Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
.1 11
- I I ;
I I
. I I .1
. I 1 -4 I k
i I I
"Ei poiodiminio as an -In exter. I I 121) ai5os &I servicio de Iox lntei, no uiae, profesi6n, an lo intern I roses generals y permanentes
'
up sacerdocio". DIAR IO DE LA M AR INA de la nad6n. El peri6diesit mis i:
I Pepin Rivero I antiguo do ,habla. casteflana. ,
. I DECANO DE LA PRENSA DE CUBA I I .
. 1. .
Afio O X-NCnftero 171. La Habana, Viernes, 18 de Julio tic 1952.-i(Cincuentenario de la Independencia).-Santos Federico, Camilo, 31arina; Prijuitivo y"Nelliesio. PRECIO: 5 CENTAV03
- .
I
. trivia a Cuba la' 'Sera' de 1.000,100
Estudiard el Co nsei *0 de ONU al economists Present6 el 'Dr. Iraiz'z, tons. la zafra de Llevarain un gigaqtesc6 ,
Ministers el proyeCto'Eduardo Villasefior SUS carts cre denciales azficar de P. RicoTtrUSt petrolero ante u4 ,
. I I
I
-_ _. S,
vvie'das rurales Seri consejero para Ill al general'simo FranCo 11,1II.jada ell till 20% la 6 an Jurado en E. Unido '
Hvildn I Irnica. Sc uniri asignacion future con
I -_ --- -_
. Comprenden los plans presentadox tres tipos I ;it -otra% -personatidafle En 'los circulos diplarnfitirom Be consider al resWecto a lit fie 1954, Afirma el serifidni Henningm que dominoa" soda
bdaicos al costo de $1,500. $2,000 y $3,000. ,,,"ACIONES UNIDAS. N Y, .w,, representative de Cuba er, situari6n de hirreer 1"A. ,HINGTON. juh IA. I INS In liholitien exterior nortearriericana, aetifiralifilistenle, r, ,
INS D ,Col. 6T.1 .
-L. .dlU,.IAIr.e,6,, do Y I do Agriyltur. rl
, '. C.,ic Tom,. ell Indonesia, en Venezue
su aprobaciiiin en la entrance semana.j1C= .,,hN .nil-br.d. .I bs.q nitis f irmes Iris relarifones entre ambos INISeB .U. cUrq. a a', lit y en el-Wedio Oasis,
,!,, ,,,. .a. Eduardo V- ___ a Is 7.afra 'rie azilear portorriqueeta _-
NsaC do .yud. teeme. ___,or c.g del 1952 .1 53 _'
an C., 'in do q fin .Ipe.C,,t. u. vointe Par
CONSTRUCTION DE CHARACTER EXPERIMENTAL ue cooper con al MUESTRAS DE AFFECT HACIA EL EMBAJADOR Esta 'I I ,it it ACUSAN A DEFENSE Y A LA CANCILLERIA
- GIaior- do L, Habana an-iis-itapla.- I cleat. merioa de a pro Vecdon i6n
t.c 6n do divarso5 proyoctas de to- 19.51 .1 52, y I.igra Una re .cc .
4cordii el Consejo 6studiar la organization m2 ". Republic.. Cub. h. .-I l..DRilp.p l.,11.,.11.1 (AP.) Cc, ,I qua so estims ell un quiricelpor cie Alirnian los acusadores
11E.t.d. I~ do Una veintena de pe- in priscrim h.., 1. ,a Is, I. indvidu. a. de too
de In Marina Mercante cubana, designtrindose I ito y par allo f1rm6 un acuerdo bo- credenciaies Ad eneral.1sim. Fla.", .. I colons Para DA'si., Ila explotado at'
sl co YUdalecaica. al 19 de junio,,Pl tc ,- .,,end, squ, had 1 ,x a I U' 1oV7u.a. it ,j., ,do noloterese to. ,[.,* 'r que sts I I
Una comisitin integrada por various millistros N Unidas y -uEs d An 1'em'. fr.= Yd .1 I If El I~ I ide Ins Itiolils .sign.d., I ,,.deser pueblo norteamericalim: I
g i ...... nd.yendo IN de ,laitibles; ;).,a I.s piece,
---------- ____ lea cubaino--rij. If ft hot as I
Lox -a Jos6 Pardo Jimenez Y misift, de Vixitijid, U = .Iy C as-, 1 "Un ,riU '., 1', A., icultuia, IN Echicali mer -1bj.d., de U 1 ba W le) NiUencra de 1948. dis.
i a rind rlsde 193S.- sit PVT fro del WASHINGTON. Julia 17, (AP),hseno n' ar6 .1 -,. ;,o pus. la .,dum _W
N q.o- I 1j,_ lit 0, mau--- I,,j-,jriaoj Eli' N;,,, ..I ...tigu. Pillatio R,:,,- .- secretary de Justicla. James P. 1140
G, Ft G..i-,-, ,. ..more it, IN P,..".,i,. ci-tu, ji, c F C-cul ihl- I Cultu.hl UNESCO Em paia in za
C.mij6. ,N.,Um.I do Vivierwill, LT,- rmul I hr,,, I.. It ,ft. de I a I .if%,, p.- ....... debido it a IoA cohr 'k, Grane.v, anuFne:16,
,iod. ral Invest a to!
pag a A 'a I., mte d.,a gbl: lirild. U Rico Pr 0. I I I I
bona; v Campesinas. presentaron un cilitar r titivietito Palo a d li-lioll C-10, IN it, Saluandad -a r r .h, ,n_ ,let ,,gu
-ena de vivienclas rurales. en for. ]us Irbsos a I- Veleranos do In undal. ;, a, _A I.. Y ...... in. i 'Ecor ell ,.,as. do I GEon ado .I
tie- I N1 he. p.i.fC,,er.s de g,,in ,o- '. .,., ur to ....... I tin all It
it I a pasado. La conticlacr I ,a "to
,,, I Ins v ,in, -do Z it j =, : r
in de scuardas. representatives deda I ii de Indepenarncia merchant In sus- tlasehor aldii por ai6on hacia ,N carld Internaclosell Itrus an t Us
I a-66 do 1. -cnd. 1. , .u- a p-om it,- p, rt, del empr6stit. Can La Habana ,I -u1-1;Et,. do aullo. ,I, rsc oita Is formaban tin cen-viar de hecho puede poner an
' itnet, I ,;,tin ,,,ratio. scrA based, .,.,, P,
' Cit -, de 1, Guardia Mm. it .1 racr,;" :, rlaade., de ia cajas de Sagurom de p .,,Ill ,h, ;ctide,'is" a 01', ,. ,,I I,,- -Ueo' "u" pxrii .,p ,",
'. ;rna con sus pianos de at 9:1 -is ..
a, INF. I 11. U.'a, formula title comproncle tion1b e r. d .U., 0
11 K. d a to del Eitiid.. A su I .A. par In, ,, c -1 2.2k. is do'- I 'r
CpAr auto I 11, Moyne y do Be h. 'I. "I In I.p.ed.d de produ,,16. aFtuoL pontereirs,
fe i y Ins perspucti% FA a. --- "I jublibse .
-as ateirlies y de Ij:; Prufeuma 1, s. a [us quo ,a ascluy b I ;,: nda an Una
e'tiXtiesto de costu y tie it, 1. nibna d, 1. C-Unisid. craadhl de Asurv., EI-6 ... eps: al gem, a I ,, ..
it CE 2 .fi Los ,*al I, ad. J S, BE.gd.,, -- ,,, d,,Pj1,Udjrm- in ,.% Ele ranaiminabless 7
"."Nr, ci'.'n 1'..., ibujos y pianos 'Dre- par 'a lr3 11 rveru 0 de est a I.., irm"'. I coma 1, tie lai 61too- cinco anow. I p, en,,Ndil', u,.,,, P,*,
, Es ados Un,_ Y .1 lucid. mismo tirmpo incise Una ocei6a a I
dos par Ins .rquit- as III la'Co. doctures Aliguel A, Suarez Fernin. Pins cle Ingentet IN do to de I., Cue, A, rim a ._ "
r1a ,a I s Niquiron a enibaj,,d,,, I I P.Ilblmeul, ,I DP.H.Menta do I I f ,
ant ion cumprend6n tres lipos basics: dez v Jose Paid, Jimenez expresaroin dos: lerarcsontantes de In Organiza [t I Agriculture .msta.a mA. lard. an it t Pennine ne
11 .xina. do $1.500.00: ed C-11ju 1. stiafiaeeiln q A IN em,.d. do P.I.el. Nrt6h,,a1 I 'i ,aanpl, ,.,.,", paira
rusilim. d, $ _0000; ,,,,a r' "Ein ile Alionrit., y Ag.jc.Ij.,.. I I A n.po .(to- quo
- =. I lib- Put haller propi "P:.- fus-.. militams cle Infanteris. -o 1. ,:Ci%"
R-1 1. 1.1". Ilhi It ClAd. Ec 11 11 do Ele, a' Ron~ lai,,- 'i'! CUatR Otal PArA IN Velita CU2ndo !: 41 Nque se induce an urn
-.1 u. -A. imi.inn. do S3.000 00. bn,. Ion 11 .adam ... ;oxI.i.na,, ,1 diap..g. it, wfur.A66m arnic; exact., Irlocion al litar
, n6 recie.temonte ,n a,- b2ndera Y musics. rindler t "I" .. 'a1m q'.' .14101
, 'I',. llr ,, firril'. ...I 'cla, a on los h,,- ,: L. d-.A,6,, d, roy esta a,, aidlocha MeG,.nery UandClmNC,,xIjrU.A or I. d'.. ;;,,,I s,,1r:,,1ondcir-rUC. tudi. -n6ame. general sabre n res cle nrdenanza. El golleralill,- .Is
'a I. residades do onto an be, I 11 '' I ties cuyao acluvidnalso mo. as carp and A ,_ Inclas. ,:I ;, fact C ,I a'- F,.nco rCcibi6 al doctor rill- -n
'- I e !-- iu e rill. ml owl ig.dns F'.e al -Gran 4curll
comprerade dead, at Upch. do sd-[, ,-,pr,,6 .1 Coma, ,,,. Ici e! sefialsidnA anuestras de singular at! # can ... An,.. ,ou I. pr.p., 16. hoebe to' 'on P.
us n % moutro sit conformid.d U 1 'je_.Aiupa se ocupari princip.l.a.t, de I 11 'J, .an,. I,, A viaUx do aqui, cinco de as 1. son, saao
9 .1h. is al do le.l. c limer, I Co. I., Deepinis de in entrees do In, -- 1 im, ,I Dep.rw I I ,us
,,",I e 11 'trin. Wer. de 1. I ... 1, _ __ - A.,udNr al Colderno cuban. props. d , blica informal celebrada Puertp ricanas, 3- dos extra I
to (Fill.H.. ,. )a pigiro, 111I inr .,it Inform. tuance.i.. tax ,odencia ea. an Pr,.,.I,. net I it
-, a. "" I r w Is ,u qi" L .... r' __ r.
.I bafm ecompictil. Mmistr. do Ext.d., Albert. '11,,,, ... 1 141 Rico, In tab .... 61tim llahGraneW DIJ,. nd eT.
L. C..t,,dn IoUnell6djua prriy cl.a I .,I. del clp.rt.i F I $Us'
, ,.,rp ,F rbo ,E ; "' .PE .'v.r= ddU to' ""l I llai.. t,.dri a su al
.1 ,. n ran ,at,,!, r, I , I
, c'rg onto "
1. 1" Enfoca el "Wall Stred U" al" la future aa. coi I a
IbsCr,.el.n,,. 1,,I,. ,,ran Exhorta el Sunio Pontifice Pio X11 a los ,,,,,.,. .1 Au juslida del Pohiri. ., I 1. ,; , No ant v.r role al
C.nsaj. eon a jet.. ; .I 'an"o-" "
.an :no an ranir. y a fin do eon. If. ", J,!,.d' 'PerIr.Iv R1 u
, a "' r 'or a'
car A.0 area. Ell ios circulon dipljm lkas., ',eas 11 I 11 i !, Enter!, I cluten r P..
Ulos y construct 1 M EjWia nuestro pais y C" .U',
. ,a 1. tale'.ionfidas. pl,.Plcw. ratiaron Ins honoree Militia~ ., I 11 k I V, 1
Ed gobiernos a prestar apoyo al plan de la I actor 'I'_ I perspective azdc4te .,,' a- .no, 'sale aft 5 a ra
I ter rx.perinorntai a I as' ONU para el aux ,iados hi., a. lmsibl'id.de. dCea g' ,'.,,' 'n', do ,,P 'de;aCaI,. .1 Jet ' al trust de Is Aluminum, C Y
it model., tic ,phi a, coamirtli 1 pree inife.t. ..lfuid- r t
' I"*"- ilio de los refug quo V d' a t
p ra c,,nipr hot ,u costo y sus rslic. -- _____-_- ,P 'u P 11 sefiala la p0ii4ilidiii.d.de un gra
-op6,itm; do ejUrocluil v a ha e I a flat E. I I[ reajaSte lolierno h I -11
an ends pr- incia. I-Ii
I CIL ,.c 'Ill..' Itulill" Y earnerciates entre E,-1Ul,,6, .,,a de relieve W it .. L. I of America. I
- qua E.pni%4 Y Cub., I,. r r I Ft an
I !6.0 1
C. El --f- ........ Reilet-6 able" wr.dadc. y p,.,r.cmaIjCh,.dCsd,,,i.. I or i Ule'll.411AITIF" i
.... jo ".."I'" .U el Santo Padre el "inter s plardur paAn ,v Cuba. tie contacton em) hu-jigoal- ranozcan %us progreso.s. '"' "La producrilrin nlundiai d' awicar va thA16 por 17 4'annings, dem6cra. ) .v
.1 -)rcU:1' '-A 1 ... te, (el if 'I it U iolela iloa, an digniflear y a evat an
,nte,,,do ':ajU'. M.cl r encitn" del consurno"s infirm, v agregit que tn%-er"ti'A.udeessen' '. dt' l' [net:' ad ,
Zdl P" .1 o.c I aicano por In suerte fie los que Be hun ,',' "" C.Puft
i oad, N Colnru .... ... Ion t.abv.ndo ', 'men'T v -ld. 1 ;o; .,,,,,I do.vid. do ... ciudachums.
,,,,I.,. do miniticirt al do,,. itlncpl Mrs. dos presentselones do Ssu, Mean 9,. d1ch, dowis
, 1'. ,:ru-1clo' 'I., I.. ,-c.--uE,: ris(o forzodos a abandortar Bit piritria y I, a.dh'.. exterior .' L. r
il.n.a it,' ckord. Can In, mid, I --- I~ 'too bay, I'MoM 1rMD1I1.,a11,;::, C creden.l.le, ltoY career del anteHorestirtitilo fie acuniulacitits a an
.,, del G.bia.." ,,,'s p',il, ,j;,Uide ,,pen,1,1,, I t.,,d.rld.d hl DRID. julk, 11. (API D,,l ... t ___- Until.. r.,lvct. Al Media I.%lit lead. IndgkE.k. 'pc to a a _CIl.1)\jj D Fr, VATICANO, jullo,11 p1.p6.1,tu it, A;Ujfa- I.,. e.,I,,,J,,_ j'irm a I.. "a oreichl., d C."i'lo- ih- I,, elenta, erdanei -1 co'- ,In,,,, y .... ual.. 1flens, an- I ,
- Fr Ap- Pill XII ---11-. accesid.de, h.m.naa do I., rad. ,.. do IN kaw"s Civil. Into. )to)' ( NtTEVA YORK, Julio 17 API- old.. lon 91I-aA oull., ,miach., as r 'u. I.. ,,.t:l, Lrd,
lu.%I. .bialeal ... be". -Ura ,,,,;,.,: ;, o U,,, ,,El,,A, ae baj j,,,;: d, Cub... 1. lefem, H ,- I'll, U'all St..'e, joh, 'I P.u-ujon. do C6.,. I la,
. A .Uprim. eciommU ... nobi U. ,lot", p.bIr
,.:,Ch.. rHdEg .... I .., 1111C.P.r r-6n do A,, El doctor Iraizoz, sunque limilado Inj lit- lit Chin. ?qai ... lilla Yo tiny Ica Alg-ntr, to,, as .car. quier muou nin lo, que I Ag
gliriltio, 111-1r, nuirl.,lona bnfl ciicial'a to I', I",. it ......... al' pueden 1.1loo' I I"" 1,,a, ame.citoned. "Pa. as, n
Se dh% clients con ,I ranablo a pri: ;1,:t3.r! I tnuar, 0 lea.. a Ease a an pluce. ,I, ,a,- 1, C.,tu'bre protocol..' St ..... p Ch,. y al MUll-re. PI'lli--- ,A tic IN, emniudii.A looductoran de cereal 1.15 lotiludades de .., "',Utd allrx...,-arvion Y an a prilorthes. ,,
UU. crit, c A ,:1111"I "I'll, I~ I.pC,,n all ,.,a. p,,rco on men[ emloci-non, mew, 1,,-Ao, it, IN Arabia ldldl! R-- Alto~ -1h1blc1d;,s ,it Cub.; hlas aziumiiis en Cuba v'reen qua meats ad.
' or 1a N"U UUu"": b o I f .an 11 do a do
l.',E ,"dc ree. qua amlol
st'j" Y ;1 an .. j 11
1 ., F.t. .do nidc
.; UjUA F'... e P"-1''d all!-Illa elt-lal"I"lent. tie In, refligised.., po N, rt, a EE111111 .a (-Uhado 1. pr 1111talo. I ,h.,d Pluo.... __ .-Todox Ica Indica, seftlea un gran 11 15 H hr. iltli 1111 othevo Period. do a I cap,
do a or, Ii cimlnt.".
d U: I I I I --to WilitUd pcir I., -- -- ----- -- rajissir exte aho ell to sltush,16R de to
,,.,,.. d.cU oil n, I, b UE a, .;* "' '".M. buta pioductorms cle azuear lidad tie que ];is utilleladex a .or1. is I ,,, CIA ,,,",,,, k, Ulcial 2"IlUov., 11"..'a'. Co."'.. ta"I'll"licloser%", .11,1', r u ', de a.. Wr., b I'.., a a in g6riualsels do
Vgd ,:., ho.m.n.. .m., ._ .IU 1:, Is ,,, I.;! ,a,' In petrpldn
to t, -ndan an cuns, C:n
! -!!de,. L -cl deals do 1. Co. rll, ,':,I'll' .... I1611 Ilelh- G J., ades gulaonarnonlada.. -1 corna Fiesta N acion(d de Espolia it, C.hl Eli 1952 pudl.r. ..p.ri.,cn-!prodtctu- drscit i no I 1 -7
I e- - ;i ,I el, Goado-t. I'a ,mnil.-, "I'll A .ervides Alrei.le. y ... cloio: is,,. ho Eir unia d6cads do a tax:iia- Se "Peru title Ins uLilidade.. an' ,- (rhosithlon am 1. fission, 4)
In N11as ,sju tic I., ra U' is prmnadma do otilidades. LA produc;,00njllnt,,. dr.,11ruirbin Cte Ah. Anqu.
. 11 slb!, que h.y.a
'I' 17skm Pont fie, rdta,6: n ci6t mundial de REEClear aft* ya F.. ) .. I. 11.1cnIU111.11 4!
Una sola licencia fie it .. oll 9 Illohnoo"Wo.. Coope ... a ,. as e
11 11 I :. :,in lies.."Ie ,,, 0 1 foment ' no de qi %a n Relevado del ma'
6
11 ,a n dice: cowribul, Hay r lebra Expiate on Fiesta National. SI blen so rairp, roba.,N loa InCiana del I-mE11 'juaar.ur, .lea
xi da, 1. dechir.66 )suitable liki.m. y d goo por
ro:1eirucell5ill fie, 4-11'.41 1 11 tie U F-ie Co,,,i,6 A h ,,, It an If a rrInlv Pa. ejeuplo, I., Wilidadell I
Is P,. ,,nor .... ,,at, ,At scaunalnio 10-11111 d' IN rra aspsholm sale efemendra, parque a trodon Ins p vials Ex mule
'a ,able.., I"'- ,de ]a Ceatral Violate S C I orden del Estad9 Mayor al
o Portia U laltion. At hucorhi. liarlim., ,.EUaUp.,A.eo.. qua Oven Is angustut de lox dificlirs a la.eguro rparter I it aiu,,;,r,n dur .1
" "" (':4 de I.. I.nA,
!x1jidieron ell :1 diam or: ,"'. 11' J. ,1,'.'d.,. dos imrla ,:;,1 d a, ee;'"i'n.PI :d l% '
in to qua oem I I oronel Jossi Aj lW
Aultero.,,hily Unit quo 'p',,sr I alififlUx" oil Que exteriorixerms Ins Poo. debe Importer coma Casa prop ,rI6 ell,[ Espona cit Is guerr Los laCelos del s7.6 .1 L lionttlTle. c
, scrUlmlentas do lodnx cuslitos par till 18 tie Julio .a decided a clarle un %tielco a to I E ,
code die jor- ti 1. ,,fiterims .rgimltada. h,,eI,,as CU .I, 1. al Me ,soll.tenu,"dfial. iuu a :r1rV ,r [ Is culilltia de resa, Se; .
-cc .10' Catch it', ". Rinar minceramente Ins %,stores y Il. destiny URIVIVIAL tie I? _ed. do co, dene entndid t1unchin I I
j la.cnnltiuqclnll tie a 'a Ua ..,p.,.c" idritillar ,A dq ) a dional. MATANZAS, Julio IT. _v hoortoiv
ermtraccion, del hloPliol "I In we d',."f',:'.',ei'.Pd,".,'.' ,.",,'.,', reclaii. EB barred criskiallos 1. toto gve Is. ralelosElfins- I W 1,6 Its
g Is Ie6j.V16nn c1611, red
'. I Vor In. cuales, do JUll0L ',)A pUeblos lafts do In tiorre, Croon que al ii 1,1 I nslighotharto, 140- hir
car: @A,% : fjo :,do 1. 1, aWj1 fe.l. Ga
*14' rl do Ion rrfuxiado., .quo Ins settle- gran part* extilin .utrienon &elan ri
!4.'l 141,.lcIp1d,dA".La 11! n%,,ya )u ,lea a I "' li ;!i! ell .I,., detelvinas antilitit"oftils 1Vk-t n11M;!I o L
'.. '. U, ,,a IUUN,. a 1 6 ,I.-. t1lu ."d, IM "i
le N ,ado I f;- jdo ,,,, .W
.11 .r 'El. qu. b it al.dall ,in pk adan pornanqcer lnaon. & J' Vim 75 1
.1-9111tio,11111111t.. P.111-l, pP'rh,,1.U, Id". a qua In ci"vil"M" 'a "21-1 Y 3101U.' M M.041'ble. Ocrhjxit spro Imadmillon1r, Ucnfie 'c .= ap'll One, 2P a an ,
, clent a 11
die,,, -lUe'Ali ",Up". '.,A aelac.111111.1 I 1, Pc-U11 .d,,aA.- En form. ,,16.-, 'F,,c;-. ilP 1. cl, i.d.vih ... is ,anti.,-11- ,! 10 I- ,, :: la in
"" A ,E Cub. p.r ,,, n I orj .ra d,*,I- I
od,! ...... ,.I ,U ',d ,r 1. .. nd.U., .U. 1, p it, L'd 'u"Eistir 4'y 11"11101 u. it iuceso It in
;1c, 11 rIiu; y I L ril h liallid 3, tied ,,, ,ndire,"a -U dWin. quo liable In-cUd. 1. bin Opp I., elect aipocia a tist. pr.d-1. do
an I.. P 4 a '74. ,ad. a.I,, ead A a I 11oli Que --d. I. -- do W.traA _" "'p a. 6 11-flichs al cab* Lot#
dw .11 .. "a -- 4istriacis, MAN entire. in. del (1h'E ... We y Is Inj' U.d ri-do dal ox, Car. UMem, tuvo por Can. Cit.. eTt 4:
an 9 re abillnuci6n 1, Alad d"i 'J'ah. am
edia- do on I- -xlr-UJ-- fullra". ,or. e.p.,.A.r .1"A duteue c &I
_ L_ ___ d. Is 1,066n. Se lard. ya coma .., fiUuraIIrCrn,cfi;bIC o mancible. IN s JRs! Wreef... d Z' d':"", UCa,,rr,,'n Ma '. 'j'..,'.: Ii.s. SI deferdenuat sit IN -51a -Il'idhr qua In P:udo. jeaz* ,
U-1. alel. 1.1,-il a del ,,,IC.. d6ecda pmr %y do cadsapersodho al "I ..t..117E- 11. __ ... I. die MrildmClit, ja.4el,
do. .Clarairl till past. I ...... Ircim- ,s. 6, ".t or7s P;V; ; reijR de he .Mrar a ; I, .1.
peell: .hr. qua or ... pro ban,.. tonidn P,.P.X.cl do If ,I ,I star, list.$ .. I. I'll I 1: Its Maya .:fr del
1 3 I, .I .U%,a r to ,a, _do as Pace mile. tie novallacia,:, s ell
ilia y ,_U, lutiLd, ;l .ex"".
Ua"al, A Pace P,.nClarr 1. [act., I T.mhl
""'del' -Sc va 'a construir de ran 1C.1ou siei6n cubana* en I.- Franc an flat
4, V:dt.. .1 1, e wielded 1 U.16" S.vjjtjc.. PC.. a,, a[ .:.,,: t ,,. q,. ,,,,,,., c'. "" ,., w
a.] cit do .1 to Wo do 1. Sent. .a in q ol! ro 'I -" -C'a
Won labor U1 do out vIctoriSrde a 1. imainoU.N. a a acrill. al dutboho batch, E, : N it I ,.,P'1,h 1 1.1,91111. 1. guerrit are. dis- Iri!a id',f"' 4yld crux
, ..I-- 1 .. jacalri. A. Put "u'
in .4"I die as y unis fuerte clamanFAI. C.oupi Uaba of .led. d, .d.. I I"111111d, 1:, arfir4is all hon"'. Pa I ir. CCit 3tig. del K-uhh, .h. I data al clopium
'emasle., r. I 11" C1. ion, U"'.!, en San Juan, Puerto ;- 'grivades Inteletwile! Ye AN hichiS INS filrolill PaILtILal se ImE2 bh, n de la -,, a in - "'Mmis" -_ ;wilgi".Mr"elll.lullli '.',.,,., "'
- qm. at iner. ..'U"i" do Uns c'. ac". nueva reuni6 "I ara-A 1".,PuCll I Santip.
bails foreman an Ins alquilrics Ila er !I 'lit. mlluncl6t, A Col, r*,,,,," eare.mid.a par al vrus rojo. Espaha so puso ell jut. Aquaria moscria Es- a oduei E coron:1 1"Ir. ad 'Oda. ,
, No: X I.Ui ando, .. seam mundi. 11
, .1 ,!,, .,
it,) intre ion iiiNI.rginnijdas.lPArf,,,,,un ilmoos calurosamente In rec ii-ft quo Nic.1s, Lrd. .oh.l.b., I,, ,,.A nf,-.dc, colueroll.A d, J.mi. luva a na u Investigador de sale asuntal, medo ttl4billcoment, ol.divit del Alto Coinisarin do Refti. Rico, ]a Casa Cuba naci6n momil.1, ,moa. 1. tier. qu, seguiiii, a R-o, to H p-- IN 1, i laborando
,,in, -ad. d!- :Iograr all total -IjiodmIrClo.,
it, w1u," gUild'.. ;to 1-..NU title lion, Col.. .b- d, iCruz %& Mundial ,,oaud.- enfal. 'go Pa. a .- irU4 intensismonate plaral
d, "an, Y u" n 6 it I -as decir, sminnalizacion y enc.id-.oi-,oIo uil del Jo, .. I she IN
nUINI.Par'lUx"I'd'el net$, .. jet In I It a ran, a I &nvletlznci6n "Ir Winalbui an 1. piffi g) Al art* Livirle, correspoirsolL
-_ ,9AN JUAN. Puerto Rico, Julio 17 ,,: :E,!:; "," ,." __ _- __ ______
a p bic Y de Is sociedad-, se ponin an pie plira sa- "'
I ,sr.,:," i I Pr'.,-da. r. .' ;- I*
'United, Eli Is, WeU, an bel C I,,. '. y draostroile .1 mundo title al canmaih- 111:, "T"CItpja Cit .
,ul.do d ,., I 11 ,al. aq publip-ijr
X., .a Cubs ell Suit Juan It it. al Lh Zntni. -U, ,Ica b.,Wba poll 0 pahu,,E ...... y el .... ap- "" Ion vio. In .IgUiqkta4%6w It ,
I C 1. it 1. firro. do 1. eihcd- rplifiofle Amnalea de ,it Pat''. Palo de''.1., I,, hmd;.., or Sol,,L, Us. I .'I, Cruz 1 I I
lors a as I'-Cno. .dq,,!,,d.. per eumal,,, y ,sthuj,,h,. i "Las Animas" tracs
, que It G1.1bo :,,, 1,6 ,si.il.us ,g .q:.I 11 .
Protestan los hacendados de la I it P h; 11 ,,. ingresadoAch
PI Ch It, a C bimo do ,,I,-[. Rico
. I,-,. lev.ntor Is 1, No d a Cub.. I L. que ... im6 ,,, EAPfi. N P.Hir del 1.-- .... .. .. u f", wr,, u- "'jolirtle reconocido al Go "' dorreri... ; "jd.. .Von "...,I, ap pcyh Pa.. 1. .,;EIv,,.e ,,.,.,, it E",*,p. ycUlh:,,s,,:I,, N .. .... pu, h, a[ 6--- 1. CI .... a N ...... llta Y .1myd r., BUC 1-1 1.
reform de wia ley tributariaden- OW. 11.11le.'alle Isla -1 Con~ vos nints con poliomicfit '.
"I eld 'It lish .... F..,,,,,.,,. F, Y A 1-9 It .i ...""e'., de ,.,, u m. ,-o,' losoOrRaUivom, C.nfar I
I I I., lanordl.elcme, del Aa-puait. I.- Njoh url,_',d_ InS jlf) I,__ __ __ to. miclon.l. 1 an ..... 1. ,Ica qut.la. lialvs,: cimternpi ,. aillaael IIHI- 12 PuNICL6n del ...... 11
ant a ,.I: he I f *';iU,: ,1.,. rl,,., _____ _______
I.; ft, in. del docil ,,, citiol". I., incmr;prnbi-A, ]a C.I.bm-e6n de j., ral-111.1.1 t oil I 'ad a a IN Coo-icln S.'llwadill; ht ca-;its donele residian los enfennois.
Se relaviollill 4701111 el 1)1.111 (Ie f0lille][11110 V IllejOl-1114 dll ),I, mroto onzil" di nb6jico plan del Kremlin: fiele. a Espana, a I., J.Isa Caiol- ume a de 1. Crui. RON Inter.;ickmill a '
vivieliflam C111111wHillals. Pago de SL* ,,",,,,I*a ,,Ir, Francisco Valdes Al: ciC:C,,di.. ..and. dlrilt.b.. al .1olaao mju- jujc, a I. 1E,-,j-,_ 1. Cru, R.I. Ct..di,-a 1. a. m,,
I v 1perproducri6n '11, P IllideWo lioteria. dcl ,i,.,,,I.i. '...bl".,i,.Vf,.I quo cra.b.1'rtmi ,I '] ..... 1, wo b.ilac, ,,, ,, no ccdncij i do irivit.., 1. XVIII C.of,,- VigilailliCia Sohre Ins nienores title llegan de E. U. .
N',," __ C""ll. cle.,,sho, on d! ,u -onapeim.il onwobs, qo, jow,, In, rencia nternae.d.1 d a IN C E.." I
I Cub na. Y Osvaldo Berray-r. r ad ..... i dr ,fact. pro. milace.1, _______ ___ __-1 I -era. fu6 pr"cnci It ":, Sulanlente ties iiiievos co- N I ENrlc
Fr Como, Ejeut- d, ., "A .,,.a. lo tie -ti .1. begun at, voltir I, ... .. i o do ..evw cases; me
". A 'I pn, LA cnnio viceLesol -1 Cnemigo, do 1. humanfid.d. CIF 1. ,I igi6n, I Ill 1-11111.4.41 jn-m., do 'T'.'r.nPt" sj R (,I"
!I 'N-,-,mi ,fl, lI,,,eimndEhoUc1rhC.1,, I., ...... 'relad, 111;.11.11,tll I enth, "ImE.,rcs". -1Cmb,n.,.d,. I .. ighn a,, C. MunW. P"I'll_ de polincruclil's Arte'lai rich, -usa. pl.rra. ,. 1. pa loxoi&,
11 I E., 1. to, it a ,,,. IT III',, a 1. 'I I. "'Iturs. de 1. libelled. militillsim homb- qw, .. expolliendole !]as motivio, ( r a -epaited., a no or dece oiantener3e a ans.
",,do a' d1,I.n 5 4udanopidit Ica tucron i mew
PC', IN P, .,,. de 1. d,)mer.cIs, ..is.. del pueblo 7, th
-1del c,. del .,A.. Au, ,ho d 1, .uj,! pie, I- E-111-11- it, Ce.mml de C"ob., a 'Aur J. M, Falaan- 'Prl'i ...... d, IN par. c.iAt'ailLrila quo al calwo Ila al Mi starl.rd. .I
umM1aJ1 YGNcUtAndo d, sviz. Hh) a ,.A a,, ,rit d to, A 'Anco no A ,. a S.lub.*,d.d dujtS- dad ,-Idq, do ,:do Illis
mi- I P, -- do,, del R a" oilo humana... Fluncisco Ft .Ila sagivo ,,na del --.n- mldiud Made C.riferionchi. le las filtimas veintic.. a ,mrs, I ,:, ,sood'Er"', ., Y
din .1 it I or n0larra. Al.aU P, -ple ell cadda loira, do ,,, 11co ItIVICIC L, ft, I 'del d-r1-,UCn!p ful! ,,I me, xilso que tamblon salvd a Ins piopoos eApohnill 'I''or""s .1 im"I" Al PrEipm tjrMp. h..d:d. is. In.- ,,,,be.,,. Coolho Ron t. .. lu d ad.
,rl rp dos she, do micidil. ,-,,,,, de 1. -fnr Iab ELL'a
ca MoscO, tie Is .ban ,a ,as al
,..d.,C ,.br I_ -mox lie.l.borselme -11ble soco, que les as",, Al tUcCjEmc, P,,tjU
igob.c;nu tie It carreta a tic cafin de 100 aitilbak brads Ell el test urn a Marina .- Idb ente. I Rep-eow ,all, J ,in rUirmer,. repar U:an contacts am
9a'.d.r,!" 1,11b doctor Gusts vn air ;' ;U(tc an "I1111,,Prg com .' I~ ,.In ,A. In quo No paga ra arrobaA do quina", donde al St, comeag- ,us tlbjatl tls do cimnitarno r'pafinla Ell no UAcIEM do ]a ql'uz Ito). Cubans an eia i'lo. La Habana. Placed o que se ancuentrell isad
, oiualii,$ un discur- it, Au -iaz6a, ,In confesorlo desde lucRu. cohi hoy pec
a I C Rehrn Azuvar a ,C9U.rA. I .
" -U'a "u"A' .at.,. ,.m. liquid. BC',"a,'i.U dU.'1', hor to P, ,,, ,','. I .- 'm
at die 1 I . I., 'oa..,. EA cit- A, IN elvilluci6n, qtjc al I-now '" C'.,fl,,.,,. ,- ,., .peyo its mone- pital Municipal de Intends: Blucs.,ciendo cuslyuier enfermedad aft se
seen Irhl, 11 .able IN '.,.,, mn ,sltac I ,Udal P,.1011 i ame. Elp.h. '; tn
p,,uen,, .. ri,t, b Quells Y comignan a .. I .a 1:e Fr ,do S.w..,,. ddeaih y Illedo i,!,,, 41.9moit.c. pur al Midi... L
a,, ,I ,r1,CuIj,,xI1jjc Is C 1.
Clan q1 lovar .1 Pramd' tie 1, tie 1= 1n. Mungpa '71'. -IN a iniestro xhillo to ban*,ii a zodw c inv-mi _sjr., c ra d"lli's -.1. lepresei'-16. ,,, it ed.
I ,,, .u Col. In 1uIU Rico PC lovaint., a it. Is Pas2je Munguia Al madiodia tie syer, an al Dw.
1. Republics protc.st.ndobe mo ch 6 'A can: glacial. ..as. h.spit.lid. d Y R lo ls ,A era de-ta hignificutiva Y profound a quieoes' c 'f':Ex,.a df,,;;. Gablerrin 1, Is -Cruz Raja de "I ,mancro'23. an al Cerra. reparlida pacho del Director de Salub'ridad Y
d; ,,, C,o.rCdt,!,,h.e d,,IU,UC.t., mU. I hr. ia an "' I U U I. sores de lox pueblos y solo aspiraban a elleadonallos Despues ,I, 1, China N.n...11sts, .1 p..pi. ticollm par ,I doctor So mail.: Y. Rainnii ba)n Is presideneW tie iste. doctor
'. U C o U ..' q u%.lcndn, idara.r a"Cu'be y"p'u,',t.'hm P eye .Apshol., e b.p. qua St.h. y at,, rsdlule, tie ,.pla,, -Id..d..,, quo 11s iigaifirs ,to, at IN China Co S- Mean. do d a' -Aes do rdiJ ve. Alberto Recia, se reanleron
acral .do construcci6n y a ,I ..... .""A ch his 40C. r
as 'u"pi r I,6 .. Ri a. PPDP
s rn tic r I barrio Carry, Son Fi j.n.ras hlartffiez'Corp %. jole Im.1 do
'!j.!a sd a mgres.s -ple,..."lli. El sailor Manuel NiaC a carap.herrot do rola, %alen to quo al patriDtWili, y ,1 r IN .rl.. niuniAt. .A E-Uida in -.in
AP- tcst6 coma portorric Paula. refsortiolo par al Has. li'abana, Antonio Wives, Jefe do
1. vivienda.canipe me Los .cuerdos obrah d, ..,ni.. cap ... Coq.y ad iuafie. 1R.",'rT.'b un y a Is libertad tie In persons humana. dich. Cmit-.ehi 1. ,,.. Cine.ment, !,.'a do
a
fit ron to, it- 14, n $us p al Na.foruil Call.(. Garcia. Last Desinfeeckin; Roberto Villa. jets ,do
'Adoptadois rfrcta i6n de lea vivlrnda% campers as Y del aocter Bar to. ligrialociendo As g, '.';t"
gulentes: rehabillincl6as tie lox harrios de indi- (oureptilis elogll. lion' ,able Puerto Rl- Rljsin, natuininicole. no he perdonado a Esphii.i. Todos ,- 'e'',-oc a lox fines hunannitoriElA qu, P-- t ren onfermas or ITUCLICtUrRa iogle. Desinseclizacl6it y 6Rafsel Clivo rials.
Pri, .... Does ..... r.1-d. &I 14filln ,,, y Ica p.rt.,HqUcn.A. ';I ,-p.ganlhi. qu, ban ,neillculsibles Wdilia A I ..... a I goo IN. C- Roji Intriurcma.1 ..A., an el-hospital "I.H, Animo," -ecj c "do", id"r P" "'I'd-I
Infewone del ,,fio, Fidd fUuL'rju. d, "' """' "I't, __ ___ Era 'I ;Msn .%",
I, ---- --- -,-- -- - ---- -- -, 1,,-,.,, ,_"d-n_ ,,. ,,,,,,,,- tc.r1%
. Ia -EE.,r F,parot y A,. sqbiern.. EU r-i us
d..d, la Atincou'i .... .... 1. C ....... (Iiio.....i I", os. InHelo, ',is I-villiluirile, do t ... 1". poij."s I'c"co ....... '" L- r., ,W-itmeb ,ellici.nalles Can Ion
. it. 'Suircrprodutroon IrUcto.d, p.li.mialith;, Y. taxiallshin. al .
1. I hr,;, ,., ,.dre:,cdi. r!: tie Y 1. pe'.e"".6o id ,,, Nhi,; ,n,, ]ft e 1 U Soccauf do Licapiez.,de
,a,,rlr, Ufl' I!,r %, ,,Uupl :j,., He Co. Y..uri a u ,,
Formula dos orraves denuncias la emplaza ,en el gobierno pcrsa,. a ,
b I alle, Reciligod. do llaaou,.., ,aAar
b n 14uh n I..,. ell., entire Is. Crop.. -161i ... qu' ; ) E ,
del d.c,"e'tn 57'40, de dicirulobreE r a I.1cea. Esparo'horadl.d. IN to. pla.da StEdio. Eta. pcr-u-, :, Ca-,,i. Rmb ig- ,,, t "'; '..C.."edis
it;,.ando 1. IXe1Ui6.L do Fp.h,. r Ill, N;,,I,,a,,
195 y fillUbli" ,o r ohal 'ih
, h it ,-[or ccto aVerest or IN
3 1:unagarh. de lod.s In, rec.,has .I..6.iI., ) jod i,, ,, quo -au ; 1 a oss .......
' -de ranao, So A. "'c"c' "a" avam ", are, ", pinee, al.
G.'-r Iii'.cer h M adegh el ex pren er Q exa, ado
. no his ,dead I .. ;,,id,,t G Playa Bacu It
Pits. it, ,,, lAUbNddm,. to, trslbi" "'!r ia a do lox Poise, 'Llaeudeculo,".pair .1 S.,,,,t u 11.1fr.l..d.b tie drc':_ ,,, ,,de iniva.,fcor 1 lim
,as an 'rlat, .c." Auparpndt- i il-c.se a ello, IN able realized. an Esparla jo,, Ins fiambies Eli I 18 __ I_..;!IC_,. In lo'., &@ do b..,,r.1, 1.
__ '. 'I. ..I mr, y d-n-tz.ci6U, p.I, Car,,. resulted. do d'Fh;l E,,f.,- t d, julu, hil .id. W. que p.,da h.bi.,Ac s ...
Z,06n so Acia era M p, ,o ,(d' ,d::,,.',.', ; '. Obedeee el Cand-lio It lit negatiVa frel sil, H flue a.:,,%od In cusl -,I ounstro del ranno.
tor G do Mr.ja6 lo, Aanor- Nei. Dice que sit guardirijurilido V All flibogado ban sido ... EInt. e.p.host, w to cia.thrl.., .U I. no .. . t.r' Enr.q .... S.I.drig.. b. ded.
,,, r. 1. .,gE,,i..Ii,. No h. pallid. ,or apl.,tim. Ypan. Ih,, I.i --, -. I ... ... ...... ones at Jefe die Is Sec.
. ;!,-*,! '".,Pe.d!, : aniFikazatillos y title hu'rian aren't fie ege sitio -rz, ,euo]a-E ,;- iMos,,,a(legli-fti( %e-I)rciilier y inunristro fie Defertimt Asontres VarioA, doctor Josd
res 111dat Be,- ni.ndid quo I-.r. t Kremlin y, till. .1b...d.ou __ vio d, faeffite ]as 4
" pa" 4" ":' '(n, 2i ge A Hern.n. .
it v 11. feel J Sale)~ Abaill, liagan I all .. I., ,,.I ... do 1. lic.,a. quo no vgjah coma la pi--uc, i ,ji.- TEHERAN. JIli. 17. (AP i I P imer Minixtro an 1946 y 11147. F .6 mNjejjlj_ arcr1h., sill excatlanst
. do C111111116a rivsarrollAnduse en fio,". "Ilith.as. j.1i. 17 it, I or ho its el rails director roodo de fortalecer IN peiiellai I'! p-E-cr minw,. Ahmed Qa-u o, 61 Caton xreUm. A Cimc)o .i, S,
I.h.,,tudi.b --,uh, del refri d, -, Ioi A." 'I .E U .-,gun t po El, lox nn.,M- ..n cAtim.
pl del Gliber.o. i .... Allen 1. ", " Fitlachren Tabernfli-. .,, ,fa E-,., an Anerica irchista quo kui6 at Iran Eon -11" rundadL.
drech. ,I,., 1, ,a,' da ......... p.,6'. ,'I' ,"I EM.dn, Mayor del Ej& it. .. a IN., N.,ior- ,.-, ,,, it .. .. I. ..... ,,, .c hails T a 6'a I"I-do. C."', ocu"s
.IrguCd,. Ton'llnlill Baculanan. propirtaia dc it Ep.AA Iii pie y paIe;,.Aa.,Y.,,e,,hIi- ,, i .... I., rl -, ,,, .... ..... IN 1, ,,,.s6,., d'a pctil, .,Elxos dlb! ,,," ,,,EoEueh T,,Id.,r 11 doctor 111;. hit Milder, M .,, anaii- El Ruardo- i6 q a 'uInninli a E',at';,, gElii","IE, a, in., mirdrnas In.
Is Pit a or .a, ,..'A,,,,ne do I a Cn N ., Al 'r c p do I., g ,;:., "\,r,-i'. d
de R CtIra Azucararo. tod N ,.a, a haFia notichns 2,10-un j,", ,I od, E a E- IN R L-- mumfi.j p-Ad.. ,eemll- ju-UN. -.,,IC,,,.. acul h su Is pi ,I, one rmmb,, III, (,,,-. i1r.qo do esta Compaiiia Terivinrial, -,evu i ne St Us q I, r I f loop.. br,,.*,k r ...... empleando at
rilrudol ril_ Plava do Baruvanno y al nbagado se. I pc,, y N ,u R.b,,9"e Ahorri compirmlen qu'r el Is He juln, f_ .... ... d, A- i-j- dpa, ,,, I ... Paris.
Clan can I P rA;,,,cx u,,. ,,. ,n t, a I h in ,. hay Mohammed lllius.dgo - ,rh-nd. d,,p.6, IN, clmahr -, IN cl.-tiun personal del Je.
rtalj' loin in. Ill as .,go holm. Crean A, ,%i.rr d.r publ, Bi)
d. "I"In "' P A Par I'. ", on, ltet.iin de Is misma hall st R.n,',r; n,.r,.E ,.a p,,d'n. bin,,. par -..to, .,tmd 1 --w-ird ,let a,- J, fc del gabC.no tranlo, R-i. An r, xu decch. c,"',"11 .1
do I a I'll, I di. -c,1,1- a.incin., par ,I ,,f,,r Msnu El ', ,, f, I o .... I it, LN .b..a. doctor MarUladividir ii fraccionar All. ,.,._ Ind. 1. a 1. dentraci. p, i,, vrrurara petioleow CIE l I
.1 hit d do_ mundn. ambir, de Pietchiler quilA pur ...... CoLp". cu.drillas do abreram
.... .. d, Joan do mail ., to., -.
.a arw personas pace N ,,I. de Areas an Fro ,I.U. d I T - do Iran. I
ni.6 ""' I ,jciar elsrragl. do IN p.,,!,
tie lox camitme I E.t, .UI ";UJ ", E : -,,,,,Ahzado5 proc clieron eyes, it Ir
I aa Croatia Ins rral. ,, ins ,.is par Uarnbrit. del Ejedt. At a..
lox j licks de I. lay do j UiUa. ,Uunticlast.- Call, *,C,,a,.a t 'n, u ,,a. eipe"A -nan- ; ,, E,,,I,,. p e, ', ,n aZ Aput. e ,,I ,I 1, "' ".; Mass ,Il "A c
I cinnes d-I E- ,,de!l. I d, III,.. tro.1 do lea cases doneno to quo y*vt,.A data] as gorn visitari'do los terrenos, cont'su" I- I sale ne d I ni's -m I lic."Euti.
on" a A ejiti. C ': rhin aphirtunid.c Ayei pre.ent6 bus casitas credeiirioics al ,late .m.h'. .. .'it 'a de him I.s.. Cab
Na.v. deatioNeW N.1a P'%' "ar1 p,r9d ,a "c'. "'Te". in no
avorece aaensIP,,uftnx',,IpUx, call- I Ind. Espahoi at pritorr cmbojadur nomblado par Cuba dede Is, Icinot. 'de Is lrdluitd. petrolers Ilewad
Territorial 'Pla:,ii de nia, Elan or _Ndhi hicieris on pe-..Iama,1edt!h d, fl lllcmn lit;,: Sun,"
inderil Chelan coma trabajadores, a fin B La Compati 6 Is sueria. Quiere ails dC-Lr qua at fill riucstra polija se:p,.,- Cabo ,par dgh al of,. P L .
Is bustrue wluci6a par acuranao, S.8 .. he production title an I P, C1. rMia, ID If Juan ,, n Mo an -.n,:rr.,. palerl. G qpe IPI it Miguel lifiscoli entro .
do all media A _Y__ !_ n I -M. badegh reasam,16 .1 p, .,.be z !
.. -1 in do an, a ... ir-6r, dirield. ,I, ,I %-rt ,.nt,, 1, Pat,-, ,al zilowifiral: Awh.r N ,hlli.'r,, ...... r-u v'Aron- JUH. qi.aiaaa ,,




Plikina 2 Politica DIAR10 DE LA MARINA.-Yieriaes, 18 de Julio de 1952 Politica Afio (XX
a ub as Actua ica
Visitation a- C.'Cartagena, en Las Villas, sigue ISA6 el tercfr Inspeccion las obraS p" lie fidad Pofifi
de la Torriente laborando Por tener municipio! de Harianao el aka' lde F. Onie
number de la
o;
U El dia 30 del actual inaugurarti una secci6n, Las dificultades para
El pueblo en general respalda-los esluerzos
lideres del PNC del senator Santiago Rey para dicha creaci6ni, revista El PA del nuevo Palacio Municipal. Impulse las obras "urta solueitiin national
Se ha venialn soston endit quo Iris nuestro compofiert, de Reclacchin El .1ordele to Mnia.a.. snm* Frati. to. mnocon ya par hoes del general
Esperan que su gesti6n bar as A 11 1 uo PlItendn-Faustm. Last he ,clb,d. .p,as cis a Orne Gonzalez. tonstulo lie Rua- Ri,. ei Sales Caftizares qua no Police o
.'gnrs do I.s -Imdrs onamiciplos cramune.66. del safi.r Loop ld j Divulga la obra social rulclo Montalvo Saiadngic,;Jre- sua "m9tin .,to public qua
R que peruencren pars. constitunse an Rodrigo,., noti.i.i. ider del Mom. ci6m Barnes, estuve ins d.,n. a. in. c pormiso do Is Alcald
Sent de los que siguen to-, brdas e,,t".,,,,en ei con'Mariunao, 'Ichaso
seh ell bien del pais Ins t6rnimos. no dnmayan en an citoo do Cartagena I on Las M as In a Por Francisco
Inbut, do indepenclenom political y ad. on In qua le conounficado aotl,, qua Ins for pi.. a Dedic. at Club R-btio do Marianna M
A,,tupaAnd. Jose Dia7 Garticlo. mistrativa. post, a Ins obst culas 'so onctiontra el Comit Pro Munlci- dcklr can to que el contribuyinte pa- so sesi6n a Is Scalded Municipal
Id.rit, Gidocom. L A at mo- PAIR asiorar a Ia. jefatura del Eats-namn. Acost, Bar. ge a voceh surgeon yp,,,e A lan!,1%, pjJu ,ar "a d,,a1b.j.s, on s. respoldo go v to coal sa le devuelve on obras. : El Club Rotark, de Marianao, riuni- on3a,"' do do an las mismas condicionez quo
ges, Albla. Of y, 11 In., a 1, 5 6 ;ras qu inspocciono Orue do bajo 1. proside.cut dol doctor Jost
as. "P': I~ Z Stichum Munuci- I~. Y de Cardenas, dedic6 an fil- end
dol clopuest. pro- o ramp on, tin do A q candor Santiago Roy.' Con line magn1fica impression a
Antonio dal A t iento tic La lia-conocenra flo(ndo. In posdiva. situn- Munstro Sul Cartern. creando ese riifica, one cimpita elnter me in SZ Eas e que pairs ir a su open a. avernincia
m n ; ran c d ma sesi6n-almuerzo a to activided unas elacem.
hatia. doctor JOSO Mig el Morales Go. cu y I-irmn it, osas narvas minnt. lormino, mejor dicho, restituy6ndolo. """ "a one" am a articu-,Val. ei or ado P Abasto Y Con-it, Tampoco podrk haber a
t a C, nes, Que des- si el Golderno cree astar n a] memoz. acudbt at safer Ntcobis Ca.tc- cipabdades, cup. par cierto. hot, a los Ifirmmd.s par door dos escrito. sumd, Is ampli 5ou"J 1 St-gundo Coo. qu, on pro de In comunidad IFntz.
Ilanns. praiddente del Partido Nacto-,conti-ndo eco on Ins doctors J En el senior Rodriguez ex- res y periodistas, acabacade legar a In Socarro Cin a Orue", el Anti- In Sannind Municipal, all coma S j.r do Jos mundos pofiibles Y con
nalCubano,.: visitor at Insigne pa- Pardo Jimenez. Santiago Rey y presa caminiflaro Leal qua e3 q--J. nue.tra Redaccum at mercer come- teadro. un Morendoil, Infortil, of Par- Punsarlu que acabs, de inaugurarpeon i el pab, AS Indispensable una oaW. to mayoria del pah; rtes
trio don C me do Is Torriente. Pa. goal Suirez. Fernandez. q an ne- u-no adpla sit "nicurso economicoro do avist. "El Paul', ,Re,pajo cuen Infiniti de Maxima Gomez V Bo. todas paldindolo.
In a, par;, 1. c.mpatl. Joe a deseowualvi team d 'Paz. Amar y Union In .1 cold:' arricia miahou," antre Ins fuerlas Si los qua mandan est man qu. at
icitarlo on rombre del Particla, non FlanAeada In creacariii 'as de di- jufie. qua ]to,, A I ...1hre elP.: alfinfEffraegIta mayors, el
it del Gobierno y Ins fuerzas do 1. 10 do m.rz no proclujo one cri.
., I d _id cft.r F,.ni... Oru
art. a Us.!
NA nac 0 graTaDrite-Vertne I I a I-or do In resniiiiiimi del t6rardoo. r ge at senior Ernesto Ilia Pelican. an- re Raman A a it, z, an cuya oportudid nuestra; una Ms politico
,cional Cubane, par in. rdcuuv. y, g De In] aport, Load r.sepr,nder un- I cre-d do d, ui uacl
es arzo que Ileva aparejads so in- rtnn ." uo a timado compafiero del DIARIO. r.a, do eseitehis 'n'M m G.nziflo d oPosilon, no es, sido Inds Is nac16n
tc I u ballecioniento hoc n hitorin figure tan destacada del rAgimen. debe apoyary I'lu
In at cluken So riche I& fundaci6n do Is Re ft a regimen actual, In
,n,,6n on busea, de spin do Is Avenida 10 delron" do u
if" y political, capaces do dar so- doctl6r Andros Do do ucRo, ad cii. to ar p.rte luso las qua fueron
'i6onei P noblim a'. R.d rld,.- n hey qua hacer vista' "' or I It mento do Sa- al docicir C.rIc,.S.Iadrign. fu6 de
lu'l an M.... y a d' ciesalojadrin
on do b, prosid a n.n. y qua quads a Is disposici6 Guindo an so dozen cle exporter at Ins primeros an sastaner as, crite- del porter par at jolpe matter, an.
In Prescott, crisis national. ICastillo. SecretarIE mag"Mr da 'rci' n mente ron'at mc',a'1r.nat. re.'1',,ni a.'ai tu'd dqdc'l Municiplo, ruando contains
ron.ea:InSa!ne"d1e losamenolqIii, Songs par el de C M c de- de on solo controuridle a' r1l. hnst' It.. us.rdo Plecilamente In frase tones no hay node qua hacer cqmo
c,= ,, opr note, an Orion.- de I., "valumbes defensores; del u- pueblo to bra de beneficio ioirclue-mommouvril. "Fi.ni ay"' I 'aabio ahoi a que tiene cir lcd1j, qu
I send.t. as at 'tid nicipio de Cartagena" pace futures n.d .. I one r:.I'i-nyen Cuba 103 cur. Junin a In c.c A d nde
NaraDmd a, con el coronet do I bores, y qua at at ejernplo qua C I. cubano rdaliz6 los gperimentas can- at doctor Tony Calves Hermaiad.z. y a hamos entrecomillado. no sea esperar a qua Ins marcistag
1. T.rnrC'b m Del estado rR que se oncuentran di. ng no do fuera. saguido par los res. seclores clur siguen at ponsaardento Ir. 1. fl!b re Arrant a. i par at dispensario hal,16 so director, arace ser qua no opinan de Is Inuenamente y do One mantra uniAt respe'e' Castellanos hizo decla. clans pro) ley nada se cono' is ntes Coarlb6s, an brave se podris Ltiiana. A' r '.aidlfiejl Erra 1. a,- Desea Orue impulsar estas chras -acres do a 'd It en.r.1 Ful al professor de to Escuela Posgradua- misma nameral Ins v.ceros mis asi- lateral quieran plebiscitar SO crao
cto' bi C' a to go contar can an fond, reopatblo P 1 11 In de qua clueden terminoulas a to 05 61. que Itches It a Universicl.d Nacional, doc. duos del rAgImen Y de IDS parti- vinniento a tr2v6s de units renal.
y ca'abrar on. r. d is t.bo
rociones e ad a empress colto mayor brevidad usda'a, 5,a y tor ago Pan ,on estes be tA e,,nt,,.,, a onza e4 y to adrad- do. onfrentoclos con it. Los guber. cies a lqs qua no concurririan mike
"Con Is ut a 'El se el
do a orld'ad moral que 16n v yalitica del pals con n.Ain C.a J_ ci' n cloup I d: FuturosaMu Delta b6xmno dia 30, a as nueve do a no- n tradora do can centre, safi.r. Got. namentales eatiman qua I& q1tua- que las agrupaciones political bien
Ir confine a barrios Ynanpi., roy.c ej on Yuda official, cost 11ii
ran ernplo de s N-ida trablaiin a par. q., an comaciona anode de So pe- che inum urara Is Or secci
d,.fan.. plen:'d:j Pr I 1. vid. indepon- do, Pagg DO
tria. ayuna e 2DIS' es y do u Jan Senor June Antonio ran Uv i A, defin En cs- sc-i6n, ici2ron' S -- ins lines Is 4 P din as personal IDS gandos de is publi. "m'n' P'n"'ciat]ie fuAirigida Jut~ 16m no es critics Y qua par In tan- avenicias Ann to situacitiri. St se
gla- dionle y soberana. c7. Se nnerecen, dente do Is Primer. 11G.ovanejip rclu'A caci6n; an una baron de propaganda A contain do or, a p 0 results innecesario, premature si liable de f6rmuln rm6nica', de So.
Caper: 0 no ca a una no s6lo par ser leg lima asp ra sttividedes p.upb tris mucho obirria- guera Rivero. director do to Unbind se quiere. intentar una mediaci6n lotion national, etektera, as in rque
gloria mas. don sme de Is Torrann- do s clh,,l Punle: are 'a 'ace V' meritoria. si So tiene c n cuenta c,6. V,..,cp., P. -ran or
us pueb a goner; 'no it, h. I J ad. par. eilnus scies oulatia. poda Jos rotarios de entre los banclos en pagan. De AM se eatima qua el 10 de in zoodivi
I; he -1un,,nda, durameau, a In Dic- sino torque fienen :obr do c, pact 12 de agosto venidero. el hechn de que los Resins do "El In on Y. Ins invitados de arras clu- ci rech- a In sugesti6n del doc. du6 profundRmente a Ins cub.
dura. Hacienda on Ilaratualento 51- dad ... r6mw. Para I mantm Pan" los viene renlizando el compa.: Dijo el direpur do Relaciones So. b "nir graficamonle todo to que tor Nsion, do I Torriente. a PaS2r y quebr6 at rifiro democrAtic. de
,on. -rduil. at .gust. tuamb, ta- to 14el golnerno propt., come to it Y ... a... here a 1. quo I., dice Fee- 111. can Rra,,,,sac ificio. toda 7: Ia :ones Soctales del Municipoo- de se ha h-cho en In Samdad do Mar'.,a' do to indiscutib a autoridad de que to Repilblica, par to qua So he"
to de to I Sol cionC5 sangrienlas mostranin an cualqui,, moment, ar- I anor Rodriguez: "a d nes'de fbrtunx ariante, senior Jesus Mcion Ramos, I~ In it 6 pcisarioo quo fue
,a P, to -'to at Trib ,I. it Clients.. Y an _a mpor_ qno Parn colebrar Arias p6blicos sera pueta por i',i Direcc16n octanes goza Ple lustre on a 0. noresario at esfuerzo do Indus par&
q, int Sp or uu6n to h.,,n par v L ...... trr.,e6na.bfi6aI a In S ,511ele
tur mr. mornmentes. si rc,1.ra,.nd- mis.. plan. esbm ]as haiihantes de "Re.11tuchin del Ayuntanalento de tanne Rovista de que nos Imlem., a,. ud
,,,to. do oculles. n cJrgo de n ro as de Is oposicion tampoco gone- Lin concerto minime de voluntades
op.riuras no ponen fin at esta 0 Caushm% do Guinea. Punta Brava. Ma- Cartagena" 'to Jesus Me:6n Rarres. ompa It haula I do "cliAlogo elvica". Lo y one recuperac16n pacifies de In
as. a- ota. seniti un acto de justicia !"-ac- to. iaPamc di It
d',' g d an esta elafld
Porte del IIle,,,. 11, v, no tOries and a I'm ban
on. 'Pue to a y.d. 'no so 1, frecla no do .b, mo,i Mu. dlicho categfiricamente. coinei- inatituciones, y las formal polite.
A
roans credo par at alpe del ter jagan. Cha do I Med... E C.rbupami. L. Villn, he on n" 'I itud 'negative. el cas abolidas.
do 1 0 Terriente, Cespedeii.Z I it 'a s to .1 jcfc do I.Jmr5"s
astituldo on Crmait do L ch. P,. 36lo un prennio at talon 'eSn"Iri.... Reparaciones de mis tic rl.d .. 'll.bartc.'
H.milsonont, proocupado par los pe, a innumeonbles mAs do Do, he. R c,, u Sort Co I"'
do, a 12 Patria que ha abso 'hi paticas or. i(uci6n do so Ayun to radento. an y valuated Gustavo del Pozo, pues Agramonte Y at Un problems no tione solucl6n
on: mas hecho menci6n an ral do servicio de Ernesto ills infati- existfa on. vededera conclesconden.
so -ri S..n-. at reciente proydecto enSese gable aratinjactor do Is atra de alielde rue aut6t tire Tony Verona. I no 3, convene primary an qua
do nndois it vidn. Cosme de In Tel I re.p.1d. It civil- edificiom sociBleii
Si -ido. presents I'd' no 'I I-Toposicirin cree ol.itclicar, ,,a ese problems existed y an Is mantra
tcintrrviene do, nuevo a,, So pril;, do par el nctor an- de me tambirin de beneficial par. m.nlle.c a, do Ind. 1. rimlo.
a C.,bacena respalda at doatur baia Rey OIJA rastro D %,tar. Y In ctividad:s del PAU, line tione df aia y de Ins instuncione,; locales. nl..nch..
n a, Cmibrl.. IS. auto 'a 'a 1 a at tun, ne a a one an to public c16n de reference on perc, : Infurmo (-I socador PrLsoillano Pie rse. at parliament. can Be- coma hay qua plantearla. Hast&
.to 11. %-or. In immumin. 1-cora. s.ntis4o Rey sometod Gobi que 61turnmente x grape do 1, it a I Gobierno. hilbilmente, se ahor2 IS bictica he side, de I laclo
o Cmannin de Mindstros par. so a v P dra. i Llc aYVr VLlit6 11 P-lori. do
In 'a ran I tied qua los Sims Pa. e -to- occro last y c vice. rovocadores- command. a rr elex oncl-. qm, -vurloo do nue re. humans. ebte Y cuando aparentemen I .,the- trustemente c6lebre capi to n on d Pre,, prevail, do esto Perot hacer ]as co- gubernamental, ignorar at problem.
dot. no 0 sag par so clients, S n consultor .
b.1milto do ourstra. libertades apela to de so& pueblos e.taba dormid a former parte del Partido Liberal on me a subestimarlo, Y del hedo opa.
--i "Es, Cmalb! e.bA despl.g.rod. APOYO A LA OBRA BE Cadenn, realize no ,in,,- "no Antenna, que as In provincial do sus unones tan reacios se muestr.n no
bay a ]as sentiments do India, 1%, c-mPSfl. do min .,as yl allimrm S T 5ficiamata exorbitarlo y enfoa I
sn's an groutte., cLivid.d,S par. trunf.,itc. GOBIERNO I In chns. con el 1.1 me do A una goemou5n, sin. on ..,. to de made muy pace realists. Fido formula, 'it RESPALDO AL ALCALIDE BE in bjetivo. pues se trnta do Rest u. s.ciad.d no ,to dispnoto per' mism. grsl de
In retornar sin ligrimas y am a u.1: do to or one Camboo do imporskmes. to do lugar a qua log pronunciaap'"' Pa Is v GUINES. DR. TAGLE clon do tin Ayunt.mlert. gor '16 sehor Jose! Ram6n VAziluez, I I' par -so G.bnr..ci6n I a Le n tmete b.l..rt Ks evident qua no podri better livening do code parte man utilfra'I %J0 1. )atalun
Sangre a be I 'reado on el SAO 1879 y suprum do Gustav, D,6 mrnbi6o I. noticia at So d
do Constitution. fda i doEr Ij)aup sta del barrio de Punta, Se a'
-Alatist.olos asperaturs I d as 1. union que r de'nl ,na or minims" mientras 1. dos par Is otra coma pretext" paDesi.cad., i-igresentritivos do JaF it particular can Plectra. "Clue army pronto se in
]as palabras del valeroso inju.stamente par In Primera Inter-Ilon irigido at ministry e Agrucul- P'dr' "In' ,h
fin de Is dirbodu I A r sart I".'a ific' p-66a. incurriand. an a] vulgar IS no dar ningtin paso hacia, One
Actor Alfredo Jacommo, Pat 'a
1, ;' crd -ed. par. I.. .adsfrrPat clones do an mon.. de s too
to In Vil a do GUines infitir., voincitin Americans. on uni,6" do "I, or "'
,irt, n el a lVed. '.'ria to 10fisma do petici6n de principle, ablucitin elective.
mcnin to. !P A', Yartos piden puhlicarlo all, que'Municipios de Is Isla. lo par so actuncift an dI,1 a b que cup.n otras tanda so.
d s do color en iodo a[ pats y exiia come cuesti6n provia In qua
d"badura c u I tr dependencia del Estado Y Bit colabo 'j.dade ED at media de estas dos pogdijunt ... cI..e S. "Li 'In a 1. politics que d.,S I a halt aid. -t.bliondit., Sion
on v no I note I Pnl!,' co Jo trines 1, etAi6. do Policla 1. Balneario para ]a Ink do ser tema principal de dell- par at moment IrrecanclPoll C I, In
0 or Atone at 6nico que falla par In 16n a In obra a gobierno del ge. de Mnruanno y el inspector do[ distrl- qn, .1b it '.arl. an as VIII.A Fed 6 Nd'i rural.
,!on don Comme do 1. do d,.enll.lver at Goblerno. is' neral BMWs. craci n acional dc Suriedades beracma y do PosilAn acuerdo. Eso
qu, no. y tip sientan el meet,. campana line, nlil hah Inicindointere., I ]tables, astA Is inmensai May. 1.
Vazquez, que preside IS agrupecl6m PERIODISTA CARDENENSE. CON, Culannas so it) Iciara muy pronto on do docir "Constiturfirfm del 40 y go- del pals, ml, Into
t".. de rates trnses inigailas de ver do action del Centro Gallego y d rularo". crre di en'l:.rg:
tic -Adon elementan contra a un-la "a mis em's EL -MINISTRO BE DEFEN 6 V.r bierno neutral" .. p... de Sao un. tauracifin do- i!!
dad 1,, -1 an par emim. do bona, rinedol. it quell pobln n d.,t I. do b.bibmtesi A K.Wanna
in 0' do In Patria At eel a T a g le. p' I central regibinalas pro Batista Preifllot III endo an destitu- v subrada extension lerritori A igrupactrin no, Ayer t--t,,Ja cuando lOs Que Inman of cities$ on 'Justar cue qtas par
..Dr., 1 ,nclrla Ia. Barrios de Ca r P""Ide.te, clS,. qua age visibi La liabana, celebrando' PUgnag
1. In ci.a. gone. persigne posiciones bu ocritleas y si, rJA entrevista con a] ramistir. do
linceramente into Clega Montero. Soledad y ofrecer apoyo ]a obta do gaiderno De an Dificultades Parlor Y Ia luarza did parlor an too Ind. l.qu'
Irrvenci6asdel glnriaso voter S.,rmilim, in an he ocurrido. *Antru
Plinio do El D, T.91, do admiml.trut,1611 I doctor Nicolis manos Son precisamento log Joe cle- Ia oposfir6m prefiera despachkw a,
it Troabo6o -aball. at Pue- Per" e.r- rugaron
px farU a it, no, .61.,bl. Jingo dI General Batista. -iiar Rafael Palmer.
do Cartagena to,. I ga.boiernotincitm y Is qui- so gusto contra at rigirnen, amuff'
,is que dimn, IN. r.1LrudtI-. no entre log paupistas de Ia
it y log polol.do. do Inindet, at at
q., vive on !at.. a, I Par Tur I --- rfiar. astl Ad. no of period ha coodic16n de ciando vengimms y sanctions, 7
1. alllon lamg1p, Cig. Minister. Y Santiago car Ciudad de Manzanillo autkaucos. liberates y darrecratirs. a[ regimen, an responds. sclopte
ma r. 1. c is -'COMITE DE SOCIOS DEL CENTRO dina or de Pronsa del Ayunta- m, '"'bl do GUina., -m-JAd In"lentri fierrns de culti shdirnisac.ir at loans de "yo me In gulse, yo
Im. .01.11mil. Pacific.. y P. qn, In. obrui qu, ha 1. .a a. do So miller, do GALLNGO rate,!;. do LF Cuando so desca Ilegar -n acuorNorigan fin .1 dramWert pu.dl. d.i hot, rmuitutr.do come intalrold. son do r-fald'e'lviiando miles Palmer no of ral.b.. Tins In noticia de que el doctor At 1. solucift de on prDble me to corno", no hears. poidbilidsprocadenirm'. do ritbiitas de ganado clarm, Inner I En Condon numero 161 qurd6 or. del steatite doctor Buthuel Posada. tier! Reigada. president del PAU ma no so empters par plandear re- ties de entrar an on process elecm.r,. ante. cosech.. do ... z:,gnbt.d. no a.raitti do 1, -91.par n naim.rulbi. -,tifna, A.. Pare~ quisling tan force do Ia realidad. toral qua movilice a 1. totalidad de
,,"are. y to. B.8a. Madkl_ ,,, S.,- dal Centra Galle 0. p In a. do is 6 de on ot A I Our'.,nicis. Sort: IS conafgt cractrin Ia nacidn.
Iu j,,a ta-Prosidente. qua clifiT presiden-INficleos (pie sc unen a re'u- do'd-N't, partni. y -r,.trgr'.r' clr"., an par q I., -mlas Cualquler solids qua axcluya a
Ad.lbarun V.1,16 Iso a .. bufole. A 't t u it o.,1. pr-v ... it ue
Loyantodes ..E.t, Ing.r di6 much.. hit., rto "" 1. h.d.' F. Balisla en Matanzaliprmlipalmome
fia'! Fo.o- fiambol. p. do holatIrs'l I -Jr. 1~~ 1-1 -James do sectorez considerable do Ia apint6n
Nocturnes gooraa -anelp.do,.., .trc dI;i,;cIvJ,,A"1 vfm,;. Joe. J.,r. A- Menddr, ion, .ad.. hurorrilii:, Ia Constituci6n del 40 y pare qua politics seen ace slid& en false,
ior J,,IS daIg.Iuuu. do In rlguez Rivers.f El serwo holl.,go Alvarez. minis.'
I 'can on Y 'o so Proseribiese Ia aspir3ci6n al Pa. qua dejari las cases come efflabse,
Millarst; do pert 1, ,A,' o V rginli S1,olin Delgado Ortega, Salvador PY' P"'
ones ,Brlga d I a ad a g"y Pon der do., I Parlor. A onto no cree- a las complicarik en gratin mayor.
Cor, a. I.,. Sir, taru-, djo nyI an P.I.rio:
comprusba" d it(- Cuba 31 at Brigadier it -Jidacrho
11 G Binsch, Rolando Marco'. Rage I. A In J Innte. do 1. poll_ ve on plan. del disnft. I mrs .,a r reantiria at general Be- Y asto no to dealmas no.otrox: lo
u
an nt* los maraOillo- zabz, it, 1. emti.n. do MA.im- G6-,d6a, Mart. Trr- F-nAm y an cR mabiacva e,t&n union do ., In So inicia una luchn do tehndencias, its". quien an 194D abandon 9. ensefia Ia hysteria. Parece mentl.
so: ofect" do Anti- a ligoras del Parini. R ''.rb an Ia Guerra de ]as Dirz Atos. rhos mAs on cl PAU dande acaban de ac odu61'm privilegiadH do Jefe de IS qua puedan Penner otra-ftosa
goblerno del gnornl Batista, par cu- 'in I., fn,,rzas armadas v '*hombm Ins qua fueron actors; del drama
. ..... Ctutager. ,a It. delad. do luchor Y. tlunf. le,lo,n' luchar n on 103 ungre u -so ) son Paris,
cAlculina [bray can- do i do ammaum Par 1. R.Atitulft ORTODOXOS BE SAGUA a leclo.as it,- 1953 coria no -. .d, I..
arrz Gil do Gb.m. andid.b. nl..I- -Ie detri. do 1. nacoonal an Ia d6cada del 30 &1 40.
tra Irregularidades an Ay nume.to &.1 In at, I A.eg ocIA,: A o All clue In. d ,,, In u1brna ,.rlPccjonos. y Elizar. prosidencia.
to, .1 d IalcaldrN it 1, 1 Mi giulo, Urdi 6,'nlda oculard's I a',
it an:;.ti 006, cuundo I Reva Itin de Reunida Ia asamblea municipal d
al funclonarnis"to do Partido del Pueblo Cuba,,,. 1Ort.d.-'do Rcyas, Al.-anns y Cube..s, cat
y ag a an Opoon del president Me YJ Como construencia del nourcio hcI i11.1udl;vSagL9 ]a Grande, adapb, los, laborando n, oment 1. Ins ban
slism. I I ch. per St.S di, ulturrus politic. do
nocal se constituy6 an Man uerdl ur ya an han -nmd' "" ";i4s
Extract Anticalculi- iimb6hru y an al sho 943 fui apro- a I: a do indepanden- esbar constituyendo' comU&S on, hol EN 4 LIN EA S
ns Ebray raroula In bado 'in proyeeto do Ley an Ia CA. cl Adhoir,:'. ]Joe at general PxMn. barrios de Manzanillo W,.r2 apoyar Ia
a pi ... i6n del general atist. par. ln
clones del higado. at r, do Representontes dispomendo Eduardo R. hibint; s DENKA RAN, ATENCION A LA- P.esidencin do Ia Reptibinca. In diri- Reforms plena de Ia ensefianza y
ruche restablerninkento. 'ecl, d:IW cJ.op0Irector N none hace tierapo on comador-en-rrdo act.. CA A )a BAN LAZARO genct. del PAU ha Irot.d. an ornIfimes y veliga. Re
Jkl L7 consiguiente revision de los taxies eye.
r I Iniclativa del doc. C .1 b. roviti. do 1. par son empefios Inumedlatos y trasconcobra 9% vitalidad I
"Coo c'u' onstituill do'1940: folicitar a to.% El sefor Antonio Pedrajil Hern IfIeSto Sliscrito. principal ""'b"
too conceJales, ortodoxos qua fueran cres- doz, aclivisto del Partido Accl6n Und- Carlos M.,toner Fmis,
Cal lone'. an In. Ray, Cartagena anti do clr,r q 11 I1r11r In- art, del bnrm do San LA-10, Inter- jardolMartinez 3, el to da.te, do] nomisteri.. Zoila Lebseca recibe todoe log that
de lucho para conoteguir it lb dd i, it Y d o eI senior de veemos y co I. A 'a. u: I Ay.clb.nuon. Plan. t e de as reprosentarbes de dicho par-I
F., ad". a I Marc it a lin Au,),.o p.rrzca aurnertado at an sun ofloinas cle 23 y 20, deride
Anticalcullas l1broy 1. ,alltudrin de on Ayuntarmento," at. p.blabin qua Jur6 Jos Es- unites do 1. citl .d; do gian It d So figrjuiriimiila.,, t, F,rr,, a,l d, bay desinich. de recatnn. p- M
Do Nell salmilaciiiin por ser un liquids Medicinal. torma.. at ..he, Rodriguez. I intoa fu6 meparado del Partido Lai a. sv I A dirigid. .1 -initr. do So '. us, presuponeato do Edoo.cifin -dice sonrisas: "explicacirin prictica I de
u'blicas, solicitand. urge Paris Gil y Eh.ar "a it's L6paz Garrido- result. Anne qua Obras D to 'it politics".
tenct6n a %in tan impartanteto a, ciniones So acusa do &erlara.c it. antes. Par arogackme. an".-aft.n. slo tido de lovantanalento de a mass una hoja suclia contra a] movirrient
:a, Z.. delboliezorde marzo. Ia qua ha side n 01 za rural y atros servi b".
".a bas dra.p.,ecido, t-rvv! go, P Los "'d go' 7 parficlaricis de red. del tendido elic!trico de gas, Norelardes an otra hoj.1 tarnithin se van
suelta a ast. line n a antreviste con rraIU an Marionsto
it tal6f ervI1I an q hare un ataque duro a H do ji- a reumir an Mariansio, sin fecha rd
de d, Pit dichoa dirigerites; paupistas. at Prosidente fd!nce Pepe Par
11. total ii-mnendtecit ch I.Ilia
i No Pardo pasarse par alto "I bell- no hay noda clatindcla, so- lager deterministic. Desputis, infor.
fivios indiscutibles que re t 'I bra las alcoldias de Camaguey, marin.
ir Or a a PlaVa pfiblica en jiCaro
obr.i tan recosaria coma a pedid.
- -I Oscar Gans -ni regintracer ri
Piden Ia convocatoria y reparation de calls notario-, at cesar canno primer nal El at,., L2mberto Perera del Plno, padre del compahero Perera,
In formed. clue. par gc tlo- nistro eoul dedicado a activid.des mur,6 Ica 87 aflos. Gu16 perso(lei Partido Deni6crata ac' dol do finarcier- Fucra del Gobiern., ralmate a bus furrus americamas
tic tor Rafil Acosta Ruin.. a 1. main, Juice negocio.
cret.irm Articular dei general Fill Y riib.- ,, 1. u.m. do El Visa,
N- 1,1*rm, I doctor ledra Mar-,garrl. Batista. h. bierid. 1. I.Is an El Caney.
Es de ]a mejer calidid 'no., F,,,.. repldlrqumle Par L"!""" to do "I. " Y P 6 b ]I ca a o Ju: R.c.ad. el decreto 4138 del 51.
VOI., 3, mi..b rlo .1 am C.n,,c- I.e.. o ranandarA an positive be-! quo converted a to., I it
live piode comprarse I it,,] P. D., qua so harmano An- neficia"Paia todo el vecindarm do In. I arrendatario5, negOC12do do Rod] Lorenzo ..li6,...y bie. lm1,,no, y el an solicitado de Ia du I. municipalidad do Cien' "' Avila 1-1,6. rural. her. qua se asni an Preston -do de so antrevista con at
gencu. Acrmtcr.talla ce-v-c-lie:r f'on T nlblorp,;,.hn blemd. el cldil.1 A rcf.r.A g,.ri A Prosidente. Hab16 come pocos 10
El Wanda "ban. .. hoc. a.. in' pr6.Tnmw semann. do ins co '. reparrici6n de In c bacon, information y orientedor.F. 1 Icutw. N.cional Y Cerigresional de;llc do Palmirno In Piny a. con or, al ulturra topics r AYR mente.
pi.l. oalecaio..d... No as a partido. extension do arias do 1.500 metros. MUna i6n de An
possible hallar major calidad It it. an Los Villas: sustituir a
A~ Rivas on Ia pemidencia pro-- -a
do pl*l on nlngdn Zapata SORTEO SEMANAL NO: Iincial liberal. L oncuenti preocupadD par at
ejor 1 5
0 future de Pais y de.eo a de
realizer planes y prop6stics. roPar eno cl.cIrao. quo KI PM DE KNUM No pionsa rogrosar a so provincial ducei6m, finanzaa. economic, pollI. pl.1 d.1 csiftd ub.n. as par share at alcalde destituido Ar- ties general dal EStado.
M= BE U turn Suefiras. Viva an at hotel de
tart buson; come Ia do] major caludo Galiano y Virtudea.
quo oiled puods conaprar. Ka one I I do 1u1iq do' 1952. Par primers vez an el Fondo EsJUEVES ; e u Sb soatiene Ia Corporacb5n No- pe ial se recibi6 at imported de 4,591
pl.] lose#, .6.ad., ajuabdil., cional de Asistan is con at One y cZapas Y se ban renniticlo ad inte.
elegant. y ditodon. I P91h4XR PREM10 -t, d, AhW1. 1 ,, PM4 DOS MIL media par ciento del product de rior 3,659 de ellas. Seg ,n 11agan 103
sorties de Ia Loteria Y un cr6dito giros.
fiJ. an tolubrid.d.,
to cadidad do IS pial con qua C H 3 9 3 0 3 -12. 0 0 0 Celebr6 al alealde Figuerecia, do
AS *labor& *I caliado cubano F Para qua so conviortan an, reab. Manzanillo. Antrovista de diez a. no.,
qu* uAod so 2 SMUN S PREMIOS. R M. d. ad los proyartc,, qua acacia Ia a dos do Ia tarde can Aldiegra.
M-.K C 71 orporaci6n. Maria G6me. Cache- Acompahandes, Necolardes, Pascual,
steel. Dent.at.. felt., di.p ... to __1 A,
arli
C7 I 1 07;714 trata do obtanor ce BMW~ BertoL
daifi.. i otrip a3ignactones.
F A D 5 6 1 6 5
2 TERCENOS FREMIOS. MAQUIN El males 29 serg El Partid. Liberal Aigiri is TriE.I. -nW. ..It .,.. .1c.ac. d 1?,iaugurada Ia
-rhe "Pilar Pe roso, an San Jo- partita: an at 40. a Batista; an at
usando cadiado cubano. F J 5 1 Liiiis. tiorr. do "Gan- 44, orracla Coalici6n: y an a el 48,
8 5 z.bm Col. ",16n do an isr.- rnuic.oali 6n eligi6 senator BeD 1; 5 6 D 2' 5 Y.rt.. its
So .,led bo.c. I. ".j." Pat. a. CUARTOS PREMIDS, --o- UN ;uso-oJ ou ,LAA S.ee.
pl.., c.l.d. cuhan. y YLTRAMAR. I.I.e.W. El dia 30 -se ornin cia- Batista Loret do Mola considers may ne..clantol! losagurarti Ia phroarri clia"A psi,.. coslairio Y fril at censo qua cesti
pedagogics par. robir.s.d., naenta- real toando. Estima qua las plant5@ WK a B A 5 9 6 1 9 f les de Ia m6rica Central. Ilas darim reaultado satisfacturio. 4::
RON to coldnal t 2 QUINZOS PRIM105. UN RADIO DE U6k ME S TUSOS
(dAwo Cob#" Funcionarg. an Arroyo Naranjo, Los monticulos de n6minas que
construe do par Ia CorpDracl6n, con OCUP211 )as means de L6pez Garriasistancia do Alias autoriladea an do. Rub4n, Ferrer. A [Is, atc, diIa material que fuermi iri it.daa. can mucho sabre Ia diff.il notonim.
El 14 Ileg6 Jul buroerfitica de Educacl6n. 0
flumes I. Ella.
Ap,, -e- y r-1- -1 PRIMERO Y GEOUNDOS PREMIOS. o.- Clan uagos, con ]a 11ba Ilona. Car.
C R I REWI PULSERA AMID. d, P--- ULTRAMAR. .-a., ca do cien rombrantionton, burocr6k. "Respetarries -dice Pedro Re.
6 icos cle bode Ia provincial. vuelta- Ia figure remote, A, Bra-




Afio [-XX Noticiata Nacionalee DIAR10 DE LA IVIARINA.-Viernes. 18 de Julio de 1952 Noticias Nacionales. Pigins 3
La recaudaci6n Sl6ptinio Congresiti de la Asociaci6n de la Prensa
Lo HaWna [Desean hacer unPel Congreso Hundial de Prensa Seguiri Mu a I ,a, i
Plana tic Cuba en Bavaino Z
clones en
yer inclus ve
hasta som, I
ert B ruselas inform 6 A So Lom ba Mo 4.936.137.33. El sabado 23 v el domm.c 24 de; El sciAor Luis Santamarip. pread.
al D ia rran hospital! en la CTC co a I ati.sto Its do or on g-. do dr.tc do Is Asociachin, y el selicir
do Bay.m. el libi t'
-di). Pclgad-. U ermsm.te pro-! ro? Can
Asooscili. N.c,.na do Is Prersa Luis Perez Alvarez. nos comunican
Los estatuarios cubalitills 'jLo hizo ante la sesimin del 'Club Rolario celebrafin up, ,, par Guia do lifeleria". iPlana de Cuba, quo estan Iratando do que el CongreF ara los ClegOSm-er. "Cuba march a lacabesa del periodisiiito", dijo maxim o rector 0 ILoclor Agustin Castellanos En Alch. Cmier- c ,Icbrarin
Hoy imiusura en el Ly no c 1, so do Is Pronsa Plana revista a] me.
ceum u ele0ones regkament2rias -d
e.paudci6 mus; brom .1 1 1 En el P.s.d. me, do ma. El supreme iorganismo, I]anAd,, r""r dj,,' '11"n"'
lebr6 on Is capital do Blilgylro B 2, at Bur?. quedo W gr.d. do 1.
.eultor Ernesto Navarro. Dej... e ofreceri eu el aiisiuo C""j, I'sa PS la iltupre.,Ii6. 'I'l r'i 'e 'I Pr id I, I, t gtincrill Batista, III."
11 Falificarl. para ]a been do In -9 sons. un gran Congreso Mun ral do nera stgulente: Presidente: lan as, dur.eic a inismia slob
tell un do rn" ]a lolig esllwra(la ateneiki I Pri.did.s -1 Quc lisrl,06 ,.a it ah, -a. Burdock, do Gm, Brottiew "i ])I-. Morales Ile] Castillo org iiiizacmn national pro de fcn.,.c oleal R A T E R 0 EX11'erminic comrlef
btit'cpr srn ad -hibirt6rl pue: rub.c. intogidn sidente: Harrv IvWrlin. or E"i'd nnli ,,lm 1, .a lrurri6n do Una red!
do h a em a 'mp .... : 1--kals r',o d1'de raP.,r'nde'I !IU id. ,,: Marcel Stij-, do IC361 11a. "altri.
rrc A
CC,"' a No Kc., I amiku. H l T-hair, t,, I. 'i Pat. P- Is iftcz. to- T E R 0 Mala ralas y ralones
dests-,li air.,. Par L. Lag. Cecil. Is Ccg.cr.. que do P,,j.di ,. 1, b.. el s,= I do Stan- Loan.. or u I, P. U,
cn anero de esto snIididura. obtuvn Cuba qwdir. Artn a ',,b" In Int-, l l, a,, I Hr'r, An. clibe rsta a
lr-imiuicn l no dasaacamol [a no. preside el doctor Roberto Villa Lee!'. do uarcz Lo I.; on C.
fid. par ralarse do Ernesto No. se oncuentra icenbando el 'Poll P1;!,11rG1prrci.d iblen Virgili. F,. I g.omep"..,flr.cjrVciurigi.' Lpo ol"lo-r Gw di- Donin- Alralr- dI Castill In Plitiro-do par 1;
Um"a it g it. -re", 1, --l-n He I' P""d ... in "'c", I,- In Republics. ,f,..a Marlin. Fer- R A IT E R 0 En Farmacia; y Ferriterias
,arro, sinnpor referii.se a tin escul. bUce, Para sumentar el 61 Liat Es ala Who -z. s. cadoz III, Batista. --Ira N
I or. La ocult it. I. n Cuba, deride, miennbrn dr In mi!nna a fin de me_ Jo.quin do In Clu T. 6 Ambal -A i he crequistarin CAlb-111-l" d, la, P11- prsid ... is d, In mic"s
v .1 M ;"r" ilagz Lambs- Lies an"', -- - I
hay a] ties buenos eircullores. dna di.nte Is, rums, ellablecilins. merlgr ceotrque tit a por"ibTj,I'r' IuCn d : In hroo,ion Z' o", -1- rile.
reupa cl fluesto qur le correspond' cmstruir I h-pital der menial. qu r IDor6 plenariente, Is for. -di-an"nau'aditil'.
r sit mission social. Enlre ht pm-a aten llazin I -r-rita narls p -blias Ar es compile con is mu I a, gratuilament, a In, iegos. 1,,,ehF,d,l.,i.n I I,
ce- 1 act..' do Dox periodistas tirgentintiq -1 r, it, qa, pudwra ',she, earn.
1. at list d, Per 1., ton -ldlt lla ',in a I --cari.d. do Is C.nfdrqu lectern y hi .,starts c. 1. Se, hall fi'adn Ins Figuientes quotas Bruselam, Fucion %isita c irw itados di,
que there Ilamarse deb- publi. linuales: miembro active: -'rDr del Club. des distinguidus pc- in-li do Trabajaillres do Cuba. Sin
to. Nuse conform 'a bra protector: $10,00; in $5-00; mlem- D todo 1. a so lite- distas ,k prol sorcs do Ia Repulbl.,., "go
- a,, in 'enabr I a, el artir"al'.. tenIa intura, can I retr.imiento, factor: $50.00 Y miembre -iftlientri tan 1111P.aInto on his. do a rgentina que It
toria del periodeseno internacio:1, in. on In H.b.n. dictardo'corc.r ", : s ',I -p-mo do que el sonador Eu. V E
con lapin timidad quo me exprelsa en I ODO pesos. ot .mp.f,,
,I dililollo con una persona contem. l,rnno ImPhImInIc ee bee su especialidad, Ia ledilitria, 'I'll ..1al enlint-i at llnl,. 1,
plativ, discursive. Lo monument. quEl hospital de Oftalmologla que Suarez Lambs durante Ia sesi6n or, cl Ho l.tayl Nctra Seftora de Ia, ea imp-t-te diri-ricia del obre. Ah
o lore consLruir Ia Liga Contra Ia ce- Club Rotor,. do L. Habana dedica : Mar- o b a Ia direction del due ri-mo cubano.
tat es Propio do las otras artes cit. its eapecialmorte a tratar del asun tar TeTd.l.
dos: c. guera. no s6lo atendera-a los enfer-, alled.r. flustre pedin.
tedral. sinfordit, elocuencia. mos do his ojos de Its clicies gobres. to. y Peelle docirse sin temor a exa. Lee auotDa nI.H. 1PRUinn. do Cut,., Al do 1. P ... ide-la 1 9
La ltscul urn parit los interior" call, 3ino que ofectuarA una labor 9.rurlquc el decano del Colegio No. Los dis ngta dos tonics Floren-, NlInislia del Trabajo Ilevo dlstiai.
e fro- v! I
facilmente en adorno, en detalle. en filaxis cu", beneficim .1cantar n a co no do Periodistas obtuvo un ver. Escard Y Bornab6s6antion. fucron informal relarionallos con Ia 6oluci6n
Iaibelot". Todos Im techos le via- todos los sectors socials. dackbero, triumla at cp.ncr de ranne- presented par cl distinguioll pe dr t' t.m. xrot 1,.rb. r.
I I 'e- let
dra rillante. con gr2o.1= 1n,1.11 11 lral "sb !co to ... cii su march tribunal, hrinda cada dia en tonen he)., a 1. eiraituti. am n a perfecto do t, g.,gotsJ,,,Uiaa1 car.-,. r I Ia an pen tell
y "'t"; Actualmento Ia Liga cuenta con un, im 'I. fi toled tclt
chas las paredes. La escultL r. exi, a
fen chest dispensario. donde so viem, ocurrido on aquel Congreso Munih.1 I ].a militates hacienda rcferDnci arml t' Charland, seguldamento III Minis.
gran sire, un copado, que is realizando una labor intense b c D It de Pronsa que ha significado un gram I tritchurciones quo ban hecho do ob- I"a sobi ot fir yeeto uberminie. d dos los departments, ntievas e incor parahlei,
ue l car 5 do in.
limits n I"- I Paso do .%.nor par. 1. c-esi6e. -trari,-, v a ]as qc, him ... i 'to r.l. b rat.l
eirouncle, un puuto central rodea- tantelos recursn, d.s'cDn
di do in! i as puntoo do vista. De cuenta. Eta situid, el d sponlario en uvi.-, t wijild.- 3, croplead. ofertas:
I y of, Tras 'as Per e v, dmier. slar d-,, p-I ..
ht -a defiricilIn do Ia pla5. 23. entie D y E. rev "ast"tasiol dl.ct sp al d.'d. d ,in m-d. -armr .. ..... ifest6
or "es p-prisho del seller Presidia d a
I.e. on. -plic.d. Is estate. v 9 a I I .. a. 13idente d1l Club. que tueron de bl,,I lat presideeria dc R, Public., que I.-, Ar.baij- MPLOS DEL DEPARTAMENTO DE NLNOS:
,I orlifirm unicamente. La idea do Unm, rinceenta I'iagDs quo eper.n a ]. 'al-T's li' .],-tadr, 1, herar dI do --u I ALGUNOS EJE
'.'I 'a do "n' "i.
par. too., I., ,,ads, se nic-i In mas pronto on.
-,e, operatic, Pa:, rcU a.oz Lambs. eSic"llu"In' lal f-Iln oUn-05DS i-epres"'I
li-roon to an :"d cc,, a. Decide, ", a P'r 6"i I il. 11
aderna. Ier%%'. d.. jp. k111 lanta a [a plovincia
desde que, a Ia,% otric, -milsion. par- Ia into de reel sci, del dispensario. I QI*mv que abarco discle to% antece. lie ]a prrsa ancirmal: Armando r do LHca
I 'l '011a va I., nor. start
,in. or. i.7 'o le ha dodo volu- denies Due It- vI Congiclai. hasis i e Lomba. Vii Olin Ferrer GLItI61 1,.11a I
an a con hi imaKinaci6n. L. Jews do Nirmi., do 1. Liga '"Inmr- 11 raiam- 1, -a-m it Lui.- Fsra Ia Millan..l.aquin it, 11
In Federation Intera,-,ral do Pe. I C, .,. I in Aabal I Mal AGASAJO A IIF.Rllll)A
no e. We 1. mrr, David Aizrorkbr. E
x ur. de ruesir- dia- ha fCa l',l",nh ,,C gue.a. re c'-s.s'.cccs.'celt. .I,r In call, El age.. I. Ll 'I
D., Par. g,r ." lice K. Moreno. Anselmo Lopez Blan. KI al'aldr- do GWra do Ntlona,
I I(IL hospital Pa"I g S fialo net arad., qu, In mle- or. I Maldonado. Ca I h,
recabr. no pestigi. Poll- icgD,, ncl,,Ic,d, do q.c nnas de 11 inli-m Z,.pa hey a 1. on. Irst, Aiiovo Benjamin Delgado. -tuv. v,,
it n y to rustic: el que yni Ia terecra parte or Ins riogns Poll-- Telle,, Alf.n.o M.,ti.y. In., D( ,-, I,,a !,,,,,,t,,1, "nPaIncio con el able
I "I a %ue -distas arnigus or Ia liberia ;;dllt.s Flalrenclo Escail, l a as pnodistits or
Gran Grecia y Ia Gran Rom.. sale., n no Ia hihician idn ,I hu ieran -Pars on In fatter- vinpres" d11 v Bernalbe C-0... c doctor Team,' a un h.mc..jc ju, so m-ga'ai.
oel Gran Egiplo. Reno,-6, que tvnidn atenlon facultlIti- I liveoP0.1nic'ers",ato cultural. economic. y in Vsi!rd.,. v ]as .I.- I -forid. t6,- no immicipal CAMISA DE ALGODON:
par In, si* elica de Ia profession: exl, -6 clic Is sea Sondra, C6o.r Rr- 1-,
allure a peresar can lit r,- F anot ,i del doctor Raman li-ida j
,Ind. on el ouch ... rdr ni-t... ol- c' -.11 1- E-latut- de 1. in-at diuz. Orctr, dol C slfflr. Ja,, ...... lo- do Gob ...... ion.
lAtuariol' Quo fuli our hi.. en Junta III, Palrumo,! alafarramente [cis lines Darn que ha C,16s. Osvaldo Valdes de Ia Paz. Ma. on cuiores firms garanti-1- TA.114%
el Renacimien Miguel Angel. on Ado creada. entre lo que f1glila. el 'rin Casellanos, Alfredo Liarens. Or Fn ,, act., Uy. fr,-ha an he sill.
g a 1, Ru,. J.aa F. Me-, salads au,,, I doctor H,.-,nda r,-I
in D'amor-it. Rodin. I"r-denic: Dr. Roberta Win Lee, primer de todo.s, Ia v rlarlml de -to 2 .1 10:
1 er?,d do urca.sa; inmethata. Reg da:z., I.
V-,r-dnW Dr, Pedro Na -ue ...... Lo onzo Vigns. Luis San ibija ol Willa de 'Iiijo Preritlecte"I
S--,wrir: Dr. I-- M ,,I- I amP,1,a our debe a 1-5 chrz. Aid. Df.,,. y Adel. J.- dr esa incalidall '- rconancimiraln,
... p. Be..
Inicia 0. pfiblienot In D.. J. e 1. Goirel., to. ITMI.1: Uz,
I. Yanes. Vicetesorero: onto estv a s-, a] on
Ia Sr Fri rRadn Mirabal. Director gene., salvagearriat Ia liberia do a, a yj
rer-onstrucci6n de to Sr 11- L' in libc td do ]. p-Li, na"er-Im." it pot. g o t!
, a
Ave. de 10 de Octubru "': Dr. Tom.., R. Y..,,. He, on lcqitn,. act viln"do,'"'n'
%'nc.1,,- Dr.. Olga Garcia Camps. lesions a
irmi. San, Elsa Collazo Curtis. Sr. h, ph: Y a antnrr- Ins na,
So Its cerratin el trannoo desde is Guillermo Perez Lavielle. In&. Carlos le. d D fsmn EN TERES E CON V 1 HOMBACHO DE SWITING:
Esqulnx do Total, o Ia Avenida do 'Fernandez Altaic. Dr. Loreerin Co. --Qu ir, dorm -contintio rxponjrr.
Ago, Du Ice. con motion or hber,,, Ci4spene.i. St. Lc6n Hamburg. Dr. beni- L .... ba- q., In I-neu en grim % beige. Tallas 2 al 8:
Into'. do los rdbajo. del levantanne Teodorn 1111,rim, Sr. Marin Lavin. Sr. do leso
p1c1,,I principal del Cong
I. do ]am it. les del tranvi.i. A fin d Alejandrn Lindner. Dr. CarlasuGan. P't r PrInrIpm scogido on I.JE'l I
Prineeder nmediatamente n Ia recalls. zAlez Echevarria. Sr. Antonin J ratio. tatutins d, 1. nue a Folle-m. In. truccilm de role team.. at lgtl.l A 1.9 0
M quo Sr. Amado Trinicind Velas Sr. Be- tormirl-I I, Pc,' odhitiwt. 11. sd. la
hillo c. 1. Avenida de In"". nnairncBIC ,. Jimenez. St. co-gol Gu- libertall do pron5a. Los ropio.i Es an timn. C Iz.da do Infanta, I r, ,a. -d-vi Sal 11"Ichi Zell, Willem me encaigan de ac ararnos. on
coils, rrillitim a citaid. ISt. Luls d, P.ii.da.' SFr7.'Esthcr Me. Una merid dfintrio.. rat
E.quin. do Tjam. n6ndez Von de Zayns. Sr. Joaquin cepto do It ... b,,,I"d do pr.o.ol:!'Can '11. 'r crumple In frcc.d,. Pat do Prods. Dr. Let, B.tif.l. Dr. Fi. of.ct.., dc -at.. EM.t.t.-diev
.1 U boveret.rin treat on do Olaras u clencla Sanchez Estrada. Sr. JosA otra precepto-la. palabras libertad blic.im. inmenic a Enrique Luis Varcla. Sainz do Ia Polls. Den. Isabel Mae. re I a pro... ,galflrantlilarftiid nor, %, I but,, 'u cle 11, laral it" Imel"ido g alarOdom. S-Elsilvi. Aygllcll, 1. bt,n In. i'i.s. c.t. c., d 1. dire .1 Ala"'.lian I me S c
al, a riah.. no A rate de libre arres, a his lucnlr. do infor.
dmilriltl, Aw.r. Zaldo ndo do macita, III-Ind para opanai, liber.
immil,, Avenida drli ca 1 Botif.1 I Conrad. W. Ma'-.guer. led Pa.. d-Igar
r.yo ctn an A, f 'I rnlrd V I
SI. DrIfIn Lerr. Pilot.. St. PW. d,
r III,. Atv-oz do Clifla,, St. C.11 it,, C-tW".., In,111ii-, r-1 J-, A Mon. SI. Alfred,. I. Quite,.. Del panodlota, myep.ll ,, Bila.rhiv
I, L,6,,. in
Dr. Roberto M. -19.io d1rion I Dolin-- 'ETAS DE JERSEY:
Pedro Nog-ii-A, Sr. Alfredo Lim ... 11-a r.rrfinitl r 1. Inber.
, "" 1111, G.w6nSa;,.,1 rr, S, age to I a .... I ad it, Cnerl"I I fii.A libet-Wol. ,v III Went, no at.
1 a Lluvia R, due.! n"
D:,,raaquIn Frmaese.1le Baraifl. D ;r I p i d,,'o ;n:o leiiilo irreinipible, muy fresco. TAIIIII
Gonzu' evil lerd-cirm. ain, I
rz And,, Sr, linin "I. ,,
"'U" Mme. S I larruicii Ills debates, en Inm orl.
Jra S1. Al,)aulla a a ....... In, allude, it, 2 al 16:
1 6,mro., do rt,, rmd,,d I ........ I it I torso V I.,
has. hi.i,6, Condor,
(J, I I.e. ?%rIII- Cl.1-, I). Jnai, N1,01 1), T,,rfli. Tmrii. -Carlo In", aprectar".
G,nmr, San V,. 11 Gabr"I a ,r 'I It's, ar.
-do Imnlu.1m) I ..,ad.,-. 2 por 9 0 e
- I, L,,ra. I r. F. St. .1 rcF m, client, unrnmenlal poslularin 'Irl
"Il. del do Br-Ins y do Ia Fero.
on on Iiiin-nacinnal III, PrIlodl5tlii
y Jont. f.rullath. 1 :11-11 qU61 ,-,ads. I It, Is ext, CALZONCILLOS DE POPLIN:
In" do I" 'yDC t ...... 1. pr,.,a hinc do wri..
I, 'b, M .1 ...... Dr An ba I D-rt, G-min. D. Per. own. IdIn r. .it too. el mund At i
ul" ny: 1. 11 R. I r. Wsat.njlj d- Sa-ir.. Bar,.[.. Or Lmalo too F,,.I.,, lic In loder..
" Co.', Gu. It,, Cautit. l!"', D,. Antonio Less. Dr. David 'i; I I, o, c Uotico, en I& c;nturx. Tallims 22
y;- so Calrm, C... ofird.. Dra. Evarnmelina Finale ri-Irniii de Iisrtolh.t.!iI de I.CR-Irpv'3Am6mr,., M.ffa, D D Manuel Fartilms. Dr. Emilio C blic. de, Cuba Its hllh, , icl "In., .1 30:
CnInom (i7glare d Anabr-in Grillu. lon. Si a. Rrait u de Acosta Rec- n bi g-ber ad. N
en Pro I rliri, Mariana Acm Sm,-A r m fesl6n de sit le r
pool. see de at,. modo pal-2 outcries
,,,, no at... ]as periodisci. do z
Cuba 'en,",,, ay, "nla 119, 1 Idadella 2 por 9 O e
Se otorgaron los prem ios del dlcidn de luch "a' hbort. I I
:icasii que es Para nosolins, mfim que
mp,, idea -.c-arml c-diri6n
lit, Impe-i-ol
(1011(11111SO Victor M ilthoz 1952" Olros obJetivas que mleluen It SIV IIN BRETZ%
Congi-cme, progloinr In Tociproca or. 7--Al5eal 06LA)9X4W 44,9FtXZkftA>1z us
1, fact Wade, Int- to' 0",
Limit oil rjo res tr(d)(ijos correspogidierna a s in p.rrt 1. "Injo, do I a' T
i th s as it misma profesimitil: I..
Arlola, A. Reyril Giririhin. R. Pegudo )- H. l'(iZ(Jl4eZ 1-carnbill y copi. do mformarna
Itis -ndiciam-, do tinbaj.: b.
h, 's, ,I,, In el itnah- at :.,;,nrtfm v Publ'-66aridr cii 'Imobs en CAMISA COLLEGIAL
dhi Is em-mee, SuAr- 1 "I "I
it nalignifiri IIIscerm, Iguolon'tit,
la, ,I do 1. "1 inw-I M Irl).6, dd,,IqA,.c I,, I PrII.Ogm v ralz.,
ir In I. a de VIC 120plin blionco. V ise 2 Al 16:
or re into ri Jtjra(;l Pore iiiiig I I codla pa(,nl,,, a a
I.. &I Call, V" is qu, so rfi t,, ;a,,]
,,,a tl Illdo pa I -Ay-In-enu. I ...... a W. p'.1 I a's rstrrelms rr lacion" co
d. Ll. ,,,an, Orgnn-ii6a do In, N
P. Pa ('111le 9.1irifit. shrra. -P"Wil.d.. In, v u, gmr- z-dn;.,
a, -ries,- n I. po 90C.
inl,, all r r
-Wb ml,"ad. lu, FI j,(,- it, Ill Pella. let T-Inji irl -ItIrn.1 Mr- entdade. "I
.1 valm dr 1, la'a.l. 3. 131'-'. 1- onsm, q., 11a. result, c .... nie.J. all. it I Air,,',], de 1'.. led PANTALON COLEGIAL
Dr, hu prddn es. derpondorcid, re a.
Aid. nam'191-oz Sarah,,, di 1 a dirlaa,,6. ,,ban. Irl-16 1.
inn dr. nbrerns "grimenta as en pars Cub
rrelmi, rl(.1 Dpla all Bellas Aries file l,,6n hetalli'de -parari a y a '" r de dril condo. Tqilks 6 .1 16.
or. no corrin accretaria: r,!,pamrcj I ou'ev!n dFcd',' I I/
Alv.r,. .. 1: I ell negative.% y Positiv, I L01,419o"WAO R
emus DW. on I aliment 'a, y hulcograridor I, 'no a In, cornicall
Ono dol Ayunloam!.t., tl..uc M.,,. I, tra ri propin SUArz Lam
F r, !a encu-Ir. rl
W. Pc --. P1.femjln!.I I, produn on de origi Ic5 n I 7VWffA%44012
Per itieflomn 'MirqtjezSIerhng- Fiall. 11onor a on compinfiero LOS LA AAAV aWROci,!co Cunn VAzquez,. par el Colegio Coom vii- que no exatell dis- C111,0 77MA972"11151 7A 01M LAMSe C0WALFV- A 1.9 0 1
"a Prld Is.: 11,1.11.no I Pon I P
P I sar Ls(o me requi.. ean
C.nxile do 1. Terre ,,, I! I our irrn 1.o qu, El of..r Alfonso Amentibar, rdp.r,
6 de :Ubs a ch me d 11viinc,; ,y I PIItelo
cl.n d 1. Pren a ficl. d,.Itcr de ". fu ific 9267dearl
as Academia Norio. P a, to e, no ad*
deram., po 5 lelhn"1'arelVin, epare. firi-, me- Pl' Ii "c! VIE
list de -Artes y Letran y Gumjxva pdc I niciPalemodearpfiedrado y Mercado. 1 que a Is -too loureado con ol 1 d0f* *l .
rrem par Is Asociachin rem n or a inscribirse para mio porlodistim "Ramon S. Mendo. ma
PlIanr, it, La Babans Circula No. Oblener el irabajo. concede el Gobierno Provin.
r"Ir Gull "'i '"'La Illibliffift. Su trb,,.,ee.
el ... I :dc P criod a 1. 1,1. do vien Jm.
'Pit 1,,16n on I& Junta III Acz jffkramlento miada.i.v.
D,.pu6. do lot s par lost, 1. v
ir l men an as dchbier;clancl pe ins,
eo cionacto jurado, fucron se. En Is uhman itelintin d d' ; I I o. 'a lores del Gobiorno -Procchn "' "or" 'r'bl* AmIll.- iont. ad.. tramn. I. pr.b.d.s vmjnI I cf,.r Amenibar recibirb
,enlad,, I ctniru,.. Victor I u c r c in
Ufto '. entoic vointe y cinco alias the onsais or re- de mano.i del Gobernador Parchin
". I. 'A' igul Ionic y rinvo Batista, -d kPlems y choq.e
Pre rtioulo a Cr6nica: cnmftrurcieu vointe, I, y SHORTS Y THU AS:
't P, dIc a %us coin-,
Hoots a Angel ArtoIns Vold ., "; vvalunciones de cmas habitall2m par rrespon air, at prom
Ira c,,d I nor'.. -. propwLarins y cincuent, -pr. pahcros cn Palacio e a cora un, -.Iol y punt. J, .]go.
I I ad. Lc re... 'I D I. dc la,
Moore. lim, reg-ij.". cl6n Ia trupa. Talias 2 al 8 v 4 1 12
rjernin de Reports),. a? periodista
Ant it. Rye, Cavils,, par o [,.b.jn repecti-cri
publicad. oil I "E.,,6l-r'7dcrmra,- COLE610 DE ABOGADDS DE LA HABANA t
limit. Rindpmox triba io mafiana a Ia
Mae" .. y No I.: 'L. Mail,-, SEGUNDA CONVOCATOFtIA'A JUNTA GENERAL 1-477AIDdr, Murdr"', A.V aK- 2 pot. 9000
I prrnaia loports.jr grAfito al com, ORMNARIA;
ran,3.a a 11, Pfrqu (,,. par ampl is
"fee so in ".
M., too be, rI Dis I. Do dcuordo ron In, djspueFIn on In-- orticulw 7 1, 23 24
,.(It ., y our file public.d.
16dirn "El Mundn", el dnmingo 11 capiluln IV I* ros P latutos llitleniqq, A cila a [as rehore.,
m-y. 'I, .air a' "* colegiados para Ia sesl6n ordinarin rle Ia Junta General, quo
Y penal. do Ia poesin orcrespon.
J6 a Sr. Benign, VAzoucz Ruditi. deblar6 celebrarse el proxinto dia 30 do lullo del corriente .11c'. par ou composition poctica: onocer y restIver los siguleriles
,.C.ni. ml Pander- que futi obbil- aflo, a las S T?. m,, para c ADKAZW
S, it
call asunlos: 7WL46P41F A0111SM4011AD /AA00
is en ]a revista "Todo par
Scuir a' a) De Ia Mernoria y Balance que debqr6 presenter Ia A
-z a a do
L, ent"e" 'd, In., P"Tho" call- Junt Goblerno.
limits en n d 1. rtmlldlid it'
,admi do I ef b D: I- lormaci6n del presupuesto anual.
'"ill Id or on*. 'a "" un act. C 411 AZ#91=604, 44
Al 'Ois proo.dreIrl. n D a deternnintici6n de Ia cuota que habr6rn de paq o etunamente me an unchiri
uv tcrk 1. y -colegicidos.
q jfmr.er dS Be gar




I
Pigina 4 Editorial. DIARIO'DE LA AIARINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 Editorial Afio CXX
. I
. %4 I '
1. DIARIO DE [I LA MARINA 4OW4 PanoramEr 1.1-. I lti.o_ DE REGRESO EN MARTE . Por Rosehada
.
I I Fundadis W .amm 1832 "Las Constituciones de .
DECANO DE LA PRENSA DE'CUBA sow _____1 I
.EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA SUCIEDAD ANONIMA deede e! 22 He enern He 1857. r I .
. ,D,,ixld. Pat Dan NI-bis RI ... 9J, Minfil. dead, 1836 loll Cuba", un hbro del I ---
Par ,I Dr. J..e Ig-1. RI-. y Afinam. d-seLp 1111 Items- 1944. i mt,-: r _:_ - il-,
:r= : __ --- =.Pre3ld nba .__ I -' __ __ -, F_ = .1 presidents! Director: Adromist,.d.r. I -_ I
am tie ., estiode% doctor Lazcano --. SIM. Fl,-&.d R,_ Dr. 39rg1le, Barren.. y Piler. Joel 1. Rive- y Heramiumdes, Oscar RiverIn Y He -'-- 5
Ac gida a Ia franatuact. nonfat -Ap.,uub, tie Corr,,,.,.
TELEFONOS: M-5601 101"O.-D.rojoili. .-..I: Pan,. tie Marti ...,,a Por Gast6n Balluer. ... I
Director .. ............. A:4797 Precice do Sumicripci6s: I
I .1 -alrar'os hachos tie Ia hisAdmimstrador ... ........ 1,1.872A Air' "' A L doctor impede %
Jefe deinformacitin ...... A 4 7 Tr1m"Jr;':::: ' T if 575 ExtranJerm $ 620) Extre)er* 6 Andres l.ri. oubson ... 1. thindad y IA I ... I
Subarim nistrader ........ IN242 S-inaar. .. Irrl!lrll I ,'If .."A",. 12:1 'l ( Ao .'11 ... Maria I,- justeta que sun tie esperar an On
- go am .,,. 23 ase prol.g...
Crowe. Habana, ......... A-, S Ah. :: I! "; j A. I. ,An.,y M-6n deb, 1. bibli-grafia itilitits. A 1. largo do ase p,61.9-.
Anunclas ..-_wv*4* M-27911 Arin donnim'.1 811 ._ jn, III on tie Cuba M.oha, do .us .a- bion documented. pero Ileno de -_ I 0 1
J. @a ichas. Empecialmente on antu. Interpretacionen free-memente Ind;.n cimaututi.n.l.s; h. dej.d. y. gr ia, para Ins cubanos, at menor .
EDF1 ORIAL una f,.,,tC huell. esto magisLrado Fiiga Iribarne no consigue sitar. I . . 0 0
. estudioso, a cuos baron debt.., se In Ia posture, an Ia parspectiva . . 1\
ir 51en. re qua deseamos Connote Im, delo.%,criollos qua fucron a bu car . (o ,-. ID I ; ,
A ngustiou'l falta de agua en Santiago de Cuba m6d U I.P Iasten 'raha deu'sta a If a IA nd pend-tiria con tania razon y . ...
aq.,II., P ur st cionatit cional. Su asistancia divion coma fusion Ins I -1
Fdicift Merin d 3 tie Ia Constitu- empatioles a rcchazar a Napale6n 0 1,
CADA dia -como dice el Kempis- Is vida no% 11 dond, sutir empe"r a tomar cuerpa el Canto con 40 on a Ins bras mis Bonaparte. LD qUV IC rre III so- ..
trat On Ilona Alin. De tales atanes esti nobre- ,16. dol'o am u d nur Fraga, y le llea o"Mil.pi.1,1as 10 0 - - 0
[at prisoners JJU% [A$. Como data muy interested y % a- utiles qua poetic manejar quien 0 rr 11
,,alu rada ]a vid national y nosolros Ics damus el host, .,a nos informA qua ]as lluias son escasas y pulars, ssnen inter e, no solo par al qestucaiteolettiquando speerctcnesca aa Ids . 6. G .
rom I ["to, tarriu., Is It At 01 101
buin par Ia atm6s- I I I
bre de is oblemas. Uncs prolalemas son pronici- tardias an esa iona de (Gillacri, do Charca Mono y del ,A mental',por tudea uencir 1. pirdida do Cub.. y quit Ileg. .
dom par condicione- adversas III Ia Natural-A. etins naLitioncrito del CAuto. Alli In precipitacitin pluisd as oundaitin pr ... d seen at aci- extrento do justifloar Ins excesivas . .
par nuestra dependencia econ6mica III suclos v ml'r- de 20 pul;;A65. que se va aumenlando a media que Intent. del t-to. du ,n,,, y bast. bus crueldindes. el
Carlos forincos: otros problems$ se %en agraadc,, d 'i. Alj,, el, ,-a 7.n., h..,I- Ilegar .tie p,,ipi- ,,Ah.i-a at doctor Lizearto ?,Iaz6n p-scribiendo an cambia aquellu "I eu It, .
PO me explic. ,mlrnessnla con On mievo libro. Vo- solitudes espanolas qua signifleaban J, In
I el gran desplaLarniento cle Ia., fucriam a intere- I-on record III 120 pulitaclag. Par as C, III Unit de Punta a Una compronsi6n tie Jos tierapas. I I ,,, ,
In juego, y an muchos cases por Ia. incomprens ',)it. q.C iiie ,, Onto, -dal ... hail. ,I cletbordamiento PuntA, of texto an If .1 o.gr y in. ..or -darter. Cuba y Ins 11 1. ,A
par Ia incapacidad, Ia ineptitude 3, Ia impre-i6r; dc aguas abajo muratras perMAnece seca el Iselin del rin conienta "Las Constituciones do Cu- Cabanas, a Una noble acepLacnin tic ,- _j
Jos llamaclo. a poinerlas remedio. .guas -ilba. doode .so mis informal que hare ocho ba'. seiirA par modo insuperable quit ya Espafja no podia controuar 11 ip, _V 41 At
LA .arm. fient, ,,I., P,.bl,.A, ha ,id. IA Ile .,, I ,. tiara reconstruir of armaz6n idea- 6ozomperiando at papal tie macirp
A zqu, ,,, u /_ IN
.m cer y dejar pisar. y solo cuando Ia a,,, -dd L1.11 ,,4)mbrn y preocupa Rico sabre If ouni 5r ha levantade III pueblos. I I 11)
dej lo 66n Ia, foto- ,mp, tins 1impu H pons.ritiont. Un -,..,I, -b I-ta Cuba.. dni -,),A -T,(3
b I, -I"ma s, -16a In funLi6n v tralamurnio de la"NaA do IA 'unflu'u'l. de Ins tie, Carta,', Cauia -Oari. C. C-1. 1. oceftninnicu6n 1, I Jua. T xW ,4
IrmrfienCla. Tal as el C"o cle Ia I de agna ra absolulamente ra seco, con Ia apariencla cle On ca- O StitUijuonal tie IA I.Munutlad. y.i k iefutacion vshaustiIa ;,I JO-u. SL I'- tj
Santiago de Cuba Ilegada alictia"cn Una illuncion mm. -OOd Y -ran quC el rio Cisfi- Is ,I qu, is a o priiyacl. tie 1. Constitu- bgo del .,,-nui F.Aga. Quda... Ro Y W
1. cuan fie Infan:c. hasta Ia Carta Mag- P-stom I., P,.(.m -.his la, it,. Y .5 E 11 I
ierdaderamente critics. ab.,I- d, AgUR a Charco Mono queda ,xllc.do na do 1940, desfilan par If libro del qu6d6 Intifuladu _511fililotement, NN') A W AV
Proyectos no ban falindo; ,,studio, .N 1-tati ... d .,Iga or diinia de Ia escaez do aguix c. 'S.,nt doctor LRLcano y Maz6n todos los qua Ia colocacion do ,.! ,,
en I Cuenca del Oestc. tampoco; asi come pLir- go III Cuba Ln ifuc no liene explicacitin posi6le, &I I C2 del doe: I -D r ,,,.,,*able, 'document.. que n.ci,. frento do Ia obia m.g.'sfj Tol-go at PA. '4 j .
d, lite n m.itnitud y .h. couia para nurvo, acuedur- me;om para los profamis. Is que so insist In 6uscar -111, a Mripulso, do On des- orga. lot L-cano fue d-sion tie Ia cut-
yR tilde no ordenancists. F-s trial. desconociando If autor of
ins, aprovecharnienlos hidroelictricos v regain ra Ia In esa zoiin iinla Ia soluci6n salisfactoria y perma- nizadoi, b -De Matalifizas te traigo uu7recado .
Cuenca del Fste. Empera. Santia d, Cuka ,igu, .,at, cle la Ilocna ,,-sz de -gu- In Santiago de Lrcca Ia ambici6n fideabigica del bra par of director tie Ia coloccion. go urnno a server con cuanta rapiclaz ,imsto del pru'ogo escrito para su h. y file han dicho iflue a ti te lo & ...
p.deciendo Ia% torments cle Ia sed, Ia AMen-3 LOM!1- Cuba v sit, AiTedrdlaret. tan ansiada y nece.,itada par C.11I.M., Y, c6m. V...n ... I.M.Mdo En realidalf. (:saminado con espiriI P "'am y .am' A "Can con Interludirmi in de.sapisionado of pr6logo, no do Diego Gotizglez
Ant, cle ,pidIm,.s y Ins dificultsidev qua parn la ex- Jos In,,i If ...... to. ind p.6laid-ra quC III ,nder, de lo "'into .fi.' means, reform., ,- ,,n..,dn,,,IOs Cub ... s C-com,
panti6n de su agriculture y ju industries rcpreocnia tid,,, .A.mimtr., adelantom. derehos. qua on otron 'ame. to ign dos. Primero, por-
]a Win del precious liquid. L. ,,,d.,d I, que )a tos habilanles III Santiago P uvbbnt ecolit-M ligl... Los clic me -denvui Ia posture de un
%'-- cle .nid.d y del CIA.., or Ins ,.a- de Cuba ban Perdido Ia fe In los planes de .. cut.- 13 action cundrom sio6ptiocis qua Una espahol que no ha vista claro 'n.iccon
03 uf scc a[ doctor LA ... no. pCMitn ,.,.p.ta of P,.c,,. brideport, ti.,_ Contestaci6n al doctor M edardo Vider
tiaguer nos ban mostrado folografias improsionin- c.i. Alinra In que juden con clamor or urgencin Is ournp-, ,Apidinnerite 1. ispa,166n ta; y segundo. paique casi (odo In let. In Ins gut me sprIcia el bajisimo miel de Lis una solucu]o courrgenic iris que a5adir A Jos irje de'lall, Y li .',, ;uiadadem. En Ins q., Af.,m. do Cuba on Ins pig.reIi-as de agua an Ia repress do Charco Mono. Nos acueductris clut do tan Poor, les Nalen y ,ir"r. L. = f fl,, do I .to ocristituti ... Is, XXXIII y XXXIV del p,61.g.. pue. MI an)igo of doctor Maditicla Vi. si rs nccesario precisar mis. per. arrollo del menticlo de Ia justicia,
on ant action mis de I.M. feect6n, do 2firmaise igualmentede pafia. 11C, Jn.JUn su ueulo publicado ruitatemdr.-ordar qua on otro h- cle In dignulad humana, tie IA drWarman quo a,, misery, caudal III agum, Alcaniar;i solucitin d, emergencies IfUt 105 oceanss de Santiago p .I to a] momenta prosente Y sin Y 1111.1. IJUI 1.1 defecto, Una on r D A d a din run- do[ Iuo tra cido al caistellano pat vacuum y lealtad a Ins imutucioAprons para salisfacer Ins nacesiclAdes minim- de d-i-dar-i qUI It ,aya butita, ,I .g.a del Caulo d ... 1, P- at ,snuder.. Se sprende. oicion lidiud an process son suern- presents -, alude a ditcrepan- I:,p-a-Ca1pr*. ii ulsdo Filo.ofix ties domocra 'icon y everencla a
ao c India, que Una Constitucl6r, pre mas facj'cs tie cou'regir qua Jos clas, antre 61 y )o. cc, Mot- tie de Ia Education. Las Valorem Edo- ]as simbolos nacionalos; para cutya
,anliagn duranle 15 dins. v sit, gracias &I 11-connurnlo de suminimirti par z.'.. Ind. cuair. din,. D, ,land, IA hav. Oil I-O .,is .,baj. do Palm. Sor-ano; Iii-ca poede see mas durodera qua cl it,, nos tintio. osirgada do ,it C.nfCr,.C,. ,.b.C Los fire, tic rativies, De-y explica y acpone logro se sugicron ejean as, expeno ha ..... Ai, dentin or firm cu.11. dia., ,, p- que so Onsi.flen alli unas bombs y Una tularrin super- cl. sectimicnio hua6ric. I. 0 -1 slitlo.. En of cundro del senor Fia- [a educachin cabana, dada on of con ,crdadero 6ofasis Ins valores; Hanciass y muctivid.d. PC firms, .
ado Pu .tie
up. I rin-le. Len Joann- Ra in Itan Ins 1.1mg,15 positions del L:iccum- MI sludge Pit ties pu- y cO 0 torno IV, tie Ia propia tr2vis tie toclon lom grado Puede
du nia On %erdAdeto conflicla do nrden ptilolito por III1,11 d, 8 Wounct- halt, 11 ,citation, In LI R,- ,.'In ,..,.,I'm In ,U,,,, del. .team ,Ub ... y do Cub.. I-, If ,to of no h. Jos: of lo.. sobt, In, ',Al.r,, fi. I 1-.n. at..-..: "L. Ampi,.66. .ig. docirse. sin temor, qua may
IA (ArCnkla C.16 [OJAI cle ngua In Ia capital A 0,,,,.I,. peso del cnndLI(In re ChArco Mono A Santiago. Asi 'A %t1d6d bitter, a y 3C plerde In P, It, ndd., n I me In. untr1lad. q,,,- ,,,a' ,,, D--, 2., ,,I ,clarion nifica provision anticipacia del fin", Cues" tie Estudias haters tanto in.
IA, nuhvti, no mi it icar Una 7.a- rxplivarce intetirn1monfie a Cu- ,an M, P.slul.do subt-, ,I "Inag- I~. .AiidO, a,, at,. p.ctC: "El Pa. fast, sabre Ia thars, y Valorem.
ot,,, f.l.glithal lomaclas on cl met III abril del fire- ,,c Poona trioriii rl surninkino III 'agua a Santiago U01ISlItLIC1611. Pr1M11n;;c11 I I, lam nor- b.. So h. vinl ntad. I] soon, Fiaga ,,atiOno idealsta'. 3. 3n. sui- sido procisamento COMO P2sado no ,,De .%u togro. 'Nomotros. coma Visettle AiM. mu'stra d 'Ili. III emplistAmirit. d, 1. ,.it Ire, mill.- cl, g,,I.n,., dAr,.,,. qu, u.id.s a I., ,, I ,, A, of Papal respordian tin Una rxpo5-6n histories. Para hut "fulas ,,, I- adue-mi Cuba- I,-, MpGrta ya"... "Pero at cono. tier. no estamos satislachos. Quias scones tie Jos ham. la cual adnpla Ia poor de Ins POs- na', qua of doolor Vitter niega y (inuento del pasado es; Ia clave pa. steramos mejores frutos. Pero aqui I ..... I I lida "prea. In .Gtlbr.. qu, Is tin ,xi ...... III In' "'a"-' 'I'll ,1113111110.5 Y it nition&rournin 1j,- ri olvidai qua ,,Suit. I.- Oil- Ia inteRrista, Que fueran in- )o afirmo qua cxisten. Ia tattooer of presents. La hislona necesario que nos progunternot;
1,,d,,g.,l m W.I. ,difun. or Agu. L. itn'"In -d,, I, es"I'Ol'. pud,- ,,I,,,,,, It,, ,ulrid.,, ianti.gu .... ;,U 111:tl ,11,xislar,,mucho man .11A beg-t., n ... nun cspunill, do I inglo Me honi. C .... IA ..,.,[.ad del d- F, ,,[,,re al pasado, paro emit Pa. Con Ia doctor Rosario Rexach:
u J;.'e. Of If u ural y Ovica Ili, XiX. N, juslifica. Pero quo Ia sea In, Vti,,- dCsd, hace .hos y cli- ,.,,I. ,, 1, hist.ria del ohur- III Oita' loonies pr6ximom .1 11.111.1.11.11,11. lie, A ,,;,I,,.,,,ni 'tu" d, tin Id.1, 1-111'. ). p"in.. bl,, Nod. I'll 11 I'll, 119 .. y anese. Mi. toticho '. -I". 1". lie -- Elh. podra ser-y .preionte". "Cuandir, un valor me rr2h an On
",;act, I Is Man fact] Out W.uu l ""I', III, ...... I e-otro mo- Into. ,hay posibilidad tie qua tan,.uM" 1, PI I, 1, Urn. C-tij v Ius p",bl,, de do estudiando drsde qua public du do ver Ins fines y valorem. Pe- ga In perfecci6n con que Ia imad, IA Onro-n.dA rIpt"A Y In 11 leIh- 1- cd III. ornic title rrturka dr 1111A III. Cl AgObJO interminable ri "' I', ,or., 'us IOZ, di,' An- -. I- I ", O rspb, .tion. y in- If fulleto Le fundamental y of to include Ins vnlores. No croo qua ginamas cuando mupiramos a it?"
CAU10. Ili PAIII Ali. III in 11AIIIIIIInt. ) A tin 1,116- d, I., falla Ile agOa. r-eh., v it, notions feeUndom I fus I ,j, p,,r-, b ... Ile rumeter .1 enIonces y. me preocupaba par Ins sea necosari, matc. Pocirfa pence L. insaitnif-u6n cs toy tie proI I ;,.x,,i ,rI,.m to-bles. LQu,- v.JaIe.. Le foheiti dompue. tie IA o-s clemplon y razones. V2ya un g.Cso.
rou'll. If d,:;,.InCia d, -Gh"'. 01- 'Ot." Inuo:Iha. L11 1.1 ,,It ... 1. III, 'Ault.Ku"in, 1'en" p-, It des rrollo scon6mito y pu. .
" I I I rd,.da, ,,,, ,,,,,, do una ancient; part, nad, man f .111111co, do Sand ... I conforsocia put su brillanin. v uh.M. data least PablI- Of III
,I ,I I'd I 1. C-1. In recipeu, d .... or ,,Ii i.,t.- oill."s 111111,11-11 Ili 11 actual President, or 1. R,- ,: 'i IC q 0 ,,,, Iq"IIIbr.r If tie pt ulan,- I I I .uJ;I% or tie Mard? Bit. P-1q.1, I,, gon-1, -inoidamas A en
.11 I IM C Is ha A ,11 c,.cln,,. do esp.f,.l Me on, do De,,ey, 11146, sit qua tam
1,111- Uca III-111nn 11, lonobl. Para 1,lolar ,I ,uun,- publIrs. qn, r ,,,,,,,I.,l y ,Ins 1'. derruistrad. ,,, in- A I an It '111'rc.l I. ]us prcipicis .nhai- Per. of b 1,,,I)I. do I., ,iii-es. M, ,-a- motives tie espacto nos obligan
; ,,lh oullUr, y dII.C-,-CtI1 tie un 11 ]-I- Q,,, I cla Annete. him. p!di6 upiniones a fuer do sin. III~ a Jos values do Ia Cd.C.Ii6.,. a scr biccs icEpec:G a to del prmgIO:11 .'dl ;IVU. al I-OIJULIO III ChAlLn Main, A ,-IOI- felt. Par irli.ibiloir r'n rA region Ia abandonada y ,I Uo. A I I. top. r r Ian I-til.- ll""Ild,,"",';""I'l", ''l ",F' '."."A .j-,r61n' g"; -,to. to expreti qua no orcia jus- En ,A; Pit cspeCultefinnes tociectiou mathurno Ideallsta. Vituer Ia conA9 ta -I.OnOi, ,,, ,,.I,,I.d ,,,, ,-t,; .oIn liny AidAda Bal.,-,. Judas Ins Intritale, -1,6ran site I., readic. ,a.. Ian ,,.I ,Ig !,.,ndcI n. 11-1 ins .be., tie III,.~ spree ITO" tie que Ia ediv de III,. oxiol6gico seri, abuser de cle[a dionante y enteramento ind- bund,- 1110slida, ,,,, ,.I.,,I,,,. ,,, Inul-161i Id- 14-11- ,-ntUOo ,n fA,.r de 1. Ciudad Prina.d. ,,,,, C, 111P-oorntmi tic It.. sUlIte tie It"o'b", ,,MO Wrier. 1. ,an Cub- C.r-c it fines IA hospitalidad del DIARID. .d.iibl,. Ademsm. cree qua es
pefi do 1. Concler,"a politic. on. Fit, I-oug. nu -M -I., ..g.. que 6stos faltan In 1. Cuts., do para sitenuar Ia rigid% del Frag!una ,unli. III, n4n- cl, 1, intnipim Aunqu, d, ('116A, )' (On rAC AjItCCCdCjJJr, Jos 1An[iAgJJeU, me Etudios; do I.. conelts, lont ....... 11 matlxmo. Tal vez si torque at to
I b-ii. Si CICSPU61 comparismas in mini- 11 I I. hb- del d.,to, La-ii.. So El doctor Vitivr, at puDlicar Iitas con mayor rigidez a6n; Ia It
'11, it'a ,,Nuai idmpi. hn'talill ,61.,,I, 11-1111 111""'Ilmeol, C.111OUlAdos In on, fiestiones panda demostrada por IA histotia '"'U. III un. 'ant, 6n anact-6nica ifi-op.-Ons nae .blg. A pu.tun- Sabre los fines tie Ia educaci6n g.der de ]as sisternas traditional;
I 'I'1'-" '- A'I'Id'ou'I'll -(OII- ,,I, rnihak, Of- on'), PaIn -1111a, ,.,I ondida, cle ,merlittiIia 1. ,ed qu, Jet IC-11! 1. .1l.r. ,Ia ,.tie testa 1. act sic., F,,,a I I Pb'.Ina., El filar. har y CClai ... i idea,, No lo ha. of doctor Viuer niega su eximber. de filosofia, y torque ocintrapone
,!,,I,,r. tie 1. realidad rjudadano, I-signe ,in tin d gn con annoo pol6mico stoo camo cia y articulaci6n an 12 tsCUI12 CU- Actions termincis, cuando as una relIol", U'l.l. ,,I,, I'll III-Ins' IOIIIAI III Attila 1,11, 11, IIiIIIII.., 1111 tenor cut ,.[,,, A 1,,ch, .gu., par Can. 1) socremox Una sable lecci6n contra tie rinistrarrins an eforin'i'a yfn06I': 'I
,I ,sute del tin ,it ,,,, aclaractras. bants y on los Curses de Estudiom. Inci6n. no On atertuants. Fz Ia btus-o. v "'I"Id'i"'o,"i ..... III excesivos alucinanalenins. m- buon ,,tudieds. rpeti.cs' I Me inchno a primary qua mi djs- queda de Una filomofjR educaLiva a
dad In, I1UqUv lAq,,, or 1, Lfl-ciiin NA%.l Ile File libro utilillm. del doetcr (I JILocesu tie Ian tonsil .6aaem do IOIgUido amigo y culto professor tono con ]a %ida Y 1. cianci. al.
1"11' I )'-'IA In 11 1111111 (III it.. mffiul Alui)O. 11111 LAIIIIA1111A. I.s d,,,r, Al ,xL1.11),ro. I.ALCATIO y Maz6n Ileva UP prologi COD1 P.,. par If ascentario u. .a- Manuel Feel. lIIb,,.,, III,,, p,,fi do ,pueblo an progres.. VnY a Isfe-ror at prOner pun- basa Sit nagativa an If noble an- ins] y con las caracieristicas tie ii: !e-vh" I:- ,let- tie Imcu .lbccl6n 'UrsoCrun. in -duci6n, 'In, to I No halblnos tie Ins qua inter- helo de %or realization con mayor nuestrIn, p.,bi.md, origan hispa
'I u Orciel., Maegue. mi efueat's, I- fints. qua .Mb.. .I.- no, sin olvida a todo honabre de
. 1, I, I.. re do 'L. I- p--. PC'. I a an at londo. P.M.. test D I . y. Esio. no Can
1, -Mnuaa ]it, onnamericanas '. F-,te flay. pur !a mcnom, Una eosa qua larian j tin fucia par at mal qua 1;ciamos Como entelecluia tie nues- qua nos habI6 Unamuno: de nuesre, .C.sIon.n, Iii.t. on Jos Ft.d.s Un.- tro capiritu. LQui6n no ams, Ia team pueblos con an cloble faceta
Una carta punloyo del Acphor Fraga Iribain Oaua III nadue pud. ,i1mIr In tie,- ",me-Oltud '. IA "justicia", In "reli- de practicismo y tie idealistam; tie
- 0, art ,.Ia, I tILOr el ,re., A IA bread y '. do., coma In Cuba, e-ger-d., pen
.I I I 1:1
runlivado ya it,
El problema del inomento Al-QUILERES 'eur ,.to ptilitt"'Int on 11-mll. P- --cla dignf!C-66n tie 1. pIO. Ij,.pi.. If Concept. it, IA do..- giosidad'. Ia "fiberted", c1c.7 A mi Quijote y do Sancho; de rain y isla.
! Icmb r' stuff In, no h. AAbd. In c, And re, Meet. L ... an. y Mi, "' ,,,A,.. do Dawry y c.rivirtiendo me paicee tambien extraho ase come afirm6 Marti. Pangamom s6L. linki.n., jub. 12. 1952. -buo demp.pisc tie On a .... IA on. h, hi, n. On .U,, ,-_. ,min ,I,. 'o 'Utin. un-ni-te If Ipirtt. )-- del doctor Vitier. parquet 61 to un rjemplu: ciel Contrasts, rntr.
J. e gM.C.. Mier., doon I acti idad prActica Y crea. Ifient ideas claram sabre filosollia Ia Co Ciao, y Ia metuaci6n alibre
Sr sun excesiva tie nacionalismo, que Ia le a Ia culture cutnina, tie a so
qua percent 6 at oso edu- general. Pbans, qua LAI v- on su surge If concept de Ia Illo rtad.
;UR BA N LS310 Di rotor del DIARIO DF LA qu a ,,Jam.
,-ad., y a hulao d itic i ago,,.. do to,. no his p.dud. Par sum resultaclos pragreaticos to
'' "''I, :. I Prisma V.sca.c I a zoro O n 'i
::::,. ; ": ..... ".. (Ii'.,I ,, MARINA. I -41 clus. roo ciatta Ia leer cle(rcinnionto Ian Curso, aprociaria coma util. y enta. y otras
'111 ,..,: :I: c ., ,,:II ,, C:,.,",I ': itier no ere qua Dewey establez- do Fstudios para ]as Ezcuelas Pij- ideas y acciones qua an.la PrAc
.,;.41 I'11' 11, I'. u,. .... .... III' SE Direcloj ca fines torque of p agreatismo no manias. 1944, an Claude aparreen lie. reaultan tiles, me C ovierten
, A, S.'J", mcepta prior .. En els I I Ins 'Objeijos genera- an ideals qua tratamom tie intuit
,bl. 'I'l '.I ...... p". de 1. Pul .'.' "I.'., !' ,,,:,l I ,'I, -,11,1111 W-1- ,.be,- qui s, bOf,- -t!M Un entendim iento Experlaret."And Edue tion r p Is a ;?agd'u'IaJeducacI6n" y sit qua me a inculcar. En ello hay un prag..'I .. . ......... ...... h.., ...... u. III, I.11,1- ,.,.I, it DaIy: "an Media do Ind.., la i.- Cp.,,,,, Ins 'prop6sitos a fines" tie matismo Idealista., mAn acoide con
.11.11 I 11 g"', Fit., I ... III, alhu ,j .... q'I'. Ili a,, ::I:b,,,,,,u,"";a no 10 cerlidumbres hay Una cstructurn Ia oducacu6n national que se In- nuestro modo de ser latincanneri.
, ......... ul, ,I, :1 ... I-ue, qu, d"hen p-A ... I, 20'. do his ,le, Ad 'mon ... ide I I A dificil do expetiencia-, qua parR It son. cuentran implicitos -asi dice- In cano. qua Ileva dentro de su as.
:,:',",, %" '.. I,, ". ", dIt"I'll" d,u.,. Ile I'I 11111;11- al'tiflerU do ]I,., ,onjr,"Cim'sa I como sm mabido, )as "tesoos cut- nuestra Constituci6c. Y In la PA. piritu un tanto "quiljotesto Y Ifri.
".. ", I"'k;u". .1 -1g." do 1""I'n"a, handi ''.., 1". ou 'Its. Quien's an bench, it Ian In lur;Il, tie ,. hur anudad% y an Ia gna 16 hay otro capitulo, an qua co", Como exprem6 Mafisch ha"it lidad svLIan Jos jorlillboos pit. Por Artu'ro Alfonso Hose!16 piopth obra afhma: 'basis qua so schalan. detalladamente, Ins Paco. y del cu.1, an nu
, "', iu,", I ... g.. I safe& opi- ,, I I"". I. O":, ,,, I 1 ,I u 111 11,1:11. 1 111111 11 I u .6 .SO
;I ,'I"", I I I I our Pang- q ... .. me Per- .- I / I I-Cilb..., plenamente qua of me- "prop6sitos a fines ultimoms de Ia ni6n. no daboman renunciar, PraIe'll b- u ,ula r!t'.11:: 1: _!i ": ",: ,. fe, ""' Job ECUER- hasta converfirse an lider tie In, ptisrio.mala 1. viol. nq restelve educaci6n 1111601 A[*. Creo qua es- cisamente Par in riqueu tie valo.
I fuimi ilu.,unte at in- I do quit Iuaas. DaJd to, ciasirtles, el-do los ,.bjl.-nm. operaremps a Cie- to no es Una opicu6n: as Una prue. rom qua hay an nuestrat ran y eft
,,, "' r '!.': ,,, :"", .,,,,u,,,,,,.,,,, ,:""", ...... ) ,, ,,,,, ;,.,, l,, ,1,1, ."". ln'- 3 ,on 0 sibntilu, stem..
' e. -ast- -I- dandle ejerciR un mand ro asta qua asto rs muy ba Irrefutable. ri-tra m1bura.
d' ""'::,'.'d":' ""' 'l" i 'nt".: ID. ,in las resporsabilidaides del --
I.-,h-;, 1: I "i )" I.., oil .... ..... im''i .... al"iO, ai"I" ,( '' dol .A. .11 1, Of a 'I. poll( general: pero quien sign a Dewey El doctor Vitier pudera arguir
,- ,I MI, iun, ,.u, turruind.I ,It III,,) N ..... I 1. ,.,I, ,,!: '_ d,.I. pr.l,,,,I.d ulb.nai qu, ,pta, .. tan numeto. ,etdadero manclaterlo. para tester pacientoment- mon, yo to he 5e- oule Isox fines figuran ahi ,
,u ( I .......... IlegIOt. ,I ............ I., O, it viondo I's Int-lits jentax irri. sas, dcse m- do convertirse an autborid.d Civil, guido y at doctor Vitior larrilau6n- cirno. y nada mis. Pero r;:I, risi
, ;' ,. l''" ,,,,,,,,. ",;"),: ,,,,,,,.,.,,,""g p.-A dr. bar, 15 aMos-, par b.c.r... .is tie .,I. ,I., I. gas. Efem & ides
', i TO 'I,. p ,cil,,, ,,! ,, b:u"'. I ........... I.1 con looms las responsR,, I1.d1da:.1.1-. p,!cdC h.Il.r ,so ",,1,uc1ua* y csa ci Cada signature figuran tambOin
cauta tie In a tones conothatortax an Ins qua in- bre sus hombroz. Y If Jami
G "O. .I. -'O... 'I" I 0s., An. .' ..... O, I I, ,,,ibjtrnt,;t Y Ch.lotLooma. jct" an las adoress fundamenta. 3: me insists, constantemente par su .
.1 I ", "'O" d- d, I., ". l" at go 1.6. do a1qUIIaVIA, Irevenian Ims parsorallrindes tie ma. conno candiclato tie un grupo do Jos. Podria objetarse CLue me refue- realincu6n. Recojamos a[ ejempla cubanas
i I ,- Iul F'..""", i'll'I.I.111, l,,,",I .1111111*.1.1, .iu'. &.1 I,., !" P.11 E: l Fstedo It unico ciiie pued, nr presiigio y relieve. Se prosa- pailudom, aseen,116 a Ia Presidencia to s6la a Ia -ull valor pivotal dW doctor Vitier. tie qua no has '
,1,.,-n tie -hOuln- ,I, ,,talblv- ...... ,, If I. .... ,-Il-j ,,-, del". ".'""" "' ,,,: ,.1e,,,,,, Items, .11"'."su, am y on.l., Ili. bumear tie Ia Rcptlbli a, Para desplanr tie ,,, tu filosofin. a Ia "iercladeio'. fines corcralo.s scilare Ia necesidad Par Antonio Felip
I, I '. l
I I ........ I. rtoci :.,. ,,,,,,I,",..., 1. I~, ,,, .,I -11', --nda I-Ita. I., edAd -. An .ishnint.rit., Utiumbi. .. Pcdor qua much.., P- ,Alan -Icu- Icu; In.1l.m.s. If do riv-se-, 1. s.lud, Le agradl- IFpacal par. If DIARIO)
'-":"I s. I Is. die, It .Ci6o Ian I-ecia Macabable, y devolvarlo. pruorro an Rohn. sit Duir y ,,,I on of ejeciplo. Pencisamente on asos
._ I I.: ;. to-IfIsts-4-tuln- Ia, &I I ....... be,- P' 19 DE JULIO
,h :,., t", '"'..'.J.-n., Ju c,.,IIipJ,,., "' ;: "",!, ': ',, p".1it!"In q, .rdoi-C.b.n. 0 ndo M o"o.4; v PI segundo so remanta Cursos figuran, par 1'rimera vez In I741-El almirante Inglis Vermon
' '. ,.No In I I to t If 1 a Palm It a I,,: ,clel. me tornbIlste, 1.
1'. w".d.. -uu; ...... F ... ... I p,,,,, jun I I,,,I,- ,, ,,, I duho on'.' distin"' be.,: asom I idad c off quepestab2 an Pa- hasta. PIR16n y. At kstoteles, par no Americs, latina. dos nuavan mate- toma con sum 5.000 hombres
:1,,:,,,,!.,,, :,.,,,,n ,,,,,::,,,,:,, ,,, nu- A ,ouIlluln Ie, I I I 11 I I 111 11 I A cnt- vute, list ....... in.rRMA"'o. III '. v Od. Pu- lacio En III Interregro Iniza dos Clar mas. ,,am : Educaclim para Ia Salad y Ia plan tie Guantanamo. CraI 'I:Iul Noui ... al do 1--v, I. ,I .Juh. tie Sol.. bhp, ,I. I., u..b. 1. politic. ... c" Is( ,Mnan eflemplares. La primer, Vilier Cilia Ia definition do De- Educ-16ts part at Hagar. de I as poniandome fut;dar On pueblo.
"I I ,' Inla 0, put 4. I N't ,,I, al tie 'I ... ....... P, ., ,,,, Ci lc 27 NI, 117, c,,t,, fit ) N, plona I,.,. qua rigieran If Pat.,. dow Cuba do Una Constituyente wey sabre Ia educAcOnn raino *uca qua fur p.nente Una ad.cadn'. "Cumberland", pero al go.
,I I "A' ', ." .", I _.., I V"uid". ,.,, ii-pre I. Marti. tie 1. per, tie ia que ic OfRoaron. despues. Ii- coutinua reconsliuccion do Ia ex- clue RUlorizads. Is doctors Ana be.rador tie Ia prnvincia. .
V"'111' "I Im, 11'1.1'1i""d.11 1111 ,;;",."'-f tI,,,u b;'I, I ", R Is finest.: I ,,,,, ....... limand. Is. NO- ,I,,., y tr.y.n.s. p.,,q.e In C- periencia'. Hubiera sidovuhl que Echogo rn Y no h.bi-M, do IA general 'Francisco Antoons
( ,I,;j ... arb"a 'I'l U h.-uun.; ,,, ,"'"t, ,"', ":":, il - '. p, Oil Y In MCiMr- 1.3 Nlagna qua alli me elaborti ha si- in complete con Ins oijas pain- Vivica, OispOad.. I~ toda ella, C.gigal tie 1. VpgA, -usson.
III 'n"A, ta I ,, j
, p--u iatIsfa-b", J),olo, pictOubti A ,11 ,;,ta I a.% ba a pun a de desatar do definleja coma Ia anks avany.n- bra- "ifut, aunionta .Ia -pacidad en Lis ideas y doctitnas (a ose Ia grandam p6rdidas, Ia call.
. ,$,,I el I !1" ,,I del DIAmo I)F. LA I it, anion a. .I men. da do Am6rica. La segunda, pata pa's, durigir Ia expect,,,,,- Ultl- Marti. A may., Islaund.miento. an gis a retirarse.
!Nu'estru sugererivi(i 4 'ha a It: prZa as, p." qua .mi.' rct,,garl. If Part, A air. Cuban,,. In"', In ]I., ctnila,, 11-Y Una P- lapagina vrinte se scrialan. come 18M-El servicio de sextants y ol
. ,MARINA Is In- vuen,,di -," 1, polite Republion Fn ambon comicios el'triunfo cu- rcru!m do fUturo y on to I 1. ,du,.C,6n 1- Cralica; alumL-rado par gas Cormenzan
. suem", Co. 'do U a': ...... i c' If 'n- b' "
El .,I,..I..,. 1. ri ... fail III q4j, IA ,.,,III.,. pr,,n. I El Director. 1. in bl,, ..;,p.rch6 ... ad ... stin.m. L. I,. _II-,I_ I _iufIuyn I~ ".1iOss. lore. at debut. ,,,a do 1. I.bCrt.d, do,- I. Santiago do Cuba.
him .1 Indhid.o. V .Jg.Jnd. If ,.,,I,] d-olo, ,,I,, A L. .0 I~. -paditj, ., drobdorron y curn- s.niurici. do Atmi ,jeculairi.. tom P- ____ ___ __ __ 1873-fifirila' Sa:mer6n Orion po.
. "' ilurberin Ia nadivarrI tic q- et, or. ta nu-a, a nomb" it I. C."Itic. I on cructu. an hisp ... arritine., Is , ,- dinu-ws. 'tic calulentas. TDIlento se Ia Conlin, ha de see ,asem tie a presidency tie
-:'.'n"m.'iI."anmdir ,,,it. ,far 1. ,ulfl.. Y ,,. .,,A in di ,I.. ,,,bar., crmIti6 Batista i-ecibil, .III.. of ,,f.rnoMnm I ... Cc, S, MMo superior a sus fuerzas, Por muchas Ia Republica Espaf1OI2.
.. I .I d,,.IR.C-, P- paregrinaba par paLez he,"' ti- it lu saittectori par econplat., y. q.I, rincma-. Ur. de allas porcine at c- 1698-El mayor general Calix-ei
,","I,,I," 4,, lr,,,I,* ", ,,, as -Ir I, tuve It
din. A .1 A 'jiur"', -6 .1. 1.1 I" --r- Lo d jo Itt pren sa vu",'uM,:,'m periodistion. muchas de intuous. las adhenioness tie sum pue- rsa camprifta on sumn. at prop)o ronel, hombre tie mucha fibra, no Garcia, agravindo par Ia con. rl I I, ,,, ,It [',,]I. emn% ivurtionsit potables. Par It hlos Aml fut cama pudo acribir tionop, qua ultrajal a a Ins gober- en exactamente Ia que me consider... .1 .1 NI.Mi0pi.. V ". .IA. q., "..,.A ,J, ,J,,JJ,. 'S-nilarmscle Arnkrica-. Lo qua no ajabst mi .. ducta do 1. jefes inalit.,ca
solid p,:_ ,,r,,,,,Ig,, ,y oii ,O- J% mulorblad tie naniesi. reb y do rozaba Ins I a un 'neutral. Ya ha expuesto, y norteamerican as qua no Ia
.t. "..."'. If 1"11" """ ,,, 1 1, '" o 'as Is. o.si to- Pion. parad6jitannerite, es regular inve.-dui-as. Fu6 clima. cost, to ha alificAdo sin te uidadcs, an Ilevaron a In rendicu5n de
't.rh., q., t.d. 1. 'ren" ,,, .:".A ,:I, ,,, I"..."i'"'r. Io:"E,- in ""n''t, ". "One" tuf ig As.
.I.. a '. C'us.1 I-forta. O. s I If As ia desaparecicl is. abria On a sti propla PAtfba, Y2 qUetSU SO quenin.da. to que hizo possible el, criteria adverse, a Ia sacupida del Santiago de Cuba, envia Fu
Iiii, ,establish. con gr- ;' h-.cIa 1. .titarlifiad d, 1. 9'r.C... quo ,I .,,no, .uI,','"1,, d ,' oced O :
Far~ I'. .III.. .1. esper ... m y vace, reru,, a[ doctor Cron, hab a des .,at inuiento del 10 do" mar- 10 de matzo. Es possible qua a Ins.' rerunci El general an jefe
I ,,,,, 11 -Ar Afraid, tie L. Italian. .04I ,,, It.. Saltibi-Odrid Ie It. d.d .. .... .. Pat.". ::* adjtaba.,par. darle 1. -,I.- playtdo. a in vez, In autoridad qua Ahora ]as muchom responsables oposicionom les sea facil coincidir MAxinno Gi5mez.
bira del I ui cslj. it, 3finkit- A ,I 111.1 .OA filel.ment, ell. 'r-PIrAi6u del ItIgot p ru.dk- I'd 'I'll, Ia lmprui6n tie our estaba an Palalcio, parra tranifer- do que un pr-so qua debi6 met Con If, pesto qua pionsain del'mis- 1898-Cinco cructroa y dos me.
q., Is. 111.1a ... tie hu, -from mtruitru- 1. dir.XidjI Pass. (too .tiffnifica que alto petitidito is deales pievale an, poner Una I-la a las organinciones vindicato- do normalidad political. se ints- me modo. Lo qua ,'an camblo me nitores nortnimericanzis hom.
it. .us ... net, do It,.,. ))If, ,JI. le, ..".. ,,I. "Mah'i6m. liegua tie pa. antre Ins romenti- nas que Initiation impunerpente sit riumpiera bruscamente, para tras- Parsee dificil as qua 61 coincide bardean a Mannumillo Y dem81 me .Jr,, oicals .PI. I'a. 1".. into public Una noticia cun antal-i6n n::entos y bi. .paUto. for.ce. qua Ruetra de tcrminio. Durante Cut,- cititaisc In Una provisionaliclad con eI actual Gobierno. qua he tie truyen a rels, cafioneros ei. IJJ Case Iss a 61. Y so Faftere "El Ctimai" a los A dahan ocultos clettAs do ins fit- ljo thas permaneci6 Batista an I cOya duraci6n y demenlace depen obserario coma advermaric, leal.
it I )as fis'n; .'n'rs it, Ind., dIprad,.f,I.,mqd: -1 psifiriles qua estabam confia. 1. ..'Lild'e., ,. q.. .1 .]..head.. reparation it, ,.III. vainte c"Ans de polloronclillcoz re. 11 '"N"'ei's O'et I islets. oxilto. Pudo vobver, despu6s tie elec- de dq factors rany entries y earn- de mucho peso y tie enorme preati- dom an noticlas recibidats del
Y be,,, ,;ad, anbunclospen -11-1 Y 11-011, ],fee. cluldos an el hospital Las AnimmA Ah- asl-- In promacH, tie in senator, cuapdo at Golnerno tie; plejos. qua no controlan of pre- go.,_pvro un advermario de todos sirmisticics.
n it P ... III, 1. Ican .a.., ..61.gii. doctor Prio, quo rtdbi6 can niala %on los mismos hombres qua an modas..Y st en lam opwiciones cues- 1696-Dos, buques tie guarra-de Jos
.... ... I "' :_ :- a, kla.a, invest, f1j.,,, dande log primer din de ,-sit, I F -mantirrite se III- betencia. quisno, &I mi3mo ti-po ella act6an. triton de buscarle Una Ia trabajo, al menom en al seno de EE. UIU., "Annuipolim" y "To.
Pr!re e.
1. air.. ..,has I..."- ar retiree. Exto no III mida y "" '!,',n. zoluci6n a In crisis y conviction an Ia ortodo.xia, hallar puntom tie via- k
I It. ..Ili.. Y P11111- mit .h.ra. russida It Etado Caruuj. 1. felt. .b,.Iut. de, i.f.r- ,u,'.. Isis'. A-itecimien- qua brop lanty Ia cordialidad, po- Pe a" entrant en Ia bahla do *
" Maralelplis Ile L. limbs.. respond- ,in. .I,.. .,I,.Y maci6n acerina tie safe asunto, ,.at. lo., nirsprindon; interrumplerom It ru"I a Into a In anarqui.. Clarn qua I a busqueda do un criedbador. Igual in atAnes para Una Come prevu., NJ pe, desimyon al cruncerc,
.
tacl6n isub "rissonmal, sur no r,,Urja 1, Vamilon C-rdi. tie Snipe C...d. ,I ,,p..IIr. .I oid-amuento -nstWcarnal y nue- In .... igui6. El tabu rcvolucio que anlei. Igual que.simpre. S6. Conno as Ia de aglutinar I., sniver- as pafi3I "Dan large Juan*, ,
..Joe. AA 17Ih..1.-_ .-.. .I.- _... -----,--- figui., .-...an cAl- I'll- ,"'," series del Gobierno. no v" c6mo.
. .IA.b. much. .. ,I .,.,s.d. to Mic antes era Una "comimi6n .I .cueasitevsn I. 1. 1-hi.




