Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I I I I I q
.
,
I
* 120 afias al servicio de Ion into"El periodianto es en lo exter- . relies SeneraleA y perinknentidis I
uO Una profesi6n, en lo interno
on sssc erdocio". I DIAR IO DE LA M AR INA' de In finci6n. El peri6dico mis
. Pepin Rivcro I I I I antigno Lie hablin eastellartio. 1i
I I I I / DECANO DE LA PRENSA DE CUBA .
- I I
I I
- ' PRECIO: 5 CENTAVOS
Afio CXX.-Nfimero 162. La Habana, Martes, 8 de Julip de 1952.-(Cincuente riot de In Independencia).-Santos Eugefiio, Adriano, Isabel, Reina de Portugal y Procopio.
. Pa I
.. ert Alphonse Taft I .
I '
Expone sus, proyeetos ,Dwight D. Eisenhower' Eisenhowerobtuvouna 14 Todo parece indicar
, I
.
I
el enibajador & Cuba obrei :1 que triunfol en Nl'xiico
I I :
en Ia capital hispanal los deleg-a-dos de Taf I Adolfo'Ruiz Cortines .,,.,.
I I I
- I __ __ .- ____
Ell Io coniercialirl0inta que Espafia puctle tener ,el I El candidate ofirial lenia anoche 2.009.370 10105;
IL 1. '; Pese a ese. contrittiempo, el senator declare title I *
fuejor merea para sus licores Ile aceites. Cuba "-,_,, 4,"L lot notillimlicilillt *eri Soya. Igual dice el general. M. Henriquez Gwitnin, IR7,615; -Gonzidez Lunit,
.! I _,,__*,_ 64,037; L. Toled
,! : ,L
puede colocar alli mayor cantidid de tabaco ', -;,L" I.a situlaci6n, slit embargo, no ea muy clara au"n ano. 123,.555. Faltan colegloo
.,; I
,,
"TRAIGO EL CARIAO IJE MI PATRIA", DUO, MAC ARTHUR ATACO DURAMENTE A TRUMAN MITIN DISUELTO POR LA POLICIA
_
. 1. '. .
I
" I 1 ,'I I
'Se propane, como cuesti6n sentimental, hacer Si triunfara Taft, iria tie vicepresidente. El I El conteo of ickal no empezari basin el domingo. '
possible el traslado de los restos-de G. a. de a : "_Z? I actual, Barckley, declare (life tambiitin aspin y I Dispuesto el Gobierno, a mantener el Orden en'la
AveUaneda, de So esposo y de Rafael Maceo 11 que lucliari para couquistar ]a postulaujim ,-, inaci6n. D11104 hingrificos flel candidate elect .
__ -_ __ - ____ I __ -111i I -, __
'I CHIC G .'Jij dl laAPI.-En In j1-.-,I,,a*h y Ma ind .1 MEXICO. D F j,,t,. -,. IAP)- i- p.,tat ,I, I ..j,.llt.-i6a c,'. I In
MADRID. jul. (API-El ..c,,.,, "Naito brug. F_,P.iui nui. q .1 6 I'Ylimd I 1.m lZu'ri at
an ul V a e P ujia 'n '16 ;I 11 lu:- I : '! me prelitnin.". -'tr"oIuml- 'unIv.oh, phtiu.

b., Cuba doctor Antunio'cariho de Loan Cuba". cliju el I, 1". ",; ,,.",,, ,, I tulh-r ; Ia '.. Ia., d
1'. i ,.,.d, llon. do X.-Yellas *It I Niemnill del P I. i ii. Re ubtlea ,I it Ifinnia ,e to 6 divild. .j I-;e Los clocriones lirt-sultuciaies. cinn doniul o pinxiolo.
a fgo]c c%,, clcir lAgr;jklo quelia, .j? I pjr ,1,.,",,, him futu-n. del general Eiscoho,- ,;oulnte at 9, I .,I. .mche i.1 ,andid to .firutl. Ad.[- Eot.,ttmui. rta no,
Ruiz C. 01115 ,2.009.370 -t .. .... NO,. ; I I. .... ihZr.,T. into
6e Plannoar an realida 'I an to la v_t lermir as An K jral.. Yi,I gl,, ,-;, ,,r, ,, i 'u 'ju
induclablemente ]as r laciones hispa- -.lc ,an EFpaiin, y exprcs6 qua obtuvicron docisiva vicloria. pues It I I, I :dd "I 187.1111i ,l, Ad-,.ri. .it., core.- orm, dnl grill I A
. ultu, -.tax c.,,tr. 548, I., d el eXad
nocubtin" it, ,ad ,d ,,,a prblema sentimental", se ce, 858 ' ''a',' ':,d.':,'mci6',uv ne to h. pedid. _', G ,d i rllc HbnrIqeaz ux,
.. I.r.,i... it vesportion ,.",a "" 'r 11 -.1 1111-0 H le, .%',.,:d "oollo' do in victarla", cc.
I I En, dc as) I re-Id.r.. 1. li, i. cUllate.id. po, ,Ioe el lance 1. riuldithilu.. do Eic.1-1 I ej junle, i olr qt, ul
"Pueblo" of nuevo embeindar Lin ill- I rests Ile Gerti uddi.,o G"6mC,'bd a ,d' yell".3 Eisinho-re sabre n, candid. o do ]a .Pon ', n Ind._ me a acittillia diez minut notes
h l.:, d.lcg.d Is ro- I ..... ... : ..nm lign.fica qua en ]a pri-i -a
tho qua estA convencido de que pue- neda. su upo,,n cl colonel Dal- ya do Inpul-la. I'lel. _iacuuo ii I mndr A d Id ndlente. Al derectakto Efi in Gor- do inuinrI, one. La Pollcht man to- iontin meraiment-c las relacmnc,;co- ga Verdugo. y Rcrat!p igna ian e.. A "Pay! a .. lez Lun. 64.037 y el connu An VI. do tram do despejar Ia. calls car.
-Ion .,.to.,,del .j! I y lu'Cg'a. par Rehinall mn,.noaplobtl it, Ike Ion 24 d o do ale Lombardo Toledat a 123,M5, cana3 y el parquet on qua the a tinmerciales entre los dos Patinas". 05 I Rafael Macccl. ,nierr.d. n ,ena nueva regla, p8r Ia ua los fill ,,oil tie su Estado. Hoy. &it 1. ,.I.- te crulte. Ali a". I a, d I erceraA arroil-r. P-9 despu6s
d,*,:,n n,.,,. asp, -_1 clegatim an di3cusi6n -a At' Maya- cion -1bra las credenciales de lox I- So
*L jf-"'s-14.ia b Jos 11-i am ,-ficilthan In ayuda tie Lax cfast.=!
ILI
; .fi- Ile ,ifild.. thil" .1al inI, ." a .or: Uz Chat.irin- a pod
.I do ad.d... mirli in 10. eta tuffet.3 Taft- rill ,utar dlgads, Ion de Milrybuid so divi. g.a.'r% Ohio. So dre, WkIll I blioame
Ne icilorent, .,a. Tam. So padre, Doold, me. e. ,cuanto a 1. valld.. tie In c. odc,.il- M.,ii-o, 19 me.5gcon ra Taft. tre.W. .paci.lfietid.. a. disturblins
.I .to 1. deb lfl fi I an n Taft. prod able do Ims y do Rose. hicrionfigenos. To
clinic; ferravlarla; An nuumi. Id. c as do -]as dernis haste que c oh Fj .b1r.ad., do Penn
torciddo de Put "Pir- H 'Albi6n no Tiodria I
.1 '"ad it Stover. Cumindo Dwight ivinin Won Until., del Tribunal inviaron .nabulanc am. animation It
estro paill. ya 440 I !u At.
ren one" an muerto ,K"jn,_,,. ell.. no lutyan aid. tipir.bitxhis. lbl-. -nque obvi.mento .,c ire y 9,= ,d*l = I*Hnl brIgda mecanizada del tjircito, quo
_ ,a tin agitin tie mosque min ims &has, rui llov.d. Abilene I .. Do inmediato at general Elicnho haria E in bower. lodavia no ha qua- Z! an So I tlhim.H.. 1]
am. on nuestras relaciones cc. i En 1915 inifire.6 an W at point. a"- we Lin queij elncaima noticia mienta- zidu manife.t.- p6lifictimentil. Ayer agd an c2mione3 y carrots blinds- rilu .dptl,. an a Idell- Hijo qua All Eblenhow.er.,lariunfRoa & 6 tolles a, 1, qu a
rcialea domain nallikir it EE.eUU. Iturarale do estedoun rr;n :.cp it 1.
can an:"elonn d Ia I dial, I a, deu,,Irl qua "61 par, i Ia cuesti6n do lo %.djjej .bn .: in"'r.iti cla 1. Unix, I El destiocamento do Sues lacrintildos iir.i. Pqu ent-3 on c'. 1 PC-. rionas de calor but .116. but ... to a I -on o in I it I st coarse neutral
juerr. .on an ,* ,; 111 lie on do or do 'ale on 19 'luege fr., cmuilarlll on-itocilm d.puis
*'''aII''I
I, be in 've's" P' Lesion e n .,r.":ad c pp.'b na. 7 5 ol is vatos, q1 ia lcapja I dlimch, d,,-,, pa.36hm -H'r: Ia Pallets montada an on *ma .
an Interii. on acercar. I deal, it, em do. R r a
r6ximait eleeciones. Ahor. el pur d ,mmmado, pe- uirxlnc on 1913. En "a unison. 1
5 I a[ 3 dolaclones are tainques. En 1926 p b Qu' xcab.,var .erin a
rbeasa cc on atilt con. in E on 'ece I dc haber guerra
in I! 1.1 ., en Europa Centra irt on F. %cuels.Sapai,.r do tandrA = :nlil.' all .qua loa repubIll- in It J. un peri.dinta: .-La ill. to pefic tie despejar Ia' -'I" ,N*.hUbv
.."cat a Corinne i. E. .or. I Puts hachi S,,,. a 'I as 1,
cc Lin cant el ttlrici, Leiner.? ofts. Wild
.....
, t
11 on I.,d:fi. .,y,.,f cut. ciams .11 co sign ditint. y Ia. ...- ""at amzi r I as cooled a eI; : or.
... J
a do Ideas y ougerendu Ilu 1, i or ,;IA r1buzo 5 do Ohl.
d
A Ic I 6,
mliprclt. rqu6tmlrs rill.. rlcanm renachotlento de In honatidad, car., n on puro confunit, Torgo quo = "L P Sues y tam grits cir.;
. .i i:'.bimned.er "c'Imadmiento per 1941. 1941. nottali rtuna jet, do fuer. Jo I,1j,1arIb.'*;m ell.P.A. Poll ". 1 '1.1 ,) ,,.raoulta It an union q.e Poo. Do 1917 a 1919 fuj betrado utiel- Dividi.flofi. los Aliados i deocritrulmadias saguldores del Seam(e.
. or
'cc
_ d it r
60 allogadas ell Alenjania. -N E. 1941 dirlithi 1. hav.06. 1 El "di cc one.J.H.,". Ponirsyl .,ar del Administrader lie Altivien t a rill, Henrjquez no deinron duds do to
.n
I rt !..A Altitudes U.1dan. En IK3
, _I
6n d:j emb,,:ld*,,.t,.,,ub e A .
- do mandbi. Do 1945 W949 Into ticit doL.g.rillower, sermiclor Henry rill, h y 57 votos a Einenhowervya"13 illorma ir- Taft. 91.1111131ourA suffirin Ia derro qua estana ocurriendo.
''c
.1 d h'a o It 37 do Wad. Mayor del EJ ro com,,,t6 qua 1. inic, TIt. He riquez funds.
mEn %."de r ...'a I Sube el terjn6inetr titli Eta 1 Cabot I
1949 fui designed* = idea 191. did. r,'gnt'i. 1. victories Para tilre- Michigan. con 6 Hollister Represent -to I.- C"U- I Las buerzas tie it
orzado cansiderableme r, I Do 1 4 delagodogn. di6d45 r. do Ohio dead. 1 I a Ing; ROCH STER, Inglaterra. Julio 7 menta an so reclannia del I'mitin do
rrlc
,ntr,.,I.l IV, aided do C. hi. De I So dodo de Ia tarcerts votachin". Pei. "oWn Eisenhower; a go arn. a,- reside an 1916. Sel.9.2d or -01,11 : ( U.ited)E-Sir Hartley Shaweross, ex 1. vI milimto I:1 6lofde que,
tic mumbito mundial, 3, 'to I a
I rR CFOI1 United) to or cle Taft no to consider
hirriedItI.4 dial rg, lerltarw -, ,.pro. A delta ,tied o de Nueva York, Dewey. dijo lcner 931-32. iiiiiF.m. ,I 1! nnlriiltro de Julitichl. d1j. on .a dis. did 1, I do
6o d A 400 at Earn r lxoo. M=d A to. ohn! I des .- can lithim"'.21Z Lane
,,, n Is letil. ""T. c nele 'y on I'll = d
ep 'It' r. rn .'r.". rdi ,a
C. an ac2le. tie n6mero do personas qua nan muerto ad a modificando of reglamentict no eri nominal a an .be,. c
Ion ell v a paTi6m cusudo comprobil quo i h. A or ,,,, Inlatiq1t, nere. rcXc,,. Enhulas an note Ion halml-ist.. locales que I froude an to. comiclos. Aigurical, earA; Ihow I ;ispirii a nor Irandidato a Is isreal- era Una Vat emertranjeros me vieron strapedes'lion ma.
rt rram r Una polo gain tie sangre". :1 rorto do 1.114. el Este de Francis. on tam Estadon .11,1111, "I'll, _, 1, solezGranateelblardente a Iraltoz an Ia thIldist habi. un on. I Ia segunda votact6n. patte A Ia cun denci. de IA Ropfiblicis an INA y qua Ia Gr.n remtthl podrin perm.- dio tie 1. Itic
contra do Alct.mnia y Suiza, camn tado lie opinion fa,;:,rable a so con. Dowe no quitin asegurar qua rAc en 1042. nacer neutral en una guerrd que an- I calle prinelp.1h. qua _ur1,_tI
resultado de 12 torrib Ia ol2 do color didaturn praiddelor ropeUi I. taci6n do bay. cua do __ I tie .stablec an ciam
, LA CORURA.Cjann"Ll ____ _____ 'a v lvi- Ion Emotion U.1 an. fricuentaxins pot turistm
UliO? (UP-1--liala- qu .x.t. 1:,Eurapa Central desda __ _N 95 do ].A delegation do Nueva York Show,... ,a rcfIia .1 tach. do
... .... eluded &"fiuevaAcmt- I hace .ell I d e,i v, 6n se refer rado a exte pals nabrelos bo, lailaron In arribulanchem can am
Zjmdiir 'do Cuba art, A 'ionic L on dent apoyar n "Ike". 1. a un usual. Amenazan de JU .fe .
, I
raixoz Villar, scam ri" 1, 'a, cludde, del Rompiendo todos los L .,In F ml,, Until.., no hiiblx e'n cimil As. Veintleirea minutil tin..* poes., 'tin uglnloa upl ra Irefultiarse an In j 1,, do ,Icle dolel Lr, Pat ado tie su es-1centli " r' U, oband ... ran Lin, do p.ca' impartag2.an Wsr r old r 1,rdoos a lag plantax clecti IF I Fuis tie haber comenzado Ia refriels,
I recibidos p6r Ins autorl-I i P;,!i. cluold. 1. pr.,de,,,n, ho luerzo., frontera de p, d..t .ydd','om2."',.'V..d., bu,;I ueron piscinas y ]as rion do his zo a a., cc m'! 'ecoTds arrib6 a El .'.I..','.-, los guerrillerosia rio I I 611" .." ,"e,. P.11ci. tricat.d. y ,I dristicarnenI
AfiAdes espatiolnx, at a inlun ,I pc,,r,,. .7 Lin do tie, dI,,,urd.1. par, Ion lr.1a
Lin d aft eju oil at compo libre Pit ajoilIlth car udjm divergencill entre ]am do g=
I
It I c16 autarldadon lemen qu qua Ins tie E senhower obtuviesen a, in. lit, in on '..fi '"
I tn' Mae. lit or mueran Havre el "U. States" . P isex. y extedlendose liable tam calles al
",1 ca '.rdd.a .dCUb!! o'gregodot, anoquin! contend (!a do personas mos, ahoga- 4 no.dificsmmes quo dentition oil 0 at -indible in prrgu,1d;,Jm,rr.1om IeL.
.. 1, in I 1r, a I I I I bra L d,,ar.n 1. .6= .,
-, A Istigueta. Ramon Gourzilez Avrese. doll n vIcLimus de Insolaclim, I I reglamento do In convenelln' I Sit qua as Imprese 1. dah
I A onto, Wd .,a
Crow; el Athinfico elf 3 ;t I lc, ps I an canniones abi-lindome Paso con
J..6 Antonio Alvarez y Antonio Pi.' ,
Min tie Armenia pertmnan hit. par,- ,-1 Aluirs 1. C onvencid, A que Huyen (il pais vecino, lue a, at releiirse
I, Iritallogridas durrinto In Ollima G, I ,,,, I. i''. an ILL:' ntrargn an
1: v. 1. A, determining quieneV ,it el .1 V Ia up a
' I 'an on el Enta 6d mantener 1. nouriallheir ':o1i6lLr= ,Ujudn
:l nur.v r it,, Cubm. rio. lit I"' 'n 8 *.',' a deade Colombia various Notice an at caoo de un canflicto qua ce .!ue no
IN Ln7,rr.,VAdLrIm tin card ,d,, Ion man "ou, d"wc. Ifajaa lii Zndm I dias, I 0 h o roii.i y Texas. Dead, Ia. pi;ime runt Im, 4 lax Eatocka, aiden dijo: cplll lrmnill ,;.",r d riiinutog. mo delegation par orgii, Loulsi -. U do I to
0 a 't'lid1, .1 Grand" or Pon a "Ll 40
, I a] Inoblu goluento centenares tie personas -41 50
do Alcono;i1a. do I ran 6 an. I., .u.1 fitren T. f't' qua lax nations Libras Henriquez: ou a to Jim nfogrd "la Cinta Axul" d:. Im.e.i ntrarcomenzaran a huir hacia tam
fort, Heidelberg. Nureni I und oficknas
FA dci;!e: d. ,,"g,:,Ino '.,,,, ,r,,.n.c hiceran desesperadna asfur.r- p r I !.!.a
qemeau -. x *d I I f6rolaubt do transacci6ii ,. I on beradicla tie 11' A human d.;,l Divi'" I. j rir,!i or hr r It a clurindes del .%ur y e "' pue id t
17d, Culon. -1un A unn. 37"' ','. lal, ,','l= .A A ,.I LIAVRE, Frruicil, Juh. julavo Collier. 4-cull'o do At to u l' AP). con has de Eisenhower. sin logrorin, CIUDAD DE PANAMA, Julio didn, LiWin dt.r.-luiod..". finally" .. 1. PAStims, 6)
- 11 un- rein. do Ins rnar-ti, "' Urb, to del generlil jAqua iprovinct. pauumena do Da- 1 4-1-1 I
I Norteamerica-cl majestupso firmstit. .Itt 7uau l*,,, numl- I.,6,, ,_lgran a I., xituachini-las 4.
I h ... ,I,, "United State,"- Haiti al ,itic." do .Jmlla oa c-d. m. do I i I
.o.Z. JU "' or-, ,
Proponent derogar un -, g Ci6n purring tie El Havre onto Tin be. des- Lt... .. Pi'lelt.., puts dMd'. ue
.4;vuIi a pucs deun crucera del A untlen quig oran 'tranjunl9d.. par We. .Lr ja I I I I 1. R
b I 144 ?ttlptGM4 A1,1910"M All ... L? 7,1 .1
u. rim, i ,m w d .... CBW 9 ,
I tem A I I I'll,
l.k% record I ,Wmujl I 1; 1 0 -rat. Italian a;- iflend. all- "conta , Ift V. in I" = I
I r
sobrc-& dos en S.r! ludadn entusinticAmenks, Par 11!t t- I I r ,_ .
An6nfinas glance Pound- We as do cd.; -, a -A 'l
1, r, an 810enbs citti.evrt c"n I I I -I I or a In t "
.."Coulto ru,
del P19 xn%&ZWA "
dithaepprImand do Jmy, sml to 1. ' r a .
6.pul, parl tin PlUon de T041tu .... I v _"_" & l*'.jjj(a0MWr Plor *
co 4 .. al Via ,m ar a]
_r ..,a 10
Una 1.1emi at __ as an at Informal. i2uif tjkonxi, atia tra UJIBL o!_Jair Jzf:r DiePod Led
ficjO Consultivo I .-proyeeto show. Z in a I W ena
Eleva Maribolin al Con 4 1 "United States" conquistii Para i;ruk- F I P"t bon bi ecestart. quo 'declaran-doo ministroa
rice is "'cints azul" de Ia supremacist a bon I a a a a. me ref..'e. 1. vern n do J", ... 1 nettvidadea subversivast
,-; para Incluir en presupuesto el aumento a mafttrOS do ropider, at strovesar at Atlintico c a" 'a a] predicar Ia Pa. y qua consintla do coustra ombres mis I .
, on Iran dims, diez horas y currents is a, : a' .dor'o'he y aFI Con3ejn Consultiva Is ,ldo con; b.re'.1 & uales no I er tied one Vdi"c'. do I. ci Anoche qutdb tritalmento are rado lJe6p1bhi,,.,Af1nermI Batlita. an rela.
'cabe, olo Wall all ut!,s, con.lo qua reduJo an 10 III Ituabl., to 'A' 'T*,r",t' "a'. per. 211a
are 1. in". ".. ar bx auto, at record ,,,,. III I y r a 3. I I'... or do im "a clamor unive, toxic c n can d ten itin del protem
vo je ,B,i6n do turd ,a ,U:A. I Par. dl d" fd,', I ff -dem. Garcia Hirceril.e. concetaldin an too atdos 11 I I te, at a h;ud'.r r,0 Jurado. -et.r are,. .,rc ...
do Als'Vil. Pdl.ehoir,", ,rle,. A e .dlu y Ill ,or ej I __ ... x. ,I. c.m.. "indoli'll cod
u'ar. ito 1. to gup.r. c'l- blecidin an A Data I I ,r immo- in ve E4 a do "La' Naebim" on I, air ld.,,dasde e.1t,?*ud;,mIbmd:- nmI1 9 ell es-11irminati: ,
In aen del die. xiernfre In I .a.' imaIN.'.". ul nimmo; par in ver nzoma corrupekin corresponts .P fW, ran r. oter ,., U rl P, '
a m ule'diii. 'a' cc ',lip -,rat...'u II ma
1,e oner1.1i,1 .npIn y .an "r.'e. oblo' "Queen Mary" brigh!.. ,.:.1..h: avId.xjhk tods Ia fuerma del = n ". eltii ente do '1, ReAllblics: rv
me. a ban agregado 2 nue del I, ,,aamo,,1.-1 o.feder I i 'I nlv1,ro,,de Informackin. seflor Erneallo'clanumm. _mtj. do steel Gar.
van rib '. In ue R 6 Gabrielson quo IT in
posiciones do ley-decreto a I. pr", earn. can I., del Tdhu- Dempuis do permanence one Latic luelprimerit III = it 1.
Bel 'r. 'i I an horn dc:cIw',BArcena. perlocilsts cohnilhado.u ronativi. nat do, Cunu,!u (inlchill- v. 6n jun. fuerto luh, War", I., fiba, haulers. .vadini a J., a Quintana. decano provhmchl 4assuman 19 hat Inicl.fl, tie ln cuatrn hares y media, esperando su ari cAndiduto de I cia it,., jurtid.. per. cdviti 6 711.13n, va* una -band. d a 'jn.d t!,do' pormeInRmuintidro.dt,( .ber
.. i An t I Part xmto a q. .
all at set,. del doll her., tiva .ran- conseJorce; ropa-y Fee,,. .,do,. G I,. a .fi .d,rIJlip.rsn, a. 1: i "'.c doctor Herinida, Ho no".
a,,m chin it, In, filuci.,- Well. Pat'. toratir ortiollt, el super. Pei' idas en ..I. I ..... erem. ha: I nemigo, del rl ginleu ;;I,16,n I &a
, '.6lex': reRobt 4' a tax a.spuaidionits del genyrtil do IN Pollcl. Niel .duj. I.
'do In- -Vi;uto ictino Ili hizo a In I no [Ia mlj', ,d,' ; .'n.ai !adnta' do ll.g.i Iqu _! BAr= .116
I
-1 inuou'rololl" IV" ." titer . -khl ... ... I In fill., del P ar.S, C oj brd, FC7 p r, rfto', floret.
En ,I c.pludo it Esenhowei L urn do, 'd.o r*,T,- -a' .,
dl.,usi6n do die ljiuatUaltico minei d 'Itimeat.. eltup, ... r due ,
PrIet'."'; ,!Iano it Wit Ural ........ 3 e I '. ctutle qu r. Wide su donucilm an harg tie. cutho
A,: 1:10 p, nI. A p ... r de .sla dem.r., I n 1 9i"L y no IZ,,d halo r ,1,,. r, ,,,, a la de ,61-res %j
Unten.. -clnilwamn qu. clunpon ,limit It tintunlan yjlc lenlio, onp Wr,-dm, int I, -11,U I'lllect'.., I: tin Door. ,a e:! 'a '.u ,r!'d' L'a. riudad, ,.c U P gone
do I.. numms quite o rx f-l" 'out . F!C Introit detenido an Is .ldl ,albrojo .
! gi .. .;.I .a., vol-buiuar. of D'ord,, "..'do
ya iogncuoulron ,,rilli E .cknivn irstuvil. ot einerruji ..... 6o".
fi lie Ins IlUmentretzdo IlUellill I., .dolanli]. d.ce footils a 1. Itne- I -mDo1"'9,, neut- del Servicia cle Irl .'.. **Ba1bv I L! ad M del 49 .he-'
,,e.),,,w.r on n. I Us .1oneole,.. 1. ...ieu, do aper(u. Un. lie lig, .eftighulo, idn1,,!ir.d. "'
r, 1 oWrg.d.n Pit, 1. Ley oun e Whiar somatidt, a on interrial it- tin
l ;,'.d" .',..Id,nb ;:'I(k A ip.'rg"I'VI" 'rill, dtforin do I., pr do Qlu ld!. ire do 1. ro letti. noto u.. pe- Pa.' a .,.in it, do Pcd-. 1,uls I ... l 'e. I, .1 doWiciflo,
5 innAn de pleas ,!iiiEamonte, an at
r' ,6,!:I d:: I -.. I bs di,!illipart do db a n ,.,,e,., dolhord at c-l-r.lipinoullIque I~ cap- d.itl ."R.'Ll,'Irigir
cI66n do common vecinales. 1nrla-:,11 I IM--"Ibl--'--: ell"'I'agei, yar.atlei.1dni1r. I on I .. IL ,. run,,n par "" "" rto
,I ,ilnilonleiria G..16n It uIld.. do I., fivipect.re, generate, El potraNioneN briiinict, "Ind.. nation par MichigHn,'.nciic rri,), I,"", d Lin lule .p,., ece, .culotdo do !ctivid.dn' ,ub,,,, I oq, r-, y do am data u I.". an rL ru tld. P tiarmid. par Ion Z.arfil I,- y lu" ve. .I"... tFirl.lbut ,a 1. plubma 4) ,
In statue U do hlimice. _1 yde escueloo Ion inipertrilendentes _
i6n' .1 initable" catch. .nol.A.'ecre., on I. --- .a ..liiprIb ,nieturim bomil.. que. ite-paii rl.m d.,-.,Ilc cu. Anteriormente. on harms do Ia tar- I
p I rap d;d hit an
rrjLulci6, isdr 1. I. art n- r.rovinchiloor (Maribon.); crad dian on el rur:o'de lax climes dirron d,, tanto el ministio Hermida c
.. ..tar "!:
1. I CADIracchIm do Unithid y Superoc hin Unhia, an vinita a Francia. At see re. ." ill. 7 _(Ar _)nr. El I- ;rucrto a cuatro p s ""' "
Y. u an .b a It
'u q analnii. T re, ,I. o I j I d.., 1'. P .bI .1., pa
LAS f .1 jet .1 .1. 1tvanta SS. Pio' X11 I CIHI:T A... i L (i dj ,', .a,-'- Desastre a6rco al
,ad. an p li ,
on I .no P on
dictinven par In I., I q in. I iRef L, .
'no 1; ,!,66 u lid ; mrile.d. ,I giglual.son n.vi. ..a, qua .' I a, on at
1_: P ,nador Taft com,"16 ,,, iarl a a .
I r. too ,I.di I .,
nvitromde,,Arl in toe I .1 no, W. 1,000 .1-br.. do IA data- .ri blen 61 salili derr his Suarrillatiaon hambres blar culi. Can
,I 6 I S.rvi I
, del ?
br Cbm,,, it is acertcaitebet IcA1.d.,ttnI.11; I orlundos tie Ia ref6r. central de Co. ,dl.micilia de In meimea eranG..V.
y J Uth, y C6
ireliro del tronsporte terres Slu- ri6n del "IndomiLab ,do ,%Lp.,."-,,, do lurx.. IA ,imillhid lombia. Manifiesti qac Pud. In ... r But
it I Fsj I J a I 1. ,,",-,,,,,A,,,,- -n ]a Voz de alarma I, .bluv. "prictio.monle an ,; -; ,eryrA-,Ined,1,2pqu,,.Isl:,.n.-.,., estrellarse nuevo
I ,p jrmf. a I a I,. I Puerto, offlarUiron Irrs "cheers" g.rantiran mi designacitin conto can- jentran so donarr.11th. .I) staqueencontre be datentildo no a,
If ech r it
I med all
11 8 Corbin 0 denornhiicill'i a i i it,. to, Au ,,riJl;I iaUI:crt1A Jundo. W .ficinax del S. L M.
JAInellem -it no ill I to onto .1 "I"... "United States". inuen-i die I ...... I at I d;d,, 1,,rian:
anterior at tie discuohin,- 1:ri rvi,rl A I "cral .,,aa1m1,1. of ... yunI an an roplanii secTeto
. 'db"1',',"i,- frente al pe fi gro ,.Fee cc
luida. 1:liclnin omiLlnn "a J 'o ", v *? "r'o M at -, 9 in, 11 dIXd n- aigunati confidenchis, Pudi Plde garatimiLm, at Colettle do I ac
In I ip 4.,'Idrh' asinternela social Iran mdos Ion barren que eatabar, ell on I ,a 'rI_ 1 F.i:di.w
or c ,C I, I may "I. ad .. A rechazarla. Dinckin" Attache it Inform6 oficialmente en ,
,Oln A. r va elbl gmmhi., va_:dc lax ob rerns cervecern, '; uJ,",',', pliarto tialudarrin con. rus turanas, at, let Y."ll"li-o- ,
1. nembrie lax 'Hlbrjna" el idlen'liull lc'm % gtun de Jul comadronas I 2. ea a duramenteil ns'*,eirr M u pArnmonefiAx A- osr rlr ,,l
at Lit a "a to 1: A,.,a, i
or Insta el Santo Padre- a do R.bic, im(FlIblianan quaIon Act ire, .. nzAlez regulacl6m del dererlin .... do 20 mintli.F. ,..! o; in,tii careta ,.l,1dA dco "" I "'P'- -rsonag
it nclemin a it Came lax Amiricilli. nsliticumal-de arrendatarins y to. .1 ablinde on "' Truman Purr n a ul. daemon Xtroviidna Hurieron 8 Ile
tie ley.doct..,- Este ,cspondUI con ire, pil.z.n "nibilcarm. Advit,06. lomar rhedidas FarR eviler cutilqu i, o tablet rill
Lna :.dal,' '-no nwi! ban vnit'it, del .tic 'A. Por Hill cle Lajimbalam, no
so encla alrden dri Ill. y ...' (Irlmill.. an Is pit'j" 10) -11115 y ligutlas do 1. ,oyn. d a lot; files R que no obstan u' to do Ins, ituarrill PIT" teleXrama &I president tie In carbonizailas a bordo
ig lacer tie remover).' .
a j.;adn a Eisenhower do .
.oren de niodo continuo 1'artabau cp P Julio 7. (United).
tIbleza en suse.al.aquxt; contra el go- LYON, Francia. incluso Ia Immune
Sobre el problema de los pargues blerno dernal, "%
CIUDAD DEL V TICANO, Julio 7. IC Hatil..M., .Arthur Fue' analizado el trasccndental. ,- l;;i'.'d".',i',' 'a Maryo Ilinti., anulunit.d).-El PIP3 XII. h.bl.n- CH AGO. lio 7 (AP.)-El go. I derob anoche at estrellarse on avi6n
I
I do ,,rI., cleal.. do .1hirera, ferra& nor. I DouglaA McArthur pidki ent. I I d:,1timmi!ftar seueto'ante MM eaje 4 e., en-u.. .1hibictlin airea.
vitirl.,de NiTIIci.,,,qdI1j .noo racial nache at Parlid. Republican. q,
-arece La H abaina an sud one'. .Pc Intel. ,.,,A ,,,,, 1,ouid, p- re" prA lema de Ia superpr L. De: core In. escombroo del blenotor
De acuerdo con su. pobkpi Jn, ( ate lax 'Id. V.- ,rum or J oducci'6 .d7L
pr nil, poritram color I., F, Unid do j. ,111o I po Nor' "a', qua se esurell6an an
I diiiiPur .1 I minvule ,li$,.o ,Us ,l.m6 "Irligic.., orr.rini" del R.Inet., _____ It 2:
. -0 A .. do Tr ......... ru ,, .din'. orld.
parques que en realidad tnerlezetin. este noinbr "W"runto at mundo, el cuav. ..adlk a I v ;. -.I.c.iiirum ellripedg'Im.11.1.1t "it'
-1 1 I I I ..I tu. little ....... En 11 (Inlet...411 PI-12111P.1 do I, con- El virepresideme de'los Ilavendfulos, Sr. Portiloollo, deg .del Aertiptiorto de Lyon-Bron
lie I S'! 1101 _. Altg.9 61.rl Pontifle.: "En febroro vellei6l, illouolud, ho,. el 'it C silo, ell, n, que bn..yd. del .parst. loan
, ,
I vilmos ,,.,,t,.a del Ja uro --,Ann Ia ,be P, nation
.
Por Jos Manuel Cortina , I I'l P. El. ., 16u c.
", LA at lumblealk; LiellgLO ell LIUC ,,,,, ,: Io,
, I I vuz tie ular ; : ',AIIiZo lilt egludio tie-in grion zafra habitilit est t ... !, vo on un trial a on
.. dfornt,, I - -_ -_ Tedi, del acronuarlo. at -" i ;. . ..... tar ........
W,_ IN eon Dr.de Ia 1 ibuu ,adoll to, gi.b.le, init"in'sol', ,','n it, ].in on.t.," .Ion.
_' IF I '- at ncimt,.ba a) .,Ind. edic..."'anle 1. mtru iol-' E., ,!bid. qu, IA, ,e. '
, ,, 14 r I
- I ; .. 1' I '- 'o' "Amiulos jo.cional, tirtliariliun el rticentirlo Tia- Asocial, a 1' If -n -a,
,I n documenLado art to do 4 I .'. El.,Pa p, tg"do d6ei "
E Icu I hij. sii"!.. c e in hin Ntican.1 it, line otarlon de azueor at Gobii ::od, al. T- t: ."dt.,i,,. on. -,It. neend.rit. eon
uro Rusell p" I .. ._ A,, ,erdade-lon quo 1111.411 liven. a ser una Po- de Cuba, on lit emi.sura "CMQ'. rl I ...
A Alfonso 6 bli- 4 1 -1 I ,A
I r h.mb' -. IA r, -tolicleal. do die[,. tod., Unidos finalizar .fic ,.It ,I ,Ill. "on. P-ic do Ia .xhi.
vadn en as to d'.'Io lade vartri. dlas, .rutitimms, III% di"" ", ,3,e toncia or-fial ', pot -1.1iv. d ei,cr P. b
s- tratael probl am. 1. .u I ,1 an ,uina. InIrturio'los cadencia do Nri-ItnimIrle,". Pro, I sailor Airelia Portualido-Jr, senoin v no A61. 'a 1- P- o- do '124-17 1A qua a, 1uo ,.no x0r. '21"n I ,a el ,uc c.v6 el operatie par des en La H.bmna. can mu I 11 c, loni, ,d.pl.r I. .,nl,.el general Arthur pr.,I,:. air, 1 6 'Iti-riate diseri. total an Cuba de 5.677.238 loneladas I Ill. a "_"act
- d Cr ,d n?,u nEl raye prtiblema 'u.-"" a Im, ill I rm! Mira n 1- mx u. pr.cid proule-ii. go.,- I l', "' "' It ,,, ,,,,
ell.. a cerlo y constructive oriental , ,to r .A .6n so. x ,,r,, Taft. ,,no .do titillada"ta I dem'. ,l ,,,, lit, ""I"'a '
I a c a n 6 V, ,udl d.i 'Whi gONIm. do I.. tar:
uln. L ", A rp,.duaap ... lix.nd "" .I.
: an ad d I Imo., d o.,"p '; rlr. i., ,.I tie 4.9625 Cts. Ia itbra, libre a on 1.6
i ends seaman. Salif,"'Pair ..$PVinuIo, rul.1111111fldidVl , 1.11NImerial ern'tu nden ten cor de- bondo an Puerto.% cubatios.
Nay cimipjelamente do acuardo ., l 'eta q'iti., it, Ia na"
rin a m cane lones cle one trehajo I I 1. qua notion tr"I"j", ningun. labor gresidenrini. el-Iti- do 11 At ,tic sigulattle. ne.. en 1948. Ert,- In, lpctadores ligurall ,el
1, I brect. at eenriii Eisenhower. Sin b
erl"dl,,1.1cc ,yv Y Jar,,gr or tll u- .. niarrumpir el ritmo de ."ll.1clim.prob.ema. Pg d;r.n,
,.,a I pued. I 'u"- embarim. ,it el team del dinure. re 1. I.. i .dust 1. sp hirn Una xafra total de 5.87 EFlinin de All.cum,
W Tic, contiouils r% pl,0d.. j.1.r qua quo prnouncin inua oXh1P-nIe lio, ,.-, "i" 'l'a'.Niu'
i to P a!l j an '.. 1. ire respiraci6n. 0 c v.ctr. inic ,.cianal Y concretand' "' -,
c"I M"cresanta cuesthm. C I.nol.don large., 1. an-un. I.. ". P Ir ,: t,.eu Arudin apresu
s I y tanta, dologildon _,Es inveroximil a inco. rentilble Alan, parecide, not tonics dome In que Lin refire.en1p.'do rhun-,, .,I hl,_- rondo c.y6 ei
P entrit no, hacomns ci. It 1,taj, Par. 1. ol.." ,, ,rdbme,,dr_., 1. mention, In'12t dims de ,.air.. A on
"I'll I.a Habana. con un mill6n d I F.7 1. , I .1.. camo as I It 6 i Ia , ,,, t,- .1 fl-ente do I..
ell d I ,.pLrnci6n do c an i i ,',' ',]' '".','.'.bl;..Peir' ,. on- &ran -to. do .x ... n p,..cdi. a ....... I Ile 4,391304 ,171 : 11111 I'll, '.0"'no,"tu,
I I 'num debe Ac', ,on t ,_1 4 I i a .Lg. as H E t-- Oriente clu- NIL
,n to, mil 1,,bilnle,-.i no "u": ell. .. "" I car o f, P i bar., lib,, a hard. on Po,, '
- raard.,II, on IIn-,, Ital, quo oloent.b. el
11 6roniron de Pnntifi'ce exii-ii: "Set," e* In primer vex qua Ia Alo- tub..... No .bnuitnte In, ... a c,,do d, -,, 1- rl Aarmn .tunphi
' I A N c.into ingioria ciudad tin dose of Ca.d.r par. 11-ole Wenniva", torque apenaE emn-) A jadoic, do Ia Industria alUcai- --'- ___
Marianno.. Guarabacna y Regla-, lupe.d. ,I men, In, hn.41c, or., diii -idlid-menle. deL-- en in, n, !,-!,,,,,.n,,,,d,.Ia,&.
,r I ran. par cn- __ ri.ciiin Naci ... I do H.. d-d-, d, do. ,toe .c hicirim. do u. or-,. ,J -,-,,. 6 ,,,, en d-dox.
-reze, do p,,que, que mar ..... ; it ... quo ,11 Arri, ,,,, on, "'I'- (Firt.lbut on ___ I onfrenlit con ol problems lituna n ...... tar, do 4,391104 Ct, 1. blin.. tic Il' lta y del treinta at
3r.norril re, vues- do "3uperproducci6n" n "moliericia contelitron Ins A-hirms a to. t'abA- III "I'll,
I= d l6r*
hi a do no d L. Hall '. 11 tr ,T,. .A Turpier
71 'larilir ., 'or" .cc c I d'r,-l nmb ... ". dij. ri pop.. Gavilin derro16 a tigitarso conno aspiraci6n. vision vn
m..d ld -, r I ~ I I Foble Ia bau, do tin pr,,i,,. d
,an" qU _- ; I I Inin I -onicotan en N. Y. In
a;g ..'rUll! -,-',' r "puden areartrar tic par. .r.r. 61 un strabolla de perturbation PrF- 4 9625 CLs. Ia libra, libre 1.
t n an deficancla Line I- -, 11 I at P. KOT en. once agalLOS i mariente, at loarsba estabiccerse puertos cubanns. No (
bildelque .Ibcr un2qu:cII III-', I'-- -,- y si todas Ia acen no ondrenims par por ,
It ad.. v i is 11,rop, ,I capectilcul. do an
,F,; ', on t d lieditla nacionalizacilIn
acen affuy i : 7 1 1 mr, prinelpho amptura a on una Im, .. do r.a.f.ral A ,cc- [ imsich, d G, En 1949 a, Inix. urt. x.fre lot I do
n I y -T4 ';',?, 7, 1. 1, I mun clarion an el cual Jo.cA cast an GavilAn'Kid, el formidable Palen shadic.1 Internee par el a- 5073.968 timebullin larg" on Wdl. I
or = *V,U I 11 5 hombres d I an tie Ia Cuban Tc phone
tie an Int dor xub, no, cant mundial a as I blern Con tal diatanidad v'mc% de xafra. como promedio Re A YORK, Julio 7. (AP.1I". :r,p.ue; bible den V riono, a art Jos hermonos I malestar aptritual Ia viene a 11 antin cansadoa Or vivir I .
a 'Ire a pesos welter. deterull
Paj. bib a d a 6 anadhe on ; Au .1cance. qua ya. en 16 do tilbr I un preem, tam NUFV.
c. .I-. a 'or" P y free
blo, muchn dm. lance. die] invierno. men L& I cl Stadium Municipal do L I-d' n
'I batU'nou.-b: nU,-U.nd.,,'.uie..am Phil,deu I 'd.p=...Ut Asociackin public ,ftlilglcontrales de Ia InternsA'gU An eta Ilamamos j Ha bt L"a" P"m' Lird. .,a
urgentes. y a sallarsto puree tie ..I tranannitJ6 par radin no 1 4.559331 Ct.. 1. h1ar.. libre b ,L, '.
eq.. Para La Habana, pairlues, Wertam co.7%dis d,,.c,- ;,ndiclones naturalles. carace tie ese !Compra Chile lzijear III par torcers vex, con I..., one and Telegraph Cam
onmg a ? an to to .to : phis on puertos cubarms. A "see de ello F..an,- hov todo camentarlo a
. or I. i:nen Wife, 1. cludades ment%,con, oral gable .del billion., rona. frente at jovEn ilvall tie I 1 c.mentarlo it tulad. "PIig,. it, IA so ,.I,,e
d, as 'r .91prete 1. c ... Pa. Brasil en vez tie a Of ba Joe de cancelar.la conce_!y_! Uvalencia.num6rIca a tin- recor &rtrufd.S.ep.r 1. a.. belicza y le to do ones Gil Turner. impaniendo line i Prosp4ridad". .r.. it c..gci.r 1. "Jorm. r A P ."I'lon
I I .. or., ,.b, ,16n
nresu elActrion n Ia do tel6fonos. vulares. I de Ins I .,on .11.c.. a I Cuba!,. .[,Lhma. pany.
-- d -.ndlothin earn su'resa ,-- ----- I 1.111, -A1. -.. _ .".; 'IT I'.
Pigins 2 Poijoca DURIO DE LA MAMA.-Martes, 8 de Julio de 1952 Pehdra Afio CXX
It ORDEN DE VOTA'CION 'I- H'I'Via de stisita en Pinar Is Actualidad Polifica
BRITIAN VACA _rES LOS AS.
No aceptan Ia" PURA.TES (lel Rio cifin otros lideres Reitera su consignal de. luchti el ;La Alcaldia de
'TIEL PAU
up G.brnircuin -tA I.- A W nttco
-AR DEL RIO. juli. 7 (P., M id-on R evolucionari
an Ia ClUifecein. it, In, in Q F:
e x p u I s i 6 ji d e I 1n iaU vi U'ie"Ias C.11cjales tie ind., M Arianaill izarA I::10_21
I (I est. D- I Ri'loel -I,, jID, 1 i 'rCP' a rr11 OZ Gustavo
16-1a., mUnielpile, que lri bii r -I-- Enjuiciando un't deciaiiin oriodox(t, diee que si ei
11111r [as a,.s do 6di I a it'; U id, c pri,,idenci.1 p rez
debtor,,, Iclugno pfillic'. I], u on C.mp. 1. -1a; Ia bandera a ul
Dr. C a -M idegui Ol(, C, C."d. do Ifir j PPC tiene I I Ina f6rritula propia, debe exponent
Fri 11 611im, Can.16. de It ioro.. tie lits leind. es R.geli. Regallid. y "A nte to Prensa"
v ad Ins d- Li""be, I. Dis I reparlactitilate Crsig Acianvs de, 1" 1, a. Sr. I I El Pillido Revoliacionaria Cubano su.i titulos democr-Ailcon at ejemi
Recaba Pardo Haria tie rec sU ,1 ,nj1',, del Parlidi, ;,,starrios par;, Awilwwa Its dado a In publicielad el del Poder, S61o se planted ]a ne-"Ii" Evitarlin el cierre tie
Aceirul Unitaria o actierrin call 0I PIU11110 Re% 0I LICIDIIII ell) Culinnu Ali- mg.ienlc inanifiest.: duel imp.n.s. do trestii.r.r ItUl lib
Agramonle (ji Ia evite num.ern tie mi!fragia, .1clnitin, ,, lo, tl'-Itiea. tades y el derecho y a one tin fija ct.11tros turisticos Por Francisco Ichaso
C.ntciO A LA NATION I. V: a.
Sr,,,tUvra,, de nictUridn hain lu elter. he-- I., nocerairrias -.a
11C Indira U"Id.'s d Uaside luch iepantmi,,pe, ::..:Sobt, ,n Fz,,nlO 6, AIUAlidad no arced"'tal's. Ittirdirigue. Co. 'artesuregionon istorin. Con frecuencia
Fit eeno 6, ]a a,.nldW,-Cpvi7,na1es no c:::'.. F1 C,,.ailti Ej-Uko Nail ral del I. dicta '.. o riat iii COU non I vo do ,,, eec pr6s:imir- USTAVO abzUrd. im
11RC. AUteirlivo- vonsi I, "It, 1. eno Cslori que ti,- I lij- GGutie!rez
ht p so 0, s, let via "'b"r 'o'"" 6nd.la Ca tan sigui nies for: 'I, 'd ha extruesto a bi impopulariclad
0 gin rare eXpI Piny. tie M.,!.
i.nt,, J, t P.O",i' le'. M., ,,I cr.roa, Mnas! del Mr,',-]
de I do dirh. cals all-niFFrial. on-111-rads, en Urall ACUERD01; DE LA SECCION ]IF Ci i v a'I F'." ra dyrn it P. c f'ri onlrevis- pal salloner criterIns rocionales
IA, a,' jolelva muniripa son poque III, pe,'notim a U'Urin's PROFESIONALES DEL PRC a Xl csirrla %,5,r silus 6. rinewntil, y I Cliarsiditir tire In larnInnei (jet Sirdient.
Imp, h a dwicirin 1. slaulool,, feet -P.no: Uid. Cl do- frOte a a., Criterion filstictiva, its
dieter Robrrin ramnal, Or,,Fl nalvir IA., erl'thun ci- deale del Pactido Aci6n I Aleald, tie Marianio. senior Fran. Mingo on Cl -t, Uai lituladne conductoreg tie
z,,P-id, 'IF It el P P C.. no I- que pan Cargo., to mn ar bnjarla in Urii,% 1. S-6 it He Pr.fe'I'Ma. P QUe Cuba s, 'nen'Uh. vU "U. 'I.. Son.dor BAtista. ell rl porter, hik,,j_ Orilr GonzAlez. mcgil Pro A A M A inifirl"durnbre,
,"F ,,, P; C AUQ:U1,-,,Rvn 6 Pr .... C.OCCt.m,.- Esn que Ins oolf
In que enpiamnF: e 6. ;.",vam ".Into 1. lic.. II.M." has "lic, do Gustavo
v A hr ni,que ;ns uplent, I,, rnnsag do Wild Ca I. eli .9rUps as. do in tie la jd. instituci.n.l. s .1
Z..pa Ht, ell -s. a !(to co1 it, it iaiii;caj 'it if ic i ay tint xg h.,16, n-,bilil. at 1,aMAl d ... a I., pInd to Jesus Met
h. Ce 111ni6n to contesUir a todas IA% preguniaE, son. ell gIAU parle, ]a -- UFnjc. in do ce Ili. at PAL; in ban sm-ind, I h "I' t A I.
uni,,psl clu ct,r CaI4,,1Ua'-, .- -- hnc-!r lmda. h., inmensits mayorlits poP "a,_ Bt R.stituvi6n do I. C.U'tijaci6U cp Cl nl,. do p,1111IR-11
1rrI7;nda Una maian por la qtjcr, e fiellis it Particle. recayondo .1pSell-I-ii"i eli y Iv-rhl.--Ufa .,id. yeritAil de-.7rdmitlistrit- AgilidAd ment.l. ,I- 'is to o. n,,Ccr ir Pit f-ar do Ia
or' imainin,
!en'. vl-anilln Montakii Sets I novinalvatO tie InClItiples moorias y Ca 1. -pld-Pnda'Ia7;srulinn d r 'Ur- I., dsignactoo ell (wintil-s ill-tid-1 ON~ betall y do digaidad c, in' 1940. efor, "I VA ideas y
pi docin 11"Zi it,, 'Ia," dein fe de lopuesiort. sonor-1 tacit pah.br'..
(I "" U, 1,1,g,*,,i6,i do a s. p,.ccd
11 rm d ondrixiii del seno u-o,, y Nsclaaal Cub.n. y Ins PI ell,: ell- ]as par-lidiin y 1. 'luanribr Y I gobi,- ne. U .162i". irmlqu.
Unisir, 1, pAv '_ r!I,,,,. r'npugetin que (Stalivi, del Po7.o y dcxprata On ma-, G s(avo Guti6rrl!z es tin, do rioncla y oil IA
h aUd:,A a :,rastrtai ),aMbc. pciiilicas plas es. resulted heoPiticas a IA genit, m,
M. r ,I a, catri- Padeenos ej- ,.I, ii. yrin tie Concojilles. pars clstcrnvi
11 111all, ell v to licleal
sln-lc a rir, as a far C.nstif irrin
raher ch, r turn cri nar sabre emas cuentiones que tanto pal t l 0 1U.1 sector
sn n in -ca di ,,!27 le.nn 1; 3-) A escaq fine,, orisciriolo do diesets. E iste ell fluestra vida pit- beneficiosris
pars Vro ill r Ia expulsion F so TirtichicirAU ell Cienfuegos, y mim ids -- at a.pA,. tie 1. Abiiid.d y do IA mrgnilud do hltercm n a Ia nounicipalidad y muI h blica Is tendencia a Ia improvsa. i de Ins
d"t.,"ZAde,.i'sI b're C'Up"Ch I,,. NnIi.,vil. Wch.ndii v 11 rl,Iey q u,,a el egobierno s6lo pue
'I In '"'r filatAnza, Fri In capital tie In Alrius Ili, Fri 1, a ":d a chiclildonits, invite at Pat 9111o, 1 1* 3
sit rIviente int rvenri6n en el'pro- tie Cuba, lit AU on Ilene repirpti. wir I it se fru If Ia voluntad del p6mer. do pa"Prensa" tie CMQ ...... in it, I' C-a U'-iiUrbIa e.pendA oil I., uriurs: y., 'I P iroblo Cubano 'Ortoctaxorip. I'dre"Ad." IM.rlllils gqrs"C alli mantlenen cion, No le_11,nainao 11, prdi,, public,lu" Man
an i 1940: v flicils, no so buscan Bus anteedOFr, Miii "Ante Ia -Te- inciiin en ol Consist~.. tioda !,,,j. at eject, Ul' gemcilfurn gr.,,g M x lambj&n tie Una gran hOg2res. mas
Ia VA le olics. true
Esitin. let -twit" s ions de jet sustento tie sus I.'. G. ikrrez cooperfi can el
baloll, itue IA doignahin del PRC par 1. elicit, I as A 0 to C' to'poirclen popular, a Compare. Con 11, Motive, I AICIde *OrI!e Ice, "0 BaM,a Asa "..p.d., mo,!ilo; ror cu me reflexionts sobr ji.Glie'rito CrUns, rional d
stay ch 0 conv ar esulal a agartir del 10 do mar7.o Pro-lbiciones perionales, es cado 'ell IA fir esas con ignites tie lucha e in""Ar dijil Mehin Ramos. me ent evistari Los poll leas creen flue su oficio rz I.. At triunfart G Art en le
bl'. par. sco'nescerad. 6,U c n do uni: in retz I;. ell in mutitntecti. sim. pn's r 91
tin gran movionionle, C"'C' If fieti.lanismonle an et Prosidente Ba- all renuncla come president
r ft erldy g, spir, rgi, 1- do b'is. 6p I quo clas v, sent6
Curer at n asunto que-interemi, a Una. uba. coma ]as tie Una fa': mjl CI re. puraments n uitiv. y IA
twns c I, CC !t, vCZ2 de Que haven go pars mA- tie In Junta cle Economia cle Gulf,A natu r. A 1. tichin e I do "P'urebtj., .,bA'ad, A -U7 III In ]it I, I ode varia, j1.e,1Cgdd,,. pier, ,Iim,,d, ju., do 'a, ", Us'U.p j PRC iAi tista p.,R trittor sabre estas cuestio f I,
pone Ia on su conocimiento Ads III in de nIcanphir es- clue lanto init-renan at Murdelpio, neiat Ins anambleam, les ell su.1rea evens. I ell y no to fu6 aceptada. Colaborti,
import el hechn Par' sit hiswria Y:1v 9.a- rua nl. del pai v I I 1~' 1. que do C-seCe. on TUIlsti- to pain do,. aha,bio a In, I purs, con el regimen gratudista. coan"i" e I service, 1,., it 1,olitic. pro, 'I'd. III a e., ocnud, y pa it ant c
I -:it, )t A ,,.,,a, it, ejecj,e l .1, do ,litcl,.aAd ,,i, ran Y hors
do lncootrar o Usj11Mdf5MvRry-ImenUe P el :In a . Lb Car, I do P
hlllac ell 'I U la' I ; s do I an it act,- L 'v -le,. y pr.siden
Coarrit-Arin Ui, Or, ricji tr. sin ca.
I Ih. on ill na ia. de .-patacrU.Ilad. Y a Junta N.vairial do Ec.n.-'
y vI P g '11a, i- el I a,,, list It
_p, dol onpid, tAL, Y tar" 1-1. 1., ],1 Ad a..
der nue. casn tie prnducirs
IA Wan doctor, Zc..dgI,,, B A TN C O G E LA T S 2' I. Partid. Ro'ciluciiarmi. CU- l-!e1ra lallar"Ur, ho., pl: le:ah. Ili it... Alt.[ alin ell to siluirchIn pi-oducidR par
alquj,ra quoi sea UbytispanFra bi- uniphond. I g.;rn feira-ul;., it linci ell, to he
'IA d d ,plinsri, rt,,,,Ila I. ilerter-, I El ]as ati.nte,, IlijC,,I.n del 10 do rUir
it 1,,C OFFj. Di as Ilev.- I to 1. 'al Ind Pal lar y Alcold, 011, .,1 eI Jil, d, It,dos 'Amek,,19 en. IX76' !L: d'", "' '- -, Prgu,;Ld. ,Per 111.1, M CAN
-tarda bra I dr, g. bi do ri Li 11 tz;,hra y PU I -. i,, fit,, G-U- del ll-i, I lit U- --Iat, ,a, partci, n.- raerc. If
el o A Un gr.d. do -fe.r Pdha San "Italian y jUg, tie 1. grillU. ccga I, as A ., do I.pe,
rip i,h.t I Virdo, C. ".6,ince nm weiZaills. El pa-,a. -su. et 91-bellu d Gabv.na, full sicrepo Ult .111s. "'viiUci. 1-6 do ceraden. tan
UUrpador del dl- 'T'.- dishittis, drroz soi
ni .C .1 doctor. degui se; :,ea I.:, act CtInscirt Direi,- Ycl Sov vlari- tie 1. j U.;,- I,:., is actual CorU6a ,, a',
on art .... A"' ll,;Ul t A ...... : 0 To
ralase ell ]a mi-ma fnrma ell cluoi d.s: 1. include estrictumente tieo as In, njur ";U, A 1 111' 111-1 Pallid,, del Pirelli, Coluiria, llaciun Mr.. icipal, sofue onto. 1,-e 101 lkllala.rd. Per i-yUlin la I,,- Al.allik", Sd.deiga,,. dui6n do
ran d bidamentediii.gird Ualluennis el P'lIc's c""C" L""Plel- I,. do mus functions y el prnp6tr ri a] Par id. y at or, b R .,6. "ccl iaUIc Iici,n,. a integral do fill do it in I I p so
w--6 on let logiti .... .... all. qu
asron .Monte Cl act. do -,2. p- ..., i, -onde
I I- C i,..' cunfu7nde Wanenta- municipall do jv ril 1, 19. U-!n e cacibe tornar decisions -it 1.
or' "Trcu "t"Fra dempoiredo --por 0. We ente IrUcAr. gra. it,,".,trim.aent.enn6ermila, manteirtuaidAe
,,.,,,,dpL! itunidad qUe CUElespiald;Url cat A led. IA ritich5ri y no a
onpolerier P fie] a rtioeirns pri ORTODOXOS DE BANES pin'.1va en carnbi., A Aul. que us sinibult, de on I a priblaca sin toner a mano Ins determination sognientos tie ella.
r compshero cuya expull"'_ de., par talai Islas, Ividaird 1 ; preset, I d in I a I 0 a t I % a. vuI'aditic., Ilb,e 1. nuteei., rn
tad 1-11 0 poder. que 1-111--irl Ia Q- so ha hoch. a La mayor parte tie ]a Wa
se lancarids La Svveiira General del P.,Ii I, tie a ill, 'a, Ia, Igtia,,s ac- d'at'"
Sri priFicUin. doctor AlrRmonle, list.i I Ltut Instituelivarra y Or6c air ., part- vU Woollens.. p.,,- call I o. priiidcalc IA CA"0.5' Vilfla CUllano on Banes, I, fr,
rouy par ",UM, it ort poll in General it ;ad,, tie In, P"' in 0ano or a main ,,,-so sabre Ins cuestione%
quo furede pirgd_ irl a- (I diri irto at prosidvoin del: "' 14 -i", !,,UY I'l-,lint Mente 1UIU-iql d, Idn, eirrunsts.cias. n !,O,.,,, -as. Tronrip. , a
aria In
A I it va a anional y at doctor Rn; o.,ol- "p"..)., bablil',' I~ InO.1.6iine, d, 1, ft loadi led,,, in, aspect., I,
formula IF d tar Model; "I,. rNhn1tAndnl(. A I A. ec-atinai,.s quo so nomajitris de
ne.,con train respect. to hAvn 1, its, riba,a, ha y I-I IU-;U di-a d, n -11ribroil I head a
tar Artramonle, no clebe auFriciar. Ut 'I ....... raoioieg del p 1111, 1v Opera. Eal,, a,. tin mndn especial on Fstos.mrlmen
tl ,Ul or IA line. d in F,,, vn( ,, js jlRFIidhd an so on,
Can su Zone 0 nlid'. P, U, as 1, rorrients sis;
doc in abstencatin el title. pfflitics nazada par el Her olir 0- der i IA I~ Noolras. at iXu;II que Eduarpui crieranatai.doplarli ,..juFidas an In: A Sorrifin din Crija de 4horros "Ira ita, st, nba el start debate able Fri obl's tie C"Ibi"Llile I rna tie D A I a PZ I A d I its- do H. Alonso. le dirigurabs algUI I Ca I e I. rU6 R. chlan,. 1411, InKAderan eirma I. porcl- se h)v v ad, it
So tie rul, )a coalition He Ins -rlid- v tie I~ ha III-1alliPalin par torr'ns Ins intre. _,sbar war artiellas avedida jur, nas preguntas tie Tan politico. Vaacris ..'e, discrispir. d"s on "i, I ban
ca carter. pe.tigv.sa,, Cortas de Cr6dito para Vilfieros A 1. 1.,,; st, a dh ragilr A Ins r1'--1-nbreF. fijand, -vnn.,bhj i, x 1, it, Mnrian in.
as on Usted n I, que Alh ... to O-at. mos a x1osar aigunaa III rus ressabre haIre'trategia y tactics do In: Cartas dp Cr6dito Comerciales stiblecieridn Ins rlrhidn.F eapjacia LAs Instittiviones HP Mr,,,t,, ,,, A-. 1 'oha" 'Or, I-s dicta Ia fie- puestas.
Ort.d.xi 1111mit at itiverfario. mienin, Ell -a aprlraidad an no liv%'an ning6n intertis poli Iv 0 an A 'U, I, i
al I, So adelormiril'i IurhAr par art frnl, hnimrrenns of debate. parri- -IFr. F, I tiidarles. drlar-Arnn on d- hFMnF hall ad' A C;_., EI chvIcr Gust. I
ya que conozco de Act prec, Eipa- in Cheques de Viajeros 's sc I I I .
dl Cp'Wrd.r.r.!n:.rI.1y ,Vr i Cu5todin de Valores air Fit puebin y par Ia rititueditiat orins rn argUll. llut, I PRC IA- ha l.1-riFCn inops qUe rualqu or hn- In GUIjer- nafrpa, d tint. ., hirbrl illeccumen on 1953
its Clue n a Con i hi
Una c,frch. t terragad6 concretancente sabre
del PA 1 er, 'no Pol'"In lO'n!. In In, slarianve quo 1. raderich, tie toda clase e liar ntfa
cedurrittin do tod., to. r Cobrn de Efertos Re in,. IT, iove J.r 5") Para el Pallid- R o 1.1hertnal livn, in." I' "inds A Oru,. Uses y quo ol, prere. old-t.r.1 mock
Ia "a aria In exculsl6n rip Ins 1, P-11ila tin gela intrUmentn d po st. y
ne ari su esfuerzo pars mantener He So rurs"Fii en muchri.s ocasiontis alrinche. rnrrrFpnn Fri a5i onlo'ent, a In con- desaparici6n del lider orthodox,
gtnls joned F"f1pahinly dc servicing a] It i, 1":r"a s sucerrneins tin cualmiier in. fian7a tire, on 01 so doposittii ell Ins .. Rafael Garcia
10 a 'I In. r, p.,q.v Or-6, sa v curipli,.Whattle M-,enrit. B rindin
rtida indeperadientemen do 1. If at pcob Arco. I*gur6 qu:,CI Gabler a
11 a, AyuninvoientrideRnaes._ Cirinan (Ar. rl printer. delver He In p
crit ICA n autocritica Que debe Monte.' no tiene ]a minor r ponstibilldied
corns Partido democrAtira, to N es rat debilitar el w-n fent,
si octalme PALDE FIF CABA- pal, an
INIII A ELA AT.,
Los ties deal nos que A
nip Pol"Mir;tUrrihin a Aguilar 456 Habana IA'S Ill AC ITUD TIE COO- EN 4 LIN EA S ronace'dimilo'los del general Batista
Orladroda IF ]a jurhA Contra In I y torque. tie serlo. aquien primenbllgn A goj:r,1Min YERACION REI, PI, CON EL ..Y ",erl b, ro daharian serin at r6ghmen.
1"adurn. nos GORIERNO !y or ne'. S, el PPC O'l.d.-s,
Ins medics ,Ara rngui, ndi.,. (4ne Una 16"oula jr.pia III,, El entrevistado manifestri Clue el
pensable tin dad de accirin, pern nn I El alaldc do Cirbafin-1. tin 111114, 1,11 1' -Iita gande, bjelivvs, debe -po A fili,, do senna Is Joel., Go- el C'(i)i.;Pjo Asesur do Servicios joij- priyocto tie C6digo Plaborado par
ILI
A base do rxcamuninnest unnlrn tin! ...... '.brincil Ulpt,6 ... ri el bh-F do TAnsports.
ACT, qu;,,c" n [.doctor Ziln. declurricitile, mpo,,tlv.a I-i. it In III puibl,6. ,I Is se
,gut. d, a o .aja
ith. 'r.... 0 A,'. 'j," print., do vi.s(n obl. O ae I- -id,,d qUe nuvoo Par-tido --,sprc- C 'a pll n do "T 11 o' if q I el TSE es tan salisfactoria coma el
,air par el Pnll:d, , C. g,., I I uI'.'
'in do If I gnidad civic., nrigandma, a Fie", vibiante dr, his fue".ir, do pro- on ha git do ell Unia, quince clue rvgia. pero se mosIr6 particiaam AtAlUttal dooll, litirip, UI I Pi I 'emansle, 1119. do Call,, rio tie que sea sacado a infor aiatin hilcuament, del ... go Cut, H A T E R 0 Exterininio complete 1.11olus: Sri I) Ia Fri. Can hi,
C d.,IM- gra ... I !-e wnra, uU. itelitud do Lo Y, pars vo- Y de ahl hi toilur A con
On F.,tior. que C l Plirtid. I.,bo I it g1ree- Y do pru. ,I Cuba- data sr, _Y
ti. fricilkindes ,a U., ri'l'. PaUi .1 esi, IsbtU h. a.ra,ad j R,alseb. Isendetiins del lag Abo- utrrras questions do inlerk general.
pnr elioclem Xotail.r. lose t.d.s. es ser'll a la air 91:111- p;ad'I'vs-gI.a C. C. J.svfUU, Fd.gi6 at g.bioeo. tie Carl., P:ia
esx., R A T E R 0 Mata ratas y ralones dee,,U, roubir- 1 1,.,do do 1. C.Mrs. 'in I's
'IV plitin Can I del,,,- I,. d CFlI alhrhdad. 7 do Jul. filo"It- a pa I ,.Farviisns carg- der,: do-titUi
nil Inds rillrerldnal ant ri ,rira ;ii p j alb., a, ideate IF
errelerias list can gse.aji.m irb,.h a- do 1912, Cra1qrjra vsiguapa,,Mdi hors; it, Ine nerjor intrnc.onaris udo noh
6:A,, i,,,I Irl III .......
veto 11 A T E Ift 0 En Farmacias y F" C 16 Yj? ii1-, Na ...... ;ii del --ha I, Ferln I if vote
0 nildo toda, I., p,,,*Iid.A politico, I~ dt, 1, 1. I'llrUbIlln: per. q.e -S
Irj, do bnFfjUr A 1. Ot.d.xin ill, .1i I asna,, nme, h... 10, intnnsmit, ra ,In,
sit Tiernan.". ve.,-dn, ,, .a It ... do no jejan.. an do, dn,. on s, ,,pF,. crisis rilivInfiants nOU] -1,F FtA,A Ili, dins
A ...... I dbiIUb;ds to flevaren a fs1la, de
HPmo, rsiori at. yn, .,toy most. q tie Fda-; Miter A .. ro Carloa despite, 'nal I_ thin Rsul IvIenclinndo, rr- ctor on quo f,,,r,. 1. -ariu, I go.11'a Atkin. on- He,1.. Lni C Get li. Mon. porter He 'Prpnsa Libre' y romps- s. prindpit, do C.id..
rrr-di a n tie sit historic. ell In cu al 11lr-jT rTcjrra, Coneopeirin litivern A Unou, Cesppd- F -PP7 ric fi- rip Ins do in In pren.'A.
tin C ... r.h.,- tant., r nirm I rs, en al-- rnnseja -,I-in- Preguntado sabre Is justifica.
