., I 1
, It ; ,Tll,'Iolll,, -, :", ;",',ll," I I :" "' ,1 ... l ','P d" 1, ,,,;I. A [, ,, T, ,. ,l ,,,,, ''. ,ri- I" prot, 11 .
1. : 1: ., : ... ,,, ','.'!, ,:,,, ,,,,,,,'',: ,.I 'I'll' ,l.. ,*a ",:":""("(" ,"; ,.,."" :." ,.(,: I I \ 1 I I~ I,.,,, '' ,, I I "I I LI, a I I 11 I ::, 'I, Ill 11 I ..ILI\ 11 P il- I
: a I i "oo ,"."ll- ill- ITIT, I., lr,',n- d, IF I '' ''T,,:,,_ I:,.,, ', it', a fi'll I ; -:- 'a It ,I I I"- da
, I- ., I'll~ ,I,, low IF IT,- T- 1 ,,, -, o, I, :_ ,,, P ... a ;,, ,, ... ... ,,, ,, ''., 1,;l , ; ,l k ': : I, ; .... I I, , ,i "". ,,,, , I
- "," ,I ,1- .h."ll d, ,fl ,,;I o:,Ioj::oooo d,- 1111 ll, la ";. '1 11111,11 11':_- ", ,l .1 I I'll 1 I.,": ,, a l :: l',,'" ,l ,., L I, I I ,I::, ::Ild era_ .
... ', P ; , .1, ,,,,, al ... ,; t I I'll I 'o, I li-Ill I- I ", I I ', ,-e 'A 'I nRK 1.1. H" III I'la h I I - k mi :- fro,,grafl.
., I ,: ,ii,, ,!,,!''.,I ,l- ,, 6111- (11' Ca, I,- I- I I , I N L F
_ . t I d I . 'I, ,'I'lla, I- 1-1 a ...... 'I ... FIT !'- I I ,,,jl I I ",:, ,, , ,. "'' I' ', 'lll I 11 I ,:: -, , ,,, '.' : FPS F,,,,, P, Im, d,
:1 ll I : "-Ill ,,I s( 1. I I I IT. ,It: I a, :,,,"; ,, ,,,, ",I 'i'll. a a di :,,,,, -, -kil
.. 1051 a 197 I I ,.I. ,.l ,. h ... a IT. T,1, I I ,I F ". 11 11, ],I I ta I11- Ll. ,11 I I ,
, r,., 1,, ::,I 'I" I 1, "" :! I ,:, 100 ,,,,, Ill,- gi ... ,, ,,, , : : I I :. :, ,.: :,l ;li".,:: I, ,, I ''. T, ,. I I I'! I I I, ,- 'I% q, !a5_ -,a ,, a I I TL I I r,',,',', ,", I H a y
, I I I .. ..... I I., I I F I : I '""' '!a ,. "I P11,1111 M ,I ,; ,,,,,od _l ml! 1, 6, ,,;,cPr-
1 ". I I I I 11.11- ild ho llool.
,!, ill ... l, L 1 ., I ll ': I i h ill .. ,,, I ,,,, ,, ;: d" al ,,,,I, a
,I do, d"I "', :, : : "", :," ". .1 I ..", ,III 1111,d''I ,, ,,I;,: I",:", :; I : !, 11: l, 'I "I"'ll" fil- .." ',.,,, : L ,.,,a, F" I- I a I l,,IL1,,,i,:1 11'1,111 I'a rl .
I I 1 1: i:, I I, i, n- I, a, I ,'a % 11 1, I t, 'I',, 11 I li" .1 71i,
1, "I L M Ch, it''ll 1 "j"l., I k, ", '" ad m. [III,,;, ki I I Ill.
III,,;, I- I L .. ...... 1. I 11 I -, .0 ... .... I, ,, ,,., ,, :, L '"T.- ,,;, I ,, 11 .1 I I
lo'J" I], 1 'It :.:, ,, 1. ,:,: T ... I G a l, I ,, ,,,, I., I rii_ el, ,,
ll- ;It "'o .. 7 .... I, ,I I-1. .111111. "' ,,, l,, l TL I :' ,,,','. ,",""l h ljl, I, 61 ... -, ,, IhI,,ll IF, :1 I I
I I I., .,:." :;,l ,, t,
h- ,,, ,- '' ,. l,., I I I ;. a 1 ", ,.i 11 lill ", d, Al, 1,%,III,, I I 11 f, los 11.1 I I I, ,. ., .11 .1,1, ,. "I I l ', 1111.1 1. I I d :: ,:i I ,9 !;., [,q_- 1:- d:" '21 R 13.11 I al I Ills, ', "'A' I ,, t" I !',
, 0 "'I a l., .1 1 .11 ,. I 1.L I ...... I ,
I I :, .I' 11, I ,,,,, l 19. ,!- 11 IT i ,,,, , IT, I," .,., I ,,, .IT ',' ,' ; : ''l," ', ,:I-d ",I "" .
11 111. 11. ill- e.Illho ". , I. a 1. I'll ,,,,,,,, ,III I : I I" 111 11 :., I I '. I 1, g I 'i, ill"", I- d' Sh- 1- 1, Jil i I'll.., 111o 'I'll I- 11 III. Ti l : a F111111 IF j, ". , sh'i k
I '. 11 I', I I ..... ,. ill p". I, Ili, , !1.1.7 :111: "'I. Ill 1:" II I al-- I_ I _,dus
.I; s I'd, ; ,L 1 "" a&, I" "gl" -mim I I T I 11 'a 11 a H-To" aLnq il : . I,: "', o a, I
S lirftfi -iva I IT F I'll. I "I "'il "- ,'I ,J : ,' '11111111:t,, ; ;.',' i p,-,d,,,I FIT, ";",' ial,, '', P,
It I I. ,,, I L -1 ; ;,; F [,I ,f,,, j I: 'I 1, 1. 51 ,a ,L III,- lel ca,11, A,, ... ', 7'. T, a 5- V- t- i 1oud.1,1c.u. n(r. ,,, I ; , :;:l11l.l':Ih' L L 1, I I :, I I :, : ', ("" '.- ,1,.I ...... , I Il 'L", I ,,," ,,,;, I I "I I" d 1, I' pill :,% m ,, ,,,, Ili r", In I!
, 1:1:1 L I I :I, % , a 1. "''.'',- I., .1, Ii ,la' ,, lt :Fll ,,,,I zl'dm "'.1- 1111, la N 111,a ill, 'I'll, I "" T, 5",
A,14, 1, pollel, I I :1 I ... .... .. L I I .!.I, a III,
I., Tin, ., "n", is, 1'. , I ,, : I l I '', I 111. l:; I I'll 1111 11 I I is L To I , Dl, lc A I- _' T ...
1111 1.11. L I ,,I l, 1, I 1 11 : %ill HIA1.111 l" M- 1,old, ,,, ("", iIIIIIiI.. qll Road, S- I V ,,,I.d i"'.Ia" "l 'p-- o t'os lo'l
, ; l ': ,,, I 1 ;,: ,, L I I ; , I l l I ,,, I, H a 11 I ... ,"
.. !, I l- I ,, in, I
1': ., 'All UPI, C \11, I I .... ... ....... ..... lao i ,, ", I 'I ,,,_ .... .. I I I ,,, Ill di as NI, ,,,,,, I I , ,I-l-I h,bla ILI'. .1,11, Is, in- o 10- r, ii, ill,' ,,,,, IT.;, _i:. ,, 'Th, Stra-d
g, Il p l -- :, I I I d", I. ,, fill- ,:, ,,I "r.- ", !- L a a I ,,de ,,,)I ,,,,, I ,a l!l!P.(- ",
,I 'T. I. ', ', I ,,I, ;,, I I .1 I I l 11 I., I. llli,, ,L :ie ,ll:. ........ .. ;l ", "" I "I 1-1 ,I, I I I I r, l1i'll'i, I "IT, R ,,I. la- alo, ,,, 'i"',. a I ... 1 IT l., I : a la ",,,., I P,1, I,,, T il T, I 11 I" I
.. I I : :.l Til ,' ... ... lra T," 'I,','," f" I'll )a 11" "i.. ld ,,I,:, d, !, ,I, 1- a 11 I dl.-til
1. IIo T 1 '., I, :: "I.I!, : 1 11 : l I III ,11 (11 "J, ,:", I I , I I H I-I a , 1 ,, ri, d : iI
, .1 .:, F ;,""', ,: .... ... Ii -L .......... I, I I "", I .... P ...... II.n d, Ill.rt I I. ll III! f:T' I ", L h:
I ; "", I I "I i, e;', "..., "'- : i., I ".''Tt"l-, I." "- ,,,,, F,
; i ,.Illaa 111.1. :T .: I "I I 11 I l I 'I !, ', I ,I I I ... ..... :;, : ", ::: ,,, I, ,,, :! 1 ,, a: ,r, ', I .. ...... I ... :' I (" dI """ !"I" F, ,rsj,,',,' q', Lpr-'if- Inal lj- p!: l.-. :" :','..'4j : ., 1. .1 ': Fl" ,,, ':', ,,,, IT ': I, i Ill., I I ': ,,, iad,, 11, alholhis, (Tp 1 I. I I , ", .,) 'I, ll'.
- ;l Ill- I T. I I ," I ...... I I I F fill 1- 1.1''o's :' jrL I 'I '. ., l'I'l I : la a I I : a I adr- ilt' '. L'I'll" I'l
.,LL loore, d, I.. ',' .",JIIll, d, ,,, "I f,. ., 11" Ill "I III I I il 11 I : I to 11 I lip: ..... t I, d, )ill ... e, ,I ab. co - - Ill '.1p,, d, NN ,I,,,,, ,F) I ,I, l. -.,,,
Ill -l'."mi I'l- m, Ia P-,Il ,In ,-- m ; I oll ", Li ai L)" ,'a I.. 'J"- "I I ii. 1 I' La-I'll 11
I I I il l ,,, I I ill I ell I 11 l 1 ,
, I I _'. I- 'III Pa!) Nl, I ,oble ] -,,a It ,,,f,, 6, a, h:-s d, ,a -I p-, I "I'll, T)- I-Pa"'I'.
""' I l :,"'l : lia a,! , ,,,,,, : ", :, ... ha-ad En cl-,mbre
I I, I h :,I'll, 1, t."'I"d'' A ..... J, '': "": ," IJI "I", ll: ',Le, 1 olJa, '" Cou rer-lida E ritreu ell irt, '(/(,(/ I, ';, ,," L'," 'I'lla )"'T", ---, I I
I I .... ..... a I I , a, ,1, 1-- lIx- !,,, ;F, I- L, I I 1,,,,,, ,,, I In
IF P! I Flo 11 ,,, Fil- Ma" I
I ,':,I I (;;ill ...... "I : ,L lil; :,: 1: , ,, 1-l'
,,,,, ., ,,, '! ,: l, , I I ;" , II,, I :,., :i,:; !, I 1:1 l'' :," ,., '"", LI, 11 1'1_ ........ Ill "'I 1, a m ilo" a " I I i, l ,l :', d : a I, ,_ 5 '"
, ill. "" "T ;
1.11'1 .l 61 1 ,111 ,. ., ... 1, ...... 'I .... ... ,,il ...... 6, I- PILL- ", % Ld-'mllell o" y 1 ... ,
...... : ". I ," F, ') ...
ful I 1, o ", :11, I 11 1111111.1%,".1,1111, : al lills 1,1' 1_,1' 11:
11, .1 TI ma, I,- ,F ..... IT P1.1 illoa 11"I''l 111- 111.", I ,,,, ,ad..Ta 'o",'i ,,, 1, I, I ,, 11 I !I: "' '- " I ,, D- 1
11. I -, F 'I. Ili ", i-oa, 'i ...... 'F 'I'll federal bajo la col-olla eliop :-,- ,I f.,,," am, ITT la ,'I, 11111's 1, "l ,a a j .. Ir IF !, I,, F"
,,,, I -'bi'l., He 0i'lliol. ., ,I --, ad,, a I ,,!,-I'm : -1a I, 1-19. al
;'- ", 4- 11 1- dh, Q ,, I ,, I I -- 1- I ILI~ ,,,, ,I !Ik Jack del 11 m no, 11 Ild I I ,", ,,, 2-,", H, F- ,b, CI-Im, ,a, la-d' 'a
- I I, T , I I 1-a I- I 1, I mll,, ,,, IT ,,, IT., ,a, TIAIF, ,- ,,, I ill. ,,, ,,da -- 6, ,I- ,I, ,,I,,, ,r --!I- P-k
. ""i ,'-,ITi"i o ,'-I'T, o P!"a, hill; deuidido (tsi pipr his m 11
IT; d d, 4(iries I ifidas. Hisile 1 ,, '_,1;', Ta 7o, : ; I I ,P UL1, dj-- H, -, ,, ,I doll", WaI5 I dl, 11 F ,: I '', I I' -', .,- R, ,,, I ; ,, illi'llia.
,,, -'d d, a, .%'- ''I 11 di,11 ',
... ':I:-L la, ,,, dii I,:" r: ,a I al. q,,, a --- Ir ,)a ecla 11, ,1- _- "I I',;," I ar, a ,I li,5- mm-a,,, _I- ill" 'o" H, z-' Yo rila ( ,,,, T,"
o m b a lla "", ",L'I Ihh , ", I", o.'eod.ol" Selerssit, rfilifiir-ii Ili CT)II.Slijillf-i(ill ell Addis Aloelp(l ", 1 I, q., 1-11 -p I
......... ol-d-l"l, ,l illa oe.d3g-,,, ,. ':',Pal, ,- Q, ..... ,a,,, ,,,, , : "I
N A Cl I ) N FS I IN I D % ,I N, t, I I ", k , ,,, ....... d, 1 ,_ I I, _ ,,,, ,,,,,,,,,,,., ,,,,, j- .-I, :ldf,,,-,,!r5 Ia I "I'll I I LT f I ,, d, III 11 I I
I I ,:: ... ,'I I, I, I." 1 Ia I' L, h, FIT- ),,11 a 1 111- ,,-,ad') ,I 1 1, ,, 11 I- I Tan'.
IIIF I ,: I L ... : ,,; , d' I- t" "" I',,1 : : I lil', ",:""" ,,,I: ago", 1.1 I N'S I I I I I "I ,,,a IF 11 lrd, ,, ', I ,;l ,'I' ', ,, I "', Fit I., -, 'r. I ;a I "" ,", 13,]! '"' d'; 'r,"', q ., T5- ,
el R eum allism o : ":' : ,, I I ,,, !- Nv, I ... 'l I "I I a, I I I ,, dr ,I h I'll Hill d, 11 4-11 ,!,I do
.. dai, a ... II, I., ,I )v (I'l, I I I ,,,, L 1" "'ll, ,I ( I'lo."Fol .1 I ,'Ic \,,, I E, i, f'.- Ti, ",- 6 1, I, glal P"t"I
I'd ', ]I(, ', IT II': I ... dLfi, Ii- lo ,:, ],I 11 , "i"'s !" 6'. I :I, 1", ,F P- IT I, I ll ,, :%', Pa roll
de E.1- -a ,,, ,,II;, ,d,(I 1, 11 ,, .... I I ..... fIII,.,l I'] It .......... .... ", I': ,,,, ,, ,I ,,.", ill Il ji ;', 1 It. :. ,a,,, ,)d,, d, In ,ab,(- ,.Za 1,1. t, - Ir a 1 ,,r,, 1 r, 1 "'In
M ienfrasDuerm e '" "'' "' "" ....... "'" 1 i ... I ...... ....... a-l- ,- --, --, 1-o" ,:,iJJT- P, l""! m ,a W.II tig h lerrit r"JI.I.Idli III, I, Ili ,,,,, I IT I .. .... I I ( ,,[,,I'll) I- ].I 1'. ,I I L 1 ,", d, Ili k_ ,I a l ,1, ,) I lot, I,),,a a 1. d, 221 P ,T1,1 "", 'I Ill
91 .at,. t1d it. dal- .,at.., .1 r .... u vil,,ja ,,, ,, i:;,j.,I, ,,,, Ill, 11 ii Illel ld" 1 ,, dlil I I'll .I I SIT, I, ., qI a Ili ;,L -,.-,,- ),,itI a h,, IF 'I
al d- Ill Ao" ALI,, ,,,, ,,, 'I'D i .,,to, V (maola '. ... -, I "' ' a \N a: I "') F- "'Ll"'""' ',',' l",."'&:!,!' .. l.,'.' -111, :11, ,,, 6, I I, u i, ,,, ,,l,,r,Fa'1I,,
it. ii' ,I. I,, ... ,,,rj,, I 1, ,,I,I! :i .... .... .. III, h, 11 In Allniblv Gell"IM Ol ];,, N IF ,,- ,I d, I, ,I ", I _ l_ "I'), Ill d, ,In mll o, Ja,-,,, Ill, 1, - de
- ,I.. Nta. ill. ],.,I,-, par, I, liar .,I. h.,l I I """I ,, ,,,) ; "I a" I ,,,,q,," q-77,.rdojl;rJ-..1.l..1. lio-il"o, it, olo"o, d, ,odilli-ra, -I l.l.t.. I' :,!,, I T _1 1 IF. lIeTa" ", ""I'd ,,, 1-Ir ';,'
I ,T,,,,,,, I o, !a S.1111a' Co"':1' 11 !- F"I'll11" "I I.I.Ilo. I A Tallf"Alill" III. ,,, l I Tl'dkl, decid") j ... ET;Tla ,Xtli :11, [ r,'', : '; ;, I 1 11)" 'I'llm il" I"Ill'am, IlIal" I ,I ill., I a ,a P. ,- ,, ,ih 11 ,, ,",at C11- 1 F
n- 111. omor- .1, "'I"'I'l- n -I- ,,, li'l.t-r. 11 ulolltli ll "ll di, Pit I i p, ,I ,,- I'mif'.-al". ,,I ,.I,,, 'I'll'i'llt L, --11" "I
: ll, ,. rrll,.,,,,. ,,, I 1l;1,11 I.""" J I" 1!1!1, per 1.,. l.1,1:,1,1,Ip ',t fll;::I S I II- r 1,11 NI, Pa,_ ,, I I B:. , '- o il l ,.,, ;d- idit 'oo 1, I"'llia, hi I -, I'; I,(, h",)', 'I ", d, soll, I III , Adrian
. I I ill. "ro'. ('' f ,t l::!" ," """"""t" """ 'I" 'il l L -oa vI ,I), I T, : Italia "), ,,,,,,,,,,,, "",I" l ,", ,I'_ ,,.,l,',,i i .',e",', l I ,,,, a, !)- :, 11 !1:Ia!l- )!, F, I-I .
d, go. all"T"o- I-- 11.111".. ",_ ". %:, mitid- III, "I '- ',Ii:kil 'I I" T I I oplI;II'lloin, ,,:,o -il il't"". V_,;,a S, 1, ,%, m"'-lZj' T' Q- I S...., r- .. .:; ":" ',',' ', ',',', ,' !: ,.". I '- I ',,:'ol'..' : I", ',,'l', d IT, 1, -- ..... I ., 'I'll", ,, o- (a a, r,),, I I, 6, ,,, c I I I
_ ,., ... ,.bi,. IF Ill L.' I F I 11 'IT ""
,, a. 1,, ,, I 1,11- ILL, ,,, dili tIll A- l" ll I, Il 1111111".T, "r, Sri, ,,uri,, lil it I a l ,, Ill L- I ", : I a IT, f I a lill, '111 'IT 11 I im, ol:% It ld" :," I I !I'.!, ,I.nd,,tk.. I. ", ce-at',, .1 l, dill I,- I,., lalll I,,- 't, 11 l 1 I I 'I 11 ,., ,, ,,, ', ,,, 1:I ...... RIIII fill," IL ', ,,,I":, 1'r,,,: I,,,!i,;L I I a ill I- Na, I .... I-, U' n I I", 'o 'd 'l 'll ,_ ', I I ,. r ,,, ,l I 11; M ad
,.1_ I11X ,:",: ;,, ,.r:,".,;,.,,:,,, Ll^,., ', 11 I ,,I,,, ,, ,:,,I- 1,1- 11 ,"IF L "I'll' I I, L, I. .1 I'll, ,,,I, I, Fi"r- ; L"ll ("it I., )l,1, !IF1 I I I, .1 ,a ... no, 11 I I I IIIIIIII's
I'll, 11, 111"", L,, l ,: l'": , 111 ,T ,:.', ,:- 1',di" ,:la''[-'i- ll 'I I l ,, l ; i r; ,,,,,, ,, "(:- 1I HOSION F, 11 I I 1, ,,', ,".,L" 'r"" IT R ", I I ,,,
hall I- d" ".. "" ,, .- a I 'I.a'!. : ,, ;, r, I 'f- d H.'Im" pa'a IF ", ', ,, To I d 'I ill 1 ,,, ,,,
,,,, n ,, .r. I .1 .I r, I ,. .. ,,,,,,I ,, ,,,,I 11 de ,',;!:toodhl, 11 P"lp. -1 '' No- io, T .,;' ,."I", ,' llll, d, III- ,- ' ." II
,i: 11 ,' I I'll,: I I "'
f. , ,, .. ,,, [; ( 1, I, pe I a IT, L 1011,1, i I ITT, 't'.1, .... la"o"Tit, a "'o", ", iI, 1 "I I I" 1 o. 1; ...... id ll T, 11 It o1all- 'Ll- IT) :!,' : "t',', ',,,r ""' 'I f' al ,,, ", ,
ni ','.",'."." ,,',"' 'l r l r it .1 ... ... I I I Ildrod ol.i Arldiii Militia ,C"T;- F f 11
; I "'.] ,I"_ d, 1. I', .... l''ll I 'l ... I 1- ; .. ..... r, ,!Fh,",,, _ ,I .... h_, ,,,,I ,- ,-,Ia,,,.,TIo, po' I I j, I- I, a, IT, ,,, I, ,,, ,,,
,T 'o '', 'J, ,I ,h, I -a
I.- Ill, ,- ol-r. 'a' : I "' I to. F11 26 II., I .... r7o I as
..... P"' c L I ., ,F ...... 1, I a .. .... ,, P, '' 11 Y Th ,,,all "I'll H'I a,11:111111 ,, ""d _'%, ,,,,,, I, - 'I, \1 -11 11 !I ar!,.. 1. d.r- 1- ill-d-ls ..- I., t t,','.7 ILI r'i ,' 1 '; ,: 'TLl : il ,,,_ ,:, F ,,,,-, N M ., ,l I ,. ,1m aoi ,1- ,,,ors l f, I .... .. j' "; ,,, I., a I
, 11 ,I ,, ,,, 1, ,11 S-11-k li.kl- -"- d'WI-11 I "I I 11 l 1-1 - 1 I, 7A d a -.11IF do.
I't- I., h- l it I 1., I ., P., 0! I I, ,I, pa", f, A- l", I I ... 1. ql111m "f -1 ,:rI',' ,I T, 1, ,
cy stex ," .' _% 'i, I I "I I ," da I .... o 1, ,a 1, P 'T" ,I a , ,-"I 1 11- III -F t,,,,,I,,, ,mm, am,-,- l ,I a ,, 1, hall, III 1 Hl -a: :' 9 l"'
at I'. ", I. : lr I 1, "I .1'. ",I, l;111 1 'I l 11117 ,l lldai- IF: .I:- J"T:", .: ,- ''d I I 11, I 11 ': ,a, ao,":', 6, ,-Ida r) "" !: a, 11
or.t- I I , "T I ,,,, ,)! I, ,,I I 1) ,,,,, I I' I 1,, hal, ," 11. I'll "'I -,, I I )I,, -,,I,! I, -1 IIPI, 11 '11 161. los, exd, IT ,r,,,.,It,, L ' ; I -, ,I,,,, del ahl, ,I h- acup.d.
____ i,.-ll ,nI,1,-I,, ,I I in'-o-It, llil'11 III R om pe la F .'a" I
- ... '""!" ha IT,
I ''I, I Liall" I. " 'a !', 1 1,
Intense alaque ,,, I : A T 'I ;"" F """Ll" '1I'-a !,a, Irls"ll ,,oil 1. -. ,,,;d di,, HI.
,,,, n ,,,mI,,,,l 1,,,,:I- ,,L,,, d,, I, I ,,,,, ,,,,,, I
,I o I ,,, I I ,,, 19 mo, ,IF 11 ., ..
" d, I nrlT, -, I. I'ma FIT, ,I'll ,,,, -mi ,; :_! ,, it, r m, "."""Id'a o,:,,,,_: ,11 a o 11 tiII.Ilf" It', -- I -I'Ll') Iiio,- U.
, 01 a 11 'm a s, I 111-Ig- ,1,
ai6reo f ran c' S I lll;l!;:I, I .......... """ -"' TI,"' II,,,,a ,-cpT)Il a 1% I I- q ,
., 'wli o;, ,,,,, I I I '- ( loa I '', ll, a ,h,,I-k,.,I ill "! lc :I!6, un precedente "I 11k "i T' ",_ ,; ...... :,I,(, 61 ilds, Ilis "I'll 'i-I Llloll I", 4" ,
i I , I , F, I r ri, ,., 'I!,"'I"', I it) , Il, a It; ., .al, ii"T,11-i'll" I
, ""I ,", fama "'Imi. To ,7,lts t b.-.
I o, ,,,, oI'lit, 'i;o- "":!-"', ,,, F Il I I, ,,,,-Ldo, Td,,Hol .sos due
' l: -" , I as a,,,,- d, R, 9a I I IF, -r' "' ,;' I I -' 11'PF i. dI 'FJ ,I dindo
L, r,,"..,', ',",'I, ',"" d ,i lpc!) I'l I- ol- d_- &J's
en In d och ina A' " r ,,,' 'd- C"'Tis'd hst,
- 1--.111 111, E""ro' de apolificismo ,;',all -11 g-11 0 Viff el pacto coii E U
" "Iell" las (10, 1)i)iidi;j 1jiI.Ilelt(I pl 1) r () 1) I (I Ill it Trumlill. Iiliieliholvr v ,N () (ljj,(-t(j (I I(I sober(m ia Ill ,
ea eroii slibre 1.), ciN il-poliviaVo SteNellsoll illNitados J)y -jo 13 'I P ,;I ,r, "', I'll, !-, 1.
S C H O O L 441jefix ol mirgi ) en Ont ro. 11.1,11 ill' ill . NION rFVI RP.911men fie last ri :t1S ", IT ito 'I, ,
' a ,,,, ; oil -. ,, illit Sit CORIN ellt,10il F] I~ T,,o I ,gl- d, PI-11h, Ili t, I, ItIF J- pi
- --- -_ -m, -al For-cl,-, I", Iml "a' inlern(jii-ionvitl ii., ,,,I !-cl,11, F -5a. AVE. No. 145 ontre 14 y 16 Miramar B 3003 I ISAIGON' I = Ill ,a ,, 4 , I A P Z ae-t,, 1.1 I N., I I :_ 1, ,-,:o,,,do, ,,,Ilt a, ot "oll"Id. 'I Alciiiaiiia
lrllld ,-., ,I I, l : A I IAN I'lC CITY, _I ,,.,,, ,,,, ,,,, s, ,,;I,,o T.-bi-I ;1 1 6, __ __ '
,ri6 III,, ,,I fur.11 i- l :, ."I. ", I ., ,"'hi''I'T plIa, R11" .1:1 ", TTI.a Fd- o-,- 1, it ', IT F, , ,,,,,I 1111"ll, 1-11l"', 6, "der"i ,j IT, ,
-1 ,.I, , J 1", -wall Idomn III ILI t,,Ide, _":FId"l-'a "I .1, -1-1.1, "" ";lral..."',
anal., ,AFI -lj .... .... I, ,, F I. ,,, ",) ,F Ii_ I ,,), Estild- Vol I ,,, T. a .16',.11.
Classes en espanol e ingl6s desde Kinder- it I 11" I'll, "ll '' l a ,,, I l ,) ')l 'I 'll" 1,111'11 I l a -.'
,,.Irl. III lllmo; Il-',,:,Ii :, 11 lI-11 I"t- 1 I'll- ....... I", I 1 ', ,," diIdo,"a .... ,- ,T- m, 29 .fio, ,I 6, d, IF,
.I I I ( ...... I,, ]"I'l.'', I Dj__ ., 1, ha flr , ,,,,, I, I P N!'IN oz ...... 'I F El diii.
I ., "d , I HI i:,,,,,,,d ,,,,rrII 1- ,,l 1. -!,od- Tlh,1d,1, ,,I ]a ,-, ',,i-l LI, ,'I- i III 1, I !-', ,,, I, ,I, a ", ,l 1. Ple -1dr- I 1 f -' I Rr 11
, I I'll, d, "ItIma I- a ,,,a 1,Tlr i,, I ,- dI -n-mo IT ,' ,IrlF- -h aF
garden hasia High School (inclusive) ,., I, I ... I. I I-do I-.- III" 11'' 11 ", 'I , IT, I "', I I, ;I "T"no, '-d d-" 1. 11 I I I'll ", ....... n I,~ I. ,I,,,, ,
Pli I !I ,,,, ,, L ,,,,,, T li 1 ,, a r ILL , ,,_ ,iln ,e ma ll 'T",i",% I- 'I.
, I"lan a la-da, ,os ,h, HI, -11-1 H, I 7 ,, ,,, I I,
P. 4) R A ii tI alloqu, !,,,,on desTailild- ',,,,, it", lad I, 111.lll '' ,,_ ,,,,, a! "',"i-l'i't, lta "
f "" I __ a 'a .so "' I I 1 , 1,
, I 11 I I I Roo, I c'! li-I)II",
d, loinha., ,on"Im" I ''I 111,F-al 'I", cl :1 ipl Ii.0-!, quo, IT : ';".,,.",i"',,,,,I, ).I' '''i an d ... It-, del F.Jerrho ,",'a ,'ro I: IL',yI'7r!:"" a"""" ,"Il I I I 'S
HIGH SCH00'LRcJcdnrq. do Mine. 1' ...... il ill ,I", I Pa, ill, ln a "I'll, I l" -F .r,,.tt.. h n 'I'd i "", ,
, .thcinlel H,11.r l,.o.,p.TIr. d,,d ....... IF,,J,:6 i F 1, L ,I I I 1.
.nos Ill ,I High 'vim-,l ,o. .1 I ( !ii, 1, '"" I alrm ,,,, ',, I ,I P,
;: ,I I ,,,, % I'L a ,,I, ,I, 6,1 1 III ,". ,!,I, MON'[ FVIDFn .cold, 13 ,,,I- FIJI,, ri ,- ,T J, 11 m-a tie in All"t"IT, .,
nmaiug, ,il, pu",I,., '' ,, ," "" 11 'I ", ': ,,,,j I,, ;,q,,l 11 IIII-d-I, d, Nit a In ,,ao, -mr- a 5 rl I 11 l \, , ,IT, I III- I't 111,l d
, ,, IF :- !" I,,',,'"' !, ", PI d T, "'t, In 11 las -! ri. I_ I 9 rli- d, ,, ,, 'eld"l, 1, L. It d, I.
PRIM ARIA : I :, 1 lill,'I "a I i? ,"a pr,!, Iillll I a: t,
mr., I ,)Pa., ,( .... lll, .1, !' I' VT ....... : d" '%IN" .ITT -4) '!'I'd
, I : I : ,,,: : ,,P,,11: ''a ""'i "" 1, f- w l a ,: ,a,,,,:,nf,"i- a ,,,,, dr Brl;, -1
Supervisor Mina. Manthir Fitzmaurice de la Cal. L'oli a'. "" ('Iri"'i ''"", ,!, .(IF, 1 ill _, I, 'a'Fib'' 'It', "'. ,,- r I ." a l''IT"I'l- d, 1- W xi( I I al,- 'r )-- ,s el
, -111,11, ,I ioull"cl, 'i-to ,"l-, e: t ,,, ,riden, it, rtA, mat
Mlo, Rairki.r. K,,r. RA. MA, ,able III a"'t'.. T'll (,I., 'T :n I,,, I,,,' , 11r,"'IL111 It', L "" J),,h.-k 111-11-11 Ill! i)", I ,,,,,,, --la, a-dI,,: .,,ajLor, r- I da mu
, 1, I I "I 11 1111I.I-116 P ,, d "
"'lair"'T'al F- o, 1, _- ,11 I -?-- ,,, I I air.. r. Ciudad M-l'a ge" I Ires
, 11t I I IT Ill I 111111lit 'i I ..... :l io l, I :I , '; '!, I ...... "
Grr1rud; Moe drAMo,,.K-" 11 A., M A. P'la''roll "In d, Il"i ... it "l I i !l -'O, l'I ITT- I ....... % I I ,,I, ,I ri.. po, 11 711a d, Bella ililmr-ra, ,,,, F, .-d-11
'n I rld B., : W.I, I _dn (.lrl., ,.I., 1-a "% ..... ) 'I, I-" ,rt "a ,L ITT, PIll" H ,:Rm I -1 1 "I'll" --l" ", I 11
. 'I I.. I'll.., I .1 .. -----
Afio CXX Cr6nics Habanern DUMO DE 1A MAMNA.-Juelves, 14 de Agosto de 1952 Crfinka-Hahaners PA&M-7
W
%
!7
7= 71
L,, Fina. cemmicas colifornianas. an colors naturaleg de IlaY creasing de 10" cle Rito Par 2M. Con centre, 3.50.
Visit nuestro Departamento de Regalos. Muchos; articulate d Are. limp&ras y otros objets pars at hogar, estin a pre
chas surnamente rebajacles.
't S, Servission pedidoa at interior.
Compare &hem y pague an Octabre.
11000.
Neptuno 307,
it
Aquila y Galician.
MODA./
Dursante I& fiesta poincreas pars, at DIARIO DE LA MARINA eary of senior Alfredo Soler Guardialis, all enallsoijisider de Zopaillia. Excess. Sr. Marqual. Olga Pando de Vallhica, lots mlembro4 de So filiation Comericial Espaillaols. Ituatualles Skens de Haredla, Alejandro Bernifides, Alejandro Hidalgo do Cavitudest,
El domingo filtimo caletirb so state uns. de his figuritas amis atracti- Manuel Flarnalle y a] doctor Joaquin Meyer. (Fate: Did Karrefio). M A D A M E T A M A H R A
it@ nuestro nounde juserill. otm rando y Gumarilez Etchc,,yen, clayn retrain mis complacerno. an publicar. El cocktail buffet de artoche CREADORA DE LOS BAROS DE CERA Y CRISTAL
L. Willett. P..dn as hij. it, Is ga.111 it... Ethr Gortraltis Etch,- En su clegante apartameah, net El arnbaijaclor de Cub, doctor Joa- Or Miguel Figueroa y Hot tcnain manners y seniors Glaria Alan 0 7 R E C E :
F.Yeal Veciado, ofreci6 anoche, a poetic de um Meyer y sebors A.1cia Pedrosa. de Cardenas, Manuel Mendez Vigo y lix Menendez y schora Mzrja,,f. LIMPIEZA DEICUTIS, con I& M"cura Fria de Almendras, $2,50
to s ete un ammado roc k tail buffet -a. at m.q uilla a facial perfecto, an Is sesicin de I& tarde..
Felleld.dr.. 1, E It El cb,ecretario cle Estaclo, doctor senors Ni-caldonastarlo. Juan At% Fernandez.
rl consejero comarrial de a In, 2- Gonzalo Guall y schom Paquita Pu-,,,- ,Gcr ,nora Laura Dari I Entre las sefioras adereak, I& Conde- PRECIOS EgPECIALES DE VERANO PIAILA LOS ZARO5
jacla de Espai senior Alfredo ILL 1. ourt, Francisco Juarrero y All. a Y XASAJES CERCULATOR108
bien y astionaS. % lithenle de Lombillo, Hortensia *U:
fig- conocida d d Tom
At I ,, Evelyn A are
Yiajeros call tros efcul.. dipilian ic. y El embajador de Espalim. Exceno. I Salazar y Glorita a.
Dr Carlos Parrags y laefora Ann L.s lindi Imaj seforitat Maria Lul.
c Late.. S r. Marquis de Veil"caj, 'as mlem-'Fltchcr il. Niet. y'Alici. y Ofeli. rigulcirs-1
es_ b,05 de 1. Earl and, F "i"' EI Admini,;traclor del DIARIO DE Finsimente civics caballero.: el DuE doctor Jorge Manton v su !a- ge. han reer-ada del C-artida do,- Este acto, del qua farticiparon d Fal-nando Moreno y Juan Jea L Cas M A D A M E T A M A H R A
am 1. doctors Ang has G dew rron una agra able lempurada. t ri=los Lie In honor d a Ir L .MARINA. sarml, Oscar Rivero y qua de Almod6var del Ric, doctor! Vo&do
avi an. ig, .Id.s Ind s,,ele STUDIO. Calle A siscruina a TERCERA T4771
. earn P. Ii. dog the itu gracioso hijo Joe. i ..a erci l espahola qje nos de E.Pidi.."', ra Martha Sosa. Joaquin Martinez Skent, doctor Fe:
visda, formoda par 103 sefiares Ra- El min Lilro con.al- D r. Rafael Niat. Y efiora Estala liple de Armenteros. doctor Berear
in Sneezy dsef, senor Manuel Alvarez Reymunde y d Camps, d Figueredo, Roberto Suera, due.
Felicitaci6n Bermudez ,,a, Alllnd,,,
6. c. c is y Manuel 'Lign len., a L6pcz.
Lit Cavied D M.c.sy J ze Berdia Ganz laz y seficira Mi tar Ovidio MartinM doctor Waltrria
El uque 12 Duqueis. it. A.- I, it y se- F. Lem J.a. Geist., Jesfi. Munzar,
Is featitidadar d Lit, in. "a an st ech., Paul lic-Ande. City
_Ea ato 'ligiol. 7 -Y" 'I gr-p nuo"'-so d' Dead, I ho's manchmada se E. binds, or, Nise Manteca. doctor Antonio beilia. Enrique Gancedo, clano
la.habro sit .. gentil a mte-1 d" r rr,+. "i COLEGIO PHILLIPS
ate seftorn A ur- Perez Zuam LI h.-.,- )],a., oil laron pasando antre [a coneu- Nar-, M-A y schara Nena Tre- Valdes Rodriguez y schora Cuca Una Valdelmar. J-6 Garcia, doctor HenQ.iIa ., via true c.ngr2tulada r.-r ru-trafr I vil-in rrencia toda close de cockt2l]3. ntlits. F-ilind. Palic y sanor a- -le. Jose Ferrer Y sanom Olga Lr-'ry Dole, Osvaldo Montem, Mario (Tuaradnall. eas 1914)
Cerea de Ise nuca ,r,,6 no Vill", "Llin '- :a Y (10 in doctor Alfredo DIago y schm' FaLeAradeL Benjamin Menendez, Hi. CLASES EN INGLFS Y ESPA*OL PARA ANMOS SEXOS
lnformaci6n Cullund b fft a. 'I ad. r thin ,,u "glad., doctor Raman Term. Loss, Jose Fernandez p6lito Hidalgo de Caviedes, y at cun- KINDERGARTEN HASTA ELL SEPTIMO GRADO
d, Lie enccardribl. 1. re-, do-rids Y s, n. is C a r n l'. Far- aturia y Asuncion del Castillo sejeto comerelal de Francis. Andr6 APERTURA DE CURSO: S= M RE 8
-n un bell. cle Notes nati- ,.,,Ld,r V.11,. doctor Jorge d, Cu- Alfonso Piado y tennis, Jose Gon- Mantel Bize.
,,ih,, oil' ...... E-gelln. Fgi,,Id.. rule. Lie In PIfi- y sch-, Rlurda Oct Minister!. it, Etud. I int,.- SERVICIO DE OMNIBUS
opiniones sobre la A sociaci6n Ent'l, ZD1 Entvi"", sant."nit, y "fi-AR Puente y bef)ora, Slams de Cubas cluctor de embajadotes doctor Padr. AVVNWA CENTRAL No. 14. Hama de oficina:
:38 11:311 an.
In, 'Ja Mitlite'l-, Rodriguez Capols, doc ot Luis Manx, REPARTO KOHLY 29 30 a 4:30
fhRan-, CLI-0vit Y sef-a Celia segundo introduclor y el g,egado TELEFONO; B-51142. Do 2 Lioneas a V truss.
de P rofesion(des de B ibliotecas i aid R. fact Cifuentes y su nnra doctor Andres Pereiia I 11
Nia- T,,,,;L 11-chu, Feinitrid. T,---Y ste Bravo do MM Publicidad: FV-33M
En. el Lyceum
Por Adela Janine i
Og..Iz.d. par 1. Cu,,, Raj. Na Diarturli 1. prtra- sl-lbe. '* Pwi
.,; Ofallll d,,.Ia mular lgLI,,
Chl OL-Len. ""'a'- leradels hag!nl, at, 0 Lyrairto In 1. h
I "a bay )a-- Is. ', i or 1. wd,. a em.1 y -pondca 1. Lict.A---, t Na-,nai d, :Lu,.6th, dL- 1--l-al. coal harl ur. r. IrLcs I I-L-11, ,I am. I
, ..... oc. in I de Is palabras Is, dI,,lm9uidlL5 tenlen- olito y Is higlene meiltal- T O D O S LO S D IA S
am I'Lita. d I ..... avc a I.V-7 Ortir Rej., doctors &I, .,to ,crk J, .,Act- public,
;L.n,.,n: 11 it"It, 'L de It, cla". %,v In done hiltarion pays it.,,isL-1-Va. -IfInez, Debut y doctors no requiring L,: in,
in in ILL I, n- lier- a., In Margarita. PILd-. tic .1 is. SO N D O M IN G O S
it ..... i Lit af,.., -b
armrrl incharile pol, II veatt i t n t,, d, u n 6 Boda en Monserrate
:a le'- d vo de,, a-, : CUANDO SE TIENE
I h slll ;: L, l l_ al I I act Igus I g ],.in p.,L-.q.i.I dc, Et., lj.d. par. 1.1 ILItit In -a; Lan lb, d
N.,:-t- Sri,,,. a rh, M.-L-retti, serv, te -1, 1% 1,.Ioch *,V.dr,-:
I Is d, -1 __ ", L A, a d,
ch rit- chl, .5 D"'fe ..... urrhe"'t-a ]I inner. ailbad. pr6xiona, din na a fi. F' L
! 6. a a b ad& it, In hrida seriorda Mi- P6rz y It senor Ramon Martinez
h- I., k _"_ n b0bliltleca-, it. hav 'll,"t"lidad I- hit Coriern A'varez con It cumplido Mriuner
Wnntinu. 1. Pilifina Once) I- Gp-tdo Serna Anan La -- aicls
,it dI 11111:i
all %,,I L,:.
1 11,01 ILL. L., a
'l, a I"s I;
.It, ; .:!::s cla
una laod, &,AL ELE(TRI(
!i, Lie -,a
,:Ll.. :-a d,- r I, little
m': 1'. Lill, I APer
a .... ds-a
51, SEROIZA. ENTIRE 50 TIEMPO Y SU DINERO ...
"hi PROLOGUE SU JUVENTUD Y SU SIENESTAR, Y AL
MISMO TIEMPO TENGA MAS DINERO, CON UNA LAVAI,. ba', it, I ...... L DORA GENERAL ELECTRIC.
1, 1 Ic- ,a -11
allellill cla- v -Ic- dh- [it rn, POR SOLO CINCO CENTAVOS LISTED LAVA. SIN ESsitnt "ac ha d'i "n, "ILI
I-L'o. c"m (L autt'hur th. 9.- FUERZO AIGUN 0' LA ROPA DETODA 1A FAMILIAR
dIl Ilahalli LILU'lect-I Y CO RRESPONDIENTE A UNA SEMANA
it"ll, ch- so.
d, In cd-acnm de
LA ROPA LAVADA EN CASA NO ESTA EN VfLIGRL DE MEZCLARSE CON OTRAS CUY.,jS CONDICIONES LISTED
3 Ell it, clano- all I., b
lo-carlos, Lictic tomar In cuas _- NOCONOCE.
dcr'at('il )n cuat- runt- fundamenle,: I A ',",,arLar to melas noL I In :al
in, a d, h), d g-" on'
6' ESTADOS UNIDOS.
,to -morndan 1. .,,,-,.d ad d, suIt ciera
arlar 1. s "Ladil-n- a I
nni"I's, In prof,,... -13"61hici.11 Pida una demostraci6n
,as In 1, boli do 1, Y, k*
,a I, L.,
,,L.n 'a I
altis funda-mille, n r.stulil hit
.fee. de 1. pr.f,,i6. lC, Estimu:
1, I-hllkb l I ... r,.,,
Ind .at it ad sur, ... r a
A SO& unas horas Al.
Usted puede adquirir 10
por avion suya por s610
$10.50
iPERO QUE SABROSO! C....d. -el. an .. gigaintesca, en.ti-innot- Is" I-. .P-., 1.1 cour. an lau m ensuales.
Doug].. DC-6 se Wrial. san .61c, de ou grant pr.p,. e....
v.1tacidod, i. bilin de is, mi, lujoaaal La pr6.i-. ritale i.jo I-alal H.X.
Coma qua SPAM esitA hearlso Violas on las agencies
r ... did.d. quit uedx brind:r malquier como ]a, viaicro- airecs; conoredores que an imeasporic alLiao, amiderear, En I claunfoartable paciplaraiiin do doa a one prefieren at Dan. General Electric. y an nuostro
de terns y jugosta came cle cagina del DC-6 Is temper.tura y Is presitin al.. DC-6 par. .)., con ... comilardi., SaIdn do Exhibici6n y Venter,
lomn de puerro carne annossl6ric, Win rgulad,,. Se puede chas. segurid.d y -..diJ.d,
con Air& Acondicionado, on
Prodo y Animus.
buena.inspeccinnadaporlas
..tca-,d.da.dalcuLEE.UU_ DESDE LA HABANA, Ud. puede vinjar an lujoslas avionics Douglas DC.6 Laos all,
y exquisite Jam6n Hamel, 500 kiltilmetros par hors, line lag siguientes compAlilau
Bazonado a perfecci6n.
Pruebe SPAM an oand- AA, Aerolineas Argentinas PONGA SU CONFIANZA EN
Pigina Cr6nica Habanera DURIO DF, LA AURMA.-Jueves, 14 de Agosto de IYOZ
Para el Hogar y la Moda
COCTEL DE
FRUTAS Discusiones
innecesarias
I --Par Maria Radclat
:,L .,.E N fre- parpatuo dessacuerdo Y cluritmr.dicCoc.anbum loom can a] r.rapaAcrim crainswifie- ban-.
1. Ideriddild Polque )a esiten.16it y praturl de opinlonas dad de elde mal habits, Ilegin a di.qua caurron poner a qUIrn In pandece con IRS
so In. ra.vi-gos, 1. gorro ool, pr,,,,,. us relmuci.na. 1.
qua
j" lung. alterna.f.a.a. def.-Rall.ite. C'n". .. haink qua u. dik, RonY Is vidat on co- ad. I. pal encum. optarfin par Ill. notablell al iniciarse
roun. cu&Wo me concede a In. pa. met,;,, a ho rtamente. provocando is labras Suit valor ealacto. y contain an rupluta fin, no a ya necemaria cillumular En Is 'Id. .I.. ta'act"'.
clerta Incilrusciones de caricter. it I I br.n ad PI-rd. -In[-.
a
nuento an un tan6l dig do to.
Quinn" logran con lam ahoa de no
matrinacI Hadar lam amparem. qua jor suerte y apileaci6m. logand) at pudiarmin surgir an lot prinnerris rmumento In que me le. race el va.
can torque me mace par antn't in
tIr.p.s de IS uni6n, obtlenen pre. pando
clados triunfus, pues estabi an Is que toda con,,ersac16n qua Se Idel cle an 11., .,Short indefectiblepiedra angular de I& felici ad conente an una dabusl6b. burial nabietudo tolermanta no To xistirlan nunca Ins onencionados Evitemos cuIUVRr Is contradicmedia do so.t.ne, dichoques y Is, scraniclad prealdiria ci6n como IRS relaciones de I& pareja. Para as ferenciam de criterion. recordando, cast impossible encontrair un crattirl. 1. qua dicen que de I& idabusl6n.
E. Troy deningradshl.
monio qua no ha terildo mus discu. nace In lu Stones loperain par juicift antag6rdorcontrar personas qua a todo not
xs a par in capauddind do valorar Its
id .. j ... s. Ali To qua hay que repliquen sin estar nu -pl-evenirse del peoligro inmenso que do con nadie y cr@y6n d .Sadq.r .61. loltdcrx el prurito de estar an allos tienen In rkIa.h.
Problesnas Fcon6micois
DOLE troe asus
I, rlqunuis .6il I I A-1 !,i6far.
labios las frWas do
California en tod. I I, I,~ park p;g.r A-6853',' en art.. istal.1111 E.tr,,su fr*scura. In III~. l.m.co" I.ninulte T, 1. ta remer In lot a Igallon
A, Cuiidados de Belleza
Maria Isabel Vigil Olga del Valle F,, i- pl.,att pi.,,inois -I- pecto del rostra y la mparienclim goiomx,,,, mdm-d.m III Is, Ira- rral. 1f, ,n III,, par rabeir
,,zlx-do onalt1l In, 111te y in. bl.,d,,,6.i Is Viol l I dot., Eii 1. pari-oquull dtl Wd. I Los tstig., fi Ill a, ob ...... lon p-l,- camina d a In, o allots. lam plot
. 1 1. naillh,, in y elg- T,,,,e,, I! 'I el 'il r onyor de la do, se d "pwition er7 runs pasadfal. Firmarall Par 019R, las xI1Aor,, AT- cads s, Ilega a la conclusion de dollrid- y Is poll cami calciounds.
te ceremorda, unleroln park Elempre tglpsul. Ill San jual If, Ltih, 1 1. It". I nad.,k Olga del Va. mando P-, doo., HllaI, Clon,&_ ql, nos po,, h,,m..,., son ,I- ensaveme emie se-11, IrstamlInta,
sum dItinm In gentt:iniA senorita Ma- El Rd,),,a floral de Is 19lesla. de fle v Martinez, huja de In sencra Pli- lez, Rub6n Gul)Orrez, y Manuel A. 'ho menom r.m..'s lite a bell. Se I.".a lo, pies an and. :I Vigil y of doctor Alberto muy a Mrirtm- Ifulf. d, del Valle y A-.turi Y Ins eft,irs., Maria C,, oisila No obstarie. e5tan reucio- lient, y abundant, aspurout d, 3
"abel e- ;jd 'I '. a
non,11 gusto, fuO olart, del Rcrd hd,
Donfingueq, Cor, la uepo lln, If umn comun
Mind J.1din Vogul dj. C. d to, J-16 0 C;-tlll.los Aver~ cla Beltran de Men hands, nIre mi In bell, di'm",1
E. pre.se ria de un nutrido grupo, d,,S.n LA-r.. L.y. -t._ s"Pi, full Unn. Il.d. de Fat- y pi v de lot pick. Como' u erred n -Ihifm. de
fam 'a rm'!, Para Ill me restregan Ins pinatas %-Ide Iliares Y amlgw ralibleron ]a .,,, caint, ado!.m blif,- In el! La interp,,aine I, voll r lieva )on sefiores dortor an".n. Ffil- Si par estar culnerlos de c Ann- Roramarnewe y an Imperial Ins an.
1 11 al O'l o o dades aouesleicas lam Pi d"uden cublertto, de callosidades. v
"r... 1. 'aIri'll"'Ind -11- 11 Is, Tlil d, Orlando Catitagoet, omt Is I
mi'ma, no"', I _odn nu', .]' It It ma- de luen gusto do alm Herbs. doctor Dm-i, g uterso
, "'n' 'o 11 plalt-merll nmpcdl bll -mtlal me act.. 1 Pill con an,
Ilm" I, ad. P111 In~ 1, prive y a- III,, If Gallim. Y arnica, Rad ig U" 11 11 ,, lillunte In forma RlIernada
16 durante f ta I -t a a no .a ton all h- ".g,- ... on I,~ bol a mcm me
Seilorl L. -).rit. Vigil dI, I ialinlita If altar rhavor, enRidanadt, En In back tilli. teitAfl(hron pal I i7lul o Ill a ole L.,
on In. ,
.,to I,, )'no Ili-. In, s1hrl" Jolt,- Plant A~., 1- ,,, secret. b- g uird.do, I mamaje con
,;a -,to cr, jul 111, 11,J1 If, Ilv )Itn, s. If I P d, iutrit
be. doctor Amil G Galil u" secredo --Iada pa, ll .a ellp
Pat ....... ul, ul a 1,6, 1111rd, y p ;,I ': y
una plancha :11, l I I' "I' lindo Torahs Marital, Mguel Atirst y par a ..... par II, 1Y, 7asl.mark ll. rdar ay"daP,,,I, Ioso aftno d, N d, ..I I'- taI '" poll"" in I Yo a Ins ra 11 bull -Pecto d, lam
oqlIt ujd. on Imports- is ,Aa' a Fli-lo Ish-Lier. p,,. pir-. on In. otelore, pro. llim -s del maslij, qu.1. I ae mlal-b. a: dIll d, pd,:: ..,.,n of ac no Albalt,. A-Iml Morf- d--,m de arronam I,~ bit, I, d, trIm, ,-,
rt-1 Ivnf,'Vago, a v seflara ol,% I. lo, I'm rier ue H IL IP d, It, 11 1 1,1 r= III feral. MerCelIfis Andreti. C-no. uns d,--ra- o I in If
P 0a, blafol, I-I", 1 -11, r1hrldrid". )mipurtarlla d, III p ga de alcohol y me espolvorea con
esperando por Ud! "'E "" fire llm 1. 1. fti1; adlld I "'a ri"i J,,6 ViRl I
or .1. 'In all. Do
Iftclente o lcon6rri So Modernist rinigul, -,da d, Tort""', P.d"-' Bodu en San A,,ustin Cosmkicos Charles of the Ritz
III, a la an"'Ittla Pat' a tMullis, fliliAlor", 11 1 P- qu, a. lamplImota listed -,rda qu,
I-,ol Par. d., S.no Aguldn, --ad. r .... I.. d.fial ., I.,
[a hora de comprorlaIt, a'a, all,, Ill,
fliese que sea PHILIPS. I-mmkol.. qu, surnnio .... It., quell.m q,' d., su,
las esposfol; Ferreiro- Ch.,nno Feillia T,,F,,s, so, straltIltut FijRe n,,,d 1. so III. I Plbuil. So bell.. mpar, RI-11, G -a Pdran y Maria Plya_ 11-ml le pIl,.n qu, 1.11. Ud u-Rodriguez d. an Para tan snmpatica cere- l'o, .No l- que u pill s, ,a Pa!"all ps.
PHILIPS l'o la ;g),- ,I- alo-l a ,a r0l'alli Y Ilds' Sol
I all, I o Is ra a I;l Ilpi, Ch I- If the Rhl,.
'7 I d .... I_ ". P'mIrIp',- Ifla 1. afano.d,, -roil. de ahhe, MoEn (11 Palroyialo de Arles Phislica.q ran r ltlatractl- d, J. Sao R.f"I Aurnstad.
-Nomme V sams Isal, L. ".b.. 11 In S
do at d,,,
t 21
Coonvas PHIlsol. ad-4,331 to ...... f,1lr,, 'IcIll I'a.,,'d.
S.I. IFI Pal!,hal, d, Is-" FI 9111 Y Maria Teresa C-d, I, Me- Notas de ]a Moda
I'll -- "I labor d, 'ti- 6s
11 to Igi blmd n I I d,," Pnd.,A La, por Inier, diape.das f,-rm o III m1r-h- kajoIII puil-linpall. Is "I Ire ".to q,,,, If Cad."uh. l".1tas
glnaa 'in ;d
vor __ I b.,d-d- on Inlo 1,
"I d, A111l, Illn", ,sun- KUs 'W" a ll P"'do 'star "s'a'a's, 11 a." 'a prey
P_', 'I In 11- fiI~ "allil In "!hllm ) de rr_ bIna a,dk Lam L.OSO labdijo ThAd's d ... d,,,. y
K'u- 1-1 or 21 No 55 u If "I'll" de -a bo,. be h-
C,-,, cu'a J-]A, d, do son a m odicados Para s I fin 9111,1- e.caje -upure blanc, In
le- o. bIllin, 1. Ilj-lk La bin maa,,., h' des
-in- de llnalm. ,Ia,p,, f"In
Boda iatima I w homb- Illmb.ld liflos con
Ill r-dI.do,k dload,- lompa- I!!, iarl- ,d.,d,ado d, ac.te In 1111, In -aub .,,,a a oa I a 'ron 1.
Joan ,,I Roberin Fr-' n I tk)eIn.m Inn're of 1 111, 1~~ que ad.,.
d on Irs a. In laid,
1, usud" y Ins I .am Inir
"n. o-,,rA I Cram, gracralmate aceplad. IldA De iderticm seduction Is on con.
"da a b"JI, 'In"lita Ad-,,,-! %-d, El Fc d, 1. bid5na d, linnil-l, tArabilin par, In noch, forIt I'lan 'I k- rmda -o 1. flaltia d, tr,,,pla
.11 "a_ 1-1 -nd,, J-&_ In Pall Is noch, III
111, hitoneo, dl l'of,,,,e IlP. de -a), 119,11. a, 1-1 all
d, C-I- Ill "a s a, ITr,,ha an ,,I,
ri holus, t o-ia gul In 'mas'non 1. do III ad, in's-'b",
Estantols hacienda d par. Is d,, n In Fp,, as 'Insm, 6
13,,j. In, tf l no I blasts leers" ift,'I, a In ina I-~ faa bordnda
d-a to'
il dad,, h-ri- d, 1. a.
riot
a Iti NAr- lomado In esi,, f- d, is
a,
a
-ment. d, luni a, at g- pal-Its flo*an19 u n o s c a m b io ls Itia- I. ',,p ........ on ,lt'Z l,',,n ni-!, a ol ra
Id Ill as 'tod"a,
'10 1 JANFIR0 APLA --E
l 1ap-d.d Tintoreria "Lilll
C"'o, I,. I I ,s 1 '-h"
p!-,r, --n- "a,, Is ac" '. I T-11-1 Ubrt, -pjit A 1 1, 11, ,, ,, praru,mt blelld. dld, laia IT,~ l-, q- 'I,
ar-tuda em a"m 1,,pr,, lulmda 116. dand, l, "Is -stando-e a a, me
a, ,,, ',
or 11 lot"" j da,
al P, lbfrm,, Par I
C d, Cemento It~ La farbhr,' orn. In
1-11 o"Wallno Ill d, !a, A-15615 I
EN
bi,,,,-. a _1 ""a -I!, P.is rdlosr ia, Irmba)I,
AIz,,, ) (*:,Tl,,,, ITf"Tl d-, q_ q,, I "m I ia 'I "Iran.
oa -paioild r, T),od""lon
PARA LAS --- u, -)-- Hvgla Sociales
la riq-- Io""a n, a
Sew "n !III 'o" ar,", I o, .- del .1 l d" link
BE ESCRIBIR d, I a d, hIlmente clasniad, rdint, --;
Is It a le-- ln moj- no I. Para a, Ins -r.
I 'ri N-st- co- a,L La I, 'd a,!d, 411. a, s dom 'n
. ....... . I I, .,I ,I,, a ll o avor
11 17 11, rotors 1 11- ni. If dem.
..... I to
q
q- on:'Ja a' J -- q'I'
-1nillsol In
-d, "l, T_,, lo
librado del -g, S __, I'nll) D
Is d.d m- a,,,, 1, d l -ni- o-a.,
I P' _11, I_ s 1c, d-- ... a 6,
on"It" "I 1' 11 a id. rFplsh ,dad 'llard, dm I'll", Ps'll H, "I P11,lo- Ill d ad m d,;'. on-,m,,
a 'on
"' " o'll
So a,a I b
ad" lapacitiad Im" -en
a
a
Par necesidades t4cnicos de ampliociones telef6ni. I 'tna
Cos en Progreso, esto Ernpreso lizando I 11"o)1e 11 111 "I'l in ."mat". I, -n
Viene rea is 1-uia
tro6OiOs Para renciVar, M "19,99 a de N aldepol
con fecho 30 do Agosto YA I, i ills dinid, .,I I,.m. In, !,Irjtm, qn, a,
actual (medionocke) los equips pertenecientes a ha d, !a PnnTa. l"il):nmen ban lam niciales del Ihold, I~ ot 6, psP11 I l ") III do In oro a dentro del Iran
los n6meros do can in 119-1 mlb 11c.lIn- j-'eferible qua RiToDoce con el cola serie M-1000 a M-1999, dam.s un. 1, !a Is Iddals lot oraillind. In In
cma n cfdbaetierd, ,,cuertra an Psa
In a I, "I, a de San Nicolas cacuyos n6meros cdntinuar6n igUOles Pero com6ior6n -bm, Ill r, eqIn. N pwola
V-, s lot raR.I..
cle tetra par lo ML. P_ 1pa I a bell proplos par. numn; an a, a,,,
YT
Par ejemplo el n6mero actual M.1000 cambiar6
par el ML-1000 el mismo n6mero pero con las tetras FFP IL-1000
ML. Este Combio comprencle solamente a dicho
a
primer miller de la actual letro M. Ularos itidos lerias pesadas ... problentas, tables
999 y formulas de, dMa I rerenridn.., Cuantas riches de
Ha&ta dicka fecko, Agosto 30 (medionocke) vigilia Pasa el udianlel Para ellos, Filing es selldiscando M, pero de Agosto 31, entrance, marque cillannente ideal no solo vigoriza el cerebro, confllai letras "MIL" Para los n6mercis del 1000 al 1999. riendole mayor lucidez y tesislencla, sino qtie lonifica
la Inernoria, lornandola mas fiel y exacla- Fifina no
Recuercle lo Fecho y las nuevas letras seg6n el n6- es un elimera eslimulante, sino un regentradoi, uri
mero deseado. Su cooperaci6n nos permitir6 Aer- cienliticir element que reinleira foslaiii al cerebio, A A
Afio CXX CrZiu" Habaners MOW DE LA -MARINA.-Jueves, 14 de Agono de 1952 Cr6nica Habanera
Ej la Parroquia del Cumpleafio&
Ve uns folleltact6n ttnerricis hoy pare dil., CUMple tambleft an eft frebs
Lo! Pasado mahxna. Sibiado 16, abririk I& encantsdom sefictrim Nancy in- &CIA &Aos de'GW. ,
terikin jisd. hjjz de log esposcid idion y bulagail r9oftift 7A
unions am pue pairrocluia del Vedado, C)Ctavt6 lin
Mr. 1.1%1'de Is atractiva 4*r+t. 7 H&Ydde Pwdltm Ivanne.
vuelos a. Acosta con I correct. javen Cumple dlecL46 aftas I& adorable
Jcs;6 Luis Mn" Mari Nancy pairs, In. QUE habTi con UnI UrtCL Twroeft y jWtUt Is
Tant. 1. decoraciiin va luoirial tivo I-fl-ld d de. % hAia&m pill= niflia, '101 doctor Guavi
diaAas mfiximo temple donsim Co como el = Kourl, em0e
TmToelia Is vidjitteu efte dis.
rarro, de Is novia ban sIdo C do Una gracom rillia. I onne AFWrre true LACK en DC-6 a "El Irtnix". It favorite, edtn d I de $an j6venes asposor Zi croxista le'envia SU 916ttUM
Pasno de Carlos DL slempre, triunts- UrturV 1.1 AgU=re y Olga Rue- felintaid6n. dor.
Do 1. Inagotable colnel6n de eM
Irlinix" orin tarablin Ift ramos de
DIRECTO ].a riifm 01gulta de I& Vale Aconite
.,fg,llorroro Carballido, lam two.
on !,c
-r Kirl. respective
M 1. n.,i. In is. Ino at a'tar
c... or 1,111- -1. A C, 10 N A L
earn
acompahadan del nifto Jorge Monte,
der Harrera. de rint biev.
Pudrinos y testigon tambAn entinj
j a cl.Ograi
Se an loe paddrincAla sefiars, Delfl.
enen or nd
Uh- do In Vn madir. 1. :1 y"h.r"
r mano politico I ella, respective.!
OFERTAS DE NUESTRA
d&A lid
Acres I, a
Yarr. 11. Idmotoer
Del ) i onnern Padilla.
y AbIllo Co
'3 5 11o; K por Jo&6 Luis, Ion selicires doer Y Metor ubin Dario Rod ingenl
Ida Y vuelto ro Albert rolul..A. CU
a us V'Alverez
nuel Porto Sa.tro,
La resedaremos.
"00vUl jert"An0sull MWES 01
4
U.MIT
La Nora hra MGA 9J AM
Resinol EN 1A 60K
Yoh: 49114 y W-SIO EN, I.bfiadsrs.eete
E I com romiso, d e Mar Percy Roberts jE1 Acontecimiento Comerclal, Quo M62
p y
En Is tarde del reartee-uegin bob -ft"XI-Ve at compromise morona de In bloinda y encant".M Beneficia al Pueblo do Cubal
.efi.rita Mary Perey Roberts y GutiArreis, figierit: 4 an anis Iselin cl.beiba .. eumplo.h., ". el larraell. ).I,..b.sWelmlosslas de earb6n ballerawo )oven Ram6m Mestre y GutlArres.
mejoesan Alemessil. ocaldent.1 1. El acto, revestido do is mayor Intimidad. as Hand a sobs en In npl#ndlda roddencia quo, an el Reparts, Nobly, Issues ol padre de Is novts,
nuestro esilissads mile caronel Alex Roberts. taeund. en .We sin.
rRANC110RT LAI.- ad. A n:mbre del novia hicleren Is petlel6n sea padres. *I nefor Pedro Pablo Mestre Is an, Seoul rupees Adelaide Gofl&rr", brindindoesi con 14- 1.
rsbl 1. R ; cant nuar16n par Is felicidad de Is enamorada pare)&.
lpubll .,. 'b""I'lln ,. A Is!'"
yedemle .v. ..16n do I.. r Karrefio moment" despu6s &a diche sisto, apernesse Mary Party y Ranadm ca. of coronet Roberts y Ir esposs I, WA R A N D O L
coleri do or 6'. Pr Most-G.Hirro.. ddaaa =
. do b "be de ""'! an
.1 h.ch q.e -1 .is he,,. c.. Enh-b.o...
pIld lento par v ciento BLANCO. De Lino
rop entr as par& el,
- r.Z.a ." d.c
.egundo trinnestre, Y Ise reser Montmintrtre
in ..das que las do
ucho mite to, .1, .
d Si
In I oneii I gl,t..i in I n_ New
nun es necosair risongrd- I Vna noche anionadisima. do corcu III Rev Carson, el conocido crooner.
c to rice tip.. de in. Est.d on.
especial de carbon vogeta y co-, n't. extraord-ria. seri Is de hav Y tod, 1, -he reinarli el bails
ke Los ronsurnidare. locates cards- Is -.1- 1.. .,odI. do 1. .,q,,..t. 'C.,in. d. Dsesin, as du 1. B elg a
ton cnn unit entrega total de 28 mil r us I:br.I7,a j eeves de In P1,,y- y del conjunto de Luis' = :.z 'A
00 llon 'a do Wred.d. on cl poses
undo I ri-stre del corriente n6o, cd. gil .. .... ... he. nitratchigino.., qu, Sati. I
orn,-len co" 11, .1
.,1 1- ... is. fij.d.,, po, -do. 1. liodi- pueden "MoVRESINOL 200 centimeters de ancho.
M nist it, Ec....1. I er.l. lercidi de nuestran familin
La Inilusiria del hierro del ncrro. In E. .. he'.... .06. dI f-ts. ni,arob,.. rr,,b,. 4 nit[l..,. 220 rod
iI.d ., rldad 1, .1 frrnarAn nurner-os "parties" parn
7 is I' III a ru tar del delicionn special dinner
97 par c nto dc is neresidaden do
rate industrinepara I trinnestr, men- A dade W nu-I d, E special para Guayaberas,
clo-do. Otram industries rvciblernn o AGOSTO 16 DE 1952
t is ocile' y otroB para reftescar.
5 onill-, 340 ondi t-l.d.., snol- Do. In I. ..ch,. I.. dl :r
lnl,, ad 11,r.,r'al-to do In nxilina- qy"cu.rto p or, yo. fin unn y cliarl Gran comida y haile del Patronato
c-_ bi. herho. on" .. of .... rk I orraidaial. ha R opa de Cam a y M anteleria
:.b,. :.jah .. no ... pl.t.f.- q.. Escolar de Varadero en el
HA Sinn RAP11110 F.1, PROORESO leva 'it"' d I In. one..., par,
DE I A INDITSTRIA TEXTIL .m.d,d.d do todos I on concurrentes
KN INRA.1, SE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR
Herrero. y Carnnelit Var
I F.1 AV V. APIAI L. -nop.- t qui"-I"Ll. Maine ded p0dollco hate.,
del It, I ... i ""dient, 'I. presentarin sill con on conjun. H otel h ten aciou l
L t, do gan relj,,e de so renornbrad,
Me I Comparilm Fapatiol Lhta Ochns C ra n d. % A I
Show Sorprescis Divi6rlase IT y ayude
1,ola: Francisco Ferrer.
edr, Espinosa, belle al sostenimiento de la Escuela Santa Teiin flamenco. y P... 5-6n, jul.. L A 0 P )IF,, R lAk
r Let.. ..I corn. ol pi.odid. r-p.
looditria, de Id,,I:il,, repnoles, resita en donde se educan 407 niftos 4 A I IA NO 'I S A N Nt I C I I
It., I III. d nibitit actuarin Brand, Valenti gratuitamente.
ob..." ly Pi.1d,. c- dia.te. italiro, cle r.
nornbre. clue triunfan a diaria..
Ile
cn- tr a dr r r- nnias Wun
I as pe",
%
-,.s He ID51 -si s,
1,.w KI a411110 h1c-, E. EL NUEVO WESTININ
Mrs. Bill Robinson
d. 20 C-rolllslido- I of rir. d, d, ]as A.
h P plant., te.tfle. qu piid- = 1' an.. Bill Rod, on do.. geniiPoPa!,r"u'1:.e, lolo muchax relarlns so 1. sorledad lotlo-ers.
medre eri-,o, de lo. lodon
'llion In on Jro_ leg., he.(. Me,. Robins- a. ..].do do feet..
-;V
LA- DESCON GE
e
AWONAPA
"I',out-Finas" Warfirglacem iss C[Riflol Et,112=29061a'Apt-mal -10 -in citea jaead. tomp que, UENE OU
NUEVO BANO DE COLOR t-mirto, Todo be- rinest0consonk poer media do
rosenanionno q- .Weedtammerants, -1- .1 p-.1tinsisouto do deeecong-lined6se. L..", .1 rairmas CER NAVA
" Reemplaza lot tefiidos viejog reaneed. soatoneedtacumnent. 1. rfrigsers- 11A Nula goes regal-,
" No necesita lavado previ 66ss 1. temparstans ad-ada. N- bay close Me WY
o de cabeirm tocoor mcla-todo pass tan sApidamen q rucarshor
" No require decolorici6n del cabcllo inaossidisd do scour I. limseatos do] call. Z Z..d*', .1 Supos'"'
clal osempartimiist. Seasonal. IY ffj-1 No bay quis N.Wyqw as ques, ase
"clear vaiJm ni close hmpw al affuni del suala do
460
Visit. hey ffiertrib-idor Wandinglacruse y hary Inee
Una sola apticact6n es stificiente par& a*- menoran y ma-villossue reafrigaried- qua
4.1stsepoesia a todos 1. damais.
decolorar y d2r nuevo color, cubre totalrosille las vetas grimes e trop.rto a A IFURS2 IN ALSUNAZ 09 $US MUCKAS VJINTA'JAS
su cabelln linclos c.lores natural, III. VU1191 ISTAR IS.- d. fri., un 1.9- sapsecial parn .11-sesties
nos de splendor juvend. doa, cares, I.gumberes, b-bid- y maintq.1tia_ El
M-riumoo -n,-i-d.r . prActi- poeft SEW RO hnr In potent, de trou
-trarrostatenta. cofee ces. Wall. 1.
... sl IS taj q. hem. an. U...
If 4 s ,!
as
DIS
Noi Nationsles DIARIO DE LA MARiNA._ju,,,,, 14 de Agosto de 1952 Noticiss Naciondes, Alike CXX,
Savendon a la nspe 08
Rechazado otro ataque d e los Ocupo ce
I I Comercio, Proponen agentei navieros de Ea Us restable r el S nden I
manna mereante chinos contra la colina Bunker 100 fibras d servicio de ferries entre Cayo Hueso yo La Habana
d e Norteam6rica 9 e 111 textileros c I
Los alliscantes, declare Hill tectictriste, parecia como frijoles negros L 40i viajes serial diurnos, con duraci6n de 6 hi ras, para iTco"er Lai 90
Serin suprimidas sus si estuvieran bajo los effects de un narc6tico ntUlas que nos SeParan del Cayo transported paro anunciado
exencioncs f i 9 c a I c s sEuL C'7m (AP) ..l.g. Many qal ', dt.do ptubre y -Lo vendian a precious trin a mean redonda los
File. de esdequedorgulloss- 6id. Islip z que veo a Jai
WASHINGTON. agents 13. (AP). mente I- uses ban cal do, h a.. = I,, period al regulado problems de Is industrial
def fronts, careano
;nF' President: Truman orden6 any que too dada-en on act..
entudin qu fu! I hub'. = ivap tronrqu liduds En elfren
one par fin Is ou- reason, echuzaran on oereor .. ple di g El dilrZter de, 1. In 6gzJ en
so 'Bunker". Ese tot pron to 1. a, ou eliKo on ull Pg- ,.l del Mrspiteri d : Con el ministry del Trabalo, docnisin de In exesic ones de Implies- chino co Is callina moss rea z(5 operacto ss me
In industrial naviere rustitusy6n. toque later efectunde nruche to on coma, -Isruir Maria Carvell.. I, tar Jesus Portocarrerts, me reunieron
11 del. subi direct. ai Ign-ren ell asalto con: tie tontets. Pistrullals oners oper.ron do-6 qti on _7 ell el dism do Yer to. dirigers obreas I I dis do eyer e Prcced16 par inm
us, ona'y -a .1"Idado.. dentinal. a.- alinclas en Is zona c 6sd
res, on came do q necesit:T ... 75r, me do on ran del color extil, Para ratmx d
do isdoicapal. rtijjn:jem 1. "m let Fectores a sum r onem, reterser mi]
lease fuego proonvatorio tie bras friJoles negros Ins is oblesseass que afectan ent n.
a u roco do ..-bombardep nine. bda do que no an.
Est. dogiod6ort parece we consecCuen: r a. que an rituvieron d rante tres ra so on P. del to dustria y buscan, Is adecuada soiuci6n
cia tie una ll %utn orlid. erlter., hor- trallisiron tam posiciones enenllgos en,=erto Gon-l- Cullman. = l"t, de tam
gr... obnJ Ition gist ijos frentes. Unos .... .P'ra".smP -jda on I Mercado Union, latrines,
J., que e6 1. do 1. Los ''marines" acuparest, el entries I cup 1. Asistioron a In rcum6n el secrets.
old n cat r. to sin "Ntmker ,IOUros castigarci 962, Par expender dighte grone, rio general de Is C. T. C.. seshor Ell.
truct uero tributitaria practices. con estrat6gica allots, a Is vista de Is no a r'
Elia pugna tuvo per resultacin el que ead' c' Jer""D. the do tropes core, do preci, xagerados y no poder Jun.
me mantuviera on vigor el vlelo arre selato Mujal: y ]an dirigentes de Ins
on an Mun pin am ill Sariwon y Yonan, at sur de Pyong.:tific.r sit procedencia. Federacion National de TrabOadorm
d d fpr,.1J ,r,ron p n,,r.educt. Otras Infirmanclones de Is Indulstria Triltil, efiores, Pong.glo segurs el coal to, a dir. or. 1. :otiose 1,5 dmgd n .1:, yang. Los pil.to,, inf.rman qua des- Li
barc.8 q rcciben subar a, del Go_ P g q Iliv .a 'ruyeron 32 edif p as. I Tarebuin unforan, el senor Come. sin nerem. Ari Hernandez Pala.
Is bierno, gib n to que equivale a 1heclr r'lll,-rn Ind.a.- el paradero del General Ilas que otros, i1spectores acusecon clo, Rolando OTarrill, Actual. Mo.
g 6o t toque r.,.. E, n m.1to chino
una ex ributeria en g l X.rlmer g"nlr, ionic Chi Than, do Lealtad e 6n. Joao Lemon Calderlso y Alberta
T1110 In 17 dU 1 lcis ode lent Viilsliasi
"Ito rntsdo at amainecer delj in to
Is parte de utilid q se e D_' P '!* ril't'aR a3 ringer el decorate 163, splice
ut me deals. fue desba
no s trions" a 'unistmecifun y Doopuits de consider Ins distintoo
an pa,:dft opresentaintes alisdoo on tam negicia. clandeatintle mercantile. Igualmente
modernizacl6r, tie nRViOL JLjts line" Sabre Is cima do Is montafla me ha- soon del ormisticia glieltauron Ide descubrieron que en one flendat do problem que. corno el contraband,
misderas reselber, subsidies, Its izacia Is bars arearilla y verde los colas informag16so cloca del u- I'veres se venia Infringiondo el de- afectan a Is ind-tri. lentil. me trat6
_in__ du, no 16 d c 14 d do 1. nesegoid.d
sfr tan de na excited sis a on orfelinato at qua socorren ]as car deride me enguentra intermido ol role 2 e 1951 do gimvocar a una
premid to solicit el estudle re- "marines". La bandera Ileva Is ins- Mayor General William Dean, ni go- Par 61timo inforraii
m que el Tribu mean reclonds, Fara tridtar de oaten
fertile del secretary, tie Comerelo. ura del Ar particulars, a a cual detion coneu.
cr[pcJ6n "Corei y is fig me otrom prisiongrom de guerra on pe- not tie Urgers nanciti con 31 me.
ChIrles or guya Departamento cfingeIfSan Miguel: seg6n on Oficial der do lei communists, a fin de evitar tan de a 50 constisiv., coda on. dos rcir representations; del Goblerea,
ecress I a
so sobre In cuestio- en e rente. call bandess, lots "dedi- ataqu re comerciantes par careoqf tie Is lista de tam patrannis y d: ins trabaiadore.,
so a ssas= Is. ,ue' c.uf.r*ag'1'.gar ti on re n assuming econ6F ends at guardisin de In puertan del' Aur '. as cle precious tie lei vivereIr y alterar at most come t6onicos
do p .1 Il do c b.ber', ciclo'% miles, a fin de que pueda Us &can
tar term na d"'Id' clue I e croo, el mayor general William Ha- precio del frijol negro, respectivado made que me punds victor on un Cuando comenz6 el asalto chino, los rrinson pidid, at terstente general Nan recall. a conclusion deflialtivism Y flences
vroyeeto de ley Para presentarlo a Is marines" lanzaron graradas de ila 11 que informed sabre Is ubIC2ci6n Reurflim ..b,. el cloandemill-je zu itan In subsistencial de esta
r. do 1953. 6 del se- minaci6n Para localizer mejor un- do sets nuevoo camparventom tie pri- I do Cisers inclustris sin desplazarrilento do trabas.
Jurgen. leginlatura ell el mes do one- is 1. Prosidida par el Ingentlem Oscar con.
Aamigure. solicit lanuierial communist. Despu6s de una sionerus do guerra de tam communists de Is Torre ministry Ind.
u crea seFtentri Seguidameate el mini3tro doctor
cretario del Tesoro. John Snyder, do- horn y diez min ton de internal Its cha 'nEC Poll ... rer,. dietti las medidams perti.
Itigine ra Tru: on a. -1. ist'Comiguirs designada par
,an vinictmad.. c., note munto, Pit- los -rnarings" ohligo .a is too am,- Harrison Gobiern nv,,tig,,,6r 10tainon- do desonsinases. -towerillol. me, forry joun ej H.Jamons Hoano_ I. prf,
considerados conjuntamen is rustan a rotirar-. f i ue Ins del gbad. Oen
" I gn"" No- djj' q rep,,,,i.e , couroje, I g par. Is relebr.cifin de loss maa, "do d' P'r,',.d' ategrny Ab.Jil, malessies; !so red.ocia. q.c unaguari leas reusallscon Ins del 3scretario do Comerrio. Ault no so ha cxpedido in col-ount. 'to facshtasr.., inf rmagicsa raps- do par Ins senore, irke Hed-s moestdr: Is superstructure. Al contra, Is aublerts con at espacle central dedicada a nuturna6vIl"'
El Congroso Jerald tie d2r soluci6n code sabre ]a.% possible bajau; chinos. diinnen N doctor Matji dewarso y do recreo Para Ins pasis En Is parte inferior, vista airem, del bacco ell aua clm. at, el r6l 1, ell. 9 1.
esto b conal ributario on una ley per. se questions que Ins esfutr- he- do e personal do noi en el M nnoug del rib
g rare lsum 1. 1, d F licilar- as baslio,,ue ra cus a : VI dl. ,, Me,.. dlret.r general do roi.igT on ale
one r ad con ri chos 5 hall side coi led,.. so A -rsls--ruon octal, I., (Par Armando Marlbona) press% de 6muibus tie Estados Uni- Horn drsPuLi I es d brac so in marine sin doctors". senor Andres Sober6ni am
cion core r per. on dolialliv. 11 ]a Florida del East do, tan nateresadas en intensify. rem del 5, tex re at or
%ista, do que,]. Ca- un irrigate informal a est, cor- 'rector general del Trabous Y doctor Coast Railroad alla par cl 1920 Co. scriville anunci6 Is instalaci6n tie on or su, iletsidsides on la ruta a Co- I P.J.'soclor ,,, is unt on an
oulds so las representatives aliados entrega- h-on Bar-, piesid-to del Forda d T 'e at.
a ons Is Po rob der., pass.
to I yo Hu- ,[a., ssiad. El fors--a-, sesIngus do ferries Para voloculos en- yo Hulso a favor del vi.je Cub..'a que sin rodeo el edificia par&
mara v el Son do onian c nos ponsRI do ]a A,,sociaod Press true ]us ron In, connurs Is not2 do ge- tie Reintegro Textil. tratialando lsasta rril too co-t-ido nor Mr Henry; tre, CaYo Hueso v La Habana, ad Pnr, no he r co Is
Opo est6s. Truman sanclonti dicha ley soldeclas chinos a. imulsilion ,a,- n-,sl lialris n YDtra3 dos J an is, altan hiis,- de ]a tiocho, y acord6n. M d ce repet.encia desleal jorpedir ]a rouni6e, acardando entra
el 17 tie iulio. per. .1 unions. ticmP- Ell on doe Is no s, coronet dose cital par,, he,,, ju,,,s 14. lunoti, at costo dc quirlen a Para ello uns enorme bar- 2 tam lines clistrition s y 3 ya es- otras cases:
hill. n ad. 'us malmente. "Parecian csuir itircolsins 2 ;as aproxineadarecut, 20 indicates de d6_1 onza do domembarco de To Marina do tablegicias. to que no auterizaritin las
thy it gisitice dos de Is torcie. a Is Consou6n Islas. siond. c-siderado course unaiGuerra de Eatadrs Unities, que Per-aulorsidades tie transported tie Wnh-, "Suspender I .,u,,dO de un Para
aspectoo tributaries. dos", corl el tors John Was- ahado'.dirs 1. istaiJill do do que e
una deplaraci6 onsur Ch" "" a 2Id han d-grande d1stin in jotit q, ravillosa obra do ingenterns. El antingescia inactive on Mobile, Alaba- legion. ei procia del rolsaic on 24 hents on 1. Industrial tesst'l, mad
E. 1w Camucliescionen; de hey a to, son. "Aulloban y hiscian random ani- )a astilicria shade hays began fulgo ec.n6.i,.o del Pat,, pace caoo e r'cr in u
;el din 3 de Rgosto sabre Is zone neu- I r prop6sito tie Mr Flogior era come- ma. Dichas embarcaci6n servia tam-, quiera tie Ins buq-. too y vote go I- lersocrit-ci6a an acianda
colors., d C...rci. y del To,.- on a Common del Goble no rat tar a Cuba con Ins ferroca riles tie In6r, de clique once flogante, y me em- entre Coy an frente at Ministerio del Trabi qua
ro. el Proof ente reitera loss consu- asim estr-plinvesugaillonon, 2SI co a Hues. y L. H.b. 18, debe efelt-loo In 10 do 1. ade on el:tai do Pan Man Jom. me 21 se- Entaidoo Unsdos arediante u rse tudiaren plan 172 convertirill on I. do 15 'b En Is otra. el caronel asno Line orvics.
McCarthy to f so P d fiana cle hey, atendiendo a Is pedgiialando de nuevo que "Ins con- An6raciese y suscri a a
ras, gcrctarjo gone- de ferries qe cubrieran too 0 mi- ferry capaz tie transporter 900 pass- 12res,
_alone. tributaries son. b4sicamen- conoci6 tambuin Is posibillidad tie qua rat do Is Feder no sea -it]' .1 objet. Its, do 111toolon ago, y r-d, 220 i..t.m6viJ-b y gran opme- viae. P ro do al alto cost ads
to, on real media do ayudar a In in- DIARIO DE LA MARINA'se.ce, .]!ad., hayan vol-do sabre _' c bpd..' out 0 do once herha en emits, senticla par .1
no as recierifen La Habso a aer_ tra lers. Las ras a ofectuar ins operations y regulaciaes c, doctor Portocarcero, y on virtue do
rev 'Pan Mun Join el domingo y at to.... do Quo cl.,e y tatific; I 2 ', sl uuy %H _1
dustrin terms". declaractiones del se, an on ared'ant, an "act mi h.b
,in rel to tambi ferries desdo on el barc aseendi as 110-Auarias on Is capital de .Cuba, cu, "I '.,,-ad -a cnessa re66. a got, lourt Yurath. Y -,- Ias del C-bg go. nos do pesos. y se 1Iev6 2 calso una Puerto es famous co a d.. do par el pr6ximo Junes.
Imlartaclim do in !.ore., do ulvtu, ,,.. .,to_, inten-a ampa6a tie Dubliondind Para del mundo', scria precise que el Go- "Pr.tolipar tie Is actuacl6n de Is
ceirsiou. it, (t 'run. g E 'ferts, Cao Hucao-Habaral colocar tam arcione tie Is compahia. ruern. un stsbandi. do Pa. Polici2 National que tamt6 d
ro Oscar do ]a Torre. furcl una re-, vo funcoaando hasta I q _'lifirmand. ur el buque Podia cut... r Im Pi6en
935 u a tie cion mil pesos al aft cl- dir que se Ilevara a ofecin I& eum
solucls5n par In cual autoriza a] srfior lserrsblc -1oo defiuy6 t d' on er' .1 .be do coca, salecone fra roparrnoraalrnenlc inferioroat Is de ]as dirigerites broram, on el Pal.Diego Ped-IlLe, tie Calinda do Lu -, me- fer-is, ob- Ins .,as X!r-ni'llifile'u- dur6 d-do 1945 h-'t' no, concedisi el Gobierao del doc- tie do Ins Tralpailudores".
pis r d, ts-a ,,,.,to I IsgIr ando I compania. delodo a tor Laredo. par una ternnorsda at
"N"Issins"'cu,"Pifl. '. Caron, anunci6 one Par Ev angeline". clue ofertuo sajes onchos cooolso's ad"a"I". -11 1~ El lllldo or In F'osdis dquiau,' 'no- abandonaba ous planes. tre M-l y L. Habana Buscan a un joven que
E. P. D. ]as div, hu-. frescos do o dogs, u a. '. d an ;.d,, Ys"i no do Nil Fl._',s a l:"" die plibilicisclas
,ad;, lot. .1 souparo -no. 9 _h., del decreto 441. "al lei
d gler, c ...... tiedoll ter.. ploposilos del Gabler,,
9.e fo-, rususoqa o Jose 1 232 D,- tie cou'llo, offl,",sl d,,. pe- Mo. abandon su domidUo
E L S E IR 0 R a scan. de roopcrar con ei del go-,
'ho snts--s. poda inap.ristral on I is ....... ii, B", ta on 'I in terrace bos d Rechazada una I~- Gonzalez Din d 24 &Ati
a e _13
... noladiv, a pr,,,I,,, a "o"' Too- areediants un serici d fe. 'i noide Obrapin numerue210 dd1cion do que a Puerto oTbose. liable 1 1- a rrco atle iisvup. poison latinoameri- spos, 6 do su domicitio misteriosa. riles del 15 do ruco do JP53. El ,d. as el sso
mini, ado, do 1. Adults. 1. Pa. asado, put haber ascondi-I con-, "or. us, am ell m."I.ts, s st q as I mortionto In
Ju a n L lo b e ra. R o sello a it I' do a 400347 (1 ournero tie auturntivs- I las car era, do a i.oui.,dt,-,ti apelacion sds i ue h to o q r.c.c.n
I ....... 6:,..,I,,l ... ii-tedah, tPle, i le a] circular so- intan a efilazar con 1. P-turnet-scons I so'estigtocou"o i do,
-o' 11. j oistifurs d bl' clsie pag.tion pealt h.,.. pact
H A FALLECIDO do souturizado v is"a 11a 174,729, -1, decor, 1 43 nor del C.otinente.sAnadja ]a informs,", "'L., is do
P' C a. p ... de
dounte 1, p-se -, to grtifirad,, onto us, -', situari no cran clan que si ub no establecis el to- I Ga... Gonzalez antes tie abandon.
su viti 1-11.66,. d" sa del EUol. de I., Florida Ea afloo rrv en.tre.C.ayn Hoes.o y La Habana U desahucio r.'r s." ric.to" a 'cisoribi6 no. a,.
Dispuesio sit elliorro pairs hoy, Jueves, a Ins 4 1, Ins qlie ris d", ri piii.rcin police 282.60 auto-, pool or rg o _r, --us d,_ derses .
1. hormanos, Ilefrincinos politicos, scibrinos y d runs I iiniharptu, suejon a ins perso. i 6oo --ift-dami.lyll rstu,(,itlsu, d, I,,, -Ien 1 45 p-ocione, recto de Key West a Yucatan. a que dejo a so compafiero do ovar.
Inf-ro6 I doctor M., pa n de dicho Estado. En 1946 as- Actualments -sto dad to combrad a Fernando Gonzalez
lins de su arnislad so sirvan concin-r a In Fune-rin -( ,h,,1i.s-. ', soa ell 23 y M, V.da- xii core 3
IJefe do 1. do Gonad. y a 15455 Ek Gobier- perentoria tie on servi so RelaCi6n de los Satin nd-, de ed.d.
d", Par. desde alli aconipattai el ci laver hasta oil de Colon, iovor clue agra- del Mirs,,ters. ill- C.sione'rus one, 11, del 11, d, ,, Do -,a ". d cat so mig
livaj .. .... ..... as Par Florida O's'j.... v v chiculos entre Caiva F11 -ed- at I "no culpas-2 a raidl,
on H ill. de over in, 'on ..... "' -s sois-6111
:dos go Its, inatsid,- I Y line,. y Cuba Par. In. gencias tie cistiles turnatios aNer que
poon ,, cal'o hass- I eb,. por I qul 'or' 11 n,,,,,"oA,s,1.,r'AAA (America. Au- d lba hot,, San or- del
La Habana, 14 tie Agosto de 1952. t-f's, alto ,,- il.). do is flneo del ,a re
a -i-irst, 11o, aI h,he- oulanorto el ratio... tie ]as -line' Para Itat -Pl- El do Pro-ae, 6, desturs. esto sdol .lu. Ell 1. muit. it, 1. publalson, juss.sd . In
1'. asa, ent" I ,,a, d htitllo on ]us c.y os Est,. d.,I,, Pedro 111,insia st no famullares
H -1 canira ma se despite
b"i'l. on as 1, it urcion c Is ca- v oil Cayu si, Par. 1. Care~ do P ... do. socretall. del do or P-d,
Consuls, lintinam, viuda do Llobera: Mairia Teresa, Juan y RomIta Llobera y Jlrzs ,o c, do su buen -190, at que no tiona
:; Ivra, I, ,list ps-ob.1blrin
jossi. Isiciro, Facundo y Ram6n Llobera; Angela Moral do Llobera; Maria Planas care, do las dlogs, -, %loV I i s, s, Comerelo it c esit cludad v parn in me, closestim6 el ecurso cle I 'Is- en
diolo. Habana V, ja. s,: joi'. ,flool-a de -Juris s. .h- otroo sertorc, que revilbon ran" cion que establecieron Css,.,u line pagarle condo par el ha
tie Llobera: Clanct do Airman do Llobera Y Joni Maria Olli: Alberta, Rosario, Nuria. M-adis Ur- 1,1 Vapor, Eo I!)-,I nagaro, chaps Cuba geMiones cadit temporads recaban. Margarita Gomez Dia,. coot a 'I is
Rasil Mario, Factindo, Maria, Teresa, Marstra, Aurea y Ram6n Llobera; Terms- do., Libres. Lu ano, pl- 96.717 aul''s I'llF -acils, ,an do dirt in ...... so 11. del J.- Mor-pal del' '-tlu Fernando a] tormonar do loor 1.
,In,, Jaccurno.. Vbc,;s 1,, us, los -.0- -ndli-son a Ks- Lis falls del fsiv es snuv impor. que descilinno so deenslada coa- la sirla, se dingso a Is Primera EstaNo T Alberto Ninol: Enrique y Ernessic, Robs,116. G anatuoroa, Rgla. C dols, jc'u, Ni, "do, I 'd(s dr, seg-lo .:tasa, "a's ad a jaj,,o us,,s liusa Is .1-s-od m-g-til llihllll I G -a_ card, forsoul. In denuncia co.
"I u-,1 li."no I'll c .,r,1vs-, dubs, hac C k, Last ... no Muniz So-da y E l
Call,, ,to rxisalk. do no d r- if j H sp.6 do h.b,,oc hch.,G.,ci. Formandels,
basis I s, us '111 'ecu"it's q-c 1, 'I'-, Ea so demand. I., aplitrite, seLa d.,t.- I,, INS -,11 -rnpiiha de Jllk 'gaclit at fin.) do tun tarriona. y que licItalon clue se toors por i-tsfiRessiul Ca a, in, h a caroun_sdo "I do sea 11-tir so autorrovil a C u ba fiads Is or-scitul do is Municipio de La Habana
,.,,bsosp.- to i ebe re.orn a r ciento setersto kilome. gas. do Cristin. 162, ic. "P"'t' DEPARTAMENTO DE TESORERIA
lu'roo Is, Smith. cisto el T,,b,.a;il S is is qo oplican C... Hugs. do Para Is recuperation ce aniscon
Reduce el precio a c.,,, To boron. .,n, El juez SECCION DE APREMIOS
!do 1, gnl dtnl dice nis. ,al.sil- at,,,- it ... ble mble a municipal rer ]a cc
.2 3 at A an se a to es manda so lonsnd. on dcfi,,tv qu,
I sup 'is Lonstatanda 1. I go de cubanos inexistente el pioposito Z, as
clue aefa reallizand, prra cgi,,', :,; M mi y c I rest. do I E D I C T 0
de los alimentos en LEd,,vor"sa a era aslant., do, ejo-la,
FUNIAL41. "OUR go Z.rago.. 53, go el C-., sun 111a, urud., ad. one, our _to dome
autorizisda Para ell, legaiment lrsztuo -rusinclun, a I., on cloartas de re'd fic"el... csg,,.,idod JUSTO LUIS POZO Y DEL PL:ER= el doctor Neilson 'us. "a'ar a so runs. e"'en- coma nnucro prel-to tie priar sus TO, Aficalde Municipal de Is EaIscZ. in al"iCamor Rio Grande, Brasil d a deperider tie las'lionliclades del rc.apantsis de dercho tie pormance- ban..
Ide I sulnoesenixt. d c or, de, ill, r. q., It, ,afi... 1. 1,- HAG SABE
r- Qo va I o pd,,,,,, do Ap-re,-,
Antes true noda. debe gularavarse gl"ac'o' -gal,. pes, a jos PI
'Carlos J. Smith. his hloh. su a a d, Its ac. N us do p. r gi Adcission.c. fi-iteire- quo laeatl arl is SU enearecimiciito fiii6 it., On tie 9 nestle Cave Hu d a -a Is fin.
comitauda "La Int-al ona 6" to f !- ouns" .... a., Muni.cipal, co t.
16", in,) a ]a ;66 ( aarsjrbana .sita I a calls, Antonio
,Marti I on Guantanamo, no vo "'Wton" "a a in 'as' au "' """ '
lilotiNo de disturbios l a ,a 1 t,' Misdi, c I Aspirin, ple-rug.d.. Laz no sM2nrique) No. 21!
o9minfila tie seguros, sino una a,,,. I ro n 'coo.s.". y V"ludel. Prop,
Pan c dedur tie 220 millto. Esta dif is
on I cold do Robert. Silva Vold,
OseZritei" oas : Is ourectison, par 1. ling.,
bicno -a I. ruy. PORTO ALEGRE, Brasil. agoto 13 _toi y 6l"i" '-I- llsl I- Into cc $95,94 de principal 11 11 11
un barco rapid, hariond tra I scene S-,, s_)je- go Y tie S300.DO par. gaires y cos.
reglani file. (AP).-Tropas fedes-Aes patrolling In ,,,,a or.
It I r" li"'dumtn dun'or el Jurgado do Pri- 1, sucad partatiris do Rio Grand,, don, par horn. poetic hacer el v- do Gonzalo'.. su br, do pit "
'a Goinitantian. d ), nestle C Hisso a Cuba on sets .1 11. 11 all I.., r t s.h.hoddi.puesto par providereill do
i de liver Orel, I rreno segre,,,ida,de ]a e
re ra Instlurscis cl, '" -u r "' g bi,- L 11 b I ,a ubast, or el
E. P. D. j.il. do mayor rustatin altes pr clos cullr- go s hors, Est. i, nif,ca clue I Joh. do 1952 intels, P..
Nues" Soclo Gerento so tie harerse duranl, el s;i L ', = ,no
1 Per el E tilde puban. liortra 11tes. b ... a so]. roc-st.,iii flothil.des on- bapo'lo,torranno -11-la lisly s,
I a H-s- -sun, duss b bl e d
cionada nceinco5a. quedando per Is on"clad do $?0,0D000 tie lefe7ealsit oya de ... spum I.
tanto go i na- it, Eri In pallicirt Y grades groups ra Ins pasajoros dsurrs s, rnsentras un
cooled. Islets, principal v $3.833 is de
o i at'. Es a tie ciucladanas que tialsion ido a Is erzv use gand a do "'rel a Cuba Isiddento on ... Ill d gin-lo
6n en el Regi pi as jefalarts tie policia Para soiscitar Is rectigricia air ed odor de 15 1 as 'URBANA- Cos. do mampost
claronic'. 'Or Rodulfo Ibanez R as:
It bertaid tie varies personas detenida, Pail esto seria nocesario un viaie Cafirrit, Cis tie S, I.r- 1 Fl,,-,,. a- Otv- y loi- sefuslada con el
JU A N LLO B ER A R O SELLO some rigitaderes tie Is hoot 'nca. .. ... ... ig' ionig,er's lire nuliclad del pacro ct-lebrad 1. luarenta y one hey number
ro it v to protests concenzada ':1bg 0 as s on tre arabos a cOTI-e-11-a tie si, 'In- doscionnos quince tie Is calle tie Mart.
HA FALLECIDo Disertari el r o "I s ad 1. on ,id.d tie 0
is d"j, Itando i_ del barco scriapentonces mucho me- ,,,n,, o,,c, ...... la'Eol. -,da compren.
!.i IQ on-tar's -ro'd siblen or. 11 p-oo S, js. 11,;,., de Cormcardisany Vsrtn:
DupueEio cis eioioirs, J,-u hay, a 4 d ': incie, In uliciad q ,, Fi-ancisco Mendieta ell personas norid- rnos-1 a1sa ,oi,. no, 'I p"on. do Ins P.saj.... a no p d do 'r
letand. I aeu, a
i V d la Asoc. de Reporters ,,,Dc,pach., rcibodo, ,, esnn di "" or To.ovacs.. oil, a. .1
N, a
per: ona. des stj -,,slod vsn 1 1, Funeraria F,1, C,,bk, list In do s d' .-p so So compoInRe tie
NJ, Vedado, Para den- .1', ir-,,j.;, 1. Ina,191 tolaron- loundo I a[- In I'st.ors. a rolos, so C,. tie 11011 vtsi -S.. do creim, par 1-int. vs.
I lsjcr 'ronrs -er hasia el Cernw--; ,, cle i aldc etto q ne 11111islu, do Glass sours, d, to, date, Q a sig",- ssias".'se, ad, ent" 'ras do foodo que haeon pea super.
E "" no Volds, "", ",
i or que El senor J NI Sand, 'T" c 'd, ''a" 'e ad_ 'ti I,- sid. tornado do las I .... ne, fvo, total it, de.c.cri us,. "licto.
g-so, (to I a Repo" Pe or -fridas po
L : s linbana, 14 cle A,4,rl,, rie i K I ,sagsiss f,'reCtion.rin- njul ,a a, -, a d, -gunin ce's-sco, y hot runI u po- es. on Is acentric. d a one r. el p.,,6,r C I In tie Guiu ,a to yiu metros. on docianctro v diez
de N no ,is do 1 si 1' -2o po7c7vto ,, los do Nil J. H. Ch 1h, n experste- PB- P12cas equo-loones a ciento ruiction.
LLOBERA Y CIA., S. an C. con dictorl, I rcrilut ahzildos In, transport,,,, la, ca 11ens ell,. eii 1949 stabl-6 on servicio de Ca- I,,sdaro a lj us, a ,at onetros ousid-das. Linda Wr an
vpcs-j.disui do gae rusi, unnule. -,a loss -,desiolt a, 11" a Hueso a Martel transportando so. Camera. Cut de Segura, I Fia-as so- codad con Psreptedad de doe arlin
I.. I Francisco A Meadem,. s,br I's tuscld ... .. o .. P' blcr, xso- torno"It, clinewcon curv- bre nulidsod del patio I'll'blad., -l c Pedrose. par el air, costiodo can pro
Ev.,Itsinon liut.ara do ]as D ... Its o' '"d no p-dri. ra ,, I Sens conevesecto dedicar line o aurbals ounser-111clas d, ]a, 1,s indod do due Pedro Fans v par I sonsis, d- r'denco. dos f1i Is,, o.g.cl, do conduct, ds, nes leirrid"' P 7 lead. a. 1. -- do d.fi. J.scf. cil
La Prosentacs6n del ccrifrrejeris va 50 ..tam vile, on .,do is), p.t,.n Pla to,) ro Lima.
.,ter Dos mil personals d,,rllr.,, sts:;i ,sa f par.
-Orii cargo del d Got[ floneso.. p ... -an hosts corresporidentes psa]erw.
I I Isimhorins: De Fouroda 1, -ed-t, La subast2 so 11 .... a a effect
direct., del Cents. R n no ad, orv ,a du rn,. a a"- par Knersla Later carl-I C I a Cuba- ]as 10 .. ar, del dos 16 dbl mes do
gso wdcdc 1. UNESCO ell of Heal deride fueron sopult.- ds., 14 no Its
ruF O ,ulinrstril. das dos de Ins victims,. Varian ratio- ",, de do a horn Los b.,ug, n deCFianzas.paa tral, do Sptemb,, d, '1952, on Ini
rion equitundoo con aire ol on dcoil.tolin do coupon las Of cinas
hdad policral. cionado, 5ervicio tie lunch y rrfre3 us esto Musuriplo, advini6ndose
lievinat a gabo hov,!ue, res carnsuraron ]a bruin "os- heredecon Car Hrraoc,,baL I r '.Is
... do In nuch, ell 'I La, uturidlide, estritill es dicen que coofsurt modern y equiPos do salva. par
.2 3 die A'eto's3d, Is AsGciac16n hay trionquiliclad en.el resto del Fsta- vjda oil., hccdc,., y tills stallaroo el intruis, 1. h:
a. do Roper F.do tinsido on ran tie S6137.91)
ter, do La Hab -Cir, to N-uss, do, deride sea lon ultimos diez dires, His, alto propogici6n es de bu- fr 111' t., I "ratio on el Registro de Im.
V a ld dt de di If JVF955 is.[ do Pcr.dls into on Ignacio )to tervido ugar una serie tie huglgam ques con capa6clad Para Is on counne- esmshuclo: Isiversiones R Borrvil, uc 'Zilcor, ri
FUKILRAL 110M Agramonts No. 253. to protests y aninnifestaciones.' re do pma)e, y autom6u contra Joan Po... Voldes w- Pit lor;nuadd estellvisinicipao
viles. Em_ I Sr Ade so tin valor en v $6. 37 go can.
o Mloin tie Is a,,.a calle ("lza- ticlad esta ultima que not-virti do it.
ida do critical 5&4 p onto alto On on Is subrous. Para que no se ad.
D.clmrat.fi. d he,, it or.,- R iar. mitan postures que no cubran In dos
do Suarez Machado I a tie it e"'a's' n-ver., de a ad
Machado y Zamora y do Manuel Son' -. cl dpe'l s
re. Llers implarl:ude 1.' Yean
bilodorges prcfer,.t,, too s-6d%
Ills M a dariaga Escobar Is do lift- Municipales cuya
tor Madarings Escoba p Pago se persugo,
tied .1 ou -j -pi ej do
ASOCIACION DE VIAJANTES DEL t Lul- do 1- A.gl,' litslil- Ore- ,, 1: lirlserstd, vist Aprearigo, que
COMERCTO DE LA REPUBLICA DE CUBA E. P. D. he, Is do BrRulto Malg- Circus 0
rech, do rtrc Para recoperar cl
E L S E 14 0 R May- otssanti. mobr, -sad.rojelo: b,,n Illar, de st'a,
edr. Loss do 1. T.... 3 Motitu- 1. do an infic, M"" n 'I Tp'
nland. pa sr do d,.
ii's,
HUMBERTO SANCHEZ OSSORIO E IGLESIAS contra Marvel, Go-1- Guilin a en que so hublere formlizado Is ad.
F A 1, L E C I D 0 c.ndi,, a sidac.66.. do ..f.rmid,,d .a In di.,.
D sputa ins (l)-statur, de,,,-Ib1r.I.o.Smotam S-r.ourtu-'s ,, ... so no-Ijii courpo-t., l!' ii" 0'"1!," I'lla. Is rdi ',u'd', 'A' b rl do I.
part, hey, is co, 30 p re q o u viu&, loj. 'Y h.bit.c..ne basic ,i, ts ado. cc- Las pro... que deseen torear par
I- P. D. oil it numbs-, y 1 6, to.,' dernas familiarvs, slu it is co,_ "',
-gas, a it, ,, dint-d o medor v 1 1. e to en I create
mi 'a d tr -rJ;en;sgu.;
.sllall tirri.,ru-no 7 d $6.000.DO 1. rich,,,
'A" de 12 Furnernrus Clsb fle- M. c par. hubnaus,5 do in bl- u... iamn en Tell d,
E L S E R 0 R descir olli actimpois., 'I r a dater hosts ei Cometiters. do Cal-u, Nos que agradeceran car con ds' 'crq ui, I., d- 11 do am- hIstropiti. 1 10, del v.,., on .,a.
L. Eaton 14 do Ag-t. do IR b a In deel-indo do diha tormietil,, InDomasts; Elam Sanloo."Oso-itt y Gtoussislint; t estando fabroradist .
Margarita G ... all, led. do Sanclaut M-edrs d." orrano 6 Is ii do 11 a m q" dvueltao no.
Fasz loojiclnaldo y Argasrs Sirighl. On.1i.; Alfred. R. Pellor ... ; Alba Marina Fernando. ]a d era. d.da olsin-'at" ,,a ., In 1=urand. I' 12basta. real excepc16
.-,I.; Asulteles I ,, I R,- d,. sms, jeorresposidals poster
,I. _dH6 do S,, = HAsateorrina Carrillo do S. ossall.; Z.11a. Clau- 'parto So is as I en
Juan L loberma R osello d a, Esther y Luis G. .."e, r. Jose do Bel is, e ad]
.:!ITl 'ra;rC 17 Hernandez; Jose Angelic. Bar- q ad que el bi robagrado.
ges; Robert, An"eirs on; Dim. Hernisidem Go j Z, 1, y Aid Go R It.; In coal me renters paris cornputarlm
M .,..; Vl,,,n,. ig:bIrtlessilen still To-. do myor
.111, Lot. I.e. Gissonal- JucI Plmscnq ; rausto .- --- _; Vicstar,_Pro- 11 op rtpnazsrente on 6 protJo del re.
Aft-6 CXX' Cr6nica Habttiera DL41UG DE LA MMUNA.-Juev", 14 & Ag6sto de 1952 Cr6nfea Hallginers
to hel"Glo
d4a
Informaci6n Jueves de "Tropicana"
Es noche de moda bay. como todos in P.Irtills IdInct Cendin, Y Mdzfcg
Cultural a 0. Farrl' mesas aft
Tr,' d =bax or cladaj,
,I. I.S. 1pb r&.n1&..r "en! :i a bl'.. 'ra. o". '-:rt waltre Ar.
no ultht club F,.rte no
don a se do- I
del Ann Z-1d. Ma -, is
(C-timosek6.) Area Is mando. an at
rin cite Is$ Mill'i ae I& socledad weix de &ties espafioles Anita y L cita, de'estA noche, rsp*4' '
suns, de transformer debidamm e habarters.garapairlInfrutar de lo, mul'- ano,., y Is-parej. de, rumb. y mam. es '!Tropicana".
bntr. al.tem. de bibli.tec.. pu- tipl:s e ir bles s1Icc.,a qu!
I rod an est.. fiat. .:ega.t.,
6 -Dcb, rcc.bMei... leoi"' Par Ins belle- del lugar, su lujons, 4TI,
ci6n Para Is inte de bi: br-t.1,66. Y Is It. calldad de sus
bh.tee.. m.nicip.1c, del FA.d.
en un xr n organizeno mmz de 11 how,, I. I.S., duda too Majorca
de nutstra capital, se ha consolidado,
%7. lesplriuL cis I-er' ,'= -fropirans" conno el resudez vous par
te ar-tte.clo h 1. 1. bibli.ter. a.
In. Par d, Is educaci6n del ciu- VUELE POE KLM
d-d.no. En I fharnarte salon "Arco. de
7 -Han de aleniarse las activida- Crustal" sera servida )a comida desda b iblim-16.1c.. bas.da 1. 1 1 de I .. P.- de I. P.chL; y .1 bail,'
Do Per. rich mire bibliotecam. stark kme
Se han de awanri.r econemi- niza oztre diez de Is no
ca.c,,e I., c.Ptrb,,,i.na -li-I c he y cuR ro d, madrusada per Is
do Us. sead. do#,~ .4. so. ajg_ & ong.
a"it., 'clore cueIrtianes bibliote- ol a de Armand R meu. Jr. con
looltas. '-Lu
11 4 -dee,,d.s cd,bli, i d'ben f pia d, crooner Sit Rod&,, y el 6o.oll d.1 St.. 4. Pa.*". MONPI.1".
me IIn b bl !.I.. conjunic de Armando Romeu, Jr. ft.d. do." onsave, asr. sea -spt'
chros en atencitin a su canacid.d v o- selval-en do Is. don ...ont-6al
El sh- sera prese tado, comm de
r .1 Wassalelde ts-kls, Is. zoulaftes opeoMob
v FuPeracb5n Prof-onales. sin confundir ascenEn oor antikiled.d 1,sturnhm I., di- y media do I. V 6.1oldes b..,,AdSa Soar -do.* do in
con el umento de sueltm nor ra- "Inche y una y media d, 1. roadrug.. KIM) Sea has III.&* Fasse. In 1. KLM
10-D.bid. 1. cornplejid,"d c da per. con programs, dil-rites en .1 -do move.
' -ta III orRaniucion del Tu_ .-ba. caflama. Yon .,.at. do .1.0
baron admlr.r
me KIM P,.A. 231 T.11, W.367
mtlect.al 1. -iadad de h Fn el PImero I
reanea 'I, I. Ins nuevas cr-qon.es.dI.,1, GA. Shot AIMANINIA
vv-sable. nor. a.e r P.
una es -Ind., RA IN REA HAVACM
rae v enamente one ex is 11-d-, tit G Y cas 1111:1o
li.tec.'i.' Ics 'de in veto". con rItm. cumbi
mti.trecha, col.boraci6n c.tre I..
tu.l-. Ins bibliotecarios Y Ins a de Lu- DU MUNDO
d.curnent.listu". an no
L. on Ierwr uu a.u. cho Bermudez; y en el :ejund.,
I no decl, -ill-ass 'P fi.-H.b.n."
I a It.. .do
rsc'6m irme.
que se "oo... "Chin- L. Habana", can Juan d,
c- eIA VI' 2,.r4n de I,", cb
-,, -rt"'
ureente ta ",,.n. car
61 c 11 c,,crc
lc d.dj, mq.e 1. f-m-16. del
b i' Io" a
de'n. 4 olaltud d, cao-d. in
In cual. como 2ftrnh. a, va11hhdad d, t-' Y-m.r d,Nda rt, u.na -tern. d, in
blimme-s publics' Tambien aquel Aurorita Botifoll
rf,,re la volnica bibliote at
t'rA. ecm. Que a, Y". er, 1. fl-(i,]dd d, I., A ....... no. fitalb, q.,
J.-nind y an bell,..,
mine. .., ha d, mo to a 'a
tPtarm: Porcine bIbImta- 1. -1 r1l. Aur I .III :'Idp."Pl 1111r.t. ... cd.plsc..n
emnoctente no h., b6noIda d.r.- Publl'- Una coleagn
men at fruclursa, ri data r-clador
er1.h(,.dr. o, rmou. -malemen: T.mhii. fui H ..(. d, Im -m-110nna ..dr,. 1. A.,... Z,
,.,I ballads. E, dc1r: .., 0 b, Cortchita Salgado tk Zorrilla dunndo. e.paaa del d1btinguida letrad, d1ctr Luba J. Rotifoll. Director del
bfin."-Im ti-I 'I ru.d.d. 1. Periodic, "El Mund,". muy intetesante de
o'coe -.-b, d.d Aa ri,- Ambax paxaron el dia sin fleRta par el In" que Kurd,,.
1-r el 1-1a.). drI In-zlc.d " '_ 17P. 11,ha g1stisima weri In de bay, en neasbin de rumplir nn afi. L.. ..Ind.....
remrand.1, -.t. cl (.,Ija me- Phi, d, r ... doa. Par& el Amiro UP querldr, Eme(erio Zarrill. J', Y Para 1 I __ _nc, c, Para 'I r.rn ml. d,, .. bland. y belli-i- inp... C-11alt. S.Ig.d.. En San Juart de Lerrsin I
se, ma, q.c In I coric I or 'I -c A11--hannot 1A -,icm Para t-r a 1, rant,, el retratc, de In -t-ra BLUSAS y SAYAS
on, a re en de zarrilia. rpla de on mxKnIrIco paorl de 1,uls Candr. rl notable arthta. i 'A n,,, 11, 11 1 11.1
Ir a.r
I p--na d .
Fliid.cf- gr--, 1,1 rth. en escala complete de pr
de Mblmllr. tldc LK W
ch, v hu-, ou, hcer ev, fan d G.-i-. Tell- Y I --t.
I I In Man- i.j- 11-nard-,
yud.d. me 'e
,fi .. norlb, FASTMAS
-cial Infantil -a fijI" "ni.
'.-Jdlcoopl cl.mmlp'l, la -II'L
11 1 "1 D'11111 In Dibujo Coinei r' ENETRO
11, I Vdadr. n pr-, ,.. odo
un I- mmen5o a rucora cul- .a -ela d, 17)1b, jn Cn,- al e h A. -rfirdo VIme: "I
a,. Ccl'c'. C-"" 'I P, d .'Id,. mb o
matr I I
-rc ha --d (an 'I "I" I d'
d1a no ex, j" do, 1 .' Ha- .1 1 1 Pa"a ra- 1. ,n- An
do 'uhh-h- a diimao.,. a na
d' 1--d- d, Rnj dr y y
11 P I,' : I. y ("a, I
bur-, IrI.rIj p.- nn- ;rr' s' I goo-I D-,I Gl_ pllt I
Acton Para bay 6,7 a 14 ""t"d 1,,O)Z
a ""R S Ix 1114 111
-IhI c i c" '
b-a Ch la ,, a
a 1. ;" n pa;, I
V, "If,,, 1- 11c,
iCompre AHORA
A la p,.d,.,H..
lq ul Iran If
'i_,r, Kill PIA il- .,d,, He
su cons 0
o1a de televise 'n
I,- "d(,,I
al precio de un
I a I, a 16
P "_cfi lil"'.; I -.'I"'X' tele-receptor de m esa J/
,cod-1. ch I- 1-h., den-do. del
'd .1 1. ""
n
I-rco, de
"a a
nic' I I
He rre-ola q- s, ),,n I ano p,.,,J.I' 9.7 P.90 d.,
2 ann de 1948
EDUCATION Y
DISCIPLINE
i LOS MODELS ILUSTRADOS
1. Bluza do ray6n, a cvadritos
61anco y prusia, blanco y carmelita
P"..'. Ficm- blanco y negro CU6110 y puhos
en waffle piqui blanco.
z 0 0 a
;.gli, WESTINGHOUSE 1, bmda la -j., p.,tu.id.d del Tollas 12 al 20.
earn -I., Are. momerIt I ofrecer, por el precio de un Tele-receptor de 4.28
Z a, M'I'I.' Y
N.-I mesa, esta precious console de television que. adernis de
proporcionarle la mejor cfljdad de recepci6n obternble, says do Shantung, con botones
N.-ir. contribuiri. con la cleganc'ia de su cl)scho, a realzar la
iorreclos of front*. Blanco, acqua,
belleza cle su hogar
ha,. rni, I .... d: rose, chartreuse y maiz.
1. ..,.Ron.. y a WESTINGHOUSE es Ila marca cle garantial Tells% 1.2 a) 20. 3.48
FACILIDADES DE PAGO JM*jor procics que nuncol 2. Blusa do oncajo, sclornada
INTERNOS GARANTIA Y SERVICIO POR UN AND Robaiado do $580.00 con entroclos y encajo Yelencion.
MEC 0 INTERNOS a $475.00 Blanco, natural y negro.
Cia. Electric de Cuba Botonot do Fantasia.
(NO,-budoes WE5TINGHOUSE... ;M-reorrv d, or- tiI Modellso BrentWood 641K17 Tells, 12 of 20.
academy i 1 GALIANO 4DI TILPS. M-7.11 .-1111 A-2911 LA MASAN& Acubadc, en m1or Cunha. Pantalla de 17 pulgadas. Mixims 11.88
friciliclad de sintornizfIcu5n, debido a LTN SOLO DIAL DE AGINCIAS AUTORIZADAS EN TOD& LA REPUBMA CONTROL, al mot rilponden todas Ins mrcuitcos, Permi- Says do faya bengaline. Original
m ilitar d I hendo rece,,6" pellecM Modelo Con dog bolsillos a) Front*.
CRRIB -w assw -r Is I Negro, carmelita prusia.
. I
.i _Piginxi 12- Noticias Clll DIARIO DE LA MARINA.-Juev", 14 de Agoato de 1952 1 Noticlas espitfiolas Afio CXX .
. .
I Banquete enlos Caballeros de Col6n EL CIRCULAR: Visitari esta Cloche el S il,
I flci, "TY,T, I I 1 7z 7 -Esti expuesto en I& Illinois, Centro Gallego el Excino. Obras en la Qta. de D ependiente'
" i-,I, : .
I .. I I
i *
il S ir A Inc. tie clat
- I- I -,- __ I tardeezineri ll.aiunci6n eu a-l I ', , tie La Milogrom, en Santos Sr. Ernbajador de Espill
,o .!-,' ristica, can rosaullo, bandi. Hoy6a I as .... lcidl, '.a, nmhl cat lola
iii I,. tie ,., ,id.8oh,
I 1 1, I 1. ci6n y renerva. Una del Seri reform ada I Actualidad espai
" j I Centro Gallego tie La Habana. el em- I
I
I 11; , t '. ; I I NOVENA: 14dor I
b, d' 'P'f" doctor Juan Piil
-1 0- I? I Id. de L.ie di. Ir..
" I - I I i I -A I., .1. midimcia 1.
1, I 1i 11 , I I I I in ,de, In 1. C1.1.1n., .. ..' n.1'r. Sd'.6".nd'..'rdlp.ri.i.. reI la lavanderial D os actos de trascenclencia
I I 11 11 I I In y I'd" d" Is
11 ,11 I honor del Innincolildo C.- eNtim nor If president general sefiar I
I '. I ,I; I I I in = Mae iRCdr,gJ e, y derna,
- , 1, I mI M7 pr..*, sencIres Plidisr-id-__ cat _J6n LJecut "i Informe t6enico del Ing. (_)il, V?-, ;i -6. de Units. ran it I para F errol y sit Contarea I
. I 11 DIA BE AYUNo- tie In ,=bl v vocal" d e seccoo- I I
3 !!! -Hoy. viper. tie Ill Asune,6n neo, Miguel Villa Rivera Por Jos6 T. Pita
I I Cam' ya III cimocer ily
de Marla, I, dis de sy.no y .to misor. Sme %n If ited in, r, i i".7 1 a la directive
I anatinencia. Narel., Ma. Rod.igone, mvf ,aaogr. e.j ficrextraordinaria suma de actre, il-do If annelo collective de timing
!.I, ledie, ,1,, ..'I. s it L ,,
If ce abIloalcos It darriengo. ,I armi, de on labortur fecoundo en If
,i I ISORA SANTA: o led, ,,,In cut habri d.e ionc La Junta Directiva tie Is Asocia- matr I int ronalive, corriente. ha wn. de .o. loot. dicectivas y ge" l : bri otnorn. - I ci6m de DepandienteIi Its decodido ido arcroulaodo It tra
'j, -A las cinno de Is tarde, I incometer Is reforms del departam ,bajo de e,,, 11,111".1,,estililic
de en Secen5n. Y es par ello que emos a If locianterimlento so
_ de I van ria In If san I ido relaclonandolos en Is mcchda
_ 1. igle.i. de Rema. ines I La Trol
I I vidad d tim :oorio d po dispanibleti. 'divr 6 bl.'n ',' 't-erdeixtroordin ia do
i a. cr dito neceinaria. T6canos bay rellrimrnes a lon reall. conflaterriodad social con con mena
I!Tr atnadormeestereansdidnotopomredeilainiegeRniMe- IsIV ., qu, III I I La festi eI dia If a' 6 insti"tucilin vo do par ello el del espacn. y I, Z in egraid, pit, to
Celebran so Ili. In esta _preatigiosa hostituct6r,
sen.res E io nosa fevichea, zillion par Is i do : It ':'Inctreb A"m.d.rr'F Mo.
las F ro XI "Pi ndo Be- i on antiguo y distingu le ,vatli ,Rdla coal
- eb P ,guel Villa, vicepresidente Ferrol y su Comarea p gap I 4io "" I'd' ,I Gold.,
N otas de los prealdente tic la Asociacilin Vasca Na- gu Is Seccl6n de Semidind y nuel Fernancim Jorge Castria y JoI refirencia, qua preside el seflor R.-I scrolr Amador Frelre Galdo, y a ruI viars; E .Isebio Lorenzo, m6dico it, ya I sonera labor, entunimart I Lorenzo multiple, felolitinclones
mica Tomas, arord6 elevarlo a I& I winners debe In colectiviclad a y deal a Jos comennales qu.
Is quinta castellana; E el fkgu par Porte tie
u ebdo Zumi- Junta de Goblerno parat el trinnitel rar a In vanguardia tie las socieda- del. marcou disfrutaron.
-1 crags, E seblu Tcijeira, Euseblo Do- tutario correspandiente. Tratado d n 1. trels. precandetici-I, deleoritalin
"I I I "I'll, C ab alleros pazo, Euscto, Villilres, Ecuseld. ladm an en ;e ayer It particular 110I J:, mErcd',o, tie agonto de 1952 quedari con exquisite gusto, tomaron menJunits I,= 6.b;lzdjj 'reinderic d In Malaria social de to Joe shores siguieritezi: Azd- -1
I 1, 6 1 i C 0 S luselic, Rodriguez. el afi.r 1. list. relol- Ferrol y so Clomareat como una de Frenre G.Ido y so dd;r; fra:axemart" In hono I Felielclildc.,__ las fechas mas memorable y mans rojr. Rossa Gutter'. Cnboamitiete I ectuado els last Caballeros tie Collins Is noche del marten, In hono a. .Unen
U. aspect e Is, proddessels del C a t 1116 tl 1, rezlecur 66. de fall
d. ton V (d;' Caballeros del Ili Rodriguez Perez, tea In Is forma mean- I clmsd d ar- CF,.bl.
j Szzs Armilin", dinstactiold ... Mcninneficor Jos JLI
A- d. Mom, Gran Caballero en funclocars; doctares Artur Ferminadez, Y Oscar Bar I16 y iieftores End ructicas e Is inusLituel6a. El yetano Garcia
eI6 y iieftores End leleitIImen eltionlorme y Is adquisici6n, I =
I Gran animaci6n por Un do bar c prime acto de ese dia, solemn par de Chaviano, M. Rey
Canaries, Antonio Alegria y Oscar G. Ahell.. ,F.t.: Paid~ Intriftigm, vizador tie Or en
_ __ I Ell la Primera quin del pr it on, calentador y calu'r. que Wallis cinceptols. fuk el tie Is ben. p ... ideate de 1, Seecift
I doci6n del nuevp mausolea colecti- d I C I.". G allege: Manuel Fere" ': lot e rates 'u, 1. la.
il olo mes de .b'e se ef. Is Dia con los Cafeteros ce am nten los apa
,I das J .p Demme. de C.bn- 4 E ruent.. vo In Is Necr6polis tie Col6m. Mo nindezG andal, tes ero ,yrsenom
I In I. a tie 'r '- I or
at6lorot y tie acuerdo In I En so detallado inform It vice- numen'defuneraric, cabe Is palates, Manuel to Men6ndez, Alv Von0 rielos n If Ell festival del Proxima domingo en I d ,ntr, so severidad y In modes. c6s. presiderite de is "Uni6n Muitru v stic is a rav a V..c,._. Angelit. Bill
E n c u e sta c ie n tif ic a a c a t Iii ,,,ine,,..r asclarcArcs on La Tropical organized 1preaddeate, ,eri.r Villa, .e'x
C O S ,_ I.. nl general, ,],, P, ica ,a I Esteban Gelp, y ileficirst
re"ir la roleva diectiva 'u, aa n I, can him estorl.
_ P ,. clarion de Cate de L. HI.,necesidad de los no ev .1 p2rat.. c I, qIz qlend. ,eve 'it
se, dil ,.s In I, t. as ales, y a nter r ,ol .'a P- .on III ols c.,gos.,rml2 -$ra. debi centisvos que en-ila siguiente forma: de 11, Pedro P.bl. Poerta v Jos Blan.
-.- timob.c. y 1. rIalrif.g. see itti,.l.a-In de 1, C.mii6n
___ ___ ___ gunda ci .... cena del propi as. sierra y a In ,xtrardnoaria propa- I, L _In'. con on altar parea las co A la izquierda. commandant Pa- d ., di.?Insiible, p.,a ,ndedr 11 ""- .1el., rl,,9,1,,,, c, el que figure r,,,.
president, ninclonal de Isla alme good. a, spiilada to, sus organize a d _t I d I a ,." "I he rpo Chavan ,5 .
,I n doctor Valentin Arenas h a ?I-- I ile -a I I Pil ci ,,Ia BM. 11,
R ealizada por Actualidad cat6lica OZ.: ,res scho,,ls Rc .... tic Delgado, Rogelie, r,.i 1'.c. "A III
rlic,"d.- -,,t.dos I., presidents dclGarcia Del,,Iinlo, Jcsuo; Torres trifuga Para 5ustit to a a ce". Ina III magen de Nuesira Senoria Pr ensa del Ee, If livocatoria para la"Ilim. T.nra, Castellanos Aloneida ,an. u R
11 1;cccllli- '11, "" Mo"-le.istentes que perj"'diI. 1'." I o' d Caridad del Colare. par dona- afael Baguer, subadminist
diiis de ,1' a la tablemente. Teniendo motors l6o "pnid ... de Is IsPosa del p P.d.r de
la A gencia N C I tiv.s d, la vidu.l,% incil, dIn1I. Is scrillra Rill Gotie rres, la.cerveceria,, Ana Mari orcares.
E l hom enaje de los ard 1, I ,c,,5e vcon r,,icell junt2mcIAc coil Ills miembros ejecu-i ..Pa I!
orticonda moIy p.;,,Ilar notclad ll.iri quj acoplados, el I~ A tonic, Hev a, supervisor tie 1.
eficaImente la 'I I conscon. it' Titill, oon capariclad total de cin- sardines y el stadium de 1; cIrveeede Jol artil.l.s 4.5, 46, 47. 48 y lecturn se romps rl Il IlLcierilliamlas, In I., pl.-tricidiod qUedil limitado a su tiem. cuenta y dos nichost a b6vedas; In ra: ternente Benigno I ", ,. I atriccu- cl es Ip, tra- -bi.ccrrra elmoli
I As d Ind. SU Plantil bilia on correspondiente riel Trigo. li &,rc 2, DoCaballeros de Col6n ,in ,, 1111.no'cl,,'llinetai 49 del jor a in .c.6n I
Sobre los a entustontoo 1 al pre u c Y b-a
"Platillos", Mata I b1c, .emnall ,If ,., to I ". I, q on solo e,,,,jd. par. In I.Iocaci6n de cien: Jorge Castro. intervenor; Map
nz.s. "I'll '6 its I L. Ha- m a Idetrico Para mover todooei coIl
Voladores en los I Ill 'br:'d-ldlgic jc1nr1'u"'b ,I. or.' d at.' I contratusu I as .br.
I ban., ,. la raort demands tie co- eje de P-1I-s d, I., cistintas a- to, ce I ..... as P"' Ill v on osa Sot., I.-,jcr. I.-ultivo, y senora
trades que a diari, se reciben en Im qu nat, el motor trabaia a roqoc unit I. -en ... I ,an o.a amplitude tal Maria Sixto, Justo Blarra y in inPor Juan E. Frigul d..I or ,.a sol tamborn a centrifilga is que Por muchos arms llrat-a las tera ote sefiorn Mary Escobar.
Con,,-,.ch. .,itri lil-c clitht-An-,lificinas de ]a inswoen5r. I I des cldcllas.
a' ,6,
EE. UU. S P mcni,,Ia,,a de 1,st In operaci6n Ell ,e,',, ,a, 'du,' tic sd. Ehtre las counnin; asistentes, lonts_ launi rlinell, do L. Habana, las co Ell los pronepales 1-1-ol, tic L. AI
C,11"O 11dPI1'1,,,od,. larel ,.,,;,,. in ones rotatorias T ical estal-an 5itoo tie de horas ,erAn irse adquiriendo nond.de, con fil de ilos diez de Is maflaa v lamos Dra. Ofelia Febleti, Libut
nING.. in ante loan cada mes In 'u ta de"BIlosiorn. linte el altar descrito. I end. liningel de Trigo. C ridad Garcia,
C WAS H I Is 11 --;^,,,, ) I li,'s.caItj ,e,'fe .- 5 ,, mature, inclividuales. paa g-a 'I R"TON, als0sto II13 (NC, ac(,nt(,c,- "" 'as 'a
,ad eel!., g I r , ,_ 11pel, Sonora Matancera, mallincotille vertaia econoon, Padre Jose Rohmos Elia Pkez de Gc!me Aida de ]a
di'-le y cap la actu cot, S ni I I fintis. lonstIl.d. Is, millocons '.as del Cayo, Qolrtlo Tcrine, Jolence ca Y sustIto
do Unicla, III enninla ,I homena)e or in !zadll Per le"Pr-o"' I.' .'c." esul I
I_ on I tere ... Idea a as onto- -m- de mim, cluster, latedra,- de Literatuna dcl le. Manuela Ptirez, A as M. ins,
1, ad., "Plitt'll." ".1ildo"; 1- ness que -docan R I Ramos' 3 j ran.. Pilar SuArez, Isabel Torrien.
,air,, ,,",,,,,,,, I ... d,-,,,Ilr no "El ,uai1,daIr,'1)i cdc c ,,1,"a, ,','I. C-119I. d, Bjlm, djo 1. pIm,,a Maria Fernandez, LuilialFweIi, Yo.1. ,.b II Cn o"jo .on Ag u I I rollo miI.br.s ," G
m, ,
I r 1 1390. d, is Orden den t In I I za n is 11rd- I'
IN."ll I ' "' I 'I, ne -111 I" "I "I'll, ,an ,,an on- land. I.,t..nd. de A.c I. cdimdzt
,Ire7lindi lis cdrocl .6 In C""""" I I'll 1111,11, ill, incloy,
Inniclon's de "" pilp'la Is pie is noillo"Ja' 9111111'.1 11 11 1.t- I".11 I, IrIn P1, olea.c., It
' ". Ili h I I .. uAdo bido mils r go tada zici. raordlearla conta r nb ,',',*. ;s. cl, CjIcnC, anior cle sus Fs ., ', I of, 1. coo full nti Prig
baller.s. To%, logar oes ,'I La Italian. Idea e' so Y nronggnr, % ac Ill I In I a i ,ocla I s.,l.d., Az oe. Virgilia Sanchez ill Perez,
' a n I I I 1. diffiell tic root, as
., 'a-""'- L. I.Ir.ida ha Ild, fulida In sesen- caide,,. 1, I Io ci d as
" "P""vo' f-mc o
Ill mo-nrnI ,o ,'jm,,,A oirlol-l ,,, 11 h,,o,,, ,_ -1 ,1 del ontlln ,,,,, d, y tion Do It res C am ejo R 19 as. Doo' ,cablon' != t .11,11,111". Y al cannot Pon 1111la- P. it "" a oIr lpr"oirr'- pl',,d I, In~ Guzol Emotion L ... Is, M.I c""ll- Is III ... noI1,111 plllr : Iollll I 1' I y I as. little
c."" 'd on ,1l,, 6n i mente 1 11-11PI, hillbori, I'll de "Un D" "'I lol CafItII-s In La ra ]a duration it, 1. -p., I -1 ant
"I I 1-1=1 III I'alon a-rp-,a_ -,lilllon. o"s"s "I"'I"s I"' ,a- r1a A~ clon Care.
1-1 = 711iib"ud' a"il o, na role, In 11 Vd;Id:, v ,--'to, :: .,to ,. I.. g,,,,II.n. -v ---, ,, lo, org nizadores -m I il
,,"'P noll y ,,,,,.,, El doologI 17 dl f dr, R,,bIo, p,-cd,. "'lon'lein' or. 'flodiguIz
1". ,ld ,'ocl ,,, a actoad y c.mn "i 'In "Ill In pleedectIa. Delia Aguilar dLe
ba,,, -1, m Itt, ,I'll- ..do la, 9 it,. 1, in,, ., a "El ,alentild., ., a,,, -ii ... '11, 11,,,I uldamenll dclgio s, c- Garcia
" I ...
;: -non, In In rojh, del Tr te"'on
,' ',, ' s' If liarI Ill ... I baocuel, fritter C",
foren-noolo, III In Fuvla Acro d,! IIII116 a on. roml-- "P I ........ i I Ill Is "an -o aa no ,a d 11 palaora a ins alij ,
Eltado, U r, do, "'ner"n '1' .1"', !o1':iil1;iI oi ,,;:sd, lot 'i"Jos 's,61"lli haba k"Ina "It la Iod.d tic Sc.'s" I I a I I "Istila _cieo ,a i;" I a i I ,Itll FJ t-t1la, social sehor Freire Caliicot.;l mojus ,,sa, a ,., 1. As; ... lhla Int'l-clooe ... no ,, ,njerminado ill Cerefil tie "Ps picc, 11 p'ta mayor on, 0- 1-allard. I, P"mer t ...... do hacei uso de la palabra para
- ,I,;. preiffoda nor ,I Preside. te m- d, 1 .vadils, tcda coe dI.,I- Iii ll,11 1 ,,odad fri-ciiin, cn
,,, I 'i ...... a"i's tombora In a d, la I71e 7dqod o5 titulos tie honor par
."""a"le dics pan nI- opllall ,, C-ii it, la, ru- it,- I ..... h, ..... i c;":' (111111-1 Vol"I'llin A,,o.s y po- ]a Qtjitita Castellalift tad in In a Ialint, linev, Soldado la "" "s In el net. si, hitrian
I ..... .. t ..... his. re "' Izil I.,
olloolls d,,pli I i"do I It"I'll ,,,I,,nt, 111111111 11 F-II'ap
I., d, la I "' g""o"I'llo ch.,'.,"r,.cmP 'd a-crdo onanime de la= gIne... I,, I iiI, I R Picc,, Eltban Ri-s, .- in. ,.,. .a, I In la cl., ,1, ,,
I' I I I I s n I ". ,lntod Is cu, star g.,ard, dc pIqllenocalogand. d,,, clrr : iai tie asociados. .pro
o'd, d I lIP-1tilrocad p.ra
1. it I' I 'I'll"a 11,1- 'es a ,.hIrl.r 1.
lo;11111", reinglils, join ',, president, dia- clat-tas d, la d, in. d, la tandhoit told. criara I
I... ,onto, lo, ,, 'I ,impo se 1, oIo In
"" n at .... Ionda, dI6 .......... lzIIl'1 ola= .'I Is I Ellilla" Prinamles en
4. "' line prtolio lil Gran Caballero d ... Instances I, 1. Ili .... a A "' In., "I'lins n h I a P. Is
"Is "M tolloin' 1 ohndoir !, 's !, a 'I,, AnImod. M ... V l 1.scI'nj.,s" o. mipor ta I scraimmiI I .'In I ne t-- "Ill, 111,19 %..'Elo ,,, bdr-1ajt,,d,, "ollidad, co ...... ,a- pll eolblesncfllcoa c1o1beoruv;aocVmeUo-at. ., odid. .,. _jc":s li I 11 -( I o-' :""I'll"' a I I.
.,i i:' ." I,,, 'I t a I Porte nor" qn' ,:,1Uamh.,a, "no'cul'a proporciD- C"', -Pcmi ,.oI6n locisle. d, fTlitto, slait las it, tric"onerta, 1.
to I I I o "' 6 looloidtoi ,I. ja in,' "' fon I jendinut'n ,1,,, (III,. fill
on' "it ':1IIII(I'l I lamblet as 'W"n 1"" 11 cI'.1not' ,I s ra'a"'nic u La coldvro actor Isla no ,rodl ,antl sarr fco, de Is misa po fornia, hincer cada din ma, podeoi ,",:' :I, "I ; ;",,,,, ""Ir"",,,,nI tie Ifloo, Morsimr J Rod, ,rl, line., la par. ,I! .I'll, curniir Itc debe, it, If .... I ,I ,tas de lis socios para, de estal
I' "I m- I atill. ionolend. Pon Lis Ya flol-11 ti inni;o1is ha cloness pelicrosas no trabap ef, dos 11, a,,ciads q.c ,stan l, ntla r(,,a a la quericia colectividad qua
Peli-, Cim6nog. litmerar ... d, la I I I I.I, dio.es, it" sus )arclLnes,
;,.',', C; ', y PArr.c. it, Jooi ,Ill -' "I '. I n Padre Antonio M.1q.,do.cI d, em, rea: Imoml.e I
d;:T;, M: tl-, ,,III d, J., .6, antgoo, I ;,Int,.,nt,,. Iob--ndo a durin, p,- (Itra %Idl Mariana III ineburra III, binefclons rp,,t. a. t6la
. ,in:d. ,I,., "I 'd,.l I 'I'a ,ce, meses, tao,Ullair .bjI,.s Is ,..I.I,-j
's no hay rl.,-' En 1i*'.la"'1":''oro "ll.bluilli I. .... .rl', c !,,, ,r,;,: "",,"",,, (.I I I 'fi. de ,In rocirlb, de Inas Y for,,Iadarlille If recll-ILlotl III rcculld- esia In la qu, in con Is obra que acabimns III bena 11 1lt i'1'n sidInN, ,'i, JuI I ai ad' (]"Ill' I ha it- ,',',',u, I I ,,, darna"In "s olosquo-on, ,a a 1,11l, ,in I,,. fmil so ",'
ll.tlll.a ,,dad" I'll ,-_' I ,I
I ''o, i'do, ligrtigs, Alo tdiiI,, "ad y ,,, il,:, ,,., Ila ,.Po
It i r I, I'aro., ah"ra o_ ,a I, 'or
on ,I npi .r I I (I:," I
digno, de ,onflan- Pa.. f I 1::1 i I I II I SI ol ,a, o 1,cir -a nritriona It la It 'cr6polix
,nod-omen- -3 Ciflodicial doctrl- I d"i't", Roblin d, VI,s,. In I., go Torniti EIpuclas, con. "I',
. III.,, A! I .... I. lo ,d,zi C...,;,Iz (),. 1, I ... I- se 'llcon I'lla en 'I -tanjero. talota "otu"il'to catellan%, t.m 1 Ills III I~ -,,load qo, ,,,I- -d]cI-, sloO con loo capitol. III
1;i,', .. ..... I ........... I'lor, al'.. I: ii,(;rand, I grand, Y -1a -,trfilga v se recra- -' Ill I sfol"II de so, d-ctivu, I I beneficence el que es neCesitrio
I. St. hol onrI ,,, I. or IIIIIII-s Y la ,lanochado- a,,. ,ant, Ita rate qn, 1 ,-Eiicr-d ,z_ de h ...... ,,,ad. Par ,I I ... Idcol,, a _,;. In!_ do ,,I ,-l-c1cd pj- on, I, a a I grosor aun ol .I. q-l-
In no."Al I eftoll's Oscar G, __ I ...... e I I propeyllo a 'act., I ,,,, 'all is
uo'" ,:,l,l!;'.', .I ,I, Am ,,,, A c nc,( ....... 1. I Io 'i'l l o"I obla, ,ntre Illia, cl. eI .,a) or on I "Ia o- 'a""" n, pla in toda su extenplon con as fi(;,: ... I .,.1"o.AI:1,:oIl,e"Ak I ,If.,
d1'I'1*I!' ,',','i'da ";,' on" Pit ... er. t,c)16; aboy, Q 1, Del' 1I, ,'-Ilr',-d,, ,,,',,da ,a I's par. q., fce lostilcid., Domda
"i"'.- I%!' ,,:I i ill It' I ,n, ,I Valentin Arenas qn, ", 11 plor,", login, 'I ,a reqULere por ]a r.p. qo, ha, qo, ,lot de
Ili ( 'llono ,I i: ind.i', e "," ,ccc l lililltacoin, ,I,, ,a- P T'oble crellio hatoc, p.- f;nalment, las giactics a IR emicu.
"I'llillo, ,olod,:.- I, .kill ........ P- l"I crent, 11' (oloclo, 1.
Is .du ,I I I so, o'clad r"llart
", It 11 d'o."Squ, III~ """ 'I 'a' I,%,' e I 'it ,a d, Is lu,
inins on 110111A III ['in' ,'I,' o1:,oII-os'dl (',,,I,,. Ili, "I', I" A, I a I'm' no I, it did, I mPlIr "I ,,I deber D,,d, rrencia P I cl respaldo solemn y
I~ E -'. I ,, I.. loo", -d,;, para ,1 liil" olil calf, 1.s d I d soloo tic sc-- Y d on 1 te 1. I a la tez a los atoll real,It -; "" 111111 I Pon In .- 60 lip tin POco mille, role a la at,,ai
I Ca ad. ,50 lip Ell ona pj-, ,omo Is I pojaza
. c-tl-, ho de dal-li, la I 'I'll, I or" ,,,,,, I 1,11 ,If, .... Rsil, G.,I6r,,z 1.
'' "'I'li'lloil VllV,. tic I 'it 'Tilll- ,, 'on Plan", "',11 on.de .,.I
d',"',l'I', '," g"n,,' "' 'ot"oa 'i P"Iq ... t"I'l ,1111 ,,I ,.I hoho 'I., I ..... "Iii'll, "' f"lla del colinn"lle, do d" '-' i' '0'1' r,,I I Comarca' Is de florc 'Irll.ym ,ad.
I o"Rell de Wel, :,1, :1, _,, Is ,I'!, ", I,. In '. I all, ,,, ,or, A 1I,,6,c,,.,, e ,I, .,Ia I_ I'.
I'll I.Iln 11.11 1161.x" .Pon. I] I,- ". Ili 111-1 11,11ondo d, E'llsdr, y I, / Pi0l"ri. d, Coba III lo, Call,01I ... Idt i ,do, to and .
tic', u!"Ini '. (;.I,,, Caballero. .,,fine .Wlfii Wt. ,,-,- t A.I., ,,,, re I ..... a', I a, I I I In, -PIa, da I .,I Man P, y A, Ill,it, on, ana nowitkill, it. inniAll Par h ; 1.1ol It~ tcon dllh. los cas. 1) I.m int, l1rot, do Por qLIQ iii, Colo, d,"J'a infarCa lina. son obsequiad as con nd.s
J"os .a I. ..I. d..,,.,,. 11 ill I ll q I :. I ", "'I-' Plool"l did orl- hall ilido tellan I 1. ,clnip. re.tor, ,, fill d, clue Ill hall plod,-d. tan hooda ,moclon corsages cie fle ... a e.mb,, III Ill
" ,, I I I iiI l'in, 'I t veto .". No la
ll,lolnla himi Penn iiiiijo,'.110 11ars, indomursto y line 4 repr ; -ndl I ..... at," 'I an I o suI;rlr cualquIer Itlerrupc i ,r. It I~ I Irdo ,an Institucom Por It slifi-I Just. Elim.
DII,11is, hall del"11'e"a vIlloore,,11 Y I I -Idn 1. F da co quien 16 Par, h .... .. 1,
lll', .1 ,,,, ,,,Ico, clulare., III,, 'I iii-rog. I ""' is hall
.:""", !lls"lla conslru ...... I I oy r a plir el tribal, Ilan del Nlarque, de Am I exe -1 d his I 'I. ,.,I',
,,A ... I 11 Itinill'a on 1-haz. 1. ,,, C ", Joll'a
d I .... I .... it I'll, PI .. .... I it, -nlad., a I'l I .... .. 1, 9 I'll, I litindo it, to met PLeza. uto tie ,11., PoIda It atro so- ... c
" I i ;, 1, Ing Criltillod C Flt--GIald -n1cmdo ,III, ,ano ,,,, f,,ha no I'llona, I~ -1 IcAlains d ,,(,,.. 1;i ad. _gr, ill I ...P. b' 'in, ,',', Inalas froses del pr'%"
"It", III""' loPe.1111 i I_ d'nj ooa, '. ol", d- I I 0, I
atoll'"'no I o- d1rtI socIal. f1l If a la
, d ill no., .. ..... a ,I is III 11 o"'In I'I' s''o"I'l, Ili~ ,I ,",ii., c,41 ,ali' ,sha I.P'Loci,', ,I r,!I,, III 11" I, habla I,~ ,j a, : pail,' It .b.nd..d
", "i.::o", i .;i l", i: Ill .",it," "til"o' I ... _elco" 11, ,,!I,,, b- dld- tcna la d ocitim'. cat, Y I
I
- III de Ili it I lot.oll-1, ,',,I 0 ".',, .1,I I" "",I" "Im r' a
- .,,,,I,, tie ,I,, plilo ma, ,orplio dl!I,
", in Ii, !:Ionilloo., de d" o" I III i, "I"'J'Al., Cahallr', ( ,,,,;I hr,-- a I'd~ lis pob,,, cl,, ),irla drectl,.a Pon Is plasoracont, tic
.;I t:,. I., ( ., I I, "' (III, ;I,,,- thcrie "I ,- I set prat .... .... 1, "I,
..... I I ,, n9;lo ,I, I ,III( Ii.r So Ell,. a fo
:" d I. --- Agape de los illMiCOS ,too:il told. lit nlaqu,-- d, ,' III nor -,ra clon, .1 P,,nIpi.
'I ill 1. 11.1 .11 o1a, tie "" W "t;b 11 11 I"', (I ,llfa r--- "" on. .
i"!, i-'n"", I I'loll II Cllil Ali,,.,,,, bond,,, ,, I lb" par
,,.J'I'.oo:;' "' (;' '191 SP- Sit it, ,,,,,, ,I,,, III,:, ,:: Ii',, ", l",::,oI,,,-i, Nlo, "dil'ill, 'e 'I .. ... .. t,- I I a, in a I .......... a"It"'in part. t., haja dotajo ,I, la or., ,,, a tells of Pi., instiledo
,,I", able an Frcol. t, titill., .11
... p""ll, d, III, La Ben fica, illif, 1. ot, "I ",',,'I',,.I ,s .1"a, ,]I .opIlo'-I, I ,,,,,I,- CfeLe o asimismo
m I I"- ( "oot.11 I .,halo,- ,.I ...... ,, I 11 tcroanicote orA,, qil, ,,I,,, In- ,rinprencinlo de crejoramiato a.I ho,"no"no joll .1,11.-,".
llosllloll _- ;,,o' ,"'. .... th''A" I ... ... ,t 11;o ,ill "I'll, d, I ... I;o; la, olgallc;- ana ,derna, o I a s gur In el camino
Innolt, ();!: I- .... tillo"'I("'. ... ... ll I ,.;I ....... .... .s 'Id"i" -_ Ill -1 ,:.',"P, ,,,",,' ,,,,, ), rll,,,,na 1, ,.,,,,,,a,,,, ,, I a
I ", ro., ( ,,I _Igo I I I I "'t"net ...... 1;, N ...... I A ...... -on d ,,", I V, i -'un,"""", r,,,,,,,,,d, ill
d"ll"i I ..... I'll,'. It,. ( i 'J, 'I '. "' NI",".., d, In, Ill. __ I ,mp a ,,,,,, i llz o ,,, E leinnitri del friatlirroll fig.p,
...... s 'a dc' sillod La Ill ,,,f,,,;I del (,_tIo __ - ol-d. ap-- it,, ano, on,
,od .,I ": i ,.I', ., lio :,"l:, ,",'"'"' .;'I';' ". ;' d, P"'ol'ot, d, I, Istun a cingo del senor Rafael
K ,,, ,itl, o-,o.j,;oi,, ao Agollo ,,,::fl,!" r', ""(,s", ","", del ,,lljlj fl-billa I'le P1111d, I I c I hc '1 1', ', I "b'lia %, ii ,, file pi Baguer quien expust, In elocuenI., I Vn 1.1 1ILllI- 1'2- ii I'. la"; dwor ,,ohoctes' d' "a 11' G,11111. de Ia
1 1:,,r ,,.,,I . ....... it ..... is I I ,,.I ... ;I A ,,,I
I ,
tio;in d, I'lle'sall obra, I I,,',,, (; ,:, l .1, ", "'. :,it ,, 1: o' it I ,I l'.,iii'lit "d, d, so mis"", pia ,,,I-hradc, a V 1 ... I' h "I director 11 11111-1 J F Urnlla, rtos para hov ,:r -I, "I flass la h1Im ... labor III It~
,I.-, Wro I I I'll", d, ,'I,, i allas in la pol'ol'u, ,III, ,,.,onl A C code LoPm d,,taI A -1 pildlee, cl, .na cg. c n 7," d ellon-cole qn, ,,.Ii,.n lin; entid.11.11'11i ,:., t I ; it' 'a a[ I' -11i't-11- it[ doctor 'tlro
, ,, s noloil."'Asld ':
1, It 61I,, I "I'a Di--Ilarol tend,,
"I'les an , ,i6logo del pinpoo lic'nat.1o., 'his Cy h h I, glicch, y e, f, 1,1ito on ,,,d, los %loculo, ,ntre culainnots y espa.,' 1, cli ;:I:Iild ., pri.i,, a ]Is, ,jet I ,r I., "Tt". lugar. s 'Ildo tn '_TRO GALLEGO: adclA .'I"'. "I" I"'-" an" ,,I', an olai de Cuba estr,,h.nd.
- I 1, barrels super 6- af,,-fi, "a antIl!"ll 141ldrcla it, la lami- ll ld It coming. 14 de d, us ,I,., isp
inondol, ,olr, loo dija- .as ol I de los Bime, ,,, jadI In .1 Imba)cd-r tie c111--n q d, I n-les Los fliit. par Ili- Y dj.
- ,III'. in ,: ,,I:, I;I"::,Jile, Baholl-C; ...... 1. loil _, 1_ ., I In San Ant.ol 'it' -1coull'I it, -rf,,d ,nldad -RlclpcI6 ,I,
ou I _c"I'li ......... ellba ',od.;., ,111 sonecto General, land a 'F,,,.l C 1,maca 'v .sentado asomome so orgello Par sal
-o:"", 1;4,1 ,: ... it r', it h-111 .1 Palo, I ... I ... I i It r: "_" ,,,;_,I'.,"ooir do In Ill I, _s it, ,a lodel na I Ier
s 1 ii, r;',, i'l,a, d'i -rI., 5d -tc'
III I d I no R.1 clopuesto "' t co'clars, 'rI,,n,,. a ' Co. F'p In 11 I, n I ,,d,; Id jan I cI Is 1,11.1o"I""Ic". I no I I' doct, a 1. Elcold ",,i i I) ",, It, I c n as
ill-l-ri. Ili' )'I, "I ItInilida, I I 11 i l- 11 1 de h. InotaI ,,, I cend-cl. Ispincoll.,
'in """"' ,i :1: '',",' !" "I" l", -",i ,'I'11'all III, 1.s 1. Nuro-,itl- :l ... ..... tie I, 20(o las .'rocurl" '61I Inran h sul e- "'ot
loo, ,I tie-,- 11 di. 30 it, .CtUbIl.En or_ qtle hit. En medio cle routrides, .Plituse. do
-(n1ad I. 11 "
I"', 11-:t lis Inlador ...... Ili, ,o1I pdaw,9,, di- 0,(;,I fla ... 16 1 11 11 %",];III" &'-h, d-i, )I; .M Y recorocido, a la 9I.hI in"t.- bra de I'll"taI!, ,,and,, ti 10s came7al,, 'l presidsirit, gene'N Aistin't I ,it "I". d Mood", I d, A,,,-, Y, -,nod- SId i '. I I" h "r t"crionst"A so irrand.t.". as rlom q.-, I'll It, _ EIENEF ASTI RIANA: cl." -I seno -ad Fleur! Galdo y act
a I. .... e"iii' : o d' 'it ';;lot- C on"j- DmIsamr y scri n cilm rta'T l
,, I, .d, I,, f, it, Jlorta it, la Seccori III A,- P-1I d' P-11 ]a, -- III Ili "n't, isi orn espos. sernica Rosit.
es In~ go ,,oi i I 1 uevo president bAris y Propaganda a las
"'ie "lo- 111-1ii ,In a trilan- tIma qu, hrA so,
dejahan RI d1l-b-to ]a clinics tcl., de honor. que .g-.
I ,.,al :,"s,,,,;1,Io, 0j,", ,,,, horint"', it,. co.", -it (j"I'"', I ... F ,on ne.'i Can' Arte.ga. DI- N in honientije el 8 30 de 1. each, r-1- R-Wa GI,,r,,, di, F,,.,, Gutierrez I.,Isp.n
I: "",_ 11 1-,,o I IiI ll,.,,,.o,, r, I ,I 11', "I ',,I Habana saldra no Galdo ti r 'III o ni""" "I'll, esto, I ....... neno, ,III it li I I el Reel 10 I eclb'
I ..c...., r I; I !. 0 di, ,., ;,r""M"" ,.i,,.,,,c.d ,",I.,".., ,l ..... .. .... ,ol ... I laria cormemora"va In )as cloc f,_ decen %tsiblemente emcci ... do,.
), s "" It i In I : d., Ilevando todill, i.,g'a ne ASOCIACIONes gicran gl.b.d.s la, flIha, III, la I, Finalizado este act., ,e .rg..iz6
:IilifililildI'll"I'll I_ .','.; I pirroco Edintindo Dia,
i con,,haori., .si tomn a Irs Cala- -De Viajan del C.znrrl,,: II or a I..". I d, la f 'cldcl-, -'ai una ancroanda matinee bailable quo
,I,: "".."':'.." i ,hael WGI, I ...... niii, que I I "in" "'I' in 111"s Cat6tons ,ue d ..... .. ist", de la I. Espiritu Sanlo og'ne"'leci d, PIcPagarda, I -rile, do ,,I ),AII, dl a,,, 1909 ostuvo a cargo tie 1. .,quell. del
I Ii '.1oil. la I ,, ,,, ,,-I'd,,, I. 'a I form. qu, i'llnell", iibi,,li. Ics., ild:, "Il"I, ,o"' "";',a". ,a", P ., ,::; ,:I a''. I"- I I .,I ,i "' loa, I_, 'I' local Ili' 11-11ola Iltnol.o 2011 1, mail,. d e I I D I"., d las uce de la noche SIQud.,IrtI -111- n I ,cso d, Is professor G6mezI'da"'a I" 5'r-- J- C"s"' I
i I" il n -dro r I'
fo-ulI.d,, pall ,,,,,,f,,;,,, 'I, ,, igle I Par; 11, UNION DE. "'ICT I(Illl,:c. 1 I I'al I, nor .1 lelicitiocift para lost ejecutivas
. l.i -1j, ,,I,,. onsodo, c( .... noo'no, I ... I 1 I ''. I 1"rogrania fle 10, I,, ,,I si. del Sii!". i od.o GArle,1;or F oc Q.Id .q.i ,entild. nuestra carI I I I a ,,,i,,,;,l ( .""I),, I,"i \- 111.1 ,ld, ." ",I ....... .... .. I I (.,. I ", I -4 cu ltos I't" E ,P III s r, 'il d, il,
III Ito, ,1I_',I,,l, ,I da 28. -%'Inded .... it, Tjirl S,_ it, oron,,, .-,,,,,, ,,, ,jiIs. "i.."ad .. I ... III' l", ,fi. ", ol'i, I'll- at Jesfis Nazareno en sti 'Fdrou"I"111 a ILI 11111,111) Prestritel-o it,.. y Qut ... it.: ,assicelind. de,,Ferrolj y jusCo
I I I I cj,-;-, i- Ili ", W, ...... I'li" I ,,,, ,, 1 ,, ,""h" l';o,", nd, Diaz. .19ano'codo ,,,, Ili , rt,, dl- .eine, para on Ii: --d", s'. "! ,- Pon Till art, .-ad ,-lot
. I tell.
121ols 'a, liold .. ...... 11,11 ;,- -o) .... I .- I 11 , 1, a I" Ferrolow. d, lit A,- o, C t fa ,I- a!", ;. ,I,: 1XI "I'lli- ,,ndid.
I .,;:!;'1,,. "'Ill d, lool ,I ,,I "", (h. '' 'r, rind il I') lell"'. a 1 ,, III '', I ,III, ErillitadeArroyoArenfis hc- d o
ld,1oil,,llos- oo d, I I ,- I'ln d, .'- Il;', I, ", ,I on"'s ,]I' Ill I~ d, ;.I ," Ilo, 1, in''I'l, 'o- it I'l"i I "a rohe.
I, a l4I::1t1'.. ,,,, hat,"Id'", [ I "", i' ,;'N","I" El ... i'mo ........ In, OF Finaliz6 la Junta
I : .9i.n. III 11,11". )I i-.d ... ... I ", II, --I. I", nol i,-a NATUR LES
bil, ;,ii,,,!: I,:;:, ,,- ,,, I" ....... !,'J," ( Ell ,1 Siontlarn. it, Arroyo A-os, it,- I.IoUrill. 91o"al ""oon" ,,,, ,a -Orfljito, ,rz: S-,in d, General del Centro
It I ,;, .,:d "'', ,, .II",le ; .-, ",:l:,lL,,ii,- I 111 .1 I I -;I' I' 1- 11, I Pall-lo III FI Carl(,, Phil, III, .ch. de )a ooanj o,, o I ,, ,,,I, I, ,I, ,,, 8 If I.
I I -lable, fa- l ..... .... I,.,,. ,1,1,;,,iI.,,',.,,'11,I','- i", I I, -- I- ,-- a '",
In 1i,::klo,,l, -ri.,: :iielt mil Ii l Rod, I'll~ Rnins. I ontinual, clo If propn 1, ,r,,l-o p I, A sturiano la labor del trim estre
I o I I I ; I, ", ill I J, '," ,' .: Al- llr, AIu- 1- 'I A ..... r ... ...... Ili~ li, 'I', 1",d-l Ed ... ... do ,I,,
". "'I's "o, looll Init, .. I I ''In ,ind"'I I'll -11-s ,Iroarid- ,it Di. Hernandez, in dl,;,,,,s did
,.,, NI;I ...... I 11 ... 11 ... ill , I In is F,.;g, -_ -I It 'I':'jl, (!' "' I "' I I;! 'I olo d, .11io, N,,,,,,,oa dI R- a Sa to I It I .:,r, I c ,,otnda ,I.,.
I ila'Allf,: ",, All ...... j, I,,,.',,- ,"I"I",,,r ",:: I th" I ... I I 1-111, 1, o dI,, a 11 Illll": : Il- L. fish.- : Ni.roona q- ill l"' 'imla C"I"Ilal cill ClItle A rIs del Csy. y Qui-dIt. Ifispon,
S';',:.,"= [I. co-l'ol, no ,-d, I I' I 1, a old acer d,,, I.alx, P,,sdd. III,~, rI 'I : I
et gill ... 1".,,,r Is c."'%on I-s .cho on
dis I,, oto, ;,Id;'., ,I. a .. "I ii ......... ;"" "" II I n ", ''Is,,iic,,; ,_ 'I -,- ... ,_ t, ,,_ ,,te
E, I I I I I it I 1, 1,o la-ell r I ,,, general ,do, ;1"s rannis de 1. Arloo Ccitlhla. A,,,- dilla ,',,,,do ,I plazo .pan,, ja t I r ."fio" B po, 11 Cotom ,,,H.b 'A %illiolon, regalo, innis
i 'ga d 11 qn, 1.- i, il ... %, .. .......
dn, o,:,, l,:.,,.,.d ,,Jil,d ,I """ ,I I "" "Presenliictno., d, 1,, '
. I -s. It, ,f -1119. III a, ,a _, lior
den. S' -) illoro.on"I d, .... re se Is corourdim pol to, In I', Iikts ra If 'cnllldl o F."'jilod,, Car. I LI c.b.1
I,,.,- ilarollol'i,,- ;., I is 'd, clitenre" f'lile I d-,iso-on
- la Ur-__ Is I 'a, I- _1coll III no ,I,-,c, ran on Pe'sto"Por so In daadebiendo
;,,lgiovr, "" ('11III, E.poo'l6nnd c c; 11 I "I 11-in(l,"t, del p!roo, o I.- "' o" I cl I t'. ab...d.d d altr6roomo ,,, j,,- Cultos fill IlOnor tie SUll ;-alllcolo Rosario, ejerceLO."noo particultir's del ant"al Parroo, ,' mingi, 'I 'Ill. Forria -'.,r,,,," A m aot-. p., _,tr tralu compilitill csmjsa cuello Y
le del bli-rvallrio tie Mmda 1931 ". 'I34, 1, I it d 1, "o- habomd. igualmoot, no ,,, so ultima season III (,gunde"T": In I'," I ,Irb I I I 1, d -as _, no s,.n
, it ...... nit"Ite Perlin I, Divion ,,a "on"' pa" so antecesor cou"do Is- COLONIA ZAM0RANA: _' ,"Iton,"II -,1l; ... a 1,pol. I )o n fi'o Itain_ d ,6clo
- ,nia Pbro. Rafael Fracta Aa"" -ci, I -1 ban-. ,olamht,.
a I tol; .... I C ......... I ... tic. ("III)", I a e JeN. lallon proportion "I I., -r7", ,,,, a I A, Serh It P7ovverse de encitticillo19341, PI-fior III ,,,t,.,,.m,, I:" 'I" ""n" I ... I- Ili I I Juan Bosco en JO, 1,1 I in a pa
v.g'I'6' In Ill U11111sidad 11 l' S I Sillll()S (Ili I _I Y S"It"'I" """ "Pa"I'lila, Ifr- del C-Itra"Arom"'till fillitt.lbutil bl.
;'I- .-Ios n,,lt;,I- (1, fien IIIIIII, .28, n1troc, fo, ,,, Int"gal-an In, 1,,K,, a rente a la delgoacr, on Nld,,Is In- taclas tclo.... que .1icl.
III i94I -1944, comet-I16 a] I,, ., TIP. I I 1-1 medics I- ll,,Id.
trelis;. do I ... it it go ra : 1111111, P"a Ill IvIontraco6m it, Ics ,,t, I it son
"Tirngit AIto, 1. : Despi.6, ,I, hajo_, (, ,.,, i !, Ils In amPhinci6on Y rl,.ntrI,- esta conmemoracion q alta ,I, Icls -somdrs In Is ... rtn- "I","a ,III, ful, chlCotod(l.
I c it plertes. q t,,,,rIo flo, ,,tad, I,
' jlnl 'III rolaba d, ,l..,,l, a Pri )e I "a 'Irnos de C'
" In "" III : .... .. I laollnilint ds -I, de hit I del Centro Cast,, Pon- o- I clad, 11 d, 11, Md .... .. I('I .I !, "an", Palo to on"llod. del de Is constrocclo, III la Irrina, coc Deceso
I did, qt 1. ,,s,,,,, ,,, kil ,oriolo, I,,1.1.11, I ,I,,, ,it; .... no "III' ... Illonct I rl ""'It,'" Pa'alin clas Pon ralts s_ a
.a label, P, las que le co- her difigido 1. parr.qu cpIsPsc' I ,I, '
dores". Ademas n ongon at, '.., I I dollor At,-I,, :I ;i" "I I I, a ncla d, It,,,, d-r ...... In d, 34 -fols Ilen., III nf('cto Y carino. Proxima do ningo, foe proba 11 del l.robarrorjo
I ', 11PICL-11a, looob- if, I i ,", -', d !Iicdli "i ...... ;I "' I- "Idol, 11 pdr, Rudrigolz Rozos. ,,I,- At .If. .sisti6 ,I,,. coll,1.11a I a it
,
que I to.' Pondan ,,, pill .. ..... ....... I, 711;', '. 11,-f I;l 1,rd-a it,- I ,, 11jil,,oa 1 "' "" I Ildo 'In- -Ilic de -otso, Volne-Int, line P-16 dI1PU6 no- I MON OF SAN SIMON del ],,f,, de IlIt"nes. con to, .pro Lis lefi-Ill Bliml. G6rrIz d, M.il, ,,, Ill 1, Pee at e I l I~ 5, hr, I_ do, .P"-1111a III 1,. 1.11"to Il "', ,:,: la 11"ItInaria "' "I"ll '1-, in ,
,, I'I' 'A ,, h
Iado in III,~ pd, ,,, loda, 11, d'vid., 1, nation t a parro do ,,I, -V I I. III local de 1. J.o,. DIrcItlea de
nencla inert .thana ';'ll
ill V ) d, Is ro'n I, ,,,, I , I. Puertcdcur e so Psrtido Judicial,
- I "I'l d I
- a "' i I ,a, d judal of ...... bl 11 l1mbI- I.,, ,ornel clim,
.11, oil. ,oijli ,,P I"t hanal. a TI-ol, If,-,, III, poh_ I Ill. im", as I, incrunreig.. S, ,,,,,, he,
Ell return, .otl sal,"'I'l- 11 "' "" d
hit devenrolont, Iii S 11;1 li'loo"a 'i..
-.bc aig. i I Ind efin d, Ill Iolo, ( 'I' 11' qu cu: y fell, food. .1 Par~ Padr, I
. If In, I "I (. I I ,, mund. I I. 'I, 1. 11 I""'t", a r Ilb.ols d, Pass Pon
o' :;, .,ii, .ilii, li :i, ;,,,,,,, ll I III. It), R, .1 "lio 1 i I 11 I I I z clola cdr- n ,I i_ l!""'leg"I 'd, III, ,.r,,,,),,o- It dolor de hater PeIdId.
I-eue, d 'I_ A I 'l't;,oj,,j-o tioe .,.dIn ... ) ,a v pl, It ,as it,, I If ... ch ,vroda abuellia, R ona .c.riza.
1. "I devote, d[:,n,1('s,"kct1 Palo 11 ban- no tiongli I_' dil"Ida P lit "", .l "I'll 1;.1 11 l -' "-iIIIIII Poord. toner terminado in lepresenta I I so ,I,, -IIIIIIII. (111.11,11. q loo-fialIloidlid 1. d, Soiol '1-1111'_111" ,71 'o 'I ...... do peallonena III
a i" ".l .. ... ... i, I "' 'I"not 1-ibillfi, 17 1.11 1,;, A- 6o C,,,.] acol.s. ... ,I ....... q,
It,, 11.1 del d,,,,,n del %'all, Aja ... Fn o et,-. C'- mills, que his
it, ,, njnltidioct ( 1111111a it,- Alo- 111, .I l', I de Bo""" I '.III "" ,I I I 1 z ... ,;I,, -[" III 1,"Io "', I !", ,I que ilmosi-io, lola, ""f"I'. "a u
10 dcz 1"i"'ji, ( I I B V LLARINO I'll ,I ,a P-.OIP-'r lits dT.' .1'1 11 isdcr ,u, a11 III 'I o., I 'I .;aro lp',,,' ,to'l, I, .- Tlld I", I I extranierl, o 1, ,r,,iln,,. s ,% ,,illIdd ,, ji,, I
L" n, '!e, :-,,,,,1,',r., 'i-l Ill. lil .... ii .I 1". o- I.",
; I, ,,, III, ... ..... ",
-,d, 19 I, I t.s L,),. ,,, m Joel, .e hill,!, 1-1-1P ',, In I, I P 11 ,a
"D, ,;, 1:,,.,.,.ilil.: I.' :.I l', I ,,, I n g.s en Is ,'I J, ,,or i I" a III
rro,,nim.1:) ,il,, ,:';.! .... .......... If I, d"'go"llo' III 11,11, o ,, br,,d,, rod I ecibidas.
'Wado ,", ; ;, :' "'I"" noSit"'. l6_?"-", 11'"Id" I, P, I n .dq ...... l, I", ,,, I do ,p,,,,,.,,,, I, ""I"" I 1,11 E-fiELLECTNIENTO nE CA? 0
, .'I- ;o I I ;I -, ,, i:!,f::l I'll' d Ill."I'll Ili Is rechom in, loon, ,j pr,.,identis it, I., Fd,,,,,d,,, la ,,,
,I ,o-noa 'I""' )Ilroi iL iilo ":,i';. I,];., a Is, 6 3o. I 8 I, I) :',' """'"" "" 1 's I-Inall. Ill) ... lo,- a :Italol. senorsto Rta ,,l o"i ,,,, 'il" a qorI., ': I; :-s I , oi fl' t. .o"!;l nol-le Ili, Ill ,a' J I ,,I, lIa A bi, Pit ; a ill tie I cle 11,11 d:: I I, Ili "'a l"'. 1111, lladol .Icz;dl I h,,T,,,n,,j, 11 i I? 0 "
If a 'Ii',.', ., I
'I, liroo, ,It. %loo ll',a 'I'll"(' doolong, del p-_ ag.tildos a-:IIo,, III ,,:n,,,t,,
"Ins '-:, i'nd I p, -11olldo ,,,,, I n :: I, a, Emil I I I, ]a ,i,,,I,,. ALEGRE CLUB
I olilla 'Ine ,od; ... ...... "". A, "'I", dol, No ...... a P"Peto, a iard de 1.1 a I, I ; I,. I I "" In a I, e', I J l -dot, Arto- M.
rochn n allln.lla fell": I 1, ,,,,, ,;: H,,r,,I,
I am I -rl,,(ool,.d:ii, (,;, ;I,,- 11, I ''I 11.11 .
ver ,,w- :,ca..,,i"(",aI ")., l ; .d a Allolo Allina, H,6s
" 11"rol", 6, I ,,,, c, "' In Clorepillol dIll (;,,I,,,,,i in I ; I, Plo 11111 ,I,,, Nonz Bid" I- 11 Cint- Ait-tinnoo ,I _G,i,"ds ob,',,,sl it, "reb, le'lorent.
.,,, ,cilci no"," r'll,"ol; ;I ,I, is ,I- I J" I I c ,';"" "' I"' n I, I, d ,I, I, I I - nationd., 6 it, 111111notor, "In real ndo n Cllorp- Alg6 o,'i""" ""'inn"'I" 'Is "'a" 6 d" 1,P IIb- ,--- cs lro ida.d d
.-C -,porooil ;, ,' F', ...... too 11.1s. Ill I~ I "' "I""' Is, 1. v (
p III]],!, i I ,,I o: ,:: dis it, 1, told, o" -zr'ft r- c-fin' ilos' Wits IF!. or T, Clobsl aP-".1 o?11
I In '""'ll fl,"orlt- "' """ He 1. Achir.fiaodla del s- III Jlmla Do ... t, a
,dect 'in I a ;.111 "I.,. la ",.I, U
I'll 1. "I d .. ..... I Is ,,I, j, C. Illa nlIdi- n cle .11111,11i, '''I''''le"It, "ligir.r'Llat l .... I I';oJI 'I., ,loo, I_ ____ in hr Cill'ad Loy %'I
Urrloi I I ,, i lets -1 S to Apost'.'rdidel, IT ]as Feclercidas senorita, 1,111is. FIr IIlb,.,a ,I (--- "I'll ,,,,,, ,,, In- Pc rt.r Is ......
,I nt, ,,, I RecIA I. I a- UNION DE TEVERGA. I'less-te ti ,,, ,it ,a,., ... ... I., d,'ad "c"b"'i"' '1111_11d sla"- '11.odc .
. e'inIrd:e ,Iroa,,lare,,,ld I ... ..... 11 "I ,,'o r ...... I,,, y an Il- Par. s,
v In I ,a P s rl, y 11 1111al-tiril 'a lincill7kin ern ;i rodez MArqov7,,Mar= ,,a. 1.,
I, ,f,,.mrt, ', ,_ I , a r,,.,d rma,,o In h-mn.j lando Gu-n l, '," ,l 'all zIlIb acn ntemente
ill it S a,, J unin Basca Fsta ,I,,, gs. j.jrdassR,,to J (1-1 11 lltlclal. G:,," ,,I, a 'and. Diliz"Nmg In .bjtn h,,ho Pon lo, i co-dIrn P ,,," S. D,,Iea MalIllad ,ld. C.I- Jose in. oil C"'I'l" -rronza y Quirds: En Is sc- Regolos
" y Z.r.Ida M.nialv., social I, fit"I'tion r, ,,, I., -,,,t_ del h..,n.j, 0,
, M ........ lI tickets psra 11 bimcillt, king. Arclno y fIla a, 'ai a rra Calearit.l. qu, terodA fliz reall.
-, 1-1 Fo-o _, 9 ( ...
-, a list p I I T'.
bres Is perfectn Ahora hi S .. ......... I .... i'llo" 1111,1 Ionia cilim serA preccclida del Sarin ;I a 1 5 mt trio
- ___ ____ Gcorn sermi-li J-Iloit .11 ,-z ,I, I It !III
ma Qur muchas personas hall I ,,Ir tic d" "It"I I,,
- --- --n_', -,.,- .. ,.domob fIlattva, inifires d Olivares, Andre I III I-rifliterniclad del do- __ --,--_ 5 zarlim en la coche del sabado 23, tie
,41111210011h, Carl.., 0. Solar ng ming. In La Polar ete in s.,v que conson"r. In em III.
A W _11-1 -- Socio a-radecido ben. in able nim da tie formidable
, F-firdrz, be
show ep It que ytuariin arisLas de
Afio CXX Cr6nica Habanera DLUUO DE LA MARINA.-Jueves, 14 de Agosto de 1952 Cr6nica Hahanera
Rmons&ar4nfL Santuario de
Nuestra Seftora de Covadonga
Irmugurada lalinea airea de la capiW espaitola a,
Bata. Colonial escolar permanent en Sierra Espailial 00 0 1s6" *0
0 agosto. (SX.I.)EI praid-Iggnr eaj flot,.ksdurante su brave asdw Diputacl6n, sarfloor Garchn g..dll Composite e.
Compass' h ammillestad. a 101 pecto-.h. rdirevitado a. tioncibialk c",
distant qu: habla antreslartado do- lQuiralli Y P dIo. y con at alcalde "k
canta not eataticia an Maid-.1d can a] cle ast. ciuldval pan camidar tin re. R136 Of F R6fWG8
director del Banco de r6dit Laj stones relaclonadistar con Is reag...
Paliceda, cuyo costo no,
cle Eap-A. fin d. iitiasir Una ti.6j'a 2ecia"its it lea mi clones de posccoold de ar6dito listen Is
ci6n del slactuacrio d, Cov8dong, y tas, y qservicA de propaganda drl que, conto carossoulanclis de 1- .6 Abo San Compos(clano de 1954. Eli Una 1,1mll.rrecib'd. f""..q-a.taads."ocnksrg "ma le"k
as d" mp slar,Ur- trM.renf 'Ar t, d 5 und., d
callIonon d. pas t- pan pag. it, Is. Ink ejeculacla an on I.- D ile color
.bron y. ejeautsdas an 1. Frota ran. Conxursa hatereaclonal Real Sitio. Aftsi qua astaiS 925L MADRID, agmtki. (SED. -L.,
n Palte de Is ejecuctin del pre.
sursuesto extrimardinairlo "CovadonFalAnklig. dai.G.u. harn ocinvocalin un, natural a su
1 952". corkillktente an 15 million I. i...l de rdoultis
tramitskid6n con Is 'e alit. ka choa ".' flualre arquitecto posetu, tachi
entitled an clitild"._ publicad., ka r.clicid.. a. I
fUWh1Ukdk'r4Z rfib'.v .' plaffIl.c..2 on ocuilopider racksan y radio do Imilquier polls y zi,
,achat p dIonna. Be ban Instited- cabelto
ari autotissida definItiviniente par d. rannios, y los, trabajos haaI Ministeirin de Hacienda. brim de prementarse antes del 31 de
Catania esessiour perionationsts, an macto pr6ximo.
Enfasslas reconserodadis pines, RAP-1-DAMENTE
MUR.IL = ..-E 1 1 Iln at torionass
ksdl.c a p l v, k j
nant BARCELONA. spst.. (SEII. J
eon And rzilrd ar -_ gcnci,, I: turi.%
ourn 'nifi-, va la see conastruido an, asd
Sierra Espia". Sert a] pricarro Le i gsiendan ped.1nia (a Barcelona. con
aste Que se cree an EsTlAnn, y sa'- Cost. Brava I,.
VirA de Modejo mide.3.030 maims ma.d.c,6n V id. -I sl
au r ourcensm
I difici 'A de gkres
adirked y a a incorkip.rik La partake nas!
n Inu seats con at- s-lc- ildtd. Is 1. Costs Brava,
res, da le p-. 1. ,kequatics.lTzess. de Mar. ,g(,n It cri a
on pas do tricks
deportees y ilvorsdas vari par Is anornee alluencia do
as on ania mustirkin qua Ilegion. kilocisro, A P -1-D O L
clAces pr ad t
de tods E _r"- C no de veranda ein
lkinnuable todos I"i""dirk, del ,),. PO: IS tan -17 18 localid.d., dotiolcis y or, Wo on.
In tun. Us CtoARCELONA. agosto ISEI -El Medyn fibregas Martin Mirtha Labrada Guerra
g6 a Mur", _lo or Vernon para Extiinjorr,
rit elegir at torrent. Ile, I svllcdo eficoz. Es inckfensiva y permit,
I jefe de Construcrion,% Escolarw oiganuzadc, par Is Universidad do Ve Ill a Hart quIdid. U outlook, )o,, deLa- delta Hernindez 1-45arte. Luis Qcir- El paudo Itmea celebr6 so andito, par ruyo mativa %a v16 halagadishons. 10 pormonente.
,el. Ministeriode Educ 06;1 Narko ,',,a de Biurcolona, ha sedo insi 11, it, Is kinds. de Ila er.motodora re- tera Dellpiva y Icei seftorm Felipk, In kiniorita M[Irtha Labradin Guerra, tan gracilen y tan bolialts.
st;,frer Cl, 1., .1 ito, tclimp.A. do vol cI. m udad halo is president. flurits. 'Aedyn loRbregas Mardi, con Loureirk, Situidamingo, y M"In, Es IdJa del lentleate del EjArallo Arsenio Labrxda y de so expos Ofe.
do color acei ot tal y docano de of senor Avelino Liado licrriande/, Furlltev, y las florvis as are,. Torlstask franceen on Visa F cut i.d de Farmacca. sefiko Sao. dispuesta par -iogo diecisic- y Mariana Serse a. 11. G.,rra. Lo finturs qn.le di
!no rtin Asisten a esto cuiso 292 ex. te. a his once a cledi oze do On
0. 11-t". 1.9.El.),-H, 11,go- y a If" In on.f.a.: En 1. basin Ivil, que as celebrRri I. valed.nion.
V 90 el stsat Un'!CO fraoLkel tranjeros. In so mayoria unkersitti. 9 ei de Nu.st-u Seforka del ej proxima viernes dink quince sove DaI,4.;6_ peon Call.
"Jarmsique", R bordo del W raiding ries, -rocedr.ntes do las sigui :,n,,"' Bak rmen. notarto doctor Raklio Cremata. su Boda de simpalias
135 1-15taki NC5: K de Alookkanis: 90, do t Es- cararkirld. -A apacirinadr. cribirlin at pliego matrimonial Par Is PEDRMA Y PJ04M
un crucero de twisma 'rr
de kanuella nacionalichled. que salleron tairia: 82, de Francis, entre a] se or Elicit, ArgucIIc,,. tin de novia. Is, sefurn. Pashel L otaberes, Priveseries y famodes
a- vietmorn u noViL Y par Is road, de Barba y ]as sefirevsk Antonio Blas- Comparvario 206 A-4142 to Hobotm
s u.' a del novin Una cerarrionin au jcjdai de muFha
de Macrised.. Gran piorte d, In, pill n I sno seliars Estrella s FI orst.irroto. loil I eartmolki
Herrander. Castafte. on Lartea, Beniffrok Bocanegra. Marks. d a rad oki on argehno y n isiona senior, manans. I lits at, de 1. 1.
lorns h"An lbluss zl tkilds, I!. -do. friki 9. de D,.s-,d., tin y Estanislao bittarmante, Y par siniplial I W de Is de
climpkiat'ls. marcil: 7.,de Estados Urod- 5. do I-- I En culidad de 'cstigoi iscrfl-kirrAn el. Iol scf-tores Rafael Pedrosin P6rez, 1.1 Nonlyn Martinez Munce con 6 In rokidnoo, de 1. filmills dei 110.1.1>0t Doolvalwk, Cew.r-s H.- Hyd. laok U.. W.- Yb
Invau d" I' I kiera otia d 'a, ral lnca: So~, Bel- at -It- Par ella, I& sehors Ma go Jtr capitAn Hiclor Or~ Rodrillukn, d- It 'pr.-' j"Mn0:m It, r a..r
Kume'A" 'on gca. I, ..do a is I le.ecl vonbZ"-'
Mail d-Bists. at It 3, de Suecia. Collates de Bocanegra. y to, soricaer Wr Carlos Diaz do VdIagas y D.,id
ri .l do brael, de Finlandka. do Norue- Juan JoaO Hernari Mendoza, Ro- Rancano Fibregas. .,,ad.., locations, f1jada parts
p-dcal d,.pag6 del acropikerin de g it, Illanda, y del Estado do L-hBarskjas at Dotolas cuatriinotor de In t _"' a.;,,rfect.ksrA ,I- sets y media it,
c-norpaAlft *rberlik" que 11111g-% In Del capittilo do agosto ta de, an at orpuj Christ'
P.r so .6go-oldidild y bolleia li.tin- diretok do Madrid Bata Vartil5l de Nueva York -,ra pode cisamente 1. teirickin
no. F.spikAkdol', In I -Y ...... Id. A la, on,, d, 1. ko.,.an. dkl d,,- n ,a xquilita creac16n de T1 FO -rr El mejor
" I .C ad, Is .,,a alre it al del temple del report.!
ciendo, Una torna do it, r So. s L, a In r Mont-R,3 de Pe Ckcoti, Cl b. dcade harin darrkiche refrigerator por
Is khad I In enclont i, lokcre do at; y cl schnr Altar~ de ski b-n gusto coractorkUrn to,, tool, Africa 0ccldcrtI Marcelo) El RP. Lorenzo Spirali d orV1 " cvi roe no" a
pan r" P08LPT do go.solina. 6 enorito An M In Me Pe- hiecdc, P .... t, [,,r..n. I, III., Nd r-ll- al carionarlo Jardin "El
lnirt,. .in... lick, I'.,";n "1"'n-_ en viaje hacia Roma ri .3.1 ...... T.,,.,, 1 11-7
lant con at cLhjII-,so joven Mar~ do la bod.; I ka
El viaj, I, to n 1. iJ. an,. rl NUEVA YORK. rg- Iki I.I. API ljoc P,,,z Merit-Ro, ties g
........ .. qUe ujra a
, i rever ndo pa to Lorento Spiralli.
1, are ldenripre do n-h I I I.a do .... rk6n floial del sk-roo pkidrinos a no.dre de a Do psopir, eden del Pasock de Car- su predo y onfidad
sabre In n. it, I I
1. Hatboro, lh,,6 prd del de ]a Unj-rsidad Cstolica nckiia, sevors Maria Teres. C
no h.bA tierb. d it d -n T,,, III lkiddib I b.toiliet do ]a ..,ka
rral ... Mn Ind, 1. kol Nor~ York, Vincent InpellAte-ide ,part,, B It, a his cothad. do Writer I p r" r,,bricado par Is exqui3ita litida Mar
I'~ eu, at 'ok)a 'Itidt, coined. ra y d, 11 dLdc lk, liev.d. a 'El For,.", el -rktknario jardn dri -, svnnt tvla-hna Pik.. 1 11 rit: n
Ntk-,n York, ei joick-fi. a I.s Pi-o de Cod~ 111, d t,,
Wadable. (1 35 p, no, de hoy. del arropoerto n. hakkkok doiroche kie in4otacion y bu,,l,_P-,,,o-nentr ofrecarcrons 1. rvii L. g,.Ll Dora Gnn.al. do
Tarra lerra-,ral do Idlevv0d. on it I, t ko dv io, tc,.kg,.. NkIlli. madre de it; y at safkar SanMADRID gmto kBE I P,- a Roma, In tin av16a trasatlhk occr tago Martinez Morales, padre do ella.
f-lorando s ,,, 'pkdr, kfkididar y -rstrur- padrinarim eate enlace.
urte de CtIrliua ".c 'nt2n tr, on deTIsires, v r,.dd, Clo6he do,! Operados
Barcelona on torro ruso, or no)nbre SrirtO 1k Vi la nuvn. on I
Igor Sarroolnoff. que uamA Vr1otl-;-apd.I do Cuba. to, Ile Idd,. pro ihoch, kiped 1, r el doctor Armando Fernsnd- ka, a Sol~ Int,,ratinde espos, drl no,. In-,to Eli.
r-On lothiLusl 1. Il, il"Ir :,7e. a l errel. ut,,k d, roostrG3 inal valkolos cru).- d.,,,,, Entiqu, Aruz El doctor Carlos Niliile.%
ld a I- I coLuro. I do] r. P n,,,. his ,do nt ... q g k'I d rit" ." I'Liv..'o"'briogtod El ,,,d. de 1. p.Ik,.(, 1. ra.enle In Esp.A Id, hkic, 1. 111 -A c. huesped del ront, ,, 1. del "S.X,.d,, Co- e f-t., in Tolosa
'd. ,k pu 0.1 ita I I ; r ", --ciotc ok
, I- tood"s, rkr'6o r I In el Vedado. It doctor Mi
a s d Slit ;kill t.4
ko arl"co,', ,,or S S I Pop. pick i,' go, I Angel Rro.. pe ... r. bin F1, la hn,ra de CI,,,d, A. on 'I E7,071 adifist. de 1. call, 25, ru me
".. c P_ j to 'eirti-i D y 4 Veda dr
i,.k Vdadk, f- ,p,rcod. o. .1. i,L GARCIA & Ila S. I
to k, -)o I"", ........... on pronto -1,.ble- l'on" h. a, 2 on so Kabinee'teedle radio-,
'or. p- c- e. Rap: ii.c..1bolck6o rn d km. ,n1dogn6,fi,. y r.d..tak-.p,., It doctor
9.111d. de i Ave. del Puerto 104, TOL
kk"flackor an Bit,' 1"... oa, it, N). del eat -WARNER OWN
"o, It a. d, ov. L ... Pd,,k,. y Mar Ca, 1c, N a q., do I VANICADO P01t 1101IG ONAL
Ikscso ll ro oka I nz T,,1,,,us ll ib,-,
,!on paWdorion I . ............. i,,, 1r,,e;,oFI padre, "por; liad ":; ,k I 1,criWo h,, lid 1,dkk -no ki A G EN CIA S E N TO D A L A I S L A
rk Ii_ d: k,' 11 1 dpr,,11,6 al do,
rolmload., d, M.rot It, I In n I -as y ,,a nagnL- k drl V111,olk' I~ A-; do Cci-o'i I Paz., on a I
. I ", "I "In. mt. 1, d .... in
d, in roi, """ " b',, a m. dl-1 1,k
AssizeddI r ll.r7l""'
TIARCEIC)NA. -, Iwo
(_or, "" do In
hit,-11,16n 1111 gid. I
or tick it lost,, Ira let qobloll,, par,
our rdadie ona. l6ronuln,- prrmila i
;ka is. Industrial q., contra- I
o Or. r do raerva lahor In id. I
. tlr.n our 1,a podrin crar In knodt
fl,-16. del preel. del -l,- 1, .1 ol
s, oivkose e. I -I, Ies.,
,art a de ., _ArkaW, d,, o,... s-i
coign at act d, kvk dlp,,I,ooicks digente, hP.','ka "''k SA R ATO G A
relebrado lina relodkirils. "T'n"'., ; -I'Tntajki N.,I.n.1 hkisli ... I, i- I dintrialira I, losk Slndl,.I,,, d, 1.1
id y Distincio'n Sefiorici
Ahmentzel6r, V Froo,
ReaW ... .1A pan kaltion d, Morris
rMIjRClA, Agoto 1.9 E I ;,, -, uln. 4WTW
iddencla par& un 'em- d
h- v . mer construlda 1,or In JUTAK
d I Prodece tan de Mennrei on !a htifr- I a eroarta In -pltalaLl PrIsUP111d, as br- s, I ]cut. n dois
Tambilln In Diputarliln Provincial
n a all I rIr it I on L
no.r. par. _Ico n rls. do 'verano d r Motor "Fire-Power" do 180 caballos
quinirntolk gallon scogidiis an sit "ishil.,irninu, ben6fick, "C.,a Josi Antordo", y qua on Is actuaddId se ei,
,u, in. an do; 'Intook pl.-, In I.,
rics do It anta ellickiinla. E., 1. CJ-1 Arilamck" I ban nlr,11,11 Este brilidono clegAntr modelo hare horopoltksrtzsi ori ... s, Into, nor a In trado ional thtinvirin ChrNsIrr al
nswacidn de nurvol tallp;-rs. rapr- o1recerle a ustril it" hijo incomparable ...
Haltzkoffla it, nooArkicks, y a lor, .6coribr."mcnIc k
pliarse a] de Imprenta Allordarri 11 1
I,"kpl, 'I, I- 11,1,n a ta e.
aid 'a I. cd.
,he colon In h I] I Con Clkr sler Saratoga
create resticindki. alratick, (A poklrroso motor "Fire-Vosku".
Compreska, Internsarlral de Ejeckiclim I ft NO .bull,,. de focr- con Chr, 1,, Precio m 6s A sequible
OINEBRA, I it""to I& E, 1) Saratoga listed disfruta ilel maravilloso
TrinLa y dw paism astario repre. 'Iuiqj. latic Drimentadon an el VIII ConH.eFo lmnr- I snacconall de Ejecticift lklusterd, qur A, ahoral Chn slier Sara loga ]a brinda conto
,alablinri del '12 de sap'-,.bk, .1 equipo oPciodal 1(;s extraordinarios critta5 de ctudire In I it,, les Sales at), prot'gen sit vista contra Ids
fin Mientbro Vitalicio de la Alta Sociedad
r A Ile- As aillonn6viles, Lo.
no '. critics )-at, hink d, des I still" Sol~ so. ekfrio-tai-i.s: no dj.,,
,op,far on brillantialmo pRp(l,
I pi .. los ra,,oh.iq;1arcsronkcrNlidpullk expire,; -,:dkmInrI.n ando iticalnume fresco'el u om6 il.
EL CAIRO onto I &E I i -El I- I
orrai lsagulliagrkoib.6 .1 .kb.j.r,,r
do Eplab.. do Dominic, it, In, Bkil
"n.s. q.1- In
holi., 1. dt,'-h16'nvidk, I,-, line;
iororn- a so gidbi,El general Nonodh sit
h.j.d.r so kodroinrift nor 11 A
raluden Fralico 11
of.. srXv.,k-Id.',.,
Im do v "" Is d, I- .tr.nI,_ an Wpt..
L)e I- prcoorniol.raenl- 2.50.01W IF
Is an"'- or, "" I "d. k'""'
ron"tIn sures an estatil.,los
Ratord6in I. hvld. d, I. Joint.
Provincial de Tkorl"OVIEDO. stirsto IS EA
kjodd. 1. Junto Provincial d, To,tsmo bajo is praildencia fie] tobernador ci vil y Jet, privinoul del a." indent.. En 1. o-d6n s I t ri del s Ind. art..] it, I_ bona I leidor de V.1grande, any& initigurnton I
so efeatuari dentro do I reke pin
Pigina 14 Tentrom DIARIO DE LA MA-RINA.-Jueves, 14 de Agomto de 1952 Testrom Afio- CXX
ASTRAL a RIVIERA CAMPOAMOR
Scenario y Pantalla Adonde ... ? as MODELO
HOY AMBASSADOR se MoDERNO
Al circu ilo HOY 1CUAXR0 EN UN JEEP., BATIO
CARR A' EL RECONO. DE RECAUDACION
.REAPARECE HOY LOLA FLORES Autocri6ca en !ERA, IN NUEVA YORK,
AN EL AMERICA
Agotado par *I es- "A stores y Pecadores"
fuerzo quo signific6
complac r a un p6blico quo d:sdo ol primer Por Regina dc Marcos 0 -VIVECA I 11110110101,
dia le pidi6 m6s y m6s "ACTORES Sy
NM-h SHOW CAMPOAMOR
Pe- P-. Y El,
h -is y Antonio Miguel Bed-9- M- M. Ay all m6ximun, dores eO 'n A Bf.- R-r. A.90it. Cattany its, PI.J..1
_1 r pnirelilidsid
P., ..N Ii.sh,
LOLA FLORES' KA, Rl. CAAA
AASIA 6.
d 111, OAMOR
-ruvo q u III hacer mo- e bll: _6 u i, 5.
dos peliculas cortex que at xhiben w__ of sin Is caricatu. 7.
mlantiineo alto on sus dis DAVIS MERRILL RENNIE WYNN WINTER" P., a.. M..,, As- I A[d, in, li,,d,, Troy ... i1ractuaciones. Pora, ya* S. in-ii. oliflo e. ingl6s "Act... jA e interci6r. Lino de sus "en.
.,,it ill- s I- nitcsi, de I.s f-1, lerribles'. Ben Hecht.
roputosta, reaparece- nonflne, -splolns de -b., Fl -griat, de I., Ernpre Stu.
I d,,,. s bl..d'* y W..- ri-, llsp,-t. glist ... C rnill.ne. AM ADA DEUN EXTRANO
r6 hoy on ol AMERICA, rf par. pl-- on rn, la ii la p,.d--n, 9 ... r I., Oil.
pora soguir cosechan- it '.. q., s in a e.slablecer de una vex pa- PHONE CALL FROM A STRANGER
t M.Ligh- ta --mpro a Holly-od corro cen.
do triunfos quo pue- -Duo'- sin Sornerset Maughain tin artIsIlco, se senate tin abrurn 7-don modirso par ICE El Till-, asunto, "Actors blood" dr ridicule Luanda descubre clue Ito) 0H
e3 una ,z n,ep.arcial. rasuistica, de i d:arns mas johlitiL.d. d. t.do.
suporaci6n do cuanto a lnt, 1 "o U n E). act. r I ,, t empos fu6 escrito, con nufracasado xa en p,, de 1, calri'll' 1, 111till de ortograffill, por record do entrado so q.e h it J. nifia de uee Vifm. RIA DELVENCEDG'R ff CM 1
hl ,%L Ilega a adorarla. SLIYA ES LA GLO
habia establecido on Artists *xclu.i,. a I d sus irLunfos y tann. ,Alan Reed construe ... 1 '11 aun. W, I. fail. AM NM .
el Arnifirica. SUEVIA FILMS Cu do rn-e. alnlp, infillills I p ED d. Col.
Albert -sig- Is Of _1.
Cc$ARM GONZALEZ d, a 111.1 pr..u"" CORNEL TERESA
in i.p, n-6111 Age- 1 qp 03 9M
f"t. I, de lislistas Jen.,
2da. semana de kito _u' CHRUS MKE
,.de- ALDEARIGHT
FAICO bilarin q- y delicon CARMEN FLORES f".
PACO AGUILERA S.it-4ts. MALENA y ROMERO ...... q,, d ah-d.
Ol-_ 11... d,[,b,,Ld. d-sl6n, "AcTITO HERNANDEZ lenitaidior y CUERPO DE BAILES f,111) t,,- pI-d.,e, es -it. de
0 ,1 ... is C-rniap.lit.. riOn- pi,,d, "lPa'- da d.
i.d-d-It d, Ben
EN LA PANTALLA Ill, ht, q- la pi odtije "' A 1
qiiia, P. 'a .. ....
Estreno en CUbal l ,, --- A tril"dinni.
11-1 M-her,
gl Miles de pertIona.as; Re dieron cita aver en el CONEY
ACTO RES I, 11111111i, "i"I I !l.j, no 1), ,, Bn H-lit qu, q.1 E, per
....... ida -- nill, ,.a -t-HUL.. El ISLAND. Hoy abierto el Parqoe dc Diversionies desde
ECADO RE Is 1-1-111 "1, im-, --d.. lrl,1,grt
At,- --- Par. en P.Alla 13ED0YA'FEtR1'ADAY;EGLfSI lam 4 IT. In. Nnevot, N novedomilli'm entretenimientoo
Edward G ROBINS -1. P", sw -g.nd. y --j.d.. -a1q.ler ..pl,t. de
ON F.I.sOin dR ROICK KENA_ Mile, di, f-mi-, de is d-7:-, ]a pirt. de entriad. del Co." I.OCis inal aiperioridiid. P oduccliln d, SAN KA71MAN dl11- I'll "Ir 11 1 rraY- I 'and
Eddie ALBERT Dif-Ida Of. LEW LANDERS d, es d a61Ik Marsha HUNT el C ... Isl-d P'!k
.d,,s I., dnill. per. P -p- ,
Adisca.. 2oth CentUry Fox .,,r nrl .... 1- p., ti--r- d, la HOY, is HOY
operaclon
HOY CLAIRE TREVOR present
SULT FORCES z I I ryl
A20CIONA
&I 1yfrrrV1D#r 1.QVVCVrrW_ 4vENrt1A VF.V1*_ MARL d.d.d B-ti-ri,
E a Casa (7-a
Robip't Ni A DR BRAND TAFP C.-sar-dJan. R.".11 loan Peters CABALGATA de PASIONES tundad db' abordar
CITA EN HIJA d, P-51- pa,.t.E -c-lM I al.,,,,,, 'I
2"ow RAHLON VIVA ZAPATA pala In, 11
ql %alor de cuatro nesB ANDO 1, q,
IHIIA .0-111 w W A = niedilint, I
CA M TNIO TAIIIIIIIIII j loan Peters CABALGATA de PA IONES d, Ill,
OLGA 11111010 a-C Led Ill Pill- -.1IlPri I T 5 1, 100 Be-HOY "CITA IN MACAO" J0.L HIM y DeM ** VIVA ZAPATA f d, o P-5 Pala el Pi-o-,
y LA CALLE SIN NOMBRE db, ar adl, A(ARIN SALAZAR
Ad..&. 'MADRI CONTRA HIJA'I M- "n" JUNCO W 0S0LER
. I N 15' T
Hoy "CIIA IN CA.;;.,.. MARLO -a 'a-,
.... .. "TOIA BRANDO d,,-',,
VIVA ZAPATA nrill EL TRIO Eft V A
"" ie, sa lt j I fa"-- -pl t- ..
AJ-&. 'M.00111 COINTOIA HIJA- loans Peter. CABALGATA de PASIONES Al-1-a Sh-1 ... 'a
--I- I- an-.-,,"1 11T.1 1111
"ANNIGACION" jr DOBLE PROGRAM "R--d, que la d--HOY Alky'.. y a., M."ll ARTISTAS U DOS 151.d P-11
I, PA-9 10 1420 Al-', ISO SOT To- : I
b
........... I . . is 1 1.
db, -1,dd I I is is
rs a'a"Ll. 'I!., ".. """"
1QUIEN PROTEGE AL HAMPA? ',l"jPrors de V-1 a- nl MAL66ER
ILA VEROAD OICHA CON TODA NONRADEZ! DnI. C.1-b.. Nopi, rildr- 'j all,
U BAD CAUTIVA'
of RICO y0/
I affla "0 Cuba
YVONNE PECARLO
;C6ino e realint-nit, Holt Inujer de Ivatro? Son ISO W IN"o- S 0
)aiit irv-a inariabli-s roino intwho.s en-vil,
I A
o ('01110 lodus Itero d(Olaila.s etill III
rI. Iia del arle? N aIO en Pariq vI hines evAPROGRAMA
eolyAd4Z 131 H 0 Y TOSCA MONSTRUID
Tow -teiteil tor eonelyckf
10clazara I ULTIMA VEZ EN
C0,16'k,0dr C,67elo jGran Exitol
-LA HABANA
P VAN JOMNSON
. I ........ ... ...
h-, DOROTHY McGUI RE
RUTH ROMAN..
hid'' '' 'J- 1i "I"I :: "::::::, j,
Ef Ca"
............ MI L
ICIL) L is
. ..... 0 0
C "CO
JI as //Gy. 5-17 En el Ivalro Ill, 001 11'I'A. el ,.ibaf lo "La Fiesta de
In Ale-ria". despedida 4il 'Frii) Srrian(IO Diaz
?17 fer M." "" 'I",
..........
lili, rill, 11 1
00 I ":, I -I i --h, P"I'- Car-1
ap C"""r PI P,
E)"s
k, Mll- F,--d,, P-ta
1E I hit I X"lla, in" "I
eoliffy 1A101V1 9 ""a 4 .........
,"17-plin I Po-hal,,
a -T Z id
is Cc- &12 V1Z'L4;1W I F I T s P- R,,,,, esull t.
EXTRAi S. ..hihs de... .1 d-unin-1.1 d. P.Ip"... Is ..gnfi
la q1_11- Pall( I jja GLU- F-1 1,
id.d E A DUARTE DE PERON El cor,,6n de un groblemo Z.."ida 0 ind" l Rosll I nigi-it,
9 VENrRIVR -t Migut'l HI'll"ll, 1 b,1111l 1 (16 1-tro
fib C1111P.
do oR-La F )-- a
a In' d, Nil--, Alk,,l- t N 11N LIN"
"La .11164.1. 1111v 16 quicre"', la Iiitoria de 2 gelill1laS ...... 'a C, 'l ac .11
C ...... d-d- I., IV dd d,, 1- ell" "'(I 1' '4 1-11 410 olistilo I'OH1101-u. 1 1 IlItIV% R[ Faiislo, A,, n A
I "' C l l-,- en Cada uno de acruellos elespentos clue Independlenternianto hart
OY ESTkE Cainino'. saillos S11,11 ()Iillll)i( Ill ........ l:. 1', 1,[ P NZ;f tl I sido locize y apayo de Julien Duvivier pora alcounsumir lot aproba.
cl6n a suis producclones inclibicutibles, flueron reuniclos esda vex "Concursos Cur. losos" .111a. Ira vltla I'll doldf. palli-I jilillo a j .11kil-al M-I.F-, d, 71 11 r". P, lal para al IoWo do to crue pulacia considercuse III molor pelicula
"BAJO EL CIELO DE PARIS", y aderricia. al recuirso do ous "co-to.. rotunclannents, indescrip.
NO"- ...... Q narico. Plenos, Carl cicin
2" 1. lot clue han seficilado un punic, daiernalrado y mcaravilloso
. .... ... -1 10 N-en, STOS. SU t'bl:l uniyarao. Alli. Paris, y halo colo todo to clue fui imporM E C H E an
FAVORITO. --k- ...... A(TT %1,111AIi R H,18. un cog-Lurlenlo Ileno do hunnaniclaid, =to to 16qrima
E PASOLA .10 [111 1\1 ORIIA( ION H I- tcatte P--n 01.1m to risa. y la palabro y la mirada. Atli donds &a abrattan al
PIAL DE I TO rn I ...... A R Mor..Y al fuego y me agazapan el rancor, al celo y to tragedia.
ARAMO .111" __ I ON I 'IN I IT. lo Qln,,rs Ain Paris, y aun nos to ho traslandado Duvivier impecableAC-11 ALIDADIS IIIAN( I N, 11 1-111111 (1, alla "BAIC) EL = 0
N 0. IF Aff / yl-yl ento on Luna Dolicula real v sub-crelora.
Afin CXX Tea" DIARIO LA MARINA.-Juev", 14 de Agosto de *1952 Teatrea Is