Aiio CXX Cr6nica Hablitnera DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 Cr6nica Habanera plilgina 5
Sociedad 'hija Marina, linda nifia de courts d:..IX.,d stigioso rofesor de Ii Unl- NA, slempre notable y siompre con- Tomblin estA de Was hay -y to
v es de L4 ob'%- u enviamos on saludo de mantra espeMarina Lastra de Pfino y so hija JI estinutdo coba derico de lbarz6bal. Federico Gi- cial- el molar Carrillo Armand, cerLuz Marina Pino de Ills. a y Milhin tan blen relacionado. bet I, Federico Robaina, Federico de cluefio del gran jardin "El Clavel".
Sigue In relaci6n de un grupo de Federico Villoch, el notable come- T.rrcm. : El estimado caballero, que do tars,
me d16grafo. Y till dest ... do artist del pirceli am sloop.ths goza en nuestrost circu.
A lm uerzo, al. ffe del noritas kborii on e
El toniente del Ejir dericoFederico Urbach. que
Marta.: Diaz'Biart, tan bolls. I oil. Fe Rotograbada del DIARIO dtindo me le him socials, me verS muy congratuMarina G6moz Boada, Marin L6-1 Cagigal. d aprech' -]ado.
El doctor Federico de C6r oviii, ma- grandemente,
Esta& y senora pcz. Marina Chao Beltr6n, Marina gistrado del Tribunal Supremo de
toa. Martinez Reyes., u cis. y su hijo. el doctor Federico
0doarclot 3. IMarpin
- -saman- -m-Por Luis dc Postodat M, lot 11, do (76rd.Y is gracioda nifia Estrella Marina F Los, d,,Ir,, Federico Od ... dF:
oder co Cardona.
Ile, rern y Morales, Los j6venes Freddie Alexan or. PAPEL de TAPIZAR
OS Ilega desde Varadero, la incom- E. 1,, las C rooms: derico P6rc4 Siez, Freddie Gdudi6
N parable Playa Azul, to noticia de Ci mil a Gonzilez Chav- viuda de,111 Mllvrl,, y Fio, Vllllb,, j,-i
un almuerzo que ofrecieron el lunes, en su Lonibillo Clark. ditiruglud. dam. at- ven y distingido dibujante.
casona del Reparto Dupont, donde actual- tannente estimacla on 1. I-isdiul hii. Faderilco apetillo. C
era I to onto colonel doctor Federico om racial 23
niente veranean, el doctor Teodoro John- ho 'S Leon Since..
Caraila Meter de I Y estom comptifieros do In pronsa:
son y su elegant esposa Emilia Aguilera, Galain. In gentile;
hi,, C,,i, Gahm do id F Veda do. I
El primer t6rivino, ol qu'r to
matrimonio muy estimado del gran Tnundo. En honor fug del Llano. derico Campos y Alvarez, to doi It
Honorable senior Presidente de to Reptliblica Mayor General Y Camila Mayin as Gonzilez. ArchivI-die_ ARIO DE LA MARI.
Fulgencio Batista y de su bellisima esposa Martha Ferndndez Los Federuos:
Miranda, en ocasi6n de to vista hecha a dicha playa-por el Je- El doctor Federico Grande y Arfe del Estado con Tnotivo de Ins importance obras ptiblicas
que alli se estdn realizando. Un grupo select de invitados par- Los conocidos caballeros Fecloric.1
ticipti del almuerzo. En to noche del 111167TOI(23, Y en SU Morales. y Valcircel, ex president
residence de to Quinta Avenida en Miramar, brindaron u del Club Roiario de La Habana; Floo
r a MaciA, Ficii FernjindcI: Casts, send.
comida el hac ndado Manuel Aspuru y su gentile esposa Marta dor do la Republica; y Federico FaAntonia A lonso, con la asistencia de un pequefio grupo de amigas. Pasado inaiiana dorningo, en celebraci6n de to Pro- Oleo distinguido caballero, Fede-I
clamaci6n de to indepedencia de Colombia en 1810, el Minis- Mejer, con el qua esiA do did, I
tro de dicho pais en Cuba, Exima. senior Indalecio Li vano I. hijo Fico Meier, el querido amigal
Aguirre, recibird a Ins miembT6s de III colonial colombiana y sLi nieta. Federic a Metier Sarrit, un G R A V E N T A
que deseen saludarlo en tan seiialada fecha, en SU Tesidencia
de to calle 12 esquina a 13, Alturas de Miramar, sede de to Le- d'%diclitr Fdrica Luis Justinijai
gaci6n, de cinco a sicte de to tarde. Los esposos Montalvo-Sfinchez ,,Federico Gispert. Fcd rico C
s. Fede; too Gallan, Federico
na seiiorita bella y distinguida de to sociedad habancra, Agrantionle
Maria Luisa Morales y de Cdrdgnas, actualmente do tempora- El doctor Federico Fustii, conocido P o p u la r d e Ju lio
do en Europa con su-tia, to sefiora Margot de Cdrdenas viuda 1 Arriban on est. frolia a mus Bodai do Laid, que me traducen en diez 1,pecalista do garganta, nariz y oide Montes, conquist6 el primer premio en el baile de carnival afios do venturosa unhin matrimonial, el querldo aralito Eduardo Mon-' dos. y su lujo el doctor Federico Fus-!
que hubo de celebrarse a bordo del "Stella Polaris", donde a to lalv a y so bellisima emposa Cora Sioicbex Aeronauts. r Anuclia, joven y notabillsintio Of-;
scLz6n se hallaba en viaje par los poises n6rdi La sefiorita En an residence do Varadera. donde estin pasando el verano, posaron "'o qoe,brilla y me destaca en el
esposos MoroadvoSsinchez, Agramonle con and hijus, Cora. Eduardo It "j-'c' Morales personificii admirablemente a Carme c so profes16n.
co M*iranda, vis- 103 El doctor FedeFica Canizares y R.-I U n verdadero 'al;vio"para
tiendo un lindo traje y bailando una "zamba". Rumba a Armand,, ttre, I,pitl,,, hlq,lll,,, d,,g.,z.
Lake Placid, en el Norte, para pasar to que resta del verano, Llegue basis ellod, nuostra nalis cordial felleltmel6n. Fico A] ... cz do 1. Camps.
saIi6 liace unos dias to joven claina Lydia Lombard de Figueroa Fuderico P. Bernal. cada hogar y cada presupluesto
con sus graciosos hijos Lydi5 y Frank. Su esposo, el doctor El doctor Federico Coronado y MaFrank Figueroa, se unird mas tarde con ella. --De Nueva Festividades del dia
York, donde pas6 una temporada, ha Ilegado to distinguida do
III Fe- habanern, Marina Dol egos. del
ma Carlotica Zaldo viuda de Mendoza. Hace unos dias so- 2 a 5 c a sit i.f ohl.i ly I y conocido clubman Sammy Talon. Siquele todo el partido possible. En cada oferta,
li6 hacia Europa In seflora Conchita Basque, tail gentile, quien Entre Ins da as cut colebran Eu La menorah do Tol6n, intembro de out ESTAN MIS
so dirige hacia San Sebastidn, para pasar el verano con sus Ili- al"I. Incomes on saludir _,_ inatituclones do caridad, es
,. g I It clentento siompre soliciindo para to. RECETAS en cada rebaia, bay para usted ]as mayors ventaias
jos, et Embajador do Cuba en Londres doctor Roberto G. Men- En primer e6sronino una claroa muy it I 3
doza y sefiora Ofelia L6pcz Basque, que alli han ido p6), III Igentil y distingulda de ]a mocledad su actividad, AVORITA$ PAR
y c ropet de tooda indole. Observe estas cuatro, orientallas
temporada. -Procedente de Tambi6n on primer t6rmino In dkfitiguid. mon.r. Marina (36oneIt. SAND
Espafia Ilegard Tnaftana sdba- -g6n. bacia ]as necesidades actuales de sus nifios y nifias:
posit del do ter Carl.. Obro 6n.
do por avi6n el sertior JOS6 p"Itig-i, Istritil y su ful. Be[,,,
LUIS Urzais y Guzman, perte. 0brog6r, be to figourit. do 1. uiciodad
lrleciente a prestigious familiar haba ... a.
'nadrilena, quien viene invi. Siguel Ion souclos:
Marina RNero do Rodriguez, Mail- RELLENOS PARA SANDWIM
lado par sus primes, Ins es n Upcl do L6pez y Marina Argain I: Hithichutlas hanowmitalas y pWP
posos doctor Estanisloo del den Granja, y su graclona hija Mari. hill., piddo, .6.clos. an
Valle y Paula Goicocchca a nltr. May.... L.ght.d.
residiren SIL cast. Mari.. SI,.. distleguld. mposa 3. T-I.., .bottom y pop[,..
El C ub Soroptintisto do La del doctor Eugenio L. Cr.bb, el ho picadot aikaxim con Mayonamod
Habana ofrocerd Un cocktail table odont6logo. L.gill.n. Elsa Iva v;das pa ra
it In prensa estn tarde -1 el Mari Set. do L6pcz Buret..
Lyceum. a partir do Ins cin- .'I.a Alonso viuda do Ara .11 3. M..t.q.111a do Muhl (paounut
zlrManoa ilislmj del doctor Gullj_, o b.".) mulhid- "a Moyandow r n la plaita
ca y media de In tarde.-Otra on loiglosm., c6lard. lalso. juga e
Arm. omipres-tarito 1. Clinuira.
fiesta seflularla parn hiIy vier. M. r, do Varona, 1. geritiliann,
ties consistird on till cocktail,
de tineve a doce, on la resi- Lu. Militia Diaz do L6paz Mal 2950 le costa chara
de cia del doctor Fernando to. lf
,,,n fo... do peq,,,ra cm-, c, Je
lflu( s I/ de Ili bella esposa U.a it..,. J.vch y bonito, Mae],,.
T.-g., emp- del doctor Echoic,
Ililda Mornles. Sit Win Hilda, re.ilit-to p]AIicc.
lina encantarlorn S4richez Up- #j
P it t jeune fille", Marina Arnp.dilt. belia c.p..a del! vorde por arriba, con dibujoF ra blacco,
re iden e (let C0111itif de Mo. doctor Manuel Garcia Curbe)o, y su y ..ndai.a par db jrt. Dt 4,n., 24" Ja
dritlas Ile Ili Sola-Clinica at. hr.' I.rg. par 18" de ... ho.
IDS, (let 110spitnt CalLrto Gar.
Hit. fc.vfejnrd a In linda seioJ.9-t- T,,,,, Poo, I>
rila Niclia GonzdIez Bonet,
fill(! full In Inadrina que Inds
'n"n,"," I'd Ili a favor del hosI)lf(ll. -roltagnamom enn pe;in In uoricin del fallecimien.
(I, arnerido ot to ciudad de if 4f
Nue on York del conowido rarite juegos de Short y Cam;sa
hallern nortennierivaTto Ed, Ifilarti, uno de Ins duritios
de In AtItintirn (let Golfo, coneclarin talithiell con In em- en fresca y ftna bat;sta
propiclarin (lei ]lot I
Wreni'an 1. Sit oluerfe serri mle
sentid n 11 obaladas a 2.60
a I fre sus anligos ha.
briner3s y especialmente en. Sylvia Portela Diaz A out nihom entre uno y seis Olad, leg
tre .111.1 C0111pafteros del Court- egos con Iranian,
try Club do La Habann-y del Tram el requidin de In petle,16n do reana, quedarli sancionado aticial. guslarin estas viotoooo ju
Habana Yacht Club, do ruyos """ do horns do Is tarde de hay el c-pronilso amoroso do Is bellm, y ara6e.co. y palmers combinanulo maul,
tracloom senorita Sylvia Portela y Diaz con el correct joven Rodolfo
rlubcs era 60 Into it S blanco, amarillo, beige y otrom colored.
so estima. L..yZhra ant...
.61yorlim. Part.[., do quien pubtle.m. do& fataIrr.fl., on hij. del NiA- T-r Pit&
or Albert. Porto)& Car Jai y de so eposa, tan soil Emma Diaz,
-quhm.. hattlin Im, potioldimblos padre.i del novio, sailor Guillermo LauslHonras /rinebres 'lea y am senora In6s Santos.
Won.. thlaud., Ins ch. y Enhoralitiena.
did am, me celebrarin on In parroqui. do 1. Quentud. do Mliruir.o,
Worrinad h..ra- filnebres, en noted- MUESLES DE HIERRO
St. dM I ch
chez y Modelo Rosolia,
C.011'em do Cuba ha"or. 11
to do 1. U.1611 2 do juego do 30 plintas Modelo Mai
him C re ide Procicticos Mamalucos con
preal crue rcel,
de 1. rh a it C'ure'd-te, e In-, 18.00 juego do 30 piellus
du.triales de Marianao. Model Milan,
Tan pladosa acto, on el primer mes' DISrRIEUIDORES EXtLUSIVOS 21.30 pantal6n impermeable, a
do lallocintlento. )is sido dispute juego do 30 plains
to no 1:
par mu viud.. toitiorn Carmen L6 1
Paz V. ,el. y Us hijo. Manuel, Joslt, Comericial 23 y 6 1 1 30.00
J. fia y Luis sAnhz Urg', C"', 'Vedado. 1*75 11maro 6 moses y I allo
a i," led ue Invit.- a us ..it.de.
.1 rehimn. Son Je ligero ), freoco crepi cloqui on
Jelic&do. tono. do rod., azul a malz con adorns
do lira borJada b6ca. El P&ntal6n tiene
on delgado forro p1h.tice,
C ... idl.. V11-1 P".
Modolo Pit Negro
FACILIDADES DE PAGO )Me do 30 pielo 5
TOMAMO$ SU CANO
28.80 Modelo,3400-2791
of Un 111 caltall"10 jullit!) do 30 pitil Modolo 3700
48.00 luego do 30 piellas
'40.00 A
0 BIDS luetos do copas
finas colocclonts do, T a "de Nylon para
11111staleris Saint Louis, ntites
Imperial, Cambridge y
St: Lambert.
ninas de 2 a 12 anog
to 'IrOS J111110S, no 11UStrados aqui, Womos ofrecer.
IDS a preclos tall ventajosol; Adabolados ca, 65c
Model Gloria, 0 Exterso SUSIldd 11111'a I Son Je suave y fino tejido do nylon
IuW do'30 plains cis y hostaltales. tricot bl-., on Giuvij.. coma. ...1 0 c.curia,
ICIC nh 9 Gran varledad do obje- Modal Lo Salle, Rentatte. Z to] y e-j, y J.t.11e do ei.t.




. I
I Pigina 6 Internicional DIA RIO DE LA 'MARINA.-Viernes, 18 de Juliode 1952 International, Afio CXX
. .
-
I II
As'piratites derti6croritas buscatt el Ruscan al quie Per6n, Hera ya tre' dias sin ir a sit 'I A el ua 1i dad Internacio6al . I I I 11 .
, Ill I .
1 *7:-.,j;- --,- .
apovo de los delegildo's dol "Sill. despwliho;'sigue junto a xii esposa 11-. 4 I
. I l,. ptiso una gran - ;, Mirada al panorama del Stir: el I
Son ellos Richurd Riisell,-Arerrel Hurrini(in y Eftlet, Loll trobujudeirvit (tsislir(in el dorningo a una "limill I la A rg entina y lo
Keftintrer. Rernuervii el problerno (it, flere0u)s eiriles bomba en Paris irnpelrirtori(i por ello'ert In Phivi do la Reptiibliclj Brasil, s EE. UU.
. ,
CHI, %G0 -, 17 \P I,, I, ''.., "..i'lbli- -1111- ['I". 11 . 1-11 ENCIS AIIIES, iho 17 Uni --P.r 'It", Valle. d;'m nglit., de 1. i -1
, clarion oo- -ta- P- .-l It ,,oo-d],, !-,, -,Ic ,O,,,,Ooc- I: fillerrogit lit P(dicill it !:,,ll .,II : I It '! ". ; .r d I o.,sl-lI!,o 'I poliei, F'rh-l, i't ,ada ..P.s NI.- ,It I Por Jo-6 Maria Capo
,. 1, i1q,,, F a 'I', .,;I, 1,h- ,IIli- la 'am a ,I,, I a It il,:Il :l ''11,1,.,,; .1 l 'Y'd,;., i l,, ,, l",,.,,Ildllll" ,,,,a ,,.,-,ha r "I ,
I, -! ,a,;,, :, a, ,l [,',' I'a",,la I I, 11 Pl .... O I, ,,,, 11 [a no d B a Lola". Parts.- I
I 1 ,,1 ,Ill,-lZ.,. oh.,'a -hofri-f '' 'ado In it,, ,
.1 ,;-:,. I, -- I" li, III"~ I v., ,,,,,, .... I. inits ill- 2 niil I I.!,.. lrrag- ill, 1. V,,gen de Lu 1 'I art & .
'0 ai.. I'll I' I..". '"111 j-'..'hul;, ,III, ,;,; ', ,, 11,; a1,:,,,,,al%-, r L air. it, .oOll, "N- tools y In, Prins. deblicilop
.-ill encoll1ral. 111141 pislal I 'l" ,,, ,,, r" :dr-OI I. I'M,, ,,,,.,.,,I(. V ,, ,qu, -, lit, ,clds a 1. ,erimr. E,
,,, I'd ". ,,,,, 1 O'. 1), ...... E "Ill' "'.. ,,-.A - .tlo -. 'a A' i
fil"!, '",--, I --'tI---1,i ll'i"Idl I,, .. o ", "-", ,,Nak an PI mejor entendiamento, ,
L I I Y rk Time.,' nhords en un _sun ")
,,, ,W,1.,I-l,-o- Ili, ""Il." .I, (,: ..,-qh, d ),-t ,,,I, ,,, 1,;- ...... l, --- o-1 11 I'lloo". kliod"In'o, --fia a a Cnol.- ,I,, DroulmOls nool,6 lot ., drpertando In Vuspl, I O editorial un as!).ectoral knopm, si.dn roatod. moirms"t.
v., ,!,IF-II",: r, v I,.,. aft-Ifal'I'.. I 11M . 7 11 Ill I oylet" ,I,, 11 ,in ,stobl- emml, ii t it
ls, 11 11 ,;,, : "'i I. .... I :" I 'I, L .,,I I I :;I"": I ,1,,,,dd, 1l,,,, ri e 4':' ,, ,,, , :,l.. 1,11 ,1,i : ,,,, I O:,,::oP!!,l 1n I,,,,- P. I n e 1. I.e. n 's d, In I in an ,at to ,,I biona malign de lon; Ellindils ,Unl:
,I u I *F llll:. ,, I 1:"Ito lhhelll ... Ill ,a le, 'latiels. ,I qua
, a, 1 ,a, -,' -,a, I i--r ,I,' ,:, , :"",O' ,:; ill,",:",,;"" ,,,,,, ".;, , .1 , Il, I ,I, -".. ,I .. I. ...... o dii ,,I ,FjoI.,, ,,, L I ,I R."'n dl, not Vid. -,Itli K51ados Unodoll Call Ins paimen dos. Lats rsporlaciones del tu mg rn a ,._ a',
-- -,or, '! -;wi ... F- "I ', 1, R-l'il -s!III.,, ,,, .,I 6 ,,, I ill 1"! I It~ r .. .... I ... :l;ll!, ., ,,[, 1, I In -fioli P-m. La sprobiomal I
KI!A111 17 ; .,',I,, .11! ...... Intmos del Conlinente. La am- encs rl 'Times' no son ja lrFOq qup el Brasil
,, 1". .. ...... hooh I I I~ tadmis Pit sti cmmz6m sion que Pilims An su
!.I m. a. ,l!, ; I FI I ,;, ,,, ,,, ,,, ,,,, ""; ,114it,(,Iia,,nn,].I ue ijoam r- I ... I I- 114 dimindris a In O ..
I a "" ,I .......... 1, I,~ "'I , , I aIurio h.,,, m. 1,linslit, .N i-toloa 1. me. to O plin prayeeci6n del c men it me elitsialle, P.,tllld- "'
- 11 I 11 11 "I 11 1 ill!" I of, I I'dad ,,,I,, ,,',' m, ,I rate. pmiticla paptilil. 4el qu, depends
Ii ,lili ci I!:- b,, ,,, I ; ,,,, a - .,,;,,,,,,,- l,, ,o' I.l.ll!"'on ,,,, a"',- ,, I ,- I a it; ,. ,,,l D"J"", I ad. line' ..' A Imi Estadro, Collins Jost
": a[ !,der -m- I., oI,;.", 0 do-, n",- Is Ill p ... ;ldo, ,ad -Ilz P nOtterita (in doll-as d miles de trnbalsdares,
1 I ,_, ;l'jill F, In IB mil I on
- a 1"' ,,. t III I-Sil Pill 11 11cretano me6o Des,, Ath-n, El Is
0, -71"! ; !" ill : "' '' 1 -l 11 I-,ot-I, T, o 'I", I I. t El pq -'- It O s F HA c
", nl en ,as t,,d,,, I-- ivin. ,lril, a n"In"a 'I' at comechnios, expio-ladmel, c. I I'll, Is etc ce PO
S % "T' ;,;":: : I ,,,I,, .,I ,.. 'j,. '- I I I'l- 1-11 "t", ,I,] C a "",,,,,,,I plo"". ,in I. d, F neocio.rio ollecid A su regimes min ver.sinn ran
I ,,,;,d M .I I 1,,l: .I I ,- I 11 ItIo I 1. "', ,;:- K Is
1
, I I'IAjc a In grim rpliblor. Was"Pro ,,I vsp-f,,6 ons del her Terifil. or Andrade. comisionado
1, 1"(-a ll, .nl- "I'll"-ole 11 1 a I "I"ll'.111:11 1to I 11,1-,", totio !.I 1' 'w', la, a Sa,1l., ,al,,,n, .l, ... imp'. "raper
1, ,, ,a A , "', ,,,, ,r,,,,"d,*l R : '', .! ),d l. we I l I "" I Pi I "'! A a,11,arl, el ,-;I,,] loceidle A 1. ,,A.ra ni Cnriciptii Ins rPsulindon obterl alm ,adnad. ,a br..11,6. C fe ni.sEst.dn.,L'.,doFq.e" stePAis
" F a ; "I .,I!,:, ,,Oa,,,o, ) '. ::!!, ,,, I ., ", al I ,I, ;11,a-, m, all"It.lT ,, I de 'I" a .... as I_ OF .dasl's I Pla ,,.,!, ,ldral-111. ,,,W vOi. H 1i 11
. ,, r 7 ,,,, oll,, I- 11111- Ill 'geo."ou". ni ;g,.Fl qu, 1 lu us (a del 1. Oldra del L, ,Fmb,. uns sintemom subjetitei a t tul de balance dpbia comprendel, ante., glo, otTa coma, In que reprnI. ; ,, ,,, ,l i- ?!I'll pl- "."I'lli ,Z I'd" wle !!- ,'I- '' '' ,1 ,,llll ... I oettacim So ,N1,Ittin. rn arl a In" Emp"o. el
, !1-1 1, ,.:,,., o,,( :r,': d), , -6,1,s. ,ovxdadr, de Ills Comool- at no M rom RIIA. Fiat tests el gian diarm sr -in el cafe p 4 ra ill Brasil': Pern An caso qUe Is
I'll, l !la 11 I 'I .. "i'll" " I I: I .,ad,, -l-lila,. rodocatos. ml a SeIVICIC5 PIC114mol Par PIIH *'All Pme. nenyorkino para concietni. Pais par pals, y material par er.i.d. del ,,,n.d.r in.1-tiamructint, Guy Gillette conK'l.', ,I Imio"i ol- ll'o N i ', I do on O i its loss emanch
" I, 1"" 'a ill I ,, ,,, :, l,' 1""rl ,,; !, ,, ;m,,,,msrir.1, p,,, j-oaai,,;., I - bill de In ,.I, a .... a ab.clacilin. Its- nit in, In murna de heron en qtie lo, EE, UU- no hall F- de cafe lailiulefi.. d u a pairte, Y
O .", .''I fir F ,,,Iadj. ":,,peO. pl")t. do Ilf"m v ,r.rt" d im de ,,,,,,.e,,n
E studiarA el ... .., Ia ,,.bl"-, roo, l "I lir I." :,, 11, 'n ,I Ii, -,l, i,-- d, 1111,11.1- il: de Wm, f',,,, man poa ,Iamci )it sammartiana". vialrend. ,,, im Junto Preclo Y aprecto Is colabit'it'jim In metidoligilaci6n columnists del r 'tra, hall
,I, "III," I 'oto "'O'', 1" ], I ......... ,ia Pelt, n irricana Y. par conlra, ]a puritan concretom en que hecho mas que Is tradictomil cordi.liclad
!rl',Lf Il,-,O,,. .18"O.'. ,I sit I~!, ,, 'I lld"'(",li""',,, ... ll III, I ""I' "., 11 11 Fa ,I hH d, In "I- ,Ft.,,6,, tr,,, to dIr'l Pr,.Id-te an a de muchas
--- ,.I 1,, " .. I., III I ,.a OI :lll', ,Pl,-doI, P, ,,,,, del F,- BUENOS AIRES, jolIrt 17 'Um- at"cos paisom del HeentifeHo hall mido igtlalmente injus- sift... R.multisd.: que Ins ,el.ci.nem de 10. dos graimWill .... ill d, Ili PAX. PHIMERAI a IN" I "', 11 I Gen-1 NltI,, me tiflvoi on. led, -El PO-d1Ote dA 1. Rnpubhi I tam con la Union rio-Inlienctictine. des passes me enfrial-on pocc a poco, basis h.cer5e recePion. pidio I Can ello me Prine de manifieStO ona species de ., its Is vista de Mr: Acheson, que acaso ha sido suflI C) I I;l I, It a
--- I ...I. db, halili- all,, I I D d.- ,I, .,i,,I ........ In, wislij,- ,a iz I. I ",;I, I ,
.."'..-al d, 9,mo a looveoll"o ,I ....... I "', n de i i I,, Wicia'a ,,III,,,_, I Ill 'I 'It jlllt. q- 1,I-- al, d, ]in I. .. wr 1 ,;, ,,l,,,,: 1 li, ,,, ,,%t a Pl- ', ,!tl;'rln "' ea Idnll, ,I,] Cl phhp .4,,Ii- I," I~ I .. I~ I "Ile, m re" d, I -,vxp.idFni. F. 1. iinjushem Y, ,I, -o"cul.- I d,,pj,, ,,,, lanl. el camino para unas mez ". I, Ilarl l lit. ; ;l lor"ll, FI d"n ... Igo do : ..... ,,I .. ..... all Pofi% til d' ;', or"
, ,,,, ( po, ;Il I ,;, O ...... int iielor ,. a
L"Im.1o", ,I d"." PO!, %.,oa, on", '1'. ,;'',, ,-I, III,;, I niz ,,; ... 1, -lor.- Filed ...... Eiii Pvoo. co (it sob,,%" ,la. P ..... primers %ista que quedanias a tables i tone, ]'.a 1. Argentina. anbi., .. punde
,; ,I; -. P."Alimt, ,l C. d, In, ,jTl,,jo,,, ,,, I, o Il-,t,.,h,, n , ." lmlailuriri ap- I -11. s lOr- decline q,,, s, ha hall ,in 1 :,a P"mulanque sellsll- -- ,,, -;;:, ;:- ,lIo.,o,,1' I &I- I It. C".1"I dIl .1 ........ e" 1), lod. me Irlidoe, qu, Olly .,I '.6 ".
, :o 't"', 1, !, I I 'z'.', ", I,,, P ,ii rl an": E ':
,',",, III), ,,,I o .... .. I I 1.1,1 1 I d, 1- 1111a .der ... Ili,
, '. I ., , El o I oOjooa I, I ""o. I'lal., 'k ': It I ...... I a d, Ia .I".i ,.,u.i ..... 'ahad" halta me.oll-a ell ot, ".'I'll' vm ,,llm .l m Ile en 1.
I,- an -n ;, 'of'.." I I A.xniloil, 11.17"t". 1"Tlri 111-plbl",""T
tal lll I i V, 'It I, '", .. I ,Iflkl- o 'll ,t":"" ", O"11, ,,,I 'I I,.,. ,]III 1, I "I" I """"O'Oh' Ill 1,111-1. d" Id InJUSIlCa, Y por de I r,''Olo. ,I Pie~ de N-ritn.
! I ........ ,,, ;:" l,,, lA'L"' (, a I,. I- "'
; : I"'w ,I ', I; [;I 1, i ,:,i ll l: ., .11% Ila. I a hii,-'t; I,, I I ,, , 4, ,I,,, n.l I, I :11 ll- oo. I'Loell dos dll:- lh. ..... I~ m -be L ... ... Id,,.,,,, I~ .. las d's
I "tlllrd,. ,:I, ,I,, In ( I I I I l -ridl:- I I I" ( IT,.di ,,-- (;,- is-llla, : 4 '-,: :Il '; ,1 11 L' l I 'm, 1-11 111-1 to del Ii' "" air
l I -,, He Fo- ., a
"' ,,,,, Ito, ,,, ..... I"."ol.., i.. lIo:l.. .-;Ia','I 't I d, i% X'':,:lI !;:' '- l ';I 1 eole, a rnj.lnr es., I,' I I I "l ,j I : on:,-, r ,."a 111, 11 IllIN "I 1 ,- ,, E,:, ,. ", a.
i, ,,, .in ,I Cn.,,.,,,I roo.do d,-go- -1 0-1' ,.:,, l ldl ; ,,!! I. ,,,
At na.-pla, 1. d,.el ;",:,., iIa ",: ,", .r';i la La ,., ., .,-k .It, ". ,li-, ,-' .ll ll-,. 1 l"
,. Io-u. mlgliodt p--. 1.5 .I,, .,; I !l IR I ;I ",, a I ltlfl:llla a -n- ,,,,,,, ,, a i a l,,,11(lm-f(; a'a R, ,!l I lo), ,%& I Plata. loaa parclur %,Pn
'oh, d'- In 1- l ,Lit 1-1 11111oll, ,I' -, d ..... ,Ill.) I 1, ,am ". lo, I,,
a d ... ... It", -I", ,,: :,;t ; !, 1, :!,! I ;""', ,, at 'm udo qu, I'll 16 b ,in O 1,
, re SM"W'dad A-tv I "' P""' I' p'l I' de inoV otra mantra. no
, I I.." ',, ,', l '.Illl I l : 'III
pjieFOJIa 14., it, "A It :1. I I a j-10l'a Owl -- 'I"'.., se h ... .... t .oa dill, hO lidad
I, jl a Oal. ('% ...... I, I ,,.III, I'll I! a ill I I'I II'Ll 1::':' I a s J"e ......... sti in
., l ,1,-"";! ,, II),:''a ,,, sa a "alon F. 11*11 I I
I. ;,, a I I., ,,, ,,.,tl,,s in ,, ,,II L 1 Ill,' 11 I I' 11,1111, 111,11 : 'III H 1". Po- m- , ... I .... s" "I'll, It, n'a" hoI)v .... te "o 'I ,, ,dtltiill,' (,,,l.ri(, ip,,,1 ,Ili .,,,I),.,., & i F,,l,,;, a1guot. enatm onds, a q-1 eln' el
I. I i" .1 I11'r ,,P;I rd. I I "" 1 ,I I I I I t, I a I sl- I,~. ''l , Ill cl-I ,,d-, d, fl.",-. I and. d"i, Oil a la ,I n d ...... a- ,,Wod ,,,,ad,, d, -., -t,, eI Gobit,,n, AlF.Buenos
I at F,, 1'11,,111'' Onla ", o !., ,I, I .% "' ",'ti d 1, .. "', ,a ,I Bit
"I ''I'll.., !I .... '', d ,..II,,l , -, I. .. 1, : 1"t" ,,,- El N,- YII k Tlne, ha ,,,, ,i ,,,I, ,r ,, 2 i ,I A j,,s el del Pill ..... F,. Prn, ,a),,, as I dt, c, I "" I.! .. I ..... : ...... H.. 1-11 lfl -11 ;,I", I "i 11, rI E nfoca el ... 1. 'alls'll lllll;,, ? I Ia a O", In Ill I N, .,, lildlo 0f-FI 1, I ri, iara ,, ,le al;,lAo pro rI "Times*.
,-al F nl i !,: i"'o, Ila ho -, ," Ilt- 'I" 11 Io, ill. "-6. Pt-, 11111111,; I,,. a I ,,, "lla art It I ,. !'' '', ,I,""Or,, !, a ,Oi Ill III .'I a I 'll, ,,, I,,., I as ,in ..... r, d, oo-i:as',ja,- -!l ,I Nall
V- d,- se" at. I f ": a -- a a S ,III, it's. :, ,' ',, I: "',',' "Oil'. 1111.1a QLII (-111:1 11 6 I'l
l l ,,I,, I .-a ,dl ,,, : O ,,- I, z" ,,,, I'% 'i I I it, In, I,'do ,,, -o In, E, ., U .I ,I lrll .,d .1. WoItsllno, hii IIIIIII3.1- LI111. d,,srnoc ,,.,,,,,,,,,,,,,,,n ,el
!- ;,I, I1,h"'-,.:, I I. .:li a .;ll 141 ,;,,a:.l; ,ft Il I ontirua. iim it, 1. Pat, pRuNIFR.%) 1 ..o ;I t-, ,I -I ,, 6tl 1 I a ,L: Ii,:'Fa,,- ", Oplo, a "6
, I - Pill I, : II .',!..! 1 ,,,, 1, to, : 11 it of , 1, Ilt,;iiiin dr, quit-in de oilslic.s Por ejpi dica
I'll- 5 I :, pa"I jl,,I l f", I 1 I H i1o"lladal I ,I, I .... III .... ..... - A ,, ra.- d- 1;.z 11 :111 I 11 ,,,,,, 1, ("'la. dc l" V ,It 1 11;1 I I'!
If I i;l 11.11 l.l a I I o a I I 11 oll 1, I I oa .,. 11 , ,; I I 'l, ;, l '' ,I g."I'. c" 17 ,I vi .rk cl- va I,., ,, ...... dr, It ,r 4, 1111sil-res,
, or; I. ........,;rF In I, e.l il"A ; ll 1 ;, oil ,,, P, ni,, ,, Ili. I'll R; ...... I" ('I ,.." N, Y
,,fl -, ,, In, w ", r ... l.; ,I; I I : ], I, o d le.t. on I- ,,I! (-, r,'
, "'. ;I, ", 'i ... I ,,, o'd- ham. "" A I' - t,;",', :,, I I, P- d", ,, % ,, I ;Ili on. -a. d, I,:. ,- ,, la -ts. d, pl-ml ,ennoor,,los. lo, r 1 FIRriceadam5, I "' "" J: ... ;,. ,,l,.- : Il ,. " I a "' d' "'an"a la;' !" -lI F a as
. i h : ; I 1'
a ClImItt na, ", "'O',"flo, I mal'I" o iI, ""ll".1'. -n " ,( ;,' d1l;" I d", "::,,, ,a I u,, I., -W.,- m Fit ... i1mmilis -,Ore. 1. on Cuba. pace"i '. , ,,, 'a' -- -- to III, -- "' B"I" F ""P' ,, -1
,,,, .N-,:. "", I III; I a I I I III
X. as,,,,,o.,o- I ,r', ,I I I I l.,' : ii -- L- I, ." ".
", 1 1"d 'Y an.
,: ,O- ,"', ,: ." ".1 l '' I. d l "', ,..:,!, : ,W'II. ,- d.. "I ".[,;I H, ,,I I ... ... i I I I.O I,, 1, l ( del I'tlij.. P m o, Pa. I 'n "a I ,a In"n'. Y. q
" 1-In.ld or (' l 11 : "."I'lada, ,"''a'. '11, ,ala 1;1,' d 1.e 'r
-'a, il,', n. I., I, ;.: ." .1, I I ;l, :, I ".", 1.111,11, lrll -., '', a lc.,,j-In d, ,. liab- p,,,i,,mi,, no d-*oa, I F,,I,,,, Fnnlo ,I declOr' Mllhtd. 'h-F oj,.,, ,,Ommlis. remain
d, ". ',,Of--,a 6" -I, "I .. I, I I I % It;' L I"'.'', lij ... 11 -1 I -;Jk oo, "I"I"i I;, 1 1:::, P rotesm lm li(il por hif ow reg a d e Io I W- q I- I-anamendid., ,,I ,,'a Jrnpn,-nn: ell todo moment, lls beartico, de Ins fletes. Los punrl- "Wl l -: ,I 11 I t' adl- ,o,, ,lj,,, rpaldna, ;,,q I I 11 1.11 do, ('old.., ,I, o:- ,, ,,, loo, ,: ],I, I--I, ill I-s FIoL,1- ,,,tIaan,-Fo., ,.- I- ,siotalnoa udolln, pan ,I "Tione," p.r.,In ,a ver.
1, I "." , all' -I-he 1. L -', I "I r .... I a I P, l ; I ...... ,;If,; I 1.11- Pl,, ,,,,, ,,,,-%,, ,c lillinn ri -,,I r .... 1, a, FI dad. ,in lain por In[ -.6o entriderems q.e. der.
d- 'a ,nna oadl I" I 11"I'LIPI'll 1!-, : 1'1 :1111 ; ", rr 1, oi; I: In I ,Ill, O ....... s ,lmol, q., ,,Illn al imor, I- de 61. spiluoramis permeridn. a ninnas quill. buscando
: '. ,,, .. .... a -,,,, -(,I -- a,, I~ ,,, 'i .... ... I a .... ;-., fie''Ioo, 'I ,all, 11tas (friw ils inodern(is (i B elg rudo "'I,
ill, a, I, lit ill :,.,I It, I., I 111 ,'l ; ... i; '' ., -. rel.rabi.m rs, *. no., arg..
O --I,, ,,,a d, ill ,,.I,,. I .... ...... ... .. p i I- ou-o -Ior. .pI-odo-I- It~ ,n,,f. ,a -, ,la 1, ,-ma,,6a de in, pa- s
, r,. ", I !,I,:- I I -o" ,,,I o,, ,,I.,-FI-, I. ,,, 1, ,,,,,,, I., I ';" """r 's a", "in me Y tratemos d,
ri;a Ill ': I I,_ -.,na, III, I oon- f I ,load .... .... -. on as P-oot. d'on I a n I as. forneweneas fie
no dr-ot, ., ,, ,, 'ol,; ....... ,.:, .l -,_-.o-i- a,. -,.l, ,i I 11 Reprexf rnol a IF 1. I.F. He IF, main, de, Fs notslam inndooilas"ons ,',rld.'Id ,r., .a. vertical
: I :Ii!,I;.q '] ......... I. It 1,1111-:1a ,nillwilliurs diplornritic(ts ell It (tA ington por P, "'a,
"i Pon "I al I-s tzatad, ell qup sc pltrad, hal.in-ar Ins: ma- 1.tFRn,.. d, a-m-oI
dlil ,I,,, I ... ... ('I, ,,,, ,,, ,fti: Ol, I I. I,
,,d,,,ga,, p ln ld,. I, 11 I hirtru de trillos tifif interu ... I ..:l,,,Iof:,.no"- d, -itorips -iules -unirs -- -- --
C-11 ", ,.l s "I llnoll 11 '"I 'I' '"" I
I 1, I M ,I S I,, ,I. ,'I, ..''I'll" 11,
d .1 I H evardii tin... ,;, I ... ...... , ,,,aa,,-,l,, l ol ... 'n'tial Va %l, A 11 I ,I,.N, ;,I,( I N it I", Vall1d, s o I 1), pa, tno"n- 1111111111 ell el forldo (lel
tilrl. a I 1,11r, %" I Ilolii c ,., ",,, 1111. : '' il Illll.-.: I, C lIm p lira sit p ena de 30 ft s el
all 1, o' 0-n"o , fj I ; ,,,, ,,., ,,,, A t be In Ta I ;""p, ,', , '' "I, "W e I
P""IF, il, I I "'U'llachm 11, 1. Pal' PRIIII It,%, I :, I 1: I N,, ha ,i ""' F" I ""' I,
";I, ""; ... .... ;I 'It'll, Ite Ill, I'ar"', 1, If I .rFIal, dr l "(',P; ,' ,,;"' ""1.,', ,! ,:"I -I ,,,,l,:,,, :,' I 1-- I ...... "I., O, ,,I, ,w- idli"; ,er"I" Spirit tina valija e n un
I l: ; '! I ,, ,,I, ,!,,:;l ,, ,,,,,:,,,I lo'n I. ..... I- ,l, J, !tc-'a on
V, d, A ,-::,.;: I,.-"ad, I ; ". ,-,l .... I : ,,, I!, a :W;, ill it fie ,)emom faiso..; inat i trios
'"Ill"'Id" Id!"', I of olq-, .. 11 1l- ''.., "'I'l 'fl:,:IiI nu 6) ador d e L T rotskv d
, ,.I'll, I'll, i I I", d'a I' j" 11 fi 1- Yi---1l,11aIl-. jIOJo- ,
"'s A it, ;R r ",.- I I o I .. '1 ,,I ,III I'lol-1111. l III.,p- ,!:;,,.,1 a, in III 1, sw I N, a a lit .:'a Jill", 9
,al, ,I, 1. .),mI. N ........ 11 11 -I 11 ..... WWI adpondo- O" ,--6 ,,,, I~ dir, !,; I ,, I Ill I", I, ,;I oll-all, --1, 11 d, ,". -- t Ill 1. R;" ;I .... I pl, ,gar a lo
E, a_ a:,lod;::1Ii:, ,
c., .. : 11,11'" .,lld."l a ,,, PARIS j,,I,-I 17 Umld -- Val o.
: v F., ,,.,, Ilo, dollar M alm o I'll. li I .... ........ I ill, ... no" ,,, ...... ll, : a'
I it .. ... .. l'. I I "'Ill lt,;i, I I .1 ... l,,;,i ..... .... ; .. ...... "I"'I''II, ,Ill las t I I Ili -%It'lm 1" 1'"Ol'aw'-s d, ha-zn, rr,:,,o,,,,o, hinque un diario dijo que ser(i pesto en liberind
r,, 14;- o. nlm .no de lin'o'no.'. I.. 1- 1.." -o I .I J., I ... j,"'I", ,, & I ..... I o .... I ,-,I la Illo;,- 1oo ,j4j d- I .... I~ p- ., .. I ,,sIv ,, .. a o,,,, ,., ogla, ,let S"'a, ,I
,,,I, !,...,,O a r- oa III ,,;,Ill. to ll", O l ... .... I-, lb,. I, o ... %. ,, 1, j, I I .. ...... ,a ,li., Ili ,- i I I
Ill O de dchn. ,*.,.,.,, ,I;., "I'll., ,".1, I I--, a I;,, -ra, !:,-,,,i,ili- .,,, ,, 1, -11, , 1. ,, I III ", I a .... in l!",I brijo palabra, en la pritti(irt creen que no saldr-6
F11I oln, On "I o 1 I,, J.'"'I'l, ;- 'O." a I I, 1, oa, .11-111, ........ I I 1 'I "' I len" I- 11. I I ,I %,, I ,. I Ili a ,I: ,I ,, I I ,;:: :: i'd,'-'a! Ill I F' 'I' I ... i I I '
!, O ."', dh, 1 : ...... I'll. a"" I" I:, I"', I O. ", '
'11I 11 I ...... t I :- ,f,:, ,,,,, ,I,, ,I,, 1, .... I, III,. 1, a It, I F ; ... k C No'll, "A"e" '.- a "' ":l:'." 11111 11'e' 11"l, "ll's 'p".'jll',]:' "1,'j, ( IUIIAD M EXICO, J.'.1ill."IU, He T,.tky no 1040 D,
11 I. it, 1" -del I '.", .1 llll.:!;" '! I 1:1,V" li."111 ., ''I.,.;,.. !", ].I, ralt; I, "
' ,: F I o ,, "I I adi
I, n i th o ,I, A P, ,I ,I I lu, Ito, el I 0 'I'll I- .11 I ,,, I. ............ I, I,, .;I ::S ""h"I", !, ., 11 I A d I ,I
.1111, de I .... I .'. a ..... 'i ... ... -T, ,, ,,,o'.,',-.',r'a a'- c"t ".olopcol. ",'I a.. I~ -Fii .... On., in, I, goidl
I,, ',I. I I.. I a I .odlo-,od, Ill I "'Inn, ,a ,i4. I I ll."'.1'.. "''I- ". ]I,;, trilan'e" I.. ,'' I I,, I l I I ..... I. I .,,I la me9i'', I reasonn ,a ,lfa is ... O ,. que In., torham limcl It, bitad
. l I h. I'll 111-1-I I ,, I ,, ,, ,, I ; lNII all" '', "" ;-,, I-- ,, l',7 .1 '' ,, I : I NA 1( ', I, ,,I,,. d,,,,,,: ,,:, an, Y C., n I ....... F alllla Ilefujid, JF,'- q., 11 qoFdFa ,a hlornard 1, plan!,:., ,,o, ,,, 1, ""o", in ",.'',.,III, Il"."i.., I* .... i'', N I'. I , :,:"I ,, ,, II ,., ,,III,, oia ..... o ...... .' dillron. pu" :n min
,,, I III dt I o 1- 11 I K,'ad- Vados salri, I; ..... 1, ,,I,, mrim 1'. , "o, .J."a 1111. 11.1 "ll"':p I T"o"t", ,, ,, d'""drl d n del d v, 1,,: .
.1, it' 11 A111P.." 11, .... I I I ,.. I ,,,,, "
, '6'4, I I I~ ra. t I, I,, I, i I F, n p I co,
. 1, I'. I , I I I ,,all T,."ky, dljl, I, .n. ,entim- ,,c,,. far
fln 1110.1, elte., I .11 I 11.1111..". I ,I no'" a.i., ,"'ll"I I n" III lla
, ,I I ...... I I ; "', ,,, "' I : ;' I II",'l',,l",1, A, ida Nl,!,ta ,( ,."" I"t, ';l, ,, : : ,,,, ,,,,-,l:.Ilo ,ol"'a ap't "'d- I- loefol, F, f.o- 'I plsn.,,. tone 'p.,ms
i,"' l ,,"- ,H- ,,I -red, I'll", 11 I I. 3'" :',, ; l, ,,,;-,,", I t a O , I o I ill I II)III-11.1, P- ,I "o I.11, 'i, 1 I I O 'de Fddl I -Olr,, -' v,. latpanca I", anut-A !ti, d. in
- hilh-i I,, ordado ,., i ,, I ; ,, l , 'r; I "I a' L'I"Ho Nl.,,.I, efil lit ,".111" I'F a ....... I lidm Oi, ol ,a, nd deal, ,,,,,,,, ,FI .na ill qo,
., In ol"'o"an ,a I" 'OHn, :'l N o- 11, I 1 1% :1 Foalm ,I,, I ,- ..... I 11 Ii .11 1 ; 1111'. 11 rI;",,,* ,,, ,,, I "' o ... g"'a ". d, login, hial-til, a d a
"" Co."", 'pa"', ,oll:" ;I I I la C, ...... in, ;I d, [as .Of.cariallm", 1. elt r-Td",slii ..c,,Fz.da
I 1', : ; ;,,.. ,,i ",t: ,,,,I..,I,, ., ", ll,- I111""h,'a lilat"t.""', "; il ... H' I, 1 1,11111;1,1 i .... ... I, In, 1,,iI,,,s ercolitticlie, ,,an p,- p ... I 1, o. "
"' :* '' I., ., ;I all 'I,- t"'J", W"". -- 11 s, 1, ,-- 'In. milalitilidn. d,. pro Figinn, p,,F,,,., qo, I d,
I" ':-'1111,- !,,,- ,, a In ,,r,,,' ,rl D,,aI.m ,- ),I ',
.P.., ;.1 III ,'I 11 ,,I I ,I; I ., .. ... .. , It ... od'im a rit, c 'am Allen Fesm ,, "tF. ,c ',Iid
;I 11. ",7," I'll ,,I & - I, I:; I I.~ .,.."; ,l ; I'~ I "I ..... "o I", 1-1 ":; ,-, ,,I 1,:; III: 'n't'l',ol";:l 1 ,,, ,,,,, ,,, n, .... t :;Ol,,, I AhIvi""I'oh, 'I" I." ; : 1, nza- par nt,,,5 mie p In
...... 1'.11., ,I C"I I -,rio Io Y-oja .I, ,, ,o m ,da imest, bel. -11ar Pmra slempre Ins'lah del
-l, I. It"s """a' "" F I - ,)" ",". ;, , ," ,"t" a if ha painth'a destr-6 una de Ia , e'h'r', "11
,,..,,, H- ,,,, I I, ...... o to n 1'. : I I I I I 11 ;, I al A I ;,, ,, ,, ;,I ,I ', 11 Ill, ll,'l,' no ",.' ,', s
l p ,d , .I .1,d- Ill I ,,,, ,I ull, ball. '. I ]-'f l:o I ... I ". ., -, ,- :I; ',I :", ',' ,.',l' 'sV.','," ', ,ra'n',j r',, ,': ; I. ...... It," I ,, i I Cancelli M alik su ,,-,! In, ,IFdo, tunilon, dis-todn- d, ,Ira, ti-mis"
;,, ,N I, I .. ..... ,,,, a ,!, ...... ;- on d, I I'll, I, 111 A I], I ,I", 1, I I- I) 1- iq l, a a- j ' ... ........ "I" ,,,,,,,d. Ill., Frank J.ck-),l. Aunqu, ,, 1, ,.m ,t,6 1. ,,,
III I, ,;:.'1I"'l,,"tllo.I.l,,,l1 11 I I ld:'11 I, ",.a. I : Ill I ,, .' l, ::;ll." I ,, , It ,ndr, ,, f mercerr crado"
,,, I "lerila prrindo romplion de Iremlit r'n'I's Mormild jamasdrte 1-16 su verdadert;
,- ,". I ,[ III, 11 I I : I. I I an .......
, I I los .... i ... ... f.,, ,,ad as I;, I I I r I '- III, ,I,. i de regreso eil"""On"" """' "" "'
".'"od., I"', I,- I .' 11 de piontrin q- Fe IF lmpuan Fc;la irdecolucind I, Int ,...ns q.c Itn" "
g, ,I.., lt. -, 1,11 ... 11 N.-.I-arl, ". ," ,- Form ula (loss. ' '''' l,, :, ",r", i,,F ... l"e-o-, '. l; : -I,; ......... vjaje
I -,r1,',i'tn",W ( "I'll 11 I :Ita ll;'1""*. I, (;"III .),,,,Ill.. I I le. '.1 i!1l"IIIl lli,7, I ",', ', r' ,Irj,,, ,,t!oIrd: 'll .,1111mil a yj ,Arml,,na no I A r5mar al Inte, comunwa exl1a
I ,,I, : lit,, 11 ., A 'a" ..' ,,,,, ,,; ,;,. 1: I l", I :, ,, I It Ild. w ,. ,!,,nn,: ,,,. N ; ,1" ,," ,, 1,
I I I '. I I , I .: : I l I 1, I ...... Ili 1, I ('an, I .... Ion ;I, I I I, I, ,, ;, S,1iaaio.,11.,' l.a O- de m odo repentin I. I I I O", 1 "I 0 I pet in ira -EI Universal Grs- da. Ahorn ivp 4unrlemente "Ote.
I 11 PAR PRENIVRA) :':I't;n lI,',.,' '1,',,d.' ;[ 'I ........ 1 I en". dija que Marnard Asti inclul- dirldn, pern con crInnodidad, en Is or,
I...."on: I!, ]:.& '. : WhII ,III .. .... I", O. ", t'*odn airil'it A trintits d.,-o- do enter ]its prisionerot cuyo% com- sion, dinde donfruta de motch's
' I ., o I I ,ld", III a A ellah., I all ,jr,"ll I ; 'll- I 'IF
( "I "I'll, .11IIII, ,,,I'll III '( ..... .... ;ll llo 'I llll I .!:i! I :",;" aln"J l, ,".,n .... le, ,lo- fi l,, .,I'l,1 II1'l'1' IIo
I : j,::;,,.,,jj.ll. -p ,rl,, ,,- l-,, N .111, llll; I I. llsl ; I II 1, I"'I'l I I i i- I, eapgalldArildto, par, ,er p,,c,. ins qOP se prnporrinna ron sus "
I .."III a ,:,,,,,all mt,11,lin t ,,I .., Ill, l-,ladn q- la En lit ONIJ me cree que :,."e loll b.j. pit ab,.. it,,.
,., I I , l'. I'l I ,.I ,ll, I ,, e I "'iI, ,,r, I a a.,, a H, ,% I it I d., ,,, ,a f ......... a ,t.j!aOF ,,I ,j I '
." "' .".. "' 1, ,I ;I. 1'1-1.i I .I , I 'a P, pulls"de halier cumplido done nh a. gr" nd,,m y rehusa rer:bir 'I
. N-ora ...... I r G 0" a G 11, .. .... n,,. ovo- oom- 1, ri a ..... %, ''a ..Jld; .... III P., 1". :'O ,,' ,I, In Ili I -, l -, ga ,li m In prootencietria conmi matador sOnlinnip"'
. I., .1 Ill.. N., 1"" I'I .." I., ,'' ....... .... W It, k'o,,I- III,., li" o d 1.1 ',,,, ,,, ",(I ;I .. .... ". a- e ...... ," 'X ila Ill esto (Illizh slip o n
". P- ,I, I I'll,' I I "I :I'Illl I I ... I 14", I I .. .... I s ;. ,,, 1, 7 I ... ocad, )., 'I'll, ell 'Ina
I l ', ''- I; : ,': ; ill- ll- ,.,,, Jl, ., I l"'l", as lta- I .
hf'a*,; 1.,,I, I~', .. ., I'. :: l 1,, proxhuili aconteeindento'
I ,., ,,, I ::.,, I , ;,Ji': l .,f ", I Ivan., ...... ...... III, d, I I '. 1 :,] I ak ."I, "" ,, ,:; !e .", ls, O, F ',"',!I% :, ,,l 'I I f il I .... Irne.l; 4 .. lit ,: :., ''::: ': ,, I,, "', .I 11 III Ill". Ialll' l 1111;lIll: ; i:: I., d .
, I t. I 1'1 ,:- .1 11, ". -I I ,at, g at"', I,, 1 ,Ill ,,I 9111ort -nlidaof" ,,I I "" "" F" N ACInN FS UNIDAS. Se encitentran reclitidos eii....
11- 1- 1 \1- 1 .I1 1ll l. 1.t1'- l I I I "' ,." ,, ""'':" ":i,,,- I,, lo- ila l'. o"I''I'" '.
Ill %% Nl. ''. ,,I,- I ,, ., "I ,,d. I., :. ,,,,, I'll I'll ".'l Il',",' I" uli. O 17
I, :,."III ;.,l ,::, ,,I Ill., I ,, I I , I ,,, I ,. V :, .ll ,111;1 I I I , I %.t, n;:,,,.(.. W ll : I "" ", ,,.""', ,?,- O I W all" d, L, linde, ,aoldao, O l- Ill ,,. ,,, Inott, I, d, iloid, lI. I'll W d. a , aool- oa ,:, I ,I: ,,,,I, rI O- I li:1 11'11.ill' 11 -:I ", o J. :jao,11.1 ',', ',,'.r,! ., 1AP Iw Il, A, Ift hk. vitil
I I F e l;;,:, .' ,,,I ,, a,,,,,d,!, l I.. .1 ,:' '. I 'I- d .IRI- (C-minalolim d, 1. Pit. PREMERA) -oe, cloc se ,i,,,FO hn-ad ,. 1.
.. :1 :, ,: '. , I ,. 1".. ,oil ... ... o Ilel''lena, """ ,-oas modetimls ool',no"I'll, a 11.1-1 Ronta 'riollo q- 'I iinea o -m plan,, J, I'loag -- -- ---- -- rm.trla; dl Gohila. n.,IIFoa.: 11 '11 ''! o I~ F*-I,.:I I .Ili'. Pala I'll, ,g
W,,lo o' 1, e-l oa, ,,.,I;, r'onph, ,,, Paoli ....... .... .. I I"s pill, "" Pat,'. In 'Foralar, en OlI23. Ce. ayy Reviling F- ,c ,,, F, 1, ,,,,dd d, Houston. Tcam
I ,., I , I Ill jolsinla l ... ;,i,.,I .... I Ill ll...I, 1;., ,.,I
... ......... I, "'., ....... e, p ... O aala. drIT1.586 en G O sabre ,lan, m"I
I : 'll ::111111 I ,I I I ,,III ... b", re 1. O'gar"ll'o", d I I j. a 1 ,!,.. fu- n diol" o I'll I IrIts. Ins ,i,),ga I riaa]ifliio
.' .1-1 -- 1-0,11-16., Ill I a ,, el"n" ldIT ,,, P111 ,,..Am pr.flIAckOii
'I lad dlil AllartLI.. min't, is qo,, ) I, ,ohllh 11I Hlmi y narin 1'. 1,,bId(, I'll, 1-11OI, ,lo, to lim onn f-rm, 1,,tdF ,,,,- ,, g,.,,,,m. ,amm. ,,,, jmedn ,im
,;, ,;"':', '. "t,'' ",N F\Y NI-NK, ... 1, ,A t', E- ,,'lo,'(. I', u,','.I!l:o ,:," ; ala ,,
,I '. t an" en I s ,i,,,,,,, '.'. ',,"Ig,', vni, .,.
, Hl,:I, : I, 'fint'. '1' "-!-a .. P"t'rie'r "'. .'g,"', rl;ll i ald :: P,,,,., I I d e der 105 de- n- r las paialis ad.
11 I .1, "'::, I 1. ', 'It I; a ill deb:: ,. -', I I il,,; 'r,,, "I'll"Illi'Ll I'll" ll-l: lj e On " d
:I I I 4 N,- Je,.-',I)l: ,Is I t, ., I """ I ,I, r 1. Care. Fair. I'll-' -1 ban -,do buttons ,a las ormle, y .h'.'
11, , 1, I. I "" "a ,aadn"tIllmron.H. I .... fie- M.l.k hotbia fel-no
.' ,,, !. n, ,;, I .1 .il 'I, "" 1,." ",.,.,.,. "";""I']" I ,If ,I, El ,on'eje.. d, In "'ib.J"da ',I ,,I ,,. ,,g-ld.d d, ,,I, eI It,,-IF- hello lodos los prp,,all- joiaj enai a s ,nn iIiEst ad 1 ,r s, It,,. I a s, ,,,a rl P ...... l, ,,,imldoil a I.- hu
I'l I '- I I, I I I .1 ll i : .. '- ,:" ll, ll "1111:, I ell ,I .... ... .. I I Ioloa. M ilt." Lue'all, 1,; ..... I d, Elliot. poda on I ,pl1l, I-olb.'ellE 11, no ,les 22 Nil Istv,10. nta o nsinfcccion q
I,, '' : I , ,,,, t a, 'I 'I t"n't del "'Zl' ,,, _a, It n 'I" u:
, I I. no.g.c. ,,I,, dioll 1A title I-it., --.lod" 1,11 '"'I'mad" p .... jos d, ,"In ,,,,,,, ,, I 11111's -mPI'lan".1, snllsf t ao 't -', A Fie d,
! I;;. "",., ril l ,,.. ,, all -pa' nal" aj Ig,,,, ol a "" I rdFm '. I ob, a mi-lra porter sebie est
I [ ,, , .!. ,.I I ...... I I "I to ultr "no I m; ... I f I ,';,,, I,,,,l : I aj,, ] -. de l1we T- h-l Ilis pl Am I 11 am. "I"o d'slllflo PRrH IPa]17,Fr VIInS tlgbajOS Jot, IM- pilla,, Inl. Flinniin qic "IF him Its
, I "' --III I'- 'il""'I.. it, In a Iin. d I ,,",,,,.,,,,,,,,,,,, ,,,,,In,,,a 1, ... pan, s%,,, pl-dis en vmpleai a, I, ,i,,n b. eeoi- p,,,, I,,,,mcI
I I I I; 1:11"i I k I I I I I ; I o ;". 1) ... il'ill, ,It ... lo- aro.s I'm X. a !1111,1111111 a d O ,
V. t, d ,,, 1 I "ut, i"I'l- -- -- -- "" a I ", Po m a O ad. form-], 1,Paipt.1 DDT ",,,,,, ,,, 5, Ilgadn m 1 ,I, 1, ;,d, F,
r 'I l I,.,,- I I I.. 1, I I I, I ,, ,o- aol-hdi I', ,I .... a 'I'm ,( ,ccll d
I I I'l. 1, ,,.,idI rno--O a I~ ,,id.,, Vl'1',, ,a rm%,la I., ocsp, "', ,, J --,*,I. Il I I, d, lit pirisa O pan I, I I ,. I -- it I i .. .... I ( 'IF I, I as ell, ns all., r-,ma,,ms dr, Si,- 111,11 ill rall met do a a e-Wili,
'': E structure 0 1'. rusto p la n p ura ,;I'lsli 'Ia", ,l,,;,o,,",,,rf,l ... Inal ,I 1,,hoda O d, In P'lion"chl's ,,,,, I loido 1 "'Imoolt". i:- "' Ill, In ONP ,,, In,' N.' I ,
, :' 11.1", ,I I I f. 1 III "u, l, an d F In con dlt,,Im,,nlI I I .... '1"' i'll" 'llil. .11,11; I'I ell ,,,,I'm ell )- I -- re )a, at Pro n- servantn R,!,a,,dimh, at ,,,f,,m, riendid,
t I., I" ', ", "I, "I , r- O fi-eveniii avul-la a 11. o"'llir.slilarit""'d, 14, .. ...... brat, pdimanil., qO, ','m lU o o, : plt ,I dar .r Kunarn. Aste to tell
I'la", Y Ala( ,III,,, la l'."i'llIdild do "Pal-tld., d, I.s Emind: '
11 I RcI Ill e"Von la "it 11"Construirl his (idles' v arenid(18 d, W I' elT ,"','I',, I~ mlrkdF, par. d, Norte RmArica. donde en PI En:pda za ell )a f-oa Ilatiente
"I 1"'t ., : ; no, h h I I .: ,I, I ,I ,i,.,bn d, In; Pinar, del ,epc.,n d, Tr, n ,. no do, Imd.d". Au;,Ilc, Dl-ot, JoF dos ulnerms arimt to
,1r. f I I a I , , I -- ---.- I~ han logram, noars-s- adplactis sig
I., ne, f-', -' .:. ': !I -:., la citilondal] civil ,",, : ......... tr'-", ,',':;, 'I I,',: I no" -'. I, Houston. If ourmin de .""
... del C It"ll 11 11-11-1111", ,,", ,, I ,,, a M,21, ,at I .,,,,a, ,file oildi, en almnnno,, .1 -tt-,no. At afirt.,cit, ,a 11 IF.p. on I-plo,
- l ...... .... it "-'I",-,''i,"-,, 11 I- I, ...... J."I" d, ,j ... ,.,d',1',1 Ln rn(ryor purte de elhis sto consfruy(i hace rnuchos ,I',' N I I' ,, ,,I'll", He kt- lol- .19tions hnT
, a to ,, dill, ,I, I,- qu, in IF P m- "'j',F i6' '%'-" Q"--!i;,,
d, I ;I "I I ';I pl- I I'll, e I Ilil -- In ,, -ld,, meorvoiad,,l
I~' I -1 I I r,-.,,, , ",, his tropas azfecas "O'di" 1'11: I "I (thos (wando In 1 ,rnivn no eru rivanwida Cortid ho). d"""""'la !," ", ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,d, ago',- 11 olmo- 111.1 ..... de T I'~ .S1 'i
I ", all" ifes oi ,ld"A p n ha Ppl-Ilnd,, I,
oil ,. I 1 .. p , 1, a, ", -1 - 9-- SItrapirrarair se In lh Irden- "'moc m t- Ia s61- de ]a clasif"ican I flonmrf gm'
""a ... : "'.. , o, P I, I ,,Ir la, I .... I , l,,r,,,,1,,,-,,, V, a .g-,lidor. lot,. -,i- d qq, pr- n-,. ,,, N,.F a York Ha ,,do iglIFI.,at, -do. Io-la 1, ,,, a I, .", n P"mel loin d,
" : """ -. rl ( 11 I'\l' %lp,: :- Al" ;:111 :11111 I I ,I d- m"'on, afto, "Irn, ", qIe ja -- a ]a ,.,p,,a de ........ .-,,-- I- ". -;,, I I, ,,,, It I I 1',F, ill ,I- 1, II-ll. ,.Iinl ),.a side .6 ce
, I '. (I I" ; "-l l ... ... I, mirloi c lltilgllell I'd" A ,,9,1..,,. -br, ]a. lerd- tres d;feren
1i N! I. "on I ;,; : ,, .. : '..' I, ', I,1,' i,': : ,' '; I ,l l- I":, ""'a'', d, ,11(, I" 'I'l III, ,, de 1. log"'I" o, ,.I 'Itnia. I,,,,- El 'erl'tal", o'lal ".,III,, ,;Pas i'arilnologicos
ads ii, po! ,..I q li,.rI,,,,,. (,,a1,,,l,,l-nroa,, "I P' dem, ,to q., 1,, ,,ciinric,
.. I I 'I, 11 ,in H I, r I , a .. I 1 ,.,* """'t", Al n,.-., ,I, d., Oblrn',' I "I'""'a" So' ,in-s no, PI.Inden a7"'i",','-",5
I -P' 'I I F I a' ,il at ,- net Conrjo d, r,"OrIP-Imente del Estlad a d" r a F] .."
"IT" Ili 1, ,,, ., I. Pollibl, dontirim, d, an. I ... no ... 11-,lular ,In .r-mhoI",', I ,' ; d', ,"- I "' ,ce..mt,,o-...hFY a- I d ant"I'll O d, ,ida ,I, stand, ,I m.I c T .Ilque, d, c);Ormellis pliaden me
joir. H lomiblo. --oin t.tnl all I., 1OH"l,"'I ,I.,. tiara]. corlpill tFdI del --Fd fre'lmi" toic"".
J. I!,1.i...' ,,,, ,: ,ll Il","i '! a!: pl., lll "I .-I Ira d, la ,oldnrl d, I I'll "I "'pr On. pl-lfoov. C i I,, ,a, ,,,l,,-,,lndaIa ,,rmprecl-as at doctor VIllt 6,,,"P a , I ,I n
"". '' "iri'lev", ,,lail'I'l't 'de Al ctrito. se han dado j)lilr 'I" in. p- llps rmonol6gicamente different
a, !a'%I ,- l Gl.p I., I a ,, I "I "''Il :, 'I I : ,:.I: 1 r, 1. ,". I'll l I I I 11 in son 6 an ildhIllm, ,I,- In China (I a. jfe del S" "in de I_ a In O
" :l:l,, ,, f,'oolld'', l, ,l liab,, ,-,I dr I 1. .1111, looll-.1f- I ll.'111 alr. .Ida ,l ,,,,I'd., ,Plrdt 17 "' .1 is
- I 1. , I ,-, ,,,t, ll- ,.6., ,: j,, III. I-, 'i I I q ,;i:,.,1 11" ; .... li .... ..... I ...... cA lt Pei el 0, I ,, Olrrell11I.I ,11 I": Ll b.' a "Itallo 11 M il 111-oli 11- illes ll)\Ic,, o- mirs 'a diclon dilerentes factor
I I I '. ;; ,,,, "";a,'IIt 'I'la ,; q.I t.d.s Ics j- rlI- I
II i 11 I ..... I I 't 'r I I , al ,'I ,,,,;I I ...... s ", I I ,;,, Ill., ... i, gio D I I' l,-,.I" T ",,'I ..',r ',I,:i: "I
ill alroll, loillill"I'lloil' 19-11- IIIPUII-1.1 entlo ile III y I.mb-,. In, qt, p- .ram fFon1,5,, ,n ,I harl
It ,'! I F,-- ,, %. ", : I, -l" 1, : '', "" l I, "'' ,it I oli'Al I .I, J,, I~, I '!',' !,!Ig"", ,i,,: ", .."nas ,;, III ........ ,tl -, -jll. h- ,on ort.,orntwo ,;\ ,o -I I, iial,,, : co clue sera onaplida in, nord1col, del Negociado de I,.,- y atimiales de experiarents"lin.
, Ill. I I 1. I I I It"" ,,,, i ,"'i ... .... ,;I It. IF ....
,,,,,, ,,, 1,, ,,,,- ( r , I I ,ll: :,:'l"",,I', "'I'a 'I. I'VI I I lI ... ,lill i-,I-e- oil g-- ';I it ... bill -nnl. I. ( j ,, I. 1 I : j!vl:j'jl. '). loil"lielO "Ill .)I,,, A. ;.I,,, ', ,- Ill ban, toirs hos- .... 11 I, d, 1949 Fc,,a d, In, p-- Wdoa an La Hlbao, ,a 'Trooblen ,A h. derivistrad. q.
ll. lal, i%,I'O .i. I ,,,. I Old,, Isa, ront,- 1 ln.ldd.
Fe l I It ; ,,- ,,,, I nl- i, i ....... I., J',;; fli ,it A Fe I ..... Io I),-.I Ijo aldo, pala d- IIIo&1 eltall, 11, '.PltFl fl .. at I- Y ... I."" pI'f'la'!'cn-' d' glo
I I l 1 : I I 'Wo- III', V I ,F'Sa bIIda
., "' Ill I, ccion, irr"'I de mejorlin"'wo, ban , I la ,I I to ,,, s, hill, I,,,- In, jet,., 1- 1 d lit d del bit ,Irnmli ptedeto am,.I,.r 1.
, ,, , ', ...... , ; : I :' ", ,. I I :, ,,, I, 1,I Ill 10 if, in],, m ir.- III, In I d'. p a "'s
I I I I I, I t., III~ ,,,,,, F' a 'I""I a Ili """ li in l,,: ,jP- Ho.nAFoiNl, Y "I'la, r', ,-,, lOo"o ,,o,,o nIo;a
I I . : , I I I ,. 'I"', iI:'; I , ;I I O'111 'l d: "!- I l ....... dil In,,l,I,.,, INV itc,--w ,a I I ,,,!,,,'I'I 1 1'11011- ,';,,,I. 11 1111111nit, d, ,am lotl. I s do ..... ..... 11
,,,,, I I .. ... [, I It I, ., (1, I ( yr. 15 I I ,- a,, I --,- 'r,,r". ; WII.O ;I ,,I v- 1. i wal Ples, .lZr,--O.s 1. n 1. no- .,I, F-hnoi Clha d ,,Hl In, I
- F* 1 I: ',':'.'I j I i , 1, I I I I I 1, pl- Ilib;.- l! ll I I "'."al 6, I;., lobliol I I
I I .o En Formosa 'Jmpu nan el derreho I ,Jl- ,,,a "' h-"
,,, ,, R, ,. ,,, ,, I: 4 ; 1 j r I T ,I,- ];I Republo il. 1,,da ,,,, Ill I "s F,'tnci- ld
I I j : "" P, I I'A '. ." I, ,- It, , anut, d, ,,,,,
oilt'll, ,. "I Ii. No , .I. 1".., .1 I I ...... vario I'a's ,,I rjl--( III' a III,~ ,I "It'll d in b" O al;l,,' ,a A u usta V al&
I'joilr. I : I- n- I ; 1 """ 1, I Iltl,11(, I I I 11. \ I ",.I'. FOI! "Ia" ,,Ili 11lo ,Irna, I'd I, de ,i'nr oI'
, ,, I I 'I'll, d" Il" '.6 .,OI.,I dls fjo,- m Idoclo. aIaoIaltIIndl,, I, 1, a
,, , ... fi a I ":111' ,,, ,,: ,,,,, Io ,- ,I),.,dl., n, jilo, 18 ,,p d
1 ,I I I ]- q '' "I I If I 1" ""l 01"n' P"I'll"a" It .... .... ,'. : I ... i ... Ilo ,,,on o ,,a ,]to ,,it, 1 t
11" ". I I . I I I I- I I I'-' '11. 'J"I ...... de Esliodo dii 1. hin 1),P", I. I 0
,, : 4 i ; I I I'll' I I 01 Prl. "I :' I, ,. o- ,o,,Ioaj- ... itoo ,,,,,, '
, : ; d., ; ,,,',l'jd ,. I-I .... Ili lial,; ,Oild tk ,- ; Ili' I I I 11 ell I I I, : ,,, C"; ,,, (IF, i,. ......... I I I I I r. Grm.% a Yv1,. dcl.,6 Ia:O1 ,in, no- lm 111, on)a 0,,j Sob
I 111. I. "."I I ,; Yl.l,- ',' In el ,,,der dIT11- 11 on IF Fundarion ,Naclni
,,,, ,,,al l ,.,,,,I ,,, d I a I I "" ""en"'.", ,I, , Ilo ',. za'da d, In 1, 1, lidl- di I- I ... ... o, el C;Ilbil t stride cei il, de la P az a Ito
rllll;:, I 1 'i I~ "I : a ...... I.- sla sooo,,-ol,)- In P, -P.11I.
I I I I 'I illll Ill :III,,, dIeh. i cont'. I .1, lot"
". ", n I I I I 11 I ,. 11 I I "' "I "I'. ;, , ,. I ... ..... Oil), I ,a e;,= de Tj.. hnsla la P11,1in m,'
, hlI I; ,. I d,. (I-inlibra ;. q.,qu, !lt rrlitls- ,11 Ill- ,Inda, mda,
f 4 1 1 i . I ), '' I :l 11 ,:I,, I-i- i" J- 10 ,;l1,,,, I .. ... !,,,, e- :, 1, ddo I d, m,,,' kl-,,IlI - ,'l , 1 I,,.qs F U ll
.. ,f..'F a, 11, , I I I I I I m I 1 1- 1, 11 I I I, a"'mra, d, mo,"a -p0,,l', I,, .,,.,,r,,I .... on ILmal. 111sli,: a It,, o-- I I Fdl), ,,;,;o6mr.d 1 '. R1- a, HIIIIY W Kurem quea : efirili': I
n", a ,,, ,:,a I I tIr I I ; ,' 1, r 11'' 11 "", : '.', ,,, ";;", I al .... I'! lllrl ,,,,, I. I 'n 11, 11oa ( -- 11 d d b re d, of e a Is ,! demmlojia del m.] ,.ill J. de D espachc
. ': , I r I I I 11 I I I I SI-O I- ";', Ill".O ,I so ll lo"I" 'I'lod I'l I'll t I -, ,I,,, l, ;,,,I,, 6, nor in, ,acco. al
I'll.. 11 I dott-lburion mOndtill
:I,, h 4 I !:, ,P,. ho I 'I'l, IND --m it que
1, "! I ...... r, 1,,, 11 ... ilio,'- ,I, Olg ........ ill ....... I, ., 'J'ado lod. Ill 1:al
I l ,:I,,l I, "-,, ,I sl G.h.i de e a nmoonind ;I ]a o.hatirt in
" 1.,, !, i I i: : a. in ; I I,. "!,: % 0: r Pan. 'J"n (lo'd, ,,a lrao.,
it, t'* -1 ' 4 ., : "" I .... I ... ,','a' [ 'I't' I t ... g'"" '! or 1"" 'I- I fl, ,,nt, C I I', iI-',".lr,'k" a .,.,,,I .... a, ei d,,a qu, H ,,,R ........ I, .Iog,,o or,- .
.. ', I ,;, ,,";, 1';I ,; III-'' ll , ,,, "' I lt:, 11 I I iew- 11 I, I, del r, 1, ,s ex I %1 IllimmInd- nv- cla ,I Mimst,
.1 iIII.- 1, ,,, ,,, ,,, n,,I ,-",,d I"" ,,.p- "a I ,, on I l ..... ... ninF."mil, refulitarme en ,Illallnl%11 1111 1, E uraciam r fi ddecrein preFiden
, ,,, I., A I III It ..
, I I I ,,,, 1 -, F L 4ao-o,,. ,,,,,,n,,,,, Vi. 'no efe F, (-,,I,,. F ... O,,,,, I I 1 .;O,""-,
", , : I, a !- H,, l I I ,I, CO 'd
- I I 111111 lllla ": ,,' "rn ; 1 1 ;I 'l, ,., .1 S,,11, ,, I I m,""I"', it f,, ,:,I --- cnosan ,mo.. liontl; 6, 1-41, "' clal n-mbrnn a Kl,;um,1.dV:r,;r, d,
... I I H- I 11 I I ,,h- I --, ric SlI,1,-, fil-ne '; PLIII- BI.,t-n, 2.1. 12. 17. ,,I Etadoc UmdmF. So_ y ,,sjjl ... department, d, I
, ,. q., ,a NIF''. ,Ill W'' ., I ,,I, dI I Net ... Ian,. d, Iml- C) ": aP,rbr,,o-" ",", ,,'I I I'll ...... S raslatiallos hoy a 'In. morot- as q-e antall IF~ del Ec Paz. Fintdogio, Aliclente fum ionari
lel!co, l .,I er;Ill 1 onI .,: it F, ,
I "I 'I'
J, il 1, 1, I'a l 11 Call~ logO11- Are litelti. -,,P,-P,-"Ia de
, 'jdo ,,. ,-, ,alo"a a IOd, der -comn Cubm. ap.,gimoo,
It : l,' 11, , i I I. 16. I I T, ,q. I, a ,,,,,,,,,,,, I' n 1 5 i1ril g a Andre irrn Agiorrr
!, "'"'. , S o. de Cuba lota rests mr.m- In mayor parte de lon rifins
, ., , I I I r '. dl "' c ', ,,,;, lic ,asinnicra, t" ,,I,.,' -Ia d--- Ig ,, mintiolun lin arshiflOits, sinjo Fast a ocupar docha alta poso-in,
- I a Y contmon CILCkenda A 13 Sn. o,',,'n',l !,rmt, ,',a par Ills propoo, me,,
"'' R eem plaz, ... 'L , -'(.;t ,laihllna ( l ': ',O'- --, u 'i"ll" l t',',-l ,' de don CristiAnd Car f i [III" ,una eJec 1. ,a cl ,, arm
ol i. 1 :, l, I, i I I I ra el l ;:, ,. .";" """ on DO ... : (lailml' in
1, an' a, ;, , , , Ill I'll I ,,, w ,- ndlIbll ,I,,,, ,an
, , ' :" I'la """ I ,a 1,nga ,,,15ald'. del G, ,,,,I ,,,, A I In 1951 hu I nolar que '- ce- I, In arm , ,n a Junt.'d,' Ed, r.6,
, "': , I I fil Wlintliatil 'd, is Par. PHIME It At I J, ,1:1 !a 'np.t.] i .... ... low'o. I ,,, ab;na v d m. ,tmmdrd"d ,P,c"a.1 ,. I I I ,,,, toropo ,,I,,,ln P-flmd. pr,,Fr h. "I""a 'I' bla Y .,,a, b.i.;11,1 I 11 I P, I .1 r 4 !a al '14 :,,,-,,,I 1! I'et"'d- f,. d, q.a I .I I I' ,I
I 11 I I,-' .. ,, I ; I I 1, I I - I I ha, Will ]a ,,lo ...... l d, g.node ...... I, O ", lu-1,,l ,orirdild el flillect ... om. mi y e hgin,. nmi distiminoldo lo, ell. ml cargos de ver aders respno
I ,,, an" ,-,, ,,, I ., I I 1. Lo, dilm.,tmd ;,-,da I ha, I I I I dIl s", a I, ),,,,,,..,,,, ,,,; "prsll,, ,,, I &,"'Orm, Is I,' cu',Ioll.,11.1trus de 1; ,, "; I I 1 I I r a ,, O ,lo. led III i1cool. I I'all ',s d,,n C-16ml Clitfi. a "" '- P.IjarrvII,,. ",j d, d y 'a I q quA Ina dej.dt, um
11 I I ,, I I ,,,, 11.1 If" do ,,,, loils q In Nlo-Ielah I .,I I de v, r. is ,,It I ,L, v con b Ili In incidences de Is I~ ,,,,,,,, krnadm a I, I ,[.,.
,, ', ,,, ,,,,,I,, I no m-rec, ,,,,, ,, bell, ,, III I ""' y 44s d. 1. N, ,
, 11 1 "I I, ", I I lll',, o 1 ,:I I : 17 I ,,, a P, 4ermedad
11 I .. , sIgL ,,,, a m -drndo ,I Gma.,, I ;I ,,I -,lt a ,, I lol .." P O., meas "., L aof- del .o,1,.r Fidel Ofiez Clirmr. Do cuando 5c lropi zan Con PIP111ILid 'V usto Va
;1,I II.- I I 11 '1 1, 4 -, ,I. d, ill"" "'I''I des, Tlatl IIN1I11.'1o.;oo d ""a"a 'Il'y'as I_ ... cat.s ,.,I j-f- .ell,"r ]A prent, F. ,J.,100 am crindcs ones ,cqorda
I I I I- I ,. tI -I, dripm de I -,- I 411 ,I"; I to., ,F to ,,,I.d d "Pas %irulentas de Ilrus'. Pala triunfar An mu
, f I of ." oll" ., I, O, I "' it Ind,-11IIIII, It, m,,tao m.y q-rid. ,.[ -,lira on I A'
I Ill "o, a 1:'ll I a ", oil ,Io 1. lloll,,, ,,.,, "'I,,., i LA INIA En relacimn con la innalnidal. se LE noticia de mu exajtacloa p r d.jl
1 -.- a- I I , 1. 1, I I a del Pa I .I, I, '"': :a I ,I h,-Inili de It Is .... Iad.inos ,.ad. P: I-1 1:1111;a In qol hafee Wt- 11 In "I' del MAR 10 DE RI I. I ,, ,she que Is mayoria de as nihom Is rr F fav
I, -- ,";::llil "I'll , "' nI, ,Io,,:,,,l,- ,,,,,,,I., III ,,I'll ," o",,,;lmo, 1:Id.s par. q .,,- bl .1,,,, -.Ill., de 1. i c;.-,I' dirab'v neogida en nurstrit.
11 I fmair-F, clue ,I llfl;rnom pmicen de patio. ll-t .,a i-s. .ra ]am q.e me 1,
- I I ". I I: :1:1.1"i'a", I Ill. ;,, ,' : 1;" ,,,I,- ,,,- flili'a" ],I ........ I, ,, i, I I "i j I.'- I I ilta'lill, 11ola 11111 1 ) 1; I ,,,,, .1 I Al rl P lo ,lIdlodo, ,- I- 1os role no 1;11 i7a "I'll, t le
''. 1. --- , --.", ,I, ,,, I .." 1 11''W" ,,, I la, I,, ,,,I ...... S" ,, - I O r-dl, oil I Ita el W.1 deseniii. :.nielitts. no les elects el cere r dm-,.gu, y me .prA,,..
11. .11-1. C.I.,"'o'. ,in -- -- --- -




A.fio CXX Cr6LU'Ca Hilbanera DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 11?52 Cr6nica, Habanera ragina 4
Alenwrfinduin i Las Bodas de Plata del Club de Leones EL D& FEUX DIAZ
de La Habai,67. GONZALEZ
Social liene of gustQ de comunicaur a
El Club do Leones de La Habana. del club. rdan ara tie Gomez 361-82. SUS. clients qua despuis do w A al extranjera, he reanudaCOCKTAIL: Is civics, instituc16n, celebrari el sit- telefonos A-9-,52 v -9400.,rantes del v ajej consult. do RADIOLOGIA.
-En of Lyceum, a Ins ci cc bado veintis6is del actual, &us Boda.ilunes veintiuno, el prop6st de asts- e no 'S an L mro 1013, entor FAPAno -!tir. a fin do hacer In re-crvaci6n de da y HosA
de Is tarde, ofrecido par I do Plata. R cuyo effect vione traba pital.
"Club aporilptionuts, do L. j-d. zili-in-ol, on Is organizacl6nitiekets. P.-.dn cl- f,,1,a no Haban on honor de Is de on magnifiro program d .,,a ning sol-tud
prensal habancra. jos. cuyoF arias habrin do rinultar
muv lucido,
EXPOSICION; III Nuevo Toccidlecos Maine
La Comi.sitin Organizatforn de Ins
-E. I Lyceu r
on, I'll fle Bad.., dr.Plat del Club d, Lonna.
]a laip.dc, del escullor Ernesto dr La li.ihana. que preside el doeLor D-ld Most,, del Ric, h. -for.
----PHILIPS
SANTOS: ion.d. par. tan neft.locin .-a6n of
V _CaWn ode,, Le i, Federico, .siguiente programs: as marcivillosol
Emil an In r na Sinfb- p no : Cocktail d, Honor al presiI, dento d c Lions InternatiOnlit. R Ian
an..
Gobcmci.res del Distrito Millilplel
--ronecionarlos iniernaciona"C",ra Admits
Aniversfirios nupciales to, pre- del, c, do his Clubes del
Distrito. ale vex discos
-El sefill, Ni-t. del Val a y so convicts, a-gillit. do 10" 1, 72"
9 Pon: Gran
sp.sa E.6rita Sonjudo, cum IS, 33 y 45
plen hoy. en In muls complete frlirt: p.m.: Traslado a Coney Island dad, content, y dos afts, do cas- revo UCKMA
'r- dos P.- lavrid. gratis el uso do todos
-Tambi&n on call, d 'Icbran son'los aparatos Para lon "leaves", con s6 Bo&a dc Seda, que l : crildri.en e.11. prencrittir of ticket do Is conflict ldoce anos de felm collice, e ct.r tan comicia, cuyo preelit an de sets pe Wstor G. Mendoza y all espos., cla pebitolllli Lucy hl'o case. sra.
-An on=. W-arphl.. on, Is fpchat I El Comitil Organizador recuerda a del ifirt, noeve afilis de on6trinnonio -!Ins .Ieones" notificRe a Ina oficinas Bodas de Barro-, los j venon on Fi:
7" son Leonardo Tariche y Xenia
gueroa.
-Par ultinto saludamos a los
parties esposos Carlos Gonzalez An gov.- v Maly Rubio Bar
a teiati ho. el cuarl, anniversary, de
-,.d., Bad.., dt, Flores.
A Wd- fialliidadf Curnpleahos X 0 X 0
Cinlipl, ,, ,in Irrha nc, fir, d
dad it, Furt, .(- r Intchgonle r itM .,,let do in Cr-Italia pittaind. el Repito dism do 7" y 10" Induso of
E.r.p. ran su mildm In 6
sur, socc" Y as caridad PHILIPS, lie faffWal
1;, .6-it Isabel F.
Its do Suo- 4
colidad suropoo.
M-i, 1,11111,de, to d,,e,,*,. j 0
1% V,.i "tria .-Wons, J.,efi 0 PIM pill* Unial abooneareown an W I' favorite
no orlj- Pedi, y dr Is Torre, of encan 7 to
padres doctor Ren6 Martino PHILIPS
Pill"I 51A bella esposo Josefina 1 te, cump c oy so torcer sino
1) tax trifle" del alinuartle. Arribs do lzquierda a derecha, Hellis Model, Francisco Blanco, Enrique Rodrigues Four&, Pablo Alvarez de ni
C:fi..,PAcgeI Cassil y Anselmo Rodriguez Renducles. Abajo, an of anismso orden, IU61 Roadrituat Fear&, Joaquin de Posed., Julio do Ciprds, 11, ivo par el coal sus padres to intents V Son Jose, La Missile V*4931
Graclella do Armes, al -Iat. del DIARIO y Ricardo tie Cantroverde. (froto.: DM.-Pardo). iin do minion.
Etalmiterzo de los Propietarios de Tarard
E honor de Is cr6nica social ha.,que no dudamos culmination an of Graciella de Armas. Pablo Alvarez! bilnrl Iiiindri a] mediodis do ayermejor exito. de Caria.4. Julio dc C6spedes. Enrique
till esph&ndido almuerzo, an el Club Almdedor de In nesa qu presidia- Rodriguez Farm. Joaquin tie Plaudit Nlic fit
tico InIernacional. In Asoclachim call of sclior Carl 6. los soncires dec- Edusrdo Fonta tills, doctor Marl. do P top ictarlos do Is Playa do Tara- I tar Anselmo RodrigueAjlendu,1e,,. I Castellanos. J -6 M-ruel V.1,16s r que actualmento preside un turl Hel of d Cru y R...I Rodriguez Faurs. .,i a.
'ej Cam. "guel "'bgo r, uradhdonal. el senior An I 11'a, do Cual., -,,,d,,, lrdo.,,a,,m. trimbto I crulir Francisco Ellin.'
bli. b ell conocida figu r. dogla radio 1. directive do ]a '1. 6 min y 1, 1 lovisi6n. ionic Ins compaheras do Is cr6nica Un Invitado mas, ese, rionista.
L. Asorl.ciou de Prliefill:ias do T ...... 111. L com. odo. "as or. gnui fl par. 1. cmana del chocis,64 al
do In, fiesta. do
""a "' lqula simpillic. Pill.
"Ich, Inf.r.6 c.11c I nourrm
I., cl ""hun,
h. doill'o. do, 'it., ot ".;into La falto material do olpacid, Para nU66frO6
par" tradiclonales ELIMINACIONU do Von" 008"
p,.gr ra do f,,Icj. qu, so prep..
FI luflnuhl di role,,is till Coril, u 11 alir I i, ,, iotarde y pot En Piel do Guant. 49. 9 0 oblige a rooli I Or estas dr6sticas rebels do
ot. P ty mr. In tin.
. kl6ric. rubou.;
doinhut. dlockli-to por lit mulfiona, pr@CIO quo Son su Gran Opertunided.
1,110-1-- dr I -,cut. do ..at., y brindle Destacaclo por 6nrdados do
a clx 3, Par In tarde. lit. free i I AprOV466105 I I
let 'in bitilable. y a 111, relieve y a] pasado. En azul, rosa.
on n hi'linalle'l I,, Santa 9 gris o beige. 12 al 22. #33-338.
lie, lit ciocio. rules oil honor do Sen. 1. Ele ia;sel martek dlecillueve, tarde y ruche how circelim el on Ircole. vellite conjile.tencin billion par in harde
-t; al jueve.
nocill, luclin libi
1.2 jillove do In n.che,
v kill.
,omid. do c.nfr.Wrnidad car, in y laule- of viernen vointidii. 1.4 t
on Mupot-irt do cich..
m. ..1curt llsona: of ofibado vein. ift,.m I., gr,rljK.rm.... on too jardines del club Y el doonlogo veinti. ct:atro R Ins treat do In tarde, Field D;y. -id., I., dt.llcs. 0
I'lipuls it, al
1, nula 'ch
c., I sort., Argot C..,b6 Ill.
7% to, emill.i.. 102-300.
dill I a c 'pe '7 ) .. - ;
par. 1. r I do rto. net.. __11 T... *Z 9 -G-. 1023M
La fieflin de rriaritrina en C)
el Biltritore
MuY concurrida Promete ruultar jild. psvt. 6ains, sti
In fiesta ant no a
hello, en al' I nvana Bit more Yacht slid Country Club. In elegante-socia. dad de Jaim nits..
Seri one comida y balls, que do- 0
rA comilenzo a Ise ocho y media do e
1. inch,, par. terminal, 1:%ndclefy Can media do 1. truldrug.d. besnaaaalse, Vivienne y am padres, 1. espan Leif. Iff.;,affindies;
Cabrera y Alice Q. Villisciall, aparces, Is thids, feet jads. (Yoto: DM.-Pardo). parte bailable a cargo del conJunto Cubakonga y do on trio de guile. Alice Hernfindev Yillamil
rristas y concionerra.
Heats, Ing sets do 1- t.rde do h.y.! vlernes, portion hacerse las renerva- La dorsida hijit del. cumplido 'Mari Toresa Ganzillez y Martinez
an Lu 1. Hernando. Cab- Castells Y Col, Dad- Lt...., la,,
clones do means. &I precio de d pe- r. y Alice Q. Villamil, ]a ..ni na Ue. nhy hard to.. .as el. cuenta e-nt-v-- of otilike7n, y Al I cc HeritAndozaVillamil, tuvo oyer. Gloria Maria y Giselita Cardona arillcliarmis Ian Invitaciones on fee off. al modiadla, on Innuerzo, on ocasi 611 Wants, Lope Meneses Valencia, Mae. cinak del club. do cumphr itcho itilon do ed.d. fica Duthil Sanved
Sim Atiqn y. animado almuerzo, or- Cancia Rorneu, Of l Resefi.remos esta fiesta do mhfi.na lebr -,:v.y SFv'r'
al. on of aristocrAtica liavar- .6ndez Mire, Piedad Subirata Mar. an PI Biltmore Yacht and Cc ry tin-. Peggy Simms Saavedra, Lour. I
Is R'lluerri. do . ur"up. dCe" n'I- des Cabrera Noatc. Lourdes BeltrAn,
firut, pancrit. do -logh, de Is I- Yclarida Gonzfilcz Ccbrih., AtfieVic lejacht. torta Serra Betancourt y Vkvian Na.
Para esta ocanl6n lucleron Ins lp. viurn Gunstellis. Finas blusas Espaficlus,
nuz-n del BlItm.re n d.r pmoral., muy ahogre y may lb-k., Bordadas a mano.
:;7 call el carnefer infanall del par
icoh. rea
I 'do Ill' Las chillies del isteriat
11 rion r. el."t" Al ptec-o 6nco de
9.90
eltem o"'com r',
blanco y rojos importation.
En una mesa. decorad. can petakes buff ses ..... .
qued6 dlotuc3to tl "brith
n.ba .1 q.c so vein. Ins v coupm sit W siWeeles Tos verdadetas joyart en materlai
in111W.r. do BInne. do blusas 6ordal a mano!.. Amba3 on
SIM. Erulnt ali, al ran. on.
roja. con dos Palumitas en rl lj chth ling 11oldn de Hito con toclo el frente
crimareada par con cerca a s, nI. exquisitame nte 6ordado a mano.
r.d.r. Sitil. Ile 0011111 Apuil- v R.I.1
Despu4 del almuerzo, parn -tre. 08111111ply En blanco solarmente. Del 14 al 20:
do Ian Sill.- citron jurgi,%
a ll ': c.rrcr., dr slo
scoo, ete. I En fresco Failled.4 .9 9
Cqn In hermanits do 'Is fesi.j.da, mallow S- 163
Is gtroW.3 Vivirinne HernfindxioVi, Soya de Frescolina4 .29 .
Solo MASSOSEAN IIamiI4,Is8tmsIFrImItj Me,,. Vic in y pl,,,.6 I Esta aclornado por ancho gal6n
.1 H-rainlem y jjn,_j.mc;s &a
pa7 de 1. 11- verderosa Destacada por grande 6otones cle Carey
'(me$ Suit rox Rivals, Ip .. a corittantante. En azul, rose,
sio a t. Is. .1gulentes nifinc FIRM del . M.'a 71 1 oscuro a 61anco. En tallais cle 7Y2 y 6olaillos. Azu], beige. oro' aqua
prosil.) MaAIlcln Gunstella Randrez Maria 3 80,itgo S3 al 15 V2. # 37-374. o gris. 25 al 35. 1112-238.
Elena Baradat Bosch, Cr
su 6usto cifinclol! Ar-, i lstit lt&tL a illillibWANS A A. Niels S., is I
Mendoza,, Vivianne G6m
maze y armon 'a a I Elects Ochan d4olsorc
A Xenia Galbhn d I 11111Y1109 G,.I. G-1.
tonificar sus bojido no. WJIII..s, Cristina Halley Whi-I Ulsi do lat Tests r v .... ... a Para SraS. gr.9sas 3# 6 9




Plains 8 Cr6nica- flaban ra DIAIUO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952' Cr6nica Habasera. Aifio CXX
AE A Q.: I -Para elHogar y la Moda'
El arte de
sufrir
NUEVO
-Por Maria Radelat
SHAMPOO jJ
XTES do son Par Itz ciarrim -A d-EN CREMA 0 UOU100 r I A It a him, p.domirist qu, .1,A.,.n
ecallicisa
del arte de augesti6n de ouratr. cuerp, y Is
NufrIrd It a y nobleza III nuestras attitudes.
q.. I,, r L. mayor parle de Ina v.c: 0 Is
p.labras Jjgrm,j. privtome do qud
El Cabello Is parle e a
rrincipal dc fit rostio... Pere eviler on to possible el sufri- n i ancla nomah: hocho aban onar el
miento. Se hadicho clue to salud es In dad. do stud. No bay bell.No to descuides. laalo Is base de tod elegancia-y bellou za possible sin halud. ni entilrity qua
con el shampoo de y listo IN una verdad coma on tore- virile y se desenvuelva at log 6rgacalidad extra V_ plo. De alit que 10 primer que nos nos de que ha de vaierse son defec.
imports debe se cuidar of Anfors tunsom Em person estar alerts pace 0 en que me con one Is esencia dr remedial Is menor alteracifin de Is
nuestras gracias. EI see corporal. economic. cuanda urf 6rgano sufre, mecte bell& estil on nuestras manos me refleja so sufrimiento An el ran. s6lo conquer sigarrom con un culdad. tro: Jos ojos plerden*eI brillo, At Z exquisite el desarrollo de nuestra color amarillea, to Carom me torna
naturalon, a fin its corregir sw f1licide y el- humor padece del minEN CRE- 0 LIOUIDO defection. mo modo. La trials= Is c6lera, Is
Del mi3mR made mooed* que per- fropaciencia. el enervantiento a Is hermosura cast ie-p,e
I' demos Is I xcitbilidad no trucien deperain.
par ueNtr culps Y par ignorar 11
Proleje at color media de can uistarla y de hacerl. Is mayor parts dolls, rges, mine
y to, nacer. El abandon. y 1. lim.rancia do no mo.do do No d
ran, del -bell.... Cuidados tic Belleza
Do b, -,idtld do tilts,
sedo-. Con Is feNtchad.. Carnalta Stam. &Parsee Is anfitricin. Senita Illachads de Torres Madras., am[ coma 6 filde Atolizeta de I doza. Carlotta Blanco d1.rprxpp ..... n slrugm, aparicitin a bion rombatirlas arenas
ea o I leg.". In Is nuc.. Park I ban mim-do Los ..sales an
Quedo ds lirepto de mallet", fleba Grandit its Pardo Jiminez, h.bolit. Golan, Bacterial. Arrail,... y 101-1d, it,[ V,11,. Faw: DM.-Pardw. esto tambien me recornionda rally ons ci-cma ounit- man olormen.
!y atrayente.- 1 1' Pacirl'orot, I as ..&. do toles y to que mailt poccalizan 1.0
inane n er siempre In cabeza ergui. especiallitta, do So CjICu31rerienda en honor de Carinita Sosa ris I, no marcher con lox hombros tan en jas 79rons afectsidas par las
DE V.EN T A E N L.0^10 & riF4 I I,' -Lvadcmi unmr In C.bozR In- arrugam. presionando Cmt dos dedos
ad- I,;, ,r, e Cast siompre tales a fin do no estirar In piel. y ha- d"! g" 'I' ju io', on In [I. dam. N-ta MahId. it, T.11,, Gall- to Flores, Sylvia Air.n ' oaq-1los
S- A-n, dag,-. I an I, -a, phog.r., son on. .,am- condo movimicntos circuiares codn
glmaod'l Ccpu Ch- l. Madrazo. do Game Brba GacdA do f,.,1-on de excess de grass. de otro dedo.,El rhaastie cotidiano e
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL OIARIO DE LA MARINAP A" an I""'- In 1, 11, JeF, I nor I. in tard, a.", no 1.na In,- E"I aparlamento III In spirlorn de Paldo Jimener. Ofelin ArmifiAn or modo que Il prnceNn restart can. Is zotin Proxima a loo ojos In pre------- To~ Madrazn. en el Vidalia. to ce. Castilio. Dora Granda de CoIlado, en la redurcJon adecuada de mora de lon topoida.spidierugas. Iontlebril el simpallco'liclo, del que par- Mittilde Az(jusla de Mendoza, Chit. Itil-pos-N. Los rno-ion- feca los tejldo ]a formsns rwalivos de In cstbom contri- inn de sintiolit6tioA "Waones" 1 6 on Nelson Arnim de Amiga, do chi Pin do Moral,. y Raw. Al,..,,z 1,,yn ot-hrig I! I.R,, de e,.,,, f,.n.l.A r.;tres nnis
III si cc o I It c, icirz I in Pr"t"u No 'of ef""n
n-im. do M-ad.- r I
En I ro ed-, on 9- oroml d,- Y I do In, L.nd ., se. ;q me, 1, 1, rabez, de de- is maNaJe can 1.A ffidleem, pl.1-:
Lite, do I;arisoa voces con oand lean isurt idad decide Is nariz
-i, c paosils allernoldas, is a
nrada con flares No mirviti el buffet. sa Chibau, Horlenasm AmAzago, Mall- 6 a a ones.
Furnisban rl grupo do lax Nefioras in del Valle. FAQULIa Gurruchaza, not ant .,,Iudlr, vl- It sta
r di. aLo vordaderamento Importarte.e.
on I Y.". A p a I on Is prictica dials, r
Ili presents, Cal-In 131.-. do W. Isabel Galan, C..,ht. v Union nia- de last ... dad .1 '" cac. I.- III
In hue- Ins masaics con diversoB prete.t.m.
ll.coalx "I No "conto re
met, Pda, Aqu- He GrillaLlist.. gotta. Elm. L.- Nor. 11.1, airibit mrnciona amwen no dr-lidar to higlvl
111st,11, le Blb,,, FIquI Palo, de sall." del oults. pors on ""c" 1.5 call.d,
for I n suma facilidad Indus anheladas _" Ilon mail 'o I_ dlc.do.. do pirl tionap. n n producir4an on Is
Feslejando su s(11110 a on, no piectiverms contra in forma -nL ,vn to
_F bajo I,, ad- Co-!, C'-- Al-ri,, A_,,,. Cosinkicos Charles of d Ritz
1, S, : ,a del f*, d, ci ll- R,.,:,,, do
li, a, h,-.1,L y C.-Ir-F. T G-,gwa l -mpIr .in ,,led at-1"'n do ILI I"ItIl and.
A., 1. '":n ".A.
I,' Lolla ", I \n
a 6, ,, a III o !;, j ,, :--d. --mil tit.aiisil .n tax Aq.Cll.N W, or
!,,,a do, cp-,L Al-l- I L11-1 quI rLimenten on halagadores. y hacienda res tar
1,1 d FI (I.,io, jo !,, G- i, R.r. Tl,,, Tnk!-, FIICF(' Listed co Is close aquellos quo dan a so rutis so
o 'I d 1 11" 11ololl IIIJI -enboo (let Cal- 1, I,o ta usanda. .No Ina. ]io especial. so belleza Individual.
Gladys. I.,,. tLti-jin drilibi, y I WILL NI.-t I I so nnarillopla Ordlile sus P-11-A expeclal's PAy No arr"ott, un.m Pat"., ra so tipo a Charles of !h Ritz en
lincla d, In o-- ,om.L,,6o I L- 11 S.-eln, y N-,!., Ga,; "ad"""ll 1. to. ad. t end. d I S..'hez JIID
11 111 Bena, ld,, Ca-l. do Peskin
....... lnolt, par ed, um wan el In, Son Rafael y Annist.d.
i"', I "S LI. "' I".'. a ox,,citid -%rripim'-Al
,e%o 'a ,, A,.,_ ol-da
In No I.- co-s' d, In kn- Firnn, I.,- Sarhoq I.,-a Notas de la Moda
PINYA i, Ta A. -o lie-an." Al v. a adoinaban con ]am otram en coloAl, ann. 011, 111~ M:iiji I-,-; a -sloin p.-irose me
"o _a'r hacer Alarde de una doli
1, 1 lo, it I to ai :,n, a PI brillartles y llarnalivom Se ob.
1, tiqu'lla PI.", I~ C"l.. 1,1- 3 C;r.L,,,ti. d, Co. via y tiny distilig.id. impli,,- Ionian as, In. circles do one mad In In gran innyrria de sum me- ponligd., m,.gind.,idald.,dimtioIu o6 'I Is not "a P... 1. m.- do . 1. random moNlg,,,] Gute.... y N- Erdman. "'nal'itar" Is In eluded a dliaro, par so mantra in d ividual y
on l Doctor Dario Gandarliat y Estrin J--n' I- (fixInitm, pool.. do -- muy personal de interpretarlo. Jean no .A. litician ban- Dessom present par oJemplo on so
'non"j, A In 1.11, 11:1.1 "l- Plan.,. J-6 Chn. y F, I- ol": ', n u soncilla va de- "boutique on lindisimo conjunto
In
V, -i- -,h Lot., E,16-z y 1,1, r id. Ia d ,_, Isq", Ip1r ell, ,A pr,,,Aba A ingeniossiN transbl.tere, to 1, SaInzir. y Arlorn Attalria y so ti ', P a do I be I,., ran una falila. 'If'ia I_ rinin rins sit ttin
"s a mlll- 1""" INI'mo, P rest. d,,_.1grd6n In. Lin IFt c'o
.In llo le," Ilo, I-mg r Compelind. rI, gtll It A im. do I~ niii-lales Im plead"' P" d"fin aceN. on original -at I r,
o,,,dv1- de In ciurind In. mcm. I, piqu6 blanco, CuuyoA delante'.. ly 'I b mr I; I 11 ple"- 1-io mal-non., or In ra- Flige- dix.ire- Palo rl %vanr,; on general* podia a a. i, .,I a ', ,,n 1.
F ,!,, I,,, olllol so 11, ,t- I, I ,, A 1, z y L. u rd, x A I be I En in, pidominablin In cloture sit un g I z. o In I, n. d e 1"", '1 po,_ot d 'I" in'. pi'mr.an", Is. -b-dad )as -,g,.nd.A Lt.. tiecruinincloor BIrAm, subir basis of
g" i's a f ntosaa dnrsbo dante. muy cuillo. sarviendoodeutchIrpet qu
,,,do I 11'ada Vllan.ba Poor,, it's I ll rl en su iual Her, a mbiente tan pleno de cubria Ins horrible a; n boleri o d"
E. 1. DU PONT DE NEMOURS & CO., INC. 0,1-o Fano",a, L;dN. or r odm u7, v"rolorido. I" lotcolor amarillo orn -color leZ 1. Jorge de Nld,]. .1,-fina do Desch, I.,,- Islas tol.., no .- dom rante on el dimeho. emcee sI r-de Ins tirinpro, pichi-Itiricits, el homlire Its tendidn a flercirar y Vg' 'd'r,,d' ', Ptaaida, 1.)da D i, rl.nin I,, .1bnI.t. C Ample de de ampliss mangacapas. complete
I rese I Aj'jior- CIIIIII6 Rm6o or CI "s .1 Imis- tin Isle Lonjunt qL,
I, I I 11'. 11 v I- v r u I I it 1, 11 a I I I; I 1. 1, it % r a % I I I I it it, (I o it d c me r I A li I I a I d a 1) a d r I f rl a y Reuinaffi co. Cu' %olIraA on Ioims C103. iso a III., Perm a
Y. ola it, Al,-,,,,z 4nl( n,, a riahlemente airayentes adopts I Roper am d MCA Argun
11 Ias ficl.l. )a ]a, dvi:oaba Con pinjuras rupellrej, a %reces de extrafta BALNEARIO DE SANTA Lax ,noonax Gially, Alb ... i. T- I call stempre me acompartaban 1. C.,6n en que se lleaba.
MARIA DEL ROSARIO. GILI16.,- V-on R.I.s y Ej- Tintoreria Liberty
Ill'i, 1% ili7a( i0nr3 orirntales y mriliterriness Tolalmente reformado. do In C'Imp..
rn cl % ji in I it N in, azt, a" lna .i, In cl nueNtra, nos legaron rrds- Fmithrorni, I llda Path, L.- Con 'I re, ]logo 1. ..to- on Consulado 16 ons poede freer
ticra, idi it, ninestras en It% de( 11131 "",1. ronao Sporitili y esto nhl ,, A reunir rams ropa Isla iopa prepared. contra cas 1.A
on __ is a'. War temple ruid.d.m clue par. pro.
con Ins -ndom prepaimilas y lim- armalros delodamente on soc"d ad. I it los iii-inpos motlvin-. In Qminwit Alilwaila a In fabric.cilin Ile F.ospar, Idam las salidam, Liberty Pod. picirs, y cirtalles par t l tew nl 1,11;11 % oIjoL I'lodticlos 1111 4"Iltili'llido it In leellezA y conflict del hogar n redi(ada tintorerin estabi or ida leforo, A-6615. y me c.c encera.
I nall, iudlldv, .
o:Ir In, I Reglas Sociales
N ......... A ( o [it(-, oil 11 1.10 Ankersario tic Ail
fund", -III ILI gulln tit- haher imjpnl ado N multiplicado Ion advances .411 selLa In pliniers que unit do par no poder emdree In forma
nin elegat-on-le %pilicla rn- par, I .... I. on ,its do
de ]a lnthj il in pli I'm a lla":,t th. sit rililipit dr scientific, mundialmen- Ilent", lm I,". armg. on I 'apol tin e"a L.., .")I car in I., I.
coons bim sin una forma de ser burno" ter do no troorn v liene que No- In, -,unit.-ias apuntarlas. son
Iv faltiolos Ile Ail %Asia orpi 1) islet Ceti iniltibirial. porn I ,, A '. n,, i- tilde, Joe.. min r cf ficilla ; inutiles tambeen,
v tambi6n, me pucdc agrcgar, es Nos in, moZr 1r. to A ciona IN Ion va or n rea N, leer. n,,Ienl,r
Amni ino. Is Litt Pont Inter..kincrica Chrinirml Co. '"C' hit logrado to briber ist. A las escuchR ni
'in uh mcclio tic captarme simpatias ... lpcro cuintas 0 It.
niAntener ) annientgr con-lanI'lurnle All lir"iiio pnr 1. ityerable Cali- to it A Notes en un boile confle'l Iaopoo pturde hreel-III
lindw N buenas mujrrim; dejan de caesar buena im- m".,. t."jr. Lo mj-, o, rlll r k.5 romirent.,
(]all. Is %Aritilad y la rxIenra gania de colores de Is$ Pinturas Dij-Pont.
ConsidriiNe In mortificacitin de I, dificilva Is no Pedir prextItdn nunpi-c-slon pnr no rztpresartic bicnl Las Ifav clion usan ca oada quo sea personal. ni vestinimriinaos rebumc.dcvi ..... c .p,I,.n A meduts... I,. ran friohdad police muchachn cuardo recuerda
our P ... to M vemid. cfrtras de Is word A. III rtn, asas our If an demassis ... Doi costs recomarmin: edriquecer el voc.1bularin le- "' It"' I'm. Irma del reyendo buenss about, y cultivar on aino atirsdalric de vor proo serenpre Aludida. qjjon audio a ella llem.l.. IAl. all, antecede h:y clue mantc[,-r 1:,nammlidnd y Is sencill" y no tionitrourau d domiw I& on soci6n . Qu Calor l1ace Este Afio
a ns n,:tre so organumn .1
jAK .1 W belolts pudlesoin hoblar! UN-An cl leriguaic mas flondo 011C"","d ,71 cialdr, b,ILt1,'nM ni7Rni": tki' so P- que dc' 'I In 5 it pal dara y cl-evoc P- gWe'r, A .." mannak, P_ sp.1- Por so "m b
-read" I TALCO JOHNSON. porquc .,s el -1 no but. I do .Irm t.trala. y
I n oiga"smo I~
ull- idlest paA I-cf,- irs 1. p,,l y "plam, ?'lack...,, y da u-In to W
d I uperarn sum habotuales I-1 Al-k1son', 11 p,.d.cidA ... Is calreacles Is orralicuin causada par Ins panaties . g c par L, r,par. evowles ci r.1pulied. Tda anadL, Put,. I A.
de ex- hice, ig.,. .1 uss, TALCO JOHNSON, m.C,1dkrrrrbn y col"" 'i
Am I %a mks de 200 ahom rlab.ramd. c-rporque IN on product garandudo puro. Y IN per P,t to a Well. or NIaklAcn N ,, a I ;ca do IN, l.,
ran No~ ,frr;LA.,r, q., md. bbc cip.l. IN Linst comida corrivIon E!aik IT.ck,,L-'x on t.d.N p.,ts.
.,.do Can TALCO JOHNSON se ticene comoodcomaimente been ir "Ma'k"mi Is A .,a dI-',, old. on train 1. RepubliI, C7 d3ble saber IN ca par CaLy. Importadores exclosacrepre inawror de conoccom . dis1m!o a1S'r air. Nine- -ox Mendez, Alarez y Cia.
Tilde 1. If .. Ift, desde ri mem ).-. h.itx If rml, iej., bo,,.n 1. Mud (lei Dia
comodid.d oo ex cicroo? Pero Its) notes In quc cj caLlor, y iA harric- Almiserzo (amid.
died no Aj.n desc-sar a uno coma, quitair.... Melon -w"'I C-,k1,J do flow
I, enlonces cu.pd. me no.. In No d-d Lic I Ho"o, a In "NI.R-fin C-n. do IspArragis
ACONDICIONADOR DE AIRE S'I'L\'A- F-.sri do 11. Pirrea lie carnern ar"horno
NIA.. Qui gradable feq,,io I difruoi on A,~ Naor' Plata to$ Eisalada de Inmate
un. habitaci6n co6 ACONDR.10NADOR Flan de hoevos BSYLVANW . No solo cfoosc. im-, one
ourabii. ...I. In Imarriadad. y fl,,,, el oil, It: Receta de Cocina
bri-dolo its Palen, microbvis V Nlen Coke it. ch ... We
reduce .1 ruido que vocne del Is, 'craor ... Un MONDICIONADOR DE Se ba!e bien media laza de man- befiemilrIti. on. citch..
AIRE SYLVANIA Its facil de -instalar ... y fonLeona monorricappente, to I media de radila de xa-lin one lk
Lin destasnoponerm jV.Ic bien la pena adquirit uno! h. a",o ,-,u let da de no,
In 't., no A, It.: No c's in 5 c 1,4-5 9 7urto I merenit co, D-paps de eclar 1. ratio. no
""'In ...... em-A ona A o"a io
d,,ar to b.lir. too so -rm, I.- r ll te Floln, serpreirper. led. In media do hiihna ondra rma rn,,o-rn o S, Pace In on
un cuarto de cochars In it %It. lolde I- o can ..ntq.illa so dos it Ieviedura v se .Ie stgreg-t. coloca ensel.h.re. ma derad. one
bi-, dij. .1 priteriPW Pat. no bay p.- tres t:1b I IIIA cle choco to .,,Ad _cL ':bra c ptercan mis hermosas a milquier mu.
jet, quo Ins que le dinge el hombre Car la d.i. a
common . Y ustedes, scroll. mi., burden raw
biro mesurns de que airin mucha polabras
scrambles I intopitadu condo usen el lipi. VL- i
ZAN-DE Park dar luctratento a Not lablos ... Prem.
in on attractive 6nim par lo primoroso... VIZ-ZAN.
DE em Is scrisocicin moderns. . par mlond% mos. -DURANTE LA DENTICION
.died, tcxmra y:pcrmanencia . 11-lasta In Paris nada Mantiene Ila salud de
It favarim do ]as elegames! Cuando lo pr6bi
q-56 inertdninter-or enuca.d. 11,11S Crillitures como el
vatW ;lu iA isted.




A10, CXX Cr6nica Rabancrat DIARIO DE LA MARINA.-Viernes,,18 de Julio de 1952 Cr6nica Halgancra pigina 9
En.el C lub de Ferreteros Eit la capilla de La Salle d.,ea r Adalb-ta Nfne,", Je,6. A].
varel., Miguel 1I Rigobarts
Para el proximo domingo dis E dia 3 de agosto pr6xi- senorita 'Bertha SuArez Goiantes. tan Soto y Miguel Ruiz; y par Aurelio,
i,,cltite. en sus heranDS05 alti es de anal I172drInfillefecto en Is c.pill. del bordta, y atracti- y el doctor Aure- (VEASE EL FINAL DE E8TA NOTA P rimera Avenida del rep-to Mi- Cajgja de La Salle. a lam diez de lio Capote y Pmtana. ,a in "'. an -ria dos magnificos actos EN LA PAGINA QUINCE)
I Club du 1. mailare. Is bode de Is encarI Bode de grades simpatim. -pare In
e Ferreterom. Ira sefialrita Belie Pereira y Santos que IucjrA el sagrado recinto, un itEl primer Is tome de Posesitin con el caballeroso joven Marrelino no decnrado. abra In mbi6o, d, Ics dt- In nueve directive de In AsociR- Aharz Pi. florists de '*Ia Milis de do a do al- L A E Q UIDA D
k, cion de Ticnda de Ferrel.ril drA igualnI el 'bo T
I, I me efct,.a,4 In, di. P... r lmn,.eb da de lantan'sirrI seflorta Su_ j
ocira mpl. on p,,... d.r.. Go, ant- 0 a J-1. -9531
rahar., birinda.d.se 'a I.s erocu- o qo't d' In N P N 'A
qo, -A .1,,. de Ins martin, F-gan He podno, In Ofter.. it'I I 111 men Tod.. Cantidadom
-otes. decl,.Os, on on.grI 11-1, R a.. c5tano A! a.- roadr, del
si- do -La Dli.'*. el -,di .br, Jay.. 11116,11- InI
den del Verlad, vio ei senor Eelio Rodriguez Varied. 8-11d. en Jisystrim.
Y 0 -Xond. d. -, de 1. laid, do Tatar. IjarA I 'Jigt. San ti u
Iriache. serA
ait.bl,. ,,'a "c'"' Los te3toR.I,.ada on, d go-I I ede ". I b-o'"c' de Is "a'
oart, Hai jd. .drIn.a de 1. Par Bertha J,,rI to, oeficore1, oq-,n de Ernesto
P I r-a &sta fiesta, de caracte or, boda. In Pfiora Mercedes FJviura
In I de Misr- naRdre del -nim3lIa
it n r ern requonito Indo. ermah r die ly
r cubterto pars partic 1. %
"I'll" npar Cie I net I .... AnI.ni, P,,,.,,.,p, r e 11
1. anor_ "fin-6e se not it cl:ci,.n"
qur seguirA a I ceremaria. ]a serAn
1, iI Safin Sa a I., cle Pereira.
Bodas de agosto, de a el neflor Josd Do- "I
i.g -z. flo dr 01
Fiore Ins bodes concerted mo LEWgiDs. firmarAn par Beam,
el eitrante mes de agasto. se encuen. Is. Ins seflares Anli In de Jlda Palma y Martinez, la I AlLberto Pi injenlerc,
t2dara neilorita. que uniri suA Aquilino Vigil y In seftora Dolores ,,,,, iaos I as del correct joven Lastra vluda do Inflesta. It E RA
ALtrcela Alemin y Carreflo, an ce- VY par M,.,meltao. 11 Rvdo Hno. M EV I
remonia fljada pars lam slete y in e ictarino y cit me art!# lepito itadridin de Is noche del domingo tres de Iguez Reyes, Jo.6 Raninut, Herinindez, IMi uel A. Sabin y Josti Garcia P& a
w hacen M!
unneroscs preparations a'
para ente enlace, que tendri lugger en I La bad. civil me colebrari at die 31 11, leal, del Corpus Christi, en el !del carriente, ante 1. notarim. doctors air C1 b Prrk. -tilde Alfonso y firmarin par Is
Ertrey lasuarrilinades de lam emitra- Mnovia. I., seflores Esteban P1 y Me- _j
Y-irs victen circulando lam invite. aclo Bravo par el novio, lam me-,
cjjics parit Is nupcial ceremani.. flares Antonio Ortiz y Evelio Duque.
-sitiis par sus resp tlvoa padres,
R b.,toin. Palms Fajardo x0 iri. TarrI en 1. C.pille de L. Solilarniez Rico 3 Anton to lemon Ile. contracrigo'nwrinnorto el propic, Ru., Y.Arr-li C.,refic, Morelos. di. 1. Ins de Is anshana, is,
La seflara LIM Rodriguez de Ramirez Carrie y el doctor Desiderto Weiss Aparecen en eat& toga del cocktail ron.LoIlta de In Recreas de Botri. Todos nuestros clientele
JmetInx AmIguet de Quintero, None Leal de Gareird, Georgina Curlaelo de TeJer., y ti doctor Lul. A. II (Foto: DM,-Karrefwi. se han beneficiado con
nuestra &adicional
Cocktail del Patronato de Logopedia y Foitiatria,
Venta ElImInscidgn por BW&nco
En uno de-lam salaries del Club NAU-1directiva de esta inEtItuci6n. que tan nez de Beguijosinin. Regina Camalls tico Intern.cl.nal de La Habana, hu- admir.bIc labor %, ea d".rrolinndo d, RoiI Dole, TII Chm,6h. Cu bo de celebrarse eyer tarde. el cock-len favor de ]as nos nfermos. 62 Martinez de Centime, Mundita Fer. No deje pasar tong
Wleiort ed ie frecia of Patranata t.En anarns charla transcurr16 el ac. harder. de Alvarez Abella. Cosan los"accescs de calor' opoftuaid"
ago
d longAnd-c dpsde ]as cinco' Georgina Corbel Tcjer..
ban ercit de Ins i 0 so elivion notablerrients
nor del n.l&eF*.na'cr!I a.rto'jh.zt. en Neni Leal d I G-'Ien como istal, cwmdo U&
annericann doctor Deniderin Weiss, T.d quedarcut _! I
hn. 7 si'le 7
- ;-ente per3onali- Virginia R dr guez % lode de Nor, sl sfr. noted accesom do cmd.I SEUEZA Y LOZANIA on'
president de In Sociedad Intereacia- ciint.das "'.'n 'I'at71 'n tarobi6n, pruccle aprovecharw
net do L.g.pedie y Friniatria, que me- dad del doctor Wei dos Mrxie Cuenca de Vaipricon, Bertha do nervionidad a treitabilidad ProcuarI IIg6 "iX.(I= 'r 9flerG d -exeriblo de vido",-1por qu6
gun dionas nuestra en- tu%-o sun mas codi. .. P-1, P ... ,, CrI Aco, d: pion del' ROSTRO SIEMPRE JOVEN
pnra dielgar on 'p At citir 1. mocurrencia, a, odriquer_ Edlmi! ,R suIrtr?
total die. p ... d a lid a d en a Es- reforencia a Lilts Rodri areellla-: Con d e. osa odri I VISIT
2 especi L6 udn de Izagui ENOS HOY MISMO
c"Zlm 'die so r. que -2,"' eco a rre, lil.,g.dt. Fuss y Alicia Segura M Compuesto de Lydia Pinkh- Cons6ryelci Ud. asi c6modamento can
.Ve.no de I& Universidad mirez Cnrrii, P' a da aliviff complete a muy notable
due L. H ban traic rtgto. combirado con s..bc. de Alloarron
Con In presidents del Patronato, Is ra nerro Entre In, Clan G .11"I. a wes madestares funciona- la fdcil aplicaci6n diaria del.maravi- awgieficle" COMPMIN" on I@
callirisiva a ehorat Lifin Rodriguez de L.lit. d, In Baer~ dtB.Ict. J' Knhly. Nlaigarita Gonzaler Groso, IA en esso traw camna. lloso aparato cle hidromosole facial
in ez Corris. me dicron cite en es. sefina Arriguet e Q u Inter., Tel 6 Wn. Al-ide Incise, Marine
te party Ins principles figures de in Bramochen de PedraI Clara Atar C l I I I Prociisom livic, a Ias coolest. agoAt.,. y 11 city d, Pirdre 3 01an in-.. del If- Atari. del C.,norn y Te." ..... 'rearilid. d. id." can a] NIAGARA ja .
"n" CompI do Lydia P1nkhm--oIbrL Co. so ..... 1. Y 20 vIF aInI ,t.s ,,better.,: doctor de un modo moderato y clentifloo. WI.. Jousts 116t-do.
Lus A, Bar.,11 doctor Joaquin P, El Compuesto Vegegad its Lydia J Ler 6 1 c
drazn, doctor Ricardo Cabanas, doc. Pinkham LandI puede der more- SOLICITAMOS AGENTIS
to' Juan A AlbarrAn Antonio Ak.- villona, Rilvio a ]as moleaLmrs, y doit, Abrila, Francisco Cano, Roger loran monsuades clabldom a causame QuernIt. furclomilem. u
Y nuestro, companero. en Is pirt AII _- .- w REGALOS 01 DISTINCION
J..qu a d, P ... da. Pedro A F,
-II Mshin- y .1... Earth. lr, ,- Son Rafael e Industric
g"I y we ro-t.
Grades Atracciones de la VENTA ANIVERSARIO
Nadie, pero Nadie, mis que SANCHEZ MOLA le brinda estos exce
X
lenses pantalones de sport para caballero precio
PANTALONES
tan especialmente rebajado. PANTA NES DIE
CRASH DE HILO
FANTALONEI DE
PANTALONES DRIL DE HILO
PANTALONES DE GABARDINA
DE NYLON
Sissy Lima Jimetiez
Una trellis Wis. d. pars. wi 1. de bay an trall- de
rum pli I. quince aflon goar& ]a "rantadora ")rune Mir" II Lim. y 31. maint... go Ija del efi%r Francisco Lima y de me r.pona Lulsa AmMrz.
Actualamenle. yerattem, en Var.dero Is sefierlis Lima pars I& que habri and Iliples corgrstulariones.
FUF TRAMIJORDADA Tnn., LA TRIPULACIION DE UN BI-QUE JENCALLADO EN LA CORTA DE YUCATAN 4,
i"IERIDA. MO.t-. J.h. IN. -AP i-j- el nP-r dai6l "Ing- Sk, d'
El Serve. d, G ... ri-w.. III I Un. 1-1z tta.liidad. In dm-uin a I,
5 o, to, tin lissbordadn Is tnpulaconi I rr.. me drJ6 on. Ruardia el bU'lle. ,1 -p.r tonlarI 'YnKe.s Kau'. on- farn impedir que Ins raluel., a 'a call ad en In cast. de Y ... tan. y oI a rite. Ento es .10. hole a
I" rt"o". Is United Frut I Co. b reazan, pars er deposittoda en h a r error, me liable comunicado que Artisan de Chetuml.
AVE 1 .04
MINA
AoInI "0111110S
Advido 0#601 4.49
Camisole .- Pdedirdeato. WWI
diamt. tadicame.t. ..pciadazent.
utdicado z. to. c- Pildor- Do
Witt pars, Ioa Ribons. 11:
L. -lip em a. 6,gisma didicado,
cu"do amtsi ind-do, of. por at
contact con Iom vme w y descchos qua Del mis fresco teI y exeeleri.-We carzip 1.
W PUdom Do Witt, adem" do ser an estimulizate y regularize, 6.95 a 11.95 a 10.95 te material inarrugable son w
dor do 1. funciiin renal, uns moors mci6a antiodgitics y
tos pantaloneg en Igms coloreig,
calmente en todo cl aparsto wineria. Del mix fresco teJido de crash
EnigaI ca. confiazI pace han, grazoludo 1. mprabsci6a do Del (agnosto Y. solicitado dril de de hilo 190x100 en 3 Iinglos co- beige claro, beige ogecuro, y gris
I anillezes d. f-or" ares; adfachom aortas I.. aaritientem. Lee -7 01; De la mejor gabardine de rayon hiln j(wjgfl.n II "I..- Inew heisre. rris v himirwin Tim. claro. Tallas 28 &142.




I
I .. Afio CXX
Ptigilla 10 .1 Noticiag eat6licap. I DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 Noticias eapafiolas
.
.
EL CIRCI'LAR: I Hoynenaje en Nueva York al Padre Mendiola Actos para hilly 0 1 '
-!. I;k "Pli'slitentila i, Ics;, Serie de feste os del R ogar Astur
,,.,b Ill, ,,,
or a al lintio oil 11 Iar- -E.FIfi.: A ]an once tie 12
I", S.In Bo 10 p Ia FIESTA NACIONAL.DE i
6, , ""'a: I'll. on nana en Ia i9lesia tie Ia
. LI a'killf'"I""ll .... ... d"on y M:rced,'misa en sufragia tie Actfialidad espahola
I _1 11.1 11 I". toclas Jos caidos en Is guerra i n agosto una
, i 4FII: 1 tie Espafia. I .
VI IISILLO: -, -De 12 m. alitina d I r Is tarcle, i i6n
', recepei6n n ]. Embaiad2
, .I ........ 'r. 'e" (Oficios y Acosta I oyecto que elimina el gran f unel
, 1i',.'ik"i "a i I
I .N I .., Arin-.- I
!I ,.I .i I dI 11 I I,,,. I I I i I
"to s '-. ,.. I CENTRO ASTURIANO: delegado de los centers
, ., ," i , 7.1unta directive, in- 9 Y ,O __ Bello prograrnt ,. Convoca
1II:Qt 11 kt: : .. tie In I .on,. Ink of ,,I,, 1, 6n qii preside ,
" -_ I ,, "A..'s Co vor ,to III I Por Jo.4, 1'. Pita III CO'llisi
,I:, ,.In."ka. In I deap.,ho, .-no, I'lartit"I
'I 1. 11 I I Arroata, hii
.1 I I .. .- E ot'etcrit. ,i,,itn seflors de Mestait
1 1':, Z,111 '-d" pt I L C.rrot, Gent- do Varkik.karda 1, abon, ,,a
III il.."Ida ,I, Fpa "i, ", Io, -1 I ': I 1. CENTRO GALLEGO: C Sao,,,] Proig- ta do Social,; de re 1. ,ocklod.ol lit I X,.. k dlc.
1-11 lit 9II'lla -l I j I I -Rc.. i are,. ,ridsti.1-I It 1-ion. .b.n.andole loi gast.n do 'Ro a I a P.,l-ild ... I. tie ,It titular
- I 1. sc'iZr"A' i"W""I"'..."'I.Pres"J'A ]as medicinass due consurna el so.
ntonock na B rico fi ... Be Men6ndear,
__ __ ", 1, I ,I I I tie Its. --ries do S.rI v ,ual es socirclarro of doctor Jesus clo que 61 haya cons'"llikil,.'s, a f. acucido con In convocatoris curtad:
-, lw :! .: I" de Bellits Arles. 30 Baras Lopez .,as 'to h nhk ,l %t; gik rkfcannecur-c .;, I.- 1, I : I I I ias 8 "' lu"a a efi-etty. ccII iseskin In Comisift
. I do Is n.,h,. CItan Iius res- del saguiente escrito ( a cliche Pro
Eli LoIiI Aiigelvs la Conv. I ". "I i, I no c ',X scria ch,, ) pcctio, s Pd,. Ixr-c_1,,1,o111. on qu c funcionan minado of delegado que se hizo PHog at Asturiano en I Sallin tie
. I to. cta-s. dc'e, are Ia residential del Centro Asturiano
(IV Caballvi-OS de C01611 I I I It AlCa'dL VC9a y 'Jose LUIS : inter, r tie Ion contrus on cargo dprr rea.,j con '" ... z. tie La Habana. Asesoraron &I senior
I Prego. vJanitori r dV.ia Lsla, y qu ,6 I,. ... dile g .fcickn, ,a.
toria do debate on Ia As.roble. s. tinta ,.c no I hurnana ni jus- Mentindez, el seficir Armenia La Vi.
Dial Ii ....... i'e re 4 it 6 de Ia tarde ll. I M&dlca National, in. Y .denkas 5 I se toma como ba' Ila v Ila seftorita Gloria Yifie& Con.
II I ,h,,.,, do los Cab"llems do BENEF. ASTURIANA: se ctrr icndo lon rdlcmb oji de Ia Conti.
ti In, calit, I*' I ...... I, "09. entire Li- 1: -S.ni6n do durectil., Ils 8 Dice aski of referidq y document. eque el m6dico delegado clur tie 'a k3n sefiolas AmParto Alvarez, do
ril", 11 %':;,I:Id,, itlefola F-4390-j :, I y 30 do Ia nuche. Convoca III tado escrito: pr tende crear recibit On setenta hiendits, Joseffina Arias de Fernindex
,,111 I "Los contras regionals con saii par clout. do In re.udaci6n I las
la '-."" O:'Obana Ia I I diliectOr general, sefinor Eze- lottorio sontionen cleegaciones en conditions arriba apu an Cainpa, Carnelis Suarez Llata On Cao,
Y quedaria a Ia instituctonnuta treintu Luisits Beres, y Gloria Arbel
c'!'ZI-011 In ,,,, ci .1 qu, la or- I . 11 quiet Ma. tiriez I todos los ptickolos y nounicipioss im- I los
it,,, -h-Wara oil lots Angkil's. Cali- 11 I ,. 1,, James do 1. Repub ic a cuyo par clento de ena propi rando Lobeto, Antonio
: ,, 13 -.ud.
fol.1tJ, 1.1 acell1l PlOxiolo. liks vui- - I _1 ENEF. GALLEGAII s, e,,untr, "n's*enor dole- ci6n can 1. .bligIl cl,%arles in: W1%2- M idez, Emilio Garc Is Me
". que tiene Ia -reso w los onfermas n6nd CI F r"Irade,
-Reunion de Ia Connisi6 cle In instituci6n ,,, oil sus respite zz ,,,,
OF. !.I -r-lponcinocka. -1:ritudes do I I n de gold r
I I 1111111111 i t t cz;.b e. Clarn
- Ilronad elfin ,as de s I 1: R ..rs.n y P,.pag..d , ,,, ,on I incrernenusr Join asocill -as canals tie sislud Pagando in ins- I Cirra C ...a I cria,
" ; Vic e ous",
,kl' Ikilo, I ,!. i" I does Y I c t
ero-do, panOnp., cii of x _. I I a 3, 30 tie ]a n.che. C On c a bra tie 1. reelbas me. ninon todus last gastos tie trandis- 'pa, Fructuo3o Marron. Josk A. Velas"I'll., I I -1, 51 oLante una nocilca conversion Par so do par coolquilerhiriedio do trans. co.rFranousta, Rodriguez Madiedo. y
lo I,,- ',',,' labor ,..a reciscid.d.ri do ban c... Porte qco ast ,kge, 11 asoclad aficro Rafael Suarez Sola I I", LI ,balhii- it,, ""r:Il ,,, "'airin i I'll I :,_ ,,,,,,,,,a. 1,. C;,,ad. San ;iu stro comp
lolv, :Ia-, ad,., .1 I- k--o'loo, I I- ,_ on,,,. I I tici mensuale I L. One no se han dado ruloa s
I- I., I J It.,. "I k, CIRCULO AVILUSINO: n r "dologilei.nes last a,.- .a I lc,.d. 1. cliacia Allot. 1. soi6n ,I president, .e.
I ,,,I a, Ckba Iiil: ,,, ,' :, _n III, q.e hill
' i "I'" "'.I 1 'I!' I I'. 'I" ;II, ,, Una ,no ciipoodientemento tienen As.robl- cl'tolt,' rcfI p,.ycc. ., VJ.niin Mkitanide.i, c.pr.6 tex.
iI, I 1.1 I' 11 -'- ,,,It .... 11 IL I I lu: j, a it 11"ie"Iii'l-., Y., I dr, in so I.c.l.dild sa consilit., It Is que Itse asOcladO Isla 11 cu- Iwalrreniv: "Non recininion hay par.
re .l Ill I'll 11 I otdcho i
" .,I C, --k-, d'. "'' I"_II ;lIar sank, n kkcOs Y nocclictras cuyo conto es ,oknt. con .. 30 por clento que le ob; In, t.ques firiales a nue"t'. a,.
R. w d, 1, -0, la -gurdo a non ;lit- Pat I Plow- dclg.d 'I I I I, a I I I, 11,11 1) o" "" a a ""'I tucook d, tod.ts ,.I, ,a II..a- PUes dv Ia eficken Is
L it, i. K I, '.l,,, '. ", -. Ast- ,1 ,111-entra .1 fliediv do 1. 1, ", ,an, ,,, In "s" L" L;-1113 depencir III 6xito : 1, I I it ,,., ,O!, uo vea
!, ,;I,:- ,." ,;I ,L, I .. I.:.;,: do g' I f, d r ,
lao'. .,I', ,,,,, ,NJ c-lok Inandand. In 1111,,,clack- .I ,,,Ittd sea ]a on I seat,
(,I I ,I,,, ", C:.. 'i ( I-O I ornnelad one ,,a ) de ,,,,,,I I I. ..... pono d, lie,. It
I ,- , ,,, Ii .T 2. V, ",.I,: I 4 Ill I-'ltI,,.,:i,,I ,,, las ole'na, ,I, Lak Halo; ... Ia ,,I --nipo O., I " on ourarse d- Oractica el flogar Asturot
" :! I"'!:" """' Ili- I. Ili,, tv tie c,I. J.s .,,,,I.., ,,,I, I., : I addvs pin did" 1. IOUftekik, I .., Coniston cl, Control ,Job, ena.
, I HIJO a d'o. .I. so 1-11, I R,,,,,r ,,,,I O'llar v islu
(I I "- ., ,,!,d,- Ili- I.., 1h. F.1 16- 1 .,.c,.i de Cuba en N;UrXA Tork. sefier Alfredo Hernandez, les Itudirate, June stir ... In. fiil- uSdl,.t 1. PAR rum .ad-.n ( ... la, dikilgarl-l- do[ in. Ol a d,.
bo, ''I I ".:, OI .,.III -J I W do J.1an- .1 .... a go. ""'I torkill Cl CIVIIII ,ngkv,,,r vi ,-Io I-pled do"'. di e, ,as. a ralla 2ra vita
I, : o I III o 'n' dip JI ,,lod sill, Ocky a 'to I d"'d qOe %nork., .. qn iarrbjen III ploglarlia
"" tillia .1 RlIellindo Padre nurl menrlials. despunis tie In. Miss celebrads en Is Ifflests Is San Pablo de Iti .""I I ,I I. Oc 1, A. lit ,ala de salud de -so res In: :.is vofeinios recital ps on ,,, I ,loo Pill dcsculd-. dejad" r.brilatirkd..:
, It o-I r -]as popular y querldo nicerflotr rubana, earn a j_ 8 .,n as I,
r- t I:, !." ", rLo",-_ I,,, I.. likad.d nr. ,Orll par. relonemorar Roclas de rlaia del In .'.' i I: ,,I, I, ,ontr- c.. Ins do 1. q.e If rec
1, I'll ,I- -:,"', """Int."Id. niverarla it nimplin lit tita tie San Pedro y San Pablo. inistirindo [a ralanla ,.bar, 'I ,,, III,: ". ,I., 1,1111PI110 'a ,4,Ii!,, !':,,,k ,',,."ck,,'a ,P" clu' 'I"pl ivid",'I car- __11 ___ ___ __ __ __ - __ /_ sl!,
1, ,, ,,,,, t--to if, ,,,I.,,,,,d 1. pill, alluia nos encontrarnos Olke -Opiubar los q o laboiaron "I I's sclininistraci6n y manic, tie fontar."a:1 lo:o 0 BFNEF ( Alil-ELLANA: i; iAarnbica Medic. N.c,..,.l cclc- fig"'I'l d, it,. ber; ser no olamento inficion
......... 'J" s debon Ile vitrike ".
l,", o ,I ,, l.7 I:,ik, ,,, % .10 I Ida re-titernente tanibien scion- lookichiblenictile que u, ., ,, bras ad
"' a I t js.t est, .son. ,,,I.
: I alill't I~ I Ild'a.l.-it lit ,I'll.- it, ., to ackitcl- allot, del p- coto do its con as region.,- tal claliclad que puedan ser examicilio.11 '111' ... "I'." -11 ,,dad 1, qu, H o m e n a tije s a l C r isto d e L in ip ia s "1' I %,,',' l'-'(',i ,;k%'a,' I' I ... lailal-n. ,to, ., horailoitic,.1o ; ie (fill remedio nado. oil cuniquier moment par Ins
, 1 a I Ia ,,, 1, i I, it 'it. S;' Francis,." S".".' .I. I 1ll."'ItIl loo ia onas
1, IlIl., ,,ad,, IJ;,,.gat,,Oc:o:O,,, "It, ''I"", "' ""' I-P. lie, tie "Ok c ,I ,uprinnoi loss ricios de cost.
I', I, notes oll, -.it on, ac Otaturio que 11.111a, v far In socios del Centro Astutiano que aski
n__ do. Ia I I, I, ., do r cut .... I Iti dolog-no. 1. diseen
CANGA., DE ONIii I oil ,.its deleg.outoes of -dw. sea ,I,-, q.cd.,,d. lion as.
" I I '. a5' I 'I cargo do Join cook: in ..' 'a. 'us P.d. ,Ikbnktejn orden .Y mejor clariO raan izajoS Actualidad cat6fica -11. "" 3 I Antle IA: .11inta di. 'rs4L 1, ,C,!I.;A Ill .... I. s dol-koh., cle consultars, on
o I.b,.., do I.s Is Is c:- do _kkI.d o .agres., ,..,,it dad 'I It d condos tie elite Co.
. I it,, 1. nocho, I mo, __uite los asociad.is rn, ,- -it, ,,'clientline l,'Ill.'rroll 11.111i.1, in ,rote. ,n -olvert-te .o..n car I."I or n d, I; b, f k I I r
' "' 'I' "' L;liI!''I' s ... ... C I dkin .q.oll. pers... conknes, no Iris
I'll It I,,,,..kln. I rl ek,,,,., ,1,,,,,. a,'L; I In, pa las '_ )Ia nandado re ibas fi madol en bl..i H ,'., ,-I,, ,,,,"d,,',"".i,"Nii,,, 'a, Ito, g 0 q.v Willoole,
*_ I su Cof radia Ecos de las Bodas de Plaia A 1,.:I,,. parn quo ellas Ins llenaran con Is
Lanticlad querstornarenceniverientey
III IIONIFNAJE A GARCIA I N.- ,ari. cl- orri ... Has del I'Di. del ilitediner.": A nodola Iue Posts, do tax dusti.t. cion', .
del P ad re M anuel M endiola -LX(: It I ......... it,] C(,niole I Otro Alu in,: Dioos ,Ltncoll : a ..... it I I ,I ....... go 7 col',,Ie ii,",, quo se les-bikin envuldo no
I Eit comaiemoraviiiJili de 0 e'ln"adit. a las H 10,de ckOj.11k1 d, Ie, .ad,,.1Vch- I I'd- I I ir, ntrtbuyeron III devolilicrock los ir
: eJlkk!. 1.sLsI[ el Ceymo Ant-La. 1. ,I .1 'r ... Illeal "I festival tIlU- CLbOx pi onandarPil up. 64nnullicaclon
III10it. in VI Clnii.l 'a "" ,.,I lo., 'Joe d '1I extra
le rltrrg" so Or_ too,, ])Ia do] ,la:, 11LIIII ii-stl n:forninnilo que se lea hd
I I, ,
if XV Aniversario Por Juaii E. Friguis !.,-, ( ,.-o- l pr-Ldentl tIllo.i. ra.-IIII a1LI Ill- o1a' I I vrilooono cil. it iv r pa ado lon recibas o no des4ban con.
.I"" "J"I". ji'.3- I tLikill. it,- ao,,ad.s 3 el d,,tOtI- ....... I, "I. al nusnio, -denciandolo tribuir. inkinalarle un aviso,)l0i pq rp
de fillidada 1 1,111: N- Y, ,k I III,, I-hj- 1-1-I al Pill- M-,! [,., Jap,,rillst L .,'I I I. .. ..... I ,,, "In"pond"inle, .I.". culno Ittloi ... do ro-Okinto de crit.adics. vI ch. qu ... ce donagonto no se-'ret'ibe
, ", I fl, I ("In"'i (4,A."ll I, L"'. "t"q ,I ........ I ti', a I '' ;I- I "Olloliz 1"InIll.-I Martin- Galtin P:,, to.itilo a las ,iidodatax a reina contestancl6n, elevar a Ia Junta DrecLit, 1. hO,, loh"k., fle F.an-tio Illaitt.- Garcia, E I ai'a, In., que isparkin Ov. ... list. do I., rcib.s q.e ike
. I "' I ------- I- to C.ornba, Toi,-, II ll. Ik' '. all"i"!Ii.1tHIr Iao alta dislincion, cu- encuentran on esais conditions.
C1111al lit- I., Cli'ada cv, : "' III "' k,- Ok III-111111.11. c] valiOll 111 Ili hIS I ...... ,,, 'I"hentii ... "
1, .1, 11---n ... ... it I. ....... Ito S,-,- il bon I la lalidod. ,., uds I 11111fla, SVITIkoo Frro ... dez All;-- ,I .. ....... Ines ht-os dv don a cono- j Parts mayor ciRridad y fackliclad en
L .... ...... ,,;:":;k:,;,tijjJ:,o .1 t, Is Alhcd, I ',: L' Gratiltid de Ia sefitira -I.. A; k ,,I, I,_ ,;I, i4 l.,,, ..l;I- ,kF 4 ii.,ea, '11111,11- I,
vI A re I l-,'':!, I l::, 1, ,,I, , 'I vI examen dc his cuentas y sus condo kill, vok-bi; .. .... I dvsta,",. 111 Ilill., :: I "ll";:: 1. :11,1:1111lll .I a'," I Sa ,;: [I' ,q,-. Julian For- ',II, ,,If,,,.I,,, cI witiarlont, p : Loptas. bi,kria veniente abrui airs
itero nandc, Batika. Miguel ..At,.r- 11 ,'I J, ,, Mani, lai'vas. qui.' ,.I", rc
,,, do I ... .... to, wit"To 1. Ill ", d, loh, I, I, Alarill It. N Ila. (it. Cal it ,r,
', "' '' I "l7LddIIIII"H,1, '':,: %,,i!v,;I-, I i'll.111 istricTly on oils depositary In
iin I, It;, "It" 11 lillind '1,t,',',,,::-i1 :;, 'lII,_,p.-!:to, 0 "_ klll, '' I 11, 11 11 ollailda. Se I fla f.all-IIIII Clitil. II -1111 I- Midi 11 I: quv sk-Ovenu e par fostojoa. on decir.
'I, 'lll''1'11 1 1,11-'Ik J, ,I, Mi-, I),,.., .JI,, Mto- A[- I ... I- "'I.-l. ;,k %"", L',",," :k 'i! 1 bil" ed
111. !.I d. I Cnit" ;,. I,,oj.,:- pol.t.. Al."kat-I II I I ,,I, ,I Ja LI I M I 11 call I., I pessitando en Ia quo va
detol. a "III I I I I I, III ;, d, G it I I I it I It I I'. I I I I I al di I III -r I I ,. I"'p- ,I ; k I ,,, Iib 'I ....... .... III, ,,, 1". ,,,,,, "II-i'low lot ........ ,I: .. I .. i '"'" i"""'I" Il ...... I"19'"" "" I, la, o.,ju,,Ia, it,, Cli B,-In tonornos abiortasoque so sign -,lintin 1'. J-a.1';l,'1,:,., .l.-I L'O".1t. I I III I ,,, .... ... t" at ['I'll' I-h I !I, II'l .... I,, '. St.- '. Po, BIsa. % dand. i ... r .par e one., y ,,, In OIll city'. Ili to d ... Il's ay,, ,,,I,, hi, It a I,_ ', '.,." "k(,kk(J ,,, 1 I "'! 1 a n J. .I .... .. ., a I I, ."";I I !"'i ,,,,,:II ,, at"I" t;1O:" .,I it Ill ... I .... I d I la''i'' RIal I MI, II, 'ti A"hl-hild, I ,.--,I,,, .1-nor, del C.3. so- %a it, quo se recaude p r las fiestas
I., I ,,,, 'I, ,O, ]"III., I .tI ,II Padli Nk od ,I I. I P. Nla, a S I It" a I a lill .., I io". Nlatan" it bone
owa, ,III.. 'It -1 1. I .I I 1I11l1:;1 _1 ill ficius I se pudirran organs
El I i 'n, 0, 'o" 1;:, ,I, link .I', ii.l.
It : Il I. t"I'l .: ". ,,,, I'll ttil.flolll I'1111 IIIIII'll-l"': no, (.III 11 11"'I'l to t, I. ...... I"",: I o a to, 11 ;l::,l'1"lii,1.,.,ll,.:: itr "" I w Il "i I "ll""I'al allooll"11 1,1"'t" .t, 't I,,I,., ", 1.1 III[' Ic, ,"la ..""."'o.": CIb, .
" I ,,, d-los ::, Is", ',*-1;I' a .1 in 10 Itlailnill Igh-toal flala'Ill' To,, .d,.,qlie ou"tr. full.
I I
.,., I I .1-g"I"s ,I,, I 11 11,11 Nlai k-o d, la 1-1.1 111-1 I I I JI-IIIIII-1-- ,I-' -,it ,,I,.,. -1--al rfi-I 2 1, n 'a) 'a dei C ...... le Fentooloo a 11 I ,j "-sk.,ord, stej. no It- rl
1: St I'. "I I I . I'lal" O' I!
Es 1, I ... 1 1 l'i"': I!;,I: 'k Odk .d 'lat., I, Yo, k, T),I,, I'll'', ("ool''o r1r.,
L. ,I '11.,quh it. Castilla." lie. ,Iia ,, 11!i! ,,, I. I I. I; .tjl ... l"' Ili ,I", .rl. d, la fo"d-look ,- al-d"Y !::
.' 'I. I I ': .17 sala do do gostosy que Pa.,.
olai I .1 Illkl ...... I,] .... :I I I 11,t;a. I I. I ,, Pk I:rn. '"g.
,,,,. 'I d li: nd I .... "I, '; .
para perman"er lrolda iion- i Oli. la, flat ,"",I, g.A.'a la ., I ,',,,a- dre'll's 11, entice. 1. .b,. del grit.
,I I ... ; ; I""," I;11 lti; I. I'1 1," "(,'I, III .... ... .... .... O"ga pok -1, "'Ilho hit" no. lab" :'," ""' " "" '"'" ,k ,'kii, dl:: ,L,;: :
, 'k.jd-a,d,, ,I,,, la,,,. I .IF" F,., nol,_ correditioOitif I don Rafael Suirer So.
.111, It I-I!, tin" intir. r.Pit. I I :i" ll 1': .._,I1. ::,": ,"; kid
III. ,,III 1.1 ,.I, ,I -1 ,.I rie ....... orlil ;I Il I do ,III,. ,,,, n o' I,,. 11,:lIloi," ,(rI,'!,i(' ', ; d!'
" .. ,:I" ,-: "' dkiz. I ..,,,,;I Ali,,,,,, ,to Ga"
within, it, W It. 1'. ,II'I.. 1.1", 'j, I !' '; ," EI I 11-11 .,,It, 1'.11fit Ilk,,k, I 11, 11. I Ili,, itulad. "Las Tileirierel .br. d,
11 Jr. Ill I III- 111111. lot, -no, 1--ol-111 faloll-t-I nI- III, '"'.
Wriad. dt-Int'. ru ,,,.(,rn, I.; o'k:II-li", III a I I' r. T" I nite ;I,.I,.,I,,. y que his tend.
11. I 11''I''floa ,I .... I .. 1. I NI: I ",l'a 1.11,11, I i I I-I, ndo I"Ia, d, Ittig- rl .duldriAr.d., tie ,,I file),-nd. it,- CI,,,.., Milk ... ;I So.
1, r'... I I I I ,!'.'a It" .111. In afl-Itooll, I I., t 11 41,11. 1 IVI 11,11111".'. I Ollol gl o ,I Ill :,!,bor
I, fill I 11 I I'- ols"I'li -- Ia,- n exit. ,in no entron. ork of trair.
WON "It. 1'.. 1, (,of... .. ::
lidenlriod- ii. ,Irl la la''I'. It ....... I'o". "I olu kill, -1) Ill, It ,11 llposa. la ,vnk, .\, ;i Nur' trit. Senoril del Pilar: El ,, III,
Ill,- -Isis. ) III" Nblikida ,It Ui:1 1 a. "'2:Jb!ko J, I ''o"a 'kkon d I I -, is Fdn,ae. Audit.n.. sciderstilticapotill.i1a. I.:
, I jundrin stalkid.rl. ,,, 1. :I.1-11.1II. III," ... ii I li I. ..... L" 'I" \, ,onlo. I .I Ili ]",",I l!, S! ... Pablo, I ...... III I: el ........ All .... Ili & I S'I'- Igualo, I., .1, .111,1,I C ... b- .. ;Lq lonkiIadk Lit, s, ,, C ....... rl, I, In
I I linin Fe .. I,.,) I do codido Ia rech do is u or in
A ,I do 11.1'"'. I ,,IOrk.io. gin-al ,I,- Nuenu Scoora del Pi. Benct-, Bo.
11 lt,'.' Irr'llue, oul-Ilra I ..... gen ,lei Cris ... .... N, I, )'I,. it ..... I putvo de Ito. al. ck-obul gell'.1,11 ski c5lilial, Ia CIIIIII-I 11, ,ka at,'ladecvt los lair. ,.I ,I Vdado, s, lu, rent'gii G.c,,.. Fcd,,.,. flank od Ivor tie I I, ogar Anturickno. Nuestro
en ,I Uoleffi. de Is. 1).'al"Init, i: ','."il .11timlit, hur (IIIII)JR10 25 ji jtts, ejnotendo ........ a Alicia fklalvo! el ,tertuir F. ,as n--,,- do condolvinco I*c,,i,,. ,I. it su rat ,,I d-pue, de I. ; in as ,, g.,z. do Nwwah ,Jkakrc', a de Blanc
in, on of VedadiI pudlitualosr in. Fe, Landfill a su cargo Ia direeci6n tie Ia
!'rilince, adolliada It Ia "'I hulniurtis kill (.,It Iliti is ..... lodes 3 gonerosas bon- Quinones, c6 .... I. I fivneiral do I-Ote- do, ,-,, I..o III I non ona., I rn, I I, ,, I, ,,do, Navia, Fecien ii. Co.' 'e, I.