;Iccrl, nomr hantradam yi;n r Villm. de Setilin, Emilio Sorandn, Jo- Firl 'k,
rvins It pu, on I It eau- nor gadn. h- quira no prfaer onicis. C_-Iia I'llait", s1liti do ,,,A tie cion del 10 If m-.. clijo que train
mirlid, sr Manuel Camdo. Lostair Fri-I tras denem-Ho d,,pi,,jos. I~ rpuninne, del C, C. On barrel- 1. histarT,.-Fp.pd, cletc,it nnstiliarinoml. criar Hobe met. liodirfirtar., Nk-lor Carbonell An- "I"fill-kilsp-t ... tar,, In Is pajert narla, y pusi ell Curia el vmr;ict ?
In qtlrtndn rubann desee Par ]a Pill driitlar Rulai. Ittlenctiola. OcE.1,1. F l trintrizi-it por Obrnn,.a del s A.
el It a chad.d.U." 1'.A -a iin-.Oila de loss nine, iis sale 1'evolecionarin del regimen surgiI'llsi- F. Jarmill A],.". Dr.., Frill. In"11 lerrealre. R3'er compren. pobre pars lesderya, din A I G a ble'.. Provincial do
Lancia Sincheir. Alicia Hersuilsodea, tin "a madrugada. parque to ve
Oriente. Can 12.428 y at GOb!,.O Campo, T&I-Cil It nresnttii A~, derionsiado preso on Ins recle tie I&
Arturn Hernindex Trithillichl, A.'4. do Mat-olils, On 7.914. Una a let at 11 A IF I t "d lada v n ads- It- ltgalldad y pace clecidida a adop.
ionic Macco. Luis Pirers Espirri go,'. sabre In i, aid A too do C.mi- t ar Una actitud realmente IncaSo reintegr run $14000 a Grain.- ropes. Loada sep Par I trono- -ad ra.
to .... $5.281 A Saniesp. do Cuba rraLA DESTITUCION PEL PRESInFN- S.5,21B a G.in',: $1 191 a
TE Solive In formula prlopu! otiaficpoter
DE LA JUVENTUD IINPI'ARIA Sil:ui C"b"n' I,11a1vvqU iCa.-p,%a I ,I.r C do
EN LAS VILLAS e1r,. I it,
ell pars deolverle at pais ]a normalatiall d,,n.c.,.ti,., C.p- Con un
]it JU-I I Nil'i", In 13-IaU,aUj, p-,Uj,, a-i Pit, gand,, ell,.- criteria piriamente personal que si
1.1 Ali -Irivi6o ,I C', C, .I doer.? r.,r,U,UjL pavc I. oase11111"I'm del pivsidtinti, del
"i P---Illri 'to in JIrvcIIIUII I""', Nivpt E. A111jal el rumor l3U,%tar-1Ute Plot .... drii LIU, ,, it- Fri idea Y to pide .1 G.blc,s"i liat' dollgiiLill 'I'le n pe".ne'ral p...
I... Villas. 0 C."stjoru
;:a tie "411 'posible reotlillit-ij, -I leawr U., cambe. the innfir--,
Garcia River.. It. d ..c,, 're'ada, e- nu tendril ningun inconveneenEs de Ia mejor cilidid I I irlt'Lldi.aLent.. Ilta
ilaitid, w.uioiltu: "D-UWri,.. 1_1 tie seeretario tie Ia (YIV Ell Fri f.bi. to djetivo par vosa to or, hae"I..
qae psede comprarse 'ill;aelitt ese cuakfuler utru tip. jii I in MUjill B-Uicl. I e C11111 I il dic, cille pield, Fit tie- Otijs irsla,.Ctan liriteresInates fervr.
tie -haien RI son.d., msel do la 'i let c udad... q.v pie-ef, el 'I di..g. Can C doctor Guefill,
El C.I.Ado Cuba.. .. line. Ca. P0 9"Upoff juvenile.".. rin.th, units clclaraio- Z, ,"' C.,Inct, o as lu hurlan a desapare- Outi6r._ : PC'. of gle"'I"' y CaFa It -s. Itincret. do Los ViliA tin. tie que at, hit ii-ad. rin air,- 0 eatarl.,s U, rn,.ja dentr. tie Is
pi.l.s ratisieckmadni. No Am 'grew,' sr ipunivron i-ppresentrit, i,n,,.,t. pi-escUt., In on"o". At to Pasar. ,, (-I,,.n- inciali, is 111. -66n.
if, dit*LCpn d -1 v)vliel, t6reninas If o IA Pro. ,,,,,Oca4gO anon ( shrrs-Ur .iqr,,n, A,A Remni6n dej COMit6 pro
portable hallar major calld&d 1. nh,,,*O. Va, Inq,,, a. an I,
I" sule, air, nd'a, Ia -a
1 11: air I'll me vxAcia Ia afirniacirra que sp Ia del F)rrw Vo rdifirio gr
do pie] an rinivin itspill, "n'." v I Or "I U ,, ,.I Con,,ja NA,,OOAl h Inst. de Culturta Cubartal
trittiranjora. Pei am dingi... quo i- -11,nr estiturinor, FUI 11 Irip- c"rc p.. h,,n I Rtrn A,
.. ; ', -n one ..... A I dr! -a NIUjitl In, dOrprnrlina _a :: que creating en Madrid
1. plot del criltradis ..ban. Am in ,,,,nt a dol ejet-uti, D,71.. 51 go We, rihrrini In. a vrnvpctns Cars ralltr"
"I rip] PAU y alrgenda rn- rion s tur
qtap Ins Ill a
tan burnia cenno 14 del motor caludo zvo- He two I a 6whea Cavsjn NFinnnl do. I hsrArra Torn ]OF trahajAdores
in rill. . tin 1-11e hsrh Ia El pr6.i.. juevell. a Ins cinco de Ia
PiAn etomaj In Ad'i nahllo_ ma, ,6p. tarde se reunirA en I& Casa Cultural
quo listed Islands cornplor. Ell Una so linen He Ctl f rtun'itio C- los Madrid. que fundauri on s. C.rCA..
pie] c6soccla, Instable, TFq0RERo PARA EL BANQUETE arialliit y soiAl del pois. I, f de Catriflacas del Vedado. of Comitj
Fstim. litfujill quo a. so defile ,on,v, a nos dins anirs.dr quo Pro Institute tie C Itura Cubans Am JUTO LUIS PFnA. 'ar s 1. no- v njvi 1. Capital emspahala. IA d.epocuiRr solar, ]Aa fulurn.s
stagnate If trixiod.m. miiiiar L. J. Fernand- que.se tomarAn ell dicho Coosc I a NP. rivn, us to r. it do ur. Cantorlied..
PI cien. y C.11 nde Clue ant sell Iridfi" Pli"Urairstas reaoe.la,
L. Calidad do 1. part Can quo r,-,,,i6n rg.ni,..dor. del ban- que air Pnr.la impartande de too asunto.
ea a inviesla el mn- LA ela- it,[ esid- on ... nalsitirri
1 je .1 steatite ..nl- on, ober, debi Ca A a q"' "I' ci.plnma tica ris. do fell .1 emon Ira, so .Cg. A tachis IA, jersti.1Ab.,. .1 ..].ad. Cuban. rip.], lu,to Luis C.CCi6n p.lr.on]
PO:'o.h 'ord I.d.A debate = Cr stucr- Para d "ir Ui an I., _,I,
.0.1fili.y. A quo cmtitd sw deFignar lesorer, A 'idad 'da ador Cancin 13el[o, 1, per,*nl fillgrellaciaseri
I gr"it, que sv annalong.. ]A., ..q a a r, list an do tri.
ifianda de tied e'. is III~ ed., U .;ite I. a Mai
overimill, I.Icz, Implied. Ajr j-hi C industrial, tie Ofi I 76stan aci
y 1.',,_,'Ut ccd ,'C U Yj-",oaP" ci-j e, 'e- pientu.l.
parl I& title. duiii.. To"ient, Rey. I to es n onal Ctitici. Bell. P,,,Cnt6 credencialvii.ji- Cubs U;ia inagnifeen ca- El Instituto tie CUltur. Cubrion do
sir "to -1 Morsicla, dr, Rel
ties E tv-i o, a] 1. M Larblit 11. Madrid, F- I. rinic. finstit.d6a C.Esta voindsia Anti a An arcane* bannaen Eipirfia que latiore ell In di.
CARESTIA tie Agua ell Tin Ilabanit unipenra cada dia, Ell
usano coludo cubano. alablc ebstervIrr 6m. v I do csto proci... liqUid. ell cdifici.5 L. 'As.Ci.ci6. 11flu ,6a tie nuestra vida cultural
y r"IdeUrin, do I.clas ,,,d.d.s dcsd, 11 '14 tie I', I
I In'. culols call ViIIII611jidu edi let,). Sen4as proposicionest estAn pro.
Si usted busca to rnej t Para SUB Ilay propivurrio. ind1forentes a CUDsde I di.aomg. enpl, ran di,.Ics do ap,.bAr ell onto n.e%,%
"Velve -tcrt pei did;., 'PC,,; Ia.-' do her. tie divulge'
"Velve Seal" estria file.
plan, use caltialar tijbila. y be,,, Wt, bay coracienua, y quo a I" a., ca. irtinarin. title ban mido pramentodas
exclarroari! sLwl vlae por sus interests. Tin[ Ia doctora.-Pilar Mnrliiin. lFabel
so instris, wersird..? Una sola litive que despordi- A Ills O,e do 1. .,,RqOa ve, I, M,;.gar:1. Old-, Matild, Alarj
cre tin chotro tie 1,, Agnifle, 1, C 'A' "T"- Frsnk. lilalla del C. SAnchez Peni.
so nobi Is 14&d I i-vpcionak p6rdidit If del vrUciU5 lileeliii y del v -lel,61 M. h1mrinap. An repre.
colmorwim a.Ca on 30 di.. Est.a nueacral, president tie los ganaderos, C
justfi-ri 1. -,eibl, train do P.P.. ...... do diveial, lotilujone,
lho nnUoF cubacns tillerviralt Co.
do 24 burnt, on el edifice do BeI--Ur 1.,1r-j.4,rdC.1P ,,,p,r
on, as li u
RELA on Cl of,. 1948. Id'.'od:
...... ;od,lidespordicia futt rAche.l.e.C R IC re M inadn. Asi mismn Ins Cellflina Bacardi. Hotel Nnei.o.l.
trimmillk lophilors Liipn Serrano. Casino Espahnl
J. In Ittl6blis dd GiAnd, y , vn1,iUU-,s MA., e.perinae.l.. VUELE PON KLM A
IA Vill
ties eennamia excep n"T' Ca
conlumns de Act 6id. olken ellns Ilaves, BELCO. trica de!de clue me ininRlaran ell
L. -Iimpptill." do 1. BELCO no produce VENEZUELA
GOTEO por4ue par est.r montoda en caja de bolas no i C ARACAS-MARACAISO
FRICCI detericra. Soliciterals In- i
ONA y Per 'a"" no de agua sin compromise
t foimt,5 sabre site problem.. do Carnation.
Aiguan. Mantenemos un elcterma surtich, do Haven BELCO pa a banos, Writes de. "*a Toomr, sonwe" ink, Cars 0
trIgaderos, vertederos, ot c., ell modelor, finas y Corrientes. a, An I.. pormationsom, -cossunva"Amins- do Its,
Afio CXX Noticiam Nactonales DIARIO DE L4, MARINA.-NI I Rrtes, 8 de Julio dc 1952 Noticias Naclouxle4 pigim aInsperc.inn.an laColoitia Infil de Nuevilas Alberto Bolet que venga a La Habsina
La.11abana LlegarA hoy a OuR ]a Sinf6nica Venezolana
CARACAS. Julie 7. (UP)-El dl- -Ka r.a Hba-,. li. ,dequ
al Dia c g, a
Z vup GAsTA mAs K H a b a n a e I rector del oKquesta cubarm Al ertnl gre
00A1 ARC La roS.que realdiz I gn L,, d
Belot dec, a 'm Hnbans ve ;drii a Co.
parm quo in in fe ruca coViees.tiol. ,un,,,
DetM, exMicado
r. R. S. Harns
por Mahach
1-1- no. dims, d.,, vanes fi sien ta s e
jurns intelc t ale dt -tir. n I Di li iri estudicis sobre
Cuba to fil"-fla to tomilbamon,
sern. ig.i riei6n del c III b a n o
St beneficiaries y aho,krdamns til-6ficamente en man- divionainente,
tkI as' dij. ell -.. Pi-- n a. rraria inero utilizando Ins La Feclerac16n do Investigaciontal
teltcl 1.1, pi" servncios especializados do Wdicas de C cabs de anuncistj, Librese del tormento cte Ist
p"" tabulbea quinairo norteam.. I dijpepsia dolorosa, sucedfas, dkeris
una agencia, do publicidad. qic a4ol prufasor Robert
mu, ,b. rm, S. Hsrrisuj:' u otros padecirislentot cr6milcos del
f.... d,*, i,. 'u'd6m.n., rector 'Me,." I
at margin y -venga = to .. 6.Bic. cl,
'u" Prurtemos a su diSposi- rifirm dedbett.. rAtactom Unidom. mat
c,6n 25 Sao,, do c erien_7 a 1111111111111m, M g o
muh. p.c., 1. fil-fi c boy P bari a nuestra c pltal hay. matten
M C.bo, ... 1. t.6 SI'm cor Invi'din or d'cn' or a
-en anunCias. p "I'don lent ',n,'."y c, pl.blecin. cu
a rue, n- tafi,. S -1. d, 1 cia FnIme. c ft
lent to
-i- m.nc... d, v.-, y n. 11. arm par. real Una e 111te
car- hnv std,
d.Mon: Ptri6clicos. folletos. nantes nvez see on Tkuntra
ttles, especialiclaides Y no- Palo
as ea., tift antes de enter' 11 r.s. es Q.! est. dta'do I vedades do publictilad. ZI p ojJner.1I;g 'Recobre el'blenistar q
tudlos do c16 in flora y
bci,,.., newr 1-ge Is on aii, Inlel I
coMuencla so. fauna cubafint come base de u 'an mane distrulabs: tome
1. b,. fil-6fic, del norteame- me encontraba en studio. n dind, Md. Blem4en, of
rlsono John Dewey, r cienternent .. ... r' rrm,,rar, .1 .- mde complete, Imforuitino Y mills Aeas
* q, ec Dewey fut atut rititricl.n.1 del rubzn0,,.LIcUy6
,,, ecdo. Sc di" labor esti vivamente Into W
jkrenovador de la special gla nor. ul
Ic I nefior"Madach Presidente Batista, q en he brands.
Y,,, dn decidida cooperacl6n a onto can
c 0 Is Interp e- peflo.
'ni d' .11.megy.. uil es b ra Is
I.C.c n 'm triento en Armi. Invert a cabo
",n. El tema cs xtraordinari.- Los Ppo:(.u' Z Irealitancloo or
Jos las laboratories del Institute, Finlay
sirrite intererante. ya que E, *0 ACIM 111101MOOM ... 10 kNUAMS I
Unid.S me han con ert a rn
doo or a he dIrIjido eaku_.
ncit. is Pader so del mun- en ixic. dl.ti. potion do Dolor do EddoT lestes a dokgoomdi, Mo,a lath end tdlitdr
ft so." como poder civillmdo. 00 40 rNllil, Ik
Prorrogad! halita el 12 Amk rlca del r = 9jintrione, do kaido a maw, Aekleff,!
6necultena parte.,como Iricrt do remailtind.al.utifteteri.. y la-siti. rden* Gawlm M mak
"r8I*rEd dentino a a. aurti-lir del 9,. Plesid-te dc 1. R da cl.r Roud A-tat Rabl., c. tammit vos adelmedos en Is mitricl6m de not piracit*&V &,A
Intent s epende del do$- El ecretsurla p i ", P.... 16 Is a lit niatricula del cuirso lessloo Empeemetes, = ormembeid.:
0 Cant cApom efiorz Luerecia Pits, I.d.tin. hacienda una Vidia de Inspecel6n a I& Catania nf t de blos.
do Nortzam&lca, y cot.m..' Neovit... pa, a Profs. de Dibujo P"' a" Inkslistaloss Diarrea a Doke de Tionloof
comijoucrid., on .1 deber de inuarA Int;oducienda*.oj.r..,cn .1 wipalds, h Zv;;;;i; Demmustri
'esiterartios elud c rA el profewr croartrado de I"111gulentes tionicam.' Y Ci6n
tffi, a
"' e a balrearlo de'Nuev, a he,, 'n,,,,,: onfermineded algainct de sops
del pensami Joe. C IAsta cJ,.L1,b&d.,,.I1 p rnn reedre Ve I u icipal de Prollemores
711 doctor MmfittrZ -m-cic-%-'-" Inaugui I !title en'ung do lon"ree de
la on herniate- -ado por A co R ubio el abi jd.E'b.J'.!'P Jninu
3 1 P' '.' as P,',',6 .... Dilbuj. ausVelado par el Colegin .1 me VdIffase del notable patented 1111
Su culture 'y or e ex M"_ Eleclo _ras=
ricarnas de sa-'v,"-, N uovitas un balneario popularia,-;mi de Is region 91V nablan con., nicipat de rueseres-de DibuJo Pint 21-14glaild'1.
r6fXress DMICI::
recernos unn, horn do in- ribuido a ]a reftlizaci6m de esa exce.' tu"a y Modelado. jcomo preparac16e la ha a
Ilento earn. El din 9 del corriende. a n e I t JacenI n." a p I saam qu
so y provechom amcqidad. rilm .1 3 de -6
de monster. on par
_EI sailor Presidente de In, Rrpu. r] Cirr.ulo de Belles Artes, A m ,1vocindst
it 1)(Iso por Camagiiey las closes vimis dp iblica -Inform6 el doo Ac.st-. Ril- No. 458. comenzarin las cia. el BE latterla do Eductic on.
lamein serin par Is noclut, so SUSCRIBASE
laha correspondence bir- hat dado las 6rdw' Los d Y ANUNCIESE F EL aDURM DE LA INARM":
alli aclamaron al Scre. Particular fir Hatist ;,n.e.s. aporlun,,.: c
conductor de Corrw.* a para quo dent- del 6S en, El cinder Manuel Olitni Marti se-'a 10.
91 me intchm his obras
banny Cn,, uvy y I to *ble I,
El pasado d.mln,, q "d6 in oil "" dt'ibb % d. dritmur 1. eluded de 'A'i.
red. en 1. iud.d do 1,, ucAussupr": Nti% 'I d el de es- vites de un buen ncuedur4a. end cn.
DIrec, sperelim&VI I- 'too. i;' "In'l, I ndu.,niinm to Tavitmentaci6n do 'ous called
'arr4m 6,c. n Ircl. do Cam giley, un nuevo bal. to i Ilm. cid.d c dM.
en in rearm pop.,.,,:.c.. Iclonado debido balnearia popular. del que po ran principal es.
r.6 el'Ministro am ": t,.n que paujores te '. May.,].. que
Transported, nsecuente can las c to disfrudar milchas personas. nifi yj "La domma en iniclarse Its nbraF
I dt'C-r Pul"c"C' a1zlo'coY el Prealdentepers"Inselep6- "' P.'c
1itial"u" on a r ,,. bile.: general Fulgenci. Batista. su de recdu .sns par. 1. d, c privi. del RcuedUCtO 2firm6 of secretary
chis In. em I I 'nza'
ri ral-a sin gnot. .1-,qel Prealdcnt hm abodenice, ungica
secretary a particular, el doctor Ruitil eg n.tu I lu Sri
sorprendlerm Acosta Ru I.. gurm. d.nd c'ud."b:d ntr :lizaursee of entron-I M R
or 0 "Haba. El vlajo me hlzn on tren especial' So prorunciarrm nigunos discursor mixtrat, a. utill.6. o.m. def.conei. solo, du= In, inauguration. pore todosq e de its tuberi2a exiffte un terre-1
y v earn I. .. pantim.... Solid. me he cormold.
a. con xcurzioniatas una nu brevet. Vor el ingeniero que contract esar
a a car as e, Diesel adquirlda reclentement'' Holilaron Manuel-Vaiquez Marti-, a V
ale 'el fiaoj '. lj.d du%
-1 y ordinaries, lots ent 11olaa as Pr too Forrocarriles Unidos. b
'a in.. do nez, member
on of to a as co D 1 5 c do, q 0tras detallem
de esiectLvtr. So
t ey, parn cm,
mma, din ido do it umrp1;1.Jroa CN"m.v Pt.. una nume. vit's; J."I lit Finalmento of doctor A
am 1.0 flon..11. lobl;rno del general J costa Ruble'
cbrresporkdencia. El menclonad" ran& reprosentacl6n der las close, vJ in at. in c er.,
doctor hubo d to b I. iy sus scomptifiante, hicleron print vi.
Nn c ar-roJor a In vim Von coper6 Is Ilegaid del en par; u a n par icul.1 doctor Aces
egarnent A ub,., a am.
UK truce de p c vutollizn R .c to ric I or. .1 grader sita de inspeceldn a lot numerosas
Para of clerre e last c it gficyarms par I I
&be as am r a a or o"Itiols y en hormone playa que So les en I regab:,nifios quo se encuentrai2 internados) as le to' d,:dja, caPit-olde I-cpr
dam, material 6sto quo lea exti totnl- I mismo convoy todoo partieron con en coos mementos". remote prohlbida, Y -no puede D: e I campament 0 y lnla'ntll,conductores tenerlo a bardo de Ile rumba a Nuevitits, HaW tambi6n el jefe del DIRWW Alll se hicleron dJ.t= 'm.m..tr.Ambulances, Ese conductor lievaba Cuanda los excursionistns Ilegaron Militar de CamaguLy L hine el lo-:eltinr, d: 6m. mis de 25 miles do serviciom y lui Sun. a Is playa do Nuevitias fucron reel. sumen del acto cl doctor A,,5,a R Idit sueldo y entre- bld aLporun agran c nildod de pue. blo, diciend., entre d,
go I emp'edo. A. "ar c 'un Sa- eid-tts.
en Junipidu nta Clara. b no a b etiv n1da of doctor AEosta Inter6s, "que ... period. a dT
Subset. de hit room. an Ruble fu6 cillldl ar ydsincern. udo muy emotive del general Batis
Consunleselonex Dead,. of de hit. parsda trqlta, o el pueblo do Nut-vilas. AR re i Termiundos ]as scion Ion excuritio-,
En horns d&ls mah el iron led, centre 4 a m.jnkta, be t-Ind ... n .1 ou elal. d,
drmdvangi;j- I be d"'g" ran .1 Is playa be to puso el no
I.nzd on el core a a a c 11" do . p derictreirad. "Santa Mar. bre. dc Santa Mario en honor do In i Nuevitam, en donde c.1 doc tar AcD512 Aressente Cade 4040 ffi veoffs. S100 86* 4918f efeft $
e car in' y entre loargesentes me encontra. primer. damn de In Repfiblica, se, les ofrec!6 un almurt zo I
d I nhi rl' rj.gre, in, doet. blo Carrera en e re tau
M' aut""A 'p"'* Jim I JCjxtlz tora M rm Fernilmdez Miranda
to. c Ere Job do Errit.rl. c'
,Idida 1. an riolro de Comunicacumem; el je. Batista, cuyn hand, 111cod,,116m dr rimut Acr. de Marti.
'J'U crcfo 1% do Camunlea Ia le it I D do in on neenitaj% let Pat
.1 15. ".jyT. .1. tdca, "it"' M .... or c me am Is'
nos doctor Francisco Palomar do municipal d c 1112"ti pumm par rile diarwene.l. de m" A., ,.n Ihnral do 1. naii.n.
tua;do come Socretarlo el Jee e FRrrc. it,. 1. localided rertr(rlmt;ta rillt,1, luommeal'izand. nor., do parldad res.r. capital el doctor Aeon' Mat M a le, on I Nu A r t if :rlo Dialz ycamQ Ivan do 1. chided do Coral DI.. ,dcputi, ua to Ruhl(. c rearm par i;ul! r,
0,,,n e' """or a %bcar- on it n "a do r d gu compofiern Ciro Rodtigurm
ea., of c or b. u eentitcZp.. ni, Lu: un Inearlo para el purnr'n
Suitable rISIVN' n P'.r."corie's. IL., o"' 'ci- Pita Ja ou". no In cooperacidn de In' ri.dist.. q., .9istlemn .'es'61 jfi s'
Joe rahs her esirsa del Tef of to ins ran &I se6 Lu I. D v0 ,
Imails... an ex. Cubed l.das 81. n a. stan
sale ins 01 met del media El .'to '" I1.PI&YZ. Is In6 wu dleduraNild'ac or Aces Wr do Is ofichia de Informatel a do
dip. d,,, I r. 1. d, L. VAII. Rub]. m.nlfe do que
k
-1 estompajo Je color cou-m AnAe 45
16
-AIRE
Off* ?" ON an aimplint C01941164541 J1 Ii
A(ONDI(IONADO
nNotol"-emsk an prsciego istaillsoinfoo It 116140 11941
I ft* POT
MODELO 6 14HE 11RDF11ILLOW" N. P. Af#n###-CAVW" )F en dran m,@j4jsj je eelerM
Lo mis comooto linto do madelos desdo 1/3 a I I/z H. P ra h.ibt:acmnrS J, alictnas no demamiado qran. Yet* Par
des Me% ma elocienciA on ujAnto A (onfort. teen
0 Respi re sire puro y fresco -mire filtrado, libre de polvo I he Dislo.inadrim. Acahad. saaalt, qrs
y egehtes irritantes- y mantengs iodo el afio en su hagar, cl.,o 115 volt3 61) ocim A C 4%efflift Irluff" 0guiRpsaft on P" 01012 tollical6n A
oficitis a estableeinniento, uns temperature ideal, can el P"r
equipo REMINGTON clue usted seleccione entre la amplia
firms de Tqdelos que abarca todoo los requerimientos y AM C& on too itrictivoo A vies.
presui uestos. per
Isida Informes 0 vilite cuolquier agencies WESTINGHOUSE y goce'eate veranda el bienestaT quie usted me merece, -a un
costo econ6mico de adquisici6n y de consume- que le ase- Aferfoldoeffe blill" en colors, Especial _P4;& carlins"
our$ Un acondicionsdor de mire REMINGTON. wisilloo. ftr*$ porf*
0 Intriagei I Instaldicift'Inmedlate
0 Factildedes do polio astampunjo, y an Color enterct. 54 puldjujoup je ancito. -2 y4irdes Par. oft
EVITA ADWS:
RUIDQ POLVO HUMO
MODILO 10 17HE 0111111100111111 1 P.
X:
Para habitaciorits grades V seven concliclone
jV chmatol6gicau.'Brinds uns'ventilaci6n pwrfects.
proporc4orumdo fernineraturas ngriclables to las
cu.tro estacionn del she. Acabadis to cacbs
Oburnible pau-a A.C o D.C
HUMEDAID
POLIN-1 .,o
SQUIT05
A, -tu"O.C"o
-
I I .
I 9 .
a 1 .
. .
- I "111'1 1=
PiLgipa 4 Xcliticirial DIAR10 D9 LA MARINA.-Martes, 8 de Julio'de 1952 FAfit0riA1 .
.
I
. D IA R IO I Deslindes I De las letras v las artes. 1
- DE M LA MARINA -1 I I
FuAdado 'W on 11132 1 I I
- DECANO DE LA PRIENSA DE CUBA I ;; w Las Constiturwines -1 I He comprado un 11"
EDIT AI)O POR DIAR 0 DE LA MARINA SLCIEDAD ANONIMA dead@ el 28 do enero do 1857. k I ir wl a I
D,,.gd. par Die Nloali- Rivers y Nagle deade 1895 a 1910 '.- de Cuba abanico de guano ..
par a) Dr. Jose Ignacio Rivers Y Alsommas dude 1919 basis 19" ,
Silvia H P ... id, to Vicep-idente: Director: AdminIstrador: "t
ereAude" do River., Or. Jorge literate y rilkar. Jon L Rivera y Hermisides. Due, Rivers y Herisisides. Per Juan J. Reines ; ..i Por Rafael SuAm Soffs 'I
I Acogido a ]a franquicia portal.-Apturtadonos Carrem "I I a Ins to.t.s cimas mcidificable. qua yA r. no d= Pero no Ios sacaban a relucir inatran al Ica canenlosincza Las so,
TELEFONOS: M-5601 a ecule Ia ocszf6n 1% quirnales serin m4i polares qua zaaaz
1010.-Domicilia social: Peace d I =era 551. I single. entriha tsegun he demostrad. 1: Ueda an I" saloon par
1111,e,,,, Procicts do Suscrl dboiu. importatic I propia experioncia) y 12 ind Ia a.,; vi'w P mahif. = an, sin dupe eularsei pars Ia cures: Pero viven. an sat mizaarlzu
."Ad .. .............. A-4787 a' is ( no coma hams de Is guerro. Mori" pais confortablimarte.
Admin M y qua aeri nuistin qua tienen muchas d I I c Siento mucho mortificaii, a Ins illit.
.. . 6) Torrit-le It 5.75 1.1! Extra Elempre tie disposiclanea. asi coma al saber do .,r.;. anm a campo de installs, qua era
........ W:9 Samostre A guen de honor, vesticlos pars qua soa qua hablan del furismo cubarm
jof a lrif.arric 6 435 V "90) de Una gran industries nacloSucsdLnfatr.q A-8427 TAme.stre ..... 6 1:5 .' vigente "I's
C, 0 me conioremi con vivir oyer. Y al come
A omen H.b..ar ........ A 575 Ah. AW: IN'o ( me 5,611 23. ( me n-1-tal- tu.lid.d. as al qua scabs do se paces, al doctor Lazearm realize un 7242 I ideval 1190:46 sanavesid. 12,700 -B ac; reglamentaci6n qua anuma do no alll mLsmo se lea rindier, Ian nib
ii-eiii- ,: ....... III-2799 Afin dimnlacal 80 8.10 caso as qua aracia, a un abanico a!tos honors military, Y no Pa. nal. Pero a] peso qua van suaLilasLo- ,
__ pubhead. par Edicione, Caltura deterido studio do derecho coin- de guano des Libra qua Byte no a. Liters. coma &here, par adelantado. Is an Miami seek den
.. Hf precis. do- c ivi tri, die Para una,
I I I sp6nica. de Madrid. Su water ,a period., Lque explica y vivis real. Se v a mucho molar Flitarm: Qua no tienef al Aada an eluded mucho Loss important quits
EDF1 ORIAL Una de Ica juris I a,. mi' a 11 boriosos finiciones y esencias do, die a qua he)-. No estaban tan atrasados a Paz con Is pelarchre, ,I size. St L. Habana. Kim frela- "is qua
do a..,tr.s din qui se debe Coratitu-16m. El Vagoje qua slat nuesitzo, .bual suldmulig. do Manuel aquktLa. to& hisbannas van a Waml
Jim I., .1 led. do 1. ,Tan" "'hsecano al fresco. Y a. par. qua.
11 3 "" pr'-' an busca de
Una 'extensa blbliogratia) y arm no sabiduria del jurists. do au- ahora embobad Mae pasesbatt ow cicatrices be. tiladores. EI abanim do un sire mis jo Ica harepos y relatabam dar detraudadoz. I ea Una ciud: ,Ica mis preatiglosas miamb .a toridad a aus afirmaciones' y an s partitil. Sopla Iia JII31o dad refrigerate hhldifen Ism cattle.
a catu a 'v "
ra cubana:;I da.ctor -on a forma expositive. i .7 .r' nd. '. ..basr,..rmis ne. "..-sus inmarneras hazatias militarism No hay can, hotel. restaurant. caLos proW mas esencia'les de Cuba d judl Jan' y al. ..ub,.
- Andres Mar Latite.n. Me im. ticia. se deagranan lea conceptos y cosit ,a a _. Una In- Para Pedirle ones ducados a Oil- feterin decide. sin climax, artificial.
STE actual president 7 ade Ia Audi-ncia :a discuten.los parties de vista. Es. en-ilidaid aue suele torminareen Ivares". coma 'Ia gusts .decir a chae6a 7
E ,peri6dico j;a- iniciado recientemente Una Marina Marcante. Pero cle I& peace an aff, con Ia in- do L. H.b.n..tL tj dad de as- in dude. I p2rte mas impo tantit Calve. y asi apron nuestri auto
nUe a explorackin -surver coma me dice aho. u Ii tortleolis. E ventilator as al ul- -7-
dustrializaci6n enorme tie pable tie Ia guoyabers coma lujo, a m6viln i9e, bra
quenIsupone, opens& at se vada baktcll
to Libre se .alaba solo: an ella me .jarooauO
brilliant de Ia labor I&
ra- solar lot problems esenciales do Cuba. Di- hace menci6n an ]at info cionn parioclisticas, recogen lam lexica de todas lea cons. cabo par al doctor Lazcano, Y an del lujo coma forma poetic Hams. LQui derecho incomes, a Ia carem- recorren let ca Its .trucclanxis do
do a desaparecer, come declan lot elided si radii Nelms, Para me". toreperatura. lag con
rigiindose a ]as representatives cle Ia. institucione. quedinclose al lam& pars lot trabajos estrictamente tituciones electives y to6ricas qua Ia qua de Lin made mis evidence y pca Miami esparcen frio asta dar tratshe habido an nucstro pals, desde 12 amp re ,ittivi..tas par. b de lea ro- cerla? Envidlibamos a Ion hombres Is
centrals del Pais an malaria econounica y social, ticnictes. Par eso aste peri6dico invite entre lam pri- Itc. se proyacta au pensamiento. c LQu6 urla'a quisdirsaracts del norte par haber inventisdo Ia -ca a In avenidas. Be VIR 41101719 on
y Umbi6n de ntliamD que tan- calefacci6n. Ls habian janado des. aligunas villas habaneras Una@
- ,spah.i. de 1 8 12. ecializada an
Its punto al ktu fasis tie as& exploraci6n an Ia eco Marc$ al organiamo qua reune an su sent, Una con. v E3P las terns c0alli- qua volver Al rem. m
, a ,. aquellos con antes qua, de alilun Iuclonalei come 1, revelan varia. to blen no, heels a Ica hombres jun. puis de tantod afim, de,Irab Iclos an qua Its cludade, flodmade ban afec ada al status cons- do .us mis ,igniticadas y extensas to a lam muieres con Lin abanico an prosperar an Pelson Inb innitan bloquej de hielp Ael
no Ica, no torque considered Ica problems% cle Ia eco- si- erablc representaciin do Ins industries de tel:rrity. Inuo
peace. El Presidento do Ia As i iiin die Ia Inciustria anal do In radar. coma el Libras. al setter ha logrado plasma Juego ante Ica ojos y al escote? Y al an lugares de intemperie implant: Uve ,a desperado, ese 11
nomis superiors i Ica do Ia culture, Ia expiritualiclad. oc ., tituci, t' "humb'
Ia politics. 'ino torque an al orden cle, [as priocu- de Ia Pesca do Cuba, sehor Regalia Cervera Vega, Tratado tie Paris, qua PLzo fin a Ia admirablemente su juicio esciate- tod. Ia virtue de Ia guayabera. ce, ble. Su fuem y su riquezi lea vie 5aspiden nuestras neveras r.
pacianes mis an Hatreds Guerra HiSp2noadleriCiMa. coder y pol6mico. am dicen lea patriots. as ser cuba- no do Una luchs large y feroz con. tax Xbrimos, pars tomar un vow do
. un:,iinteresariLlsinia P tudiar al process politico tie Este Ilbro del doctor Lazeano an- no, mis criello ca un,,')anico de tra lea elementea. ZPor qui! nos. a as, Ia never, flagstones
gustimas do Ia mayoria. aparece an ofreci6 Para nuesiro. lectern efua. Car am
.1. a. g?, , gerinale ,uli -on In ca. cites. an vez de rendirnox sin as- &gut, ly a suffer!
primer Wino Ia preocupaci6n par al rdenamien- ie posicitin do probitmat qua p ra muchos cu- Cuba as imprescindible al cbnoci. in prologada par al profftDr Ma. ,a i a Ids a Una mujer qua person y suclorosom dentro de Una
to social y.econ6mico del pais. Los problem.. p- b.n6b 'no area conociclos siquicia. Descle Ia to- miento do asiot instruments; y 2 nuel &ago Iribarne. director de ; nos brinda Ia -gracia tie su sonrisa invAlid. guayabers, no homes In. Pero ans quad& al Abanicis de guis.
liticos tienon Una soluci6A politics. qua a mayor a luci6n do lot prablemaz pricticos mis clemenla Irax6s do-la clan del doctor Laz- colaccTan "Las Conatituciones Hs- y al encarito He so irgenio a traves vartado Ia refrigeracl6n, rot tampo- tie. Un descubrimiento retrospeqtk.
manor balance se produce ziempre an un sentido qua Ira qua hay impiden a Ia Pasco clesplegarse con po- lima, ii-rapana el instrument, al panoamericanin", que edits Ia be- tie un abanica ,Ia .ads y nac co. dcamin qua tambi6n lox horn. %,a. Mucha mis cUbano qua In flue.
no altars fundamentalmente Ia fisonornia del Pais. si6ilidades incluskriales y do abastecimiento an Cu- L me o taria; ly quada, a armis. -r- jjem rita inatitucion aspaiLola. El So qac ca,, ,at, hp.,*ber ... 1. I,. do tire, del norte Is inventaron. &pen-$ I vabora y mis offeaz qua Iso vend.
a.jad aqu& convene ntdemente. an 's que "eatmic. descubierto Ia tenemos? La tiene Fulano, Men. adores. Con Is ventaja de ne al
Ya produjeron sus respuesta., y hallaron publi- be basis is clemostraciiin do cuticles y cuin ficiles profe5or Araga bace Una Va5L2 es- PM pal. an pech.". Ese pelo no se gano v Esperencrjo. Para com medin not muev' decir qua 21 cuts, iuler
,u moment. hist6rico. caravan par al deson'.1vimi-te, ha inveriado en contras dias. No- docent de hombres relrigeradw no tlempo paila'dia fa, major, nos ndlci&d adecuada. cuatto cle 1133 sector mis micro. -cle resolver son Ica prolalemas relatives- &I mar qua Los proyeetoo conatituclonales, do politico cubano; Pero ]a guia a die deb.e dudar qua an sentide, exac- haceun pueblo. En lam palace major jerk al tutu"
. preocupaci6n do salvar a Espana to y an sentido figurada.,!g uxaban at odos viven callenteis. Haat j'." .I no.
santevele Ia vicla cubana. Los hacend.clos sector in- encierram Para Cuba Una fuanta inmensa do am- Infante. tie Norciso Lopez y tie "Ei as 'a qu' ='he I .I.A.... 9"
Ave Varia-. revelon 1. peralatente cquirrales ashen construir cabafivis merecerlo refrigerado. us no
clustrial de Is primers riqueza tie Cuba. ampliamen- pleem. Ahora hay mis do treinta y cinco ,mil fami. tie ciartas conderaciones hisuiriciis, a-mr.., .b.0- Y iambic. Ins a,,- = = Q IbY
,faicam Luis ..... I.,largc tie quo -a su julcio se ban dabid. e.. ,cpnsados de inoras mucho mis re- hool. deride pueden vivir des- nada mis caro'que al favor reel
]is. ligadas a Ia industlia do Ia p-A an todas $us P aoc' ra at.,. Los c.bi.n can lecitpl.. do 'al an al desiorto blane. v do d. queries
Ia social, aunque no soe alizacla, y expejo quizi. de ous Web., ,,,,it q do. 1. qua Ia cost6
r par 1. indepandencla. clusivamente al rapiritu d1louP.- I
, nodo mucho trabajo conseguir a.
lea normal qua deben prevalence an lot rapa to. cle fears. Si so Ileva a caloo Ia propunto par Ia A-Ocia- tie Lijustar a Culan al ridin. legal; paganea. adverse: y de a encases, gorguaras, sadas y broca gelico con piles a lea qua no In
riquez.s y obli i an un regime. q Lic solve- ci6n cle Ia Peoca de Cuba, tendremos, castle al bace- come posteriarmente. y som an N tras de justificar Ia injustificguard& ]a li6erted sin cle;defiar Ia and ofrecieron lea qua puede consumer Cuba bast& lot mis varia. her. proacote. de indole excePelo- ble, come Ia "reconcentraci6n', di
par boaca cle su president el sefiiar Franciscq de Pan- dot renglones de consume, y exportaci6n extraidol no]. se ha amostrado, par Ia Car- Wayler, al crime del "Virginius", I
1:1o Una respuesta que-loz enallece. Coin dicciT qua del mar. To0a Una nueva activiclad, pricticamente 'as pi-sionales qua ban respond. etc. Adeffins, an al enfoque de-ja
- dido al annual tie mantener Al pils Cuba republicans, al saldo no as
ca. Aque- airoso Para nuestro pals; 4ue ,pR.
- mereciii ]at injuries del 6munismo, se Its cliche 6as- 46clita an nucitro Pais par In falls tie interim y de dentio tie Lin cauce juridl
ionic an loanza cle Ia exposici6n del sefiefr Panda: extudio cle lot cue3tiones marina.. aparece enmarca- IlKa tres no llegaron a cuajar; lue.-_ race empequefiecido par tonics tie- .
,a ran solo Ia expreii6n de In qua hu lr/
an forma poncleracla, national, jefena, hala lot do an Ia r"Puesta de lea inclustriales cle Ia peace. fectos y errorim. Lo tris triste as /W La historic incidental
principain problems de Cuba, y &Punta ]as soluci.- Tras Ia exposici6n par locips concepts admire_ biera side Ia Republica, at 105 me- que-en reiteradas occasions, me va- i/ I if .
ra.quc cci corno do ].a Incluatriale, Un -ientos. do Ica cuales habrian de ]a de caus tie authors cubanes. on. .. I Per Azorin
fu inte de paz social cle ble, publicamos In re5pifesta
y nacer a Ia %i2encia. hubieran triun- ra apoyar sus afirmaciones. La
justicia econ6mica. Asociaci6n qua viva alert a lea laticlos do Ia opinion fado, El espontio democratic., !as I_%a antiyanqui se filtra. rezuman- I A histo- casEro siglas puda eacriLir Lin par- pesinaken en Calder6m, pesimiluita
. Al praidente do lot hatenclaclos sigUi6 en al or. iniblica y do Ia convenioncia national, babla par bo- aninnalin coma anim6 a toclas Ins do Lin resentimiento qua no me ( L ria Ia as. to con al mismo lenguaje qua atria tarabit., ass, al imento .do Derden do respuntas recibiclas al ingenicro Amadeo L6- ca tie ru actual president. al doctor josi Ram6n conatituciones surgida. tie Ia vo- disimula. (O criben ,.a poeta ascribe &ban. En todo al ionalfe an -Hombire polar todc Of
Paz Castro, cle Ia Concision Nacional de Pirez, Para reafirmar sus intelligent promancia- Welad cubana. Hosts Ia Prohosta Prescondiando del pr6logo, jue historic d -a poema no he registrado mies que trazat". Al decir qua rio sienste senr
president do Baragan, qua se atuva a Una nada aflade al inertia de Ia oDra, cas; Ia -scri- Ires vocablos inusuales: falog-jero, desdichodo. sin haber sido d1olooFornento y parsonaliclad & Ia clue nadie niega burns mientos an favor cle Ia industrializAci6n del pai3. Con organization may equarratica, hr- Los Constituclaties do Cuba a, on ben t.mbiea grave.. f.brid.. So ..pit. to.- .a. Ign Ia deadicha. al recutuda de
volumed y amor Ia construction. Trala al ingenicro Ia vista carteramente dirifficla hacia In. problems cho ,,bra base. ammenternepte libro do primer order. qua imah,- Ia% pocias. Hay poets an ver5o y bikn -y ese ernple he Ilegada has- I. dicha acibara. En al nalanno siglo L6pcz'Castro, an cierth movies, Ia vor a facial a Ia ri- del clesemplea y Ia Paz social, hablan t.mbiin I., practica5. de expedite viabiliza- re Ia biblingrailia juridien cuba. hay pacts an pro- No quiero to nuestros dins-%tender" an ,u que, Jorge Msnrique ascribe VIplaracicin qua realizari y no pocila-ser mis satis- indu3trisles de aqueflas questions quo afeclan mi, cion molitar: porn on Ia qua ,a in- rai. Y a Ia vez un execiento aporte de- eukles p7ticro: pongamos acepcimr, tie "asperse". EI lergueje 116n: debemos compactor lot des
intir-mente a lodes lot cuhno3 qua pension an a I vocaba la anlicacion He lea pic- P212 12 pecustracton-profunda ca qua not dilecci6n'abarca ]as dos rj- as claro, no Bat todat, In copies- Al- poets. Ha terildo Villim an am befacloria ru concepci6n do Ia problemitica national. a t"t. came an a ,atWs c-oatic-alas tie Guilma- nuestra avoluci6n hist6rica. En mo5. Jorge Manrique. an ous -C- guna pace do ascura. de alambi- ladas 219dn recifecdo Pan loo eiConcrete, aptintando a hechot y a conflicts de valor mofian I bay. E3boza al doctor jjoa r ). que al Gobjerno astfanara, -.a- Ca a se ban publicado distintas plea" -an al siglo X'V-. nos Q3 rada. No ancierran origiri W paholes. Gazt6m P" cceme -"Fe
. -jen6rico, impersonaln, of Presidente de ]a tomisi6n Ramfin Pirez Una politics liberal y tie Seguricla i, Ia march. per oaf decirlo, qua monografiaS sobre al process cons an fragments de historic. Frao- -Coplas"; no s6 at ex Goethe-quien croix- qua in mks bitlhis baladal
de Foment. reafirm6' su creencia de que el desemplen, Social, ali Como al alairstarniento tie Ica puerios cu- debieran ser puestos an vigor. titucional do nuestra naci6n: lea de cisco ViNn. an Francis, es. en al- ho recomendado a lea principlan- de VIU6n hart sido ascribes; antes y al mantenimiento de si luacionu cle desequilib I banos, hay d; lam mais cares del mundo, an al afin El outer tecarre al proceaq his. Carlos Manuel-de C6spades y Quo- gunas do sun baladas. tambi6n II- let qua began obras nuavas con dis 1458. En Ia balsda de "Loes so.
10 "a do lot industfieles de trailer todos ]as prob I a t6rico Ctllaiol. en general. y des- sada. Mario Garcia Kohly. Zamo- toriador. Nadie negari qua fray asuntas viejos. La recommendation fires de mtafio" se nombra a "Alconducen mis qua -a Ia ruina complete del pall. La emu qu pu6s. particu I armente. va 11jando ra, Gustavo Gudirres, Infiesta Ar. Luis de Granada. a veces, es pur- do Andrn Charier a Ica poets as fonso, al rey die Aragon"; ese Alinsimencia del ingeniero Amadeo Lopez Castro an lot afectan a esa close vital cle Ia naci6n cletcle Una cle- al 1-1acta, do las el-rostancias ionic Barrens: Ia de LazcAno" ig- to. En al "Libro tie Ia araci6n" tiny arailoga a ista. foresca as el V, Hamado "al Magproblemas azucarcrot, q a canoes a Ia perfecci6n vacj6n quo Aupera las conveniences cle ]at closes y qua d.wi %ida a ]as diveraas cons. nifica ftta capftulo de nuutra bi pasa)es an qua so evocan, alusiva- El posts. an al caso de lea "Co- minima". Be habla tambikn de otra
y sus puntoz cle vista jobre ]a que crumple hater Ia comoicliciad do lot halagos politicos a Ins masas. titucinnes. Al llegir a Ia de 1940. bliografla. par su plan. par au sen. mente, lea guarras carolinglas, on Pins". agavilla, de intent a Infield- Rey de Expailia, que arranco. al poePara a legurarle a Cuba un inmediato porvenir sin Hasia al momenta, lea respuestas onviaclas a al- hoy caj rvprnducida an al Est.tuto Lido camPilativo y par so valor cri- que.Ee elude con claridAd don bandamente. t6plcos esparcidos cra to Una exclarnacift de tristen; Nri.
Conswucional actual, a passe tie tieri. A Iv ca tie Luna. La guarra ib hit al arnbiente, dude to Antigua, III- 116n no rectierda im nombre. *'He.
quicbras ni CAtistrofes, sulanyan act conclici6n cle to pcri6dico sabre problems esenciain do Cuba-. Iamdo .as docidid. imp.g..d., piers flatantes, tramernigratorlos. In! at Ia ban roy dTjpagne- Liuhombre tie Estaclo. pueden considerarse conto un aporte mis, y construct. qua fray Luis. En Ia Letters, Tran- En fiteratura solo viva, mabrevive, quel je ne sets pas le nam". Eze
A nlos do. sectors cle Ia ec.n.mi. cubana, al' five an grado same, a Ia orientaci6n pruclantiaim. do "eC110,1; I., Comentarios rin he calificado a Bas3uet tie fulasiste Ia personal. Jorge li btum Rey de quieca no sabre al vr.
do hacenclajos y al official, .igui6 in expo3ici6n del g ran Poets. Describe Bossuct, oon qua tione su personalidad y Ia po- is el nombre pudo see Juan IL E i
analizar primer lam pr.blamaa, dexcle too.. ,.a in. exactitude, con precisitin, In batalla ne an sus verses. Sum "Copies" son. IA Wide de In ratijeces de Paj-;,.
sector de In posts. Siempre, inexplicalolemente, so gults, antes tie lanzarse a afrecor al Cobierno for- He Rocroi, an Ia "Oraci6n funepra", par Ia tanto. anit.romiente auy ; al pacts nos dice qua no hay muj,
oniiien Ia% problems. de Ia peoca y su conzideraci6n mulas efectistaxi-quc*s6ilia servirin, cuando mis, Para Sernblanza de do Conde, triurif.d., .. a.. lostall.. no as precise Qua lea btusquarous res o 1. P-Wereses; no se loz
de lot enfoques-dirigidot a investigator lot asuntot proporcionarle, alguqas sifiapolias momentineas, Pero I Se infDr-6 colnuclosamente Bes- ascendenciza Creer qua 1. literate. pacifism companir fal "lea espafiol a
con _perjuj i To no senatetie" no saber Ia a castisllarxs '. La distinel6n ,nvi.?,lIiiqr mapiaalc.paris Ia naci6n cubana. suet antes do hablar. EI cilido sinecon6micot cubanoi. Cuando mks, .a hainla die Ia 'y urt ca literature- Todmi Ica trica. to al comentaria. Dejilmosla par,
-, -, I gi. al valor espafiol- debe ser ano- qua
. d! -pan
* T t Ir Ahtub.. C.fiw tado. Los poets. al 5er incident dores, gr ndom a choices "sienten", boy y recordearms, final. a
11 ., I I t.laoumt. histori.dores. suclan dar. Jorge Manrfque &ionic au dolor, otras dot elpaholas creaclas par -tra
. Por J. M. ChaCit!in Y Calvo cia, a mA. del relate tie to. hachos ,*- senate al dempoi pasado. En un ,a- poets modern, an quien dar no.
Una carta I una profound son5acion de tionipw to vAkablo padernme, compendtar Ia coma an Vill6n, al sentinnizioic: A.I.
I uga del tiem pa, duvanecerse Lie filosofi2 de Ins "Coplat'% "pesimis- fredo de MusseL Lat marques de
El problema del montento UN PARQUE DE PELOTA E L A's- Li svr.,en p6blico al pieces. al fil- ]as cosaa, en al tempo. fragilidad ma". Habria kue aclartir al concep- Amaegui, Una andalum "an" Gar.
n-o do me tabajo del insigne cardiolo- do honors y pampas qua roa to de pesimismo. El pesinniarna as celon2 y no "cle" BarmlorLa -im"
I Habana, julin 3 de 1952. 0 La Hib. iiii go, qua fui Unable.. y pang. una murstra al tempo. Nos aveza todo cantradiciario. Deprime y do fuer- dice Musset -es deliclosa; calk on
Sr J.0 1. River. he boaarado hondo sentinmento tie responsabiti- asto a replegarnos. silenciosamrn- za: abate Y esoilt2. La consideraci6n Barcelona na andaluza coma Una
;LO S 9 M ILLON ES! Dicactm, del DLARIO DE LA MA- Ia memaria dad an mis palabras, un insigne Ie.,ian rosotras anismos. Si Ia il- del mal nos infunde Ammons pjiA provenzal puede aster an Bretafia.

.. RINA. Habana. cle Una He maestro de Ids latras. . a. nos ens.n. a ,ii,, a sea. vencerla. sojuzgarlo. EI Apice an '_ If Papa, an lar poesin, titulada -AEntrorulemns par problems del agus al qua ya t' Ins grades figures clicks tie Cu- iNmo, roviven share, cuando yo tir, no son complain historic. La% al posimismo de Jorge Manrique Pope", as encantadon. Al tiampo
I cminvemas par &us efectoo. Y par solution, solo aqu6ila qua He leldo Ia carta qua hace dias se be: al doctor Jos6 Manuel Mori, qua no soy zinc Una triste som- "Coplas" tie Jorge Manrique ,- es ea e: tan permamente as al riu. tie Rcostarse. pence qua please an
In chrome, coma m1nimurn, par espaclo do nos 20 n8us de public, Interesendo al diml. tie Ins nez Cafias. El doctor Octavio Man- bra viviente, dnpuis del hondo cuarenta; costa cada Una tie do- for humano, qua poderinds ya a3r muchas cosas, parece qua Pierian
quo dispimerno. pars amartizar In deuda q1o, pen Ia ale. personas pudientsis an favor del lore, al insigne clibico qua do nue- dolor qua .a alej6 large tiampo ca verses. El lenguj a as senefilo. par pasado Ia venidero. -Si juzgn- an al posts y iW please an noda.
cio-hr, do Ins chras .a he contraida, Lb demos mark dar proyeetia qua fienon lea Padres E_ vos timbres a an reactors glorloFo tie esta case, y qua sinti6ndolo en c ,. ro: leemos eat. prod are ion Imr. in.. a.biamente -daremos Ia no So seranicild, ALL. indiferencta Ban
agua a La Habana, porn de barrala. colapias de Guenabacoa tie cons- y qua habl6 an rumble do ]a Sec- Ia ones intinno, vango a cumplir no learmis Lin eacri to del din. H.rc verld- par pasado". El hpiee d,,I perfectas.
Y esta soluci6n, arciestoodlaclat yk he side presupuesta. truir un campo Ac pelota y un par- c;6n tie Medicine de can wrieded. solo con Lin debar del Ateneo, zinc .
He ,,,, 27 an illone,, pesoOmAs a merms. Pero de fijo, con qae inf-til an favor de lea nsim. examine an su conjunta, an de Ia amistad, tie Una amistad qua
9 millfliles Be puede Ilegar a resultudos convententiamus, I ffingnifico cluscurs., 1. able del once an lea dias cle Ia adolescencia Emilio Ballagas
7. pertenecientes a Ins closes gratuilas eminent cardi6logo, y al doctor y me emnienta cri In modurez, an --- .
turaiderese qua, del primitive plan general .a han ejecu- qua ellog Aostlenen, y coma ya ten- Carlos F. Gomez Gonzilez, di-- connumas empress.. qua tienen an
,ad; ,ya 0 conduct. de 68" do Asuads, del Cars a Pal Lin n : del m6dim molvidable, q ,e Martinez (72fias a an maestro ti n .
_a do El Vado; al 3er. Acueducto de Paso See., go rat hijo mayorcito an allas, quil- pulo El process de Jones
,,ad,,, as hay Una de lea i6vere, no-i-, sable come generate. c6ma covi.
a a Lawton. Batista y Luyan6: lot perf-emoe, He ra agradecor a Listed y a ase gran tie 1. aBplIalid.d an In qua t,n- van an esta here lea recueraos luChoricias del Calvaria; Ia compra tie lam finis paraltodo peri6dico de su digna direcei6n. Ia to se distingui6 al doctor Men, nni .... s y .Iegr.s de equal vcjo
. occes-W In conclusion del conduel'a do 48" y 36' paia
"I', V "clarlo, y parle de Ia substitution y amplinti6n do Ia scogida qua me Ia he dodo a abra nez Carina, con mucha precisi6ii,, v 1natiluto do La Habana, con su EN Una penetrate apostilla al "Niiaotros cogerla-. Striither,, qua an Jones al rival Inteligente,. al
, )a Ian bancm6rita y qua redundarn an sobria eatudi6 su mag a lfl "Del Niger .1 Nile" spur- no carioca a-Jones sinu Ia super- hombre to bastante deampreneuvo
red dLmribuidora an Ia Habana Viejo y nigurms .sit palabra suire conventual, con un patio de ta al maestro dmi Jose Ortega y ficie, In qua anabos tionen tie ca- pan motor y Ia bastante ingenia.
LoIsla I be-ficie, do Ia nifiez. Un p.d,, labor omo hombre de clencia. ro. Palmas, con su corto loclisirno
- ve al honor tie abrir Ia sesi6n on profesorado qua sabyia Be
'Ail" .m,,,L.,d agradecdo, Dir cre.r a. Cassel. par media de uaa amicclo- man an Ia truhancria, cuenta con so pars escaper a Ia sancl6n, Pero
in juicerse este planted do Ia cuesImn. el actor, quicr qua ca- memorial de quien fu6 ant entrafim- nosotros al harto rare a. piritu to, alg=a de lea diferencias qua al ingemo de equal emperador dL ignore del todo al salvage capaz tie
, nIc.lde Del Pon, ha agrado do Forrento Nocional al aporle I" lions .a publiquen, si no causa ble amigb. En esa oPortunidad d, tudiaso. Yo, qua an a1guna disc.. saparan al primitive del occidea- Liperta, y e.cl.-: "A muts h .... asustarse ante to desconocido, al
I do a. a ,eg, Illiian a. .b ... y, del Estad., quo a,. 6oa to 1 riviliz.d.. So trot. do Una ca- estarA ya an Ia cost& restreginduse hombre capax tie orar-aunque de
quien la lea intereseF. Pero Lqu,6 hacer ahova con Ins molostias con ello. je al discurso del qua a continua- plina teals scrias dificultades, nd. tie anificipas ca Ia qua un ou- Its manos y dindosele Una big& de marcen torcida- cuando Ia AngusI Do us ci n d algunasfrag entos: maraba an Martinez Cahas Una riI- cer'.
9 millones? $ 1 050,000 so dominion 1. red dstib.idioa a., ted con Ia mayor considera- FIL cata M SM2 Tribura. No versidad de aptitudes y Una cap ropeo se lure matando f Una oic- vosotros. Si en vu tie pasaros toda tie Ia atenaza al alms y In vision
. IA z9n. tie intimouras y let a cual lugar. Excelente a ina. c.6n, hen pafado a(m zinc cuatro me- cidad Para al catudio qua Ia peimi- za 1. qua h. dispar.d. dsdc Ia nbdhi tocanao al tam-tam Y Ian- de Ia muerte exti pr6xima.
playable inarsmn ca i-sta Lualipotera qua Bra irl n6mern He Antonio Alaria Rica Caello sea. Honrobs esta case a Una fi. tion triunfar an unas opo.1ciones Una distancia cle dosticnias jai- zAndole brujorias, me huLiuria he- Ya he ocurridis Una vivid eV0galones He agila qua .harre. Y Una paqueria paite, per, gurs benem&ioa do nuestra inV- des. Un viejo cozado, indigana, cho case, 3tra cost seria'. Y Lem eicion de au pagedo personal -aI
sulicionle. Para hater al as udm p1ta-M-0 Lie In red tie Resqust.: Literatura y renevar Ia. laure:es
tig.,i6a comlifil., .1 iIuaja y a,,- an oirq tie Fisles, a de Quimic.. cambio, par media del ardid do lorna a decirle con vex guttural: asesimsto do Lin carnarad., Ia ovadi:Iidb.c,6n. Ii-linnel. let aiiid-F. T.onbeo api-dt- Par complacerio, y par maracer. nallde a tin tienop. doctor Per- Y un ti.mp. ..him.= q- Lin disfraz d- rulla, se acerea a A "Nostitritis cogerle. T4a vek". 'side de In circei- y medidat Wie
I in I. coma Lodes, cots media. Pero, ;quo se ha de hacer Ia ampliamente Ia obra amprondida Ramos Baez, on 6dico de San Mi- aqual gran estudiante era un ca- marada, e'mu'ando lea movirme- Mientras ionic, an it eaptritu Ia neche evarn me scarce, a an -Pa.,
damos a Ia publicidad u carta. gual de lea Bafios. Habiamns oalo grimista figil, elegantisinno y te- 11 tie Jon" se.h. spermatic un. regreso. smile religloso tambitim penbitail,
par fin ca. I.. ca., ..he millmirs rstama,? I el s del ave, pectic estar to bI 1. -z do 1. ptiati.. tie 1. .-od iinz. Y yo no sable entonce qua ,ionic Proxima al mks esplindido L. citli.aci6n qua he coftompido cuardo eseuchatia al prediVisi
I Nuestra sugerlencia El Director y ria.l. -enci.. Un latrine. -_ tambi4n, an ejos calsems dlea, Y. al lar do antil.pa par. disi- al negro tie Harlem, corivilAi6ralln- bautista: !'Con Im .hornbrft, W. -o- go d I cile gostaba Ilamarse slem- era un, violinists, a quie'a a I III - rairmlepeon .u flecha y hacerlo caer Ia primer an un ser antisocial, des- plica- todo to qua quieras, ,era ,
. Y. qua .1 Aticalde-d-ldido al mill-em qua lnvtrttr nos 41 pre m6dica rural y del marstio no arte no dejariade ac,,p,.,,r al finatante. Y Ia conclusion del f- pu6s an Lin embaucador de muche- mleja de .in[ todos Ins upiritus y
I fallen. respandanclos ticni- tie Komento v do Ia Snare, a agragia qua recordamos hay, ac- toda Ia Vida, llenafido d I.. $us lased. as nta: "He shut dos ce- dumbres, siampre escapando del fintasmair'. He hacho sipaxiel6in ulk
I votes priegants.: Is. dedlinn a.., .Ill..- i'titirgire. me. A rpegtos babe d a ofrecor Una sable y ]area horns ticks dWcilm a mi, triates nicas opuestus. El ouropeo. amigo complejo tie in-fatioridad: Ia givili. Jones entenmente distizato del cle,
jorar y compleiar obras ya existonles, a se Its toman parts lacci6n de filosafla cristians, al Era un Immb- del Renacirnlenta;' tie Ia mer.finica, mata' par media zaci6n, no .ha podido empede- Ia escens Primus Pero an modo Alto
. pan ir an bubca do nuev d I f do 1. Cuenca Caterer ,ece, just.a evaninar ]as carecteristica. de la ha dicho.de 61 un fraternal cral. de.una ley fisica. El negra, -s can primitive deride me aloja .guno inciangraente..Aquitl es canAlmendares7 En rate .i,.. 11o: Zsc ,u ea n ,I a.- r acre del anninente te.rizante He go al ppeta Ernesto Fernindez Proxima a lea fuentes de Ia vida, in Units creencia qua it ha coom. secuencia de iste, qua s6la se an.
b:11se tie .guas pluvialr% an al Ariluanabo.pan rreargar ,a Inn div. cisd., 1. Medicine Diastole.. Era ya to,. Arrondo. Y "Martinez Cafias, Lin me finge Rve, as decir, BrAL6 con cido,.Ia superstici6n, al mite, Ia contraba agazapado. Pero coo, al
Is subcuenra tie Agumd. 1. Cef .... del Almonds-, a Ia., maim.a justa, votes tie cuando al doctor Martinez Ca- hombre de jensibilidaull", era al it. .. milifora". ,,nc. religion en-tanto qua ests fin el 611imu veto qua encubria al
, .. expliat-vire., 1. .1.1,rt. Cyun,. So,: 1. laJ.na del ri. qua .a he eased.. fias come-6 a leer su samulanza. Iulo qua pensaba dar a su Inba- Le clove del dnr O'.ciol represents seguridad. asidera, .--a. P rimltivo. No as su Panda persoSo. Juan, 1. narrigia.d. del N-ric do L. Habana Era ran an realidad mu trabaic, del )a nuestra, qu&ido y ,drinind. "El Emperador Jana Zilo Po e- ,. no perverse an Lin mundo que not ]a Lim them queda al desmulcip
I Dixasell, y, rxz6ne.ele al pueblo [a deterWinavion qua %isegiin se cuenta, I qua no quiso 1-nos par an vie. Juan J. Ramos, Vicepre d I it mos hallarla acaso an esta dife- al no comprande y qua es inis in a- sma at inconsciente ca lectivo que
me adopic. ;Son Ins fililmom recuripm-de qua dispose Fo- garte espfritu tie comprensom' de eito casa, qua par mil" p.rnLm $ rah,12 de mentalidad entre al -- terloso &tin qua Ia solve ro dOn- irmmpe tricutfacior. Como Lin film
. nto Nacionfl! El moment no ra de %ilencla, sine do In. here may Pecos dias Ia qua 61 considerable -con inexAr- do su cargo tie Errhajador an ,,a ]a mitiva y al civilizado que sub.iii. do se he Perdido. No as par iWi qua se rodam a la inverse, al pro.
force-i6on. Y hay prejuntas interriantes. A saber: inomiie cumpli6 lam treinta. fitud an esile case- al linnite de '. UNESCO no he podido leernas. as- mente se aclan 3, express ca Ia acato qua el.genial ciramatuio qar ctlo lexical, IA Incas ticti dievan a aprovech.r W tuberimsactualem qua .%a encuentrrn Par to vista. 1. ,ida paciancia do un apililario. smn a!- to nache. aunhue it Atene. do eacena final do Ia obra conmovL- do vida al Personaic, In despole 'r
an linens. candiclonra7: .c.int. ca L. anitin nos he Ido Ilevande, liesilk
. .a .h.rr. an. ,11.?; L. :un safragmemos. Laid- ca. Ll H ban all., y4l., in-cando ... d ... I Samthers. al a-murcra cork. de su rap.. do su in3olonle v"- al cinicia gesto Imperial, a-Ia palace '
r qua me cleslinarik ne mineral qua so aherre?: burdenn prar. quiere Pa52re rte*d un gran lector, ilegaron a vicia emitted, me atrevo c;Asi a con- nly. y Lem. al s.l,,.ja .p,,..a ho. ments de empatudor. do au p-opi. "I-tion. zAlV&j. QUe seticame prue6as an rrl.cl6n con al proyacto an Ariguarabo?; en contract, casorio su audftorio con Ia fuerza do Ins minarlons allo, qua Ia hag& despues mal le- brar., de stes pantaloon, qua I.-ra- ]as pies de
I ".""!do 'a" P'T i
Zcuinto cents practicarlas?; cuimln cosV ]a pluma a al .y an descasarse. ganuina; creaclones literarias. Par- He Fu viaji.a Europa. W-bos, freme A Irente. repre- 1-aleza implacable del tr6p!ca Ia I bra)o pintarriziesdo. videarriado do
metro c&blco del agua proveniente do Ia Cuenca Sur?; Supongo qua tarea qua asi se evidenciaba deade Is pik- Porque no ha de ser Ia do eEta sentan cada Una par au Porte -y va 2rrancendo a pederas con lu huelecill-A Y-vicirl6a cll. cxallorexqlj,
I 4meditrit. qui .b,.,, so Alvi.ri ,I Cast. do beratic. qua sine Intrial, an In qua describia c6- noche Ia sesl6n iinica an Ia qua se modD7 Ia bu no logics del dedos cmeles de lox li-f y la., v. ,Ujmaz de _tilope, y haw sainer as" agnat presupone?; ;auinto costann tie mis nas tan laborioza. me a. al upirity tie Ia investiga- honran can grande.- y- pura ma- LaIldo. comun y lea magia vital dientes inclementes de I" prices, .or Una de huesoz Lelia
Alone?; .quilin y c4indo aportan airs cantldad? no Jim de dejarle flempo, ri6n y cuinto hay d6 renunciaci6n, moria. Es may bonds Ia deuda tie capaz do converting an algo oue- De mantra Igual eurre al Peace- afriuno mdsewla i El,
I in a a rho tomb in extj
T flemislannate:'is ruanini; elect forum, hateenuot dr a%. I par. .tr. c.... tie sacrificlo, tie entrega total an gratitude del Ateneo do Lix H.b.. rante,'agarrando al he bra p r an tie su -all. al tado, pricalb. Presents: al cocodrflo Wait au apa.
perar pars qua nues(ra. tecnlcs Ar2ton -B propins acuer- so ejercICID 2ustero. no. Para scholar )finite .untr. Una d lam cosiado. qua to expl vo. No ca 361o ALL Pasado personal richho. Contrairlametate, .Ia p,
. do If . r NIPSO Quien &it hablaba. con tarta viii intinno horremaje. Nuintro insigne ca 1. I Wis, coma pueden explicar- to qua Ia ante al pizza an forma eso cle hufds n Ia nob pratundo
. bidurfa come .etc, con Una sema- colaborador al maestro Octavio to I media Ia abonornia y al ins. de horrible pendilla shoo al pa- ca 91, Jones it, ido acericindiiak,
Ailme, de problems ,crano cumplirian Una fears utill- bilidad tan viva, con Una emoci6n Montano, y rods he tie docir Lie Ia tinto geoulaico. Smothers me asom- sado de su roza oprinalda, pintea. dude 10 hando do is selons .1 Ain. I sma.... qua nq estaba s6la an 123 p2labras, qua posofans ]a debemol y an for. bra tie qua 12 patruII2 salvage qua do, deforizeada. En tin Juego, Inver. to die docile aeld,6, .as deeir it lag
La anunclads rebaja forzoat He I~ i1quilete.s-contintin hadindole "Algims, muchachas (de un gra- zinc an el'getto, an Ia actitud, an ma exceptional quien Ifene al ho- parsigue a Brutus Jones, to entre. so se Ia van "Yendo let miscana: proximidades del itoblado. Para r,mks daho al'Goblerno qua al mupuesto tabnwje do autimiros y orio- po de 100, objeto de un survey an ]as Tismos jilenciox tie 12 lecluira nor de hablarox. y nuestro rnuy tongs an tocar al tam-Lam y Ia del Ilder latino, primer, Ia Hel green, Indefeaso. entregada ,11 Is, doxos. 0 Y pars colmo de paLi4alino suicidin politico par i in do et isis E. U., dijeron qua xus padres, an- magiatral, habla sentido algOn quarido Presidente de IA Secti6m fundir Ia bale de plate con cue a. hombre, seguire, despuka, gracias fberzft mAe@gtr&lft que ion Lameconomica. ai6nnbrinse Is desconfian7a entre I- repartialas de a -Illas Awas de qua sus hijas fueran po- tlempta Antes qua In muscle randa- He Medicine, al flustre endocri- p roponan motor al propgonista, y o1ro acierto del enter- Is eirem b!6n lea quo cruego ous vnemitA.1 Fsli %,Isla nue al Laroblemn He In warren admi-trativa pulares, ]as hablan ractido an film- be 'su lecho, liable tonido die, de rulogo Mmmuelnlave da, Inter- .al me Ia h.ce saber a Lem. A cad. Z"11dox, temores. de Ica que a Pit- gas. Jones entlend, *1 battle y 1%
_ -- .int-al-i6n. al irfe -Imi. -_ .. v an -.die if. I- __-Ij. ... t,-I-. -&.,.-. __ ___ -,
Afio'CXX Cr6nical Rab I anern DLUUO DE'LA MARINA.-Martes, 8 de Julio Ae 195k Gr6nicz Habancra pions 5
y A-11. Grai .. chas 7
En Sociedad Sensible fallecimiento Aniversarios nupciales M Soledad Gastelu.