Radiovisi6n Millsica y m6sicos ZprLusiots Itarrar*4 ati
de 'ui t a' y teatros do y veclac, de 11 rillistom 116L *Progrwlnaj Temas dift"W y peligrosois el BuTI6 di brivemill"onoo'.
La Casd Cultural de Cat6licas Mteet'Wenadres; Felipe y Maria, east-,
u
ACTUALIDADES GRA. Nr TE denotes an 14 warlord, 11; Tension hacia
ATRO REX CINEMA San Diego do losBoAdul, pere antes
Knotencers" No, MILL To" M4M Road 7 gla. 111.160L Inattistanso, 304Mn liess Itallsol 7 Andalant. Tell Ril por televise inin
Dando too &so: judditon cartak LA A Us 4.10 "Z: M N Dentin 1. 13.30 del din: C-- do cottm em ora su'funclam n hablear Aelado sobm at soft un4 ei-'
DEL AGAIII con Richard SAJZ SALVADOR P.: curionas (Vaa:ua Y diveirtido): L title imara flitogritlea, lacual dinaparis A
I ettindando no sea ajencor I allO 81 to.
do Ion I, Meant- Gill
. I. T
.: ,"M TAT.'- aMd'Zlt,j. V'U'-- d I, PGr Alberto
DON if El cands, horkEttiallo Hernindw 7 unit Me
glft. Lane v.rI a Por Nena Benit3z say qua estsbaut do vialta an to cam
Dean T IjLUSoj& coniTeres 40: NI ve -1. Aato 40 Y 30. Balcony Pazoro noticierron; man 16gica Arseltroo Fernindeo y aurct; vabo.
1-7 2L Ban Na, IT; a. ca- -y t..11daden fran clazates. Es y hum ,16'Z RXUBL..
Itranda Be I do editactiler de televise n pro- EL hin. tukaog 7 r.adoicam un
cure presenter Eckman qua concerto. I j rin
AM ERICA GRIS atraigan Is ationclAmilblica, 3 ,que "La Parrando", an "Gran fundaci6n de It, Case Cultuz
Gallinan T anordoos- Taint. na-un 17 7 Saftoo 0a). Todedo, Tel. r-nin R I T Z I.Scron populariwent, to.= Tectro Azul", par CMQ-TV do C116licas, Par Its Dam" Inaba.
Ias Ift:: as A Iss 4s. I L25: N.Ui- ,I,. afie, A fin, led" LIA. no 1. IS IT Una Do
.huaal serie, aam I 111.dellro.. Mo. 40L Lay-& X-2324 t dricMdel programs eTdUV0
,= a. "tin inveretanda, IT even audicin
'7'Rb= ",, Monti. Err tonedis y nach,: NUerras. SITE. UnIalas LA GARRA DE 0. Lun.. a. u El Clean Teatto prosentrank es a a cargo a arg"its, Harrultirser.
Ed "%d r yate, 40; Nifics, y B.Ictny M. RRAS NEGRAS caua recreant. Tuclar Took colentras no' ""i Pro- Iax note"o y treftit., Pat quien fro! muv nolaudicia an rus I
E. 1. a.--: toi 1,A)LA R groarra. do agilid.d 1.
FL So res r-..,- YoRUITRES DIEL MA ari -ties 11 lared 6 do CMQ-Televisitin, "La eacaeidas inte7raiatai7q & to
Rod Carren. Y Adele Main. Lu- traten de afracter pragnarou que, Parratedia prociona Baratiela as In cidan so 11. a& 6 at M;
u-.:: a. a' I N F ANTA dol- doin do muck; "Un rg.got ara, Coo is mayor. 25; MIT- y B.Icocry 15. in at estimulo del regalk prOvo- fiGIR del maestro AlonsTI, qua Sre';
.' T6.y R pa.c.,,ca a al comentarto Irderpretacia par Maruja Getrucilex. I Delta suons far In via". do ibell,.,:
an, de Tit, He ndeB. Indinsits I, Ninploono. T,141. U4704
Ile Pene Ebri, Conchi "Serenat. D' nverri do it no
ne to B=d,. CarD. pe I El lune5j.,RAJO EL carton RIVIERA del cepeactador. Err otzas Tama icri Alvwn, Antonio Pal r- aria do Is opera "La Wally", de
S. otro to de Ju_ rai 1- 3.15: Nticit.' im. J dfirl.- n c1rkjA
han Duviv r. ecil., ALMA REBELDE, net se apartan del at, I Catal ni: con al accompaharriento at
L= 11TRes IT antreno W 23 No. 1147, Vtdado. TIfif. r-3046 natocio. pare caer an Joe ton". San'.. Bae"h" I T "I
rla IT osp to Met no' do Nena Call. Bit come on
E errl Y carilol! NMITI.ros. NACI slancroins de Inclole social, ya que, Srca"odo iCrandattiel a rq,
Cut N grupo de cancLones cubanas. Ja:
A L KAZAR July H*UydK.y UVI. I lvit. Lr goyan y tri de G Ilaren. Tmnks: 'T. Ni
Illat Holden y as C A It a exte made, se dividend Its opt ..SI
Catte.l.d. y Virrindes. T.I. A-UN 9;t y TEO LN UN JEE!r"con VTC u- I.A.d. inches y a logra Is finalidad per- h. Tripica"O'. de Josi Maurl;
a mbr y "Canc16n del
jesde Its 3,30: Naticierass, HOTEL fan y lRalph INS ckez. Luneta crayons, sagulda de Ia pol6andea a can ro- Noticias yo luern Too
AHARA Too Isomese de Carlo LA 810: Ba cony 40. versia. since tritee. de"Leationk
CIUDAD CAUTIVA co. Jet. Coandan LOS ANGE -INIThana, conto todox Itis vier- or, del
Mt.h. rarnandak V' entre t3dos ext progra- nes, U.i6n Radio Tadtavuflft per- ccai.rt.' 'WeI6 do,
U do lidarto Martin~ Co. J. Dolroda 11 T IL L Sisfires. 14M ROXY an m u n is qua podria ganar an po- sentarn el gustado F N.n
-do. Lurieta: I passo. Tertaillis, 40. Dead. lan 4.45: N.tlal.r- .09Pulan. "Pa- pianos. de las d..nonas de call,
art Cuba LA LLAMA.I)A DE 1J2&U-EX" 14 1, -A-. Alo-d- T.1 .114M pularidsoi y server do erSeftarza too Andalue", una Im MaYTIM pr so authors, Ia platalstat Elena
Dentin Ina 4_30: N1U6 A TQIIA in ... 1 .1 pueblo, ex at que So Lrw- 0xitais dal ..net 4 Joan Herbello 'R .. de G.ai. do 1. Rayes, pro11, P.Tao = TV ha muito on Ilbrater -niy c6mlm cediclas de Una brave charla. qua
ALAMEDA WL
CARNE DE PRESIDIOLV M" con at nombre as El Ju- qua Bar& interpreted. pr Matilda con so amenidad acestumbrada hiads. Cabulsaa T vinoters. T.L 10-14M N ante. Lieusta jp"Men 40; ratio del Puebla". Lo In 'egran Tres e G ran C am pah'a
Milan 23; salc qy 25 y cluitinguld. y loleratc.. periscura. Comejo, Manolo d so Lolita Guiralt.,lex licando at
Pe i1nific.do do I.. Utro do lap
L30: Noticleran, KOH lit. Data. Pfl.r I rnirar!s, y au eistilk DI.bC- dI_ turto fascination, tra- el d tor Manuel Reyes, qua J. Anton, Pedrito ft
I T MADRE CONTRA ninda y at an Axi say ya". "La ubgrita".
MIA co do ino &CIa Trevor. LUX SALON R EGIO den_ l doctor Miguel do Marpmy gultor-rista flannel Manolo T1- "La Revoltosa", "El Guateclue",
Lon.t. 'do al=y Nifics 30. Maalos 7 A.M. Radio, T.I. K-11M at Both., JIS6 Stiene "Impariencla" y "Perdone listed". de V erano
IHVTS lerionflas T, Donations. W-rM on grape cle oclica".l= c.; .a IT,
dan at veredicto. N sentimos so. V,,En on& adaptacityra To Zonci
-A X '&-- -y n Be: Nticlence. NEGRO D A 1. 5.Wj08.IUN.Uc11ur-C!4_ as a too Este Rruno de abras de Nation Coll.
AM BA SSADO It an Miseg. RRON DE or Alord. adena Arru it
WX1 y FLA NES y AMAN' TIC dcri una gran inspiraci6n, y anR. n .Inar. Virginia Cheerall tisfachoo de que an at 01tinno pro. Agosto Sep& mbre
Ceu- Ia Flovis. T.I. 2-71n E E IN TEL can III H.rrfia.,j.!.i I crai ast, resc e as nueve.'ren .... con grannies clificultades
a BrbaW Jorge Mi.... on. g,.M. q.a vim.., 1.s hategrantes n Gran Teatro Aral" 11 iht.
"""" y "M IT"T'netrx, on -rdader, ritcho cubaDesdo W 4 W: N.Uc.ara.. extrim, an or. 40; as y k.ey P. at. Lariat, oraytore. M. del "Jurado dri Pueblo" se cam- 1.-t[Morat thn, "La Sombre. pa Tin Propio cle nuent
Cub, CUATRO LIN UN JEEP can Vr h.at. 1. rany.r.n 26 y Tonas no portaran con "lona comedido' co- Yolanda Pujol. Lollta He"'o, a' n. i.ig..IoLbUard4jLDaApc.M-ker 1 111, ble, d.n... Fueron caiuronamente
,CA EN ... MU_ 0 locando axi at ospeculculo it Ia at- Diaz. Print Sells. Manuel E, 11 aulaudidas
EL ir 91a.. LUYA-N I"ra I reo
P .. I. do cottuai SAN FRANCISCO que le orresporde. Y conno v"'Angel Nodal serin lox i.tArp,
do L.Trai US. To nues ran corrontarlon itarspIra- I Sucurlia a nervatoria
L X-"!, 'a' El Collor'. as 11 1 del Conservatoria
I A 8 30: Nti at_, T.I. .-IT. co,, xiempre an at cleato do oictianu. AsURW i1ei
1&' '1 gestivo Mato del TnLeasari it- nternecional
AM BAR SE445EY E A T.che N.n0-s, SAN. lar y mejor.r tax prIg a
14 IT 15, Voinal. T.14f... T-9132 1'.':YL r 'eUIr.D. LA LUN to.chiale.1.1), a.. Ty- lacramak nos bra
tft"LE UNOS LABIOS can I ran. PjAP Y Rhn H.,-rlh LA Itinaria's paranitir r,,algunt,, .to or Ia Lalentrita y belii excriTo Mercedes Anton. que sPri Con este nombre ha side abiertn
to g.,.%al r,,,I- I Han 'cl_ ..n,.= rIy D A ONESA c.n.D.. Taylor. a.evas sugerencias notice to a_ 'he I. ins nueVe
prosentandctxst noc an. n ... x A.,,,,MIo 1, rise
HA Ism Luneus N; Prefeemei, a IS Vie
Lunet. mayors 3111; NIA 10 B.Ic. resanto jurado. Ear printer t6ranino, EJ Hurno Re bar..
6.1.1 CUA1,.DO III, AL 23 1, y 20 volvemos a docir qua an nuestra I, P IT to, n del enct. do Is
..n a Goicouri. 234, altos, an.
Id .:I hard, p,,.TC -.TIevIE,6n.,,8U )a call
W;rCitilho.n. L..at. 50; B.1c.ay 40; opinion Blab eria tranalanitirse un par. IT~ z a a ad I dit tie MOTigres Y Llbertad. Su diree.
30. M A J E S T I C SANTOS SUAREZ c cass tarde. En Segundo lugar. or tri Violets Jimenez. I ariri tin tora ex; Una joven y conarretente
: .1, debe evitar convertirlo an un viihoso collar de brillantest y profinik qua desda hc* R-o'
C- 1. No. Ilk T.16L M vz at-. B.An.. a. lead.
ARENAL Dead, lis, 100: 111, da, In, dmax No. c at.. VIA %tasultorna de Amor'. cqmo ocu- raldas valoraido an dike call 46"n"' oc Marl
A In, 4 45 y 8 5: N it I a, I-ea
F.r ... : a programs. Un y q a.% una replica exa t cirl on doctor. M.tLId
-5315 ,6 an I union Rd
T e, Cuba LA a,.c. no as para resolver xobre IT -do par Ia reftia Lie Ila
A- d. Co toodolis 1 = C EDLELREZORRIMORRTitly TI4 JrAr.-Ande"... C. "I". y 9 \ IM F"
156d. W C45: T:. y M.,c.1 LurnI. diianot 20; MUIER DESW A!"e."' Mae ca
ZA-1 To he Barba is[ a coal persona debe IT laciar. Titintih. ke; Weapeat-d-11- PIT- So. planes de estudlok erin 1.
PATA an Mart, y c b T,-Ir, dm., T, rilinn, MifaIyT.rr.,, y L ... in 50, in
fined n I IS dran reerearse con Ins magialficas mismos oue Iox del Can ervatorio
Sl.b& ,trim, I.. a, 20 se y caxarse con Una viuda, at parn
it's ARAL ATA A- In,111M IT. International do Mari. Jones do
(an tchn1,.Ia,), .,id dr 'on, ')as not, 1, marbles, plants ut46ntj:kx y atrox, C, Tc
n.y.. ,ja.a P I re TV a' -" ues Ka side, inciarporade, .1
ny y ran 40, JeBIruy. on 1. bj,tax do irta do estimable v.1.r I -t- n. Local. ITT; B.I- Acotaxejar qua se qu,,L..7,T1UT Model an 1. ffiltintrat mmmo. oclos III infassones calabio.
M AN Z A N A R E S STRAND gar, por one aventura amorosa, no del pe grain. codes co.nbel ourson aueparn I-jaC.:Ias III in Ifti- T.161. U-31M a.. MI-.1 No. In.. T,14f. U-1771 on, psrara an liarrin. dig.. do on 0 de CMQ I punden ten r a I r.P7.
I N ,.,a -L. Onds, Musical dgm -3279. M.ASTRAL D sle I.A Lao MAMA! D..de Is. 5. NTAclar.., CAZA do del Pueblo. at propio para Enalsora CM13F an 950 idlDCiClass- sin.cnp r I telif... I
_J6a0S No VIOS an III~ DOR CAZ 130 an Abban C-11., "Ileria, TaT d,,,",16n. No saberecas trrosmitim Tin in I Rod 6 Tax driencroz, 1. doctors
lainmin, y Sain JaaA. T,161. U-9451 Nio'ce"IC]l Fe ria I Z.r caP'dai F[syri. ;1' ,rig rz In prof"oras due
' DON JUAN ArI.InVi.r ........... I .... ....... 1 11 ... to R- poode captain cux teto "Ami
Dauh, In, 3 13 Nrithiriix. -tr ... a .1e. 30; No8a, y T,, 11 1 ndan an so labor padag6gi,.
,uts CUATRO EN UN JEEP an VI- 1.11. Lrinal. m.y.ra. 50: I151r... 25. Tuh- 20 1. tIr-no r.b.c., per., 1 &.1 el Cuartato cle BudapeU; a 1-5 5
... Lindfor, y Rathp M,,kr TE Irs,, hIbri. ii.dide, pervoti, I no, Caractorics de Stapnen Faster,
Dog can D, It.. an, I. IT co W
PAR on madrr III par at tenor Jam"'Melton; R his La Coral "Dessoff" do
Prechn, de7i'flaintry. M A X 151 TRIANON
I Pit an Tpr Iodine III a De0Uay p r
Ay,,l M, T, Dri T.16f. U-6951 I LI... Mo. TH. V.dd,. -- TI. r.j4o3 d c 1. in" I a. too W. 0 ex king N a ls Nueva
D-d: 1~ 430 Nntnorini y 1. Dede Iio, 4 00: Nut,, I~, art,. 11,- I rh conelti-to de gala. "Vlda d York
-te c.l.r- EL 7MBRE 1, LA MiASI A E,, -umir, -maN qu, El rin hc,.c", de R. SLI.11-, Per S "r Los comationentes de onto corn. do23 -1 is It T, 12, Vdd,. r-311211 ......... I I J-olo del PacHn' PUCTIC trUnfIr I Merchant IT orcluesta racte In troarsorada de conciarton,
p1sridoo, EL 11 OM It- IIA DE H14R Q cost I fl., It.) .,it
( Afi 15 Not,, nr- ULAN (;,IELAGO no Le-, W, TRE M _trano Cuba LA LLA
LLEGIA3 N OCRE To, John P'. 4 : Side.~ 23. MAD DE UN EXTRANO ,,I Bell si 5e apar:a de e.stox ten) dLII- Chric an Television ofrcrerit re- PrOplaraviate dicha, trabaJan ..Tis.
Pon FL CAIIITIO tt o 1 10 TITIE VA D-I.. h4ich..I Rearint, Shelli,, t"r, 1")igro, y S c ncr In Tr atiche. a lax nUeVe par el canal m ente, Paraocnatiffecclonar un rotor.
I A IT, blrl -I v,, Gary Merrill. Pracoo, it .,am cr asunins icales. de croo, U nt6a Radio TV. In police,. tDrio de v licut. dificilarroudca
"c". J SaA e c 'Is con- Noche DLIx" del n,,.. jah. Per. so. Thirectay den.
APrcbd,,,Pr, in sge. Loot, 60. MET ROPO LITAN 'IT I I qua a muchos de oU. To mb ao, In.
12, Ansip. Aloo.,dion,.. T.!. nn" ,IV "x-,rTRa%, aa,,aTTT.rz. P'na
at e.P. y C-,,6,n To To Tomblin center a vece. can
De.d, Iar 4 45 Nto--n. T 0 S C A in -cla., y no 'a"- 1 1 as voco de descanto an Ia rirdlS.A V E N I D A Cut, LA LLAMADA D X UN ] j tribuya, con so ths"ust I r. I-:p'n.T ale"Par. J'.s
IT ;,AS M s", ITT d- Oehshee No. TOM. T.I. I-Sil. alarra, nofisconz y inankrittlA. Y .. rac16n de Sun Proxiarrons. Can W
To'. -' 7d, ls 43 EL YUGO zur rI hogar cabana. a mejar., to todn. IRS nochas a Lts motive. lot delan an libertact. do
1. Nol!,Ieru 1' A I NOCHI' INOINId' IiT,1Tw',T- Juh' TLAIDE NA ASTON,~ Invid li nue IT. julantiod, Par 0 of ..... astati.fien audiciones. La se.
FN MAI Arr L.n,,. 8IT., GII-Idn', IN in,, OLIV buen ca in no 10 y 30 par 1, A=I, in erpre ria cle ellas est. Rho. ful! lnaUXU.oe hu .., R ... .. y 'IH naastgr x a evna a'- -1 t vocas end. a to, Par David Randolph,
Ton, non VA1511K CONTRA HIJ A R.InrP 4o TWIST on cragrific, rp,,In -e, tado par Mario I r
tas. Y it crear on ambient, I, ha- y gat.rrm del Tr a Mcuba. can oln ,kn uiem" de MOXRrt: It Id-o Sell, C ri -u, 1, 1-1 Lunete Iryros IT, Bk.ny o d I iaretai_ q
o- arstichod y -ctrtu in gu16 a los pocox Inns, at "Requiema,, .,Ixtr.s t,,.p.. de Brahma. Estes interessentair con.
M I A M I U N I V ER S A L ... rt,, no sucedleran oardanalmen.
B E L A S C 0 A I N ll B.I.- T S. Raf..L T.I. U-3111 EVId, T, No Fra h,,,,r, d torrainar a fine% dal as_1111. rn, do Jull. an III am di','V.A. ZA I D..de In. 3'3'0* do P,!bl'. R ICA V ICT O R x'.d. in
"a- "I'L Ir -PArA rnn orl," or. recto If
RVATA D. PA I N.Ucierns, SIERRAS con. Claude r. IT, Fred ri,
11"'de 4:10 N,.T1 ........ ROTEL 'n ctr,,o A TKAb can Rod Came,.. F TI nes. se desonvolit, "an tonocomeS'AliATIA l-nne di, ('art. C RA ki" Y BUITRES DEL MARY,.n did," ..,a. e naterestan K rzwell, Paul Calloway Axthur
y 11 SIONES I.. t.chole.lon'. a D.,Id , III.T! LO zs Till Mandel y Robert Hufstoder,
LA "ILITI.All I AI TIVA I W.ec, y I... Peter.. LoneITS0 N, orer.. y Adtl, M.ra. Lur- 1. d'an.;t 'c,
avItLr1uL,, An, B.hony 30 yores 40; Niflo, Tartaft, 25 rai.ido a[ doctor Reyes
0, Not Y, i:r I a. I It it a, el iii-asidrite dal Jilin EN TILIVISION
i Hirnno do Hubert de Ilanck I
I C of o, at hincer uso it
T ORIA r c.rt.s c.N.-e., al doctor Progriarricil de Telei para
C-.,66. no. 311. T.16t. X-4078 Miliael de Marcos I Memos reribido on eirroplar del
I A M, It.. A- I I, T.141. B-1076 H- 1. Republic&". original
is, I ,r I "o, -,it, 1 4W. N.anie-.. elr* CanalIT on. J..' T. A J- 1 15 11 8 15 111. d, W do,, hez Ar,111., hey. CMQ-Televi&i6n del maestro Hubert de Blanck. co1 11A E N !N EFJ un'jo li"Colo, PECADORKS DE SAN FRANa Yh 11, --, ...... Tax d, I., Tiar!,x miesto an actulare do 1908. y Que
Lnnij "d I I LS A S,,,,n (ISCO on Joel Mr Cie, 1, 1, it, Y Nil ADOHADO SAIT 1E -o A, coma on homm&Je a Cuba, a] cum.
.,it nn I 1- on 1-n h- I I -Ia y ROMANCE EN AT, Mii CMQ-TelevIsdilth.-C.coal 6 plirse at Cincuentanarto de Ia In.
-1,. A 111ni, To, I.y IA.
Do.. ll -Ia -. .do Ii. TT "L. Verberia de Ia Poloorta", ndgramdarc' h. Iod tichtd. emon
to a, seauto del Constervate, to Nacio
Pe'ro- L, Nfon. la, T-Ia "I'll 11 hoy, an au cliisico did I 1 00 1,eccione., practices de cDcl: ral de Muxica cle La Habana a so
h. In I AC Ft ALIDADITS, dI ha C.1-c,.d.l.. An. Do~ 06 ontablia
N A C 10 N A L Test 1.u _oo.ol May. 14 d, ligoet.. a me,. Ag,.d-eM.s so envio.
r:,, Madrid tax RaTit. dir Is Voga or 11,30, Mj ,hja Par. Ti. P11ii, a
f) inoto ir I.. R.I.A. T.16t. M 4.71 1 AMERR A At'.11. y Pc-d,,T,-,, gg, od.
Deal In Pat... y so ,,b,,,. hit .1 -rdtah ,Idr,, C- 1 Cor"poila a favor de In
a.. 11,1-1 T, C.cooiliol.. T.1, A-7907 N r 1,,., Notol-ns. IIAY UN! ,nh,, ,ni LOLA PLORFS ISO I FUTURO ort Gloria M t adoul 5 Closes do cultala MITI Tuil
ri-li, Is i3r) N s,3 30 -_;AL" E DAj-Kan Tiler. Mintri, enida arompre an artualla ri 114
I, I I MALQUKRIDA IT Dolor I,& expontioneo. animation de Im In an ujer Colitbaradora Dellin. Lu Nolon,- rin, Abl Victor can. a a M40ca do Ctlornora
an, ,n. p-,11 7,"," 1 LA tr T- A ..Al -1 Stio.n. Ls cludind eJos papulares. Recoatiendo )a, )TTo in In
-d Y Pdg A--dtirl. L-,. IT
T- r le A,-1a. Toon n,.,o I -d-ii de M. gan- Upickatento d1l 1-1 00 M, El Sit~ dal M.dioclls. Can A. menud se he dich. due e.
P drId cliatt... RJc.1d. de 1. Vg. el cuarteto LhJPIz Duleaki- Con- he, Bltjos de lot
I AMBASSADOR Contra en rn Jrg, ocal Is colaborat,16n junto Casino, Gamin PinIR J, lium- dos, exate oJerta ardanotiried contra
-re "' ""n"' de N E G R T E A Nt ( A L,. cl,.In. ..a. To, car 11, beet. do Di.,
-no, b" "'ot E IT clo-r. it. Haiti. Conn. Maestro Breton, asulb1 6 "Tac 'triLed5'i, 12 MOsica cle CAndara. varc reclen,I don, suit, y unniou, -rto, m. Ia ftunda. dl ,, ,, It in U ... in, so ... ........ 1 111~, qua "Joint
APOLO L. loudad -Innt I, Hotel drilefto qua Be haya realized en 'Jocuslas dal Srlika TO I-Ne%, ci es cato 1.
CINE 23 Y 12 D-d, In, III N,11,1-s, N '"' lartile.leti. d as onto, ligh
13 nh,n 12 IT 14 Vdonlo, -, Tol. r-am 1. Cub. LA HUELLA DE UN S"L ku S"s is el torranna e tral: "La Vrrbena de 115, La opinion de Ins pallId'I'll,
15 Y*61 Net 13105 u.. R.-r G-nad., Carlos L ARENAL Vie, Zapata. Citholot. de 1. palmon 'Puas bien, don Lau- Entrinelstador Dr. Tran ltaa carribiado ratidamente La ctudad
EN MACAO in J... Roas.11 y Robert DE HELLEIA ET13'. ITS .AILON A4 M T' Y "Is-n'd- he, reare, SuAret, el popular Suarfto 530, Variedades, FIIMIC-. IT: Akron. Ohinp. di6 buena prue.
y Un no, re ", par
211fth no y AFIRE CONTRA HIJA at,- Lonata, in ..... So y brandark asta Troche, a las dlez, r Too; Amiguitias de Chict It 'S. "S.cird.d do Mil;
Tra-. L.- Sarialbir a, Lucento do Fz;)Hf. bucha do 'A'in Jeep, Te IT... so fachn tradiclonal, ess, Jaya del a Ties mara" tuvo
ili.it.'aly' 40 Her I,,, ..crichitS Ia
N E IS 'r U N 0 Cit. I M.- genera chloo, at Mayor xit. del ,c, man Camej.. hasevendo
extra Breton. do a. peq.,fI. tI1,1drLcN I el d "H.7 q al' inictedid.. \ 1 1 V 1 N
CUATRO CAMINOS. 31.pluno No. 507. Tolit.n. M-1515 Err I ITT, to f:- 615 Prosentroclort do I- lImP-t,-' an "
rinM111, ,nt,, hjja y :onto, Tax I Los orRanizadores do los concierL cn p.yaxqa p.ftl,.,, Only, Faliz I lot domin I colon an at "Akron Jr.
III. de I.s d.111., t)ed, 1, 1 3a BELASCOAIN Hotel San, it. u.i-Lw no. TIM. T.lAf. M-.616 IN.tirle,.., CARTAS r gur.. I.B nerabres cle R-,ta Ri
D-de 1., 51. Notunirii.. toared A Ml AMADA, Thin! -r-s y -t- drigia. Care Rnge, Eiratifla V,,,d,,;, (Flinall. a. 1. pight. 21) h Center Auditorium". estaban
IT can Jennifer J ... s y j CIt," I C%: A:IR C,,,r.n .,hn., I,% d .... r ..... do, .1 ver one destait, (ole, LA MVJER DESNU pE IVIR ""' X' F.rn.,4N To o".. y I de clee. Imanizen.d.., at Public.
NI ". he B his Tor,2AZW 'ft.A,' R.V
SU Ml ad L.r- in.. nFo" "La linica-, en razoderate or. end. v.. M."', Precios
KC IT. P.rriit .an, III. JosT6 Sanabria tarnbiiin trininfa en meroto. Unit de al tuvo In ties
"L.a GinA. I- .c.,, M.- dificil pero noble counpetioncia con Rita Montaner. ,,,,bl'n,r dincro vara los cot,
72 NO LLORAN Lnoin. N. 0 L I h". I to.. connote" do al a.ti, do a,
110 concinclitclan.. dArd1.Id."""'Rd
N RA M.n-, S.I.o re Bitil Regocijante, colossal ronieflia, (life gnstarlit Inn Fv 1. cti.i.
L o. No. Ran. Vini T.J. T 1711 -r ny ab.lid. ant speciates
DU PLEX A Is. I F, J, 0 1 AIIINCS L. aran'
V. U N &JI) UNA -- ""A o Ior, IM It, manternr dcf,.d,, lInT ,opprendicron que le. ers
.15 ancominr 225 personas q.a The.
NT A ROMA on Va. John Lo, Co. Para esta
no Rf.., y A-lin.d. T.I. A-1327 I, P"I Dauv, y """ ehic.b. I ll d.x -I.... dal lentIn v 1, .nq.,.t., d, I.. rantian, opi-inardna r; end. a' $10.00. que verde,
,ox III 1ARTA A MIT ANIA. L MUjER DE UDA .. '- B., m Ian IT, a.,xtr, cin, Fn a.,, Can Jo.i! Sarah~ v MITI Nln, .5 -- Ronald. 1. Ir
I" on ..ad. rn. J 'N'lo roatichid rocresa arian as y
DA Too Jennifer l9a.1 T-.e. I PeltIrthir I I,, loonraltn 1-1.1 litunt, bTI I
op" a 'n ri "I ;Ps cirl
Lane. 60; B.Ie..y a- : R S.nabna do.carapen lar ris. a I or.. as
_j,_,,IvjLJ e it 1- 14 M 112"Foo, I el Cung., 7 tnw s
-n (In. t, I E : IT'
alboon, y s p part. as. ...... C-'," Puertas sea a PirIcrour I
ran ., at, mix a I,, IL ampalia.
11, S, 111111b, on hu, l" im at 7 Intuit emacedni robot R." a a' .a
m"Jer dsrad.. Par ot acierto, qua ya se ha hentio andisp,,- I Angel Fp ... nd,. M Rosales, poafla colocarle an el
tl EnIr.d. 50 P A L A C E Audit rl.. Oro
I. --jer y -t_ sablieen el reparto de caalquer otie I Miguel del Castillo Miguel A. IN~ quadiandent. 750 atersonas man Para
v Cblillt- na policula oubana. a. AdUa Bewte Isabel F rna dez .1 egundo turn El antuslasono
V.-issid Pro' T.M. U-1661 "XdV0p 3TGc,,Vy' 'as n tPs"c',r a,. Err "La Unka", JOS6 SaciiiiiIa T, 1, La arca one do todo I Timir
r I IT ,
"E" ./. 11 T 11. 1 ET Dana, 1,, 4 45: Ntiir,,. LA ISLA FINLAY: CrqnTi,I.;1. .raTd,,IrxT.nn,-. Tider. d:,, rl,,d, Itrreala, nudicl.ne,, h.
IABO an Ann She,,d.n JanI. at c ..at., referent. con ]a Inco maxursh c comedian, canclones, bales an a 1. nigailento to.Is,*, I 'I"'*- x-,,,, LJCA is Mortanor an un rol ideadn a nes. I.,ha libre. conflictox sandiraln, por.da, aRn a men It de tr
fucl6n it, I Utel U to V, 8
r, JhMARA in
Iran I Balgery L.. re, F ORENCIA: L. 1I.d.d -ttv.. M.- madida do tan adentrado com,, -,N, g.ng, o"s y. hIsLa Ia Ti'tuTicion es. contract.
NoUc'e"T" 'let' c.""a t... Ru TO S.h.l. onto c.rtn. T, It
-oedts RIA EN EL C= 0 an cente actor. Sanabri2 hace de o". %-tNdI en.
TU L. i. To.rabre, Viv. d" do Dallas tambika he encontrado so
J,,hn, Welner.ill Loreto W; Nift., do una f4brica an qua trabaj.a Ibr, ITT-11M. Italian arrv on
'Sonia, ,rt,s cenas do Rod t w5blico dilipuesto Para elseuchar
GR Z.P.t as obrritas. y Rit, de nclado rinr una gran .1ou"
P L A Z A AN C &MA P ... Ina .b.d. y Taiii.1c. do cArmar. El interior h.ci
C a air, nch ,nUg, dlg.d dal ggirial.p.rdient, andi-- "I"' mnarbol"U's
G n c a all. ahora ej:evidente. Par habe
U S T 0 ft.d. III T.I*f... M-2122 RAN TEATRO 4MTn1T-,) Do, to di h L., dn.r,----.- Producido po, IlIdcr F-oAr-J.,,. Merso), ml,,d.r y ,onto, is nourrencias y IRS "larrmcas rl do7nichrigpida nunciado 1. 'Asociacift National
Pnd. I, CoJ4a. T.Iki- ... Tax Iori N-Tile,11. eint,-- -r1a, s, I par "Tion'" Pro, V de Amateurs do MCadca, de CAma
e oZelft.ate air, I [a rib too P,.d.,,.,. C.
cuent. con centeratax de
D'inle Is. 330 N.ncn,,- eii Cl Cub.,PECAD RES D.Fr'1Ai4'1 I'l GRIS Ln Is~ de hierr. -i, c.m- ad. ndunguera MIT~ air,1,1.1 hana, "La Uica'* sera extrensda des- 2"1 ."'n
It 11 11.1 a, IAM "explotar" de riso L1,ga de I Ince. 2.5 tax tCittgx F Ru.cRrtori...L,,St-xx
" ,C, ,b, -A MUIER DITSINU.A on r, 'Cc AS S013RE nurDAS I WFern'T I 'Il- d. it, cala 'ust' cl c friction n It,. h sid rrmF,
1, ei. as, '11-1 1, Car- 'o,,,s;,SATA MribIn. Cast,. I in
L Mnteum. y Pon Q UE PKI-A b- k Purcell, Plecl., de "'I'm L A.. A 1". belde y ses. art,, at moment an aine Main. 11 Sol- not organizador de esta association
A I TIER c- 1-1ei. P.4n. y .1... IRA C- el ui Gircap, y ,near .1 joli,, bli. To Tit I "I In, Sul,,cz. Norrion, Atlantic. lirnn or
II siendo an secretArt, Helen Rice de
I I,,, Lor", 5a. T-.Ih, IT, 1, FI Tn,- ties, Onto Test~ y dad, el m,6rn Nueva York.
i.RADIOCENTRO ITIA 0 _, .. We d, 1. Too. )a qua par poco In onvenena to, 28, an I tratro Oriente de San
fi-11. d, on.,. Litan., it ra I l tatito I!w En C ... di t.anbne. Tin note.
medics son buen,,s Itiago de Cuba.
FAV ORITO T 12. Vdd,' -_ 7.1411. T-9030 L- ANCFIFS I do on movientento favorable hacia
T.1,, U-3a RiDeade Inn, I ITT R 0 Mo. 5... y it so a- close do .6sica tan lateresante Aprov6chese de Ia Grandima Ofertil Kelvinstor.
na -N N F Aaol'SI CPECAJDI -"T, L. S.ciad.d Pro Act, Mai
So N. Ilet,., 11VA A- M, C- Nnnn, D, Cin-1. A his 5 15 _1Mro.,,,stn Q11el. vni, N,,r, Montreal. tiene una ]'Its 750 Vea ]as nuevon model-. Vea )as precacts specializes.
A H 0 y C. M.G. TELEVISION
TYA J 9 Second. 1,no... Iri.af.1 de b ... do que -tfira concord. anI(INES ... D-Id IN.~ I 'crelft, A.q.- P... Sloan, Ln louso de sus Inck.Cls, Para BALGA PA CAdALGArA. MToI H-- I LAWTON El 9- -ni y T- darth car Vall a out Agente Kelvinator. iLe convienel
Inay-e, 511, rt'.. A LAS 9 P. M., EL PROGRAM A as,. I r'. s coartert., III, I uinta
Te IN lit Delius. Par,, I'Trohada, Padl. L, AJEST11- El r- dI IT ... I.. Lo toractoracla: an lunar de los I~
Brian, V11,1h I Ploidl. -11- niiir- dI ol,illo ."I
inquests I habitual" Be darin ocho En HaF 111_ cuerp, 11 bxia, y NIANZANARES Dii, Joan MmA no.' H. UPM ANN"
FIN LAY Mayoras 1 -an -il,,,,Onl-, 1. tociecternent, -"rt" do '.
z..J. Go- MN1,11M 6 : cauciti.g. a ecad de Music. do C.and.. T.14i... U-16,41 plet.) IT a It Hamilton. Tomblin a aretat1I-d1 11 1 11 Nortlet.r. CONQUIS- R ADIO FTI Cramort-, BU torrinci -.- Tons
AUDIT DE LOS MARES aaa Gregory C I NE I x ArT T,,,, rg-d:d'n,, a' m"n' y PALMA- Tuag, mortal y A,,,,, I SALONREGIO Lodr6n, de cl.d. de ti subsidio que. oi ra c
PAGINA 16 DIAR10 DELA MARINA AGOSTO 14 DEJ952
lRobsi. d. un, ficilit.
Criollo Rechazanque eltertederodeCayo Nueva LAwres I LA LLUW,
I unis miquins de sumar S.gful m1wromi I spolair A, a, T::
-- O-mplaejjo Cruzsea onentaelon Ca", _T
el sepelio del Dr. Josg Soler Baillo' trasladado a Guanabacod I,, I local layagle delCenlrt;
echo do atir totals how
C..M. B. de as 119105
' n d: .. d6 an at Burli do lotw
Dirige un telegram at Ministro de Salubridad el :
'Confinsia recluido en la sala de press del hospital n=" all aps I. re to ne.R.Swn Vil-te, Puerto d,*= T
Por Sergio Acebal 1.1 at
Almlitle YilWobos. La poliornielitis en la Flo id mmotlaelpos4aa' licilim I de11alph"
'Saturnino Lora" el fiscal R. Portuondo Domenech a 1 to a unas onemas1crd N
ran an. lucehi -de su oficlina y ',,. de JULIM
Pues. "for, at, carb."r. ror I!? Illanisonar, pass realiquiess de tocribir y bureililkj"
SANTIAGO DE C am is diterm sell. Fralwalid do Alfwal ocurriation sets defunciones, y an all lotra do surasur. valorado Code an 350 M Star Led" IL Siblislo, La
re fa ci C., cimtr. I fiscal do 1. Audiencia qua dais, an in ant
on. 10 to doctor Rafael Portuond at carbon -que mas I sime a Is Red. 16n del arior una. an la= ,
ash, e a LAMARINA pascal, I arc comir.
Domen" '1'.' Z-G'
Uetcbe.6.epiclio del conocido m6 do Ori DLARIO DE M haron acordes con
J..i S cr42. muerte del r bastante birn despachoul-, At.. flusilisout Infectious a. I.
del Can, Via me h, pedido do p 111onal E Le Iltortanes oil radio del Ormice, Ralatia Hands, Nh
dim sonall am y radi6logo le El r-bolmolen 'I da rru, J ._Jtlde ..-a- Insitituciothies Particulares de Mal at Bur6 do Investigibelpto dW 1. S. d. 1. Pitilitiderici. Fe'
qu,;. lue. an at -mpl a irigido at nomistro ruen C. Marceditials, R. Clawsmajay Y Q=
tro Gallego, doctor Jos6 sale, Battle.
jda J. ar do. bos, It I dn did 5, v
inuarto aY r de un bul.t. r .'a %. j., V I. to at comerelante'Emelino Cou- de Pinar del Rio an Is provivicLas do
S.nlax. d, d: do
lead. do 11 A I 1-11- clue dacli,, enS
or a iscal de la"AUdiancia de In more 664. L E: doctor Alitianl. PO, Banitca -%a nmbre. Los Pan Sam, AntaCall. doctor M.-ho. AII)LI-1.1 e hombre tic quien hiatlo an telegram at min I.brid cioritErt a Sol.an. c,. doctor Rafael Ppritiond tilorgis de a Sa I- cile de Ca. Ban
'z A,. dIa n -,y6dr Y tr a I concesi n de -dVZg-.'1-e del Idlelmindit, auto, direr.lin d Ofietmas Nemesis de m as, L. cl, Calsba.
,o"pee,..n. mue clacente Salubridad doctor Enrique is Joliet drigas, reclarrund Para ca
ir.bJo V,,. can 1: ;, I., crildites n-sarios
T' tr IV P dencla, que funclorts, a, a., 1,,,%1d,J Intent. do 1. V,
Domenech Elaccorte Onebre, E.tim. al Fiscal 1, e que aunque tione Con c signando la protests delta 12 in- at cual tanitit estacionado frante a su
Vartlili do San torioide Centro 8o- Sala tic to Criminal del Tiiii-a -rdaderamente, asiouris. is actions cLn el arueduc a P .2b"i as Malle
a I To on a .1 o. Par at groyeet. do I.N g'alade un juego cle filtrospar su,,.,, le murta... 11 radio. -mud,-",t Will del Cagitialin, wtuv ga Scur, C_ Msrn
eg coneurrieron centenares de per- Supreme tiene jurisdiscien y entendim ante ellon. del Vertedero a Casio Cruz to. pue., e 1. unclicomes local, iiincolue ParJudicado an 125 Most- Palacir mortification a a Jos perlodis- H A. Naranjo, Santiago de
epor-antlativas de todi cm ta auscrito at peri6dico atenalas do aquel municipal. del in q., r,.I. I Imps del ),to del Estad. A, Cc," del Agua. Vereds Nue-,
...a., r as I as encja Para conelear Cir Un2 CalVi-p": as Es d qUE fun' A, 'r&
closes v lob. taona ons un ver a are alan- El delete L.W. Lrea. enri, traturt do-In a ... mimido Colurio, Santa Maria del F.causurio,
less do la ciedild. y mi parti. urem, Fiscal de Audiancia. is Icriol race I'vint Y air,, din 'especto Irl do av la uda Public., yl 6alue porlrrera, an representoel6r, d uns in- a la icasinoicturari6a, do lu citadbus San miguel del Padr0o, San Jusi do
cular Ina computers tonddicas del Ill- de to preceptuado an cl atticula 127, cast cast el, mi, ran ,:rapl; later, unis tocktilaci6in pulial st pr 'a
ca I"tereso ILI doctor Viltta n4l,:i, lope. qua 5ds clustria jabon;ra astablecida an Ben- cloconaLb.
llecid.. de Is Ley Organics del Pode, Judi- 'In ll,". aqui I-mind. al lugar exact an qua ha de .,to. d I tines. Managua.
otelin con 1. 1-, at luirl. I "it"'t-a I Pos a jumd. 266. f.,.ul6 demands de e6- a P I., L.,jbib, C.a!.
El doctor Soler Battle pert-ecic .1 sl a b lets, 1,,. tz i Sligun noilclas at clacrato lien a, SurFanolic.,do P.u .. Jisruco, Santa
na P., bacteria, y idereso, at vacindarin, se Cuta do 257 postal can ra bou ollen
b objetiv, estrechar las relociones at C del No. '. Hershey, Caraboill..
E)6rette, Nacional. la Cruz Rods. a Eli:llorrm to% Carredures de Adus. at a 'uu rodad do L. Habit ci alairclado Par ]a forma andedor ca Puerto Padre, nom ra- I am, d irl Florldv. gairrilte. Morianso.
I Providevite Batista 1. .,a,.Idad P .. u, 'lirl' ble so iectifique. par cuento do a&- I gicuentia
I ciall- en clue Lb suminatrado dch. to. Y 1, ge at doctor Cantpo
Nla I, I Bn.f.Z a." It' C I rp -sea I I,.,. pub -- do Manuel Pisoncro. 'at. do Poel 1. d "teanT is a etion. do 1. Ag-sur,
o' Z"Sconner- Has cogerse lost referidas alienates, per. P ?,? B
1. Zen. Felipe. do M-larim, cileld, clue at doctor Ca It Billions, AroYo Av Cali catedr-Atico del Institute a Sc- MATANZAS, agasto 13-El pid-ria de. ente al,tatige y to. d--- --quj. a,- I Explic6 a] denunciante. qua Pisa- Plasmenc4a, an form qua exist. e.. oss. San Felipe. ejucal, Regla, Gus.
Inert. delgrn"unictIal to d 11. are cobr6 do clients dicha suma ire anneals I& cooperacl6n Louis com- liabaccos Cam Blanca. Fortalezo do
itind. Ensofi.n- a Carredores do Acluana ; Siiltiodrta, ha Inoda arj-o,
P gin d c iii timladada pal ell Mmisterio do gir..d. Cm cheq.e cant a a] bancopletj, a Cilbiih., mus
El mituorldo Domenevia ta zas %a ha dirigido at Prcsi j'l' I ne'po'nece"e""I '.sg IS.)ub,,d.d .1 de Ob.aa Public... 11--ld, quell. lee.lid.d. par'. Ap.1PC= .j'Lp.
tFisc:t n d"I'll r a un buen Padre U P.11cmallailti, arid l E.I.A. do
ematin a d article an to Sala do Pre' de Is Race6blica Para into 11 it .1 1. Flori 11 h call
sets del SJuroin dude, de Is Zen. VraZ". d, ,,,Iue djilece. mandose to sabre at peligro elective no tents fmidos .,Srliene entendidia qua madiltnt. at del Monte At
s girsdor. id a. clecretc, se dotark a Is Oficina yano Y la clud.d cle La Hoban
Hospital uliz L"'. I' rare" irada. Les uiumoa informas officials Ila. qua constltui v "I referido acueducto. do nuavu function", coma sus barrios. en Is "L
Se mn..c .a da Ins11-1 at. ,ud.d, aP 11"clunizilla'c". 'a: rebate, en el mes de mayo. gullies a Is Direccilm cle Solubridad Abandon a ovattairls, lecoo- provincial cle
elan del Sur, doctor Man ulge.y,,.,a L I r F.-Jor de Ina Expluraclores Naclons- to las do orlenlaor a Is. duclactania an Habana, Ratio, Ceiba Mocha, Marti,
dt, cion qudehizo I G.barn. C mplacido at carbonate. par mnductojte ldnaCancitlre raly re alealde municipm do Carrall- celebrank un acLo, con relative del I., antierso con lsi Mjsjmo Gerriez, Carlos Rojass Cali.
ju to ca p Is inves cemenpolic, bid,, par e: al
ape a a ha dirigodo ract.r do 7 aniv. de haber on
alaha hzo h: acorn I., Nacitmes Unities pid. 1, 1 seTtir ell presented at Ad.r,,.1,,craad1. qegubU A este fill
Proamilmt:mdainde a. ,I n,l, do an cuestioneald'alete v, n a temple....
edido instruccwt- 6 u is mi e_. entiante, comailare., clan cutenta del ubridaid transionaiden a a a J' J Fin" to Act pariderin cat PrActica las medlosImate, Annarillaus. Maingulto. Cableass,
Tribunal Suprm tozonernicas. Se refiere, 'I '"my, ca stadc, topicleanialft ca cle to polle... del -eindarit. smte at = 1 ttse dlei.a dueitCienel say gist.j. selare
an dell"Itio, I qu, Indl- cccintlervill ,r,,ntil-l,d,,Iri,l que be, elitists an at Estado de Is Florida abandon a que se enclit a q Canaso, Jusen G. Gion... San
- IJMERA as una vitri durante at presented ado, 3!gnificin. mine Y lit Pill a y Is fiebre repair re.4% 111howillial Ftaidlawall Ims
is J..1 Ramos. Jovellarms, Lienctprotande debe tomarso an consider Ca ad.. Cdm e
al de 1. All ancitz. Peter C. n .i6n de Sierra More- Abrici at acto at titaiLar d4! "comendablit" Y "I'm
odaz d ci6n an I Zen& Francs del Puerto de Puerto; dDSe un traimento an at numeric, cle no. donde turtim r,- brid, id-lor Saladrigas. siguien Cuban,
Guerra 16 cuentio an igual senticka, desde el Conde hasta _dIr "crelso"s de 'a Asec't 6" litir, So. Nguel do Jos BahM Coll.
M t nzas, cuya Imports cases comFarado con at ado interior. om par las ca es, las letrin be.1 Tribunal. iafbahia. de una varms, preclam, d.
Icelente posicima Tgr ca. Is hn de Is, palsibra at dIre
Warelor destacedoo del Fare opt - 'n a ,o,ee do I- N"d= cUXed- res- sea an Is provinciti de Mattaxives. Min
a grande: no" clue grande. incee". En 1, ldu ,,d do Nlrmi en.e1 pa- aada. y las criciss cle carclos existent an tor Eciti.ed." 'a JV= o
i.cia do Los VUI- Jil.
a hecho saguiri el tij- ideal Para una arreurnal Mar)ti ca, deride se van las mas fines sado mes .I. ag late r n-33 cast tociab las residencies. Sorrell., director do P us 1, d pr,,,
men qua nor, -a qu Merearte Cabana, b "I Asisterici. Social, estando at rN' d, la VATC6 de cm r
mite melt "t ) a at i,m. c, de dbland I mas primoroms prend25 cases positives, con dos efunclonas;j El director de Salubridad. visto man a cargo del dkwtor Neater to Cabana de las Naclo Ulid", Co.pedes, G-P21. Pi
organ c It I 'a to Zona France de trablas que mPi- lc obj de alorno v descle anera hastia fines do dicho 1 to anteriormente expuesto ha con l. nes amsestre, C. Agralmont.,
"pC a u diars, do Arenas. ansurrfri par encargo do esto adrecitso, H.runn ispintrece .1 den so dd-zr"j,- ,maaJ:rn, .e. Ila, d, Ja in sit a'a r 111112" in es, r a( s an a y u n cases an tots 1. c ,no in en, do aI ft I oeal pa ra q ue i n fo r- I A arobleLs Media. peoples
do roid. st. P u v i, Iiii P Pn is '. Conference Mundial del tuey. Nailim Vertc.ta,. Guameara.
ole ctuc ar can el .11o co- clue te cuat j defunciones. enventras qua .
re d % 12.6'de .."ition. de no r- lVo,r'nr, ad 'L es .1cs b.pdrCdo.. orlacuerdo adopulde an
li q., dr.,crnpriiiii I d.,i,. 1 IERA' eric. 'istal ,i,.,d., dic li.emp el an a Prl iii '_ 'I Clu a Leone, ma reunion, el Carrillo Ejecuu- del NI-oc-lento Estudli-til q.c inaug_ Punta Alegre, Punta San uan, Chain.
erneeh c a Pinue B .... RI n or, 't c picrtiulm 41 a, C ,g. d, A,,I. jod, be le remuz C.Ieit, Mecill. N-ion2l pospuso pi,- sra v- trabajol. an Vicna Austria le... FIci-ra, T indr. Fall.. Pi.
Drelar-lanc, del Culexii, Midiri, cho Colezon one el lefe Su, A- a I dr.echii, till cle Sidu ,ridud on a. la I dia 23 a lat, nurve del'.' CeballoR. Cie" de Avila. Ell.,
En el C.ndada do 13,,ida. del de 1. 11 .14 dI actual. El 11 de ieptiernme "a
1""" ri- lat. I -vi..I a.-blea naricm;iI d,
I" h,,bn no., dgl on de la Fl.ridii. it.,.. Pro i6 a ....... a a airs J.bab.. Moi.g.a. JOjbo.o,., Allied.FI C.1,glo Nled- to ,W cl IT T I- ,11os dc sarantia v,,., Emild te I re-goda d, hasias, puss con a,% re. denies de Crimes Mich- M.encit-It" in 1, "'V
6,a u a 17 n ad.. um-lpales, convocadil para at sabad, 6 n, ebra Inte raban nes v ciondadIII, J rt In Pen, I ela Fla.,. rui g-, fulinte -I FENIX MALTEADO Ili.. hubo 10 CLIrrta nnPurde, "Jorrialluey. an It pro.
1-1 con 1. 1. all, I P..g ... a -dUmic ,do I lo, cle plec-: an Y ,, .do i'lin an.), a"' d FI I al,,pa cl Ins n'e, NJ a- -ca 6, Camaguey, supycita. Vr.
med,,i cirunod. --. "o H I del actual.
P"'bI I ,I boo., p., idn I'll W rr I too, period a at.' toy Co.. Juicer, p.bliada, ,, dih, 1"" 1.6p,7. Balance, German Diaz Ra- gullas, Manzanillo. Yara. Son Ramaim
In qU1 padle,. a Id. I doctor So- FI FENIX MALTEADO nuir. d tern'. del on a ni-er addm..d,,,d,, R rt djaiin it, A Ill, L,illn di, Is lard, do he,. Rmbl,a so trattoranitabc- am r, man Abmcim, Carmen DiRt y Rafael y Jamaica, on Is provincial de Orion1p, Ili, h.c.l. -ne. it, ilrOm ca- en ILI pn,, 'i "o.iiiin larte at Mini- problems qu afect ciii lil
cl sclar c inuento del mi., P1. an tacit so, 'n I, line ,h, ld,,d, 'I ,ca 6, 1,, Tn1. do ithill t-n it, .1 Cori Su- 1. 1...
con at disgust. ,,rd.d,r ri. So ha reror(ado holy atio olo-In "i Fit LA CASA FINE ,,.d,.
6, In., r.rapboneir., del dcc d,,,paIPmWklIx an Is pi-loc",
'tion r Pat dam de
ad. Do.,eeeh ,, 1. rnisom do as trox ya existences. S les colchones tan bar.t.a
son tan saves. qua todot
.dmi.,,-, jusucul. y. line as it list. trata do Juana Mari.
ura rueba qua el deatinc, somete 05 ahos de adadliprocad te ,cliden alit a comprarlo..
a a. go or _.I '. "' J.,i no-bles par. uh.,
I I gan re, in do M 11. Jac -niucis I
amb"'. as ca 'L., An I CASA "FAIN" sea a
clue a., upecill.cics. Cars a :at Hospital im.s'. h- bell.
altexa. Pues as as[ mine se logra en alarmacto en !arm& justificitcla ;,I-C.
lob pueblos y an ]as hombeas qua no miti Sanatoria de Matanzas, cluspi. lincinnerle decaradca 'c ad. par at CI b dc Lecoes. q- air
%= Y. I. f' 'I '=at- i a do t
Is rai.om c1grob que se irs to-re con. old a] c nru Cie rl Pace" El leltirrinjo. 'To
fol d. El n o,,n,. h. a, quit," I e...-co-,; li VIC' R rd
", arm,, ponol.. .. ld Irt di, to, I.- F" i'l-isicin Inele I "T' in sm. .,crc a ..... a
.,an,, rclsl. Pero 'I dem.n. I. d.d -,no cl-end. El prod ucto m as
it. Pit- .,i "' de 1. .e.,d.d 1. Illiss dotenidoz par iteraclon del Pali in. licill-i...
.,iinua v I di-polot"ll" I a qo, 0 ad:" cle ia ol,- TRES RIOS.
,,J. blitiad. dinin- 1-101 Rodriguez G War. it, -11 aft, 8 l: I!,, in ..... t.,dn I, Espana
traclon tic Juslicia de dad. vaciro, do Lzbb.,dc hi do, ditsev blilnen y llnlr,
I ..... rinim [.a en-t- I., %,ronti-ed, 13 In n I Na
1z .and ""' F:] "in' Q- "" "'de
p-h-lone. cnd. babid.' 'a '"'ooll vo I ,, fe ,, F, I ; F a
1,,, 1: A- El 1.1ban. Liar
I a a .' "(."do "' lit Ill col, pr""_ ]a... avanzado y (ompleta'mente efectivo para
to it pal at count- .,del m,,c.d.. I ncg.rl cia,,a, Ulle ol.ell. I Is
:;,iLcannun y especalldindes Lo la KA' at, hilial an consurnid.. aI 'r.,L. I ., 'I, .
Normal, se Wrote cl acuricio tic pulabras y de obeas at duclic, del a- Q ba in h.,,,n "REGIO
.... ..... r- do p.- Clibleclinliml. ineriel-ad., :. lopon. a', a x a,,
ofec ...... ],is Lclslncomes par. date ,.a Joule y motatod. at -o-allo Loa put I r
do. Pill an, cleric. do all. a Itner:,lell-aliliSan capan.k. leglun.,
bl d .,,,c ..... it,;nlien I de Ca, .jala3 fueron cond i c1d., a
I'll, "at. do
la-111'el"Cit P JelOur. do licilicia. dead, 11--id- slaropl, to, ronb-,
ni part, eglumento cle 01jusi- tan un gr2n cartinda to. At jer,; 1 9- de CINZANO y CIN[Z ha erla lucir m ak ioven
_'or Mile.11., clue -t. b ece 1. ad., A N I T,( ),ig
l- ,, ibla I d.ban clal-cirlia ocato oxeAes ocupf; uncis pastel, or San ties numbers, d ",do 1,Vrecor actuaban bujo la par. In. do. son to
11 nad, unit de Ina tras ajarciFlca q.a _16. e b Jet al-hillie- mzcl.- .......
n ....... Irr ,a reenos do 50 Par Y Para
do. ca. tiattipaticient- Los dat,,,oLob us lderon puestox a disposition del que. ca el afrosec, rico.
;it. inda ono d, elln, r I natructi Alberto Lovl,, TI
i ""' "' '" Tisidr.
11 111"Idacm Cornelia., y I.a I an' bu'
inan t"g.. its -orts unis alip .... 1. 1-ooldcl'u' '% aroi binn I,"olub d.lg I Incornein con I
to not, solid, Iii- i'a so Pocitebut,
"ne In ca, e "let
pueden "Ifit:iIinet l -,o-Recurrir4n el fallo que condemn
F.1-Clotesit.d. ars al #its do I .... .1 a 5 vigilante
locar a. cable d, ad]. por conspiracy n
CEli, CO, gost. U.-Aniont. G
.lo C:.mrimtt. & A nlas.s do rda "El 7'ribunal Superior de Guerra no se inhibit O IL I[)l N E
a,,. del pueblo do Rimlo" Co..1 lo- I,,, able afin del conocintiento del process", dice Urgencill R E q
n'. "'I is d I de ad,,., .all
ba 11 Illso Ill so ritscir I.] Fl cl-tot Marti,] K Inz S I eiris Akelic, ezipitli, do a Auguta
p iri,. n M- ond R a, J 1,; :hcla So I il on IT, gala
Lil-do., 'o-allo, i.l., 11 1,it..d. d,(ai,.r it, Jos an a '151 all- Juarrero Hed n. iscal -n-cilint,
I"s joinelclood., .. Ila tines Y (Auditor) Maximilian Tuj.llo Yitdos roo.a., do p-mm par deliu, dc nes: df. -- doctor M.n.el E. S.,n,
'url a Jet, d, Panel. curspiritelcin y roncierto Para a re- I eiro: "c'etarin, primer
A-,nlo I. wu_ de bal nn'ho.1rarldic'e.1, bi ... r do ,,, la R-nA It. M .,I' y, Altrors, l a I d e D o r o th y G r a y
ILI I.. Nallonal '1 .1 L so do incow ,- I do to portends do a'. "en tent-a '11
iis ,,I,;,, allriad sot, el Tribunal de Ca
I-oll P.- d W letinionte coronet (Auditor, Ernilon
d.od, a Con (r lidll ra Social Vill. It A, pol-tene-ril, a]
,,oe.- Pd.o V.6di, Aod l, .. l, o clue dic-S.-im. J.,idc. Naval, M-ri. de
;o it. usillo, 51.,J. F-imile. to is jo d, g 'r Y 'to' 1111a: Guerra.
l- it, Super,., d
..At,., -i-plo-il it,- I Ti" i- I
--6. par LTriburiiI, una Lez con.slittido CONTORNO I A C I A L C 0 N HORMONAS
pr ad, I nr- -1. cle Irv. prug-to 1.3 ,,ad,,, di6 is so, n at, ri, racurso,,,, ab ect
L: Y it, I 11. 1 d.,t.r S.irz do y d,,t'6' IR' Igo ente Ill!
9'.da fit] I 'c'. I i.,po., timen" dr-11n;, -A Ila P" 'it'do
it toll.go. 'I "onotil-leol. de a. Vista fall.d. p., I Triton,.] So- Nunca hat usado nada PaPecido, POI(Ille 111111(
- in ,,,,,d. Ind. lit I.
Jil-t Pt d, it,- o ontI'_ d, que
'11. cI Adi-no-t-io. dcl'B,,I,- on., it period de IR JUlselocenn d, G-- alitc- till I)IOUlkiCto (IV 111'11r/a (01110 RP11101(11111",
loocedente a a\,. I a declare it. h.b,,. I.g.,,
l'blo J,, oarbolon J--e onterpo-1. -oura 1. sent (IV Pm(bihy Gray.
,: .,1P,-,a,,wgrnez.I 'g' I ., eye C2ti do par el curiblijo de guerra sonut,,,, I:i od Cile- lk-lind J. e T r simo. It, (1,,e file confirmed en to"'llon .1o" 10, oo fi l,- Monte. Mjitintras se lo pone, I (I irtih- Como villillela a Collih,1111 la
1-1111U. 'IofoncJ-l,,J1 clguci, Conde. Ali "elt.' dir h."ll' Is
F-1' Pon t11Ini1.'k.b-da piel I Elala(la, Ids Iiiica, \ iH I Ugas LII LIIIOs 11111lutos stl
it, I P clio "I lll bU, :aori- do Is C.-Jo,"'u'r, 11 .111111bus All,- I ot I (1 0 elitee prkti('1111CIlle lvvalltado, -Coll 1111a
V'-Iloo d, GLo''ll LiJlllll bL ,,:,, ,1que: L fueron RcUsadc d, la JmI I
lil-ri. iia-e-neis d, on, ca '. lq gOZ )"I 1ICs(LIra que qmza, Ile, Ila expenmentado vii afios.
till, slfialo 1 10 it, re1. 1.- z- ultlino toll me[ V. del R.IP, eii sCIo untis dias, via ma)aNillosa wnsaci6ii Cie
SANTA CI All till
.I b;,A v .. ............ ;, Ili-' ) Ila 11 Ifelt-ci. fo- in obsecil.
r, I~ dl Tlb-ill it, UR,,,cJ. jim,11tild 'C' (onvierte till ieiih(lad, Pnique Cil sot president
o It., , i : -1
1- 11 to., pol ..I
W I Id., 'tin '- M, -] P, ,:-.los, "it ., "nr_ i,od. it, .,.Jlcsii 1111(iNo ReIlloWille -11'elo Ilvillipille, de a(liel-do COn ]a;
...... ,i, ad., y no ire- Sol,, el ( or'll iolles- aCItIl 111,1, nillp/r/Olur/lIr qtip ( imIquirr
rio"tounI Jo'ta -- 11" BILIS.id1'.1lia "'Li" Be Epol.- IL- v ...... una oll-O 1,11)(Itl(to paya alinliliki a Cniieallit jilill (w iNill(ClItr
it, 1" G-oz-111. P'll- Ubold.
H1111 ) CoIllitili'l apallell(la Ili Ill\vIltild
n aiIa 1: 1 oisn,l T1,11-1lid ILI drJet ri J hclp I
. .... lit S"I., de Va. rue". -Alk in,",
P ....... I, G I .... ... .... ... i''. 3olloo; it, it,, it .....
jNUNC A ANTES Jodos estels 6oneficias sin un solo product J* 6*11elfal
1 hbrilad ... ...... ....... I it, 1 ', P, litol,ado I a it,,, s.
.-Ito Y Lob" 'n la .....
Cio..tr.d.. a, it, "a aol ilisdo, it, do de The R-1 n-l, ,f
it nnna At- li-i d"I""'o. die 4 \,],,a Ill, 24 1,0,,ip; polquip a
....... ..... il-, A or 'a
ad,,, it,- ll lval at 1-11- 1-1 nll)llla, Iol- de -,,ee -pniedle de)ale Indio
Il'91cb' elip-la Illolad rl -mbo, b F. G--,,, 1,z Entoll, laic, lo 010, cil dia balo el roaquillitle o
btrbbw ', onto ":" I'll 1 11. 1, 64 IVI or I;, R,4
. W,.ha el I "'t""" L 'a saii-n an Ca C.j. del 11,11- 2 '\Jczcla d, hn., leda to nooie- sin graSa.
stile, i Wo,-L litca NoILL., Mud 1 1,,.6 it -ante., Ferravlari, N, titus eniolo-nir, "llol'a ia,, 3 Conlorne el e\clust\o
'rop ad s I- lit
ellprindnew dii It Of,-,a %l q'o j El tire trio Coll t-l'ot, f'-o a, ariuga, del (,,ello. 1,, -gvdientv Ufdncl dert, ildo
. Its -I 1~ 1, A"d,,: f o"', d
ti"a ursole, del piliolo (I(. J-_ W 1,'e frente v la, que \ lit tic ]a lariolina, pero a6n de
Y 1. Eld-lon 'Allla Ato,-,, Rio- it lo., "i'gad'o.
con 'I con., a P11).111. L I;., In, -w L. de Ill nariz a ILI ho, a Ak(ion m6s suave -inis gellIll
le, Or,
p-lanu, dep 3 Una exclusi a [clinvila liale (oil sit piel- que Ifs lanolina.
.11 -11tion. rocall J. it.
-Iol. lob .1-giodoo. 1. Co"( e",,1'L',iJ'l%1l la co ,;,L ,it que la pitil Itma -wa 6 u conletudo de 11ormonas
polub.le. -11, 11.11 of-do la l,-isj-;. "e"o- r-all-ol loo, cilloill --J, ladjantenivnte hilipia. itia a Ltrogenicas Naluralin nNuda
en, 11 1" wrige row, a'-, ria, red
E_ at rog
emp ,,d,,, jocir conspicuns
'r d, inrai, N as, 1, do a 1.
; l, I n it, 1,1,lllltcl ig_ ,
A-cotos ot,,, dr C;,i 0 it ol irtac-jonr,. ul rol, Iii, I-I ... 1. pal wocla ri us
Floncisnalti ni- pa, -rdAr I'll, li 6 0 ,b- inprnt"n., bill tr,- (1, 1, ,,,1 liVenill-neole hurneda -,pr,,dntes teulladol
Went as mi, ,has ed,ta, ori boTmona5 Na culls grAso5.
7 d S." par 11 11111. di, .t.r.
, ", in-iii. 1.,, ln holtoonas PdIa culls secos.
- ft". e e5 ..... .... el -S pale'en dficilrL, dr, crppr,
c,, P. 'L d I""" .. .......... St rtzrLi ,01 // .......... M od,
G-,, T l Ir plopont, ilovIlieniente que la pruebe Por
hill T- 1, 1 it lmt.do "'I d S d, P-,- Dornthv (,iaii 7.50
1." Palco 'Ion ;it .-P.-Ii, ri I ri P" it, l" d, ri.snna ilillted 'to in civera hasta quie no ,ea en sit proplo
Pit foh"insiole, i n" I it 'i a oniiicla P, 1
rl oil it, nor, vla ctrinoa, flaganir. dP5,iiJn( I LrnIP loci6n
do il", 11 1-Ina all, hiilou ..... p- I",. d'il',n tt -I. Pa. esp'"o
,a or. Pill;. o- lo fir till ...... d'oo 1, :"u- d. il 'r,,,, FII uda Im ,
VIII.it'll. vc, s6l la roa, jorii, sino lambien
a o. ,, rI till, -I truis adorable que nuil(al
R'_'ldenle Ir nloj;., better, I. di, 1-1,rida cldt-'or'%
d, o h.mb,, ritere-1 d, a. client, pljodi,,do
d avi-Icido wal-ou, Jet -ul, pijA,.m,nd N I roba at homictils, Imperfect,
polin- -Armando Machado, cores. ...... .....
Desde Estados Unidos BASZ-BALL Pi rateans' los soviiticas todos LI'S 44, '
Sports in ust r w a r o _l:iliiaC- ilm ille"I'4
DIAR10 La J e n a de
-_DE LA MARINA rprav.:,
In- a.
1, restatl Is do Ina PhiFinanzas ruebaeT *,4lit.". Ves Into striticallia 1. anihit1w L,
El -mu ndo ddia La liallan Jitieves, 14 de Agosto- de i95i jfj
Clasificados de Run Green an las WA a to ,.X
pigment dep.ruviul. = ojgrssd IT In
Ruskii "'it"ohr 'a
Puede ter 1. I-,.r fee. all
Por Paull-L. Ford o M Pligina 17 learick," 1. i-orit. g A sm I& kvw
;, s;i;T;-;.cZax chin assivikicat:
T g at, sus ss xx 'u.
Celerities del Nitillar.. Canadi: dura" del lado del Canachi, y del Late acusuchin luk hacha hoy for. 11
it amoral Nathan F. lwinin ,
lums do tan mayorter proysecton hi- Canada Para v r In interims del Einstein Mnyor cle Iss Aviss- do. Sa bl. qual
lictricals, del intundo se bathe ..Nortexancricarm' Arrestos en ittatia de no. I, a Rgr
drool thin, a) analizar lo qua llama "pro
an coast ccl6n nquf, representan- El ressultadis eir qua loseat'ideas G irm fibrica "N 6rsteam 6rica, y1 sparta debe'n 61. 1 ug,:ra
ru giosscs aurneri de la produce is "' al in me all" pdo un nuevo ejemplo de Ill estre, tax del NiAgara Falls Camille. Y El ressultodo ill. cis hiss Isserate. P.t.= X
afiliados coinunistao aire-ovilk I Zesto esfutrzo de Ill Perarian lodat; ],an decide en consisted.
chs, can per"chin qua he calrecteri- Nitilgaras Falls. Nueva'Ysark, bible. lograr un aciterdo sim ultdneo eiii Marruecog francsis I
zado In r. acioness entre Estachis ran juntoz can igual stranort mine popsure,,,de ac esdo con Twining, y se, aproximar an la and dad do W
Unichis y .1 Camedi durante Ina ut- de celulosa I's use do 20.u00 aviaries do core. mismass. Y one din luce, &her& car,I so tuatera do 1. r-idordes do CASABLANCA. Islarmacas Free. alte d.e = ra firon. to coal clause cane**.
Results 123 aflos. don eluded" vechuses de on miturno cis. agent. 13 UP) So he talb.d. de In fu- surest de Twining x one qu no quart. P.
Lls. espectacultur lurbulencia tie pads. Par ejernplo, tan Afirlina el Hdnchesf r Glifirdiatit ingbris, comentando -Ie do tierris v Ankin revill tie ...but, racer comocalariniste! pace, pulse isin,
Caturathiss del Nill.2re Is an q "c' an an can
no- In entalons. do -ill. 'Zen' Cn -el seslo de miansibrpe deal xact16d.v'c omunIza an do loss testicle Unsidial. alt.,, fails an at hecho de- a
%rn T ortosa las negoiciociolites entre E. U. y Hadrid u isuesuct do do
ministrado fancies hicireelecirca a se y nortninnericamas de "to ire& i:t.,y detov. ainstro personal Para aptWeral Twuning ill,. ellose 'a, it v I ,Qu, 1.
reas esne formidable slussent. do can a.
statism do to provinat ganachan- hace muy pieces distj firecorsain on LO"M 4 tan to
_%Lat., lel. Esni -El Deal Alicante ... llm aki au vl je a rising da
host r r bita itcaton a mg,:161n del Svl,.,.,, ,, rd.pldz ..a. .v
W5. Para zu inevivirdo &I ansparls, del coal color r iste
n ario decide 1 l La 6 de last autorldades I he I h bid. isr.
,a de c. Is Resunien de las noLicias district III clan' a Murcia, de donciazelisuican.da, agn, ugu16 al ciescularionic con as runce sip as
Imsilu hin sintecior resultatrik ill- ofin-in am facilidades; pam suarvir dh, :.bdllcssdo aJ6m.;nv,,- Carclub.iGraraid., age. a a- a, de diciensibire de dn.umsm"I&NAIN, firesov.dones smi. rocientes. an so -ZI att.611aliumselatts, hailgies'stan to
sliplefficante. culmind se, termune I a sun leatores Y Yant. an a- r 1. '. I. hl' ado. Madrid. Bargain y relive- origin ovietwo an tan hogires de on istin P or In supremacist. I producchin assivi6tica, do ivrigilles do
program. ct, I a *net-- de Espafia jor logr
i6n do annergesecia. Rou dice: 1E. so a Frinat par Lourdes. n(imero cle mumebros del Pitaldo Co. Adhk a Que less rosois puellaron rea. ..pit. mill. do accitee toll
thardiaesude ]as pr6ximos 2.13-0s. fiLn de closinauslado 11. Assimesits all trifless insirsas musintit. Ilsior I st, so a,.. r ... rva de am" add .U
El espiritu de cooperacilin y car. an I to qut duV ?ut"""e
Insist. 15-i'l. E., ... diciones Won
to sea 7 1. lanal. r.
El p run de estrecharmlen assu, earriench, BA p rager
.0 it. = RCELONA, agosto. is. E. 13 n id", dind,
dialklind exinte a in largo de led& DIA DE A A A a no ave amenan pan is stagnsProducir in fuerm as r. a! ahi tie be Ina Es- C nua tricremPritinecuse an too me-' abla"--neigur6l
pairte la frontiers entre CanadA y tan Es. dos Unidina, Tambidn &a dice clue a me I ;Ins a. del Banco Nackmal. La not- jc0cis de r on rus
its In caLa.aran, as susti-le. at trifiC3 elision. y 0 added 10 qua concierges a los invent
desvi.ndo I :&no del Rio Mature ad Unldoe. He aqui c6mo Les. hdia deamenzado Its construcchin ri., sid1forenclai a*- data leDauente she ello so inhale nual.his, :n, .,sd:, la prii. .1eman as y britin
% ha is tampered Pr
g as a on in M.aFrold. primer ministry de IP a a one nueva y ghnde fibricai ,re.' UUidodac .-IZn ayuda -, .61, par In lines out to Iberia tie. cispoluclones
hazi. I n radar mediant do calulosa an Tortoises. Estarli dedi. Esplafe lere Y a !"" adial "e- is. cargo hen fiijado durante y conferences. Twining isainshi. Pa, 'i'viol.. que
ectarph 'ado, a y Ontarl resume 12 litineftin: ;c'da a fillori-s, calulliza do q u ,u.ju a 'Pr":d,'1.rntr,. 57.1Intense de tum, "Entanniss, separados par 4.0001mi. I. residues don estan III as d: ,, as n VI Reardslum International de I& tan trustees D I N E R O
caralm ega as. prin ,p2lmente do insist de M achines comenissumn a prin.A el mes de julio miss tie 21.000 pasta. te do led. Ins real adu,
Robert H. Sanden. pr"idetite de no definida an au a are a a., ,46. Has do frontera a onto aAo. Pa ce c pl.' r World ortanizachin of the Par lots 1 manes an to qua urr- Saturn Joyali eas insists canUd&$U
1. 3a exterishin total I. a ie on cuentran an one delis, :hin hin MODICO INTIMMS
Wall do Foam. Hilizoales,- ce at. qua do, iiuri Reprosental
cam solo fortaleu as oil solo soldad Elogin at balompli cabana nue loss funclonarloss fiessisters an 1-1-ca-l"""d MADRI _RL. de- gen. less ahorro se rifiere, tan pronto
tries de Ontario, considaia qua at Los jug.d.r. del -Real Madrid". e""u" IaRC"nde"" E.P.A. epact6n espinfird. an Is VI a use... teirmin. '1A CASA MUXELLA'
it Ile, no, MAD D genie. IBM% g rue at bit,, cunticida Mg-151
proy 'cia tie hizo Possible gracias. ng-rell.. A] posted. tie 1. EE. que con tanto entueriasums. hen siditigp". h-pld ritarritai.ral tie la Worl r, Is possis
inter"u"up'.do-ep" Ilari reprelienteda an Ill Conferen6. a I. still n inn of the Teaching rofessio do
n trailick, qua data de hate d nos agrada d:ns.id,,r:r1, c.,, realbletin aaha Irlunlaild, Va- I, Use gran programs de nyuda mi- C12 Interniscional de Alturiths, qua dn, ad. it es,,utilizado all Cores, ses Camprises. claw its'prow
me stay aguro -upacioness a do. tie sirs.
coned ealb-a ,, Ttral sCondado bri. q partners an gs ,,.,,p,r.te,i. it. Inisantis firmado entre Ins EEtadoz nesencla. Colombia y Cuba, mandfais- y economics, par media do ua classes brition y iderninuesi.
Unities y el Canada. Zran a notiotros. no solo cti- tarem. an cuanto a Cuba, q tiriti0f2eirtands, Seturiclad I' tanic. d, Deven), pa rocinado Pa r calories, de In mayor parte tie loss I- paromiss Ion
U e Matins. de Lcludres. A a.. chs nal mundo y a Is qua hen
.a Una proton cle In forma an qua NEPTUNO ILS.
Eltristindo ut.r,za a Ina butrus ceireas a, -"Ipos qua pueden aom=tir can %or or" ti e I at British Ceciaci! roplain-ante. it, passes, 1. 1. W.,sd1.vUc,.,p,.d. Ins model on it, inalside., T
r !.Canada a Ill., I is ran.i6n aidistirin d.liusentairl. Ins 58
desv are de gone del to riest- gas y hasta mejoras del mundo y qua In fuer- apoyo insin at.* dequeirtaimmicie. a,, t N.,
d
a run tie .1liarria che Finlandlis, Scullin. I hefh.,, do
Is I PI Ida, Organailei6n de Unjs, ',-u, .1 1 5e '=6eia._d e' 1. caus so
aria in lei ntas hidroci lass". le del ailor a qua estate licausturnbra- n. do u. 11 1, 1 h
an. y 21 mismo tiampo usesegura a as. Fzparg, riki"oeue ViiWashingitsin Hansel; 11.1l.UN ... seral Bu
Lass relasiones entre at Canada dres. loi hace jugadores intansist tie 'on "'Dinamarets, Francla. Africa 0 ress do gr ...... ill. its eai6n t; ,n
in dera come on. vordadetai P, vais :1.
1. Es as y loss EE. UU. son one prueba do El.giarimpt-mbisin al politico. alta -cua BiIanicx,,mnl6n India.. Paidetin "'(7-teancl. 'ill as ief muchin curios cceleentret a
d jupsin is tie %,, musilesselones sabre varlos, ass -to, siviones del tips, Tu-4S, out as
oUnidm qua ill esplan :'11.'..n.'hi.p.nonDrtenmerlc:n,. 'rpreent.ri at tis SUSCRIBASE Y ANUNCME 2W
dor asai nic de In cataratles seta
,,dq" 'p"ude 31 Lit aelsi6m turner y ad chin tie la fortalaza volante
qua In raciones Position a7ustir one mente de ortiata, ya hist, cilach- Jnse Lor na Arlij at. EL DIAR10 DE LA KARMU
ressurvitil., at lado de I& at,. .1 lamprualo' Ins a.. tie .it i. q.e -gandni del lan-iii. B-29
coEn 'a. It "' dle josaos que as. 1 alone] tie 125 millions tie d6larres. que is Gersin 'I I all
n ire h: a, a... no u Breslfia an avi n. Conce.lin Ile licenclas do ..El usso d, asset; I,!-tried, hity dos ii-clas a- meet, igilxchaa y I ran hibe at equip. recitrileft. lost lies" _;,I Congress. desg.j6 de fund.. tie 11D. sigruill.. SEII L. sidillotic.6r,
laIrsitin; en aste little. upa eis at Is- tern qua tan currents, I an Is C b its Past r.l.n.iones y
do an u a. ..ep,ue,l... I.-,de 14. A. T. F-r.bles
y is n gitea an destins- cultural Is r-eiln General I, Comer6o que.
do del ri, quelipe, ancav I Is E& rurcipa Oriental an I iisaided, MADRID. isial alximauobel ,!..
"Ei'. I it -Ne- -art", i]mien often.
UU. y In air. is al ld. cisrunflen- v -corno "preso Frost- El Pressidente do In Juseta do Apo- I aosMpar!h qua too usihisse Espanfits' ost i In rumplimiento de to dispusuito an VOS I ZQuer6is a2bello? use
decades del Contra anc ester Guardian" continisis 1-ones culturalas h I Convardo hi Pan h,1,,nd.,i;, 50 zarantindo; y qua all.,,, MCASPA, PICAZON,
Lei visut-tes pilmn libremen- ;Ild a 'einn inparobalign iractiones, ni inquictud. r ru Gaill.t. do iE
a. a a P, Precio $1.50. $0.801
't' de ,ad,, Und. par. a,,. I L. Habana, ithdi.. 1. Real Se dice qua F psufia anti distpuesta a ser fornentadias par In Asocusel6n del pasado jolt it a lu'l. do T,
,;.P,.Ir calaratit de In "Heria- fi.anza.ni 'miedo de to qua pucda saud,mshs Gillett. discutir lost detalles; tie la propues- Ifispanobelga. reclentemente eanlt ,,naedar de bona. nitro- JABON FACIAL NEWSPROUT,
Ayer fue rectibido all at local qua in para qua autorice sun bases uni. Ionia an Brueselas. Baja at Pa an. a.. as h a con are is co.
del arablijadour tie Essp.fil an srta ca.1po nurriar. 44 d'1' 'itado Convenio.1 acaba con arruges, green a riessequedmal Ir pone at colds suave. tam
tiene Its Real Acidernia Glillegas e, j dil'T"Uniden as,'e, :n de' par. and) PiLal, conde de Can Miranda se Welue ,".e.,,dd,.,ss dd:1 y larrosado: y ersupcionei, de IaA l. Procio 20 cis. Pidause: La Can
Ayuriterselent. do 1. C test ,.,mp,,nd.,
orur reurindo at camittE consdjtutiv de I a suit. strusinic ON to 1. Wilson. Obispo 300. Tell.: M. an Dmguerin y Farassaclan.
I, clones. Los Estados Unities muntic
Desde Mi6jico efior Be rguairia. PI alideng,"cle I a non a$ Robiernins deben Ile. n5ociaci6n, qua resisfiri M. Robrrt otros abonom nitrogenadoz. Ins
tinte da Aped acacias a Ga. Is que.amb
lego de Lis Habana. Siludaran .1 R I. st auard. simullifineo :obre Gillonst, a.\ P res7dente act bantid" In otili-ilin de his base. y a., person tried del Partiel
or Barguetrais a P .. idient, d, 1; ters, hispanfin y
La hija del senator 6n del pr grama de ayuda mili gran e-itor a '. I Ta'anailn
academic.. la y lt
Arsiderout. ,her Cams, y farnis tar y econ6mloca Los Elitischis UoIdns forman parse de rite cum antrei A M A
ovinan quests udo is His limitar- tros. a] vizconde Tarlinden, qua y in
him tiara da in. claritmente he prnu cied, vss ,.,, in
sssssiss a a.. s M
Merits no grsun noalhou. se a In con ruce Is
't-tteran. ferrocarriles, puertos -ferancifts an E il!n
do E.1-rianduar. nistro M
Por Mario Anstiona PonC Ayer itill.aics Aritims. Reyes liu- otros madliss de comunicaci6m nece it. M Eyskens; at ex mi
nus, Inn deltas -cah.tiss d, larizvuris Ubserterer Ins bases EILIC'Bijoseret y at enadur Edruard Drs.
Fn in.11t1ii niat.1lial-dr, 111rit.s r.clislai del mond. p.loati. terattir. latit'llill- Sins os,., sides aides conflan an arrenIII rennil. de hoy. result. I.e so]. e- n I., -nnn,-," y Ins I ats, fuclon -Inprp it, tipos-, a I MANEVOL
,urnsri it, it coan- generates Hra t. Ins mrgrn .n liace Poc u !' Llassa R Talpels a] Embajador expelled
,so is a Is, habits .n-d.dn I TAIPEH. agosto. (S. I- I.)-El ril. solun,
dn. cilitilic sii-na 1, 1. li. ,, In, "riss"Ies st harta-, a 1. a mcr embaJador de Espaini an Chi-!
1-1 q u a Its ismrir 'I de'n't rs I. 'a in g. H Ine-nend. tie Alfonso 1 1, it is
dl,.. it sto uloo tie led(, n. des, t at dict, IsAins. do,, AM.- cleall- ,earns I raad., Lit -b-tati. I p. clintil '! a Ses In bins ,, it
con, uh-16. to ng. be r I it., in", Ilus h 'ill ill-till, 1. P1.1i I I hit Cullum Game, Ila 6 T.ipah. I 1,
-tannos h.st. chatlas y hi'mr-j" P-etalatile ill Me. .. "Psur. Pines. -_-n.to Is
nualisI. R all.adu c i .... a Pit. as
%', udmir.adatimpro ar delic2sass libaciot- Ralgranansilies sed1ta, a.... (a, sli., lartit. T- on -nni::,Z-; :--c., is "Pc de i,. Is. or 1- tricansus iIII-j, de b.ana sthi.tini y innuti.
I- Ins on quathin inbre la lierris cereat a a Is arquesta Istabis It se- III I,
-all is I e een I -' Dstpues de Llistaj a Tole& tin. Ina Para It Put, h n..,
Irms Ikut no sui compt Is ad.., acumdo por on ticriodima 1-te stl it.. it, I y. Ins Lt'd,(' Aba .d
one. halisig.b.l.unarlta, .1tern.b. Ircs hares tie su
Is Isito ministry 11,
'a out "y"p. odig-atil'cenalm" all, 1-tritmene.n.is ls I, it
In. all, r I. ho sides con pregunta,; y -ever- Atun
rilin",nditi, u n I o d I Puttn Ill Asilla puts 5L patria. Tell- dt., Fsler.tores Jorge Yels. En c
I as deter Iss. c do it n!'nstj iI.sorpretidielos v itcanta. 'I"' I"n in a do icibid. Va.- I!
""ch", I hllli a
S.1brm us 'In' tiny C III Protocol., doctor KI Dliv
InmP.rsI,1m u,w. "I Pre_ c is is do, dc hall I.Ia.Lfll- g ata delftitindo at out
a act 11millic., Cull Pa.
blusinne I, I Led, Is ;I,,,
Is _. pit I us it'leelle, so. ma.ud.. th"gh, Ina ptriz it., isinCh
as y esp. nul "'as tusinto I- 1.6 musiares y is I ill. Alsonatris. no his ish-re. I Ins Eli oins 'it cl.ra'c"16n preparada eir
.... ang. tilduridaras do 2marga- ilselor, It pIcIi6 it"t, ine... units din, Ministro de 01trits Publi ... antemano, It embajadur espahoi. an,
'a' Itas. No nos I mporta nio, It. padre. Ei P" mer sor- En I It as igua I ments, an Filipinas, d1jo
q.. Lpgan".' I t a tion.d., tie On"'J"' "In". 'I in"'" His side Para ent untran honor qn,
art nues1ra cositst. prandido funi P P ran Psibi-s -ud, it, VnileP a. n P r su,"co',oo mond, tie re.nud2t
No nos im art. darl "' Is purtu- ii., a In, I,
ridpd it, que lurd Putil d, I-Atill I., b,.s in'
tie 1. que per on re,,rt,, del Puerto. 11 quceI6 I el me- diplocruiticas; entre Es.
C Ina y d, a brs, she n....
car... DIglan clu, digan v El pa,-6 cind., D- no it,- (.d,,, ju, ;is n, obreros nuestra EhmT.j.d.. Los vaims I.I" is d'einin it, d. Il er. dl P-tu sit Iclus exatentai, decide since lar a ilemp.,
I,, ,,as I, "in, la,, 'Ind"'i u Itin."In Pa-d'r,", sl El entilirro d Daniel 1_11"n rraint,.to 'I sen"Il. .K dit pres-te, I rept,,c a I Curtis. ,f,,, dos In 11 lutt-1. .111
la: 1 01,1111". tija (let sY d' I's Rpifibli'a dIl nit" a stra d nu ""d'al e."". '"sn"' innsittil
Fit,' I,,I nI.a-,nd,2'd,': l(7sI"d,'Ii1',n1, ai-l, It Golse-l S1 I I I It's, p1jil, del CI,,. K.jjfI ... too 4. In. ..ire r-ande,
in sin,., "'1 11- In)~ ruir. ,,, it lit Et.do. ol I (I G.b.rn.d., In- d, it, fi,,dellin PrsLlil
ri, ,ad. y act.. Pa ...... Inlad I., da Jn.t,_i It"'i nd, sit I S. I .-El
.,-1 nnh i e BER.A.
plot"-In st's", ri. F.- it, 'u tr"'t] d" I us I I'"s in ell-t-i I( del Re-0-In. ns%. de E;,p.h. Barra d.q,,,
,I st it "c'.. d'.f." im. m ral l". ""I'ach" or lieadn Iom-,d. smucar 1, lv .Yor. ha deposila
,",;,Ih,v,,tIdod Con .3n, Tritsurfie, !R,.n al .... ..... s de vill'Nits? n it an I
nt, 1.1 ri'l g-, -_Tn I"', vrlrcstl ,ir,d,1.d,, Edapal uif lot, .at,
in it,, Put r., it I, ceIli. Iiis act y minutes it, 1. 11.- in ...... do Gnralh a d "falhis ,12
s, it I- .1 I I en Mondragon I.
1-0n, Dr.,- it Is prinwits at de agosto de ID40 Djaugliit' erc
. I iiiintid., conn""Ide din Is gllipo it, Pled., i d it, In, ictsimai tie 'ells
Is atia, : :,nnxl unis, pala blelos cis un comunleado del depatta"
inall') I-nd.., G-pu. I u,", --da nn. C.,nits line p-I, 1. plidit.- Il III
,nni .1,1:r I-1, I ban I; it, ix it, 72 --senda, Exteriones ,-- Loseenrikenloinia.Lt!!a El li 11 -nntane- I- It rodrabun. G-am. an Madrid II-Ilists -tificadin, yii ral
tv Lit. ) 'r.- c1111111 P- 11 dir a liter, parcriando aun doctor I lego hoy a Madrid Pl-,,drle it, nes
.,I 'I .gv Per estimate que a nindic interests trail., it', I., Turfitties idemsta. to Espinist
1, g,, M E. I I-Liego
lt de 1, %-n-djad, at din del santo del I, rii little. Para Glen len, TARIFA, goal.. S
-nlrarla vairld. par 1. In-sperid2a.i-driitud contract, It torares esparnole. 'p... I. I. T.P'1..ci.,. --p. 11, wrlittle. islema..I, nnit- del -Inl-anient. p.- tie 1. Intial-his. t or6 I a nos P-Im autporadis, .a. allies; the Munich. que viiiran a hil&,in-(i -el.1 13,01admet, d, I... pedlihol. El Jett d -d-ld ai"shild"De a
I 1:11,do ,I* rprr-, I ...
... an'sice'dress u r d..
viii fid,--gulta-sta, I, enneit I. L. let, In en alas da Ins obr,s an Ins fit a 1. 'u re:p"i.icd
in its nien- d.sentble y ranti: n in Ila I leocst- espurcio title to, I RIELVA. Ag..to. SLIda 111-111-:vartiaill capitaleti de Espahn Ill losin
........ ...... tin I in as
i- is I':, dci,,P ;!: 1111,e,111 tannubinus, corimenn- I, di It, on d, rr
'It Inmediat ....... le Ind. dl suite. d, Inn hiWria, '-'.,.be- i, on tie I P-teci-d. spareil d,
d, I pithl-, I-ninatun, 1, -- u hini, -n1jen -d ii. M11 ei'll -11 n ccoss
P- Y ...... .... I lit, I. -ninsel- A ultn"a h0la at Entrelia do vivienda, a 109 pascAndares
In -n-. a,, I.,, lib- P._ I.n
all-en'.0 n A ,s r I, I to,. Purlid is rpreentac Mil. d. "-1I L.Fl die,(:.GLIIIIIA. (,onI)LllltQ Put It ln GIJON, isit-li. S. I -11.n
n; niy It aten,",
a 1, It V M.' a
It a n-, us. ithn.e. n, .do! In I-I -je "10111 "ALI- do I-9-ras I. Carient; 36
alguli,,s abut-l- Int.nin., habitats M""
Mill"'. Pli'luguej ': tad' hicinlies Pa,,
dad. a ltj. Ch idjenj p, inena r.
-a Ilig,a u I.. p-fid., )-tinitid' S 1. air I- In larcha tapida
A,,,,u Turn- il.bestintel .,he. L.b.di, Otrt ,
"'I Regn, y or.- d-le .,Iull. 'Inchn, 1- 1 51'. I'l- his It'gallo a ... oi dl:; a tie rnin. el delegodo proin c is] de T is
tn nl), -cI..,, dc 1.
In Ins- d- -,
din -- n ,I .............
1. nnide cunn.d., '-Mail,, haj.. do. Ulpt.n. G Medina; I v-:
ienta l cretarn, general del Institut, Social
:1dpItuj, li 11-1 del Deptirle Into it, In Ma r lunt. at dl Multial, it,1;'110111. d, San cretin o His I I it. Is
; F do it u A, d utas tie Mar y atas perso-'
La presidency de los Estral OS in, if Lat"a, r-1 ..11ri ru I I hdstdc s
_,ele, I JtalF
11PI's, on tie Sit El P, I-Pitem. ill, e9l. -,- itri.6n
let I Jtc I lado At Ila u-sidnin a ,, it, n,,:[
6111j(.a I it, as.., E-len I.s 1, 1
Unidos en. la niteva era at Ire' .. ..... ridn' ion ta Clan 42.4
In- on- c-pan !., con dos out, r
' g -itea,
III Glan.d. --- 34 band' I a - nart. Pa,. t,les"611. P11bi responsohilidirld del nifevis Jele de Estudo ser(i sp : cis l,,a,,iIj1u1d'! I is 1, 11111as ci ac 1- 1 1 I IlaitI, sitinsliNt. S-nd it,
In m(is grave tie 10(ing lax que registrili [a Hist(,tri(I -[Isuns. is M"'n bc,.ad.r -il. I.joI
Par MiIs Amrint. d. pas.. Deivue, tie ent. giida,, lit, I-- d,
Ent la, --rde, a a.s bnrhi ,
""a (cPA a-lins it, da,-s tie 1, S
I nlinrdr d,
Fn 11 In-l-Ink, it,, n,,,,,n h1cle- ur. -h1h-1111 Qlic
N. A N 1-ar, al"- Ma'" I,.,- Illy upland.d. ,
H1 inda- de Cindis cun.d. 1'.' P"a: I
T- ersidlid it P I I May.,.
IN' os )I,, Obr. da 11 11
u bi I cl
I, -,-- ;; A S" 1.
)ORK az, 11 EPS, sn-ndrnt,, DrIfirdt-16. ill -Pn, ,,,art, ssc-d, t,,l in
Tl-d, 1,1 On, dia, anks, 'd,, I., ST
,n. u w- A 1, cjs He M d, 7
!11.i he Ida Itip-bu
I', all ru .1 -Irni d" s it's innithdad inin I,., SAN 9EB IANi I., presLouctio Pail v)rtirulI.
ir rj,:sSi;,u'n,,. al I'll Ii.bia I. Fleidalsru la, d, Ins nin d, Ins bI'.s it, In, L1419to, d, 1,
se --anlriin ,dad. I a I, it It I I
P ,a a I a E P
as madidat,, Precast Para ,, I conlisioncs Ins artifizinceba Para in sto desil-d. ,, In, nt.
a do, par a alt. season lit idad nintir 2 isenhower -nar in hoo, delt',dationdel Saliala espa6ol y In nacianal. El project,, an-hado In,
que supone Is pt esidaticia tie Ins Es- I ra tie oadcorecinuLa?i rundado-m,11- Mauritania inticam. ,ban sell nueluetsaii. to, palacl
station Unities, an cnmparac16n Inn. [a guard a art c ima de 111 ('0111'2 Alrime 'a hora tie ]a lards, in Is 1, ad., ag Id mrI, a.,.
"1 c(
ul t Franc -acepel,
otros andid:t Is, an In qua concise no it,, in ofreci6 one 6n ... n9d., dich., lit.. de -nohda-i
is Ist. in., acretas: at primer. par- i,.cto otros presideritan de ambajad tie b,.gi.,, all cl. It nisignitle. temple
qua Is -e3t6 sus scrivicios an at depar do tin... a question va e%_ que it asuctientr. an S.n E;a It, 11 a Igo torculsiedi, c,,,..rdi I
tube urante In guerra y a I-', miambriis tie cliches comm.- net,
tamento de Estelle. y a] egnd, p, '1. 161,11 n led. la torritic.
"le. klsorl ,rim, 'in a a Pa- extraor, Inss;i
I to. a. del pry,,t, 16m an Ins trabajos h"'. "b ':I He m,,gll-'
sus empties conorim an In ate- habian participado na a., Y milil.r dt,"GliInpol, to surthifir. on gi-it,
ri. de defen. N ti, is siti red v' otra ilactorichisdaIl. trischei r IS
P par i shicru mani- p,,- v yor desvelo y s 6s alta preocup "'e-c"o' ell, indu.,it deita,.- IiI 1-h. it, q.I ivilil, ell, -q-ur 1. pl.,.c, 6' 1 Millin-1. rintran. ancontrad, agues hanitumi lei, .ire "It., dblemente, zu hogar ... Es or ue e2 DIARIO DE LA
E:,, war is lid do., don PedroTell- (;-,n. MARINA pone a su disposici6n est pcigir cls que, tradirional-erth. pud, fornitilarse tin jui- rcszlas,. m4n; Ann I se tristaint I,,,- VERIN. "S'21-1; P,_ rrey de Ninell- don Pd- G,6 i as
mc:'inad, erl tpn ,,,, in _ula .. ..... n it,," "g; I':j' bl l dI Iii si.rginj I, un primer liglot de Oinna t- Yrat, mente, han estado al servicio de los buenos hogares cubancies.
in I ,, "I'llain, I ballad,, no 'a'est'gueelt, it n
I n-erII a 1. -- I ii P... in g."acma'",
Inn, espe'..'I'a .. idado con que usted atienFuti In I., rint-, ,, tie 1946 quv nadl, podr, cIr d,,ha holon, re "'sclIP'n"I his '1, able. in Con el mayor ofecto, con el mismo cu"
Id", ..yet. blias ell de ]as cosas del hogar, nosotros elaboramos este DIARIO DE LA
.a ....... I' a un, I."
,: ,dl an-wrinn, orh I: ,,load. p".". ..... El
,a 'FId-I d, I,, i--tgId(,: P d .. .... MARINA qu a pre ten de ear una parte, orders tadora yrnantenedora
n:dj I 'ri l ad, h. "niveria sbH- 11"i", N,, hiihi n,, In R l;n I amano, -,it,,en R,,
a ", ii de lox nobles fines que represents el hogar que usted tan csnsto0"I'; 1, ""n," ,I net 1 P d. rosomente cuida.
R d- (In I :
-a Icn,sl -0 d1l P pn, to no, sit orsr,
loda tial, d,
p,-nrl a, ,, I or,. Intarrual .. ors. it,
redun c 111--ta 11 ..be i-)- I,:
Ma a mo. it I risircri.t.g'.b.
hic pcitilarniurtntnt, p,.b.d. innind- much .. ..... to., militar- tan rln,a SANTANDER. ag-to S, ,rrndtiqll, it, 0--. u- f
ante par at ena a. des uts it', ments, -,Iebzado In ina.guraci do In 1. Curie it, I.F 7-
unn, S it Ruardadol, por rl conto u- his t oresual In a M, ., .,I sp.w6,, I
bitter r.pa.sm do ... ame- Inniqu I I -I,- lent enorl.dun.. -nnill d, en-riatog- perales de Wellingtrn. 'rl
!:, a osa prestantariat Pat- al folleeido, Ill slay as 1. lay, P- f7a" p a is 1. Urti- dad as glandes it, Einar,, I I!Atl,,,r Vinndlinhra
Pitigins 18 Sports DIAR10 DE LA MARINA-jueves, 14 de Agolito de 1952 Sports Afio 6M.,
HOYT WILHELM SE ANOTO SU DECIMAL VICTORIA DE LA TEMPORADA Sx4
na UaN-Sorpresa '31artolito Sanguily obtuvo.artoche Buen recibimiewo-a Remigino Raschi period'
La reacci6n'de los Phillies tres primers lugares en el meet vs. Porterfield
' Nlaria E Fuentes en los, 100 libres quec16 a solo 5egundos del rePar Russ Green cord national de Madge Fiddy. Hena-res y Marfis L; Rivera Moreno y Consuegra, tra.6jarion
FILADEL!L0,,lago.t. 13. (Uratind) L.a Phillies del FIl.d.la. y. se clestacaron en ]a justa. Mafiana serin los finales. Detaffles, en el 2do. juego, perdienda
... Ins Wh Kids- de antes, Pues ban crecido. Pero siguen grand. Par ((MANINx GUZMAN Ferrick. Jensen imptil cirl
R.. III me, IS de -1, ienasrx 1. Phillies, del FUndelfi. Formiclables elindmind.ne, riculf, card del Big Five, qued6 a .9UYEV=AkeYOP e 4uevatayl3or(kUnztg).
tilul.iod. I., a.ciedades del Big segundoz y fracci6n de
par 3eguncia campahs, mediocre. No hablam podido To on ran anoch, is I. Ld.r,, di, W:ft1j0g= ,Tvd1.d
g... Five en el pool del Club If PT.Il id ... I absolute de Im 100 true
equipo garandor dende septiernbre de 1950. El Rho en que garecon Su pri- 6mione I'. n 0 Is
mer campeonsto despub de 35 allies. sionaless bati ... tii. ..Aus de un re- on poder de Madge Fiddy n ex It
cord confe an Tic g:i done espe. 1:14,5110. garal In. Naclonales el prk ;
r i we Rarrerais par custro, y les, Tain.
Fritorices. el 28 de junto de Rate she. hubo un carrabio de managers. aninis de que baien sun a an,- Nuestra estrella otimpica kees el Segundo din is
Ste, IfYNeill r"mplaz6 a Eddie Sawyer mismo hombre que liable ra herpess Una vcd.dc. ampeilg, S,,njuIIySdE Viscindii-r.mal. it 60 rental. .1
el- d los Phillies desde In segunda ieua6m at triunlo en In Liga S a emor presenciaron lose Sific.r sellamente o= 1. est... d. d.
a falt6 Nicky Silverio, de los I ruencto tres primerais lugares. N juego gracias
Nacon 00 jugadores de lam Yankines -Bob
v,,,,,,rS.aIrAmdo e, par Euro- tante ser un pechista de nombre, in; Porterfield y Jaclue Jeatte
Y huba cierta coincidence Sawyer IIeg6 a Im Phillies el 28 de on P 0 It ly nutria elmina- ternacional. To hizo bien an lag III
ones e 28 cle 1948 y el equipo se encontraba en sexto lug r c sus ificrtes brazen matrons fibres. ganando su best a6ld clieron-una me a tarde a rin
'a on compancros.
at J- ;-dv- it, a.. casi Mu has "Itte
' rilm con un segund mitis lento qu:, I r4li i ED el primer desaflo. list Senisdo0 Ne 11 lego F a Ifin el 28 de )onto y el team se encontraba en ,XI g%
,,o disting.id., cn cSt.S clrnlan jor tieril re IsLr.d, an Ins Lion! res real iz. ran un ataque de 17 bills,
lu"a rion La chiqu Ila Maria Louie RE clones. Maria Luill Rivera del burg. el mayor contra ]as Yankees en Ratio
luce que el 28 tiene aign con Joe PhIllies. El 18 de julm d, ITEM. -,o mpa.,. nrarclia an dos l ... i.n,,, mar, ilgarold rimero. lugam Igusl
hare.mas de dos lines, las Phillics astaban en primer lugar. Ese dia de ....... do III dSgracia de qua lue, '. S6 races dnl Bnvor.e arn- En el Segundo. lot Yankee.
ho, Fit deffia gano un doble juego a los Cubs del Chicago y p s-n hic.cran mejor I has sigul6ndole lon pasas out. ran en In d6cimotercera entrad! 'e..
xar an no ro Maria Fug _i Sanguily en Ins eltraimiclones. Otron tre. carrelas propicladas par Billy
:_11'eu ful Para a primer. .itR a In Primera division desde que ,, ;o In, IDO libr- Le enot Fa, anamaron el pennant tIrt. d&pHrileros luj:resbfue Pe6n
'I del Casino Ti. 1, Martin, tclespu6s,.que to' Senadorini
Pofcionales coil 1:15.7 10 Supero I I kT.%1FAIv..,a equipa he subido porque esta ganando. Y no porque ]as d,- de Alno, Luisa II-- it, 1 11.1 111 P,r, d ,ja.El -or. ROmillo cast del hablan ormado verl en Is prina. le. ran estan sufriendo slumps. Los Phillies lograron 24 victorias aoj,Jsa j- b title id do fee 'irldy ale .11, Ri, rdii ISO enera tied.
en los pri m cros 35 juegos celebrados bajo 1. direeci6m de O'Neill. Un ,it 8 Otdel anaripasado, aunque dado Tennis B an ,=: d.J mientrat los nroyorquinoo wroettan
11H.- I tana Yacht flub! quMe to hiciecon to 4,A
paso de .686 y m a reo, In primer vez desde que Curt Simmons tuvo que .,L tempos fen.- .1 L j.eg.
a' cre Mary Link do Ad Ita, do a In perfecid6n. I ~ pifi..
Ingrenar en el Ejercito en Sept embre de ID50, qua jugaban pare un Pro. d, 1 12A 10 Pritreir
- E, el so gando -fuerzo de Maria, ELIIIIINACIONES WASHINGTON
media superior R 500. Los fama'u,.. Ile ban dsido cuenta de ello y pregun qLll:'C V. C. H. 0. A. K.
I_ Z Q.e he panado Can at Filadellia?' J al", Rjvero cmi an it crop. -.,d 100 metro main librie .11.0.
P, 9 10 P In, lugar: Manuel
ut le 0 d, 6 11 .1. 400 me I Yost, 31, 4 3
ego en a Steve Neill y recibirin Is respuesta: "Framom no "'j, fibre, bittlerid. la rhal ,, jd ,, Printer beat: Iaho P Sargu Tle 04 "1!, Je
buen equi a. Tieren confianu en at mosmos. El batting entA Ilegamin lailid. de Virginia Trolles del lily. iVTC0 C.-, .. I I
oport 2 J cap. PC. 6,S,.,-. naen,,.rf.
unamerite Per. lesp.1dar el buen pitching que sfempre he terudo Liud,, cleto p.ra bajar 1 1",: firge S"T 4 2 4 2 5 0
el team 6 13 6 10 voto dcSp.6S in Elicit.. So der, an. . . 0 0
Adem S. es an midiendo el cuerpo". do ia r. lug. gu in Sol
living. Nul,..'R- : 00 0 1
in hegui (CPC) y Edu.rio Vey IT I
a 11 111 que hay que consi Clasilic.
El Iting oportuno de Ins hateariores del Filadellis, he mc,-d. FI for, vas; IHBi ran sin nadar a] man, Ill, 3 a a
total de 'erceres he gumentado y 6sa es Is raz6al par Is cual to dabl en todo scaudo 6 0 2
S it ... Etas EBI, aluinte Jose He~... dI H ser, descalificallos Sergi. Miladmillez Baker, 2b.
Se gana ava- Ap ate ICE) par free Tirades en al. B sby, ef. 6 0
i more I I de I e. Kulott c . 4 0 1 53 0 00
'gra bj" c, beat. lugar; Man.
Los Ph III" posiblemente han 10gr2do en casi dos meses cl d.ble d, """os de tS,.Ida line p .. fa SP.6.T'i CE) Tu mp. 103 flat; 2do. P-t, icld, p. 4 2 2 6 0 0
c.1leras q ue terdsm hasta In fecha en que O'Neill se hao cargo del club, 1,,Irl. G.d.y d,l Miramer con 1: 14, 1 Race" Still (MYC). - -
ern If menos de 3 1, rreras par juego. 9 10, h.,,,rdo e iecorri a en 1 145 10 uno -elco, libreuestio Feme Toon Lindy litemigicus, 11 estedlatite de 21 fine del Mathall College quien gsm6 let clen rel plant en Helsinki Totales 41 12 17 27 11 0
'Ie m.I a Que no as stificiente para quo todo hace indicar que mal-am, lo! Primer heat ler. luT:er Mart. Loll- carivirtitd.ne a .1 luarrom. Sabin vslaa, bemda par so trade Ross (a Is Isquierda) y per in navla June NEW YORK
gatiar, Run can de ado buen pitching. upere mas son ya que esti er"un aiio sa river IMYC 8110. Haverty, ....do rribb Ne. York par Is via &Area procedente de Europa. en Is tarde del fares- Fnlo A P I V. C. H. 0. A Jr.
P r Into, cuardo O'Neill declare t' Ticpo. 1.16
que nurea habla, -)isto rder Psplcrodar Le labor rndida par Nueva record. El anterior en poder de
buen pitching. 1.Sub. comenzartmea, producer dividends. Le prod-n i ugc' in F.e.lea lel Pral.slm- Madge Fiddv (MYCi ale B,,c,. rf D I I
emn a dbc halter lirrprodid. In. I ugar: An To I 1 0
Unfo R,,,,,,, S,
go, de carrerat a mento a un prom it a de elvpcr encuentro, Los jue- 1 que ,um e Inside do in mitlni6o '951 2d 3, I sr.ch... En Grandes Ligas
,,,.,,errd,, ii, g.. .a I rrarrit mpresionantes Co.. sets tromfus La el rue_ ". HB 3 grir Mar 1 Car at. 0 IT 'l 0 0 0 0 1 10
do., once Lianin, ICPC Segand; he. I: ler.llu- W eim o tri No
tortes en trece lunges se lograron. D hson domino I It], 1 0 a 0 0
g., Man., Eugm. I Me 4 0 0 1 1 0
rllTld v l, on I .a 7111pa, 1 15 7 10. N., ucates' (CPC. RFSULTADO DI B,,,.ic 3 1 1 9 0 0
., d'Astico cambio en I I,~ ,, Pur.lpll ColltilII16 sil rachill into ei anterior Ima e Str.-p.rr'- Me.: Wood np- If
I ,Iiaaa vrrl "Tigres"I para 'W ilhelm l,',,oub 2 0 1 7 0 0
rc it .! ,a R n no 6 ocuPar n I primer to 11 11
Earn, a dvurlin .1 uarta bill' y I In" labll. let .,,eo F.", 1, YC' a los Lig. Naelaral
a lanqueando it FiIadCIfiaMa,,, "M 4
i Fid YC c. B= i
c"Zol.11 '' r 4-8 M gaid. 31b. 4 1 1 1 0
Wiflika ba)a RI artavo y En mopa .. r ran garno C-I,. HB 15.4 New York M 2h 4 0 1 1 3 0
Imindo hice In pregunts, jilaitin hace todo ent In ... i I, T3nSTnN ag _EI 200 etr.. .LIla it, pech-- M-1-111-!Obtuvo su quinta victoria conse- Filadelfis, 3-3 Boston O-q Actuand. de relevo en el egundrl'Raschl. p. 2 0 1 0 a
un. sz Los "Ir -, at 1,, Inner: Mtmuc 'Tc 0 0 0 0 0 0
Ph lloii,. -.I I fear. J'l",do 1,P] Ell ;I ,do Pi-mu h I Unw., ,gas anfilit.d.., de,,vese 2 1 2 0 0 0
El d.. pr c d,,a,,ni- 1, j i r ricit.16 ii , Alh,,-, S nganIv'rVTC cutiva en esta camp fia. Mifio- I A) "Donald p . .
I it a T"mp' V' 'te Chrique el novato lanzdclor d, r. sn. .
,I- lulb, on, bateador de .300 entre 1,, pmmitn6n oles I S', e5t bl rc.rd par or I print - -
g.j.'e, Per. agri;ba a ri n 050. Tienen shorn I dp"a r caMe To trz (Iliv se nada este'elent. en so, H ctor y Willy: un hit, Witshinglon 1 -ll 1w York 4-10 . 35 4 0 27 11 0
5 1 N 9 los Gigantes ganado el juego Trotaile.
vjctIl a it I" a inatia C n Anotaci6n par entradale
de veror it @ atras y Till Cuando se necesitis un batazo. .1 no 1. loe To '- 'S"'g u".ra a S go San Late 4 Z' e
r: Nestor Mi I DETROIT, agonto I Chicago 7 De tral I Washington . 001 104 Till
10 ca liceta el siguiente, Juegon fueron 9 ... do. en I., acton 1 3 (AP) -Joe BROOKLYN. agosto
PIocl; Plimt.6 d.S bittiao, it, I HYC, Segundo heat: let. I""Dobson, quien se he especial Haidung S, dcliquIto de"mt el:r, q'd, 4
El bacrifleno lu mur.d.,ldo am. arms de Risque y pagit dlid ard'on I" --11.s mi Ill xrimerH entlad, v 111111C."'ol", mvil",i HR T ado JIo dos sonotarlo 3 1-v. York Sum 010 000 021
E- el Plim:, men bill. ON611, In. PhIllie. ,fe destacaron c ,.'dc
onartu'. a J.., tilitic.s am no hi 2 47 1 (1 M,-,., 'Lnoa: Im derrouir a los Tigres de Detroit, ESTADO DE LOS CLUBS co. na per dt, d.b 1e-1e7y u'
blemente Txnto que ed propiedarto Bob Carpenter manifi,.t6 qu, a," 'pidi 'ba h J limit lmu,.!Io hizo asta coche par quinta vez c,11. Pa'a Ijell., Inpals.d.: R.chL Baker 3. RunJoe Asl-th In ga, Fedcoco P-1y:,an I Eqaexv.Bde t:mporada.,dando a! Liff. N.eitinal N York a una victoria de nels, Jensen 5, Vernon 2. Mize, Me.
una resort 6n, pern no tant.. 'I h6,.e del bill, Par. I., AI,-d,- AI,;C ',doa,, 1,lg- At.r. B. ,a r G. P. Ave. Dif. ,'e%Tas par rostra sobre los Dod,,S Dii.g.ld. Y.,1, Be,.. D.bI- Yost,
.AhorR qu ersocomEl Ion Phill es de share con 10. de inic, d.S R,,. qu ,I Im 'as I u6 el Jardinern Clyd V it 1105 adia lane 9 de Ch o2fil un de BrooklYn, con quienes perdlerom McDoagald. Home rur: Jerxen. Bases
Pat 6 4 611 91 del p adas: Snyder, Vernon. Sacrificial:
Per en rea Jdad s I quip completamente distinct, Dos ano, !ties tres -X, '400 .,Iran 11hr, etil.. trkunlo de state carreras par una. BROOKLYN 72 3
hit me i1yerdo so strain a h- Pzma- heat lager Emilio, u El d
.fill a 'r Dobson yermiti6 Sala cuatro hos.!New York c.rE aro J.c i.' I n d.' an r..gt_ ; u,.. D.ble play Y.x1 Baker
it, e.p..riencla ilerion lox J.g.d.r.., Y comprendieran qua par el hecho me ruos 1 .1 c mp ... its, an 0- iCP(' Tii-,o 1 2 D,, .roldc, I cycGe lot an ruadra aguinr de' San Luis 64 48 59741 11 Joe BI-R, limrd. an irming y "n Ve-ron. Quededoll baiRS: Washman faula os Jl
d, ,, r. mpeones no pueden dormirlic en us laurel, '-ran lardliti I to loonng Amilndo Go-A I_ c ties jaimn roth en el primer episodic, Ffladelfla . . 58 52 527 6" lcr- a I pimr I~., -St.,a, a_ ington 13, Nueva York 10. 1325" par
a Zas Raschi 6, Porterfield 8, McO
do ,A..tR,16n par entrada: 1 3,, I.gar Jorge de Cllbas qm, significo Is unica anotacion de i"g' 5, clo, 1",.1 Erskine, c.,g,, r.. So ba EDon 000 a :Ch d 1, Miller 3. Struck outs, Raschl
I'llad it EITIET-4, 1, Ricardo Cur.,Iiis Tigre, B Stan 4, 6 4 t ofo del an, treat, a dS
Y 'am- dI,, ON,.II "Ll,,gliume h.st. I ... rt. longer. I. dm,,,t,6 Ba mm 002 010 1 OR, 8,4 y RA'(1 2 0, 1.- Munoin jugil I jardin izqujerdo ca- Cincinnati 8 135 4 5 271, Prtecfield 3. Miller 1. lui: Ranque u. burn I- Almr. d, lmlor I Pre. con'r.. ht,ilco, Fowler. K-b d""a"Vil"'FITilb If B, El, s, 9 i ,d. ja In 5,23 mains: a McDonald I
t"o a lando it, hit en tres turnout y sno- Pittburgh 32 82 281 44
Plun,11 White 3,, oixa, 11"a'do Fu'at'. C E'. ne
a do d.S v.... Lilts Am rl .na H W h';" q a nii. 1. el .1 innings. a Miller 6 en 2 inn
A- ME 'p.a d.o "'c' Pitcher ganador' P ne"f"Id
PaId. L. ].bar it, Willy Mic.nd. ,, I G, P. 9.11, Pitcher pordedil r asent 113
00 n't1a, 1.111", Primr Jn- R
Is ii.p. -,to to, III, S,.S 'a NLEVA IOR
P, i n. ,,, ... limit. in hit en coato NE YORK M 47 581 N IT A Fi
Salsamendi v Frias ganaron de ,aln a do na carr., Sg.,d I
in I",. Ci, ltaoil . 8.1 4 1'1
1 1113- Tn, oral 5 In Boston 5n 2L . 4 i 4 1 11.1s."GTON
li-lior i & 59 4
CHICAGO W.Shingwo 3 2i ii V. C, BE (1 .1, E
E v ite un. tir6n. el o teltir de anoche" Codoy MYC d, 114 :I 1 0 0
I) In _1; Chi, go 59 A 8 iI', ThmpSc;,. 3a 2 2 2 (1
in In, a garldo juii- I V. C li. 0. A. E. Filad0fla . . 55 52 ';4 Rhode,, If 6 0 0 0 0
li,- CPC, I a, - 66 426 IR 1 J, 0 B, ,,,i, hr,
JOS IyjjJeS del BUrleindole dd Citerio de los entencliclos en In Materia, s6jo per M%,C, S,,,,nad, ht To, Rid,,gL,,, 31) . 3 2 1 0 0 San I-S . . 4P Thomson cf 4 1 2 0 0 j f . 5 1
r I I Detroit 37 75 330 281 Hetang, f 1 2 0 D ......
miticron Irece fantos a Carraga y MUguerza mayor, 1)arrj ricjo Blas N111ale, 'HIC K i l- ii. 3a 0 0 0 2 5 1
lal; ,,Ji-.do log I Fox. 21, if 4 0 0 4 6 0 Ijslm _. ( n 0 unnels 135
PROBABLES LANZADORES 'A""crAc 0 D Wood, 4 0 1
CO LO N y del con logos inicia)cs de veinte a doce en 5u contra. j)vlalles I" I'll "I'Mos" r, I b ; 2 0 V rn . 0 00
E'. k CE I M111 'If 4 6 0 it, hay I la, 5 2 1 12
ESTO M A R d.le a 1. on d, le__ab, ,he 400 nort... I Iurn estilo 0 0 C;Prob.blS I.-.d.je, He,
.,1 ... I.S '. 'I jr,"a". W, heln!. 0 0 0 0 0 H d,,Icin. 21b
P. I... a, d ciftos ulti. P I, I Rivera if 4 1 2 -a ... S LO's 3 13
ullila -nuija .n,.d I Femrn not Ma Loll,,r c, 5 1) 1 3 0 00 Lig. Arreficams Mueller b, 1 0 0 0 0 00 B dSh.w 1 3 0 1 0 0
ba's liempos, Salsamendj ylFri-- 9-- a nt., fu de n er heat; mr. Itig." Mizanda s . . . 4 0 1 1 5 0 Filadellia on BoFta. Eyrd 10-9 yGregg, p 0 0 0 0 0 0 Rapp Ibi . 1 0 0 0 0
naran'.mardstamente e ca a c per. r.m. Until Lool. R, Dobson.
de5cencll it I E'or veto (MYC). Tempo 6 5 0 2 0 1 0 Newson 2 2 vs. Brodowski 5-4 y Ni. L il, ',or Hobo igualadit en ree r a a 0 0 0 0 K utta, I, . . 2 0 0 4 0 1
Ida imeh. e. nd VleJO d 9 10. Nuevo record El anterior en p-- i . 0 0 0 0 0 0
F-16.. de ggu6, adelantaroo IRS preEuntas - - - xon 3-31 doble juego, I" ng 8, 1 0 1 0 0 0 M.rena.
TaIrs, pasear a distancia mri- er cle irginis Trelles (VTC, d, Totaleff . . 37 7 12 27 17 o HChicagoen Detroit (Pierce 12-7 vs. Rigney e, 0 0 0 0 0 0 Johnson,
'a IT~ To.; Mad-! I 11. 2-1 9 a C- rs., p. 1 0 0 0 0 0
-griolt, 1-1 1~ pan,,-, juego nerniaclonal y bien 8,13-6,10 ;n 1951: segundo Jager. T.Iale 33 4 9 24 119
Los exper. coordire'dou g F dd MYCI. v mercer lugar DETROIT hington en Nueva York (Ma-, BROOKLYN Campos v 1 0 0 0 a 0
t.. St.. .,fi.I.d. am. S"Prt"- I Lourdes Cillat. (C C'. Tuimpa: finl-, rre,. 9-5 Schmidt 0-0- 0
11 tons lion ,an. lie Eu el primer Barrena v Urqui P N C, 11 0. A, E, Ferrick. TIP . . 0 0 0 0 0
in r Ire, pcld.f,.S C"a In Nu evo 'ec. rd, Super6 .1 T--,d A' C. 11. 0. A. E. U jtisli.s seri.l.d.si 'Cox. 3b 0 0 1 1 0 Gumpert. 0 0 0 0
ga"d 1, lg.. h e ,.at. I ya Lign N,,ionl 4 0 1
are I, Joe A NJ L.out Groth. r . .1 aid", Reese. ls
I..nden't'no., lot clil'. ,ri... larrinesto Par Robinson 21,
ari. 1 1 2 0 0 Nueva York en B ... klyn IM 37 11
jagazan Muguvr- m,- Nn'C, en el hea 1 4 1 4 0 T'-I-, 46 9
]a' ayrim B"r, 0 11-5 v, L,,dm 1-11 0 0 1; Ell' YANKEES
nullipoto at adurnirs, dl. Y Ull-i'la. -"il Vallejo I Gailii 1,ig I. V,,ii,- T-11ii a 2 ".a (, YORK
ran L ,_Ji 0 0 0 0 Ba
Nestrito y F-ls p.,r. ra, on E (a norho P F llsdlloi Suk.m 7-10 Fur-illa If
la- Win 'I P. por- i I u g a r. Ca Tm.on I D u 1;JC
derl" -11 ll:.SP- d in rnpatc p- Il mascu b t,' 11 's Rilitil, 2-1 S be V, C. W 0.
I, [in' W11;l 'ift"'I 0 1 1) 0 Rliff 1 11
x, Enrique G,--, f Cmron.tl Ch,,.,a -she, Snide, rf 1 0 0 Roij, if
lrterl. dl lot -tndidils ly'.7, I u. 1 0 0 -10 Hacker IT.4 1 1 2 1 1
lp'i" r243 4 g poolon, Segundo ,,- C Ne,,.,I,,r . 0 1 DlkaI Hcalg- lb . . 2 8 A 0 R-- . . . .1 .1 1 1 1
0 0 Piltsburqh ra Sin P Ik- 7
s. mr1m.,nm dm Mitrin Sardines MICI, 23630. DMpa, lb 0 n 1 0 0 10-16 P-ka 7-7, a, Ersckne, p . . 0 0 1 0 M"rule 5 2 2 4 n
o La foruba ]act. di. CUANDO teror Ingi,, John Barge, Mullin. If 0 Is
22880, y murt. logiir, Antonio Thi CI,,br '11' 2 4 '0 it B P . . 0 0 0 0 0 13"'.. 1 1 2 2
I rinviii. Fruts, que do If, 2b_. Toia!,, S _7 9 0 Woodling If
fl"N"u'r di, VTC 19195 F, To 2 0 7 0 1
0 0 1 0 Gavilin quiere relebrar N a Y, i k Collins. to
lunlau, -ha fl-lu ,,, hatil. f Wight 0 0 0 3 0 0-T 000 1] 4
r;Klo hasta dhord (-it in -ti hnr de Diving (criterion 1 0 1 0 0 un bal en Btlenos AireS B-,,kl 11 . . 01k, P"I
PIDA Primer lager, Etc ky N'crc,, lo-If
U, ma nall-Itlin,.i. p,,r .(r, p" on SuAret lVT( P's Tatilirs . 28 -1 -4 27 10 0 as imp'l"dil, Thor-m Nj 2b. 6 0 2 4 4 0
menti. loalo d, Sakin. Ter wInx BUENOS A 0
a-'di,'Tnu- UN CUART "di IRES. 9.,tI 13 Wil HIdl,, F-tij K--.
on ]it ,led. dimit- Mascullnuis Anablelim per entradas: used. 111.ela Ill not,- R-, Doto,, R1,1d- lhoo ,, n lr' McDonald P, 0 0 0 0 1 0
a at. ha a Perdido -, hartr ad. Primer beat: Pim,, 1.911, Meni, I ,a it qn, Kid Ge,11so so dnram, R 11- H T i7dg" Ml- is. . I a 0 0 0 0
dg.,- ric an I in.r. Urio ""fly( VTC). Tumlp.: 138-511, Chn,.g. 200 002 201- 7 mb:tir on, sale vez en Argentina, Se"IfIltn' F1 I in'le Ir-,k Ili Gorman, Ell . . 3 0 0 0 2 0
Il Segundo luger, Vicente Liguard,, on ran to' cart"t.do Pill,, C- Q-dol. I, - -
a, lliog,, f1lot, aI prop,. Care.: DE ACEITE 's YC'. ,r ]age,. Mar,. P--, Dctroat . . I N 000 000-1 ;,z d '-"
fIj "n 'a I'll vil Ill, (;,,;,dros graves I M I "' %%Y' Total" 54 10 19 39 14 3
L., in ,,,.n do eSDg 0, Lo rk
! ICE,. Seguadn heat: provicr lager, .1 Sumarlo; Fl Illicit r.b.na 61a c-e an W" 11 14 "a: o n-ini Arularl6ra par -111.date
f it I I, I "I lfol, I 1,., IT S6 H ...... (11.1 Timp,: 1,11-1 111, Ni.n. Di., l pr.,im. Pcb
I -,d,,,a. amo finsl s, ad, 11 m"m I, 'n C"', i I W .,h 006 000 D(EI 000
or 11 Segundo lug.r Nestor Miyarins I HY( p lkaj.x RatiLn,,m, 1,1,1, 2. Nll "I no,
P e. I ill'a G, ,,h, 1D.- a,,. .1 tmml, o,,opj,,-- R fall 7?3 York 510 100 000 000 3
ion ."."a -pcc- tercur luger. Roller God Ri -g.2'R, M ... atico. q- I.... pn- a Sixtrari.:
,, d:1,*l ,,,o l.i1 'n:-l', ;.,Ep,,,,I,.Sv,,n1 ad GI She, ;,,k 2 n I I ,r"i'ma fac. MYC to m"Im I rcith. 13-cs '-liad a R- Arm.. D- par ),rok not f!", 1, 3 G,- 1 I Ct ... -Emils.dat li.drlel., 3;
a I!: ;I l radii a er creation estli, jimpE, el I brillrinte n F- D I I F- 4 4 Dad RmnIS Wood Bradshaw, Yost, Verto p,,h,, In, -gul., In .,,,an G-illa slega no, so El-a l-slil .111111 r; 11,:I-- ,on. 2, Woodling. 3. Berra, 2: No.
y WIN -a 01 bar- t a de en ,do y'lon ultiman 50 Fd off y Dclpof"Fo. if -- ,cla y in,
ltoabo-n %,,a1.t..b: p n nsra': kd., y no he ,,,did,, Ileg., niol Be P -d1d.. lil.,tio Two base
No en una faja curilquiera "o'., ti-lus -tit. lib- R in Moncon. irini amn- a I,, Collins
10 Ih. F 1, 70 Lecill _1 10 IT do I Wealth -11,
qtje Ud. necesita. Es urin If In .... ..... I.
IT Q., tin cl I, Lon. P-k diJ,, mc .a, 1.11 Ver.9_111 1,
1'"', di. Iv S. ei I bases : Chi too I I Detroli
S ukpor boloDs Daoa 4.,W gh NE%% I (I ia.ngald a Martin
especialmente hecha Para us, :! 1"., Probable que Carraxqijel I B-,r ?o" 'T d?,ola Will'ar's :1, N R(K IT 0 A F.
ted y APLICADA BAJO kj,,,ov I lralla-, d, %r, 7 out I c,,b,, WlloWl eh 41
lichun. progi-eivat"'cl B-.,"Airv,
R y de vtielva a jugar 'de nuevo "'a a w'ghl 0 1 8 h I h 1 3 -,1 .0 Ion .9, New York. 15. Bases par bo.
PANTALLA FLU0R0SC0 n 'III, no h.,11i0,,m li 'gornpll- Gan6 Dobson 11, -1 rdtin y 1',, t "Tengo por In mns ]a amiandiod it, Dark. is 2 I.S Johnson, 2. C ... ug,., 1; Fq,"'na_ G-Ian tot,- ch Rosario y Lock
PICA por un MEDICO, porn lingola I", vI rbo ailliam DETROIT, United, It To an It, . Trick, 4. Gumport. 1. Kuzava, 5; Gor.
C p.: 2:26. Anistercia 23,951. C6rdoha T on
a bar con todos esos trastor- I'I M11,11111,5 de lutollir I call. El lln".I.nasl!os ba 13.,ra(,qn -- Rhcd, -,,, 11 1 1 man. 2. Strike cuts: Moreno, 1: Con.
ca per. co lon Me son cf 4 il 3 1 0 1 su egra. 2: Farrick. 4; Kuuva, 2; Gornos que disminuyen todos to$ ant"jo Cul. (I lapnd. d..S Bla.c.S a, Thoms
u vida. La faja only 011I I'll 11,0- F 'h-t-%,y el ...age, del club, P-1 Hartung, rf 5 0 4 0 1 man 7 Hitteart Nforeno,.5,eo 1 1
beneficios de S, In r I'- IN' r 0 0 6 0 0 '..g Job 4 en 2 2 ; a Connind" d, llgllldn idj, qu, c., asill, a,,t;0jI- -Muell" 0 0
ELEVATOR es disefinda po, maftC,.,1bI, y i""Und" I- eatmdii I a """ i", B o 0 0 0 laegre, 2 en 4 -13; a Fe trick. 3 en 4;
CARRASCO y aplicada por -and,, a ple NET I I1111dI -Iver. R Jug., Y-S. c i 0 0 o 0 Gumpect. 2 en 13: Kuc.v., 3 so
,I til.6 dende I El Im-p1d- e f,,,,t.r6 un C.-m. P l; a J, o 0 a McDonald, I en 13; a Gor.
el DR. SILVIO IRIGUEZ, n"isid n W.1helco. lonnalla, rom-ltii, In 11ma 'a 11, 11 rd I. ,a 0 0 0 0 0 0 k3 e- 10. Wild pitch,
es;pecialista en Vies digestivas. Ir (I U:nd' o 1. 'con" 1 0 0 0 0 n Frric loo: Gorman (3-1). Perdj6:
blull.d. D, no... I.S ra dlc- I~ Jim~ p Fer-k 3-31, Umpires: Berry. P2Se uplica recent y diagn6sti. Iol pai'd P"', limpa 1, ul'. Totals
ac pool, el hues. en !.u BDOOKI6 8 12 27 4 1 ri Duffy y Rommel- Tierl
emYesado Se 1, quito lil 4 01 orcu
co muidico. ELEVATOR no to, it'! SIN CLA 14 l P.,ad. it. ,ol rrencia: 17,513 espectado.
d1lol- a a line' I NYC IT
fiene cintas de entrepiernas. "I'di ,u cache all ..P. I Score A P
h-, I" "fado v, d,,bl. ri,ado MoTgRa 3b 1 1 0 c I a
W, I nopli, i,, C1... AFv do
ITININAROO IIIIENIVAL FIAT 61' 1111o -.I ,,, hil ti,,id,, 1, R _,c 'I Vill m6s SPORTS en
IIIA CIUDAD NOTE NORA I tml, d" 1, r Clurrianrila t 1 0 1
J,,,f. i-I I, ,- agii Sh:.b. If a I ,
j.d y S a la p6gina Veinticuatro
12 91111'el 1111o I I I
Card..., flop. 7 6 rl, J,-a 'i'nod'.7 I h --Iiy.x, I'll .... ....... Redu cla los
S.. EIII., 7 11 .....
7 ..... M an', .
Fl14)nl6njAI-A1 Al 1 140 COSTS DE SU FUERZA MOTRIZ con las
ff'". "not.1.0res 1. Ini.d. $.P. to I A-Vol-no
TOR OIL L.". Ell 11 11
4 Total $PWtu, p1m. 7 5 Prog"Ma Ill Exr. rnich.. bombs centTifugas I-R Cameron de alta eticiencia 11 0
G-l" it, A'd TWIT. I I? .,h E-Bridges u 0 o 0 0 0
lioI ra Ilabzin,0 1adrid Van C"" k. P V 0 0 1 a
81sn" P. d.1 N.I. 2 6 1, If ........ 'n l.ont", Cnx1q-,. qe I 1,quido, Ud_ Black. p it 0 2[xiel-1161f A I -_ I riogriincrat It ke, I it o
AT clef ..,. -l. F.W.1
Afio CXX Sports DLAR10 DE LA MARINA.-Juevex, 14 de Agosto de 1952 Sports 'Piglim 19 1
LINDO SUAREZ Y GERARDITO PEREZ SE ENFRENTAN HOY EN EL CERRO",
Mirador-Depi Lim de Regla Pelea rd n el pr6xinw adbado Wosales I confiado en que
y Teldionos, hoy gustarfin Stini y Garmendia
Nuevos desaciertos de J Ya estin entrenando en La H
lifinportantes progranni celebra- a bans los dos mexicanitos que han de
los H avana Cubat set presentados el pr6ximo sibado en el programal a base de
ts rin hoy y mai ent opci6n tres star bouts entre aztecas y criollos. Lucen bien ]as dos
de Is Uga Nac. de Amateurs
X. h.- de 1.t is r d' de ,It. pro ,, po 'que de qui no nos trebles
I'Llede asegumme qUe on 1. each. cederi de M It, much rope,
,Por Reni Molina Rover.s.
de by leas equl.Pbg del Liceo de Re. ropuerto de Ranch, I., to. La Cartel.,.
I gla el Tel an ban de brindar Una cadores "Papeirri SAri
b2tsy oi d..y Me ad en
OS H.- as Ila formidable y como e ro ra Garecencil., arompana de su: Co.. 'c
tierporads, can un grupo de astir dISp b q., irealid.d lin.,
n a gri Ilts que habian alconzado noto- del so -sound. manager ent Inador. el (onocido tencia entre Cuba Y Mdxico, eit.rA
C.b.als a_ I 1!eur ro es formidable. no cludsmax, crUCmRmyda!cx,.J Fueroono 2onr:-erM13airloiso, l antroads, par tres estel.res. a base do
Pon "Papelpro- Sanchez contra el zurdo
riechad en local invernales La qua se produzea do nlrd4. Cun
record t L., r I "Memo" Gar
dan otra vez presencla de hombres coma Fermin do ... Los artucluchos esi JUgb Ferairi que ayucaril Lot c- Orlando Echevarria:
par tierrats Guerra, Roberto Ortiz, Napoleon su mejor beiibill, no 361. 0 yudbr n.mlento a Ri roch-h-, I norrith. frente a "Bolo" Rannow. v Ba
e bhim pcleador azteca Baby Va7quc by Vazquez frente a Deg
rf 1 a r idanag. Reyes, Andritis Fleltas, So Ul. a SLUR equipos a to conqui:ur me. r c. I ,a-. y
tihir iciones, sino torque procu- y numerosoa fanAliens y vorolsins que ad mils, dos prelinnins
Dftpu&s de otm dexastroaa actual- rich y el no means eist I "...
'i do on el N evo Stadium, a travA, Garda. quien eW qulsieron ser Ins primers cono
Silvio Z.73firpose:ionar en tor Vento y Armandho Martin a,
servi. ITU pr ganarse uo ec
!gleeft para team p a r cer personalmette a esto ruecl riviales A ?a altur. de SU ratego.
de res cries mmPer Is "colcl en t err.. d I Amateur En Tel,4fonos y :pbrots..Ildedaptigillsont o"xicanov. At. I ria. No se puede pedir mAs par "hen.
en lost cuales s6lo a .,n cubano de Is Serie -preni Ill. In cents- Is gratis, Imptilublef
Pudieron anou'r in tr,. de lot gin- 3ureflow. marearon acaso el mi Ligeo de Regis lenemos jullaclores co. beron que sac- so cutillsolad, parcuent. y guatro ratings que Juli loatile gesto de PapA Jo ; pero to mo Miguel Soler, Jose Luis Garcia. q ., V,.quez III- act. de JITUAIKA HOY CON.
ran. Comentar el actual torreso de berlin y grande de aquel exii el Linda Suirez, Pancho Villa Arni
]a Liga In .-act raI do 1. Florida to no destruldo do- portaindo on. -11t. d.b.,
un 'putis can Un. R%.i ha e'r n",
open. at cdeo condiderame serie de camblos, de vents y de a.. c.i d i'dn. terr-dP1rftrrd. i I rogrelli Per. iu, 1.
I E!,juefo de boy, y par depu,. the 1. -hefird. La nglrtrii Mari r4bipo L el Camterna de interi. public. .. Las operaclones, desconcertantes cuyas ettre';,scle v, d amente que no deJ6 una
pu important. In L1. iNive....l de Busactall JLcaudacion en nuosi chudsid ban conexecuenclas no portion arr otras it, para los ties clubs qua son un: viii VizQu- ctli 'a"
.11 dc 1. Dbirleco6in General de Depormermaid. de mod. olsorroarde as quo to. que extin padeciendo en el to It a puld', 111i 11 1. pe le to mentor de boxerido, pli-que let 'i I~ j X.r. h.y create .1 So. Jori do
aeon tw mis recientes, firi momen a lost. 0 aid.
tecim y t ac '.11tiondete. interim. elu e im. c I r puerto iria dirwament, p1ra el LaJn.i en el primer turno del procan que el de3centto continuark irre- Lox Havana Cubas trenen que ha- piticlier. result- muy pet retail a "s' Intinaml, cuonplied. or "usod' c'em. le oforceri en el Stadium
,,as .1tur., De mantra que I Lin. Panther Rctselm que belli, 11. '. C,-Fvza Tropical conno prte de ell.
misiblemente DeSc21rtades de ]a err un alto en so desenfrenoda do Starez y Gernindito 1"i ban de, Siuri i,GpomI'"di,,o_o_ min wrile.firalrov Is provincial de LA
p r el pesto de honor y ar- drue. gl.i. .h.e:r Jur, grain peloLa y Ilai Parch. ...air, Reiff, are, -P.Jsli sliced r, re en b,
!used. 'earn. "..mi I., istle rred, crl I 'r co
a i de ,,, L. ..bar. tq,ei 1. presents- re. is an isel.sol-se, a 'I
on v, abi r he enal. .ul. Sii y '-Memo" G-end's quieres p. rficiparin el formidable program, -f-i-ad. par, el pr6xlmo H el en:
Pu exi bajo las birdenes del pimen on, thindole e Yixon El jueg. _! ro 'rl% er, I rLm
meni so organizaci I., .1 'c "I"i list'.
in- Fermin Guerra. el combinado shad. l 11i dt, Itis, Depairt. dejI ,in dN,, -i pr
de In dec Imill racier if, brivict.. Etelibego comenc ons, rchad que -ulaticamente ha Ido 2bl prioneta here, co b.
career do atracci6n para d *: merizado 2.1.2,9 siete It treinta, ten., plecod as rl, Ibi 'i z.,A Is
,a 'I perdiendin. slii d ei.pnr.s -1 never, en iii xe rhrr:iu En rl qc,,,,undo turno. Santi.g. d,
11trur parquet del Cerro una v e u directors en c ion .1 Lbo de Gil. '11)ierto ii plazo 4--i,,cl, lligni. R.z. de
co ncurrencia medionamente drs- iii. qu, 2 di lb, ce 1 0 o o las Veew- arri -al del Almendares
cr Inab-coa luchando con el Vedado Ten- Di canipeones en p I Vird.d.. p- Juci que romenzartir a las tre.
chos ccnzurable q coma 103 del ru. Club. que Poetic marcyRrun bur. Torneo mun(fial rime
Sin rmbar o, reconociondo que el martes 61tima, guando se pretended duelo entre Toni Andr6 ..q.url el prograini flue de inscripelolit en ease er- vox en Cob,
En I mone, tic-do xl-- qui. "i Ile 1. tsrd,.
lema 2 perdido importance. debe moupender url bp,,,,gr,,, .Ieg,,n.dl Comell., s. 1 11. It rf, 611 Ilia x mol z.
"bri'l dioir.sod., on C-aldmz6. _or 11 se ofreceri hill jai alai aniateur
no injiu, fic MASANA 1JFRNFS: Tambiii do 1. n 1. hisbgoefis de -1c, pu r6rn I guirre v Prats en In.
de s 'r in quo nte los torcl ueles de] Alelib L"6,
l.n.sigri qu, Is lb eader en Ill Stadium del Cerro. en de 12 que ste he hcho moron co- base., y L-ada cri 1. an rit-i6e.
ecnde.'coi. sp'r.. r4tutev. Stadium c .-rupaban to a at (a v treinta de Is cache Tthii A Ii d, In. Dr. la nataci6n 3, mierc "' 1c,11r,,i1.:1,,IrJdac1 en lox 61tionos, ii Flarrho Crea Is D. G. D. el "Mfia del stature"
J.d. of"pued no bri 21 filIx Santia-ciecontra Arternisa DexplitAs le .. 'c I Let to ,,,.,niIxn bi e ril., lats in rip I ri bomb, d, par- mit,,b- .1 terminal el Juvenil
c calls fil.,itiects q., sun .giren r1nom de
gransp.bil a; pei'ro el future sl c os. let dril caperado por todos con Cu. fal ran: de,"T.uinto, ea, p" 'I Campeonato Cestas de wri-i. de In,
t', ceirobiltiente, xe PaIr resoluckin del director.gene:
ye una preompai collective at team Ese program de mar bareleco y Regla de de Oio'li it, 1. Asesoria de clanote'o Es la idea dc Mitt Mann, que es 01 a de Is DGD, F cresporldiente alprono'sticos I a hi tl- M call de Debacles, doctor Laren o N
currirA con lox Havana C te que in rest, el itirmino de la 0 to qu, 11 In milmo Pancho Ti"z Arri all, [a Direct, en el coach olimpico nortranic st a ad' 7 An o-cribir I-ittel, p.rque ,toy pilrout, Cold. first....
i_ A12lotilito, c di. a a tra do Girrinendir, aI dame. scabs de ser ins-ituido el "Dis,
ZQ"6 serie enntra el Tampa. ext- a fr-te Bil-rdi Tabar- Dop-l- v c,,,,o vnerron t p rl o 1 P ,lv wt leniendir que del Umpire". no, .1
b- e. 19531 L. tresp-t. sc punto or ser suelprodicto inexpli- EL SABADO En cl Siad del it,[ po.,-im. ,v olrec',u el ituill"i v cmio. Quirren d.rlo en Dctr' In erib,.. tom. -1vencid. be i gulialirt, e- oi In call de b-ball Juvenil de ]a
pued, died, I Cerro. en el primer Urno Vpdodo RignberLo S,11 111. del Ani kl .,b LiLloort Indexplo- ", ugui-texlNelthe can,. tt.itar cono-r,,eu.i ii G D. Los unnuirex, quo ban partielC.mbr q no i di croccurn. dcr, i'lltreni uando se ii Que el v ."t. 13 ,1 pado en el tureen. recibirp
is 'pr pio Joe ca Tenorti, contrite Utok-e-ictioll I i'll Crupcon P.Ire-ei 1952 y NEW YOR[- o U.,11d, ba-, AcIttrit -. 1. bi '.!,do t bien in
gLntc del elence, dexcle so cr .... i .,,,n no xi -ndic ImIx. e '
6n relic "", s, I Niior NI-o .1ii d.
Expariol de GLILL- fren I I Lt. 1,1 lorldic.1,, dr- Corel 7 oluii it, hill a, "-a dus de ii ItIod L!'c. L, Ir I ,,h par
T.1 ,z d,.,.p.,ec. de I r-con, If m. I I I;l lqlILP. :c p.,.,,, -d to 'I. elect oar. in Ilesible, -:,rq a u labor. gra
ax it AI.:db.rv,(-bulpun 1 11,51 fit orto to ilv,, Lr'pu e Ldc I le
..... .. mbor de riegeriiil. y P.xc clan de tax d,. icxIudiir= c encourrili-it. tu- dill ri I ciert, UnH modalla de are.
d, to que Pu_ J r lb I E -trivo -r= C;
.an., de pit, I E DOMINUO. En rl Si L 11 out, a', .,It did
"Im 19-i-ciln Go, 1, a co ,c Oci"' :, "" '. in, in el ine Y ribre 1. Wemidtize. on I mine, dd, xe, fall. irapabb, Ce r, o. pi,,,,,. bill.,, Saorio- Loo- o Fr-aui dc la Adel ler-Lon, ar.o to, -y.ir El C-Pe-c-to Cest., it, Dir. de ,it, lair
bix r" r d ce' h. us re= .1 1- Univ-ii I I it" a Blobalo R;t.L I, rl cutoodo lubla 19-52, co-tarti de 2 Call uo aiv, I i r"' do s "I chaebrot linen
rorr, bay: qu -I ILL., derrol.is --ito-, d n no En Reg n ILle-ol I' n 'I C.,hc- d, III I r. v S,-, got %I in- -and ii- p- roull el to or ,id,.c,Lr ad,, Lt., -bo,
Clark C-i d-id. corribbil 1.1 q.,P., p"im, 1 P,,-,r Gr bor-.1"'11"( i"', r-I He Kloe I 6o de on.
Ytio 1,ri%-eri lu RFJ'Iri ;e r Is.
i'..cn,;a Lle
,,,,,,a, at it babra un p-mi, lesuinres elcleCt-larrs. broil,
iLgrni encyai.,ecrnptr yp.,.;I xqo b,,,, d, I 11 all 1,.,ranaii 1, 1 n g L., o -o C d, P, r L., Chri ..It Lt.. -g en or, -nIn aircoll.so de I. A
e n n c, r.. ron, Ri-p1l, rl T,1rfo-- g"%di orol. Titiol a A K C IGN
Y 1 1, II,,Ia h- I Fit ....... i creel mi, f- do. Man, "pe-o ri lox deartcro v ,a uero
,Irh 'ch. as in i.oxn f I, ad "re, in it, I 0 at eli J_ 'I d 'it., .1 -7,dor pail unit
Hrn nt-urro- v ci filament, ndr.- ,It. logl- ,I P" 'r "" "'I ,-L ...... n'r, boul rLdlos Juptos Olloople's our p utud,, m L cgtln. rX bllo
P.Iql.l I., trope. r-len ratil-1, Wa u h. do 'o'cl. an tsitur, r
in ""i % Pala Elias ficsentan El campronorto sera int-club., Q od, Is
Inx if bilin X loss, or frecte R sus ativers,
Inu, q por l sender do fi:,,, roontor-lb. d, mo. -r1r. I,- M ne, HavnnR Cubans con. fuluro dir .-L. Culatic, pror. 26' -1n to, no. Los 61. 7 do,, I final de Is, L.-cro,,rolm, I.; ri
deride hitloa or Irijame xi 'all- rindipirdo reorn %irropirr xu
nI I "" "" ': f ad,. :Tn or, Is na ii ... rta de ""'I a, mcJ.', rct r,on r1l., tot In, LS e
irs- I, i 1-d-ries bar,. do in a h iri qu, MenIn- 1111 i i in ... l-%rr nnun. n 1,,.,.dl., n Litte habrin
pe.c.l. s F 6. enicarcadol, dr P -rt -. ,cd,n
perder )-gn, ban perdidn I. ntoq 1liara hoy Let' ln,,.,n Y ell Lou, po,,bl'q.c 13 So salictlarn estudicimiess do
rint-w. "I A ito del"'direclor d Dep. Im piocptor -111 -1 Pubblo
Fl.jo I,i inguln., bay qu, rierbid in I., -I r. x rroti rise to. en 19.5 en L-1-ir Ned.mr. que 1. inte, post. Sr ienten blen CIENCIAS COMOCIA""' C'm bra his re.1i 1. march. de on ,p,,t.,uI. d, us, pirrion,
,on.... Labiado a person ble am! ... I hrocinnar las a mdr-1 Atinq it, Oreciproo it, LES y DERECHO para
on pi.rroble .1 new 1. porlivo. I-L Colb- c-on-in rpl, sill v urldremos btece, I, co J.. S
'E BALL: (,,ty poyo reondenico que nee is a it Aal nt d1selphirt .1 o I an
xi- ,, : clasompleficifir labor an iii
Ell c., crompic,"tut. ritued'it.; dir a DGD L a I a rA sit on"n".
EN Coll 0
ES y EMO p =
as y q L
Desip w ron a "Sungo" Carrem s Idl pci l" x I lit 1, t,,:L S I I ia, IT i drantres -enio, de Judo, ruimir.por l tito, u.-I!, V 'It %'. dfu,,,,,,, ...... peiiiii-, I-Inar's. tilucl6n Baricarict durclefle
'gotoo
cl CE
or medley, to G-: us heras librog.
-Er qu ar 4
.6-. rei 3T or R desert, I I- qw-a pod- okla I, to
a, L, ....... Lt. Er to, 'i Dir ... a
rid durcuble
Lqui-Ilo, to, ,,I Iii, L.,;1"InLuti trudi 1:L i DSo H
coino m anager del equipo Cuba 'di:-' r It, 0 1 _,d. llitul. I. D E de U ag
"uou'r I ,I,d,,i,, I 1 11 pod. 1.11 1,1, 1 1 ILI d, 1Btu
1)(:::1, ieX. b- It, I-u N.I. .,ad, a- tj( re 87 ofins de cdad h. 11111 ?r 5 or Isla
[a ot" lie, I't-, J-tl RLIb"i -hn III oil I I- or "o-tv Jill ago
K
if Ir can" 3
L;d Dr. E. de Cubas
P-nih.,ho"., rob "ill' r. C
El Tribunal S 'I'criona- d.r It, halt. or drobu -- .,do 1-1 1. ch d, 11-t-loo or N I'LL, Ii -.1i I ",-,,Lou (;ulrordi ?r.d. 257, 3.r. pisci.
dc5igno para rsa pci 1611 ullinia Er I., Ol I, lipbotio, --i de Mirinixitur 1 1915 N;,. Ir-r-ri 1. otp.,rorrIdo q u, -1 and
vl.dado,
"ou" ti hol.vincs.d.rit..i n III to.- to-, L,bn,,,, I Priori- Habanct.
reunion V ..,I 5cp:uro qu, 1- .a,ll,, -n Cilrnadc, v I dr R, od d
Ahu V.,rcrw Intrrrianlc5 dclalles sobir, 1. X111 Scrit, Miudiiil 1- -1 No-., Dos hoinei de .1lethroe -ol-, I. g- or. d-p- d, t-I.- it, 11. .11111
,,, I - -e. 1, h.r: D, "a M"Ir. tol. lori "pio-ol ...... al-l.
30 ic
o h., ii scgiindo .......
od or 1.2 ""' ir .........................
1,,Qn 'rgxd'iL xmroiii' 1I1LIl1 r, Par, I.... So,, r n, J, 1AI A LA 1: ............................. :n4gag
'i In, Cllor, St.- N,,,, Yok I.- Phll,,. He) Flilldirlfi ... -auffilea..
"I 11';l rll A File, on 1,It I'LL,, String. I-oh-L p-iL, r, ,-1 .....
In nor hu d, It- NI'drd ...............
P-P x I jirgn d, deb in: :to
'r ...... V on'. hdo. on, qo-,la ,m,n ........................ -JI.J. Mwif M.l Sladol dl : u o'll, Rojas He] llibau.. no ed.ou, h' -ol-on d, .1-0, p,,n I., hoton,..He it Is. '- d, Ill 1,ird,
d, "W"."o, our I R-d. I- inn, .r. e, -L le dequt-no it'gund,
h'w a 'I 'I'a 2 to oilrr "I'lo I 'ILI I I ;I
6 '1 t. ed a tort S, bol", ."i' Fit I F-olon .1,1, All, "Libn 9 Plo 1 ......... aFit Ill it, I "LonolIn 111i a l ii .................... :in ... HHHUMMUM
I I I lb.mb- ci, iii,, tr- rilti Iiibl 1, 11111 t,.,Pg,, ..... ..... .
:tpuhr I III it J' 'Lle do p on H
it a ermii Hart or i" V "- ,d' I' r '"MUMMMUMM",
J;, Ca pana, Ri a los BraeL, en
to en la 'It, to- an:0, I Co." courn.d., 'o.ch 0 "'ol. q,., I s61. C'-. hits HHHHHHHHUM:
u!Iar.11rtii or 1911. 'Sun,,,,' h, tionld c"l ':::::' L' -, .::::: ..............
'g, L' 'tri Let Error, y Color, R3,l po- .............. r: W. .: ..............
'Lindidto, de ii. peir-W. ho.luendo iii-dri It UOXE0: I .,an p.r 1- li MHUM1111
it 1. 'I'Lognii a] A-ito Li rq.,pux ,, I te-1, ....... as ..............
ro-ol, e ......... ..............
d, Ser it, set inlricolegial. Ii como -it lus alon. -P,,grana del curop IZ 'uru, V; MUMUNMUNWHU.y .1 o te, .0-, 'un tic h teno, dlrouaud. ,it, I,,
trur, .1 V, ch ......................
::I ap X
"Li P o. lore., 'I P 1,
mnit: 1.6 di .......
li ,,, I.::::: ....... '"i's-HUMMUNUMN
. I L I ........... I.: .....................
W, ........ : H: .4t.: as ........ ........... : ........
11 I-Lon "'oo 1, x to, I- IMMUMM: 1* 11
bit I ... to c D1,11, .11 HINI..H, N
to"'i d, I, tol, hi d" '.'oil' c."' 0 0 0 MMUNW,
'.,I f-te it,- 1,. s a. *Solgo' Lou ct, Ili I dc-o ........... v"
1A S- NI i lub ;I it fi.oto, d, 1. Bldd ul-. ,, d,,,,d .. ..... 13. MUMMUMN:
L't od:i 111 1:1it""It"ti 1:1::, ;. _1 L il i I'L , ;:L I ('1Lo ..: .......... ::::::::
o" "i it 11; e DiNidieron lipliores lus 'I ri dli '16. 1,1111-:1 -1 I S,11 INMUMMMM
Joll"t 1 .1 1. o I
I Reis tire IN, ;, It. Nil- d -illikali
u.- v R.ol Clo It po Initi I:'"Ll I'llIld"Ill o' All I.I e-Itail L d, V, Pro- ...........
tI to l,
d" C-he, de CHICAGO, g.on 1.1 Ullltl An.itrion J- eni ........
el Willit Vkl 1!111 I.
do-cloo P.-I 'i clolil"o, It R-l-, 000 060 ON, 11 1 1 ...
""ag, N.a. Ile at,., -le, We de boy, garaild" o' R, ldadli 000 101 01, .1 7 1
oil ro, ubi, I, :,,I 'eut que lo"', Coorado ilboLl B11o A111a yo. I L- po. it"
7 L ...... M.
e, io' B,,-rt, Bokfood.
R.p., Rlicolid. 1. CIII crei S;I.d.111L c riIro,,tr Hl ) ::::
ol.;Ilriol ro-o I -g-- it, C ri Dt- Bill- ............
ji Quic Vgo, 0.- Be. JquL fr7i 11 on o.'Ll L o J
.hit' 1, o it Letut,
.. ... do L ............
b"I,,V. or., or I_i Lie Mundale, d, Bit,, a I'll, 19 ill pe
Ah(o- oo,,mo 1,ex d, [,I, L hit
Ji to-lia d,,,.,,, 1, 1. to::111i 1:!, Alioti par ol-dori RLou, c_ I. ..... 1, 'i "' I,. ..I R, ,- dLahr, de 11-0 V, I to o- v I. .. 14 Ito, B-1 101 IN, lio il i I
....... ...... 1,1c i Bari It.. A' D,,k Me, 010 0041 1121, 1 1, 107w
1,11,1 c ortIlIto-ol -oro, do S del d I "., ,,, ,
r ot-o, lie, it
' """ "i"'b" it' d, :,,, it
,b- J.,,rthu c-I ber'b'd l:r,,tofl Joite,
P L, )o
ito d, S, l 1, M li It- B.I it. I
Sr nual][1110 Cleveland IWI Aonaoo. Fal-ell I,;.
de no' Lee ta;l- Jug"od. -o-, 1 61, a
a 1104 Y lie(lio (if. li 211 d, 19,10 Slot I,X I Selo. M .1 it 11, A-A-Lo. par -t-d- N O prctcndcmos quc Ud.
I ankees fle New )'ork nagria Print- biegit,
120 GOO 1 ;41 n
('IFVEIAN Porri Da-1,11o, pil- He N o s
C'hi-agl bon 000 DI
LID (rIg ',in 11 l1r,11,11 iiii
Los Indol, ,-land d,,Idi,,.,, hom", h loet"d. Bio-- I :hL,,I circa sin prui Cuando decirnos que
so Job[, jurg. de hov contra Jos Car. ro r I, base, to I I. . ........ Khpp,:-,. 'Zo, b, i, 3
melitas dl San luo,, perdirmin rlldt.l de b..,eb.li toullictir, 1 -11 11 Segundo Jurgo
tor, mer, 5-2 v ganando el segoodo I --d tr mpqliido it, Inx do, Se-, Cir-ruil. 000 000 NIG 1 2
mant-itiondox:- ,Iy merit 9,,o Z951olo que ,,gnLfit. lin Ch",19. 000 Gin 5 2 1 REGALIAS EL CS C1 Cigarro
,am c B ,
go, d, or an 'A S.m &
In N- earn record It piabbb, a I k, P u b ,n
front, intirob. ex, croe a it d, go fig.-red. n el t cl C 't
,li-in h-ore. can I., Scrod-el' a It- 1. Scdel W in I ;NO HABRA ACUA' see- J. ".16. V jor claborado y cl mis sabroso del
J- "Ind- ,.brep,, rom boy Is jusi lIugui,- d, Color ,, III I OLOSA. g-1. 1:1 11to',d, me
m;,ra Lie law, dr f-ati-, jen- sero' ro-Ifial -,iow, 11, 19, ,,, Nfidol manager del -,;,,o id,
do I pirtmer club de )as Mayares qUe pull) arceras 10 our log Lu it,;, or" fulbol it'. 'r'loxot. 'in', 'ri
a actual t-li ,, Ix host.-I it,[ 1116 L i d,,e a pi-la mundo, deseamos que Ud. lo confirmed.
.oc ,,Jc .. ..... in In, One. hit, record de interest In iii
vc.t. tritentras que Edmundn \-- de ,,, I Ill
diern, In, find- en el primer to, en In J)"por L 'i lu Frp-. BL,,( i qu, 1, rogi-rer. dc regill col"i rona -.b. -- y ,- 182 Illd "hr.,; cre, consecul-, He to-o -11,on It IbItio-I ch, do- Confic cn su paladar! Encienda hol, rinistrio
nbhv Young. paia uperi priedolid- ,, Will -I Ptl- Ll i 91,11cl f1le l--,
57 _,.jip rue in -od bfi, I i::,co .1- 11,11ore, I, 1
F'o I Lid- F-Ily Wynn d'jA Ig. ior,
bo x I.- Riolittle, 11- st as tin REGALIAS EL i y
Bn
llpo,-itim por -ii
'i"o, a quir Stj propio paladar decide.,
Prime, Jorge: Permit
l.i, Oil 0113 100-3 100 J,
-lund 100 2DO 01 Pit, L, Co ortinev. Fe i ;,,r
0, y Tipton. Heffso 19, A l Pedir leche
Pigima 20 Sports DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 14 de Agosto de 1952 Sports Afio CXX,
MARIANA SERA EL EQUIPO QUE DE BUTARA' CONTRA EL CELTA DE VIGO
Tiro, caz4 y pesca Vince Martinez es el novato de Luce asegurado en el team Cuba El martes por la noche debutara
mayor promesa e
Final se ntre los welters 'c '4- I en Cuba un gran equipo ga&go
nsacional en el tiro de
pich6n entre A lfredito y Cadettas 11-'OB experts le considering capacitado pars conquistar el titulo Se trata del Celta de Vigo, que acaba de dernostrar sul pu
welter weight ed 1953, pero tendri que pasar par sabre un janzis ex
-Co e Venezuela y El Salvador. Eduardo Ord6fiez cuenta con do&
crecido n6mero de C3trellas cle esa categoria. ornentarics
caras nuevas para forinar en el equipo Marianen5e. DetisHes
Por "Peter" Par JACK CUDDY, de Is U. P.
EL 31 DE ESTE MES SERA EL isDIA DEL BALOMPIE)o
Babe Her-r',ra Lieter ya an so pder Una oriucia. Tandria
Ill. U Z que report NEW YORK. sliest. 12. United, Pero to& connaragers Te
med.'I. de ... del capapiectnot. de Paters(an. New B Daly et&. clarifiaclos" Pit "'.7. '1 Despite. denglasibe, tornado, en com-Is Nourplus ilegarials de Guaternalm. in.
.. his an. cion. 1. clu, rel-- _V.... M,,.tI,, ill 11
interior del Club de Cazadors del so en, Vandalia. El len6meno. jc,,sc,,y, If mas Prometedor boxeador tricinfark debido a que tiene to em. deracion u scrie cle factors, ]us dican quo la, criticism y farattlects do
Cerro dj)eramos.. magnate, cle nuestro futbol decidie- Celcptibllcll ban procila.
,no Plin ayer que fuera el -Marianso"alclueer division. comenz6 at en- to combination de concliclorees, 1 11 h""la
L. devir. torque on el ill e road. at 1, it. Vigo' cereal at
.u. lea Ell trap Y c= bles. 'co Primer FCn1jUnoo local quo e tata, riclor conlucto que Ito visuLadis no
It r voo ajj- I, in onto sea Una campafia que plosividad y ruden.
.E.n. st B has,, q,, it, dis: alm, Is Joao
Pa of leguir.f.g.ratto de I. art Cu el riom- espera to lingo of retailer at titu 0
re of u ti a bre. Ya nos parece verle, con do, me- v, Iterweight el verano pr6ximo. Este dinfirricia disefuedon, quien sm. or. rl e to de Vigo" of Proxima rocion on loops los tiempos
ca plans Para Una firma de aparatos B or Is probe on el StadiurrI Hoy vLnee a lots sets de
porads, Per. 1. vern.j. I rpoij., dallas. El querado -Marmicte' cuteo Para lo-rar ese rol an 1953, el Jr. mar Is tarda
st to 'hora de clocidirse Una, lo hiij ). homes dicho en muchas uca,- en Morin~ tendri que abrirse p electric.. Puede "apagarle" is. lu. del Cerro. to cp.rtu d que Be le do a lois abI
ce werapir, per e I n-ecer,,,r.,.r j ce, a cualquiera con Una tells
It nos es el mejor tirtedor cis trap I o superando el mejor talent act de mus doi La demostracit5r, ofrecids, per josIri as d as series anteriorms Pa.
que masventag iecic to de loops lostietternpos. Ha colipmoo las it) coal 'ra de Ites, divisicires. co.o.s. "Bull Dogs" en el chaque do ra a quirir lot, mismos tickets an eII
Ca mela 10 y el que le haxanas Jos6 Maria Ors, a Los act Ell 26 Pei... profeslitrales, registril, Isis do, series interriatoran m.'. afo,,_ I to portureclad De natifiarm en I
r June =-s DeleaCers, de I. off. 15 de sus 25 victorias pea, kreick Utz,
geo es it. C.de..s q., .. Ulro, I Babe Ruth del tiro I I Iriores con lost cuadros adid ,I Itiet, todo dependerk del prisoner, quo
, p i, iI I do 147 libas. quienes general. Y dotod. ee poder en so hoook potablemente 10 que m2
mas qus 97.60. Y no quarto mas que hastic que se apareclib Jo e Mitrid r:ccoe atraicron I a mayo r parts cle ha incl ido I Ilego,
Currvo. 1, a de icz uicrda. const 11 0 de also to at Ammo de too dingento, im ,to I
terici6n durante JoB primercis site k no
Entrena Co r1i fi a s C L. clear esth II Ponid. ,, tI Cl, b csIs,,d,,cste dfiopresentia u Us. cuts en suis Oft mnon,113 ciamba. Uda
ioUiders, del Cerro es of liro Pi_ of stile e fares. Itei-.dln, que in of erk bitm!
a!'. IrLdab q I recibida per Is alic16n* Luce reilido el
he articez. de 22 arias. tendrA or Suit cumanazers to estAn I evade, Eduardo 0rd6iI entrenador del
para intentar otra cs, aNeuraidifervoca de t raiiar a hombres come, Billy Graham later, o to harept pelear remy Begui.
to of in Cadenas solme At- i N "Mariamao", ha dernalstradc, ya am. campeonato
j pues QU
travesia a nado' ,,clitoselierrandez Lovio, que 11a hroy.Bratton. Bobby Dykes. el in. do, l1ron est., sueleire, de ciplat pliamento que Babe onarpejArselas con- que
do nes en Varadero .%.I., "I Ll c hrov Sacton, el Invicto Chuck ectlarA ompleta buena foorn. .1 1 tr- eq.1pos do eus
13'. Gil ario que viene, no quemado Por mu(Unt .rri st first. Porque c "I T.,;- c I sale tolitiveIt derrotad-d I c csd ,gp;:,.r,.nle, dart en Matanzas
LOS ANGELES, agosto 13 lito interior 13 W,,Ccience, B sit,. Vic Car ci ho trabajo, cim, to coda Is avoid.
Cortorl of r. T lams. Fitzie Pruden. Pierre Emporci. cad, rival oue Be le an. mento so larga. prrrpam nc" 'r
ted).-El cub in, on % = mas rem I I- "ndr Con grim 6xitc, I rel.brilmd.
n .0to Langlocs. de F-ca, y Chico Ve. an P" 'P-.
JW "old "del CI Ual Nique u "it D as c 'p 'i7,r qrP. mete d"' 11 rimmeonato de Is Lign de Jove.
35 innous do ad.d. ..do 10 enill.- a;" I I, frent, Puede d-rie Una cdc;mddge,,. to
r. y hosts ganarle in so U volvintiente, de to, clu'be, 'y de I'
conno Porto cle so c lea aIllincis
trenami nto pi I vis Pero tondrill que htoc I, I, ls' despu,6 de todas rites, esti of En cuntrn prices este
to crupar a radd 'I Canal de 1.1 Isig I rada ext,..,d _s. : his- dirl
de Cirtallost, recstaterrierne 1 211 'in 's" 6 ill Utiv.l.n. I gi., b,- M jugadores en log lot, ledopln.rs I- U,.,m.LU,,rrI,nos de Nueva Lulsa Q
line 'Pubp r,,, en s rounds. Sol Di. futb.lycll. le permit
oploa ve to c c, p
titi. u cia drl.t6 .1 C. Trium-fis
C clifiI n2d6 delI of nI d, ALfrdtc, q.a putide prej .... .. a m. I Tony P-11-ra, en of '0 guna so lea ofeetiva en sus ... ue"-I, iPor.ePd1,,nI3x. deltioricadmie tuctrate,,I as rd 1, en el batung R. Gae.
.10 cradle, de nuev Julit, on -aiim- En no Irmnda tarea con Is "' 1 0 rounds less sell- jlr
host, -,,It, do Santa 14. e i que unforri If idolo I I Primern Y Rapid en .0
C. la roas .3. 5ue tion upsollill dL", 1, do N,- Jet, creenal I on inler-ritgaile, yer Ord6fi- sabre e1joist del L. isa. cut, 16 diss
Prie. I c as I) it.. ,ddl_, ,out a Sammy Gin ismi. -cnt.r I rum5 It iguale a
te in romis P p or e 1 0 a'se ve ro s op es
]as Primeras 5 mullahs on dos ho- que q jore ecir q to """ n I bmo Pr.porcio- ght. I Plisaid. 20 do Ju- qu ..C 11, pool. pr b bi U,'1".n-d.d mttobT 1
0 ra ijo opor pro a e-, El pi cher ... order 1. fui T. Gar45 to turtle, "Perro" tione que parars, buoil-, ,ad" l on, it r ge, ej- :,,1116osit fe
emputcalt, It, P.,qu, c so deja s .... .. pit., ja p- Despoils de out pelea. sus managers mente tuera cosi el mismo que j
in retools' en ties otras rinco. dg6 ca y el derratado M. Nieto.
Su intent Isla auspiciad, p-ta I pl.,,,.. a pride. on !a 'antes, Pero aiguien que se const era
do Los Angel" final peonalus ieteriores itic nos ntrega lo saharun de la cirr-ulaci6n, -ritien. moy enterside, de sus proyrrm:, ol!.,En C, Aliv.e,' Sm. Gtoltrudim
To Plain, p-1 -o'cimmet. gnI i 'a color a V6 so te, victt
tiny I a, z afirrac, despu6s que 61 Ilev ri dos 1 an to oria a costs
varies gimpionOS I(I He aclui los nuori de I~ adii-lroj,rI I a ,I,' era a polar of mes pr6.
do do Club Vince p Interractimil de Box- s it I Ut
d, C-dociv, it,[ Co"o 'lot. El Clu caries d, tintas 1 61 in comb ado do os muchachos del D. C116 Co.
Ske I at evii an el Garden. % ', to desca d I ollIp 11 11, ugadores vue tal anotaci6p de Sxo ganando 11 desaffe,
per,, o colonies confirmor hasla ei C Marrero v sallendo con I& derrota
Ai, If ...... 64 t5 7-' 98 49 so pi-in-mr. .,],a rnnb len-I ultimo moment, torque a I as pi a Remald 0
5 to ra In kina arena pecluena
C.d,,,i,, il. 488 00 07.6 Ne .,I,, Nee, J,- or s %an pou hos mas ju adnrrs do
B um inpi,,d,, on",hislim, Set r
R,,d, Ds- 535 .500 Ill 7, to I lnanto su, ",.c.6prI hm est. 1.1aq 11 In reI'Viclad h a In de iec- y ML
d- Om 559 575 97 21 4 7 'di, t,.b.l.nd. .m. disencid v e: DATOS BIOGRAFICOS DE LVIDO SUAREZ eo clespws, mas art d,,,.,n,,,I, ldem Burns, derrota.
97 Ruira h ren 0 Is aimmocis
0 .92r, actuardo I esa forms asti
G VdIoldo 486 500 47 Los f.oanv., is, cm en or
It saidina, 5 28 550 If Ill 4 til iseproanii, onto x de P rimer Se I ar- AItunio Suarez y es ne-Quiruta EtO- et, de Rma con so 1. de 4.3 1 en do
oroL. Pfi a of
r eric,
4 1%O,,1,a,,id,,-u -nion de jo. Siemp Icle on go- el plan pursto eno' P_, oes, po, Pitcher gonad
... ... I, If, bull I as Escuelas P.- ..our consistence y e, lade, R PI
6 0 4
It I., rifirros del lebra- In, Jorge, do Cent a' ce- organiadores del program del do
Trap I bit-, de Rcglt, -erst 1943. epRrm 31 en horneri a scr el "Doc re) Ba. En 11 Stool~ Tritium~ del
pedir leche 4 il 59: 9 Ilanclocan on Republica Dominicana of mucha- lomple, Nns refertmos a log dos ho- roco I- alrabrerems, Mendezllffl 11 1,, Cl -- d Little. No, York... rA, Regla v, 1941 v a uno
I, g 4, ma Co.. pj, "Lodo Enton- cho fue mcluido on Una Bla citm lue lel., nmiterraill, cU, so le en. Hot, e.cIcr.n I e,ortivo Perlea
5" 8 1 iar el lea, y a[ o- *Taom" de
of conou ...... r I. sectarian I so
5N 550 96,18 46 to, todo rm 11 -o1t. elatelIvarrion. ocis Is par, T111b, ,,, oce 11 gr.II Cuba. I,mmisip
do P 0,r torgand, a coda con it 9 7 cd,ttireclooe
'1 .1, 479 900 95.90 47 It, faia so "do is ]4 sig.i, ones Q n do Come in Pu-a y que son run nst. .1 soteo una ictoria el Pitcher R. Blanc. y
46.5 500 93 110 3 Alto Par on bitcrla I he, it ,empor III, d,,t.c6 del dia 31 en of que entregaran a los ura derrota G Sierra.
PiIII0 CIUL 9260 45 111, marla.a, c.,r, coo- 1., 1. S, te. 'P16"" d,".Ilberto Torres, spaces obtc..,Ido grand y ful" g,aciados on telereceptor y on
D4.61.500 can %t, -o Depues drpu .,, dj,I prouchalh's i'1,,.,.n I beitic.1 ftprl_ que post, dos on., mactiv. or.,. it
'T N1 Cmi 458 520 Bit 08 42 1 chn v el savinno vs, tr.b.j.r ha- to 1. h.b.ld.d I -,.je do 1. is. 1. Li a Niurnoral Itton. Pitcher- del 13alemple' se va a her. too of D. Clican Ilas an. lots bonctis
G V, oldo 453 520 87,411 4 1 c;i1rd. P).r- Y hB,,,nd. .., Pla milia. Linda apreod16 a tmar to knuc- I Have def Leon de Regla. en elf
31 B& .01, rar de mantra extraordinary, pars triurif. de 2xl contra el N ueva Led.
I Da,. 432 501) 86 8 1 one ho adelantaco Im conarin kle hall desce temprano y se im- Be ha coriertedo In Hiller r fdo
so (arilm,,te como Pitcher en of 1 1. so, 'In, on 1. I.,ha Por el on- de estlose preparando tin pro- us sahend.ollpanatior en eat" '"I
V I'li-a 423 500 84 60 38, 1 1953, 1 ano im que esperst quo Pu t P
If 1',", 414 500 8-180 32 !so nombre mateur, mo, riese a quo en aquella not con grades posibiliclades. _efirmp P To osa opolta- tro el pit er Led carrot y demimcdo
C:,ii, o7 5UO 8140 36! _, .Prgue at pintioulia de Is 6 Para an'dabon por la Liga Nacmnal Lindu So-or as tr. c..dld.L. do oicl.d, I heth. delqu, a, sor een it us H. Fernandez,
Pic hill. lititeadoir,-, terrobls carn. ArletI fo-a Para hacer el team u barm d I com. In, mencionadjoi5lopno
6 Mcneira. Fleitah. Fail,, Felmo SAII to See, Mundial Amateur rece garantuar on 11,P. so. El jueg. q., hisbi. de celebrars.
H,,,.1 L' 5 I -_ I------ --- I! Stadium d, La I-Ittbim. entre of C Soleclad y J-Ilareos Stars
2319 '96 7fl '9' Ofre,-,,, una pelea
ly Da,(N 21 2,2 2 go 30 1 0 1, inor ... ole ... ordar qjp on esit too Pospursto Por Uuvia.
.- Lu _" 9.1 9 e E luger cle honor Be encepen'N 21 2 no Istritilpin 3e proceder-A a elegir ra eel P us
it Illemo Garmendia Constituye una regla fija el dar tra in atad IoB eltibis, C. Merce.
1, 1 A R D- 175 1114 9.1 1 : I M- B.I.mpI,'. do,, a 1. Rc it,s
A I Y-c', 170 179 91,97 9 COntra Bobby Dykes III a del dp.rt,. pars do, Gertruduc con tras gotta
;pro I 'to lrcil .-,' 17, ,one erdido
segunclo lugar esti el C. SoEn "n'. oii- telef6nica sos. (hictiros "bonos" a los noratios "I,5"yw ci 0 5'0 opera, lecad con d one, Era :1 ter er.
iodi . .... C-111c"I'd c I. .I- flictiblid, Is 1. bl' 'a"' Osrv
it Para el da 7 cro J-Illsmms Sta s D Rin con dos
no I.- v
" ,I pu ml.r do b ... u cle, ""I" oricinfos, v dos derrotax. Deportivo Pecro I Chro, D.rHI oput Ya (ual(iuj(,r muchacho obtictic sumas crcida5 per firmer Contra- P- Put coda ticket dq.-- po, rico y Mendez Hats les siguen en III
las on, I (I., st number do fuel. el faritloo .1bo-,d,,,,,c.no, ..,Pan to con equips de Grandes Ligas y lat cotumbre 5, ha arTai- -I,: ruarto lugar con dos temples y tres
at,,., c ore-16 el .fi,: d, -I.s pioa ,I fi, aerrota5 on el quint. II D. Cold.
I, it,- 'a 'uni'l, B "" do odr or,- gado do UP modo quo dilicilmirritc podrei ser destruida. Notas con urm larado v t,,, pol-did., y Per
g.,do,r,,n Is re Is. it en. Isla H C Tripoli. con on.
a coal f.j.d.r rexie.- clstro
M"". I delp. Par MILTON RICHMAN, de Is U. Is Tennis jis egas, ioficalod- par. I tir-6.1ro caado In I N1,1 %URK acosto 13 IUrI -- C ... it,- l', d'. la, MoD, d. qo' fill"' "I I 's to-, 1.1 Nueva 1. 'rotor. I
is re cio I'll Jolad 1 11, 1 of El
a Hot,) Hciios ltrotl- to becdbol,- ,, c -Ia os ncI q- R 1,011 de so, ;,=n'll D' Per
nse .. -op ( "I", __ 1b,- ci-ogidu -n IIIIII-ia Mercedes i5itara at S2ptacp:ertrC
"t"' a, I"'Ica Oslo, nia"dat-1. a.,- N-i tIcle .[I. dB te,,cn.. del C_ A2. 'ro, delegados a to gp.s
111111bates ,I so aIn lu 'I Ai In darle riom- -11ibc m, bon. nice I slog. c M s I Club MlincliI Best
paia ll,-]. I, ,,I III In t I cuad, los booos no 'ci T- a-5,umbad,-i, ,tBP Ins ra victiodo por el C. Tromfo v en
11)R(I I Tl III .9('gLjn ela QUIric'no d, co-bol" -i1quo, ].",I on Psgii, gtI b.- J.-11itrus; aredirsin B. fuel.. el J.octubir, ,, la -id I it e hl'imot p nloo coo un P... it, hitibilmad b_. I I~ Ill _' i Is Stars tl D Rmis
(4 1' a 'a bad d,
SII ,fjamant, stadium. ado P,,,d, obtrm, h lle,,- Y. im. 11 LI Por Luis illorlI So to fall .fimit Poxs Put I~~ Par do "1 1'7 -no" euacid. %.It a hablar con S.
It I_ Crinsileds Inegos de NuevaVLur
Belay vkes. qu, 'an a I"s I, on on r.u 1, Is V
P, va d-a a G.,vilon Kid rI jocido "act'. 0 '_ P m .. ad D. C.I.n s. In.:
do citN10pamp,,rt, nI LIg . 1. poll, Por ineciatiit, del Popular lial, I
"s P1111ollic lease Club F,,r."Bdo c on. sy.. ono I I. Be tome I proyetto de voirbir.
welters del primer. uba aleanza cn,,nlr ....... on ogiodor-borm. *Ite ones, quo es do editions. to Is
pit o rl nodad brilliant, que er- dy. de Is Lool del Este, FACLT. on campeonato particular
Be le resents a G-lmIndt ,I s. a T'd I,:,c,,,n,1,,,",nJ= .Bm B uenas luchas
?'I. era incursion per tiLrrn Ic', ilP h It B it I cuatrorsoced2des qu a se dedi
nos. can to n elfin y eri I al
q11 no 11 1 dad" qu, A I,a q,.n an rM
lim, Fe"iodo on emo, ntrademp Dv_ = sp to, dole
buen prome&o "' 1. C.misamn 1, 'D
lacme de 12 Ferr-ario. compi or
por Albeirtol rm
kox. sus valores so en considerable- 1 = crican'LouBee at -rd to IA a dan m afiana
on al b Frank Iboo Collado. Panchil. Mor.rds. Bebit.'
men I It credo muncial del daum.nn porter line ...
.......... pro Figura con un di5creto promedio $815,000 Joel Boston Red So.% Sancrict Ruener, % Toma, K,11,n, orPtro lid. dPIdI, mitUralmnoe Hall, Kiienn, I., it, I- Ion- e I on e It Aigunos luchadores j6venes del
'o!c, I.hfibi-oc Qo a on I torneo de ajedrez que es
ai fo, Iclii I NP'sldad ci, keiscocsln, Quien rI clube, q., con m .... clo, patio tendrIIin oportunidades
I los fanalie.., -bii x no to celebriinclose on Helsinki $i'Pot) ....... Is- lopsided p .... Iran I,~
e". Ex de I.,Iperairs, a .1m,,icrd. -priroenra on I De- Club u p ..... dir lucimiento. Otros detalles
di'L "B.I-' R.m- 1, 1 Inpo,I, dl, [I, I.I-a it,, I a, Tr, L ,
d, 1. ci., dim-I s,16n de sit IIF.I.SINKI, ag-Io 1.1 H.11a.ra -hl 11.,iina
L 11 e d I Alba-, cl, 1, L ,a cl, E I, t,- en ng Club Para I~
fal i-all"a a Alemmi, 0-d--i, dc If.,, ,, s, al )o ,$m he, Eddi m ,mpa a
pc la I~ L ",tillo", 8, Da no, Q'ic Ice~ ..2", '1 pr : t,1,dc,;= d, Be ..... C.mill hit
ug o, ,I b I d.rj, 1,I mey ,; I uto I c mr. lopes, d.a 18 11, '1 1 b Clip.. a P
con too" nioir. a la _iib us o, n ,.]are.
U- r) ditiali'do $7,5oo E. dch. rru-;i m1d,,l Iii.di, ,l :- cf l him dcrrecartirced. essc I di I t td 1, to
I., tr., to III .... .. .. ... ra, B P... oboirs, P.s. I. e.t.
l iell"In", P-1 Pitcher Dick Bro, concerple,1, a 111:1'1L1ptdid,,b I, iudo dp,,,, 11, j6
it Pri. d. 5,olm Piet~ 1. 11, 01m)piadis o, I- E'd S", h"'a I' llula- qu, ,,a 'I
Idcl lim, r- a a .,eB I P 'le. Por
L dto i ire iii, -uo so, i-'.,i -c.xo
Aj III 1 del fit A
Ch..pi.n. El W.rf.d.,, A111111110 ASCAIII, I~ LILIIthl' IaIs,,e.,,.orI iiiiibii -d- a] ,0"Y "' ""' Pont.arllia con I H-H--d, do a eloz, Lotarm Cubana.
II n,;, .11 ,).n,,,, q "a I I 'a d, ;a del Pr,,fI,. m am I o y Edd,, Sala., I. Btlt.B qu, I. p.it, Aup I", y Se di ... It, iiI q- nirma so han ido forward., litnitis
E'l ",)la de -ct' o scra p--rI I, --l",
00 rtI,9,-doxcI., cl 1" cor,-orsp on erciaderint profesims'oo d o 0 "o's to- del deporle, qie toren en el ring
el"
, I
DE ESAS LUCES 'coropIctlod'o, 11 1 1 18 '1., Fd (7111ahpic, qmo 111"Pris "I 1 1, to
Greipa a d _-1a a,c- llp,,P,,, m1drp d,,,id.
1, ca dI la C-,,a del P.- -J d, I. do b 1 .1
Sao F,--- diI important, h n ,'b,-2g' _p,%.
in El d sp,_6,500 .1 m, piinid- r1no nd-dlil me
DEPENDE SU VIDA! rparro,-- on pit"Jiis 1 11 -111 I'LII 4-' 1,., -id1br,,,h. I, once 'on ng.or to I at etas. pars cimirs, I a Id..
,o,o no_ I pe lid. to ; ;dd :,,b.
,f,,,,,nd, srhze el ring el estuema c a roa
so Lo romioni,.- d" or -5 mosodis
4 1, d I I If o $ 12" OHIO co a ad', r,_, _:t, lit"I",
El trinsito nocturne Cub. III, Iod-. Pic E. rI do -.hall. per 1.
I "Ido no" do 1. Ui- randa, Per fl Cl,), P-c ,"! xL_ roche. per clemplo. hav imc", 4 C I. F-n PI'111 , C i to gup. d, rstoF much. or ex"'
le impose al autornovi- 1,,d;, t a ed, chips cie
5 0 or ibm Ca [PI P"Qce, pim ,
Luxemburg, 05 1,m= "-.1 d no Ic_' I p.. ,,mp, h,,, :ii,.ce"do ,,: on -11:
on a it," o""o ".rc I e, re
lista muy altos debere '. ter r "I Ho' it
C, P d1l 10,It-,bulgh fox ,,I S.. tnito, Y-ht Ci ,h. FrIok he,, core, of
S-- a le d-o,, $4 000 a Ils"..d Sell, Per 'I H-ra po- Ei, I sogmd. t-r. estelint- 1 1.
Para _, _) "o, c, cio'l"r III it.. d ...... noche apuirt-cen dos do ell... En he]
con log dernAs y Pat. Hungry; d UnIllelndsid d,
go district. Las luCes A cla (7111111t l . 5 Florida gunda c;- ,I I,
consi egrI App I- Islam, do lo, Semad.... Per lical "I po,', ,.d,d 1, rrlevo austrahano In que Bob P
"'I lbu, Be p entistart
4' 5 net Wiclaingi-11 raig. or $12. ne. do I to
del vehiculo represents ustria r .500 '1 Par on st, Ito ter I Ilina y Eddy S,
2 1111plo, G In or Miguel T.d.,.,Ih C.P. VloL I..
" ra I', ", I dc Anderson, quien se, co
Ill diferencia entre guiar Hl 11 1 due, n 'ersodad de Tenne- EI'Club CIiPliT)air trrmmm so lid I.IceB )6,c.IB ,on Ssl.s y Cie.. Y
- Las Bulias N.r'uega 0 s... I"Ice re'. ne. Ito nation. I ,amldo Pa ... m v cl,b,6 ""do I qu, 11., si,.p,, dgn .1
loo up espectsiculo de eporme coGe.p. t... Y .I'm oda roglic to, UP. extPo"t. -Ia i.dos Is par- F urb
hbre de preocupaCiOnes onric 'I in, "! I Id
16 1 on I I-,- do I., b .tell,, ficpantes on l7mI, R C- Y otro valor Joon que actuarial en
Y Ill zozobra que irriplica Ioda I !I J W P-111 result. st, la excep. trturI vp ioz sales. on on renid. I of cartel Ps LDt2rP C, b
C H A M P IO N Ru,.,II a a., 115 u Pill cup Plquin d, la P-1 7 xo. :p .IIsiI 'u.
Eued.s Until~ ,, I I bo, rI lure. sp ri.l d I ece .in enporter en peligrq su Vida y "I" rlcR.1ss,-,,,(gI Lrm- 6,l3 El mim, 'is I C,,,. .1can9'o"d
Pill P' H.IbIx rimm.,- a 4, Lp"r_ fi-enlandes, a 11 Lost'ra. bate
Firla a 7 1, So,. o,,n space Es ", Pic h.
do Encendido Tota I .... I 0I'o team q),i, me ciabs, $100,000. marlega. lit efect,,, )ugadri-a do io, d, ,, Bid. oficil.d. on. of. ofla de los cletings. ona rall dl per fnal:,4,, ro esiolie qtie todo ese dineo me liisdorcs. so6 -bm, c 11 ectoll, 11 %f,_II, ribil.11. luch isdrio,", Fall, 1, or I
clan todo ]a potencia .1 1-- oicha publicidad our me bles. derro*a,,d, en 1,, oc or no arse aunuemer
I pmdoe, a echorl, petite, 1,
No corral riesgos innecesarlos. S 1~ 35 Pei ilmil-ii I.,m Frromde, .1 -In Lo -'. .1 q troy
necesoria parcs G""a 3 PI- -n 567,500 PLIIII, 'clitelim FI Ieb do s B,,-,,d jteb r
Hoy -,olo I ...... d. -be,,,, "'; or q- hist. I presents an
t, I,, -,,dol r- opp -lbrerd. u on
I~ lodoF si, 1,scid-s pa,, l- hilCor"Ied,
Vaya, hOy, M&fiana y s en, b on"
pre donde su Distribuic ganar carrercis F, I" d ropidio-orell I rsoki- ot,-o a, let ". -110 11 slibe sLA In.
A -:I ri,
At Al, 1-- 0- car, ... do per d,
HELSINKI 1.1 o a I do a ", a 'a", 1 111110 Blarcart, que so
ESSO qUien a ings de products !", fil
del I d-.. Cosloo, El, ,.,c,n combat, so in
de calidad y servicio eficiente ""o so to, 1" 111:1 ,,,',h oiI pilm" "',rd del R- B ].I Beco... y I G-do, 0--, rlalodod del ring etch, Isc6rt6s, le brinda la OpOrtUnidad PlItterolar shre tudo it sipn& del
A lii,- do lod-o, --odo a,,, nl,, J- Be1. no. I Pr- do !a il TTo 1, A-'I I, "'afA0, d, ho, 11-H1, -5-o, La .... B '. Ski- B).cc.rt,. qn, -,.a.
de comprobar per16dicalnente III I. .... o,-o do ,,I ,, I I a "gmoo I it FACT al c"I"PI"I" InfrIntilie'n on ]as oficon, do 1.
Id 'Tp ...
"o'do b "' or or
funCionanliento de laS IUCes. do III d. us dr' de palabrol.'ll'u, ,,on 1 .1 do.
Visitelolf El le ayudar6 a hacer cmI de )a ferecida Po rla dilucidado In of ring
Qce, i pulse coled.dd do M of I F
del suyo un vehiculo 1116S Segura. Ch.' P-, do rb,,lulo que posts e stis socie miles Pn'_ I "'i P. do,!, bid. on
pre, 6r, so pcod. N uevo V igor y V ila-11dad 1'. as 'espoodan a 12 convoratora cartel 2r. J."'Pruelo file tiene
_ . 11, '.'dc r........ .. ...
q'Us equipas del interior. tales crrn Posibilid. ?ra se Nos refe-
I I I 1
. Afio CXX Noticials Naclonsilegs DLUUO DE LA MARINA.-Jueves, 14 de Agodito de 1952 1 Notidad; Naclonalei I- 1 pfi, smla ,
.- I
.. .7
7-'Z7- ,
.
I I.."
12A 8 Al III I
a 4 ;
glgigfd 'j'
11 16go .J
Ineses D 0 F ;
Radiovisi6n Matance'ras Reduce Beligica a veintifin En'ej Acropuerto J OHNSON 7
(Contimmad6a do Is piesign 0) el serviciol military de dos aft0s Noticias agrees ,Oat![PO If AGULAR I
Atilild. am Is actuseldin del Clindro P reparando Ia gran log TM O != 17 131 I 1
I -4
CMQTV. I rTNOI" A-UN _Wds I
DiX Un epbodio do .socidn cadis iregata de snipes No tuvo apayo exterior el mantenimiento de titternacionales ti
1.1l.'Cr6nl- Do 3ff ese tirrAino, que es su mdxima cooperari6n milizar I I I 1.
undo 0 b no Del = "t. .edo RUSELAS. &gust Por Oscar Cicero
Is aclualladad deportlina, lamiclonal Y Por Manolo Jarquin 10 13. (UIP) L-s Ireton del Goblerno advirtieron que
, annoll"Unin- ,lgc, rr I su rf..d. d. .I,- .
enrtrs bu'Z red'j. e'. JEJArcito 1ligaron vicio Unit. is,. .Unifil; .I. Be 'a on To ..
7.1141. Noticlarlo ClIff 1: I -, 'Mr I I __ tax I B ILL Renshaw, de Indianapolis. prepare a Inaugurar an emarto pr6Q-Tv. tw-vw- -_ .. : *I Gob, ene, bell, a ,ducIr e r a 9,bm so ". Ximo u nuevo acropu rto con un
Lee- I do oblig ., .j sin me crey6 our habia establecido dn t ,6
PZ c6mints can I I I o"""M"I"' "hic"an 'u6 apla- tin ord ruindo lIev6 en avi6n a costo a man ruct, de $4.500,000
dM Anibal de Mar Y -1,1 I DR!, ne';fcas miclones e;f .title 1. redureft del 1.1e. pocid
Col. I .P_= q. riod. tic den Xu servicio h To e', all sefiara tres vecI3 a un dentist on:Ldtera que III numento
1, ". est& ue to Y. = :rcw re
8.1& Doeturtenta.les siemp.e intern, I :, Los reclutail belgais presI111IUh*r lines iWri'd1cos In el qu quedaba a 224 kiltimetrom do de 1960 y 1951, qua
tes. In seurvicio durante 21 an"" Kitircita, my Is oposim6n social= q., sueema; pero, .1 Pat' lemg.,d- IDA de 12,951. Incilea Una tenciencia
11 I d:ddom sHos;rns n -,.d-1,16n apro. gal-6 Una huelga t eral de a cubr16 q ej, .. &ndc de .efialads tic Ia poblaci6n del lumar
' I'. P .1,1 t on It curso media cle cores, el sibado Nashv
SM. La ftisaill Interpreta iihl its I b million '% illou president de lam man, -do ills nuis In. ovi.n. .
P.Pis Barrio, JonA Sanabria, LIIJR -1 I I de un, reurtidel de em:rgencia que Wt;mo. am emblem AviadoiesdeTennessee. 10.0 media its tr.mporte. Par este
Lazo, R=dn Velez, Agustin Campos durb elect, horns. uebranta- b volado a all schor. siete ve. moUvo tambiAn, lam trm cominaftlits
" tic III, Yu td ,. DR TURNO NOT
Amparn Perez. ._1 La reduccift del teriodo de senvi- miento on 'a moral del E itHo con a un dentists ve quedaba a qua vuelan a Shreveport, La Chic..
9.00 I cloomillt dorprobda or B61gica nuevas huelgas poll M 640 kil6metros de d tancia. I R Delta y In Mid-Continent,
Urit.%ju
Hnto del 1. I I.. arelso go ;umentado su number de vue.
Recuerdo. Pre- V.1 de labor me via obligado hoc an t: I I an
mentanda Ia 0,-Z= AntIn 1. ad. PASEO Y 27 Vebdo
,.. Amurdto del It I I ormade, e Paris, otras cinco tin- tic in sadvertenclas del ministry tic Al Ilegar a 67,283 lam pasajerom log y estilin In trimites pare
par Violet& Jifellnes, j6T& o Soler, .'-- prebadis .InlDers, III I incite Europecs clue no Defensit, coronet Etienne tic Greef, 5us embarcaron par avi6n on 1951 quisicitin tic aviones mayors Para Is 9 4 6 I IF I I I I I
i Liguel Lin., Idal- ,A: I I I I so taban el perloda de dos ones, "I'll I I a ue B61glea no Padilla I Shreveport, La., In Ciudad me el servicio tic dich. Ciudad.
Jognifins, -1 I q li.clones I. cuentis Hearing, h I*bl I-niphI Iuoiqbll B."Iele do Rilipides MasomaJoings
berto Delgado, Jorge Guerrero, Pace 4, 1 ", -, ;- eirtics,=1tal, el drKe d,
. 0 X Use ..a bjeto seat Ia defense mi no continuaba con 24 A TODO ILL. VKDADO 1. I 0, i I
Was y otras. frente a ]a oglisfel6n socialists. Esta Moses de service, military. 1;
i 930, M Gran TeLtro. Gen Is Ins- do,= UrNI1i,,. n unjorlede --mente. at serviono de.dmaftu, Llegaron tic Nueva Orleans Guilin, Juana Sardifia Carlos pig,17d& Ida' e it.r I do. as IB.%up n I' '"a I in : A bordo de un -Constellation" tic rez. Laudelina Osorio, Rolando Do_ e's y taba hacl..d. mi. qoue otras Dario- nUnd. do'h.,
"L. ParrignulP. = e.d. ,or ,'616 yi icis ,.: Ins re I Chict Souther Airlines; minguer, Josefins Panda, Hictor
i on- ,', 1, 1. ties Do. I chutess, tras dei vi ,,and mile Felisa Garcia
M. CIO Vex Pepa Ebri, C 1: defense occidental. ntiu. rnenrdm% dr "' Panchita Crespa. Recio, Carmen Pi DE TURNO HOY M M
C.Lr' VaBrang Carmen Alvarex, Ar- "I "I Dvran muchom meses, tan(o el'vico, saldrin de Ias fuerzai Carmen Cordera, JoB6 L. Cordero, Adolfo Balaguer, Migdalia Betan. I rams
mando lr Palmoics. , . . . . Premier Van Houtte come otros diri- 'en use de licencia", Jox6 L. Cordero Jr., Carmen L, court, Jeales Millarem, Ernesto Ca. A M 0
U Im.t,.'Ge. I
.X Guam, Juan I I 1,T1 Cordaro, Bernabi S. Sinchet, Be- rera, Teobaldo Resell y Marto 1 Ave. Consulado y Call* 19
_T, _K :
_Ki
1. Raj", Mo- I 1k I Sinher, Maria Her. an a.
Blul Garret. 7, Para [a Mujer qy.l IH. d A= 176n Almendar
desta Rogel del Csstlll -' _k IS'. In P.rit.re. par. Wait.
Tani IS is I Silvits, Trigoyen y y, Z I IIJ nand z y Georgina E. Mart I. A horde de un "Douglas" B 54324 .
C.."Falax). '. ,L1 11, PaIt14 an Pa-. Nueva -Orleans xican de 6 Ia I Servildo Notorizado.