ii h! r ,,.,,,,rA 1 .... ... irlittunin, 1. .,.,::, ol.no. III(no.-I'll ... ..... Oil is U, k:,ns I I,,ilk., ,. ui obria qu an Ia bonded de Ia mismak
l"'oa "lit OtIr Job ( ,Iol)ladoles do I., daile'. to, jingindo III .... slkr'o. Unit 'a ,koo. y to. vp.s., 1, skft ... it Ma- ___ I 1"' I I .. -t 6 los del C.still.. Fnicir.c. G z R un. ,.be h ... r.
4_1 -11,70 I'lls WashinI .... III- I 11 In, Joe 1, I 1, It'.2 ,11,
Sea 1.1'"""i'l. i *fi,--, Anion,,, litchInk V,Il:,. n int'a I, ... Wila. col, it teriplo 10,1I. I e-ez CIL' QULnonvs; sefi., N.. in .1 otund., Do.
...... I. Eii,,cl. I'a"".. l; : lkd: ..I vk,,I,,; lot ...... ent- los I 11 :nilrld"z V.1,16. jet, de I dork.,Chiv igo v 11-ton. dI JOI' derick).'Gav k5a; doctor Federico Ca- lo, nots asegurco:' Txit6r
'SI i'.It, Illl I I'; o: ,I'll ... g .... but ,I.- ..... kuklrackin sk-O.r Else. Fttu al...6i"I Ili' in.0-11-11 too noz. cl, ,.Inp. filcultishve, I bern.sisignificar nuestro mayor agrat
" 1Ik!:a1',O. Hoy continuarA "' Pita'~ ""
, ::..4 i'll;: ... ..... I I,' III "'.11; I. .... it.i. .1, OlItIt", .... ipiii 'i'lo. ,,-I. s ,I'. ., Or ... It. onplant- I ,I,, el .,.,III I Ill Ilijan de G.licia. dectinj Into par su valloal cooperation,
I I, I ....... it', 'IL.L I I 61i colbian sit santo Ion 3, que Dios se Ia Pogue".
1) o 11 a t i V o S :":: 11 dh, II.T.'s 'I, alouos o, ,,I,., -iun,.1kn,,J,,,, ,O,,- Figueroa I[ all ...... sna -, U ... to 'el Tarnu 11
'it ..... .... I ........ I ... ...... its I -Ii, 'osas ,I ....... I"os ',.o, is Wk I I ;!. jo". Wt. I- 'It Ifloo(I. aSL CO- Carific E: Ire ,11.,, Conklin L ,pv., : Los palabras del senor Benjurnin
r .... I ... ila 1,, In ,1: I lao, .ilbio J,., "Ill Calli'll .11o" Ili III P.17 En ."II'ti ... I al-It- 1-11111.1111- as it Rodriguez, d, Natura. Men6vidx fucron acogridan con entul"w''t" "'I'll"J"rid.. It'l- ...I", III III. Iolok.o "Iban". ,,, ,,, el C ursillo sobrc I'll, al a, It, d, III ... cho Bit- les do Orligookia y del Centro Ga- sinsolo. Se di6 cuenta del fallocioniontnciro E,-ln ... ..... (';I Ia Ill .101jUr 1- Bola, de Plata ,,,,I I I alo ,It. 11. nn'-'a. ".I I., O'l-i'i d, .I"-' da' "' 'it 'III's k" n p ... It,,,.: 1i ..... 1. figle-s. do In Union 1. de ,,,, 1-on.n. del 1-1., Arnold.
(lei 4 010 de I it'll T .,li lllil. "I I'll,-, I% ... Ill I ...... 1'..., 1'. ,, i-'a, ,It-[ d"'t., linlad'. ,it. !'i.blo.,,,.,I,:,,.,,L,.,; ,",,,, ,,bL,,,,,_,:,,,::- b ... ....... I' Nalund,-,k I El Manor. gritirclarrid. In coneurrencia oil
;iI,,,:, lo"I"lN, ....... Ill I I. t I~ I 'I. ,,.I,,.,. I 1, ....... H obtspo d, Niato-as. etito- Z, It., In I. o I ... ; de- Falkta- Carol. noinuto do silencio a su memor Ia.
I III,( ,1 ,Ila Illy-. I ,'I odi I ,,, 1--i"Ite Ill ]I,., ,,(,,,,I, 'Llgio- 1, 1: ... cii. c-cilliii del Serve.. Ew- Ani-sarlo III Bodus: CLAIIIIIII-1) P, C-olild.. Cken.l. C.11 loollo kol''. III.)nba Ia S an ta M isa : 'still. olas I L6pol,. -a Junta connislonIt a don Antonio
". 'o., y a-1.6 lanill .... I ... I.. .klol" III'. adscripta aI C-sul.d. diIuu-_ ,I Idin cl, boy Ill allill.
...... I in".11a. .... I I I'll. ki k, 1111 1111, d, I'll Uida- ha ,-.I III- York ) of -fir, z niatrinoontoorl s 11 infl. Corder. Lope,. colopancro Mencim que Inge Ia Comi5itin de Con,, ,,,,: r 'I a I I.dl "S"' I I Cis-110 Cort6s. v Ia sonura Catokla
s all P e (I r 0 ",',,",, ,,,; ,,,,,, ,,,,.,:;:" ; gk'nd", fell nor. E irt trol. parka quo logre In exenci6n fie
:I r.,0tqa, III I'll'.h. ,:,o '! .": .':11'.d21 I 11 ... ... do 6n. III I Ill D Gonzalez. representative llol.oli."," Ilsr I 11-1, SOJv, do 1, on- j.d.-yrsP--.u"Nrt. del V.11,. lI Hevia do Sierra pante-riol, at
de E., flai", I I~ : vll:,L: l -I ('6-wl G,-,,4-,,,l ow Coo;, ,,, i.,nnal do lots pc,.e)dtc.n 'El PilOs' ,he on lit Coo- ,1, -1 cucrita su cc
E I .,a,,,I C-ul. AIl,,sI .... Y ,I ,, ,ar6cter bon6fico
!, ,',,,. N, Yo, I" -sI'o di'J'a olila. I liscelsaili en Eawdos Unitas 1,eg-6:, Lchcl. p.r.,od-to do honor I,
I-ao "I' "" ""Il-l".I 'll' t.'L l. .11"1'1' 'I' ..I' Mariana Z "J." A.11111-ta C Ib -- Ar. 1. 'IR u 21" ,--l't.. IIIIIIII-I I'la, .11 ::,it '11 klll' I- a,,,Io' I;o al ... Inpariado dii sit dIltioglOd a I. ... I -111,11'ell. 460- 11 Cursilia 'Lon' Ia nvsto N. flodroCUrZ. :iiente quo oncargada do onto,1 I I 1. .I, ", IlOda, 1'..", .,III. I I 1-,l,:,,II,., II "':,;i,,i,:,,,li, s'ai:,ada vasujistinguida vsposa. Ia R-11bark a.-I., -,doki fell Ia lot, del pro grams Ia srfiora Carnicla
'I ...''I.d. I!; I I ,I I ,a III I M it do G- aloz. M.s. que can tant. I ...... ,oro Ftil cdildri, Soare, Lima. q. ion -t.,A inse-r.d.
,.,.,.I ; I 'li. ,.!'II.ii, III- In Io,. Aida Retanc- f a 'I
'A e-,,,,d,. descle I P,.,,,,r ,or,- lllax do to, c.misi6a.
, I c I a, I ,,,, I part, fir .... it ... It I. .... NLI,'11,. Can s, de Cuba roiling :1, ,Olia ,I Reverenclo Padre EAbin P- ir.m. Qumh. do no, .. bell. ,,,
I I .. ....... I', .I ''. I ,, 11 ... 1! Ia, r, JU ,o ". '', 11, ''!"o- ( it ,i:'1li:, ,,,,, a I i.l. 1. ,I " an
it ....... I I "" III, I ..... ok ......... le.k. d, lit .1 Padre M ,nd do
"", , "t, ', ,kill, I A1b,;I,, %-i..,i I "I I "I R-, S. J., Ai,tnt, I-i-A dit poliento
.1 : I do C I In A act Oop do Ciib.ll,,., Cain- cle.burneg sto. poe of mis
d. Sa" Y I ,, I i', ,:,:lk;;lls 1 Rpul'I"a "I'l-I. glil-al Fnlk -. lit, allkin autoridades 'Ill. a L o s rojo s y I o s esp ah o les to. ,or Rv ]ado oun firms do cirnia.
- :, ;, -:,,,.I, _. f, ,l!I.._ IIIIIIII III liall'u, 'ok" ti-l-stlitticlon noigalulki do nu- par In$ do. 1,,F, I, do Cub... cadns escritores. pa ra a", k
-o"O" C', I.. dc I .. \ ,III;, III I ""I"a, kql'walha ,I, I ,f ". 1:., ,,, Ill a Ili I,. O oslrsictrs, do ife I.. fail justa. ,,to CCursill.. q% .'ge ... .... 1. tin iecuerdo ents. v ric"Zll
'I".","I III 111da dl -Ii .... I., I-I ... Ali,:,. 1) ... I,,, I go rente rnerecidas,"'que le dician sus ,!Inp,, ,ingreemn n A ...... I I i;;, Par ANGEL CUISA
' ,; I .. ..... I, ,I ,;I 1 )""II,, lli :,I: I! I I ." I C.1bkkIlr...,.Ca:olI_ 1.
,I I,!) ..."Il. 1.11II ,I. I1.1t, 1. I 11, ,"I I 11--d- "I I Ca,10h, dI III ..... ,onputri.t.. Y I ,,.,t. do lai.-16. .,., At N- no-it, ,I C ....... I (., ... 1, El Ilar-nii-If, ,i I-,rio, 1- rspa. --',, .,,
" ", V. -, S"I"It ... tl I I ";:,, II I, Kilall-, dha I ... NII,,I,,l Angel na I.,tin. (I o III- York. on III.- Reina, flnal zararcl prd\ Ill o -"""c" I" ra I i ", ,,, ro 6 '" l I F -firon Arriparit. Ala ... He
'I I: fill I, ... I .I,. I.., t I terres din 25. porn onic do en rL e, ,,, fiLa
:,I ."", t, 1, I rmlls. prinadenta do Ia Cornision cle
. I.; fill I. ,: ': I 1"ai t, 'a, I. "tol.11 11 ._ ( ..... Ia Ili ];I -Ikona I kloOrin vt ,Os d,.,v'l.n Par III btcn y ,I ann.'r to III Inter6. que h. clesportHrld, il 11 1111': tt.il I Indo ,I ... ondo I ,,, eo's, \o, rt ed1.1a a ,o h, I .dirk,
, It, o', .,,- ,,I.. fe- do ,us somejaptes C is Ia volverh a iniciarse vI, ri Particular tie Ils penises d, habla es.. v crinitnies clue alition a loso "sI" I. i S les. ..Iicit6 le re.
,, - . ,,;;; 111.1 k"It ,I 11 11 N,- Y ... It It ,oriod Iful-ndc4 cL)I' r '',, J" ar."d, n par Ia multiples ar.
. valk.". 4" I's ___ I------- .;
i2 1, all, oiIIi1:;i:,., ,, "1"" i,(]",,."]",.I L ---- - 1; rainde agonto on In iglesia do ., o parinla."p ara (ILI, '11-illren I, icl I -la r'I"
. rwo Bo en I del I ep"i'llistrio do I" da' l,'k il.cles; 1,viciliclon tie c-Acter social on que
I . fj .JV bar.. ta ptjo6d b-il;Jo'.rj., cloe ,rQt" por I-, c.nI.n .das
IN I LIO OI, Ag, ,I k,.,,Io L, 'do nurne'rT"cOn on ., f ... dIi Il., lr,,I,,,,de se.coplalfcarralos apar-cl., on III que intervorkir, afirmando due.
., . I' lnform aci6n Cultural. in as I P sar do cfla In c.misi6n podia coi", .'' "". 1 . I 1.5 I', Ill, lo I III I ,,I 'I Sit E triencla of arclenzil Manuel -rk .I!Ir cin skot inconfosables rnat Ili- or ;I.. I lot del Cominform, ed, _' i. r ... so c.I boraci6n d"de on car, . I "f ta: I Azteaga Betancourt ha dodo el per- bra., pro rUlls, a, aquellos espankni- citin on casellsolik, clue so edi ,. oil
,, "'i Ins., a parte, Para que en lus de InInia voiunt;Id que ingeoun in onj Sucktrest. go .- nd.r...
%, ,,:" I , : Ill Oil ha '::-',' :1.1' "",'I 'ir"!,.'.,)::!,,,';:I a ;IIII' '",,'- I I par air d, El ,lofin Arrainkic, L. Vill.. rI.g16
"nopos punedel torin, ]an I.con-en paid ek-an I.da-, crecir o 1. .r
to On 1;, 01".. Or,.- Corka ladendon P,.Ye P, a ,,,,,.,no on t..d,,,.,Hy Irase, ,.
.., I 11'. ,,,.I., EO-Ina,, ... I del otistrike oil b eddo," all, 1. politien d,,,il, or ,.;,,e,. or. .,ed., blan do los .ctuaoir6. do 1. son.r. de M"tas,
;. I I 21101111 ,JlkO I ..... JI?,a" ........ Ia "' E l C lub Sorop tim ista y el 632 I'a,:uli:o!;:.d:o ,,I C,,,,,, ,I.. I.,,ollaa,, I. 1 ls liantislikis In policula que Inflate y,,t apl,,i,,,d,,!,,,,.,,,.d,., ,1,, l ), e, n o"es lik.. do [.a, rin-Whas. d, Ls .1clein das I "'D I sefiora do Fortran-, I I ... ia ....... I 1, i I ..... ..... 111. I i Mnal h. sid. t,.idn do B. "clonit. it d, I, I arnpl d.nln
y'dl pakajo tie 1, pOj ,o.quk, ,las lie, a. it do a conacer ]an va.
:, stil n I Ili I L:co. 'd I c keals ..-III,. iI
]'I.".., I ( apill- '"ill".1 lo''I.1-11 -1"'. P atronv io de H ig iene h stanclocheine espern, pues, on one- Tan"') ..... to I;, l,!rkog, orol bal ,i6 One- 3. III ... li coorn6rnlc. ,lq.e. par
S ,,,,, I I I 'i'oo ', '," "''!",;,;": ,:."I 'a"', "":,"I''.) .:I. d antil i -Ell, In, 1. Antinct.t. g on rue- ,I ... :, "I rL ... I, -gall"In 'Ia ,,, ol.akel;I, c .......... lit -n-cado pill. oloed,.-6. do doism.. ".,an is
I. 11 ho it ...... IIkpol lc, pill, of Poor, I,,,,,. I, :, I lg k
no .,I.,,o dE.1, ,iniitin Pro H.g.r A,.t .h I I, I .. ; to ''l." I it 'and, I I , ,,,, .,;, ': "..,.I 1) -01-terne.tc hikee III I .!oallook O.I1.1j, 11; ...... I so d-li.-. los; d I -6 y 27 it, I ,,I,,,. **Iol,;.,, qnc ptrst labured.alunt- -pa- ,,I- ,spok,'t., ""
;I- ,,, , .,P, In I in
L ". I .1 i 1.11. !i 7: I I 1- 11:,I"I. "' I'I.I,'Il- Jam n e i Ockok" Ili, .,,.,Ic,,,,,, ,.,,,,,'ii,",'r ,"I '11", I Be,, IkIrn6ndI ""
Elk ............. I ('.I,,Il Por Adela le ingilkiz. folkill criterion 1ib,,. 7 "'s;,znpd,'q.1 "In 1" "for" "' ""
-1111.111111a ,I, '- ------ __ a in ItIt 1. s, Sroh- -rdez, -ficiirik
, ,,I l-, It,,, jonto le hic I ... Able. I ,a.,- n en, I do, 1. clknii L "" I..
, , "' I,, ,
:;I, ", I I a lit ... III '', 11111: I I I .1 it", ... ", .I I I ,, ;I !,I'lI,, LUrSkl ]I'S tita- 11111 d1i IlliO priandintel. it, q O. y Edni G o cia M n&q tie,.
. ...... Irfantil a que do., ,cferlit I TOINIA DE POSESION Y COIJUDA I a in, as do 1. Pa. y Ia Ind
,, ,, I'., ".. .,-_ '.'! li : ., ", I'll:., C II.I ,:I it A I on s.gi,16 1. foEm a I que de'ben
1: .., 1. I I 1111110 I '' E It!:vi ile, hgar, para plies.- a1bcnI1anoI I"Ji.noles, Ink loo. Fspants".
I- 1 ILI 1.11" ,,:III .1111.1.1111", "".", ,I, II ; ,: ', ,,,,,, ,.',,.., in M onlo,, Jrdltdi,. ,,]Aw s. (:!I', dkisagdarmi y lone!
-: I ,, , I. A .: .. i, : ; la Ii,, ,,',',.':,i '';:,l, I t,,-. ,lik- orn ... opt Dos Ing .ifi,.s jact- notation no lie. "Itil'o. I. ;','i b "i,i"a,'iII; L. pate par ,,.,air., sulbraada qo, lacluard ]an comI5
U .1, ,, ,, I I '.. ,! : -"" I,,- 'I.. In p'; ,,,, III: ,, ,;, Ill Ia, o", ". )c r: a:; a cabo el pr6xinio dondingo. lit v U0IIII)kl pa a !" ,ils, tccorra a Isia e On extr in
- ,,, I I'll I I 111'IIIIIL I lil-I I ... ... I III- I'll O ....... I f".",: ; ... ;I, :1, l,(,, "(",,.!,, ,, d,,,.,., do Ia I'linicit dia keinte. en el Palacio balneario la,,rarora ,it. do lit 11taf Ilxd1ki;l. POne at dIlCk- ,it!-, para engrosair elando del, I
% 11. '' III::. I :, P "i, 'I Don Rafacil'Suarez Solis sugIri6
,:o : I ... :llkl!ill; ': J1,aIIII IIII- I 'L spurio de lon, nifis del Club do Ferreteron. ork Avent. orltit- lost I, k I'lll'I .1 d -"'kk'bZ'kI ,.no blll't" a III n, do dicha "Coritc- '
III ... t':." it, III Ax a Ifillank-II'lukhi rei, ,O.tl,. I In- da I'dirrierit esquina a Callk, Vointe dria [,is tL"9''i 111ti's PI 11 ,Iftialvs able reditn" Y 11 nirU. coniunisto qUr la
gadd, qw, It,, to it *'a sea [,ollbod. ityu
1:10", O'la-, Ill'. ,. P.,l" i';k .. .... ;'a falo, 'I, _1111 I~ -v,6o do 1, tub rou .sis on Liba en filirksmadr. I I I, I 101,11n. Ei dcr. his; dkile ,epre. ra par Futinto Ia n J.
, d I L rlcal'A1,11LI.11 1:,,I,,,gi.,r p-ioito-liolliell- contr:k tip"'o. las scoiciodes car'n,"calt"d el- ,,, ,nn-Ot-crit, bonefica. exhr1rs;ml Pa-I""a, I -,I, 'j, I I : ,., .:I .. .111i, J nic-a's. it I. I III. J, 'hi ,ido eI croador I as t9its El primer. Ia Ionia paioliks poo ,Ilos invitadirs. I P. ran d'. llvala .d,]..te ,an In c.l.bn... , I. I 'I. I "Itj I 11 1 "' I Joi, wadl, I ;!::;,.',k.",, ,II I' l gll ,I, .%,,It obirculosts en distintits phr- He Ia nueva Directt% a d ", "abl"'""'I"It" "' laF "!k' I
:;.' I I 1. I I ,,,, ,]I In Into; III doctor To.cosair, noo do Tionalits do' Fvrt, COUa I, ,,PaOs_ Il; direir ,1., donean ]a Pill. lit corldell l I I ,, ,::: ,'' lezr,,,, !, pkiloat'ra, "Ill." :-on I ,ptlasi.,on. do tcid., .fre.
. ': I ''. I 11 11L ",I III I I 11:1 :'a ::sn"I"! ,,: k, ,,,I,.- Il I., v; 11i,,fi,,, vaI ....... pelair.: of doctor coal se ofectuti a las d do ,a Ir ro- aiard. c ... Id,,..,I,, ,;I,. in t,,,, Irrskod r, a lo, canals O. lils
. I ,!I I I'OHII f-rillorenlP NO ellotterile- per11 .1 "I'l .-F4 11 a I I I.1-111 11. L "I I,' d-do'ba, I 1, : -o Esposito direclot clelDfs -roanana, brinclAndo.- it In conco. ,,,,a rarpi ... I, I, ,I. 'I g.bi, idades uctionsla., del Krn,- all., 'I, do on ,,u,,n do sun Itirri
., ,,, I i ; ,".. .. ", ,I 11-11.1 1. I ,1 rn.PdrI no ',,,I que liablar do Ia az .,,,, ,ks ee_ III r.
, 11 O s Jirk Ill an "ons ton debida de Ia propaI o I ':,',' ll, ,,,,, ,o t-tio de Higiont, Infanti r rreocia magriffico buffet. El secun, CfIltl.a ,;aIlvgo c_ iO PI as ganda.
I I ". :",.:, I.;. III, ,,I III !.I 1, a, p lal,
I 'I ( .- I sea or. p. z d.nd
. ,: .. ,,, Ii: i'Ii, '. ": ,, I ,,.:,,f" iijoa, ,,,,, t ... AnOoil dot Placid orkedle. dil .I or In tarcle, do scis a cilpzil "one, it, crin.-piroo,
.1 I I I I ,!.:, I, ....... t'locook 1.0i.. (';' I,:,:.,,,, & b .' Pro ',': P
79 ,,,I, 0 -I, III D"P.o.,ak ... ,I IiI lose Barrel, Imgdk arhc. In Ya iter.stumbrada I,_ do In plvsv,,r a v n dolls dot-or-cas ,,,,I, cle.sarroadan, a El r-roon ,sturer, a cargo do Ma, I '. :;::" '' 11 I LI'll 'I" ""'',, oo, n a ". I ta
,i '. I .. ....... it "Il'-a 11, ,,,, Ilh-i" , ki'l na (I do tried. bailable .rooni-din Pati I- ,I,,, -bawd., do Fp.fia 4i Co.- 1, aci!jitar Ia agresion. dorninin _- nolin Fernandez, Campa expretandr,
, It-- 1 ....... ,I .. ,,I,,,- "ooa. illooo dsting.idq y nrar- ql ,,,I. Duarte. I., told por Porto do Ia URS&
i, ll i ;l . colnii"ro, a "h'a it I -I-I ., I I- ,,d,,,, w I!tlldI a In., lIPaFIIIIC5 ell CLIHIlto at lrinlpt.s troy ilptindist., y halli
0, I I .: - 1. I .. ..... ;I I .. I:"! I.a ac.nd,., I .... i ...... k I" Ill I '[..It ,; ,( "clelegads' I- poca poillito chores snbre In quo scri zn f chis P.4"I d" co.."no ,IOr .I 11. plona do naltroarion a], Los
I- I lit .. I I ..... I ;. 1, I !, "I un" ''itI "oKi"o Cnritinr ptil do 'n"' d..,I I r1ferfirse Esp as d gdrolcfl,.1 cils, ncien on I.,
I'l-a", I I ,. 1'. I h, ;I V III ... 11 dfi-oo I~ IkIt-,,l;iIaJ'I.s nions c. fact 8 ,iagpcrks in I., kinoci.d., del Club
111..'Il I" III ,,:, I~ it., c.d.
N'.1 I '. I ;, .1, 11111 t=" I !":'%.,:,i'.., ;l a". III ,It ,.. I'! I 1, 1, I I. : I,,Lq.. marin G6-z I. reteros, I "I a vint. otip"N.1 F ... c 'non. ,,,,a ,,,,Iid.d. 1. I.
- :J ... id":, oiiv, ,"no or wkint is ]ones del Contra Asturiano -dijoln to ..... .... oi.i'a I ak I..' ...... 'ahl, '. i, I ....... 11, logota prestigintat del C4:guias do, In colonial
, 'I", r a,, lio Garcia Men6nde&
''I I 'r I I I, I ." I nusla.'o .sea, do alinitaclos dinaiscrA of printer pa-so de una serie tie
't, I ..;:. ii;:., ",IT, I ,,, kjliiliili,,,, ,ubknk, que preside or- :ibr;,rlo parannierapre de Ind., 1- lo'.. We' a rr,' cnr.lo 6 on Ic"r- do ontrega dl,.r. stvjns quo hakerin cle Ilevarse a ca: I 1. I I ', I I'a .... '' a I.. 0,-- I. ..... do,
.. .... , "" ,,;I,, I Ia Copo.kicion Norio. I W's ,I door 2 lost runns. I Irg,, d.,r ,19 n
. li I, 1'. t"-f" :.la It., k 'I, I ........ I, I at" InUll. ,it, li",o n, lot ...
.,,III 11al Ili- 'Asistenkna P.blirkl M d- ,an ... 1, cnocrrns le Espail.; Ii"111 I ..i. ir .,-, ,,nd rnd..,,- ........ can ,,be,("Ita, 6, litin, ,,,,,::,,, ,.,,, r,,,, .,, ."is I, con e' "' at's a s ecluri d ,u as
S, I 11 I B."J." ],., ,, .I ,, In"'.. k Ill ,is Io I ...... .... la '',, ........... C Dr lado- ello rinrco .t s too do din on P .z id r e, ii., Em i.
, .. itl :!: ,k :,.""t,. I. a Ill ", I 'I, "" I ,Io ;.,, r 1;. :;.,,, I i'A ,,O., ,,,, natellikknon, clerrento Dios medidnte, a nor tk, clo- lie tie I ......... 1. .old jcr
I, ),,,I i I, ti ta O. 'ad(, do I a Mvdirinn 1.s pe: I Its it Jos JUe SUPO"ornra IIIIIII)s0s, Into ocnd6n: 7' Arras- do Inap.,Iielo. do conninarlos pro L, ju"la Iiiii lln el accord, tie
N ". I, ,, I lk, ,' t '. HO I Aoi. W 1" -, a I I I ", I ,n I Ile .,,I'll. o ... ... I'A'al O1119 I cedentes tie Ia q4o Pa.
., ... ,., I- .j , I ,(,O ( .I ",.,; :i ,. ,.I ,. 11, I I it. mr-r-li.int ... ..... Ill it,, ,,, -, ,I- ,,, I IZ('a, G ... it,, I'larclit Trolion, R. e roo In, entamos nosotros. tie bar,;,, Coba on prcle p Par Joint., .I do fore- bil ,.c,_ 'on v.c., or of nuis ittiev, i.
,III, ... .... .. ,[. W.- f" fla"I"'"a, Conar Rodriguez Ex1, (;,, : I'll I I;I ... I p ..'I giran ill oar a Ia, ,turnole, do Cuba I, O I fists Of espan.l. il'uoiclo.ca 0 P s
,111a '11, I a I ,,, I I it ... .... 5 t ... ......... I') I. I, _a I. I :111, ; sI I n 'I itillarn 1:Itd do surnoisl6n Ili amo ruso: In C.mbd6. de R.I oyll ;c ,,,, ... I, ,.I I "oan, go"Isina", 1 :; ,!, : ... I. ,)a do y buctia, on If., rr 8 .1r1 1girge bIj acl.n(is So,'I,, 12I I, If I d I- I- Aproxechar fit oportuniclad paria ha-, of acto rojo. Salo sera,
,I I kolot ,kill,- dv" 'k- ::, : ..... i ,,- int'd 1tu's"look d. 'Ins 11-va, Is Ili 1:7"A" "Llo "" I I. ..... I. ja stin.r. M.- bv n quefria lincookinde "I.- _",c ter una opoIiri6n moty velacla at Go-j de antimplifoles y ubanox y de ciales que preside Ia scinorat Amparl.
- 11 , ,I ,,,I ; ,,, ;,,I-I,. ,,I:j ., I ., ,,ad,.i .... die: ........ to, ,oc" ,"', j,''a III y Ciball,,. do Ichasn. Ins If 511; d. y 1. dfo ,I do I .nti .to Alvarez de Mostas, pairs Ia rearga_ Iqn.a v .., ,.,, idoffo Per- lie 1.n R,) x I J, ,r !, nkif is no q U, I, .. do Cuba, atiackir
,;,",' o 1 I :11 'ando I I ... I I I !linkooll allik"'O, III. 1; I ...... ,I I I ad I. Ica F,t.-, butances inctivid.res do J.n6 Stalin.
Ioir,, rr6 Oi6d ...... s pirestigio.- 61. pro. ,,ointo O Ogd.. '. ,intloid unns -Creemon que Ins directives tie Ins 1 ri-i6n do In prisms. y In corresponI 1*1 11 I I., : I it I'j.,Il.- .
I.' ,!!1 1, :;'1,!a I lik1j, I:q I I 1, I I S, ,I,, C-ok d, I ;, [ vji idkkJdJ'O, killikli, thti-i s. Won- ,u Pon y, do paso, ,,,.gcr
" Il, Itas ha" ,III,, I., ,I, 1111111 I 1.1 l!'"'I'l I... on ,,,, par. rI 1-11d. Coil I ... ioclacles esparfiahs invitaclas. quediente di3tribuci6n cle entridas de Ia
1 ., It ..... I. I ...... hoo ".''I"do I ,,, I ,, .. ..... ,, F" po"II. ,l lIft 111ar n criteria. nisin
! I III- "I I""f"'"I": "I % '" P. po'
!", ,,, del ('[,it, Ivado, ,It I ],at,.: I Act.. It looludablemerit, que Join 11 Idd 1;1 .b, Oll-tialo Slik-ol, gut. Y sois in en I sabernon annan Ia pazi que quirron 2 1 furi en que habri de ser encenlit
fil't., I.'," ",I:,: 1 11 : II :11 li, lkdll 1), I I d, , I- Ell CIO,; I. .... I.. I -1 li;, Par 11 as I ,u,.plr,, cl.,dorigen y aman a a que ficads Ia comedian "Las Tocineran"...
III I I 'Ill'o', I'h I .. ,,, ,I. J:';'Il .1 F ru p
,""]I", ,.I J."Ond I, "'ill", .,,III '. ,, Ic no ,6
,;: jklo: In lin-sidenta fill a Castro. ,k ,d so seno, no se deiarAn,
-plnafvnW,,I.,r1Ov M, Palaco do In. Tralb."i .., I Ilegarctit 1. conel-ild do
- I I I: '. ft II 'prontank,!aIniontris .glncrkikl I sk:krj rfndrVa j, -pI,,cbiI rhclajI,,I ,'"',: ::, ... I,'T ":., ";!lk.I.t..".-I l ; '' ""lo b;,IIillo ;o, ,'-' ,,,,1 it d", in I ... troll kill viik ,;:O" III I ,;,; tc, in
-. I. ': .111, 1. I "10". ". 1". 6 l" in. act. de cliku, .- ,._ I _
. I "..'I.- I .. ...... ". a! 1,11 I is -t .. ..... I A I- __ I_ --




Afio C.X DURIO DE LA MARINA.-Viernes. 18 tie Julio tie 19.52 Pigina 11
O 'emmoo
Caid 9 cubano
detwnw, ahora Pi
.13 110
un, televi-s''Or
0><
a icraft ers
13 11
00 44r7
Un pueblo no es feliz si en su mayorta no disfruta de los grades inventor d.e la civilizaci6n, y hallicrafters quiere
0 El
que en cada hogar cubano se disfrute de la television para lo cual ofrece su nueva linea de models DE LUXE a
precious y conditions al alcance de todos.
$ 998 M,
ENSUALES
t Los I'mmoftom ingemerom de hallicrafters han degarrollado #I mAximuM los
inventor de la ciencia electr6nim productendo eslog models De Luxe de 17 Y 20 ptilgadmA, 9tir Aiendo Ins min adelantadog y perfectoR como televisores, cnn p calidad Ruperiorlaima tie miempre, han sido fabricating a un precio que permit sit dimfrtae a lam grades mayorfas populares. Dcgde $9.98 mensumles ptircle Ud. obtener el model De Ltjxc de 17 pulgadaR ... v cuando hallicrafters diec 17 ptilgaclaa son 17 cle verdad. Comprut5belo ust'ed mismo. Recuerde nuestro lema: VISTA HACE FE.
kikea S 177',
1C1 affel
ANON
LO MAS MODERN Y. PERFECTO EN TELEVISION A PRECIOUS ASOMBROSAMENTE BAJOS.
POR SOLO 330 AL DIA
Wodelo itus(rado
hallicrafters do Luxe 17" Cowado 31900 hallicrafters do Lux@ 20" Contudo 37900
halilcrafters es el OnIco fabricate quo hq consegul. d 0 converter @I Julio do tenor folovisl6n an satisfac. elfrided do /AV ifft*
citin nocesurla paro lodoo Jos hagares.. I ArellUritfs 4eptrecle,
71-
He equi olgvnok do Jos. m6j nolabl#s innovotiones do Jos morovillosos hallitraftimpE LUXE: coo orfullf.
CONTROL MANUAL Of TRIM DISTANCIA que ppr-- IMAGES PERFECTAMENT( ESTABILIZA'DA mediate mile adaptor la receocidn 4 la imagen a /a, perfercionumiento del circuit exclujitio de log
distoncia en que me edcuenirp la eslari6n 1 ons- hallicrafters De Luxe.
misora. VISIT[ A SU AGENH AUTORIZADO hallIcrafters rnds
cercono, y comprw
FANTALLA OF INFOCIU1 ILECTROSTATICO qtje 5.- MUEBLE DE LIGITIMA CAOBA, de estilo hellisimo, obe con sus proplos olair in asombrosa
montiene la images siempre en f9co de extreme complement digno del mobiliorio cubatto, y cbri perfaccidn cro Jos t9lovistores hallicrafters DE LUX[ y ertremo. sus no mencts asombrosos preclos bolos y f6ciles condlsislema de manejo jimplificado. cionesde pago.
CRISTAL DE SIGURIOAD INCLINADO, que d6 p'lena
protecci6n a la panfalla y evila log molestos f.- SONIDO h0IIiCMft6rS con su'acostumbrada LOS PRECIOS DR LOS hoillcrofter'o DR LUXE lncluy*n
-.1 1 .. A-1 -------




Ptigina 12 Tealrom DIARTO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 1'ektros Afio CXX
I Scenario y Pantalla ApraNACIONA499Y IMPERIO ARGENTINA EN UNA ESCENX
LMA sw&7 APASIONANTE DE "CAFE- CANTANTE",,
_j Dos artists Vp A
-Afff"Al I JL Aldf allE SE ESTRENARA EL LUNES EN EIR
^14Aft*fwv I j6venes TATRO"PAYRET"
Xdf caiew"
Celeste &I Mar
11, Ileg.do 11clenterill de Cu. ..cst,. de creodi R C A R d Ar R I G Of
bars. COride del Mar, que .,.,b. Cvl fc del Mar ha trabojudo en ooh. Ld- Alban 11 "1 mlly "I'a &.it..
Id'all2letio"ar len,VelnelzulelalcloimoI r1cl- I MijU10'i Alc- d' ho
FRANCISCO MARTINEZ ALLENDE. i
y LA HISTORIA 01 LA PRIPAINA c 0-MURIS QUI INTR L PERIL1 2 L 0"' N E R 0
ONISIDO SIR LOS 'd
"'--JUNE ALLYSON D.,-ARTHUR KENNEDY GARY MERRILL 11170111118 NOWLIT
ABNEGACION
AMERICA P,.,..W. 5.30 y 9.30
F LLES
ILIX ARGU C- I u. d. G.;I.r,.
LOS SORT C-i-l. Ep.A.1 L -oooio M-i- C.I_ y
14M S. CHAN Aoibloo., C b..., LOS SENSACION 1.;I ......
M A ft A N A
NOY $ABADO a da.
9 y median el FLANCIL111FA
oil Las diez future i:str llas del cinf
Irancs en GRAN ESPECTACULO PARA DESPEDIR DE CUBA, COMO ELLOS, SE MERECEN; A
'CAUTIN'AS DEI, T)FSTI.NO ARTISTS
- pf,..hdR p- ..yao.. DE CMQ ant. de Is grazi pellcula CAFE CANTANTE. an In
..t. holt.n. id:611 1. see.. y en Ia radio. So buca. ERNESTO B ONNINO Y TINA DE M OLA line armirceen IMPER10 ARG TRIGG. Ella. case
qu
2.... _; I figm., lot -z bien tiaab,.d., lu EN
Sh. so amor Here, de fatalisese. c.71N. Ir1r.R.P .1.ente sienstur: ede an
correct prosodia, le ban valiclo CON UN DESFILE DE GRANDES ATRACCIONES: ccora.6n, par air en "Ia copla de Ia G,.," I le trbildf. ne"
C AI it 0 muchos aplausos. perdiclin de losohomb Ar!' 'nt an
AD'a UNA li resica lem pelicule
mEll YU60 g grande de so carrera artist n Pme r,1.0 jue, presented& par Vicente
- EL NEGRO FLA
ITA. C-1 '10 F- De re reso a La Habana se pro. Agustin Lara IdgEnia Villegas Ia hija de Blanquita Amaro Blanco y Cis.. se estrenui el hones pr6 cao an at testro Payret.
"I"Cy"CIASICAll C. 7.., pone ]a 3enorita del Ms, d-c Brenda Lina Salom6 Gaby, Fof6 y Miliki Esther Boria Ar..oy "CAUTIVAS Dill, DfSYI a., concern par ]a lelevisi6m y en el I
ma r16 M. Casado Consuelo Vidal y Jorge
do teatro, dunde seguramento triun- ndo Or6fiche Ma
P-hibl a-Z..
Ad..A. '-It YUGO DF UNA PASION"' f'ou Ferntmdez (int6rpretes de Agustin Lara -.Tito Hern6mdez Luis
Lc it 1. bicn-aida, .1 par
"CINCO DIDOS- Carbonell Los Big Ben Stars -Gil Marr Cuarteto Ll6piz Dul- O
Hoy u, dcl:.... I.. on.y.les e.i- PASO a Ia NAVE del TERi6k..1
PAS
I.s 'n so pottlia. aides Lalita Salazar Germcin Pinelli Flor de-Loto ColegiaAd..&. "NOVIOS ULTVAO JACOILO.. ru
F., M-1.1 11 2 MR M 1L.Jurlos Samaniego les del Mambo Fern6ndez Valencia y otros. Fw MM
I Una aventwo do arrnom y cluelos No, IIg.n n.licias d, Ins Ludelar- NETA 151PORTANTE: A las prl 1.00
" o. turn so ticket taqui ERROL RUTH J
on Ia fastualSo cattle dill rey-de I is de on j ...... B
11 2d.. . .. . 0.60 de ONNINO Y TINA DE MOLAe"
1111"EM1010"T Me n'o, Carl Sannoollgo, qu, se h. 5
Francial II.Sarlo, Im".4, N- York. SERVICIC, ESPECIAL DE OMNIBUS Y AUTOBUSES f LYNN.'Y, R
eg, In ou',julis nformanLes, SaI odo",
CORNEL WILDE -eq, i vencieral-rnastes nua lances. Para caaart-- t ad bl.do persumaje.
%'P Itut cro incansabil, y valiente, era
MAUREEN O'HARA E T proobh, ,a rtor de trilerito y
Sol. I 1.11u, for w1rem..ad. Anto V
1;i,, de -y. Paot.11. -I.r a"rtistiro' fio &4,0 ANY Y, IM P fM VAIV WZ
on C tickv (lot W M ARIN a,,,o-raas ,or so actuarift junt..,.
GLOR M ria Felix vn -Una mujer ru &W ezv 4,'-,0"F11
SALAZAR qulru.
--IjABEL' Junto a Antonin VLIar. en "Dan LUIS CARBONELL-C.,, d, BA'I I
It J '. Ius pe.s ... Jr., rnt,.Ics ferneW-At'VICTOR JUNCO u i 11
in, n con 6' ito rotunda
1, -1- Iran, onolbella, mAs En RADIOCENIR0 LjN[ A $
lul'ishvil y uflby. Funtc que ounce,
ANDRES SOLER .. A
'0,., Col., P. 1. 1 EL TRIO CALAVERASi en -.,In producco5r. as conugr.d.R Pr6ximo MARTES,stri, Is, clipitriolas: Maria Rosa Salgiodo.1 Maruja Asquerina. IntervirtenTECHNIC..0im do .1,.s figur., clestreadas; del ar A lerta ciziefan! aquf Ileg otra prodUCCi6n de in.
dl s.njd. y de te dulcutible mdrito, basada"on Ia obra chisica de Ia
1' '877 011ERT DOUGLAS d Isis o-br.,.
"D.a Juan", irigida par In mente
IV meastra de Jose L"s Sacri de He- literature con
low rvdia es Ia .1ba etunt- del eiro, c.1panct, classic orgullo del cinemot6- 'temporinea
z3hillil 11,4)m Quita los Noviom", (-oil Ferna (1) S ler grain modern, derroche de t6clocia.
_.Ifdwmdrj- d,,b,,,aciodd cuajada de escenas
mates 'jcv. con ritmo figil, del genial
_y Ifiallell IlItClIS166n. EI lullem, al Falislo"t os, p_.,vat;I I donos Ia astucia de oil "Don
aJuan" incomparable, que se entrega A
Sit III os Sliturez v lialliana. El juevem III Nornij W illal loonlemo, (joe pomvyd filelupre Una CIOL delelt, m.rcouo del fruto rohib!d anna intersament
bella vl:zud,.Ip.r thnonitic., h. ilu, c, 61.
Posilhlwuvpt joillof I ludoil po. ol V___ Luanda t-ngaria; que buorl maridos y
o uto "'iyoo- "o",_ k ...... do n 'l, I hoa ... ... 1, en I.- Don Juan", Ia obra cumbre del cine espaii J-41 relhosaun dduclo. Don Juan"
doll 11 u., oo, I rlu o 1. ploltuddo, y y h. -roque. u. dai i.go c extreme belleza,
Il'ola mulach. MnoA Los q In to., cobi N., libk-ruu tP "I "per. orgullo de lit cincrualograilia nioderna. Una 1111,,,,en pur.su, q.c Icd. preitigic, y relitee
I cle ]a pl... be,1:'gon"ada I Wo o. rue alquier 6poca, de interBILL,. de version del gran escritor espaTiol: Tirso de M.Iirtvi "
Ilu. Ins -..is de I., Mtre, El c6lebre notor drannAtico Frav do],,, v -1 ([Lie ell As grandiose galar'cion sublorne par lodes su3 prode lu calulad de Gabriel T&lle7.. Ilamido Tirso d, Nlo- gun noodin, "I" s' i's ...... u or d6n del sepunno arte que nuestro polair'. demunda., h9u.a., 1, luut, vio-L en Ica sigI.s XVI y dama Z.rrilla 1. .gr.d. plus blico arogerA con entulflasmo inusitj x I~~ En -ta voll. en -t, in-1,M., io- ..... itran y. h.- lque 6 -clebre Burls,
L, S d-n 1., 1. XVI leg .1 no do As d, Irescipo. nar en ]a pantalla al c tado.
rund. gelomes Julia ILL., br.., debud., a 1.hos. 1,11 aror & Svilla pero, vo ona noeval "Don Juson". Una verdadera super- ARTISTAS'
liquivoccu, y ia, ol.lgio, a, objvto div clix trabije en peli. y fue quien rn una d, c ho; l6,vjda y olost. ah.r. desconoricla ve-on de production upanola, distribuida par UNIZOS e
DIVERSION g lo". olou-ual 1, ltL n personap- que mas ard, inno- se persnnajc -Don 30an". audat. can. Continental se estrenari el proximo
mouou doa hooo,. s, 1. -. en v,-,s-. L. l uglo NIX I oootador. duclista, vel dadern trbe- lunes dia 28, en Slus emes F.tud.,RciA,,.Ll wou"Ll. cull. porta Zorriila: "Don Joan"; pcio rn Loo de passions a qtoen no hub. na. 4 Ca mos. status SuareL lim.
convivrit-, so HILL iloo-reilo, u IL%'Rl u u b I
U, N 0 ..nr,,.,. (I,- hill. -ra. In., liltp,, q.,:c rarrrool, H col" go, no co.m.r.ra )'se ri.di.era pir y Hurn one at precio de luncta 50 4r.
,,,a tar 61o so y bu'r. .,P.fi. am." Is., figur. rIeaLl,, a ol., to-ii Fit usp.d. ..ad. u -A.vos.
prvo ldvol Apwtv d, I L do W In le pranuirull svglIFa- v sin nju.,daise estriclanneoc, a a L
noi, jull. In, no"o". '-nt, ul ....... pas. l ,nF. abra di, Ti- r1l, Molina.
ASTRAL Al]M_PQAM
it'j" tcld. to RIVIERA- C
on looo', it.. f .......
AMPASSADM-MOVER. Pj1PL fy mo Y
- l-, Iou Lt.- lul looll )oil oul ",I lu- Adonde...
n -rdad to, 'llo th, Al circuit KI DOUCLIS
CAREER
:1 R y Ia pr-vntado masoir, ji "'zi N BACAI
ALMS S 1 11,104
I~~ Lou, ACDOMU11
end a, I L 6n Ilen. de 7/1, 14,
0 lolarod d, y rootandouos ,I, ua] 7 EMU WAMAN Vic It 31111' DORISDAY
diuh-, I, blojul-oul awocR IT M 0 v 'M ELO DIX
I "Inos af ....... l'ono, y u,; iho. T flp n lanquita AMARO o'Lalo MAURA.- Elizabeth del RIO HOY bN CONTINUA desde las 12 del dia
AIRE ACONDICIONADO LAS MAMBOLETAS do GUSTAVO ROIG ... ROSrrA ALFONSO, N PROGRAM MUSICAL EXTRAORDFNARIO
Fo 'Maooa o., i"ol ol Lolio", -i v Actuaci6n EnErcial do U can 45 MINUTOS DE BUENA MUSICA
I., a I I I ...... 1 .... .. ...... n,vd.1 CANDITA QUINTANA BRINGUrER IF .1 CHINO \YONG e ARTHUR RUBINSTEIN
th. Century Fox presenta- Ol F. MULLEN3 R El .at the ]a hilandera Mendclsjohn
g, L u, 'Hh, 1-1 on I e- cc Amor .
Surno d :::':::: ...... Li .t
1. en Do Sastenido Menor. ......... Chapin
...... QUE el CIELO Ia JUZGUE Poloresa Chapin
M ii roles 23 ... ..... .... d I, o I ORQUESTA SINFONICA DE ITALIA
va
oo-j GENE CORNELL JEAN E
"du Slccci.nc, del Ballet El Lag.
de Jullb a i TIERNEY W ILDE CRAIN 1jN REtO DEL call, hos Csn... ............. Tchalkowski
pa,., I- ITECHRICOL R X Ad 'A,,.,e,,.hibe, TRADICIONF;3 BRITANICAS,
CINE SINGLES "1.3 a or AGENT POLICIACO DE FERRO.
ap- I -Li C I N E M A CARRcIL. docume tal CAPTURE ACCIDENTADA,
j r iQ d 1, 1 Pat. San Raftel y Cart6n y Ia informaci6n coundial y national
.... ..... .. ...... ... Lksolatild M-2214 ENTRAIDA: 40 Ls. y,30 ct&
05 __ "I.-, -,o "a CINEMUNDIAL
-h"' h." 'oo'A".,
I i
C as2L "Ifift.
... ..... ...... d, I- ITHE SNIPER) M IM I
.o va, CON TIEFINUIRA. Uaw" 24 NJORM^
HACIA ELi..AS ...
Hill,; 4.d'..d.. I abinal
CONEY japunt6 iu car RA
09 VPIEL2-os.t Ecf?
I.iLA N D '-uhi, J,; Y en ffol?
P licula Cu a ES1 RE
bu u 1. lo ED RE44CIMto 14
sper-od L 0.10
4RK IST par
Dende las 4 p rn d C.H."r. y [.,h, ad L. 11". tj Aad Lainarqwy: Artaro de UrdovaIq No ,,- jords vtL- uou:..""I.11 El _FU TROPICAI HIM
long u. L-A.- H 11 217 ERTE do Ia, VENGANZA
im FA I U STO-REINA-4 CAMI OS tus LAB1.05-Bette:Dsvis
11k iij] a
o r STOS SUAREZNORMA HABANA El FLIERTE dela VENGANZA




Aho OLX Cirs5nics Rabignerit DTAR10 bE LA NAMNA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 Cr6nica Habanera Piginn 13
;Sardifia: Mario y Fine Arellano y de IvIenocal Cam3cho; Isabel Maria Fee Circlemis; Eduardo Art ro, Juan y nindez Morell y Cabrera; Freberto yj
Sofil Mendoza y d Cirudenas; for. Silvia Toro y Pou; Elisita v Santiago !NO' PUEDE OIRI)
manch) un encantaclor g rv: t.. Resell: Hortenslis Y Miirbi Elen. Ba- Investigue el NUIEVO mitede PAAlC0 Para;
Oscar. Sylvia y Pa6lcia Mendoza randirnn; Raul y Alex RodtigY Alacormack: MaYitoY Armando' B'lililr; Jorge. Marlin T,,,,,, Vi. CORREGIR LA SORDERA
in Its. I inn Cas',res y Nu ce C-lic'mi,
-I., Said .; Beatriz y Georgina An. Mad. M-a y Mare.
Exposici(jrt de escuturtfifs
En I. t.rdedda boy. li-r,-. q.,-: Ella I-Pol-eirin P11-1111CIA abirdara raujurn a en el Lycourn yit. hr ta el imercoles treinta inclu. eawn arm,, is I-Poslei6n ds, ,i- 3, podra ser i5itsda libi-nent C. siqu,., ade Ernest C C.
nocido is ..Navarrn. bi-lochis lus dias. de cinva a
rt t-. cub a. muchas di-- _o- no p.m.
Y.. ob V
,tan !iguran en aranumcntri.
dific as Publiern, de nuestra capital. S!CION 1 A
VEA (;RAN EYPO
Gradmicto de Is Eacucla de San INSTRUMENT05 CIENTIFICOS, S. 1
Alejandro, at escultor Navarra rea.
liz6 tambi6n studios, como becado CALLE '13 Y F VFDADO. HABANA
del Ministerlo Edu
Academia d. Fernando de Ma- AfENTEEN CAMAGUEY.1s, J.,4 1. 6-6, As Mwdk A"ANO& IA
"Vi drid y an Roma. Obtuvo preml. Kitu'l
Is Academia de Aries y Late a y isu ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL o(DIARIO DE LA 11MRa
obra.es ampliamente conocida
Su mineral. RINDE MAS donde boy
MAS OPORTUNIDADES do aborredo
Loss r-la- hervainailtoa Wilfredo T Ficatriz Maria Brito y donzilez. ap&rejon durante la fiesta, can an musnalk, bi'setiort Benicia GoncAltz Otero
de Bello y sea ansilgallas Teti y Jorge Echarte, Max Borg" Olson, yMarlania y Elena Pessino y Giianex del Campo. Woto: DM.-Karrehol.
La fiesta infantile de ay. er Grandes Ofertas de ULTRA
Abrier's ayer tirde su pr,,i.. 11fia., 11, i, y Eugenia L6pez Ofia rona; li ene MaciA Machado: Virisit. Solana; Elodia y Silvia Arellano v d, Casa del Country Club Park. el C.,i_ On.tsi te Fran y Lopez Gutierrez Marinello; Sylvia Valicate Cardenas; Faustino Gonzalez Oyn
made amg. Willed, H Brilo Jr. I Miirgw.t. L6pez Sllc er I isandru P6rez Foals; Ms. zun; Elena Maria Rojas y de Cubaii:
au bellfshria esp... .. liz G .. y Robert. Peasant Ferruin. ria Crutina y Percy Steinhart y Ge- Joaquin Castilla y Armifuin; D-d
Otero, Para ofrecer un2 fiesta "" d Z: Eduardo y Jorge Sardifia y Fer- I tits; Manue I Carreho Maciii; Esteban y Doris Powell; Lourdes Maria Leon hijos. Wilfredo. que Cu.pIi6 tre. isfirs. andez; Sylvia y Manuel de Cirdenns'Ferrer Colm-ares; Lorenzo L.rn.- Aguelles.
Beritri. Maria que ifearteJam. u Fernandez; Enrique L6pez Oril y dtid Salaya; Francisco y Maria Victo. Maria Elena y Margarita C."ill atinue'e. d -ia Mon y del Vallei Sylvia a Ivan'
o3n to el pr6xim. hi ve Sar ina; Mariana y Elena Pessloo'i t
Este fiesta. del Ciltissleil illiclentesi) Go- del Campo; Chip y (am isas ULTRA de m ango cona,
16 CPC, ro Sahr DAIlund6.
Vegre, anlenarlis con, reun en torno, oralcs y Aguilera: Tonpyy ristina I use anuel y Elena Ripol Puyans: los simpiticas festjaclas a un gru-! Sarteiro y cle Areas; Pedro Salcedo y Rosa Maria iZa po numerous, de nifi... Barreto; Bernice. Gus a'. F dr, J" L' ald&, Ur,,A.r.m="1
.,Apanto. de diversion y otras Sanchez Hevirt; Alfonso tVallinte a ceds'I'sy aides. To A "' or en finos teiidos de colidad
ractivois maniuvicron In alg,!. via; Mari i Elena y Maria Cristiris, Fernando Sa che "G inabrMlInfacy tre los pecluctios. pari lon quo hulan Batista Mazas; Federico 01.. CossinEn.rique Cadalsu y Acosta: Maritzn tamishi un rica merienda y regal y Enrique y Alina At- Y Id,. Arell- Lan -ar; Sara Miui.,
de jugn Clan' Fr.N,1c;'1za ; C ... I in. Gato ui Bleltrnn y Agin.
El'buffet pam Ina personas mayo- Maggie Pcllc A 74ndrauo, tan gra. ler,, Tc,, .i ,, uri ; in C o Mariana r es sir I an el comedor, deco- riosa. use L nr.c. Ech,-! NYLON con ACETATE, fresco
rmiclose Is mesa con un cen ro de M cky MacDonald Alonso; Hof-I y del Valle; Be,
t Game 7. Or iol; Gra iell as .....
plain., C..Jd. do ronas arolrllli v Nurin ge y P.rdas; Lciu-cles CREMA FACIAL
Yell v Beauty' Importado5. que George Fnvlvt- Aguilera; Lutgardo rez; Juan Gionfier y Pla; Mri-Ratita fu.to ) leiido con disehos de cuodros
hrroglarrin los exquishos sur istas del Maria Citstina Ag ffleris lierriAndez: y li-anuum rI za ; Madeline y M, ja is s I paqu@Aos. Marr6n, cormelito y
rdin Mil gros. cl famo a Id6n cle Elena Echarte AqU Ilcra; Alberto Fa. iia Tvivsa C-dic PLAN-1. Y )ANN
Prad 0 y Cole)n ruruls v -A-lera: Mari. Cristurin P,, Tt, J-9C y Felipe Eh.u t, 01- ozul.
y also it In rl ci6n de ]us A., migua Mn cirkiu,; Ah'in Monica d, ur. ties asistente, Oca y Bpruff; Jorge ,,,Luia Bereff Pepin y Al. .a G.SIN'Ja R ... :; -ph,; F ,dcly S,,,Co. prff'r"cla cil.,rmo, Im C. .'; Rca riwdi-; Maui-, 1M.,
Salayn Gonzalez. Jrs6 Antonio Fer. Viet., Poulin Y Kbdclan: Susic y C. Ivet; Aficn, M.ria Duapimuton do I.. fesicjod.s. Ann Main'Bire.11- y Vttldc Fault; Lsl y i.orarlmi :, Julis" Pa-ru,
liandez Brito y Oscar y Dennis Alan.,Tcie PiuiLin del Real; lvla ito Sri c C. GI.,LL,: Luu, Manuel. Mae,. Me, MALLA do NYLON a cuadro:
a.J Ed to. in,, gr.ciiisiis. d. Saclinuis; Max y Felipe Borges ds,,eG,-,1 do &ntiro Grin.; tonlu, ol.-30.40
ulio y Jorge de Are.. L6 C., 11 Maria Victoria Sal..'etu paquaRos. Carmelite, gris, aLu
Alicia. Sylvi i y 0 elin org ,a y L1. ahn, M... A p, p" Of" I O'C 1ru, muY simpA- Santamaj irui: Maria Aural, Bilbao
Pz ; Ofi.: Ernest. Ruins pc,, It,- Satalegui; Domingo, C BLANCO T NIGRO y mail.
OA4. Pablo y Alberto Ccrr ilo Loper Julio Cn,-I..,_y L rdes Mine V.- Mail,, Trie's ar utl rrc de la
poquefia, median,
LA SOPA CONTINENTAL LE TRAE
grande y extra
5e9S
UN REGALOOOO
MALLA DE ACETATE, color enIs
Este juego de 4 cuchillos de cocina! ",a, 11 om,o, ";go' Y moi
NYLON CLADRICULADO, oriSON FUERTES- LIN DOS-PMCTICOS -J.
ginof leptic, muy fresco. Ition.
co, beige, natural y.gris.
NYLON CORALICADO, con sua.
C"Itio de 2V, pulgadas yes lists, Azul, gris y corme
',ijparo relb car
VALEN S 00&-,
4
Con E&I
do
Lin 50bre
do 10 sabrosa "all
SOPA
COAFFINEN
TAL 6E POLLO
Y F'DEOS 0 DE VEGEYALES, Pequeia, median,
grand* y extra
SOLO $140 6@95
ass
'C"N[It par. rorruis ._,
Hoicis do-ocercs inoxiclablet, no so
Isto nic4inifice luellis do cuchillos JERSEY CALADO, en feiido cle
monchan ni onmohecen. : 11. \
cuadros paque5as. Prusio, verProciosos mang lions Infiniclad do uses on Its cocaine.
05 do polo dd Cuchifle, de 81i pu ,ei do y cefrmelito.
roso con fornachas do bzpnce. prr. uso Su atinlictive eirtlics armenlita porlsocia.
m1to con lacks ciasois do uteriefflos
%k quo steal tonget an la cocina. TRICOT-CELANES6 color enleSepik to. Prusio, chartreuse, terracalla y g ris.
Jz
Room" eal"
Pequeia, median,
lw y an as
4095grande y extra
- - - - - aeon,
AF
S NVIOV P"DUCIrs, S.
iA preso e Callss 13 y Consuled.
Hoslanno, Cuba
sasaaaa-eassa.- is nVA r I V'A_ -Tambiin en nuestra




. .
. I _XX
Pliginto 14 Testrous I DIARIO-DE LA INIARINA.-Viernes, ,18 de julio did 1952 I Tratroop .. Afio C
I
. I
. Jorge Mistral y Meche Barba en "Quiero Vivir".7. El "Tercip de Quites", que I
Radiovision I I i I
I 11 I Imics a] Reina, Nornia, Olimpic. El jueves se estrena en el Nacional Prograrims de ctnes y teatros i - ,44 ,
"Patio Andahm", estan odw ill Saiitom Suirez v al Habaiiia '' el dia 24. Pelicula de __
. 'si ,; ,,- p, I I, ti I a It a de prod tic I r -g.rdo, lea a cocha e I too, do I oros. I toros, y .de gran emoci6n ACTUALIDADES I G K I S RO XY I
. I~., -ul ... .... .. , --aln, jum.s. dolo-I 11 I "A", Aus"dases, Tol. B-UU
)or el. C anal 4 1,1 ; :,;,_n; ,..,tI,1:,s *Q'utilo ,,,,, J .. go Miit..I, en "Quieto vivir"I Se estrena el lures 24 de este ines tesoural. MI. 192. T.16L M-4495 I 17 y Saftm (E). V.dada. T.A r-4133 ,ros, ZL RXY
I, lad., I J,. uNli't"'.1, lu'i. "idernos aicictirar que lealiza Is Ia- on el Gran Teatro Niocional unulgrar '.ad.. I., 3.00! Asontos-rt AL IsiA4S y 11-11: LA ISLA i1E LOS DII las 4.30: 11111"I'T Vlt. a.
". ellul:.,cuy, litulo anure, a el .I AS SD VIDA, c, rr .A n Jeff Chandler. A I., DEL B CM O kl -Nj Z. .on Ir
,il ILI, ill., A"c'," I, a jul ... l b hEll LA NA A X W..
I ,,,.ur olps i-ill-to de so I.,g che pr ya S 2 ruEj del;,K Winters. y LA MIAR- 5 3a y 930- Noticier-. docurne N.A r. ..listili. el film "Tercio do QUi- CA I, '! in,,,,,1d.I I, Bell- Iturbe. Lune a. In&
It.' I' "I'le I I I asi tord. q, e Aec tipion If D RE GAD. ttleouldl.l. ) LA MARCA DE RPNEGADO I its. Rad ... X, 25
I_ Ilalll ,11, jl :IIJLI. tes", nods-Ision., de clus Ricardo M..t.lvi. ,In r 40.
Por Alberto ,iro ,,uu""' "",J.",; ;,, ,,,I ,.,t ;I ,I, a-ii. I- ...I,. ..'afi,- au., I "CtIrrit'. d" rfPCruz". que hall films., e. Luneta. ul 40. Nck. 3ositivos %,stores 'ic. a Is Cl-ii 1',, _e.,L,.,rRIIll .... 1'. I) ....... -c-nando ,I., pt-onalt, que 5 I.. 40. Nifl.. y b.1-61.
',, ir h 1 plifial Ill, catudio5 y exteriors, de F_,_ I full', 2S.
I I hin". es do
.Ieul, 1, '1-11I.I 1-1-1. 1). JLul NJ -,,j. -- Ec.n6ni,,1 -1111 III '111. ),"I'll-Ill. I intl Ouler hace j,,wr I I I in fbd, on grupo de notabiiisimos ar- S A LO N REGIO
Ei* 1, I .111 ".,1" al I .,.b. c a ...... i- ui,, ; I, 1 -Lull ,-,I I,,;.,,., -!o .dilunadu cut) ,,I nic I T A """ 7 A', I-I
711111:" _p fu'; Q- Juil, It,, : ,;;ud, I I E D A I RA MT LOCURA. "' ;:' ultin-. rnuaqwrnlrr nte Int- list4 eirilorat"'I c"J'aholes Y A LA N1 I N F A N Ili. "- 1 'Z,
1-1 d ,-Ill, PA a l"'i... R,6", I i -1 id.d. I. : : ,,I., I_* ,', uh,,,nI,,i, i, p,;in I ld McDonald
, I _. 1, ,,, adu, p ... Moll"i Barth.. mexicanbs. EN
I ". ,::',-;i :I:, I 1 n L 1,9- 1,
Ill 5.10 Coil- do"'.". its. C-113111 Y Pi-91. -- Tali 10-1420
"I I" "tl" ;4-l I,, alunigoto, c1l, Chich, .In.' ,, -11;ll, ,- ... puula it .. Qu- ... ... .... .n. policul, q., ., Entre ellos, Chuls P-1., Ani.fill. aphosia. TI&L U-3700 i rauep I, Ale..'s Smith. UN TRAIN.
1, D-1, I- 15 Noluler- -O-- r. v
I" ",I" "', "' it alul Q .... 111.11" 11 sf ll -1 I A l1, 111., .NTIEN,% ,.Iio Ili h:, .'hB.r
1- _11. "I III:: 1 I 11 I ". Sall .--lu de Espana J'n -. ,I ,,.it, n-l" 1.1 "I -11 (704011I Mario Cable. Anlo.in .iidtl. SO D ,-d. LA FAMILIA GENIAL .no I -X 6,00 30 duoue. ,
h.. L" .F III L h M r!n and. L. .at. d..
I 'lli-11 lao;a,-',, .1"..'a-, C'.,,,cj.. liui--ufl. &I ;,, ,111"I'lullullul. L do, .1l.;1111' rll-8;1,! Ill !, V to ,I ,'I,,'s",ri n" .'R' ,,I I . -.rk LA E EL CIELO LA JU7GId_ -- ,.In. Debr, PEL I ,W.l. ..
pi;, 4 ,z-,,* 1, ,,,, '11 1: L I I~" I'll ,,-I,,I,, do 1- pliqu'r- I'll'. 1. ,;!la ... 1111'.: qu.- ,nd. ul I N4",r. ... dri, d, j el forniquiginno Moulectuilla y otroa ", I e .-ru2T.'J-. -n Cen, Tj ...... it ' y QUE EL CIELD A !, '.
I '. i :n C-.dHl Wild.. Lorel. 70; B.Ic.e,, 411, I'll 1 11,, ,* ul- ,,,,, Gen, T-ne,
:'o"',nu,_ H-,,,, ,;I -,I I I ,an,,I.l ,,I ...... i. :" III: ill';;; .. ...... In ja u,,, t,- i. ll ,- ,,, Haitian a 5 nins Snare, Un airg.menin qu, (I'vitill. on- Ch. C'l, net, %
qu, ha ,, Nldn pI,:::,,, ,,, I,, I; 1, A-ntlua., C- 1. -tua-ld dli lI-l_"lA.;L uu" pldI,-r, u.0,d tron. A[ III( do luolla 50art- Em ittla sidad y rumborpo Nuft- 40 'oil) r In, ,,I. -1 2 SA N FRANCISCO
I -111;1"i', por In qol, R11113- te en. Ruz;l, Pr J,=r.,1r.,t. if: "in '2
,, ,r :,l 1, 11, I. Rlllj-; Ill Ii L. I u n k [111 1-pol-I lla illol Ispand, 11 I'a B. .7 son a.. r .... I ... Ms. Int. TaL X-11011
. ConLitil-nial de prodtirciones dos. El inlartis el pPc ., rn.n. ' ....... ';;,I '. \ al :,: ,,,,,,, ,T, I Ill GA- F, T ."';III I, ,,,, liene firme cluante Judo el liernpoi hVI GN.ticill... StlpI ". .: I W, l ".5"'ll a\I I LM II.Is"'Id !' -"'It a op" "'" l."" d" 'a -i Nll fail, ,, 1Q,,i,,u ,I ". 1, rpus LO S A N G ELES I ""' AS
d, el ,uodr: ,ir FD 0 EN LAS A lon Jan.
... ado ..I, Cs d. 1, LMA.,;.
: a due. eill. ulig-1 p1lictilit. y Vlmd... Tali A-1111 .,.,Ji ,,.,, Id,
, ( ,IIQ.-r\ ,.,,, ull", Ill Ili,,, ,ada ulunutc. 'i'dit 'All a cunbu do J.lg mw, 1. ue tinl, .II en .,u h.b,, el -11 y V1,4n, MA.,- Y ODID EN
_., ;,"'i ad ABIOS, ,on Bell, Do DE Nu ul,- ,wero, R Lu "'.. 40.
. r L ...... ifl',",
6 415, L'a eI .... ult. do socion -I, S. S"'... 1.0370
Morit'. In )"p-u-, IJ.I L330: N."Her., V1 ,'. F F.L FUFRTE LA VII to--. 11.11-11I
,,,,, Julio -,;I .... In NI,"ld'., C.q, un Magnifluo d0i'ller"Itill tiouln- 1 .Alu. ,,, Cuba EL FtTFnTg Dr d, l 4 15 I u
,I, Fa ... l, h, Ilu, d,"," i I'll I'- I It "Itth" a rrllici ill ico, 111114ical coll lodos "los 'It t ." I CDVl Cot k
'i ....... I li to C.univa D,-portla. J-A I", I o, y una musi- del maestro Qui-, LAcIIIIANIA ,,,n ,,,droJl,,,"1,, ,,,,, I lie-l"y. I ,O
, Ren ddu ,ru. 3 _iA E IN LVIDABLE. ,,,,,
l sill roulf""", d,, C;a.i,,. DIgad..ic ...... ,ll.-- poquitos" para hacer.reir N unos "pollos" I roga, que se conh.gris ... v I l"Irl"11'.. 3
eZ tras, I ""co, .. ,I,., 1 I J.h. B.,r)-te. T y P..slnI Flis. SANTOS.SUAREZ
adr-I, d, MIlu'l IS ... ll I P' d,, ij at-tualtdod deport %.a. ra-, que eitilloiluccen. Hoy eiii PIPAYRET m6sica ,,,pafiola que ve podticamente I I "' -uuil.. 0 Nuh., y 21IM2)4 40 21_ Soft ... y a.. 111I.Lona, -- 1-4M
". .. __ult a %,_)d, rill extrii.jeta, I "A I., 4.45 g 8.1a: N.ticields. EN CA.
"odal., It 7 30 El Albu ... M.111al. Ia, I padis Ellpalfia. desde lots oniriucas d, A 51 B A R L U X A PUERT UN AMOR. con IIII-ses
can', 'in Antull,'. Pit," Coil ,; I 8 ro-1 14 y 13. Vedd.. T.Iij ... E. III y Airlift. Apil.r. .I
,,,,,, j' ,Jonii ,,, San ;N.to. _u ,I ljIcilp,,,.,I.n,, del bailiton. ,Li ulitd p,,.-p.d,; ft? qtr ,., ,P,. ,inprcddlo,, illn stogie Ilen. 1, irn- lu Vida daria, hastily sus suefio r-II12 1 Di.. ./. P'lidulles y Mandous. 1-7721 on JMA.- a ,
"I g__ I a s f'rona 8.15: N.ticle- A NO- ,e I urmu.
' I acompaAado at piano pt.u I'ld su I goza de pe PSA. Ia que ha c6nditot, desele Is ia" d ... .. mi A 1. 4.15 s Ns y 30 Nclicler-, EL us.- ,Igr ,%.or
" 'rc 'to I -tido realiudo onagni icas pellculas de gra. nos hillitil Ia veleta d ... t.rr. CHIS & NUFSTRA. con J geLM W',l J420 E. de 50. lialdenX, 23
R Itael sonnavIlla. ,r CHUCHO ORSAR 0 N con I_ __, Pedro Ad..." I d
I '. c ,:cn
.. I El ro- d,,Ih.,,!eI yqi", load i n dl crul,s puu I , ordit. ... T .... JEL ,REMMNDLu I,2" I',.' 1 do Sal I S TR AN D
gro'net ,.H.), on Njj. ,u,,, palabra, music
1, o I, o POR QUE PECAI IA Ntu R.
7 45 N.Uciarill CMQ-TV I No deje usled do ver Yales, 50. Nifos. 3D. Balcony. 40. con Litiel, Palms, Abel. .I L.I.
Andfirica CreSpil, hoy, en ,,,In "Pulliti IfiI on-sitai. con %a,%a ho, ,at tealro -PityrIt" ,y voilco Sit Future-, CLIVG HTUIO ya hace I, "no del el.e 11-il. Ago 40. N X
CMQ Ilse y ,trus. Lunsts y II
a P e'rit. (ill. ,rgo, Paco NJ
"Ila on n on future", it Ia pe. pe-or on enrecos ) couniciducles. en el 2111- Y en el coraz6n I b.l,.Iy. 20 S...Mqu.] Ms. M. Talif. U-1771
Id, -to ju.uja turn no en I A j!%.N,'1 d..I.! lldi.. y
f.u,d, Chci. Castro I, I .1bI oned sorpresas y sin, Gloria Mnlin d"empon. oil II for-, Y coRld at tod. est. fost. p,;,., I., A M B A SSA D O R is, ALEJ RA. eon Arturo de Ctud..
F,,5,, ,I pIll-ialla q- en 'I, -1 Said. intlabil, policula of parul do ,in. I c: u y G.illiri. que, I ile Da, IN~
,:, I, Ii. li'lli.c.o. c.,prcial d, J.r- I,-, 1..4dil. Iful I, .
L C .... do I- JI To la 79V L U Y A 0 Lune'AND
":, 'l_ d,.I, qi .11 "I 11 I r1r,-ojnri6n de Ed..,d- 4 'no 0 ro diAl.g.s.di, Q.,.tc,
""o"n GForial'I I. Ab( -no, a : N ll Al'ili,11 1,1 li. CI,,d. do L.Y.eut 113. T.I.
'o I v _' ........... s I ,,a ,_ mao to ... isojo glocia que pusic.' Deode 1, 4 3 ut"",
, I 1 '. "I a "' 1- '. -%'Lllll.u Gill N: ,:: ll -., P,- ro lirg., Ijabil ... to., p.,,l,;i .-iina Ili -u, I 'otblja Britull.- y u.bk ,LAuM A MALD A I ,,,, ", 4F1 I 11 N"I,,I,,-. ,-euo i
'', ,,n_ 1, u ,ita u c. I 11 a I ., in'. ( IIAHRO DEL CnI1
, .. w. N F temull". N.
, n 'l. I I 1 11 11-1 Coll.lhlll.r l ..... ..... 'i III., ,,f,,I,,, quip ,in ,,]I, I.. In. dl- .N '-I I M D;', Id ('a ZiA D l A, I,',.. ", .L 'I 0. T R I A N 0 N
___, 1, lill Ia 1 ;.ll'.l 1e.%-cnl..ctv..li "I ._ 1, i "; It , NJ., cl. , : ,l bS1,1,1-th CAZA R I A .,, n Li- Mo. lot. Ved.d.. -- T.I. F-1405
-, ra-, alli'a ','.,1 11 -.. 'A .... !I(.. C!"I'll. ueh. ill, (3-po, A,!- .oil "'I'll"', a "u'u-, I --i ......... I .... I,, d, A,"O., Y, Al .,. 'I ,
lu- I'l I"'. 1, 11 1:111I hh.11 L- C-1,11k, P, e, I- ,I ,Jl111. Pur- .11-t I -- 1,11 ;I ", .".." de -,tlultue 1 ._ ,t8 '. ETA L. d RIDad Jail 400! Neliclereal, EL IMP1I
l! I d.. -.0 ll u" Il ... dial Auld I ... jus h-o. d, Iod,- -- "I:'i; dp I. : I, I Ia ... if,: ,,n ,,, 'il", l I J, i It, Bo; th. I'llulla 50 P : 0 DFL, CHIMFN e.. Claire r,,vdr
,it, I IfI .. ..... 'IL I'll N,:I l l i i, ,u l'll!..-., ".!" i I I I'll.
_l:""" , ", .. t* l lull.-I"Il', 'utgulni y l I I t-14-uliAl qL,,- 111; ill:il-it, ;* ftkalldld 1111, 1--l-I '4111 d,,dI- I jnuj, ,y ,,21JE EL CIELO
C'.1, I 1: .11 :" 11 : -;, 1, a : Ill- ,,nuutlu G ... l,..,. PI llil'l 1'.."
'' I Ia' N ou,-h_ d- I I I ...... I ,:,I 'u.. s hal't .i liu,""', ,
laun, ,,, .. ..... I",, ill .... ... d, 'I"I'll- ,it C- hill."' hi""' t -i ... ..... ........ LA .IUZG ,1hdA1,,IIdIl.P1dd. D1,:
11 u, A A R E N A 1, T-uel ,, Tor' el it,, ", da
I .,,,,., A N.1111i. U lo.4 11, l,,ij,,L,:1 ,;,,,,,,.aIu uo."A In 'Ilil un Nuul '. ""I'. G."Ila fl- .
I" 111.1%, "I ,I, ".1lit I 1, lll-Went, 3 "lluu-'o- .. g:.ufa 'll.up- I" Ii ...... Ai.. do .Iaodlsl. 1. T.I. Il Ili' -.luroble
", .... .... l I 'a ....... '. I I.., I 1 d 11 1, 'I 1111.1. 11111 ;- Ll"I'll' ...... III. pull o ,,,,I. "" Ro,_ ,;,,,,,, ,,, ,ou, ,,,,,, il C.- I.I. ... lJo. T-16t. M-4477 I I
, (']I." kli 'u'u'. :: ul ill ,,d - d,-l plinu.pu, 11 fii d1li I!" .1,le ,I I .... i,,,,,,l uj tor- h.still ,,L "i .) "";an De ,de 1, I 30 N.,I I. .... jrhIuFL NIA
01-- ll, ll '11 al"I'll Iall 9111tiido, di p Aic. '11a a r-A it,- e ........ loa,,ui "'u, I", "I" Ili, ,, ..-- p,,p,,!.lr '111 T."'i", LJIr, L., lullad -, ', ,I, "'t, n F q -.'H" ,'I,113:11 "ll R.I ;. T 0 S C A
, 4_ , I a ,:, ,it (,.,I ..... V01.11 1. d- u.,dos dt'l I .... 1111111,, ,'I h- ul"a, 'an- 1 ... ,, , ""
1 d, ju__ %all,. dd, .,, npI.-dic.,,. ,,I ..... A1uI Saluln,. 0 l.; a Tarn. F--I.Il .... ) -tll, ... .... Clb, LA A A -u %I.I- P,,Ig,.,,l H ruiu, I,
h:,,,1_,. ,,,uLi,: ... A i- i. ll ."I :.1 ,I,, ASIES 11- 1 ..... .. I ... .... ,d,,l ...... I I
F ,,, ,:"" ',; ""." ";": ,, ,,, ,I I'al"'i" dii III, blip ... Ili, A, %',.t- 1,,Iul, ,I t ....... Poll- Va, gil, p""" %"- I ,,* tried --i ,,a -.-I'dad r, "! it, ."IINVI I A( ]ON. ,,,,, I'- J.h I. .... If do 0,111,11 MI. III Tat. I ill
, l it 11: Ia, "I I opl 1, ""'"' ...... I ,'I l,' _- O*Bi F ... I ct I o uk,,- L,,,,,,, 50 'n i, tl ', iM, 1; ,",;I, L"d ,_II:','.'. ,'5 'a .1 y A 15: Nittleler.a. ..Ie' In I ""'"I" oil.", FLIh ... 1, '. 21, ;re I A 1.
I", it.: Z 1.1to J, X-11i., Ell :s ,,, -c.. Ill. no''ad'u: Gabinu D'.1. i[ ;,,,l,, III h'.11i'luit, I "'I'l. 'u; du, d, j ... Ng- I, pedlu \,,,. It, Q,,If, Mail. Cabre, .N I_ e n ..4
. I :11, T"I.Il., 20 Fit E., no da LA NOCHr, INOLI/IDA.
. :,,,,nl.lI,-:.Il '. ....,.,i I. ......... t.-I.: .1"s, L'Iiall., y.,A" F. Juhd BVEWC;or ZJr. v EL
I:,, liul 71-, N--I, g- "'. o", -Itu'lli eu uu. I- 'l- ,"I.II ul. -,dad, to. 'llso 11
,,,,, rl 'P, I ,, F, oo' , %I flo"l-u. uu,"'a ..... l : FIlFRT DF. LA A A
li.. uu N .,I, wl,,-' III, ,.lI.dn. no Bildit ,I ,, P Llna .A S T R A L lark y Bed.ildhe,
If,, I I ". !,. ip"",i,"N' .,,,-' ';:"':,I ES ".,7T.':ue 7 Z"drC '. on a.), 'a.
' F' \"I' Pl""I"' 'N""' I- I;, dld -I'li ,."a ,l"ol'o-, I.ulan- I.I..I. y a.. J-4. T.14f. II
, ,,. T,-i,-iuu. Car'.. III I.I..l. __( :.i .... \1,1 1illia. SAI)aq1o, lt a q-1 gran dia. Ex1ratirdinaria tit"111"I'' .."ll .", -1 llfll. !1 -dl I- .1 IS Nl,,,,,,, u, ,,,,, .,,, I.
- Cuba I A CIIEVA MALDITA -,'; A ID'.Zd A,1180, ,no Fu ;h ,
Nistici., Z1'-;F'L" Mx ......... ". 'a _'
A mamrsona fimcifin rit el BLANOUITA de ih Sllledida a Ernesto da d, is n ... I,, ,I g--.,, V Ji- III ', ,,I "'",",j" D"'I ""' ' To -' ,, Effill. J, Most,. T. Afaas. M-1155
1, ._ PRIMER MILI,50N ,' ", ,; 'l IF,'I' .,'I". T'," ,') ro At
'i ....... .. I. I I-rull. -11, Luula n- u,
-, I, ill, '., ,.rk. \ "', I Booiiio %, Tiwia ae moia. Grao (lesfile Ile e.-trella.1; PrN a,% %,l 10 I' c"Ineepi'al.-L. ftinci6n S.I-- 50 1 T,,,,gn1,1e l.u.-. RI,, P D, it, Is 3 30 Not I riss. I-A AL
11 i ". F, 77 6 a 4d 1"I"211, OMNA MAGICA It-Inni-Inel. c
fit \ h III, rr.n.,Iu.. H ... "Inall- dii dcpdid- "Isull. y PA.INA "GRA. 1;1.
"= """ ,,,, I LOS MOORES DESDE IMI! Nlpi ., ;l ,Liad" a I., "u,". ,rrut- 1,,,,.fn,.. F- E-ratu n.uu,,,, T ... ,l it, M.Ia, q- T 1, A N T IC III A X I NI In Mil- v tert.11
... I" ,f ': IIn v I u !1 ,,, :,, 11 ......... Tluo 1, MI,. quu, pe, ,,,,,, qu, ""' pro od I A _. 313
'"', -I T ,,, _;d"", I'lul.l.. If, all", LI -., ,.a, nv,- It ,,,,I,, lool .: ", me", 'u"'il u __ A
. to ,_ ": a ,. ,,I.,' ,,,,a,2d,,F Unilin Radio el" Silln 'i ., I 11 nuado 'at, d, (:, '-In d1 =. do trull 23 .,I,, 10 T 12. VddI. T-3020 AT1-111- T Isruslis. TIif. ""'
L--, Fdl,.-,,I.vn 111, nou'll-111111- Cordial II 6,, ... uAn & U,,ha it, F, n,!zl,, ,l I lbil. dII lulo tuII dia, N i p-do IA ftlncuin A 1- 4 N, ) R 1.1 Nulu-I, DFSES F onto, NnIu-.,, ,a,. 17 1 CTOR
""nil-I ,.still, 11111liu-ndn ,rla ,
.A NJ :: ,,,,,.J.,luo H, Nit-Irl. fit Q.ion fati,.] -IIlo dt, 4,,,jaju ', ,ol,"'Ihaiifin rile turob, d r1,,,,n,, Ai::a ,,oo.do .,,a ., 'RA( 'ON. -N1J,,l, nl . ..... 1, '11I X4071
I 'I a P W, 11. LA NOCHE AVAN N Ind
I ,,,a,, julla ,,, I'll'al- ,: I 111.11 aI,.--uuu -In 11 ."it H,,l-IrndiI pu I ob.. q .30 H Ia .l n I airn B ,,,a d Tried I I P ASO' A T R A S Pd-l Alnuend-, Anita Biz:11 , C-espel- X,. 111. TI
,, ,,.I,,,i,,ru,''iuAI on I 'I 00 Pa ron rl( prurhas ,,-,c ,,,, ,',,,I1n fli'dwngilcin pit ,111 ,,cl ,-I -aluid. a Ia, ,,,,,,, .,- 11111t.. Irifurull, pou ,I B 7S48, .F,,.1na ,., 1".
., hip. ,,, I "u- AQL' _L.LOS OJOS VERDEF. -, R- A I.,i 4 43 I Is N."ce al" I".
, ,,,,uo, ,,_"'u-a ari, ,,,I 040 Coul 1, I-I "trovid'n-lo An' h, ,_ ",I _1. n1u Almengod. Lousla, 40r, 13al,. Is TRIGANTE. ,on Joan C-;7.1hy D.-I~ a., ,u., nuIal,.,. fUll"'l'. In n, M.Iji... y Alit VIMEN LOS'FI
j' I I ,Ill TIrel u h del Hogar ,,,,, ,I ,,n hli:,,,!adu stj coop,,taci6n Airnan- 11iif-ho I-jilusiasivio por el riii rcoles de Ia Cisa Cuna QUE ,on 9111c C-hran v Mary Al.
' ", on,',. 'II I o',"'J"I"'s. p;;,eraniar,17 cina v repristotio H, ( 0-, iih ,,,, liti-nut Coba" A V E N I D A METROPOLITAN it,,,, SLonel,. 40. Nifira, Y Bair., 23.
30 Gi JR, Ia Ritnti". n 'I Ia '11"Itt"al Br ,d ,,ql "i(-oiti(,iizarAtI a partir (lei 23 de jtllio. HoN, CONEY 11. Amp. Alm,,d,,,,. To' At cloop do 1. ,I.
-Fd ,I ......... Iui, -Pallo 11111-u 11 45 Acurrej. Mtl s uI.Ir ,luufa ru hl,,t,: III VIII, u A- do Columbia y Moond..a. A 1020 D, it, I., 4 a3 Noll-r- ,,,lE'J',, ACTUill. .ArDES A
_." "'I, "N I ,,,,, ,,,7,1-1,inla Amam los f ...... INLAN Park. flesde his viialro de Ia larde. ; Asista A I a 4 10 8 In Nntu-,-. CALITI ( IELO LA JIIZGUE li-hut
TII ,,j- .fl I- I;a VAS DEL DIES INO, una jnv, ,let .' -I L
11 1116.1 I'll 11 o" s I.,,, liho ,,, l IN 17,1-6.ic. Social ul spJI G.by. F.f i G,,,,, T ,,,, Ide AL Ni Q., 11 cielo I- J.-Nu.,
"ll IQ" .5 Ail I ,k, ]a on ....... to bAllariun M 6 I 11 % I 'T
1,,ut. do In I'I'll o hll Ia 12211 N.ill,,. Uele)n Rodin -I I I, -,.,,,,,d,, ,vuIu In -116. do Cnoy 1, -d 1 u il"ll, 7 I" "' D S ) .J y Cornell W,
" in ,, ,uh h do par. -nuu- 1,11PERIO I HAMPA 111, etl tll, '-l El bes, it, 1, ourt, y ,,unto& cor.
Ili, ,,r, %' Y Jl IrNt," P SION: dii'D, D .... I,- I'llur, lir,,nr. Lu., .: ,,,
I'llul"Lit ll-, I,,',' "!", 12 4:1 Pablo Midin. y ,in ,III, R"u N In. ,] 1.11JUrit. do biailr
,,,,,, Nin'tho Po- I In, Mlc ... Irs d, Mo. [able ul,,. ,,a do ,ut-loni-c to F"
I SlIa.s. In c-lant, E.,th,, Bruja. ::,:,, ,, ,, ,,l I ,,, rn, I ut, F ... 11. L ... III,, olt'lull ,at- -- III, Nd., I Bull. 1 4n- ALKAVAR El f.et, Ili, -ro,I .... .. I b- firin Par. lt ., li,-,,, ,,, 'I. n:
ul', 'In I: I ... Ott. I I,:'.. I 1111-11 In unllr(h. ,1, Rullt do Findi .... Jr.. dm9Id.,p., r I ",' 1 .11'11LI'1"Ia'Ccls. Clion Part'. 11 a, a, "I _.. I so 'us I'll
I'll:.., .. II"; i ., .. ,I 1 I- V,,,..,, Poll
. OR Pat .... n ,I,, pu-b., 31 rou'll, J,:llI I.AnaSalnojil. olinil. u Fl 31
,,II .... ..... Alflul'u. Chu,.., .u'd,', I 'I" 1,:. 1::"A I -- ,- ilfi- .1- 2:1 d, Juli. tah. It-, ,I ,,III, loull". ,b AMBASSJI L. I.- m.1diU. Cal,I i I'll del ,-, -- ;l B E 1, A S C 0 A I N
1, 111,11.11'.lu D"I"'ad.l. I 1, III;,. -6,,,i,. "I "d 1-i" ,..(,,IdfC-- --. H T, -A-W 1, A.I.-.i. a. R.U.I. To[' U-"'I '1'BA R-t'd.y ""T" c."...
15 C'.. I .... .-al,., ...I o0tur 4 III Ill C' ,, 5 AN .che nustr,. Chat- ,,,,, l, .1 Caadu Ag-tin La,. ,,, I, ,,'I ... II :,,- ...... -,u;Iai ; : I : L."u" .-l,,',lb,. l-A el I .. .... ... ... it 1 u. ". c I Con,, I ls.laac..i. No. ass. T.141. U-52DO D-1, la, 4 C Nau i-.,,. I I. .... too ,I ,,medd. y ,aurltda 111ow
_ 't ild-a All] Ill, Clihil ,,(.I'll' _13(1 I, F-1.1-ti.. "'. l .... I. : I Wilciort. I ,od slu-:11 I P-l", rn-ouro D-1, I- 4111 Null,111. Cub, LA BALA -E'li ,.IAl-. A.M., de vi u, I. but.
lhul.Mil .1 it lu, :, api, INOIXIDARLE -l ., All no
j1111:::; ,""",, ...'r ,,,V"",," d RIA 1111 1.11 .,..,.s -..
u". d, I', ", It ....... I!; ,,!Ill, ,ltlll ,,,,, ... si., .,,Iu-0- ,,In Ili ; 1-11 I'.,,., ,11- ilI..I:,..ud,d I Fll- ,,;- f ,- tr,,- 3 c"''lL",li" ,IIllIIl":."',l"J: ", "" li.'., '_ J , F, F "' APOLO. In"'- ftio, 3 III- ~- do
. :.:- ;!: ,I.,,;!u";: I 6 00 ( "ntil ;', I,
d'. o I. 'n, it ,do, ; ,I ... 1. '' rg ..
"" I ... .. 1"'. C., I ...... a" .... y eI ,;:;"iII'., -,%I.'II! ,, "I'..1"', ."It ...... lu ,! % "' '.." .1"'. 11,11 11111ill" Loullo ..11 ltII1_FI11,..l. "rl1 1
Ili 11 .I,. I, NII ,,":-,, l :: Al !.I:lu Iu Sa I" 11111 :Ill.l H uua n.'Ill.. I- I", inochti La ,- ,- ,,, ,- IInud .,k R- .1,.i ......... Luuli, -It.. ol, & RAI 11'1 3o AT 1 u, NT1C NI 1111 pull 14111. Dr-elp- _-IuII ''.I'w I.l ,: u, I I 11- 10J.'. '"'i N Ili u ,du Pnr F"Iti it""I'', I ,.I', lie lib- da" Po'k It~ i.,I":,II., "".,t"", 1,1 "t' 5 .4.1 1 i'll'.. I5 I"'.'.'. .".."'s ""'.1
,I. ".."I., ; .1111 ',,,' (""lli- i '"F.,:luna K .... I. I..,. '', ',_ ":'.', i, ,, ... hli:= upti.nto, nne. 4 d, 1, ::,.,,l,,i .il I id'. -d,- la, 2 hit I!,:.'"'',1 Ill .... l. .11, Jill: 7 Ill T,,- % ... ... ... n ,ron iic-rouri- j;; "a"Hu, I M I R A .11 A R nleT aIdt1%,li. P'l
,,,,, L I. I;I= "" I I, 4: A M P 4) A M 0 R AV Cui- del
., (-uu, d-w-dida "."ll ,,, '11.1 I .... It I:oq,: Iborw "I, I. -, lu: dENIDA.J, :M-11,,I.
'I ,11.1 S,11... .l (h.ud, tt"n" I... A- U, Ml,.-.,. Tat ....
"" I I, :,.. _" ojo, it, oil, p-lin ,
I l '1-1:, ,,,,,,,,, ,u: ; ,!.!:_,,bl,,.,tu, I, :;tlli,71 ; ; 'u, o"i"n 1::L, :: '. d
. juidnd Sup, ,- :,%,",,..,;II,,[ ...... ,-I ,.,I,,, it, ,,, ,ro luoulud, I --, ... ... d, V! iinul d, 1-alaulu T --- J-4. Tat. A~ D. ,,, 1, 5in., N"'i ...... ae
'' I $In .
". '. ". d.. I ....... l HUNIARA y LASTRA I I 00 NI,, ,.-I'll, 11 1".. pll'uJl1rlAIARA MARI'. I- I" RFLASCOAINr til.,11. I'll 1111-111"d.;
'"' -u,, ,a -- el vs. gul, d, I ,, ,,, 1,, in d,-i 2 lr IIi,,,:lI A 'IF F1 fu"t de .go
uL ,-:,.: I I 11 'l P.111.. A1111.11- 1-on M :,,,,l -1 l"I, ., n, I ". I I MAL.D11 I 1, ou .;I I; ,aI," Fi ,,,,, R..- In. LA .';:
ir 'i - ,I ..... I'liz.. ,,, Al:: '*!, A :I "leun, C"ah'i'", ,I, nu,"t.", op", RImFN. ., IIu,,pu'.- I. ."'I"'.
i"! .... 'I ... ... "", 6, J I.,I, ,, lti, , Art .... I". N!, u I, "',". "Hir), "" ,,L, , Alc:,,., l Pluddtl kun-, ula,21'-, I CA'MPOAMOR' L. 1.11. riald.11. St.
;, ::"', "'I" At In I I I-ih.ld .... h"'a .uv.-Iad- Va en"u, .1, ... .... (1, ,,, "I'l,"'i", ,"'. ----- j1djeli.,
- C,11111-In it no I , M, i I'll 1,, u, an ,,,
.. ...... ,,,,,i.,n dehij. 01 ,,-,,,, I- (I, ,,,,, I--, at pn, In rt, 2 o, c-, -1 .... v 11 on ,.,!6% r ",all ,h.,,, Rited. Y
, : ". .,u :, llilla. ll,,11111,
I.." I'll. 1. i ...... In F,- ; ... 0.,-,. Jo, d, .......... I it ,
, Id'i I ,, Am- v ed'...
I Im"i 1, ", I I RICA VICTOR y LIONARD ..... 111-1111.1 !,irnlia no'lou ........ fit RIi ....... li, Anul-, F IT. '..".'. ,rds.d, .. 't.0 I. I 11 X"I'll.111- 1 I'llill- I'll m lI "".I:Ill 21 It, Jul ... ... .. h irl"I'l or.,, ;.i,;,, %1,1..,I I ul", 11 11 ,;, ,,, ., ,, :'. k ,,, I:,,. 'IN k C I O N' A 1, r 'IN ;'Cr- t." ,it.
d'i Sol", Ia~ 4*5 44Y -t. ....s. 1, I",., .11", .", :", ,,, l'; I "I ,, I"loo, 'uo"', Pl- pn, R""c"", "I"u, ll ''
'i I 1)."'. d 9 I 'I, S, u ,I "ut'' ,a ..... ,I CINF 23 y 12: One. ded., Nov- ol
'. ':,,, ""i""IIN111111 11 "IRI-IIIIII I I ,,, ": T'. ;- I ,- PlIfe"i ,a so Prod. y So. R.U.I. T.I.f. M-A113
It I'll,,] "'i, mIlnd ,I ,a fall-o -- "'n Nm- In TII In ". '. do 'c.jJ.' ""
11-:1 ... :1" I I: ,:" ,',.,;., ':"' I II, (".l.. ;, , "I 1, -1 ILI, ano C ,,I ....... - D,.6, I., .13(l No'll.ell". IAR C. LVe.t. ,3u"4.J man v Us
,,,,, r dr Ia ,l.,. ,,I __ - - - I ____ AIRIER '.1 N R, l 'u, Conatruirout, ,I reves
'' FZ ,,"'n T T!M'itAFI UATRO CAMINOS: Ei do or If..111.1.111-F ,-J, __ I : I N E C I T 0 ,11SJtd, I Ill, it
__ I ,,, A e ,. inort. I 12:
d r a I. ItIllIt, o ': ;',' "L",""f" ,,,, ,, ,,,,,, NlJilr, ., ,7,: on.
- ,,,:'L!!,lI I Ban R.L.0 C .... led.. T.I. A-7201 ,uja ,J Et 11,11,ur's m ln Y Ell lardin crude.
.i1a lllr 1,,1 up'nui, rt- o"11.11:1,"I .,, ,,, "I'll I. .... i4d,,,, Oiu, ,,, Il , ,-,r, .eJ.3 ,L.r.,.a
rn.'rit"n I',, nand. !,1,dM 11"I", li I I ERIE: 11" 11 it 1-11, An1,11111
,,In I, ;.l Lr I:," -1, u- L, 1. ,11%i, ep,
'A"",:n:'," "' ndn' 1 16' T& = c"t1to' IM vitener f..
us d, CN1Q.TI'1lJ.h '- -Iball' .1"I d ,".rl:' n' ';'.EIF'IA',!., Prod, y T- durd. T,16L M-3 I nomu, y aLnum,. oftDeld, I.- 33o N.tule,., cat AVO I'l"D:, as bA usaidds, Anslam
..11.11;1:, II -.1. nuche paa 11 a IS 0 .rul.d.. El
d.. I", Deport'. do, j _o no INLAY Chu be .1
- I "I 11 :I',!.' ' 'P T," ;"de ,'.", 1',','-" """' Cub EL CHARRO DEL CR .'T
,in de y unto, ,curto,
riio.-u, ., it 11 Lot, AgIll- A],, ", Car. I-clunimas J, ,aunt- c-ill., par I 11, MUSICO. POETA Y Loco -u ", 1 ""'" d
' ', ': "% (11.1. till 1-; Itl hill!"t CINE 23 y 12 IT
r,;l.lyIuM.h, Barba Losel. .ay-T- 'FI'O'RENCIA: Lo .are. del rz-w I'll- -lIAI:",u, ;Ill ". ".16-I. I I Is y 14. V.d.do. T.I. r-6909 __Iq. Ju, o do, L, mujer del Puerto y
, ." I 11 111,1-lllll d" ii-o "I'll'. DA ,a,, _.I ul 1I.1, ,1 1-11,1 1,1 IIII. -' I .ORI.A: L. but. -.I- A-fat do
'.130, D, I, 1, DIe % .. N 1, PT U N 0 -t, -untout -tru.
, I r, MI,,,,,, ,,,,,r, .-Vi- I II I -.JJu.. IN.. lIrl. T..ll. 141-11.1 N ,r ATRO. t;T. ri.n..): L. no
I Ca U7 P a DHT """, .t,, .cl- tA liE. I 'J""I's
. ,'u l F I.O. 11 ill i % ,,lu'L il l!". I ,,, uvan- Mudit, peliffrost y asun- ". ", D"I" "' I TI .n
J ,L ,, , ,,,,,,, !,; ...... I o4r 411 Raltm CI(ICEHA DE 1' A IN ... to, 'to,
\ I. ll D I, Ruh,-il A , l!..III ,,!, 1, : GRIS Lu .,are. del -eiscill. L. ..
. 11 I'M i ..... It, t it VIO EDILA I.u ,!,., it Ill;
I. ,,,I,,: .,l 4.,*; I I, ,I ::o lNul ... I*,. CUATRO CAMINOS Al"", ,*l OF P l 'u'J,.,!",JAI ,:"d ANTA '.f. mi'ila.jenia l. .Q t- ,I
11.0k L, in :.I,- :1G
l 1. I ,-Ila I'R n.- U r Lielo j-g.. y .sauttul. on's,
, 1.1 ..... In Mo. 1107. T.iit. M-H?. AN ]CINEMA: Tre, lounb-'e. .1
14 .. I 1 114, III," I'll I D,- I- 5 IHI N..,.- I~ , 1. , ,,, y Paco el elegant,.
i (jIl.", ,, I', -,..d" I I ,I h.I El. ,11 M ,, 0 1, I 11 P I C I LI'RA' Cznp.,,,.
" , M "" T"I -'l """'," f,.d.dJoerrdici6., Paid.
, I., I l, ',' , I 'I 1, 41. I I I I I I i fl I '(1 r ., all
- a III-R r 0 DF -- TL r "" 40'
LUNA, -u, Do,.,] 1- I ...... Li- No. $09. Vldld.. -3711 LIYA E, d,,dro del Cristo. N1,10.
u: ... ... ,-I, RIlI- r, .Iu A 1-1'12" I I .,I. In .a.dt., c.li'd,
1:1 I :1 11 (Maria
. '. ., 1 :- I I 1'.u 'I ,,, I, "" Fl. NJITNDD F, 11111 ,.'.'I' A I % a
'. '' ' I" 'Z 'L 'I' A I,' ,7 '!,':
I '1' 'a A.11.d 1 11!r 'I %". LTI ruia,%': Porlnue plead
-1 I" I I., : ':", I'' I .1 \RI CHINO Lu-', .I) lIv;14_ 2, :'I,1,llI I'll'ine"), T.'r,", -., I,,. Fi r. .car -,t
,I. .I -Iw 1--'II'I:'1- '!'*- 1 5 0 A N I V E R S A I _IC, Ea FL M A R 1". T 1",, ,gldalirll, ;.. -qELES El fu,- de 1. -n.
,,,, I ..... 11 ,, 1, l -'- i-l I 1) IT V 1, E X ,,,a -h go-,. o.ch, ir.hAd.lol, .dI 1 7l.""l- Lur". .. Nollu", 3 R.I~. in; ,ort(., .. l,'"., I ,,,- III" -o- I.- I,. San II A-I.I.d. T.I. A-M MA "FN1C-rIFe"" ". l"""."An I
, I' i ' ., k,- I D, 6, 0-ll 11',"Il A F.1 I!, 11 A 1, A C E MANZANARES Chuhm ,I -neridmI Ir. in 'I" ,-- I ALNIA ,, 1 n-g-, Lall- n a
- I- I I ,,,,,,,,, ,Ir l III. n"l', ,',,, INI""'F.,,1,1''' .u"r1'tII" ""':"" "', I I in. At on del nouterb a.et., or,
r I, , -"!"', -, CNIQ "",", I -en B.1 ..... In Mo. 139. i.lif. U-1661 MAXIM L, rech, -anes. Aquelloo
1, a O COMPLACEMOS EN HACER LLEGAR A TO- Decide Ia, I ,, NII EL 4 u, l ,erd,, .I..t.u clirt.,
-. I., 111-:, ,:1 ,,r N FA T I IO.ICl 0, ', ,,,,,I1I C.r % 'Is,J.
. M; ROPOLIT) clue 'I Held Ia:
"_. , ", I It. 11 E R I E T N ASO AS, I aurEI.,lrnpcrk, del hamus& d
I I-X L,,; ,,- J-u
G, -I"a 1,1", 1- '. I E ,/. 11 7 11, Blue. Sarah,. X-2313 A oF I_ ,,,, Flchard Cor
"", I MPONENTES DE ESTA GRAN EMPRESA u. bill_,". an et., dI 50. ,MI., .rt
Al-, ,. (;,u?'.I,. FI ....... ].,,!A DOSLOSCO -, dolus, E,, -ul. 1,6_ N,?- rXICO,...C.rI.. blood, .b,,et.. ,
_",D,, ;d, Arm. I.e.,
_- ... ..... .. I r', ,oiz, UN DIA DE Lt-IJVIA I [MIAMI: L. but. -.o., Adiflas do "'
,:""'_',"':, NUESTRA MAS SINCERE FELICITACION POR ESTE I,- I'a-ed ANGELITOS NEGROS. ,FIA, rids
, I I P L A Z A Ny, ,udlm, 1,
o" Rd. NI.rt.ur E.1111. GuIll Lll- I MI ?I L. ... I.
. '-t 'Io llio it ,i ,,, ,. o I doin., y ,uh.l. 30, Caballei-4 20 T.ldf ... M-2912 run .'", '; 11 1, L-,i-- c,,a 2" Prod. No. 210. del cA enMa'asuntos courts.
13 ...... ,,,,, i III,, %, .4;-I: -I, I 'D,,dc I., 330. Niltic- ,dresircri, N corcau.negra, y Cattails
; il !:ll I I ,!'I. NUEVO ANIVERSARIO DE SU FUNDACION. I ,,,,I MARA MARIJ."' E-1 del tire.
T O n V Bull, R-ar, LA NJ Bendita leaura Y Ia cuo.
;'.',", ,,,,,, ,,, ,,,, Y ENTIRA ODERN
,,it I CANDENTE ,,,, PA dell C,,,,y I.- NJ- truld.t..
I : I' 11 I "I .: I , ,,::I : Is 11 Prod. y C.16-. 10 M-7 I' y ODELO: Los -it y ,in. rusches- y 1.
, I iirl) :,dlal.. J_130 N.1.111*11 I 1111, I bar, Sta-y, ,c I.., d ot..I on., c.
" 1,11 I 11 i I", '. "I I'Il" Ilnl'u I'ler.l. del rensI rotici-cs y
MAR R 0 N.tict.n. N.ci.ral lion Garrido
1:1 - AL MISMO TIEMRO DESEAMOS INFORMARLhS Y "it ... I'"' i RADIOCENT ,
I I Njmal. Me.1h. Rnih Collunbu On- uIler..
,I"! I "" :'n I r :,flug-, EL PITCiIi:R FE OMENO NACIONAL: Mar abiert,. Telitto Ap"I , "" :" -;', ,; ".. I QUE NOS SENTIM OS ORGULLOSOS Y SATI nll Fle-it- y ouln'. Luncla mIllucs, -L" y 23. V.d.d.. T.1af. T-9939 Nio old, ,art"
In, T'llull, ill, Anu-, ,.rln, I 1 EGHyET2Ea El chrr. del Cri .. Mu.
I I., ,, : (;. , '. I,~ 11 Rlieli, lo,.I, Joll I.e. y .of.. - .
ill I~! : ,, % .:.", 11' ril -a ,.cI. de __ I .._. de
'It All F-ll Fpj', -,,I r,'I NEII UN-Otu y hecid-ra de.Hitt. C,, I i '14 _,,. I 11 "I'll I CHOS DE VENDER LOS PRODUCTOS AMPARADOS . FA'V OR ITO de Ag-tiuL'1 .". I lo% docli, y sountels ceelos.
I! I ..... +.lot. Iii-so I;u- ,on I., ,--1 ,Ie c ......... litn %,,,: I OLINIPIC: FI mar y to. Nunra el annor
ill u I .0l.e..'r, No. I -IuIdl,, Dnll .ull lue da, bell. I ., of- c.rit.,
. D,.de 11 3 ri.'hlle'- ....... on en jno, .1 -,, F, 4
: __ I J",b, FALA AIEIINA -h- qu,- 1.--, -,u f.11,1c. y -unt- celeide.
CON EL FAM OSISIM O OVALO I I R I ,W-- ." .... j ....... 0. b.,Ia I I~ 'PALACE: N. on I'll"J". El 9.1.
. ,J, .it ... ;, id nB.l,,, ) F-- I LAZA: ,11.r. M.ru. L. derotil. do.T-'J,, i NS I 'IVIR -u Ril droll, v L 11-1'7 "A lrlcr,11. it, -1
Iljlilnd u F, 'l
. I R E I N A
.. A TICT O R 1 1 4 1" ,,,I .11i I~ 1.1lue Llule'. 5n ALM .
I I 1 A.[. A-. T.Ilf ... M-1212 ,, .Aui.
- DIOCFNTRO M- Mar., -ouln,
11 I v D-de In, -o N,,1 6r,-. LOC, RAS ,..I'll Y'.I Iath 'd Ia 'see
Lo ils To !: F I N L A p ,;,ch out I =A*.' .-un-
DEL P-MBO :,l-ln Bdl. ,I,,, ', ,N- R Irlu. Loc.r.." d-l
In, EX-CINEMA: Vailes, docurn-01.
-,II, -.1., T.111 ... ti-- I rc2 ,'li MR Y TU-run )IR h
I L I V I S I 0 N D li, C., Nil'i __, JiJCJ4O r;e M"_, ,,Ida, Fl, M jh CdJum_ -It., 0.
- __ ; 1 ths I I 111. R caring. n.twier- y 43 into
I I , 43o
. I 1-1, RFIFNDADn. -u T l T-. I..1, b Fululjugiil r"A p ,h 'a".... niu h- -10,
Procromo% de Televisi6n per. I ,nllr .1I.,r1,1::n Ft. PE.40N PIF L. r". .ir: jI RITZ! For cue dec, 1, ..Ir. El I-I I A NNIMA Jn- NZ,,t, Lu. '. -- suit. de Is Man- y .,unto, ,n,.
h.y. CMQ-Teleisiiin, I I ,".. 40, Blll-n 25 I R E X C I N E NI A 1 If T U ruevA maldt&ai .No nu:r.
Canal 6 .. I IVIERA
LO It I D A lunslI ly Am alld. Tol. M-2114 Bid ImIujo rs quieras y ,suntos certes.
A NJ Ox doche uvarut. E ,dy del
. 1 2 liel d,. Tt.up-ries or.- """ 6;iT'T"= Iccuri. U.
Ili 15 17,11u 1, - 11 l PI-I.I. do A,- Dole.. T.I. X4616 ,.uc.. D"', :" ;,, _,._ '; '.ca rl= Slraon% Hareado desecs y loonies coii MA)R A I D,.dc I., 4 15 N "'I". .1
l CA IREGISTRAD C8ptUra ArrLdcutd, carton colorell;
ii 1111,,I I I I 1-11l, "'.. I 4 Cuba LA ALA AIESINA let', ,, ,Ji, S I- I, itlc ,11,,,, ,,,,,,,,,, ,,,undllll, ,esfi001, AN FRANCISCO: Sumdl6 en Ia. Ve," C'.] b":" "ol 11 1) I G ou-1.0 con rdentold ORrien y AN y traders y on pro-rarou mu ica fIss. Odio an ell alma y asuartes car. .
F I S AS DE VIVIR con Joan -Fontaine v trdrdid.rn '.an 45 mun utm do 1,ucna as.
I-1 I' rI "" ,:, I'I 1) 1) I in
Bay Millard. Pr,,Jm de ... lunnore. nI Ent,. d 40 30. SAN C RLDS: Vivo Villa y Los heri'
, 'at 4 anoA
P ,3,0 N ,,g 1, 11 I 3 M.- so .1 Delta,
.,.new. cle Eh,.q.e Vill, R I T Z S, F 14 jGUEL:..IMbII as 1. .-. ,
,, a A .1:",.. d, -It ...... fi.".. .. ., rMlill""11* 5 M I G U E L A S AN C H.E.Z 'Y C ia I 1 37 T n R'V




AoOXCr6nica Habancra DIARUO BE LA MABJNA.-Viernea, 18 de Julio fie 1952 Crdnivas Habanera 'Pigbha 15/
Ta YWeworse dcorVieneLoo ret 7Parci Oro~; pr 1 s rtiO ie piii cspMla d Ef la capitla de La Sale dep SOOt yO a n f l el d' sniole an .ned .t er otna1n os nI
Psa, Morio Oboe- Suireo, doctor Goruoobo 0ui10, Ooonn onido. pano otononno, co o (Coofroiatu b too otnphtino, hernnln S ,~t Sorno padrni do In bodo, tn se-Ido ols y el dotor Porfiroto Z.$oo.
o.Cape y Maoouel (Comio. lubles Ion det ootriotoono nottino, Tony Fniguto y Co...s. to prit r a- oo Mercedes Cazto do i~pinnou, .o. padro do 61.
irso.bbda n n11, tntonnonlononpo Ics todootio odtoumpo..n i ttdo on PofirioEpinoy tdf~ tnt onnotsooot~nnzn eos domooodttnlon nonno En pnoit nod rhoronralnoooooeaiza IS000oo.sor Ho rfiberio d.1o Y alasoonce ymediadote Inomfio.Josifno detbu1.IseaYortnboy l Cases. tontb npon as artit" lo "Loodo "rng boy"! do I& Ilotla podno do t nnnl; ylnotontndndototgo.
SA.LAS ULTIMAS GANGAS DE LA IallE!Ii~II
HASTA EL SABADO SOLAMENTE
Overall paro Ninea *Ninb Linda Saylta- Poneo s a Magnifina Doqogaroo Eooao'pinoodo NifloaNinac Camisa do Sport lcrlo oAgdo RllPloo Twr
Do Gobondlo. S~o. piezo.e Do Denim Azut Do Mognifio Algodon Poro Nino o Jovnnoto Poro Jononotlos Poro Niho a Nib,
Robol.d .2.490a 1.44 Roboj. do 1.690 a 1.44 ilfC'Whidta ...i Reoj. do 2.290 a 1058 9 I. do 29c o Ion a. 12C Un vooI do 2.50 ok 1.48 d0cn poar 4 p.r.. 1.00 U,, vnto, de,5 95o 3.98
S.olto..o ooooo..Co. if tonoo ooosonds,, oolns uu~o.onfoozdo. notonP 19 D* O0 0 on_.M .... O1lootdst n.1 .16, y o n o rkn poo re n eoo ils. al* .t
-InDidot., 1.6. 5o1os- .. 0. 1. 10 14 Ao. d l... o .. orbt i0o.g
1.oodos.1 i poo. isounii '. 1c9.0 vs di . ?A.1 .0 Onb.j dsnod o n 3.99
to. Jew.. n. 01 6 0 qo.% o ~oo opd. oo. o A.,.so 1.1 To.1.. ,.I ~ 0a0o 7 ouoto bio.O 4. S1s. Po Coo ,o~lI. dip2booosl Cu7 ~ 0.o 00 sotl ingle,.
hooridoratt Palpo r*doLz of-ma lia o lnho Aelmevi o Gamvern tErra do Alahda nbbr AM goi Sepoe pare l-aesr.jom-T
N19oooa '45 pgt.o Coonco pa sa lti/ a D o ode o Beds o n Ptalo 17 tloog D Prostlo a T ropoeto ReutMo Pdto aroolo narony Houseda M..l. O Et o tO! *a Waio. dod 895.ad 6d8
Rebol.do 1.8or144 Rbide1.5 .8 8 Rebo. do 4150 3 991.22noysod ~ Rto o ~ Reboj do 4.95 a.. 1.338 Rgb9.0 d.9... 1 .88 lopofoos d o on 39c
Ol is-ft .loood s poooo -o. 0 t. kn,o. .o-.o,.,.lofod. sool,4.. per0 sta .1 uso, IloOeo~nel5, OllllI~. gbdisict 2 oh.CoI o.. OSO bO 1b9 opttopr t C~ono oso~d.c 1 1W C' Ito.
Wstnd.pS It.~o. oololooodoo~ton. 3-i Co.Addono.6,.o. potooo,.do~ot~ lod. Ood tO-o iss. -d,..oo
.010 0 sl Enb oooeg P .. 00000 :::I. dnooo Wps~ dol. is000c pne.Frod lt, i ot- d d
0 0 odot saurd pP1s. Won..0 too.,.i. C1.-g otodisoo~ool so ms his "ton
sCurele arlle dPLine CTis dol Spor A Ponaro lsteae do Gners Ferrosta aftosma CpUWats Doniopl Noorpar oPertsN Cri aeSca
Soteofoono-Io Conog o Spum Q ldo opaer Pop n so id AntcigDoEn6sico Trnpet@dosl P m. y Canp i o s or 5. C. igos cc 0aiia o "rn Adolp 2Ktoo U b 00 78 eodo o.9 2 690.442 Robo1 do .3 298 3.9 l1c 6.a for ,.d Robo1 d.o 88. 7 Reo. d 1.75 a... 98c3 Robol. do 2.49 a. A1 .88 C ot do 2.814 9c
0.1.01o n stllsoIpp .05. OoF~ob.,obtodd ..,o... ,,Is 0.. oooht.-o I.I. o h .7o -5 Mono1 A o o ., 0000nnW. o n itsld. D. cdo~.o oion .11d o oatl. 0.o tio.lot .IfdobIS.OIll.h ~ 00 1.t 21S s.1 .0
Iso o. -oIloS oII s . ri'' finogott, toot.. -yldod sottotd boto o n oooo Cc a;onIp, 1.6 1.OO0SO1.05 I.Ish0d Soil n0Ia9s2 CcdS ~d pr.p 2cst ifopo I 4otdtOosbtooop~ .oo,..0,gpsr,.pod.1-11-Mid
poe. .O .oIt.Con d oi? o..d o n ootool 9 P-19.. Unio.I olte -1-1o...o. W-1 14. pulsed.. n o d'. o. 10 o ,o
alcen111e do Cropali Cooligo port id Asena o Alisaeo CDp li tm arael CrfsaIoo*DneNoaar Caret p seisd aeSapoGo '1scdfe atio, dosPopol E ono don Solog op Enonoontun do Mar, Mara iuon Auo Expr Eoondmt"Par- orpCnos Mco Primer iis Mro "oo p o oo r
Rebol doS IO 4478 Robot. dot2.6 a~ .442 R~bot de 398 .. .3 7c6 Snanato /O8 1.22i deo 2.7 .. 42.88l Rnboj.do d.o 0... 38C Roojoodode 129 .0 8 oo x loo 3...28c
,oo.dosd 21 o 07 Cc 1 _11... o..0lMtlpaYk 9 f ... ood.flo. onbo o. o n 0.1b 1 7poo.n. do s o.ooL
o~..golot esgi. s~o crut, A.olt
qlonle do Cuissa SeciakntalMeri t Agnit d ao tlts C~soon PIni Car jans SoO Gae-mpoo er do44nu Nyipno dopm m y MA A o Jpaod5
M n op m m do FSolooo Eca nmc Exootuni o 5s r *4110 Co ve Jenoopco C Eonioooaco..inf Mtobiiijaodoo deEp.-m llPim rps ebi sd
Uo b do 2 01.9 9 s Rbo. do 2.29 a 1 4 ~ o.d 9 . 7 nvl rd .8 a 1 2 9 tp ra 4 fc P s R b i o4 ca 8 5 n ...2
i.r.14 60.do pa....00.0 Sl0 .1~od -199 Rb .bll doir. 158, I. pld.9800 .j d, 0 sg-Wn d A4 iloo..4oniln.t ;.W YUnnI olodeo 68ccd. 1 oe
C o st Io u C i to,.. n i not~ o rd. o d .o ot on .. 0.. to ,li o d. to...i s 00 Lu t.O h p -1 onto Po lF.i l ~ i s s ,. ela f l d ar k tMotl n.,t yoWille.N .
legal.~~~~l ts Ioo elo,.lloo pk4.sa Po0,00 En d.doo tool4,.'rl, W nt T b 3 nes
Maw00. o oo b~ 0 0Om a e .0 c.n n. ob 40600 020.noC O~ol 0100 Sllo~loio~d
dofelll..000 401,p PtetPo
00won =0 Pl.05 ~ p ~.0.4*s. 6 pd.o~ntg.t od




PAGINA 16. DIARIODE LA-MARINA jj Llo 18 DE 1952
a Guanablic- per matter reclaresda
En ls canibioss de direcci6it de la L a fonvenci6n d e milidicos d e 1 Ca I i x t o Garcia -noCh,.er;c"= FrocildenteDeteiddo'el ex Tesorero lZisdo el .6o,1950 4. catuoia =, act
lic N I rk el vapor "A bi6n', con. do tie ostruccilln do Regla,
signado a firma tie A del Municipio de Regla
caticluciendo 9.5DO toneIlidl;iS'd e *' iZ.j [su; ida par un delito tie entilve a&.C TC no intervendis-6 el Gobierno, D ris to, alas 26 y 27 del 2,t..l 10 121 on. Llis Enferm edd;, 1c.si,!dei tie 1, AoIi.Ii6n tie Anliguos M6. r ero, firisido .1 Malin. Ha pOr malversar $60,000 1 iT de caudales insicendente a Is, su,I e encitni geii- Conferencia par e, rare Hospital Universi .ari do ri
eete'" A 1. Segund. C."' era del mo, c nera e Re gla_ !ma tie go mil pes6s.
d,,-Antiguos Waltzes del Hospit.] d.,t.r Pedro A. I itrir orfilis, Suarez tie Bus .. Ruiz, era teturero del
Universitarin GeoerssICsli.(nG.rcii. 12 see, 5ecei.'asS. trega de Diploma del Presidente li Elistrapitin Palacios, auxiliado dell Mir que
"Lill qnr if-ris pernsitirpincis es que el rrintli I P o IS It s is a I to B flet' let Its, 5914, Joaquin Psi proInissillo E rograrna unibinind 9 Rc eepeIon I. I Coingio Mil Dia 27. does Honor at doctor Vicente Blinet Pina, Ieds6 slyer isseds, 1. .. i kyuntamiento tie Regis, hubo tie mai.
d-.,- Niscional, Palabras tie salutori6n; I p. on. A murtzo tie loss Carl Asi nos to In oeten d
obrerot twirl a manos ir-ornimistas on I Neriesio Angel Me Rour, rn', cn, de",ii jest Insides, y at ser dellicubler.
Porlso(wri-Pro gol= sibildo: d I PreIndents, del !:ol gi3auslillidier, clonistles ell lei Resturstnt nits, Berri Pio ..'prrs de., e'*l 7 'to. desapareci6, hasta ahorst an quo
to, I IS I t..an:,DiSIur,. del Pro. ,dentr oil- A.-nirio.. y -o;ird,,, idad. resident, re, 1. cidle Cuba (sin
8 a. 10 a m. InScripmon In Its Con Nae( W d cto J A. el doctor Het
I "Ise d -e N-11111-- 01-9str on luenewo 1,. lencton, Entiega de insisznias is. nt tacifel per el Viverstesiden cu so del Presollents, ent-le. Er. Beguerte. Secretariat tie la misma nur-erol. In II reparto Ferrite Blanpurun see arrestaida.
is It I.d. Illon.lente. bSI or ,.I In Per rient. ilb,r Ii .,, ptelble, ranloos ,I -eld- p-slies quic islualners",
Ist dir-1,on I, to, .- desisead- II,,ng.,l I I. real rrgiIA dSdI
,,,I dealo- I o is. del T obai.. alit 9 He] sor., ,, I-srs. sind. dUs,,
d.11.1 J '_ Poil- re- deeliro aun,,,,t,, tie carActer general.
-e In ,guss- t In, p,,,.d ...... dr SAtodo: Que rst
dera'IT-row _o I'] nors.t.bl, d= Lo sori u6illillshne
- p-sn I,, );I .1 Ialriu.rr st.merts, In, li
del s K. 11 nljI,,,..
.,e,,In al IubeI dirlb-I.n Que In, brese, I dond*quitra quo le Illeve
unei Y ... s 1, t P-111111., -perer con In, rj jo. A
"vr, rit, 1 s- ri it- He ,,, en, pa i" loan I-s que liall.fielss, I
I- -t.,- El III A-,. del fens. de 1. nldu ;
T "I b.j. ,, p- -d. I,, I ...
1. rrroa, tie I., d-,-ac obse 1.1salt.: Cie, -1 1 ornI al, 1
p, y -IIra a to, dingo- eft.d., I$rolc sIellit del Negoela n tie rar.
por I asa to' Ctonverumn a Ins efcctos petit"A 1. qu, It ....... d,,pue:%to, ncoll9r,go 'I do" ar 1 0110"A"r- Is Segundo: Aclarar que loss pitrono5
.I no perstiltir que It lo-Ireco I Is clue hubiesen Runlentsido a sus traba.
obrera ubano %*ucl\a a las neatens d I
,25 1 1 Illnesses. sus sueldos y journals, dcnom uIllstas. quc Is. tsln uniesnorts- tire de In, 60 digs anteriorcs a In
te tie c rolar la CTC ell berenfle a adopeilln del secuerdo de aureento tie[
de fidea"m I,.$
..Estrl, I.tr.n leha sets tie julio tie 1951, solamenie,
pace -guro que loss obrsi tam- eencirsion obligadas a hacer los So.
... permitiran que lost stlementIls enentas necessaries parts comoletar eP de unistasIpenetren ell a direction to per, clento concedido en ]a reunion'
d I, d
1 .1 Sin ic.1". cones latoria c aquella fecha.
Connell apiapolitica de subsidies
Sob..1 ol d u bsidioss. It F.11.1t. .1 or Pitirtstsessrren
so del T aba doctor Jesus El ministry tie Tratello. doctor Jr.
Polio ,,,,dtjo ties, el ela contra- se, Portocarrero, pot- cooducto del' it
Iss no Is, ...... Ir ejus, In I., or J.,6 E. Sand-1. di-le, drCuba no i I"b I 1- 1. C Iwrio T6,oiea y jefe del Ned I, T,. 'I' Is. iiiilibi'ia.
tie N., "Ib-'as"', el I., stbjjo. lia Tte
;- -,ss,,n- ean,, n,,(Id;l rel I-,jin general Is, 1,l 0IT
,,,I uss sd I is onf-eean put It bl, I %
Culbl del s, sren. 1-elall'o t a his".
s," "-di' is"' ,, al I ,il y a pe.teealn del
la 's"Tss a; I,' o, b, a.s Is e 1, a I dr-s-h. tie indle.h.- i6n,
,no-n-. I dories Cresin delplistissroll-tolt Aurelio- En pic-nics En In playa
ronjen patidi,. I- .,,.,h,-o, tie lit ...... Fill-,
d'slsl dr, Ins sedil.l., tie Aul.bsl En excursions En cacerfas
reedul is I ui, M, Cheappy, T),
.5 I.In' Z' In be.,, fl-I 91,11. '.su 'C'j" IS
...... hdartsr, HeL roo. sj F-undo Pell;,- So- En pesquerfas En su hogar
q"' j st c wj ron el
Io,. 1 -1 snn-.nuoicl tie- 1'. fe.tua.- l1ol ntre%
per ,, d I 11 .
ed, tie 1,l rsonorn.a tie Ii CTC is, III, djI. eIp es.. Ison-dI M. Fa aide. a daind
d, I., in d I, a, a P_ ir tie holy. no se Pe "' od 4.
Alsons,"', at tread-rese. arsiol-eirolos ell Jos all i o buso in a, sleclee "_ "Todes I.., litin-le,
I s.lu. dente. J,,.,, t,.i.d., per el p-i Tenga siempre a mano este gran
,son. .'"i I,, ,, Flipli. an 1. elini Inter-olIss 1.
parts, d,., I : Ap-bl, ys, In, IS psslplbsn. tic I., -n-se.
.1 cu P 'T reht tie julin tie .,ad.., as on tie rw thel con clistintos Ill Para
st ran tie sTe, rate. l4iii "ledid"5 P,
I r"Iss, u,
led A
19,51. Sob I ss..,S tnlo I alters- Imacenar ensaladas, carnil sandtadn enter e I nd- on,, I tic 1111.el relle'riss I-Isla Isi i is "a Inel- a
EI.b.r.d.res de Is, C., de I., niss.olsanos He
Sleolls_ ISodir tn NI-W del enop-St", dje..n Chi;Ipp % (71,IlUst 3 wishes, bill Conserva la tel
Rare. tie 1. sideri. 1., der -1 Pnmar.
peratura fria o caliente dural
Han contenzado los trabajos del 12 koras Con elegdnte esmaltado
dragado del canal de Varodero escocis.
Rebaiado por Don Julio cle 14.00 a
()j)jIIjIjj log que printer deben Illacer
obras fie s(IIjearniento en III laglifla "Polo seco" 11.9 5
iso, proy cliedas Pal'a iscrecer ves-sillin ell sin I-efugin clue i irsponda SEGUNDO PISO
d" III Playa Alul tie In I presently
se, 'I d e p-yeew. Sors embill-go.
line I,.,, de ,,.p.,, us
I.3or Is -e-olloole- q-c 11 Iq,l..
oot o_ Is ii ij,,,,. hsto It ...... I o. on la ricel or -I,
1,1 ril pCd.a 1. ,1, .. IfeeItz I -
,, I, r, ,, I. ,e van a g.n., tene,
na -sd.S tie I ill
" l'-n hiese. st, all
C-11 citeloo In. 1. 1419011a (11 pull rl lslesr in. Ila, Etna, ,be., Ie-tItu1,,-: p-seelarolern- para 1 1 sea,
1,. rew.1da I, obre I.., nwe- cleats refiidrnc: Ir,,,a1bl
"'.jido 'fiss 'Repol I,. en 1".. d(,,se erns rile buCLIOS elul do, III.
III 1"el it "a tie 11,,. o our Ile, nIj.raS de que
, alenernsil. I I tie it ... 1,, Ise, age., tie Is I,' elejto de 1. Pill Aol a,,.
h Lagures do 'Pass. Malrij door, sor nibutil it darle cada dio initynt
i-talar;i It rjuillo tie Ij pri prostarridad
r Trej; de Incite. Y an call. nt,--n L. ill I. lasixtere. Ise- h
Lioll coll A del at Rl tic Carderde la floral I S ,, sMagnas! Vents Anuales de Julio: el Mes de El En(anto
d Is Etp Sp rticit'so, tien, t..b.,.
I, -.fesionssles
Ln. 1.albajos 11 is F, I,, -' ell In, pt S. 11So tic I a Latuna. ell ell exlensell tie jitfestandoseallisirins contraries a elle
,l in'] retires: la pinfundedal da. n.,sectit. quiet,,, llinoite. que on I. X
it, n d I
is ininsia c no so. b hhal,-sl pinque Iss, lgusu I a,
ma.- tie doer ii esrs 1) a,5 Sall SLIVIA5. S que recogn loon I, en el crol-, doi I se lt:1o.% clus, a
in Ins rinuellil petit el itrie'l, I" -I. I.-" al" IY-,. ""s ul 11 11 F,
as rillbaire-c soes. y es i is.,
as so. I I 11 6 S "'a Ud. que Ids
.see I e p, Magnas Ofertas cle
teruies. as, qtue or -I -le- 11a I is, d Ir Is,
sIbioncerie, cliches ernbar-con- g. I:ll quI e 'llall"I So in It 'd.s.
tie Ca,nd tie 1, L.g... ello 1. Don Julio Pull convertil [Scil- 7
.11" IS P I. as's
nnn, tic 11 hill ne"'Ist"'a
A-eatods, lssad. rncn. 1 -purstsv, ab- In- Laorl tie ell iderstble. Id- mente en grades regales de santo . it
,alire cl I gro .11tall nrleo Y et., -Part, ir
Y. m.y,
r c Ter .., let ... a 1. Is d e boda . en mli bill
all It Sl emus lido Its .Is, ''oleat,"t:: 1,ndna un, ejer.l.da
de ing'o. 'jur ... ... ss, -er,
If
sIn I.- ralledfld. 's I, cloliT reu- ;,due JeCOrdtiva Para 5u propic, hogar?
us. tinins, I., I ak a'. I" less Its., Ad, r gl.fas...d., elens- 1- ess see,. el-IiIIII, iso Perot,
P s, lKa, Y d, -I, I 'I .,a It's,
del'"u, I, I.., ss ', ne- P; ,a, "s'' l,"ills"Id 'a 'Int, lete
line In-o a Ill go "o).
I", I IslelLsoleal Iss' H911,11 i- ";,.,5rrIo% 1. Figugs clecertimica itdliana decQradd d mdno
,s del canal, -n Its, de )a rlada ,s,s llhsiredod Oil;, con linclas flares 61 relieve. Rebaj&da de 15.00 a
Ugulsa. delee p. e, 111. d.ew.da I,,,- 'C'slis PsIla lssa 11 erferis, It
ralm"orl ob,;, d, I, V ;s Birs-a" 1. clue
Is Is I is', "a an
11 que lil c"n"el lan I,, ",:I 'a
s I,:. st
lcd ill ;,91- 11 l"a, U1111 rhi ui 1(, 2. Lazy-Susan iTdtorio Para entregneses, cle cl
d"t.d'i I, na Is, 'a Islas ,I Is, [,I, d,,
01 ""n-, a osICd de Cdlilornia. Verde, arnarillo y chartreuse.
tie 1,F ell I,,,la ,.t,.d. Rebalado cle 9.00 d 7.50
1. ""a" "",I la 2, 1 He
'1 ,111 In d" 3. Candelabras de CcrSnriCa itdlidna Con flares III
-lro Jr. dl h,1111- pobl,,I d, Ca.H-,,S. v 1,, 'relieve. Rebdjados de 15.00 a 11.50 111 par
]a p., ,
4. Centro do Mom con di Candelabras de cergPicadillo Crioll mica cle California verde oscura y chartreuse.
Precio especial, 4.50
Lo que fattaba S. Finales Para li6ras de CerainiCar italiand fina- is
menic decorados 5 mano. Re6ajasdos de 10.00 d
7.65 A
Pcr Sergio Acebal
& Figure cle certimica italiana dril'isticarrente clemano Reblijacla de 8.50.a 5.95
S, ds", la, sl-lb, as l I''j, 1. c oradd d
Or's "w, 7. Jarra de cerimica italiana larrifnada en orb y
con dil cle llores y hojas .11 relieve. P, lia'-d- SaPa I Re6alada dc 8.00 a 6.25
B. Jutgos par& martinis de crystal clegradi blanco Ma, e;0- di- Y vercle. Para 6 personas. P(eClo CSP.Ccial, 11 .50
. ..... ..... 1 11 .- 191 111.
1 9 julego do cake de cersinsica laminada en Oro.'
Para 6.personds, 8 pizzas. Prec i 0 especial, 5,00
1 O.r Juego Je Ill cle fina porreiana clecoral
a
11 11 1 a-1 I rinano. Para 6 personas, 15 p4zas, Precio especial,
6.75
a juejo do ell A crystal, pdrd 8 personas
- I, Rcbdjada de 11 50 d 8.95
F194 a de certimica clecorsidia a Tridna, en V
12.
on'ps LA ZARZI LLA brillantes"colores. Rebajada de 8 50 a 5.90
P- p0dill role Arl 13. Jualso do tooIll de metal esmaltado con
his. slur loroar CENZAN0. o CINZA.1,110 espejo, cepillo, mothers y peine. Rosa, azul, Oro. I
Re6ajado cle 8.50 a 5.95
En, Is CASA GARCIA hay equipajeF
an IS que son mass e6modas Jos via)es SEGUNDO PISO




Sports EY CAIRLOS Inaugurado en Espalia el Cuarto
El 18 de Julio, fecha deEspaha 10- DE LA MARI IN A No" d
D IA R Pue a acnInparmurse
a hi" Shantz 8, ]a de Abogados
Por Roberto Santos Finanzas La Habaii2q, Viernes, 18 de Julio de 1952 h.-ii. del Ray Car on. Congress M undial
(Ldal. an In onto cona
A fecha molviclibie y iolI do a airecer for ellas hosts acho Clagificados de Eladio Sao, dos I.
del g &m&illones tie pesetas. Afio Asisten leirados de 32 1xiises. Se desarrolla en el
Julio, mac. at, CXX Pigina 17
P. _e6zo do "it nueva EI Card ... I Galati, Atz.b". do
era integrantente Electoral y at fl, Toledo. a rtuccan.es Jalurlippa do. Auditorium de Ili Eseltela de Derecho de Hadrid
r ot I
:I coal a concept d&e' clu.- c"a tie ;tafiu: ID. juhn 17, Uil.ed, -Flllf.unal ,nloph,,,g:si3lido representaCon-re.tu Intern a '. do ortu 1. Francis y ittroo
diad-is bl 11' "At "I's line". mien- act.
exert I, 'Ni6ga e. Rusia someter a un 'Refuerzan a la, c"" -6 passes.
t.lun-Le u to represent. tr 5 .11. tie Idad.s, ric-dicolite, Ali -ci.ci.n di, Ab.g.d., cii? i o .......
'a 'e'lliven"ad" 'do. Gran actividad
clignodmid role live. y do di R-im, des.mob-can a,, Barcelo- hoy an rl ALicittol turn do ]a Escuels 1 La somilin Pas Interesante Ina rea e del Dr,,h,. a-liando. aboplad03 de I ,.Il.d. I. iirceptad, y anaroll:
las tradicione nc test as do r, i- p:, junto coil matteirtiua l copi= arbitra'je el incident sueco tea pta v dl,.n ......... single. u h.
Stan.. patria h fluerrai, me calls -a oil
r. Ed ...at. Par exposiellin do In
lin Jim rooldros. we.-I del Kaolin- A I era do tourist. Jr., haelLos valor stantivos. funds cell rose. cabota do ]a RepCiblica de Ia industrial INrld.-., C querldebeEs.erJ. cducaal6n fisics en
P" srvuitica del Medit coo scii of Gobierno de Estocolyno rechasaudo DUBLI I. S.7'I n6-1 ll.. a. quietqun brillanteas rande, tie ""cTIL ineto dv tri-d"es it Ep 1, 'Ill'acs ado epirminewtod.. Is.
tro cle bolchevizacilin par: Nota de 310 no itf o v. poci
har",b, Jimaa on P'ea,Ela-y 'a a, itiorldentales do Eur Pa. El naval espaftola airiciorles O este herlines I' ,.a c: call. re ru' ru a noy da.ap I I ,e,,,,P cappe su protest reiterando mits propias (felt gurocit Ion tan
tool -eta que, pat- provide ca. miard. utoot tic In mit.cl do all.,) pqns aqua exit an la Peninsula
"aps su him, a parejas tic ecien -sad- ,,, r,I.,i6n a 1. d.asueldn
,elcl,= 0ar Im, cons: %Ilaciiin list.. do Dios. u. pud. ejectit'a'r- MOSCU "IJq I..I.IUrill.cit.- 1.1n, ,star tie r.a., ..brc axtou, Intent.- Las rstadistucas de -sadom nine.,. l f3i rR en tr a juventud.
a esmis leselicias vitRIes pot to que a. Madrid. anI,J do Espana. me IJris cn o'i
se empronciiii In guerra y par In to, re.1lit.d. cc, In bell. 3, close.- Resuillion de las noticias I.. d publi;." El I -6enlaA -inas poen .1.e,. 16. dia refirstellift em,
uluulc q.i earn. tile calfsibr! r. rc P. p,, cI as.
clads capital do Is r"itin catirl do cast dos co unI di" ,.p,,,,.dpur ca"'S sov! us' a Pro% de at
u ,bre 1. Incident,, ,, Esc.rnbram
qua all ru.pt. Franco cruzct el ex aromil" no Ia das lam ofirniaciones del- go. largas a toda Ia pmetioul., In A I, r. DRID, Julin. IS. E. I.-Ha an.
tr.aho. Jurit ... I, I -tele- Es Ia derpostracitin tie nuestra te. de Esl)afia I.. a,'%!IPna'.'gu"o., per. III c-crI b" I, --, Inel.-a in so P: so association raniantica con Chopt; MA
"Tal to y mis. Cu..t. antic a,, 1. 1 get a ;lid, ..I.. dias I&
luellud tile y of d Moscit. at pabellcon communist se :audc, clue hiriera una investing y ion dr Ia f3clnria de refi.
ran a a olearse L ad.i:l camp, Ia. frontera SAII".dd, 101 -Ian nue'a "cc
sino. at obr6ro. a hea plartado en Eap fia t Radio liervicits Ep,,il iculti L r, oile.all.lado steps' .ouon tie Faccurnbraps. Call all. Ill.
RIO D LA MARINA n i 'te ..... MEH3 cn Est aria III o-do alun rem eprafe alue Ia, Arai Vha', DIA pyguej. NIg. in
icinal. La,,EppropIn,, Pa ,a cristuanl5inut banclei to (ThAU locale.% dicen qua ,.Mos; a ups posithilidaill do reffile. a apirgu:. I, -- JIE RLI u n 17 1 UnIted,.-La
..Puj.ban I I I onfrant.do Ins dos forms arI ble, n qua at Gobierno r I velos 'fri.mente r6. janta un atontoln cononic de
21 hlj, jrjuoi abion qn e, 'a" a lci. del rill. ne, r Ion do 1.300.000 lart .... 1-1
361a El "Action" do nuave mil torcla .,tea sye--, Y lbl ne- ti,* lespue. ta rusa.aparace no do- dental .,in. .: tea de aquel panc, Dvsd,, 1,948,s, !Ic,
Si id2 social. Cristo Y, a' clas do domplazarrilenlo ,ta d edicado main or sus ceenta 1-M-1 ", an J.d ., _.at del rtiTue-Insburmial A. e.cta clan
I r p Porn .Ia as do a on Rusidias tie Ia zona irccitcr za its act
or mr, Anti cristo se dan Ia batall & an int rp.alcol.., Jim Cpasidl J.E! I "',in, ,laci,' III atio carraino aSu eta qua ]a d,_( ... haY ye asregar Ia cle C. E
'to Up, a, coil carabin!,s cir tivo ml- Jos am in neros inr5e'
quell. qua las era inherent Y at ilmaccliamiento do In poses do a race concielpt, a fici2l file Ia, Nseficines
In coal no qulir:n ui,, iddl Jula nuestro suelo*. iflota do Africa: sus baclegas son do el incident all cuanto na, tie qUa Rusia amenaxa Ia paz y 1,,.t, I,, c, 1,,,,rumeta cz qua lis jdo I.co
ivilla ind do y fuj tambuc n por pr mis cle cualro Poll quinieptoa metras fa Unio 'I Jl 000 1. -acl.s P. S. A.. on enerite. qua este allan
ad ban sari& d at s. 1. han do provi
n Statics. Il eguridad lit erraci I' Ecob"Ad'
rspe ali ima tie Dios a. cc 'no' a u bico par,.Iura ecoustanto La not.. entroji.d. anoche pol I '"I'%as E.,. as I- miss Ill v to a to
oprobic. qua se guo par a. Es at prin- munistra del E Jrid,.Ir Alro 'Il El M I que hut. I'. y po.ible.
a r arm Pit'. acianst" to, at C., relfil
Eli magnific2 alocucitin dirigida uc do s.Adcn-b'. ,T. tl 'cl misterto tie Ricl.eir, 1 in do EI Monte .1,11%.T.t Carl IdT'd
.1 C..dr,,. a ,"171"ha contra ]a Bntl 1 u-i rs suet If 1 so" h.bT,,' 1ppi' a .rp ,lant: ofio pond, Je xdpe.rtpdiz.,x,
- Icipal buque dedicado 2 ]a reserve tie a a, qua esti aMudiand" a I Las carabinas furron distributed dl,,, 11 ;I,,,a,
"a, in ,
op hin"I'Lil...1.11am clor succe, an M a to. an.,
ax 1 ,ccigerlect end" Espana al general Franco, at coal In S oseu. ld pallets no, at, encontraba cacisinliFuletaino do Edu Ins pagtariePbrlots vroducto fin..
El mund,. Io G b= pe,,,. ohlon fica 1.3 u.",,firun. in,. I entire 8 1 nit-dus junto verdRdero exit, se ha clebrad. 1-1 ep an, pe .,p,.d an
rd In a 11. rvicios, cit lam Paine'
C. on cz ter 'it 1, BURDEOS. juhu, IS. E. 1 )-'Con dos bu a parte de lot d6lires do
r" I 'i a twintilk ..tables par to blen spaces do tel- c-oalit all su decisicin nacre segund
1, .,ri oldcafia,,, u patrii, a una vie S dicionados par2 12 goal !lag ant*.ja-1aua.,iun de Sohlican. obrari includable!'ople 1,161 pnl,, mab Aminplimelairs., do capital
dic Ia as ec cul 11rat llapt s a P Ia iranteriapeinlti esrl Berlin local adJ--,..da del C-greso Lot,
br.da 1%tirfi.2 'no eu'10 qua luello, cle Ins escombrw y lam com- tpa c.. a[ .,I
Toledo a, y rotunda. sino qua nn r It It E uelicion Fisica an at Ateniso
a... "Villit Bans" y at pars". t,ure ulueI 11 1 \into pauto diplomAtico. I dental y is zon2 sovietica tie A ema no do
up an del Go
as .E cas y clarmanda
taill., cle op u.lrr y "c"I ','I r ,,Il,nle, lv..t6 up. rou.- Est6 muy daiii.t.da 1. c 3trua- No se e.p.r. isicin Iguna hasta I Pla. do Burdens, b-1. 1. plaidisract. del MADRID, Julio. (S. E. I.-Se In.
conti nda a Alcloar p.lilico an Espana, fundamentoda an lam prin- I i5p de dos buques patrolaros, tie 20 blerpuo suece, evite su ropetRion clac
uqVaje empfeedo usta on I t smart pro ma par I Macias.
:,entida estrictin cle Isicglabra. No cpos fisiccus a inconmovibles, Pero I tan.l.d- Estlt clue El lan xf tie Iom.DIepo.Ictca do registrado an coin 61tima tempormda
,, .par A lot Policias lam tea fueron director genern
luch6 par Ia Rlpdu, ga, aunque mas conform con Jos tiourpos, Y Im d:r1buqci,-n tie). I an*. ion. Esu nota russ es laccontestadidin bitin
am moi di 1 3 policia expeclal -Francis. don Edmupda uiz ag 'Ia v aiguna. tuartas ampliaelore. do capii se haya reten a acerlo corlf an aft, que son ya varies Ic at I At misiho tiernpo is poll reitera el h qua Surcia envi6 oscu it ntregadas balan.
do ,u,, a c.patruon -n ..to ruarullla junto don TePd.ro Hoonanillos ChIcharro. tal an nuestrals incluttrias. una tie ]ao
ha mido a m6vil de Ia gutters is Pa ace, "cuac= did2p as courechoovy64odebee, r,urnarci de Julio. EI do a' it' 'u in its futurtea, Ia do La M airthpas
ni o r i iciris I. do Ira I g '"' "b tomentri mua- I 1Z. '120 b. rrrl l,.de.s clue f.arcin 11
.olucoin d una cuteliticin dinastion, to. at hambro nclus ve fueron so- Eta U d; nociones, entre Est.do S do arda,' semana pasada. d P
torque ha rlueclladh relelgad, am on d Is ni enrustrib. tic 1,500 priltibras cio. tra. I vicutads, In I jt, ,,r i numeromes, as. Torrouttre v Itlitritima de gricelona.
16 teram". y advierte alarame, ruxos de 3,90o pulabruty dos marins-, qua agentes.comuni3tas me 3tr'u6' d -I,,
at p rtiolos vistruicarmant, par on pu L .oil. Francis an luka' ierIa'a
segundo 16-ino a Ill. cleciduch. auparstrse.aa_,, n ,,ic I patrullas fronterizas sov a c 3 est- Fii ru- 'r-n I. to Ed 1. ",d. cii, on:, d
y r4ect' idn"ll"
pl en a-W it-. Initial oul"..'sn"flcis clu: al doctor Walter LIrI antics it a una
1. ']as on lit r. .. me sit
d E. r.cb. tie Eye,. r ]Islas pace repeler Uus dc haber d Ira, iinclos doras a los d trs I loblurn
inn d:,Ia forma 'to lit a I cart. pr e.p.6.1 Most 'll I oll local. Berlin ciecidtit.l. derados Por -vlor :ndris ric an I expansion de Ia inclustria a.
me %,an I an con lam armas pro red. P 6 nacionaliclad enaviloan 's- sueco r... s.ba It,. Prura-la Al--in -,Ia
wncua Ir,.,e tin mundo Indira- clCeircle, Iti-r Ell 1. el.,Eil 'a. par din:, pufiola. at rMenucle'r nut actividades
man h ner.1 el ci3 I I. to% conriunislca ,'alama. J ul, J Pils "l'll" uutro uri.
incer-regionales, a passe a repte 1. batalla r uu,,1q1N'aias desertion an 12 'c"I" internacionales cc, I Mar Bar- Ent roo, tie., I Ia construction (ir Inconnotoram
a, co.crreclor ypafiol Ruiz figure PVi6tu,a, a,,.
qua an media cle In luchs so h.- .L. fL1'6 t .ibilTP;rMPIi:'mi a pe-er- ocho pas di-j ,r,-ptqoc la tin--isidild it, I- Ira a tic a',. econet"' It!
!en a tic oil_ bris ba.ndra I- cliccis y Disel-eltictricas y do
lavantado bzrolaras y plantea- Ind.. Fruit- abli que Pin ptecEs luga Los observadores eMimall cito, h,
'a in 1-1. -gul l ... tig. d s i&ti' gsPdLs general orcs care centrals
do reivindicacic, Orga harl6a, hattallablir
van becho tie qua Ia prensa -iteticit I,) I Iiis ni" a dc,.r.. Robert 'I'Tul"I'f t-llaoal del servilcur' el6etrucas. especialickades no location.
m. tie tip. pr.- a, an so pueblo y 6sto no to tie- El preside v -igorcin I
P tile tie Ia delegacift or- comentara el incident parece cinwi
virI .. Elan partede los, ca- 11.2 'it as culpable, y 1. indent'6 r4,, iloslaba ,,I,,d,. a- "enLina. q ue tan brillantemento Its tuir'un esfueno par restart impotia- P, a Ion de pircift-tre, cm.di.pl- do Seguriciad E tatal, denrandrit lni la 'sta share. par nuestra inniustria.
a pir'nu v con"id. n a "to prd on, Los rador,s -ournstas tie In 3e. purgs tie las f-studiantes y pr.fem. El Gimblevin. Itall.a. antifics, Ise
Scre, clos Ids inimos. triunfant, pot- identbicocipstdriotismu. H.).. Es_ si,,jnd, c!iial campeonato do vuelos cia at muninto y evita up uZrr IMill C-'11"c1 rit.P. is %in 'a,.
narifesto holy ante el mi- on ca3e, troscondenta ton u,lutud, hitor-nin, cc,- cJ,,nC,n,,;r,,,., kn, del Particle. dij,. acuerdm timado* an Madrisd
Eran. do In anti-Eap.ift.. so ,to pa on in is a resp-sablii- er6fint. do Radio Nocional "qua Ia L s diplorpoiliecis :.c.rdai Pit qu, in r in mcs Estudi.nts ]Ian Los di..%,, C,.-'r, R..MA .. 0SEII-El Conslojin
Ili co, ",, II, 1,ila list. Gotland. Scgun 1. it" lifid. c1mnict., Pot rijr ,IopJm, y rael, ,n 1. S, uu n 11 ar"n"ic"J"' a I, ir "i
ido nourrici a] Incidente Co jam! I do. I E '. bado jun
claramenle que esa guerra haba dFd ante Ia '11st"cia. flat R a it. me organization tie Este camparow uAP Pi,,P do, I.,-; d is, as italirrito hapb,.
sido. an at londo. una lucha do promenta a Ia faz del mundo iu- niundial do -rlo a %cla habia sido avian nortearnericanni en el Bal 1,g u6,',.rca. at Pat.(. fue b.. crimin.1c, tic salotis que terin no irl abado y fuerno proyeetn do clee pro as
principum tie diteirina,, de tin on it. inergula toda Nl Una ola tie pro- untachable % clue dificilmente padria hace upos dos slips, hubo en Ia Piro- "c" 1)(11 CRzas SaVi6tirriS 50bl'a lag pro de Ia Inchn que esta librindos- clublicadin, hn% rn M pericidice, del' Acuardis eccontimic.s concerlaclot; con cap ci do 1. vid.. d no hircho so- gres. q, P 1 .11 nd.' Ahildin qua ... sa iolvoIfl" c.-id.rablcoagilacu6n lit ct,- niernoicillrale, n I., -litorvo- de Ia .11. door.. partida communist 'Neus Deutsch.' Explifus ell Madrid at dfa 26 de mar.
no P. In "1 1, 11 h -11-ils del lot lid,,e, 1, 1. Unwersid.ci lould". f llinncl.
cial contra tairn, do ups cniliza- up tarot Ia prim.cupc 7. it oil equi argent too dworlin at ca ti- do s. ir- r-, ",I.c a ., -lar.do 0
cion contra atra. Fu6. all una on- Penumbra P to en "le "' porteamericapos". Pero a to -, 'n "I o no 'Ibc;ce ide groin re,
d J -rama d .... Lot i.m.lin in oJ""n't" me III IlIc...en in absolute, I .......... 1bil- El econ ocurrol or 13 do
labra. Ia guerra del espirilu esp;- pouper-, ,, 1,.idjslm2 crIsIs muricl .,l P'lue 'jb da rJu o'.' d,.p'' edit a l ilh mproa. 1. pre.s. .%"- "'an .11irric,
fidloy cristianin contra eta cora mr- lnturot.al y agn ". or tic@ de las T Milepas semanas ha publi. Tic., dias
diarclad neLasta qua quisiera Inn. peon., mas onions., del mundr. En. d, P.&s no -ml C.t.:J
Ed led. 1. hu .... dead, 1. curn- tir 1, -gon"nons Ilarrin pridrcu- ado rumoda qua represents critic- It- que buseabst al C-47 desaparec.,
hr.a del pion.a'anumnstin hut. 1. pe Perecen 4 personas al antla Ia 2tencion Cuadradc, auyu 'note' Suert.. hl tue atacado par dos c-as rusos
tidi a ill lepl 111I .n,. 1. auibill-ri bals.quiall .1 IvIr a. Eno, n ai rombre figurara a entre los ases' Ellr.E, l.bdUad.ii.nec'. piruobaib- a., 'I do r ., Mae,
"1 .2 of a del mundo an at S personalmente a uid to,, t.v
de del materfallstrun Marxist estrellarse un avi6n al aporle de %uelo a fin do informer In qua mearide
a una parts. me agru llegar a Los Aiigelcs cl Caudell erla suee. sabre el suct3n. P_ lutu,, :Plripulaun a fueron recogiclos
cimpbationt de tattoo &qua u id Real Macirld" katurs at balaospilk!
lag,&. El Elitudia Special so lardachnno is
qua repr"entaban. partial espallol Julio 17 iUnitaci", uSLIVICIR protest a liusia afirmando
in integralme Ia vieja triclurilln L11 Los er oistas deport rprd EST tie ]as aviaries carecial do am s,
de lp.,.ft:.r 7. result. cell Ia uoltimas crcioucas' e 6- Los u0ecCo0xLhM-CperdIdG toda expoian. I.- an an riespitut. I a rumus dicen
Va.g.te unhiciloorne "or ucrtas numeria no do. dicos tie Ba ota y tie Caracas. y di- z, do logro. .1, an uallin ..Islas. d, uc lal of
ter on y g ,Pu,, r irmac16n "as grove contrado do I"'clividucone do toda "Ya y 'in inmaln*d do cilrain recilletan hcri- cen qua lodes ealAn cordes an ma- an d c n ]a Un16n Scivi6tilo y dn,66P do los hechos y ca-e tie fun. A N
coptilcilin, cuyo mpefio principal. d... cu. a urt avi.6.n plartlaular, tie nifestar que III equipo esparol mues. so npresrain porn una prolonged gue- doinentris".
mas qua veneer at enemign, era cuatrin asie.to a, tric 16 It at h. Ira up balompj6 tie gran belleza y rra an Ira con Moscu. I -nal a Mo ca, qua at
destruir todos I Inuclu colstrito residential. rcri dc : clue es s, pollp lit cl, to_ ".Il'in"llrulatur.la
a' va loran de In via. c ,,,,d.d;, el mas arlutico que La reytiesta del Kra uptis to tie Is. irivestig..
ja elvilizacj6n. puc6s cle haber levantudo vue to. se juega i c I mundia, on E.P.fi. 11aft, inur a succo licarca del dew : m que pircipunin Suacia as
Aquil-Ilos qua tilegan patriots LE, gploa16n ', 11? ," I rribo d e do's nviones succos design
-, Id L Torn rairbet
at sma inciond a en at vc am as 'gifel." I n. I i ricilacultilblic
pueblo y diasamulim, do sum ,it,' diestruyrin, in,. -. 3, u El otootc, Ilitgarcut a Cariagien. ot ld", to III aviti, tic a C.
tudes, Invierool an esto guorra at rrundes dafioa, en :;t ra, visit I, buna v.1untad. Ires cu'l, iiI r.gr-blo, do 1. li"la la ". o de juniu lit froplera so- Ia 0;
In or I'll, b0cus de to nun-irot tie goerr. gi P I Vft
cirpuL dcl puabl d, Marlihicro, to Alla 11, 111:1
sien(is Pula w1undo. parqu! Ip iblotubei (is Pit, all liatoen "' cok. En tin avilin me it rusladin on its a as
coin Ia. ripoictal. dond, a r n 1, UP de ell tic a Ini dluuladi 'Itivoles ollegarlis I, militates y pe
l. as b. clartis do Ill.r-acn. do A i drid ),is icres y unit rLro estntaricIn ..,no. dI6 Ito pars encontra, i III, ,.,e s -nhut .. ... u'v..... it,, I oil no Iso nuil. 1:! 1,4, ,tes del Baltic.
is do Galicia. I.. III I,' ,, h.r..... r fill. l utirud,
concourses y and Acertle el Kremlin it Ia trip" Madrid locin qua an 'o'ns ,Irvn do -a: 11, 1 Sl, ccuo, ol nbv I,,,
r. .. In 1!n in, c. it
All, ;ordci I -.Ia it it I. El Al-Id, I I at Nlinu,. tcrit no onlriflicl 11 t n i lit do,onot
r. r lI P Pit- rclirada fle Lonilres it I., H ... ho uf,in 1.
tic Nov. & 01"ol, public It,
-inle 11 d, 11- hoo 3 dc Biloin, clue u.n d, on. pocin. y Mio-calicul, I N-- S uI -dins furolles on al celek ear el S o ANIM AN O
,I I a 4 it, mall". It rup- IIII diplollikiro C811,111 'it -1. ', uradp- cIu d I.r pro or- del crunch. I-ort i lutblio soln, In polbthtl.
cents ,,it 01 1 It r I I -, cast 1, 1 in, '1, 14 ,nd Is runo_- p-,,y,- 114 vl larud.. par. beer- In I.[, uac. dispiI cl, ]a I'.
intiOuNd I, Ins hroubres Ionics Pa. LONDIIES. juh. 11. United, fflundr, -, udad _EI,.AIr:ld "1 6 1 V ... h "a I e I.Ya s to McI
,is I, r 1' 1, ", cin ell -Jt,,,,, 1, rllbll h.,,,,. rl ', p ,ii it. con 1. -opounn
aj.,.n no IT. do El 1, de Ia, lax 9sa venta .de los
rdo -Io., I, In G i in
funst 'I ll *otln I .. .... on h. o d .,In wino 1-toonad.s Ins '- Roquin dr Aluers Pit rila bril, n, Ins dmins connuouslas ruya IliIs .1, 1., u 'a mas de (-lit ad rorunris. se tin corverldo I, IIIn ollil
s:pufijuu rie.firryan fr.tos milmorn -u.dn do hiber -,hl- nbl a'. ,,,,,Iy drIartadin: o.
ivi-d- halls 3. co- un b-tc, lurnpol y -mad. it, oil. 1-1 lo-lunt a d' qua Ins u 4r
Ion).. inn'llor ahw q., 6,1. e It Infrirmarion sperela It, mann% dl I rolla U del Baltur, In,, n -scul., do
It 2111.11- do r.dun do I., lit-n. del ticit'r Ia noeva y precious ciudad -%.. con Ias 114 casas Inauguindat
ra par so Man par paln.. hay ..it rum. do dnmciant. ]Is qu, rplr ;I earro," y curie
E. briti ea. it pit. do Madrid. g.boarn. d, Mrs.
sit S!r gradci u tiI a, paper .IvP do Im.-cu.
alin Morris an ?ign'. I benlpo d o W. 'ic a so. pilot. 'u.1to.
En is wl! nippilti "ExI'Vid"a Z n 4'1', Jod "i I. 'n on, ."Muy 'u.1to.
I din cropin huy. a,, 1036, ce clue el di. 1mra'nsihJ J!i d1l"Ctireac, Mundial ties mis atractivas do pa, coin. de no" con Isis metralladeras
1. ru :r lit to .eta
cuando Franca dab a' rime plommiticin a u d 'Sciv uscjco "a- do Abogad" Ileg6 Madrid a] I.- to a ca.,
a. Para oil win c .ad don tir. on ps: d ido top b.,.d arroulas Mr. as L.
I.ra'Isublb quit. a] mlomo tlempto exisudo pot- at gobierno britinico, me- Morris. Manifealld qua Ia Impreal6n
ga lbra a Eap.B. do ks her- 'll, retirado. No manciona In "aim In clue Ia habia causado Esp
delentatunpilas pa A As, era In.
clue 11 I pa: fiacha delo parilda del diploma Ilan, majorable, 3, qua so sentfl argullo.o CAMISAS GUA YAR E R A
.or .Iv. It" blin r no[ no ashitt r a up gran Confra. do
plan y una vilizacicin Madura, ob do
y Acusan los productoreg u:n 1. 1 Pattie do A forwo at Sport, mango (orta:
rilraAltban un modo cle so Sab ai hab a dodo al munda In 5
Note I bitir Igracilins an milenicia'd m.1 ir a del C6dIgo tie lax "State Poplin de
.stud .1. as t r,,s y trmbmt o., per! de estafio, de Malaya, it Partlel.,". 1.46
faicalcigrailtntom y superac ones. GrEat labor del doctor JasA A. MarNodle dinnicuncia, h-y us Earn- una comiai 6n de lom EX. tire. .. .1 Coriffortmon do Parmilltdamil Opal' Inglis clej 4.95
),.him le Aey- .95
Ado leaned. p.r Ira Mar. ei.b rado a. Madrid to
xi.t.. a[ = 1 do rourilda de WASHINGTOrl I'll I'. ( "I A Lin prersa pone tie relieve Ia Holin de hilo puro
In ra,"Iu 16 aL act, 1W.. -El re rit. l. us pc
ln tlsu or to: I 1,1, ,Ptwurla do lit lubut nr:,e .I': I an of C Sport, manga larga: 6.45
.1 total do" I"[" del uu&, ;,t dit, Mal a penal Y 61. 2.95 (8 alforzas) de
rus'. lillide, Iunl y Kcrona1,d1-.pui;,. v 9 until, v-1-i. I- c.u. d, cllibcoso Lot' de 50
:... L" to'dintun, it El Bramante de hilo puto
...... IPreri"'T: "Pol",i" a Madrid. Y,- oo
d I. doi-tor Mwo- for on dv In. vice-, P R IE M I it
-,it cial lit rl Call, X ', s' In- fid,-Ille, d,-I C "' lo. o. -11. pri,- De vestir
de .ka. I. I, It 1 1-1116 '1 Nil Jus. 12 alforus) cle IW U 5
in IiI io docil Ins P-lits En -E d,.I ct : It "'I. Ia
I do III qu,, 3' .,1;. labor Ili Is'.
(' )'a clod. rI,, nout. d a 1. S de,4,56,5 C 2.95
horns b.)A to b S, -pre a one I Julio, I "'" '()',d., Pir, .idarlr
J. .1 total catnip i sovoill"i ImPollattl, I, el de co, ll,,c too" a d,;,cstu I. r I us bi
'T". Y;' "'a "a astir us p o up,'It) rr'rel. I., ""In'th". pension Pot lets
Fit exi. ginrr.. fumorlad,, dlri- J;1or i.itin nin'ton-, no'l!"11' Paimes hispecolusoamericanos.
1, I R 0 P A DE P L A Y A
lit Jul' "Ill. on .1 """ M ala a ro -e tie iii.11 Chilean don t-Icletsa irmoducidan 91 0 (amiselas!
a d I r ;nv coulto tIlendl, rat ,,at on. I PON udis 1. d,l,,,P" Ins I),.. par= barest DACRON
hi-ca inn 1. ida on' do %- bltrrrja diIJI--rom let agil.fiii. Dris harmanns, Heracho y Mar-* Peso pluma, devi 0.45 Shoits Ripelontes deo 1.95
gd(v. any. doiru,81. Pla I - .11 __ __ _1 - I
.,call.. y or" 1.1 finaliclad me .(or con Nlrlon Calzoncillos:
uarnn lam mail eaptluznnn
,,, ma: litsisten en la possible tnediacitiin 1rusas Ustoic cle
,ac res; me arrax.ron sits lam 1". 2.91
me P mango corta OIL
up I.s'AirI6 R sus minlaircus -pa, tie clex 040
cf,- do prel.dPm y no.. d 6.50 Pull-ovets clil vj r 0.85
I .,,:rdnt,s y, religi-m-, de Ia India en Ia guerra de Corea
Tan- Pub to.
In mumin." 'I 'lam frurtunas pri- LP I J A M A S Chaquotas cle felpi cle 4X 2.95
, dins; me #rruinaron us camp., y Hasta altora result collfILS" CUOIqUier deduccidn
11 lltlluYllml us a-h.s. L.
ini'dit. feroz y ahuds tie In' it nteses cle Ji& YL _,dmil E: de lo ges d 1 por espacio de various
mienIn do todo, We cump a.
ciqnzuda to C O R B A TA 11:1
WASHINGTON, j.."t United) El voog. L.Irl it iedl,,
call Jim G
In, tom UP axt h -7
La Insams clestructlrll ul,:' I Lhi..d.. vM n I. can 1 lot terlodi h.
1. in. unit. care. I a a-loacl ido Informetz de qua Ins Indios
,a reI lcs, uxeo
or rIplan I.. bl r,
,rrmbl ll..66n do I., no ciclaal nes no rehan Vanillin habland. Pon to. chinos.
con cu to tie a I ormisticia corearon Ia oxi Ili- in amborgin Ins Informs. an do
c. on !o del llsequ6. do v.rla con so a iaci n pauur.,.. ttineeicinuss, ye results -45 P A N U E L 0 S
T 1,4v. cuts cle Las conferences an veril a soliLe- Imposible determiner if me a Introdu.
in I ni6ndose dezqe hare earn e as coin algOn nuevo elamento,, Qua
XZ-nh.2 1. del Can.
do a Santa Cruz t;i lam III ".."itrus, stuarrops. no In he sido
Lliz p fine "es lien informaclus so III
,onto cl.cit poll; to do '.'er'- E no I., De mcmant. 1. an I.Hd*da, nor. N liln, de g6, 0.75 Holin Claiin cle 0* 1V O
dcl,.DUqua d', J. q as ,,, ral.... col, a lam -ov.-ir- taii-icaras hall clecidl do qual.11 me
st up re 1. 1' dinCan iti p .1 China co. quir, "i"u"br" "I
.4, do VjI'4riczo. 111.000: ].'del Do. munista, fueran ,, )or b.er%,.r ].a prj clacl .atoli
qu tic '*din 8 cieli. 28.000: 1. &1 EsLadas Urodos par lit 0 rn i na. durtoetas do Pan Mop -Tom, I bus.
Miralsol. 12.000; Ia it, PI no hut; Photo ];is curios oil gest ones indirect..'.
llJ;11111q1u !r1oicniic rtgag;i N I N 01 S-Y JOVENES
C 11 rns de Santiago. 18,000: ga, an g I'll", 1 .osco Dijriin clot, 1. India obr6 total.
]a drk .9nanto do Trinitar1w. U.na d MIr e)rd U d,,prl:mnl,) de Monte par Inicilwa propia at ent.ob
in C lp it c an blecir, tin conversations con Ion comun lago pluma
alme I it... J2.000, In It 3 CaMiSait Sport, 'manga (Oita: -en piqui
'al'It J l ad loo aPP 1. China camunksta. Pero di. inns. El uItImo Informe sabre Ia- Trajecito; cle Sol,
Fi/,I robo giguntesca me Inclu- q. a. l;1m sible al aaucular i se di-siones qua se ha recibido aq t. Colors y bloncoar
r on It-. t.No it -0-90 8, jA!r 0 85
1. lov. or Lo .'I. Ia 1. "semaina pass A" Tegul de.. _J1K
'n, ,rra ldi" p.4 d.,,om P Par Mot' do 1. Indi7"I Ins ddiij. r, -to. do departiortiontc, mjoPr e a16 QuFl,.'. do 1. chin.. a.. Es,;olo
IN5.1615: ')a. hach. de;A! 1.25 Short de Gabardina d,,*
1i,'nI%,ipiJIb- PII
cle ha.
rl,j do am ,,a,.. XIV .1 XVI; 840 Pantal6n bomba(ho y largo
In ,..,:bl. a-tall-w Polls tic .11 CANADA HABANA VEBACiUZ 1pe.nos de Short y camisits:
tie I u E .ble, Wiruit; 1.800 C6diaq
1. XII at XfV; ut6g..(.., sEnvicio REGuLAR.nMFCTO DR CARGA 5,75- 1.95 At 2
C1, to. slid L Jet..
Ti tie Mail
,."I do n I.P.". mIA.i' mi d T A L 0 N E S
z.s.eculciriol. Pratimmille".
de at aigIn X In. at. Palrn-Bea(h, North(ool y River-bite ze, de 3,45.
nes completes de grabacclo Ac Celanese, clesurticlos: Gabaftlina y Muselina
berto llurcro. to pias l;
at Greco an sun Majoring 'Alcloness M S T NA-HOLM "
.Igun.s Cg.rich GINGHAMS
ti"u'ur"m A' Lleigctr6 a LA HABANA scare all dia 6 do allosto, acep 0 cle 19,W, yx 18.50 cle
lax cart :1. carga y pasajeros para VERACRUZ, TAMPICO,
mLp dC.rlos;, un pre- Jo 616ma mods on Celanese, blanco y color Tropical y (elanese
al.Ra.1t6gomfin del "Caballero tie JAMPA y CANADA.
de go I
"I- ailiap flgxmdo eV i
y0'M o.'.V PIROXIMAS SALMEAR mango corto cle sI 26-95
Ill. XII 0 XIV. timeliest patellas a I I d Llegia" 4.50 de'" rY)O14 6.96
meJorem tricusidernadores del catin- I sciall.to -.. sionn", :411 ..... ti.fluoul. lm.b... 1 1 11 .