Meynordndum _P_ ulli- W.d..oa a line l61,slroiol, y d, -La Bersitica", y su atracUva mattim-os ReInaldo Adler Pl. En Is matfiena, del dcailago true una Partarnento era uno de sua fu.ci..& 'Cu"' "a.,.Izsrd= Social ld&. 0 al rios nuis anitiguos. aisl dN g!o Beba-Al..I.., elebran sus Bo- nelo y Olga Ruidiax Earb6n, y Jer6.
be G Dlssgc os 11 -..ad. T= Bca- de Bracer. orho fios d, Etelr, Abril y
Compromise de una d 6rd9L. 1 Conlus hill 1.1oo ;milo Armond. conduefio del conceldo conyuguies.
Creator, of doctor qu an *%
CONFrJLENCt&- Lom 1,11 I -er n71M
nolemillorts de una de I rind.lo ni.tas, Gabriel y Lour. 11Crid gentile esiscest Ptdr.fr-el. ""d- do, d, P.ptl.
simp& ica pareja 'tin. JlCm'd n ,st y Delia or.,. er.adcr I --b,; cerdtal
-En el.I:yce= y Lawn Too. sintfilues; de Is arlstm d Lorenzo y Diego, in "r' -Loo JM a _B"
I Cuer- I ssliud der. col no Kn.
J nis ClUb. a las sels de Is Afable. sencilla, cordiallsinno. era I d"ern" fainiliares. c.m. "I -T.mlft en este dia festejan el el mercer anivtrsprio: Bodas der"' an _a y .
tarde del doctor Jorge Me- el doctor Diego an caballero en todai El acto de su 11 6onstittly6 quinto "Imsario de su venturoso -Celebrant su selundo aniversariol rique- Martino 1 6rez y para m inte. POr Luis de Possida t. Hombreluna sen!ida manif= 6 tresante espw% Enriqueta Cxl can
hach'Robato, sabre "Dewey In el rtenslft do Is palallor de duelo. leJnsA6c A.tB.ond.OdtizMyndera-- eI sefiarl-Bodas de rique -Plos i venes matatiors trim of En ascual y Maria,
por to, Ipd..rp.r motiveo de cupphr tamblin un allso
y Is vocael6n del prose. leborl. y honest, dessarrolM quedaZdospatenstlisdas en el er;ls-mo 1 t" Algod6n
mien o arnericano". .1 1 me Cabrer'aQ.3Fernando Arrille v Ads Al.cde felicidad matrimonial.
largos slics; una. admirable labor en i celen te caballerc g = "d Raquel Aguirre. JDlARB En paz descamse. 1 .1 rde. y Anit.1 A losing, Widdadea.
U,,YOS preference en nuestra co- FUNCION! Is Rent& de Is, Loterls. de cuyo de doctor Jm6.T. Urrutia director
urnad'de hoy a una nota de amor. -En el teatro 'Auditorium",
Trdtase del comproolliliso de la belta y al Im nueve y media its I& norable sefiorita Ana Maria Bonet y Bernal, che. de la Sociedad Pro-Arte
Musical. presentando a ins
ht del dittinguido matrimonio doctor Cuadiro do Declaniaxl6n. ess
R Bonet y Maria Julia Bernal, can el "Lo qua hablan Iss mujem".
joven Mdxfma Alvarez Mena Jr. que waba de regresar del Nor- SANTOS:
te despusis de graduarse de Ingenierto en, Louisiana State Uni- ...... . . .
versity, hijo del scior Mdzimo Alvarez Mena y de su gentili- -Isabel, Eugenia y Proioplo.
ma Ezposa Nena Alonso. El idbado diecinueve del presented mes I
c
sera el acto de izriiin que se festelard sm casa de la novia Santos de hoy Y FRESCO DELICIOSI
an un r cibo. rE Embaiadeir de X"iia, EXMo. senior COVIRADINES, SURTIDOS EXCEFC1111LES REW AS
Marquis Vel uca, que a Regalia a La Habana tuvo Sefials, pars bay el siniamaque Is
que regresar a B"fia par = ge- de su padre, llegard de fostividad de Santa Isabel, reins, do
nuevo, el vLtrnes once, l Portugal.
a via airea. El domingo regre- Rojo calla advocacl6is estin de diss
i6 de Caracas, Venez"E r- dogide fui en misi6n OfiCial, el Mi- lueugm"w2legun preferencla a Isabel nistro de Cuba y amigo estimadisimo doctor Alberto de la Reyes. In gentile e intemante expon
Carnpa y Roff. licenclado Gonzalo Zlifflila.
Flores y balagas Is acompatharin ent
Rosa Santos, la interested esposa del doctor Josd R. An- dia.
Isabel Brizuela viuria de Area y ins
dreu, exMinistro de Salubridad, ya estd en vias de franco res- hi Isabel. 0
tablecirniento de La apotracitlin que-suftW a manos del notable We Castaii6st de Nlrola. cirujant, doctor Sardifia, habiendo 8ido trasladal de la clinical Isabel Batista.' gentilisime espos D oilies Pkisticos en
para gu residents cle Miramar. --Girowiella de Ar7nas, nues. Entre less sehorit.s: Isabel del Re: tra gentile compafteris en la cr6nica social, darna culta, bella t D, I Nora Isabel Rodriguez y de ocho tonalidades
eri6dico "El Isabeliti Franchl Alfaro y
distinguida, que can tanto acrierta describe en el p Cars N6bregas. IX
Mundo", cetebrari su santo el pr6xisno diecisiis en la festivi- .. Astralarno celebrant ed esta fecha stu rignsistico el doctor Teobaldo Rosell; E SO q-ue usted 158C uno, do 12 par IS'
dad de uestra Sra. del Carmen V sus amistades e Preparan a su tro querido amigo el doe.
festejarla es ,o,ell y Arituar, am
i dia. Muy contents se hallan en stores m0- tor"141mbalftdo IR.
6 bov abogadoo an conoriclos en nueo
mentors el d.to,; Alfred. Pereira V su .ntadora esposa Ma- tro foll y = nieto, el mortalzoo utho Una precio idail. Doilies quo
Tia Blew Sudrex Real par Is llegada ayer de su segundo. hijo, Tecibaldo Rosell y Sinches: Bamqui. parecon Jo hilor an colors to. hntin monisitno nillo, que ViMe 11 doe courts canswits, acqua, #ris,
a hacer parela can su hija ma. quff ia tener free&, carinflita, verile oacmo,
War Maria Elena.,En la clinica Miramar tui asistida Id crema y blanco. Code une
stiora de Pereira -par el va- con Joe licias contrastando.
Ilosro toc6logo doctor Julio Or- Hay servill too cle'voran.
As Pirez. En uni6n de su a
Wtarlilsim4 hila Maria Elena estd. de seguro, dol para combiner.
16 el sibado rumba a los
I I Vnidars, par donde Ai.srvs. C-laPio.
rd u. interested recorrido, seffora Esther Figueroa de
m-Para pasado intifils- M rebajado
C OrgdNeves, dia dies, se Z UY
una merienda a Its ballot
atiarita Elsa Gonzdlez SdL- _C Z '
cher,:que se desposard con elJoven -lestis Capin Hoyo, el en nuestra
dia diecis&, a, las siete p. m Toallas "Cannon"
en !a Iglesia del Corpus Christi. En A Casino Espafiot de la enjuegos de t1res, a
Playa de Marianact se efectua- 340
rd esta merienda de la que Blanca$ y do color
son organizadoras Grariella Una toalla Je 22 par 44" atrit Je
Ltzcano de Figarola, Rita
16 par 28", y air& Jo
Lambarri, Purita Solis V HO- 12 pe: Ir, on
lio, Teresita L6pez Toca, exq isita feips do suavillatt inecres.
Amalita Ruiz, Carolina Co- parable. En griis amarillo, clsartrou",
mesafia y Ada Sdnchez. azul 0 rose; It tambift an blall
con cenef&o cointrastsistes.
El Marclugs y la Marquesa
do Valle' Siciliana, el encumI brado matrimanict V SU hill Ana Maria Pedro Goizueta
M64a'LuLa Morales Abreu, VE R
Conattent" Ites 1. be" do Is ansuatted.ft "fieritall
la encantal sefiorita, se Am Marta Pedro Goizueta con :Mvess Stosandlue Dies, y Area, ealficar.
encuentran disfrutand, de toalle, coal se sabld., Penn el sibud. diselmseree de Julio, a Iss min y media
una temporada en la ciudad de is tardo, en in Itints Parroquial del Vedade.
Bud& slegassite parts Is quo yu Ieaezs circulands, Us lovitselones set, Is
de Nueva York. -Para pa8ar sociedad babassm. Cubiertos Plateados
ess ell Lyeastas Lasso Tennis Club, organized& per Ins safierez Union Annals
unit Semana en Varadero, co- M slibadiss prilusissio, dia time, stri festejuds Is norla con stas anericiods P icial a
mo hugspeda de la sefiora Cl de Dies, Hilda Dove de Diez, Jonflne, Casuponanor do Sam y Mrim con su in
ra ,Sdnchez Agramonte de Pedro de Was Raj. y par IM sefiaritu LoUts Prieto, Hilda Mousers, Cris- low -WW
Montalvo, partird hoy hacia tins. Pik, y Yolanda "rigves.
la Playa Azul la encantadora Kate slaspoll housetil a Is, seliorita Pedro dark eatialenza a lu clans 39C lo Plow
dame LoZ6 Goytisolo con su Le resefiaremens. cional. Cubiertc
plsteadoo, inoxiJables, trece pizzas
Agustin Trios Goytisolo. Los Manuel Zorrilla distintsto, con linjos &Jornof y on
canocidhio, 9 graciaso nifio Josi Una ofer's fic"Na
0 esposos Alfonso
Solatiiii e Iris Giberga se han Celebre en estufecha el aniversa-i rnoJglos truly onodernos. A cad, picza
instal en una precious re- lio de an natalicia at bondadosa y res- I d e' ,I Wu n e, quo usterl adquiera le'ponemos ass
sidencia de Miramar, eTI la Petable caballero Manuel Zarrilla yl initial. Tsnrbi n pizzas hacienda fiscilas,
Gairl, el que -iba a Ins selects,
Siptima Avenida entre 28 y sets afios Para server, a 90c. cias'lls, Pisa
.30, con tu hijo kauricios lo Entre halalos y carliSoi de los stivos 2
que participant a sus amista. Passoxii too xfi.I.A. fed. el scilor Y al Jecir ESO nos referimos
des. Zarrills, al qua saludamos. MODW O practicamente a TODO cuanto
VENTA ESPECIAL Y RAFW- usted pudkra desear en cu'anto
64 plezage.- $13&OD TRRW a compras personals o dom6sti- Radios de Mesa
Posh MIAMI cas de ]as que suelen bacersel en lindos ton6s, a.
baits *I NORTE en una gran fiefida como FIN
DE SIGLO. Porque TOJO Cuatro tubos"*70
EL CHAMPION
cilantro ofrecemos salvo contadas Para colocar uno en catla pie.2a 26
a Now Virk. ou hogar, comr, s1retalle plegre y prictico
T". oee ;. -." ask, or. xcepciones en que los fabri- trelenimiento. Son de I& mares,
W. -.Plot. do F.11-as, 6". en
otatforsobl., canes nos impiden bacer rebaia "An-in', con gran sonoridad y en gabi
Sell", diarist do Wesel. netes picisticos color beige, smarill0s,
9,15, A.M. a1guna-fienen ab'pra prec ios cbartr use, mamey a rn&rfil..
mul mis baios que en cualquier, R.sl- V Dac i: C.-to Pisa
EL MIAMIAN
A WNAAWW It NM IN* otro mp inento del afio. Por
Toolo ..,W. snes"doodej #sell eso le repetimos unay otra vez
..., Corre Onto, Corre-Csoseed.,
Co-e, .. redlansiol
64:11dor. diaries do husesi. que este es A mejor m bOrmenta, 'o.
para sus compra Aprov6cbelo.'
MuRido, suave Colchon de
CM-6., Ins Wiridleel.. ol
del roas" Corsi.. 1, Istrobli. as is. VISITE cuande'venga... muelles importados, a
a. set Cti.lleei soal.
do. 12,01 P. M.
Para Werasers Y resurvionlosoess, 37950 @1 taming, camera'
& Co6doessil IIA Co.. Nuestro elegant SALON HELENA
?a A.-Itsia World Al-r,
C.:... do AAd6h, Hall ... I RUBINSTEIN, con PrImysterig, Mani- Personal, $33. Y media camera,
Airlines, a on Agents do Vlaiss. cure, Pedicure etros jervicios de 34.50. Con cap& Je fresco sisal sobre
1. Metals 2. T. ill In. ..ell;. form, h Excelente
_
I I
, I I
,,
I pighil F I Interna6fc4j al DIARTO DIf LA MARINA.-Maztes, 8 de Julio de* 1952 I Intermicional I A fia d i I !I
' '
. .
. I
Irremediable dirisitin de-los, ,CotiqitistalaCiittaAzul elgran iLlamado. de Acheson a Ia' miidad ameriea'na' ",
I .
. dipi4ados del Gral. De Gaullel traslallfintica,"United States"' I __77___ 1 1 11
.
__ I Actualidad Internacional I .1
-
Favorece al 6abinete del PrenliOr Antoine Fin(l), Ia I Alinjord eal horas y 2 Itninuto'sel "record" que ,Gran, d ogio a, I I I
-1
' I
divergencia Calla rez nuis evidence en 11 Pfirtidol establil hace 14 aitos el vapor "Queen Mary! 9 I I 0 .
&J"NOWNK
____ Ia cooperation, Ele'c'donvs en Mkico. Ell triunfo I I
PARIS, i,,Iin 7 (Unil d.-P.i p-,bicrria pod. .,,.lie J .r j "A B.R.. let tr ... IlAntico "Unt. Naturaleza alduvo In so contra. La
I.., ,,at am do as ."b""' W on ,I d drnll. jInIi,al jUP,. I,1UvI:fy vlocitc, de 45 mills par hora. I i
tid. del g-c-I Chn.iei D, Gaulle clogimllists, ,I H S I ,
iledil apparent irremc'1,,,.,!, no "!,S,", 6 am ,,a Jc. ,a ,Caron id buque restainon millic,
.!,; ile ,*:, El Nuevo Mundo es el
-' njted States' completti In mos rA-. a Ell velocidad record' del-,domingo.
I, idnin I,, ,,it, fid He ,, ,CE: dc Com. so .meRur.. ),,a irinto di- de Ia m aqu naria. Expectacton
Begun nnedin, ,,f-oel trol di artan de In agrupori6n,,!pida travesin del AtTintica. "', eje11'n tie 11 1% Uddm ,41.6 millas terrestres) 11 I I .
- d. C: Par C Ja
"" Id" al diezah"res yhds -,IntutrCC vez rebasada IS Roca I
P1181111 I ,;,at, s,!.,,.rd,,,,un'rPh Id putill ,r gonegl g c Gaul - .,. act fin del Obispo. If '-United States" redujo
,'__ "irm ,I,.".. I par n E i to ce A arnia principal die
I dira ""'t"' I"- per iQueen Mary". do Gran aBrea ,,I v.I..id.d -25 nud.s. mliiiiillllmillll ii iieiii Izor Jogi Haria Capo
reso p."ri 'k 11 los rojos
In quedaria ,,It 11 .... iilam. I,, ,pendientes do clorechr. ,_- .
-' 'I r'ert' P. rlidl ., ,,,,:i qutniforman lei grupo tie Finlay, y lam "' t,esar o tin posti p 8.1 millag Ae In Roca del Ob I I
rrio-ir Outlier" LIF repre en I all e, In iterip, Iluvia y %ien pole Ins 6 y 16 d 16 ... de,
to a Pin rom ,op.blid.n.E. ins foir I'la aid, In,,- Ingletarr. (121f le'dTi. no.'Fihn.'dCJ -RAO PAUL0,'Bral jolt 7. (Urd- I
Con.l y l-ompe ...... For .he,,. an me Babe In lin- 5 on I' del ,.r I b It q'u C tie ones on La *c per, lxenl, al aleadento tficial de us
A, mble. ue did In 1 s hor.E abon.) Ca so primer Cl.) El secrete to de Estad. tie JOE
zes del Fenerl De Gaulle do vnlver meguiran Ins di;ld', algm ,An I A despertada rl, jil
HIS al 'd "' 10OII.CIHS P2545 par Been dd 'l vl.ie. L im espectocion jamen tr Ca .,
der me duvancerrion a. alginin e to E.ted., U.id6,. Dun Acheson, hi.. .d h I lamadg, "revqlucionarioa insal U P.Werile, O '53-fif'o C.trenoo E,,,.CEtC e it, ,ad, me a .
'I L iun Ilarnarriento a lam puablais 3me- Is'
to ente. ,P' rennzoa de jt flailo del lizue A loo
19.411. 1 1 C.re. on b, ,'I',P',',,E. I, B ., I go an ."en P ,ri.ji. tItUCI.Ralu** .a b q Lll
dial dicc honra selm ni'diaron is, terminadiiin del va3e.ricanos paraique rechacen a pro. ele ,.I, df nea e6, ,.dg,,..idP been ..
forron-ran tienda apart, 0 Ca
Inv ... ble Pin_ mos LIN pao.jercs. Los vi. I pa an 2 dest nada a membrar in des. I C, Sold .I
I..P,. partnin a Ca mnu ,E on n ei d Set de Is revoludel Pallid. do.li- -,in I 11 do c Par,
.kit., dir Ia, 5n SP -pera quo no serh .1 d 6s r Ci record B C 9 .l.'n."Llions. For primers Irefirl a'.
illgern ,.ss el Inal._ In ,ra"o, "!I ou d, log constitutional
naron con letter In re;luncia ,de 11pd C, T lack. ,-am, linod E an .1 soiddo de Ins cor-,confianza entre ellos. v d at ca do Querdtam
I ruand. -Co'c" ,1EF I ,,Iiod.. 'd
parlatmentsiri.s. .rtr, as .,I join re .,,,,e coCr I ,I p So the. a cide ci6n,.p I pal. del conlin,, I a ou"'Clecon I, 1. ... do I:. tr ... Wintic. C..plet6 so ch, ,,, botelhin de Cuqp6n, at Ed on dicorso oil Una comid. que I .:ree,,
cuentan ,iuc 1. ,!u I, 11 Me on elercionds In lam que he I .u a r1obel. tierres,
" '(7 d J, r cf Lie. le ofreci6 ,diGgob
to I dil;'.I iv cl notice .1 ecord e, 2,94,2 millas a una, CxEen V aste Esyehom quo B On so ocidpd a a 35.6 9 au al comodordo Harg tildo. Luca an el free Beta 105 pRetid.. de Ia .posici6n disfrutarian tie lam ven- rizad, hay P ri.',*, S"Ind . ,e:.'
na tMF Prome no am im fin, Ia consolidacift do IA&
ell 0 hire, P. al, if
jolt .1 I al tin cibierrea. d.. v me ,rdi'e' C ve .d d I .,c:;nador dL Los can. Ia. auxill
"' a a rid recCos ein ilanTadam asmquistas tie In revolucift rnexdicana. NaAntoine clinaly en vita es vatacinne 1 rO ric dipuladom que aban onarAn a] 14 .9 millas. terrestreell Tr I, r. JoMieq ".'ral'ile' on susfire a a vo official de so violin de ocTot dies all tojas consomantes con of sufragi.0 POPu 2
par. 1. 'tablild.d del miima. Cie do In resistencia durante ]a ulti. gonar IS simb6lic. Cint azul V con- y d 'Todo el ui es U Pend : Brazil, Acheson dijo: I didatos contariar, con mos representatives
. He') -rtirsc en C b.rM de p; C v "' all I or. ,1 an, ha Ins mass de Ia votacl6n; lax autoridadest!
L' geuric" aria ,Culminacion me guerra. I asaieros mis'm a!,'.:h.y._ Me .d.od. h. do M' visit' ed.ralem die he Podido gobernar gin el appyo do caos elemenSo P "' at done Cl .mord. del, voloz do Ia historic. de,. Inaber establecido al record ... Me ver t= .IR.o= de IS tog, que tienen a sti-favor Ia maquinaria airielical-P.r -______ nidad tie c6m. One; garantizarlan IS expresl6n popular a troves
Consejo Nacional degatilliza, on el. Descubren no, L, 1,cidad promdio del I.Qucen merit, cobnoUCg1.pltch.r.que .phat d! raclIn entre nuestros clos poises litica a travis de todo al pals, consolideds, antes quo
rod de falsificadores I public, y an JJIL log ilictores tendirion toda
sentido .dds do billets d ,,"'.yepen's so record de 1 938 Joe _zllr .. cle car hit.. get o6con P orarse,En aquelic, I a SUB cand.1- destrulda, an is terse cumplid. 0. lam Wtiniam dicedo e 'd* diput baritio tin Alernmed. i de 3 1.9 aud. I uede mejtra j Ca on C d! de seguricladem
clebon .bedeq'ur .to., i as11 rS a. 0 quo eI buque habla superado India Campos en que be .Uerla we selecclonar
ucclones enj BERLIN, imb6lica del Croce del'Ifo que 61 esperaba. junto recogemos uerte al general Lil
of future baJo perIa tie- see expulea. julio 7. (United).-Las JL. d.ron.,j ,I miedo a blen dam singularmente an el do d
autoridade. militaries, norteameric.c., A loot on .. ,,go e.pr.6: "L. Naturaleza debe y be lei mos datos respectivos, sin IS toaccifin. e I r1ol. rtinquizibas "elidados del Partido. er un to Via 0 - U. do ibir mucho ,if al tenor "compuls!vo" que habla distinguido a lam ro CArderes,
, anunclaron haber descub le d be I P qu .. cam
Los esfuerzos Para importer is bille 11' elf ai't1of C'u.ndin ell! rlL I tal expro 16 tent.07. a el peril IalFO:: do fidsilliod.res de a to C ded p primer vez e criditc, par amen. LOS IS Cap cl1n cl, clecclonem, anterlores.
hesi6n" constituyeron lam filtimos 'a V e1':rg-n P trasatlintico .blanco y regro VlCl1tDS Y IRS corri an tie per's retueltes impedir qua Cl I A lam urnas ban c ment6 c9qperativas y. en Vi's, JJev6 best& al rail
tentos del Ile Gaulle dlot I . u metro partition orga- "Intenclones me Inglinusor 'r bigentes: I on bz horns fL*ale5 Nei quo Ia nunMia parte". mundo democratic me Una It to ..
general per- ld"Inat gad au del Eje ,Io do I., _ __ a oncurrido U 0. el mo, en Ia prictica, manias
antener unido a su lgruP,1 d,-,I- Eet.d., until S v eirdic'n, dI E_, raci6n en favor rip sui die dos, partlendo de fallen ease garantiam: n
up.ran.. de py.v C tares de drope ban en Ia Constituci6a, de Querktaro. Valdrla IS Pena '
a r a I or prop!, g1rideirl Y Progreso. Uni de "Accilba,
, :r "dc a c in- cases
;ste se ,,I tome .,,Pidnal do Berlin hallaron Ia, pi Deffiodinfitica", r"paldRdO pot lam
favoreel do Con lam divergencies do- l Ca ', .,Cr io J. S d' lo el alcalde c bitib..d. it"Lont'itt I observer, en detalle. inside quit Punta ua,,,,donqUi.t.1
to 11 011, do ri.reclifl.. luade aspen ut om unista mundo e, luorte y III es' conservarfores en'todo al pais: atro, repres6atado par haontianeudaCdomal ttarmlulf6on. del candidate a t clef sector ,
bit -.Ica 6 1. ell I I barrori pace So am to on once- on SIR aquierda dissident. fordandil Per Jos cuenta In action tei 6 Ion
, Ina a do nor ,egligng earn ,ezi cranes del Particlo Institucional Rill.] has- de Cardenas que des ruy
eguLdlistam. aspeci-lacento ol.fanart, 3, so locenitin-cl, do rlichu ra,j p, mi. """' Il. O CE iendo an
B.dO le A,..bi.e dN-. :,fl,"-,,,.' -i" Ile .,,,C, an R d-j1.ftillzmd.E no rr-Wel district tie Saint D enis en P ar sob CI vat ca, 1.nini-. ,il to hace-pocins of,., Patid. Ra,,.iuc, ... arlo exC.- vjeps ,eediques dol, Peirtido, conan Calle. Y otros
1, Ile,_ E deti.0d.cl. . rr I per. clebilitalil-" noo; otro mos, tambi n do jquielda, -Gu=ikn, procedente de to*
,,PP a, J-PLIC uma lei ligerannento
I o I I 11
..hirt'ri, d I I ,1.1 i di al prestige, de Heariquez
proyeeto de Ia ascots de'Ej6relto do Ins Emladps tilde -_ Mid Acheson ones adelante que In rdda de rujo, con CI senor Efrain Luna conno can
pager personal a .a or I Illne anizato particle, puede facilitate Is Ar-Cl6m de on great
of Nuevo Mundo Ia principal -i*,- data: of quo encabeza Lombardo Toledeno. fr:, me opongs. a Ia .hegr.nf&, haste share
III dutanclos, el penowni.. I I Prosigue la Polic a las inirpstigaciones en Tobin, I de estos oldra I ntos b Ii itu_ partido que 1,
,tid. del general Do.. suite I'.! So Zda ci
pe .0cinclaclu. me Hold- canza'"y' ofiladio indisputada, par al particle, article
que tenia prese di.C.rdi. y 1. dCEc..fi:' .date cold y. par Objeco. 61 Revol. .a.
me I re rifeclon.atni%1lov Ids lablilicadnies on Jos momenlos' dondese ocuparoPiarra0s. Regilest; a siJecasaBliucl6s' usen a trij pals fills.mod, cional que present of senior RUIZ Cortuies. ono.tsom de tese Petrillo. a IS
r.s: In A..mb ,. ,que '*so e do La cadenza d6 Campo
ca que lhiprimian Ica orlmoros 50. T ___ __ ___ 11 So quite.
d cidi entr 1. cdalidi6n del .eat,- mill6n do billets do -1 ,to que ciertamento buscan para e ob: Le opunickri, ube ultice-. .poyad. for lei ,to- inequi act,. 11 Ina notes ay in O P.mi.ie I do on I, I mi 10 do PARIS, inlin 7. (Unitl lidfrde hace 44 Hills bajo In raisins .Cuza-iEl d.dalnn. de ]as domes jai, puede decirse que Istaba refirvientato ricano,'n. me be r.t. teld.viel. III vi-jormiciquismo. era6n iiquberclista. lares; que me propon an fa sif rar. comunisla Jacques Ducl6s. libzlado Lion rip conspirer contra Ia seguri-I "E ; dir can mento of'c al frRccionarse -hay MR
deRrzo. cuan a ,no an clande me occontre a In tied Intel or.. do Cue .. ptdi,! Confine e -1 Renriquez GL'zniAn,;ivnlo lam Pero. estii en decadencia Y,
inclus el ? El Ei6rcilo zIgni6 C'El' a Pon- He In -no del Estsdo, morA -anetidolveric
'.art.. -c-aJanle"'Asamb ca dia CLUE. de.p.65 do dlat I 'Pe"Tc"a'"" """ rt 'por el general Migue
robac tin a Pinav Para 1. far. m6n Can on Wlicte do do].. a Unnins: Hacen esluerios restates -el Ldo Luna Lombardo Tolle ano- or- Una leve muestra, Clue puede "'Plianite en otra oca.
Su i falmor e IOn a C menteri."p'.E.A.. he rogrosed. ,,, a int-rogatorio ell breve. Este se-los EEtado .
macipon del Gabibete, el Jefe del Go J ... gar domde Una clinlea y pasari Lines I A ]a primera-vez qua Stir Interro- Para con% facipr-pict partido Institu- rez llo.m dies en darria. I gain dEde ,,I Pricarcelautdonto. 'quu,.tam oer l edrebaeniosondfiamrsenpaisess ganizaciones caspseradicag creacipauscansl pool., He Ia IU- scillbon-al, en pgtrulpobsie d:enerde del lie en. MAXIM IS oresEl peri6dico comninist. "Lli ........ i. LRs auloridades from agpiegili el Canciller norteame- chn electoral. dos gropes de consideraci6n. Esto. claro a"
0 Par'i ridenn. : tie inspiracitin mile personal que do parindos. La PrUe- di6n do elecciones: y Guzmin, t1d
. ,Ina 1, Saint Deals '= Ile sido bueng
.1 d ,a. be cle Henriquez Guzman parece holder no parcel& possible Ca, PASS
P an Was' snon de,.)CaldC dimtrilat ,.'a' I I -b ca 1.
Todop atece indicar que ... "mijd"As H 'uti".C.Don In ,= I ,uniefif Gast6nL Ad,:rti6 Aches.. quo -Eh ,['l per ue afte" a Jos reFtEcil.". I, 11 1-coulableno vez par CI hedho de represent
- Sonli acusall cle con.9pirar contra Cil on. pal- on perindo del on men. El quo dejarse .rrastrar r, en cierto sentido, el
, I F.r "ut 3 "IS an]A mcguridad interne del Estado. Isla-iprefocto He In po!ldia, qu.en arnltl6 laimante ri mafia tie libe a calumnia", ni Jet extreme derecha hen bilrd.do on. esperanza vjejo 11templib" costren.c. babes suscitado re e ,,, permitir qu "amid ceilmul-le Para of future.
kcinitinnaciiin de In Pig. rllt RAI El Slid 1926 me It allcehrh6 B ,brc- be reponi6ndnsq y cleiii Una ellnica onden.no anLincia in r.zon de Ia iug.lni tee qua sumar voids. en log ousting conedervadores,
tar de Estaclistica Social, y colabnr6 p U*nda -... he. PC- propi5elto. NO deb m- p mit,, due arrailic, y potencia en el 'pals.
ndidat.. orrou O food, ,mil do per Ins mil entram baitti, Pit In zone He Tol6n, estos mal nienci La note mis salient de In ele-'n al pareder. Im. tie able
central I I onados enemigos en-1 he .U.MBCIIO I Puerto., ridentras tanto. log resultodos do IRS
es folffica, cle a, It Ca - I M, n ants todo par el Ean".
Eid., utrodt ,.r...u en a ei dudidn del can,. de 193, j do."
no .do., Put 1. I 'i,6O E do ..C,6B f d 11 I d.ristituido Henriquez id am comentarios al leaderPalicia estaba muy, stareada Me ca .bor6 tanalaWn ,en ]a Car qd die Clue In In cranp. onde In policia prosime IRS inves, venenen nuestras mentes. ecriones. Para perglefiar ate
, nun 'con d.d del hig.d. ue of ider enmunifita I tigadiones I interrogatories pdo ]as Sefindii Acheson que lam lines que hecho cle que. a ago par primer. ,vez, almden a IRS I do domingo. .1 garque. Revisor. do Holes de ;Sr,,i &
ue ....... n -baJo *,de ",%i, Irl he Catania padedi Coda Cami ha militants communists. ,a ocup6 Una rrIsiguen en el Brost Jos Estadoe urnas Jos elemenctos del viein Partido e ,rdudio"' J litares, Ia Jointure tie one d I gen de lam eleccione Pigs
L;A diuniTl'.7ccmd. ernin un mbre Irevifio, de quien fuera ayind a In" subametralladore y gran cantidad de n 03 Son claros: "Queremas Paz con I I I I I : :,
cle In da ZY clellife mcnta' b n"i... p'.',a inuniciones. personas Justicia. No ca.
unit -nice hrld-,cldind..cIu I .' "i" elep Varies fiscal libertad y
;n qu. Partleron rA- Be In, abandonor ]a clinic, Pero que tencl bt intrrrogada In Tolrm eyer par e a nadle. Tratemos de stuilre no,,-I.. ambul.nobul 11 ., dl..'d c I. re,.Iuci6n y dead e .M,.r.-m.. M ilin
pidamente hncia .SUB 110SPARIC3. once., iompre ]a tuvo on gron C que descansar en hog a also mos. I mancistrado instructor Fernand Roth, from fuerzas porqtle debernom hacer- Libran nuevos com bates los galos en .1nd6c
La Tuyomerecidamente. Mint,,.B tan to. el dF I I I
Julp he. iniclada en In Avenid.!Ma I director de quien Patift a cat-go do In intense cam-,
; R nz C fees h.mbre Smante tie ., Stir. .i;iulen finfia guibernomectitt ca e Ed 'r:I
de nrez, Care. del Pa!aclo de Be. In t Lliumanit6". Andre z.n. d z. yd'. ph"r'Ti% disorul'.Tuc lfl en
Aries, en ome hadiR le ram, 1 de 1934 al 1935 colaboi'6 11 :1
ism the extencil d ; In _C, perl.dic. "El N.dicm.l-". I tamil c.sUi detenido In Sant des- PEP gran Puerto na-1, -Iddon E do,, p ias internacionales
i., lei I A an I I Reaumen de las notic
L'fb,., cb,% f .Zb, I de dI __ __ .
IrIdedo-, del Hotel del Prof.. iencla sabre mnuntos dean., .,or - __ 1
pekcundras infis alli. Los turlsta. B Core Fe rm..ena I
'. "a ,.
PEladislicos In general "' 'r1u%.U ran
par. O duall ,.,,d,,,,m- ,.t,,,, ,rI b lg-a to
:barratabon 1. pinata bale j',rL iod.E".n Cz I SF-"en E dos ,rl,,.m:, to I
' lEisei -Cndera so rogreso, a a E dl l Ca h,,ye
r. tie Ian C e 'U'
"-: E; ci.Iltil,. III
' ft e it nilirado 6 I' b. ve XC "' .. ',.'tea dr',Sll. e T.' ;, ,,.ad a I
,.Ci.rl. C,, ,a del' fl.tiel del thow er obtuvo inta ... SAIGON, Ind-h1in,,.,1,uli.d,, .1 ani I I _1, It telecasting caoficial liniyor dill Go., oc I gZpd or'des In Palicia lanzlb clic, barrage de rid.m. tCd,.-El niando mi ca 2 an Fede- i mo Caplan, grosarom a Yugoslavia
,a', bierno del Distrito Central, cingo --- ____ I ci6 que unidades leaves a .eg. tr._ Jr.f dedimco q Ue 'a Be tild"' ?i re 1ranl;dAafsCd man ,
,
n m iquenduviiippri6i haste Ill 111:111. (47clatintaiellin de 1. pit. PRINIF da-6ri de inattifos relatilloz a cannot. ataques en-pe CE._ e dirntin.., duare-1,1an. Ca 'onto 'on ; "to .: ado.
rfurrics lie policlom nanninclos 11 al b rill. do 1937-1939 N6 dip.. -_ - MAI Jeni. i do arios do Una politics exterior levorab "t-I'm .A.i.c.'
I I I Went- do lam hechis y far. ., ti de ., . ., _. no, im ucsi-.. .yu.! 1 In contra lam fudr.aa comuJol',t., de 6 P'ri IaE T emen en E. tT id C C.P'u que ca un Ia al de rillk'segfin Is citado Cringres. de M Uni6n, 3- vn, % Una u died, e E r .
*"' a I 11 Is too ... Ind. In agriculture. t ra )* Viet Minh. team do froca Imen. Cool on to
tile I In extremidnel occidental 4,.61tfino de Laos afitis labor; com,, Lie in clue ombom xostienen. No nb. _ajo. astintos I istas ante do agencia tie ..
dII i c plar; potencien del 0
,ente al do ],is vvt,,aticim. pecluentntiLy to el intent tie d or"
P i elandIrl.ra Z' Cldrnder'. e.ta
*q;,,,A!amd a. I I hotel. orero ell el Comite Nacional do In 1-i111- t.not matiz6 'algo I 190CI.s eb Repo
Inmedial.inen a., I,', ,,P ',,jo- y", ,,i!.,1,q eircintinnic.S. Se an on fuerte de Do Loc. a 30 kit. ,'blica hasta Qua
I, L!, aim I ;,del ; 1 CamParla pro Manuel Avila Camacho, ell do,, dust El.enh.,,I -elacionadas con de. ule do Kemal on of del del Ric Pueda haderlo Par met. Vienezuela
-C..' .,.,M,,'d'.', t'i','.",',.,"fl 'e"r oleI cual presidia of actual president ,,, d ,, bedl Ia is Ed ,,u,,,d gn" a I n Ins I R. Brentano, 'lot as Una de 10. in .
a Ide In Republic., licenellid. u;"dupok. do E I' fertma national, seguridad social y Ea -.,.d,.o nim 6 adores del canci- continfian en Carmelo is$ malembrome
tin hub. al nlldm. 'I Z'la 1. qua ,olificii do ',r art.., .fiellits. comuni- destacados Colette, .
tando probablemertit'd C r Madill C '; I "' Ca ". .Icltl jh.n 'tee donnuer dija en Una reunion gadiin do Ch"05107squis
Fl dome A em it h b 'es del
OI I ante do lam tropes conillri tonce; aestrecha _;ms del Cablerno Para lam convc, I. La sUbcohit.9i6n Sobel, derechoms of. Cu -If itilit,
indie. a Im, drPs do Itnit parlid., In amixtad quo U ,it ,ellurid.d". ,ponle -se:de noticed a' he couriecom en Do Loc, anionic. Pat Ca eel ebriida en ants Ciudad, qua -Se.
fin, antinco'cin ,sto Di 'rn'1l iido;'ldto's ninnies el mayoritario, norte de Saigon morian otroz 24 y el Goblerno de EICIL ntinuari des. CA CiAsiilq. 7 ,.ite t,
or IIIII ,cup6 1: ,,,, tribbin do liews quo hint di- I(! I desem pleo""' ,tn continuari des d or Ezf, d.v a
"' In. J. to cabin prisloncros 20. en on C.mb.tC .,rdr.lland %np' .to .efitud cdc due 'If"Aak'necon en Car
I d1o dr' P, I I cal Ell ,I of,. I I I que ,onlione I., Punta. do ,late de .,
""I net h "I"e", ""' G bid V ,,,,,I".. "'C' -1-1-1los delegation de EmbidnE del nenta con on Ica too' ect., PC acarn p :
1. ,-Jet MSFO'.b id. re'nir,"i.rin "In general del ,.Cu d anundjeen ,Oipins batall6n tie leg onarica fran-, A ,Cnauci.
'-st. it, Imil I .11 %ad. tadd, S 16 ,,a 166. clipl.
le, CIrd ,.,d1,n.,.,", J,,416n de So, dn'.eirelop(g., ly desde el dos y Ui.idri. y .df ,tie. p,,.p I va closet gica, he restablecido Una, pal" ardembir I 0 F que Lin nriencia. Costs. a confia Donjovenula, con Is cu.]
d a e Cat
n al 4 t x crior ton I era gestione In terminael6n eri e does del munnio libre'annifica.d
'Er raarmrriir 94 asempe plaza tie d pend e do d, So politics r on problerna grave I Tropa. del Viet Nam me acerearon'.v."Amtenetru.- .1 Goble-. venezolano rompi6 relit
Par. "'it. I do racial a travel relad"ll do '
I, ', .ttCi.1 mayor al In Secreteria, do Go. Y log movinnienliondiploarth tn'7" He In discriminnei6ni
t, r Belli He In qua era I ular It He so, .limit.. ",in ,a r siquiet para el primitho alitimportante Centro clones redlentemente.
Ali one D 1944 al 1946 valuated of h:bIr I' la 6' .I dos edustivos y persuasive.. Q..n ll .Itu.do 480 kil6ra.. I I Los. diarict ,1,,s h,bi:n
9 de filexien a I alied1n n I, -ad. 1. .1 I 1.
.1spursto el .Gablerno ble prop.. uvr- 1 El informed anin"itarto. respaldado tr S noroeste de Saig6n, hutindlerce. glaterra a turin 'd "orrestatener el ordinal teraidnada ya in,%pii rI ,,,,g. He Atibernaclor do VezR fisica nece aria Para afronlar con par I.. dClg.d.. ,Uref Ejecutivo i as "di A ...
.109 declare varies juncos riberefios Y ornaronlConderesdool nencro, Chace YUKOBIA da.do que.]
"' "'I". y on )"It. a Pet. ullim. a h ,6xit. 1. .Eruimn". cup el problems racial i1e, ind.10 1 numeresba prisoners. vos peor earlier me an pairlig, a favor enflannec.ro junto con Ia. sovi6tic.
CIUDAD MRl'C10,J *iJ'J 1n' 1. ON' wonni It ,I,, .-I-0.0. He Contra- Inc.[ y -,up.nd.' ,,J;S,...I., GTON. julin 7. (EPSI -El: Los bombarderos atecarlso al =area do Bulgaria. 5 dedulio-pagado. hard. did
lermin.da'la a, P I d El g.hral Eisenhok lot in DZI "Ile Gram". pe'ro.hoy ,
... !;a as ,,Il-ncl. cilAlinerain -er Is oil cam. decide drabs or animmoo call, 'el did. of "'
,. ff, 'g. resideolinfri.ent.%, E'l.do tid mp.crju fAbriceds He Brmadne I v.pcor 'ft. _jJ
,.he Politic. 1 11111 lolon'.6 on ...,I.,,: pikuni'l ,"..' red I F al Put pr C! y .no LONDRES. juba 7. (United).i ,"LaEgua dice queen a.lue a .tPor
1. Re b ,do, car. do 1. segiteldsid dide.rthl.. "' 'a federal. El lorado triteirme. He troops on fees
PILL i= tB l Jfe ..Pro 2"likin' P.perrn.g d qua more el pri- ailing del delta del el. Hold. I;
So ,nun," It G.Iflrno eati, . quill I., 0 coal ,St.,. 11astaloc no h better one 16rmuli ma fueroq eicntercia- Ijurddad sido partieron e secr
. de lei e del desompleo, que lIpinco *,,iloslavom
aleccian"A P.dlil= er el de an vs. accidents- .,CpL.blC Para nothing groups. an ro clude ]a passia. gucrra rnun- do fUSl- i tie Ia Legaci6n dill BOIRILY. So cadveldido a In orden y evi- YU6 clesignad. candidel. . Pr me- lax In Europa.
tar lad abor 0.0glincitin. ra'Maximliojuin pot- ell Parildo R El di 1. 1, BU)1- I page. y Lea empleado tie menor cateAecrl no ,Fres center Truman he insistitin jen I a
III I,, 10, Alernan 3 P.." "P"r a favor de
evo' Taft he pedido que me confine In, I El. duemplen funi disminuyendo en ia nnd6 hay be agencla goria.
1: qua Partido Dem6crata enclose Una 0 rIr ante -n _t6n de
El elarn d G.Inerruncil Ile- rin mittiol.nal, ri .a.
Arit, que WHO acto public "ya I duarrollo del poderin a6rea de O' ultimas Slim on tal forma que en e no imes jug.
al Filla, man. granites -gw, to., da. E. dos Unicirts, y he Jnapugn.do C I. TN sentenclados en
idion ninnifestacix qua qu ar: to el comakin tie Normas Equitativas en ]a it In, I Los cinco fuccon '
-me Con prelexto de In pe, in Rule Co, un pace conto motive, cle preocupaci6n guber-- litle. bingridicom del lustri, don Achil-AUCh. do quo d mosiad. ,,,gener l,: contratnei6iI tie servicing, facultHda In actualidad pricticamente no existed, Alernsonis Occidental megialri um po-, Filipinas
efec a I ,,, iii ,::;n 11 m,,,h. ,,, onden casilgar a los culpables tie Him. I defavitrable al Occident,. pe- Le.-vac, Se bia Sudoyrientalapoer ad:
to lJolf *an eel'] ca .Iran.. I p demosiado do 5 '11"' I to ivid' des Bob, van, capio el ,e I
ties. no oerk Pet I Ida Or tin de ]as cnidn ,,, eat rem. orlealneoi6n, racial en el empleo dgarental, Pero hay indicios de quel be ,e,,Adelel. a"5 .I!eni,,rE
". alon fil e puccle surgir nuevamente. LIME URG ,am d Tr -! I a. e 11-11jefe vIlin "Comet" qua
lei "'Un mo"V j6a6 1,1 a irnbaJadores. Robert C. Goodwin,' director cle In I. If. 1. IUnI On IS ,,. .. ,uele Londres-
cellair.rl. ,.. ibltni Politicos o grupoit qur:i "!"'I inning, I "li 1, :,,.,,.,.,.."!,. g,!;,-,Ii, ,,',! .", I PPr. McArthur no in-, tedl.-El doctor Heirilrich von Bre-1 Doa de ellos. miemb d Ia ral Y ,L6
911 I It Taft. Twitpo- hizu Oficina Gulnernamental de Se )r
, .
qu, no 're"i'm C.o darincler". I clad Al :: it all oil In Jefalura del Go- 1 raMd %"It* III i Asplra Barkley a Ia presidencla guros --- -" -rne ohrrr, dill anbleba tine wuipo i Contra el -Desempleo, he pedi
Al inimin, Ilemn, ,, Illuen recl.,bient
bbndo parties an Ciudad Mexiiect I d I P a it'ne, n eat birl Ion In- WASIIINGTON, Jul C-n.g.. ,Nun. Confided .dicioned" I do 'a -I- .Z.,,d%, 'e.li"ok" 7'. (Unitid).-VI
sign nd quo I Jr. do( I a d I d,.dllli, .1ol.gep "I'll, C, b '. ,a "al-l""'itled i SRI r B .C amet". impulse0 e,,,,,- ,ba Line on, .... U I 11 "I re"I'Ll El yi-pleeldente Aloon, $1.3
"" ': con of fin cle hHeoric Ir
pdddd ,e 6 I., Ple, ,C in det o ... .
Ind. I I ,. Criz.r. do par m*l,,e, I Tea 1i..n,,CRt.er1iz6
'Ia riqui I ell I trtwti, Is I 1-1 C 11. ill. fine. allies I I q In' en Confirm an que estd
., die, 4.u.,, Wdblai Ell I do I on et ,.Puerto .to
.Pilot .-nal clet;I... llrilleinte. s ]am -I .7.i,!e- cluranto If sit. 1953 .1 orecionte re111
so .cddi,,,do 14 EN main seconds refrieta ca Mixes file it ,11o. of dk,- piliji, at .y .1 ."Unionin. ,ili, ,,-! Pro do reel.anneenme, le dichos me- at er I de
to n ", , h. Wild. 15 menoert. I a. de Truninn. teat . i us' PRIMERA) I do Ia noc C, al sellic of doctor Rafael Manila 2 lam 5.15 on, hora local,
style *it. activid.clu 1'. outilloaria contra el Gobler-ia-, ,spiecido, a ]a nominal ; (Conthe"Clim de IS pig
bre. Los P.C.ut.d., C Lo ELL J a unas declaraciones recientu,' __ -
I arclo l sidencial d.m.orldida.
.1, ,ilccior. MEXICO D. F_. Julid 7. (AR) ,Garcia 13h cena de so domicilio, fue team cle on vuelo ezde Bankor an
kdand.4d.d.dunrnont.66, 71F I n I Barkley, do 74 &has do Clad. mil st6 qua. E.9un Wilda lea indi-lVecledo. con quien tenia conccrtada delezlldri-pror personas Run no idg vi.le al J.p6..
.I ..undIAd. todivi. Ins I .... o C_ U ,a iin ,_Honte T"I I ,,, Una entrevista pace las nuove de in
h.bi C rexUllLadu do Una aLtev ,ef, J, ,,,.,,,ny. an I cios. el Rho Proxima al desempleo ECrA 1 id
ifras parcialex a extr.oficial". ga callojeraonmi-da Ion, IS ties con gober "dor qg!,. ,".."n. deciaraci6n an vispCr.S d. In tificadas, pep dodo in rpe a.,, 1 elav"iti%rd! 1,,,""Bri ll Chourts-,
%-or. In I -livoti R' "' mayor cache, "" be.. h of .fC,.r C rEO"b ell, ind.
Politic., abit elin noche la I del Jap6n v con a arlana an Jefe LIe1C N.Cinnal que log eatimenclos actualem. Pe pin SA n" 11,2 ',-... cle lea 4 de P.rtd. Ia .Ac.n ,E w t6
Lam rpsulindris of ciales serAn antil eire Me ,,, al semn, po ties d Go
of tie Julio' dijo Clue. -cuando 14 d cJ:, f.dj16r ni i; .fi.di,.d 'I.. rsasuperior B 'as do 1. intima confianza del des',pere- : ban., Cu- died. do Londrei; a Toklo. Vu
,,. 1 Sol. do quo I,. halbdo Cocoa, ell ribril de 1115I. p nalembro del Food] ry
t I c ae Lie ,doie. tomem, he formulaI'dom I I 1'. me I. Cartilage ej lis oficti, prl..vCa p._ B'C llmi de mento, cuando do menador Eduardo R Chibas. jrgiC_ pr Ci.mC.t
at. I! 4r's, 4. Ru El lestImado me dio In to, "_' ':! El 91"Clal MacArthur tivne rill Kentucky ,.t6 g ,.at ._P_ G.11-1 el preSupuesto paral.953., P.Et,,iOrmenle, 3eb'ia cnncrrir a d,,. of 6gime. actual, CE l6gid. .up.- Estallos Uniflos'
Jos ; Ininfines, u do,,,. ,in, : I B win exp to que varies
El candidate elect. ljlp slide E1rbji.:,I me dice J I 1, -P-Y-o 1.,,,.,,., ,d ,d,.,,,,.,."p,,,.,Id,,,-ilr me on, tdraclei. ,ad, r;!,,,%1rI, ban. contribuido al cambio-etc- .tra. ditel, c.nCertada Para Ia cafeteria nor nor I
S u ell ... I I I 11 I .1 y me I pinnbid CE!, much., .ol -Joe ,UIO In c eel. detenci6n he sido reaha, tie a1,,.I1RU ,;.b1 'III, c, a it led, .site en L y 27. In It Veclaclo, con zad. ,ardn
ho Ad I'. do I "fin LE Primer. juror. c-didato In Illep-midoncia. de a, Pe I., an. hen, init.d,, l Ins pers2ectivas do Jos I'- par elements ,moulad.. .1 Go- Te 6 .a labor Senatorial da U
mr1inek. proarde He en el cen 'en rip ,. .tied. rill t.v. ,,,ad.,, Taft I glens Para 1953: KI mos significativol.. grupo de Catudiance universitarios biIrn. Shall gernadar :.
ism revoluclonarls. en al boon Inutile In Ia presence 11ndlijorpr 11. a.1m, San Inn"roId-dain In que debt. ten.r log.r lam diezi .,14c I I r Texas, Tom '
,enti d mas Said. ECgi ind.m di,,1,urh L' cidbln ampirar". me,. ill a sido In dedi.16in anundincla of Ca.~ y d h an,, Inquilidd, e,',.d,,,I,s ,,.Ur- Con- ly
films lilligivo (file dos hernias Cnnvenci6n. ad ,a on UP le C- do oncro per al Goinerno, reforpinte
reducci6n del program medi; p' mando tan-'POE .tie mcur . 'a E
am I 11 de do.
SI do u ,ld',Tnlb ',mpezii en Vora. 0 Lad acidic. md' W i
do '" a ;1cal ell r r ihe'ro n Al censurer IS jelilile. P-lernr He Agrg6 que asistirA a Is Cnr-,_ fens. .! i Ag add n &am. Ia u- It -1-9 tent I I d tonociarnei
.di .at.. can uin to d i rounarse, radero I ': Son.d.r al FAcrut"re Ciudad natal. i server In cou- treat, I'. I doc ato del pa-, %,a NE 'Vliil Cu Tri!ln--, I, gi,- a d'). "N.-i ra 1 clon- Democrats "Esto dedisi6n 'or ramo 'In er bar ins ,%ASH GnTO uIld, 1. PTnIted).
as de de Chicago 11 21 1 Gouer'P.B3 Ed. me.'i t;do de Texas.' pu a t6mino a an
A, 'n I nice ly d dO g
16; cli'n' In It hospital it In Ci aut-mitio-o"'t' d Si en 27 v L. Ilamaron I r ic2mente' are Ce
to irevoluclon. tie In q Joe "no' El for me ..... to,, ,I, heriblon fu He 11 tie bocan countedd li di. I de Julio y Clue 'hari contacton y con. 'm!nuy6 lam necesida !a so caga. ante I& Inca thin guyl I. no haI creslizado Is menor
de'lo. -ad'ab'. acho des de lj.toncia I labor parlamentaria'de 35 aijos.
Ave It 6,, I i _,
rd totinsims P. n -nz Ins republican tie Cpnlro v Surarriii-lfirmar6 mi aspiract6m con todos los de t1r6anair, on of df,.Ip -Ill. gestom Para localizer al d6apareci- Connally. Presi
, qu en n
'PZle dude )its, P"gr I
n.esy an la'cual tornF so Ro)a 3 on el li.,Pilld u=n lad do dente de Ia ConoWlin
I I Ca "'a"' .1 mr. 19543".e cle .p, tuali..Cjm enla
,,., d e In PILL rica, de TpAs importandia 'estrat6g d I d p c i-,do ,Yt uclarecer Pate hecho tan alarhando lam arm as Para e. licla. Aderrus, me afirma our 105 LiLleque ounilesqu-n .tram, he Bid. Ef Scandal' ..beef Kerr, Una He Ins srfior Goodwin. I .,alb )r:ocu aci6n T I de Relociones Exteriores, resolvi6 no
d ii. A lir-i's do 1. ,,, an Uy riv 'Es includable-cleel son compro is a ,man C. que pone an entredicho Ia me. pr
fenderla.pu :s rfugiaron ,it lam oficinas political, subordinn It elfin d esentarse R 12 reelecci6 porque no
do .d .Its de ..,I. a Clara,
El aM 1914 tenin ya el gratin de cl I y, dijo que el %-- ar6 C Ca, U. rideed h,,di Idupl. condlel6m bksica quisolibrarunabatall Cl. jailli
general Herriquez lievaron hen- pate nal que he dnminado nuestro pruidente cra "Unct the log grades eej us C Deal.raelardes de.. Ig d divilliesda. ,Contra mos a onentem mAs J6venes.
spietion Segundo ), tri, ayuclante In dam con ellos. auxilio mate jai al extranier.. he- ; h-mbres cle Anrl y Una cle once. trop'z'r' con dTCU' C ante ..
ca) rvlci. cqnfidenciR ( do props. -- --- --- -- - ---- ,I.. orcadc. lanto B .Ucv. Inuptureid. red.cc16n en ell En hora. del mail Ia. suscri s! "Tod. 1. coal derturichimos ante Ia! Connally tp=e 75 anos, tie odad.
'a I 0 debilidad comn:tros mejores liderem an of P rtido. Procgrama de deferil E sefiores Alvaro Barba. Eber- is -'
fuej n I tea de log factors quo C.ntribu-lt:rC. It ardo Sabatits, promidente, I gid. protest.".
and. del "Irt .. .... ;I ,,d,'.Prlrl I'lo: Denurciaron que If edifidi. del Par-. f P.7E. .4anta rementimiento d9mo Le cleseo de todon.,; .... led, efoin," 10 y Ed opinitin public. con nuestra in Colic
6 . I as .rd,... d dupuO Ianalent. hirfilimic ULM ad 'u. trid. '. yen an a de reciama-'secretario y socretarlo de p Italia
bles Coral In oIRriA par Ia. qua .: h:g.I.. en 1= di- i Decrietam .. gas,. 1. UWvtrsid.d .
ill do ,,to O ,,,,. est "o7fool.. 'particular. Nediril. ..an t r a uCo. Jg.r I on'ille',: s"11.716'rillen. del a reav En lu der]. u .,.,C., iC on qd ra of clesem. Peoi vamente, In Fecleradion It
I EUm_,.r pr6,i-,, ca ,.- ,I, Un.-reitaria ofreci6 lam dociare- do hZ.
"n:r.1 Jar. McArthur ,.I,,,,,,, bi ,i ...... 6 Share a. .I of' peando am, I lam -1 G.11,lierge, Hall-to de am
re" "4o" 1 ,-'- ep. 1: I'n'dinsfel men Cie... i ",In
Mentz cd.,! -,ONDIIES,.j., ,11;".,I."" 'I'l lde d' I" ... rool. nelicigto Conlin cre--! m que reproducimos: 'La Federaciin RO1111 Univer.1- .r.eirl- -1 -I..k do 1. agesials,
bitin J-i6 I.. 6 ,oi, 'Oil a- IS de articulos Contentions. I ,"L. F. E. U., ante CI hedhd:p1.-6ii., I %It.red., 'd. ever b.J. I& poulden co. dice. poison
"F '. L-ni "',i',i .bo,. ',,in""' i"no' do cille a. d,6 triunfed.r. a p ...
fit. ..I 1. C .fin, I "o, L So"- 1 1 I, ... lirtente lea ... ratio catc, he production on annion- ... ierr. j
VI 1, gr;l! e, Ins reclarmorio :y e pr.fCEor Ia "or' Barb a"
int Contra Jos villisbis ell. 'del Panhineil en blon'. ,I, rinzode pair. 'Illf-1-al If I ...... bo do Jos Pra .di do ,,,, So rid I .a or J
-c ,6,yrafo. be d-Jolem ,to Jai~ ""bidu I'll. Ia Inton't ine Tin'.. in seguridadl! ll to ell of volume de i def"'lliust'r ue d&t.r elae or .nt.Ael G. Ier.,'.' ,dead. ROMA, Julio 7. (Lynited)-Juill"
I EUE. lien"aa. III d Contra Net, 6n del factor Rafael Garcia Stlyjk.w.k,, g.ernedd., an Roma de In
bill'., asno'crid.. srif ,i,L ,unde 4 Oool'o d of demempleo, 1 Garcia BAccona, tiene en cold -V, i
?m .tea innni. it d of I.. do lA pal. I,,. y 1. proEpel, n!c El ,onlidor Robert H. liumpine, I
in Jos Bengt telling C 'do a fonn. I i .it Ca mayor pr.p.rC16. jile to q,,,,, b .- C., as ,Frudi.)a que Vvimos, que Bureau., prestige ... profeacir 6 IV go- Zir tie 1: :"Rlil In Cmulna ,I, kill C -to '!LJmC,,P;,dc Min-E.I.. dilg que 'e' bl-na.. imelcipacto-cil o Good me ennirgien el vil.se mardl
.... dille it .R, 'a I ene bacconderdead., 29 cir e Inca 'Pap, linforan6 quefo7 &.'obterno
bi ixadW del .......... E 1-i f al democrat .ZtC_ ti itallano le conerunicei qua dabs abal
=ad M.y'. do 1. -Ldrnae disp.nible l' u peritred ... que Continue of pruxbrio'etentado a Ia libert.d individual y a,, or ul ,ro en social lam actividades
6 "' "'dolle Dill 'i's 'n"Is %I C. Ell ello E.- Willi It ,e
E. 1. ,lo ij- ,[ '11, I. i no fiscal"i
general F- ,llmooldl.tg.P Irl, do In d to C ... a .... leln ... i,,I,. inmil P.rtido l(vi ... 1, i ......... ... z,,. I a, n .."Illy", ,!%i tido in 1, s estud arpi on del plantel, Inclupendo ,donar of pals. 11
ue ., In ,I,,,-,,,,, He 8 j : na( 1 Ull" cha, Se In U mallillut2Ciones, en c ""' neandiento Yilay cle Is Escuelet tie Verona, dude Stryjk, 1.
. I do al it"'' I ;s dut.ag I.- b"lSorri v.-r...
".., nA ""' Oer., ,i ... didalon dem6crotas, cnT .Ikl,,quln h*-"d. Controls.
I.. ,,,,, illen: ,,,i!lii"Enn. qud,.,g .... 1. pilicl. d" del PC Gquelaea so ..
dilan ,! ,e E I to .ft.: itre, al desempleo ac- senior del Pueblo de Cub, -nE- Its 12 an. de eyer basis ,p.el. Pons% d., ft e.,It.11. durmon.
Ascandid. a eel ,h do t, i cientem do Ia Pkiblicidad ell Junto tiolmorde represents tin 6 par clen-Iteirodo, no transige con elqope zrblozo en libertad el doctor Scot Barcena. t. I. 03, exp,e,6 ue no 'me dill
'ec Jia %Liz tie perStlin L d C it I I Eu P6,q
U.,ilt 'a -dianda. intor Republicans 1 c III- to. Predijo, eand anno. que en a guna
'.'ocnt en is camp' ,floc.td. politics exterior. It' COLvenci6n, grofesor Carol. Bilicen. Si6n, ode 12
I lea Sariliblifiez. Enendo pegado, iiij) oln' tillil.n. ,ploew., P,; Dlilclaracl6n sthre gliri E gob rl ,ot.de leclgfl d.u ,,Ijel Cer,:nd2.dO I ICTI es Lin el motive di
. it,- W.,- no, ,red Ile no" nsIl"Ic'nines U,1, a ot",Carl'in "" L g somm e I if empo preparando zogan el Closemplec, tal vez Ile a .5 ib des ,6 It Lem In destacado del Partida del Orden Juk dads verbalmente ay!
en IS Cgenandancla Milita, .1 ., ,,, an CI-IICAGO John 7. ,A P -Lin; to .po, cren a. envalvinniento tie Jos _hnmbres qua Puebla Cubano (Orto lax I Yandroldi: '1a P ecturn do Roma. Let pre ectu.
., !it lan. ,ial ... I "" C nu:1 C cem paiiii. on ,d
el 1916, file ascondido ,an- -., do 1. plStafn.na p,,bt.,. re: Bili4cley lilzo SUB declarniolics mE_ .a ev ca I e c'.d .
,.. I V Is it I it I. -, III PW, ";- .,e, hy en one for- nifestando despoils qua estA Intirra- d,,rbn lugar que 'I rpem,6rI,1ntiC s' sic;6n al actual r6g an. I expulsion. III,,, del vu.1 P, f' a ,at, a,, doctor, elaclonex inmediatamente homiRdamente Ilevan el7gan*a sum-ho. versus ocandones ,'e h'us6 corthimar a desmentir Is
an d I I X ,,' a C mente durante veiPle Fred E. sbey, repu I to ... 11 'N I
' Via., d hos civics que _Ianre
Ininto I nws do c al ,b ue.strR Retitud es vertical y ads .
d !'.: P.ibajC.'. relactonado
dtdrano I. I-In. "'el-o'n o .
Allies 1913-16". Per" m -ar .1c :: ... ,!rate pal, I.. ,einiblLon,)s del Silos con 'a P residence como sell dl ,,dijera qua pals estu geeirIa "go" do dic fi""""'me"I"bov, I .... o Ia Poll I a, ir nnis Jai vez of -11anzaremos a Ia calle ... I
-Iflos"on v 11, ,.at. r do 1. itil"o te. Declar6 clue "he I vie en Camino do Una disminuci6n qU-,dnte lam rill" cle in I Ud
, Cl no y ""' id a I idt.du a me
En c 1917 A,.Ivi6 a mer I ...... Inado 'ie ,,O,,OnLn ,,,,, .1 O I ', a me I I .- I
, a cio'cl. a ,to Lin" In llma- ha.IlCgendri .,in drl ...... il arlu.'Ilici. .rri"jo-nareorde identified con general de mos activIclacle.. or an Vides. ci.e jj,.venes 2,ue. hen le,
I, del giner- local I;,In,,,,, do fu U,,iijL j, met gosto. "Francament a .no P' C I b re y Ia I
_ damid. ,niL. Entire poiiin, -tnon. IS, ,jeconrinIlleRislAtivas v nor.ins an P a W_ varied. del
gobiernos tie Roosevelt y Truman n ,; I enc% 'e .a ,.-!dignidad patria.
her.. r y cnmand S air, rill liar He __ I --- I am it(,., principal- cannfid.tli, ,I.. late Jos i'io
.race. z con rest dencl. ei O e que muchas flenclas y altrace-l"'ON, ,,,11,,,-,, nu,,Ir,, vcem de i
Udespuiis del expremado a O a, A-J6 one elfra record )a 1. Pro ." I Sin y de Combat.