flnualboar el I I I ftiaMexican. de Aviari n:
Al Gran Teatro 'Q M :, A horde do un "Constellation" de C.Ior.Art les. .. ..... ...
tmmitiriL at Noticlario CMQ- a I.. I - v, Consultorio de Ia Chicar And Souther Alrl'nZ: den Atlrr ,, N ; ;;i,
levisf6m. I 4 , ,, :_ _' f 111 Ibarra. Guido F. Oliveria, Laureano er Itim... -.rtensla Ji. M IRAM AR
, -,j: :, P. Fornindez, Enrique J. Su m6neL Augusta Valentin, Josi!
I are7, Neumann. Isolina Agdero, Carlos
me -, ; _- , Angela artinez, Georgina .. ..I,, Salvador
a. __ 11_ Salud y B ellew Josef. Rive, tic Montes, Isabel M. R
L' Grana, David Marquin, Enrique Pa-1 Rivas, Jor I ArgUelles, Antonio To. ,fm Rogelia Herrera, Segunda Fee. F I . a I a
M ln I 1; -_ I irres, Jmefi na Dumjnguez Humber' nindez, Alejandro Ferntmrgs,2 Is. DIIA. qUtRONZE ,
I 'r 1, Por Ia Dra. Maria J. de Lara to Sells y JosA L Ruble. bel Beenes, Lidia Faneytte, J.lni Cob Coma.r. 11 7 3 2 2
LOS 7 '. 'v ILlegaron its Miami Maldonado, Bertha G6mm Este]& ei.J. La Caps BI 2 7 0 6
-' I Este "Consultori. do .Iud y Be- I I-rmplmden at establecimiento tic I A b do de "Stars" de Ia National lbifiez. Getirges Saint Bonnet,,,Ilg; S..,k
Urd6n Radio-Telovisi6n I I : Iles." qua par lustroa It( n6 Una fun_ Ia monapau.iR que me axis insta. Airlines: Harry Adam,% Mario Insole Soler, Maria Alvarm R Im, noildis do
!I' 66n de servicia condom Into sent'da I do ell Gladys Randall, Bertha Garcia. Go.anal 4 1 - "r I "' L an forma MUY Ilevadera. Pa. Abascal, Oscar Grim.ux, Francis.
. I ., ',
, I I en.'Clas Popu, arcs revistas "Bohemia" I airs libre, alimentaci6n In. co Mier, Luis Machado. Nome briel Garcia y Paulina Ad10.00 &. DR. Pstr6n tic pruebas. .1 11.1 I I, ,. I I ..". arte In responded a 1 9 pregun. sisticedo on frutas y ensaladas y Ia Blinks, Leonardo GonzAleL Marta En "to misma acronave embar- HOY CE TURNO
to lacionadas con Ia gas prActica tic motiv a d interlis, via. SuArm Tirso Rodriguez, Pedro ValIll .40. Cortan nimicales. 41 I 11 "I'll ,' s re lud -prin. I caron con destine a Minds, Yuca- I F Al M A C I A
I, I I r _:., 7. ciPalmente divuloaciones higi ni. Jes, labor atil, arte a clencia. cultl- d#s, Maria Sanchez, Alberto tin: Ron AmcstoY, Antonio Pimen, "' I
00. Teleclub del Hogar. '. ) If, ", , t
I ,- Ins- y con Ia belleza especialmen. % o do antiguas amistatics son me. Maria Alberti, Emilia M el. Poligeno Herveotc, Tom"
11,30 Gloating I'aRitinics. I I = :
11 I i 1. 1 4;_.1 ";- I 'to n normal, tic estktica y per- 20' DR MATANZO
.45: Tres el I pie. __ --- -C.- -, c9 a 0 3 que to Pormitirin tragponer Marta y Angel Ramos, Jorge Pica, Gnzaloz MOIrl, G',nzalet, ..,dic '
12 15. Telecartiss. .1 1. r fecti.earniento. Creemos con I r. sin novedad cats ipoca de Is cxi3. Clara Bender, Maria Garcia, Venan. A 't.. ., . D'doba, Miguel FI I I I 1, 1, Joi I 11 g.nizaci6n Mundial de Ia SRIud, que toncia. I,. M6ndej Cl
2:28. Naticiere Unidn Radia. 11 I I - un m6s general cono6mien Arm, TbUr,,,.Drcte, g,i- C6rdova y Elena AlpuIhe.
43. P blo Medina y Un cualtet:,.. .. Id ...' M r'. 'I. as
1. 0 Vodlkdo 7-A0
12 I del tlane Sardines. J-6 y Maria For
00. E ']%ad. .1 DI. 1, 11, 1 I.nt.gi. Y 1. timarnt.i6n do I as on 1921-A. G. Italian&. No hay in- M
2.DO. PRtrdn ruebals. --,, '_ formodades mean hereditarlas c .,n,, me opere on It Trlas. 11
.it, D I nU"-o,. .ri. q Uir i- : D eclar
habri de redundar In on "'U'" I urgle. de Is hern Dandle' y R'767 I do I 0 ...
15,15 C.rt y eng.lanan hay tan L:1 inct.r., I umbilicall y de I. A heed. do IN ppc,,
inusicalea .&leg, He "Matancera." con Is bell toto tic Ia sefiorita Is a is I
grRbads, I T.I.ml. F te. Sincites. do cuy. munt. on boda, con el )even Luis ad crican Airway. y "D..glm'Pdo Mi.limfill
0 La Eacoolit., ran I Miles Do en" tic Ij I 11-1. Ne,-t. ho- -t'.d.."j".', T A an In an
5 I ire Tritlu Iil, e:rn P 16. diriiiiBe'e" i.e .. .timbre MI .r I fit.
Ia I, un,.p eud6nima Ia doctors Maria Ia$ Investigaelones Para I la'Compa Luis Pon.. Car_ L.3 tesis its San Pedro tic Versolles. ofreccalm deLaties Is Cubans tic Aviallft: Continuaci6n dt In Pit. PRIMERA) __Z
Rosendo Rolsoll. ,in, ii'mcgurit, II exito. M ,code. Laborde. Soen Ia primer& nots. tic caLs. corre.pondmcl& J. ,.'do Lee.,. .6dir. eir.J.D., Col. Do n 05 2
.0 Cine Infant to, Farouk. Andrawom I. vigil.d. d"zads No, 710 entre Pasco y A, Ve. in C. Ir.,. 'Room 7I".I'.' tic que Farouk
.30 j;.Ic., can Par., diedo, Hub..., Cuba. ,be. I lc ,ngo I,.bv'.'rr,, LA MAYOR 44 I
: 1923-E. B. Santiago d' C' Adele orreB, Sa.
0. Aventurnal C fete f.,.d . adiPipe y Pop.. Pallet~ y testis. l Prolvincia d I rion to Effectierntri. bin. Chiciana, Delia Castro. Gus- car. A-111102V W4747
7.00. 3serta In 1. P.iL.11,, ,an No., .dcl..tsrn., y enoa publi-lUiller., Oct.,i. P.g6,. Oscar %tt 1913-N. S. BayRooD. Oriente. Las I I h tro in on.marat-c.ces. I love Navarrete. Joaquin Burgale", P-Iti-IP-1- .9-tes rejes A- I ll ,g A446t'
10 on dusarrollo d C, EL CAIRO. .,.at. 14. ,United) T .. 0. .11. ... he "Visit." durante le i It bus to me train go- I Rose, Arming. ..I L can "' .
andero y Emma Krmer. caci6n it In coombres it distin- Y.;I scnorFa.cinno T uiil Jr- y 'notcidile, tic 1, '1. R .do IMseue, V.rutis per,.--- reultaron muertan y
ce at.. B 61timo. shoo firldica t..I...te. on ;.a, I.... Poland, Yc do Sol
.1 srvailrift ,ui- Jm6 Sinchcz Josd Lazaga M meas heridas on disturbios obrerom .
guidon .bull rm Due te3tificarAn Ia p L is Gobernador Proviettal "'_'v".
73G, Tin Vivo, con Tito Herein 1. forms In ]a cual me ha file Isis. Par .oil do nt, :: Due estall2ron cerca de Alejandrfa,
Robreho. grain bad., ,on.lild. Par. If d.ml 7- doctor Jo nR.,Sober6n 1. sch"i" I I u Z rcoiaeo hauoerpim mi,.dez In librettos de go vointicuntro cl corriente en I Lu Isa Redd ur C.rr's Ins do,,._ bI-Ie= ",Rp. no .,r,.,,r ._ium a91ca, p ,i.,J.aIfa Suarez. Maria Garof P
7A5. Telenilliciam. lemin Parroquial tic San Pedro do ,Is Ro.6 Moritz. Ant. ,Hl I. in I. tig.ei. q sea .I Inc o Pedro Cool, Maria Victoria Ycleener-I Mohammed N.guib Rdri o .j. Font a v III 'que Im alteraclones del orden
11.111). Testro, con Garrido y Fiftero. V mi cornio, del efimula do Tili. Juan Cantillu y It Berl r R I den a concern ouxersonalidad doll. -operael6e, mAs a1gumon atro I requi Lost, Rose Bmt,;a, Maria Herohn *.
I
it I tic tralci6n.
I ii-nit. Vivo el Memento. nteresentes dotal maqu rodearfin Fuentes, Jr. Did. ,In Una ,.In perforta. Cores. silos indisperotables para b. mI,1r der, Lille Vald s Ayarts, Stories t '
11, pnnde a Ins orgunisma e prencra resultado, Indique I a se do 1. ".Pe'-id ,UAI I, :; Farm acias de
Inc In Tclevis t!m, con Ia eBo, fmt..sas Isgons Its. Legalizarfin It erntento r .art. V.rola, Ricardo "T.d. It .undo ..be
Ia novia. Alidres Perez. do vistat" par quo esto Is esencial Pa. ..,do Acosta, Carmen c.,tigo
proylo ales de Acosta, R zrca. 11 a
eccidin tic Una Pa ell a comPittA. los novios. In dulce Y bells civil. no categaria. Los sudores, despu6s tic
11.03. IA Noticia In Mirchn. senor Sinch- San Nionlils: %ilp3tsl.. Fuentes. An- Ia 3ensaciiin do color alternando ra determiner Ia fecha. Borlado, Carlos Hart do, Caridad ..trairitm". Rdvirti6 en
in tic me acaudalado hombre de on Milrin ,an frill. can3ancio y .Prc.i6n.,.cm Tucro, Joads Prieto, Gloria Rabell,
""'u'z o it 1924-C. A. Habana. Muy bi Los disturbios ocurrieron In )a I tUrno H O Y
11.06. Idenlificnicille, y dr.pedida. Juan P6rcz y Rosendo S..d.'mi.,o ,intorn.m, frecuente. I I rer . Lorenzo P6rez Rojas, Colocionia Puncivuclo. do I& harrinda tic allande q., ,I pU,. lam Inyocciones unit- E7an ffibrica tic algod6n de Kate E! I
If murl. que Poser alff tan nume- Y Par ,I n.lin ,I Gran Caballer, do d:,ma I. da par el cual est usted c q jai, Ana Pkrez Pujol, Gladys Du. I. a 40 kil6metros tic El Cairo. I
I
I p Del toUinicas despu6s del accident us I 'q Ice I, EI'm 101 Us hu- I U E V E 3
Ins Caballeros do Col6m. Rafne A7. I K'dn% 1.R,.In'dU CaIll., Maria LA' Olt"' Iid.,,d Is 'r..
F.nt RIO. 111A 1! Bl.DR provoc6 lam herides. Una vez que
HUMARA rose, Papied.d. Rafael F. cut. Ins doctoroB Albert. R D" ""
. dem. onnent M. S d. ell DESDE BAHIA A PASEO DR
y LASTRA do Norberto Flotilla y In, -,U.,e, batil 1914-F A. New York. Le Islay men 1:. cor d icjonr: acntualesidcb d Leon: Xiomarat Rodriguez, Carl be rinto Druete.
It cz, a tan lntrC3nn ,I. v U Montes. Her I y Sabo_ ,onteslando on priv.d.. F peoB Dole B v a am lets- Roberto bajadores. do. soldadw y Un police MARTI (PASZO)
T'rujillo Rodriguez. Indo a s. ver it I nardo Hour guez d:d LI.n.,. R- LIzarea.
1-1 .... ""' ng. ,", in tab.jo is expos y que It number do lam herido3 as- I .
.El, Sears "Ou ,] 191. --D-. lih.b.... fy Millar, Maria Ferrer, Roberto Didirector del gran CIecio No -, In- too -u-ternontr accident ,trade a 33, do ellom 24 trabajadorc. I Calle y nannera, Telf.
..endado he side It adorno d, I In Dcho policies y un .oldado. jAmargura No. 210 ........ M.M5
RCA VICTOR y L ".'. ... Urnte quo I oques Pmocionale. corna el de ahora. Ex Una vac g.l. Tom.,. Santos, Evelio Prieto,
d, C,,,,In do Jesus do I I IgoNAAS Ayuni-,.t.. no, .horn Prd, I ," .riont. ,.I. J,..,d Jonefiria do Gloria Betancourt, Elfia Fernandez
- 6 Las anuerie, acurrieron cuando la Cuba No 670 , ....... A-9530
_ Twf. _S4. to I ,!cbrura r;r rI uroxiono ,eptim- -difle'ur ;I, on.nes at .rd,* ,11,1.od- r1no'l;1 1b. do 1. iDtn.Idad que refiere produz- que puede asociarse con air., cap PI116., Mary V IzoJuLlulln Fjihm Podlicia .bri6 forgo sobre log traunt. Monserrate y Tte. Rey .... M-58M
na-sa. W m. oil on-1 is, 1. ra,
fire. d6c, -1. -,versturle do 11 I Prelad do 1, ole"i, random gran lvs tri ,,Uorrol npo,"611 ,IlmDlI 1. .all y is Mart. Teresa Ot
.-for Albr 1. n on 'I u I Its
--- Martin Vill.virde. 1. orden fisn no i- lVica. La, in.m.unidad produdd, Pa Angel Gen ,.a.. Maria Diaz Uit ro.res que lanzaban Piedras on !n!Tejadillo y Villegas ...... A4311
do ,-l .It boon e rctll... Be, Do. Its- it orna
--- m, U-,d,0-r.c," ,,,,,C"A, I.. B&' ;l eado labri ca' a conse uc-Ave, do Bilgica No. IN
-9, ,,;,I,,,r6n Ins -i- d-,et, ,,: er,.,rR,,., I 's d Ig.no, shop, Dempu6s. on ( at tereado prodcidocai.o- O'Reilly No 482 ... :::: '?A "
or ..... l, ro I .! it. ,Pa
later.,. afirl.1 del dp.,t.-ot. it, b I- I noi' Uni % H'n. Cn 1 CC ih-e, i v, .n I ... it, Ins turnD3 -n Agular y Chac6n ........... M-6443
it dorn liabana TralarA de Be fort ;.r&-bCr,
it, it all on, ReadrInan 'a "a' -4000
cnurs otlo cel, ,,.IIs .are it, Mali ... ,,- rantande In .,I,
CR.,,d g IX va, ,an Ul_ ".do uito best. con pan na P, Diaz. j, y ir"eclannaciones on a,. do
list ExLados Un a- y mil-, Rafsol uc- I defri-c.cUt ,in-ni ).a U., i I it, Im -.Ii.: q.,fi. lry,-6n par. : 'b,..R. nIr,.
IB F.ni Eil.,.r. Ited do, coo I[ pror- Usrto men rsm rlu rner y B ; nd. AN~. Pedrosa. Justi- y aumento
.lic'e. I EsP.A. ,a r..-I ., ,it on 'it. .I d J. de sal
it U 4,U',U ,aid. Beat.. tons, Serfi ennvenirnte qu I ni' In ":do Ps exams par. Mismall Unudades del I ercito le SEO DE MARTI (PILAT, """ ,I F ni ,ar, T, ,,,g 1, -dUa do F,,i,.Ud.1 11 Para ,oc.'-tr. .l1.'.,,T,0 pr.',', DO) A
MADRID. ,HEI).-KI don., I tor. Hot U"In.. do Fuentes. I C-.1i-. 1 ,,,,1,urra,,r-I. d--6n - apresuindamento do Alei2ndria '. (ISEILASCOAIN)
I. "" Cont-,rin do Ins a-tiud -paron tods In tons tic Kafr El
"t pare- AArllb% 0=611r'.' 11'nit'Y'lld
it Us Stis Ins testia, de In bode ri-h. Los Pluirei it,- In vnamorads porter remitirle It infor- is 4 '00"
UnId-, he p.blIIad. u. Inforine T g Per cada Una tic IuA coutin- in. Ins esposoa Fuenles-Sanchet me. Flo- D.w.,. I C..,,,,ulsd. No 2.5 ......... M-5550
cmi acerca do Ins co.dictonea econ(l. y Ilea, swrldo to., do Yolanda, II cl, ,Dom agents del Bur6 de tin, Carlos y Lucas Lamadirld, Est. ..che wd.,i. Be eDIo.trsL.n C u do y Genies
I micas do E.P- h-, In r I I'll, "I ,",,6 d,"RiFai"" '.d.IFd.'c ::r 'i: Tr.)Ill. Rodrigucz, ofrecerfin despu6, 1917-H, V Hillis- Let all art. I Do abroros In Ia fabrics Salud y Gervasio ::.-::-: M 50,10
do relieve 1. --PIru6n I so Pa"' N"I'll J. de In ,creoncot. .no Mr.- 111orn't6n ,no d1i'lli-ionto, .1 burns limiga. Investigaciones heridos s.niloimg. 'i = 11rail'k 'c'."21 o-,-,-. .1 null it a, hall.ban on It Sides y Camponarl .:. M45M
al chocar Hill perseguidor Machado, Clsudina M.1.iZ11.rn'.'.- terror sneve.Wer C mpan oncor.ia A-3000
mnt. y W bills, do porim Y me C. Put,, D- ,I Ingenicit on ,I Club m C I de Bella- La comprondo y voo u gillrom In Nario.y
t.1,1,r ixuur 11. I' iturneril,. or b ml "C"a I I I U ,as to Polgar, Rarclal Gen F entrar Cc a d
it ZQu6 tempo hace que ..rierDU .Us do Rod r' A Irmle. Al. at ties,tr. a- Gutierrez. 103 d0elares Guiller mar. ampirociones con viva .1traptiti.. L0s..1d.dm ier,.eia, uc dlsp;U.r*anto 0. 5j3, esq. a an N1
I lonlent. .get,- I D 11, ber a or I I.. 4' - M-M
rUll y l. P e, G b urre La Hr. Vd. it. RD.,u padres? iSe puede hacer ionic Anoche fucron recluidos an of to RM ilach,"Elfall Perris, VI_ Y Ac ndante d ,14,1. -'- Vi s, No 511 .. ......... A-0162
,,cupac!6n del P U' cente ValcArce, Victor Pardillo, J6. en mtA detr2, de led. ,,, M.nriq Ir.g.n,. : ... M4774
. ". Pa, r,.J .t, ,to 11 Y cuando a6lo me tienen 26 Hospital do Ia Policia Nacion.l,,,,tn F Set., r Virud a 5
RIzo! ,M,,,.
'Ye it Do gr11I1 yle I',I ..R.D'..U, Laura y J..6 Bravo, Miatr'garit."Xia., AlVen tr:tA.!om:ntando el..,
.-F.rl. CumPli6d! ,.r mi6rcales othenta y diencis do La Habana ,IdR'1'RrUrt,'e 191-M. G. La, Villas, A sit ads Imi. an Margair Cab d.- 143-Ii.n."'y I M-901
mriB afirla dad. Ia venerable snon nuel Romeu Cr M lion I Dan an en I tr b.j.d.ro.' San Lizare No. 251, .qui a
is Y Jaime. de 27 silos con cinco pies y cuatr fiet Gustavo Delfin. Una an' dign, cle ,r.1d.lu,'. ,.-. S.11:r u ,1., M4525
do.. Done 01th. Jilinne vUld. do Domingo. no ad. lox Ranged., que Rodriguez, ambos adscriptos; at Bu . .....
ou. que es bronco de Una its Ins goza do mAso Its romitacift en el Pulfaciaz le corresponds un peso do A ordo de Cllppersi de ,1,. Pan Merd' del I.g.r tic I I y Apodaca M-5=
as, Is ,Bell I In, tigaciones. cu yas.lep,r- America. Airw%, y oug an" do
Municipio do La Habana 1, line. do It) III libram, se In I ._ 4 I,., I.,. correpon3a]: Angeles No. 227
11' 'role'. families ,ubn,,, I ... capita que ties .ufrieron at choose ; ,-I a ".*. A-8101
.a P Cit an. d. Avlacift: "Us disturbim tevieron all 0119c. Agui No* 68. salutes a bu.
act ,e Uid.r nCimero 22.
DEPARTAMENTO DK TESORERIA Ell 1. residents. do so Min Car. La senara viuda de Romou Is central dentro de sum teilric.. at .ereicio del to C.mpilfifia it s
SECCION D ArREMIOS men. In interest, ramoss del to- mana tic ese afamado m6dic. he'- Aun Mn el recon do g,,nl .,I,"d, Plod supervisor Manuel Castillo, Mary y Miguel an .no reol.m.66n de lam trabajado sh5n. I .. ... ..... W-1111011
__ Due e u que ,n.clp,,Ie qll no 1, ,enrl,'bon I- d' rie, nte fiscal it est. A deoin. do, ejerce on La Habana It doctor Ma. I U:1 I cliche Secci6n, con I I.-In In,- ran In pro do luticl, y ,unnento In .
JUSTO LUIS POZO DEL PUERTO: 11 r S-11111 Me n ,. o J de b dome IlgRr con Una bonds elAstica n6morp 318,585 que conducia Ole- salari.s. Los des6rdenex comentaiiinDESDE PADRE VARELA (BELAS.
it. Ind~ Crbll,, net Rime tanto renom re. rl la r r ... is he- It. Nunez, de ii .6m. vecin. de C nstituido el Club a As diet de Is noche de ayer. at COAINJ BASTA AVE. MENOCAL
.. Mu iciPal tic La b ... hr..B. Q let. de 1. Calz.d. del L Igado of Due describe ca. Do .I I 0
schtn t 023, L.y.U6. y came By.- leviine to. turnom de trabajo. Los que (INFANTA)
I Ida bit, I. P-roth
or I p Gral. Be anu t.noventaily cimcn., box "I FU ... b ... Tiltristico Nacional motion habi2n eirtado person, ,,r,,,
P Ales """' or '.'I'..' "a"c' old., .1 con ., 1. .bra de per
our ':Iz r a. Parlirlv6 do a that dante Roberto Martinez, de 21 anox,
Oil 1. ra .. do .1 I, I at, Judicar.
u.i6 .-ft. I .Is
clones do suuestirDe. lost do on is. quedrtinho. ro bi ..It horn. y Ixt huelga me con virtUl on Virtudes v OqHuendo ..... U41773
an at. .conte=1 ,to U t 'net, !v T Z n tumulLo cuando ]as que entrauen San Rafaiii ( .up is I ...... U -am
,dR'u .I III It.j.. I "' _I "I clornlente, de 1. Ir' fur on ... E.- I'--.'. cclno tic
.A.0 .SASERP. .111. ,I g dro Betancourt. romil de , 'I'. ioi ;r',' cc',6n 11,tinguldos
Us I e. diente de Aplemi- Jim do In rorpt.ble G -mAn Y Bertha Dulzaides. Ir.,incla d Mato -m. A ,. ,dad tic I alzada de Knoche Boy .... y dU'l'... do Ia beers, del coarnerm, m unieran a elloz hacienda un totai Padre Vare a No 410 . .. U-4000
d.. ""on' 'a' '-'I do 35 afim con unapt, .d r ,It. mil hombre.". Pii&, V.rel. y NFtuno, : U-541)2
Placa No. 41659, Beguldo par c.in A ll 1. ,,he,. de Me ... ,tguEha,,Ios rise .fi-. r-ono so en- .stdeu, it, 6nde. C.rb.- ... inert, y erguida. Oil- metro y 56 Is cores q n P". I C.pdvll.. :do lam professions univerwarim y do 1 Agreg. .1 testing. que Una mesa de Ave. Menocal y Pr nripe . U-2528
minlitr.ci6n Municip I n result lesionad. I- en .ten, ,ectores, ban conitituldo el Club 1 iabmjAd ... 3 ,nvxdi6 ,a 111fim il ,- l -I. aB..J...d. .. .. U-2117
c"U's I. fle. msiZU,1'.,o de In All- be J aimo vuda tic Romm de III III lib-, ,e9tin sea U ti. 1 Tambi6
ce I Ill.. ,.I I-Ieglo Pa constitutional. Ahora b -3 hay I Ia mano derecha el coronet Piedra. i TuristJco National, que it .d.i,
I Is urbana zita on I 11, Tm..,ind. one Pa' "'ll" -at UUUr.d_ ,q
it a La flotilla mataiscers personas que el peso to 1,,na Idad crear climax RmUlmm y de da ..I.. It No. 973. a .
No.. 131-33 entre S clonlifil, I me 6rico efre Las lesionados fueran Is I.
y FIHRIpr. cabril d I ... I.III de P".. I .hammed Abdel A.Is Camel, y lll 1 gilin, Pit . . A_0W7
In do ce considerable variaci6n: t jido3 ,' B ,lidde' ,', dvainterimada hoop t ilid.d Para In d end um y mayors bonifi a, Ave. M ... cut No. 18 5
d up "" F'.col.c. Sell_ I primer intenci6n In 11. a D' i q ,at" .
C .Uy den3m dive 'I 8 . A-7560
ereRna va In fechn do lam regatm'bona Y grumets Pedro LI .... B Gulte. rsa maora do ,,rr, de Arroyo Naranjo, do,- ke- vilitaullt extranjeros e intensify. clones loja 815 esquina a Plasencis, U-MI
cipal y recargo y do .nice.. que he. aid. .I6.1.das a.- ,a.,. dis(ribuirse y ntram tircunstancim to, Fernand. Votes,. y It ru mno To- car el con miento de 6stom y tic Ins A consecuencis de lot dit.rbi,.,. M'
-it age.- ,ulisr., do In, multiplex beliez.. y file declarada, at eslAdo de emerged DESDE AVE. MENOCAL (EffAN- -tax; he r: el.domingo 24 del corriente. ofre-j **Joengo": Patr6o Enrique GonzA- mm. En all caso le .era bencticioal lode, ,lend. t-sizaild .mbm
ii cnciT do fech 'I tin 116 h.,,r 100 Damns tic sui,., ,1,,; atracciones naturals quo peace nues- cis ten lojimcirla.
me aqui Ins seis trinulacione, au, Iz Lrumcle Jose Gonzalez, 620 tem .1 hospital del -Tpo TA) HASTA EL RIO Al M NDAXES
Is t r. Pa is. E unicado emitido
is or If llr:!enarbolar nita bel n urine I. cloo de extension y flexi n tip n qe
notho'c1puiv, par If
"T u I ,am n 'La G.11ill. ': P.tr6n Ped ro ,_ miembro. y I I bronco y suhir on Histp abora, apart del orga '
con DAndez v RrU.e tc,,onlanu, a, in. posIcUln erguida Una rattlers dv 9 6 1 Us l'."',.' -E be : I .
b'1nVdf'.' 'hAbyl.PrI inmus sea .firmit Peteyucimn A P d ners b :Xpr.. Lugareflo No. I 1 eaquina a
- 11 ANA: C. sa in It Primer 11-1Bt I vl-- ,: dl- Piden que me deje Sin of iii qua fornentmi Ia Ind i = it prevalecor India Luaces ,. ... I ...... U-11418
bits tic reference cuya de.cripci6n Isl --Vililla 11" que I To TR,,o Pa n Azumo Rodrf- 10 tramog. Suprimir lemi, I.tid.dc, y or,. it, 1. pibl.riim, c.proull-e- Lines y 8 . . . . M3041
"V. i do doming snlu .rm,.n D B gu, y arturnete Alberto Citrus, dule, do ,, ,!, r,,,,,,,, ,, Ia, t' ;osla, El e)6relto previend a lodes 'us C21sada. enter Posen y 2 .... F Slid
,,, I! A ... par u, ,,,my lr-,urr, que con too tourists ti
ode 1., bj ,Ic,y to' 'T cU is Morale. ,",,.E RUng. di-snot, volve ,I ai machlm
ed I" Pa .' lempo vuelva escribirme. i '"" to a ]as obtains, que ouslquier LI-I.,ne. No 207 ...... 11 ...... F-6113
":'For in toB .In it ,
I r' oI y r -1' Ir a effect el desaiojo de I'... Do Is r1fiede etir orl regattas ureliminar I, __ laci6n a i,".d Ir d
,ilumd. In est. d.d.d. ,L.dej., US en Playa Uvero" vdirecta del orden a dis thin signt.'Calle 17 No. 461 entre z y r F-6110
or rt' "'tt"' r:I'6'
da 5Rrl U P in d egIlinn. ii,
1-1 Monte, In In acera Sur 1920--J. M. Santiago tic robs. : overt n en in .tull
J .. on o I~ vclr... y do kanar nuevamente vecin I1,iII6 .:: F.4'N
de nor aued6 on 5egundo lu. ,Vlrulila 11" Y Q.,d.r on ,,gundo Provincia de Oriente. Con morh acluncit5n commercial; pero me I venta AgrR92 4. 1c.d. Due I.do ,!:C 23 ent 8'
tic tic Tamarindo. a Ind ,.el 6 ,. I J.,r, I'D ot In
I r I _D 'Rdlelulj "sla. J- ,.,,,,,n,,,d,,D'r lU"-r It -esu' DruParnn sus tri- gusto le Unformo ileeres, de I as ri.ta.d- m.s,.ci. ..
.or. 71 B.tig.., bes N'.,.' m ... s too r I SAGUA LA GRANDE. agent. 13 1. tic argue -eu. undo cooloce It clatilto pare Is tral Calle 19 M. 20 ... I I F-90013
., ..It. a "" 'go' 'u,.nI_, I it I I "' R' 0 DE LA MARINA. Habana.- nos In P fritu de buena volu.t.d. d6nd quo Egipto atraviess, par un Calle 23
I.,d,.,I, y 1,1 Be' dc Is ..".. 3n ves adqU, nes que .a considering de prime'.. D Is
entre Ia. de San I 1. fl.till-i I I-.. grunnele I,
Igrl, Jlrnllmnd, no ,,,. I ,idn,,Dor Tennia,.c,,,Ii1C,1.11VIj;_ I.q. 20 . M1777
r(luez, crreno que co U ,, cel in lelond, on -Into ten bUy do ear: Ud.a.nutrida omUi6n do veins re-, dedicadas a hacer senior a lam turis I perio a de reenonstrutecifin en If ,u2I i Pase, N esq. a 27 .. .... F-946a
Su unnern .It. do Do_ "Aloma ; rU orl-; Pur. I. .1 bus it "' B By. Uvrro, Ode sea'tRs unease encuentran ell Una naci6n I iodom deben manatimer a] orden nari I Calle 6 No. 314 eaq a 15 .... PV.3M
a dero hay slifun a dife ad. den de delainjo orde-!de ami as, que demean der a cone. Dode realizer In radomas que ne- San LAzar, No. 1159 -423
prende a solar n I Pair6n Fernando Marl- Pnfial Y It Club de Oficiales. ,yIncis. A.. -,.I I o1n. Inr 'I .1 ... U 4
manzana 20 tic 1. p.,te del Rep.rt- it on tr .to anifestaciones mAs I 'it. C.11I 14 esq. 17 ....... *. FO-260
Santos Suir Ban- it, La MII.Km. no. a tic eats I goria, unns car- Undo par Ia Marina tic Guerra co .vcr tic cilia sum an
tienon preforencia sabre otra. osa playa. 1, vitchis irtigicinis, Irene 1. Biorl. V ,11:1,
It, hoy Tamarind.. Mid, La. urblos fulecon Procedidus
somenta I 1 y pro serte do huelgas en va. VIBOKA. JESUS DEL MONTE V
rra confece onar distintes plate$. Alejan lox manife.tantes que ell la vvnuc ranca, a y el Circle In te' ring
varn. y siete contimetros GSU;urn Ia antigum .1-na. del J, ,'Ins Reves Lvi., Maria FroA- F I. par Una
vorm 45 cut., tic fee- r do I. I.Ile do J.vIll.- part. of SANTOS SUAREZ
do front. par 42 .1,
do a scan 410 lam son: solomillo a file e, coati- miams Be encuentra enclovada Ia Co- M6, de Parts. .1 _d
an C lit doz Vd.. do N.sti. Oi ud.na M.f,.z, .a rinonadas, Hub. br.t. enV IAb4c.". de .1g.
or., cu.dr.dai, equi- ]lam especialmente I
valentes R doscientm n.vent. y ,In, ,,.a. IDg,-.,,d. I., Inoue. destinados Evita Pastrana tic San hez. Victoria 1. bola y el bolicho. Ia p.lomilla y 16hia Infantil Uvero y queselentos de 1 Intogran Ia junta directivA del Club idn de Main Santa Catalina y Cortina 1-7042
I .Into centime I_ y Argenter Cabrer In algunos lugares In cahada. La tarfl Shubra.
co metriiii cin .a.1a restauracift do Au capilla. ad P cz, sehoritas mc.lares coneurren diarl mente iTuristico Necional Ins .,here, Ante- ItuKobra y Zapotes No. 202, esit, Flora. 1-5151
ldoillc; "" d'.nd.. dy,-.n' ,,t.U..n',n..' .'F.rrijj 1,ig[u rody'.L.cins,, : 1:11
penanda y Vals, ,Is Im oil"
linda par ouaderech. isquierda rez do Cc rre., In6s Me. Una iriendo ]m bonos Due tiene a la Conrhita FornAndbi, tic HernandZ phunta dep-leta me venden mu- tomar bafim tic mar. Din Ji.4 nez Amensol, pre, I
,vanta See Carmen Lloret. laoioven.lJosefinansPId I cominift computes; Luis do,: Mayta Rin 3378
Fie I.dma ... 1. B.I.re. 7,5 y 27 ley, r a- R 'I. Cas I ,Btn to Per I'm Is ore entre eran mantent. de Oclub 76 .. X-2355
p as earn ceriam do La Habana den. personalidades mass it g.id. dol'i Jtor Antonio Gonzalez Upez me a tan obreros, DID
Into. ntusiasta y dinnenica direct, Camps, Maria Teresa fro do Ia cle.ificaci6n ,6rm, ,,,_ de IA C dos ,.ya par el oobierro medj I I OrU Its I
Una lists I de carne tic no, vi ,I pnoiddenle Be, tarfa; ,sefior ,jull I t',"l, 1. d bee NO.. 444 1-7230
L. ,.beat. ,I lievari da.lefecto me Invia Para no Minh- I Argenter tic Cabrera, Gemina Gen- primer elli.e. Y ..ni 10 list. .1 """ I T.boroill. rrohibici6n de huelgas duran
has do z- cz ernandei,, Ratil Dube. Unit- ue no me,, ,oner. vIce Tom,. .._,I.u del reinado Ia Farouk. R em
,.. ,, a. M. del dia It .I. do de V6.quez Cit. Gloria Martin He- Freguntan, van actut a gunas it, I de lograr que sea Pr'e traml etanto Be efect6im ,my No. 201 esq. a Ban M
.eplIernble tic II)II. In It I- I I one ya he... dad. ,ue. .madas de segunda. alit. I splendidd. el"des' S.-."Ie 0; seftorl Maria del Car. Mi.. Par, I anion .. I
' t. en "t" Ol tic tax Nieves Serra Arim. y agu)a, Ell Ia pr6xim maree 'r _4470
.cu,.n I.. Ofi,-,ings de,,Con mamas column del DIARIO DE ye AF.'Pirj.P'o,,ud ,.I.Jbo cle Ia play. Uvero.- Mean do .In Ponsado y Vals. vice. Vacates: depuraciones sTrIsclas de Ia oreenZ- I 10 -de Octubri, K Josefina 1.7422
"" MARINA. Als'ia 31tr de Suarez. Irene Ma- ,Is* a, correspond I. '10 de Oclubre a. 1113 1-7202
,e Isle Nine let ir' nd.,e I., LA "' 'U"' cera Manuel SAnchez Ptirm do a I
rin. Aurelio Jaime tic Ia Cruz. Ar. .I .eralatAnlas carries tic -er otor Fee- Did. vida poll on e iprt,!.
Vidal Biarrors, g. El Rombramiento tic as -a CaIz.ada it Managua No. 55
licitandores que ei idel.'eble hit ,,do ,ad. on..d. Cm.l Bertha Sanchez. R ... P..iblo. nUmdo In Gustavo! IA~ ,e
... do In 1. ..me do $7.036, roador Provincial doc. C C arb6 de Hernandez. P.tri. Diaz. I .me -us este rem an I no Moreno Upek, Leandro Rb,,.,mI'Ar: Ices respective fu6 anunci-demso (EI Ca vario) ......
I J ,.nI. Z6 "I I 'G .b r ... Ald'hinytese ect"i"""'I 'R Retardig. Ia boda de M. b tin, .In _, an Ilion
, ,I Par el primer ministry. Aly
dad asta 61tima Que 3ervirA de In, Jun.R.,,SRbr.n. It doctor Jm6
0 Ceralito ,otero 'ju- on-Ijuier categoria. Ia carne liere, q.ini or, lashes
b, tip .,i,.I r Bacall; HDrteran ales a Lleren : C E R R 0
.ub..t., par. I .a me dmi, ,Ldn .. Emma GArosta. Corin2 ME uh a to valor alimenticio. F61iX a K'n D t 0 9 leg S bfll. he,, Los conniBnatifes inI. pan,
."Urnis 'no D qu it', do circus. Elsa Pen!o. ,card y Domin per"' -Urso ,- Tulips. .. U-61157
tan P oubran lam dos Resell. Francisc Blancq Y miners San Pedro, Pilar Guermem, Carmen clerto number de esaAmdalo ex A,
,e Sit valor y ell todetJor6nime, Cosah6n, R 1921--Carmela. Habana El %, c a si ta I I s I a in a ol: ai it r,,. md 6 at. ,,I R S
as. I 'In.' V .11, doctor Rob ..... on. Pi-6.1-macint. III in U-1807
'I I pre me Corte do J.,ti.la 1. 8 W Iliam S. V Cultir. No. 72 ... I-19M
. on. rt' D RU o _A nos A res No. esq.
, "rT d' Tr'm,.dr'e tic Ins respo-B.bi: dilt Uosm ,yGrupo A. C. do Be dV _3 usted .obreviva nada me ,a ,i MON11,111. it" E.Panfia ,I
I In I L.C Jag-". 6.1 ldc D'iclurz. I miners. River. ve'nte a 03 a Un1 'h,1.1,1116," re,'co art. Fella, films, actrur del cine presidents de Liberia trucci6n I .. nnuell. p.g.d. .or ,lidadels references a los cr6d It. M. V a lt ,ndr, B,,. J."'flio"' C n F.O. agent. 13, (AP I - re. cildlPisle.13 I P.bl.,N. 352 ea,,Lirc.
is ., .I. P;
okip.le, oily. page me po-gue plr Con dos Pon,, cada unai laela Fer- Edith Ficlarilinin. Conchita Lannother, est q-e It ..it .,,an., .. he presented. t.d.vi. Ested. Par. It 'yat. de 1. mfi.r. do 1 Ce'lzed., l C'e'. .6. I. : 1",
i Lt. C to do positive it, MAD :gcato ( ).- plosl-, Naha.. -Pa. III ..tltsu. no-i-r ,% 41184
Ia prespnte via do Aprem a: q"c que. nAndez Miranda. Jmcfira, Lopez "'. dad Vald6s, Margot Hernandez are. s cAnc- Pta B ,a S. I T' '
deudor dispose do. I derechu rons Maria Tereas Lopez de Pa-de Alvarez, Gooreina Hernandez d P-Ric.d. de maelf-t I., ,enta os decumentaean -I.cinada con 1. dento do Llb rim, nor I Distro v hifer del Portion Watch .
its F I del d3ignoistico precoz brimn ... Nahms. C.1ad. Pil.nic. Grand. 39 I-72T7
j He. de 3u divorcio obtanido cio [Tu .jiluit.T! 'ado tic all mposa y Mustafi EI
it ,Itrsct. Para recuperar If hire lu.1i, M.dIa F,,Il.,.,. Suite Minion lizondo, DrIla'de Pablo. Armilit. A!- y del Tra- ,,.ten,,.
11. Rho cant ve D d .4. 'lou'. Mixico ". ir._Un ,de
libre do gravfimIDca In If p .1 1. or tan.. .If, .... L6crz Lopez. B- rit y Ta na RoUs. nnoent. .p.rtu. La, air,,, ,,,, ,tic : saildo do Monrovia Quinie&w srrerles per tan des6r LUYANO LAWTON
ando a ep.ar ir del it a on rat :g La -'.an it lox P:'sperio L IZ9, _L IR agl-t. 13 (INS
the Cama-a, Telma Csxilas, y El. See C. .- LI.,rt -Ia. ti d., .., q.B nnerou., n primer sularldad judicial urn nn_ n fur, r con Ia anterior enf sy il ': Li,.F it
li' Ilroedad. tin a of so. -. me hora. Isis na- Luya 6 No W, esquina a San
;,,e,,,, hubi,,r,.4,r z.d. 1. .divvurit. Here-. -- -- .- U a, Inego de catudiar Y vcrificar Corufia ell chs, clones je 4 ..... X:3007
6. do lam .ntAR.m .IumU.s Due reside goods quinnnna tic agosto y meri re oxprosan que It number de de- Nicol formidnd c 0 d
I don In din Call 1- red. .Us: Matilde Iferre- ra de Matanzas Y loon DIARI DE Ia documentaci6n, dfi-A mi 6sta me ,en cibi or If mlniir. delteoid.. I...m.tivo de ]as tra -entura No. 772 ...... X 1641
puent on It articuln 51 It ,Dc,(j ,r, Y Mart, client,. tic .,U,,do con In logh P ..fi.r = kr- I destructive, des6rdenes ocurri as hay Luyan6 No. 555 ,,, X 1078
to-Ly No 773 do 4 do Abril V" LA MARINA. our I-ion all ... Entail uIcas y, Buena%
, y I.. url. Ia~ 6bDle Quejanse de Una- medidii ,I .:I .r.
La d. Ura Virginia Her. "" national Para expedir In licen. Injo. Durante all estancia In F.pan. on Kafr EI-Dawar asclende a qu- Fabrica y Enna .. ..q:,.:::: X-3020
Dom Par; "And,, do there B Posters Vi,,a do at Crime La Milmr.a.. J.vll.m, Porvenir'l 16 ..... X-2627
Is on Per to I--sg R del Ej6rcito vecinos de 2 ria "exectuAtur". y Ia ficulto Para ca il Concept,
n el'r qu'= 'o n R -1VI.It.rA El Fe I del Caudillo, S n nicntm.
tic este I Montana, Mar at obin., de Msfison. n6mero 20. G,,,n(,S B-I In II Psis. Sebasthin, Madrid y Canariss. La E Premier censure log desftdenis: .Perm Y
mvismenteren In Tesererfa 1playas en Q. de El nalitrimil.i. d ,,d it. y B,..chneueva
U dan 0 a I ]a X-3919
Ve de Ia ellinne del res tender que habian Reparto Jua.
uniciplo, I, lql' Odl .,,Ieblc,nall".1 1 Capitulo do viaJerso .ado Me"' co' C-_ t r X-5131
I 1. u .m ,.. Thompson darn.r.ri t.d.vi. dVt. It pr nejo) ..... .!e np.h. tendrA icarictepr -I provocadox par un grupal tic core .. .
Jeclarado de di n -, v.d.. ,! .,,., ,am, Is ,ritra'!. 1 15 ...... *. .'.'
I ". _U ', :, l. .,
qul ,!rAn .Acytiel Ins Una v t term i I He rri sus p r I Pa rativ9s on ri M lam I, I Ca rl ,, S at drn6l y TeI6 So Dish : can _QUEMA X! P 4K .. I Aalillg'! en It I an do que I -lAe? 1-1 _IC.Ile B, eqtti.a
,
, I 4
1
Mainx 22 I Finsinzas DLAR10 DE LA 3LUMA.-ineves, 14 de Agosto de 1952 Fln&=" Afio CXX
- .."
- I I
Sub 7 punts el "spot" del,
Dedin' el volume de ventas.de valores en N. Y. k6tizaciones de los Mercados I 1. I
I I I mercado mundial de az4cares
Acitialidad PconOmica Tono mis flojo GRANOS 'BONOS DE CUBA Posibilidades de vents de cr"os a Egipto y al I
I CIERRE DI AYER ZN LA BOLSA 11 I 11, 11,11, 11 IAII 1111.
' I I DE CHICAGO ,e B ....... Ab,. Co,- J-p6li Vendidos axticares de Filipinas a 6.50 CIP
--i"', ,-, -ne de ese mercado Cie ... ______ .1
, Coste de la producci6n de cat i I Cuba Nor.. R. 51,-_ 194j.- -_ I mCo a tinu6 ayer al tono firme.Pn 'I tilbpitacla en In actualiclad tre,
- T R I G 0 CT. I 'a 33 ",ado deazucares crud.. re. enes, ..
Be boe I .. .: n4l 'IN Railroad. 5%. is". Porniese venlas dellazurares d se sun dsp.,h. Public.d. Par il
Z7 1 O 1 Cuba Y, Fit,
': i e't. fr4% a at
I I I Ly leche con retort de carta Actuaron d6hiles en el la-T br, . .. I 240S pina Precia de .50 CIF el precio Journal of Commerce el clabinets
. Rair"ad. 6%. 10,18. u ...Pat.,
d:cord6 ,Importer 180.ODO tor
I 11 May, .1 .. '24"n 1 CT M americano registry RiZ2 de 7 egipcio
precio petroltras y 4 Cuba Railroad. 7L,,%. 1M. ,,i, Punters -1 fijar-e a 5.97 CIF N Y y ted.n .zuIa cambio de expor. 1 ,
I M A I Z 'T ii, 3411 If "spot- mu( I 4 .. .ba Railroad. 5%, 1960. .dial continue, 405 to, .tgod6a ,gipd..
Por Ramiro Guerra lag ferroviarias Seprombre .. 178 4, 1 CC pma _d.
DI-robne . ,,, L,, CT 32% FOB 'I' P. 5.97 CIF. N. Y (Aizo
:: ran ,,ii I Re&ublics it, Cuba, 447l, I
. 1 77 En Ins future. del mereadn mun He 7 Plintall Mundal: 405 FOR,
_1_ I El mereadn de valor M : -,, 112 -,a dial. rideepaccor-6 a troves del Into di. ,
0 cot, de New York =,.' . al
i.ETE: 34 cerltao. qq. un Puerto
Is parteefinal del infnr- sabres normal,% d, cosechar Ins tales, EI emblem de esper.b. ayer una n A V E N A I Marati Sugar 4 !6. i.57 . 98% N ,E I
I i-tracidia del rect. LU6 Mendoza y Cia.. true Ins C Norte Para Nueva York a Fian I me%, micale, He venlas de d te- Sept. table ,. .. .. n I to rl.ticf.. de pIndbilidande. He gn.d,- ladelfia;,Balti are (Baili un peonto).
e He Fire E. Antonin Ia plabrn -sehal se ple.stA R -fusiones. torque no I.- 116-l rl Ind'al . .. an
VAzquez, extractado del libro b,', pera al no Ilegar. se .sent Matz. . . . . of ': ; ACC. AW CARERAS E
a Lmflr. )a P!,p.rRci6n del te
,,, n ,, -5,,Ir fol-t.hleorepte ,a set ".tolladero" de M cameras de crudos par Egipto y J UCAR FUTUROS
as
..... I .
- ..C arne y Lee he He Ia CaAR He retail, I si'm a ,I .dad- lie In., I-elorns. se in- iverano. Et volume cle ventans v.Ivi6 .Y. I I 91 Pon eiltabilizaron ]as mescs certarris,' Cnl:ato Amerearan number 8!
A tus, .. Il imter despue, He ,toy, I-bitio ,I -tnllr I 11 I turarlain. Si, como Lane a see halo. Salo unsis Pocas Acclorgels 0 sort' ndo marzo deall a 8 punts mv, Este Contrain continual despleivando
,-dlo sabre 'I eltIon cosechar to[ inam ,triple. 0 a,,- CIERRE DE AYER EN LA BOLSA I .H., par I..pa. d cans comisionts. firmeza % activid4d en las dos ppuicj
a : crl r, or se .trev ,ro n subic f,,.iccj.pe,
ofrpcer un I hi a APRECIACION DEL DE NEW YORK
composichin vegetate He In I fia con to mlhl, I y "" I a Ia citron esiuv er.n bien tas. Se venchercon 90 lotes In chcho res He 1952 -septiembre y novice.
Of I:n as or 11 y solig"" ,I I .., ,,,, ,,,pt.l He InvIrotim Para I; rhniriqb ttidas a ambox laclas de Is cer. Con rato. r
d n p cie'll. d, In .,.IrL. sce. di, Ia do. .,. .,I C-P Vrad, E bI,, I., inales ficilla.rem 1. &.16a
. cc as& a considroar II a,,ptto econorrico He .dquL ...... I d, fair, maclum-1 I Para In .per-ion dc a. sigion Ins comentarios &I clerre de MERCADO DE AZUCAR ___ __ mereado de futures dellme cado coil RIza de un Punta mientras Ia.
;.-rte I I P a .1.%.. dell]'New York %Vcrld.Tele. -- Arr- ,,,,,,,Ia, .S,.g.r I .is 7. .mericano .e movi6 on graltadas posicon- He 1953 see ,tate.1 n. I..
Ia citad. POOL inn, indispensable In tin ,,Ltudo, dc I. II; jmlas Fin ial Itittid eldeector no pauvele former ,,, alm
clas, del re ferid' acre F, Ia conclusion I senor V quez He con, ,,, -S-". ., ferionarriles extervie. I P 0 R me, "" ,7 i ,a fluctuation e. leirtras Ia liquidation poca I(IIIIII-1. %,Let ., men te a Ins
LUIS MENDOZA, Y COMPARIA Arge, S=, Fl, ffalml' Pfdl 113 ", 134is bremer, ,birorbicia par cc- ornuncas nivele-, que el marts.
ado litulado "Efirtenvia He couvelsolol". ,'.1c"',u pm m;a He animal obtenolo coil el alimento 'as sign flojan. come, ambition algu. ,.u. Aviro. Asajica- 191, I 'I'- I
En un apartla I ,as -Iga que con ene '", ,n an Cenlr, V .1,ta 5 r Ia', ,,' d cftup- ,let amercio. Be opera en Septirmbre abrol 597, iguRI %Us
refterese If scrior Vazquez R ciertas riorlone. general- del remno .-I., 61 HI .' El ogi I s %olumeon He v tes cendi6 agilamen. X ni-olmli, I C.-licrind ce C31, Plot. 30,lL an I, 393 1.1 Is el citer, anterior y a Iste Precio af % ", d 18 11 a d, am. a I pre ... te qg
I, e c pina .,a,,- r-d,:,,,ao ,ndo a 0 r 000 .Iewre.. 13 b. C ub. Clamlp.n y Cr. 3 2',,
He Ia on 'o alini nuct. -inoll, E1c I ,,,,,, do ,L, .bt,,Id,,a una ent'; ,,, y I- Eq dicho mercad, se vench-ron enj ZE UIJ cup, C b. Pfd 5. ResPeIto al desenvolvirriento de Ins Ioa buen orleir, ,orrip,.dr, per. p.fungmsrm,,.,lsY, parson tee 11, ml -lie le a to% a- II din He eyer, segmi reporO 11 I -- Cuban American Suits, . 19 1, 18 L, mereadas azucarero., Lamborn, Riggs con -rdldorv, lo,, curtles, se mania,
cre'lon-an tien, sil Involl. a] I 'go I" ,a,- In a.cil alree fir Nl--d,, I 5 'a 406 1 CLb: W.selle Sees : : 1 1. III'- and Corrt)nrt6 In siguiente: om fun- .998 P-terlortnerit. ..
_ ma He corredores Mendoza v I IA Sort ,5- a,
z s,omal 1-., fabr-o -,I at Fsts elusion no me parece In Gre
P. determined. In cada species. Cuando II a Z., ,at,. .1 IbjItn He b tell er Torr,. 1DO accomes, de Ica Fer7ocarri I Pi-d'. -- ,I 33 I SILK.; 1. ZUCARES CRUDOS Peril fuertemente a Lie precro. el
eariza ,u Leader- todo Lit alimento nutroi- Hein- .1,cladm-a PILL,, N ... it Sxr I I 1. I,_ d.ra nte I testa do
tnfin In logar He sembrarla Para les Cna-hdades do C b _R 1.3t. ,, GNE.ritirsona, sugar . ,,,,,
. an of. re cla, animate, a .10 I g A1111o d, 11'11 a. an 7"Irt."Vie. fl., so I'
emsu in temorne at no 'ealiza earn funcloo our In o -,, azucar. pnrque ,,,do He .30 30.1 2: I, 1. AJ7 st, I- 1 51el 11 He 5 IV Of 008 I South P lo-i, to, A] alone el mercado lueran afreci. cual se mat -In I p9emt.. final.
1 1 1, 111, I~ 2.100 I-elaclas de Filipinas. Ile. 1. ,ts,6o h ..' room
a, La Iseult- produc t cars He earn, he I-do '. an I-Ia y pnd,( I "" He 'ri'r ,.ad C.. ,, ape Cuba aij "orriernal 'iad. Imes cle .s.,,.. al preclo decuando se on, .5
I, nsu I -,In y -An manimra one ,I dc .I.. ;6,im O arctones a 211 SC. gm, ,., I to Nerlembr..
m n In gimado ,s con, Iat as 27-V2 s 211 I d A IT Sul'. ,,,,
sos del animal sla, condition, a- 11 ecolan n He co. ,.r ,crong: He ,.,,r, He t :. Par'. .
H.b.n. Aro,,t. 13 de 1952, Pi- 6,50 CIF y adermi. h.bf. uns can. estuvo fluctuando entre 6 01 y &02 d
'0 I. 0 i unit, -, of
collo censer% act on an I, anst,,lamornle benefielo- brar r .... Vert fentes-Cama Vmnl,, Ciuairidy 8.g 121, 121, r t.d.d nociderad. dc Filipi..., Ileg.. rart, torts in .... n
'Ll, P, ,,, l,,,,,. ,,igde",P., ,"" p,"c,.Irdo con covy Prectu vents par 400 ac I I Western Indles Sus. . 32 I, 31
is no see que eliloe .,,. (nation product 'r. ,
Su r or, zaclu h;,, 6, pr ga.rrn ". Ile ., a 12 I CAFE fisda en nOptinbre. obtenible a un
Cn,,,und, In .. p,,,,I.n tin Islas I11-11-1-1- Ia I~ dLI1 ,ma, -5 9 1-1,2 Of ee cli". i En In, m,,,s it, -fee rm, s .61.
.ea 'a '. go' ,a I I rnerho 1 -34; He Ii jub.7A cor I Pont. He prima sobre In catizact6n Lie hubo ap-a-me, ,n rearz.
racnimle I rols u. fulenna He ,an Apal, ,I, ,Fr ,I sch., Va.q.ez ..., doe, cou, ,I : ,an X., ( I -ER EN LA OLSA centim .
rumro moomm 6,, cabvza5 de somatic, que purde man. Su ,roornmy a, vendie to 316 CIERRE DE Al B ; ,eptiembre en In B.I.. He Futurn, ,a: en ]a., drools polu'ume, I ipoa
,-,.,.an I'll- ,u6st-roll-s IILIIIMI rra In. Inm.1,s I I e I is PROMET114S iPor [a tarde fuli reportada Ia vents del cierre son nomor-LAIIi,
',I las ,, 11 one' I lltll l YO
-,., ,,, Of -, in ,,b,rna ,,,,, ,, a ,lomil-T, ,in ina caba [erla dl Lie a e. DE CAFE DE NEW RK
ra can a Orad I, encla I lier, ,,'I,,,,,. no. 8_1 .Y .O e, I 0,000 seem% de Pue to Rica. ties- El 1.1cloren total full de ,393 late.
simmmaz r s I ,Ldn ,'P1a', fiom- do 'a I. :. n r, a I L ada u %eces par sfir. "' 60 cirINTRATO 'S' -in 13 Il'o, il hl- I '-'h I If 11 de- septiern"bre. a[ precio fircluyeadc, Ica cambios y arbitrage,
Lit I b LL',Fl ledies, Sugar Co. las vent., .1 NEW YORK, .gopuede a cz. tin 'mm: dc' pucs c %a reduriendo R in.ximad.-Me, a rainn He 40 000 at ro as per I ba Ct-e P
I. nur rod-on a 10011cimes 33 y 32-7 8 Sent_, I, ___ I In direct, de Luis Mendoza V Com- can
I ustraclon d Hera, per,, q- I, ohj. q., ,,I lannic. He ,abez- ,,,to Lit, 31.3 4 a 3.
hear. ,cra .1 III.- "' Com dila I P 3 de 647 CIF. 1. Pepsi Col., laxwoni- Un Jet,
-1 serlor \'RZqUe7 bitter en I. I. I. .. 53 94 1 pAi,, de prima par.,
so test.%. t ,'I. cl, ,a- puldc ,,, ,-, Ilph-do per dos ,i In ,spaoiad pro- I ar-to, 2-1-1 MERCADO MUNDIAL onilicaribre a 4 P,,,,o:epliemb,.
o mlOnt, cle M 5-1 11.01 ind-t-l- . '8 BaJa 26 o de ig-le, po.
duccion He carne. Ia rai.ion khmenticia por Inarza Y Hurt- del terlci ., machete co cl ,q D, ]a Francisco Sugar Co.. s, rlpeli P
" I iZ11,1 5 Ferr ... rrle, 103 ,be 17 Ell L ndres hubo un pequefm au- covierahre: 6 lores mat
a 4M ancirce, 1.1-14 y 11 I "I .. :. 5 Se- Public. . 4O
80.000 it. ba, or [all..,. Per. I a .do He I'_j141a 's .h. .. ., .. .. 38 A-Lie. . . 107 On 11: al ancrio In In indalfacionts. pero no se 11clores a 3 ponies: Un lote rno-iem.
1. ga.-taybi ... bl,, rgllo ,I on,. A L-Infilton -I i It tel-rcom cl, a ,i,,rc y,,d,6 ,oil, ii : '175 leg6 a ningurs transaccron. La% ideas tire con marz, a 49 ponies v fees lo.
pet do I.,pr, q., Para Ia prodo'com intems- He le- buena ,a ,dad q- lood, ,in ,-onaic de 80.000 arrobai I I Ina a de Ins compraclores cran 400 FOB tes mas de iguales meses, a 50 pun
stiment- r 11 coal I in d d P'lte.c., He sli. i "Id" ,a trid.d.blmeritc cable -t,&d t.m. "I volume de ,I, ____ to i 0 1 par:, nptirimbre-octubre, En coarto tos.
che Is .II7'tI' d, leche bit,, He ,ina ;,,,a mill,,, d, .,.,,I,. quo, tin fall. lie emall, a 9-34 3, 9-58 y eari6d ;'qT2 ALGODON j ; n I posociones de zafr .a no Contratoa en vigor al inici.n. Is
gr,,,a He Ia ration He scuerdo coil Ia ,iminiad dLIrlr [Itch Para I a ahmentaciot a 9 -7 8. i MANTECA
producida y '" cc, itenolo de gr;is,. Ell ,still I _-td, lorentilo, pa!a of" ", us I ,a '. Pa ;. libi-nimi In, ligunlatel ,.]are,:- CIERRE DF AYER EN LA BOLSA h- interns tGdaxia In 1.' mismas -6a: Septierabre 1439. noviembre
ce. e. electric se hac ,,,,es.ra Ia le-dura A sus --.- del glinaul -JL or IuR.., d ra Ia mo I juli.
cia prateira ,d,,,ud, Lie -1, InIll stilmleolol li-da, qu, -- Idol .,r mis ... n C-tifirild.,i He Coe,.Id.do. q., re-1 DE NEW YORK I CIERRE DE. AYER EN LA BOLSA debodo proncipalminte a que Ia ntj-- 2547. marzo 551, mavo r,3 52,
, ,,,, He .11 11-1 2; Certifind.. He DE GH;CAGO : ,a regulation del Banco de Inglateria septiembre (1953, 6 'joral 4.848 lotes.
I.-and. I. tan a a directamente a consid-ir li 01 ... ... I ": .. .... 1. 1, quda a[ 1,1., dc pue Cuna Rin". :
cc ,aa,ied .... C"'. !
cosin He prod ucc ,.a d I LLI ....... at tin 1. Lana He I, Ia 1--i-I del o(omr, es el He si tract, Ia, concio- ,olutdo, He 27 ad. Co., q ,L,.r __ i Crrr Cierre Cie-c T.-., .oliattaids ,a far.. Lie reinna, f I "'o-, cot in sonFirs ,,sj -L ,,,,,I, He tipo economic,. In cnst He ,; 10..IR 10-12 y O I'll ;,,1=b_ , : :. - Ent,". ir-dol. .. ,. .. .. a an .site __Ap,,t.- Mi.l.o. Miefles. Say -didas
Pile- Italfireenten. Hicho sea ran fran on ea A, I. Of rot ILL, ,,,, r, I;mnent, compi a , I H '. o 17-3 ,ad causes oussea, ofrer, ,,a., toilculin, que ", ,; lb-,I I ,,,,,,,n ,In, 11-1, '1'l.,vIh 6" r. V I., q u cc I o ,'.'[ I V' 1 'I'd. cou, cerr6 He 16 78 a 11 '"T ,,a fin _,ep"'o,". I Sploe-bre .5 R7. 98 .9 97 .S 99 .9 97- 5 98 99-9.j-50
- Cont-t-los del Ittere... I j,', 'n ' .. ':. . 37' 1 a' N"'b" o I'm
. .. ,. .. 11 5.5 1; o, bra . 601 tint 6 12 601 6 02 9250
pnrar el caste y I, rendlent Into "no cmI,. He ,in. r.b.- I-In con p", ...... y ol- so inlan-,. I.[ come .on I ", ,.b e 12 3.5 I'l-LI . . .9 ,2 9 2 5 12 5 51 552 am
lleria sembr.da de 1-6a Para producer Riurar, y If del ,,,,n ,,,, I me ] Otlb, . 1. 15 5P D.,-b,, .. .. I'Lof ,,,_:,,,,no re, 'ullado lie ona experience L- cilades correclores Mendoza y 6
m,,,mn campa, cortado rAda 5- earce, dos Ier- pre P-1- P, or- mar rearn-lal He In OIL. __ __ ___ M.In . . .5,7 5 5 6 5 Li5 556 57 40a
He Ia Torre rom-ritarral In ,,,,, l-, John . . 9 7n V -_ 569 No.
ini, par, prd,,,r on commolon 11 "I'll, ,I, ower- onInin"ll, n-ar'na lie ., mI merad S Sept 1951 . . 5 72 N 5 72 No-
r 'r as .. .. I h a mines 'a rk Ig
.I, In ,.,m. He i-etch- "a m ,"'l ,,,!,-"A,'.,"",nr"' l' ro ,'1eI'aeh dr He ,alores He New Yo lie a igual nivel de 1951
Cama 'I I "a He Ts' Ins -irfir, In. martini, y-cf-z ,5lo -lrraH.,,V,.,I- 'i"mor- q., me 1 1, mno., He on million He accin. Contain Mundial number 4 -E te ins'-do, y Ie,.r.a can alza de on
.,g.dn,. y trlt,,,,d,,,. do, ,,,,s .1 .A. ngLg.. ,, in,- rt,,,. 't, """" ,,,. ,,am b a,,,,. on hbl, "" I I tra;ynniiano desplegando firme- punto In septtParibre y bale He dos
'" "" In"""' I d's "z I a In'i't.
drill "" "' a a u P.
a- qu, el He tartar In lRIInx Para Ia molornin. se Ool- pe'. )a III -,ora Ill eform, me I., do In dorls a.- ,I h',I I Its, 7a'en sic ones He zafra nueI a. porlos on ectubre, creates, evero ce.
11 br ,din ps, do Los la. producci6n en el ritundo "'
porn, que no a mail Rrsto one In., r-act., go, In, h, ,I -ml- __ "" """n' d' --ya a oqu, ,an pelf, -arisemn,
- ___ __ __ ___ - --- : horns rna leacti-s fuerom I.. He 1. __ -,--- acoo._ y lefi., %,nlumen He ope- r-ba sin
im-fin-a (u.indo Ir% pirciam b.jarran, fin. z o mr, .,an,, Se efcciu.rmi cairnbo, d, p.sici6m
CIERRE DE LA BOLSA htter m en lit Bolsa Ile a .Lenda coslal Hiti (-Ontinuado declinando el nicirintiento indifs(ri"I 1, cli-I, a punts en maizo Y en sep- par 5 lotes eptirmbre con octubre a
"" o,,_j,,I,; qdc file He .I s H. .I- lit-hie He tres, Penton In no-o y ju. dos punins de prima Para octubre.
DE NEW YORK La Habana por el 11ollo Actuap o'n de Ia ;i- n"-'o I ..... I'a dlsmlmucam He a p(irtir del segundo triniestre del aho anterior ,. y He 5 ptliftes In .,I,.b,, Lo" 'I' Contratos en %,;gor al inficiarse Ia
,_ ___d In .o.lL.LgH He'd, q to, 'corrom- le, -- r- de julin y octubre 19,53 son ormi: sesmi, -Srptiembre 325. octubre 113,
NVEVA YORK ago'la 1.1 11'r. Ole Ctiba, Denda l"i'ibli(a In far ,,, mr, roa, I.. P"It am D, --dn ,no d.In., ,,,LI.t,.,n Ali m ...... em Unn lo im ,Q __ I )a It lionez v SLI mumenio Ryer par to' op, 1, OIL-. He Ire nl,, -r rm hater habodo operations ...... 13;,,,,,,,,, 451 clay. Ill, Julia
a LI ..... n ., I I, .,Iu.., on .c. dc tendencut te Publication Per el Baleful tin Este. tadis ,I.. lie Ia N, ro, c d,,,,.
Ft ho Bolsa de Az6car "I m.' I on 1953, Ill octubr.
I 'T _I '"" p
ILL Bol-a He V.I:,.,.",I :11, ,. 'll.: 'll" '.n I chltilo, I, 1. L.s'anrepZ H', .at,. ja .,tun,.n l
L, ]a, Nam- UeLd.,, If [.,.a qu, ,I ,Lt. He ma 953 3, total 1 194 lotes.
:Ir"r.r,r ','ia a_ "',,"4 ," 'oj a .. I ...... m Liz ay- In 1. R,, ,, or m,,LtAma ,I,- I r, dcagrac I ;!,olumcn He In prodia-ro, md-tral de 1. pI.d.,c,6,, ledusti-Ini In. .cg,,,- !
r,.,;c1,.:,, ", ,ail-,, ,h,, I.. Habolut .,,,,,,I I,, 11 ____ __ namte Ins --comes im 're prt, q. del as.
I ,I ni: In, "A ,,, I fr(,, min, en ,file ao-- ,,, ,I ,.II,.,,. flort-on .y dem. -5, a d', ', I I no ,I ,,in ... Ir-I He do d,,ILn.,,d. a part ,I _md. Clerre Clerr. To
"alla, f "" ", to ,,, a,,., or (,,,I,,, T',-r' d,'., I o III ,11.1---, I, I"', ,r,: 'a -6 ap-moadarromt, at trim-li-I ,in IPI L. Xcr,.ga I, Misfires, Bay -did" I
....... ,I ,l'"'a., : ..... ,:, ;, i d ,mms loll"I'll, 1-11, New .... I. "r, ., lit.-,-- ., "'LlIolion cooll n a Ant. Apct.- Maslen.
k 1. ILL- He --d., d o pqun.. p ... I.. de ono, r- III I .1-o-d. no 'I "It"". "in d"'"I" ,,,,do" ,,,,.dm,,Ir' d. In ,I -4 07 4 fill -_ 4 07 1.750
11, ,,,,,:,,;",:".: l', ,,;,,,!,, ,,, ,:'. ,! ,,,, '. L"Irl al_, mror-il indo, ,al,, \11- 11 L- 1h, Pierce F- .Or ,and, Debromn, ,,perAr a ver in ,.&.a vn- t- cor, He 1951. glololl I .. '. I. to'. gcptIbe . .. 4 07 C8 4 08 I
H_'n ri ......... ,, ,,,,,,,,,. ,,, ,nlnl L i O-mre . .. 410 N 410 4 10 4 in 408 10 in 300 1
'- 'I'Lle". '"c".16 In '"n""er" mucho max el -lumen romlos moll igirmo OF CRECIMIENTO DE LA PRODI CCION INDUSTRIA I Fort. . . .. 4 01 N 4 012 No I
1 :,,Lo I rl,, I "L.'. ,,,,.lL" 1'1':, ,,P:."Ir 'l ; :: '"'n"i"', ;',,!l,!b''. d, In ,L CONTRATO No. 4 1 mnm Ins He .1zn, pe.j.p' ,h.r qu, h., I ladle, rimap-tiv. -r-pinnado-te 1950-1952 Malz . . ... I 8S N I 1,2 ." "I I P2 ., 1, i.w
lL, ,L.-;",:- - 11,1111-1 .ja.-I )I.1111-1.11 Infirin VOlaai ,also d1milloldo r hil y, .d.,I.. I NO . . go N 9 q P 200 1
a - .'"":',!f .,, ,,,-, .. ........ d, 1. Rlp'LI'll". 1. 11-0, Fl All-o, I-I ro"-do m-ore-fial He III'. pe"I".. ..a m.,,cons readora 1951 1952 1,2 14 -__ --- .I q5 No
n"", ...... III 11t,11--l- ,,, 1",hl, ,% Iaqad .... ... e ,,, r, I r, 'Hift ,om', SI h.v a ... ir.bl Ill. 2d.. 3- it.. I- ''"''o m93 .. .. - "I Q C 3 3 99 3 Ing 3 96 P8 (5511
:: .. "I r 11 0 I all I.' I "I.If I "If I I or In 1. s ,, I L... dr 1'. pr on sm,' "Ijo-- __ 397 Nom
.""a, '' ,,,,,, I a *, lia!"'I'lod, O"I'll, "" ', go If
: In I I eor. on,
".." '"H, -,,,,1,, ., : ef""I", a, ,,,I,- n- 1. --aro, ,I, Is, "per-m. ,no f-lod d our& a compare. in earn, Ansis] Trim. Trim. Trim. Trim. Trim OIubre 1953 . 392 N
"",rodad", HjL': -,,,-,c a I" '' : ,f,-1,-,- 1. Roks 1,-,l r, q- ... fi ....... r, se, so-rido [a a ,,,idt ,apodamente. y 0 hay llg I AZI'('ARFS CRUDOS ls.d,,- : C-IF P-blem-t, .]go ,il e", I
I I a I ,I '' I -d-,r ,I, Hh. ,,,,,,I,,h ,, ,,, oneroo parle rsto liquid-ol -1 d I in, pern only onactl ,,, Mundial ... 112 lIR 119 log inil 115 1 Dispues Lie --da In Ro d F He- oblemer le confirZA. d 1.
1 rl ,,L I I a I
'll""I'lil ;' ". ", ,"""I 'Ie, L1,',. I "', ;",.. Ne, %r ... ........ j%1'jf,,d .1 n ..... .. : ::,,I pri He ,epto, ... Ile, Ft il:-do,'I roman con ,uoiadn y I,,, i.,1P,-,,,,, Mundial. exrovenclo URSS Ill tin 119 108 IN 1112 dr,., He mto-Ln; .In, dl.llea E't, a recin
I ,re-ot, part" He ,.mpa mo, a rnmn sea: ,l 11,19, 11-j tax rePanrlarro qu, In, rf ,a .
I .... I a """" I,.,. a', NitmdW 1111111odo EF I'll' Ill 116 Its 112 Ing ng Golfo He Nl,,,I,.
i", ',ts ....... .. ,I 1- ,L, ... I,- loo i. rnom.. ,in. __ pajad. 5 9' ,qui
""' "' ""' "' 1,,;,., ,; :,, ,,,,,],, q- ,,,,, Or, ILL or ha -nic. m--limro ra Ins uI. I, Mordial exclii L'RR5 y EU 7 1 .bI.n 96 CIF Nueva York .
, ", .,. Iloladal ., I __ __ __ -1 1 ,, ,
;I[", ,,L2 I- Lie ILL- sentl Ly, 1. i Europa ... 2 5 6 07 105
L ell- 111"..1- 11 ol i l i l ,
1, in a Pa
., ,._: ,1,,.,a' 1.1110111, --1 "I'Llhall- Ia 3 Con'Aut.,i .. ,],,.r precio
;e,,,, oLo'1La:L:lL-,,, ;;,,,1 ,,,,, I L.L rl 11 III 1,1 I 0- I'Lloado I I I !" ""' '"I "a "'a
-1 ,,1-1, ILIflol 11,dl 1111 Ile- 11.1 haj11 Ia z t,.a.cre- ni, In 1,% prodo, le A] prortorr fill a', I 'di. 1,1,51 E,. I
I', r" olh, : ,,',':: ; mn". a .I ... "In"" I~ P""' O recent hoy un a.n,, d mi''o, I. -- ascend, ,, III inarp, d e log fertilizantes i
.Itarll ;,:, ,, Ljad I", ''." a ,I ,.I I d, 1. 6,,,d.l ; lot. .'I .01"'Thl' :198 III .I- 1, it I
.1 Ia -o""" a, ILL Let ....... 11 III I He
1951, continuo On ritmo as dR duran I el seg-do trime.slre He
,:::, ,:",; ,,,,! ., ,: ,7 113' des'
11111'1.111 I'LL I.."I)II0000 .11 ..... ... y In I 1, I I ': lo-mns He blem- -ed n Pq.dr "ri'll. p as 19.52 Per II' huelga del s-ra en Eat.$22firtioll ..'I lomi- ;Le ,, ol,"r', 'Ir'rld, I ra, ,cilmn". ,r,,,I,,I, dos Uncles segun serials Ia Of.L"'o ,
New Vol 1, ,, dL, 'Ida a In InIn if IQ d,,,",I, el pro-ner t,;m.- I,- ofirics He Estatolld-nin He Pre.
I'll I I a an s de o fer lie de 52, sup an In n no on E t.HoI- He Ins Norte- ro' I(! -I. re E ,, _s,
0 ccL en de Ia In dementia E, r.mpL;-no; r hom enaj e a Ia d I R Commercial spoth. ,,,I
-( a ... anwey ,I 122 ,: Lieoprl ciento a Ia production correspondent. 'ties I old. pol L llli- du na 1--
'Y', ,o ... l" v Tech' 11-6 [a., Nent- s-eate- ,_S E S 0 L I C I T A 12 ,oo-H. .1 Ill- He 2 in I- U .... gl., d, carripas He ,,prR I. t. m- I za.,_ m ]as productoris de fertile;
" : ,: 'I" ,,g, I ........ a on nor mnotra, Ile Imbld. runini., Ile ___ I 'or precious lopes a fin He que reflejen I
DERECHOS DE ACERO No. I a 'do y Ios detallistas
DE ,ALTA FUNDICION I 30 ,I '30 I. no-lt,, ,,,, .brier Inte-.- He ,lit-ro., en -us-, rf :M isi6n espanola I Alay pre c to se sefiala in, immentos im Ins fletes qUe Into."," a i; 11" p r 6 .jan ,a ,.f, %, t,,,o,.-rl ,I,,,, I- a ol. ,,,,a dre regulators fe.
,slao,- Lot, 11.1a., l'o.da"." -l"ad- I,, ',",INn I[,.,, I ,:,I,, ad,,, d, ( L,-ohda 'He n n "I .1 carbon mineral en LU. I -_ ct-.!, I del E t.d.
""I"", ,:,;;;,, ', In. Ia I 'I a l(a a 3- y -I'- nr6lsn,'L ;'altha I Joilata I., t.dalla THF NATIONAL CITY BANK I del
g, I ad.-., He 910 I ')e I I I , Of NEW YORK
I!, I ad C, NEW YORK. llg-w 13 ,Per If hit. Impugnarin aciterdo
!, ee 51I .. L ..... I, , ';,'.' Inviladit al almuervi, lie
, d ha -',g, s .I'- -"P "' P,"nirn "T"' He _' d L 1, L% I
a ,.':',Iri_,..o ,, on" I Le ,' ri uc" ,', est. ha"Indo m,, ...... 1, ., '211 I. NIL III ,,.1 1 n n oth
ec'mal's LI 1,0, _' -, -1 E D I C T 0
,,, 1.1d", or Ill C ", lit Ciniara de Comerrio und" s"",aedL ,Trun" on I er., o a .1 EjecutiNo de Ia Cilia ,o.. Radio in ,I,,1aL.p,,r,,,,ac;"! "',10- I"" In ,,,,,
S--- -Wglaflar 'o,"a, ,,,n,,c,. Vol ...... Ina obtendra un .,I,,,ntn He 75 een
,,,,, a ,,,,;l,,,,- L,1,,a, ,,, I- m 4 !L50
,j o ,,, ,l tonelldas. tavoF tonelacia en el precio tape del Fo ,-om eel ad, a "' _)R
"' """" "" in, d"all.1dw, Ir:. I 'I .in I I El pi-idelt, He 1. Cilronimil de, Flur., I,
PF,.I'.I,,..% INT,11NATI01.11, ('..test. No. 6 ecoll" -Ihom ct. del carbon 11 He I A a rr He D,',._ r ANTONIO CARRILLO DE AL
CORPORATION q., ,Omadc 0 n,:d d, E labih- ,d ,-t" BORNOZ Y PINTO, Juez Mumiel.
I ,aclilm He He I'a )in"" on- pal istrito del Centro de Is
,1,eio a 19650 Coil ...... He [a Rpub -Chma'-," GRANOS ,id.d 1,. ," ,_Ld,' Pa M'-' elde Ha ban..
-t SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN o, ,o-1"- "' 6, .,,fir, Adolfo Kate,,. In ,,-0,nC',b', l I sl nolode P .... a,, din ,,I conform Ill 'er" do
ri n at, demostrar, 1. Rrd!.,c, on mla ,Iu ad
N- %!o k 4, N N' i ;,,,d IN irld", ,- 'I'l
So B .ad SILL" 1 "I",7., '1' ,,, ":,Lo:' :: ,'," ,,', '_! itn1a a In, al-lor- I, I& Jorta".-j- I I 'i,7 ,P r' ,,, ri
,, I "' I CHIC AGO. Lig.si. 13 Pr, It InIn mod-il-in qu ,I In ,,, He I),jnjjLtl He POR EL PRESENTE hall. sab.n
(",ibl,, PKNNS N N %, ,,k EL aDIARI0 DE LA MARINAI) I'." I, I." A ,,' t"'es ,"', al fual I's rel- He 1. lintit-itio. .,finia qu, Mnd.,a 3 CLmop.mnLa,__ ,., di, ddL(L, lr ;,'n"P-l'..-h.n ""I'Lo C"' cp los autos del junto verbal
. ldolalda ,I. ;,;..I .,,L p I ,,, ,,, 1.,b,,iLI,,,.,t,,,ja Otto, I. ,,I',L-,d. dHL bL U o cn [,a Hsb,I,,a. ,ntrgada p,,, It p- i- que
-1 ,a. priltol,. ,,, In .1-6o tin .yei d Is dLldo a menio, dl 95 pro I c ...... a
- oe"ia a I .1 D ,, ,, a d "I"m dIntI. -I--, 131-1-1 '11" :I Ins se- I de p ........ cinad.,.I ...
. I - _=_Zji Ila ... ,,niiodo ,, I I to. mi, tin ,grophol a "" or 11 l1rd, I I I-I sfur obt-a In to, tres, amv, I I
, .I,,,._ I P n Of III-In, de jedyes o 915, 1950, gold. p. In en
1u.,L,,o He 1,,, I, d- Er, Ia ...... ,a He 1. Cm-rujiul. Neg), Ionic. vem'. He hat-o- v I t, line, emopi-did- He 1 6 1949 no- MI-L,1 M).- '. llcl d merrimul denommad. Aspum
d. s6hl ,, "JaW,, ,on -, He _0 ,. del G.1horn. Fpanml Line .,, d'j:,1c ,,",p,.., probably ... ... 1, ,I -tien-! --- _____ __Q4 __ C-L ... A[,.,,.,. I;I 'alai O Pa,' ru
. a --n In,, ,I .,,j(-,,, He ... Compania. S, A. representacia, rl
Lit,, "I"" a ...... tin ,a ouvro pal, In Loloom, Of 1. .p,,,-,.,,es d,,,,,hcy ,p,,r I'a. I '.' 'a" P'.'t' y V" e'
rA"cr I'- Pu ' co. an.. Sm Lot a no ...... II, d, 1, u ,l' gpn','m r .P r.".',.' "'.
B A N C O P A S T O R I miLIh'Lo.":'P ".., ': a j, '1',', c., I') j'a plarmilor. d"Hit,'e. on ,L,'g ol' ft t "' 'n I-brn- or Perdom y Anchieta,
' -"prein, se vl6h1r( in Isl Inaill- I nLI,.d.,cn d.m,,,o,,, ,on tan g ,III mr,"jo-do (,.I
a"'(147, 1- -fic-, dI1,Rsd.., srod,, a]' d I ,.,I- M al s protestas'- .... .. -p--l.d. par -1, haeiadl Pueita ICASA FUNDADA EN 1776 , lo. ,I", ,n,,,IHI- I III, I., pro r in a I r ,Ia 11olli ioil ,, 11- or ),I- \cnia en publi- subast par primer, h" p on, I He a"on-InIam-a d I ,, 111-11o -k-o H, I, d,
,.,;:,n I or' ad" a IL red In .." 'a per Irimm. He .ch. chall,
J '. H"L'n: I', do 6st, pnrRHh\oy, jil h ','.j I.. In,., que ties L-hoilonn, I. ,I, I r, _L pa ". 'rz nres 1,11s em1b.rg.d.a I..
carplicil ou-1pto ..... ... * * * Plan. 100.000,000.00 n nedil Lee "e"I" a el', a I del Lo ,. 9 ..... 1,,,,,r,,,,, 1, In, 1,,tI,., dem- ,.rtllpn ,I, I. oropug-111.11 del on, I.., by
dessirtabolsocio ............... Pta.. 58.000,000.00 ,d,,r,,, P, Ilo,'i-o P, Le ',! ;Ie 7:o Ph'Ir., 1. mosm. ho- 3- ,,, ,,;, al ,,,,, u in Is I- -1- .1 ,,I,,] tin p es egu I ,N H, o)- at, 1950 adep- ,,I. He 1. p-iondad de Ia referida
' """ in Hnb .. ". I Te"I". In' """ on or, 11 11---l- or I- Caja del dim-darl. Auto,. P-dern. y AnRinerrass ........................... Pi.s. 121.335,273.76 nmomoln, ,oi',Lr ,, 'I L ,'LLH,,";o' In I's nan It,,., r.,,,. -1.1hannes
, 1,,c.,, ad He R-rn C.,,,,,Il or, It
!,,m.eL-ynq';nn mL ,,,, I ssrr ,., h I I ,hIt', co,15istentes In unit cocces,
CENTRAL, LA CORURA tirot. H, jL-1;,- : .,I, :, Lol in r ,- rIla! ,,,"Aul, ., '.Lcmedfin I.'. y
,,,l.,I-'or., nl in re-1po.3-1-do ht- ,In n,,s .nl, d, I "' '' I I ,e I I
. .. pe'sp-t"Llo, ,,, C-olds fin.
Ism. see ,a ,an Ins slx,,t- q ... e I me a --- r ado a Ftgd.I,,. corne,
Toliforrin 4100 i0cho lineers). por cnfermedad go,. ,',n,, an-r-7-'
Agioncla Urbarries an Cuatra Canninegs, LA CORUNA I I 1"a Lm1LL,".,r1_i-q 'a's, He it Fen tan emormes Per ,sin -z6n no 1, 'a, -rolidLd a-n I, ,ic .,I", PlIs. -1 mlel .,yqea his.
, I-- oil. "". ,a'. 1, roros rr"mos q- Her- limil.L. P L- ,11-a ,,!: 111 'Ic--"1'1'1"'la ; do ta5ed,15 perLe
T.1ilconct 2212. 1 1:o ":,o-,,,,r-rI,. -,- I D ,an: He Hrds. Liub-, I., ,am Pr.n ., p-lode, & fle,,d.d 1 a t itme"t chisel In
1, A'a"Li-o --lo ar."n, He I" I into I can .ad He enton
,P F"". 1 llr' 'cntrr 1IT" lie am' list d, E. 'del .,r,.d. y inepter .thdndc c. : Eleva quCja ejeCtItivO piosrs e. ..tied.
.A., qu, pr ,Zli, .1 CCc-' i ,go- I.. ,albod- .perable, ll.Ma q- 11 iiii, ... In- as , re nq ,:in's-,", ,-L'111 1", ," I
I"' n N 6 -Desp-F !" ., In I, ., I, .1-do Para "..
, a ,iL,
B- de, V-1if-Lian. C-lfhi- Old flees. Citint-, ('.,h.tlln., C., par",,,, :.,,",1,",_,or,;,Io ,1 1'11'1',11 1,,,r.,, do, Al,,anda '""' :11 1 I de F. de Detallistas Fir. .11TIrlol. q- f., .Pit-'eciad. o 'Ing- If'cl- ld e1e"ft
F ._.., Be ""'go"'i" "' "Poll, I "I 11 ad P del rernao, I., 9 ch, lac'mafiana del
...' ,., -Alle, An ,I ri-d- del do., onn'A o del If,. -t-L I
hall.. Ctefir., Cehmav., ( .at. ., ,L FERROL DEL CAUDILLO. firm ") I re del Irstit.t. He 1. Mim, r 1, en ,oh, me ,,a so, I .,upisu. 7_ 'I' "I"" ......... i:H a O,s
... trails. GIJON. L. Entrails. L. Guardia. LUGO, MADRID, Ms- ,entirosron ,I, l-, H ,ILoos I, E.p.h., drao Alejandro Hid.1go deld.bliml --s- donol, eir-a ,,s'e",1fd
,1.. MIlld, Mannish llaril"rl,, Min y.. Ordn,.,. as ORENSK I ,ala He auchen
Of .i .."." br, fail te to ,ft. r be __ "" I- cia He Ist, Juzgado. nstalado en Ia
, N C 1, d ,s, dls8.d. He 1. (7-orwaftilinfici y I. ..Y dLf,,;l p,,,,, of tim- .11 1. mg.oal It Mr., ccip-rolair, I] I r ]a
EVE Z a'a'. del c.. I He .1go- 1.1', 'll."i d, -Ptom. T I'
, 1% let. He Espsfi., y do. NInn -opla He cc rR I FId ... coin N-cl PL-OsIdemor 6in a ,n,,a,,, ,I
P.d an. PONT D 1. I P "t, .. .c. -;,, drermnoamurho.dl 1' Ib-la to L r.
7' V ".Ilr. a il I .... a I cspon. d ind b I I Cnl,.d. del 10 d, Otobrc 370, .Ita.,
d-One. P ... I,, Ole Garcia K.Ourigioll Rill.d.,ri., Minna, litfia-Pirtin" "I" I "I "I,"" 11 llal- Ro-Ilo. deleg.d. di, Hacienda In It.I 6. ur n .-go-1. It, He Drtalluitn_ ... ..... do d so C. II )a ,,ner, ,,.,, ,,,, '.
, ,I '.. I ,.",I, ,bl -. mld.d pro ' e am Ferriande7 Vina. esposo de Ia S, ad-rte a Ins lienadorea que no
Santa Mari. de Ortirtreira. Sarria, Tuv. Vrin, VIGO. 11.1tis. hivieto a , He"', I, I, E.Panll. I' e.,Ieh.r Ldm,od.,tdr ,,,,.,I., rn ns tEj,,,ltI'. his htcho privion".: I m,,ntn d, I entlada per San Leonardo Rumero 4.
(Ap,.badia par Ine 01-celiLLin Gn,.,,,.l 6, 11 .... Bills. nug, "IOI .*rnad, .I..... VI,,ra I "o, T-bitm hall ,.do ia,,t.d.., In. fil- I tin en- He an, ,,glra I Ne" , o or Ill, ,.I,,. ,I Sejo.,ra porvEntle ,o d,11111- Memo- C.b.1,Lr. ALL. In Jisu, del Monte, In I.u capital.
VI o ,,,6 P-";, ,,,, a ",H.m.a rennum, ,,, no 0 ObIL91t.rol.
sen d p 11 p flentes personas: Ross Esperan- se proposter.res qual an
on Oil numer, 141j. ,I r, I .nr ,in a g ne, r,,,rle,,I,, ,L ," -1,161111111 ,,,able,,, ,lo-liverill, "Liviriders, al,- ... de S-ti,% y admilorili
I j a, a ha r;de spafia In ,Cubl; d1n It,- fee mad -and, t """' 1, I Ins PFr5PTItP5.-qoe Para tonnar p2rle In Ia subast.
ran del progrrio y Ia diferen-i He Dr. Joan Pablo de 1,.jnd,.. Fm- ..ma r In Wercorn a 1. ,a.td.d I- effect ]as .,ogeleates telegr2max POrIC.tsl.. nond- P.1itoca ciel-socad. -b-, Ins do-, te.c- del I-16. Y
indo He c6_', d, .merl gi all En q"
can oiplm "c"I "on". no- A .quell. lmtjd d at ,IA.r Pecs, ce" in, a,
,1,.br, a 10 P ritos o 'I vs.,z Revrnuo (,,"qc,, ,LiR.A public, y a) Ministr, I I d ,,a ,InI. ,in sti. riquintrl mcisp,-ble consign
--.------- __ ___ - - __ __ __ ___ ___ Adf d I pInclientes He loqLlodac, dellp-M.Td, po, g
E pafi. In Cuba y d.n r' o a ,rjd,"j.caIgrRao3 suman 305536 GO, o ,,rrocs,. oar ILL Ii mesa del JL]zgado a Ests- .- ag-g.rd. He Erclailml. E .lerme. 0 bu 1r.ba a He Is. mVdLd.: L-1-1c comin homemaje a 1, memo
irr, Lit, 'P.',r-,',, '.-HHr,',,':_ .en-l. lolI-il," ..it I., ;o,.ure.-u 1,11-cill...d"iiadens, ,L, bl,,,Lm,,nl. Publico
,, Dad, 1, ,,Ildd d, Ins iriil.d... y I ties Eat. r-.116 ,In on I ,I ., n. ,an g de tln a do al efec- I
1. 11 ,do ,a r to lodad not par to in In as
......... He .. islancia en n-5110 Uone., 955 mil bushels In Lentratosillano"ible stn.r Presid-te 6m, sin
,,,,,. se ,,per, una nutricia corcu- peandont I "'"" ria de sesame a Ins famillares He at diez por chain He In ta-ri
In I ""I"'m In ""o y PnIo'c'n, P,,sd,.,Ial, I.,' I.Iial., clivo, -,illool- no serAn admitides:
"r ". .1 mua tin hv d, 1-jorna, He all raffleme., 1. ii-a., I,, Ln'. Rrmol.rd. ,I cdn del dol. Pun I., bom- murbIcs, q.c as a.
,,,,,,,b,,, He 1, J .... 1, Do ,be. ,.an. -tninde, ,-.crd,:,l,r,,a I qu, L. Habile. t re- b-no se ,olmentrim, dip-nild., -a
Canot, Libli- ecte 9 q- p d rarnh ., 'I Alit, riallo'll d h.",ld. -11- I'll ""'I's -I Llf,,r,,, ,in T- ,.d,, He 1. propin demandadn All
r'nd" a" 'n r .... o n C ,:
a on to, e. on e-d- Pol r, I, l.r in I, -11- dad, r.,lable- ra I, ablix., H, exped- I-, net ...... I, ers., o ,a ne, g*cp 'rp 's ", o,,',,-1' In -rn P,,In,,,n Arcane- d an Lt. I
-11111.111111 1.,. ,lI.,1l,,ercha, 11111 11 SCRIff, He Frifermeclad. c-, ,", rion. I ,', Lie, so: r a r- ,alII San Lazilro ou.
- --- -- -- -- ,iminne, iric-sol-te .1an ado. ,dad
,i_ I ,,.,, Inis LL R,,,- del 1111111-ii, ,,,,_"w, g, cc, v San F-I-c, lifi- I
- bab, sido ,prohadR torrid. d a I in" .1tienoi QuI 1. L111- Initr I" In Vbllrii, In w. "int.1, :
io r, L-,prmn.m ,,I que I g-n. ILL, api-e-do "Li, I- nlc, 'I 're'arl He
I I Aviso do Ia Fischa Sefialada para Ia Deterrininaci6n i l 'oo.r:,L .,., I I', I.- ."'T"'"' -51 da lelorn .1 mf, Ime He 1. ,nnifit,- In !a SecretarI2 He elite
I do Accionistax do Ia Rote tal ,iluarion. ,sic ,rg,",,,, ,,, ,,f.tula del Dl,psho,, [ I "I" L, Tlirgndo Para com, puid.r ,I, ,d".11"non ,,,In,,, ",'a' In' "a'-'- I ", ones ,, on I n ad,, on' In., mlresiod.. im dial
COMPARIA -CUBANA DE ELECTRICIDAD a"n' Indn'r ,'1%,a'q'u, Hoth. an ,did. .. ,Jr., pl, 1. ,mplcnda, He In, r1,11: h rs, gb I, Is .
... p,,,,,,, im ,,, nroa v ,bra in- I'm- d1pal-t-.1- "'Lair, pa-a Y pal. so ce-r-o ,a on perl6diSarricie do cargo senional! Nuffa York a Ia Haboto frr res" o publi rn'In I. q., sels, ri-j";slar 5-ories s Ins asociados. 3 diarm dI Ins He manr ,-, I
rl-1-6,
Service do cargo mOnanal jalfienore y filadolfic a Ia Hoianot Pr-)R EL PRESENTE SF INFORMA que In junla Di7pC In If citrin Se t ,,,,, Eafeirmcdad C-S Oldmdlerlura a) mfoler, Hr In she a He John de IQ [
L 32
I (CUBAN ELECTRIC COMPANY) do, for., In, fn,:,.,-d,-mpre.dod.. fu nprcb.dn In it, g. rospil.12,11bra el p fie In I
...... ___ I 1- 1. I 11- ne esto GOMDafiia ha lionda el coerro de operacic,- Fd-rom ____,t Del L.L., ,,T., .,, ,:. ...... 1, .d,,, so AN70NIO CARRIL 0 L E At,.
- _. .. I I BORNOZ Y PINTO Joe, M .1
Afio CXX Finamms DLUU0 DE LA MARINA.-Juevels, 14 de Agosto de 1952 1 Anamw rio", 2&
I I
ra wn I $epjieMbre J(E_ jDerhm6i Is produr4on ,
Ada n la denominad' de Los ' CeMbrarldn en I I de I 11111 h 4184111 i '.
i I Cotizadones de los Nercados de Yalores acero por , a I
delegados en los aeropluertos! feria de product's de Suizal, en el primer aetnNtre
- I
I NEW YORK. agol 11 (Par of hl-,Buques merchants. De los EsW os americanos. Lail BO LSA D E LA 'H A B A N A I ,Se exhibition articulos agricolas, industrials y 1 10 do Luis Mendoza y CIA.).-La In ohabriin diversol; aclos de atraccit;n para tUriSI(IS da,,16n tie acero en Ins PrIcnerom sleirWportaciones y importaciones. Axticar. 01ras notas COTIZACION OFICIAL trucei6in del Pal.cla it. I Pad= Pvef ridas) ,te meson tie exte &he boo a 46 miCRO Cubs. Trajo 21014 kilos tie anteroom. 13 DE AGOSTO DE 1952 Commiso aclanes ca, X.. PC A"a - Cis- Code ado, an el mes tie septiernbre lure frutera. Is horticulture, )a I..'llmne. 637 poll 256 tontledam miss.
NICA DEL PUBIRTO OBLIGACIONES Lumplfill o= r. V- Suiza dl3pn, do "no ,,,I, ,-a6mi. diastole lincinclana, Ins art" y oflclos. urxx bills tie 14.351,224 tonaladas en
rate F a Isimax Ilarboom 248. Oblilmolarses Campania Jar. a, Unital Cianaillaty do C.- ,. I go. .eel. tie .us activi- Is quIrnica del mucl;;rla'YP raciacils India del ho
_ b. .a in. i it a ur._jrlacl6n con igual per
Administraebin tie Int Admiral El "Avelair". noruego, tie 3,0G4 to- $5,000.00 i cam do Mintarrossix, 0 .0 I. .0 Campania, Aal Vie 12% d:dJes principles: Is Foria Necional farra:cdu cam. el d
tio a. Habana pirl slier is or. cladals jaor.pr. arue do ..omr $ 5 0 .0 0 1 d Lausanne, conocida par e nom. mo. tic. I p-do. -.a rmultaclp tie 1. p, del ... actual. an. ci tnl as . longada haelga an In Industrin del
dim income 'i's York. be do, capitalin se- CZp, Vend, C.ntr.1 Ecal :: live onularidad tie la,
dim: eamas rlox ax popular tie "FerJ2 tie muestra. La grandisipa P I
flat T, Oldereld cansignmalo, a Is Gross 1. ,com on ,?,. ,,
6 2 qu Saw Is aria tie Lausanne an
"HablOnd an procaulgado an feels Plot& del &Is- CoTpahia Cubans do Avis- suixa", i acero.
Blanics- Tmjo 957 bottom tie
pu, Ret 41,llca tie Cub,, low, cm do Trabajadcavox EZen, Atelso Interam- La Agriculturs, el Comercla, Is In- I Interior tie Suiza. a I El total IncIuy6 1.005,000 toneladmis
reclente I& Ley-Decreto No, 5 = tan uloort'enambirl tie litigates y aesn, Para fundid='
tu I .d.,lonterlor A C C I 0 N E S do helv6tim as. creeiente alleancle las
Comes- on pars, '- ,,A % dos y el Altes.n.
blicadiL on, Is ascots Ofichij ban y crt ,a tie Cuba, I N.aiQ 'onit, oil..
9' t can Re0blic ) i9in- 117'A fling o. st tAntrapre entodos abundommoritis en pats proclaman. a porffa. Is utillided
poindente &I discel.,de.ryo 1 men instaitlets 'D E.) C 113% 113 I.J $1,000.00 projucidas el men pamado, Is matter
an I.? truccl6m. etc, seg m el quesse trate tie
I E. J. C-Mlftnia LitM rr !1L 17 clienervial que.
in to toge I A "' product': dp elt,"' n us] Sant
e= ,.que : "Norlantic", nortiago d- 2.121 U! Bas He.' d, .1, 194f- )it, I,
qua ic remilicen en Ins Jades notes, capital 0 N i ) CLS manufacturados a del material d :r :m =2"u am 2,250 ,,P,-:can dad anerts it e octubro do I
tist.a. L't 'c& an
Aerop lic.. L C. .. .... i I Coal %imd. an ; (Pic.,M ) do expl.ot.aci6n tie In c. pr" gm. Ig: ,itmes. ellsboam 1. ,Intent. tie Is p- 1949, imeg gra reportit at Insfituto Amoo
actual y en 6 qua me observe signoldo a Federico Cast Reel 'lad I. or 1. on it cei6n nonclon2l, estableve on con. icon tie
ciert. U be atfil. L. Fe I Hierro y at Acens kvff.
't:'; '4: J., = mlrg"L I C Im A-dineloss do 6 .tafic, mi, iropmr. dum comparutivo tie [as realiziniones
felt& tie unatformidad rearta ratio par In Norgulf. I-rte]Ze do New 1a'no,"-"t -"" 101 I I taci6n commercial d ,
a I, deriolonjulacidn adecinda tie lam York, y trajo 1.140,60 kll de-mer- Cub. Dead nblic, do
1950-19111) as % IW% Nuev a FAbrkca it, Hl,- Curt= Jr. National, 1C.- t..ate del pats, cubre una superficle expimillicamente helv&tica. cumplion. La produc:16n on julioj%! 4,4400,
cars deliernpefladon par Ins Deletion- mncfw en general. Bettina el Mont- Centro Astual 1923-im IS I M ,I 4 I tat tie 95,0DO m2- se subdivide on do mi. con felicidad. .so it ble an 11 tonelailm means que an jorfllo.
r, y stla
it. tie MIR Adnznia vllcldn, results fiesta 250. aaN.o Territarima Serle B., 01 anb]Ve Crash de Cuba
Md. ,oph 11 Ise- ( hicatitoria as). 11144. ; 15,000.00 cam Asso- 16 sales J, 21 sockores distintoo, en- tie Informador "on6mico mu Amaque In dispute Collie trabaj.di.
oPortuno aclarair mile extreme. a cuyo El ferry bondu rielits, op". routess) globando 18 c'ectriviclad, el gm. Is lad.r del mereado. to$ patrons be costadq a 1. ow.
effect se = e tin en to sucesivo "oil", tie 1,114 tionelLidat's' 19N "'ciatTicap"tV
Bane, Territorial, Sere B.. I No.,,. Fabric. do Hill-, C ... apiull. Cuban. tie Elin- econornis doorl y In Industria Para el visitanto extranjero, ]a m0rafte national on estimado do 41,5011,
lea set n an 14 escritas desid- tin Nicallits Taktillaos, procedente do 1944-IM IS rLeft.-W) am in 11 alimenticia, el cuoro y el caludo. tl bienhechura del trabajo suito se re- millions tie d6lares, que teral unam
nados t ]an attempts ell Is foarrout at- West Palm Beach, co, noo Territorial, Serie C Banc. Territorial, Prillfc- Ca lrlmd. (Co.....)
riduciendo 21 as Paill Henequen fleja an ella con auteridad; is art. dim Rntes tie tinaliver Julia, Is so"Sr. Delegado do to Adral caurras de fetrrocairril coonteatendo ,N 9 renters) . I I J.'a I 11, do mobiliarto, Is organization tie des
guiente: t m Momt-holl a). 1 44 Banco Territorial. (Bern- Cam'. ', acho Is artes grilfleas, Ina tool ginallolad tie los products, so espe. lucl6n tie Is huelga vino dernamisdo
. ej murF, All del Yu- rg its y Is maquinaria
histracift tie ]a Aduava el Aero- epermachts Con peso total tie 569,441 art y ficavl6m tarde pars aumentar Is production
Havarm* Electric. (Consall- Ci Co.) : Is e cl
sa F.fic .."LlIld.d., re, Cu- I alimel6n me dennuestran on
Imerto le;. j mjrvl Z malmic' d. kilm, mantises, tie cerdo. reffigemdo- dadc"). 1902-11152 29 ix 31 J:arnwii. J-1. do M.t.. n 3gricola. Is industrial do Is insiders faclUdad; Is images tie la Sul.. ".*,a efectIva tie acero do papers mate,
scri Is. ,_tin dl- res. Juguetas ineciLit-, gas butire. Havana Electric (Detairl Jim. O'e.ftrim.) i., v do Ins motales. 1. loolhe y recompore, on ell. on so vial onto, do quo Limit=" ,I cam
I v ing P ill- Los claim sabre produccidn on ju.
I I as pus aves, etc. ). 192g-1951 3 4 1 C b. R. B. $5,000.00 rivados. Is vitioultura y !a arboriculm.ban funclonsiras a:, Im documental gas propane, allment Stere.d. do a I Coa: Havana Electric RLlwa Y 27 '- do: ve.idad on panorama
que Irmuen en el desempeAl, tie sun 'It surs. N, Aboxt iv.. sug"t'vo nio y Julio e.tin vuJetm a revision,
tuges. Fiesta, I- tres de Is, tattle h.bho. j Co.. (P-leridas) CIZp. vend. I
'" "' "" rinan, Pats I Havana Electric Riall..y 1!!Un- - - ---Sm. 1 C... (Coanum..) - '. Space 1. base it, ina formula que
,,Vt Propio ilearviso Y a Ins baron Salida .1 "Elsie Thorden" pus New, PaW rs. rl. "B", 122:1. unit ... . in 0 ecimiste on ,. .Sit armili6m Ju-mm.dol
as me do .,,zr.dI, con ot. Orlesots, y el "Cerrito pus CArde, : J.'ri. : Url
,. Cgieg.,46n do 1. Ad-o. ,pBata, r I er61.,A7.,1Dcbm1 rest, S, N-fier. Unte .. . . . 7 M ayor m andat ALGODON
ban. asus So Uumn Cul character atraclivo tie No empress Is
.. que ., fuo,-,-,dr,. quo No on. So encontramn sendere. tie cum. P, %5 I T 16'..... 70 iq C,,tfi,,ds d, tie 6.1- .
..,,mivi, ., frem. a, is, mi.m. see, t% T,16fnw. O3,be turea). sr C U ni6n d ,fino, ",tables 3, pintorescos
- T -IDBsu Ivm, I- . I Forte do Lomanne presents. ,ad,
Ins desp-hos tie solids ad I T 6 1, Ard-es Prcfrr da,
plirol"'to orle .. J048-197.3 Cub. lmd-W Cam- F-rce-rile, Cn,,Iid.- e dos-certfimenes tie caballoa y mcr-do "Delegado tie Is Adua- expedicroa a Ins vapors, C-6al most. it"). O-dical. ganRdo NEW YORK. ago.to 13. (Par at hl.
. tie I. Jamaica. blos) to I S.eill. Cantle, .tat Cuban. 103 :: ,sCduCuba union lox eases mm digrour delo tie Lots Mendoza y Compon6la)..ramairaft .1, ... an B.tabsino". Arlt", pars. clond-tV c d, dep6- a I A
Circulesse li neral conodritlen- f.a.m Cristdba P*'La 'I Pcd qu"erl Aumenta a6m xu int1-!FInnrl 111.01.6nded, ,I caraliniza
IS .S con .b ... is
P .3 W. pars Te- Co. A.Licater. Co.. Narth American Sum. C 1t, 8= "Th, Cub.
to I eg.111. I I a
cumplinento onduarim; easriyV' pus V cam cortz"lift ritanitunci6n tie at
e' sets Ins iss Auc,- Is i,
a. = ".17.1-init.u.. Cam. I I c.1m',"P' Railroad C., Julia I... Fu" 'me movicron can licald" .ogaic' '.'cj"
el I memr, y "Joseph PL Parrott", par. ". "' C rcrm M ms 1952 I I4 ,abasilones offpce a ex Y exposiciones, .do aLos antecedentes'rmcial I a I C Pagos europealocimplementarias dol Bus sectivre, tra ,ties. Jedym del nor liquidsci6n e.e ca.
y a IN e as West Palm Beach. ,mirxi "S central Vetai-Lifl-d- do d eub6a
..U C-t-lic.... Sant, CIt'll's N B-- Ta' C liccm-lix ,Dcpdra tlaru-. ..g carrisionistox y Little- maltemodus
n. a I. Va. e iterm ,to tel,
distinton i tie in armact6n del Line tie son nperado, 1 1935-1949 Avelte. vew.lea .-M C. id
tj cripan (13,bentures)* = r- V.,off.t."Itaptit listo So
"'It"' I Co L. Ainne .... Vi: .. ,lr.ld Co., May. I., tie p6rdld. liviniteds an smash a 1. b.Sector multin de I 1111, I,,- .c n V pernalslis expecildos po I Aciiteso C. lona lard,fivia doll. ptirticipa-lis, sup cron 0, dontrates. Let sell.
Ion que I dia 1: do I. me, I mes. st 1. c riloras .flci.Im del pluart. y que i virl ,Cam .... ) I l- Boric A. CertifiesI!,11 1, JudeWlalro 11,ml I ExLienden operations ri6n oficia c on pas extranjem. I vidad in lam condition cohlirl Unit.
mucadoe Ion, claht ; r I. ,in ayer a last tron tie Is Jude No hall.- c: P.M.'Cubims tie Elec- C Wral Romelie ni as I ta'I'm conno Francis, Billgica, los Pal- I Jos on escala a Is balm, of 2m
ansirithatia. 8. lW,790 k1los tie merceirl ban penclientes "t numplintiorttot C..p.fil. Cuban. tie Fl- Cu d ... m r-tante
n c I tricidad. Barms, Hipot-a- I por otro a- Baj.s. Itrill.. Mutrucem. Extelinteriii spot venditt ones bal_I C 90 91 I Uib 6,I)IISc
of a en general prooedertes; tie IN aparece clue, ban do Ilegair a nue, ,a 'to, y J-1. ,, :: larl 1946 31% no mas
trajdm It.d -it C.rnp..Y 80 I tie ., Certifle.d. ano. contar6 at Congo Helga v Tonez tie diclembre. Durante In tarde unit
gulentes mercaulm mundiales: puerto Ins slituleotes buclues ruermn d. Bonnai i Dben i P.4. 40 onlre ,us hau ,pvdcs tie It ... r so,,, Poem ,,Ilvldal it, compm, lropoz6
in p ... do,, it, I El Comejo tie In Orguizaci6n P2col Cubans tie Etc,: Cam il dex.6,s to Bonns The 11
De Puerto Cortds, Handurm, 184,563 Les tie travel; a: area) 64 ,, r Stadiums cl! ,road Co. illaderna" del "Flotilla", do 1.1 t 1. Int rroacionl S. A _,,,,r,tt, Ncinai, (Pre- embe, 19" 311i 1. ,C..pr-vi6n Fdroal ELL- -11m. icon on mermcle, limitado, .r-kilos tie made T= r Lspscnt3a= par I P.H.y Hote ,,, Cen-tiflood., do do. d, diendo lam precim ficilmente He:
11 4 kil NJ I I 211 Sis ,.pea OEEC), ha deel i a extender La pr6xima Fera Nacional do Lautonave and 0, que viene de I niveles, del dim,
,a ideo ra -.1'.'no'espen I H.Tterl'.', "I'atens Z S. A Fagn, Bono. Cuba N- ,gan a a sus mejore,
. .8 a Zle" .. i [as operations tie IS U.16n do Pa- sanne se celebrant del 13 at 28 d pass lam courts me cubrimn. Lom pre.
Ion carbon bitmaii-sn, provedente I pmajoron y carga gem 100 ACCIONES Railway Co. J.- an.., I a del cierre registracon gationclas '
do Amsterdam, H lands transports dos el "Monterrey ', quo p'no'dit, Ced, 11patens) um 1. ID42 31 a afio tie 1952. Files a u no
08 ., H P. c..raS Cam- GI Sort, A. Certificado. tie 1 sojidembre net.. do's a 30 Inintax.
par el vapor 28r"v6 bounardes'; Ze Haltion.re, ocirvilutoord. cargo ge- I a, Camp. Vend basis el 30 do juni. do 1:53a tradici6n tie class tie 30 afi.N, p,.d.,- it
'. I paili, Henequentra tie S par I par dep6sito Ban,, Gunt,. in cools, a, lam.y el res a del merci.,j estacloun on. nera pars La Hana;,,t list como ruffn Juregua a' .odmi .ovid. .xmo and Western 11,31. Los pri.pipal
So tracts ..Ce- y pmajeros on trinsti.o. as Hiptis-ri- Can, das on reiaci6n a Is extension tie ope-,toress y compraciorts; suizos. hombres The- A, VoKINNON
re .. N -.: I -L -iendo P,,flia Agri-1, del Yu- B- n J- : -Z- 6' -" C" Jan"'L ld42W- 11 nognivics y turislas extranjeros eeftilu" Orlenn- El "Esso Providenc -duc -- -W ... '-,= r3clones. son lox seguientes: l
"Jun6lo.". do No, York y 'Carlbo" pot,61c. quo de-oga- ,it !INm mur Con, a S"" C-m- T", C %. R.uJ.T3-(oCm.. I-L- pg., v, ,,I par p Isel; on I obrarAn on clia Is entrovestarnis
do HouNtmi T lles tie Tallilpiedra, El Tie le oLg I $6.0no an Pul-I Violet 32 o.d a.,. deficit so, a cvccodos. thediante on juiclcFa.
L. Administerx' it Lie IR Aduann' It no vicar tie So cla N.rucg., cali obb"'l.res pa" 1, 1111 C,,m,.hx Aia ...... Cos. Pa in l-1. n I v ."a, limm" ..I,_ n.c,,. p-odirmom. par el .val di j Visit- 1. Foia Nai.n,,l S- do
For so partem J6 on 85.392.690 kilos carea go era El b "" Seattle do 1. no". V-11odmol
morenne a. ,volbolu, par el .or- trex". conducend. nu cargamento tie BO 1, S A DE N E W Y 0 R K r.ra'. PI"difi itd".."p.i,"C'XCP"'2"' 'll """ lea ,[,Lt.. cut ... r. corl.
cado muclonal, rpor nI Puerto do L. petr lea. to" do 5 u Pals Hasta ahors. I'd P.- I I:vID call c I pats miscam clue se tra- -PADNk
Habana. durrun to 'I P- nt' In's y I El arribo tie estis on, buques Oil- COTI ZA CION OF I c I A L D %' A ... ( ,, . . 122 2-- gus oil ova no cran requericlos, sin. I tie sus tradiciones mas generals CENTURY
has[. el dim 12 ln,,l-Xl ,J. El ddi. 1311se 1 quo, ,tinduciondo -ralaustniv DE ALTA PRODUCCION
., P., ,N, ..: h.M. Lie, ,I def-t r-od- L ol 20' i do I., phrunpi., ,vinationion, quo to
reciblecon 3.3 70 e .porturcut., ,in in 7 ,,, 13 DE AGOnsTri DF 1952 11,l 1.1, 6-n .,I "I "., 1, ,,, I 1 ", List. joigm issiturega hummodisilms,
el ".,. 'no clon do I au" 10, ,,, .: '. 0 13, htin dad. rI pursue merreido on el
616,141 del M ail v d 11 it P Zialit'lia" I VAL.IIES AL CIERRE ". A.""', .. Z-Halberadin .lglim Dirigirs. .:
El 'N.rm' Pit.", do In Nvrgulf. quo Dul, C. . I 231. 25 ,,,,, ,, 19 11 a r do 1. mercado mundial, Se concedon to
onee-doE.L.Amirl Liegavil, de Baltimore earolipanda at -Al I I.., D" M L, ...... . oh" 0.1 (", 1. .. N4! 52" 1 P ., ip.l 'p,,'i' "'.',','L' 'd. rilid.des Florendo Capell&
mbarqum de Lzuesur Ca D . 01u, E- .- Mnn7n Lie Pagos Eutopea. llegib del
L. Liperac an do enob-cl- il, 6chor Federico C ltlel, L. ndue an a, : P a secure B6, I d do vimj,, van ,cd.coi6n lox MAXIMO GOMIZ 56
- A D '."'Z ul Nl, t :. ,:, 1:7, uted. final do tal on "I gates lanieras, a clients, No
sialear par e P"ucno LIT LL Ilubsins cargs. general. D-sti ],,it .". ': on .1 CELGO DE AVILA
,cgda Is., pallizen haollit.d. ctivilar- El "Thoilatt.'. provide do Alln, Ch, I . s2 ', 5-", E Pallnu 11,, I a in" gica y lFriadici i y entre Belgic. y ell ruega me dirijan a Ins reprosentaciii- % .
me con el reported M fechn 13 ,,ie,, ..-I ; Notuegs. lia, A 1.1; Chan . 70 1. 77 L, li no a flu do liquidar una ties ofiviales tie Suiza on esus poises.
do' 'I '. vs jm, .. .. . P.- An, Air, . .. .. 104 10 to '"' " .--
rriente, comprenden Is, :ngugL,; % .r'oln conduciend-i carga tie Air Rdut ,2, ,, F-1 M, L ., 24 ,Iuack6n qua amennizaba In existcn.
it ad. aces, up ': .' is -, UP: F' . P ,nalliall I .. 1 241. 25 St .is.. do 1. Uriiii. do P.9om E5U, R a 21,, P.,
oul d"t radial, to L i 21:,
donve .I rue, Adamr.1 Cl .. ,, ,!' 13"N't I : NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A.
. Ir El **Anita", alemAn tie Is Hamburg A V, ,,,. ,5,. J- ad ,n 24 24 ,fl, .dlg Pin .. So
Am Radia 13. it 11. k.,d Imt
-do estadmint 2-11, -1 . : 1, 'I r ,,.card' torribik.,q-, .1 B
ELL el ferry "New ,7.,IHa, d rg t ArP6,rion Line repro.ictitindo par In [it-, A in,, ,r '; ,' uodrg v oril. do pgr 1. III
1 '. 14" '!r' .a d6fiviJ ' 'I '.to
.. e P, A, R.,i,.,. pr.cidc,-te do ca- 'i", - :o' : F I" calls . .. .. 10 11
710W LaP-N;.,n.;y M ,., Am Cr FILL .,n s. 3t, i P' us R R "'p, Cervoceris "La Tropical"
11: 1 : ::,,,IllS T ... T' in Lim divides
;454 : ; on 'I 14v L Inglcr". 1,000 H.mburga, Bremen y Amberea con Am F ro, a 11 .: Fan't"Id F is : to I 7 7% 121 militaries tie or..