Paiginst 18 -Sports DIAlUO DE.LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio &i 1952 Spoils Afio CXX
JULIO MORENO LANZARA EST A NOCHE'CONTRA'LOS'BROWNS DE SAN LUIS'
El VIA I1l( en los Deportes RascJhj gan.6 el Entrenando para Ia Olimpiada 4nque no todos te nm ho
Fue mucho, pero 'no tanto ... creennd eng eljnx del "no h it."
scgundz juegoe C rls Vic Resohi oseguro clue se alegna no hoslerlo, lograslo en &DShnzyeRe Cals..Un jonrds de Collins en el nove.ta, pues estabe trabsjandp bao una presi6n tremenda. NO no decidi6. Por prinero vez *I ostante. hombrei como A. Reynolds y B. Feller defn de esto
PorElain ecacs saltol el pitcher Reynols
NOW YORK.o SoiocadAe stio Por STEVE SNIDER, dle Ilf U. Is.
0 es qo t tRny Carlos nol t eminoi -sado l carir do Ia nur bl c-istiete Joe Collins I anlid I. -Io.- NE0,W YORK., Jlio 17. Uitoledi Idreotio do oto don, l ooitido. iNT U~nin rI.. nol0( -0 iso o ndnn et night Veeao coman Ati. tenolds y Pibno ntoiO tonoedon so
H bboti qoonnocrenton. to. Ahono, cao dos hombreson notocuto y nig~o tItd. ono~ml o oc.d ogg OhPto ococin o jn ton otss r sodo io
11 oointos a Ia hosodo doe pronto mon Vi todeado por Terry, Fnish,Tynor Ifnade tottcon doso dot no entn elo ro1r~~ i.. R los haontter Ifodnntrt6 ao "nx" o n
oetozasodo e nnpeqonio pro- Y Jacnsono.. Codo 000 non d~om 19.o dintiot. der s neesd N wondop dnas New York Yanees n00oibnpnopitridoslbnns te0
digio dne ton Atlttcos en el Frisch tne pnnguntdoonnmenontlnnn..Teny sngolO tonideo YIn.nsd Pon n N mn.~dntn, t to neinn";dIoaooxdtal g. a no 0on .P~
Juego die ton Estnnttos. Et cnoidonndo qon Ioooso ibobiny mennogb qon e Bonudojug', despiro noe n to. nuc or nJn a in asdm tepr]
zundito Bnbby Shootz estnoco nietaentetr en no pondiore to nobnoo ... Los otros no n totbaon otno dte Manhattan hobten pendtdo.'I ,s et ut dLpa
StCeend oln sncote de to1 todlo. dndtnLTgocdtDtotsn id, crnes 005 -.PedO don el m
boteadonno pelignosos, disponieodo detlos en su- gotpooitos e; et hombno. Sotid to noonos no o. del CP oto I s 05000l doiia tt ons. te nonn1nIndianndneenaterd. l7-ti hit on
oesido nipido y espnetauton. En noooho. sabre todo tioeto n otodo tnmnonodtno- nopr..innings, ants de toa un honoe non Ln bonn do Lapn tdso odo nsar
si setienecaeo n seqoe el oooteisoieoto tonoto- tinotosantes donqoertonndnneaido tandn... Coot-t.LastIdinotogrsoontIalnictria dn SoiisegI nnpns o note n 6io peu no gon no- nt PnInnt go50t dele ostt desalo. to una rest& o s its n*, sesl
ga n n ogramse ntdojno yde nopo nnooltdo e- qoieno podnie nononnoden et conobie, one se egisel protin Sn eltdseal
ni pondiroe nt l atnooodo eotnno. Alnono bin, qos tnd en not optinoisno dne antes. Tools dns honobres so prionne nn' dot 16 enai Caol ennoe. on jorgo sin hits l tide qoo nadtn dobt ensoonar to qua
BobbyShntz eaoennendor teeeeoooimeoto ennbaesnodoino~ oout toapioonno yint Bonobiooolt~mfj ooonb...oeontdnbn .1 tn- creers en n doonoone Pana el Ian. ooi ooondendo on et boscn.
no qier deir ue eneca ambkn ue e I ean.sodonl uor togn toia "Jttotr nox mk te pnoplo Reynotds eo bl
ancopldlo doopos nont. suttun oto de ohioom.sdreo a ame n vaa de nontoos do fositipr cm Beh eihped- a- alHb o oge cni aorw nosonr oe mneoiet Chons ttoeond is t dnnnto br to e ioot-a
bett pan ta ponnooloso tobor die onto eor el 40 dle o peot a-tooloroo d to lgeooio o el ocot- cn on n n e d o Chue Monon Iroe, nnI~ed enr henpc nto st- t
toiornopoodordenoodpdnsn6toptnsiott readoodo Hobbell- *0 otrnno; Mo toot so st- ld d byntnello Inot bitioondn tstt. npe
1934.. Sioepndrd ad irct a rio te oimsuee uca oa bgosPaa V K -nt e oea..tatdenoota l"in"dsuIbldde edooln it mes
Coe nor boo p0010l to tinnoa dn Bobby Shanta en trn oso o Rt sno tc oo pnos. Pr el Cleel rInct iei jor, ne Corl Ecskine, del Broklyo, pro- to non t..Renotlds qoento ena gant.
-a b-d celste el Viejo dresinlip Iniol ol.-ign Cliff, CtnoqeRuhseegulranbenhe n lprmrde.o louoele L-ton o ueocl ne ia 0Cif0hmbr, oCt cn@
to b nd oint.t o t onodd Hartngo- O eott, qor dne ontroda nor habia gorootinodo qu Or Dolyr. Nlnlno Manile, Mine P to Cubs dei Cbicago el noondo dia Plilabonob, tlon unenooontno do osSe an oreb drecordon to nmonbn nooo groode doi booo dCopndons, todo hanron par Jcs-bti 19nsn~ ,o In tipo ntt deont lo doS01 brnl Corto tones aheridcarotoo enselsrw-alpor~,ec- Dose oboe Oerous. Dresn noia onnnenoe sQbroso. Ven Biocsford.
cre No poodr son otra qon oqolIo qono notebo delcis dot j ononoco repitiendo coo insitnlr- Pdrinter se, rkn tbule aaqe"sir-al otnBavs az n13
noxpriento noondo snelnesit de noracers consco- rio ta onto pars, en toonoieno. Pon si acanl o nLVLN Ia~o~on 00 0 oroonooC 0
tivaynspnctocolarnodootactic qor a Bobe Rooh, hablo noleodido, (osiolia eo to ntooo ... 0icoi CL V.N C. ION 0.cuos A. sopedne S.v n r ap 1& i
Lou Gnhig. Jimmoy Foxo. At Simonsny Joe Coro- Hoaridooonoidooo coooo tn-t .C .0 A. E.nno mnlitraco nos. dor one oo-' Elnoeooe)o"' nae"' I" I odeo
nn Caind! Hubl bev u atr-Glynn lb,.0 t t 3 0I 000 onnoocogu do. ollo s1n hits ni nzrrono per. tog
nin Coninode..~~~~~~~az Otbhtohnooootn uepohacrdobteptoy con nrocdorntocc.- obitoth .5373 4 t 0 sio onoroocooo.oscr Oognt~to
ill oo~ono m. l 0 ooddbb nddn manera etBambinoo. S61o lti o ool pelot:ts MiicheilIf.... 5 t 3 1 0oodiepreidc e00 a0 sitoiento~~non
todoniasyo pocdolo gontIosgondohbse qirn soinnoo, simtso roboo p4oo Ni Co1ee Oi 0 0 Eoprro. Erskinno oio roble- h6 Non00n prldafo monotnbo n
ne SitTnqntobottdoto siqoto "yon one out", dut otnoiNod.us broi Ni ombri IS a 7 oen oo~morO isd coeo
en ebloln amtob noedi i rltont doe Harnett ao snoongo, Iao cso rdo I n Vpoi Tooke dit Doo0 1000 ot e
to tong. do no Vido ronogoods ot bosrboll, no ho- nisipoochor o Ruth coondo dropo~de OnRoth ooo Toislne a1 t I 03 7 -1 0 nsornoto n nobotis con une a Ioo Otteoptodoo 0.0i toosod, oat& tote en primer ioo Oe no bil-o coo d:1i Venci6 doble Pittsburgh bia Vista nadaiguot Ponobnr oo Ia 5 hob Gebnig. Pens Goboig Bn ponchd tonobido. Eonptnt NE IOO quoatkt En ott oeeeros Aethesk n do e otnous (Fatne: s oNS). ma oc ion. Snoodoe otrc~ tse( ayeraItlos"Phlies" belttypar tot croddoton qua ecch quollastopdl, cuoannopeotas,tIaodltia onscrew-bll tnot a. C. 0.e 0.Al n oe noV.0 ni o~pKd Cboreetnooqoto -db it6~ tIgo. y00 nt~iueooo ltu no hayn Sibisoonia die Inlosdon noorlol noc. n a- cd otaotofon quaoRItollen di6ud u lomoRizzut mo. 41 drbiiO ol rtn 3003000 non
pitl an rilate.rocc, I1no il 1 e n i o onoli dos PITTSBURNG, 0110t17. (Utetd.)
noplt Sbe u boittools .salad en 0000 ta 2~iecsso .1 1 20r a hit oero doo onouN ar.Tuk no6- -oa Pit dne Pittrhdtaind.
polliis Il 3oontt ooro 4ooo 2'tt 000 CLaoi p e derrotoi al tresillo nver Iha dead nanel enmkes ra- La teeo Pln o 01dena os
dictun ooerho qu rnclainterminable. Con FoxxMU i .. 2t1t13 3l 0~ bnecdido 9. ocrrea par on. ontnol pen do.,
Elt tony Carlos nbsero qo en los greodes sito- teto Para boteoc, el coach dontncrnoopcsndi6 ae Sooo c. o t o 5i es 1-n haeatrntva er y Gootsh n~d ooood togoodefopnn
too haynonoomenento suprio. Una ooho de inapt- Berrooanpthconnsnondo Onc c 712110 elSD R(1 nenornooo dend cIaoobnoen do Selptgu n fos pans
nc oinigootehe. Y sonihsl Jooise oseottoc- Gehrig teniaquo sgiior nooseooidnoooban- Silinococ 2 20 10 SP _______ldel jinx. FtonnnorpireoNuPininno innintgno I ostontkovte m nocsTeols deseos do looser. Dispootr odl Manlte c nil1 t aI (0000o One eo Oo 00 1040 y deedse en bos no enos todo bn
00 f e gs ne tda I fcHdes.e ooe ds y oproonch6 eon rccoso psioothgica Pore onde- Wooadflog If 4e uiamyrjgimciio ec i opienM gcz e-l n!t ir
as0 tocuoe oo o eolaestn oo non el dobto-cobo, posooto ctnhingocoatreno y Mcoogald lb 2 0 0 2 0 on ma0no ociio 005 ~pOO oonopn nt~lonu ba togndo dos no", jtoo Hrof I Ieas--.
el coae oM ns eud eotmii ai nmr ers b 1 140dl os it Renolds duo noto a o 'an I ono to= Pin tooost
n coonot d en rotr onis. No se nonhunno.H t ien sd 4dow 2sgno..Pc onit ai ono- O~il2 diol pelotas de lodos los color's. Aldeooa fool el nonjo dedo t Icotn00 o pse nontIsnee ern ot nynoidopgic e Ia. met 0i 0ox 0u 2uz at -h.aitmiolddlncbopoooolat2dn~ittrs el Oan0o detatie DckGreat y snoIfd
eoi. Yo nooca he sido 00 esotncodor. Yo 00000 he Renn~tntohypooolo~ii~o ynooop ... 100000 _____L___________dIMs roluo n ltato28 i qnco decoopoo. t oor Ct MCb o debtood
tonochedo connt Isoaitodod coo qos to boo booho Bo die enprender nI mismo carrion sgoido pe EarSn- Ostolnonlo n. i nt. t ) IV PrOsoone to oocbae ds entrn Vallejo, Aidecoa y Aidazodbali-eioo n Gr.tY 05 O oo.o Felert izy D anooy Dony Vance. Miontchaocon- bion ynelCobaito destic n tntt men pidi6 ion (A' .. ( 000 o0 lnOottoonoltelas Pa000 io cate- to plcioosatraon Iosgod I MietiObs, lo Pbillios ocitnon Ia ototido no tongrn qos non hotnoen, teo die roletaoot onnnwbi y ooi (0 t ncrl coo cDoooaid p 0 0 0 0 1 0lidniticopc. oni eAe.To osnI 0 3. deo otl' Sgl, inSgtiSta(lOa JOS cubtinos ebd o 0 rtotttoAh un crw-al 3 Fox n ri, in ocOa etls S in B (0 0 (Ibn de FronIn Jainon doai T00- oo'coen: o6paroco0iY deer o Viae le d t or .0s brati doat do hi Ash.yWyooo lolnofensioicoodoo. Paeon elrnterOsoensdi- L1n0n0 tce0nnogtooPoo~nt~~o Ki0oo l it lbon clesteoinndlncnoodoeti todeonsVerse atez odo cropxonon porsIa toerrosa d~e ayrbrdbeeti onyWrs do te ot ueoinaio~nsodno truoootets f tO tratondenrechaooocel ttimoo... Con dos lanooooio- - - Jnros lio no do con oiones. No IC o Perolento tnlo Iiscoria on a LosoPinosonopatnon Iaosnotaoltn La Lng;n Arne nino prosenln on et Josgo do toe En- to ol osrooonnO 000. Tontltn 30 n 11 27 160 I rode dore non boa sidoi to ai ocaoate mnnisd ae co Par-i hbo. Non nstaos cetiindo is onELSINKL john (0 OAP '-11c n e1 octaveo onto dleogoodo par do. ottoia, On- (934 ooe otinsonito qos en el at~jqo y nl paru or cho ma O aiuncEn itro Cl anovAnootonidsn non etitradas Iit briltoolo. 000r ee toas tos~cpontuaidnd on 300. inondia el n e l00, 01,000.0 "code (00000 el el 'i hlee doe Petn Castiglione y oinl td
I5rai .tnqo npunt. coonl 00e eloioso don sep r eoo l C Ito o 200430301I-11 ta05000 ci yern n actI lidooa Io c.ynoo On (0 a g ao 200. Mogoco. 0u, cuba,0 doconinen c oann(,coolior Gaoniglot, One. hobenonotedt
Iolnioponoqntn t opotonG6- dsieIaLig Naoionial Frisch oti nos Oocofo.0it030ionnoonnso ovosnieoo cGon oycOonln oecnoicOocn ttaitOisiiooo bttdetno snO 0n e ok,-6rj l N o'
-rann~in iorodco batnodonot cecion. Gnh- 01n3no 0n00bod 00000000c ten Pr(o oc-oiopieoAis icsonnne troio y paoo -d-I "'Gutan.oo yo r noce ...o0coono one rsaratte0aV M i rn ot. pnoolt. d noio ooimtteon
tigan-. pit, noon pacor onoel tllt to IaF. del, lodoiq~c-o r7 o~ Muinint .00aily03 De todono, aoo~nbnn mado One cnn, ei p0r024. Cli Komarek, Onie se0 osodn 00 se-odnonit d ro
Inn, delo~no joogoncsderho Mantic 2.O Hitnn3. Mion 0. 000. diotnonIo,(O 00h side Aldnono.. 300 bLi din, s o d aos l lolO y El00 ((j (1(,Oooro e iapdoos se hzn gud LI Ph ntin lo de nroatn,.00
RoiGbi. Foto, Simonsn, Coo- T-o bo0 t o n cnoy:n-on, 000 o,,iidoi on eoto. N0 cated ra ico no dicn noat Ia lon u0 000 ste (00c0 00 ce c00 00000.rn ]o pntnoono Par triple Ore Connie
On e t vnoio rn er Ii t to rbon tonon tot omproooen ElSeudin-inl mrt&pocn Aviloa Delby elno- do tr 1 io. Dotsn rejat. gol o ru 0000 o0 bubo tois Onondoy (0 Y 1 ]Its 00d~ nnooougit n iN, boo- Ryon y ny do Ashburn. OIaoegondo
i ntnloo n s "V 111 I~t c O N 1ot c ion ioonn no c todo t o l H oy s O n ron in. to C st n n-cd n oet o i t i o lo c orM o b ne B oo t n O oo i oIa.0 c nt. no d 10 0 e o o oo o nn c d, ndoon0 ci c o o qo i Io n in o So ocs.tad od 'p 5 M ~ U D (nouel aiede13 stnh stuo aol hoboa coa d I on itoono, Mins! romk Noyes~oc 0 00 tbo n Oc,-u no lo y td nIulas an no at- noco n i On o o C uba 00 Opsdnha oa locs ca.on,, n prhoqrntio. yIncuvesoeplyodrinkanRzzut tab, clstnonblioicc. soto Onro i lot codone c%6stootciOadoeo ooid oo o ,oisoo en- Antndsoetnd
count .110 300500, notietBit-rn H6 on lo-t ti 0000000 fi00000 v osl risioos Onsm mobo- tied~ Ia conh0 d. 00do~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ky tot opdd oo o ooos btd.qirn i otonia os Siesgdyoinono SpinO iton Cn roobt 0] ....01 ,0(n01. ocdo.fia .1Ioo0 unnorlatep atboochn e b yenct Phailerg a..1 Il .0- Blw...0
guonsto s tnintn ennoos;I onnJos pe .w1 y CLVLc New Yor 9. .A. 6 .E l ploo aoondocyoncstao aia 005 ocOgidod el nO nbo o (0ied007 0100000- ho to4iistnoObno rnnooe;ioo
treonioccsocbsie eolontoi Ntoorsdetmino eonss Yno poroesscs doot Lnn phinmbi~ tooe tbeatono-'
ht satrnteontoc nonotnod( ories.Erhlcpont- ebn dc~ono;I bicostroindeI unnoe doeseboogantvdtsseo OboocsnindsoOisoo
num0e00oo I le tox ponqos. ... Eno 1934 hoblo y con er noonigo cn posp n onobe Sc ohnab Roth Glyonn, lb. 5011040 noo n oninto parne tari 001 o b in 300 Valleoo Aldecos Al~dazibal alraac 21-2. IoSEGUbNDoo no n ontel etdboioroooueta milpenasoobservando to 0nsornonooooototnno050 Ao3.b 3 0 30 A Enlo..0 dionno solid par Mu- don pngsnn del too8t dondonoyentoI s oitdotio inu-oetn utd
dno00 non cohoc duds, qo el nosbioono shsbts MitchelI. 350 1230 Onn 0 n~ ypa Doomo smor, y par dfniivaaedon. I' pisynonnotioooo otot oosodo
to Lin Americna. ZCotto penoO enindifetnnia pocdo soe ~t o snbo nnnO ego- Dbr 3110IIteOsnI.po n eol platoon tesrbe ees evna.nhto hob too 0]en btlao c ero n 1 00100.' PittoborgO t n 01 24 Peo l niotpoo otoeponb~ldd O opo- 00 lEsa -tcobonn Huobbell- ho sido to esocido SIotc 1 1 00 Ci1, o lo b. Peono qs ntis no tie uson eontloco Ori hb,- At1 y i ont l L on el maotc, mo Otstole Done popt. Oe
n n sogcodonsoonoa ocooft.oot.ot.C .bo 3 1 13 0 bntnon osItnro-eqoohoo.q pe fia. Osboblf yfadto a un eI.A obedotr sntobiaools oaontc1-4Mln
tarctrdnniogso n aamirsone 300 010. el Asntoc IS .b I~ew lyl MobLoonnsce e osnnneodcnsoonoon.A
MSeiori carts rndnoie i ioUn odo27it tIhntY Ia oodBo.o 1000 O21cneno] serlornsoo-pqea, proI adre pcc ootnoos cicbrs rn delsotamrlsjaon contrd21 hob, mecoddi o bn o bon botodo27rike y 00 faster r. 0 0 01ma o Is 6 nbtie no aio onols ntovr- qott. oc Cenose Os 000py It00s Cs-apr Ideic.d A n c old "Al m i.sdolo oto nzaenntos fonoohtnodostnnibtoio Goariap. 3 01.130' epMnronontra eicit N dfid pioontlne I onoblo ano "Ei prinoer hotoodoc -odd Hotohobt- era ddig..cyo~oeisct~oO ~ O a-conk .000_1onc 000u es, a cat juoicisoaol.OO Oe0u
Geh cboger. Harltnett me prdld one pett Ohpdn.I o b Leon.o p. 10 1 o o aI 6 errotodo M. I1anier por oidoo en 300 estuionmchde 000b no n t en500 Ia be obptodo.'
IbicoenOcodciOlonocod n a lon ine. di snsitbn co~~o oc O 5 0 -00. Ao no et toO Perdido. Sit1
hit paon enntono do tn Segondo hate. Dclpitc o dimdo l onoodehb oa:Rth, nhig,Ptox, Sim- Tohirs . on 3341o 61 los C ardenales: 3Por 2 Honn 00000k nonniidod nO e1 viij o~~olu eepndn cels~ oi..epd nn000,sobo 00bio N tcs,3io M2171-2, IS aCOetostoodoi or- oso Sal, Va.oresr dIicil B es.
ci) son 0000 f0ito: ,u osqoon Terry, quena- 1 p~cgontab.ho, tie O er i otgon yo t0 ic moit chado 'NW VORK V. C. 00. 0. A AN Luis bil 10. tUnitedn -Pa Ico doe gala dot s~bodo, con tone mam-, hbll, nlibsinoonon. Irma 0000(0ri
In b cicl 1.15r__nrN bnd n ainca - - In,, tides 0 bes qoirics. el on0tm 'habochair Bis..
nnsioonn,nag aplt..Rzuo "ctopocnsho~oonoo a E nos Slanhto erbnnoo
.o 0,00 ib bnn Pa000 Oimn-no 300 loO ontba Inolonoo. C~ollns, o I o. ,Ontnnn00 ole on dohinto doe Virgil
hi-ni Qb,:" iniooinicio no tnin nnpotoncinobRoc chn Nocn, ol. .. 51 9 S1.11pu y bototoIn ttnionoioo o OmO
oonn(,,Vo '" ,hi qe eramdi. Yonon-sian- iibsn oihechbnpar edisinuo ob Shanonoti~n- :Montlo. 00 4 2 hr Ins innonto too sdtiebNueva Ymrk
cn~n. Qoore doome Os pootitto enigoftoodot coo 000 rInli Ooesotio Oen oEsteotts he oido socho. Per oooo i 30 1 4 1 0cn lb dotorcmms oo no
per abt snoici.R pet letnconoy lam- nontntoboPraqansele sPc saompaa Ialrnahogto. Marlin, 2. 3000 n L t ON Cardonslesnnonoan onnol,
hbl~~~~~~~~~onn~~~~~~~~~oin~~~be oboottoon ihy tbo qr pnn- ~ hnle o oto..____ ie OnBob Elliott y Men Laoier. m
Cinonioind 00 3o 00 001-4 em.no to iot. L
El r n eNoon York 01, 1o00D0-5 Anoteolto Poea. ndo
E rtdsLiga~s Obtuvo Shea su Eventos para ho y Imusdr Doy.Grca2.M- NI,, Yor N10 21
RESULTADO DE LOS JUEGOS Coln .Db~:Hagan, Gaciao, AisBtotoin Lne Wedtuon;
I It Na'l ...I Is In, M 3D~ gald Berra. Hoome o ru i, ) Posoho y 00 Rine.
Selnlnog Lt -1 1Ne ok. novena victoria .A.. SALL:. Delay. MnCosky Collins. Dooble playso
.S,,olDnnne nug tie~oc 1 01c peone. Conobs y Dn-on: Rizozuto Martin
OCon .0 T~~luog a__ to -Co l 1 D.0 Do land 8ENow York 7. Boanes pn hbo, I* IMA O A
BraoiIY" Cincinnat I Soper6 aHal Nn boononeo g000 an el tadiumTropical.cc- Ioco.sotdtonotDc U T H R 4 BstnO 2 C ic.in 0 duelo. onotando Ia del trinjuoo onnooda ot ondnt o4ioota.HtloDrt 0n O to oCt.oe te.aoer N- Yok Ce- ri 1-1 nnl oa Lemon I eon 213. Wild do 1. Jules- Ogosptnno
N-Jino Io no toi 0 poinsencillo do Ji000,0.-ueoenr Havana Cumoot pir f Iacn Gfn --h 1San ~ ~ ~ ~ ___ -'0.5-50li yMam u oe e u-Prin eo 81) Umpnirese-, C HELSINKI, J01io 17. (IN10.0 LaoA R N H E E
ESTADO DEt LOS CLUBS W mASHINGTON (d1o,0 ntAPA 00 S0tad0u, cononoodo 000. Pepaeobt. Duoffy y Rossmo. Chnoo ripnolonotn on meoln hoc doe.
on .clto00 de l oic is oo-e 100000 do ot000 Tlospo1 dos bone. 38 mnuotos. Also~i ab no Oe^ log Juegos Oimipb LUso Nonost y o t 000 Outfielder 000 00 s oo sos I14 cod 00 rb~ioot oio froce a las instto nns i.ociolexs
G. P.AV,. if(con lb 300 no reproonnte Ilod 70cioicao y af pueblo en general.
- 0 E.Ac. 00.Peomilld lotenoa Fronk Shea ded JAI ALAI: "eloon oto oroo ot lbnb lm lrnnoto d rn~re d
- --segoods bose'l iocnne ooenecneid. errmngraa i .hs
000. ln os Soodore doe We.ington -Dohbl Nton0 en el 'Hbid.c Minner perdifS gr-an duelo do, INN otimpiaodoo'-uo decisooltoo evci otanored
BROOKLY'N 56 22 70it 1(a Par On c na obtcs vi octoriae Ornn os Madrid". 0000000s pentb- of* ol l poomlbboendo Ia partoipocm ~~rsprcreeapr
Nlec York 30 I.,.4 a eosoelsTg,.teDtot o o unca.ccin frenin a V~nBickford tisa olso do to China comnnoio psieo arn.it Prs
otC Loo. 0 i t~oODlmi. -dodOttnns0n1- I t alonnoe Onio ca do toCs- excorsianes a cualqaber part@ do Ia isa.'
C~Og I41 171 ln oo 10 Oionno d no oan o hot. tdo In sorln 0 IS negutide Ca CA O bd AP0 Vn iblo ca sost l iti, y 00
Boto 1 48 00 405 qua henios 0y1 Ond lenodeo IS no. Ich Bickford oond a Pool Mlnnem n dbl col00ol uo m oodo
"oto 50 0 003 momnbIsoonoon decbjn cbnt I.-n cc cbro duooo deoooo odoeeoy. a annpeidosoepreioone doe propoganCnnci~ell no 200. 00r plol 9r bndNn ,,p Sena- ctis PolnmldOon sdceo ooiics ood part, del ,opr,,,,,tn,
It-' u 01ct p1ipl61 arr eiiA.nt so Constantin Aondinoo, no queo, ot~o. *GLM
P~ie~ng bn- 0(30 oOee00 Ol~i d, nooIkll (001 LUCHAO in qoc toneroone dot notieosoolo-alasoroots onels heion nolon. ic
tie 'oITSoo rondn. ao Ins Cuhn del Cbicao co se'mnIcnoRu a chsron-ji
- .P. A,0 6il nocyoo noITr t do 1 .0000on 0000 oncdtoo o
-PmEd Mathew ont1 innn noon nbcnfa domiOn esolv16 inonnc lo30 t
4,nc17.611 n;ilt If 1 ~ 0 rOio iDp n oni Pala-ndo Oldo Sibi Silei, a o rcemo p0ar nn-nono10c olcotc0
a Jsn noc do Il a-hlo. timid ot On Jack Ditlser n~ oi llO m or e l piula em iron,
Clevenonnn 11' 4 2 1 103n 0 0 pa so n g tieo~ do icktinmd, n i-t deonnnlo ond ol i h. -do
~dnn,' 4 Wnb ll eDn ll I q It ConI I, loIn 000 n
Sa 1 4 1r"Ii Nit0lt del -ie inienboobto nobo..n- rio 23
o2conno-7;If no or peli % lnto mlg. lunpe no t -6 In put onl ,!
S,nnt,,on !r 211 nn, (I0 (0ni ivil oi Ins 00100lsa c0001
PSOBABLES LANZADDRS 0c Ledgr6 Sittzel Bo00100-1 90bed in .zI
SeOis Victoria de-l oao6, ob O I~ o~ 'R i~ gond nO ob1kdo neepolde do Is.0
Ponbohlco bunooontnu~~on nenooooo- liltlt t Bikfornhnd Coope; MinnerOcmtoon dt n~tolu
o_ I., I_ N- osC o t tI At~veli.0.dl. Sitoina. Oginno, Poooncoo
inn 0 0 0 en oldo, (n-oTgla b 3 0 11 I 00, Tomqoils, 1051(0X Ion P1010d
Llss N.,,.o -1 3,052,90 PHILADELPI.oil1btn. o.Oog 00 odlao s(Cn0,-RE R A INE
Yor obnoco Cn -on I~ nonse .8-s Pooc n 00.0 Ogeben degod 00 Ia non. U-9595 PIE
No So b h onnn Ell -10001 on toneiriz onmoroomoooo 0 N R.C i0 NE 0. S 3 onsod benola sO (ootN
on V.ctr '41 1n1. 1). A. I t,1 0 romac don CCosi o et S i t oom cn Lisgn lo Nobb o n bHaoo lg~sitol si
PBteoiIy en C4int Eo i-. 0 non non noH00 o odges,. Brooklyn - 14 c do tot a ne nno diaot
oNokFri (30, 1, Nob ri .(100 IN,~o .1 utomrboo -t 7
Cbtonnnooe~~~~~~~~~~~~~~nf~~~o Ansebnoo teono (0 3rit 0itc n i.-ion~et esogllotn t 00.SsYmk LG NIROOoA E
no Yoki Fbo 12-6n SYork 30V 3s ion3lonsnnI~r
Fiaeloone w N' o s c, al3 0 f o t otn n O C is r c as o Matne. CloB oot 13 v r te al resonocler na .
R-11-ois,~ob~toeeo.. I0 .1002___ronig rcrcr
Monem ont on3 n Nch- J~t-Mr : 1___ gramo duo nc i gnmom o ncoho-. ZToll Pn.dt I foond cn 00. yo'a
nn Gomanoo 0140. Nombo c. Osc.0t 3 tob~ it rne. rsrvse.RsnOlvln 17 CLAA~0 LO OI
CleelaAnd RE xno~0nn onoton: Jones (2-n3. vi b al Ceeln ..b 0 000 to. M. ni 7s..obolon
0e .,tts5.No tch,0 oost s omm Byone cur1son notn ol., lteot Deot 03.300011000111
I Adict d lb 000imer 10 choalice, Ynab. nool 03 .1 ,( REsuted.d. Iaoon~t.Al




- .
- Afio CXX S DIARIO DIE LA MARM AL.-Virrines. 18 de Julio de 1952 Sports ViiiXintif J!# ,
I I ports I ,
.
HAVANA CUBANS CONTRA MIAMI SUN SOX, HOY-, EN ELI NUE170- STADIUM 11
I,i
I .
Mirador Deportiv I A detas representatives de cinco naciones Havana Cubans 11
. 'Hits de Furillo .l
I- V encieron los I 'I,
;::::; I I'll, I I -', I 1, '-,'IQ$' I y M iam i Clio, 1,
U. I I I .4
:: '. 11 L-"', ', . h S rie.decidieron
.:::.:: I I ,, M ediasR ojas inicum 1 e I ,
::...- ., I 1, :"-- ,_ 1,
i a!.: La pelea de' mahana i I .Tt I I
-::: I I I : TUUP.C. -.:,in, 6 1
::: I C'nif n .... il ,o 1'."
:: I IDos carroras cn el mercer episodic -1. tin "". I. ,, ,'b ,I:aV' Dirptj de haber hecho anotar a
, I a irton.1 do I., FInnnia. .. ---In-:: 1 ajllp. -0
I: Los chances de P uppy I fucron su(icientes pars superat ei.-I do -,,, to, I I'll Al" ,_.a"rn, nila en el 5i
:: I I d ... !a 0
- "' ""a' "."'o b :,,, ..u,,' luls6 a Williams en el on eno 1.
::
:: I I a los While Sox. Gan6: Trout ch" e i-pe... Los II-Ina C ,hln,4
.:: :: entrent- c .1 Ali.nni 11-0, ,,I ,I
:....:.:;:I: N t , r I BOSTON. Julio 17. IAP.)-Las Mr. IcKtoldia Y fiuoll li;: I O., [.I N-trad CINCINNATI, joh. 17 ,United
ii:::: o Por Reni Molina 0 4111, ,
- .-.: I . .j. do B ...... ba-i-on ,". I-o y unnon- I- to ,I, L.: L .s ... I iI I~, D.dgi- dCI Brooklyn se ... ts,
: --- :- .:: 11
SI I, ,I,,*, I ,,,,, ion I,, ,vCm.,C;,1 ... d. vitcta- .a fir,
.. .: 4- i r I 1 11 di..r :;
.....4.:. 1 I '% Iif 1, .I ric Iron juriao, -it Ins
I I I .. L In. Baja air. rom. do ,[,Ia, 1. vic. V, I 1:11 I III as Blancas de Chicago .1 1,acllr il.I.P"., ",I.fl, .11 ::", :" 'll,' l;,,,, ..dn, P .... .. I rontra lon Roids del Cinon.
bieo I on do, ,.rr,,- or, on',elledule too I .... -,pndolts I,,,, 1,i A IrILIT1181 hay Con anotachiss I='::: E f7a". I ,'LIo1, I"ri, 11 abriri2 lag puertan de Con- I .2, PorWinn... 'emailin Ilova. d, "
little. I I 1 I home run cle min it -.1 III .
- be. I r I: r, ,;noclumo ""
no aids finternocionale5, situandole ,, de Fay' rln*blly. qUU se r,116 Ext. 'Utch'. H ,,,ip" 10 .,."I 11 Fit lot ,PU so In, do, car,,,
ftt B,,,.kla ,-on some ho.
- .. ]ple do Gear, Kell: to. Utr1b.,,nd;l., v' In ..... : I ..... I .... It, I a 'jol
cional, que on on privilegi.d. pecli,.tal... SI I I I L 1. I ,d ... I. ,II.B
gg din, I, Buy Campanella y
'a cobra. ,cir.mos a disculir Ins chances tie I .. .11 Los ,are. ,it-a I ,I I e do I-, d, do, III,- nI Miami L Iljl I
I n I an aci6n Una y otro pugilist, toodre I I 1 I chada on Is 61thria rntr.d Por .,,,n. Sun Sox. quo I, el ,un lulei o W,;iiata,
man Clue I .1 I I 11 "' F ,Illo I'"" 6 B Curpin'll Iran
In Jos i3iltimos meses hacienda Can- aceptar que lampoon of plei I a Ins I I Cities do Tiny Coleman. Sheiman Lo- rampeonato. 11 of S.nnoe, ,I ,, 11 .".bictillsChic esperanzm pars of lacil.,dis Estaransen a balanza Is t 1, I I I I I ; -, llar y of Cubano Willy lViranda. Y lar lanzador riollo. h,, ,idn nor, o'i, it,, g ralwy llg.r a
I future anda e ins diaa;nvuel- habil d Y Is r per! I IF .e no;,gra tag Q of I . I t- 1_11 roletno de Sam Dealt. tin oficialmente poi of nianap- urt i go U'r rror do-Rny McMillan
Cncia del me- ": , 7 1 1 Dizzy Trout se annitti in vicinria, min Guerra para que rjo -1
ta en Una intermin able lemic. .i-, .1 v "I'll" on # Irpumn inning. ,
no d t ,I unique necesitti KYucla tie A] 5 it- Coors. Can lo. Sun I Los Recin empatRron par hit de
dome par c, y of .toque y "I ., I ir:111 G, 1.
b ed .. I 1. to ay Scarborough on of no o becto Torres, quen ,r ha I ....... ertid. ET d Klu,,,rvakj, par quien corral,
sobre el combat cle mahana as. el punch el riollo en el otro pla. I I I on Y R I .
a en et Palacla tie has Depor. tille, . Si italortuir.ronas I., .ti- I no ell .' I. rnbey de aegunda.
on' de ['I ."I'd t""n-o" do' hit 'I r lild, C'moil I bill. Ily 1.
I- EI It m.m. on halagaclor. butos. y nos vlesom,03 consignam a CHICAGO WHITE SOX droll. ,an ,,, pitching briflante
Cuando Be habla a I 11 I reeln. Wililard Marshall,
, -1 V. C. H. 0. A. I- on Er.b.ble, our ,I J.b,,,,I. d'.,,,,,','
red Is cattle, cuan reconeser que el Chamago t : ' I - - - Ira sje on ono fir In, dos in st., on of .micinan. F.rillo tindo Be dispute to spasionadamen- ma, z! respaldo del punch y del '1 ., Rodriguez. 31c. . 3 0 1 1 2 1) cle esta brer srnr in, foutluar, polI6 n Williams. quien habla Ilegado
te tie un especLicula, es porclue ha ataque, entoncen at era imprescin- I I I _1 dn a lrcvra to ,I forr.ar a Campanella
ot Mele let I I 0 a 0 0 a man ... BRIc.
i.er-dola.12,grionamas hetero- dble aceptar que Higinj Ruiz Be Tho .I, 31b. . : I 1) 0 0 0 0 __ __ Duke So ider collector on serefflot.
T; nea'de 0 igion d.B.'No .b.- hiabia equivocado at acept Or el bout; 1 F.. 21,a . . . 5 :: 3 1 1 V BROOKLYN V. C. H. 0. A. E.
tome, at destacar el detalle no nos per. frente a on estili de es. I Mifican.. of. 4 It I (I 1) StiSpendidit'la Int-rie tie - - I
caso punch, I o'sta I 1 -4
mueve el deace, de procloornar To. elusive d Pace -a- 1. I Robinson, I b. i '. 4 V I a I Cn, 31b . 0 0 1 3 0
I a... P I 0 Moulerrey Nr Cl S .. IP - I 0 0 2 1 1
hen ficia. Clue de esas discia to- vinniento de pier up py Garcia I Ste-irt, It. . 4 U if Laredo I" I . 1 4 0 1
1 1 11 I I I :: It ib
." derivarse insets el no ___ _no corre et riesgo de exponerse a
gocpuedan I 11.1on".u. 'I it;. I 0 u i I 0
a cle las col tares. Nuestra in: t ". : : : 1 d I ,, 11
;, SlUsely, 0
It on desas re Camu ban queri a.- I I Pier- ILL 0 0 CIUDAD MEXICO, juln, 18. OHS- fig- auto 7 '
- 0 It I.
uestro liCip2r I !! -L. ii-ne ,", U 11 ,"t 'I
ti ncifin es echa cuarto a aigumas Poodle po, d.c ,- C"",
0, I I 1, 11 U U 11 5 equpos tobultori, I d. 1: I
n .;, Loll r dv. : I U j 0 I., 1111 "- ","I I .: 11111" ; I'll 1 4' I I .1
espaclas en ei ast -a pr I 1, I ., : 1; 4 11 J I
a I., ,Xunt., que its Ira, g ... r, pot si ocurre [a e .. I I I I M- I . U (I 'It 'I 1 0
person del sector ... ci a! resulla vencido. proba- t Miranda, . . 2 (uj 11, 0 ; (01 de Mexico. lor Lllnnduja p ... 1.1o"Icencildo I .1. cioncilla, I -I In1h, It 111-li-d N il iaul," I ,, If. 31b I I U I I 0
do U. ; Gri,.,om. Sot- If . 4 0 !, P, ,- ,Segilto a1gunos. lginto Ruiz ha blemente to scr do PU65 .iw,. P : I u 0 V it U dol LvodL-n;,c',,,,,.,ILIo A Aloof. ...... ". ji I f 5 0
conictido on erroril firmer a Pu- combo 11 lent" : c Wright 11h, ,. *. ,* 0 ,
le nivelado y on ei coal po- Est to, entrelvanalentas pars ]as Ollooplada. de Helsinki cohnaldleran ailing stletion Correspond Ines Pal- B, ,vu, P.' U 0 1) 1) 11 on VI Will 1, it,, jil-adorvs 1 .Io,, It, I 5 U i 15 a I
' Dento le. .- I 0 it' I 3 Lt U 0 0 P
ppy Gar'l. Pal ra este encuentro era ib.r 1. ,,Lot. , Stood. .at, ,es. FUC- captailas par To ritemors tie In Intermiclonst en I& Villa Olimphn. Sun r1lon, tie quierd Ch.: o I I) (I y I ", ."... I.C.od., R.- 1, . .
a a ., in"n I
Come el Cre.1c2no Cachorro Ho. to que obtione en expet. ici-, on Pilit Pc.r-.. tic E.t.d., Uralds', Min Kitural, tic Jiquiuri. Mdd. Gliunapluil.. do Italia. Diouinjis 311.1birl.1h. it, __ M. U. r. It, In, duirtil a ffia'k. p . : 0 0 0 1 0
rrer:, torque no teals necesidad wndeirni,.Un. Inc. ,to Ci rr,6B ... Is India y Claude Haute, de Francis. I Futn I N 91 Total-! 36 1 9 14 6 I do 1. Li,.. M--L.L "Tn' __ __ -
d __ -_ --- --- - 11 I ",'I T ... ;dChiq.ill. y par ;. Y rad. clig..., ,I triunfa Como -- -- ___ Bosros REo sto x '.1.6-cs. "' I' I.. .11 2 9 33 5 0
I e ,,, ura a] I .,..,d,,,;c [":;I:,., In I
,:n it le. I I P A I 1i6 oil CINCINNATI N". C H. 0. A. F.
xponerlo a Una prueb2 es p.sib o. tomendo on considers- V. C. 0. A. I.. mF,'i..Jc do ,,nidni ........ I .,,I Ln!rCnt,
.rt Olroff no menos radl- ,. - - - del ""' ,, ;--i Sal.-., Bn, ko .1 0 n 2 0 (I
coun so ra ha orendrrte. so con- Torueo 0 1im piLco Lip- I- if 4 I 0 I I 0 E 1, or ,unan, L' ",ki. of.
-. B ulp ri(i logri6i itit. pesto en el I III a Ad ,,is. 11h, I 4 a n 2 .11
,.alepRfirman due PUPPY PaSe2rat fialsa y Iu cla%e innegable Er- Thy.-hon y, I 'I., rb.b I ,n'lal I L., a I
di tancla y basis dispondri del lone .I hobti pegado en In di -11 41 1 1 a Q agratri roapriad o,-nl ,,I a WBtlalo, ,f. If 5 n 2 III
, irtiendoIr ,,, ,in. do Q 1 0 0 stones finter- qn, ,,,It(, on el 5 0 0 4 n ,
rie Mosquetern azteca par Is a coru. Ins at, ac- Schance, C( .1 0 n 4 n D Cho Pe Adcock. If It, I
1i ,it .. Yn preficro mante.11.1 ,ion -rotor al quintet represequitivo de Cuba .
ter 7 u III l1quill-B do Con lempo. (d dei Goodman. 2b. .1 0 n 4 2 0 Lmn r.b.ons Adolfn C' ', 'ra I,,_ KI.s-t-.,kI;Bojb.. 4 1 1 1
let.. ,ad. : I I I I
islante do Una y ntro j - ___ rs' 2 0 n 4 ' boric Bl.c,. r., Innua I "b"' I '7 7 1
equid I a Par I odes irson motors, cr- sin. E ,c if. : .1 a L PS .I
nptando par If uarm on of juste, ernert. lh . IPI- C nick r. . s n h
ue I G a -2 lot He 1. p.blar- do I.no-, on Hatton. 21b.
media. No ere IT ? ppy G2r- -ramente quo Higiffin Garcia ha El juego [u mul, rehido en lof, finales, pero se impuso la velocidad do los ganadores. ojugamco, muy White, C. . .
I u a I I 0 CI F a M- h.II ,,, ,U . I n It It I, ., I
I Cis I 11 freinte nbr do inteligent-Cm. .1 firma ' 0 V I 0 -I t do do Nn- Leon
C', critpi on. PIT.. 1.C Ca a Milton Campbell TB,'. tmnpp, : n I a 0 McMillan. .- . .1 n 2 4 2 1 .
ILI, snBaCi ... I a-sto pars entr friamente el -gundo tierripm). declare Quintero. Confiado Mal Whitfield. I.
harrn Herrera, 'per. tamp. I ch ... ugh, p. Wolooncler. p. . .1 n I I It n
1. consider eligroso que Be bout tie roafara. que debe r unur amenaza a Bob Mathias. Admiticlas In China CornUnista V la Nacionalista. Melbourne, sede Son I I _1 SH8pendido Eddil' StankV R-ai .d- . . 0 0 0 D 0 n
nbstutan en lorl P A her& election Una coneurrencia extraordinary en 1956. Favorites los norteamericanos para obtEner 38 nri Utikan pelotas rojas Tal.les! 1 Men 2 .1.27 8 0 por "gesdom groseros.' Ed-rds

.g.rer... en of Palacto de Ion Deportes Anstachin Par Q.trad s Smith. p. . 1 2 0
.. e.g. I 000 00. 17 -Umted- T.tIlcs . 7; _!
S.oan 1,1..sm. Jos Cattle,. liens & Una carts dificil, on cleric, pe- Whitfirld IN oo'fl SAN LUIS Join. I
, PC n par enti.d.1, "
rcm conclusion de Clue, sun ro bien vale Is pema Jugarla par ELSINKT. ,ulin 17 ,Uniteril nador de Ion $00 metros en loa Jur- "Puede clue yo hay, r-, Cart'" 002 1
H to B.dra: White I olj Los C.rdI..IB do San Loo, amor- Ailuu.06 ig
perdlendo, Puppy Garcia no debe To que significant pars of chiquillo. BUI9211sonseg do,, ,,.,,I. oil 11 go., de 1948 en Londros. d.d. aijion.Ii .6fas. J u _B ulapul tH 'le I I -2
- T.mo. impj, ,. I aliketteoll call no Jr. en 1917, no I De C: oft II
'Selfurn quo ganare" diJo of t6cm. pot Europa en tij '"" me. T- base hi ,..clK rn iarom que, I prestrictue do [a Lt Brooklyn I 000 000 I Too
ser Isstim do scriamente par Ca maxima cuando el riesgo no es tan Whiled Base coon.l. ., Ion ides. ,touaradot Coacuu..t.. 000 000 001. I
It r. Herrera, que.es.un buen me on I "a )to corriprondl. Par aqui hacen talitnal run' .e Volon en base-%: Chicago, par tres hI.B ,. rid.l. Eddie Swo- Carrcras lrnpuls das: Furillot 2,
C or peligroso.co quieren presenter. I Le I I tie ,I, 62 .56 .sabre ,I f,;,r Cc cl, 1. Fuerms A6rcm do E-stadus be Q ",.
ctuipo do Cuba. (file logo tin It- Ulutim, at hablar de sas posibilld. (ions granite., a I" C" 'a Ili- terry, par .or, -t., tife.s.-I, .1 Mi-h
h1le PC It, v y I. I I c kelliall estilo norteamerivHno, do., do btgr.,, rai. d.ble VIA-. ,'I ; ide, qu, tln,,, que Xcubiri'21in 0; Basic.. riO.. Bases Spor C hot Isy all. Doubles: Ampanella, Hod.
P do Rgresivo, let so hi Re p Cie nai criteria so- ';. ": ire Babe Pin( fh anoche.odo I ante gcF. Bases
11, ro sin punch demoleclor of bre e ba once del bout, no vacilo Jugando title unt, ,L 1ti.,lao,,tin 800 rtros MtC fliho !I I- ,."I., al ,I In., gr.n- Trmu. 2; G as an. 4. trik cuts obadan: Pediagrini. Sacri.
- 10, 1 si, _. i Ns: Ircip eg; Co. Ins .,noit,. d N ia ft ins Black. Double plays: Cox
ue Y Una derrota, slem- on sefialar a Puppy Garcia Como ,lon do ailptas jtIUs 3, 1, It 1,,I ta a,'q , ,1111,c Trout, 1: G-ana. 4: Bro : 'I u
1. daillm'; s "':L: M onto iian for... tie ,,.CQUc -'
.freciando laden de- ligera favoril. Puede y debe or, irs ,wounkla, Ins bulgatto, k;lil,'L Tod. 4u a,- I a Gn"mr. 3 C. 6 innimo: Bro-I I York. onlo- won n ... 10 it, ,,.,- litidgv,: Adanas IT. ion Klunmepre que X toy Ur-cupudo. I 'a I 'P'oB B ni. dol-, il LILIL-d-, Solly ila- Ki,,.el,.ki M 'Milton Wohmonlraclili ... n pCr)u. ., arl ,n 10 kill a Petra dura. Pero creo que Be I Ins inej.X C ,,;:, ,,-,"IiulIil"U.oa oil' 0 ,,, 2: T, .,I t, 7 8; B itno, 2 lor I .Ck
-o%,I-A!Ad it, Jumada, 11"'ll destiou (ple VsLoy el a wull'i.t" lk"UM, o It : 1: orw BI t4-1)
li"nob" a lu,,_ ,I, )III 11da Y It, flubs a cow", it, 0: S-bnroogh 0 en I ro-'- - n,,:-, ji.whie. g-ad
.b,.I,,t. 11 p.rvrnlr tic novel Id.. imp.ndrA ,,, punch in 11 .13 loball, ,it I Ante ...... 1. Mathis. __ -------
_ __ ____ __ __ -Uregi, us ,----- to e. lu gu, anus part, I I'
No v\trVadaUu,.ao que ,tooctf ,,I L,.IldrcI*' HIIII N1011.111, poetic qUI ,11. 11
do 'rAo ,.,,,. 21 I'. Will III C,-,, ,fit, 01- inn, Lnuplo '..dl I-, u1n, V-. .
ve I, I "" Io':LI'.Mu J'," un ,,-.,' l ...... it"" 4 !!, ,
A bogarnos por que los itistructores "" ',' '-:',"'" U It ,!,";'= I .ir's "" ", on ,.oun I-i". oh. ,e' Wild .11
nulIunente Ins -Unn., L.-Mgle- nrlc rfi I.,,, I, or,, que en In-, -tudblite cc 18 anu.s. tinit,,
,.,it "Lusla it f ... al"al 1. lounn- --,I,, Flegaw e si-p w,"a m& l
de itataci6u. acaten las decisions U' ;c, ,'Lb1, ll1Il1U en ,,, to. 1". '11111 NIIIInn C ..... lArIl, in,)tur-to,
fall L WIV, Ictudo .,I 30irg. It, Ma- go', ILL, I w Hart., M,, 1. (,flnd
'. ,ilu, qior too ,I isnuo ,,,,, K11.1c) do s ,,,, aoijonll. 0, Plainfield, N- J11onoWn, boo,11a, ,-,I I., ,Ifro,,, hot. be, gunado ,.,,I,,., rifis au", ;l, ........ -Irafill ,it 'I --,
. .1 .,.;,, i ." ,I Fstad.s Unions. Y !I,Vimpt; en Ins lillimas compejenclas unionimas In inconformidAd de """ y login "' "I la"I Von"" oulft'roldn"Ifil 111.1 J, (!is qic 4n ,.JJ. f.n;fl-nLd,, ,,4undn on I ,,,
ant do ,,, I .... ... ... u 18 lowns. eZ .
E ,I sell .... In ilvnqut. It ,,,,,R(, ,lot), holb,, loinadi ale" l in
AlgllnW. on adclAs birn dirscalificadoo, pot los juecrs. No de- ", I ev ,nin, C:IVijo,;otns Nacl miles no D-et
rgur- Lt.(,, ,it In, hubt I I n., I n- Pot I .... 111it 400 Inel.n., (0.11 1. P-I- 11111;" ,ri ... ..... ;".,. Citll olrl I --hen lirarre Al agua Into, de tirmpo. Fundamornicts cle pech. ,-'-airon h ,or, ,rmo .-A, -j- Ire- 11II. t I otill. It Ili ela, ra I'll' i- F at I., ."it I I', f t ,, I I 1, ,
_ __ P At -.- lituirlooll lt 111 4 I 1.
__ III-it, Its, dcI ,color Anno K, It. Innin ,,, son 3 ,,,,,.,I, in. 101, bon joirmum, Ira I
7.1f -ol TUAXIIII. 4110 __ ,,, ,on ins III,,~ lim-i d, ,,I)tt,,r in corunn. del I
?or i(MANINs GUZMAN I 1 allia., ,,,,,,,,, a'. ". ofin'' onorind it,- -1-1 ruatt o ano, nilela all-around For hark At!. 4//.
Una (whiraci6if oll 1. N
BrIll-tisuca fu In jnn,,,I;, 1, na IfIlillkro A, V U "'n ii, "" Lu ( @ ,c 'C
I 11 I T;U( I imm, ,...311 1 I,- d,,puos y ,.,,,at, .,,In ,,rr.oI. F--t,, ,ill ,,,, 11 train do fulbut it, Pla, da, qa, pu,,r. nil-.,: r eld fir esa oportun I,- ri, Pit .demas modador All-Amer, J, do a \
de I'a Itsesoria I-lon n, trui our duriou, In. ,I ,, burparusu.1, ,c do Ins ,r_
rrlrbt6 a Union Alletica do 'Ama. Ion a su tgm I buintin ,,.,Ija dad'. ,;,;.Ion, Inscolrgial- y PB Una
b Ic %it.% com_ I.sWbt rulintilt,'dr
Cuba rn 1, p urlo khr.lantool, y ink ,a- A "!'". 'I tie
,.to. on a ,,,, $or no ,',';,'9 as,
de volley ball con'tid,"Itis Do a go',IL' Vra ti',, j Irfro-ti-o' minuton fic JuCgQ, btg 'a. rrr a .', to I,', WwW(ld Jack J-h-er. -Ihp""..P. I
- de pelicula par of 14 nbann Yacht Club,10caNsr A solo dos punts 5 nalent.r., mis vlejo DILS ,apidrt y just. do Stallotd, qu tell alngx .
lloblendo In I "'tap, "No sO Coin ,Apica puedo ,emlincri- Mathias anti-s del Can, ara(il no
en In en rivals nmucullna y ,,in pns ra Pultorices Iosj.1buIfdL,- I no Pe per.' Us \ 11
putilleado , .. !Uci.. U, U
NA I Igull..'emnillatitas Ullare pre I arrollador par Porte del Havana Bill. Mr v UerIP R to Q corner, pars no me he Clta a to clulso decir nada sobre q so
11CCU5 raroll coquo retell- de Campbell parit el fat to. I ___ 'r
1, do ),q;udmcs IVr MI.If" 'I'- more. on mwerso. Uroil Ciltaja docialva. .davia" dice. Emperor, ere. ue I
'I T "' r Boo Inc. I 'No quieric __I El air. paii.d. 1. UAAC so ,i6 im. d A so campeonato en ins meterine on ninguna'
Cquip. 'Cuba" de VI Box since traraln Importarle el tlemp per. C.nt,.V..Ia. Es me.or ctiperar y Va. I .
q, Cn e dla tic ,yor In IJ arfql rui patilbilitada, tie hacer Colas prutbas ., *1 .
1.11, Cl,!d d it. M,.,C., quaremo. tie J"ven 11 e.. A hora can el ectuaias. BULGARIA int ta. romper el record mun III de I .r
-el.r., 1. .iguirnw me flinnit.d. del doctor rank Tre- Fir. Fag. FT. T1. '45.8 .Mnd., In Ins 400,metra. L46 records dern-tran quo Camp: I
"' .did. dea.ri-.Ilarne hts __ ._ __ "Cr que ,poed. harer 45 4 a rae- bell, con sua 18 MoL, a pndr. tL
Prinnew El ,,,.Jp. not 3 c t'.ai CI
. IQ Juit.d.r- Home. seguld, I nos quetirso anadJ6. 1 thins en cinco evenwa,
1, eli Intellic.d. pr,,Cb.. .bpi endo oil 6xito artisti- Panoff, P . . 1 4 A 1 I
,.r C "'I 12 cc at P rlcr reunir 156 nadadores do Donaff. P . . I 4 14 d-h 'I C -ldera a George ,.Rhoden,,Ca-pLe6n romidnal y offinialco ei. atro.s
. :*ma.dCjqCmrlt,% Olompi I an. ..ban stnm c clic in-ocid.dr, ,cou. K.-illf, C . . 7 i I V. r Jamaica. conno so prIncillal rival clnco. Pero ell,,Ws. progres1l.1 Ion
P. Cqu, I potid.rali. A ,a,. bI "Llon ... : .;. Tnttf, O .I ; I, il e .;, 1. 400 rootirs, ,og.tdo do Viil,U. lis .n.s. ,' 'r
"Itri-es th-Hiri-2 I at;, . 4 ". -Lop.o. Ull )-o U-b-to. carqh ll 1i "ll ,
"or Cla I Lt 8111-1. G . 2 car
do: Sol. do Ion ),.:;I'd ... I I.. 11.1 IV Ilul .... Allot-, 11, Annat'-u,, Olmillog. G u U I JILL' I Ito I-1, ,U ,il..n i. dfl lot 111-lab L d, It, -:al ,
U I 0 ........ I 1-11 I-I rin"o'nIn upint I.,. Ili- ''
....... 11- ,,,,, 1,) ........ C, s "'u ill- on. que 1. Coul"Ift"no'no oll.. III IILJ I. S! looll. G 0 .1 1. I .
- Lt ,,, Alb,,In It,,uan. lnd I I n Lt.,. L"o,".1i a ..... .... In ': MILLI~ ), F, 0 u 1. W* Lt., '.gnIVI o I ,,, Lt ,,I
dot,. ; u U Ins 800 Illetin, Utiolo- vsuoii tol L L-, ,I Ino I I I 11 I
lO. 1,;.oin It I I,, C I I Lot In I In, to In ) It"o, algo ... is :U- nn, I.- Itono,. F, :1 6 3 11 Ili NIIIII- I .L .11 Y it., .11-Hoto ,,,),I nl 11,1- HU lIoLchont ,,, oI C:iopn ... 1,
Arl fi: ,,: I .111:11, 'll, ,. l.'; ll' 1.111L n.b-.1tnI ;Lt Vindon- 1, F. 3 -1 4 j Iocuord-"- dol D ... III,-. ,pa- .' ,:a,:,-,,u: I I
C, I "" "n"I ,:iI.-Il'i ... to, tudo. 11.11-1 'it _V &I'la nig-as ,Ic III p .... knit, 11 . . It i 4 I El vmuptifi ,.,do it"I'Ll. 1 1 Whit- I ... Hi 11 thin q'i'd..- ,.::11 I I ,- 1. I
.., ,ous 'Joe hot old Iltir.1- L D,11.,:d, In 1-1111h, to.
rqut ... dL - -_ I n mo too .i Lmoirl, in I I it ,, I I I I L I I I I In, thiu.1-1111 q 'I,
do Ci ... lpernald S,;, ........ "'on"i't F,,,c ,. ba ,o, ,' !", ""'.'s ., L',.',,,!'.'.9 Tolitleti. 20
'I ... L do 1951 di. .: 1. 22 2.1 12 do "s Obst "It" :,
ch., Bet). r, ,.n: Ron' Lo"t. ,I inn".in in. tn--, ,to i i- ..... sprinter ,ICIIJLIV, JV fill-11r Sol) 111JUMCjUlot' VI ln SOY 111121111 I..
or r u. I., CUBA oil .It II'.c into, 11, I0,,L 11 1,1.s, Ion do Ins. P .I -1- I Cut, :11111- .
gad quo' deshicado HI-I Aluo Nl. I- ci;I!i,;:)5 soleus no in t-uh, I Hit. F.a. Fl. T1. p I., '11. ;,
I D G D i. 111in-ldo Sint c,, ,I jug.- ;Ir.gidn qu, I ... I., capIabi ....... it, - __ _. a garuir his 100 Llvl- I'l-umt., "It 11"J., chlo"", la- 11 .
, Do,. 'I 4 .,Ietitrdo ,do n. ,I,, .1- pill de CUTub"ll 1'1- 11-11111 V III I "s
drr .10, dralarod. dirt -sort wunpon-In on brntio'es do 1. Union 11100II F nor, P . . 1) I I .1
jug;m. do 1950, .1ine M njjcd.. el C dos di.B. portions ,il--ai ft. W1111. F. I Ill I'l Cl too., L :Nccuie.,, .4,1,: ', I nifll.,, ,p,,.,, l,., !d,,",I.,;p,1.11,,., I-, Z r I
RdU ,.,Iq do dia,,Vi.no.,,p.n Io ap .2 rml,, ,I,-., ,to q I- ,,,,,,I I, I in I n ";I do ,,, ,it
tin,' runs detit ... dqo19.5CaFn ,Vl in I, C. Bits. C : 4 3 I Jones ro- 1, **A II ....... I do 1. h, )it I I 1, *** .
nain. -,it ... ... d, I I ,.a: '10'.1 it,! I.B. do
nra Jultiodro. In is le.-P ,,,Iulcll. it "h1j,"lotb. r. ,,pe,. G . 1 2 -Dillar Iu-no d- If,: I. ..... 111n, In. o"'al .""Indn". I I F I
r ,,I rid 1,,. of l Ins nondittios no
fBC.d a ,9 I D Ira. I me' .111,11.1. I I I
ft, D ticalp.. El ... Ch Unocal. .1
Ira a ,, "', r n 2 I Mail in, I ,
x, In, at on"It., -rinche acostumbnadn. iendu A 2,u,'.T.. 'G . . Pero ailimPle hii. Inldlid,, ,,, --Ina He .qof In, -olind., --p-I ,'I% q, jugu ttbntu In I j Garcia. I, I .1-1. v t.d.11. 1, iiiiedan r.,rr-, do ': Ira Indlil'al Irlt I "I ".111, I I 4I,
m Is Vm1,Ud,,uiI in, a n Us 1950 a .,.(,,,. ,ntc.dc,,,,i itnic. but : 0 0 1 0 III Como competidur or I.- our lenia Ifl',nn n 0 an 'v I r: I I I t -,,
I", P11011.0: ,pro, olf.- ,sitis I ou' F, P-s. F . n 2 (,.mPbII r .1 I
111 rlrr.: Ft clucto .Ulin In do a on Jos( cle dos ,,, on 1, ,,, a C GnCia. p. ,I F-1. .M.11,1- 1, .A ;
filr SIN Merende, toi been. de' ruscina del Palacto do D I .. 1 2 7 4 100 metran r !(I 7 "Clod., -_ 0 11 I
,,' A. R,- .. G. . I I A .1 Ir
fool CIP.. .. se a In pd. moin Call PICIC let : 11' 1.1 I 1i
do ilil.d, In C I g a ,.,I In altr 1.19. !,,, 21g2up"m 1 I .
a. .1. a 11 k 11
mlt. I.m. IuCra Boloo-, "' "" in In --ilt, ... U I, Rai .: fl
Cionad. ,..a lone -rr F, d;.,11. Il:14. "I"'b"re Plumnatorin. clue IV T0.1'.'. . . 19 Ill .1 S.1w alto i 2 4' 1 1 .. I I ,
is puede dar c sonor Rafael at coglri.a Ion Ineriodistan )a fucia ,I 400 in "- 51.2 sirgunda 'I- __ I I
Ull, d. I- 11 I -, ;=, / ir
er- -scrot 15A nonunion 1'4 I.
yo. coarli del equipo tie ]a n ;, Y Mar. volas ,I Annialiu, par half: I 1, I
. it it .:a,. I"-'- 2a- -13-42 DinrT 11 1 4 YI I I g 4'* .'' .. I
a Me. I C., ..I q.o -1. AaB.- raroen c. lid. do fucra Or AULGARIA . . I ol"It"oll' .in, rrr '_ 2 ,- 1 7 m
,ld In,. Iona CU13A . . . . 30- -26-56 r z
I. 1. C.M..116 bar, ran, de an F. do .1g.n.. .tic 1.1 Con, e cl ... Ch. I I' 6** ,. r
j Lie- I
Mo.. or.. Ins C.F.Cit.d.. C-do R ferne" P01fiaLi Iltalln), J.balln. 177 10 7 8" 11 ., ,_, -_-* le. to I U mpire: Afhari (Egipio,. 'i
,mbo, 'It., Wit 1 u ILL U , I r
' -" : A P111111. cln,,rrie.! '6 dec dir. Ig-lon'rue, b., 1,500 meLras I 5112 non -, .. ..
ran ,,,do, 'ita.d.ren Can I a ,,-,raz6. p. ra QUe no dieran cases cle H.bl. "RIBIL." I
,,pCk.n -del Lencur lose M ai ad.oejp-chiot.. t-nd. Co. ... ..I. ... D,,pfa do 1. dCr,.[. rid. Settle- lietio-I samon que litnorma fundamental tie F i ,r
'us I no inner ip I 'I clar Is vtWIta de regreso oil I Ga frento a los vulgar en el seguado HELSZNKI, Julio 17, Urvird. 1-9 Juegos 0 imporo, on From, a 1. r .
.st.lba fermo M Ira,, que -foramen, d"be ,,,,, round del I-nert ,lumnalarba de ba-, Got gian torprosti. general (I comiLo juventud del VoUndo'. ,_1 .
'" "' ii ":QUe "Co' Mario Quiatero, do ,r .1
].a dos primcras pirictic. ,no, siderarse en of abe Ind. ""i". rlb.lj M guard OJIMPICU lInterliacional de(kho ad. F-se criteria habot Ado !ostmid. 0a r .
It dcrafis. . YL III fundament.. 7 mardf mithr el Lot Olomplaclas it la China vigoro.91monLi, pot rl bition Erik Veil I
. "' I a t ; OrgaroLado: Jul- I '.
Qw1o: AT producirme h vatante, i.s Inuy fthurente ,,, is L .
del 'Posaclor"'Alfruclu Alberti U p oil d ,'ou ,',''r. tund'014, (A NacionalisLa y luComutiita I, en Frerkell, delCoinitt
. 1. .Ceptar"CIP%,'-Co U '. T "a .'
;a con of Juez, cuando'lo Ind ,,,, ,., ,,, ionic In' Auli- seguida, Ins il "ian.lsta, ,v Lot Itarian, ]..do.,, qU, Ill I lop 1;-a pult. *1111., It,. 11, "-on no' of "";. po!F .... I. III"'. Ire 1. Y C.p..fNo, parsamon
asesore! coneurKierou a] To Ch d in no,, ,o ,,,I,. ,.Ipvtjio' lid rin proteBin pot lot de(l.,Inn. to que gun" entir Ills- li 11.11, d-L.11 In, .
Santiago de Ins Vegas para lnlorna- Cuaauldo ese dCq.i I ,,,,Co. I.
le que sigulendto el ordfn r r It ullet, Itemento P-L. ad Pit a, h. dad,, ,,.I. 1,_ u- dq Ollmpi.da,. I
tsar ceirdefensti julgara. No eItu. propaga da a ]as roj
'Cinto 'u"firrui China _, uii ct;p at
,ciccclma el setter Pedro Morales. to. En Una to loncut berm-a Lt-lativn de cc PC I, ca 1-1 priallitiesti d ambas
a rdouid.., ) rs. , 1, ,,,, I Asimismo, it Cho f It,, fol 1 "'II, o: del,. .
Ili perfecto dercelho a intograr of ;- I'- q.1e_Cab..d".d.;C h.uUAAC os. Ill escusi Quo podemon I.- PUCCIC III solecritin di!l MIlbourn, jou. IV,, ,.Ca, f'sn", Mlin-ls rlu tli, ,I,,- I
as a a ,or it C no 'i"Un. do Ins ornres qQC I.- Olunpi.d. do 1956, doon's "I pu6s do ,LVvft-r ona, 10 P It-' is,
equip El senior Morales In-! an C d-pa I
fm.ae.,Cub.n.. o: it, , I N x V e -recuerde el no"Blure. Sun Too mipalon, clue %an Ideal
111, -cap 1, it,)
Ill. dobbin a. (r, b rrier- clit, PC 1, rldc I Aturatfur Im d , ..,,
.Pon or,, rba mon to P 6 de .%or fuertes cn tin met as se Chi r it 1. hot,, utill. represents,, C .,lo in. ,, s ,I L,. sloul.- .- ,r
I "' to 1. -adrt, Quo on muy difeconte ]a que ton Infiltrate, QLo- In LIoI.:d "' I -, ,in
-froul 7.1 ...... d fird'pinflitit. up. I do ...cion, It ,athea .I ,,; ,. ;I'n snm.l 111, C ba. Fst. Unit,, r, taois hal-11.11 ,V19. dot ,It, I ,!'; ar., At -ImIllin. "!-,qU; nI,,, ,I CO I con itualciptlene trinji, .1, raille. So. btartilta. v late,, anucho. A 1. ,ox. .an f-trealf
1.111. le clut I U. lugld r c p Intrad.iIin J C P' it, 1. Her, ,..,I.,,,,. P',,o I ; I -5do "Ina. _)_ I"..'u, .
n hn. L I I I do or rop-tinte a In hira 1;v It, ,, d.,TPp"ro __ -Imlo I, It.. -Upo 11, y c6modoa. ropes-ladmeror on pucaop tie ralor. psurquir sun gratarms
,I to ,L.iman. ,I ,I. bp" IIIII.I. LU,ijInh
Wimple. quic'n"' rbu Ura or a, a of, p 0" pilyrst'" -n-id.
fir b ,a ,,, pain in., p- I-m-ntnelm, 'r .... a y. 6ba., L.",
act,., Alherto I.- U I do arion 11, 1) .... ras to I, .ut-las d, -14 prologue. Its. pl-. atiolsiridoln. del color del pavi-ol..
andez que on do- Lox hantructorrn not
finitia ,food. Uncli id. r In Sol, Unna.o. ,I plo-g-le ,,,.ad. 1. ,,,,I- I ... p,-, ,spe.nools, -11-1 Ins 91 COT resol rA pLIhIui-- ,ne. od, I., lob-ton., Itunn, d1l COT V
Pit I is U U a to "r;! r RpR,, 1AA pains Pon puropas. jurcluilicrodo jilor t-I joi, -rclapire" a cada pipailn.
elfin. Illon. Say do 16. q.C C ... n qw, ,(,It I helga., de nue- Inanition ,lisifiar four, In adml.s ajl -11:., ol ,noi;"i., ,,U,.,' f,,rLb1. el', Peklo en L -,
DO lites as hablun moICsLado, Pero ana- pro., do It., pl.1-4-1. db..c ,,, tio, I
L, ga, 16. oub.c., 1. Julz Cdo Niuv ... rao do boU parn .. Lie In Alemann Ocuid- nl y D-ra. yflisu;a pno- .
al all, p, ;'Il"U., 6 r po.,4. tic -mbtRVsn "n
'r. tile IrecV. -irsonas. ounca con rl Con I Quit ,!, i""" in
St"'I" nId, on p.rtCdI.,. y. quo do ,,,,,,I, %i,;1,i1.- I'll, Los Inaiii 111100STER ... fairilmiotalr I.-Po. %iorte. on ,art,,. collire. do
an'b- In ,,, r r,.P6.II. d, losl I as .bul,,.I I rn on alj- .1
a N "'r, 'e on Z U Lin .d.t.,ton it, ..I 'I or Ho U-(
ho :Ullln par l -11-Cado It I I I P grant mods. E.cfjja el color rpor haliza jurgut con -It*- lonjes. Prucl tin par I
llrl aId'.'rRau ,', : ,"n'- m.,'I,, ,untraria, pruner "" "l':u--' I"' I1,91rientS ,.
iar I- o'hupladda pyr at etfus rusw Y so, snip. aprnbada par 33 vmns contri
Aar M.'rohn. SC,-,,r..- .116.1 'c ,. on donu ... rln .be.,i,,,a t,, or "It.s 2n' 'I"" Turn m. prab.r L.111 no
rar Uquin d, V. 'C"rpon Ii P.,.. ,;.I juta, tio did, 'curtament, pudinten h.bIr le. lots 53 dologiod.., ,,C,.,h.,.,, pr met. y ...dolgad. del ,,.quip,, y ,1.,,-, Paginas. 1. I habla. firmed, of ,able Titus Shoo de BOOSI'ERS hov mignon. I 1 eparrcvrti tio, raroina Pohre el airej
man Ion Ga.., o', c or In., aid. lin pric. .A. do f.mid-A". at representative olimper, de It Ch, F-tril- EE. k U., I .
in D esto Behar Be public6ldias 29 y 40 tie Julio, compotorcia Interrogaqp Nobre Is actuarum do no Naclonallsta Gun Suit IT.. IU,- I
eats fraw '' n ILI ,ida Be Ira clade, unjunior do la Unitin A Idtica do Arna- ins suplenou, Willard N. Orfun de'gO IT agregodo a ]a Legalon ChIna, HELSINKI. julio 17. ,United, .
in ... jo 61 m7untut", no obstacle, el se-Iteur, sufre Is varuiciltin esperada Is F Udoa Umdos y president dii lalConalunista en Estosalmo Sli-q Scot A pesar del rogreo del Japan Y el I .. .
fior Gn,4111 pir"I'lli, Cie Edo- Iclltiud dou.1g.... tie 1.5 mentorcfi, Fcderaciiin Internacional de hl,,,II- TaT dbuL.,d,,,Il Is. on chequeo par lo- AANCA RIGISTRADA .
C 'iste. crologdo Y .J.rC,.nd. qu e. in Chos C a quo t, eran on p Como Ve ftnulu,16 Is d as uj;.a o.rtmiancri-r-, ,Is-, U 6 s o .elfin dasos, par anpaaskona: baLIji ..ntjfcaLa que I ro.L.
cargo. peace el titulo de Masoter. Jmlt, nntcla ganar it earn Jay s ets,; C '- "' poricoita: I Rdmlsi6nde amb" Chmm. Go., Suit tion pars Ins compeLencian"'TIMPI'soI: I
a. on acerelario tie Is Asoci2c16 pe g-no's c arptm =Ial
incurreat en estan cosas, sin i Jos ex e po r. a He decla 6 que ta China Narionalli- mu"tTR quo Ion atletu actimer, 1
ltlmi; Ij dollionClIMja dx r" cu I4 II lesionan .cI latienique es'o' auebecle en a1gunag p*3rtm ac e"-b full Lie prof sta colors son favorites pars ganar 38 : I S .
me to .,.. Y Vice i It. d.Ic..C F.tand. .1se. rachnislainedoselm cities. At =6 I
de N.Clfm l dle caltad dollEntaidas Unddon, trataTon Pic todim clue onedalles do are de primer Ugar.
rasojistas, c y2 rciflarnentac calenclarlo eat necesorlo Una circular ,]an Xnedloa de evitarlo'. 4 COT habia viollido u rarla Y exactamente of mismo numero mic I
It r. cl u I'l ogando in to 1, .
_R_ : _. L- ,Ir,, del .._ ..,entre as -."iedsdes r 'Cub. tione pot riciall. 1"rot. I& tradlci6n tie an Joe- Olfm- 29 .
1. n-I .Cia An do _Alidll 'qu% _.. A____ I
mentors so atengan a 12 it 'I ___- 1. I~~ In-d-. -a rion." I I -




Pligina 20 Sp(.rts DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio tie 1952 Sports Afio CXX
SPECTACULAR RELEVO DE ESTRELLAS EN LAIUCHALIBRE9 ES.TA NOCHE
Tiro, raza y pesea Tres relevos en El criollo y-el Mosquetero superviviente Por el estilo de los ugilistas
Me guitar la pelea del stibado
El reciterdo de Williant el cartel de ho'y
W E verett en Cazadores lanto Cachorro Herrera corn Puppy Garcia son faiadores agresivlos
Debe set spectacular el cartel de y esto garantiza un choque sensaci,-inal de principio a fin. Gran
lucha libre de esta noche en el interns Ila despertado-el clebut-del Inexicani Baby Vizcluez
Por Mirilla Palacio de los Deportes. Notas M., ticerl.do estuvo quien dijo weights can que contamoshy un upo
aphorro Herrera in Pe- do pugil a que siompre ch
El p,6.i rm, M 'Jimintgo so Ina ,, ,I,- lu'll"rB. allpla deB.P.rocil E- d EBtu n.che on el mg,dcl Palacio Qu, par. cI.C e is' a ado tocinn .1 P ,, qLIC liabii drpoetIt,, oil. I,. sup. dej., m afro era un for. leaudol sib do era com r van a on ca combat, No cede y puede
ucha libre. an o or Pop el man consagrado cle six
Elorell, It looh-ld.1ble bUrno, recurdr, a do a', n uda rr r1' 'q"ijoBpI I r do no habor Poleado antehi.,
=W- I., bit'. virlpl. do picconlin d.ndo ,,B relovas oust'a P P, Garcia. Consider- P-..
..Ig.B miel"Cl no do Cazadorcs destacado cargo ell 1. Direct,-, 1! d'o'"I i's triunf .P dol criollo contra Tri. Torpedo Ki Y. ,n.udejArnnenteros,
an de ellos ofectuado Pat Campeche. tei rmt...1 ..rovnrrlt. an en polls
"Tojim.
del Corr.. lind., lemmas. El cartel complete ni Ruiz ypKid
Por cso. c5tR compete In I-dia es el suguieni qu I 'el Ca horro suba at cuadrilatero Balton. on otra peled con saber de
to competence. quo I'll 1-1 911" 1 liable aspect. do dcportvl son. Relevo Extelar on ta DonSilm dispuesto a Ilevarle In esicler. El Torpedo solamente Uene
ria do skeet. dorde I,, dis-tir. ,, !I mental, va qUe o5tarrill SeglAros que grata nuova a sus compatriots, do una caida ista tomporacla y es uno
premio comet a I&., nuro do Is Rod Merrice v Skino Blaricarte vs, que Be ban side vengados. El Cacho. do Ins mas prometedores; de Bit catePita oil. Be In.. did. it, mgm, rad. unit do lo, .umen Negio Bad6oy Migued.Tod.a.rovich. prpna gar D eI.A.imenterlios poco puede
111 rel, 'ecordara a un comparl-, I im r.. d B raid., I, rro pelearA con mucho a,,?.r it.
Jades to$ tr.da,,B do I.,. trindalidild qnen el di Btirm nos privo do sit gi- Refivia S, come slempre, Pero s u conozeart ya los fanAdo tire quo lint. pr,c,.b,,. at a ocamon par cunreurpatriotismo. wcos EB el primer retador a Is core.
in D Let Dobson y Silv Vi
Ompania en horns tempranis H rrindez, yx ademas porquie Is victoria sobrena bantamweight. Han sido suprimi.
it Ar'eto y do favor.
A conlinuacl6n. so cc Lee Y July Pere.. le representaria ademas man-, ties
Salazar a MOD[( EBpc'J.1 once el alto cartel que con tanto es- H ct.r Veil to, invicfo en cinco is-rre colfis I.mpctcnci.s Bfitil audits l I iphIBa45 minutes.. I tupp as ples
to rzo Be ha ganado en I a faraticada fosional. contra Israel
Plograrna. Ell In lirada d lia. do 50 B' lidali earn or
atillos a 16 y.,d.B Be pundit, d Bob Philliv y Eddy Silas vB. Cirol do.
NTERREY ctsu6n ri pre vel-z Y E cubana. Ant cuatro asaltos. Ell el ouns
Lazar SRI-- on I.. proll nor tvildremas a Nile, Blanco
MO I,: bti .d del PI in,. dol d-tin d,,,. I I cald.B. n mm.t.,). Los estilos dr, ambos contndient.B J
,q.Ip. ry. do 1. L.9. Most- Hernandez Levin. Prunr Prolmomar. edlo, g- Parretti. y a d1lio VolAzquez. 4 rounds Igual.
cana or B-clo.n. art una Pelea formidable Bou duchi i!
M."t". -,bi armehe irs. E' Is galcria do dobIcB In ),,,L; I R El.d Miirtm- Al L-t- 7 9 y oil. h mr."
mas atra tiva Y emocionante de lodt
on a too,
is piudad prior role do C dad Me- r.m. sloolp", I in d a. 15 on n. L.rad.. Puppy Bobo noll-on do Junrit. mio so notarn so Ilal.1A do pit no queose encuentra. Ha sail da del Habana-Madrid
u ar a Ins jugadore rinu C( ex,Lee. ,do I'll. per.". .1 Club cll,. I I P
criLd'a, on n o n J.
duba as h In que I ad ,oglarna. ,,,,fl,,,ue ld, ,ri
dc .,or. J.-I,, c, in I tool d 'so har. el s o". [an ancrionat. on c-It. ti.mp.
SRI rai no Islaba Lot, cl equip,, on Cl u b que gusta do haeot L .1
Par VI LLIcvro Tories espcia ubarm, SO- Hernandez Paper de sups do Pla'nos y su an.
ol manner. del -,.det, so drid. cz.. peleando do compatfierasjoloyllas Allot teneracis a In des sent extes do Is. pelea estrellis de usafislaws; el crlalho Puppy G reia, qua premix, Jos ha ambicion. c=,c late. pars. hay.
liters 7 at estilhita nueycicarto Cacharro Herrera. iNowilluetero sup-hvierite de In, no al CachDrIu .1 '. furn",pento Is de a, las rest "A", T11L:la1 n-lonaB. Ellis ,.be,, quo owto am' triumita, par sallibil. .1 ondirl" "" c no '"P ...... "'Ws"'ta,' t
Iuf.It a It purd, -Liv a curs rado. Par air. Ind. )"a s.b,- PRIi,,1ER, AR -5
.NIA.iZANA CELEBRAN" EN MEXICO B j aill s bat, stores do mucho on If Penns del sensational pesuldor cubm:! Par. Poppy I-probis ra" inaparlainte que lint. bar his teri me, agn el P TIDO touitos:
ful.r.. Y I, que vay.. .1 unBrow 1. ,it ... ion artni y Lago. blanco. contirs
PARTIDO EL TEANI Tin III an ripida y spectacular carreins. mope.... Ser. n. in 1. c riond. Pascau y Burridia. a
EL dl puc to,, a "r-on-s- b. I or
CEIBA CON EL TEAM COF I rIcIde-I primer asalto I. Xules. A sa.
Put RADE8 call pluc, Red Menare y Skino Blaricartrahan, f I el, car las primers d 1 12 y media
ra ii ....... abld. Ist. munri.. Pr!. Ili'ti .rdl I.s Ires. uri d,,,,,. sid. s, ,nalados ligeros it ull-, nocaut ternic a I u, do] Id
d I primer del rqLlIP0 lida I Ila de In casa 'Autigua our ultaB crito,., druiten quo In air. 11. 1 Blgu,.d. .1glinis. Y PRI' '2A'cgU" dke' A tantos:Z It Alfredo Pequefto estd realizando hqui Suirez vs. 1, All
p'.' up Tic I s I'ci. L-PPP- cBlin no-I criputado Debe artui Lago. Paspau, Buendia.
Pita Vilardebo 3, Riera" on In tirade do conjunto [a conitimacioll de Todoro. recordanse que on stis anteriores earn. Orlando y Vallejo.
on 1116. c" 11 nns Ine 111him a diz lail-B. Pero 1 -11, of Negro Bachi, Into Pais quo
pan ell el turned do burna 1- P-l, it las 2 y 30 so terrimn, f OnoSil, bill, I Cah.r,. ha Beguido el sis- SEGUNDO PARTIDO a 30 tantoB:ici 5 d., alletaB cfitu astaur.dts.
It I'd"I.Y biten trabajo en Estados Unidos'
Dnrltdl onlre lot, cqip.B exiian.- Y !;rma.t denting Bad,, 1, zoa u. I.I.Lento 11 I'llito lure .,.Yp.re- tema c desorientar y a Alfredo Y Castro, blan os, carries
h""6nCp"irCfrr' ml o. Pain todis estas tirades exist,. u, it,, fal-ito. no oJoBtante to cu.] puede el "Tele 'Ilmll I aCul co, 11 fit, Par oncitiv. do In Ilule jQ y lure dificii arric.sgansc a o recor sus rixales Para luego solt.r to a in Villalong v Hugues. azules. A
crioure; jugar can It Ir I ren do ataque. Ell Puppy %cra a un slicer los primers del 13 y lox
horrible do au mismo calibre. cle igual gunclos del 12 y media.
trades, on el regund. I urno del pill- gyq, interns. par Porto do tpdo los ceirB, quc'Mc "' co y Blancarte tic- Ha realizado un largo recorrida par Nurteam6rica, tratando cle hagrama. que seen miclad el J-pgu onowidares en Ien a Bu In a, nortodo. que amparado on el hook do SEGUfDA QUINIELA a 6 tallies:
can do CazdI. ,It 60 or pholo do lit
I 'I Clul
c.tc Uni-sid.cl y No..,., jus. Pines s6lo faltan ruatro doming opinion do I I'. Ilar los elements para su equipo ton %-Islas al CampeonatalGerardito Nrez lanzarii por lzquierda. bien dominado y porter. At redo. Villabona, Teicro, Jesus,
o to zul C puede hacerle mucho clafio. Esporr-' Voitia Y Ortiz.
criollas Begun mrorniar,.,o a su me$ Para dor par torminada In El program p ests'n., a. Elogia a Bobby Bragan, el pilo m TERCER PARTIDO a 30 tantos:-Te.
-Z a Mmeo. Be encuen ran "' p-dit Ifili.1 plot Lure to' do Irs, Pon, on-, t,'cB ho lure no. _i en el gran juego ,as pues. un combat a sangre y fue
d I., do list. tcmp.r,,-, clue se aproxim ampeones
Ip-,n 'r" o". Y utran reo do. So Baboaqu.col rel p 1. oBt,lilmno, Par. --par Pon train on 1. jero y Jesils, blarpos, contra Vel.
Permit- interiors Be r, h. a C ba. que celebrarin mafiana siibado hl' *tocpimaedv ne, It. y Ortiz, lizules. A sacar ]ax
render una buorm joroada oil el he oditne-B ormill sicrop need I d s d.lidadeB Pins ono.. Cuard, un nuembro d I LI C Lid- do que ha de triurif- on Do 1,16.i !to bi
no P d deprorlo do 1. 1.11in lib Y.%du., co too to. Dab, primers del 13 y los Begundox, del
it B r' .11 'E, Vaz ucz. Es ell cuorto mejienno quo 12
m l In= 21. jugalan conlia of equi. a' 'I laieadho de QUe esta tioche ha .L I id IdIB bliBba. dipc Prqueno, I Imetho.
JuIllo Callonas Ilerrera. Fit. _r, a ta Nuevamente sera Gerardita P6"' ntesqrvi. Pancho Rostales. Y p de Par ri tax 9 Y ansdi.
p, N-ri I I)- G; leii,11,o0be r-,,,h,,e pensir. l6gica.,Ieli ., Y ol-r-rolo los mejores Pros- oital.
1, Ric P I un oriii. vle, luc.hrin por to 'noto m. InigoItC B americanos sel(9-11 ei defenol do 1" Prejor record. Si lost anterioren -Tr,. PRI
I to men 1. t.d,,s s.B n-virruent- y poll- p, or.
su s QuIe route al team Un;%-,r.lcl Preckido ,I,.p bit,. 9-1. de un e, Per v I 1,,(, t rasbipcr onas que les oil el Proxima holler line Itlebrars. MERPARTDO.ab,25 tari
Peclacit on on-CLUT105. bu.na not repres-tat, I spot do ]a Arrol. en depir el 5ibcdo taide In 0 do
z d el ch. 24 dt, julm r I r as to. I a le June. per onJi Morin Cue-e-Y.E'rneslo"tiom. I Lit, Cachorro v Camp cht- se Iup- Ango y Vall.j. c..tr.
Ida E%',,I d-oP;Prra lslan Infriscados en on f .1 A P or do 1, n; .,;,gla Irely alrBet 1. d debe 'tclo rica latiii v us honrado declarer que! Palmar do contlr Deport %c desdrel Pr in r a g inard- 1. Martin Y Orlando. azules. A sapar
a c v, cit I Carl', It. one Baby no lenga mayors dos del 12 1 media.
go, It en Purbla u plaIll, r In, III, r recios. fiarBe do que el nombre del doctor t9dus uirnc ,ran a Bragan con entc, M.tanzw.JGqecardita_ z 1,0.41 alila de la fanatue.d.. IB do ios primers del 13 y I.R Begun.
-nill durl. on 1. do I, mr, qu-d. altenr I.B Alfrodo Prquefol. artualmente en Co. sm-lu. EL L-ii-ilp nles dijorcuri q.e, p. Be I. P i .1-1, "" vrp lu15',o par. conquistar Is plaza De PRIMERA QU NIELA a 6 tantes:p.l. 11 domingo rogresarin a Crudn. in, buen dcpuopm Core, V411.1,1.,y I! umol or do got r Sun Is per Brim, Orland
-a. G-lov. -iond. so p.litin do 1. nuri.r ILI othim OhiI, ,to cub-nd. c eM.a per,, t ructo on In ri hera D or I., to- accord. an I looking del vocon. Ang
c.B
p t
doctor Antonio Rodriguez ffi.. lu- -e unromos". os I.p.pi" de 1. pi- Is d, LI clu p u 0 ando.
Palo on I p Itmer ga u loB on Lago I
R PI closd In .B kmitte., q- 6.1a Is gill., do P I "ug'."o riot. h In onall pluma considered Poi SEGUND DO p Imi
I Imn tiunlbl6n er-dit- ti, I-, No p _6 rob p
,tables y Jul't. C.darms'llquil" D..", -u do I., uItu-,f:rrB,.IaumeB do El it,,, P A on contact. L, que ,a recalgid. I coni-t.., do Regli .D is.
"ho ill If, e '..I lef6mir. rd r1,ro I n I rip" 'd." lu-. Vazquez Is eylpri or retallor a art
t"i P"I"'fi' "t rated ticus como superior en te Peftit. onto. b rpos ; co
a Jr de Red Monaco ,, It lu j-. do lom De- dialm con Pepe Rodiigurz. su compa. chorto I it esquv Bragin tiene n it
nc, R.d,,ig,,,z Diaz. Or and M or up ul. A nnira
Cast,. y tr.B on In g.l,, P1. Pultes a que cinder enmmci- c.. III, nu ar--u on 1. ton-r. r-i ,loillco, Y it- eB ap- 'I I r IUFIfO quo muchO oce-ta VI ,,.noo5 gnc,.Ics .1 htcla, Memo V' del J I
Armando Rodriguez 19 31 biscat-A Ali, Lt. bando, ules. A a2im. 'I. 11a, hi'ma, d-ot 'I. d,: I'. qLllen ha cludido ya en dos car 1. ros del, I I e
I Ind. -,ioo .,,a -ntojilsa of,,-(. I too telrfortien so.9tenida por amb.B 11 d I I d par toda, Se I eCiicul, de at a plc.r put oca1. quc a I Canada Y 'Itic Bol. fall. 'i alatIr un ro In laide d, ndos act 12 y media.
Ili do Pl,,,p or, 1,1,,b nusid it I In, cn-cp p IivcrBId.d on I ics. oncedelle SEGVNDA QUINIELA a 6 tari
I no rImeros article n a 1111 LI10uI un. "I'. Par 'I
gan do,. dr,01o Plot, qu, Be d,,irid. e n-s- dc, do los
I I an quo .g, it, d, i,:, LugiB Moriores, y di. I segundo lurrin del doble -roalad. on
Nue.11A srlco6ri k,,t "Ientc., p.TgcL 11,,urq"p, on Culb. prurqup B,,.Rcgl;,P.,i,. Per I., -callboB Car. _,,od vVAzqurz ocuparfi estelar a 10 Pledrito Llan. Iturrina, Mix.
P u I'luouel Perd.mo, e%e bic, i Ugalde y J.65.
Bob. Hr-a qu, so on ..... It, a no-ot, u 1.11, Belnrand. 1, a -f;,Ityb.y- P,, 1-2 -. A armo,
"By actual- I i:1 la o IImB corriend.1 cu'-do hiquillo de nuestra division TERCER PARTIDO a 30 tantos:-Itusit ron -nn).s. can ln c0l'llal ,trnlc par c-,t1a-,tpdo 6 1i ...... ). jugand. pol.t. inertia ra horn vercinos a Guanabacoa % s, \It f-t ,, q c In III mi2nifil. 3,e,.:d Inn. y Fells. ithirclui. contra
I El Naullwo (le MarinDar,
auumn, Ju to 1.11ollen I I I c o"p., -ou, quo oil 'I gun 1"'I" q- 'abe 5,,,.r --lbon. .1,tiliniand.
In % "g, I "a sit grall fiesta dolDillival Itr 11"Will'. a loda, In. sul'o'emnB.1infiltikable i;-t. rIn ,,be, UgaldI y Jesus. aules. A sapar
danto, o .1o" .1 qur rs de Justicill met,- El Lill I J I y es. so-: I Ll """' al, Pet-dorr. I., Pluto-, del 12 y media y los
Enc Ceim Wintuen )n;,b.,a\d.h V1 Lloa (11' los crorpletris forth- segundus del 13
Cl'il,, I ulloohn. por, ., M;, Pq I")- "cB qu, to- I ...... W, !l head r. Milano or is Atlet G
hu,", N .,i hl .......... -m It,, rloa,1- 7, I 9 nA,, del elsIml .,,,e,,, r Joe ya to, "" :Ttil- 7-1
11"I'll-lit I L i bi ne doli- ,Ivn BH Cuban
n rI ote. ull q.c so I 1 -4
11 VI. in"t.'s drI nupw,- ('],it. l -n m.y brouca rho ,n,,.d Fennis
'I.rao. it a d-jual .... L do En el 1-t- S; Carlos ir.i w-que no Puerto
-1,1 .1,1-111ja -11 riu-11 Nilotic., d M P "' P r l *
N J ol" d togli pro...,,, ol.;l fe-la I., I],. c, L:uu, it,, I., to clogithire I. Ohr- i h, ,u th I 'pu1bIui-!Sa.tmg
EN in, 1'. enrim, im dad pl, u I. clonon."-, y y Arnim., B,
L I" IC. a 1. ita on
It 11 dI C;;,,tb,
Pur lunl,!( "',da, ..... I, dvrI-1-' -;u. if I I d..I.I,.l h igar6n los tennistas
to que tie.
; i v,,cugtd; LAII hollob MANIII.IA CONTRA NATIONAL C_ rl...
r rep Joe ..I Lg.B M do headers y Iron jceg.s w
a." ""'I roilcurrvorn volota. 11-111-5 com PB_ 1101 I:N RASEBALL JUVENIL
1. !"1, it 'jou tuad", dh I, constrort- do equip
o Se nuou or an .,,uec.,,d.B par. cBten Cfirdenas
d, ),III rgun qu, oil 'I, anipho, dtolunlius Julia hfn, "En In ..a At .B,air,,, tar do reta hnta, Joe tone it o Wiu'l, r ag n L, T.,, ,.% Ilfd,, ,,naru 1
uI, on Barites- So C an r
! : y q .... ... ulcer (I It rmehe Be I-I g.ua 1', v n,.nrra,. c.Pi en odaR ia:'p ;ua ", 11 Sind- C- Rollin. Lice. do RgI. -ADC y A d uau,"po" quito, do. rande, ludade., bifib lrr ati clac.. -za T-1-al permit. do ba. n- Vib.,. S;,.tl,,g. on cr.,hy, Por Luis Moreno
k Ill. aI f.n..1 d, In Rit'r-de I c I t. ., I i do, Until., to, p-deran ]as n. I do In Di,,cc,6n Geller.] 1 .. solid on Aricurma y GuanabaI. orrorriernimus Coballorga 1r,L:uo,s do Ehilintri, y too. P. r"o. I, D in on dobic header Lillie I Ciiialin
nf, -,I LI prmr lrJn..P P, A ochda qu, los diaz, clones de doubles. buscando el mejor
11111P.1 CILrmcl. s. n 1, ollonstfint, roas las practices d acrml muento entre los tennistal; toDir, I sopuroh. que so inipmrA AGRADECE EL DIRECTOR DE I.B cuntro trunislas. seleecionados Par calls."
rr! ,r I I I p. 1. J invilt. Montilla I DEPORTIES ELOGIOS DE LA LIGA representar a nuestro pals, on Is Con motive de las regattas del do.
B acional. JUVENIL E INTERCOLEGIAL DEsorl e contra el Harador entre los Es- mingo pasado en Cienfuegos, I ext.dos Unities de Norte-erip. y J.- I c.,si6n del to Cardenas fu6
I- oropure, desigrod.B, Ban PRtB FUTBOL DE ORIENTE aam a
en home Ilul-rd. en I.B b ... B, L.r- n, Bllocal ogo ljilmte y capapi- I transferida p ra el sibado Proxima,
cada er, In anotaci n. e I s president de Is FACLT
Muy agradecido Be encuentra e, rell pub Ingles, Eric Zilalampta"-' id"Ie 'trE.'Antorto Tella. acornpari
Director de Deportes, doctor Lorenz r.qppliBla salen at court to. a) oqui o en su viaje a Is
Nod rse. per las biases de B que d.B los dias buscando su mejor for- Norte. ambi6n asistiri el papitim de hAaev nombre de Is Lig. Juve- run Y W mcitir" ntr a ;, I,
4AU] 118IN nil e In 'e'-Irgitti do Balompoo de diables Para oponerclornhin"linne, ren le ,rrq r W illi.pi el doctor At
F.- Oriente. el doctor Enrique Aguila Co. cunn que oliza on el Primer round, mittl de In Copa Davis y este comentas(15. presid-te del at gar-mo, por, de In roon americarm, 1 Wrist..
las forilichdoB que 1. DGD p,.picro1.WIh.rr. cBt6 hacienda trabajar El Villaclara Tennis Club scabs
i vbracion do r"rC,.mPr, .n: u"' R 1" o-h-c"s lesPdec'al- do relebror dos torneas del court.
giaZ. rrcNrr5crIr'br n'd1os on Santia go J.- Wcl-,. esta pIb,edo Irloa
to" I"n, v c h, onto at campion -c-la r uno de noiri., y at,. de primers
pateglo-in. ELL cl promero obtuvo el
mb-. 1 1 Gnfo on pronuFtedorino-to, Raul
;Inc.. qu c ,", f notes al doeC. B. 6.o Ih
ot mp y 6.4. IS
c.,ta justa novice a lornaron parte Bebrito FloroB Aristid 3 Nodarse y
doctor Anton to R.dolit. Me entri, isIfolsto'scuIrgp.6 In fig... del ... at. R.,11
4 #a ra an e.. rB e, Iriunf.. En
hilprumer. riltogrina el entry fuA
num
Ha a-e al air Esta es SUC in croso, compitiondo lox veCk teraras y nigurms Pines
estAn subiendo come In
It c Sanshez. his declares Virgilio
I Part
viaiando por UBANA le encantarli LIPJ. y Raf.,I Lubign, J.m
I" Itori. J .n
lendidez Ar.n g ui n.d.rjudc
aun m aS su tionda. Hugo Aram4arri. Constituy6
. "a' to 'a rL
un lpre,,.,,,I.ellerlnle.lenn. cle..
le d delanBid. onor c. hasta el punto
no.oletioner Is vimoria entr. .t.iaya curtidos, como Juan J. Be,.
I el entuslwta raquetista: doctor Vir.
gilio Diaz y Folo Lublin III que hace mas mornoria still I. labor d.
Desde el Canal cle Suez reelbo una
Is jeta del magnifica y f1mitice
arista britanica. Francis Pell Escribe Francis entusiumado de
itlle de Iticanirmes a Londres, cleP. p un. rg. anBencia y aflade
que no thin .,I. que ..,. prenticaritel
.1
tennis. d
siempre Be hR destacadc,. 'R.eg.
It.
que salute a todo el sector del ra.
el tradico se com plica. in EI.P'P"arcClub FP1rr,1m.1;i.rl. cel,.
Jr. c '. do el pr6qua sAb.d.. di. 19. Te.dr.B hilar e.
BuB torrents. comentand. ap.1.3d 9 de
In noche. Los trofeos pores n en jil
Lo radiodifusi6n ha teniclo tal ouge-hay tanioA estaciones pamdpeli intern. de quB,h-tcnnm.
P, S don p c ntr result fanigstica, Par
transmitiendo programs qu* el espacito se congestion& Litt, 1,j4IN e cre. YyBu p.lichod,
Futi neCesorio concerfor ocuerclos nacionales e internalciona- Z cue En' rl, b BC I. ..
les paro regularlo, asignando cuidadosomente canales y 6 es au
on tables y den singles. Los aviado.
frecuencias distintos Nue evitcran to confusion. ILLO, Still, dres ban esta a oclebrandlil SU Just&
I e,.Bocios y en 1,d finales do singles
#M-LMA c-1 .. C.Yn6 1pPoq.j
n n6mero casi infinite corLfrim- R.61 neenlen Insuillod..
At consider que las onclas e G04 de dPaz Y an
I V401- Ion doubles Esther Laren.. e Pu
ton un grravm problema cle tr6fico, es f6cil comprender la" C ,tAeiGUEY co t SE = ,y RaCiljCan 6 y Ocavi. T',':
z Y su oven -inom.fle'll. Leo.
mapnitud del problema similar en un cisterna tolef6nico. BIO S EBU
As, Millares do ilamadcn clue se hacen al mismo tiampo sabre CA'm I, VTC1pphje..,.% CL T $.a oune en
ri s'. i.l. So train.
A principalmente cle in entrega de
un n6mero dodo de lines y do equips comploicri en las I.B tirafp. clu. is se encuentran en
centrals. A Oder del' ortiEZIno rector. .
EMPRESA I, eAunque el, n es 'e..B egnar'
It mtog. elit .. rd..,I.
Mientras nosolros seguiMos laborando en nuestro extenso QUE DA a buena arganizaci6n realind. en
plan de amplillici& de los servicios, usted puede pr pstar sti up Poll' der eblasMe '11pici cle
SERVICI() tell'. abarapi- PLO uria.
La H=i' y que Ilene par cscena-.
cooperaci6n evitando llamoclas flo esenciales, sabre todo ria I f pie
La asixt a
" ie'd
en las horas do m6s intense tr6fico telef6nico: do ld a 12 Jan. Tuvedf. Raerfe de'a ire'
UP cloble Justin domi guero Y. real.
Inte. qu.di maravinllado de Is so.




. I I
I I .
Afie CXX Noticias Naicionales DIARIO DE LA MAM A.-Victines. 18 fie Julio de 1952 Noticias Nacionales Pligina 21
. I I
. '
Coorditian los importadores y Ia Celebrarin el lSobre el Serninario de derechos Plan' .para el !Ser( in.stalada en Correos una
'
* I del hornbre'tr(itan los tog'ados' oficina para cambio de-monedas
Aduaria los dospachos de arro' dia 24 Ia Fiesta 1 nombrc cubano ,
I
Piden facilidlades los maderiliros. Actividad fiscal. I i Tendrd effect el mistino el prifixinio nies de agosto. .Ts para facillidild del p4blico en Ia compra tic
I Cargam e7nto de trigo. Noticiario..Buques merchants de' Ia CanciOltilechazan una apelaci6n en el caso de J. Lanielas Cn ctiqucta& sells a irnposicitin.de giro.q postales. Detalles
- -- -- El subsce,,lari. do ref, doctor Frimello,%la"Imocre, jr6
Peren ,sl,1,,,labIcid. in ... do Jostlic -!.y,.,- ,to anctrom. Una I as
El doctor Santiago Ros"Albugado; ties. procesudo con exclic- n s, qDr. Francisco PiI.2, rr 'i'ar'a
CiONICA D latem cubano Arturo Francisco Ca- ,.-I Da tin 1 rinino Conliercio ';a too bic .no.
' life in d [as ;jr a dad. Ins circle correct- ,,' d in" or P 'Par Francisco Pi e. B.irbassuk ballero Serit en cl Auditorium. 1 'd7-"1ii.b.d'.' Ch. Iillulielci I. "" I." .z. It, 1. clitni. q P I I.IA ftitrl,. In.Divi"16m do,.Gi'ro.','o, a.'1..
-Par una resoluci6n dictada at I .' .. l it it "'
Ins ,,, 6, do 1. i ia(IRS it Ila comuniLaci6n quo el lsoii.rt'J.- a,, C-- hasta cnerO del Billet 1953 1 r,nd6nn'r"
j.d.t. direct 1. effect It Nagoolacia do CuccrentProcs Presentartin a prein a into del ex legislator Alejo de e'rr,-.q "( ,,."L,,'H.,bdm is ,I e,cT "C.ja Postal y Ia 5 atura de Ia
As.c1:ci6p L.nj. so M. Gillardo. direct' ,adjunt. do o, del Porto so sigue -1 yon air. "; on'
]a UNESCO, Con n I P ': t o Po I cla del Minliderio.
Is Cuba. in. cle Plantas del Mmisteria de Agrj- H11 ,i! InILL, cl Tribunal a d"I rar sni I ingrin!I unit -ntan, III I don oo .
tegr.da par el president don Ricardo culture, dispuso Ia fumigacl6n do no dc rl Iga"diril7do declatatoria de sin lugue del ha- El ministry tie Cameroon, Ingende- Immoral -Oficina de C; roblo". at ob.
Puente, It siccretario doctor Modesto cargamento de 887 colas conte "i"do I Pars I] dil, T2 11'rciliosurklr, ,In 1. Hernisforic, Occi tore no, 1. It.da instituci6n apitallna. Dice u, as corpus par Ia Audlencia: to Oscar do I Torre. ha dicudo una join tie a ga subarretqrio hizo unaBengochea I., dirgtI-,.s fi*r,, j.. italikincis que Ilegaron en I, bu- noche, on In En Ia Divisl6n do Giros Pastilles el
H' an imtra senalada In Fiesta de In asi: *Q ok, a parookendo de Ins antecedge- resolur iunivne,,hra, conce- necesid de, compare sollas do -!inspecconuindin el I ... I or
M. lindez y Santis -cr clue ezp fiol .' Ccmde do Argci 'jo 'M Perinflo recardarle que Ia Aca- 1, cleviocas qua Is Sala Tercera d dido ko'6" Par rrea .2 I no I do at persima quo to dognade"vcalai
Juan ery I a in I .I. Cub
conferenclaron ayer con el dire tar a Ia consigruick n do Llobera y a .,C ain .... I lt rnnn.. 3 el dial.1 "s a ecec u r a ro Pago ,koilquilfr.: ... instalada in Ofigina., do
;. inistrador de Ia Aduana do La Ila. L. patrocina It Ministro do Edu-:d ricana do Do-ha ,linC, initial de 1. A L .,31 tie enero de, 9 n I liZa losaserclookei Pastilles. Fe hdCamblo,
din P 6. n or .a .doorcei. do it dfeu ado a promlor un it mo sern flor Carlos A. FernAndez Se infornill que in fumigaci6n full I.cicin, doctor Andros Rivero Anne- Comparadc, I lnterna ,a.,lundo ell., 1ra' :.ren', rgkdigaddo' line 1. -rtanall. cat-re"pondiente vIcIn
b, d Il.P.1 'on"""" a I ud de bu ... g "'i ll' ",T" "' of a Ins usuarios del Correa y del
_I, a coordinaci6n de los I It h a ri oi
"' a " bre 1 dispoestallad. .clue 1.. ,.gjaii quo ,an- to, a traves tie Ia Direcci6n de Cut- on nure.r. do boons do iudste.cik n in -" s, -171ol, on corriI.,iii nacional.gra vender con I, ofectiv. .ockisario. biad9-lTo,.,,gr..,. yo,,,lilose, dmrigi, ,, p labra
despitcho so as Ins an P ,into y su orgkonizacl6n Para ei Seminaria so. de Ia Presente upelaci6ii. oil q pleads
Ca ". s de car amentas de .1r ienen Iagadas Ia. Sgcgj6n do Bellas Aries. ug del y, )tquidar todas lost Pro uctos y or. solk, en Ia reforolit OfooloacdfCambo. tie esa
n entag Ins nuevus requi" de larvics de MaTIP05a So do ,an it Icnicior las cancitine Ire 1g, lelrechro ,let Hombre que Ila- 11 ... ,,,,ad. so encuentra in it o',liecony.,ii env,- sente. Restonlendo I ou ,. de ""' a 0 4im"' I' cualiquier in.noda clue dpi j" in
I. .be so b.j Ins an Ins may
entregAnduse Ins premi as oil virtue out r ,prz- P" I. do Ist. onedida a Pa!omares
s PImiad 15. chotild. .,, ,"'r 1 Dill'Tsenfi.r 1.1omares on su dis"
-El buque tanque or h atoridad judicial competente.-can ,odketa as ciol, Jos -s
. In tiupf.d.,,,I ,I, ,I Concurso de In UNES Ili a Academ 1pi d,:s ovt, ,,Id .;iIY "iea" iom. esp. dcc. birindar I I itsitos a Ilonar segOn sefialan Ins Ins. nericano "Kent I ,do,,. as rs-'
trucclones dadas par Ia Dirocci6n Ge. H!1Is,' 3t2r.!1. Par, di, n,".,!.,: a brad C,0, ,, '2, ,, mkc.,O,.F,,', 1 Instructor de Ia cau it I ... s not I a I' I 11..g I t6 p,,r = e li pui& or. me u.
edimipeere,5 I a u in 1: ler,,,d,,,,,,,, especificaciones 1,1 p obliccl ,,, ,,",,,,, a ,,ra rar in is be q.
23 kilos I. cel ranto Ins ill 'consforid ." y seft'girts ., i'liti'sterm 'I da
no I 1 dd 1952-, riclockid. I blec is oil el degroto I 10 do 19 an I to. "desd.
neral de Aduanics, at respect y q d ,It
aza. b ig tukir n el Cuerpt, de on
en in contends on Ia girculas nilme. I b'astjbi.. t" IA A Bal'et do te Seminario fu6 I p "' a "" 'ce cz
rotuno tie dicha oficina. I -Una de ]as embarques de a Alonso y vahooos artists cu- segundo civis. y se lack clilld. kiii, ,'- loial-, clito do Includable gr,,'I- I,i.- de 1.1.5 eo It I ric qpplig it e, I,' doo 1,-r-. F-,rg,ask1,,ivI,12s- es .,be a,", T p ',' -it' g' 'u
De In segu. or cis mayor importance registradol 'Iser% no a, ra lebrarlo del 4 at 16 do agosto dad-, )' quo dichic aut.rodild p. s 1.5 ,% I sens ,,er,,,,,,,... bncr, Ickckc his
entrovista result, IT dit (at lu les-1-66m. do Ia quo apa- cial fucre igu.1 p all 'ra P one, 1. podldo.comp ne.
inustrot par ol erlo, de L ,iniecienionto artestico y pr6xlmo, par to coal me pormito lit, a una de produccid Distribuyen vdentiladore, "_to ,I
to Ia 01timarnento A, e Pars men do I traseen.
or u a social. garle, a nombre de Ia cadem a y I I1- copl autorlzada ell Ins artua- notional, entendi6ndose par mkitrrio Correa.
In 'Mpalut:d.r a apor- land buque i Ia IJNESCC proven ado par ok propiki gima esencial el product agricola El jefe do lillitirt. do Idenria do rviel PdOb I dlen pq It
Aduana. -=T, to i Habana to es i ,e,.g ji.clue alo' on I in "' Vbl"..%p a P asio una
, tri us C III" Para con. i proponga In desig (" "esmia rio, hace co-star los antece- ase tie Ia consereck de que so trate. .M cinacr;lserr, 'do detalles de organizacl6n
tarin Ins medics que faciliten el cum- griego Greg ie
'to .1 pc nicion de I becadas .clue represen- Vo loo I iiu. :I it
ot P lir. a I Do.. id
fit I, indicios. eircunstaticias y con- Ell consecuencia, of nurvo 16rmino rc
pimiento do Ia Ley, logrando Ia ra. 1 uci con ell Greda. .f,,.,r.M
pidez on Ins despachos, seg6n se do. -Resumiendo Ins tirab La fiesta de graduacien tarino a esa organizziciam. nvikmd so v inst,.goicinint load ...
pecei6m samitaria us n mb ,cs a, to liclas del hocho. que kogookilliell., [in alcatiza a Ins products y ithiou miento qua convencieran
It re. x. aj" d' In'- It elate I !no' I ei irunristi-ii. doctor abj C Ir rlrn I= ,, de kima a
d JustiL, so once on c. ,6 kk le ratic a tan profun
wiled n. it's du-nte d, Ia E,,,,I, n6niero 1. If El doctor Rosolus"erount. bace sa- I "j ........ oug ,r.l.,ir aikernit ell )a alimentioicis on conserve ell royal, e a P 6 1,
Inipartadores tie wader de junde, il'Itrool.l., ad _gara III ri si se trata.
E, micrit. tie lo, in p, ', razanes que, de mantra ob- %ass. cubiertas a ctiquot n*,,,,,
ar M I. rezcan reciactudois rij I .or Ira Itill"Ilglalcol, rstablccida ra do on vicjo funclanorm del tieMicas it or 'I""' ber Para general conoci as .. dn
di actnr administrator" do 1. I-smos doi. h.bd',J "Angel Arturo Alt.11i" 'gicid. que deseen obtence Idoi knegurar Ia proceden In idomea Is C ,,I in men(o,.
I des b ,uq.u I s con 10,138 31 Ins citiodas becas. Una L N't oil derecim quo roune Ia susocli. Ia descripelon as ,roWild.res ue parta
In -ch. "IB6, P jors espocificticomes it .1 ,rotor do .., p.,Iomarcs tie extent,116 on consi.
b "Le in Car- 1'. n. otmoprorldid., par que so reflect, el decreta 110 si Ia long.% per
Aduan recibi6 ta"' I'm d'sti'stics do ;it,,,,," ..... Icoon y alle fuercm skiiiot. .s mplea as i"deraciones paliticas y administration.
closplich., a .ura ".misl6m ic.- I t"Pp"o"do ito., La Esguela Publica number 14 "An Tambien. of doctor Josd Mlr6 re as cases V -leaFe el material prima esencial orripleada on nnkmicoc pro.
bras d d bierno do 1. I a La Habana, y 2,890 en Iran. : don. del Colegio bib rL ca efe quo
IIIA6ra de"Inaparticclores do Ma-i F vacumuclos 14 individuals re-gel A Ab I. docan. poarvia .,,,,iol,, proncro de Ia 4-7 d, ,uc1.,lb.rkri It 1, ekkin ig'"ll ba kin Pro- eslaricin. cke,. lifirolo.d., quo kirabco; cu.,ti.Asoo I go ueron nUestra litelcholcid: so I.- it "IIkA do' A"l'i,',nr'.'Il l qr "nd' 'e- ha u ... 6d? 1,,, ip an.,,,., ,,,, P. ", 1'1 11f'ak ,,, ., ,,d.,,, normin.chimiento do I de Ia turn In ....
,idantes ca I on a no 'i"ci 6 it ,. Astranarno se sopo title rl subsecre-,nes tan foollmonle compatibles, port,
ita rias y 411"V,' "k,"'N','. ,..rs. Ins cich. I I I'll s Pit
derm y qu presidia el titular selor ..,fee -nun 'I 'on: I
Jes6it Ganced., actitnincificid. de loal hibleron 64 paterlim son to .rA I p f ex Tirmlino Para liquidar arlarando que. on, el desompefic, de
viv y 1, esor Luis Jim6roz A ,ndlie Ins do ,tialmente on tart., doctor Francisco Paloniares. or- to
.... par a concede, iL
sefiares P6roz del Camino, Jim6nox germiscis expedidos a oclia do in nocho. Ia fiesta tie gra.I i louspines del ,op k"'a dol( Ilcloll y P]Isoull sin ci .. I.
' a diafroin. Itid. 1114 icl-jai !';' ,; !;: n ,,' ..,',I...,1'*.'I on ,I train I 1, IS
. erse a Ia mar. h ,IP"' cam6 I[ onvic, do vent.l.dkeres ki it..- .iig ckiI quo imtrkir.
y MartineL Sga I. I] Inc.] del plmlel. I. So. ,,,.,,. do Ia not, I del 25 del nvt od it I n a I u. inci I, u n III a
-La Cancillerin Naclonal solicit L I d lot, L'.. "I dplazo., it to !tintas do ,It I cm.
Trataron sabre distintos factares. 6 ... o. No 667. pi6xiom viernes. Seen en I tie a 1953 it t.dcot Ins Pendencias fie in a ,.partidar Into
I ... ..... i, fconalidad, 1,1i In H.Adritinotar.- "" .It a.
Asiir,,,66 Nad ... I dI5, iiil,;, 'askis "" Ley I to. 1. I ,,n,,, IT".4don, It i'.t r Po oa. I ca in a fi
franquiciall cliploonaticas Para el doc- y IiIono- i ... tes dtalloslas radicodos on I cion cle Car
clue afectan Ins despachon; de Ins car- So ha pIp.rad. ,in variadit pro- it it p c,,Aos on 1'. ""' I rc.s do ban., .I .1b- voinurict ciblico re%ponsuble. brick
gamentas do road grain.. ,ad ,,, I,, naconoci. par. vend rlj!t. d,,h.clr ,humana Ia tie ill' dIdirI cras tor Manuel Mencias Soler adscripto a do lo's Ignacio gramont I 46 ;, :: ,!,,, -mal dicna, di.sc ... soriconen I in d favor de In administer :
, come par ejeco- 1, Embj:d, d.e.fC. en Wkishirg- 'iug ;fr as -cidlactcts y ., rock I Ins emp ratios de nuefttru ion
que se el pdaige. de.,:a.. tan do din 22 del i UP grupo de enthusiasts protest, I- -1 -," I d I d Iloi p. of go Is or nueve do Ia noche. it que in, reftork, el articulo 29 Ivan putol ca. Las palabras del subs
des ij I ];is quo se Io,,,cnt,-,, [a Sin lugar el habeas corpus do :"I. "[. , Flaidionrial do ]a oncool'. I as alimentocia, ell ,,,3-.s cn- Correa. -tario de Canounicaciones causaron
filo concept'. s x- actual Trips ell It vapor Florida. ,as, aritre ,I ,ubiderliesii liticitii, Ire
nado a of senor Lawrence A. Phiflipsa- doctors Ida del Campo, so enctlentla L.-el- i ; ,3 par otra Porto, inkinicifoia 5' on itas no avarc z- Conthavoi Palomares heopecclonando may burn ofecto entre too function.
inal do Garanlia, ; : ]if Sala de Garanlias Constil-i- call ell I I kama vsp lit description El subsecretario do Comunicacio- rius y empleadas que In esoucharon. traordiinauloscil desig I I. Dscsti. J'si r I especilleaclosic,,.".Ir,Ii,.n d.. ce. I'to P= a mentes, familla, Agrogiodo a In Embujad? d Yla cargo del festival. 6 It T ibt O so In .:,
or. :tile cago I Constitud.bales y S.Iiiijes II r,,,,, -s y Sociales do es I proino g
en unnero de Kombres on ran- I Cuba en Wash Fla do quedar lucidisimo, ,, ,nao a "' a
p p quo inglon que asimesono I ..... al y ,-..do on rilskis
chaks ocastiones no cubre Ia cantidad llegari It d I. In el ,.Par Flari I ,.at.- ,I riT5PArn. es.ragi.1 fuIe '
total Plagada; el procedimlento que' do. Para Merle R. Sickest asignada a unic de Produixion domesticog"' Yienen en el M a
, I" Emballid, de Ion Estados U idos Mantuvo cl Fiscal y" absolvili el
a enip ea Para posar y valorizar esos '. quo in No fitilli victim a de u it asalto 1 a "" Tribunal de Ell conscoutmoin, It t6rmino esta- rqu6s de Com illas
cargamentos, q results an., dila- So, lp ad, II 11 par 'I. I. Urgencia bl
era, r Ia Isis del doctor zaccido
do, y in I '11=o en torno a on" a6rea. an. I L E'A ,poand. ,opor esta resoluci6n no alcan
.pIz Rey. ads- ardo Corona, defons1r. If Triton- men' It products y art culo. .11
ento gripto a Ia socretarla de Ins Nacio- cta I ,to Urgimet., .bs.i,,i6 Marcelo ticion ,en conserve ell cuyols eninstruce.nes dictaidits, recientem 122 pasajeros para La Habana
11 I a I inform a Ia P oli ,,,Ia'" _,vases, culaortas a etiquetas no .pa.far Aduana de que no se rein ic n nes Uniclas, Is desperado desde el cifalSra. T. Gilim ez, dl jco es Plasencia quo co tabkc acus.
as tie modern par Ins v 5 as no tie ayer. I do infringir Ia ley n6mero 5 do rozoan en gaipcirod ... escripciones
im--bre de 1948. conocida par 1. y espe ,, cione
ftiardia, pidlendo a Ia vez poder rea- -La Direecift General de du,. quo 1, nacs. r ,,, s. ell los casosemen En IrdMito para Veracruz viajan en 461 99 p0aieros.
Y. art.ach, %trace c- en 1. circular d Anque elln dice que Ia amordazaron y maniataro I. it, El doctor Corona costuvo Ia losis, a ki ia .. o'
ria. r. I teprosi6m del glingsteremot. plecidpen "i""i5tolinei'l I gual Conduce asimismo mercancias en general. Nombres
deras rme en he- actual, express que hatul6nd(tse no- kin r.d.cto do Ia agriculture onr.. I tilde ,no ,esar de Ia clara Inter- la verdad es que salit; al balctin y pidit; auxilio ,i, contra del Fiscal que India no b .oa
matins It dire tan"ad'-firi din' d ,oio do prkso6n Para Mijones, qua 6s-'do I' t"d' S tj u1s tr'-'IIOr I I Frealidn que ofroci6 ese cen ro en ,i Director General do Abastecl- El ill. 22 de lost corrientes h. de Df-.C.brerx,..Eus 1, Rod I"
tender tons -- 1, estaba araparcida Pat 1, donnas role It Director de inspecci6n arribar at Puerto de La Habana el G6m z, Franc ,!aAu it
.. ri'vvosamkf, : C iffa.
Ia Aduans, lea pronnitici-a circular n6mero 168 del one ell tie Investigario- presivamente ant, ,Ilaakm.,,uot., do,- tio?idol actual gobiern rl r. I y I come
petIclones, conceditindol y I.t,.II or' y 6 a I n4go'.tmphd-d.'u6rd I n t quedcon encarqadw del cum- trazatlantico Is par ,h ours respect do Ins degretos 4592 oniesfdel coman- I otinh-I.1 d .. quo', 1. ell oil quo I I _pfafiol 'Marques de Ca G6m z Hernindez, Pascual C,
Eo er realizer In monta i6m 015 1951, se viene obarru lif" z I I do marzo piesado I, 'I, I., tic I
anorca one I 11 y seguldomento le ilia to Pokmo!n I -to ,I,,Iu,,6n qu ,. ,,,u gi,1,1.,,akdII, lornpitnot Iritcallariticki 1-terniandez, Antonia "z y Eecesta close tie morcconall. durance Ins nanda Ins importaglones de mh qt'd- da to Suit~ Suquet on c :-o It heelm. -quo oneou's I o'kni
boras tie Ia tarde coma media de fA-, nos, etc., Para ]as plantaclones de K do activas posquisas n in do I marms con on car el de algod6n. do. ell 1. fechic so ,,,f.,.d eye, ell inezi Mo..
sistaendo do 1. idea do r.b.r torque -olve, n ,egir e. -9. ,- or Proxcides
cilltarle ganRr tiempa en In conduc- I not. confun ion Ise Ins requisites quo aclarkor It suceso on ol evial ,I dice 44 Para el quo no se ,to Dia.;
a. 'p.blI.ei6 In 1. Gitect. Ofici.l. las oficinas do lit Agencia Maritima Diaz Serran...C Ca y l2d aC "'
osechero y clesti.,go Ia Foriorn Teresa G6moz, Mordoza.' a viclima sali(5 at bale6n y ,.me d'a" 575 reses se ascriflearon ayer de Garcia y Diaz Lida, consignatiorms; I Rosa, Teresa y Carmen Cab DI'.
cl6n de Ins cargamentos ya despa- I debork Donor I ll",i ovocia a1guna-, disposition ue "b PrEll trim Veriser
chadiis decide to muell" hacla sus brador con I. del industrial, reftera I 46 anos, vecina de In casa Gervasio a dar grits de auxilio, hasta ,quo ,I I Go Ibt ,in 1,1 I a de cinco it as Par I Ia on- Se'inform6 on In Sorci6n d en esta capital del mencionado bu D .respectivoll almacenes. ith ric division existence a] res- ,a, d,.tsd. ,an q I, In la D
5 a Y EsIrella, altos, f.g on act. do Prosaripciii ,nolvlgi 1 1P.11III13" I,', of Iv' fas .rmas qua Itivicron Ins nado y Carne del Ministeria de Ca
11 del par un sconockdo. con Julia lklra ad I III De t iucl odaoo, '(-it so poder. Ademas, Mi- me so. El "Marquiiii do Comilla.%*'. quo vie En trinsito pan Verzer
Malian Miami I mprenditInclose on It gTupa I sujoto :1 Ila Para Verser z. vi n
pe to, 1. d b h ,cio que,,en of dia do ayer se
Byer 'r ,,,mnfi.,- A 1. aiifinn I pro osito I to arle, sin clue la- cimose nda Estaci6n y quien net a ram e% n
,or y ttillas I I (1o,. aI set requerido par to fuer- crinkaron .75 rose, In ]as distintos n! rindiendo su %oljo Cr.1nf.1brd
Do Miami IIeg6 I dy riecolccci6n ] ho par Ins grits unos ing5utantes habill salido de 1 'a as!' ,'it 111111i'la, hizo entrega del revel. mataderfin locales Y limitrofes Para ano actual eri of servocio re "Tilm.lden .1 "Marque, de C.mlna It vapor imaerl ar. o a", do I do semi Ins poferid., r I I'a, por ser vereno do 1. mism., %rci ,in -, ,o Cl"Ircanno6riii, Cuba, M6 .... F, U*, a In, g ientes pasaileras:
In Plininsul r and Occidental S. S. edxlhraci6n do ]a fib fjbr;ll do .. to actundn per It lo, Soft. C.,ci,, do Ce,,,, I1,,lrI2
1, I, P ..to. y C I I do quo y. est.vort-ii ol desconoe'do. stoon on In Estackin dool abastecimiento do 1. capital, h.- lone at mapd, idel Ocii, IUn don Vic-! Cue ez. Agustin Guardian
industri.liz.66. tca"' I" rlarol do In Qtnota Et. 1, ,,,6 ":: a a quo fu6 ,ined.,filo. nor )a borindoin, dotrib," Curmd. ,I bull., .,.1,6
Company. q 'a y Ia Martin La Mots, FduGairrd.racsy.
senora GlJorin Mr.d.z. ,.P ,,iolia dlit.. y do ahi In it,.-, do Jelin, M, daf ci lgald,,, ,Cp,,-,
1, 5 fibrillic y flemos: nIn,, 'I 'a 'm lot 6rez Vi7ka no M. r'
Sit do lint purr-lEtilher. Gordian Martin. Pablo Cue.
]as coal I ciol a horas del blifelindia, oncon- ,it ofi(ial actuanto ClUe of in1jol.
2estna'cuba'no. '.D'I' 'hro"b'.- de 1. instill, fitirn. a in "o-1 ... ..... San Leopoldo, Stom Pilot. C.yo to, ,spaimles do .,,I ruin Ila b I
train tamb!6n 80 look ; 'do 1.11"ildn' 11" do of Ind.strin If no"-11rood-se ,-[it In so ,Isidorca In ,c. ,,,,,I,(,n I, desecinekid. Para ,l it. I., na,,a v ,ob. on Hooof, Jacmoon. Arrovo Apolo mor. gls,,, la: ig Ccancir a; Marfcarina Ann Euful
ca 1.1 de correspondence. I ,I ,I', 'nto 5,- ,,Is sohas ri 'jo,',laginscm, ",to' "," 1 ,.,Iccrrr. ,;,do. lb,,, y --ndo ,III. Vapor.- dos a a """ 'i'll P"'j"' ,I Ick T so 01 I A.guilr.,,.
,.rg. general, 12 aut.mcivi client. I dr'!1rrD,,nr ,q,Ii1 norn Ti-rosa Go niz. .so pies( I I ", it ...... .a - In. si,,norlet; foorrI., de ,,also, filled, Corral 3 unin C; 'in S 1.
,in -1 I'Idl' ,llo 'I,arodnsac b I] h1gar dc I hoy I~ I., ma. de Am6rica* 9 Para Puerto Rico, 10 Mkria Rueda de.Gracia, Pedro M. U'.,
in Ell e.se buque regrrsaron drG; Ill do 1951, qudard. -,luidon lint ,a il I-db" 11 orl a"'o ,I T,,bknoli di j 13 b ,
.it -as, sombradores y desfibrado- as
do vocar .no., lint declare., al or, sechei
rs. Ir..h;,,i.. Y I. I.r i i I I,, i d, I -- sg.ik'1'oL',"k;'oc'a urtod Tr",,11,. 117 ,ker-1... yin
,I I in 11 ,I lr.ly'l Vcmrurila 2 Para Cu 61. ltl.. IlCandidajy Jos Maria
Bantrin Y scriorn YciloOS. Ar. D enuncian a ::!,-o""'o-,'inaa-r ,.b. ,cv, om., N.-, Nac,, P',- ,I aal'o ,r inbil N o aben cuAndo 132 par. L. ban. y 99 par. Vo- e
drTRu trAn IlIque, -,r,.nt,, la vwtoona, quic. present on, to' s Hit d S ea. Car as Par r. R.Pn seflora, of nbaga a G till di, ,S-.49 000 00. it In ,--al T Ili ,mr.,JM.ria y Carlos Gorouilez Paam-, rera, osefa Parera GonzileL Daniel
a y carficna. Ancitimnial El -,I,. ,I b .,.I, mol-ecia"s do lcvi-,. I Iaol, if( Can,
jr.,vt" oPHIstbodn ayer an el puvr- .11 do o I racru..
bidn a numeroscia aracelcancis quo do L 6 I... : P:,r,'otr. Porto Ff t'.iorte.s.litim ; I., Naynr ,I ... foo ,Joe fall;,' I L. ellellfir.,itill ittmikratoria de lns Gkmerr R..Jg, thirRt.olins HIlelga.
illo urmm .. pues It a an on I n ', o5tLm 1, to _..,, por cat- hodat, Y tnok; ta ,,, I n I.,, distoon le M d.j? I , "
. coil on ,;t,;, nc,,u
vlon"plarld, vg6n cf ,oilumon ,.".Yh I ' a I 1.1 1 un sargento ra G.rnez 111' ;,, if -a i I dotio- Ca, of, R I as
El "' 1" J';,," s" Lq I I. pagara ,.PA,,b 119. Into. tiogum Ins zal- Ortiz. Cimobla- Mich.u. Ag.i.
16catyur misma ell ho denuncon do n atrasos .,,L j.,r.,.,,,,%
T., do 1. tarde'en vi.j. do ,, i -1 losget- a Ins sloto y (roini. ricIlos que conItan a It Murnfiest. de clog-, Fel Mi haus Oderis, Julia
Rr's' a In noc I .npare" quo s6l clza complelamento taln..d quo uene poa ,I Ill del Xrci-oin agoslor
I, 6rd.lo, a .".diO' ,,,.,,.n ,I I. -11-11111' nAo I Tribunal I Urgencia -- -. E..rn.e srla, P. tPagola
p I trilo ad'.' cnPrn.c.,Zncla I as. to.
I., ir. er l'.b bad. It "Florida", do I P ,',',r dol ,,e, too earteglod. SO "eye .J, rn&R,dat!d.,Purad.se reptirtad., intima amistod. par ella -1i'le (,1, zl1d,1,cL EA.,A ,ti.rF. er nt.ndJ,. PrRu.,da,I 1.1 n Inamigracilin, at ob)et. lions, PId r. Farr Pon Fj anislao
, de que sea ixaminado par Ins on- Esteban P I, Its' el
all I re rc 300 go- III96 do Miami. h.bi6 I I de am enazas ','uur,',,Icl .', I I veterans I 1. Dlr.co16"dI M rd e
as figurando rntre ellas nine as In scilida do ese mamo g a os I Der del J..6
I cionar ca do ese artamento giants
cI A ibuq '; R fat i, Grel;orio Herrera, por infra Gobierno de Cuba, a in, Juana Sim6n Garcia,
dolonnas clue paskir n una tampornda fIrry Joseph R. PaTro 1, qu dy, d Quiere curacria, del viclo de cio do 1. ley do g..gsteremon, Do ex ue't. P e ld rto r Rod
ue A do el buqu I I ntre en nild.tge ...... j."21"i
,I..,.,I do Iji:.ZManueI Sober6n
,,, ,crano I. Miami y otran cludocies I ".,I, .a s.,. ,I cumplimiento a esa drags. I-o, lies oncausados solo gaza de li Juntaderou E., urita Aloy
to, Estatices Until.,. E. It Florida Is AcuSan a coinunilas Rolando Chiple Sittilong., bo.lad It elt.d.o Herrero. y so les Tal infornia Hafficn(la a esten debid mente revisado. lost ex it _, Juan
a expe Igach'. do salida. quo 3 prose ,to p Ie.t,. do deaptielicis tie to, ,saar-,rell lmblln itydric'e., oorulcl it, Cparecia d . vapor 'Axel 1, AgDu, Ic., I'. Z a. in -1 1,,,,,,i In ..... ,,,,,,* preg.jula, de 1. Priag. r. .are M. .in
v"' "I I ngp ... .kyr lrre Ma ha.dirl=
...... kin .5 it V. on ,,do Fsl.cil5n,,1,IcI Par malvernel6n y estafs "
Iliami (lel central Refornia cli in.
'r.p. imis, r tando see reel E d I ben 32 cubanox, dos mexicanos Ivor, M.oricallos. qut, perearmoci6 v4- Respecto de ]as permlinis quo fue. do I. Il H sp 1. g T.a FisraIla de In Audiencia reel- A nis I tib I es, y Ins resl,n Manuel Rubio
ri-ot ill. ran expelidos Ins cen ecirrespondiente Narc6manos del Maroel, Para set et- boo of Porto do inico, one le onvicira A proguntas de ]as 6 I u.cri.. L'U".... -or.- I-.
on nuerit I.pi a in por tras,,ofl 7 I - .at v I I n
EntrLelos vinicros clue clales a uques que han tie I r se ha IrritelnZaTijefe del Rogirrion- rlicli del ,to,. de Ins In' a ii v ente c slid cagl6e1i'"clinnit"
to xartlero go estupefacientes '( I Juzgado do lostrucconi do In Quin- haren In finforniciel6n ZIp e7o2ml slor nue.'.I.oier"'...r'."n.,,,,Mr, ..',n .h, -r111, -r de ell It menciona a buqu pr6ximamente at Puerto se consign to ri micro 1, "Macen", of escrito de- ,11 SI,,i6n. rotation a 1, citusa qui, grLn
'd ,. 13. and O., anotamon, at son Ratio 'i rio de Hnrienda, el doctor Serafin que ,Islas ,ork I] "C-ib." quo no relic, tourists 45, transefintes 5 Rine6n; Josi GImAnez TeII6, Ameli
Mari. M or I del sailor Arsenio Artichn L6- h 6n de nombrall do ]as via
nl,,r6 L6pgz y familiar. I ,,vied nuncia a6,.diI,,d. ,cmta Juan Manuel Espinosa Ramos, jefe de Ia Secri6m jeros del -Marques de Comillas" des- D. JimAnez Telles, Antonio P. MirFenev A,"Idm"e1.21,,delp, ,.,, I del Caney, relative ktho; InR,, m leCdnsurildluccia del garage do
fooftr "to in- Al.,&s Fr. A erd, ,. I! d st Rid, Sun. R. Ow ... y I "" cargo I "'. 1're4.n del Po7o, escribionto dej CO- de Ponsiones y Jubilaclones. ilustr6 tinscicis at puerto de La Habana Is Ia all ez rl, Garcia tie Vi.
fi.1,11, 'factor Juan Acosta y joint I cciTeticlos par of sargento ,I ula a numork, 902. on it el noll do In Q.mt. S,,cmn 8 detalles inicresontes I idguiente: cle.nSantTa
J. il A. Zicniunegul, juez 'a' 1 American Line, que vicne far. rI,.- ci uic 157 llurei Rlfl It.. Carri Cardoctor d, I do In Poll Nocional ell Ia localidad, I B,,,,,,IstO, reciidenci. do Rosalia c, n so licusk, de nialversacion y ial-, adel pagopdo
gor :",ado-u,1,1er do Reg a on car- nombrada arlos Duran BlIcriqui ,inClib.,Jdan desco-, sedind ell documents a icial on 1. lea- ,,,,,r alilellovepe client de Ins I s a- an,, rid, Cssz, Antopl.,.%sarlkiri SoOr I ,I.. ..C, a do cur a as I imos de laIndependen. De Billiso 't
Instruccl6al di, esta .p.tal:f If dcct inado a poor. 1 Expione ol of sit'. uno bicieleta quo notaci6m del -bro del imporic it Teresa Mufioz y Soler, Maria Luis ,I a del Alefixtur Garcia. :ft 1.;
IT I a on aprecirda en 50 pesos.. fLanzas on ese Joi.gad, C.,reccion.l.
s6k.r Jo,6 A = in":rm% ,riI Anndcf' a 1"u.-rcA'1.irh.'gqo u dmni 11. SuAr' Fern ode y f: stirind. Itis g:' ntocfectu( Dij. Il d.,In,r"F p.1n que no do M udfi.rz Incdeiroi.. Angel Lopez Va-,d .Jos. Ar Rita L6pcz del Va, h. busea do listasedo aP ar ncd.- ,u I I "' par ini" os A. -'ail
milia, doct I dill CL no. d ,an Foster y Msrtinez 11, Aurorn Cab
or Estinn.l.. r -6- Pit m.Ill.s do 1. Sinclair; It Fl.iid.. no A.Ifint. In. banalrins
I, Ia doctors E ena pez
,fatnil O sojS bo'i'l' YU. due., fraseii, .me-' Como conseguencia de Ia via lbe ),.her ir, in eonoci I d.nr'con'TamMarIa Luisa km6pi lero Andrew. Auro
round. y ca I fas. Ims y.r1r1a ,0.1,s m,,,.,,11,.,, 'In' o'cizardolo Con "cobrArsolki" par el tutoonada de ayer tar job S dos Ion tie ilicil ouracrosits clue h I is Mcryifu I. clue ,rogrosarg maroma do Mi am'. ,do 'a, hiberlaciores pues at VR 1,1% ra Vaz Caballero, Maria Martinez
ul ad Idea S , M rclu s Garcia. Send6n, Libertad Lloret Pascual, AnAcil'"ciiad fiscal a Permit ,I,. I, carr.-T erminan obra .mplt, par. Ia, Iiq.id.ci- ,JG1:d '.,- 26.r1euz 'sJiGskeeni, Tor.la B.-Igerl
Lo artividad aph R, P.-. ,iitoorniqlque,.h.bf ,pordido on Ia bd,,- escalorki del cartel "Magoon" no
'I on 'y 'I'. 'Adukok. ca.,. 1,eli'u'll I rjerrida par Ia C do on h.b iesultado infroo-,Prosto a un coliftem on ennsiruce.6. .. n%!"Ir"i hin di, J1: S. d.L. C.2, a
Ind. it -"cmP7,y,,,,',,', F1r.',i, I 'r::J at u"6 I I Y, q illi c I ,' Iiz I 6 ia e-oun s"' "aro rragAn Coll. Hlictor Colonnic Mu al,, gas ,.It, de Amostild, tontie f,
aritima 'Irc on r; d t-kt. Eduardo Iola Biala, Maria del i1a;
"I . I o"o'. y New Gr,!n '.
,;" "d'. -G, ad Have. desci. We, 13 r dlona y'Dragorr.s, debida a que plastic. do in $ 8.D00,00(j.0cj. ,I,. ,,.-,,..,I. Mug., j..,6
- 'a I I licion del ora-'Ram6n Martin Ltiontiodrii. Daniel Al- in y del Olm.. Berlin Motim. P..
to .Par a Tvrmina .,it denuncia el sehor Are. s',I,", sanitaria I.I.s. coy. clactork .free,.,., rocion-i I ned, Maria Quintana Fermindez. Jo. rel.1j,"s .' la' Irl'bjcgrcs ,let din P"Im Ron ell nklos muclics del Arioc- on., ortli-cstindo se practique una I .11. recontralon onoloonte tin andami, s le ill Arbon Allende.
tie .yet: i -1 con cargo general. I I g a De Gijon
to- as Impartacionei par 11 poer. L. Grim Flat. Bianca, se disport, vesligaci6n. do di h. edit. "ion. ofrociendo gran I tomente. Ad '"'ll'i g-g "I citation, Francisco Ro,, do I V.11e, Jruik la6 Fernandez Fonseca, Julia Cuctn
dLe L. )[.ban. s,n. recibir a] vapor Antigua, que ]to. Connerelos onoleaton, fpoligra par Coldodarti. arte. JIfe do 1. Sleclim. d, fnswors y'P,(-.d,,,. Rodrig.oz. JosO Sinrhez Pajaros. Maria J. Fernandez Cuet
'I I it I iArviii[ii'tamento fud des. J.1hilitemn do I,. Irs' 11 11 ,,,f,,I,,C.Jo,6 E ,I ..... SuArez,'Mar Cue
.1hpir"No".16m,", ,,, "I ago III ... dealt, Ila sido triefladitclo a] alcalcle mu- n b Ia F. Fermindez to, Manuel
I i I judic.ci6 Cucto R driguez. Juan F. del Bin
0 a I Ito it q -9L cla,,loin. cuarenta bohios ,.t.ra dread cron
1. as tie ,Ipcirs P' I 'Iticia ,a .,,,pal do Pinar del Rio It escrilitill'c"o.'", In clans Ia,,:,G Marti.I 11""' Paed' amclaoi on general. se d,"'N',w ., oin"m lafj T b : 'do 'a ,jeez. 'Julia
hoch. par 1. lmipecc= 91 que n Gobernagl6m on ,a c.squirin do Monte y I d.dr, bancarias, Ia que sera de on I Perez. Angel Fernandez Avell.. Jcaoi I Diaz, Lu* Gar Ia Negr6n, Maria C.
if America Contra onductendo.pvpa- Antonio Fernandez, a 1. violent. fu,,za del vie -- memento .1 nice; y .I bir. 1. ,,on- Gi.5 milec Manuel Quintana
nesuma d lonicnliced. lisICArNan at. Cabal n
I, ral del Puerto respect, Uet on I, In' e' 'el'r I splln.d"i.l no clanun ...... hintmrock le as rJu.dtafi1n Cordero, Jose M. L6- Fernandez, Anliele, Means Murrill I,
situ a ell ,.go .I. Inaugur6liji, cl Ministro ,or o" A 7. .an Fern4ndez Alvarez, Manuel s
clades consIgn.dall en as rifi n: 1 Yr re? 51 a'an -.i I a q uH I n v I., ra d' I I I r 1'." ','a noo'cidias quo a ]as transeuntes cau- 'I, listo Is aven(urado
1. York, ha tie Ilegar ,I job, ; ,Ila .11, ,p.equim, -mlcicis iniclala- Ins.Slnchez, Josk M. Gue. SHevia.,,Rzel Valentin
station or a u"d' "' is a' P a"'
ani.leas I 1'ehal s t: on IsI.,fin ll:tqo','p.dr. ,'u rrlc ,I- ... A kr d
I, ,c irneatJ in N a on horas tie Ia tarde barrio Saladrigal en Quivicin g eano SuArez Garcia, I'm In
- 1), 19 .um dp rfti'nw Riardtales' de Ins comerci clando pandoento con grace rLeSgO PR, Incin.d.., d6m Pefi. Piirz,
seminal. it I '254 kilft ell cnml)a-; It do aquella I u it. I'a Ins trannefintes. Do riR.ual, fori a I a. So haren gel' lone. Para qua scaion d Julio A. Diaz Soto. Aniceto Marbin
ondatipasajoros Para Lit I a ana y i humn nocesidad de quota ----- 6ximo mea Lopez, Vicente Rodriguez Rodriguez,
rcdlln c,nl,1u:I limpardtachmes regts. tri sit Para Crist6bal. Clame Lipe.fitiz,"th. 0 p.blad. do GUI,. Bofioroi;ij. "IEI' I agasta. gu l, are ., Marino Marti
'. .. "ri. del mes tie on no, S n .c'ic ez e Rivals Cots. Antonia Bai ki Intcc-, coronet Espinosa se refiri6 a lose d.rllru cmimp6frer Herculina
do To er ... a ,
E el Perin lit u Model Pill.. ..del: Au,,* Rva&Mnuel
llun" 11.pppl.' h ,. do del ministry cle G.Ioanaciln rounielpic, de QuivicAn, el milloiLro do at,. dtalle tie inter65: el de las re- nard, as .ci Su'r di M!,nuel Alvarez,
. A ]as nuev se en. macluya en at presuiluesto vigente d"Tronto tomarfi posesi6n Salubr ad doctor Enritine Saladri- clama ion,, tic Is. hij., de voteranosIguez. Maria S. Iguanza, Raja; Maria uardo Mir.n .Morada.
. d .rib6 el buque tanVe e manona ell .
..'j;p ,'If .1 contmban surtos on 1 uerto de Ayuntanniento Lrugg.l. gas. persoralmente qug c -h
ue tr.jo 10.328 20 Sp noplaza'de, 1 ,procedi6 a man sin casaclas, son ,Nudas a di- L, Pri 4rzlrRdrI%,zjapoulmm Gonzl.
to. do La Habana, lea vap.res 'I n T.r;, olde u en Las Villas ]a nueva g!1rar Ins obras it construction d vorciadas, a lost que Ia ley ratimero 12 n do. I C
-Ii.c.; Scab It, rcmntt, irm.l.e.e ... decide 1948 recomoce el derechd a pon- Rodriguez, LuAlvina Aveile, Dluz, M
P'htr":r'l man, en San Pi - r_. iu1611i.cir-it.. Ids n porervigo.deccerdo a I to. F "i d'
.. ..has de agua, con sus respectivits si6n. Entlencle adennis of repetido Je- rill C. Buzneg Lull,
-Anoc lop ado.el bull tie Bruxelles, en Machina: Abbejrk, en1posor e h.bers'l I pro- directive de Tostadores gis.,s c" Fu6 detenido
denaminado 'Albiim r qu ocindu all, ,j Marl., '1jP1,r500 tonchills. do trig. ce Santa Clara Granada. en avanic supuesto del pasa ejerciel.., mo Man y letrinas incrolat-olks. nois in do Ia Secel6n que, cle acuerdo cob dozen, Ardu,..?B..tr P, irez.
" Contr I; Oriente, on Ward Line; nor al I curcredito bohifes, ou voInidari
".rr:mb. S.aPendI6 an to del P. A. U. El senior Lauto Romero 176rcz, Pre. pill D Ia resuelto par el Tribunal Supremo, Concepco6n Alvarez Lorenzo. Matilde
t!. d -.1.,,,16.rrg i.1,or,'I ,made I. dtada ley no tiene eYecto retroac- Junto Loboto, Sillnerio Fernfindez y
el molinif hariner. Elncgrulic'"rLi: er$ y Florida, on Artion, ; Los dolegados y nolernbc.. del ej ul for
cado en el literal dePtil.. Lcida, Tropical X Kern Hills, on ,. Idente de In A.ociact6n do People speri do.. Los I live. par to Aue no favorece a Ins Fernando Por el robo
- cutic, del P. A. U., de San Anton 'arlos, d I Tontaderon tie Caf6 de Ia 'or I. -- "N.11claar 11 plectra; Axel Carl ell Atar6s Fruit; do Ins Bafi -s Gom, It y Oct.,, D I., Gre to Do Santander
En 8 ferr ,Jkaasph %Parro os, qua sumandoscientos, provincial do Las Villas. nos comunteck seiii, it hijavild,nc1.',upun, a"P.rct!d do nt c7 f'.' J-s6 Miguel Betz y Briz, Maria 0.
cat Patin each. III tie- Lotus, en Hacendados; Ethel B, ell envok escrita, quo ell pr6xi gor a Mart nm, Laureano Cruz, seg6 slier de e eon tel'gr'm n" it '" a nora an Trianot y una represent. Ileiminto Is que Pace at derecho a Crciipo Guttirres V,
pe. Regis; M .... i6n pr.tc:t. ndn'..1 r rie'l T 1c,4t tn=arA posesi6n Ia n,,ue.%1rcsdF b..6nPdc1. pjt,b lctperesipenc.,y dumcaa.lmnlu jia en im
iarj, Pegutit, on Casa Blanv i Cabe d Guti6rrez, rectiva, Integratick par lea s -Emilf. it '. i 1 I.I.6 GcD.Afla '.eeaCAa G.nl2A1..n..uD1e.. alm ac&
ca; Of. r, is C., Floritq. y lGrego- I collie Santos I, I. ;uk.%n
rick I If fimol.od.. P vice P do' .!','rvipc l% .ied.d en
I Egperan Sea derogada una a ec. 1. b.h .. I quien es uea do conce or pernothso Primer ,resident,, 1. bi.notmid. .1 j cfo do 1. S.i.bri- It I.br. do Ins rep.tid.. perialone, y,13-notAle-,
Mari- d G.era par, on ,eta senalado Para las oc G Campos Garcia, s g undo ""' .
an it'. In cache on dad, quo iba acompanado do ,jis-,cj crl Segura del Congreso par Ias;mHl2r0aCM0satuYiaR NCC.fift Maria Doiores
Resoluci6n ministerial p Par ,excilucift del h ble sefor It 'fr"T re P. A. U d.,.!e. Alberto Santa Cor, ,Pko,'. n !: Linguida sposa, Margot tin MoJer. : u- votercorms y famillares, expuso quo ariclad y Domingo' Roballos nivis de 83,0W ;
rectide.te do 1. Re.6blic.. mayor go- ,Ia -1-11. iticalid.di dI6 done Or ,too posidente. Frat on- b6n M eta. jefe de Despacho: A Is ,olunto que estA pendlento do re. ACur1,yFjHIbrA.Flora Macfa Castafto,
neral Fulgenciet Batista y ZIdlv,,,.. Ili.l a P.1dr.1 clue impidiera Ia entrac v, Jrella ts.,.,,.. Benedict. jardu Bilrric.t., 'Iolrilm k'lti S Es J..6 Diaz
1. ._ V roic r1r, M .... I Taimir le sorprendi6 el Btir6 ayer
AGIIADA DE PASA;EROS -Julio a pl Ppuestadel contralmi I rit-I.I. 1. ,I. quo s.s- B anco Vicente: vice tiniorern. Evelio, print y Il .,If,,, No brt. J .01LIcom par Ia Subsecretaria do lick Rodriguez, Ni17.-Iia aido recIbldo ,,,.n,,ran do,- rguoz Calder6m, lui.isid, dc p,.dIa ,I .It Moro Regn: seercian .general acloonotratoi a F= oi
content par c, c..eI as rest. signildus Para tomar tin curs 'do En- Contra eleacentas concounistas Ill i 6o ;! c.mgi6b it,. dannas del polil.- do .
,. .' -in. doctor Jose Ins I or 1 6 ,am. Jole do 1. timile, veces cii "' "IMR.n'uogueVr a ,'.'nu.e.' JRguHie a. Ayer, a filtiona her do 1. larde,
denotes d esta localldiod. I! r,,6a.,.c1.6rP cretiandennto do Control de A eria as Islas del central O.,61 Ilennodel; vice secrouroo. do, do sit g alitud it] Dolores VAzquez Buz6, Maria DoInre tie I v olliontines
I Ministry de Camunii ratirtrat v I, to do Incendical, lb, Mf6 .... s ,I rZ'rg clprl g b G.bc1;.tci6m ,.I. M" Inern. p., Ins f;i,,Iid.d,, ,I let, L.. del
. c E nc,6 "it Ins: Antia.i.-ClIrra, Arlio .. hozo palliate An- -.1t-16n d, Autcbnz Madrri Carbon. Carmen Romero PaL Jca,6 jgr.ced1cr.'n B.uf.6 recom do Jose
,. I I I soo ,I..,. -irm do
eellando qua 1, tInItc, dti do o Renato Diaz Blanco y Ma nor IluerAo 6 S. A. M; I lit, Juan Antonio. y Laureano Lo-, lard. Bal.j.. de 26 Ili
I can quo coon Va" Iguez Quevedo. N a 1', Ernest. M,,f,,it 11- no] "" ,d,,' "di' 'I'r' d o.dou 'd I poupistatiestan on Blanco' M'"a6omt' r'., I d"!:gua n ,'* , ,-,,I,,ar., ,-,%; r I Rkem it
( '', El scrior Jns6 Mcenuel F idird an
a ,,Ti,.n,,.doCo.rpr;r., de. trastiodad. Los re 'Id.s oficinles parliron on I ,,,, Joaquin ,,a ian' ,nn li,' bl .- v. ',;; "ooo po, In PoS it'or g ratando de onnseguir 1. drtituri(m an 2 0,,M nuel Sulkrez Mufliz. Jos jas,-"m,;,, 111. I, cm. oncelic .
or ,Irb d 6 on I Ila del hu.
I X I oil F5,,r,,,,, ... n E ... prsa it,- A.t.buscis Made,- Can Viv z- I or Jr.
Im,, C,1,111,1'-. p I I I tr del Consejo Director In ,oa.elm Manuel A. Go or., quo 'a
P. oiil. .%uc rical acida liver pign, in via acirea. con dol comi(6 ejeculloo del Sindicato del ,Man 1. OG ,,. C D'aly Ilgi oc,-,l I Iro.nit oilqao ,,it -, I~ a Ve., fete del doct Is "'li Manuel Quiritic
'to 'g I P it t1n a, o., a ...... ,,, on entrovisto car, I In 5- Avelitn"'"Pre rjay on- no., faln ell In calle Agun, nuencro
procedarmas shrill, un,,., III. Fil.d E. U. A., dond- no-ncionado central, quo tion, a.PAs Rlizu, Agapitoel rI.,, lo l a, IdIro.a. 1, In li "' "' anR a. 574 p sparecer acusado cZamn uno
ie, ell A d if idos oficinas. tornarAn dicho cusso el cual Uncirb y ,e G 11 Ministrin. Solicilaron d bas I.,,o To ...... tin doctor .P" Blim- rm,, so
r. ve suple.te,: Js6, if-a. Dinin.g. Friend o,. Plilcur JM2.
es mfis neceski at auxilike. .cis semn!s de uraci6n. it home Ins. Ung. Avelino Moro y Jo.,o .%I-. P, s r Inte Goozilim Francisco; Franciscolde 105 aLleres del .sallta ly cob. de
- 1 dramas quo 'por nocktanon del ,!: ,, ar w dhtn V =i'r F'Ard' S notice Porto; Evaristo Mnrcirn mhsv ia;.71.p,,,, do da ,.-a do
ietro. g it otantjivo croto. dic orid.- s6l. ,,J
Saladriga,, so obinvoi, dol a, Sev crino Insult Traba. Victor! forr, litacrolle,
I I Ball ta. jefe del Estado, Ia cooictr Ion ingroloos dictrunii -ell cinif rttti ad pit a ,, ciorillrue
' "' I -F .... jul", sit..d. ell In Ckfl ad.
-- --- Vm do I 'I'. hiko ii.roo.tioin on no mraos de S4.000. Al.'nuel ns I, lc Oil
. %, I I on niv ,unurar.fit T. Martinez, Jo
ella no killer it ,n, )i ""Il'', '-t".'I'f 'pl .;I "" illin) quo hithict [r.t.d. can ,it Mi ,6 P6r,. ,li Le.ncz. Viiicitirl, cic Guines 74. entre Mains y Perkins.
Ill -. onDiuc podrian gimarse la %on. ,,I, ,O sabre 1. situacitin econtmora Pereira, Marina. Manuel. Francisco
. oca Acl.b
. ur.ntI un .I..-o ,like so .fr,- do lo 1. use". no I GueWeez; J..6 P6rez 1,6pez., DireelAn General tie CriNa Caro F rnindez. Manuel Gar., do acuornin ,con li s actuaciones le
I N 'a dig.alon.., do lit inilubl eta Logueb-o Dolores Padr6n Gqmrl% ot.dis I Buro de InvestigaeloInd. s6'd r in P.Init ti seem '; E""distic" It jefo de clate departamrnta. onIs do FrIuac Fern ndez
ieubrir 'I" I, .o. El doctor Matiferror Rojas. dir- a Rey:, Antonio Fl- .1
!! I para f.o,,,o Marti "vliqullllad,,1 11 pk ra Re manclante Suhrox Su y segon.,
E, P, D* in d .;,, tar general de Estadistica del Millis- guelra Santa: Luis FormIndel, toluet.
11 a 0 R gritrilis .. Y' do jefe, capitAn An In Falcon. or
I E.L II)Lcre- I terio ,do, Hacienda, Infor-6 ,3uc Ins Jos6 Porto Noclar. Maria C. Sfinchol:
I E A ligricultores dt ifichn zama. I.p.r .I .no, d uriunto It p.s.d. .bil i C ... lclcrrly Frl* ,*dlmenero P6rdL I acticisor inveatigniolones en
is ori. I I '. n ern n
I ,,,gg...,,n,,, aptoll"In par.,, ,e
I dc,,Obr,, I v. or tie $84.442.597.M At no r Ar.c 6 Penn esto hecho, comisionan
O of ma P a a V.I.!do .1 c;,r$,km., ale"'g...... a ve. ,I I .ntarrN11. I 93162 'Pe.ol'."Flill.olra, Mprf.' _e'ia
JO SE O LA ZA B A L D IA Z t e s plazasb,,,,,' sea construed am ,1,7.000. on of propio b is 'rk a
. del anterior Iresultando unck mer- carrel. Elias Goneill y lill,.nd., L'
. cinal desde Gidro Bofiiog l a La Sa. .. Arenestit. Fe- I 'lite a t.' ,. It umn
Ill, A F A L L E I D 0 1 lud. con Para el iclu 1 1952, de $2.428,670. 'derico Rodriguez Ferrindez, Perfect ,ue .I i,.d.
- =-T I lt. cjda ilio
D,.pah.de -Ibl, Icas Santos Sts.rasnent" I 1. Hzioll.16. Papal. : doctor Saladrign, or hittoll descipicrecid. d me
Son de Ingl6s, Aff Auxiliar El r6 ,I .I- U Ldas expartacionea a Ins Estadon Rodriguez y Rodrigui Guillermo In recite del asalto par el forado, led
Dlspu:sto su Intiorprooitiara hoyaulernes. dih aelloseillp. Pa., to que Inscriber, su viuda, hijo, ito declarandill quo todo to hecho or, no as de Am6rica In abril de elite Sanchez FIF1.1.1o., Mara N. Gestaso f
- furron par un total de PazOs. Mar Etc b as
to it, or s "' O. M"d;z: R --IF,.m o d. 'i 'n'd.'..arii'.dI actuaciohI-.n s y he-. nombr. y an It a, donalis familicires, ruegan a Ins pg y de Prof. de Su period It pro ,ad. abetted. I.s d'eset", Ro- $50.b04598.00 contra $37.240.8030a on man Pnet., Perfect. Va.,. ,'e
nos do u amist d se sJrvan concurr I a partamento A 0c Ia Funerarin Caballero, n 23 y Carballosa, Maria Si2gundo Dial, n-, i.s .go.t.ch las gestiones que ha.
Ved.d. par. dotal. alff .c..p.fi.r of cadliver basis el Cementerio do Col6n, favor quo agrade- p6blic., general F"19,,,,,, Bal14,11 do !1951. con clurnento,'este repetida afio,
El doe or Ciro Espinosa, President do Nolida -Remedios Berbotoros, Manuel eta en dicho ufete. procecheron
l La Habana, I; tie Julia de 1952. 1 1 I procadia de. El "affaire" do his Importaclone. de Carb6n Silva. cerin. tie I Junta de Educaci6n do La H ic! mejooriir Ins condition it, 1992, do $13.663.795.00. viigiarlo descle of medlindin hosta de.
otorlblos, torque el mismo D. cilkill. 'I. dycmandf-4lr.1..:, .1,,,1fcIna ,
bana, nos comunleck quo I Iteras I'll' I u do
Luella Fernk-dz-rJ rVds, deDO1.211hal; Ing. Josi Olazibal Fernindez; 1111da Olasibal Diazi Ad.l. dal bistrito Dos, lalciardan mago campesila, siempre or Oscar Plan, Joel, de in,- ,,Ar ,,l,,,Iernlnd,, Puentes. Sk nia no-. n uno
a, por quo to r ,It, it, on E I 1. ec't osainaltados, el encargado Avelino
Grain ill 0 j.1 laz (a senses); Clars Ferninde. Mira Yda. de Arango; Lactic a G.r. "ov ... tnte, vir. .I no era Ia a 'era 'ne c s 'is
1. I bert senorita Ion 4. ment. vig J U in I r I. Ir id6'." it I find- if e
ii PIP do Bollingo
.. dis a des I Dr. Moscusell Irlowde. R do. Padre Arlas S. J. elr cl l p oc ,!p 6o Pirui' De Santa Criss de Tenerife .s,.Iui,,,d ge or par,11 durante diez .dfasialn Peelle de ayer I
U I .. I.l.r.r 1. .I... do an 'or I --- -.---' -P I fr. d IA
.. .11 on do una a I..,n 1. ,I IrQ .
,i3XrA Wn rIfrL1o1ARMT nnr-q Ar. Ar.T[A"rrlsWTM7QAQ u loostr. d ya, ono It inicloAl, conace, cil ,6
--- Clitudiro, C Anot.1 do 1, Ras, Joint i eta, y ,Riv.. qu.