' Or"i"l, hILden,", gloi"""Rnll',rgh'T l,',' Rvel. Reek y B, as fir. ,Iijn a Ia = ,mittion replete, I. '- ., ,
ban I as '
... ... :I puria que ca Una afren'.1 Se
EECnl ..,e, ,I.,,, lr I, I re'r" an R_ I R.' P. D.
,ft ,,,, I exportmallin Bra.ilrfia de nigod6n do Prod; r
secratarict portion or 9preman Par I .Pol c, ,,,,de "BilN Ap.rce '
' an RT-tr
' an RTee I I .11-1. Id"p.n. ,ndignin. 'd irnin dCI;a-T, ,,*: 11',uld trade- ,.Ce,,. ,r.1Te..,.
ifin, a SA7,011 B res e levi n. .tioliters), o obstan- I q"'r'do I
" 11 n *,: l7'o,1,x,l-. I ,,, "' be .IT-tr-mAS14INGTON I E.m., vairl., miles tie millions de dill of
do v &rn 2 led rM. it milfile.exterior.'en Ia Loc se err- A 'o .am 'I.. ....Bit .... solareven. LA 8 EN ORA
E. atoll ,car. RIO DE JANEIRO APLA- So blet vicpuideate 6". df SrL,,A o.puF' "P do .J Sstnndo
1922 labnr6 In I I lure 1. f.rone oil due Ins g e eats en dran. .
- VII le"I'd Celia nache, en on I .1 Nuestras padres gstirin de -an., et C.Ilf.c.ridi. it d6lare
,it ,I rag .. fen dijo Bus lot. bligrinnot, apa-er It an Sun
S&nlzod*r, rd4,91",.F,,r N.,nj- ban aadn a publicidad relative, a do R.,o:,evelt 3, Truirnti.. eyon.tijeron I cle ril HORTENSIA W ERVO DE FERDOMID
h.r Martu l Pe- lam c.ponarioriies de .1gdd6q of ". rI,1 -tr I., .2.YTrUrnidds' PdPoI Partin be .. per. Co. qn-Aelp-,iorbial
rud.., an d I me or C pro- r" ca' CI ponsar In de crouton Ifenerat n let C1 men- BA FALLECIDO
,I. inied ,I. I I cig
"' "' Al ruldlooll HOR I TENS I
drAs, con notion colaboril pasando ei,-,ni tie r .m.tildra, rn'r, o .1 ;' Lo q e a ,
Adengtnail- creariem, of O"'go' ' an" 1'6r '.iiJ',n'dimCE -mi, iii, o' "'n"I"' 1. me..O.J.,tonerria que.Geordi. B4 ti.iltizie. (Deglaudifis do rectill In gantom SocIngeould"I I
departannei 1951. El man sap In I I n P. U 1. a..
Ins ean1d.rqu6 d. mig.d6n en ,am. .1 ,road de rolii.ern re, So rep. .
. bell. d E; Irit, lJ.giSm.s on tea de
de ,Estadistic., pre? -mean al record d 3800 Hart ep msus cefuerzon Para ruch- I.C,161n q U, .Cucd. me U compile con nuestro ra 1, cum, in l
""to te r., 1; ainclu I 'ue"r' Pat' all Par Una Tft hlst6r[_ D'Su
a. I.
. "to y silence ,.,_ I d ,.C.d.rlB re Be
. I I I
it"" p said'cr= lcdr6,, lulvalanies d nom do. Ca no. B.SViben."l Aufty0 hij. pl
I. and. E l"," me ele% ,a .. or I d '.a ? 'err -a h. =
es lygri.l n t die I PULIEl'. plorl'ld" 11.1, deal), re eliminarse Protests del r. P. C. (O.) am h- :
I klone.,de crucelrom, ec enallorcEou'guene D en :.a In U puinte of coal pudl
d .Xter.0 I a g an
- -_'
tie arte de log actua es gastoo", ednadi6 Ydoctor Emilio Odhoa, prezide.te U n
rien fui, suivelt. daignado paral und. 09, millions de didares, par d C do as In ,= ra 1. net. en So norralare y an el de log debris facn= Jc4e ysm I
Corral illiekgni.pre- i ad. U q e 1 par.
creches el re I artico del Puebla Cuban(
I Go P _a r el O Nu
NOR LXX um,
21
M,4
=7 -Vw
P Iz. DIAS tm=
S*6j Mklb DE
114 MUE
4
Pes
No TIENE A
GE_ 0-WJ60ETTE p.
*.6' 7 CePAral"
L At c6 TA"AN
WAIUL" NSSON., q" now
bLews do aas,* Y a
.0"1.4 Para "W"'no. Y Nusn"k
oiiao 60114MMAMEM I I 1 11 I I I -, ,
'WU MW MISIA,
u MM RICIZA MU am
SOLXM ENTE Me ; del CPU". 7 11 arm.& C.U.".,
rawhirind"ento
6 monta nupeW de g' Vt
bodas elltc. do T.r ,. d.- do Ij wbre
iln i= hemos de rtfaii "e G. Tirana eni iduo de a Is 4o odes -bordado an
Is odr. tretag, aob polo *I vs. n i
Y==atk nu 66 tul
itda = dl llltu 11 y do to Avalambe
tan utimadn, Jum.J.
a u Per Is esPOSA un bout
to V- UP 11
abnbIU- 41 bw 46,
SE OR,L Un Mu Dom 64 1 despovadeP 1. scr, all. IN ftww 1 0
efflace, con I M 6, su
f.."are Ones
Guillel hormarmpay, hijo M wfiw Juan de
Lg!Ct 'M= a:." Callon,- 4110, un .co n
LImproro y do xu saw% Moves tn,.% 7, Ce IM quet
CrOd.-wg- *IVA L-, .,e
for an CIMIIP*.' - ''I -- I s ic
V .dorrcotr luelmlento-la- dP vourAt. K" Foru- co ;. u xM aoV ,d*spuAo
do Mectuarse Is '6 redbir -In
fee, Mi'snael 52bliAztZ a dn' .1 re = woo, par-, 0: Perin, a
nali 0 'k Z&;V211oNac1-z! odlei6n.- cuYv seto 4,tu= pa
mar, anion aide de Is no. madreAs r4'nmar4ef Me.
b an Its invitoclo- edmonfisdon
a; decorado del,-t m- per Nin a la com pra qu
a" en ones 414066 do = 'A I -It
= 0 u d roelz o Antonio
it'."dl J.raddi. 4 t.7 112 C-L axQ0wb %nQbWM u e1". s 'D-P
6. d..I. can* My 18, 50"'Ch CfW ,Cb. Gu,-KwUn; doctor ha n n
-g eI.Z:ldPl11 = I., quip-It UM -o" j: m"Ot
g.- as.dL!= tn
Mt ftM";V5z
tm or
ni i tervian doil a 0
b X I
. Obsenda Its le e
t- tdocl! %M*"Mffild .1' To ast"O on tmft gual Wines: del 13610" Uozdua n% kii ii'de
4 mUltio 1. lad4q rn
Peril rmXi daedgiven en I -Gu: ''es equiva mol'jselk '
wjo" Ww t lor- fj.M.nn.uP' Has fr,
MR do ronchn, Tin co grul)(11 blo Linares.- doctor,:,' 11 i, I I
do Idiolos. nach go ;doctor, ILAIVS'
A!Ia entrada rexaltaban dos grain rneg ha ducopu blancts, cunjodas de-gle: u Ion SuirW, dez.
;,Gar.
M, L 10, fio N1 A,
dIdlow. I "VIOM 0 A ncbez.
Y Per doquier,-Trurelzos, 4e almov M340 No %T7av, completando Is origlMdad y'Manual
19"Mon Mlillo.,M.1?
ncalrel adorno I usconxtil un 111.0--l"
o 5- M 2, iJaCr% ,,, ,t So Is bdda ,Ml t:ffU%;,r;; Or
Commercial, 23 y 6 i Pars 1. = rita 01' ol h Beqw do; go.
dIs. IN
r udevoolebrociones por phrWile simire Ott F
or d ad 0.", n C Macioce AIVZML
met concurrencia. al'eruzxr In, W del
Is sendi4 POP dot are vantA do.tnP fi 1. ornotion; Yo" J. n.
d.BM V to quo *I U16
tuvrol6iespoclaton"to vp
not Mg n e. a
L
Z1 vfmq di .1 1911aeo matrintoolla! LM: says. un on be forms cida4ft
sou japit.1 'WShm, go,: '', "' I s .3
"I 1, *V6 a Una pihatft 2Z.U .n a it do Al so
rim r9_ J= rijuez
LooSvenes emposonAntorilo Tavtl A am, dfa zu primer OA do
co dodean "no d== t
'54 cugpliT S
Qny .Wjmania da Z. L NjjqA
pifiets, qua aderi rodeaft do 4
'also!: zlefectuark on Is & I
Pa an I& Haber* oftworlin una pillati
CENTRO DE4 at Jusy" a me Wtw Amtonlo T ctel ilipto
are y J" ,joripj dos nifice graii Otero y, tu "post Carntela
:EN C BA lot cuslas (lontelea 164".
DE TAPIZAR' closiximom el merkor as
Esnmos Cuarta-Pedros
H.. 41-t. an Xua arpireek. ni" do tr* 11 11 V da'
0. m. aft f.&t: a. 1. p.,
23, = ,ad im 11.be n 1*
racial, 23, urWhor r Iido on i'. a Aon &= doctor Jov6
I*rl 1111; 1% :Lr ra no F.rnindr
Svenes Carlos bell. do.
-is V,.dero viuda,
TO 4 IN 'al. uotsblo too6lw Cuartasi Ron
glen on
octor is :Von I is Pit- EnhorobuCumpleahos L.
Anincim in al DURIO DE U MARERA ay, Am de,@4d; U 41m- verter hi Vel doct r Kilo Plena
de ou'al R 0 Reverter.
111. = to kn4ri.,picare, y ?te- Vale, in 4
yl toobl.
ofitar, do PLMr I&Xosba
del d.%r'J.6 r.. ao Y
all
damos a In gradow
nirls' 0 Y. il
red& do lam UA
qua ve
an
Ceremonia nupcid
Mn wArco zn y bonito do
a cabo e.1:
do too 1
rise CararnOolierru 6 11
Allf, antit.0just grmewo altar oneV1 Misedro, Wjx 40 IV@ "06001
Mig y Gattrudis beoven ovear
a au Vandol, Intim y'de ar W"di Ia lfc&wia.
C*= do In, do Its maim y ftidi.,l
Para verlas Undas Y fre.scui 6
r blo
crj' ,a- Phltomwa. do fa-MM. Esto 0
Vu@ -i I '.ddm W. HOLAN DEAWILO
wrobodo rs
AYA10111. 'bordados y combimdos con ergLredofs4C,'Parcilso do yad9cay powadorm *a ow". vehor finamwas
opens,VI" y enm
q M ftranaran *I
cm cmaloo. d.
Chg.
M ae., I-Do 2 a S as".. 9.31 4 6 10
7 Donatj Joad del,
elips DoPit sin-pr"10S m6dibos onto M"ift. 2-Do 2'a I u6m.. 9.31 T 4 a 9
COX. FA DE PAGO SOCIAL &-Do 7 a I odke.. 9.31 'T 10 I'd 10. _61)
Plaa Wornioi -*n' la: MISM PICtyu 0 On 4,4)e 1 as otion, 6.38
0& *0 jW, 44ff en B 4&
717 _t4 .
L
DIAYOO I)E*",NPAMA; ,-8 de Julio de-1952 Nods, Hahatriern
v4 H V. la Hois
Del Pen Club de Cuba fiesta "NoChe--Cr i00a" en el iCasfiid
Nkm CRISM A... matians, mitmoles, &-I" ash,
In. I is pez-fert. di,,t de Is racbe. me, celabrar, :v*.,
Ya emdA m C an 11
cis ..I. mutieras me re-tau ant de is PlazoleLa de I& Ca- Ad*'&W
ra a 0 y6 un evemto racial, do
Mabricaccou. )led L uh eslihn-comida del "Pen a- judcaLmato :RE At";, M11CLIef D-' viel" 7 [ja Im alex
a& abooltitaimnt N.J. I,_ d 'Club de Cuba". Is prestitillos&l.10el"'c' Qua ':.". "'Noclie Crialls". Mary,
de checito. lincige'.. ue preside at doctor t.,I.
-no Un Pre"i"So Co Illues. an at Camdric, x6lit Dr; MEM G1ItlixCftY'Jft 'V
14 lev"able, irrompible, de bell- hermosa cam-club do mo fem ed ita
exquisite. Ilusiorm- s'nifiaz y ma- Ests sesl6n estlkri dedicada, a ren- dr,,!,
yorm Kxhlbtd6n y vens: dir homenaJe all posts cubano Nicolis Marianso.'
to tridiclonsi, quo anual- im Alicia
pXAD0 COMRCIAL S. A. Gwill6n. ocasl6n do cumplir cLn- r eat& JWA, afroce a ram 2111bic, Carlos u
cLenla miles de edad. doe Jusn am
-1. presgam sceladad quiI doi Por
Prad. No. lu. esq. Gimitis n lox seflores doctor Octa- I doctor rique Maxime, Ina I
Ttelif.nn: W-4270 is, ; xgn It to in
"to R Costs. Angel I. Autilier, to III n a, conwrren on
jncndo Ortiz y nuestro compatiero cle aria a nvadldi, lot It, a on venjones, 0 LMA
see n. ase Maria Co or I 4paarifi % Permit, at NXP"i.M
Solicit. f.1leto ilu$Lr.do gratis. I red 0. 1 Nino. do [be"
%a VilardelaS y III do in a cap"
MIU- lucid& promote re ult.r eats In I C no Viet il DIN 4 cents LIAremi r Ian H= 3mo de initris y
I $COB Como
sewim-comf4idel "Pen Club". Y U orl i a ecor !:Tiod 4, Luis qua an Is ABI 'i M ,
metti.11dad at Qum an
Pill Suirez de LAm. In gr" artim ma 1U.too VAT inzda Ine "I d no I tiB, pa Jmc
do Is doemacl6n Dyne ftl 'Ban
aides. afa.la do- taiscla" min. t U.Ism. ran un- net- en"
I hIzacesto Rafael Batista v mcadim de In VICIN on
w ade Is fiesta. dez; y Alberto E. irimrds Y Jplits par algo EAU peamdo de made Y bra qulere" #a AmImu *us
Re davarrallii an un mmb ionts.pura- uervo. mar -11 No anuestran Items do *10, tumommits criollo. Oat sour-C se... Hall* flinches 7 Ludt- qua U,, In, Ii6mc, qL1A ru ri.. broW
as Be y Ramiro Ramiro Alumina, Jy
el Patio do I" Imen It' clal qua supoin. .1 -tani" --it de cuslquier insignfficianetii, .LkO
admullo un batty, a III clabia. end men Ps III coi-Nz6,D ,61. icon
X744riim pCrt6 it timm, con Down 6 to lactia y Nona Ida- mnguna u ovtdad per dinnit de admile. loan, a, a its lam Cull Dr J( iracitm qua #its sea. La %,oz de divIertan de
.70 Mon." = 1.11 arden comiste cal Line Poic de mu- Ir &I cing del barrio.
tearocian crease to ; plita Pedr. Jams& ae;pe eatadc-clut to he aide '74 10 Mule' C"pa'
am -W na-Lim. do So" w Be- deencomeme, -unisimmuottaWs 'de cliche port6n, bacla.tin J.d visix, todo y a quion mac inazigm, y1feul emiq media do Seen maelza do Callao, Jr, y Alicia IiEF a Su
filaid, puede inelligodaider ni NettletonZ6re pledras y beleclaom, Q dill Llm yl= : = war. oitDoB injigm., gu CcmmjJ4Ia IiSixece
igatto do &We V eastrungniol I I
Conocem09 a muchas $6
ban su bellon Imaluou bill Lentz jr C= EorUM-k Jr.; moder. itionlars move ifttw&
ag. Goday y to hicAn CkLgr geavenemcias por It t6aria I anti
castle, coma can del batay. 12 sm, qua an nadculloolamifica fiteran '4 5
ftletia do in requests eatable docaroda ,?
s'' an C.
praloolosamente con techo die Stuano Best sign re
todos lag menctreat detallies qua I I In aaob doe firms Con
In. Us Y5 in'latin IN "a, on 1'- 341legron lucir Un verdadera punto it on In t d.e mp
at Ina us I
rmdb
-U's r
at fren a & do@ Is r d 1 me Dan Ue
atracculn; par sus horcones'del fren
to subion lag enrededederat de jaz at, r it,, ration no a. It
mines florecidoo, a un INN gusts a log hombres.'L15gicamentet
Isdo y a air y let it on Oil.'
I Cl at de S. I C I no descarin nunca emplear
del nuserte pareclan crease Ina, coca VC a -k sta, di.
teros v 1111ohas-bravas, men haida on
mu tiemlio Y dinen, an procure do Ile merendero, tambiin entre z Medics, -v Armen 0 U.
mata4 cle plitanom, repartin golosiftar la.Jn Inik, Decal y tartrade Belinda, de LISP&
.-II- I par doquier cent nuba Is C.ky P.1aelm MADOID. Namileal. Dra. Maria Julia
clecoraci n hiclencid gala do nuestra Elena Quinine y A man Sinchez Cox CLINICA P" A
ve tiad6n tropical.
!r do tro. Extrellita Villanueva 7 Pascual -FLAST16A
da aiguna. Is decoration men- Pilacios, Nana Alamo, v Joel S. P-- PARTOS Y CZRtMIA
clomda merece celebrations
LA MARCA since- larlm a Isabel C. de QUIAths I Y Juan& AN
ram or su "quisita propiedad, or- P MISDICO- ]RUJi'
de Pslacim Id docto H limparilions,
bellisimo efecle. -a RkT p.. 4 y tdis allegations, de has
MIJNDIAL Mon in ig T_ figlxzxt SU
Un 6xito comilleto de Pine Suirez. or.. commobow dtarlim, Ile I a 5 NAL
Atlas diez do noche d16 Iftlelo ell a, 'her
bally uee. amenizado pot lam orques, I or. ez Telithtexam, IF-""
P., Va. and C.1ands 716, entre i0so" 7 A, vow
side" y "Ansho Y Us Me- yl,-e,,I,.
me prolangii best& pasadmit Carmita Matalobm y Nally Mambolet cuatro de Is madrugads, min a el Notes delis Xo&
decayeran at entuslasmo y animal n Nino del Rio Alvarez v doctor ON. do Ian conclirrentes; y Notice Is mt- car M. de Acosta. Estell Cliurk Mufuz Actualm esde rigor qua todds is
donoche me ofmci6 at phow, an Que y Lorenzo Garcia, Jr., Meet& Molina log annsloelm tga. completer, Ion' LatmAtica: a eats popectcl,', Pull
re er c a us a to irsoche poo-, = 11de. Uzi it-.- do teganarom lo Fernimez Menendez. doe conjuntos dwIll rds
roncut ricla Is exquisite cantata in n u eta .4buidaddextre- INN polls 0 so
T.r ftr Garcia Na Cabrera. It, g ED ed a in a nj=0A& li'lanta"
aria tre quien into re a' S.inAihgG Rodriguez Y arralm Yer- lendo forbiWir. to&'e'Jmo ml area su el ;; el ndnde2 an lo possible, itifintiltnt Wles unt Men 91111 88 rec"hiliden-ftluroIsabel AlonioLde CorMs 11 1 igualiable uis arlic 1, Ing. JoAlrotitfin y homogeneidad do Tri chic, Vei;o TeM V1 par so Sam ds Color=
side Igua ant de a I am DansuelD Miril a %,iqu. lncrejb ,ri estas.
Con mattes its celebrRr hay an smanto tenerms un maludoo ppann Umbel Micuchm. aflos y etrio Torres slempre meuCiII2.Y ena do Soon#
latices. y Manolo rr C Redo Site Fairis MIr6 v Tony Vi- elegancia. EI holes do mano a Im, tot" CuY0 1180 an 20 to aj una
J. Alamo do Cortid, Is gentile a Interesmate dama, espoga del eager Ransil Cantede blen tunbrad ani, )IN. y Gloria M" its Ferris. carters log guantes y lag zapatoo, a d6m.extaciones, 1490 ill3poactor actu6 Jorge Gue re can Manuel Suarez y Amdrica Guerra. at cintilr6n y la'-schama, harlllaml_ d Rzda
GALLARKETA'Y (3A., L A. ut simpfiti.s. y rortums acurren- Cuco Frarrill y Marivina Durin, doc. em -am
Cort6a, presidents del Rama Carlin, de "is capital. log -agrad6 muchis me. go antrd si su color stork
ME&C-JNNIS 113 113 RLEFONO IIA-3907 HALM4A t(.r Pact Focaindez Lorenics 7 Loly to an an ablarta Opasl W a podos an
HaJo Ii advocaclAn do Santa Isabel, Reins de Portugal eaU de diss C A tono can a) gentido de Is fiesta y dl r--nia
Valle. e'leigenien Alfr er- clan Can una tals astampoda.' 4111161 n" TO
Como an ahom anteriores; ads varms 'Dods let& n
&a numeroma minded, Logrenza y Aurora Ina Islas do, a con Islamism
1. efier. on Cortis, a Is qua agmajarin man entiltiples F dez. re tam Died,
amistades. atavla, as con tra- Hip6lito Boum y Cachita, MM 'n' allot" 7 ofectal
-elms molitleran much. ditealradias lives.
Felidd.d.s. fe. guajiros, to qua Is c1i6 un mirsu. Ricardo rernindex y Martha Del .1do, -mquIquv6W 'eL Clients
r collorldo y genuine labor compost. Avelino Gon"Iez y Consu an. Impterceptibl,
nn a Is entente. illy ert. I h embargo !,= ft conve, emcmm n tamos; I -Vtluorwr2!mwmarow, parties d Y 121L in a By I mr an qua lam iollael lit" cuent"n' tan'les del cirnils, 4@1
continuacl6n ofrecamm lam nu- y a a Fit, con mayor preferave a on at rAuqdo -to,
a.. fiesta del a&- y, So eat@ coma, at ell e Orin el beer, d,
RD ndo RIVeio y dr- de lax delegates.
bado, qu eaul!6 un vetcladaro mean. Ramiro Alan y mention color An turns an revorcha. La co- term. an un& game cast Imilotable.
tocintlento social. n a.
1 -NMI En tdrmine preforiente, 61 party del Cayetano Ortiz
"9VA Francisco Arba-crima Denta 'Crems. de Revalitescente
prosid.nte de Is Camixl6n its Is Pla. lax, Mcdesto Bu allo Am6rica Arya, con quien me reunion el doctor As- mar. MAstialo 0 IN y IIvIaRamlrez CHARLES OF THE RITZ, Bugle- Ross I litseleal, as unit iomobinad
U Busto president cle 16' Carol- y victor Hildo Folxai y None Beni- r PeV.mff.er.:!d4ro dnT.' be limsfit, or
ter. I
on de Culture, y su amposo Aurora Gonzilez its IN Patio y Mar 'Ju tied 'a de -, a, I
'L AOL _4011a Be lari; at doctor Francisco do In Ci utr d. I tmo
trees N- Zolla Raymat y Francisco ndes Garcia, -Jos' Fernindes Quin- guns in ners gras entus.
WVaCPI1Ms un barlsor labivw1de A .VEW, IJQ ec .dualliso
Antich y Aurora de L 6. tana Y Nana del Ce.111IN Eerilefit .04
En otra mesa, con el seflor Berner. M:nthdez Sierra y Olga err ( de lor pera code Anne do ctutis. slencia 091369 OF 41% ::a "'o"a
do Pardlem, premidenteAe honor del M ninciez. I up re destacados: &Q*V
con Casino Fspofial, locution AlliftitO Antonio Diaz Arniesto y Edith Sin- Camallatetono remade Can dielle.. de Lis
aFrancisco Anca y Gisela PlqArmi, y rem Serafin Arrojo y Clemen Cuervo daze it" '% I., cuti, 6 to., rodfict ditcoarrelitleftAtilicon"
KOLI, nI g -", U90F,1LA B.Illig, par tri- RT.Wpan, filuch., empo ati
Esther Pandlas y Carlos Rome. y Manolo Pacheco y Gaud* Zoldhmr. I
Mean I Diaz Grande, president de Dr. Arnaldo Caro V Rosita Antich. co claro. he aim, todas lot
Is Comlsi6n de Hacienda del people Gernifin Plnolll y Cenobite Martin, Casino Empahol Y -Cucn Gore C Fencici.c. Stricirmix, 1. Pdron, its Cuidados de Belleza
En un Wined" ?.any. con al preed- Smdra, Juan r. orT y Ceraldins servile efibre ad ttI
La maravi6 se substinde natural, 1116 dente do In Cnmlm 6n de In Camm me- Pubillones, y lam sollorlimE Carmen En eats Apoca de varlao, del spo 1 1 a
flat Carlos Luis Alvarez Y Babe Aran- Pubillunes y Geraldine Morin y el Be. do INN merge- -ortas Y Ian bra: a VQ. de too retoques 1.31, la -1 Je ;!T
al I lue"to Il!
&,rt C ti I it eta Wardslac sailor Gerardo SAXIchez. 01111 1
an r"I'alla'Hern at. Alfonso Lyclor Fornifides, y JoW Lu Ott. Xad.* se _c a
Ledo K a. 12 dF..,9dCC 4a sabriedad dempro ileg.rite,
Z, her Hernin ez,'doctor. Sil- I I tr Magda Ltio"GLU1.10
vio S vales y;Halitte Rise&, Monala 8 tn a Valclespino, Josdim Garcia "'a qua a ;.r',1'b.C n"C gier-1_77st analgarres; sin Imi'magersel6n, Perms y Dan F n1mal, Carlos Coado 5 Josii Lorldo, y Butte Hrstmann y sonal. Jabonando pool at. Im = ,natural, be de terierse an
Fir0rif cfmp" ws tifi ff Adit irlata,'Viedinto C" a Irma cad GomAlez. codes. empleando atlas tibia parn c qLte lag examp4ones no scin
-J.rn., Is seforits Cach toAlvairel Flirlds Darns a9Kh. ue I& amounts, sea abundance. Y reirobsd
ram. a a Jades p9M allill, J
To Pura L6pez Cards a y doctor An- lu sea dam Con St7do 7Z min no
ago '41%; mgg
ay d do eats
am M den sakor a 16011ta. Elecloctor Oscar Horstmanq,, ?,real. n1a L. Marti Mee, ezft W u -pa' it
den de In Comisl6n. de Depones, y Miguel Acosta Recedueleff a Isb Al r mzmgi .% laii-ter. 10
sc6or. Aida Plan. = .4 11 7 quo
Joaquin Escribano AndreVl. y Burs in an UYA, am iseventa)"
Alvarez de Ea itiano, Plruks c0nal"ent r 1, 1
En airs mesa tomaban B31entO IN iglall Cr
sefiorlta Lolita* Navarro y Guillermo Escribano Alvarez y Ramiro Cases do I siai ng irm -imbagfin preDiez del Valle, Amely Incitin y it Fortem, doe to is itiftito Tdradw.un beto 1, mbellecer I rta'y
docto-, Joaquin Fernindez Its Valle! Estelimp Romin V Carmen Collell! ripido u a c ns 9U.p:
CO 01 Ran6 Upet Dorilc6s y Rafael Comics y Nona Sionisra ass PArte. com an al ku4o grelmijar log
IT."resde I.4pez Dortic6m, y quers. Actidenente Is diversided de ma- nervicis., U I #A--vn raja
.1 ,or a Cowley con su espola Un 41d I a M tices Is Islas de polvos, de rou '-.'E usbdi lilift
% Osvmldo Farris, Jr y 0 Suits
r L
A r gas", 1, 'V ol
11 as .dmiaam6reaclcts par. I'm r- Wcas
Yolanda Me ez. dc7 'I- ft is
I Farri'lis susv*zm cast rcia rw opriviegge
La seflorits Hortenallis PernAridest M it q 'u L aeon un. pengs dttlMd.,'
1, 1, an Maria F are, in
Travieso y Jod V. Seciane Hey scom- a a quien" "' =8
a us in
r.r Olga G."S. I' e, t I alt
,ilre' is' a.
pahados par In sefiora Nationals Viz- Eaton" no Ian, a w qua deliberadk*knte me pretend
me I a net romenta a int
Alvarez de I ::n Del or let g pric .a
coy vitida de Fernindex Travieso. Cues C. me rea n n r, na. co'-Itenuarlos, porcine de to Contraa an I rl
C can W u @
n 'a ta expe a at 5
Con at doctor Rodolfo Ballom X Be- Juan LArcada y Herminia Naranjo. d : ni I it da" Cox Y, no "!suite perjudic4da. y serlamen.
firra Elvirn Caballero. el mehor Juan Jos4 Gilemen y Rita Cregoo, Isabel u, n de c"", c. Par, te.'Por "a as un'tillaida de cloble
Nojuetiori. Maria Luin Carbonell, y a r as a file ehel tocador'fornmino Y exig.
ei Navarrefe y Cintill, Ace., (VEASISRLYINAL DR XSTA)NOTA arbitrio. prudencia an au *"too;
IN LA PAGINA DIEZ
Wheat Germ,
Prusbe at oeliciono sabot 7 at vs- to canaddeneda ecatio Is pArte do
h ilderlites, de 1.r nutritive del Germans me Ingm, nuis valor nutritiver, its lam allimait, Nibliack. tog.
Se compose de Is espigo an am- Cade tomm.de Whemill, Gem, seembri6n del grano de trigo. a sea ]a poilimale do Skin Mall, a compren. parte min terns, y Is qua duplicate
y relations Is, mayor proporct6n de do coma uns scibromiumentaciiin
4 44%, A tiw ipsme vitamin del-producto. muy reccuneiida ble pars anclanos.
I
@11 its T' Almuerzo Consids
Rr=NAratural. Cocktail de frutas.
co.et-11"' Arra. arnmelli. Can poll..
Arroz blan rrituras de name.
Bisfis con platanitos fritos Sam con creem.
Flan de calabiza. Helado de cauramelo,
Recetal de.Cocim
I el- Cocer an aguat con sial.4" tres 60 ff. as manteco. Cojae.rls.sobr.
cuiarbas paroles de unit col,14iipuhs at e,10 Y agregarld, dos cutcharsrfren Imat Van catelft a- den er un
d:,b COMadlo de hazles:
. . . . C dole un7 poc* y pi- momenta Y ofterle medici.-Ittro do
carls. leclue. Continuer revolvid
xo do min un builder %allambra,",
imileigra!ses rophados nunca onf as, Prepapar media III "t1i emplas I, rVWxgdo Yne co:
41 blame ponlendo an Una caceralits so retire.,.
obtanidos ahern domostradais Por una famosa Combaft los; Carlos
Urtiversidad do las EL UU., basados Protege las eficias,
on 41/2 aficis do pruebas cliqicas I
%'Deia los dientes blancos V limpios
101itoffro Una higlosio bacal
dentificainents perfactal
Usando In NUEVA cttEMA DFNTAU KOLYNOS CON
CLOROFILA -despuAs de comer- obtendrh usted re.
sultodos impossible cle igualar'Tn otros deniffricos.
El nUell KOLYNOS con'
PRUEBAS CLINICAS tealtradas con Clorofila da a lost dientes un
1.755 pscientes demostraren qClorefila, tot coma .9 encuentre an brillo resplandeciente.com. efectlill... lelsrls. J oil feces oil eilligull
i NUEVA CREMA DENTAL KMYNOI. h.ice bate lag irriticionas gingi.
to qua jamis pudo harer dentifrice vales, reduce lag caries y
migun. elimina at instance a] mal
KOLYNOS CON CLOROFILA iFLI. alienla. KOLYNOS Can CIO. ?are prfiowdsm. ELIZABETH ARDEN
16UNA AL INSTANTE EL MAL rofilegarantizatinahigie a
ALIENTO! k 0 mid&
bucal perfects, /M Y 11
VIGORIZA Y CONSERVE LAS EN. Analat do mrso I&A4 fft
CIAS SAN-AS: Combotiendo Ian cles. arra. an Maria do
orreglot; gingivales quo muchas vaces 81W Grow, PIANA1,11alld #Vffi6 Cam also rodo M AE=.
causum Is o rdjda de dienteL 1,
4 Idwr
Hoy,comedia en Pro AIrte
]me noche. a !at move y me" r on P" Art' 'fia Coastal
on, oil Auclitodunt, Pro Arts at com- cW- X11114, Vccausll easels plus an soreceer a sun asocladcatc; In 10 10callisdu IM OM pollination reprosentscift de la cbia go asselosts tumoss. y vics st poomte carnadia d. Im her- mom did lOcAndod" vin X= w
Qu man At ,
inter. "Lo qua hablim Ina = r baleft. en a] turw',
= donde camps Is, Mae line ente.
'dasto
"luzaLo que hablan Its muJerrs' Polar tI sliclante cle un reparto excepriano], qua induce dos grades ligu- 1,10 dadin Tatill'.
CAMANO 4" HASMA ran de 1. escona: de una p.rte,,Hnrtensix Celabert. Is eminent prime ra acti y de Is otra me afamad. Por Trulado.
k jrner actor cri
car n Im mis
Max. quienes ncoorlpoo glue a PAf1I destamclas roles.
Swuri on roles too or=
to It d P IDA tes,.Marin Gallon y Raquero
a do denies de In filas de Is IrAcue:Z_ STERLING Declamaci6n de Pro'Artiy Ya
con-la c.tag.ri. y al- pl.mo do ]as V no as a arts dram Im.
am lol- at ref,rt., Ofe is N Aft ez, Alic a j
inde, Gria.l.
No *ran. Carlm Gros, Mario Ver. n*ddex y H Costs. Aproveche esta
f, aracl Abora
dos son Platedo, gaspreattamente portent" Toda Por ishatia dal ftllotn a a clugo de In propla,
onotara, deiabert. y msdl do is Ahora Agana W 41 did 14
a, a In cinco do Juno wTrowworo M
representac16n de "Lo par traishowi
I In mujares" "tlarv z con
a as abonades no vw Taldlona A14M RON&
POW001, to todo at ran do Julio coni2tan vigor al beneficto cle Ingreforces III Plate
tr a c C o a d
Z,
11j: 0
VELNT A A N I V ER
j ik Prictime pam el hoffar, exceleites porlsmp m
lot
0 asslis sultadom y4wa6vallew pbr'su pridd
ardCW0@ qnt
A!.Rol 1w
les espouse Lik ." fBMtoce el
116swoort 6. dq'ia k aellerit. C Alls"m 7 file me a
a Portions, w Itlesbille do A= C oto: DM:-Pardo).'
-de nueBiM VENTA ANV
El Coto Ima
com ronuso .14 9rQ
P
Zn Is calls treints entre primer n6jundo a is on *I Mile boni-; Aittali y PertjiWW Olone, do Is n It- AU" U A!tercers avon do& a I at new o . los-iturm. 0 '4 ,, Wrtual'lliscobar. MiSu*l: TIM-11 =
or, is encuaotr un hermoso A un cestacia, oftba it improvindo vi Maria Matil"'Bortan, Wei Cay"IV Ola Quarvedo, M-Alla Ww. Ww
eftelo de spartarnentod construldo bar.' FlorltsAlvarez-A giless IgaPan a] W1,011111 A'gUul*. y 41 Do
flumillasidox con do. L rotten nto Torres, a
rdAn Elens Torrag, jj com
parts residence de one y de sun hl Y auls a N
Pc4aql:fk KIC a prod Gain Ignacio
..... ..... Jos par ]a sefiorx Julia Liflem viuda a qu mcian at is Diaz SlIvetral, aim,
-distrUbuyeran M R Cis Patricia ;so vr. 6
do Pertierra "a damn respetablc mis bello-disibien ss C
dulce Y Itonaaclosle de nuestra socle- It" anal: 'dolvistostas co. Blarehi. a," d7 !kJU=I,,
blanco for. Beatrit cl r&d= Perils
sgs;eq a y Is lindA, = Eirilrb d J.0F1XCX G..UIN aW reside un do nuestres mis me "all&. Was, Dardel,'que visits do, still, Rini
families. ndo.-RER 71 Is 'Ji4.laan
T H.1 G I D k I R We adifficto. un act" del earn. Para m= GeorgIno Esi6bir Aranqo, unk 6d.- Juan Intalva, Jo, a
futeron as U par do. cable "polIts, derractivallat', am- train &at Ainallk Jr IN FHo ASILl"A
nk Martinez. p Come a.
qul r.l U= rOc Consuegra Jr., *Y I. Y$m
potent arcluftecto Fra floftints Ibld a de organza
Vikis bay misnica Ill'oltasic d donde so agrupan Incitements acho or, I ,:M un mativo call Margarita SM Ann Mari Goleo- nolo Rodrigum!taAlbort. T.111.61a.;
D1Z8DZ =NNUALZI r ment alrecVdor do una yre
P R A D tralado, or DWninto'.1ado, #I. 40Z 'In, de I- do busm 111W d1i'liqUirs, echm y Anat Jistrin McDonald, Joe tres Carlos Bolivari Roberta, P 04
trd' NNIBMULA"O T2 an, tuv. Yd. fiest. .1 p do do- i. nom que dur6 preclacm Y ftte c-nista. 2
no ago con motIvo de Is formanza. lando va- Cuclul Honoree. Mariffits Rebell, Con loopadres do In AQV* Luis
't1111111111111 prison a----- 1. #iktri. Matilda Elar6,,Rawio era, Vi I Coto Leu
del co ro lso amoroso do Is
ima figita j d on Ar" vbsus Jim los Rodriguez Ire Terectle, a- disron
des Coto Per = ::,*= we'stow. 7 conapd.. murlas, MirlamZbuerm, Maritts, 41, Sao
Its 144uer thc 'r
orra, can at a into oven Manuel At star ascolallaptitalginacts, swombres ret cle Mola.-Mar Sinc an a Car.
0 to cirl.
de In Comer to ta"I. Lot, ,W
do Alon.lim garil
r1s. sit. Ferre Monts y at or do
. 180i kilg Madugo,
La sehorits, Coto, hila del sailor En printer t= : tables vievnj Cri V %is Carrillo.
SABANAS"DE, W ARANDOL L.I. C.tn Lelsoca y do ou gentile effpo. dames: Julia: to v 7 rt Is,
so Aids Pertlerra, on Is mayor de I rra rabuela A d do, ,jja;= b4i
Is jefora Wilde de Pern'.' Ca 1110 'n a orten.11 rr 1,
n etas d do, A del no eras, ad.
rra. '16. Herminita P:tcaaca Is oil
P.dida futi su. mano ess torde Ps La marque" do J6011 do Santa ". Lourd" Ze is; I re
ra *I Joven Almaff(), Pelonsciante Vir Into Trellis. My
"A ZU CE A Maria Wier triuds Mindez Po.
tambiin a distinju a faml Is, a hijo hate. Margot Do Lourdes I J,
am, Clarl. any, Syl
do In tiernpre interejants dam& Lo % CZ I
Aafte do Co- Clemeri iz Elf, ft
as AsVUru.Ajam=1
Law cow4w dop We Akrl de iti ex L*querica ria, it r
mail&, ROMOI+ a Auro- Ills x 0 :
M attlL Wars"ol AMICPJL a! serar roal a Almogro Carri.
Arm, 1 01, ,6 fiens V &if,,%,QIsd 01
*1 prbMw F111114., Milo nuestro mayor, affect, 1042 do IV Mi 5n
or onlM. do lul.
bakes. Eadia 10 Mom 1jeAbla" C=A 96.1, ru F# still am rmando
W46 El solo die Is tins Ravillat do UZI y Pegy orts] Cru t fo
lel6n so ofoctu6 A
Paco despuds do a join. 1; 1,kW i viu- un tr a rally attractive.
T"Its ON low sassa$ssaa T Y a Partir do like slets In senorita d d G 0 It Cls- No,,,4 Gonu wr I.
Colo tuvo un recillo, lucid, AnIms. AsuneWr un r r
Minnc an I clue ON W7111regaron can dome W via. Mar M The.'
Y SAW AS Y. bonits-AZ j do is ndat do' "6
VCF ]-.a famillarn onamorade Me. Zolis"Pict, Waves 4R Ca. f inalrow.tocloo'gikell ft, ri
A
In notated mis Latimins do rrara, MaW ranxissid lallow..
otra amilis." un' or Magda. AgUall., artl= fllli.
y do Sexl FOR Coto Part err&. hall 7 0 a
EKa tints. in prime celebrods on too 'A an, respecritivamente, in novis.
&Quells Nueva ruldimeis, as desarro. = 11.131trnr o., j ni Entr I bell. dam ih
me a to An&, Ti
Mal Inbeltar 0 u
arquess Antontle an V.,
Simir do'Nonarft Cru- co Bar Le
eat 1, Mar&4LK9rft 06'lz- Lose, A a rot- d Mal&;.,
quie a do Ni cisco Hen CIO or
cleall.,tact tnts.
w -.. -.W. - .. TIO
resents. CrI la olzuet Geor Le:M a r
Elvirs Covert, do Castmarlearde, Aide R I do am n z Re uR,
0 Canters do Goizueta, M Antonia at
Mendoza dii McDonald, Marie Luin Mendoza do remAndez Rebull, Maindo Sintipt do Ir a, LoUlA Come. lim do arty, Zin e. do Castillo, Ana Marti Sirichez do Golealwhog Marlik Luisa Arango do Umber, Ok'.,Laeltart -VENTA AN
maji de Trim ralp Gj GRAN
Mar,,an Is do Qusweft, ursalone Jax de Vocational: Lgltller mints, Rodriguez Torniat do A zero. C ho'-de, Menocial, Glady SANCHEt
cl'1427accle Castellon" 7 1. an. .0
cantsdorn Graclells Madan do Almagro.
Nei y Hemindex de Alejo.
aen:indo onto parts do In ralacl6n. c um ple los 20
Ian sefiwas de Int case: Glaris PerilsSIT f Parli.rl. do
P:,,,Sar,
A 4.,C errs,
Mile Conn.
_t instW e un b6 de Fortlearra y Darla do Cdrdoba SUN SUIT DA,,NIRAS DE I A DEA a 6 AF40S
de Partlerra.
Entre ]as seflocillis, un grupito an. d
dor: Graciow sun e, piACONDICIONADOR do- AIRI 'V Interanneate Is atr.ctiva Anallo
qU6 eats
Boida en el Carmen de 3 a:6
A las cuatm cle Is torde %ayer, H I L d Ingo, so Bev a a ecto an 0
sla rr ulial do Nuestra Sefiarts at an @I matr onto do Is ancon. tadows, orits, site del Ringo Pa. moo con at caballer joven Palo.
grin Zotdm Ortiz.
Sencillo; Palo do muchia Suite, at adorno naral,=aiucM #1 heirmoso temple, do W nX do 11 ln pta,
que par sul data do
see I .. k raqueleer b::qrV Clavel I z1'.. r waisted do las he an on martall".
A to a a Is ve con so
j L C extendia nu gtr
Is van ver do "M
vel" rematada-a am Carl 11111.
also. de Sladiellas blatlects; I am trecluse; 7 lag ON
co cho" y 'a' an
mbl-b6 ese W an ff
altar Innyor. pontr do can at ,ale Go .1.9- a its 11
fordo.
loa.mflorita gal Kjogo Raman wqVlementab% WS-Salm con at ra .60
mano, un Mown as orcluddeac lanv "a intgortsdas 1 jazralrox d4P9rW1 otra liw na 40 ZI AveV.
L r hu
t& a a art
Ed asiM1,02 o.ltaz
det! Stage, 11, he son 4140 It, 9 rn on ton 0
r 41
Its"@
r1c, r if
0 a r a :
Pf gel Ibsr so it, it 1.
ra 0 y I r.
J 6 do r.
CIONA601 Mal On Fern n en. y d r
HcY1 PHILCO W90"a PQ me licidadis,
" ha. 6 deP0rtClM*, V. rdo tancou
3/4 Y No F' El homenaie a Harquina.
4k 113
.... y 4661e, do instalar- dis, 11 del wZI vIsm=6xL ru .1
AIRE PMLCO sw so of %06n do ftw o0t&,'do tag Is ECO11161111
66i tic CIA 5 as Aml
Los COHDI A cOn gqra"
'4, Ab SELLO too del P un bomenab at brinanr is r Y pod Befall Mar.
quin no pdkli a tribute, a su
ed rn CL 1. Wh. MYL" FaST
Distribuldores andusivos, puts Cubal I. organizedlar de
holftefloje as presidio par al
4 0110 S,10 =* ,
a 111locto A. Baral quien Pro- It udb ara nifias de I IAE& poelike lower" e kw" w
.;.L- de arlbloa R&djo Philec L An, :,L-u arannifn ekAM- saa;= Insis onshwas. -saillso'doviss de ma-
i"Agifta, 10 Cr6nkz, Habaner;& DIARtO DE U
La fiesta-Noche CriOW en, el casino
Alnuterzo de la Legilin de Honor- Del Club de Prolesionales Espahol
La SccMn Cubnnx de I& LogitSm do condeto de Ho- antramuia Iq
rada 'a %,= M
Stan- .1 .9r.C-=_1..tene11Vd.d. Tea. c Rftultb um 111ebwat& onIT4 -.14a)
I... car aasi
lubr, a Is un. do 1. tarde, at..- Club do ]; -E Waftmlfx do, CUW, IS,
T umw mltbreriL el pr6ximao, lunts, do .1 imported dot cublerto MIS dmpk= soddad do ER Prilrert 6uo ;Siz de UWte, J i Sierra Y WO y Rojas
dim 14, su ttodkimal almuerm to ci-eaum -artavm Avenid, re hll- X
mumemaracidu dais FtegW Nacton.) Lm que deseenmaistir deberia co- Did or do Is n- -Cwm- Credo de SlIrra. T.=
unicairlo &I doctor Luis M pars seminar prilas Iss
de Francis. 1-10 & 1. W ; do H..ZS p= ; nuictrugodlen marto = 'L?, ;,= R= B-itum" L6p-' Y Scatch" Ni-em VII y
e as r: 'I& y = Cie
Dicha 21muerzo. exclusive pars lo, clitanw M B-3935. cipaL y Slincbex 7 luri= ac. -d--jai airt libre, real
Arthes Y Anil
Aill me frnrron,,.num;= .:! dw Gonxian pirol&Volfo Arenmm Lourdes it, CbX 941=11 io-,
1. quo didrtiro. del balle, Arias, I, Mercy V13- ler T ismanors Oudi d.
IcSiGO fill 'r 0 1'que esiuva amenizado par I& ctl*- Antonio TtrnindM Maria GuasteLf- 7 r;# tri'DiAsi
C## brada a "to "Siboney" y otro-coft- W.Tim Golouria, Gil Alberta La. Mimi Moona e larnW arm Cir
junto nomscal. rt AntamW Gol-curls,deFlores Y mcucita Chian.onte Y Jorl kaiiel
cantinueihn. afrocemax alitunne G= .. Unknue Romede too parties alli rauftldom: y B1- ,doUoszue- 1p. Gallo.
Arturo Garcia. Boalloch seftra jmJ Garcia y Teresa 1AVAniffiPtS,
0 Carmen Lill*, doetor-J. 11 Garcia im S raquil*.
Rey.- Gar- y 7 WT Com* jesil. rcimindu 7,JM1d'rut br="
a.!." a 7 J, not.
Lill,. y Zauili- Salvador m9imoisak
MAM USTO UK VWE seftorms do Catall y Mercedes 1 Maquka Joefi R. Zamo Ich
Il6rez viuda do Garcia Xhaperunea- Lore"o. IF. a .41 DORWO"b
.9'r 0 ]A ban Lucy Garcia PAM y Calixto Rather ]Luis do Pim. lidsPkv- esech 7 AJAS
G ref ZA ez. Luis* Jimkhu de In I G
44 D Tegdg Vida)
T.rre y do jaab mrs, y Adria I lngmhua menech Y Eiard
talk note Garcia
y J pr*d
WAM qNIM ? V.-. Dr. Joist Luk Carrodo M as par A-j="
T Cer. Mind.
5.1=.dp M 0 y
0=_1M=m
TAMA M UODA Go-ar Suirez G e Lorldo y
3smmmu rn 010 D. 7 GU
FARA, VIRANUNM 8 a*: doetoryjuliin L.,IA= Ilixtriau, Y
an 4 Vapor Vadde a ANIAM KraAfts 7 Julio Pam PU V.WMUM -Perthlrra y Yodro
awwAsm meet" me .1 smar, M, = 10.wei! Made so 112L slms ita's-H
- JO Luis st An Menhadiff. .1o= 11
Inamorata. 4 imadsome-powl" .1 let ash P. At. ep re IF aefiore, ItL Marla To V Blanco, y Ram6ft Sui
asal"! 44 La micro y racy do. Pedmim Luis a
saffora Blanca de A par Boom de A,.e= Toinlindez 7 Georgia rzze. $
rmads, con do a Geargi 7.10in-lytrIrene Armada Jorge i.los enz
N" -M A111119109 N1CKAffiO$= fiU )a Habib be y Willy d' ba. Rome C. do FernWal T.
Ing. J., L
B. de CasanoVeSp COWD
VIM CON N AMM 09 PA"JU D 36senom Lydia
to ?a" 11
Carl- C4*&,
Alrededor de otmmese tornabab Del retiss inmate Is fiftia. 010 peace I Tmilw 1w Sale 1r, somirls P&W 7, Maylto Raquel msmlcanl) y Eva Arana, y Jorge
URVKW IWASE)ORAKE DR TMENS Sedes Pa.* do We V Alfl.'agt. (Fato. Pardo). Terry Lunh. Benito To y Gumftlenta &
widkc.-osysti-im v Donaldson, We.. M.- to- Rdrlguez Carmen J y tar Fmilio Aguilar y
had.. Quintana, Ruby Do- Levin,
.1 fgC4AL Cbw*- y naldson. .6. Mirt de ArAlar.
Los espows Roberto M:rlc- Yra- Money y Me man.lo Asur 7 Lolit. Piree
Mom desip, j &ma....-al menintim r Money Pah
_11w. f. w". S. pa rl El i'huffet sup Yacht Club maraicano. ren.; y *rci- Pedrome Y
Antoniolac: Purita rernindez Ichaw 7 Sergio Cato,
At.!.!. ra Luis Menindea, y Anita Morales, y ene, rai d Cud* WvU da' Is Ross ife,
a. .1 trompertm .6 Is Sellars Maria Francisco de Is Sle- Raxan. Rublem 7 Julio Ariffi K-L n A MW
evem" mi k- 1. Lor-So F. Padr6n y Merelbdit- C- y El p-ada si bado celebrd el Habana ___M, _& O j r; 8uUL:TYeDd
.rht Chile Olivary Arturo Mor ,_ Vit:,
tellanos, Club otra buffett mpper" w- m de Bard. con = Bello y metiora, Ero- _._or J 'myEn qu emus y um am. 9 de balle, de Is swit que vient Actual. Sat. y action Teti Palo. Luis Vi-41 at Tera":
m a an a cranes i. .1= end., coo Ind- ixito -n I& vre- con to Sahara Maria Romero do Vial. me Rodr1m con Adolfo F. Arenas Juan Remain 7
M. f Sellars. M, G6nm Idere. pedes, Ignacio
.15.., to late y G oria live. doctor L Ulto VOM
a1da Cs M me 7 Glarl an' Lta tmempo r*mdl.tvaer'.Pln.igert- rein6 en Sell doctor Harry Rommor 7 sefiam Mr. Steven Mitchell. con Mercedes do Rome, Cam
$"Anspip Co. I& simyAtica fiesta, ye me prolongii Ylyltat dtX denas. Mr. T irn, W. Caaw-11 Edmond Jost Rib4 _V sefiora
y Iom, C L on Dias, y Gabriel Maine 7 ga4t*'EdL
nind err ro y desde as nueve de a noche a dow el arqul Antonio c.- Brownson I Sahara Ted4y Garrido. mundo an, Beb, Alvarest
La,. Wat
Gladys Bom 7 Luis Cam GouSelo de Is madruileds. Aam 01&ZigHe. e Jaidoro (ionwilez.y senora Betrita bart* vslua r= Vl ad. cimmost
An anotsmos lot Rent t 1111A CM.- Ot.M Blanca Rodriguez y a MaxBoues,
du:,..Jr Mari* Amparo Bugeda, Entre In concurrends Igo y Yale y 19 w
XI.. day es": do
is Reyaw E Diego Buse. 511%lentes p" Her, ft. It Joven sefiam Ev Una mean de paieghwa and Gloria Her, Jr.
doctor Guillermo Dr. Jett D. Aeoits. a 41we'raminews 7 At dooter Joel
am Buffa y ugUvo de I& at doctor Josi K Carballida. Fernindez Rubion y adeban zorri. IsnottArgile".
nye fiore Josefine Conde, con au lg; Man. I Carreri y Beatris Cold&. -W Jr. Morey Juncadells, Ir Jorge Ilm Hernfindas y
EnotroswartY lawfior Carmalade L6pm y sefiom Luilits de Is Sierra y two "petjtto hible'% IF A Alejandro Teaddw-,y CucaPoas, at oefiw
AM #' Lean Blanca NC GuMermo Pujol, Her- doctor Santiago llama w
7 B. Pam Juaw k Mw
SCUTANEOS Eda Vega L6 11 rillo, Gon- Mil. Batis. Silvk Ninitik
0.00 T at = Arnanki
NIFAV Poll Y,% des Bat y olo Bat=.Irto to, I Ill-, CC I.E.
Bargidart seflora Mar. courL Ads, TsLa letters, am
Wit& Cable de 'Alvarl y Faulatino, de doctoor E la. X
tto Bertat. Cho a Gb,,W
.- ." NUM al. I do Mariana
spasual me )? par 111tima, dw parajitu: Alelda to ,
Cabrera Y Roberto Moralft, J le P,
wasomem 0 7 Mo- T.. pirez
Seasonal Irenit. pal-Ift 7 Angel F. P.1!6: y &del, Ili- Villa Juisam Pal
Jerome Dr. Ra.6. To" We 7 G Pdrex con
pkam&& 0 at Mom Plot east. i eall. Boom .1.1, Rojlss Apolinsur Cabala yl V.
,NO me 4* seeftweene, mwsdkliamia am ame,,, to y
Ism can Mr. '77NA .1. X11 3todrigimem
'C Edmond rZV IZ do
ACtO COnMeirrzorafi oadto* b to
cift4a 01*04" 411040mOSO iWr&= 4.swMd6.eSv1%4- VO
an ftwo *1 oll-tedw. ,psrs Oplar Is puk Uveso con, IS Cbfttsr.
sprot; .. i. ;:;Lftailuds. JAW."ass 44 ]a". Un Interesante acto tendri lugar m SlIvis III. Ing. Real Bar. 7 Atals, Wartumi 7
-n ]a Itibli.tec, do 1. Case Culjtu"d dmB1AVb2G atVc2t& Villim"aftS'ella.ll jumn, d ... ve. 41 y Morwa AIMMO
do C--tic-. I Pr6xim, sAbado, dim C.Id G Dv --y
.,a doctor Magoon G Ci. if, Satolong y c Delft a
doce, -Para celebrar el divtmoprimer
Iversari- de,"U.a H.- on 1. Ill. ra Maria do In Tarriontei con I do,_ Lily To- "Cie U wtcd.
Y 34MRS E S IN O L bilotec' ', It Mmen, seccidn de In tar Antonio Cardona )r saftra Gisela Leonor Belmonte do Garcia. J 7 Amoeba
Demos Imbelln" TA- el doctor Gill= do Me- Maria Sol Gamin. Maria Victo Joo& reraindes; 149ez y Magill'Al,
La directors de dicho mogei6n, ft- An 7 blorla Bmrrz4x* 7 Jorge de Gemla = = yLwzorGsr_ V"424
Olin y sus auxillares, Men& 7 sefiam Teti Garcia Mantes. cis y A; TIeRTC= Martinet, VM.
IWn Mque mefiom Cmen Bar- I, at ingerflero Ignacio no Ugarte y I Debt
A. PuJ a y at te- Stem 7 Juno X111FAI's.
SUSCRMASE Y ANUNM EN EL IDUM 'DE LA MM MA, eta= to media Pam el Mto n&Iz11:.T"ti -Rm Meiling Albor- 01g. Palm"
Series lax cinco de In lards, to G#A6n Arellano 7 seficra Ross ni nte tu = artlo re
Maria do Cirdemas, con Fernando Alfonso Garcia y Belft Starts. Ju- = Q=
Teresita Role Garcia Bar Garcia y Raman
ko S IM 7ach"e, Iona, Miguel tc Dr. Josd MmIlle Cartalti Sticilm
&a a Valdis Faull, V,% j d tonio, Tijern y Ze. I" AntWo Martin
int"t, MI Ly to Gutlirrez. Ga.% de Augusta Din Z&
Juan As Vicente YOex y Argells 4a Ar. ma-y Fr %rpdu aL I
C R Bluit y U0deVn To afiom
CO J tar Tryeslia GuRnte Vill A Y Tallpe nind
G dfa Y Manolo do Herrera Farrar, Isis Acosta Blanca Prieto do Gutitirres, CladlIs a. Porro y Guido As- Behav Fine P# = *is do Cortina_7 0 1, y Martha Gu.
can rique Cavads, HirrIM Y' F"Tmmm che:z y Julio G.
J! Aixali Jr., I, ad gzit.,was dn y Ad C3, Jim6ner y Roberto del Callodo.
Natalie Butrex. an una dri
Marcel Facto Y Ans Mari. Cmcst zi d MG.. 0 do Fffl ror- LJJ:1rBn:Z U pI
curt Raill Machado T MR U G y Jung
TWAO 4. 0-ft
El Refrigerator mi .%= CKYran, .. IS,
as yt WAnne:' Fick y Vautar 7 im il. doctor Guillimin Co..
A
Ilo
C T QUO Artist, IfA 1ic'
A =1 ManaL y Arman- r P#IM line Pesaflodos. co. Alfrada IL per- re. Tj
de las Aine'r-ioca s! 'I (;a. re Void& Quinte
u acw nindez y mashors Zotbar Lkm& doe. QlAn"M
tar Antonio Cornelia car" r PC" y Anaparito wultdi
saborm, Glo- M, dfi.
rift Ileezeua
Betancourt y oWk = 1 =Z-2 7, Maria Zoos" roolins, G es
con of y Car- Golc
; *Ll Jr UpWaIr Padw TmAlK
ilk mewcons" ,ml," IT"WISO, -,
riti ", -VilC I
Sarita Viattello Y" T4i*dtg pifift lpiQins y Hum.
it=
ToffAs HI softly (14- 140 Forl'i"WX01141"UM6111a rA- tar Raitift Brodeman.
,Este es etCROSLEN' 'amZa tits fuhs telebts all en=Pltafift to medullas garits. ViLnells, wam us Caaww am..T4Cw1n.,H1daIgo Go,; Orlando Ter= Owl In Cisar Solelo'y
SHELVADOR, el re. figurits plena de crests. ballesm, y simpalls, portanselcole ..Is smU MIMI. to Jr., y aefiomAlimi rro p", lloa to Grua.: PedrC X.: -'-Made LyX Sailo Fralletwo
do La Sealed" babmuo. tar v Mr. B. Mitchell y X Silvis
fripivdor cuya puer. m,, me moo.,., Y L ; S Meiro T Merq. Satan X aresallo
a. ,mlsda Image Valenels, Xp&U, deed. Luis A. MCmIwy-jCpdIn& a iM
Vill r"Ide a an Padre, el sector Itaill vlaactip, c6asawl.&O ca fie con Toihb'Zldilgi Gat. Jr, uibs_ a y
mara osa ha sido a Alin& Freyre y doctor y 'am, Puente Otem I Iloo-s;
ldad. Mit.hell. - 0 Oilp Suri, = r Carlos TeIA va"4-MUT
la nfA imitada en las Luis A. Morales y Jonafta Gajt* Gum Terina 7 GM200 Mo- Ah'-,
a linden, Silyle Usklallut I, Jorge Ar.
an Antonio Mmt* y Made Lul wtoties,
Aniil i me Bilbao, Manuel 14=0, Jr, Ims
Ica& EEO, %;Oft
SUS URAS MERECEN LO MEJ13R-..' 0. Cecitt, y Guillermo F Maria Antonio Calftr6a do Sentnandez Quirch, MatlIdeB4r6 y Juan molest can Marfs.Veza Sentinazat y
4' remindft Urlarte. J006 Manuel Alvaro 7 Maria Aftt Ift, yl
40 MdS e" Cio ESMALTE Emilia L aft eiz Offielis Irer- Clete Sentmanst y zf;w. Socerrii.
net, con Region Cie- jo" RarC6. Martinow 7 cormfia,
e Mds comodidad roentins Martirm Alonw. Prod., y Angel Martin= 7 Aurelio 0
Mr. y Mrs. rel ThiaL eart Mr. Prado.
AM's economfu Mrs. C. r- tZgerald., Mr. y Mrs, MICO L6pez Lima y rda de Pe- ;w1W -,JAiis PAY Neon
C. Walsh 7 Mr J, R Fitzgerald. mnTj
rth, Lap" UU
FA doctor CarlosManuel. C41vet 7
Pn1CO40*A*" MOOMUM or& 'entarat can Z& a r Angel Usi dez y-JnzC
detC.ArmScurde, y whorm pairs An* manns, Railrilpon, y imalle. Aliax deAss, Llarss y Luis r. A.
vloy. Mantaoft,'Roberto Lftweet y Anita dot, J 44 Ron- Amalia Womb.
John A. Dima: y Lulso Barcla, tit Peque&,-Boddllo -Guerra I, TOT1. I
DiaL Federico G. Morales y seniors. dro V Cc-find h do
wrlewl= la lifi. Ad= a rW VIN Cor
Rodolfo Godinez y Adel* Lamadrld,
can Frank Guise. A*11,
ED at= mom VI Dobal Vill. B- acht y Agustin Crur
do di Sousk-Arotla Rodriguez y Slosta Tonds y Francisco Du- 11166, _7 'BUICRI10, RS111119" 0 SUPERIOR-of Gloria Llorem. rim. y el N doctor J056 Maria To.
Y el docW Frantloic Monteavare
T nations Lux IA= con JW6 A. = N.Y. 7 'Barre- ium
son it Alan- uwhL U y
Is
&Rok r=*B th's"
J, V
M- Aftleda T' Gustavo Cachaldam wi CiC cebur" VICamte ALvia rrals, Cauxt. Nfifict Rgina Tate.
Vicente Zabalets, y riv,, y dN., J." 11tiX Fo=sr 7
cis elk Ild P- Moont- Concepciti. Moab JW.
rA Marta A
r y Ihmseo In 7 Forn Iny a Man- Parvftus Y vleem. F.*.
_E% ted do Gov. Hermids.
as son [as ventsias que. 6 puerta le bfihj& en camalk OL J. SElafral Cabress, in. Berand La Rwa it loss,
docitar Marl. MW y 'th 7
U Amalie Ribfi
dfola.,
Elew "noCROSLEY SHELVADOR. Pidale hOY lnillfflO a su distribluidttir 4.di.. Man to.&
an IS, Te
J rn=
A a Tent
mis urcono uns demostrod6n del I CROSLEY SHELVADOR. V dill, IF ;Aelm T "Cho a, MiL
a 611
SINGER AECESITA REPARACK UNuftifes Satan" Un,.. ?
Con Ciro acandic1i....
Save. is C." 'da do 23 y P, ro y ripa4a awwricio wiew
960.& Palma V A-Ns.". vzc" 4t wtr
necen ablartos to, ad. APRO
ZV ahdoo quo I= wrommusaw m brindarle
LO Mum IN bados par 'a fofd#, 'a on n2fiquins
=Oomm =a repwacicii pm
BINGIM, =a 11-nod, J@4@1JCJW blMbad pM
INDEPENDENT ELECTRIC GO. Un esmalte do verdadeta -calillad, ;qusultosp- ledirLltam y 4*
= y P, La -I - Tntf.'uo 9M que dari a suS. Stfing-radian
y rMp"doess ft" prodadevesepsel. ve INDEMNtWXT SS. mMJ* WmnS;Smd.. sugestiva, belleza. Gtorifay time MI& pilaw smalwo.
Ins mis bellos colorp-de made. Rwm& qw pam ENGM
do gOOR" em La Otbees,
0116110(e SMS MOM CON debe& Pr atMWAlt PWZrCfi O=ftpKiLVMOM" V 40- --assaft I am ANLIN AM&Mkk Walsh
ML Off SMWMO "MA moosawas nummeez. zodw cam ke
Afic.CXX Cr6nica 40=era DIAJUU DE-ILA XAN"A.-ffigtrtes, 0 de JU110 de-1V*;A X'Milatcat x1swe"Crus
Noches de Saps Souci La viuda de del Campo
La fiesta del sibad6o.dItion I Un Cool Monello LOPC c y Gradells, S. ljoyAne" 1111111
. to in him Tras Cruel, dolimclal, que oport6 ricihn enviamas un mensaje de can
"elusive y l6gan on Z cc do L6pez y Norma Maton y Frank del Dan santa resigrold6n, crindUs, an- cf.. ;"t I..-:Aida unt, de In roll "two Ir:11 nl assuld. or I. y M0
da.I templ, Ot- am do reatrimonion: Joad on gf :v.1rndardmdI
1xito '. _._ ___ It ve- a sus obrinos Is sefiorm Lilim Beat* MT-THABOR
Can tact. L Runde P6rez y Marla Cristim, Ma- rt.rable dcom Main Garhd viuda do Her.i.des 'y el querido smito Ald en of "night club" preferide de'rrero, doctor'Ptancisco de I& FuenA de del C.Mp.. fredo Scale.
noestra socieciad.. gullmk
ly Horten3ia Martinez, Horatio Nava Tenemom encergo de ecir a am
Su heron y ftesca terraza, at Ll- rrete y Oliva Martinez, doctor Lea- Su stpelio, verificado of sibado con d No t A
re 11bre se v16 colmada dl allegros bardo Gonzalez y Dalla Beanills y un nutrida acompahanuenta, puse de Amistades que no recibiran let all"putles" Imilinclose &W a las acardes John Wbeeldion Y doctors Victoria manifesto In conticlunclonet y jos dos hasta of lunes enforce.
vi.g conquistar en vids
de In inmosts orquestas de Rafael Pubcbara. afectas que ru
Ortega y cle Charles Rodriguez, am- I Un party formado par Juan Hutch t In .fima de del Carnpo. Con
bas insuperables. 'y seflors Hilda Alvarez, doctor AlVato earicte, fable. au bonded in If
E.m Docile, Be ofrec .- imites y su genermidad .
6 In "premiere" All'Uez y set.- Rosit. Mellon Hede air& bellisima, revisit mUsiml, Tra. Joni Carril y sehors Georgina At consigner Dan pent su denimtrends. par of notable production C6-: action. Len Varons. y sectors Nens,
au Alonso, can ca;vograffs de Rod- Rumch, # uln Vkld6a
ney y a"oglom musicales del maestro Johnny Cgi Caltepes y
Y Juanita E. Moronic
Ortega y Jullt. BlanmHerrer Jr, qua lea- Confererwia
Nos eferlmos a Is intiLulad. .-M.- '.)aba all Curnp can.. a A la s
ABC. de plnl',. cite de br -'; Mra, ParePta. ED Is, sets do actom de I& Cruz
lers, rdimulamen, un "party :
or all vot rim Elona Roqu6 y Victor "adri- Blanca de In Pasttendrik lugar at Jue,
I gas, LvdIA Bulltv.n y imi J. Vila y ves. dia 10, a I&& cLnco
be tuario, all roubica Y Bus e"- I a 11 A&ovech estas iMpresionano,
'a'"' ciada conference del z=
Y billn .. .1reCib 1. revisit Marla Isabel Roque y doctor Francis- Leandro Blanco, inspirada en motives
.,sun Sun Babad". que, ha b lldo at c- oh'v-' Tuwlcales cle to compositora, a. or&
record de promentarlones I Mr. Y Mrs. Kenneth Cohen Can .co n tes, extraordinadasy'eutiUst.