1, .. cargo general. A, F P 4 IV-, Do . 65 as, Fu. Film I C., 3.-S, I.gr ran turiblen acuordos
1 5,000. Exportation,. Arva F 1,'n p . m :, ,2 22 a i .12 con otro pal. ,sa al ,rcd,..-. nardme.-.11 y or, rl "J-,ph R. Parrott ,r .Ilaah- 1. . 17 -. 17:, Pb!iv S., .. I c A V I S 0
'. a 'F'- s -1 ;:, ." 1, -r l ,I, '. c u ,d ntes de cuo- Par coaft ancilic, so hace saber a nuestros co sumal.
1 tsailm. it,! li-inareiro, I La, rxiscirt.11ra"., "t, st"inlis Pit Arct. s '" U=
23, 1. ,.par vI Puerto de Lu Phii.ii.t v: dt, , ,,, A 21 ... P Le", .' ".',r'.."" ','.,,'.' ..,',or mits do., L. C .
Kill' rc'i "it'. "'..'rid. ,let Can- 2" 21,', G R dores, cli-t" y pfibli a on 9 eral. que, a
in do E-ungla Atillcula ,. ,,,, c-l-Les onair-dr., 11. A. Arnt, G- El I 1.: ; nl, "',,", or. y on -6diuLie C)"ll .. HJ4 In A ""! ,.,, 11 "', 4, ,", : s': .. I, ,, ,;, Kn., l '.. --S,, ,.,r6.jmvIno ,,-lo. itimclid. del dim 11 do Septicatime pr6xime
,.,ad Ill do li-i"It's I b too, N s
garbatir."" l"' i e. III" P., ,,: ,,, all I
on ,:, In'' pti'tedi" Ell 11 lelil, ,1 I '-d I ) -, ,, i : ],,,:,, ,,, I .1 .1. in, 'el en nuestra Fibrics ninguna bostellot do Ise comal
, 'a :' as % ': I" ... I 11 .... 29 211 ; ,. 1h,"", : ,,,,,, ,,, 11", I ''.
5,300 quiHale, it,, ,,, "' it'. u.: , ,,, West Pat., liaiv, 14.600 ,'- u all : ,,ui t .." i 17 ...... do "i"a. ri.-tilss ti-dr, a.,,- des ,yor -tipo antique", por halter quedando datmai on
t ".1111ah., 111-.111. I.Jf23 Itit-L&I, 11, unullial 11, A ,,, ,--,,, ., 1. ., 1;:l.1','l1;i, ,.,,, I I 1, 11- ,Ia ... ",L --ii -- qu, in, 1- ... L,,a,,rzl.lN it, desum por again, sin utilicland Industrial parm
"as -,l,, ;;,a,,,,',, ur.,rmN ,L Lam, 220 .1an : 2.40[) a t to ...... I ... ; oil ,-- ...... .P.'.'.,. Ei".Pa
% ,"', .1 ...., 11 It 1;,,, z ad do I 1 llllu ,ni "'. ..s. a g, 11; I'll"";.! I 1; : ,:, I n '"'n
1200,I)OP qu ,Lot- 1,111i; d, nholl, I v ,Iv d,,P1 ., -, 7: "Lot, n ., nucatra satirical citadel quo me positron to el Seem" ., ., t leJ)" di, ne ..... ... !"',i, '. ,- i .. , R1, I'- .
%am tito sit -lut.1 .n.i.1 '1111, to nillal '. .", do : : ,,, ne, re .nudiido, 1.
k ;:llv:- ""'."', I I S' P"T""' cado, hiacc mks tie on aho, [as botellas del not"
L. Junj, in"' l"'I'" I ... it'!. l'.,'' art '. 'i ir. a . -- S do 1. Un ... n do Pa.-,., Europe. call. tipal. actegalusente on sim.
,"nit, ,, de .1111-1, 11 1- 1:, ',' "an Ias d,,,, . dr!c-do, r- al 11,
u_ t." 'to F, I ...... ll larn, I, A,,I i dm 44 bultT'ain"" n' ,,, ': : I ,, "I""ll" d "", ,;': ,;,: ,.,.,,..,. C 1, 4i
do V'Inue, Conju-1a iild Aln-halla ,P, ,,,. --11a, 4111011- A-1 .1111 1, G del ruvel ,,rmlsd,, Ins pales mican. Marimumint,
- ,.L I., Ly go- sun, a.", .. It In., MIu.- VI 2i; 1 9 do Agoot. do 1952.
"join 10,3 s.,Jd, lern, 2,317 hialall, u, gin-0 I "';'u- -- b,: ,: .
,in,- in, "i (71,11" drd- ,!,1,.iprL "ClIallt' I PaL.L INvIl 0I- 4,11-1 I, Ill', 11 ,,, bu.. so .blig.. a tont"bo" "m ... RAFAEL BAGLIER
. x-, !, Irc; "; M.nd I I 1 dal-i ,,,,.t ....... Ln,,,, d, ma.e.
it Jrl ll: ". ,',,,, ,, 1, Adminustradoir Gentrod
11 ;'.111 ''.'," ,,,, ": ,, -,'ut' ;a," I.- -Iogici 54 la;ah'', lv ill, 7! it 11 I- I ...... tv. A111, I ,, 11 '.. N".1 1:1; ,a ,L .1; 11 :.. "np ... I y on 1- p- lint so,
11 I .. .... Livdiant, El buquv t, "Joe Dl il"'I 11"I'LL It -- In" ." I , 2." ?a LL u,
" In "'ien dv 1"'D oil i, "I .... In Lot 1'. firlan 6, -,r Cv. 1111", Wl", I ; ,."Lun I" I 1i --- --
In ,it I"'! Ill .111", I., .
I t's"I'lls ILL" York ,, u I -_.:, I
p Vill'a'Inn Io OB::! ,,,,: d I(",; ... ,,,,
I's v ,an. Latin Para No. and S ullnu. 01
1111111111. vI 111101 Ptnal it,- ILL, 611. 6-1:. .
'tin n' ,,.Iwr I ,. ill 'ru,".1 11 1 5 5;a G .1
al.":!ulan 'I E0100 g l -fF a rid'Vu'p.,v. moicall, ,.I'll ,".ad '0 1,u PI d I : -L' ul',h (" $1 5- a I't) ':L a unat y ,it A 51 3o L" Am 5 51, POR WIAS DE
L sit annual tie '.1 400,000 B-ink Alrp L, 1 li, 1; ; lii,,! h 987 fitrins tie Julia- oil laina 6 1,111- &in R .S 61., at
.11 ,ankgran, "' "' : , Z N J 791, 1111,
.03(a)(Hao Pain 1. ,.It -les ,it, st-ti-I., Puri, divism". 3 Sc: ,'-o' l 4, 'una, Olt , 20 2 1.
Aultes quo 1". 11 Limle, its NJ,. 1" Laid .... d,
00 6 'I J. Ir as, "- an - 5' 1' Stan. B, I
Doo ar, I,.., 2 I .1 ""'.'.d ,,, ,to ."o-clon ,,,c [Lit." T it 26 2li .
I ... r Ins cvtu; Jvs a..''onist'as Ill .... '. il' Imsav .,., .r,;,,r Wo, ,;, it S I I St.. Ga., P, ,. 921.'4 92..
plaza it r, ile. do 1, ""' T, li, 0
"' "I ""re".' IN u rab,' ', 1aa do vs ,,,,,,,,'2 ?ac.1' cain, do Litt. lla- P"P't, 12 12 i 3 Ga. . 14% 14 : I ,rogre-1
es Iner, v -, I J,, p I 9 y In' a
R L, 0 no u of it ad, c Fit ... ..... r J .... ts as 22 '. = I S'l.L bulkt, : 38 l, 38'. !
to it In rnel-atuida Jun- 'l- all! on B111. A M I 11. 21 .
I. El forry "Orsell Halva", K .1 det
In "" No SurdiS -11ritar del Dr. la,,1" I ... vs ill. li-I bit 23 ,u .L ., do ,,, C Flat : 4 : 4'. Than S,-rt- T 3 3 11 0 Q ttilaic
Inl-- ........ r1i riurna, Ker-111 L .,
Pal t ........ to it'. lail'o. st'. ( " 21 : 2 -- Cu 11,u-'u C'u,''. In "'L l"""' S a, .,.,, de, Ill
it,- alu'l Pal,. IS --;, .Iu d, ii., L T-hai-I ... .. '!
' -luli 1. ii"11.11111 i!:a 'NaLl ln l P 1, Z -' .181,
flut. on I I I .1nn, ,,, 12 1 11 L!", le"i"!:.h. 41 : I ill us I 11 :, :1 1-lhh, .. .. 1 : -. "ants 0, I
'.N .;Ill 211,111 14 ,. ,.,: Ndu, ,h-I ,aporaparliven .. i 2:, I I'll ,., o. 13 L
da"o. v A 1, ;.11ilhan Z : U
11 11111. ",I,,,,, ta. a Ill 11. g.'l Jill ,in Pal, if :;,, z Ia
El di. 11 Ircl Ll a, vir Ill.- L -. I "In", Va, .. .. .1 I : *
,it L Pin.,la Puc ........ t, Lie ul,,,,,i a jan rto habumill. Lul avuiidu I -ul .l... ; L ,.I,. r"is a 1,
., 'N': : ;J- --, 2s'. N
I, ': L a Cu I 1. AVER COMO BOY
I Lies 1. e, i l.I. Jun ".11varms Gas 1 14 1 A, .
at Ltd uy)ln- 1,,, I-I I- N- .. .. ,, :ulitd ,. L.,: .
, '. C ,nea. , .. 's I .. an ,
, a es" 'a, 'I laj'L r 1.11- ,")', ,': '. ", at "'.11.1al ahu", 11 I Iir. .1 Ill oz L-kh-di Air i 3 .1
11" r., 'j:-du do Julia vI : , L ,,ndkohn, A ,,It Mi 4 1 1 ;,
Per 1.1 'mrin I ,,, Bud.,,,, Np, Yurk 1 21 :aL -Fru 2ii I. .... I '. BOY COM O MIANANA
a. do V.parrs. Litine ,undul, I'lln "' -',,--u 1,;,- vl-g .lu hal'a G-o- L,' ,;" P'm u ''I -1 ?'I ..a . is -:
a h. , "lln't, 2 1: 11-k ( ,, . s 2o , ,it G."
in" -o" i 574 tuli 'Ia- ,, ,I ,.,,,,,,a h. a re- ( ... W- 11i I 1 1- "I I --d:" vm-r;;"!',a 505 d, all-na L 3", de ,- ,, ,,;;! ,, ,,,, sli, lalel-1,11 y 111,11,11L 1-1- 111- 11 1,1 , L"! lll K ....... I ,1 I I, ii I 1' ,,,, a ,, I 11 ,i.
,,-bad. trolad. 1, ". Ill ,al lua "'puisunn, ell I V ... h-, .. . I .. ., 4 4.1.
tor-cldivnir. -,,- a ill, J, 11ill -1a jun-lia 901 u, ) .. ILI6 Pill "IIIR .. ." :, I I
I I L S"-,
Jim --miruguis d, 1. Al!,ava ,iel ... li-ili It, L J : V I ",e
dari, ,a el Caullun U l., .,A I I s,; .
. An"a :", t J m I "l.u., Oi 1 I 11 ,Ill.::, L ... P ',! 21 : I ,; I-,
or c as :111.1 1.11'.11111 1111111 ;; i, 11((111, vll: to I I I .. I 11
(onctillim "to es 1.1it. "uni ,I Inul'i .. .... ,: I 'i'll I .1i . : ,, ': ,!,,, ,',.,! ..."'I . N, ..,
par To Was do .ditu-, I I 0, pie, d'. 1. -ntal ... lo, trpi, anil, I ... :,.,., Edr i ;1 5 -, Vagans C -- 22 .,, ; ', i., ,, I .-,
d""Ita, Imptie'ta, inda h, ,in iLb:,c,,. lea -m Illn' "I .,rm1b,-a- i "d d,, I ill min) (it 11 .. 27" f I ,,11 ;7". 1 1
liscol's ....... l"Plar, dul ha-1 Cuba "u . I ;' N N I :
"its ofivinasi ,, "NI;"u- 1.5 "I -- 11-. I. 11L,
'Itial -'j, It 1 I
c lJ;,vt.., rl at. d, Fl 'SL1,vr Sla, - Ill ,, r, su .,,a ., ares ell or'- I ut) A,,, Ing . ]a 1 :. 1--, L'Ilp a I" 1,
, Itabana .'uhm ,"i.11 ,a ..... i I S,,I, . ,, ol- . "', -;
." Jet, .."o., IS sill a I., c. 1' ...... .. ,. ,. .. Li, 1:1
"'In' t, :;L .15" N ,-IG) Ps.m I
ji P I';"," i'i, 5 ', r ",,,. vj;:,NiJ, L .... t" 0 )" IV'
I, 12 13"'" licoluni St r. ''
, ' ", n N".,li K'X"' .. 2", 2. ul.ul ... it, I ..
10 rinifflornis it,, kilos or -m :;IL ell 1. ; :,' .. 1-1 121, 0 4.1
rvs ,,,,, to vilnab.,v 11, tlabi'005 Pula -,-., I .u-m. 13 ., ", ', I N.L ..... .. Dust 27 27 T. W .L al ... )., Fic-ando Delgado Bul. elpi-.1 a-'rah'ar -- c, '. i, t, ( uh.."At" S"g lstuu :j B .. %% -V" Lls"d ., r "' '.' "' ,.
I j si ninny .. .
""P R' l'i a '!',n%', ,', r I il uu',., to' "' M h .-, sil Y r
on in balan- pracllal, vI ,albada A a .""a, El I ..... . ton,
ill. it a, in, or, ruitiL., compirtmo vlar '-' pailJ111. turuitas I'll 11" all I .", ,,,I'- in S I I 11 Ped"C"l- .r ,, :' "'. N' ....... ."n- is 1, is
d .,.,.c, l, l.pll!Lll"",")",], tie --- -- --- -- ----- -- -on 1-d-a .11 'I I do, P, 1.
Vivian 1 '.sda u.- y Iji ... e'l,"lic no C-0-111111. entia- N.1-1 ,l;:.,rll,; subit5i a $1.0434 a)er 'Bajall preCiOg tie 10%
" 3,956 Nor- do "i 11., ,un up- tat,, J ,-- de L,-atq d p .m ;: v
s ,. ::;:,,Jle, L sunii, 'Com prarA Per6 LA CASA TURULL cmlen.
10161,978 kllu, liiu t.lh ido., I,--- I e I d6lar (-it it a d i e it e futurog tie nianteca ('11 1911
c. I ,git-lies ,I,,- a",, -p-a d,,l ,ubaj,, di.trib.1, lnY,,.
P,111.1.11 11.1Z,; ;11,]. sa n F-i'a", do It.''!; ,.a me.n... ,Joe r, .iluadii adaltm L20.230 N-its 72 1 oil inereado de Chicago cit-ils. Par. .1 Lt. *
n'4a' 11 ,,Ll ,. In- por la ,u, av-l- NEW YOR 'I'm 111hil. do Liii, do ,;.,:. .1 "do
'n Is Havit ,1 I L"- J ",' I., v C.strial, AgHtill. ) der
200 ( I Sr Nin Dslant-, 1,111-ta-1 le Mendoza U., E I dot., an,. $1.3001000 e 11 NEW YORK. Liginst. 13. -P-1 I hi- be.
1, Flats Blanes, I Log-rion de liall, ,in Cula. (In, -rise SU 16 boy 2 $ 0434 e i in, Le
Url 03,123 on At. .(,)','('F,,.It.l"),W. 8'6'4 ,,, ,,ri a ,!.rdi 1, En, ,a ,,,, seri, an 11,
Nr r u, moicadon, tie cambia oxtranjoro do I do L, is Mendoza y CmA.- us
, ,. Im V ...... dLinc, Oil admirals ,a F I rather n f ,I,- N,,,.w York alto nivel on I or., do Chivar ista
gi -gado a la Frub ag am Los ficantes on cambia atri. a- rite ... tomoms .y ...
- 'to cametU'll's Aures Fruit 10,241 mlla, agrL d, irau mes im aquinarias
paquirtes, larnhlb, Lie air'-. I a,.,,,,,rq, vt ,,, L,,sper. c da 16 clF buyi,.r..,A 1. ,dogrmraditri.l,.Praento on ) flinCtUnCioneg lievendlis, RfIDj2jndo ob
.1 a' "Flnrlda fit, up ... dirrise y, preciox tie 5 a 7 Purim, par Is S1-11" I NL r. ul' es (I -P trig ,.mnn
' a .... nuite, fugtea navolsurnes on 1, I.., ,.a circles fl.jm iturial are i I
En comet la Y%, t",'!,',% do Its I I Lus MaLlrms Otero. torcet ,,' ,it do
n. if, trigo -v-teJ, milialhoill PnT1,,,,, U:,io tie i. Embajuda Lie Espa- '; ,Lhnstiim cars -q.,IS Iri.pctcn rl oni-il del Puerto cuso, .- ir-es. ,tj concedido prii.,lanio ox furron comparalleamente P,
,:, ,Joe ,, esp, ,adaiel ill. 17 del ar., - - -- --- -- rl e nefluencinclos par ternoics tie
liabJu una ext" i "'Ji.1 'a of 0 0 AGRICULTOR
do 46,045 Nov. a rea; senor Jesu No -t-dir- 1. hulig. on It,.'
4,23-6140 kilos lual' Trnlis, 71 i1a, quo ,Nt.,b.a titio.j.in crats empactiolorm, pero largo Fe vstarm poso do I't' ba 'do on In do,- POr el Banco Mu
' lies de to ffizaron y registraron peolueficis'
E. 1. ll.ihi. 14.! '.gos. it,- lid' "' gl,'-d'Il-d"IC" PI-r', l. Lorga tie vsv blifiLle en as mue e INDJUSTRIAL
Los reforenclan ofrecidliot pnr Ins d 15 al 20 it, ],is 1,11--tol: N,- Uur-, or,, el clatnt. do Rig].. .1,'t,' El Britoil Iiii-a-Leirintil de (-L.s. cambium on ambos senticlos conno re- C % e 4 la "ta d
I d er'I'E' amian a c perjuivio crocomid. it, eucicion y Forcento, flm oal,,,,ll,,.n ,- ull,,.d, dielil-tric. devilida on Rrano
istintios centros it, nfortaturaun del A art T Cril v farmha, Serve. 11 5 0 GANADERO
St. as Ext-do, so it oriva del vntorpecimiento c es's LJ, Y.,
,-Lot inaritimo -vot que syrr a, l.. in do la Embajad. do I onecto .a licul ers el vr eq- rn,1:r1.por. an tie ]as
:.,, It aides tie America. (Joe es esPeried, taboret. ,Z it I --rite. ,.,c.. .no, fi. I
; de depun empriutito tie 1.300,
I do i li-c.diver tie Vicente Torres Bill J ,,.dl 11 luur d,,Iv hall.b., ""el df 20 tie lox co-entes. on vI ,I- E 11 I "" Joe- entichis y 1. p-16n do jcd.,
Ls ,,ia,an,, ,2 buques P, or., E.U vintid.cl ,or. ,cripleads or
nuiceallLes fie tr rl.,Ii.1 ruin :,- .- aFt-irl." furcu.n. "" do "art, y (lea leg a Chicago recibici 5MOM RECU ERD E Q U E:
- "'i M.1itlen. nv, cai ba
Pirt,,11,jiloat fiscratiald.des, P.1 pr ... .... I..! Para easiest Ins imP-'-" n',' do tie mantra y embarta, 577.000
ap ... ol.n. it v d1sa'n, 11 cau R!, b.,rda del ca-vittlemoi- -g1ic,-1.-da,, n.,,u -- a, Materlas Pri.
E! nor ',bi'.,d,, Gaa-Jcr." ,,,", r I li.,Lv, La CASA TURULL surninistra deade hact muchos aflos
Jos siltutentes distrit- aduarmit, I, I., S-itur, d, Asuntu I" ' ... it's ',,'," ".r "' A clij... I ,.am tr,,,.,,N, !, ,:,r. amoiLlb an ir.11ad-us -rilao, do cerdo3 del tone, fue.,"GO-1, ,a L. Muchinit: ,%.l. 1 la Ad-- it, L. Hatuarm. -flur. "rri'm .1 pgIrL,%c.,ndtLv-cJ, rialcm, quo se Locesitan el Pais ran 46.200, have Lam somna 53.300. James, Acidits, Production Quirnicoa, Especialiclades, Insecticides, Fungi'. '
,,.,Idyk'. ,,, Sant. C1.1 numer, 274, 52-53, on radii cha m- Para erl I"s .ist'm P'n- h.ce an ifi. 11,100 y 11 total ,,a 1. a
1, In 11 e- del tr it '
1 1 -, 1, transcribe a Ind- ]as lefes b -Lmn nombrado Vicente Torr Odes, Carrapaticidas .
tie Nuollt '. ". %!H b' -rl ar cl duvcjon agricola y crear nu-is tie- one vs de esta somana 187,500 cam. d I "
varan Crvtrai: "Plat, amallu y v ,;-,,,.a,. y regmitudols y departiii ufcr, quo falleciii en 11 crunclimado ,ras Para el oulti- I-, 1rmaj., ps-dr, ,an 236,2DO el If,. pas.d..
-A-11" oil Is FIlut Blue,.,. '1.1;..- -n us it v ,,a dep-decein fiscal I balro. d-nie 1. ti-avr.... r-hisdo, can esa m3qujn:riavv,,,qu Chicago leads 7.700 cerdos con 7noll a
I M r L a 1. La CASA TURULL cuenta con un Departannento T6cnlCo especializado,
egina- ourrit-do L. v .vurdu su Seg.., I "' ad,,,, LI ,ad p- ,,udaran ,,d,,i I s, da -la. Fl mer-dr, tie -V ,, or- I ,,,. It
,,a. on Paul.,: No. !; ',hp"! a n ,.' L cl
ar, p.,,.I( ,,. ,, n.F, ,n d; d ., do 1. fee n d. .lox ,docto ,ca -I rr6 do 25 cts. a 50 ots. cam RO,
I I.,, on 1. Word Li- 'Wil I n pa macte, do ChnFugg ,mvr6 Jonseph R Patrol D,,lu. It '-. no' '. virin deimpart- -v quo IS 23,udard a concern lam production mile adelantados tie 12 Quirnicis
-2 pi'll* '
; a Lin v1:OmPi.r. u ,f,,var ; dus A aner, rnarl oil, P um ntaran ,j, it] Maidernia.
' '"."' I- I "up as "' do on quo estA Pe M. .j
Serial "Tropical" "TIless. on i, do per el re. y .Jolu, do an c 'or ". 1 res' on' ell air, I is 5 cam .
I A, '""' 'I coal to, 1. Fl.r. al on l.rentac
I T-111P11011, "Call', % on A!-Ox preiontarvtc do Cuba on [a Oiganiza, quitpne s .n,,,.,bl,.Ii.c ,ir,, rile el ischi-i I.S.S. el -- -- .. -- "ut Co
Fralt; "Al.....". y "ElLhol B'. ori cmn of Estodos American., 1: a. r, .lea tie violoncia"e., I Pv1gaJ.mtsqdu irmr.m Lidomirlds lua Its tonedad. concertado vin severdo
Regin ; I, I La CASA TURULL procure siempre dar a sus clients
;nor doodicho organs. si hibito exterior, habi6ndnsc I let un servicio quo
'Grams. Gounuc", on C,- mcrot rfi go "A", ,',n,', ,,'to do Ir-eque entre Colombia c L'
Blucs. .' Bull. tie Matuglao". y "P al li, dis de'lilici native tie 1949.1poesin no obstante Is autopsin Lie, IrCiatommet',.d., Inar 1, SCIP indudabletall 3erA de vital Inter6s pars usted y su negoclo.
. C. Randall", foradealos on ]a RiLlila, par to que ruestra Reptiblics, como I mister, per. P ... movicano tie P a. I Ittill. 1\ ind .
-1 _n k, n se oncontritban surtoa crilsignataria del Pristine. ritts ob'igada sl.jiumbi6n famam Infornrl d. ...- do
To ,We.eljd-ci6n Ali .on a.L,,,..rg..ix.u,' I BOGOTA, IAPLAI.-Se informal
- -- ---m- vilre.h, No. diScosimar. ,tr6n dohnamattero "Artmelita". .-- _.._.
1, Pigini Onaffiesdon MUM DE LA MARIN --Jueves, 14 de Agooto de 1952 CLOffiendoo Afio CXX
I -- I
I
,::, Grandes compositors Aprob6 el. J. SECCION Adundos CLASIFICADOS de ULTIMA HORA
Celebro'se.a. ..1- as I s.
I I
I I I n7fintinuisci6is tie In Pig. PRIXEitA) ECONOAHC4
. (Conthintmehin de 1. Ili PRXf4EILA) Darius Milhaud, 11na I -- I COMPRAS I COMPRAS I VENTAS
I dingriesticlar enfermed d" ieste Punta de, discreParl Battle Ire- ..-. --- Is 1. i, ., ,, -",.,.Idi,, ,.pci..e, argumentan a I
par virus, an e OSPItal 9fdaticild"
S V dIg.n.eer, 01 unay.goedlilm victoria sobre el sufrim iento '. .. ta-esito es, do qua I CASA$ 17 MUEBLES PRENDAS - CASAS
dill '. inii 6 !Sea Ill Pre3iden le do 1, IJep6.bIj,,, I
I q u, I rm dies; printer. v is COMPRO MANTONES
in nortestrearicants dedicadia Bunla I e la PIANOS de GARAW IA I
nudefills, an juege dc .. mii .Ign,.bJ.R,,g, Mujal. GONZALO FORCADE E.r.J- bal., d. pill., bso,-- pilmoal,
.' c'. in cht am r Por Raymond Barthe "' ItO Ir
011ou let '. es.I.I., di, 1-:1. 11 nistas
A f.,,.. del ,,at. partlcdUIJ1..r;y (Corrodor Colegimsdo) Z- """ -%= 2,o a"
in ... ..... .a, a r _T *o Inversio
racterildl ... del lfq uldta cefa oFraquf- c c'rg' 76ii 'pcdcluel Alamo Avi. H, b *.,,, at, ,ls rel.i.i., pr.no.,. en-,i
den i ; H.."i-il i
ts, a.t.bleclesid. difreacuss can ETS drifterriticeis y Itriers. Pronto habia de comocer In me- Ila Bacluera, EsOdger "'ietrent terelan c- P -= '
.am,. Is. B ALL del Con- LA PREDILECTA ,E_ Lot' A] hacer c IqWw aporce
El Dr. Schaeffer ofrechi suftes, obras para dos planw, i tr6poli brainlefia. Alumnair en e! debate Y par 34 votes conlris III chain is r in, cemeteries para Jos min diver- servatorn cis Paris -del clue es 14, se rechaze el veto xartJcular, con Telf. I-M98. A-8733 Compro Pianos,
On# Interesainte charts. en In clue cel t.i u a N I to di I ci6n, h6igalcr con In inlerven
instrument-, in.lum. 1. tili hay li,;q fls- al ""' r'i.e"P, dqu' ," Nl!s' 'do pr ori pmo I ,.,... -menz6 par declareir quedmas que diag- a a d. Z I ci6n de orrodor omisloqlado.
- masticar Is enterened. a que inte- nica y el vibritforn, cantata. proia- I en el 1, C ege if. .- .,, ,a el c remp dle te receptor A 111111111111111111111111111111111 pilt- I- on.i.n. s, Z 6.7"We I
no I is del d,,,..en. I ITH C-20-111-311d. -rja.a1.u,,y I, l- N. ,-d.' T a. 0
,- 1, p,,veli6n d, I a mi"'. nam a inaradas, 6peras par. ii : qu er 'a djarse encerrar denno A I- .- y media de 1. roiche ,a e. '. O 'ta,. e peracionm ofiedda"
,Dec,.r6 ellis Peace'. de e.pe,,- pecticulo. 6peram bufam Y 6 Pei as III les limited; impuelftom par 1. en- .'-dil liplazar el deba I. ..I- "-me wm- at A-lail.
entaci6n i altarnerne ,am( alo y que breves. oratorios, enclodia.m. sonatas. 1 lichanza aradinnica Sum primer. a, I- s, a ias cuatro de Ite men. hay : 0 1 is % .. ..... larlembroas del Coiw= ipat'ente me utilicial el mo I'. sinfoniw, anisicas de coro. etc no 1 complain iones ha ian Ilamado Is ,es. cluedan los articulos 37 y V.d.d. H.b.... adifid. ltotre, I i a Proplandad Insinumi .
end que me fiene conociatim. air, air,
lei.: hay g6nera en el que no me hays Mercian de u a 3 isposiciones transitoria dos 425"000 &dedo 1 ofirecon In mayor q- tifiL
d,, 140 con ,tnilt It.Paul and.. COMPRO ROPAS
to I tr-o -pl,. djdfiuu uj.Lue P.1"mis sarmitur 1C..bilien"ZiI'lay Id',Fp-" 1Idncm finales y Ins cradi Mir... T2M,, y Club !
, ensayado y desenruelto el talent I it, g ,per.
inieliti., earn, de Dust- Milhaud. it de 'are ra, y 6ste to nombr6 ", ons' a. y .Iran. El pro. ru.,tcm."2'b.Cfi-,"' ,,rj,,, Imats I ne, ..I y ciatimilen, --- -"----,,
par varlas climes de vii pro I Ell clerta ocasl6n habits cliche ; .eelet-11- personal .1 desempe ,. do ca" i"'gramente aprobado pI l;:,. ,os P,,,,, -h-, ,b .it. L P ': t ... r st a. itall...enferneedades pueden ducidam I .-' ,"r 1, 'I'a Intuu.slas list Irliblij. hat 1 $50,00+ -- .e .... i. -i opm- Ide. -lk- 11111111111111111 PAi ALT
paralides, no I Milhaud: "'Quiero escribir disciorho e cargo de ministry de Francla 4 ::-se'. ,..mu'ti Facillidadting do Pago Leyle-Vidi B-3620 Tell JJA -1 ,,.',',,a vrl ,,Ld eal'.'t"aI1i .7 .
Destaclii que In forma I va .I.d 1.5, 01.,.. Ill 1, lsl, ....... Irraaa ,-d. ra-d ii.r. tm
et, ipic. y que no me hace on us cuartelos", y. en effect, Jos ha es- e B. am, 1. I 'J- 'Islitiallier" Vertleales. Spiumets ir Cals. I - --- .
I I pf& P""'"' a Justiclis C6. Objetos do Arts 10 -- - b.".1 I'll d .- Wase 5iolumotirmil
rout co correcio st solo me contem crito, 'in qut iningural I eliou pus- Del encrentro de endabits result L' s ,o.,is,.n,, de -UH.H.9263-9-15 I vIn ,,', H-sils-411-is
rg. da tachm, me it deficienLe. Ell Is ac- 1 unit fuct..,a ,tillibeiraci6n, de In idai de Aun tom
A!firm6i querhace news me pensuba e U" -I A 11i CANA I FLINTAII. C1 N 1A P LAtualidadrexplora Ins recurEas del que ri ballet ,11P,,L,a ::Elisho'b" da Publica que. re aid.. e. co- Ldniparcis Y JOY-111 -6677 Compro pianos"m Co. j, A, --- 4 ,,m,1,, inque el v eirs ntraba P-IIIpulan at' su rsr ". is 7r l6bill Cr I '-' a I I ,, ,Ipcli 1' a, 1, u d i , lb,,,, d 14 AUTOMOVILES ACCES. ,,.-;,, I I ......... 1, Ago. .6art,_ per, qu:nlu inderte e da i Aluebles Corrientes 5 ,alil"-,
I It "I -1 "-H Tel 7 U 1386.
'or literesillon e in -1
or 1. I Joel -'anel de Is Intel .m,,I- I I :, so r.foE -. LA PREDILEC C. y Fino ,,
em"non hace par lease nuevas valorem. P I ,I.a I- niquiltres, ban ,,do c."n"" T A XrXO UN CAMIGN PLANCHA 0 CHA-1 Maeoon, ,- ... .... Ii ,.J.,, c-li.1,, -m2A .-Ill
Is via gastrointestinal. I Curiosto de Wilma Ins forms., alt- I ,a,,.- I ,. ,I N.,al.,I. is"Subid. ,I.'' dai I mariana, viernes, con el fin I, Chevrelet 47 50 tie I 1 :,2 1-1 -Hm.. va-l-v 'bj .... .... ... in, vi- IA1%I (ON HAGNIlFiCA
, e select, en. Son Rd,,l 803 al 007 ,%,Il ,aai,
Se refiriti a to cast.A. d, ION liur- micales. Milhaud no cahe en n ngu eprese it n us mom ntos culml I& discuta In ponencia qu 1 It true isle trunam ,,,dlciH 4 9 I 1,,d. 1. -.- C ... -oiplta, Ne-,
. I I !I Tell X-6214 ,splu., Jo-. Tei A-71 -,t, d, 4 ,I, 8 IP-11-1- end,
ve a y consignii que Ins pauses donds na clasifictici6e; sin embargo, ]as ni rrato- ha presentarlo r comejero Cast Elialishma 04-0swils, I 11.,- I.,ornal L-to.,
y dVt,,r Witred. li-Mel 17 13 I 1 1- ,Iii ','l .at,
I 1
1. maniclad em troy police as ven racri paginas de su m6sica ties re-lan Nla-as Milhaud .l. tad6 ,a up ,,Alb n I k ----,as os en personas mayors, torque I as un mismo ratage, enracteristico .411 sionalse per eme ametiso pa4 del 1 ri.int'. N in c ejoriiii ,.mi- COMPR "UTO"'O' 73-411-21111
a 'm 0 1 "L A-3605: COMPRO PIANOS,,
ind lefultim exponso at medi-i reas, abia 6 ciamen sera lie- - 11100tv me d fe absolute sit Is neceladlad tie UrR cot, no m it. .dmi,.r mail i- ,rat.n a. d,
lempria.. q enferme ad I 1, ,da de som I, a' - -- de snores rointaridat, dIrl .111 : antiguedades, obj6tos arte, I RENTA 3130.00, $2W,
- la I ,a or ,,,.,d,, a I discussion del Plen. del Can I porcelain, marfil, biscuatt, ran-, 1. 11 --, -.-, d. Itildmas terepran tumbler. in India auntitical. dudes a el cols P,.,.",-,,.-, ,,.
fH.b]6 de sus c-,I,.dem ,eb,, 1. -I tie No %ida rural. La I-i-bart 1, I me"' Se,,nin extraordinarfs Convoca la DG parg imirriba. Indispensable 11 1 1--- 44. 12 te-lon,
a Si bien este m6sico de inspiration 'D a I fiecos, limparas, cristales, CUa- -- w- ",
rersdad en Noruega. Dinamarca.1 desbordanle prosigue geatacion It m.., do 1. moss,,a Popular be, I con facilidades. -111,, ----ed. Intisfill
, otnd ,.,,- 1,oSeeinfdotrato que parst III pr6xim de escolieta -- La- is, me"
Alemania y Estades Und- senalan-1 de so abets entre Parial"Americ. l,'hs, Enl.1,16 estrechn .. .a i u 21. It pl.n. del Cemmeja -I It i r o dros. Maquinas case r' escribir. N, Ili """ -.11-41 11
q., a ..,I. 1. spidernal-lati so Provenza natal. como tamben ,,,,a "Itlecado A semi6n extraordinary. I F-5628, Manuel -'
,ar,,s j6-TICS compositors bria- Joyas, oro, plata, brillantes, fan- Or .,lA'c;NTlsa'-T irt- Acoe, i-0.
entre rins' ,an nx. p.rto en el orden del dis i if terprovinci I I asias. PrismAticos. Negocict re-'
N, giraos par Eurni y jfi,,,,,.mr, fie Ins I -H-6529-14-I6
' UrRmer Ica do te mus _16,lor l Ile"In oo In O y ,icrtamente muy " "a " "- "' S' -'
Mtnjf,,. "".r'dco S I'ria ni,10d .,I.lc,, I jr ,-,-1-11 -- 11- y -I'-0 otram latitudes, he cle linear tina lu- alob , hav concrido y applaud 'I -cIarecimj,= dc'mandado par on La A.-st- it, Tire de Escopeta I UH -ervado. Raul. H-6236-17-12 Sep Ili ,1' z1, 1-1 All- Al,,,l. I-1-in
it, diagameati, tit se habia hectic cV ch. -ticlitam y heroics contla Is do en ,I undo enter. g Irill n ),,e, it bre de In DI,,,I,,n General de DePortes, ___ -,,l, I. s--, 11- tie Palid I, b,
almlardiento del ,"irus. aunque ,I I, I implacable enfermediad q.! le -Cq ud a At pasur Par Rio de Janeiro el ,--Irs ninnifestacicriesiatribLuf asacaba d, III- in con-catorlit Pat ; MUEBLES P In I ,I.,., 1, im 11 11 n
'a-% en 1 ,J-o a r e 17 RENDAS "'I", M-7l's-itly.
habi n obtnido bue- cult'4nd Pa., d 1 1i ALCAZAR
Ins is dead, ha- humiliates no.. celebre ball-in Nj,-ki bl 1 ,a I con in vAq "' Provinciales nIi
teildom de rated. hig.d- y 91 nDia que compose constlaiYe una Claudel y so secretatio cilIedaron can rl I respect del latent. .b m. Sk,,,,C',,ateill"'s,'o'DobIC5 Vm r in
de mono. y recalro q., 11 me, a to-on. I-L. P. li A
"cdrao C"""i,-'N-'U ..... "O"Os C - - ci V'---'. ,I I ."a
.c: I t ruell I a -,il.cisr, ,ilr,,,,y, '-pet'r,"', Iii, -I po ., I,. ,,111. "I".1111 poncemoll" an, I-d. d,,,-.bI-J-nt. us ada%-IR no me I que sum I III) ,opiesionados pot so arte que 6. prilbil- ,,,,, pa,,!, ld,,, Iom lr.d .... de Ia'Paj-'.- Plata, P-d., ,se: us] PIGNORAMOS I I -,,,.,., ., ..' ,, ,:,. -,.a,,,,.,,,,I
d,,i.icn am Is b gia, N ,ser, "re".."I pl lilvir, 'i "19' 'i It 'a ",,,, -:
con vacuna ni oretudo precntivo al- inmediatamente se entregaron a In El ,,61ximn lunes. a las cuatra de' Na, d-usiones ter- -,-A,, Lt.,,, Angl. TOM- A JOYAS. 011131i DE ARTE. .,. II le
gone e permancrer en ]a mayor quetud., y compesicion de un ballet, 'El here- In I;irdc v in ]as oficinam de Pilsen Y dr;in jIlga, ", I ,,s dias 24 y. 31 de B,,Vcez y Teslr% A H-6138-17-1i"X I ANTIGUEDADES u:
Pali Is ..liZW61 I lln bI6 el doc- tucede editor que i be, y so demso'. En una espece tie Ili, tenarin lugar Is inform ion pu-j.gost. y 7 d, ,,plirobire, ItimmiLsi 11 ,,c,,,-$,, ,, %.I-tlolde,,d. at einuouille, r'e u me I 1,, 7 ....... ,, -nd- ,e,:,. i- ItUruct
let mal. deeds ha tie W 21%itlp
F6 IN Hurled. p ... patir 1. candill. hunt. 1. "'I'd' sea inpro pianos notiebles 1445W entin is -0624 blica-en su tines de inform" ora-j P el H, 24 de agosto entA sells., 0 eu-... -.. ,met. It deg. i" en, oil B N" 1:%
It ,.P.Nl I ,.t,.d,,,,i6n emeirt. par. In tepee it b I; IIIIIA 49
Imam del doctor Marquez. ,be ,,- ,e Ins roodificaciones, propue.- Isda In d-us ... n del Campeonato ,,0,,,2et'l,,,dl, mile. -hi-, ,lam. tit, I Ii .
1'. No obstsialls. .line. it VE
I ,- I C-626-17-14 . . s:- -- - -diigar ,cmcierl, on ,d,.Y.. menticlim, Claudel expica c6m. di 2CUID 242 de In Lev de Ill Proi de Sheet a (100 platillom I Ili ... it r, Z ... in I, ,-,,. Pit INA CAIIA DE NFAMPEl
,
refirio a P ,ocupaci6n del nice me ha aban ona- I cho ballet "Joe consecue, Icijt dei "i'. p"Ic d'.'d' trial tirAnd- 1, IIN plarchus, del Club tie., it'll, pult. ti-.Il. ,, ... ,- ". I' i., -d. d, Vsintra. c .... Imr. *
incill:lind. ,ae contmo.b. sin dfnI- do .1 clesaliento, y ed, dr, rNe P Indus
'"" ", lt .
169-1- Y )a '-- ,.e .pen. at hia c; pu tirnle-le de Is selva bacii ena. Ii Informarain, po r express iniitaell5al Caadd em tie C ... o Ln, rl- -A55u H-6.6- ,-- 119 LIBROS E IMPRESIDS d, C Indi ,--- d:"pg.%t'i, liall. -1
- 1, ,,, ,,, cril-cm no, en-ntra- !repreentantes de 1, -- -- ,.I.bl n.j.
clan I I estr music ,N -partall-it n me an ... an In 11, milm. dpi' l a Z, a ,,,,.,,,
,culcion bloquirellits del i.trum. Se con- I mente dride que el cast. I ...... s ,umej gdos que tie c ,it,- i, Onsm titituaiid.rat, Ila, ell"'. r, 1. --I, e-6rdo', U-3 I7- ,,,...,r,,, ". -'a"I"t'
.. eierento %io. peio iujilo, francerIs Paul Landormy a v ".!9
,liters as t'a- In --sle-st unifnirre, its on ,[','I 1 -- -- -- a Ins I "I .,M LES Y PIANO I S I LIBROS 1, --b- 3 ", '.d,llc eaciertas ciadicinnes ,... so c.1-in- : ION so ren, see .- .,III., --,.. se ef"I.., nIIl---1-z ., 1 Tit- 1-1.1 I. 1,ni"I., "l."', , """ "T' -'.'e.'- d- I :nutln.d.
r-dort. S . "gen. clel ... leirt,, ri.i.: Iii .h ciane, a y ,11 I, -., -- -, I,-. 1- j s-c- 11,- " 1, 1! 17 --- "' I.'y movtv esta ,xarto a ; L' n ros lbra en de nartz cot". it I Desorden estudiantil. InI nlL' hil, 6,1 P.,,,,eN Club in "" 1 -') a4 , ,, ,1 ... -()- d, I i2 I III 11 --- 11-11. N' 63. H.1em,
tipliencion ,', Alli. In Rio He J-,,- Dallom I C.b I- -adl a .... -,, 11-- -.,
I 11 "Is 111"I Ins -ngon.- C ,,',-- ','A I7'll -1 -Illa is.i.
doctrines y critetins noliann- l',,"Ic sillarrablicial.iIII, I, "a'das y ohle" I -.-, 7 --- 11 il
Tru 6 I-tot-plitern y del A N1,11-ld ,nrpun girlin part, dr a. en La Plata, por iin tos it,, Plan]J- (,' lp" _ --- LIBnos rN To." I -- H-6i 17
'I I i si d: Im, 1, "I.. Oremi ,milloto
I a 'm .., r y "' (tamb- .1 100 pl;IIIII.- Los ,learn,net 'mila"Neen. c ... del .... I- de enerillit : "I horror, nt !.Inli grlg. -- ( ,-,,,
dre". Ins in -e I '""e'de." 'no" 'I I"I' I paleu ,,,;,,;,n ,,, I-ras d, 25 Ali r n- to b_ ;-'Im I t , 'n
er'listerat-po,"i ole It, n y hn bt cit section -N.,.rg. F n 1, Es. I relrato de Eva Per6i Pin I el dia ,, ,,, !". ,,,,, ',
rux neurournpi-it me dii ra In p- .... h1ler-1 ,"'I' t-d"'Ido Pei C"'IdO S61o I IIIIn, 6 Ti,,, III pil," n "'a ,,d,, -- P.- --1 Nl ,.,.- Quemo Gran Edificio
Inoret'jil" y '" no, a-t. 11, I 1. P 1. ."gund. d. ,.,a, Ili I'lle"'I EVA PFh0N, Rp.bl,,. Argenti. pliall1l", -I rl""I" DINd, Ins n !-- I, it ,Ipn, ...... TIl 1 72"
el' c'fili.'" de Im., Julius -rt. a.. '111t., Il I I 1 il-is
'in, I ."A Ctor is A o turso h'a el be I ti h a ,do ,,,prNr.- ,j, IIg.,tl It ... .... hi ,,,, ];I ..... IT' "111; 2 6 el
n.,,Ir. put, H- e ,in it, I- N ..... I y desdis. I ." P, L, p in., h, I's-r- .... N Par. ,slisli Estructura Citarob
Pei vI 75 criticism ii-slieson- it, Milhaud .a,,6 11 4 ,I, -pt-n6r, (ad. hV, "T"'s ,, "itra it a Pali. porr fin basket fie Loyola Z3
, N enter ., In o II ,Ili It'. ... ai Pei ......
I, ingmed.%nin,ouard-ripat", I rl,-, 18112.en ,k,.-,.-Prn,,.e,. I Is ,.,"' In' onn"'; io, III, if, ,;,,,on ,,to- E,, 0 Clh (*a,,Nd,,I,,. del Ce, I r. OBJETOS VARIOS 1 Tr- el-I., ml, d sait nle-, floi.usdo I a I dl.rhl n I'- Iiiall. ,l ....... ,Id,;I jug.., III d'-s'on del ramp'n- I~ -- -- 11
set .It's "'. call '. l'm'":,' ', ,, i '- ,
Medin .,I, u it.. Ins (Ili ... de I ... ta arbti, l I,
,In l',Ir it ... He Un," .,IiNd de L. Plata p,,;Nr,,"da Ili 11, I; ... n, I ', 1, ,iM"!nI="
le,1116 ruil an I Ill "I 11111on I I ,I ic,,:drndl,1 "'A J" or -rI!-,h,, ,,.,,,,nnd(, 1. t,,.d. or hl IM d"'),ri", coln-6 ruitird, In"I. P -Itilal de Jilin- ,I Ci. 7 1 ".n:'- P'i.a., 1.1- I... u,
"" .1 III 11 it go a Fr ...... ..... I I., I I it 1, E tll .1 ..... no, d-,.Igalon on ,,tii cle 15 ,I,,-, I_ 6-m1i sn t.r. J. ,P M OS ;.,, ,l .-ee- N .P- -- it.
on I Ml' dv In t;n--d, d1 re ,..Na
d". ;',it'; I I do it' N 'm N 'I "" In. ,i, ... is, f,,lkl6,,,e, q.,, p'.'NIii*fi.r' E- Dual-Le de Pei- c5posa del Pre, COM PRA ,lt -,e,,m'1- I .dI ,.
dmdr turn o I,. Pali, ...... I ,,g,,,. o 1,,de here varies sigles,,es plm- I id-la-, dr.culer-raraw en truet- I it,,, d, ,,, ri, pIch,-, D, 9 a It .. 30 I-11d. e-lepel hlCafflll qii ha le,' ,. I I., e ele
2. 11 pre. Y ,us nerrit. em. ,,.d.d te,-Pernn, r-entemente fall,. d, 1, niafian,, eslatur, abiertas ,as acep a o I, li -i",kiin que en HIERRO VIEJO
qo, ".Ilngleiiino' it "tar"i I, sus -en Iris cutilm lisall,- Iiicirt habin side colcend. ,,, ell ,_pctrrla Ill. ree-, ,,,ItN a Ins Et.dcs Ura- I I ' ... I'. 1 47' ,'e -O- I'rol' 7-ci
.,ml. ,, ,,,ad ,ad, n; d,,Irt,, v.. inseparable """ "'t- leNt". principal de ]a pislzeq NEI peri- ...... P'l ...... .. .... NIET LES c.. .'e, '.,., 'i--- I A -rld. Cme u, 1. d, r .... .... ree I d am I raii de Milhaud, h-b,., ran h.n 10,j.d. ,! elisi .,,,, ,,.I aD.N let hi-ria ,I d-mr, general it,
also it. 111tiss, rse de qu' "'I'd-11 Ill.,LlItar come IN. ant,- I ,I, 11 ,il s5roati, S. el"no.
I- I q., me I de 1. -6lud pa- i del Medicana, quo nos. co.n, ,abet IP.e'AF-sI.d.k, Ura Puerto R- is 1 r6 sils .1 eres, P s. doctor Lotri- Nrid-st, 11,iq-arao. too
it ,,,I( ,a ,,gilfic-on .s' "W 'I ""
I "! n y I ,711'.. ou'n d'. labor ,,-, ,,, I M.,relaid., "re it.,
lag, I a dos .1 dill Ins ,notes Joe seventeen n' hN, N c '. 11 i tie una vastit expenen. rim Iqnt- " a ."d"I 12.11.11". S,.,".,
-Me stento en a"I "rs ,dad 6, lr tiratin-s ,it do Me
Is arligen-, y jerelle una ver !-,"'. ., P" are
.",,,,,I,, ", I I Sit I'llogjaramer-ra me rompo. lst.. El cilliturbi. )."c tilit-p-da 1, Mt-. --d-Tri-I Anne. P"Cristo .IC.1 it", it, "Ition '.I Ins d1li earn., del inp.- It- in "
,e es'a ,,, Expreso ill e5peranza it Cons antinopla a Rio cle Janet- Is 6 6pela er- ,1- %,il p a- --- --- -- it. -- C-p. I P.st. Basketball 11. C-11- 81-7102
on 1,0,,lat it, ,,Ijd, 'r in r gazes lltcrl rll ""'s it I I nins "- Cxi.tinja 3.38 X-2455.
JI.."Ita d, an "'a. its In Berlin 19,30, it, M-mi. ,,, N NADO 14 MILLAS P, ,,, to '
I I .ent., IN par. d,,P,.,I'. ,a nnoitaui ,,,,r.,,,,,, P.cl"1- 11.1 "a e111.11,
n't ,I dtlel."Jill'b IIInd', viiiialtolo eict, all. 1, IN It,,,- otle I, I AUMEIDA Y MARTIN I
I. (Unt. coarr
dellellitruil, earrandn ra I "Pro N't'," In dmp..Ic,,Sn 6, h.,jaalI-. ,,n rI ,bjt, d, me
I I, ,t". ,,-i.glin ,,, In, -do r, .1 p:.,t" I 1n.rjlr Is marine mrxicano y bue NUF% A )'nRK ag-tl 13 SRES. COMPRADORES
it 'T Rg, ,ll'd"A r',.- 'Ins ""'a" "' "'"' I "' "' '.I "'I"ll" III I 11 IIr.dd.r Inn At.no "" o"'I'a' Ins ,i li d"P,, ,,["
IT- e't" in I- till n, ...... romlilain 1, lrai, ',I.,, -II,- la ,II n qoLn no Abel I ... Il ,Ice,,1
7, r,, I, 6 "a, "'i In Is- N I, -';tm." "Is' "', '. h., ,,,.a,,alI y I Par in or ,or ,a 1 .i, ,Pll,,;I-- ,"lidvd,,. ,,, "',, ,,imind-,I -n!- ... avartre deti dr ,,l,--dlI I n I, I ,. ,,p,,snl.d,, ;- 11"a- ],it,, Ii Ea Per, I -fiff
-;- -lindo .lines ,I ntal, it' 'I'
PaIrls I ,I pr
Ia Ill'i-nihall. da"', r,,,, "H-H" Rentistas o Gangueros
I In! .11Sort hithlo di l I l',' 'i,; ,"i'r,'n l aG ,'','nd', I,. -I., I, a Uiersdad hc.gl' d N- H-- C-n-l-it V As
h,."c';:",;.ll: "',., tit I 11 11 Ir.lan ,,, a I, ,,, a ., it ,I cit-dor ,ra __ .1sen's ati i-n ,,, He,,-! E ... N, A P-1- C.1111111. -.
I, ,,,: ,11 : ,,,,.',',,""*'i:.",,,i,,,,, ,,,(,,,,.,, ,,,,,,, .,,, ,r,,. p..d,,.,t,, d o 0 lkyl', hC. I'm EE III .... ... -- ", ", , ".." d 'o '.".., 'I., I I it Minim I a it n I, I.- -ieI d, Boll, ,.;nl-'N'Il "" III,, I"*, ; 11 11;11-11 1 :36 "-, it, -1W
.I:.1III11 "I'll I 1,, ,,--l-on del Gobil,- h. ,,dAn ,, la, l ...... lind- -Ars.
" In 1.N Eilad.. Undr, a final,-, dl Federal, ration it intro 1,emp. tina Irs ,,,,, a (""""'IlId He La P. 'd at I 5"Iii I 6148 CASAS "" 4' ,, aft I ., 1, Ils -t, ,: '-l"'I"'..
F.,'I":', ;4i 1,I-I j,,e,,, .1 D, S.,rI Pill, ,,,IlI I-N y -h,. pllii 26 t ,,, ' ."r, I'll, "I
.It ,ld I, ; 11.1 .: I'll: I I, I, I --,rdo Ii d,,,,I,, D- a olla" ,;,,,,,",(.",I" il d-W."i'a" ,,,,,ni, a ,- ,,,,,, ... ; Ilanial;. 1-6, .hI,,. or El. T,,
,N 'I.. ""..''I""i Na all,:t ,' % ESQUINA NIONOLITICA ,;,, I
1, ". ,,III I ,,;,, ,. ,,, I, .d., ,, , "I'lli In IN= I:, per I ..... jer ,,16,, rl:,,dl1: lII1 1 11 I I III I: I'll I I -d -'nl d. S'l 'i "I' ', .11 ,' pp"."' i ,,.,, I -- ...... n
'"'I H-,-dl.ii. ,,,,,I t- 'I -1- del ,-.lo.,lt- Mlidtlat-, ,I,,.- -- [ P I~~ I -- I -N I.. ,1, It ", I I I I ".." ..... 1. I" ,,-; l,,I- 4f,, ,I.- frlItti ,,,I,- ]...I g ... 6 e- ul ... Ioni In ,his it ,,I, d,,P,,Il, ......... ri fi,,ib.I1.L;I1 I- I r, ', I~ "' :. 1 : '- ',I'..'. -"l, v,." :'- f a, -,-,.a
... '. I N I-1, Hl ,.do --h d, 1. III-- ---', $'ai 1 ,, I ,, , I, 13-4a 1
" : 1111; :, """', i"', li, ,.,: :, l 'l,"'il, I. ,,, 'i' li,:""" i: , l."" 1:11 dl" ,.'*") ,,' :1,; ; "' ',.I";,P""",, ,d,,r dv.,de ,,, ,,III hi - IIN ." ,,I "'alp- ral", Igd.A I ... ... "'i ni", 1, .a d"'i" "I de'll ,'(1,Id ti, 1,-rn ,,, ,,, ,it, 1912 ,,, ,,, lI 11., I ..I a, ,,, -- --
l:lt, til- .1 .. ..... cita, I .. .. ...... I I', i- ,;IiNIr.,iliI,
NINtIll -1 rnono In 111adId ,,,I IHI)2 ,,,,, A ,L r,1r,,1,,.-;, F 1 a",1:,,,d,,.d,,, PISCINA CON CA
n,,:,;., C R U C I G R A M A c' I D ,,- GUILLERMO LANCIS
A hngl, V,:.r ,i,,t,.,,,,, I .... a jl- l 11, """', II11111t., p ... I.. It I Id- did- y sit ....... Nl,,,,., Te,- a hNstu 1938, huhlend- I I I r Irt- r '! 1 I it s"I "",
en .... d i"t.. ii-Int -d- I n Ins I I 1- --, ,1-11 -1- ,
I I Nil ... ha.11.11-it 'WIjuld .. ... I. ,,,i :. ,,,,,,,,,,,, r,,, .,, ,,,,, ,1,I, ,I mi ,,,,,,,I, en San P-to Al'-pird- ,,A- es .C-iiiid.s ,J i ,!- .. --,, ih Mienri Critelli Corredores
lit, ,I r,,,lIl I It n it. .-: 1, ", N-- tie Cilll d -Ioe ]'-,I ueil
r.d-,,,,, 11Il,,I..d,, !;: '1 I tod"I'a in, al:ii Iarvi ',,, ir,: oI,rii ','eNa'Na "I', no ,n IB30. ,:.mN.In,,z ,
La (aledrit it, I d,,Y Antrm de In printers gavirra ar- / aff,,I em inal, ., I :,,, ,.' I 1-1- -11,""',," ---, 't,". 7 a
,3 .4 '- - .... -- I I'l- 'll Pi,, -- s".1 ...... I"d
" Ire de"EKli-ri I'l-is y ... ch d, Pr-, WIWI) L.- ., it 4 .7.
;jnrpnt:,,i ,ilml ref'r,"'r-I a 1. de-If'r-o' in- 'I .I S ...... ",, ', -', -," I *,","', P I I b. -,.
ri,. d ,; In eIita a to ditp-ir o qo, part, ,hinitiar el -- loe tal. iftallud ytl habia .... It. Track y B.skt Bull 1. Urtivii ,'.'
es. z')r, it, lie-II.i eliplear orn gran cxntldsd el considerable., eel,, ,)In, 11 diad de L.y.1a. La -pe-inct. que, It !,11-, IIIII,-, let-1.1 I, ls,, B "
,I, Ia,- --1 hel- Pro ele clo "La ov de .... ruldit', ..bc. on If 6 podran olaters, Ilis prefer ... m I III "fil ___ ._.si_,sI.5 "Antra". A I _a A As As AC .T ti
-
S'.m. In 6, form,,I. par to que no 11 e'ei Francis Jammem. De re- lubsicis sera coss, tacit de spire 119oll --- ,h-! .r ,cle'. -In'..
Amd,6 qu, .qoi I.-o'en" tir-stjabl, !.., e.
Rus d, ,, N Iraii -,I,, ,rabitrin. clue dead,. P11-1d. Itim tirop-it en 1919. MI- itan Perrin coren se inicien Ins vurs
..pIllml-t-6r, FIlaert. in .... !a , c Gl- I--- B 53ta, W 851.
I 11 ,, III ,,,,,,: ...,wa-o.,u.Iq,,,r h..d erie-te. r. pl,.a pn.,- 1AMPLIACION ESQUINA ', -'III, --, ---- "-,'(,., "" "' "r'c ... Gr') --tl decter No
I e I "n r-' 1.11I.N, st-Ins'll. III' 1AIL. 11.
I' l', ',','I,' d,',' '..' '!'."'I "'.I ,e AN, N 1,if-r- it, 1. D .1 (60 Avenida Esq. a 10, Vacia) --- I --- j. "' Z- al
" .g r-ra, client itin it, .,us enedom er.d.,em. No / dalse, nor anrpi air I- cI.,.,--r-r
I, .1 111- Ilo ', d"ni".'t, n "' sin embargo, que fin it, ",I net, s c-rhs arib- ... t.r,, -w--, 11, I,- 1 -1- --hl 4 3 I I
": ,. 11r.",,,,,,P!,!:: !,;:, 1 ae ,.IN h I .i Y "' ,!:'I.,'d. I.il" del ill. imaginemos' '
. ,, .!,,, I ...... I :te, It
It I 1. r.-guld. ya ,I 6.it., L. tjcu-a del report, ,I 'c :-. ., N i 1- I A ,,, --, --, -,". -, 11, -,,, it, 1. .S-,-,,d.d it,: it, s .. ... stIa r-d-I, nan-Nom I-,- V I- - -- - I .
:. ,l.: ... ..... I" d'.1 "", It 11- Il a I ...... '.' 'I "' !' -- '.- I '
-- I I tl )", c --.: 1'... I I ..... ...... .... .,. I a" a I I-, b.-, 2 I I I I 127 III LL"t. w --"
.; "".: 1 :j""' ("- Rmt) "Inde 11 oil-! ,A,,ilo,. N- I, i iterr, l,,,,pdu p.r
, I I I " Al. : tm -h'li,"l ,',,, .""',",,,,' :,,""."Iu.I.Ic '.'-, 01aldos y grtts '-stentat it it, I., P--, -.. F, -- I.- --"'I'" 11ii: ... i I I,! -"' '; I':t11, I en JN, 1v -- 'I.: Its-, I's, I ",I.,,] I it "" ,.,%itio s1s A s- I 11
It llegr."ole" Ill --h-lan de I..,,,.,,(,,.. IA ,1,I, r,,p,,, It 1 F 1 NVEVA YORK. lig-to M ,INS - """' a ,:""-l 12 ml !I'11111 .1 I,
',I '1l:.',1IIi11 ., d i: ., I Is- ,"t ", 'e, IF P111111"ll Is 11 I'll, I "I'll C ,,, , -- --- ,I nit"..
R j: : Lllll ("', a I-tud Inli-,la. I -- -r 11 111::ll;.111' 'a";":I Ilbae I Ed -shillid, NI, hiid e del Flinn. it, N,,,,. '1 '-' N.1b; r ., U 7 a, ,. , I"- ,- I ... 1 1-7,11,57.
Il' ,:' ,"; i ,,:!","Ia: i", .,iiI In iiufnd. Ill lllid six. 111.11111 11.11 : 1111 1 -- -- Ch-m-In-3. .rdvro It- ill ,am- CERCA BELEN, VA A ,
I. 1: rl I- ,,,I, 1. u, ,It '""I'dad 'I ...... ,Is w od ,g ,a d- Ilariad,,,, 11 ''I
11 11"I'd, II I11,1'. 1, ,), Ilitn -, rill-a -,,,"rachti "' 9 ", 'I I "', It- -- d,- 16 I pro,, dis ii-"I', ge, -1,, le- M.- I
. 'III p I I 0, ININTA ON- larturicto am it
I,,.. ",I P"fi. I "n 1. I ;'111., P, t- iIdidx I", Ila it, Iiiii li I'lla I-111 I I di. 11-1 tlu ,..", q, r qI ),a licild s A
, 11 III- 'n 4/4 v 2 BANOS COMPLETOS fT-t, A .,.,, ... il- I I1.1 -111111111 'l- "" "",el'i ''.", --tu-n """W'%is "Itial I'll I "I"II't la"", I'lin si-,r llii I, --- -Ir -- Re ajnda a $15.500. (Ganga) r r" 1. , 1, -1. --., I b.- --- --- Duwl, ,,I III H1,1 I I ItII a I- F., I faido rely V-p- en 1,,g)..
WON I ... it." ri JI,,,, d--I:,i1,d. terra --- -------- --- Abierta 4 a 6. Dorninge, 9 a 1 "' ""'. L"" B 5"". '85'.
Destlecalladi hami. vilol-m en I Ill- ." I ; lt ,,, i, ? "., .1 1 ,,, I : ., -, ,., I,,. AIL.17NDAJONI 11 0/0 NETO, 11111FICIO
.: "" I -- -- I.., it. litte Ina11 ,"I'vis. is .. 'o ... ....
presion6 % ivaniew, J, I I Piti Katz ]a nitilla R " -- I "'.". ,i d "-i7" b" ."',"'.1o. U.B
1: propagftci6n de I-sa in-ca, part ,--mInle1 ,,,,,,,,, !" I, n ,,
I 1. ,- '. ei, 11 I 1111111.'111r,-- 16
,. 1, .1 I .-I-le.- It ..1-Itio.m.'.
It wrnir, ,1,mlN 1--l .4 ]a Collnisif!in AWfica ,.,,',',,,,-l.d- I 1 1, ,,:' :":;: "' ," ','- I istilk r-tut R-1. leal) 13H .-El inlindo (d dia cardeptimi, 's deed, III crepi'l) 'A. I I I I i "- ....... , 11- -...() GoW.nn. Lmn.
1. I~ III~' " A e 53e' A' 7837,
minCaPR es rast ronstante romn, -d- -b. I111-1. I
,j roplo. in, ,It f- s. "Baln- .a I FILADELFIA, ,g,,,,, I 3 I tied I 1 ...... -l -- --", '11111"n."d.. -----,- li "Us-411-ill
pa El kin-k-li IIII ,11 ,,,,A I K i"I-II.
In. PI. II oa GII T,,, ,, In SE VENDE
L. Ford sard. y apr,,b.dn r- 1. res, %a I;" 1.
In ,,-I -- 5, A s- NI s (,m I
Por Nall ,dq,,,,6 ,,,, ,,,,',,,, ,,, 111. I fer.'a ,I, It ,-1 11 Id y ":"',.,
Oldn Mur-pill d, ",, ,c ad - - 11 ii
it .,III e36 I', Itae- ":. ,1 : in Oh, del -t, d, 1 l on
T, ert, CaradA-Aun 'I "I'll" rr ' .1 on h. it.n.d. on M h I ;" ". I : I'l ,i It I I n I n U
it 1. 9'll I musette Mum. ruando rl j,7z NO r I "', I ,d,-ie,'7',,7,-"', rz; --,-' ,--d
P., It 1. Ce'le, c"" de:,r,1:"! ",-l""%"" l" May
P ... ,,n,,,,,i I-eint,--el, r., i in r '
., ,,, er". I Nn nhI-,, 6 "' MAYIA ROORIG -,' In .-P.Ili me. Ite'le. Flat.
I, ...... ,I, I I , on l "I" il's '- I 91 ., !,i'a U I
I "t, 1l1 ,m1,nI-r.rlnr.i q- ... 1,a I Turner -Z
"e6e, Im"', "t,' 111"-d"'Pi-ii ....... --t-re-e ...... Int"e'e. ,in, I- I In"' PI'I 11' d "le """ ::' I ""' HORIZONTALES ,.92-V.Z ,on que s, a-In is I., C-irs, Ktt, 1,- ,,,,, tiiiiir u- -i- ii ""' I""" "-- ,em P" 1-h- estAr -' I ,I I Ili r, "' " "jlr- 1-1 % nA Saudi. .11eI. It it
J -l In-,,,d F, -rdad ,1;, ,, rilit., III,- title, I-ldo ali ,a 1 -, .I 111111""a, "h- 'I , "'. .. nare, m I ,a I ,ntn, dII-,. qw, 1, -. r-: 11-1 I -- I JJ"JJJ""""""JJi "" ", I
P a-6 it, I. -,a ""i-l.'' Au'lul sailgo, I I 'I I ....... I' 'a 11" '-d'. ,-n I -Departamento de Coldonlial Ago. ritcler.. I II "I,"""' J ,, In C-l-I, Atli I- "I I -- I ,-,' : 'I ,' ,'%
,: ", sI1 't,,',.1jI1 "'I' -no., .qi, s ,, ,,l,,1,1; ,,r,," I in it I I ,on, 9 -F--n He I-r, %ldrindo, I _ 11 "I 'I' --- "! '" 1 11-11-57's-48-15
4", I cip's 'Itilin ,-,iii.a,-, a 11"'" i "l- H .an. I,,h p,,t -ldrlp eI .q.cl n,.,,h in -- ,-- I'll I s, 1. ". 1-1.
, h.. dt-I ,,r -1- I W Alcohol ,1WI- Kill, estahn liulp-ddo .-N.dn ,- ir, () I I ., -1- 1, I ,Nj
'd,, iI,1'1.I'1s1l f 11 11 I%- P-bl" ,- ,t I'll, ""I 'I." Ierlitili "I.Iii .... ... 1, ni I 11-1 llll tl 10 -S,,c-r ,I, Al),-Ilk,. i- !' 5' "!I"-'
,I ,at g. I P--ZA 11 C01151.1- F,,t,; ... d, Lfi d,----- y ,,_,)a latid- I -Op",-V .,,,I,,, ;,I, ,it, at,,NPsrjIdl-I,,P-.,I1-,o RESIDENCIA
,am, "'ild"ll"to I.. in. ,l":,' I',,'!.',,'- In- i-1.1 dI p,111s, y ,ad,,. -leP"a ,*,_,,, I ,,, P", "'p 53 ,,,.a O, I"),N a ,a ani-q- In roche de IN PCIeA -'KltO RIIA N- F NOTN- --s(AI.A lanal- NICItNOR DEL CA3fPO
- -, .. I 11 ,a "'t ], ;" '- I I Ila 't 1,
I I. it, II In- 99-Mildirs, sl li Pli del a ...... r, ,,, Pei Tti- 11- I,- .11 ": aii ,,,j ,,., ",l-'d.
. b,,,,. na-nw, Ins ,ne ... I.,,. I,. Eva l-'a b ,I he'll. ,all as ,,I,, ., 0 it, I ., ,,rb.. W.-Hills, e I 11 III pcl -I phr)P"%f d i P, I. so i-1 ,I. "', 2 I, r I aria $38,000
1 I. .... d ,,, .lualsl-, par. "o. dc q.c Tills. Is NgI,,,a saetku de t' ""t "., ,"I' ""' "' 's i 1- I.)'A de el I, ro .Iaallll- 1.11 I NIII
el relcle- -11-, al n.q,,,a, G.'rilr: -1 I- --- "." Ilpol';q f Ile. Indmild.
'e".. ," III, ,,, P"fit ,,, 11.1"I'll Ila .... ... d,,dc .q.i 1 nl, "El I") ... "It ... ... -- It 13-Un"n Turner, I 10I.I.- P.n,,,, ". '.
is qi I, trio ,It open, -Ij. 1.11 -rt, ..... I a ,,,,, ,lalion. at,. 1.6,sm., [ad. ,i ,nIdIA.-n-,l, ', .I.110L ,,,jonluli stali. han, dem.moir iln may.. lat"IdIld d,' "" I,,.jN mrlor, r.q. N, debt, A J'an C ... ,I ,, % 14-Aq.i i VERTICALES I Dos -iiii- dcp.#, Katz -ret NIAIIIA r- 1.1 A 5 'a" ':' enhqolra I'-.
or a I -7, 2 "It on
Pat y B.,I,,I-,, it-,,j-Ida i6-Tlmame,6n ,,,bml I Alf.mbr. plqIna ,ei6 ant, III climisilln. y .11, rg,;,,',',,n',,i,',,," Irilt In"Irs I'-:1.1,41 in toy
ill. h I .- IT I n-n- tie Ila. ,,,r.,.'t*bli
ruler icunibn jintirnitcOrni. le. I I ""' IN B-St role del so I : abrlrlc, c,-A111.h.m .be, ,.plead. Ijoguiqc Xoss,. aI!,,,,, -,.-',l ; '.-.!- lllb-- -wo -aire- 60 ,arm, I e,
,, oil ocill so naturalcia Las i se p-enta ]a pOmtrri.r., ,I,,, en, iv-. .';It,, iel ,19 .are. :,
n a en I'll I -AE., .dramatic. rpafi.l. I I"'i Ii'li a', lilt I JlLrse a Tomisco. No obstarte. foe a, I-.- II-1- Itt" s2SCNII I .,W J111in Bl"Onal. ree..
go pti el.". L-l"I ,1 4-Famoso medj % "a' maj, I .". I nle
ro,".', n bI- is 'Ii" IIIII l111" , :"" ', ,', ",o 116 nice- Tjil ,lllv M-R- it, I .... I multado Y sit licencut se le retir6
n"- "" """ "" "' "I'- Ins in-1,pitil-, -;d ,, d" I , C65 q I
mas d I -lIan.l, a s an lim ,I, Ilas man- 11 1, I'I' i.1, "I" ;"''( ... ... I I i" 11 I 21 -YinrIi, pqof,. it, plate, ,,,D,,pu s cre unrest I mllia Katr.'m d21- Sc,;i tlfl I ;7A.lr 7 o1a,- I As I I -11TI( A ,a,,_ an junn e nios 57 7242
-1,11- ,,, 11, N ........ I " 111,11A I in or 1. Common .J L. 1, ,A,,,,,,, -', 1. 1- 11 I 11111111111111111i
:da ,:i '. ,, , l ... .... ....... '' "' -"- I,- 'I, 1,--11 I'll '1111111 I- 24- P--roh- dern-11sh". blln bla,,- (.I-I,, lz 111 :, N ,h I I jsf ILIIchl."iild'11'1. :' 1111 :' ", "'i 21-1 --,! (" ,Ia- Iudo IN hicols. -- 7 -, bstail, It. ,sp-iI. ,,,,, F '., a I it sem.n. par .11111 -Fli 01 1. FITIN B-1 1-111: I,,, qlc me 1, h. -a- ,.n-,,l,,- I,- ;--- 11 CH-C-602-49-14
- dl,--d- ,, I.,, it It i'lats'n."'In 7 ,, le"em"'a "I
u- ;,,;d.l, 1), 'V'i I ", I - I I '' I ,I f _19- e ,e it,, .1 I H-Mur"IP'. dt, Ila, ,
I ,,I,,,ri,-a d'-d-,"'. ,, I'' "II, ddGb- Ins, 3 adq'I".. III, :, a gl, ,I,,. 9-Celeb-I -1 li -- - --- - - I------ ---- --- ,.-- (A ;AL HABANA
Itin I r ", ,:,,,i,,, :,. .""t"'n"" n n", rl,,,,I- V1 ALCOTT VII. MARCIANTO I
. n'7',',7 e'di'. ,,, il-Lo rill, ii-IIIN 1,,F ,II1,11-1, I-: l','," "' ',' I t' I hurt, ,liable, 826.00. Rento $205
I I INA MANI'.% NFAIADI)
r ,,,,, I it It 114-P.1tn' .-LI-11. cl-d. .PIlI Gm- "'..
,,,, ,,1Il:""I""P-'' ""',", .1111, I'll, I I I-' d, ii 'il,' 'I'l:I ,"W 1," 1 :" ,, ", .'"", I Bit- N-91t, ,- --dli -- ,
I ",". I , a d, 6 1: ,,,, ." raIII, ,". I,. ,,, 111 "". , ,11- FLADELFIA, ag(,Il,, 13 INS-' 1 r:qu, I- o.".-I, 1!-. 11 11, I .:I,,i I ,= ,,, ,,,,r, ","'Ni 1111"n 1 ial- ,, I- I',- d- '-,,IlelI ""; ,,I ,: ,A i", u .,I,' Ill- q'i"'I'll, Nllh, 'a. It, I! Rn Ins ,II-In, dp,,-,-.j "" 'n n,..--e;,-1,,d-. "irt, ,
1 1-1 A"I"'.'p, de Entreal'-, I ri, ,i imill"I'la dl IIIII ,1,,,,, k% -- ,- Ill- 111
7.% Il,,,t- ,r! ,III .. .... I'. l ;. "' I ": I ,, ,,I N' ','- ,,o a .-N( III I ... .... ,Z -' -,! :t M et, -a, 6 1 ,I, , I I I I ,1 40 I.. I, ,,, I,, III-~ i7--T IN 5%1 I ,,,,,, it, 2 3 4 "
- ... .... ,- I a', lut 'I'm,)" 'It I .......... 'oil defIrdlin Ill 11"In dI llim loa 6. .1-1-1- Ill ,,,,,, 7"-I I Ill-A-rim, Id, Ins ,-.d,,J,fI-,oII a R,,,k, .In,.
li-sjrrl .I. del lars",-, 111- 11 FIN, I 11 q- ,I ,ebt,, F-57, 40 Julia 13"straintarift,
( .... .. Np-a ade "' 1 s "I, P1)11)1: 11 I'll 11 t" "I
III Per 'm I- I,, -Ib,.r,, I ... I- 1, ., I'bra, el ,!- 6 'it
I. e"..., ""', I ": , n ": I ", I .1114 22- AIl
I, t"I W il." so ,.,,r ...... I-iiii"', ,, "u, 0"I"', .',- : Il ," I, ")':'1 11'11 sll, III I A I'll N e PlIcon-i
d -1 I -Ica He %,,e,,I;i -- H Ooeford Ad,,,n, ,!-- ,, h,,
,-,- ", "'a""", ""' ", "" ,,It,-, .,, : ,-. ii,'--. d, "n"I'lla, -., 1,-Il' : .1; 11 I
: !:I, ," ,,,,,, In 11i I'll J11-alll Ill- . ..... if .331, ,a it ," El ,a 'i junt. de, Man 57. 11-72 Ji
'-, l"1111dl "I 11), I- E, t.,i
MADRID, ag-t. Sfl, L, I", ,, ,,sl a, ;, ,' i-Ifl, 27-Aliltllii r-IV11, "11' "',!)- ,.."I,', "D lp -;""""% riN',!l"lle"', L"Itiplo ",I, i"'Ile --- ---- --
r el tis -1 al-I-ifil, d, 'Il ,a .1 an 11 "I "I 1I 1. d, Pr,.d,,mn hu -gal--it, ,,, ,,, .. ,,- 1. IN;; I I,
1. 6 'o I f ... .... d" I, .... do' -, "la ,Iucld Ir In Cullal 1;1111,1 SOIA CION Al. CRUCIGRAIIIA 28i del all I'll Ins PI'lleal tabs Nrinar It -nizato s,,,,I,,nl I AmpliAcilin AlmentlarriN I Vli,lb-itc, ,I I ntltiI. d "IIIt i., "I !-, ,, I 1111,1,1 l'ide ILI,,a I No Ila I -Irliellan'll ';,It' Vle 111- ANTERIOR 32-Tirenit. d, ,iiiit oad. In RN ml 11 (1111 puld, legs, a ii, ,, o sell. -mi 48-14
ter ble as cordiciones c, I I 1. linii -ol, ,eiet-i, N-d., I
. Hispanics un cu- -I I I Ili 33-140JAs me icin.l,, -Itromic ,*g.lI'p ig
de nucvc in Ics dc dut-on, Fol Pritl(lf, 1I,,' ,, I -ti, ,ri ,,, pro- el Pattered. cle Ill.letin, Friani ,he P.- c, ,
, 'n I I it ,-%
P. S-u tie c" d, !- gI' '::',,d,,,,,-,,,i I i
ra at maos hisparicarrecticanus, qur pagail fu'-. ". -iii-n ,an I is "M'is res. it 's I I evrimenn, I.c ,I, lnhl 6 4' a 1,11Z1 I
He re-i. ch c hio. I -- .1- .- do,,,
-- I I PA 1? A [In
Afio CXX Umificades DLUUO DE LA MARINA.-Jueves, 14 de Agosto de 1952
A N.U NCIO S -CLA SIFI CAD 0 S. D E/ U L T I M A, H 0 R_'
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
49 CASA 3 49 CASAS 49 SOLAR SOLkRES 51 ESTABLEC ii A TOMWVILES Y AM. i3 AUMMOVIRES Y ACCS. V AUMMOVII1111 KCS.
24.M VASAS A 17 C. DOBLE VIA. Tg- IPLYMOUTH AID DR LURE CON 1LA-11I.V1111, 11 11 I*TO III*. III 1AIILLA1 11, 11 IN I CO"
1- S.., 152 fonal... 30 PL.. on b- at 101,111illea, 11 vnd, on 1,ana. 0 No ,. Veddo. nitol.. oodl go- intriv.. RXPOWC16W,
Tlt.,.d.. 310. ST. C'Stro. S..*L"- jr United. Otithm
Pefi.. Mariana. Otr ,Report, 311111.. ntr, Induglur
6 CLDO CRIVIOLE L -is.-Issa
Invetsionistas Inversionistas Inversionist Inversionistas H-5531-33-j! I III"" m 3m
So
itr,, do $5 pitit.E.- an butiot ...do C.I.d. 4olUrgente, Chevrolet 49, do Lujw
opera. __TARARA -.1-d- IiI.COI Not.. 111-6113-53-16
A-71-11-11 ."ILY douy
I all IL
A] hacer cualqutw Opera- Al hocer cuakpdw ope"I" Al hacw cualcrtd Al h-or cualquier opera- I --- -_ -
ulaS
Col. as
. To. Sit VENDE UNA MAQUI bid, A.%nkplda. I. 39-1
cI6jL h4qala con la intwvow CI&L h6gala con In Infinfrestl C16M h6qala can In Inter"n- cl6n. h6qala con In Inferven. CADILLAC 1948 NA FORD A%0 do, ot of
cl6n do corredor Cal- 'o. cl6n do correalor _-oIK-Ao. ct6n do carredor calegiado. !41 2-.o- Ir.dta at (Modol. V, smi,,. 4 -no
I.SNSM0
I a cl6n do corrador cologlae- comIn, c. T ... t",
Mario A. Cue- 14-tall IS Pl- To do
Op4r..,.... T,141... No IS. F Voddo. Foil do. jjq6j N SON
LOS operaclonem ofeeddall T- T I T-076. It, 2 1 $1JIGO.N. En A ... to&,
Las operactornio oh*ddcto Las opwacian oirockim ho. 'do
pot nalambros del COI0010 pot adsvin iPAhTICULAR. URQT. VENDER at, BUICK a.. No. 116. 1, Buts 13 1, data an
SOLAREs SANTOS SUAREZI pot Ilion 5-1 A111-1- U ", 1 1.
del Coleco Por vilerahrom del Colaalo allembr. del Col*qlo DILIGENCIA WILLYS 1948 -V,111 It No 361. Apt,. 3. ..q.m. Zoot,
do la Propleciad inatuable, do la Propladad Inolueble. do III Proplodad Intinioblip, A PLAZOS C0140DOS do la Proplodad Inmuel co_ a F,,,Iid.db. do Pon., 'R.- -d-. 31. G. H.-A.d..,
afrecon lat issayar gamingm ohiscon IRS znayw garnintIm calracesi In MaTor qataii Mid.. IS-S, 2. -- hoo may abrecon la maTor gor.-nillo. I o',;j I LI,,o.. Vd.do. dc VId C424-53-17
d- cal"Iod_- did.. .1 ...... Mod.. I I
4. :,., -.1b.- 4. -I!oll "I "I BUICK SUPER 19 1 J E E P
-do. =Wodl Irl.111. 5
M o. RESIDENCIAL SANTA FE .1. Q..d.. stood 11-don ('10 HICO. ALQUILEW Sit, Co, .-,W YIBORA
k1lo-t- od.d... Sod-, 41
RESIDENCIAL SANTA VENDEMOS TERRENO 11.1. d.1 r-11.: 1-30GS" 23 esq. a 0. Vold
doa#,, f., F
A--h. he -rad. rrimt. C.-tr.. Lot. 3,36d
To: -P 54,430 metro peoples .1 1 d,, It- L %',dd,,' WUYS DISTRIBUTORL &A.
u.44 521 V ..... .. Inni- Ird, t356. y Co. It, T,,",r,,,
-d-d., It- ..... n Procl. $1.00 nb.. I ... I.. -M,131-51- IS FIom H".7,,,n ALEGRE Telifeaso: 11104131. 11111111 If SIX
F., ,.dn Go.,.l. F-do: "- I. lb'".. I.f. Go ... 1. For- Reparto. __ 11 -
11-6m. H-C-616-49-u. o'doL M-69t UH-C_8u-40_IC A] fordo do Avenida Marlm6n. trot LAWTON, $1,600 RODEGk IN LO MEJOR ol'st, 1ERA 1951 UHC4&_U.n
c-dras do ]a Caloada Arroyo Aim- t V-do Parcel.. 8 ,at. por ?11 1-. d o do Bi K Jusefina y 10 Ile Ocwhrr
lp,.Lind ... .Part- g'."'ll ".at,
ritr. G.11,1. ".", I ,, ,, v, 'dow "Vilitir. Land ,"no do 111, 1,, oil
Cot flooc.. call, afalttic 41, 1 BUICK Super 52
to BUICK SUPER 1949
ropany". Tell to. 118 li,. F,,Ilidd,, do P.S.. F,,,Ad,, M 174 1-8111 do S IS BUICK Special .12 Dy'x!Iw 4 Puerto. Van loluts do
PROPIEDAD UH-H-507149-17 11ingoodr.d. Not. H 6400-4 _15 17 IIA, He "'.r. Eaj. I perf cta.tcondiclo7 H-8323-5 Av. 'R MOMAMAIS do Ie. 'o-Illdcle. do Palo.
La Proplodad as ol iruto del trabaloi In proplodad 04 cow BUICK Super Dtna. 49
SOLARES A PLAZOS FARmAclk-iiAFwN A -v i-x(Ill) 'cub- mi-it, c---- BUICK Super Sneriniro 47 Auto Service Co.
Trenjonts: rinds un poshiTro bensficlo, al munclo-que SOLAR AYESTARAN FARNIACIA HABANA, ',9.500, I I M"IMA US, XdLL C-4.
caquzos swan ricas denota quo otros pu*den Ueqwlo a $25.00 Is varm _!! SDE 1110.00 STUDEBAKER . . 3
a SIT y, par In tanto. miry* do sano estinsulo al sonfilel, Do f,,.tc -11c. .0.11.1., 1-, ort or.. It M" CHEVROLET Li-c 48
- o- 1949 CHRYSLER PLYMOUTH I x 52
so y espiritu do empresa. mid, 3Sx3A v.,,.,, plan, ..bl. ri-I do 1. _- potratirl:: to L,.. m,.tv.,o. FARMACIA CON GRAN
No so conslarilla quo III desposoido do casa donibe la do db,&,.r od hck.,- "I" on a... dt,1, P.ID, ,, WINDSOR, I 111nd-, Radio
do,, C,- do 1. ..)It 20 do 111.3"). No .I, d-4, do 1. 1. do VIVIENDA, REGALO- S10.011*0 1946 BUICK
otro, antes bion, anizzlooole a quo labors dihqeniw 1-o- .1 di., 11 C-P, do I It. St..- Way bL- aid."
mento an loyantar una parai sL ratillcando con el Julia Bustarnante J. 31. ELIAS -..:
ademplo quo la aura no habrii; do suhir violoncla San J-n de Dios 57, M-721 11 No 11 11.31PUCAL is, a J. M. ELLkS
cuando sea construida. NUEVO MIRAFLORES 1 5 """ """ --- -_ I AU*11* 1*1 11,notagat, do 11-11, ans. ITGRAN BAR EN 11 1546543-14
ABRAHAM LINCOLN UH-C-600-49-14 CALZADA CON 3 .000 _W6471 &1 14
...... ol, IDINEROI I
I -, y c"'p-.".. no-, I
CERRO Sobre Autonniviles AT EN C IO N i OLDSMOBILE 1952
VENTAS VENTAS BODEGA GRANDE HABANA Financiantientos! atro 1981. sad ve"id"
PEOUERAS PARCELAS ARROY-O APOLO r .. cuar,"Hirdromeatize y radio
48 CASAS CASAS 1 8,1, c,,,,d ..... imatri,: lion,; EN'DE S120.00 LA DOY 96,500 ZAPATA 1421 C IIIENTE con rantia y factlidadej do Mo.
- 1 A I ... drito do 1. Col.. not C.... Sr, Is]&, I
$4.7 VACIA. XONOLITICA. T.1" lUA- rzovecxx Pot DIGV8TO DE fAMI-I 4to Service Co.
111, ld*-,, 1,rdI 1 11,, 1,: do .1-1, lot I 1.. -1- Milq- y AT-.. I... or' I- R-.. Vt. ton, tr coorr" 16. ,Jtftr MAJUXA Its, ZdIL Carnes
it, 11-t or. G-d,. f-lld.," rog. cited r7y so. a. firm"
UH
to I, f-d f--, I. A
..fall.d.. f-I. E.-I. 11, Al IS I 419- 1951 MER)i
I,, ""' 1 BODEGA 92,1100 URY 4 p, t)"H-C-641143-111,
-od, or-. Iond 1 -d_ 1,
D-A. -.7 -61.2-4.-M 1 .1", IS $10.00 vara U solo duefio.
F.." M Aurot 1939 CHEVROLET
COTORRO
SANTOS SUAREZ MONOLIT-I.. N1"A:j 1-1. .1 -1. 1951 FORD 4 p.
.11 4 A-11" C ... I...
So _,,d, L-. dc ch%. .1 I.d. ...... I, huenas condiciones
at 7 MIGUEL A. SUAREZ ....... ....... 4'"E- ..... ....... 1951 OLDSMOBILE 4
I P- 11 -1 12.41 13111."1 1. ELIAS P.
r1l, I o d c 1I.d OM- Sol. -171 --lo F-I.- M-02L.
...... it I ....... I o 1. SE VENDE UN BAR .!'I"
oI.,Id -. M-1 R,,I. IS do d'. 7 -q. HOSPITAL un solo dueno.
do H-14 0- RANCHO BOYEROS .. .. .... .... 1950 DODGE 4 p.
in. g-t,,. 4 lit 25 y O
ot : ,, ...... nuevo.
1 4157. 1 .11 LAIN-1, not r ','-o,.%, Tfll ,I- L 1950 cCoomnovertible FORD
A I roll
:Wi. to.- _NSE VENDE I- Hf-- SE N ENnE V un solo dueho,
N 110.1W.STAI RA.NT Al XIIA L 1950 FORD 4 p.
RESIDENCIA MODERNA 1.-i Toll. F0.1422 ao',_ 11 N" en 1. inir.
it 93.3-4. 14 -phl'In", 11 ,or (Clnrolet InglA I inmejorable condid6n. I VEDADO
NUEVA I.)- am jor del Billinore, Aenida RPTO. MIRAMAR ". 'n d. a IS'. 1949. Llainar al 1950 OLDSMOBILE 4 p.
do I.,. le In Lonix entre Fliorerit-in I V-d. !200 dia-.
Tp.r .. io it If1d: 45 tl,,s D.1 To,., -ft As- Fri.. en cond:ci6n.
Vibma. dh .me MARIANAO $5,500 S, Lihcrtad 4,rera Is sont. 1. Af C-I.. 11;6 09 .. do, I C.
J.,dId. ..I.. IT do, 1949 MERCURY 4 p. HAVANI'S MOTOR
d no To lon. U-sols.
ti ,,art. y t'O'm
bar. -'_ lira. Mide 2A IS i 50 viorse, Car denal lo duefio.
t'it'itint. fod""; v?.f,'o 1,400 arms cuadra. UH-C-558-53.14
food IS.5d L', to naaa his- It.- sea! 1948 OLDSMOBILE 4 p. POOL
at 14-1111. nn- Te-Wono: B-1960 UH-If-5036-111 IS I.,
P'. d., MR Ilan a $5.00 In taro. Para In. bueno y baralo.
I-, C, ,do Moot, F-,1,- H il.v forrinen rn huram de oficirin, 11 1 R it DE TALRACOS 1947 OLDSMOBILE 4 p.
Chevrolet do Luxe 52
-Vededo, 27, r6x. a e .1 trWon. A-U62. 1951 CADILLAC en condtcl6n.
Nendo 2 R-id .... 1938 CHEVROLET Panel ;Si. r.d.r', V.1s, plal.
enrism Lujo.a. d,, , LA SIERRA Nodal, it, c-ro, ad[,.
IJ- 11. A- air. -11 12 P.1.,1- It ... ... Sr. Tri.416. d, M 1 45
n-1 A.. J. ll. ELIAS I muy buenas condiciones. Chevrolet . . 52
- ." I J- d'. 1. ql --- MUCbOa otrog clIgUntog pr&CJM I
q. NOS
11 11 "L4.LLES: J c Vi. U IS No 11 PITAL gria. cuaro, ide paquetol
UH-H412349-18
k. Portritit 110-TTH2 A R D E N A IS COMERCIAL AUTO I
Trl'if"no, B-1960 PARQUEO 23,CSA.. Pontiac ...... 51
I-- 1 11 71 23 entire Infant I, C:.-. is -ltnna, radio.
_UH 13 l US H 1.511, 11 1 1 SI 1:0)II'llit, N EN D 1,' 1951 MORRIS
RIA',%W111) ALMENDARES POEI. HOILROROSA GANGA, CA- .. ........ OXFORD, -ndti. radio. lot . . 51
escrelial. N' E N 1) 0 d Cuco M orales I ovro
Edilivio Apori. Union ast, ni.dern., sill R EPA T O I Completamente nuevo.
111,111olitien S2,900, pirtal, sala, M. A2,,, F, 1, 1, 1 j C.D.-id ... ri. FORD, MIERCURT.
do ZP,,. P,,,, I 0q 1, 6, 1 I T,1 U 1111
ornvd, r, cocina, bano coniple- i IIS a, 11 It", HOSPITAL
LNCO "C"t'""' BUICK "Riviera". 5
46m. lnf-,-5r M,,d ta A Indite hor"ti: F-56211 UR-C-59-4316 Banda blarica. radio ;NUEVOI
4 to, pot[o, S entrega vacia. 81 U-11370, Jesiis. MONTE 401, 1,881,
do entre 70 T.16ton. A-1392. ___j')1 H-6328 51-19 H-StU-11 14 .50
H-6442-48-16 iSOLO UD. PUEDE Oldsmobile
]?Ili Bust I UH-H-6262-49-15 GRAN opowrtiNIDAD A R L 0 1 Vestldura cuaro, arul dos tonos.
NIDAD
do I,
San Juan e Dio".1511"77,11-7242 49 SOLARES P A S E O Of Fecemos a precics compRoB Dodge Coronet 50
MCI- 1-1 NIST-1. so FINCAS RUSTICAS EN
Bandits blinicsts, .,.L radio.
--i- P-- -- I~
LII C Ito 4814 REO increiblemente
",!TUITA DE REC
I.- S.-I, S.Moo SSW, "2- Plymouth negro 50
0 1111;111 : 111111 Pr;, Vestidurs cuero.
bajos
St. TI,.
Ni! En el CENTR C .11 11 q- P. No. 120
'A zF rN It I,~ COSA 116. T.11. M 1192, do 11 I'd'" Oldsmobile.... 49
9 so I W ..... I. da. h.,... d, b-d. bl Sedineta, bandus bunce, nue-s.
hti- P 67 15 .7 a IA
It 91i'v It, 1. 7M 15. 1 no IS'-- entre INFANTA y
S- ito.- -TwO, TOL
UH 11.51177-31. Chevrolet noqro 49
de MARIANAO 40 17 Firestone, U. S. Rilal, HUM OLDT Muy bueno.
Goodrich y CenturY.
I nn CARRETERA CENTRAL
.... ... o Oldsmobile Conv. 47
Pa. S,'. A UNOS PASOS DEL 4 'J. NEGOCIO PROSPERO Nalflani Motors, S. A.
.and,, A-,Id. --t ... do 1. Jtidl ORLANDO R.J., bond. III.
1DESDE$2V-.CUADRADA titta- C.-h. Wil I do Ploo. y A.C.... P, c. radio, nylon,
P.- y 1130.0DO'no" (Vents dr Empt-cildidmirp) A... Call It ..to. Hospital I I i rfectol
UH-R-6519-48A7 o., '" I ; E.padx.
: CAMPAMENTODE SIn pool,, d-d. g- 1.1ilcld
do to 1, Cuatr, 3,4 1 "..] % ''.,
"I", P, I RODRIGUEZ Buick Sedanota 47
'it Ind. 'I'm -C-598-53m 1.1
.... .. "t UH
Radio. dos t.CC,.
GANGA: $5,900.00 P, Ut: A COLUMBIA B91-2204 do p"IT111. So I-d, T I E N E
III. o ,,,.12 ,. I dmI'lc 1,, p, ". I d- d Ulf-H 5338Y) 14 1. d, .... 16. doi -g-i. So P- 47
Poriol, salri, cornedor, dos ...... I do d Iire I it.d., LOS MEJORER NEGOCIOS EN Chevrolet Conv. 47
habilaciortem con su clfispt, C: Muy b.,ato.
bario complete lnttmalodo, '_ "I "-I' LINDANDO CON 51 ESTABLECIMIENT05 Eftril i,: "Burn Nrgorio". S T 0 P AUTOS DE USO 47
cocina de gas, "191M cc;!ente, PARCELAS 7' RATA I NA rARM1, Cl..ifj ,radon DIARIO DE LA Ford ........ 47
III. con o -Inictii. As.. Los EL REPkRTO i RENRULT ..... 1951 Perfecto estado. 40
P.Inias q. B, Report. Ver- Y V-11"", Ll.m., do .1 7 No espere mas por su NUrvo. Con ff-rnic Procio:: $1.300
IS., esura adra 6e la SOLARES COUNTRY CLUB OPORTI NIOAM ME VENDTIN, QI IN- UH-C-57D 51 1 1 iuloin6vil Buick ....... 40
OLDS11B 1950
AUILIDADLS HABANA PARK 1-j ---o y do -53 AUTOMOVILES Y ACCS. Thgalo Hoy Misino Radio. 11 drarnati. 'V' '
L. en jTodoz con Grandes
Vera q "!I-M 1 d" Re- MALE( ON d MARINA, PONTIAC ..... 194
Pa... do INFANTA, a.POT11 1- 9
litioto. Itle cq.7. 20t.ot,.d' Rod": FACILIDADESI
URBANIZACION
NUEVOS
wIf,," 1* im, roa, r, .... .... J-, %I, Radio.
it,
ij ,446v Cd do ar DE PRIMERA IFNII. UOM-14110FIN III;A1 CHEVROLET ... 52
de .6 .. Cie. "r,", larl. MERCURY ..... 1949
d,
F.I R-dJo. ni bueno
I do D- F T 4 U-8331
(JUJINABO RANCHO BOYEROS 1 COMIPRE SU do 12 2 1, "'If OLDSMOBILE ... 52 Baby DE SOT .
En oil& cuidruple a importante 111-4 13 0 1949
AV, .W lot. do.de 100 -ras I A. I'll 1 'CADILLAC ..... 52
Mile sale $30,00 or., d. f.cilld,., PA R C E LA 4 PI11,I.,, -tidurn de cueo
Sto I. C-61343-14
.:(,OT..bltD Ittion let, or,. 1 1950 BUIft CHEVROLET .... 51 BUICK ......... I C
1-- .-h.r ITT . ........
CON 5 r' , I I, I., I"., "I" suprR -P-or Glide) ;49 154 MAQUINARIAS
SOLARES EN LA Mr-v"No. -" I to, ,, Gornso nurvas.
AYESTARAN SI 11, ,d.... lo, V.- ,-1 d, J. M. ELIAS Cualcrulor dinero So suflicients
MISMA PLAYA L.tc. do caq.lid.. Co. f,,.tc $ 0 0 ENTRADA 25 N- 17 .., HOSPITAL IFIJESE on astas ENTRADASI CHEVROLET ... 1948
CM-do. y I M.
.... V;ia,2.1. d, SedAnott 2 Dustin, EQUIPOS DE
Tarnbicn
con frenle al mar DE USO OLDSMOBILE... 1948
4 pitertois radio
CALLE CINCO y MAR ALTURAS YEDADO 1011RIS OXFORD 1951 CADILLAC . . 49 $750 PRESION
A media rotation do I& Ave. 26. alto $1 2 MENSUALES 1 oot No -DERLO AT-Init N 5 PLYMOUTH 0
P;cCl-x.t.. do wenolor.. So do 51 :0 PLYMOUTH 1947
I a BUICK . . so
En 1. part, it c is .92 5.111 varax. an 59.2 .......
IV, 4 puer-Las, redi
DENMIG
I-1 Into plal Call, 12 requiva, do brt,, Z3. BUICK . . . 49 550 1
pirrem", I CO. 1 or.. do firente, a to"] 1117 SIN INTERESES o", o
III d- I ... 1-1- 1 CHM OLET . 49 475 PONTIAC ...... 1947
III. NITS call-, agun, $20.00 n', -.. I I,, on-a'. CON
Bar 3 R..., PLYMOUTH 50 Soo Convertible
laz y iriffono. Par 1. Via PROLONGACION RUTAS DE GUAGUAS no,, II.- D-- Tlit-, CHM OLET 48 400 BOMBAS DE PISTON
Illtinvat It 20 ininown de La 1 SEPTIMA AVENIDA 22-"Luisa Ouijano" rurno -criox ni IN FORD . . . 46 350 WIUYS ....... 1947
PLYMOUTH . 48 .350
linhana a lraiIIiin de un pe. 2,100.00 Pifloarres. 250 Gls. Hara 1/6 H.P.
BUWK S11PER, d,1 So PLYMOUTH . 46 300
, n,,,, ., -od"t-1 1-111 Baby DODGE... 1946
norama Incomparable. 1 1.19. C"."t 23.".42 4ir. on I-4-Autobuses IS
-lds, do Z3.00.43 So Co. M.., a, D 49 500 1/3 H.P.
-20' a. I. SSW 00 do o.t... 11. id FOR 350
- -_ ...1.1 I- , - I in, .. - ---1- 1. 1 nnn I/A 14 V_
A N U N C -1 0 S C L A S I F I C -A D 0 -S E U' L T I M A H 0 It A
VE N T AS. VENTS V E N T A S DRWO HIPOTECA DINERO-HIPOTECA ALQUILERESIALQUILERES ALQUILERES.
iiAPART OS
; E AMRTAMENTM 92 APARTAKENTOS
AUT0140VRM 14EVERAS Y REMGERADORES KATERIALES DE CONSTRUCTION SOLICITUDES 64 OFERTAS I
irExime, ruMOUT11 45PECIAL LUXI. BE VERDE PRIORDAMZ TWO CANTINA. Y EFFECTS SANI[TARIOS III REWEA TD.A- IN ...'rPARTUDAS. DOY DINERO HIPOTECA BE ALQUIILA OFFIAPIA 114 ALT04, UN'ALQ UAWE AAUPWO- APARTAXIENTO, AP&EITAXIENTO BE CEDE I CUADILAS
I'M Vintion falieri.. mar- It" plieW, cast numv, y funclin, ndo 11 $7,000. p.rtamemd, ds plegam,. -cina. ba. I InBau.n.t. nouelild. Y equiPado, bar y Capi.n. $27. lot.- I- jead U11, uM...] C.B.I. Us B state. 33 y 35. v.rIm. Sao Arshre Y M-dR- POR EMBARCAR torim"Itim. T,.t. dincle,. But- It- A] 5.1 gainti, taratilt, 6. Ind.eman an 1. rounut. at,, namalicionazU, Oil. -.able- III.. H-SM413-18
643- V .1. .a d. need a can I,, hlad. par. I'tr D,'..1,ul.r Be- a U;U1 its y teleono so SM. gin
dad. Vndo Una concreterm mares Smith .a v. tApidutunle S, Bin. B 9723 Real C I No 58. Vedado. TIdI... F-2521. SAN FEANCLSCO 556
it, tan a .11 .1 1omd6j1U1."g1ru.- Ng Bit, I.Fe Ct.) Le. Mv.%,M.,i- Ai7ii_LA-ii VF.TA
,.S4 'a lo. &FdU 6 R an- 6 -15 cidive. Rut. 15 Una vU.d- C.11I La S.- N&OO
KAQU1NARLAS_ REFRIGERADOR: OCCASION d.' = 1. .111. $25 at .. J_ Is 2L4 M.Ins, 5, men, Series Suatee, a,- men ALQCMA List APARTAMENTO PARA
I ism h-R. im-I.I.Ii evem. Ce Me pa few
MAQUINABIA: ENDO UNA CAER Elefthen del OlUm, cuulhi. Cdo pri- I plenty., its omAr!e1c.. Rama. DINERO eved /4 h -111 m.. lereal. 4 1. C.InUes, .- gotineen S
K. rj#,t "El I _U_ BE Una,11 '" P'; BE V Plants : n a 167. DINERO EN REPART08 Noev -d, note.. T."I H-61 82-1
Ft mearl U F iuir..rla, Julia, Mariana.. BO-1937. S14,(00 .1 10.111/0 4 ..as. y 4 par- -6. D.J. y .111ame. Sale. ....d.c. L/4.
U No W2. 0' pt:.ter, on, d 1,Iele.. S.I.d I It... Clivel", Ga..,.] y Sao c.lemumd., War.. Bohni. 55 no R.
jX-b- T.I-.. I ei ? I.m-- I~ -md. Columbia, ou.,me. ALQU-: GLORIA X.. 143 1 1- bell. y coctme, MFONJIU:
Fo a/ 4 so IhBut .... .. b,. case. I.. -ci- A
C_NA u, M 1 1. -m, .. t.7.., ENT Id I phi-F.mcoul. Plants be 1*1 "1 ;IT":
n W. B.Itntulez, An
UTILES DE OR UH-C-55i -vl- OYD 174 BE ALQUILAN DOS Ag.. I. ,*.b 1.11, enems, y is h. ,,,a it.. hUNDOZA Y CUL
$4 W '1 100"" 'n are. alitv- U.1c.. T.Wd, A-07. A,,mbr. 6 y B C.an nIi TAM. o?'_ !I Ide a5m. Laditerne. Am.. No .. Obispo 305 M-9921
Damage! Md..Ia IN ENDO CUALQUxEx rxxCEOI NO BOY at-l"s C .... do, H-00-93-16 bal "I" '* '""'o
di-I gire, vario, endonetigrafo, ultim, Bui- ed.r.1"n. vccm.. V"'. de 3 EM-C-5ES-22-17.
- URGENTISINGII SOPURE BE ALQUILA APARTAKENTO INDE.
In 1*11neo: SI. Pnell. A-11 1 1-12
Upo 20 it Inn R- W Ponge oded praci.. Sud 167. bujam :;17.. is Inall
de 1/2 yards bi P. Iten. idnivid! imul.r. d.. WES
nL. Mandqvia y Cmp,,al,. id nF. -,,a I.. 17 onna
Diets d. r6l... .. _1 mature VEDADO
Ute He I. net Older, dead, &,!i(o In adielnue. ran. larl. Gu.,.. ash. ,H
eateries' a o.-I 'I.R.O. TarabWat
$5.000 B1.1dineis S."'. F. 11. OF. ALQUILA 14,11.00 APARTAMENTO M o" P- it' Lal 6 ESQUMA 11
fld,,rIaImezU,, Ncilidades, Damon
A-01544. mal, .135-U-17
Informant Pat Telif. -1253 N. uX, uUI1meIIUF1l.a,3 qu, me dean, letria, pkgnoraci6n de -.mad.r. --a "'I". AFT.. MODERNO. LVIANO
5_43_15 b bafto i.Ancalid. Le ILQUILO Vreagal P.rtmBDt. mammuclatmid"
mercanci,,. so re alltm partic Is. 11,, I.f.rour, .. "B"B"'
MUEBLES DE OFICINAI hipeate. ni.rble 15" Ci RI6.1ma all.. Bats. cle malm, conmedor, V4, eimalmas It be
NERO_ res. fit-Butri... ItI,- A-41,57 A-m9M. Sol y Vill"I'li,401 zj4. befi. d. cl,,.de,. $140
.fim, A.ItIunicut In Inve _82.10 ; ,,d- fi., Sevid.
UH.H.1188-54-12 Muebles de oficina, cajas cau- 6 9 J.0 C.r,,t. C C.Iagiado 'den. In, is $115. INFORMA:
an. G6maz 349 Telf A-011M. AIQUILO CENTRICOS APARTAKENTOS J-1 H-AIWO2.19
dales, archiyos, estates acern, b.)16. Iailc W.. v-d.r. I y 2 1.- ALQUILO APARTANUENTO
BULLDOZER PRECIO ESPECIAL S111111t. s 14 000 1 1.,- 4 ON RALA. MENDOZA Y CIJL
nihquinas esqribir y sumar, pro-, C.lIad. C.I..Inui 411'& UH-H4011144mi4l ampli:' In.h.
S, vende Caterpillar Aectores de cheques,:a"precios it 4 Iums 4 1. m6dII... ,,P Iner. Color~ In S.W. TIM Obispo 305 M4921
D7 W H. P. $4.5M .1 It, 201, 's, We C.IBB.. n-U, a- UH-C-322-tI.17.
JUEGOS DE 1.'o/() ldii.ano nn 1 7 triple triufti. 111POTECAS
glar Dozer hidriulic, mrie IAI oan H-11-11
at no La Co- I F.H., 130-9118. Cale is
30W Tarnbithi tractor Intern nestle at 4 par 100. iiegil J CA81 E9QUINA LINKA, VEDADO. BE ALQUILA EL MO.XRNO AXARTAmiercial", Progreso 209, entre raciii,. itu,cl6, y In it. Apartarrientilwa con Elevado
10 con made de Some y rurda In -=
lims. S44 H. P. Modem Informan: I :q "Aust NU
onscrrate y Villegas M-6226. 3 P[EZAS -1. gol upl fitim.eble .1,.tid. ..mgjF.nU.. Upti at pon. ,,is
AL mnt,: tsritzs, ,I,, ,med,,, h7b: 'A ,.u"vu d,,m del it A evo edificia In Clavel cast esqf'
A-117412, be,.. a I c M b- a I.-, 1i -Pa" ..-- idle it, lntre, ,b,, aid, Tiampo qua ne. ta-I.n. b.s., eIvIce -,ad.. 111 .1 d..I,. La Have it, 1 6 Betas ... In. slevdor Olif.
is. ties d- de rmod III
H-6469-57-15 31o u- I.Inult.do. 800, Ciai 7-611z. A-3223, raie Inf.,me, II tented, m,", Be
o.. a. I Pifilin-A cdondo -6"7.82 SIP 12 2- I" t load.. S. Tq"
,.:,I,,,n am 1"
UR-H-5460--4.1 puaimp astrensir
DE BANO -"2 P" Coned., I"r.d.m. I. I-. ARLMI(TOS AEUAWS d. amkii-etumad.r, IsnlaltmI I I T."I" A 1, 1 1". .1 ... E Ell.e.N'CIA 3,, C. 2IIINI tivTKE ?. Y =. A'E.A...
D"i". Aginder, y Erepaidided.. quit. Ind y III~ Pmrt.uuu(,, de -I.:ds. at Lador.
MUEBLES DE OFICINA 26. -11 94 -- 12 14. R!wt. (Bie- c i.6,n to 1- F Puedsm var.
LAVABO de collar IIxI8 con I... m,,1.,,o .'I",7,. ." '.d.r.. .0 77*82. _C_54D_04.16
MUEBLES Y PRENDAS Z. UH
Cajas hierro, rniquinat; eSCrl- Vil, 23. VII.. I.d..-h... Jad., 14 y ae"Icic, de ell.d.i.
IFNDO LIVING ROOM. Itam. COSTO Una Hay., itaptio y if. 6299-a2-16 III~. IIII.Its M.Y tireav- TI#f .1 F-7815
Anuna. Ist, haj.. e- I C.-.I.d.. .,I ALQUILO APARTAMENTO, $,,-s;-AEUU __ __ 1w- bir, sumar y calcular nuevas y At, I'll ---19. UH-H.20U)-614 Sept.
11- 56-16 1 uso, protectors cheq es, archi-, INODORO lanclue li.j. coo mic- 1.11. _1E1O 4111 1ENT.C.AN
$8,tot .1 1 ....... vre -comedor, habita- i-a y iva' Btiv.., ..I., eemed.1A
ilINTA OF ctsitrio. de brance. vittol-d., 1--. .2. SE ALQUILA
CCASION: SE VENDEN 009 1 vos, armarios "All-S $33.50: Sala
teel", tar VFNJIO IN ROSO FOR TRES AS08 BE D IN E R O cion grande, bano, agua calien- --se"
allner, td,,rui. Via]., hay I, jeteros "Kardex", bur6s y sills BIDET 2 ll&VeS, desagiie, isiptis III I I 11t, .It, ,.b,e in le, cocina, patio, lavadero, ca Un apartarnento rouv fresco
: 1. 1- .. reau, iambien I "met. Be 10 namero 807, (entre ll .1QiU1A IN
tME -CRGE VE A- 'a acero. "Casa Gonz6IIez", Com- I In a on I "
POR MUDAR NY COL.. y duchim. ,I. BO-7782, -- y -b,, d ... .... 1. F'r, d'NYU. ': I Malectin N' 617 ED el
Is_ d, Idid, idandiud -8638 v D ...... to, de Lt ..... y nid.s Stiptima y Octava), Am- I~., de gas ,d Am.. Ili. I
do, to B postela y O'Reilly, M Cis de Pr6AR. U'y 11-6468-57-1 1, 6 I-d-. May Enisuno informaran.
I- Bill. B,.N -11e, Be. M-8081. SOLICT A 51T.000 A tm,,,Ag,,, S A bla-... de G6. an, vane- $30. Siptur. Ave -it, Plant,, III~ it, nqu, me, 1 21 V.jai Almendares. Informed: Ij_ *, ,_' 5z., are.
6W. 1 71. Ch.10 Verde Ib U.
SANI;ARIOS ld I ...... ire"I 7614.
drIuns Telifonos A-9622 y W-7832 H-6296-82-15 AI QUILO FAPOR I!, ESQUINA A MART. H.3&41.82.14
LIVING Calculadora 1., It., del G- Test,,. hia: I ___ -0 .1 "" hiii,- 1. UH
V A SA L L O APARTAIdENTO EN 'I, Virl. led.. 1~ 11
19 2 Sald 167. M ULTO SOLICITO 3.1.10MI At, 9 11141. BIEN It FA_ CALZADA DEL CERRO N'
14MAMAR
0 Agelers, If tralimijo y certifies TULIPAN Z03 La B.-7782, 2115 esquirtat a Prinselles
C" R ..... I EDfffCIO 'NSEf S I call, 28 No. 63, .it, Sm. y Is. Set.. EDIFICIO "EL ZORRO Scva]qUilan aparl-Intem, ruievon.
mkirEM"ARCAR YEN JUEGO DE1 Is iautatitud de sum cilculos. equine Calzada del Cerro J."'Afff, ALI"Il, L 4AW A
I, I III_ "", 10 14 chaie"ll, 4 con clIciris, hafia, co- -1-1- .-1 as ...... anosSir ... I de jual.-ciurted.l. hall.
I". ';. dc,.. t- .a. In I, 1~ 2 tunit--- -1., --d arms de Eam. calantiadI. Itunaku'u.I.1, I~ I.-- o De constrocel6m En" s6llda y La Habana u'l, is .ft. to re
v.-d,,g, thiftrinths, bii e,.p-tR qn, u.1clol.r. 1,.. 75 PROFESORAS PR FESOR legend ent I I It n7 y 1,
Hch. a. .1 oniclar eirrin uc_ 1. d.ble III T Il I-o ne sy
MA: Yr.del- -dI.h ,' "-2h
de PI,.. Sun z.. c?, pars, que dure muchost s-1 16000. lul.1-1 III I,',','.','.,_ P Pat BU,
I. "!:u 11AILFS IRAN~. ALFsA%.N, ITALIA-1 MENDOZA Y CIA,
ed- L- ad E-.b., I
1.1330 1.8830 1 A 1, t 11 1, 1
Lt.. 0 OFF... W rid,- -11d.dre ...... ... a, I ..... Obispo 305 M-6921 II-11PItt "I"
soldresallente. qu P'.1.-, P., I- .""I _;: S I.,.
F-- 1.5.11 h. Tu -9149.
cast- "T. Is. 1' 4-NIC-14 11 1 s: 17
-0 IZI; 1.1 I 111I: 11 111 SE ALQUIFLAN
is La.- 11-.11-56-F. dor de ToWas". I Bo -,702 274-'.5.2
1-7-11 E.11BARIA. I IFITA BE 1. 0 E, 1. is fficil y rapid. III CALLE 72 Y SINAI V.- -0137. 1~ Ir 1" all, ESTANCIA
-TI 0 .p.rar. Is 1% 1, So- LUJOSOS APARTAIIIENTOS Arm TallsIcs. RU.NEM Be
-,I Abll',; W--- ..,,,,a 71fi.1 B-6264-92-21
S In.j. -to permit, rUnd. ECIALIZADA EN LA PARA MATRIM 0 Sp III) Vdd.. I, dds u,dra, III, ]a
B-4-311.115 '2 ...... v /4 do, bahs. cuarto y ser,,il ONIO A. Cal, del Cerro Renh, B- dn).
D,-- Ve;u to. , ."J" I__ spa
A -TICILA. EXCLUSN OM I III ',,ldom, gitrag,_ Ediflef. Fu,,n.
...... 1, 11 B.-- I EN 1, -- :III ,o ", Md-ds iquirimentas. Pa,, ver.
N-I III I I ..... Im elemental a lam cilculom SENANZA DE LA INFORMA: 1, 1. its 2 0 P.
an I~~ InforTinan: W-0770.
a S610 vendemos a IDS d.- MENDOZA Y CIA.
AninedUdenirl.."i-I PRECIO. 64 OFERTAS 1,11 .. i-.
t,, Obispo 305 M-6921 1
SE VENDEN $149.00 y $179.00 Setores 0 77 ACADEMI- lt A1.41 ILAN 1 APA. F-1,11.1 El
D I N E R N
1, "n'"I'lo 210
Ill. LUIS F'E*NANDEZ Socretariado Taquigrafia
V-d. Tell. r-mist, CoTersiantes EN HIPOTECA $42.00 V E D A D 0
0 _J Bolsa de Muebles I, F,11aIn.. u, Is c,", I" AM ACONDICION)LDO
WD UV60 BE Ct ARTO. PtRIFECTO I I III SI---,, T.I.I.I. a III v.,. YaTELE ION CONDICIONAL
Data.. III A] Jlu pa,t.di lprtm
bu,-.u. tuft. I,~
ne __ ceI. ."""aii.. Co. nuid. h.q Ap = ,dl-.rmm-b ad... I.. toFt,
F, 3 .7r.'"t del giro: If b... Y".U: R:P. lu, C,.,- 1_1 edifici, exclusive.
de Oficina E;: I ..... E I,. ie, ac., FI I %I ... at. do
him llpo d, Inwe. D ALQUILO APTO. S65 y $70 Ague stempre Indorman a todat
H___. Unit" In_ 'uI'. dt) h,,,,,
O'Reilly 409 d NIATEMATICAS IS ld. I~
are is lujo. -. darreho, A F--! UR-H-141,11 33-17
SIN GER a y
b a fabric r. Alluchaw seem
Vt Telitoncem: A-7743 A-7744 '7
pagoi parclate, Test. el.r. 0 Ull If 111 82-19 DE LUJO
C 6211 11 11 1 RACI (IN RAP II)A So 'III
& Hitarios p'" par 1, Be I 1-.,
gr.d,Iid.. code per .... it I, i Hotel! dF .1'FrItinIvnto. 3- 1,,ai 6 %',dad, Sol, q,,d, on
el-Ble. h'Id. .- .; -a,. I ,a59 RADIOS Y APARATOS in 11 v 19, Pd.d.. IT .... I I.,-, te ... ban,
ELECTRICOS F-1
JUEGO DESPACHO ACCESSORIES Banco Htpotecarto Fii-. Quirnica IF
-. : "" I... roi!., ., I_,,,UUrU, I I Fail~ Frl,.d.
PARA BAIROS MENDOZA dII "I
F sl_ : BA121
RIAIO 111A 11, 1' __ ..... f"Ite
PALACIO ALDAMA EDIFICIO MODERN
6671 !l 19ANA 107
APARATOS P I. I let Id.d TII:," ,_ ,"".1"'"_'!
it 'a F
E_ Inul -U- 11 ,1 -B 1.1 n, I SANITARIOS AnalsEe'da Sit. e.tr:k U, U11-11-5172-52-1
)l li- 77 23 Ull 1-ii-fia-al ... il, aI 17
!do
GUARDA MUEBLES Modvrno AparLaniento
III~ Iflaubl, x I % I ITO Ii FGt 1.0
:,7 PLOMERIA "I'll, Dae. 17. NI ..... del C..".
ju orou'l IBAR rm, A I. Fe, lure., .I METALES 17
y DE PUES DE MODERN
- y urde d.ru... Wlu- utw .1 .- I") III" "h, ..--, "", IS
,f) III, M l..11 11, ...... ......
Ubur, Is. ICONSULTENNOSI g.,,
AV ]ROOSEVELT N1 68 a 'Jil" Ft Nuts ro lama: hin I Una raclamiclin hluy Pre~ Bdph, y
Pa.. Pa..., Adnrz, Naranjo. 4 LA PRIM A RIA .. O'RE:Uy 259 M-9036, W 5277 kPARTA-1 ibund.rde .&Be. V., neargail,.
1.11".. fill'. 11 I'Lls". FERRETERIA I III. IIW .11 77V ......
IA. .11 Ili 51- 1 1,.
A Ingresar en I& RA- 1;-- 4
T!161 :1 PAR TIIIA
TELEVISOR At, 1, I ANA BUSINESS ACADEMY .1 111-1-11-4197-81-15 N.
iterates, It -.to -Eavo Brad. ;1I7e1V1iL-II, T...
NEVERAS Y REFRIGERATORS -134-112-17 MODERN EDIFICIO
1117. tI.j M.11 I,- 1 2 Ili', S", .111- 111' 77121 1~ ddir.,l 0 el tirmpe ne1 11 I A. L.F, .1
Iov 1.1 -B1.0 I I'A I~ tesarlo R lias curnos qU, cmidpr CUBA N' 520 A II ,.1,1111,1
ALVAR EZ den; Cal N. 511,,eeq. ,ima. Cattails.
1.11.LPF0 .-F1- r1IL TRES I .. ... a C-1 I, Is I I nIe
Solkliz culture general. 9-, b 157.c 1, E,,bjd, Aituri,,day
VILLEGAS207 21 D.ndlnl. del lot... inles. P.1111-I.I. de
TELEVISCRES, $10 Il Wit, A t, ..... -.. -.,d., 1-(. to.
M-6025 W -4463 .1-1 11t.111111 At 1 .7' Eipecialitaclon commercial pant Precio f70.OO. Tlf. 31-1290 ran,, tert.- P,-,. 57BM.
If.r--: 51-3566
obtentr un bu- rmplra.
.. ........ 11 5613-Sa 11 A
d, E.U., ties Flend-t- -mthimadmi
We. on III- or.- I, -Idad all.
it 60 INSTRUMENTS MUSICAL I NIODERNO EDIFICIO 'A
.IT',II DINERO AL 5%, ANUAL Biencia, pernallen a nundirits arm. dt ,ad.. un. dIe..dI C ) 11 23 NI' 1,152 SIN MUEBLES, DU- BAJOS
N F_%'IFO PIANO Ft ROPEO PROPIO priParachm para 1, tida modern& III~ Iq 1 a, I I III I", plex. agua aburid nte, jardin
de 1-01, It, r 1 1,1-1 2
Sill ewrad(t
up 2 El t ....... 560w Do, tipartmenuiPI.
Abierta ]a Niatricula Iu2 59'4I __ I "' _.- it,
A D M IR A L 1AU "I"I zt, ,
VF%110 PIA10 Ill I I S55. 870. A,,,, Now I=
TELEVISION 1952, 16" y 17" 1 ..... !1.11111, HAVANA BUSINESS fliFUIPS: _1.111 Av Stis It" 1 ) 2. B4; A N 4; 1, 1;' 11 1,113 BINEIII I A I I At, 1 11 1: 11-3.166 APARTAMENTOS
Rrfigrraclur 110'I'VOINI it I I-t il ACADEM 1111 H 6244-32 16
GRATIS 1"""'1" 1, , __ I'll 1-1 6420 82 15 27 No. 1025, esquina a 10,
AnInFe ieliltri-r in.l.lada 11 100 professors. 60 signature VEDADO
162 OBJETOS VARIDS 1;11 7 N 1: Calle 17 esq. a H
( Ie 11 N1 753 10 ESCUELAS Vedado.
xrmfiros v cintarLlibirst. SIR Ed J-. -biui, de
VedadI. Optical MARSAN A,.,I.msrua --p.I,,- its
q IuL, mrlidad 'a
0FREN O h- Pit I'...
C 63 77 d W, de I". I'. I. "Be I a
if-.73 Fit It Uli- _18 A a", ;u, 11 b..d Sam. P,,tio con i-der 1 9, y
I'll 62*" sala-riured.," ... tutiIIREFRIGERAM Ill ES it 11, 11.1-11, INTEREST GIEWERAL Enctirgado -8286 VISMENOS 0 LLAME AL .,.on b.A..
11 6214 -_39 I I "iCON SOLA 11101 1, 1) F) I it S VH C-5m-M-14
Sr rBI It garovilin MATERIALS DE CONSTRUCTION!,.', ,'-,,I 'I" SOBRE MVEBLE'S, DINEIII) UH-H-4497-82-15
d,, .... ........ r
Y EFECTOS SANITARIOS Diner, de ellentes ,1r, preiarnd, SkN 'MIGUEL 457
IF .1 Sr. SFr- In 011rial'.. 1. Is pxr1IvUJaFr, largo 11 1zn garantia, I~ CO M PRO ALQt 11,0 SYNHIAMENVO
FA, ESTRENELO I", I ri, L( cntmr
1. 's mohr, muebles. drjandulI, O S 2 pie-S grand,- luifto A FBI- -allad v Ee
N .112, lialiann. 0.10 CONSTRUCTORES I' "'I -TI "In' -'BE In SU lui Ud. Iii vetult. (Fit,. B'. vIst, call,
C I'm, -- .1
!iL0QUES ANTERIA r-,", V. trespass, firms, no central, can sulu PLEIT ciBa. Ski~ 311 (vittitv E'-- g,.,,d- h.bjt"!. I,'; propledd am, g,,,nti,. Dkneru U be
IIII-C-27-NII-31 ng -.I. .". 1%NliS luir, I)ijSjiiU). M EJO R D E ..... 6.
... ....... A, P IIII, I I.mpI,..
furquehos comerciantem, partida., In ......... InfUrnlit In EricUrgIIIIII A b,,d,nt, Otto apartment
IF ... .............
t it; S300 a $500. ',)prracln ri"I me run uUm hatutcuu, $40 W.
L
hot., lntrrmc V ... .... .. ..... VED A D O
Reattilm Ripid,. C-rd- 47.1,gia
SU w -joll AIEDICOS I CLINUAS do, Alturni.n. it, (itintre 350. A 64;. 11-6450-82-14 Mi., fre,-,, I .1ua abundauji, 15
A LQ I I LEH Pailcula, Irul, I- il ,, .- Ull-C-370-64-6 S,,t It,, A P.-, Veda S.1,,,
,IP rquil ... S dr- dul )i illah-i, i d", hI1,I--uu6 ESTRENELOS
""I" me I 5l.g.ifit.. ApBrtanlent(,A NQ IN
Se Iqkltl,, I, H Cattails y 51
7 r1i.d.5, Vdd, NI- Wridits. AptIrlainum5E*OR VELIZ ,=a 'in,"" ""'h
Negocio W 3232. DINERO IN HIPOTECA
v"".. A.I.J.d 411, line. Tell. Ele-d- R- v,
I~ :.b II
.1-1- "6" ,,, .... 1111, 11 it, 0,1"bie A-4361 -dd.,de,
-u--- d I ","I but,,- ario A. Cijerve 1 10 1-11 Ott~
d .911. di, 2 Ij .hl -sq 119-1023.
II w'.82 It Boltut dP Ln I-lahnnn M.._,92 1 904 1=4.
en it Humberto (36mez
d a I I If':111-11 dil 12% Cou:1,ul u,
III) 11-111. 1. M.g.ifica Caja It- CUIpgieBIU UH il 577- 17 H.H-51136-C-17
IIH12 Se -rde I,, I.,vI-- "I, S
III, de FujI"'.I',
it' I "' '"' I--- F-2486 V E D A D 0
Teffi geracion id'-dio PIidI ,I PASEO I I.,
F.I- AlqLll,, A1,1,, I~ (:.IlP 10 esq. 3m. N-52
No 1, F 4 OMERCIANTES- Uli l1-4177-IG I R I'. --,Lu'-i,,i bj"I: .- ,, ,, ,, ,I. -lulo-- It HLc UNICIP10
a[ I;-Iad. . PLAZOS 1.1u, III ed 2 h.hI--- INDUSTRIALS A L Q U I L E R E S I o:i,,-.d.. linve..
COM ERLIAL 1111-11 590112 1.5 Itiforritt-, I'l-b'" 1. F4864 474
q ...... .. ... I. ..... 1. __ 11-t.4: = ,P
Y 7..1,-:. 30 CASAS DE HUESPEDES
YATES Y EMBARCAC104ES H ) V io
ull-IF-5880-831 15
Sit I. OFRECE EMBARCACIONES Viva en Prado
INTACO S. A. a ch 19 ,111 1oI!ELFSientpre a- G 11(l I, P I F- Mill. Ill URA .1 iliu., 1.1 Alquilo habiluciones acnlin SE ALQUILA k A lq uilo I Modernot; Aparinnii
I'L III~ III ""' .. I '. 1: ",,dr.. Ap.II.,.entI, be- Ansdab1sulat, min Azedaeblar
U..d- NI.: .ba, dils; de fabricar Sin e treenar In. S.I.-v..,dor Buy ampho. dom I..
bunzunas, builp compicto. I,~
I ,
I I .1
Afie CXX I .. Onsilea do@ DLUH0 DE LA MARINA.-Jueves, 14 de Ag I Dow de 195 2 (2011 I ifleadod, PAx* O 1 I
. I' '
A.'N X N C I 0 S C L A S I 'F. I C 'A D 0 S D U L T I- M A H 0 A A, !,
'. __ I --,- I I
. I I I 1 1 '
ALIQUILERES, AINQUILERES A L Q U I L E R E S ALQUILERESI SE SOUCITAN SE SOLICITAN - SE OFRECEN 'i SE Oio -_
9z APARTAMENTOS ja WEPjffiA-MENT6S_ fS_ NAVES Y LOCALES 87 1104 COCINERAS COCINEROS 1-17S-LICff URSWARIAS 119 COCINERAS COCINEROS T317 OFR11i VA -- I .
I OFRECESS $OVRN ZDUCiDO FAiiii .1
So ALQUILICIN APART ENTOS MOGERj9C.A DEPAXTAMENTO CUTCO. T QIILO SM." NAVE 2H MXTR092. 35 ALQUILA CASA SALA. CONIEGOR. 801-ICITO MVCWACHA JOVEN SLAI-CASL SOLICIT% PROVESORA BE BECRETA. SK OTINCK UN JOVEN BLANCO PARA
MI e LQUILA ,l,,d. jaduld.. rk-Ol. TrbA. cre-le on- lot-too 1-fland's. 1111111 Non .I*
I" to IN "It' C M- no, N9 IN o/. Cal- 7 41 u I lunno lurg. Arl- U."'.. AN nor ragodolonen-1,11 .. ..... eh. .a... b.o.. e..,t.. ree... y -06. Alq.ii.,r Wo _a lipa. y onelear d-mir clw.- '.I I 702 14.57"A "e"'J" 'a bV.
Iota do G y Peno.r.. Ronald. La Ro- No load. $35.0. A wao, le on fll.d.. Ri- -ne Real rnadj..d. .,.IiN. Inform.. A.I.I.d N- ,7 -1, Re ... net.. lWaN. U-1589 EMS.ItH I- e-o -11-Ill Bu.. ltuell Colell. Gar- I 1-reln. 19-id. fin. norldit. b9d-.T!H14= 11.1711011.
Wi.. 1h.,= 23 3 IN M.0. Mari .... : W-VCH. B-odao, do 2 to I p. ul. H."M-81,6 H- _l. r 12 .C. V.el Pr .... 1. M 2 5:. - EPOSTI-RO-CON __ __ I I Ist-Is
-_ --- - - 1. on". 11-11 -117 or
,,, H H-6111-M-16 --- - ------ "! I 4FV'W' E 606'NERO _7 VILA. XSTE- a. ALQVILA AVENIDA BEL PUERTO Re SOLICITA V.Mg.. .%- -IS- 47 .A. y annOttieto, treer-eno, B-1431. BE OFRECK UNA DISTINK111,111u,
iSPART-AilIN 6 BE A 45
- __ C .I.--toad.r. CALQV.LA LO( AL AMP SOLICVFAMOR QUZ NSA- H-52111H,16. r do.. do enequafitto.
__ ____ U r.l.r.66., -MVEIMACHAS no
- I -, n. -ropo-t. do ", A. I Lfb. rUERTA Nq 6 Nouivi- a Faula. prime, Y ..9-1 -',- el.rao. nonal, I.e.. V 4. Mo
. :Si: .,-.-.-I. -on. Y bNA.. 3nkolu.. an I U. parxg.d C.-In, Ctord.- Irl-loo" do pi..,.-In.d.. do eepIlule W- 1311. S,-41 ,.it, 34 NI 12. ..tra Prime,. Wod. an Foort, do Ruda. Qua .
.H"';M-13 G-r. ,. W.I. No. 811. H-BIM-15 II-"".67_)6jT-.- Mu..., M-IM. .aol.'.... __ .... del Sir.. .,all. al i UC Z COCINRWO REPOSTIRO Mi. --T
$50.00 - __ It doola all.d. ea- p.M.e,,to,,o lode.o. gi--6iit i-Jliii:N-- LANCO' ASA ,
BE C-M 10441 ju ,),PlblT Cl., 'Z! A 1. earta. h.n,.dr. rot ......... A,81-1273. rai cl,,. trb*Jo. Ti- refo
ALQUILA AMPLIO T ....... L- BUBO ALQUILERES: A. I I __ _. - M, dlur Dead- DIARIO
Frelocres a do .4. L/L Le ten eonerrill, Call. A No .I- -IT ."C"ACKA BLANCA CQCI-11* urplldrrl, a, oV ,_, -I,.-,.. I ._ F- I P.A.. NW. Ved.d..
"AH.I.. o.,,;.V,,7. 11. Aiuo.d.,- U-, Alo.fl.. red. 'red. .Par,. MARINA. R. A, W H-535. 117-16 - --r- I I H-6133RMA A _; I lal. ehlollitto, ,,arm f.-IjX- _T6__j_ 8-n orREcr.qz SPIN~ PARIDA PA- -- ----no-w. .I note. wer... Go xom T If ,.LA,;. E'C'Ej _'F, G. jC.
WF_0 7 U.I.O.. Hab.... M.rl..... R.o.,tI I., 1l-".r% -r,,r union, ". .ouin. .or .= .". IAL U LO RERMO.O UARTO, RNVF if EIH _"-H1. err-,,.-l-,.1nIloroo- I an ...... _.. e- p ... no. le-- 59 .Y.F.CZ 91ORDRA BLANCA PARA,
, "I, Va .. -, IN ,. O-ol. do r- no, eltollilrem. pF'jduar-t .. -fit
blENDOZA Y Clk .1. C ... 5 4. itI.D. ____ __ -11 f-bl, n- I lo.. .. ,Uu!irl 05. e -.od.
1!1.d.. an,.. .1 bah.. to r= p ..t-'. d.JL.,,::4
Obispo 305 ,,.b.j, I I la.1.bI;N,.e.,,,I.,Raki,1o- 0 1. .1. por -M-6921 on, ro.tenroro. .In ron. ,-""" ---- --I Re-~ I.. A-NNM 4-1- I _%., _&
r-le. V-1. on ... jeuk 657 go -1-1- 3 --roo I= Suold, j *'j "' "" I- 'Fre I N'. -- one IN No I~ all... I A IN. y Jdau'llne. FIelont" F-1747 OFRECIAE INA 11VENA COCINF -131-11
UH-C-1-17. KbIrzi- "CHATEAU MIRA.MAR" SS I. WOLIWITA UNA COCINERA Qu. TEN. I Hill,.W: F, .0.
"" VEDADO H!IjlMI "I
AF.A ARITACIONZS as ". Tj E. .at. I "I.'e. -117-19. '. eo. r0e--... -ena, -1. I ,,orte4o -- ___
AR_ $23 .. a. e"'..' -dilirt. __ __ __ --- nerpl. I ,-,I.; 11.11 ... dw- I-..,.. By .r.Kc. J1
'NT LAN K_____ v1d.d.. It- 1-loo-ts
TAb& 0 EN ,VIN 01do .p.rIa .':.i.y INA ell.l.n.n., I= 11. IIL IN,
K 113 q. It, 29 to... y L donlre 4-1 11 par.
LQVI___ I IlOt Ion 1- W 71.. ALTOS. MEDIA CUADRA rA -,A i -u .1, ...... le.. olnettior re.
""I j_,'j," I I.N.otuarant.af.t-Irt. ta la ad % I' GCIW I'% A CON REIV.. c.t.11 CANE MAS DE $300.00 Id""', .... .d.e.o. Lt.VEDADO - -Vld.d.-- H-01 "Ibn Qu, Went- ulo. 4A, nor, Into, 1-h, .I,., D..Ile -- D15SEA COLOCARNE B".IAA III. I.L.11 ro
_ I. I_. d- 9,ledo: ,;, '111, -.", Z. MENSUALES, rneflaro, ,dd n, ,ro;zlo, ,,% ... afrimonlol', do uln,'Rad, r., ..-Wt*
___ __ I ote pusent. r. -ra -..do,, r..d... K.I. .so, ,bo, -, ,I, -Ao ,
Fdlt clH -DELLA" Calls 21 No. 1351 .09.1 rorpoewerl.. 1. be ... do do $V .e r IN to I
INCITUINA) Y A(11 11A, AZ.1EA, ACLIT
124 y "is- 2 ;.110147, 1 6 ..1. lannil., i 4M-131.18
al :1twarwajeL Fronera y K bUra. ._I I li,.,, I I -tra, 11. La Sierra Tetrit.B.Slia,
de a., Trl.. H.b,,.,,..I N.M.. .. W.Not Fuldr. Vora.
.at,, I 2/4, ,,, I -0321
vi. S.I.-eentedle, -055. __ H -104-16 -_ -, -_ , --A
h, .,h orb ,,I, o-ha .a,,,. ,,to an mar. So Aur.0,,t- e Futeld. [,.at. $300 00 is OFRAV9
..firt. y bah.. 00.00. Can 9-1-9-z Vel,: 10-12; 4-6. V,],,l O SRI'. ALQU LAMOs VRDADQ CALLE RE ROLICITA UNA MUCHACH PAR& out, ,,, pod ,I. p,.1r,6.rftdA,.dI: 'OVEN QV9 JANJ DII
$7 "I"'"', ..I Z "Ir 27-29. porul. ..I.-rn.d.r. .I ro, I, do p I in I... ..."T.- """"'.... _"A n la abol, do bare, ,'depm
11 5.04, INFORMA: 1111 -r.r urpl., ,1. I ... A A.d.e an it,. ir-i C
4830-83-17 --; hauu,"llolobaho, -Iltroo. r-loa, lot d, ,. -i--oo, M.nk. 211 not elo 1, No o I .. I 1,,Alpar, 1, 9 .,1.111 I ... I. -.1., -loplld,,". .. .1 .. ... do ,,, b.o.. o.L.bUkRsoo
P- ,; ,., _177H7 5'"""'""" lib I r I ten butorl .do lot .... e-I.I.Idliol'il' ,...,
- -- or,.. IN 'o". F. eue" todo not, "" do
h,- .O., ,., or. U ttleres I e oentac ,?o(ENDOZA Y C1& LONA PARA MATRIMONIO 0 Da vrtdero A_5,51.IN.15 coal 1, p-par-ort. I .. .... I I .I. ral .... ol. .4II_ A H-.I I,- I. 1, do onaellor. ,Alrv. to ronato
.g-r ,!,,It, moplo.. -unl.d. of - MIN 98-16 R-A IIIJ .-Q,-,. AA_ plse-1, y -ndiri .... .,.,crl do
,, R- Sao N-jjo., 0,114 NCA: Of LCESE COUINFK.A N REVFREN. 377.
Obispo 305 M-6921 b .1-coo -enplol.. So. a- SE ALQUILA LOCAL (,ON if-$M-121-1&
VII-C-5.42-17. 'ted' .1'7 "" 1"' ""' a Il- 1 -7 Carlo@ litargolles .,-.. lueno, -1 I . I ...... 1 ,Ipl', "so,
'-I'2 i. Lrbel H_111 44_11. I as CERRO PALATINO I j, 1-r p!,,,,. fie P Ill I deloe,
___ E I'f* nueNa construction, 1 $,ti rT ...... b .. re ,.u I. I ,,gk,: A-4n7.
No __ D ,r rol.rar" : I- BANCO DEL CARIBE, S. A. 11-i'v5-116-18 PROFM IONAW ', ;
CASA OICAL iARA 1-1. SIRIBIT 17 esquina a 11, N'c(h 275 -65W.104-15
APARTANIENTO ESQUINA .1le I- LA ROSA A.- - 'on atSO ... 5K A N A ,N A ..I
1 I .,,lot. lon lod. --t. "Not _... c,","I"
Co. b.1,6..3 h.hit-to-, ,NA. C C u '11' i CA _A MAiWINWONIO T DON NIRIAN.- IlabUna. I -- 01' rit.
le,;, -.,do,, So n. I.I.roo, Mari.. W-541I. do. Inforales: I do rotor T,,o. to 8-T
trader. 11, Itar. I ,o, ,nl iSmia dyx',g,,e ... r. lplad"t ', .2, 4 ,No- Prado y Refugio, loro, ee: I ASOGAW
ban. ,orplolo. 11 ... lo- -. Mo... So. Lke ... 5Q 1 ,oo. r."ne'. Ittooo l- 1011jo, B.olt.r.-I I, d ,,,o lr I~.. Tom
,I r tetAn _- ji4l-84-16. F,_7 7,
,In. $75 W. I d, V AL *,,11,, 1, 1, I r.onp ,. I Ioellt. $,'I 00 U. do M, """ I-Itur, do, I BUFETE PEREZ MM INA
minlole,"I'll, INA Te arl e.llodd ,I
In- ,I Co-h. .- __ __ to _rl ab, "". do'
note. NIl.. U ME ALQVV1J CI AICTO I dor e gaS. no '"" It .... -'- "ultn" do Aln'" -Exclusivamente; 3 a 5. if .W:Imii id
No"ll.n. d1r- p1r.l.o, MIr.o6Ii--. Si Tranut-16n rAnd, do pausporool, efulsol
M_ I .:I UH 5 H-1511-1041-16 120 MANFJADORAS do 16. -'.) .14.M- '
Is 11111-3431 1, "!"lzrol- uepl. I.,..,. -C-553-8 -14 1 ft.t...17 T. 43 par .1 grant.. Lia- A I-- 11-11... ll.on.r P-4.1n), .It a. 1.11.1"
T" .1'- I ' ho .I- NeAna Woo, ,,,I. do led., rl.... Raeor... .=
1111111111111111111 ,. into --,a. I I.. -- __ -1 _____ __ UH-C-573-117-11 o ... C", Dmulturand. 7. So
LI. Brulo.. .Inu do 1. Inlol -.4-11 Xt FLRNT NFIAD RA I" I riNlo-ekol Dole,. Ponow
H-01.1 I e.l., 33 or, A.Noao, N relt. .a- C"" M Cw-i.-ja o
UH-111-58V-U.17 H-6375-89 A SOLICITO COCINERk lon. b.. .. ,e-o-. Sued. $.IN.
____ t r -l ,. ,,j -r, ., -F .11.IA., V., N A V E 1 H_1115 1-16,
SAN LAZA -.2. _- NP,..I y oloueo, .,I.., MARIANA REPARTOS Blarica, c a St referenclas. PARA PERSONAS 6-t 'X 'LCFSF -MAN" kDORA CON WVIE - INGENIEROS
I I W1 I
RO 119- 123 1 1. ,, C- ..' ,,,u..ll,.. '1.. In.bIt-oo, M-h. ,,,,, Net ... 17 y 14. Vedd, !!-
entre lruivwri v .rest q .. !... Q- IN, 1 Edith~ BERTA. 7N ... .. Ind.. CA ON 1: A Coria farnilia.'Sueldot $30. ..... I. A"..."le .uN... ..I'. INGENIERO
H-3.-A- I dord, 111. -1 9 CONSULTORES
I... I'm .a. conod-, _---.-- ___ A ... d muenin. ,oi, gar-tta co- OT'N ... ,T ... 1e ..Ee%-';X11G Calle 21 No 19, Apto. 3, al- 11-91-1.- cill C.n.ull", Nit 1.
3, It ,. I ratio. oo, KOH V Nolivilrovit VNI v "I ."el.l. Or~. No 15 ,Ill. l" RIENCIA .- ,riudo 1-taxoL
H 11: 11P I I d-.. A-o- Ind1a,'n"ge _' A 'no" .16 tflr- stunhar Confetti. gARA
2 Nb.. ,.a b-ft. ..I.'.'. .. ...... ,_,.'_, to., entre N v 0, Vetindo.
too. W., odul.11. 411. or, loIll. I.
erntall go,. $8Ote" 1, .. ', H-0.1-1). 11, i 123 COSTURERAS MODISTAS "'Site Tuned.. I Beennall d:.
Imituramun: Ene-gad. Apt.. I O...E -OL.- En ients lie especialidadca a Dimhoo. Piluou. MlOrwho. C I=
I ALQt H-d H-11TA11.1i R UH-HAS77-35-14 ALQt_1LG F RFNTEWHPO-1).OM.. ZAYIII
$,5N IntIll- Ge-l. 323. Ini... I N1 109. ).,dir. ,I,1.1. W.. r.med., '! IIH-C-628-10 t-15 Segura de Yida Induatrial, OrREC SE MI kHAC A PARA COMER 5up""n"a2.ll.Ae.rua. T,.d.-i-" t6o,
sz Al ... aod- W- --. do ,- later -1-1., I .. '.... 'ei Ile. Ma do G6.. 553. T.L A-MIL
UH-H-MI.R2441 ____ _._H*1_- __ H-828444-17 '11VT ',K'.I I.. I.f-- F-4829,,M. I 1 114* I Z41UMIN1-211
__ -IS',,, I Z1111 21 y N H-52. -ro- I lie buena presencia y educa- W-Mle ... H-it.4-i" I _CALZADA BELASCOAIN -- 1105 MANEJADORAS 11 DOCTORS EN MEDICINE .
Halt, ,1;.,B,.,1., ,t,, ,.odrl.,- p-1 Local para oficinns, conner. ISAA.M ANIVERILADA COMrL9TAAFN. chin, min desatender so ac.
151 squina a 9 1 one r 'u"" *1 -1 tun] obligaci6n. S61o dispo- 124 LAVANDERAS-LAVANDERDS DR. OCTAVIO RIVERO
.'I' 9"H1440 841, cio, restorilin, grocery, bar, III'., B 1.1! 1, .Io ,.dol,1"11 do I-o It, IF ..IJ1VFA,%ffANFJADORA US MFUIA
or.rgad. I : ,.,,,. r .ad.. .1u. "I", 1 1 eo.d. I.,. euld.r d- olh... S-1d.
VEDADO ALQUILO __ VN A RAIATA ___ I tienda, botica, altuacin, etc. lore. I-lod. polto 4 r"."I 1111-1 ... 1, Fq-- 417. Sut ... So,. I u I -femed.do. Vej.,naes,
I VENTANAS I NI 37, Miror- Into,." 1Tbll" l3N1%i17' 1$ 10" nit-ndo fie unas horan libres. BE OFSECR INA RIENA LA AN.Rt.A 'It" ,ft."i'ma,
partan-0, I 0,. H.0 ....... J' 3"'Irl .Ildlo 1. 11111-, 5,b, lo, V g corno. IneounflHo, endEop) rdld. I SM, ,,,. .. eulal ,.' d en Cl gnraje. No-, .1 too. I.... Ll.-! %: ,",'.r'_,..,
,,edI, 2 n n boor, r.ol- Encarga a C_.. 'u-, "' 'I" 'a'-' modler.n.r. pl-ol
.1, i7ITA- MANLIADORA ARA ;.,.,ft Annannow do[ "rodato
,,1ao,.o,, -, d r Tl. %"'_'I;.' ..
.. y -, -do, o1-"P.-t 1l_-l1; 1 - _.___ __ ___ : oEfiOLI f I so, le fr,_ Si tiene esa ex- I,,, TeM..."NI--lit18 H-030414-16 d I PW- 6 (B. 1. I do WR
PT 1011-1114WS2.85 17 SE ALQUILA $50.00 11-I.I.... -.1do ... No P.1"' .'
I P-o- an ... ... bad. do r-ot-ir -I l1old ,-,.,.I .... e.rou drrdar. periencia, labor fikeit I)VIR COFIKXCE- MAGNIFI( A LAVANDERA -- -raltifid. tp
, eo. edto- -1111111- C.111-loo.. .to "'
M.QQ I bl),l. e- ,-o a R-A $14 -N-4 I. do ..rob- -. b:,:,.,,p.r I ....I. on ,I 'In.. .6" y do lol., ..""lo. .a 'I. or York I boadodA
_ ingress Fri.yo- de $300 -P- H- 344-1 -1 Y Sarld.d. '1
=======w=== I
__ I I or I -I'd-d rT I"' Re. "77 d-1 Co.1171' "I'dlll %71h-bl"-71' f.,ne-. HN-17- I 24 0-11-9-- Iroutol- CII
-H I 41 ALQ1-1-1 I 'A F.A.11 Al TAIN CON 11 ,.I 611.- le. I j ,odode-llnl, Il No .1 all ... eo- I
I iiono I T -_ -_ raorn.umlen y a.i.tericia eeo OtRECXWLAVANIlFRA. Aold.brrul..o M.ridoo
UH _-R _"-I"i ,,,,,,I',- 1.11, Noo -t- 21. -1 oo -. '1.1111-l., .,- .-I- A I 11-33-10- i Exi np--- Ell W, ,no r. do I'mano., I
, I .AN' el., I.". -ru .... .. tone. .I on I ... Coo ... It~ L-.. .1
-7 S E A L Q U ILA ,, ro .. .n1',',d o CON, 'cm 1doG
--ill ".1. "d,,, a. do '"I I-' --- "I L. NA.NIISTAD 361 )-... C.t.no. 1. u4A"111 I'l "" tr.l)a. -G,- d- 4'. Sko I, ... ,,Iotg,
ME A QUILAN HAAAITA(-N_ E, LAI I -1.1,ro."... -. on, en. all. our ..... n6wrica qUiner".1 PIR A.doo. 40. A.FG7. lo I I "
8- JIM I a --- I ... rololo. NI I 1111 -- I All-dor- e.t,. ; i H"6394IA24=19 V.d.d. F-"11. P.ra on. di..j. d:;s
Erit. C,,,.,,, loo,"" 1; _a ,,,, -1 pr ol Mo, I .... lu're .... .. .... -do 1.2ol".. '"I"e.- d-no.- JO prestigiogn, stable y fie i do] Rl., I., juaAaa. do 3 I.
.,I. I la esquina de Nep- ," r- ,1 Vroo' .. 1 125 CHOFERES 11_347 94 Sojo
Antollo r.ra.d.. 14-.00-90.0 '. P. to C.Io 2 I I /I Y do 6 p.
, o ". ro 1. 'o.. ,,,
I I
1111- I i Irl"I 'Dart'* e I-o'. 11 -r-01-11, -,e. M7 allraon, 11,;or_ el ... I a., I.-I. grRn pfurenfir.
...,. I.m. 1. I e ..l. ed.
11 _f1APIT-.lN.I 1 so-L-i".. Nai- -H.i-. .A.- -- NF-1CI A N --T-..Nl.: .L Co..- .
"'.. .t I Ill M I R A M A R LAN, a., Boadlen ourfare. .C
'_ .. AloollInt.. I.-P1.11HIIIA LR. RAUL AYNAT I
b.R.Xr-nI .I.. ,I,,n,, ,,Ientd.r 11 I ,,71." tuno y Bdascoain I A... e.. eaparl."o.. Prementar- al Sr. Torralhas 1.111. %1111 "Ill 1rPV,,orAa C, rad.
d -troo.- I I.".
d,.r. III~- d, I I r Irl d 1111 I'll ... .... do. olne'. dl.ooe.l'-e'.'_ een,.o.. not.. afaill,
r,,,t- rN, I-lod.r.. Alto. .H... ""7l.l 1:' 'n"I'.7 n' ",I, "... or ; r
H.81NIN4_13 '" A' "I e. ,o ... Joe.. $5. .% B-13 H_5M.l23_ld 1
- ,.'rlp' .' i %.':I. ZIr- .', Data. de Ventra, Banco del I---- __ -_ .- P-161ina.
I
I.dru"-' Wra- 3 4, ,loollA.-In, _Ra i __ ___ IN ZAPARAIL RENT-IIN.ABLE ?A- aomaeadj 6.f__ HAd-!'"C"Ath__W&j
I".. Cariboo, Prendirto y Rejuitio. C"
I do,. ,1.,,t,. I b,6,., I i CITA MANKJADO.A COMPE- 'I., 'I.J.ol, indo- .. .. to .... I. L Marta A" A-8141 19
- .. ..... -- Sm I AnTo F.rNQl ,.I.. I AIN 'A"A. (loco del antiguo I Ed"'- d, -- too 411 T82141
_ __ o..,, I. 11 -5236 Go.". 1,141917111111111; -M
I *,,I "'a doA, I pet.hum.,, ee- tell. do 3N Horn: 3 p. on. __ ,-,oo. ,;n'rI I I der ... ir llr ,: o DR. ALBERTO VENMO
1, DGA d.r, Sol.). d r run, ,,O#, roulel do 'u-1 - I AN 1AN'T
__ -, ,.,'. I IIII.I.."e"lil.111111 1Z .......
() .i 111- I., -Id.. or,. -- ,!:
D O I'll. 1-'Iraooul. Mll.,- 5.1. K.". j M fie
f "El Guan '.'
N" -- del M-11 14 CIA-114-15 ,I- ,.I ,.n ........ C. Ire t. y .. ca I lomm !."".I I'... a. .." ...... o".. e l;,ollrololl I -,uplid- G ,". T 11 Of -- n-ll?
". ", ll in _ __ _ -1 V,,,fi.,j.,5.,, a A..&'.. = =
'__o , _."I. .0 .dl,. _N23, .1 I Ileped ... IN. frigid..
Awl..,rrl o_ %'In NA PR"XIMO PANAIIFIA. Al".. Ulf.U.5950-M.191I N' 5' -1 rd- D- No 0 ll-'e", IN. .I-,,. ,.-I'.. d do E.,(.-.d.d In I'll'. Whan put
dlet,. d ... ... o"n o"on. I I'll-C-572-117.1 III ll It I junnal. ant' "' 'I .1, I
j_ 'I ell". 1-11-I.- _H -IN, MrEkIWO Eleerkidlul noldl.a. Clati'll .1oull. I l.e. che") ,OE CA, to a San La ... 0 MI. entr, BIawoaia,.,
'.1-0, 1-6 I'll I'llol-lool 11-1-1,11111111I 11 I Yforinan Jorti.1d 11 .e.r...
11 '" I to I erj ,,, ,--I 91 JESUS DEL MONTE Y VIBO I 11-1-lol- I... W.,kr.. ,,jGr7VaHN. C-uIla. do 11 ,CL U-IM
, I .'.
I.-Ir"Pad.oll", I , o 11"f'-111 No 10I ..... o -H Cn Wt~
-''o'ooo .,.,',,Ilr I I S A 16-1- I C-11 MI""' Eroul-,I-I Age.t I E OFRECEN
, .,,
., .,,
SIN In, I I .7-wo 1 11.1111a,111111. 91-d- I-A, N SOL A'."on't., S I A N P", "' 438344 fl.jo
her. i'm 0 Ed HN 1215 jl_.7._I-lfi Tr
I. I DR. PEDRO MUROZ VALDES
.."od. ,.,.J. V., IF AIMCILA ItAnITAVION EN ( ,,IA A to I UG IN SIN, ALF.. CA. 'IT out.
. "i'l. por el teldon r. ', ... l. u-- 111. !!. __ _. 1
,I- qn. le-, nuon.. ,,for, ,e JOVE.1Wl QVE .A..
"."""No
"" '- o
,,,, .... ,. r. -_ 11 I na'.. .. to ........ I MAdl_ C'rufo_ Di'm No I
'1. Itud.; I
"" 7. I ..". ,bu.olool, Li OFR I IF Mo.
.,!,' .a -, ,.", .."t, U _.,- "no- do N5 N .Au. do ,d.d. r"'T' 118 CRIADAS CRIADOS ., looll.."t
, -r: I o,'-','r,;:.","1'" "' do, h. 18 I I 1-11. walrow. ,woUll If 5410 17 1 "', 1, I, d, ._.. d
-, I ': ,". let I "= 1z..7 a,1. W diart., 2,__ 'rAMJI.IA ALQI O.A -I :F. ..HN 6 p. in. I BE 1. WANCA MEDIANA' =111 'r= = 18.1.
"."'.olo. --l"loll M -1835 de 9 a 11 v I, ... ..... %,'"l-." A-! Lhurnar (1, 8 a. Co. a u.. I H-.230-in-l. III- No -Na. S OFeasook
,,. .... .. d. I., I .or ... 1:11:11..... T11.1111o": _,"'I I'. to _G- rolillr- R l INA ..F,.BN- -.,. ;','. ,,.,, ..... 2. : ,,, 'o-no"'", 2 --- ..j., -7 B-5791 Irl", do I l 0 a.. I.lll,, to H.-.,I.,: $3.00. Loa III
SNTA '1111,1A 3111 1 I .. .ANG.R I .FBI.(". I.,
A I-- I': .., lolloo
I. -l" ,,, 1 ..."I 1 11 I ,I r_ ..'and.d. ., ., 6 1 C-2111-9.21 A.-M,
. I I ,,, ,,,, ,..,, ,,,,,,.",.,',., 1 7 1; ,,,,, "" I I A ... l,,', ,* : d .'.' ".'Ioo" .." I' 11 d, 'I'd. 12 1, IlArloa. de- . No ana. Ta141 ... U-SMS,
rot I oir,, o,_ ._ I,
I, IN 171 -. d Vooou ,5.
H-C-539-103 14 I, I I .d ...... ..dl. .. lue' i.u
i I .1,
E.- N- Jllo, M-- 1 ,ol- - -', -,., DI .... de 3 a 5 J-16 A.Po,. TILf. 14- INA INA .1 '.A':.A 'AE. .' H-- .I TeIR. A-372 re',""'
" ,,,,;.r, Al:,,.,' "':'""". .. .... .1-,.1"o;,, .11, 11 11 U11-14-9134-RA-20 11 I~ .. Is ler.. W-03. -6. N. .-N DR. A LABRAW N
- I I A I 1. 'I" .A. I (., .Ae 1. A O I I ..CA Ne. H-not, lIN-16 ro, -1,11
h.A.. ,ol.-.1.4', I ollo. .to I'l".' 1'. i "' '", 108 PRO 1 127 OPERARIOS APRENDICES V..X, Slflav&f.= z =z.;::r
_ ,. %O __
'l"- t.,. _111 1111 %'Zl, I" 2 SANTOS SUARE "" .A I'll, "....., 1111- ro-ne.a. Base rdigraflool N, agliu.
T.fo-,- .I .I aol. ...... .. "I d", Z- MENDOZA I., Ill .11 F .1 U.", Ill.o o--, to 1 DISPO NIBLE 1 7,11 ILO, I $01.11 I~ IWAIITIA I ".", r", '.* '-"', -. ','ii- L.,- -11'I 10A IN BlECAN.I., HE GA. ZC .... 11. Static 3 It
,.I,. .. in ,. I III F630 ""'.o.o. e I 2
'r .... ',a T. .: 1. ftj....... 1 11 A.I.E. 1AAITA ': L"7,.',oa -',.-d.u lu.--- 1. I~ I I'llol- F--.- do 7 .A... Oaa I TIdfno A-1011 C (Pida
.1 .-- 1. ' or., I ",ad,. I,.,. ..o.. 1i I.' r i-11"ll. I. ---. T.I-oo otil-riolor 444
_H 40 R-89 I 1 .;' -,el '.'I- ,_,I" HAW-121 If
___ UH __ i ( ANA I %Hit IA, Atorii n in MAN t,, ;"',-A In ,. Wo.--- ,...INA CIII,.VAEWF lr IN HI I I A 1-1 -_ ;
' ""' I Iqmmmmi
" LAVAN n A ."I "' to-or",1 ,",'I 1 128 AGENTES VEN ED RES
"t""'t''r. 1--11. -j ..'.." o I.;"", LA M EJO R ,"-', -,"I","- ',",'-"- '- r' '-']" ',':.'",".,.','i,' : 110 LAVANDERAS. DEROSjT,"11loo':"1' -"' .' R. ALEJANDRO' MUXO:
1. 109, mlir, !I I 51 A FRI.( t IN JOV.N 1A- .i.1-11-1- 1, .
of 6487 92 15 ,d '% LRFN REPRENVITNTER: VIAJANTE VIAS URINARIAS
- 19 v 2 1 ',drtdo ,._';:: .. .. ... ";,' 1.-,,',',l"'I,."",' I I It,. klo.or.. 7 6. !- __ _! SOLICI I 0 LAN ANDERA 1,1' lt ., e, '.%., '.."d _o I--i= Fl'::'I "Ch,r'o 6,r';!"n r,',T,.,',- TRASTORNOS SEXUAL I
.. ."'ll"'olt.p. 1 o ..... -- 1'.'- [ I 11
9. I. ",'"""I'll,
11,7," ,1.111 ,:,,. 1.rl, n- 11. 1- :
1, d' "..' "-.,ro"._,", d ,.". bu- eol,-ol., I o:,,,.-,., I 'a' ES
:: ':' ,: ESQUINA DE SE SbIjdffkP1___ I I, r, ,, ,...... do' dr' !IA. I 11 ll-, I'll- I It ,-,A( -1.1, el", 1- to- v plwol,, D ,,, T ,' ,: .... v, ,.-,.,, d .I, t ria.
.,,,.' ,,,, ,,,,,, ; "- ."."."'. I.A., 1, I,. I .... 1-1 ..... ", 1. A., .A ., u I l E.,oh. 1,.j_ F..I,,. ,, ,jr ... ... F- W1.1a do 1. -Quint, Ce-dang.-.:
_ ...... I .. ...... ". 1 = dl,,, ,11- 1. --- Ion d' '. I -11-r-11-I. ,,,,,, A na
role i- .".d., ,,, H .."I". i- SOLICITUDES DF ALQUILERES I OFNrA COLOCAR KSVA ... .11.1; '--oa""'I" o'"', I --LI,,..,.T P. 1. V-' .d".o. Dooodulla"n". 41;= z
':" .1 '""t" a' I.- 11., 1-1- ll I, 0.1 Ill .1 I ,, .._ $1 50 ad. Rere-ou, '51 7 ........ o C
INFORM": A-.341 111.1111-1111, ",- "", u, 1 1111 M'. ol:, I I -)or I I ...... to, 11-11 .; ,ITII. Nalreal. Trartarao, gloodpolo
It, .!1.1..j.errNIj. do I.fluderi-ol
....... "' """"T 11*11W W i6 ... ;,.I- ea
oll. oe- '.."I".. ,.;.'1 .O"7", A a Ramon Nkw7224
fl- LA W ANA A PROPIETARIOS I ., R not ... do 11 I 2 -I,, onaboo
TPlifort, F-5648 _-.w dl.rnn. do 4 7. C-P.
INQUILINOS I BE HE EA COLO(AR JONEN ESrANO. 129 OFICINISTAS Croneordul, W&INNA..
L I to l"J" E-3176+27 aj,,
'UMMMOM*MM007 -11-4.109-92-lfl 1-11-111I.-I 111111-111I.F.-I IIIN SAN RAFAEL y ANUSTAD 5,1111i ...... ...... nor, ........... r-d-- -- to. B- .. ..... Id. !,, --,-'Ca HE I.". .1. _oin.
__ :,.,;,. - ". I ...... 1-peo;', A IMIG.
All -I -I U it .o.- 11
......... .. : ,.-"' ., I 'C
ALQUILO r, "', ',.en1_ .,. n.,: e" '.""', l: ......... n': C- H CwbW!10=14 -1 U-I'lill I 'o,"o,_'. on ..
"I 11-.11d. I.,o. oo. M.- __ eltoolli, ee j'.1
, ,, ,,, ,.-.: Itunto a "I" I~ __ _"_"r"'I
...... I '-'f%'V',' 'i R I -.- IEOLOCA.. V.. ."ORA 11. C.-Nj-,. ,,-re... rj,,, .o .nl
- lolo. d d "'. I , ':
C IN EM A Ile .... I ..... I ......... r--- O __
' E X Ill) CHOFERES o'l...-oo "... ... I, _o,_ n,,,.% !ea",;, DR. MESA RAMOS
ro ( -..I. 'o, I 'A';',',7, 7,'-'. 'a I ','.r.%o!..,l,,, '.."', I $1I to pl 11 .... I A-1111, lo., J. oolroon ifill A ft'leponlint do ,*4
ol.1 So Idmiten prnpailielne, ellor e.'.7 "' .voft'
.. .. ,..:.. .,,.Ill. refr,.e p 1. "H IA ,, ,T _P.,_I t.rj. T,.tlmotI paroo-I P,,;:
....."". -1 1* 'A .1. AlOAALIDAD ALlIt ILA A, "" II ,, 111.*17.11_1:1 ."', -o -11111111- tote IN. or* ,..,rlll,,ql, I No-11 .or.. In. rull... I'll ,,:,,.%,",T.,, o."X In H u 1. ,- ...
' :: ' Il: 111t o e I..- -l"d n I'. .H.---'t.rTl-.o.,., rho-olo ..". -,opt-iTel. X 4404, d,-ole
-^ .... ....... lo-la -::t- .52. lool" ri hoof. ho I I. I eo 1. ,,,, ... I. ..... _:';."ol:,o.-_ -. ... -- .I'- I 11 -3-14 11 O _"ll:1, I A lr.' "I.R. .71; "A( OA ,GrFN at INA Il- 7.,' ; lor )o' P"-- 113. b.-.. -,- n .neh,. 101 PE d. I.-r., $,I,, u-- .r1oo-... I T F Logurna. TI& AS-049L
RDIDAS nl ,I. M, ..,, o,. A".,.,.,", do .... ... ""' ",',,,,',.'.',', ' '.'IT,.-.. ...,Wt-; I I p. aideadoon
.";". ,' ..' A1.11% It O I l ,n -C.IAIIA HE U." OR 0 (Otl.ld- 1,t-ro, Y ,r1lobldd,
I., C.O.". ,- _'.-O -1i; ,:TA( 111111 511011111 AM W OF RECYIE
I~ ,,, 111116 1.rolo- .1 lonforrines on Oficinas do A11A.. .." -'-- -- 1 NA'2'4" """ oo- .,out. (n. o I~, o--o-o I F o- "' H-Nilil-ill-iN ito .-m- 21 A!
I .. .... n. ,,, --ro.. SM Kts F-11-e I _11 ,no Woo- del h.ee. .1 r:r" EDORES ...... Z" .,,,,,.ECRFTARIA. TAQIVfF
I
.o:11 11_1 111 11 '11.111111 "I 1-""l1'4 '-"- R E X C IN EM A 't I '"r',,-, Z __ '% .,A:! ,,.-" ". r,, I A. I DR. J. LYON-DR. A. GRAND4
V. H-tAll-N.A. l) L. -- .."" y '"a'" 114 AGENTES VEND olo- -.5. 11 l,"',-.1- I I
,". I., ..N e... o. I -rah" r' ';.,oo LA FACULTAD DE PAWS
11 I.~ .. .Io. d d .I.ICX.l CRIA.0 HE MANO 0 I %MA_ C1111ro Itl too I, .-. e' DI,
Ir 0 do .B.ol. on Ntplrr. 4e. .,,..I SOLICITAMOS I f "e". .111-1. -o- FP,,IIid.d on to rea ,adle.1 do
__ 1 LAWTON HA"ITAIIII, 1AI.I.E. N1 14' r, T.mble. pin, ,, q- ateod '" '. r
t ... .1 X"-=- 2'
1211-11-6430-8 .161- .. -na-A lnl.,l do 'I ,=t
,I::" r ,,I", e ", uI: Ton. B-7373. 'NDEDORES do, Re-eorl- A-A N jl %. L ool't, 1, do N. i I o ., :,I. .-llb Pudie.d. Al
VEDADO "" ,- -".", loto. .......... 1. .1 7 ool. -. IFT-2ull ";.
ar" do I I ---I '. I N E o _._ 1- .. _- .... a loft.. do Z
Iroole y - "'.. CINAS H ION INI-17 H_..N3 I I H_ 1, ; 3 I 4, Consulado U.
' I OR __ ',I,, "'. __ __ I,,,,,,, 111. 11 OIAIR' I JOVIN TAQt IMFCANOfiRA:_1.','. i ,".'ol. H-3104-3-1 .tL
Till blon C.1loen. III I'O"' W4"I'l 1 96 ""' I ll do t3M noo-It, __ C It. I I
I, ;.- bad __ dieud. Re.ig-du,,., Tel, 'I, .-'A "',"E"'
It. Alool.- ---G, ,,.A.. I C ,,..d .... : oo. ,,,, -_, 1,
, I.. T.,el,,6. ro- .. I ,,.,',,, I _i
"I VED DO E X T R A Y 1 A D 0 7 1, 1. Pe 1. 'V
CNIT2.3 MI MR ,.Ire P .... 1.1.11 olo,". l1o I ; ,','," A' I :- 11" ... 'e""l-C'""Oo ' -' n' '-- DR. JESUS ROSAI, ENFluit
I 11114,u ,..,, ,,,,, .1I"""g-o" ""Joe " "' ro ......
- "" -1-11- 211 I-~ o 9, .l-j :.,.,,r ........ ), '. of 11 ON ,'I IN 1. A 42HI. do V 12 3 I, 2 ,,
Call. i7 NI $2. ,.I,. N J D 6 I 'I'l '-':T -- 1. -1-10111 -, .ro-hiviv ,,, I to --- C 632-1; -la medades de los nervous, glinInfortnes: TIL F-3 189. 1-1.-I. -- ,"."'. F"'o. lol-o- 11 Illi.16n, Tjr ..dl
I. I- .No- ,,, "71I .I'll'. -Ioz'" Drofle et slib.do, pPrrit., EM6" y A, ,an 301. I. GIRICIRE MAGNIFICA CRIADA FI'% I _. 11 __ 11 I,' 11 :, h1:::,lr,. P, ....... .. T'If to .,I I II.b.n. not,. ,.eer -rloa ,% do, T.oll-- "InA 11111(l. "OF 0 AIXII-R tott dulas, coraz6n, pulfrionM W4'
9ARCIAC.11 IG, I.,-/. H-NIIII-I 17 - I. '- '. .1 I ... :. "', ,', ",' ,',' ,""" """' ""j-berculosis, medici
Ulf-C-5.10-82 17 I 11 N" 317 -I,, Do ..'e llll-C-583 114 1_3' 'A I ".. -l.. W.... .ANT11 _ __ __ blarwo lartudo, crolb-ndc a. o.j r oor"A 41" na inteirrus
I '__ __, Il M CINAS o"quo'.. do -1
------- __ ", ., _N:", 1, I nornbre de YOCE11. infornir OffiIIIINEM67MACHA ARA 1.1.,."n ," : '. 'eeror,- 1:.,;:.11,Bl1 ::o Consultas diaries: 4 a 7 It. m.,
,_,, d', "t to o .... I I Hutt, I 115 OFICINISTAS "ji",%N_,rl', ." I Lealtad 160, bajosentre Animals:
11 -- ,A ll I D di,,a,,CE tamafios desde ,,, al telkfono B-73711, A) a Cal. 'o;r 1,1:1.'1:1.11 For loo- I I o ., I",
21 y Re"ro'l., W'-11 .- __ __ .
N c".. Hlr-.nFA,_ A.Cor- N, ..." ,,,,,I, ),,,(, ,,,,j,,,-,t, da olm- "AIR de Columbia N" 9, C.- A.I.I F0_A.-u.l1. to. 0111- 11F __ IL-IN I'll 11 I 'I",". _11.0 .LT. H. .. .,.,AN ... Al., V Virtudes. A4342. F-7909.
"". "" _I ;e I -, FINIA RE HAI IIA (ON No, , --- d o,f.,".,'.,''T',',",!,',', ', ',."".'. C-794-3d T -_ u -.d. ruo- -.- ... .. .... F-., j---o", '
Arovarlicioned A ,,% l _%: ... 1, ".,I ",."', ',', ,,,"".' :'.",,"; I nall, COn SU prOpio SU13 11 ,l1o,,,.,:r, "'""'"' - "i 18 Agoffto;
,I. ,, I 11 Ire A 1. Part v A, r. Ile ,eu.u 6-21'.. Jr.. 1- ... Art~ __
,o.d.-: Direc(ores an adificio de --I'-', do --j.d- "'I' """'- I 111111--oo I-1-1-1-on, U 2.111 DISPENSARIO-HIGIA
.;; l",Il 1.1,".;,y A,.,, ... I,~ -- ,-_. _,o,. ,,,,,I ,,, lie
lej',I,.d.olo, --- I, "._ ot .-. to-.(IN r.. "._ -I -_ H-, --- V-11,11, III ,,Wl, no. -I janeet'e" I', 'je'ad., ,ror-dod H I~ .4 )C, 'u. lo. Aliatdo., ERR ej RI,:r H I 1-11 H 11.1.1 M 15 --", III I~ ll
'I' "I H-T1. I 'NA Rollet-11. r- A.40GI^F., I 1,A d.n ... d .e ...
Q-.A. on .1 G ... I.. _AUQI I' A ,, at ,I- "tun 1aiios lim. I I .rntifb --------- ___ or or A 1AI oo .-OrIr., I "..", .... too..
SF SOLICITAN JON FNES It. 1111-1, o 1-ro., .1 "I'', .",I -., ear. -, I or.:
I .",.,I,,, -1. 'oo"d. "'P. ,l, R.",,", Nar ,'Z ,, Kohly. Se g -ErA In -- 'iCc- .d' I no I I dfilk. X.Gpronona que PARA PLEO Dz oricTNA ...... ; ..... :r o", ........ I I ... .... ... "._ M.""", A"""" d%- %., P!,,N. Nu-, .nti ,dp. h, -7 no'. Re H , M d it.. ,-. .L
17 I- olloo-I., 1-1.- .I. -1 1. I-noruIntre. -I.." n-11-- Z
UH H 5553-1217 1 --. ...... A,,,,, ..I,. 14 C. .It": I N 9 N,,
I "I '.1rl ... I'4" 7 I 11 .F OFEEVR AIRVIRNTA -NTI1A III A F_. Pooo .... .1.1o,-,... -o-,.- Inu._ G,.u.
- ___ --- ----- A I "'It"I'dO Yn SlIS OfiCinnS 0 I. A itiii iti -11- bo'll., I
P-1. C4 1-c, ,.n ampho a.- 'do' u ,,,, 1,,;..d., I- I .... It., ,., ter' "" re,-o- lo--o Z-W 3-" Arool
NICANOR DEL CAMPO I I ,11:o1e," ,_ Co- d, 10 .. en ,I -l.o- 1 'I"" H-KIII ON~
12-11 ALQI 11.0 MAIIIIA11ON A.111A op"t ..... d P" no"' ', 1',::",,
- U111-11-6317-101-15 m.'rrj-.,,, 1L, .... __.1:1 ."1_;1:_1,l'.7 "."".rr'.Zo",:" ,. !".' , P-', pra P-quo '18 0"I's. W-4915 r-2I Bit., - "A ;,',DE'1EA BUEN OFICINISTA? :
a It .'IN 14 11 1 REINA N,. 1, fj-ie .1 PrC ITF-PIKA COLO(ARRF. INA A 11- El .., el-ro-lo Cloool-I R ...... I Enfermos M inim I
Edifirio. C llo 13 N" 326 Pro. ___ -
1Z. _n q- 102 AGENCLAS COLOCACIONES --... -, ,,-I- T-I Al:__, "., 6 re Boro do "'p"" _-'I Medioloa.1-raLWortealafflo-CMAW
'ot, AI.QI 11 RA.11.1- ".. Lanor _.rl, ,. .. I .e'..I.1 lie .111to, I~., Itrwr 2 y I L, f,,.t,- lgl,-.i. o (ON I A 1 d,, la FralertIldcld. Inforrrles, LA NACIONAL: 110-9706 I Uld-H-5967.1115-1h .1 It VIA 16 I". .... .... ;o 1 )I do lorl-tar.d. dirle. 7 do lool-leent- '
- Api.tint fl.-, ,,__ __ I ...... 1 an al MISM0. ____ __ l-o-l.o. r-.,-y, 7...r,.o".., I E... .u.- A ....... I Ire,, ,ol,,- -_ IF orairt-F CHIA~ 111. I ..111.. ( -1 -l".1. --d- to _.,*,d'_ -1.1nedad o'6odoua--- L-ro-"I., 11 "", ,,, n:
Tr- K-u -t--- lo, ,,.,, ,,.,.,15,. ""' ... 1. '.In.. ',,- 1. no- .1 Froepi.,
N ,- Ap,,loo,,t.u SrlA come I'M-- .. If 1 1.,,I.t -ner-,ol.do ,I ,or. -- ,t, -,I .... reneq- G.11.r ... ,"-. .. .. .. Pled. I~~ 11111,1111.11r. I- bura b I, L M.
do I hZIto-, ___ ____ I 11-11 .... .. pol'o. Sell 1101 "I ll. lo FL BURO DE EMI'LEOVA S411- Llroo, 11 A-01 I, ,-.-.,o1- IIIIII... .1 I T" _- a .I I pr,,,p,,i6, mnt,
.,. N Ot li 11 ,I W van,
n. b .1,1 1. l", ", I :, e"-- ."" 3 "" .%,,[ 'lj,?.,,"',', do[ Ro.-,it Cut),,, ,or. ,odl l-- ill I .1U117- tole 'Area
X.A 1.111, .do' A ::: ",'.".,I."" FDIFICR NIORALES. Or I ..... ... Or r:.""., u= 6*1 ."I eme.
,7., ISTAD N9 311 ( 41, i -ho 1, le; d to, A .I ,'A -1.1 I'll, or rm ,tuk FIC ("'- --ooLuo., -pei-lill. Co. It. con ,
N FO A
"I "" d
I -F.Ilollml ,, "I'll, ","",'". Uj7," C.j..,ARA Al,
I'looll I' l.;;; ..'." ."*,., ,."""; .", 1 M I N ( ) 'ONSEGUIR, -1 'b,!; ,p '..' ',',:,',,',,,,,,,,, d -o-oo. I ,,,.rl .... ..... -, ""'.''o,"t, ooo-l.. ..... ,-' "o- moorroln y vio"aa do
USTE6 PUEDE ( = ,,,1,,o %,: L ... ... "a' I"1A.1oltra.l.- .Nd,,. ,A. ",],"."I ... .... I _,- to ,11. .oh''t. lo-opot-li.. do Vlo A $1. Lol- ........ I "I'l, '-I ,i I- --he. Ran Lk.ro 101::
In. tat. lano FIA.dlo I ,, .1 ,. :;"." 1111f"11111.1 11.1,111 .o_ l."'. At All- Ir. 1-,o,-1,. I or. Toll. U.1111. 1,,,no,
1o1[#-r-dCrt-x 26, exquina a .1 I .. -6-1.1. ",."".,I'. I ... .... f.l.. I ,, ,_r .., ,:, ,,1::,,o,,.,,.1,, ,,,, ;
O'RPi1lv. D parfnturuwa Ion ;,,1,.o,,,,,,:,_ No -o"K -u ,- -- I 'I" "'oo- 1,111,,l- dle. po- p--jo
- -- 11-1; K 361 ---,, I'll'.. looll.le. on in li ,I l,._ , .6
j_ L_. Par .. ...... _A I
U I 11 5786 R2 romirldoo, ,Aiod., 19 ,. I A.I. ruol.d._. ".J., 2 P ._. 1OA'11'!11-%A AC- U A IA I 1. le, OF I A I 11 1 2 32-,l T-,bjou en ... joa do No=
'- lu" u, ir... I I od,&'I Ved do .or rfr,,,;,,, t ... .. ;,,o, 't I 1, ,..,- n, d, .",". --So. .fee[ y ,1;_ .','.'lh'.'. do ,,o t_ ",. .;.% '. ou I"... 11ollelle, ... orot'. y Now. dul-rodi
a". "I. roto d"
_I at-l-, n".
"' 1111t, ...... ".
a-le, ,I
. L M'. __ I Fo.
Felt .. 'I y To oficina. or niquilmn. In. .- "... A 1.1 t.d ... ,o0diku., lo ., to I SE OFRECE CONTADOR
83 DEPARTAMENTOS I I....[, -.1-- ll-,I -..,", ... -IS...- forrn- F-1910. .fl'o- ....... I ... l- Pa.. -rd'a". It .2111-tt ll : RA-: -_o-.,, 11-41"4.U
- CRIADOS ,if,,,,oIn,!el,-fon. y an.1h,'It", ..I e ltmerciol
,III 103 CRIADAS .. I Sao MKool r.. HF..., 1. lroo OF r. duado Escuela P. d L' .
"','.'-,,T'-' ',,T-,, ,, ,, I ill,,'.;,, VH I ,I'd. ,,,,,,.I. ,,,.o 1 3AOO "T 2k' at,,) de Ciencias Cumerciales DR. LUIS BERMUDEZ:
. -1- I'll, .,,.Iqll.r ,.rl. i -' 11-l. crin ex ,eriencia '
1. 111.11". "" 41 ___ -1 -11 FNVFA MI'C-I .1 PLINI A 11- l""'. I j--4"71N 71 '141-- ---- __ I ,__, ,I ... v ._ ." ", referencea! ;
- 85 DIFICIO ABREU Ito dt,;.".I. 3 ---, R ...... I', 11-dwil)-lij.. 119 COCINERAS COCINEROS ,rnian o Rodriguez T. A-6817 CLINICO SEXOLOGO. F-5291.:
NAVES Y LOCALE9 ., n "l, .. .... D-rotulleo y -Ound-I do
Precio- 1),-I,.rt ........ I ja PARA A I -ad,- y O'Reill, -.',".III j__I DA-1A-lA -11 A 116 SOCIOS I on HIA- I.L.1A. .1 11, I ,,,,,I., W-8609. -6207-129-16 j::-1111. oroo-noo, Na,11 ,._':*1%
I.~ .;', , ,_, ,,,, Al-,,.,.. Mul re.a. .", (APABLE SECRETARY k .11-.
"" I lo 11 1.1111111, -o-I.do I ...... i 1: '1..I1_';,1or11.1"1 111,1 ,. r",, r;. 11"!' .:I, ro, Cl de ,ol.r. -o N-11.1 ---_ ,_ 111. ...o.l. ""' U 'do I
De-part.ortrow. p,,r,, orio i- I to '""A' - .T;:
"' -' ,'; o'r ,,-- ,'d',-, -- It V71-.1-11 ,:I eul. ...,iHollod. d .. !V.:
,nar' ,=aliquil... I nit r.,P.: I ... I ." O I-O' I~' ..I n Z:L"*r."d.o't", 'T"1' ." ,,' I - .... .. a boald I
I v-V,_uo.1o, 1,, ".1. 'Ill CORRESPONDENT, TRANSLATOR 1 ".. 'd, .a -,',F',". l.'(h* .,I
, , ,!,-I: .A,, I 1, '" ,,, r! N.d..- d"n"'. u-l-r. 'I I..'- It tioll ll, l I .'.-.
4,(!,Il .o.jGtA.tA To-'. -- IIAL '"', "'
,, ,, _,,,._ P" Ion I. ."Mo I., N., I 1"CCROGRAPHER Idle~ I 11 I 1!
I 'rdl- -,, :;_;,. .T F4910. :: 1.1 "-IT. -( FIAl "A -A1 11 "AN % :- ""' ".I, ". R-or-to -1-11-. C-- xr. orRv- rncVAr.Rn. RIAI(,. a. .It.
lo, ""!"A or ,,, SpoulL 7 "on-' H. M% .air. 9 7 It. Vall.d.
'd ...... ", 1, -'-- NI __t Croo.n..
. I. A r : I A. l." "fe-o'.1- I ,'I 1) .... ... 1 -o- H1.3-I1.11 ro'd . u C_ Ragil n.
lior..MAm r-w. N,4" "T"., ,'I 1 .1 I,~ ._ ..., reer-r-, A,~ ... -.. I 1"... """ll."n" ".. _. ,.,,,I'. "I I "I NI F"'a". -, I~ rrRCT Part. Tel ,F ".P-11o, rl-- F-52.9. C-1-13N Allures
I'll ., 1.o ,;.11 1.7 11 I I ,Va. I ,,, llj Iaa I p I
-508-86-17 ' ". d, norer-- to 1,111.11
. ,,t ,',,' ,, ill I~- P- 111.1, ,V"k
-627 M i3 11 -- UH C of I;~ ,: ,
Uli C ';,', 4'r;.' l Ktodl Mg. Ile
__ I -_ ,,I "."d- Y ',,"- "11111- -'- RF.POATFWA at I ., G. .
_ ___ 11 -QICLA r-ALr- 11.-I.F.': ___ '- : ',. ... no
EDIFICIO TRINIDAD -I 11 I-ro. I ,I ,I M 9713 o. ,, drro r, d v ", 1'. :, 6 Solid. SU o *6 Ire- .... F lH't, ,.- ""'i", N. 1I. eoll, -11111 I :87 HABANA I A- ,A., -11". -1 I ,:. o A" Reono 316 1 11-1 1-1.1.1- --r W, -- rf 11 I DR. ARCE ::
1, A-11 14-411-11.1 11 i U.1 -TX ra. I..'.' A. .1. I ,,, I ,,, ,,,, ""'! ll-.533-1-111 " It 51. Ill ll _. VH-C-4843-129-17 SEXOLOG0 .
.
.
IFR x 28 Onsificadol; DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 14 de Agogto de 1952 Quificadof Afio CXX
I '. -- 11 .
. VENTS VENTS VENTS' S.
,I PROFESIONALES REPARACIONES VENTS I -VENTAS VENTS
. I" VITIROMMOS 42 UNLESS T PREKDAS 48 CASAS 49 CASAS 48 CASAS 49 SOLARES 51 ESTABLECDAMM s2 Ro EDAS Y PAMWM
- I
it RENTA $99.009 EN $4,200 rfA AGUILA $11 VENDO CASA I PLANTS. UNA CUADMA CEDO ACCION CASA InEgrMUMS Z14
*& a A A a "11DICINA "Ill. CIELO 09 JZSUB-. 51 BAMNIZAIN. RE VENDR $I.- LA CIA VENDO 1, III eldnbrica. muchn agul It lIki
%:= P= fs4!dRWaIter R toque n. vonallon y reorman to com alit.G.. 'al 14 roctrez do .up. fiscal entrag. Gellmo ..I.. 3,4, ..,do, timil.. "t"' 7-mer, grand., balepro. .300.00. ED cl MARMOLES PENNINO
a "" con mom contad, ,I real -119349-11 tDoopetW. $12,5N.N. TOM. dir-W. loll Ou no ocupald,. Ituforrool Zuhul
,gettozhi.lowe r. U do -Rbloza. Oze-ed. "or"l a It Cl, ... b-ce. 5, doon 1,21,dae 17,11. ,l in Ill
y AnUmniquili A ; ..P! to Re Re do
.V vud.d, "it ME VX3fDE PARA A,, 1.1ITYANO, J-11., DR. ApIc. IS. as-. Per A-mo. H- -51-13
,iiigitifl, Fund- Colin- C. .. in 11, ....... RID, I Oll ,,,,I, 1,11- d, RMlUl5 XO.1570 .
dilinkill. T.Ilf.= III Solud OISE ... a. A-3835 ..11.r. OR, A Emo.Iff-41oll-49-15 CARA GRANDE Ill IRA KIRCAN-CfA.
,- Bar New York 12.,Ansel Al- cal Nucel I ___ - -wilqw"ill t,"77-7.n .s. E-331111- Alt ,,.,I, I. 07. Itirrit. L30. Precio. $14, El T ... 6 .I, ,L.,A .ERMORA ACAMA- N-Ror. eaddlel I ove
_ __ due t.16L X-2 I H-1576- litruir. 2 cm. za,.. ,odna. VIBOXA, PARCELITA, GOUICURIA. EN" Dulot do 4 puelaza. Van'- ft, So. IdEu.1 y rialzi ISO ,or-. CO,._ ,
WIRPOISTAS 1WNDOIl MAXPOIFTERIA CON Tt- I __ 49 17 do do ,,, _.,, ProtEcrole
1 R comell bar, mte-lild.. = '.'= : "! v.r.. Time .gu. y Wica.-illed. derPINTO A PISTOLA 'Do ri-olitIc.. O.. pi Rall., Orm- 1, va rues-i.. USTOS PARA ENTERRAL
DOCTOU NOItAll GRADUADO UNI- Or rtm. befic, lt,,,,Id, It, $3,50. --y Sr' Dult a ""' Ozlrlz Sornil much. ft..t T.101 ... -- AL CONTADO Y A PLAZOS
o_ -- H-ill VSXDO RIOSCO CON CAlirrElio, EN 11-1dood. Hall- y 0111cl-ID.. Cill ED 4U cam BOILclattri r, Rem rd 0 .. m' ........ dill Otr. nOml-brizz y PARA PERSONA DE GUSTO1_ ___I So I.. H-5321-45-11 r. ,
. R ,.no D. r, .ad,, R.culml SAW. Par.- 1coldOncl. modem. do eal.l... -rt., - V.Dta &.1antiali $70 duarloo, Dieircillin Tenemos ana gran colecci6a
S. Tralzmolj bz Ouft.. ra I ki.cloo, re, ii Go, ,= to milm, SE VENDE CASA U57ED PUZDM FABBIC XN59 "" "' "n""""B" """ """' de los mejores lugares del Cell
h 7i ...' I... .iuib .. Go "oflo. No Re .". II.I. Call. Bell M.H. 0I.R. .11. Sdlkm. A-1d.. (ve.l. -C..t.). ....,al... late -11I ... : J., P.. ... O.. a. d. DO i"c-, -u 'I'
: 4g,, h,'.. A l do. .dclont.. 1.6pelt. 1.031. to to M.Dulazino. E-573it .,I.,. Ou. 14 5i,,','
' i'b 'pl d .., mde.d. III Wit. d In ISt... b.- .e.c: an o.'i h- d- =- ril ll' -I menterio de Calim, s6lidamente
.IT cz "' __ --' ----- A., de luj.. Olme!; M-Todc. d, iorl .DI b c:, R,.,,9_,lm '. I. ....r"Ol.. CIA.- F ".0. .....al. ... on. 11-49l 14 _SQ1118INA. ESTILO NORTEAMERIC to 1. no I. ., e .. I ..,. tnIB E, u il
C1,1301-Q.1m. -Di a J 1.11. de I.A.I. no prock.. Ind KP OPORIUIM AD
Or, A.plbu,16. Almend re, ardin "I". OR ""'b". no Oc. I.f.-Re hORD-lim. --.- tr.da. I.f.romol S- Bol W-14I73. construidos; y a precious sin corn.." 12 Ir' 11 Vend. comn tric. do
d, in, ": I 4152, Cwl It: W-111". PIfilt-. B-0-49-21 AXISO, "I In "" c'" petencia. Viialos, Ilarriando al
44 2%' ,"O',1-Il H-1- 14 La Ii.bon., W.,t-. Ud -.I.. Crioul.l.d.
RADIOS e, 2 blificu. modern% co- 15 efure --in. .11K. blU
__ __ I,,,, poI cuatto Demirm ,dd,,. B-3231 __ _OFRXCIO SE VENDE ESQUINA FRAELE 'but, ,, I -' J
to jJERREZ Oil Deuadoa 71= .,=.. -2242. hifanta 1,056.
. C O M P R A S BOLICITO PERSONAIS TEBIGASI RA. dO.O, I., 2 H-Mil-lia-la. l TERRENO? n-11-B P-diock. Moulat.1%,21 .1iUlabl_ ED le ouldr. do To- Cie. d. toll "'It-1-tal C-817-52-18 AgL
dict, pl.n.h... teIoJz.-,, ,,: lmdorl.1; ..l ,Il I .17A No ,'"". .1. -C517. KnarmDul.a. 571. .U. -doulm
ANii- __W0_L -ICA- C* R, Or _.l I $2 5 I
all RO nillic blicenim are... ,,I, Out. .
-
CASAS tcleadiecou, Y rbl .1 ". --' D ,,Orr It ,,, coos. ,..tid.d 8 ei '" I7.1-1Dma Licit 46.67 oi mn b""I"'b" """ Garaje y Edificio Moderno __
., O6.. "' O.mri come ; no,.. idn Ill I,
I.Od b IN .. ,i
- I. I error.. . .sun. ". 62_._,, 66c, Facilidadee pulto cor urgir R "IN
. -Dm, Para dm,,trrle O lerDe... Inc. ... 4I.9- Ol ... Pro- __ H_07 41l- Do nummoaterb, com ,moll, -, 6, cal
mrote SO d-cilic. r FD 2 OR 21 ,,.it, I _- 53 AUTOMOVILES Y ACC3.
arregir-l's do PrIl Y Primers 0. d z r-od... .... Eli- ANIMAS CERCA DE GALIANO 2 PLAN. -gA-i -I ,,,, an C load, do -B. 1,111. ?,- __
Is I 14B- 17 dcrc (ad ld, la. ,.I T venoi lim,
COMPR URGENTEMENTE, Quildn ...V.ci 0 'e' I"t'"I S.SiiaNRv, p bit- ..do ,,t,,tw. ,I v6- tell. .I- ., ..tl...n -cloo, ., ral I-Ii.. I Re-R.O... Pl- ., ,.r...T. ..
W-0757. .17 .- LUJO, 1951. BANDA
para coliente, Casa de 3 cull P ...... ell, I It ... A Ito, d, bacer nIng6n negarm. to "" -I- y 1 D T Ce*J,.Ll._r.. I.Ol ... It, I"*,,- A cula,
SANTOS I bid.r 2/4. lutill -the. Do ... It. H... 330 ed.... RON do attract.. $23 numil.-I .... Ore. of'-' ...
Simbe, ,;2tfIc. ,-Iu. FOR-,$ am. it.. 434 veto, 6M -to. a0irzllrl ,A. .. Ft,.. Clarme In I Clq.edo do
trom. V C .5633, 6 y c,,,,ixdo. Bue ... lot,.
tl con garage, por Santos Sui- 6 Lt. .1 I to 167- Indee horm r
rez: entreguen vacia. Julio 46 '11 -', o' a. -:- 72 I I a 0 LIU esse bm H.
CASAS sa, mode na, onolitica, ,"', _- ,% -',,".'I - '-'-'- 42-14 ,.uy U 1 3736-53-15.
. qu Nun,. Pill lont1litilt-O.11-clores. _ONT di, Debt, Via- Fcilidd
r m
anos fabricada, lugar alto, pe-1011,111y 171, blij., W-311416 A403 1-7179. H-66--lin H-W-51-15
Ojeda, San Indalecio 363: 1-9534'TIRSO. TECNICO PLOAUKRCI TRARAJOS A-1t VE ------ SE ",Nor UNA NOTON"A CU.B.Alf.
I "d.llohunodzi On .Imcl.l, holcitiol, fil-I ,ada Mayia Rodriguez: portal, I REGALADA "ALTURAS DE LA VIBORA" ON0017CANA.dRUESPED 9 2 rLANTA5 No 27, Re1-5825. 9 .III Ved o. Pdo- pl-.: 12 he. ro 14
H-6091-9-14 S1 NO TIENE TERRENO CAS .11 ,III,, do h.,looll "I"Q'i"" j.O.-T'lille'll". I- 1. Rut, Is.
. abjad,- ROD" 11 '"'b"' Pr ol D., F-Jud., H-5701-53-141.
act ne, lolid-, -cm'n d,,de.gas.pc,".',,;lsala, 3 cuartos, closets, baril N ....... I- One- to Im ,,)or,, Re. Con facilickdeff Re vencon varla, Un Reparto para Tr .II do i.c.111mr. Alcuil- $]TOM. del. 'a. at
old-z. ,,Iul III 1, nicas. Com- me, d, SiN.N. loliuman: As,", 512 6A,,,GA ENUO FORD INGIl "I'll.
MUESLES PRENDAS ,anilitim. Ordene; ma U-4"3. I i; tercalado colors, hall, come- DO-, y hatemne polublit ,u laza .hot. Itin &cubed,, cle OcinstrUir: junto 10 "I
17 H-2157-46-1 I ul, LI- .: Santulli, & Nflibill, de Octubre; 7 rules en to esquina, as,, res", facilidades hl-341d 1.6tout.
I NrGf,,t,, ... dll,,,,. Verb, an
'P' I dor, cocina gas, pantry, patio, III" .... zo.-Ot.l... 0R.illY pre su solar pagando solamente 11-2021-51-14 C I It m
- It dl, i; nnche. Algun.R con sortie; otrao ,B 26 O R.- 5. y lit. SUI ...
4953. On ocl Ili tclas con he- R-5700-53-15.
Lvadero, 6"Ir.l-, ,-',','N" S.D. b 1 $100.00 de entrada y $12.00 men- TINTORERIA. RE VENDIR OR E.EA 9 13
COMPRO MUEBLES: B-5303 pasillos, garage amj' '1. R-Mccil in, para In
. to _P_ _1 2:30
. act I amel, ___
finos y Corrientes: pianos, rL ---i In -ales. ;Decidase! Casa Losada, O.Ir 801, top. Puerto. P-Do .IrBou IIA ,-... Vend.
frigeradores, miquinas coser V ENTA S plio. Vacia, $22,500. Tratar: Ju-, st, ".111D. .I..-. EN LO HASI A Be. ,R Nufbc.Afi',m. K a- sL --d. I.f.r.r.:300-IM. H-2501i CIMPON DE VOL-0. rl TV..Z..
Ill Ojeda: I-9534, I-5825. cam sen
lOll nID-4 11 1111. -.T..ZXIA I LAVAIGIM. TRW ... U-1S. 10-21143.
To .T fit.-Octrutruct.reti). T.Ief.. A-49M W-3" "Corredores Colegiacios'. "
escribir, de oficina, todo objeto 4-- ASAI H-6089-48-14 b'A"lli "Ol"t"' "on I""" "llpll."m FO-2380 H-2548-49-20 Oki, G,.g,. AlqilR, S-U, Till piere. Ral H-5.ril
I i """ "E"J"S""tilO ..... $12,000. REKTA $110BA __ - ___,- Re .....[I. Into-.. I-409. H-VIRS-51.20 ICIU* 1- 111111A "11WA" late.
arte, su Casa complete. Voy all'GANGA. VIBONA rol V-E "'"O - - ,z! L IsO ASEN CDDCO.. -GANDEil M -ad..
, L.te. Vital. -.1c.l., tor., dulthm" .1. f.in-till in... metro; le-mi UN
,Rc,. ,IO_ C1I.,6 l A6A, V.14-0 CA.A .0.1 D. OR Y do, -dta, Called.. RRISID, Le 81 ,.No. ON. DO..GA RVINT 8 ,Model. 1952.. P-1-to 6-on.
I interior a toda hors. B-5303. dm .... to,, ,,md,,. r; P.I!. ill On
... I- Call, M.-I .-ali,. G.bri.l.
'". ... C' o .. H-14-48-20 $12.00 -rz. J,.t.z prelm -Ir". C.bOdzc.-V':dc .r',,,,,P. ,,,T,,,b,' _. Si.Nn Duefit, C.;bluliilli. Tell .. .Am .... trid,. Altullild, com ',_. Ltli DiOrd, 855O.Oll, acilki.d. moll. A~. -1- u., line, .tro Be ... In. Re lid-Olm brand.
te"... talle K ... el. ,,.- dol I .... zzzsi -_ It R. .taali III li G-Rim.l. Ar-yo ID-t. R-alla. It- I cuedr, Coal
nares. ID' Gl ,i,_ I 7-W C, ... rule, do LAWTODC, GANGA -OUR ,.c.i.. 1.916o. R.P- .evillim. ria: D ... y 3. .ntr. Call P-ric I li
_ zad ..... R ... 11 aut. 4, A-k H. 5cl -ativ. hadir. do Demodle.le,".
-3419 C-Did,. r-7070. H-U7748-14 876-49-31 Am, __ _, n-511-13.
E-7901-17-15 agosti __ '5 I 11 -.16 Ill ..d,,r- portal, .M.-ned- -_ --- -_ H_ BoDEGA. w5oo, ,rivucwCA, rAC1LI-
SANTOS SUAREZ S8,000 Im __ ;d ,,,*,,,rt,, de 4 N m. .B.G.Bul NION&LITICA, EN REFARTO MASALTO ddr, de p.'o it, v, tPre.O d,;GANGA' 11-to: BLIC. -L Sir .m rMM' um ___ _W T I. I I'd" y tuat", de Mariana, DimD. Portal. Rals. come- COJIMAR: $2.50 V. I: can
- -7E-VZ'oI t.Cy"'t1JzuS U DA AT Ill Bob Dil bafil Ili llll CIDIC. ill .tar ."od.. 4.4plulrla. So. S.1b.atilk,
J.rdb- Blerevilta. Ell. l 11. Told' 11 ;elgc, ,.lieiz d- b.fi-, r.TH. m .,E BO O cor I'. .. 2 I-B..'Cr .... berm,
Compramos wendemos de"""I". ft I im, D ci it t,, ,,".d,,Ilri.. I.,OrmR': 1, hibliodruez. Inu ,or T.Oll pi,,1106. XO
Di So. .-- a. Para -me-l, 11- Ia ,. ,-Dt. M i.fir.e. u.r bel6f ... l to o: 'il ..... r"" SO.
I! _'Nii N, ld ,r tar I.em do, ,.I. Call. ft I -5 ....... Is.
III bA,,,.,-,d*r -,I, 1 "". 11 , S -111.1vi Av-hl' ..I, No. A. 11-5874-411-15 Go OR-. III.,.. .. d-ft,
I Empefinnitits Joyas Anti4uas 'Ibirme, .1. ll 1, i.16'e.", it ,,I .._ .IR. ____ -... Sr Oll H-4T74-43-14 31 TRI&I ... 1 1- VIU.m;!..,,-,, A. B S6R500,likBn"$3AM IZJ,treg, c.feJFO. ...ARCAR CEDO'LIN OLN 11 IN
2 8. LISP- corred- c- __ -_ It t L-ra. O..Dd.D:,.,F.,,1Id.d- d. itag..
modems, Objetim de plot, do art, Tom H.NO511-48.11 i $24,500. MIRAMAR LAWTON BATISTA Proguntar, I
I "I SOLARES KVSIDENCIAL CASINO DEI ORTTVO Ild- It N, Fnpd.ol, y ll Cu 631, ,'"' I. N ON. I' .' ""' X. V.C. ""T".. hl.d-. ,... ....111ba, Dimn. m,_I. 49 del ,111" of&. poll, .. ". H-5 2-51-15 Ofild..
O" vl.d, 111, H-A!57-33-15.
I,,...;zzI.. .,r.I I do 11O J noderns, esquire hall, leorlicl, In i,,,r ll Re
k. inoe. .2.9. no. "'Irul. O.medcr, 214. balm Inberceldo ,- DO ... OD, llix
I DO, TO ... d ... y colon TI*f. NI LAMPARILLA dCj-,im. Call, 7R. Ave.. cerol d, 'I. "I' IS" ,.rr"
. .:, Itlrti V 1_, e.b- Trill ... 139-15M. H-5 O7.4B-14. I D"to ll..mp D. .a.. It. y ,m.h..lPAftCILA CON IAIATA A IL .... 1. in
C.IT3.17-M Agoslo ,,C .... de C tab, Gira 11 .,, Dmtm .epol.dm. Dutu,, 146.1. APROVICIlt PARTICULA. VE14DZ IRA.Oil 16,000 y Paz.). GOOD,. M Rule 23 y .... VENDO MI "Ill- ,bOcrr-R, U-e .19 ... I -.Doll -, It ."O'... S1l%,"-l SIO --l Tilim, n -3185 49-18 1 BODEGA POR NOI
A.8Z32: COMPRAMOS "AN- filrOll $112 .lq.11e ... ,--I. H 2555-40-20. Par I'. I .... OdlO. MgfUIa __I_ B
lpr,1,,Idd E. ill SItart, Me Col. der atenderla. Vende 5,000 to,. io eziburl. $95. COY hicill
lIfol-mr.: Iomr. Ill NaIllo. libilal
I'- """ "' I i VrNDO CASA TODA ,,_,.,rll PLAYA MARBELLA ,,,,, I Po ",,o", Okb-i. H 5703-53-14.
it-. ,,,do $1 R '"' "'T"'. PI cll', ; CITA.ON. DOS U-0697 1-7779 '" 4 17.' 'O'lli,
tigiiedades" Prenclas oro, bri- PD, 2OR Dep,,tm,,t 305 A 4017 1 HORROROSA GANGA 11, Sublot
H 59,il-411 14 PIP In. ..". cl.,Rl I So.- __ pesos mensuales. Tiene bul --------
- I I. ,,,, C,,p,,,;15,. l y -vIcIm do CASINO DEPORf1VO ,earn .i,.d.I fi--I, 1. ,,.idO.,.. del cantina, 30 pesos alquiler, con
liantes, plats, cristales, porce n I'.. 5 9. lumIl. Nct-1. dire- 7*..Illd.de.; Sr. A:Pur, Call, OSID111 I.. ,wlenda. Doy facilidades. Tratol 1 50 PLYMOUTH 49.4 PTAS. ,
I men ... 1,;;_,ID .,me' E-t- 521 ,are,, $9.50. Vale SII.N. V- !ft ., f ,3
lanas, mufiecos, vajillas, shall SANTOS SUAREZ, MODER- RTA. $460 EN $31,500 Pd'In", A,1a. 50,48-15. man M "I" Ul 0-4 rmzl nu-Illi. Oldic, ell O.m. nue,
cos nAcar, pianos, Ia'mparas cris- na 1 afic fabricada, cerca par-, tm. B.deg.. 1-8697, Not, ... TRII1 I1'_7229_._ c-"" Idirecto. Trato con el dueno ES_ itemor, rat-Utulal. I. .hoc.d.. alque, portal, sala-comedor, 3 plants, 4 casas 8 aparta-'Cangacasasa$10,50OQuerejeta H-3308A -6 Sep. jaioo jER7&zNO RACE ESQUINA PROperanza y Recreo. Cerro, bode- sm booz .- Slum y PJiuilel. 1D. FRI.
tal alfombras, maquinas coser,1 ,.= t- Ml a 6 ,-I -605-53-14
escribir, sumar. Cajas. Aechi- cuartos, closets, bafic, colored, rientos, renta no inflada, mo-l S, ,l It,, ,aza. -.-R iulud. l I I I, I I,,, to ,, ,,,b Ol.l. La "Las Mercedes". ............ D
vLE Ropa. A-8232. I, lcocin. gas, garage, vacia S13.500 derno edificio, Buenavista, cer. ', I', "itil -bil "" -1.,r-"-l .. In VENDO NAVE VACIA food.. T,,.e 1- c 1 1 ... d,.
to d do cl- ,i .1- oz-ilmid, I H-5-167-51-14 VEN 0 CADILLAC NEG- .E all S.'! to A-D., RIP-11- Pi--, ... do.. I c .. I OD_ '.' "d': X' fflj L 'ill Orn -IR
ca Colegio Beltin, bien fabr .1 UAD d -.1 -1111. ,I O-tl de ,O r O- Sit BO, -ldl -zz no.d. bill,
ica- I-.. 5O8 -- ,.,d,.d.,. coBe ,ricibli. G,,.,J,.
1.9534 Soi" "73 "R."." 1
C-818-17-18 Agt I Tratar: Julio Ojeda "I'll'. RAl,': lirril ,Ill Ill ol OR B.Dauzu., radio ve.11c,, I-O. No
U-4197, COMPRO PLANO 11-5825. H-6090-48-14 do nada de pacotilla. Tratar:!'i,,'-'Pd "I'm'Pi-d,!- N-'DI-2v Y"4" A D". 1-5454 ,mE VENDE GIARA11- LIGA.F..110 Cull, 4 NO 30 aparourtub, a. Al,,.d.Ow
,- Julio Ojeda: I-5825, I-9534. t Q L, a'. I. 11 um- I TRION.. ItIO-11-14 iE VENDEN -,. ",",,". .-i, -C-"" rz"dR" DCl I .-c-Nit-Ut
' I F-7-0-1. ---. "'..ev. I., ... R _,_ _oD "'p, B-5111-51-15 1 CREI'ROLET 1941. 4 FUERTA9. VESTTOUU:"ab BILTMORE 1 -D, I 48 de f.rd.. ll f-- _ ,a
O1,, hlI- .III, 111-lit. v-JI I MIRAMAR I 1-6015-48-14 A fill Or ER- cirl-litWval It"I'a"O' Y I'm'
'I. in W.- ___ ___ __ P .C- CON ZArATA .. ,lIl. v,.d. le-1. I.- I-I 2 ..dr.- .,an I, ,,, hu-1c, i,,tlI,, .. NF. DO (AFICOLA CON CANTINA, 0 X1
men' ,,, orl", P- -NRA
Pat... POO-Alic..."' Ill .. ..... Lnl= I ENTREGA INMEDIATA -oll $NO E.tl.d VI I, 1-1 y C.rI.I- It, 4 mI -,- I -6101-53-14
_ On 171 IIADO. ( AILE !ft. PARTE ALTA CA to I.. St-O. d,,. lb- $400 ... IR,
Oil O-Ji'll Q-- A-DIOD. I-d. -.1de-IR. I.It", .... -II- it 1-1 J-1- I- "c"" ""I"' I'.p' 1I d M ,fire r,,Id.DlR, $4 IOI ID T.Dl -Od. ... ,- ci de ll n't-z I ,O H
- a '" ... d .1- P-I... too. I- C-el- C-11.1, frIt, GRI-1-1 IIII
.*"It ... O."' ..... .,-I-Id.d E. .. I o. NoO-O, C.IIII ., I lz OO_ 11-ifi- EXTRAORDINARIO CHANCE
-d.fi, Itcfi.,r core.. rouRbl.. .GOi.. ,.,,,. pI.-R, J,,dl,,,. 54. 2 Will a-. -,. Ol de r.ritl III.- 7-3542 FI--. report. C ... Vel-dr. P-I.,Dol.lI--- I. 1. murtut, Tilbef.,
..c'7.;. 1,0,11--, b.A. --iIJ-9697 1-777P, lue H-51-10-51-15
,quilut)- Lee Ill-irfift. to- 214 ,,I.d.,; $43,000.00. TlOmelli Clll-l..Id,, r-l- '.,.,,.. 14 -Ilid., I I ,I.- __ I ii-S.- 31 O5 -t. irl-l" ,I 0 D- I, Ar- _____ .G.- or. Riviera, 3
11-1147-0-it -I' I..: .-I.7 H-1--liti-il Ill --- ,._o,. Pr- i.mc. III.,- i I~ u .1 1-7t. TI-Aride. D- Ol. -cla, 101. D,
I'l'I"I CARA 11111.111A. LA11"N ti. "'Dir .A.,ol- lu. 5 me-1 di, .1.. IRI .... do or,111 NJ I'll I I .- A TI,.e portal. JRrO. $16.50 VARA AI-d, l 0-iII. Se ill ttliol -- 34.0N O1111d. _',- -' OTl
- __ I crl I I __ I P 1 17' Luo, Fulg, P,,d. X57. AS-ru, ,letCOMPRO JOYAS DE BRI. O.ol D.11, c.. O-1- billo, MIRAMAR, """ -.I ,il -1- 11-- H-27-51 R-on,9-14
11. I ll 11 I Im Cl, 1, B "D I I I I I ; :,, "lOr,,llieR I-Dfl- TOM- NZI' 1 I.%'-A.",l 4'O 1 C.-t.d..-,Pd'_d7. --eItimites y oro. Pagamos mejor CON $13,400 EN MANO -:, A,, -, ". d Om, ".. I- II D,. Che 'N 11-572 46-15 1-1d,-O, --,- hill, 26 80 .are.. A)- $8.60 SE-ViNDE UNA FONDA .1; oMro'. I clull.
eclo Cambio joyas antiguas J-11l, "I'. Wij-- E.A, I r' I ,= ,,lt,,,, r N2. -l So, Wl I,- MERCURY 1952 .
_f* I Y reconocer $24,000, soberbio '; -.d., -, .',,.",'.ir,,l -o WN -.AFCr 'D ,,,,l CiV 9, c-p-ral. D,,A, dlrt- B-7 44 PI-I., d, it, '
' "' ... : O' -P -1111-49AII Arab. O.11i A.,,T L%)' Al" I .d, 11 5 _.
- O, $7 ON, J.rdill, p.rtl. -Is. comed- I _ _ _por modernist compramos equi- edificio de 4 casas, 7 apart ,c; i :,,.%All- 2 g-d- IIIIIII-Oll" -A,,-i III,-- Ah.r.d. NO. 1. N-Ot Santa .. NF FLIk PROPIR
pales y mAquinas cospr Singer ........ p-I.. DR -;-- l -6n. Ilu. P-1- r-- Vil Rol- I ALLI .ANCI.- AD.],. H-5162-49-17.1 _I, _I r BODEGA CMD, ... tend.. I
mentors, rentando $44450 pro- ImOo, 1'l' "l ,1"',b1r" ,' Nt floti. IIII-IrO d- .A., Al-l-il Alme.,l ,O -r, -- I ... no ...... "Ie ""'I" "" D. do N-- d, oliqu-, ,,air, puerials. todm
,re. 1,1 ...... 11-1, 111-11111. ,at- 141 -- 31.53 L-" __ __ b_,;-. ,., 1,Ir It rIlit.- ., """ Noill Pe,,.. C6mdzz to
La Moderns", SuArez 16, fondo NIMO a Cazada Columbia', o7a AIIIIAMAR>_ -,jt ,- 111, I- ll 11-31153-0.6 Sot.11'4O-"" 7 v .' il
l' D09LE VIA R. BOYEROS so. .... I co.cep-.. LlOvIon I ,,,S,. RIl Tell. F-402cticall. U
Ten Cent A-4074 C-245-17-4Sep 7 -O--17 Im H_'iI'o'cr '71O I H-5 91.5 14
. DOedid., R,,d-d. de Indu Irl... 11 11
bado fabricar a conciencia. Vis 1.O t,= .... I. d, l.. ,1.,,, J.-I. l, ,.- ______ __ ___ 35 I. de AD.. 50- met I I
., ,." 'I"ll FRANKIE VALIENTE TERRENOS VIBORA ht-tir. ____
"Jill"It"I I I I T-1111. .trm. Arrill VENDO RODFGA, GRAxnr(FA1M 61,LM ,DESE
ta hace fe. Julio Ojeda: 1-9534,'lO, 1:On- i::;""',.i.d z.li l, INVERSIONES ll -1-1. 1505.4.. 62d Ilill'" iOPIA N vil CAheri
A 3= -H 6-4 I de -1-i-Il de t P,,z I-I
A-9311 COMPRO Y it ,5825. li-6087-48-14 J '$l -,', ; ........ MPRIA x ... J' ni"" NT-Ibri, III C.1ial. do Cor,,d.,RR di, L, L e%%,,, a E p.d- 25,15 S12 ,, J.,efl.. __ F-Id-111 III 1--tr- r-111-z --cle m" "
___ __ __ I 11 O S7 Ll .... 1. 14 15.37 111. 'A ,1,1%,- I ;OFORTUNIDAD! VENDO A --l. I -1. 14 N. --.1 3,f.rml,,, S.D- PIN-mouth ci, )odge del 48 en
"' '( I ... .... -- "-"It" ,;, I ... 1 OA I.Or- 111.111 1,,Il I'llIe
I Irwo I"' I'll"All- 1.111I.A. I .. A I lob-* 1 1140. I-5
F-I ll "I'll" Der .I'. m,.,bl,. ,'I.. I lu !% ,,Ill "o D i 114-41-411-1 'I' '111','-- .-Nel i-.' $12.00 vara terreno con fren I; adelante a otr&,paf4i;u1ar__1rT"It, ....... :,r DO-1-azz. DOlf -lb- GAKGA!! GANGAI ,., i.,ii- ., ,,,,,,',',,'.'2"' r.',,',;,',"'i,.';,',; ,',',., '. SI-VerIDE-111--ii-T no DOR rl.ANTAI Ull- T... 'i -i ,- ,',---,.,.l.,,,,--,.,-,--'Ite a la Ave, de Rancho Boyeros.1 a __ prescindible clue estli en bull
Ill A-1311. C.77-17._]!, ......... ,,III ,1-1, ",.,.,.,I. IO-1 ,- ..'I., O, li-ficrill. ItIc. I IN.
O_ I.. .__Olz b I., I O "Residencial Atmenda ,I -O.._ i.,, ,., ".,.I.. OOII -_ cDndiciones, Llamar al A-9042,
__pi 0 : , ", --Il -llr, I- lbir-l. 'N '-D DII I d. it, ,., 11 So I III, R.1111. 'I or 1.1.111111 F-_lReparto c ".
1;"I,, p.11.1 .1 I ---' -11- 15,Ou'r. 1-111li. I a ,r ,, I"It. I I'll a -584-53-14.
. b I It l0-411 .1 so, I ___ ___ I d" I rn horas oficina.
VEDADO, $33,50 : ..... Ili, ,, ,,,tt-,,,,_ I 1'. ,R-d- ,,.,,,,, I1.1 1 4I.OI .-NO-11-111m,", calls asfaltadas, agua, luz ,'I.". ,I C
A-7795: COMPRAMOS PRECIO MUY REBAJADO II.Ol O.-I ...... c-, "'I'.,. I I 1,- J." Dti,,ti BRAN
1 ., 1:111,111, IIII. I'-l, ,1,1.r ;!illo' 11" _ __ l" 'L'D, I _'An EN,_ GE ,_ electric y tel6fono director. Con rO, i""".'i "M YO E-N,-, 5, ,, "T, ,' ItIll IN
REGALO ,:IIII"i ,- tz zi 111;, I'NiI i-il Ill .-O-1- "ill C ..... dD, y
hi-bl u..d., I-1,16. lim DOD-l 1li,,,,,IIl ..,_tD ,DI-d. -I., Otil I I ,i-It- .1 .; D 1 di,- N, I I'::'i ...... ,. z = ,._ _- 1, mejores vois de connunicacirln _____ - ..R:- _,oo -, L-- H-5--l'
[..do It. 1, .. I I, 'O' It, ... O- D-1-li, ,,, NI I Ill, '"'"" "'
,,, I:, ;:; I I I. 11, A 1. 11 7-0-il que Sevillano. Oficina de Ven 1-1111, I'll, " l :.' ""' "" R_ 'D'V ..... DE '- ".. CUATRO
Did. Gol.dr. II,;7," 't.' B"lit" Ill- -h I .n ...... ,I,, ""O" -.. -,-- ___ MO- ( ,iI P., I I, 1. ,I,,. t; N .-r H_! I O., O. .. NO.t. .,, I-Ol
Mo.,. -- A,,.,I. R-111. I h.h- ..... ,.-i.. --. --- 1, AN I'l 'A( oll -. A-IINGIBIR ac- "Losada", Corredor Cole-'d% ,,,,,,. .Il .',,,, ', _,1 ...... _NI,;,,."I,,-I1R;. -T, -.-rbll
-11 11 O'D -,,,I,. I- I'll.. ...... R, I P I "" ,I lu_ "'.
.", C .I,, -- "' "I". i -76-5-4
do l ,,"_'. ,','.l' I' ', I, A, ,l,,rlr ,,I, A-- I fl-- VEI ADO CAMY LETRAS I' ria "Cu U
"' i :"I!:1,,_1 ,.I,( "I. I'll',. g ado, altos de la tintore 1--i.
D-', "I- -II-!: . I~~ "I" ,,,,,,, , ,, :,."."",O I 1-I'l, -11 ., ,-- Ol, -Od- s ,I N., ,I 11
.0 -RC.1- I-Al .1. no i ,,; ,,,. I 1, vir Dv.v rCATRO GOICAS T CUA
U.r.. I .... ... I I- .... O,11, I l :I,,l,.. Al:li"l I I li l I I .,,,' ",
ante.. Wall, do. 1O.- I.."m 2*, %Il' I I ;, I.-, ,, :)""" : .""."""" ,,.,,"$, I I 1,1n; 'III": 1 '11111 1l,:,, I ,, I il ,"' I"' "_ r-l-, ,.I. ...... I -u at ... I b.nart", la rn s modern de Cu- I -_ ____ Rr
M. I 0 .. I.,"Ot ",I,, C G, P 5'. I " ... Id,, ";1,1, iit 14",,-Iro. hi, Doce y Trece, Vedado. ;GANGA! BAR CAFETERIA ,.-are. G..dvIR,. O..I,. c1rea Orm
bbb-, beat ... -Omel- t-Oll bit- I.d., Ill-2141, N; 111111 -I f-1.1- g- I ,l.bl., .t',,Tl,1',Rli, ,!l A ll- I".' I ", OO I. d, PRIO LICa, ,,ItiOo ,l., --- y WOO, to Oil. Flill. all-TOOL
- I I -111 411 1.1 l -_ 1-- ,,, I ...... ,,, --l-r- 11.1. III I- ""'"""I'"'. mOIr.I,. I _C f.,,.Id.d,, l li-NI54-53-14
a. a. ON -01 13.11 Fl di, Fr- 1.111 Di- ""I'll.r.:1 z1r r4oul'. -ho'.."', I ON OF ALItill A I NA 2 7 A- ,]I ...... b,.. hill, ,,,I.r,,,,, "i ill adel.. Do .!' Oil Ill . il I LAR N 10,110 Il DO GEIlR4
DO; A 6515 ; ," --d. ]I I ,",pl,,I,. ,1,,Ilr,
NA 1I.. LA,11111o". til ,,, rdu- -AN RFPARTO MIRAMAR _, I__ O .... ol'.libi'm, bortatill
E-4423-17.1. AID. ". 're, ,,- Ilil "'I ,",Ilidil I't"lic I'll' .... ,"', 1.1"u"'Im."Ol -- -- it %7 4 I co 1. I", A- .ZN It, sl= Wit_ t," ",.,I". I"I.,nu," ,It I,, l !;;,,,i,.,,lihI .. ...... I. ..... Vil f VASAR, ArABANnO (*DNS 0 PARCEL[-' ""' ci- H 5959-51-14 -- W 7D54, fib .... do ,WDUIRS
11 INIIAII 10 "DID1111111-1. I-1.1,111 Ll...- 1-111.1. litil. -111-1l, IIIIIIII.. C.- 1.11, it, "',li. "" ca .,,_,z,l;11NGA! VEND A-,- .
- __ _v- I. Oil, "I .. ..... I., ,1, --", ,;",- ---. F.bIi ... Il ,,IO,,r.. S.D ,-,I,. 1-b- Verd. I- d, 215" N ,I tas de terreno al lado de la es- 5 r -,. l_ jTil Z,, ucla NO 410, R-52,17.53-14
U-2530: COMPRO lm- .m -- .z. Do I ASA MONn. _D', ',-',", d.11, ,,,:,",', ,n,,,,, :: "Il ,,I,' DID.1 A--l. 11.-b. ri,-,- C,,,. I".11 I- Otr. IC-1 I,= _n a _,dl. I1n;I,11111RhO,1 1r 1,- 11""""'I 32. TOMANOB
I,',,.. J,,rllII, l ..I., I.H. ,1,I, -- J .., l J. P. Q'It"a'a I .I).. 'balit", "I", It quiria y tarl esquinas ..
......... l ..... ... .... OlIll, d. ,,, hip" j,'. R.d,,,- i til., I 01M. O, III I.,l rl J, Pl-,, ll l ,., di, ,--. DODGE T DE SOTO DEL
OBJETOS DE ARTE, PIANOS, I I. ..... I-1- iii ,,I'll, I 'O -, $11-11 -r.l.1', O- i .I ll H 3169 49-21 C8.00 vara en el distinguido Re- I H-5.1-1-ts. .It ,arm --. Ill- do poso, Er-dazz
,- ,I d-D., $ION, GIrOr. OI., l" I. I, bo -_ O.mp,.... O.- Doodes. .h.
MIIEBLES FINOS DE ESTILO I 1-HIO 0-IR"' I -eleer. loe $15,-Oi Will I'll ill G. KN Tllr 1! I 11. A Thol- S REPARTO KOHLY parto "Res A A A PUESTO i (-IId.dif 17li-4.,1,11 ",_IO'I idencial Almenda- sl, il,,- IA Gu pw- mecmi- CrIm III,
AN GUEDADES. JOYAS tN_,o -imi G6,_ I".. -11. 1-1- A ... Id. CII.Ol ,- Callao, I It, I.1, __ nd. :_ I 75Iterki'd it, S-Ill 11-1-Ii-11 ItAl
, __ __ __ jra ri.l.r. IL"t'" reS,,, 11 IIIIRI lit
,eDAO. -1110 CA I.da P-al. got. calls asfaltadas, agua 'I. r R,-OliCil Vil. RROlu
- It, 1.1-bl.. L. OIL, It.. R-or. 17 U.4 ;, '.";l "ehl'I.. I'l-B D-Id. -J, R, 'IiOR I'llitol, D ,,,, .v,;%;Dld, ,_I ... rl,,,, ODIII., Ill ,or.. 0- Ali.,.. d, Mr.m.l. IIIR3. 1,LZ el6etrica y tel6fnno direc"d-I'-I.. 11-57II-5 I~ 111111 11-11LIT 11 Ill Il IS,,.,l,., ,,,,,,.--Il,, ,I'll,' I. Ird,,oznd;,"Il I ,O, mrultog, -Ol parocular. Ver
Itz rubl"... -11I.I.. Bill. I OrI.I.I. ., ", _' CON $8,000 EN MANOll .... Re c'--,cu,-Id, ..-ll, -_ I ., a
OD.dou. m-edit. .I., I'll ... I"t-m 11O .1,,11.111 bI-.- In I -- d. 12 _' '. .'.z I. P Q- I "I"' to. Oficina de Ventas: 'Losada",J BONITO BAR $10,500 ,o .N. F.Ilunza, QuIcI ii-ill' -I.-a. I DI I"I. .
'.'.'.'"" = "" I-All-ol" Ui. "" li Z .l ,S I', 1 Vista Alegre 178, pegada .AN.A_,_VEND_6 -UNA CAR]MLlU I' ENTRADA DEL 1E1."DO Corrector Colegiado, altos de Ial'T -.del I. ... Ou.d,. .B:,c,,,n.,i- TW 1-67.
C-1-11-1 ., -1 .Il 11-O. 1.1-m- H-5811-M-14
- __ Dan"." .."' T... .. I A MEN S DE $70 tintoreria "Cubanart", la mas H .."-"-I. SE DE BABT DODUR So. 9 GOXAI
__ jAv nida Acosta, precious, '"". P""O ".5" T,.I. dii'l,"li, Anil Al-1RESIDFNCIA LUJOSA ,,. nolitica: portal, C.mpm. Col." rl._ N.ll. ',- '-dir, -D-nd. :-- dI c.q,,InR, pr6- E- o)E_ bond. bi OO. A .1. 'Od.t. ,crbeclo ol
1-1-* ,-- -11I J-I DI,.dO. sala-comedor.ln"' 1 mnderria de Cuba, Doce v Tre j VEN UNA CARA coAl CON
ml.-R. -B.. .irIO.O. all. .... I. O, -, ....... 1-, , "' ____H -1 I III,, ..dI-cnIu. I-a ..Iu .. ..... DO ,I,- I 5 hablt-O.- $3.400 lur-l- 4m I"- I bot ... lot.=" Is central
- ", I= -1 --------- -11 -I, M 35 -- Vedado: FO-2380.
P-ld... ,.o. pl-l'.. 'lldl-. D-II. ,,,, I ,,, I ,],,I, -,- ji, it, Or ,2 cuartos, bafio inlercalado, co AlAULANGoVACti, la I'll I A Tol 2.11, -,iI CO, H-O,_,l-, I-in- II. Ved.dil 1.11.1.
let.., .1,.In- -- -rolbl, ,-l-li., I'll, ".. 'i-IO'. ..1., "'O'lli., I ,-,,.r- Cilla gas director, serviclo servi- ii_ III Onol Iiii ,N, "" '"""" R HO.. Cb-n ___ 13454111-33-14
-,;l .nl .)- uIllm, at l ,.I,. p.D.. D-A. 16. -D,-C" ,,l
rbAv ...... top i ll .Il!111 Z ,.' ,,, Ill it, 11 1111 ,ll l T'l ", ',':.;D : az l".P ('"mbre, patio, lavadero, pasi i-11, 1-711I 11-iol-lit i I N! ONG: -c""- "RESIDENCIAL ALMENDA_ VENDO HOTELES %1l PARA LtQVIDAX NXIESTRO
-to "'id "" - AVENIDA GANCEDO "lood-ull I de 11 IIIII-1, I'll- I#- ll.rk de O.rrm, d. ..; Fl Role. AS. W.
E., 1. I I 1. I I ,,-- .,c- ,,.,O,., -l-l, u-Id, Ilo, garage, torlo amplio. Via 11DON Noi- NA. VIND. 17 ', I res", el distinguido Reparto. "I'" I' _' I-7. 5I.,AD,,-y,4.. 01 Rm.bU, 49, 49, Torino
11-1- ,I, -1-1 IN~, 'DIO __ CI-R do criiti... -da.d. ,I. 1, Ia
. N ....... l "I'a ; Z, ""
.... ...... lit'- O"'.1cla. R _,,, O.l lit ,
I_ '""ir" cOnd for-.
III I I-I .... 111, a, p-dil, I,-, ,h,,,h,, 65W -L O""'i" r" HAN.-51-11 '50ndI'blet"T, ......
". It l Do ch.0-Itc., $25.il 1 1 T.-ticl, do ...
"I'll, 17 i".- --d., sto $4,000 grades fact ,I I-d. 1-d- 1. 11- O bid, as cercano que La Sierra, ca-l' .... 1 1 1 O.bl, f.- TO- I. no tion.
M-2737compromueblel,,,.,,,,..,..,, "-1 "."a I,- "I.- d __ lies aqfaltadas, agua. luz el&c-la-. ,- ,. i, -.i--. ,-"-", .-"-H ,.I-.! O-1-I.. I 1:: 1171. I I lidades Llaves; Julio Ole a:,A.RO23 H 5193 411 17 P-Ii- St- mi NI-D-i PIIII. Obript. dpg.. Vion.
... IllI.O I I-D534, 1-58-15. VFNDO CASA TR- Ii T-O 11N Dpt,. 305 A-4077 1-1-50I-49-14 tricL. y tel6fono director. Compare t.,-- pl-O.,- ,I Captil N-II-1, O ".B.Omth- f-Uldied. 'O ... I '11.11. .a I ll-liz, .I. do ilzozz ..... ..
I, -, I. .. C -h ",I,, ,,,.rl d I ..to. Ju. So
Ill ,,l .F O,,. l ;-._O, ,, z H -48-14 I'-''l "1'41.111 if terreno por $200.00 de en
'"". ...... tj art,. ....... ",I A, 11, i -6084 b I -1 ,,qi,, Nepl-O, I ROSA GANGA:SO so a Ill
It, A"" old.,- __ OI ....... 'r I. ......... .d, FAIR P". .er., 1 b'O I Z .1 Atencla Fo htlrzz
In, d'"" -1 ....... ',. ,,$d f "I'll"d'dd
O ,.",. -,I,,, ,.to ,I I I., SIBI.O. __ PI-1 1 301.. 1 b"'.. SIII.. 311 lul.s. HOll PI'd.:rd , M 2111 I -i'll". - - I I lar, Vedado, 13.66 x 50 me- tra, 5- y 64. 55511-53-15
C :,."%'., '." "" I N-', $I ..... 11 tr
O. -D, 0,-dr. olpd.. C.O. 15 17 11 I I I I Ill N .. '.,CAVAr' 11 I ILI 1 ada ll S55.00 mensuales sin in- I
, B, d, ,.,d,.,
- I --,- J. P. QUINTANA E HIJO D t I I tros. Vale por lo menos a $65 cr6s Oficina de Ventas: "Lo ,,,osq ",0TEL 1101ral .Iltllil, Re AUTOMOVILIATAI, A BUXIS PIUCCIO BE
I l 1, ,,mdr; blift. ___ 1.11 .11- III- I c.locan 'Id.- r..-. P.D.Imbee
III "I"": ll, er"I"L R ,ada", Corredor Colegiado, 'a' ; d. ..I.. dead. $2 N. FO.
III- A- Bit, 1 2. .10 - !metro. Lot doy a $35 metro. Tra- a'- D, ,,,l C It,, 'S"ll ill "It-, I ... I l
(Colegiados) $I NO Rut,, 36-39-50-51-76, t.d., .... I tcs de la tintoreria "Cubanart I iEi Dtaol lf,,Ia N9 L154 Recoul.
I COMPRO ROPA I VENDO'__, I_ l CHACON 203. M-8182 _H-50-48-14 tar: Julio Cjeda. 1-9534, I-5825, RITA RUll ALGFNA prnMl,_,o. Llnoo, TIL U-747& "ital
M-9278 -O d- ".."'.. it, I IO Corral Ven, Por EMBARCAW_ H-6088-49-14 la mejor de Cuba, oce y re- I S " I-, ,-1 Il'.I., I.- od.
I. a IIO, 2, ,OJ,-,,I,, Ill I ,,, I., -- NJ- ___
Il ,,III,, ,h,: let ..". di, ,OO'. I, I, ......... VEMADO $28,500 %'rDdA P-l- lce, Vedado: FO-2380. l, Illm I.I.- 'lam" It, "t',"'I 11'"O Clill ARO 1111. SEDAN 4
'.. .. -I.., l ,,, ", I ,.,, H 6025-1,- """' 11 '111 49 Sep. 10 i -, - -_ -- P-la, I-il ... bl-_: dlc i.od, mara
I-I. d'..'alle. too. 1'."..". O I', ,.5'..1_,A_., 1 P,-- 1:1 ," -- I I b-, "" W. l'l'O7b,l,,,,",a1ll H-5474- '. 1.
V.11- 11 11 1 __ I __ I """"." r- :l ,.""';;:M0. ,.-I-. .... "I ', VENDO SOLARES _. I I IGO HOTELITOI., ,I. I- I 1-1d.- ..Oi V_i Ampl. Alnientlar-. Calle 12 1""'l 'l il ,,I:, ,,, .llldl I 1,14 i T ",G _l ,, i,".-,l ,N b, ...... III 11-IdD. .blam, ,)A-: ,". I. t 50 FINCAS RUSTICS --,,
I- -- -I- I "I"." I J i'Al,' B-71 Olli'll. I.". ,I,.I,.,l ',",','.,""l',,"; ".', lI, ---- Ad 4
. "ce" N. ,W 11.b ... : Celle Z, 1 6 Or
,,, 't, ,"": ,Ill. Oil, 1. ol tblb,,. !,
"' '"'I"' ID plib, P.11, I. A ... ). N .... I ,, 2 ........... -Oll- Flr -., C-Ola. -1.1 NO it, let -- -19 LIBROS E IMPRESOS I ....."I". RUSID ,I. Patio I dRr..' ll,i': 11111- ';" 112 $" 1,_ ..... I. 2"z. "I"DOIrm."', 'IN I, no I IA 11B.ILL-A. T-1I-[,'.z,' "R --- ____ C.'all.. E. TOol- 1-T I "I."" ""' I f U- ,'I IOI 1, -1 Sir VINDE VN CHRTSL.% OIL 42, ViRl
bl;"', .- OR """'" """" l"' ";"i; ;" ra EDIOIBR l CON P) VA-IASi NOT _11TAWO-SALA. 2/4. 1-I.. G-o'.., AR-7 al .' ;:
I'- I .,It 3 SCINA S IN I I NO I'. I 11 I' di., III.- Il bu- .led,. ,J.mM
'I ft I "Do G-G- . ,G IT. A I-I.I., S-1. A ... id. be I So to T-it' '-. R, :: OOO: .,,,T, :!; ,,,i;I,,'." - : T_,,_ O, -"III I, .. ..... l,' P"Od" I il", 1, ,,,,t;,.-P,.;t_-,,,,. 11"."'O, Il I I I'll, .LZ .. I 1, ll .
c,.:' Te.l.- ,Z, i.D1,, l'l'1Il' ., ill I., ,I ;' : ", ','.' A'= i- vl O_ ... C ..... E. I.,..
I. I o- X-IMI FI.- O'7'11 10111 CAI 'IR II-Siel-53,14
D O,_ F.", .11 "" D, A 1, R: -_p """' a """" I F'O'I.:'
,,,I,,.; Pa.. -,- ,- ,,ad.,' NII,"' I P. I, ,,, ... I ...... IIII".), "I-Ol. ,I 1- ..... -il""'. i --.- R,.,,, I'.- bill I T", ,,, .T. ,". .
-1c. NO, cliu-Il- T- o .Ill. .O,','.O,. .1 -I I.- 27.33 p., 3D, TZ 'N m-m ,I "all ".I... -.d "' O'll". I 11
" "" " ""' JOI -,OI- Obal- ,.,.I, ""'."'.
1. N T.D- ,,Ill. I-O -1 It ...P.. PAR.
r "I "'I', -17 4 ililo-- Z d, SA5OL'."' ,,:',O ; :!.',' ,,' ,",,"' ." 1:11 1.11I1111 ,- --wo ,.- -I"O"I'. A,. DO IN 1-11OI d, rN ,I "' I I D-1111 41 1 I ,O L. ,11-- -_ --, ,II "' OR~ l ;'I.'." -"- ".I. ""ed" '.I. .. i- O- C.1b,".. -- .- ii, 'al III-IC -llAL lizo,
. __ ___ __ I ;I;11 r PIO.. III RI. ". k tir". Ill., -, l ,, ,, .., .,.,,.d ..,, .., ., ., d ,I. .D.I III .IiII sN Or It .- M ..I...
21 INSTRUMENTOS DE M 0, S26,000 I DO-- 1. --'.. Ill I Oll".. P-RIbOl.
USICAI F_!! NTA Ill I 1-1 IO-1 ., A .'r,-il '..e Tell en-l490 RENTA, $43 000, MIR "I""' 2 P,"- ,,-Z"4-" 1'11A.. CAL- 1. ]l I ,,rlc.,-,,,-_,IIt1,l, O 'I'D I I 1-5434. H 52VI-SI-14
Co.,.. OUN I -0 IN , R'Ovor. I I A51AR OI, PLANTA I~ 4 III- ,Rli,;IlRz,, ,d ',,, ',,,,-,,,, -b.JiuDlA.tO-.. It.,. ,,l;i,.';' .,'l,: 151 ESTABLECIMIENTOS I,- ,,I1IldOd ........ I rrt,",. SIRN otil
I.t dr, I'll "ON, h.,- ".a" Edoll P" I'!" I "' "" 1. III, Ill- """. -rDID-D, d, Ill. I I I N -- -I, F -1. r- CI Still NO ill, .It- VENDO
I.. I I, litIll- 4 d,-l,,I ...... .1 I ........ 1 21i Ol, ftlb- AN $2O
.. ,.R A ', .'. R"1"l I lRE',11I 000 I'll'i, l "'
,.,I I ne I r-Ili-D ,,,,, Or I I ,,,, -1 U I ., I V VENUE L l A%
It c O, Ill, .Ol,,i ... D,11,;,, I,,f,-l- Oil 1, ,,-Ol --- -1111-11 ",zi lit'NO hi,-'. .- F-D I slitolu. J-19. G.D-- All.a, ill ITINCkLLA 1 i 11-602ft-51-15 1 P-Doc 11., hd,.m
""' ... Ili dOz ,i II I SEprr-VEr1--,nrff07U "RAR.,Q d, ,I ...... __ __ _Bi W1_ Aro. No ro- ba.d. bl.I,.. ,.ill. Chv.],, N- Y.. 1 31507, de 11 Op-17,1dild-, OD. Q ..... ,R A-i- $-; ;I, .It,. ma, A ... d.nd. y InOl A ,12. 1 Altil .It. cilloub-oz,
lI_!_O_.o, I 564 ,-, III,--, I l" "" IN 11"All 1111IMO 23 F INFNTA It SO da. oc. alquilel, tillill 259 V,, 11 $5D(3lk,, Oil, IN9. I- I- dot. P,.dm
_ __ ______ 12,," In $62rN M Etc,- ,,11, 17 -,,lldi, das oras. 4661-51-16 t. D- II -1, fluthl Irfor- ,I ... call, 9 numer, 203 eno, 10 y 12.
COMPRO PIANOS --- DESOCUPADAS Vedado propin LaNtori'aforto I E 24 $25.W Cillit, N -R- 2i 1:R5,D- I __92 __ __ H-H-17 l- SIR~ H-SISI-53-11
I. I ,,ill,,;: ,i, Pl.,, l: ,,,.., I,,,,,,,;,r RIIIIIIII. 1111- P ,"'. h., a ... Alet. A,.,., 206. hl-Rf GANGA
" Al,,,_%, I r"i'"' I r,- "- -'-'I -- 11 ... -,11-Il- I.l. _:._, d,.I ,I, ", Rig, qu, ,,iDll,, ,d.I,",.,.d."r, ,"fi- I "' .I'E% E EN LO MAS CENTRICO DE
U-2530 it "I ,,I I,'". 'i'll')O""It"'. ---' ",(,, .,',I,,,, I'l.-Il"I., C ... .......... ID, l, CALLS ( rRo xi olo 1 N I il O -rill- I'll ,I,
I I-111 -IO. 111--', .1i"li 1l CA1- dl-II-II. ad ., L li-i ,I I.II1.11 ."t-d III ,,,, -i -,,- ., C.-I P'.."'." ,,,,.I," DADO 'I ... La ... ,,Rz.I,.I E 'I'll r2lotf
,--- I-. op., li-ii. S.clil I, C.1- d..".h. oI,,dd CUIELO UD. MISMO
-i"""". '.",.'." ,,, ,, "".,:" .' "., III R1,,,,;-..,_-'l,..,..,d, ,.,Id H-6103-51-1l
LA PREDILECTA" ,,C.; I Vi.ifli). ',' l"i D- ,-,- G.1RIo.orR,,1,..,PI, '%1-, 11, 1111,11 "I. 14511, SI ,I, III .rr I 50000. Ll,,,, B04it __ "
-l". A~., ,!. ., I_ 1, rm 1,;Ibil uIt,,.c,!,mdel.buP,," I "I. ".,I:"
06 NI .181 -Ill- Al-, 206. R ,;I
I l, --" -11, %,-,11'Rd ,,.,,. f.lonc.r. J.11I C 491-5i-211 FOR REPARTIR RE ENCIA I-ENWO FO- ,-'
,,,I,.], ,.,I. :I, C,.,_T,,;,1'l Nt _1a5 ____ __ I ".1'. lt I.)" 'E"'
_' ,,Il ll' O -2. d.dI, ,Illlll Zlilllilz III-77S5 VEN G,:,,b NO RUI.
___ c". 'D HRI, ... 'D 11 "Ill 11 O 121.. A rr-- III'.
"dil' ., I,9_ 5 l O
lit ll 1 2, VI I E. I TrIe ... ; U-61152
r-olliml, . 11-O lo li V DADO, REGIO EDII, IC16 1 4- 0 THEN DE R d. O" SLI. N.-l'..
,P,% Itif-ARTO A11- "" dlr nt'l.. 'I" "" --lo O' F It'.. CO11.
9 ,,,.Tl 1. 1.1mill dI IIA, Or 23 .,.I,.. I 'R. ,Q I I,.,, I 1, 2 1 2 1 Vill., bl".1. I zl :,
. .11. A -l-, -l-. I,- ,,, ..". ,_I. 1, ,I-il Or --- .1 ,1. )T '11 I-I TOIL 14111, dc I IIIIAD.. F ... 1,111 . I _1 "u'do' '-"I"' tic"', comO ,.,.,;.O,- I.-ro- -D, --,,.,.
O.
,.I I ,I .. IOO- o_1 D-. ll[",ll "I'll, 11-1- I 111l ,: p P"I,'.'1'1t',' .rl',RiI. d.. -11. III mill. ",". ., i ii -o .-Sill H-CI
F,,r,.,!:,,,, LOOOR 11-91,1d I I ',"O, Bev I'll, I'll- IIII __ __ __ I
I ,I I I llii .... O ",.,I .."ri- 1;,4R_ -O., -Iii-cil, -, OO ,_-,_ 0 --C-I,,- 1:,-' ., I*,.",, ,,,,,,,,,, ....... 14 I II)l bO, --IIIISoll R-111-11A m.1 7 DIrt. Tellf ... A3-5591. St' 11- RODEGA CilrYLI-A. P Ill NO
_ - -, A-- Lill, 11 77il 1 __ .".-;, ,III(l ,;;.I 1.1 it I' Avoll!:.I. % "A" -- I.. ,.,.. :'Ose 'Ild-, ,I, PARTICULAR VENDE BUICK
REPARACIONES 11 ,7 I_ ___ "O".."", l ,,,,_,,, I, Alillat N1 IDII. E-4972-51-14 _-IR -rd- -b- ,I 1. or
__ -11 ""'O"', 4 I-,I--- I .11, --- I-O, -- I.. ----, Super 1948. Gomas banda
,I.." "O"', V1.1.0 I, IAIB "flb.NO I.'."." R Iiii ,,,,,, l3 15. 1'e.,
. DO- C.'r... I to I, I ,,,, -- ,,,11,
40 MAQUIRARM ___ ""'. 10"'( ,", fi,- 1-1- Ou
IINCAY, Rf S!,I ENCIA 11,111,111, I "I'llc", I : 1.11; .,,,I, 111, 11111, I I LA PU -, .' dR a . I Ral-I blanca completamente nuevas.
RENTA $900, $75 000 "'I'lii"I"1111 OL.OOO 2oll 1"' Ol I"'" I "q ... I. o_ Tll LA .1-1i I A-11. lot.' OR- O.Icula, dd.
' .1 -1 D 1-1-59all-51-15
!, .llll I I.111. ,-- .-It". 'I'A'. it .,.17.1 III, I R ,. F ,Or' "'." .. .... It. Fred. O... ,elliial
I11111.11, I.O.. 1-1- ,- $23 N .11. 11 __ -ii; --- Botaagua. radio, persiana, etc.
.. .1.1C. ISECA.11C. eN IRROU11- -1 ...... ... I -Il"I", 'l I. i-11-ii AEt B6-- tif, -qCi,-, IRIAIAI. I
--. -O O"', .A.. P, ,01. ,O I7 I-l c-o" 1, m ... .... I... N- AR, D1, 1. ,'I,-. 'It"IN 1. I.- --l't, -_ ...... 1. ,_ Precio: S750.00 y 9 letras de
- I Vd.lfil, 1- ,- d, ',-il- I ,111RAM, -,SOCUPADA lol N11-1.
,,, 1 ,'.. ,l "I" i";- 1,I,.I,,I.d,, rz- -,- Ii .mrI-,- .71NO, P-I.". 11,1.,. EN COJIMAR ,z'.')I',-I" T,-W 0 F'-.dd,, O, -,,'$66,50. Para verlo F-4910.
" S" ; " ,!.,I. ,. ;,,, "'o" I. ....... ""'. I'llit.':ft I ."', A-- Ill. .- Oljn 'OO, OtrNpil "', iz,- I"I"O, '..- ""' i Ill C.Jm.r lin 1, ItAl, tent ..... Re 1,1-, -I -1- ,-, I. ,-I --IdID,
. -IOORR d= ;1,, II J,, la,,'O .:l l RV 77t, H 5V:17-48-14 1.1111, I l", II $. OO ....... ;", O B.- ,.,,,,I 2, ,"d'- I, ...... 1 PARCELAS -. D.d- I-. or.11. I ,I. -1., Ill ; O- I'll. lb- 3 s-I-Iml C-566-53-14
.. to. full... Tell.. 11-11,1I. A I.I.-, 11-lo- 11,- All- -- 1,lil,!IA,; -1-i 1.
ol. "' SUAREX CALLE ... ..... 'Ol l., I_ ,_, I, ,-- Call, il, ,D,,v ,O -,, I-- O. 1. b.d,,. -- Bit- "_ ,"d -- -- CH6-n-OLET "Bil-c-o'll-Ii. P.C.
.2' '- 'SANTOS I' ""' H-1-23.7 DO 14 _(I Node I O I-11 v I so, N E"I"'. "'R'. Be., NO I- H_4 V.
I ,, -_ -_ GRAN NEGOCIO I -. ,ad,., I'l- 4 P-r- D, Lure.
42 MUEBLES Y PRENDAS Serrano, Casa esquini: jar, Regio EdifMo Ill-A, -I'll Ai l.,-..il l lA 1-11 ,, ,., ,,,., 2.1.01 R 'O -z "'A. 0 LA VIDSIERA DEL MOTEL NEeF1 S
... ;, W ."7171 \Ik, D-O.- Act,].. It-, D,.v .L-1, 'l','.'.'lmR .",,".O: N-."I1','1',r"Oo NOR Il l7'V':d. dl ;I-5-NI-111
rics t-I C,,n ,,ln-iCIt-.d-R I- ii-Il. ', ""'III ': "'%" "" .."' .O
portal, sala, :3 (uaitos c "., .I'.,- 41 1, I- -1-O, d- -,,)-,,2 ,lid.. b-.. Oll-ticlit. In.f.I.I. Z,,I-O, -7 -cal.
ii'll"N. it 'rl %TA MoIll SFl- AVENil, ';!I' A,,,cR H-Wil II "'I .......... .... ..... 1rN-O FOR. 1. il ATENDER
. imcdor, cocina, patio 1 cl art. ...... ,t7"R'd" 1 c S "11""."'i". 111t. It 4141til"Ol ',
op., w I ", %,k, 4 1 t- or.- ,I ...
TAPICE SUS MUEBLE& 0 .i6,9 21, 41 1 117 _,., Nol,' '_.
' dtI. ii1clicit I-.1- 'S 5 T"I" ,, no -_.1_5._1'E NG01 Alit AS EN HARA.'Car-elit, Sit- 311 .1-1. ,6,l,,.bl, dI 50. ,hq,,t,. oerlel,
servicio set% .O - --- I4 '-10, or .Imo Q,-ta AIi:nldl, J,," Pte- -r-DII. ldfl- Dulto
'IdUnIbIP, garaje.1 "I ll,,J, IRII, ,"I- ,,It. 1215 1 ... fi, OI j 11 5099 48 14 I -1. calic 11 tuquina H. Vd.d.. Ilr.AnrIA URPINfIll lnvia SI.5.500 r,;,,;,,. .Toiii lit-sitrz. GANGA. GANGA: VACIA y u,,,,.Ir, A,,,i.I 2N. 1,1-".71II5, O ,,,,, R, ,,,. IR,. IIOT.de O;d- P" "ti'ill
'. _. 11 ,_,_.. .._..__ --------- _- _-
- .
-2113101 I ,?EA I Ustaffickdon DLAERIO DE LA 31ARTNA.-Juieves, 14 de Agosto de 1952 I ClaRificadon !!ft 3L
. I I I~
,
VENTAS VENTS I VENTS : VENTS I I VENTS DEMO .2291M
--- -- - -- -.---- ---Z.0
DAS S Y PREN11M 0111.111TOS
53 AUTOMOVHMYACCS. so MEBUSY-PEN 56 MUEBLESYPRENDAS 56 MUEBLE -'j57-UTRMDE-0-FIdK-A -IqSTR-If11EW0S MUSICA fAR16f- ii- IFWAA A : 11
- -- -- -- ---- 160- ___ __ -- IS~ _______.o
I I
BUICK ROADMINSTICIL COWVZRTIZLIL OFORTUNEDAW TKNIENDO QUE ENTIAX.P.ARTO 3,41L. 9U: OTRO VICA; UNO.VENDO LUJOAG JUEGO CONEDI'st EN DNA LINEA CON3rLETA E ,.KAJZ 'IOLONCRELO. VENDO EN PERFECTO AIR LA I ABRICA A ADS MIANOI, MIALE. I DINXIO SORRX ALAIVILVIESS I .AAA9. I
DAL "' H-6054-56-351,11, ,1!..db..nc,-. c th is . M, a,. ,-d,, uAst-Iii. on $40mj'also. pie]. Diners. lualca. nodose, Is h NN N
W10 a. 1. ,- ,act., ,.get. .. J..o do ,.be. $195; 11,111.1r.1,cl 3'c $53; --I Still,. Tort. V4497. b Retain
Zmas rded U. gonna blancous. III bar A, C
r AltuPwint. P.Irfect. .c.dicia- c-1. blam. hulut. chum; lh-lm, X .,d.r,.. SOO I sintrad., 0O. Ittic-lue. inki, do ct I I,- an. ,ntre Vi.mcc. Y em- ..I.= ,, res colad.l. I= Ines. = n6= A.= II
W.lt,$1.395.gC rudd, I. ,.I. H-OM-WI4 gi... amos midow, noodles. car. hipriecarrion. pa=
.a,. Write r ..... bill. R, -31LITACAS ANF.', 11b., A= = de, ca=.
Asumer: ."in. IA, p1m, 23 % "'; 11.11 --- -iF NE;O .. ter Indes desin K.brdl.t. L.. 4031- 40fictrus
P- I .1 SA M .., pAni-plI 'a. L d -- -- to .J." T. I.=
Kin U-89" ffcMx !'S7I-1= dmc..IC. .. eiortho. Buts, 10. 17, 18. to y 0mos. -ta-ma jamr,. I b-n.. t.d.. Ad blades V4- i
I H-4645-53,24 -h. Bariquits eloilm, Neow, Arimitur-, C:.11-56.3 S.P0 r ........ m-. I.... it Casa 1 74, 1 9-1745-42- 1 X=
. 1'- """"' A So' "*V A do. o.m- 1,,.t.,,. en drn. solItarl.- : to, e compare Co... H-h ... a- AF. AFMADOR Z I
or
d. aNI Sri.. GI,4!,1AA on 11 I M- -siIi- E ....- _A 4 I L-1- -1
H-EVI16LET 51 m.... ,I,_A._,S I STMENAII "butse. ,..do -Us T Rey y Arnargurs A4=7
- IT ,,Lj ,.i i. .:. .jm,,Iln.- E-9403-57-18 alont" AtINF I ItErASE SU 1-12
PJL '.V, ed, curl, tle, "'con.., I"rin ad.; F-24M. 11 1. AISILITA
pue- $4.71)(f. Calsood, No. I.M. V '. -h. pie ... 1 11-31196-59 Is 'r-mi. y ..Mulld.d. Ad
M UEBLERU "L 'c""'.. .,do, com ,;"It An r, ...'etill
d". Sao. Is IL -11-33 13' 1, PAV 111-to: VENDO MAQVINA I AN I iKECESITA Mr,
. C.mrsm.rm 1.015. chlo, Carmen -- ---- "Jed-ood": SM. *,Be as agent.' ,,,do, 'n.911
FIV.la. I IAAQ11INA I NGF1 UE OVILE. I ES, I "'n"'T". T- Df' 'do a. In" Cuba I T6melo con garantia de mutation
TA DATE "M'" : ,,mm -_ ,_M- -L _,it,; .m-rd N- 11, Ismaclo. -La Reins'% A-0015, Um
ANZCRAI VENDER II Sallud 110, Marturique S. Nicolks Y H- in, TISMV
-- --6-- -- -- -! 17' IId Cro, de W-d-re. do lanI.I. Ad.m., llouncoV. ,do -c rodoe ins"Il bles y pfiuelo en c6modos pla,
crevin -rd. .rucalUlds; IN, pagm, Iul*I J-911 do a"Ma ,jili'lletI63 N. itomm. tole, At- -- -- ---- --- I, -3071 Almadr-Ill gap onestranons, .1. ,=W,-
Ce"'10 .a I ed ..I. ..jIdir ."I.;. INGLIES. LO MAS to. FIS... N -ril., 1117... 13-6 m-d" ol- Sm No All. Interior L. .bams, --- -=:
rou cruro used. .. -land nule -pIN Corned- H
vellillond, I.m. ,us se Ialorl- Cmm, :rln I..Iu. -.. belm,. -rr ,I,
to I. = I .ZL'IA ': a. .-rd- E.34047-n All do cldind I I'm- car, 'an'""'. -- zcs Negrin, Cuba 468, Apt* 31T
me& *I combl, ontoce ,ono nru.w pieces s-Ithus. Tnd, ,soon Living ."I I are. niftoo' '
,h. oe -,,...; I.J.-o. So -ndo, 1Zles' 6 I --
Cold 2 on Men ... Ill Y ... or.., Pie,. Io6mod! do art, H-6021-56.14 I CAUD 61 ,dm Bau-rca, mcles Jack ., n ... it.. 'M-2713, I I 0 a I y
li Tr=moi! InIbre larend. Y Vwrls- y comud, Tahot ... M-77 ,, VE ..rCAIA AL.RonOAli1U. AS DE A!qyIAI ft Gb.,dtlu I.- 1. y sed
-A ,,. ,I.l,IIAsdcl-, '.=u!'doT1 i: de 4 a Ill .',
Rod Cmih,,.$ A.. le As ... I, Qu, end. C-r-Se-31 A.-.,- t.'., ',','. m rion .. lIfFill_ I dABA OR LLEGAS UN CAR04MZN" VIA no' a, ,. d-hron os; 1 E-858-111I AII
" ':,sb.ml-. ill',%-- r.dl 1. NEVERAS Y REFRIGERADORES tI, ';.-1. .rehdo Zia on on Empdr.d, "2.1 AC 1rlQhv d-11c..5
m. ". -1d. y 1. lot. do Pmo.. do riallines, I-Aiioneldid War ,it.a.. ad-so, pre- "
, B.QuI Is bl-hit. do-I 1- Haj,-37 10. So, Voll -a', -.T--1-4:i.-- SIN FONDO, NJ fV&llft ll';c.'- "T= 11II.n., Get,... I I --- ---- -- - -- --- ... also ponlardil Reins AN CIO elpeclod.
'coor If I, ,I ler,"o A-11 .51 C-xi soptlIT"ENE
do -rj".,Vm= .-_ or y IISWD Vle AViWMDYRC Kiidt h llem. sid. in = ;2-1.1-X don
Cor V OLET DEL AM. 4 IFUIRTAW. ill A "cons OPORTUNIDAD I ___ 4OAS -11 __ -jr, it,,,1, -Mur:.. S, to H-1.13-56-14 I PLI ,cd-rmc vond. r,111911.d., Le,, IrORTITNIDAD VNIC% VENDO C '047A 0. VKWD0 ASUM01*1111nI ,i .0
.-Su- It. lure llbriril. a.m.. ___ Colo. II As
mio',A Wt sm n'M IS OO; radio,. 1' END-0' "' So' a""', """""", l aquinas de en dbir"' .;jI .__16. rapids I oriv I vhdiw
:of,- ..Ci.d.-. -- llimor I"'o. no 16 ism carro
A..pt. -11. olmrolo. 13 N.. SOFACANIA PLAN"LLA. is ..I,".",,.d,.., f,,, 1.1.,.", mote K- rl. C-lie, Smir !ol, h.l. d:l.! ...... o.m- Plm.d... ill. .r..,,.,r..
1.221 12-14 Arencl. H:s I --- -- III" = 1 11 111-1.1., m'. I,,% I= ,11, A d., in, or rlZa di., --I C-IA- S A.. .1tancoluts, VuhrolEs
do "I"'clon"AVI'; ,A I no no.n-c.n. Cuba. R d ,,_an Lot.. .or. mi P.
d.d. Us Dorunerdo y Soled.d. ... Z .. 7T4.d,, I 0,1- N- 12. r.- 14' Amp I OE SUMAR Y CALCULAR I ..., _NA,..'_,;11 81-tall Lotonel-J.,.- NI, Intermediaries. quints Arr=ft ,
--- ft "T I An-d-li. - ju" .."'.. ".1'.ool" Va, U.Smo I, At M ,ama,. B-6500 l 6301.
- 1-10A.i., tuano. 'h'..;o."I' m L,-;- Portitiles y cle mesa. Nuevas bk 46-1111,
AUTOS BELLO'S H-5913-NR-14, VENDIts (TACHORROSIBOSTCON, II P""d C.As3_42-191_ -ali
. b.11.11- -1.r it. -- .Wm- d, r., m- do mlonloo. So. -.."al .bl.r .. -m-. to.- aracir, PARA HIPOTECAS NO IMIM
Ch-TIIA 49-51. Che. MIRE ESTO I ," '. -" r -,o"m" 2 "t"c""' IdVW 729. t ... or III- Hb VEIDEMOSCOC NAS DE GAS, A PLAon Pare c on o,,.,, IC0i iI v USO garantizadas. Rep an I da tiemm Martin "
-11u,"".. 12 %.mh .1-50. .1d.m.lu. m.. r-kmj,,h.I- ,..' do, "."'.6 RCII;RIGT A I on,., 2.4 No ties e iguanas. Contadoras "Na- N-LIS-41-13 : 1*",dTp,11IIl., cpumnui., ,. :
,rigli, -A ..Ia "7 V road. Fl.,.. H-5717-N etc Antijuas y mt e; Y'.
-too I Zenith, loI 7 mr,. Too. _- --- - R-16 Lional" reconstruidas, distinct 11*11,101 111. ZIILA14ii-.Nkcw6s-rc- ,b,1,..'Mf .'= be,-- 'Prieto desdevetA7 -antid
1, 4B-5 P I 50. Studebaker 52, El PO& SOLO $10.00 MENSUAL, --dn Im 3 wo.- I-droi., r.m., os &--- -- -- t A ad
Nos. Nrah y omehm, maa. 9 11-mo- in -i,=1 y -Od.... S.Iud I tempin I
I'M ,, !GA GA REFRIGERATOR D 1.:rIoN. No mocielos, garantizados. Alquila- ,,I,,,,,, r.%,h-"p.-,,h.mbrMA 1, As- dolum ClI .. 'u"
,11* ,.-".h. I.ellideoics. rX JUEGO DE CUARTO 31C. bzint. I turro. E-bal, 237, emloo C .c.,. ,,'.V luoti em, LRve,,I, rmd 17 N, .m, .. Go art-d... Crania 4 .mile Gaii.n. I R. que quiera
chis y M.I.m., 1 '. 6 HAba .1 I %%d.d.. H-57a4-NR-i5 inns y exigimos references. C ad 1,&AA, trolls B -1115 -33 at. I .
H-6012-56-14 I ...... d ll-gj. %Ilc -as
-:4SG-5A-I9 Formidable comedor, $8.( H-3851-111-17. 112 gando interim y capital Initial, ,
--- It 2id -- - -1-6411-6 E ll LUJO 2" '---
- -j::.C-;-,.AI V coij"La Nacional", Villegas 359, esSala, $8.00. Radio, $5.00. Esta END- -DE I Vi I.STINGROUAE 4!-'!VE WO CAMION FORD 0 JUE60 1,,-.1!m1c.121.10. EII 111f11W 1-d,, do YATES Y EMBARCACIONES Eus) Martinez Prieto, O'Rei-i
i,,,,,-t, do I ,S, ,,,,,.. ,,, I~ mlo. f ... I m S,. N,,d,, D. No. 105, qu'na Teniente Rey. A-9915. MATERIALES DE CONSTRUCCION
cI 47 S.bc ...Ia. am ,n,,fool. ...di- tes cocinas $5:00. Piezas sueltas, do So do borlit. ,do,. 107 spsj ,- 1,,q. -Inno, -So Ily 309. A-695 1-3450. .
..... I, 'a. E.,p P-om,. R.P.o. BV.,It., C-157-57-1 Sep I Y EFECTOS SANITARIOS RuVRNDZ LANCHA Me i r I I H-ma.".3 Sept. r
to We trabajos. AI.Mja gro Motor. eI Ca_ Im"', A "", y Vmo or
Intent. SOL o"'mm" Me AlZil-53-21. lidad y facilidades. rylul.bleri. CA ASTADORES ELECTRICOS P A A A hi-wit-yr-18 iNLCESITA CITED Dig 11110'rnn" 'if.
I vea nuestro surtido. Pr Fig., H-5908-56-17 .5839-1,111-15 ", Or" "' H P* ......... m-'No
-OR EMBARCARME VENDO FRIGIRAI.,59 RMIOS Y APARATOS dtIch.. .are. "A-" Coll-Illn 11 as,.. do sconnimlal No As pr=,,!;
jlll esms, a', ,.. J.cg. do -0., ,,b,., ,.,I;, son
el 409, led.,"I nA-01- c ...... m a ..t
ALQUILERDEAUTOS 'El Modelo", San Rafa 5 .,It. .' E I-10- do m.cll,, NlImmm, ELECTRICOS .-,i Id. .1r, pcllgo con .m.nnif-n, I,,,. "Lh,= w ir
Jr. hall ... dm, y limm-, .1c c ,0- PII. hl.t.drlo, .., C.1-I.I.- hin-I.d. I ... mi DINERO lft dff k ol.bn, bills M tl
u on on I- Manrique y Campanario. -tr, Tol-c- y Petit Bl.d, VIee I I I ,d.d ,..,.. N .,
bl".y= d-. 1 ott.71'.. di: 1.,C; 'diaa. "' 'I .to.. -ii u lhIR-lli I ,-,,,m.obo .... -IId.,dX%,, 'ell, I,, o.-. i
c4me.....-.nole N, 49 -- --- ----- R. C. A. VICTOR he P-ille.d.- do !.dm-- .,.It.
rd:-- I -- o- T 1; -NDF IS lF.I.F.A... -.1.1.41. Rod- TI. -. C 63 SOLICITUDES DIROO 90E RE COMERddW
C'r,J-. ',p"."'7 V= T.It'." :!A. EMFIAIAC IL-N.. soliTI IV- 0 :.In ,cm., Vista A)- I= - -el"I'll"' ;Fit IIIIIIIIII cellid-r.. No'"'... do rom "o A; N,11t,.. 1-"r- or, todm. 1.1 autom6VUe1L No'
-- ---!1-T1It1A:-1 P I --m d- ...... 'eft"cled- Hr'-WI. I "od. -,rl.. ,Id-l- .1-bles j
. T l-e.ri't.%;m .I, y a hu. 1.1ell., A I'li 13FI.,-IIA, .Waet .11.111A sV Al. ende, In cede, IDS da garantia.1
MISMO tlld ,,"do iUSELO DIA Y NOCHE! ,1 IN, '.-.-. -., ,11..' ...- tre'r JI 50. $I.. $15 $IA u-ln- I-I.. ..eflb. ,. ,-ZC.dI,..tl.
de rUn- A-m-, ,Is Gorid,. Arloy, AW,0 I oij._ A ed. r ..1,11 Imoeo r W.... ..Iv
"'em. -Is- NR -'. TOE I- --- - - -EM ,j
MANEJELO UD. om- 213 -,Tarrem. R--,A--- """' - III S i I A III. X-roo. -1 -1-d- .1 7 n., I. lil 51111. Al- Traw propiedad. M6dico inteL H-2 46-56-10,El Mejor Soft-Canna "Aspasia*' i iT-. ..-IOE.A.00 P nLCO. I P C-M-5' '4"'d,,P" A'jrS"l- C-If.lon, No ,;j!!,d,, 1,1 515 63-14
-- Milis kil y c6modo. Un nifio 41 49 esplimildo. -rdiel- 2 a I -- .-I It,- 21. -- --- ____ -'res Unitios", Escobar 68,entrq;
A'A G,- 1111I 11. 4
Anictaorece a...- Ulthrm, ,*del*, I I- -.1ml-, 1.1..1ok FPPOTI.:o I riovias. P r embarear vendo 1-11-ImIle"t. -111.1".. I'll, H-su),I G-lime
Made y Ia. Veddo. F-MM21. C- Puede Convertirlo sin Ayuda! ,"i, ,le',Nrm1m-.. S.. .11- -11II(II. (m,. do r-,- c..,San Lizaro y Lagurkax, 9 a 12.
- -- -t. 91,m ,- d ,,, I-d. Vl
mitad do I 1, I rg. do I Dem.- ...... I., -cil"I'll H SM "'."d': i HALLICRAFTERS I .1. -- 1. I
as I.W.- Arm.. -1111. _IS. ly
VENDO JEEP! U, .... .rl.d- c.. mm. 3 a 6 UO-9068. I
- JqO 5j.50--j4 -Arl.. -11. -- ,-,rr ,*do it
, -Ile. I --m. do made,. 21 il, "'Ild" '62 .-,..-.
Erb, dr A W ';jjr,;11, ,-N, r-or, -omjro, % ,',',': HAI" 1- rrrt. FT..,, I Aru;, ,.T, ,. ,- do .1 1. r .1 Art -- OBJETOS VARIOS E-aN&64-16 Agot,
Dod.. 1 h7,,,.,., T,., -be Y. ,od,. rop ,,,
,*r,,, Cd%.'s ,dnd1I .I -Ii. it o -. ,'. or. I ,I I ----- --- re W. n Sliranil. G.1-. IIZ --
, CA u .1 Jim Fljc.,c ma' Ilm.. -., --dI O'..-NI.A. PAR, cOLOCAR DINII
' ,', T. ";,' .,I.; illim- I,
.." I .us .4- A,,, .... jr -'V rv -I'12'- "It"It'l." ad. ny- I dl I .. -- '. I o - I
SA B "' y ., I., ts-, ho ell). amil -", .1 u -11.1 I-. C"I' "'t 'I I I IT11.111IOR DE P1.90. 1I.Turto N..r- Dinero: Cuallquier Cantidad :
H-4,194:41193-55-1511., om ... $175. C.mcd.r rim. N-lool o"o '. ,o NR It -- ., L., to V500 nor 1285. To r ,, .I,,, I imid-so lub-so. 1- 1-c-1 1-l-, _ ..__ __ -- - 11.1 41"'$ IC1.111111" A: Mm"'I I t,"IltoO = 'm ,de 1r--1;i.'1.,.ro II S
I"'t -I., or -,- No 111. ,,,,. m-11,, Oft-s C ... loo T, 1 192S do
AUTONOVIL PONTIAC, VENDli EN 813K. I 3, RADOS IIOTrtuNT I A .11 V I OHRE MUEBLES
H 1.7 0-18 P, '.I ml*
.., = do I.-ti. con .. ..tons 325a 1 27- r mr,.lc'P.r lq,.,: 8. Vodd,. Apt.. 1, b,
- .- .'I. -e-:,.'m- :., mI:b ',' ,n',"p"uG'
.--' '!:; 1 ' le-l-Ile -- A I,,,. so- -4 Id, .c.rdiri..... ..... me,- lo.j. Pre- A!.eb ... N- 357, de'll'ori.. do-h.1 .. dj,, ,n,6,, -dr. owr;:
ci, Ricardo, ZMP-I. 961. ..n.ma Itillo.. Radeel U-5, 11,1,,,d,, ,,, 11. .,).,e, d t-A .,d. ,,..I. 337. 1.3.1r. I PHILIPS A PLAZOS li,5845-52-15. y --. ,
num, So, H-397-56-311 ., 'd-Imen"' Ll,..,. r.fil. trigift. ." H 1120-NR 141 C., Ins may- rldliddr. I .do". -- ---- ---15 0 to y A 4
H -2409. 3.14 jal-ri-I TAR. A-U55,
,In. B.I.I., R-kim, Ch -- -- y ....... illoo. radio do HWmls. 1upeo, 1101, 1AIA1 DE .A.E.A 64 OFERTAS H_55SE-114.13
TANQUE .1. ..... E.om..:Ir '14"I --n ";it .1111RARCA. bilm'.. b.r.I.. aVINDO CANION GAL ,;]"., it ""r-,- E VENDO RE FRIG E A A -I ,on, ,.,,, .!A, *1-.I.. Comid, an.,. .. "!:11.-' -N I P... I-. '
I. IS3.00 ATENSUALES, CUNAS, 1,.,,,. -9 tre Aramb- Y S.Id.d I It,, L-1,11d S,, Do-L C, P. lot ,.I 5Ir--*'. "T For,- I, I', J 4 I~- 5611. Crr,. I DAmOS, DINERO EN I "'T I'D dai nnlo .11. tiliont.
le, room I I IIII,, d -o- C,711-16-18 AV,- ,- p- I- $23r0r. C-ctc, ,(
b.,:,r. A,,:,.,_ nuevas camas media 1:,,,a no"'. 30I T h' a 5- J.'e -- -- H-5767 - il'oll. reir"
-- "" -rt -I-I ERBA-, ULTI. ..6 .. -1,11,11into 'Al P--- Rpoo. So. ldlltm . I mf rX of to .x Or It- do cr+ditoo, pan enmes.tiablosehodaI
- I 'e, .- .,.7 ___ I'D WE IAL :" TE -:. Aotlal- U-9343. I I A CorTAlt HIPOTECA ,._ -I Ia
. LI, -o, o'h
VENDO RABA i-DOUGF, As: I 03S canap6s hierro p es. I I E Cco'o It. I. 14, L-- H.1-. It -509.-Nrt ,5 I -- ----- C.61.6,- a- I r.. nm In 0 P I.:d- m.- N LA 5, in o'. I 11 ,1111. --- Oftelmon Cardl,
In. TO d.r.d., I XVI, -111- ,I. _ ;,- AISAN I I .111A.I.s. AL
-dh 411, 1- h ... I., T-o c.-1$8.00 mensuales finisimos jue-,,- crrr-b.,,d.,,,I, mcoll" E'111', 111d- .11F.I.E.A.011, IIIII-e., -., I =.r.tIld. P. Is .. II .j INTEREN BAN to. :. Tol'Il AS d
A),.t.r,. y ,o,.,.,., ,." '. "' *'$3.00 MENSUALES, RADIOS I'-, "ol I _'M oa.loys.!Sal "I
or. lon -In.. o- '-" ,A .;i:,, lAIo1.m:,,I. rm-;jTA1aoIZN PARA FARRICAR. OPERCAACION El w
L- t.'! IA-21 ,gus cuartos ninos decorados a In-.. Silly I .. ., I., Im-, --O. do 1. W It. Emerson, Motorola, Philips 11014 AA A II IIOR Q1779 NO NO.
-- 4- 2d'. III- It 5:151 I6 ii -mnl- -Iod,.. ,.m. n.e,. 1: .11'r V"us. I.-onco. B9-1, IA .11
I! II.C. 1, ,;5 NV 102 coul'" A .1 1IRIE1. ....
j11I colcho- I 1- Xilo-- '.luT TrA.
.- L- mano $3.00 mensuales OPOR;rUNIDAD VE M Go C AR d CIF lus
-Nll -- -- T, I. lue j DINERO ... Ir No be,
NED P. II ,,- o ..... I Ultimos models 1952. Refri- CIA OE CAt..-Ii- "Ill roat I ANCO IT
P,,H C.mII.c IISO. S'd., 4 P-o", Iles flor seda, colchones mue-1 1, laqI11d". .1.1. I,, d, ,, -,, 1. 12 -I- P "'.-21u. X-7. IlAn,
... s "'.m. in -11-11,i. IcIl 11 111GIIIA1111. rIES NI-EMCITO GARA.N. geradores Hotpoint, Gibson, rALA CID "ALVAMA' M -. T, .. 'imid.. o- rerneedismas,
.,.',..",.."',.','.'.",.=,'.', ,,'.,'.d--jItes americanos, corrailto $15 od-- d, m.JiIr '% A,'.o1I1rII.. 1.1- I $I.'.'- -. -I, ,I.. --,W, Sit. to To;. I C-I.-B.-cIr ; or,
III", -.;,.,a,,,Io.,1,.- ,..",%,, ,II-I ,-- Hacem s camb S- -.r. ..)... an, on.1, 1.,,n.T,.,bIcm hmonce.. y jobries,. C-m ,mmoo',-so. b-do hI.n,.. ne- San Joaquin 36 entre Montel.l.. B-tillrol, I,.- ;. .,VVIS I 0 In' ""' ""'.
- y CA-1. HE ESITA DINER. 02
in It SrI 5r, 14 S- N-11. 7. J,,,,, del relm, lion-o CLIzada J us del Monte "o- H-6019-IIA-14 7C F33711.0'.
W. 1- n-- v"m: I I, A "' 29.1 hists, W w I, mAw. -I.- -N" N-I,
. 1 r y OmoI, "Casa Perez". lur ,irk- ... sui-.Go ,,I -uIr-[ H-iii-NO ,4 Esquirt'a Tejas. "Casa Perez. PROPIETARIOS 1,
.W to C .... I.d. ,,I. 11 mrs..l.
.- ad., HmbuI Crr,,c1m- Cle?Iod., Co. .."o. W7 .1
-14. I -- --- ,- AATID I~ deed. ,I % 11,11. ,or doeumni
- C-261-56- 3 Sept. d- I -Off"TADORAS NATIONAL-PI .mro .1 I- C ntidde, -panimess, Ar
VE -- "d .... -'% '.""I", ,o""," ? -259-59-3 Sept. o,.,-hnqc1M, Y allies cromadre. me. I- A, 611. 10-H-4411I
- "..Z. -.l;.',*.rI, ,do .. ... 3"Itti.. .1
NDO DE SOTO DEL 51 1 -,- -,,-Irll Ilrl; d1.r..,rA11,= ,.111r,111.1rr --- -- -6-- ,51M." 92.01I 83jull.M.,
10.00I .I] l :,.,, "I. in I REFRIGERADORES I- JIM y 55.rocoll. ,I ." bj, WIad-dN- I
I. -lead.. ..9.1. '... 1.11, irl, .ur;-, I. .. r, It o NECESMA DINER ? LO TiNdO. PAR-54-to'C'n Tr-r. A-d., Pl.,. .11 .. ....... 6 PIES DESDE $9 20 'g-tt. car. ol I I .at. -. -1-1. r, hmrr ... o..,,_,.. cu,. T.m 11. Go.otd... 1- .
VAid.re ,.ero.CRdl.. Ali .S... G.:j A PLAZOS 1-11o r ... ,.o-Ill.. TELEVISORES $250 C. .. CA.. .b''n. W .mbtll:cTmGcy nos le-tt-irandetlilloollolisdo., o,, ;,' 11-5419-8,11-141. ,
"'" = ; ", "...". "'r"o"" 1 dl' -a ..or, j-,mo omtrm, ,ome, Ill 1. 1. mr-c is y I., '
;711. $1 V onl"' an
, .Ildd;% El ,a 21. rm,. ,u .'. 1!,. arn,. t .-I A-11-I
11-1. No. en "'.. -111, ," mr, I MENSUALES i 11 ,Idled... -nled.. T-thl.. ,..do ad. E I., LNECESITA DINERO?
- 1 "I -- oaoi n.c.,l,, I of,.. d, ,.-. I'llrN. ,.r --r. ina-re, do -mas A 9402-6111-18 Itarod. :V,-.s Informal; PD-HrIll. RerA, J.r.o. Report. 5 Tomem., Ollm-le. bo, pr:',e,!"1'.1S--1iL1nEN A PARTICI LARTI .11, I'- e- 11-1. I 11 ..bc on
N A, am A, "' b'r. I. 1-hu.d- ,-- ,on ,I,,. mono-Ildod .d.erild W5I-dd::T'P;:""
-77r, 84,1111. ',- ..", n.nr. 1-10. -I. C ... IrI S.Wd I I ... ..... othlo, ,,h,-o d' -, " ' ';::; ,'I, I*," I ..,i A II 1111-17ft .III yI ,
-- -le 17 N1 41. rIIc A, o I., ,; '.' I '.,'rl' ,' .oil A I % ...... -rrou. d .d, $1. om.mm.I'31, -quin, R- "' I..."'.' EI-11L. ,I ,'- 11, ,.or. d,,, I. ,Z,,:WI CONTABORA NACIONAL DINERO IIEEIIB4_I&. ,
, - Ioz 14
GANGA DEL MES C-934-5649 As-1. 9715 It L11.1121-1,111 23 11,"ll, ic50'1-",'5.-jo 1ordIo III ..".
Con $27 ,.I I HE V Prlo, it T.. 11 CAN-59-30 .4 INEItO RAPIDANANT11 50215 I
5nd dry F 60MEDOR. SIR. I RI.GAILAD.. .NDO 3 FITA( %S I ,Slo, -REF.1 --
.1 UIlk 41. E Pe, A -VE -ETRAVOR MARC A 'od' Distintos tipos y tam
,,.,-.,- or I IS116
a-mued, """ a I r.r.,li" no -,", ,-- "';,,,' ". -. I. l r m- Illmll- larml.11, m afios r N GARANTIA -G. parne.m.; much& reaturoo. Two
X"ol construidas como nuevas y gl Do I-SONUo ,1- do ,-Ilmr ...... In'" I"" e'
.1 md,, 1-1111, -o, It W .1"llmle. es, tided
-. .I,,,,I.d,,. I' l::I", 'r'.',' b,','--"" -."I".- An,', ',"',"t,',,E, ,p ","," on"47,= "", -- :,",o: ... ,= Z, '.1; .... '. , .' in.m. PAW 0.1 "I"IL", .... ..... tantizadas. Vents a plazos con 1"1, 11", I IId.. I- Ib' I,
- ;",Ij %,', ", F. II'i'n; rlrT .1-711
VENDO ,TUEGO DESPACHO POLIC116- ,,:I: I.,i. .11 ..... 1. I 14. "" TELEVISION ADMIRAL '11.1",
I", ,,, , "': T"'I",,"", ll",.,"Yl"""",,','-,'. V."; ---- ---.--. r, Sm. C..W- I
I I, it' "I'l"T' "'I" me. -del ) .31ill, 9, Pe6.. H-5704 17
Lik-, 100 lb.dgal'-, I. -fl.n. M-41IN mod". V ... po.f-tm.l. S2115H. NIII- I_ ........ I""'A ,, A.1 or "'U""': So
___ -d" Sit., -d.r I I I'll, 1.1; .111! ""' .- mismas a commercial C.49,-wa III 11-5.111-5-14 1; It-.11I, l."t-l". tId. ,I,[ I 1 11-14.103 ', 14 ,,, I ,,,, I N-R-EFjuoES -11. SIN ENTRADA. U-8211 references. Alquileres de las'-p 3 Coo.P.. A-31M. V,.Ito..,, 'S 0 B It E CONSTRUCI
...... y I. riles. "La Na. 1
-- -- E S ,.,.,I.,. I GI ORIA MUFBLES delantadas facility dinero an
iVNDO DZ5 IklKee .1- it. -11 I AIJX 11,9- Cilrld,,d 1 1,1.I,],r MUFBII "CA-.97:13 ,,, ",, t I',,'.',' ',,;',I',',,__ I "" 11 I 11 cional", Villegas 59, casi esqui- 50/ E IR TERES
No .1rl. L. Se ... 11-3149 5.1 18:407, Hot ..... 1,,.G,,,,,. CIn-ol,, 3 ANUAL I
- .1.111. Ina Temente Rey, A-9915. "T-It,. dn,,. h ....... 1 51 do IS.
1. on-, rotir Treo". solou" 1 ... 56.191 "I I' ll" 1.11, ,, lt", "Irl"..,.", 'll" ". .,'.',', L ,:, r.'--1:-1,1 ;-d.. '--11 X1.111.111. San Rafael 812, y Oquendo pAmeras hipotecas, en form& ,
1.1 IA., -- I I A 11 5200 Nil 14 1 C-154-62-1 Sep. ,1:,,,1.,,1-mL,1,,,dT ... -- ". I; urlo. --- -- .1 Conozca nuestri, formidable, I .-I.1 m-ld-rd. --6- y %-- escalonada, partidas grades y,
r, ., 1. 1111 .11 1, Plan de Ventas: Television AdI- Illc ,.i 1, 1, II-."' "'I ...... "I', "' ..... "' ,dp, *.,' '* ."..i c.',""peqLefias. Interk seg m II
11-I..""101.'a -lll.olr 111.11 11.1,1. MUEBLES A PLAZOS ,' ", ',"' ',',:,.;' ,,.', I
lu 1- 1-2:1. 1.1 1. 1 17 11 .1 '.,I, ,I, 2., jr-too-al Sin entrada tamboin re-, Id, 21 N, I.lllt, V.Ii.d.. n-35SA n. in
. _ __ ___ "" "' I", ,,,, ---- 1 BEROS RD 64 ,4, rantia. Operaci6 ", HOTPOINT $11.09 frigeradores Kel mil $100 SILLONES BAR H-4317. V 28 3 a 5. _55
I~ -- - -- I OTERO Y 5111I SALUD 54 E'O. ,I "", "TA.TO -1. gr - 1,
.1, IIIIIIII. 11"Ied"r- .... .... I., -- -, :,.- :,,!- "t ,.ftI-.d- H.m.1m "'
OPORTUNIDAD 1 .. .... ; ,- :% -.,:,:,-- 111."171. 1111"1111 ;. I "I', "" ,.. -Id.d .,to I,,d-rs" mi-nos de su precto, garantiza- To, oil ... o y ,l.,-I.s, core, ,I me. I DA DI
' :! ;111'1'1 1' I ,* I, sl;:-- 1;1111, : '-" Il -. d. I ... II.. I 11 quo too,, ,I umi, our
11:-- I I I 1111"; '-'I"'S ::;'1'-I .',: 1 :',', 21 r v ....... on IS por Arellano CQ Mue1bles.j, ,',yr%1o mhc. '-mT NO PI
I jI, "I ".,I ," A ., ,to. I.I.- Ill "Id ... To .... ...
s ill, !" th.1," ,, ..... ... .. .. t; ,- ,,I,, ,,, 'I's NI I .1le ..
.. ,,,, Im.-"Vth I ". .,. ,-;, ,,.,,, ,. t.',,.-,;" ,,, ,,,,, ,,, ---..,A -I'll" 1-11. S1 antes ver don, P" A LM DAMM .
m f 1 .. I so .'I C ".- 30 so adios pianos, mR(,uiras de es" -tII -..h O..', .u .rs h-. rej.. wen se to facility. Nosotros III
or. III on ";,j ...... r. '. I:--;t :"""- I .P(III I - ---- or .' ,,led I .
,, I Ost
1. ..I'. ,I. hl.).g- v .... .. ... lo, " I..." 1, '.. 1. -,,1.--1 11. It EFRIG ERADORES SIN EN-jerlib.r'y ,ciser, b.td.r.s en. I.m.d.- y r.ud.)c. S.Iml 51. ..,.I.. q 67 PELUQUEROS
. "' if lrl ln 1:1 'I PLO-OMEINSLIALES, JUEGOS' ",, ,, ,,, "- L, .,.,,, ,,, -- L-M case I"Ve-," ayudarmo, M-6406 y W-5282,
I 1'ilocn- A I, I r,"'I",, .. ...... : :: 11111I trada, $10 mensuales, Gene-jznr con obsequio complement'a I c- 1.
A"'T loolvo. 11.1. is IN A,".., cjj utc) 3 CLIel-POS, modernos.]'- ---" ; Jbispo 302. Apartairwento 705.
..... :;:.- b y I ,;" electric Contado 6 meses r1a lavadoras Bendix, sin en I- - -wlo 111CIA. ItX I.LVQUKRO .. .'
I '1',. 1111111' %'I'll"'.", ,:, (';,ral L 1. .ft-. .1 ..partnermerhom. "Cold We- ,
1, I.. NI "" Juegos roluedor, -Il"";!" '. 'I I'III I I .1trada, plazos, con precious de C-24-64-31 Agt.,,,*' OW ,r-"IV*l ,,, e-floome,
-11.1 1 li.-';-, :, I Sala, living I '---,, 1111.1, I'l- II.. s it recaigo. Agencia autoriza- I EASY -- - -- - do r-.. imlow, no- do .1. choolarms.
'I '- 11 r .... m, fousirtios, acabaclos. M ,,-, I'll." .... 1,1111'; -, 1,11"', 111,.. ... .... no, da. Gdbinetes cocina sillones,,:runtatio Presente este nuncio A VD.. tNVIERTA DINE. 11-5,00 1141114-0-IS, '
,.,,, ,, quinas coser Sjngvr pizzas w-, ,,',Iii,.',,- cuIot, L-,-- I,, led. L. 0 .... rm, I .... Ko" "O ITG.FAft-. eseedfir. I ... ml. .
VI'Suo .1 Pit R-1 I ;,.,! "I, ',l ""--.T' ,, -,
,,,,,, ... .... "' - pjrI radios y ventiladores y obtencli-A obsequio. vlsite os.jeor ,, .,.%-. za-.. ., 8-ml, G,11'n."l Ill, I'll' 111, del I 11 Ill ...,I 11..- -...A.Vln 169 CULTUILA FISICA
., ,;I,, m, ,-.,I, Otero y Mesa llimencis pidiendonos detalle, .-I[
o- .-,.,,, F .31)48 11 51;Ll 5-5. Soplt,,S COIChonus flor seda, 2,1 .'; !', :; j'. )," ,,',:: IA o,I,',' ',,:'. ,,1.00 wmanal. _,
IF FGAI.A 01.111,N011111. 11147. -MAX 511101,CS portal $3 00 mcInSLIaICS.1lI -h1')d1 N'rd.d,, Agt -- .
'IN U-8211. C-944-59-22 I i do"'F s"i., it zom.m. Sm", do .1 a,.. I .,- mm.'- .1,'. rose an ".be.. ----IVESE FISI
or I' ,. ..,
o"ol ':.'.,P *,","':;,,,"',' ', '., '.' Cambuirrins ; ucbles. Calzarl'a'I H o"I ,11 I, Salud 54. C-339-N R-5 Sep I___ ____ _ _ CAMENM
7 11.dd lefirr,- D.-W. -W .D NQ 114 --- - jRADI0 ZENITH 1051 TRANSiTCEA, 1%41 :d.1,11 A .-1111"11,11, I.,o,,Irr. I -Ilm. RIIIIII. PI .- A-VA3 H-ssvw i senora, haga un esfuerzo y su-'s
in. "'. ol, -, i"',, -- --'. -In illill.t.. Tell X-0 n 3 Jesus del Monte 29, Escluitia Te- $100.00 JUEGO CUARTO, 3 -:l, mile .... lu"" .. I. ... 1AM1 MATRIM 0 DOS PERSONAS peruse Practique su.3 ejercidiog;
117P Pre- 9 W II.Iddl.. I .-.l. do fro.,MONIO
.'- 13 luilecilmoo. Z. I 1 1 I'm, I 11" Alq.ll "'I"""
11.5., 5 1, jas. "Casa P&rez". ( cuerpos, otro mejor, coqueta , "'FRIGIDAIRE otilo. 6 y R hlomila. AlII,%"lIl ", ;V 1; P-1.161. SM ,,.,,,,,. wi. -id.. ,.,' i7i"', h L," diariamente con constaricia. La
NiTEENIT-015N AITO, PAGO AZMANARI A .1 -, T-1,10. -52 14 d'od.. 'T.tes"Im.
--- 1'r-rl".. C-262-56-3 Spt "'oderna, SM0.00, claritos. Cc -_ ,a ., 161, 11, G.ll.,."IIII 11 --- -- --- I I .. .-I -- I -- 11-II.A-611-is Flo-2300. Educaci6n Fisica hace muchon
,dI.n,.d.. ,rl 11-A.. 11 --,- -- mudor, $90.00. Escaparate mc i -Ied .,'.."I, VINDO TELEVIAOR RC% VirTOR 1111,T1. BE VE ZM VAII Mars-AscArE Vi- "I I I H-4.1111-111