I I I
- .
. I .
. m
piginn 22 I Finarizap DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 Fin&=" Aho CXXI
. I I
I Gestio'uan un-pr6staino de 4 6 6 V'ei.qas de crudos de Cuba al 1 as .
I Con tono regular la Bolsa de Valores de N. Ye
. millmes para el F. Tabacidero Jap6it al prec.io de 4.20 FOB J -.
_____ __ __ ____._ __ ___ Conciencia agricola F
'
Dichit surtia se desthiarti it-la complex de taboo Tuilcibii;yise remlierort avicares cubanos a 4.15 F0BN ue*vo retroceso ,
I I .
I que twe (lestitior(i (I Ifi expisr-tari6ill. Atiero reivislo (11 Ifeirlo I nido. Millis flojol; tuturos de arribus quotas
, I .
FI ........ ca if, Ai:ll-lI,-l, ,I.,,,-, FF P-.b,1,_io- do 1;1 au,- I 11 It' I I I, , 6,1111slila, dr ru ... do 420 FOB Cub.. est ,mm, .. let, 1 egistrado ayer Errores 'en clasificaciones estadisticas.
A;f. coo ;1. ........ an"I'lo a ,, ,, I. ("'ill'.., Oahg ,.I l,., 5. t-, ., I
" ll 111LI'llall1ill 1-111A HI 1 111. : --. 11 iaj,, ,-it ,,IF,-,,,,,ns nequoh. .1 hi ... stern. Britim", if, I
wIcu,'llia, dC al.l", It". I111-11 a": ,a ,I an'rado 'I, .,ur. SubtuNtento -1 P.,C,. tie 4.15 FOB,
I, to, ", --110 -1111b Las :utul "s olu it,, 1. I,, Cub.. El Cua, olonaestre del Elircile Afectando a preel.08 V 'Se btclualre eit grass, Y carte, la leche 11 I
dr b%.,,u,,,,i. la lall"IrI.L1 'it I I l .a ........ a -ailc ,,, " ",
P""s ', ,tw,,, N.-- ,,.I.. .,, d, " 'ci a" 'I !i ... o, d,,1,,,,i:aa "'111-11,11a In 'o. He lei EF UU, e0ciu.ini ,I.. ..be,. i I I
."l, it .1 in ... in ,I, E IAI, ,,w, ,I a,.1r,;a, 1,,...d. a "o I I
. ", ""
1-,.- 01,4 I'a I,;",,,, ,, ,, ,, ,, ,iI ,,--,I Ht,,ta. ,,,,,,.,r ,, .cad, .u,,d,.l 1. on Nurva Y., of di. 19 do .ii I al volume de I '
..... ,,,,,, ,.rl, al : :, : :, "" ,,,, .),..a 1. ,rarpr. dr 19000 larelsucia, tie operacioues
"I";iIi ,,."'.4o""t;1,11 'I 1.1111'ell 'In"l""",,.,:I :,: ; wide, ; I'm M. N na a
do ;-LIFN I..r;. el ,a,,,i .... l a,. ,, - .,. Nl,,iiaa z- clin.d.. buen de, An- 1.1,.. c,
-.,,,.,";, rF,;;, I,, rl,,,,I,, -I l, ,,',. i r, L'' I. q- Ra E csilbla.lut.l. 23 del ImIcam, do Ort do fires. Is. tie irbol-s v -P,,,1N.hI-ra Co. to. cu.dicl
,,, ,a,,CJl-a,, Or .--- 1_ I 111-1111 -W, -111-1-1115 La'arnallon q los Estarlos Unld- par. snotharcItie Tanta ]as pir.cuu; coma at
,l- I ... I 11 P!agl.al. qUI 'a.. an, as :1111'"rIN el Boac. Iriorioniewmal arbusto, las no clasificarbas. aml I~, de all dedicaci6n y pre.
' "", as Greece LON -nb2rque, a sr efertu 1, do .p1c.lunes ,,I,-..edir fill ,a
,abI on fit, ,, d._ a, 1: ,.,ad, do, suRur* 9500 t Ind I ;, de Reconstrucci6n y Foreento. sp cern I do oul ,, ti-mcnie ,I Cub., tonem., h=m.
r de Cl. Fi,, 11", ,-l ; "",-11"a ,I ,4 i , ,','j I 111 '1 dall ill", "I!,, ,,,ad ... it a, I 1,;,dr,"llogn do Cith. ,. el me 'I of mer,.d. do I.re, d York .. as Italics y 1,
,I, 'is., en to. relilemencian funci.ne. ones am. 1.
"I"'I ""-,,-" ,,, l, 1, ee 7 ew qua , Islas
", It. ria'd1r. r htlGfi la -01" ,dia a] Frinn Umdo a 4 15 1. It. primers quLacens do septiernbre Y Pere roe.& ur n .to b.bia el rot copies. P fabracac;oa biel mu) capace5 pus closampeti3ir
. El d"'I", J 7'a ...... a "I"" " 7 Irdi"I" ,I, Ill,~ do .11nr -.-1. N! .tape, 420 FOB 9500 to., ell Is primers quince. c"O. que so notilih per r do class y atras menesteres. En -.iqu
, I no tie actulare. ne I" y un e'u'.e't' mayor PAlu
,,Itli,,n,, ,j- F( I-d _, re cada d 5 f"ZCcirrne oI.' J-' I ;.c ,or postructo on Cut depute.
r, ,III,, d ,,: Ife,.Iaa", ..... r"', a !a qu, pf,-"' lr .1 una no, Atilt, ,,, ,, zu mayor parte. 'gun a __4 Nocional de Economis e .,upo do Betudaii. emcintrutiv.s. trom. Is., ,Ncn,, 1.
Ca )as Irtio-, neve.,- Iol, 1-11,11, se i" R5 (103 & V. 1. Bats. del "Neiv ...'r'.., pars facililorle at Gobipir el .1tinhell do can. y ,I alcohol Hay una ecomendari6n
, ,,, h I,. I ... I, ,it IN. P I'll It, I Sol ClIF I I IB
I ,.,,,I., .,IU6 a, ,n,"" RA lc"Nll ., I'd .eTci',Ir
.d., pa, N1*;. Pro Z de Id
1-11c, del Ccan G.ndoo, ,,- so ., ,: ,iI., do prime, a ' a 0, P. Ins NI Inch 1 4.20 FOB Cuba 'r,.ca,,,Il, ,sIci Y I
- 11's-',t 'a'C." N'tral- do Filipinas liffrieul., .1 al e- It. I.rren. no .ban,. .is %ini -mi -1: -Ii1.1-,,a.emi bay crisuant, Nllinn,,de,1cBNiCn Internaticional do
1-" it '
1 p1raq1ted.l. lom. ,,,.,I, ,, I , ? 11, pa,:C-6- le"all- I la, ,morprale, FLETE 39 Cnt.,C, qq un ,.,..,. La"!1el, I ,,n I.n. dellolli- ..tadi.ticas*'. Pus, n tener Cut c_ qu se tre a ornarls. Reca :, iZ y Fornento, que di.
, pi 1 11, parl,. ,I i ....... I, O, it,,,( Col.,
;,, In 45 d a, fa op,, I ra, a. "h t pa 'elian rctraid ON Cost Nnrtr pars Nuca York o Fill. I Ten total de ven noel iento exacen do ]as lactates Ell .1 gup.']. do Drops Sir,,. 11 1""'tuMment';
r. ,,- frha 'i't"',- ,,It on In Ibion fue de 1.010,000 so. I es nci.lF, _t6cmcoq y econumlooA .
,fr'ma 'I" a lll,,i,, I" tibirino ,lei ... t'l '. tea
. i'lla t"I" ,,, ,1 1--- or, r! ,;";Jt llo de cualit.ts .(,,, (j., Le 'firms ri, L-Illb.1 11-t-s and delfla n Baltimore Cl.Ce.. pleE. qua peltenere a Is clasp 111 expitesto, ise reflere ffl-,luipll do Be I'A" I' ""I" 1 L111111, tie raqu- pail ,I l,',' s 1, i Do acurrdo con Is infoi anciYuPosibile que Ins progre- tie Producto. Quimicol. mus top.. Ihads anc.ntr.da, .a .. .,,A do
' "" ci 'i Car nue- C' "PO116 IN artuavion do In n r I ell
, a AZUCARES FFTUROS ibida pot- los rorredorc"'N1' ,, racts Co.: ..cmil.. do .j.nj.l,. ., tad'sle.)
Aioroa pars n P. Ins C-Irb- m,11.F do .,Am. .e.111. do a aco"IseJ
i 1. 'clocam", ,!"llcur'l 6, "", 11, 1 i adns azu,-a rer.N en ,,t., to rai as: a Intenclonod., resul en este m
IIFI-- q- est! do do.. 'In en pi7did as uu'i ,,,
G-.dia R-l A ,,, IF ent,, el d espiazarn ento urgent
01.11 N -- do 1. In agriculture T-V. NE venduffron ou aqu!', YFateg cubano, y 'Palo 1. cem119,c,- do It ,' 'l I'll AZ11CARES CHI'[)(j., ntrato Arnericano namero Ili- me ... do 100 ... fificad do to r :n ,,,r,,, lose--.dai 1- do .p.a -a de 1::do, esfuerzo pasible. Pat. ran-Ii a c"I'llis- -n.., a,, ,,, to C,,tr.t !r,.ca,,Ilc, Consoliclad'.," de Cu'la.", ai C'. r
Juste prelupurst I Es mocli-6 flojeclad, refle. Co.. se OpFdr en 15C al'.ilin N dos, quo No deeU,,an sl- -rJ., di posicitim d. Is.
a,' j..id .1 aria, on at 0 Pere. a 12 PrEaducclon de .,ct,, F- .fie! 'taubst ca: de led. Ins
.ill: Ron '' ", ri, I C ode Crudes. un. 31.1 4 y more, do mi, I
, S, 1, la ,', P R ... y Camaguey. 'I't"C", P 11 A] abir el mercado repollalon IpF 0 rc do 11 Cuba it ad 'd yIa"Vo6,j 'ocl, : ves .... ros ,a craileria"'do -'le- Descle I.rj., quo ,,as e,..rCe do
o"P., c,:,gad I? unforroo NI I-,-, accionss a 27-1 2 .1.
,I dw J- d .... 11, Ji ............ do la; b-a- Is- ,,11,. ,.,&,t, ,..I,,.,:ntl 6 selicionaie, been., Noi6m do m.dF,,. -IcIlmlen diirco.pM. Misaistericas, fi.-de .1c..-r 1.
......... ao ni,,,,. 30 7 -3 4 312114; d, BILF pmudimerorne cle Is Mjdi6enzdal ,blCF ) d.lCo,. J.Ir situation do trale.J. 1.
r1la,- 1111111,111, Ajlln t-o d, A,,,-! .QPO far., de Cub.. 1-c-mi.s. 2112 Intel on I~ do 27 27-34,
I"I., 11, ndier.. dimins. Par eJernpl.. .1 -usu 1. cI.,fC.C,... No debion I- Ciun. 'o.porturild-d partial do 1. sia.t...
,I.", ,,,,, ", ,bl,,I,,d,,,pr el ',I'd' drCalhe a Principle., do .g.st., A 1. ment, toda 1. F,1,,,d.d No ,aOCC.(,6 1 Camaguey las %entas asce I Est. podri
: d'T"Id--- I"It," I a "", do Ni an I d bi o. constant. tie personal dircc- ',a tc-- ,Nt.d,,Jc..
Iil 1;t i chlI, iA Imperial, do GalveNtcal. y ell ]as clos posicionts, de 1952. NCp- 1,100 -a 12-1 4 v Clued 12 1 Merectrus do Comercio Extatiot quo bicallso oil Pact,. me teats
, h da .. ,cba,, 11 si, ; ........ d-d, I"s cattle, Ct ;,l; I Cot ga, apllz .f la
1-911 do I i-111 dc l N011,11 II,, do I ..... lose.on y tillia, .a ,, 4,)OO tanflarlas do Cuba. ,ralba.q- liernbrr v nozembir Estes meses!Stre, .CtAa,, do IF uban morunn coof ... i.e. of Minislerio de HA- itic y qua on muchos cases, ie I.., ,.pidA rn.vlil. on do to as
.. I I GodchRUN. abc ieron con baja tie tin PUatO on son. -,ull- lentils par 400 'i ill
It 1, 11 A i, I, A e Ill e 17 -.3 .end., r- top on s on quo c- sIr- n. p.:-,.Ia p.e,,,,,, ;,I ie,. -a, Ifc,- '.
IN r: -,pu-,,,, ,No ,,LoIA,.:- 1-,*1lat q- 1 C, h-a, Para eis, stetilid.dIs It I ", asliri. a la refiapria .9. so r y 17- 34, eire -';
it ....... it, ;!i -l:,,. a it 1,1,- ,.-. "::,',"'," At p,,,Ii,, I- pa, ,I in9C(lLrZ0 Oil dl- CIi ck a Orleans. ambas a] preci, penibre y sin %stiacion ell novice, a 77' 8'. do In'd N Sci c, licp.ado In. .fie, 19,49 j9.b on per '
,. p, 1,.,. per I.s ulial lie -Pr.lula resul. ,..,Cm,;l it, "I"
,1,. to ba.p",odi, , ,,I, J'L",,. f"; C', 'I'll III" -11 III.]. d, It,, I CIF bi, II Cs lot d ,,, Ft.d,,t ....
It. '. lF p i (11 "Uritilt Lon ul l, :I, i C', 1, I Id' C I I I I I L I ic I O I I ,IaF f.6 de 1. I 00 .,. .. ll Pasta- 2-9 1. to i i rpgrof, quo U. son q., No pasa ]a III,~ ,,, a::! ',':, C;N is -I' A prun- hall -Irr habian 11 I 'do Ill,. A 32-I 8 ,I-, C-6 cle 12 Oil, d l', : Cl XII' Aliment., y Pi1--llaI,. ,it 1. diposii6n
. C.,,' ',.' I. 'i H,,H,,,,, at, FA.pin It., dr ,a dehu, s, fu do aglCpand. Ins IF, tial.,lo- Selgand., its 1. Loy-De.
,I 'a hi a d N. 2-1 4, or !,i Mallan Still~ so huir. Rabid I ... es, ,,a, a
' r, A a,. 11,9ad, ,,, I. r- I'". as "'.""'I' _" ... da aullICIII. I. e .I 1, ,II I ........ licad. lair of Prelude.:, arr.. 11 _" ;C', ;- ',' d !- I C' Ill I'll 11,unel Le ... I ,, F-11..d.' I'ala dc,,c,,.,n" a. ...'s ;,.,GruPmNIC.,.e, y G,.,,, d.do O,.N f.cilcild do
9-slo. .1 lucent de 655 d J P m olln ',__ 11 Cie Il RIP bh' 911111-1 Beliefs.
,, 11; 11 ",',,I IF rir llnada all -tudi, -I"al'l" Put In' l1cri it, mlp Y final PC,-. 'all -- 11-1 a)O FC11-11c, 10.1 4 ) 236-24 I or, sinesto 1. 1,Ftd. cimi lots ,,..d,.,. P
e, T ", 11: 11; 11 "' dllaci cle lie, a ("Wir, powns Dr,. fluccla cuia(ia 10.1 9 a 10. 24A do nee[. correponcir a ]I- juCbcnd)bI,. qui, ,,I, "' "' I C 'ho. I, -giro. Imid""Ad. rmi ,i,,,.,,t..,,.;i. 1 ,t,,Pal;dcoltereapoOJ N E 1. fumerin
"'! Ins -illN I ... I ... Ins do I N's "
,Jr ,,,- I 'I'lla IIAllucl d Arrilan't I. 1 1 1. "I"n'l it, N, PI, ,,, Ine". 1), 'll"I N"alfin 'I volurcul. do -ebe. to, tie ,blachshl.. NIall
"'cal" 1, 's ,I r i 6 It~ 111.a t .Ida;jc, it slcl: ,' _'i ,, C F l 605 C1Fiu", Para C""'d L"'p"""' AN f- lain sepliForthrl, -ci ,In pun- "I 14 riteg's,- tie. be dice textual.
,?''I. 'i -110CA F O vC77 1 R al rierre de i7:1 rucar. -perad. ,a, c; sin pit p.,IeN,.n.lcF que No hall ,Nl,,- "Ot I
. I ,,,, as A" C' 7 30' a"'
I.- 11 I" ., I'll, 'A "' I 1: avi .... r, s, I, c-lui let."t ON. net, ... N
, "" 1111.1 "tuvi"rin ; 'I ""
refaicuu-n que be 3 s d tech, tactile -I, ,,Al,-d. oil sa lonco. Ilal(IIII,
... l"P", ,, fiaclia,; L .... O 17.1 2 ,I, IF F ,,n Sugar ,, "711 ara F o
6 "), - .",,ill '' al -1,11 ,ll "",Iai,,,, t,. 1, P"t"t .
"';,"re, palva. F, o hu to La .fuel. .1c,.ri I Gnbler a
'. F%- Icldld, qu, ,r.,rN.cP"'-,-r,,a C-,
- ""'I"I'll, oNfielffill"11,0, i,-, -a ,cwr -Wl-ila lie Filipino. ,a . ,c hIn I 1, on ,,,,,I,,,.,,, ,,a ,,, Li .a
;, ; a,, ,me I .v:,1idacIe,. ya qu, I- ,lt,1-. cal, y d-rcm,.ed. ya loichi;ld.. nnltloa P -ferlul ,rh .II.lewro ,yehlpcd ,,ld, ,, I, c.,nt.i a, I
111111(Ines rereatras at precia tie 6 So I, L,,s ,Job late., qua .pFCe 11 qf.gidn, id, 1 gi-alt 8N., I,9pelr2n. en 12.70GOC.n c- N on -Iq .- mp lad, In a a promultilacion de ista
Ci_-_Ill11Il 4F,, ;f; "' ""', -,'",-, ."- 11,111 ,il.',. do .a plazo do 30 di a
I ,l ..... aa I IF I,,,,, I",rb,,r,hFh.F on III 1. bi onra F 9 79 A a ,,,
clraehid. ,I ditiba ,I a farm&. our es absurd. purs de Is a estudiar el co ejo sistemeterce ,pr ccto de ley, recrgartP. Cie 8-1 4 y cerr6 do 9-1 4 ,,,,mF cianers que Pra osa class. f.- .grCp., y pO,,dc,.r Ins
t p a, at e I'di'd rolm drapti t 6s fuerrn oltolLdab 44 Puntas So act no a -1 2 C, C.ncjO N.,um.1 do Elite.
- - __ __ ____ roce 10000 ,.it re, I'm np" ''a .a
Harienclas comunei ,I '. ,,:do on ,ulh, , p'r i in e au, Ins prominecto rasa ,urn Grupos de Peseaces Frescos. el esfuerr. -.blildio, Adernas re
...... i If as', me. .. tie Nue%@ York v Habana .1 suit., quo ,u dlstl,: ,Py Ists estadisticas nacicaro.
, a ,,, "I's 'I CIERRE DE LA BOLSA pl-'redencl. Contract par;cularmen. a '.b F"lon" do Can..
- .w ,,u_ c No ." "a"I N '.
5""", 'f,_a I, I, i "' ',e, ,,,, F ,I,,,r.n ,,, ran do 80-34 31 i .... y I dos, huevos, cereals? y suits do muy
1 r " ,. ,at, "ddo 9 is Is C _c
I _n C mendo u cua c I,, % Citificados d Cbs, harinas rie cerealc : legunnoict da ,tenen a Cu bluoib"s
-- d -Tl dp,,f',l -i-n 1-11.1;_ dl,, p-to d, gi I IF, it sit Ins mancent- finale-mslN.js tie fll.ctan- .r DE NEW YORK cleiro ,a- finrializas y frutaE scraillas y all ce les. ecialmenle on I., can_,d Railroad cj- qu daron at series crarsagrad.. 1. -nCla ,a. I's y ;Nted rr
,a L- do L- I .at.
51ERCADO MUNDIAL ,a tl.d,, do 26-1 2 20 it is I ac.c I all ell In r a Y 1.1 Is' -mimie
...... ci ,c I' P' -'ad Co"ll-tal -1, ,9-, ,I ....... rs, i men(os Para animals; hebicims He Inai ud iy t ticas. p stra btleps e ny d isnt i n g u i do, car,,
: of C.ns,. as olioncrit ...... iFti' a,. de MorNUEVA YORK. juh, I -sion: 04 ,a s ,, caballero,
_ ,.c,,a rc-nIa,-!, nrf-- 2" I lie i y me rendicin sabre In material, par
Crar, art A, do la q- d- T Vr, -I Spnancr, ,,, 111, orriler, Consribarl. del Mercado A d -s at so quiere, can prestiguo profc- IF nf,,,.a do Fuldrolc. do IN.
,ia dj., ,_,bi ,I_ ,,La., ,alates baiarro, urregul.,:rnewc Rp-I-n IF ,,.is JNpon do dos 2235. m.,,. 435 .,by. u 195 Ins ema% products aLimenticant.
d- l rA, a, 1 "Its ruen teduc do "A irgarr.cous do Cuba at equivaleatc 32. total 8 113 lotes. I ],as --d(, P
el lei -mrla I. I,, Mtnd- y lie 1, Cudo;Nt:bIeCerNc el grupi tie Le snnn) en una rama Cualqu "a OF ',',,,,.,ia Umd.N y tie I., ,studio.
,,I in """", L- .pei.d. eli N' T ... e -mlaolmi 1. scluacrom del has rablen tie M.n1equillas y Ins cienCL29. Pere sin op!c""'za do In propia junta. Dacho organisi% i N O a per ad, a .,,,,,,i 13, ......
'it "I Car,,rid.Ill lie t-rallic' ld of,,, on I -!.N"' 111 ,'a I'll l "I,.,: rltrr Clerr. Toass. niercado fie -lores, en sales tirmi-I Queso, qua figuran con Is lecre C... en .n. I... do le '"'W' a sacfi,,77 !,I'Caae, X,;
so cm ,,..t..l n .I "U I & late. "Apecturn, Mixieno lillfinintra, -zsdial.. Is-, In quo Cada dus cobra m.:' lipZcart .___ ON feet.
,,,bt.nla, on uel., ,to h-,a. lIst-ents dos No re Ia h-!,A _____ __ Hay .. lCC.da ia.,Ii,., do ree... do ,in minectorup, tie Carries y Gress, sin cra
, 4 on 16coica, pulas -- cia on el mundo y que 'I-- ,:.n.'1t d-r E,
. d,,.,gCA q to be hall. ,. ,. ,-d- Rol Rol 7,350 re pi esupuestales '. deb.
diz ,mnun I- Seplicalbre . 605 6 4 -_ ,a S raezscirientain at inveitiga- b- C..5.g,.d. s I'
- -, 6 oa P r. funden y d ,be ri _gown'tseg.nd. dir 0 it too do "'.2' Co. In "' or
rus ,mmuml nog ,d Pat "' g J Tmebuici 'a tin 6.0. 605 601 601 02 a, RAW clibile, drp ues do ,ad, X! l'i. ,,irqu.esc,,Cmia cbe' .
ua a ., la"Ill"I'll .. .. 5 50 N No 100 mente alive a prince"'
do 'dustr q ,, drdui a ,to ,fu e ,1 1,:,,,. Il., .5 8 PIC dor, cuando iste sailo No file enel El C ... ell iguol. quo at purs- I" ,ad. I ct'n I N.
F; prod"u"'.n fle -ac, "goal" d. on Chicago rl.u' ha -- "I ,rded"s ,'. cin, Fem.na
,,,t. a[ rrunw,. do Ag,,,-. 11 riell ... it ...... 1. Cu ",ci,,.,, dvi I'll. I . 5.63 N 561 .5 61 'S 61 .5 62 No ,I 50 uidw. qu, 1. I tonclencla do titular del arupo y no le. led,, AN rints Cre eminent. 'I r", an F par. el., dOtr. do lei prime..
A Ira u'a 5_ lc, pl-.,i ,uguo Florida do alza". particles que figuran en it.
Ifircla Jxrorrunn, pata :t ,,, fl), to ild D em t a 1111 .5 5 72 I None El proni de utudustriales si Ic do una, -.cl. do .gr'.comil. roN 30 dias del Ones tie CON lr d. C..
_ _____ __ __ -, Ill )a Sc-on do TIuli,, u Etl,,I;, ,- d I num, 4:- ,cupct-6 1. pi rdl- I 1-mP-a N,, 1951, Pere pot i Igunlonent; ell ellgir po tie Le- . un agree... dcNta,.d,,, ell ual da an.. Fl- .1 Proisidembe tie Is
vI A "It'l.to It.. ,a ra Eet, bill bu-rnoiI, -maxima de Sit r, is
'oi,:A'1.F, j qcunol,- lug."', uanprqt;,' fr-gca qUe much-- I nalb y It N, ps'cc 1. ps- Cln,.. .pic.toiri.,
I..'_ bl: nues uacwtal, "]('all nivi(ad, sigiiio ino5traiullit tin tono at. AN iscial. retrAnd. call .Ira im ", Cis I Republics un informed sabre Is bi.
... i d i ,,.d.F ,,, d. .r % pa, quo es un lubisrculo y las at Hay un retrain popular que dice, luncion economic de Is Republics,
A V ISO : ,-cht;la sugen, aN.a,,,,, a -, III -te de IF pu n 11: 11 tub, r pat ,flja re"o I m* ildIr" do d i ha so, a I L ,,,,,. lier ellanas y paF. rapatern a tus rapallis y en max. expre-ando lot; progress y deft.
L- cvlei: -, ,:Iz, E g to cluiame IF mayntr pat hien clat al/a c(,i,,IaI dC tin runic. ru.nda -- O, Nig ell No .,I,.iic 1. at,_ menclias. nci N% I r
I No 10 .... r .111 a,. IlL Iill, ::",, "N,,.,, ,.JY ... k - d, 1:1 .,,,,.,, n .... O ,,,IiiCn ,vIatI- a- I, La, P_ ....... o, 1,,,I.,I, ,,e,,,,,,,, ir.n fi- m, ,I,,,- --dos Iru-i,:..'qU'; .11C., "or, q., dFbn do figur., F. I., .. rat.dislic. quo ,, ,, No 1. c,,,,C.F, suiveirlid.r duunte ,I allic,
,,!.:. ;,,,,1;, ,,'*d1.- No 11C ,a, at ,A)" ,; ,1 :, c. .1 ',"or I "" ,I %alomen y III; r.gn,,- Ell el gup. do Ali- bi ujula cle Is econoniia v cast stent- allu I A],, transcurrida. y recarnen11.111. 111"", I. I. 5 ... "', - ........... a, ,Ivw ,.do A ,,-I. ties p.. ,,,,,, i- -,,,I 'p aliirkl y .4c
,I,- r; ,,.,,,,H -.. 0,11 -; ... B it, 14 19 pill ,;:i,, ....
,,,- i ... N, a, , -I- t 1. I me, ql, a -I, l, ,Ol,,,, p_ A ....... ,,,,, i ... ... "' "' C N daad,, rardidle itclecta.d., p, i"I", -1.1'. I'I" ,,, "'I"h" I'~. Palo,, cIc I,, ,ricul.d.r IF, on, A, hot,
... N, a h a .... .... pretia, 11all lapt'an" W ill d ,a 1, I it
"I'", """", As -: ,I, pi ,,,Frbada pars Itia cnrrida ell Ca at, .. ,ben do rus"ono, .quellca y 'croodi., 6stus.
.__ a.,. .8 "n- P-I.agii :'1111 1 1 11" ra ,A '.' I-lo 'c .r. ',Lie nical',""d'"'A
mol ,,,, Na f.1ti-- I,~ ,cf.1 I., ,I .. - ___
a 1. 11 1llI.a.% .".A';':'__ _,:,' l, ,arla rl ,lII;a.- I- ,a, ."', el a ""'. I ;: ,,,,..: ;_ i ""l. i,,, :-,:; I:' .,* , n., 11 I 111L a
::1." 11 -_%11"1,.. a"'i"" Z""i nIa" lA 11' Go""' I 11 ...... ,,,,, hrh- I ... .... trans If,,,ddrI I~ lon'liwa, oil ,,gn: ,I ,air..,.. 1. ":,1111'1 11,1 n"In do yer .... nee I
W ,: o it " ., "i "'. rajacen,
-n a. ,Ill. -, r--l- -- ,.r--,g..r la, ....... 1, fill. dr,-- rl ', ,, ,,na. .%,,tcmirC 657. .club,, 107 lei' I -11- dtbran
" at 1, I do 1. art 1:'." ,; ill "' "' 'o I I I "),.: I c "I'll", r 'n.,
, "'", 1, 1, I ,,,, a". ,;;".,l'," 4, H. I ,,,,, , I A F,_ I ,, ,,f ;, ,lI-- ,Irl,,,n dIs III, ", ,,, I 0 ma- 441 naea go. Julio rill"ril! ,sr at muohn ,I
_, ., ;I151,, 4O itclienr1r, ,I953l In. let.) il, ,,,,,,, ,,,,,_l :,,pInrNm1.l, fc ni I
I..". A ............. "I., "t. ".. .. 'I .......... '" ropn st, .,,r,,d,,,, ,, ,,;'t Ia "I'lluo" "" "" "'" I I Cotizaciones de los M ercados
, .'a -'- ---- ,,,,, ,N -,nar, ,a ,alh.d I H IF setl- -,:n ml,r'c ir, ' 1.54 .1 h .., 'I.o Pot, is Ins
Y -- ,, --- ,I ,,_.. ,,,,,, ,uian, do ,- ,eduspnri I
,__. .e '. 1_1I":1,Na 1,'_, I ,:, """ h',F, -cVr-q-, ,.,-,, Ci.rr. TO-.
do "p'llmare ,,, Act. Aplrtisr. filaxleca. Misdall. Hay ,endid.. ACC. AZUCARERAS MANTECA
, ri, 1. -_ ____ __4 H -_ --a. I,.: ,-..A. a ,4,.,d.,. 7'.I... c%,''., l r Balea ,,, ,a :,,,,,:,,-r, : I ;I 4 M UN ICIPIO D E LA BOL.SA
111.11.111 lllta, rp 7 R 4 1.5 4713 CON CIERRE DE AYER EN LA BOLSA CIERRE DE AYER EN
" ..'s DO . .. am "' 1 LA H A B A N A So I~, I flin OOO F,,,nn,, ,it "" 4 O 4 4 IM 4 115 41 7 N DE CHICAGO
__ __ 4 08
,, o nit, ,,, h.,- F-, 4 no N a.
. ____ __ __ I _-, __ ____ M ,,za . . 4 ni 4 00 4ni 4 On 4 03 None 5gin
4 iaalp vend -- MUNICIPLO DE
_____ ______ .- _. - - I~ Mb I 1 4 05 07 -- ___ __ NO. : ACUEDUCTO DE LA HABANA I 9
_ ------ : 40057 No. r'""'. "'I"e""s : Not
Jido 11,51 . 4 09 N ___ JALBEARI I Am:r 1-'S....., . 21, it.11: Jul). :: .. 1 ,,
Sop 0.53 . 4 09 N __ __ 4 07 Nom __ A no 8.6. failing ,,:, r, Sepnecull-, ,, , ,- 1 2s LA H A BA N A
" Orl.br, .. ..
Annal-.S.I., Refining. rid I IM N Is
, N.vierabr. .. 11 I
]as Sehores Detallislas do Viveres D..."If...111.01 ....IAL EN minil ci it,. 12 do ).It.. .a I.nI.dN, EDICTO C'm'.: AstIrce A .... In" :,
a I : : 11 97 i ACUEDUCTO DE LA HABANA
ESTADOS UNIDOS de 2,M) lilacs, valor en crudob, fue C Values Sur 17 ,a : s (ALBEAR)
de la Ciudad de La Habana c gistnada on Is somana quo to,. Is Mauiente: 'JUSTO LUIS DEL POZO. AIC.Idc C..s.Ild.dox do Cuba. PId so j ruci.nalare
O P, BONOS DE CUBA
Par of ... cri.s I .. .... .. .. .. ... .. . I O." M i"'l do Is ciudad do La C b: Company, Co., 3,b 4 .- EDICTO
La CIA. CA14ADERA Y EMPACADCRA, S. A., Ilene el :: f.biC.s .,ucar do remolach., ,. .. . .,.,. 11 .In C an "' "' 145 ... juho 17. (AP I C.
.be R.fl-d Rld, do Be..':
Ii e1:10 de loa sencle3 1nap.rt.dmN direct. .1 C..N.m. .. .. .. .. .. . HAGO C u All" ., : I I r7w
gusto, do poner erk coroc detallisicis J . I 11 ABER: I C, ban lie ... : 1,3" '. Ab,, Cie~
p .. injialos Luii ... y Florida, direct.. .. .. .. .. .. .. .. too I JUSTO LUIS DEL POZO. Alcaild,
qua doseando coo crar con e, Minizteno de Cornercio, he. Q- oil el ..p.di.nia do .Pro F.J.id. San., . 1 MUTIHLpal cle ]a Ciudad do La
163392 dio, PJaca Unica numero 4. "jOu ,. a,,,,,;;usar . I RCT Habana
in"s deatinadi poro e! abn leirnonlci do In riudrid de La TOTAL: .. .: _ , _ .. .. .. .. .. I oil doe, 6: t in,, I i
-_ d 1. Fit A LmAr.ei Mc Sam I ,. 17 : I Cub. .N- lf : 5 .', 1942. I
H ,r-iiii, pail. no 1 111,rl I? ;'I,; ,:1 ......... r de TAFAIC). I ,.a Ira el contribute r, sefiar' G .......... .. S.,.r" ,, C7 1, 34 HAGO SABER:
i ON Su I cz Bi 'i'l, .ad .,., I A 1,, I ... d la5z 98 -_ :
11121 Ictoplaciam ell pit digital pri iodo el afin paaci 1, qial Julio o Cable 11 '. . '"t get. IN d"
.- "9 584 00. $8.40 r.CwV do .pi.nia.li, ,M 11 RIg., : ,,I-. I. C g'1'T 1, .o I ,. Cil egodivole de aprearrio
" lat I, N CaI ,. 939. I do on
L- S beno- 1 ,.,..F' IF I, Od ll 1 '! r I t d!dor 11 1111pl- ill i"a'; ... 1p, i. ,,,. l,.'", I ad,) y call repie-senta una ircluccion tie 3q:Q I .at 1I :!,t P ... ... si qua "!. R..Ir..d 5%.. IN51 I M. cepal. canI X 4. 1 I .'' -11", I-, -'- .1, :,ultlf;la Cie 'I. ,.it IN sou ,a ei F 0 per acbruclos tie se,, ieu., ul he a .ili A 1, ..,tc 1"1.9,.rp. 1.
i;i ". .. this r, torel.d- I 2' 251, C- Acfinrurum acj6ri Xg
at I" C, ha R.,Ir..d 5%, 1W. I r. ,I coatribul
"" d" I I I on,, Sr. Froncacc
-i- ,-;,,q k! ---o A I.-I GqF,:- I :,'.'., I ,',in f14,513 tric,'" s EXP(IRI. %. lapill" to par remolucion I I,
,,, 1. it eCha 15 V --. C arragdo SII 9 12 12:: .td. 6%, lit 1, Saur, y Fig.1 it cobra de $105.00,
1 _. d-,.mo'im del futs'Inoid," fie El IIA DISMINUIDO LA r c; do 1952, s ... r '. we in I rid i's "a A = C CT, Re 1945.
d Jul F pubil" -. I be S 0 50 reesigos do apremios y Para
__ 1 ;,,: Nljham. juh. 12'.NjC,,dc 4.33000 CION V, AUMENTADO LA Ell- basin per ormano do V 'I NTE DIAS 0 CrT 121, 34 i. 0. pt,
. I ___ --------- ____ ___ - __ __ ___ to .do Contra 4,373,829 -,I-d-F roRTACION NORTEAMERICANA ,I irt-clebt, quo 1je11 C11 IL'Ic "lie Ch. R..c..d. 7L I. isu" $'DO 0 Cast~ co.t... par .du
- I~ I __ __ DE EUROPA d c.Cr.pi6n: URBA A: a,. he to CAFE RCT Ill~ de Cub. 4;, %. 121, d is ,FN-jcios de agua. he disputes.
I do create .la Is calle J. man7ona No, epu 1. P oanluomi de fechn 15 do Julic
1. "I He 1952. -.r publuca .ub.ata go.,
116. laid., del C.sill ,I I I'llarIP, on CIETIRE DE AYER EN LA BOT SA ...... I IF
NUFVA YbRK. (APLA) -HFI .call Silver 41 195 I 99 lermina, de VFINTE DIAS el ininuo.
Rep.rt. Medina. at coined. do Is DE NEW YORK Ill, line liene la suluiento descrip.
I 's i side d.d.. publicidoo las clips Universidad Nacional tie est. cru a I ____ I TERMINO LA INVEST11GA11.1 cion: ITH13ANA: Casa tie tab as y te.
, 1, relalivas In imporlocioll y ]a Ox- 4ritre bas C.11,s 25 y 27. Sc .h.Ill ad,- CONTRATO "S" O E !-.,,,"i,,,pr, ill at treat, y servicioi
. ficada en un terreno propto ru I Cirr, SORRE LAS CONDICIONES an ar u
. pctirt.caia do I.. E.tad.. Unlit., A ciedidas y linderos son los siguicas -- LA INDUSTRIA DEL HIERRO -,in & J .its on est. Ciudad. be.
diversas noclones de Europe art'- ; par el frento que es el Nor re'te, I Julio .. .. .. .. .. .. 54 65 -- del hinnit., en 1. acers
11 J do la T- ruicl., isifialada
unda can 1. Is separa' 8v Y EL ACENO EN LA
ont C quo Dpbembr. . .. .. .. W 30 INDIA ,,, r ,,Ill
I d &I en at pasado rasa de Cbril d, IF cmul- 'ta I! ,, ell, ,I No 71
is 86 del Reparto Me- 111.m 1. tangle, I de esta, calls
,.Oj atn' M.rr. I. .. ,I rundr-a comp,-radida entre as calls
En u at movmr, on,. ,a. it ",S a par decade crido 15 m.tr.e Pcor M .. _ , 1145 NUEVA DELHI. ,AFLA, -He ,I, San ladalrra v San 11,mg... It
oneii he aid. f.-i F., .. Na. ,,,,p,,r d*,.d,,-i,d, I Islnrapt ... 50 i .1. .. .. _ dado par terminadas sill, areas In dmitaarl. IN man7an. 1. Calls do Ra.
I ) I I pa, que export a EE. UO produr- -nlk ,.N. P I or. o Can I ,-, 0 g ue7 Sit terren, que CDmprende a]
III._ anision del Banco Mundiat ,Iai2- _18r No 6. do 1. nannn. Ne,211 d,
.. to, par valor do 1741,300.900 r rating yernno: del Sr. Joaquin Jos-' ALGODON do a Is lad&, par& estudi.r Ins re- IF rairce ,I,[ Rop.n. Saint.. laoirs.
I .. I- fee. tin mpar. dos ran to. III) milln- 5 I par dead trade 25 rectrw par h- .1,1 1,",,I, par Tam.randa. nold. I
.. I del me. ,I, euo. ,I Sudeblo Can eircli yerrions an ,,onnoterito, do 12 ind.-t.l. I-- ,a I a .I'm', ros de frente,
-, nee do deters, do EE Ull hy fabricadoe. en un. ne IERRE DE AYER EN LA SOL- I ... d dipa
. i I Los.expariaciones me ros, encerrRdas dichas medJdas It-, cut del ruerro y el acern. La- ar, 42 -R, 4.5 com met c fore o 4
11 Eur P 0. par otra pule. clachrizzlin ii Can .uperficie do 412 me- ,
I .,.,I. he considered d problv- ,vsn.4lO,%arascuadracIss equivalent.
. f .1 mant. 2' mI a .50 ,,nti.Ftr., y
:1 ., I do 371,500,000 do or.. an .at,.. tire cuedruicts Carr. _1 p,,,,..,,,,.,d.,.,,,h,.,izquierd2 )
. 270.000,DDO en .bril, reduciendo a i I - undam es: el do IF .yu. I ... it La ..best. Ilel'arn .feet. I.z: ,).,u,,,, to a face. 7 y 27 No..
1. bro he del del., cle 2D2.200,GOO .. .. .. .. n 'a"Ol'
1 Ill .. del di. 19 do Agosto ode 1952 1 Di-raka, .. .. .. 1. .1,', do financier. ,cq ... Id. PA., -, cIPI ; NDDOW d6lares. El sumenin No- ,,, .1 local que CCU n fuca,,?. M.I.. '. I. .1613 de ,.pF.i inn uiracl- P"i "
Aoladn par Ins cre argues curopens del Director Generap' so F4 .. *: :: i, .I's progrounsts
Uni6n se cl=l' en area med, do aat:,Mun I del Acultduacl. J'.'I , . I . . .,, 'N' tab y finci- ,I, I.N ermap.hu-N ic I Laosubata so Ile ... i .feet. .
__ I I a IWO. lalti.da, en el Edl. o,,'ubr, -- -- 3411 ,,erO do 1. India tab unriplie.el.- ,as a ca d ei C112 In de AsIoEto de
I'll I a 9.92. en el local que OCUP2n las Oti.
; I ,Is Is Is. c.p.ri.el.res luitsin,-. (,,I. 1, de crinserrate, en(re P'Rei- I Diembr, ,. - - 3393 ", que se elevarms a 47.300,000 dola llyby,. Siull.luar, .d,,D aid rliendo,., nee finareforas tie 12 propuesta pa- c m2s del Durecunr General del Acce.
I I I to. d to 4111.000.000 ae6.lado, oil le el min b I,, e duclo, d'e., e to MIMICIPIO.,31ttl2das r
- isida finsadc, pericialmeale on 1. .urn. i r. ,,(.blecer unR nitieva plubta it el Ed It bscalle de Monserrate.entro
I marzoe La: vents norteamericanas it $9, 8OO.oO I Al"IfECIACION DEL do acrio con urus Lapaat Reina Uniclo, par oira parte, de- ,, 'ej ,_Re. int y no lieno d,,I.r.dI hwir. y 0 Reilly y San Juan tie Dios: dvir.
l I I g ro Territorial do ciclad tie tin mullon de tonstle, s deri a los lititaclores que el in
linaron de 87 noullones en marro a h1unicipia Can valor en d ; 'IS'. MERCADO DE AZUCAIR do accr. 1,.nnut.do r tie $111.11(ii no tient
. 6.40000 Is abril. Otras nicione3 It~ In que Is I, it di vieiul ab.ciii I El jefe de la Cclolbl a h.'sub. t.Fad.. P detainment.
"I'd, Nl'hi silliest. Para P 0 R I deiegacion deciat-6 que .so anba rl't"clarsida on vI Registro Territoria
uropeas Ingraron tanabLlin reclu. 'rvif r C an S d2 este
rir ILIS adquisicionps en IN Uniram it -i do t m I Ileg.d. .n Iicurda oil p,*in,,I,,. ,h1caucipin valpr en venta, pat
11" no NC it"' Postu F5Cqcl I LVI MENDOZA Y COMPARIA
,. or I I ,,, C.Oudisil do 1. I ... C,6. re,
I - ., fi F n done entire False Ale ...... culbirsurr .1. dos ter .... do con los reproev ltaalvs del siunir Irl I
,, "," tod. rd.,. ; .p.1tr do I., -- -. LqC1-IEat, C ... 1, ,,,,,,,,,,,,,, 25suagrvursk do tip,
I~ ._,.b It d o fol-cri a I~ rrev. TAB Lub. no y do IF, "i'lfuls ,I, a"t". P.
i FE Uu 0 P I base Ins quo ,, hiua reenmema.. ES FAICIL OBTENER MEJORE SOLDADURAS ,,"- I'd, ',','"I!"A I" 6i.res ,,,,,,Va.' d,,.s manuipale, Ira .C ,cine.c.t.ri.
- ruvn.pngn r- _____V idal q- no N, admilpa, postures que
as -'Ia, 41"m,1I1.nFa r6g.-- ,,Cia, par 1. P1111%, S 4 .1 Ban,,, 1,1 cbais. l-,:1b,,- ]a, d- Irrls do ,, -Icr.n f
as ,,nl,, ", :,,a cl, lq.,cl Fl c I I 1.11 1, "O.P-tie: iI--,d" ,,, C "o. as 2 C ... I's
spl, ,a.. 3 1,f 4 20 declain clit, , adiI-,aao,e I,.,,- va lad,, rasa rl drl imparic do I.,
(-,Fit. 4 lrclrcldos para Stldar i .,,, 4- 1_.".n-asu*.-,, I If N, N; I d e I d .... he d, -1-1. Pr.md,,, ) ,- ,I 17 dc ,Fd,. Il a ri plj ...... d, ]a pl-- -f -,ah1laiaric, p.*Cfccnt,, lei
"'m ,. / I I. .to F,,.. del pa, ...... .,ad,,. 1,
,,, ,m", I p,,,,,FN,,. dclic.ndo do p,,4,r ,,,P.,r ,11,1,1,1,n,.Inb.,, d, a,,, 1 ,:I," id", ,IfsI. ', I, lic "I 4.117 "'m", nIamlin.1c, ,uya page 'a
- 42, ,wooff d r., c, on nnora A IF da n , 'I 11 I r ito ,an 'r I'd h 5 Mp 5 IV itict-N, IF r",rNri,F,,6, do la to Pat I l '"o'c"t" "a de au re
Ile. .,_, l il or que No hut"'i, JII." or I'l5l it,, a "'I, -- ,it-, ,jurd. ,I radar cirbri.aaeid.
!1.'1,r!.-111i I T al- q.u-rae1I)lF1 ,-,lI,,,I- L,7Fh,,,,I 1 ,.Otd.d do 31 OCO on f"'.. P.,fir del it
. I tend. 1. d C.,ifire 'IF "I,_ 1, Hh,- 17 d Jail, do 1052 Fgr;". t.,F. y quo ,a Ins '_', if, dri He rch. do retract pars
. I f/f ,,, -- It I ,,, T,,q.. ,a. del Irl v lar,- I ...... a. I "'In"'b'd can in d"'t ... "'In '. 7I at 0. I de a led,.. do f-rA sile"a d- iwi r,,,,p,.r ,I hill-, lihirr do a-I ,,ji,,- ,,, u-,., do ,.p.,-la d. lih-arai -Ia .91 del Docrect.-Loy 773 do III, C,, cl
I .... I, ,,.:: I_, ,lE ,bda,1*H j,936, GRANOS I ,star so ,mad.C,.n.N, p-I- do Pl- d, an .fi, ,Onlsd,
"' ,a,. I ALGODON I I ddit, .. I .a Ialld.d .1 VlgLlad. LSA hierro y acfo a precious ma5 bojo, forms -do IF diudl-ion it, ,an
.-- fn -0d ran. 1, lisinuesto ,a It air
i NEW I 11 julin I l1ar ,: hill, "" "
4 C __ 6.dC,,, I __ El mer- fiaru ra I Lg,,.r I DE CHICAGO que on nItO5 raises. I - liCIO'51 del D,,rtn-Ly 773 do 1936
_, I ... .............. line plants adeecamd,_dc piclucir I par ir del to ,n rilir .so hubi-in
- ,-- r ar!-y, -I --- d- ,,, O ,,,,,,,:,-crt,. F. 1. Tewcri. d;,,,Ir
11 ,Iillc 1111,1- i, ,ad ." C I I, Cl reamile in ,In, i Caere- I NO SERA RESTRINGO30 EX I La. pers ... F quo desce. Imal, par.
. a 1. do .,,, 'r. l.bic.nt-. y --crud He .qiipc. baln on Ins operation. d"Por ... tpi, I DIFZ PORrClrNT del,
- 1 -- triplet. .life Ins El.Clcdls P&H, rl, cadn .so ninvirl irregularmente runs "n"'s "li;bdrr" r In""' CIERRE DE AYER EN LA 50
I I Hub" figretc; as "ead" do 'a t EASIL
I .11- I". ":,i,,d,_ -. on, d.Ft.c.d., do I.. E U A C.-l ria T 11 I G 0 '.
on .cu c dCI.mbr,,!ij.. ,,, ,ermined. 1. .uluail'.4vto'n' -P D L CAFE EN LON DISTIN Kreoutrinuente. on Is To.sore in de est,
. _1111 11 I 11 Cus1-1',11, P&H- yeecdel sur y una pace cliquiciticuin ritin e In 'C".
1 16 it I A no Ile,; is :. '.. _ic un. i BR EL MOVIMIENTO to on el rennale debertin consignan
" n do Pont I .. .. 2111% I .
il.':iZl. i I a Q. ylen ""'T" I -ub,,r ..,lunotir. .. .. I. .. .1 IS, sureas qu scrin'devueltas Cuts
l1l idea cases comiionistio que suplad lot .. djudicits bor, :: .: 237 ii I' i 1: or TS PUERTOS lunicipio el DIEZ POR CIENTO. de
itr L uvias beneficlosas ell ,a is cual as retendri spra core u Diciembre v I rinhoada, )a uba$bl ,O., excep;
.111.111 I ti 141 I "I H A R N I S C H FEG tR 1p.rto Iel ciniur6n.,de .,. ..d. ... st. uIn a orturstmentallon preclo at M.- - - . 240 -,i RIO DE JANEIRO. (XPLA). ci6n CIC 12 que Corresponds ,..,.
c hi fuer r rbe A rarnate! I M A I Z' 1@041 Las .ut.rid.de5 ban docidido no a quien se 2djudl
rde 6 que el bien 'Uba':
'"a re a bay .. retendri par.. cmapu
or' ,it 'to if to Pr as' I .full, . . .. .. .. I proceder a las restrictions del me fado In cunt No
jii &A .11; '13 C 0 It P 0 .R_ A T I 0 N tab ad!, In.' ol., cev leel E,!nnri .ble.puede ser borawrodup, sop m :,. .: .. .. .. .. .. viredento partuarlo del CaM c3rres- tarlaoporturionaVinte en el precio del
.. .. ... .. .. - - __ - .. __ pr &I n&zar "---. 11. -1 -*- ., L 179as




Afio CXX linanzax- DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio 41e 1952 Finanzas Pigina 23
AUTORIZASE EN GVATEM %I % NIEXICO NVF.RnRA IMFORjFuerle demand de 168 1 1. CREACii lil';)E ITIN C fu, T NTFIIISIT AS EN PRO!Investigaci6it tknica para i. M
Nonos TO PRIVADO PARA CONS. YECTO IHE INS ALACION
Cotizacioues de los Hercados de Valores I Deuda Pfibl' U S INt T
TRUCCIONES AS
lea ell I
apida itunediata en Am&ica! In Bolsa de La
I CIUDAD DF CWAT.NIAT.\' -A CIUDAD DF 1AEXIC0. (APLAl.
PLAI. -La .1 In 11,i En :ifllal pUlirizada,; lc iPf.,En 1. 13.1sa do do La H.- i G in attic Ii roPublica se propane in.
BOLSA-DE Lik HABANA- -Activa labor de Misiones (lei Banco Mundial a fin innut, s, ,gi,,,6 ayer gran actividad Ilatemala' que T11rola 1-1 pall'"."
(11 -:, In ,at. dc b. i b ncanil y moniman. d, h iep- vertir grandri SUMOS on proyced 0.1980. '..
T, not, de to Republico ba
IZACION OFICIAL. S50.00 00 Crinivill. Ut.graf- do 1. tender econtimicarnente a jitaises de este hernisferi,) I 1 ,adad, su 1--r1o; Ill.- I- d, 0-inf-dort. So In. dsstiria, HI pos-, P,0-1,adc I w, In Deuda Publien 191s.", is b 1,1 rahlidad di, 300 rmlInnes
DE J O DE I.M2 ionm, add .6, to, rain: a 'Ibni.drdl. cp.,Wd. 1. Iran do d,, Irrun-ito d, in, An
Phise del I.- C-d, P- C-,-- p.,,.,, ,l,n-Ivnl- rip-ina.d.old do Tr.baja, H.b.n.. (Cna ei 3 4 Una lictwulad Primordial dcl Ran ttill hall sida modifictialas Para Dourr. sqj.oDo preclo .. ., 'I ,,nl, -co, par. 1.
OS Y OBLIGACIONES d. ducho bond', da a ori -;da,,,!l ,III dill..
3 Internacional de Reconstruccinn 1, oil capacicind de ejercar un can. Di Tambi6n sc,,rLp,r.6 r r c ".c to
$5.000.00c, ACCIONES Cuba Nachlosi. ic.- -6. 1-1 mas efectixo schre a politics on in I., no-currad.s.
it hot I I "' 1*116, d,_ Vomj Conrt,,r, as do er
;,p -6, __ ribudall on Is CAmara do Comer-, Planetaria. El comercuo internacic '&r1i'licild diaposil. do ban., dr dc esti up. qlu, fil in G-- Dos rd,_,,y b.'
I par 'ln n" ma do ha sud. filhOurn liz.d. can 1. el mlinlt, In Cuba Railroad Co. de juli 1; it 'I lemali. L, g re in ra h n' c.,
-h5n !- :.rrn -C '%e Crush de 1,iba Cubans es an program
'60,0on .,n ...... 1- .Irnujrrin, h. sme do I I'll d' i-P-11 1111, .1 illou do 25 y media. ldutoriIltdo.
111, d Cuba. 1003, 0.,rib,..o N-leon, A-. tornica-confornic acaba d r ,in do 'In A
luds nC., C m.ne.,, ...... "!end Mb,(.. un
1,,n1nnI1, V Social S,, h, or d I. ro ta hrilado ai;imj.mo uncrtichin de 10
Flrobhc. d. C. 1937. S 1 .000 .00 C a,, -,. I, In Nilcict.e. U.id.a. cupid. on om. I, I., Icance vara resolved El resto de In list. de bmior,: rbouttles. n I'l I", 'o.
to --. 1141a '"T""' Elo, it I d ar. ,a,, vapilal- t'g. "mri .. ... H.., ii d a San- Muni,
HH1.113 N.- FAb,.c. do Hi- Iricid.d. ,.c 'lo, able.., d, tritusp-tc' amist P- nal-trillic, ,de gout a
to P.M. I- 1,rB sk; plsj dnyllo, Ell erio, Pgo a as is
Rcplbli,. de 6 Calm ficne,-- de do n i.r, .n,idv,iindosa ]a important dud.
,M E I IM holy in do s: a.2
HIM. to. ri-inc R. "' '"' a. 'a reio IPA
Vbl de Cuba. ID49. C en ladesarralloicerm6mico. It" Pr- dos7dvntr." dv Iml ra-ic. de I.,
maponfila Affricid, del Vu- vil este campD missions itencrales or
Veterans) 101% N """ jitbrca 1, Met.. mur, studi. can proplisito de nyudai In m a bar" P x6lo major do ch- dias anteriores.
fludwis" t1,11blil. d, Men _ar inj f.rm.r pro. -.as sina ambition In recurgani
Cuba. Cluds Banco Territorial, tPIt,- CmrP nl' ""n' do I- Millions asociadcas a
Contra i"tou'risno. I " CnAls) 29 ;,amns de fornerilly a argo 1) a .o n dI sislam. ferro, huri. y it, Ell el morc.,do de Neiv York se re.
,M5 91" 30 Banco Territorial. IBcPe- 1115.noo 00 slaa hnisamlei ban visitadlg distintus filciluindeti tiara it aviaci6n civil y Porto a-V to d. 1.100 -wn.s dl
Banco Torittyr 1, Serl r I juses Ile c.,dis parte del onnis vrio iN com-caciones. Intz arriaguey a 12 y cuar operations Bancarias
" P V,:nd 'to quedli ,Ai:,.d. do 8 12.31;
Mor. dazi. 944- C.ninsild.d.. do CP- 3 1!,, Iidental, Cuba ontro ellos. dand,
,No all (Preferldin, 30" 1 importa. on General
-B.= Teritolhfl, S Cuba. R. ti, ,ilinc cisitante hizo I,", ",,r6 en 100 11litifillidus de Cc"'
-1, E 71 ri .,it nolaciones do que her- roma posesi6n ntievo '. id.doo 31 y cunri. y qucd6
8.11.1 Co.. (pre as) Un:q.5 a"'- "ectric R.::w:y unto-ad. ly-t-ilmoritc. 1:10134 : 31.1,4; Im accounts de C do
a to,!, end U. no 0.1
IN., T,1111,1 I Sell, C. it ... n. El C d.dPs no i bricron y queduren a : Id
rliul- I Comitili de. In Aso (it- All;
li loij. 1944 ectra, R, w y 5-'. Certif.cad., & dl,,.,i. No so., ficilrN do ovalull, In.
lot... j Co.. (Can,, ;i dcn juc d, n logrild. it, dust de 30.314 31 y a Uiler de Cojas cle Segufi.dad
1914 ad rest cuarlo; dlci' IF
Havana Electric. iCansoli- 1. Anrlmies PItif-dill a"", dild 1'. Tiendas de Ferreteria C., Rnlroad Co. se vendicron 1 0
.... otirrile, ,Iq cla- c y Agricola
Pristamo Comercial
EVt I T,161 ,did, delCuba Ipdh I p,,.P1,,.d*i,1,Pmb 6n vI p, t i-liun- a 27 y 27 y Pl y qucd6
TOO-, Coal v, I, It nd '17 S
iDebentu-' = rul-) - I cort fl-d- d, it. 20 d, Julia di a 27.314. Lin, crhtic.dra de
91,3_111 5 sit. Ban., TI, Cobi nuilljilotc, oil t Fd. Fi! I Cuentas Corriente y cle Ahorros
Cuts, 1-1-trull Cam- Railroad jil l 1, 1 Hill laton-in, y que.
uQ .. .11 ,1 C.1b .ad no
Moc.d. do At. i, Co.. orn 'de vill-l' u,, e' Z2
sume, -primer' I Ip"" i ri.1 1 195-,, m- 1-do., d 2 y modui
s do wnnimo dill in.
1919-1949 11 C-alm-1.1 Colo.- a, s-, Cerlill-d-, d, d I.
P.Pole. Sern, 912: North Aull-iiii Sllg Coal- hio, rup. i- d, d'- do Eld.gj. B-d. Roy. Wrist- en.,
a- TI., I illi i ou" 'U;'I' dlTi," a,50 i? CL:2
ld Co. -,u I.. ,I,, an, fir
TT' ros'(Debentures), Se- Cia'"'yfilis Ingm., A,,,,- a pt a niedidis a, I o ...... i I. VaIll- C-.1., son- Julio F
A. .13 -dd. ad-ta- -- dr
iDelionno-1. Ss- rehlll .Il So, I. C.Wnm, il -,oldid. P., livs alit Club do P,,ta, do Hojijt bLi. e. "n:fior Fluronch, i
5 7-6 Sell, A. i -,i,- vil-Eir- d, Nt-unii.
Accite, dos d, \ Miernbro de la Asociaci6n
,li,Ii,,,..b1l.191d,, a U ,,, I, Lc n Juan Hdiik
il lo B.. 'a"T73 "El C.- The Cob, Rsill-d! a,
190151. !I F-,- i,,lvirada In nirln di-l- do, J.- G .... do area
iner,'ye"De & pntal) D-onih,, 1. 191, ,,.o to I l. lill 61 1 In I -.
b"" 1. Ct. .to, ..Ilcg. Is, "El C.- UI, Id. T-vs Gu, ei ; de BanCos de Cuba
do, nl Allies- ALg sl Sed, a. wrld-ul.lido -u I .. ....... sigulclit,: Antonio Mil. Armooll, I ., C .17-d cl e- PkN 11,
19-14-19M Zcnt,.i Remelt de depliu. B-- 1 '.ri. all .1 Pill- c.
C. han Pi,-d-tc. CF Adoif. Hairdo y nor M .... I Pol-ticir. F-andc
Nrill, America. Suit -m- bans de Fl. Cub,, Rill-d Co.. d- 'd M Fn C.I.rabla,
1 11.'1'111 catauna", lits"i. -ic"' __ I ,,,,nor, 1. 1946 1111111oll., I I. P'cid-fid.. illiv, ul,ntc, soda, llcar 6, 1-1 1-lin- Bello. sch.",
1134.1fuss, V.d.d3F.J.ll C-_ R 5, Corlifi-do- 4c ',i udil-1.1,111 at'. '. ran ronsc-- :I ucn vr At ... i-y: secret., o o" n ;, d Vuno,; Murgut. srfior Lu ofiirl. cenfol 0 R-H, JC 1-1
Co his ope, r, de P"Isn' Ran- 'in 'I, In u_,P, berto clano
ad. I it, v n JoN6 Pronde, Mai; vi. Soncliel Perfl, sehor Ru For.
Cvnioin, Ali- lel. V,_ P theg,, Railway Co. io,- ""'r' Iiis C.Arcin, sehol '-,?,Cqo 0,
I tsdum, 12 -1 Sil-o hn ,aid. -a on., Seran. nandel Comil.....6,pe.
a... 935. C, ;, 1.1, 2 ll -dh secralarin de's., Iuhdon to, Son All I o,,.
935 N-i-I. P.c 6, t', -iflUdn, So li, C
CI 5,- A. (7,00-d H,
d.16-d. 11-- 11-111 q I a gra dc,". H 1,,, A,,,IdeN Fr,-n.,,d,, M Gnnzale7. scri- Fifipr Mu6ni, Rn.
ornp.hid. Colo.a. de G-a du W k-na hl ;-w I
Be... H. 100 ACCIONES pc rnolad,,i. efior Mantivi Cam d- sifimr Frahristo Gonyalex FSil ril-iones roderes del Ba- 114 A I % L-te-rot a c-ladn'. ehru pinel.
C.rap Vend l.nd Eael. 1959 56
Crm ?Us C n dis d, Eleud 5 p- a
I os,
[fail],, lot .... cional 5 A Sn,. Territio-1 15
ii. A Central vudel. So, Co..
C, Se no. Himecal P.%Ris
f.. Comp Azuearer, Ces!
do .,.at rk. C.m.
3lifil, He equenera do C= hl Prel, ,.,,,,ra "s.
uridrous, W A.. c ADOUIERA AHORA SU TRA
Cdul.. Hip. -art., Cma- Pe ... (C.-a-i -C T -O R
A,,, C..V.Ai. A .... rer. VerP"If calls do] Y.- .
.or tl:nts. Camaguey do C u
10.000.00 Campania Azucarera ViOblij-hal at,. 1, C a.
1-coull, d" Ic Ccntra Errolt.
Cminuide-im, . ma P.M. Cuban. de A,,hi
,00 BUGACIONES vu
C) Ailre.'
Dbuisclone, C..P,111, J.r
d, NJ. P... 2',o., ,,unn'. C..
1. as Nil
BOLSA DE N I W Y 0 R K
C 0 T I Z A 1 0 N 0 F I C I A L It It DE j UL10 DF In.'i Glh-. la': In
VALORES AL CIFRIIE
7 1 Ill, 11:1i A IA L L I A ,
A
A at, Ilo, AlillA3 L ,lll
F R
A:,,,nrP1.,:,; :1 N I I ,in, In 11
A 2) N-1. K"I'.
A
A A
ii r,, 'A 22
PRECIO ESPECIAL111,1111 GRADES FACILIDADES
A r I, n hl "I N A A,
A :_I nn'l
,,,p N I Psi !a
Ar- I-.. is,
A V 1.101
A 41 U., F1 "ll I
A:::;,,, (0 1, 11
Nu
l"'. T "'a
A v, In,
A ", :". .
fl,-h 1-.- A,::' A-, . .
2! 221,
A
411 hl 1".. Ill I Njil
A
A Is
:d, i;, "I S . 1%
I III llali U
A'
A!l I np 21" 27'. Oil 11 27 27
a .. ..... Kiuh
4 1,
11::ih -.T'
l7
11,- 2, 211 2!,
C
illi A G
R
N .1 in wl
3)
Oil, V,,
uM, ve..'m
'S, odel2ki, r 37 .17
("n"i TI
47, Al,
T- In It,
- a : An ("a,., 4
'..7 N 69 19. 171, 28 2
Ali
p 31 31', "un r('l; ip a',
Uni, .91, e I A us 34 U All-%_ x, :,'I
13 l. 13 U S Ruh 26 l 2o,'
0 ...... 12"1 Unit"' Go'
Voll'. a 19 W'. 4o
D
VsltsdC1,,m Cnip -17 .1
13 1 Hodson er r.
lin; 1 Pill N
I -A 11, 8,
Co's, W
Iiii W ouirin .
ij . 08TENGA
, lp ';rdd Mal
V-- 1 1 34, 31 W h ESTA
Wind "to,
Wit-ling St. -iternational Harvester tienC -ta espicL S VENTAJAS:
T-1 Air 1 !3', Wj W Ov.d.ml I' l "I"
E W.al-ti, 44:, 41 SLI Contdsionario It Una olct 0 Bdjo COSIO de oPeraci6n.
F, 0 H"I'li,'t W ..t ad. Sox 321, 12
r l a 31 n Y, cial para Ud. 'Aprovcchc la oporLunidad dc adquirir su Tractor 0 El tractor de M,
Efin, 11 1 Sh 20, 21., v.una, Sh-t . 41 41 1 - 0 Linea c, as aplicacionc,
McCormick International FARMAL-L M, reconocido conio cl 0 MP'Cta d, aa
r GRANOS Plement0s carie dos, gr jcjaq, etc,
nados 11ara ros c 3rcclalnilcntc
G CHICAGO, J.1i.. 17 P.r il hill d, nicjor cn su clase para todas las I la clrcs agricolas, con cl'quc dura a el Campo cut)dno y
L- me.11.11 y Cla At ntc % rias zafras. Probd
Jos
a, h. oht ndrg un mayor rcridimicrito a nicnos costo. 0 Garan I [a de Piczas
G Is, g,,n).a cldi. I do Julia. In Of-i
n, 19 Errmmnl. Agricola d,,.c qu,,I-c h Ica. scrVici
.1: 32 .0.9 it. 0 cril.-toda la
.10.(M bujifirl, en Is, gr P a,
461, 4A 24 h: 401 all
q., luiblan ,i
clill"int it mbgeIl,,I quo
r. hall, P., I fill P. I
I lia a. el I full. d1ilfun PI'",, __ 4 hado y 18 par ciento meno qur rl
G,., luniml C I 1 1 2 Parts a,. fchis. Los c.is.
If toncifi. on Julio I fucron mayors qu, VEA INMEDIATAM NTE A SU CONCESIONARIO
4,. g c-th A. durante. India, menns Irrs
Oil 1 7 4 8 1, .7 Is afim. dinde, 1937. -Citsmins est. p.r.
Hupp motor 3 3 que creemom que el mail de meptiem.
ll.di, "" 14 31
,bre estA, aproximfindeale un nivel on line as ventan do Mayo result."
III Central 7.1, 73 r losgurps. it satis los luturm. de nue.
49%1 49 Iva cosecho, se encuentran sharp call- JU N CO H N O Y CIA .
jj ;, id-blemente par debajo-del rivel SANTA CLARA MdTORES, S. A
% d va raiil. ty e.
lot, Nick I . . .. I ". k tam I Chicago en perspecInt I T :.,it T. sabundhinci. do capticl. ifis. 'S ancti Spiritus Saaua la Grand e Arternisim
1.1inul St.7 : amlibl. Cs alm-alir hl, mr- Santa Clare Pirliar do[ Ric




I I
Pizina 24 Noticias; Nanciondel; DIARIO DE LA MARINA.-Viernes,'18 de Julio de 1952 Noticias Nacionales Aho CXX
. .
-_ -_ I
I I
r'ln el Acropuerto I,." ., ... 11,,, I Mataucera- ..... .. Anuncios CLASIFICADOS-de UfTEVIA HORA
. I .- I I ..
., .
'No (q)oyalt los obreros el I 1,11(igitifica result la fiesta &I PROFESIONALES COMPRAS VENTAS
. : ' I ----I-- I I ABOGADOS Y NOTARIES 12 ESTABLECUMNTOS 148 CASAS
(wropuerto de San Alittonio Club Rotario mataiteero -_CALLED SAN' FRANCISCO LAWTON. Fell
I Org NO ional t.l.rizla-comcdo, 3 cuartat. baft, interanizacio MACIA 'AlAd ornin, a.,. g,,Aj,. Iil X-2137.
d. CcadLneo COMPRO FAR p-jnj- C Cclg,,d,. I-E-11182-48-211
Por 0aclar Cicero Por Manolso Jarquin :1 FlApIciss .terolent Pat. ,J ImfirJ r y P- .trader U. client. roare- fte- ni -,- Ali
xECIBINI 151,4,1 ir"r c'"U" 1I r,.,,,.r,,T- dl Tralo.m ,,,a .,a I tc 1:.I,,.c.1 ... ,,*,I,,. U.crazoil. r ,7rr,,,.r1,,, ain L, Hb ... I. j ,NFL CIDN ALMEXIIARES, 1111.11"
_ "777, .: -- - i, at ,Ion A a Minister oz. I z is, ., do or. "',"I" ,A rni-.' .-I. star.. -11rdso. ,a,. 2 .rl
In m,,,,1.,,,,. It He 115 r anaJa. ; ... !2,,Icrr surnni. A] ,,,,I.: ,, I,, ,,, emr.d.
. C.- c.- .at MAI I.f.1- 0""" L, 6. d', V iadAA.
I_ ", la ,cl I opera Ar w p,,bbl,, I
.." i i Is. do I .A. san M"n" al;,'%,7 ,".'"""" '
CRA71". C r, .'.,-J '. M.onli, Acfl,., "' ""
- it.,' 1; ,,- ,,J"!' -, Y'
on Tian, 'o ... IIli C':;f1rJl Ira1,',m "Inills-1111 Urnmis S A,% y p;- I dr, ,.a., st. lel.-c"d -, """'"
d. G6- a. A4611. 3UL hmo. A-loars. sl-icz7g. ... .! roll
tI jusmi 'I I ', I It Maol:'11:1-1 b ... Mass- E-8439-12 ,.E)
,I,, I As d C ra '. , F ,I, a I a 1, A is I l a I. I a Is t Id adn ciin t I is I a, I a or. zs,: 35 A. -20 M-1072. ,,a ... do, .1. -8 11-46-19
claialin- ric:a1in ldiis; -, l.1 'I, I "I I t C E
1111rinals, I m-I Pr, Ili j;,cr,;"l .,! ;,,ral ,A Irr,,cm. S A, 11 UH-E-N".I-lg EBLES PRENDAS rrn..I Ehl 111LMrs. RE73'rilbl;', go-al .!":"", ,,,,,, ,,, "ri r. I 17 MU
.-dn,,. IIA In- do sern- Tia, ;, I I -, ,,n I ,,,,. I a ,,ar r a or 6 a d I ,6,I I 'I
ll .r, III I ,.n. ,I J. I ,') ,il:, :I I I r. de '. brijci M .-I I n V .d. .!pli, -ro -0 ... fiar C O M P R A S c,--cR- PORCELANAN JOYAH of. SRI. zd_ ,g.rcl- ,1-1--c.r. I A.I.Ir' t.d,, Us, ... c': ", ri, p 1, ( ., I: a .T,,, .,I,,rl,rm.,Go1s,, I, ,mis I r-,LrJn,,!rd.z, 'lInin. pan., Al. I,_ c.dir E, gn-. P-Al., M-1072. XaI, aw I C jA-S I lc,""; in aircon., Is
v. s, r I r ,.I ,! i, i", Jr. ,,be., ap!s-:- I I In". inanan sor ,,,,a, indtrad.,
it'.-, 'fill"ll, AIIIIIII. o :I'll,,. ;, a .... car's'
I 11 11 I nI-,a-. laillni-orr ir. 1_ E4310-411-19
I ::r "., -1 I... ca,.- 1.1agrific.s. .srehr, ) I -_-
on i ,d '! I, I d ell, r,,,, 1:,,, a Id all, is ,,,, I .... 11 .. TE A', 37.aaa: .s L UENDE VAC A. REPARTO
I Di', II ,,nor Sli, ,I rl 1- I i- 'ri,-Ins alsrr. ,.cl; ...... J ," lll ', I I I I 11 c7 W '1. 1.1.1 P ssijnrn-UrP.,,Aj, c-lialit- Lam,: A4152..
";,i,.lndmra a6rcirs'. I I 0 M 'A"da : E-8424-17-16 Ago-- P.e,. tic, ... I i"'. Iran .1i1r.. Made-.
U, !, ,Iica 1, li-III:,". I- I;~ , .1 I, -n Fill, ill rala .4 9-dess. had. carter, till.
. At r Da, I- 7,
'Int.ts". t L no ,., ]It,,: inned., Wis. ,,, .it.; flrl Nis
'!',. .-. P'-r 0. I 'in", lant". !I Eills-II., Ainirg.c. 201, Tff. M-9124
". . t -- .".- U-3297, MUEBLES Y PIANOS "
; ,;l ,l d-I Il,, ,!,,,',, ,,, ,,,,, Ali',,- I t ,1'1 :,,, I "I ill", Y rls'. ,". I ""'its. ,,!,,,. ., I I,, t: E-s,11-1-la c-cm,". ... or, ,".1- 1- ,rrt.d.: .It.,- I lorl' p I', I n E-8131-0-211.
. r is rn. Ill P I - I ': Or- III- ,.III 1-plen". ad ...... ___ MIRAMAR, 533.000
n:1 ,.l,_ ,,,I S; ... t'l,", do Ins Vgil" I I"I'l ; III- I "KE.,
IIII icssl!:li 'ii i I ,, I alir ,,;,.,: ,rcr alnlm B. vl- 0 iI ... I 1:,,,. r,,1cI1.tr, i;1,.brIIr, o burns. A ",'I ,17 ART. c. I:
I- rn, ; ,"llsolitc, I ,.: .1 a I , d usle's ,e It ..... :,. Io : 4 It . "" Jos, a; C-p'. I .6. In, ,1_1, 2 ,,,,a. 1I.A... 2 cu.,I., cellsI" "' ..a. lilo y '.'If.". "'.
- 1 I A ., -,,a, I., dronia. r-aindid..
P: ,,,,: : Ili" a, "., ", I"I" Ii ,""'t- 111, cilinfus cle tai,,:! Roberto Hernandez it, E-8464-17-19 dni- fa,asr
ta; d,;,,,,,,, .,,Id, ,,Il s "'Ill: I, od
I it j-da, Foollarisle, do sa
&I- ,1111 ,I, !, ,- jna-o, qm. laburan ,,I Ill 1, 1 ,2, (Cornell
. ri I, ad. I -: 11 (Colegiadcl -astral. o).
"! .. .... a Prrirr, M-10 .309-48-19
,I 0 lar, I,. Ran1JI,- B,)I:11, illia ... It, it- It.pb"lad 11' "ill!'I'; IIrl"! ;
la d. I.wa rn m-a, ajyllrt! ;11 I I ,_, .San Miguel 456 (altos). l I V EN TA S
i. :,l,.Iiijl,, ,,rio ,.,as dr, P-1-d'id 11 I I 1- Z, $12,700
af::-iii. I] li.-r- 6r. I .rsopj,.t. 1,.b,.,. rn, I I 4 1,:,, ,lo.a ,Ado-r. onril-is. Sao MznI.bi. I , I'La. In'.. I I I I I I V, rd,, ra nrr, par
-'I I : I 9": I li -h-- par, ,,,,, ,l -, 1. .,, '. ec 'Inote A CASAS Ila JLara Drlzi J.rdl.. P. S.I.,
, l, 7111c, 11: or : .1 Gibirs-n. In mjnsta l % I , is,
.11ell .. I i '_,off' i "'. 1.1.1o.l.d.
... 11 .. I I 11 I J, hpt,, ,.,', in ,, ',',7cm., imll','.. 'binn.
1111II!, I" " "' I "'i "' I :"I I,, aI.i dr, est. .1chda Ism I. .... I I I I I I 11 I "J.''s., ..nn. I,,- 1. .i. Is T. rilistra. VARTWUL.I. .".",,,'-',",'.'.";.,."' ,,Ir -.J, Torrazz,
, I I ', I I is, ,. : IrriliI d I.da, t 1.1 --- y --on oz, a. a. 'can.. V,,I,. 1.5482.
,to ,,-, F, cl, r, "' Ali- N-: -' ,11 I I -I 11's-l's no f i " I I I I del .,,r- Ahs.I.I. res-I., I z' r-riziII-Irs-1.
q:.1 III IL i, I I sn't 1 in i , , I. --a des-rit""t. go till *11 I Train pes ... 1. TAIL U-6119. .1 ,-"l ....... L,,,I -or, 1_,, y All," !
1 I f--o .- I- I I i -1; T anel, dr, 9 .. ar, 12
V, !11- !cl I 1.
' ( I'll". Si-g""U., umnlirc 1 "41 I E-.511_ ,a ,N a-,- TOP 11 All-iz ;GASGA! 112,M
-.1, L.Io I~ !:Aadn:.- 1-1- V .rillirl / -, --.,--- -- II 'All'arrar I. 3 a.I abH,,.d.. J.,P.! ,,, ir: : I: m- 'n, ar-scin ,in nuststi P I I - I I E-7905.9-20 -TA -RATISIMA IrN MANTILILA. LA 6111
", nar"Inal. ind-on .9-Al"." 'll IA"" I 3 u a,.
, 1, n- I I "' Vr, ii ,", ': ,I I A! 1.11 ,,
-1 ........ a I t W ,; -, or 1,, "' III" ndid,.prinandor. co- '
Q!a I (;o- I in i., ra'somillittselon do Ins i /'O :o!. "s. I I ;,,",.ii II, sn,.IrrarAl. ,-finci. ?i
. ,
. cl, ,.I a-s" it -1,11-1 I I .. I -u. cAn. 1..IM' dA ... P-I.I..
I, -. 11 !n Pit I ., .' 7p "'r I ...... a C-727-48-22 M -72. C,-da, ,.I,,I.,1. S-,rid, Ell ,J sp,-a --ta in To ri lr' ,i1nd. el lid- l _/ I EVall-0-19
_ l- _____ __ I ; ,,, .Ia ., ;tl, I .1 I 1.1.11 I I A -Lnl .Mesa -_ I, Par. -,
- IIII anza on I., pahmas is 1 ELIO M IR O al,- --11.1d. fi-In ,,,do. diri rwn: grill go !% I '" EDIFICIO DE ESQUINA
F. -o B.- I ,- -I, Ina, dI d.hl, :.'.,,n, i
F A G1 ." I A yva Zalchm. 7P.osideric dr- i- 'A 'i Corridor colegiado. '. -- 1-. 19 Ved.d., X.,- $17,000. RENTA $165
,.L0O.
0E_ T,
._, "..
_ __
It 0 U R 'I A 1. lpiiblra Ann,, Is$ 9-1111; ilh- P Par. Ile,. I ____ _. -_ --- E-44i 2a 1,,- Inad ... y trinalleri. Altos: .I ,,dirls a Ins tratini.dores airro-, I,,,,' I 11I.17%,111 I ,,, 11 r 1- ir - --,l ,- 2 ,mart.oreml., 3 Ilift.,
I i 411P , ,,.,,,3 11 ell".. ". ',nd- I AVY. rDRVF.Nlft, CAsA 1. s 1, Nbc -,.,,, rl 16 1"1 1.cal. rolinindo Ins Ins
hn,., d,!.,,j,; ,)Injc dl,.iJEt d do Is torns, r,,:mr3 """I.- c" C i 'i R rnrrrj 1-tria, v.l,,, n, I__ .,
O H N SO N .... .. z I fre Is I "I P"'Idencia tie Is mesa do I., 11.16. Imold. cif-id. par it ('Job RcI 'do Matanzas. con .all, ,,,,.,,,,a LATIHI V n ,ndadua .vi
I .. tie .on r is I -6,. 1 a I,, I -In .a'4i,"'r% ,,Jail P-nil. O*R,,Il, lial,'dro.,laUransta
D OBISPO T AGI*IAft Ill ; 1',.-..' , in, I, ,I "J'an 'in, ': do pria-il do ric- Di-11- ,licit.1 Till, innumn, ptr5nn'lart"n, ""' r,' 1, 11 "'i% .1- "in." ;''r "I" I 3f I. INI-Ifl-2. IC.-d- e.lAg.d.,
rF,. E TURNO LOS LUNES 11., ,-l I 'I'll". do in CTC. ,.I ., I Aguiar 361. "- ""A"' " w_"" ) E-8310-43-19
I ., OS : A-2129 A-2129 III-14141 ,,,;,I ,lf,.,i .... 5. pl ,,,I ..... f" Is's rnt', so, ,;I- I Slina!rnt. In rnmlsia ptilis. la, lirl- d1sc Ve', U1,J1III,,,t6 E-542c-0-111

'ns's ,rt,,, d", In J, "2 _FN _i7o
_ is',_ 1, in ,C 'Ill"t,". :;I 'nT,(.1 ... en_ 111'a 1, iil ICassr R 4 __ 1 P'In"', 317
ill "n"'I'a "! !", k 857 (Horan de, inficints). i A VHAI 1,1 ,
I ,i., i-irelia lie hilin ell clue oil u- tin, drsde lit.% orho diIfrutamlo Cle AM is - ,lublion, l Till- \1 ... Ill I!1 ,r, 1-de -. I- ,I.r
1, - __ -11 lo ma- liters ]I,,, ,,Inr.d., Ins, rna, di-Itill1n; 111191s. ---I,, 1 re- st cor ,, i;,,,, ," A_ hi I r. y Maim UHc-.6'ri-JA --- 2 1 1 irld,,i -d. .n. d.m., I LAW ON
1.1irg-ran do H.1-1. 7 ,, A
ARMACIA Y DROGUERIA ,h bl- ra, do -,olas par ,1Jm-'' "n"rI.!: 11111, Inter, rlmd ,,, .1111!1 Irnfflcl del
, I, I: I~ itl 1 -, (-!.. coo I I, ., A,.,. ,",.-'- 1'Z- XA1 -0. *- ,n" -,,"; 4 ,,A'l"' As' 4 sea "'
" ',., y In, con, ],I, ,&, art litc-, Inch, do nl.bn, ,,I .mb dr In ,I RnWry 171, I. "" a T I 1. fi,, ,at .... tinier. ,,md,,
,. A~!"
,' ,,, .,.,,, ,6, sCr.oV:, 1 I 1 I, I ,, 1; ,,, I ', i i., ,ji;, ovIr-blilm, rj marIcs imor, y ierti)- tic mil I idad pran- matarr I I,, n-al- d aina in ,n,',' Reoni6ll en W Xico de III I ,, 171 rn.-' ,_,413.4rl ,, ., ,1"_,,,,,mr. ,,,,, 1,1,ra,. Isconlat
n.,. '. I IIIH r:uol. Vision Is ,r] Cluh or Lrnjjr,, cur ,,r L lin't- rt Sllrral- clue el I.,pl'ItIll llelllp!e al- cUrterica. ,nin Is I-innin, no 11, __ A ..... _rsir slincroil
ll.. "r, p
T A Q U E C H E L ', "" Iin-r C ,,;- n. A I,, I T, .' I ,,, M.. rl ,.,.I, -Ir: ,,,, ,,Ila 0, I; I At- Kill, -i, cligar-sr., t-. ril p, ,I ,.tio isur, -l" ,_ Asociaci6n de Peseadores 'FiMlilc -Q111,A r.R_6IiCl6.1-A I'-' lar.
11 V,, Ernest IVIderhoff 3 Is- -! rtwu ahn", In. tolic-mism"'t, I nom ;.,,.C: ,, 1,, li-,a Alls Rl , ,-.. ,, ,,.I I d, 7,nn, .2 col, E. D 1 --- ER.,05_48_22
%%, I"" 'Ill .. -a l, Ii I 11 PAr.- Al- d ... ,
DE TURNO h0Y VIERNES 1.11 1. II1L. ,,, _,;.I U, ;,,, '. ,,In Dm- A In, ,he, ,I,,., -rit.,hatim, a lit me- ,or. I ,,,, ol Act,,.. Cmu), do. le Caniarones lie Anis rit T,' -- Ili, it -a 13.0a ....
.da. ,ql,, Latin Uri ...... I ,to lisin. Sa. pl-di-dola ('01110 se ,Im ell )A Ricii Linares. Rafael Cepecla. roc- I"! 1 a .-;;- "I"I"ll" ir"
III OOISPOIS .11111-761 411,11111-TrIllsill Particrom para Holir il."on. Itnn y content. jottizvoi que slutramos osts InsicalL[torisM iguel A Bessm, Alacia Dolores CJUDAT) NIEXIC0. ulio 18 IAP I In 1-1 -ce .m,._om;l N, '"I.
I R"I"I'ada Is primer oil Ir, arls. tie I 111cla I ,1111ch., 11 jet, tie 1. Nu E_ A bill ci, H, cntl Ins, 'i 1, to I ., I ,aptill, lartinz Martina. 1. Im, NInal V- 1tagn Alisia Lui. ell Mexl(l, dr, I a locien orgai-a'd "' ABANA 960 PESOS RENTA !
KLIJ R-al 11 Im"I 1. 11 ... m sl' ','.,' ,nl, ,i,, ,.dcl Ljro, I ... lair P.11ria,
" Iclh A, F i doctor Sixto Rarl Ofe- Aso- Camajoner. on Am I! 1, 11 --. I 12 _- ,.-I c".1. Ksma. G."-..I. Si,,,,, P;, I L a ln, del Milo ... to sefiara. lot TI tie Ali- cl ble. Am Cn!,,Io. ___ 7. Laireatin Ali arer. Nena Cos. Hoy s, rclebrcs Is primer ... I n. __ ____ _____ _'3-48-2a A A
Pick* I Dubnq"dl ti tie 0111catles, querido Paco Frexes, sol preslAdente Rnorivuez, doctor Igiiacm dr, Be- preandiendola ,I socretarl, tie 1, a'.*,- 1,-, -- 1,,Ir,.n -155sl, ..I-.1111 mi
I c!!
U -9 4 5 6 rmii :JIU: 1,11 ll:!drui. I.. Ili -tiefic, Atonso. ,I leliente 'guo nye as, AortaCiross.RossencloSandminno. rip, Ran[ Lipol, Sanchez La A,.,,a- E-0.1.11.1a Vend. no cricas do it
1.1,lictro. do Ve ..... la ,I e bl.n,., ,,I, snopliss H.drj;n,, I,, lpo- I.ci6n del ,-' go. do,,., L-nz. Haza. Nei,, Be- cl6m fu, fnrd.d. pincp,.s ds, all" ------ -- r A pue. I as
Not. y San W ar, ;--a, ,111 incomparable., pirl Militai dvI Distrito, Is dodorn,"Ldy, covint Juan E. Pos- Cuba por pe-lil do Islim'. Ins P:z- K ... It- .ornizY $a..-. 3.61DEN. --cls, .. I'. it, Par' is ors.
: 1, I , 1, ,,,a ) Ii it, ab-ad., Vill, hall. 3 d c or d
,d. tie ,,,I C'orl is ri, is Is. ismi dI cnlilln tie Pez6n y in Callog Pole, Jorge. Rossy Heidrich, IadoP ll liendo unt do Ins, rl- e;, ,rr a,, limit, Iry-oneirs 1A cli.d.
D A". MUNTANER ,,, Li's" a "' 'In"' VIm' l!LI: File el ,atc- do Julio Ili smill, calicir Ill dnl;,,,,, Cairlsis Pe 6n, pro- Waideril, Clark. Lupc C-no, Juan ri., ncl.d,, ,,d,,,,I Ina clsi-In, l ,II11 111;1 11.,111;larl T lr .. ?. I N grades Its
-.,qm-ta, In6s giincl '-, Juan till. porn. p!,ara,.Iv
D! turno hoy VIERNES F'" I'l""ll" 01'andl Cpr-lrta. ,mrms -,, quo a, foattI [a Learn stiletto It I C b do Lvirries. 01 1, ," -Ind.,s"Id ,,, d,,.: a-m1r I'll, 11 i,72. 'n-d- irnil 'es. firat'll. .
trillion I IIIII.I.01. LUll 1111a, .ho- ,,, pe, -, do 1. nsira Dheird- P.I,,b,., ,Is- blien-nd. del I'll,'- J. All,,-It,, Nwhm Flat, An st Jim A "courin ,, 1, a 'a tin in 6- E-8312--lis Aland- ma, I, ,nnrAa,.tsa: ]a
Set 1, do Co., C ft 'Ir- t1liemn -.1,11i -ans- -- __ -- 11 -_ day on -rdind is nformes:
,Jla do 11,11-jrorri A, is. A-la 1*.I, nn ,,CP a I ''In qu, pl-111 Rannan Almr,.. sar, In inaild-1, AInvUlopirl-niation-In. [oil. I It-st Ait.lm Ili cl, 11 el ,cs ,in, I, last
I 11,11 11 ll-, ,,-. J-1-im, I I. In I I Illil-'11 11 roll or v lamrabn "I ind- Ins: rl lni-I do arn ;I Jo- Sit, I Ill-, it ... nia Miss Sir"" no on". a-rad", do orcir". "I alnt l
s.r ,., 'I ..,, all"IsIst." 1--l -I Ii-n T,.I,,z &m-i BILTNIORE Via. B3846. 119-2971.
as ... do Metals. Anun. FO-3309 It's., I I ".. 111111i I illist'll .11111- arm de 1; 'v li; ........ Grizalv". 1 .1tw hii, ,let hm'd'o NI( ....... F,0, Po- l, ,, is I sr,',. .
_______ .____ ___ I Is I Chh poi nalnel Cvpvda I, ,I mrula Alrilln, I I'll, 1. Il III,., silt ... ..... is, ir '111111,ralna, ,',,'.d-- ,"'"), till, ,-n "I" I
"" I" I ,'I in ,,1,1 J."'tst" fill:,] Inalan :, ;I,.I;I (ill"'.1" 0.1a !ta, "go 'I : "I'll. "Ill.,
,!:!s,, ,1,r::n par, 1',,,,,",,I,, 1111"'t, ,rj_ rt, ,,, o ri :Iir ,Idr (',I ... i-l-ch, I, 11. ...... r I ,,- ,,,,i,-, ,
%, ,,, ;1,1 rIl, In po, I I pat gnbcrnmr.r.,c] ,: tri, lr. 1), ", (;,,", ,Ill K ... ;ihon it, "l,
. "als'll"', F." i". 'I popul ,,, An ,I.. q ,,, 111"n'..'ll R.,,,:.;I,,,, its's ... ...... is' r .: A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
S P E R E E A I Innin a 1, --c-, I", .. 'I'll' ........ I A, ., 1"
MR ,;:I ", na a """, ,I _6 UH.E.7733-45-18
--A 0 111 ...... r- 1-:,, ;,, r, ,,,,fid;
no Ci'l 11A, ,, 1, I ...... d'."k, .I,., psr.,isr, McdIr,,IllJ,(.i, .',: I "vinn,. Q,,ar Till rp,, ,a t In,,, d, cris, ,I ........ : %,::Ir 11,1, .11111111"11,111 11".: _ __,, ;,,, I Ili ,.,I I 1l, s. 1 ---- -:'nlnallrl V I ....... ., ns- ,Irl.,Ra a ,, A,,,, .,;:;", ,. Pin, r,
...... 11, cl psla- ""i .. pcjn',,,, I'mmm"n ,
LAMAYOR AGEDIFICIO11 1 "d, Tti:rn;r Un,,J,:,,S,, P ,,,, d, I!-,Ig ...... ,I .... I. n vI poll,, III ,is- '"'I I ."I'll" NJ;,., It l'd"n, cAn. all 11i"", Ins, "an. !
I ,L,,;,, I,,: slinli'aA I-n. polqu, irm-Irc, In
,I list III .." rt,, -I, ,,;Ija Mort- I ,,, n -l
A-802 6 M-4747 P:,. i Fir, is I I,, I 1, a a 'i"", ... I,,,, ,,, C Atsr, K-I'v. ?,I:,rrvi1::a Alo, : ,an--mlln, --- ___ ____1 """ H A B A N A
A 1 104 A-M I '. I., (111 11,11" .1-n, ps'".1 A 1-o p-, I, ,,,, ,III, is "At mal n ronfito-it- ,n. E-i-l-, I Ili, Nimirnt; Pndr __ _c -'a Is m-O I li GANGAZO VERDAD
. :", ,,l lr% !,a ,,, dl l!r 11 1,1 1:11"'I !, I," ; ,.I .. ..... ...... lartn 6, qI,,,,.,,,, y 91,11. AillIi,,, 71- d ....... Lari
........ "I' ''I 'n i"'I'.. T'..l_ I is" IIIIIIII 'Id"I'laral" I hr- "A NJ'- ": ' no'
:, ,:,E, ., (" I'' .,I c, 311: ......... .. 11 ,,;r i ...... I,,,I,];,,i it,,, lc.Itn -, 13- i T en(Ird alm ac6n '.: ,, ,_, 2_: I.-:"';""':" ::-""-I-.
1 il, I I iI,;,, III, n,-,,I.r,;, Un, ,,,III,., Mir"Il", sit .I I;, llr I '"', ""11 1.11111- file ri trial till ().I" ,1 ill-I 1 ,. ,.r,;, ,,,,,,,, frIn' "T. r;:- RENTA W O, on $40,000
I % l 11'.., U """,I', I'll's ill. 1, U na ,,,,, 'n l!"'I't's r'I., is
1: &-gimi-Ijol R 4 EL-71. L:gil:,nugm 0 'Ia, ;"ll" ". li", ,,,,, 1'.]. ,Is. In (",-- 1- In-.1 ,,- -.I Sir. s""', I.,
' Il ''I I I ':ii, rr',',',' n pni'mr, rise r. a de ,,I,,I,,:,,- arv-1. ,,, 1 ........ ,,,,I,,I,, ,,., rnoA I ...... -%_ -11- il L mpanlla pecladc, San lq_ - ---,.-, I.I.-jI do All ..... I ___ 1- ', ,n 'I I'll,, n'to'. ,,, ,,, 11.11111_ : Ill "I l", , : ,,,, I I I I ,,, I 'is nil A_ 1. ,,
1, U a Is I I. I- ,,,, -, naclo, mids, 10 x 35 metro
.1 ........ ('""'i as., J m. ,,,,,, en M atanzas la I"r -"r" r.s.'al-1-is con alnuileres congelados,
I illloll 'I'll" is is In 1111 1.11 "Is"ll ,a Pro h'su"lin ;,,,,,I, ),I Ishii "Alan ... a do I --4.11 ( -II,,, ,N ..!,;r, ',Ra. 1"'I ri 1. riallidiril ll,.,tltw,-i.n dir 1. A,,, hiol., 'hand 0,51 renta $J50, agua redimida,
F arm ucim de "','I'n: ','::-' "',:-;n, : i, I E n L a H abana el 'i.,; l,'i",b',",,I,, ,'.n',I ri, Iss', vl.ml % ,,.111 !!. -T., .d In
I rve, ... I him usid- A t I a n t i c G u I f _-l.-,n, it. ,.nn,,s .
;nkle''I_ Ma''a 11""s C ,An, I-, ,, i, ': comerco,,los 1:ajos, a!tos oft, ;m_,, ,,,,.,I Ill.dr-ga Triato. MI ineregrillar pin Xajljmjl Denclincla C,,n mrstulls, risicirl as ell- ,,,,,,I ""... .1-ni 'c"'. n-ill," cina'. Este es un magnifico
;,,in Umn, Ranmn I por las canales y Is. to ultlion lasurafo, .1111, nal.
urno I10 Y I Ni"'r o", 1 :,-- ,.I n. Anci I," I.I.
"Ito NI 'And. Jilt, I :., C-gir-, I' 11-1 ,,,,,Ia. Midir. I neclocio.
- V I E R N E S I'll.cleas; y Fedisorlirtat MATANZAS, Julio 17. L.5 .... plaiar e h r e o "' "' p"Mo' I Pir _n"M ....... a.
I,." y tI.A. 50 NIii'lis mr,"'I'., I,,. do. do 1. empress, tie rinsinmu, Yu t-11426-4
. -a y A I ,,,-.,, c. un. atlrn:b ,a -8.2
1 MARTI 1PRADO) AWN P ineLl' Julio clitsin do dims as PlIli'Lielltris .sildlentat tie La I-Imbans. COLLor Fit- mnvoc.da per It Lolc svjnl to 1, irrill U71,711i law"NA UNA DENIM BAHIA A rASEO III. ,I. OIgo, Richrd Hill, i En Ja fecho do hoycilecorlin tie cc. In espousal tie] magi.strado rip ]a 'ou 1, I, "un Is, __ ----'I AURA GA Vicente Ojeda 1-7181
I'll Nc, !:02 eiri, 11.1,:;. A a j dismiss y caballeros a las quo Ir;-r1qw, Hart Ramirez y an hija Mari- C. I I, Inna," llst ,ron-m-lis. onnanil-i, $10 a. Ruego no charlatanes rA
_"" 'A bordn do I ... Douglas do Sr. O scar i'daindsinto T.mUz .1bancil, It"o .n,. .do J17c. ,-., vlara
1. ,a NJ 9,M JKLAI RII).l Dull Airline,, Filmrs, I ,hurrim, curo ld.ftmnle. nits, tan gracirl tan hills. monsim do Iii ,,,Tcs.d.d cl, ,In, ,r- ,. pesirnistas.
-.1kil" .1 .... J; W.11.c, M. pigras obrercl ,, .;,,,,, ', ,,Ar,
"" 'I',',, : B, .tin. ., Is viudm del m- Martin Diez., Is set'hirs del doctor cesse R [;is n a I ".
N,"' ' ',Na"qd G6n '1'j ,' r.sms; John y .,.it,), C,,,II,. ,I, skinark. Jose hill Horarm Reiiex Lovl.. cl, ; A, vl ,i..mln,,,sen, I. ,mrs-tal-in In". T'j" M.912..
1,1ii'.! -, J ,,,UI'1P,. hi:c=ls Se propane organizer I nu,jP",','rn. rPci PzJ'qUc, ell 1. mudr, de- tan me .0 ( Air'-.- -1- -1. AAN'il V- UH-E-Roso-M-18
Is 2 P also. I's p it ',.I 1; 1,,,, 'Ln'd,d'and',, pli ," ,',",' ':
JI-c, '- 4 orics 8 Prostate. par. ..... trin It Is. .dminIfiLrECmn mul ,denf,I. do 1,,PA,,,,,..'d. "Bedaml '-" "' """ 11 11 2.11 ,'I I'll
,,,, 1 ', I ,,I ,,, 'A 1111:11 III I A limit. do Chpp-717 a Pon ]am entidadeig culturalem P , v.
hl:,:,.;, I H sairiplindoctorsiJosk A. Fermind- i Y Mornis. Smp.,n ,I . 1. tic d1- I'm I' "In,,nn, 1,1' Ilismad 1 rl]I ." l I I ,,,, A [InnI., Nj B7111 A ...... I. 4 ... Al-- i a "[),I __ Mn a Gon aley, Chiez xiudR tie Aearms tantas ventures, ncill" Pin. cs'si, 1, ; :: ... I Cln.,- -1 1 1121 1, I .F .j.. ,"Irril'i 1, A, -Irs. -!4-7 is.1c,"I". -.11".111. Fn to mejor (]in 31irsimar,
I I "' "' '. 9 7 h 189() ."(* .... rrin a Cnisan;r "":"'n",:* n"a, U Plils. IIIIII6 11 RIIt. qlle A!'t'Ltir, a. ly ,.%it Iflin. Is obellLitijaslita- Enn, Ins cobalt,. Us ,;,I I.,t.r ,,_ dill-o, ,l,--,l .... ... III l I I .,A, 4c- vendo residence tie dos
o TIE MAII'll IPRA- ,,,, in--la Mr, U. Ic chIsin 14, lie A,,ho, Penn In- ,, as A to sim Is go ill sarhms lie deiri- Sirrincheit EAr. P-Atig.cs. J' "'in,"I'll'al I ""I"I.."'"I" "'. GRAN INVE-RSION plarolas indeprendlentes IlaI I' (Ill:1. l,,,F:: ,a,,,JA ,,, ., a. I
1:1)""A I 1, %% IS) IR" E VARFLA As- % I, I -1, ,,, tnsi S's (I I 'I .III 'III- .11 11 I'll-nor, I'll I'll Emiid., Unt- AI,,Ii. Mirres. j:.r,.f,,:.:,aI que gaza. do tan alm sJ,..., ,._.1,,rial,,un anuelle alsoll 1, ;1_1 "'.1,1 -n surs motor com.
,- .1-,- I i.nn Aml-llo 111-1 11,111, 11, InInnia h1ctill lifiti-ma Rand. do ( I still '. I i "1.':".n -,%, ,,,, : ,, ,,,,rl_ _l,,r.1 Istricild.n.
1 1 1.,,,.",',, ; Ara I', NJ 171" J:: 1,i; _..)I!Ii,r si,!:.,hnA.nIh,, Ilti. ..'I ClIba. liAll. Its Retial- 611 (11-1 ritift U il tie M argusirt y Marm s, tin I Is, y Fdr,,w. Allinsill, "it's- Ii( T raft .,Atlantic. del Golh. -i,,I .a-,,, par, a Allantsci till G 1 in. :, isl, n'l 3 ,."in ,,,,a z $"I "I'll" pleto por el Arti. Alberto
IIIAIIM DE I.A MARINA k 11 Puig tie Lima. emirmad. .mlim. I _, ,__ I I ,
I;".. "' ,::,,J1,IIII. it 4, II .ern'sInum" do
l _I i I 'I, I ...... si'.I/ A "" 'I-i_: Anl r-- d,,,,. ,,-- 1,z'"" 'I'ssla Prieto, con ingreso, vestibus.
Marina. Serah- Davallis y Tmri- F hriclades. Cl,
I: ., ill %, it 11 I.l ('"n", \1 -ll,, li-I 19, I I I I I I Immairnt, ,III,- .,.his ,gar so e Ill __ E -11's, to, Pala, bibliolects con en. gan -var, ,irri-al-iriiiii.. a iIn "o n _,_i wo mnri1r';,ln,. ''
I ,7'. % "Ill, ( ,, 1, ,. ,. It ....... I., ''Isin 'Il"s :.I- 'j,". .en"Arl'a ,I'll,,, it, rin list ill, I En line "a home ,,I triscill, 11-11,111(la ]It C'ln, D- : trade indrizendiente, com eI ,;, : ,,,, r ,,,'.l ....... I Ct.'_ I,,,- '"UrAll", I ... I,, ,.,,t,,,,,;Ir ,I,, .ctki- nnanv. past ell i.,.,: ,a! I '! : :- :,,, 'non" trip do lledlmvck$ 01 D-tv lines tie In lasada &pn)R[IR Ill III Wiley Aradenly de I a Hit- !,,,!,,,l.,,Ca,_ I II ""m or, -,,:-I MARIANAO, $5,500 dor, porche posterior dan.
I, 11 A I", ,pi;: I m 4 -Ill' I, .... 't, ,(, .- I, I., ....... .., ,Iln -. hana I
I I., sit inn 'N I 9,1121 so Isinelitit The Day. quir As, ell- I, onmentran ,hurt.fixtict,, ell lit Ins Ion It motor expedients, y Ins ,cn.)" N. "'I ps"c"Its, ,nij,"'r.. ;,II-I ""d. '__ _,;'d .... do al jardin con suit airboles
11 III li -I ; n- id 1 it. taliji-eanics.
, ,",Nrn,"Y.rk. Fit, KtUdrJo por -""'A 'na- c calls Cattle' I'll" crisla 4 ,n,-j-r ,' frutales v futente decorstiva
In's Ir.a 41 4'4 ll, !,,,,.Il ar ;Ilil.". ;,", a) g.irnl. voron I, rimin- I ,,I - 1 1.
11 I Is 1, [,.,,I A In ,., ,,,,, V 11 ct vinafivros Guillermo Ca- TvirprR y Quints, del Repa,,, La sefictritis, Barrientris FArz qur 1.1 piotv st. do 1. For- ...... Ma. I,,- fl" -in. ,,,, ,, n .... .. anI.. I ,: .
,I ',', , I ," ,:, M, in, Ill- F', ...... fiv I'L. do ,l r,-riCl-d,, Rest 1--d- ,NJ :,,I. I:.is , u., rss ,. fin-ral ., Istrustill. LA.l. r.cr-r, It director arneral I inicin sun eIstudan; ess it., EsUldra I,,. I ... I Kill ii n '100 ill Is -In- ., con pirgols s: iltuninacissin,
are Semin j3arriesi- Unidox, scabs tie completarlos arni PKInst Allan it. olfis Join, dr, I-- Air. I". E-9-1- descubiertam,
-1 11 ,%I,.,, ... %l'i I., ,tJ""j.n','na'ir!,I- Ft .,,,',.r Pont, ,Ila "Imillon"d. U,' h ... '""" 11 u __ ill dos terrazas
11; :1 I ,I;,-, I'l I I; ,-, [";ir ",!, ,. a ,,, .4r. balls, .pass 11 rml to mis eliplindicia preparvicters I rilsor %ell' 1111 li-I-) Ins"Ic I- --- -1 ,,.,,,,-11, It NJ 4 ,I;,I: ,,; !,,"]:I-Ircr V-111-1, 1I I "I'Ll"i Sri' I .... Wnrld Cnirgin1st fill .1"'.1, culi its Filiz; Am6rUtbar, i;cm0,,uA ents"- par. Is, vIdK. p joir.pursto tic J1,IarIJ,1j.1,chr I VrNDO S20.000
' -'r ., y ,ill,,, ,,ill ,,. sit C'n""n ""no" titchiras hIj.P Hil'slita ac 1E is or Una quo thres dormilciriti. reo. insis
I 1, 2 ... A ,. I )11411 Vill"A ,. pcrj ,sI.iJJ,,rr I- grand" relacloneis que tiencti I, ,,, ---- In 21 I, ta, son closets, dos haftow, dos cuar!
I ,do rultulm wit'lit or d'., I 'a"" I idic. Nall ... I ,,,, 1.1 .......... I, ,,, In ,, -r P-,nn,
1, : I .N: 2fit %, :JI:1:: Llsil.ro. do I,- Orion.. iv ,rlonerrhtii,; CALreelisa entr Tx too Ile criendo con Russ servi.
X I'l P lit' j pord 'i'erd'i'.Ilq.u,'.I'd.m2y trimmi'ms, h hiatanzass Hilda y Sergio, cl El Colil Wan", cclob,6 lira li- V ,I .... .... In'dr, ,rinn, ,7-,c. intrancrin ln
Ili -111 PAI)IIEVARELA flirl-A if' I a 11 on Cuba I ft jys ,a Est. do, adorable Hildita scabs de ipraduwrs e 'tnnmar nots. do all nuelo donsucillo. P I II-In, .n,",- ,,- o ...... I, ,, ,;,,,.,- reins y dos gassojen Ion hajam,
I ( I AI, i ,r ,rIan do J. quirt Aid,,,:,. r,,,.,,in, re r M*
IAII IIA 'A AVENIDA Al LN S .,:.,,n c1.,j.r%,,sl*1 I,, ,, 11 A 11 I ell d. Its "I ""a, -n, ..,,r. n,1U_,nnnN-,.-- Inorans: un. to. altos. Tatualficts a
I Al. WNIANTA, 1'. I n I -il,,,,,,.r ,,. J,%1.;l, . ... !c ,I tralcir dlCpr.bL,.,a quo sonfIrms" X,..I 1, I M lknlon n Adli-rit,, S,-I,,,,, Mails- ,,,,, ,I .... I ...... ol rol.11a. tie! Una n1fi. ,i ., I, H. ,I a I, h-c ,ra- 1, 8. 31A I-ar',',',"
'" III I it' one P. .A i'l, I ,. _-U, 1 plion. Precia slinlecs,
, I 20 -1 Slills, V-60;4, IIII, III, ,I Ill ,, I ,,, I Ali,,;, ,,;I, I,,,: I r. r- A. plitisin clue reblifia Hm venido &I mundo con toda to- va Ila Rbandonado aqurt eattl un mrs its ,on esant It __ i. "" it,- is To-, Istri( AIjdll-, Alitia e) nuirel. ,000 c lidis RUDA H ln- li,,d.d on 1. Clinic Matanzas, iltiR alismW sen compare's tie reali'
-in I 4i Is Nlalt,, CI, Ill, B,.r,,,,, sill 11 I ,Is,, ,,I el-a .I&. ,,OntP Ileg w prechnim inuilecia, que alegir. el lin- slorsdo el ristado do maidire1uhhe'. do Informes: B-2195.
."'s I I M..Ir.l,, ,Ji, I. J*.I,,, n UhUry, to
IN, .: '.. '. 4 _' 141 V in,,-! lm, qu ; "I
11 Ills a.." .'I ... r ",", MIRAMAR
.N I I : A,,,,.,,d n- 20,0o, In, ,,I:,),, A, eltalillethrrnn el ii.r del J.ven matrimorile, Mattis un todo satislacteric, sroposo otr. larre ril ,,I. mri J
" "Ic,' N I. .", I.',' l ... ... ill, l).-c. A get Gnii. In loduItl N on It comers It con CionadJes, y Violeta. Carreirci, Is qu'e enhorabue' a. r In I,,,. 'IssIrin '. r, 1. ,',,it, e,-,j, imp _,A__je
S I ,., ,:- ',"' I 1009, ,ri'l ..... I. Nuestra I in ,;,;,a;,I;.,t I UH-E-802148-19
Is : :i ,.,. I 11-A, .."I S"n. I, I"'In., -li- w1elta. incl.yird. cu ,I- is'. W J, ". U*1774 n.rnnj,,, ounin, I.n,,,;i", II Irsnl ".. pin% ri thus P.% do gears rrheve p.rlt-u ditties. par to clue .-clarnn csr- "- __ a ..... ,,irci.67.9 La bad. do enaft.- jilirsueteill Cclcst, .. A.Irldiro Navionot'. I ti- ,, n-I., slamin ,,,,I,. .1 I r
I I ca elision ... I trop.,,rarlc I Ili m-1. F-5II48. do 2 6 do 1.
F. ,, ,., I I ,. N is na. do ,,to Alib.d. t.,y Club, 1. 'lflrl itilest. Ban- at, ... .. po. I
I .11, A., I ,I'. r.,Ilr .... p.r. No. 0,1c.. par., 11"a" a "' "' h1pte,, rUm, dI1 o i'nU110P 12teju I 11 ,,be,,
A, ,,,, N., ,r,, I - ... IA ,!i A 'Ation do Jos cripmrs. do In. 1. Pat is .,11,1adw tnsla do Is calla tie hicilipendencia. y j ..... armun, clea It I res-l". EL MAS UNDO, EL
I, 4'.-:i t tie un 6
I I 11 1 1 -;I ... ca"I'm Cinnessitall 3 Z ... go,.. Ila
.1 ,I ... a', ,I, ,,,I (",- U! IIlro lie ,,, !.,-.,: it's. n 'I, Jo
S,17 .1 vit.."'Itirl"n, or mrin."I., ,ttidt.,latell. asertniri'Ll. Ein entes RI-sla'. ,I,! I
, ;l,, !,;,.N, 19 All ,- !., : 'Ihl ,1'1 1I"!t' ',;,,Il,: i, Ali hr -. I ruJodo Agui,- Una selects y nurriel hav I is 11 oil N'tion'll --A Fit UH-E-2446-411.2
.. 'I.Ii ; -,, Is do Nlt:NO( A 1. I IN I I \, ,ntl i:: (-I" do, '',tn''ll" 1"IrIlltll '.It Cuba qu, (I I, el ispuesto jo-ri Humberlo 9il- hall livello Jos espersis Crisis. 20 ,11105. %I,, I a. So-scit 20, .. MAS ENCANTADOR
'I .1 II11:1 P, I,' III.' I I I- i ,,.,,d,.,I lit ....... tv l.,taIr,,:r ,, \,,I,, 1'1.,,, spnrejftst ell 'a qllv roll tom y Silvestre-Rey, parm esm cc- 1'r I1IIsn;.1'rAy,, s!,.,;,I, tie I- sido
A I .,;_',I Al'Inis; ,Us _n I 11 ,,, "I I-111, g".
A.%'IA, I *1 A I 1, Wit !- .hIll (;.".,;I I ;ihnr ,I,- -hrill- Jllh,*, ,slr,,, y virtue, ran MIRAMAR
,, NIJAIMS', ii, 1 I ''In ", s; _J. -:I .. y I:,"ns,' r ....... Ila do 1. tried, ,to inaAana. --Alb-1. Lavin. Jln,-p.,-l1
- W lr 10.1i 1''. I Jn; ... V I'll, list r Micro ,aI, ,.,, I ,.\ 1-1
.A,;,. ,.I 11 J3,J';,!tn Al It,, ., lt, ,n ,J,. M n ." ,,tm ;: I:, -W 111, a ill d I actual socratUric, 01 Rr, Nos oblignmus a hu reseha. "'ll, ras,.,dr arod-o ,hAlt -'In EL MOOR
I 1:1 I ,- n I. .... ral I i : Illla is
L" R J2
J, .It I I .1 _:III..-Pursto all, 2 a
I'll Intrix 1. A ... ed, N,"'I, d", 1, is !;I ,,,:I";, J."', 1. fillima trot. Acto de oraduacitlii Pit I .. "", 3 ba6r, 113 Precioso v lujoso edificio,
1, ,, *, II'l .,I,, I I I Ir aadm- irla ": ... I'd- .I'. 'a .
,,-,- ,.rdra at 1,,n,, i".-n proximo Santa Catalina v 10
A :: I l I I I h. Perez Vgn L.-, 111: il's;:1,1:"If il, i ,,,!."t """'Il"", ,"'; ila'a d"'), lie I ... r 'I I'traso 1.11 in 'Phorita wrmur el volegio Ledo, habili .. ll I- I.
I lil , \, ,.I ", ,,l', I ... 1, 1: ,( %, ,, dr. ,? I I I, I'll I \ I I, n 1. I ,I, I '*Nl;I I., ,I t, I I., I is rolo.d.( 11, ,in".-I.I., , tie --- 493 dn'r, Oclubre, trails too casap'con
.. I : ;,,Uo, ,,, ,,.,,,,, """ ""
, .I I ,_ ,,, ill r, , is,, ,,,
i. ., ,,, I ,, '', I ,,: "' n ins permit lp anliij ;n Iviinthv, mite, gusto. I'llatil y (.1 Dr. Vald s Miranda d .
1,191 I ....... -ad 11" '
", MI I '. 'a J, ,I', _. tA- I-'.. .1 ...... ",',,I .' sitz ""11- I rl, .. ..... 0 _'. S, I re
.1l.-d mil. ir.a "I's 'an I I'. a I'.
( :Ll I F,I, P.." ,, 1, I , ,, ,.,.,! : ... ,, I !" Ili ,, ,',,b,,,,,.,,,,,,,:,,Oll, .. .... I c: frentre ralle. halop 'com erclao
I'll, "I fa '"ll a, I" I _r in" -e
Altar .... n ,._P.c, I. ", , i I .1 \'i'll, .'N I n. .'' '' I W illa 1 A !,!t, "dallsel 1mrApIrddtmUs in,-t .......... I I ,,, t.in or I. ,- I 6- Ale In- I: I 44 To- .
... R "
11 I .".. '. l"In A, Ill III l, ." "
'I,.". ._ 211.
1. ,, P. i: I., ; 1. 1 ,, 't. ,,,,,I,. ill, ,tr-1 I'll, d, ort'sal". line ha"lln ;,-- Juan Poll, Ami,.liv ,!,,, ,,,, -.1,1-. ;I , ,I ,., 1. I d i% of'. 1,1"o, 11-12Q.,_ ,I I ; N ,,, '. I I "I "' ole, ,,, 'I Rain"i- F1 he .1-1, n""hi,11 !, ,,,,, "" v nucir lujinalas residencies,
I'll'"'I" L ".' I.. r. n_ '..I"( 11. .1 I l I :, I ,it ,n, r, ... d"I".. II ,;Jr ,_ % "D's"I"", "i", I .
-nn". A Ins' I 'e, . IN, %. ", i is, I I 11 "'i , wuboi 01 cllmnll ell ii-c"O ,drimil ,a Insitildn't- 11 sit F e 1. or rada Una portal, sala, vestf.
I. : ; .. !I,.' I .11 I 1) I I : I ''I'. : :: ,_ r_ m irit, m a, an I 1. I a ,Igr
,,ad(, i d I, ,Ili. st-l". 1" ,,,a, ji:nil"', Pin, In"It r-nut"m Its --, IIJ-17 705-1. -In
I 1 ,,, ,,I I -1, nU, ,,IIiU1,- -,. I,- ,,;I : '. "'il ........ I :, I li "I "I I r I I, I I ,I, I buliss, 3/4 tam ofio granitic,
" I I ,, : I \ I I .1, 11 I l' ';'mp-' In .1. cdl hnlo-I del grat mund'i hla, dr, .".,I "', -- -', niii, III ... In, ,,, prttln Ull,.". ins,"In ". La ,,,,"I. NI.,qarl '11' reirio v preclono hafto Inter1. -, '. :, l '. 1: I I "I 1 I I % .; ',, 1 1 '111, I ... "I' 'I 1 ,, ', ill \ III In ,irlisin ,,, d, ,1ePAm d,, .'1',' I,- d ', nl.7,
, .. i"i ,-1-in a',11" d 111,1111, all"I F*I,,, alit. Ind ... nphhh,. 1,
j, 1, % ,I-'. / 11 I 1:, \ #)'.': ,,I -, I , I I ,.,"I Q I 9 I, r 11 ,,,in ] till, lado colors. magnifico.
in, r :1 I I 1, o 'i", I I ', I .11!'m R I.,"s. ,, 1, ,,, I rt ,:,., _g ",,ojq tonerams quo t 1, it, 'I, dt- ; r ... v-1d,,:" c'
1110PA, Jsl i a I r" -, in Cis I a NI-nda, U"pirto, OPORTUNIDAD
1 1. I;t lljllllsll .1 ll Is: ., 1, ". 6, :.:I, l lll l I 1. 1. ,;, j, ,,, n I ,,, ns!rl 1", ,is IV , ,vf, ,III I It" 1.11mian- . closets Peculiarities, tocraza
, ", ,, I 1. 1-1 i I" I nu, ,- Iln
5- I -.'',% I I I I ........ .. 1'. I 'Ill, .II-111111 linli-Irm I.Il cubircla at fondo. scrivicio
,%., Ithrfire-on do[ U,.c.tn Rr- ".do tin, ,-ra ,it do
n rl, ,I : ,-, N cid& de sellos ;. ', I", I , -,,, ;. \, en In terininacitin clillo. "Orn"An ...... nlv ,? :
: I" 1 "l-l"'ll N W de Sellos y L 1-9 I,.. In I-refs-s- Ell, Go,. Im.. .,-.had.. ,I, ,ao, I I lrd T.'ml_ I porn criadna; pillion terrazzo,
5:,:]' ,.a ., I .I. I ., ego I : 'I, ri egocla 0 D d
;, ., I ; I. Material d,'l' li.l *, ,, l ,I, h,.vi, 11 ilf, "a I, 1 de la carrettira para 'lallisat v co- h-to y g-marris 1, ,onst-Imn
a I I ...... III a 1, ,cm-w Mir, 13 site Alium An tanqu,", 10000 K- -rIcA, I tu eriat; copeciales, carts
11 ,,, -",ii ; '', I- 1-1 C 11. \ Material vinit, ,,, sit n I
I 1. In I ,I Ill I I I 1, .! 7 I ,,, ,, I, ,,I 1.11in \., Ill an, .,n I, El, G,,1,11. ,.III. "a- som ,at. Toleforot
-_ ,,l,, ,,trlr_ .:, iir llanag a-Bejtical r, 1., 1, "this Caridad I'la- too. h.- BO-8100.
in Z,1 1 : ,, tifil'. ;. I rs teria prinicra tic primer,
'1111111. I"' I "I" I'll I'll"" 13,pubita it, Cuba. I'lortteris, it, C.- I gurld .-a- lit, .U-en-IJR-'eff, ..1 I 373 11, ,,, Co u His. Yon I "Ari air., c-'a'. rilmins. todant las casas
L!-', r,'I' c""", ,l F ,,, .. .: -:,i- ::I, I, ;,, ,, :',. ,:, .,,,,,,I, ins.11 IiI:l'1 l ,,,,,,, ,, ,,:, cAn, ,,,..,,.I Ins- y 'nansimitis. Neg.,- III-JUCAL. julill 17. DIARIO. Fur tin h,,.,I,. .,to con garis
a I I ,,,I, I.A01 'j, ol, Si ,, )],,.I, ,,I I ;o d, lit,' P"'ll, li'n,", (,I. f,., "In\ ,,,,,I , 1, lrl]W.,y Material. Conanni b-,, -V-l do a carretera do Be-, 11 Isis amplisismid, alcuilatio
S,,br,,I;v fla-1, ",l'.1, 111 0, IL I -g"In I . ,basis.. Julio 16 do 1952 n;(; l y San Antonio do to' B'sm" SOLUCION PEL CRUCIGILAAIA I
Sts A ... all. Ni, 1 9 ,.,,, I 1- !" -111" I'll, I's is I ,0 ara ,,,,, 11H.E.R27949-211 j
li.,, .hilr chr,, it 2- linsta Ins diez a. l del dia do III ,in esta corresponsalist p ANTERIOR moderadamentre, res sla men.
,,, I It ,,il gobe ci=r mB:rjsta
i-,',. [- 48 Ini" ,-,, ,,,,,,",L" ,,: ; a, 5,':llaI, Agursto pirmmrinvellidero, se IteLb, ill- do .qu,
-, I-, ,Ues,,,r-,, l ,A L,.; ,,,, E in A ,lb, "'_: j 6 ;nhso
., Ill. ,,,, do ; sual, $1,045; precio littlest,
'I I. is ", ..j,6,,:on idt, "no"Pr has.
7 IR Mant'll.'' I.L"39 I, ,Nr !.I ,do do Sr,' , Mrs. .11 III-I I..r F-1,1,1, 'dL' C .' ,jr; ,an ,I, a[ Neg., Ed. do Stilos y Ms.
trial otl IM ... It,,m cif"(i "' hill, local del.Mmi torict do Consuricasto. ei ,In. t.rminar In ... *role, 1 is SE VENDE CASA
- ft RO I Irl.. lp.rtAs (I I 1.1!0 _,nn,111, L a ", A R E. = ; 11
C,!, tie Elliro .1 11 .77 ..! 71'1 1 "I'lla : ; P ....... ;" rips y Tr uspo"ttes. Ofirios y Terion. do elite l6rmmm de 1. .1 1 $125,000. Es el mejor negas
I ... '! I . ... 111- -- . . IL IT_ tr- In,, ,,,,: I's -nn.. R- mrmr-mn- no nlicim, r; I'l f)"Th.ito tre. kilometers ,-.,.I, I __ I- so- 1___- 1:1 -1 . _.




t~aezaaaoDIABIC 1DE LA M1ARINA.-Vierneg. 18 dle Julio dle 1952 Oootificadoo Pligina 25
A N UN CIO'S CLA SIFICA DOS DHE' t) L T1MllA~ IiORA
VE1TASVENTAS VEASS VENTAS VEYLN tItJABS3 VETA A4 C IEIT VENTOBUCL
inversionistas~~ In-snsa Insosa ,'' --I" J-ltf~ AUls (Is - """ "" "" A CC
Al~~N boo.. LAlql 09000' Al boon Auluo o$era Al lo. alequa opera rJIO .a. .,11no Al1 been 1.1"."'1,i1 op lflootlll OSILLS'S 1~ 1.11" TE* PAQ2UK
elno 000A I2n loleoce T,01, bIo I Ieona olFa b:1o2 .1a ioaos "l. 7-,e4n bo aE e7Ao aoo 1 32 -5_21
eldadedorrodor ~ ~ ~ ~ ~ G Eal1211d c1,:a do-1 Ioao Aoo-e IbIoeoredrlcIo 0,46 C''"" PA"d od eo ooc Itl"'"' 31111
Lasoproooaa foeld..~ae aprelon. frolds as peoeoas or~ldo i> o~ In aersdon frod s
oboeIaor ostria. oo Ia myrs oonta. se I a myrsi ororta "I________ ti I
pot ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SL.. Vlmbo delCAN -Qgl par a1ebo del Noel po imbo-sCl' I"Nnmlmoa o o
do I Prplead lmuel da a Pepload amublo. do a Popldad omuble ~ "" d IaProlsdd loI.....ooa tI.to LoaLd
...... Al_ AYESIARAN la mayr or E' WILI 51 B'T ______Lo prcoe foia' Ls olrcoe fiiils iLs oea loosit llroolo.s I~ La opeallne Mfrll'!!t 1949 l~ taI a Pnrea so st del belo: I a ole asd. Con-q~ VED 1 ____ -. ____",:par_______del_____l
o o Polat dad 'amionl p dlte baoil Pol mado-mue Ir PrUopole, ooIr~o isto NUO, MIAFO E t fro lacaIne l 210 15 e)tttE l RN Aploriy Fihl ,- Luc0 a n6.00 010100. t or .. a 0 5 2 3 ou r g a a t a ie o n m ry r g rii. I o c n i m y r g r a t a U C
asao 1 yI porlo 4obF Elc dPeo seuo0 0 o .en.cm
moot 18n loceolo ooa or 4 de o n o: SSl Sitto ___1.11t ,nt, b-411, oalmsal a' 1u ....o.a 2e3e eANCH BO Ea A OY APOLOd
4,ut. ndaI se eAn ofd. dloetOO ,oe I,. It. 112. Itd ao Wi2,U ITRI UO RS S.A. I____________A11,- Lo a 11 C--H. *. ~ FIQI PIEZAS PARA B-, IIIAISAS Ct Kuas Vrrpl icoot :e par
""a CAS ASt'- l. CASASH--_4-3-I 00050g leel,5 kin Cabalero 235 v.,N,,,o,2,
nInfannnsi I t t7e,'or de~tl~o 71llrrolpo ,moodIl- I- o jeo cilia
Vt. MOR .at Ed__________ deU~UDL apraets bitt'a apojt al lre
0. 0,0, Ul-, 122 16 doel~b, odo 00.002.,. .. A1111 P111 lIlll e 199.goIto
L21 A. PROP EDA leoUIol li o1.olet ,,,3 Nt)INtt 25, e a *'d ,q1-oloo lpe
212 U.1 i P1-o~ld 1o.,Ia rleto 13A E V 1112L RE I,l UJI I. '0 Bilo 19
*l o sa ia eoaqoorspe=n Ial x,. 50 Ilt Ieran 611.083 e art211 12222c aluhl 6I __ _ _ _ lI 1 I
do y02,5 '. po-otno.sred cell, Ittiul al-. leouin sodr $3600 lI GIL' PUP I .... llIel ........ a, 190 aI...
0,1,21.OiI.o0l~ Io. 01Enter 0 il 113 elli T 111 11.e 211~~a~ 12111112 4c 1222,, I-_______0,1.1~~~ leo l. sl. 0'lolFp1.l, y '1, ielred.e. MAlo FERNANDEZ~b~ 11011 1,1 I-E-1 2
tRESID eNI a l on.i moNA l a qu lbracfi 1220 S RN mOn B Roq e ARll Y boor, -il -- ""r 11,11 1...M~ o OIU0H M C 'ii-10 hIl, 90 C I,!iP 1051
222.- on1 NIana 2,11 par 1i 1111112nd con Oil I022 1112 2 il litioo1, 1a 0 919
0.Oi2202-2 s o naw *000 2 adI tntll $0.0 vara co St eli 11 ANDtES Iti~l AI111
VENA1VEN1S Co Ih .. 0I,7 .22 -t ilolok l-- ---9e, -'A D DE 4CA Co p urlanefs con91
d,11 1.001 -in. .ot $30.d rcao DO GE 4purts .. 0
Late$_de___________a_$35-119 ____ IRCI P I S PA AB U IC K .5iee i onv1,0li
O~~~ IA IOE l~roirit 12112)la Allolo l. ,,,oiwgos oo
lo Oq oI I 'Sl I~~iA- 10 I "ItT- I91 IRO MO L it EpR~L 4 t pu ect.4
______________ IS -i %.IA M.0 3Licl ,220 ic 21189 a rdN N OGA AI I 1 1-tI 11117l anMgulNi 6
A-dld 215.eO ,00 1-.2 to. cal.MII ep
. s ...u ., en dln,-~ ~d -ir
do~1 ellot o-ut ,10 HamitiAcItl '1'01!
IFio 1silo Nt hii.. dina ,el~ i21utu. I0 d ,u r olei
01210CAA., t-rollllo- AWL A MN ESIICA tDE~l C SI 217 2AA jii i I AMADO FERNANDE daENC30i..a l
bflo lll l I Pa .., .e e h d e a r l -o "B i ( . . . 1 52 A -0 6 1 6 .
Is a rl 11 5lo64 $1.0Is l,,ento, 2 In 212( ft- It, Es dond ano l.r lI~,it99
I. '0l3,S INI~t -i CNhog -ua- wei li l l IPI .Alin)lIEI
d, I211111 tl. Ill,. I'l F -.141 1)M r III .0 11, li .. 14,
______ _-__. 16,36 COUNTRY -- '_1 0iws del CNUTTAMAC APal., A TO
P122 5-1.222 Is.2 01 UIII1 1 000 76531 OOlfl'Oes ltl S upett195
iloslilo~~~~~o,-Iall 2. .10 111 I llldl-- 2i 2ts 20Ar r vtdtSltLEew9 Cr sea
Air .,,r 1-~ 41, l1ll loilcl Illc (l If-- Air)0U 1951..
V11_17.2 R52 0 31110 :0 Stl Ill I- catI INNIl ICn I0 Iari de 1 I,0 01110 2oir 9 g i n io
RESlIlso02A 421 1 it,1 12 EN CvRO DE 52alo I21~ two p90alt
MODE 22 02210 If20 NUEVO in"" ("toioo. 19') cljJpr o11fA9622
.lllll ....... ~ c 211Ca ila .-. 2 10 Suti' Iii. 1919 u.o
I la9(. "Il(I if220 1))212 1.212 1312 1951 Oldsmobile Hill.. 1949 2020 2.2,2 1952
....1.0 tV D I Dk O" -Buc pr Il It in par sIo aiutodqu ii.
Ool." lor0 s $140 $_11 ra 101 -U VI BL-U I22 1 oll.1 53 DEOMVIE YS 11la 950so It ~
Too~o 212.1,a 1122 1.1T I ,I -h voe 49 450 Olinbl 0,21 5kle.25
ArodedoPIto ANO 322 I1 11) ft121 I'll2 .~ ... tal 191 211o (l t Ir tl slI Nt nd1 5
IIAI~ I's IN A91 .d 12,0 3 It. tit.1 hev11 e.11 46i~ 300c ATE CI N1o6
2511 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ III' I-d' 1 12222 DODGE 24211-(2 IIIta .~222 .l 00pl Ot oll I. 212Pyot..1 60~D~ 1952
aaaet -o .... aI -41. too 11(711 II Io VE L G A R AJE1 1919 1bel Buic .1.. 47go 350.[ MECUY 4 'INarLEP (. 199
LOTE 1eiiaae 1.822 ,2 $2,2". 2o PLM UH uras1
1~ ~ ~ ~ ~~ ... 51,130, ine-o 0200 222 111 1- ..II1.UR -1 20p.-I ee
(Ia'l~ u 1(1(10 01 1118 D8101Vi Roseb Iaoso 12m2 A, 22 20. I I~~II1 tISIlI Odm bl..4 40 I2 IA..A. 1-v1~ A. RECIOS DE22 Poo l i.$00
Do-d vale $1a 4y gcaYott~,,2 ~ l' -c202od~o2,oMyl
Roslo tohobi-od... l I la 0 2 22 1 )1, 111. 1,U22c Il DSO 19,. M e c r 1 7 20 222101222220 u k1 4
bso,20o~~esa ooi'lrlifif,.
ASil A' to I221 I311 .0 Ie~o A Lo~s $410.t"
ooJaP,,,, 11000l -c~, y_______________P11___'Athflo. alo let oI12-2Il [1 NJ 2. 2222,2022 -OJG (AIIt .22 1 12 12I Ret n i 1-12222137,- od e Itb 1
he4 01224 fno.h I~IN ad. _________________ qAAJ nulr.... S 122,00 221t~oiooNlcr 0222E dooocnito 'Lac Opel";al
tol- o'.d. pai,,os 2022 02- oo 00, Iloe1,02Ca iac 94
P~lOarlo~~coi~oons. 220 bcre2 IN 00 I IOBIOOSA ))0t11T 'I.2, 12 sle 11 VNDE 0CABIAr,4,112122Fd b704II.
ban.0 2 A015l.-9l _______________aol,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~E dod INIOACl olScII___________ CNULENcOS 2212002.011 -- 22
oeo:10V_ do .222 ... .....O~ ....os "n he Super .2 .0 .2 .2 .1 195 B A UO S.1 2100\DE 21u S001W0 N.7 ltla Sall0 Flail- ColMO 012 ZA AJ-C c
s ClUs PARK________ (All_______ j1OE-' ME1950 Trc(Ir
Al.., l0.5 od -%Q I-I121 ,1. '" 2- 4.ss PREsO Ohleobe l'0a22.112 aso,00 o..ao.2). l00,
ENs~IDAF CA RO DELCES 52 _f021K.... 95 eifas
UII.E-904848.... .... 1-512 hlite O LA 74 'aci -a o-a- aa- w .1.-Is50l I1 Sort, N ooA-o-o-op-. 2 21
I'l 1, 1 i".l ,' t'. _:W 4n- -1 .612 A 9 2
A.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ It.....-- I -.. .. lt .47




Ps~n7 2(177 flcnio~ DI iIn) D-z LA MAiA-irc,13 de Julio dec 1952 Clasificados in
.ANU N C1O0S CLA SI F I CA DO'S 1)E UL T 1MA HO0R A
73ATOVNTSAS VENTAS VENTAS MAQUNARAS VENT AS VENTAS DINERO HPOTECA ENSENANZAS
W-AILIT010UTOMOV1LESACCS 53 AdoViEjA&_ 5 _AIIT6MViLS Y ACCS. 54 AUNRS 56 *AUIEBLES T PRENDAS !60INSTRUMENTOS- MUSICA 6 3 SO0 LUCIUD ES ACADEMIALS
BOMBA r-,,ACADEMIA RABINA
_____I______I CE NTRIFUGAS 1 .nnA.IIAIO' f ,I.Troa
III 4I n I77' I-IllII- -N _____________Il I urllID C luu.uuIt.i_.
*~l~ _,nYE EU l__ _D N R
I uCUMCnA I___ OFRTp77A 777 -7 777777
7plr 'no It ______________ IFCENN IURE 1,, 1950, ,n ~ ~ 777 61 DE A IMAE .n. tPp ..... T.777 bull777 771.7 r-_______5.'1 II1O717 L IA j~.. orulo I.I- ~,I.
*~~~~~~~ 1 7777 777777777 I E LO E IM R
I ~~~~~~~ A- E-25-71 Ago,. 777777776777 ,7h 7 9115
4'7IAI17)1111 VlT: 19. 1: 77777777777 777 777777 No.7 4n.7" R CON IA IA 7 7777 7 7d,77 7
'7 1811 ~ ~~ Surtido Completo ~~c '. ". 1. 7.777777777777777 7777777 ~ 777
rd-7777 ~ 77 77777777.77777
teIN E. R 0
n,. '1" 1 V to'-"" dl"' 'Ale7 OM A YS
17 (17717 g7777777777.777777 SAN NICOLATEA N 105 l" __e 7777777777 i!ALQUENILOEC NTR EERES
C. %)11(.-777 77-I~ JE.77, I')7 It)77 ,77777. EE EA 113 t.;IER DO E I' i7777 P.,'' 77t AA B O I
a,1 E;II , ___________ __________ TRAO 81CR., No j_____to_Il-I" [ 9 1-1 1 C U A ER S B L S g-tu, io o. le7lil.-I 7.7 li7 jant dier 777br .....777777777 .. L-1,otm;4T LF N C A Li
:._ __ __ _ -duE. ALt, ___.__
PuuN 1.911311 .17 e ... plad a.11 Lincoln .IY Mecry -- - d, It IFECTl SA7_IA Par l d - ca --hoa 9
1 __ i777 77rid 7o p t No 1,- .4 77 Io, V- It o 7 pol. n, 1-1952,
7.7 II.7O AUTO.77 S. k. i. 4 -ld. de 3D p.1 6. -- 7ao 77rals Tri ..'ar. 77.7777777
7 477 I _____5 lo
11.7777777 -RA 777,7vi 77s. i 7no, lnol7.,77 AL- A. MASO 363
F.77'.7~ 177 517, 7777 HI.. Y_ PI__ it, "..I 1717.t ACO A IA o ila e ~ tu. e rMoaTnmn
_ _ _777777777777 I 7''" Ti""
te n ion.,. Util, E-21 agaeia ac1-: 71777171.nte 71, 177 en'~ Ind-7777]as777an'7-" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 51i no 1,'~ "o~ot M 501'3te, 7 '7 SI'N IOJE~ '-, ~ - p7.A.17
___________ 7777. 77777A77II 7 1777777 7'd 7 -1,7777~77 -in7 $1.20,07777
U11________ . 77.777777..77 W*5717 177,U932 qu~ Tjs
777,77777 _. F _ j_9 2 J 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ~ 0 7 I E O H P T C E D I
['or_____)_____., -1,5m.1 d d 7.. ... orI7j -1 P APA Y SI S22 .... ii_____ ll, 07., N.7'7o, ALCOAD
k nin MOdl Tr O RS -'I (703 1 ,'I AoTo. Ilrn~c.RdoIE 7777777 E.1111 ",-7 77777 1I
I Uloi CANIIONE7 YO G C77 77 7 .. 11, 81 d, SA NICl'. N o.O 10B RI D Eil ii C'oo-. E .. ,'. d s F a e n d d
1.7 711. '7777777 NEELS Y REFIG RAD RE',77,ol '77, --d--7777 TIPOta .0,L" Ri
" A A C N D I. n- I t
1' -.ton ...e'. IN i I "I I2 a. 7777777 77 77777 V-I0 '1. P 30
- "7 7 77 7 7 R :777!," I 1 1 -1 1 77 77 7 7777 P P it77 7
~ ATI S. A. d- 77F 4711 1, 1,1- 1777777 BA D1 CIA S.ll C, 211,777777777 77777 I.777 __ __ __ __ __
1918 "p, I -- :-NO A 9
Fino ln 077777 Iy 171:~. 62 O.ETOS VIARIOS ii I O''ITiM.A 77 .
P.q..rilTe 11 .Cre o n i ill_ "n". . . 7 7 1~ illen
777t I77 77)7l 71 1~.o77 7 H R A S llI-'7.R 3
____ _-- -N .71,7d777.77 7777 7777
IJ.'I U-7lq~lio p- o83 ET NUUA EL ____ ll.E.8l-na, '777,77 ""
1-1 7u ~ le-, 7ael Es eca 1 TNC O 1ID 1.I .. l..r ,1r 11 1)7 I' 7" lo Ay""777
23," 1055 enlrel 6- o~ao DI 8ue r'-h~ Se' ol e dln .LL p1 a dVDA
6 liiidid,.itonea r \'A N S, de _tg 1 7774 7777777.77777777$55 77$5 .In
7777777ed7 y7 Lope g ...7 do.. d, ~ ~ ro BUENA "EROOTECASE I
1'lifii U-127 I- A, lo -b 621 Te"t -5l o, 7l7E7S E A
777 7777777777777-2 7n- ...i** ** ..... Uli772481MC-2 7777 i, j, 1-4 o Cil 7777 12
3733AMO 75 T SN E-33fl377 777777977
77777 EN %7 1 1 1(ro l 11 7777 I7 777 I7E7777777I77I777777777EIA DECO REAQI ,i N
ll- 0 l r i a P I K" l 'l
ILYMOUTR 1#5 SUEe DESPACH (.'111 .1,d7 ga -ant oA .... .
CHEVROLE $11 41, 7777777777777777 51.EIC.47E RENAUL ETRE7"LR
I n DO'0110 I.I, J i41c 77777770 77F7i777777777777A77777sin77777777encer7777 777 '77777,F7n 7
-tw in 3 7 7777777u . ..9507o .771
CLS LE77 1777777791.777 l'777777 It'I777777777.ILEE R LL 500
I L MU jN Ip- l, 51 07 7 7 7 E77747 atS .S r i i b is i LVl112
AUTOSIUR 1)1NI 1946 AU UICK .______ .___ .77.; .~6 .~1 .2'~'.c7- j :19so1 7" N'51,;laa
VEA~~~~~~~~~~ai ESi 90BIK_________i~~7 177 77~7777777777s7777,777777717
.1 a_ _ _ _ _ 1949 CH YS E EVRO E ROBERT illITE %N7 I~E14 %7 777TI~ 17N 1:7777717kril77 .
I.Oll~ItI CAM .~ v-iz.' ''7 59dit "AD.O 0 PRTO 777771777
_ _ _ _ _ _It. _40 1_ _,_ 7 7 - - --L E T I O 1: 5. k 7 7543 o l v o s p e o ir il b r I d ja l~ ,d
To,,~~ PR F C .707 7'r. I"7777 L7d77777777d .
7 INE 7A M sll-.,-l73 777N .IO .11 D7A 7I~ it no in; '7-: in r71 C7.o. ri7 I
I- rhor I U V I II L 7I I LE k I,'C I IN. R IE
77 77 77 77 I i i u t 1 4 7 De B 193 1 in Il C777777 7 1,0 0 : $4 5
5h Ave.7777 7y777 287 E77-U D
.ginr3 6 A-13577.7
PD .47 WIASl US 771939 CH V O E U-45 II I'S -i: 777 7-77777 7777
t'll 654777 N~' 18 A '." ll Sr ""2 1"
.C777777La INTRNTINA -seca ATNCO AIDREO -ieuaucr inform-u 77C7777 7777
5 7 7 7 0 7 7 7 7 I i l q E s A n i lh a -*3 1 f I- I__ _ ...73 ~ ~ ~ 1 .7..i. "IJ. L 7 I "h~ ~ i I ~ 5 ..... ....._ __ __ 1777777 7 4.47TI
Uflhl~f4 77777777777777777777777
2 5 1 \ Q 1 7 C ( n~ l Pag Anai o 2 ,0 0 TES 1M E N 7 7 77 77 77
23,L055 nN O 6~ y 81 -7, 77767O -77 HI OT C 7 No.7 1025,7777777 7 a7 0,7
e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B E A 54OT CA MIn.ARA _____- -4liol 1,i Ire y an117 777776 77777 7777 77777
- i iAtAD GE... PAIT N LA K Y AJAL, "7777777777 A I R-- odd7777 V -1 777777liad Ague77.
4.71 177 sit7 777777. 77.ii~e. I.. III F~ -77 9 77 77 777 767777 7 7 A
777et 77 7 777 77 77 777777777 7 777 7177777
11,117 A77 D0RI 01 t 2-. n'70,6.1 -01.,Ni.
All III.] 77 7I %I 7,7 111%111,s,7 77S' I N Apl. o h ) rrll !U -6258-2