ED arnbas revistas se don't Can ne- EvY vLlcl#s Rodriguez y Mr. Tarry Blanquita Fernindea de Contra de mas ofertas.
tmbIerce1tCrt11 L enTVk.,do._,,yedtt. Kona Y Cristima Ai-I. Jardine..
tjd 7 all protneculamma .1 Sugestivo titulo: 'rUn Art* y ur
lebrd, do F% W V1'1,lpp.,aa Joe,
biliflatrinst nortemancricana, 31ripPy: Pi- L016 0
Jar y Jestim Reyes, Alexander Y Mar dez y E11111, QUIDendia y Chules H. Al..".
tho, Merceditax Vold6s, Henry Boyer, Onto. Los intirprites do Is milsica In an. 0 3 Rmuerde que estos pred6s
Momars, Anaro y Jos* pernindez V* 21 doctor Ricardo morit ftaora nin In sopranos Paulina Campuzsmo,
Janet& Lai coom of cut de balles di Conchita Chavez Miumda can Lo,,_ Esther Garcia Faria. Autrom Rutz. son exclusivamente hasta el
Gone Sotlel, an *I qua rpuran belly = utrl Y %nuel Collis, Mercedes Ofelfat ruenWoly of violinfirlik Yordi
esculturales muchathU. Y Rodolf estre y Verita Mon. A O sibado.
Hoy'volveri a van 1AUY concurrida, tre y F. Chavez. Bilberly y ad Dime A authors.
exilushr Sam Bouct, endo r.- Antonio OPdinez Y Sue W. do Go- Conatituirk una tardo 4& artst to
fudlt
suvara Ime mean par Cklanaz dlmex MB11010 Saavedra y Chenchs Is Cruz Blance sla P&L X.x
BO-7979 SO 7758 a Melchor of me, V de Saavedra doctor Francisco Cuetivo mar6e". Be. lli; v wfillcla R qutl Godinez y Maria
L. comida.e ri dazzle In nue- ElenadVaromm Y William McKenzie.
ve y habri doble show y balle. El octor Rodolro 0 Mestre y se. jcA contmulcl& .ofrecemw In rela- fiorm. doctor Reno Guitut Y sellers,
6. de aiguncla parties" aill. reunk- doctor Rafael Esullior v deform, BE-z-! 11
do.. Sle PaImclos y Toudij Vifflant y Hcr.
Dan matrinlocues J6venes en Una tests, Egullior Y At.r. And lml.
memo: Eugenio Sardifin. y Evora AxCa Gabriel Pichardo ti
qulu y y ,, ant
y Juan Ormallar y Marl, Lubter.1116 Angel A. Glrsudy n. It.:
Un party de Lagoyena. Guoyalsoras kilme ap-t, *a poplin Wake iWorc.d...
Suirm, Murim 7 Guillermo Garcia IA saftorl de Goizueta con *Y.I.nd. SA ITTO R PL
rarrada, Gladys Margarita Plasencla d!.Irguel y Miguel A. do. M*Jola do #*io al6riss. Tallas 13 j .1 tilji
offa ul A
5.1 Zd& In Call urle Louis y Enrique CLano Y L4,9c. do .6.14 32 at 3s. 6.48
bava Gold to G-1-ueA y R.N. i. are.
a' c HOY MARTES
hapermseadon, par It. B.C.1i.e. i K
..Am. Mignon Montalvo r1a 8uAre, Pin Irclin Y -1A.r. N!= nal.;e.J scrato Isabel Pankslonts do clanks, kiloct natural, con do. pli*Muriss, Maria R. viuds de Guerra y Chaumont y Gladys F Ophilita Hato de Diaz Padr6n MASANA VXnCOLE'
Margarita Zaldlvar de PlasenCia. f-m- Y Miguel C-Idero.nt Garza cc
Ell ing I Santa Puts y tipper fort&do. Colorool pnosia, cocoa, beige
Brim Pablo de Is Uamlay ae- mesa elects con Cunt, Maraflarm Caraten Martha, Rodriguez. Not complacernot on traer a 1, -inte. of .rate do 1. y en- JUEVES 10 7.76
.,y Sell-r- -u-e, ,,-brr...1.. Silvio C11M Y g4a, Talles I& of 42.
Ef Ingehlern Enrique Stolinet y se, i u.,.f Y oAmm C u ta, Bernard" '" dor. efi... Ophilil.-Mal. mU. espeas dsl easier Menello MIC-1 &mbff Amallics
flora Citrantital Blanca can of ingente- GuzmJr( a
ro Tony Sotalongo y seniors Martha 1rqultoCtc Louis A. Morales Dim P.dr6n, can so Min Juan Miguel, an impitte. .1liquill., jue crumple VIERNES 11 Eicarpinst do (ankniat color *nitro, on algod6m
Y nefiorm JMelinA Ganton, Roberto de en este dia so primer afio de vida.
MoUpet y Manuel Garcia itoyo y an- Cirdenza Y Aeflara Llano SW6n y sm
fiora Ampulla Alvarez. M. J. Bop y Un salmdo part Is sellers, de Diaz FedrdAY son bus &I actions, Juam
Marla Lulsa Kohly mizoel. SABAD012 morcorizedo. Camellia, 6eigo, Islanta, smarillo y
Dan Larelitas: JUIlts Armit"a Y, La seftora Cora Birches
can Elena 9= Juan Gualbwta vorde. Tatnalioi 10 al 12J.18
Carlos Fortels, ;nHortenshk Arne"11A Fins, y Eduardo Rojas e Hilda Pintado
y Joad Ignacio rtelL. a Hilarlo Alonso. hore. Oloduha Aguero on Carlos Pe- I L Lintil'I 04a, Part y B. L. Canto I DOMINGO 12
Roberto Pftet Lchernandia y sefto- Higinto Wguei y eAorz AmIllmretra y seffora Carmen de It Torre, Mullets, Sacto AnwIew
ra Ofela Tejers, Dan Claudia Renal- Real Severlano Jorge y aefinom lose liscarpints do %part, an algod6n morcerindtl y Sp6A,
eftors. Cuquita Martines. firm Connolly. Comm F. de Velaaco y lleftnm NcrooB Armando-Perna Bud y oehors Be- LUNES 14
rel y I Rodriguez. y sellor:,Ither Mism, Beatrice Rod I Buries. DUIce Marla Malin v Luis Pu-! milde Garcia can Zooll Lopez Connie. 50111 Due mcolake. Colarew carmollia, affierille, !no, vordo,
trin y Pr ... Into R. a. troy, y Constanti- POtey y Clatilde Cortina y Artonlo jo y s4orm, Lallea Garcia y doctor Oc.
.,fi ezu clr, : Coll Zorrilla. tAvio flora Bayo y matter% Mered. 9 ris y 6;9@. Tornalles 9 j al, 12. 0.78
am crlty Santamarlna. T on C ,.hit& Y Onilda, Pedro 0. Garcia y Josephine Bonay UlwAa.
La seft. Dolores Milian viuda do a Con Pruciato de Garcia. Humberto Matu y Lourdes Mat,
RodiVulexc" ly Milan y doctor Maros" Y Enrique R Martinez.
Francisco Zeff eLru Fuente' I un gruPo de brasileras que me en. Arrastbaldo Matta can Emilio Lima 3 Sluss do ray6n, on cuedritos pmsia, c.rintlits y Doa Jr., Kilarm. Refti- Rafael de I& y sefir,
u Carloa J % cuentran do paso: Gmy Loades Mi-, Plan Sufirsez de. Lln.
rezry doctor Pedro Pelien y Myrimn Onesi Y sal arm. unildn ]art, Col,, Varam KoUtenedjIsn, Ro 9m, sabre FoRdo blanco. Cuollo y puAot do piqu6
ad f9uz y doctor Sergio Mutt. Din. -t Carlosi Tepedine y actions Carload
El doctor El tonlente Juan Peru semary Mutenediian, Antonio Alves Labrador Y AndrAB Contra y sears bl
Cues Inclinjorge Bevlz y zu fal"'" kride. y saft. -M Talls. 12 of 20. 4.28
can ]a aeflora Felt In- ra Cloot de Fernandez Cior.rd. On: Dint. y Lin. Al ,B DInt... Carmen Nande.
clan y "I doctor Guillermo D- Ro- til!!"ez y seftora de Guiiirr- I Leon Hamburg y schora. Zoiia Pla-, Gustavo Celudo y Celina N. do Cemitfach. Gerardo Pernindezy sedmal-on Le- sencia can Mnx Gerber y 3efora Faith Judo. Elterta NApoles y Aid& H. de Says do algod6n J& fanknia. ED blanc 04ginales
10n Party Truy ulmildo Integraban VA Mae Manaly Y LU13 Toraft y St., T,,.. Nipoles. Delia Nipoles y Gon7ala
Ins 4 flares June C. Hill, Cheter lic- ra Garcia boitillas ademados con vivos pTusis. Tallas 12 al It.
bert ; Dan Malt Y eclat conacidus me Y Jasl5 Toraflo Jr. Gonzilez a Mid& Cejudo y Charles
I Irma Zamorua 7 Pablo Carbonell Consuegra.
trimonlos: doctor Josi! Alld y Nnitaim Carlos Blmnc- y aeflux 111nits. Guz- 3.28
Carlo n. con Pnla Zamorano y Humberto Perez.: Zenalds Moreno y Join Acost&
do, doctor Roberto Villa Latin y C.nr.do y*,nindt. de Veluto y BeCarmine de Bola, Evelio Garcia C.- Gonzalo Fascio Y Maria Fort, Rent Y imuchoo mia,
rreran y Joilefina Garcia, Fernando H, Bluss do piquili, con cuallo do organdi alforzttso. Co.
Mrabal Y Josefina RWrfffucx, Jm,0
C Valds Ugalde Y Lewd" Labrador, larts: balance, rots, asul y malt, Tallas 12 al 2o.
Angel Soberdn y Bills Noy; y el dclc. 4.26
tor Marino P6rez Collin y e6orn.
Carmencl to Franck y Joall Martines,
Eatels. Bacallials Y Antonio Medina Says do womal piq;k, Amplia, folds. Dan 9scialos
Eduardo Bamllaa y fieflora Marthy T e n g a ro p a lsolsillot &I fronke. Ross, arul y malm. Tallas 12 al 19.
Gumi.
Ann Maria GarUvet 11 Sergio Agde' 3.68
ro y Verita Most- Y Sergio Permits.
dez QuIrch. 1*1101
El doctor Ml"I A. C16mez Cc a
r CI ro no Id
AD a Carman R. Velasc IRV
Close Manuel H. Otto y Roam Lost.
do.
Joad J. Unea y seftora Chabela MQuie, la' love' su
GELATIN
LAVADORA
sons L ELECTRK
0 'k,
A
Compare unts lavadora GENERAL
ELECTRIC y una nueva vids, is ,-Z
am&, deelcartsa& y feliz cornelizari
e pars su hopr.
2
_T
ion focilwad"
page, 456
$10,50
2611011 Royal F P
DR _dRIEZA PROTIGIDAIL POR SERVICIO INIGUALADO'GINERAL ELECTRIC
Jonquil do short y s.quito, fiWlvim
L-as lavadoras semi-automilticalf General Electric disfrutan de gran popularidad
por las muchas yeritaias y cothodidades quo ofrecen. Dos do. bstas, mostrada's qabarsllns Caleon: mail, -.I y -do.
Motives alluticas incrusisdes. Tallas
GelatimaRoO l arriba, son el Exprimidor do mandd doble, mando ianico, o mando graddable, a do I a 6 solos. 3.25
escolger; y el Activadot do Triple Acci6n, qua es la raz6n principal de la preferenDE FRAMBUR A cia que las amas de casa muestran por las semi-automAticas General Electric. Trusts Gentrilor, punto lostox. E. ceIcrot me[& royal, rojo y *rdo. Tolln.
No s6lo delelto a los nAft, slnO WSW en Iss Agendas Genwal Mectric o on nuintro Sal6n de Exhibici6n Jc a a 16 -A--. 3.25
y Ventit, con Air* Acondido nado, de Prado y Anim
Aigina 12 Teatros DURIO DE L I A MARINA.-M I artes, 8 de Julio de 1952 Teatros Afio CXX
Hoy Macao.. Inferno yl 'Escenario. y Pantall I -kRTE MU$ICAC
paraiso! Ambici6n RADIOCENTRO SOCIEDAD PRO
ROBERT icio....Amor y Pecodo
IT HUM "CITA EN v ""I Teatro ALiDITOPium
M It
Leidas para PRESENTA
JANE
VRINM A EMM A. 00? 10, Alumnos y Graduadoo do Su ESCUELA DE DECLAMAR
AMERICA 5 30 jr coliteirselas. a listed ION crue dirige la Primera Actriz HORTENSIA GELABM
IS P"I't' Hnool. Quintenro:
DA IAEL OGA 01.,VILA 1, on ]a co-odic en 3 actoo, oftinal do Ion
CIL 0 ST :,.o
USSELL 0
AOCI 'Y A"T Nl.,;.B;i
'D..p con la colabomci6n del Psinaff Ackff PAUL DIAZ.
P. BAKARINA TIMPICAL-l..?
Por Regina de
LOS"BIG XNSTARS V Marcos
011. BETTE Huston y en quo Josi Ferrer Incor. Como mujer, ijamis "LO QUE HABLAN
que avjs. Para a Toulouse autrcc.cEnceste ban v1sto otra ijual!
D 1930 spectacular "film en To hot DID
HOY" deiara el interstendrin tambiiin an ZP. Ga- I
te-tro par el bar y Colette Marchand, bailarinu Y LAS DANZAS LA S M W E R E S "
cine, regre- de Ins Ballets de Paris y estrella
ouft 11M A I-A a Broadway este atofia Para actual con Mau rice Chevalier de QUE SE TRAE... -REPARTO
encabezar Is revista musical "Two's 'Llena de fusgo",
0 company" "'D.P cl .mp.fiia")..En jC0140 QUE, PRETENDIERON Agustina ........ HORTENSIA'GELABM T
rPt comedi.. Bette Davis cant rA, En Hollywood: Victor Francen y
GROUCII0 MARX -MARIE WILSON WI LIAM BEN.i. bsilara Y actuary en disti.t.l Pkct- Marlene Dietrich filmaran qsta no- PROHNIRLAS HASTA PARA Pepita ................................ Ofelid Naez
...... che en Samartanda" (quizu.atra Felipa Luengo ..................... MARIA GASTON
IN I AN -Pi6a de I. reciente legend cl. LOS VIEJOS! R Ortiz
AACK BAR, 1. FIS Alid Valli Prece haber remin- nernstogrdfica interpretacla a todo Marta Reyes
ANION10 1W 'Solt. I iado in h. d. a col r par Ann Blyth y David Fa- IP-D- 14 casa 3uc.d ic
CARLA BAR VNIPA so palri. to. _MFLe iTaibras rr.r Notividad ......... .............. Griselda Nogueran
-S CUATIO PIUMAS" as do pe... d. -d.d an .1 as. it- D. Miguel de los Santos ................ PAUL DIA2
Tambi6n en Hollyt ood: Edith chle.g.. P., is Curro Cortina .......................... Carlos Gross
N-1 C- rd y Lily Pons charia- Plaf radars "Mademoiselle K U. A.". I Aurelio ......................... F rndoz
............ I LADRrN bF BAGDAD.: 'in de nurvo en discos, en vista con el chansonnier Charles Trenst to e
I 6xito de so primer latent. par compafiero de reparto. Rarnon6n .......... 7H.raCIT Costa
HOY "VENENO PARA lus.LABIOI.. Uns program. too. de Wait Di,. Em Italia: A drey Hepburn fit- se
-7q---- Lis uoei6a so Poebla. A.4slucia, peals Actual.
Lameass seri olsonladis par ReynallSo do Z6fiig&
Ad..A. "FURIA DE PASIONIS- ney c presentat-A con iu pelicula mari "Vacarioncs romanas" con J.
Fail p,,loa.jcs d,,,.,na ,h.c., Gregory Peck. bajo Is direceilin de
Histo- de Robinson u,.c.? William Wyi,,.
Aqu&I 1-jurit- rite so I
PAYRET HOY oull. I.r'6. 'La y "Paj.- "L. que hilil H 0 Y Martes 8 9:30 P.M.
GRANDICSO EXITO ros ncu6ti-s'. qui.t. pi,.di. it, -,I- imij- ", hoy (Pcm Ion Soclool del TURNO NOCHM.
SLis Aventural de Is Vida Real, en P Arte
AMPARO Bob Hope y Lena Hornt, cantar6o Ft. a.Lh,, I., M-e v media,
'n de He] it,. a I Auditorium, Pro Aric MuPI- ana H ie'rcoles 9 5:30 PAL
kz!-?) 'RIVELLIS ,Mlad q., aJPlad.p .,,, orud .I,.olrc,c loss abonados Is pri1. be] a de Mim Univers. hilo me representacilis, de Is de iciona PRESENTESE EL RECIEO DE WN10 (colm verdo)L
rue.t. Cie moda en este verano. comedian de Ins hermanol Alvarez
A Quintero *.*L que Hablan Ins Mo. ("Little EgPt'l I
ha qu 0 igida par Is pri.
Loretta Young se jeres e sera dir
Para compare una rtit.ri6a tlcv,- COAM
mera actriz
Para en Las Vegas. a Hortensia Gelabert, que
con anto cierto rige a Earuela de
Douglas Fairbanks filmari Pa Deciamaci6n ae Is socieclad.
ri Ir.-L, Villon, interpretano'd. 'Lo que Hablan las Mujere3"
or ., clients con Lin reparto quo puede
A IS T IL delde go gr.. pact.. considerarse exceptional par Is c 19 VAN JOHNSON,'
I 774fjj ym Iran S..., 1. c.ntan de ]'dad de sus int6rpretes. Los dw
Z, I a principal papeles ]as incorporarin -PAUL Do
v 6,Luas Hart ... is Gelabert y Paul D azI.n .. .... t el n n me UGLA j
livende iricl., Pcr4 Is pr it
0-1 'Y / de Jos fam l -t.iadel el-ce estari a cargo
-deti, P.P F.Ihes-B- Mar Gast6n v Raquel Ortiz Pnitl1willd, -44TU RAW
tan aplaudidas siempre en 'us ac. "A V E TU RA
Unit rmpresa BriUnica ba becho uns, Darr I Za-lck se propane comen- uarionrs y Ofelia Nune Alicia
exitom pruebacon un -10ca6vil a r 1. in As important produrcitm ra I adez. Griselcia Noguerm, Car- RK RHONDA EN RO M A
urblina de so c rrera: 'MAP -rca de T lr e G,... Mari. F-6nde., y H
Di., rMa**. balado en el c6atic. _nl Costa. X-ociones. a grantill! (WMEN IN 10114111
LONDPES APLAI- V.- s a, clevado par Jos pmajeros del Ti- La pu. .t. en scena, a cargo de M.G.M.
1. P,,br Comp drolic.. tart, Rcyn.ld 6 go Is direcciiin, at
& 1. f bri a'ci'6n'd epar u'tomotores Mdado deZHo;,tn'sia Gelabert. STEVEN S R EM IN G
Gloria 5-1gin montat-A en Lon- El decorado que lucir4 Lo quo
-muri-a que se h. 11-ad. c.b.
con Ind. 6.n. In prujb. en carre- d_ -N, o. Is Due racaP6 ests Habl2n Ins Muieres" ha sido pin. CW us OW E
trra de Lin nucNa placlucto. on on. ,mp.r.d. en New York. Pern, a lado expresaimente Par2 esta. fun.
.t vez de In adaptaci6n que interpre- rMnes. is, -iz
inluil eqLjipMIo de motor a tur. 7 'a...
L. -lad d 'Lo que H:b.lanolu Muieres" se. r 0 3 C A
'I on es rollilds par la.-, derichrA esta segundavez LEVEN
at,,-,-. ad,[. h. sill. altarroute par leal traducci6n de Is co- r repr nt d its vez anafiana, GRANDIOSO SHOW EN RADIOCENTRO a 1. 5:30 y 9:36 E V N Mas M M Dmcm* WCIA
as cin y an de 1. till-dr, pitilturciro, pr1o'" 1g, lot ra d., 0 no, at
a triangull, francesa. di j FNC If A "
2 0 k-ria. 'I" in" parturiedad a los abonadus U
de "f 'I r Mr.. as I W ARTETO LLOPIZ-DULZAIDES
dullures maoifesta on 1. so smarts, n Par(,, H turno vespertina a disfrutar de (Conjunto vocal)
"Mou in Rouge" que dirige John ella.
. ,,, sefuir r locid grand I TITO HERNANDEZ
s-tante d compaiiia decl Adonde...?
"it ...' e Is r 0 T A IS tImitador)
q e no r.t.b. harW or" do en so p.rle truer rultane 1. tents- c deybnla Al circuit
11". Gmbustlbl, cst '
do superar records
ad. in, drJqut apd.J; c LOS DOMM CH
d%. !.' LVatic notation puede usarse "El inar y tu", una pelicula que es todo tin gran
r, r. 'U' I, "'. e" e 4RRER4 ,
che de iiirin'.. .'gas Itincimie "alquil r tipa de combustible l (Bail" acrDbAticosl C,
ecim
es rn in el MAP s2tisfactorio de las utilizado entila prurba reciente ha acont iento, niarca todo un remonante CONTUNTO DE BAILES RADIOCENTRO
rcc rds. La maquina tiene el motor sido paraffin Iriunfo del astro del cine Jorge. Mistral en so genial interpretation "LA AMENAZA"
Dirpctor: ALBERTO ALONSO
P,,duccln" ,Ilndo y Emilio FerrAndez consigue en la a Dcoradoz: LUIS MARQUEZ OrLill.A.: ADOLFO rTJZMAN
h porn nos brindaron "El derecho oil erimi or "El Mar y tu" ..pit. IL dZ,,nacer expresilm de so genio in onfundible,
ace prot.gonizada par Jorge r
;T R IG U E S A tral, y shot nos ofrecen "El mary Gabriel Figueroa, so companero de
Die n agnifica plictila par 6xitra, logr6 maravillas en to que Radiovisi6n I mill, a fotograii. rLfice. IRJE ACONMCTONADO.
Se trata de tins historic excepcio- El reparto to preside W.
iCUIDENSE! -iS1J VIDA PELIGRAI 11.1, In 1. JQ 1'. 1 11 g Luran do. h. an b, cs q u e J a r g is M i s t r a I y--nrlbs me J,' i "La m uerte del escritor" hoy or 1001 AVENTURAS
UN FEROZ ASESINO TIENE LA EXTRANA MANIA DE v dos mu e que, en on delirio inolvicable Parris romantics de "El EN RUTILANTE
Y LAS QUE desenlrenado amor, al contact de I derecho de nacer'. y con eilos, asom-1
VICTIMAR A LAS MUIERES QUE ADORA... 1 COLOR
MAS LE GUSTAN SON LAS TRIGUEIRAS ... e:otie6naMPprda y avasallado. ba de nurvo al public Columba en T otocrim en R CT "
a bi.... Iscin., de celos Dominguft, tan femenina y a Is vez L&
,c 3 % igo rasa y., original. Por Alberto Gir6
iHASTA AHORA YA HA ASESINADO A 6[ y turn, r bat. de m1i., Pollan del- it B
de tin In,. so de ensuefiol a una es. I El Mar y u Ber prcsentad3 moy
lUd. puede ser la-iiihma! iNO SALGAI pecie de Infierno que Jos cieFa, I~ pronto, par lbero Amirica Films, Como tocirs Ins marten a Ins 930 1 Los comentarios del sprograrna,
lba y dcletip-, a irastrAndolos a, qua ]a distribute en Cuba, sitrulta. it, 1. norbe. el Canal 4 de UR-TV como siempre, estarfin cargo d, ICIERRE LAS PUERTAS Y LAS VENTA- ntosa de Ins neardeentLe en sets de Ins mejores tea 11evari they a Is teleaudiencia sto I Pablo Medina.
crimen y n It mas espa t, a Habana lemanal programs -Fatorrimen Hoy Ins 9.30 de In che' Is UC Lf JONN
NASI JESTE SIEMPRE ALERTA ... I JamAs ha sulo presented en par- t n.,
tragedial RCA". Este espacia dramitico que atercilin de Ica television es c renMay mucho de firlinitivisroo en In le niguna del mundo ninguna POW~ P A L -.AGAIR
clez, Iran,, n 1, espantarelcia li que center con tantom factor, a' cuenti con verciaderas simpatias, trah-A en "Fotocrimen RC ", aNO PERMITA QUE NINGUN EXTRASO VISITE SU to d e tasmitirk bay una ourva y emoti. ra vivir momentol de int= draeuoijara de rlio d, rte darra i gUPt2n de ver b,!,- ,a all
CASA ... CUALQUIER PEQUENO DESCUIDO del cor ma.-mi. 'nxast0pcIi'cCuu1mnt0'rPtAn de p1heemes. r. can Is firma prestigiola mtismo con "La muerte del escri.
PUEDE SP FATAL ... it, F61ix Pita Roadriguea, Llova t."'.
par titulo 'La muerte del escri- Frorrogado el contract a Loe 0.
DESGRACIADAMENTE HASTA EL MO- Hoy abierto.el CONEY ISLAND desde ]as 4 de ]a tor" xey"
tarde. El especticulo acuitico "Alluarena Show". "Fatorrimen IlCA" nos tl, ,"
,ool ti_ ED cult. del 6xito obtenida par JAMB
MENTO LA POLICIA NO HA PODIDO 'r-binabrackili Us contil "I as Xey" en so reaparic16n =is MASON
tritinfa rotundaniente. Nuevos aparatos nifecinicos tos, par co que n a es de cluclar quo nosotros el Circutto CMQ Ina proDESCUBPdR AL AUTOR DE ESTOS CRI- ',La mu rte del escritor" constitu. 9gado el contract al magnificis DAMIKU
Hoy entari abierto, como todas ]as otras to dejan en Is misma puerts de a otro- 2ciertn* clen conjunto vasco.
MUM QUE HAN HECHO CUNDIR E7L dia, of Coney Island Park descle las entradn del Coney Island Park. Un sclecto Dal artistic so ha Durante una seman' nois Ins DARRIEUX
4 cle Is tarde, y La Habana enter& Recuerde que Ins SAbados of par- 0 de a i
sigue des island par 61 debido a su que abre aus puertsis a too 2 do I& corabinad Para Is interpretilcitin oyente, tGda Isla d siruhirin originally d y constituir una de las lard de esta cars. En of MI;2.o.re
3 & ad,, tusciones, en el estelar pro- RIENNI
e y de Z a 7 ofrec d Ca.
atracciones del moment. "AQUARE. Infantile del SAloado, r-7b.nd.F! "Lfa I-r- Xonia Benguri NA SHOW'r ell el que se presentan niho, menor cle 12 R111113, Is oportuni: sado,.Reinaldo Mi valleys, Manolo grInelpial emis.r. d
A N I C 0 ..dio aeq.UeoI' ifunde a las 9.30 de
3 hermosas sirehas y una foes smaes- dad de mortar on calls uno de Does Coeg Ernesto die Gilt y Alvaito trada precede del lago Wakeehache trols aparatos mecik icon par of precio tMa, can I Is n6rhe. Con "Los Xey" triunfart
E N TODA L A C I U D A D . de In Florida y tiene en so favor of do uno en dog occasions ciixtintaff,, Cuqui Ponce. (Flouilll. Is Allies 24)
haber logrado medafa de honor on decir DOS PO ONO. I& diren 6n
is Feels de New York I como el esti en Coney Island Park
as let
constittir idurant. 24;e....s can. W4 1111111am E G ;R E T
lelllv,, 1 .... i6ri 4,lm, el parone Japornis de Buenos Aires y en
cl Coney I land de Caracm, VenezueIn. Adema9 de est, atraccilin el Co,ney IslarilosParkpresent. 1. fam.s. Lz:r ux. OLIAIRC-NUMMA
n, //1
Casa de its. el Pitcher Me- A R
cAnico, el RollereConster a Montafia
n v so Bing., y milek
m;. a, s us o ede NJ MARSHALL
entre eni e q hice 1. It- so Stands
ilid., as nd,n sea 0 Como d..d. 1. sailsips,
EL M A R Y T U R"", B' oil hacchlu rcsen!acl6n cannoba .1
n l parqne mavo, d, 1. Am.6.r. I.CITRO EXITO DE r? C.nev ].,land. el In _,n cl.wn
JORGE y MtA R T H A P.01,IDOR v u perio tin perlr,
a-tradn CUBITA y PerronI Para- d"ranle I-dn I ill.
la -,che entretenneado a In grev in' U
MISTRAL ROTH In 111 Con ellos abordari tntins y W
da. unn dr In, np ... in, -Anircis
ran IMsLa parela de les barn ? respntrs v V1
I Usted y sus'h.j., d2bro 9-sr de
"EL DERECHO DE NACER" y dcloi., d, 1. bris. to.rin.. l s.1 CASADA
rliplr.l in Mbiente An 7 it[:. y;Pl6
LUNES PROXIMO 9 CIN111C6161
litinguido L16velos .1 Mcj ar y an OSCAR ULIDO PR ,
FAUSTO-REINA-4 CAMINOS iyor Darque de diver de Cuba. 40e 0
I CIRSVILl.61RIEN If Lill
,CONEYISLAND 'A. PP
SANTOS SUAREZ-NORMk magnifica terreno Para el parqueo
Desde el JUEVES en OLIMPIC d. in, of. .I earn. c.lPte Loa 9,an
servicic, de 6mnibu, cl-rite Jad7.,.l
da y is nocho. Las rutani 32, VAJ Z
179. P A'que Eltsci6n Co....-- 40W*070S. SUAREZYHARA NA,
Tin
?Elk@
h n C A FO A 4 0 R BLANQUITA AMARO 'ARMENDARI 0* Ra
a, present Y UKU
owl em,
MAMBOLET A .9 I
Gp i INARTAJ OT
4, con Rosita
IrIz Will 1114 1
Afio CXX Crilinica Habiners MAM0 DE LA ILAILM AL.-Martes, 8 de Julio de 1952 Cr6nica Rabariera Pigktas 13
Chicho Miteiii. Rafael Gmi, M;rcy Solis y LuIL. Ras.
L.16 or r2da. Leo- Mr. y Mrs. rank Castagne can
no r L bo Alvaro Vol--sco, Maria Roberto Chacon Martha y Yolanda
M alvor Surfidw I Luisas LoboyyiRino Paig. Osborn'
La onora L a Diaz de Blanco ch.- Guillermo Mart.Lnu con
. In schorita Billie Mart ez
porta-lb. MXh..I3d1anrus;vaFrTan I In.
as. Jr. e, C so Padilla In a fiaritis
Rair Y it geniero Narcis
zet de Juan doctor Lit, Vidl.
Perry A 'ot
air. 1. sehora ifilda I El I doe relon As y seftorts
d e- V ajillas' T.q uachel, con tres parejas: Horton- J,,roirm, R., iu*, Abegu. an 11
si Ami. Jos Pit -la,!doc or .si iliBitill 17 Abreu se: Ecrulpole modern do caOlguita CPZae1yA,. y Rat t' G.dztcc-Aora Aurorita Memin d Had extra quo supone
in Becky Bolivar y For, do Larn tin _urboln y sefiorits, Lille Rodrl- mayor comodidad. c;)n*seEl irgenicro Paul de I:nLI..a gu;tz CAllett, Lamed, o6iorit. fio a C.rinen Maria Radrigue coit Ad tin. u!_.,s. doctor Jorge Men- ci6n issmerada, aloganies
i u necti Y Ion Procios =68
Ca in Alvarez Tabio y Ann Stain-ld a v seno Carmecita RamirtL
h.rT I c rient. Ub.Id. I.m.nla
C., el ingeniero Delfin Molins y setters Pouptic Let our. Can I. raxonables.
Carmen Villaloboii de Molins. el doc- in Vivian Latour y At tenlente Ciro tor Octavio de Marchena y Chuqui Sas Evifig las molostims do us
Eapna do Marchena. Sim6n Arangulz y sefiorn Ann Lul- siquipale deftlente, adRam6o Rodriguez y sehoris Marylsa L6pez, con r doctor Jorge MinRivera, con R&61 Rodriguez y seficir. der Pefiate y sonorm Martha Aran- quirlendo al Motion pr6ctico
E, ther Beltran. Pepe Valihasty sore. guir. igo R'dr y major.
1. Non R.d ig- Y C._cIiZrRI;,
vera r I I it
,,fi "' Rd;ag"a.%zP'pep"" -cry de Rodrigue con Teti R ri, P 'c RI v a i crit.
1. on-ta Vivian de Mendi Olimpta Rodriguez y Alvaro Sai,C op el doctor Orlando do cos He- difin. -1
r's y'seficrat Chary Perez BenitoA. El doctor LLi,,, F.. a I oy tieficir. 11 do to r EmiliD.Moralu y sellers Georgina M= kjamid ct.r R._ MMIM Iv a
Mary Jimtinez I doctor Eduardo fact de Ayala 3, sefia,. Tor- BeFrc.,..ii y sehora Bertha Carossou. to o court.
!I 3 Pulit y Silvia Ca
el doctor Carlo. Castelan y seniors Guillermi a
01ja NDrofia. Put can Leo C.no J r, y An. Mile
y sr.Manda" te Alberto Relic Comas S. a C no.
Beta Caballero, con el to. Ric. rdouludr n.arAllljilsj.j, U. a Raul Cargo y sehora Ritica i.s it A drain as
Samaria, y Armando Malviret, y se. (VEASE EL FINAL BE ESTA NOTA SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL OIARIO DE LA MARM"
f,... Beld
El Dr. ,I Albarr y sefiora Ber. EN LA PAGINA QUINCE ta Gonzalez de Alberni, con Jose 6'non Valls y sefiora Dulce M. Irlbe.
El doctor Flozentionno Mai Tinez y 'e;
ficra Tito L c Jo 6 Martine
Ol 6pe
y sehora go Diaz, a] doctor O.carl
P Ag-ti y cftra Ri.a
I.. Cafl.alWalde, CaR Is'eidCarria Pefia. ra senorita Amparo Al.
.1 C 6sa Martinez.
E,,'.ir I d or Antofiicn,
Ca = A ".. o"
d.,,a GIscl. in. onel doe:
t1r Guillermo Mena y Glor
-'Que
onzalu i
Dr Pedro Hernindez, Gn dv me
hora Anita Arroyo, cu el actor
Sal-dor Buena y Ada a ife Aguila.
Juanita RiA riguez de Escoto Joe Aguil. y Betty L3ve
- In sefiorita !U ue Reyes y el,
Celebra an Is fecha tie her 11' anico Gustavo alleja. t
d so Rod:s de Opalo. qua se traducen en
inuee A. it entair.. ortyug.j., I doctor Armada Excel. May y El duct Oscar Agusti y a teres"to dam Juaralls Rodrigues Exp6.Ho, enty. Fii- Reborl, can ;ad to,' VA Sti b irate senora richits, Martin"
A LA. INGLESA retrain pub1licau- I. C to
as
Model Haddon Hall, "CasCillos Ingleses Los "pligo. Escoto-Rodrigues, a to. qua envisunsom nuestr j6,,nes "Pa.. ingcnl'r' Leo.
nes, pamarin so dis en I& Inthroldad del honer rooleades del carlho de so. nardo Morales y Fich6 Meanest. con t
ell semi porcelans con finfairno dibujo de Was 71ania, Desna y Armando Miguel. Cuqul Capmarfl y AuPlqi Sorzano y Joefondo elegantemente desarrollado en azul o I_ 0 1
Iga Morales a ingetue
en rosido, 56 pizzas.' La fiesta de Tropicana ro Luis Desche ties.
I Fernand. B e it
Un tem a : Busto, en otra in... con Be, PI
a de interest brindan sloni A r n l6n seguido citaremos Ins u do y M 'cY er
de "Tropicana". que "parties'F "Ta. Muhrz y su belle esposa Chl8a
pre las fiest, del ibado Wilma in
se re it n noche a noeb a con to m;Is picana": driguez, el doctor Jos M. uba. y
$ 2 9 *5 0 ca. Pfato an jm2ri 0 GI-a L6pe. de C.bg,,.
Y con alicientea I El ministry sin Carterso. doctor Leo.
nuevos y cada vez mas poderosos; y nardo Ansys MurUlo y su gentile es., Con Robert. Vila v jeflaris Silvia S.RVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR, at hricer-, a,., ... c. pb, efiora Cuxa Quinlan., can el, Hidalgo Gain, Tony Puente y metier.,
tumble de Is celebrada el rostra T: 'e,
an envases especiales. I A .. do .6 de Entado, doctor G- Silia Llans6, Josi 1. Carrillo Y a
I III y,.efj.rP..P.quItm Pubill. finra 1,1; JI,:l Vilra.
bado en o Lristocr it,. Y bellisinto -1. Gd y
Exterists surAido Para holeles, restaurnat- "night club" del reparto Suenavista, doctor gue A. arrala Y senora Sch.. A. gi arm. i
tonerna. q- h.-I. o los tirmincia, I Silvia Bachiller, doctor Rzfacl Lone Volts X senora Cues'
in, clinics y hospitals. mas cloglosos. ul'o Dumas: M-11. on 1. senorita El.n. Go an.
y sa ilor Josefina Morales do In, Rwya
Inusilad, 'Zinbullo. y Marl 0. Be-d. y Mary do Be- E'y el doctor Josti A- Echemendia.
Cram variodad do objethas par? reg"10S% _Vo I lujanlagia'nma l e_;riird. otro animado "party" se )a trito sm n "Areas de C-tal" do nues- Enrique Ervc5i in y Celita Hidiilgn utaba unit alegre deardida a Is secon R&I-I Fanjlul y Margaret n ,mrila Cachita Albern par su pr6 "I m11111 llnlo do diversion. don- I Onto. fesde me congregaron Ins principals fa- Stowart, John Todaro y Sheila Ste. 11 1. a at
PAIA CIO D1 (RISTA inflias do 1. sociedad habaners. t; Juan Bmeda y Joan Framen y 1. 8c..ur' N' rry Rul IR
in. Carl., R.61 Grande
lioras ac solnz v esparci mien to, ci Con.Luls Sortay sehor. Espe,- r.,,n i Y 3.
gratisim s. fi r a Am it st
Vata R driguez Al gre, el doctor Raul .Iin,Tere.. Febles, actor
t a -J%idables. Ins allf dis. gles.s y efjora Berta Al.
We Fault y*sefiora Margarita Pe- JI-1-io,
fru adiis Ins inc nlivn, ,,de In droso. Edelberto Nrez Ru mida. ei ba il c y 'I 'sh o blo y a,. lbrnt, .0 Alberni Argilagon y senora Silvia Valledor. inra Josefina Alberni. y elites pare.
,A.p.rtr do Ins otove se sucedian El senator doctor Miguel T.r.f. y plat: Gloria Diaz Silvera y Jorge t F 6, Fernandez MonteJo. Gfraciela Alonsol
part ws" par. 1. contid.; y el sefiara Conchita Porclig n. con An- do In Torre y Luis Fe loldaeMass' belle me mantuvo desdo ins dlez p.m.
onto alc6n y seniors, lsolina Rodti.jHad6e Alberni y Manuel A. Celaya, basis m custro y media am.. alter. guez Francisco Pons e Isolina Faln-do on su darrigizacitin ka orques- can de Pons y doctor Jorge Barren. 'L.udcs Factorials y Salvador G6-, to do Arman o ornoil Jr. Y el con uba mz
-, En otra mesa c ministry de C C.o
Lyceum y Lawn Tennis Club J,,ot.,dc Sen6n Suarez, siomprel Santa Domingo, doctor In sefiora Maria Aguntina Gain.! Alk,
.pi.. ido 11 u6. y satin. Miguel bii. do, p.,eja,: Lydia Diaz Cruz Y,
xl Glacial, Lcnrel do RI,,l DIz Geri Mry, Diaz
0 Me a, con el nitnistra do Is Re
En homenaja a In memorial do John ble usicologo,. oubano, Algofics heW. f;cl.." d, 1. fiesta Ni 0 1 _p6 G-1a. y PedritD Boura.
in acido primeramente a Ins blica Dominicans. Exerna. metier Cal. El
D-ey. at Lyceum ofrocerfi un acto Lo6n. ofrecera segunda conferen- dier y media do la nocne, y repoti- veji senior, it, Calventi; el an doctor Joaquin Puiol y Eefiora
bay, marte". a "' a]. do I. taircle. icia, flustrada con discos de Jclo it. man tard,, Is una y media de ni: Simone do Pujol, con el director Ser.
El circler J-11! M,,,,,c,,d : gando mJ'.a aft'.,.a dLe'g' 'rd.aD7,".a. i. Fuentes Cruz y sefiora Lily
bra "Maica cuiLt, de compositoms to madrugadu
6= A t
do Hit.d. do 1. Fitt, ciAlionom conten)pdrincos". En ambaa oportunidades larnaronifia, Perucho BuMals y setiorL Sennee r' doctorGV "arre' Y
venichict do L,; Habana y figure TambM mh.;a mi6i-les. ittieft. part. "Los Xey,". .1 ficninai. Los sfi.r. M-g-t a "on norn Mercefts doe R.1aci s
ll"e"1,1. dl,,,I:r %tel 0 b ad a xp.,i,16. do aloes, j 1' vasel. qua cuenh con 1-3 its de Perez y Ann Air- vI. dmv1 0 Pidr,.a:"1ue1g; a- FI_ it r.g6n,
ti.n r, to alamem do i'a, onm in Pathos de nuestro P1!-jI;,ITorre,.coo I- "gu"Ites V".J...Idoctor 1, ig- I :rA r. NiV'"'-Sico At, blico; In n cole Lefebre, doctor Cecilia But. de
. 1p.gle, R.ci aroj. de I:nT,
= re.6doen uns crinfere6ela ti. grad- a de In Escue a dd gr .1. Marc., DI.
:Y Yca- y Antonio, que des-'V"
bonminiont. dot land'. y ga-d-, do dve,... pro- a u Jr In.mrezle arr GTuriloirma .Zaa-le Y after. Si..n.c Eisoon,
in-, q- tin ..hibid. ,, car pues de una ir to C.nvaoc16n de Midimer nfal jornada par cl,'Cc turi6n, Carmen C is as adle
, it 'n otts Gr. as on 1038.
Para asistIr act. no ,a r.., o dis- us 6. i(os Mngu- Julio du.
quiere InvitacI6 %,anni cxpn cinnes colectivi .rs no opicanp ; Los Domenech, y I Bros.
ni.s ostituciones, y an at propia Con sonora de Arencibis, do, Pablo Polegrin y sehora Neivite i
M,,fialls, mi6rcoles H as Lyclum. miiitnfflcas pulsadores. y cerrandt)
bellamente el vnriado, ameno y su _jRaro,,ud1,,: LS.,urr1tmc.CAh- ,,ir. y Luis rez Lars. eon Jorge Lorenzo y seno.
it rencibia y Jorge!ra Cuca Perez Lara.
media de In tarde, el joven y no(a. Ambos actos son p6bliva. fesfivo especticula, I& maravillosa a Castro. Eltab n V ... s y Angel. Sentieste
ibo. Ane GI rim y Rolando, .Jorge jEst6v" enorR Colita G6-! ban de Vrarss. con Rafsal Vir.. Y
En la Cruz Blanca de W Paz o I cz. can J.- Ant .... Eiittivti. y so. Lili. Rod gcoz do V.De animadw y ,,at,. d, corem..
clu6 her,, Hart. Al-a SI ...... Con I& scrora Fally Gonzalez viudp
el popular Miguel Angel Una mesa do conocidas pareptat. de Gra c. El, nits Mocate e Ingeril.ro E. Is tarde do ayer ar P.( ctuI un lGarcia Doming er. Georgina Palocin Blanco, qduien anticip6 desde to Juan Grau. Olga Tol6n a ingeniera
h1rm... cto an recuerdo del gran Juanita Figarolu 'am o ,dl.noa 'Trapac;in a" el deblut"i con Magda del Valle y Antonio Bru
escritor fran to Victor H u go, mo FrIn Rnmou de"Moral'cn"'eilnr Ler.. I". inn. cti;.' I it. do Ati.lit. y s., motive its I ciento cincuenta Aniversa. o de GrN tiles. O]gL Poventud, M- Mariachis. unica conJunto marfachl rio del Inacimiento de tan lustre It- h I'astano, Esther Gare's Feria y fornanina. cont-ti,6an hia 'jbd.1 terato. ot t '". to do of. 1g:
ro r
Tuvo lugar on 1. Can. Social do In Ent- In, .hall" t I Idreoc"i6re".4flaticis del favorltoi "nihtl
lnstituci6n. 0 "' 'b" sit n do 1. Con Rebujas ,quo a. K y a
rs ?,I .. A, "' q' "can. do ".. a tr.oio- VEA EL AMBENTE DISTINTO
do C.1- 1. to AIv i-n.v.ci6n c-st-1:o
L. dire I.,. do 1. Sccc16 z Abell.. Ricardo Nutiez 6st"
tur. do dich. as-cl6m. efinirs Con- Portuondo Jr., no.. hacienda code vez mayo-I
Wt. Valdivia do Santo Torahs, '. RaCil Freyro, doctor I ca
a su cargo el t" del Junco y Josii Antonio GFrela. Juxto as consignarle,
t,.b.j. lit ... ri. .b,e todds, conviene aprovechiff
at escritar qua as recordaba y comol
unvincridad artistic. Is president DE
de Cruz Blanca de lp Paz, sefiorn
Blanquita FernAndez de Castro do
Jordines, interpret &I plan or" Por la gran soconconl$a quo seat; Rebojost Is pe. A
n6marom musicale, de Ch Lin.cle. VENTA FSPECUL OF IOLIO, an
Ii L hacer, y par loot InonottorW es ortkt4os quot J.VaWs
entre ellat Is bel a isonjera. Amb f unity solaudidas, no ct*6* ustod clisior paw tan fovtoro6le
Una bandera francen y at etrat. U B A esq a 0
de Victor Hugo junto a Is bandera ocasi6n. Observe to" s eitamploss
do Is Crut Blanca do Is Paz, engalansh" at With. VU EL E pvq Be 0 -A f.
Entre Is concurrencia anotamos g:
Andrf. Mincel-Bice y Christaphc TRAJES HECHOS, do fresco tropisilk y de inarrugable "hawk-
Loppe, Vidgloin Zelaya do #ar.f,- Ahora-corno todo. Jos it.. skin", an blanco, cosrul, gris a beige, modolos cruza- so
do.. L.M. F rabride. do Val-on 4__5W $27
viuda de Monetsivo, Mariana Valdl. B.O.A.C. re.Ii- mus viajem a dos Y redos; Do 1040 y 38J0, relooliaiss, a
via do Mal ... t Pura Rome de ya- Nassau, el pintoresco centre
rats. El no del Valle do Polici., Ma- de descuento a Was istlintico Je veranco. TKAJES HECHOS de "colattain" RW firoo an tartan beige
rim Ter.. M.IpIca do V.yer, Eva
Castr de L6pez Chne6n. a Lb. V.,. los precias aqui seficola- En Nassau usted ricoritrarik claro, Yerde, gris y areow, mocielos cruzodos y rectiot so
divis"AgUeno, Muncilto FM dos quo yo do par si V impatim, comercio urtido,
r Jr.6. de 1100/0 34
Alvaro. Abell., JO-eflus P61- do son bojos. Euntos de legenclaric, interim Retinsia"d a
ig.t6rica,'nicidemo. centre TRAJES HECHOS do stiopericir coloniese" bianco, on nmd*Je aiverjiones. Todo c i.
Sibanas amoras 2.25 Jos cruzac(ps do-Lon bo#6n y roctos do dos bolionest
EL ESTIM ENT1111111E I Ja a. Nassau p...r 'u"n'am
IMAIM r1oruir -Stibanas finas de Warandol 2.85 TaCaciones in olvijable@ par $3 6
Slibanas de Warandol famaho Imperial 3.75 B.O.A.C.... I
TRAJES HECHOS de firto'"trojoisilk" imatizado an fordo
azuJoso, beige a gris, model recta de dos bolones
-WARANDUES DE HILO PURO 0 950 viffie complete I Reiftiadas a $37w
Ancho do SdIsonlos. Blanco 3,25 y 3.50 yorda, Pr TIZAJES HECHOS do trojoica/ inglis, ligero y fresco,
Surticlo de ocho colors 3.65 yorpla HABANA-NASSAU-MIAMI.-HABANA on gris, carmelitc; y otros tonos, modolos rectos
12 cuortas do coldle. Blanco y colors' 4.70 yorda. slides do Lor Habana: MIERCOLES Y VURNES 2:30 a $4 7 10
a.-L. AM TRAJES HECHOS an finto "Polar" ingtis, do gran fresmra
obacal.a. actsibleido'con vism, Aces
atailicies, laximats. Utd nosresids y elegancia, modolos cruzodos y reclos
HAOILITACIONES C16M.PLETAS 01LM.5;Ps- 162"
1 6 Stilionas cameras do Woroodcl
Fs.Lmtz canobbe at extroffirnionta, 6 Fundat VUELE 0-0-H REBAIAS igivalmempte itoorp&rtantes ex Garmiyabenss Gsaroiw, Paloltaloftv,
I:r-=,,t:l.intastlno
!!Tp I Sobreconto ang-lod. do Satin $4 8 75 -enct tar.
" ces It 6 Toolles, Trusas, Shorts, Corh4t41 jo Roper de lot
tij.a.. a "u"
acoa y sin 2 luegas de Montell con 4 Se illelas.
1. easuh-A iscii.m. 1. w-
'DE LA 31AMINA.-Martes. 8 de Tentroof AA0 Cxx
Pi iitla 14 Teatros DIARIO Julio de 1952
Sensational 6xito de "Arriba el TeMin", ]a gran rea, e0rajuntanneinti, con los decorados,
Y I tralesy oteas cletalles. hacen
revista de Blanquita Ainaro en el CAMPOAMOR. cle Arrlbn of Tel6n". Ia sens.c16n P program as tie cines _y teatros
P ro, A rte M usical prepare sit AcIfian taniW n Lalo Maura y Las'llanilipletas. del ails en nuateri. I t I
Arrlba #I TE16n ra"
H isto La i do el p6blico hub.i-mr.. Y Ch quo C2 en so close se pr se,
El !' aopljttl olisla que ha l4
tem porada 1952-1953' to. Wlq Rli Apl; r cub, Lot. 11,utts, Co. of. C. Ill tn.; I NCTUALIDADES GRIS R-O X Y
d 'on s aC Lia ion. Fcnrriid Ins scrisscionales Alanaboletas de Gus. ,t.rde y ruchealternan o con Ia b, X. 193. T.161. U4455 17 T 11NAw 4E), Vildettle, Tel. T-4292 'NN3"
, 1 gl lu'a R I ..quit. Amara, tie 'cuts Met", I tulada ventures, In Do 14 Y A
bICFI.s b.l,t.s de G.Nta,. Rrmg.jut- gura y %loz exquisi P A Death, 1., 3.00: Atut I M: AVENTURAS ;'I "NoUCbir.?1LNS
tCZ EIR. g. 1. ft in Roma", protagonizada par Van 1AIATILL11 -_" ;.V11ACK $LD111 an "ten,,
Eml 'Cut, V InLrf' bclla Elizab th del cle izabeth del Rul, y a gracla C UE "LF BA AMR0 a. NI-I
Por, Nen Sun on .11z GhA. I I
Ben L., S, TRES LAN( A I '1 0 'Ni i.
Johnson. Lo. IGNOTANCIA C.
Can Gary Crop TTFr. ChF! .Aj 'IDA Icany,117= ,
JR.. C.mraali:. Corp. &,ws Cizo el parL de Candits Quint.ina. el viejito -Sh
blien lunnhe 1U,nd. ,.,Its de 2do y 130: T.1b.,t. Apr.bNd. MIT Uir ,, Notsel B.11doe. ftm.
Lom 'is mayor,. 40; = Y"Zoreta 40; Balc,,v 20 or
TA ell dia 31 do n, ll-guill', IrChlrut %Vlin, Its. I.- "'n. ores.
.HAS del co"lente tome RIChilid Strauss I L P a.... cleifun-S d, ,, 1. m!.zC.": a I a Jqiftos y Tertulia pa:,in e-nfRntiene Is o tie Ravel. "Inal lc-la d, gratin al to .,,a 6 _t, ,diri.. Tel e s iflas 15; Balcony mayors
fertl de Hors Espithola 0.
anto,, ),a J,NfruL ric, ,I;.d,., line a to a
Pro Ale," L I. il Color 25
pe tocu unico, mainvk.
e ldul 111 par. Cd,, nor- ---- --- ."It up es
..,,e a, se,11 ido bacon. blen in I NFANTA
ALA51 E D A Intent- 7 NsPlannal. Total. U-3706
turrin de fordo a-de Roche, sill pa. I I S A L ON REG.10
gar cuot R tie eritracht. A] na,.,ulno "Arib. I Teton' -Ruirne 12 pil. SIN- C"'ll"' T Pirrafe. Tel. 10-1420 D, or IN, 3.00: .,top -u. MA*'I'.*N 75
tiempn YR he 11 an da do -- #W A S R V ffi d uteios inoicales habilmente mezcla- A IN. 4A, N-tIC1,r.,. !C-ITA i rec I.. VIDAS EN, LA BRUMA top DO LAS MWERES MANDAN con Ga.
h1purnos tie hdrinambiTs tie I., a,- do, ran pCtt-,IotChN Jos quo I.. NOC.E V T .Ag-al :LAS NOCH&S a hi.,prot FuI
,., C. cub. he LA
Candita. El Chino Wong v Hit, H,;w,,th V10UR A Cr
tistas mntra t pairs, 1. p,(,,,m, n ALFOII I Y .. to YWI39L Cg
leliiicne RA j ACr,,r, Patricia Nfedin.. M AMSD
AGICAr Y Patricia 6, u inclancolori. con Loci Ny ros 20: Nifuni
R ps Jutua 1, L_111 J S ohr.Alircl in ... tell IIE B01, 1,hn
temporAdR 1952-lq i;. pue, tndivul 1 11.1, L eta
eirande Jh", tens. '. r, dn.. h" 4 l file Nth.. 50; Bluron upZtav 15 in 6 00 y "Y'P" 25 7 "I!i
Lup 111 70; L-.ny 50; N 0 d-1u!,..
etAn pendIrntes e Is. trarritacion aC(nN dirt onar.'Ll. Humberto Suitetros h"llst"" im is ALKAZAR
La lemp.rad se Inaugurara el LOS ANGELES ISAN FRANCISCO
proximpa 11 de actubure. on In Igle- Radi J. Del ad. it 1. $.a.... -- a.. rriad- if. 26s. Tel. X-1760
Ell tend. y pich=U.res. TRES
,C Cap .I., Batir!
ma do Is Nkreed R Ins 9 a. m.. DCdg IN. 443: N.tIClcrr,. ANStAS LANC DL BI GA tout Gar
rillatAndese C u; ,pcr OSQJJEBE
"R r i ". IJI Pa C. DE, VIVIR rp Joan Fantann, R- Cc( 'Coin Ca ert ten
rO, y on fopce, CJ as s a r oVb U, J .a S -.'.-t .c a Co.
HE cra rcr Fir I yn
fT Mil ..d Y ESPIA FAVORITE % met. IS,
p.,rp. par. b turrums, n8tots (Countin.,cili. do 1. pilim, 121 Be CPI Y Luncta. IrI. Lu eta y.rm 40; NO- Y B.I.
all me d Coiturnbre es an dcdI- tambuip en esa audicirin. el recital. pa. Colaocradera. Ana Delores CIS- He.drCh ,, Mt.k Its _r
oa lAcmemoriR d I, t P. Cf.l,.C ii Y- .1 Te an Y RIC~ 40 211.
codes ht funda- clor Luis CArbonell y los insupera. mel,
dozi y propa a presidents d- Pro jo Musica para it Pr 30.
Arte MUsical"Iftria Terms Gat bles cornices Alvarifio y Eche.o. it. 7 am. SANTOS SUAM
Montes de 61berga. yen 11timos interpretando It, music 11 call Ia presentation In I'lo. A M B A R Dios isrion.n. y Maeda_ 3-7721 24
ore Alvaro d; Villa. dro Camara. : A 1.. 41' Y 8 13
A Ins 4,30 y 3.30: NGtIcleron. NJANOS ATA EN ACAPULCO rth.
Entre Ins artists escriturad to me
per I directive, que preside Dula' El r(dpRIdo musical del prOXra 11.45 Clases de cultures fisica. CO- 14 y IS, Vadado. Toldfso 1 411% DE SEDA con DaV SlIv, y 1 MF- Roth estrears, an Cu,,
c en laboradora: Dcifira Lujan, 1-10 4 it._ Car
Maria Bill co de Cardenas. flgu tsit bgjo In responsabilidad cle 13 A 121 4 15Sy 8.15: Noticiers k d HE SO DE NACE con J be U ADA con -plin
1. rqueSt2 IoRe Cast.. 'CH y L1. Suarez*
ratia. Elizabeth Scirlv.rzkopf. h.' 12.00 IT. Ei hIncive del Cdodi,. on E OF D. 1A.A1 Co. Luther A trall' G Ili, MrI,,o.Lolss..,C.., Marshall 0 ar"Pulldo y.otros.,Ltwetill
qua dirigt Ill mautro Ill actuation del Con P1IT1 n0KginhCI y SlflYOFur- of,;,. eta
spun N may Balcony 25
irann; Ins planistuas Gina Bacl suer. i G.nzilc. Mirltiq. Animadorer: German, Pinelli FA M!P.g '. Luncl. Balcony 40; N, 1
Solona6m-Vichelangeli. Serkin y el y -N 30
1131 Vron'ki-Babin: Ins C Iebrei Noticlax Humberto de Dios LUYANO STRA N D
0 1 "Paquito'
viellinistSis Milstein y Hciftz: 1. Gutierrez, DireCtor
blailarita. p.r.d.st. C1111 Wing, Ir, en los de Rnlacjone de CdC.. Cables. do Llay.eut &Is. T.I. X Mi".1 N. M. T.16f. U-1711
A M B A S S A D 0 R -2200 "D.,,d. Jos 51,11: N.ti.qsioui, C AAV A.
bat itrine, Knetter-Stahl: JuIr1,, i Azol. Sera sustituido C. cl Car,. A ]aN 4 3 A, 6g MUMES U,-&R.1t, T.
ali'. I in p RC A V ICTO R Cmell, tie 1. Plye. Tel. L L" ctDEL 1. TFIE L AG
Irmo Gerald S.11z.y Y ic.trit. chure so ausencia, or ta NETA CA LA '. Rilund BN_, It ert I
,I Te Jo J S, as LA
! T. unlek,i -R. L"""'
NUEVOS it l-d, I., 4 3. TA
Crtu,,Ifts 7 c, I.. J-p, T ...... ..... .... .. 1
Bur. a S Mar ..left,, Or sloche 20 25r NIA0.1 us T.,I.H. 20.
Mari or,- R Ll l!ltinp. 111. Tiopical', el ustado I Iba AVENTVRA EN R? M A 'y'V,,
U.. nuts 11, In. do, .-- pI glarna que lud..uI.,Cp;11,r- 10 ts'T110 !-,Z I V. ol D, !A LG IA
turplarn a., que -e us ,,I ", or u'l. 'a ",I,: E E EL OR G T R I A N 0 N
If scrt. otall inatint RaoI. T le,-,,n conwrlt EN TELEVISION Y L. 01 P-,- do )I .2k J E S T I C LI... 14 04. V-d.d.. -- T.L P-140
cledirada I; lp e lijo, d, I- 1"Ifti, tie u- C7N INd. No. It-. T.14f. lia-4,111 'If: NotiCuuma. canon ceIm ultillins wim, ( O N'ST ELLA T IO N S "'Et'sth',"r Bri j a. P M r "it CnItno iVad
1 250 I- clli ll- d, 1. oliuu a uu 11 Altl;6-DE De, I, 1,, I 'n, B as. V1i
n I, ... I. J?.fNC0(;r; -- let
lot, Etc Pilar LopC7, v Cr-pio A R E N A-L L NIIII.N DIS' Ell LA UMA Rl har
C." G Ill I Merge Field
.I c li d A- d. C I.rabl. I T.I. IS SSIS ania
Bull'I' nsplifill. our on 1 1, n CL V v -Cub, LA ALFOMBRA
it'it. de s.la too C- Ia, n:-,N D-i I- 44,i "IN TIN --g, RODOLFO VALEN-1,en echuiC.I.r). Con John A!,r.,Lu.
p ""pt 6 '1 Pro A' 1-111 par Los I- ;11 ', 11 lucch. '.I-. -a El
sendup II.Ici.N III, 'ne" ual- pa, nth Y D-t- IN Velei. Media. PC cies
do, nrip, final Ce rs rv C' 1 15 DEDO. J-; -, D-,,Iim
,ulcuprclaw C.'e. hr,!"
"Co. o MI, Ft IS R
to,. ,C pi-eptur. ,,,a r,,f.b .Il to, as; Tclu I. deu,,
do lnrun d,
p.rdade opera. quo he .,pe,. ,a -dlco fde, Rod-%. I,~ 'Skipp,*- Dr_.Rul. I C1 Fc ...... NIAR Ilb2flells 20,
fan d C, I G-1 y' D,111 W.
'..a Ia q a, ? w YE W -- /___ff n'. ug, a I ent. l I., requests p., 1: :, ;.,,sn I., fi- zz o- 40 T 0 S C A
rs rant" I ft lc I, ;o y 10 tie OCWb,. No. 1197. Tel. J.3M
IA p h 1I tn,16n do oh linuiph de seta diriNda por Feuandi Mulons. t..d. J D, I I I,, M1Q' 11
a, 11ruclit, do ballets v do d,,I.. -M I ol -, k,, Tii.u-I,, tie Tin. 8.15: NUcierm. LEVEN
,a I T;empo olhorrodo en el vuelo. I;empo libre paro 0,.,a pan, Rod, i-v, v Armand. on ACt-'S 45,16n. que di icen A berto Ainti- In """ ILRTI con rl mejor bajo. A S TR A L Call" III I Intent&. T,161. U-33S4 Ai4 LA ten techalcolort. con Gen,
h, or Lt. ustedl Vuele po, do d, 1.. El idrll d, Ia Corp. t5.3O C.ut- d"'ne",-Ies do nt. Ini.-f- T a.. J..6. T.16f. U,6651 "13-0 I "" N.tiCi,,-. dez I,_ Kelly. K.th-n Gr.y,.. y F. St.,.
rnurnte I. CHICAGO d eird. d mlea -ploddtad y de Sl-. Role quo I 11C, fara 'ECRETA tre Y mtrno en Cub& UNA AVXNTU-I.",,CONSTE1tATION5 C", r Ito CMQ brinda n hus ondan 5.4.5 L 6, Chich l Dede t 3.15 i, DIABLILLOS CHINO, RA FN ROMA Co. Va. Jh 7
us Cuba UNA AVENTURA c pp, d "'. g,
Ya (to, A, _u'l. do d"kma- Centel y esrinerodc, servjCO. u It K Lunct, 40; Nu5n, 21; D.ludal. L.Ceta 90; Role .4-V Pat]
rl6n he trata. r.sla n "llp it ruildri rhatiamente a Ins dree media del Jose Sinabria. Lurewn or Esp.A. NIA on V- Not Drug~ S,11- 2.1
6, 'peri drA ell r! ;I. secundidos pot otras prinel. y Ins Hprman,, Carrell. hacienda Nl LEV r UNIVE-RSAL
p .m,d,. do In, m, cht"Illut del firmament. or. ]as dCliC,.h do pq-,h.S televi.
rp de CMQ. 6 1 Prese'llard, a TpF sim a i mi it
.Irarrz Quiptern. Lxt rinoerhabilall depots. 5n M A X I It T Monte. T.1,61-is U-1133
]as muJI,-" estando on. do In., -Toclas I:sn,5hc% ln ncho en P 1 1; ten 3-V: NINUChraws, LA MAR.
a Areef.ro TONI. U4932 CA EL RENEGA ... Xlegir
N EW O R LEA N S payalos espanru". G.1b Fein, y A TI, A N El -1". ..che. CA- Do Rprincipal,., patalleNi .rg. Me 11 Plu".. C d n Ago] pirescrita T I C MlacXbilm Y LA MUM DEL MUEd
La 5-icio da,,o, C".1. a on' Valdes Y su orquesta, inter- M 1, on rl u;tdrp C Z DORE,' 1) TO
'an Retriz Hortripslit GrIabert. M Q. te myrs
client, it el CABEZAS en NIfiN I.
represents cion rarresoon pre t andn 'Batapell'. Up pre'd. "s.dI. de acCLOR Caris 11 air. 10 y 12. Yedd,. r.1010 ,A des hP,,,,,,, cue 1, ldic-diclaci. h. I R.Ch A In, 4 15 II N-cfer- SL;F- TARZAN Y I;
1,h -ID5 del turno de tarde soffit NAS Q
mnAan 7.10 Cr6nica Depoulila. Jess Ln- t,05 Cn", So ft DORAD6s ,,, L-y Pak, R, W-NrnuIlr. Lun- So 40 Be[. V 14CTORIA
1. 5 30 P. m. rlid, .,I I.. ,,Y, In y PAGINA NEGRA z5. rs
I PACACIONES .,,dIz d c I. -he e ads y G ibion Delgado courentan. I Br.d c,.Ck C,. ,,f.,d] D.rr. RCd. p. TaIAL X4M
o.,l l"'o.. Lours, H O U STO N I -hlu do In CLu.jId.d dCp.,ti%,a, AIrb.d. palls -y.*-. Lunot. 60 CA*nC W.U.1-ce. EL TE.
La ars"I"T R Radio Tel,, on c' not y .t-rlC- I-uy 40 LAY= con Pool
Tortola Club bIa Upi6 R
Unica serVicio dioro NFERENTES Ciinal 4. on magnifica Joe .11 E T R 0 P OLITAN
Producci6n He.-Id J k Oki. (Nes teclualcolarl
clnemato graflea arteca: "La virgelp 7.30 EI Album Musical. La me 11. Arna Alm,,d,?*s. TINL 3-1711. Y PAGINA_ RA Con Bradelick
La S ... I.. do Music. del, Ly- clesnuda". Son so$ protagonist" musical en Ins %loces I, instrUmentos A.V E N I D A. ns 4 45, N.ti flal),poaa Reed. Lootate me-. TpnI, Club, l. tie- D Sdc I Crawford'T
Susana Guizar v Gustal o Rojo. de So, mas apWudd.s int6rpretes. A- 4. Columbia y Mind~ IS.IG2Q Cuton LA A GICA:F. -,, timl: Y = 20 Intorta Iss 6.00 y
and., b. un. hicriesde confe- 1 7.45 CMQ TV U n so- A IN, 4 10 S, 8 10 NILIIIII.N CUA technicalo,, on Lucille 0 S, 15 deenp.t..
to he --Rolando Ochon, 11 is L6peZ Q Bell'
'let., ore In u 1 0 culan. Puente y Mercy Lars, con 1 1 plonaento del Notucier -M T LU 1AS cup Ralph Ruh, Ison As., I P.triI. Medina SO -1
'n District. sin cambiar de at a r v DORADOS Ien technic.l.r, C.rt .9. ACTUALIDADT: I- zap.1111s. di
is c mi6rcoles 9 CH ICA G O i6n arnm Neund.ria d, Jr.. figur.9 tervencion artistic code Leopold. Jon s.Dn or,,, ol, os Lou tie a u ALAMEDA
ntmp ...... La Jere~ do 'llas 8.00 Pro-, ma ornt Con I. In ELOLADON DE BAGDAD ll,, -111, y Larry P-,k,. Luce. 80; -. Tire,
pdra logar infiftrina dvI (uadro CMQ. onterpi etarAn sim. a Nrr, I B.,I,.ny 40. : I'
erunnd, Alutull mi .-h.