o" '. --- I'll V, "' T per toclas las mujere .
.m., I m. it del N Soo- 1-10. trlit,, vIdrIrArnd,, portal hu s que quie.
rl-- F. .11.1. -- R2 ii I_ ll I111-11-1.1p,,1111n. .tl- ,,, do, ,W- DINIRC RIPOTECA, .Ids:,.!I ,,o-,l,,,, ;;,,,,,.:, 1111oll
derno, $65.00. Cama ,
camera, ,7 UTILES DE __AO.oi.C_ 4 PuTil. --- .or ,Tr"FcT,^- -N-'do WI ren ser ballast. Visit el "GiraII'L'i'l-I I MUEBLERIA PRATS q2o.00, nuevecitos, Sitios 74, en- _OFICINA ... ;iSolo c in. ,orioles lo-- Im b-6 I de II- d1c, An- 1-1
-- - 11 PILOAD411 -E.", or" lh".. 7 t r, P' 'to d,.d, IT a s i o Femenino Ambrioso"
-" U 5" ;D It I --. ..".-I. c-- F.-7.
I "he' do ...... 'I--' -1I--1-.CI!'7 San Nicol6is-Ravo I A.-,11. ---, --- -,, .. ,C,,,,,,c
54 AQUINARIAS -1-,r--,; ,,I--- I~_ I I A1jQUILAMOS- MAQUINAS -", -. I;I(Nl Ad .... d. 21I r,,M.'d'r.! M- -- ---- -- H-441044-20 Afft C5.00 mensuales. Zanja 363.
-_1 ...... 'III ....... ... ---. ,,, C-574-56 Sep. 11 -,ribir, sumar, calcular Y'l- l.d., A ... -., 1:1 I -- H-2549-69-20,
- '.Il '"" 11-11, 11,1- ...... : ,,.- :,",:! I II 1 1, ... ,,,I, d- rI - -h
Is~ Qco.-O "Ien- 1111i-,, 8941, . .... -7- COCINA DE GAS DINERO
.-' '.,-,, I 11, IF ... -,"""' J1 [Ail ITO -Ict -)n -ol o,. c9titafloras, a precious m6dicos T ,so, -.
n 'n'thl"I", ....,1I!S1i1 u 1I 1h , I I,- ....... -- 0-.1hle I ,".. ., I., .2
C., h r- !",.I ....... I I'.., I I. .,-. I ;1111 11. ,.I,"' 'con garantias comerf-tales "Lal -4. TrI.-I-cles o liloi. '70 INTERES PARA LAS DAKAS .
'd o, : ,% -'. S S- I --- 1113 b. J- I, R( Ol's.. -N-1, I.r. do ellmin ,, de h.1,111r. Irl I,
', ., I 1', Ilr, ,&,, I- d-, $III(,, re
Tm.. 11,I- I ___ ", """' "' 12 'A" Ill : ., ,,,,n il. I b joyas en todas catiLlUd-
3170 21: A 227I I 11 ; '-"I' All"I'll" -."INational", 3A casi es- st.','% ., -- 1, "r;.1'1 ,,' I I.". III ERNEL,
-- ---TANiQj)F - ----- (ir., 'I- ""'I 111111 -11 I -i I, I F, ,, !,',T 1'11: 1111 11.1 -. .., ... -. cy I i I..- Sr. 1-11. 11 ',415 1. 1.1 c 11-2 ,I df s compramos y vendemos jo- j CHIC ET
, -..- 1". "I '-- cluma a Teruente -V-- _VJ1 S Ile
De hierro negro para dep6- E '',-,. y"' y toda clase cle objets de -11 g, *r d,..,*df- 1,,,., -Igh A 1,1 or
- I C-155-57-1 Sep.," NFNDE APARATO IIF Allof A(ONI-,SE ENDEN
11 .," "" ':';"' N-,'I IIIII 1; RIGIS UNIrORMES no A. = I ,
"L: :' ,-'L':11 1 : ,,,:,,,, ..,-- ,,,,,, ,,, ,., , .,,I ,.: .,=,, ,.,I ... ,l "". '- ", I i 11., I D.- m- Fr.-c- ... I ,. carido 1. madlid, an 3 dI,., cre,
_ .,.A!7 rl ,- 1,1,_'l- 1,, A I,.".,. -1 II, 17 -- -- I ", .... ,, valor Antes de compare o ve -Iob., d,.dc .eh. ,,olren, 1. Inchm-A,
sito de liquids. Nuevos y ga- N-1- In L L il It ,I 7 5, ,7 1 !:'- ... I INIA 111, T011- ,.o., .I --g NIAQUINAS DE ESCRIBIII d, ,.'.',jP,." '.'r." ','I.'; .-I, --IV ,,,, loo, h-1, d, ,- U,,q-- P.
.- -Ill 14 -,. ,. 1.111, lj 114fvnn F-III171 ,,, ,,,,)I-;o, I'll me, ,,frms. NI.96M ) V 37.5.3 ( ,; dri visitenos. "La Favorita IT,.- h., milm, lm jet& y SU modal,
* I, 'it, - I 'or fAurIn#s,,TDd, clean
rantizados. Entrega Inmediata. -- -- : I sumar y calcular, en todos 108;L_ . 2- if 3651 92 4 An Lmas 166. M-3315 o,"nord.'..." Im... Al. ndicionnillo."
P. C a s I r or Cuba 162, bajos. Pi-NSI-7 to
- """"' c ...... a ""' ' riodeiris v tipos. Alquiler y ve .160 INSTRUMENTOS MUSICA -- C-224-64-3 Sep. w-11"
A-4732- MUEBLES A PLAZAS i OP- -Tr I IDA It PRE( logo III I'tl,(" 0- 'T'I t a con facilidades. "Brtlsa cle -- COU VA DE GAS ENTIarACION OR VZLLOS FDA XLXC--7976-54-15 agosto LA CASA HIERRO .,.- .,.- ,:"!,: ioln, 1.lI.,r,,-' '.,:,'.':;,, ' ',' Muebles de Oficina". O'Reilly VEMDO,,,,IANO 1.01I. ., l.d.,li.... ou.13.1se pact. del cularp.
.om ""III'. d' ""' """ I I I c ,I.-. .,.,,d- I lo-I-le... hI.I.-Ir.. d ad,,.,. d,- ,,p,,I' V* I -':' -'N III, --- Pd,, Po-. Il- t ',I, 40LI Telf. A-7743, A-7744, -I 1.1;." III .... .. ', DINERO
.' - O ....... 81 -Irt m-I.I. C-Iml do ],I. t-II-1, 1.rn T.,.., 14-11. 0 ,an'ti.ad. Predimd. p-. -r.d. A-1 ... .... 11 ,ML12.5I 11 It ... ) f ......... I""t. Call, it milml- lildtodo clartifiep ,in an.
I o 4' El ..I., --! SOBRE MUEBLES AI., i..."'
Ar _ I 1 11.1-I7 I Sort 1 it I, do p,, $1295. looll ....
,,,). Ad ...... 0 Nr. 566, ,,It, 27 t 29, Wmid,, ..""'. all' ""' Rome
MOTORES CENTURY ::,," "-' ',' ,', ," '-" -'.,,i-,- -- --- 'in nd -%r ... NrI J,-; 66M- --- c -- X-.W7.7 ft AS.
11 -'- ,,,d .1 Imid. '- .-M ...... I ... I,, 1..,-11, .", 1-11o-1 H 43 I I WIN IM C-111-11- All I D'oW.I.. on .. ,om... .......
KII .111,:'r I RO. VENDO - "I"".' "P'd. "" .. ro. .d.
N. II no 3.11. P. -Wask... or,. r WH- Act 1, ,, -,.I,,-,";I ; l .1r.,,t:,11, ,,,,1 ,,:;-, .,..'11 I ".I'1I11,.-,1" or .-Itol,, ,-- ,.j.. ,on. DISCOS: VENDO DISCOS MODERNOS, I CAJAS C UDAUS -' S-V l C.I ,.b ad .I Co.,. ,Ir Wlm.." '$115 00. JUEGO CUARTO NIO-: ',";'u -- To,-, --. I "'-'; -. do 9 a 11 I A I 2 I 11 ,I - VELLOS .
, rr.Z- ,: ... ... rl. T 111 I" G-Air.: M-3747 H Ag' d. ,ln "L b',, 1. -1.. B"l'b'1j.Ir, ." )',' dl. ;1
".1--i. on., on' ri"n"'. N -1 e' --IS-51I 17 1 .'. To - I'llim 566 -q-- P. I Imlmllno. .111., m-- l1b, r- I'll 11 I 51-1
- Pit., Total A .4i" d run, 3 cuetpos, nueve ito,' -- -- -- -- .,,.e ,--- C.m ; ,I...,.
c-05.1-11 Ii, AV ,je, c --- I-o on Im- ,.I.d. ir. 0I Lorn,.olls- TI A 7 Extirpaci6n radical de vellos,
- 0 de Ia cara, mulsl.s, Seam, etc,
I MUEBLES DE OFICINA -- -- - -----
" or Tratarriento scientific garanti.,
ROii-R1rUEZ-TRACTOII otro $75.00. comedcor $90a sala-1 EL FENIX: U-2965 I
I
'"' ... ...... 1-' ': living $100.00. Calzada Jesus dell CAJAS DF CA I CONTADORAS UO-024 7.ado Seftorita Zayas Bazin; Nn
d.V. Ad'm*.'n'1I..r..r. c .... d""I '':" .'- UDALES t-- ...... "go caoba, regia coquet $2011,, -" c
Cot -11i I I Fn various disenos, caoba r' Ve'l.. s I Muebles a plazos. Refrigera- 'PIANOS DE GARANTIA
'"" .... Id','l,.-7','!,o. Monte 29, altos, E q N9 408, apartment
-I- -' ima l-'ejas.ld-o-cs, televisores, miquinas co Para reparar so Contaclora lo o 205. Tel& 7
d ... Zoon."., 11-11-1 I. C-260-56-:1 Spt. o ctal Archives metal "Steel- i
-- ,, fono U-5509. C-142-70-1 Sept.
----- 't a 9 Colch"nes, P'ezas sue' Ag," todos tamahos v pari tar- "LA PREOILECTA" ,,,a, mdi,.d. ,s "La Clinica de
SE ALQUILA %VNI)I) Jt'y(-O Oto 1.11-1S. .00. All-! Prectos como nunca, Toma- Contadoras". Serieclad 3, garan-1 I M.QVTLO 9OKBRKIOS SZAI Cu.
'' I jet fi CajaS CIIIAdal -- D IN ER W. W- ,
"C-1-m-l-, -'--- -- ,- ., y archi- FACILIDADES DE PAGO I to 153 -... T.J.4 01 !
.1 "' o -i''';'.,-, '," '." """ 'Is ,- ,,,, tia. Aramburu 421. esq Zanja I Er-377il-70.0 SM,
-.- do -Irll... 1-11-1 ".I,., Ir 11-111ed ... Art. I ,. rn,.s sus muebles en fpndo. To.,I I7 ". .,I I vo5 locus tarnartus. Maueogra- VENDO, COMPRO, ALQUILO .
,1,1,,,1-IlIdrI,.I'I", ','..'),,," :, do con garantia. "El Fenix" UO-0244 (Mientras reparamus ILI'QUIDAMOS: SAYAS $1."..
56 MUEBLES Y PRENDAS -- 1 506 / v It .1 2914-50 Tspt NePtUnc) y Soleclad. U-2965 f is' tinta y papel Stencil AI(jui- Preciosos models Spinets Ia suya, le prestamos otra). I Blusas $0.80, Corpifios Multi-- -- kin-tris y exigimos refewricias. miniatures, verticals v baby
MAQUINAS DE COSER, SINJ C-627-56-14 A4 ____ H-1560-62.3 S
VtIno 2 rAMAN GLIKELAII 1.111 flji '1, Naclonal" Manuel Naseirolcola Compre al seguro. No ,filamento $0.99. Payamas $1.75.
d -cie, .42. d ,, :! ,,,,,d,," ,., ,,,,,:: ,, ,, get nuevas cle lujG. D, pie vj- '1,A RDGENCIA"--- y COmpania, illegal 3.59. casilgue'con su dincro. Wanos ue- -CAPAS DE AGUA R A P ID O
to .16 .. ..... T r I -tables, electrical. P c'o' ,s_ UAREZ 18-20 Cs'luina a Tenjente Rev '"915 Predilecta", San Rafael ISO,99.. Refajo-ajustador $2.99.
... .ml,.dnI. -;- S-I F.-,- pot I '
I C, -VIII&III-1- IIIIII 1.1.11- 13 7417. specials para comerclantes. "La Vendo a ba,o precio mAqui- I C-1.5I -Sep 1 B07 cast 8031 T.d.. tIlIm -- y ,Ildd, p ... .. "G.Ita" Neptuno 208 entre InV9WD-0I7n-MEIHiR LAill FSPE I I" Villegas 359 esquinanos escribir y sumar cle todas, - -- I ,,bl,,, ,dpa ,h.,- V- -r.54-,,, Naejona --- esquina a Oquendo. bell-li, soh,- ,Ia., no ,- dustria y Amistad.
- ,,ld- 6 11 000 ,, do ,,, ...... a ;irt Ills, 11i.1,",rId11;'1.o A.II,
", Teluente Rey Seivirrins pedi- inarcas, miiquinas coser "Sin. C-88-60-31 .."', r- ,:,%,-n,,;.- GARANTIA
dj rli d' iIi.IV.,,,,I ... ,,d-- j,,o.,, - 6o3 interior. C-158-56-1 Sep ger" nuevas y de use, archi- Oferta cooperacidn" 1 1,1.,Itlr I I Ft~ NIL~ E -1jA I. ed,,' ". .. i I H-5374-70-10 SPL
, "..do -111I I.,,,r,,, r-h. ao ,,'n A SIU Y P-1A limdd.l -i;AxA-1I -- -I I A ,-,11-r-, .,.,dn. -, H 121.1 U-11 II INTENE. 5 DAndifl, 99 XV.
Ina .1- En-"I H-- u-,r ,,, ,, JUEGO-CUARTO $1000 NIEN.1v-S tarjeteros, armaricis, ARCHIVOS DE ACERO -e- -,,,II .. ..... -r. .11., -- - - -- - : to, fror, do m-blea & domidlic LIs-.
-, Icio'. "Aro-"l-II.O., De 4 gavetas legal $9300. cle ,- -, ,," :;,' ':'.- Del-so 473. ono, LI., "" QUINCALLEROS ,me ., Toler ... A-0571. H-III3.70-2111. :
V-im A "Cit t, sales; comedor, $14'0 00. Rc- Y's c a u d a I c s juegos clespa- .,, ,-I- me M UIBLES -
,: ,-- fnperadores LivadorasTplevi- c1lo y pizzas sueltas para oft- ...I. oo-11.1 .. I'd no vencle, cede
I' 1.11". .111, ,, ",,.,,., ,rl,:. ." .,. 17 pulgadas, $16 50 in 4 ghvetas carta S89 00: fie :I ga- I -- 11- 11- I ,,.= 11 .orl -".".. ,.- '. le :i g,,%ct.S PIANO STECK I ... unmettles. Loa clo= : VELLOS
,1IIo.,1,-,r.1-. 4 ,, I r, "I -- .1, "I sores cu-cat living tapizado, vitrinas'vetas legal S81 00; .,I. -pron, Ame ........ .o. do
.,.. ", ci,)radas "', '.
-1. -I Li- T I --mr, .mem, hLm,11^d-.md, .rI ,le 1916 y ..9roloolon Wridol. El Exturpaci6n definitive de IDS a
- "It" "' l2o -,,,-',' '," s-j,,]L-s SofA-cama, $120 00 I lAmparas, aif()mlI,, corta $74.00; de 2 gavctas legal %-,, ...... -...- -.d .P.r,;,. b.o,.- I= Ze".. ..der": ...... u--oo. It.. clon, F111m; Ina primer" cre
-r, I. ,
Sll,,,(Irs %ing, $130.00. Fac!!ulacles Casa Oi ctos de arte, relojes pared y S',-' 00; de 2 gavetas ,arta S63 00; ',',',' G',-- Eleor, ,logo all. i
-FulorluFRADON -- t 7074 Igh to I Me ... d; %- I
% -DO I ie -cocina gas. baubles escape de color gris suspension cn ls 1,,;. 6,-rmc. v r.W. r. Me an Iturstro Me RD onegoollo arganns, v Iles de Ia cara, muslos, pier-. :: 1'111.. 4,,,,Il ,,,,..,,I,,,,,;,,,,,,,,,,,,,.,,,, ,,,,,,,-;!: r Ordc, ,.ez, San Rafael 470 ..... it N .cjor qUe Ud culast. nas, etc. Tratarrilento garantrz -r. ""o, C."d. i:,te boric", maletas avl6n, gavetas cierre g(Ineral witnla PIISIT. 111- 1 11.11T. do ..:di,
C-874-56-20 Agt. r, "..." " .... r-, -I- ,L." '" or ---I -- -- 11 terturit 1. ..X.,Id.d de
, 3 ,. "'=,,oo7,- "".V, -- '. r, el el. 'isillit, y ..-Ir.S f(j. do 19 III de 6xito. Sel r
, ;,.,",., tirts; con pestillc 11 ".(III g- "'. -', ,,,,,,,, 1 -- """'.I.. I polder tions conioule.: ime Alexand 2
11 ,t ,,i ,, JUEGOS T)I letines v teras, v un in I veta ..at on er. Tercera 405 entre "
--- CUARTO A $190 ,"III deal" ria fina a, 10' ml SAND....... 9 00 00 or
1-11. ,-, I ensosut-6 oenjo3e' s Escritop), si ...... r S'll' '."" -.14 so- I es, 'cicledarrion co ly 4 Vedado. F-6572.
AIUERLERIA "PRATS" $,',,-lr'm" .'.'' ':: 'A','; I burbles; a no 92rarl, ,I lot,
reibles. "La Regen. heria, mesas, archives al ma i -- - -- 7,,. ", m, ,, A nuestro diners. lNe, calga T" C.75.-I, Scm,
---, ln,. precins me .1 I -8733: PIANOS o
MI. ,,I. G ...... I,- ;"- clairil tarje- A .-1o1,,mnIh ,,l.;.,,,., Ill ,
. hII-1111. I.o% ,,,,,,In. I Art, --- $1, S I, 1 ..d 1. -- -- -'
- I.. O-, III on .... ... ,-nos, cajas cle segui I ,, 1,-- ,,,, --Io-,. I-I.dI,. .,o,- .I.- rindloo, omm,.n., m.nod-, himince; de Imp-ovisadcro do Did.
'j..m.I. N. ,.-- --- -, -- ,.1 ,2, ,,l, nor ,-. A cia Suarez 18 y 20, A-6628. I
- jr .;I Me- ll- I ,,,.I 1-111mm- -- ..,,an. A,,,,I.li n,,- I- ... V- JIh, L St.- E lot- malcone, Intfle., ... Id,,.,, *rlb.or ,
b"", "o". Al.-I. i'llp I _um,5-r ...... C -A- Rod- d,.trt-o -,10- Ro- ,o- Vs. prr,- II ", "r -86-56-31 1 tros etc de Ia famous marca VELLOS
So. j .... I. A-127. --- o". .L1 r, 1, 11 1.. C.- :
- -- i' Art Metal", Mobilia ,--- --1 -- 11-- 0 Rell I I- C-ormonlel. A-.333 I'liciii. Q-L- rio cs(oiar 1 Elort;.. Ae"'. ."'.".. d.,
C-4.2-56.7 Sop,. MII Eiji 'IT 11 ENRAncit URGESTA. CU-TO IF.- 1, i.0,, "'Iir 15'A ..1%, 'I C-916-02- 5-me" I re con Before p&,. Ud,
- A INA M-7197.1 dAll- a D-U. lolled. 1111-dI, .o.Iy meas fines. Taquillas III r -S.1,Id NI.n ...... ll 16 1 Extirpaci6n complete garan-1
sl 'A torniono I II ALF I ;SI CREE L IA
MueblLs contado y a plazos., .':".'. 1'17-111 1-111.- ." _!, -.. de set coo tizada vellos de cara, piernas,
$8.00 MENSUALES: JUEGO end, Im w-jdairopas), relojes -NAS. (HIQUITO. TI-1 1AVAnnEW _K!L40TAGANDA.,
sl VCNLJO P ii.- tnti- .,4,,I-- Ticeit-
Pina-S 1 0 -Clasiforadons DL&RIO DE LA MARINA.-jueves, 14 de Agosto dle 1952 -Clasidoo, "o axX
.D(SERANZS ALQUILERE f ALQUILERESj ALQUILERES1 ALIQUILERES ALQUILEEESi ALQUILEBES$ ALQUILEEES I
Iis 11 -RAS ROFESORES 13 HOTELES 182 APARTAMENTOS 92 APARTAMENTOS 32 APARTAMENTOS 132 APARTANENTOS 84 HASITAGIONES i5 NAVES Vr LOCALES
SOLLOOOI OLI DECEMBNR .5 HOE _TEMA ~ 1A V3 PI AMOH BEAOAM- EDIFICIO DUMBO, 8By LINEBA O AqI 1 AMUM- FRESCOS0. ASOOLIO AASAON1SAH- FSOUOA IAOTAH flOfOOOP7 ALQU11SL 5ElIX~o. ALUMNA~A DELI. Inb .IH A t,. 1uisnmhaoIlrlmiri
L~~HoooS~io 11T1ELM0111100 A,",I,1 Orr 1rm ..
,____ ta6 NQA 2721100 -u. I00 .par,.~- N1- ., 2 lo .1.l.l I "' 010 h Sa.010 A-Har Y ta=.IHU1Ot- &
imi~-...ir dom.. W-i~lI0 -. d""', I, ......?1111M1i0 I.-O NOH .7 1 'm oNF 1O 1NH S 0 itoo.o. 0. -l S t Id 01 Hloozla.Nl O HII OIHLH-oUW. moAm "i-ytio .c-m III MI HOTE OL ONIAL- H -M r, rm,_______ al. TIM ,.-~ fint 0 did 15. _____________Imll____ril .. I b dn.n no, I I S A l d,,1 11 0 ""....":l 'I0H iN o A'ifl 0 11 0 1H __. _ t 1M I g A O O1..H A 3
,a. .0 ,W75"' B-5110 IoIAl I.l 11""..'~~~.oi art "IN -111 10- -1 OMIOM,,OM-rI 2
_ __ _ T E C R -4 _ A L O 8 3 D E A T M N O IM OPi1 1 O PA . .1 1 0 0 0 m 'l l M -. -m8 . 1 P r ~ l t 7 M 7 2 F A Q I u l a
____0 1- 01- ,0I,,n., l. .NII. Fair., SE m ALQU8LA a ~un. Il. 1mx,..-.,r~t u a& pdcm W m
NOEM T I A n 11111111m. I _I 1 11 1 1 1 d K 1 I -.5 -11 i n 1. 0
. I FH NI r i. M u d t"00 4 1 11 .-1 5 1
P .0 1 1 1 F E S O 1 9 NAQ U L -PR A AN _1 11 1 T O % _ A1 0 1 d ,11 -b -ub t ~ l " M A N 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 H 0 0
00110 OT I HM,_ I 0 E. el Cetr de0 N n Cida 10 11 '" '.-'.'X": n mi .11. T. -I bltcnay ,mI,.I,,-adi."I''1rl._ __ 11 0 0 11 I -1 10 111 11 -1 I a. _"'II11 I011011 01 0111.,1l 110, 0111 1N1 I 11N l 101
1001111110jA~tULRE M San 000g0el y 01ia 0011, I ~ ...... I 1 001111111
SOCi. 1111.11 0- 1 II-lm -,m,, ~ t~i.,Yatm-- Id.r,, ~- r. 1101100111111 l T Ita Ml S I., ,r.m h A -II n ,1101 11,0 V1- 1110-1 y1110 Il. 011y 01 .o NAN. P urn. 11111100 n ,1 A.P .Cll 5 NI I .. 0 N 0 .1 an III .n0, 12 H~lUId.
on, U1.i~ri- P011 r .01111 l.fr-~- AlTi on -..,-d 01110 B-101011 011 10 00.111 091$43..011 P. '-.1 01. T-1 IT~ I 1110 1011-00 AI.1IOA Nlo.0011-I, INN "1 U00 y_ -_i doe
V.- A. i1000-1 01.011t 1 -1. F 11A _ _I. .1 n
01111101.0111il 111 11111I' 11101101010 11111 .oI NOI 01111 110 11111 00 TKT. .1 M1 11 1112.0105 AU UI AN M DE NO -S I C, d I RIbbMalo N OI. -0- __ -!!!0111111t101.1 Io 0110011III4 0
1111 01110011,11100 11 110 A 1 1111 d A 0 0 1 011-l Alt 1101111 Tr .... a 01111 11610111 I-t 1Nlo1011noA1I-1 J- N 9 A uLT O 1- NE T 010I' -_00111 $Z.01 00510 1 5000
i __ nIt I~~00 ,,,,, B0.A0oI1 W,110111 ,i 2,C fjJI T R E A NI ln1J. tV.oS SIQ U LO AL
HERMANAS PAE HOTEL TRTCH r I _IAG P_______;I ..d.nn 11 en,1.11 n In '9,1 .,AAR No 66!,T, 111 ValeOp.N 0 RI11 4. I O ll 001111 111511011010 110111111. r
C11 1 "II .h.1110 r111110101 1,111.IlI "1100 MF____________________,-____I_____1,I;, r
.40'a "011 11111011HI I 1n 0 Hl-. ,mnl I -11 -81 02 ,gNI 24~p: IT_____,,,,__Ir'_____________A_9___ T10
I.. "IMIL"U".. A11.4- I.: 111 1._lI1 .11101 n" I ~ "' r"11 00 "1 "". HAIACO E 86 OFICINAS n m a ..
-- ,n AV_ _iFr_ _AKT_ 71E -dI fNMlO ENIac o e APA RT A M E N T O V ,A D BlSI. -0I.nor070a..FM rra M r
..77 .i. il ACAEMIS H 1101 NI 1.181110111.dril 0rI nl.I.I.11rm.i Ile10 10111111 INNT 001011100110 I01001 111010111 1 010 001 150011
Un n. ~ ':, 1 1V V1 0,-6 d VI 44.101011111 C0 .'-':I ,,l,,-,,- 0.'~ j ,,', 1 z -D I ;
__ 1110 0A10101"" H5.2g_1 - - L IJL AS0A00 .,;., r 2, I a 1m .. .fi 01111111LTE ND L U A
PIANO. SOI EE N 0 ,1 0000A j I - _ PA T M N U O N IOO M~ 1 0 1 1 i G -tr 7. r 11111111421 110l 0 1-11111 1 D M111
VEDADIOy. imh O E I R IZ i -_ _____ Itm_ H I un en 100.00y ot de e
1.10111 ", Ju10111,0 01101110it Sa H-52042-10 10011,1 ALfAN 61 an A ..UIL HEl NIn 090 UIL \'R A RS ANOS, 119011 0011,, 0110S1111 .D11N 'u0, IT N M
ra r 111110 10t or TYA AL, IR N E -C _.54,3.......0 .0110 0111 AL UIO9 AR AM NT d,111 ---I l~ ~ ,sa a c m d r Il N' I I 11100101 it. 11111101 661100A0
111~~~ ,1 1011 0, III III, ,I, rn.%~ 111 10110111 111 L J'O A A T M N O 11 1111 11 1 ldr 011L 2 m gnfc o ae
A C DE I RA IN 11110 E-1168.19-2 Alt10 __'o Caf -I I- 'cn .A u a u d n e e -n e n a g do d n or e 'M0 W 1 10 01111. 11110c- .. m p.1; 5.. 1'
ES-CaCA-DE ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~NIA 612 _'-__ _-__ SE ALQUILA rmP..En --uSttl
A, m. XL-IO AYn 408 $5.0 \L I M INT PAdrige N Iuet I ldes ni o 'Rill I'll""- '"1 I_ F -1-1-.A .IS F. ..... ,d.a l
,II,R I IS1J1l 1409111 H-318-1 et1 eatmets
- - - - - - Ill ,ld ,".I- -itUHI ,-101-410
I.n .18 --l -)1 Al -,1 -lt Alfihllfi $65 110 C.Np01 Alb I.l...E
.IE U L .11111 I1111~1 -.-1111
-11,1111 I 111111 I T,1 vu O, l 1o H- I0 -2 "'.1 .0 1010110 1 1111 10 .."Ii ,0,1
10ni. 0111 111115111100 "11.1-I-111 m l ~ -828 g so2 1"OI
51a I111 11111 1_ 11_ 11011101111111"1 II1
Al-d fmla QUILOioes Al ART& PNT o1po 1111111 AI.A .-11 01FRO GRN .---1011 _-, .:94 1110 CINE 0 11 .1111 C., 1111111 001 I 96 O IIA
T~~~~~~~~l-.7 A2 V9 RI, TA/i- ,.l, 51(91111 I ",1 d N_ _ 10 I40 1 011 111
7711111d IlADlllO ---. r-lill - - --11InCI1,1111011101N1110cN000BALA01-111111111CONIUAAITI.l~d 411-1. ,101110 ,11'r -11111 "U.1: il,116 ,P R AIIN O CASAS ,. dNUEV,. --AIS C- )
irdeMI B11110 KOKllil R4 11111- -.111-il- 110111 N- .-- I ,~ ,n- 1- - -'. -'t I Id NAVE LOC1,AES n.rll.. 1...-, mr 111.111O"I. .- -P' -..1
11101 ,,l- ,MO OI VEDADOII ,0 .01111111 &-111N10 10 IF111 -' -10 68 VED.N.,iIAD211O 'RI
AMPEMI ALMEDARE S,,lON' REC C-,."aA AMPLI4,I ,,,,,A -_I ,. 1d- ,m
Cl--.T AU MIN, I," _S NEDADO11', B77. -1 -414 F A O LNE M .'TREVi
ALQ" ,, 111tLERES 41, ED D __11 IT-11 -11111 -t1 -A1 "I "I'IC 100'XL" 011011
El~~~~~~~~~alml~~~~~~~~~ ~ 1101n d10 -\d. 001 mm. SE 1505IL H-111010 E51 R I0 S011011111,- ,lrdlr I I,.,r~r,,. ., ,n ,,trn l~~ 57-42
A,111 $111r II.r 01(11,71 t .411. _ apl a rn no 1111010 D e 610 11 III rr I I _."..111 I-1 1111111 -- Ii11105.411 -HOTlEr L MANHTT A N ,.0 Im-- ,-IEN ILGA IN I En - --rl Agiio Shuodoo 111111 o011111 __11 -1101101111110E111111110101 AII RA~
110 5. I 111011, N, r. ,1111 ...III 1101,n If4 301
. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 Ap 1r- 11.11111,, ,- _I Sl 1H47.71
Ill_. NIl1llll --;,, In md _111111 11 *ATO SUAREZ C.l L IM CXA LHLN IC44
,-I XP. N.T -VI 1,Ta lo I lI --- Ol- -5202-84-14ll
HOTEL CANADA 1~W-7-1 A II PAR-PCRTAR III O 151V111 -- lieNWNT CelHl1111 1111111 RMA1111 1111 01
11111W"IUS I.AT$o l" .... 9 P R AM N O $55 Il -1 711911111 F-d-~l 1-1 II 1 OIN 0111 --111 I NI 11101 10001111 2 NaIos
(A R ACO DIION DO I111 '.,111116.-- -1- I 1IIO II - I I BTA I N S 11 II F. ".1111'
, Il"II1" 1-1I u j-", I~'l ,-d"I'~ 0II n1 1 1 110 .. ..... Iu, -.' ,"'r "1,- -,,. s,1-0_.-110,," N II',11
11 X u ~ n 1 ; r - ' I1 M % I l e l ~ l O 1 1 7 1 1 1 1 1 4 I- -.1 .o I _10 1 1 0 1 1 1 -I -l- b 1 1 1 1 b 9 0 C 1 ~ -1- -1 1-
"_r1 g~,.M .." _I-.t~-h 4.11 -110 11111 do 11.101 11...--,,,11,110d CI'm It 051111111 ,, 011_u 11.10 ILQUL VEDADOAIO AE
111.71111111 59,d.01F-1. Fil. ,,i -,'A .0I-110111 000T S 1 II.10110L A ,_S ub.....l-oi 10Am,_10," I1,,,1 14" __ _ _,11:0 1.0A11... 1 11111W C .
III In 11"'NA 11111010. APA1110 NT 1141 in 911114.. 0111111 A~1N1010-1 1011 111111 ArbQll L0A 1111011 1000 ,11111 ",11"I'lI 1" 110 1 110 -- ,,,. P 0I
-IRI "L LA MAN 1 ", I" 10I.."s1Sal' -
I
. .
, % ., I I
I I ,Afio CXX, , I I I cadficitilog- DIARIP D E 1A-1#ARINA.-JiI 14 de Agosto Ae 1952 I Onofficadon I lsw l q 1,
'- I -_
.- __ I / I I t '11 I.,
- 1 -_ i 1 1 I 1 I I ,'
A'QUILER-ES ',A1aJQ-UJ1aERES, I Si SOL161TAN SE SOUCITAN SE-0FRECEN 6 SE OFRECEN I SE OFRECEN I ISE 0FHE= -'-o, '' _=M Non ". ,r-A
11a VPAW- -_ 98 AL-01JUM VARIM 104-,C00i MnOS 117 30LlCrrUMVARW 118 CRMAS CILMM In coa=AS v- CO-CM05 U4 LAYANKRA&LAVAMEROS 125 CK __
I I I ,
VEDADOL CALLS 29 MIT tl ig ALQt"LA AL= = rOWLZX MODX- -- -E-- A SOLICITA COCI. $a SOLICTIA MUCMIACIIA = dAJA;t OrItIrSSI KVCRACNA BLANCA MANZ. 0 TRZCRSZ KAGNEFICA C CON owzwzit 311AGNIFICIA LAVANDRIA as. BE COLock 171111 F= I mltk l f%
I '. T.IL on. _lon. y Pan, Unrpiam com rele. M"d.r B.- ad.'. -rurd. do munue. mdrv.- 1. radmiand, me ,61. irmsElD Rt=!=M fil-axle-URI-14. Informal.!10 NZ, ;Z rr; le'lar Batt
hatipleo. numoro. Able. ouread.r. 3/44 dm n 11 U40M 1.
,.I-U. cocht. do I.Jo. I ... dem I 4M.N4, gq1L rencLem, mum, darmir -1-16n. 3ueldo fertile viya earn. Avenida = NY in't .... ...... I.. domen sommenc I.- -04. wreal. We-. A-4311. IN,= 6famo Z Z L= I
I _c,., d .i 111.11. Avenida Central .. SO I BE. Mi- 1, merit 3 Y Ciament""" .5 _117_14 .,_ clatem. A4W, C&D'afte. X-Ho ...... 4 j_90rRZC2 KUCIIACSIA P R "'"'fln.''Pal
..; .J. Para PAN Y "T I- B4M. 11-5,114a.104-14 K.MM-113.14 ...... re, ill plift-1 y radlepencLas el. "
InIcurm. 4m. ._35WAA.l ALTURAS BOCA CIEGA It HIS 'A A,.LAVAK
RE orstcl COC9NxMO DR COLOR. Ft an con ImOU-1.1, Parc,' ".. X49L1-JWljM
Siptimis y. Bi Guanabo It IOLICITA UNA CZ IADA PARA OLI a NONBRn J0 at IIV.-T.. I -AdA a s'-d. n MUR. 311i,.It., ...I
LM 'M oSa= 2d". .. calm. C .... un l. S i C1. TWA IOV.- I ,.,As.. an came Particular, con a rapa it. .ill. tt IVMIIII h.b[Ud-. amomblod" intinar Y becour sigurnim, arra, d ganar dinerm d roatirmeal. safe, ..be CIA. -..rcl- 110-hK UlUI-11%.a. y ftalurrla,' -3102.124-114 DISSA COLOCASSI CMOr:=,CR,
* Is P 0. bJat cocina. 33 a 10 Cus rafermalzRo"
21, Vtd* n, ,h dom ; ttir ft nes, I" "re Y 2mgP' BUIVIA COCINNILA 0 LA- as OBSUICS UNA LAVANDERA PARA T-bid. as T=
A: .bit.., 1( me ,ZnM_,_ .._ 3= orxzczsz
habit An U n;_ 51. do 3 ,him Teldlow ... ; r-nsi
114 .dm tN .Num. b..it- Jac- _-Y .I. bf.rCnr, orim he n Monte J, a.- ((I
, ti;Zndm, sued d bT Plait: o;.MC HMVi ,n
tres. c6mod mentual- MA- no Inforromm BA-71111. FI- ll kfr_ A! .- is G At OrsECS EXCELENTS COBADO MENO. d. Nine- r ant-J., a- -.I- .I... araje. $155. w7 in-- n I-muct Call. U No M Aptc. 11 117-14 H_51U.115,& e a no. Va cant IN, r -I c it b .... reform I X-=4 all-to.
mente. I t K-3654-81144 bas mem-n. bume Deena. 1. ", Y Do, Vedoda. SK SOLICITAN MU A F-41113. 5? Iilalid CHOaZZ MAROS ATIZ LLAAIW, I "
-n-ty ended. Per. Ye Pro-1 -64 An -t.lm If- ref- 11 oy"CARR LAVANDZRA N RZVZRZN'l do Rattre-fin, a='' So LLA
1 in. In .A. Studio G.IPL Cill. 19 No. no..F.U J. BE OFRRCB COCENILRO RKPOSTRRO 02 elm BeAv suede .n. te j1d1l. Jmd BO-IM. K"411 ilww
MODERNA PECANTA A BE SOLICITA DNA COCINMA ''Sulf 7 Do -aun-118-19- -1.1 ief.-cla. do ..... __.,Id_:- ._,41S.134-14
NY 3 Ai/. 1. V ou "I t= '...I., con "Unno".. .I.P... ,_, r, _. , Ama, 11, V ..Id.lj Ari .
food.. 1, ./A. .V .. -- Mail I' I. inoo,. E COL.M ,ARA o = done. d- do pratment0o.n. TOW -H-526SAW IS VI- IT- A HE n- COAMPITANITZ -3M. H410_119.14. IS OrRXCX LAVANVEAA COMIN W bunn duerm, o Be. Nd,,f!l....'rent. -I SE soucriAN t1tedn' I a a,- Ira= I.,tHi *.-- ,id. A dead. 1. ItUm .. P&PAT
Llavw lax. Plot, me apartamento L DO BE SOLICITA COCINIURA BLANCA PARA ca .. -, ".. 6. comearelo. go- A P..."Punran. bi- ln' .y.b. Am. torn .. P&M 4MM I'
H-534ULAX-11, ccchior y looVer also. Sudddo W. Call. 2 soLiCITAMOS k-5110.11 14. or OMICI UN COCINZRO WSPOSTRAD. ka-b" L_ y Inma. m tun Trial ... U412d.up-ld. .
N B.,, mma mm., ,of- Per- ILA~ pe, How: b"M 1141n.;ia-14 U_7= _U !DrS_ Ames.
SLICITWES DE ALQMURM .. Itu most. it. vinuma.. u V .trmbmio, am 30
M-5144-IW14 an. ed. c1f-,.. = Ns "'I'M It COLOCAIRS1 CM
17 No. 302, ENTRE H i I ,.a 172. I.. A! V-aMaln ormactsig clatiAlsk DR MANOR. sit 011,11C. m RRO 12 DO DESNA enovede O'Llmobt It"
d, I 1 'iac an 1. Puerto. Sr. Montero. O.T ,IADCARK MUCHACRA PARA LA
" A~ comment- 7 Do I., X IL .her ley 1d.".,.'= : "-,., reagaince -brommaito
so niquil, an to major del Vadado. cau RE 'OL'MA XNnSL VADADO MAjWyA. It SOLICIT WVCNACNA VOILICAL A. L"Ya, H-3m.117-15 .pirtansin-A. ra, ram = k""'"I". '.Ile Id. nom co.-W. It- nons. r4m
4 de Pro com, Particular con r3 cocinar y I-mur commud ... In. SPd I b .. '.% -rdoodequitire
albe, tourromm. reenrldor. made Brand.. 2/ .16. Brand. A loncuu, -HiEL .. 91-3m. M-5133-119-14. h.Uit-16- ;1 .. 15, V.d-. I, ." I ,,,
: In. W random Para 9 cm, mueblam. Sa Pro. Sx. pormem.ternme, -I. -Ur""'u"" Call
con dommom. me-d- r Ave. mrstre 0 y M Miroon.r. Irr-I H-301s. 4 H4n&lwl4. .! ,
or Tam -.no ich, do do Moral. flat. b.J- H ll,:_, _5gWlWl4. MAG CA OPOILTUNMATIL GANIAK OTRECE39 ON JOVIN PA. MINI"' NSPARD" .M.B= 12"119 ... LAVANDKIA 101, VER.
de. 0135.09. V"', julisto ALQUILAS FINCA, un buen o7p'a ;n= Pare Parmen tit -A., 4m. NY ul. 'I .h- mr. Ted" 01. OYRSCSSK CROYER RAZA IRLANCA 001*
-' -' ann" 6 d. 50 "' Im"d me. ment Cmm me Mt ,
La S 3 UNA, Jax- butom IL .6. y if burns. reforma.A. hum ..... C1.1%,L].buir .1 8,,..f .... cls, cump Idor. Llsmar D
' do I em ,unbe nbaUri,. It~ butc- SoLicirro AVUCM^CMA COCINAX LIM. of-. Co.- Ine. .ini"comidf. A 7414 v ,E143. H 119-14. a-LIN Mimellided ., pl.nch .1
C
, It_,,CUIq itaft ... ... d- do Ind ft. Din, r-Mo..2.. 6. H-BW.IWI$
1 ,-I= .7.Pr1. Pg,,,d, IrLH: pi cone Isimill.. Our. 1-ar Y mind., c"e"' MT' 111-6023-117-11 RA, .DO COLOR IMIDIA79A WIDAIN H 5 7 It"I 14' I3
in .elm I r 12 NUNN COCINIZO REPOITZKO BLANCO ___ ___ a- B.C.- --O'--' DEMP"'"'"" : I
_"' %Podaca M balm, CIA ,:r. Ynt.4n..1t., hotel. Particular.
'' "t."""" c""'. .hit- -" m. ..d.=., = V'.. cma
8t CERRO Wine 1. -Dital. Dirfigic. Burd Iticit c.nl ,.mI 'WZ-CSIT0 BONITA NO CKA PAK trim
PAUTMO boom W "" _= Am: -. AN -ft- -"I-. : = _. L
-ndo.c. Data 1. Col-i. Chi.. Dr. H_ bar. Promm-lacto bar Laill, rnIdIr a Nueva York, Unit, p.= U in.m. t ..P.; Umunt, d. 1: SI SE CONFORMA CON UNj .0,
MUDERNOB RAJOB. CALLZ AUDITOR &,;isill. Dominion No 21L Teldfoace: ".,.,- ... mottilin. CA.M. ferencla AB-anl. $.IT
N,, las 3 coal a Is CIud,; Pued- U-sada y W-7961. Urgenn*. NA IMONIO SOLICITA C=NRXA I I mal enjuague y peor aplas- lrlll,*, Hb*,,, tanatirn, A L
r "' M,.,. ,4 U4053-117-15 __ COLOCA SSPAAIOLA :0= .Or.: tado Ilame a cualquier tintore- ri-IRL H-Hwfas "
do A 5, tilde, In, dim Informan bi-- do Ad A 0 mfuit.ign.. Sum I- SZA TRAKAJAIR ON JOVIN K"NCO a H.Pla,
INIM5100=15411 ncribir. Dormirk mi-mc, eld. $44. MUJZIL PARA LUN-101-1 Interior, dean "Ittromiam; A famill..
1-Clul Sr. Mercian.. BE BOLICUIA UNA ... .,= bu. come *UTe1m, IDIOM $40.00, 8 a 12 Y ro,. perc, si usted premiere un la- 89,OFRZCK CIROPIR 1111CANC41
Deseamos Nave MONOLITICA trulapra-bl. d. b cit. rmfentm.in; M NY Piece d, .ficins que test. tnpmri,-,, 111-111 Particular a '. a! 23 1 ..
CUARTOB. 8ALLA, Do W ft. Y TO. Agenhim Miramar. Do re 1 ..Jlun., bi INV 11
A 4ad Onurn cu...,m. Prop, EurIbm sand Xn .6 Preinatut, Par H.52,,_119.14 vacto inmaculado y admirable 11-mall-fas-14
ALQUILA CASA 3 on mal. cl:,rjd, tmbaJo. to "'. 'tr WAY ,
mr-dor. bafto, cocinat an. Agug dim Y to A TM, y do 3 a. 132-3595, '. an bar I, hotel.
Roche three 34. Ond-to. f.r-,4.tl-., H_5123_104 14 f.re-kat : M. Clamill-dom As: DIARIC LI H_51WIIB.14. OVRXCZtg COCIARRO Zap -1
Inf.r.- C.I.d. R A -r-1, pa,, .tldn,. Avin e, h,,r.! .b*-1 DE LA MAXIN& K-590a. "' 'A""' berth ASOL, I 13- ban ,planchado, Ilame a "Cu ", "f-.cW diurn. c-motow B-b ^
-bi. al PO-1508. :,t ,gm.,IOVIAI OmidICLA). brAILA a. ', Alm -,.= ':k.
H 1-11! I, 105 .ris 7.' .1 tonim -2380 y F-4761. Din-not, ....). Ind. corr. Diall. ?t'se
SO 40LICITA ALQ TIN. EN LAS'AFUE-1 H-3301-112-14
BE 2. Sol.. connerim, 'i C.i= -1_ .. .. Al iIANUAI OMS MOS ,.I.-clem a."11-H .a -,,ALQUILA COMOD do, cuort.m. -i d. 1. H.bAn.U SOLICIT 10YR Calls COOPER CON "FIRCAMA ,
.,, y:bod. 1. ,I- ,.ft_. en 1. B_ on ." do A R."NRJADORA COMP.- PARA LAVALR ROPA SINTE
Mariana.. K- IE SOLICIT de IL11117-1111-14 DESNA COLOCA.91 COCMRA 09 COP ACOLOCARSE CHOYMM KWAMr. No" y Same Catalina P I Prcl .... fe.-te di- lb I r.. ett.. cl.d.d y -.I,,& = ;
N. C 17. ..: I '-ft mt. Ill 4 aftm. Sucidu $30; __ -- Pll bu
Tie. vivituni.. .. toma, A T,14,10.0 r-Tins. H-slei Seftoritas y j6venes buPnn s'i orascx uArcartAloo on mAxe. svC. ,blo"."_ ca en ...]do. Mitterrand. tics cada dia Mks usada porin""Ar
- a -, __ rume ecchim, _rt. famill. 13-na B-2uc damais Y cAballeros "r 1,1,, clar", Domain T-4.=
.I.Ii. local no. -no Ad- 'wrOLICITA N1ANZJADOKA.PARA uN prt-sencia con aIguna experien-In" Qubanart" 'i- id. 'C
RUANAO RVART Cil- A cov.. dc Por In me ... limit v- Be do do. .A.. or Adele- cr .1 con. '. d ublicidad pa- iF. H 112_14 H-3280-119.14 insta16 1% de lim- m-.'74'
__. ,lqllr por ..u.Ild.d. .delantodes. tral "Jar-d-. Cammatlay. Rfrnt,,; OrExcE tll'A*OLA TODWSAIIAJO CHINO RXP9RTO COCINIERO' RKVCATZ equipo sintlit CIIOFER ESPAROL, RRSMNSABIA. IPANO. c -16. do B-Im nut.-cm. p d .M .U r,,. Del., d1nd, trabaJ6. No mance Oieza en seco "Nucleaning" a viaj.ntg Induairta, comencle, motleo-
1HEN .SVIKO, MARIANAO, 9 PA c- p-Anflid.d A -Nulem raa FariXalf"Incilaenpambos giros. I -1.1rinnort.: No .rmot y am N Im.= Telf. W."Is. domp 114107-120-14.
A Rob- a, alquilan unos ,6- ",pr,. Dirigi- Bolivar Amin. Hotel So, H-5454-105-14 Para cu'rt" hi-MI W.?M. 3= lip
r N 1'. = N' ($I2,000). jBenficieSe! FO-2380 1" M_3" G'"""'
P= "Im. PAID,, Talf, A-72". Do 3 Buena omisi6n y asignaci6n e- 111 118-14 orlc, coorzz CO:r71 ,
& Invt. Amu. A fixin h I BE
". A I P, INA-he F-C, 0 DEC ... ON ".7" ,,
__!,, 97i K-Bion-.24, ON B..CtTA XANEIA.( A suiNA'cocinvi y F-4761. iLlimenos! U-.r "..,.,I. "ti thema,
._.R_ d.r-1, -1-06n, S-lifn NcA IL OTRWCENZ CA1XDA TIN MAND. CON He. ,. con ,,f-inclem. onem. .1. bernbode 1- B.-. 'el.racedue, National
T A-1 manal para gastos. Plazas fi'.
ADD 3 NY 51 antulms a 13, Arou'll"c"" A "' 1 fw
MIR MAIL CON VISTA AL MA COLOUCIOSW m_,Jud le. ran mi, fu 13,14
'"I'"'Ca,"',"'As A - A. C.l1X 102 AGENCLkS ,,N ',, Sr Martinez Amores, Virtu es J. ,' .1,1* ,,,orl .gut.rmtrdor, APre, trulam, lib"Pi, y cocirm, P an dor T a 4%
.bmul..., n -1-11- Plan- ...do- A- wl.. 15% DESCUENTO POR EN2 mb"er, 13. Custro bablt-Winam rvici.. MUSLDO $= INS SOLICTITA MANEJAD5-_ 257 de 9a 12m.,yde2 a 5 p.m.[ 114273-1 u_14 Aria- H4293 -1 ___ tregar y recover SU ropa en el 125 JARDINUOS I I
,at.. comedor, encinit. axial, I, Wo. U_1880. RENt U-1980 Is ...... 10FRECERM UN JOVIN IRLAKCO, CON RE. SC DINKA COLOCAN Ifth- ISPAIROLK r .1',
it, cri"Ye. I.I.-- Leatm. Til Mundo" Ifirptual. 1.015. lid, 'b ocin., mr. re I-ill.. .4 .10. ,lostrador de Is Tintoreria "CuM Cfi IL"959 "La 1.yor del ... B ... ; Z.y. 21 An Cl 1 ft-c-, cried. %A-Md.; .. voy JAPONIS ON PRM Z OR. .90.1 Did y lid".11'... .. .... Ir- do '-" IS"I Pi""' dib 1. .r .; I-4 67 .q. A A np.d.. Oft- ce y 15 CTN 11,1111, I, -AP: A-3110.
, AL Lt *11C U-" SE OFRE .1 ._,._"It_,, "fereacia'., 74411. in 11 .119-14. banart", Is mks modern de "dK.DU d .&-. c.id.r J-dion mirdintlarrag
utoln.1A PROPIA, m I -- opRECA. ": he,& TeAkforn, TO-13M. 0.
.. Q= Ai.CABA A L "'.4yma I.,=:r = SOLITO MANZJADOIKA PARA NI. X-SULL311.1
A. Larmun .P Ca -do '. .1'.DAL.-. CA. do in .. .% 7'" am, Ac BE DRIZA COLOCAN ILFN COCINVIL0 RZ- Cubs, Doce y Trece, Vedado.
A __._.. do _u Ill... acted .. t "I"10. do 5 y a .h.o. Ft fn_ CRUNj 9
_. ..m. Vatic, on C '-'
" I~ _"E'
" MIL ...
.binj .Irm _.r.... I
11 Real BI e chme.p., he,=. cocll- ,ridm ch.ta- T B_11;a 118 CRM AS ,.UNA KUCKA A PARA LIM. "... ...do.' I M-5135-119. 4
. facclun ,;m Ca do ;].,;..a B..,.t .ueldl. 6f. p- get
A. I".. cur I 'Mile com __ .. at. C4, 10j_30 ,,, IT 6. no 7 y 9, M c...J I -.--; A-3W8. 5--il Gardre" to trodn' M-5414 FO-2380 y F-4761. iVisitenos! KXPZRTO JARDINICRO J= s 1109119A
- BO-9937. H-4.2-90-16 _- .clo-rom Para ).,tit. Unis b"L MATANCERA" A-7740 __ Nlr,;=rb,_._J.CI,.1111 IIN IOVZN PASA 1AM111 ...... H . ......... .... I ... A C DO Z refere-las. TOM~ 30-IM.
fllAAL: UILA CA.1A At I. P. ..... do ,!cI .1 I TO .OM E ,KN Ma.. H.Aix.mtq. .,,
. t P ,.cual ular Do to Habana 7 (.11"'"""' 'Y'd"' ",2' ", I'- ,. ~OVER UN JOVKN PARA PINC It= do hia6ped -1 SANTOS SUAREZ, CERROi'"
At r --I-- q ri., T. U4417. 'Ca ME W. Ricardo. H-50611-119-14.
_.b.md col. In.. 2 c..d ... Ce A 8 .,:,r, lot COSTUR] liMill-IIS-14 .irv... Par. J.,,ift-I.. T.U. y4IM. To Vibora, Luyan6, Lawton, Ve
1-. BOA,, Prtll. I.. "Pal .bre, bribe noom do) Palo H-12111.11111-14 128 AGAM VENDM RU --No In,_ .. r.l.in .. Pr. .d'r:crj' ,7.2.1.ra. ,on ref.r.-tem, S.-W. j__ i'l DINZA COLOCAR IOvKN BLANCO dado, Marianao, Miramar yt
C_ to, I rep,,, ,m-b. ', ,mi- mcrimme, Timor
Asu. .b.ndAW.. $0 TOR ... V-291 1. Did.. Act 40 tirlb-it Slid. y Vill.,- BE SOLICITA UNA ZXPItTA OPEKARIA 1 PAKA. LT PIZZA IF OTSOR QUITIACI BE nFRECA, UN MUCRACRO PARA
53-10-311 a. to .Aq.t.. do h I fr&r,, ,,, J .... W.,fim erefl- 111, I 11. ..-.J,.. Tell. r- Uren I.. Talf. Y-4041. Country son visitudos por los 41st or"ca. VIAJANTS A COIU;;.x
do "'" '"' _'
'" .for I ...
4. ;. A.W., H,1PAP,. M-1115. Habitarl6n il IOV.. H-=4-1'
do c.1 mel-cm. ft., -W '" Hk 1.0.15 .-3024-lif-14. H-SUO-11 14 16-14 CaMiones cle Is nuevi'Tintore-,nnn L" V uin "Proi -a
QUINTA AV NIDA T LA COIA, ALQUI. _2Y- ATENCIO A AG3..Ci.A wi iiit ._,. ,.." ,;nddarm. ,.B= :, .
1, c_'. Pn't.l. W.. r.mod.r. Irom hobi- ,c-._-. __ CKIN MUCHACRA PARi, LI"IAR C0CDAZRO c'"NO, CON cONOc U CKiT ria "Cubanart" FO-23RO y F-4761 DiAnt.fil. y '.1-1-am. lot. I 3
0= 1-m ,,Idm com, rof r-clam DI- % KSOxA_7_VEi O- ban IN. gloreattit,
.,-,c,. COLOCARBS 6 n 1-1-1 nor he- toI. .1 dim- ammu, "t-1. Pit. noto-ot. del : J 'toom- Lrd.,-- Oliver Y-ML 14 y Vedmda.
t.,I.nn, ,d ..,It .'"_ y In LAVANDERAS-LAVANDERO I- Innn- I.-c -, We- ..... I.. A-4227. H siwls is
.- .7, b.h.T Y .d. In. call. V No- 210' 72-i". ___ too o.a, buen rm ckma DI.Im' NY MOT iLlkineras! La mejor.
Sjd Llm,, dnml, do _,,net- ri. ...
.1. all.. too. A-3148, ,a A I P N.
H-511111-mr-14. A 11. V d.d.' r-ral. .11-24100-102-14. _5234-11 .. 14. M.M,,11S.14 T.1-n.; A- H-1211111-119-14
- LAVANDISA jZ SOLICITA UNA PARA __K__ i *.'
AlQUILO CASA MODERN AN LA LISA B-1077. Mariana Employment 1.v.r y Pl.rrhm, Jfc .... ... Id. $40 IDFSZA COLOCARSE UNA MR. A .8- a j, 0 RECR JOYRN BE CAMPO PARA LAVAMOS EN SECO: SOBRE. 129 OFIC111W AS .
. hall .. P-dr. InIn.. Poll., 6 'nol id, o-n-In Inf-mem B-5 0. .b:, d, ci-Iod. do .-dento do c-1. BE COLOC. COCINERA 0 LAVANDZILA guatadas, Pieles, Car- COJIPSTKNTR CORZZSPONBAL TARTIT. it I 1. Al...d-. ....blec de.d. H.NNIInI5. Donnie rnul., Para m.tImm, o rcr no v -, W.romm, W-43of, join, SUM- rfore-flon, ..I, ,I rem", TI-547I. carnats en
Sum .1-in.. 143.dd ,I.(.-. Ill.. oft-rro. y .11cl ... Rid. n-Ich, ..... do 533,00, Tel", A 14 - 1,6r H-3341-lia-14 H-53T.-lWid tinas, Colchas, Cobertores, Al- ,,, '.. t-= .aC,s1dm-meMm"4 comol-
A... N 10,_.-II. d-.Alic.. S-Wl..d. P-di.m. """' H-BIsm. I.. I... fin,- ,,Idn. m.... 113 OPEPARIOS APRENDICES __ .EOFRRCE 91 "INTA PARA LOOP~ OVIUR-Airc COCINERA CON .trZRZN, Tapices, Abrigos, Jac- I ..
, ..I. -chin, y .p,,.. fombram, c...., "on -Mt=
."Andl_.. cr'. .hot.,. I Drhrk COLOCARNE .PA*OLA DR Mg- r I I.- --of ... I,, em, 3 .flom do .. czI form ; h-AmIZ4. P .. .-Im"
ALTURAS D on, J-k ...... P,.g..lmr mt ....... -., rd.d. .or. 11 Int... ..,lend. .Is. I -1.. F 61,114. 1). : AMAM hets, Callas, Frazadast Mante A 4371_ HI"5-I?!:1A..I,. .,,.c, Pl.. Am r.t-mr. I- C-4.1-30 Art ME do --. Tie.. ,.to, 111.3358-118-14 1,11111-11.14 _4.
.1m.. Sol.. -,mI., nom mbnI.-- do. -- --- Industria I...,-- __ 11-11176-1111-14, BLANCA Cl SORA PARA Ca les y Forros de Muebles. Tinto- X.A. ZXCZLSX- i
An. .,,. I at COLOCA MUCHACKA RIA. BE OrRICK UNA at "Cubanart". FO-2380 y JovgN.Rau"Do RN ""1lA,"i,..j1'c1 *,','.- Luis Blanco, Agencia: FO-2758 11-1 .FRXCAAK MUCHACRA CON Tam- do n --m. ..]. I-- no, fy A, A a., D-rm, Do T2' reria W rularral., monglil. turparriords. .Oct.. ,
11cl. ,ad. I. n, in, de Arles y J'. ,g" ,,d -I.d. .an. Y ... r-, I
W.,,A. ,,,I. 6. Cor- .,11,- efrc.r. ,or. d..A.11c. I ro- meeinico graduado Reparto rt-3471, is I Rfrwciu 0. it d Nat relcrr-i.. H_071_1,14 o. I. ine.clea. B... .u.1% p;,1. F-4761. iSefiora, llimenos. '
AM- .Iorpr, Avrrid. AuttlAi. ro ,c _,
C11.1c. Miramar. 11-15M. m,,c,,I. Ind, cl ... do ,cridu.ftr,. halt- Oficios u otro cent de en4e- mnJdrk. Bob. trb&J 714 14 York. dean P= f;rZ "= tUbI.
" 53M So 17 1- fnnd,,, bar,,. hu6,prdn. budean. H-15204,11111-14. i-r-OFRECK JOVKN PARA CRIADO DR -MIT ,
" ""' nrArr1.1,8-rh, r.,,dmI "Inch... I-ml .... nanza similar, con experiential .1 ...... ..be ..rvi, A 1. run. ink trah.j., DIMEA COLOCASSR COCINIRO CHING, 'SESORA! SU VESTIDO LO j-(T EN INTERIOR. AUXILIAS l
IIALA. COMEDON. Ii. MAN& 1j; ...... _,Irp A ...... rm. J. 'n."'. in c-lh- "M A Y ci lull: Impoll". TOM --- N .. An NY 2. .mrs It Y 23, 111"1,11 PARA CIUVINA1.1A. Ob OR oncla
en ajuste y reparmci6n de mh .m., nP.A.I. ,on ,uY ,icn Y I-in, muy buemme rfr- ____ ________ c ... ..., .1 IM-O! -I-,-. '-for. luvarnas en seco y anotamos R ,1 celinulm. Iliusat do 2 AS!,9 M4AAT
Iid, c ... IAnn I-r-o-. C1.1- 301. a.,- 114W-1.2-14 I M5, Prostitute Pon, LA.- '!*' or, .. -.ad. trenjero. Infor nuclos. I-no-i&
,;, A '. nd.,,.. V.- li 4 1 1 16,1CI __ UCMBFiC, quinas autolrliti w de envase,,'1'e-"- -1-d. .A.11.. crime. do M- Wit .. A-70,11, M-4714.
Tclit ... F-20- 11-57-90-15, i NA DO TKZiiAJOR SUf,. ,;-- -Irrm c-t.r., malm, re,.irtm, "_ __ H-515&-110-141 todas sus medidas pars entre- TAQ= "
I tr SU h= CAROGRA". Comaim.
AL VILO MODERN.8 hAJ 3 4 ... ., .. 011RECIIIII BURNA COCINZILA CON its at _ ___ dr 11 ... ra y Carrillo. 14 one motor Per- a.ij COMO C06ocimientos 7-,r do 1_,M,:.,J.dQ Sid.07.C1 ItRI.kDAtleO2 ROIRAIL .A.. __- g, -selo COMO Bi Be lo enviara ,no ,ICON ... I -to .. a... y -fr c rom Am. W-93M. MI) r. Be. _,_y .= "" ad,
05' I.d ..Yi.d.r.. inuchach.; clentes en dibujo p ..cl.. roclin. Y limpia mru fiscal dutto. Nueva Tintoreria U' .. of.- ft- morl. y I
pintc. do N-1. .M., cm-dr, -;!'I-,.mr7 A' Y 1', l l ara trazar e C at
h.Wt.d..... Nil., g.r.u.. ,11.1 .1 Im, I I., I-., I ... rde ... wril LINEA COLOCARNE JOVEN RNPAROLA H-6491-111144 III,': 13-5006. X.L
W_ Ca, -. '13 i t rpretar pianos. DeberA tam- ,,,,do dr ,.,.. TxmblA, ,Yd. sallma MI orlaaca sIlUvIx RSPA*OJ. H-3443-119-14 banart". PO-2380 y F4761. W-730.
gmr). Call. 34 r--A .,-,,l- Set, 73 102 r--. Tie.. ,.ft....cln., To
I r A I
do, c-m. d. 3503' Ir """ "" "';
Rn.,,- A-m A. 1,11r..., L I bi6n trabajar fresa torno re- I- '11 111 11- .. Wd -" NTX
11,111 F Ml, .. I, Mail. M NED, EX OTRICS COCINKRO KAPAVIOL, RE. JOVEN SENORITA. TINKER MOO
.11 I, I ,; "'- 3 (CRIADAS CRM OS cortaclor, et Escri6 a e ---------- -"'O-I_ '-I .-on. Ina.r.me do Dole Reference. 1% con .on-Immi-A .2
ONc. ., tii) c nificad. ir I fto JOVEN BLANCO. BE OrRZCK PARA Ill- 1144 ""' T l '. .or_!IL I, -I- _,,",,r, bar ... do .-tim. ITINTORERIA "CIUBANART". _= 11stain. -I- =to I. 1.
NL,,.ALQI'ILA UNAnCASITA IN C "" "" Ti" a Prendes, Cis B, DIARIO -- ,, ,hr- mrlic.l., .on I.f.r.. -- --- H-5M3-111-14 Doce y Trece, Vedado. F-4761 meho. manotoula., toddlosom. bla, ,
y So. A I k. .1 P "A. d ,., rT IRVIKNTA BLANCA. L,.,. Tlt. M-4165. Pidro. BE OrRICK CURANG UNDIANA ROAD -i -RAzo brands Llm., .1 W-86". .
I. ."", -, ---. TrIt. ll 'O".. '-', -1., -.DE LA MARINA, indicando H-5240-111-14 repa'. X. Tjr, Ir.b.). domistico. DAD, am OrIsrs COCINING r a el mejor servicio y ma- K-uwiwit .
_E._, __A, II-An-A-1 --., H .... 1 rid' 13" Can, l N. .A, ""' U. M-MI, land., U.- U-11am. I 11
- __ _i.T. ,-,. ., A , .d.d.. d-P.6."IN -A.- dad, experience, sucido que .... CYNX IIIJUVIll.T. DEL CAMPO. H-55M.119-14 ".6410-11,_14 yor calidad. La maquinaria mks PARA CF77Cx MOT 0 vz ,
-
- prEtenda, ,8- direcei6n, tel6fono, --. r. --.. r ... -11cul-r j.--D-,-.Jr. ..A ...., U. do =itiU_ .Aik. .I 1. ,.r ,.". I 'NA-P c --i, i--,5 A RIV;A DC-A rranderna de Cuba y Operarifis 011"I'a. as I tj-T = -, ,, .
-, no ___ A -r--, llb,,, -Arl.s. ntor- law A A ON 1A COLOCARS U-n, ref-ranciam. especializados. Sus 6rdenes se- calcuthir, ', :
-,-- ..I A .... In., -.- ,-dn. .1 A TI I 'A Illf'"AC. 11-1-1 In. .P-.m-,. U.- reform- ph
,f) .1 AN ele. H-5855-113-17 "A _- II plot. C nr'.'b1lI4Td ; mAquinall
", ---, "'.-I, I ;." ,A I'. A I. m ,,",% - -- T'" U .... NS4fiIIgI4_ cl... LA~ .1 Tell. X""'L Due'.. f.." Ba-11411. Bumma r I.L-N.lm lindfol,
n =i.. r.1 H-5311-111-14 H-a7-nmi4 ran gentilmente atendidas. Uw sl. 1.
""""" """ "' "'T. ...... m. .... l-vl., 'h. d, --- man; ,
n_. ,;,n, ','. .rn.- r; ',',, n ,, I 111. -.,- nii. r.,= D X-M4-UN-14 .'
._., At" 11 ... 12. La .1 .... .. n ,. c 114 AGENTES VENDEDORES il 111111 UNA 11111 IAI^ A -o UW-,- ;--..,l:--C It -1 I, 1 II-I.-I-14 dc ... in. c.-,d.,. To is FRECK CRIADA HANDS C .: W .... A .N.C. A .. ... I _- -
______mdimRNA_ Or AOIICITA I N CS1AnoormAWo G8Nk OWNED Z.TRA KN.TIZMPO Lt- in- ,urld.: T-2115. in ... ,ar-r-l-, 1. -.. llnpl, ,q- t p, ,rmj,.,. mr.u .. .... do, .. ,.me- ;LA SUERTE ILUMINA A LA JOvEK REE"OKA's = .T
CASA Pre -.11- -,il-dn I ,I.,.. do No H-5226-11..14 r-AA4 H-5411.1 .-I, r.., .220L Simla me Lost&. y ,.iRTACIM ,
,' ... ... ..... .. I'. .r.", l .... ... N-Y -- ___ ---. ___ H. M.1"'If persons aseada y elegantly B, no -r:l cl:a BI : .-q-
I ", .11.1 ,.no ." NERA, .. ....... ....... Im ,,r.n HABIB d -.1ol. 25 I., Bi M, con r..b,. IN PARA 7rKABZ- origiczag MVCHACRA PARA "' In, r ... M.-ft. ,,.I,. E ... the c .... o _01'PECK d;NA JO I MF CVRECX UNA COCT 'I. .:,,;, btrls
I 'm b"Jf od 'n T :AR "' Merecemos su ropaporque he- rate
V J.r Do, no,.. lImPl., I ... r ... labor
m,. -,, I ..'.."". tn, ".. ,."_ 11-5204-10-14 .,_ _', y Inf.r
' - C'Phr'. A --I. 7 ,I,.;,, ;, r., ,., C- C... 76 W Hurrn BI RI_""U- F d-c-ucl- .. ..do 11DOW p., h .... Man: in,,, montado Is mks moderns ,t.,io. consultorio. Butin
,.rl, A- 11 N.: .... in I -- C-14-114-30 cl- _2'5c rin come,, b ... trato. raf ... rcl .. ....... W_.A'. 14-1-i-iii; 4 of.c.-lam. I.f.- : U-1ar
A, ,,,:A,, ,,1,1,1,,,.",I',,-- I,, NOLICTTO CRIADA DO MANO QtN 89. 13,,ff.l,. N Y )i.5"7-118-14 H-H37-118-14 ___ H-UM129-14 .
- --- I 61ropft9C1 UNA COCUITKRA XtPOITI- Tintorerfa cle Cuba: "Cubanart"
$1.11 t.,I,,,.n,. ,. I'll, I'll I I 1,.,: .Iran,.),,. ,1,,,.p,.,. -vir 1, ""' EPOREUNInAD PARA TIONUMEZ. N6 BE OrRECE MUCHACHA DESEA train.. Cmnidw ...ric.. CONTAVOR, MZCANDCR"O,
, 1. lo ... ... .rid. OWN. I. pARDA, CZ COLOCAPISE JOVE EPPA on a... " 'u"- FO loquittriII, con ecomodinnialtam do I.ALQI 11.11 PI.AYA MIRAMAR C-A Doll l ...... ,,_ 1.1-ni, d.p,,,, dr ., o'n do IN mn, d ...... ... mi A. .... ,tied I... ,d.d, P- cri.d. ,,,art.,. not. par. rion-to. I.Imn1mr. .tend. in. -2380 y F4761, Vedido. Vis- JOVE" .
'Uh A. -.1. b.b-, i.,_, I'- il it 5487 103-14 d ...... radio y tri-,,nn, At ud or A, c encia.; telff-, M-2012 atrimonio ,,I,. n formal y tiene bue. -j b" ._f.Vr ... I., D.,colv= ,bu..
I, ", I.. ...... '. .a. ter 553!.Ilg.14 ties referenci- A-4015. -.do. _. .. .11-14 tas, impecablementel "" T -Iqu!n,,,, do left sam apPect, .
,::;. ,A -.1 F 790 __ 1,..br. v- Prod. 5 .11 A. If
V,, N111111E. 0 116rm H-5470-119.14 COCINKRO ARPONTIVIO 07111909fiff, Em- Par. tr.b.Jor neem .,.= nft Bum- .
rl:1.1 1:!111 .11111111.1t: ...... ;,111 A-il ".."11.1. I Sr. SOLKITA MUCHArHA PARA LIM- do 3 A 6 I.,d,. ", Ile-cia y referencims Infmm1 ,, ,,I,,,, ,,,I,,, do 5 .Mn, d.1-1 071-114-14 DEBRA COLOCAIAK UNA JOVEN PARA ,.p,1,1, rutdUpo.- cents.. bomb" TRAIGA SU ROPA EN AUTO- ..,93n .11319.129-1
:_.,,,,,, I.,din, -1-1-t,-1 "". 1,.,.",", ,,,, J.11111 -n-J.d. 306 cmr. 5- Innpl., me 611. 11-5542.110-14 81nall It if
03 8 jCHACHA PA iA "' "'* U, .MlCt UNA RIPAHOLA CON 1, ,of-ri.i... Trial ... ;
__ M A, at. SOLICITAN M N ___ -I ;ef.,enrin, par, ,-Ium. -id. bode Ild.r,
- A,,.,nI. I 11 Ilmn-11. "" : M-4m, a, m6vil, parqueando en Is mas jai rN DI It ARDS CON BUENAS RIK- I
H 5333-103-14 I lbj.r product,, do hollr1a. Sulid, it- COLOCASK JOVENCITA DEL CAMPO W.N. Tell. W-GIAC Ic-cin. do.. t-Pl.
_____ J, --1 Y mammitica c.mlm,16n. Am ... 16, lImmn,. ,t ... quchcern. H-SWA16.14
____ rSTRENEBAJOS go.. - __ drour d-111-ob N_" a_" iJ moderns Tintoreria cle Cuba, b-bill.r Binarda.f. Y nb_ = 11:44'
ALTURAS DE LA SALLE Aot-Ci- o__-Iitt --ALAN-cA.aE.IANA 71. .1loo. Am- T-Am floor. I C.h.d. Npl ... 511 nitund. pl. P1,11unAtii opas X COCINZIA. BAIS% LAVA&. '
At- ..1_.,_d.,, d ho ,.h ... r,,. A ro-l-Dw dr Concha. ato'n ,_ 59 .rci.1 Dirlinno, A P. A. Almoribid. ITS.
-1 ,e.l -mi.r rl. A ... I'll 'Y Ill.. _,.! _1_, ME I UNA 11111.1W.L. CON So ral.,enclem W_,MM H-HWII 14 JB% descuento por entrega y cCAI I.. Do I A. W-.ci.. Para -.Mo. coore'"', = luti Tell, W-41)(mi, a cant. recogida en mostrador. "Cuba........... 2 P .... ...... ... ,._ ur-, B-Id. MI A In.. ....., por A A LCI MODINTA A DOMICILI. dn, 6,,Id,: a OBERON DR 00 H.b..A. 4m 1.
L,,,. ,,,,, A,~, Y C-r H-4015-114-17. 6Z OVA "I H- Lou ARDS.
,.do- 5 "' It rtc It m 1. Vcdd,. H-3115-IB3-14 A ... T.. "A_'m no Dim esquina a Trece, IOLlCTTA TMAMAJO CO"RSPGN$AL AS
- d.-ir on 1.
In, ..A.. lh ... IM,,-- NSA A vI Y 11. r1a I-III., PAL
Vol'. __ -it dTAV...r.mI-... Am nart" Doce Inal" y Am flul. con din aftom do oxne-
- I.
CJNA. iOLICIT ,, .""-__, dr 1. -I -'I'm? AM H."20.1111.14 V I I
C.. p ., .1 CA,.. .dn, ,,1.1-1- Z ;,. 1-U, ""'t'... at. .NTW A.ACO IN -NION 8-1po Ir At LO-OK24. H!-_Ai:,; -- edado.
sx A."IVILA 11.1.11.1il. IAIA ', I. No 0 . . . I!_ .,?Ill H-M-1-14 T '.a'. _121 16 ,
_- ,, ,,,;, N.,ild._BI- -. Per. I.. "Ulf". COLOCAMAZ UNA RgrAROLA DR M ,lcoi. co-cintirmce do Impart-i6.,
At-, ML at 111117. '11,;--, -'. 11. , emd.. ,,I.cl. dr La. vin_ C.mnuc, Orion, "cirera. mdlAm ori -11- H. 08, .9 OTRECK MA18rSO COCITINNO -a- """" "" -w- -net.
3W P -14 &V.iFRA. JOVEN DEL INTERIOR. PA. .1-loon..l. red b ... a ,al .... cl.. 1.11mmem, P'. .L' Iii ., ""'
Ill ) 12, A-Alm,16n Ah ... dil-N..1li .15 it y .u. Tirrrln... I.f.rrne. C..,.hl. .r. 1cf6r, C..P.111. merim, To__ __ .11-11.1A _b .... I d, Allintnt.. To P.Iv..HK.I#- NY .. .... do on...I.dr- I-. ,rf.,- .161 ... MINI. H-5304-111-14 PARA SU MAYOR ATRACTI. W ... M-71... .-STIM1.1211,111 ;
I --- oo-
"I 11.61 1.711.11 1A!.. I .... A ....... -1, 0-1 ,.L,11-0 111 11.-A, .E.IA.A -.6. 117, ",ban,, -1381-111-11 I din, A-,- 111, A,4111, iii, or,,c, c,".A .. Camino. N is Inrla. vo y lucir mks elegant man- lx OFRKCx ioVFN DR AN ARCO. KXCA- t
d. ,..n. -. .... ,,, I,- I ....... I.- .1ii.- 1,,p. Dr. _" W-11.11 I-- do IMPS A $40li$ ref"..'Cl COCINZIA CON DONNAS
In. 1. .I... c-1. con -11.. ....Inna.tem, do
I c .. III ..... L E-1 K1_AVAJ0_VE. .- -. A 3 "' mill.' de Bus traces y vesticlos a Is Tin- isl6degray' ."c'... U-5,nd.
I --... ,or. ( __. ,,_. Sn ... N_, ii OVA ""i. DAD", no. r H .1110-14
Ill "I.A. n..; I OPORTUNIDAD Lt..- A-, 3. do 'u.'"'. -Y
".. ... .... I-I.I... I 111, A In:,"* I N mo, --. P- '-dr, --.6.. lrnprt.d., I,- -,....nnm m ... to -,A. H."ll-IIII-14 .1 -5- H-MIM-1.0-15 rcr.o. ,.Au.jm, b orAtEczsE saxicriAcRA z coLoi toreria "Cubanart" y regress-
'";.." __ _____ _____ l- ---d.r.. rn.. J -rd 'A. P. 'efe ... cl.. U.-r ,I _m.- to-on.n. .-J .".,R .. A -ECAAX CRIADO DS IWANO CA.A.
_ __ E 21OLIFITA 1AIA.A .I.A. CA PARA ,.r ... Id.. .. S-in. l C.Ibm. C C_,,,J, H-6071-1 "- r- -b1do, Pinch. o.. .Irrd., I ,minor, lirmpir mi,,trImonio -010, me- ran igual que del sastre 0 11710- 131 OFERTAS VARMS :;
,. ,, :: ....... .. ... ,.,. ,hl- -'l-,H, 'lloo, del MI. E." m, C- _-T.-M din dim o todo at d a. dominim librn. ,. I
IIERMOSO APARTAMENTO --i4' -;: ....... IN .. M NY 19 c-I b. W man., AP.rlmd. ..G 1. ii.b.... I.A.. 'A.,.. ROAD ME DIANA, CO- din. rfinrmuu. A-El. H_641_11 14 due-. I ... O, t.161 ... F-9 14. Gisto, icomo nlievos' "Cuban- 11 fun..., V % I E H-5291-114-14 I., p ... Il.m., T.16f ... I AM, 119-14 AVIIIO: 91 DKSZA RKPARTIR INVETA.
ELEVADOR H W 1.3-15 H a, lis _I, _13- -Cd 14-56411 POS air, FO-2380 y F-4761. c-o' Para bdm. m, conam, ti- ii .OU1711A. AG.NT.8 ... ." I ___ __ -_' I-' - OFRECtSE MAGNIVICA CRIADA 9 OFRZCBBZ BUENA COCINKRA Mi
__ ___ __ --iA __ H-2547-124-20. V..."., .q .1.1. ....... Poininsim P.Q..
ALTURAS DE MIRAMAR il-Nius-i7 -J, x_.VEDAno. BE SOLL ,, ld di.triburt6, do In, d,11,1 .... Chi at opxECx FIRVIENTA PARA CUARTO. 1- t.mbit, cunom -med.r, Were.. I ... [oil ... hsee quhn a matrimn. PIT .a-. u- .1
All.d.. Avenida d. La. Arnkr ... I"",'t. ", ,p;,,,,. p,,r-,, cl ,il,_,,b I n "Cuth.". .. Ind. 1. It.. -- cro-J., .Ill., -rrcit., il. ri... A-4327. 114419 118-14 .I..."It-tAil, y ..].debt.. Hot .... via.; .r.... 11901411"Im. y
coins. del Ca- talk A"lln "'r. "I I. ,:.d., h .I, : r, ,.,: Kinitiguir. 15 No Mg. Va. .. b-n.. ,,f.-cin. TIkf.r_. 1-8091. Epa.,, ,.,A.A DR MANO, CUA H-50"110-14 125 CHOFERES .11. H-3111S.132-111.
W., h.b= 'rl-d,,,.d.'-m"'I"I'l '. :lg,,.I.,I. In. .Ill..: S-Id. $. 11,1r, -1., d.d. r.3i37 E 3943-114_30 Asl M"'."S.15' 1 ... I me -
_. B=E__ __ in, 1--d.r. qu. Uabm ormcuc Jay= CDC Y LIM, BE OrRECE a. CNI PRZ- :T,- C.1p., ,I Cub., Admi-n-6. ,1,- I 1-1 74-1.3 15 CUFAIRCIII V _.AEA COLWAR UN A MUCHACHA 'or hr,,, r.f.rmcclam A= '