AOct aXX Casifieadoe DIARTO DiE LA M11ARU%'A.-Viernes, 18 die Juliol tie 1952. Clasificeadosl Piginat 27
ALOUILER-ES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUTLERESI ALQUILERES, ALQUILERESI ALQUILERES
2 AI'ARTAMK1O5 5'2 APARTAMENTOS 2 AflRTAMENTOS _.1Z APARTAMENTOS 9- ___HAIACIONES 5I9 OFICINAS VEAD I0 as I I j-MARIANAO- REPARTOS
,,,I.2, 1' bO -O 1.'. 14,1, IH2H HHH .. ......d,. 2k Ili.,, ... .. H 11. H2 H',."!:' N",' ., I~ 2 II -. 111 .1 9e II IS." % ,Ht''....IH '''' ,! '." '',.,'.' :,- 'i. ",. O O
, I' !ON'.N.8 I H'I'---2 1. HI ,, 2 2 2_ H,V IO ,,H' .... .. I',I,,,,, .' ,."- ", H... ... ....HHH. I ,1. 11 1 1 *.*, I, ,H:....I2HH2O- ."HI'-2N2I,,"I ,. ...Id II',Ih '
'1- : H1,,I1 :. _,, ,, 1 .'. I ". ". I, ~ ",7 1 "Il 1,I ,* ,,,, to r
1.II iH20"IL2.,i. ., 1..;I" -, H .H 'I I H2...... . ,, .,I..~ P"". ,H ,,- ,214- I-.".. I..". 11-1' I'l 1- 11 1- ,, H . ....
11- l" .91. eH II. Or AL. HHHI 11 I ,,:- I1'H' -'se" "O, O. 1111111,1 XII 421. I a11 H I -_ .1 11. ,. : 1 PALAC. I AL AM 11-1 'LC 12. .eteT
. .I .,. H . Al'2H'1 .31 1 r'I I',1 ,2 IHI'"2862H 2-1HH ,H2 ,__________I_""__,_,__I_.__'.."__ I__ ,%_,..
______ll I' .u .N, L". 8H2)iH '. 1 111. 2.2-; 1 H SA FRANCISC- ,O. 55$ 1,-l ,,, I12122NI II u. 11'll!IO ,I I HOH~ ...HHl', 21 I ... i ,__2I,____.
22122.282281 APARTAMENTS _1:.'. 'l 11 1,2 hf I3 SZA CIA ss 1, ,-I .... N.1Ml211_.22.221 : -I e'd.. ."I-- H)l ."'.r,' .....N"~1 .., I,',.,H .,,,I H I
-.il -~ I, .HI2H.2 HHI2," IH1H2212 II H.-it". ,1 l ..I, HH+-t'' I ,Hti. nne~ filsI HI.iH'I,,, I ..',,,Id ,lH 1',,, IIH H8H2N
P82IH82H2H2HHHH NH11 ti 38 .5I 1 b,11" ,,P.. I,,I I H. I, -O- -II8HNI ,'1 _,,.- 211 1-1.1 2. Hn' HFWD L Jo.H..HH2HH
25H2I HHH1 H8HH. _HHHH ..'l,2 1 H, lf O f,'. .,, Ii, ra n 6 H Uete- do 0."" .I ......- .. ...I."
el ____ ___ _ rA-I.j..i..._l__ ,,lHO ,III111 St.2"" -1_MI_-lies REIVA o. 1. ~ ,1,. -- 1,. I
..h 1- I....r 2,i, Is .1 I. III14l 141 it1 l.-6 ..!I ..., $" "' I.,,,'. .-I~7
GUARDA MLIEDLESP. I2H HI-51.132 I ..'H1.O H,. -r:2, ,111 A IRGH 2 01 4, I WOI P41 z N I.1clIA LTRAAAO
"H A B A A" I ,!' V s A D ,; I H H'H I_ -l.55 I~ 'dI "I
O2 )-- 1 ,-hbitl-He I 811H. __ 11. 1
N'p2O .,.09 12-3922 IN 128 .-,, tH ,! ....... 2. H' r;, ,,, .1,,,,I,, ,,,I,. O*f,~h
d,-,1-___________ H-,, OOH Call, ESIPICIO DEL IA I:11l4II ______S_8___________________'" ".." .]d.,.4
$6: ((INII i.) 'N( 21 N_- 1,35 11. 3111lE LX.II E ____________CALZAD DEL Fren!,i mi HIlgi 22e 3 i 1122"-w, 8221O 11 1I ,2 HI ,, ... l',- ..III, I. IA, ,,,;;I, ,1- ..D .
ES N' H..A IIL APART2 %1,H II I SA A( A O,12I22 I,,""' a ,I, MEO.h~OA I,..;,V C IA III 10 1'124A111'.. I ... I, I 21 2 FI~ H d. In -c, \IIIK.11. La '
d.1 NHIH I 2 11 d". """OH' HH 21 1,2i IHII, I.lH 22,232- 225"' !"1.22,28122221"",," ,,, ". "" I l IU
HH2HH2N2. H2I2HH2HI 21 11, ,HNH .. 06 20 MOOS)Ii A51 OrE gd : L.
I"2822 11 al y I. ,,I' 22 811 1. 1. del1.,,".2*.. I111 H 1.1. 5 1 ,- -uH .A.ANA HI' HI 694)ALQLt
as A, 32 a 2 8 N o, I e ,II...II" .. I ,,'O',rH ,HL, ," .,,
21..do' l 1.,I,, ,I..d 2 HII-2 9 11 A O, 2 I82 2 1 ,," ,,,,,821 ,,H2 ,,1, 2 2H 1, 11 .48IN ,t,01., II 17 -,N MENDI I,:,j O ZA'3 r
Or21H21 Alain11 Frne ltedlC1i r2lM D I OCA L ? Yd ,11 ...H III, V11 t. .I 4, L', '2 $2 'Ar O SUR. ,,, ai
a R AC ND.1N D AIFNTARA I s 1- 1UAR. -121.Il.222,Hl 'AIA O 11111111 "1 1122 d~HE 8 2~
.... ..I It1 H11 1 ()12 AP21,, MI~ 111111 11 O, .I" O I"j " l I II I ; ,122 2 I,1 1111. ,el s
U H -E c m O $ _H 2 211.112 H-I 'llH 11 . : F 2(111 I .., ,,._ It, 2 V__ _ _ _ _',,"
-7643-12 8H 1 12 -2 0 2 ,8 11 .. N H H ... 22221'-- r,, 2, H 2l, U 2 4 0 l ,,II O .- 1 1I : , H 1 11 N 11 .1 -.I ', I 1 d s
I.,.N ,-OINH 22 ...11 IAIL AN 2 H. I 1 --' 1, ,H~H I. N. I I, ,I"I 'I SATS1 'AE
INA T 1 3 1 2 5 0 1 1,:,." -2.8 I 11I.. 1 1 8 1 IO 1. N 1_._ __,N"-_1_ .O l~ l 1 "" l 1 L 1
N HRI % )21 1 O82 2 3 0 .1 C A .l ,i _ _ _ _ _ _ _ I _ : I V 2 %'I .v N ,e d o o i i n- _i AU1TO~II2 2 H I N2H HH 2II HI i '-' 6 1Ii ,-ACC. ,-v 1 H 5 0LA W lI IQ 1 I I1 I A q 11 .. ~, ,j tO N IA 2 I
1 2 R 52 2 E L E P O I U 5 L AD$ I. DOt .. .. .._ _ _ _ q. .8 H 2 4
'6E 8 2 2 2 2 1 2 8 1 6 .. "I O - 3,II "1 2 8 2 I 1 . ,4 22. N 1 I , n .2 a l 0 2
,I, II I ll nf r m N 14,.I ,-IR.2222 "E SP ill no
A11A 'W ICI)ArIA ~iD ... 8 1 - 1 .l 1 2 11t 11 I ,I ," 1: ,", L -Itn te., ,,. :"" Y I__ RE PAL flN N d'IeII,,, 23, y 6 ~, .5
LL __O fKA lrGU __ ,- __ __If _____. 111VO l I, -__ 1-11"..._ ,'l._______'"-_'H' 11, O.I' DSr
121 HH2HHIHIHN IH2HH N ai!iA AII Al P1211 .HH' H~g $112822 Ila, Inoral Is..28
IOMIN ____ I 222 _n211 O1. .112 ,,'288 F I,.,, I l8~~H'lHI''H 'I*''121 I.O 143 4., .. .I, 1-1' l
18811s -2 ,I TI ,~l4 ,I, _18 .1) 112112-E IA -__ - 11. 1 E IFII $11 W C A IIAION
-f IN 222'1 Oi HIH21 ) N NN. 2 1,351 JN_. 21, ((N 1414 A ....IHAIIH2NH8HHHIH)1HNLES82,'
222AD D LC R O-F -221 $6 CON11)7779 ,(111 .,",-'. I I. 1212 A I.H1H11 2.p
;6- IT 3s HHI2I'a212H1 0,1H1121j2 2rnI a2aItr ..V,. -1, 112.1,II 2- ,, 1I -- -I2.,- 0 ,,, "_
le21 I tI 21h1 I. zH 'I j8H822221
gin8 .""o.,2282 ___________________ 114111. !d t-(It ,lX1I. .I.. .11 I.41 AIl aIA- 1,.I41 areel, 11,InHrnHI O-11 OI) A1111718111121 I I 2 -ntes a2 8I, 86256meses
.r..~~~Il ill 'y nk11%,I i ," ,I 111 1 3liI ,: 1121,2",8-28.212,"
L* i111!11.O..- ")" .lO, Otero14:4 H6 N h Refer HH2H2
* Ij.._ _O Pllil IO E I SI' --- ---- _11 _l''' k-I. ",11 4 ,,'lI'71209-3- I .1 A ,:H Ib li~ ;111 8.1.
0.H 1 1.82 '2II2IIHI,;HIIr:. ; 1'21A11, ,. w______________ E-1 15- l1-d2.zOI.. I n 1 0. 2228
I. r 1212. -,' 111 I2. '11111~ I' H H, I r ,2121"2422 .IO, iue t
LIHK-113.11-q le.' 2111221'.,I. S- H... ..IIII I111 H;JCL1 6211 20, '"'II 1 1 CAI D COLUMB-. :, IA' N,.: - : 0 I, I',ld". Hl l8 ..1.228 2.2
20 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ 1,4"N 21. III-, PC N,,I 0 2...11. ~I22111. U R A M ELS LUA IAA
-_ --I222l- I1. "I'l"I A22________________ u28 11 ....2III82"'ll2H,2 1 92 SNTS UAE -MEDOA
AIRE212 AC I'.2 IIN D 2 at,, I 1'_1I21212222,2"1 "71, ;II"l) AI,5;: 8 *, 12')2222228,.F2n.2
'A M TA A Y G2S A EZ ,,",I'd:; In 2",," ,,.;,.:.. 1 2 '~.. -- l ........A it ...11 25, 903 ,57 41 ,H I,22) $122. '24 1 I2.2~E'2
I2211125212- O,-- .- - ..'L" --. balN8. Ij ,1, 2 .I"I ,21N1 181122,:, '": 1. -Il _0._ 1 'A.IlO 11(!1 111 ts.I..1ALA
h--, ,,,II I, d118818811 e1,d,, ., : d.1 ,1 1,I IIs
ab n a tld r .228Nn, ." .. ..1 E N D Z A C, t'11 d o.T a .
."122 "4I'll4)( II I"4IL. I t""lde V11 A114 I O -- I( Ill ,,511 ANA' I, : "" 11 IN -~p 348 M, i 1_ I21 --2' .,.
U' 2.- ihh cI,e __ LO A 22 ,, 'l
.. 2 I d 11A. I. _111 2 _1 C1-11 .1 1 .111.1. .11 -501,, -E- N-l t'11 ISi E ID N I _ _ _- islo131
1211111 ,212 r A 1 88LQ I LA 2)I 81D t 2 1 *".V 2I 1 % I 21 CAHII",4',III, 1111 1 AI,,." 1111 2111''"_ ",". I,','-.,",, ,,_2.......
1HE 1- II I~ ,,,,, I1,1._. 12 ..1 4 I,. -, ...... I" I...* O tJ _ A111. N,' .~23 .. .." 2 1 1 .. ....._ 1 _.....1 E 6 I ._ED kI O - -- S- P A- D, i
.221212,'18221H1 '""1818. I22121 21111 1-1..,HH.H.'H. 1, .82881, d:, I" AN2, :)1
Ahin.nd. .H. 2212 ir1 I____1 '. ,_'_____ .. ..... ..;'_',. ,_, ,, ,,
121:21 -I. I 2 1111 11.d., .1 21,112 ,H21H12 ,,,,21 ..,I'l~llIl'H II .12 12,11 '2:"2122 "IH2 AlO.22.- .l2l~~lHHI.1 12811 I-O__ _ _ I ,A- I:
...... d. T.I- .. O, d2 l ...l i. """ 12.11 .1.1. 11:2"""" 2l 1..111..... ",, 24211 121 'H I ,, ,' 1 1 .. .l 18 2.."'s H
I A l lA N 1,322 $80.H !1'111,.112''O O. ,'I, I I :. ,I"I .... ',
b 2.:"111 l'."t11 21 1 d~l I I 1 111 .1 I'1 I .. l_ l-E $19 H I ".I ,., 1 11 1 ) 8 11
- I. ....... I I 2 III V ..- : .. ,". "'
a. Fit. -2 dL ,1HH A 2111 8222.:2 L 1'L_ I1. I O I ), O N, ,O" ... - M
I2I H I "'I22 2 22 2 .. 1 121.a"'II 17; 2'"I .:1 2. IHIH.IH' -21 282112:12 I ..I..22 1 1 2 1...1 . !
22.,. ..... 2211122H1 H211H I _ _Il
IH H H H ,,H l'6.. 1 K I "sVDD
I N E AlH I T h I C 7 3 0 7 -9 3 2 8 E J I I I AI l lH H E 2 5 I I N M I AA811: : 111 l; .- 1 ; .,, : I 1 1 11 " I22 1 2 2 1 I8 N e l. I . . I I 1 1 2-1 1 1 W
___ ~ ~ ~ ~ ~ __ SE A L-L- I__ 10-- L-JIL A :1A ,., 1*-,
1,122,22~~~~ ~~~ ~ ~~' II"I,,,,- ""',- I.21 ." .121 12 11 21,22,H1* 41.211222
1l)8121121)112~~~~ ~ ~ ~~~~" 1"I", 18181514255 ,1222'laeqi~d
N~ p2l62 166122112 j 182)82 28 Iq221 2822))12 12E1822u 0A356. 'IlrI.,1212.I, III)22.222888 p~r1282828.In,2 1.E6212.4.12 I tilo Belsco ln ~ MI))LINI)H~ll1 2211 IIl'i4'4(.OIICllH
112 AD .. O"8 Oh32 I;: 1111t Ij8 212W I,-t- I2222 Cdf El G ua A L Q W L AN' ,,-, : : ,I
-I2 212H I,11 A211H2121 21't 2216271122421228 .1". "I6, I 1",'or I I,..I.n ""lY2)2 1 22N81:4,t 'OO K t- -"' N" V d o 238 10 2,",
2112 ,1 ".,2 b."',1 I211 8121 4 .... 575 212111'1111.
41275282 ." I I I :_888 84. ,, : 'tt;i- 1 I,;- :- 11 1 1 6 ... ..'I. A 1 .2 2 C I I. I8 ... ..1 ... pI, I .
d'22.u.22. ....... I..21812'. h."'. ".. ".,". 12""1:..; I 1 .1I2:2 1 po cI efono 11 It ,.
78152818. ,,,.".,::.:-- ,.I,,, ,,8,I I,,,. I1,". .d1 :2 I 1 11- .11I2'."". ..1 .... CER O -P)1TI1,f .1 66118m, .6 121'12 .28 1 -21 ". 21 ,"... .. ~ I ....... . II. 1 1 .. 1 1 2 .. 2 C M 1 O 9 C H l ..l. 21d f.... .. c ll. 22 e n iia i a tj d l e l f
,,II'o ,11.,,,:, .. ..1 2- 'O 'l. 2118 ... AO. .1 '2... I. 811 11 Al.!I.'811 tNH.1 1 O t I I .( er l 2 6 2m
I 213.AA1 AR 122821111 '2I -' I'l E121 044H.H 1 .- :l "1.111 21..11.111-111I1.2III. 221 .18 IN2....H..l'H' 1 ,..4 ....I
_ __ _,_ I,_____ ,ad"__?..I O- HIO.. HI'n 11 'O 8" 11 -A11 1 I.3."I. I.,... -, I II ;11 ".H1I2 21.*01 1S N14IIO l, ".'" 2 1 2 .
11. --. r k MGUL 37 AI ,...I. .......1,2 -I tA...., 22 I.......i- I..1- Y- .1 I________ L.7611 8
I'l R ." r~tl: I: a III A .....2-.,8.. 2.2- _2 .1 1 :.1I .' 1 .t. 8.,'"'. - _ e. 'l.. i .... DO ..,18P A 122 8 : 82)





. I I
I"Agina 28 lasificadolo I rT! ,1'Z1fl Pr T.A MARINA.-Vieriies, 13 de Joulif) (Tk- 1952 OasificaAos Aiio cxx
. _- I
ANUNCIOS CLASIFICADOS 1 PROFESSIONALS I C 0 M P R A S I REPARACIONES I VENTS -1 VENTAS-- VENTS
MUEBLES PREN C_____ I i9__ CASAS 49 SOLARES %
ABOGADOS Y NOTARIOS 17- Dk 4 RADIOS -148 CAS
- __ __ .- _ I is g "EII&
1)E ( LT111A HORk I TELEVISION SINTOA SUAREZ, PINNIOXIMO AVE, SAN;HUEN ItEr
BUFETE PEREZ 5113DINA A-8232: COMPRAMOS "ANTI- SERVICIO ARTO SABANA is x F.T. VENDO REPARTO SZVMLANO-.
111,-1 Y Par,,, Cold",-Mlit, ,,,,d,"- ,,,,,: ,,,,, ,,,,I,,, III* A ,",,,,,",,, I Los .enr,. NoNourem Non colles GeltrUdl,.
16P as oro, bri. ,,,,,.",.,,,.,..AI- NN. nono.lHic. Rntrk C0rtl-nt,1. SIVill I Y A- A. Be, AD
Tlsloull- A lit' it I'll-l' l*llul a 'I. in.roolitil.; ,, on N, ... out; I I .
I.., llir 5: g6ed des". Prend ,!.j.%d'! C -111. SsVid.o,.,% ",W- fllt, 11 V. dej.,rd ,, door. le., MAN. HeNdrix.c.. T-Kusi Estrild. Me,.. Col.~ 77.
1 ....... I '""ll, oll-111".. l1antes plata, cristales, porce- RAPIDO d 15 V u M lealrMl bood.1jad.11. N9 b5, hni AS-501. 111line". TeldliMes 1-3020. 10-13M.
- __ O-E-730-49-19.
or ," !r.r.1-,u,1e" "' s "I lar4is. ;nuficcos, vajillas, abani- j.J... PorI '1.ZNuA., h.H _Irml. 441.grorij
IN A --SE SOLICITAN i SE OFRECEN A 0 ,",,, "", A-6069 1-1648 tuI T lui.i., b .... -eor. it, get. .. 'REPAINI rARRAGA. 16 Is 29. CASA VTNDO TERREN ESQUINA PATRIA.
___ _____ __ ____ __ c-:rfl.:.AoM'. I lens nAcar, pianos, himparas Cris I I r-rr.. ,ulodr., ,num ,,ndr re,.I-, 'Ndror At food.. Alone ,..t.d.d G.rade .11 .Nru-tr1.. $2.500. b ...a C.I..d. 6I ,-. N Mayo. salida Curo. Infanta,
54-C66RERi COCINEROS iis CRIADAS CRIADOS I INGENIEROS CONSULTORES tal, alfambras, nn quinas coser %,,",', l,,d, e,o ....... 11 I01- one trus. .o:1.nd.. 14 IN. it. erl.d., poll.' ,,Morore 3. I roil. .I)-, 334;t.b.nul, .' on' 4 ,il-' A,-.rao. -11V= Propia industries
_ ___i_ __ I ....... rl,, or -Ta:= ,MrdI1 -,,1m1.I1u.r= ,Ir-I-. Cris its ... i: ot, $ ..... ll.drigu Tej.dffl. _,
,.. ,- I-'u,"i. 1-1.1.- n "' no"Pr's" T.r.in.1 one.
- )NJ RA III: he :11 I'll ,A b., i MWou. $25.011 ..trP. F- TM.
PO III 11 RlltlA nE ftl I I ,All- ,,,:,. I,,,,- , escribir, sumar. Cajas. -Archi. 0 'I. Alur,- ,--- Its III HANuse on ... r.I. J.: A5-5631. E-4II5-'*-l2 1 "I .1 I. 9-72416-411-M. 1
.1.1,71T. fil IN A ( ""' a t ... .. ,_l I s".1 ,, ....... u. "' 1,,11"I'll '- I~ a 1. --. it, -j-, d, ].I E. U-1111. $16.500. Train ... Ed u,.rd,,,_,;j,',I __
I'"'. a"t,"A',:::,'lN.," --,'n vol. Ropa. A-8232. 'A .11 Control Mettle 963. -tril Pila 3 ,
"" rl' I ... .... ,,,, 1 1,1-1, I ,, 1 ........ 111- ro". ... 11
r,.,. .-lld- .., """I, r, A I,,., ,, I ......... 11. ,-- io ,,,: .,",, l1r, -17-19
," II11- "". '"', """ E.Sno-la 'n ,-'. I ",_. ". 11, i Tl, C-902 jUlio Esul-. C-615-44-13 AX-In-'AVENIDA. 12
Wf-ln A-IIII 'I'll-l-to H , ", ., I I -_ I'll 1,1-1 ,ol,:, .11 I ,I 11 _11-LA ili.IVA III I- N I 'I ... ""m de ........ 3" --" IN ""I"I" U, I LW C WPI1 AND _____ - V_ Neel.- 3A. -.js. $14..oo, our. it. .in.1.1 CASAS iPARCELA DE 25122,66
J, Ti6 I 1, T __ _6 6 n I
W, u7fir ,,, S , ", 1. 111-11S l ", 11 111- Ioo- 011a ,on llil-nd, par, m3q .. ,,., r.-,6T _" , -I- I I .."'i I ..... h-., ,:!a, 11 -In.21 - ___ NIlebj,.,t,,,hjt- art,. p.1111..... I'll- SERVICIO TECNICO T '-' 3 4 Is. $13.
'I I ASEGURE SU TELEVI 011 1. fillotmoun, I SuIll. 01 an t-Illin, I 5: ... it, par LN, deal PIN dliki. .par, 0 I _c "Itti. I '!N '. I ,jnm $90na. Details,. ANloid. 13 No .I
r PARA I ATRI '!" "" N, ; 1, Pon~ n,,,tr -Ms. Informs: Ell, M1r6. Aguilar MI.
, ,I..,, !, ": I",, "L.c.% iii uuu,"-i. u li'l.t. ab I Von $3,50 11 Nor. 13 an,, -,bleld..,
,,;, ,, , "-rul so R. riur, 13 Y 14. W Tell. A-1577, (h.r.. de Nifolo-. ,
o%"_',!""_,,, I GESTIONES !Iulp-,a Inoloul.. --. --hlr. .,.)or g-rnr4. C-rrull. us R ':;.i ...... el. Al.-1 He ...d.
11 ,"', v- ul.".. so 'I ,- ruadr., = Pli-i6
;, -'. -1, I, I. '. -11.21, E-fill.4-l", -f,,gId ...... '11,1.11 -K1l-lNN. All,-Nue 4 'IF C-649-49-20
111- .1 1-.Iw ,-,_- A __" MOS CUALQUIER : ',o u;aldlc I'll, m,,bl,, r a .do. 75 'E.1691-0-2o, ABRIQUE SU CASA AHORA
' If quiPa 5 Los hfe-des" I r, TIrus.le Bit .11-15. Tell -M1 '_ -__ __ METRO. CALLE 15. ENTRI
'* 'I'! "' -3866 17-5 as E-3471-44-10 Ag-. ,.,, I.,.. tsrr ... y .1#6
P R cocl-._ I It.mi.l%,. , .,, 114 COC NERAS COCINEROS ASUNTO E RENTA S120, $6,000 ,,.I.dNds.. Tooln salritul- 1- 'I'11' "AP2i "I l1lol .2. 19.10.40.9n. $11.165.
, __ - -I ___ I hid,. ,,,da Ni,,,,d. Ub,, C211 U-soin
I I T -, .1 ull PlobIlluoll In Ln ll.b.o.. - -g OMPR-- SOLICITO -FIAS0IASTE,1GA,1 .A.Id,.., I -,1- .,M,. r-Ma poun ,.dlln- T.Mble. le.Im- le-... .,
"."""",."I ,, :",.","","', ,,,:,, I 'IFICA -o", I -- u L".. 0 _Pl..el.... lel--rr, .m b",11111. 1.11 A. d,,,t,, Jr= DeIg.d. 4. -- Sao.. Cls- 1 1. I -E-6052-4fi-22.
I 1. ,, .1 .I) I I,1r IN N G I COCINE- 111. 'n I",
-- ,,.,,. 11.1l.J.r h-a is, 4 3, n 1'.! ,- 11"."ll'i., logT 11, dro"Ni, ,,oi ...... 16-i- rNurs. par. ,, I Eperin, V. ,, ,, AP.I.. P,,g.nl.,' SIN
.... ........
T. f, ,, , I ""' No -, 0,11orm, A.IM7 I C.-I ---. Ad I list] do .r,,glar,,I. so ran 061. I .I _,lid. IN IESGO Sit rRECIO ES Jill.ole VARA, LO VENDO
'1, A ;- ,, ,,,,,I ,,,,,% .,,,- ,. !, . t.M_ enefirsadit n, n: Por unida- I
.,I. ;, E.S20 119.,l, ;-1 ,, ,,, nr u-- All, ,,d,-,,,,, -, ;. NI,-,hl,,I, -L, Rlg-," PIK, MAI ill,, I'll A.M,101", -1,,,.,l-, Q..d.1A E-9037-43-19 filflid.d.
$# % ild.d.. no,,, "" ", bit,,, ,, -, -d, no, I is .,,,I,],I C.Nm, ,roooplt., PI.,,d.. 01., ,, % des t,,ml,,d,,. ,I on centav, P., ad,- du,,1,l1..5r,-drNN. Settle Catalina Res,
. -_ a", 1 0757 NDE SAuoo_ C su Dprtivo. 4 solar,, d, 10,
L'o- I ,,, ,,, , I, ocritnuci .. Pull NN' '.'-'"!. b ....... is i"'.1d. n,"". I,, is .,-- L. u,-b-l. on, -ode A E-21411-44.2-AgNotio I SE VE. .00 CASA MAMPOSTE. I.M.d. Lit hileenut, 1. anteproyacto 9-125 lntr,,. Junius separadl* h; ... CUP
I 11 -1 irferlu,,- it, n n ,%- pl f ........ C.,--- I AI- ,,.I .... on, I,). sl Hitu, IS.- On ,,,,I ril.ran. lod.lons: L-.d. s, Hill. T,- 1.1, it, 20 oneft... fr.MAI or do. ne ..
18S EJAX ORAS d, _' a_' rl.) 2Z* _____ E.81.-119 2- ,,, -,,,,,Nu,,. Do. 1"I., It" N,-- "J, 1 C-1-111-11 11. I~ FO-23110. it. :.-IlAriong I-Nut y 4. Telkf. 1-8667.
__ L i; !,;,. H ban. T,11, A--.904, -j!qpts E-7388-411-30 SIN COMPROMISO All.5. d 1. .dg E-4567-49-19.
ro"ol 11.
flQ 11 ITO Is INtr 10-R I No IVIINI lit 1-1 I'e.,. 'Ii:t I., 1'1'1 10 '"n, ,;."Ill, ,,,a .... ____ - ______ ___ 47 OBJETOS VARIOS I- :1. Par. so ..vs. -I.- .1. V.N. TE ..... : ALTIJINNA. ...
n" ,nn ",""."'. 1, .". .". '. ." a ,_ III ", u I.
. uq" b-ra ,l 'HO TIRSOfITEC NICO PL-IER l.nE. ,structure its cnr,- I Miguel del. Pdr6n. 171 varan. Calls Llui
, 1. IN de .,,,, 11111M., Planne y prose. Artnum. Irlurman. San Nfigull 513, ,Itee
. I I ,' 'I-- L ,,-.11 __ __ __ -- 'BUSCA RENTA, VEALOS""o' n"Ni
-. "'. I 11. or S DR. OCTAVIO RIVE A-7795: Compramos 0. SAL I.I. -- 111-1l ,, ,'liol l .... tell. Or. :-.,_1,,,p.oly At NuheI-Pl8e,,rJN. (Centralia. Flor, Preco, 650 Insri E-7719-49-19
-3 119 :1 F, ad, "J."". a, ,-'- '2'
- ,ur., ,,,,N .: -a'," 1, ""I'll. .111I.tioll., o,", "',-d. -d-on.% --- Jq, ,,r--,1-d, rti n.,,"'re .'",.'ln I.
- -_ - I ,,in nl- P foall-174t. in, 1rull.r.- O'naill 170 _FA __
ll -mix, .--., ,,,,, "o'li- stitA 'NirTal".0. ,,, z '141 ,.- ., -s .1 U-ta. A AlrrNPdNue..d- l.ru.siosP. 'j..e._ .I run 1.-1l5,,41J!T,j"aI' Wr NO" DEL ":AM'6'__N -' DO "'is
, -- ;a , ,in",_ -o- G-d- -,Id.dlN dl ,,,l. .L. rsnia,41400. C .... Pbrdr, Rut, 30, 4 W-3.106, A."41
1, _. 4 1 i :.Irl, ron. -I-rzr r terrno. 15 entre 2 Y 4. 8194.
- l in .1.1", P.I. --1 , LL '. L .111-Ir --- 1,,,,.d,, '. NI.um 3 )7. -- Agi L. y Rs. I -D.
1, I. 1-1 :1 :. -- ., ,I .,nl, 1.1.51. ,L No llr, 'cm _E1
P.r'.. ,%ouli ;N CA A ISEPW-7. SANTA FELI.A Z-7752-49-2n.
.. ,,,, t- _,uu, LI.M- Nu "..."', ,, .1,; P-lr-nd Sit,. P.eI-a I dl ill., ,, d,, C-3-17-S AS-. I lliloomo ,,11 3 __ _S__ 1 "' ...
rill 17 1 t"! :. - __ __ E-S, 'I.' ."' N7 I' a __ I V EN T A S IVAsIllura. 22"' Ob-.. !" "" d P ", ,'I __ ___ ,, -, ... o- -- t- ... d ... Milt ... Wild Conte
.;! rro r rn Z. rd.. d,..
Ill ,I I Iiii-I IsAL UNA 51 ', to Finto nd IN mr.-ou-n. A ron y i,.s "gsod d, ur,,,..,e
_ A,~ dl o1i'Ll" ol 1. AN,- ad. clull a
. I ,!", ; 1.1,111 11 1n.11;1-1 I~ CInIll,' I S.- !-n P,-i. slMotion. .It. -11, ,2 T III. .1., I so FINCAS RUSTICAS
109 FROFESORES_ ..- ,- I ... P"' '-- 7 1 1--- r 2", clIN,- -i.,D, -2737compromueble ___ , UP -Msotu, -ta SM0, Too,, .1,11 I -- M hib-r,,.- hello. C.lLna y r2ti. ro ,I --
__ ,, ;,, ),, T 'a III,. --'-' ,,,,, I,, An1ll,.bl1u1.-n ,fin--ol or L. 48 CASA! Ill Pliti--. 12 NNPu-- Nu- -.. (-- nd,,r.du,,ue d.a .p.-onenom Ill.,
rit r !.-'11.1. "'Ir". I, Tll 11--', _ot ., __ a ,"n ...... I'll'.. on, P...o.. ,,Ndl- ona"ll.m., or -er ,I- I In~ to, III.. -- boun. I -i SN. ANT. BAROS: S22,000.00
1 !- is $444. 91,19, 346.ooo). Call, GIul,, 11 '.e
I, r % -, b,4,,,,:: ,,:,, N,.1,, 1 ',uu ;s1re, --- -, Rriului $113 ON. I.I- ti -3659 2 ,,.b.11NrW. fl,.t. ,.-Ier.,
:1 -1:.111,11 11 "It. $290. Olr. rill), Sol.. li 11.ru. Vi0e.d.
%, __ T1. d I in I., I 1. r. ,. 1. ,, ._,,, I Ilr, I : ,Ilbl it". .1 a, t,
'T N, I , -1. 512n E-6836.41H.18 sni. f IN In, fruM, or,.g,,,,,.,EICvaiIN ,--l".T1-'l.1_ l -I u, I I 1""l, rl 0111111 1- IIII I RI I I -n F 2- P.,1. ,,, ,Iln d P rir ""n 11.r $8,000 VENDO CASA. VACIA P M n;_ I .1r., M.rh.,
I i :. I It Ilcull -11,",ul, 9,1, it. H,,-l ---- - -_ rid, I.,. on.w.
A, -1 - !, , 0 I'. , o, "'Ir"i'l 1 ..I'll- 0 c V 2 .b. ,. !,Iui. Miull-, ,
' ... I, DRADO (VACIA) No l.trM,,d,,rN.s. Rogelo. fo.dr1ge,.
I I 1l-Lr_.1, i I-' I I i-ln A E. ___ I ---- ". N;oS I a S_.- Dus_ r it,.. C.,%d' r C., rna Te CSln
I .' N"l I,1.7" tin's I""" o"I il. I~' on ,.6.'5 I A A,-. _-,,'2 "'C'" 'IS 4 ,i ;,, ", I 11- 011N, 24. 9s. Oil
... _j:'11 -7' I . , -- Z, --- "' ne"r r' -1 4 4. a.'., 1 ,-7903-48-18 Pa IPZ NN. N, dprent.- SN, ,end, r ... N1,4792. Cluu,6, 63.
.... ... , -N, __ I BO-8117. COMPRO 3TUEBLES ', 5on 1.,:,n, $ r,, ',','I,,,-,,,,,,.,.,,.,. Ill-na, V'E N _DO (7-ANNA MNOLl-T1CA ETD -j_ Krsno, lu Foo-dr.d. IM, 34a ri S.' E-7312-50-19
, ". It ..... D, "IIIA C111irlIFIf 1 I Pl.- -, -- ill ,n ," :].,, d, ml ,. : ,,,,, N'" -. -N, $,I.... 016-ii: M..
or 0 l- ,,, P .... 3 DOCTORES EN MEDICINA I ,,, I -IdId- is] dos ... rl... Ili eModor. ,, ,,eina. no E 5. __
A 7 .7-r!,'?" "4 1J:."- 7 'l I ,,,:,, ,-1,;," ,.;'l, -- I -n l, -11, el-l-o1,s We _I F , 4",,,,,,. _67U-48-1., 1 OPORTUNIDAD
7, :r, .: or "I A-132-.. Ilsiu ,I. N1.1l .... ,,,, l a i, ,, r- on's PT be,. W .... W. ,. $3,500; .- Md,,, ,r, -- -- A "b'"'r". ""'or"
I E-P., I0 21 ['I- RAUL AYNAT D-MI-17 JWIN, 11 S .rr in --11 1'- -an- A ...- N, 52, L-, 11, -'- 13 'r :4. A.ju:.,i6o. ,7 B'iMd1 ..,rA,111, ;311im. Ilr ... I. 11ro It' .IL VEND. LLAVES NANO CASA .l"e,= dd."r- u "su',m, ormusum, ,I.%'.;
- hill". I oullin. "C.11.1. G-N., 1. --- ----. .709-48-20 .a no jaz, Prdr, Rul, S. ,all, Lir 414. entre Pilot, Villg,,. Fs Iull, no Pll1a pmdlll,6y- Eq,:pd,
114 AGENTES VENDEDORES I ul I t R % I IP -OLA MEMANA I 0 %IN ". q. ." 1, I. ,rulr-diodis, E _jD,- St. 141hilliall. E-7339-4JI-111 no, -d derm gar.a. 1,,f, ron an : HNNbmu. noed,- rglidin Pit, I.b. IN Tr.c4"' 19 ,,, ", a -6 A-6677 Compro pianos I f ,DDn7iff 110FS( IA 1A 10. MOXOLl __ 664. bill.s. Tel6f ... A- X_5811 I IN A d,., P111.1.114.1re..
_a -.. VIN1,111r. Clu. ledurld T--X11111TAIll NIS RENTA DE $425 EN $17,000 _U 26 o '" loorquidua y .eg.d.r
, rlllf %T 1 11,1%- .... in I ....... do, F.cilidds Pain At ... 16, '.'e """ '.' 2:! n'""'"'N" 'it" _____ - rie. Tllne I- .1NNCtloa. Chalet.
, ", I, " % I" COL 1,12. Irr, F S,,I,,. .I-. Inall. 3 4.
_11. ' B. lot Vendu, reconociendo hipoteca NAVE SE VZNDIo IN y .... it, el- Frult, Cr,,trs
' ' 'ad. n '""I" it" Nu o'! ,,,, 1
';'; ? "I". ,'I 1,-' r, -' -,u ou,-d", iso". !,'..'," ."I"(3 ,,, :177 -VI'42 M Coo 24 ANN:' Alueble, Corrientes v Finos ROVIDICIA OWIEN ...... J
r, 11 S35 A Air d -_ let Is. SM orelrent. ,or, 10.00mil met ... t,,,- Central. Infourons,: Tell. B-7144. -I'll "I'll-, -P11,11 I ""I"*,. i, .' l "I'll" INI-Ir. -d.ll. "' r: 'a a"r rV' l de S20 000 .1 9% edificio dos
1. 1-1111. no -.. R.W. X-741141-50-111
1), 1,,,. A-lll 1, Ill -- 9 i ': ,ll, -, 'Ir. S a "I" %V qtl5n. D IS P EINSA R I ( H I G fA 'anuna,""I".r., nb",., .Ill. _dr., """"', 4.': T' '.,' _' ,IrIni d- W. A,,,,d,,,, luA. Berate. 13
1:1 E4.1o. 1:1 :1 t',,-- I I ebHd,'o- are u-nil., -b, ,C ,,A ,o,, ,, ]- N,. ritp'," it', .11, r ,1,, LI,-r ,C w-5na p antas, 4 casas y 8 apartamen- He loorm. VF 1) 0 ACCION FINCA V AnALLE.
-"' l' "s r': ut a c 8 D-=5-411-311 ]-It- rm. J-, Ago.. ,.ri,.I,. total ..11.. CAj -Nsjl 1-T V01.1.1 I I I 11 .IA ,., Ill 11. A.P-TrRO .rnr, --1 Pill ,11oI r.", In~ r,,11d. 11 it I __ E-7 77-48-16 tos Avenida S6ptima NQ 551 y brIlm. Sao J.,6 d. I., L.J.A.
F." """', E :o-1144 I Vm.., 11"ENDO CIRAL
.,._ 'ur", ,,, __ I __ __ 1 rr MoNou; E-7096-50-19
-lI _.1,.,, ,*,l,, -.11'- I 11 ...- -- 'Nuol _lorr ,._ ,A, INI'llool. uo 1,,000. 2 PTS. S LEOPOLDO 551-A, entre 2 y 3, Buena Vista.,
"" ' :."': .,! ,,,,, "N" 2,,, -: ,,-;NN,.rol,,l1r,0.d,..Nrm .1 ... r.,1 ,D. lien, ,jtr6n. ,entr. Vdd,. tilet, nor- __
n,, M1 TrIllrn. It NIPRO MUEBLES: 13-5303, UNA VACI X 'MODERNIZADA B0-9777. Cepero. E-7240-48-20. onilnrloh a u ... n..nln. 4.a. NN]--' 9F. IEN.. A LA PRIMFiA OFERTA
? --- F,, I :r 'J" T .- ," .,. ,;, ,,, '. 14 I, CO,
1" I drenle Call, 13 917. I IN~ ~ it, ,let .. ... ..
eV l S." ill E-10 'I'," Illo"I'l. .1.1', L-n-1-3. 11 finos N corrientes: pianos, re-' %rerdl J_, :.. 1, N ,2 Sol.. e..,_ I "T, I F-507 De,,cuu, pm- Los C ..... I. tre San ,,6..
- , !I :, -_ I : -' ,;-.. .Indr- Sl I - --- fte 6 T.Ikf -D4111l I ull.' ;'R,n
----------,- I 1.111, 1"N'.T. I.I.Irm. IT friceraclores. m *iquinas coser y ",',' -,'o r;,..,, .. ... o GANGA, FNTREGO VACIA, d-ft. III jul Inferno~ Frmd. Dre Clrb.ll,. sari
T, 11 :" t i;,d., NN_ "i;:." "' y -'_ 1 Techos monoliticos, pisos ca- Ivs 0 VArIA. I PLAINTA31:4 N. ... it. W Vegas E-6734-50-13 AND.
.11,1111, 111.111111"1..":,r",!!, DR. LUIS BERMUDEZ eseribir, cle idicina, tndo objeto ;op"ro E-50-41-18 l 1. ii I T1jNHNM. 114.
"_;,"l-' CIANICO SEXOLOGo. r )101:1 Vlw all -_ __ I ',dr ,d 1. In M1,__6.,-,c,
- -- -528S. arte. su (asa cmill
S e So licita """ :"""':" talanes Calle Miramar 213 y -"lli 'Z ,,"',' T ro S' aderos y HACENDADOS!
120 MANEJADORAS I .--- .11,,ul,- d, I ... Nor~ 111terlol"ll tilki lini a. B-5303. Li- 10'215, ,.ir Diaz Y O'Farrill. Tie- M.-IIIII ,I. 1abrJ-:6M: 363x .1 ,an Neloull, f-r. d, ,.in AN. del
_ I .......... d, -,I- ,,,,I.,, E__ _"-' f T'
-, ---- Espada3ptas.$32,00 ne solar lado para otra casa. (ASA EN MIRAMAR COUP .T "" Past. Farago. del 13, IH V ..".1.11..
it, ,; r, I I ", '.." y .rum.. rNo s"'UESTA PE I 'r;,e G I.,. Past. .Me, .
M u jer '. 1,1'rJA..%A .r I "I I'll 1: ., ,, :1';.., 'l":., .t,,":1".d.Nuz.,.-, pi"'."'. j,"'! ". -o, S.I.. 'Mo'd., 00 00 conlado y reconocer I ; I., V , 1%,-,der;'.
,1 "'. ., ,_ r-7,901-17-15 ,IE:n. tn S4 9 tilde Ino, V , ,ilnd ga A are
I~. I-' ,,N,-t'-_, .n I hihna, 1- r 0, r... -rt,, 1,06N, crjo- ,,,Mld.r. trr, ... cubosr bbil-- ,ul_ cI A_'
;, il"'. i, ",' ;., '.., ' oll It too $3 Ir,I'
P . ,,, al ,,,,, ,, , ,,, I '1111 .1, 11 I an I- 2 o :500.00. Marrero. B-2266. t-1- li 1-ruili I 9-10s. h1.1blt.d.- PIN, ,A It 11,
, 1;, , 1. 1, ".I'll I. 11 ,, It 15.6
T"', : I ., "I I A:1900, COMPRO ,,',, !," ',:
1, -,i:.,_, I .. :l!"'.111 11,. r' ". ,',',"7,'r', A i i.e. L, I, ,I. Ill
. ', -7233-48-18 ',i,,,,., hll.,l nl.or, 'no""'na. r.",
:, I,.,,, ".. In' I, ., ,,, r: ", :,_I",, 1, "'." __, .:,r, ,I, 'l I I 11-10, -- , N, 'I'-,", M, 'A" LIA -1EIlTA Is- to U IVTZ
", ". -,ull- o -.u. ,,, ''." I 1, 111111.111:17. 11 E -_ -_ ... _NA U .N.i
.1 I r, ,, n-,I I , ,., 7 1 -- 11 In" ,,,,, ,,,.N,,l :,, __ __ I_.-:.'uNu,.,N ,,, .r,."."".7'. m d,",... .,; III I I re"'. ,_,.," ,it, 'in' I '." "I in out. e .
--%,1 1W '1,:": ..., "' 11 I 11-1n, ,'-- l.. hall. dleoultun. --.1-onjo". b.-,,,i-A -A.u,''l.'Io e ',','.1.
- n ".,I., '_ I I. -- I -- L I 1_1 _'-'11: ,,JORGE'ARMANDO BUZ ,I..n ad. ,
r ,in" :, 7" hrMo- Wolool.. Call. 41, .11,11e A lod". ,..I rxld,
7-- i:,, .... "" 'I" li*, TO U-1036. 1-m. M.I.e6l, 103. be,... C-25.50-311 )oil.
DR. ESUS HOSAL. ENFE.R I , ,,, ,,, 1 i .1 unin ,:::,"N "" Kolhy chalet:$32,000 ,,,, '7
IODISTAS E-33118 49-22 -- -----
-" I I- 'T ' % -, N' 'L. ,- ,, L23 COSTURERAS MO 1 171":: 1, '7 a fI '; or I I I ,'roSr17'1T.o 'n'""""'
... it) r 7 72 17 261 A,-,l. I -1- ,in. plmol,. 3 luunt.- Sari- ,Mam .""ani,
i I t ativs dv lis tivr\ ms, g'a n -, i, ", Ill ... it ... S, N, ", F ?ill 11, ........ lit ENA INVERSION? 59 VENDEN DIEZ
:" , I, I So III ill, I I, M-m- r- in, ,L11 1, c,, ,,,jj NI-W",511. COMPRO PIANOS : ,",' ,',,, ; ,I ,a N". dl", uI P""", I"" I """ GANGA, $9,800.00- 1 ,flN-r,.,,, until,, Mile Is collul ... its lek, ", ...... ,,,,I, u -1 "' .I., pulnione,. I, .. '. P I S u floll. -,. 1111V2 Jllll.r, I her,], S-r, d, Cang W, d.
% ,,, , : 1111 .11 I , ;;I :l U."z ... ... a ...... Ili! -n-i- o.- ,.,,,,,,n -11,il"." -l"n".1-, N, saij"ruldraI7 "T d', '.-dM.'- .I .I,".
, : ': ,:,! ":.' ur-.;;,..o ," '. 1":::: :, """ 1 rl 111"'I" illvdic,11.1 1111VI-lia ".".."', ..... .. ; %, "",". mC = rmu.Iirr '" ro,"u'll. le ,ln ,ul_ ,
I'll ..- .", z- I I ,,,, I ,,I', :"':'1',;, :.'.:;", It .... .. M 11, 1- 1"11.1"o. ".M. ,,,u 14NIV I 1111 A,,, J. 11 1, ,,,,, on '.1. I.
rm- CNI111111I.is dialla, 4 a 7 1, in I I I I ", ,, ,. __ N, VI S,17un T-- ,,tr. ,- a ,,', 1,.- In- miun, ,,r,1,,. ,ruldtol. -.- ,..Ill., its ruji'Mol. Nuold .... it,
... I , ,,,,,, "., , , , ..... I I I I Nw"' """., 1, 1, 11 11111 Illuill Ili--- -1-ollihilit. Ind. ,j ..... .. l- -1', ,I. un.r.-Nd
-- I- -11 1 111 ... 1::.;,:, ". ":, 125 CHOFERES I rtdl ,d Hill. hoi,,selilt v Amina, -. 11 11 I, ,;-" 11 i: ;111111,r "I "N'"N' A A I I on V Nm 1111for-M-1 Wul 11 ..N. lo-lu, ,.,.I d .....
--- - 1-11'..".1 -- - ______ _E 1 lh I.-u. ,I 1,i.11 .791111-411.70 jjl r 1. ,11.riu IN, Nu- C;,rln.; 111H.N,
-1 "'..", .01o". No Vittioirs A-LI-1-1 117909 -noo- PLAYA BE SANTA FE """" "s, o", __ __ - us, '. ".
; ,,, ,: ": "'. ., I ...... ,, AIA ill Ill I NN4,,1Ai .CAJIA E.N AGtrLA sing: RININTA ou,_ Po'da'.E111 Ill" 1.1.-'.111.1 I ."I'll.l.e. = .;,. ...... r I .. .".."", I ... 1. .., , :Nul" M N. IN IN S26,500. RENTA $250 'Ill' '" A ol .... Pd.
I I 11 InuI .,.:,I' ,: ;., , ... ". I, I'll .1.11.111. ill 'on, I'llo I,% M.75'4', ;''A,, _r"j','," nalund"i, ll M ... ru.1 lorul. ,on 1. _7 ., __ ''N"".., 1.1111. F, ".. ,I, -iul .. ...
IN VNI)ED1 lit ", -'. ,- Dit-A RNI, 'I) 111'' A-3605 compro p i a n o s (slli; "","I 'I," I", I 11, -- ,-, ", ..... _.,. _14 ,,,,,. Nuoi, Iu d,,, N,,,,. Glr..., -,ju.rd. 1.
I I'll, I I., 11- .., a"Nu : i ,: A ....... Q ..... I ...... 11 11. A ...
'. A' lit I I 1-1 IN 11 ,'..Il. -'.,.. I'll ur.11. I 1,, ol At ....... '- -, ,I I~. u ---- !, .'in
'wri, RADIOLO .'.: """ "' "- ... a Clortai rANNA In APAR MENTOR. I ollutull El it" oneruirl I 11 iso. dl Ms.
: "I'll I ... , I" I .. I I Pill]- ois torsi ",oflor, ,Nnl.",.
Al.."l..'1-11 dlni DiAnto n r I 'if" t n In I 11-1 I.:::,.,;, I's .1 SOI.Allli ......... n .... '.[A ., ..",'"', "N" 'i.,,.,,,u!nN;,"',.'- I
,,:l' 44:; '. - :: ,:,.,!: : ,,, -Wl -]-, 'I, 'in.
AMIMA. H.H... 11 ;1.1 111:1. , IN '" I- .!","". ,,,.: ...... ). $,A', M "TA "'4l".."L Clitt,';
A i "I., ,;,,I "" ; ".!i'a";.."', :; I "-"'m. "I ". I I ... I --.- ;I 'i i-1"'-' 1 Is
li om ". I .".,. 1.4 ... ... l. k .,!,a ."ll. It"'."', ,1-111- ,'a- -, .: a.fsIr 1-dI, I'll, 1: 1,, n, ;: : I ".,, 11.1. "I'd ",.u, ,;NN1,,,_!,,,,,u.,, ,.,.- MINru,1 6 Ctpdll NV III, N .... GIr ...
... ....... 1111.11 I . ...... .'..', ... '11 1 I .; ............ PLAYA STA. FE: $5,500 ,-- r ner- ,a ru,11.,
. -it r. 11 A, 11 I I -11.u ___ I -, t I .11 J .1 .. 1 Lt" 11-1 -11 7 in , ,.__ , ,,. ,-.,,, 1. ,no ......... -,,--- -- - ___ ""' 'I'- lit tulle 1, it. Pon..
I- "' 1'. .it I ,- 1,11", I -rI.MNulM. .ur. I I- 3n- ,I, IN. I No, I I A c I, I .., BRl- ''.',',,' :' .'- '"" ...... "' "" '" :'.' I~ Is fl-- S"r.11.l. A-t.
. .V!!,,',u",,' "', DR. Alt!"LARDO LABRADOR OIll-Ro JOYAS 1) I ". ,., I ...... .. . l- h" ""
IIS OFICINISTAS I ::: ''.1-1.1'. :', 1- I.... I..., ll, 1. pll,-- I.d .." ..... ,, Ave. Palmas, Aptos.
__ __ \, ,;:,:!_;,.", "; :: 11ant"!, N, ,,I--, Pagain-,s mvj r --.- -- it ....... ,:,_ N Irl!:,, "=', 11 ,,1 1.11 ,,,,,I 11.11,11111.11" .111"1.11.1 111711I. Tl ,,- I ESTABLECIMIENTOS
,., el , I . ;.. I... I I vll ,, :', "; : An- "I I'll 'a 'a Hl.-nd,, III-, n-. ... 1, u-dlo. AN 10.1,
," e :: "'n ",(W. F
!.!,. ,.., ,. ., ,,,I. I I I ,- IN. I"- .. l-.-1. 11-, I ...... -11., III ... ... (%'Inbi. J.yas arvigual; u ol... -, ....... .... N -- r 4257-1 An.,n .1 Volli Eld MEJOR nt GVANA.
"'. , I I l!"'i'll, 1, r 111-fol tias C, I Ill 1, I Willis ., !:,,.,,,' !".", ,..".,I ... I"'. I,. Wl". ........ SiF -- -- .. -No.j. 1. o.rhi, I, .donut, on
, L.." -- .., ,.:, :- , .. ,,, No I I ".I, ,,, '. :.",,.:, ", li: \, A, 1- Iiii .I. A 111 1'111171 :, ::: 'N., 'ACIA i)
-, , ., 1, I .111 ...... A I I .I.."I- '.I "' It"" "" t ... In ..... .... r"" -_ I. 1.1111. I Ii A.1 11-1.11. a.. -oo ,l ,, uo-_Ird,, a.. D".. F
ul I 0 All-1-- (.ijill, ily, y maquinas -. "", I 5.111. illn, = ,.'I'd., .',22, s. 12-14, "'
. -'-- .... ... in,'. F-- I r-oliln.
, : -. .. ....... 1 P.N ,
I c,)s,,r I N. ,"I.. I~ iold,, I "un, us. do'. ".6. _'
:,111, 'Noll ., I ,:' t: -, I ;::: '. ' 1r'I'7, ,' .11"- 1 I Cl- I Lt,, do.
I 1 I I :11 r A,,,- l: :it lilt. ,NII:SA RAMOS Sm, cr "La Nl,,dvrrla", Siarv-t .... ,:.. ,- NJ.- :11 ... ; 711_1 ;n, ,,,t" 11,1 i,, A,,,,-I. "" n. r ;,. I'.,:" ,no in ,., E-IWNIJ.51 1.
__ - r 'ou 4a In ""' ,I,1ru- "" "' "' d.
'u, '.." A '.. ,..I,,u 1. ui I I ", .o,', --- ,,,,,,, 11 ,,, ,, ,!,, It; fwido Tvii Ceiit'.A-11171 --- o A aIli, it ... ;: ",,'o 1;::1'"1'4",r-1. ,-- L1- ,n 0 5161-9 Sr VEN.E Uh! CAr. V A IIIARIA
. I~~ Apnor, 31,1 .111o I data., .a. 1-5.2.5 11(i 111-11, dr 11"11", P11 1, 11tirl,
116 .SOCIOi- "., -:, ; . :, . i ;". f.., :'. .,: , \o'. '.., , "' ;. , N, '. 1, .I." 'u'.. I'll I it 11 Agi,.,N, I % I IN',' I \11 I IS I STI.-rrT JAN. 1,11-1 E-45"-45-24. li.b.... I.f.r.m. .. .1 nou.non.
A. I 1. 11 '..... IN! .." - I Irl, It I I ,i 1. :, I A,,- .'-. 'I .- N,!", 7',,","'I,* 11 Il I'll __ I "I., I:: ", ..... llh l, :1 1, ... um, ".. C-630 IA-2o, E-7461.51-212
". , I ., I '. I... I '. "' .. ....... 0-- 11 Z .... ... 49 SOLARES
- L I - .1 I , ", , , I .,..I I ". 11. .. ,.I 5 11 -n' I 11 i ; I a "' ""' "' S - ____ __ I Iii-VENCE TINT MAEN $3.30a. CAC
r :.. ; .:I I I I U-2530: COMPRO ,\" ;: N-",;:-,"i ," 1_1.11.1, No Inin N,"Ie It-, y 0Mm. III ",
''., I ,- ,on,. RENTA, MIRAMAR 1 dl.sr.. IN. ,sng.._ E-7717-51-19
plan,.. Iudulu- 1101 Tr. JtuEhlf) A 30 1. CON INN.Sn' -... IN ", ", .... .. I .. :, ; , , "I, _1 Ili I' il I IUETOS DE ARTE, PIANO'; -- lot
I
11 luci,11111.1 I I i, ,, : .". ,*,N
.., MONOLITICA $3,200. GANGA ,,.','.'.,,','","',,,','.':,' ',"',,"',,I It, I W 11.11lu Fall.. lorl.ulue ,,,, IC VEN D E 'PUENT(I DK CAFE Y CIOA.
11. ILI %11 ,. ',: I , ., , DR. ARCE ,it'l-AILES Fl' OS DE ENTILO' b-,N-,,,":;"u"o 2" 1.1.r ,.IN 0. 11. F I G L-- So". r ... pe ut
" = ;T- .jg, 1. 11 b ... C.M.
-1 11, -1 W. imus , lien, .... IN5 n .... -, .. ,P.rehu. T.I.-,Irlu. r d" In- d :,:
.1 "I I., ,:. Sl:: 011060 ANTI("' )EDADES, JOIN AS -":'.: ... I ,, '. ,',',',,'.',1 1. ,u,. .. e 'I'- ,,, ". ..III. .Nunuulldo III .
;; ---. it 1 ,' "A I IN I I.,. I I I I 11 ... I 0! I I I I I n I I I ...... I. .... - .n.o.u, ,,- ,,,, -.1 ::, : '., .,,:,t llll ... t ",.'"I""s I N", 11.1.1 ".1111. 111.111; rlle 11.11'.. .,: ', so,", z, :,,,, ,in 10 T % I
I. X ., I 11 11 11 I .". '. C. ... d. L. .7
". ,,, : ". ,.. ., I I ".. I -1 111. I ii ,1, 4 A I I, ,,, ,an Ni ,i". .......... Nl .nN, u ill, Cull. ,let, Ili.. in. .,e.d,, .
_ __ - I N,,.t ,n. I I "1,,, I ,A, ,_,, ........... ...... i"'. 'ui. __" ,l I I "'a, "".'. IN ..... ".Ill. '_ ",udl. E-7975-19-10 I 'A N,SOLICITUDES VARIAN I : I 'i", .., .. I ,., I .". ,, be",. ,l:: ',. -D _E - -_ I M, ..m,.,.,. T.d,, A.,,IJ.d., No
. ". "'. l-- -- 1, I~ ......... ll. o.o", -, I A 66 SQILYIN -66x5(-* ilull--lderlo, Nu -r-luo- n.S. .1
11 I I I'll 1-1 .." I ,: ,." ,!;: : I --- ,-,- L. piIi;: ,A ," VE I
- __ ____ ,, :!.Illi 1::,"""", I...";N; i, "ni,7"k; ..... '. 1,' ,;','. ;",. 'I"""i". .1 A 22 1. led, U.M., 11 A5-5712 de 11 4 p or,
- I., ,. :.1... ,. : z., ,:. C IS 17 A,,,.,o I __ ______ 11_! 11,111 IIII1"If". 1 11111 .r- I XT7 2-.,If .11 I I I ", I I "u, IN "I I 11 11 DR. ALBERTO VEINE1110 "' .. .... I ..... I-' "I'd ...... I' "u, I 'Par 41 III 1 111_1 111.111 31 1',,, ,, ,!,,, I ,,,,, 1: ,, ,,,.'.. ,
, 1 I. '' T ---
. ", : ",!.-. .,-- ".. -11.1'.. __ __ -a -: ARIO LE INTERESA 11"N', ,N,1,,,,,I(,,. A-II17. ol,- ill of, -,. d, ('.Ill 21 I., ". : t :- r I ,. , .. I I t. -11 -111.11l No'~ PROM I flob,"n 11-'.. hl-,386 ':11.- Ahl .NCZ .AIIITACIO
. .11 I .... .. I .. ... ..... . I-All .j --'- Ill I.... I -1__ .n., l .............. I I-E-772-9- or
*11" -1 ". 7- ". , '. I -.. 1. I "I .1 11 '." .,;;, 1:'1:::, - -1. g'. -. -- -earn V-eNN;d.d Pon
. -.,..":, ---,", -ld". "..". A-7140 compro mueble ,, "'A", -- ......... ___ __ c oll-, In he _'-prr" "A' "" "" rr, t!- ;.-o_.1,.e,1_,a,, In
.- 1.-- l ; I .1'.. ,,, it I ". l In y NI . ..... 1 ." u:, ::
., 4 1. ... ..... 1. : I, nll I "' % ", Li_ ";," ,,,,,,,,,.,,", 111.1!1 'll'I "I .. .....
I ,,I,, CASA GRANDE, REGALADA _- n.d. R- dl -- ..". Ni
, - I 1 2 ) ' ""' 1."ll, ,I,,, III. "'I -- lu, Ill.roul.: .an
'-- ,!No Palo.
11 1.4111l.t. I ;1 I 11111- Mills. $.I., C,..,I., :--1 I I~., Al-Ill 1,.,,.,,, I IN IS,
.1. I I I I APOF .1 7o I- It, I A "..". :%, 1 ... 11 -.,Nnm. 'I ... cities, ,,,,on 1W, rnil'ou I,_. I", 'd.,, .4 1 IN 'W,,', au," I'.' L., ... N, I 261. it. 2 on to ildli.n.e.
"' " I., Q " "
'unn I 1-11 ... A S.'4, .I E-111.-51-2n
....... 'r ":,N, '." I, '. ,.I.. ,.Ill.. 44. It, ... l ,,.,.,,. Irr. -- - -_ -- ,,,, 1,1 ..... T,,ul, I., ,I,,, IN ,,; 'a -' P", 1. 1.
It, A 1 : '1 o't',',"a -' '
*11. ()I I Ill kitill, 4 OCULISTAS del, ,,,, -,,, :,,, I .let, 1-1- 1-- nor oill. --'.a 11::rl, ,.1.Inl-1;Nl,,,,:,,V r 197.1 I. Ir VENDC CAFEMTO. 11 Alluouls TAAISI.
I, N, . , ___ r ,all 41 11 N ...... ... "I" I ..... I. IN~ 'Z"'4na I "I. ell.l. ill. IN II IN~ Alnuur $I'.. no-on
.1 1,rhl
ZI INSTRUMENTOS DE MUSICA "'"'VA. 1. It.- 1.1 -_ No rhmI-nm 51. "t'llo, San
I :NJI", 120 JARDINEROS 11 .1.1 i l NI.11 ;l I'V4.111 D'-% 10 I '11 ," .!.! ""-,. Nn 1-1.1-o As'- I~ h, ___ -_ jiud. l"mid- 11 ---. ill ......
lu'. "' '. I I ..'_ ,%r-IuJr1.1'--1 .,
"I .-; .., ," I'", rlr. 1111 1.;,, Dr. E. Cuellar del Rfo ., 11"n""", hiltio. 2 "III'. I PLAYA MARIANAO r.I. All
' 11 .,.,".' I', N, I ,,I,, it, rquir,
,rl F" I . I I I I I .1 I 1, "' '. .Ili lou'll'oo All,,I "J.,' or. ol'. -i- -_ It""." I'
I I 11 .... ,, -r-R 1 IT' ""'I ,, 17",','7 I'll'ot. $IS, 11 $3, roo CALLE DOS, SOMBRA A,'N' 6 "IV"blid: T 4% j I~~ EL CAFE Dy, CASTILLO
I., .1, "I", ll 4. I -- -: d G no, Cid ,
_ ME'DICO OC.UIASTA ": llr:, , I'll"."" .in 'N ....... 1. It"'." ., 111. "IIM_- aleudsr L.I.Ill .c Il.on, I led- No~ Prlrn 37. ,are I Cld,,. Alaulle, 6
': ' r .... .. o"ll. .".- Vd.d I. .... onornoul,- ,in. Pl.ola, I he no ."I'S H"_-1 -1-1.--.- It, In', : I 115. Conumt, 4 Ali.$. VI.
A 1-1 11 .. 11 .. ..", 127 OPERANDS APRF.NDICES! I'll C.-Nims. "". I ........ 0, 0 A P ,,, 'I'al "ll;
";'::' ", I ", r 7.76 4, ,a 1, -uous, do, allies I 1-1n, C.,.,,. ri, _R '13,ed.. Infer-on. d.,6,.
- lv_ ".... LI1 ,.ou;,,- t1ir,"on it. Ill, __ 17 _," I a. M H., __ - T--o .. ,nI 51 -ud, ,1111 llr,,,. Ailur"mmus. I.I.- "i '. 47 1'.. A X-l"I'l
'I
I 'Il 11 :1i .1, "St. _!." I I I I'll'I'-.1-1A ,'.' ,,, ,,,u' I '11bull, M Ill 1. t I'm join'lle.
I I ,S, ro ,,,,I,,, Case y Irr ... SA3 or I E L'o' %'Nal.. Call, A ,.its 16 y IA. ;;BONITO BAW! _. r, 1 I 11 12 11111 : r"N', I ." '..,
-_ S.' 1.%.IIDl Mit" "'"Nol I? y I : 4-. "MI, A N'M llfi!, ra"r __ P1931. htllds, Le ... I. ,C
.. I ,, t I ,III, 1711m_4 4 A,-, I , "'ll, II 11 2.,,,2 ,,",:u1,'n'1,s,:; ., I1---u,.d.. -r. an ... k ... ... ...... 1 C-652-0-20 C I W 5293. 1 lue. ,,uIp.dr' Solo hily do, .
I 1. t ,,,,'I'll. .I It Ilion. 2 II -- ---. E-71,15-ig-111,11s.dr. ,I. -or". V,..e NM, ,.In
1.1.1111"N'll, IW I Ilit III FlAt I I,, ,,, 5, DENTISTAS E Alool 21 ]A "" P ......... in patrol IS 19 VINDO I CAAAS: PORTAL. SALA. !/4 ,-- ----- -- __ __. I -- - -- -- -- r- 1, I M Gil PM. EgIdD 570, bj,,,
- r- d ... ... No.. I ,.I., "" .N L. NIE'D. m m-Tr 114.0.
A LTURAS Do CID- G.,11: .I,., .,I .!..I _Vo ,I. ..J.r re 1. ,2 1. Vl.
- - VE -_ I elllid. r "' ", E- 4-51.1.
), ...,-- I ", """, l-.rl 129 CIFICINISTAS I , DR. IVALTERIO B. ORTIZ DEC DA R-rl. Sao J-. 11.1 A MT!"' 2-111-M. ,dire- 0 d-fi., F-8622. its 9 In m.'s,ol
. 11 1N- 1 I 11.1 I -- I I __ --- 1"l'.... .- Iu.,.M_1. Nu. COMPRO PIANOS, I S17,000 72 .Atiene.. II.N.. .11-11JI.. NEGOCIO TRAILER
11.1 I I lul ,I." I'll".." .1 1. 1.11 1-1 it. I'llo -1-.. He 1 E.711 4-49-19 Restituriu-I. 1. el r.r .... its U ]Utol...
. I , --- 1.11 ,.,I ...... I 11 'I to. Jili-Nuo. W-Mnell.r. I li.bl- is -,, ____ -.
.. "L .. '* 1. 111. hi, J.1! I .I-, A AA" hill IN
".' I ... N:-' ". :: -, "' .: ".1, : 1. I r", N % :, II "l i : 1. .. 11 I.. I III ,it,, it ... I Tilll-nn "A',, ;o 7,1111 Jull. olli,.I.d.. _rM. IN., 11-1. l1l. --11111. 1.1"I I., X., I ;F--TY A LA DOftLX _- Djjjv.N_ HU!1.._,1 ... bld.d ....... u."'t"'" """""'
l..V I -1-, I ...... Ili, All~ 2 luilul li INNII ........... o ho tr,.IId ,, I A- d. dal 1.
. I 1, 1. I, N11111 I-A ...... I U-2530 s do, y ,do A ,,,,,,,,,, _NNs;jMuu.o cu. T-ler N-W..
1; "" , I. .,'.' Is, I I I I ". ".1 Ii. I IN. t it I I I I I I ': i. 1. I t'nl' am I'i. n I". a; a I To." -,ln. Cn. SIN I it, N-l", .d,, d,, I LIZ' loo 1 tutto JMNM '. _No .. .... r_-1-51-11
.1.1 -- .. .. "LA PREDILEC A" 11 P - ,No. -'. d, I ... lrd, iu ,t E, 'uoll- I., r,"'I.M. Pe"%P1:; Por Jose M, V- -
I_ I , n, 1, "'. '? VETERINARIOS O.ll, C". ,.nn,,o ,I Ir 1,N C-it. d. l,. C, 9,m d, Clotil'ilin. ".
. I _,__ .P ...... lot .... or. 1-11. .1 led. del hIll.d- r. I. i ;;GRAN VIDRIERA!!
I I , I ,I u "-"ad. it. NJ ... ri.. -343- 13;
: ,,, I.,-., I" '_ "I , 11, I I , 1. , I ., : ";":, ; oo .1. -IS INIIIIIIAIIII sil -- ,.,4,..;. "" ;,,,-.,,";'.'-, -..' '.",'.,"',,,.','7 :.',, AMPL. DE ALMENDARES E Cuomlr- il bllll,.. .bjs- d:
I ___ri11 '."- in ..", d. ". r 13nn-.1-2. --- __ r".u.s. -. Slt,,d. 1, ores uu-ue it
I I I I 'N u-1 A~ I M-N .1 11 ..... 11 Ili -,. 11.111.11 L1- ---'-'. L IIIII I I $18",g)(1 -, __ I- ll.d.d lit U H-ol, Vs.,. ---.d.
"'l,""t. 17 21 Alu.u, '. (_, ,1,,I,, 1,11, VACIA: S4,300 A PLAZOS COMODOS
.. e.e l, -, - __ I I A I.."... ,,, .",".1,- ."!..". C. j.,lorl &I,.. ons.s.,ul, I.f.lon": Gil P.
: I., I . tI-l-.l- 1. - 172 VENPO CASA Ellod. ll., tut.s. A 1. M.
............ carl", ...igi .... 1- 111;: ,:,111 k, 11 1: It, I, unro!'., ,N- ,.,'ll. d, MIrl 11 I, A- V-,.,. he, M,- Medl.
11 k"11:11. "', Z3 OBJETOS VARIOS '': I ;;.1'.L I ,I l i lll ... Int o'"' -. INV ,a- lunn -a -ui P ...... n ,-, li-olislullid" E-15063-11.1.
, ".. ,
1u; 1: 111".1", _:.:' .. .... I ,I, I ___ .I. .,r,"'I:. A __T.AaAR
oin" 11 In- I I I'll -- I 1- 11 IIIA, DESEO COWRAR (AMARA FOTDORAFI(A 1, !,,.,I Aurs..i., ... Lku, .'. ...... ban. in o A,. pati. D,,,,).. Cr- .013. Tu -7753 ol ru-d.. dloli, $4 no
SE OFRECEN ., -1! ,. ,N "'. I I. e IN] ala] T "I" A= 11 1. I I., i N 1-1 I'll"",, ill ", F 76241-in lit Ill ,ullis, Q,,ld,, p, .. .41- .-- "r lerldusid., 1-1-1 --ur.t.. I.1-. d,
d, "';,"'" I '. ,, ".. o It 12, u, 'III,, I -7.9-41- 1-M65. ". b ... ... Ir-, P ... ufoore'.
I I "'ll. AN ,- d, I--1 Al 1-1,N1. -.. NJ~ ,t,..n,. ---. Ill .M.ibu. nor .1 II-M. $Jan. -_'.. I IIASTIKERIA
All CRIADAS : 1, !, I .;F v r Ili. N A % (- 4 At E-15-.0-111 CRIADOS , _- lu.,-, l-., , .1 1,11111, I-,'- -111 --I- J_ ,._ _, ,1111, d, 0-ud, r-o-, ___ __ 1; __ -si -ARTA. i dr.,,ud. "'""" AN-ni, EdNf,.. h1sl,.,Ml.Ja...
, ' .. '.. '" "" "NT.141 'A Ill JNQt 11,11 A. u-,I,,.. ,p,,,,I, IM, ,,Illruo, 27o --- I rl.r.. M-4.57.
".: 1 N ;",: ,"' i iA ._., -. ,-Nit ... ... ., "' .. -Irl -1-1 1.1.1- .1 11 11 ... I.. 11 1' I, "(".A 1. "A ,,I, I
IN ..." 'um , !,:1 :. -1111, I, '; In J_", ,. It I I',', ill It u 5 1, ',,n,.,, in .- I'll it, Inno2. ""t. S22a rl-q ""'. or 'nin', 2 CUADRAS CALZAIDIA 11 I u ,Ntol _'_'. ,!:, I E-7970-51-24
", I "' , "" , ", I :' ,. t, A _____ __ I, I I L olpo,111. Y hili-H. Durli,, A, ,,,;a it, .7. ,t,.,.,1.. .Illin on, N' S '-. ",S' D, ColiMbul. lendo line p .... 1, 8-13
a ,,. """. '. I ,I. '. SN r;,. Veto, $.,a ... in 11IN;,IL,1iN71. Oure 11.79,31 vr,.. ,J.- Olr.
IIIIIIIIII 11111111 I IIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIII A CLINICAS I 11,11 111 .1"I"I'lal I .A I 11 I'll A' .11 ". 11,,;:.,;,. ,11, 473. Ikuu,, pit. little T .,,l A
_ ., l 5 I It, % ,it in, 10,33 1.11, $14 no Otim Solo
-_ E-6577-411 2o E- 11-111-2(l ,_ur. NI.,,un.r. $3.2n, 9 iiVENDO GRAR BAR"
1:1-lu"W I 1. ,- 111.111, I ,,, !oll 7.1 in __'__________-_- _________ ""'. -" "
I ,urm, I .I. ,,are.. e ... d,
. I I : Policrinica Internaciomil ".. Ill', It"'... $,.No. Ila"'utorou,' A- S-I..d. --6. Heb.na. rntr,,sa, .in
t;,: : .I 11, I I I;- - - -_ .I . i I I --- CERRO, VACIA 11 is 1.1 No 52, L111. R t"Irl 1 14. AN,. lo'Villid.s. Ve.de ill 5 6 ortl ,,- M131 OFERTAS VARIAN A" 1i I l "I, ., 11'.1l 1 'Ill '2 REPARACIONES CERCA BELEN, VACIA ,, YENDO CASA ullit-1 IN% ... el "'i'll-od'.. E-706-49-20, .I,.],- ;C.n Sll5.1. he, ollolon' lnlnl.
- I. u,". -, :1 I I 1. .11 .... llil". .1 A TtADO -oALiP-Nd _i -MI.W_,M. GIL Pu- ENd. 51.. b.j.,. A'. 115.1 Is
" "n"", 'A or 1j%,1A'1!.INsm 11 No.
lot AN I:. .'ll'.1'.., 11. -- I "I "I -1 ". oll, .1.1 11 I~ I 1-1I ..", .", , '.-- ,- "I __ __ -I. "N I Iii". 1:!_.',r"."a A E- f
-, 1. ,, N 11 'I I y 2 13AIROS COMPLETOS. In, D, ,nurr Due. ,, .F.,,u, Fill
". .,:,: Io; 40 M (jjfjlAkj K C .... 1,11.1 TlIf I-I r- N--N E166 -OPUCA CANTINE.
."', I I ., i, '. '. ;_ : 4 ; ..... 1 An ,.,,. -_ lei IIAJADA A $16,000 GANGA It E 7fi25-In.2r Pz,,,Nl N1,-lo. I ,,N.,Ir. Alood. Cis - -i
-__ ( A.N I( " I Ilulbut Von,- Pit' flo'llill Sulleon, odsml ,, Do, ...... = 'go A ';' "" "'..,
"I .. I ". .. , I ,.,, ; r- ,.I.,. Mm-r. D-7- -117 e, o %e ni
_ I I on. ols, , ...
.1 I I L. I I;.. I 'I I 1 I 11 ..Ii ( I I AR IIORA PARA VERLA) Vi iiAtio 1PLI1T_.1 _j1-IjN._1I _1. I 49,1.t" Nl"t" iooru,.NNj 14,HINN, lofer' .d A
. ... 1.1 ... 1111-11 I I'll, QUIROPEDISTAS ', I!_1, I ., ni,, N JONI
I E ,,N. .. ___se I ,45j
, I 11 -1 .1 ,,,,,, 11-1111-1 I ..".1 'it. n I , 1, No 11, loll, 6 I Filut. .1 P. 11111l"I'l. .1-111. 1-11., I 1. At 1% 1 ,-_ --- i,_ _. -E-7:34- NIMe I~
:11 I, d'.1.1,1 :;'.l .1. .LIA,,l T,.,,,,,,, T "no 2 an.. .. I f--. l.0 Por Zq ...... log, y ur. ,I t -7.- -2
'ro'n,.N 11-- "', ". ...... I I E I, II. "'--. .it. A ,;a ,,,, "'. t ." : ,,,, .- ,,_%"T ;; 21Y-1 A' 'In" ,a oill'i I 4 ol F TENA., ', A_ I.. "' "" E-73774 : ;;Galleteria Pananderiai!
. IN., IN. I - I.u I 1. I ou .. I ,,, u.."'.- I 11"..'-_ ,11_ r rl .. I AmaI- ; IN ..... I,- Aqo' 11. Nor. 11L, F a r otL... 4..n erl,,fn M S- it, j VIrdlon-I ... it, Is. J. sm I ..
.:,.;. :" , I ,: : I;, I '.."!" '.,'.'I, % .. .... .li- I ,.I,, A L. ,mile our '. .1 C.- An-1. 1 lll,, -NP N,
.. __ -- D %,jtu;u N, ,at lle'l
11 'N --... -:_ _'111 11 :'111, I 1, j, 11,161. Solon. ,.I. ,no )a N. 1. ': I Ili, Lt. Y H. Ell Ill -..-. tj-q' V litiblii.. Pit, donuo'..."", ,- ,-11", A., 11.1 L:.'1:!.-.'l," 42 MUEBLES Y PRENDAS ,, ,, ., ,,. 1-Jud.r. lNuild., ,,,,, '4 "I'N. EN Sf,506 361'4g Pentorl it,
I, "..", 11 I ; 11.6.1 runu",-. -1 bills, I'll- ft. nINNIN..... 11rul.r.l. rnlul -ledlild. 11 lld,-,, re, -,,,,,.
.. -1.1, I I ll; I I 1. I .." , A. .. I,~ IN,,~ I ,Itl .1111 A ol.." ,-- j 1. .11 IN. ,N.,.uN,,lrm1'N1.,d,. rarpullrill de ,-- P-t.l. salli. am" ANT. .A. -.. I d's W-DW fileindildeI on Paso, 1-turro, ,no rI d,.,,,
- li I I I IN~ I .1 I ,._ I I IRA jIll, de
, : 1, I I 1.1, w"'I"lork"Als 11 TAPICERIA Y DECORACIO.' r ,,,, , IN ,- Imulm, - -u- I -old.% uiuui, .no. e-u. I ... A red.. $23 C
" , !, I . I 1 .."I .r rd., 3 h.bit..: a,.,A ,Z ..l Ot- it, AM I;-- GQul Do. In.,.. he, ntsuelo, 1-f-mem: Sr.
_ ,, -1 I , I ___ ': ,,, :,, ,,"., ].,j.'1,uJ.oI di1.j,-j'11.- IN llu--- Is~, T'lHo.. I- 36. E-7340-48-18 riellodi C.11-1 U- 7 1-71. b I 1. 11 I- loid. 171, blil.a. .. S' haen cortinas, funds Y I C it T _F -cot- __ _41,2,A T.
I I I It In C 0 M R A S ,1__ ..,at,. I ... d,,0u" eri',, i"'% NPO ASI EN E ErRTO EL SE-1 E__=_-4941 J111. VENDO CON.
.1:11.1. III I1911111. Ill I 1.111, I 111. 11.111, I I~~ " -I __ __ i-oprics. lipparamos, alfombras ; ", ,,,,. Algol., 5M M-151. A 1112 I 101ii.r. W-Muldr, 2 .... 1. 5CENNION COMERnAL PONA
- i I. 11 "I .1-1 I". I I , I "Illo"' .I's A s 4. A Ili sr. Nrml.d, O-Pj:
I I -- 17 MUBLES PRENDAS T,,piccria general y decoraci6n I : E-7751-sll:," ., n ,Trial, $ff.N.:!
-', '. "" blift '. Joe.', d,, ,T
__ -- .In se ..
,. I 1,.,,e 1. lot, r- eQ,,uo. Get- .nl,,i
.. I'' 1 r I~' PARCELAS EN LAW TON111. 11111. y ued.r. Ill Ntur
__ --- -,111, Vllr,, 1, slueii -E. u_.. -;.
11 Int llilt-rior Tiabaps garantizados .,,A,_NAINs I R'... 25a tl .11
I Vinuienorl, Polmillast ,,11dem 35 -19.
111,1!.% 1:11,1, ..:,., "! _1 I I IN. I. I. H "" I uI I,.,. Ricardo Barro. Escobar 266, ca. AMP., ESQUINA I __ -' -- J, Moen- --__ ., 1. ,-,- .%,..'I.. k 8733 Compro pianos HE VINIIE CASAVNNDE DOS LANTAS, ",n ,sum. lux Y ,1,.ntarilld, Vntma .1 jjBUENA BODEGA!!
1,1:11- .; ..". k ". I ,, 1 4 r , 1 I I us si vs,:mn it Neptunn Tel6fono I nu Planta: $15,000. (Vacin) i ,, '.."o.,: 1or.. Nut". ,jn, ,I,- NJ., .in- 'r., ,1- :d* Grand (No,111d.d..
ull%- -I .. "Nam f _M M- Tel
I.N. .1e..16 'I S un .... Not 1. en e,.M.. .1t..d.
G-.i.N.N,,uJ,,5,. I,, Y en. ,t-rod. .1 led. Pol __ I'.'. """' Sir,, ,., I, C It. Rut.. it. A.I.b..e,; L-1. "..1 ", ,.',:" ":", ;'.,, ?:-', N -'n.' ,,."N.""'Z,"' _2 1 60. C-215-4-2-3 Agt, ,,_ I .-nN A] ....... W- Arrud rc un"!:1' N-IA IN Not so I. INN Moo -t- Pue ... I In.
J ,w-f. I 11111"i. I u 11 11 it, I "" .,,It, Run, d 1. ill "Ill
') wit, 11, I All ,I or -:,.In,. 11.lNu,:,,,.,::l .... .. A N I ,, ,,, ,,, C,11, 11, door, Rolm d Drool A !4. 11" ki ,
- 'M ,uu In ,.I. 4. "-- I I I 111 is ..
.11, (11 rit 25 Y 79. 1 d.e':.
:, 1'.ol. J.'rin. jont.l. ..14, 3 uou.. 1u1-',-,: 'd ...... E-7123-48.1 YT' .M Egod. 570. luu... 9 .
, , 4 I *I(ECE sick, PAR k It ul. I, ". 1 711, 11", I No W. .1111. .. "! C, A ,N] Kill
!"nf !, 1, rIn- _. TAPICE SUS UEBLES s, __ __ I __ call, DA- rulot 166 -Wo. ..
d..1 wIlcim, II 1.11 17 mo ,,, 1-11" "' Pit, so ... X.s7SL
I ,- ,, :, I "... I ,,X .-. ',.'., ,,.o" uu,."o.'.T,'e SE VENIJK r-011 TERNWAR UNA CASA L-tort. Tel E-floni-51411
"I.,. I ,"....I PAMI I" ll-ri-I, 1;wlal T, 1, I-'11 I 1,611 i m il Pnunan v GARCIA ESPINOSA I ,*:,,", ,V-,urnisi, I Vdfl., Asoi-556 Ill Hot.. VI. Man ,,6.C,1.'bmc%.P.AmIr I __ __ .4353-4141 1.1 V ENDO QUINCALLA
. 11 i "in _77I4 4-, F,,,,A.d,,. Called. d, An _Z__ _ .. __ __. __ ..




.
Afio CXX Onsificadog I I DIA110 DE LA MARINA.-Viernes, 18 Ile Julio de 1952 I Clasificadors I Pigina 29
.
I '
VENTS VENTS VENTS VENTS I VENTS VENT-AS VENTS I VENTS
I I __-_____ I,------
-- -- I MUMBEEM Y ___PRENDAI_ STABUCIMIENTOS 153 AUTOMOBILES T AM 153 AUTOMOBILES Y ACC.. 56 MUEBLES T PRENDAS --i56 157 TILES E OFICINA PATIOS Y APARATOS 162 OBJET05 VAKI03
47. VINDO MESA PILLAR CHICAGo T AM A. VENDO JITEGO CVAR-rO 3 1. COMPLX.'VF%1)0 I'URO nE I I To nv Dos Tnmay. tilt A711DEN IIANQUETAA DE RIERIG.
vrDo rn VROLZT 41i. STEMPRE EN Mil PARTICULAR VENDE, CHEVROLET par. be,..,"
BE VENDE PON NO POID"LO ATEN. I do ",,dad. con'. ill In It" Par- ll, Il.a. ,Ili ... n -11,. rn-drn. baline-. InIj dl111491- O. on -- ArIlln. I. I rn' D!:,I ', ,'IIS- .ried", btrl alr
,arn. it. fibil 8 1.4! .A.- '"'Int I n It Dan b-t. .. ... 1.
1,.inl P ,'I., Pftd Far.. Patti a ......... MAPIn. GANGA
ll C s retwip I "Nd.de. an real" 163. :?J: DoWla'-'. VI.M. Ali' l 18 Ell d' "" 01 ""to It,,Ia,. $22,.Dr. C.111t- J1 llPlll 1, I'la"l, t;-q.d- 9 Ciz ,D V,,l , ,,,,
-N. N d, erIb,1 n"n Call' 3" y IL Bad.,., Vd.d.
O.. ,I.. y Fi..1la., edificD.I.. ,,er.. Car .DO. F. _rL f D 1. I.l D-1. M-Iqla IDA. kl.j .,.,,. ', "It'.l. Cell, W. InI.In.,17 A,4367, Vldn nrlt", lit ,a--;.,T, I ,- "'D A
I I AI- : r, I I E.774 GiLlr
11.1binia. 6,an "lnt"Idld : L4b do M-Irrl-, J-- W'94 I e- del. 023 1 lt .'al
-IS- iWANTO'W_ F .11.k 11,1111n 1. Itnda. Intre San I -57-101inn., 5.14l, li 11,fn ." --PA. Pl .. ;. In. E-9070-53-191pud, it, lot tree d, ]a tani,. P ... k, $550 VK M I Mixual y Np C r JA -At 11 -no CON*
"'"'a -P lead __ E.69!15-53-18 115r. %F.XVE l El-- A 1,1,1 1,l"I 1111, 1,11 111,11,11", r. DF I LES. vrN
forin. all d.ran. Sir, C.ber.. Salon d. TLN DO It I 1C K fiVrEl 'gll ANGA; ll. .I.PtIll.. C.Ill L 210. Art. ., ,", I~' r,"It -- n Ill 1,1111,F,,.- 'D I V71, M-de 'S', ,111" 17" ext1311lar "Lls Allados". San J096 Call 09 V __ I.
lb. I -IP I. E.7"90'.."n-IN --fu ___ -3119-M- .g, -,--- __ ZA 5 1 9 1 '2' I, '.A CA
tljo.00 InfDO- Call, 5 ,dd VENDO PICK FDRD 19II. NVEVO) 13 Y I ,,, A Poly. ul.t Mdndz
Dui- a Belanicorain. do 4 D Ill go. n .2 ; jrp- Vrlo despuca d. 1. 3 .. I U"..I. Par .Dnb-- ro-.1n4m. n.he'lo .1 MUEBLES BE OFICINA E ,947-82-nIt 3 -8 -sa-.U. - - ".."I'll"
t.. E .'a st E 7914 53 19 E-7. EBLERIA "TINA". lif 7197 V I,
_. ___-E M-0S____ - SIN FONDO, NI FIADOR Muebles contado y a plaizosl, CAJAS DE CAUDALES LCA A!:11 1 !!'71.1.1.1 Ili I'le 1'Il.1-r-. ;'- -- -- .
VEGA GRANME. ehTurtN- VEND CON GRANWER PAC LID ... r1o, dead, $100 C-tril, ': Monte 902, cuarto Sala come-! Ell various diseficts, -, l"" "'In"j. 1. VOO 4 VIFIRIF.RAS. I'N MONTRAD081
In, IT j""n' I I. T "r, """ ,. In"- r,,.; .Ilall ,IF
VE Inup ,,at,. Vend 110 y del, p a, Ill Ford 1947 V-11. 4 P 11 at, j MAQUIN ""' $.no IC--l,, 11 'A.
d'b Oln It 1. P,.Dt,,t.,d ,I 1, qua- Call, .... in __ AM S -7- .00: el-It.. $to.; lVo.1-n. 'rill", I caol a y I'D
in In Pne- -n ,ad,.. So ;a..;,. 87 j,' ,';-',I 'r ,." h-6 11-C".
,.j T a .' it. rl-, I~- metal. Archives metal "Steel- F. 74AI-'.,%I3 IN E_ -n,.di I $4,00. Top dor, sillones de portal, cama D. T.d. r- ,.I,, X0 2012
P. L-1-13.tillit_.19 51.19 j ,,,,pi-r. -- Carlift. S.'A.'51'.'. A~ TANQUES ,"nia ,s."'-Cidmr". San --a A 0. All _C, ,- A
. Ford d. Mn.-I. b a- Age" %odos tarnalfios y para tar. MANDFLI A 1- 11 1. i955
E-730.53-31 De hierro negro Para dep6- On ... do y S.Ildad. astidores, refrigerators, r Or T,1r--. ,,,,, 111,1,, I.l.. Ill, I.,
E-2147.55.2-A-In Facilidades a precious de jetas. Cajas c .i C ___VAN G A dws ,audR)es y archi- 66NAS D GAS
S. tin, no, 31,0old.n. 1. .,tied de n,46- Tg-Drxom cii%--.V. ,-ii L%-t AciEiiT*-- situ de liquids. Nuevos v ga-1_ __ dimeogra. 1,; ... It', -,rodt A.Inn0e. intato de talirr lifts de PIRIS clog, 47. 4 privaa. ,neea- %TN.. JVKGO DE CUARTO GRANIK
"" "Par ....... I Wall Ce"Ift rantizados. Entrega inmeiliata .1 ---, call, r-roel., IM, p,,,,,. ,,l, contado. "Tina": M-7197. vos todos turnarlos ll 60 MSTRUMENTO
11- Ch 1. I.Inr.: nDID: 'l t'"d"' S MUSICA -7;:,',',-' re, .1 Pra In, P -t...r.n.
PC,, ...... 1, ,,, Pt"t, ,. neb-b,*d, ,a- S A. 51.. A-n1d. 94. Ford Mki-Imar. P. Castro, Cuba 162, b jr-, Ill~ DoWt. ,an an. far,.,. ,- C-67-56-31 Jul. [us, tinta y papel Stencil. Al(jul- -__ "' i6 t
part. I .".'I'.. LC
BjOS.I..., I.dl ,am. .- A-.rd. M- ... I ,!:a '1,''a"'4l ;: ;l 1. Do d'a Zn .,
1.111'.. Int, ftdl. A- A,~ D.Ite. ... ____ __ -1hanos y exigimos references. A -87:13: P] S - : .
pli, y bl- 1-11 DIONiltdoiY admn,- ."WO-W70% GRANDES-- _-"!!--"" A-4732. N, 11, Alto,",*, ."_ ,A.,A $3.00 51ENSUALES, CUNAS,
,"t, -La Nacional', Manuel Nalsetro vpd- .... .... ..... .. -Nt! .,d- -r : '" __ E-N.M.U-20,
Ollo. otl %'..-IP, Ile is or ,rn'.FIll I. radio., E-7976-*54-15 agosto I nuevas camas medips baran- c pafia -fit Till", I- .11,111, .1111.11 1, 11"'.., f'.
,, d.d .I, ,a ______ __ e.
.,an E-, ia __ 51UEBLERIA' y am Villegas 359, ca,,J e -.A,,"',," O I CAJA CONTADORA
":Ii"" ."In,t'.r' a' on - ., d. .,I 1 'Drr l,,Pnb', -'.' _764 .,-,C 't '. _99 I!,
___NIUEBLERIA "PRATS'
'DE POR ", air 1, 1;, dris, canap6s hierro plegables Teniente Rey. Avenida y N. Ford Nil,,, air,. V6,,d,.,, ln-td, no. WI, espa ina a 11. ,___ !' ,,l., , !", ,.,, I ... ...... tr1r, r
dIrl-1. In-, V-8. Ce-An S. A. tin, rRorio PAR INGENTO 0 GRAN 11; Atalanta q6tat. Man' rable .1 ._l-i$-'00 mensuales finisimos jue-1 It,". 5-d ,, A'-- T0,1 A Ill ri,';' """" ",,"",,,,., nit.". 11I.I.L.."ll", I- ,
A,PKIMERA.,OFERTA J.. ni.. No ra-ra C-ITI-57. l' -, ',i'C ".;, a,-I, llkr y PD.I.'I, E-7861-53 21 Pill ,I ine, Air ,S. .1-ni.. No ent-a f A...t.
Md ,.de b od' inin.t.d. -_ .-I., pe'l.o. "lado. Para rebate. I Ill- ...... Mi. fz: -_ --- -- .l Ila~ VlP90 VeAr nfrarlm. All.
, Si Et % _- "" I" "'O' Sli-- D". Wall, O.Hon 123 FORD CUSTOM IN W in Sent'. hnll. de ... ...... 1,,di,. Mueblri, "PRt.". 111111AN III 11111111 110 111,414 At RrIIITAIIAGO,~', 1.1 .6. .. 0 barrio. h ... e '- ", I ""' cuartos niflos decorado, a',an.. A M RCj : 1'., erne E3-ier i Garasn,. G-je. ',
. ,.. I lll .TA. I tin t. 11 .a g,
,rtt,; ,,IIrt:j.,Ii-tIa. C-ulad, NQ j r on"., .a Do O ... I Til.b.en 1,
E-3027-51. 0 ad,.. -in. a..,,. ,.,I, I,.,. rild-, ,.par. ,1,, F',- ,,,,,,. ,,jJ..,uIn; A-2271. niano. $3.00 mensuales corlho-l 'Tnd-.n.d'- . Inat ,a"', -'.,." ";r"-l. In prrf-ol E-7829-63-1 -.
Ali. P_ %.,ad, Ill ol..d. i-Ifidede, d, Par. in- C-191-1 I t,.go Wo.d-lt, IVEN ____ f25.
-- -- ;,. P.m. Ta-tral "I I,, 1. ,,,ad. -an. I.,- inn"'in '", ,..,tl,.a nn.O-e -1L C. Stollh' Ad,. Want d, ivilo. ,all. C Nv rm en, An 2' y '('AR.11, ,n. e.. told.%#
BE E VNIA lall,- it, .-Anne., Ttllta. ties flor seda, colchones mue- ,,. .Iqrr 1, "PC", ,,S. n: NIDLO, VAE( ION,.Aa A CAMPARA IN.
BODEGA POX S: D 0144*60 24 1 --,rrll dA -i-.. D,.y (r...., No r __ .
'VE C;r .I' "n ,Pn"La"H" '.,, D All -1,111- p, t .
It rL.ND Ir A N,. 1,,d,. C-Ift 5 A. 51a A- y 84. Ford I A5.2132. ATEGIO CUARTO $10.00 EN- lie., .mericanos, corralitos $15. 511 "I "I I'll '" ;19. Vldldl It.11111 Dll( 0,iAIMOnER ,W lrn ,'. 2, 11,1"C 111l't, ,I,'n- 2 ,.tl.
'it r-pi-il, ,oIClj, l 1, ,
d7i --1diA d*-1qPC,' .,a. d. MO.-I.
Dart. A.-I. E.4069.51_20: E-7863-M-31 _ c_"""'_" 1 sales; comedor, $140.00; re- SLn Joacl 361, entre Monte'
"I Llb-t 'L. t,
_ ____ CARPINTEROS ,!rg.,adores, lavadoras, tclevi- V Onjoa "Ciasa P Wj_:
__ __ -4 4 CANYON FORD V-S. NVIVO. CARROCZ. .........
rlz VRNDx US TINTORERIA CO -30 "t' I '
eln rt, u ti,,, ,sores 17 pulgadas $16.50 men. Ialantio. .I'd. l I A10ea. Teltion, A-013,
rDA Ina,, Offlen. Patrol- I-drd. 55daiaoPIck;,, I't .r,,,Ii fAbOr.. I 6rez". I"..O. P-IN'a
Veal. an C-309-56-4 Agot. I EQUIPOS BE OFICINA -Dr- ,,,, r, ::"::', "" ..... .... 'All "w" X-TILI-RI-2fL,
1 .11 Santa 166M. AC- CAdor, "T, ... .... 24". DO- ,_r. :,",,ll-,, In 1,Ir .".. Int.irn- 0 .,I. .,.r,.,
a iz, S. PIn J..6 VIE "Ill ,':. ','.'. 'A"'. ... ... sales; sofA-cama, $120.00. Li- -- . E a2:1" I-- --., Ida .4 Ford MIC "I'lide 11,1.1,1. )', 1.1..r- Vale $234. day ,-60.9 A.- t KF VENDEN BOX BILLONESA
889.1 il V .11 $ 30.00. Facilidades. Casa
do Id Barbed. dr,
VENDO VIDRIERA SALON CROCTall. I. s M -1-14-1. ing, E-7664.53-21 P&. T, ,,,. A-9598, N-t' lil Air Mob ifiario-suministros
1949. A CILIN- Ord6fiez, San Rafael 470. BARNIZA __,B,%nBLItO Axuil,.
ell V! r-dlAj 1,1,, ,% on'.. RE "N.. OLD 'MOBILE B MCSA ,BE AGUA. BE VE In. AM l :'. R TAPIZAR
-11' G..A.! Is. ,'.'n, y rl. Io -'.-,I.. In -rir. _P, ,,I I "T E- VANOS H GARANTIA """" ""' "" d' I E-Int-62-1j. .
r- tO ,."a Ple, ,:, A I. -Ini.r. de G..Id ..
12 Dr. r', ., "'"""" d, ecl Pluab.. ... "-. 203 ___ -C-968-56 jullio 20
Y Pi-ra. C ...... s Ml= ,, i Pleti -_ -A.d- a E-4 -3 -19 I l.A PARA ESCUELAS
__ I CA BLANCHIT "LA PREDILECTA" 1 CAJAS CONTADORAS
ATENCION I E-71DAll -731
5, -de a ... di.d. -,icho d,;EAMION FORD 01116. CASETA 1EIRADA PRENSA 40 TONELMDlk LES A PLAZAS MAQUINAS DE OFICINA : Is
,-d, d.-ml,71as i'l,"". _n S. 1-d, D,,l,. de Onal"I.I. ,IrlD.o D, Ili, mejorrs marc- Muebles FACILIDADES PE PAGO LA CASA BURGUE
tll.., o tt,,:, ISC, dnAo. Unit. --j,, REPARACIONES BE 1 ,VENDC, COMPR( N'Prln- 626 1 A- Itindan., it. -.16&:-.
_ xnd- b.- ,le.. I V-11 door, do
a, """ CITERO y MESA. SALUD 54 1. ALQUILO Gl.nr'rd,' = ,6."I,,1 ,,vT-;,,,,. _*
a na A'. _, ,$PC,,,, po T
nad. I I O.- ,.I .. ,l -- ..., -1n,-, n ""a d, "A ". '. I.f, ,,_,
d.. na.I ... lati.16C Ill Piero. Ple.. _.A. Ile 6 P de Accra -Art Niclah. Intercontu- R
C-10-51-- 'I, __ E-7346-54-18 Cltro ,,.b.. s2o ,-adaO-Cnn-t,- -lcian -1 r1ttillk.. Bibli.t-,, n R.U.i.
1"n rr-rnrold d C,,,Jn. 1;.aAl.1 A- ER. ENTA ; ,rd-,,,,,; ll-g, -p..d.,. -illn,. ,,, MUEBLES EN GENERAL Preciosos models Spinets mi- ,',', j,',;'a a o ....... I ... 1,,h Ill
__ BE LI V DA LOTKnElt __A1W1 A Int'll... SIOD.e. P.11.,l ,nida 84. A-ne Ford At 1, .0.1.1 A -naa -o. T,,lef ... M.S114 Z-3m.0-22.
S. VENDS UNA or-CcERTA. siivz rv- a I'll I I/ LA CASA BAJO ibiliirios de caoba maciza part dm's' niaturas, verticals y baby cola. IA. NI. r j _'," 4.' ll ,- ld"all, .,%I.dPs I .
r..;,. .der .. E. NI.I.J. 20L An- Alan. E-7866-53.tl ,- r'llri"' Ill 5$" Especialidad en muebles de pacho, OfIcinas, rsrd,,ria,, tti,. E,- Compre at seguro. No juegue __ I ,
Carap-rut. bftrOM VENVO PLYMOUTH 1131. 4 PC -- 1 de Pedetal. War~ Pld,,tl. -'*, Plirla' '" V,,-- .
nlfi ca 11 4N- -9 At.~ 1, I,,,,,
.1 ...O.. I'll.. "I'lld.l. dt ."". n. .a 1. dIre'a ,.I,. it, 5 H. P TAI1d1,,,,.:1,,,,,rg.,, ,,_ Taller de decorar. Nue ,,itrlms. Sills. Nlesas. Archives. Tar. cirn Sul dinero. Veanos. "La Pre- YATES Y EMBARCACIONES .
CojjkA R ;:11111inaetGa d;lecta ', San Rafael 803, B07 ca-
- ewn S"-L In 205. O .Ion..: __
EN Cla Call, P N9 103. Apto. 1. T. r".'2 I I. lenia: Economia 3, cumpli-),lr.s. Arm.n.A. EtAnlCrias, etC.
Ell I. PDA I I I -Ilento. Tapiceria en general.! T.6riems' A mbles -Posfindcx,, S IFNDO BALNnRO CON VVLA Y Nal
,.A e6ti'll. .A -de no. b.4,g., E-7021-53 9 '" CAMBIO ", I e9quina a Oquendo.
deal. Onpn I .. ,.tar. Infli-ore, en 1. Ila. _ __ __ E-4750-54-19
*". "i VINUEN IN CAMION DE I&EI'ARTOIS BE VENDE UN'ToRAo CON SUTjjNj I or- -nbl.r do, WA 1. I- b.l.nne ,,and,. Par. departista
E-4172-31-23 ,.lnta'".t,,ro.I,.jdCD ". 41 D.dgro "' Pill" "'or, 11 -, d, A- V!rtudes 408 entre Martrique y In ,.,,,I, I ..... I., ,..'A., ro, POr. V.;
Ift lie. ... Cidjort'. He. 13'.
3! on. a Ind .3.9.$4p. No. no o at o S311D -K-rdx,, -CardinCCT-. Libro, visi- C-134-60-19 Agoito,
F an C.. 54. .I.. C, 3.2 00. C-,Ilad. ,,,, I ... ,. d, lvil,.
SIDIVENDE. IN LA TERM NAL DZ -ON- 'a' Ann. -.ir -.n. Dn".. ""I'D a.',"',.' C,,mpanarlo. Tel6folla M-7323. 11611 "' V-6083 He Jle1A A V1111. 111.30O.- Ill, it, ,,,,,a all. E-On, C.-ol., -.- E-6104-56-6 Ages, 14751-YE-3l
Cie h IAPAI,1-10 on 39. $1150,00. TOtfloo 1.59M. q E-4774-54-34 I'll, bl- RI.j,, ,,gutr.d.r- Rel-j- AF. AFINADO -- --
no C& e.... ; Mwy Inle- I Ch-l"Plon 41, $325.00. 1 Ford
6- E-7595-S3.2 LOS QUIR RIPAKAN AC Pllarll Ml I~ --- -.--- ___ uXco .LA. MOTOR, %A PIES. 3 ffb .
. .. .lq.ii Mail.. bi.ol.r. 112. .r... ... I AVISO A -...- MARINA. Pata serentis. Mirne6graftis y Adre. RES 11 --O. U;!en.,.,A. E ,A __
Bor- Y DA-101- No ftner-di.rne, I.d.,- Trap In -O1_1. OnqUUMI, -16-1 $100-00 JUEGO MARTO 3 CUER-'56grafos. MuEbles de crorrr--nick l. VIDAL (UNFLIVIL ',-,A.! AFINIACIO.j "A *""' -la MO ... r Ycht I
S.&A. D-=-51 1.11. 23 GANGA. Y "que' Par- In- DID~ Entinti, AOa,,,, ,,E'V, ___ ,. net r-Alll- ,,,,,,, -_ D ,,A E- 641-YZ.W, .. ,.',. ',. ..,om ,1,,t IN2E rl',, !,u ,111* cj.r, coqueta moder- Muebles tapizadas. El MAYOr -stock- n"s I, 9,n,--,] r1l" l,1,n-bI- TI-11-SE VEXDZ TA
,
VRGIC 111TA I It GRAND. EN CALLER Par lill Old-b1t, ,c ,, to- San L1 .... .... D_ ".2 r 0 COMEDOR toMpl-1 1,0,. .it. ill
N, ,,, iol. $130, ClliotoI. COMedor, $90. y In, nt'j.", P"Ci.s. rilibarcamns "', r% d. I. C-a I, M-,, F_-_ All,. ItonnP.d. .... ... dItt...., illy 11,131inirl, d b.... V,,., San MI_ lit, ret it Ill.r -. .' 511" de ,,nn ,,, I -I-d- -A -',. Afnada,; pie, ), I'Tt VtLA y MOTOR a
-XPI-51-12. I slapar. I ... A cR. A Into '-A 'A"Ured. Z-Idt,-.r. TO !.
N." I .1 2ta G.Inno .ninA No
Ol-do. M stores Century 1 1';a 1,r,-,,11."11_1" -t. y Rawgn, I
14, IDA' .III,. fJ.-61,C.nlaIl,. ._ E-7722-5341
GANGA $690.00 ___ _C_, .,D ,,, te modern, $65. C oda ]a R .It C..--- _______ ,_,PII-AF-23 _, llo --3 II-Aland, S.,L: d:,,,,nAL
- ,, 74 ,,, 'fill -, li oll'y. 4 A I I y ,
ltbdo, I jrj_.. _nd, HE 'A TO. "'"'76 I "" ABSOCI.O. ,
ell, r. I 1. sar.-., --D., N1.1"ll Dl.11l- EsaCA-yE-ftN
'N Slrdeb.,lIr Ch.,l,,DD 117. M.dIa .... Dead, I 10 A ,.. nron.l.,to.. I Prt ,, dt M".. $20, nue-O.,. Son Murble d, C AFINE T PLPANII ,, 'IA Hotel l..
VE Do rolt KKBARCAIL GANGA. BER. __ a 1;: ,
to I "I"t All- -Ild- OK. no$" Be' ..... I' Nl .. al Edificia La Metropolita Dn,,,,,. :,,l.1,,,,,- -lI l..- :- _j --had.l. Plant., Ile ,-- f I'll, a h t In", BtlJ-0da y I an d:, b.dlll, rlil 9--;1z", .I ,ad., ,,,,, ..... .. ,,, ,,, I,2, -I'," lill FCI.A .1
..e-C Mr*,, ,a a n a obte,, ,at I~ .S- N-li,-Ray..
',. .:"laly",j .. ...... r'norl' I- .1 5 P I j 1, It to '" I- de In, Mail- ,A,, d, ,.1 nlldol In la ',.
an' 1-da "" 'I, I I frente
..PIT A-1121 C Ti,16fo- A-7743 y A-7744. Or: . I ri .A .. .A.11.0- -....
e .l I G., ... Want.. I~, ll"n. 'It"... pro. IN, ... del Pill,, TAW, ...... or .... I .... Pi,,-' ',',., -513-56-11 ag,,!ja -a. .e... I I- d. .,I.r.L -- 0ttri- P.,a ,;l .... ... -' "it 20
.7 AInn. In
-0.6- on-1 In-In. ,Il Vd. I,,- 1. A P A Cie.
.It... M.J.r 161 ;,. -, "' DI'l- 11"le ne-. sle.lpli par. -- C-A.Mw.-41 Atlanta I "" C. r' ,;"', A", "D , '_ 1 .'i .1'. no, 1.1.,id.d 30,
_ ,6_51 I ,' tag ._ I Ms-- T It. A-94111. E-9921-1A 505-57-21 I W-M4. ." M I, -h EXTRA _5 !..,I, I ta Car I "
.. NEVERAS Y KE RIGERADORES I r-4037-111111-141;
So J-lo % erP, -U"22- I--'-"- 1 21" d o""O" A. 1 55 BICICLETAS - B -RDIN A it _1A GA WC A7
I'l-na Pat el ArOn, On.d., )",a on 'n_ TOV I IDE ANIMALES
GANGA Sn ,,b.ja I ad. Ill A,." ill'.. .1 ",-I- -.In
r,,,,,n 'atl de AA-la. ,,, ".No. CAnNYHOS jT___ DINERO 1R OTECA
'A HIFICLrTA III, .TO. 'l.', 't,'l ,',' ;,' "I"', .1 ,,, l"", "'Ann
E-7143-N-Ol, A E VENu, I I'll,
A.V..1,"bD,,.,1.1.,Or.*,." ,an r,,.Id.1rA, t N 1; TRZA I-C- I GRAN LIQUIDACION 61
I, ., j M, Lseribir y sumar de -_ .
hr 'nlI,". POndeD1.g.,don, .,L. LUXE VATRO nr- to a- ItIn. Call.,.. 'll, I ,lrl,,, ,, Alt, ,I, 1,r
.1"11, d, '&O'd"' I CsP L' Do '11.1 a 1 ,I ,l,... ...... y Ea-C'.'. sral"Id. rlll. aquina ==
I.b,, It ...... 33nn _ ;:!'1"II-M1 ... I 1 lt 1-11-d-, ,-,la In- .1 ....... ,l ... -'I'll, rtn.-., 6 Souql!m s :
"' "'! I'de. ,I.; I., ,. 10. Vil .. N 5. 1 rl'.. R--"-. ll- Ill". pr,-,"
o ."a 1s_1i_1re-O. ,
151.11". Int.1l'an U '3'a Ew71l55m53sl9 -!- -- I 1-1r; I a todas maracas, archives, y caj as ..- Ttill., lj;,r,, ,:t-- Fr,, j _r,
ti'al'OOM". Ili ... In. to .. re Fr .-. Tn _%. 1. 1 ;- I 1%1 I R A M A\q
'i A ,,, Air' se"Idt-Ndo I ran, c jc j dal"
Cal tins. Bar L, Campant. 1.9331 3 r- 'A'- Harlan',. F.,,Ild.d,, 78 ""' 7719-11-1 A I muebles oficina. "La ." ."'..' --- .' ,A!" -., Refrigerator Genernl I ,r,',!: 1, ... ,,,.-r .Dlit ,a
__ __ so MUEBLES T FRENDAS I P'. _'.d.n I A ..... A a 3egencia". Su rez 18 y 20. Eao .',' la
E ... ... --lectri N I (A( 110HRITON VI KIFAEA. Ill.!,,' "' r'h'.,e .
- _6V CHEVROLET DEL 30. 4 rUr.N- POR LAITINTO'%it VFNn0 TODOS Ill, I -, ,,l .... t.-r1lt- ttii _,.
ARXLNI AMIJ ,. 'ad'o. Ill'. 'O. ,-- --- S. ... I -. H'Itir"."ll., TrI, .'r,- 'I, __ Al-, It "' i., d, .. .... ........ ,,, ,., """'t, K", ,,, I ,PD ,I .,6l tar
at, rEnx ,,, :,,a l;,r-,, N 1;E 1-1101 TOP. YL E1,11 l r-',, ,,,, A-13K8. I ..d.,
...... Dred ...... 1. '.R.11. ln- l ... n ,.I, h ... 23 ND 1221. 12-14, V.- .- a.l .... ldt ...... ,nno op,,, ,.. ".l. ,I,.- 1). 3 A a I .. .... D- Nrr ";" j,!1 11 "I","I 0,illin. ,11-d- .1, ", A- P .. .... ,,- ,e,,N,., ,1.11 .. DID MinnOl Pilot. ObrAP1. 204, Dpta.:
D, "'...""n" Ill"." I. I k I, n C-646-57-30 Do D1111-- llall,-- ol ,
P- 1. Car. d.d,, ..... Chr),IIr Ddl, ,,:: .,,::,,, t,
-, '!,'l.11 ... nn- ,n,-, rIrr?-,';..b.rnr rl'', $Son no. Fr In ,I 1,11, na. lft. __ I "I'll, I Ilrl. A 077.
E.AO74-53-19 ,._. l"', I Al, OA N - _rfl '. r1l"Pall- AWT I -1-1 1-1 I I Ist I f "III, NH Ili -- __ ___j t .-A ..
.,I, ,I.. F,.t,-,,,. A-1. ", ,, "i'd. I. ".! EITSPI ------ ALQUILAAIOS: MAQUINAS Fr. vENni,. ,fo-o ,
r, ,,, I ;;, Inn I,; n.. \A, n Non! Ji lnfl GUERRERO. ZN C.ALQ. I In, ___ j Z-11CIII :
" 7 7111-11-10 r",d "",rr, l,,,,,,,,, .;,. :;""; ,,.rn_ :;,.,,, ,_ ,!n : ,,.jj,,_,.: ".. ",,,,,l, 'I :'nrjI
I, 1, I, ev. I ,:1Or 11 "In ,nnn- ,I ...... a', .. I ... l I1 1111 C, A N G A pt ... r D'I-.l.., I~. 1.11 I .., "'It"DINFRO, NOTACITO III.- AL It%. I CA. I
... !'"', ,,,.d ""n'', ,", ". I, le I-- 1- Pt, ,,,, 1- Nrpln .... 11,11, I 111all.. ll, .... '.. I , la- 111.01ol A) 9'.. I : $3.00 aa;
ll.. DAPDCI 11% A 11 ".. ". "'l 't" -_ _-l""""', de escribir, sumar, calcular v C,
ar i3llt 1 61 ,,, I, 1. n,.fiDn.. :1! L .slr) rIl :
___ __ MlDA4 a I-.. IA.,.- .... dr,. ....... ,_.., ,_ ,it .. .... rI_ 11, ...... l ''.
_ UWiI51A CON ((I ,. A E." 23.5 it 3 o 20 ( .D.12 A 1 "" ll" I, "I'llt ,t"'n ...
,;..,,I I __ ,,,,:,,,,,,,,,,,., ,leunt,,idoras, a precious m6dico.4, S ...... n I, "" ',- -1
.... -'P -, Orld- -- .P.- No t ,:,,. I VI!illi 0- - ar-d,. -, --,, t 1, 1, ,,, It. I~ I~~ A it __ __ ""l'l Crl D t SODD .I 2r ; -6 : SO 1338. it..
A-,. It ...... 1, ..""'n"".1, n ) I -10"". ,,.n --O". I-d1 ......... 1. \-A AL IFAOF. MUV 111ARA16-1111 ..... ,-- Jn-llar ?Ailcon garantias conierciales. "La --iiiinsioi- ri-(iijr- uo-,.l E-TS9I.f3.IX,.
l'h. .,,.,,l BARATO D l. an "n'l ... ..... ...a., ,.k. ,,, ""n-11". -I. d". l l ': I, ":".:1, ,, "t, "'i"", r "", ,", ,, ,hl1-1 ,, .1, I I, vtNim_ n X VITO -U1 P 0 T F C A R iWjj0-A :
a ADPOOr FID I.Irrine ,nv- I,,= it .Ill.. ".11,11.11a: r1lAr,1;l,,n,, Ill
I 1:41. ,,, ,,,,,, .,,, ,,,,,,,,. In, n Ll I'll,,- 111-- tll-,l ... ... I,- I.pu- til N11 I ,,,,. .,, I ,,,,, ... ........ ,,, acional". V illegal 359, casl es. ,a ,,,,,I,, %- I~ A4 : "t. 1-1-111 l Ill, "Ill P- A. Cahill, del
,;,,,-,., 'l ... Ill.".,., .. T;,.'l"t. F I.- DA n I~ "l.l. 1410 51 .1 I I.- -1,11. _ C 7101 11 Ill -U47 Nll-.quina a Teniente R Nta-d. dC*Pi ""r ,-l_ I.A.17A -An ,, _O- -- __ -- IL "" 1. Id
r.742o.A3.2" dt IA ...... ... .... ,,,,,,,, At P, I I ... C_' 7;-51-1 A,..t. __ F 7-D7 01-1A AD, ,,T, ,, an N 3::
17tNDE 1O1lltJlAL_.1LW1IA ( (IN I A- ---'in I'lln"ID-11 C-1-1111- in -Wl-, -A ILA I --- --- I,;.1, .11:.; jsr e ,f ... .... I
.1111, '51, I 11 .J.!"JIA l I ,Er, ", D' D ," lit I 1. -- PXXPAII 'l .- .Inn n T .... .... 1, ,,ME.,. r--dr,. E-11ACH-113-13 : :
-.-, 4. ,--fl. Ili" Ili .11prIrl. I.Inr 1! j,, ,,, ,,,,,.,. V t Ill '- F. 1 ''I ,"l I'll" ""I" 'E,,-i an so-9,1
I "" .. ..... .. d_ __ ,
I Zlt..a. r L d ... r ,,, I , n I A, .d.r ...... INVIEFUTA 5
, .,,$,I., 0 .... l. TIII ...... P,-D, A", W- __ T 11.1-101. t, -mors; ;%n_- 11, "I Int, Alr,, Nl 1. d, I ,, Ill., ., : ,.'_, "%": !,, ,,. ".11,
jOn,, ,I't' I U DIKENDO ZN x1pol
" ";' "i""' "" Co"Kin .." I- 11 ... I.r- '', -"r,',".'; ,W' I,' -, I '.
. .,a Io, ,,,, I , -. ".r.na"... I~.. r.ill:l:::,.,. MAQUINASDEESCRIBIR -b-l'1- 'l".,l ,,,' II-'."d.' ."''a'n:"j tar, b.t.. 9--tl:PlRWt.rd d.:
, ,. ,,,, 11, It,'. MOD- .1, 'l-l". .a.
". 'I ". ..... v I ..... ..... Url. )-it Y MD-1.1 1-1111, 11 I 0. Vd.lL... Pl- ... 1. ""' ,
V. "ll-I In "" .,.S,411,oa. Be. - I" lt.
_ __ l,,,"nl ,;,.,,,, In ,I, i),Inh- 'do d" "" "Non PO" -IN-' 'IV, 1.4 NITAD .,I. --- __ 1311D 1; Ill l ,, ,1r, D-,- O-, ......... ;,A, 'it '.
lvtrN,1, ,A._1,'rNTA I Inr on, Fratv. Toltinn X-3237 DE SUMAR Y CALCULAR P. Do. And- D-JIM, nllpl A "" "or '" 1. Almaden.
"T"" 1111111 I 11MRIA 1.1ar it,,. .l I Ill. It I.Alia"JI67111i IDAI.N. I.'-, I In, __ ,_ _C_ E 1-11-in AnDt .dI1 .nl,.rU. InditatrIle .
I'll, I'lln, x V, 1. l -I In- T 11, A4111, ..r
r 111:1.1:: -;"Pa,.":. 'r 'l ,-- "I I ,-" ", POI.. it '...""r I I PortAtiles y de mesa. Nuevas F..,A. n; ,cjj.A C ,,;.N
V! 11 I ....... E-72114.53.19 C, ,,, ,,F --,,,* r. ll r-it"",,11. 1.11 11C.: D". Pirelli- ,,, P tlrl 1-111.11 --, I I- ...... ". th.v" .,I 12s.. .A C_1N 1AIII I -_ -_ --I., Ill, Tn.l... VNIIA V1NUO Motu. ,-,,l ,,,, I I ... "::, rl I L lall ... n .... MS11KItTA Sir im-mo: rARTIDAN DER.
1, t., It Nll", A;: ,-, ,,, 1.11c'.11:1 y uso, garantizadas. Reparacio. -,,., --All..
,,, M-hl- &I .17 la r-- lie I~ .... it r lID3 11. 'D It Or, ......... Dt sira, wit. Isda. H.O. D.el..I. anfl.
"I ... A .... :::dT, ,,., ,. ,,,. 'i,,.,,,. %::n!a E I ..PlIC-1.1 :" ',- I ,,_ !lat
11.111.1.111, 1, ad y In . ____ __ __ --- ,,,,.,,1,,I,-r1 ....
A I"...., I IAIE I.". ., .;,"n ,_' F nes c iguanas. Contadoras "Na. llnO "Xt-- A ..... -It.-rr.,'li P. ,%:,. ;tn rI.Dr, I.I.Pti.. Kill. AllA.Ni y I'll, Nil '. tonal" reconstruidas, distinws DrIft. .1 11.1.11""".. H."l"I". .11, ..l..
"I -11. ... ,l Bar' ,.: _., Was 'in ,:: ,
,, "!::"" , I I'll $l"I'D '. ,"I'do w-l"', K 734 -!Is.ll Ar"T 11A.AtIl. Or,- j-111 A-l Ird.d,.= aI:,: .
cl ., w. C1,111 Itn". .."nPI.I.-D'. D"". de -b. l EL FENIX: U-2965 P I, ,,,-, - Marl. 11.-- 11.1. 1. IlIC-In.l." 6.
7 -4 ___ ,,'Onl. 21.3961. E d l ,,r 1.11 ll"."P" ,,,r,',,l" ."', l!l1,'. i mode I as, garantizados. Alqulla. .--'. to t ql,.,.,. 4. C Wit an I-IIIII. ,
I,~ C nrVir III. .r.M. MUebles a plazos. Refrigera- ,Nl ..l Z-,.. N1. 3-1, T 62 OBJETOS VARIOS .. it. 1 1 2 a..,- S.A,,
It' '""""I"r I ... I r:; n'% .'l g V1 Tilat-TH IS (ON EXTRA% VINDO 0
.." U ,r y exigi A "i,
-ND ___ W"WA I, HE "Ill ".."Itfin 1.11COD = "d:1. a E-APIR 56 IS It .. 1IQV1ii0 MITAII COSi. l". I- 'A- ...... 2', arl, rou, mos referencim E-741 .03
_iT APIA;, .', ,,, ,,,,.r,.,,;,,..*',E,:.r,.I,'..,,,.., ill. .I. 0 1 ArSC
I. p-1 ... 4. O" In G I. to I : R 11 K televisores, nifiquinas lPtl.,Z'- "La Nacional", Villegas 359, es. sr vitsDr I,,, ,ns.oAr PARA PELAII
.n.,,A;.tr,,,U,; 'I91.n. 1.1111.1.1 1, .n., Tnl 11 ,il ,."O.Ill ... ..... I cl,,res, I 64 FERTAS'
I:. r.ArIP 7 Ile ... 11MliSinger. Colchones, __ I lan., od, ,,, 'll"I ..... an"'I".n,"n.
Holual. ,42% III. 1.7540.53.1. l')"I", 1 1 '00 j'"B" piczas suel., F*'KR6 N1 _-I quina Teniente Rey. A-9915 .l 6, d. 11-la. DIrl.l. Nn I H-..., I
- -T __ __ ADO ('111KVROIXT "I. 72 1 ... 11P.H., I. P m, ,I ... DIA PAN I C-167-67-2 Al..t. bt"'r I', TIM-111 2.
C1 UNA VENTA DE. Im -- -_ ill- .'.1a'.IDI",'.,':n.r 4 ica. Torna-Al't, GANGAZO DEL DINERn ROBIR ROVEDAIL PAPIll,IN c ..... rl ms, ,u 'I,71," es en forl T(,-l ",GR NDI, DE PAQUET 1,16,l It'll I~ -411nad- -11,I rr,.
-rr AHN' %I 'Rod' """in '"al' f'q2: -dri .111., I a I QUEMADORES DE GAS P-- $400. ni". ILDW y R3.M. r. 12V
'" ,, 1rP1*b.1,.r IRIC. W5 11C. HPP-k ISM, SIM, cuwo n- I S b ____ On. f ... I"ll.. _AIh 7DO .1 545C. 's, nl- It 11,1 ....... -. in,- or SO RADI LATOS
M;;,ddn I ...... Ki ...... ( .I, Ill IDA, A ,Dll.. D $1.1;130. To.. ,. I. T"""'""; do coil garantia. "El F6njx",l,,t ED_ i I "'"", "Id"I"111 1-11 I*--,.
.1 ... ....... d"'. ."'.I.. P,:;P :,lar Ch,,O., 1040. ,.il ,,It I Sligir 01.1114.t .O ....... n
EIll."" -93. I' -,. .' r1i .,,.A,.Db,,,,I 331. ,tar. P"', ... lit r0l,1-11111 ,it In I.' .1 ... 111".. .' 'IgUll.r .ad.'. P- I _X401134445* w
,- Tin.. X ... In".. 11. -. 111-1 1 $22 ,all ,It ... ... OS Y APAP L.OD... -un. "
-4 31 30, ] -11d.d- M...,;1.1,1111 U..AS "" I'. I Parlill., ,..d,.d.,, d Al.. -_ ., 5 NCPtLino y Soledad. U-2965. Ill,n, ,,I, In 1, I I I'll PC -_ : I ELECTRIC03 ,,,,, ".. Id "n-r. M"'Ilt..r C.I.-do ... DINERO INMEDIATANX
-_ _____ - xmr,3-s .I. ... : d ; r Te CON GA.
Is 1a;1 141I I ".. 111, TIIA. A. _ '. E4.23-56-2n I C-627-56-14 Ag. ,' ', .', Dr" .. .I..." .... ....... "... F". .-.- __ H.DOO. Q-.d.,0, Ga. -01, -ODO, djindl,, In larder fla
, rl'a I A., n I I A .n.. T-IfIlDn It fiNo BVICK scr DINAIL.IT, .Anl.. Go- VV N DO J-00 CIIANTO "C'A'A"At" 141 "LES .CAS'.N- RrA rn.d. -- r;: ....... 11 ,.it, F ".a,- rin-In-a. ... rl..: d,..,rlalfl,. I on', P-Siri In que Pedx. Arrot-Usainj
t, D134 .. -I-r ", "","';:;,",':, "'l'r',',',rl Irl"NON", Eldrro, "., isl DO C-P-11-1. IM -.- L I .... It, A,,...,. Mrs. intre., ,
n:r.. .,,. PON .lll,11 11 .111"!, I I a 1.
:: ..... ... n'. .nd.dl, no, "" .,a.. It- "..n.'. 'n J-- --1 D---. ", ""","A d, -'td.. 'r#'ll, D-2447-62-27 Inntroe- Una. ..It. hi.".1A.S.C. A.7123L
-il-ii-I _r -s- r IC - -lll 21, P Ila Para" ......... ,a ... o :: .1 ",.,Pa. -h.. a ""... ,In. All I ... TI
F. I on, kv Ii 6 "is 11,1l Ila ,-,., ___ - ___ tial. :
..I.. Alinarr.l.. ,I'.. 'n I ""'" I Ill, I 1'r, .,,,,I,, r,,,, r. '. 1, -_ .", %,,!, n a , I l ': "";, ,.',' '!! ",, "; ,,,,,, - -1111-91-1 AjNAAAA
, ; Ilr,! ', krl, 'IT Il Vit .... .. 1, pill (.rn- I 1 1 ll 1'1;,D, .1o ., I n I'.. ., ., I A ".'! "I' '-3 111 I S'.1'. "I". In -. MIll.n. Zni. NI 379. T, 7M U __1.1 11-1 let' - I lir.".. 1. 1 i PI...;. Ill., PrA.d.. .4 ,, 1. A,,,,Id.. Via I Ir "
n, ,, _,"_, 111. 9 .11 .III E.1,AD a -1 or Mll,,,,.,. Tel ... 1. M-lop Ill". ".1,- ---. n.lla. ,,D.,, r--., __ 1. 17-1- T A Q U I L L A S I)' iTI1-1 UST D AUTOKOVILT III.,
, I N,,rIn, "It 1 1,-,l,- ,111, ,,L, I - I",
11 1.1,0 ,,,prO,4 I '", ,,.,,, A I 1A ---- _______ .I--- I r E-77n.-.-., __ .-, - Ar.2 IN l "".O."' A bFisl OANGA. A10'. (guardarropas) en varies me-! I O- di-in. C-111. Air 1. CIA ..
, .." O_ Ili~ 11.1 11 I _, y rosRL - _jTj "'NI)f) PON r.StIIAR( As 1 CANIAN fl, P, I ,,, P -'LLO'S -- - drl. 17K" d. n!r-. I7 ,Lr-I- 324nnn, Clood.d.d
1 11.1:rnl- .......... 1, all .."'. Ire'. .. V'r. "", I'll I ,;,Ar P. 'Lr ."iIP *,'. 6. r.pida y pti-dc Vfidt
., J....,".., ,It --ln.. I .... n .1'r ME VENnE tN anX.ArnlW -w l611.;vr"I'; -,z" ? ,,, '""':', ira r,, r, dicas Para Clubes Industrias I at .. ... ..... ..
"l 41 1- n- n '' '? I -: l P- "' ""' Q-d- ' _- A An, I .1. C ... ,PI, y"""' 1':; ,; ',a I'll, R."A", I ','; ,"":_ -- I 'll"', 'll .1' 2. ""' In nl N .. ". 1. 1 ;. ". ,.,n "'!"'.1l". I I, ...... I~ 1, ... ... , ......... ........... ran "" A ; "., I- .,,, ','-,,','- l:: P., Z.W. All, I., N. 'PolHospitales. Oficinab
1. I'll. 13 In I- ", .,;, ol.Ar .... I'll' 0 1".. I-on'. E-7720 .At, 19. ,r. ''I'll] I'll, 41 N" Pla ,,,r'.' 2C '"'m i ___ _- I I 11-116- Ila An -_,,,da- T,. etc. "Bal I'l-'t"'a N-'- 111151ored I -Ol. Chdri. Aealr ic, I'll .11'. r.l ld'- Ill. n .... W., IN~, 1. _ A.t,,,.. Dj VId.-r, 1.111. PON ITIOC-Int, O, I %SA Ofln. H:lPr4li Y".M.-R, SE1 Cie i/luebles de Oficina" d, at, Mnaol- 13-6sid, y .R-s .
__ ____ _ 2' N11.,1,11.11, 4. IiIIIA. 11nd- Pa.,,- I E.,612 "A.51 Vx"I'll, 1, ,j- ..". I K IM1144-1 W
__ ", ,.ndno Vll all a 'r rA ILIA I Rn_,,:-P'. I, r." I t'll.- 1:11, 11 .-" NI,,l-.n,,1,!;'. ,,,,, "; I O'Reilly 409. Tel6fonos A-7743,
Cinntl. AlrIn 'I A-IIIIIII, ,,,,,,,,,,
".,. ,n. rnil ,,l ': ::., ,_ll"
, ,.ll,' .,, F %0 N. I.
EST. GASOLA, ESQ. 23',",".- """""'"" """"" I z"' _D' "EL ALCAZAR" __ I Televisores $269 A-7744. C-464-62-23. DINERO SOBRE COMERC101
- Ln, an .... I muebles A, autom6viles. No:
I "drl" 11,1 ,;.r
- Pit .I..
,.: CAMION DIP VOLTE Kqnd. 'V.CPd,. CalPianorn ,.l. Tod:, ;'. ,.,;- -_, ,.,-,i.A,, ,.,r- --- ,,-,,,,,.I r, ,l,,,.,.,. ,..t.Cl ,.mb,,D n,,,.,a CONTADORAS DESDE $100 ve_111. A. 11 I M at -nd. .."""'. .,I.,- I 'O FORD W.0624 CONSULADO 262 l-,,,l,-dl --- Ati-L. 11OWD.C.r I I del ni ci de, los da garantia.:
' "" 11.1 l."In",- n1-ll1ll-- ll 7.1dqnrn1.;-1-,_r.- E,:.-,^,:;a ... ; ", I -- -' "T'.A Matto. ,to Per nu,,tr, .Item, d. l.n. 1, N".
" r 1'7" An NT1 Fla. "n, 'I'll, 1, I- 5 nQ ..... to. Ok., "t". Ili ... .bOPO it. art. T, lill Ila- I 11111, 11 I~-, ,d- "'CA ID I~~ Carl- I 1 rn = I I I It g e.,,:
All- d. .in .... .. Ir., -ioic none,," an, "!,r!p,- r,',,..1,r ,,"let ,,.,AI,,,. .., Irl, lapt, Aid. 13. panarlo 6sy It -j I ,,,,, E l"I "It ..... "" h.. Par. Ind- ,I- d. --- Traiga propiedad. M6dico inte-!
I "" Ki-a. r ?2al ,.q,,,n. A,.It. :d. V.,Ia .-.- a,' $15
51 2. 7 r ; 'C"'.dr','."','.*,2,',,","','At 5A Dn'r"'; ... .... "" s "Unidos", Escobar 68, entreF- .2C ;l',, r el . A a.. j. '40"'.111 _,A I ...I". "Astral Elktirl..". L. Fall. ll- 1. a "" ,,It,
__ A __ - I - TI-Oi6ir Inf. an J.0 Ld.- I E-4361-52 7 A,.,,, San Liiziro v Lagunas, 9 a
,
- -j717,71-fr -jo i;r E n. ".i..'..." Ali. I ( I ARTo NFO. BE IIA( EN 11,6 11 1-19 I Ill -'Ajt(r RI 0I- Y S _HANIIA Ilk .j7 Vj& al-It- IVE1.1. .1. ,'A.. Lum" I r 12:
n jladrj r alnd". in I go A 42 In Ill,11.1 T r y*,i6CTn1w,, C .9. 50 In at" "'t. -P. 1 !"I I! -I llcl* 1,.Ir.
""I'a" ,,On C-1032-59 21 3 :
... D .... .... I, ... ,.A. an I
CNiad''"In .1. o,,,,b,. N.. 031 'a' a" a $40flon InintDrea, Tell. X-0314. Y -1, = .,It l"lllov. Pill ,6.n., n-_ ,- -, l_ n!R1 Dr. LA PADIRICA A KUS 09. All y 3 a 6. U0_9068.
- -- ': ... ., Plot r ......... ,2 I I ".b."', ra 'alpt", III I... -I, Obr... baul- bodega y e,,,.
I VENnD "It-I'lls' C.01 ... lCA-.TA "- ,11 .... ra. I ... rl .- Ill,., "a!" :g',d'-"1,n al _,". 7 'ln At 13':'o '.trat
E-7315-51 21 1 in prrlA'. ,!." 71" ""11116 E_ i E-8068-64-16 AgoL
, ,klnXItn,. Onlin OnadiA, lr it:
";s X 141. lnda ,IZ ,l, "I
V. lit sl1a 11 361. L-I... ...... I Ll R Par y "" .... .. "a""'
ii % _r Wi osiTn E-ia- A Is .I. 71. Ill_ Ry. Ar Ili y ran ... all, intlean, bell,,.
BAN KtSTAI RAN F .a ,,A ,POLV,,NT, ,oL,,reA IC6 I mn-r. Ch.l'.'t Va.... Oneill. Ill rJO11.11 slots -A I, u-"FRIC., Ill On. BE WALD .. .... "'I'll" DAMOS DINERO EN
ln. D"Dir'... b ...... "n, 17 ,. I I 1:111!: I -, "".a F,', P rOts Codu ,I- Kltntg- ED. Its
,,an, a.111 del E.791.1-Wla "A 7 P" t'la ..... lll;.1111 11. Is l ,,-- -,, a ... ... lt,,, V-d W-746c D_8760-6311L
"..11"'O, I'll, Ill IIIIII.- tDodIrRoe.. inqrd.d. ,,art ___ DIDD.. .1'.. I.I.In I HIPOTECA :
.P, u,,,.,,nPO,,,,Dt n t J P.-:Iol or I "' I'lan" il.-irO. P.,u'll.'at. V.,.Dd.
-n ldlntn ",a n, tar ._Inl.d., ,,, .I'll,". In'.."lan mro: I Z K.0 0 MUT BARATO UN JUtOO In'th- .' ad ,--d t 4'1. ........ '"'.'"t. N It TELEVISION
..... n. 'C -.1.11. ft'll..".dn' 6, a ,,, I. I A. DE ll2-" ltA"T.;;;: dll' ,-, I At,. At.ndnei ... do Typhoon. 1E LA
I._ ,.-I It" T.11.1 '" Is a "' "'in. 1':' 'I. b "r 1 7 r- C.D-d-1 Arli N R 3"A t "" I HARANt Y NKPAKTOS. AL SIO.:
old. del n-.r. 11I.On,. Ier''',arn.1 1.da" .P I I",,. 1'. D, -1, 11 tart. r a III( 0 Trpo BE INTERES RANCANIO:
_,_ WiMn'.. n't'... ,"III". d. un"Ve bld" earn' Ill I a. N. .--- ____ "" a d .... Adon.E Haiti.. ,,, land.: CONTADORH ACIONAkA11.1,11.1 ri'AH'A FABRU7AIL .1.1AA..!,f,
- P.b.1l.., D.,RA. 27 d. I. .'I. hall .. bre..a ii..nOr.._ F'IA0-56-1.11 ,j CA APART MENTON. N11.11111-1, I.,,. 111, S-A.11 ... e. Pr,,,.,, ,,an, .A
O"r. 'Ind"'t. d, Ion or.,. r ____ .r. n'. ..It. -U. 11.1. on. 1-I.I.Po.d., d. nal.o. G.-It. on ,,:
1"", ,,a -ndt . ....... .... I, poln. I^- I FORMARSE? AZILA
... d. ,, ,.,d.d.d,. ,-. O, -, -- Distintoz tipas y tamlifins re. I VIIITI ]PARA L. ..;P.. 'U No No"
1I.-ni. ,14. : 'a X 7306 53_13 Tallito.. 8-1.0. E04034=56-- L. VIND., NASA nr-,.Adn ,.,,,,,,, .rl.. A,.l,, de t-or__ -b.. .O.d .a 7 A r.'l',",i.'- ,i' A Il ,U I t,'';. dr.',, ,:,,_,,1,,. 'l.d., 1.4-in--t1to .11-1. de i.,,.,,,,, :. ,- .-,,.-t',! -- construidas como nuevas y ga. ATT '100
1,.J.dn. pl, d.n- n'.-" *- a : 'a'e" nT Vr.N.. 0 T -O.MA... III, N XIV Is~ WWI~ Mn"d.r' -P ... ap.l-,.,j-m.n: Hall, 1, ,Il A-16.1vI. d.11vD.. P 14d- Co HIPOTECARIO MENDOZA :
A 1. .I'. -41a.. In l.nni,"'. %rdd, !Ai iUSELO DIA. Y NOCHE! 1. _rclll. PtAd, 102 rantizadas. Vents a plazos cun, PALACIO "ALDANA". TE"YOZ. A-Tiall,
!-d.. 4 "nO., ,.n Poll 'I. ,.I'll.,. 'n so... I rill. I:o11'1.,. I-nl ,all- 1 ,, l ....... I Sit NH-26,1 O.,in. T, ... in
"t. lal 7'
1-41, 11411.5C, jI.i3-n' nlron jil'.- Pro, .1h,". Z-3447-39-1,Ngl- r eferenciiiat Alquileres de Ids
A61'1'L a. let. AiDdl,""'l- F1 Mejor Soffi E , '. c- 93-"-38.
-__- ____ K 7541-51-11 V.. A-CO... Qr ... do. '. ns, mlmas a comerciante& "La Ni. I I
- I
vrrwvW_ nEIr.RIA -Carna "Aspasia" .-Il. Italia- E,:,l SIN ENTAA PHILIPS A PLAZOS cional", Villegas 359, cast es. I !
l'ue%6til y cbmodo. Un nifin ;C pR.A.; ,i 0,
ON LwNrtI r,- E-lata-13-11 Ma 7 ----
;I! A
""Ill. at ,TA
7.l, ke ntIr1-.dn;,r -'F.l,.IlI- 1. ,a.,!".." ,,., ,,,,., ,,,,,,.,,::,,,,, .., d, 1. IM: vertirlo sin Aytida. a ... Ill. 1.11.0,. l-l TT.' ",: Ill .. I'A
,.d. d" .6. Al.. .D.nd. n Ill._ ..,noOr= -11 4' ,1111 .1 Cn -I. $I' 11. --.1 I Clrr "I -1YlI11 11,111d.d.. E, tnev. quina TenienteRey. A-9915 0
3- MISM I --- ,--,,---- --d- -, ,,,.",,.-,,, ,., -". j,-,,,-,. -J." C.-P. a. = Ia l' Kn-1,l" L. It~ dt 1. T,-I,,Iiy on. _1 I... radio de H.I.Ind. IDO. '-12-1 Al.Plan X .,,E,_,,_ GUIELO UD. 0 ___ it. .ad.,.. .tO.I.,.da.,O. ,"..:I 11 iCC.. C-1
_ -b-el N,. e.nrpr. ... Jet... In. d... Call I 1, 13m V'g,._ -nr illf-Ill. Ill. t.r,,I-. San In.. Ed,, ri.r .ad. I? (.b I-d. Carl
NIO .nO.Kl;.MIC 09 rArr IIAR BE LA a' I-'-- -I.. del nitind. Ill Inal in ri ... a.* aniwnno., r 7DII. .. Te.O. "A.I.I.- .C.1151-Nil-I All -* -Aol.r. 'A ", ",'.' I 0 VIDRIERAS Y FREN-1 l" all 'i-It' ,,I .... r y radio, - -- I.. d. 1. T.I.,,."' """" "'In A:' I I .
- 'I'll lir Ill."d.j.. o".. P111I.. "' 1. .t'.1 El"I'll
- "' A 1h-. I.. eal.. .,,,It
I an ... 7
"Mr tlz .. li ."" N. Ini 1 C41.71 125 A','e.I. it. Nn 05, 11" ,,data, ,, ,1a":,,"-,.h, *., VENDO CUARTO, 3 c, $14; OTRO 1,153,5; qnOR Sao j..&. **Edtfien, ,_O te de madera y crystal para
o"' I, 73V1-!lj.j1 ,.l!1I.TLI .... lnl n s Pnran C-D. T.ilf,. .r.. ,an Dr.. _I..D = an ,.t,.. r..b., IJ05: I hIO,-.b.. r r : -D IN E R O
_V. ---- _- 11. 1.14992. S,. NI-I". 1, ll '. iotnedr ,Ali], DIngutfil, ba-Irnr-: 1 REFRIGERADORES O.I. __ C-lo33-59-2i jui, roniercitis. Mesas, sills, ban-:
i4 Aal NIIA IIAN CArrTtPtlA MINA '5., 53 .14 nlarrain, ,I t-I.J. Par .-yig .';, rnda cpxtas. Angel. Compostela 360,
i 'I'l.niert
- ';:,','nC ....... %';.:,:,.I1 11 N-P., -I.-. _ _ __ _I lit. I.pa.d,,L,,,PnIP*lP-,, .,r.,i. into Ifl":..A l l"I"'r $Oil S'll Joe. SIN ENTRADA elitre Obrapia y Larrifil
,-. it;ZWO -_V. 1180 AU .. A at quin J63 O. y orn- .
,A ON T I AMIONFS 9. I -218,56 4 Ali I 1 Lavadoras Easy i
K.7411 31',s ldnI.,.l.,,,Con.,, ..,. S,.n,,.,,k_,:IMad,,,,a ,Rnl.,a. Rarknij Chat, I Tarn. .--. Desde $111.75 juensuales C-463 62-25.
.
- Ot dIf- ,,.I., or, _, I'd. an O, Garet- -Pill.. Hill., ,*1.10 MENSUALrS, 1UEGOSiO:D, I, ..,IlA.t.2098 --11 G., i ___1_1
If.",' ,'._,'a'"" a."'e,'%% id'* a,'(, ,"n,".",' : S- R-1--l UP. ..I,. "; "',,' ... d" """'ll. .r.., d, "%-,- .."'r".'s."In"ite I
52 BOVEDAS Y FANTEONES A-on A ""' "."A" I ... road . In,
I I. ,.A.. "One. n, d'd. C-692. 10 A.-, !'- % &arto 3 Cuerpos, niocie nos.", '11.j,,.N",,,,",, ni -- Pill,., A5.4,112, t,111a, tlbjl An S-.0111ill I'a ,., R A P I-0 0
gosficomed G'111111 1,1111,11. A-I,, .a a "' COCINAS DE GAS
461-51.1 Ago,,, j or, Sala, living a C-27S 4 A..,
fl.nn A 'P!,)VEDA 32411 __ --- E:1 I ,-,5A ';fA,.An. - --.-, __ l
- D' I~' P- 11- I "ALQUILER DE AUTOS I M, MUEBLERIA PRATS route, nisimos, acabados. Mi On ... hIF,1,d.I-, d ... dr,,, dr, :
V, ...!.111 "!X1.1 "" ': ( 'able. ra tart.. "..'.. coser Singer; pizzas LAVADORAS. da"" i As d.E.. ,
I 11 I ".... ,::"!;: ,;,.,.,::._1 11 1,71"', -neJ-rl 11 Innd .,'.,. -; :,Ildll. .. "Oni ... do",: t'lll- .radio,; quinas BO men Ila Clon
I
,_ I..ir. .--- -ll"I", L.. ,. -- A- 4 ,-Arl.. .I, 1-. d, ,r,_no_ 1. 114 rigera ores, I I.Ilt dUd. $UM VOIt-na I noj.,
J., ll....n. N., v'-lr, .e,.da ; all ,,, Itas; colchnnes flor sedi, 2 I.Il.t.r., General Mt, trtl.l.' "Inint, 112. 1 ra R- GARANTIA
sua- nll P.r .I.n 11 A "2111 I Ill" 11 I n). Pol, .61., 04W on!IA I n't..'. P""'
S. r TaTA'..' ,P,,,s, :: ,::.TA!',""". .', l,,",.",,: ,, ..,,,, l ,"' ,r-,sillones portal, $3.00 men
. VVIIAR- ,- - --- ---- E-1901-3.1-7 A.nO. It. -hl:," l1A... p It"' "'at"' E"- les. Cambiamos raLlebles. Cal- c-,l,,,-j r- v -, ,,, sr, ..I .14 1. P.I;'."j:N"7'N "aV ".." a InIl.d.. O.-In.d ... P- .1 iI f- P"t D T, ,'-: "A"t ...... 'O
Nil I I I I AD.A "I I A 11 -TA It o e G la
_l., d. M nor, 1. -II.N11-4 A ...... ";'T I' C-1 -lq :
AUTO. T CA141DINEN D.Irloit Del, .1. rig, I,,,,,.1AAarrI-I, M11.,, 1, a "'..
,7T..::1% ,,;,,,,.,!, l"'n"', A ".d... P, .,and.. I-Illd.dr.. .. ,,.l I.In_.. J. -2379 ""' ""' n zada Jcs sdet Monte 29, Esqui- "" = sil,",* J" MALETAS BE AVI M U
N_ "'l I; ... l.1111-Itl Inlo P--- I ... ..... ,,lun.: 111-Interl. ln -A "". 'A.- I A C-66-5..31 J,, .. _,.(,. ,,,, ,ne_ Car,.. Us IM 1$3.00 MENSUALES, RADIOS.D, Ill.. Piet. fibre y 1,M6,
..... of ...... : ,3.,Il : .. %1,d.d. Z-2113-1.1 MUEBLERIA 'ILA PAZ" na Tejas. "Calsa P6rez". 157 UTI ES DE OFICINA P11-1 Mail it, Piet y ,on. .R ulj- .. EK ES
' E-7324.53-1. C IDD 54 .1 Aii.at. -- I Emerson, Motorola, Philips. I blrg., y r...I.Ce, I C. I..,.,.I, 1 I'd. Verl .ed. all ft.pAllas
.- -- Salud Hill Manrique S. Nicolis VENDO-COMIrRO NLeVO3 0 DZ USO: A. I Ultimos f S.,,, it. f. %Us onl Los come int an I
MAQUINAS DE COSEIZ, Slw. ,'.,,l,,. Call.. d models .7.5.2. ,,,,qu
MISMO .",No .,p,,,. J, ---. Alkin'lle. 1952. Rt ri-1,Mt, TaiVf
, I'llit' In.m.. d. a-l... I e -5117 -- l wa I Fuhnnai IRS prinserm M
I MARMOLES PENNINO "' C.t.ed., W.. ,epli.. .,,IDD,, ger, nuevas de lujo, D pie y .."An'. ...,!,. ,,, G ,6alI.i.M _ __ I "
-864 _UD. I I
' PVr -1. Pit,-- -I- Tart. itain, Ll,,i- .2., 57-M J.- geradores Hotpoint Gibson Ill 946 y Sicirtainnowil All radelS, at
,I. 'I Wt.
, enti. Radio. j D..-.- Plate. ardarod.. ____ ___1'. NPA1,1. C.4. "a portables, el6ctricas. Preciom es- mensuales. Hacem s C-mbq I COCINAS DE G AS I "I" ......
rl. "Pljl led. do. Tat I. Nadie mejor Q e Ud, c
MAN .a. '"'.0- UD _".53.3 ju
- '22 Ic I Calzada Jesfis del Monte 19 .. I Ila y ...... Ast &11.
BOVEDASYPANTEDNES INLCISITA URIED VXNVEAA SU AUTO. C-117-51 Ago- I les Para comerciantes "La I do on nese"10 arglastI Ill W.Clil'unal", Villegas 359 esquina MUEBLES DE .0FICINA Esquina Tejas. "Casa P6rez"- ,. t," %",'_1d,.""" "d,,T1-.d. d. -1 cin s,. sentirill la: 819iturldild do w
6,07 CA Ill. As 1. ".....1.1d. I I It W T-1,1- 'PeM Cr so. listietilft; -insestm sitLISTOS PARA ENTERRAR V..diDd. .u ,.ra .,ad.","',' ., .A, Teniente Rev Servinnos pedi. Cajas hierro, maquinas escri. C 10.59.4 A.., I 1 ., I I ol- ,'A Inal-l-c- VIM- Il ,-I. no q-d-eaa ceps M ,
I dos interior. C-168-56-2 Agosto. bir, suma y calcular, n evas y I wucbl,.: cl.. jr.starl. III laterite
At: CONTADO Y A PLAZOS PI-Ill ,at. .1 I.noblo .able ,.no rniav. i I ------ I ;.. .
-b. C -111 C!.4 A,. -.t,. dirlro. ;N.
Tenemos Una gran c in ,,.,1qU".-,. d.eunr Ab.!1.U-j,",jj" y* LA CASA HIERRO I _olecci6n -1.0.4, eirtaifirr 8 protectors chequesu archi- Televisi6n Admiral I Insprovisladewildl6,44
Cc A 411 G- alr1.1d* ,,,bl $115.00 JUEGO CUARTO MO. Z- GABINA PARA TELEFONO .1.1"11 ".I'. d. ,ad.. .,. roa hora!
r las mejores lugares.del ,end, ,,At Quiet, A1.Aid1*, blir...'. d.eldn. Cando par. I-Ad armarios "All-Steel" tar- I hilo director privado. De I me. I jeteros "Kardex", bur6s y I, cua Colivinx2se de qUe ol en Cils.
menterio de Col6n, s6lidamente B-650 2- I, )as, nuevecito; I SIN ENTRADA: U-8211 ; :




I~in 31-lo~oo IJI EL AIAVeoe.1 eJlod 92 -Caiiao fO~
DINERO-HIPOTECA PAR LA DAA ALULEE ALULRS LULRS LULEE~AQIEE1AQIEE
IP INNPN .NNNP otN X
. __ .P. _It' ittppoptp.-. N
'dp_0ERAS 7 INtEPAR -A A A q-- T~f VNPNPNNNN~N-T pN u_______TO 12 93 DEPARTNPPNNP3d,9 1 .NPNPtNNNN.ONJ
- D IN E I __ -____ II _- _ -. I___ __ _-
i. riPPPI NO I PNA O NP ~ ., NONI I- RONO, ANIPLIO APPPN IpN E PNpp r PR'MNI NNPUIL HANTAIttdNNA,
1. tu l o ol- II 1 "I~l'"Illq l fl;hlflflUIL M. SQlI pppp N p irco-pp'IPPd,1IIT !LUL D. "T-I. -I
,-~t ,bPppp N.,NN N.-ptNNNi ... p- .. NAVES LOCALES .u~ld.Si. tr, .I ~n.':jSj.. .S, iu-, .P aVa ,,.1.l nb,,,; n-.11.1I 7 ":",01 I,"" DIRI,,I ..B .I 1 I,~ I L __ ApOoPCO Io ~ld 1. t-on.
I t Voot"' pp,. Ippp -P -_ .....'P NN"INN .d, .pNPNAtN NP" N ,N o
.,It, tr IT~~ I, .- ,,, CapOtot dl I 1.1.16. 11, P t' I DAD, -.,1O 0470 o- ar cuNN INNN Ir, .. N% INI P N PP tr. r. u Y. 0.
It~ ,- -~. ..- e. -,idI~tM~ IttI ,, d .,..buP- It.TP~d ,,laIfri e-1a~,tlfP Gn 1 P,
ll --,no OPON PoIp N I0 I ;, L,- IC O 0 NP NNd NNNN' FO D A-NImNO _16
1flpppppHe11ppp1.ro sI- (PPOlpPOP T' -PPPpP _I.t 'tPOIp' ol- Ni- t -NNNP HPNONP__PNPNNNPP__Gan I. 5100 I 0011 0I "W I',~ 1000 Ie I' NOt.tt1 HOoEL '14N ONPONE EN --NNP --r0kN.'d. -7
T ST ACuA IA LAN f A Or.AQUp APRA5ETOE L IS "A
1Pt1 .NN tO1NN p"':ppPNPP'NNNPNN ,NpN-P.NPNs elN".P~ N',111 N- -PPPPPhNN NoP -,- N NNN'm!'" .d'..'pN, Wit .
1,P Ta i t o g,' o,. h N_1IIII 't Iloosoo $8 28T P'tppp i, sl-pp P .OPE3154.1' P" ""_L INER Op -1: habtotonpodc 0I0 Ci to, 'N ,P ,CA""'A-a" "'XONNNOR-NALOOP PNNNIN
'p 'p_' p N Pt -O ,I N P P Pd Nd P N. NNNPN p. NN'NN -II. Pan Ipt Nr pP "7-121NN'..NPN N. NI-1rl A-31 PNNN, N. N b .N .,&P B t, m l~, Nuh traNppp P nqPui
lN N d N ,N "P P P P ,p~ NN'-P PNNn.-N OpII 31. ,-N PI 1 1. ,N NP N '. 'NP1,I, s
.%;,- "NO .1n vi.) TecIr 4O0t dw l pp N- tt I t~t~O t it0 'on NP_ ON. "I'.'N NON PP N N S. NP _PPP PP, In _;P NP3 NN N
. _- - ,. tdtI f r 1 1 odtt ,t-tit I.ot n o 'P E -2p644 79P PP .1 ONO C N7 w N-5 B N'.. r'';. .' A I L I Q U 1 H . '"
'P1 omt NtO PtO 1000 4t N l~i F-6572t oodp Spoopo N'PO PP'PNNNNNP PP NNPN' "" "N IP IlkPP I TANNP .NN SNN.P ',NNN'P P-849-2 P P PN .NN N1 rNto N2' 11. N-o N.ejE1 '~iI11 N-I. -'sN P PN PPP t p p N N N P1,1 b P= a IN~pNP .215., P11 r,- 1 NA E NNPNN -pNN d_ -NtP NP N N P "PNNN N N PP
,tp .1t.o IP "NPN ---d~ Ps P. Pd.__".
DI ER A_ _ __ _ HO E CO ON A %" 11(1' l ., d I' __ _Non 4'-P .I 1.... I'Oo' 1- I ..I 11," I L". 1- -_ ..1.. ,7p, .Pppd Npt.I I' AIOS E T. ~RI
I.O lao- .,6-1I ,\ IN rox" EN P A T LS P,~ f M oo Iplpp N'Pp. OPPPN INNNp CED LOCAL ... dI-:. .. _- u ,I ,tIII, ,.,,..I -Imt P ," '".I
IN .'" PRISO A PRISO E tb,- -,, ~aII 714 1 ,,7u" ,'"".r' t' I
NP P. P Pt PPP PNP Pp NI NO po r Pis it Pi o 01AF NNNP o-N
NO COO NP -O7POP 0- p 'I~ P N- PRo--II At'PD 1. P~ ,PIN 'PNPNN -p --N TPPN ON. -t,,, -O On P
I000 .1( 1 II I,0L lC 0111 1- o''" " E L S.III lo ,Ii.,'" ,_7' O. E ,' ." -- P., .IICI .reR 011:: ,Id V 14 sIm I ,
, N1, ,,. ,I 01 1 IN. 7" to" 2 o l pobp',"In n o 21 ...... s ph, ', 1 pt b-11- *ns- l 1111 0,N ~ A Q I O S Nb h ,- 1 I '," 1,''', Ps Tpd "i Ioo t to o o 0001 Ip NP 1.P nN T P n IA r s
p_ PO ,,;;P z,,_p p. t ,p 9pp :. 'PI, Ns Nal P p P p~~d N 51ESS 4? ,,,,-
- p rII I F- _O19-6 ___ -__ .-ap s oun174
II .~ 1 ~ tttPP, "7 p t a ~ I ", lam nto Esp~ ai 9PPP Pnre N "' 4720 O r "L9 OLI O pNNNNNF NOW "I O NPI -'I' NN NPP
,00 o] 0 1' porpVjA j!-,, -1 ,I IlI : 1 I11::. na ta I 25 ao.P o ioc-mq i~ o rT .IND u i- VE A O p ra e t cn h g Ir- 2 P ,P_ E1.1--i
,"I [utl)" pj QI jitO J:1t p.pPP oP pp 1' ppt P. N I .a -inO'070 : l olle 0011r ( o k101i1 L 'E7n7 : r ri..c n utats itro 1,I 1 ,-.-,;- ..14H btcon s a g 9.0 E77- -1_.... 117120 1UM 100 110 N0 -AA SE ,,0 pp p- APARTAMENTOS CIO o A ILUS0 WEEQI
Antes de ir drer HERMANAS1 ,. PAYNE%,ie ~eirs Sl.24 oe I-.-11 ,"- ll,,n, 1-tr1.1 ~~ 1A~tL AJAII 1IL
I .ppp~ ,p t- 141 ,rd.- ~ r- 1 1 h hr Pu .1P' ,_ r ,"
P l~ Nl :3 Plua H T L T O C A d i anccncoesm -U 7 "'" 1 ,, 6 i u
- -ptPpPP .tPPP p"p Op "p'pppl'ppOnB6 a 0 "QtTI'
00EO. 0 ,,. E 7 1-21 Nn-2 701" K AI J F PQ 'EROR NAVE 0300 MTPP
'.. P 1 1 -PP 0 0. 2 1 0 0 1 0. e dI . . , 1r11 1 1 1 1t '( 0I II I I f l t
'-'1''1, CO GOOS 0!- N,,. tO 04 V II id I ,,r-1 t f 1- n 1rd . ,PP l '
010fcnn 1011 Nt 000 1171 'R- ..", 3oldo On s (P, P t'7.- s. I _ _ _C 1 7 l I N T" 'NO N o A -P P P P t N A L Q I I L I N.- L O C IL,., E NI. 0 ) 40.0
Pa y truda AOAlatIA ci bro e i n ec ld .P e ut o "I.a -1- 1,'" I1 1- 1 Il,-__- I_ 1nl rr.- .. H, r. rIelr rW I ud .
valor~~ Ane. pe com r., n vet P N AN N 0 P N 0 pea osr ii PM 1 - -... b- p, PIi. -TA.IE .,. A I., ,.1d 1 11 1.S .- - ,dts ,P., ,t-~,L1
-,-I; 111,00 II_1 III .II N ON INII, PP -- -d P ai i- 0, 1,S ~~ ~trn t ~ n _.'"I.O 'I~ ~ ~ ~ ~ ~~s -AlA SE ,010, p, t- 'p'pp 't'ptttpoip ALE d.1rI 1,1 sS
__ __ __ ''o ,! Ad, .. Io rQUL _pussI-r- .
D I E ROtn o 0 1 ( r I A e e b i i n l O ine s I~'t ~ O ~ p p p t P Pb IP NPP P I N P
" L A" P E L ,11 ,I .,"r ..- t ,I 11P - ,N I1 11 t~ L IPat.-enl $0 1E- -- X 5. E7VM
-82 P 5P R A E T1 I '," -,I,7 l- M 2- 3- 21
pp_ ,p pp p'pp:ppO P -~p '- -p t' L U L I O A b, 1 a uo r ,.itN B O-R A
I P, % I 11.111"'."" ,11 I -pp .' I 1-1IPpP"- p ..p.. p P- Z.-1 IIIpp l
. ; rnlnQl,,Inln- - _-,-,f ",'fI"l S !.6
7:j;~p ~ :.i~ .1.:, I II~v.~ Nonda SUARE-"Z 'C BA A ":,PP .O W 'P. I ,0I CONC LAVABOPO
" 'C_ '''0''''g e 71r.-1PI -tz ii I .. ,, I-IP ,
70, INT RE PAR LAS ,, ,a _0MA ppR~ s N O ,it C APLp N l U
__ "I. 11 .1.- ,I, ,.., .. I ,. I I." 11IT. IIt Toj P P0 E IO LO CA
P P11 p 1;.7 p N ,j: '''' ..... I .I, d d
'.!T.'BES GROE OEA itoptp ," POPPNP -(p 00 '..'-" I""'
'P- .II,.:" I 1 01L NN ,~ 2 '~ "L wnn co IocIz A '" ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i II LAN !-AP.ORT, :, III ...Ki -I"I 3d AQIO(AT IILORNd,
-( 110 "I-,I, 1,,.- In lit N 11 PP "It 'n 01' 'po ippn i PU n ~,Irt...tit
. r t I ,nP P P p .7 N p P 11o "P' oi odo. A E NDot eodo :1 i z P P O T tN1 ,N'PN p P I;_. ,ON P I't l l 1;po p t 1 'p roI PPP PPN PN O'rN N N N PY N P F -8 2 2 5 7
V EL LOS1 ,I"" '.
,,:__,,-,,,,~~~~~~VE AD "pp"".p",p~ NO IP IN P W o I I u F 1 1 ,, O I A A A 1 1.'' ,, 4 II.2
. 1 I 11 ,F L A L A I -A NOIIXI ,I. 1 1 'l, I, '_ ,, ,
- ,_ _ NO IO NA ,A A N P N O L N p N N t , 1 1 , A 1 I o ll 1 It p I I "np ,1 Q I .
A 1 Q U I L EII 3 E S ,,, I , ,,"I ~ II I
- 1.~t .PP 7- 1-OTEL PNP_,, '.,," ; '1 o -" I 1 1 ,O'P'P!II 11' N ~ A ,' !, 111 "L .,r~ 1 T
_'. ott' P P tI'N Ipt ;((P,'ll It ,:, '0I ~ l .7 ~ IAN LA;O R 0 1 10 N CN 87
, --- -1" I _, I I~ 1 1- ,- - 4- 11- P- .-7 ,I -1 1, P ",. 11 II I I I ,I" INON'TNPINIPp-;s PLNp
-, 11 F 1 11_1 11 1 ;,P "" "' "*r -1, T g -P 1_"PNP "'5, ',"PPN -P-OT -