1'..s 530 p. In. habindo Side rn, Ito, tie Jon,, Herlatilo, do he y too. y asuntne
F Cal -"d'. C I -TV eT"i.1 pro resur Arge I er, ]a roc C.rta, I tie e d he en ]%I
duda M I AL
a Ins tulterl.rea Nora STe LO U IS Vnwed,des tie los maless, per Ia Incto, III, A-'-, uMvill": BELA S C 0 A I N KAZAR- MuJeres prehistoric.., ID
1".'. 8.1, D 1,1,N de p-tm, in. No, 153. T.161. S. Rafael. Tel. U-51111 AM SSAaN0 R- -M%
I-ne.pA C.niNur. or Radweetati-o. U-5200 Aventra en Rome.
Pull, el nl eto Diann, sin carribiar'de an-i6n J teles u, 1.," 4 45 N,,t.,,,j CINCO Mis luerte que el ortulle y lountas
,rules I 6 13. hdo so- u
lot tie pim. Pu- 830 La lol-- d, Pdr.. Jesus D, lu, I- '1 30 1N.I11-- Dc.
nulado el Ire I,- con I, a 'a' LA P' ED 'J ...... on ON, cor os.
Code., Az"I, OF BATAAN -1 1 EL Joluell
u ..C,,e I I I -,vu,- RUvvIDE R: SI So f-Ir. dip.t.d., %rahr ,l %Iu.tInz V!i!,na.pnuyrj., TOWER ISLE Alva-n. ,, 11,.,suun 111-tillon tie I INVITACION -nau" I u ,I a.!, 11 e.rt.-.
Pd,,, I P I -I, I d-ln's. .11, au'lle V- J.I- uu. ulAR 1r, hn,.1,,, 1.
..,it, que I. alme I, da N, I., .. stenteN tie celm- D P. 'N or d., 9- J.-, 1,,,e,. D.,,,Id
Illur. a "'a""cutes. In d;;, I go,.,, W] cundI, CMQ-Tele- ru" 3 1 to ., 25 run., _,.77bruja let
C, ., R pri-Muln D ETR O IT Iunid;.d d, :p 50. N )., ARENAL; Ccr,.
I lurltfinur 0,air en JAMAICA ol 1. T AIR'011m)r LnN-g'rras III or, Y
It, hal Cu Dittroo. f0da Ia Miss por C&S P-p cts ", rr -Ia i, C P'" El X lcg ua' 9.00 Flud,, I I Ofre- rud,, 1. be. C A 31 P 0 AM 0 R 311ARAM AR A -t i
-J-I. pirrut .at. TLANTIC- Such~ d.r.d..,. Pig.,, San,_ It Rip, I.d.Nerle 7 S.. J.eh. Tel. A-711. St.. A~ y .2, Mir.m.r. Tel. 8.7674 A
sf 'n '6 so prln- r,: Vuele en 2 h, y 4 m. Nful- Con Nu luitullclad cust. .. tie Ju,.- in In
rill, on I pnpul N 161, Ly 11Iput-,-n do L Una avunto- en Rome, IYIAJI Ill IDA Y VURTA rl
K IN G STO N .Pon, VI ",;.a .1 LmeprzC&S Callao. M. ru,,cu, 1~ 5 Nt
ria t"". A 'I"I'Myriana.l: Cucr, plumR.Clin Tlc. EN ROMA Van C,,ba. FERIA DE PA519SES ten 1,ch- El l IDA
('art- TpF. Vuelos diarecis, sin escala 8 ADS $ 159.26 R R I.ud Oehp, It., LA PRUZBA SUPREMA -,, la M.,k Sl,,Cs Rhund. Noll, d: B-9d.d y lssuruC.,p a 1 4 1. tr.Sm' o 1. R.glInt del C-Milln. NfInc-!, -,ffrt,, L rn E. 1. lse- 'Allb. rl-- ASI ES EL AMOR r., I.,
I-n hap..- I, es I"s in 0.Nald. F.sticl. Abelat-cl. Rod,,. 'I Bl.nquil. Am_,,1 I' Drn A-hit y trn,. Lurcla ma3om HELASCOAIN: 1; oetrolla de Bu,,.
1111, pn,. R vkltlS, 0 it., 10.1andn I F Hit. La,, Mama eta,. at, Nul- 4 ntm rroertas.
hal" p 1. our = I"- Armand, Barcht. Conchila I C., nd I "a QuInI.e.. Chun, Wug. C A1uYP1t0- AiA1 Oni: A,,ent. a IN He~ La
4xltn %11b. c,"prome, step lido. -Ir
ble do rif I ron Rm' V EN EZ U ELA C, p isin Z B-d. y Calins IlIZIlen Sierra. Lurla. I p ... : dMe
Cit.le, en CU lural Solo 5 h J, 50 rn. a,d. y M. rj. Rome.. n T-uh, 4n N A C 10 N A L p14.1. t sonquit& Assoure y
do Cal6iltun,"y nlrn on a] 11 11. C, His p tien libleto del propio .4," CINECITO s
Clrrula EFtudln 15 up brc d .1 10 C, C 171 E C I T 0 1,1d T,S- 11,1sal, 'Reel I.,,ep,*dl,,
Q is rocs, as, ,
Jim dr In Culturs Ioranc yant, , IN 'r Carl'." 'IirT,P*' en.
An' r a ]as diez Up cluspeart- Desd as 330: Noncieros. L at* etc.. te.
on, in [in feCtionsn Asludo desde ontenido drannitica, qua CM -T le 1ithreto tie Vergira interpTetado San RI*,I y Cnsulad,. Tel. A-7907'DE LA VENTA 'NE 21 Y Il.sVeren, plratd cookadalff)n a 41tilkicol, en dond, Ch to v Jr. in tie an_ set-.
Olga C 1 _I, CUA
Gu, ra CA LIFO R N IA levarii hoy a todos,,Ios televidvn. per d'All. uda rL:1r.Cs 1I 1ri19.1I".ba .11.1 So
tens Se titula: Destine'*. Sus Crops, Tony Alvarez, ,I 001,nc1C,,,, 1rdoClp fdld,,, Ne 0 CAM
I'll Jr. ofreclenda ca ncirr- Not, OM do.,
he encu Veit MartinM Marcia BUStartlan- A rit,.,.Rlvcll rge sits- IiItli
i.s. FIt, Ciectuando one glra or. principles persorajes ban side en. s h-p2n y Avon. a. Me- ..
Conexiones diarisa directamenfe al te, o"Idalbert. Delgado. to (viaJes); Noticlero pacional, Las or- -P Nui.a4s; T 6 Im"
tIStICA nor comendados a Violets Jinainel, 1. d.N d L. net. C V I
diverow Ealadras tie Oeste y Calitorri)a 10.30 Jai Alai. Emocionante parti- F .-. l-it.66rt .1 belle Mulls 25 UBA; us v& el stands, Amorefto
1. Reptiblican' I ctri. del ticker, ,Pafi,l. Nticiro de mi side. y anamuttle C.rLhugmtiva Y brilliant do del g.st.d. dp.rtC -,C. Na. munciial. Rielm tie IN muerl, (,PN._ DUPLEX: Carnegie Hall, uple Jaya pop.
,emex an., despulis do cundro CMQ; Santiago Rios, el vs. N EGRETE ..
1. Cost rd% c rd R 1. Ca p1tal, Juirs -d- Jm, Lctslidt. out 81 Y Jerry el dared, y C rcur- feel.
ro I P
cumnlir so m so do it., rorol after y Cmar Carb6, vilor cartu- colorss. re-N de J, Traesd,- Total. M-3096 Metals as C.. Co. polls. No.
Par& inlaross, dirilaiis a is Agtnlm do it At finalizar ei Jai Alai se tras- :-nllnrnbro. Desde las 1W N tiel EL TU- C C en el p miso, y neutrino cortne.
Split Chol'In". Much. que mucho Ne ha dehrC d,r,,LR Mitir. 0 Noliclari CMQ.Telel- NEL Con Laura HIdaIg,. Car Im Thuntia. YU 0:
.,I In 4 liame a Ralsfirall ofictuds do PrAiI M-8224 1 OJOS 2CtUarAn tamb 16 or.s. FA 1. alctr. Canada, Acapulco
In Ross, R.Inna. Oh Jr.. Huge- CINE 23 Y 12 No. Y S.nuLafo Gomez Coo y LA glos.
a "up. VE'l: I FAMOVITtal: Inca dedon. M embruNitau-Ir. tie FrIanals, to del Silil Nunt, y DFMORA D FANTASIAS .,. ,It 'p. I. del
ros. V tied I Lel, N'Aus FINLAy! 11 lyr I- c*-.
rA It I S: 15 N VF.NE- d. Ios Ig.toI
Floor&- do Titlevi.illim pliva )toy F 6n. L2 huella do
.E u Nountan
Chiti-reirlit,16. C .11 6. A, l IIIS IA. CIA: 1.vit.Ci
Ciat 0 C.N coftes.
Ent" I., ,rsnde, sin. A. M. A PASIOME1 run NEPTUN
fiu dlos cu 1. Sul. Ple- 4 Carlos de I- LOS AWJORES Dn" 1"11 Loneta 0 ON. Fiefe- ORIDA: El embruj, del painter.
.1o 5 'nI, 14-1lute. Mo. 111. T.111. M-1515 I Cine, dd,, loomoas ..rce.
Ye n.":uuy 'NiteW, oil I inctiv.. D-de 1. 1.30: N.Iuur..N. DE TINA .-AN C %NEMA Eashrount,
our 1;, plan Martiorlto Long, Unl6A Radio Television C S Get,. I- ilitch..
.1143 LCC6..,. priietictu; de I~- No-I 4. CUATRO CAMINOS DO MATAR Wall,, PIdqc.n. EL GRAN TEATRO (Mariana.)! I.
-C T ORO DEL VOLCANat, ,h- Vuelo tie mune y ,untm Car.
1 0,00 P trfun de.p,.eb.N. X.1 ... at N,. 1107. T.1611. M-3679 :S -, TA RZ AN Y muirft
1. balUt. do Jr.,, Mal- Lhclfeld
uu,-- A-ouliu, on Jack Load~ Ia.
.040 Cortos NC.leN Dcd, a, 'an N, RDO -n J GR S .
I 1 00 Teleclub del I b LA ALEGRE CASADA ... noraccia Y Isuntrss r,,rce.
17"n -u wuli, memnraba de --raCr,u"y W 55mull"
LOt M sh ll O ""' , I "'ANTA: L. .11-b poillicit. lid..
catrr- C.Clp. .1 ruipt n OLIM PIC a. bruma y asutw -ftoay P.A
it' Of Is lbrIt ppr Ill unkfant Ins- CA -on I-Opert.d. i;-a1,-dq-is I n O.N Lady Rcout Hood an
7 11,Tta v no, f,ntmcrs hol d1rigid 1130
P I a o 1, 45 Tell, el lC.t,. ELHAMPON AVANZADk EN MA-i Lt... Ilts. M. V.d.d.. -- Tel, r-3711
n, uInr no EC OS ?,one,,. W. Bal,- 30 LJdRA; El ley do 1. el,. y In
Ill A ]as 4 13 Y 6.30. N.t.Cjcr.-. sit ES- I a.
La pjhni ta brahtlohit M:gda TA- 12 3 I)~ Plae". POSA Y LA OTRA ... Arturn LNW. J ;_Isne"! Claris. I lit, del
c I' afrrr %p prrsep;.6 no v 12.211 NnIlciem Uriten R ,dl, DUPLEX Cold Nfmrp Lper_p on
Club, do r d" "re' a r n Si Ptl.n.A,,. at. Y -out. .rt.,.
Pirin n is on rl porMA 12 43 Pablo Medina y on coar. raend N't.. M.rt IN Olarianaol: 11 dereebta de an.
Sao Helsel y Atellied. Tel. A-007 he Roth v Ins
N rh, lh ,Rnm do 11,p fela, C'Z NJ.p;Ld...Ad.1 t. ert_.
I a Rspiliodin ENpa- I Mpritolutrn. L.n1t. m.y.rS
fta do Jes dN ls 3an CARNEGIE -AA as do "M
_35 La notfcia on march. fill I B.I- 411 LOS Alli Ioaua asentall C,= .
He Patron de pruebas rnl 'Blrm. W.It I U1 :,i,%. A Rg:
musical bun0lih, Erut Pin J' L AMEI-fC: La model ine6grata. Ho.
Ell Cn re rt, RR 1.
Schumann. full sr.bad.. k--sk, oil.- -h- H U n. Y. mo- PALACE 'id"' I, Iln, __ Cirp,,tdn rnmn soloists. per I a, E l AN77AV A;p
.5.1.9 C.rt- rnou ictll- nlrad 50 cts ES car.t., Di-bli.
iua-ta airman Wilhelm.Kempff, 5.30 La ESCUCI La. Con I RI IN= .4.i; T. T.I&L U-1911 Illn' Chino, Y N.M."'rtlas.
it R.so.d. Rch.11 ERIE ticier., EL INOL- WKIM. Caloadores do cabezooTsprograms do Is Oruesta do] I Me fee zim y Ins toleakii. captains, 7 affunts,
Cruiservatorinad!, Paris. que inclu- 6130 Clue lelftntil. VIDABLE %G9;F-JN0 Con Olga Z'b'6 tidonfuh. Tercern. Sinforia" 6.30 Aventur is c6micas Con Paco. E e/ 11 7 IL HIPlo. Beliefs. X'2313 ,r% = An CASTA]RUELAS. METROPOLITAN: La affombra mW.
Albert Roussel. a En tend, y Whe: Ntiirs. MANIA Loppe. pa MI.. I do Ms., Mrs. Soon..
'E PiP- Y P-P-- tHelop ... Cap.). 50; NiSon : C. dcaradca y C.rt..
'cony ARTA nesta urupaya "'
el Tontro or Jos Campos Ell- E CASA CO PAPA C Van -He- Y Dis do
WINS, P.trid. Neal .NOCHE' cEN
hl.sp so estrriaturon reclentemente 7.DO Feria En Ia Pant. 11.-cic-p E AFLAISO ,e,htc.1 r), .11 M ri, A1= 1: Cinx, tied- M Noribruj. del
Ia., blillttc, "L.Cus Amore., d Jurpl- EL NUEVO Emma Kr2pper y Albert. Ga. Cr..
t 7 30 Tio Vivo, con Tito Hernan. Ober-a T ly .. or.. C.ripe.
or" d, Jilemich lbcl-t ,L! 11. ..R.- D.puls luln.1 f6;111 do ]an d.m,.. PL AZA F -ce
, P, dex.en libretto tie R.brCfi. It Caballeros 20. = ,ne pationes, AW
it, Plor Po;, pri- VENTIL" 7 4 T enoticlas. Proth, No. 110. T. _. M-2#22 el Imor cartons.
pr ent6 'd:.y cler., MODELO:,
morn ve Jon Pr-cais. 800 Ireeatro, con G,:r, F A US T 0 tulD.1d, 3-M: NcltiLlf CA en. clas =fit$ Y Elo de tens.
.,I -.p-rIun 'El Diablo Col.". ro. Cuba FERIA DE PASIONES in Y Noticiarba Con Ga.
if an, y foredo T C,16,. ToNfoe, U-7380 tereolr), con Mark stIsvers R In
BURDFOS: .1.31 Ritnib, con R I MODw0 fi,= o. .Jut. r.
t Flem ng y COAL COPA DE CRJS AL ., rencluito y La mareal del rNane,
on Mal Monson. Precics d, "Itum.
ACABARA CON EL CALOR! first; jut-ce cmenic I DNdc las, 3_30 Nrito,-.N. tr.a. C. ... Nzaea
'00 NochelTrop .1. Cub. LA ALEGRE CASADA C jaud..
T eq-a it, lzt fin 0 To- I ll.rNhall, Oscar Pulld, Domingo So- or,. "A CIONAL' IA puts de Ia verota So.
,b) t'a _d 9,30 Folocrimen RCA, let Y ACAPULCOLo to isms A
A do Cal =- S' RADIO CENTRO NEG -.;Tb,,Id*'
10110 One on television, con Ia 0; vended
N. '1,at'. Munitip.1 d, d"Jut ru. p t =%
uni 11 d peiiculi -L2 virgin desnUda-. Ttrullui 30, fan
1110 La notiCia en on V.d.d. T.I&L T-9330 N!sor*3VdN1eO1: 11,4= E, to
Jr. rd r
D-dl Ins 3.10! Alnentc C.tt..
11-35 Identificacirin FAV no voicim. Tarzin Y 14 Muj,F.S( VEJA I)II, VERANO: OR-ITO FERIA D Imer a y .. art-.
Con nZASIONES en OLD PIC: Came de pimidl., M
Steven, ad. 1. ntr. Suislibloo.c.,tee.
Ft iccirn". do J;IRo'sebli6 Me ni,,Ir I, M hl" "'
a or]. do HUMARA y LASTRA "U;-dC 1. 5. '* ;lup- T -X"7 U Flernp.g. En 1. c,,' au...":,530 v P. LACE- La dise C.A.fluohis, Le
as ""er. , are -on d- l'.'r 1111vid I, Inclullm y ano too no.
R ,','a Pit pju D..'ell. d h,,%0,
1 11 1. do Fnl.,e,- eNSUPER .-SILINCIOSO D.IITTIN-, EaE 'IR' 1 J*(p l6EI, P.41- tra --------- Pon, a111rau. In dnndr jgurn estudion xu- ri-ib ....... MAR -nVWIl1IuT Lou- LAZA 'Feris de PANfionest, Coal Case
PALETAS EXTRA ANCHAS dR,,. Jane Gre,. D.. yn rt- E I N A ells .1 -rate,
p- e"u'lut'n, y N -russ
r Dirill ri-111n. terenlral-A RCA VICT& y LEONARD Lur- SO; Tertuli. 30 N.1a. AN_ A, CARLO% A~ Ciego y Sod do
,a ACOVDICIONADORAS DE AME T.16 .. M-11"' AD- r
lr 6, sptl,.p- F.1 personal I I O".r I- 3W Nctc,. IN ELV Run I _!N!;W.T 'F:%* do ll.jdapi,,
dr-,pl, ,to nl,.CrNdn pp, M-11 lk C R.,485'. 407 Tel#. et-ii.. F I N L A Y IA ..at
nupr Is MINTMO RUIDO Y VIBRACIdN I EL SABADO run Abel S' h a. R frion h-, .1,an P-rl"IFT, : Zen], 7 T,16f... U-1649 He E. M
CARIVE 1: P.r1ra Ar- HE.Nsroi Fln.l.ngpr :v on,, Le Rny. 3 NOWKSIR U1111111 14010 DAqg6 I ""' :d.. a
- DEFENSE REFORZADA r),,d, IN, 430 POP QUE t, sterib. Cerl., 1. CUMIA D- _W,
-pdar OF v Cact6p. v*m nltlcwe %"
MONTECAR1,00: PECA LA MWER cup Lelu- Pat... I..tesisput Apur."Id. .'cN r
OF LO A I-ameta ma-- B p 41;
DIVERSOS TAWNOS Ltu ,,A&uilr beITS T, EL So tie.
C N I CA 05 On, tranet If = o
del CASPA, PIE DE ATLETA, Tuern. Lunct, rayores 40; Be 4 dense,
11 nium. torupplad. In"'a r Irony R TZa ad"
xtro do 1. Opera, 1.m.rpdJ6 MODELOS riE MESA, PARED 0 PIE. cls REX-CIN E A '!,''.p"u,-., -'.a- L.
- ntrv mrits no- "M RIY I Ys". FIIOS Y OSCILANTES LAQUEADOS SARNA, SALPUWDO Y uev. n,.Iq:u
ft C M. ese R4 -feel Y Analideld. Tel. M-nJ4 RhX
IS d EN NEGRO 0 VERDE F L 0 R E N C I A 'Dm" _Y: Una Sells!& b'au&t mx= m
1d V,%r-.-= 'd,!'lN.ll.; .,So- de 1, Im, G: trtsa(dd t amb- an -,I vide, Y Notation Ins,
MW OM 'DUPA" See L"NoI 111114. Tel meet g ':
CORRIENTE 110 Y 220 V. 11"I 4t. y 0 zo- (Carter, Co. 1ZIO: C ... do Ins Inaijareas
RM RAPIPA CION can Van JoM y LA HX so]: All;_- 111
ta 50 inji ... 'M Im-t-I.. F!7-U.fwvCbcr_ Pamm
Suspended Ia ru F MENTE G ticies CF
DE U -yesen ACL franc .. y .. AN%a ebee y litionartas _rI'NOY MISM0 IS. L-.U .. th-Q; N laa y Fatrad. 30 No
servicio a Mazorra, por VISM11,1105 al.."Ons f.. I.,. Clndfia 3D. y0ran y 20. amor. Allow cifto 7 Bad ..do
it.. "Ilarlilleale. 0.". par .1 J. 't M lander 114
Trial estado de Ia called y c*nW*bwd quo all .STiumlc;UZL: I
Acol.11. as -1 losta-Was Y -IW- R ITZ hil. -do
- .zi ,nisUll" I~ I.. .1-6suai. do 1. .1.1. F L OR I D A 1SNt&xSU ,
- I .__ - ---. ..I-. lLN tm
Afio CXX CrAnica Hafinners DLAMO DE LA X4MA.-Martes, 8 de Julio de 1'952 Cr6mica Habancra Pigina 15
! nea". Ica; jdyenes espouses
re -oin y Marcos zomaurs; 7 par a lot
Montmarh Ignacio Al- En San Juan de Leb A .r doctor Orland. Cussoran, Ru.
magro Y Ormielli Madan. lbin Marrero. Luis Santairo 7 JmA
Una grata rufici tenemm que nuevamente IRS RPIRUs0a Cie Indus Ica; to Haiti Menocal y an It ynr domingo. fuk !& Its, seficres ing-nicro Pedro Santaofrecer hoy con rel- on Muntra- r dl.of'.'
tre.,,el, elegant "night club presented, to &gnda
nern hub.- L If montiel con Ch
luu. -in -ruiderscl. cot,, lon Co.. en s.bld- d, t.don. ..b., ',For. Cities, Saingaufrot"Mar
in" Jos- de' 1-1 A.6,1cm. -tistas, favoriton de nue-stro ptiblico. %Ienocsl y sefor. Fill y ractiym Maria ri doctor Manuel loe
Nb t es otla que In iettPariclon de -1mo Saidlils. Y SeftorasFrvroi [Zamora Abreu con el joven JcsCls n. Rubin Za Enhar.buen.!
partiran dentro cle brres dim pars. E, ra Arca. MorandeYra. L,6P
911 n Lars, el famous e I Ylta Menceal extranjera. Lra ez lecific.d. '. Ins
5ut ",P, Rrad.-, ail bi,1IR 11PMn'a"jeubs ... tro d, Is tar e e. lgl.,i. cl.
r -meiicannt, sefialad. Almagro, quieHbRo it proxima), dfa 12, r, p CompletAbase el show can Is aplau. n, acaban de funtejar sun Bodm de San Juan d Letran.
u mI.- dida ballad Allf unieron sus destines Is atraVR Y CoRravillosa ad -his MRrtjla Nits, y el Curr- Perlas. ne reunion con sus h1joA Masus rims Po de balle de Zara. sobre -eogra- Ylto Menocal Jr. y Cuca camaelm y ci.d. sh.rit.,.Mari..Zamor2 Abreu
notable., intilrp," uest y el joven Jes s Mor ndcyrs Upez.
-b qiP EI,emFIn dominico cle 1. call, is
t Ina bellisama' Ila de an ionfliraci6n. en
11 C 11Purri mcalrdr- 1- Ins"'imQuIon! doctor Oscar flui 6ru anoda en ests ocm16n por
Cm -Uvllto Vid.1 v el -111.11dido*jor- for St r, ne ., v "Holiday Pedro Menocal. IzP Fernandez, % lapresentnortri te v Rv arson, ut Rc c derd, cc_ Pirin y Petite F-snnW, doctor Irat
lar de IR IlVnja : con la-esir. de 1,ferricifitt.s. Juan do ed Im de "Goyanes". el renom'a IRrma clUirR D. P01tPIR P Hilda Sarrit y M melo be. 6n dt 12 23. en el Vedado,
MR. LR SAn1h,, Y Lila Artlags. y n 1, 1
'111-t. I d.luirig. trii. de- Xi-e. ccurbinsro c a on d ginaAc1t,0fu.L yolut ruqu,,l" que as a, r '*r Uri Party -.in,.dn f I iolog en el Rilar mavor, I qu ser.
iba d is del -1ol-do P.r los tIALK E"
Rqu, en n RIALIE
r _R Rodrl Alecre, Inge- inu c "ni,
J]Rntisima rl "In ,", m. sT nd.,,"ru, Ps is cl. mru re. urn
an," 1. el B- Tower 1 1pe n nuitrimmil- Luin Soria
fl, r Impar.da bri. sle, Jamaica, I qn, or, 0 ItOS I
$Q rstrrnnra F CE Itos I
P -'- ultnuhl i-W- Irnchd 1. bell. nlero Alttprto Garcia Tiafimii r Cris- uett., R 1-lin., a Li liul l LA
I_ d -, Fau F,6rtien lusla el p-biterin on, 1. vs. HACE 1A
r, n I.,. n .... que comn todan Fern ecentran Olorilt tina GvIRL doctor R.01 Vol 0 l r 12 nenda, Ir-ad.cl-tnty. dt,',.d, 1
cct 1. h v Margarita Pedm- v doctor Gusgmt.rin extraordinary 14 Cv
A 1-tiou.cim, ofrera r., la reIR tnvo Alonlo cle Is To re e.Irma Ca so -If0= ,j[Ie I P. blar- L
Ap.dr II. r,
T-blOn. d"I'lics 11, ads 1,cw. on' d, Igun.. rrittalk 'De "Go in I..bi6n I
rt En rmino El COMAnclaul, Em on. man. d, In -,.R. t juln on ;Now r"
-rprct-rfl mlr_ tRil.bl,. fi prefe reiije ,,,a etrin Urrilla r,
no d lira,, y -)nra Cralcluta SRI ad, 'on CRT- ,, rr,'- d".
I: _aor Joe an
it I'Rmc, h.,. In, nfiect R line Is knda R r, 1. arf-.1
3 ;r, ea rd" Cola PIrti- ,,, I do- -11, Marla ZorriliR y Enrique True- 'z
in e 'on 1 11 o In i Z.man;
q, Or, '1' libarn,. cm. bs. J I ry M,,r,,ndn
11,11 ziron on d, an go formalize -a rel.cu, yr,,J
el J.,en Manuel AI.RRtc Y Ajuria': Rosanna Rubura v el colonel Julio in n '. I n 1. ul se reunion ran clim, e- Arguelles con Chela Oliva y doctor Y fi maron Mmon, p.r ell.. I o S scribase- al DIARIO DE LA MA14Nk
cl7sjasrlrcta concurrence for- q Abru, her-. c nalt'
mbL, ranches, n ; am -1 tss parejit" Artum Mora.
plics lon Infiniclad de .: Lourdes Znrrillw 3, M"pirtie.%". chard ?%for I La seh- BbiL. Miyares de JunEl bille e 411VO a cargo de ]a o Vivian Rodriguez y To- I cRdella can Mercy Juncadella y Raq r- ny COMOIR, Ana Maria Mc Donald'olon Gronlier.
ta "Casino de Is plays- y it
ur u e y Jorge Lo CAR, Ana Maria Ool.
,omella. Mulal orecto
a D q e3La do Adolfo Guzman, las cmchea Y Joaquin C Luls de Cardenas y sehora Coc6
que LIternarop sin interrugicl6n. M.tilde Sorraru. Y uan Agustin G& L y a las dielf y quidde p. m, Y I mez, Glorita FcrdJ ltat ban OneY Moreirs. Y seniors. Carmen
is una y q Amiguet con Actor k
Ince a. m.. se pmsentaron I Zorrilla, Blanchle Arguelles y Jus. I its Roily r y Ren In
bellisim P yedette Italians Tina de ruto Comella, Carmen Cmdell. j.,: M,,reira y Olga P to y Laureano He, Win Y eleRQp hir "chains riler" its- ge Fernfirsdez Valle Alarrez Rdigm,.
11clutstand. 31 Narriso GelRu y comn --chap Belt'An v Pepin v seeiora Fther liano Ern touBonino, c.o Y Florita
flannel P., Aficorbe y neflora
Carl.., I ,ebora con Sylt" yfa Tvile lea v Ranion Ferriander. V E A los precious del
O IL= I'la % Y'211da, de Witu'l y Wzucl
A.1 Suvir- I a u.
R, -ft. R., Pu r. iuda de
Cab-tta I Ana 11, 1, F-nl, d'
(7111irl. -1 F ilit., c,.,I(. y CH.,Inge
W EET flan Bru v Purita Caban E T s I a
i num J..q.in N1.1ti-1. M11tre. -Sobrino Carbonell
El doaAor FrRucl,- Monte. Rro y
NIAITA :seriora L.z. Lombard -n I d da to Y U-Wcan, de felleftsel6n. B a za r I n g l es,
jmti Altai- Cata v Mary Plan VA am lin- basts, Is rancantadora "Jenne fille" Main.
V J -6 Altu Jr e 11c.n. TRW,, .. J.s.hcl..
FJ d., Mail. Come,. C-Irl. U-bonell, hija del pintor y escultor CarlosuSbrin, y de so vn esu y xn... 1,cilina O.te-ion Aln r_ 11111A EIi- Carta-ell. con motlya de hbr Wdi.. dt,
t a Ens do -6. del
Z"S.
Blistillo v senora Luka Or le. Y Ptim- c anxa en el colegio del Apontal do
6 M, y .11fl.ra Con
SUclitO S I Con un brillante.expedlente se cradua Eloina, para is que bubo man.
Endqu'l"' CARTERS DE PIEL LEGITIMA. Con cieffes do
r SrriiAn v wriora Lldla ific., premi.s.
-u M,,,th. B-tAn y R.
fact mlljlla 'ra, To", Pried. metal in.oxidable. Blanco, carol, prusia, 15.00
DESH rris, nhv4a Suntan v dirtor negro mate y carmelita .................
lon to F-And- Bordrinve,
mcor-ut Lbtnudtt , Ineerfero BOLSASDE PIEL Con cieffe de metal garan.
finx y doctor Rodolfn LithoUldIttHR. 3-on- Cnohita Parf MU- tizado. Blanco, carol, prusia, carmollta,
d or t or. Gra fla Jud Anez v arquiter O msnv clrifutgon. rojo y negro mate ...................... 11.00
La sefirrR ris NI. Acevedo coul
Gindys Blinrn v EuernJn Been Car- CARTERAS DE PIEL SINTEnCA. Con clerTo o
Arturn (-nrr trfinra ron
men AiRrc, RRinherl. rucstl. brioche do metal dorado. Blanco, rolo, ver.
Mirta di, Pin y FRbIo FnV. Y MR.
rf R 'I'l Sncrn Barro y Rafall A.
MOn 11. N de, prusia, negro mate, tan y negro brillo.
AN IESTA DE LA L."inch.ra V nIgn Q-nada d, Me 4.75 2.00
NenneY rran M;iiisma Rodelaul- V 4.25. 3.80. 3.10 y .....................
Iftnolo Alron.- D',Irnny y Jerone
.h. ro. GRAN SURTIDO EN CINTURONES DE PIEL
C P C IT A R O JA Cairlc, J FernAndF7 Jr. T arflors,
Sari irl F dv FernAlide, on Arcnan- LEGffW A. Variedad de models y colodo F-1 a, I d- .t, a P. de Fernfind" res. 3.50, 3.25, 2.00, 1.80 y ................ 1.10
tilio 10 5 p. CiAu Iit W, Andrew 3-kn- 7
,,,, Peli- nefima 1,01. Hernand" M"al", MEDIAS NYLON. 51 gauge, 15 deniers. En vav cft.ra
CE T,1Z9 COPIERCIAL lNrANTA Y 23 ap" P. I'). Pon RR'll C1 stelk Ro- riedad do colors. Tomafiosl 81/2 al 10 ... 1.65
I v -) o' u its G ... In Lana 7
Tl.d."nir-mcil, R..1111 y sell-aA M-t Id,
ENTRADA GRATIS! MEDIA NYLON. 60 gauge, 15 deniers. En toI, C D'I,
A m,,,ot, d-,In, Iran T3119ssi nalidades do vorano. Tamafios 81/2 al 10 2.25
'I, 'n 'I n vrl
Para lagi ui5as ... pikira h111. D'Ina M fl, Cryla
A'
jo ye nci ta S ... para Jos papa% FINISIMAS MEDIAS NYLON. 66 gcrugo, 15 de- 3.00
!,iFR. CntrR ;,-k t ii-, niers. Surtido on colors. Tamafios 81/2ca 10
tpatle n Mendoza y 61e4pecthculo verdaderannente nor. I'lls no Alfredo Le nll
Leon y ,,nora 0,orglo. CnAln.
inolvidable, pleno e ,,.7cs6 Albert A, ,rf)nrR LAT,.r. CRna
in. Lorenzo LI... y se or.
San liAlegirla y clegancis. DesEle M Rria Antonin BRralt v Carlos del
Set, urldrin.
d, A,,,Iy ran M01111de Modas para nifias L. sitEwn %
To16. v Juan pav.1r. Glorita ArIUY
y Rafael A g u Is y Maggie Velasen y
de 2 a 12 aficIs ... dulcet ... doctor o,,Pld. d, Sol.. W him Garcia Fajardo y Carlos Luis
utin A. Troltift ran 11 doctor E.'
glollos ... a n Pet r! GRICIR V %Cf)Ora. doctor Jorge F. 1. IgIrO. de San Juan de Letri^ ante so altar mayor, contrajeron GALIANO Y SAN MIGUEL
aniacstradon, ... payasos ... (_ v y T).I- rutli, I- en fettlia reirnic, [a uefiorita Miriam Garcia Fajardo, tan sent[[ y
I I,ato, W11 0 COHN, tan loonifit 3, el sector Carlos Lot. Jorge y NUrque,.
A Are-,
car.rozas ... nitlisica ... 1 ,,C,:!nui:i,,v, Rivardo Ingrul)a -Ier 1, de famillares y amigus de amba, contrayeant" Prein, D ., Y i.1 - Is A fiAn-c un traj, do
I)MI., DI-11 F-I Tt,,cli. b.rdida, it aid. j lad. PI
"rv MR- :, rA;".,L y ,,hora no d, -h-, 1. -1,-. y cl. de I.[ fliattiti. fia, an prion.r.- adft L NO FALTEN NIRAS... F,"I'.i 'M' I'mull .; i -11- y it, q.i an. r.t.gr.ri, de 1. 1. q.c -na, 1.
o'I C.dinv.. r.d. p-j. onliend. del toalfl..
F1 d. Antonio Rudrig-7 y se
TRAIGAN A SUS PAPASI POr,, cinn Lucia Willi- Las fiestas de Tropiraiin
F nrl.- Pti-,y.1- to H. H..dly y Icil-ln. 3
1: Wardlma.WAl-n y -nora Yolanda M Idd, Perz d,,,
v Roberto Hrad r y NI;-a
ley Ir -, y
Alicia A-La KIM Argon-17. AIN-In 131 1
CENTRO C 0M ER CIA L M-arita M-lart', y MRmJ,,I ]Malti- f R MR- it r.,
1- rnntrlilta Rinnd. y a, A,- 131 oi C""'a
01-toll FI -r I T,,11,, y -'
INFANTA y 23 1 far M111- y FI a Wrtin,, fi I ,r;i A- F E-,- do,
Alberta Merle- v smorti. I 1- .1- M R.-o , Rrnren
r..r,, finra
re con el InRenjero Rafael De Rahloa
ir Fado v Fermv Guerra. KI d,,,,, Ern,,In Yn-, I senora!
Ifigul Soc-As y ,Ara J- Arzen,. S, n.1, o Art- Tom y
a R o I I T 'ro
La" i, etrn Mw a navox
r. MR-rujit Ttiafto d, Me- "Url o-do,PWir'cq nl;,r.Ebn
nenditz con Teresita Garcia y Alonso "cipo'n F Gi.
Menendez Jr, Tesisy Arguell& y sr1a 2 ,,a Bsngc. e,IRs pnrej.,. Ju., Benjamin Menendez y Mercedes 4a lieroandt,7 v doctor Joti5 I Le Rntil"
Garris I Ricardo Orsinger. R.R, n1j,,a Al-R-r v Brt,- Al.
i Eduar o S.bat y sefiorR Carmen zugara), Loin G-1-in v doctor
Br:to ron C.rmlta Sabat T, Mario' Mend- Drha 3.1,1ed. see
Tn,,, y Ta left Brito y Abilic, Gon.ly ,te crranim.. "RIc, t JuRn j 6
WKICIDAD .,:.ehn A g I R d N I
Armaind. Rodligue7. y senors, Pe-'en I.i- esui. BcrLa Alk-ar. Ma LA MAS ALTA'CALIDAD ...
dr. D.ln .. Y -For. v Armild. 1,6-:-F'P. .1.m y R.f.el Vsld#F
pe7 y ge cle 'Monc uy Jeon- y SOLO COBRA LO ESTRICTAMENTE CORRECT.
on S-aciet viod R d aLig -. c..
-ta. piir, ., M-b- Y
sd,t, 'a Wnca
P',
Los m ejores m uehlesal balance de tod's' A ""of""A 'N'. I t i ,, 01ga I'la-lany
P, 11 A,,b,, y a Midi, 11, dc!
A- 11 1
I.,- Dcnoinvo- ,ri a Ndi.
Un mlevo lipo de "Living Room" le ofrece shorn Is finucMeria La Heal, Lg,,) Ernht, Chedack L.is I
G 11, n C,
joderno. mks hijoso Y. mAs comfortable, En Ca-l-vito. Crystal de segu" 17
,1 ra Georgina Mati n- I'll Mr y Mrs
con g ndeR facificlarles de pago. con filtro 6pi(o
ra INI-t Da-, lxn VR-oR y ,c.n,R
N"o. Ru-h. Mig.el Vtirltma C.i6R, I
,ourdr, Rodric-, T- o I R pqra aseguror
Y 1 -1, 1.hflh,
rRan, aI
Wiganos una vista a nreltet, G-rn. Fo .R,R ,h.r
nuestra exposici6n C.-a I, Soft, --, Mu-i A ni. protecd6n adidkol $1 8 7 00
do 4ngolos 56 y 60. 1., Rt--y ,fin,R I a los nifiog.
Dr J.1r, M- ,,nnral Hrrl- PREC105 FIJOS
ina Petim. ron ri dot;, 1. F,'.Ionic y Mut. Ar d ,
tnr Pedro A. Cue y -fi.ra Conchtii,
Ort
Dr Diego Sans sehora L-di- Qri t:
con. capitin Berlin Sans- , Nild R B
vo. Eu enno Loyal y Nece Villar. i
y ng- numerosos "faart-' qtiei
mialturn, Ptar felt. de ctiptiri.
TAMB I N D E VaRE-1-N-ToRE PULGADAS E N $389-00
P GINA 16 DIARIO DE LA MARINA' JUL 1 10 8 DE 1-52
puad-n ejeccer influences nocivaE je pasis en el Mundo". 6 stos del PROTESTAN _DEACUS CIONZS a tanv6s di, 1. radl.. rc.it. CMQ. d.pt6 lambi6n otros
D gnmermaas stulpendiclos son iu
Serdn responsible jefes de zona Tres programs suspendidos por la Efica Ra(fiall Los pr La La Comisi6n
Guantana de- Union Radio; i.,ucrd.I t. duentdes a lograr que III b- cities'. c
"Ultima der. A-1 loll-amalua i. c 12 Crunica roja sitb dami6m Para la.
N clcit -a test cer pude la conduct de los em pleads -'El DramaoRticail"de U na' je Radiu yelas entrevistas policiacas se atem-11bli, u pro a por as acu-'r"'
Velando relosamentr po, -ert, tol, p I-ogramas de radio on La COm LIi6n tie Etica Radial 'P"-,Pr.gr,-.P.P,, p ren de mantra cabal a las norr asque se han formula do ""i"'t-mente
r,, 1 P, s I I'. I_ 'a Ins d, etica est I, par. que la Is contra la actuaci6n del doctor Aumial" el principio tie que "Lod. 1. ru. is is-fir- u,t,.s tie ia, on eItos cas-s III Norma que ; i6n se accord. si bl,,;ida gusto R.dig.c, Mirai ulas-ric'I a a de .diu delac crInstituil un cr6nica roja. Esta sanction se acordo,,Ibc drama i zar hechos repulsivos y1guienclo el procedimiento estabierido dio PLIeda cumplir su funclon de in
Piden los rnilf'ot-istus lo suspensit;n tie vantineis ad. dichos It~ ptiblic. Y on lonstiluva vF) I'll tc'c'c' de FducaFi6n. en lo re-IrIvIcrimerito a,,. .. que hicran III sensibiliclad o hacer requerimientos r analops in
li 1111sta". y inantenur tin. I&IS RI "i to as recientes de a 'It.' P, ma, un estimuln para I 11"Ida in I I P. A. U.
a, mu-! lQu crIminalliad. I Pln
en los .11ilinisterios. Pickers 1)(irit el Presidif) tadota 3 constructive, 1. mi 16. Ircls que, despcch.d u n afin de, a imazin.ci6n tie Ins oyente., y clue fracciones a In, pru-ra jtulado d,, I I d'
'On Ftr. Radial ,16 n j n! t a.tengar aglavio, PRO- dicron di5pon; qtlr sc rx IuYan las formas "Sil vdlo CLAba", d, Car-ra A/IiI prola-as rpulsl-s I comisionadosque re* I- p;' Inn ar-acon's.
Pir R-lirlin F-,hl do All- C-Irtilan on p-ldlo I- t "op"III. a m I q- 'Vi GI Ili d, III di-' Y 'I
--on qur c.n ou an os dMall I 11iVrI
1) 1. dl plot, ,l
DIRI0 DE LA MARINA P1111fa-
cl i d, 1, 11
"I'll"n, 11 n "n" i..,
n- qu, d,
-n. ,I n- ,, o n l ..... 'in I _rnn, 4, 1 1 c n N, rnc f-,ia .I I prinda, q- 1-s-, & d-nrl Mnit-o Ill' M AGNAS VENTAS ANUALES DE
1, 1,1171- Ill I 'I"I I id'd I-' Z"Iti, d, LI,
qnr a ia p ta Ir 500 pa- distzibuirlos rn La Ha ,;ina
c t III
, _n
1, P, ,,Ilndl,4, _""'a", ;11;1 11
roni-saciones piopias do bu, rles El"'t I. C apmr. dirrl., &I R-lu., A bar, 11,gAn la, cl P.r.r. p- q.,. i,
e,., .1 1, VA N TO
ou hllnl o to quo rl ptopno autorizado rnmo In lia sido pill III, J U LIO : E L M E S 0 E E L E N
doctor Enriqu, Saladrigas ha I oinado ministry He Gobernarion. doct,,r R car III ", I astinto. haciend, ic5pon- mAn 0.
sables do ]a actuacinn de IQ5 referi-Icionarlos a cons uIrl., adrs ohreros cle limplela cl, all,, a metiln
los I, d I,
fcsn,, c z ,a de district, etc. Mi-tras tanto, en ].I tallrcs.del rcin [a c s- nte ame-a de una Illinisteria se activara la fIlbr- ion stilspers-, cl, cmpleo y -!co. d, carrots Iowa para cl p pio imnn-r ,I I.s cosa, de Rc.gida cl, B-, I,. x,
rnedida -cli-ti, 34 raip;das Urmulas para hacer
ch
a
importantes- horrors d- "t, I, i-I r, h
d, I~ 111I
n. d-iin. d li y -ion Modelo do Sport, Calle W SW
.. ........ q rparaionSi- n I
Vestido del Sal6n Toon-Age de Crash, Shantung, etc. 10 if' 'I on
P- Rebajaclos die 11.95 a 4 9
Vistidos do S#16n Jovon de algod6n a cuadros. 12 a la 20. "I" I,_ rlnn
,
Int, Hilf- dI 1 1366 110 Al- 1, Rebaiddos cle 6.95 is 4.95'
n-,! d'c' I Vostidos del Sal6n loven de fino rdy6n. 12 a la 20.
Rebiliados cle 7.9S 76.75,
In 'n d dIn 1, d Vostidos del Sal6n Joven de ray6n estampado. 12 a la 20,
a'. dh, "P",
mr rd, ;I n h I d
I, ""Pic. suidl Rebaiados die 9.95 a 7.58
dida, rp... I ti -jnnI_,I- 6, _1 VESTIDOS de ray6n estampado Vestidos did Oran Sal6tt cle kilo, nylon, seida. 12 a la 44.
a I ad on "I d,
"" 1 11 1. "1 Re6ajados de 36.00 Y 25.95 a 21.93
, I_ meltni" n a
dn' Iiila I'l, Iiin I-P-11antr ,,I D, I,, h I TERCER PISO
It n do I- a I y Tallas: 9-1Sy 12-20
on-, d, !. ReptIblcl n, r do Mat-all,
rl,,Idnis --enti, I ,.d,,d... r- Sancamient, dr CarrI Pr=o especial, 13.95
p .... inn
En I-H.-in dipoiilin-, 7,101-111 Y n
,-I 'enli. C; ....... ; q., Rodiig-,. dl,- h." III I- la I~ Articulos para *1 Hombre
rId,, p -al do -.0 do r., r_ dll:,, d, a, I":,"Id N- ,ad.1, n g." C-pas. d
"irf, 1-I I ,, I It., dsir. d Camisas de alsod6n calaclo. Blanco, natural. 14 a la
ns'n'."
""I ....... I ],,I ''in, I .I III, hill 'I 1, 11 d,,vI EIIIIIIIII. Rebajadas de 3.95 a 3.25
i:,,dn a c.5 a- a CBMiSaS de hilo con cello Encanto. 14 d la 18.
I. ...... 1., 1,,, r,,;.l 1 a RebdidddS de 7.50 a 6.75
r 1. 1 111, In- da I I'll
a I 1,.J. do 19 f-M., CaMiSINS de sport cle dlgod6n y rdy6n. P, M, G y extra G.
Rebaladas de 5.50 y 4.75 a 3.93
[..I up-lo, I. tinii, In I. Guayaberas cle pop!in y butcher linen. 14 a Id 18.
rrl I.. Rebdiadds de 9.50 y 8.95 a 6.93
.. .. ........
TRAM S de m uselina inglesa Pantalones de ray6n. Bldr)co, gris, beige, azul, carmelitd. 28 a Id 46.
Tallas: 336-46 Rcbdiados cle 10.50 a 7.25
Shorts de playa en colors Cn(CrOS y CStdmpddos. 30 a la 42.
hill ..... H l I~-I .. .... Rcbajados de 74.50 Y 69.50 a 47-50 Rebajddos cle 4.50 y 3.75 a 2.50
I I I, drl Ili, in h-1 (sin arreglo)
a'. PLANT BXJA
PnrnI,,, ir"-d-te oil ill r-- 1, 1III DItalliM., III- .1"r I- n-Ir IN'-,
&rf ,r mind, bs 1, r, i;rn,,d,,-,, a r-,-I Articulos para el Bebe
1 v,,I, H ,f, 11,11, 11 1
I-lrl,,.d I', Q111-da
on I, I. 1 11" a d, C. li-- -1.1 'Inh- Innuh-, I-q- hclra on Ind.., 'Al Sabanitas de soma pura blanca. 2706".
I..'. III Il I IIr l a, I bIr's I"', ith-l-vid. la a Rebajddas de 1.25 a 0.85
ow 3, P1.1 a ,1 1,
gal le "labi "I
dorrs dc r as dr, d, : III~ Info' I do T111--tw HaMONCOS de picolet. Rosa, maiz, turquesa. 6, 12, 18 meses.
bit,, I estil'l ocinni-t. III ,I Ma"In al d,- RAIdjados de 1.95 a 1.55
.r-l-lin, r"Ib I al"a"a '.'I "'" d' nl- :
av, a,% d, I; ... .. .... ch ... ........... 111-n. ". Sun-suits de piquk Con tira bordddd. 6, 12, 18 meses.
I ....... Ite'. a 1' 17 Re6diddos de 1.75 a 1.35
PA ALES de gasa Curity Overalls de plColet findmente bordaclos. 6, 12, 18 meses.
A Caja con 12 Rebajados de 2.25 a 1.65
f... I a ;11 Baticas de opal bldnco, borddddS d mdno. HdStd 9 meses.
T:, Reba3ados de 5.9S a 4.95 Rebajaclas de 2.25 a LIS
Animals CIC 901rd pura para enLretener al bebi.
11 01 1,, A .... .... ..... Rebaiddos de 2 25 is 1.50
"da
CUARTO PiSO
d ,-I I
no (A. NI ll- I,- "r -n I,1
r P'n.,
d- I, rl I.,--, Articulos para Nifios
on n
III a !,"1" 11111,111), 1 H. In, 6.
rni I I "" In in prlizrn pa Trojes de 9Udrdrdol de PC, BldnCo, dzul, maiz, Verde. I a- 6 i5os.
d-r- N-,-0 ri, Rebaiados cle 7.50 y 6.95 a 5.95
Picadillo Criollo CjM1582 de Sport ce fresco algod6n. 6 a 12 dRos,
Re6aladds che 2.75 y 2.50 a 1.95
HORTS de babo, en beige Pantalones bombackos de drll bldnco. 4 d 13 a os.
Frases deshechas 4 a 8 atiol; Rebdjados de 2.50 a 1.95
Rcbajados de 1.50 a 0.95 Pullovers de punto de dl9od6n a lists. 3 d 12 aficis.
Por Sergio Accilial Rc6aiddos de 1.75 y 1.50-d 1.25 y 0.95
q- III ti. 0-an., Shorts cle 6,160 en colors enters y CStdMpddos. 1 a 12 dfios.
Rebajados de 3.50,,y 2.95 a 1.95
Pantalones de Sol de twill bldnco. 1 a 6 d6os.
Rebaiddos de 2.50 a 1.93
CUARTO PISO.
b-a nas
Y- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillillilillillillillililllllllllllllllllllillillilillilllIIIIIIIIIIIIIII V tid o s d e p iq ui p dnal. Ro sa, dZU1, M dlz, nilo 3 a 6 dho s.
Y I n r -11-, Re6diddos de 2.75 1 1.85
I;, d,, d VesUdo do sol de poplin ,t,mpados. 3 a 10 aAos.
VESTIPOS'd Sol de poplin Rebajaclos de 2.95 a 1.95
I a 3 afiris Muses cle poplin b1drico con prusia, nar nja, Verde. 7 a 12 a6os.
. ....... Rebajados de 1.35 a 0.9.5 Rrbajadds de 5.50 6 3.95 1
Pullovers cstdmpados dc punto de ai god6n. 4. a 14 a6os.
c t t Rebajados de 1.50 a 0.95
4Se hizo justicia' Pun, al-a ll:gnd Slacks de sabardind en Yarios colors. 10 a 16 a6os.
on ell caso d* Lindberigh? prlp it
Conian cl ar- INIATER A Re6ajados cle 3,95 a 1.95
pniq..I. 1. I.M., 20 y W-n -f-- EL C HINO
d.W.4. d. quo son sabrosos de veras Tralles; do Who dc algod6n estampado, 3 a 6 aAos.
_qu. 16 .1 -,d 1* L.. HI-1. "REGIC)" tenn
d.b. p.- III ii- I I "' d d'. a ref renrw Rebajados de 3.50 a 2.55
.1.6 ... .1. 1-111.dli d. a I, mt b I I
Ili- e. lo h--s "FAIN" CUARTO PISO
= ilia. I rntind. !.I drIe..
I
I
. TICIARID 10torgan credit de 150 milLones
.,
1: .
. 1AR10 DE LANARINA ,,:a ,A I'D a,._ I e pe
Sports ,am..d" sI.,,m,J1,4L!, ,I.- ld setas pard obras en Cartarms
Ild.l. Connalla"Cla y
5 de Julio en el I Clasificados La Habana, MaIrtes, 8 de Julio de 1952 -.__1L. oseedotas del deport, I -_ .
I Afio CXX Pigina I 1 7 __ Destinan 60 inillones para las con, tin icact ones en
Parque de Ia Fraterni& d I Ia zona del Profectorado espaitol de Mpil-ruecos
. I I I
.
. yisita In capital del Brasil el Cancill-er norteamericaao GRANd CANARIA. jalks. S.E.1 I
Por Joaquin Giinitez Ferninder 120 casas para 11, 'f I I lEl C,,b.] m-I- d, Gran Ciairla M .A. RO SATI
dedi ... A 150 .LIll ..... dt- mel., I
1. maj.'a III, as L". 'Ll",
N sencillo acto, donde cuisines equal 5 de Julio se encnlraron dO: dientes ", J _i;,' 'L.',', De ,slo,pr- CIRUIANO*DENTISTA
ene-larwls unieron su Jim'.- hornbreS que no ."IdArlia ,.ar I JILInes s, dd.,,,.,,I 60 A 1A ,r:Il,,,,.
raclo, Bolivar, se board In f i'sta Cub. An !as luchas par Ia Jber- los .pescadores i I .
_ .T1 I i tin,, III r,!l,*,:' ,,L ,, : I Aparrilartionlia 96 1
" 1. t ll l.IL7'11111 .111 '
nad all., ven"olana. El acto no it de erica. ,
ratio ,Cr mill, atrwillts n, mis ,, a,- No P.dent as .Iid,, qua Nl,,.n- r !, I ,Isrnpraar, ILL., ,6., de d'I"t I ..... I Teliflono A-9422
b6lica Una co one de flat rf. u pl.atcAmnew. A Em.d-as blan- da.' I I I I I I durante el a--!'-," ,,-4 d RIO CINE)
C.s ft;6 C.I.C., en C udkllero' I ./ -,- IIIIIII.A P.NLI- ,,,,;I '"t"I'll,", .... (',I,,. fEDIFIC110 DF RA
do an ,I bust. d, Unidos Para LWar waperaci6n 11 I I .... to He I 1- ILL- ,I- W1.11l", 'Ll". GAIJAN'0 Y
Liberlador qu ., a ,a e; I,, ,I ,sfuer Wa, IA ,adpencica ." I I ", I
It' I ... I .1 M11.1. IlInap" -h,"'A a ....... a, I I
P.rqua de I F,.t,, iidad. Pal. del C.nLneni,, ,nvlayo IA 11.1
-io.t.cwn's ifle d C Cub. ,..I. ,.,,d.C,6. -1-a Ralssillilen de las 11 ificias i ,W I I 1 de C.bl-,i .... 1 7,. ,A, dr ... !-- ,I,,, -_ _hnnibles de d i'llan Jos I ... .. t, I hosts AlInla --,- H, ,A. .,,,rA. ----
rahtica'. PC. I f I La, C a, '"te art Has qua non, a -a independenCia. Ball I I "Ill, '- I .1v 1,1.,a,,jn,. E, lt r--ln fi- ,- I.
In It culto at h ba qua ILI. I,. ,At. ones lardr, I, it ,Itdad. ya Ia din Espaiia I .',-- ". 11 res tlacinn He ), twmal- rl Ga ,
tremecer de libertad at .C,,nCa. bamnia de S-MC,.CA, no 61. .- y B.h.din, 6, 2 lat..'!.1 !a M U L G O B A
le. por su espads par Its ldlal prep-6 ... I ,jeciw ,I d, litt An- R. di. Ivil. Fsp-1.1 par. : 1 I, .get Cola 1;-' .l f IIIALIZ IIAI'A I I
Se Puso de nianyilja an at act.. He, par A d A rIc Ill libectad a Cuba. DIARSI'O DE LA MARINA '. --;; ,, 1 n y, r.A as A "" I 11 ,'
"I 11, __ As 1 I I -- I no. "a tr.,i,,,, I A ,.1.',1:.1.L: ABIERTO DIA Y NOM
if 11 I are III 1-1
tambien, qua Venezuela y Cub. Is- ,'an q., hnb,. aciantir.d. emn. JI- 1 d ,,A
P grb,.aitdo, He 0,,ed.. I I :_ '. 11
tam Unities III I Ubla y fe do est, Cja,' 'to ,,Ad. .."an q.1 H., It I 4,- .. I I _, o v.I.c i6a He 1. ,.,IA 1eM ,,,,-A,, RESI AURA NT
net 6;pf Inauguro In C.d, I I I : at, pittla, ,I, -I- ..
_ 11,r. IA C- del' ". ', : ,
clue par ereirom de Ind j qua habla tinulmilado a d I., -; BAR
. P ris t,,Ul. ,c ., ,,,, C.,npn He Deport,.. r" I I No Errob.bld.r di B.IM.
panaa e5a Union no -.a d. hC,.iI,.a ,I Past. as
ad romper- -! I 11 . , A
. I I tj.a const,-Cdole 12n -A, I jY, Emhajild- d, Balill- -1
se. Un ramun destine y Una comun p mer lancers de America-. ELL A pi, 4, .. ,nuevo Ea.h PISCINA
rile 11 I 11 I MADRID. ,ul,,, -S R I -,.":I BANQUETES
,
sapiraci6at pueden mis.que top tit- AUtobi.g,.Jfta. an ,I Capital. p,s adores Clue seran entire das pro e I I., doctor SO~ 11,96 Mod"Id CONVENCIONES
tereseE bastard of lox qua ,ra," d If leado ,anucatto pal,, at general
"" I :, P"ia ant, He 13 .... I... ELL IA I'- DESPEDIDAS
qua at mundo r Pal, I Is. I, exten"MInle de ese fsai 6ird fm6 relhda par ,I Jet, d1l
I., : ..lamente n ,'a b La primer& Priebe del exampeorate He Atnint-1 70
torno ell-s. intent. bo virrits no. de vuel. &I P m, tor Protcliz.1oadel Marateria i Tolitanos; 083, ExL
unto a Ins qua repreent.ban E5 I decide q ue pasando per As T .a
. 4 alto ELL Ia prinialls prueba de distarl : Exteriore blann niall. -,11,ejel; 361
itere LI fi-imej. Pie. sonal de is Emb
Ia n idn venezolana. cub.n.$ di, Jos I s comuns d. nuastr.5 libre se clasific.r.it 71 1 de In colony boli,,,.,,. T.Mhi6n III- I
2' Una razon de grill rr que 300 kilometers; Ins : ,I 71 1
1. APA y d lox gruiscl nacimi.- puables, liable c t alcanz6 f X6 a Madrid. --Cedlate it, Wi 11'
llte. I I Ca hourar sinceramente 6 'as antes primpros puestas fucron: I., ,_ -, I I 1 4 (on v de ..an pA,. Vien. 11 alt. I
SUL, 2 i Inglaterra, ','L
rind arem homenaJe at Latin tud pa I 1, I i 4- I ANSACIONAL ...
hermano an q fiesta. Y fuA tam If pue 11
Bolivar. Y an mimbre de est, B61gicaj 2D6:; a 94 , I r, I to- I I! I 1"
. I cam sari, He F"Idn'
, La I& :L59; SU Arge tin, 249; Norte I I z Lustria. Mr WAItf, D .... n,1;, ,A .1'"
I bi&n CA gI.P.s .A'j. iiiis- ame ,ica, -53; Espahn. 233, 1 I ,,,, Dimaell'. ,,I,, ilvet, ;I 1% 'aril.11un hom croje a 1, annisled 'a grade' ido. cubanas a ,255 Pierre Les I ; ." G"I'slaxna
]a in sma ammtad 117 blan APAI de Ins n I. La y pa,_ I., n-gai. C. de I 1 I d, FMtfal .. ....... I In IF'-'- -- I
qua slate tiz6 Marti an ver 'as i ._ ,,,,,,h,"rr*" at Liberlad.r an I- tes. I-A. ecalt.j. ,, tiaolbi .", 5& I
to an Le, .'- I" -Ldn C "P'.Ltialma I-jde -fnMI's 7 1 M '. ,thlua, -,", a la 'Inalal A, .La facile .ademi3, Janie Para a-- A Pies d, Bell,., qaCd6 I- PILL,,,", no ,.a I. ... I ,,9r.or ,ap.lria ... "" ,.n., I t telac. J. ".. 6_ Ar-t., deP-jta- .,J:. dlp lli 11 lpm Decl.,.,i..,, ,ll disellar Antioll
n 6n. ,bl 6 ,-wwl, 11
column de flares blancas, 4" y 6
qua .5 de Julio It a Hill. par pfi- ,IA on, ,on.C;tnada, n-ato-1 '.
special I Tenet Ine- I 1IT
Arosun I CANARIES I 1,11 S F I --FI
me an Hisparnamn6rica. s ..I..... y a It qtjed6 .tambian It 1,leg. NUdild ,I dtatt.r J..i A. 1 i doctor .1, ......... [,,,I, I'A It'-Ch. an..1 .
ra ez : , In'sCio'l" A] P-6d- lla,,;'IelMan lelidd at .ahal. imlepen pari.,.noient. d, es-1 ,,Loan., wa, Marina~ IA ,elch r . ..... I L. C ... Z 'd, ., ;C I 'a A
Jilts 'r. 6 AvCr ,-an el Hour ;j-, 1, ., '_ I D I ,,, :I "
deal q .a mis -d. hsbris d a .,In( I end MAIII QUisivron hoo, 161-109 ju, a- y e 1, ., an.h., ul."'t, I
taner eco an todo a! Contmenle. En an u notalare. a Vene-lla. A. NIAwaz. nwalal, ,
I a.],L A -b.- qL, %;,III e'i"- .I Ana 1954 d, ,,,I ("a""o IIIIIIII.- k ",
menic fiaoado parn tnala, I ril en I do Egipst. a. 1. Ealed.. de Ca.A ILI .Al,,,*CA El jI-j- ,o dir- .
L' X 11.1d.. I, I I f .1
I L, Ca.g.,",., ,, PILL I ,,,,, ,,, I hay sel. El Presidable d. 1. kE. IVU. del 31-111, Getutil' *Irg.,, y al Lararatell. ,An. o .aAd ... .... "'era .,ne "IA :! I
Desde Estados Unidoll; Abl Dean Aches ... ... lan's-rdo In It PjJ&cJLb Presid1rachl d, Rib de is!L dur.nte It O.jl d. .i.e. I., aiiat 6-1 w, -- ...... 11" ,'I- ,
Elg'd'.cla, 7M,, a- ,,,, ,,,,,,HaIr ilia. ii-I -11- ,I War par Ia Repillsilredel Sur. - - I ----- -- A I ,
"I A, _f,!. __ e alI-'
id I S,,-nn "'A 6 ,A On,, Y __ _f,_ lehrala ,, I .
' I in "" ,', ,' ,' npiada a one
' -_ ____ Ca ... i,, on, ILL ,haaa H, ,n,,!i;,Ua
Ia tion He 1,,& -,-Ps )IJI-i--ta I He his- 6 el or ,-,,rrA - I
El mundo at dia 1 alln.-mera-a Galicia turnW it produce ya las Se incendi 'a n '_._27 I"
., H, "" no: i li .
H'S.". all '' ,nrl '- "Ina r i .,
.... p.rit.n. III A19.rol tit] -t, .,,A,,.I ournrn 6, -. Ii- I 1: )
I Alba : , I,
I as br., H, es', r- it a Ere ti.,ffl. _...Por Paul L. Ford Canen.r.a a uevas drogas atitubercidosas r,,.,l -1,a I 7 1
1 I sera Utillsinan Para I 6, il. 16 tal III rarakr
no desean runruna clase Ife tratado. ,', Jsa 1nt,2,a1 n, qu palacio de Sa MADRID. )ul.. ,S E I.,-Un a -,
WASHWGTON-Las ftlasF comu- He Its M ... he. Embal- - _. -,-Btu dban niter difrutando de unas Pueato quenallinega- a ,,,,Iar u a S-r A 44 millions de melros cubicos. ofli.-tito III 260 ,nililm-, He .8 .
go', 'a Iscapin'tin, ctas %
vocacione, an algamas ctudades de tratado PC in it I Inauguran en Madrid el Printer Congremn .Nacional do Para hn..cin'r ,I -I
'Istria re evidpatraicale considering Set, cle Cidix ,I bisque ..Coal. : a ad. plan quinqunai IIU ZC6mo at no explicar at fee- que ,am I
..r.09: In. "d.m.st,..i.n. de an as As qua Ia upaci6n de Austria les Co.. ,so, de justicia v Derecho. Honrosas designaciones T elm o en Sevilla dU'cL ma CJ.','LCn,, IA, .br.a III -' i .. .
t-n "'i I, in" I
,, qua at P:;1ido amenaztt an Is fit ,,I,,, *. times ,a. an Francis. Italia. Ale, Is ,-,,, He Carla pe,. IL.c- a. .- alescionc demiando a Ia zra de
,im. a' P"a laj' ,IPbLLxL.,.,, ,.,,,,I,. I.. fI'LA CORURA, i.li-. ,S -T L.-Un. p-,dem, He Bil-llma, put ILI Protectorado de ExIntria ,a Marrinel
Mania y Austria, sente n P I C- He Alemania. Act,,: d El Boletin Oficial del Protec- .. .
?orlia .,an An,. ,.,, ,I fiaI6 an oncia *E)Ctalal, ..". r P I'LL -,, c"
LQ.6 .ucadi6 Penal ina galiega de gran solvencia Clen aelt atcanpitfiado del vngu 4ad, I Calc6lanse las lt rdidas Laredo publics dos "Clahire.". Pli, at P Lido C res fibres ansinin Ric. y despue' He 'at-vesar Pana- tifiln. Ins laboratories espanole. "Zel. r,'C,-C5, Cfior Pezutio 11 a'bria est. somena Ijimopl. CrqULa '!Alaamania Is 1) oner, de Ia, cualas .utoriza Ia", i, ,td. %
, a unificada con Paz y honor" ross. 1(,1,-.ra Guayaquil y otros puer- tia. S.%. gtuici con ILI It La a- iailt, estancus an In caratal de Es- c ,am
munist. habla plene do in mucloso as I -as n on Buill6n de peseLas ,i6.. y at ,iaguild. 1. ,ja
mania demost.racienes "espantiness" S.I.Caento 1. -pa,.66, -16tic., rifico, Estara d, regreso blema niioesasa' nuevas dro. ,Anti pa,, i,, aliJtstuo Idl,,,,,,, ,,,,,,,, 1, ,,, It obras v meJorsa pervainaIn'"Cilla"
contra el Secrets I lubere dAp.(, He logr- [a I, M ,,i.t,.s de Asuatcls E., .. tol.de I
ru de E9112cle, nort.a. sin embargo. puede Ca ,i,,,.,,,i,,,,,,, Morin ) dia 15 He dit.,nobrt. 't, zXar
mericano D a Co. nro a, ILL PLISE) a dISPO SFVIIT.,t,. I 'I I -U. vI.- I
ean h ... La. damon- unifitaci6a ILI Alman .is de Ia d (--- de Marina almi 1. 7, 'UP rural porn al cleaarrolla I
!,dZ -truylI llnte dlCl .a- Increment. He ]a rioueza ner ca a ra : ,
A ,%.da' M.. le.lo iI,-,nl,,,Ul
triscion.s. .in ,nob." no tuvieron livo que se vsI16 preparando unia rut- I P,1.1. N'.,N-..l III Ils, Ry- j't j, a It I. ... i CLLI- ,speeudlla, d, la IL-sdLC6u. y I '* I
('-toll- 'I I llt- I'Aa, dih. -n diAp.sIC
lugar. Par It con I, r9o. _me I Ilov ; .';I I .did Ti .... tt,, L ,,Ldi n A ; Is.A I I I ,'.'C l 1: ";
Acheson full va onto blitanico-fianct-sa-ratir I ,I, It,. I,~ ILI iftsIde d"f!k1d I Santeina, actuAmen- If o in --, .
a s ,, ,1,,,, .,. ,.", ",,,,d ,, I Maya, ell, I lllgl Pro. a;
vitattarld, Jan. ". ho 'V 'VeVila ip r
?t=mlemante reado par los all.%- I- vanu di-slianda n 1v-e6 I hvll. "- enu 11 I 11 n .1 tlinl,,: ,"a ,-Pi d'. s 'it .f-.J- "Ad't's
11-11lit. que ,I "11:1 l-L1- d:L, -11, ,,III .I$ tit. I. ., ,., I ........ FI I I,. I I I I ... :, a."', .a I.] da I I La" 1 Prm-tortvio.