."... I __ S.Ll NDIDOMER .CTIV.8 Dun, rmalrhmml.; an 1. alliance, com Do- BE .IRECZ CHOFER BLANCO. A IATUrt- X.m. .. Imi-fti. T.IT A-0111C
a, ...'ar 361: M-17, C-5.1-.0,14 lAF.--..LII.TA Vf_:W P, T V, CA VI..r R.frlgc,.d.,,, ,,bc -1pill ,,,,y Pi- .ong- H-5,111.1 __ I. ...n. Jr.91119. 01'. I ",,I.r c...,,I,, mork, y c-plid., P1,,,- Per AMM. R-3121-413-131-14.
11 or. 1-m., I ... r PI-1- Lc,.,,.rd. MA-1 do c ... r National, Con. !,.,,,_nd,,,A,.lr,m y I.-,. I.,,,.--rd.- ig .VXFCZ IMPAROL 9IRVIENTE FIN Tumm ,.rid -7.1ralica-MAialmomo JOVEN, Ea-
r, g, ...rn y .I,.. much. .rtlc.l ., g-r- ca. o h. ,.lod u ... it, 0 _: off. W 7A.." n l."'.", ir
, P"..'n., Lc.h.d SM .nu.d. .il- A 1, rs,, liciado: A.C121. CON RcrxiinN. H-590 .14 mfin]. -cargoda edifice, almorlannontima.
PI ONTE Y VIBORA '.t drp-....,. .. S-Id. $15 Do IllArd.Ir. do CIN MIN .c .... I. - 5 Hn. -1.1. Y On- II.P11 rd, I"- OFRKCK9X COCEkERA _IU
H-5?69a!03 14 ml-.c.. plan,, do ,,.to A plot., run. ,- 1 110-34M. 57I.-IL.-Is H-35114 118.i4 cion. .-Im, ... ..I.. H.Pi.. ,nm n -,- -I- -- -1; __ M lb Ljargrnl.d, One platura y*UabaLCUILO.ft,1LLA Ill T C.. VI ... A.. ._ '. Cube LiAnn.r.. nor. nor,, .,, BE V.,Ci- j- ,_Vt7i.TZ OpRZCRAK MVCRACHO PARA EiIAD6 arragi. A-4331. 11-1034-119 l 5 0, .Ca CIA CRO'ER PARTICULAR. J, -. clect-imm. 344331. .JAI
ca ... P.A.. c.c... im, -. C ... ]A.. B. A.. 1. Asc HONDA. JOVE .Dcl. DO.Zin _14
U. .1.1.t .111111T.11. W i104 COCINEPAS-COCINEROS .c,. mn, -d, 'r l-p1,,. ,h-d.- in.- -.111 im d, tam IA.mc %A Bob -n P-ra W. H-3122 1.
..... ., I b,,%,,,.,. c,,.;,-Pr,,1 ..,_ rnimi Pmd. farm, mla, I,. U-IMM OVMCXAZ COCOA, .N tL 1' I _51i.-I.- -, 1= 201. ".2 ISZ, .- -1. Q,-I. A-nId. I, .1. n. ., 610 11 bo-"" f clam A-Pi. .,,I. N.A.. And.. -ri.. W. c, H 6 .'a.. 'a ...
I _, Alll,. .A.CON R", HT ... 4 "" r ". A d, -d., 11. h.P 11-541-1--l- Inn,[., due,.. d-1. lu.r, I-1151). I .., r. IS 11 AID. IlLitoo. rARTI. Par, .tender ,all., .
I Rl_ lll !,,IC To cor-INER4. RIPOSTE.1 .... in SOLICITO 30 M H-5.0!t_ It.- -1.1 -mar.l., -1-Vao 1-., TIc., ,.f.-cl Prn.mmc; Amilhim If"
_1-. '64.6m. IWHACHAS CUE QUIE TUEN CRIADO DR COMKDOR. SERVO
ALQ Eit..XNCIA ,.-;,,A%,Lmm. --, djd, 'p, C OVA~ ,VA- L-All I O.COCENERO Xr F ,,,,, .311-25-1. -dn: M-4112.
I -- C, Vld.d ... L ..A .. e A;,,r,,, or ". m a : c.,rl-r,. con rtAcre m., __... ", A ,,"..All;,.,: C,,,, I "' % c A -11 ,o d,.,. I Ill- CHINO, MUZN KAZST1 --- -_ H-501-131-14 I
.. = .. I A .... I .1 P bl ...... I -i.". """ ..- I .1 y Al 11-11 .be .-I. A Il : M-34130 M-5143-116-14. -.- coci- -1.11., "" .11. ,Ho- BLANCO. I %lACIA 'I
, H."'"";14 ,,, L r rc ... rl, c. 1Imcrr-%,,d,,, 11 -, I *r9l, ... .- 7PNn -.mr16."MEV do E CTRANO, CON ITTELO
I.I.In.., 1.1-1. lu-d "n., V_. Pl.-.1 ____ ___ .f.,.c And '. A- L, W- ,i ... 1. Cumpi, ,blig- b-.. r.c I
Iin.- M 'Imil. ml ..L.CITA PARA 1-611 f,,t.Xrfl,, I F n R.'- In - M'" PARA LIMMZZA MEDIO DIA, A Ird. rROF SIONAL
An- 'r 473, .j... 9 A 1. MF 01.111 UNA Art-ACHA (OV RE- n ... ch.ch con let .... rk.. r-m. I'-- ....... c,..'mr.1*J. I none bu-na qL11 11.1. rnrl.r. Ju.n: A-9701.
"A I
- ll-, I .I I Plo, m-nn-A. -.. r .I. 1 11-4&14.114 -, d_ cut ...... .. .t...."Am .
"! 1--... P- inn"., N. --- T. Pl. B-Miat. M-9164. H-5615-125-14 A labn"' 't .-;MQ6111i 1AAA7,ORTINA AM 11-08.1 '- C""'c". NY 4" P"H"5315- 11 11-1141-111.14 H-Mle-111-is, -, -_ -,- ... T,141 ... 11-415C 8 111-11,
"". 1_ InJr_,.A, _..._ d, ... ,,,
,,, h*bll,,,,,,, -" tl : Sr. AOLICITA COCT-RA ExrERTA, At PARA UNA NUEVA-CIA.-_ _. sr"orRECK CROFER PE COLOR CON _............ 1. -rrmg. 1. cl.d.d Is-71 OINECISK .AT OMO BLANt, -A 1A- .,nl.l ro J n:
- ,on I ... dr., I- ... .... l, 1-1-1 .,_.A%1_.. ,1.,,.l 1.71 ..U Do -iro- or-h-h.. I" 1'1 I A, 1120. M"RJADOILAS no -I." con .
471, _. A. : ,,, 1,, r J .%m a ..,"Pr,.-1,c1,m A r' '. tioll"ITA ILA? 119 COCINERAS COCINER03 -6614.M-14 rn." if!cocc= ..- ,bill" .-I 0.
r. I A, I,- Ao.m. r. I.d. I. 1, d, rn-no.-, ,, -1141 ,,, 'A. Am '"", P"", con ,A. M., P.c.. ,A ..... con ,cf-c.c... r, ... 1,1,I;,,n,,,, A H-SU7-131-14
1-- ..'I 11. ,---. 1'... -rd,' _...16. E.'rib n At .C.N. MAG ICA XAN9JADO -,i. r..,Ic.-; -,.
R A- _- 1. A R_ A d. 1' R C I' -el, 'sr. D ... A C.LnCA. UNA INUCHACKA con nnare-W. Balgo dead, -. A- I-VVN; .EA.A cCLOCAR8K JOVEN DE _AlQVIL0 ViAO KRT K- 14, -', pt-ta. Y "J.. bi-c...'I'l., r l or... mom
... 141..H Ar A--, --d I'm, -9_104 de color, -t- wim,.I,. d.cmir M. A-421D. H----- I ,,,,;,.. ESXA COLOCARAIR T OMO ,,,
_14 n-In. 1cf, do V.m.. ..lot. No I "".. 1. I.cdr Del .... c-, .11, ..tit. tit,. Lt, ". Ig.f-.
,_ l ",be.. C-7.P-1.11 A, I Wko.A7. al..IANA X.AD. T Mg CHA-1 -73 713.' H-5 IM-14 Pl.-.. choler .11- depoliecid., .11.
,l- C rd- A. ....... .. .A).. --. l_."_l.: JFADOMA CON 1"WRISPITA.., 1',-I..r. InDpi- .. 1,multa Amid. am.
. In.r. c...Plr'.. .-n. P.1"' A. I3 NF 1801. CTTA COCINKRA KW I.] No. Mi. "' d .. 10 .A... c.1-. par. 1,-- .1.. A Irtlict.; W-Hills, H411 White y Penn. mAcI EN .r or..cs cisoria, KDAD CU.RKNTA Ref-.ct. cl.n. an can Porto.]- JnDa
15. A.I.b .... V T I.I-R 1-37YA Ir. 14 Y 11. Almond I --., I.aIno. Lt...,; I nitiv..... B-,,O,. I.-Nn, 2.01-14 Are 11-5786-104-15 116 soclos .' ,', Ncl,,3 51..... XKPOITSIsO 01.9C.11 Ill. 10. .1 mam, do no .A. .. Ile... "',ro T J. much.. -mfl oct y re- Pereffrino =I entre Oquendo y Waded, .
_ ___ J P.0.1, .be ,notional. b.... -6.: v. JPA.I.. H-AIOI-120-14 c,..bl. 1: A3_2601 In.M., por J..q.i..
LICITO RESORA PARA COCINA. Y st-ES"TANTIc .1 FAWRICAS .X.11 "1,1.r..d ...:.I....LA -...ANA K.Alljr.., hmnina I.Onal, TIkfnoA:3,NL i- IL:521' I n-14 It 11-33211-121-14 1 .
03 ,rm., prf,.rI1PIm del -mPr. BnAn -1. 1-1' Wirlta ,-1,. No nrcr ... I Va or' T ..... r. ... H-579 A MANWADOMA CON KATE
_ ,,at.. Ll,..r 1-53M deolnift dr I.. A,~ dim,- n .cllid.d -r.-,Ic-r- such -ld,. Tell. W 6107 ____ = romclam, no& 1-m1tor, FI-NTI. .F OVII.C. CRO.Filla PRAMIO IN. L1. fit CVaECA SKpOEA BLASCA. MEDIA.
AIAGNI ]CA CANA DR AALA. CVNIZOOK, a. I H-59ELIN.14 ci-.m.W do 1. plauu. Ap.-d. 243A, H.- H-5971-1-5 orit.cARK COCENERO BLANCO. nUZNA 1,337,.t..It 11,1,.... mi-.1 blc. ._I. re Para favor y IImPL_, T If
Cocl b- H-5.1-116-1. - -r-cin, h.c. dulcet. b. SM.n.1mr. in IcG, Jndumur &In; B9-21N. pi"ff"' 14";41 "'. H.5519-131.14
P".. 112 X, it ROLICCIA SIRVIENIEA PARA DNIEA COLOCARIZ PON HORAS BRA. F-0131 H77 119-15. 91 GpMZCX UNA MUCRACRA ESPARO Po ro....
- -'; "" Y -r- ro PAd 1. par. hion.J.&r., a. dtoll. A n1f.; 11-5445-125-14 OL OFEECI UN JOVEN LDMO A TKA.on me on... no, ].v., .1g.... irrmid,-,. ,$4 old,
., Be mlA rd.d In ... li.pi.r -.... BE PrElICK COCINKNO CON RU 9 NA R91 .1 do. Bumon ,at .... cl At ....
- cg 117 S014CIM ES VARUS cu tribal,, line, .-Id. b,; .. .,.d..IA do coch- It,&
M.", C1 11 14. Irlr.= ,I.,- %Yronir ,,:Iquier ,I', .
" Y '. Co.'.. AI. I "' Suel: ': t y 0 ... pAtlc, RE OFR-Cx CSOPTIR PARA CASA VAR- Pj,_-.',A _,__ in,._ .. ,l ..... tom do rn,, La friend, y pro, ... I,. p ... can hu6.N on con to. nift, Smon refors-id. .. ZI ,old
in "" "d T", I d 12 .. .. .1 X_340 -.b..c., coadl... .dad. referen- Tall. F-7i6o Rudolf,
H.- -,- ..LICETC SMORAS 0 SEACRITAS ,- 9 A ..... Id. d,, do fmili, facet .1"I... .a- s.en in, ,: MI-tiss. ; ,I r. mano, BY mon, no bay H-SM7.131-14
MAGNMICO I'll"COM ALTOA. NALA. A-9654 H ... is .. ... A A
= Ir,.l hAim1.,,,-r,. d- ,g.lmr, In-ticulce p-p.g.od. do- H-511 _' Al.urlcl., ; 3:114.. H-OIWII is U.... TMf ... M-SM .Y.ECA MI (IIACHO DE 15 AROS
d _o BI SOLICITZ ATXDANTA W. C.CINA im "fffo '-rr. ....cl.d.1, ,uel.,d DEBRA CIO
in'.. .-dr- C- L-.... bi ... No. Igns- 2.2 all... Do,.. In. %..)c.. Colic Pr 'LfJJ ,1-,E1-1. 'U"'C"A PARA I- A- 'LOCARSK UNA XOPAROLA 99 OFKSCK MANILIADORA BLANCA. d I- 12 m. H-5004 M-11 A.
J..,.,. A 7 rnnr ," -= ', I -- - -N'A : -. P ... --, fi-PI., m-lon-to ,.to _1PLAZAk tft 66W d
m c. Pinch. do .
1.1 :.L, "' I. .' h.'. ho"' 17A I ,_'blA. I !, NY rsm M ,h.,. ,of ..... to. clor. '
115.. V.d..% H 3ildi-ID-5 rn, A? .... Virge, C'.I... 7or;ti. uT_ g jot ACITO .- .1 I ,c .-cm., .. -- do I A I ]*in .' 4912. lill 7 _FW0 EXPE -Zd rf P1111i'2r H 4 -117-15 14 c-P H. H-5747.1 -1 J.,- hbl. lml A- Ranch11_ I.-I __ .CIAR:--, Grd __ -- C-11K Am~ 01 A 1111 Tlf. -40 I.. "I- -'- '_ MANILIAGODA DR COCOA DEBRA COLD- .i TOM ... W- M111JI, -1111,
L!CTTOMUCnAfIIA, C li-5927-1 18_13 11,111 o A5
E :_77HEWKL_ CA- oll ...... : PIMIAL ; I-, ,1,1-11.. -.11. ,..Ill. 30MCITO MUJIERES CUE an=" AK .SABA Ca OCAR UNA MOPASOLA iildor 1.mol, Also -1d, S40. o- _N437-1-13. ___ ___ __H-3479-131.14
1, -,"An'. slili"'Al.m"Pto-1, ('__.. A. dmrr..Jg.Pn'.-mp,.pgnd, u CrJA )A PARA CCARTO. CON I NA m- H .
r, l 11 Umill.. on,, ,,old. rotor. I... r. .13. __
' :.__ ...P'n i", Mfin I A'l I fi.n.. -I 1--- dr- --- r-l"... - . PnP. ,, ,. d.'Tr",-1X,J..'- 11-3.17.1111-15 A-57.5-120.15. At (31H.C. CN.TZX .-NCO. MEDAANA R.LLE JOVLN DEL CAMPO PARA
-1 '" A A 1, 'll 'r _, 1 in p_ -d. b .... I.f.ro-I.. prAroc. 1. .ft.. I a-,.P ,c:;.r-l-r- -r 'I' "I- "' ","-';: ."'.- "^'I .. ", A H407.1.4-14 1 ,Jn F-%,',,A ,.,,212. entr, 141,16n-Er- In-~ 1-1.1l I 11 I __ I 5 Er A'b'.
.c 1-- .15,11 ___H-46WII 11.aA I.L.C.S. SABA .LA PARA T.141 ... I-
- ____ a -- c.rc. __ __ __ COSTURERM MODISTAS ........ P'r- lt.,"m_ I'S -,',r" P= ,:. U.H,,r W-8449.
CINAR B 7'1 'r it an an ... A In _Ui Ica
"':1," A""'" ... '"" "' ' :: ' "" 7 I r _, Ie. .1
r' 01 .CKWI: I-VE. DEL I-AAr. P-A ..
-'VIPA 5 A AN 1. T LIMPIA ----I- Am 5 131-14 ...
11 "11, 11.1. l11l-"- ...". .. ... 1;.',-1l-.. -- 1-11... In". I I'll 1 1 11A-16.11- .. .C-TE Z rnPinb, -... -t--, I- _11-PI., r-hi.r. Per. A, d - __ -- __ __ - "
"'. ,", ..
. N_ j:l ,%. ,rd I,.- dr I-I ,,, d,.. .1. A I All,- 405 A 4321 1-11- R-m-dackm", ,I I VVEL V ,C I.EIE ..... E 1.1 .11ASOL
11 ,,,,,,,,,, I P.-I. no-11 ._= U.-Il. OrIUCCESE MODISTA ALTA COS TlOom.111P..
", .1 ..1111"Al"_ I., P", "'N. r __ ... A.
11-607n't'll I Im,, I I "!!A "" r = ... -,ly- -b ) TI-e ,= ;,
...... ; d' A 11 21 ...... In. 0,U.-..x1,101t-v dc LA Hob.n., It~ .I 6-,7 E,. .-A '"*i AREA COLOCARAR COCIXZRA-EirA- I 11 n ,7 C-1. c. _b., ,A ", c" At ...
I- .1.11 -PJ 14 "- u, pn,... ... i'IUA FRIACIA I1r'2- ..rl,.,,,X,,,,,.,,hlq."".,,.'.','.'., .-Iuoit H-5.4-Y1.1 11 "'r"' i Ir D' -H'
IMn I I 11 - -5302-131-14
____ _K_ _._ _rncd. .,,,P.,,, __j. '. fig 1.4c d;,:, 1: -0- W d-on, an H4956-lzl iq CH-E. I.VEN DE 11 A
LAWT(F BA STA -- -- -- -I A ,A.
94 1 TA JOVZN I-ARA COCIN I.c.d., limnat.r. S-Id. .1,0--l- ..I ... -- ,i.r... Amr, 405 A 412' do t.d,. Telf. IFI-2M
I, No "I'l C _YJSTUDIO MANXI49M OUICITA UN I ECESE MODISTA PARA CASA 0, 'n .,.n --c. siF lric .-C-A, .-F
, c161. A-3057-111 -1. ..rttc.I.. "' ""', --n] 76-r-- __-_ .I-PI.- Ir.b.j.,& d. ,,_. "' r., '' It..., .1 interim.
ill, a. B"' 3 Be 'in'- I d, mn,- -11- d Air. .%A"I I" ---. Iric'.... r. .1
r, 7I ". H-5.193-117-14 u-ticultir .4menilibdini for, ,,,,, D ,,,,r,, ,,,c;,_..,e. ..".rcl. Decide.
-','. i-ctrr-I., R-. 1. lin '-'4 sr. op"cz COCINZ.. DE COLOR 30- blops y cortmij; '. I .."
BE ALOUILAN MOIIER- ', ,r u "' 'fi Do.. .rlf.:. -1=10. .-.,..-,,, 1, i tam 16n Ind, ,I ... ded I l A IJ
_, ,. -HASPA- .' L .R I P-b, IM.'. 'r A' ._ r6m, Sr.. y Mi%.. F-9159. Olg. C,_,S ""t, ESPAVOL, D ..., .141 ... MARC H-SM-131-14 .1 I
'.... fr-te '. _,104_1,
"", .. d. ii: jX_-SOLICT N _DNMUCXAC -I "CAI"rr1.'1^. 'do
"ll, Ic ,.rn,;"Ir, AJ im I nrr P.- r.- Ax.fl. y AH 16;h _4 .'%,"f,-1 P"tlc'l "and" I'do., 5MI-123 14 "" -1565. ---...:A o.bloq ll .? I.I q, fij? ._ 1!1 ,r -'" Bill,, 225. TI&fm1? .If:!5!] .. ... .. A . mill, c-Prid, FP-29M
P-1. $45.00 code ... _. ____ ... . = __.._____ ___ _____.__ ___I T .--,.I,.,. Tclf X .- __ ____;_ -.,.-.. .: __ .. .
PAIGINA -32 DIARIWDE., LA MARINA AGOSTO 14 DK 1952
Qukre 'Producir cinco Mari eatudios sobre el crell qtwloo ruwa.
g r a If# n baiwpreta
willonest ..mayor participaci6n' en lasl Doble barrage Registrados on
de carros en Dan aroma y el mairabfi el -de Stevenson y d ri 0 retar
el pr6ximo. afio 1.9531 Is Dr. Rodriguez Casils log jerogliAkif _may",
los republican nos! cam
coseeh : a los cam esinos iramosl a Truman contra IE,,U,7,M
p Sort ado extort ant vilitis con N W YO 11itill".1' Lp,
WA.SH[NGT iiet 1.PD- I f at'. p.r= =poe a Iqua In, ISo Itut qua fuIleaOT'laosl' I. lei Preusideritr, do It Reptiblica, al Dr., !.log
reecift Nocional Cit'lus Rodriguez Carrals, quien pr6- I ci.raw.. sisviftica It. soluchimaid. .1
u "I. I may. fu6
finiustria autornaf1impirodiribic. Espera Mossadegh debilitar asi los ataillues de amento efectuarill un virile do es- Proyeeta ]a Casa Blanca informer a Eisenhoiker aria de 1. jeroglificias de ofi omielW s
do It, ,, ued, III P tudiol reelbitio Lon atampticistrairs par al p
hol pIrisic.136 El acerca fie los problems de Ia poiftica exterior ZuGorddls Eckholeat codirector del
artrat .. a ""zr da"ain- los communists que piden el reparto de tierras ratio., u dmT qu' .I..
ca millornes de rro,. zal a Europa mils tarde. an relaclito del Musiazo
o y, ban -1 itsta, quiet dijo quar hat
L. Direreli6it-Nin.amil de Pr.d.c- TEHERAN. agosto 13. LAP.~ Par tura parnelide lin, "gr.,aasopnit me,,,4. on Ia rahtiol;r Y product s derive. WASHINGTON. (AP).-'16s perlodistas qe de HL"b"i I Son datos del SeM eio,
an as do a dos y Irt dealilarldn do but mademEl proli -ga't- 'ca, at .:...I .= ; Nat
eltin his date arado qua esa as is c- d el"Gebotrus. I VImas pm .1n ra falls distioner do mis irdarort, de Salubridaid PuMica
thilad auc neetrit. par. mthfirear I., "'al' del Primer ministry, Ifosm- ten qua a tong
as dogh. but ciurriparshiris go. ctifti- utilizadox ell auxiliary a Jos campe- de aroma y maraind. !der ,"Ste, u!' c'. d I d ... .... Eilientherslibi, al candthisto prealdert clan an assoya do Ia martueartaida par
s iect. Jos
Hart I Ifilencial del Partida Democrats, di cial
maleal adw de ]a clefensa y -as a partido recibiran un. par- euruni neresnador. El goberno abri- El Prolklerite Ititist. rr- rim, AM republican. al nobroo Ii
-cis let di.g.e, no arr-'ticiparcli!m mayor do 1. qua aU.l pro. 1. Plant. clits banco dice. que hays, reducido su capaci-.paramn un aobla b .... jilde.a.blil"doHnforint n asp :Md-!jh"D= &oa do Ma.6 1
'= eZ a HarrAndAIL
a" -as do 30 mil ca- J. -rop... pro d de Cub'
con diricursal Jr. ca)
ob, or b, ,l Ir retal Ia I.vaed n de at a sumiciadis a] lifinlatlistriso do Zsts.
dabil I "P c J pr, 'av g de thirra pot can cumbientrair torpr tach5a for.6sticia de las almi
I d shot ar, p half 6Lstr6 a Stevenson an Io citada re-.
nv chl do To aretZu% do les conn'lo rite el Mailill dpais t del 4M. dalmin cam 'W O'is -on an as un !6in= acional qua se, lu-iYuri Knerruzo, tr.1,6 do 'd.dr vni qua ban 6tado a rc ,improba pl:,,, qutbIreproselot, al -,!, pe 'All si uno WO pubtfProd.. n gitando u" P- bl,' qita sea pritlond. Iri Mais do I.. an a
stus It v a am .. l. 's an al 'mit Itte ban segun ealreld ri6dim "La Prostati do
do car. '. 7r . a, III, ni caso de as d
-ticia P "c"- act' 'a Do y It I nilsenhoyer aceptark a no s air
c'. f r ne a, ,dfi;tri u an t' 'r enado. dande los torratene, 11. Id .-ariaz c'niiiii, es far' p.r S a' 1, in Irdiz u 1. anterior= a al anspecto fmillitico, .1n tau V.4 ceu.' 16. 4XVUrUm 4e op"t 0
r Jr. ". _P._ :nrr' 'olrus mp noa y tras re es trru date,,,, Y Ituitlethu, as. phigs. El Dr. evister no a by an- an a as motive de conJeturact,
al "!art,
m... me an cuenta su duro a
so un. _,an del to 1, aceplaxiln
ree.a. In -I d as al 14crei"Itc. Pero al less rusals realmente 02' his .1caunsado yst It c[M all
I d no... or. Radrig- Casals. qua 'b'I.Tr'.' a. Milwari- relacionado con
m as o olde hace a ue
F,,ul. far peaa ih,n ..l.rion.d. lot J-gltfi ears
is e.cu.oa En estR ]a primer orden expedida El conds Delia Z nca. Italiano. ca .rioa turros prolesor a a 'a Ir ':upn--c" Gd.bint:: Eckholm. clentificamente teittirl; Par
L mismo cha qua it in doo, sijugg; Jgr last dat"
'par Momadegh dolde qua al ii forejet., .. litseettrularldades.vinfor- Profesional do Cornercio de Ha. kee n- icur la!venuon an urt. r lit. de de Solutorided Pill.
.e ho ac d It l con on discourse, air Detroit.ite an Ia Casa B is "I'
pimento Ia otorg6 facultudewleirtr- r act initri. bara. se ha dedicarl siamp- Is t,,,a,. blico do W
rimin.... simullameas dit;1.11trentral, 6J. 1,rj eraj. rjq. I. ki:lrr,n importancii. no
dinarias para gobernar c ricos an tr" ': I rut c El Trilitsid:1. M orsor 44 Ja
tilairl polacla y cquipos'ela an
do h a as hay an Ia Care BI a ad hr .I. chin de Trunnart, star, tumbi6n dircloM .
mente al pals durrinte sets mescs. q,, d,,.,r pet' it u d ur ic. I:b..fi.'bdr:: d u na, Ell m n Ira do 'V 'recibido
Paris eir. do. ',n pleural centrals de Stevenson an Ia. sillixi idea do I& defense nacio fucron vit. como ha dado tani Its carts Aag:1 Camp, clad
de 2,rinrilfueld, Illinois, undican qua sel En Denver. Elsenh r den
Ell general al clacreto aspecift" ii.,nuntli-drut lets blares de I g.ueblailad. do Cuba an
'Ine .a linedrin irb an
.data te I., I An- qimi.. del aroons, y el marabou, Con war
din nc'o, ro nrund. C=
'u'rei4a. I a. n,.Id= ,-' go .a na Ike
tar glit-Iranni. Oil Co. So firm iorties las camino. In. VerV Wait
lent erd4w, qu. sus Par- Della Znuca project expairtin. Para I 'ten" 'eduir u Steve.,.,, dlc.,- evii 1 sj6n d 'J. Adminis- pug dn-l-.r.r .-72 bI Jco dando cuit
dustriales que son Ins, time.., medics a ar
Warner 11 ,or clonli, a s. -.,I, it L riste ario. cuatr a las doce del tells., an Detroit. traction democrats de onvolver a air
Jos prilidlic'us Ia ., I I, ,:,c d atir, is d,.h b,,r.d.,1p&= ,*rr facts. 13
o ricie, -rul rricim-litles de d, Its ra,
petroleo crudo. Decti- invasion que de inomento finutflizaMumuu, luablitii as p. in. Pro- cialeg apolitical tales como al g t,6. ant
njestil In Jada, it a- un progyrama en da-d-11 a, Instriumento de rai
n elective, qua produzeur sus in u- no cl ', dct'ls do sus plane.,. par. enormes extensions do casual y pri-inunciando oli a discurso, eiVa arena ar Bradley, pre idente d(AE odades. Ademas. tentirfin line de- al 1 ZI din nI.uut I L) dclirmt do do Paz con al CJIt al
It ridudr .1 onfi-ifire, hills pirsible in-, w-c, us. deportiva de Milwaukee. iseum, It, Ia as M r" s' ell Ia
AngloIrrinlan Oil Co. blijo lors ituspi Ol p:lirlca. enmla to c nt:6
posits, ell bit riagurt Eineol tigrfe.1he rap,,ul m jr.urnion d eson1hponwfiar "no son P ad y N
P.ra q., fortmits I I d or, I... ell, an (rd'a.2 .. U.ura ey do Itic-iiii-na S "b". pro Aelarocitins do[ Minia"Irs do Millaillia
y a la-ga"lPolia F arrican Americana del Tra-,ayud6 a informer
Los lbiin- rigricedsia ..ari.d.,,,banafi6. 1. agnetilth toverin,11i r., de Ia paz
P" decreto do hay, scran de tresenaderfia Que estudian a ora c Come. li yet CIO. Jos "locos de problems" mundialet,. I I Lit Cancilleria his dodo units Inforit .' I us que ritanderit., las rn,:, ,- to Consultivo y al pr oplo Prosidente El scerclario de p,,r,),otqda 11. Ca;$. Veldn relaclonads can un artlaule
,:!,,oade,; I eij nhowor dijo. an electo, qua aP uaat R
d u. coo -1. CoL. agosto 13. (INS,)- ad I D 10 Dr L1,
a;dca'; 'tII 11',airinarde Ira, Casa: DENVD "A corminsfier. J
I "s q e de Ia 'Publila. III Itnul e. J.'I r. at K&
A!7 p er,", 'nul, a I.' I. 'l r.ra a. thi m.. hit- lancat der ar qua El general Fbanh-,-,ga1ihrca hict
'b.opeasti IcItidl toij.d.- I.
Todo -el m unda I niidrnu, se charade carg'irde lodo t7sritraud. Ia an P. jars 1". c do
r,,pacilad geogrinfica blen el nnisnlil We dl,-Iid- du. Stevenson "Ins un subordinaden do las aue un vardadero PI un ditsurt., qu, pot le ninnne.t. lut orternmide, an luerns En qu.
1rante a upti a del nuirtal political qua par trunto tiam- rjbarae,,-,.rr lunct, inl&rItsedin son. a hare.. -.u
ban cupado al pridil, an oriestr. ne, eu da i rold
r.n, d".h miot,. Washing Stav o, aT = y Pre
I culdbers ,rda,
guo P encias 1. do
1,ndru d, "De hech,. I Gob .... deir an. P. a".
30 par ciento det. dna,. Eritado
n, li n Jos bancol c7ol on rnnif.esto it Presidente qua ft- El senator John J. Sparkman. can- se cle acero al deracho R clegir
t'P' Visitari Pinar (lei Is u h .6 r.t.. ill- unn -. do gribicerni. "Con objeto do dejar aclarade at
O Y E R A D IO el 30 par cattle, ell Jos del; Rio 'ric'. -.1 rible.r.. do didat. jepr.ediide,.,,I,,I.d,,,,i,,, -1
p --- 0 --dj. Short. a or I cindidato republican a Ia pra hecho do que. ancondrindose dim
47 up. s oil .,M.Iw.uk j. I.: P a .*
v.,el >P El anitueno re produjo rnrenb aasa I iderecis Jim. cral dechirselort despu 5 1 ernbailisdares a] fronts a am,
In, del" ro. Dire cp'dc,'rcu' ., ria una magnificat dea al qua tant
or"". el Entibajador espanol In de -rforenciar con al
.era wiliird. Juna cons-i tensificaban ]as rculaciones de Ios, Stevenson conno Eisenhower as Creper
En'el radio mejor del mundol e," """" republicans de que Stevenson as e jla dtan in-Ititnibian repubiticarra. I an Carire -elnutd. de Ia Adirmnistritchir; clumforfis care. do aul-r do hs" Karl- 'ae.atrC st Ile
armada, ca Indo memento ar"mil ellipula:ckm ad.
rt-calricton molivin el clt.d un t
an to, can,_ funcionaricis do mayor cate
,i tat-ni. -nstiuir .as c timle.s. PINAR DEL RIO. irgrusto 13, DIA-'Tib., jun r vi
gurrou", Y'da q.c madlis -.Ientok intern cionales. Ia al proyacto de ley de audit credarrim rally an brave regrow.
i udar it letuirfariol y a )as cam. RIO Habana. Los ruculos espaholesi Joe, ant'a da
cuts.p.r. E.man tra 32 qua se pet al exit a cuil se asignan r as grabailacares, titularres,
lair, ,,,a ,-p,,,, senullit, de sta -idad anunciltion qua Pro., C ris 1. 6 air
J. "Il rien millions do d larcs para alen- I a demons, at his decide, al-tAirt:
Blanca I as oficinalt centraleri I IP ndan we, g jors respiactives
ri 2o ratiribli.no ate to. bi.
as senho!gu tar los movinnientris de resistencia aira It er
equips agm.!Rs. xfirrarn'u e I e bapdoi de Espaiia'de Ste v ens"i Ithhout. Him Idid. ub' napl detel'o reloo an cuI d-.en. Iran, igc,,,,a ininediii- a,, Cub. -It.ia Ii Lit 111tinca evalri qua do ispuesto a aceptar hi inv,- en I., ra6enies cilmemist.
del Ra Pit as. vrelas el nal- I: d..tca -igy"it-trichin padr Ir aqui y ser' infor- El plan munca ha sido apliCiuhil par adan
C'ea cuns"Jels- en I-$ c1laill tell- ra saludar a las ruttiridads dl i de Truman han Fido a van
dtitn i -1son para coordinator la&,mdo de 1, situacitin international". 12 Adminustracion, Pero but tannin l nu- "a
re cpl escula"jii n I., ampashitur r y a [a colonja esirafirtla. do, Stes n "Q as as ctt= n
,115 qU -dan.enctirgaillis do tigilar 98D activuladc crrttea Prlargl leljay Wash. El Sort record qua cuando al ca ilo resultido qua Rusuil so quaje',JtS't Ipu d at
gar p I I nurent do alias d reposicio- urant I ", b,,,, atar6a halt de s do, ud 'I a a Clay Gtibernador de Nueva York, Thermal ", as Narterres Unidas de qua ndr- 1. sigulegt. -tt bin
-S a tra R, lt
'E. Dewey malizirlor 3u campana con- teamuca esta alentando active a rmErpaius.
%,,srun al Iust.c oiblipd.,, vid. Bde,',;,.6 al a- evelt d -Inimical ", q b1i
a. a Vil,a riv nu. jreti,
VEA Y ESCUCHE en cualquier Agen- utlulia Qui M-l'undee" "e"' L.j,,,d,., jutcutiundO u mr yur -I ,et.,jo del lntri.r, Yvl ;tChripmiiui, j, al d furil, Fran, art 1. luctruniariiis an las itticiones sale Brat or'-a'
nenti-st. del 2 par lent. .Iu unteantlen, a '. t u re_ or 11144. D y es Eisenhower no dijo st es par-! Prince y Moole' IZ 7c.,P front
n -uii as as come renterribr, de su tr del ca I mado tambwe ri bre lost asontors in.',,
cia RICA VICTOR ]as nitill models b.,,i. inniolitharkis Y, pueb) Ills -secheros del tsh.r. dle bro" do lit campaign. I Ill ha. pdruin de qua se applique ese Plan. se hallan actualmente Ins enabijdo,
fd,.,I,, del runinn. hrili I rite a te-..nct.rEl1,e a do] despues de su reunion con Kers-' stifitures Fermindez Conchileat AC.
I- cificilile, Sr clpct-. true 1. En tanto que Ias "andanadal" rap.. T shower r.m. so clionpir- ten enritio una declaxiclon, de dos randa. Irrilit:L Pupa, Hermilordez Pardo mesa y las fujoscs consotas. i blicanal esudl- -ndent.. y -era do cri"cild.t.r.. el lsnador Rl- frames, arentudo: tela. Mob ri anicio Bello.
principal. S IeO Ieen d Cal A ca I- Ca,
_a I: ",
re.i-n al g.b,,r, :"'a S1 eli)llir In'l fslr11-1P."In i I.' a" T
-un, dUrtlla talb-l- fin'stin a. Ia RZ GI
riapi a.
"unqu, ad, I,. L saIVriuca con Truman, surardon"Iticremente c. real de pat, .,. Irts, ran ..Yy"V ',do
'Ira an, I a ....... c ru ellni. I se, ,P.i-t. rin. urenn.v. do 1. Ad- i venson-Truman, a. m sodl' i nd,-- Es I d aPT, .'I dos inecist incluir cemal So ageaga an In nota ms dsz a Is
florecten .h a pata d,%,.],,, lrn,.,gri -:tnttivtn, do que 1. fast, del de ... de sus hrotliddes juicifirits P' qu, pe.. Venezuela his aid.
Ternicris Internaurknotic. rW-nte al It. ...do saris*' a a"' do a, I..
i iller no pub do Ia cirmparia puede hater deoiei a las naciones cauLival do mirintim jador Gabriel Surl.
'r d sea 11 d it do b emo vame.
trl stif 111all, 'le,-ind,. Eul pa derecho a deterentimir it- az Solar. et a benep 'I. is
AL ;SBURGO. Alenunna. ag.,n. ptidrigum U. hju Hibbilud. a. I y
uIlresidencia de Sta- bre linrestamente so propin suerle ser concede Par al is t', P H In old, N,... dij. 3, p,.pia forma do gehier-a.. y
a ,, -rg. 1. vanson, an 4r, S1 nismin rit an bravo a
TODA IA IINEA I c'r n itudilon, r,,ubliln.,, 'I'- Suntlarmente, se riche concede_ .' tormir posesi6n de all cargo. .
del 16 A venison asist16sha, I G u Jet "Pua Bum Aires, rii egta itEN It a a as naclores ca I ms a-, al
' Iai rita ecibir rnsnet, d,,rach
IMfERA rinit.,Ltiulos I(~ Acusados Truman y Acheson de nnoto an Wa naton 6 -isfirnital. Can
c( n, hill ui... strucciones acereir do P d -s del Ali, embaj.d.r N 65 r Carbonell y RiveI alftle. do Truman*'. El candiclato presidential repulill. to, recrentermento norabrado part as
diure... Pettit -111. junill' lit In" ' Pu' '
6.n,,iru-I. Iasi pointai pchltllue Nixon rattera su acumen de qua cano a se habia.pionunciado ante- capo".
Jos. Tri.inuin "crogiet R Stevenson como rioiniente air un entido similar. orda Rica, an Ia etual Ia tular harts,
entregar China y Corea a Rusial ... ..... I tmi.i6n era
M, 1. qu iii su haredero". calificando a[ Gob o nrs-l Kersten dijo qua it y al General eledi 'olromc u Padd IPP'r 'u
JI, -I 1-dublen "c"tafi. ante ran, amdel Partid. **F,-.,,I, N.rui. d.r the Illinois de;'pVionero ination- hitibuin ribitcrivid. 1. defiefanic 'birt at elavad. Ebaj.,Ix do- del regimen i a ruman j al mbqa.
thrill, el prime, rauus :,,, ric,.1ripolilical del mund ba-'a 'd: ado
rerl', qn, 'Stevenson ha tratado ties 1 ., inod. a pam oclit
& O W N T, Il.lunerned Mermadgh. der al 6 Hace triple Ill Peabody revil 'Joe Moscii trataba so -par.-,- a, nuin" del connuniturno y I- car Juan Antonio Vazqun
'I g ,ant, do cialligarse de quienals In m- nacesidad de adopter PtGgmmu mas quier, -P
I Irani. Rinhy. lorunil P.,seon Ia CaneWitriss.
I-v, Alernon]. par. to"I'sla, a fle apoderarse fie Corea, Manchuria y Norte Ile Chiinitj.,- p a.. hechossno estan de peesul-s an h.sra do Is p- Mr, antes de.fin de mm
: IriletrI,.eIr c"' as all. an us p.I.b,. .
"a u 6 qu, H li-nn on n, NVASHINc;'rON. .1 to 11, (UP)-- y I -,te de Chnii, .,to. 'd a ca rit .I de Joist. r
...... ..... P "Dead, 1, Ctinvencion. I patron
g el RTRRRUa 4 TURERU LOSIS Iftuir.a di, In,, "ra- rma 3ecreto del qua idgun di !e rinintficaiian cho. " hZ,' Fijan cuota m sensual & alcohol...
'%cut MIWi- no,- -r I adro, Unjdos an 0 Ljan. eve...
s-Je-j.nv.*. E n p "nrife".n, no a Wbro. Wyall como director cle
M,,kk "a air. 00,
I.An r.,ga nd. u,dfidit, eln'rritjC .s ,d,,.nx;:I. Oil- del aia izquierda del C.I.O. y de ]a (Condthrotachin do Is Iiiijil. P&MERA ciurfaft.. Wyatt .. al nifit, binatut, U. dilogruto de Ia Junta Nacional
d, lo c l Irl.s. 'be Hi it I'd Fconomia
I nniled, eI voulloi communist de pt-id" A D A Axcimr Democratic, 1. oce.- Un delegda del Ministerij de.C
dad de ,euder litin, it., an a in". c.m. In
CUP[ EVITE SUS CRTPPRfl 9N tilruent, Damara ejecul j"' dad cle importer grullina do Ia ce. marclo dos delg %di, d I Mmill,
p0rlile,- rn'1erll:;taueu -ad, par lit h. pubillinill I- -ju. hin ....... must Staph,. I na nachall, Inod- u con Mayor telle, dYH.._d.. d gardias par al
a, ro giid,, P E. Peabody. r. 'b.a. 'o B In, Pit ... ties run "..- to-do agarmact a Jake Arvey. mienstro a propuesta do las direeton-,, cuinin
'*gr.o ell rl, 't'n, q- Ins na 1 11 ra I mismo a h. sentind. res generates do Rmtra a Impuestas
"'te l"I"I qu- dj. qui, juque c Par eutt A reserves de 1, pro.
A C A R D E T I r. I,,, dc.dccq.a "'t a e a K' rn al qa ineta cl,,,Har !y Truman ca- mulgacion de regulation definitiit
1. Atele de Chang do 1. Ley do Obr- Publi....
!" .ot an'y"parri nitrunialuir, 1. c.pinton mthuir y ct, I d Alin It k iruembe. L. c.-alon funcionari camo aseWyatt I~ durglut, it, 1. Q-e strands, im factm;es camun rl a starts
urdurtri. intcolr, Iran,, -Un. China ,tabk' It
DEFENSAS ALARk Sits purit., as urnp.0iinte. son* inna uvr,ulblet ,Irr In, reru,;., n.. A.D.A.tiun oiganismo qua palrocina in ahan tanto an Ia prodes.un, Iridel inleastre. do Hacienda an te,
Ch 1. p 1, e. del Nueva Train. roma ,, Ia,, crises. so bar a n- aita do refirciamido con las material a a a
a M. i mbrr,gri, irfitintilr un regimen qua alto docrato se contme, aspect 1
!lnA- n do .. n ]do
al oil: sut.litstur aritis d, 1. lenni nontral ldul ln
crilause an mun-_ c 14"ta t r'.' s, mente con respect a Ia capaci a
AnlItimciose y aut H Lnn e guerra las do Steven,. imh ... n torto que resualva Ia cuestidn
_0w,,1-.wrda.&J U[HE d produccom do alcohol abitilluto
AC A a L rr dial. buscalen, i.olapadamente a donin -Estador, Unichis debia insisur an 1, y Truman Iib,,rn drill, am- aPu i ,-..inbrde.,.filarficeary 1. distribucirin
DUUUO Dr LA MARINA mvluio sovietica do Cores. Martin, una Cureii indepaminrite y lb ad pan. can". s "Ptiblicanue duran- En riso do las Iseult.- ,
de Is dev iuirin a C 'c a a' art.: d mac. I. de esa cap.me, hi do daspq at but conforulm par Is
Ca slit cl I I publi
it, e,1 otiollo aro Stevenson desert Pe- Ley u rimlliallona do a Re ca
Man huria, Formosa y ]as hilrut Part ro, a 13 pp
77 t adores. a courier al Help de qua an Ia micnin. I principal a traves de Sexto: Dentril del t6mino de Im
71 -1 y derails loyal vigentes. a propuesta, tres oneses a qua Ile reflere ei.Articu.
g1rintimjrla dImL,.adn., 11,riecl Soviet 'espe a qua 1. P,
Ia a, rs- Se munfirtro de Hacienda. resualea: -miner. do aste decireta. Ia could.
ut. 1 us as do r n s P Truman p,.n.acia de
El documents fue publicado par el vario dracursor en lugares estrati- Primate: Las comint 'mlorta shin designinds del 3ono del Conse,
senator Harry P donde su vigorous astilo infor- dor. y productorres de petr6leo y i de real estudift
Can" ell una rdi- 9'cos on" afra
ma sera 4 Pero no qu dgerl-darse.pisqui trim. dumnte 'a f n as _.r mra "a'
66. -tritotinitri. del Bee del a va- I s in baorr title relst
unnizelis a I I'. ..I.to
Cli.grera. ya a antregarre a nada parecido a as Ia., ricbr, ctubr, I.. or C16D y
novierntre de ca_ dist.
las 358 discurso, qua pronun- an Ia onr& ca. 1. cay I Zki.i I,
EI rmidriur Csn dl. q., I inform, .mp.f,. do 1948. a cd.d actual dc prricluceon daJ.!-tagmcj6. del den uridniu.-st.. ion, q., 1. Or_ -ntari-icul., dest-dor fabrierintee, de alcohol absolutist, ..load. C=b I'
nt: g, de Chsn'niv," I is 2.4000,00 as] ... l do alcohol men. tible national, procia de hur rearterlu
:J,ajd' an nep.,lilleo,
is un sta a e 'del Ia primes. tales como Intel", etc.,
Ia Lit' An-ic.r.- del Tell. -Ias d, no narnuis de 99.5 Gay Lu- In M .
-1 d,,ii. .%lifira d, .mpcnen, all -.a I subod
I L ,a"- a su Cannite Eje-41ac a 15 grades -t1gradis a lem, aue el Goluerno deb-i
n. it rti! tied hesnto i ti p.r .1.,rd. d I
a am- peratuta en Ia ruirma forma y car,- diu.rwn del linnim. par. ftinf.,ma u(I 'n anuncut qua d ...... ca alt.bleculas, re
a i,.nd.d.t.s insidenciales a hit.
n- r .... a In. n.,t,.mc_ al., irute Ia C.nanri6,, 11 Decrotria era 3192adva, an,,. &I gul7addas par runiento do asta industrial y un buen
ado ,anuur- brero, ell Nue, tulardeerinlitilftosalvo In qua al no"T" jite una El regimen global qua a stable,
etc P. I di se refiete qua sera 7r, ell, vhl,"
Il"'unten Xu.,qtue tradicionalminie Ia Fed. de 101.00 4 per clid. en o por "1 1. as anst;
as to ad.
ins l .,,6,1 lbt,,.a de -P-Ya. -did. to do alcohol ablaluto qua se in
D,I. I.I. in, "d"fll ez el 31 de encro de 1953, at dmiro del
,,,,a de 1. histanta qu, Segundo: Los produclores cubanas t6rnuno antes expresado no se roIlil pesidericutir, 6 p,,l.d,.,, de
de alcohol absolute que hasta cl pre ,entale modifirricitin his me
Ia citada organizacirin, William Green, di? Ira
dt-iuns, Ella ill- IL d a q' l'- sj esa tndicional politics ha de se. (risen Ia ga so Intur PO ne t d& q., ol, in. inl-ol itluer-1. K-tovienon mezelando este produc- conteridin, an asto decrato.
enni". a, izitn1d.111 Phr.1; asirid.finio: Quadan on vigor todisp
sta v" P, t ou. an cill tire posiciones czntenidu an last,
guise elin do mazdal, ell I- mismas coreficiones decrrtos que rcgu an
Al rut henip., al .11. man I Ia produccitno
del 17 1 O.ur,,u,io r. r-- p..11nir astableenlas ell el, Articulo Primero, MeZC]2 y distriULichin del alcohol att
do 's it n Washington v todol siempre que no excedan de 12 eant soluto, qua no hayan sido- modiliI., firldic- senabrii clue -paid. rund de 150.11M galore true n su a as adcar expresamento par este decreto.'
p... 1, p,,,iln,," Tr,, r, A estos efclo, 11 In 5_ Octavo: Et ministry do Hirclandirl
it un. Cubsuo it, Estribilizacnin del q ued a an ca rgado del cumpLinfiento do
am .'ey. 'in -firr"t del CIZ. del
O H N S T O N dijo die2pnics d, una -tt. ]a Ca Atzucar entrega.it .,I.J,.h.J.Ie,- per el p-,me decrot. at
B ca e T, ..,ru, r sbl.- or pan,
7, d, let I ngatclp- q", lsre P intul lnl onu
tar 1. 1 C' 0 a In I in d Silue )a rentroebint do pentorstall
inible en un gigi -r. nin,, plilien c dec,,I,. Iha cini
A U A M A T I C d, dlich. ..git,--iu6 en Pittsburgh. i .......... a "" as ].a, d""In, refrart
ell -lulbr, Is, dt, l,=Ima.,Psc lr Irubi, ',n dad.., pr I Lopez, Blit
-ilintilln. .1 p-- fi).do d d" personal an .1 7.1
AGUA SIEWIPRE A PRESION E"rde'S.l uri Gnbr
ld. ,a -deorric, its I Apart.dn g to del Decet. nu install. al .,,and.. ... to. ruIll
de toda Ia %,da- susertan un. 'I g 'as
"an P' I de Drs,;naredi-, a J.,rga A. Drimiliet,
l7ra que le mifeecone in J ,' I,, e' arle p-' '-' I .. -7tdii
1. de r- --1 pagini. de Hignot, a,, I Mistioneri.
arn-aldal on r I 'or is I Euirni Los colons tndian particuruirion S.lub:idad y Aistencia Social
%ver. I pi.durl. de 1. -rl., do Dchires Domingo Marshes del
Byrnes no arlarn, rin embargo, ri oncle, ell Ia poporrim, cle un, e, ,s -Clistill., tescner. 4, 1. Cri= an. 'I pinson-Inivule proyecta %,tar pat, I~ lSooll par cada gallon; as docir, Nacional do Asuaencia Pil an
E,.,,nhover. Hit dicho qua desca ea- al ccnt.v.l 40.041 rustiluellni do G.I. Can. Lafrmt,
bar alga mas sabre ]as fibulas do I tar serlicios an al
ogr cars ga on se disitribuirri.2 a P"
vat. do los dos Fandidatori ant" de ion de tres centavos; ($1031 Pj ra Plowdenciad.
------- tomar una decision. J candlidris v un centavo ($0.01) p,- m Dgril:adrs qu' Past a prestar
k Los obeern shissothran a- Ei,-h.- I., Colonos. in secretariat de Ia Pria
dice Stasse. Cuarto: Todo sl alcohol entregado I sidencis, Rola
W tin do ";ItIng 'auc ASHlNGTON. agiist. 13 (INS). ant. del 31 do j.h. do 1952 re, regiri Fie do ad. l mcMrle.7it. clue.
Noticlas Ilegadas de Denver consig- 12 lodes Irs, ofectort, par ]air dispolk do 1. Direeckin General de los Iranan qua al nntlguo aspirant a Ia rio- del derreti nCimem 3599. de puesins de In Ley do Obru Pithlicas;
candidaturit presidential par or par- I I cle agosto de 1949, publicado an Ia dando par torminadits Jos servicicar
into ralubhertin. Harold Stamen. Its, Gaceta Oficial do Ia Pap6blica, del do Raimundo de Ia Torre, Impactor
tmanifestado al andidato republics- 17 del prone, mes de Impuestas Di versol de In Dire.
iy ano.
no. gen ral Eisenhower, qua to, tra- Quinto: Se mod licit, Ia cruniii6n 2 .on Ga.e-1 do Real. a Inismostes.
a) dorea muestran mayor simpa 'I. Tele je, pr fiere al Apartad, Quinto riimbetind, an so IU92r a Btrimirdo
par 61 clue par cualquier atro do los rato Pree denchil nelon"n K169 Altuts- a Cesar Sanchez Baffill. ja
a ndidatas i-epublicanal ell ]as ulti- de 1949. quequedari constituidil ell de quinlit elme, an comisi6n an 111.
o,- veinticinco ruins. Stamen mani is siguiento arms: Direccion General Consultoria.
f,,,t .q.,Jrccunntemannr habia real.- Tres deleg.d., designadoe P" Ces.n,' t A tamo Zard6n, onestrinad' and ida Iur. de .-I.- des'llet-iris lunductnal .1 a o de I in
chrigentes obrerst. InIluto Pua mexclar ecideg,-hna paritalsaoiclialmacin Xnnm
& PE PIAA TA V (el Ed CH-11i brando utturl. Rit. flutu, Tyml. britnin 2 L.J. Y),fe do at'durunisli.66. do toreen.
I ta clas, ell Ia Direcrion General do
as A14110MUS CUATIUM01 I Ccintirlulrdiid Ar.,oli Villisro
10; 30 a. m. 2:00 p. l 5:45 p. fe der quinia clase an Ia D.
Terraie. de I,, Prssuxrahaii: Pedro
ag
de un a clase: Frim.
as DELIC1050S DAICKHRIS .N s iir F.rtu n car Armando Forin, rosin cjd.c-.L Ficil de inot so run, jefes do negarciaclos an In Dircion General do Contabilidad; Alfon.
A k re- ens I a I I I I so Ferrara Collazo. contour an Ia
L
Dk*~
JOSE L MVESO JUMAXDE:f
A-RINn A
U, 1 de AgoeW,
--T:
p'S DEPOR
E "A"CEN,
.,ei
V tron -.1 via].
d"
GUARbAC V 0'
A*1
ALUMNOS de nhutica comunicindose con Uerra por radlotelegrafla y fnnia, dificiplinas qUe se cursan en Is Academia. GRUPO de alumnus tomando una marcacl6n y rectificindola on lag car.
taz Is derrota del buque. La escena tignm juS&r an plena noche.
EL SECRETARIOde Is Aeadernis. sailor Guido Descamps auXiIia a I& sefiora Adrian& Looret do Mola al embarear en Varadero, luego de realizar una labor de marineria.
A hordo del guardaeostas odmero 106 "Las Villso" de In Mwlr t de Guerra, efectu6 an vUje do Instrue. cl6n un grupo do slumnos de In Acsdernin Naval Deportiva que dirige .1 captain de corbels Ajmdrds Gonziles Lines, en Is que cur*= =9 estudlos ystistas cubanos que aspirm a obte. ner el litulo que Ion facafta pars num. dor embareaclones do reereo.
La ruts cublerts fUA Habana-Varsdero-Kahana, habl6ndose Ifilcisdo el cruerro de pr"ca a 6a 12 de Is noche y irirrninsdo a Iss 7 de In tarde. a MIL El foi6grafo capt6 estos instantiPIS 6 d- 9 a, el bOt* neas durante el viaje, en el que par. uc TA coin
Inen
plen 0 do rigor..
I yaquive, so ticip6 un grupo de Ion 46 futgros
&I entr "lobof de mar". Von
j.IACS el Pr
de Uti a
.......... ....
........... P
- Grdficas de la Cr6nica. Habonera
HAANA YACHT CLUB
CON'su ANIMACICIII aatmbad cu e l Hi Hbikna Yacht Club, el pasada sfibado, to coria seminal en'honor d% an hgociado.. a la qaae coascucrieron anlanados parties de conocida elee tog. Ena eta fao apare a .1Preideaste del Club, doctor. -Carlos Falla con Luis Alberto Morale Gust6n aUano, Shack; coach de cemoa delBiltonore, y ih~ater Ranier, coach del Yach
Cia 10'ait )
i t ad e rnandez
M~~~~RCED~~~.riSt Matye elag y aul oe-yMrh
oayup eitotFr
aide derecha Or Cirdena, Roec
Chrdeaod AcE ii lvrz
SARFe de Rr
oa ad Irmd
San, FrnCso DELA NCONS IA
d NL Valdlcol condn elaue lnloes aicoe, ~n. CN OIO d t inanainltanea oDeeaiod
Ma o cq ataCtliaoaluepideitectc'eliuapo oWanr FeniEe nraioci Id a NcneI-do teloaa
H enls o hel ttcc de Calo hsitdl auurd Ia dei n C, ideas Rob es ca ia
DMM DR 1A MAMM,
W
I t
P6
Iya lo creo,
lector! en todu
laj playas CONTESTANDO A UN. LECTOR DE VARADERO:trainjeras se v
IRS flotantes camissis de ex6U- Lo que hemos denunciado ea su pdblicos. pasan inadvertidoa par I& playa ptiblica, In que e's corrienth correct, debidamente acoplada al
coo dibujos y de -1 gusto, Fu grotesca apariencia gran mass turistica cegada ante Is en nuestros.clubs privados y hasU media y consecuente con lox prinviolentos c a I o- y I. chabacana forms, en que son brillantez de lox otros tempora- me encuentra an plent calle, M lit cipios inquebrantables do Is eleres; en ews si- llevadas; y came, consecuencia, he- dista& No se les ve a no se les da cludad de LA Habana? Justificad&- gancia: aqu6l quep propia, do unik.
mos aclarado.que las prendas de
-tios que uxted ese tipo no alcanzan nunca los am- importance dentro, de Is efe rves- con creches estA Is pregencia do ta- a 1 ducac16n, de una culture y do un
nos sefiala, y en blentes delegates, aqu6llos a don- cencia de los que exteriorizan lag les modas en la.playa cardenen". refinamienta: de una clase.
much de no Regan las modas mal inapios max que nuevas modas y las mfis osadas Pero, eso que comprendemos y
tambiLLn consti- radas y que mantienen el justo tendencies, tanto en el vestir, co- diBculpamos an los sectore4 popu- Por eso es que an Varadero 0
concept del bien vestir mascullno. en cus-1cluiera de las demAs playtuyen populoso3 mo en Is vida y costumbres que lares de Varadero, an sus diver- de nuestro pals, no ban do chocar
centers de vera- Porque debe saber usted, lector, practical. stones pv blicaz, an gus hotels mo- Iss faldetas &I alre de iwa abierts
neo, cle gran que an todas esas playas an donde kctualmente muy pocos notan destos y en sus cases de perud6a, carnisa de gigante4co estampodo,
afluencia turis- se ven usar corrientemente tales nos extrafta y nos parcel censuties. camisas rameadas en colorings, Ina Pequehas.cuadriculas y los elfi- rable en aquellos atros amblentes ni Is, guaynbera blanca. con ru pinNunca hemo3 hay una legion de individuals que sicos rayados, las sobrios motives distinguidoz Y exclusives. toresca y cural "lacito" &I cuallo.
negado su uso ni no las listen, torque conservan su de color y los s6lidos matches unj_ cuando eatfiLn dentro del media casu 9 e n e r a indumentaria deportiva dentro de formes, entre la chillona compe- Porque en contrast con esas in- Ilejero a popular que las Justifies;
las efinones clisicos y de las mo- tencia. de camisas pintorreteadas: y dumentarias populares, escandalo- pero merecen nuestro patr16tico
liza I l6n. das responsible. mucho menos sun son lQs que ob- sas, inoportunas y descuidadag; en reproche cuando lam vemas en esas
servant Is correcci6n con que esas oposici6n a las modas dudosax Y it fates que, publicadas par la prenCierto que son individuals que prendas estlLn vestidas y el valor las tendencies de mal guxto",_debi6- as, han de mostrar a] mundo c6mo
usted, en su condici6n de tourist, de los arcesorlos complementarios. ramos encontrar shora en Cuba- "viste" an Is playa Is actual soes muy dificil que pueda concern. Tales Fonjuntos deportivos no son Como OCUrrig an OtrBS 6POCaS Y 21- cledad cubana.
Unas veceg, torque ellosen ta- siquiera advertidos por los que si- gue ocurfitndo en tGdos los demis
les lugares, se mantienen en Is guen mtinariamente Is compares paisesese otro vestir mesurado y HENRY W01TON
privacidad de sus residencies de policromada y bulliciosa de turisver o; en sus playas particulars; tas baratos. Y'cuando decimos "baen sus propios campos de sport y ratos" no aludimos al sent1do ecoen sus clubs exclusives. La tem- n6mico.
porsda. con sus distintas actividades socials y deportivas, Is des- Sin duda. lector; han de verse
envuelven en ambientes limitados. tambikn en Varadero esas prendas Y en otros cascs, cuando esos in- audeces e indecorosamente llevadividuos delegates viven en hotels das. ZC6mo no ha de usarse en una
11ustranios estadpAgina con un grupo de fotograff" captadas en PUNTA DEL ESTE, In bells, y elegant playa uruguays, que pa recen con.
venir especialment I con el tema & nuestra glow i-MI'E'RES Y COMPANIA
,"OSCAR" EN LOS AMIENTES NAUTICOS: Varn4UAx)6_,
SAN MArALL bA 7ttgrONOW-0856 LAHABANA
A. na& le psta "e lo en n/
gafte
Por exto son tentoe Ion quo
prefteren
Freseolana
Bien va"_ Ma rwiM
Hags. suya orta prorrogativa visfiendo FPJCSMLMX I& 6nica tols, quo V& pundoiden 7 clompm zin ong"o,
azigiendo su timbre do legiffmidad mx,diants Is klontificacti6n do etiquetas y marcas.
E I A
A Wk JU 00M*= un t*%)&- 46queta an eI basMa illf,0"
uffiendo a tan deaftandas de on" rapers, CM saw.
presentan a aug cHentes um ISO stores de "09combinar, quo han sk4o espedalsagatj am y F-das PtJ- Modelos, tejidos y Wares quo no, sdjo ift amblentde usarne, Sin* taw Wn A Ins MUend" de anestre ollma. memo an quevt
EL "ROYCORD" EN NUESTRAS KAYAS:
-4 Al Pu*&*L.
190 1& On k obftm
DUMO DE LA X"JNA
AVENIDA DE LAS MISSIONS
'ED IF I C 10
EMB A'S SY.
PIZARRO PEREZLLANA
ARQUITECTOS CONTRATISTAS
Vista partial del vestibule y del hall del sexto piao, cuyo Plano se insert&, y el cq9I estA ocupado, en su totalidad, por I& prestigious Agencia de Publicidad "soRIA. RITIZ Y CIA'.
nT
AnTilo de una de las oficinas que ocupa la CONSTRUCTORA BOSCO, SUMINISTRdS ATLAS, S. A.-Parte cle una de las oficinas que en el S n U-1cel piso de este edifi(to ocupa esta important firma. Aptos. 301 y el ju rw piso de esite edificio, en los apartments 501 y 50& 302 Te16fm,,s A 3q23 y M 5701 ai fren te de a cual se encuentran los sefiores JOSE A BERNAL GCNUna organization netamente cubana ZALO, Ingeniero Presidente. y MANUEL ALVAREZ ALEA. Ingeniero,
Arquitecto v Dirprtor Facultativo de las obras.
T
it"
spr,
T1,
SIGUIL S 0dolfo Aftorchi
Romir, A, PatuDit de to
OS tOrCho
to.
"I" 0jo,,1C44 d 1015 0 COr jr de to
1 6 P's c red6rc., ozo
Stou %OS 'Seguros
El Sr. RODOLTO ANTORCHA Y DE LA TAZA, presidente de la firms SEGUROS ANTORCHA, en su despacho privado.
4'.
o4
. NAN=
UNM; JOSE L RIMO I"
WINE- DIA R1 0 ',] ,E LA OSCAR EV
AC4URDA UbdON Htbo6k, Jueve% i4 de Agow A@
__j
V
4
'lift Un VjAjero, pgfij esn),H6 hace poco'en la Costs de.
U' fragmentso q lino,.. as M 'il=,P *Wnde
Los famosox mosiicos ae, dni, El U Ljr's P do una X uclwwha
realizado an Is regl6n tunecins. cuents o.me : rdeePr201D'1()c ta, en l4que In trazas de un arte primitive
n .1 tono hIer, africana, an 611-UXIM in alud"M
directamente togsdas del natural, como I s buenos de nuestro dF f* tico crue camped en 'todas elln, el ritmo, an fin, pueden
tlempo. Itu cepiiones tenidas muy audaces. perros an Ice, Ao Cgrivalizar con a1pnat con
7-L: ZARTE MODEM?
jARTE PRIMITIVE?
1A pol4bmica suscitpda an torno a detavdwji. d 4
dim humoradas de Joe mAs deaseados pintorqp4 fuifi reovivada Issee unoe dias con motive don" entrevista celebrada on, Paris con Pablo PlaW so. Prfncipahne ste an Ud entrevista w tra$6* 4e aselarecer efortas supuestoo contrawenddon, mAs de conducts qua de est6dca. El asunto, por consiguiente, carece de interns, pues quo, si, hemon
de ennoblecor Ise cueadones eathticas dahemos, prfnelpalmente, Ir &I fondo de Is cuesti6nqua no a Is superficial In anbetlota. De ahi quo convenga mAi ZU: de In pol6mlea &I wte quo do Im personas do Joe ardst". Ray, an vardad, deade loace algdn tempo, un regusto amanerado, un afAn exhiblelonista, sma proInect6n, an fin, mA& personal qua elective de,
questions pict6ricas. El surrealism @a desmorons; Salvador Dall dawarta; I" W.W60" qua se bablan tomato como normal, cam eon e9trUonde, neaso torque an arto no hay nI ascuelas ni pueden pervivir Ise clasificadoom mAs WIA de few doe fundamental Toe divided Ica concepts do Is pinturas is maim y In buena. Lo emits as "literature". Pero, coneretindo. sleo ro Lee d=Cj SU "n=
,fUr&g,: JIL leg fas an MoVi tof no@ a lo estrictemente P016161co, a Is deftidoan el Puerto do Toldn, seg4n el c"dro de J. B. I& Rome. Arl. a de Orindtivo? Riquats de dibujo, ritmo, precist6n, an fin ... ra cleaffleaci6n del moment aludido mAs arri
be, goon, efectivamente, moderne Was los qua, corno tales, *a ban colocad Is rimera Men = d.
file do Is pintura? No protend.04 cublerto In f6rmula pare definfrice, ni debomes neicastriamente hacer sho ante Joe colors, a] dibujo y one sum& de elementoo determinants. Nada de eso. Nos interwa, sabre tode, I& ."nici6n mAs bonds qua de ouperficie, w4sealal. qua particular de saber &I el artists y, an ffiow secuencia, on funci6n, se define par lo';J",A. tivemente audaz, o blen no hzeen otra cam clue rWesar a ]as fuentes primitives, y an clerto sentido, Ingenues, de loo primitives. Y an tal sentido, *a noo ocurre eats proposiei6n qua condensamos an one preguntat jE1 modernism es un paso do audacia tendide A future, o blen una regreii6n a las nointai nL& prbakiwo? En tal sentido, y per maniwljk grAftes,,reproatadmos sigunas fotoo.que proponent Is, enestl6n a nueo-o trom lectores.
Arte modern, clertainente; pero Chagall trata de buscar lo expresivo, como lot primitives, an el asunto de este cuadro--unc de los mis farnosos del autor.
erdaderas o6ras
de A rte eff Plateria
Y &hors exte "surrealismo", acaso del mks surrealists do todos: FernanA I.Ager. Segiin el alltor se trats, de AdAn y Eve- Las altolones a In figures an movimiento y la multiplicidad de ellas son, do daa, eminentemente primitive&
D 0 DR LA AURINA Grd&as
4
_4
A
EL SR. ANGKL CamM president de In sario Arredondo, en el u con el doctor el joven Baby HernAndezLA TEMPORADA VER
DOS GMqTaXS damas, Nana Herrera y Octavia Fr 3nco viuda de Boudet, en su bonita casa "Lob Cocos"
con los; matrimonlos William Alberni y Carmelins. Boudet y Rigoberto Alvarez y Lourdes Alberni y aus En Is mAs grande y complete animaci6n i
r"pectivos hljos, Gladys, Willy y Pedro Manuel Alberni, Andy N6bregas Alberni y Luly y Rigoberto rsr4i, la hermaw y aeogedora ptays vecina,
Alvarez Alberni. capit&4 as vins de W nuis favorecidas per Ins
AQUI vemos al distinguido matrimonial James W. l3eck y Margarita Contre- clam ocupadas, afrem en estos mementos al 0 ras, en el portal de su residence con sus solbrinos, los j6venes expows Russell donde se vienen hacienda, grand QU na, qua n2&11%eUdrAn la animaci6r7d=
Ef domingo filtimo vimitamon a distintas rA scompafkados de nucetr 6rt Aflee
que nee complacemos en r.
levies; DM Karrsno.
JUGANDO una "Canastd" aparecen el senior Edelberto de Carrerik y su nefio- CON ZOIELA Jorge de Medel, una de I&* damas rnAs enthusiasts de Tararfi, a recen Lily Batet de s drR Graclells Calder6n con sus hiJos, Edelberto de Carrerfi Jr., y Margarita treras, Margot Blanco de Contreras e Hilda Medel, carnbiando impressions sabre las gramAes fiestaCo e
Edelmann. Tarnbikn e3tA en Is foto el simpAtleo niAo Car os Manuel Llano Santa Elena.
y de Carreri.
CONOCIDAS figures en el club: doctor Pedro M 0 Hilda Vilanoba de Castroverde, Esther Ponsdam,
men Alvarez de Cuesta, Josefina Laredo de Cil
104,
EN EL CLUB, aDi-prendirrios Jugando una anirnada partida de Canasta a Luis R. Sarilelro, Ren6 Scull DE IZQUIFRDA a derecha: Elia B ci de Venero, Vera Herniundez e i y los esposos Fernando Caifias y Maria Luisa Alvarez. De pie, Maria Mederos de Scull. rands, Nenita de Leon de Rojas y Maria Ofelia Berenguerr ddee Roo rig oe
Lendihin, en los portables del club.
CON MALULA* Rivera de Scull, Ferr n, Nenita Grau de Santeir(
caHabantra
de Propietarios de Tarari, yr su esposa RoCastoerde. ia seliorits Baby de la Cuesta y
GA EN TARAHA ............
desarrolla Ia temnperas" veraniega en Ta- AOXD dea aoog Fv :y'ifyJm Li a
por Bs bellesaa, y pot au ccral aie ya do $aoa a no "d40 id
hnammera&. Cobs todag sums reilettou, de graq ciudad aqualla play.'
pmr Im tradicdonales b"ta de Sta. Ele.
o 16 heel el domingo 24.
Wias que actualmntme *eranean en Tem- Cox uIRGDi~ rerrin tie ~Ocat.
o, quien tom6 esate linden fotografiaa ohes, Bs bindog bijoa Luciago y Vic.
Lads doaP0814
ACOMoPARAN a Bertha de La Torre de AlvarezRecto, Las beLias sefioritas Lourdes Alvarez de Ia Tarre, Martha Tsmnayo y Sylvia Media y el )oven 1IEItMA Grnu, I& seflora de Luis Santairo, con so graciaca Enuilio Alvarex de Ia Terre, 1110. Luis Manuel, Maria Mercedes y Gerardo, an mu rail
dencia de Is Avenida del Cobra,
ado, blsncs M. de Machaodo, Luis de Cbrdens, hi de Chso, Etrella Primm de Pequefio, Carams y doctor Ricardo Castroverde.
FERNANDXTo Scull,' Jr., y su expose Emma de Cdopedes, con Bs hij em Fernando y Carlos, y cuatro Landas prmitas, Maria de Lourdes y Beatriz Rivero Mederos y Syvia Eugedes Anays MuniLLo de Bravo, Elena Bru de iai e Irene Gabbin Modero.
U, Hlda ViLosoba de Castroverde. ................
ro EL ING. LEOPOLDlO Led6n y mu prosnetida, ejol-ta Medors Weboter' con Angebia Rapine viu-'
da de Paz y Zenaida Pujol, en piano juego de Is C~anasLa.
J*M0 DE LA MARINARepuesto
individual
$0.90
Estuche cle lujo con
repuesto $2.00
LOS DICTADOS DE LA ELEGANCIA
"Paris bien vale una misa", d o mamente prdctica con su petit ]a marca supreme en perfumeun c6lebre escritor contempord- envase para la carter de ]a CO- ria de lujo, de todos conocidas: neo en una de sus obras, y nos- LONIA SOLIDA EMIR, que per- TABU, 20 QUILATES, RAMILLEotros, que sabemos c6mo Paris mite a ]a grey femenina el Ilevar TE DE NOVIA, PLATINO, VOOha sido fuente inagotable de siempre consigo la exquisite fra- DOO y BOLERO, cuyos dictados normal de arte y de buen gusto gancia de EMIR, un perfume cu- son credenciales de triunfo en los para ]a mujer, nos extasiamos ya fama se ha impuesto en todo mds selects circulos socials, y grato lirismo de sublime femicon todas las creaciones inspira- el orbe. nidad.
j das en sus alegres bulevares. Del mismo modo que se han imDANA, ]a firma de prestigious in- pesto, traspasando las fronteternaciondl, acaba de dictar ras de todos los corytinentes, ]as
ahora una norma elegant y su- exclusives creaciones de DANA, 00 D CX/YN4,
Cuide con esmero ]a protecei6n de sus ojos
Ahora que la Oftalmologia ha ante quienes pueden remedial pesto en manos de los -hom- su mal. Adem6cs, corno la Cienbres los mejores y m&s moder- cia no estdr reftida con-la Est6tinos recursos de la Ciencia pa- ca, nos permitiTnos ofrecerle la ra la correcci6n de las imper. Mdrs select y complete variefecciones visuals, no de- dad de armaduras, que se be usted descuidar la pro- adaptan perf ectamente a cada tecci6n de su vista, y a la ti p*o de rostro, y armonizan con m&s ligera anormalidad, la personalidad individual. Viacuda con toda confianza silence, y permit que nuestros optornetristas g r a d u a d o a le
aconsejen y le ayuden, con eeguridad, y con absolute gc:rrantia.
Full Text