. .
- i
. I
Cxx clasificsiaos DIARTO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de IQ52 lasificados I Pliginfit 31 1 ,
.
I
.
LQUILERES ALQUILERES ALQUILERES SE SOUCITAN SE SOUCITAN 9E OFRECEN SE OFRECEN '' I 1 SE OFRECEN ----- r I
-
HABANA KARIANAG -, RIEPART03 .- I 09 AWLERES VARIOS 1r04 -aNEW I COC WER05 115 OFICIMSTAS 118 CRIADAS CRIADOS III COCINEPAS'. COCINEROS iI25 MO"= 4
, .
UNA 3OVIN PARA CRIADA 91. OFIRECE JOVFN CON REVERE.IrIAS'DESEA ZRAR JAR COMO CIWOYKX 10- '
lie, C CA INVANTA, I rIKZAS, CON PORTAL, SALA. $14 Co. I VARAJDWAO BURN 6UXLDo. IMM NVA ZP 4tltA TO-!SE SOLICIT UN AUXILIARY It Orma" cmrcd.r,,T-,arrI-.tk... Para 11
Ell i An.l.. 31.4itinall.) a.rf Club as ned- V.dd".d- 1,1.* de ig" ,! W Is 1 1 Ruth .. k,,,.,;,-t,. place. I-i raboul-, he.1 ... re,11., car, ,,f,,-,i. d. 1. tiuma
,:,,Id.d, I,,I..;k,. .bAAa. Sea. pe- on.d.r. 4 cried. n,,As, zero a; 12 and 1. cl
,, ,I, I I m. cork x.f.rem Is 'An
Habana. Us- N. 33. Mirldrour: I- .E.11 de Contabiiidad, con ,,p,- clIAOrl"T... do. r.jI33. 1,rau- '. b-J- illit ,a presents In-iriso eland, trabaJr. Sell, Y reopetuove, cost
III ,, too, do 1. Steaks. UvInamorn. caM _T! ',' 'In."' 11 -'- He- '.= I I I d-i.. 1-d.. hit- I - 37' A or. 3 Lianuir I A. m. a 7 tarde. T4100" .IWI9 riencia en cilculo commercial. __ __ E-7o 17-119-11! I.p .""7"O..".. "..' '.'.'old. 1 Ii. No
I..." 'L I cusuria. cue IlDesits. 3 Deals. cuarto lis- 194M F."" orxicist MUCHACHO PARA LIMPIEZA 236C
. 7 1_1, ME ALQUILACA3AENNICANOR ,DEL A. do .A.d., ockdrat, pantry, PxUP do an. 1,,t.r par rue.. Lui.. XDer-re IN. A-137ti-AiaN 7 CRIAITCIVE.! "" 121,41. 'r "'
CA.- Call 15 N 21 c.U. IS. shl-.. a ... do. t-vars, y Jordlic. Irdwreng.: soLkCITO qoCUNRIA 1141101ANA DAD. Llamar al FO-3359. Sr. Blanco. 1d,;.dIn.- paII- nU.A,. A.1m an .... nza.z.A COLOCA.11. JOVEN
-150 CON BALA, RKCTIMI- Portal. sell, 214. hall. pantirr. Sit-ins 31.3313. Sebir -in., ,, rlp'rk ,ht r-in. n I,"., .ai- .j r-7=& ,
WLO tn. I It. Ian" Hal a eub'"'a. E-7721-115-19 I It. A-4377,
r. 1 4. ,.-ad., -tilow ,ri.daa- I .. .... lei., P it. 9 ... do. UIl Informal, .. E-7411-111-33 wala bug! K_1 .,16.1. r_.Ua
' -7 Sr. ,_, laikd 1JOVEN rt'RANO. RKRIO.-TRAMAJABOR,
-do 3 4 y media do 1. tard.. .. ,aid., $33 ,4I r I
de 1 Mae P. m. No An I' "items. far "FrI.R. ell Ili 7 AWLICIIAN05- --'- 4-119 V -,arl"a, I ,I. -f-rel. ..j of,C.I W. N NO C UAR- --- -1 . -,
rleek-lon, bed E-7811 -N." Its. has $39.66. I DGR SECRETARIES 0 SK' ORM-- E CRIADA BE .aA '(W 1.11,; d, call r.moref.. F.
at, P", 3. far csu-sT.N. VARADERO do All-ft. I ,,,Iar,- to Iatk,. ,.D.,.,. ... c ..,._ la ,l.,cd.r ..... I a, A A ,RZCZAK COCINKRA I I R FER E .. ,.,,.,r .,,h
FRESCOS C__ Ul, ILI -_ I OF r It'a T A-31. lHooll..
9LG PLANTA RA3A. AVIL DEL RIO _,. ,are,. T-1,16, "most-ti'll 1-c-n,-4 baj, par hr,,,,, Rcf.re,6,,. A'"4321. I~ c..". ,a"' ........
RDENAS 81. MODERNOS: I A Q Al.. "'" 5 Ll 0 COCINERA 00114AIR L W- I.ou.1-lat. carrespournali. .u.1l.res E.75".118-1.1,1-no. I I-. lafala- A-11V"In.lla.l ___ __ _"
Ilso M;BIrkam1I III d1refl.an. Yinth- by,. San Miul Mo
' It No. 24 .rUrr A ... irkt. y I I.,....t. ch at,,.. F. 11 .,r .rnrcE
emer piso bad fff.in ar, part, Kohl, .Mari. no I. Pgk.l. .,. : AlIttil. to 'frart. I'll 01,erpart, ..to ch, C .I.a C. Ad ., Zaal.ra. 0 -Cn lNii,,- Suite FUENA, 9 .11.1 I PT41 11
d, I' to ""I'll" "I park. 314r b.A.A."de'tho .w.c., ..ci. I .a ,cal fuels. IRII E-8099-113-lfi a jet ed la UNA 10 YIN .1 111 ,IAI, i,- -.-4 jo .0 T NrIvnNn s
cuartos graacnades, o Co_ I. idas h.bi at .I.,. 0. I., ... .... i3 3413. i,- of,. Tons, ,.I r= ,T oi .. o.u.st zv ,4"
a cried. to. .-irk.. I.I.r... .. ZU,4SAli ,ld*. 31.ax. .be rociruir .. Ask Present, is t_7@Nln.a 'L
5or fondo, servicio criados, I'll, 7509-14-18. 1 Calls Is Tmor,, Apacturrumt, N9 G. E-74.4-111-1. Refe-ri. ll ... W -..; "'
-_ at'rOl. laringrata E 1411. 111-1 I'll
E 1111A INA SUSTITUCION ORITAS' AMC: j.-I.DA Iola. DESNA COLOCANSC -- -- _6rxEcir JOVXN BLANCO PARA ,,
Lna gas Mu ha fi Verla MIRAMAR. ALQUILAN rats Zgc o,,X WASTA A...T.M3I;,:.LQUIL0 EN FLA. -"""' 1 E-lm.lo4. '"' as 1. "':, lanni., or, ha i d di 5 Id CH ___ - 1
... bli... palrial, .at.. courrack 314. 2 ,.y.,Mrb*ll*. I .,uaaU,. do .or. 'aa .-i-ri.. hall.parnab to. rING EXPERTO ( OCINERG ,),.fr Rrf'r-cla', 14-I.A. 1-
An ark-blado ..'d tel-tea. ... 7 I "' .. fe-cla dr.dr I'llus, ,uilrosTE
unili ..".air... $aS.- N. du,- cal., 'i I ....... V. .7 ... .... J a- .,.
'6 p m. Tel6fono -3 2 b.A-,,1.. cried.. s ... Jr. ,-I.. s.a.,P-- Pon.]. van Sollicito Buena Covinerst E-7453-113.18 an .. Inta.m.. ...... ,., 73113-li3
U., 11, iul- Call, N His 46. entre $ y Ali,. dr, do, ,molial habitation. con to Aul.- ;DERLA Up. ON BURN CHOTIR CON
L E 7821-87-19. "' .for... B-4A33. ,]-.. -I.A, ban.. cuorlo.y arelol, DTI- pareem. for ,ran," t5n r
E.dIrI1,10-22. erldos, 1" e, patio interior ,mpti.im.. b.;.I"1 .let we -2i'c:: I "" I -IRECIAM IRIADO BE .AN6 I. 706-119.181 much.. .A.. an if CIU ad
I'd -1 i!* r,,.,p:r,,, I]$ 50005 t .... cles. AA.W .o.Tzp r .... I. _r
rG r1.AA CO 1.0110 Kd.OISCO. nN i6 rL.I, 3 personal dormir "r I .else ,[%].iE- ALQUILA CASA PLANTAB RODIA. TI7. to brine. MD.. p _" 'i r as I. el.r.. 6111.5. Con ... 41-1 I., .KF.R.N-1-'L Z d, he I,.P.1'a .,,let, ..... Hal. Nor.. 4. .1lelp.. eal,"r, A ,-,. 43--RICESE-1-1.1-11 is y
No. aid, art. r...b.r y, d, cle Jardine., 3 treat .1-6n 461, ft. visa. AdIU3,.!ukd* I SOCIO CHA_ ___ 25_11__Il C.,ka. dart, ,el, I ... pIy-1.,,. 3 ...I. Clindid. I.'d !.H.cl, ch, &Rua toda. hotel. P 211. I&;J:M e1-U.: ad. ;-L.-Rd-- -'--CH 1W
D:. do aJk..,ir-k;UA """.... ...'u. I I --disdad _,.I I E-tle-da-1, ,partunidal. P ... p-L.. MU., r1I r-Ad- I, C.1-sciock 1Aa1Z,!. 4113. A-4327. E 7,17-11DIfl ., I Tel. F-0213. 0
b .A.. ....ad encirl. 5v. 6OLICITA COCINSILA PARA OCINAR I W11 lantar-, frit.gll .611dr, I, or kj_ Surlde $30 a $35. Y-4stag. ia -ovti r7uN-WsnA.PARA I UCINA, 5rzzcrsz CHOF'R BLANCO. REFS.
,ollakete, comedor of fordo. i- ell vestir. ,loset. bear, unt-alado. -1 REST INN
in. I -I. -IB, beh. nn-J. on'- irid I.... I,* telanicre. Pie.. CoOftirtalal ., .l.g.t.. c.b.fi.. -us- c y, Iv.rrMnencd-C1A.1.d- krr.:. CIA E-7410-113-13 ...... ...'r-I., .
or 'j. Nl.; 1 g- ."at"" '* ran' -1. R.'e"'I" Y. I -a Y AYucia en alga. Tca.a 'ef"111101- aticir: clud.d. Pregun are C .... to'.'
all Ichis. is &Its: 2 habitationce. Patio interolklacho ollft Ph N*qe An. rol.rene .11. all -dr.'O ..Z c1'1'. imtl.cidn 3-81 ax or lar por Lcli.: i.lf. X.3001, 11
I Iga, pie a privad, 4,clusivo
,,.,I an, No, ..tek 27 I MR, Valhalla. I'a match.. .sent, crak ..
ask A: 6. ? 11 1111111 I "",-I'll, 'Us I it, .Iu.c.B RACE CRIADA PG AIQAAS 0 CO- sueld, Durrma a ,,, F "'
-6494, .= nitrpories, 10thic. direct.. Be.) One,. R.I .... Cie. W-SM E 74112-119.1 I Rats" VI""I"
art.. infirrimen TcI& .1..I, %act-. 1.1orkne. U 7j to
N.31 7 Z-7579-104-18"1-1 -I.:U, bill ad. 1 1.7514-123-18
1.04n. E-7713- U,,, poll,,
- "
- E. 793747-It. 1 E-7193-98-30 ITA COCINRRA ME l;ANA! 111rit'llil 'pon.r do ticines ,it paAa..1_ __E-74N-II1.I j'KB1A Cd-LOCAR. -i--t'N -.,ENoi-w-- i ...
,Utto ALTOS UNA CUADILA AT95- ALQUILO CABA; JAWDCH, PORTAU KA- "adado-Ls" -d,--as gjanall.ren.abli, h ... r.bilid.d ,lb SE GFRECS MUCRACIIA FAR LIMPIAIR color. median. ,dad. cn-er, rpmwr,.l 124 JARDINIA03 -,.. n. c ___ rftranclas clarets, Para cruinar ,I
T Mr. 374. dequina Ayuntamie Id, comedor. U..... -.. .... Orars: Sr. VIII.v,,d,. DIAI.I.1 3' Meet menudencles. No cocirar. Irom I if ... r.f.r.ori- Tc1f. F-9330
_. C F.9 27. -1 dll.aa. A-47 ,
Noted. 3/4, don b.A.. -I- a., c- central.. p.Utk y I-adi.r. y -ires. $44 ad ..16ni,11hen gualdo. 5 _tx A-. 12. K_,a !_'ILL1 :
a, 76 IS 19 JADINWRO Ell Ito 39 AJIGB. MAGG
Electric dad, 1. imfirects. ItU.N. y In crartacrearto to. 1. nalvat. don.rip. SE SOLIM AN InlimPI&I .-M matrimemia alklo. Quo duerm. -7979-IWI
r.544al., 6 Arrofted6o, _____ Did. N9 .1. I Plairia Afirs.- I E-7623:118-11 %A fl%
ci I MM. Call' 7 No. I-odn' COCIN cultiv
E-14.7-S17-100 I3urUvI*tA. Ian -dr, -,ad. GFRECK3E BURN ERB rSrAROL ladect0s. ft-, .flood. a,mcjbIda,. Vey a 'curb.. M-Tria,
_ W_. .. 1. mi.m. .. .1 I 40,. "' 0 SOUCITUDES DE ALQUMnO ,K BDLI _L"!t:!'1II7 SOUCITUM VARUS SE OFRECE UNA MUCHA- de.cIp""""l, 71a'Ia 1j V1'.'1'- 1-754ol
RANTS A. crack to. I ell. d. Sol.
-RMAL" BE CIDW CONE E alii w is .-cuo, .I.e. We -I.., cha blanca Para limpiar o co- E-74,Il-114.1.
Psagria. .d,. .* I FANIUA DIPLOUATICA NO __ __ _____ IJARDINVRO J"ONES. DIA" CUMAN
i T:k;he ,ub An. collm
RTZAMII!!: ,Orplar Alriaka..I. ock.. Bar. AP.Id..1
clauses at reas con $90-00 MENSUALF.9 icinar hasta las siete p. m. coni
. 11- AL- C ... deal. .j.Ull., I
If. W-4M Xn, Dnl ten.. Snake A-11 No 53. .1. 74 y 71 1CGCINMRA OR COLOM* DEIKA COLO- 1,,dl,,, we dirseelike 4,
E.i5eq .I. .. ENTRRA1 *;. scl..A
"'. 2 -a,- tre Iua klaklkl I I In. do Miramar PlAy A d- mujera, out ,,Ar of ....... Irefprencias. F-3428. .or.. racin.r h ....... --aaal.. 2,Kc.Ji T.kX"hii"T=.i r. H-Uteftenj.r. .
" lrma nco clonson.arak 'I I
lot. W. d. .J. coac... do n-:,anceirl- A, to. rin.t. por _,. .1.rlh.,,,rcf .... ri par. ..no .ad. It.. ." $. I d.. ca nos'.1 Hnnov ,arefimu,,, Teal- -i
LLQVTA: APODACA 134. CA" ESQ' d. cried.. T.) E 19 d .ft... Z-734 .,: IP- a ,
B's_ A40-90- SHIN one race. N H- tAnr h Be' .... 2U. Apt.. 3". 3- p,-; E-7462-118-18 '"-.' No d""I't -'-- 1 "nll'i Uk_,,,,,, FO-nill, C-SUS-126-21. L -,..
Ar_ int"d- cadres do No Is. case- Minn. _ -- at. .n lIP-rIn = -.1 Mir.. 3OUCITG COCINVRA RLA ,,z .I- Q de I 1. E -- F 1111, -1.
nounk in A, IALQYZLO _117 s irC. UNA ,.,., E UNA CO(INETA oal
tern. act. put., recline labri,,d,. AMPLI03 T FRESCOS ALTOS c= .. li' VA .1 _"67 _18 k, ---P14AL1Ai AJt OrRZCZX I _UE-COC LXP1AT0JAXDIN1M03APDNT5.DZS3A
.I-. I T.Itl ... A-9915. W cona.d.r. 3/4 1 dem" c...dul.d... im- Ll.anc 9, Attract. A-1961 n ,,rclorl.d... S.,Id. $40. Are. Mr.. __ JpaTTAh-., T11,11o.. A3-71.1, Pcg,,ta, par ... in- ,I ,a,. f- ,I,, I, ban,' cll,,,,,,,, Par. jADII.S. fine.. TI ... bQ. I -1 y U-4 una cuadr,. psel,.2na L_71" 16 a ... R'llk.. 130-7851. ._,2WUk4-22 SE SOLICITA MASA-TA. AXI.E F.1111. .r.- Must. Li --- r 11 11-1- TIII A-4005. ... ie t-des. Tell. C_131. -.1
,A, ___ _____ _$60.0d, CAIWC .No. 23R. talks 14 y J6. A]- _...d.res. S6_L_1C_1TA7BUENA-C-C1- 1 __ E-7917-317-la 1 .'It
IUILO SAN "ZARB 11" T 119% Dos I SE SOLICITA EqPACIO OF SL E-7320-11B-181W. E 14141 I- Z-3722-LWIT ,. ,,
de recibid.r, ..is. balc6 trill. no L' .,I_ - I I '"O"'
can.. 3 BID .... on ell ... I,. 2!4. -7337-00-18 40 m2 aproximadamente Para nera' Para matrimonio que" i::'t"1'"1'kaD0'P',- CARG.kDO VISA VN, Sir "--I- 11 SRUIIIA ___ ... I rr ,
e E or IaJda y rI lj' j j6 ,fta, 111h.J.da,. hm',l- hsr.C mA.!1 Pal h-'-. r-cal-I 3 1111' 'a.'. 01FIONISTAS
An relcu- -"alc,'. ,,I.nl.d., do na., 20
A. ",jet iKALQL 1_L% %"3_nTR-NA CAi7A1N almacenar maquinaria, con en-itvude a in limpieza, rkecesario .' ""'_."1' qlll.l,: ,12:1;1".,,, ,, ^,-1dd",. O,,-,, ,,Irr-6r. U,,.. .... is-els- A14ola,
, d, cflado,. Patio Y Iran. 0 Rlto. Alraendar- Call, 11 No 0 'I I a A A a. ." F-21N. E-7451-1111.1B.CXPERIMENTAIDO GFICIM5TA, DICK
:.,,Intrme,: else No I primer piso I, it, IS y IS, ,ampa-. 2: .portal. .If c.: cargado responsible todo el dia reference Clara. Informed des- 1111,da N- j14, .It- de 3 5E_7o,7_11, .7422-115-15 __ __'A:_DR1_k___i t ao.0, Pii,- Corre.pon"I Ispothoj ,
A-9251. Relt&1,030 Y SIN. do,, Dr. ru.M., ran cl...I, I I -,,1__ 1E__-_._ iE OrS.Ci IN '(WIN.RA r ... r1ral-lon, proter.d. Varits.,
sereno de ,A "R.VIINT extroBirra., 1-go ri-I,
E-7438-87-20 ,cilde, ,..[,. c.0- ,or.), "dre noche. Telf, W-0247;pu6s de las 3 de la tarde, antes, __ --- -'- -- a, Q,,ir. bat. '-
y ,I- 3FANOL COMPNIEri C-at-blIld.ol r.a.a.refid, -[felt. of. do
-- rrud..,. Inform- 1. .L,,y cuarto ITA ,,afANICUR A QUI a r Iran it.. d. c..,d.,. c.16- 1 -Pana.bllid.d, E-Ilks: Rearporain ARA
. 6 A-6540. Dussaq, equips y rrka- rfv molested. Edificio Pujol, 23 -'I "l "' an dag -11
lLQUUA EN COMPOBTELA UNA d, I .211. i 1.1e R0,rerel, Infarm- M-51" ..,]do A5.902. T bUld.d. I 1_.
no. primer rc& deviO Tel 2 E-7748-117-10 .. 'I .... do Y' -h.3.r. Sit T-745.-119,1. Delfiralt d, LA MARINA.
d in 30, apartment 501, Vedado. E4634-11B-Ij Of.A,
.!i% 7 en E-742i ..".
'.P: to '. ". "I'. "'I'. -go-it quinarlas. __ sk r, E-7732.129.311.
... M". .1 dl. 130RAS 0 SERORITAS iM OFRECE VNA CO(7Ni P ""
, baft.. to. torrox. y Wed. We ed E-7968-99-20 E-7245-104-20., sE CRtAnA BLANCA BEREA COLDCAK59. grk.l.rdc p:,.r.1 Irk'.. SE OTINECE TAQIIIGRArA MICCANOGRA.
A VIVA EN LA PLAYA ,del I 1.111ma. turn. ,11. I .-h A .1 It,.,. .,.a, 11 -.1-1- -i., per. I pinn. .I- b,"', L,,. S.-Ir'. T.W.n. v :,,_,-,c= 'ana.r.91d. I .'P.h.l. Itelk. Brad do
A-M NE A MRW LVUPIA;,: Sal Us" .;af
Ilon. r-arrad.chala. ..,at T-11.1. ed.d..PrrA,,tA, U.AjHI. r. 1. Ac.aleanl. Behim. T.H. ,I
m an'p. dr. "TAf6;.%.' I 4 y Call, R4 Ne a ,.,;tP'cFrcyZ1br - it-- - -_ ou
e. -1101 L rtforencla. par, cort. to ,,I .... las. -1do -j.. I'- F-48'" V -- po Meet,.
Ml_ CAR I PERDIDAS ___ ___ I ioi lc'i' 17 ,.I
E-6619.87.2k, St., d.. 'aa-we'n. r4birs d,,).b6I. Co.. -7204-114-18. a ..... it
I.... A I 6'-' I"'..6. at lead. C..n.Al. L.- CRIADA CDN B -....... I.; k;,.goda" 2 4. baAr, ,act.. a... -cIdZ25 P, riloons 770..AP .4111.. _. 9 11 1-79156-1311-111 "
ifulLo ". in I .Irvlnl,. $70.00. Llare. -1. -75118,1 r,' .,
Mor. CASAIING ERNA. SALA, CO -, It CIb. ENAs REFEVENCIA5, 11. ..
of he Hato .l.b.h. Welt.- be: B.22oT. PERDIDO DESDE EL VIER-!- ....Clult. heire. Lie- E-7335-0-121, j 5BLICITQ COCINEIRA AK i_1KWA_. DOR- E-BO41-117-19 *,d .... 111,c .... par, 1. -,cl*, S",Id* 'K 'I "RE" Co'""MB*r,"A COI N R 1. ..u. .Ul"' I -- 0 I forcaakk -"13- E-7iog-11B.18 .3- inankle mUI ," art. ferrule. ar ,OFRECE JOVKN as AREA, KSCANO.
rmarff.d.. .. A Inn releenclas. In- j- I u7 b I., B.chillr, on, enperl-la, .~ .I.
LA ij-.- uensai rfererdaii. F-Dral. M-clo. .'
.A. AEQi7- nes en el Reparto Miramar, at, I-, Rtri-encl- Skillet, #411.11d ,,; ;,,O.jTr! e lpr, Db,,,, ," ,fichn, Eduardo: X4",
UP Iola ... T-0 'ILO CASA DAL. aOVF LANCA RVENA FIRE. UNA MUCHACRA SCREEN PA-E-7137-al-la. can, .1.. c...d.r. a'4. b.A. iticrealoado, perrito negro de orejas corta- -, L'an"r d' 9 a 11 y a 2 - -- so 1, train on'- -Or Eap.h. del.. tr-boj., LLROADA.Va
to ,rldff. Nom, Ell. terraza. AN. In: das, patas E-705-1041- 11, ft it".. III-tat. BoWee.l. m III I Tlene barenal, rA1-a;,I.. nor 1. ..A as E-7fill-II.- .
LB ME AL(HEM.A. REPARTO KYiF ':,mt.: B y IS. La Sierra. IND I- G ... y pecho carmelita I 8-R, i E-Bolo-1-17-18 uns ,firfir, of 1. Unribit. limpla OFNECT3E CHOKER CON marsajufcux
NCA. CON __ Or Delta IWUCHAC.A PARA COCINAR, P.ld. hoc., .It.. I.bacrsk. Informal:
7211-10-20 *atificark al que lots% SOLICITA COCINIMA "VU62 a a, A do Is told,. .112
do E claro; se gi BLA o Teldf ... M-5M. Antonio. cap a., Hart hot a .1- I..h.c ....
.,rl*r,"Illl 11,- '. Net. a Op 0 ad Para Joveneas E-7406-112_lg hall, Iss' 5. R.I ......... A-21. i A,411* r-UP48-133-19
3Z ALQUILA LA PRIMERA rLANTA DEL drwuelva al Dr. Ducassi, 18 N91 ik,., .._I, A, pr,, -,..,*,r '"A.s.il.r. i .1 -P"U !1 1. ...-N, d. E-7513-119-1.
Edficlo Call, 72. esquin. a Stake Av A-.1j. do I..IC.11,., a- 47, Reparto Miramar. Tel6fono I --licli. first.. "A.Htent."'.." I At OFRECE JOVEN BLANCO DEL CAM11- ----!PARA ATENDER TILEFONO. CONSUL.
eld DR.A.U, I Aratiic. U. .... 21 cut as I Cc RA RIPOSTIMA US COLOR.CO.
;, At Play, de Miramar. ,In .;ft,,. Alindo.. AJOr- do Miramar. Sualdo: train. I ralti, t,,hjr ,fil,.,, b ...... t tn. rel"All cle ,,- lamili.. Dn. rell.11. ..."I-A, d- tart. .&It. I.Incat.ri. P.1 itients .
, So rocibl, do ,rho of ... da a ... r-I11dAI,, media, he,,, da: St. Cono.O... d1vandle bodies.. .M.Anj .1 j__ --,
'"m -Y in pan.. rat .. .rrar'.. '_ .""" do l""'- a
_came_ Mload,; Tell* ,--,, ",,"
ROPIO PARA CONSULT dr, cl ... U. ballo, rocins. lie. patio go. do mAn,. SI carer. 11,I,-d,. 1111"ja Com.rco, M._nogr,. ..... Jan. LJ--.c Jana A.t'- an .: d ..r''. Is. I &A y Coal. .;
sells. 'I -E-7243-101-Igluc It 16 nt ,' ok*.."'% at,. a.. mi-I y ,, Ti- r.f.rt ci.., I.
Denials. SAO R.I..) No 412, It'."','A"' abundant.. Informal 1. ons- .. d-on. Ark 1. c.1-c' 's I Or T."I 1 '.'.' b.'e""LaIdl "" 1 7i;.T:cI;1.,.,=A , aranclas
B- N. sent,. "p.l., W" ,in.I,. E .........
---Pa. Chat, Apia. 11 '", _" form,, B, 9871. _1- 111 tbilidad 'A
note I Pur C""p-,", 214. Win, c."l-sto-is, 102 AGENC __ 30. BUENA CRIADA BLANCA. 1411APKAR I donF E_ __ I.f.rm..: U-113111. 1 .121-Is
I unr. Asks. r""""'"" tAS COLOCACIONES E-3.7-117-18 ot
y *emido cried, Ambook intorme, an. ALQUILO Iiii. CASA ACANADA CONS- Bt OFRXC9 3OVEN PARA ATUDANTX RITO MINORAN T SENOWITAN BE -.r. armil Mael caft reference,; En. )20 RANEJADORAS
". E-21611-87-19 ctruir. Portal. .,,I*.d ... rl*, ,,-*dor .1 c..W. .or I EL BUBO DE EMPLE
- '. "' lL NACIONAL: BO-9706 d. ...I,,.. bl.arck, d b a r' Ptc.,.. Para t.b.jn fikell y Man do _. 1. ML3. 1-7311-111-1. N alitrit. Del Reass-It Calfwas aftem wroarn a 1.
MLXN9 r=BCA CABA ALTO&. MB. ol% Sb6 pAl ,;,.P'5 11' may 'mol'o' Av" E t. .-. AS-1. .[let. salleft. per. for ... I- Llamr d, A a 10, TcII. -..P-i ';kh,. d. T.anbit. do. A-firriles, par. --- OFIRECESE MANEJ DO.A.,C. N,
E-751104- 1 &'-:"' I Itlefora t.mbl. ,1..,, 'do Ser.. BE OF-ECX JOVRN BLANCO. DKL CAM. -ri... Agr.d.bl. can I --A.. Act- nf:rknA.c.ompAl#nIe y qwAzU=d,: Duke
addition con. nit.ol.n... am,.. neodl- to. MR,, .... I.i.= Yrt.,"- "'locrul ..p.-Imled. to Ind. ,].c re, U.- __ r Pa. ,are Ir.b.J. .....I .y.d., An 1.11m.. 05. A-4337. a a aid' full). c 'Buil-c= tI. 3/4. closets. .A. b.J.. S.-Irle, rApadm. Stgunda N9 2, en. SOLICITO BUENA COCINERA SLANCA. ada San Migai p5, ,,,,be ,.,tn.,, Oct. rof ... net. of.. E7940-120-11 ,,,.,,, ..,..,,.,.'. li"l, =. *, a: .
C., Poll.. A.- """ it* SAO MISUR Y Rmo, ... Mari .... I hccr llmplczg. dormir calor.citin, rf,: ii-BUIC 111,151%.- Ap.rI..r.l,, 3I.A. -- ------- __ Dart. .",I list. n1a '"":
.111!'.: 9'", Ld ."d"21-7. ,j L. LI 107-13 AS.A.--1A. cl.,.,. 12 N1 2 entire I, At -F -- 59 OFWXCE JOVEN BLANCA PARA MA. pllmi,,t.. O.'= bAy' $Ali d y ".. Ed,
V,6. -JSAIOI SALA, COME.... 114. OTRO SIR. -- .. 26 E D I i=-. B 7, U6., 5 UNI I of _U31.
-3071. E-4 :; A7. III i-I... a,,,,, ,* Call, I No 34 ,air. EL --I "' I "I E-11JI-IN-18 H- I- ba- -ad11dBCH1lC? -1 A . Ins -- at do .A..,
1. I I ._;.,Id. Tjtj jW o I air is, 31HYTENTI COA[EDUR yIN E-nn-in-12 u,
A y Is, L, I S. Al,"14, 1111, BURO DE ol-re. 0
- Iiald: 1. ; Carrot ce. f.t.g,. --- -- -r-osiRoX--su.,,',r,,",d",,N .... "I nrn,, qu, rean. :a.la ,a1,1,.P11tt1,,,1,r,1,,,,r o, *;,U-.b.C...,P2TKN. ,.A.r'orl.!. te ... u-n ... Id.. LI..E-6632-913-IB, of,-. "OL IT C as -1 at.. ,_nladl b1lial Tell. W.3329. VTUDIANTR CUENCIIAN COMMIRCIALIB,
VEDADO U cift. kJ-"73II.Q..10WC11kNaRA Sol -11-all 111, 4.1.r. .,act.. --- it. ,I.. 1-4194; 4 7 .. .-- 1 ,
-_ AL FONDO MATIANIDAn OBRIMA DE ... ,tilm- 2- Part,,[, Iola- IOrPIr. u-7577 111.1112 111.1111 ljl l" r, , el.. c .... r.7H,.l2o-l9 de ... c.pleors. .Oct... c.b,.dR,. .4 Y ... II,;,d.aCr"I tend, do ,,lud 11 .,Ia ,i. 111.111r.r on, -,r-: C1.1flend.., I,,Id.,. Wiftda W.1Ao
art...". R,,*,,,,rkA*,*I,.Ar"m.d.r. fit. bl-c.. U-1511. No a I .... or. D LA MARINA, S,. Repeal.. 1 X.6139.11A '-ES-NZj6Vj.7- _.. z4flas.12N.
E.,rrlial. carard.r. I ___ __ .N liwimil. Be
N1114. each" ,6. call'. .ffa.43.,AkP, d ..U41- E-1954-117-27 ,F-W. "K 11OLod...IOPRKCKRK XIFICIZNTZ TAQUICIRAFA a I
A INTNE 11 r 31. At,- ,rM a C, It ,,..,I.. it .. .... kill, I- reall 4.1 -lo .A.M. __ ___ __ -,-- _11 oyig
it. ,.art. PI-1. I alpondl-1, r.f-r. 5.15. gal I sit. Ft _95M. no. I to. _cde --I" OF ECI 11 11VKS ('111AD67iiia- hMtbl .oa!-'d.-:.p.h.k' Bl"Ullft"" .1' 'I no.c.n6val. ..call.
.su.. Petrel, .A..' In. cried. do rL .' to 1. clurrespomeall India. -..
del 1 111,1- tin = .-Id,.1,r,,",_ I All"PI-INUI C.N DOS NIRAS EN rx. rule I.-Ar Para. 1. 1.m,1,.. ,-.,,,,
p. ,. : I prr. E.6937- 13 a line, d*r, a "na.di.l.- 11-t
Im"I, ,ad, rgrl", to or tube : ". I", .act. E-7967-13D.19j"PAW to. .A.. do ...mderel.. Ralston
,I .... ... a r , "' ,I I"d. I x-7307-116-1. -_ --.--.----, in,, Par, 1,,b,,,, an, I* -11", ILI--
r'. lk A T.,.Om KANEJADORAS 1: ..... A .,.I.r ..11,11.
... ra!" ,,mcd,,. "'-fial" y .a A .,: X" .-., .
Par. .c.'. ,cited ,, ", ,I, Is, do lIj. par ,rp.r.d.. Ac.h.- D U-7371. Of I 1 HE OYXKC% -NXJADORA zarAROLA, do 5 9 p. m. at T- .
d, 'r a ": I'rul ....... I it. i';; I A1bAI.lfk1k-??; St.. .V.. I .. -.-Ald.ak. loinrZI iJ., I 105 1-1-1, "I'll.a. ,__ .y ... I,, aledi... .dad. laa... --cl.. p ... be.
1.,.. 1113 r.4144 .., n, ra: .I'a 1,, ,ad. plants r.all. or U., or "On"' 34. 'n"t"I.M. I _,.,,_,,,. It, ME MOLICITA UNA AAANEJAJDORA EX. r ........ I,111,-- net han'"s Ill COCINERAS COCINEROS bi as. Burns. ref-a- c-975-136-11 ii A
":. ikaan: ,..rl ... It. We. --d- do. .a 1.1 "'. I ...... a".11. A. 5, ,,I ..Ic M-7731. L E C E CONTADOZ
___ ,:::,: ,tjrtn de cried, y gar@. .111 odkl a = 1 R11.1'.. a- taal.-. Inf.ra-an A ...... .
NUEVO VEDADO ,, F-1077M.risira. Unnplo .nll"-"I r 'I' a __ O ... .........
! MI1.1 .Ita. Call. .In No. t17. lailrll.. Amal-- I-A, I.W.-I ti-Mg I. AI 1..-, -.,,, E.1.1b),rid. d-d, A tica",it ft ',.,. I .- __K-- I 7.Vk COI'INrM, BLANCO. C-IINO T .A.. ----- .- "'T'"'110'"' graduado Egcuela P. Comer- ,
E-341.-tp __J ,Ea l I.A_ I ,7,l-d'..".4. I.I.r- cdno 1 4 I...'a"., can I.I.-c.... 11 ...... T.16fa. a.. .1,19c. -E-U..,t_6___r _0
.1.1-aka ,.. zd- ,fr, x ... Ilr, leftera, led. -efik. _q.ln. I g F-3513, Veiled. "" M ECANICO .... hl'" E-7314-110-11. ca.MoR. d, -- nation d, IN .. ad.. Ciu. Con experience. Sr. Gue- ,-I
d" -Aal. [,.",,k,'".'"I%,.*"",::! I C_0W_T_1 DLvFONO 11-1111c", larn"Iftal" 'I E. __ria- jr, I. -?a, .1 2,Ir., lack ..... ... ,",d,.,. =Z' I 03-19 DE TELEVISION -1--l'i8i UNA 1OVEll "IANEAR "11-1. I.A.m., .1 Irl E.7:il.I3oI, rra: X-1962. E-7305-129-18 "' !
W., ."'. .hk .... I..",. 111 i, r-U24 I.I.1.1-a-1, -I.bl.? -1111-11I 1-1-: J .rd Pr.-,.,y I -adel... cried.. ,h.(.r.. I 11-1--aAl ..1101, %,are U.h.), Ala ,aho P'll lla"InAr Y mP;11. 0 -ina, E.4i.-I30-19
r, Ilion ... ... I iwdla ..I., ,arad- 2 r ...... c cl-t- Ia; Wall- I. P-I.I., I -IN-5. -KBCZITDS AN III CASA. MR.
a in Per n ...... M .. ......... .. C, Coa. d, .. I,~ ., Usual~ EnUrRXCR DORA, -agents coreparents. India. 7 kinseadol. ,,
.------ ,,,,,,,,Ia gaij".., 2.. ,rju ,,,let ., ,,a. .89-1.1. 21 jull. L" __ OSTUIK "A 1)1131 5 C1 -- ;;. 2 I. a .nU. Pran ... 1, A. W St.- .h... c.1.1, ran -,P.,".c Pat. C-1.11
Aids, m.,NTE, VEDAEFO c ; "' A dXXCZLENTR MANKJ
; _r I I': ".. kl-al .. .... jr ltrl.. - - -- ---- ,------- O II M ... 965. 'It" Pill y E.t"", 'r I-elm. jr-7341-11211.311. ;
-W ,ah-la r-1.1- ..I., r ...... 1- n A a;!;l', la;., ki.hAlcrlr A A SlAa ___ ___ 1-1711,111-11, I,-,., ,r I a 'a 7
. .d.aay, "LA MATANCERA" A ,,
- A-7740 HE 901,10TAN nBRUADURAN A NANO, DE-A COLO(AWS. UN-krEND.C1N_ Sal'" T I..... A As,
IvI. ar. .... sea, lad- III'... $", ,I I C "I". .3.. .1j."r. I -0-1-m-ke par, trh,),r tn ,a. 7111-111 11 ,.r.e..,.Ag1da. RrI ... CA. .r....
N .3, L-4219 94-1. Bfilrl m., P11. ra.14.0,1 Part. H.h.r. ,, ,. __ "I'do-12"S "Ir 'be) .... Banos VIRDIANWCAD
Mo' l LE I Ii.in. .deakers.d. AD
1:.Il I.". 12 1 14. ro...I. Gar _. D..14I.. NVERES 11 !.*,I- .'n"'Pa", .,.,-T ,1111.11.111_ac 61 11 Ran.
--- ,,p.,I,,. -,IdImbr, ,,,has -an, del all ,ru cons. Tioulumclock,I .... hal.p..'11"'a" y ,xtrank- ran referential S,,rvieW ran E.700.10.19 ., ,ala.,. pc,.II., de SK DEBRA COLOCAR UNA MUCHACHA DII, mlecaln" R na
ad.-MR iliksk- Ins A- -,- rl I el pangrea y laitllg.il pire ... I~ part, film,, a] 'k-36.2. 11.1reldn reciin urged, do Exp.ha. Para na,,j,. P8 .6;i T.Mf. UG-00. I
R-0044.4. REPARTO QUEREJETA old, Sal 40. .ntr, Enid. y o.111 __ 11-1-c alial. cra- X4114-119-19 data Para ... mpaftar ... ..fiir.. Tell. se ... X-1363.1211-30. Ll 4
. iK-AVqULL4-k;AilA- Milan,. do frail., ,.If. 14 ,.q. c-IvjA2- Julio COSTURERAS CON PRACT ; ,;%;,,d I
. -31 r! ,,, Wo ,-'able de .- flour 11i _REC1 M It EW VC H;CP A A A Tlit I It orazcz .
. 12 A. A In, ru,1r, d. I.-I., Q. ., f ... U4473.
......... -"1, haa, R, jAh,'",,.,Tk,a-"- A ::, .a;,.1., ..'al J.rdln,, 1. W.- U-1880. RENIL ca de motor industrial, se so- .- ,,,I de .11 our 1, priq-tionanin, Into E-74115-1211-18 MintD.P., CONTADVA OILASUARD IL .
- 3.,r,.rIn.. a... ...."... c.cI. Sraj,. ,u ..L. U-1880 it yada. 1, aarurmm, in,- -al. W.. d.r.,I, art ... elda. Is- air. camento, Jonn, bum-, anrla crl Iola licitan en Calle E NQ 516, baJos, .a ,,,, na.- do $261).00 .1 .... It.. Diriji, railj ll A I 1*11"1,r,,. .... ... ]do. T.) jo. BE OrRgCg MANRJA m"ha "Action AM liquid I a d
,It Adul."s b, "I', P-11- I-d-lon, dL, ,,I.d,,.. AD~ 3 h.1,11.1a. del Mundo' Neptune ,, r. DORA DiL -cAKFO
'I%- I 11 -1 I its)"'i'l- W., I-Na InI.-I.d. y tc,,.. do Oft.oarkaka .D.U.Pus esq. a 23, Vedado, de 9 a I 1 a. m. ;, ,I *,let Jose lerr ... of... Pr.d. no- -at no(. E-7807-13-19, Ref rop-week. balkinces, flows ..rkaufaar: :11
..". A, y It ]at.,.. an I %.14 me 111-1272. Vr do I I P. ..... 'If"- per .... I I.M., c-In.r... .". Istrac. del C-lb., do 3 5 .13 Within ... War reandide T
C,, Ii "Aill: OFRECIAI IINA COCIIIIIIIA MNI. do I 11
_& ,rinds,, ....J, bit,
Z.HEI ..'j-0yras.-gainclorag. couch. E-7579-109-18 P ,m "U""d _E.BM-N.n ch.. DO times. i. cried., chat.. 20- clear refer,,nlas. tAm.ki,;R. torin, ,y, cap l".."o."
" I -"--" 123 COSTUHLU NODISTAS 11 .11R.C. IA. TRAIMAJAIR IN Orllei, cam-erns, .1c. c-wld201I julle $2L50 SUELDO SEMANAL _,Must fr. .J. por MAI I 1:
TRES HABS. 2 BASOS I 110 LAVANDERAS-LA 747. .1
.11. IS No 304. A 103 CRIADAS CRIADDS 3 bomb ... cerniplide,... Par. Il.b.).'"c"De CnCINXftO MING CON CONDCTUIMWTI BE OrRZCN UN cities. jov" Islance.Bisjoks. Hab. y baho criado 01 jESUS DEL 110NTE Y VIBORA N.-Itemso a rn.th-has unb.i.d F-7707-119-19. A Von ITA ARA Co. to. larsulgralo y sdNPZ!-:t- _-"n,A66m
,,er,& 5er ro I Dr con .. V. e y ""'bilid.d. U... .1 inflation U-4W. 11.1
1 LQUILAMQS CASA COKTL It SOLICITA LAVANDERA C J.Ol, del San ins 857, par Lr t,,I,,Iv,. PI2t,0(A=1ll1.1Dr y dal. pan y a. at P E.7411-1!t ll
b A .1 paille 7 if_ near c: car -3414.
l26rtoL!131hA A11.1*r111.: 1, I.A Cost I as
- ..Y.'"d-w. rrlada. .1c. V.rl. do,. Vlb.,.. 314. baAo Intent IMA: = : Sr .OLICITA SIRVIENTA PARA QUZ rats fernlike; 16 No. 759. At. malk.1 9 M:r stillil. 2 laid. EW.d. r ties .1 N an OT U.Il." TUAD, F0
,r,."*, I. hall, Ali,. -illn Ind-rulitt, Par, h-- tri.trinionin mlo. dabs or ... nrar: .ad._ E. '* i i."A-30. E- .in-it _:
IQ.,.,' he,.. Y --. 780.-110-19 I D RIM Ill 24 .1,11. E-7834-119-11J. ___ UN 1OaVXN Iff"LA ENGLIM.
S.7AA,.S..IN1.-i.I.. .,u.. I.I.,mr, act, do in, N. c,. d. a its. P. '80LICIT - W-a-C-5- .U.NA E.CINiRA__-R1jPOg*. NODISTA ALTA C02TURA KXPKIRTA RN -,X _;; Zlmk..t. do C...1,1111nd y MSa,, Pat, T,.A,f ,rd.cles, C' " 114 AGENTES VENDEDORES szja.st 1111, Ilmlarn laapt, i-, but. ...Id. el
.. .. Is. y ,,an .... it. dirn't'. i clean, Co.. 'An.".D.. --loolount.. A. .fid- T.
Ca.b.I., G.11na. M. 33., In. a.. I r. relief. -11rala. k .."'jil. PA-1
ALIJUII.A L CANA CALLK .1 NI 1-1 E-1531141-1. -1-1 E4146-1;3M." V He _rt_ nor ....... _ Ill tn ..rr. 111-11d., A (It. 1. Fal-ral-, Pie,-. r, P. ,1.r. '. at Per Gavel. -.1 I
at r, 24 34 Vdd,. I 1. --- a ____4, .11. "' It- -- a SE SOLICITAN AQrNTES aara .-rU'bA 'I" aa."h'." .' C.11C.P,:.. -4470-1211-34.
jl .. ra _'rr."TL,,, I T .U IIACIIA I-ARA LIMNA m RDADO.A ESPANOLA TftAJaAIO1 x
... true. bacn. pree-el. U.'g. -takes keep ot.1ra-, .1. Lure- Asia~ Vl-a ft._ ",."I Trebel.,.. to. r.m.,_ v TAGUIXECANOGRATA
Ins .,l7-dr.h- .... y ,,.It. dWARAtHLO, FRESCOS Mo. [ N-Nork E_,034_1,0_1 30
'f-arI.. nelp. 115.1. I ,1- rUak.. $.I C- G,,dL. .-H.74-117-1. C i-R __JOVN__ Kid
'j". In(. r-4334. ._. ....'A : dernos altos: 07firrill 465 Y ,- too. 1. i pAbliv, par, I C-F F PAIRA CDCINERO -1 r.11 14 No. 2-1. Apt., ..". A y1' irr-parkaugl. Gollcit" Milan
469. Sala, comedor, tres amp i ins Nralh.. E_ I.Itia.l. deficit. chilrt d, be] .... .. C-0," J I P I Jardine,,, a1ah,. he,, ,I.Inal .. .... :'fl. L.-I Rule. Is. L-1. M-118.' ."Pan"l."c"partictilar. rduada at
_ ___ - __ _' ftalrl.ac.. 13 No 5at. Vd.ne -11 .a 17 __ ___ : __ Jb- V- ri- '-.Pa. but., .arLd.. He_ X_734141.133-! 'k-IM.'.. do ernn-lo. B-3312. 1. -,
I h a.
ALLE 10 N" 566, VEDADO h.bitficiones, galeria, closets, te. i HOLWIT0-JOVitri P,%akALIsaPlARCi5A __ __, _. E-1915-114-211 SE OFREt far ... I,.: r-4A23. I - .-'-'-.--'
let 33 I, 3' "' rrki a, dos, balios y cocina. Al.'.,',,..",,"t', ,','.."'P'f"' ,, -"-,, , 1.1 III.Pa. 6 0, %h1T R 11411.11al-A Q1 1. QI1- AN _ E-- iR.i'JL24 LAVA IL.,. re R., lon". --------- K_ __ J! SA A.XIU*R I OFICINA SK OTIM- :,'
or. an c. a or. crib net.- P la -I I, CMADAS CRIADOS OFRECENF IS GNIrfCo CofINERO IV .. ,
r I rr ',7. j'.'I'.'. r.'-'Itra 7i I.f.r.-I... A-au.. 4.5. -1-1,
I- loft". ,;r,1raujr,,1, ,,,l--rI. a-- quiver $80. Leaves: Goicuria 554 al"I'll 1'1lCl'.daA I. A %'C.11. 13 No rt.a.le Par Fa_,r11,y; ,a,,,a,,,7,, 118 d Hal~ .r.b.d. .bI ... r if I
A. be A I .6a M-677a, I la ,air 1-. A.Pli.- )vnob 1" 14 'p. AV:,%D'" talked. Qatuiar.fl.. caustarlogro
".".a. in E-78 S. .I., BE COLOrA UNA J ,eft-el.. r. I ft&. ,Intblildd y all, Intli- Prelfeclible
. ,i ... A] .... date. -_ Ov.11 Dr. f-01.11. E-70M.1-111 ,I, -Ia ,.I
r-aklu.wie CNI'luina 0'Farrill. Informed Bu- y ; -- -- I--,-, da. Mae 1. ....... L,,,,m..
..103.10 10 I TAMOS VENIAKIIII W?7LCENECOCtNFX (ON R"Fus, . A .1 12 in. T.= Al I do maft,- -Imcrlc Mdlt.A proUndlo- .- Reilly 409. __ __ E-78,_ ,,
DAOORK ALQUILA. 24 m, ,.it- var-.! fete Valdespino. Or 'trI -RK-1,_ CBNIC -- --tll-.Il- 1111t, -11111a, I-r. if Pi': d i-I I
.0 - -_ tn I d-U rfla-ba tn hgar_ re.el. Her.. T F-1,211 Edlrflrd G ,i- -.3k. .61. -rina limpa, Ir L. A,,I*, L"- 111, Ly,,I,
I... rik.1.1 .,aaul.. ).Ofl.. pall.l. It~ E-5094-91-9 Agosto *v '"IJCIT;k7WIAIIA DK NANO. EIRIVAL .19, ."..do' dB cndIct.,dr .... ah. draua E-77AQ.ilA IS~ I -a. 10-con..: A-4337. I-- -- E-3756 im2d
. i., -aaadar. can ,,fr,,ri- aa.,,, 2n altos. d Y burns 1-106a. ],,I,,, ... 2 N9 56. -- -- E.7943 119-111 Sy BI'SH-F JOVWN lot COLO
u1i'lli.l., ,...dI,. 314 y Cr.. c.c'.. OV'AIL '.
- HE 'NA 111ANOLA PAMA a limpiser medi, dia. ., AM
a. a cu.11.1 4, We I ,,,:, rm. r.lor.rk6r. T.161.I. 13,2342. V.d.d.. F-4219. SOFMF.CY ., At ..%r..g-.. 1, 'm 320. 131 OFERTAS VARM
,, t-a.... I-n .: and -,- R SANTOS SUAnZ MENDOZA E.7M.ID3.11 E-7641-114-21 ell rt. '. n.d.r T Ilfr.. W-mr, DYNFA COLOCARSK SAW PARA COCI. E-7543-134-19, _IMPIID 223 Pon.. Intr-, PO-2340. __ ___ E-77-111-1. I.r r 11.Pi.r Par hot.. 91 n d ... ,i --- AZA DR CGRNADOR 0 EN. !
1 "33"'I"K KE ALQUILA XN 1.0 M1JGft I As Nr.CE8ITA CRIADA PARA TODD ER. DLRIVADOR QUIMICON S. A. 901.ICITA- At: rZ('E Mj1(-I1ACIIw__, iRA '.1inru" UrI, ,,fr- ... List~ .1 M-1233. At. BF_4-, OLOCAX UNA LAVANDICIA. 'OLICrTo It
DR NANTOP 11ra, -111O 1. .t- ..Ilr is I- rate -nial-ts c.mkrc-. Habana y E-79114-11R.19i "',a,"""l final I Ku.y.b.tA. tn U, to and, de quiffirlo con sarantla Quo ;
QuIllo NIN KATRO; A Ne -.7 1 j,3,,A ... ... do I.)., .flits, let .... ... ,,I,,. Prd,,,I, de ,",,,he center. par h .... ,,,,,I 1r-atJ-1 a III., A 1711i -, d ... c. Par. ,alr-al. por .-H.: ft. .
car ..o In.l. leribld.,, ,.I., 314, ran .I. L a ,in. nara cnclnar I, limpiar. TeILL
,do b A y I ell -nt.. $2.00 daa- y 5% co- ;Z UGLBCA UUCHWt nim" 40 _.,7 i I et'll. is No. 19. Deplo. 3. Ir
I, Plant. V.d ad.. A 9I .." PIa. c6: ., d ,,..'- q: ,,,,,,,,,' *.",.,P., ,,. .C' '.". l.'a "E'.4231"IDs"14y R"' '71 E-11117D.11R.19 orRrctmz IRIIN CGCINIAO PARA .. ;1.1. F.fi1ll. -61". Bond- .1
..... . far nd", dese" 3 .11m. caredd, .1 frP1,0, ,:,p1',! I fli_ ULH ---- -_ dlelAn. Tomblin hamb- -U- par, v- TIA DEICAMPO War.al I hotel.. .1E A E.7655.1,4-tald... Al-rad.
_ 3. in A "" r.rt.. do do eluded. Poll. CMA tFN C 'o- W-7112.11" -;
W., .%l"auaNt. d.,, 1fSVjjjjj;t p MA cII.I.-, h.t.lc,. rl,;., "h.. biame. rt I l.ci.cr.. 11- ,cf-- An.. 700,119-11 .. MUCHACHA rAiA TSAIIIA. .
a"Irl., ban. 'vwtl, ."'. Mil" Parl. $IWAQ. zi.1 r.rion, linarl., Quo .rp- -11 .Oct.. ,--'... "'I-,.. ."I, '. Mocks of. Cuba..; F-7211. OFRECE5Z MAGNITICA COCINE-1A, CQ. -jc.,"11' ,HKer"f, I, Suayb_ j of .
r.J.. st".N. I Ill IA LAVANDtakA ES far.fAc, h sca cocl.at ,yudar, metals to
,*I.,, I ran sea. 6 I.N Rod Pa- or"O'C"EnIrs
Dail. Pat.. all "art",' Malls Rdriu,. y I ,,art,., dean T:I Lb".. ..aid.. Be phork re- 8 rc.
E-1414-ses Sol.. 438 ( Afte) frAmt, a] Mercado. 10 m IJI y F-n"5-1-19 'Ins W. carlia. .)-.do lt.Pl.r ,,I, ".. I ,...,bar _5 A rk. A
_ ____ E-7, 78-114.13 DFIUMCKi_931W ill- RT_.No_.nvKWA B.f.r.akel... lot A-Mes .: R grs. .4327. 1
ID E-7649-1.3-IB 1. ...-.-.ADD. ALqUILANNIS MODERNOB AL .r. 101.ICIIA BNA CKIADA IriIreland.. Area ra,., calltade de r.d.a. IS 11 176 1 ,IiRl I i 7.; 1"Eoraii a j v.Ncl 0 PARA OXPZN- I
Bi- A .. d .at, d. be
local.. r. T ....... As Is. U-1 LUY AN PARA UNA NUEVA Cii. .So Oei C Rural
Dit.". D "j,.c ,"al.. r...d ... ... I I., U-Ined -r--C---. MAGNII C I ... trbj.r Cattle,,
'" c 13 0 ,h,,, "a cal,'".1111 YfU1PI.l,.P.r. calf-rai-, Informer W IS r-In ....... r, bu- -oln. ,-to CHOFERES
.. ,..,I.. clard Illd,!,, '..'. r, 1, at chm. .old. 30,P) S ..flells. 1-ch.ch.. r.a rr .... else ..I. _r_ __ -..au. Oct. recreation. Tell.
v- 1" ,z 272-. ,: LUYANO 669, CA TI#f.a B.AVA are Anal. c. I.d.r1.rkncnab1-..V..to N 11-le, 1)ur do.,. -2101 ... ticks.
1. .I.Bunn 'An 3 .1 11. _, '. SI ESQUINAITtl#f.a P 4147. .RRaCEAE nt'KN A -, ., ADA Co cla. _ISSa. Often. Soft-. ,,,.,, x yN color -V SLA i M-7U )21-19
1EFLIO SAID I riesherfa 11110 BACA -- -1-all, ru-1.1 .. r ., E-7nW.H.-I I,., .,'..I. Ll.- .1 T.14,1- Coach., t,.dY,, Palo ,I Z_7- IPS.IS de I~. .1 ... 6 ad.. May hu ... enter ... I... prflcrc p., har., -,,Iae. o ,,, ran calif.rion.l.. d'.'l flnt.= ar.1, __ __
at "" ___ -rlbl, .1 S,. ft. Cl- deork-jadin,; ld,, p.rtc, F- 47 i ii-T.-.
ra .bl-taaaa. m.'al. relml. I dmrI- hb 1,,I*,*, BtniOLICIT4 UNA CRIADA DR MAI DK .I.Ch.. jet. 4. vents, MAI.). No. .15, ., ... M-413 I.. Z ANICO. RECIEN "EGA- E--a-k-1. E DEBRA COLOCAR UNTA Ei6ftAFH- y retbu.. I .Ahm. .:emad.r. I dr.eal "'. .1.aap'. A.. tn aft..,p- raider ..I.m,.,. a Odeon. lkaccl.. E-1-71I.I.-I. do do E.p.ft. :: do cose,"Its ack Ms..,.].
-1 N I. ha, ad. D ,.Ir f..r.. S..Id. -I ---, to,. H.b.... E-730-114-14 A-to a .F.I. ,I ;1 TER Ito 1,Abj.r. Sr. LA- .. TU. M-3311
-. I th .... Prime i X In I", $30.00. Sir OFIRATE MUCHACTIA PARA LIMITAR r"b r ... C..
". I :1 me ,I.' ',.'.'. 61...red .' ,In:, ra, corinar. solara-le. ,,b 6" I =Co A .x
.." III. Tel B-447B. IOLICITAN.. ..a ... NOn AGZNTIER ,attend, d. ,cprawt,"a. darra
Varied. Taff. 111-1001. I, -1 he,.. Par. krp.r- Aiaac.d- c. In calcanci6n, A, farm,] y t,,bjd,- 111a Calcno do MR15. B-4 ollcd;! 'It 3.
D-OW Julio 21 ME ALQUILAN L ,. 7664IAGIAS on,* *bl,,- ,I ...... j. par. I.e. as ,..at R.f.-cal B-11- I., 11 A 16,
'OT.,t.L.ToS. ,A.,DN IS kneficlack m. y 4. I P. mIS ad.. Irl.-Ifir.. P r aNo 't" PRE"E"t rl"E" T -- ,.It, Coach. at. OPar, BOLICITO CRIADA BLANCA SIPA SIR. let ,ntr,,IA - c t. E-71-lk..11 k' de" case d. ro.ralld.d. no at c.l.c. a E.8oI,_IZ_1 __ 1-7133-131-19
11 11. caute Co. Hal., emrsdo,. 3/4, in "...' .1 B.A.' Cuc- .1 i-9 OVEXCI JOVEN BLANCO_ AWA_ C_ d,,.N.AS. It... ,.f,,,,,I,,. T,14(a.1 -6trial. c.ol, d IN.!, --I- -IUDADNO CUBAN DHAKA
=)Wo' SE L. Avi.,16n, c, 1, .... "n., 1. ...t.I I.. It d.rnpI X-1882, ,1cluI1,m-Id do I~ clc,. 2113
,.ry .-Jet. do cried.. ---I- do to, ._.6.. l.f.r.rarl., rl.r... $6.. AM N, -Ill-al. "IV a iL nFREC' ON CROFER DEC6L6R_. 1" 'A''.0, c Ed .d. el
6 9 E-50 .Plot. trader mracrItIll par in laid, ,,,I. E-793D-119-19 An- Sarld. c-a-lente TH. 1.7214 g__1 to I,%ma Idi,,t
I. Ague abundant. A .... do [a bri-,17, entre as y 34, Miramar. 4' N I
,. do ... jf-man .. Inn h.j... X-21- ____ "'Al-, 11 U.N,. L, q ,, tr.b.jo; lie.. R.I.Ald.;,ro.1193. F-,iC-,, ,I T-R. ,H-rcl.. E-7341-125-19 ,-- Day ,eft-at, ;11-11, .-..., .1 par
,....11, Ineadero y gaio).i $140. 23. Ga. ;-- r-I&N.W-11 -A DU 190 EXTRA EN T i 814-Ila-le CO INISO RSPDATZRO nipe..r. 1; S?. OrkaF_ __ iSNCjA1M-32I5. it.. I .w... I ..
MA
E.71) -21 r-1152-13-1 In. ..Plot. -di.nal. ... .. pahol. bu. lartak. ..be WE CROVER CON EXPER 1,
_ - it "'le 61, vrillweiAn. N.eld.d An .so VIA 'AT' d! OFIRSACESE CRIABO BE mAND CON AS. C..P... Notable formal. T,16foA, MAIN. ,I ,'..I.). Y bar... ,el-all- Be,. 1 'E-7253- ^1 12
LQUILA sIr'd aail kkd uPU 1h.l. 3 70m 13
ent ""'"'ID .N:. M'I1'b d'.U= adZ 1 94 LAVffON IRATI .lmc .E .3. on
Call.. 12 He bro impresen. Mantle .th. Karrib. f....i... T.rabli. attend. j.rdla A-4327. bla[-S- E-7040-119-1. W.-I Items y At cone .... rA 150-19112 COL.R -DEP1tt%NCM ',:
habits .A.. bell, cu.,I. y Patio __ D. crt'. all. y Inan A-rid... Mir..., Do as 73 W. H .... St., E-7.1418 111 NERO rA1A-CA_1A1_ __ ---_ rwi3-Uis-i9, %",'r a, .' .ft- r. I.I.rat.. U
"'I".... 11 P .. defeat,. kMmICyph- Card Co.
Ad.,- r, do. t-11211,11I03-!4 12 ., '. Y. BE OIRECR UN COCI he Tell- F-- -. y.l.ria. ,A. I.e.d.. Jr. ,,,,,,., KN C N.. 069. LAWT.N.,MO: 11 OVERCESE CRIADA or NANO. CUAl. de huAki
rms .I.:I.. _ C__II4_juI, a Particular a ,NudntA dIl- I QUIERO TRAIRAJAR CARSO BE RIFAR. 11 -1-111- di . .
.11, do. tent F X-31.3-131-1. -. I.,.. .A. c ... Plot.. .a.. .h ...... ... it 104 COCINERAS "' ;,,c.akAd. ,.,,...I I-rja cut ire. rare Tel= -Isis. I- 11 la-11-lok tP.Micirl- Lloars, ,1,
E.471.81.211 ,l's"" ca'a' On""' Ail', b ____ _
CUSINEROS 'Er.aOL'I I;Ntc.qlx Q it. a- efl-r- A-4327 E-7393-119-1 %I U15 I M.lae!. I. lof-re% P.d,.. jnVaN
E-77044.0 lS ri.1TAN:4dJOV. ,I her.
MADO, SIC IlLG -ff '; A, 11 E-1944- I.I. E-I 7-123-1. 1ILCESITA TRARAJAR CUAI Z
a. qair Irlbli.. S -:-*.
d" L02 FIR a me _'_" OFIRECISE BUENA COCINE.A JIXPO _.... .. i ; LA ", nkt l inglis. ince.
_WT4_)N-i1WT1iW__I4_1flQ._A 4K-APAR. -ITG COCINKRA 'NFPA COCINAt a' Sr. Carlo, 1-6ole,, -ft El 'EM.,fle.t., jVo,,,,M ,,,,
231; cuatr zcM t'N O%'EN ALANCO PARA tera ingiel.. qua Pie.,. -.to. y ,arr OskEjEgj_EFGrMft BI_ANCCk],_ UZWME1fla cant, Ildd -098 E-7271 31-IS
... y -PD" y Zak t.mrrl.. -I be,_",,. ILI( i, ;
I ,1, Cnnc,,dl, y a. r- .1116.. el.ratelic.l. Da .... rcf.lanci.. d--h-r-r;: par -Ilar, A d- Ir
1DO.- ,,,,,y d.m1.hACbitt,' d1Id rd' 5 .,.= or* rl [ ... !::.a,. I--% pro-Aa ,.,,,,d.,. ,art, Is. ...., ,,drectles y ',ai r 1711-..'.. elm "I'. I .....
I. 3 I as I 1,11,111111ne. y dome,, $45, ... I b, c"c';,", ,", ,.,, r, .. r.f.r.-I.., on ,a b",n I -, Rel.-cl.. ,I.r.,. "n'JIILN MAT1aIsjOVIO-Jovi;;,_xCEcIvi _LLE. "
so at be c-In., .. aalo.l.. 3 .. .. A U, I It .. ar. I. 70I.mll!_ID .. ra ""a,.4;'1,r,.. Ifrm. do mahaps --j .ad it
.11 .. Ll.m. Be. .5. _is K.WL .. '
E421H-Aa an P- t-5 la-14-M 1,- d-lalan-. darmle r.l.c.ra6m. M.N. at E.p.A.. dc,,. -'slar-,.d. do .
" I C.1;r I, N ., 0. It, In.j... -Irr. 24 2d, V.- -1799-11 20 E 7.21-111 IS E-T- aa 1. I,'.".',' r as d ,., r-1-1. i-.e O,11-ir112 KNTRK I 11. VEDADO. TER 05 A. AEOLO CALABAZAR d-a, E-7"3-164-11 AGENTS. MAN ---.- I- BE OF- E RURVIENTA PARA LIMP111, __ __ i7C UN ejo-y -- -- I -I I.. Par. ,knI.r- T.1iftar.
.I.. ,oaaa.d- do. c ... Dr.. ban. 11A.A. ... TO A REPUBLICA 5OL1- A, y I.v.r la-d-1. ,- d.,.I, I~ .V. C.L0CAUNA COCI ERA UK CO OR .1. R .LAN".. an -.a- E.,,I 4.01-ad
1. corl 1,d,rn.Io,aarl;, y -vi-Ved. Y A. NARANJO A'; 101,111TA C.C.NERA voW1rzxrW. ..A b .ad: del r-aacl.. -I ,all.l. to can a .A.. de W--- -4141, de md ...... r-ri ... I. ,%Itge, I ._d,,,,d.d "_-,: DiK-RATR AWAk7A NiUCNACNAJOl:2N'. '
led... I.Mra, -_ ,,A.. I..;, ,.,I,,.r le- mr-d-l"' minable p,,O ic-711.6,118.19 ,.,.,e it, la" ,del. 11). de last,... ,a
he 1.41009-83.11 A da., .act.. W.N. , 1. P" r h ... ; ?ac -. --- 4, 1. At, .
,.Qullao GUINAL s. UNA CUADRA .I,. .",I'., c.lar. 1,Ib,, ," "' A to, DFRECENE CIRIAIDA .E-MA_-_F6W_81JE I --. Teralolka U.b.jI. Int.raA I-gUfi 11 -a-W Relf-c-ft d, 1: St ,,_, '_I..d, a R- he ,-W.d. .1- Ar- lie,a6..RZ-.FAiT-RaJBA--. ---- E-6071%14M ,, gr he N E-4-IBA. -1. Aalra,..S. q.m.r d. E-7223-131-19,
. N.. .. 1, 1. J.,ell., Imirl.l. Wa. 114. -medgr 11__ ___ .__. .,7a'r cr.r9ir ,7- 'W rlb a i anaka 627%1, I. I runs. ". re, I, __ __ __1-1.1. W. I-h,. Alqllr 35 -. Is "' I' Wit"..el... c..". -A a ..7 _____ .. :
ad.. I 3 hb;1AeI'_'. ,om.. AI.4di. Ill, Tell I SOIACIT" MUCHACIIA BLANi70QUi $I'. G-1., na..I. Ap...d, .. '. .1 ,a, ,,do,. 0,
HI A '"""'. i"I""O'. E A-3.11. on- -CAR39 UNA RKNORA IN- ---
X-230 a ,I led.. _r, -rl..r y error turn ....... to. ,a(.- been- E 54 .1 _ffoka IIB TA I.L
nda. ]..it- caril- Pat. dams. ca. I _Igj Sir... Par. creirer, A, .,a. b.b.. .-I .... CA Cuorta. LLAWK 4L 1-7191-5E OFRECE MATRIMONIO
ad In" E-117. I.5,41 ,_ -in : I ... III, Itanpl.. T.161 ... F- 1. ,It . 7 P. .. No... es' aftol Para encargado de '
to A... Its -Wlak .. .... A I- U -- ------------ __ ,Into,. do, Ir d,"Im _--o AGISNTV EXCLUsiv ERIKA C I= ,, .UNA En., EPA jiiX E-7242-111-38 P
I a 7o'. ,,Fa X x5
In. No. 3. printer of $12D N. I r,11, 15 N ad ,at.. A. r E-15ID-I.-Ill
. _I, .i l. C ..A Isk.Lao.. lagi
".9-14-14, 96 LOS I'MOVIS NARANATO z-atsil '04 ,Irlr, par. ,and,, I.da-111 1. par. or ca-lo. I 11 rft: __ __ -___ ____ __ -- editicio apartments. Buenas
- ____ I.. p.r."1111-;.",,,Ir., ll, ,d r.,Ian- ,.,,I,.. far.,_.. ttlij.no F-21a.. .. .... c-I.- con (a tA C- CAsAE JCvAZ CHOrene rRA-C. rA%%
SOLICITO BUENA COCI ., an I, references. Telf. F-5927. I
CEILRO PAU TIMO AI.QI1IIO 1,00 ALTOS BE ReNI'DaNt"A -I .... 16,. B111, -IdINK A. DORMIR fire L..,,Id'r ..... I mrr.d2'.r-GL'1_-. ... do I..... mIll. .'"T"'..' "" 73 d
. 1116-randleft, ..). E-7054-11$-19 h-arkur. -le. M.bl. fiftnift U-1il. -r-,"._7' An .rWIArI,'." I2V
Hall. I h.bIt-I .... ... Vale.,,-- Is- .at firl-arl... St.. do B .ra,,Ca1It...1,r,11,Ha-rum. DirlDne ..I- 91. par ,,,rft, -- -- .,----- E-1263-110-1. B 7734. -7261. 14' 7440-131
I- 1-Irk- WIWI. Ind.radl-la, y can NI .77. ,,art P A-Id. 3' A a A, id .y..d. let ..... I... c.pedr.c... A .. a OR OFKZCEmJOVXN BLANCO PARA ... cy8z norxxPA CifL-Alt-i-LAN-1 - ----- 'd
,LQUILO ALTOS Y BAJOS r .' ".*.k, k.!",1 '., :''r.1,.kaAcab Jan. ra- ,.,t. U..- p_,,". ad d ,no Or- A 1, run,. [Werin. ALTA COCINA, COLOCAME C6c,"n' o ... cy8z
,D At ..... 111rima, Products Int., Compostela 927. Ha- ,W
tied .it ... Pa. 114.1 l be .. cl-l- M.3339, do 2 IEor.li.,.." d ..%.,, ..porlo. b..... r,(,r ... 1. I Allure"Tisoeall .31"; II..., Apt.. 32 IMA, JOVEN ME OFRECE CON MUCIIA i
Sedan I.hilr.dr., no.d.r...,.S.I.. gon I.,. A,,,.l ,f.anp- I.I.Ink., y darraw, refir. ----. E-6s23-114-3o .803-1 D-737b, F-d2lt. E-7304-119.18 wa, U.N.m.-. urorllr. .lend,, nfr... c1l.ho reaut
4 _'Ad. .Iv:: 1 E-7220-: _" 11ficul., H.f ..... ,_ si-as as hdatci.
,,.Fl c-l"n.C.-I.. 'An. r el- .1m.._a-11141. E.IIN-1.11 IK 60LIC111FA st cocINXRo o'... LO on __; _35 _. volais D"E P U
_ MD.. do I a .. ,__ __ 11 I I ,fare. d ,vRNDIDoRES cTtvoe _F_ CNMO CGCINXR6 T EPO$ -'DF.h EA .COLOCARs9 UN C E-7433-131.
CAW.. ,, .. nitro. 2EN IZRVIXNTZ ZGPAIROL, saitio. B i 31)1. 76 wiciss. anter
ti'mook. No "LT11M CA Ill.., if. MUCHACNA BE CDLOILPA.
E-7als.Bo-11, 1. .12 .. .. Call. 28 No 253, Voclado . pe to na prostrate y may compliale an ser. I.. ins a Is crioll, 31 ..paftl., but- 1 .6.. a. al.d, 11 To]
ALQWLERES VANOS 19 y 3 'I So 1111'r.0"RECE U. .able ratio.. 1.1aliker, 44 '.11
__ I a :nardk. cattleAn, do "'. 2",..Ir"..... -. "... .Ar.c. ... se-lot... v. .1 lot.. I. ni.C.I.. Total ... 13-13si ,. c.ri... 2-11 V11. Ir
9ALQUILA UN APARTAKINi7o. CALL I -18 tSi:7dored It ouron m,,h.,,,rtjtlm, ,exack, Trior,,o Rotor. Exelnta .... m,,d,,Int#, -727D-110.ll E-i-- Faacg A Joan US -- 2 A .1 rl-9312.
Le R- No 301 .of. ClI.All. del C. .... NT'LLArA 11' CA1SAI...I,1 I E-7"3.104 t nifties do SAWN o.W Parka.sion .1 ... B_4no. sTizo P...-., A 1L.1-13i-in
.U Catalina, Wo-An ARAI. 4. I --nicalck dLQ.ur.RH ."b! A. .:1 at oralica coa 11ii- I as .H __
. ..I,. NtICRACTIA PARA COCINAR sor ,analin-on. do, pi .... do vneits a pie. m it I Iii1flao ati. SO BE, ch.1-Annes, 1.1-B.I.. r --istion'l.a. cric'. I of.alelan-h do,. .. sockno el.kcs an Cuba, Llim... T '!! _A' --lo';l con. = Sptlflca. irof- ,W, h.bl. i 1. .L
am. Daniel. A"I adl. towBuIr. Un, 1.1 y CITO A. I UN NATRIMONIO. CRIED. :j
" ... I __ all r III -CA 1. ,,R $5a $55JcurT,'r e.'S= R'f A r .IR%7 .I, fr.. rl.5411. E.7177.1 "k, ll 7,7, ,,, ..H. naerelarlar.. .,led. do .. -,.:-,
.-7572 11 on to. "!,. lcrark ... 1-1 WN 'r hat, ,uacita: Certain, 4 ilg -




PAGINA 32, DIARIO DE LA MARINA JULIO 18 DE 1952
1,orp 1, el preinio del
Directive tie emplvadi) "Isio han recillido el cherk ffonran'al A 'stol en el Cincuentenariall"' dR lit Infle en4cia V ota'n crd itos C011% so-Filos6fico de
profemitil-e, tie la S. E. de III Caja P4 )S(Rl Piden fi beren
'de 10.4 AlIliguis del Pai SANI-A CLARA. J1111. 11 1111A Direccii6sn de Cultura
frijoles para para quipar el ursoo Filoscifico
10 Hill I;,- Los triple d", oil ilos6fico
4 F' di, C.Ilu.
Ila ii"i" elect# (Ille pri(I'llil ade ritte, fr is e
In A,,- , I, ilinistim do E ucaciiin, seIn Po'lill Is, Allorsos. a Cd
lknsalta polls. quejai m elf.r.6 .1 Oct-' ar on
Arngr' del poder sembrar W as de Quimica no trab .10
didid; ;Sig a.
r,-,in d, 1952 IP-13 !'111- )in Ikilld. 'e,1, l H'a
LI'l- q III dr 1 cinn ', del doctor lus(o NicoIA
cler, I_ 'ea "-' :Iv I checks pItes hasts In fe F, jurad. ahfIccsd., cst.v. inte.
.I le hail -,,rgadl -fi, tie Agrictiltura en, Homenaje al Dr. Alberto'
ji __dL pILsc'1 .s docto,! s Humberto
1011d.1 Pir_ ties
6, I. NI., 'a Martil" de In C.,I,, I' del 11i(I 10111a polie.Si6n I Hevia. Una Hiessit red a GLI Tudurl Y
Dioni'lo Lam
G-po (let C A I. F in 6 Lot unimlemidad.
I;a-a S-Itln C A,. ,,h. El C..Imj. Ecormeni h. v.tad. ;,, c
PJ.1,',AR DEL RIO julic, 17- El !,,a, I, qui, renpondirelm
e. MAIL al 20 par. clbI L, I of ILL 11r6ofit. dt, 533.297.'
om rij stimsra clue ill,
as d..I, tras e instalacj- n rie cquipni lot
":,e ...... a;l n Jefe PloNincial He mciific. cim, se r.-Int"I5 Pat." I pa l',,,,nas po;ul itfd ......
ingenierd Ernem G been ', DS do QUIreftil. E't, AI I if mile ILL
d, 25 led pis- d, r, ,pli,.,,,,n d,
Tudi- p: dit" -hn In 'a dq,,i,ic I'm mal, .I V,,an.
111 aIllOIILII 11 Iff. a
I'm I". In, 'anins ve. inst.lacim, LI in Univ-ichid III, L. H.g
Baterias hay muchas. 10 0 .,,a
,fcrnn. ag.an. ;Ieu redondis ",.cQuIp mdkr, Hinm,," I AlAda tie T,
Atflizardst. time J M. de v1suales a C in d&,C bis
s oc, u a Y dn
r, it ijol Legis on a', ess Isis
parasinchar In .... Is, Ell I A.I. 01 In do fr'.
... Pero s'lo las _Rec.L.'eo cls he cle dad y ante numerriso.publico's, cfc ,
I"I rt'nicia, p"I"'Ans sun on. interests, wismi me-, eckincin .. an I c1ciming..20 cle Ins corimn.
nI id.d 'n I ,, I 4'cofla p"'a". ell clue sc discutll a 111PI121clence Icibre ten. a ]a I p.11)., c1n, el restaurant If
Mm..n d, Comerem till, In o ancia de us median audio. flachoc"Ill... Ins musezolfiar. gam, P, a a I f lbert. evia. clue
In, crisp in P..cedcr a In shop rt
%I ualcs ell la cosefianz.a. a p r
,rmb,. d ste all dorida Joe oft ',r.sso.iAralumm ell 1. la.
, c I no Entin mesa re tl,, is.d. c,,PI ;'a ncian ScI de In Um.
Aths no ha cobra P
R IC A V 1 C T O IR 1' I'lle e lciilux y arliciparon en ella Ins principles cultad tie Cie
tie Ob... bit is, A. prciductores ga. -rsiciad flablecs.
T.d.,i. no hall brad. 1,11 ,ell. 1m:lioi" gr, Iz y directors cle prog
.an., que le I~ Licle.d.n. 1. - - -
son SUP ER POTENTES _.n do] deP.,lonsent. Pro I 11 1 1 .A
1, Publicas: toclon agu., ,,Bulgaria logr6 un Puesto en...
,,h2inc s LL clue I P-sdrntc, tie
punt i .. general Bali-, cince
edito de to L Ell im iscin sencillo. Pero de.1, -a: (Continuavi6n de It pighns, 19)
,iedio million de peson 'I g t It
SU P ER ang D U R A B L E ..I.a I, I mWerm de Hacienda 1, 1 -rda,:L I hswric .
"I'll 7nim forid., par;, ,,.c 11 F newo cmr,.W". Na,se,16n:- Nu,,, prlmcro. IL,9a Heal weight
I le, Pagilen ]..I imeme, adcudad- Entre(ran casas ell I alle Obispo equin. Cut N ie'gase f alsa ,,, Ell lucha hay I- pocencialon ga
". I Boxeo 1, Lucha: Cuatro rrimclo, iad Les
Guillermo Rodriguez, roitesporsill. I. ci i!l h .
ra 1111, Lightweight-Tore Evans.
FOMENTO. full. 17-Lns 1, 1,1 Ap-1 loarma ,, ad,
le c ta lGenlidad hart pielentale coil- Josit Marti. -,Ald,, eI I l16.I 'e" GimmaAlra:-Tres Prinier- lu Henry WittenIn C-LoPlIfila CUb:,La it, Eleiii. que reedifici6i ',,,:I d%1'a h; n informed 6n de I ig
porqu a I as 12 1 14 tri to, cl -la. Tiro*-Dns primers lugarp. Ell do :
in y la,1,11,1 : In I,- an
I, I I fill, 'I"pndid. I ......... I C, Id, :a ar e clo I St, o, -Henrv RevIll QLI1 Isplienia la ,.,cm, I,- O bras N blicas dp,',1Ie,:aLa-iI, 'I'l Ilieln. N, I in. los tomunistas F'. d iiii a In dele-acilin noit Cub. em. BilKlm
-d- IILII guaidat A
'Jill1la del Dr. Matti rlrha cvernxia. d,. mrucalia I 'arpponato et wf HEI.SINKI. Finlarldia. Julio 17,
lileirs. L:qhfI1n&, IJ L1110., del A.,,.,I.l Mart, IVLR[;Ienlat!ct Isino, boxce. bi kc.bafl Uiiiicd -- El ecluipo cle baske ball
- I P--1-, if, -, ba,,- clo, ,, 1 1, fact let I d, pesn,, I~ na- 1, C b.,. 1.111pur.,to per d- j.9ahierout desn-Hida,, lit)r EdL-1111 ';,-I. "I h1la in "I DeIllintriala el padre del acI- y a,htmg lf,-tnia hey .1 furte
I)('Sr-III 10s title AL, F.-tnifin TJ,,,l Bj! ,a pe, -gmidtt
un H110 11111el-10 eri Corv.i drSII "'balge'
.1111" de fill illerildio llace 1)')"() le oognfxa mp-l el-, CUI), blesp a d, oin In III, belugas 59 per
PSrERANZA. eilie I-, r)IARI(), ri achni,-I, r, I "I'l I c, i l I a P,, on"a 'uelt. de
(11117 1110(lffl(lluiell. Il retire it H- par. denn,-11i at,zm iranirr,, I n,a, I,... r. ,r, pern hny fui cl,
ri -a --da ell r o P"'Ll'amn da poi Bulgaria con score de BE
rne In lnf.:dnlr ..drIp.L P'lo
'co"Itto ch dn'to, III el,
7" *at n". a Ill on del i Ilan Ad. 'Imitil.- P"a, P" ,i. O'_% eii
FI seno, n R r m-m"a 'cirm"I Pill, Garcia y ,,r I..." Omit. del
"_d'eh, In uno. & 11 1,1 t,,tr 'In 11 1- 0 or-aifl-- ba, .I,n,pu.-o clevicindica cormunista "Hoy". visLt6 At hn ell balnunple Y no compiten ell lil- Si I,, ruhann- Inzran upprar con
late It .6. nistro de Informacion el vetem- rc algrecEi-romana a hockey sebri, finTla R Bel null Willi I ,..r
B.rhl,,.n y PlImIL111al. 1 11 1 ardnit, In, Iiati-ii, --, ,I eL del, de'de In 11 Guerra Ithindial Manuel Pe. I r ale Pit lasi;cternmetencian of
i-iln He In rellisi In,-1 B.Ig- nur furron contrisclax per Obins Er a I I s- esppra clitr I go. P El cracti. I'l
ug m qu, 1'ag-sms 11,za, al a, ill
0. Slim n I 'I'- P61II-1-1 pisra 1,, f-mill-'s qu. Per. I.s lewl-d- del Ban Lin Istrion
nil In neur an daudores -n InG alguientp mert.'a
r In. h-ndI,,. Ell I esr 1- fl, Marti v., I scids.fic. Morales. giia es.
plill. el omimmtr. de 1,
PRE FRESCAS Hr 1, derlis R1PtJbfi IfIncral Ba I. dicron ia :n ce, it Lc o cle set. Ju
'.,,P* 11 P I at 'i'l If Rude Its pal'- -.1 ,rg,,z_cntm per ciscific, con all ,ulpo I,
d1ldida Or je- I n h1c, t, y Jr, Que
00 cretrol-Mal Whitfield
I in c. m I I ra re' Im- n "I'llne 22r rapedo green
-1 per 1:1 too apaccid. n In i Rome. W,
94(s,.e,,c dr el AP6.11. -ciricine, v. I.s ip-,o1mf- I '- pilltr-Andy Slociii-ld I-sturnb- Fcc, Lopez. Carl.. Stat.
dice. I'll'- I IT, l:bta .-Iuff.H s iid, Ou-m
'I oil, I j,,, mane, de -1 r ell n.bstitu:
" ADAPTASLES A CUALQUIER 61' ibr til is Lib, 11 periodic. "Hely". I Salto Falls. Rui y Alarm
Flil - CIL D,),, clue Intndia re
" DURAN MAS of, 9. It, LI dl,,. bra r Intel.' eltora de sun 4'- ,for., Stiledind Gal -I Garroch. 13 b Richards. -ncs,
N In 111lea v,( rual s, coner, en b-,a cle 1. no- I Salto lt_Walt
P'l Ilu'-' I ILL' Smllia.rs III largo-Goerg, Broa*n, QuhI A
U 'I'd" %mam It, a C.Ic: d Ortodo!" 1. Indepenclenei.
... [Ill. I rmlj, a ,u me. 6 deLitil teases clue el a BRIR-Ji Fuchs, Jus!
J.mas ho p-uniado. 110 mccros coil obst.ficulos- ;Pel.t.' 'I
RADIO _I"ult... eviamunte lit Ivelai pill Do ,,
lu I I es y Pns.mL, dr So III- 'ntblmal d, UIgI,,.. II ..... 3. 1 crador hiZo III' rmPo iinrl's- HELSINKI, Julio 17. 'U" I -El
I I -ampilro BILL dv Ida de Marti ell favor de Expretab el veteran P4rez Garda son Dillard. 2quipes ruso de baskelloall
Ill ,, 't'noli6miceir auLvntcL ran ILL 11, don de'a q lkvl:lj.If "!: .I olia III hien de toclos. qu 'u ht or,, Enrique r la.,,n obstaculont-Cliarley Moore. its primmest sesi6n de entre'
nes" III ., I In, 0-,kn, -pt I, 'I p..,ad. din de I'll on-Bob Ma Ision. Otros equipon, Inclunces Ins sovi6tiuiTnigIj or Cc ,r ilaelyo hall may "on se distinguen per sw uniforms.
7 1 1: I'loclolat"Ll c se In fist.d. volunhariamente elli Relevo 4x]00 in tron
GAANTIA RCA VICTOR 4 me ii ld,,,e I ..... ... ILL in guna a Pero Ins basketbolistals rushes no creen
ill'; put 'I I jall Ill% tallaquerols lel ct. Ins Man del Ej rcitn norleamenca-1 No me riperl. clue on let
all-LI.s a In 0a". I[. 'n""n" I ho''m I ,I "Bon- 'to Pat" lulir conle. 11 lomuril- ft-erienina logre, tatedislia an I,, vil life esto sea suffichiste yrpara no
'7 ...... ..... gun I. -Iv tenpin. I rill, hm. are, depir higar a duclas, se e temps on
;I:,, I,, labor. A ,Islnl Milli. dvla- .icenso ar-ge, in. g'. n rem m "I'l Lo, esperado.9 tr1LInfad- -s ell in Oil Pc)OIas IOJ".
-r tieum, n.s
IllisHill Illilitill. (I v III f, odqiWsmrleI. 0* "S c.. .1.
Do Vento Tod., li n-n J Idi..l Pit. ta"on so, Gano Canadii
e I'M nd de -I 'I'ad Maeo'. ell 1, d, I ... t".. 1; de'lle"...-Ill, de CancidA se flow a Bulgaria en el
Los Agencies FICA V1 R L ,!4 ,,1 t I III 1 11 dent.. !:,, T, linpolm-Skppy g.
'I, I" 'd,. '()"I'd pHnq).1 del ampecmat.
I.. C.'', de I alpya h lia, pa". 7-11 el"I Mn, Aniple. Or basketball, unison -.III Jere de III 1,111il, I !,,z ,In- ..I "IlItIn In llt- i:-%Lrn d Jug. a FAIPI. 63-57
_J_,o r111 I tell. "I hin ellD, inind.... I n1l. -- I, d, Ifieviend. 'i.". re"., Ga'., ;I ,I I n ... I a r."a" I 1 .500 J i, %I, L,H Inh,- Ceidn di,,I- M--l "al 00
d, Ins alia. ...... 'Cu"I", ell"ll""s man; se slm!i. a
HUNIARA y LASTRA, S. en C. Dr.I S--],
1:: WmI, Cr- If -ada :,R"1F.LnL .1 f1-1 d,
,= I a, : d a he -111 11m;rs tleza ana
11 401 01 1 1,(, M )650 509 C--", II -rIiets 0 E Iu,1 E" P, P 2no fr.n, I,,- I, I
It I~ 11 ni u 11
- I I I I I :, ., 1-1 lim".n rf,,, 'Imemn" 1,
III, I, rl, In "nd"-- n.
licvchn "Moleas Mut-col RCA Vict6r- lodos lot 0. romilo, C-At, I-. i, --l F,:adn, Uniden, .mp,o;,-u& ohm
p- a) -od III,
d. A 6 p ro, Ue.6n Rodin C.de. N.c.on.l. 11 1 D W__-, 1 11 '1 d" 6 .1,, ri, :I, NI., I I~ I 6 I, Cuba 62-58 a,.
Ba Lism I rig ht-Da I N1 Petrillo Behilest
,bbLight middlevisight-Z Ell-l-orth C,,ac, Sretise. derroto a Belgxa 1-0 11 In, inirloe'l paten de ias ,i:n a*
Iddle-sglit is I
Ell leithwattierrita de, P,,.r. coafro clone, de oc ey 'Once merb..
a anotaclon &I firs"lizar el pr:mer
medallass cle Ora &-easperan de: thrispis ftse de 0-0.
Lightweight-Id*rzy, KOILMiddlewelghli,- er George. Lisa corapetenclas olimpicami del
ddle heavyweight- Norbert ffitbol deben fare elinitimadas de Ins
SchemanskY. Juegm f turs7,de acutudroixts Jur
VEST100S Rebajados de &A a Stanley Lu Ice, cle
I& Federni6m Interrunclorsal de Fistbol. ell unsui deelsonsciones a on corr sporusssl finlasmik ell Kotless.
5 "1 E] pir.gramas olimpleo debe see
re Lie do y el balompi& elimmado.
cleblelo a clue ya no enlate pure, fillbill succulLeur ell PI mundo".
Ei alloy. a sus cleclarstrioncs. Rous
iairacil. lun, I equip. itillhims Que se
Id,,ci!! ,q.,i,, ejlit rompuesto nor "Jugarim en ingreson. unique
id a b le us lidel.,s dire. clue en ... p.g.mf o r m sigm,(I.Farile. Aim Ins pines ell don.
de he,, gr I, piofesionalismo, lon juX. do c.bc. dn,,e. F-,,. no -16,
Ide acuerdo con. ILL purn. Idea olimpi.
c.*,.
Absunder.d.
La dlegiiewn urullu.y. dvisinei I,
In Rti( strellit Puente. de 23 Rhos
O f R IT A ly musentraL de Educack5m Fmv:a. come
lat h.nd,,ada '. 'I d. Ins
f, I cereloolliai Is, inaug.'n't.. de Ins
lJuegns Olimpicos el sibado proxi.
mo.
La In. ell aticta ha eampeona d -it
ifusis ell elillisn'Aimento de In jab.111"A
Y qud6 c "gund, Itilmi, ell le, lue,
In r.e.s :mIebmd.s 1931
d e I ell Buermn Aires,
Selledisillis
I schedule del tomen olimpico
Ideffutbol y. lon logstres ell deride am
elebrarall Ins partition man el sigul n
a In
6:1Q III. M. Julio 19-Firshoodhil vs. Aftstria,
States um Olimpl.., Helsinld.
de SeM 31 13 Julio 20-L"embstrilo vs. Brii
ell Kotka: Alemania vs. Egipto, e.
6:30 Turkw Yugoslavia. vs. Rusus, 'n
Tamiler s.
Ju c, 21-Polonizz vs. Dirsamaress,
ell Turku; 'Purifull. vs. Holanri%, ell
11:0 0 T-mper,; NoFuega vs. Suecia, e
S O L O Tampere; Hungriss. vs. Itishi, e:i
Helsinki.
Sitrie. d, ItAllot
HELSINKI. Jul.. 17. 'Una'al -De7:45 p. und. .1 s.rL,. Yugoslavia Ie i.
rAL hoy coil its. Rseila Sovikics, mnedel
O U R-A N I E match, principal del futbol cilimpi o
el ga iador de ciiie encuentro ra'
I negm. s, nfti,ot-A on to, ..:
8:30 p. M. peores'de Su,,i. ell In, fira;cs.
El ganador del maLch Yugmlaia
VIERNES, SABADO Russ. JuR.m con 'I 'Icton., ., del
Particle Turquin-Antillas H-1i.ndeslis
ell el siguiclite ruorld
Ul
I gilminicir ell Lusmbilt-Sa.
rd" con el IrIun:ldcr His
P.Irinst-DiiiRmarea Y Ins L.riqnicri.an In., dar,- In', favorites pain -I"' a In.; cmirmalLiorne a su Agente de Fl*cisclie!i T-L 11.1 decide i Icirto. A,,,IIn
con misiss cle 11olan.
al U-4911 ganador del
;,article Noru Ra-5uccja.
Se cree clue Alernania super R
Egipto Y cIRsficIll Pam jugar conm Hulgri,
Los Ithscielms on, a
Ills his ragclotmc.cily jug cle
o ren a is.
heron al sorted ell el Hotel Vaakuna,
bisjo In presideright. de ArLhur Drew.
C g ry, F ote de In Lig. Britimica
cl (itbol.
7Drmwry manifeatti que Ins referees
I.,L me.e. de Ii.- -- ---




Dbector:
UMCO PERIOD= CON JOSE L RIVER HERNANDEZ
ROTOGR &MOME % AAsigniskadon
Di LA MARINA OW" M*VERO HERNANDEZ
18 de Jufio de 1952
Felicitdci6n por el triunfo
LOS destacados nadadores Pepin AlrUero del Vedado Tennis y n Herschmann del Havana Biltmore me congratulan, despu',S de haber g= do log M metros de libre astito an Is nataci6n de Is Uni6n Atl6tica de Amato celebrada an Is pisciins del Palacio de los DePortes recientemente. frotouV oli..).
19
Cofig'reso Intemacional & Pr6nsa
i EN LA meol6n celebrada al mediodia de syer por el Club Rotarlo dig La Habana, hizo un detallado informed lobre el reoultado del Congrego Internacional de Prensa, celebrado an Bruselas, al qua asIsti6 como delegado, nuestro distinguido compaftero, el Decano del Colegio Nacional de Periodistas, Armando Suitrez Lombs. En Is foto aparece el mismo haclendo uso de la palabra, y rodeikndolo, el president del Club, doctor Gustavo Adolfo Bock; el mecretarlo, Andrks Triay, y lox periodistas Virgilio Ferrer Gutikrrez Joaquin de Is Cruz delegados al Con. wresvo,,nelaresidente del Retiro de Periodistas, Enrique H. Moreno, y el becano del Colegio C, Jorge Quintana. (rot?, Visop).
Bebo Smith y5'Us atletas
UNA dr. loo ooclodades do major deoenvolviri-ilanto an Is natac16n novicia fu6 I Club do Profirsionslas do Cuba quo obtuvo dos sagundos lujimiras an el meet iti dul dies vote somana. KI coach Habito Smith &parses con el nutrido grupo it ntlitam, do In socirdad en uno do In# descansomi, (roto Molina),
Triunfo del Yacht Club
1,AACTUACION 'do itatom muchachoo Is repremt6 &I Habana Yacht Club. ol sonoro tKitinto an Is notacift mosculint,4M el (iltimo event do Is ac-che. lUisim 1141yares. Alberto S. Bumtemante. Ro rtico Hernindes y CarIcis IC lwlj areir mo folicitim al con"or el rmitodo official de Is compotencis, (yoto
Consejo Econ6mico Social
EL EMBAJADOR do Cuba an Is ONTJ, doctor Emilio NUiez Rortuondo converami con al am0 t Fant6dicos del Proleiionales bajadur de Uruguay, proimm ;r Rodriguez Fabreget; cl minister de Uruguay an Canadii 7 el ESTA parcial del public asistente a Is nxtaci6ii muestra la ansiodad de log fonAticcis doctor Carlos Blanco, delegado alterno de Cuba
W' $I, del Cl= rawesioswas, cuWndo perdian Is coffM nc'1ta.con el Yacht Club al final de I& an ]a ONU, moments antos de iniciarse una
confjadWs a"' on el esfuerzo quie romAa hombre del relevo libre. (Foto ses16n del Consejo Econ6mico Social.
Victoria del Biltmore
EN EL triunto rrollador del Biltmore, an Ins pruebas de caricterfamardno. Intervinieron 4:manora notable Virginia Herechmann. Margarita Castro Palomino, M6nics Xecot, Ann Herachimann y Judith Benson. El coach C Indics a numortro cornpatew Manin" G in lo bien qu'a octu6 Ann Hersch' mam an mistoe oventox. (ro; WFkalt.,
k




DIARIO DE LA MARINA Grdficas de- 14
D,
EL ALMUERZO DE LA LEGION DE HONOR
a
de EL Vedaao Tennis Club se celebr6 ANTE el altar mayor de I& i9leiia del Corpus Christi se desposaron el pasa
e7lunes, en ocasi6n niiircoles, a las siete de la noche, I& sehorits, KIM QonzAlez Sincher. y el jov
I catorce de julio, J663 Capin Hoyo d
c La simphticalpareja se destaca en esta f0to con Ins almuerzo de los osef& Hoy de Capin y e sector Jenaro Gonzilez Brlto. (Fato ( rTos
el -efiora J DM earreno)'
miembros de la seecj6n cubans de Is L*gi6n do Honor. En as7 to loto del acto aparece el encargado de nej:ocios do Francis, senor Henri Toupet Con _I Z2b:* Josi F14TRANDO en el
chits Castanedo de L6- templ6 del brazo de su
pez- doctor -Josk Pirez Else
las ap
CI.Dfl y Salomoll M= e. e7Maduro, Foto DM Pardo).
7
LA MAMA de la novia, sefiora Paquita EL DIRECTOR de "El Sinchez n un gruPais", senior Victor de = 83
B I I b con Miguel po asistentes, Nona Sukrez RiSantiago Valencia y vas, Ada Sinchez, LiSalvador Massip, du- Warn Fernindez Herrante el almuerzo de mo y Asunci6n MfirIs L*gi6n do Honor. quet.
"o'
_-Rautizo en la Merced
EN LA 1glemin de Nuestra Sra. do In Merced, fuk bautizada recientemente )a nifin Mary Ann de Oro cde Cirdenas, hija de Ion esposoo Joaquin de Oro y Maria Teresa de Chrdenas. mom en In Into a Ina padrinos, Johnny Marante y Aurora do Cirdenas de Smith, a Is metiorita Carmencits Karante, y @I padre, seflor Josqu1n do Oro.
ANA IA)urd s SAntalla Alicia EN LA LEGACION DE CUBA "lanco Lourd g 1,613 1 i.6pcx y Sylvia liell",
PATIA AgcCoujor a at 1AII)o 1-tilsito 4UP culitP116 dow UAoP Mi citronn uns fiesta, los t!%. post's Luis Perna y Conchito 1,6per ManM on In residenrim, de sum 111;tro dr llavtentim. lioctor lilatica y'au estuna Conclifta Down En POX Irterrounle loto venlos a It)$ PAI)nN C festejado dulante In fiesta (FoW Karreho).
EL MIMSTRO do'Cubs an Alainanla. doctor AvttUn cafial y ibmAf urante I& re"cepci
v otrecida on Bonn
es Uta Brav6, ofreciaron uns recer i6n n moti o Alsmania, I ministry de Cuba, doctor Avelino Cafiaj
Jrcuentanarlo (k* nuestra -Indepertdencia cii
del a Legacl6n y seAora obta Bravo en ocasj6n del Cincuentenario
do Cuba an Bonn. W4t& toto del scio no* 6uestra al doctor Cafial do-Ist Indepandencia. Se destaca el doctor CaW cover. Y mottatst rsa"Aqwa 4, aapd9_;M_, 4.*W 1hVitadas.
ou 0
Ilk




IALES
ACTrADADES OFIC
'DLUUO DE LA NUMA
:N
La axena de Bacuranao
LAS pilas dearena preparadas para ser trasladadas en Ion camiones. Kn Is fatograf a se oboarvan a los paleadores y un cami6n que se retire titiacc16n ilicita de arena ya Ileno de arena, oaf camo Is tier-ra pelada que ha quedado al ser qui- Nu& os equips, en el Hospital de Infarlda.
COMO una pruibin de que son ciertos los hechos denunciedas par Is Com- tada Is arena. ENTRE las m(titiples = as-uim Luis Pozo y del Puerto, en eficlo de
pahla propietaria de Is playa de Bacuranao, sabre la extracci6n ilicitat fancia par el alcalde, toplantadas en el Hospital
de arena que viene realizindose sill al amparo de las disposiciones pre Jos miHares de nifios de toda In Repablica que son atendidos en el mismo,
sidenciales que procuran darle playas al pueblo, ofrecamoo esta foto en Is hgdra unimoderno equipa de cocina que include magnificos carrots terms pacoal- se capta el moment ra. Itevar a comida a las diStintRB Was. Inspeccionindolos aparece el Mayor
en que Ion paleadores Henan un cami6n'de capitalino en uni6n del director de Salubridad, doctor A160to Recio; doctor
arena y otro espera so turnn para ser Ilarnado. Fidel Guzmin, subdirector de ]a Sanidad Municipal; doctor Agustin Caste112nos, director de ese centre ben6fico; Aurelio Castro, administrator; nuestro compafiero Marcos Carmona -y otras personas.
-7 z
to
Visit al mayor general Tabernilla
CONCURRIO al despacho del Jefe de Estado Mayor General del Ej6rcito, en visitil Ae cortesia que le hiciera al mayor general Francisco Tabernilla y DoIz, el capitfin de fragata Paul B. Ryan, agregado aeronaval a In Embainda de los Estudos Unidos en nuestro pals, con motive de su regreso a Norteam6rica. Esta vista In hizo acompahado del capitfin de navio William M. Artist agradecida Rakow, quien lo sustituye en el cargo, encontrAndose presents ademis, el
so Y
ACOMPAAADA par In po,,juul y c.ujjtu:a Hose An4rica Co- coroner Leopoldo Pirez Coujil, y el general de brigade Aristides V. So
holls. vi&10 en #I din do nyii k nuestru Jefe do Rodacct6n, In de Quesada, ase8or military del Ej6rcito. De pie, los ayudantes del Jefe de
.ftarlj& 70ji4ida Ksnjujh". juAlluto dr oranges m6ritoli, pit Estado Mayor General.
re Is cual his obtanidd vi ingvulpro Gamlon Baquoro una amplis protwerj6n W parie del ponor Prepidentr do la RrpWIca.
Circulo Cubano de Puerto Rico
CoNcUltilENTKS al acto de In firma do lit t-s(i iturn para in compra del terreno paIn casts club del Circulo Cubano do Pue: to 111co, metO que so ccIcbr6 en el Conmuladu tic Cuba y LA Mallorquina roopectivarnente. en Is tarde del din 10 dodo dr 1952. Se dratuctut entro otrals solior,,it, J. M. FernAndetl del Mcgo, c6nsul do uba; hancutco Vald6o Alsina, vicepresident, del Circulo Cubano; Osvaldo Berrayarza, vicrtrstwrro dri Circulo Cubano; Alvaro Morales Munara, vicesecretario del Circulo cutinno; Virgilut V6]iz, Alfonso Delgado, Daniel Moore, Adolfo Abella Y ischora, Pohorn Mai lit C do P*rex Mayor, Sr. y Sru. Max Bahur, Jostit K Setl6n Porra, Gustavo l1eignet, Durlin, Excquiel Caurrido Moocoso, Luis San Martin Guillermo Rodriguet Bilt-turdi Ram6n Martin, noinskIdo Martin lldefonso Quasaaa Vicente Sonto* y mrt)wn, Annual M. Barroras, Evelio GoQlcx Pomares y Galber Maturin, i-mllioto del perl6dica "EJ Mundo". A.
Alf
Caf6 de Honor
ofrecleron
LOS funcionarioz y empleados do) Ministerio de Obras Niblicas, 111 subsecretario t6crtic. del expresado M I n i 9 t a r I a ingenioro civil En I ue Luis V&I.ela, un caf6 tic honor con motive de cefebrar su fiesta Onor kfia aparece una parts de Ioa asistentes a onto homenaie
1111tica. En Is fotogri
Hecepc16n en Bolin itacan el director general de Arquitectura RaW Hermida,
%A. entre los que se des to, el &rQUItect0 Manolo Carrerk, jele del Negociado
zi, mINISTH(t .1, Cuba -n Al-niall1b, I arquitecto Marcial Lacorl maestri Y otras pqrsonaUdades.
Ilk e ArquitActura do Hospitales, Pepin
emi .1 ."jlarlo it- E-thd-, & 1- d
)vfe ell Itt ft., t.pcl jll "A" ll
,in n 114,1111 vmt Ill'Itivu tic lit (1rula 'iel l".1vill, (' IIIH4410 d,y Ion pnl Al-1- AK.Inewn.i mtje AltrinAnut ctavo aniversario
EN LA 61tima ses16n del Club do Leanest se conmemor6 el octavo
do Lis Habanii
anivers a de a fundac16n del Semanario Iva anera" 6rWo official de diehg
I tituci6n. Is foto aparece el grupo I do qua resetkan las sessions
I is J;Vuirinde Is Cruz,
leon all, seflores Ons a Coos, miA an aribona
uel Idin, Jo e Calks, Pablo Donato. uan F. Mor aniel Mosquera y TomAs Regalado con el jefe de Informaci6n do dicha revista Gerardo Sarmlento Y not soxiliar Ernesto Fontrodona, moments antes de mortar el simb6lico cake.
Cami6n para reparto en CamagUey
EL D<)CTOR Pablo Carrera Jfjstiz, ministry de Comunicaciones y Transportel- el doctor Radl Acosta Rubio y seftora, colonel Guerr d ;; jefe el Distrito
Mifitar do CamagUeY y el, senior administrator del D r to de Camagiley, frente al nutwo cand6n faCilit2do par el Ministro deComunicaciones y Transparses pars, el reparto de I& correspondence camagiAeyana, iniciativa 6sta del doctor, Acasta Rubio.




DIARIO DE 1A MARINA
nica Habanera
DON Pe 6mez MiFne, Vedad Tennis, coo ros de dicha socledad
EMUAA Aguilara do Johnson. an el Portal de su residences de Dupont, a maludarlo a ou riddencia de Kawams, de6pu6s de haber tomato parte en lag
Helena Johnson, gu misto 1421-1to Menocal Johnson, los esposoo doctor de Cienfuegos: Raftel Garcia B&, o, ktor Salasair, Rafael.Rernbn&2 Carlos Rom.
DLago y Maria Antani Alonso de Aspuru. L.6 Vidal Upm y alloo 61
EL VER"O EN VARADERO
Continunisdo musesSra inlormeci6n greiflen do Varedero, quo iniciamos ayer en las "Graifices do In Cr6m" Babanera", o1recenum key une serie do intereseastes jotogm/fam tonsadam *I pasado domingo an Id lawarystrabJe pJayd lmx4 donde actaudismapae weramen'un grupo munmeroso y distinguido de jamifies de In socieded habomaerst.
-Estats lotos, dabdolim tembihm &I bmm ruto de nuestro rwp&ter grif"-Kar"Aop fuerom comandsis an dbdm" resistencim loa Repartoo K*wasmat y DuposaL IAda do Pessida IGNACIO del Valle y don
4 EX EL Club Nkutlco Intemaclonal. aparacen HenryHannaberg y Mervedes ertreenn
Aida Costs, de Mefftre y Sergio Agilero.
1UU0 flobell, Affonso Fan)u) Y Tornis Hidalgo Onto Jr
COAA Akwhas Aveftamse, 14 ApAora do Uar.
qu rf adrv. mor"18114 U.ni
h-0 Ursm lo Y ru hija Core Mon.
ANA Maxim Garnbo de SAnchez Maria Macii de Camteleim y Cecile Fernfindex ae Macii.
JUGANDO una partidu de canast;,Maria Martinez Plkrraga, Ann Maria MaciA de nehei, Criatino Comtelolro y tesile panting.
CON el mr( uitecto Eugenia Albarrin su esposa Mari de las Reyes y su cutiada, Sylvia de los Re. yes de Weaver.
P:L DLXV0* Jorge Caroltiro con I& mAnox Aj.RZDZDOR do Victor Podrom Jr., quo cump116 el domingo once &has, sparom Carfln Fanjul, Sylvia
1 ous hiju Inons. Weaver, Maria CrijUna db los Ptoym Vivien Pedwoo, Jorge Argilelles, Mario MJrands, Jorge Miranda,
Aline Pedrosa Y Ja cqual in,* Y M" LAd" Albarrim,
Destacado esped t6q
ARRIBO a La Habana, procedente de New Yorlc el denacado es specialist en Tratarniento de Logopedia y Foolatrim, doctor Weiss quien fut recibido an el aeropuerto par el doctor Cabanas, las doc tares Coralia Garcia Masvidal, Julia Esther Santana L6pez &I INSTITUTE PSICOPEDAGOGICO BINET. prestigious InStItUd6n dedicada a estos tratamientos, ademAs Is doctors Margot Hernan dez Santana directora"getieral del planted y el Sr. Ricardo Arregui.
I mmmmd & a- p P-P




Full Text

PAGE 1

"El peidim e1 .a .t cae 1 nouuw proe.in, n ¡uintrnoreses generales y permanlentes un sacerdocio". D I~ AI O D E LAL M A IN -~ .v dle la nacin. El peridico m 1 Pepn Rivero CN EL RNA.D UA .antiguo de habla. castellana. 1 1Afi. CXX.-Nn.ern 171. La Hlabana, N i~ern, 18 de J.lio de 1952.-(Cincscntenario dle la li,drptrndencia).-Santos Federico, Camilo, .Narisa; Primiio y emsio. PRECIO: 5 CENTAVOS, Estdir el onej deEnaa CbalaPresent el 'Dr. IraizoIz'r dc* Llevarn un gigantesco ONU al economista tn.la zafra de Ministros el pro y e Ct0Eduardo Villaseor S US cartas credenciales 1azcar de P. Rico, trust petrolero ante un sobre viviendas rurales' Ser¡ consejero para la al generalsimto Fran co Reijada ~n20% 1. Gran Jurado en E. Unidos, avuda tcnica. Seunir ___ ___'_ ________ Comprcniden los planos presenatados tres tipsos 1 a otras -pecrsonalidlades k,., lo, ,irculas di---ctio --viea~~ 5 ~t>al d 9~Am l,dr ennsqe"ois"t bsicos al costo d. $1,500. $2,000 y 3,00(1. iY 1 0~~i-IJIA . t representante de Coba e'n situacin de hacr WSIGO.tci.05-il oiu eir otandiO OctUObftSitU, l Esperan su -aprobacin en la entratte Semana d ~~a hbiedin .1ba.iq-t nido firmes las relaricn es, entre ambos paiies r Vd ,,,,t,'d A ',,,IIn,','" e. lndoiiesia, ~c J enezujela y en el Medio Oetir. CONTRUCIO DE CARCTE EXERMETA elc~c c MUESTRAS DE AFECTO HA4CIA EL EMBAJADOR dl ,, Y~ccei ,,a ,e',,i, ACL-SAN A DEFENSA Y A LA CANCILLERIA cro e osjo eatudiar la organizacin ni. eii Rcpdic C1Se ,i ~OIO i, 17. .1P 12 Acaa lo., acusador,,. de la Marina Mercanite cudbanao, designndose U.lyc ci ~6 .ni d1 ~clcd In -cicciicicctiii ii-ce-cicid.iqcii u s.1 la exp t.o lino comisin uategrado poraurios miniros-dl te , tidiiiid AcHctiiceieicydciViii ciiitn liii o-. d. 1bdc ueblu xlo teadorual -iiihiiicd ii di,, da i pr,,i.cii e dipiai5dc e, .:. i iii i-y11,1,1111Pd . 1f48 SS, pueblNGoN noril 7 leiecU a,,A-J P.,dijlia,eit,, -. dh dlid htblecCc.Aci -iii 1.i .Hdi, d d d ,,,, I1-d v o-bidiiiOiicW i .icd,,V -1111,1, li, CI liCdoo 11~ ,_O ciii Igcic¡ -dltdiii Ricipii.T Oiiicdrd iniciuiid 17 ui G,1,~ iicii1.dc W1 ""iii .i,qiciiciiiddfii d~,1Go6nio.1-.-1 d-,P. adt ~ .P r'n¡fii Co-Lit de Sil,d l'd ,, ,a,, ,, 1i. .,:,.,,,,.,,-a I ui --. , &i¡ Ii t5, i,.O i-i icd iec S pectii,,,,tct ":c c dd,~-1,1 edii.i d roa~, ti, ,,ic dci ciiitclec ,, ~idi o, li ~i ,-',fi eti. c.cdciiiciii,% ,a, ~, ,,,,,, ,lian 5558ti b icpciiildcd %, t7 e-1a dp .icidli diccii, .cii cdi ";" ,.d!, .!.,ciitcbi iit Id.HcdL -oId ,,, cci ._ e ic. ,,,,¡ a c1a",,.Il, a .,-i, ~~~ ~ ili 1 ~~id,i t a ~a uIdce dih,<,, ,c-icid iii, ,1itci 1,,h' dc ., -. 1,1 U 'de ,,,d a ~.e deH dii ic -cclt ii Lt,. ,:i:¡1i ~i, iciictiiii d. ¡I-ti--,ac,.3 ,1 % ,Pi 1,~ ,aaI. hdt-i 1ii i .iciditdpiciii .e-iiiti d.~ ee-i ",,1cii',l, "1 d d~1 qc,-ciiicic b Sic ido-Pii Iiid ,.cdciclcii -dcHiii -ii di icdd.ida sital d 1c. 1di,.iidc. c a.c~n.siin lo 1,,i -, d Piiiid,-c Kibcta,,e dc,a ~ .EI~ i dii. ldicild j i ii 11, S~~c cnt .cc .1i q.liicf 1 dccii ,i tid ,c ti. ~ ~lli ,, ri cicict ., acbcshc c. a1 ii.-o-,1:, , ,1~ ., eP e i c d i~ a -i Pi.iiii d i c d C d iiiiiiir, ~ ~ d 1, i .% ,S ,l c i ii i d ii c i d"., il d i l i ~ t d 1,dii d 1. iiii-i~~ l .i 1.l,.ii d itiii o ,-,ld e 1 . i quo ,, iie ie ic c i i d c ii dl i ii di ii , ,i ,ii c ,,1 J c S i ic l ci n l. .ib l. ~ b .ci b i ei cil = ii i i i c iii ~ 1 11c d e 1i c a ~ ,c d i cl O c h ic " ,I i d b i i i. I ii c ~ 1dc i e i e c i i c i i i i i c i s Li %iitd ~iiii iii dctd.plo-.i". 11-1 de I ~ 11 e I. a ., ~ . l 11eiciiitl cl.pgbi].Bo.' ll*llia u". ,ccii dli dc, Cund. A. bici. ".I. ~i ,aPII ci lct ciibiil 21. d 1rll ¡Lxhort" a -Wnt11rce a cibi -. del 'noc 'al cii5,d1.,.,,. l ibicii",,cleiic, ~i el. Sum 'o A l ,, ce, A' 11,1id dci Pel el ~ 1,:,,,",",,, ~~"ee ,bra aftr ckid~i iicil c .nci~ii.~ ~ccuerfo a ,r apy 'ln ~ la -li Ii ~ b dic. cIii~.:1 ,,> l ~d azu,,.,,,e.oterai .usr pa~ ye ic iiidciicct tic iici.lidcSic~~~ pci , K ta-.al ae Sinn .l. i idiiic lesp ct, n~ciiEtciib 8 1L-c ,ne.ni ~ e.Wre ~ 1 .cIg.si., j~ n.dsp-ncc1 l .1~ 1,~1.d ,,nd a,~ h-i 1 jii "_____ -d. le-ec l.i.iacit dc Mi i,, ei-i c de ii. ~.iiiic'cg h-dd ilci .,.dea tl 1"uum s ,c ~jrc 1ge i c1,e -c1s c c ~ y .fIi "T.,," ,1 h cYc1 lc c e-_1 cicecieb"l",,,,."" r 1,1 .o-.4,, 'ia .. 1 e "a ,'" d' ii "~ E x o t e lc i i au m P i c e i X I a lo s i ii ,c ii ,ii ei .dc i i. li i d c c c i c a c l n e u o e t l i u a l c i c 2, ~ iiiii, ic c d c a tl,, po-d ;li".c.dt fin fiitidd 1.1 ,,I-n 1t h.i.,. .1111-,tbi G -iii ci ic ,cl"i-ble.: .i'ibi Syt VA IC N ciiiI i c titiciicccii ticiciiliiie liiii-i tucl iic-ciileliii ii iltd 'G~.ic P-ud. t iiiciitciZle cc ci Aiad M -,"".",,,"", go ie no ahpes ta apoyo li l planiidcic de i ii id icecii la~liii Ci 1 1ccu it nf.o clu ldii to-it' pibilSe pcc-i ii ii la t ura~i o. i cc eiclcl .1,1.-1 ciiil at" Entii i. l-il1 'ucd,01 ciclise e.¡i. scids 1111.1.1 .d ,lei lii," ',.: ti ib'u .cciuie.b u cc iiiciicsdiii Stiuluiece 1ict pterspeuiitiii i ltie clciti. i hy t c iiiitiva yaizlcu cci. r ii p ltiilii n e tro as lii d c o -ii ceccis ., ,cd c di .cbitiedieciiciiiiii iciiiccicc dci.ciicccpciatcu -tiiiiCuylM1.iPt.ici-ccl1.idiciditie silcillPiii'edtccl.i.ciiss.dic ciac pe e l -d d n ~ci 1~e c c d d. cc tl-i, d1 Mde au .i ct i . l ie c l. e . dt. i~ e b. t e-d----c ic ----ii ccciii y F e.,.a ', ""acouu,, e. n Espua Si ceule leei-l-dcd7---ii-El cceila.cute pisi_. .iii.---, S. i,, r e l ii s ,. = .a. d c ,'ii. ,c ccii i i c d a d c. 1e cy c u pi ci e , n,,,,,,,,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %~ ~ii,1~,n .iiec ci adeol"itespedeibe"s dc le ci"y',e.ldd. d Re,, levado ijiL del m', %1 a ro udoi m poa lina a!", Iir"u"i'" le .t d'c ,, Sde Pula Ni ai iicicicc l por 1= H. td.6.l dca cci .i.d i dct'ed-ii t .c d .c iii' delci ii icici ctb c Eu c5 uc Picci ucci S b ici ., ,i cie l e P',, ¡,i,. po r leocl it.a d o u s ,~o t c n s u uc& u i.e i .S e.c. .i uc l il t ii c dci ci se, .m iicd c i ciitt'" d'd'~qiiu itt .bl p iii cc d be l c 's. u i oi t fi )ci a gi g q uet iii.' = I sceli de la-,.~a,, ~ ~ _cccuii yc iogarc ~ ei .dci .ili Vi c c ics o de e Er l d. yo q ul id" c Gb e~, lla~ d:dludd. "'ii .I, o ic e c I citltu cbcdiciceisglii Dd iu cucd-t lcip",dpid -'u'e i daT cora e % p gu c -sc di ecccc1 b. ~~la-iiiiiiid lid. ti ~ce ttiic eniii iii.,,'," 1ti,,,,,,,11,,,,,,a~~ , ,d*,i,,d,,,d&dylcuuiiiliticiu ccia~aiuic,-cc~d. %citddisl'Licu cjccIZsUii 1le dci ,,, t, i ,ttlirli,.,ce ~pic ti =ccieec ~ ~c d,~i ni, ~t ~s s i~ 110 i. ,d ,. ,,clo 1 1 i iid d ,1,11,,, 1 c lti, ide ". iii,,., .cclida >eiic sljtecu sdstd .icedc eb ichl. 1;z .e>s-.c '1. O ,~ -iec 1q _. c 1 e l i,i.lc ~ iicdi"ci "cidIXHiS ii, .,,a e .i 1 c. .a l. Z.lcecli ddd Li Ses cih eid-ile c icl c 0 iu h lii cisi ud, " .i cli ti ,,,, ,toil ui, ~~~~~e ~ .id dliicliicit ,,n c-ccii d.d. .cl-. ic n.ecc5 cccile",,l u,,." -cidc 1i d~~iclciiii Iii liicic 1. i,i ,l, ., a, lli sdciuuuiif Sic:I,1,1 iuuctccdiiii ,i,l-lieiW_1e.i.i.i,"",c "eSe 'd, ~ ~ ~ ,1 ",,t .d.ic,,.', '' .ideiisit ',. eI¡iici1 ,. ",'." .o-1o-,.l 1.i dl. b, uie. tidt,", c -o-dic , l ~ ., II. e ~. 11 ,~ icilc de ciicictlcdliu i dtciiil d. pa., ,se 1 .11,111_ 1-.---e h ,(-.cc ad ~ ~ni. licit ce .a.i iit. l c dc icl cc iil le, 'Si. dii'd ei. ii,. ti~ ~i . pccdc. ccc dlcticc-icc dc~ Pideidic pc ii i sc s 1 .,ncc m Z., d 1 d is M ,, ,.tl d :"":" ." "c _ _ _ i c u c ~ d lt t s i u c s d i i s c dc~N. sile 1.' ¡a.uu tcd cdlicc ci. ciic c c siited c d ccuielde -ltititti 1i yiiuidiiil i cssc. 61,11, d.~c Ol. c cuili iiiii ci e S fic i .ticSchi,-,0 ,;. 5 5SI llR e iicld ib c isai ci Sevi,,sidc d d.iue cectiice 1,. "a-cc 1cett dc a, t uyi dcii. "l se '. Tcl ii de. ss 1 a 1l 1. ~~ ~1. l cu ce. cdied, ~ .W, iiiilisd .,ed". ui c', i, ii dclic7uta l. j'".",'' c '. ¡ic,111,c uae le F i s a Ncuicicesa.i , .,,,1. .9 .da.f.It.".sll"1,11",i"'"i," cele ~ ~ ~ ccacs~ becIc ot c c llci ictl i dcdlc iciiii' cu,.$ c e c .litc e 1i (.-.ec .cid," i diEtitsctl d c ic ttt l kel d All Cd udtcec di~ 1 11,, i -ui ctidis ile it Nii e.c. tutuM 51 bi ,e i1 ,i l a ~uuc"u c .t"& N ~ .led~i. ex jdn1, ,P.1"1.<, A ,eI,asa ,~ ,n ,~ V~ 1. n dec 1,c .1 tiuc1,, pc.id d en ce st d re _________.--., A JUAN. itcl a.u tic ti-, St uiiidd uie cdt.,ii. Sc c'n la~ qee ci.c"o r osantiea ~ los ha,,da o 1%. "11td ~11~1 di,-,l.,:,,,,, .c 1 MATNo-uitb.I.i 1 u o o o i h tie,,¡,,i 'o i tcisct., bad ei.e lee b.1 ,:a ,,uc-uuidhcucetidi.iu 1.iiutiu tituciuiobicd 1ccc .u55 d ,an ~ o r n i a t I t ed ccu ilVed e ,ca aco di .c cl dii a~' a,i n ti O .e t ci c t I ttu ycfia J."I d11 1 0 re f rm d e n l y i. t r b t tcactci A, it depd uc ii oclue .t i uioi iii c pd i1i ,_u i R u t'-.ladd 1.c11 piseieeci -n ,a .c.e te.i. d d', di,1 d.c ldsid 1,1 1"ceideicq-e1di,1,a,dic tc. cci .d, ~ iiiliii ', 1 ccatieuiilii. a,, tducicucdisueiewuidtuicbeidi cua,"zI~, L . a 1 1 1 1 lIZtd i ,.,ti ,c i ~u ',u c e le .idc.lus. e 141 1 ~ ,.] ~ ,n, d = ., n ~ n 4 .n d l : .n, Q a , 1 .il , i. I ~ .c il d i s W ic e c e ~I i - i di 1 '-' -'is c ti11 ad y c c fl it t t i it c llid d sc ,1 da:it t id -o t aii i ti ,ai i i sao i edd i'ii iilia l -it ,c it d i ~ ~ ucc d ~i i .iii . uu i t. ', u .u d ~ 4 1 e ilu dil M ti .i p il 1 i t b d e d t ,1~~icic .1i cciu d-ccii dt titid, dde i iid c i idc i cu .uii .,iid pi.c,tiu i iiS cd lii cte ne~lu di yii i d11d. te ni' di. udticd d, re S1, ~ d i,,,,,iiid i di ~ ~~ttu-iu ~tu ee i di Cisi ie ,,iidtycucuiebdciii npt ,i dt ticd ~1. deuitc polj Jiccid dM utictt cGc d et¡dtiultti-dittiiictcJcittdiSuulidiptiiti S i utdi d ucudcucdbucuuu.-,dutu Miuilc i dc.ucc. 1,cSiuSiilti ,ictllid -tttudicct-,,,-iciecciccdiccte ,¡dii 1.t ti-~. Luuutui. tttticcaci~~~tdidcdcce ,.a c i ieuttiy i Siit Tc--itciet','. cliii,:," dc,.I.'7:-, Bitd, 'i chc d ityiut-u .-,ecd du liictdc ld icidi ctctuc tui_ ~ ",'-'na. al.d ~ -n. 5 ~ -a.,e. ~ ,. lc a lid-a, dt, el DI .RIulic d iciptsti e idcii ,d ii¡ e. S. be daiidedt y~nc cc, i loc te,,.,,. cileci eccoii dilc i, bcbu y htuu db Oide i-ue uS.t-o-i-uot I -li c uty iiic lt cdtpiituuittlt.yitiupccecIicuttauc~u. pc pci ,clicdle h. ildc
PAGE 2

Pgina 2' Poltica, DIARIO DE LA MARLNA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 .Poltica .Ao CX Vistaron aC *Cartagena, en Las Villas, sigue Sali el tercer Inspecciona. las obras p'bl"ea Actuaidad Porica de la Torriente. lacborando -por tener municipio' nmero de la de Marianao el al&d' de F. Orue .r. lidees dl PN El1 eblo en generl eslda. los esIuerzo:rai evsa UlPA}El da 30 del actual inaugurar una scc.nobasLa d.iulads ar lee e N udel senador Santiago Rey para dicha creaPaaciinncipl.rmpula, unasolu1nnacona __~ __~~~ ora-o ral Muna solucinR.,.q S nacional._______ Esperan que su gestinqqiqqlqcqq Lealqnqnqbdq en Lqqes D q~qMlr q S-i,.eodd e yJu-i bnqqge niq gbAn qn i q vuqi laobqnl.M .nti1qqq qqqq np qnnaq q sqqqq se~ en bien delP 5 qq rse denq l.%qqactuale sqqqni qplo en ds cqinqqdel seo I,M,.Vn, i drl a ue si al 11q 1n qqMqn i.gn qq qq lnii ,in. a rocsoh trmie iny5[ qqqqq~ n os., ¡in desma n en s qnqdqCt agena. en LasdVilas,, ,.q. Porqip.-nqqn¡qqs la qqde inqependencia politine y ad. en laque lecomuicai.a ,,im ,U eta n l cea ,---"un' l .qb R .I :d en .qnq n 1 ~¡q SlEq mbai cel uIqlGrlqBtsa C 1pqqdqnqCelmnciiesDdia, qdiqq n si"n qntq qq qqqq q kqqqq q , qq iiddq. q q q Bq. q-Cn lUqna rn I qdoq desini q qI si elqdla ipcionoqOque,dee b[ o 1.qnesde [q del dctor iJos q in de ¡Inq 1.biqq tcondi insq ueiiqqqqna. q iaydeqq ql dpuesito .q-.deaqq rnqnqin q ise,n o J u]qq E'." Y',Etq¡l. d8nuc. ijos.ql,q]qo~~q aminpate ,¡. i F. qil. zap~.qqiqqa 5,q q .lq qqqa ,,qiqqqA aqq t ,5.1 1 1qqd qq,.',SORTOS EMANi.,dio A L r n oPI. : q.[iq lqqqrq-q.uqq<,q ; ,71.s,, l ldo nseen pl. sqORTDOXS E. qqqq qqqqq5qqqq d153 17 1,Jallo d 195 P,.,-qqiaqqq,-qqqq! qqqPari tr¡ ralqlriddesenqdn Ay.dq.ateq.,sello hi e ,l¡--loy.qqehqqqn¡!qqqU qRde,,, alimsC],,.,,.,y lar -, L, q q! ,qq: dq q0 d 1 R d qRe u i d a q q q .qeq-1 d l ' -1d ,ilq q q E q q qb,, ,d .d o "qqqlq',qqqqelqqqdqnbqq L.n.e de 0 "Un 0 e .b.,. -Partid,, del d'lq,-l. q, q. ,.'qq*.' l. ql q¡qq.qa q,]qaqq.q.dheq ,,.,u.d. l 1 qCh. or !" J,'de"ul"i""s ltI, ql qqqd-qqdeqq' ,,q ,,qq y e(;d(rtdo-deRees A.iniesACllOza, -1 1 E t a to A t c l u i s m i o y e e 1 9 3 f p a i c. t 1l s a c n t t y n o -r u s R q n b o r g l a ¡ u o t ny cu L e o 1 a cl c i io e1 in d n ie c o--l '' yi,.. 1 ,, a i_ __di~ il W ,, p . a 1E N 4 L N A .qq qqqqqq.r m: 3qqqq'q-,qqqqE NCION A LA.sqq~.-.qqqiqqqqqqiqqq lteqqqqqs,,q.qqlq Eqqdqiqqlqi[T ,4 d i h o r c t b l C1 .t s .! d eqq q l T Rqo q q l.,-q q q u q qRCA L Z A .-. ,n l a n.3 q dqq .qq q n s e a n zaq q y i e n e d qhqc e qtie m o u mdqq q q q q y q q 1 ', l""" "" "''lDa' 1 reqq,¡sqq qqsqq~qq. n-qdnqqqq1. qqqTiq.q(7' 1qtiM.!qqqlq aqq qq!qqql Partdo Acci n lJId-C. qqMe qteellqqb]q,, Am dqqa-q erA,,sdel qinsterio e, el, C e .1 terceq!--qqqqqq deqqqqqsqqrioqdesanqqrsqq,,nCrqqtqdqos qpqesqntanbes¡¡qqichoCpar -~ ~ --. D, G il.y, he. G.cd e -qqhorqbq qqqqsqqPblicas, solici qqnlo ure 'dn ? h1 e qq r5qqqqq l 1 'qq 1qqdq, pqrq qqqq,. U ,.-n b]an l. qq1.pql,]nB hqqq et.c. l.t q'noci, n qq n lqunsqq se,,. acuqsaqq q ,qq. lq qqlqqqqq de-io e evntm ent e, U. desqqqqqq di ,qqqsqie, dqqqqdqqqqq qq! q,, q!gq 1,qq q,,,tqiq h eq-,,iuq qqq,, Lo m jor ara sis pies691 qq q¡qqqq].qqi~¡q qqqqlqosqdesaparecidoEl Gqbiqqqqqq.qqqq qqqqq qen,['' q Ceal.delQtndUB A Nlctico. e gasIga qqpor er qqff qqqq.l -L.qqnigqbypaniqqqs, d rq EXIJA ELer ireP."LLOeiDEIn ueAaceun ataAe'o,.i Hstaq.-q ]que eenb.e.idcon q atti enqqqqlanqqqqtambiqqqqqvaq 1'.y e'qq t qqelPrside'qnted ic Pepeq PardJ-q 'qqq qqqq ,qqq 1 1 1.t.t'1 p,.n't.'.i diech Cale. ichsqdrigntesqqp21qhan adaqq fini a runir n Mai na sqqqfecha n

PAGE 3

Ao .X Noticias Nacionales DIAIO DE LAMAI-ire. 18 de Julio (le 1952 Noticias Nacionales. Pginaa8 La abna Desanhaer n~elConreo undaldePres Sgui ujal La recaudacin Spltimo ConIrcl (le la Asociacin de la Prensa 1.~I.,ib~i ~Plania de Cuba en BlayanoZ al D 'gra hosptalef Bruslas haormA. SrciinltCTC omo 1. n d ta ¡e Bruelasinfom A S. ombaCn. 11d1dedede la Aociacin, yuel.sefi Lo sauro ua s'1o Ihizo ante la sesin del -Club Rotario celebrad ce ocuacnP, iad. 1eMei5Su I.n. de N C d u L.bP~ l~u~s "y inugurCubrneernarchaalna ¡lsbelecdone pesenodca s -deaximola rectorPana rvistael ma nuvgosoii cu brsellL 1jinAIuO.h'. eultor Enesto Navarot'. Dejemuous e1 sino e ap tal¡e e uyyuu.uuE ,uotuyt ltu ylyA C uuttttt calificrla paa 1. de1. Seofrecer en uell iiin to lj.u rantu Congreso Bt"t'-o t l e n qttutt te: r'd t c "y j a o a Ilreiu <¡el pan ,', du',~t.gu'l tttt. u .uoutt da tu y l a 'ms esuierada atencin me:lI r, le dlCatilo, it ~ R A T E R O Ex¡'rminio comrleti bun: cadattuexhbicin, pu. ttut posa cubart ,tegr'auluide tu H" Maruinu dd,u ,,e u ptuur.uu.t*t un1 l a de¡u iCtIigo, N.cionUidas:tyuMr 1 istt de Bul ",n no c-a ont u ccin de una -AdE tenitty t,'t uot Svytxu ybtt C.tbu P, It tflu,n, A. c Cyu' tt.tll11desfvot leotuu uuutraPrLu iaCrlal ur. queude t,'oyt as de iba el es utt tt ti tt t,itt,b yt$5cav] T l y pt, a yt-ltiR A T E RO Enla r a a r Foerrs r hu Pta tyu utu puo tuus i, i, elot or R b 'tolVll ea' i Surz ao. a' u M ivivien i S 1, hLatbr. tu tu tu Arr su uor eiseja¡in,, t u t bU en Para a,tuet art eltnu tttt.tt tutu. e Fuaui,Ea la mil.t tul u Pyi,tut ttu,,'duttu ,, Iuututudutiu~~1uu ¡ n,, 1 .tPyuti'u th unu t t ,uutuuuu yp ,uauuu uF3utt a0 ,ut 111i Ca t toiaidu 1 '',,,,d Tuuuyyta a tu. Nuuuouul r.,tuutttupuuutu mieb rospde lamism R i n0;, deybtbuu-1,Dautttey l ttt',tuz nt Amb tu ha yyyt u tu atatp t, ,, au.uo d,y oau p. rsl i ,l% ]ls rcs ¡( Cn¡atu es rau Lae te igasut. t se-l.Ruttdotla F oba uu I tutp. Muy u u ud ,yy b Patttuttuutuut.tu utlt esu : tlo i oyu bu ntuivotutuuot$u5. d,¡u Cluboutttt. uayu b.uystuSC uiu l,, dTaiyyudoresud, tu a ye.yN.tseu confoyrma'ua.tu1a uugo .luuqatprottctor:u $ut,,,lento'tan bu potXttttu tuoyyuu 0101 pU m archa tr u sial dr nda cada a enato t 1uouutu ut. Atalyyut tututtto utuu yttt $ uiutt.Ittpt yI tuttttttytl C,,oyuuatyut iMu lo.uno s e a ot iuupotu u. Lcon u1 uttutuuuttuo, ufattr: tt.0uuuui. tuy tallteu¡ tttu yottal ityu eMaa a uuytotyoltipuos y uttu ",nde qeparnad.leu con 1.u in tu, aue stp res en t 000ttpesos. ubutt (ualubta pyuuuu odubnooauul 'uyutugouutitr. Ot os u part.un Wiiesttuptt r.t rte cita.o uu' a o stio u. 'ra lo uun aol esp Cieto, n ' ,trtar dela bu,.Me~.cu.puutuudey't yuibt.utEcu u t'tbt' ulIiINO EJMPSIDustreIIT MEN O D NLOS ti a''" lajosiutiu resLi e inoqeefcurualbo er-ge u u ltcao i ,uiio it'. Lsdsinu o vstnesFottyN"flsi dlTaaj lv i st to do~ p ou u t u eU't 'hchi'ua'utut oin.ual Proita, buv.u v "sad eb adi,,,ltifyeyottt o rins r'ai'oadsy onluou cinl ch s s par us to tutu it c u lm e i gacu e ta t ui i ,up iiujuiy.idi u,, t si¡ cutu hh u F.t ho b I ri .a o t"u tOtu Fiuih huptuyi luopioi toiitd n qul ms ac'notuti,'otuu. uuP se uiaete Juuibtu tutttuun rarunLiiti i ue 1. t irectiutau. dipnario. o nu e se vien Sp-uiyu itt Juh Aty Motut o t.h, aI'i, Pioy ree n oun ab rinena cd rnat cautosign ificdo yn gaut,hitdt'thatitu Fi'uuiu F.uttl ,ihla tucude 1nteere ctanoI .d .ci sp d bI ru r iiu t aduos e u u p tu,,at ohu y''itu Atu, biiy. it. tos los dhtlti¡ttp u yunuev'etuoa tt o ¡ parutoprfein t('xr vya itu hdt,, t¡ tt t, uiy t 'las puntos. u'tO tt i utdeh tatvtiusta.t. 'iyDte'yiei t:ub." L d uetat ttuuttEs'ut iii¡t.hidthtely Fit, yit'y 'ua o.C 'uu 1' a,,h .',,h d hty di.0yu dett t.is .,hultpuuu eittt t tuln i ,yue,'t't,.Trastlastil lttso utttia tiiiP ,hatu.s. Outovetd detu l ao.ul it ti", ,',.,taou.'ioofer'uptas: ot u paou otu lu T ], 23. e.teD E. y freceCulc. Oui~ntatHVtlt-1 u tu dI ,(Pct,.tute tlor tip. aiiututo autul, tu.td'tetu9 .uaatua11,iyIy-o tm. u itCt'iittE~~~e $~a~t2.EIea 0 A brrrt ario, t. indO bru. ; ii R. cgu San ~ y II. Sr.' o s o ~ u nyI tra p e e to l sp.i tt a let ad hhuhiluIhiiiiulet.tu.ttloi Lo,, ith 1 de la utuprensa 'tLt, le hiuiii, IA, tauhil u Hiuu tu i. A ru'i t itit'ite,¡ou detou t 'Ii' ihtnil. do tti,, "-eSea.Auor P'. yaua,-eo" ,et'itu 00 S o,tt,¡u heu ,,.o tiilii ii'aui,'de1,A dC, 3 ttttytuSur PulttluIuiWiM,ui ¡h.dtup~'iti It u,,tt clo'ututtiuuitu .i ,1,7uu tul"ntu uSP ,,.,uyu' auuyui. ,t utiuo 0 C uut'o9 tiii.tiittulAit.htu u l tit.,. itthihitin ui u uo iaa tiu,.O t. uoi'oidtt i, <¡e 1 OI.Ptu aiu t lu~u l u u, uu t tu'ud C; ,,id t as. ntatla' ' ,m1,n rrul.el j , 1-titlya"t OLlou iapt" I.Cut' d,,. 01, auu, 1 .9 0 eicoiritpbe m yec .Tlo Cuu Outuo mu i Cuio reCup iilu'i Srt tu oIiu tu t1,y,,u rn la, NIiiitc, ecIndro floiuu t u ob ou Cliti ui o itubu. o' ou:uStIiOtiuuPti Co.lulu eleolbvortp SaDtmbil.uTy'u. y lo. En botZ m. aul,,.d. ii elu ola ti, '. -IT R S S e, 1. ijaryhttoIV;iuuii, a d.pttupu ylibreu, deuuo pluoltupO u l LO D P PuN tiuo ptitt tu u 'tot." d-u'ut .,¡d ".u,,uo tduiatuhebt, (.' y! ye A 11 uitl1 .1tu S~ yt. ,i 'y"tiiu buityOuot uIl, tutu tu'uulu e uv'-6, a i rarcantui, ul "liyatoipy". tu t O E I E D U IU E A IA A l tuciviSa", AL 2 ,. .,,loel lc.d Ch e.ue -30 El 't'aui'ytuututttir, ,tylu,' .RY5IN.AEIA, 'c. -. tu, Mtuiiuuuyuu Ma cUabSc., roest.te tu e 1.lierad pu lOtiu "El Mitttp" ui t,uiugi t tiuptadu' V toe ls.t.d.lt 'tatuit tu itnootos lou'eI.i it d ¡ p r 0t Puto. to, u tt p tu,.ytapt,,yuuu syt I,1up lot italntopi a 1 ay'tipliu "'Cut puu Sutut Litneuu ri tu t. Jniii -)r e lorit or)ia 'A ngel s"' -1 in profesional: Aiuutu u tuApttuy tu tttitot tu' y R. defz l ,uopuua ytcopi. d notaa, Auto l u O u .u ou ui. o tt yutin ett inpo oopu ttutsin y tOuuc c,utl e tu sti l nt *ot. iuittttu t Atul. yo U,,i d tu i M et.,Su¡,¡. dtoutiu' u ha o o ou qu pu tts u ta nfi.du it t u ty u n se o i i ittl Ju Sulut. tu iotu .ua Stin, spqu e tute suuu yyy 1 taytai.ai2 yau6t ti to Iiptt up paN1CA ENeC.UsA P-N11INE vi. SUCURSALESo ,alt, SC.u ttu1.uPau u t i,. l'Otbu'r,t.r b teItt edt192.dooa, P o diutne5ci r rItu uttio u a u, i pu ¡ i'll l'pu uutuouui bji a lt. oitu. D.Sitiq iu.0 Suclbsyances e-lnIAIoD"L-ARN d, laOBltuituuItT-iilyl~ueu .1. Su trestt ti l, ,lg,,d F o f~t ~y"""r iua u l I r, ii t u u y, _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PAGE 4

Pagina 4 E0ditorial.000'^ flAIftf'fELVRA DARtNA-Vierneo. 18 de Julio de 1952 DIARIO DE[ LAMAR. Pandado W .a1802 DECANO DE LA PRENSA DE'CURA EDITADO POR DIARIO DE LA MARINA SUCIEDAD ANONIMA addo Diioido p., D. NOloIto R.ojo MoAl. dooido 102 1 1 Poldooolo,:'ooo'oodoooto Dooootoo Olido Ooo'ood. do lo Dr Oo .oo.,S, 0000. y PilAg. Jog1. Ml--yfloooki.do. Aoogdoooo1. iiop.¡.¡-^p TELEFONOS: M5601 10l'0.-Doooioilio ooooPoooo do Diecor.A7.8157 Pecios de SoooMip jofe df. Info.oll. ''o.o.0.5754 Subodooifltro.d0. .7Y42 5020002do loToo.to14 Coofoo ttob.oo .o -375 Alo 1050 Aooooo. o. 1** I2798 Ao d.oiotit.0At EDIl GORIAL An1gutstiosal falta , de Ch 0 0 0 0 Mooo y do1lex' mo tmio 000 lo m, vaoaoomotottdo oatmedda que joiodel 10d. nhaio allegruaoo 00preilyl loo. o eldoctoo Lzoo looo 20,e presenlta oounjnuevo ibo. Yo' olgodao. Ro eo seooo.loo o oooj ooo oooioo. tl ido pt.a ooooooooooooollooho dol o oopuntaol to'Lel ual rogeoly 010000 500 e leho deloho ooioet o "La do 1 ooopoorm s loc ti. lo ~.qulooe c. o ooo ofdo nl 1supraled ny pooooycioolaoo-lo eooooo' loo tiompo 1pof a iet o. de loo, ioo LooooC,,oLo o l,~t lan" ~ ooonlaooyaroencoadoelo caAo'.oo1ldoelo oo.ooood.dof o o o quoda oqlido 0naoeo94o. dosflanotpoorofllbo dol la0scs 0 d 0auaen dooooo Lo,ooo y MOotoiodoo loos o opolooo oe7~1doooo,.0~i0' eo queo$soinsstoa 00hooooo 000 , 0 yo qeofo rdenan00cis0a. Es oocnltilooo yyotemo 1000oboova onio cuon'to rapdez 0000 de oagua en Santiago doe1000 l tlaoiidto idoolofioo dol la. ansid. y rectitYr01010n 0.cmo ya o elamando polodtooooquo deponden do 1e vointeaoso mosreformaso, oidot anteo. der oso. q07000tro a oos hhitante, d, S.oliioto oolooooPioooigl7.Loo ad 0 oo o do otoc looro '0 o'oodo. plomite qeidosod loedeS.Ko parI. 000 yoodo 00 presedoteyo 770 lto.tohoo y1 goaod, sopoo ooo2o lo venido. Sooaoreode riss baj. d P.W. r.no iij.nn oioooose o.as Lo ioooioqu -'hAco Nono Satitg. A, o l djoistoorofaoo leopiord oo 1 ood lfifos yo'oet ,,, olojo oo .0u,00Unidosooooo, , yooao. ,Nodo o 'odo bol 020 ooloo odoio.ioo so l l o of d.oo lo yooolojo1yyio ti ooou oloooosoyp~ii. 00iiop obl o. olada e ooo ofiel]oque y 0 do ib, rblo loo ee,. loo le 1tido lo 0002 lo 0000OnO 70yop~ lo do foooooloooopeiloo 00' act. 'eic ela50 Re-g000500 i queo qi librar, eloo txto d Y' qul h-de strdos t l,70 ooooo oo' of do,i,n e1g pof lo dsooregoonlo anond a o 1,loo .o Alog ompfo oo aidod oj idodlo lo Liotio h 0 .1 o rlo ¡lo: co0oo la, doigo oooo¡,,ld.o 1.ocy l to 10000poologoo ~ pdi guta rar 0072700 dol yo asba, lecontr ,It.tijr.llooloolo jM z 07 loev o olo Lo loo, jbO so ,oonloo ooeobrood L, 1o1 .;ooooi Hu o o o of o tg000001 1.0 770 l 1)o'oofoo odol DIARIO 01 LA olqoilopo, do l u oo oo .ooooooo o2ode loso[,,,adi,oom0 ,validod o~u,o loo, fi p.o 7 d.ot,ifo. Sp7gO 007000 oioloooaic2010100 do, 0001 1000,deo. y0000000lo 0000 doi,o1, o .1. 00000 000. -ooyo.,-ob, o ti000,-ojolo1 ao.7d, llOBll0107 Ea t 1 e iiq, ~d Ld ijo' ~ la re d lo_ o.odooolooooopo o ~dlCoo'oOoo.ooy doo.o qo fjoo 0000d Oofboiod o lo doooo"yfN, nf.odo. o ob boo iiob Lo 7,00 ti-o loq01000ldi. do 010000, Cool.oY 0. bol. ob"olofo do> lo .o Ae 070020000do logo00 oibloo d 0000e01.007f0 g.,ooofdojooo 000. 700--lo do o~y., idolo doeoqio,11.o ooidoo yykltioio, oooooodollo. poyo ob ao. Irisma l,ooo, dedo~ dioho 000 ydioli, l¡, oooolood 1,00plo f7000. 200. 000 le. i'ipoo ,¡lr"o. M.ooo ~ ooooo ooodi lo i.,p, 1 ~n ioj ta01i,0,a yooyol d. o foooo000 yd-d 000 0000 of doooh d. 00s dfoOoofo.lo 07p0700.dolp7 ofh. oofjiotioo d, Ah-oiooodo ~000 11T -i UVn en tendimien to Odifcil -Por Arttro Alfonso 'Rosell R RECUERoolaonvooroirseooeoo bdoo do loo do 700 070000.-1017 lo o ooooun lodo bodo l¡.0011il0i.ie s 007,sinloo oospoosobilifdadesde¡ 000., dooioo' doooootrseo eono.bidod eo l, ff0 ~00, 00 00' 2.ootodoo.loo. .opoooo.bllddooso. a 0n loo quoelonl2e07u,7000000. Y sol, do paisaoo. .iof1ldodoodo oto. 0000ogoadidato de un gropo do i.'-oo. So yooo yo'odo ooodld o lo Presidencia Jlb]O tbuscaro efolfoRepoblco, 0000 desplazar do 01u 0101000im' boluo0bo 0. Poderoq7000 mucoo 'oioo.do loo loo loooobbl, y deolvlof Irooooofogo O 0 ooooodo olcollo oyitc.bist., olo a pololo 00 0es0s t,,:,dod civil qoo ostaba 00 Po' ooidoiio'td.oP"' laco loeoooInoerregoio odos la p.]¡(i¡o.or~oeleoesoooojomplar-o.Lo primerat lgloooooelpoo dotoa Lobo do ona Conotituyeote e. '"""o~ loo' 700 1~ 70"0,porque laOo," id y l.InO 000 0l1., 077 hag.icyanoli 00 lolboho' ooofo' do desator do dofinid. omo0000 m0010v700100 oiooc.oooo~.-'foado Amrii. Lo sogonda, pata .pooo oooueoal eloooooPoderoro ubano. 1tpbliooooo.,¡ F. ob0070 00101r0of etiunf.00 oofoil tojo1,doblo o;podto ooo.gdo. ¡o, Lo o,. o do'. fo ,r o e hiopo.o00dofo, fo, P 000111d o Bol ot.ooeibir,00100. 700 dvulga-' to'oo sooereginaba 000poroaios 110 tic.,1 00muc00s0.eOl-o~s.loo adbhes ooione 000 mspul001100. Por oflfIloo Aol¡ ol 000 ocomopu o cifoo lao.ioo'rdod do "Oooohyoo .do Aoodbi". Lo qooono toooi o casi Oopoodo. paradjicaentees0r. reo a 00, ot. bolo tooo~oyo pioPtlio, 00 000010 ve~00000 o' eloobdocor G,.u, boho do.' otiolooooour. pfOood., o lo 00z, 1la uoridad 700 m0p0e0in do 700077100 00enPlolfo, pyroooiotooo 00, pP loo otmi oalooa3 oaiionesooooiodiooto' looreloo oosoot' 0003700eliniiaoroioyooooootoosu ito oce queooo700 100000 doe0exterminio. Durantecoo7',de do.f, lin7 l, oo spermanecid Bolso 00n of '000000, ooefx. l1,.Podo 'oloKe, despus do loo' 00 000000010 1d0 tuoooodoo, ouando e oboioo1~101 000000 .olog. docto, Pol, qoo ooo 000. ial 00 doos, l te.1 ¡, quio0, sn0010000ib0P. 1 0-0""e 00'ue 700ueioploo"taoslorodialidod', po,loori mo0Pfoo 1o oofo oo.to oi lo .oqoi. Chpao 700 70000000 y o,,,'" fo oooigoid. El b Ob oolo .o' sa ,1 .200 ooesbo00100.oeno1,.,s.d. oobooo Of. loo'' dooo oolooenateatnticoso.' o.lque est looooodio.01004700000017 0070 d esota 0ban0000000000 O ilo 000000qoo nle10 bfo o.oy pooioflo1. YM odo O. 07.0000 000 lo. ooolooooo lto lofodero. lodo yootoo.o'd ,17000rado Cuba, h.0pbi7o queo 00 .poo(0000 toooidoo 0o0 ~~oo'"itboood dol poo,oooloooo".y 700 ood.p aoo.,,. degenerooooooo0cam paa ore Constituciones de 19,un libro d0 oooo un ,'o oqoto,. 1 oatoooo looO 70100. e000 toso 0 polo.0000000ofedo. 0.000diOOdOilj ndo lo 00000' ,o Aodooo Molo Lo.osir'o Y 00o Moo~g.o! dooooo Ooodoodo YO 000. 00 .'l,ioOulo publica do e. el .DIRIO de]dio """ do su00100000ob.c Lo, lo.,do Ido o. o16 ooohao, dod. o,, of r~o,jo. Ojo o .fod relaojo y0" 0 oo l ~ 01,7l0e0ndooof. eu o. J. 00 00 ]ofdooelni.'urYdoo Mo hm-ooo ,,loa000.,[ad do] doo enlmofloo.o n~oloooyd d d.oestudiaLo 007desooou doblfo o Y. loo p p .c.p ohlb. Po -1--o L e 0 000f0d70 pu0.f ~ rfi'co,1,E%¡.od .1,0 nada y 16ooooo lo 01200 olod 0 M2 ~o'lo.looOo"rdo odo -dof ¡,oo ba07 ido ol,n,oo rj.lo,, o quloo o1oO ¡'>. 000 e parecednooo .,old g.oloo O o 0100 I .l270,o 001 lo rAil~*~V 1 ll. RO -De Mlatanzas te traigo uso" recado ymeu han dicho quecati te lo d Diego Gonzlez Contestacin al doctor Medardo Vitier

PAGE 5

Ao CXX Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 Crnica Habanera Pgina 5 Mar________ tina Lostra de Pino, y su hija El estimasdae obalit,, Federio Ba. 1Fedrio de lbarzbat. Federico Gicilee Camllo Amand, conLtto Matrhi Pno de tU.a. te y Milite, lan bin re oeade. bet 1 Federico flebaina. Federico de dleeRe del grant jardn "El Cawol. Sige lrelcindeegrpo FdioViIIoh el tle ott-Trcs El etimdo beroqu de l¡ Almuerzo al. ?.Iee del 1digrele. Y u detcd al del pnel sitetttlaozae usrscru Mite Dioz Bito. tan bella. 11Fggl Rtegriode l DIARIO donde se e leo o o-llt oo ]M-in., Gtto Brad. Molen LEl dolto Fedrio do C,d vi, ei 1apeiagr demeniv _________________ Estadoy se ira 1 prt. Mlon Chao Beltt, Morio gjtade del Tribtunal Stpemo re 1 E ta o seor Dd.,,de -. in -. rlnc M e ,,e loyo i Jh li hija. .1l dotoFdic __________Por Luis de Posada Y-, la grcos niaEtel Mia tdeo:eciod : DAD ELadedAPIZA ?TOS llega desdle Varader-o, ¡a cncooait lo dCoct liii, S.,FedieG.d. NLparable Playa Azuel, la nciba de LonCectl olo C hditingui da d o Motocotde. y leo iujnte. oc almuerzo qoe ofreciera?¡ el luces, en su Lentaeimad enel. diotiedd h. el oe y d eti ld dbeo.ecal casona del Reparto eupoc,decde actualRete,,. S1E tenenoltetooel doctor Fedcec o er l2 meteeeranCee, el doctor Teodeco Johcttclo Melee do Dle. lo gentl Y Leno tooIcc d ePeci V d d soy elegante esposa Eeilio Aguilera, oRt,,,y inhijaeCilfe DalnR 1, eicVtoteidoaitidooo maltrmonoo muy estimada del gran mundo. En honor fud del -. y ~ bei oDeo. deite'Cecees y Altarezo, lefo det Honoroble oear Presidente de la Repblica Mayor General Y~. Cail bIt aeGne. lrhpelYDARtID DE LA MARIFulgencio Batista y de ou bellsima esposa Martha Fernndez Lo Fedetico Mrando, en ocasicn de la viia hecha a dicha playa-por el JeEl tIoRctor Fedotico Drandoe yArfe del Estado con molivo de tas importantes obro,, pblicastS que allo se estn realizando. Un grupo selecto de invitados parMLttelto. y tie, bleros pedet tiidlamez.-En la noche del mircoles, y en su del s. y Vaetatio de eee;F residencia de la Quinta Avenida en Miramar, brindaron tina Mea.i Fo6 Fenndez oo e comida el hocdndado Manuel Aepsru y ou getil csposa Mara d., eet le Reptiblicit; y Fedeeito FeAntania Alonso, cocla asistencia de un pequeod grupo de amiht gas. -Pasado maana domingo, en celebracin de la Prott distinguido caballeoo Cd clamacin de la indepedecia de Colombia e 18110, el Minosciteo Melee. c el qeo est d di:, R AV ET lee de dicho tas en Cuba, Eolio,,, seor Indaletio Livano su hija,,te F.cdco el eacaigas Aguirre, recibird a loo miembros de la colonia colombiana ,l a. Feei -ee arn que deeen saludarlo en lun sealada fetha, e ou residencia t eee ee, eoJoiie de lo talle 12 equina a 13, Alturas de Mieamar, ede de la, Ledl e octFeio. Lt ulntn gacidn, de inco a siele de la larde. -Los esposos Montalvo-Sanchez drc eeipe te. FeRCerie Cedc. oce Fidie Doihe, edeito Li-1 Vea seorita bella y disinguida de la, sociedad habanero, -Agea'; amble1 Maria Luisa Moraleo y de Crdgrcat, actualoente de temporal[ doctore Federico Festi, tasio, o u a d u i de Mantee, conquist el primer premio en el baile de carnavel aos do venturosa uine maeteiaono[, el queido aligo Eduaedo Mcv.' filit. ycsu hio el deeeoe tedel:o, Feo que hubo de celebraree a bordo del "Stclla Pelaria", dsnde a la llco ~ e Rlliolnae eoce. C-o bSooboc Aeriessoioe t, Amite, joet oataibioo en lisazn sc hallaba en viaje por los pases nrdite La eorita Enosa reidenceia do Varaddro, donde estn pasandooelcvro saro n '1"t cueebtille y so de sItac e el Mcorales personific admirablemente e CarmenMiranda, visl08 .ocsos filciolev.sAeoehe Aoeeooaolo con aus ilo., tars Eduartdc i.lt o t e uproesin. U e d d r lvo p tiendo un lindo traje y bailando uino 'zamba", -Rumbo a Araesd,c l lapeil, ohlqell,, El dotctoFdeleo Ceizaeoy poe.U-ed d r aii p r Lohe Placid, en el Norte, pura pasar lo que resta del verano, Lleue Resle llos mi~. ai, coedial tollicti tite Alteo do t. Cecm. salid hace unos das la joven dama Lydia Lsmbard de Figueroa Fcerio P. Benl cada hogar y ca a presupuesto con sus graciosas hijos Lydia y Frach. Su epoo, el doctor Ely tdctor eericoonlae do y Ma Fronh Figueroa, oe unir ms tarde con ella. ~De Nueva Festividades 0 t3 del daa York, donde pas una temporada, ha llegado la dstnguda da LeMttileCaloyloFoteco.MtceDo.0tedi ma Cartiea Zatdc viuda de Mendoza. -Hace os dioa ea-detooe edoR, cncitdo lebooc Seotu colri. Sqel tod elpriopoil.Eucd fra lid hacie Europe la secra Conchita Bosque, tane gent1l1 quien Entrec las damaqu celebranoEU Locseora de Tctde, mier de out ESTAN3 leod elardopobeE rcooft, ee dirige hacia San Sebastin, para pasar el verano con sus hitiocia cae sete.c aecldr vaia in ttoeste de cartd nes eaa prautc a ayrsvnaa jos, el Embajador de Ccuba en Londres doctor Robeeto G. MccOc trimeetetrn tita dama muy Redla eRlt, ato 3etl idd, daza y seora Ofelia Lpcz Bosque, que alle han ido por, la ,le oeo,, d ieeodo iI y tometencta. IYRIA de tda ndole, Observe estas cuatro, orientadas teprd.-Procedente de -T.oRRe ec trimer ltola ti,SANWIHE Espaa llegar maana sbaugi.srM.¡.Gne t,-hcalsee dc por avin el seor Josi pasaee dcl doctae Cicrle. brei.i la ncsidades actualcs de sus nios y niias: Lti Urzaie y Guzmn, pcrle-. .c. bela figurita de le scedad~i ncci ente a prestigiosa familia hbao l.a oeo oeadrilea, quienc viene ¡nc¡. io ¡.seteude.st: e, it.RELNSPRASNII lado par sue primos!, los e-¡ 5,' Main RerodeLd rgMuteAzii loRELNsOlS ARA SAMIMs petas dactor Estoninlo del de Geraj.is rcittas. hija Met. *eoi. eodoc ~ncos Valle y Paula Gicaclca a aissLctec residire suc cas a. M. e S,¡-iio distcnguido espio,,a 2. T.t., ~bRoli. y p.pn. El ClubSoropetita de La 'iidel doctor Ecgeecie L. Crtohh, el l,.clod. Mile yseAeeoc H-abanta ofrecer ten cocktail d. ElRecRtage.ar oi la prensa rsta tardren Main tS., .d de Leo, ottel.E avvdspr Llicrtee, a partir de Marina. ec, Alacee viuds de A,., ~e .botoll .Mc o.a ea y mecdia dr, la trde.-Otra ¡uiill, e eteDli.,,, eee .oic oAe e. fiesta sealala Para oy vier. Ara 1eelco~. COOurt. biieO oRa . u a en lapea oee consistir en unt cocktail, do). Voa, ctio ,250lioest hoaud dnuv
PAGE 6