.1.1 d'.' Can inal 1.11 rli,-116. d%!*::.1,,,r. P._".A',.,t-I-, de ,,,MLLvLa iquier.
- ,; ... a .,,I'll, III PI"al'I ,; -I :,II,1,,,L.II !I Ili To.. He p.xsi6,
1. in "I'll A I G:-n,-, It, MILL., ;Ln%, 'I I lullaa"Wu 0 ILL "f L, 1, ILL I ... d .... It,- ,aAeguld. MADRID. ILL~ IS E I -M :,Iali.
Los que ,prinamirom nail I.,.. .61" wnt'll, .,able It, unifica66a, .1-am..''It. IA CA. d ... I I'LL -l". 'Us if ,,,, ,7,lll ,, ;I, .!' "i 'Pa (I- fvjasI(,
a I C.', d,. e, ri, 1. ,i ... b' He AU'- '- Ilia, ,-vtao' ,I ...... I I Int. No, ," ;"". ,*""''L ,1,","; ""jI n'i" I I ;a; I mtd. ,?,I, ;I ....... 6 P.- I'll'a, A A I ..... I Ia Ca "I ,, A. ; I; Jon all, I.. bh),,ll-;L. ,,st-a. ,_l, Esl,.d. Imne, p.LvsL6n dI I., W ..[- & 616_ ,,,,Aelieson rachi6 .,I.",.. de Ins cer \pr title fa%0Lt'('eII h tilitficari6a ,,lal ;, I I a ,,L .'I' : a It i:, ,.. __ ,(," J- n,,J,.Lll J F "' idatc
ilia 'I' I !,I,, I. hah ,L-,a Litt .,,it,, -,,
,,;,I,,,,,, ,!. Jarg da ,. ralliarrido div Alemanin. peit) sit coi, Jducta I,, ,I ,,I., fl,", (ithd ,", -1 ,,::., ,,:-l ,,.,,,b,,, elsme ... A d, Inal--116- ,let I Cint ,, ,, ,a v.. ,I, III d0eulidu d,-I I-. .."
al"Cit. at A, It Tullm hasin -cwt nziao.n -,.,not ,a ,sas "Ia. t ,A' 1, "'-I 11"'"' --';" """' 1,a. maj,:aa_ lititto Sorlill it, ]a M.ri,,L. ell ,.I
. */.. I laboralavul, gail I. ... .. III J.Atii. ) De"L, ""' "!"" I~ "'. ';L' I I
%,,,,I'. ;:, "a LA S""'Ot".' "' (I bit' L'91 Al 11" 11 III ,.,,,,a,,a,, """ L"C"al"Ca'rit' I., I ,, Cn, I ,, :: it, t, e(In -do lnj ,[,(Lal, f Ill. 1:. a 5" y 6"
I- ,l" at ,-g;LdAp I :',. \ LI)RID. j,,!- -S J: I I'l I (' ,a 11" .,,,III al"Ill ll- 'a
J- ., la lariLt"! A, Id. Z LdAda, y ... A- -",A ld,' ,'Ia- aoIat' !, Tal.do 11, p.., 3 ..it.d ,.I,. : l '_' ",',' ,:"",.""i,:"! .,,,,I "I"t"Iste H ', '; :,'',L' ,.', dej ie .'a ,I mI,,1,1,a ,10 T,.b; ,
11111111, 'aIt' I An 1 n" I , He .1, -- I L, ,I Wall) So,,etl- ,-,I Men, "I C ja _: I ,;""I ... I;, I a-,-I- ;II I n .111 11,r
, Ca ............ ill., ,I, F1!1_ 111.1 "A"11:1, ''1,1 , ,"- H .... I. I'll, ,-Jeln Nat~ 'n[ 11111,11 % .,.Aala 11 1I. I I .... ..... I. a ... A H ,, ,,I Nhhid ,_ 1,,,,,:,,,. ,L,-lL,,..-a H,,d los ra"ar- G I Law C) ,.II.1I- -IArLL del 14 1,d,.1.!e5- ,,,1L,;;,a ll,," ,I,,.,V- ,,:, ,; A J., ("I'do, I Dlgli ...... A. l. AI,,,IAd en. 111 ;L ("I'll-I I a 11 I tarical.. .- ,,,, III,,, .1;-,1111 .
do ini"", _, I:!, a",", I I EtAd,,, I I I, I A ,, ,-,, , -d ... I,, H, %i,--,, ,,, LI-1 .111all'al- 11 P,',,: -
ra, I 0 1, ELL an'I. I ,,, 1, I, O m-!:,nad ,, a ,,'L !A A,,:. I", S- FIpafia I.~ Ill., PAIL 1:1,11i!: l : .,,:, ,: %,: !!:,a I, ., 1'. S" l'.1a," Gea,- Ll 1: fif,-- d, S ...... ll"l ,la,"'w'do s i ".,t I d I, I nl,,Ltl ... ,, N'l I ..... ill It P
'r ....... 1,,(', ,I ,.III, al'a, I. ;, ,":" ,,r"J,,L j ....... I, Ill Pinill, It~ pe.111- all" a da,'t-I &In ... I t0cakel del
'11a 1-11 all ,,, !,,,,,A_ ,,"," a fl fw ,,,I ,ad. ...... t
11 11 is 11 ";I I I I -,"'e'l r 11111"LL.1 SoC..) He Ia Marine. sabor
"' A ...... ad ""k., or I 1 n_ a I :,11, ,, ., ".. "'),", n, l Duq,- Hit, ,Nl-!,,ir, q "" ... ..... ;:,r ,,,,,n,, d;.,,, ,,- ,I
"' ,L, 'Ill ::',P' I I "I 111, ,'I .,',','Li '.' "" ".' A, tz l dr I I 11 trill, )"', .... ,l 1. 1.1 Il"Idlol-la ,ill nra 111 1( ,,I F, A"
...... I- Elltd, h 6, 1 L Lts I A A I I ,;.,d,;,(", ';"," ," :F I__j .,. I ,- ,, pa d, 'I Ped. I
, U:, Idn, FILL~,. 1. 1,. AlI,,;,na III It .... I, ,, -Ar,-. d, ,-1 .... I. A-, ". ,, 1,; ... I- j,"ad""., I .I mIn La.
;.Al Monna Ill, dlja- abnod". o"I'la-'arn He -,-', A ,L, dIL, P Ill Elrafl- Ia I ,,tila d, Hinor.. d-jn.,iv. I dri ( ...... lj,,' ,I zl d' 'I ,"- N', .A I". "I f, ,_ 1. __ __ __ ___ ___ I
Al-; nni ,, Liv ,C,1,,d,, lodn" ;; L', ,11l' .S- ... ;I 6,1 SL,,n
"' ,1,:.I,, in,, in ....... ,- 6 r (" ,,,, "I 4 11-ISP ' ,' "-,"',,,,,,n. 1,0,,,i, I.A ,-g ", la ,,I,, Al''IlIl" ,I "'Luen
"'d'i,r' ,'l' ,rsr, ", nal". J_ ja ,.It I s', 1I.LiallAn- ear I. : I i,*l J_ ', I_ pl,_ dl A I He
,A ,, ,, I A I n I I A H I g
H "ta. [:I Ni ... I_ ', I .11 pL,.,tI in Ar.
1, r ,,, ar,',,,,,- 'I .. ..... ill, q- Ins I'a La ha d, I., ."I'lu'l ,1,r".1,,,r',,."-a,, It'- ... t. d,,lI(iLI,,L,,,:La ,na;., l:', '. .,a,,I, ',.',, ,LLlFZ E .;A ... ;, ", I n_ ,hI 'ApIt.1
w1k, Uada, ha,- .a.lah, ,,slt! ,,I ,1,,-Ia ae ,js ra .IA hanji He 1, u,,,, que a Argenirina. alto -nlrn clealitic, ,A He I Cn-Ja 5, Directo de Italia y Espaila-a La Habana.
. ...... Hit dija ),,,y r0la ,or ,.,I- 6, i". I', J)rd,,I- I, ,AJ-l., ,a .as He
All LUIlIl' Pala 11111101olle "finalm- I Ns d, ,a it, -A dr latth," ,I,,, s, ,, ,A.,. 1. Est- L',' adle 1 1111,1,, I Fa. neetill I C tallit'g-I LnLI 1-1 !- Cle". ,.,,tIgaIa,,,A C'eatifita'. E" A I
1 .,a Ai,,I a I.. lb,,,t.d'. 1- rM .. .... islat, IItan rre-d. A, In IA,- rnse LLAa Ia,, ,ibmitins Line le ....... en ".";. '16g.,.. ,I,, dlspn.d. ,,,,-,C. ,i sefla, Fr .... d,, Is A. an ulion-fl, rew-
I be ad it,, ALM~ p.dA .art, ri ,I, 1. 1,.,Ltc,. oirnt.l-.CL L, I I -%L carrera Puedan acaluldr Ia - t, d,,,, .nor del I,,aMa .1 p,,,- d,,p.6., He r.ph- et ,igL;r,(-d He,
r,! lottrad tardianic tin tratado ir. r Alemania. A nandic ari Per- ,,den ,p,,A.dC.t, old Conale est A a I a, arac II coprl:aw ,,,,u.n,,"H, Is," -,A'-a LlegarA el dia tt, ,r h A 111P
11 Ic m! a lica del loin. Ejeculi- del Congreso Hisparn-luso- ,, III toen r cl in is ,
... 1, ray IdoUm,, S.vlItJe.. Junin Mittel. habits sa smad. -Z. I It ... d Gran Bretafia Srguridad". Eslara r.de.d He amenena. Penal y Partileaciario, don onaluo Ia dovirma juridra del Mo. r 1 I?* If if
Francis La, .a,,! I AtIcon. tin carbar- cals' do In Alarnam. Oriental y de Domingo n line,. de Art. ,maa.atn Nacimisil e.psfi.] y .an.16 10. = I!
bin soldadoz rusax. -Ia'y don Art. to Q.in.lin RIP.., qu,.11.P,.djg ,ellene clql. ,.mmnid.d .
. hineado continuamente lox I I Pra 1. Loans de posest6n del nue- has ,,pnl- P M r in. ur an at thien - r
chas par In. atras tras De ..a mod. Ins camunista to id a do Sent,
a,.f.1.,A,,P nsentun an i Domingo he 11.,,, Cnngrasts 116.ininCoant: 11 de Espafia ef SERVICIO RMULAR b= 6U)LL
is a III..,, P, I as 'It' de Ins ,.bdlt.a. T.rianin.d. In
... Cione Para r un tralad, p,,.r: laJond f ,Idapr"o b,.td :, ,16r, an a az de Alema '" a come embojaclor ex- a Madrid a] secretary de Justicla del ac ratinicron las comisiones orgi FROX311"Ill NALMDAB
Austria. FuL4 an relaci6n con as La ric tri. cle 1130 mill.. de largo. S61. a. 116 I .
'h traordinarto at tartaric general don Extado de Sao Paulo, doctor L id y ej.,,, a 'a, d I I Intes p,I a.. cle.triz.d- g t4
mn dijo refirl6radose a lox m. queda e3pernr qua Camillo Allman Vega. ro, HIM mad, ,or a Nr'ej
Iga. as chapter led. close ca'per.d. coopar.ctl .'., Lic e '.ntla I president dc 1.r'RlermmVV. bl'RIle-, den de Ins siguli de A rgel
,.0d1.b JvR s a an. Cl6ra de un t no Uenta cam Para Ilia, y Ia delegact6n venezolana inte- tan a exte Coal Saldrig do--..
d. .rbanerte significant qua It r rated.. j Entregs de of
.1 ___ __ - __ __ _______ pabirta bot Jilre. gr.d. par d.,, Baltic[ A.gl Csmalj. lox distintas p,
- 1 Hoy anhCX6 It Gobernador de lay dan Carlos Montiol Molro, rLIIIV l I a LAgeraci. Marltim. III 0-10 y Glinova .......... Julin 9
. 1'.."'Intai C'nClI.A, C.s.s Para .1- ".1itanie, ofirwIl., ,I, It. C.rke i'd, lit'inillim'. d, P"if-tainle, DT L, 'I do. C.n.ignitteria al, I., Call, Se"ll ............. .. 11 .
.
." ] y it,, -L ...... de la H .,c
,as %-' c 'A '.. t P y P 'n C La ejo" Vapor "DICK LYUS" ITito disp iesto a defender a G recia lal,li.a; r*.,Lm lj,,,,, 1,.b1I a ELL11 Vilim La C "" ., pal ,C, Ldl- ,1;, A 4:II,,it ,
A hall ,n,,,,,I, E I !.,. .L ,,L NIADHID. ,,!", 'S'E I "-.1"", Lt. 11::mL1L_1 ,dl Itla"I"a (' du , .... 11 I.i
......... ", I w.-It"ll .all 1,11 -1 -- a It It I '. I LLEGARA ..tire J111,10 19
- .1,1,, ,. 'LL. L,,,,,:., 1, a I d a, I I It 11: l, 1i I Ill I I I, l .'.,
-"I 'I':' I lalll. de 1. !,,I,,, ... ..... I Ill. 'I". .1 ';,,;;I,, ;: .,,- 1,1"'Ll."., "''''.., I d i, ,*ut ,,"I"'l, ,a a"l-Ill., Is. PARA FKAN INFORNIFS:
I ".n."" ,LJlll:,] Ill ,,, 1- I :---- ale, P de 1,
Tiirp ia si antbas soit alacw his I, ,,I,,. i." ,IAllslll
L ... L"i6a, ,.L.'aif"a a I ")., "I, ",'I "I Lit Ilaz- I ;11"Ill pitfi.],x c.mp- dldo, ,,I :.,, ,o
11 Ca lad, d, L.a -"' Pal. !, l', ".; bil'",l C, ... d-Lrda ua.-tl' d, ;,','
,1,. .rq.tt-i. I.p.fi.l,. JqjvLmb, an "a E P-ila "fl-I V,-IlzLIlLL I., iinls d, F.6,-L, a .Nat_ M a... 27 P ... Je'Ca Ca, -a, t's'. LYKES BROTHERS HAVA?;,k AGENCY
Distinguido Niajrr, "I'ad In all. sUall'at.d. or, I., ,.aj,.,., LnNJA I1111114-407 LA HABANA TELEFONO, MInteresal a Yugoslavia que sean independientes. Las alquiteet" tzafioles ...... n(I- -Cat.-d" ,P,' ,',:","r"",.." i' "; "I '!' A, .
, Ill Z i ,, Aabi,,.n .1 b .... en I' ,,a,,,,,A,",I.s
Exhorta a los sall4lites a sacudir el ),ago ruso ,11,1 IaglIldaAdas eal-a le--ad. MADRID, jull. Y, I -El ,,- d.,p.L;,(-LL -arLe-..t ... A, ,A LA LAIn. He ,madi., A,,,- el P .... deal, d, ,,AA ,,C A-,%I.1t-A- fi-]-., 1A Aantble. P,-LLIal.n AM6,- ell Ins qw, 1, A I ... .- ___ I
Dirho buqu, -n, at ,,a.d,, dl __ ____ ____
r It ,a ahff Itnal C,;,,,,,Ij ,,Le, ,. I., Lt., pla. ,atan, Don Jesus Mean.
Allot "nn, C-l"Ila .n.I P, 'I I 1.
Fl I Mlll.allllii 11.P Ia La h,,an, 'a ha I'd. at"I'Ll". I U A ,'A ...... y digitifit-- d, Enlre 1.1 -j-a 11111 1-111 11 He
BELGnADO. Jull. 7. fU.i!;dJJ g. ". I ~ -te A'"'A'Id"', P-L .s no ,,,, I I I. ", HCado a ?,Ind "A H P Tl
.All ... I Tit. L.dlll qua as ."I. ['.I' -IX ... """"'" rA HAPANA VERACRUZ
,Rr,,,1, ,p,- A III 11, Fsp.fln. "Ja-Pa A. IA -,LlI.,A d.,,A Ancl, I ..... Cna"', (;,.,d,_Mcha, ,ta F..p.f...,. .. b.q.I ... t-nl, A lls CANADA
7ud,,r d.,.1 d,,r,,, .1 ..... .. la-m., .1 ).d at p.l.rL. R lladriga,, P,,,,rd,, He R, ,,.a vis I A( P If La A dn I I "..'-'s.
ar, I: as 'd tia or. a n I ...... : I fit, ,A
Is 1, mJ.rdu-- H!, Juan R- Has. -IAyir R.,A,,,;,LL NERVIC10 REGULAR niRE(my DE CARGA .
dre par, dIrIs11 ,, allege I,,,. "C.m;id-nas ,It., tlnlrl,, I .... ... Media raillim d. I ... l.d- d. ALL- v se jr,,pL-rn ,,, ... n., I- de In, Ja,,,I,,I- ,
La, Pa... .,,,%eLx at C, ,I ,L,,r,,In- ,nl- )- ,,,,,,,,,,, 1-L- 11-laIn' : 11111,1' 'OIL IMIA-1 a la m- GAL-ildo .Jose M. .,;a,, GaA,,, ah.
ear ,to n Joel~ He ra, ,,PI,,.I,,, "Ie a rm.l.,h. d T?
del TMad. 1 I~ B alran- P-a iato I, .,,LA I I . tax l-pxa-m-rAaaI I.,r .d,,I ,,I%;, ,,,,,,d.,i.t,,, En IA Damian N;;dat Rnea. Antinna B siald
an -. Pal __i a, ellan ",,IA", n,
La rhiones I ri Ira, seanr 1 11111 Ra- J.:a Nodal Be Lard. 11rjnArd,, _xw 1 6
cl, AIl1n't1,.'':r' N;r ,At.blCd. mwy -rfinle, -lC:n,- rala -11111" -1111m, ,,lbre JP .irloo"Ina",_' LI,
E, Me (I. y Cliotattir. III ,or.. Jimen Ill a 1.5 Kadsl B ,tnd. Litmi'an Nadal Be,. I
ri est Ill.. let,.. trainifest.cia- ,mi Greca Tarawa ""' Ilraxlma r, ,,i,,Cl-n dr I-IM0.0t., ,,",,,,, ,g,,ICr a RmIall 'lose
" o rematclos Ia cl mte.,a ,j- "tit. Ana Maria RLIC
res an -""" ,,,,Mn, S, IAIIIIIA Litt', 1. r seCha one Is LAg. PARIS ui- ,S F I I -r I] In'ti- h.blan desplezatin a In larco do rslax Gomez Morales. IsRac Veiga Lagr .
UP discurso qua prommem, a diann-y I-rcienlemnI, I
- du,.ntx une bar&, ante 150,000 Pat-- un.nntable progieso ell nueFtins re- nitica patain He 500 rall tritcladia. two Calohrn Is, Paris ha Iiia '!-a- jornadas, serialS stj ci srls date 1! Tng,M.rtftnnRJ,,ro. Mnaurl lin. OOMlmmb-JELILINW,ones n 1, ,Iudd.,d d, NJ., .a ,I I., jectanes con Au trza". I ra do III rursn del ('ratio He EF udios ,da Ju s!a ,..,
it. SJle *'Duque. de Caxtas" Peelle de miia,, 11h.roamnerican,5 Pinnuarlarom dis- Cntra, or ,.,,hsn. ,,, Raps Palai,
I UP ronLara ruma 0 do III 1. _J., Flneisc. M.
'I.. .are. '. I FI Mariscarselaccionit Para promin. do .... anodla ,,, est gi.. Marla nice Nicol.u. Arid.e. B
raion motives del d6'1.o .aivar. cor su cliscurso cl mison I a-- ,sA,,Ca He cu.tris curans It director dcl Cenldro n5aI ', in educaci6n, y subra3 0 Ia necesidad dc, rlier Carrio, Josi Coret Carne,
ear is del pr Later dl,,pr, on 1. guerra I j., mesa P..;L ,gvrl asill',ar"'s .,,': d i s caPta" d' flordJobil. Y at president c Comse. i U :, I M S "TUNAHO It M "
. 61n cle rb .. Portia ay1r P.,a Mar .1 var su prestigin y a eficacia has Iday
Jo eal -on i T-lof I Administrocion del Cenlrl, qua ,,a v HrabC ap Illrl A-Im
de a .: Uneproot nlent dofl I de las sells at buque excual a de 1. marina ,a 1. con ertirlos ell instruments fuj i .,J J.s6 A Tra Is.ri' Llegani a LA HABANA sabre el dia 6 do ago:!Gr azCplando
Di Mariscal qua Yugoslavia ell. fuerz it 2 8askiaynl- 1 brasilefia, "D a do Castles". Los, it. '6 .1, epr, do Llive, ,,,,!Iural aspailo- ca PagaldBy. Junk Bruguate Marin ': MPICO
Is el will; an qua it. cpi fr. as d I La d 'nt' d ,B Ldr Gras. Andrils P0 carga y pasojerois para VERACRUZ y TA,
al u C Mllrixtrdo aspailol -A 1. nines celabra- Taresa Sobrecasez
ILI hondsmente IntarPe:1.d e.jn1b)r; Tarriblin as I marincrosl hicieq.n p6blica su ages. a hde Isit
A '" alltarm-. Firutionerite 1 2- den a.istieran los directors gene a- I rez RdriguM Encarnscittas Ortega
d*pendenci. de [.a aros Inertia .entencindos hace deemmemetto par Ins bondades de qua bl'o ar"r Ct.r del InstJtUt.oPUad1.6Iidcod les de Ensefianaa Media, Univ eb ,r -. ,I.rt,,V, Juana M. Leon Hrnnlrdez.
._,.,_ y ubLigada moralmonate a pro- dos dias Ia pena de muerte
, i I lid P. PC _,nd.z
talfte'l.. fueron objeto de parts del pueblo 3 "n -6 d ,. is 0 Leon, Jose L6pez Be- ,
--Nuestra p.lab vale mucho mix p.Labz6 elXarl3cal at mayor mat to ; He lag autorli a as de MAlags. qua afaji.e.1 y T6c.ic. y La Itral i 9 I I d . : Llegad.
., of I sa di- I sis nells prtspilesc,naek concerto de 1, conno as rector" de Universidad
as Ia "; as pueblo, y que el mado de ser ca-1 2' _nitez.
U 4.pt IIIcI:IP 11.0-1 Thl.. at ... ..'s.a.l. -N',op.. dill 1! =: rilgiale. son Jt.:CII ','ue A ......
q"'.l d .. .to r "".'A At- !6,,,o It
Lin loaft.d.. terrorist as n ., I Mar-Je dr. France, &I pueblo de ,,n," ,u,, F,,nCIIir,,1 -_ __ __ .- .
,,, ollclola tlend ur frent--. ditlat.y. pertert te 'I d, ra _11101,11 'all- 11 'all- 11 "I'le N lant) 11 A.b.. 0
N an e Ins cropland., p., ].a : Fil lpin, A."? Coll .Cie.
...tr in on ... earn.. anifrios a fren- 1 ml SC -Ibr6 h.v Madrid at se.t. 0 T LIN
is H'Istino f7aa se IxLk preparseall. p- u He li"mdepv.dntiw1 dv Festival F.Iklurl- I E ntre gY6 D inam arca el petroler DANIANOLN Ago~ 2 A-I. A..- I Alt,- ,,..". If
Quarenno is Ca ': i' ,
11 con cto I 03 Exlmlti, lox P"aas ""-' ':" ; : ,"F P ; ,aa par a .n,;,nlL,,,iC.,- MADRID ,,,I,,, ,SEI I,, b.lj i frente de Paz, no tin f re a its,! Itas del actviet a que ,iwIjd,,,, ,I ) 119,I j, ,,, a.
nt I,~ I.. ia''gl,.,jaI',a;" I,
.,I, :,I. 11,111111a Dpl- I:,,., tare.. .Cpl.n
&- ., a ILI, It"sta-- I., fill ,,,, ,,, *,,,,.,,.,, .,, '. ..-,,.a I, p.,aJ--L a. MEXICO PUERTOS
"""T"'I "' '. I,,,.,,. I 11 DEL GOLFO OS STADOS NIDOS Y CANADA.
, rnos, ran .1 4h,!, de 11:111lstll ,:11 ,'I .dLid Can A,. b.lm. j-Am- LI I a'. ,, -- d R usia pese a Ia nota de E. U s ",
';' ::-,,., %, ... ... M I- ).Ldm'No quaremon compromarte tirs, Iritnatt., ,,,,, ll;flz k, C', j
_ __ ,,,Ij,,, r fla.t;l I .uh.A eapa- ,t"al fl ... I, I I ____ .
i Yugoslavia esth ti-llt 60a d, It~~ I'll[". It I t,,. ,I,, g-o I, o,,a:i
R D It, ."!" do a I" 'I y s"agoa de aiad. p., IA .),taltult N ...... I d,
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E01u," Pases"' n proplifiInctilt's' pa", I,';( Flihino.A. SWEDISH AMERICAN LINE
men ras soon 13510. I 'I Edu ... 6a D---. ntl ,..,ie,.n Atininnazki voii I)ro,,,ocnr una crisiti; Pill las rplaciones
in 0 1; lbCJr.,d ,a'p. 5,1 IA --,'),I I] e.bLjsd.r alnai, In, pizras or, I, , a I I,. -nm
. jal r.; Co. I] -P6 a PILL FEDERICO CAUSO Agent, G- "I
EL Bil iARIO DE LA MARINA. 'due, pan, I. I ILI ""an Ifil line "no III 9-In 'l A ,- He Co, a D,,,m,,' I, ,I _,rAa,1" entiree Washinglon y Copenhague Ia conilliclallillailk'Aa SAN PEDRO If T.16f....: A 7390 A 0824 LA HABANA
neralisinno Fraa,. hAbl6 In un In- del Ill Crrininvii act (!unQrC.,a.Ira rn - -
- g"'I"'. ... Ot'ider-- ,A), Hitting. .1 plabi. filpno Pal -rian.l He P.1aA III-- MIll., ra __ --- ---
A "; d
L., Ai- Clio qi, mag.n. ,,AL,,n ,, hi6a Clrbr, nl- r,,kI, ""Tara COPENHAGUF Dmaniaica. J il (I cau-,a.rima e6si, In !,a rpl ....... __ .- _____ -.-=
's b- Ita' tallta Alagi. Ijntri- PI.- Cie T.- d A Lfj dd,,A. 7. API --I)Ln,,--a Int-go ,- -a a -Anine'a". ___I
D an inaftana la resplLesta ali(td(t I'- ] a rld, at P.,bin fillrion In w, [,,),,. It A to a, .an,-h ,ad.,- 11 ,Iar urf m.d11ILj1I,,q- ,All q ,,, A R,,,.,, ,1., Fl _,oh-on ame-Arn ,!,,I l ,,- a
. 'not, Espana ,jur ntznca ]a lTAt6 cnmonar ,rlp,,,,, I Ca ,; v D-- He Ha 'all I ;I, aa,,,A'I A ,I, I ,, F, a ,,,Ii-r., or !. boqu-' I'LL~ ,arm ",'a lamo parte do a Car, H "I- I_ A ,,,IA , ,Il ,Q 1 1.6"', H l ,-a "a ." U "I I~ I "I '' 'Z I. 11 ", F,' ,, A'
I., old, a Ins ra .... ... ,(il la nota sovil6tica sobre A Lem ania wapai-l. y --I6 ". jla, ;,," La. a rl,% ,",,,_ ,Ili ,,,,,,!1n',;1 '1;, ', ,, ,,, ti"J "
,,r;,,publ. ,, ,tnm, ,,, da. G-0-, or Ta, T I)~ aAP:;, ,,I,,g, JI El ,,,I,,I I~ -, -- ,,, 1) -n- Ilsdd, 1 1 1 rl ,III L, A., ,
I __ __ ___ In ,all, pl, an y ,A. MiIh.,1,%'It;1I ,--L_)' __ ", a, A: 11 o 111- N AV IER A A ZN AR S. A .
loa 1, ,a, P, .srLralaa,, 1, 1;--1 I a ,,' .
. te. ,I, .r- U-- Alg-'ali., flul ltlaa',,al ,A. i I,~ ",'I dli, P-.1. 'lljs' I,., He 1. --r,,, A ,,, h ,,
Vejartin abiertri In puerta a las conversacionles 6 d I' Y '" -.L .".1 Ca '"It""""n, I ,,, A A
1,1?l.e8 I_ Visit- .1 Mirdstr. d, Ainnit. Mistil III LrClpj d:',' ,7 ,' I', It~ Hit, I-tr,, 'I p , ", d, F1 !TOF"I - ,
con un temarin que garantice eleccionem' He T .... earn fje rel- E.tel.r- I joncladan ,ttLotJbtad.ns AF phl;-, --., El City! I le, I -; A! .
end, 11 1IWIlmnp"lp,, Lr, Ll I S E I I -FI Id als- in "m' I ,. qw, 1. E.- an..,,. C ,ach ... d, IA Ll ,,:a I~~
I MOSCU, julin 7 iUPI -Les mb.- mania limilecin A ilarnitizarcelc_ ,,o "s .4. a recut, .a b C MADRID. Julio. I .1 buigaidora de ILIA E50dos Umdo, 74l, tcaooeri T.,nba despacs rl t,,anir-A
I Ilfito Ctm Maya, tro He Relaciones E.xtcriores he re Ea .
,daJdtaa:,rJarrx ,,,,n.d;.
,ad, cibi an .. dasp.Ch. .ticket 1. visi- .....,, Anderson ,Cll.jA,,d. ,,,s.blC q.e el ,net. y lox ld,,Cs He I
age toteracias'rics libres an Ind. Aletrainia. moo I Fa -In. "Ist"abo d.,a Ins
. .C1 Ia resimut. .I letaeinte pasu.previo at process de unificacam U. .11PAAIII .1 f JI "Lars,; -bligdrireld' livi. .1 Upset~ ca is Pitrtidla an Comu,-tas Les.
de ... fait a,- u terlar. ,ar.r. Has R .a u Alinisterjo del Exterior paj-._L-c-,l)f, %dcaLgtirsu criterio de Clue It narco
ma6ans. L I- 'tn b Cron d 6 atado a tenor de an conve.
nos 2 Ia note sovi6ticta sabre am. Este a. Ia posiciLm maritionicia par d- luelt- elcluste Frsan i. a. a,- d lBe'pre
Ocelden a desele qua se iniciaron,,, 9, ,,antcm seen inter's par Indus log I sent6 Ia copla de estilo de wus Cartaus "'bir at reebaw del go .jn!o commercial suicrito con Rtana tres M 0 A T E f L I I
""C'm" d" A'ame"'Rics diplornitico. torno al fulturede ,a! [ ad.. de lin 11,46 at Be. tdon]. note de protest rites de scepter Dinamarca el
,a dj. an Les noad gestionets an Europa. Haste ahora 1,C rele.r.ln .."A.1-1 m..erC de Washing
I Ia Gran Bretafia, mania. 'un corrector espafioi va detente am a ,I r,.,. .I mbajador de I in anos ad
d' En circulo Pacto a ayuda de Ins Estados Um Saldrd de LA HABANA dje,= pa:a VIGO
- 'a' y"'Eted. 1. Gran Bretattia, air John Be a Informed. d ca- I don.
. Until., "ten re- ELL .Igumos elocution se abrisan du- Ia prueba de subaC12 A MorstaAa. dlfour.
,.net. llrmlnol qua delisrj. d. con ... pact. .1 future a estas qua hizo entrelLR 21 Ministro a RS PlUll uncericana se in I. '6 2 ft qua el gab rn. d,: sobre el 15 de Julio
anal P, a'taanrij,
tad,,,e ,U,,,. I. c ... a's I d2,614 1-4aa ton re.rde rf
Lilian 'a .grile tmeno. de 1 rl
.biarta I sclo-Inegoclaciones, pues no .a cree que! Ineetallin chorme de turislaa ,Cartas Credenciales qua Ia acr, 1.s I
a,, t 6 ."ad D namarea ,as todavia -at,. 1,
consi I 0 zones del boicat americaric
an r a, ,cpre,,n "V3 do 'a !IdR Uslue ,.l dl ,gslo,,Jertr,Ir.el ,.IelI ,ch. Ilia. caters .bierta dia v camo representartas de Su Mal objeta cle deracilin, Goblet- ,, pal ca -i:mcs:
latt ate=na'. Co.. ,as. isrel. I I, al. P a at.. I naPOie I I frontera con Francis. .. E In to comunistas. Para ue,,Dii'a Para ;.forrnes y reservaT, ,.. -nfl,,earits cmtri ... Mt.. inine con lox Ideas de democracy. V .... -L, Ii ,In t--.. e... ;, Ia Heine Isabel 11. Tambilin isitaron probb men decidiri I Cabo q'u' M2'1. In ol.eAe 111al.1 laq I 7 1
pirina 18 Sporti DLNRIO DE LA KARINA.-Iltlartes. 8 de Julio de 1952 Sports Afio CU .
VENCIO GAVILAN KID- POR KNOCK-OUT TECNICO EN El, ONCENO ROUND
El DIARIO en los Deporle Sefialan favorite la Nacional
El bout de anoche
romid por round para el gran juego de Estrellas
N I
oticiario del martes.
de, super a] joven
FV Primer round: Turnar sale de -it Por priniera Nez en veinte afios se da el caso qu
le I e I yankee Vic
to IT union contra
Bautizo en la jaida de los lewtes is at El" ,Uol I A circuit en las apuestas. Curt 5
Una serie de l Follies a] cilgipo Rach Durocher en apuros pars confeccionar el line-up.
G-ilan ... penile an do., A ,I,,
al 'U" Fac, Ell %111:1 FIA ho 7 U1,11d imni;i A
Por Eladio Secarill
I: ; d, I'll Cl 11 Rob
G-Ian I~ I-- ,.,I d I P"', a"o, a pin drC at A. denal
u, 1, -1, 1 E I "anrl
Free lj?
1, i-ht la -Tti. v 1, 1;~ El Lt.,, C-ull. r"a'and. A "I p a ;o
ti,. Tin-, i a dr,, E, "11- I par. rni- e.
A len- clue 111, It I I I~ acr-t 1- lfrta I-A tre, combat- rn I', a N--,al A ia p"Pu"
d Ins tuh, 5 1, g-n-, P Galvani. In enfrentarad A Ciro 'i"l
Anal; p" A 1, f 213
E n l m don Jacinto
d San Lu, Rr- ,l,. tin I s a a a In, A "a l:, .94
For ... I. ""d
n," mas de un million Z.aca in
gil It nb% h,,d )as tgujan- 13"ca" 1. "'larn a Escall por- dpe a', ticamenle pa4,n a C 30
Mientras rip !-rlp, po, dr-chn, dp auter En let h. 1996 eardbar oll, I; C., &,n- on_ d, 1 pill- C- 'R, 330
-a rile per la I z, -NA B,' a 15
B111 V -late dc -equipo. ningun ha- ftl -n I, -T,)-,ecirip, Ins Juegl Climate- en Gee. suena Ila campana.os gripes h- 6
bre 6 argull, Tel diril a. %'-,k sa ni an r, Jet Bainn Pierre de Coubertin. Segundo inund: El pai, lol,j Rai", I, d, J_ E i7 blasnll Ch, 297
t,4a on, -Ao- F
Ins. T I omill, y do tare- an a I tip Nl por Ix L, Ca A, Ila C11
D- y delidire. Quita pone. El ad race- E t do, Unios cipado Una embajada departiva 7, chni;h: 251
sila tin m-nager. siren Una marinnetta- Alexim- ctlyns lntjpiante pagaron sus protons gastos. El paira G- an bar, a.up- -a P r N Y as
I.. nm. U A I, t-ufos 'I. \ R-ll N Y. P 8-2
Perth, Australia, cometiii el mas -t eittablecib un es a', rl u, I. LXa Ao-i
ricrtean,,cril NVilharn W. He) seria de durn
de- I nti go firs D so N-lerull
rie pimiticillis, i.e., relp. halla I-kr- N N 1 307
extrahn rip Ids suicitims. Estaba aburridn dF la record mundial al altai con garrnchR diez pip 3, cano en. nde A I .1hera ,, la h,,I,,- It
E A Sa
fuli a] Parque Zoologico de la ciudad y se cup, P pt Igirip, tip, ruartos. La marea qua hey ,A He Fle'.1i:a anul, "ta ,, la oh "Fin Bleak 2b 40
G-lian es-A el bele. per. ,. NI-ral sp "As "ofiat.", pol Luis, If 333
'de diii -tf jglal P re catorce pies y tres pulgaclas 1 2110
A -.,taba rin- cormenza a tiritir alocadus pifiel-s zad,: r, I qmza, hasta s.1011111 Inl .
me"i, "T I., jaula ]as leones En el primer Its I totaled v Turner, enfu-ldo. la pntencia. us in I ""' R
afin H, A c, load if, I L ga Nation I S.,., Luis rf. 312
Parecen dos hombres que hib- dfclla 1,, rnirfianza all'oll". h", a B. o 273
luel"a ,nt.%as la antrada a giorieta de sombra. 'I d 'T, cR 2
Isenperd do e'llsectido y que I] cr it ahll;lL9u1 410, 11 lo'J ';- 1, Tnrs,,t, ','
S, el at, "Izd. Ilegab a a] To rq.c despue, di, habo, D,, ri I, pr,,,d,,- de Al& ico clue st, h. regis- can ralrs,' en ring -mlamia. g,;I- t I,, ig, IT",,co", Fladrtf A 291
1 01 n.- 6:i el terror inning, nton- p.gab. d,,z it ado i ri -n- alai mante en las recaudamones p1s A rillstia y itiri ct- s I, d, I Atl d,
S ll, ],. d i, I I, a, p 7 2
clal" 11(a Fial, J.sA6 Francisco de Guada- dt, lod- lo, !,ill ... i de cis capital Had pedido -ings q- diin I- d, al Ili, jtc,: o I'd,
Ip, I -h , I l t I,
_% 1, \'A A mile, pril er, Ep.ria do, Pell. 1,, 1, or d, -.I., nI dol.-S pot lo, d,,e- ad bit,
d, 1, n- L,, I,, I ... A in p,-ti- w--o d, lit We. di, I., Peso, "con- JAI-Al A[
P],t- L'.i, NI.tjJl,d, ta de B.-cliuna qU, Arabia d,, .96 aFl., Rocky Ma-iini, E 1 '4 I '.I lidt- dc a- il l it I;
l p;,, a J-d Gil- oll''t In,
d ,,I ad IL, ld. l.n,.d n--d, it., IJoo 1, u-1. 'I 1 I-, ;'
]-, jiJia dc Charles ghaphel. L, filmiii GIbc, to T..-a 1W I.lo- "i c I,, I a,.,..
U'a llullleldA. h, I., ..ha y media
P- PLI- dr au U.,
P ria .At teradirar 1. pelea q 4-h- -,ti, it %I:,, %I;,, ln 0 arg. dc arl I". "I -i all lli PARTID0 Cekay. y Ur,I ply Jail-, Rocky Gla,,arl fue I o: de lit Lga Intrinauional bill':,' I "R"1,1,F ',,,IA Arit-ta y Basurco
T. r .11 A clocidad fall.
T, Una 1-1 sia de t-msa Pcdo, 1:1 1 illro CU10 Conde Itarl a TVFRCE' ROUN'rl Tillie' -1, PRIAl ERA QUINIELA: Vallejo El.r
trianinee dc Ins Fuel- y Jet lvf-- 1., li-oo P-h Vicloi-i. on jUstIVIA Lonside- d"'clo, a'la -A 11 Guara 1. Lod, q.c Ga i.n, p ll a d, me.-I 1. ]A ",nolc", ART DO: AtIlig-1 rI
a It In 1. M oF oi
gar Ins gli.rit's it, lo ll I, on a F rduy
Ed tin Piz!;mR cle lucba lifire celeb, A, a cn- d 01, hill, 11",
a is 25n ra,, .53 P,1-1- In, o. QlANTELA Ma-i,..U,I! I ma tcldci Alike Mazurki, de Ill, 120 nAh, slan. ahF,a r,
"I -ofui-drii, a rlal h ho I ...... I- d- H I'd, rhal. L.zil Ofist y
laz to alidades pr6ximas at ruad atero I l p I'a Pa5lilit Gai Kid return anocti so titular de campean mundial welter ta a
le fr."turo" c n "W, 6 "', r ", l' Is column vertebral a Una sencra D, 1,;; ri, 1. no-, Pla Thai-, Ila Arl .1 ... titirst, .- criteria par knaek out Ilicnice, rn el oncren round abr, a code d- Arrar!,
iladrRia El call P" tir%,"jj ,' N,, qu- bo:,arA 1 ir-ir-_lt to-Erl el s1l en compafiia de su n- in. Franc 1 film d, -irli- aginal-no ea;rj, el living zKoedin Gil Turner. en el Stidiurn Municipal de IF
d,,, radendiiala du,-I, li 0sila 1. Cned-sin. J, B-r ,q -,dn .1 il-ton Turner -lFA r, IT- dl b.; dereF. on ., eAl 1:S it 1_ U ki fuli artists de cial v gua retails Paldas P, ril F, 4oli Ca! -1 dorrad- del p.r cLu a, I r trinflur del Peso El cubano al-nin lis 146 libras. Una 1- Un jib. par. Galilim ha -de N!-, Wc t Par a I ampeonato proximo a] (1) ell I Ll 0 F temp rada an Ma- en-dia irl que Gil Fnto AP Nvl-p- Is, Is cabala d, T-- con a d,. -- is 30 2133
_a t -ch de la L 4 a A el Adidas' ocho
Club F ana isne a -icios de r, son altocar la campara
se!urados to 4.l piia io--- li 11-rin complain bautizo un Cuart. T a.] clue
Ins !njij er' Jorgen--en. Klein v Haas del receu- h-jo -ritio di, in -jja d. Jos lanes Campeau alrededer del ring "a- rnir pzaa- el .,go at bate, ban imhe p7zad, 7,01 ca- contra 173 de
lar Katt Returo su titulo Gavil6n anoc do de -cdt ar tin. apart.t.
FRIOSIDAIDES: En I fin 1927, Tollinarrin Fidel guardianaGavilan pare7e satifecon
i rcha tris, Caen en cl "I T- pot-1, Ill Ila, it, ta Lig.
Dcspups de habar sidn noclueadn tecrucamente LA % Fit-., Clal, at ampeart.to d F I I I
Turn,, meme Una N-onal I- a] manaaar Len Duro.
nor Jai Maxim, al egritn Ray Robinson le dijo mundial rip 1- 112 libi-, run rstl at segundo. renctendo por K O T a Gil Turner adedia d= Ina did
I.pi as ",.a at i,n -a %,n an apurns para
In 5,:zL:rr.te at comentarista Lester Bromberg: "No Hay Elkv C)Azk posa 200 lib-s y ase'llne Una ca- C .. PIT 1, l del Campeor, -dg, AI bate SIN ENTR"A SW REW SO
ws lumna --gi ada a depot te. In el periodicity "Glas no c: dean de ed, ;-R T L.,,
me pa:,arA corno a Joe Lo clue tered-6 en el lnler iro el referee para evitarle mAs castigo a] jo% en Turner. Trcce choary "Ture'enc habla pel To- 7-ir, de'los Yank s,
Fuc:,'y s.n dinero" . He aqui Una relaci6n de las g1J,,, f.r. li n Poi taia corividencia Fidel ra Bar- izquier as a,,nt- a Eu opponent hasta Jos cLw,- q,:e de-pe- de R2 chi pondra Bob
pr( pi -6.icles del campe6n mundial de peso median: ba tamb Ill, -tloc depot t,,*a, an tin d-m de d y derechas seguidals meti6 GaNilcin parn Ill Ell das an at -rnara de s.a.r 1. ta- lla,- d;c1cr .Ind-, y clue d esp. tils
at L. p.lcA detuvo a combat finalize a los 2 minutes v 47 Fegundos del onceno. .unit: Turner, que has'a z, a lo I an, tanc, Satchel Paige.
un r( ifiri-, In In Septima Avethicia en-tre Ins calls -;a A ,vi,,, A RIDICUL
123 v 124, En rise edificia Robinson posce, Una it.- _T- a c I ..... I ii-- a -, h.9.... ad New York z;- 1; _I l !oIll "iII To 0 1-'
'ma barlarria. Una oficina de publicidad y a st rz, I I', .,-adr, el, .1hairdona, A Por JACK CUDDY, de la UP. _ldo I c Pirzo.. P,
it Tilde tarabitln un 1- c po-, A 1- hi,- paia -a de planeo x -TLI 111,4 aloll-Wditra Gada., !i:'', 'I F! it
Citidad de Cleveland y Una agr-a CUMUSIDADES: M-nl, su I.,ga v lb,,Ilamt A I b
1.- 11, 1 Ki ,
J,:-on g all 38 jLicg1
d: 1;011.11. 1 11 1. 0 il ti J, a:', A i d'-, FAcil triujif 0 1, i ""I" '': lh ll -1.,ghl
I d.I-,,li 1- 1 'L 1 -1 l-.- a Gil a I ie iltoltis W ase mids SPORTS
p .... ri rn La Habana a ia jal al; ln III, Avapul-. Adt- r.- iti, i ... il : 47 d, I lidc -icchazo a
Fl .... .. qodaron -pca- N111-a 11- ig,lo-l- Ill -11a, A(tUALi. Ili Fo. -11 1 l, ;! pl- p-l da A G.,-o, 1,spulde I.a dt
,id il, rl, navirri Pill, rad d.la", A lact, I'a aqurt,,ta, del f-al"n de los Cubans'15 i-ii, i, ata en la pdg. veinticinco.
-.balm fIll. i'lla El- 2 ]a ainboc aparecan en F!
o t paa)r, pRia ,rtc TO, I.,, han of""d, in, I pa, q- -- del ring li,-rd. ,,:..,,a
re, it. La irri It, la li Tin, A,]. K;- Ili I a R- Rchmon p, flm --t, ., I., 'o ___
d, Lol, Fl-- ed I teat, He h1l."n d'o- [".ri a, lA t1l'il'. pelaa ".a 11'ad, Anotando cincn carrrra, In el la it, A [.a I ... l
Tt,, I~ \,-i -,- da-rita, J -p,,t, Ted ('a cf,,,c ;-., r ;,,1, a, -1-, "1 (11- A,,,- Ca,,],d rnnno Tuira. in
rr-,: Tip, linas P-niridpates A -Inscirri di-, mil primer inning ankle R. 13arrett, TIrnr- -Iz r z o I bra ao;l*-C ,arplri,,,.lio,1,,- a.... 1,da. as h... H, Ga, an I !A 11,-dm dr!
p, n_ Pinch, Rosal- tor, r- I I c 1, 1 ;,1 Title,, a in A I ,Too e n dei,' ha- qie ri Kid le irspondio -on
The Rmg : T,. A-, ITT"" triunfaron Ins Cubans in usio5 aodi,_d, In... iih-r--, I r,1o-,lo-rr Tul d, erdo T-la .,tuarodn I- sun tie, pugd"t- a I "I -d- d,
r, I,,, Cionincirlic % Cprhorrn flat rrt a I an rl allaul, q,,- rTl IT, A I -d, aoa- en el Paiarin rip Con 11, o i n-l _rr, _I, H
p-, a rip' ahalo aniliiri Red Bar I in vo ai, p- i-I rechazo G-'I sn
'I "A!- 1" '"1"67' "'a" 1,
r).Prl,, Tu- qu, A Ii pa- 1, H-ral C--i gA,,l,, i, p-Jn 'eah ahipi, an ]A
p- 2 Fl -W- -r, r He W.' in Iqu-do un,"
Fir- Ri i I A ont ,a ,Jet fall-imecta d, Fit FAF.A Ft. Al,ECDOTARIO DE 1,01, PEPOR- -" f-11 o T it In' ',AT.. Fn I,.
l is ii ri r], __ l 1,p A 11 tollo -hli, TIZa pllra "a q-t. orand: A IT 'all Hal -bJ, d-rho y IT. it .... Ill. ha. Ak
Araha clia ]legal, A Bulans, Aires TrS N I, ni-silo rip Gil Timirr FA rontricpirl'a 6, la 4"ll, d, ii- q- .ld, If- on 1, I 1d;. PIT' to 11 dl -ndo ,,, Iii-ir, Islii -in od-e
d KA Gi-l- an )a -allenri, ad a] tl-ze I,, P] N,,e,n sladlorl, F." P -r-o-,- d, oi 1 Ins
M,, jiil rr I-ja. Part.. music. y A,,t,,ta cle "",ad! 'n 1. lu
empefiar u a dr Ins papeles estelaips Stadium Municipal de Filiriplfla llarna la Atari prniama dirilrall fill -pannld,, 1-mer- h- I, oll,.... da a 1, 11, (711lawan A -,
IF 3 1' d s n r., A no A
at, titulada "Mision Extravagimte- ,,,r ,,'I,-,, ,do del 1-- 1,- -, h-A --i, 61 una li-all it' dlan no, r I t;in ehin dimmuln dr, I-jas A, d
En UFA (I T,,n, 11 i s, p .. rap, T 1 .iuz,,Srr iltro- gi.. ..inCURIOL-IDADES: Durante Is ternioci anterior rie a! tpn perluefists, que a1gun hunrl ob-- r d Inny hacA a F:n- -hA 'a qu, d, To bn pu6, c -z S, "I. de V
lda paA l--oil .,,A --Ien q- Gillil- 1, re-gi.in "TunT iciinceder a con- rucidas at jrfrir I As.~ Ast W W W V V V V W W V W
el ecluiro ic Ins CarmeliLas de, San Luis tuvo a qLl, Pit c1las no hay aspacio paia clue Ilorezcan IaS biil hata 11 criatei qy,,, ppclew y be]., or ad, lrd,.dh s, 11.p,.Y 1111"n. fin, h lerminn la p-a, .1 kin'ot k o t re: OBISPO lost a la que fl-InTral, In ra a S ad.., ll A pcl,.r
dilri critels prIoteros jugando Is primers base, r o' flat es qu( son simbolos del deported de los puhos. I T VILLEGAS
PF 'it a I es UT I a. t a b 1 i I zkr i c g e d, gi tro A Jos do.- -il.iz 4", 1.
st. uma fue !d cuerclas. qua at parecer im pe )an camblan enormidad de gol- del tm ml
In Il iiiiis la segunda y seis el short-strp_ Cuando Gil Turner pele6 en Filadelfia con Deco d area y round
Los C, itlias dL la prensa de New York coincident en siem, fueron invitados at programs to ificientemente amplia come paia caer bajo el terrible ataque ne Ga. P'E
s mas repute. aseguiar el lixito. !an Fmalmerfe, -1 t-l.r la eamparls,
que 4,1 nit jrT P" cja de bales acrobaticos de cuari do, eriticLs cle New York. El muchacho gan6 par i At descorl las C-urias I., :- En sLi arjets, el referee terlia R Ga el at ... a, Pele Toll Ue ne it,
tas him %*(it I de Europa en muchns afios es la KO Ferri- Una cle esos escritores to daf-6 rip itantes anotaron dos lece, A "I, lat ecl.ln e par s- rou!id, a ag-ar Liertemente a Turner para de Ea-, "ill Es It rind, "Tiene las oiejas mas pecluenal Y rS Cld I ...... de I., j-- a G-115A.
b flaines hurl eslan I, I round: C:,nohian dr
jan.,n-' ilid dri.11011 plr aT. In in aba, M it a I i jli grand, del mundo Es, % 'I ciid. rl- di, :'la
d" 11 3 T'Jill I.,, I od''t pl- I- ':l
6_4 Y (:.I
7 :: ":.ii Ile 1- ar"'ll, P, Iall"A'
I. 1- F, C1,11 I~
E111 Cralides Li".1,; Miramar y Huhnna Yucht Club .... ...
gunaron el ineet del TIT C J,. F I I,,
d f ... .... g".,d", d,
A, LI I.'llo'l i, ol"o Ill- "'p-w li,1 2 Lo5 ma rqueses clieron prentios specialss a Nia. Luka Ri, ro, N k
ri Van v 'I thlado lool I., '];l' Ir "do at on
47, 611 11, rir) v Lourdes Colete que sobiresalieron en In e Ada. Su- per,, ];'I -ai, V EEDO L
I i 41, A %,.71 P P- all .,a
-IN 115 peraclas ire, marcal; del afin pasado con excellent" (jecupils, lzrla de U, A a aruoladl "io "I': T,,,,,,, p, o to
it tA ]a, -';- ooad;, "" -, "' d. 1,,
11 417, 17 v relbot, lulling at t-ral, I, q- lFinha en It ii Is, Tit-, a I~, lo,
C 11 14 42P 2n',
Por i(MANIN:i) GUZMAN rifica (for la conextin fill lnp n 111-InItill p-1 1"'o"
45 419 5 2 ,1, A
P1-1:-II _q .5 34 A rtlr d, I,~
a. tin I I -fto ZLita A. Tre, ,A,, ......... .. choitill1a ell AT, -hl Club Y Sije;n A ,, am-cren, Train I doan ma. Events ',ran r.Und: FI sale con
A, r. Fill. Has n In% f-;- H, A Ad,.Aa vol lA I,,' d' I' 'a
iza ,A not a] Ten- Chin -)ada. [a peq-T)a I A to Irmrice a S a Q, iara hoy
NF N, .r,PK - ___ a 1, Hlr ("late so I'll, "I I'" I-In
4) 2 60B ,I,b.AdA imach, on -,,ad ill- Mr -onalalc 11, tref- as. s-In Inning, cianda Plan lia, 1,,
IT ties coriall, dc'm- it, n."'.
as In,, 1 11, 11 liaedo -7,
Ch in, it 31 i 4 In Dn ob A pix,- drl Palano 1- special ll I 'in' Cqo r1hrrh A 1, la- I
., li Ins I I di-nn drascUl- file I entr oil on BAIE HALT,: --d IF
Clo, 56n 3 ll e, rill i da r t ta_,,
W. inra chi Ulth -,utrin 1. A lar- R-1 S ... I- ON
.,1 3 4 ali 1 5:; J'AbIle"I"I'llearl" arit, par PI Habana )'i Fit
1,. udn- tora, a -t- rl, Micar-F BllnI,, Cili, fl, 6 A han z pal.Hr, TIc,, t,6 oin. got- IS UN S(GUIO PE PROTECCION
A; I sptR- 1,,,, Tlobl j,,,zn dl --Inato or, a'o-Fin. 1, b
FilildE l 1117 l.56 I I Vg''.7F me I 'po o n a I I A ,a FA Fit [I MOTOR D AUTO1111I
Sii 12 4 446 141, C, 11 Vrad'o Ela Chin Ali- r N Aht 1, tholm, jov,,ac d, [A F) G D I 'Piii, a ji-, I r
I ;-Ial "ll "ia" I ,,,do G-la- in a, ila mi-c,rabo .1
D,1-' 4n 138 20 Fgir- Alana 1, R, IF o Nlarg P-MindAl', N I T,, Tropral. ,Tarnzan. -- ]A ionripar.
12 l inapti.- I IF,~, da B!Itmae SIin y Gor,- LA tiltima r, A la una da ]A ladr
it E S d -ao larrilhoin -1- 'I'linclin. raurri A ho' bleri-P,
- I"g, 'an .1 A Ilh, c. r lm an T., del .1,uh,, it, Picl,- -Id n, Till d- la I~ Na-nAl tna -ro, He iiqu-r" En 'all
it, 1 52.5 10 1, J di", A I d.5
N hd, rLiany- Par in
'A, Ad" lIc, '_l ca mill,,dual-, I"Ild" C I, I, Arraleurs. entre Regla 3, Tul -a do, Into, d,
b cdo .Tc, Ili ol C-mn E p.fil He Guielp, P- -0an all d"au'a Al "tadn'
Alu"al S 1, N6 95 333 1 54 6 In. d, 6 1,,, r- 'I A.. aa_ N Sit ... to rl Fe,,tn d I I.- 1 lchall, P.,A atralz ]a cabeza
At, 11, Cn 'I 7 .124 ;adI. d1nd -los A[ ties Madge Fdd, d- Alibied, A' C. 11. 0. A. F renzando a las de la Vm I 't 'in
R.b!ll BI -i 315 Ygrlhl C [a pe- Vicerte Laguardia Ellioil, l .Srn. fil,11 ce, a R G-i an
A d .6-5 I,-,d- C.- C.q.11. Giill a nIh,,
Sliughle. 5 1, 4', .17 77 a 4 1 0
314 "' "i an G--1c, It . . 4 it de o r n I caL--y 5 L 27, at, dc"I'-fes.%oall, -1.n-I,.odo habl-d an 11 .11 n h G247,910 ,, Ins -00 ol librps, tin- in afin fantalitl- r. Pe-11, If . 5 1 1 7' it I, JAI ALAI: 'I A, do' I'd"
.,a -7 11 11 ill [A T.-A del At,- p ma a ,, 1-11-l I- . a I I. ,, lqlI,,IdA -zu A
-6nn 1, I, -p;o- F --. doirla a J 'H.- lon ""A IAcc ert-ceder
C IF A- ,la, C Ll.m. 1 2 l,09 I --nd ,, coal Chot- if . . 3 n on : a T .0
n- qu Fe h,,j. d, 2 50 en 1114 A;Ili,; I . b-A Madrid con I~ par- ,,,,n,, .., Y c a 4 0 0 n 3 ,a An -ar- para el
Fair, 7w I t I," no, .1 1 lions y dos qumila, -Mae- il"A T, Hiir
Cuba en rsta dislancili. f -In an it ine, 'ir A d, 0 1 go P, a, ii,
Grill 1, p;:l%-al . . . 1 2 '1" la itF, Gil del Vdaio R E S U 1, T 1, D 01 S Penn it vr p- I..
T- o Mediry .1x50 irl 0 1) Ando a la, Ires cl, ia lilde, 1,narl 1-h.
71l It ,2 11, ift met I lan ,t,,,mpa d, 19 1 lal lo Ins It rie v o -El "Froni ad JAI A! at A dele.pal ad.mnl,. 00
; -n r I 1, can met Bi I,:,ap It n n a (i
I. 9_1 -1 pachn. I-in up-, a IT : I.s -cho y media de [A an. 11tabad Il,,Vda ,,a pid d
1, 21 ii, l rcii dc Ila la, 11, IT i .. I I _M career Y Cluir, (doll, G6 5-1- n n n n 2 n I,,, on rin, parades do, I I Eli
M., 1, WI IF 1 -1 a Will A 'amp"a
Ill nln dua, 441 10, it,,, A s't, A P1 L. I,,\ 1. ill I JO S
Jensen W-1, F9 I o N' Madgr F d F 2,, 1 0 1 0 (1 q,-cla, IT r, an. round: T,,,,,, ciII, at,.
rA I : r-d ill rRi ,, el il 1 .2. Clih ri, I Tnf aioal 1, 0 0 n 0 And,, .,I g- "A Wo
IF IF It Atd, In I 'I
n 4171 Q Full- I,,, Venal" Ifi, ana.NR l 1,or,
re Vllrh ring
A ur, trip, F,, -,0g, ill -aoa, T,I,. 1-nrai me, P-. 2 01
S-io, Ch"ago Ile To~ art. Anl"nr fl, '11", '-sm., rn 1,951 con T01 NJ, 24 16 1
1,railin d, 1,54 6 14
dnea 3v'54 A V. I "B'A X
oro ii NI. C. 11. A F
Th"', IT rm- ecpr,
tFUTBOL AMERICAN'
d I-H.h- ','a, hi Cloh At, a, o V
VV-1 i : % a 1.1,! r A Ntol-, aIll-, p in ly, y I n n I,
in A', a"A ,,,,,Molf!. 1 Milli- ou
:";a Tl of FC th I, Prnt-i-alell. Deported dj=
T, abol T-po J-.il flat
'D Fba 1- 4 1 1 1 1 n
200 M,tr., LR- Tap--. if n
z".-1 r-d", Color UPC 1, 1, Pr,,. ?" 4 n 1 4 4 S So carrO qulz4s no sea elegant ni deil 611imo mode1c,
F
r" 'r I- Vtxjna Tee 11 P,- p . . 2 n 1) 0 1 r M ACH Ah! pero si usled 10 enrl rasa con VEEDOL slempre march&.
D, Ti Dir" cood VT1. L'rnrd,,*C1- CEH 5 GI'rY I ITA suave Y Su motor funcionar6 a Is perfecc16n!
I .%I P 1* 1, S A D n R E Crildicz IF 14, Sal p I (1 E, UC.Zur ecor I"
Lig. litielimail xj III 'I, M.ria,C Liano TOTAL 8 12 17 9
dT CPC 2:5119 n 951. Artcita,16. par eiifir.d_ VEEDOLforma Una pelicula en loclas Ins padres del motor
S j" Chxlpo 201 Metro 1,!bres ca 200 000 (l 2 que lo
M. sculi A Is terrible carrosi6n, 10 anismo cuanThortii,- lit- Y.rk TA pa Foreleg
H- Cubans 500 000 21x---F lesti funct 7 contra
Hedges, -Brooklyn L-Nicky S I verin HYC: 2-Ars,- Surrouriti: do onande, que cuando esti en repose.
Campanella, Brooklyn ai a G. Posads; 3-Ricarria Cuevas Care.rits ImPulsadas: Pal 13 FerSnider Brooklyn 4 i VTC; Eddy Suirea, Rivac 5-Fern ". .art ez. Guerra 4. Elba. Tipari 2, M Por eso: No Ito piense ... exiia:
Slaughter S I uis.... 11, de, Tabf HB; 6.-Justo Suirez V. Perez; Rome runs: TipariesTr +ie-0' 9-19 7 In The"
-, -1. -- I~- I ---- I 1 7
A-fio Sports, DIAR16 DE iA MARINA.-Mart", 8 de Julio de 1052 Sports pious 19
ALEJANDRO EIRIZ VUELVE HOY AL BOX -DEL REGI.A VS. -LOS GUINEROS
Mirad'or Deportivo- Rigla f rente' MeWalla de orP..6.1os ntexicaytilos 1FRONTON HABANAMADRID
EANIA 0FI!jIAL PARA ESTA, Reault.d. d, 1. funcifi. die rit G3 syOY W iTARD A IAS RI:, EN ilu.wro par In locale
I'lilliel pftltLLIU Poscau y Lago, 18;
P,,ar"!,,.LIa y Iteildia,
Juego de Estrellas a. Gfiines,. h PRIMER PARTID11 i 'r N'ros: B ?4.
q.."cela, O,,trdu.
0,-1. y T- A ba- SL,ujidu larlic. Al rcdcl y llugues,
car Jos 11-Livic, 12 1., 24. V, Iabuna y Castir., 30.
La Liga N acional Atinique lanz6' cl Ilia ingo, Eiriz bill, gLinclo, 'I'l I"'. S,,und, lj.inalbl. Villa.
volveri al box esta froche par' PRlAIEf:A QUINIIA-A 8 T\N'ros
M in. 0.1-- J.-s
PAale boy ban*
4% el equipo ultramarine. Detalles La"t half juva.11
SEGUNDO I
------- Por Rrn Niolitlial Par. Ob-Id. Cicitil.nris I the. 1,', \,,N X. C-1- d, Ahweict, Ticclulgritfre.,
M- !dole en el resin d, Is prime,. .al- -li- A Nm-u.,,.I fleftsle- era. Ion I.
11 ni, d,,, J,, .,, I prolismit dab] U for
ta scri Una vardider. p-la;i (,a fue. a q a
POR prl- fried. una tribunal rampaAA can go y emp-rdo poc'ests noch SEGUND P1"% of""e" "" I..da a,, al Stadium
" era los Cub5 d I Chicago El staff de se anfrentarAn sus -ritler.s" d' C.." --.a Trnpial In Is continuacldlfa
a. n 1 1. iej a inn Evahol de Gill-s. ten. vill"b" jl C
Liga lure bucco. part, no 5c j ',uC ads do Hue,~ l ri l Carnp-rilito d, Baseball Juvardi
isterial de as preeisamente el punto de apo- apendr de In enricreito de TE13CERA PMITID(l 1*%NT( S dr ta Dirrecirin General fie Deportem.
b a so roster, Una icloria boy an el par. I ; F.1 primer juego ro-o-i a Is
Jueg 5 yo de Job expertise. qua assi sub T, i,, o I h, -, I I
a qua del Ce- si nificarfa on notable rl rgunrla 4 1,a 3 y 13 p. M.
Idde Estrallcul Predleciones an el ataque del equi- t Alfr a A
o ctr. Can In, ", -- 1- ..... L- cl-2 an Caldar6n,
de lao Gran es Iig. I ol.j vance, a situars, a media juego die p rin F, I a
I po sluggers coma Hank diferancle, de los Ildercii del circedito, Or, I Ill
cuto aldrAdaida lards an role cle Sisuar Stan Musial. Roy Campane- lon "teleftinicon" Alejandro Eirm C aizal
tramcc, favorite. Descle que se Ins- lla. Jackie Robinson y al vidics a] hombre de hiarro del team, a passe
tittly-on asides duclos, anuales an vetziano Enos Slaughter. 18 LiZa cl haber pitcheado at domingo, eats.
im, Is Lign Americana his manic. National super an of rates -am ra ready par& reSP21dar a Castello.
Main on domino qua igualmente !e so par prime Vez en las diecio4;ho nos en esta, nuava conqu sI ta. E rix Itiame 10 victorias y dos reverses. f,
obse" en las Series Mundiales a batallas celebraclas entre ellas- a Par lea visitaintes de Gilines tr2ba. ., 4 ,
traniksad. las dos filtimas dicadas; Is Liga Americana. qua no d6po- Jack Hello Hernindei,, clo cle lea me. Gran variedad fkll 1 ,
pero las eircunstancias favorecen ne cle on super-astro capaz de fa r-, gr,.,.ra.1i1to, cle Is conticir.
en 'at. -allin a Is Nocional, Y 103 virle de gals inspirsdora. Par I. atil. Hello se re.p.ld expeitois ne ban vacuado ,n c on conjunto podaroso qua se mantle. Eleg
,I incl! coin Idexicia del destine, Joe DI. ne an In primer divisici 3 c n dn t4i 'M
rise I baclanzo de lea peal cladez. Maggio y Ted Williams ban dejifit una ri utridcc a eurs1,1.
b a aparecido de la ascena Par. 's
El indco aspect qua chugs I ST 1. a... a I vr crs 6m_ ?
mirar con temor el vaticin pleito de 1952 y Jos "ameri die M2 I., ra-rcs y
el fuerte pitching del mis joven cle tndrin qua depencler cam(, litider nibus dll,,T yb,,,., Ia a. -meIds dos cimullos y Jos seen [,,I- de At Rosen. I.Y. citartue leiolt- I a paia ver bajo Job u- Ell ruejor ciervit-10 y 4
... del N-1-o S Aillin lino de J- EI dociar 'Lorenzo Nodarse, his. entrelm a Fancho Rosiblets de on. oned.11. do
radentas souls reclente. Par una sensaci6n en la canipann, fo ,- lencuentios k,,,,s iialu,,lunle, de to Dire line General de Deportees, mejur
acen des -sonalidad dista muclio coritionda. ro coma preadis a cooperackun .1 resibirslablento del lati.e. an Cuba, ... I .1calte d. -7 1(rule esaa temor-. ro cuya.pti Ten val asal'
prlip- it islactain... pigill. Reis, Cachorr, Herrero y Kid Campeche. La Iota reccille M moment, ell qua Niodlurb.