PAGE 1

no-unaprsfralnen lo Intrno1¡jJ ,1 1 ts'a un. saedco.,11 A A &acultad S espero qecnolourd muclmo-ioror sno acuno 1 _1____,_____ coI lta el atcld dlsTiun" ,b m ,,c alesdlTrbj.SeSintniIls l. rl uernrefie 1 r en ivatio un sacrdoi_. D I os1, 0 ae-aat .13.(P-L*S Fa Aesad.Sadas L.aaaa-1 sadaaassa qsdIla pas a-a~sala .aai. .saa' 15155 1l1 a aasaada1.1da: 1 1, V Jas i dro .s qa.has a a-IPi eq n a i for m ci nD esc bre l&Se a d o la tasaL. aald aa a1, as11asa* ap a1adas. ,sgi -sp, A yda-sala so a94 C-ba' 1 abana td.~ s4AsaisaNuasasl ladaLn tn lp04Idpriocae ero u o t4 a a aly gadaa d!baaa PRE. -s~CIOa:saaadsC a l aaa da blas,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Is1lisyla althjs o J 0 sdi s a -tl, a aa ias asd ,aa 1asia a p-a.aa'pas1la1,1da d 1 1 ., 11 1, 1 1qaa1 a~ ala 1tuya. gala~~ ~~~~~~~ asttaisstalt.Ci igss o -ta l-ats d isa as aaslss aasd ya paa-a, sa baa a-bsal sa *1' Apr o l Cdsej Co saltsd sb~iCaaaa.cli".t.ei. .le loe'Ir .,me tlts., 1" .g.i.ci. ).i e str ra-P "gada! Casbs-e-djl d ¡,"'u .aa0.a.l.P.o 5s t a-l FI laas -iii 1 a asa -1--a1 ,.I--.,--cosa.as.aa-iss auca tasabiit que C.ai C isaatiphaba asas!,d, adifudidoaUsasia .~ss.sa.) -,. fasasaaaillc, ta ai d U .1sa Po's sassla da la. slaa -o aaalaaitpideaasda.. l ais adaisa 5bisaar4salssssala, lasTaaaas-tsaa sascssis61. awtdAad s aabs AOyritse l 4s p1111aad laaaidfslaa-ad l55al5 Osa55a-aa a adiass-ctaysali aas dlaqa s-ss da aaelas aad as F i oap ahaaaaisa.add* sa-i s a-daaast e"& iisda. e ass A-assecla 5 5 Vtt 15 ICaltisan Sna adtliadpd. dsale ds Da F.aepblcaqu nce Rase W ~t del.P.d. .s a-sa-sanasas.qas a-!cda dic.uapl--id.Cebiuasa.nalsataidsi lftiltciaolas cadia! y albasbaf de gaad ct pa1i a da las. ibsaas da Tscis 5 ss s sssdae s da lisa sas-aa i t a paa isasic. sa qasta a c ah lod 4 iraa drc da s rssaad aalaA paas ader e a t as ltssba-al d aataat as -sia-a laa 1. ,r.ofrdzc anl~ da Liaatu saaiad la isalld-,as-liis ast,,h asdae psa, ada !so, d se.has .asa sa ls ,a-laaa tdas da! b abasu.ileta11 amia slc a-elt. .saa dt a. Fs dlcats jis issas1.ssahorasdla 5 dlh:l lda a sbsnl1--,stasa1-dlL elq"sausapbi-pa -aaa1a assAlstslloa dbssii--d i asa-b. asa .¡ sags.aa_¡11p 0 squeaataleaaalsaatls ast ssiaaal a sIda-ssas.n-pasa a-l bi asisaad rCeaaet-s t aa a isaaIllaast leaa :nlsrnGaa ds&1 ;e J.,b. g 5 ,",pr l v-igl,, ' 'a -ci.ntsaaasai i-aasdiyaa tsiibs ats-a-l 1. atsaasa a ,.ad~siaa.aa. eala d1.111dcss abaa5~d. 1 p 1 auala i sataad asPbs512 . .juda efaaadads ea-aIfasa rastad,,, sil.1-. el .,i.ilti ~qe hs oI -d 6 u R fls-P la511 sLde a-cu.sa-SIaaaaib.lidadW Ris-d.-l. sEsts-dosUnidoit.ti, la 5Wpps tiast; s c lids 1. lesa isla lalc toas l.asbo a Isosidssa e. e.scate'c ilastele.is-lala"a a-le e,5PfL 1 ': anl Pda-saat s-la asass tac .aa-sida e ti ar asalasscz os-laa,da.tars J. -i-.-Ra saDsaad.aa.lo.dasalWi 5t a 9*a-llamada By r., car -aaaes d p. ssen at scaprov eer alas o ~n l",dI, l as 1btcioRa .laa c ret. l-a.1. cl.a onl asca5dp a les s js1 d, troaetenelaya. elp¡a deagaaarabsisalessalaaseba¡¡,uda rbt s-acr, da-~lasida eM a.a da.a. ad.aa~t.aspsatacaa esasa a-. d., assa listdalai d.bapssuraata7011aSalTa-abaf.a.-:sal salcheu-otaitas eta la11ttum 1sida-a laa s ne g a tiv nos ola-a d2a-lsasat-Ani al .alaaaaP-ts sa la Gl 'aS ad:sasin -se1 q ai. ."a.ala= ssaesa teaSe nedu isa.¡slsa-.t-ia ssaa t, da!saeiss sd o. ia L ca Hab a a a ic, sasa ds ala aas ade alu Ibiadsal,as ,,t1.n,, e. Da-.1e .3, Rlnl ou l acadaal paoFederaldeVilla da O aIetarpo'*II. ciIln,=a a atasactilalda d .ye ct.dlpaaela na24 sisa ,ts fas l d ci1 d¡' ae-¡las" D1 u oaaAs ie1 oNcinliRIn ElMnitri d nfracae.l-aso ni t.eniil Yat-tgdpddaNt al?I.,,letre niellels~ asas r.-lrTL dlslui5 dsca ahal.a. sassaaalE c e -p c. e e e iievencio en agsatodu da-ps Etos n t5 cada11 loC-ensa s.a.a PrometecBaista lametgipto ¡¡¡aila dedalescuala-seJ,,l¡.npoata poma lfcomeds da iss Etada-a '-asa'ca .s osa-csa. us.sola>M sIsud aiss d a. ji no uee1 ednore reform a o. s,.da s-.baa a 1 sa-sitas da C Os.sisea osa Casisdiaaaaa!lsatia osas Rabta iyssal dla Jst a>as5 ue Cn ejo etiro be issassssissa ricin cxcifaPdii": u 1blc ,p, ur a h noe ncia ,aaa.Qiisarasdd -dc $] .<>t 9"td lt a dp-l . nde lo traba). d, ra, ,gsa s.i dea,,al asaa]s Estie~el aseh y va as p opaa del pas tal s tiasa Ta-aaus.Aquesasaa di !,, tula la a dis a is g ua eigaila Las a-aa bn -i, on 0e 't.e.u la. Lal:d'pa'tv leis i -l . ire s. sa.aU min__ sa. atiaats-ga dtPs-a slaJ e sn ls en Abasas ala ss-sasd Ras-sitaD g .S-i .o, l ata td lculi,,t lid n na ssdssLcu.l.,ua ,aelipasapis da -t a l catiar pi d d d responsables taic ed ,. llradaesa Ita-llior -tiad1 u .trela or Recib en Palaio a o as 1. b que te 1.bloe de de 1._ ___"_ lo p.Cl Esta d e1a'da asa a-'alssslt.cdrscoas. siciot~an sga ls bssa. 45.s.Y .re dldit lPeo cpt qep r deolen enen stei. e ,uriro, noersons. El'osada aidas-is tles-sss S'.'fe eda i ssFo i D red eaas.l. a siaasa alM.a.ti lisa asbsoteataomenze ayerastaliss adat. Rspibil fyts asa as el gaiapsa sla ssasgs Osbisos_1.i ve.'PieTosaaeras.asaaa¡gisa al o capoa,.¡ad.asa .edasiacasisds,,r!.saiaaias-tN.a-ss-aepa-sbda.a1prsass-~_sala!nirs da Agstb-t!. -a lad.a.ga111, CiansAIus da Ahsa a i ssaia!sahade a yladariairsa ssau ste a a s-mo. ao lss de aa.larcir. sasb~ase Osada eS,,c¡, .dal(,a-ala 1.1. sl aaa D .s a aa s asiaa ssa ia-a. 15',l4.iat ia51 a.d.lsasia t la b p -a l sassadsadapasolA. saas5 d an-s stsa1 -nial dia sba a s sala dssaaa aba-l.a. asaaat O-saaadas.ha.clasal d, ais.Oa-aisdss I55tCs-s naaa ps l-dagsd Rspstaadsi Lsaba e Flabas-ra-a ntas ~isd taa iaaaola-ssss.t saal das aaa-s as las-aerm -saesaoadls-ay-isl~ss fe. s-isde 0aa lo a s adcpa-aa a5aa s ap dascsa dits .ssls dposssds d eaa-aa s a~-.ss ssa aaas-aadaa R dcdoeci alaI so d1aaaas-a-ssl s 1as14slitaad iaPia yyd aaiatasliaaasalaa ias h-ccaaiss ssssd-iisiilsaas.i-asssbi aab-ass.asdaldsssalis-distaaa aaib esany 1,,uuids au aan ta saad a o ci bssaa Fraas-s na as saqua-ayal. pc on p ra i n si,.s¡.laa assts Naas s asa5 -Scpaaad"as i-aaass"ilE lia-is a"b -a saessasss "uti l 'd 1,su daeasa aa.t.a taaana I Pm, a1 ,::, aaata fs pgc £J'.'¡ xsasaasloa. 1-ie.-r-asda-r ss. 1.a-saaassiayy-Alsraga alh isgaslasa a 1 l tsa-,.,, .U de .UidoaAsts liaY. sist .t ar. a -sla lade. d d q e laad a asasid-te eancdc ai sts sassa--i F' Tsbsa d gaais tditis a,.ib-aaiad.s bltt l aioa Ods. sc ata'adas "1N17 I,,pstandlaaasa tOlS%1.1 deci loi~sasaiaiiad.d! ass-iaaia-a gtisd,¡ sas .as Ssasport.a-aa-i las-Fai lis-isa,. as cd 55 5fla05 Gasp1 i.t Saisdasa-ia sa-ssuasi-a sa-a-t il Lbasa ya a s~;'s ea ssa-aasaa-sasu aas as talaEl as-i asda tsisiyaaaadastaa a asilasa11t55 dssiasaa yaass st-11sq1issa1aisosaasasas das siaaaps s saassa T il 0dsEisaa atiiaal-baa s-dssas aasssa
PAGE 2

Poltica' DIARIO DE LA MARINA.-Juev"s 14 de Agosto de 1952 Poltica 'a .cxx 1:1 EN LiEAS Protesta por la prisin Funcionarios de Gobernaina gasajan al concejal Martnez Esprase un acuerdo ntre,ls _______Partido del Pueblo (O) ediles ymdicos del1 municipi Cona~ e. anha Stitiaguilte, lvasay Gwcia He-da 'l Re j. al.Nt uvSarlgu Lo Rey EJd otorJlodlVal z e q~if que "ta eSalcalde¡e Cien-te poiiadedl Partido del Pueblo Esta tarde a Las4, se reunirn los concejales tt eS y aist 2 2a nouire ue Inore, ga uee taao real ubiainda e iguienteparo ar detalladamnente de dicheo problema pesulaoenelCocustoes. gaeeal dcmooba da e a raeaaa alAttt let d ya i .aadad Se tSta e leomuaeaa.M.tti.d.6l. aay.bta ceeda alta betadelos" eauavitnen l £ i lepobl ha Ce= JJde. Ya ttiada eaca Geatare LdtmiSaaprisinendcta aae taa de eneptfec to t aa easta Mad. alael aaelad an tipa J ldy eia Sd aa'. pd laaapyd ca c lars.ariia. la~ .aaaee asio e. .1A calde elaaa gateltpremio de cuetos deia estae ~Saatda alnesteda dc e-l altae.ahheeaEa-ate~l a muya.baat-a ata uIja Vi a a 1 ap Rto a a'LpzSleab a.dA.rcajaae i e"d u1 ara dilal. cu, ya qb3.w Icd. e. da a la= eld ]u posiblea-informa Gustavo Hae1 Ao Caaoeadi. .eatesld saiblade ?o. ciRapiatepel Cuen tos a taiuecale ia. a¡t eyda b a de Cn-L Ce 1informacabae hueraplandparaqesran e sb ______ da wLaaaa G a u V e. ElUat t .¡ at. a. la. a idaaYdac bc-adeia laa d l e teande ta-Itoar tuieetlatscci aaaada acal ita .dlia Ra. VtaaccaEla.getata.cati. queldi-e1t d alde aae i afaieradiial.apaialaano.y LabasdelRtseort ta taqtecaqdabaa pdaerae C por lo.alalda daicede d1a1e c i st aped Ra qir eii ltutice y aapbaaa dante delaridsirt'. Casieeb lera u acuaa e erd r aa eaa eiauedla itaicpel. acusadca de gtanesadesaalco. a laceldaoaitotia saalaua-in. at.d., t.titad1eaqueah.and.cple taledIt atolaida apuedaie: ial da l ota Re tios lg engoano la. a acate dctje quri l U taiblata, td l a taa cIce iga.dalestilia dee Lora ez aa ea ai a ni i act -t a laeradelas lidt esa-ia& cicd te laltare.launque Geznl a n e l a cedaaa cae, ca staeiaaeeba.attanKtaodPeraoltratartaju Asunataabin-altaiadiaidlaad sl.taepapel eaala Quia Ae-da d e _at ___ r. u amo a l s ciaaede dlas .eai.taR. ea.btleaal.iaaatarde.iade¡adio. SeRacn]as, tit"d]reeo ere ab raaa.edorRizE.ia porqu a e ticIe.ta ef en a d i. a .suCas. Rt abs tapeia altt tila.da ladi aeaeta-te sea adavllens Uecdeeudaades eaeay d Sal roaeaeeitdl aeo. aaa oyJauvias aes aatancittadsI 1 ler 11laatu e e ic a ea lauti ha an Csae Pc aaitte A. J _elaco isnesecalde tiita-c a diiaa ele.as ta ,eja a le aae aa e liida RlEn a aaeaaCie RI.ua a l bexSlaaaaarep alrese atn.~ ptia a atnteal.Cda.'.Oe, paaitas d ecat a tb, aa y a. p pa e aa i ad i eap .C a a e il~ado tor tai t C t ba o t al Paaiti a yord¡-. antaltaa tea .tita i a Falta l. ea ei ip a da a.t ia baa.l patlaa de e 1 at eyao. aaaatpraesbaosceaa. lat dao Pa a tit c ati P.. aadaIt Ruetnietote a ata adaajt6 ,.tri ca lotave d.pSe tse ate l dRall e iaat ai a m iaz.y a cosi gntqa dealataa i sa ce aiaua. ittatimeaa te l y i. ea ea dtae, dl aaaai ta aa aaaaa d ap diac d s aa rretal r a p rehenas deriad s usa d.ld, a t aaaait t i cba oAlaiderlattsa Ma aaacaaalpaicinasealdaecieducacin5 se lariaente.ttetilizandalopstodasla10a. Reiterala da.aaJuveantud della IdptalaCaomaaaia Haaietndaaa dea.b antad ltaaaedpcac etga a tlaot.yH ena. a lo.i t .se, .: a. t. l de0R IC pi rs;J abaaa dlMaa6aad Cbctld felaa 1 laade etteaeWte ichaaaei ace Itpi aaaatat1Iatat t L tte ts apdatact lau atiddl¡ltiadteb.U e. '11,iataa i aa Pas. e 'aa eliad.let bcaelddd.¡detaaa bssteplceta deedece dutItfalOe Sta lecaaa c ittyaaai d dtaaR. eltt sled i tctipi pel. lalla,. eletrr. lasde i Geatapjb a P. P. aa palpa-C Uatt ailtaaltploaia taad. t e1a,=aaca tilclititd.taaaVtavaendaeplr aallaialaattadaaltaeatpiait i.baabaaa __ __ lalail aaala id ly, aetaell d G b.oe.t¡daaameia O.ade aetieaAtcaaMedtle laa.entraleeaacc ,c sa aiapattUe Chl 'e"'llata ty t." i-de at'-P t j iatt'd, eain o iqu s .dr.Y tsd T.''l. d alen e t a s d a 'b w et a t C t aPo a be T mre l b a l t t l i c l art i a p C a o 1) t l o atrag a tiz an o t d aJ u e ta cu d t i a t ie t a a l d e t pielpab.agante c io nael e nmpo._OtdaC.aa, dehla liatiatetadce it 1.-a1.td Altl a. _ _c e e e c e A t c l t j a n t c b j n l a t apen 1. im -aa a a aia a a ta a t a. ld te L a att dc a a ed e p aarr b e i. ca C aee Pililaac a eprotees ea e seadt. e a.dZ Inb, ta Caal, Es e a e . all e ctel l d sp n ct 1 e.dt.R. po.e .e Ve,,., d st t s ie u pl Sda a a ap l ,, ld t i i l ta d a .t _____________de____ Il etatona aloiaiel il YALa,,,,e,,.aaae1ttaiiap.a qtaaaIt. eaal epald. iatp Cl Pa Ciie at-aad tuPasaa ,,e o s rtrod l ltdiea te eavaaasa trdds e de cLebar nd esa maitla canf. E cta l rsli l paa ieist de l I t t,. aatatlaai tpaterordatoa ci ~ ta d a tAlaea.r itA al H rda la ean a a aallgo ja eG liiya psaeet instro e oerac or c n H m itedaen aqe coraclnA1.matade St. etlBa mberl d la [at Catap aa a aaalelamc a ta, liiaatj a Jtcctptrjasaarpideltalilctlisa la c ns r c i _eNv_ d s a s egtac Caar a d e C n r o as ta ltaca.alaetanla M a-honeoerdr La p es nt c n de lemem n aoriyatled tdeail pa taEdipctos de al i d t queea c a. a ai aa p t at a t. d La.atiada db YtajtaaltC ltalleata aiallt Y lalitaPt lae. .ia bas a aa c ae t il. I a eila i enaita ribtc laainspret:F,,1ieednid. aal i. B I,;I C aatadaa qid"m. tac e ,alpla daic to a. RLim i AR q ir a alat-bailepaty aTaaa lCt el t ataaa sa a i ap,,Iaa d ocp i .n. .lid.,aral iaelyptattaaaaltqeheicaaaa l.e-d. p lPaadal aPeej. l L aii, laai eaaa a alplaa ynciopa aa liqueafueradign adoAorla Prenteay.la de allalaa alaasan adm l ada taPero a la an Caballero;a, gail e roaait d a1 Cata, el ecreccirmn e PIPtralane pendiente a empleado eala Pete aa'dedacarony.Teatalla. c ey d. ,,]d i ta. ca le dichaasaylea papda aa c h leiltdteaataa pa t d Rpia,ct gener a l a ita a beBat ia a pi-uetide¡ ereti ,1,1 tantaayud~ at,aat liasyis dae; yelat, iza ael e Laiti. cao eni.1Eaaidaa alAaipdd iaasa euia .tlt l c pu ihael m nu jnt ata sa acr.] e p aay ed ereta s mda alistlo eaa e acin CliatioasICtlit. iattpe. Ce.bsec.l., hmbae aaetttbaa aaa el ttaba tilalatdlPel a 1i a laRaailhld ior aaRa.6. 0--l Ha iaa Patt si ltalaaaec al Lya Mlitiia e ,lpie aldaeie lta Iataltl easyalca, al aaypld dtda.al a t1tia iltt ledls a ataal at-uAC1.,dae. aal aCliietp catap. e icpcta ia itataa iliadetcedaaaaCa. tel. ita ,ca a,,iiaietae e o. a nti en ca al ta a.n.,tyl.piteyyioaal al,.iptaatrecurs atatrla,aai e a gaa.Aoa ser un da aai lalilt de baja endiItalaa PtIIPi lladaea1,.2 aitatlttlaa.itaaliiaa Y,,,, 1 j patap. .tlaidecil N.ousa ,."l n e eeariou.dLaee aca ega dapo Otae l aat li ,a l al, eppiclc paaeaaeaaau h cpl -. iist 1. lcp iel. lLicencia y ib e adi.cn Ob e. Tlia. CHt,sdaaaP. Fedaebraclcin aaalcaldeIslpa mtt so,,, at itur de Armasaa aaiaaat caonanaestr ____ Mrt N. Pas1, hemosIIII reciyba.itsocunaael.a,,litdeamatgogot. pal o _que cada oupdaaap~etal presadenaete 1. Federacin da ~fi.,ivaquearesponsablementetreiteramonuca-.gpdatendadaaetiaataaitpii.g,a 5aleaeeeie.attalti.aaced alaputrtcontieapiltiiaataiideiaaaahel.atpi asca dmadt ,ta1qslen lt,i latjleub Ac. ,aaa.lbapdc-a betitiri. Su ro eu I on r so e 5!.,J ill a ue s gu r l re e tc in de las emand s d.1 _'air_' ______Aci alta a-Pa pt a cel goma t ., a a ilc, de l ti ttp ic ei de alt aaaRiltlataicyiiia Piy. aUY aa
PAGE 3

Ao CXX Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-aeveis. 14 de Agosto de 1952, Noticias Nacionales La Habana El. dis p nsariolAumentan salarios a los obreros Prximf*a firma!Electuarn una. reorganizacin A.CMOnw al Da del Ferrocarril deTunas, S. A.d! eprsio en los penales de la Republica, L MONTADAX l"ra.Gisnert" l___________tolOfrce austsd eas~ el*Ladeocnalhro d benFlucan en una escala del 8 al 11 por ciento j $5jjj Envan ropas l, zapatos a la priuin de Pinar 1 a ogad o alms naanba-.a al iiael da Sen S~10 Reclama $250,000 la Caja del Retiro FerroviariUC aJUU.l del Ro. Nombran nuevos jees en Gobernac p¡n AdvniNlasdoss~sls hapll a,1. Ligoi Coa lyal"-.¡ ___ h ,.C_. Llas-ng Masla dcioda Caita rda Ss-ala] pas-.rae¡&s ca J, .1dl.,abs-aa qai sIlsda~sasl l a-aalisi pi-a s-b tasda d es-lsula as-ldi de j-aye. nhP a lea y da.o M.'d 1 as-u ta i enps aadaaA tiendeda ast lasaanpers-oaaasa aIpqpstez atslo. bat. lagcalelsrin -lm d-, ayy aa l sa-a i yalas ia-s at 40 CausoFma'raarecentednte.ans-aa.e A t 7s-jas da p hstici di pa apel l s--o s -P lsd e a R bl n sio de Goya daseor A lbe tMe aa l a aldl.Ppsaaa-aMlpa.atbipl aasai L aa-yi'-a-y 5d aR-.pydal - sib-i s 7s ds Ua-aplbss, hlljtaba ii lsl lpia ls ia-d.hs iydagai .iya ~ ~ ~ ~ .dais-ili-l. gsa e Lopenlhll.-l ha a ab a e.yeda Repdas-n iialida bi p d -s a ~ ll sbsalya d1a55.i dd i ay d aIamujelr= a1 idea speri n a a -,sen lasas-sa andadas-l-ls-y sa qa gla-al aa ll R ly aaslaydlCbaa y dael f¡ ae miil s ls P l.' lenyya lsyaayu da Cib". alide AlaetoYasala Ri.aa de l octr asida Nah. d. d sgasta en s s il ualli's a sy-ap-t Alaid, adaa Ala lr si Ha ienddal yallhyaad., y sd daI -al s-i. -ay agoz a prs sd ote.ls-l s-a alas. l s ibe ina A al ui n.asa e, di-dla ondad a elG bierno -de alProia, aaaas as-adyps aJ-iidalsmado, ",lla Prasidnciay e si. iillRc6.pA.i-ly d A .'s~l-ia aOaly.pablsa D, o dae ia Cresonay i al Cuevelsdos ,a lieas.bibI a a alguna aaa d t i bayasc-. lad. Cas-oiub. Di-lda da% Tas-dhl. Iit.s-.,e ~ls que pez aaervicos en el ce tral ys,aciruas-a a lar. by a-ayogas-l abi nal. dp -balas-aas-ldadA c~.Ss .lg ,taypos,-sta tes-b s alaa nld i a.s-.a entya.ela daeli11.menteaoyaLdslPTas-bali. cpnoyieropadeade mente enaiaayaldaaa.qe has-da a, layllld¡aMalbas-ial a ya -Montoneroa el !qda qas-laa ametisis-sayyvo.is-laylae otdariba. i ns 1a. u a apgaa s asa ssdaseddd as.yal ,r. liad nado por el ls-alas.al ay'i" en praciicandolnvadt tls-lalss-ls-lres-aohayosdabaiiSanto u.¡.Isa-iala y ass-sia n a sacu d d autlis-a l l,yseravicios t ssyaaha saas a.$a5ls-a ipaalade aya saijad ¡o Ayas-a sc raliar a inlo sa aa 11arlasa lad a l rr el einc el, da s-la eley a cia -s-daquase-stade aag!ii da-l-yasdA,]aias-vl-alsalaaa di asde-ll'lRs-¡.:a-Isha asla ls-al p.als-dela-idCrdenasadaia Tasiiispa-la-a-saas yaa yasa a -sla-hadaascs-sesd isay frda e. cas-as L d a Ts-aaedas yays-lI-syquei ganen alpas--sdiescsanss-aelempasl o a r al. dps-sla -lsalaayliaa al de. 41bs rcfimlsseecun lase.y cet ocia do ristie sIs-d a adaCs-nLss-sla-s--ai-d aessis-Asas-d isss--s' -en s--s s~sdaaypa-ls-ada. d Gas-ala Ts-ds-.tl. daIsascsacs-asdilas-lsc.c.Ida IfomejouereAustiTbaoBrl.Jfcae aya s-aa aa Sultiaslao as -avi io fue la a lasn.as-gla yayida as-saael-adjbdl-rh-cibiSrn-i ael-alal.daasnUls-la ps-a as ia-as-l aa J 355 iCt45Pd-t a s-ia a isd i o asmaayor-rstoolys--.,s-dips-a-a.illeS.yaasfrqci"ayas-lshalas-s--l' h as-ladas la as-lsy-s-as-aa&daya U pa qi, bldsk anaArmando skAmaro aas-e li> a Un.lor-cy ScetCaas-e eat e tic ti el7 ambnl ¡.ld A d es.paqde-aa dondese ya ale p~ p~ -ioradecret.a--sexta habla.ysai;.t-s aaa l. sjlh1ndala Taa-P a a ls-aalaF.,Aleriaas-foym-" laspayas-a. l s -t., es0.seste .-. ni.da-.orClroaa Ir= a, s-s-ip a s, -al,1Paall1asrhai-s-ya s breves-a.ialalilantidad dadlilen d sdepas-s d ai mi otyfas-as-al eay acin.s "9a tr.sEtil anjerps.a dseystosa lasasa uihs-asa las sasa aa buias; iM s-P a t d a nsa evar< 1ia da lta P--iila Lu-i-a a dihaiiar C ue n1 .' ~uaaaila-y ial dssa-l-s adysssa -y jaaa l caii .C m lslasdc:Q u aIlyayyconcdesi-ad isaaelas s. He j ¡ sy, a Pda-sad jdia a a-ai--l-uy di-l-sea aa a s-l-usaas a i 'a p la aau-aT.aa tap as m s labia udetne oseur rs-as-yapaais-y1 a a a duyld ua edGlspieo is-, As-sas-asdua ichal ajadayuldss y aiPaiaaa s laaal SO A R T R IO E I E A I O a viai asle-ah alSin is-sdaadyays-acuenatayides-tos.is-o menoslam s-deidia cope~ slsl-aliaaa-a Ii ilias~ aiase-da iencaias l-a piiall O O E-s a d-hsi Per. so~ o cargo del octor Jw Aais-adas-,ias-is-radalaoOa-a.l FarocarrilNs-ii-as-a dAs-las-ad'1s-s-iaerjariAtbe laircaalliua a menatesa asB lancia -',ntemala. icqa li,, brlaers-arsla laifiacnlal la-i d drs-s-iapldeJ.Sici.idctoadblainpdiuin.eneEa. Cag i s B ls-I a s-asaa lsda ii a i s n ~ cnssaa a slIE s-la ay r s gu i a ag r nla a lo e De Ah los omenae, qu is e. r Domi ech,-iaslidiaasa-priinlasE. pa ss-s C h ia aa -s s i ls ii -l l -s ia ila ls i js s-mas-lad -a sus a J' e'-i -ida Tsaa alosillep aa coiliilaaylado dtor aps-am que-adels -yas Easervicio-iis -daCiRhnda .t. eiaii .=-iiiaal-uiaud-a.Mlaalsudia d ice.pr o.Pnr ¡,rpsyzptspr he nits e VATOP ess i vSA in aa-asia.diia R-i Ls-ios-sda la Vs-iiel oblea i m ~.ossetales-ailiaes d l da J.,paa.idal-cosars alducSs-s-ma anasag ieae 'as-yi6 has-a. Ii di ~n, i n. ,iMida. P ecivi i.C.leSaudy1'. i -la aqs-Pal la alas-as-as-adrio, ps-aa frnc; n m lels-iaaaas-s-iaporelConra qnais,intc.e1 t rasla-sadiaia die-' iallalilyilasus-as-d -aai ay enferdmeaiiia ~ e.1i1ii;eldcie o .jt.I ,ai-S ld li. aaPlas-adea.iasi tou-i.lPaSaniagodes-uaispaaals-s-fvrceno lsprcssdietvs.nly e omr ha, -E. sle-istudr en aE. U Zs-aaaas-a yd, s-siasuo atrisay cilaaaa 'd ela i 1deuaat ra iaaadsl a s-lisai-jhsir. m iu palisi-laa la - a Tsa b iaarsdalis-latas-lyitics-is Pa l-. llad a-laiass-as-s-as-aodas-ala las-ajeaua.a-CIltuulprisin-daeaLlis-ha Cas-.ueron11 a ls-alsdaiaaidilallaillsaali-is.-,liy 1ii acs-sislae-lada-as-cu b anaosdJ-s-s-ii dsss-y Ty ala n aassamaene s--als1 s -arcooce i dorsaaacub saa irayiai as.lA sfesibi d oas-prelPoqiaaioD L R.¡ stisloqeakhaeI ajis-ilsil;l.ialsasja i s-slde ils-lu cmo d i,. so ip ~ -,aisi--i aa -slleriaisecretaio genrlsdla l s neg eners-l-aa":s-da las-a lis-as-as-sin l.sp a s.a len rrr an C ivr aio -siiisiiii-siii-is da ld .sss- y si siia si yaaas- a sl ali l C l d -i s a -d id lp ia iiaPial.iiieihigin.iipar, lue~iid--idlipihsa.ail.ios-iiiislaiiaadlaliades--l.,qadeaypa-~~ absprIiiis-.iiis-.s., lei-illil ~aial asals lash--l-ii slli --s-sa lliiiisis-li a a-jIbiCs-ulis -in i l a alis-yhs el-s i-h li ib, e n-a naartsdeeestalecr co daos cncrtas1. iejiien te. ,Iru,c liilii"' i I l -i s. laal -al 1 ys-ahs-l-alillas I .ls-is-a-ai-saa a la cs-,la 1aiia Ai zcrb ls-adMoa¡ lnasri'li" a eindvid lii a .a ii. .; la aa i e.l ado ola lel;e a y Z.Eti atintclbi e iens ,qetrtne eale abee' de cnago ~ ritn ulc% siRdltdalo d i 2 d 7,e.c, ITn lryecc e eidl eir P,.d, al ulll dla nil a u dp ls_1. r, ,1 La "!: co e a' Si la ,e r, tr i e . iiils a e .iaaaya1, j. , z l a -. n i d ,cs-s-i e d e 1 92a3 P r a elp.x iiia a ,. d l ,Li aa adliaids la l ih l s .o. tr r sd n e e 1(R. c c 1 5JI Z n E r i e l a de a i o c n EST iADOl DEL7 s-ph O pal ub e. eeaa 1i1.qssts" '' .(' ocs-olo ¡ ,.dt d s s-i.,iilsiiE Csss I ri5d t1 as-., ,1 ,,.11-ott.t.dSlc. d .j 1 reJ I*siiet dl oulNains-l~ idavs-aslilisdeall Pl lis"oai.sveadiail.i C 1ruhaite Maue ha.is-lila5 q ises.d To o. ,¡T.p.t, tnr. " ,-,, 1 gaa EIII nea e iep:Deeeqie eto etaa o e mp,, ld o ee ua sugerembinci tatara 1Prblmad,(in dl orne Eri-es-i o, -a G.11.s-s. 1 l,~s Ip inea i *1 1 .y tn a1dl radnsi4eia aIa ,eihni.pdeno sd dl),a ir~psia Rilas-arrtpaabis-,,a,,1a",la, ls-1ls-s-de a~tiliabaisdaIi aliasiiiisa P~ini-alasa.xp-aa as-araa Ia lo, -Ga I -d., yat s-spyi,, a, yl'5 -, p~.-aaas-o.atiaidtratar/ d.osdys,-lip.s-a ha-sore r,, aor uri.a ll a 11111 a. t-lla Il ',,nii a a i ,, pa leal la s o e. a od I u ed ¡Rfb n isii. da aaaa a cl yrevinibajadasc aloM.rtnin. ,), f" o '. E Eca. id daili uiiihsssla, i ,aiiu .1nc 1 aohlte a i.iais a sa ia i.,1.al 1 uli -In d ~ ns-sa .e d s l u is-sn d rr uee Trgt (ln C EnL, ~a a l adi ps nio nn a l, ,o~ e ,la l, a~ dz, a. rs e p. .,b, s-hd., iu. .dal 'ds p ,tls-ls-id.t ,, e en F I s . ~ 1 ,sh-aulifl a ab a eae.an u t >;n, 1 oaaia;'ayaaalouys-prsaowsaaau. .ir P.iilala. qu 1,rt ppa e, ctcaI, eie s-1td eai-iadagiadaiaj '"ou i i iin,. a ,ndd: a ,ro L'G oa IN r e dei -EN SU O F deN la1 's-i'a s c ,ais jiia d a~ t R nr oaIi5nidlsru -1,1 dadai s ul ui~l aa __ ____ lsa i"Ir s d ae, as-al asa" o I o ian~ a d, ,s-ln;'-,r at~hs- sa -,,,pp d, 2,ta da saas-l y is s?dalaaae i ols-a-1.51~ n ay a.ss-ai-y.do, lsa Ii3'ihs-dd is--ljss-daaasssa,o 'R aI a al l a.a a a ida-a a.as-a.-.hlual s-:d. as-edi dl laa-aa'u5 daaa a ia i a a da ai-s-a-iaasalaTL IIO IR C NDCO AD ai 11 1,das yi. en -i L N A 3 2 L Y N E tS OD 1 ian--sa-1LTIMA LSQECMANA NAO

PAGE 4

rlralllld a.-.l--nlDIARIO DE LA M~AJU -Jneves. 14 de Agosto de 1952 DIARIO DEa LA MARINA Fundad Veno1832 DECANO DE LA PRENSA DE CUBA PITADO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIMA deslde el 28 d eero de 1857. Y rcD r.P l;Ir¡&tall.y lsllddell, atal19t4 -Presidta:lll Vclidlll Ollo,E Adclllllld., Maflllra~ dlhttlivDr. lllr~.ly Pt 1. ,eLl.l5ldl0, llalyHf.ll T M N R M-61A.ig. l1.ft. .lil p.l.-Alllld l.c TWONOS M-5S01 lllElq,llh c lIlllP-,, tilI dl.551. ~t' A-787d h e.d Saalpcitdl Ad.t,t.d -. -1738 M, 450 Jefe . tlc.l .l :473 ., A-a ll . 55 l?l l$126 z.79 .0 AtltltMt2796 d Adl 'ld.calcll580 8lo, EDIl (RIAL Ejemplar nwvilizacin de los texticeros frente al contrabando E CaGbirotmauadeemnairaia poaca lbc. d S. ci uesc.fcilmen,.q el., d. l,dliddhaldhallar n ltalmilizacindd[ girol de txie loa a, perua.lllel ao.l ll il enpl.ba. .tui l ill.ll. ¡ o tale llll in e¡lp . 1 l. l i ce 1, ,.ll lcsa i qu ,aso. l.lde vll egL iolll - ,ez. aqelidall.od pldo . cil d lluc o paral lpcldll le dllll.lnc lllque sincrdpu. l.oidedninggneropdI.,n en (ulrtrtrd stisacrslil glldllaptito. l xesa elos.que iresposablleycaprichosamentell l, tnr n v&piiclgad. p. .elia.tle L.l1. soi ,i ~ 1 ll,ll,,.l, llll ll El problema del o ¡Banco de Prstamms lirb l C j P.l l i llii i a Id, ~ i u ll.>~Il"d~l!lllI,l P.alll1l un l M>d id, l':'u dd. l N ,l~ I llid 1,d>d. . M id, E l., ..¡,, d e E.ldid~~i .11,i1 de dl plip d ,_-,l l' P 'l '. ri e ~ri ld'E d.l l EE li hl l o~ q-.' ,¡,, 'e ~np d . ili-idi i ddi Ut . ~lydlii,l1pl lId .blh l plh bi, ¡le dollll, hp. ..~.~ l. d. 'i, llhndri .l- dna Adminstrar¡. E bl 1 1p.1 Ab.,, dZ ,l 5l ¡,,¡,o,, 1,1 . .I I .hieralidapd.lb, l . .l. r ("' > l deli Ritmo .espUrobledoa n q > d' zl i la die i1. etl ~ put ,1 .loi.l .l.,su %.,I., .ta,¡, Lotmdijo lrobprez¡a .ntc>it., ill ll.illii p..ylu.t.~l .i. I,.ld Ldl todoyl c peyo "lllllil -c e." d, p~, *, l l> ~n llll.1 . lllpldi.-ahp.1 .b l experiendci i d l' ¡t, tal vezunadelad ,pl,didll dlllill su$llcplicacloleslderuina ylllldllolld>quel .cnducen.a esta plasible dl,,iaiidepura.dr&. queexc.l lasepcionesl y cohlllEsailharta b pi. l propia c.e¡ del.1. ili.c oro.lill ei p ti& d llde n ettd heroicamentel lla l a l l l. la gravedadd esa iulin. ldEl DIARIO celebrai l aplaude >un,>ubiica lltan ulcraly valientevlfevitdLdad par l asl ¡lll lpllc ,Nd~ pll que hay. ril>llilpl iiiida d )a, f ~ -l. llecmicl. A,¡i co olslbrtrio5l estn c pliendolc su dl.e.r ld. n neil l,, contralbandl ldos jcit. lud_ho .'e l>lpllll ¡.l ud. cililadll la ll a ca pana delpuraldoral losdems ,sector es cli l u, l l ics atola iiddcia, st llacadas ddw Diilly a l¡lh l.ldl'lllllld> P. ostxildl inamlaroinmoll parid id gn.de-, s dl,u,ll.o . i, 1n,Il.ol, illle l 1 ncqel 1. ,rp-ni, en Cubal.Seria absurdolque il.lil lilllldl.llhiarl.,o(,.,lilly d. y. q1 la, YiE>ll dc,lil>ll L. yllEpal.,clilnlcii qd1. reacinen adenal q pl., n.d, lUIi, PUlllqul nl una l il l ancll ac ionalllDl dE>llpede redirse ti ictandcal icucdt1 diil enll 1lls palesl benladmlciltrd.,l lbien l plil.a.d, la,mmmsi ~ni q.,l 1. l cE urdIei' ndr dl, ', ,mnj Uina carta lento Fv-.,, b. . 11 li h 10dd19.5-1 liM'ii 1111 l "; ,'I d pd. u-E llld Ld slml-* d -l od l.,lp Efemrid bluestu el,> a iid l, ', Iiad Md-1d iaild ,all,l 1 d. iigulld d 'Illl c d, dlE, l.d 'ElI l Efe rih d elsi 1c-ci-, dl l F.-Aleewl' iill1llDlARIi E.1 ) dhE i.ll ii i l' d r,1 n1- il l1id li l i m. eii 1l odioP,ld, lii,.., Ill,E'llll l d, ll 1 ill P deiiL11 l. l 1762'-P. picpl ' Cd P1-h-1,lPllp.,loii d.1~l E .'.l. pL li. l . l p, lllm.gllMdlquel d e ide dl pi idi d 1 3, ,delpld s l lll d dli Ad AldL dll Ii ll 1.hXll dl d dldaliSE> ,o d. C H . i 8l llPil, ll~ 'dii .-g. F-illllElld-V.Ail, E' li' ic1P,1 m., D.l>lll adad lE.ungr ld la letdnl poeill enulve lalde 1.,di i.deddlib Aii1 l lilil i idpe dad. .J.ade hl~ l , ~le dl l m, 'is m o.i e dle como laa lqlla h a I i le l dll 1 l lPl ll -di am, P11 1 Por Jorge Mafiaa L -'; lflid e.I lyor ,I e lf e 1 menor -rdo. ciert "lld aky, dlti .. Ple.bp t. d i. Pbda ta ,l. l. y d l t al t l. d. 1.po. . elll* d, t a nn i. e,l1qilil p.1clo dr lg'Id .a. btoen e . 1t i. d Pll-s lpreguntdenill ,llllg dmenores. ta ,r l~ llll .il la e.l ed is, ta.l. d-ad lptnia q ibl p glral1. tlo" die. l.d .l. d deub rir a c lN l lt ms gll. q de h c os enl d dldillli, intresane ,de slntes: uldula rll ,.el.l de pllmlprofud o sa stel, ms tl.dl. blplkl, l'a l.,bsolut. Lque l.de.d. ,. eb.l.t. m, par .t.dadae intenciones. de l 1. .ll.citunda 1.lp r :.,y .ldd-. tclllAival.lpllll iu dl,.it t.l ta 1.pur i ~.l en l ued1. a neli.-p.'ldl cquda llllil ta i-~ ll-,1.d. ll~ fines ll. Esto nl d n di.p l c ii l eer ,l d, -o Cl. i, d 1. l,¡t 11 E 'el 'pi,p,d.e, l .dara ~n, 1d,,d rl a 1 1 lhldEdllnos un illdil i .blll.dl di,,o li d ia ,. supdonlgo il iidoll 1 verlid ad ad-. t -1dli pllo to da a el¡ D,. ~i .a alol 1. l 1,ldirecta qa b, le ,a llld di~. vda.mp ndoll. llll i d i-r:d p~mi 1.d alll,lu D l dllo,l dlilo eip t da li¡Al h ~.l i e l ", d p,c i entll i, que ,Ir, 1 ,iii ii,. d l , ,d di.nIb li,~~~~~~h do,-ptid.llllid,ld digl.'16 o~llil du lf d. l ~5 h l ,Iiiiib un l e gi lid ll ueilp~ll1dl pl' me-lp l¡,¡l,lo<,ll i-p~,' l i l de l d i d ll -d .1 'l.' d,, i da lqid,-s l d, 1. e Id p lo, pl~ des ll h,lll ld . d¡ ll dl"'ba ldln11 l l l.ne Jlq il ia l d ,llE iid, 1.1 de1ii !'. lii l li 1 ". lesmip,,11n ., l ,,.,11Fl d~ elIn s ci l l~ c d. dopi d li d .a rt ,l a ilil dd d ' l11q l _'1< l i antesl l ai ora d ~ ,_ l, ~ l .l nd ,i I d es,, l i pid rdquei d d cm~.ll. ld'~11" l Y ..ll . lhechl,. lI. llpd-rd .td go d o lelocd ,hd ,,.q, 1 lu e t i m ,. i li r. d l ,el.n lo , d. llh .1. _'o' i bi.inhd,ptllidl.que s ir Pil l bi dll d dlgndi,,l1qdl Al-pegiol d, l, . 1. d, 1, d' i, C .,o 'e ,a 17 ,M a 1 p ~ '_ad'ni a"ll~n "f~d da i iuu l, L l ~no,l la,llll I ql p ~ lll d lldi ,l hl .l .P.Ei~E l dcld1,1 F, l p L~hldl'-ii p i. Edlill i~ql iElIllqd~ .d Ad, ll.lidd l dl 1~I l,,hlllllu, ni ,, i, Id5.d.d l.n.' E, .i lel,,., ~ a l-l 1ld. Pl all l iil l d. obaii l T,. leng .d, ~s dd l, A,,¡. d l1 i d L lc.dpid~,. I -l' -' Editorial 'Ao (XX 1 lo"i A, -, d0011 90 Ae ot eon -Hy¡orLibetadguatoaeroradocunarblqedrelssd ¡storu _____________________________Por Francisco Ichaso nls1, l lid l alll i 1 -. lde ¡ nIr Llnnll Iid o.l es que 1, d p~, ll-g ln dp1 l e n i d, 1 7' 1 : .'i. o.lindga dl d , i 1,. p lls",.Il E l P- lld 1 li, ll~ea, l l tll iil pII lllll d l pllllI. E p, l llill l ll'diui.]di l l',1lalo<, l'i dbctldl fo, dl ll,llllpid,d ,l - b.cl b,,t., l j i~ l dil 17hi li ilo, ii ,i'l ii old ~l pueh d e l l. I ,II l "li i le d ,ll 1l 1 id d ¡1dro , 1, l l l d l, l i l1-il p qlii h111 ~~rl,)li1 ii u- 1 ii bi 1~Qui i ~a d, p d l-ll 1.la'h d 'li ll. <.l ll i li i da ama D Qiill 1, hay que ri l a. l nii -l.l id 1 .ddl n d, ,o ~ llllll1. end.h" i 'jdli d n, d dl il-,, lllli l lld ~tlllll 1d o i rdl'liili D i d i de ld,. qu d i¡ ob n. il, i ll.d I ncl delll .!u'g"ll p- d' d. E ,, ldll d d -un II llllli' cla .1 .l qlill 1 I, ,iE, p Lfdi l',l i l'idd, 'I-d l 1 ii d. cli, D sdeEspaia q.e ld d, J. s.cE,, de dl el Eo ,, c 1 nial l p~-l i,, ,,d. p d.iii l s"""Ed" lidi el 2 rd1 i.i .ldl pd-li< _____________ Por zorij pi,iillaicI dE. l JU N l,l, "lid,,,,,l del ii a hd di el 1 11 1 l l l 1111ol l l l 1 d j ~ld e 1 ~ ~ ~ ~ ~ h llllll l1 ,-od"pdo~ "'l'-li.d d f.>L-l d, Gl ~d di 1pala,,i,i "b "o l 'lL, Ii Ddi l 'ldl' d P.," 1l ' dl. d,l l l 1ii C:,ll pider ''l M. d, ¡.s l ld_,. l el ' l l l lpe J h,ll d,,,1,l1lu,.1 i, aill'.ild,lll-en o, hoh,,hoIlI Idp11d,,l, dd e d~dddell1,1 il11 1 ,(lll d,lra l-a e, i,'l ii,odenlceseei q el, iic lis. on da -1 p dl

PAGE 5

AfeCXCia aaeaDAIODUAMRN.Iuvg k~eAgsoro15 CiaHbnr En Sociedad La boda de Roj" ur-M iUa .Proomete revestir loasorrar e.de uonto ento o oial el el1.d La oda W ebte d'Sela e~.etae ~o de Roles y Lo-au La W ebsterdo. .n.eldoctrosCnr¡. Mii die Valle. ooetdop0 l nli Ledn 29 ameila d u,^eoa s.en la
PAGE 6

-Internacional DIARIO DE LA MARTNA.-J¡aer Refractarios al comunismo los 1 Mejoran la calidad del pan en>E ve", 14 de Agosto de 1952 GranCOIIC 'obreros de las naciones rabes¡ No /ructif¡ca su propagarndln a excepcin del' ,tE-s saboteada A Libano.' Posibilidad de un ITrrarcEEs 'EA'E e. 'A' S AlEh E' 'td 1 BEL g 3 U ,-e1 t.%1sArAi Ir, ~ P',.dro.A' rE li "E rlE EA A, LEAEE SE'qE¡AErArin ,drEcAIrd-1 SdErA tE E"AdA'd,,AESE AEAA.EEAAEIF.rJ, Eo P. r ~un d hA.'t ~~A l ''EAdrAt0l,, 'E Septuae,sr-""'sl I C1,1~ 'E C SrAr rdrEAA'l'E'EIAr vEEi' "' tilAAE--d Ea iAr. I LAbE".E"'A'AA c, Ep., lAr Kt'EAAEUninrA dr -,Ia roCa!icAE5EEt¡ EA E h aA dr .s~,G n 'Ev'AnaE' EaE rA Ed¡r SAE'rfl' SAEAIAA L aAS rE ''-. AA'A sA E,gsd.p. EEEd,1 SAAEb. A'.AAE' drA A' 'ds d qu.-, je ,prarb. debid P EE dAEA l-dIE' a'r -,,AA. aj' oJ me rtrasd] uv pn'. eprore.e]nee ¡oirno d. IEEdEi, EAAAOa ~ e'r'AA rd rr¡AEn~Si,_iprr,7o.rtodr.¡rp-rr 's 1oS rsjsrd der1rA's dirrA"'EA'A A A ahorPr.1pueblo'gipcAo.L,,r~I.hech.dr.o'ua EeWa rror'ra SAAAd el NAh ("EO,5"'dA'Sfl CLh .1dr ACEos N, e cdrrirA cre.EE ro Er"rrAA cn-AAh AEAh. EArAEAS l riAAmatrimonio Ee o a d l'.EA A aEAE .pr"A' EStrEAS h qt a ,"'"E"A E"" .'¡5* AuAFOCL C '? 1-Err"o a' hAr drlcP'r' i ., ]t Een ja srI, EE A .r -'AA 5n~ A"t dh A,, AAEA'." dddroA' AdEArdEEESpAE ted, AA.hA 1'. AlrA Ah i, SiliIa dAAA'¡ h. A' qorbriiriae elc srl ¡
PAGE 7

Alo CXX Crnica Habanera DIAR0 DE LA MAIUNA-Jueves, 14 de Agosto de 1952 CrnIcaHabanera D sf.st s s. p~sso. P 1 lDIARIO DE LA MAINA sss sisAtiod, Sols O.osOI. sel rnb&Id. Ss Espfis.Ss, S.M.squds A. 1 -iIl 1-ls brSs -MAlOsC-MIosoolEp.UlsIs. sS-is. AHlsodis, Alsj.ds Bsidss. Aisl.sAs Hidlis d. C.,sdss, M--slRs.il.yol Asils JoiSo My--s. PooDM -,ool El cocktail buffet de antoche L eerfi.t. .oAsmSij. de 1. il d. sEst-Gal tOs, REosu oogar ol o o d 1 El oombajador de Cubo, Aodoo oDo Mgue.l Figueroasy Hortensia, mamesOy!seora Gloria Almo. T1505. Vdadio, oi ml J l ooy pdo opoMysoy esicrasAlicia Psdoo.o. de Codooss, MnuelMndez Vigo y lii Mo ondz pyseoa MrgaitaI jda doe Rop11 .silor AIdidf No.d ii.]e'Gozaolooyfiraoi.apu 1 r Fjc.oo Js o l y Ah-. i oo "b'l. o i.IToarn*,i 1. diy lIdoE1p. VdoooeLo.Ssl. y OloolJiooii. Viajeros nL poslo.J Cr. aaysoaAn La idliaLl oslor.,o i~l.o, dPi.le.IOIlIOOO Sr.Mu. l-sde V ise5. ,Eol.o-'iDor ooFh Nietso.Ao o y lRds:ayRI-I,Mo-sbo~ El dooo ,Jooo Soodo y sr i s han ,e,,,adn 1,l Coosdo dEt co e u ., i. ~ ~ d .E bJd,.d 1ElAdministraddr-eoodIARFOiD ssFnloalmet Isos al 0h1 .:FeloD-. ho. 1,dotoa Aoglol OIi aO.!do psarooil on n gaa looooiod.ta. ds looolto lib -oroood, ForoandMoooon o San se,s .i ARN ,Si sO.c OiOl y qus de AoodioioA sR oi l o s derunacioso hijo u.iBtieioh rs iqi uI 0soodo do eAild. doil cooo Loeso Fooidopoel.goA Cios e.ill p.o.i ,ossool,oili .sRiEl m ii consjroidiEspaR. Do Rshi il oisEl1 p iio.ihoBO FelicitacEin B oio o ,,oedias. AlodioooMolAlss yyoloi d, .Cipo .do FiguReodo. Bobrto 0ue00, do c~,odoo soio.Aljiidro i-sloMoooo Ldpo. oi Oooenita ollsoezy seor i Mlo odio Masoidosodocoroo Miteioo ~Enlo.laioo ioi ,,r iooo. Z.tooi Loisogru o oo II o. Vio d, lo aooI Desdio-iho ra mendo soionada se Nooo~isi .olosRoo bToN.ld o nterglso.ooscto nonio beiv EnrqdGnoR eosoo o oi Clo~,s looooo 0 s ,1 dolo dii C Yl,sysloose. doleo.AJosFrr dy eorDaIOOia F'oooods .va osIsRIO MsRo oDI quieniod R., i vuid. lodmooodurd,.AlooPido.ido.Joo-MoolSoi Ce-oodeol.E isogo~uio FilJ"odo o ctI P. doRoo di 0.1 lAloIys1lioF,, lo ,, enas Coleido ooH¡. OIn o a ines sob r la A o u c ¡ b l(" lAcA-o ili.o Fi E io ,.i octi or lio Pioozoyo.Loos.NJos erdo z Cb os ioal o Rbdiloo dioy l Psdo d, se enl .noiu o1o. /. a M yolo i i e n. yy olioo el asill Reocomi a spl.e a cia i. .r (le Prof esio¡wles de Bibliotecas y i. siticaitodco ye gigd -al,-il.RlilClioolooo.iuna,_ doilio Ado,Piu ET~nel Jsosps,,Uos -oa.,lloood, i ioodi Ti -Y --. b.l., Por Adela Jalt od po1 oRl SDii1l 010sb si ioOOs ooo-iolo oooloso,,lo,,,,lioosoCo n'1ooolls. iodoDp.,l.sosioi .N-D. 000 1. lo oiiio irlo liilOO ild,ioioid 0 oosl oos ld l,.oA ioomenos P oooio s doii Nl i, ce, e, 'hlicoo1lo M-looZDoel cy horoo ooo 1 lIodoi iiii-o ,-o ,1 ,io~a ai,d, no r~io ,a M1od~ ~11,Poodoo.tu. R'R[ ',, o., o iooo,.i o iiiioide la i iafBoda en Nlodelrh dez.dooiodioio l. -1oooioooi-oi"iooa0 I og l bi y ootui o m iooiooiio.iioolno. I,-dr,,nWNgio iiidMiioolpoo rooe,!d l iolosooydi l a 1,1 iliel trto0n0,, ti,.Wigiiiigleso lo oo.oooidodal iidadorit Mn--~ UNIDse o S a, rl y t.biloC.rierni.ooioiicondl.cumplido Mi so i r poif-silo CoSIn.CA.iooii A o ns oas. po:ai!a Ti.s.,o bii,.o1 .o.so. ossooi 0,1.ale. A. I.A. c eoI d ,A.1 o.ll iZA55. Coso centro, S.M. VIA oueto Dpa,lsoe, l dSoplo. -Moloo.soicloo d.arteI. ]mp asy otooobjetos paos el hogsar,sIli a 55c.sumamentel rebajadso. B.iolnpsAIid. .1 1.1s. Esop,. i'=Msyp~eosu.5ctibos A~ol y GaSa~ MADAME TAMAHRA CREADORA DE LOS BAOS DE CERA Y CRISTAL LIMPIEZA DECUTIS, ono 1. llsI.op.o.Fol.de Adosodoas,$2 PRECIOS ESPECIALES DE VERANO PARA LOS RARVOS Y MASAJES CIRECULATORIOS MADAME TAMAHRA STMUDlCaisA ssqslzscaTERCERA VaSAsTY-Mi COLEGIO PIHILLIPS CLASES EN INGLES Y ESPASOL PASA AMEOS SEXOS KINDERGARTEN HASTA EL S~PTIOGOADO APERTURA DE CURSO: SEPTIEMBRE 8 SERVICIO DE OBSC AVENIDA CENTRAL No. 54. Hs. d. ol. sM use:3 REPARTORORlLE 9: a4: TELEFONO: B-5442. Os Lsita.sa isms. TODOS OS DIA SON DOMINGOS CUANDO SE TIENE uno a aadl GENEAL ELECTRIC Si, SERORA. ESTIRE SU TIEMPO Y SU DINERO. PROLONGUE SU JUVENTUD Y SU BIENESTAR, Y AL MISMO TIEMPO TENGA MAS DINERO, CON UNA LAdADORA GENERAL ELECTRIC. POR SOLO CINCO CENTAVOS USTED LAPA. SIN ESFUERZO ALGUNO, LA ROPA DE TODA LA FAMILIAU CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA. LA ROPA LAVADA EN CASA NO ESTA EN PELIGRE DE MEZCLARSE CON OTRAS CDY*>S CONDICIONES USTED NO0 CONOCE. Pi da uno demnostroc on ¡PERO QUE SABROSO! Comoque SPAMosldheho deoii~oosy ossosososdo Cosi.do.o-l. iooo.giloso Dogl.s OC-O se di.looas.A.6).do .i gos ,.soidsd ,io.ssobio do 1. rso.lj. eoosodld.do qio bied. loiodso ososqioo sosi.poooosd roosoodoooo. Enolasoobsll .DusodlDC.Sls.osoopoosooosy l. poii spodisos ~. qu. i.jsl oilH o. .s -ocu.oi oooodo. To. poporcinodo do. .asoso poefiren elDiI. OCpsi sls,o so isdd-d losEE.UUDESDE LA HABANA, Ud. puedo viajrenljosos aiso ou OoilassDUS *sol#de yoexqisio jamdoHoo-.ol S00 ildmotoos po ioos. po gigsdooos coooph. .,soodo a prfeccin. Porueoo EPAM eso andAA AerlneasiArgentinas wiolisE 000 vegeols conR *IANIF, IiiDersdml@i Iway huevos SPAM s deshas CMA. CompaalexOiane de Avioacsn en lq boos doeotirno y A. NATIONAL Alellnes sabooso qis is. Piobo hoy 515500 PAM. Doble.nmeo de per5snasvelan por O fl)<>t VI%quepoledas bies 0 acviones Juntos GENERAL ELEGRIC CUBANA, Edif ilao General Electric E Prado y Anis, Habas. Olga Pando l El da.g lti AlISs olbol -5. ils sssas 1. is.,sl. s os .l.io. d.o iosstso ooids juvenili, i.a rodo y osrEhEwbsisouso. re trLIs. ssspia. si -psbllo i Lft 1-1 L'Yuctill

PAGE 8

Pd 5 lm 8Crnica Rebaner COCTEL DE FRUTAS /17 DOtLE ra DIARIO DE LA MAWJA.-Juevee 14 de Agosto de fIYOA Para el Hogar y la Moda Discusiones k--Uinnecesaris eEeeeede .pi.l.,e 1. 1. ue "1o.qE ludegaleracieegly cccl. pe.e .ccee. de. 1. vid.e.lcc. la.e cUay. e~l., y cuan lo c pcet. Icglncie d e carterl. pucns .logranconelo. Ieesd pEu 1eseera od pr .ldlci es.l. d 1 c. Pepe t.ieqpeo e 5 teede s.i. e. cepo. 1'p uee.bleeto1. .epbo Sepied.d~.tolenes. las eladcion.e' e ie .y _.e p,-c t . e PCdel peligrinmie nso que ~.ia el pur.itode sare Por Mara Radelal "o. c. el ectcee c cecpariePorquee le cocceeldeYypriotundidad de eci.iihabiee deg. e di.P.-eequli. en-paeceC den las meb. ep.e. eus ci-Oe 11l qupipn el ec un di.,egele ¡ peili.e. en.apore di. -ct.n .pr.u.id. En eida cplel. r, d,~,eos.ele branspro p.pieela¡&. i.i ,roo etdedigio.e de pece brppeuoenqei.clellceiedvel el. pqe.ise sabepor anticipade q ue i1,d,.eeei.eCidn que $e ¡i e peenee. eebeiL ledeledIcl.unene.u.e Ai.i.idi. Eiieeee ulUbec lae eei.aiecelle cmoe cmeodcee.tenedier.cl. decriei.ee.,eed l.e i-eeque de le di-eu.iPce oece lee.E. ~m e ue.eeaeb. econtrar _~puseque aitodo cee ,pliquce .in estar nunca deeeicd. c.dicyecrI.i.duceqeue 1 ¡ay una pi PHILI esperando p E ficenete 9eclonmo A la hora deco fiese que sea P Ma [ 1. baieiclc bbu e de y los el di 5. obsie b i l abepub id-a Cs ,e Icde ai.pppii de Dedicce ee ede le lele. e1. 1 P Od li, ibels II. )~ebn i be PQ i ~ e f bl.den l eb-ud0, -i -a-~ 'h' e~eeb lp] -e pp e lo. eiiled lIC dpd. e.-ce u.-cii,. 'ei ~cd d pe ees icddc P1 i' ~ iei.a e ele ib i.eda d. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,,d 1ii 1 d, i u.l-.bc-I pe bd 1.eb P e. loeadpe d m.lee-elt cd. lilli i d eR1'1 ,, ii.lcble.leiili ied, propagoa1d1,~ld;are -i.ta i1r:1 .b1, i l cr depne ,,idesala de lel.de Te,,ibCpclipal.eeco l. 1,e. ],epi.1 -dp-e,.qpi. h, de ro~, d,e.ll p ~~~. e eee lae'. d o i ~,i c iq, A Ipe e. d,, pepe id, p ~ ~ ~ a P E i d, "' " e m FITI N^ tnico cientfico

PAGE 9

Ao Cii Crnica Hab3anera DIARIO DET.A MkRINA.-baeves. 14 ede Antade e1952 eLos e vuelas e diarios a n DC-6 a 1 DIRECTO 1 1 A e '35 d. y veltea La~s-ae1s-A1-atlaevcaletalle pIRAldCPaRT. PA-Es .d. alenleaarabl.e.va1laRaprbire arasd.e.rdad. Prabs d. ella. e l barba da qra" si pele.aar ere raiprasas d eraagp~.a li eiardae. r.e'.ylsercaeaes oraba.ttrl l.,ee res dv cha eele ne av rs darre. ta si. l aunresarndars arelsa earara.aavegl(. 1 yiala0a ullarras dr iaiairi eav l vl M litalvarada, brrarila tadar. La radnasiiadei harrdi¡ear' .e.a ,. a 4 10 ." rar. rarorira 4radiatrraes id ral raraede. rarrda 1d arr1. la a rAilrmraPi railrae,ROGRralaraeel1 rarraaELesry tV.-ial au~a .a d. er. rr 7d lin al r d,a Irala.a l 11-hra50a0 i b .e la 4de0pr1rlrl rr d p aa rla .r.r. ed. a e ap, iaia uiP aad" ~n vaiar~~'qpo. da las mniss CLiROL NUEVO BAO DE COLOR Remplazsalasaclidao&a-ljas Naoraeias laada paraiode aeaa eNr requaire deoai e ir carelloa Ura era aplicaciesr reeafiinrapara dcolarar y darrayava lar, auraraltaraciavetasraas gaare arImparlea sucabellorli adaos rala0re raaaralra le. rae dr spir lealoran. Qu ¡ EIJALO a su pggUQugaa 1 El compromiso de selirla McrrPvry Itabavls p Gatalrve, ilvta prlsaale aaa Jao-ec iRa la elaMarae aldavaa ti.aavra d.dela seyaa lelllded, e¡le,a a eche se.ans nersreaslare Ir.l~ea~~r1lAlan. ea. A .ecbra alrMle~l. aaae la1.pallaba ane paSas e llvaPalas aleaeeravr.ararllea.rde por la ta¡iidal le.le. se~-~a.ap.el. E.a aLl.le$.-da per Keral eeca s Seetm pehe l alab st. Maelva 2-rair. 5Urs. Hill Robu son aarrariaeiaraaaesr l.a vlerdaere1dv le 111a-11 ta paalra d l aiaaarir arares.Mas-an bicrBIac vl Usca creseabiaaMISS CLAIROL, y rrepaasbe quea s tnuavo, "sale -otd, sa"ersgaadtay sale pereae Ea* la Parroquia MelCwn pl ao& Vedado Utain a iia avaraanmosbhoypara 1da, a~pl.iae ht~e st ats. laaencaatadora s t a ncay ID-saeasaedd Pesado anarebl abada iteba t~ avlspdrri ija da lasps e~ areytlea eetuIa 1lda su puerals la par ale 41 1 t ravi nt m nay ayde Pead. aaaaa. selrede s'r araaaa ateea 0. c,.cn l mareato c=l ai~ aftas ia adavaibia JosErie Mees Madade.Nanay para la qae raba arr tal maM"JsaT ~rsn r Tato1.le draaalba g uc4 lati aa I¡~idd debstas u lahaa .dJ ldaaaa l .de la aobis ban sido cnasai na la ac labaaa,aaaa ~ moraivnos &a ienseda "El Fielalalfrrlaedr del yftaedalata da las jdaeaaea eaaaar u ac a lat enatva sui alas P,.da Cealas f learoP ia adactar Pala! l Ag reay alga ruetalialeaallt dar. Da e Iaegatable valervle de El aaix"seranataban l,¡ araso@dae ]alteel,. Digguis dala Vea eAaate M llaaaaCarbaiIWdla es aa ¡d. raaparalaaaaaaaa. pravadaalaa le iaenv a su aalraal ater¡ adel I J1.9 ae DllN S Peadroyestigas tabnaeulla darajatePaaaaa Aalb Ce-)5CION A L!N Maaad eda rasa alela l Ui.c, de Vemag raeaa. l placa rment.P:u rvade OFERTAS DE NUESTRA aela ea b aaaa t ero Xldllla.i al; y Par draLuEie, losacaarasdaaa rlada Deala ildrY 7igna Z1 aoAlbaaiala ,dra r PaadaC t. ar.!drea Al~raesy aaulr aaa tsra fLAIRMUS u HDura Paa G& su&O EN'L&LOX ¡El Acontecimiento Comercial, Que Ms M 3 ary Percy Roberts aeeats 1 E us.ade slialal.eel eseepreaaaa s.eda .lada eseY lr eaeesetsssaBeneficia al Pueblo d u a .J, lea srlls, qas ~seava la elbraba se. aeeapl.aae, a l v~se pnid aeld vidaa 4.e. so el sle .Katd, Pos.ells.de le asada, teJea l ~ IA % I % I aPelele Metao y se ¡etal aspeAdlalssaarz, brdedeo se on~t¡ UI J oaaarocaa Mary rar y lassleca ealacrel Roerato yer aepaes balah~ ~ve ~rose Monmarre 4a, BLANCOS De Lino la airaba ealardeant earaar ,Sle Csea. alrq,ar 'Cda ,¡.aedB elg a da rar,"a. qa la ra ueve.rasde IsPlay, a delconrjantro da ra __reSe u.d.L.ssrl ~~areno,,b.,1.pd -27 ueen IrFebdjR 51 9L 200 centmetros de anho ir ~~raaesinoddallilsa 1. .,i_ _ _ _ irra ria un aere "par,,,av p.aadrlar l arl l dalrlc c la ias, las ,,rcS. arra 1. .daDEEspecia r anuaaba sr leaa* rla,.ap-asavlaasaea. AGOSTO 16 D 1952 pr rarnrrrseea Da.s enae.allecrarb.e1leediva ¡ urerplm;. Y ,7'-" Y ""' Gran comida yr baile del Patronato i Ropa de Canta y Mantelera ~b,#ni -. p¡-Escolar de Varadera en el araradide lr.d ladas o, la.drasdre .'lo. Csrrlee lRcOf SE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR qara ~a e lsdl r .irhbe c~i.n. pNI. L ',' " ShawSorpresas -Diyiertase y ayude dar bL,i PearPdrarE praaba, ra al sostenimiento de la Escuela Sainta Teir fi.eraryra ara rrab, gera sa.l. l carar .1c i .ule d d .rrarr re s ila e n d o n d e se e d u c a n 4 0 7 n ino sp Y. arb inactulaarn lValar q ratuitamente. EN HEL NUEVO WES-,TINIISIU LA DEUCSNIELAC es CO~MPIIAMNT Ca Eflectic de Cuba Dstrbudorea WESTINGHOUSE.i.b1lamca de garanta 1 OGAUANO 408 TL05. M-791 1 A-291 1 A-2912 HA~AN ,Iii~AGENCIAS AUTORIZADAS 'EN. TODA LA REPUILICA crnica Habaniera