Pdginm & .Tnternaeionsi DIA RiO DE LA M1ARINA-~Viernes, 18 de Juliode 1952 .Internacional 7 Afo CXX 7 4spJirwaies demoep(raitas buscan el Buscan al que Pern ¡¡erci ya tresdas sin iras, '¡Actualidad InternacioiaI .tipoN.o ~ ~ ~ Su dearan>I>p.ll( delS1. ,1(espach-Io;'si gue jiio ti su esposa .1 1: 7jul77 sqjd lt, ig Mirada al paoama del Sur : el Soa ellos Ri l.,11~1~pl~ Pi~ . -11 E CIS7AFIES ,,bn 17 imi -777 ,,ra<¡Pore Jos a Mariae lCapoi, lialino -1 >,-n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ <7 r~<<< ,,o <7 ,¡,!,7-, I .I,,I7<7.I<7 IIIt7oa aP7<71 <17< 7! 7: ,dI,, e1., l<'<,,7 ,77777<<<7777177777 <7,77771,i77 7:l":,I,,,b,,,, :"77< ,7 ,7 ,,, ,7,77777":1, ,,-"7.7a.7777.ipr. nd,,o, 11pl d~ a sp,.I d#u 1, -,1 ,,,,r,'Idn,. ,1 ,o;.,i F' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <<77<7 '7 -777 q 7<,Il ,I 51.,,,, ,H,iI<,¡ : I,,,i 1?' J.,. .i : 7777,,,,, , si, ,la~Oi .Laspotm I.7777latios 77wl Co7in777777L7am7777777777,1 77777m, 7,m, 7777777<7q. 7el7Brasi 7<,'':i ,,, -W ', ~ a ,, 1 7<<<7 ,<7 ,;, <7 ,,,,777' -7 7,777 ,,,ti"";"", 77<777777,777.7<,7777 77 77 <7 <7 77 '<'7777 ,,, ,n7777 ,.7 7,7 7qu'<77 777777777777777777777777 7<7 7 777 77<7777 7 77777 7<77777 7<7<77<,7 7777777 1,, ,om ~77777777q77n~-7, ,p l. 8 .viiiir.zd ac ~ .,EEtdU d. 777J 7<77<77>777777.77<<< E stu ,:.da r l ,,," 7 7 ',<7 7 77 7 7l,7 777 777lma 77, ,-,-,777 ,,7777< 77, ,l, ,aii!.,,i ,i 7 ,< 77 e1377 -7i7777n7<77< 7 7 o77<777 7irn. d<777 77 -77 77 77,777 77 77 .). ',77 177p"7 t7a '"7 ¡' ,d, ~ ,l, ,,,d l ,a" ua .H,,-,77777777 7 7 7<7 ,si Pr7777777777,, ,",,,,, ,,,ri. Zse.pit o aiiii ~udlnl .tm a.n. ehco nqu EUU inCa eCab.el. euaPre o<777777 La, 1 d77777<7 'l,7< 7777>7la 77777777<77777<7comunist 7del 77777871. 77 E stu ia r e l . .,I,, ,".bl", Ol.,lll", 1'' -,":, 1 1,-!l. li,, a i, -, ~ d :o,,,,,,,,::d, t. ls-, rr, pua ~ dri san artina*. vaorad7et7su7ustopreco7yapreioitrega tiC << 1.777<7777<7 7' 77777<77y, ,,, ,.,,7. '777 7<77777,a ,a,.elCmnopr 7ua 7 7 ,;; 7<777<7<7<',A7<,I -1 ,, ,. ,1': p'<'7,, i <<<77 .7777 ,111l. lo <7 <77777,, <7777777<77<7.~hdi,,,,,l 'I . ii.l,1.R,Ob, .7 l.,77 7 7< 7 7 <7 77 7 7< 7 < 7 77 7 7 7 << < 7 < I< < 7 7 7 7 7 < 7 7 7 ,77<7777<7 77. ,. 1n o 111 ¡. ,m .d 1,,,,,,e 1p eA t. .i,, 1a e N re 1,I,, <<777<7<777 ,i7l {,,-,,I :: 1_7, ,1 [l1, .,, 1 d:i, i,1,, .< 7,.L 111 ll""I -1 <<7dl. 777<<< lo q > l., di ri dijo. .u ¡er ¡m esto;:,",! ea lib>" ruad-,1,,. u ,, .,I,,iI.q ,n isd ,, ,e . Id,,, ,,nI,. a ,5p. i, 77777 !77<7 i. -7 1 :i:1 17 1< 7 777< 777< 11j paab u en la prisin creen <¡reI,,,,iO. ,, i ~. ",l. i.i"-" ::, I : no, Olslr. 7 <'7 <77<7 777<, de<77< l l1 I ;:d::~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~7 777777 77717<77,, 777 777 >77,, 777777 i 77777 ,o7 .77<7,,:,"iI;",,,l u,1 e[. i,%.ib .n ,, i, 777 ,r' -'77<7 ,1777 77777,77, 777ri <77777i, <77<7 <7< :::77777777 ,7777 d!< 7777 77777777 7, 777<7777<7777 7 7.777.] .1 , i,7717,<77.71N n,! ,<7; 777<,7,7777a qu ., .1 il ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 77777777777 '<77.77.7i,77.l,-11 i777777777<7<7, it ,~ i ,,,,a 777<77a,,d,~a ~,iG 77773dnaue < ,< <' io r u l (10 .< ,. v i j de re r s ,!< t~ .7 %~ % 7 I P ,, n r; B1r,.1 l,,, Flinind~ pa 7771< ,_,<',> .la F 77777<7, <7, 7777, 7 7 7 La7<777777<77,,717,Y,7kTu7,,7)<, ,, de,,l mod re en in 2<< 1, ,l 777yel7,7 077' n~ 77 r~ 777777<77 .777 1 7<7 1" 1 il,," ,','" , l. ,"a,!, -,a ,, ,Ii,,<, 1. N, , , 77<7q77u77 ""7""71777r 1~ 7>7, a7777 777 ,~ 77~7~ ( ,7777<< ',,'77 ,~ ,, ,, t~l ,, 7O 7 7 ,7 < ,7 .7 7 7 7 aai < 7 < 7<'" I ; I i , ,, <, < 7 7 7 < 7 77,7.7 <,1 1 1 N F ) : ,1, s ,7 <7<,, ,, .~ < p li7, j ~70 << al,ei,.,l. ~ 77.,,< <<.<< .77 777<7777777<777,:"",1:], ~ l,, ,d,, ~, 7<7 .777<7 .77 77777777777<7777777 a,,, nl 1dn' .l.;, l, ,~i a. ,nl ,.rs 777<7777 77777 7777 ,i,77<7 77. ,7 77 ~7i777<7.I<77l,, ,, ., rMii e,, 7III 111i<'<<'<'<,,ar oa,': a coim nI<. ,,,,a.iImp utt e pUm ¡)tir i i pl5"<, "'s .:" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tule y,' are itia 1,7,7, 77. <7<;ldi' 7777 al7<77l"1~d 77777-117777<7 uIL1 11,~ tmIml-,pta,aI ddpo 1'Tro-p ., b ni 1~ ,"i5 "',,'.',',', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 777 77,,~ 777"77.1<,7~1 .11e~ ,, ,, ,,-, o,1ln -~,a dd ., r:,p a - nidro 7777.777 7 <7777777777777 171 <<<<<7 <7<<<7<<<7<7< ~ -7l ~~ la ~a, 77 1,7<<<77 1,, ,-.>~t 7.7:7iU, ~77, .7>. i>, ',777 7777<7 U7711l cn77 l<<><;.j: i n ,iu,1 77<777<<7;7 p, 77 que7 7<7 7 77 < ; 777777,, al< ,< '< 7 -. 7<777<7777 <, *. <77 O,, o ~ ~ ~ 7< ti, <>.< ,l.¡ ,,, d, ~l, I7 7. 7777 l,777 777 77w, 7, 77 7<77777 ,l<7777,,,,,~lr plcd,,,, n a,. l ,n rl, ,_. ", 1<77777>,7,7~~7,,,,7777777777777777<777777,7,,,71,,,,,,,,7I.,7,77 777777bis a",77<777777777777y7tratemos7d rini ,:o 777 l., _,-,,,7 i, O7<7<7 .7< .7 l<,,77,a 1~ in <777777 7 77 77.77 d,7 os777 77,,,t 77n c a7 777,77s.777777 7777 7' ,,?,l,<777 777777777.7>777 7<77777<7.<77i7,7I7<7777<777<777,77777m77o,777da,777777,7777< 77777777,7777777~~a77,777177 777777 77 < 77'7 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 77 7 7 7 7 _, :77_77_, ,l7.717.7.77711777777<,7<77<7.777,' ,n71<<77777<777<7777777a,7.7777777777n7elfond7de 1,< 7777 -777d">7, "," i:>.,, 77771, 77 '77<7 777777<777<77777~7<7,<,7<77<77777777777777<77(le730 777s7e ,,,o,7, <;777<7777<77 77 .777 <¡,<,'. ',7< ''<7," .:777 777 7777. b ,; 7 .<7 77 77 7 .<<777 77<7 7 >7< i777 lb, InT77Q. 1d1 F "."I"":".11. ~ ~ ~ ~ 111 1. 77777< 71 17<77 777< .7<77 7777,, .i1 ,, l Y.l ~ ,,:, , Reemplaza~~~~~~~ 1, <<1' <<, 1 a ,~ 7<, .:K <;~2< srnl>71 tal l, a, t1;7 7 7 t<< <<~<<'< '711 l, la 7, i, <7 7<,l 7<7b-7~7~ 77 la~~ -7<77777,,",Il,,l 1,~~ ~ ,< 777177<,77< '1.~<7 d, 'ir <<<<7<<7777777 7<7777< i":,: 17<7< 1,i' 777",,,,, 7.7< 7<>" .<,><<7 <<, 7<7 7777777 77 <777 "!777777s .,iii,ql , l .,171<.7.<.7 77h7 .7:-1,,:,<7,,777777a,<1,.7.1 77.77,771777o7¡ '7<'.7<7'7,!7<777<7<<7,77<7<<77<7777777<7 71.<'77<1l',l7~.777777777777<77<, ,: l. JIm ,,.,;,,, l al aI 77777<77de <77<7.777i7<,<<7le< .77<.7.77 7.< 7777. <777777777777771777777<777 77777777777. 777,77<7>7 ,7777777 7777777777777d777n7 ]a7777777777777 77777,, I77777777<7<.777777777777777<777777<77<7 77777777 dad77 7777< 1177777 77<7777777777777<7 777777777 ¡,l,,,¡,."al,,7>7777777777777<7777 k* .i~%,,~777<771,:i77777777777777>7777,O,, y n ~~ O <77.t, 7<., 777<,,j '-"'id-7777 ",h. ~a7i, l 7 27722lli7<77<7 7<7777'-1<777777<7,larillo '>'oal>r<' , ,, ,,,,,, ,,n i 777 ,,l ,,l In 77777enonrads ra p1, 7 <. 77<<77 pesa d,77 [<.7<<7 77.1 1 7<77 d es<7< <<<<<7777<<77<77>777 .7777,,l.7 7<777<77<77<7i777777777777'7>77,< """777 1"" -na ¡. qe :l ,, r. 1. ,. ,,l l¡< .bi,.i l, <~ ,<7<7<77,77<77,,:!.77777,,I,,,;:, ',77~ 77 07777 ii n,777 ti,<~ .777777 1<< ti "te 7 na s p I ,, ~~~~~~ ~7<7777777777<777777 ;77777,777<7",7<><<7777,<777,, 77777 77777777 777777, 77s77777777<777<777 o"< 77777<7<<7777<7 . <<<777<7<77<77<7 ,.7 777777<7777777777777>7777<777777<77,77,7177,<7<;7,<7<777"7:"<7 77777777<77777777777<77.77777777 <7j7i-,'y 1,~ '< '<<< .,<< << < <7 77.<< 777,77 777 1.777, t l,1< 7 > 7 < 7 1 >< 7 7 7 <7<> 1 > 7 7 0 7 < 7 7 ,es' ,<77 7777777<77l7 7777<771 ', N ,, ., "" a 1 ;,,,, 7l l ,. 1,,,,! ,,d f n l ~ ,, ,td d ~ te p s

PAGE 7

nidApfln E1 A MAPlIA.-Ver i5i 8 d Jl i e 1952 D:¡i. *pt. pifiiua ]Ieso iad e IzqierdiaiirechA Ii. Mida], FraiscoBanco, Eiiqi Bdriuiihu. hPablo Avirezide Ciui., Agel Cmbi y Aiiiiei li .R,Abjene iamooridnRl Rdi Fua, Joaql di Posada, Juioide Cspedes, Gail e as l crnisa d¡ D AOy iard de Ciroed. -FotosDdM.-Paddi. El.almiterzo de los Pro pietarios de Tarar Ei h di laIi icuinii hqu ddiii ibiiinia d e uelGaiii i de a,.PablodAdiarez! bidiiibind aliuidiidi di ayirmejriii ude Cii. J.bdi Cpedes. Eiiui Uiiapindidodalmuirzoieniel Cid, Aiieidodiidi la iii que pidi-iRidigilid Fii. Jiquiiidi Piiidi. N;uicInteracional. la Aociiiiiiacncol erCiiid. los seores di. .EdiiidioFiiiidii,dctor Mr1. di Popitarios di ua Pay. di Toii1iii Aniuiuui idiuiiii iudiic, Ciiiiiiii. Jui M idil Vaid ,queictualmentepeside ui imiMgiiiiii, Pu.l .Mdi ydii C. iii .¡u ddidid Pai. si g. iiiiiaui.u dA Cr.Iii iuIdiCiiiiid, id,rdi ii iitamb in1cirFiscaiiii i.' bd. conocida iji.di ua radio ud1 iidiiuvaieuiiid6in .iii Lii. Ai idPiet uosd T.v j, Iem La dos -iiii !.oparaii. emdi .d e¡d i c iisd 1 I truiii, .i d, i.tiii d S ¡,u(# lii di ien iiiiii d P ti e l Y. ~ciiiiui diiiiieste ii u iidu.1ii.ii1 prga ii i SdefEejos uie p iii E 1 mdi dirisI l. i ii iyo. ii, l .,treii o 1 d onldiiite P a iii.n.a u ude d motoriyii e.',I, iied e S.,¡%[.uii d dii. ica d ii Kiiiie.¡* l l. 1.iiSon. .i didd' ii loir>dic in ud. Ftard. y iioche Imd irciiidelimdi&col. ydI iil nic luchaiibidiieliiiiiii II a .0 ieideCuidn.pi: ii. u i iii d Ua /iein
PAGE 8

Pigina 3 Crnica Rabanera para tnjOo.o NUEVO ~ nSHAMPOO EO CREM.A 0 LI0QU0IDO 4 on Al debolo. lo No blo oec des. la% dlofao W W Co afseaa.CrIaSn.aprc aaftr,Nnt chd eTr. M d. s uo k'tlrAqut e'Neza amt ln 0!y0pooo. ,e Li-z Merienda en hionor de Carmn Sosa D E VE NTA E N .o C ,>W.oULC SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINA y adlool, :,0,a (',-oeC.d,0,,I0000 'oii o oio o ol A0o 1 a 0,,1000MOdde T.r 1000 lioode o. Pobo.Solo a Aoono 'j S~L-1 00,. doo0,10.,l0 0000 COOIIO' llOo le lo .000 Madoooo. do Goyoon lldo,. Beba Granda do j~~l .g-teIOl.s l m,-0.ool doooll tad, de am o E.¡aararr10d0.0.0ad P,.Jri, .OelaArr, ni _e a1, l""1.-joo e To.-ooModo oooeooel'oodido, 0e c. Caotillo. Doo r Grada de o :01,100. lebr 0elooonpablo act1o, aol qo roololldo A7,(OOoOiOde0Men1 oz0,0.-0 ~o o 01u. gu.d ~itd ad,0000.1,y si A~ 5:oodo. oorail o 0.000of~ elbubollolso Chobau o ro toiooooArrioOo Ello 000001100r01e100000 dc la eo ra00000 lo del Vallo. Poqolbo 0000100 0, 11p sn, laoio BoIoo"e'doe 10 lo100000 ,Cooololo yCIlio 000 rllo o ooo d ofia 000 li. Elon Loo. Ooooni 0000,10y 110000. Tusanoo ld o00 000~ 1 do l,0,0000000 .,,AlA00110., Ao b001 l, l a, ioo 1* 10d,10000Rin~ y N* to d 100 ad 0000 dooooo h0001 1.0n, Soo.l1,1 o e 1 NoiI' d loyin:,b e ,ll Ooc~,Nloarl,,oooorod ldadooloooo o iol.0o000000 1 -,!.,000 G, e-o d1,0a o Eol o oo lbolo 1 Ooood, o V, o c d o o C.0 ,, oi, 000 0o-s ,L i ,roooo. doooo Oho EoLo T,,:oo de oo. 011 10 do 101y10 0 0 0'1 -J r ,00 0 ll. d, e.00lflMoID-1-!N!!MOURSG, ,.,dINC, a.yo -ludO V Zolb do. doOlodl. l -ol000d Reumtico. Crese BALNEARIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO. Toioiooooolo oolomado. ~\I~ ~>UI ~ I1I,~O~O\T~ Qo O .O~M05CO .0.0 00 '00 ~ molO ~ do diod 00000Clohb000000idoCoo. Lo laoooo Idy, Abol. TR.0 L.oloo. 0100 y000 Elo, -""' P,CooL,-o 0000 IIJ -0e00011 n M I pio RodA~n y ambon oepuedeagregar, e o eo deo ptare smpatis pocuna ndao.ybunnsmuers eano decasarbuenani pors(po o preoosebien!a.lR que sa trminooob .oo, .oeon tiooo lodu. u. lon loIdod y en Aomoio Do osasooomoodo: odoiquece el nvobulario leyoodo bu ooo obo,, y otoliou n ,a.S'd.b4xodo rnoap~ mr-P hay que rulrt~ o ortulajod oylo-onolloo .yn0 raauc de d.doioo. loonoooi. ¡Ah, 1 l. beb. oodao hoblool U inol e o nl looodn ~o~ y looooo p~ og.odee, oo l.ml., 00 rp. ~~el TALCO JOHNSON . poqo. e .¡c. ¡de.¡ipOooloo .lOlpiOl y0000'000l. 1. i oaoS o p., l., opa.¡ V' 1 Y roo oooLo le' .p.iid. . Todo nodo¡,eop~. doi.,ben egua . TALCO JOl-NSON, porque eso rroduoo gooooojoadopoa. y esoP. er n uae rir;cnt, que odo bebA ol. ~eaod. onmoTALCO JOHNSON ose oa od-,e oloobeo iempo ooio deoomeom. Toda la olllon, desde c¡ mas.0 1000ha0ta0el 0ms0v0000, $01100la comodid.d 1.ne, roo? Poi ho omhooo~ qo0Jcaloy L, bolodd o d 0 ood-a,.,.,ao .no. tc olooo. E entooone undn 00enol o.o'do"d Aol ACODICIONADOOEDE AlRE Y\'ANIA. ¡Qo agradable loo.qlloOO l00 un h. bbioooacin O ND ONADOR tamobin oo.l 1.haniodd.yo l -, 1, boodolo do polno, tmoobioo o robo 'reduce .1lrmido qoe ~~ d.¡Avl,0,00,. LUn A( ONDICInNADIOO DE AIRE SYLVANIA '&s fcl deo-nstaoar. yfio.eooncmne Li oooomintapooo onyoVidebenolaopeaquiiruo! eOoloMn, dj.1 .0 oloop0 Puso. onhoy pobmo que pooooooo omio bermosas aocmalquier ola. quey ¡looque le diige el ombeoqueo oadmira o beo soguaso1doqane ¡,l" mhbo.veceoopolobo amabesoeirpitda cuando asen el lpiz V17, ZANDE parodluiomeno a ouslbios Prosta un atrac0tivooooonicompor lo primoroso. \'IZ.ZANndad, textoraoy:pooooononoio. .l¡Haota en Poois m 1i faoroondo loo losonioo 0 Cuo lo poi quediomodioaoamenteoeocaooada .A aooodo Poodoooo .,seld,.n, po no 0,0000 tiemoo~\ doeoooooodoso1loo qoo mohln.o Yo Aolo[ooool AooooCOLOR COMO queo 0100Vroo rolo, e inofensivamenteoel prooi0n0ras0una0si00:'Amoo.El xito qua teloo o eo l COLOCOMO al In, l aole doUnido eoh.oolod.d 1, ~.no O oooo 000 loooaooeo,¡,.oy l.o t' /1 moescribn .aoAooAlOlOOOYek o 1, Ne < En DIARIO DE LA MARNA.-Viernes, 18 de Julio de 19.52 Aveces 0a0ece00 rrugaso e.0l a parliio.bien0001l0000 j.; dO lOll01A. oenlo1. 1100. 0Pa0a 00 000001Insinuado Los tmo<0100 000 artenlOoro siempre0la cabezaoergui. 00000ll010 do001000.OooOOo dao un0o0001r001los hombos tanoeno lo nasooo oyooliooP0001l. e,, odes O cu010lo cabeza 0n0000000. pl, an0d 0da on ddo, loo 00001100 Cosi oomyo 1t10" Alsido tiOo'l1o0l lli. yha10000010010do 010000 do grooa. do olro aodo. El ms.j, cooldao odo ,eo q e elop01c0000000 000101010n000 a la 010prxia ls Oos 100lO 0101100' 0en loa000d001i01 adecuoda do ooooodo lasltemidas n0100000 0001lo, 1%,dl, od.pooOoLos ov010100¡lo 10lo ejdos Oeimpide la orma00loo r.ooo doelo.olcoobe0za 0.nt ollo adoeoantisios "bolsones" o,,,ol 010000 el0ogra000de
PAGE 9

RINA-Vierneo, 18 de Julio de 1952 Li se. ilLII. Ridricia. di .am i, Cii)y it dctor luidii,Wil aparecenienicia falo di)cockailttroniLuitai de la Barii. diBtt. Jola Alrt oid Qidii,. N Lia) di G.IitL, Giigi. Cist odi Tjer*, y il dctor Lis.A. Biiti. (Fto:tt EM.-Kaiiibt,. Cocktail del Patronato de Logopedia y Foniatra tinuio diii,,saones dMtCtub Nu.diettivader -pninE iit,,b. que tin uit di Big u¡] 1 iii,,. OiuCani tt Intrnacinal di LitHabna, huadmirabe tltbit utu diiiiiittiidi di Rou,itd.Dii, bti Cti. Ci,diLo pde lebratrse u iiiitire lcc ptifavor d siioseermosti. 1it GuinedeCul, t i t but dii iidutiiiiiia el Pt iiiti.ltEtiamena cdiiiatnrit elBte. Liii 7. d i aiutiib.l hoor euspeciali-stady te l. ,ee l, ii sieti pesidnte de ti Socuidad Ituttcantados onu,ai a ireptrsonaiViitttiBd iiuitviuda di 'tt,. mit di Lgopeialy Ftittia.qutedd dii dtris, u.ti Pir, todo., blriitCu di Vlia, BeOiti gu imdos iuita,,lle a uesutra ittui,,su, oas cordilestateniones t'diiiPunt,iu.Cti, Aude d tuta) dis. psados pra ditariun'Al citarlaiconcurenia,, deuntio.Rodiiuii. tdiltuiRdig,idi cus u espeiidad en 1.Epdreiiit a L,, RediiiudiR.C, ,ddiiLdu uitid de itug. cuela di Vrano di ti Uiversidad ot Cii,.qui uiiitips ia, bt ,Fu y At,, Segur di Li H .bi,. tajetiu, iit,ii.cmido cun iob-di Attu Cn ti piiidiitu dii Ptronato, 1. tir,iyi Ftt ue Oiu iia G,, t.oaLiii, Bdiu, di Lit di la Brei,,de oit. Jittity. Mibtt Gro~.iii ii -. Fuio ietiut.,uabitiis:d,, to ui leantes pioAl,. tanstespeci PANTAL DE NY Sissy Lima Juwnez un fecha Iitt.diui.id,it.,e i adi tyiiiniiti di cumipttr ni)nceiun. para lencantadora ) ittir"gl.y LttiuytJ¡t iaici. ti)), dtl ffbr ,itii.otLima y de.me.piu I¡,ola&Jiii, Atuamene. yii,,a en V.itu latoita, Liiapara latueiiabrt iii¡¡¡piciigratiii. rUE TRAB0RDADA TOiA LA TRIIrILACION DE EN BUiQUEt ENCALLADO Li u CORTA DE TLCATAN IEUbDAi. Mttt ii, lu, is.1.AP, i,. t. ii,.dia, tsi Eti ciii.itdi ,.da,. ,t,U,,-tt1t]ddi tid tatMa 5eeha1.bt,d , tu1. ,trp i diiir~ : ii u. id, ita 1 e.¡¡ du.u., iulandi uta, it, fr impdirqu lo~,, j.ue-, ti laiastad uti butt.iiiu i. cii dsW,horisu r tu, t uihblacoutiiid,, tuiAd,. di Ctuout. MOavlrs rmos #CdOMOsarw//as Cna. dic ti.to. jiad s. . t. Pldo . Mu i.tt. ionca :vei. an" ign&-d." .l. ioad contalito.= a wenw y d~w bque L-.iPbIdoaz D Wit, .d.a. d. e. tnitiluant.ly ,nic,.i td. Ioi iip-. u,naioa un.aidi SEnptta. c. -Lana, p. ban Eikdo l1. probcodn d. wtare a f~idelAt.nbu . uotitalil. Lab.¡$,¡ u Wdl, ii.I..ua.d)pi., ~I.ua.d. 40 y 100 pdo~ Cesan los accesos de caler' oas. alivian noablemente di n~ oiiid.d . -tiibldad pi,p,dlu.nbod itdi,-Por Qu Et Cmuto .idi Ldtuittin da iiUioi 1 tpltoiomuipnotabe auli. atals malestaes itiiiiiaPiiudu.i ulio att.iiiti. itdoa. dii aoidecvid." o e]i tiopui.td LilPitb.-bta di umtodotodrn yle iiiitdu. niltiitpui.ti Vgs)al di Lydia Ptkbo tiobin pede drmii vlo niio a)]s,, etra o En.rl Club de Ferreteros En la capilla de La Salle Pa,tii Pien usu osos a,d i El Jd odi o d e a goto u udiidt rhS.rGu umiouu iiid,~ t ndr efectoenla capilla delbi ta y aat.iyel dou tai Pitoi Avenida del rp~t. M i ign de La Satir,.alas diez dei]loiCpt y Pmta. utreosdi imiagn iifics cts itadu. laboda de la encantadoBoda de grandes ilopatias u ude, Fereteros. a stut-tt Biba PireiatybSattosqu uir l sgrdo ret FIprliero 1laoa de el caii i ballerosoujoven Mristi no decorado.b. itabinb J 1.,u ad etiva u.de ta AocioA~re, .Pi. ttiiti de ~u La ulta. deid de i i da, l r etet,, ta Pa,. col. bd dei t laii tiii. ,u ti,1t q ,l ,eet .1 i d tuiu ietemlot u p~m,. d t i du eoitai Sui tian b id. d.,c a ]-it qsdi rii bV.d d e 1 tungttidu ti, t, u iu oiu hit. Tit,u id, e cr-tiqui iiRsa t an A odr ~a. ti1iut rE i.ibi Ti mb,n la elugt iiiudtitdies. Piiiu ui tuuiii i qtiii d iuii tu. b i,. t u iuii Mid idel o i _L.,______ Si¡es(.,id,,adiiPteitta, Roo ao sto ursiiiI, dire dr e del ru it ittu i, iy siai cubito ipat fd. p.a i,,tit. irtitut ede ib duuiui lu dl p l a ii,. t i Sdi tos ei erir Botad e pa os. ti o, -madrei dei l y 1 ib ,, P osDl-ddu~~~~~~~~~e dit.ftfi dol i g Iy,.,c.ufleou ldiid, deut al ma y uui iiidi t la, e L. bid, tit i i ngenti er o 3 detutiitio1 tidel icotrrec to oe atratviudad Iui.E.tb.i t l MuuuIu liiiiuytCrreutence.t Y pr Mtlia.iietludutttt.ren ta ijada para t las siete m. ii dy ].o iiol# iy toltDui.ptii tut,pi di itde u1 itoe d loingo tes deIii Tioeyes, JostiRCmttlti d Nt ,u ,A u u C iutMe. a r. i iitus h ace n irt! c d. ce oeb a r ie, id, 1 _ dtti'i Adttitt .Mi, .Je,. Alvau-tutu. ilguel Melgai,.Rigabirte ), mtnSoto y Migu) Ruta; y por Aurll, tui AuriiVEASE EL VInAL DE ESTA NOTA sp.1__EN LA VAGI .NA QUINCE) rodsa-L A E QUID AD ".q.rCt. A9531 dr i dl o. T.o. C-idad,, iuitgu Stdt diIr. oi i Todos nuestros clientes se han beneficiado con no~ ratradicionsl Venta Eliminacin porIWalnce No deje paaar naa 0oEtDfdad como sta, cuando Ud. tambin puede aprovecharse VISITEMOS HOY 1111151111 enefleucompranmoen la REGALOS DE DISTINCION Son Rafael e Industria sAtracciones de la VENTA ANIVERSARIO fe, pero Nadie, ms que SNCHEZ MOLA le brinda estos exceitalones de sport para caballero precio ialmente rebajado. FAWTA?¡Es DE ¡AUUS -Deimfresco tujido de crash Welfamoso Y. solicitado dril di diebuio 90x10 eaen3 lindo, tibeige claro, beige oncuro, 7 1 De la mejrigabardina de y ilo 10IOniblanotwlan. loreut beige,.grisi yblancoN Ta. claro. Tallas 28 al.42. ydi mauftactura amraa soi rilos,uiliten pantalonesle. En lasi tallas 30 al 42. las 30.al 42. con ziper Cloresicarmeita, Lios muy mlietadaupantalnes azul nave, gris clarw ve rde de nylon y acetate. ta ziIiiclaro. Tillas 32 al 44. eis duleood a finas rayas. Colores: beige claro y azul. TaP w vi w flas 30 al 42 eUA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMIISTAD Crnica Habanera P igina 9'

PAGE 10

.1 4 4 ; 4 4 la101 Not¡iiag i, ,, l. ald-.4l-4,, 0444444 0444404l4 044 44l4. 1. .,1. 4 t44 ,,.,44gi San 414e4d0r4o 44141 44' (4 444s% o. o 1-141. 44 0 4444044444,4 u-4 400,de L4,44L04,44 .4 ,$,, ( .0de44,4444 4444 4444 04 4 4 444 4 0.004 40 44 4<44044la .44 i "a 044ka DIARIO DE LA MAINA.-Viernes, 18 de Julio de 1952 Noticias espaoulas Ao CXX di 1 ag1 na 1 u INOLICIas ciatulicas a fc 11 re Mendiola Actos para hay Serie de festejos del -Hogar Astur FIESTA NACIONAL DE -E.psu4 .:A 4a. doce de l-. on,, <44A I4 i. 4 o l,¡,, Wo d,40o'o 44<04444 04.44044404 e.040 04441.0 4<4 ,0o ¡44<040044 de 0044440<,,,a h4.44444444444S DEL 0.444444d 40n4lit, 4444440404s ti 444000444440404 00404r 44g4~ 4-q 0 -0y4 estudiar4bien0e0pio0i4400 los¡no t, qe ,. 1-¡, d LL;I:: 40040 1. 1~~ 1~t 0 v0,4004 4 a0 ngt4404o0. 4vi 4oi, 44inn00440d, .444404.440a 0. d.a s vil d~ ue, l¡Waslegu~,d,04444404el0(440004
PAGE 11

DIARIO DE LA MARINA.-Viernes. 18 de Julio dec 19.52 rn 7i "'. 1O MAS MODERNO Y PERFECTO EN TELE VISION A PRECIOS ASOMBROSAMENTE BAJOS. POR-SOLO 33 AL DIA I1a1utrd Oli ~ ~L ubhlliCrafters de L ~ hailicrafters de 1L Y COe.si# /eru04 haiiicrafters es el nico fabricante que ha consegu. c/ddd if/e doc convertir el lujo de tener televisln en satisfac. e/r/dtedpdo Iqa cin m ecesaria para todos los hogares.I3 el/dd e pormI., ,r. No. tqu algunae, de lussms noablps innovaciones de, los maravillosos hollikraftmrp i lUXE eoargullo. -CONTROL MANUAL DE TRIPLE DISTANCIA que p~r IMAGEN PERFECTAMENT( ESTABILIZADA mediante e Luxe 17" Contado ,3190 Luxe 20" Con tudo 379** perjeeaoamiento del circuito excuitta de lan haliicrafters De Luxe. 2.PANTALLA DE ENFO11 ELECTROSTATICO que S -MUEBILE DE LEGTIMA CAOBA, de efila, bellsimo, mantiene la imagen sienipre en foca de extremo cumplemento dignaode mobiliaria cubuano, y cbai o extrema. sistiema de manejo simplificada. 3.CRISTAL DE SEGURIDAD INICLINADO, que da plena prt-aevidn o la pantalla y evita las malemoas reflejas. DISTRIBUIDORES EXCLJSIVOS: .soNIDO hiill¡icrfters can atu" acostu mbrada calidad acsica. **VISITE A SU AGENTE AUTORIZADO hailicrafters ms cercano, y compruebe con sus propios olas la asombrosa perfeccin e los televisores ballcraftera DE LUXE y sus no menos asombrosos precios balos y fciles condclones.de pago. *LOS PRECIOS DE LOS halticraflner4s DE LUXE Incluyen InstaiocIh del receptar, antena exterior y garanta del piezet y servicie gratis 4por un alio. hacrafters tiene agentes autorizados y servicio en toda el territorio nacional. COMPAIA CUBANA DE REFRIGERACION, ELECTRICA, S. A. 23 No. 53, La RampaTelE. LUO-9431 Vedado*, La Habanai. 1 Ao CXX Pslwinm 11 distancia en que se edecuenfr la esacidn,an.smisora. Pgina ii,:

PAGE 12

PJ.oiooo 19 Teatros DIARIO DE LA MARINA.-Vierneo, 18 de Julio dc 1952 NACONAIOEscenario y Pantali Dos artistas Celeso ] fC~1ZFI os. CiolodolM.,q-oo.ob. H y LAOOHISTOA el LA IMR~ 51 0 0 0 JUNE ALLYSON ARTHURI KENNEDY GARY MERRILL 'ABNEGACION 0000100 p.010.00.309.300 Loodiosz s futu sra o olps -AUTIVAS DELDETN oolob .6.olooipooood poooyo.¡ CASCOOOOO Cooooo. F DEL DESTINooo O. .oo dlel -Mamr -,,YfgVs ~Zbien timsbrado,su correctaloprsodia, le hoo solido .sOo, oplau~o. Deregrsoo Lo Haboana se psopone laosoorito del Mor doseo n,,Por la televiin y en el t obto, dode seguromente sisolo d.o. lo biososido. .1 p., HyJ.o.O4o DEDOS.oooo HO 000 000iolodoooo lo obooqdl enl amooMiodereyde Franci¡ CORNEL WILDE MAUREEN THARA. TECHNICO1,OR c~oo050001 IOGLAS CGIRI CORPER 11iitmnos Quito mlos Novos"', <.ola Fmrmindo Soler Y 11 ¡ w¡o 114 l
PAGE 13

IA.-Viernes, 19 de Julio dle 1952 Crnica Habanera ,Pginm 13 ;Sacdiia; Mario Y Fica Acdilanoc y de Mcccacal Caccmico; Iabel Mala Fcc. -Crdeas;a Edu.cd. ,Artao,. Juan cy ccacdez Mcl y Cabararo;NO PUEDE OIR Soi edz iCrdeas; forc. Silcia Toroa3, Pouc Ellaja ySnig NO P EEOR mancd unecantcador acriLat. Raseli: Hortensia y Maria ln a .1 NuEVyO ct.d. MAICO paa O.arac laj, Palci. Mencdcca ancdccc: Ral y Alca Rdige Y Maormck:MaYto ArmndoD-Belrn Jore. iata T~aJi-CORREGIR LA SORDERA YliMk:MaciiayAcaadycod.,,M s.,l y ou vai,, Sardifi.: an.tcic y Gnccagicc. Ana NMacla Macia y Mat-c Exposicin dec escuturas )ccA En I. t.derda ch.,. lei~nes, aEcta abir-hc cc c Lawn cccTaccia Cua.S l aaacic aiaydcca e-intii d, 1, c~~'c eacalicaca, de E,,,cai Na,. h icd.al.,,dios. decine .c h. p concid ac ist-.cuanoac. mucchas dc --i r -bi y cdificl6a publica. d utraa apitaadulido de la Eaciea de San E c e eP9IO NTUENO INIFCS *Aleancdro, elescltorN .c~a. 11.6 ta.hid tadlca, a.CALE23Y, VDAO.dAAN del Miiteri, de Educacinc. vi1aa .tiea.A#ECq Academica de San Fernado de MaGNEL U GE.9 .a dcid y en Roa. Obtuvoa pccclade obraecapdamentacynocida.ya SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARI~A Lostracesa ber tu W(ree y ¡el.M.r. Bi¡¡¡y aaaeaaan. aparece duanla ll¡aaeta, a.on ema5ea. a ¡ E.actk a¡a, aBetisGnilzOero de Bello y su mad¡igias Tet y JrgeEcharte, Max BorgeasOhmo, yMarlana y Elena Peassin y Gda¡a de¡ Cam.po. (Fcoto: DM.-Kccdccl). La fiesta infantil de ayer Abrieron aye cie suda preciosa Ola; Beatriz y EugeniocLpz Oa ona: icene aciA Machada; PrilAstaSolano.; ECia,,y Silvia ArealIan,%,cde caadel Ccaccicc Clulb Park. el c.iiy Onealil; oacaccaco ,,,y Lac,¡ci utirrezMacccllo: SylcciccVliente Crdena: FaitiriGonzalzda ~ c-c .,do a,,11g. Wiicad. H. BSala .,yOa; li,,gcantaLpez Silvercccy'HaMcarur; Lisacdcc P,e. Faca; Ma. ,ac; Eln.aMeca. N CUADRICULADO, r a. tejdo u fc o. Bc, eiD a tua y Ti% NYLON CORRUGADOconccac alisas,.Acal, 1¡ acc. ¡Apre's'rese! OBTENGA LOS JUEGOS QUE DESEE NTES DE QUE SE ACABEN baamatfaI egoaaee acuchiloa sien tinf ainida de as; s acocna. Sua aaaV6 estiloe armonizoaaparfeca-a mente coasRada lama dautansilos 1 qae ustad tenga enElacoia hay alasa ENSIOV lRORUC1S, S. PA. ECalla E3YCanmal. ~aaM, Caba S&aaaaeaa-n.Jcaajlda 4 aaadcad. -d-.AdI01.4 (-vi. U. d. -) y d 1 h ada----------------1 --------E-6095. Pequea, mediana, grande y extra JERSEY CAL.ADOc,cntejido de cuadros p.qaaaa. Pruia, vr da y adrcccliia. TRICOT-CELANESE oa, ~lda o.Paio, alaiease, tra colaiagris. 9SPequea, mediana, 4. 5 rade y extra aSaaCIN ALReaaONA10.fc A.ahaaO SUaaURAaNEaTUNO 06 AaaN O ah Tambin en nuestra Sucursal de' NEPTUNO, los mismos surt¡idos y'precios. OLTRA,.-la tienda de los GRANDES SURTIDOS, siempre da MEJORES PRECIOS y, CALIDAD,

PAGE 14

DIARIODE LA4 MNARINA-Viernes, 18 dle julio de 1952 Itadiovisin "Patio Andlaluz' por l Cainl 4 E' neiq-4<11 A4o do 4441 1 o 444 je R4 o Pd,44141 11 d Amricao Crespo, hoy, e0 CMQ 4444 do 11144, F o 41,4 4044044 Polo,, AI h:44 "n441 '.414 1114 CMQ-T.Iooisio 0<14400 d,4444VI. Jorge ¡istra] y Mfeche Barba en "Quiero Vivir". El "Tercio de Quites", que~ flunes al Reuina, Norma, Olinipie. El jueves se estrena en el NacionalPooars esa le al Santos Suarez y al Habana el da 24. Pelcula de Programs de cnes y eatros hdo p.dul,udo IICles4.110 el0-a4.4o1 s. toros, y.de grao emocin ACTUALIDADES 1 GIRlS ROXY igo NIlloQoi.o4lum.s.Isoo.lAo.4d.Ioo 531t-.654ni0'3.444¡t.F411 Iy"A**, A30ESO -S.LE242N l; 1141441 Q 14o< ,, J ge C,,. o.llnoQuijovivir SOB treIOn I4el IOR10S BMOO24 d semsN.1.1.16.11,1 111A .-(E) o .yg R DCL4 fl34d, 4 1 v,,ad,, p., ,o Nloil 1 ,441e.44404<44 bil44 qel relizala plan l Ga etoNcoa sga o zAIa .0 sits L1t:L L a .30: 4 N4tlceti3O3, EL REO _____________ 4C~E3 0104 444044E40LAUCVIDA.E1 e.t A J. Al. LA NOCHE AANZA. ~444 141.4 Alpi41 041,1 44,400¡t¡ T eC 44 ,1-CdE ll. TeCIR d. GAlCA DEL 1 REN GARO hlll44 n._, 1 A'A C ERNGD Sl 4.o ~ 4040 IE Por Alberto 4G,4¡r 14 CAyOun1440440440 Q.,CA"' ELBR44BA1A4 ____________________ ¡144 0044 ll o 01440 Co .,4. E41410 444 444.401444E E l40440 R44 A444 0 l000o ., 4s.45 .5: .lt. EN CA. u < 4 ~ 14 41l.0< Sl.1 4 Ilgoe1111 y4 l 44 s. l 4 id ia,l hataG us ueni04 CreCIt LJ Y N O E A DBRT UAMR010o.0R0d114o.ac n4.4,d.alpin1po 111 ,¡.¡.y l T R thA N O N or .u.a ue. -. o rla s 2_____Izo,________ 04 4444 o tAicieras0,o4. E 140P 411 <11.4.l.040 4044414,;44044DELolo 401014O. lo .444 40.104401.441. tos~aoas 44144. 4 444414 14,4.1,4s4. 0014JEGA.~~ .444.4414414o1440a4E,,tis4 o<, 43441440 AT ANIN A\M 444414 EL404Lo CIELO03. UisRadisT--aosooit4darf d ,a'rti.lo 23 de-t 10 d. N D ETI PO IT N CCL osos .100.444T.¡. A 11441o314 i4ooI .4.dJ445414VQ144li 4 110.I o,J. .00, .II040. 21. P44 I.,o3 4 J<4 4.5 1 5:0C .Alro,.1 t-44441, 4a -n ,,o4ALA,, 4111111. aRd Ci04l444Ui.4, D0. No.o 4 < 4 i.z4 4 oso 1,o$.,d,0-diloO2 h--4 A. No11 COMPLACEMOS EN HACERosiLLEGAR.ApTO .1 a A ~t444E4 z.U DO OSCMPNNTSD ET GA EPEaC NP0ANI0R1.A-,11MI VNlY PilO .44l,0l44 1 < 01 n 4444 ,Po,044 i 4 : NUESTARAMASSNCRA FEL.CITAION.PORFETE1, 4o4 40 N4R40,04.1 PLAZ 4040 441444~1, 3 1 4z0043n4. 31. o4a>4i4 03. [ll A414A44 0001"1104,4414. f a z:,,tnsU nd,, Vea cool eta444440 1~o,, 000aN11441140403 i 4M444¡'.L'ih? TneLoN1AMPO L 0.4E(4044o45,I. .S M" a.114404 44i01OC.oo4440MaODEE11 ti on01,1 1 0 444440 4,044a444i,, 030040 <444444444404444 4044.11 044411444 R TIMP D SAM S N OR ARES040lo,.044404.¡440.4.,eob tOELiL, 0 40040400L ¡SL MISMO yo,,l 040441 04404.100 I0 o,441141004 ,.L4044b 440104440440NADICE0NTIONAilooobO1,4o4ll o-oo-osoo~o-.~o0 4<14< c i4, I 0,4',44~ 4010440.usooI lr 4< .404A QUE SENTIMOS Y SATI',, FEF, E TO APLO a' CA1 4AMIO l 00m04, t040014 1 NCONCEL TAMOSISIMONOVALOI-n< d, In, A ¡lFde]u,,441,,4 OLU4.o3,4 Lort. Z 14-7 ERENA 4'UTb El n-1 3.40000piche0f. El4440 < 1 4 00<1y444444M311911,'FAORIAT 4440 4e. e L04001 4nsia 44oo~ D ,1 41. 43 004404401,. N iE44ooUlyN SANCO~to 4044444 N4444.4C4 4444041.1 .4' 400CM INO SR4lZ44DE0444DR404,041.4d0ti4; 44. l~000440 1o44144101 0 1.o<1,0iisCQE4 1 R AN TI A RO R VIEA NTEN 4 L.4044 4f. 411< 0 0.04. i0.107 .11.M,$. no44c1.4440 ue y.,.lo .44 carta'44 04 44445 LO 44044 4h.AL44t44 .o 1hL MUDO A ,' AL' E1 Pgina 14 Teatro. Teatros Alo ax

PAGE 15

DIARIO DE ¡lA MBINA.-Vernee, 18 de Julio de 1952 Crnica Habanera PArta 15~~ 1'ore llnl ernl .di.,sla" Cinilo 3deque d ? actnuevas pruebas Tanto.el bhuqet de la nv .ohi ultdel tlade vactoea. qua-~a_ Tar et acLLauaceA. adltnoddnto e In E la capia.ctll a de tt adesu!rleyasu buen gust. dltid.ll.1u le uldebror,aro tiUCi. lolaaj iniaa atlore le'Gala LaSali, la Uerettnccla 1 "Le deard Suieodatoe Clcao Ruth, Oacucunld.a.pata.anetop 1.e ct an iCeeteaala-166 SibIptiola afo arns el ol e d ll e&oco PonfIrloEsieaCape y Mauel amo. luble laa del¡ematriotono catlica, Tuuy Felaula y Caaa. la prlmeroccora Mercedes Cgazd pca, o padre de l 3r lost destinosa de la graciosaa enciacuplidjn tcerlirlo Espinosary El adorno lc.l,ae realizadcc-lc"'1lseragil.yala egundo coomadre delnovionelrnr rac1 a=lEmnan u o t oa ofreceraeaaosla la Ya&lasaonce y media de lamaa Joceta de laIgleia yrarico yel Caa. lacohlr por los artistae de "La fDa.-"ringboy"i de la lulesis. po7dre de lo novia; yplrrecl de testigos. 1 Da Gobordiea .¡Dos Piaozaoen Ice Rebel. da 2.4 90ea 1.44 Rehoj. de 1'.69 e . 144 Ca.c. it 1a el.ao Mariqietto CarIoca 390'alSpulga. deanachto S3 pvemea se44c tiaa# aot:im attciet caqi Eaarrldar pura Lota Nacaaolo on lo Coiyo' teol. da 1.98 o 144 ea Cael taado-ao eaoa I Unvlor e da oQao 78c Uy. no 1 Ce el¡: alpataatac" ^¡ach eCrisataal .Sacaapntaa Mldea# En oro da boio MorEcactcica tebol. da 1.98. 1.4'4 Cao ioacao W. i-t. Catatided ep-a3400.00 actdoda 1.0 a. c Porro da SoflaCama locable y Duradero Reboi. de 12.95 a 888 D.talt ac0-:ii dt i Jmprerndib/les por su Utiliad Cota de aaSportDa Epume are Rabel. da 2.690a.22 o .Mepat. teta .,id. da ai C .H. C 1Ot30.1i17. Reba¡. de 3.6. 144 -sw Tdodaca-1, ticit.-~f LASUL-iMA GAGASDE L14 LASULTMASGANASHASTA EL: SABI la euteMagnfIca qaUoIraO Eaarpna de a N oCa Cmisa da Sport De DeicAzul DeMagoAg odn PaaNyo onoencila Rd'. eba de 2.29 a ¡58 9 h de 2cpr .12c U ao e 2505a1a48 '-l-.a.ada.O Sctta d -. CCob1t.cP,.,t,.,D .p.d -. e .,11 Televisaor Svareaao aa 7 pleadas aaha0ad da 2 000 Almohadia dae@~m Antiorgico Reho¡. da 8.95 a. .88 C.aada -¡PPa,. Da al,26. 7 50e 40 DVe interes Calballeros Capillo, para la Cora ¡Mur uarel Sonaorayda 1.98 a 122' U . . dl., dio da. e aooo. d Ecandmgo Plafn Poro Solo o Cuarta Reboj. de 4.98 e. 2.88 1da.cfia1, da ocoo taW. Forro da Almohada Do Pdaico Taporente Rabo¡. dea.e 77c Extro Rigido Roa¡o. da 2.77 18 btoc~ada*ttate-co lt ti.Poc. n di. o la, C. ata halo da l0 ralat. lidspoco Regalor Rebo¡ de 1.50ao ¡22 ca .tePlto.bl:,¡ adotlolq oc dt a tcol a o,oo t lo to. taada.dd Talaiodo Plonahar De Modeco Ran Pulda Reho; de433a. 399 tIatobl oa yetoa ec rto atroe Asienfo Alltata Peto au Ate Real. dale 3 66 . aF.-tbdd. troaIo .atac d Aoua da Voletas Eocluso odaeS5@,(, 9Rjooi.de 89no. 7 7c Neo c1 e a a1006 lo eo~~ae~1ec pE l d.a.Ot da aq.¡,¡,.a c. Utlot al 2 12 A, ;D ar a d al 3tagar Prdcicoaay Econmicos Rbado. de 59C al Pay.42c., D. a .a a a. 11~~0 t da la Io.eaMuy Sqadae.^saya lanaria, *onitaRefaa Exclente, Panela my dooyFrsa Do ulflamnoHecuraaol Hiloa .~ Da Jersay Clatceaae Un vlor da 2.50 a 9 ftbaj. da 2.29 a. la 9 9 Rao. d. 1.79 a.f.58l Rabo¡.daePica.74c o~ d. .m.Pi.ye ala[a, ao-a. ato. 34 d. Ca¡oaa ha.taaa aaa aca aca aa aal. aa, cadaacioca. .0 aaO11 Od aa taaa1.a Eaaarpleoa da Algodn Aloc pora -4 paeaaIaOO0 Stollda a dto, .toda I timo. 7 1. Cmodo SofaCamna Moreo Hormoccp House Rabajada da 139.0 119-00 Ceaaatditoalot a.-te-tetai aada. rot,t atai. aa~::daPla CorOsro P0g*19 Soporrto ParaZapafo Rasulta muy Prctico Para Limepiarlos can Facilidad Reae. do 1.75 a 133 Rgbej. da 249 a. . l D. acdc iat colido tayat 0Oae.cala.caied. C iaal Cototdad too0 a23 lo.T-ac. coret*cdia da*aciia.mida aiedae.aiaoaCta,al. .3lOad etaaa "Pata Catpintlatu Rabal. da .98 98C damamCp.tableoio RECytee Rehel. da 49c o. 38c A b-ctada I-ioaie. api. y oo 1 ~ ~a a e d 2 11 t E.bc Ct la iet da2la 1.05 Navara Portti Mayca C. Hiogleaca Rebal. da 1293 a.10.S8 [dlPrimer Piso 'p SOiPtiNDuira,"FEUTA 144. EN ELa fhPA*?AMINTO ¡66 .,"4 R0101 Pulaara"t*eywrct Pero NiRo a Nia Un valor da .950 3 a 9 8 taebiy pocreacoCaa .lPintura i¡amaToato Muy Econmica Rehel. da 4.25 a.3099. CD. aaeaaaleaatoia Paal~acdaf3t eo~ aaoeada.Oma.39c 2 ~ MidalaaaC.¡. .la. Carata para aunr Marte "Adalph Klaer' coloreazl.. 2.89 -caaa .1t.aada la ti y .4 e 9. dat oaa . aaPoca Rol¡*¡ada Papal Matca Solioette .bal ua.2-Por 38c dy t."aa.1y abtacbatla Abanico Japoabla Poco ncFino nn 8 0 Lnvaloy'de 9 8n o. 8c da.tobo da.t,d.Ilacada cadath-e.aaiaaliad e DIA1110 DE LA M~A-Viernes, 18 de Julio de 1952 Crnilpa Habanera Ad. d. T.b.

PAGE 16

DIA RIO DE LA-MARINA N. JURO 18 DE 1952 En los cambios de direccin de lo La -Convencion de meqicos -del Calixto Garca iiA.cl.eaep !*A 5 ,zoceltio ex Tesordr la G eeo 11, --________________ lgodo ir.lti. ta~AdeleMunicipio de cRegla [Jed d deitco de ]verle, *CTCno intervendr el Gobierno' Eocclc loo, dlco 21,y 2 7 dlA a, 1 l,¡.1.d. LoooEonocHadcdceUpo-le dde Acocio60d00d0 AO4lide9caMd-lesdoaeleMdlnceOiotdcud elccin oc Segunda Cooo dOiI1 2 c 1 oi Elecio o. r O. -,, ltcg de Oclooo d~l Pctdol 9d0 6c0o, plco pescototo.pt. d, ti fooPolobccdA. ldtotdc' l.Aocodletct, ge.o d, Dloococclo-o V ococcaoc,aliadocdcl rRuz u era tocdceeoeroel Cit dclli cai t.o di l dc eO cocco ccd ddl~ Pocuc. 1cc11c.1'i'l¡'tccotutrccoci "L", qce n o'i' dc Oc,'.,bnaa, 1 .1cdc. ll oego locDicotc~ ig. H r. dctr.olc vgate514 o a.i yu tmocteega'h bod m l -c~~ la dondequier que lelee El d.tl. cii"r. dcl sautcin lcccl p. dcloo dcm en lo lodis 4o s o oIfra ldco i d, 10c¡p., ogc c ¡ I.d., Po Icc nl cc' o co fc ,d.Al c ie ntlc o .btcoo 1~eCZ'evs lccc o dloclc .CcOhcOcOto docidn od ooccdol oooo'l desd 'ri Eloyocg. lc qoc lo'n odc To CO-j cdc o1id] ee ,, doccsrri 0, ddco co cderie ecicar a ldecajollo d 1ge1eraloot coo aciio o loo c,,.locolo d oc,ccocoQue poe oolne,cc ~ndootcdt.l dcccotccO' lo looli od,c yr~ id que lo lev dc o ,t odtt-l, ¡,l a Ti .l per cci ¡-do o - to-t di dclo tmocdoo" EolNI.'1.'s de~.t 1. U 0 ,clod Le coO obodja ,, n!dod¡ dcpoc' o ddca d db d ,iool Yu oe irln pcoc dc1 cii clococ 4lesl %,l cco dc o. dod loociefcto pei lo ~ ~ ~ d,,,a cooodciogot o o, cldcct c .Pc Cco eplo clcrar qu ].o piiolo4cceEsiisE r ly -ocooo 1 ,oodoodccotc qu hlo cct,codlct.sstaa dotreot uan ctccoa ac loo oodccto de e. En, esurio e eulo En cacera, 4 tede Ic ctrl T en e¡eo doco d c ued doy 00 oc ccod d. doOocote dc celeclooh eei dee cccj fi.t deo t c loo 1 oo ndamc nt go o p r itoduooseem nps m nt s nco srcc pcd co4 T en coro un509 dentrc tooo la dirc i mt p.o ],c o ole coceiodo t ene pr aa manouscnra dectc e dooctl'o ea Poc' dc ,, 4 c conl oria ddt doull loha Sobe1. ccdcc fi~04 oc b,l oFde-d,,lc t coc Uo oocd lm c n n ld s, c r et n te1ni c co 0t e0 0 Elco micnistro c e lbao oc r Je Reo, d e lodcoo toc doc Cl oot dirjgoo el ctal dotrero Varcoderto escces <)accc l os bccciooc c¡cr4e ¡ orcro lEbe. Sadvlc r Redaoeoo Jlod 1 0 cC brcs o,,n le ,nin cccoc ceec Cee uce logco c yPolo ec d,¡9 N lo p ococtodct -occ, cc tt co t ofconcc t c.ttdo 4 EG N O IS dcd .0 lou otcoou 0' te r1, T ,poo cla .h rocco,. S, a tdto to¡.co ]¡coo al CubaOcO doclc l' oo clo ccc1ioc d d dcccoloooO Occ o indcual yoccooloolo a 1.l4d,] cootctioooccdOdtcOioitdcIlLIoto cd,id.dodlCOo ,ooto,co',1 000,a lo, hocico dCea ,c dco .ooocooC cdccoc n i-ne E a-ly lirio o Ccooir caiccI.e ,U "c t, oot dcoccaoo io, u looa ai,1 iUab t DR!, cl o oci lo%, o.a 1 1 -11 daoo c esod ,c eo. -,obloc do b-lcccd l tc1 i-o d-d1-o111c1 TI10,' do, c. c. co o lo ha ~h,0buO Ot O o .dOO lLoi"U iDIPu~.tl i c oo ] e ,o co 1 oO Oc d t, l Picdllo Crillo gua Lo que faltaba PGr Srgio Acebail1 14c .la ¡' lic , n 11d ),-: do:.flor locc CNZANO. oCIIZASIlO0 E. le CASA GARCIA doc qdlcoicc QuEieo FELIPE C11docavez puebe, p,-ee c^c.c-%-ooy (i 0 rAcrTAd i -rdc"i. ln oo 04is 1,' cn cO'dc Magnas; Ventas Anuales de Julio: el Mes de El Encanto Sabe Ud. que las Magnas Ofertas de Don Julio pueden convertirle fcil. mente en g*andes regalos de santo de boda en ms belleza decorativa para su propio Logar? 1. Figur ,cercmca ilidnd docorado o man0 con lndas flrese di relieve. Rebajado de 1 5.00 a 2. Lecy-SWUe.egidooD pardaoctosos, de cIrmico do Cliooo. Verdc, amaruilo y chaoclco e. Rebojado de 9.00 o 7.50 3. Cndelabrosae dc cmico italiana colocc old 'reiteve. Rbotodo,' de 15.00 a 11.50 el pac 4. Cetro de mesa con dos candelabros. de ceiimico do Colloinio verdc oscurao y choteoso. Precio speciol, 4.50 Fnale pece lbros de cermico italiana icomodoc decorodos o mno. Rbojados de 10.00 o 7.65 6:Figura de cerico itliono rsticamente decorodo o moco Rboiodo do 850.o 5.95 7. Jarraedo certnico itaialamointodaenooycon detlle! de loros y ojos al rlovc. 1 Robjodo do 8.00 o 6.25 8. Juego% pooa martifis do cristol dogrod bloo -coy cerdo. Poro 6 persooos. Procio especial, 11.50 9 Jeegoadeecalce de cermica Iominodo en oo.', Porao6poocooot, 8 piezas. Precio especiol, 500 10. Jueoedocl do fino porclono dccorodo maoo.Poco 6 personas, 15 oilzo, Prccio cspeciol, 1 675 11 Juego de eceledo do cristal, porao8 pocconos Robdaodo do 11 50 o 8.95 e12. Figura do cormica docorodo o moco 00 brillonteo* colores. Robajada do 8 50 o 590 13. Jusgio da toca&r do motl 1 esmlado con 01p010, ccpillo, mooro y peine. Ros, azul, oro. Robcjodo do 8.50 o 595SEGUNDO PISO $0 a PACI'A 16 i

PAGE 17

El 18 de Juli.oy11W ELAM R fecha de Espaa !'1Sport& DI RI 1W LAMA IN EYLos inaugurado en Espata el cuarto .l Por Roberto Santos Fia1a La Habia, Viernes, 18 de Julio de 195 ha1fi de¡~< ,Reyes lVlunda 1e ibgds 11L E'dneo de pesetas. 'loi, dPgiSo,17 Asisten leitadas de 32 pases. Se desairrollai en el 1, P.cmcz db,: nuee l Crdna G.i, Arzbl,. de CIfiao A1 X gn 7d Auditoriuni de la scuela de Derecho de Madrid .1 cra intego,,o,,le nacional y el fiTilledo, 90 0 ldnc. de, ~ ~ 1 cldeon lp, goeoal cid<.su ,a fi.c,*'sgrvO trcopsoici, c.uayios,, p e,i de eeai, d Ma laya ao OtaOllll COdig ll "i' ~ei< ma3,dIev e a a l enioy e raua ci an arlle l r. u. balZompdi de gra elez A ra e n feaco osu -aac I el 1 .d 0o sabiizacd6<. oo -< ol a iid.i ., pelllasa-.ip Ine IrD !r.Ud ,,,. ,pso. .vad u .4 lo i true hos la. 1ipi ls quipa e. y , a,apspo -urChaqca deser fe1 ae Ctiren 2.95le ls ,e i. .Xfyselo En 7ii ysoel.0. di l reu, b n el nsli pi o y l oalblSu rbai un ra n li opi a dos diA I A .1 1F a i Tipa e,,la 91 bi. oa da1 1 < poopesl
e Rpbdad A' l 't" 1 esl ,each enob hPlyaoreez f
PAGE 18

Pagana 18 Sp.Irti, DIARIO DELA MARINA.-Viernes, 18 de Julio de 19532 Spo¡iim Aj. CXX JULIO MIORENO LANZARA ESTA NOCHE C ONTRA LOSBROWNS DE SAN LUIS El DIA910( en los Deporte! Raschi gan el Entren ando para la Olim piada ¡Aunque no tods temen, muchos8 Fu mucho, pero no tanto seundo juego cre en ljnx el"oht ~~
PAGE 19

DIARIO DE LA Ik5 de julio fle Sports 1 HAYANA CUBIANS CONTRA MIAMII SUN SOX9 HOV, EN EL, NUEN70STADIUM 1 Mirador Deportiv 1 1 Atletas representantes de cinco nacione8 Vencleron los IMana Cubans flits de, Furillo ~ 1 1,1 1,1 1 1 lZ,", ,1 iiiii (J1y : ¡l;.! 11 ~ 1 .1 , 1 y M . > 1 1 1 1 1 1 . 1 l 1(11 1 1 !.r.i;i '-"""->'<'-*7"'1 M diasR oja-s' ¡n <111, La pelea d' ,-: ',1 T.nip.e. la serie .decidierion 2 x 1 . m aana 1 1 1 ~t 1,11, ::: 1 1,1 1 : ¡,e p k, ~ leba. ::: 1 a 1 n dio ,,,i ,"",a"' ~~,d,l '-'.'-,,,,.',:I,,:,,iDc,.,pu, de haber hecho anotar a : , ¡Dos carreras en ti tercer episo eton.l d1v l., FI t: Los chances de P itppy 1 1 'i',i' ,"i,.'iilt ~ ,,i Canipanclia en el 5O 'ira :: 1 1 para superar e¡.-., de -", titt 1 11.11 i , o, ¡m:; 1 1 1 lue,:nhuil,cist.n.,es ',',',",,"',',.''',':',','," ¡l,. ", i ,.v :: 1 1. I Gan: Trout ,¡,"e. L t 1 n, ,, ,,, puls a Williams en el onceno : '., :: --enfent~s, .1 Ah~lt ll~ci, ,,, ,1 : 1: ,i t 1 BOSTON. J.¡¡. 17. .AP.)-1Me. -1,,9fintiY lio¡J ji;: O., 1. -.,trad CUNCINNATI. jul. 17 ilfi :: > b.,i r~ se"" y Gunis~. ,-bit. L.:ii 1 s. l.,,, D.,14.i, del B,.kiy,, .,e ~la: .;: Por Reir Mofina > 0 ~ 11 1 : 1 Ir1 1 u de~useguori. viin~a en tSI: 1 ., ,1' -j,g.." l., Nic. > -1 piIl. lo , lzi,$,,-;, 4~ l '"" _, 1,1 1 <,.i-.-er-i-i-;. diresio= 1 1 IIV,.- L la Bajo otro ronin de vista, la vic. -:5, 1 ' 1 , -N 1 ,di." Blancos de Ch¡ .1 ,,.,:,I.,j.g." .fci.,!I:_ ,ii",.,i"", pii ~ J-9cla.11a los Red,, del Ci.ci. E bient. .,i 11 .briri. la, puertos d. te.1 1 1 m, d., ,ii~ c., p., ,.o. p., un ,t idule £,.P . ,i,,I,,-i ,lu, fl,, 1,:,1 11 0 1 u 0 vencido. probai: r 4 Marti ~ . 4 0 l ,_, :I 0 e , ,.,¡a,¡ Y ilioll, 1,1 lf l1n .c.did. 1. e pertos d el sector decir, si resulta 1 t. Segn algunos. 1 1 Gritama, b, . % .,,,t,,:, ,"',"iiiw . 4 0 1 0 o u ,Iginio Ruiz ha biemente lo ser delpus de u 1 : b a ,, t, r del ",,w. 1 LI:,,1 Soldl, ,t b a cimactido un erro 1 firmar Pocombate nivelado y en el cual p.En los entrenamientos para la. Olimpiada. de Heisinki coincidieron "loatletas correspeindientes a eine:,palwlight :: 11 e ,_ 5 0 11 11 0 u q 1, ,Ladores 11,111,~ lb. i 0 1 100 Gar p ra este encuentro dr arribar a la ineta > Siendo aid, Bn, P.> , 1, . 0 u 0 ti ',*,,!,,*"",.,,:"",i,, ', ,l.,¡ ItuI.A.,til. de ch.: Dente ,,, .1 . 1 0 0 o y ti ce 1. iI.~H.~o ¡,,.l ci "l. sea. Fueron captados por la rnsara de la Internacional en la Villa Olicipi~ Son '110%, d Mitilara '.,e ,,, "'',.t 1~ ,hi c 1 .l ". 13 iiil, p 0 0 a el nue.Icano Cachorro He. lo que obtiene en expei. icitt, en Peg Pearman, de Estados Unido,, Mil Kinami, de Japn, Medda Glampaola. de ¡tal ,. .i .sondis B.Ibiri.siki de . -t, -0 1 1 1rer:, porque no tenia necesidad conocimientos. bien ile el revs. 1. ilindi. y Clinade 11.at., de F-el. ,F.(,, 1 N ',-. Tral~t 36 1 Y 24 5 1 de 1. L¡,. M--,,t p~ t-a, ~ __~ -----__~ ~ 11 BoSlroN Ii soX ,.luci.nes ~Ibi, ,1 ],;,,,,,,,IzI. T,,,;il, , .114 2 9 33 5 a e ,,, oro al chiquili. y par 1. Y .d.ldig.-, ,1 tric.f. e. -- V. 1. -P.id~Ir CINIC .NN' ,:o des xponerta a una prueba 1 P, A 1, .,,; . vi u,, ATI V. e H. O.A. E. ,s p.sib e. t-ind. P. c.asicicinaH. 0. A. E. mFl -o, .1.;I,,-., al gii .r c ,,,.]e dtP -4 a 1 1 0 del Mont', ,. I.;--, S:,¡,,,:.,. B ik,,,,,ki. ,t di Otro, no menos radicien su ra ha ascendente. su c~ulgurio logr ni¡, puesto en el, Torueo O lm pico -F, -" ~ "",,a . a', ( ni. ~ 4 n o 2 I o ,alisi, afirman que Puppy pasear fianza y .no clase innegable En8 Lipn a A dions. i. Thy.n,1ay, f. 3 1 1 a 2 3a di tancia y hasta dispondr del lonc s habr pegado en la di llell. 3b. 4 o 1 0 .aari ,.p";,d::,,,,",:1*,d,,1,.I,,,a ple Il~,lat,, ,f. 1 f .% n 1 tr" Mosquetera azteC. par 1. ~ convirtindose e,, ,,o. de l., .t".", ol dierrotirir (d qunteto rep rescil ru tiro de Cuba Seltraccis. 3 o o 4 o 0 sionara internos q Adork. ff lb .% o o 4 o , l d. Yo prefiero mantenerme riones taquilleras de esta tenipo. Go.d.a. 2h. .1 0 0 4 2 L., Pub.oos Adoif, C",,I.,,,a K) --' ,e rs' Ir. : : o P p I I i 2 0 o 4 0 0 ,,P ""e "";.l b Equi d istante cie, uno y otro juicio. rinda 1 b.rt. Blanco ~ inua. ,,, 1 .sPic nicli . .5 0 2 7 1 nptando por ,i uarm e en e 1 justo P., todas ,,o, Pa.tiv., ~. un. G ernert. Ib . . S aro medi. N. e,, q e u ppy O.,re.ramente que Hijorria Grircia ha E¡ jueli u muN, reido en lo., finales, pero ,w impuso la velocidad dr los ganadorirs. jugamo, muy whit, r. . ' -2 1 t.] d, 1. p.blar~ d, 1~~, e. ., ;; 1 is e,. t a J 11 frente a obr. do inteligentemente al firma r friamente el smirundo tiempo. declar Quintero. Confiado Mal Whitficld. 0 a 1 0 MM m .1 .1 o 2 4 2 1 coge un. pele .e ,a a Milton Campbril T.rI.,ti : lo ,0 0 3 0 0 elil.n. . Cachorro Herrero, ,per. tomp. 1,1 sInsaci 1 q-sto par. ,tit. Sab.rough, p. cior. p In considero lo peligrasi que se bout de maana. que debe r1lanir amenaza a Bob Mathiati. Admitida., la China Comunista Y la Nacionalista. Melbourne, .sede -' -a -' -1 n -0 Suspendido Etidir SitankiRw.%',' d,_: : 1, ,1 ,,, 1, .' ,1 .bstin. en r hora eternos tina I.ncurenci. c.iramircimari. rII.le., 1 28 .1 27 8 0 E,¡,, ,1 en 1956. Favoritos los norteamericanos para obtener 38 medallas. Utilizan pelotas rojas; 2 . por "gestos groseros .,.,l', dt agnrerna. ,o Pol.ci. de l., D.p.,te, Anotacin por ente d s: ti. . . a ir 1 1 Es vino carta dificil, es cierto. pe---Chic.g. 1 1 offl Dilo 001 f. ir l.estilo'. lle iii Basta" -U.tPdT.ra 42 7 1 Urtiter, ¡JIPSVIitfild 'T-de 002 OW 00.1J, SAN LUIS, Jubil 17 1 e., . 171 21 re.: ¡la conclusin de que, aun re bien vale 1. pena jugarla por HELSINKI. ,.l¡. 17 .d., d, l., 800 metro. ,o que y. hoy, pr, l], tu, Correr., ,mp.ls adra: White lell L., C.,derad,, de Sau Lias antinAnotacin por e nfl .d.,' pErdendo, Puppy Garca no debe lo que significa para el chiquillo, ,BU]-Kallioi,,g ,,,,,,,3iu,,I. tu el 9., de 1948 en Lonadres. d.d. alg,,n.s .,a,,. J ' t 9u .e pc,,d,.,c le la Liga B-Ii 000 000 100 I~2 ser imatim do ser¡ T.me. i.",,,. Seguro que ganar" dijo el tcnipor Europa en iii ir. 1 ,, .l De mxime cuando el riesgo no es tan , ,,,1,.,, u",,YWQhlul.cq.ee ,.b.lTtHal ir .f .~ rt. amente por Ca. i Y e oi _l, ,,.o.N.i.n., lil. ,.l Gile, ,.,p,.di. ,cae nit. 000 000 0011 cho Herrero, que es un buen peligroso como quieren presentar. 1 1 t de 62-56 sobre el fijer. ea de ¡rL, Fuerzac Areas de I.stados )o Paraprendi. Por qui haci .te. Tbase hit: Keil. 'le ir eq ~ (amis d e. laj tiri d., en bases: Chicara, or tres dios a su piloto Eddie SLal~ arircras Impuls d.: Furillo 2, Le uip. de Cutra, que jugo un ba,, Unidos, al hablar de .sus p .sibiliti. gran e c;,n 11 Re t]" rtamer ati, di,., d, bgriu, unt, doble v.o e 10: Botor. 6. hace, '*,~ .fr~~s' .1 Mi~li.li. D.bles: &.pone ., pele dar, agresivo, ler so y h¡ p era .l criterio ~ ketball e., ,tro, ~ l!: ti., ilu, tim que d a B.sca ptobI.,:Ic d. h 11, ,)e re sin puni r e 1 1 nce de¡ baut, no vacila 1cubi cun l Tr.,fi, 2; Cr¡-m. 4. Strsc .Ilts:'Llmypire Babe lli unoche. eltirante gr5. Bases robadas: Pediagrini. Sacri. demoledo .l rr e ba a' 1 Jugalufirilani, ,ala ,atu,¡ f]. ,11,1 ,."l., al ,l. titiliza, Po' Pini en sealar a Puppy Garcio corpro cion tic nilplas ,ias 3, de clir por: ,o, m 1c.,1 ', T,.ut, 1; G.,stiara. 4: juego los Gigante, de No~, tiricia Block. Dauble pl.yo: C.,s daina; Y una derrota, wiem. 1, 1, ,r forma N. ~ del 1"t:11,11 1 t cne, m Br~n. 1, dil.: ]ti con ture q "' iffl,,1L-Y ta~cuparma l'all ~a L'toj, vi, ir.per, a (311n. 3 en 6 .,,,tire,: B, una na,11,, d1 tj,:: H tgi, Adoras Hallan a KILucti~ cre .frecienlo bueno deligero favorita Puede y debe -e' sea intaunila, 1~ bulgitio, 1. que a,, , .1 1 1, t, .a, ~n unia~ -1 arl 1. k, 11 rir. d~. pcreo qL ,e l*.]I1,11,l)I"I"Ujllg.ldIi, pi,,n 0,tuu ,pa' 'r i -,p,.uu oluiluci 0 ,,, 2; Ti.,,(, 7 e., 8; B M 1 ~c.t. dol~, ¡,l IiI,,-,1,,, Sol 1: k,' Kil,.c".ki a McMIIIan Wehnualroci o o firr3i 1 "L.y el, 1., inej.res mid1,1~~ 1L.nit .binititn ,' prvP.l, el, 1 nocel 1 ¡da J d 1 o en: S-b, Ingh 1) ,,, 1 o, --,ti,-,:-, P.Iii gimad~W Bi.jk (4-1) Id. Imprultir ,,, puttelt 11 ,a 11 ali, ffi lI",.,bI, ,t ¡un, d, nd y ti, traba a Lit. .A e 1. M.thi. ~ -. ----- -_ _ ---o, Iii s~, lasa ~aegi, 1. ~ta~ 1 . \t,,,,.aJ:,ilc.itc .equ. ,.,,]el¡ ,,, L.IIdres*' H"¡' NIJUres tubVill que -. ,1 veclit ,,,, ,,.iUi,,,,.l,., c,,,,,,,.,,.I,,",I,.,,, Au 17 i Id erie llo, ,,ti~ oa, ,.Ii,1,1t,.di ,v,i p.-,a ati, ,:s P 'r ,,,,.,,. '. A bogom os por que los iiiiiistructores "l" """"" l, ,_ 1,1 ,l 4Whll,l" ,, y o. ,1, J.sun ],.,t". L¡,. ,ti 11101. .11 "ii,,Ic,,(,. 1, ,!,¡.,,mil u I ,,, .,t, 5 lo, ~lusia., ~oyiL.,aIIII.%Iii l., e .ac.s qui, ~ l, ,-,,-t ~tucibint, de 19 tin~, llo, ,rad -,usla ti 1 absi ti, ¡,,t . -,l, ., li, l.I.liz. en r ~. h. '11,11 N1,11,,i Ca pluil, -).~ ~n s -~ de vilaracin acaten kis decsiones ,-,,,t"'11:")-.19''1,1"d" .,l 30,. u, jlaga ;, a ",.l b, i w ,,,, ll, ;"" Mc 1. C.,inil E legam e lM 'O m b .l Q ', ',lr¡o, qinen % I;!,fun!,,,ii -intil d, laoinks. desp~s 1, 1. si 'I,,ijl,11, dir PlitinfIrld, NJ. l--. Pni.,iiin lu,,ha, I 1 co lo., KI, l., do ~dos diant,, ; < '00 ~ ~Irgi.l -,ti ,1 l~in Vimni en 1,15 lillifflas competencias unionislas la inconormidad de """ y logra "" l i alto"" "l!.I. ,ii1;11""15, Fllaci.s Untici, y 2~ alo, di,,, lPao, ,tal 19 Lam'nelludaudo ,,,i,,,J,,g." eEn q!., ,, ,.J]. f.,,:i,,;,.d, sgund . 1~ Algunos, en atleta., bien descalificado., por lo., jui No orEn ,1 ,mitblilu l,-. ti,, 1,.i delo hatar Ra .l,,, nb., ,,,o,C:,,,il.,,,.t,., N.,¡.,,.¡,., mi. D,-IZ lirn lirare al agua ante, de tiempo, Fundararrios de pecho ,,,gurus ti.,,, ,i, la, huig~,., -_ P,,, t-,, los 400 no-In.s, ~ri 1. p.l. 11,],;,,,:,. ],o".,. cilliframit "l¡ t1,11 1 !. c 1 ~v, ,P.a, ~~i, .,,,P, no 1 ~-- ,,s,,In ,, -" E ,p ,ii nXti. ~a ti', -.l' .". '1 P't'"% p r ,; ', -. ,,,[I[,,,],,. -ial .11,1 1 ', ffi.l ,,w,, A . K, u. p "-::,'nl'-i,, 11011 ) qu1,11 n~, tr,. b lormabs, < iral rilIA Por MANINR GUMAN ,.]f -el mxilu. alto No ,,,o ,.d o, los r~ ,l,,,,,, d, ,al-r, 1. cona. ,1,1 1111. 11 Y 9 p u, o, ti,11,ios 1,.,,etI.,,-, la op ¡ar d,~l-, ,lui an.s .11,11, all~.und Fue Inalk Al!. Una (I(.1(11.(I,<,i<11 4/. 1 1.1 1 ¡,i,Ilt,, .p.,t n., ¡,t) ', . .,,,,Il., us ,,,,,,, . e, sfl~ Al~ en. ,t,,la c"".,I,.,,, ,,Ii ,fl ffia t. Salo1,11. G . . u t. 0 ', d last l),AlU,,I., 11,~ at. 1 i 1 o tl,.,.,,IPli.".,I. u"a ,,, ,! Malih, F' . 0 0 w, L., 1., MM DIP11~ tt",6,i, estar ti,'.gs11,1 Lla, ,1 iala~ 1,11 ,b, 1,1 ,,ld,-.,9 .1,;.,,I. lt,,, C:Iib.-Il,, N ,,lv¡a 1* ., 111,o, aig, s :ull. 1,1 u uu~ ~ f, . . r 6 3 1, tu, Y U., .11-11., ,11,11 i,,i,11.1 .1. llPLhc. ,,, .1 C:.,,),,.,,,,,,' Na . tl 1, ', ,.1 111:1,1,llil.l. 1 "" ":",:"In One~ el, -JIut~1,1 -]-tW Vialtuo~1. F. . 3 -1 ,cc,,c"d.**. del D,,.(¡,¡,,. ,1,1i,,, ,:.-,,",: !;,,I ,:,I.,:,t.,it,, t.do' _p bl~. sig.nas ,¡,la, p kufi, 1, . . i 4 El ,-.Ip.e,. d, d. ,l, W lilt1 Id. ., le ,jJ. s, ,poci..:I11 1 ~ ,. ., ,""., ,I.c tuo ---u -^ o ', C' ,t, nionici.a F", 1 ficill es Illrn~ i, D111.1A Iiii 1-1,'lis, 1. p, 11-1 de q,.Ii Sa e ,. ,. t,,,, Ii !"l uI, . i,.Ii"s". Tuisiles. . 20 ,,.,sob tctil., e,,, ,.c Lintal~, A];.¡a ,t i 1~ "t,".""¡", q, ,.5 d.! C¡ wunaft) S,;I,',',"d",,.,1"5P1 1 22 2.1 6,2 ch., .eAraP, ,.,,: R,. L. a. j,' 1. ,.Ii.,.ia.Pl." dba 1,11 , ii pr!:u dcput, lle fl.,a,,Ir siu, ,l MJ."" ,,,1.1 S.y lli12.I, lo lla~ i, ,no., de,¡-ado 0 qi ', !,,.,,i,,*,,I d 1 CUBA l nI,,'.,:i.lI,-,.,l, i,',,t,,,,I.s, le., de i,,. P 2 -1,~ ql-, :1,11:,,-, 1,11 1 ; t1,1 .¡u. 195 la, "!]e,,,,, ,,,, id, a Fir. F.-K. FI. TL ¡".,al ganar 1., 100 !L.,l1,1.n., 111, labI., es¡,¡"", ., 11 1. Illili.ldo Sua, P,, ,1 Jug~ ;-gida que todi ciLarabarno, d, -~ ~ la,1 ~ 9In, mii, rirland. dri ~e que n. ,ay .ti. pa, de C.Inlei.11 ,,. 11 1 a ,,, ,,,,, V ,np.i.I,,,,D,,,,I,.,ht-,,t.,,!o de 1. Un. ,\lltoa F Rup p . . 1) .(,,,un 1 ,,, W ., del ten., oI:, ,,,.I,,,I,:,Iln,"., puciar de 1950, .Ir.,¡, M aji.,d. el o t, dos dia.,. pucionas ,ip~tnat a ;,il,,. p 1 "' bijp, ,,.,!d,,,ll.,;,P.,,.,111;1 1 n1, 1, d.r .o., ,iPt.,.d ,. ,u, 2 t ,R J. ut 1 . o Com ,n: ,.,n1y de di,,,,.i.,,c.,,p. 1. .p, ., ,ir q t. ,,,l,,¡ u d , ,,, deqrfi, d' *o C Bu.a. C . : i 4 3 .2 J o g ""' 1, ., .1 F di! los.lueces, d ,.1ifj,.,,i F 1,pe, C, 11 rn~i, -A la n,,de 1. .,h, ;a 1 1 nal., atralte, de 18 . ,sta ,oo., . 1 2 ' 1 ', ha ruidimors que .so 1 la,, ~Dillar 1,,,,, d~ an: . 1 111, ~ ""'a-n'1sdP". "' G"q'b". el J-R-d ". n '1P-l notrs db. 1 , larad. d 1 an, ltil ,D D ~. lielon. El ,.ch inenfillarl, .111,11.1. 1111 ,,UI.nI.l.". 0 1 , ri si~ap,1 ¡,a ~Jeario ,,, -,,He .qui l., ~uliad., ,,,,ni,,,,,, 1~ 1. gir In, t ,o ro, "I.s "n Igm jugu,:turso h rruchs Renstumbiadn. irritio j c, . . 0 2 r rad~t. t.d.,fi. 1, ri~la., ,,.11,111-, d, Matl in,, 1.1 ,e a rti rintender, el Garria, F. 0 0 0 1, .,.(, : 1 .., como competidor d, I.~ do, 1,noi lfl',n, 111"111,,11,11,t,",,',,it:" 1 1 ., e, .,i,"d,l,,,.d,,, ~ 1, .s 1950 unico lan%1,11, P, p~ p . 0 2 2 ,"o ,t .1 . : 11 1 1 1 1,1 l o )uu., de d., ,,, ~ t, 1 ¡, A. Fygei, 0 . 1 0 (,.PhP11 T111.1 1 li .M.0,1~ . ,,a, P.: T "".¡"."ti"'¡. del a'', C. Garti. F . . 1 2 ? 4 _, 1 Sil, ~ ,era" des PIPIII"IldllgP.I.c,. ida o' A. Mv~. C. . 1 1 4 1 100 metros -1 !07 lletil 1.1 PI. no C cdi pr.,eci ito.11"'n:I'2",z 1 1 ~ -d, 1,1 tu P,,,. "I".","d.,c a 1. pu: ima S.P. 1.19. !,, 2-, updw h1,cirim, rs't. ,. ,un no lucra J., ----g.] ., cl .l ,* 1,1 1 k 11 1 1 :r ~ :111 'a 19 IR 'j '14* seiseiZtlec. "1 11 To1ii . . .1 e .a' bre elim"lnlat.,',.'PI,i, ,l':1 G 11 , i.rad. ramo lugad-1. F, dS,.,ll. S.Iw a1,1n 61 14** 3 2 1 Ltide 11 IM -, .51.2 "R.,ld ,11 1. puede dar e sen., R.f.el ni -lc-gt.Id-.' PP-ri-dit-a Yfuera ,1~ -1 yo, ~tirl, del eq.ip. de 1. er.learaernan e, moro y Mar. vuras c 1 sA-taIn por bat: 1 1 .,,z;=, ¡r-i ranten ]ido de AULGARIA, . . 23. -13-42 Dilo o1,11,Il".)1.1 ,S.O arniti 1 4,4 e 111, ~. d. d e Me, e-, -1 11-1 -t. Arte, 1 fuera de iii ",. 11 1 4 21 ri .san: CUBA . . 30 .e 1. c 1,6 h-, de .1gura. .tict. 1.1 ,cud -26-56 ,511, p , .a, de un l Relcreir*. P.II.LI llualn 1, Gi~cha. -, 1 14,* . , ~. 1 me. Pn 1. cuplicimel. Jueces, uaridy laba¡In. 117'7 6*10 7 i ll. 1 1,2, " . . Ci~ A 1,1 ii ,,",,ric.!Iea toc decidir. Igualmente, o Umpire: Afloarl (Egitan ^ metros 1 5112 ariffifflos 5 141 n,,ntu. ( E. 'ori.a ,. .I.., era a ex~razn para que se dieran caso, de H.bl. "Rldt." 1 : 1 cepti~ -del ,,no,1,'.'P.M F.pde'..h,"'. tocando e. ,.l. TDesput. de 1. derrota suffleis, ll.y S.,prirta r~~1 ,.a ca, 1. tuo~in. fundriat1,111.1 de p 1 i - el 1.1 ,e ffiarib y rlcp q(, 2 trand~ lo eL,11, de ,,,,,, ,,, ,s, ,,,m, a 1,1 bullal. lti 11 ,,,udo ITELBZN.I. ),lit. IT CI,,Pd 1 ~ ]ni Juegas olimpiras es ?eunii a la ',Pl 1 . .5II.Los '" termo li ii "' 1 'c.' que estimarnos, debe cor, round del t-neb eliminatorio de ba, Con gran .sorpresa general ti Cunite juventud del mundo'. ].m dos prinieris p',',cI3,c.,Men.pc. ,ld,,.,,e en el abc de toda ~cnik~ M guard Mora Quintero, de Olmpico Internacional (IP(Jdlo ad. Ese criterio habla .,Ido fo.,tnid. 1 y . 1 rrondo todas l., titarts. . d,,Ipc(,h. e. antena de fundorreun 27 aos, manifest.: illI.e.,i,,,,, >?lwinpladas si la Clima vigorasamertur poi vi barn E,,k SIPIl QiUnto: Al pr.ducirme h ,al.nte,,. ,pu,, e, po,,alo 1 Ni. . 1 ce ~ el ,.a "' "' ' '*Jugarn., Inuy Irl, ente ,,,,,,el"$,111,1CO~ " ill,.t en. Frel*ell, dI'Co tiOrgillillad.: Im1 1 1, .1 -" Zleron Albetil, ,' con el Juez, cuando lo indicado c, lo t,und, ertip,.,r, 'artars zuli_ seguida Ire; usc ,. .1 sta, ,t, ,0 r~, ].d.,, citu. ti: , poi. Inefi. la l! ~ i' asegure! concui al cou. Julllo culputiso^ no L'b': 1. SimU.g. d. ¡.a Veg. p p 1 ul d .,_.ne.I.L,4. de, .,,,,l. for ,,,, ,,,, c. y, ri el, pLryolteata pni tal de i,.I ', mi, gun' entre. la, oat iti~ ,luiani e ,ii 1 le ,nI.rm.rieu.pIId. ese b tu bi .ulirtelitenlente lajerio para d paque sigujendo el orden r,111," de, req us .' Ii.sar ca.defenmi Laulgara. f4n estoixi ¡in dacio wolt ~ dt Olibipu~ 1 -1 .i.t.a. te. En una corinfcierona tierir~ ,o, ( Propago da a los rojos 1-1 Linfrausti, d aSparir Raibs ,siecci. .1 me¡,., Pedr. 1,1 ,d,,,.d., N es. ,, 1, ,tuAsimismo, dicho C.plit ,iolfu.al Cluile, [l,, f= da ,su P: J111. l,¡ perfecta d~cla, intu ;l. la ,, .U demos lar. Pitede IR ,srterefin dv¡ Melbouriopruti 1-1, g.q. fau~, p~~ci PaS', a ) a -grar el 'l e. 1,'.,.I',.ct,',' c A alsala ~ 't 1 1 .e.>. ' "ei quede ploa, crl~es que P.Oli.pi.da de 11 1IP1911 s 1111"> pi1s d, ,ulefi~, 111,a, 20 li 1 1-1 ~ cri.lia. cubil.m. El ,ti,., M.r.lc, 1.-1 ~ ~II"' -: ," tal 6 i .p Atinar . so. ,bur% 1. h.¡,, util ,P I t, ,,, ,,,, ,1 1 1= ~~ 1 ,1 tus debido su (,,bclle,.,r, ~1,1.11.1' a~ d I. representa,, ,,t56' in. ,'<' al .,I.rs ~ i boa w ,e".e,,]r ti .".,¡"e. So. lo, .,l,.¡,. ,¡c,, ~ h4,s, larraisub ,r,,., rm nues <'cp.plai'n de' ser fuertes t,. .-. da, ,,,,, c, ani d erente la que Lon lno,.n qu, -', ,ur.al 1,;'" -P.,,,p.,,-,,., ,,,,,i;,, ,;,iC,111,.,(',,,,n con unalquier traje .I, ,-.¡le. ,S. hairi v ,¡.le,, rnucho. t I ~si .n f-,.@ ,.r.,,.-!".1 """d' pd, p,,rebd. ro. d, ~cin, si ,aliman~ ,,,,, t;ls1 usanlos t] boia P, roba haerse rargo c1,1 <,,lo ,ob",.%1;1,,..I.s < 1.11. 1;,1 clul~ ,pribcnd.,,,,,.11PTp bpp.,t, ~ pequirria 1, C o:,, Esta SIA, H. ,,¡¡,,no ,p, > ~1,11 r"'pond,. 1 U. I"Rld", _a g.P,,m. d llo,. ~i Elo ,, Ofiratu~ y q i no ellos ¡e,, el s~ ecefu ; .iporiripi, la b~. ,;c 1, L, trs, nutitrido t, ,-.,,.,id. ,t-~rilla, 1,1 ~en. d, r.lcar. ¡.,que @cu, pretursows .I,.pl,. ,po, h. h la ¡f d. .11,11 1 ,Z,'loZ. 1<., pin~ro, ,l., y trnoado. ~perisilimina ir tri l ,ti,., Al1,vr1n fleril qen c¡,ugy,p.rst, ,."".It,,cl.i, ,r g Y. Sila., finitia q-d. id. la S,¡,,. t-ralse, ,1 ptiranic ,no d. t & pro, ,iP.ai,,.s ,,,,,,t I.s F¡ Coi ,esol, ,A. p,,,,I,],,,I",.illar'do las 'b"" 2II~ d'] COZ iacit;,odr, a ],o, irullorto~ d,,n.iiPk,,.,,!,.,, ,os J .¡.,¡.o di. p I-deti~ 1. F>¡_, .Wrido1n. ,Iii ~Jo, l,-¡ psivirribrinla. i ]ad.1111,11 ~llia, ,)[l,,n:,¡ P Pl 1, . eflo .,¡leo S.y d, 16, que r~n ,iii.ii ,ii bIL, d, 11.11. alanano j ,Jlllj,.r s talte d, Pki,, ea lu, spal~, ¡A@ palos Pon ivoropao. p~inifiendo #pir M pir ~re.pirr" a rada piasulat. le rite de bo 1. Airnani. orculi y J." ' ,J. .,u firma ,,a t bi. y ,,;,,;a ,, p~, ,e, V: ,I. .,,In 1,1. ale I-n p,,r,.,,.,. pa~p~ptill. de lesi.nat Ciboii ,, pta0t. d, s ~af . L , gdi. cub.o., 1. il~ purd, equ r. ;:.,,pcn,.t,, .,a. o,, "-.,,,,d,,,.,en.,l ,entu~elca~, Con '] y., que ,d,¡ lehui .dc,.J ', ia ,u, nenIiiin Ho ,,,,. Irroa.",,,I,;o 1~ ,Apsil.a B00STER felimetaIr 1.1-1--, vierir. ~ -wrio. r.l.re, de lap : nadie ~ ,si'raiflidos .bu,¡,, ,, 1,1 ¡t ,c-i.n L. .d.t.U,. d, .nal~ CI,:,rirlid id ir fran ~ ,. llrl a N ~Ir e r pror lo ,.o ri. l 1 i],: P. .1 naton "' '" pli!1 f,.C,,-,,',c ,P.r ni .,tipad. p.i ,I.a rusca y sin si aprnb.d. Por 33 entri, ,o,,bt,,a 2n, ,le.,. gran mod. Esaroja el rolor que haga jiargo ron -ir' Irnjes. Pru9i tan par or Ma reril ~ .iiii,'i'.'I t,., .a s , es Tting Y. ariari. l ,aler T11.19 Ellatil Or n. Se,-,., '.'I. en d,.ub,,.rln .10 u Imb .ni molciatado, pero aoru.R de 1111 prolongado d, t., ,,t cio, ,labio fo, Sb~-, de B00S TERS hoy migmo. ilP pareceril qu,ranlina otibre el mire¡ D.r.dr1,i del t,.quip,, y ,I.,e-, pgina. 1. dio, 1 Portimient, pudirrica li-br ¡e. cs 5 delegado., 11ciarrarial pr Yo il no, di , ru ,e, A la 1 ,M y ', . 11 Inula si raui h, j~l., ,t,, bs nid. ., pec. aquirl Gonza ez e ar ,, de, tan 1 ,,,I" .1 epresen ante olimpe. dr ti 0 ., F.~II.s EE. k V., 1 mas jist, De "le sl.r S. publicjella, 29 y M d, julio, comni Interrogal so re a actuatrion de no Nacton.lista Gun Son ro, y lor o.t. Iras,: ,* o ,t, ,¡da se ¡la dado unjunior de la Unin jk ¡tica de Amalos suplenles, Willard N. Crilin caiga al agregado a la Legarion China MELSINKI. Jullo 17. ,Unile ni l muni o. .bstatite, el se.lteur, sufre la vatlcitn esperad. la atad. Unidos y pr.ldente dia IRIC-Munista en al-.]. Si,-q Schi ,t dar Grallill,, profesar d, Educa-,actJtud de alguno. de. los mentares. Federacin Internacional de BaElui A pra, del regresa del Japon y P] 1 . Fiste. c.ILj,.d. "o h, ,.nt. e. ,e ~~el la debL de R la, un chequeo por loMARCA .EGISIRADA ejerciendo que en muchos Casos, por apasiona. hall, clanifesta que 1 6 eran .o p des J., cqu1l., n.rt,.eI,,li, ,L,que ~ ell.nsi Pases el titulo d Mazotera. miento y ganas de ganar una coro¡ley 1., atletas de Jpale, orienta: 1 Rdarid.1n de ambas Chinas. Gu., u s s e ii currim 1 p y suga c a S ¡as conipetenci., ,Iimplean,: cccl.ri. de 1. Axac.ci tuarl, ,,n para Wri. c. petenciR, In en estas cosas, sin n tas 1,1 les es tie pobre sportBma t que )a China Nactona Nmuest1a que los atletas nincarracri, _, 1 al 11 1 ,i delljiC,,i,.,.,la y vicep¡¡ii darse cuente que lesionan ,el buen qu eso sucede en a gunu pl3rtes de ta se retIraba en seal de protrlta canos son favoritas para ganar 38 : 11 de, fu N.c ano d .it. del nuet. ata.d. mitad del Esi1ados Unldw, tratamos pir "" por la admLslbn de 1. rojas. Al, ,i medallas de .c. de, primer urar. 1 ll , Masajista. cuy, ,1.1,4mdn!aolln est calenadErio u necesario un. circular Las an,~ de .evIlarlo", que ej COI beb. vinlodo U Par'¡¡ y exactairnente el mis. nmero que 1 ,o pode del Nll 1 Trabaja, entre as-tociedais. rgri 1, Afiedil que e u a tiene poten "sol. 1. tradici. de es J-cil, 01 -,o 1948, 1 . R m mentores se atengan ,. e,., trair c[.] ¡cera e lembro prominente ,del n d. mente buenas Jugadores. pero pi-" 1,%,competidor5 que defenaler 1 de, c 6. C.b.n.-d. V.11b.I. 1. Fe L:Inarc. jueces. que actando de pacar, n tiempo ante. de que Aliara solamente la Izuruerde lli b h.l.s y 1. elt,511,a, ¡t e= ", qL 1 *cuerdo¡-Np son "K@d-" si no llevan el nci -K@d%" :: ,; .",., C.%Mp.,rgn",tcdid,. 1. grat como lo hacen no ay, razn pued o obtener buenos re3ultadm China' Comunista figur rnue 105 "peran perder dos medalim en st e~ fir . o, flr. q.tir t. e. .ch.,lea 1. .bo' dhidad a la falta de experfic~fliEs de ¡m 69 naciones, cuyos rniarL, la no titinto, tres en nautucin y un er :r 1 .,3 -rara, y. los asflorett Ga con p' . durante ]as cerrinanie~ .ntIipaii que recur~pr~ 1 c~ula son: 1. .,¡lar. del dEl.t.d.i .1 ti .a chacha o'"" s la suficientecionalta desfilarn en el SIs 'um.mo, dep3i ~ tr,9 y can-,t 1 .1 vi imtc tole. ptun. J.l.r e. cualquJer '" e d, cnl eq tespi Esmi polo ~. = ,,,le, d,¡ sb.d. p.5sI.,l,ie 1. ,Iia., -eI.,II,., Por, ro.Ir. P,, ho., UNITED STATES R OBER CO., LTD.' 1 """' '" 'a" bliz. 'c. .r atis r. ~ ir. u ~ l ','.,'d, nte (Ue alicaffir de] equipo Gun Sual.H. dijo Litniblen Z., miari y ima ~ la,o .,l, ]'.".'J.c,."",,., ,. .ele. 1 dct-. >r'ei= r Udnl q1ent. i u ,1 1 1 b,,,ie. M.1co. inuestra patria, pue.,van entrential a -1 Impleo, que ,ug. ,n'L. ,ea ,.l, Crn. N-lmas1uu1 lP.1ci-.'sde zhRI¡IbleYilil. 1 1 i i 48. ,oras stas 'o re los posibin Ir~Oe &va: Esta Asesora. .1 11,tar,e ,,.o," Can Lumi, pr q. p antes, im"19 der,,cios romn nir) C, U in re ¡.a o Concha No. 416, Habana. Tel. k-3382. 1 de to t serie titii.,np.bci-ie.II.,a 1. le. c. Centr.americni ~ Whitilfirld ¡t l0limpicil.rhino IP2al ~orinir, rorterinuerficarlos 1.1 I.,'119 enll: di. o st a e, es des¡y del Cariblepsople. Hal~l U.,.t.r,,-;,. i ., .,,.C,-r-,,,-,4,,.,s, T-res 11,go 0 'bm~' Atlli,.:-DI,, p ,I.t ,r 1.9.11s ,-chi, ra~irre; .11,ta, o. p,-Adnlf.GIi.d..r,g.n,,.I-dc 1., Olumi.d.o con lant, Parli.11.s M s~~tari. g ral rfi,] C01. ,.ti. Fbrica: Loma de Tierra, Prov. de la Habia no CIEN^ A su firtiveos, de racr rff senumienilfilimirnas, sino Volley Boll de la DGO. inni. ,1 sarirent o Mni WtY)jfi,iil, rin Wyc,. p., ,,, parir ojo q, p~(Fanifli.a P. 1. pir. ULT#MA) 1 1 -. 1 1 , 1 ~ 1 1 5 1 . / . . . 1 1 1 ( 1 . . Pgina 1 y . TITA1121n TIP I.A MARINA.-Vier.em12 de Infin de 1952 Q--.

PAGE 20

Pgina 20 Sp<.rta DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 18 de julio de 1952 Sport@ Ao CXX ESPECTACULAR RELEVO DE ESTRELLAS EN LA LUCHA LIBRE, ESTA NOCHE ¡Tiro, caza ypesca Tres relevos en El criolo yel Mosquetero superviviente Por el estilo de los pugilistas El recuerdo de William lcatldehn debe gustar la pelea del sbado WV. Everett ei. Cazadores Ub:al~ rr anto Cachorro Herrera coto Puppy Garca son lajadores agrsi.vps Debeserespctaclarel arte dey eto garantiza un choque sensacional de principio a fin. Gran ___________inters ha despertado el debut del mexicanit t B 1 aby Vzquer Por Mirilla Palacio de los Deportes. Notas 1,1 d a eystvto quie dio crigha coc que rontatooaY un tio El ponirrsd-ngo 11 c tiara ,ptt.a,ercc. aticto at.roa ctt Eo cE cta clu rc gdelPaaoQuP I r c l abado Hurorr.h 1podncpuilisa cqtohsiempe da toi dcrei 11o b~ioacs arcn ibrer une pesrrd no haber Peleadouanterioliia occooo el mcsaonsagrado d nrj. e.t p 1, 1aa h.nht Asoaotaacn usbr uripi e Aico ttdats tro. d~ccdt r ¡mant dr Purro Garcia. Considatnapeso. Tetoc roto e tCtdec ~ o--r d-cactrtu Cdr9detria Diat ic 1,~ d den drt.,rtsttuado !d lor infoso e¡clconu tcud a trd pd i h,.dll4,"tr det Cerrc. lincc ao cosrt-a ad tdas trtonas. El oatrlompsletto n izyKdC. c. e 0 .1 o euci.n trorer an e os n La detptroa sk, t trtt t O0 tAbeapcod tpr aoo. Rgaerav Estetae eno esta ocasin dispuesto o ttevarec! otetoe. ct Torpedo sotamnste tiene trradahardodr .tttrtt 1ot o bleato qutatutrd e otct 1 a si ttncStaatncrms gra a vtatao m trtrioto. dr Utto r.tdo rata rterurada yaesuno prmocmnaalsneed-ae amRdMnc kn lnat a'1 u s a on d s t Cocho detsoo orc oesa de sa cateprrttctrtcroataotasuro Aro.t c adaouo de lsotroe roOad r M gueTodrch. rcor Icrochsocr prturi De rAttoc ra oco pede totsttotryopra lt.o,,hanodada tot Itrrsrcordr aounrcomtio a th. roa od adtra eeut arc roon co altitt dotrar que .ucoozan ya tui tantodos ris ttradrrs dr reoa modalidad tttrr5ttc 0 rt catpontn a t rono oiempre, pro cuo rot, t taco Eac iorreaoat oa qoitnrr el n.ontco raaoe su ctRe¡Lo oi cA Pocri teporescai puadtt patt a tcs rusco etador al oo deta,.uzo tantadp,,,.,, caciit-que ro t'ct rs .ic 1rtto p tttarns ____ 4,1 acacto.Ontoticod Vdrttodinvicto CacO-aaa otirydmscmeeca ea ctaOt alto ¡ee 1to care utohco 0ntrdta ttoaatrdtt ao tarn Lateraama Eaanr tottar cohotro dr lictdr L dt e P50 oa ,tt. Eaoodaueraae haaganado en at honto 0 O ttti oro profona. crua Islatla a1 araotp"ido.aPhl dd a. al a rctco tAntodoht at cuadr laalos En___el____________ otzra a o esroo deuar tmos cotn ien prabanna -Menr ariudsIul da a d o ,cr C o o r a s c h a o c t,.aas auh tac Sa itato ht a .od lu s r .1 st pod f som d ab l tc s s ocdaranosju-adi.' inree o,.pe .1Ccl o qsead c.ePo rrlar lud H a 1 O'1-1 Hatna -M ATIOadr5i os EL PaeEs ATeoO E EoS o qta da sacaao t rat ir hace at, d a totooacot a Heornnde y _ _ _ _ __ _ _ _ Acode stccatoc tenttos at looss llc looeat decratorroeladzaafara l rol Pip ciq ecunals am iin R cnc de i ties n A 1 tototat. I,.aho laouooo porta aoodc a T o ral taaad tauo aca tcoa 0a qe hr "t coatcatcaa urttta drt b uaoddsAr A lf ed rintartcrdti trot oaaOucodoaen d .p.cstiroo it, P hUPhA ay s, decid. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~qu reaiznd Surez, ms n.,sat toot. Ellastdo ,.c, Mqruea Lac,'mstino orsldscad ¡e*y letlsa eiaoCchroHrer.¡oqeer uevvened o 0 lCc~ etr e oeccarrtaacttatrcotctadtt-aoad Qtctco'. a tt, 1]t-tttcataoatocsaPorcosldrralladoocyesta PiTI C E E B A N E PM Euco ti, atoot dr ic, cu c ,ta Aat A dTr s P o r atr t t a rt P roI t i o s dteA m ulo or e n0 el p u o d .ta ~ sa io sata o clr torr coto!P r i p y s l p u b m p r a t u a t a o a h e i os b OR to od yR D O w E Lo t t ArtN d ocRID L T I 1 0 q ti oto p asa d ti -d ta q utc ea c vit ta 0 0 0 o st e -1.e s iO .o s ¡u1f o o e nto d ee d r r t o t c t a t a ol A t o y C o at lan cs e tr lo Pta n Co o Csr pt dr to Iti-ta to r tonta dr ott d '11n toa dil i o r aic tia tco r han_ __ _ __ _ de d elSprime dc saaque. Oc n P uc a r te 0 0 azr os p itoeros de l t op tomdi c r .rteloafi. cttc.d. rtrt noaC ¡. Porata d ala t resrodaqattaotto a ra asc igtoualst ca~ r a O'uti,.d,, a 8 tno: Icodra.~ ~~ rs r.d.trt r d l c ct c la p r coca d ct a t t oa r an ato 111-111 s c dO tre t lar-gU Ha a a a"o n l r o a o a a o N r r p d i a t a a d e a o o o c o a a r ae q ot o u r dtt tO t ad prttaocoesrtopalor rd.echooh ePO Ul .k IPasau, sania proada. eqip catata lottorarnst llar 'i l Lt add r cot a,I.-Ib por set eit oc cuotra doco lonia.d loo crltccd. 0. SAd Peuo es rt.ontnt .eaut re ancor orlotcodse hace snerlaoreh dao Eocrrto od Ociac. ,raoMf. ea m nserdcocttqrt aoranli t a idctLorrr. ro ate,,-ca.iocsaturrtarotqi y pele rsgr tid grao tms qa 1.to 1Cacorroro a hio e is-SEUNOPRTD a 30oo trotncec antoslatAe ur idta incitada cao ctdc ttoou roaror a n.cdd aa r rtrr coud ar.ytaoc aO d o o u oan Cuta 5_ oc Pxletr arr ueo soano r Od rtor Vlaosg dol es i i a zules.o dA toPanpo att l lecho da Catdos ototond tt motdivoriho datea.ltacio. dce eqodY.OOdratrriarrGsrrdtiarriesgarseErtcaoltorocootit otodtt ttuesit t Cl tita Jaatt Cdtrs ataqur it rrrcoa. vata acotd irs.nco crorlols-ccooprimeros dotclr 1re-cto3t. tt yt torcao s 0-t tOtclrooso taee elsgni t de o ga ntrs. p or prte dn e toos a o ccc rel cM u tt Cochoet, a elzd nlro eord u im air.d i l Elcard e 2ym da rrcc cdr otor uea oot dca o tt llnor a r c r a ar os ele ntit os nparnasue qupop ct ti to t ;-isl as ddl arr Acnao ea d i o dre laara dor c pued re oC ea ah o al c Argolya lllOr dlan r nJ ess anrU nier ida d y %'r m l 101 Voa e-, ttiiod m o i~ bicra e n om ido c nerr. Iotsrti o rn. a .A aToe coc. ~ to rl suna mareraaad s or a diaro ter miadcloatto Lo alcod aaea s rd 0 Altrod a.tcio oa Etlo gia m o CeB a a n el piiialo to Aicn tiemcotqiS cetta a. a s uortr car combata a rsa e POf~ERPARTD QUNEa30a ~ 2.lo tortorans Corroe G~a caer V la dora o src ala, ta r oia c d r o co c iaea. O iotoiatdoed e ase oo aaaa. atlr aasa-ce d ql. r l rna orutrleD o r ls irsetcd or c a e is Ar rc r ert aim coe rt n a e e a o e rd O f c a l o d oe u e a iot t I d s a oe q u r o e l r r r aal e ~ da m p eotn esta a i a i o c o c n c a d e l.r t g r a n a r O j u e g o e n e l o t d P u lPlt na rt Pec n do ino te r i s D s. O de l P el o t0 r ela P a o r d r, lt, D o C u a n d o P a p e P d m so ot pa¡ a rC trI n ae c ir p mr a. .lto ntA.oa d a Pyr aO rt.0 tiz ,an oda z ulae s.ac e t e r oAo rsPa cia rAc o n o ,lona rendir una buena jornada ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ir sen elttaladctna AhLeurdra alseAsa-na epeh ,d ¡,0 dumdlddsm . qeceerrnmfan aohtoi eneto uiib B e1 u a a o tae q i al[ It. a d enas c e b ede ra a l. Le al o roto quel esta nc herottrar 0 a, a aA da, tor. r batla n i ~~orl o r tar ao ar r crrr t uc tir e it a Gitarsdod Pc2 el z u z Es elG ND cuNrEL o snrsa-2 Y me io OittbOastrsstlrcrtitrtsrntU nsi de__ las otilas'uo mejorri realce que lo nOde acotiac t ii ha oooroe-fP 1 2 aPg.P 2 Iottda Ca oinloa loan dteror d-a¡ PRIER A RTDOrts. o.i fn G ri.yPdrt ve uhu o res hae penstdz deg roe dar dr l, str oc ariitori a o ntrotiiat o to o tcs eo-armo qu t-e c l uc e ria dl odr qu atc e a Pddpr crad sra nt Pdae ii. hre. Plo i~ 1r d c a p o a la tot e n, O ra a d c d etn d o art er d o ta n to s :-ata c ir ~ s os C a r ro r c a Y h o o su ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ta Ottoefril ltrm UoI pcicl ritasnI.c deu ea 1aro a. litioe auen oo olepre t i t el b.it d1.O Am ¡tu e s lci e d.rr pardlaOti ,d ne ls delp mr-ss-sae.OrnyOrad. ue. Id.aad. 26 a o11 .oi . Eestai. i,.,.olt o o e ss l s o aa l a a r tl P;, lo a s as, s o ao ru o ar-a et a-orianaao ortl P o l artoc aa oats at o s s elr oa o orc re talo 2la darot deton ha dlol .it p dec a larttarat 0 1 O MarPl ar rs Au o otra o de ortia la us g o tl tooat coto12 atta oana ai-ri o m re cta l cto r todoas al o tait Oarita dico ru ritanzr T ridto tin bu nd ~,, -1. ~ ~ ~ ~ lo e. 1. deuL JeEiL qua AcOrt locar 0)a p etr~ torun BJu ayno ls teonnPIstasl 2INeL ca, ooro u. aara J.a ared Peeo o lal de qe e o isl, M En Ot it tON O osA di rDNAL s uto t o o bo. loo ou olr. ot T p ti alo ra ¡os prcoal sot ca-roatat tan-r coq itrroQ 6tn I.00 1i1i itmng regresar aa trolir-.__.nar e .ie. m on C erva Gusavo inoli~i ,el si pnltiade 1 Obi, ~t ~Ib ~d. n esa, tuctorde eui. n latrinlchea nvltricacal.atan cuseta.01aarokiatdedeeitiotraelesto dAoaoaD,.,nii ptatrtootaaa d Lat p.taltn r e paora d e n oorPaLTaao Maactoel, n, .p.1 ion Ice all hesit estsrcr.aao el primertrt cado oi Plro ______i.____ ol ii nN i, ooooa loo fr a n a l,,,, q? ueta ~ go.arta de oa~i pue a ii ~gtac r ic to r aatoogtu enac1 pc -riot 'oo 's aOi a V .r Po Luje M oreno-: D.~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Prriu, D.01O.M1 d l. D, i co PeeRdiuzsu oma d o rar tno eo. u r Ooo e ArmadCE riuz 93 EL~r ,, catr icoa como supraora ante: acptoririo crinio.e Oncos, lota l l,RdA,;, )1 a 0I p. to. ouch necesieOata DEORE ELOGIO DELALI neO r alesio al titulr o V0 a CA cl-O de,,1 ly regata el do-1.~ido Unda de. .to.c ri Oa-a curtc o, del Isaa aCrcl COdea loOanspa nt !,a.,~~~~ ~ ~ ~ ,,n¡FETyaOL-io ,and pi mo iuo% ~ r,,,prl DEa OnvRca en Ottros mtcd l o a eleaocmc-aara po c a l ymdio.rlao ir ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cd ata. la anncuedaOlapo. Coemay].eoaflMuy ¡ti'7.ela copidore., llbaallaor 1riit~uao.apimers rP.Plptun SGI)iDA Q I atEA a tanpgT: : d, losrrctra-io¡dntao l re o P roaroraooeito,antlpie tI alo alt10 euiporro ata tiartoFlx ga a dar. d pioa tN sttrpco. de nos-earefirina lo, e:lessmdarresay d,.asuele~-lotolar-,Nocte. PTc.ditasistoUgaldety Jeds la hesrnocr dei Ltg a0m ea ela toelos socioinmeac tii Reglaca elrk docnt Altrt.tctnPcqroao oa tiib
PAGE 21

Al(X Noticia Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Vitre.18 de Juio de 1952. Noticia Nacionales Pgina 21 ~Coordinan los importadores y la Celebrarn el [Sobre el Seminario de derechos 'Plazo para el ¡Ser instalada en Correos ua 1 duarta los despachos de arroz da 24 laFist del hombre tratan los togadosnmbe ubn oficina para cambio demonedas Pida facilidades los madereros. Actividad fiscal. ca e, Tedr electo el mismo el prximo mes de agosto. etiqeta Es para ailidad del pblico en la compra de lCarganeto de trigo. Noticiario.Buques mercantes de'la aniClofRecltaan une apelacin en el caso de J. ianzelas en eiuts sellos o iaposicin de giros postales. Detalles CRONiCA DEL PUERTO Isccee ecd.ee Aclec ~elece Ce-E dee Seiel lecl-cc. .-cd icl1'ccEl ,,e,,b."ec "ec',',1~~e-c o'ec¡ .P% e ""a Le. ll I deA uo. 1 n .,''. ,a',,.I, a ,,ncece occ l, ei. oc e -occeePc ec e bilanc. ,Ser en l Auditoin,m ,,"'. cccleic clCecee d bdelc 1,dcc e ,l ce dO pce ce ciceel,-1,Da trinino C omerI o cd ~ qe dI. d l~e cd~~ccp o edl lie~~c ece -P.l edece, dei acdleda cl11,1c,11 ~, ~ d'I a rce cc Ss cced cl eedc eli c el N.c l aic de dcCc. a~ Presentarn apna ol I 11.1 .,,1. c, i, ¡ ~. ~~ c.ycc U o en. -1 V ero Odel .S. 1953 cece d -1Le, Helcece e le, le Cele PeeleIeIeJ ecece dc 1.,,'= db le Aecc.'ic'idc Lje dc Cbe c." d Pl~ el dci en. dcaU i1prexnaeeee d l~ asta' ., ,, l a,,II.1c r,el, .1,.a e .C.P 11,1.7 i eb .,cde1. c1 l cceldccle dcc R li~edc clt~c, dlepcec1. .nle lcci e c c cUNESCO Ce I~ 9Eicc,1en 1 cc 1 1-11~1i Td elec pcc1.,-e c,,l-,a Pccr leecicedcc bdec ec ccccd E c e c ,cc Pcec a 4 eecccl dcclccOcdcll edcc d,.e llee c ol ,ncd dc d elcc h.i.e-El cielce dc Cececceloe lcgccl cico Cecce c ecd cc. el cda E l ilel c dc GIceP.,Peclelce cc che, yl e_ l ee .ecece jee leieJl,j. icecc ccld ,ech 1ccl Tcelc]c A,,,d ec c cl sla ,ide cecil,,.,,,,,,, .!,,ce c eAdcclc c icdeTlc d ccld cecdc c cccclc cc-icceceed l cldeec JesM cccc el eAcc pe t.a~e lCed c cclj. ¡cecce lede le ~F,1 celel A d c ~1 .le cc. l t1 dc.c,1~. ceecc1.cc d ileeiccedc0~~cdd1.cc~lo ch.l~ce .l-cc ede ,di,~n na1e Y.cfcccccieceeeyccccc"c l d'.icclc e :rl ecceiccecide dc Llcce e cc~aidcCc. Mc eccedlecc~~cdccc qccleA1c le clc'dec .c deleTcc.d.dd dcI~~Uc.qc cccd, ldi ccd ecc ce eee eeld cc cc iceelde lc icice dc ee e. cdecieieecedcc ddeAdccca dc Le.]ee. i 1 Lo. ccleldii~ad-d.dllillceieiec c eecc ,lisel clA dccidL ldcc dlcce cedeeJ.cl .i--1 llieeclce eccc-cccce ccelelcc"."' 'c .dci cle_,rccelenec l-leb.e ,,ic cC--c.A o-c"c~cdcet. le'cllc. cdced~e eldclielldccceecdacceieleccec e Cccc cdc d.cpech".dc cecgeccceeedi~tccee .ecedcheeele, cle'bec' Lg"deie'cYc,¡t.cl~dcBcledAcle ce.ealeso, ,Od~-A 1cdi oatcccdccecc,ccccae.cec,:ccllee. Seeee dcc .o 1el cecec.-:d~a le eDchee d laU le ~ndl .eedlc ccclecceccicll eiiceecc ele lccA-ce,. dC,i dcPccecs~n. .,i.a e Sccececgi., ds1. d~les lee le. -Ejbehlcce.l. eaec.cecel.lcl peccelede, celccgesece lee Icellee dic l ceicheece dejelee ecepiclce I'l11.1e,"ti¡c¡cled d celle dcede ccc. cdic ccliddcee ce epecepe1.e d cele ccd e d"¡ie P eslecce E1 cc.cdi.delbee iE, .ceepsileccec.e, he ,~ .le n l ,,ped~ide& .ocecepece-~~I ,gecc .1ell.egc c ccyeccclec ciecd e cecce dc,?.,i4e 15 d.ile. eec dch cel l ecee eeceeee ee eleePie ce eece.ce1ddcee e cedelceleleceele. ec ecl le lli~e~etc cd l ce ede L 1 ecelce eleice cee Ic pe lececcccpecelee. II e e eeeleide dc e ec ccccl eccclee e se d ccdeec',.d.beyeeeelleecc pee elde. cece pcfcd.d.,lcd.d.,eeece Ad r~,e, '""e.,, 1a ,t l, ece. e ,l, dedle ddedlYd ccdieeecdeci dce ccicel cieiedec c nleceo.ccc, d',c-le dci.ccele.e¡p.d.leec.1 pidee c l ee e ---. ~~ -,,, dadceec11, ,,, 91, erece' dcc el eeeccjhle ele dccd ccc.e ~ e l cccce e lcec.e le ,~e e ndiecce J~ plicicie c. 1 il ecedeleeceele1d1 ee gr.,ucsd loccidle .c cdcc~.e ledce edi Cecec.'ldce e ec ~ ceecllenclee UNSO h.encla I .ccde d eceiccd .o 5-1.c~edie decuce Icic celediceidb Icececedeece ~ edcjeiedliecelcOiceed e dececeeeeceleceeiOldeeddc. eceedicic. cc, c cc esecee iicieceisdcldc Eld a ,d e o eMdc3 c eci.dcceA ge E c A al eleeee ecdcehecc11. c-eccc cece ecececi eee cdceeee de1eepee1el.Tcesl1e1cic1ec c eiceiilcde ele deehee led.,,ds c elee eeeII lccedi cci e ce, l cec dccceiec elccceccldelid- e e. Ple cce'ieidec Adeeeddd~ ee enoccc-165 eciec celede cc eccced~e ec e eccccc,1 ccdc ,8 lerealcc cc epcee, qe depce eecoliee lc.leelc1c _______ dcc, ~ ~ ~ ~ % deeced edce eel L eee1 el sieel L"eelPdiedeelTieded leJceMlcCc lccl cclc le dece cd e eedc iccci oeey di.eicccclcedere pcdcieecc ec~c.ii~~~ ccccdeoedee,,ellie ~ecc11c.1. Aeelciedcloece .ce c Io Pcee o eeee 1 ldele, e elA dil.c lkc ccdci"cd d"""clClc' edd,.""!.di'cccecc d e~n,,cldcec lcdl.,eliccc cdie. cc dic eLdclii dccece dc llci ldee ee hlee ycecechce F.le l1~i]elc .bci le ldacieicccd. el cen.11 e Tclceed,e.1ddlce l ecb tcedecepici do pce c Adc Acc .dc e. cceec,.a,, ccc dc e -c lcldec clee deae dcelce1Wcilie cdlell qe t ce le d e e hs e le de -l c M ce e de S l c d c ip e e e pc p e ee ic *cede p e c le A s ce c cc e c d c c ee e L c d.¡c cie ddelci e c di e e c cec.1 ec e e dc.lle e e, e d.e,e c pedl e e p ,ode h getle nec,Is. t. oe pec deOIe Enheede dc C d ec Wechicegc. de. l s 'c112ceociic 455 l le 1 d ccee ,diccc~~~c1e,11,ccelee icicel. ~eceece.ac d le e ece crecct-~ enicd-c.c dccdccee e lce l elrcc. le e e c e pe,.c c i e l e c e e p c d c di d l l c pc d ci cE ,t e l ee e e d e cc" "c. c c cl c l d el d" " '" ~id e ce c e e ic d d 1 l c e d l e c cp c d de e e'cc l d d c e e ed c" cl' d dcccii ecciccicd"]¡., -bdt, Ce~. ~e1Ideieeceec ,ded -ptcceecple de ,dlce e ,c ee ccl cpd e ciLdc Pcccc .l ld ec cecc ice le Si lcyc ddeaeePe c 1 1 li1 F edciccelcl cli1~ede, yeleeeleccclciee. cl.c.e d ,-e-1. 1 e fl~ .en. ceeydcece,.1I.d llc -ececclelnedececcie f.ce..1 ee,c,.d.cicdlec,,, ,l pic t. deP 17 .',lccce.rcpceclceecclera. t c e c cc l" _p eee l c e g e d c c e l e c c e e c c e A d c u i e y e.ee l de "Cc c c c ,~d o c e c.e iC .~c e. .c s pe c ec ,ed c ee e cc e nc el ,: 1 ecllc .Al c ee ec l c hee e d c c e dl cil S&o.,d T i i ee d G d dl. 1 c dd c Gielie eelc.Ee h c cicc d C c elc.e i, y c pc d e e c cc e h e e e deecclc~l~ len ~ a. ,, ~ d ccl ee l dse,12iced 1 cd-e~.___d__l e__ .____¡,J, _________ coyl 'c" ,,',eJ e. .d rb,, ,.-i a fe t e gr i i ,<1 ,, ,r, t,,," ,arl c,,:,l ., .dI e dc.eedei~es-da ~ ~ ~~ ,qur d e C om11,1,d. i ll, a s Nod. fue, NII dice.e, Vtene 1. ~~y ,oel Ma.,arinba~ e ne. ed g n el, e ee d i ce y i e le e e e o e .declipce e 1. E sc ela nleccde le lceie.hdci deelec e ,"" ~ 11~ ,,lec pced. ecl eci ce o l ac c r L a u ao n Ed ~icee leeel 1, dc dcde lSa T Gmz, orma Po-3c,asajero ed--tees dc cecdcyc.c Ped,"a'______________________ cl dc 11 A gelcicroceecc le. ccI.celdclcce¡,ddc~~ccecee dc eccees ncc dcenee.l.l11 ~~olcecte cede ieeee dec Pee" -Le Olceccide Geecec dc Adelobo,-~lede cesecide ccc le y eecedlclcecicscee 1 ce22leei.cecee ce transi.to "para ~J.eracuz~Iviajan enroel 99 p1~ ajeros. sc,,s Auque¡lla' di l Cce. Ibaeelee lcic edc cdel e d-lr eceli7ee-"siis1%m rcacs~e gnerl.fom re ce, c lee-cc Seele eme icce. ede ec ecedd dcle dcc cca terda ce ¡ue salisalbalcn y idipauxleo icl eodl F~celeec ,dc ce ., ~ .d c d c e l d eltice, d'e d d ccle Y 'c id c q eee ,cccll c e e c ~ ~ 1 ~~el--ce c em a d co ir ,, 1. 1 _ _ _ _ _ _ 1 11 = ,1. .l ,,l,,, a ., o e, ~ ,6 J le~ ~~ ~ A d ee, le pe nlc ccd c c c e c ed ld e 11ce ceed l eSe cei '!: A cecee 11Ad 'l ,,,.d d ,' Ice d ,. ,_e l o.dece i ndele~ c le c i es c jec d c cec M lce e. ee Pc-"E-ice lcc Gee cel dc A dee~ e n ~ El ic ~ ~ ~c ,lee dc iec ee hed e d c e e ed~1 ~eHt d. i .tlcd i ne p e le e c e. e c e c dl s d lc p e"he e1ee c e c e c e c c d d e c e e e 4 5 2 c c l d1e c e co c dl c c c l D ic ce, le e ad e le e c e c c s c e d e c c e dl c L e d c l 4 c e s c l A " " l c e l e c " "d"y"5'c e e d c c e d l c c i e c ce"l c e e l d c c c c c c c e ed~c d ec, l e o ~ c e e d e!n "c c e c e c~c eoco d 1c c1 e e d e c c e gd1de1c e c1,c1e~c1eed l11 1e c ed1~d c c ~ ~ o ,P e e e e C C d c d~cee dcc~ deccicdiccee.1. lc.c!,' ecsle o celedlscee de nelecldcc Selcee ddeeel cec,,,eele-ceiic docepceci e liecd el eeecenll,. dc1leCeop~cibIccele.,l"I.e Heceedee, -Asee C ncc edeJ ,dccnecedi e, ic pcccc, esc d ee-dielic apcez c c -cce c ,,,dcgce ,ocd ~ueceeo~,ededP.,dc~ndT-,.cl.no."dele d ,ee.c cclccddce Eepe[.l.,eecdclce ccc ectseCle cc. Pc e,ee,. ~a Ge.cl,eee lcoccclcde.Iecd,"] cdeeel ceceeleleelcddecc6.eeeceiecie.eli, ece-eedl, ciddededcdededdd.I1 ,l,l,ccd lcecedecdcccdiceieclCdecOie cedsedlcdei5McdnScecc, Mel e ie ~ d.c.c e d 5 5,e c,,,-ce ce.ce.e d~C.el. ,Di e L de cee eed edi c¡Se c. ecc e y Cec cce Ced Dic llre a n, '1,:,,, ',,iil cdc,,,!lecceeGdciecde cd i co s e 1,.iI., e d E, ecel ei,",,,',c"cl ceeeeldcclotcec edc-L, iCi cceeNdnlecc cc iEieJ l.idlled c ldedo S cicle ,Ile no-deeedie c 1siile btoeecllicc e d ecedlMcclcede Ce5d Mcc, teeececseccedacdec s i cd edldc i deedeeei deIi lcee pcccl cid ,',''', .dli ddceccAdcei, -"-di ec. i c de cccc ce ce-,1"5 E ~ lt', d eCeieeec eldee ec ecec c 5 e c ecaJ el e .d c . el e d c c c e lc c celecc~ cc -eeg d el d d c y e c e d ci, o c d d c c e le c cZl c ec11 5 d cc1c c le d dl.e e .e d cce c ee co.je i i e e e l M e c e d e d en. "e M ,nil add ,c eel .1% r. ~ deicce 11 ~ a 66,ce lc'e.csc
PAGE 22

DIARIO) DE LA MAR~A.-Viernes. 18 de Julio de 1952 Fina=za Ao 4CXX Gestina¡Iliirrstaio de 4 6 V ei.t(1s de crudos de Cuba al Con tono irregular la. Bolsa de Valores de N. Y. .13100,.000.EsbEos< 01 LF Tsso lo.sos i iAi, tol Poonabad Fraga d, es. ddiosotO,, Y 9001o~ Cuo, tneosot,=M capa. 0.0d0l0 do ar pson enoo unsdepri us ecome0dc500 dtl 't, OsnIneronal O dat 1r000da, i maeias de s aoto s i a do estes. mo-5 1 td o do siento urg en2e sad
PAGE 23

AlA,, YY SFinanzas DI Cotizaciones de los Mercados de Valores BOLSA-DE LA HABANACOTIZACION OFICIAL, $50,07011 C.In aUl ed t7 4dr1117dr ir Slibial S dis d.s,, aut.1.-In, pad l i17111 7ls11 --i. Deuda Publi 1ica 1 h 1 r ibecon .nd, .< o .d, !rIn 7.dad dr 7007 iiis, ri -dad pI im dr 1 lB. -l,[hndo modificdsaanr sil5, 7 renddichoha Pe~,.,1.llilPI1es .1 d Sss ,7 l a 1177<7< dra ejercer n con. 95.T ab in 'li rrrl l .e,.L, ,,,,-. -id.dda llr .i 777dlrrs, p~.7. boda e. 1. C.rnous d r 11, II etr,I-ld r rai7il l rt i b s rle7d Cp ar e b.n7d, 1 e7,il L i .qu ii r. if.1didr p lit 7<541, Cubanoses su hrogiamad e '1, 1 sadrd. irr I i7srlirl llpisr ll .lel l o 7 ¡la t, pesimin a rlild,< rss rrrpilsd rrtaydil e. 11771 .ior r.Srrridrlor re d10 idedry.d s el l.rla r ,a,,dlirdir d dra
PAGE 24

* Pgina 24 Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Viernes,'13 de Julio de1952 Noticias Nacionales A 0 CXX !ncelAeropuerto 1*,,., l-" Matancera-,.. Anuncios CLASIFICADOS -de ULTIMA HORA No ap)oyanl los obreros el Ma1 1(gnfica result 4ti fiesta del .PROFESIONALES CO MP R AS VYENT AS aeropuert ; ,,,-,~ n,, T C II(Ir a lm a c n cAN G ZO 2V R D A a,1 :ll a l, ia .al a,§a-l a,--a a A-a RE T S--Ssa E409 a ,,nT .l 'E I I O ~ "" l 1 -'!,a ,n i Ca .aa d e aaa e aalt -a-, 1ia aa-ai aa.1 a-a 1--a ua-d aIS ,sr ~ ----~ --a% i. ensaaa, a la s a laatt s -1 .a;P;7,l;t:ii :al2-iaai;a; en,, M ata zasd' la ads a,' L"sl ED FI I D S QIAd 111,1 aaaaa' al sa-aii F.1 ,, g15 aa-.ad Bl.- aa da It Siadl ia il d.i .', ." A ¡ tiiiZad ,n ldo1 d'i k L a ore o clAla n t .~ 1., 9 Ve.,g,-37,u.iE TA $6 aiaa al ,esil.a ade~a ,,i,1 1asa . 1 s is es l. in up,,ags- l¡u nt O N 1101 1 ( ,d.,,Iiialaaa O l d,,F" d Pt a h. .e brd coa tas16 ~ itt-sar, pa, 1VlbRtrtdMt.,,,ci -d la tomaalcad Itli.i, lailiha al-a a pBRs ¡u da 1t~ca~ ,aa ata de -1 halla-a las OISt POltt A GIA R ,lct t 1a. ita load dt a~s .Pan ,i o-al d a ecIid o. ap, l~t-a-t ,Fda1. a lia aa.oss dal,.I. s' taaaal ds la a711a aiaa-a liado li' :" oa J"la oaaattt2 Ve i Oreda -. 1-71 ,uo r,jhcu ,,¡l unii ( s a t a ala a nsap ls taa 1al a-a-aa, da SiCa Vlap tsua IIa, -,,. 1aasflalaassa 5li, aaaaaaa lal aa is ¡llaliaa ,a p Paa tads 5a5 5 ;la ,,ii la 1s rpil, ,i,, ,ttt s ska 857tdal aa a-lsa arasa al e d ofaaa 'i _____ A111 ta ~a ilalp t __ -5-45 oataspa scteladejln e qu osg n i ta ~ e l. (o firtn. e A¡ u p .l ,M l, I aaiae deF.,. i ,5a 1~a i a,-aaPa-lta-d s,2 a h l-aa,. e salI. lar ~laila Y' sala a. ,alis al lauip Ptfasa -aal a~¡lt i t~~ ea itt all 'sta as M's ata pi da Aala ~aaa al ti ~15,l sal ss.sa assals Opaa. sai s al la ala_ lOANl yNE S 9 ¡aaso isl a taata s ,A,, 1lua l da-a . ],tl d ,ha 11at-, a l ucha O a d a ssllt ss Sa,, l t-u:F l n ', ," ¡! ~ 1.c r,,Ids . ta aa,ii,a,i s aa-abs, dai hat ,~ tl ve o.,,1aplas . .sast ltsp:, at-alildsa.! os ala,,: aii> i~a et 11-s t, sl, Isbitp -a ,, 111 Ye,, f dlH-sa! ,sa-'l,a pa-s ai -aasdiaa ',stdsaat a-a'a p"ada so $3aassl ,sttap -t "' -a a saiam ati laaa ,J", aa-,l. as ,aa--ilaatat asaslss -sma Saiaa-laada iplaasspaai,a - a,,aadaasdatlad-t (__ tia T,' -aas dsssabat'la,ak, aa-ala-a ta" a aa-a a-a-, ita-aid Ca¡a;l dCaA h, dpitia a Sala a1si lal -a iat alsa psaPPa s aal E D 2 lOti lesaaa oa s alTU N ¡0 VaIERNES 11itat ds P is ss t 5 0 1. mpsl a-da p a na r e sie pat-ala a IN o 1 1 1 no 't al s a,i [ asta aii a, i ui l r T A e l 9 ,. n t S . R tr O e alau -, d Ci da s .o ,. d A ¡i a ~. ,,, ,,s a 5 12i ajlar ~ :asipl, NIA paa laa aa. asf 155 Pa dts S i ,gala. aI ela rsi Oiaa,a in. alta aa-aa i pliA a stas s,, t u, sIisaIaatacindl load taad sss, deco oez t a lan u tca ia sa priatnc ipai,, a ------A lialsase c. 2.e195 J Maaii dlilal ola-a Juana E.so aa-u, aaiaa poa sta-aiiali,,aa 555 als. isa lospsail Masait ad a0~tstpa asotpis .i.ii.a.aaitMa,,~ ~.a.ai.aaaaad 'aafait Myoai lun daalla-p erau i sili ta a es pollo Osa lial t a l sss Dit i sis laaaa-oaaiaa alactaot pat ,ta d,,a ~i 5 s n-l dla 1,,,, ut-aoaas¡. A U T N R ,laaica d o [ la L' .', asl el ata-,ad-llolaid a St d.eld,;,,,alas en re eirni iak Lp lasa Ja nli.,,,dss1.iisuaasssattaaaaaa Os",Ifll 2 r,n.!a, rads a la -a riida-da a-s ,ae e 1 ,1 e l lui iefP lb ni blneiast el a a is a-ada rla s lordpaasp~ Ailn l ntO It ,asa li a ola d, q ,f,, v r. .,: ,¡,o d Me.Je. le ,u A-a l.l,,,ii,_il '11 qe a-,i a sal.n as la sl da5 Asasaf ,la E lsa Papasda A t a ¡,ssssi Jt,alC.a ,aal slat 1 i,,, lat P1iaiaa Siaaaan~la VENDEia $3u tat 11,11a s 1 11da aa-ils ai c lo a -a Vaie l,a da 1 l a pie a l-l sla iart-a l J.sla lld.o, lls OPd5 a aaiis ao a-aaaa au-s laa .l1a1a-dl A E C N A O It ,il, ti t aa-aa-a-aiinu liu la--¡p ata.i,,, psasa sopB TsR la. as-46 la-a-alas la A sass A!., Dii ', l;,' NI is, .t sitas na Is ale r s la~i . ,t 'o ,-d.,.,, a i ., Paao ai ,a ss a-l" ,"",., asaas a--illa -asa-p a& a-ssauaa 1aaa, rIsa-I:.,i ssI:, a,,oA1e,,, rq i .i.r, .o. i",I ,,e ?l,-t A dasJ'r .Iasau,l -i l,,,l .'Ou ,rpo "-lsI aO aaa-d la-i da O-74 ipantil,, ia las,,,: Pa-,s 1 ,aa-- .asa la-da-e "ala aid-sHA B A N aa-u, la--al la -h-aat-aa saalta al -ada ia ana--a-It le t assaaasalsl--s 1 1aia1--1saa1t.jaapacaa-aai ada-Iia.i.adid,,Pltojj 1 ,e oaAas a d iiaau a a-a'' "< l -ald-ts ', / ts ta s a a s ,,1,1 ]" o ~ l !dao . aaa lalat -, p a la,, aa-a1,, 11 1l.aa-(""-tasa_"i G N A Z E R A ,,¡r daa .t cid q o :,a, .";."i1 ~ k la salaua aa ula a-sas da aaasa ,,,, 2ai ".s"pai"lss,"As""sssa:!l--a,i', .' a11:'''l>Ii aT endraaiii-lm c n ,""RN A55,e 5400 .ti. lilaa aathsl idae. ,].", a.c1 .111.fe nt l a aa-a-saalt ti,,, da al,, ~a~aa ,,,:,a ., palada1 ,,-so.a aagsfi M aera M .lr l p~.sts, taa asialiMt nz s l ,,,',E1 1a t aco citi aitle s co tglpdssaa-alt ~~ ~1 hsais oi lilas ItaS dant $350 agua redacrcimia, a-a Sa tY-11t2a-48. N,"' a-NIaii ,di ail ti ~i ,itiaal-a si-aa la-a, ,: sa lte a-t l t 2a so dd easap -a-la 1,, l 1" al ,, A,11 R ruad ilpaasi p n l s e td d i u tu a ei .,.d l d insrr i ,la -a-s a-d-saaA 1~ ,saisasia, 11 ",. lx 11 d, ;,, luZa ¡ ai-¡ 1¡¡d co A.F r ez i Y t-a-i~ a -a-a. 1 qu adre lo. ,'l.n d l:,. ' a-spus lp. a <1a Vas SU CRIIS Y l1, l -1i N 71 . A NUIIES EN"), aa-aasa i G l,, tu ta a,,ioa a-i. a-sa-,. Jta s tasatp [.Copa,,"I." qe1e ;l: -1.11 ,11,1., n lo m jr (e M rarp as1 S.1 aIIla) ,(. EL DIARI DE ru LuA MARINA."",: r)ai U-a i Patio, daon 11ls.qeAi s si ali. S, a aiate,p'aS i t .tPdj o i-. l re .'e itw c He. 8-i 74de&1B 4) D I.a (Ij.R ,,, f~ ~ a Ni, nl h-llui sl te A ,ir r ia A a se W -). ¡ d c S nc e se Tstg. ,, .llt -i l "lt l' L N-V -R S O #ln¡s i de e deae u

PAGE 25

r.eehlceOeDIARIO DE LA MIARINA.-'Vierre. 18 de julio (le 1 952 COAificeekee Pgie 25 A N UNCIO0S C L ASIFIC AD1O0S 1) E U1,TIl-AlA 11HOR A VENTAS VENTAS VENTAS 1 VENTAS 1 VENTAS VENTAS VENTAS VE NT AS 48 CSAS 148 CASS ¡8 ,SOLARES 49 SOLARES S SALEIINO-5 ITM Vi -1CS 53 Atir v SACCS 5 UOOIE C 44 ASAaCASAA4051 ,,:.Aj_ AATO OV1ES A .AAI ll Irieso Inve nts InveVuriostasS d.d. ellee d. ~ d ., ~1-e l lolervee' d. hq.dl., eeeee .AAAd. ~d.,ece l lleec e.A IolsI9 ,L metbe.]delColgIo poee".beeeedel CeleIen o eceeeed¡ ColI. i PA e T, o dlC].". lePrpedd eue I e aPrpIdd lubl. d ePolddlmuh. .O AAAde l. Prpldd leble A rorl y FhKe.Lyeod AA~AA. AA. AA,,AAA.AAAA re~'j .r~ 1.e,,q_ ~1A1. AA A.A.A'AAAAA A AAAA CAAAAAAA A A AA AA AAAAAA AAUAAA yAAAA -i A'AAAIA.AA AAAAAA A'AAA1AAAAAAACAE A AAAAAA LS ITRSUOS"SA e I AUeI, r re AeAA. ;AAITS l¡". A233IIy''IN1,9 AA L A P ROPIEDAD d,1_,,I._._41101114 L. PAA AAAA AAAAA:1.1AAC AA.A.d.AAAAAA 1 AAA.21 oro 1 Aegy. LVEDADO5d A-A A', AAA b,.A*AAAA,:d A. AAAA AA, d~¡ t I.N EO MelRAFLO RSA. AA AAA A AAAA 0)FIS I R~l A. Y.f A A .PAA.* E. IY AI17I) LePr pi lt d. e.hadw -h 1~Alopepdd, e .o-,.A.AAAAA.A.A N. e e .eA 1id .pollv ee- oo eodoq.e d de. A.ele OAAArA161.bv<. 1.ee¡ Ad. .AA.AAAAAAAAALLARAAAAA~A -t.oeeorlaedeeoqeeaoepedre1 qel RANOACHOAAAA BO A A.AA AAA A y M D talfaie de .e e d.loa e~uc AA.A2 CA Aco W ur ______i____ARROYOUt A AAAAAA AAPOLAAAO. a.eep]. qo-loE.lerelr.A A AA."p' .Aeb. '. .rRcl. eeeoirloe'mpee. lAlAeAee A.A-A,,, egAAAO1111 'M A. ,AAA A A Noe.eceleee eleepceio decor deeihelo e -A.A.AA AA AA AA Ac q U e e f l f l f l l l f l I 'IO;I N F O R M E SIGR A T I SSA G EN C IAIe I I I A olee. enlee hIce. oe5n eeele que19.ho:e8dl00.el VENTAS V'eNTASAIAIAAAA (119191 A'. ~d, PRECIOSA FINQA 0.eee e AYESTARAN AA. FI CA FINCAS11RUST1CAS VENT S V NTA SPLAeA ENA RES DP E C S IQ2 IEA ARyU IAArIIAAAA.APlAlAl O ~d.dA~ d.e .r. klrkcAI_ k 15,1 A-r16 48 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CAAl4WAWS5____ ___AA~h-~AAAAAA A AA AeAAAAAA.AAA.AAA .AAAAAA2LI-,', AAAA.Ae.11-RSMb 1 . I'eS orlAr.(.I¡y5 rce AAAAAAAAMA .A. .l. Aelo AlcArIa .Ar .CAlAClA, 2lAe AAl h 1DII 1AA1r0111,110I -1A '(¡¡,-JeiA¡,) 19.51AA A.~~~~I AACAAAAAAAAAA AA-931ALAAPaguAeAeoIr I.e.A.eoAA Ay A A AA .eAAAA ~AA A 'e Arl I,.eII.Jld. AAA.lpu A IDE N (111.A.AAAAAA AAAAA d la (, ORA 1 .50 elrA. eAAAoA.Bpa RES. E C, VIOR ALIAARE. AA e edleAel9,A31) AAAAA AA AAAA AAAloAAAAAAA AA AA ____ ___S,.___RamAAn oAlAAA'oAIAI"AA'1AAAAISA, A___dA1AAAAAOAAAAC 1 leMAloAyey oelie. AARe oe19.05.2 .e GAG. SS AAAAAAAAAAAAAAyrA0A.1 L EN A E INi LCAI2CAA1,".' A 1 J.A 11IlAl prlAA. 19,1 rrrAAAceeArrAAACAA AAAA AyAAdA'AAIAAdAAAUAAIA ADEAA1AAA AA.AAA9AAAA1.6 N.,AAAA 5AA1UeeA ceee EyST ASIee A AAAA AAA AAh. __________________ l l A IAA'AT.',AA Ar I.AA.,irAAye U r A CeleA. AAAAA rArAAA y. A .A A A AA. AA y AAAAAA 19AyAAAA 51A1 'AAAAAAlJ., .153l2-E-17y 2 Ae 'eA.AA.SAAC r AAA A~A eAAAA AAA AAAAA AA erce ele AAAAAAAeIA.A AAAC ~ A.AAde AAjAAAIAAIIAAAA AAIrrA AAyAA. 95 q ,. eAAA A.Aee AAci cee.eAA III~Y 4.¡.1j50 A A ANARS A A" .:>. N 1A ls Vi t r 2AAAA a le 1s .A.jr 1 'SIA. .911 d,4.eeleApeoYo .,.Ofic'AinaG,14 uComercial19' 51711 AeAA A All'1fi ffllAMAll IIAllr Z .IAGENCleA¡s A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . .¡y A. A. l lA, O ¡;NA UD AA e lo queI Allsc a> II CEVRLET 4 ueree 94 COUNTRALAAAAITAAASA AUTA 'ev lA lll A~~~CO PRMO AAAUTOS AA AAAu~elA-e APEI 1.__________________________ A AeA"ADAAA.A.A.AAAAA SGN I aLzaDAp N9VE2A9 le Al.l.e.e.AAAMA6e11A.yAAA9622 GANGA.AAeA. AA AA q AAAA Es d 1.1 9271C ondeno nirara. 52 I IrIAAALEA .19191E T AL ,, le lAAP:".¡ale e.ze.Al.AlIA.AA.,,C a III O A I5 2SMIlE ,¡ 8 clero Ii 'N. .NI.A .eAA.A1 9 52S III A.A lflILITlU c ¡ A' A. l quebusc II II e~~~yy* 1IUTO a 2 ~ 4n $1,00A. A . 1 60 .2.l. MIRAAMAPECISR $2'e9,000 VENAADAO9 CeoeqeeeGees AA. A ¡ 481. .A.P6511l .A5 ,9622D A lelA AA .AA.r..re.I.D a AC L. l.lVO@IAAA I El5 Ii~t si <19 'erl, AAA:A.~; IAA A AAAAAAAA Ply out. 41 200 A AeAOeAAoeeeyoe l c1ee Bmes195 A SOAREA 550AlAJAAAAAA-A4 IAAAA A A'AAAAAAA 1 A'AA.,0,UAA, 41.2I.-'18 l.11 V AlAAA .A00-dAe4 AII7'A, f d V AA.A AEf-.A~A A. B ik 4 30 ,A iliig A LOTB P,~RA IlDuSTIAB ,,O,,oAA AAACUd.__decidir______ (aoa __________________DE____ AP¡ rA IAuol A'A AAAg. "AA IE N DERm o 0 a oC oi Dble 11151111 cer A.A eO 1, 'A-A'--oi.,Ad U 1AA 9A4A7$0 lr rr il O 1 00 .UI A. AI A A'AA -¡ I.5 5 M.II .r. LA A IA 54 0 ce erlr.All, rA .Ar .AAAO y e l y .AA eAAAA A A ,A A A es o en 1 ,656 AAAAA ) djA
PAGE 26

Oa 5 ifl~a~dn~ N C 1 OS DIAMiiO>D-, I.A .VirnE,18 de julio td 1952 C L A S 1 F 1 C ADOS DE Clasificados o no UL TIj M A 0 ORA VNA VETSVENTAS VENTAS VEN TAS VENTAS DINERO -HIPOTECA ENSEANZAS, -Ai-___ 5 ATUOIE Y -A_ OLCTDSACADEMIAS S UTDNV.SYCS 50UOOVIESYAiCCS. 53 ASTOMOfVLS Y ACS. 54 MAQUINARIAS 56 MnieUEBLES Y PRENDAS !50INSTRUMENTOS MUSICA 6,13 SLCTUE 7 BOMB S 2. SOLICITO A 1-CADEMIA RABINA LE. ~1, 5eaNnt-. 41, tBO MBAS .M-7049 Id¡I1. 1,sI~ ., ~311 ~ De. I N E R O fi.__ _ _ _Tnun 3tR CUMC E T RAS BOL GAS ENEEEDE _. __11. Ept1ISE1E ,,ESEE E 1, E I II DO R ¡______________________________ EEEEEEEEEEEE __________ SEESEST"2.S ¡ s)>I,",j ESE E ,,ES.~d-~ESE-E ESE pSSSEEESSES 5.E. deMOR ~1.S E 1,1~a colH poec ? 11.~)5515 E -6737716ESn ____ ___ ___ jESEEIEE BA' EEEN.EEa. 1. _____ _______ <: 43ET iANI ESE E TA kHUMAERAS BOLAEES EVERA S r ERIEAORS'd,'. o'EES ,E St EE CU E E 11 ,1EEFCIE TE, FERTS E AIMAESElESip dSineE bncaio.T. ._ _ __._ __. .E E P E . . .E( seEE E E _ _ __N"_ EEE E-E457EE5E-1E1,,oE 1Eb.E.p~. lfabrica,. Muchas aE 5. E EELLOS EDELEEIEBRE PrdI"1. I3 E' i1 N.-. ElE' EEEiEE¡IEES ElE colElEc 1 51.95 SurEd ECEmpEleto 'EN.EE 3EEE vioez IE PlEEIEESE c.3 I .eEEE'E.EE""A',E ,EEEEERE.-EEEE MED N D RO ZPOA U MENDOZA Y CIA EN 3NEISdDOECEEES SANSICOlENo.105o 3lTUBER. FAt-DEddCOBRE USEL ER EE da.o.gE.ErEdneEE ZtE.P.,l.ld. rESEEIEI. S E CEIDE E E E LESSUEEvEEE~ESEqSESEEESEEEEEEEEEEESEdo ~ U'IBES -392B-hE4-2EEEE El. El E. E*DE R P e 0. E. . -41E E E ESSES EIE ¡9WE.-',,EEEEEE7!EEEDENERELElTRIC la______________ E EE E EESESII¡EE 1 11 I ~ U UEEELEER E -1EEE1E32EEEEEEEEEE1EE-EI11 SEESES.E.EIE USiEcon y eEEE1 1 < j.EESEEEEETOBAND NCITARIS E EESEEEEEESEESE LS,____________ E EE SE:0 EEE SS EEEES¡ES 1 Ho 1 TE I ¡¡ ~. EE.ESEEEEEEEEE.EEEEEE 55 ICICLTEEp. 7 i IlM ¡'I'S(LX36E3 liii FORO SEE. E E 1R9efrigeraoesI ie-I al 5 4 BJTS "E, E EE~a 1._A2,E .E.rEEE1 ~EE.E1 E E S SE, EN E (l suio ~1~ ,eIb.d. de~~e OFR ZCO AgeElrPrncial UELES YPRENaDAS, _t.,___________de_4 LIQUDAN _c_-_p_______________ -d.d ui-L ;j 1 E*TN IJO SE ,, gu d.2 Aartmenos my f-e. deses Asi1 u1NIFIA MOTCICLCTX ¡ E E EE, E F-1HA EO.N:1~~~A 2: EE IE.EEE e IneES e EE S I,1~~__ __ __ __ El 4-1tintEEEEEEEEIr£r.gE~;5~ 7 IIEE. SIS C ALE INFANT YATEO EMARCACONESESE 305E' EE6E21E DODGECoroel 151l. k '23,. 1055l entreRA DEyOB8 EN S EGNRLELCRC SaFJ ENTk'OAO lIt EEEEEE EE E Ea, E Dr.RO EEnE.EEEn EEEE :S *e S 90.SEon V'r 044 EEE ESS EBEEtiSEE'anEEEEuEEESESEEE.EEESS SE EEEE ES B ENA51ESEEE.ES.bESEI 1. E1301E)E E EEETEA UIAM U IIONJ 5 k, SEEOE 4 34 coSSEESSS ES EEEEs p¡. m~H.E SE-SE-SSS d. 177. (SE.IS'I.F' SE ESSSJLEYICIAESES C.E5300 0 50E1 SSS.zrNsnESSrpidE, AUTOS I)E ¡ 1946SI CK 1EEEESESSSESEE.E 500051S1301tESEE .E.¡ESPESEh-.,,P~.ES E EsIy~ ,E ( S II 11 Rllri149 1LE3ESEnEOe, ¡Leo q u e___i___________ SES1 EE EES SSEEE'EEEEE 59 RADIOS k APARATOS1SEPS EEECASSE1% OF a o AecaicHR aSLER ,_MUEBLESYPRENDAS Se>_-lE-IR AMUEBLAS 3 MAGNIFICA MOLECIRLETA S E EQUIDA E ¡ a.lEAve. y 28l ¡1 de Autos '.7Il 111NI Cl ISES SE EiSEEEloE520E LD M I 91 Ek¡(EeSESEEE.E. INFANTA ESEyESE5SEEEAH O R AEES SESESEEEE SE i SSE oEEN" 910. MIRAESE MARSESEE EJS.PE DE SOTO ¡oso DOoGE 1949 OLODSHOBILE 1949 PLYMOUTH . .3147 CAMIONES PIPIE-SP WILLYS 1948. PstI REpSEE WILLYS 1947 Pone] ReparlS IneESESSionEI :tamin INTERNATIONAL P>ALATINO MOTORSE ,CALZADA SE PALATINO I555 ¡A SSE S SSAA F-1,E EA lESES ¡SE. E. 1.lo un 4C-415 BSE tE ALJIOMOVII.ES 1949 OLDSMOBILE EN GANGA ¡ 1949E.OLDSMOBILE CARVAJAL, SE A. 1947 DODGE E 1939 CHE VR OLET t47500 J. M. Ellas 25 NI? 17 esq., f1ospil E 54 MAQINARIAS __ ESE pu E tEoE 11S~ 5 -155 E E E.E.EEEEdESE S E'EEE 10.00 S 'E RSEesecEaE SanEs, INDUSTRIALES 5,El .SEEE d.dE SEE. E SEEl !P'SESES EESE. SEEE. 515 1, ffIi ia 1 h ,1 -1.h [ 3 SESE?.E E .SE.E DoSn' 7 (EqEES one EESEEE . .E .1 ESES1, u,¡ ESES 'v'ELES ¡SOR .EEEES EdE EEtE 5 E1~ ~E1 E E. TIII 1 V59R ZINITI1 DE ME -PIDASNES INEOES CBANEE1. ESE 0 d 10 aE 9; A NE1.5. DIR. LUIS PADILLA,' E SN UBE 'N <¡I '115ESEEE21,PEE(. LESEE. VeSSENEE SEPOT ELAS SN M EL ESEE¡E ESEs ND.IEEROSEE N-E.ALES4LSE1-A-,SEE 2 ES SESE.eS' ~,EEE d. ESLEES dePla i Ee EE~Eg ESh.' 123__l,__ in_ -AM ERICATNAS A-ENIE¡,S