PAGE 10

F PSths. ~10Noticias Nacionales DIARIO DE LA MAINA.-Jueves,, 14 de Agosto. de 1952 Noticisas acionails A.a x SShencin a la Rechazado otro ataque de los Oclup Comereio iProponen agentes navieros &e E. U. restablecer el Suspenden los, marina mercnte chinos contra la colina Bunker 1,00ibras de servicio de ternies entre Cayo Hueso y La Habana textileros el deNorteamrica' Los atacanteis, declara un teniente, pareca como fioe negrosLos viajes seran diurnos, con duracin de 6 h ras, para ecorrer la"9 ar aucid > Sern suprimidas sus si estuvieran bajolo efectos de un narcticoi -1MM-la que nos separan del Cayo,,-recsalndase el Precio del tran:porte pao nucid S exenciones fisl oea1eso XL C.,S, .,P14, Jeve. (AP) Ji.le. Etouu I t isd ct.ry I!Lo vendan a precios 1 Inamesa redonda los S WASHINGTON.gM.15 API;. ,t fui ftuna bndrdu.,p d., ihius pid r ., 1 superior alreuaop blmsd lai ata 1 E) IPell,-,iipts Tp ,d pP p gPque ls udda-enp u pdllnato u-. En trpatsiP frenteP uiur ; E a dppobeaes n uti ,iu t tg.eneupur inPlae1 y u, eh.ruon un ter~ "'1 h iN. I¡vatanquiidad. Eneptrn-u E dretoud. sarNde Gp. I. Pd exeionespde)mis s.stctin j.t. la i I tppudp .eu rienata, p alpsrdt e PPPiP" ppunipe,C.M.,l Cminhstroupdel,,TrabajoPIuPiii dp f.uubdn dusP P,' p'jP mp gP itncuiPP taP1Oireal P )iz di myn-In. uddp-p.-u) d. Nu .y iii P d. bio dr ectos. u. .ti.ip copndi dtnt.P tu llspp. joerrn 'i li n d. ebsi laP.dudigets .olref EdMils sipPudpp .u tuP .Y L elutpi ddam dAui d pp-bp,,u "rd ,cu ius, .P.pbm sgsu) .-3P2d1.11d unpnSpqidasiiPCPu nu,,aliadas enpla zonam.ip Sio de] !ira-tdurPd d l.iusmg.P.1. u Jude1. P. i puiii iPsPP s d fiJle ngr. su I nPb ,A1. probemsqmu .1I.n es.ti pu ipgpm d' ,u. -'.g,enaratorppi de ~~y, vions d upP-oa.ou'uPrg uu962~ iPpd del u c.ii M1s1 udpgu.d'P 1 pgs PPu si. pu iiuli ,d u e d m1, puio u rand e trslip.P.uu,,pus uybusdrplpadeuaddadsTlubcid u Pu¡lMu Nse. ml l:imdip) trla~ p 3y ,, u eneig n Pyup. GnDPi .1. P.pfisiPp,1di.,i dspT.). u u VI u u upbu u, i, dii GppiilP iiPSdPS .rn ~ ii y u iPiip-. o.e. nse ,>? Tr. sh e, pppo U i u aimapu,unii'p, Epi e e pa a c1"iA s pdp OP1.srunin el .e) Mu ,ltli.t. u p .e. srtgc atral isp t de l sgmerpoi962.duPorPiil lq HI55 i ehI crn.ea eerldel C . .r u 1 p e.i -'t m. u.,. p,), PPI. l'g"d pip ila'.m.ii S sti ,c' p, 1MiCh hi i id.P 5 L)P.dpAlP 1 u b, -P i d 7 ) d d u dtf d u h i s ) sdr, i Sflu m u Di i O K I : Z % p l p l, i d L i S P r ecd i o si h x g i e r a1 d o s i ,y 1n o p t V iS iP F.m.una tuvo i i ih y3 i u silporr s la o elu e e d a c n e e ca d r itco ,c n e ta i ssde tpd ,i,iigP DiP -iP dulisr pippil. Igp hup 6 su ja]: y d i s p dir.igent. d e.) la. Panpi ppdp d pSip LP I ,,. S. i ¡ P) D i n edi ato s e h % u iu diyi uiipi ls ur dPii P miPP if d u p r ocedenpu iu ),,ti1daFmderac-p in Nac. Piona l ,Tra ba dre ( Siiiise gn el cual lo, Pii a osh aidiPSin ormn.ue deIP fo tiiadon conh rdi uct s II ar,pp id .ng pL s i i p i p u i di I i u p i ,Dii,.,dp r arc a dsY 1,Sii de l I s tia xi s eore)) s PsaPp p p iec P ibe u iiid. d p sI ) gp p. g d1d u pu p ili-pd 1 i.36 di 15)d L is A sid e nndezp P asP. ElaPcosPl i dPosIP l G._pu ipre Lsabr ic eaba Iyal PSlo MuyPi Gs2 edi Ni lsP SS TPamP iinf rmi elpseorg Come. Tihg-.uioRladoidss l t onio dutuid. I i ustun1. diu Ceq uile a pildC purec yaar sn el p i ) ndgp elpp p ,ui inasdd¡iGeneual lit diqu p. ) io 3'). . pn ., ,,i. S~PPIdbi u C u ) S gpi. PDuna e t e P.no .P, f. ei rojo. MEl ),seg n oi l P p))i p) dii d 'is~p i1Ppm)Pe ¡anditPi)M. (i di 1)dei).s ,dp pss p .Piii iJosPPPPP PPi, d ii YOA berto desbarata'ii)) s hp iiS ip ii ) l .i5 c r el d iS i TOKd-l I O .'p,' ,o dI ,. Puu-173. i e ii elP decretuo di1. IdoIs pP Pp ydbI.Prpl d uS la s s ipar te d P P P g i i h i p ,,pii i d i s p P P i a ii A i PiaP i P i P i i ) P ii i i sdD -P p Il i di s ),10 16 p s i p i P u P d 1 p)iiPdpui5iuPii PiP'.psquepiiiiPWI.PP5-PPidiii)ippupipp.' 1) i p p.d ss dp ud p,. ,.d Psiii PP i,pdpui pp rep)iii P Pl P prnatidd o$ en ii las goia N. ep,pi 5 icnt Iulm ne epups u decniderl dis t u p .pi. isia lau isiPMi ppi i i. gd iI-I P ppp pi S piip Rdpp.hiPndsPpp g'piPp1 pp..t l pm derizaciiin Sde nP o& =P i neaisdi Sobreppla ppcima d ,lapontaai seh-,ipi d el armiPPP stPic Pio )S d soldcdtaron pde e n ua e de e lpblem s qp diue. iiPe P tr ds h., hPh cprigpp 5 San M ] di segn u.iiiuii.lpsisarpdeplosusomunissasia fisdeievitarptas de -i50diinbsips cada 1 hs. ri representacionpsm.esGobierno z C ppp ii IPp)d i dgp splpidi ped.,ehl pirpnte. ,naner stu"iiataquespi pareos i PPia P Pso,,pp ,,,ppep .iPs d.,de1.jtsy .lartaajdrs ee"-Spppupp iiips.ihppqueipdebe pescad al guardin P idi PSP de laspii pp P Aicomerciantes pohmr ca psms PSubp.) purei phpcd E.idptLi iuh, iieMi¡Stap iiTih.m 3' giaPig -iyhisdp pu era de, P ue la confereciapd eip. PP dP1 PiP, shP.alterarpiielpiEaisdp cpmoi.tcnicosp dup en asuntois emhngpipter uliPdterm ppina. 11 eoturceri.1csolm yr deea ippl m H :d'ecl e rfo1 errsecia l.,.fnd u nrd lgi di i ) i p p i d i T i h i y ,p i C p qi p ,ep p P C m ip i i i 1 i lp s i d P p p p i p d i i i p i, p ) Pli i i h is i u nPsihimpiy ir:l di gp~ u C uando comenziii elpasalto ch io, losiip ppipdi Fi pidip alpiptenientei generaliiuuunppmente.5PPP diipipi Cpbu gisis Pppispd yi eficapsi die, i idle pppiii.preena i.~m i Pi planzronpgp naasdePu i u P um i nformeup Sobreui la bi ai nii i~pRuninpsbreTp 1ii idesiph jp,11pinap.)p .nc. a s ipp~Y Pp. TppriuP. d el'pppp,),ppp aipi lain"u "" 'ilppp pp y.ii. d p~is. piip p.,i elIngni ero POsdPiarfpPpindpustiriapppPsiCnpdesplazamipientoPpi de.u.traba.s ptiup dp ,pp di ienipm nacinppPpipparPahP-PlocalizarPPp pp,ppppppp,, i r.lgt .ono .c.Islmracmns. i Pip ii diiPpPDp',pp p'ppcopmunistpapsG idPdPipdpp.piP.,pppippspip-p.pp-p PipN PdeidiusiPidipi.i sc.pPShidPe ip.dd ipp 'iil i i,rippdapCpihydeplpp uip i ii pJ.i d.rPpPP-PuPi Ppiip.d d PP Pdphp. u M iihiu i o ~plppp lap r .i "tp"i p cspd' I.aJihP ._ ip rar 5 ppp ¡S.h. dppdigm,R i iNiip ihpiii,,ip PpP ppm. S ippsppisp pdAs, iipupip.dip,iP d Phup PidPip), S pi p lu poro. i h yer ia,uora ydieziirojoy d.sin.s ppids u.ipo iCarapiserpipdp P ,pP .im ip) ¡aiiippm i s p p'i nu C despignad.-h uhpppd Ppi~PPiqisd ihu dpp.,i SeidamentP emiiPp Pstro Pdt 5 pippdiPiPpdiTiiiPl,3diPiph o H aPP m-i pC lipi di pipip ~rPeeh u uip.pisd hdidPPPmm.Pol.,.u-ipCmedidasHppip u PP S Mii.uidi T.si. p ,apelioDi sldm onlesteiasuntp liai-nun Abenopra ainetiai iratadedsealr.PpiMpijeryp. l uvis. i-iy l.s. .piul~aPdl sditspaalaeebai m e sa -e Sp,, coiderdos onjntaentpiip sapp eirar~. Pi) piplppeerN.,iiiuiPihi ie dppipL 1 pi 5 pp)pp dp pipu pisiu, lpippmp-ss su. hd.uuui uu.pltPiiid:i:::ihiidPdd :u: -,[p 11)p P dpppp T ,,Iei, )p)pp Pp Pitilaiuupi piiiu Cpi-,NAl p .it. 1 pier.pp i .iiippii ddi capd~. Pi. ~ hi ile.A a, p,). p hps p .iild u p a 7 mPsldsdCongresodi trat de darpip piipipsuolucinP iisUni ipiP,.pp, pip,PP )c ins lPrx io ¡unesi.pla s d.1. ,cadoippiisobre las Cpuosible, pPpbapispopp Ip p oipnrpiI p spp ip. Pieno pupid upmp Pd,PuoP~hp. piiiopdgp P-aI di iippi 1 e OSyiar_ 1d]sias aTovesracutoia Sliitmo p-,p pfuupu upPperop seP PP Pi.estimampPouiPque,,,p.los,, speioms nocheigp. nel inisterio dl)Trabajo ,f. r, e,i Si i i rectorip generaliipde' pih iuid, la ~ s puPppubrl i, P r A m n o M rb n ) t ~ nb s d E t d U ¡ . d s u s l s d n ~ e b a ptira ,e ,,il. per. en delicitil, 9~~1 ~~~Dmpp Pdelou y le Pi adp. naegaPPh.Lp-a Piuprosiuesnformpipn un ipuu. Adina.s senp AndrpS.bppppi d1 clmd~iiP, d ]a FD ,,d.de, Ep, dpesPiPinteesadaen iiendii Pupdl secor texiTu sereunironu e ,,o n lstade ue a c U teient inorm a stecores. Losreprsenants aiads etrea. 't.' B,rcj,., i ~t arl .d 11. ., 1 120,CR.lon ill P nP cila nstlacnPeuuilahsup.,tpidiienla upia'C d'PpIudep.sLPabjadrepip" a ,l ll~~~~~ ~~~~~~~~~~aoiPP p ,eip iipipdelpFono!ip,ppp iu, puuipppipu,, a El iP~~~ Pse uvi ioefr ,P ar o iiiP l.P en-l yo Huesop ,a aor. dep i aje upu ', i qel o ard leifcopr mara y Sen do te ian cptposu,sPl deIlaPpisocatpP iiepp que osprooa losPcom nistas launotaieliPideReunteurP.lTicpi,,. asets rbtro.d,.~ n-aud.am f ,Psblddd u 'd"puPi b iP u upii p p TPui -puend ,-nsied o Pu omo p upp pir e sdspPpi U n iipida, u e-.diupuuP PmetrOnsosteiu o sip Pu t ne eineJh Izh. dignd i stintas ipbli p SIiIiiI.uuipPuOPPiu., iuupipudeis .i.sula i n.P.ePi c., el P.ppippreierapesasIJnse PPl i uuudedPdn pnhJam.puppi pi cpDas, Ju n. lo e rRo el iluohu m~, .S e.uepludp Estad.P U niduedint uD srvpil tdiuo pln a onvrtrl .epradproimdaedpi. 1 HA FALLE su CI D O &sePuen Eniulaulotra.uel-coruonelLi ,Po, pu Puu CuP.is11 p8 pupdiippipp dmhpdp 'mu.v iPis ip SSip,pipu-p P.H bl iuIP,:'ri.PPPP"iPPiP ,PrPP ,ipp .u.PP aupupippp i la Pi 'P c i PPCOPuOS Pe r Pugp.up ,, Spuu Lp Ppipiu, d P Ps.iipPp 62 .i esti .PDdp pipt., )iuuu ui1.-l p d pPPi ,uasPuPi.Pp p p i pude cPu ai u v ippPipp Pu! vd .un =P-Puacid i li up _l-.,,i i uup ii u u p, uli o g i up.hp pi ii, p u o hlpY,, C ui. P. L1pbsie~CPu-a '. Ap.psldn LIb.,, rl.iMudaaOdo lbmt,-R colocHuPalasi acPuonesudu dpicomupaia. buierno concedPiera unilussliPpiipdpuPo. iPolica Mpppuii 1dquip P. pudh. 5ap.spMplptppsP~MaiaTissaaspAPPyRudSLPbsaITssis.iiipi u uppuPiuu u~~ppiuipoup 0 pi Pdiuhuuuu. od'i Jp' Muuupi ii auIuaP upuuii-s.pi P ii., 0 ., dla T.re. frm ua re piv. phsta 135.u u ei u n fp iipPp PiPuelbuqup i etrro msdeP i enmiP p sosu alao eldu i.uipp pqipueise1 vra u-n sa y Atpapl NIppp E.ppa. yRu. Salsfl.Cpuiiui.iiiu.ii .iii.11.1,.o.Pdui p.c.,p,uppu.p 1 upp r.uuppuPiuPP oPipPili Pi. la u de. ]pu.udpPuusslpadiupippp soucinpor au alatoiaalIerl pube il ,, plp, t i, de las 'o p~ us,teip pu Pu.Cup Pppp pp inferio a.e" .u1s CsgoPeui. I i-sd iu pi a u, P p pppus e,,,,~ o i[, ua I noPIt,. a dip .ppi Pi 7P 1945,u hastapquep conci pppdpp. l d u~pu.d,osTrbaaors"ue gis c_,i1950,icpulPi. re¡ a pi pI.tpiuR P _____ ____ _____ ____ _____ ___ Li phi ~P-ip pd ip p duu It P ii 11 po1,1111uP, u uu, po i i i'd Pi "Puip u Pi ),.ip rd. p p p. u p t s ud P M u ic po1 L ab n iiiupPpCiuu:,p ud u dei pPRpp iiiu PPPPPuliuuiSCPPp,,ppp p,,pp, appp viajes, pu 1 puiippudp Csu P pe i d)iiPi, luosip Phiui, e.,ip 11 ouuPui DPATMNOD @tpY"'ui JP )ip.pu p iii-o ~t1 .,c ,, MtDel. 3-h il.u ld CrePPP uncP u e P P.ppupu di us u ARMO ,h auhppu-duop.u~ppi 1 pi.neuleen PPpou ~ds.ih,plasPPiu,,. Fiipi N5,~ pyiLa PpHaban pu qi,,,, muou I pri2. D,cGra n, crBrail E__LSEIR_0_R________________________________________________depe-___ Ro n uiPpPuiuP Pi! PiiconuePidppuspuuich.________________________________en-,________a__________,__19_8.________.I.siiDoipi.uodagish,.idpusula apsi unaGu. u'Gpuiiz Pu.iPudO1SPPPP -,c-1-Sibppisi1suP-,,P.sPiiaippu Pi op r~ iistbsPPP. d .PiD ., uiiuimPuuu i.uu plppNupPPPugipu .p gp'. d -] I5pi, .,,,, d P uS n1r pu1i nt153.,i I ip u u PEulH iu p s pP d p. u u i u u. u pp u pp u i liu u a i i S1iusp-,ipdls Lppasdoi,, hber.,-diuu.,, _I.ppp u ellepiuP.pppup.iipppu puPpoiu isp i -ripi. ip .. pi o dePpP5UCPmIPlas crueteasudepe is s.uu su imid. upC id iuVl idu. pup -i-Jup.PJiuippip_ uoppiu. P T PPPar uaa o p pa irc uaruSo ) P a5P nazarspui aP anamersipiii spPpicaa. Oiuup Pp,u, iIP Pu h.,.,Pm Pp dido ., Ppuup.pluiliupgppii(l,opia ibP-rpcipp, Pue u! Piuu.iluu, n.eran Pique sPCubaunoesaiPeisIelufe a u r iuetr CaoPuesoP dpiLa u H abana iiuuu.u.,!Pip pu i t.ios s 'unelePiilo pu pi Fipdurihphppura houpJuevesa-¡as 4 ,i, Ins PueuoiipuiiuiiPi suiiuiPcippiiiPpdppd,-u-d.,i I,,tu ~iPoddPi 1p.ujOpus, Pi uuli "'pb Floriasnuunpde sa u ciu."'"'slNp. bp ppi O ip p u. uui ) uuu pusu Su 1 ui p ype j 28 .au to-pu pu diu, aus pp,,iiiP, unpiuup. e5iP i-eP.esipibi auPa u Pi J,,pooded LJlVN oiiaralLcBu ER la x l oiirt C E L Ln ao qe ara,, eMd, uo i,, pidl i io ,l p iuau IP u op iiiia PividiPi Pm 1 otP, PPPiiP Paududuppp,.uui L -ddi.de ~,f.,"" ,,,,,i ,-,-us PepJe pdpiu tocaPiip Y ui iui. y uba OPiiPpi. iiiic~tsPP,' Cip% p 1 pptur adosappp Fenaouppp"i.I ulpara .y ndi de oHAlFA LECIDOdaser l, pta cl eropel -, ,peipuuii, ,,,puu io ,,ipiiPP.u.do ,uuu,p ppp d.P ,,A A ,rn ,e.o u. dloquupbuiiha-iSn.,i d el p, Pu1 u P u U dseulaA s ,e. a ,De ,,R e :p Vrters ii 1,ui,1,.,pual;, -Ip-b P .il ComerciIdeuesauiudaPuviu e.u.Piiiuop u,1vsp.psidr, Faudo ,Ra6pLab-a.iu. llb PpuPpu uS uyd ii ,iuuP5uIiIP11Pi OouJpppppp 1,1,e.p1. ¡ -n qii u Iuuu!spu uupp u prl uhndosporselh AugipuMoral depipPPPuI ara PlaP.i',i o ud h i1 uup .t,. s pdup pppecbe a cel ,pp,,,ii'riiPpu.uid.s,ppiiopiiPppupp, dippp 95 d-NpupuPpi5u~pPipPuu uPpuuIPu -pipuuu,PPui.PoCuupPuuiippiuiPIPasuuiPP PuipuidupPuipiuiup p. oipd ,diupiu ,uiiupus Pupi.ui euiiii Ppu ii ,C& pp, i~~~ ,iu Pu iyp i,,,.pud. i pif~P. du Fop cu __"a__ '__"""¡'.P"u;p'c sd iuus-., ~ it.,,.1.'.,Ps i5. P)iepis de uuuPPuuPPP.PGip eardpsi-ip. re.p rlduP.sPP .Jpad p pspuppdupuipuPppupppiiiu-Ppippppoip.uppuipipuuPdeiPuna.-pdLir_ ,Fhi SlP i u e ,iipphph u Spt, ,sPiPPPPSeparanPI.PC .PPi. Usiuduparau daiiiopp. ,do-uupdcs 2Sy M. 1, cInIlu.1. ~t, p)PPdPRdcen ipeliprdiiio ui uuiuPyiudii.PT., iiPs ,P.uinusuupsPph' .i"!PP, PPPPPPPS gDEiiAPREMIOS l e.PipuoEldpPu jmyi.uuipdpiiusudiP.ppPp hpiuPu,.diIlaouPi.e-u.P 41155 d, dcn,.",, L ,,,-,SS ,Diiim,epiPaPait') es mandpouuuuiPipipPuipidefinitivaique <¡ss _____,___________ 'lC7. .farol qe por rDiuhspz.Ro Grandibipidipps.edependerie lassfaclidadeP is ,iuc i t -L tn oa p,.l¡,ppoxmd,aip.,, 6, i,,,) a 1.psu uipdiApsp6p EL PEPORD G anm Mao.u,,i,'a.Pi. le isurb os j~pd ~pui,,is.1 Su ,,,,,,.lPPMr u' dam '. uu1.Psiu t~ 1 l allfl E'ii s unpuuia diuu Oii, sP~ P i Pii~aC Ic, psiimp P m trn PbpaPu eg(, ,a.,updpnt, parp.uuuuuuucundd udp ,rPi u Sfps d es en IpPus HA PALLuyaCSPPe g.. oiaO u"o Nlpppp ,-pb-i.,Pu9u!94udeiprinc i p -. c PuPpipiisi'pPpisiu -d dig ppp luhPiu el p 5 . uPdu FiR.P.. IP dpePuiu PilP Piiippp pp OS3T00.0dmpa.g t ,e. d s lb Lp i. SbpP pa huiu U P .iu.pdil. cPiu Am s e¡PP s p aApu.OP l ur,., Pu Piipuii H,-p ~,',iui s i lp 1i nm u ubleud, NusrRoi aai.~. sciiphpPp d. Apiis OppP 0)55 Smspspdm Pp2s,00000 Aid. sa)u SaPPs. O yapdoesi .iudi si ,uu l.p ,l Juand Lloberare Rosell y gande grps)llpasjrsirometrs u prncial 38, iPi N p Lbp Sp E Rp.id, ls VludiNa a P aI bP u p i cPs iu d O adl a s e labrai do.! a D is; V ip vgIa R m t;id Pp, riCu a Tpp i d etinS l",I pp i i p u p u i di1i Oi.ppi.ii pu '.iuuupIop.ii pluaupuiupsoPuciparpudp~PPrIui airepepprde 1illorasp 1 e-NupipdpPu.Aapiips L,,sni,.dL ssdpd,,pupd.upuiuiup.p.pp~a',u "' .~isip2 yLlV PPPues-iii D~ ppu i elpactoSph. pi en-, cdis uppPt i i M.n. .i uip d, H A FA LEC I O.Dierta selbpo ro iiAu1iepuoeitupould,,Cuuppp,bP, s Ir u p,e ins -", Cpspiai c1p baurpseriaeutuuesuuuho -eu, ie.cm h,ipdp F. Oppiti l , o u; ~ ~p.% s te.Pbiluud u sio puDu u 'q' 1, 1 d. ', ,,,i s i ,Gppppim cPpa pP iPOPLA.ir, aPICnA.pdpy u ENRdIdeEsCARVAJALonsVERAenids* la s,*S<¡¡.5-,a<5w n PPSP;aeuiPOude pAro ul5,_dazoteaiy d uispeilaud a uo.na-n Dls uest ru 1,0 r 1,,y, 4,i t, dela ritiad q,1 ,~ !l 1 ., a arentria .Pias Pu) pdu.f dr, mPpR. !Prot.d .~-1i, ,vi,,,, m l1 unera iPmuim. Puui PilPilao;e.deRe orersuapac.reibdus,, tMdi"iia PiJP cia .Pl.xCb La). Ps.sp1a.p puWdS.-Niols e omon d 1 c 1 huega t orRodo,1 al la ustaos cubiru a im piul 5,iPPm siF1,~ 1 ,,,.u. !,id nep .,l iii

PAGE 11

AMCXOCnc HbeaD 10ES rTA L 13AToo. &A L*n Agolo e JL704 rnia aa Informacin Cultura¡ gnde transfooomarodebldarrenye o. 00100 000sistema de bblioecaspuo 6 -Debe cc.b.%. .o.aplol011000poroo1loioooopoooldo d.o1. bibliotecas municlipeo v4deEtado te0,I.nte0d.4h.¡.01. l 5100oo0oo~ m.o 0000 de 1. educacinde]dpi lO 7 -HRo deole.i.,s, loo 0c00,id-,r, bi.t.1c.bioooooo oodus o l opotlit, cboootiioneoos bliOo .L,, oodoopo oobloood.booo 001010 1. loopood oloo.,bbl.to con el aunooo deoosuold.opodes1Ooolpoood. .1.~rpiejdOO"u' doa~~000""00 escr irmeoool. eslo000e todo 00.10st000 olooOoolOOOo od, lo h, ~~~ A ]R. 000000 000 o, d In0cuaO. 0"00001 10, "r. 0 000vo,%e044rdofio lo rltiloa.Od1 d~ 1,na00 1 no, 7r e " I mo o d '.0 0 .¡lo ~00 00 h.1d0000. 00 hooliblneai ti00 ene01 a0 si,000 cuida1do 0 00000:1000 00Od ~roloo ,_Olo l, de'oo 4 o~4o0 do .loeolobueno 000000d'do'l no¡oo.,,Roddl 00000000el.olo,0 o od, 0001 00e l lbro 0000000" Lo ooooo ooolde, oo. .l,,lodo Bbl.oloo100000 0000 rl o olo lo~e ol. ~y 1 d1l ,s e000I0 n, o" .10 yud.i 01.000 IR 0., 00 .00000 0Xo O lO II 00 dIo .00000000 00000l., lRs, dloloo Vue o1 0.u o 1 pod, l", 0000, ~ 9 1 .0000 0 0.,0 pOOll00p.000000 0000y 0 100 o Rloloo l noOoO. 000 n~00oooooI .00TU,¡.d00 0 ddoohilo e qulyla r K¡<' oA .0 d,,d d. l~0 o o 1 lo1. o., Ioo. 000 o, o1.16 2.loo 0, 97 9.50 ITRo.prd,~ m inflitar19 DEREDIPIAROII en l.,A. ¡ 000Jueves de "Tropicana" AslBaee-4 Es nlchelde o hoy o o t poodos la o ooo.ooSolpo y siaol esy L ollo d'cpt OS, o.01O hoboooo.e, pen dlroicanoJ le¡ e01 ooo lopojoa ooorYr LooToooo l u 0. es . in00 i00 p., las bellezas del lugar, tu 1lujosa 1.l. oylol.t. calidad 4de ,hos, sinlugar¡oa 4040los mejores co. aooll -de.S o .p or1d ~fro~oo nldoooooVUELE POR KLM de .o on d, l. ooool y el baile y 00101 mnidoloAdPARIS,11 :ntr. odo o dezdolo. 1.no O o1 oPb 00,d4 ~ .eSil R.doL y 1 eO sl4. P.4 ro n 000oir de A ~and oo o uJ. .d e.m"d El ,Aolo poooo0ld., ~ 40da y e. .wiewo 4. o des oI ob y Oo, o do. ld. dao1. y 00Mb . OoPoo~.0. d. lad -,oh oli ooooo d¡ A maoldoo¡o KW 1)que. l."oo 1.o*o Lo d. p . difereteslen -d E el p 1 o *hooo .4010.0 AI 4 -0P0N01 21.I.OW.670O.TIW60F R.r, ti!YI'o ooooo 1 OoI-' ",lodO. .01R LA P000 oo,.1 yOLAIRA m AYA Rde -1. c. ¡do. ~iyoo d.oDEy Mopo !,h.oB-mcieoy enoelsegundo, Li imno 00000lo00OllpO oo. po .' 00a "'Chinao en Lo llbolo.llon 30J000 di_ _ _ __ _ _ Cijo (Com1ercial 101
PAGE 12

~oo PigIma 12 A' 01 loov.oo~j Noticas tiaIoss Banquete en, los Caballeros de U.b ooa1.olo do oo d l R hooooto ootodo 01l. Cbllooo.do Co1 do lo Foransdo C. bh eloo OCooood". 00AgooO. do.looddooM-, Aoooado Mc.oso, nCaballeo e o 0000001doctooes AoOo, Focondoo. booo. AntonoloAlogolo Yose0 .oo .AbloLFot Encuesta cientfica a Realizada por AcDalidad catlica la Agencia NC El homenaje de 1c :Caballeros de Colo Sobre los "Platillos" 0 0 Voladores en los WASHINGON, 00001301000. l o ioco oioobo d 0 nidos0 se loe. lo ep ,Io -boo ,d, oso oooo po-o ob d oo 00000 00d00000'o_~ d lo oooooo ooooola-o Oo yoo 10000001 d. Esta0000000 di, l,,o. ob.o d.,oo looo0d 0000oodoo-odl 00 o oloooo lo yo l.¡ o. l o o o o o 000 Ioodd, do lo yooobd "¡J o d00.00o-o ol poo C ooo OHo do 0,0000000o 1110011o-g,-o. ododo.!q 0100 loo*i u A, ooo o qoi d,,'lool,0o du1. oooo odo w-00, ool, d 00 0000000fiol.,0A d 0. 0. . o Po ~ oo do o. o. 0 ol;o¡o. ob0d ol Cooooo 'S.Aoo 01000000 l 1390. do lo Odon doloo iobollooo 0000 Lo oqoooo y ~ Co ,oo dy ooo 00 y00 1do 1 voooodo ob1CG-oCoboli-f, o "ir oood lo . do 'ooMo"o~fi, Jooo 1100ooooo0iliooooo l Cydo.1ly Pooooo dod-,,c, M: 0ob c-ooo.,boo oLoCooyododod ooooJ.olo 0000o 0 000 m, d op ~ W a,,Cbl~ DIARIO DE LA MRINA-Jneves, 14 de Agosto de 1952 Noticias espaiolas Ao CXX coln EL CIRCULAR: Visitar esta noche elS oot epuo o lo gfrdo Centro Gallego el Excmo. Obras en la Qta. de Dependientes So-oLa lorosa, dnoso Sr. Embajador de Espania* Hoy oloooA lado loncohodebla c¡ ic, onosario, bnd. HOY1Ser-,r,'f'lorinadaarActualidad espaola NOIVENA: boiodoo do Eooaiadoco .nP, lao davana de trascendenciaia l -A rloo cinooyomedia deoa lo Fo .0 bod:do leO-oodaoo lava1 1era!EDos actos d rsedni hta odolealciaeto.oodo c i 1 rooel presidenteo 0000001 0000 hnrdoe¡ Inmaculao do .p11aaFerrol y su Comarca a. oolobodo larolo, eoe d joootIn forme tcnico del ng. -HoDE YUOl-od oAooio do od. ,bloYoooo deo.00 _i Miguel Villa Rivero Por Jos T. Pita deoMartae'dlo doyooy estaomisloSecci l1,t. cc.r a la directiva "a odlc,,-.sumo do OHo ladOoel anhelo oolioo do lonto obl 00.Nocioo M. "'RodeoLgo o d uolboarolloo n lo pued . o1. se o.oe. la doo o _____o l dominogo, mas l ""o o, o l oo oo HORA SANTA: .otdo-o queoool haobrdoO~eloLa uoloDircioooll do laocia h'coo-ololo ooooooool.oo ,d 0 0 oo directivas y g*ool o ,ondodoetDopeodioentes doddo do oacolaodo l pbardlolOoO -A oo lo d l lodoo1 oaco ooloolaefoadel dpoolooooSocon Yo.Oc, po llo qoo heoso OoooolloOlOo lOloll iio lacicde¡adoeHoo n ¡ do loooldoylootenolooooo o do idoyoelooioodoloooonlocoedidao o1 o".loo esdo clToOI. 1.l ol deoo ¡. La festividad del dia oilInstltoion v.lod. poo olooldl espcio e ma meno~ ~ qoocyool0O o d oydito necosaio. Tdoooloyooonolos haylic, 0 r.b. y .d dolocon unO0 CeOs l ebranyosuEsanbo enet eca lino rmeOoooreyodido po01elongeieyoylol y omcoo oo enp odoo 'ooo reo lGoopo o lsrsEubio Esio sa d io doroobolul lla, p sidenteoo H-yoooooooboolooo edl esL Amdorol ll M.-Odolol 1ot 11 lo qos prosidenteld'Ol EAo bio ZascadJoolo do Gbcooodpooo o1 lyd eo r ,y Amadg0or rio do lodo od ~lFracmJreCsr U a al¡ r s ooo oioo 0ioi. obl Dtooloi oooopod o L Toralodo dyo do oo.lone .res; Eooobo illo o oLrn o b icSodo ooloo do oyooqoepreid lollose lo e y E on lda00b o02qoorenuis o d e00010 001. c00000 olo Joou m loooobooior ooTomsoacord oelevar o a1,itrdeb o0aloeoioidd ooo g:iodm o isfutao n.oOlO ooo y~E o .TirEsbiHooooo D odo llutrocorrod iente.Tratdo a1 alol-iiici ecrd doo ooooOo oooooo 0 Cbooo ballero os ol Vioo. oldoo a te, ioooyero11 ooooidoool.occoocoooa c oobon xus toodta.otomar Coieooodo ,0 000000 ooo o UL -1I o D qooo oloooooolo cooo oo 1,ooo agol oo d lo9io2lquodar oooCoooLoOloo ooo cco Boooopooooo Ecooo ___ Gro anmacn or n l.ooooo oololol. i. ,aci 000000e 00 o 1ooo dli.odoaco1od o Celoooioos d o y Cne: reoo J.0 000iooyllooooe'loooio oeqlouCfet ro existente.0 ooooooen 00laf a onleoooooloNooosdp 1i do Cldo a rMoeoddo LCoo 1 la00000 obooo ,¡0eloo.eooo ooo lo Coo-llreiold-loO.oo edjadaoo 1 eon0 dlinormedo 1 l10 adquoisi0cin oooloioooioobolo lobo Moo o Jo soo Moeo. Alo o oo y nfniBt ul y.A eErq. rn, ,es oooOI, -ddlooooO iodOld,-, 2. 0 0 0 d00 dl0y1MC oiloooodoo0ioo~ooooo oooooooooolodLlOonO d gacltdoroo 000000000000 00dooi oooooo muoleo. 00000000 l Cntooo Gaollegoo:.a nueo lo0-.J000P00ddo 0.0Eolaoproomloa00bo onolo.lo OCafeoero 0 00100 oool.ooooo loooo d o Coood o oooyybooooyol OooO oo dedloooOOooloiooy .o0000000uo000t l.boooooooe,.00.b00.ooooyoooloooolo ooiooooooooooloo "oc'"' oioolOOooOi.goo.loooyooomooodoidoOlOOOoOooOodoloo losopaatoooenlaNco li d, 010lgoo looOclooooi oloolOod io mesooeoo Vololio ooooo loo 0looaloooiovoo bp=doi.golo o ueontoap. obold o00 oo ol ooo o C oo ool y 0 o 0 0 0 dzGidoliloes Aolo MolV. Ooo-do odo lo pooioolo d Goolo Dolido lo 00 oooo M oo-loiogo poooooilooooo edlo dolo ooood ofu obo.raordoo-,olol oooo, olMdonouoeldltd Oodoolio d cuoloooooooo l stlo deloorxoolddoOHoilOoodooloo lo.oldo ,eooo ooooopo idolo et iroo ooolo loodlooOo OS ~ ~ ~ le yodo oooy e, ,oooool Voolofo-opyooolooodoloOOlllOlOO ioo l laoOOlc OO ooooodoooloooodo; 0 00 01000 OoooG oooY "ia.Dolooiooob im.ob 00 0 0 ooloobi, coopoloooOTiooloo A lit. BOO c," ob Aoolo Noiollboo olooo booloic !p ,A,,",, d ooofsdo Lo Hocooooo.ooo1oo'000 oooooo lodo-,l oodooooolobooio Hoo. O Joso lo lo oldfnio doo boouolooocargaddlol0 0 r,00 0 0.0dl1l0000 ooooooO blooooooooeooooio. .ooo 't ooo . .dbio .qe no atsacinpelnode11000 __________cena delp00d i-a.,cimaa .ooooboo llooboooooolcoo yo1oOio 000100000 qoopoooool.oovaooAlolooizquioo rdoaooo omaondanteooboo bodpjd.doliod aodo0 00 A olo o ood, e dloq Pl r 0001000doLoHooo. oooOToolololoo. .dododool.-00000000ioooooooo 001 000 ooolloodoo¡,.oRoooddeoolo dBTi u.C iod d.lo l 0 o J an E. riioa ~ yoo oloooo 5lo .qo oo00000d. 0 oOoo idnobodi0010e odsab lie, oob ooopara00 0 000000000tendedroodoGco.Alodol 00 0000000l o c y 0100000 o 0 0 0 0 0 0 y ooofiiosoe]¡0101 boooo.nsaOiloo Scoo,. Ioob Ol oooo nobo O oo 1 00000 d a c to.Coo¡o odBld, ropoa0000 OsobreooodoLo oFooova0 dot r V l ni r nsh o lreose a,,,oO o Delgodo o gob pooven" unaioobellao ; om gn d ooo 000000lo0ooooo sudao o. lo 00 ooodooooo looooo-o0 0 0 0 0 0 olblo q00o000 O00oo00loooodoo uon,ooo1-dey l 00id oodloooodoo o na-ool. .oooo.Voooiol dol o deo lt, 0 ee0e0u t m ~ n ~r0om0m r s dyoi ab e ,n e T n en o m o o esooi ,r a e ora R osita G 00 yo-~ -o l oooooo o csupd ri oro d ool 0000 ooo o oooobd doloolo Cooo OCO ,00 obaOlooodoo tr 'n a m l,.no reet lo d.oo o. doenrojaloo, plo lad ooloo oon loe cien: o to. inte0rven000r; oclo soop .o ol d ci. 1ooo -br.oooIdoo,.odelaa(> 1 t odo ooel to parbmo verooo ool: o o olodec t pa ars o o S.0 otoo nseo 0000c ons livolyosena 0000 Po.,dodiaioosereioo enlasouioc, e10000or trabaja0aOnouooona 0qu ,0-pormcosos lalooooodoopo00 do eoo raodMo 000000booor. on l .ooOo ¡,ed,] i t~o V. molra00 00000000 0 00 i qoo 5 o la ue neesddoocletidoEtr ls0000000itntli ao oool-oooo 000 poo dlooo ¡esotooooooloodlo000ooOooboonEno suc~o de-o0o 0100000 0 0 00 1 o0.o o dooooloooo PoOunEOFi us . U tri oOmuni idles dlEnlo o.princpales dlooes ooooLa b 0odol oo oAooo00ylo0dp01oodiezd aooooo 1000 oooooooooolo bcoooocoo p00 0000sd ho as0. o.looindod ado, pbooaoeba mooci. l0100000de Tri o. ar 0ad 000i cinoo ioloL 000aybana, oolOa IiOoidoolOi reoloToooiien~dll o.010000000. o n R-00000 1 God0011 0 10 e00000 .o ol 0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 o 0 0 jJy oo ooO oolas queooOse0ef0 o.,oooooooo 0000000e llrdesro0 0 00J 00oooooooooooo 0 0 0 0 0 0 0 'bdooooo00000 loo 01000000 dbo1ooo-oo l ooooozdeooomozoooodoO l ooobooobooooooooooo 1 oooooooo o do00000 oooldoooodl odooodo OOJosOOOOOOO Ro s.OOyOO .oolooooddoooo tuooooool .0la, coiio.0o 0b0 d e00 o.~0, l, o loodfogoo 0000000000 dijo0.00.la 0.dprimo00000m -mi-coooo-reducirooooooo1om¡.-dio. ooooooooouiaoFeleslYomeosodldp ooo0oyooVOoooaooOooooo Tooo0oooooo 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0, donooo-oounhm, oooolqo000000 loo pqueoo o;loipooolodo1,010 00000 ,a. ,dic00 .000001en,,0000000000000 e0000 000 5000000 rti-10oo0 0 0 ,pgr. o. 0 0 oooololooodpqoodooooooooolobi l, t.oloodo oool ctooooooloo lasp grandeoooooo00. osdeoo ooe olo oood.oloooo. obooooooidoeDoodo 0000Voo ooooooooooooooolooooo 000. oooobloio.lloobopo 1001000010000000oo0~ 000 1, ue ir ns .d. bi ¡aspo ulaesy u ,ta appiea ol ooo d, 000000.0 .0 00 000000000 d deo0 yasoo~. ooo bo Do .¡ooo sC p.oo 01 oop l ow00000 1oo1doopootooo10oood looooloasistiroooodooooo dloolooobdoooloo.00 ol.,.mnia n t~srepetv oo lv llooo o eoo ad.ooo ,ooo aoooo looolpoo n-oo 100110 oombo0a,0yqalp-oooo 00000 OdoOooooo ~0 el, o01,1 1,1 odo 00ba000d, sm b, lu, IOOn, ds olinvita-0000debr rducir~ooOoOo00olo 010000 000100000los lo oodo.Loooooooo HooCooooo M de0il,:00 obOo oo Codito.dooo olooobdooobAdoo oo00 s00O0 do ooo ooltooooooo.No union.lo ooooloyoooo orral, El00 Oool17do actal0 comnp 0I,c 000 "loocalentaodo 00000lo000 0 0 0. ce ooodololoodloo 0000000.0la, 9o.o.olao.oo¡."a.ooooooooodoogrono",oiaoao"ooaooa ooaoao1 odooooooo lodods aloooooo.omi',' loooloopolobraoyarl o00000iL000000000c'000000 ooloolCdoooooo eca o (l ."ps.c,''loo s'si~ et 1 elaooobi.dooOooOo. 000000 oo -oo lao mmoo expoonorloou ooen qoe lpac o ooooi o-o ~ ~ ~ 1 A,0;lo looo-Aoavo io ioo ool-oo ol.00000000 o.o.ooo, odao.qooo"d .0do 0.001N o 0 -0 0000000pooo de00d bolo doepi.ooop., o ilo,residenteooooooolodoo000 0 unnime0 0 000de 0l 00 1 000.en loOooodiooll an000d00 o 0000 a O 000 htaa ro i o ijoooo; o0< o.k o000 l.,o0 deoo0o0bIdoalld. ,n 0000l bo ol oblgidl.yopoo.oOOoo. olebo-(0 b especiaoh l00 em on ao doo lo O O O.oo oOb 00 .o 000 000000 looodolo 000 oOo olo¡, cosOld uioo. 00es ~eoli d 1Co-po tlooalaquria00000viadq OO00lOOOOHOlO0000COOOOoooo 0000000 l sosd o lo 00000 fdo 5 ~ ooIdooooooooo 00 ooodoooopoo En (ra 1o,,, a m r o d, lla, y f~ dbo.o.O1loCooooodo1obooo 1 o-., ooD, cIon oolobra lqu oacabamo lde ooooh oo ooodo oo O dOoOlO pobO ooO 0 00000 00olMoo1 o oood oolo ooold,oesta00manera too oL ooooooAooopFooo o ,dooad Oooodo oo01ooo bloooyooooooooodoooioo olad y 0 _01000000000000 a ____uoodoooooo oOooopoloooo ooo000000000 oooRlo looo oooooooo.oooyooo oocboo 0 100000 Pooooood aloo oo oll0000dloo oloyoooloooooopo (l o c i~ iaoo en0e000 x troo jeo. d e t l o u l, m Eop ,, ,,,to o S a o slo lo or o so o o lo O oood o loa poolq uo C d co nb u c pi u o d -16n d,¡ d ~loo R ubn do lo oos0,0ppoaolo 1 o QTodopuelicoooiodo ~0aal a ooooooo 00 l o 0000 0 bo 01,Plyolao b .00000 Dolosu00000000 0010000 p 1oole oboad opoloo i i on osfipar l l~s bdn 00l sg 00 obas dooooo.sda l ay bo,>quldl 1.o Dbe dooo-dooooo.oopaora olloo 0000oco Va00000050 00000001g0pa:0eq ,10e doloa rpa qe h qu ¡cinali ,!ez l Johabe neneasdelacias trol Pool00eooo,o ~ -00~0000.ooo d4la abo1de OOoooooIment, ocblouelCabo oo-lol coco 0,0 ooioo dd l o s tntr m sr o Ooo oaooo1o,1111 Hoolooi qooo.00000 000~ lo o d i¡loooooo ya1d, lcrdad smoen 0 Pcnpi'r.,,oooomdoO 1~~~do Noi, ooeo. 00000100000000000. ooo.d.y d _Ja Eoo ooooyooooooooioboolood1,0pooooooooooo11A oooOooo odloooooood olune000001 peoOoooo,oacalo ood0ooooo 00d o loaoooooo d Irood. ooltoo 00 100000Sole o ,00 1-a0 V,0 iooV, 0100000., 00 ood odooooc-000 0oooo do o ,, 001 0 7010001 l,.o Oo o obdoe D Aeoodo soooodaOooos oo 00 0 ooaO, oiooayeoe"o 1.o ,a1OooO r .,nIobli~~uu, -0d. Aopeooqooooolo oooooloydloooAoooi 100 jo,,lddlo CiDallo. 00r. h.0d0daelloo ~alooo
PAGE 13

flTARIOf DE TA M.ARINA.-Jueves. 14 de Agosto de 1952 Ano CAA Crnia Haaner~.a l"ln Reconstuirn el Santuario de Nuestra Seora de Covadonga Inaugurado a lnea area de la capital espaolao a Bata. Colonia esclar permnsente en Sierra Espors 3 talf8I' CR33, h.32.31.futad a Z Iatgtt0so e. 1. l 1133333 RO fl PNIaB 4it ai33 32 33. .ces 3334 4,' r 3'22y 33123. 2 d33211. 1412 en 31312 342 con3-3 de44nt31sk 24 1ti P3333wp cantos rr40 e 2stn 3 el ciu13ad para c243134 e ¡m3 5 44 E3¡ee .1.Banco4 3de 321 33 L-,113 d 332 p311s con 3332 1 de334, 4 134433 3 un,12 peb. una 44 12 4311 21113 coste44 no 113112 4.ti¡-.e 4312 3223nt 33 que, 3 4>a33433 Ii u13de422¡2323'31323 c" 3 por3 Import12 de3433tmel.313.1 .15.24 n43 31 31 .a t r l a s 12421 11112, rdise. 332l se3eecuadoe11D1e olo call.niend.41e033141"rora3P.o3d,31.3es 3001", 33 trds Frn3 3 5 u ta Y, Concurso i3. 3312 130 .1233 23111 1 ;1t1ue 224 313334 413331442 22 1313E .e-4323, -31212131114 3 3233.A1 p 3 32 4 2 43 parte24331 n13 W12 14 MADRID 3 133113c b ll 4531144Am q>a 3. 12 de 31 'G133V3>4 34 han. ovecidounna url33s aun d3324 423211 .34133114. 133323131 4 32332 3 3 1M ato extraordinario h'3"4 p24132'3 214 41 5 2,e .h c. e. nternacional1d113c3163311-. aosua e.12 *en ¡5DAMINT p URCt, 333 .II.-2ta22 e Miitrod Hced. br e pOesntria nte s> eddFerla M rinM rha31 115 u rr de~ 3141 33 dnt ~L43 3 134 323 11133 3114' 3 3433312413 334131en3341.3maIno4424244'prximo.33l1l4I212l ~ 3 Si1 Es4 4 C333133e1l333s133143113332priora33 1 33333344 4 3 MURIA M3113 4133SE 4 303.''l3443333> Un3 el 3341 24 45 31121 111313112011 2 243nVl13L1s44'3142l2433431 313 P421r 31o 30143333234 33313131 51 1332433 31 c 3 34340231 3 .3113 241113 1413 4,3 ZL.I444l313I42233b22344l<2 3 533341. 3 3 4333313l314533 343 allL4 4324 334 3 432c'112232LaItJ qe '123234232.44 343 33233333443F3agost.231l3 334231 3 313011123221143443 323443neaviim ael 43 32 333232o4. 313 2 13332 43 43 3133123 3e134urismo>33inglesasd343 r C ,,en ni5d.341 112ie23Im 3es3 3333433343 .333 vis3it3a3r 13123 I33214333333t,1123Jiq'.d P.u11 z Sierra 3".2 313 O '4¡333y2 Ser314313 41 33]133p34r21imero1211 333 33331413131especialmentlIe13 3 o d d g i o4133 11-1143431 3333433315.C33s3t333.lB443ava.24 y233311235 .dmw34 i. 33 1,3 '3 333' d3333 44ni 33m d,333 33333333332 1223332 p '22 la231sin12222 de32n2 te 353333 23n 3 el 33 'rxm 3433nn. 32 In3343133331.5333433513333335333s (?rt SARATOGA 'u 4 4Distincin Seorial ,) Motor "ire-Power' de 180 caballos 133 2. 3133.333 3133'3433 in(133213 23 333335333333333>33o 153 315313313333231. -133e(13, 2343 33331332 3333333 33533 3323 333 334 323b133 33e3333333.c33 C3-I333Precio m s Asequible les '32 '2u pr Irt 'Fv~a .tAlosMiembro Vitalicio de la Alta So(iedad S33r 93 1313332233 33323 43333 L. 1 ¡at]" inix e so reracaris: o4dja pasar e e2 d, los r433 333132 333 13nsc2(p 3 0r31idlnr nir fresco el3ul.Ms3¡l. j 2 32333VI331"3d1T-211.133>333533>2-123 El PrimerAutomvil Americano con Cambio Auotc ( 4pk (kZ 4 'y / 33~' (34 33 A=4~

PAGE 14

Teatros DIARIO 1)E LA MAR1NA.~Jueves 14 de Ago~Eo de 1952 Teatro, AOU cxx H OY REAPARECE HOY LOLA FLORES UEN EL AMERICA Agotada por el *Sfuerzo que signific complacer o un pblica que desde el primer dio lo pidi ms y ms y el msRmun, LOLA FLORES iuyo q u e hacer momentneo alto en Rus actuaciones. P1ero, ya repuesta, reaparecer hoy en el AMERICA, poro seguir cosechando triunfos que puedan medirse por la superacin de cuanto record de entrada se haba establecido en AUUR UULU el Amrica. SEI IM CESAREO GONZALEZ 2da. semana de exito! 1 UCARMEN FLORES N FALCO 6.LU PACO AGUILERA MALEtA y ROMERO TITO HERNANDEZ yNEd CUERPO DE RALLES EN LA P ALL Estreno en Cuba¡ % ATORE Edward G ROBINSON UU5NP Edde ALBERT MNarhca HUNT UyUN Escenario y1 dsN.plicUla, Uortas e ~N ts,"U NU
PAGE 15

DISARIO *fl T-& 1A 6A1NA.-laasa,. a14 de .A.aa.9 6 al'1952Q 1 oProgrtalmsde cne S y teaos ACTUALIDADES GRAN'TEATRO REX CINEMA 66.6665.6. 61646 mss sa a62616 16666.-6.96 a aa6 6y.6A~ .7. 9126 19. 21.z666 45166 l'-6169196 LA A lta 4.1 L116676.,6S~-2 .19.6 161u16.56 466 421oE~-.4 61961.666. GIIA 16766661 4.6664.719626 69 6661669. 261961 6669 64616622,P.-11 G6~L66a66la oasa L 661 691 N 9 7 669.6665a 62.46192566l4625l1666669 J4~191-y -40 9i6oabl6195.L dia2 y6. 612,_ 666621a 16666666y 91166,.26a6admo 66661646166196166 6 1691. 94.66191 AMERICA GRIS 66296. Y N-~ -6 6a2 .7146 1.6-"u 167 Y66666 (6). T.~ da7.1. 7.161 R 1 T Z Dasd .la.642 ~-66 .61 .Al-412s L 689116666669I76se6.6'.1 6.6 610266.24 a6916662a16yL ,.Qas 62a~"*£6no. 41126. L66626.6X21014 66666. A66 t.1.64662 id2os91LA GARA6 DE11266662. 1.1 6' 1a. iy6,a66.6.66 611561196a166616 ~6676l66 INFANTA Y"N6619116169166615,1. -C.4 66662d. 112 2612619 126667 .61a. T.149. U-$?6 1.6665 U.'616o6' 2211. 6621. 3.6,61 66t. IV5O1 RIVIERA 6161.266 9.61. 666 616 d 2.l.16,ALMA 666.661.19, 62n J666 ,ter96666.0.~ 66766661161 6 6166129666 N. 9. V626a.d 7666. r.354111 T 6 .161162 DE UN6 66 611A94 4la 4 7661' 66216666.r. 6261. AKAZAR G1 Met"UBCDA AYR c.J.1Y 6Uyd. i C66s,616a y 7269256y -71.16.626 7625 16V.-66ID.6H.1d. 66y1 7666C 162' 66622e6las .550 61662666, 1196162, 9y-66Meao. 1.6612ta, may SAHARA 6c~ 16916 a 666 A 6 9566 R ;6a6y16 161616266CA=V61A 6. 912 a,dato 6690 S tANGEL ES W Dh Ftradt6.2'U6. 66. a66a1, .@l7V d1 e 12265 M66arl. 662612.196646-¡~-119.911L 66611166-o146.O X -d. Lasela:1 p~. T-bali 40. ,2 6666e LAs .16945: 69 662 26 ' 14 y -A-. 4666.642-5 .¡. 3423,5169 A L.ACM E LAALLAMADA6DE1906EX616.619.166 aa~. M.6 6-a A 666626jO L6d6W1A-6669 6 626 6226.1.662666161 1 4 as1.6 661 666.619. 66 1661 61 66 6. 216661 616 661d 6. ATD 6446661162 22.26 61264 LUX SALON REGIO 2524 6196 Y211-14. Kela, a 666626. ¡Al., 14.30 y2 N6. 6266666. 166692 192N25DE 6411666 1161 61661 AMBASSADOR 1NI6666l Ce C6Dsdela 46:6,W6 62~-.6 616 baa1666. 666 6 m aay o 61.6 ubsCAR NU E16 Vi. 666666 66666661. ¡a1116621666a661166 EN6 222626, 6 lrS 12616.6y 666. 616466 EL2L 2. .664626616 626166. L U YA 'NO 26166266 de6.c616.7L66166SAN FRANCISCO A M BA 6661. 4456y6d N:6211616666, LA %r.~95666. N IU .X17% A M66A 9MIL 6S F 66DELA LUNA4 6on 661b, 61En 2 1166665661.6 SN. 6 14 13 Vd. Tslfia.71122 6.n 66y6626 6266 6en 19616.6LA 61461121666Y 16Al6a.26T,12 66 9.2. -612666 7616 ¡.E 6 N626 LBIOSc. Y6 211666 166 111 66666616 LA 66ls2 166 161 66. 1. 62. 666.atC2. 1.66a 6666661.66466 26.6662 6666 1.66, 30,. 5 2 MAJESTIC SANTOS SUAREZ C -¡ 1. 6o 6SIL 66166. 612166 6s66.6192.6 6666 6.6.6.6. 1,56 AREN A L Ii6d.l., 3,00. DI e .dansas N61¡ 1414 y065:266 V d. seia11616662. 61.EZY 666 2121I. 66 A 6. 6 666 61 6 9666 y6-66.6.6 6.6 6629a662o66a66 62LA 15.d.6616.1,45: 6 V16 Z 66 Ti.T.66 -. 1 166666L.net d.u.26612636R166626 ~n06666166b PATA1c4n626 696666r6nd,22 62666 pab,6611 s66 66-11119d~,61 ffi. 6 6 .5 1616666T61 9L .6. ny y 6. 4,. ,.16616.69.MANZANARES STRAND ASTRAL DseIa,3 .11,MM1Dse. .NdlCZ 2-lssl Y6Js66T¡&£ U945 0 61 OS OVIS1~ .a666 O AID O ~ 61 6.616666.66> Desde171, 46213 c619. 6 ,6~1d666 t6166,1y61101066 16.a0 626666 166 61s 16 6062626666UNJEP 66nc t~~.6 131 1616666 M6. 16165 6666161.6,6m6 16264 i2062oD16.y.a.~ MAXIM TRIANON AT6.1.666 6, 66166.762T 6666U-99 1 L.66N-. 661. 621. .¡ .7.26 A TLANTIC D62.1~43 ui~y Dsel-4D:Nl .1ao 22. ord 65. t 7196~ 6F-202066--u1 . OA. te ~u ~lar~ EL 664636 6IM 1666,6 u66C 66N.111 6066l,6 RE6 266'£.i 1.113 6 0 LLEGA 61 66,6 P,6 6.116126G 666~n 666Le,,, .6616 2 66, en6666a16l 11 661 A16 11. ¡A1praluad66a6,a,6666. 11666 ,n,111 6 66 6. a 2 6666. ~761 6 6616114, -1, e 1 6 66111616 D-21266662661666.6 A V E N 1 D 6llA 616 ¡61616l.614N.1,.6 66 1,16 6o1 .66T6610 61 S 6, C 6,.A 6 666 6d.1611666,11611 6171616 1 6 76.1 M'.6.16 2. -6661 11 lasa 7 I. 66, .11 1 0. 1-3610 6 11,1,., y 526 6 6 666 1126 619¡ 6116 1'196l~66 6 451 N.611~61 ~,6661 EL66616U6G6 N,' Al A ,,6=.1~ 1. 1 1 1~~6 1.,. 1 1 W ,6661 16166I1g 16j 626Y 6 iV 406. alaa nifra r.-t 11ELAS OA1N MIAMI 1UNIVERSAL IIBACO IN 6a, a5. .L -6.L U-161[Ei.yMcs ot,>-l Sa~o:IN.-3-?61.I .6 U 1 666~ 11 665N.thac~~VVA ?61 ,6l, 330NDee1 SERA 1 6~de 4 30 N,.( 10-666 A a '¡.a a6446 6 .6 616666 61 666,6 u d, fl.66,I 1 AD VnIAT666DE6PA2 NEGRAS con R, 6261.666666666. A 2 AD 1 19y,, 06666626,6 aha6cfi'no9 5 ('666610 4266BUITRES 6161,62 C AN PO M 0R Ni1 H M AR V C T O Rl1 A 1IIAI't IN(AO MIADRAM E AN.R N eeF26. A,,,, 66161661D.,12P666666 ,61.ll. l., 11,6666 ,11, T,,6, N A C 10 N A L¡ NACIONAL162I1a t, C IN ECIT I) 61161 6,S.f.t6 6T11.2M66.1 1660 6 A ,, 1. 6666666611 II. F6 TURO ,,o AL UP E. ,.n6666666Madre1~ni. 11. 6 2.419. 7.666, 6206a 6661, R%. l. y666006 '261 6,11 ~66 6 2 6~166 11616 26 2 61.641 LAMALQUERIDA6o D.1.-66661166 66 116 s6,l 's6666 si 661 6 112 2Y 91.6165661166 6660161. 6162661La ~d a, Alcal;uru,616666.1166666.6 N E P U N O . 72a6t61.a6 Ma CUA RO AI O 66soa.6.'61 6 6 6.61 6 a, 666 116 6 6166 A od, 1 1 66l 26 -1, 1 1 166626 6 a6 l 666666616611 1 .6 6669Y 1966626 16 666 62 116 ,61.16,1666 66666966 6. .11661 7666666L,916.1,2d, .C,616. 16119 6 12. 6.l6 Is166 2 T~ -6.6 1 I T1 1 I 6 66 d<, 6 1"6l da, -It-" y 7 666666 "A"1. 6615 y o16. 6 ~.1 IA. 6.02262 6 ,66 2616 6666C.2.6 666,, 666 1166166166Y MADRE COR GHJA ot26 untam2 ,,.66y 1,,1261661,1l6. 666re, . 0 S R 1 6 11 La 6n1, 16 6J66ep 6. e 1 N .E6 66 U N10166 6 11661.1-66. 9. 19' FUTR AST O S 11.266cas .6.,6.lf. M1513 66 rut 61666666661 M.6110. -6.9.661 6,06-1 66je1 1 2 646 6666sde 1, 1 6:l 6 LAOA6166 2 0 11 1 1-1616 L,6 1 D-16.1 a. .D-e.d ros, CART6A S A66 &¡lAMADAr dad6~ly116. l,622 66,16 a LA M.9,,6666 666 1661 6 9WU A ~ J 666, J 66161yJ .6,tn, 62661 76 1166 16651266616166 66616 y1161J6666 6F-61.161 1 1, 1Ta9616y6 69 S,,"h, BrauL1,51.161D66.EI61166~ .Vnd 'L','6666y~.66""~ A6EA1611e. la ejidIR y f 6~ts, ~~d20 11 6a2120666 6 61 6. 0 666 L1 M ,,lE61.1,~ .h',. 6.1-1611 .1 lu6. 1161 9 1 116y 6 66 666119 2 -1a061 a661, 6266 6 162 1.2¡S11111 6. L26¡ a 6661, tu. D116 el T6-9 1. y r61 l66 7111. 1,66~ d. ,,a J FIN L A 626 65176e.6a,6L 666611W; 6 666. 6666666 1__!__________ Fa6 en M 1 66116 616617 611166 ,1266 y666. 66622 D. 16LA6IS6666666 26126 166 325 Cl.d16l.,61691 F L O RID ea Mi NI¡¡., 11 OR666D1a1L, 1,11, fi, ",-b-, 6 6 V,,, ~66 6 666 6 6 6 66 6 6 66 66664666666616 6 GRA661666. 6616 P I. o R E CIA111R EIls ,0 N A 6,6606~tren~6611661 .616666. 6.19 .6616 666Cisco. 111 11.1s61d66. 692661 6115 6161c6~ 16 66 6 9266 2 412 94. 466 666610'62261 .62L 6 1,1 lA M6 66E66DESNUD6A 6106666611un66.6666666 ,9 6 111661116666 6. 111 .1 6 6161 6666,2691 566629 66616 66 6a .6 66 161 16 66261 1~61, 616 66666666 1667 1. 66.6. 66619. !r 66AS 16SOBRE 66RUEDAS 666611666 6616 666d,11a. 626166 122L terana, y DE 6.61611.606E 666a66662a66 L 6 .¡. A. I, auto ~, 6666.6,66666166166. '~ 1.IRA56.r~16jo26el626 altera16 .G ,p y Radiovisin Temas difiles' por telev *ui*n Es cosa lgica y humana6qu2666da es16ci6 dae66elevisin procuca presentar program6as q66 .1617. A ese f6.,262619 191 das.sa estn inventando6nuevas 2241616. Seana.d.aiiddr 1 m1t!4.1662, t,"9 2t6at6n46e6ofrecer661o766161 que, .in al 661161516 del r669l16.p7767quen la 761462166 6o6el66om66t6ri6 661 666617166andelasp6676612 64. segui2ad' de la 1666l6mica 666n6~ 66m. u266 q26 762616 266266676' 61219,6646 y6s66rvir4de 666626622 666661 a1 pueb1o, 61 61 62666e1661916116 666 el 6661666de6"El 176. 6626.261l9.626l1~. LoInte666,66t126 distirigulc2as y t16616661p7666662. 26661 d.,6127 1261u261de.Marc66691 el 66 o6s1664Srtelte.Arcila, .6. 26an6166216v:i.16.662666. 6 6l6266666o26d666 66 rl 266166 66 grama62q666v61666, 666 16integ re 76616626666 "6262 6666, 12se, 66' 1666622os¡61 76 776661662 la ial. 2os6siempre 6n rl deseo de4.676216. lar Y16mejorar166s p69aciati, 6os ""'66'6 pe76~661ir6hacr a6119266 6666616 166622. 66n76ime614666166 66 m6612r2e. E666626626 16266. "666a21666 262.666". 6216226. 6612 6 61 1666276266666.116ic 1,661926 6 66 766 programa.6666Un d~61 6666l., :, ab al2626. 6 661166p6666na 66v6616. 6, 766 11116626d261P7e6lo62. 1 766716 7666 1616 su26 disc662612. Nio91661666 1 .'1166R6co66p6662 capta6r Ira,,166, hbria 662i26o76661166 6 ,.d6 i. madre1 d666 l66666 E,, ~urn~, r,6661112611 '] lta dl ucU],61' p"2 m Ir al u616666 666266. 19 eri1iuc 626616612666662. 6 611166 ti a 66nc. u 1161,66616 16262.ar por11c1 tus. a cear u aun6""" te1d, ho6 212,", 61y7~6166666 'a1n6666616. 61c,".,2, 12,n6 e 6n 66666 a6. "La Vrbrraa1 26 l PRlyes"qu 9166.o 64. drh a 6e, 1. de s u e u262,2 619 17y66e2l1doctor12 1gI dc M;u,,sj S-6,b11611 126 .21626de116r25662 2,16 66 666 6 6¡.1 6666612de la Virgen2(i la66Paloma66126.el 11612 16r61616ha tenido6666666626enraq66ll66ci6da' ;1,5J61 666 9w1-66. 6 6661,6567 1066i1662, 66661 6 1 11 6666666o16666tal: 77667612 27d 1 16 La611226261111 laPaom 9616". Pu9. ie,6on619 tibil261p.12'i66n021216' 61 6666'66 ,16116 66126 616266rezl p7076656 66661116'. 36.0Varied212276 1116166. bri122666e6660 62666, 6.1. ¡t,11546 5661.Amiguitos22d166 2, 11,1 3.1616 su fh. tisdiimi -joyade¡ anabi,6666716. 166e6626 166, 667 g6066616626. el 616606r6.¡t.71M1,e,. 26 0. 776611 1¡6121,16 maestro Bretcn En el rep "t. f:6 1576766666611627d,66i,1166266_ 26660. Ra11616 16666. )dr216111, 766 ,26. 11616 16 p666a 120 O Jos Sanabria tanibin tritinfa en "La 1 Unjo-i, en difcil pero aaoble orapeenci. 60onRita NMo6tlal9.r. lRegocijante, 0o0osal6666176i11, 61127 gltiar n.ouclso 112616616,6 6 661, 66t~. ., 2 1,C60662,566 26 la ,2511 116NI-6,1,, todas6 ¡26sy'lculaEreni~¡ ,j ~ p1'11'" 16 .'666 ~1~16 r¡6 d'],16 ~t Sibru 26616766 611 6 1.6. io6666,,. '.r.t. t ¡la 1t' 611.6,e662. "e y, ~h66,61, hehoirl 61666 6661902.sc 6626,162 6616166. 6162,26de26a226 mi62 do1co2, 1, '-' 62117666661660y 115612 la 26111261666es.1 ~te66actor6.Sanabria6 61966 de 2 ,11 1666161, drooy,¡l,6v 2iv761ida 261 66., dea f 4116166 66 13666656666661d0. '116 61,b,, 1661161 62166. ,M.mr. 66061i26d, o daa ohyra.ya. Ol.s2666666dop~6666666611.60226206 delegda de corrspondete i,67 1 ,. "¡61661611616162. ¡r6l66 lllct ir lla 661066266 6¡211 b6,6id. 666626166r 161, son para "exlotar"1 1 ris66a L¡,,. ¡66126.-ro25l1~lo, 066616 26. e,62 1 ,12266 Rita,6662126,116R1166,66 1 -1. 2, C uaroe..S1 PLAZA. P16.da da Sr6,b 5'SAN FRANCI6SCO S-911 666 9.416166ML.6 6 L SN6d_. Sy6l PRNIA M.1 r 166SN A 66 .m= ,d,6 br RA . . l t J u i . y6SANA CATALIN H.r.' d16p. 6. 61 S-f1. Camapaa a faror de. la Masica da Caa A 16666466 66ha4dicha q666en 61661126 216126da 191 6.6.266 116 1. 11,~ de Car 2 as ra 1,16.n ~d0t6 .e 6121616.dr. 266661. i666i. 6616bia622 666126166666La 616202 26 2k.66. 1h16,. 212 66666 6666' b. 2, clig, Su."So' ¡edad26eMsica de Cs' 1. 0626616~2H.6aqdr10662666666 L., .,6.ni 6orm.o de6los264.65,66 t., 611162 266606626. a 62bJ,. d,, o116.66 Au.26 26667665 6611 6006,6262665. 26a2066queldo,6666 666166621,726er 626_ ,a el6s p606lico 666 a -"a 6S66.,616667 66662ene9.262 Drl.1666166., ~.2t. conociendo2c1 s22212ode su 666222 d. 6 626621d. a 6 comprendieron. que 1962eco 6a N 0¡].ecoar6225 person. 6.ue16dieran cad1.a un 1.00a.6126 1 661661 500 60 66211,6153.00. 662216 1, canti2dadnecesri66666 rieran 26 o6 el 16leuil. ¡61166661 dda por6.22 May6 27 626619 h 6616 l a etoas661 de6 66666 s6 1 121 Doalla' a666 h. econtrdo s mlsica61 r96 dearta sh ann .6. 6 1.66,6N6166,2 d,16616 drrM6, dr c. eC 66,'" cuent6661 con 6666122re661 611121666 16. 66 61 762526Strau de626 26.666266 h.2 id.16 ., fl614.6u6edrt.e11 .666662 By, d 116ueva.616York, 2 Q 6d61616u. m661me642 6617211 haci 1de Catlicas und aci'n Por Nena Beni, deyveo le E11 ~SlI dSy 6 6 aen l Burl da l1~ 0 6 '4~, qusu aapadres IPalipa jyliara, rsid6 den,1x en 14 nmero, .-sallar.6.6h" San Diego dl losa Bp65s, e61'6 9116 1.61. dejado ~bra el mU u .66-7 ¡mr otegrldk, l 1152 dea~r.d asSrmando no6se61666166a@Do l ae or 6111.26 9266666466 y una5hi ltIr ~y,que6estabana da Hall. m a a 1 Aprovchese dr la 07926616 Oferyta Kelina7. Vea los 666625 mode6os. Vra 1)os7661666 especiales. Vra a6su Agente Keivjoator. ¡Le 626111626 LUIS VZQUEZ IGLESIAS. P.y 29. V.d.d VARADERO COMERCIAL, 6. A., T.,,s,,l d. 0616b11 LUIS SEGOVIANO. C.lpoaOla 159.MANUEL ANCA. 6762,26755 CAO Y VARELA. N.pm6,167 GLORIA MUEBLES. SaR.I.a6 612 CIMDE MUEBLES Y RADIOS. M.,. 656. 658. 6720.-9F. MIGUELEE Y HNOS. 66.6 5, 13 FRANCISCO MARIBONA, 21y, 26Ya~daCASA JACOBO. M-. 558 FERRETERA 'SAN RAMON, 10 d. ~33a 162 MUEBLERIA "LA IDEAL", A.a 562ARTURO 6. GONZALEZ2, Obi.p. 458 CASA ZIMMERMANN, N.p6o19661 CUSAN 71.0662.Calla 14 y 7. Al-nsd.,. CASA RAMOS, B.I.16a1 953 CIA. ACCESORIOS DE REF7RIGERACION, M66. 657 MUEBLERIA 9.ATENT, 9.7226925. A:. VV To."ago P*I~I5 Teatro Mscaymicos ypeligrosos La Casa Cultural cohmemtora su'fh Por Alberto Gir "Las Parracaaen."Gra an 61 udacin6 de laCaa Ciltura Teatro Aul% par CMQ-TV da Catl e-,, ar las Damasa haba,,oa6ald, al9666666156 El 0666. Te6r. 6 6rs~uuk si. a artdel roeaa estuvo1a1 mia1,, 12 116 y 121,an.56 66-t 6¡en 1. 666~ ol6.dlaen,,EuS e¡ 1~111 6 dr 6MQ-Taa'iald. "a r~ciadas, l6loter .62 L 6P'16.e 6111 661precios6ld yy. 666 1' .61 lo 6616 del .ir.41666 A. .q6a aayb d6l1.11'J1-". da.0111621 "U. 4r.inter 26eta 1. pe 66516 06196611. 6611.a. a ala vio".26 ibell, Pep666666 y ".B-,.CaSernata D' 666666" dae1ttl1no11; 766 1 1661. 65, toiola 665d. .,¡a1,dr: la 6r. ""aW.Ily". da .a nil. Biatict1 m, M"I61l9 Jos Cata i lal 61 2r a66656aitintal '''61666dr,66C1.as 612 santos. Armando Crla, Tan¡.a 6r6 Ndna2Col].aamiaaomo.un Bi316111. 116161Irigoay 61Y 6266 616a", da G01211r696 T.6: 'T. 91ifa 1Tropical". dr 2os Mauyl; "Si Noticias y6 .6¡u"6.116mb11," 6 -Cancin 2e¡ .666 lylal". de L6s. 11. Unin R16di. Tcrlalal59pl 1. ey6 I j ac=6 16a d.a sentara e1l69g 622ado 2666.225"Papiano.6,da las d.as:da Nana Coll, t. 2.62.166". 661926161e6167or91 666su 66aur. 1.61aaEla,,. xl119d2l1canal14. Juan2916,12,12 I.C.2de26O661d2619. Rey.666ha escri1to66un lyr62t -n'y ,4.62,6 cedidas dea br11ve6 6larla. qu6 q66 6666 Intepyalada orMaida6cosameni12dad .acsturoada 61Came6161m. 6665216 n6n1is616166 Llila Oslyal1. 66911666419 al 1116 06.71ia 1a.16.os7e914 da 66611561 6126 dslo.4 da 1* An6n 15 66.1965269 6116166y.e y 66i. Dichas dan-,1. 6616.soy yo66 7". "La CubaSl6a. 'lit.~66262 71 aal66a T1261662 TI" 6611". "El 05696926. 61266 Ic"166 Y1661 'Perdom sald". 66n 66a adaptaci6n5de Z6661466 Vil166 21666'i. 66276a 2761o6r6-'E6t16g66666da b,-s 26 N66.6. 6' Sl" 667h, ¡. n n 6derroa 666 19666461nspiracinayen'l'61,an T9.616. 1.61166 666.6. 9661 uny 6 6666 66666 6ritmo19cubaD166. 66i1Sels. Manuel 666661116 ,6161266 ueo hi ~ t ~El 266612 661 Collar'. 6esr1 Saaar4al MelConseratorio su166.16166titulo6deltr esan"7 ] t_ Interacional 6666 12666,261 A.tn,.que y er 6 Con16estel 66611166ha si26 abierta 66re7666626o7.712 6o6he6.,1,,anu66716 n.6662ve6Ac6626616p6266l166666. e11 punto, e6 "El 91umo66dae¡ 6 Re 66 261. 12de 6.la 6la Vh6y 6117626". par CMQ.T616666126. 96 66 la y.la 2167 2 349, altos .6. Principal 1616766 d.i16 ad2616626 11211.9r. y Lbertad. Ss .1,66e. _, ~161666116627661116666674666e' 66662.16 616166d166 6612das valorado6en6d2u6mil d1l2616666 ,6666 dedl6d.61, 1.ea6anda la 6676626p666" 66r666666 Red2., :a. I 266666Mora MailIde 21626 666 l a16616 2.666O S.6lns1esuies r a 66616166 191 121267666626676 76s666s6querao2666662191 .66666 19 muebes11~6.7664.626411'6y otros l61,6act.V.1 da Mora 176661 da 6111191 6 612 d 61166616 6166 66166. e6s6ha 2id6 1666666664.9.al 666 t.6* 9129166de 1 1661666 16666 6691 16 ll6laa-61.616 '161.6'261 76666T6odo266l66 66 6666 66666661a 66in 766666da 966712;6iaal 162cm 1 1 16.66661. r917161 6616 tra6661666hoy6 1 .5 in16626 L C aa' aaaId cuatet 16 ". ra 16. 91d,61166 76 1., La 2666616.4.6las 7. 6 ,1 66ar66to66 B6d676666a66 as 16 16666e6226 la r ,l. 9 ,. ncir,6L66.6de6626 66 66"Vid.6. 16 1 .166626 61y7rq16116666 66 te12 166 .666 rr eda de co66 nc6614.6 61166 .6 6662666 6 666 Pront6a6 ente26 d icha, 6626666616. era 66611116112 .16 TV'6la166 c666 ter¡.612y6difcil166 16266 6lb a. .Nne D LJl dd,6 6,6,6p~ di oiew 69. 611966. La 6. le21¡-ado2 2,1 T616'6p~6los. un11Poco d,661666aM .la 9.21166. rin66666 66 661.1 .ches6fe166-o1.6. tCA ViC tOR 621dera 2 221. 616d2121 inag yad.p.,Mar¡ i.ryi vees 1r 6.662 667Por1avid 66266 461 66 gKIy,66rr1, d,¡,TI6.1166666.onan1h6 hay.CMQT.Iaiaia 't,.6 ast rp26l6. 66,6161ea 16666 2 h616laud FanCsbared 666 hoy.611.2. CM C62l e, 616Hmno ala 6s66r. ornda la6 166 Can11676226116166666 d¡e d.Hbr de Byar, co2616 1116i~~~16666 76666666d, ~J6661 26d6e116166de La Habana 662 66 Col1aucrdo2a l. 2,. 06.6666 66661 Ano q.xx e&~ DIAKIO Dr, lA MArMIA.-Juev", i% tic Agosto Ge JL7a.G Gran Campaa de Verano Agosto. Septiembre Pre cios .f Especiales 11 Para estao Campara 1124666176-1 U 066226 1,066611.6 1 Cm¡ 6 116 -,116616y 1106ju162t616o.1661 06666116.660 1611166U1611.,01611 llll6661 '766 p 1.1116611 2766 6766 1

PAGE 16

PAGINA 16 DI mpn temanifestaci,ndeduelo Picadillo Criollo Re el sepelio del Dr. Jos Soler Baillo' Complacido Cri contina recluuIo en la s"l de presas del hospital Por Segio Acba Al 0"Saturnino Lora" el fiscal R. Portuondo Domenech Aus eoe abrei SANTIAGO DE CUA ca~.i a3 i, nn. i,, .Ad.yo ~ d.,a y, dhi. P., din nRI-igudg. randilogo dei Ce,. Jos. Soler y Jlll. El nieo .enicat .,e h pe.dido de piR. El qai fu.isei muerto ayer de un bil.i. tra,d a Ay.ieno, dy Sy.li A1 yy ,. decir bric. o,, e. Fiscal de 1. Audiyc.yl de Clb d.y SI M,yy,loy. A1, "eIt., '11,b ead quien. hablo iigl es. i.d.d, _doo Reiei1 AOoy ':oy,, hibra doyy Ds~n.yh.E peIO .l ue. ci~e.te V,.i del S.,i.'dln tro G.p 1.Sly 1.lde CyiI ,,y~U dy.l.dy~l 1 Ti1111.l 1.,,.lA U a E as l ncia P. y.,OoU Ede. u 1.,dc clse da1' 1. c iudad. y mipart1,. ElIo II.d Audiencia,. a 1cro h.,0, tllt. siete Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tpei eld et.yi Idcull e,.I,,l d e AAZS .ns1.E Ci ,aaI ,ll Ejo No naOll. a aCuz i).a yoe a, Coorrdored e o~ n 1111 i~ Hnioiolllll s al Preiden Utiit la Uy. da e ElU. de.,. ve' IUlI lin d. B a, dio E, M-,enly que. qaga hpblicoll IU1l~ E.ltiS El 1510 <>l 5 use NU l. 1 Cuerpo B.gi m -~ .l Z. eMiiaa. d,,b, RIOIIIlO 1S doctor do.,a Pn.idt., SaI.,y, ol ,.MAA ZS ago U s t oo 13~ 0 1 1 U' SRVRA, R nd PI.by .a d de. Fao spi-, del.d. 1.o Ad.¡Io s je crci Eo.U g.ay l .y .~U R l E EyI~l FiclplEO y pyyu yay.5 Doec ec l' ,i, O U I se h. diiio 1 eu a r boo.y.,oyy.yd a. aly queySly dejaryl,,s-,y, on se. a.,u, Ia py EaEy, en c, ,d, .y.il U" l l c cyidd .R ~ l .y.ceb.ndoy, 1, in 'i e¡ndlSr doto Mad y .a blu., e ,g 5i rill .aala. 1yay yy Sue HoiI e% d*est lUUI. ad.,.,. .tl1 Sye, aefiere a~, layyyy. qua~. llev eli, Carln msE temprano , l ICOR yAa,s El definitiv.y.a e yy yyyylUd .lyy,. E e, aye e e l 1. dAI t., ,,. L. U lE, G e.lby ay is una. vitin ,,.,,.*.a A E. .i 1,l.5,yl yy.S,-l.,,pud, de eld. 1yfnd a st apet;ys .1 r i . ,,.A.l~l. lly. c~ unal vitin precisa,,y El. cIN Me. bos 1, Ay.,y.,ly dy,.,,a,,,, p¡_cEleCyt posici i.y 1. hacen y,~ay y,,y ,. o EIyy ¡ya, orar.io, .,y.,,a yi,,-a delej Cubana .l ie :Iray'. ,,,, y ms,prioosa prna y. rig-e,, 1. E 1,. ,,i. dasd y.lyl'yu so lod d. e er .sy,, Ue, .,l foI,, ada rtic.s eU,,u ,a. ~¡i Yc15 und .~ e,rep. el.y d.,a¡,. Jyl,ay deua. inoi dey.r 1. ,o ,i y,,,l,,.op ol, iA dy ir yl, ,y Ay ir Ola U a, eyU ., ydi Aly, ,a. -S. IA O y 1, NZAOIT5I. yo,,n M d~ d l ~ orly . Iets. ys y O a., .y l.l U 'y.y A l y,,y yyc a¡a' lys i, y,.J .,a ,yy.,,U y yi RI ecup a,rraune l "le br.p fil-* l.lti e~. ,ls, _poconsano c s eslreiiet doeciliet soe. prceo' diee.-s- nin el ydigusto ,verdaydoh,' ,,,d hyiiy. c a ad. l.,E I,, ayompaeEla,.-. deyy E. S.l.,,, Sil El. LAo CSloA FINE ,l A g. ,. ch ,sem dern de l y.,. ya exstee. .aS UR alosclchone ,.s i, y Tybaratos N o., a.s. ir. aIy, Se,.,.lyyyyyy lyy ,a en [i, oy. uav, u oo j., l., . R % yS os .a .lby.y a .,,R E ii.yA ,.,I.,e.Rlac y .l ognims.'.,to.d M ,,O, la cua fu antd yl, y].,Uylnaa,yyU yl est suedtaos a.vu, rm nia,,,.L CAS ,llaIN yo. lgo,,,, 5, a i~l e,. . i ea ey,.y. zi.t ency justaiicadlEl.a ,. y ,URarrenJ., beay ,S U a In: uelo e l, eaore qe iayS, .t.¡ y, M. ta-""' ~Z.U '.oient,.,yy,, dera a ,lai y, o dh1n.que ,ele., teneaconaide l doctr y.arr ,Sn E C, teyler,a i, prt~lyy,,,y Z-y. ,ly a" l,. y,,. fod lCoei oinet acrm rn.,,quien., ,u. o ~e,. eR ayK ,,ao IR SIyyl, e.y ~i.r 1. pero1'O .,. d~yl ~,~ y,1,-ua,~ri iced v d.~y PI eyg. di,,,, 1. ~~d.Ay. 1. .dteia.pyler l.-, Lo¡,.y, Ayy,,y.lT,,,.,,. G. ay, 1 ,6~ i:d d,~~~. J-lrd, di,,ly, dad y.m ao 8 .n,,,,i la, en~ iy. ., ylo do 23 fica. a1. ROla0,.nc z~ ~ S.'. cad e n y. Qs En1 ,a e,d pyya, y. E Citiban ,l,,Eemd. ,y a' _do,ayy o,(, Ru dIi .,, <.d ni~tosc.ayo 1.yl. m, d.y.y.s y1 nei~ a, 1,, a.nr : y.,.,yy5y,,Yr, la ,. mem m mnd. ,e c h q ,in aa., . E.a el py de. plaba y y,, he.,,l, 11 d.,¡, dr Q , ,.,, yoI. para incc o ,1y i la d]. [ayU.lo,.RER yd.-di d u yyl 1. 2 n,11. 1 R.,yiD .qr yE Uyil.,. yyii y,.y.y, E ,-1~ d¡.U. yt e. yI, ~ dy uno y dey1 ,e .ycr, 1. qS.l o. El r "e E.,.,,y.,,,yalaypy. o l, dioleni. Rn.y l. .Ey Vy,"yi.yS. de. a. ai.E,.l :_1" lEas. ron esupfcints '1 %y.y. .y lIARIO DE LA MARINA .AGOSTO 14 DE-1952, ?chazan que el vertedero de CayoRbn sd. u-oficina Nea aoe LA LLUVIA uamquina de aIuvslbr s.AobkR.R doAslT. 111 ___ uD C5 ye-ey,, i duranteldl~ CURIoase -uz sea trasladado a Guanabacoaz oa.cn dernt in oc io53 ndd Rl id¡S a. ge un telegrama al Ministro de Saslubridl.ad el t*t7n. s d.a. o-su .s.00Vnc ,Pnla *= I1calde Villalobos. La poliomielitis e aFo -d mogaraaaol, 1.iolnta asnasof1u.mds d, .Ute. d., M.a. ________________ [ono un aRaS, d su RtiRlRy le Ib ",.-,y.d-C Maoisa Juay Xag i Ono d A5 a. ocrryiern. i. deJlioares, illevaso a. mqu.in.Ryade scribiyo 3-o code cn 1o.O 55 R Rl. *. .IS.lodel .al dr .,ysyoy ay.e tdoe 30Machrn cods.o A.e*eiac er n. R. led*l51 yO C =11sIlsMRds.CRsUUa DIARIO DE LA MARINA a ¡ SdelaPrsicniaMyl. GIRlyyCu a. e ij Rb.5 Oily 5,diriido l i y e] f eri o L etre lu gt e y ov e M i ca a y,.sa,.io.E Ayyydseseso e 1. dayd Bsyel. iTeos i-de nuevi.as. .ncio n, coo sarI yyly.o L iEenJ. l$. aDiecin e Salubiadli. A bandoo odyy.itl. ,AA5de.oyi syil .o d e l .i. .l, o .de Jis ol Jde i a nllbna laooCiaioha a ojuea dla, yoy is. esoia y r., El ai.la Sdabytdcs de e.1,yy a sgsdi ,tSyc .tio delaJ., db.os de nic e n eon d. s.y.),O eC-105B A Cay.csy L. lyyy bo, .y a ly sel ,.y.hayy.y.diraigido 5.tdsAe y. 5 altyayiy yy .Rys y ,s j .d. .,Ueyy.o I ay. yy.dy.transmitindoleEi el 1.1y Cniy.ersarioa de hayber0preCenta doe M.d cy r J.l<0P0ya ,, yblg es AmarAy,. i lly.a, TangyAsuit Fi. asteayly l,.a,.l danScuentat A li y' octo,, , as o li a,a. It*1, .,IIey y l dyi .laa 'Ay.it. .leCsS a. .iA i td a ,.Ay. nolgiode. la, dyt y del, y. ind ,ari yo rin 1c esta.iiyd.is .stye tyia ',de ttc d. 1, s rey. mos.R I5 y Cyadeuays ybby c. l b. a. S Alan. e, in,01 yya.a c,-tyeioMdys.Mm.Si ,.ypanteAeeldo.di RyoiciryNaions Uids.eCRa-'L avanzado dcompletmenteeefetivo.par 1. d de Mis en ehacerla lucir ms elo en l rvnid a-E .1 ylseild edseite ntrEuroB,, naRE O L Dol crcfIN E me ejui e eitocW as oadSa esdnia. Ab. D o .r. Lroa c. jthya da. LLclGaytd apoicad a il ,aost vscn o dfucon:jE rctFAor le FAAl CEl f. ta ORaO.c,9 eltiA%,N. I odj uvnld .Aai-e,,CntaasrCrAesrcr Nunca ha usado nada par.ecdao, PUlEillld11(la \],(Iill ailiii, pl liii,. Ir l,,-lla a all UBeill il, Mientras se la pone, 1 d ,10 rii e eyaaRca ihal la piel iilal.aa las lias \a m.1ia s E tLi ilUS lllll ls. 5'u U I, 'Up srlite pri, ti(llClle Iaiil. tI ilia pga/l.ICl lsi-a qe qil/sis o la laespeiliilada en diii". Y vil ()o uno ls alas. t,,, iilialisa rlsea i(lo jl\ 1itilsIe' iOllSleC en .lial Pniqae el .ai-pieiiillil -ay.,'Ru 111ldliy-1 ii lo i lvmn il(e al ll'l11UconIlas lili]illiea 5(111,1.i, iip qlSa lqeiiar e ), co tililla .1ap.lli l< i h, ¡NUNCA ANTES todos estos benefiioas en un sala producto de belleRel la, bo 1 la.i l y. titUs elioliy.il. -,w A a, dela fyyylo Nlay q-il m de larzayy la llo, 3 UnapxlUsIlallliu ~el adiantllsUyiU t iipla. aOdaa Ay ,,,ay, la. 1 e-1 S tm ay,1yde-n,,lol-,,U,,l untay.i io,I< .y e e l -r 1 y,a,i,y,ey pirede dslys.od rl da bajy. l maquilljeo iialis y.,lsin grasa.uii 5 y.d.iet llai.l dyi.adoy dla la.,oli.U,.pery oisndo su yonteynidosdey ormools li,tgytias Nalualyq ay.u 1.s.g yd. a 1 ,-.., iy .i,ya s,y.t Iy, ,oiaaypat a C0111seos 7.50 ri.,sms 1,rl no .y.loy.ciyrra lyasal., ,yon o a eoynol pio nis io, a ble que y 1,la Pl~atai Confie en Dorothy Cray. ¡ls ujre que parecen ms jvens lo hacen!

PAGE 17

Deide-Estados Unidos "Sporta DiARIO DE LAo MARINAo; toos¡ls 11 4, 1 Finanzas 1_ uciod .,ts11, 1 = ~ El-m ndoaldt -La Habana, Jueves, 14 de Agosto de 19521is. Ves st.t iitil. r wO t1s t5StSJSVau. % lmudalda ______ Clasificados dl us re.qnlas h iviip -___pame______ ,v.I. Rusio ,stgrd constituir lo 1,ss -o ai.Fr Ao CXX Pgina 17 h1 pee 1 1. i au. n .iiigetlc e ls Jeo. ella sovitica: Caaraadel 'Niiga. Caad: dura' del lado del Cnad, y del 1 'e -alNa thn F.hceha h efe c Ea. 5tl. lebaeedaf cl= .t Via, de ¡u masyeee.poet. l hCanad para ,e v a c -las ', sp .5ee5lNth.Y.TIIIC.jee seele, aba dce ctca del teueidae halla Noreaelcsatis'. i7rn1a.o ic IN rtame lc de enen masa d itci, el sa doeaee .c .,. ee vida Saebia egeea I l .I.%1caa enCni c qf ersnaEl re.atla.e que lee ctreld r n f riaeee m ica y Es a eb nc. laueela e qe11. pr nel eelbresiceip. es caseta de.u e1 le cle e ~ a.e Pl aedcny i 1 afiliados comunistaos eaellau dI laqu lproduce¡,ea ¡lsesu ch. c11 un acmplodeerdo re u .'. die d. ., u a,.',ii y C u acmte¡ igr alo uv'.k 1b.n o e rudcos( U Ula ''__ francs P. .tdl u e esferza e1. .ici.n Y .d zE.lsrlainsenr sao a utsta,. dgua e ideelM.o degTortosaacuerdo seee Ftaau de ehae llconTv e ys arxiaenl &¡dd .t Uro 15.is 4."d es eiudads eina de unfmismoafefirmia el Md¡whealeP GUardinaingls, comineeeiando cf. aa.I13 sUP Se ha .aCbde se re deb la fu1. erz eadeeTlig.,uy.r'.e q u ce qsals Calt. 2.,dele, na o' t sen el sesgo de lks negociaciones entre E. U. y Madrid racibrP.adel apedd 'O'unisa m ce lo.cadicir aUnidos. ecnint. .1 hdd qe e asda sellaeheseade 1 ¡ e d ea e.u.1., ec.e eea_____ .te_,.a.a. ese .T eadjeq ae spel ea.da i ue d ______ abc Ial Poos dosadirc.cln u leas _cela le JJformdable aseecele de ICeu ac.resataa.u el e hellc ,l ecsi aa.'he a~ e. sleeeeLN IE. a st iS.E.LI-El DUeste Aliatile M.1hulee Cio e L bla ccie. d. l., eu.rldd,.1 m, la elae d, lSovicIe EetId Sia aIa,.l elemaut P. dcOats. edi. eslar adaaepdJeea Resumen de las noticias s~lhcl eeaca-,.a-a cd.eati e. aE. iatla eblc e aseee u e a. aalcd e .e eile.l a ¡-ie Isle tluc 'rarnsu facialidades pat-e sevr ;h-pabltuades nfraiSse roaGaada, M aga .,dIS c e d eicebrede deeurielae de in ule u mptat. c a. e n suce e. "El acto.]! habt l61id a sigifa ite. cuando m lteino 1 !. ata pula ea. d ~>~ da desde Wea 0esisa lR Ueendut.,lI:. elet Matid. SIEga.ycg elc uleeae'.ceed ,el pelle pei* petl ieeele.d ee caeaesudlectoreaslYe taa eees en e-tlya. eeaciea eitae leo.deoPalla Cdiu ul que leelatee ptem ca. e1ejll ed l te .apelE; Peea. el a cale. d eseegecia. __delelels dEdespaaaa.ta se aeelaeltlfc ee. et,[t. .,eu 9,ee ee' t_ne'.de"eeaaed" la.,5 1a da a. cl const1ru.Eccpiineeupep eye-eu.,e. e.eeI dal1.s ygule ls E,-c ¡u .' P~c~aLse.r. ce Itt.nl d.d''. El uas d c ealeeehsas. alifi mieauan.ter.1dela.55ca d.BRC OcAasnb l. v11 ase.delapcaeea._ud. ,a cse. eee slelessaaa ei pateeupuluedc l. eau 1 -t-s. tada Slde. He ~'.ale. Le. Hueacae ela callucu'. deEmaeea iaddocuse. lascn=o. t&'. elcl trfico elearecua. . clida ej.aeied, el la ue g'.lieeeelucieranle r~ pilla peE-balem tybic. e. _,,v._de ________________ dEetaau. dtel aielaaeM 'ee. piac eeeledpd eane e .a ald l le e e ia d =eleec e 1yda' E. S,~ a 1 fllee Iepuaa ai. 'puli u i.d apsu c ri.' ve n rv cnria nl eu Es 1 a ae'aaeseelauec eala. eeisteca laltauodulto d e eIaMOqulcee y qe lEsda Sul ,,R'. ucN '.lagost'S.I b.p eeecea.Talee ceE e lcul.ue f U I D Producirela ulesdar-en ad e s nr.'ncoee o ica pir, e atear~-,ueinilene ¡. pcduiipa d teelce steaene Caadua ey el ci-E la. e-d d Pl odo UidaeseTabins ediaeaque 1 eeld eie acoapd l Lne ,c ic e acjtuiac.¡ ab estsa. cJSeeeeeita pate sueror de11d enia. H. .e ci cig ce e'.Ha. acmeulconsdaeuciLaa s eue ivasl tieVa Reareo.tecyaceeaode1l delo dea eee ci te a ls ivadu 1 uaaleede eee.beepi e dececaeeaseeaaauelicada a.lll,'. Yl-eialea e calceuicos viendel Sagua e i l g adej-una---------a eet. 'euel ue ee a et e a et a , , a a1e e ee.c a ae e ea e1aMU II eee l S I.p e e c i c sl P t.eM I I O C I E hece.ea le becarj-uabedeie dc "uel A l p ebmer le Ea eu ade clcaaaa Ea adelspea pda ogapore e l s elineas quea le a aleee-lueelee ll'teotepoad v It SeaesEuea.e l el.u e .u e u' Saud u.daadehuede 11 r ue la ta cinpeel d e c eoaenu.uptueial-ade VeU ua a aee¡ee j -uds ¡l le te ucar a nluel viAajao lua qeitee EeTa'.aPelaia ¡el e-s duea. u lesu e ea. car-e 5eei. i e. lUadaie nernaele letono ecte es ue equyleje depa, cel lsa Cuba. siuosfcia .te e"Ued¡e'pu c ee.adM I. e-e cebec ee.VCee i-' u elicup erauj-eeudcell-e-dj1etla.elui cuee5.Dic Ece lC. ybPal Sute -. l Caad.j-uldj-e a eale. y Ea ue '_f p ue e C b, uetces11 det l mles ju li see e 2 .00 p s d eet .PeeeqeIua.iee ii ebC ujlleL ud-e1A.1,eeleud.uuaue hrt.1esaobrbaE l lesa j-qu e mpcuoea.ee tu ~e eu e udeDo.Siea que e ljl eeE.S.eaupu ehe ,Idde cLeas. tEd lphie ae ceelacteugaeeeeddedc.McIid. A R I Delpa le i. SI.-Fpulele t-9le N esao. n a Icee-uldd ce d-adeaeucai' d cede leCASA_____________ deeca1udce dc la caleaaae ue caeselece pedee eielp ucj eceta depuelees erepqresentada allmclaEepueeeelce.et-caee eut. adele de Espaa, a a que COrganiza; dicceue i'.le-teelu la e eudlepaiele caeee celcdees ycele hio sibe gaia a di.A pu e blo la E E.e quee.U ntob lentuis mo haneegu d qu El eL caiu.dil epei ceecle leea ctet e-ecepece eba15e1,.t-eeas dluuT-a. .ee la ~ SCIAE Y> N EE E ,1 l le ,'' e.il'.e. U llac d ¡e Lee Ad',qel-jllld le,'lle do. eiuateld el eeeeaclee E DIRO D L At tucsf im ad. crbey d ,E stjad.eu .e stoy -i g u ppyecaise pa'-ne.eee. Sea de lee Iuleue etu cu Cu.cpe dceell de ee aed d.a cul ea ee.su a adEe. C^aeele, e iecelee d a iiu je j l s ee.qera u nosotrs.eosloco e sj i equi y a bd.,cee u ae¡lipajee pej-e l palee.eadN.A. T. se c elels eleea htelebare,,uaueie. iSEl, Luc t a I Ele a ri y dsp er. leceee le SU. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ e e ejs e l ld s a i e e e e c. c c e ei tuP ei j e lacu an t ad Apa.= Il0 21 au e e u lee ul i a E pa a Arico d e e ifP e .u. ,. p ur1 do e eu'. la mayoru pard e u d, uls a e f I O 5 Q e di u il! u e N es p e e e e. c c e E l e a iinuoep e a h b o-c lu e e ca ui e ui eld c u u d c d e cC a l .e U c e i t u, d a c e i c j e u c e e l l e le l e a b l g e e c c u u c i i p u b an d d el i U n ai p re b e d e l a s ue ia t ;en q u c e lale C A S P 1a P C ~O N .l de l e d. U u l, hd r.pse e ul.le s s i ei. d l ue p e d e l ia b a. a e ta otle b rl-gal sbe d e u n atue E p. so v acl dle ueeu ue e lu e re a de pee lan d a eecl a 1-d l p e d. u l. i u l p ep e l e e e e .1ea S el U lelepse la culjgla d u he lu -e,, Apad eela Gelic e e de'.ue le delslce;e 1. eepuslleuaee elpa. eeplelceleie p eeyde ee edce licjefee e.ube.-.--l-e--1 Ayej-Ylu e l. .u el. pl lucel.que. LasjereluacaunesientrueebaCanadui.ole.a cecee jueadorelain1apelejeele ecesdee.huleedeqeueec.esee'. al -cu e sA.NnFA CIA L el W BPR O U el Ajy-uuiaE.eUDsonlundelebCue E, 1 dae Se."idue. p leaeetael., t -ece. -ll ed Ce i-e'.d. teeeq' cld de 75'i"f.13.ucl, de yeeeasde y eucaen c.de.2 mente deaaDtigtatya y v daresdeM c mcee.seuceade tdull l cataraetEtaaasida.eeic suedrcecll eaeiuquutel ,Plaaudic elSI lelaasd¡ deae Seaas.TadlM u5O_______ ____es______ uulaedis-idcudau del C uue. 'ue eee a Ecea ecceuleleou eelid R b el ate lae laced uaeau ,eou"ede deiae_'.,,eb e C Leernse, a ue.ecedcec c u B-9.1e'.atet E A A ldje he Le.NBreuuaaiedaeuConcess-n.duliicenciauscdlabEonoe-eEl '.j-yeeuueldad pi dedIda LInejc. mie c. 1 ¡.d d. la .l e lEsapaelete.I Te,.fe. L nra ¡ahi ay do s ad scm nevgld syp rn U qeexad o':l.'.a:iudeuud1.d.d c I i dtl M D I gs¡.,EI L ---d-lasiio e ete,¡ia ua ftellers ueta crrene on .si a ejdCeuie. edce Caase.y ganuu agospaa. a is Le e l .A aoable iu.l. ce eraq u pe ene a1 sEE, Ecop aOrientae-nPn e-eaece lllecd Aeiede ce ye,. ufue rocdi e ce reue iaiee cul M tuealee cl a aej-uL M runpeora eCmrcoqe e dele. l-ee e 1-de. yc ~cou auds'.iee ,.lllu-;i ,,run'. ecdel ua ejlCentE' l.'. a he'.eEltee Earan* c onucedc 1c ndiCnei ipnhlnds''ll t.atid;yqeeiia ,eqee uuane y. ieeccdea "3iu,. ,.h.blav, didcen uiu .d lde dle .til dA-. ul.lbi.edie ue Eaee ife sta.die ta asrlluai.pa .A c epsdojlo in lprps e 15.$.0 e cisu,,,de ,, Uda'para c ireuncu lu dua ehloque pe 1. La, cele ilti',,vita'.aelae al di, lGlu Eea ed eTic igse. a a,. ____ iIeiji.duleu-eu, l,. i,ube.cila.ro.,seee1.,iue '. EclE Aademe iauau lue . -cdcqclosetallises ee ece~ ipae, g a a. ecine ene d od .,ni ,,t.,ci. F CA EW P O ,qiau.u.a en¡,**. lae,e.yecac eelcd et.e el ocael1qu e qtapar eqeieutoce ssbssd¡eucenB uea.Baoele''n'',.II-d''.i'sscncaa a c. aaacn ruagu rsqea oe.1closee e elle ~~~~ ~c edelj-embadaudorude Espaal end eesta,, s,piounmeraal-ea deljcitadodi.cdbuc'.etluul eleAyuntamiento de lab'e .t.5c. i d)epita¡,eelad'.deuCeeasM irabeaiae-hSelel-ql-e.: y ,eupe.neaudeal,,al,,.lod20 alij-qdEielqLa.'. e'p-e.ee ida-suee'u.peu i eiiiclaeaujl AieaiaaCll-eg' ''ide d 'eliqhuu deeuieedaela ope 7500tnlaa e y.,.~ C lnun gobieuynosadeben ¡le.eeasoqueaEingaque'residiriie.abe e, euO'.ase'.bonosunitrogbnados. u1ela.el 1p1u1ei, y a-1 le eec ,lpa jee c ,. . o$E'.ceuce. -e-geel.1ee11 iaetiritaqqdu. l.cuaidde cu.-sdai e j-.lIi ¡eeleugo.a c ee ace l g e u d e y lilde ediq e L ab n. S lulel l e. R ud e rCh,' cq Peesa o r i on e. p~ ,d t '1,S d ,! 1 -. n .1 lele eepeupeueeea leeuspu y'.a'uqueid Aesa. eca eeeheeec iiuqadelas bse.eeyj-lae esnldddlPri.Lb ly eel~eaeidtd e e e aceca lcee e ia' qeua ue a 5 gte e e sidente Pub lica. euau. elrogramade aeudam l rnecio ipnsa a b deeypslaleu. uuuelepeee ql e e cede. Elcdae eec e.¡Paaceca. .ale i.inae, pl'ue 1 e'. "" -ij-t cgre.all'. lle.slqeEllaueeeeel jucdd. fu l -ejecd ee d bee uhnotaiee e ely u.d a ebeeheimtr-eecq icndiletln,. ,1 Nu:lu u-ldeelsu ul ld.eeei-c ua eqi u i iuue eeu -l e lie'.E e ea ela i n me joadeuua.i ne et a p. id us las, lino deilasdnovelistas mej,,did, seueealdo.,,.eabastecer laleliile. alieucililrucela Esehelede.rLueIuicdue ,,En -0, nuetr, yeill,i~iueu -1sl mue .' .I, ii n -11ti eee.dcsteen 'u,,.11-el dU icd. cqe-ldi ii~ ~~u -huL j, : i::,1 ~ .nll iii ifi. is led e t is~lt,l iec,l.e l. ~me ~~~'.easiil, furon, mllc d,ea iiiidiiui'.j-p.ei~uru-aiqiigd .,,, I e c on trai de ~ a ~bu ca a ,,- gen erlesE. .1 1. cue d c li, in t eli'.,a e E u L e . ge.I u 1 . J ,esi ol .ii. .iIiileiil ,1.Ii de s ,.Eie a.q u,u U ,iela. e.-cielo,' l 'embcaja .Ececce.duqiel1o 00 .h'ea. 1 lic.,n ,I. ff mc,ad eeid lh~.c. ._ r. 1' ce .ile alele d, iI, ede st edle H i ,ieda. e.ihee~alldeie .doaA,.-, "" 'i i l-il-iP. ta,, L lacee i c~ ,,euee e.aP--~.gt l ci, ale dc S,,hu tu le.apidLio i 1 ld.y '.iul-elu'. 'u bed, '.e d e e e e y d e n a ,u r , i. . = .~ ~ el,., ei el, h¡illa 1, el-, Re&" ll., ale uue .ep u ,l .e -a uiieeledied,., iTa.ee,o l -1-- : l~ ¡u .un q eda, sobr 1. t' 'al a l i,a t ,iulu l is,-1laii,, de s.iii1 1e.11 .l11.-i.a1cu.'.le leu n lceihii1 d" iii'. il= ,.ele "'"" 111lu 1 Ad.strsi.deee ~ le -d. .qc1.,,s.l. f, eiieli.ile p.--iEq ,'T'q l'.aa ca ,y dt il alieua s.llega.' ,1~.u lilatal aldl-lcn p eelun des '. dce 1 euu la a l, i ta-le t],tc de ue aoPc,, l,(. dc s de P ,-e p i el.piavr o a '. utgeant, tm. :1!sde P lee lusae c Kese e. Le lellu, .eco, s, ~ ila it 'l, dr",i.t lu e laci ta le ea c st del. C hi a enP anadmcuec a .,l,¡d 1. ,.le.,e le led' .eprmad.' 1PiEL.tr.Adue. ElcI' Le 1 eante, e eeeembcoru aiee 1, P~ -1 . ,m .,. s -udi l' o e ,,1er-' El aesie el-.lui, l e 11 ,-e ll a Ald-el, ilii d que l9 elieleu.,.i,,a o i d aal-o iiejIf a iu diuciucic Hlei le eulmjente-endFieipina.djc N .l e r i all ,¡,i p le u d e ell ii e ie le iii~ i ,d,, is oal u i ic q u u ui je d.d d .VMlle u c ele.a r u '. l q ,e,,,,eiiP.~ e, c lec u vd, 1 ~ ud,,.lu l a ,le,'. aisle e e nle .gmi .aee onoru cce lIdI pd d, que d-h1.,1dliiuednSdcela pullleela ecl-elpor Idun aesoibe ~ e ea ud t ial diecis F-i'.el ll ldee l aile. l, dlei l aeie r. uela~ i e¡elauie E.-iCCIn y u'.iier q i gan e ,I-., El .sE, -du a i,u El-l-lan pu e u da-cele idj-cec:, iiudo e l.,.-da.peclleli 1" ,ii-e,'.,iid ,,,, p~,u 11 d aquella ~ 11 1111 ud l uiaj-,l.l,' u . t, ~ t u ,0 e. ",n,-r .le,. esldaenl.u '. .id -e. e relnuetros-aises vien lSlejiai al del Syte.'al1Iltl delacMucis.teldd MEliidudj-ee La pres,11::,ide¡cu de losf, ,,,,-nE stadosCone i,,iviui atesoa1 utu ,,, tl_, "e -td~te 1,Ritbliej-dlelctld.leq d 5 i idlaldoreIu '. cui Ii brn a eae ra atom u el .,d ,,,,,.t¡ :'.1 aeIi dleeibui,, EN.', deeele'. al' 1rl~nltcn, '.1 5liili 'dl'. s ¡e lila d la.cu lacuql de lilulij-,-ii-adoyi,,i-iii.,-uiueali,'de.-11utiin1 ,-,,,,a d ." ,,,lr ., i:,,. iar it i e le ii i ,.l,-d iu ,.1 d le ietia . eCI d c~ f Fii,i,,.ciuci1dhe. c E, wleeedae. c, ,.,l_. l dr! i se ca ir en e 1 le. 'e-e i I r(,,c f., eleilud l,,, ¡eu i uc-s dla ,n,lr.h e l # ',, 9 ,e Z t dcc il Ti iilriccI.l-lu 1 ddu I .ue ci aeEc,de~ el cc i, geee e l. ,di,., le a q,,1eee e-c l dH , tr t 1 o r,, -i'ad;'l" 1 li i, llaleed-teal g~ iii[,,, elluii.lii ci e1leeal1liadul r .l re lle"l ; e 1 i el iii, .elda', cPcda,."'uh" Mu.u 11dec c c -i di O EC11 11N, ac yS ern tilis, lir -. y 'ec dielcele di,.t i .e. l -l. s dne rMu,e el a sie j eu 12,elt., '. dC.,gu e es ld, Ila a"t lla" ,eeuap'eeeu-a--i(.ideiu1i49 EEC.a E1. suielal C II lec al'.,eceidueial e b. ee G -u 1,~ia ,-e i c ii ad. aa le-e u cleiu ,iaiie ,al :,l M .u di l a s s p i~ t, u co n ca o d l e ar i ii ,,ul Side. cu ua cei'q ee ujd' ,cIilu ci, l. i ;'111,A y e ia-ld laue c Pc L -. te lel ihcadeeseg1,u. d,Ac quc eld euce.f-'1 c,', eiue' c.ldeps-Ir'ue el d s curttt 11 ~ le e u, ce qu ee eG el lee. S.ehe-, a r d h _1.Ls rti fcia Ea d'.c id, 0.-'. ti .,i,,. t tu y-.c""' lnPb"uircto,,up .edue-le.l. teieuetc],lagoeeEeueadMdidPEueene e neee dll ld u el d E lt eee a e e le'. p. -1, pr it eelpjd cli I-c es c'. cAl-e1 iue cilia'.dle, ,,,,, Leitels a pua~. ee pl ., -t eled c u,,,. i l'iiic . pod e l m cdeha c l a s li liii biCl ri . tr -i elle c. ce de Ne, de Mu-ic-.q evii d,1 C~ue-i.l11clliiiilebSlela i siiu'Eicapialeis.?.id MA INAq-et-ee "".f',,u e iid a,-ni i. Igo ,: 11111u im lins 1L 'a 1 d di. ,__cn o d clla, , ii,*,,,,.elie iiI l, 1 ., e',',,.,,, '.1 z,,rt >,,rii ei, riiiiiu una le .a i,,, sita, ee lc i _.cel' ,ei,.i..e'tj-ienua.,iiild el .i .,,eele'.,, -lu e-e1''lu 'i ciil' h:" a ri ,. ,rIley alge..,. ., lcon lee, iraoidle,,i -, c ,:. --lu l lel,iecial. ,1 ~anqecal ~la,, li at, ,,,t. ~~~eA l¡e¡,,,. -EC i lea ieqe a ii ,i.:iici ,.yikcauue,,d M '.'<. ,, a,- ula l-,s ,e i..h-lu leg 1EIe de lI e ,. .1. ,, .a uii ', n 11 d ilu, ulueeiie '.u' l -l-C T eIiF lt, ce , t Cll deececlld usee-Iud aluee lu ele',d -cqe-,u ~ee ue dl-iP.iiel ale ION a .eliceii. el 1.11i 1,"o111il, ee-eeeella depeeeleleeeiicde ,ilai ley'Mcet le li.syue-a1,eded I'e;ca""' cd, ~ ~ "A -e deegceedepelpe a Celid. ecai ltle 'u.uElEedecer ld eeid ac cc.d ce tecy se p-eee'.e e ., r aeald ele1.tp u pc ie de leceeicues. eupueed'. E'.'.Cec'. 1Peca e5ee-,ae.eg.co'.ll leles .h.ded e Leueee.di le ii'. lee sI ,il c ol qu e e e leceepceep eel le ebdnoch z le f l e 1 o lqu seado lue'. ,di a d l-l.peueta cee. c ,.-5'1 ala. Fl.i. auiea,, a etd p-ht al. Ussddteee~ag ce "ra. clee Us lee-dieied l de e asdee iuel e T, ce '. e'.,ulele dcl-hechadeccl. dc.qudeiagellea. bojellaaeceel cueeCca Uuadice-leeseeees',de Clee.a.ugullaie.e'.:ella tsec~/ed el1leegeul lan ~ ~e ,,as le p iesbe '.a b.9eldue teen'.la id ceeo cac 1, pee eeill icadel cucee. aee.Adalee Ca-1Llae la ,,ee i:.l1aei.:deriu -9,11.-de. dse1 E, ~laciceld f. celae l.,eelle,'E __lcauc:.,elu nlee h e ,cee e nt' e e leta'. e e l eii s ecc .c qu;1 blee uldasd gaceteC eeil-eeleepe e~~SIuectqd ,re. ierle¡cde ee.a '.alasitdeil ia.ee e l i .i .,. ,l--d'ccn crilcced.tedccient, dl-Mray.tEa'p~. Lacd e idd' tceicli s deeut u' e chos esfa edas 'ld,et. .aeed ,ce clce. t uie ddeee, iea elieed'Ea'-ieucau Ep'.lee1.1.l' 1c1EieleiI.~.eeuiidque eeieeu~le.ri-CA ual d eede a, e i.u, g l qe pli.-iu ea al liquai il e.¡a, ehi. e ceuda re esp ,iiceeiiu.1~sl -, 1 1 (

PAGE 18

Pgina 18 Sport@ DIARIO DE LoA NMAA-jueves, 14 de Agosto de 1952 Sporta Ao dM.X HOYT WILHELM SE ANOTO SU DECIMA VICTORIA DE LA TEMPORADA 8x4 Una gratasorpre La reaccio¡ F ILAECIs-ne 05550 13. (UP Hse,,jp~, So. de noa equipe goador jdee etcnob. .escapeonolo t.dropuOs de C5 Etries. .128de juniosde Ses-e OsNsit seeeptoo or s nn. el 20 de jtetesoen 1t4OS e 0 Natitlleus al Filadelfia el 20 Y luerque el 008tienecag laes-e osasdo ds o, les Cleel e.t rim0, Fis delOsa gano unddel gaarelsoia sre mas essestdlensu rcdt s ensr m css-s 35 juegocele¡ pas de .686mv-_, ro la pees-Es ingearene¡-iPrenieseni ion :.Z Q.ee la pe.d. cnn el Fil Pregnoeleta oSlesecOsNoiI bue n escs-es, Tieneucnfiaset oportunaeenstle poa repadarn Pl Ilieg oos-ueoedeleol iide c e ra.emsosl msentesdo Los hullees eosleiesoe l. ~l e c e mmln sta lola e que era deeneosnde 3ces-epmis-loes-n oen ldmasiodnbuen Por eso uoeds Os-es-iide, ceusen tiloslos btes comen. ce de careeras aumeto auny goence .de oecesesn n Iyeo. Pse eso se debles a.oebp s-elldcss 1club Ces-ss-ss.00 aeis Ls-ePl,-li~,es ,,, ii Pi des e lese,ds s-jss nlo toes-los-es .,ase is-s--ls-ns lsue lemcu1. ~~ l.el es-elte .l E si p-fe inoducisbtodiie. bleseee Tonis quesoelesonic. unireseeseesiopei t.lnl. Aleses qei eere sni i es Os-es Ceros-o re ]dad o e, e el e ne-relornslos. u1uao d,eoesepesdes n puedese di Y ledesede-e0 lies-iiLlegar qos ss-ss en ~ en leeA eimi~. il, Ne es una faaeualsquieraalo quje Ud. oecesita.Es usoso l especialmente hecha para us sed y ACLICADA HAJC PANTALLA FLUCODSCC PICA pee un MEDICO. osos acabarc on odleos enos Osaulsnsque disninuyen todos te beneficios de su nido. Lo Sai ELEVATON es diseodoa¡rs CARRASCO y aplicada ps el DR. SILVIO IIDUEI2 especialista en cine digeslcoi Se suplica ecet a y diegnsoi en nodieosELEVATORnoe Si ene cntas dreelerepieenoi ITINERARI05 40001FI0O 5 tsdss N. omos 7 o %sY-. loGs-ms.osos 5 11Vi. d ooo 1~, Os-sss. ss23SssostMlsa¡.s al" 9otsro as y .?doii l. M O. Disosc,-1Osess M O soosls,IsIGEoZlea eORTOPEIA OCARASCO, esa Iaolito San guily obtuvo.anoche ~ Buen recibimienito, a Remigino Rslipri 1 de los Phillies tres pri meros lugares en el meetVSPrerid Niarta E. Fuentes en los 100 libres qued a solo segundos de¡ rePor RooGreen cod acina deMageFddy. Henunes y Mai& LRiverasMoreno y Consuegra trabajaon se destacaran en la justa. Maana sern los finales. Detofleo en el 2do. juego pried J.Itd-Los Ptsttttesdel 5'ttO5tO0 i -syarie.Je o 'inplolris ,t., pues hanocrecido. Pero sguengaunando Por MANINo GUZMN FOeVA POSk. Je sn So15 UlI iotd ,oi tos 1. Pletiie del Fttadefjs estabanu e Punsidoaleso eliminaciones riodiecaed del o Fice, qued6a s 5dm s4,21nod.Es de W siso 1an tet 5 s Pto rnoeioeee.N.ohaln nPedido 1.go.s-un sss--r ce sasociedade del Olg segundos y fraccin de la O .orno 00-L. Pokeos de Nasols York ey ede1950OEl ao en que gnon su puitseo p del Club esProti.e¡.iobralsutradetoso 100 00boeni l d be josd sesn ioettdsoesue-n pder de Moderhontrdsseneltc mOns. e~~~~crd conerencista. abrignose eope1:115110. n e os pne todgs esteao. hubo un cambio deeuonagers s, nsdeqeibeunan mssmafiaNusta estell nees o ooY!,lmsohmr u aba n enl n eddr omee. aglydl p esee egucss ordeusnopnye nSes, undo dvisin astrieunfo en lo Ligs cena.e eenr seon los fantico s-etr aelsstlonesolamntoeo0 L.tundores detosVonsos. o SSie all i "'.'¡.eiade tus eleeo tesnprtomern urso. jicturo sc=s ~tosous~osda*os .lp ss.esle nodse pce uor tne see un pecbistn denobre iSn
PAGE 19

Ao CXX LINDO St Mirador -Deportivo -:Nuevo, los Ha dan or e pan tierra tt ardclanas Despus daenfradesataunctuinido en l Nitaca h.idua, a tray; de tices ser"en la. cual"a ad Pudieconnanoard.enresa de ltan cuenta ny cuatro icriugaque jogaro.Coentarp actuoaltrneade la Lign ttea'e.c.nnade la Pinrida aPcoca si puede consaidarseoun temna de cntredpalilca. Lan ccaudacaqn eno r cudad ar ciqzeal decenseocentnucac irremiibementea ,Dearados da aa uichapee. oaidebhonory ad. puestos h.jo1las tndansdel doelan PecaeoGuarra. el combinado 11 1ca rceeale atracinnra reni eneHiparque dei Cerro ona in rmb.rcpi, reconoindo que el lema a .prcidnlanpodtandia, debe enieigaayse que bajocotronasperc -de suao iracerdancc. La snioalidad pueda no interesaroal gan pubico: peco el fuilue 1oral tuyc cna peocpacin coenia Qu ocurrir can lo Hanana Coais en 19a3o La espetex la nco ueedala ni l rido dna C.anb~. oque ha i d. anunianOriecle del eenco desde suinreadU. Tal con drepacra de 1la ~ mn.anndenic"la, ado.,eia concde~iprpciiaminos dlececica d, loecrncicbaa n quina niih MucbaehidaHd. mbpl.,peeioeccnala~cy. onru el ,¡,h cial ss. ~pdelo icir'1 Panluir e vs rio l,hnqo ce ni, ratoalgdio pbleal ici l 1I l.,esig .ron a "Sn-. h '"I q p.r e en d o d si _tc < ra Xl ](ur \'e,cn. Inipi-hunipe d Sports D~0RI DE LA MARINA.-Jnes-en 14 de Agosto ade 1952 Sporto PAul. 19. JAREZ Y GERARDITO PEREZ SE ENFRENTAN HOY EN EL CERR"" Liceo de Regla' Pelearn el prximo sbado Rosales est confiado en -que ceono, hoygustarn Snchez y Garmendia gs dsacirtosde y e Yaestn entrenando eniLa Habana los dos nteuicanitoa que han de Importantes programs celebraser preentadoas el prxnimo sbado en el programa a base ada ivana Cubou¡s rn hoy y ma ana en opcin tres tar bouts entre aeens y criollos. Lacen bien los dos delaLga Nac de Amatemra Enbh.adlat.adda ~.p-o rp, q u d, aq.no.o. mna. oParas que e ena ccha cadentes deMenlc, e a~ bac. aa-e cc calecpc. -Por Ren Molima dtnealna dtLnod o cnp ort eandaOact.i,n neas.,ka o-. L. auaealana ata y 1el aitnnbadbindaeonRe.adcnPapecen' Sncheay"Me.: Cnmoseabeea aetd snu'.ah da o enda, aconpaddca de aPau ce nldd c rra tdepoada coc acgruo.t eesbtalla tnrmidable y mmonel pana a mnannleadon cl onond ue en uareaulen, eatae d maso-a Qose-anoncarlapaaet tadtom Pacceneatgea. e.ecc 'r .ca .a.cda p e,e e h.aabae d crinoaosqe hablan alcanzaado notode,¡Crco esfatrptdart.,no dudama Cc ada cnuu ano"aeen drecneeard ida d e homairecata e L oar "11,a1aonesnard daenraF erne que ayudar acel cntye-¡ Orlando cccnarla: -Mamo' CGae. Guerra, Ronhr J.Nrtdo s nlr belehol, n do o yudar l blnprleadoariztca Baby Vaoquca by Vanquen frenteaOlona. Ya.Andos Fintan, ba.ian a ua equios a a tnconquiata de me-. enuaun annnnucn.aq e ndoOfrent elBb, anlnao ic y elnuo c eiapni ione. a.Iposlio5aaioyoqbpou .Po trarr oa enna croo uebdcinn Velo y Acaandino.Mrtn a Gaeta., QuIen aecyvla adems pr a peor para anacae uos c.c enanealoeira raos 9n e' c cn enuayeala ltrande o aaen-a rompr l 'coor-ine en iera. cuesto.cn l teaao ubaou de la Srs naca .r ne s rv e 1 t, d uet moee l nta-lo'enera MnilA ae cTttnaeaportea de¡gl u ann cnA.lia. Nnose puedeperdir anda Pu,. anha aureOaa ii. marcaron acaso el mau Liceo da Osa.ta nmoajugadores ca-.4 sunna qurdar.n ancccrod¡da e u. a naalarada. Icrualbis! lonable grto de Papo loe; peror loanomaMigaelQuien, Jos Lua Gacca, iar on quesaacoar u cuin.dad, conr-" Lindo budrecaPancho Villa Acana, ueVauquan bino arlo di, plai a ATaA nAg sao on belouYgg-ande de aquel rauezonal snaM NI,. A HYC 1, hs-qu lun cdeneedonn L oria 1uedo acpico aclracc cuao.n. db -n TASNJS ELSLJSE lo hadsrtndncd o n cu ueo edit,in,~ue4 prradnd uamieuidasy uol oveOromo a ni Adae el de e alou d enluisy de -nndidat dlearru ara .hcesOretd eqeoinosnsoc LA -OPICL .Perarto1 dec onecaoes cuyaaas l t.a Eao 50 de huy, rro doac baPca un ciuo_ otap0ac hcaci oy' u daapua de la realidad. La nia t daliu quc nio na a no odan rn otera a edsnc iubl unua nni. 5i'qu adiduMal coni a n t ll ac qi n icted e lOa Cb ariuantpsnunadej c. ooccnnu i<'L p, lo.n Lu co e sc, l On dra d cocuscuenno poalonaaiuotrao'tc pacadosunas clbsequesonun ca quenc olcnecGen el tdluan LosldaannuCubatenn que ha-:pdiaa esuta rOconuy uelosa c pc l. l¡Qp.nlheanCoyeondiae trn d] ro neo ata en su dseoten daca-udohSurY y eraucunPyez han de¡ inh R"".qe h,,¡,nn.,,¡'na,.l" .Tpc1c. t e e clara baica la cuic, y elnico t 'puche a narcan cenia y 1laa d.,Pna nu Grdi oreaunna.¡n,.caeic.d.e1 mente su ga in, dndole Iielbuac de1adcii6dq El iuene.nnePMo Grnada aten, es rca seaeltsormidabls e caaamaa.,Iseiaaada. treta iooonleliprdxiio. l!hana 1 o rmr uan a aerndad quen'eulaunaoenle h.idn lacndahie YTuieaenhonac.abadaee1 elp a d etaduaunrs, olasnae aay,lsyde[eni.lc linvo EseugcccomenPerdiedo reisloeqrnde dmca il.as alele y tremta, pPcarde-.h. cu___z.____,e__R re yeciedo.celsbndlodeeo ad.dreancuc ioal Lco de Gua'urno anllaao de nioQuna ancaccind c na b maiuhado1cn elVedao T'cDon -aaseoe n T a Aaeto e nl anesnde llginoRui, decla V lasVnnyn e Aoraa R.qev et en cn c a ana ocan occc yac -e a .a a.n aasn.elaapla'' lo.,rn el Vcden.rpas ,'oclno los ch os cecaucabian on nito .dlaC
PAGE 20

Pgina 20 Sport§ DIARIO DE LA MARINA.-jueyes, 14 de Agosto de 1952 Sport. Ao CXX, MARIANAO SERA EL EQUIPO QUE DE BUTAR* CONTRA EL CELTA DE VIGO flro, caz! y pesca Vilce Martnez es el novato de Luce asegurado en el ¡eam Cuba B3 martes por la noche debutar Fina sesacinalen e tio de imayor promesa entre los welters e uau rneup alg Finah ncin alretiroCde¡usMco xetsl osdrscpctd aacnusa ltrl entrch7ourlirreilitetnid153 ero tendrt qu paracnstareor tloSe trata del Celta de Vigo, que acaba de demostrar so pujaaza est pihnetr lrdtoyCdna e. ari r 93 er edqu aa prsbeunVnzea y El Salvador. Eduardo Ordferacuenta con ds crecido nmero de estrellas de esa categora. Comestanios acrasa nuevas para farsmar en el equipo Marianense. Detalles Por"Peer"ParJAC CUDY al lalaP. ~ .r ,EL 31 DE ESTE MES SERA EL aDLA DEL BALOMPIEso BaboeOHerrera turosy r scu pci.dr orun a da. Tieodrio que rcer .'nccW YORK. agosto tt. cUioedc Pecosmacootaoaars Ten Patay .o laod ahbrtmdacco 5 Nccslesaad caro e t eda la dr oro del bciucleolo il ca o.nada rooo ta re"cocco Cvice r ticro.de Palertioo Nra ni Daly raan coabiados *,'esdercrdo oca sn rtcoo.lsdc o cocsytnorsd ineorodel Clb deCazadors de] a er cdli. ltfenmeo.c~mc.cccc.el ma rometedor boeadortriunrar,.debido a quetiena a caalrnde Creler olblrcc .dca.lo h c,ca ccrdtbbra an rotaCorro, deciscpoduernelotio.od~,ccalquer dvcaldn. coaenod l en. ca comoboacido da cosdirn. s.Io yrqe eae M ra."e~ do. Cl.d i. 0 0e riacdoc.arccrrrl Encoc ra-cro dols. comoa.cs. c 1 o o ur oa uoaca oooad quertlosiadadcycudeza. ropri e r uos localrcs aaalruo l Cead Via aa byc.uda.eguro hloaaque ca ca Ocarcoa s e YoaMaib Cu rco espeaora lolhaouel retadora1ito eEdii cod ddodoE ,cuquienlocluu.r1acaocrjrconOca que ba vdallada esa par l (ti oauo elacc*brec Yacos parceorerlo concdorruleccccoubt llveranoordcc araosauualcrda rto ccoo rl Celia de Vigo," elprximoo uaccoc cc odas los llemp. cocee [oco. e Im ries rcl5laobae en el oladiu'Hlyar encecoalaD ais e.da la tarda prcad. Poco la canaaa volia. ala. querido ~Mactlt'col ccci Poco loa-r r ca rol n 195. el J. ea larios raunfr a dao aa ar a tiodel C r.'o pc idd usela aatma caabrardrccceuo ub.ybrodicho encmuchas uca.cucnrMacciieoendr que abrrse a.ceaolooaooadssd. ic,1lder. aicarcdaoisrdlasturdoascnesmaercaeas aao craiemprce prel mcaryi r corciceiemjrrdrrccr .crrrcicicaesocuirosola.cuaorlquieraaicldonasuncar de lacoddoanes qeciarr tlirien cd)o t.,ce ip.mej ori or rro.deio aipruand lmra noaisi o .,.s. c.c. ea ,ir rcd ..o o ei.atroe a Carmela leete.icciuec c-yod. 1 osejmoHa cia dolasrcca cualduiera rdie crasdivsoesc ctccraresoa egsrd lolas Dos see l ehcac iI.~ 1:a r. loa rociiad D osnsicea ersda el 15 ucolore coces11 b-chazlasacuadros9poi Los ativoss eaclacscdolalodo6 pelasnprfesidelesregmstrotqud oc es Jlido Cd a curr., o.ee 11nabe Oacb del ica. dr plcci,.uoc, cdcl47 libias, ruiconesaiir al 1yde sus2aN aat. Prrocrmb u, l ,esbircole la .ha d'mS ., esocaido llegu e pedr e rmr u masl76.d.dooquedacmasqueyhasta que sc P.car,id ior Mclaoavcc arajeoron la cayo carie de Ydebccida.ese odscenr ubn u l cm ao caneeeo,_ Enrn ias CL.qu e. y eio 1 CI 1 dcrcccuco coo-cas r uarssima crai, que anr duda arc bleo ess.recibida por la aboio. L c e i cccce d]Croese inlo nfibdaesiledeualorea. O e Caaitetrota ca'.Hdes .del ergc esdel t-c~.c Mutrccodedd2ac,.otenr qii dSus curanaaaaci;o estnlteradao cEduadadrdddro.entrenaddrcdr pura inte tar tru iicocon, e JucioCadenais sodio, Alpaia dodhomb cascao Biiiy Grabaca bien. Nr la hoceo caear mor Begu .cMrmoa, bu demostrado y. ¡ fluu.sesa.s. 9t deJudo Oc,l, elnyBaatoc Oobbaflrbrs.relin. dorapuesquireaesarsrguro. deq ue .ciaccrirquersabeamacslrarascrque erdca ,b e Pri~ccfirdeo oi. l' coa cccbr aadc o.iiq uena ras adouPoradre-acstsaonisarcidj n en Matanzas trv au d neaca ic rqu i'cel, lbroodol.uarcaderta.0¡que sic uda le ayudacosiderabll ad. a LO NEE.a 1 n ,. a nar VBad%¡.o dc. e Caadbid hoaajrio ue aocma erioesolacgasprmanencia entre docs .amas O liror. Pcciaueiir udir. Vii Caidrll.ibaoraai tc)~LOS ANbL. agJ. irt, cd ncc al cocace mair emenio. dc i ocsPi Pa .Pri co acrrupo, coda riual icus a acao qicerdlsel en 1rOrgrar bxcto sia c ebr nd ouse id-O coao ladCo ,ai d1; rcurbac~casiinco crlisadriooin. yChico Velrrio udcd.reornacradaope.coscm oo uc dr a uelacroocdeaiadioe 3d5ao, dr edad. eaadi illjoarr cro del Cenral Niqucco. yudc d arcdoi 1]orrsardscudn oloci ec eda os ibsaydeisclos mentod aLzad o crua Ca l11Cnalra dmc 1ci -i IsaO a natr oriarerucc nKcdciccuat dooM ro M pele t coa a uas etarocas a ,1teo ~ ¡, L.iic~ e ue dr aos oi blm t e Adr -9 L.brcvnaacurucecr iaciaricoar .oToroPali a er ss eooec.co auc dcccldesoaundisaelcra da carca.idlaco. or . a l iras. roo cd. ercd¡,.a.ia.arrcaibac~bCa ODra me. hia .osr 5rcmcart. bCn Peroc el. qur ao rr du cId' dcdr roy. ti. 'socasIntrroaioayier Oquerosd maejdan e 7 saasclii qau ire edraaaq riue l, cchl o ie -,,, -, ---" .Ii .dsdl dr mu criass adeau-raequepoequrrasiecis a 111",u r t iaaiara,,Myie N.ul.e,,rinoenuarcd, e. drs u cohelo b clt cleritr l'etaddijosuacrppib, ro' riiasopouiSads adlst 4T5 uod eroa ecor ferte,oer o. tieneiaraserocuclid,,1cc ci .ccddaei orc eis .dIae id auvencor lc a ra marejadas eo.a. ricosCciCcod iaisccarocal do Opced Sucin entodstcaspicadolP r draco a pdedcurcaer el peoGardacnterorecro osasntegarr s.n .in ,ada ursuqueuicolrnacuita'a tesreroiaguieaqueeeicon iner dbsd o mu),poit. i era Vraclor D tuyncrc acaaaoi~rociar bararEnCeMaCrrc A ead. c el acc deid 171 gimasosl pc.brocuso iin ocin r ela lmsp a cria c dcci u leri cccroj os:crseiaodutrcr. ve alHodt¡lorno ai i it 50 ti ttcocirdrorCcc oascrcurbsadc urorc sq e i u cadi rcorea a a.ezsc d a mosaconfrahsacecc C MioeraYicalidndoacnsara derota d 64d 7.5Vi 8c"c0 tper oucirimr eladiradar scltimoamoaoentrcoponrueuamolasoplzcreca ss roaco ama 5 coca ea enctina crec lorceahao____daayc cre eOcaidoe ro Sila, J,. i4i00 7 lc s coc s a c d s r er e occ6o .u cc u c ar4 c8uiu c ,iu lrc oicai u ac as ancc cde l c crcc be ca d eL ed oeoye Ri id oca, 5 i.5 5 iO2 cccc.s, uiuiNccci caJirucclod. ccirodiuc SicacLrruar c lua ., yl, 11u1a.re cidac L .4ldo Pinidgu-m elC 559i57id 97 2 1 u' Do ro a ca o ad lo ErulsP.e rrcacr cr r.lc-uoarch.ad cs de ooracr dc c _ineno_ eatsderoa cri c caiccidl cciiocosr .csorltoirrarae.rrccodlB,a del Crricrie:iATOcierrucricaiDEcaseccirccri-t a a crrleia icciaacoca del Pna ld I 11 ubiuo ,& ioccoc r rcanedeasurimeaen raa coca~rc urbcocc crcaaruCc.orad c rarcac rcccic scacnieiao d .d 11. ov11rica 6ci bdiii caioi eoPar cocrecccdc r ban aberdei .p dii co fsu e soda. de1dpa pesto c~rprctcda rc a o decr ca I I c . I .80. s0 9" e o padir rlaOadri L.ead ve dr 6oblEonc es 1ccic dasco drta v 1 o edoo ilaooocclEculsiu. ¡n ads irc iioosrroyrcri.a lilur rio clauboprogamacdedriSc.djccaC.c. o.ed irilecch eo ra u.u ci ocdrc a Y b ecaasrisoamlo d caudrIrrasr la roo-del libaord JueLi o dOrala eario1e homenajeoaiserelr~Dinaare]ui A 1,d11o ii ncc cd cccsur dc aric N-ird r o raciraiib di o l ao, rrnrcrie l m c-, ed oRe rr1cr 9nr .der e oo .cd oraenioc ca.cc .ao r eNIcicnc.lo1c q crr7aq Regacco rc1941err.ca nYrc lioarrrjounoio eeiia crcad u .doudaaaao .re asa elaP 98s ca eca aiIar elhcci nCuolnrd o ai rdioocccy eau. rca. ed to. locarDormriinl mucha.aral rac',ca" acOro-: iccel-cneredroscad rraado ic ii t c d-c clii roo rudu ort a ic nocfa c L o d. .eea o acdida.o bda ctl, liradodiq ue c s n odo 9118oir 6co-e mv Mucco1,rrea.ltair. Prm air qN e,31ora. la Coc a M C ub.ai ca r r r e oaar uns ur e rr a boir e c u g ue bbDe celebraras irid a 3rmen. urm ndi au laa fiaarejpnaoas ea 0c dtcoOli.afu ye egia ?I en ~ l onaot~cain d loo clubes .dMeas ma mrodaJ,c9contra ca del dnarcyn. ycacirsocalaen cicodra.uccund.d c So a fa"1 efic, Po ra al d, aero, e de'bonos3 ens laa *a yo qunc o c ucc t.r.de ortcc aict loriuadelugit carR lanC. yo 46.5c500u93.cccr3su odcl u iC js en s Tase a bo h c l R .5 1L0-1 deac5 dlr Y aos rloqe relaancocins ea decccrota Sicuco. ornaia 1 1 463 5 0c ,ib O u d o rlaie, 1 ho c eca rdl ecs o n d cc o n cc d rl .l .r d c c i o n c o m actde l 1 litV 0 818 421chn,taa ar c elahOcdc.raYceocraeceda a. a la iiO1.OOilldiBntr loclced.cc dgnnina.d Cd o ir8 cB7 c1i4o cd.p iY nuc n ol1.,j.de qa p nr dr cca llavo. dc dd~'ic¡c locuae qolo i r aL.d seerco.e decoedeicoeroeaorainaria, puos laiunodaeas rOlont ara el mn '5ncc 4e031aa ,a uat.d uuruifi k],o.ca e sopan.conertdoenaide eeao o a, l 23 50 8 irel o eprcudo a Ociihe n Ulosstec, lalho rcdl q, o e 111015 prparndoun ro o cus cor .Pvo b iucc 1 8 2s nl ro iuo oo Oc aqe' aulabl ogadp.nblMids r e aaeaooe-to e ic heriocuic a ySacs eicoa. 50 n ,dlat iaele chzoe]u es oreo d aH. eriranr e osdl .daa lch Macacoasm. el Clubt ¡uerzMidrhcereliss ubse-d tilc.cdlnrc~ciSc¡Culos 0 c comoccrolosaacaElo ecogorr quea a isdeonc basec cO ci or.19lo7 96c7,1d9 O c locac i una odpdleadc.co O iaa ididca ir aHabanacd~lod. elra S odad y Jsi O Oc trs 'uo1ri3 cap"dc1,r o ondrnc cc 00 dra e-n o crla ordarsq-uen ea Paca rs adadL orOl1o sOa icfcca ucduoudalorIrnauecde ho.rro.Lusi. ,1yc,%1-,u11'2 1 aMenncdc a mnia C 18ttt e uareglafja elooccoso d ar .Por. noamina~ pj onioc oj.deeC ole c d a scd. Co CV. M .la ccc i Acc2uc ro1 Ncc75unc1coLc,1u a cra os Icac. roc~ Cde,,raro.dySnaGrrt-u o e.gra A Pi~t 170 1794 9Cc97iroc cncucmuaadur.doaa aeurcc.t, ral1.~11 c ,?.1-conYluoredid inio rodo ucc Cua lcnza dc oiiuico cca rua acso 1,c.cr l., oaasoar 'Besgnduatu ehaC.S hooc oon o l Loade ble PCL. n ocy rso c idua, taua euc Oleias~r roe cu uroOsu" bkounasoo"alo (tcelos rao.rduaa c ]ed adcncoiiuo.E ltecr ii -J c icioa u oocc o c cidi rroCondcnl a, ebac .or incain crorir JoelnsStr Rn o a, 1, qu r ooade dudao odr co 1 3 sdanriparaaelapccii31iconpuano-cicruin ParLaCaciuacca dr Opopies delPC i reeptr opuroioiidnalcimuchch rdten uascroecdas pr cirmar sccdc irlaiecoccoco .duccorsitadccc diape .suso lor aden una aq.cccur ricooooycrMnlndezCuilda Pnoleso rlgudencben Flgonoaoudesonopncacdq.,ccOidmcl Ouuc pi ~do ,cainic a o bl ,lo'udcduncclouc o ienequipo.%udecGrnese igasdydlacotumbrc lo haloacu~d sotopccco siclocrcinicrso Aguarorlu on oadarucnfsyesde . . . . . 1 N ls u d oo Dn.pio ir ,O ccccj, dc neci c1~c -c c d, ella ciayO orino oc1 cra ", e 1uds qluir d19 1ci1111011dd cclc a os doar Ecloe calca.nacicl aocird ios -Ycco ec dd s~ncc. o. cudu -cn l ao-c arreodl Crrora. Por O a itiidaolsos. Oii, ro b 0110 . a colci ccO d l egadoscs Cn ric niooCus lo dd~a ¡ircidciii -, ucod aap o ua onpc cinc cinco dup,:,1c',an da r C d -li Od s la v,1csc, o o sn i o lo lcOo d 1ic cAl, c c oco r c dc c eo ntsia c, (e o luocna n os oro 1 til, T o-co b bdc ,tcn l, goc~ Cniiiesiiousiofidoa.dol J octubireeeic1alciudrOdOca omcccl ncrn1'o" "ceau,acc dopaur dic.ocletre, dau adiara pura. h!,,%i,ir Ocncrurcardepica!bqeaaa~ Ylaeoda.' sonhilb, di nurio q, 1 d > P r id ccl rno PCo.Oepcsbadoea d18craea-l El teusn oja o o olo c crra G H a K 1 Ino li o a epr ul r u ci c ii o o o a eo.c ra d o ccn ,nioo 0 7 o c y n c iSb ,ac i Ni r ac'cli 10i,1c1 OP.,i ca br irQ rc r clbdoCoc S ol aca o.n Vdido )a R ea. lastoe ooy %1auy aollass deberes1 er~ d.lone. e. n -1 ode.cc a ),,c o u oeldicccccri dc pura h ros ,lbg.demsn. ynpuroe ca qcrol dedcnsodien lar mcc c 0 nBdFi cosngo mamo Lunde lacen ub al anz encuclsacn erSrocr cpicodo del VeeCulodreprelaoLuglloica -s-eiFmccriccunarcamdeonatoisirtunier la diecencu eoia qadru-as But, astN.Iida brilart i cic cro crcrun ho sop enre catrel c daod croersed a: udoeau rdssircpeaa .,e,'"'cu enda & o i oloLs r ar Pusin dola Pa 0 i 0 iaiicLir C d u la deloo emn d d ~ polcala sicinca ds110m Lo Alguos lumcad orj eecude 1 toneo e aeorenuc s dr c enre o '.cu ii 1 idco al lcno rcrl pce dosde so Dintribuadcc udOdla cele r r.n idose Oenn Helsinki0aorc. riol o, ao t ndcrcno apore un ar ESSQ guieS o ms dr prado~tero.-ccareoor Ddo ecprcc, ,l, Cub(,opru, dlcimieno. Otrosnrdimle arKc scdrcc ici11 cnadod ca cagrdecrcdia ca de ccmprobdn pei1di~umeslc a --. cadir aobiencdarler la r-yorirocco d II*n3¡opeda~a irca~drnu!eo1cdtaa dPosiblad l., ri c v]. V ig o r l a ,ascar ta ,d del suyo os Vehcuo msJ-egur,,ac., dr -droc ;-1 IIM EU~o1 ola sicad eiuscrbrrc5 achd Endou1,lai c ,rcd. a oua oa -. alaCpirdeaaoTeorak Cea. .un,pica s aoiro. cois, a.oey pro~ahapcrenopo .c rpifls .c ecoicas1delcl~caca Sara ocro pos-biliDan de daiumic as ete addo -,otiloi~c5e00dr urg oc Cen a' alcan pare eii el ua Alpocapicanur 15 dclos era aiioaddl ea da TinoseCloeiaaoars pu b Clubrl cemePrcrcra dal cocha Cdo)piorhoc ray amboTee a Club for y Oc Saalsnotetscu e pc V.eaiaal lub a~~acc diorcooqco Oriad is Cudesu se urda eacecrisias 5 c rirca c arisba medor'e Cubrierr aca io, ,o ra ccdioe oca ma calda. Bu-aequ Sieoprnel,iao eniel O sairnriabare'icen1, c, F Cca-a cdc cliccni irasno aras e Jd, idice d o Oc e e sana toe do ia z na cal~ ama o n a coauc e cmaera casaceo tora Oib oif rsi o, ~ ~ a r "dc¡oa 1 ,0 d, i cii orra o,,de .scebat racl a OrsnnicaecaaIc a',adinds crr iaca, Ii .rtd ,, O, . o. polar, n i rocp. hacaecepis saiiisaaciaisariaessseauiraau raociitaidi" c 65lo c ua rc a a u nbenoregcniramoO DE E DE S V D 91b 1 :,,aH, _,,,1 p," 1 ~,aorco. roncdalAar Dulce .~1. bs

PAGE 21

.Alo CXX'. Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.~Jucves, 14 de Agosto de 1952 Noticias Naclonl1 -l "t Riadioviuin Matance ras Reduce Blgicax a veintin mss En' el Aeropuerto & pgin 15> la~ u Preparnano la gran el servicio militar de dos ao0s Noticias areas JDNNirUQY< SM, cmn la mtutldn dl Cuadro l DEaTURo w CMQ-TV. 1 1-mA.n = *¡ =. U ep d .acincad regta e snpesNo tuvo apoyo exterior el mantenimiento de internacionales ,: 1.1. Crnlna Dcsetmno qeessumxianopeacnmliar1 1 .L1c lactalMadddcpctvlit n cccyPor Manolo Jarquin B, USEL 3S UP)L.r lutadel Gobrno advirtcera quePrOca cr ue amotincmclgcnycc,0 -ln p"rfidn decer ~:,'' 1 es !n rlelnetf~nl Jn&acnnb ouan viciolemi lar, mcaca pae "o L nceIcimplsi peaaaIagra nmrop d71wdcce, cin edlllne. eblinnnrnl uoic nen elCib _re BI pictreyetQce habin etnblecndo xmo n cnevoaciropetclec tatn 8.11 dce .ii el enqncnlncnclcncnctlrePr n '"dlc 'rii c i cnc rridiecettdt eldrcerrec4lcl ion Dcnacicln iccpc ,mce1eapg ena b lana el 1.bcrecd c cin edel-dic'e c n cccah d2,iacccad cpadea er c 91 c aceiindcmde21ciec c Icrdje Mcayccpmiaymcnn nccia;pcci-cc iccp d.~I c lcLidrmcncccei 'i c biqccSd.cectnias c.dd.c cbi.iT.dl lnm 11d2c.Lncmy,', ~ .cc'j mcccca attcccln %rccl .u end eN r l e pricsc Inn nnaisr da aud mlc ccen ".c 1d laca d Ilrccen Acoe m cc ade n pncm dc bcla r cc can i in dcel abcer a c c ubi u a enien l dnc 1.c polc icnercdclugar El. ccL dcl CnpelI a idcn den 1 _i~dc. 1ce.,1Parl .e. cancnearm edia rll ere dr ,elcstrade NAslvlImaexr id tca ep lo.jar usrc alamdeicc Ittem mcc lc md ¡ nal cIrce, aur cin aciatholeas.ceeadeamrenazaen:Car= i-o ElCien cmtc. ccOc,;n Lab-ela qcc l icm. e ceidrmieo ec.'a moraldeiEcic to dc c Lec entisctamequredaa a ne-l. S en bae t lCn 9 0 E u o e e u rd P e l l U trri c c ,Ellit a r p r c ccc, c a -n e l a n eg r i cr a n cc Hl c c a b c d d c [C e 1 l f c e e r e, di ieD acc eit. b n ia c d c b c Pep cci Ce. 1en.ci1.deecn .c del. chit ra elnecreeVn d ere-640bkielmen ed l'ri Cr op Rcc arnenayPaedc n timCerna E T R O OU V ede Atael.m c eceet cme, a e ¡~,cld d e o-ccrneumemadcrunuerademee Cerenr CerdrclJecoL. CedeenrdeMe Sicecer fdigddimcde.PAS E 7 ea ado po ilea dJim Oe, = S , ,,?Gb.nfn Mee 5 Muier ecM.cnevepr, LAcl idme.e eleerAcicecdicadcuda.a dcl. nojce, mencel l canelIdl,c.,cilgtcie .smvel d iiosMa Ml. Dlgdo oreG rePc o4~c' ,Jeedceyber--le.Mcce. PmalcrnnccenaelJ.A9TODO7L.-1-4224 T nSi neeb,y ctnrs.e ,,r1r,, ce, Odmotca' rIcan.esAobnodjetocde "e ccaa.ea" de la i cAds.d MccMear c Circe, yTecleoel ea, 'e n.c c .aos s A--hULegrode cNue ce a Gas"de Ma r a rile M ia S cac Meceir e llceldl e md o tb a in o m s u ta ,. d oadiccceie iM n-T e < 43 c brdo e dn lic cer l i l e e ade A n r ent nd C rcar Ebi, C 1 d a rerin t ie C er airn M.' Ci mer finc-ePend Mer tecin Ji 11.1ja OZ U en ,, ,1.Iearraa dfesa deienF.trsCdecentinm ,LacRec ,u ndecDEAnaURVeiOleYcJUA M VA S Prf.BG -DrneMuhs. a t l !,. P. F' A ercieee Einc5.bnrc M cc e Iai e A iee n rlee raa.C cc aaldnDeLEcUza. Jends Cramen n .'rde eo, 1d e,rd, lac 1rnm.ciMagurnnMir.Ee cea-.rmd sando ~ chi. At~¡eren, Jeerfic1a"Dc,11ic-n1 premberr-acndea, AcomcodrosFernndeo n~OdA lQcEcOaE. PornD1. nrI. Josr bL.bCoreroLbnl amn L, bcl MecJess itaare imead C. aDR. JOE c E 722 LO E 1EJORE ESDE -569 a Llcecc dS.Sc he e- mded, erl cc CdeneeyEMarta A*.i aCapa 5 C*192 dc aceiri.beedencecceei.mtedt e lecen eny.ieadr. PqAenara. Schare eMaec rta c eCa .itid ce pc. MrrhcCiree, a,.pnar.leeca '.b 1 nc alnie br.nutennede le yr M en. L i eadE, Mae ri Cnrimr.ncem Ad7 10o El.40 e1ee e1ee 1c cncPbg Ia nt iat eici.mude ario a ueAev t a r ece, edn;dSean Acentee. Aetcein Pien 1 z' , 1 -",ia exiana e A acin: -O lI u dncbdlBn n,t 4 re t abeee eaerciga eildcmecMrAlbderti, osEdlatiMreden, tel P lgen HMer¡ eeJ, ercan Alo ilnaiaMoecafeecen d clraypedt qe o ecntr rmpnr Mr pmccercPeelele iimCnGeMrdeD.c N T I ceeetrarsm ictercieln dc lhid dcue c.M nc aEeri ce~, C n ccel ii, ,ld e r, c Zci4~n crc A ngeilnee acine ena, ., en GVead F-45 ba1,'Emd carlc, cce .a c aoc ne-ce bee aeclitr SL alucce, dyn lleza Josce nenebrdeeMonenseIsealnM.nGrano-,dDavlee arrecrlcae A-,eca c "lPc.ciam'.de c e eco ice rIcel, adaMe. l ,mIeivascA Ve-rec e A gel e s, te oZTrqc a t, RFe en rerera eT ceelettdc dc c. eelrn ltic, c Pc, eHbamCba lt-.,.haleg1e na. Sre Na3ineneir. Adea Tuee, Sc de ncc eFacndoe nde c AIc ee'''~ee cre cien releesi! dCc ltcea c,,d e edica en ai rec,. etbecam ie nt ee, A redo e ta s"d e al a tcd .Mcct e z.mocan rec aceaccinccn nerina; dcc cei5 Rieled ei eo eles erce; iteda erenieda, n .rarae erlsadenta.le denlenary AiceeaeoMeterleler MaraeAlaee, Ree~hicee , Indet¡,,nr r edti ,crecril.redeabM llevadc eLer.P Aacl, Oe rMache a in cdelah 'or an lacl ee. del-end-e eco, Tratre,11ce-Cicr eid, 1ilo-re. 1 4 Ae n ie e iei eTIm cC eilrceeMl e nlatech Cleo-de. Miicco blle et.h e.eiecade1ree de 1. d.1V'lccl_.More11erealimenaeiccn-ira driclLusenachdocedo-nrlearcFrePaeliaScdd .00&. Ptr depeebarl.cecine 1 it, .cl Cee ce ene, cpn Cee e ccene, e. crut.enh aa s y l riFle; dr Lia rVa ie ree, ata E n D e ce eroav i e e l F arm aciE T AsNd 11.00. Cice mscaeeiles. .c mcen-anteceeecccle.Lc1i ,1P~c-e elcalde tusd e aciona.a d erca, dp de pr"cca demoiros ra ite r sei pSAcecl, E dm edn AcedoCmreee En cde stn relYca R pr.0 ey ec d etoga cerca er ecIte1it' duceiteli la etee 1A11c-e eF-rice iAla t dvloco e. gnic eaor l, atoceca Mn le sLcecee c Pt. Abero Caboe, tLeRonccereAtoni cP en t rn lo, pc¡d.¡~ir:ere endine htnb decle Menee<1< 1' Dc 1 ; ee e Yn, cnabellezacepom n e eatgus.it o ed Tar Ae t, en i. med le rnc ibrra de algede d KaC E I3I d e1la a rria d de a le c n a n'Pr e c h e a e d1 M ed< r eic~ctre c c r a e t c yl p rP cel ti n C i e d e n e m d at b e rico-Tresla elre-ec.e recl el ren1 chcieme r de le dd Ea eld~d rnnaed eq r ermite irne r asoer Mar ta y An gel a Jre P n ica ,e c,za elkireence d aln ceniedden lic r 1 ir le Ci.el*, n d Cln lit~e A p .cnMndaitlandede uqaeiSatludqlede Caeehe1iee encli, enti ctetecno.MAA PSFc 121 .iciUM rA yn LATRAada. r de ci ce-cc.e-in ci. Si-nm_, leerderiece Al ,_ieMiaccey .Elaen mc nindh a1ee2tntnrren_, eLleectr Feecic