Eltresillo astelar demdo Liga on see la requerids pars igualar C Mail era 9
Area I sure alltilba intag par a influence psical6gi a u Di, are. si, lit-on I- lid,- :cl Tle ritirrimbs, 1. rinadolub. Co. 61 ..tion Jos piAlille. ..tar- at ecirapati Cuco Conde, promator,
EobbyeShnt7- Alli. Reynolds y p.- Maggio on Ted Will I nins Jones y Is. 1.3--Id.d. Farrairid- arden.d.l.
.ibi.m'nt' Satchel Paige. pues, De acuardo con el plancearrai
.on,,,,. air ho 1 11 al
a b"Abdi" mfi ia n le Irs cirilic- esie afu debitt'
tagorla qua era a an er Se impitso el creiv del Ya&t Club el d0mingo, en agitas de lr(i baltia r(- Re n Ill-fliplial
d. Itis Browns del St. Louis figb- cinirrobable duel, entre H pitch I on
a Am "i'lins y I boiling d 1.
I ft an el staff II-gid. par C..ry Nacircral. Sin rob-go. .1 parder Raresindo S, accd I17pf-bl, ilrno El Veclado Y Ins cjenfidcguero ofrocieron brillfirtc. clemostricicin
,engel.,elpropio pilolo habi I ;I- Stan b -ids lodo ]a la-2 I ru'a.,al Habana
dc.do u ritancilin de confiarle In bervicjo de Rayno de corajc. El Circulo Militar hizo gucdAr Mal 8 11 cilrdra. for'Ta,.a ,,, -erl. d, ii,lini
y % pri ado de cities dos hom Yacht Club borfin hrrmo i't-la.
Reyn ids b a I esidctr Cailes Falla anun-!
res q par hsbcr I.-sciii.emi :a- ben Is roafia'a HTI'd.ort- cl
In stark en ac ion, a consecuencia ,a Buen final del Biltmore. Otro, comenta6os muV inirresaffic5 rt os relays
es lo 48 hDras de anticipation lu- rar5a e p-- art., cl
d: Una i6n, cy en m, 1,-,; a bh,.. As-, di at, va- c. Doctor Allce
. tiller eln pies pars, aste Upo d ottlei"Im I I,,tro or -ictoria yatist.'
go y ell veter der d. 1. [a prue- = Iod'm'aa do Crucet %RtiCitill )a %
on 3 id Par el Dr. RUBEN OTERO acts ri, oroc-r I s mp7 Jancias.
Atlitilcoal del Filadelfla, trabuja-, b., qued, hu'rIba, ir",mv.y 11.1mu.1, cut,, -viclos. ;anando so ap mi, Pa., sign c r,di,o a d' Ins Lobos.
o, In quo si nifica ;;gja.1,a de.sd I, siDiiiinstran a, aft e?und y par d,. Alca- y teniEnte de na,-i, Nlincill Gaston Arellano as as'.
que cliffelincente estamn en so major arma, In qua incline a G N.D. Fu6 Una, to' vairiss "mmell.rcarmlizadas an P rLeTr P.stuvicran alrrtas con Jos Schoch triunfa no cibs cd.rracnul
ran el doming a d mas s d a b jir dr as yatistas. ve. compa C
clones de W a Drueba tan Zinllf!. sun la balanza hacia bus ertzrai. mariana tribunal cara ]as discipulmi
del joven coach Eddy Fernandez del op chores. aPor esi a Walter per on trip. Qur 61 no dice at par t
Ante ese obaiiiietfic, Imprevisto. gas Vela Ins campeonces novi- drYlit'. m"Rfflir..Pry 2reftos. Rean se pare i6 elcabobid r mill6n. Luis Alberto say M
I zco. etenciall, an el ]a noche y Ryer lunes iniciii a[ a cip a- ficcitila Gaston ,d.v:fr,.rn dm .,a:j
Stengel he Informado que depen- U. .In juego. an el coal anare- cas barriyearanucan tin respectable gru- CTerminicel-it Iss comp Ir be Man.
deril do Via Raschi parrot comenzar, cc adermics uns real constelacion de po de opositores. qua octracieron Job Nicitico Intermicional. be hizo in con elcuatro junior. Eddy Far- r"doS toda la tarde. lo Toyes 11, te. d Val.sco. hic darrostrado!noser, bate noviclo Y
utilizarido despuis a Bob Lecrion es trellis, no puede ajustarse, a inn. n.' r,,il= ,I, ;,,Pe d mde" 'I I has a elitrega de I& Cops "Priesidente Ba- nindez de orcbent6 tin m u
dojando &I accar el filtimo cle las chos cilculos previous; pero de to. ei tercer p 6. tista" al sector Carlos Fallas. presi-: amplia clase como coach. Hoy be but, Para at domingo tiene
cia del Yacht, fu6 nota ticataca'ditetin debate del Habana Yacht Club. reci-larribar cl Mago Dallas Schoch, des.,cuatro. con faclura chrimplonah'In
tre. pitcr ue a Rem cropicar.- dos modon, at results interes.late bland. dernis sus cameras y timonel, I pues de perder Una formidable reg alreciedor Una
, 164? I sAbado labor del crew del Vdd, 1 1,gicc
Rasehi I nueve y per consiguiente cleartacable, qua P-ud nenclas medallas de cro. ta con el Navy del viej. Rusty :,Barcino junior tiene
Club. qua luchlic a br pepillerin fantiatiC2. El hijo d
&salt contra. el Filaidelfla y per prime vez dead. qua a. im. corquistar a los lea, ers. readiz. d El pr6ximo ciorecingo se celebrairin law. Los hilLocans", aho ra.delbrn a buen mozo
a. an aguas cle Revients, C6rdele, 1,,, .......... bull roventa per ci Do g r' an I'.
s d, Eldrall fornance, qua hacia an- G a ly con .,
man esti muy distance de Is for plantaron lo Juagos Una per a no tradicionales reg2tR$ jUai S, c"t a... I'
me q le sittio entre lea ganado. Is Liga National tiene el respaldo veiamos c-Liripulaciones d, 1-1 1. Ai.sdi riche s n1Ir sa-,2" 1 :an so hercri ratumbodal.
ne fj F, in,'r% cam,'.: I s e',e, ';I'af' Pad cu Anclass,
res d einte Janson an In pasada de los critics a la been de hacer queses. Igualmente, hay qua sigrif pera aste afto extrinard art 1.0-h. con la labor de-au no 'a., in ,. ]'a -onto del Bill.a' crancia a Is bells ernaria-imb do Ja-jEJ number dos del Tennis. es r"cij-iu n,.,,. fi !,.de% del stroke yatista. 1' X CDyL
t.. e v I brillilatkirra, Dispel & Jos tle cre,. I
do of extreme de haber Ins praddeciones sobre a[ possible dc- N-e Ila. at
an li,.t I...' lourcle. qua f.cu E 'r.
na'd "o rejailtod. del a Fonis liosee unj $16.95
cau norpresa ou.inclust6n en @I de 1. Pairl, del Sur. quienes die- a--- fte-fit.. ji:btillant, de Ill Universidad. in illu,,,-to civ tecrus jLlVelllttd Y no ea
u I a .. mo,,Ia a I.. 1.1iltas,
host. Iti- El nlagotrado. Ferrptind an ,,, gu. deFittrid. Pi., lot fa,
elenco ahorg. 1. Lig. Ancer! Ion. Jr. u imas vainte strokes. cirm-1 it comodaro Rafael Posso ambar. e P' as I, le
entra. tanto, Leo Durocher, rado doce veces y 1. 1 pilut., she's e. Haiti, cJe1rhi,,X," I li r)Ij rt. Est'ife,
de un aegr,i 1rN.,.1J-.jc6 el domingo hacia e I i elia ii'air.
I-s p r rienle I -.t. da rem.s. Par '09- fue 111 .... An a C'erti."g- un J,-.r'r.n
qua eidarli, al friend de )as riaclo. nal se ha Impuesto an onente. El Ci,,,.Io y d el even a .,ad -rianc...
itica. cc a Its 0iinaill Los yatistas I)ota die Job r6rdels v.pr E., el l-ke starii al:
nales, anuncla a Curt Simm na, at nidades, alcanzando el conslcleracia par to ci -. posi- I i L MM L20
antro do lon Phillies qua Its %eces seguid.s a. ]as des clit;rna, 'bl, -Iri con la forfeits, post-regat- brinclando do orator g ... do, del d cay .6 en illmIllwo Alberto L6PeL D, Is %
ando del Ejircito an planitud de escararri Hoy tiene at chan- desRracin desde que -6 el cartoon. fiesta a tells Oq" T as r' goilrd.., t--us JIPj;iIvgri. d,
farul odes, a Gerry Staley. tin cc cle loge IRUIEI ron_ 7cc Ul muchachas fuera de due' club 1-ge no. hir., 'a t"d" par Mrs ter er cm -ni., c.1c at 'I, Mo.,. T.If, M-3237
,,, u"a b.. 1"milon-te flat..
i,o y qua "'"'i Fill Vd.do. Eddy Aran-1 FI d-1- Callitus Hv-,nd,,, pr,. C.h. Betri.-m Cas ,,nfuacorstante gimador con Ins Card ea- ., I, ado Me Indic.. r. a 'earre. "acen mal igo, Ricardo Moreira y Po it, I, P Ila dri 9LI(r- coll 'i tiVirI.
les ya Bob Rush, que flii mgi- In consaguliA... 11it. Ago Pia bituios h.ICLA hl .Or D 1. IV rabi6n vi.
pirdici haslatile asua M former ra. Laureacto Falla. as hl a del [I. S. mism a qu, rl cH,,riclico vp ell La abana, partLI6 CI jUeVP$ Linea especial para 16yones y nifioih
coarl, Prro (asitieF rpeolirn el -rig t,, r.leg. doctor Fal I A. El limon 'I 'G -l Hvrnand,, s,". hpcia it lerrufio. Y ahora. a PrePaleiminwr a_ todo vapor. Y- Arnold.,' dab, 6 muy blen. Roberto ciarrn ,, as 1, rd, rra, a I-s- par,, R,,,,eta 16yones: del 21/1 al 6.
5Aricle.. I. Rt bi . I am.Au,y.. 106 'a', -od,- b.'rii-le per r-icis. -la cc j.d. Nifilds: del Ifli all 12 y del 12VI al IL
TeM fonlfis se consolit[6 de lider F.1 ...... In. ri., NO r-cclidn nor I on Silva. integrarna on trio dii pur- On, I- la firialidad He] haro v dr tant- alrac-nes socialist y de1. 'all., a Loreezo Nndar, i-In Las ancelis 60 -ran-i Pardo pr-lorrite on, rl Iroirril, dr na- perli, nr,
rector d- la D.G.N.D- fuA conal perder Cubaneleeb y el R egla 1 enin"d"d"e' n I. gaill-el6a graci;p a Is re-, -AN
r cia d el doctor Carlos -Ande7l
Ivi-el, as., r del deport- y de sci atiFuf karde de 3orpritillfil Is del doMingo en el Campeonato de Is Li- xiliar Emilio Cantle Bello. 1b
National cle Amateurs. Guanabacalk supcr6 al Cubancleco ,A jas lichasymedi. y. etab an an
I as. If a] do las ca noa s, en 'I
el Artesancs triuaM ficil sabre el Regis B. B. C. Datos cligul.rde rdsa. d. fie- h.ei. la
C. bafia: Bilimore. Vedado. Circus a
ii Cienfuegos Yacht Club y Ha.,
Per RENE MOLINA bana. Yacht (;Iub.
Cercano a laz nueve, el starter Lot
lo.,, inciandell sairprialluinse ciliates. Tomblin an el staTug Troples., Ftlv,,, d.IZ.arl on. .. .do e.doming. a. .1 ce l,.ta.d Is. Is meta empeuron
ran do se briel cloble header,
14 LIgvN,.,,,on2I d. Arruidau*r's"y'sim. primers hors ADC y Universid2d, y bogir loss T er"' de Ins clubm con.
be. or Il .8ar an Ins terraces firitinfando talks tarde el Aclubmu so. tendient, a el primer cuartg. a.
de Re b d a bee al A116tice, de 2 6 titinica lucha entre Ion Veprim Cuba I Par en Yacht
to a P all I so de E' ch'quo 'edc"d taccadlin marece see cla tsci. clenfueguaros
n b.. endI6 all d cle
.1 Incl.id. iscalemiriternerrita an a . con 1,"n, '" of'..P' t'
- do a --..are
C u is life - P. Ufbt-, n cle on. por p 'a' "rp"- vg
CU r7 e o 1 at.' d en do as: I 21-13s ccimpic .. is, veorci ur.. le g
cero y mis tarde el Circuit, de Arta- p no final iri re Ible .. "Los boga s6lida v amplia. Los muchachos
.anon trJunf6 before el Regin saits par ade"Istais, qua eran preaunta icit- del Dr. AixnlA. pese a mantenerse anno a. Los reverses exiberimbilladus mas an ek papri, sillaron 1,111i a ,a Jos leaders, no estob- remandol rrilos favorites, v ri frifeaso qua ]a -mitad filial del a ... 1'. -11 des- lociii-ilmo. A I arribar a ]a media malbi. j .b so trio. at Alalld. a[ Lice. If a %,entziju de siste par una. Nadi p,. par fracui6n de s"undos. to. MarqueRefillit'! do).., .1 oratnics ternp. ,Irrcen Willi- .-c at inilati- if ., es I b. ss. esiu%,ierondelantepor'noye .,
to. .. maiji-le. del Talef ... des -do a ocorrit. eciando Mangut- merger. se-idus.de yatistan e Liec-1
-.a Were, ,dca, d 11 1-1jencla, to Plientes. que paseaba 1, cula li Jsca fuegurros. Los nallitares contain u ban
lloardoIlad a', on lucif. cam pleto a ent= p.rdili la ruta que con u enaelialuarto puestoscguida,, die I.,
Ins Riflarros, an juego y media I C- is I y r.mr-6 P. "' a I' m adas, De aqu an ad a an a.
bainclace, y a. do. Joe,!.. c-ple. destroy y sin D51 Mcat plus del hall cla Jos As,, del Mullca cup. ei cuar! a lactic
.1 Lice de Regla. q 'i .. a. .. n .I I. arablel. re 9. a 1. a hizo due6a absolute de Is situ
irmiginaria ]'-I to coes I 6n. perseguida may de care. atro y aunque Carlos Perez negocio cirin r n I1, q I madi. pro.
p- at Cirecdc, de Artess.... ambilen n,, dye liesig P" 1-1 y
P. hacce Po-1 xinnado sabre at Tennis. qua cup6 I
EI -cuentio, cntr Cublauseleca y 'a
Ll "o de Guanabacon. qua lucla filiell ble on call, da ccri.,,,crrrr,, a" el cunt to, adecrist.. mcnaron 1. agood. lug.r. Los surchos. qua pe. p r. Ins Elictrices an at imprelso, ria- intand6a Baste destacar qua c- r2ron on cangrejo an le.pnrtbna her. on eirpectacular due a de lb t- nectaron tre, hit u111 Para a. no perdicron Is ecunnimid2d,.rp,at, enLre Ricardo Tabares y al no- onsiderar )a inipoet.riel. .a tu,,eRoberto RdliTIZUM Inclillindoice ran las bases car bol n al balan- cc randn SUI Tacacros Is boas. para In bild 11. de Pfi U=j7e,U as. I or him a Ilegar tercermi, a muy costs distan,an d an- s laocir d In cc final. Los Carib as
a V cu". teado a travis de Is jus in del Vedado. En cuarto lurno Iledo r. al octsvo Inmell,,"' 10111" It. b.. I'
_imer. do. cladi, a r. pelear per el primer r de 2- garan lea discipulo, de "Pichinchn" an weer,
J 1. my6 U. be, a.,P",,dbo.c,.., J1,,,.,Jtc, a que Ici Prieto H E. z.
come tiro del antess. ei h9 Umberto tAve fuerts de
dos dcce Inca
list* ,,o Italian, Loo dos equi, ibl... fircluyenclo on home run del pelil. Los b4tonorenses, dieron boniflocia %j mercer md!!tm Jorzar v ne r.iciallstat Cirdenas.. to final, mas sin -esultada algumo.
p batearon solomente treat hits y h Aduan23-CAC, tampo negociadn par las cam;
,ebe d stacarse qua rinfenten Tatarea = Vdc, "" ins del 52 f
do .1 "rate El
oncescil. .61. dos hoist, de libre '" 'el;lu.d,;
tricrod act., coined. ensnares an. r. !Ln c- _of de 4 nacho' an d U., .%,.tornJ jt: late v..e, In to, = r .a.R 6dr!r ..land. ..It.r Arjurrates dificiles, pare dejar ur, W. Iles y a 4Veda Y Propori.n.. aa I.To: clace rivals, an circulecOm... CUehl-itinlf I.ag2 on margin decisive
to gu.V,-Ivicmrjp.agui-, Ae usted tambificAe la meior
El tosico bateador diaCtL.n&gjojT to
brilliant duelo 1116 del aperip 1. 6rcrbnesudel Disfru
.uj .,pllgfi dos inciagibles, anotanda c"tc!J*I,2cUbd' "'i d- q Isn es fid, an de lug.rtenlente an
un cal carrem, del matil In direccift Brocard y WIIAn...
ag.=I siompre produce fo n4*1or cervezo cubana de ioiclos 16s, tiemposill.,
.El,.*tro d In del r is ullm: Unfit dt. --2n%orad se brind6 an on RI de Go
flero., itle, perdierem frente .1 Arta, lecoles .1 Vibre. lT!n2a!.nd.*b"rc.'a: 1 yjo M6s novedoso pare .,I., a seir tin
IscdW m:l:dumnen- cle Lrasi dos.,.. Con al score a..
rd d. r,
taXr do Ro ; (61 Ra: .1,&s carlItrals H echa para su gusto y Oacei.
recent 6 con 6xite,
re kI movato de So Anto- Trd.bc oe"61.a.
sprelvaschando at lento wind up de
ad E' 1. 4 rcien. Jul BASEBALL
a's Par lii6 cinco hits I In GonzAIM dej2ndO 2 los viloore-:
'M clast. u ill dia
-I. I Ub a. co"Illierd" n obra al cilped con us penas
,I.e. de n tre. irt.1
par Eiriz, Llocans y SuArez... L. de- y "' berrincheis Lan dos anot2ciorrata recafy6 score Eirl. rista- Is
% cuando Iles iod"i r 777_z,7"
a"' 6 a
bandon6 a) box an el qwj tli can el .'I"descore en su contra dos nor cero La ""9 rcrsa Ins cortimbs. JGte 4A
riormente lea viborefioz :mp aron.an.
a 'a ofcmdZrgcj"e Rajelo
fgur"Rdfdr"a' n I a.I Per 11ricillo d on
lea d .. An,:- a battle.
,Peg6 tr a clobletes Y on itencillo im- I a Arternisa tarri Ranaron Ins ndslindeo dos carreras y anotando olm de squalls, localiciall. cu.nd. iniepars converters n al Verdugo de as If a a 1) a I a Zil;gii. a n Uotn rg lleas I r as ....
re9l ran refean I next. 1.
de Falc6n hizo a] rest% al
c-146 Ins 6111. cu:a
"In cho - cu tr. else.
MEJOIRANDO LOS. rih,cbarm-Jt4anJd.' un"nola hit, despoils
qua is Sliclaclad de Marlanno habfa
asumido Is de)antem a :,
c&ea.,,,,.g
Amocro... E a] rally iv
PRECIOUS DE d 6
, nte un ruadr2ngUI2,r de
papal impeor I
Junk M. Pirm con on compshero a . . . .
LA ROPA I circulacl6to...
clas o
al C..Fn' cl. G# nick!
DE HOMBRE al H hey -14gr o-c
im JUR die uzi;
%la c dicCam e1= ,l1.,, 'or- dmi.n EL GUAM
Contbbfaamd con an politics de, am I"s
tres vee. an el OR& Mrlt.porti bo.
sin fortur ums e Isa de cinclo par tran
Ina. ;T
an qua "Ir". bobf negociado DiSefiado especialmente pars
%go na
Piginai 20 sptf b DL'ItR10 DE LA MARINA.-;;Marteit, 8 de Julio de 1952 Sporm
GRAN PROGRAM DE LUCHAS EN EL. PALACIO DE DEPORTEES, ESTA NOCHE
El Deportivo Centro Gd1lego se El formidable equipo Real Madrid, Rocca f rente Tiro, caza y pell
impliso a la Juveittud Asturiana: -7 fonquisth Cuervo la
a Red Menace
Con el alto score de 5 por 3, los atletas de Mario L6pez se acredi- Se ie en el inedalla de la A TA
.frentariin esta noct
taron corno los vencedores de los (Jorost>. Colingelo full ]a
figure cumbre del partido, anotando 44k los I ailules turno principal del caLrtel an a]
Palaciff de los Deporte5. Notas Por MiriUm
CARRERAS DECEPCIONA CON SU BREGAR PERSONAL I Antonio Rocca. a) spectacular lu- Con of presented, son rucitro afil gar a ]a horn cle felicitar at adversechador argcnt:nu. 1dolo Etc todos los' c I. .are todo at esto to ha derrotade
Des uh de III aerie con at Atl6tl- El deal de "., ol'.goiltalpi-il gbficl Y In mi, grand v tr.cci6n' onsecuirim qua Ill formidable tira
at,!. a A d-r do) CCC Joao Maria Cueru ,a a a[,
a. derMecirid, an qua los cuacirm to- bit, st so r ad c 11. dol menta. aril p- -,drta 11 c.capecill.t. cubic,. do III, ,,ga I. y In an. an mil
a To Ei tira de ar
proburan ie Ne% dl P r a, do u vicle ...
cut. c.lid.d de jing. v t.cl ada de solids it I can- crinialo ast nocho an of Palacto de tro de In as ATA y par consiguiente In madalls rinnin, so
do primers liga. era de caperar qua cancha at iniciarse of jur-1 too Deportl ancab-ncio at major de a dona estarconcle do orga- Sin rilo, concise Is leltaidad
run respandirse ante to$ C l a ratroinnin do ctual temporada de in acio me ric.ria ti,. do trip. As, cii hic atrmacl.
,a El gal del empate era do bW I f ,orl
quefi par of campeorato. Peru tal Pa- cio. tres minutes antes do tl d.ba ad an entartir con at for. El
do do dl ,6 is
r.. q' r' hall cansa a un orcruir In primer entrails, at ponrrl. see, all un combat in go Pass Ill r Titania do Villoldo
h.,. final a servicia de Judit n prat.d. her. it,, du-16. y,,,,, 1, tru of. at earn let dos t ad
lorn me p-blIcel". me 17Rdr, un I'll "'I a Ir.a. li llmibiln n Ital tirando al Llego, se unscribi6jy venci6 Esto
car Contra at 6, ?ije Iii, ha do ofre st
par. I a_. a. r ;El Deportivo Contra G.Ila a so h.. vr: decidir an ties caulas d ancis de 22 )ad.,, rje. file
a Madrid. In. R.ad. q.,l erap.le! to habla programs no sari televi3ad.. Is gran dist
Dopet!'le. Contra Menace nlinca adal In derro outo un 95 a 100 y Jim~ logral, tan of Cuba doctor
El rhoqu de Ju,,nl",d Asturana buseado prDfundizando an las Ii. in 'It it ,zojiic art nado repre
allege. 'I" adversarial. encontrando las P".r1a, a interior frent, a Race.. mirnapr d ele-da marea fabric una land. parPepin ui d.,arrfi,,Ir,, p, I-A'Mare, ad ilnl,, q,,,n, I- lactic do 25 do 15. Se dice fact I Gust~ Vill-Ide, an In tirade de in.
an a im vo a c R J. que habits ciulaid. .1 ring onningo. En rate
it cance It haoci u ro s !11i r i antes a ; del Poland. d
nf,'e hay qur,
reribili on to rucim del an h my da, scluentla de to qua repre une"clint,
da futbot Para at neutral que bus. prisoner barrerin qua Ill lodo as y at p I out" fro
bl cer c.ndinm qua un golpe rude also Parado c5a di tanol "ida, has.
In, ran del qua nunca mis pudo recob I ore do cata coverg.durn
on Is asencla bueno do todD choclue. ectuiporNa hulao Inimical, el %a it
S', embargo, h1m111 de admitir quo (-I a of tonclunniento aritra I..- Pei a Pipo" as Rat. Se pardi bonito y I, murclul, PIcI1,1,nl
In 6. pr_,r.6 a u dn %a iompiendo y esic". b.:ud. e,,m..
a- N tucliamm I In quo dice Mrn- 'Ill s, railostrim, unica y cadill, clpurn. or R.
, n d bRjd,,R:da,., t,,-, Y d.rl 1: Yu hlide ta
horns de or. a c h I a teo in. as otelto a no. porn at tandanno, 1. %,,dcd, Ids Paj.r.a lamun"c" c de :c oporturuciad do compiobarlu rada no. sic q9e ra,.P,ta , J'a'a to, 1, Inele... hanor !."a rionahl
gcctaci6n y Id amocional do pn match d h ) finsta In sarieciad que of gal an ancis arullid a laban nada,.
e futbol, taloo (a do istcaidad para la gino- M on all murvoria co. resa diatmedic cia In ATA tirlan
essill entre rpj"iblanco Real an a[ hinnin, socialado par a u 1 !pa u linden Is palanca
aus emuctim's a v rntii. porn de in.fiencia par., a I eclut in I inioni mayor qua so hr re 1, rz do I, ll inuertos, pero all
"I is
.zule, ue Lin, p. Do 1. falls de coast to cid ,cla conno ngur pir x -Ircd. oil Cuba a tiradpr algu al. rc,.uinpm a,, at apre fucron cl
hub. grnarC ,mannealmIlgoles. Ese armorin on In defensiV2 d; Penn it.;. I Es ni. c clue do t3 d a
.9 par 1. dos alidas par at Jul Doct vec,,qua saus anolador pvndI;. 1. -ftuleirin do alis' tociaui rn s titulin so debe a clu. sa atria y ono '.nurricis". BasLa clocir a at fine
at t,,m;nar del partidn. no haiI., "a .1, 1, in rd 'I i,. it .... monia cnndi6 am Ira rc.--. de [as do, ';,,a a dI 1.mmfio do un call- in. I event. do I dq, u
'I. a ntera. an donde Melon Cas.; of 1, 1. Am--n .,I of elli, E n s it.., Ole a
1, often de una detectors. in tir can &, adores me hablan
deficiencia cle una deforta. Ju- fit:,, no tpn rI acierto clue to ha. nil, han quencia combs Cue,-- call an l punteria p ul Igor rr .11 a.,.
,on Ind Asturiana, an at papal lucca kbinm- inat, do an all mic P"i"cl" disowund. ]a fain llsprt.di. ose.pot. h. riorit. y. I_ In. a ,rro. Ellog
a juipo del AtIlItico, M(Inic, quo 11tr milh file una historic cle un gra !,c, of nw. delinalvichible
upercor at cuadro azu La pacrusta con ,, par, J., on .1 Innsidiam"Jimli eqfiipo de "Lom Merecalfries", Real Madrid, que as"" to indicate del Cerro c e nn as ,Ilci in turn tr. ,.Ilidcnc Domingo Macias, Orion it Me]6n Castillo an su delan- A, .,car on In seguncla '* of no. de Im aadroac licabantroal .1 Jul 31 do air a,. Mail.- prialtumblesments, a air,., P"' 'r"cnf,'cnR ,'jp aP'n,, ha.1un. aito vlars In rut. 1 do' z cle Castro y par&
tora. era una Tronal do sufficion- cual astur cambia an 5 u roilruc. se norl at contrarian or M no
in are at qu nteto rojiblanco. La turn Miguel Angel sale on all I carapeorl del mund. I'l, no
I quip, hilp.... Aq.i no ambial Join. Jos Jugadpres quo rienen, Pero If todlas Jet prisoners figuran del cuadro el carador. Rocca aicept6 Iii pro- ouloal a, platillos clitablecienclo re. III~ r clucclar mal a 6ste, au million
position y lis corprocarins tambien cold Dos yceis campecinudednachdr. C,,I,,1,r, P rvz Atlanta. Losigloboa a
hin rods antur tax conliarla an ran Llerandi to hace de defenon central
q 'I gualan a at record an a on. I. an rden del of a. Paree
su delanterv, pera su decapai6m Inc patimillo Br aso at mantra del sta u' Ai p.- combat do esta noche se- tes, I, Ile
rhl ejrda at finaLial emne call ScEJ rundro azyul sagulria an igualal;BalonlDiJIS Amado Yal(Us en Tennis in oln-ninat.ri. 5' d 50 llpqlte eT,1 ir an tra a bill, e carnivall. Habia parm, toc.bia call cuenta do qua arrerm, -nctriones. poem minutes des-! . . . A. Menace. acustumbrado luch., on Ha mas a diez ve7 lure,,, conelcal
n R evestido de famn, no rm-,pucs de iniclada at ch in Cuba, podra sacar entaia at extra- ra-P,6dr.u-i1,eri 1rrdI as d,s y nt
pind a calidad de CoIAngrIo.ISr!!Ltr6;I Earle. surgiria a go dol I progranta de .1 to CC.116.ae I a I, z.Nd1. '1'mmn 2grm y hail
s do"' pl.(icli rdinarto calor de aston clias,. Rocca, tell,
to kale a Is catice fulfil se ridelanitarla 1. cas pfira la I si of combat ar extended mucho pu. trap. doubles y pich6r. No ti,11 nklear b.d.s.,Los iprofesures Picard y al
he Par' de qua at re catuvicron de p aceral
favor .deluldu po. El de nando torrent sabre III can- It mayor concurrencia en-1-a histcria 1 lpearcipe Ili
an 7)r6ximo jueves al e r agotarse. y of enaraticarado. garo estamos seguros ue distintin Jul I co a coact
y as r forces ru in griclud. U
do Ju Z'url.n., to hace en'cha nand. Im advers;L balumpedics. local, at Real Mfdrid! iriera seria u
favo. del %lblico, Juefs.gra In gra.:a sus jugador d' "M gbertojlllartirez frento a Copa Davis is aclimatado. tencirla an na estrella de prinarric tax intilcis so eargaran con correm
culda d v a' 'obrcdel 'a 'a fue derrotado Byer domingo par el NO R Amado an oporpunidadde, a A i2at,"mula turrI a enaro y
y un, tc.ja V I it "N tIctoria. ',I ... 111 ,6 Maria a, uno d piu
ditria v me ersario guel Angel. c a y m1i I'll del Ineasor- sab, que c tells u a 10 socim an"' irnr I n pil.d a Retire es. z.aa de Pa. llorl an un partldo Ileno de me- contra M duct Rodriguez Curio, del "amasearado. Do Race- pued, do_ iguli, I, Ctizild. res, mines me ha des- majan 'or 'Tan %Lcifleas "c".
No resPoncle a Is fama de q es' .nrolciiin u,% I. fees. En
mia calls, g
v n'lirca ra cIrse qua tendrA = a prnc,- tifind. v se to quirre de verns. of pajar on pruner correu del
9cecVfdo_ iLa afic16n a er ,ro, au'li a el centre Y Colangelo clones bruscaa, pocas; veces visto Pat SOA. P,g, rnda Pial,.snacj p erccurill Por Luis Iloreno a,
no eves an pe- I su audaz Pa but slempi. cim.s. es-,clemempate. cuao do 'as victe tire
'fildc, 11 rAenaltle ljer 111111 of In Rf,,I6n toxic, p" to I a] IIIhilcia up sit .do V.Iad.rn. u H- lart'i d it r:
lea climitinteria do 1, diviailin lij.t. EAR laid, cla, ma grande creac 6n dentro del cle-.Jue- personal I engran.ecimient.,! yug'allia..1irras do
Los cielanterm azull ase to _rs uliles so o I on Ins P' dI I ci, a a 0
rematuro delprimer A le 1 Ju-!bal6n a III red, Ese'72 ia r I causarin courts azults dol VIC loc Inicilas Porto. apart do qua su t6cnica. 'u- Club. A 61 so a deb an gra tro tire'd'oIr
a f.g a -El to a;,,. Los dos ganadc- do to muh.,h,,, I In r,--;!n period a In do Menace. debe servi
c tud Asturiana, area movion-luns l vertical del equipo rop- BRESCIA, Julio 7. (United). t..,.. a a a rie Palle 1. o.sir aci6 do galeria an el doce y Villoldo y at coronet
do con d lisilin y veloicticlad pro El torect, got de ]as azules equipic olimpico Italiano de bnIcnIPi6 res de cars bouts oanlll an un or-Ira lasserie co,,tr.i os Lst,,d- -al c as it,, raucho an In gran prueba de esta de keet"'Rarron A velland El Club Cruz se quedarm solos matandin amcc pro, indrccnzl .R.Pci: Janco In of JrPon. la It, la fa- ,.,he a a sonlirse has at Taticlica trace. Entonces dijo
hand.. mainnis c consegInra ell una pugid. -I.s l de Cazadores del Cerro ab
I I derroto ayer dom:rgo a un team d too con Laura Fcrnard quo son: ind
qui, at mprc cnpor to marpon on do Julito Minsa clue se III li-s boxers que nucclan an vigor a C pR On, s Holic Kaiwarlare an a] cartel argulloso de contar can ", so'cic, m. a,.,i eirlaygby at clecir del
ej I anotac on de 40, an otro ]as ado directive qua to t' r 'd '%.gda is de rayom y centellaim.
ci,,rgrle lea brind6 defensive adversarial v cntn Mciftic ,I, Ir. 1. cmegria do lis 175 lib .?is ri areno to Crul del
do .., 1,v ,, Ell I dl rl F- Kola K--ra, I gg.nta do ha d c Cuba an cialo, adem
In. Clib y fliers, If
ubo nor. pral 1.9 pies do Colanzlln cucuentro de entranamileripa part I as P' ria jar
grall entersdinaten 6 1 ydIr 1 W'lliscorl
un 2 sn, cclle aic., y 260 libras. Ira on 1 1, so. 'd'o P. u on 6 much Y jrnicaricsil
to an ran delant a r. del Deportivo, ate coloque I Ell d a,, 1.6rden It arlie
-- olimpicul.s. cre occiocerlo bastarle, ad- ja entre :.-, m-bica imrmI, gics,
ca d. ve. irloisivies a.. Para c -igh I a -a jugal 'l ,,I ll nin-al frento al formi able Lot a-r
haci6nalose Equea on al to cllp ,a
,ban t.l.dr..dn ]In P. ';.%a .uj'urg do an _5 in so LonliXtard oil eliminatoria alre, crtrananuicn!o, I Curano. que cra ar. g ran 'r-ro' in- nu'l. que an am mu. aromentos, it mal l arguilas, d Jam etc. Una hora du%
btensiva I I. Radial, ya baj. Inv, 1,. r, -form y nfzvccr jv a tarracionil calia- In susp nail de Is tirade par Is trebra dole 1"" Raul Villavercio. donde at ganadoritop
'Ins ofrecia to reta- ble R-uscaro quo cast IMPEdia prol I- _IncslI,, c A derres cle este plelto hawaa car-leoll) a, Igual qua at cl
%Irl pri- .jug.d.s. Eral obR de. SuIlij-, I h. a. ..rto I celiqui(vrean do s I,, cro andante del immortal Cervantes. in nda aborrisca y toda. eaLs ampere
n'l rull r mtj c R ad II :I I in - I .,I!,d 1,1,r,
guardill rojibla sa In I JA1,11 11:93" r,paL 6 -ulto at nortafn pern tam b inn s4 micy bion qua as to. senor a. a- Para
.or tlernp. no ,a a yo Im, '. a astur der.. naeguirin en un esfuerzo n I E.
'u"' C ... .. C?'-R rua. do do 1. zons ;in ....... I. tara de R premenclar un duclo
-IIonal. Y me Ileg.b. .1 clunnn col Ficc.tvs, it,,[ In, do un gran cor2z6n. Sus triunfos con muc arm qua at fran Poeracist, at olirchurnaria e5fuerzo rea- Pat No ja onta quu-,-. ,, B,,b Phillips on at plenty especial de ene. 51no p1rdier. d.
z,,d par it dchn a po Cg',,r, G za 1, If fre.t.- clopola runca los ha "racarendn' ta do r."14 .1 me.
:c It Skid. :' .1 r.
bern ,ev a IbCp) va In nacre: Raba, Col... a a
cfua mr lba no endo 1. T47 1,4noll defirl -! ,;--ian I oc,,ipo on.Iunun 6 a su eciuipo do unaigalo, a s. miguir s,,nd. un -gran ga- vista of
I! p. ndaftia Acarmona. Su l consegul n 0 nal, po- Is 111.11 'ILI' r-h.ilfle line a on urn match a Rav Tit 6
.resicloddurinte rav primer pericidin install viand 'it Alfrqri,) flontanir. IS A cod y N ra rd,,". par, mas quo esto ii1tiono es to Villo do qua Jul at gnaRdor. came
,, I, s: i oug t a "'" "-1 1111911 'n. BI;,-rl, t,,Idfi do ""'1 .1 a major parciedor". Aqui esiribin su dijinal at principal. At 22bgr le Ila.
do' vudIll ig r If t-re"l 1 112 hb Dir isio Ortega 'Angell- P,.p_.,'. ";,
do su revoloadat; c. lddm. f 1. t,.en.a on at andiond, in i a H.16,I on ei primer conablite clog no mail suate .. ',Verdad Mr. Flintime?
I~ d. a. Unez 1. Ich,
fl que In it. pb-'tamb'im 1. Innah.d. do 1., 5 ld-- E.1-11LI N1111"I"'Iffirel
I If r.,- Raccm pn 'T,,do d, I 1, a.,, Pop, Acu,17.1jr en In p'undn Polio. cos cohn rayos y truenom clintia WILIN AlbIrttil G(Il 150A,, .. in % ]as d,,s Or],
Ft' r a ],,car a Bo ago earn(, clefenna Its Jornada tan inciverma que se ;1 11" hlan A ',' I I it I Cin IIna_ n.1d. Ga-d, y I"'- Lo que (lice I cable Vencieron los del "M ariaitao"
"Wril R un India aventu"do ,d,,,,, ,rr,1,.;,nddr RI rhgoi(l to :z v Ins condensadnres do In plaula ua rl L,1b.v Pr.bn1bln-,?, E.., Wd Iar.s,
Nn I I I a do .),I it "Id", Inc.,], Andam .a.a so 5 hb a,. Raul G I I"
1. solill on In oculrinin un It. on, Is.,., vm 'ara rada 1 .1 cl. on n,:
hjurecs la d.,,I,,,, I.vaadra I'"', roij- vi-nLijd Asturana. So .,nsi I ac,, c,,fiern at unts f 11a "
Ii1Lda p,, 1,,l Rnias. SOA,, him l ,IL i bind., 7. (United' al "Iberia" cm score de a' por 3
, it If v Gilital line livni, d- La -tuncion del referee Guiud- P NFW YORK, Julio
a- r 'a 'upl';'Il -tubm, 1-, 1- cils', "ub" El polgrnma b.smM. de asta seal
trnd6n de Iloilo India do 'r," u onclas, rlcaluad.js I.a din,ciru,nes do lo, ,pupo_ Rolando ISOAI vs. An. afilj,d.s a a FACLT.
all do of do ]us horhres"Jul. g, arld'. rndaza -1 -c L, III Ull, ur,,o,,, I d, li R ;bdlc ra, apart de ]a price cle eat R roche
ra eFlablerer In vordaderi linea can: an PlIod v at quo on iin (riltiI, OcKortivis C. G.Ilego: Gomez. an I., 1'* no, r,-.s do on do" do I,~ v -dad-, Int ... s P' of riimpeonato mundial welter
a t Rgir'a I -;' a a
frill it's I_ to Meltirt, dexpu6, do IuIlbr d,.,pI- I~ -nail alp t as r on Pro, in cie torpor
II fiuz Y Mandela; G on I ring -Iln! no 1. of tione solo como cricu ntr Bajo un fuerte calor de las dos y media de la tarde, se inil este
ifilpl am,: lln hilernmente. tome It p,1,,ta Lo- P-ru vu insal, Saturnino, ]'1 0 trinelic I do Robert Villommin, Y C-11
rr djj do n cv; M Ino a bas, do 40 res Iacj-tl" Il clef Pill,,,
; ,In In ". an ... Truentom, ac mrmnl - incrust, an )a rod Y CrIarg"ll, y B,,,,,l 1 20 rcnI;,,-x In gial y Ins alum Li, I Cds- el sAbado en San F,,naisc a encuentro que se destac6 por su alto score. Pipa CordeTO
va. il in voila do Pt-iru Pablo, lei r1rhynifie.1 .5 par 3 merin stal,1111 rov entod Arttirlsol: A-scmna; .,as do E-nlax pull Y Privadas "' 'do ,it ... .....a oclal
u torrI.BrIoso ylBastAn: O,,jrdr.v :mdiad'lc r do con ]a prearn. r ." pril do El frcires Villanturn esta hicell,
trajo comn consec encia elgaindol it ,Par Brim. 1. afinindes,.al, "In If ilm n I bcladlasearriprim, lead, pa rrglr, b anot6 2 de los gole5 iberistas y Berdugo 2 1 los del Marianao
gm termunar ;I p rle nil rh ,,.ad. ;irrayns Ir or Rra. ; ruffle. L, Fan Car s, ,,,,,I6nr emblerna del co. ]am muchachus. finio I ic as
,tat, ..I,. III, In IPLIortat a lite sle, carnt-ni, Willial Il tras Perrier Par. In,
estadi., Im fusible, do la A-, yLabi ci 'I 11LI1.1. del ugna son. color ckout on Paris contrary H 'b"
alolue Olson le dici X., Ie:yrrrRd."" EL JUEVES HABRA BALOMPIE AMATEUR
del pro d,., las
Juan N -. acgurani"'t'. se'a no- son as consider. ral
in -l par, lo, to, cables, griclorcs facts reclos de Is dIvLi6n mid- HRbjmmm b,taj 1.1 ReH:al units lm pies- de Pips Corder.. qua vit lvr
garo clcapitan cl l tLji ha hecho on- diewe il illicit c cran.f. firar, Rhona con la
1, 'a I r.cap.rier, .pi ma iz uder
ccd.... obastantabien;parosalic. da. para mandar at terrib eqc&XLo,mblll 11, 11 STRrERF_q Italia. julle 7 (Uni
1'. d.Ues degue varies do aus litulares!nazo y batir a Pellegrino, lips halite
a ampre at It. fcI aipiritti.n. ,,, _,I iWlano Fousto Coppi farts- mLen,.ntFbban lationinclos y erifermos, I astade, h2cienclo una defense colossi
c.m. ')a .1 ninid., quedin, irvl- l lK 1. ma, us esperanzaas de garar in! pensamos an quit jugadores ar apoya- de su valia. Totes I. I,, c,,c.s 71 1.116 1 lmailgll JiVuelt- ClcltRtn .! to su entrenal -el senior Pablo Fl- Pero conno Im goles se estaban dantadas para prosenciar las pra r,11,ntemente -6 Elias, pam former un equip. so. do a gravel, antes de finalizar at
et.pa slyer liciall cu- lift caj z de con rrestar a cal match. veriamom a Verdugo poner an A is venta of libro anuarin ofilal do hilenclo ]as 182 1:116metras de if I do y ;a Gutierrez. jugo of lrrn, ou 1pipp, 6,d:finitiv.. .,aL.,,n Tonal* 1952 Doisans. FIrancia. a leta ciuclad an 5 Servan g.,%nd. as let It 1. table do
M a n e ra m a s rl da Crint-:,nd. 1,, srgglrs y harms 66 minulps, 52 segundom il 6 u n! cancres qua ya van entrando an la pen- n siciones par arribs. del Itcluipo the.
dicote cle a deradentC, 2unque an 'a
cimcis--cl, gran 1 o". I lic, on i tMoriclad propedic, de 27,516 1 me- aus'mejares tionapos no hubiesen to rista, qua ha pasado at cuarto lugar.
il depottes cle Lavn Teniii- so on- iro.9 par hort. do nda do extraordinarily. Buena actuarion de Plpa y Lally
-eintra 1. -nta I Li-r, A I, LI;I El iriunfa del gra,, corred,)r Italian. I ni F on of cuRdro iberista: muy acertada Im,
!IiIdr at nnM6 III 1111taJ. .or, 5L all 'neallboo J.,lin; dl,,Ibri, de P firgrune, y Verdugo, an at MRR on n, Nnn Vic running.
I.. do La- Tan,, 6- IV' k Pli.1"l,
d e p r4 g re sa r u n p a irs pn, rl sco., Rogeh. Paris I I I d,-,- cant, rival an runs de cin a mmU- pis y Mohl. Este par h.bar I legal do 1 1.s rqu.pps 11
lor Nodire, I do to, Irdl sa, it I do 1. do- ciri.na.: P, Mji..,. Ru.
I"Pn, "'i I. If ... .. r, empnll bon. Alvand- HeIr. y Merrill.;
j--a di- 7 'Unit') za bationdo In %alla defended
I, ROEUN, Francis, I Panne.. erdugo. Solo. Ruiz v Yip
El Italian. Alberm AsI.11. -pulnd. crojor cle Ins arqueros locales, cpo _e.
I grin lbaul Lcdl : Sarvinadl R.J. y G.1. Inn, I rchlol u- anrnh, H, -n- in, .oil, Ferrari do lips Mr.,, fano Pellog I... Scri. Dart., .1 pa. l v tierrez. Lino Ro)a L.L..Fueu te; L.I, pirm Grand Pri. not Alit ... ,I Club cle Lflali- .,I p- do L. Fue.tv. l renic, Cieculluela, rio Pi P. y RI;nd,6, "' "" """' a 2riacilprentrair at malcallor. na 1.
as I.., dettille, dcl juo- Flar"a. -I-Ancioar a Is cabea de ... do, ri.nacl. A- El jueves habri fulb.1 an at Gran
la, q., ,pirarl a e.nq,,.t.r I Cl Pt, 1. l Ma
"I" tincial do Autom.,,lianno Fida y l busearin of empate y Stadium de La Habana, pary. Ilirck
onZ1, 1IM .... r16 Ins 336 kd6ndolrua 11 11 minutes despises, de I.. Profetflonales, sano de sector
1, p, bil ad Ir -, her,,. 11", I1,,brin.jdc,,rr. Ruix, an una 3ugada tionnucur. an line a dol at camAlka-Seltzer l unit "" "a or P _o hicirse rodar at ar- picranto at buscar at clamempate axish.ramcit. de 128.21s kll.ml.r lu'a -ricl ineticaz 2 de- tonte antre at San Francisco y at Va.
turn q' a, at Il dq
on es mam, chminuto de los Ile do Lanno qua terminaron empaEl 'rgurldo lugar finallil a, .,tliaoa de I on dogs. El Maria. is as a 20 pumps. El varcedor de asbilin italiano Nino Far na ;. cut. a- rise me crop rit
larari, a un promudin de vcloc dad de lientade manern reservada, te cr uerdro, gule se prorrogn can
, Lo m Janno ace of Iberia. Et ago.; tempo extra 31 luese reersario. sl
N#J@ lpelill... Clildliprobeds dfiCill 128.121 kilomel par h.ra laclor %,star de ago horn de Ins from de at campecin de Is provincial de La Ha.
..Aig teman isillenes 1110 P@rsinas a- tercern finaluo Pie ro Tom If 1, In t.rde a es, an vrdad, para. am-, b2na.
mb an Itallang. please do otr.imainera. i El particle promote ser de Jim rell
Drild. bar. is da 20 shot, I- El primer t empo se %, a d .. rrl Y,.e require int burn caller"
JIn s do personal. ban It pill ads in. ra evgrIo an f rma. El Colegio do
v ado 1 DETROIT, jIiii. 7. 'Unitttd) -El Ilando de mantra eq or
It, r.pid...of. Is- a ill Cary middlecoff termind, el pasajes que, favorecieran a uno y arbitrm debe tc.er an cul Is ri.
Inal acidez estornaral can -1 Campe ... to "liderto do Golf -Motor atro cuRdro. La dclnntera flarrista res- valiclad existence entre rates do. me.
g,.d.bi. Alk.-Selt-. Raipial City" empatado an primer iullar cbr. pondia bien, pme a In falls cle dos do dron. list come to qua an it me decide, p,,,r mIeE:r horilln
nol torque so tonag divuelto Y Ted Kroll con 2 74 golp". pero sabld mus titular ali ; pero aus lines clefl q,,u,,rf,, re qu' .1 coconagrap, a abrar an eguida. Agra- ,nord., an un h.yo additional, to- I v., an res?,nducri can licacia. Se a re ir of do cl.be Ver
nolabil is do Nal Valdilis, y decidido jugand Juiced Y no por unis
a. as amo qu-,-- nf ...... to a,6
dabl. po grancip one bajo par. 1 Michel. Hubo, par to tantQ. muchos lamentable onals 2ctua n arbitral.
pl!lli -El toy i6b,Iccl 1, lin a media de los al- Es sign qua queremot advartir can
t-.r rualifild. SLO, juice 7. (Urilted'. I'll and, I fit
0 1, Iliento me ve a ago- irmpo p pe no se facile quo Ia.
Pid., in Camara cara q,
I u "" mracticil for.. "l "I'blo'
b-rit:.,., can is N note Lla'dlila d'eullro lull Va1.vIdrf;A,, ,,trr- lb rist. P, r.. so eu kc, of
tablets d.1, linaluan, i oliprax all jueves. con Ia partlelpa- F,r nonse. pa, se oirn ancuentro eni re prpgrr. con
Ike c n de 500 tircialores de 49 India do I., pairs at ignerle burn dr- Iberia. 2arateur, yeel, ru
tz- a los rinco corturient" pasic de sxto. Estes ca it a campeonato. d ad IIIL.11- y 1.
a.. am Ism mom so .1l co. felt 2a ..
A. M. Vik. to de 1. Ascida-'jug.d.res cran las nus vibrantri del 1 p-ios ser6n de cuarenta centavos. In
clan N.r.eg. prie"T"Ir. plarfunclairk el I ataque iberista. Pero las del Macia-'entrada general.
discurso inaugural. I ran ib2n CDrrespondiendo y se ibiln
c..juntando mas. rinableciendo una I
'mayor armoria llc,.ad. I
terreno ad-: jAHORA! Una crerna de
ellsl.nt,, on el
Lot assimpillnel par. agglarmil do on 50 tons. moment Rigid.. 1. hara do urn,
led.. 40 ImIlliml.tris. par h-j all .... do all Ij unamlndlin 4. ..-t.... tip. ad.,... 'gal. No habIR precision an a], rema- af tar que es realmente
Jr. Pero at got de! empate sort.
Construyendo Ill carretermis -mis grariclell, mejores it can;
w. in ri nanses, 1 punde'll I~ BUENA PARA LA PIEL
mis anchas- se contribute at psoffeso industrial de Ia %I f.guldrodimpor.el.mas res.er"" "
quierdopY c que clebutabs on at
oxcil Esto Its sido siempre cicrio -endre mis k1lo'call A U T O &L IT E M.rimunti.Ful;
tro! de carreterat; mayor prosperidad an el territorio. ODn pase do Verdligan 4"elaclo. I
Majorca carretl mejor nivel de vida an Ia nici6n. r I este tic He allot mas recall y admirable, desde to, dr, d.'small yrr ril an l cabounctento ... I pecal de Lfei.
Parnademilis dificiles. malvando mitua
Pit razonat para su valla: pe- tair qua to permits, mucho major
Las carretcrAs conectan In natitin enjazan ]a induretria, ro. no I do evitar I& tarcern aroLa- qua aintem, afeitadals a num do pial
an all y vids social, ron. gr.da par Verdugo. at p ner.
abren tons. no degarrolladal &I flujo to fin a un.pase do Pombo, Un minute, affixing ... min irritari6cal
del comerl III significant mejores ncgcciol, mayfirect sala. ant" de f nalizar el primer tempo. of Mcnral... lograidlegle
riot y major nivel de vida pars todom. reactor me porl 3 par 2 a favor del
Mrianno. IA inuave C- do Af.itr Will.L En )a segunda entrada. at Theria coalition. Easn-to cle Lanaline-m
lmtmlemmm tlgs para constrUir carretercis ainntarfa con Michel. Los del Marts- center cl- brinpleart. scientific,
eatfin call y esperandol nao no harfan alieraciones an ause
':n mayorea propiedaden "bndr "
an no .1 rate parm, In pie] qua Ia laccolinia courriants.
LaB maguinarias actualais pars construccirin de carreteraii, do a an Innis
ahinco. Soto, Ruiz y Vardugo me vul El Extracto de Larcialins, rallnipom at
las construyen uncles ripido y mejor qua nuncs. Par carla dig can con f2cilidad sabre ral 1. v- qu. ubod an all
a nallin nerohnsa. Verd
de trahajo estas gigantes nivcladoras pueden haer tanto tra. arrienazaclor. Hay on to'uplodr, L. Fuer- 'yu" u at aspectiss
I clualls Y juvenile do I& piel.
hal como miles de abreros y mu4sa h1cfan anteriormente, n1..qyu.l refill pe
y con At consigue 6 cuarto ante 561* sit WIWAMS
Estos implcmentos estin pistols parm bacer In obra. Nosotros pion el Marianna. 1 Ahora-caulat vex quo usted a allsits,
0 lug H.y'!!m%.incidrncia entre. G tili-I comWilliamisclimilircitadjamplangmvi.
harlainnna analcorier case artful balance no,, -- -l. .. Y..
Afio CXX Sports DIARTO DE LA MARINA.-Martes, 8 de Jaho de 1952 Sportis Pigins 21
TODO LISTO EN HELSINKI PARA LOS XV JUEGOS OLIMPICOS MUNDIALES,
Los XV Juegos olin picqg Maur e*en ConnoU recipe el trofecs Is
.......... ..........
Ev entos femeninos Rompe los records,
=a de velocidad el
Por Milton Marmor
(Coarto y iftimse do sime serie es tie NarJor .'a tarnblin puede
tie 4 subm sitletas y probabi. triunf o 1 !4, 2..
11dades en Is Cases" do La hora ank rs-Koen here
Hels!"Idl) d hoss tie edad, Puede s ',Ia fa.
LONDRFS, Julio 7. (API-En Ins con villas, que so yorift4a en Is carrera tie 80 metras "S ,'S U N IT ED STA T ES
'I gan6 en 19,
encl,, Ilmpl.. d4,mamgg Tom It. tnd.n un. boena actua.
C P" ve pruebas
1W. h.4 out, cl6n Miyo M'y-hlluLrAlk
a COMPIte del Jip6n; M at..
res. L I nilln Sovi6tics, qua do f.
nor p onera d ustralla; ot
. r on. v I if Sh r1:yS.dne1e' Llld
ella him y c11'flC.,t.d rz, h.! Mari r .=T. ,odA.11= -ti
brA tie ctimitdituirilurim sort& amenaza n Gy:r.-B.tl e.Hungr : JuI n lalilel' -h d .c[Z landi.
en e r
"to 11 Edna
orijja=o'nasia awSchleba am. Masked de Sudifrica; J. Destforges,
Zhu- do Wad, parses d Gran Bretafia, -y Chico rusas, AlesEa meJor tie velocistams en los xandm Chudins. Yakusheya, Yer u.
ooetrm Font &ano to tie fall. 1 6 agrers-Koen, In kht a Alekmamdroya y Yelona
en clue &an Moll.'
Contra orne Ilas do are en Londres, La sellers tie I& Hunty que Ileg6
do fl n 1 as rruc ach&z
one nalmente a Wulen Ia tercera e 948 y .1e,
uode veneer, manas y hfingaras tienon Ins mejorlss
Las atras alletas que pued maracas baste In fecha despuds tie
rar en las finales son: en 19u Fanny, "is voladorm".
d-ha Khn La pruebatdol JaltomlargoNdebe
.CnjaI.r, d.ykind' 1icaFhSnhe.rJ It In.ri. Yvet Wi liam tie u.v. land de Ia Hujt,..rde. uz1- ithEdn, a, eplen tiene una marca tie
Maskell do f ic I E L ona_ 20 pies y ulgd., on eal. pru.ba.
va, Rujda: Adr no III rd tie Pem 1, estrella alemana Elfriede von Ch e A h ik Jo n.
Ile, it do hf". h. tine registri5i 20 pies y 4 put
Daisy Jurdelina tie Castro. del ra- gating hace tres afitim, asi Como ]a Bit; y Heather Armitage, tie Ingla- ruma Alexandra Tschudina que lamt erm. bi6n but pasmoto las 20 pies, pueden Maureen Connoly (al central, do San Inleg;, California, rean,116 t-fee do reasons do Its Dougmessi de li K
Per. Ia carrorit tie I- 1DO metro. prosentarle oposici6n. despots do veneer a Louise Brough (. Ia baluterda$ de Reverly Islas. California: Para same ell .0mistoon.t.
Otras muchachas que ban P a it remotion do singles on Wimbledon,No pies -onprenden a Verna La Joven do 17 Ifies, venefil a Miss Brought ess 65 minutes, con
Resunten dominical 'J-ohnst n. do Australia. -Len. Stunt r, o 7-5; 9-3. (Foto:,A, P. Wirephi't,1,
do Alernard Nadesha KIlynklms. o
en Grandes Ligas Rusin. Lare4lPauth, tie Veinticinco lean I
B"Inuag.., del "V': y V-bm-n Helsinki se dispose a recihir a a
."d.n tie R.s... Par supursto tornegs infantile
t&mbi6n es necollaria contar a
Par 1Ao H. Petersen Renny Blanken-olken, quien -10
2' y 6 pulgadas hace nueve afics. los seis m il atletas olim picos 1 devoinficinco teams me ban
NEW YOM ][f.'% to quo Sheila Alexander a code par 1. N..po N 'S at and
Juba 7. (UnIted).- P p-Lpto best& el momenta Para parlit im. marqA mundial en el sallito alt Todo dispuesto en Ia Villa Olimpica para dar albergue a Ins atle- I Baste. el prdxiino uev= ,hdgd.de; Lemill, tie r.. r.to fla, resist ic Po.iogn II Campionato tie Base
lositfoo en lam G des g das. Pero, dI:s 's rit'R qua auspicia In DOD y 01116111U.0 DE LA MARINA MIRCANTI AMEW"
celebrate ma tas clue participant en los juegos de-Helsinki. Llegti el q ,,,, or a to much CARACTER11TICASt
Entrellitz" en Shille que serA inaugurado el dia 0 tie egosch. brll.llnlc,.,.D,.,,d,y,Tyler.a cit.en comentarios Ito pr6ximo. Las Inscripelones El S. S. UNITED STATES, el trasatlantico milis A.'
en lam imp do ii, po brasilero, clue costa de 46 personas. Otros Para
NEW YOMe i PInto or. (Unitedl- 'dresu e claific6 en segundo lugar c.Ae torroo serA cerradam defin ti v .- Eslora ............ 990 pl:: 6"
Sob tie Ins It a nominsclas esp tie In norteamericana lid el dia 20 tie lam Corrientes y es- Mango ........... 101 pi pido. mbs seguro y de mayor tonel&je )aMis fabricado'
Pam el anual Jueom d IM INXI, Julio 7, (United).-El usuales gpuwic ones enuelffampsimida del mentt
tie las-Eistrellax Coach tin. La sefiorm Tyler Alic hutsped tie lam delegaclones; tie Rtle- dim them m Ins J Uniplem perandose que ei rulmero do equpm en Anatrica, Ilega en su primer viale a Europa rompindo
Inaftnot en Pilad quien I Altura total 175 pies
elfin. resultaron de. L6 5 pie, tam en Ia. VI tin e Kig,''s. Par reclente reff=en idinin Ids mayor at1n.
104 C, madre tie dos nifios,.aghliella 1' Por
-er 5 gadas era veneer n -in- White todos Ins records de velocidad.
rrotadoz en encuentros tie a) es el ejftd1c, In1.1n op!"pLrd. naclon a compethlor m don
dambasm. W.11 Cl s2t. alto tam n S' lonarlo tie Ia villa declartt que In vi_ atni-de orden altab9tico, en el Idi.- pri4lZer"la' labolrect.o tioldepertiy.c que to do cubierfas. )2 Sug gigantescas turbines, generadores, compressores,
Sol Malthe. tie Ina New York 01- can Gallon Genclor. dT6R. x,.fJ AI8.: C. on ell. no som an eatricto. CoL ma deGaal -do. Anterl. .nwlLn& Ia Asesoria do Baseball Info.- Hilicas ........... 4
Boston x.ndr. Ch.d I... inbidn tie huslit, Ia tie un cuartei miiit.,. I., Irwrictisner I "' complicados sistemas hidrbulicos, y demillis maquinarlas
Fantea Worren Spahn. del I Rall I d qua I,de Ia DGD, baste con saber clue u 'a Tonelais bruto ..... 52,0001
isromW v Robin an erts. tie lam Pill- j Kate Brand-Verloceren, tie Suit. PEI,.ubc.rnand1.1t,.d, Wolbr, tracilcionaloten 268 atletas pertLnecientes
C CI mv I;, 6,ecla rn-m rif-tileli, h- proad. p.r
Illes d el Filadelfin. -tadag tie is frica. ca tentento primer. uxiliares. asi cork lam instruments de precisl6n, estillin
Lion, Nacional- furran vencid prods, d,,Ilire par un. tin- d1J. Quo "Ia mayorlo. tie numotrams at)- Debido a esto, Ins Estadoo Uniclos' vd it d a Ia justa juvenile. tambiOn do Ia Tonslaie noto ..... 26,000 tegidos. de prom & papa, par el sistento cle lubriciscift
t a quo puede register. 11 X I Yvyv,; DG 11 y ,15 derntimlr- publiCg: Capacidad total d* P.
mlentras Bobby Shen r. tie ]as Alit- Ch% r unit mar- raw ofiel.1" del Cj6rCit. quienescambian tie "Itall Cad.,
L, ]a I list". d.ftl.ndo o -ntv. I.m beneficion do C correct do ]a Socony Vacuum Oil Co. fabricantess del
t1cm dell1ladelfla, Mike Garcia. del co mundial, tie modo que Ia garm- se nm hR dodo Ia orden dt cuid m ornill;m. lug. no a h cargo .......... 148,000 pies'i
Clevelan Y Snitchel Paige. tie Jon dam parece qua sem Ia seftora or- villa olimpica. Tenernom qne mentener Francis cambia a "Ranska", Dilla. cial deportiva tie Ia A-soria InfanBrowns del St. Louis, -mlembral, del will. I Ia di3ciplina, mfo, bien -stric' ta, Pero I marc a "Tanaka" y Austria & "Its. h[, P lft-pando em un tornen supe. Capacidad do cargo famous Mobiloilel aceftc do mayor venta en ell sundol
staff d solo hambres do ]a Ame- Australia poetic triunfar on Ia Ca- en moomentnii:Igunt, ofencloremm a!vfi I to nor manternendo una disciplion rignI- refrigerado .... 48,000 pies' ww
ricana- n.lieron derrittadits. r,,, do P-Iojoidkesolo xVIO0 metro$, ninguno tie n stros 5,800 huOspedoo".! La Un16n Sovi6tIc. mejora it pwl- i,,ro total respoto a Ina reglas, tPor qujj ace
Lm details 1, nrad-c. que, .rtlcl- 'a n Marjorie urna Johd- Aftadici Warls quo ya, estilut in.stala-, clon ell el domfile. 11 Total do posoloros 2,000 ptar alge
Pj6rAn en el Jue a tie his trollas man, Winsurne Cripps -y ShIrloyt te don on Ia Villa 200 outlets do doce Ine 'N1uv,,1oII.t. Famblar au nom A -nonuari6n ofreCemoz Ia rela.no Retuaron a vergd ondnoo. mlentraz 'I '"or a scis y que diarlitmente Ilegan nupai- -m dv inscHpim h.stInjeC din Tripulaci6n total ... 1,000
L' """' r d, a am]an trams tie .!"tMRY rm me prepa- '" H""'yt 'tie T. d6fric., I., cant- do] !garion1l, P.r jomplo. h6y Will, Lieg.r.. It. limall.ros inf orior, para su auto?
Car ad.. debe Il"Rr el primer contingent cc p-ruil d,, Baseball Inf-til do In Di
too r) rK In orm din" tie media no, do If I U.id.. y Vo
dean mards 4 : NKI. Julio 7. (United).-L. d
trm"oR 1. dolega,16n basIleflut, Ionia P;r deB1rg'iLic'116n olfmpica brosilefta, I ... mn G,-,ni o Dp.,ts: Estr
M..1, ufrI6 sil, c arlcodcrrnlijy El lanzntrilenin tie peso Farece %ue un grupo tirgentin, he Italia lad pimtil do 46 ptrh.nm arrib6 at aero. 13,- P-,' ,, .guo. lb rt.d, Tro. TruleIrs,
m ch una victorift segura do as mu a bordo del volior "La Mer"
orgunda con ecul n."m tram Pit mA chas usas, quictim cuen on 'a" Puerto local Lima un via I do 40 horns yank-, Noclonalm Quernatim tie
tr ctug
joh olden permiLki tren bits, d16 .per yl.
to- esDijn lie enn "dimelplina inkq b:en dendePRI. tie J.nCi,., DtJcs Us- Mi-o.a., En-firl. Sown L,.IoO, Co.
Millen I Illso it Ir que no m perml- ban tirfey Londres.
nift victoriR tie 4 y con Anna.An- vlorio.% tie Pueblo Nuevo, Deportivil
P Ch 4 -Ir ; auh
sabre 1. Olgantem. que Irnnaran rl tirit en lam InIntac on it, I t" g M b b ilo l I
Inter h dmeva, quien ha rel"dr.a.d.' I'do'n Miss tie mWeres nl tie It v1- L ticlegPirlmrinucht bien a pesar del Y' mu, I Estmllm do Pilth".. C ub
in non dol rildares, largo J. luye a wis muchn. Mul.n. Guira Infantil, Infantil do too
ZIr 3-fl,'tnrc;u""b oIt1%n1 4"lein h"" 'Kl'.,I'd''ygn.dT.t hTei'inva, Tathina Svrya. sin pormin. especial do tin n it ; b "a- loss, 11 Jugodcr' tie IiLlompI6, Orion Pinos, Fstrollas do Llansa. Las Aguldel rda Max Larder. legacbm. Los at 'doreft'.
11.1% drA t, nt., r o'C"b,.,%,L Carl,
Mon Zubina. lientin po
love tod. in. '. "ImnastasP16 basketbillistats, el team Ins tie Reggrl, RoS I
lie, Rnnndar do once jueRm. Tremy Gtnuicihochas alemanns, Ger- y Rafir de In ViliM fav a do water olo y Im inteffranteis del dad. ep ,v. 6. I, vo C'fl.6 all, Lima tie don mRIKA JugfidaR trod Kille, Marianne Werner 5 1. no. &ends uno tendril In I e e su habl. equip. do otletianno. robulloo, Cuba tie Gi"n,.I,,c,,,I, 'or- CIA. ELECTRIC. D4 CUBA
del left nrld Clernwo Wilson. quin firiit. Schluter, not coma J. ungro- en nta.
V i6n lll Olimpica estA formats, par clsylphio Padilha, Ilder tie Is doleso- tiv. Arigu ... be, C tie
"sunint6" a Bobby Thomson mientms va, do Checoalova ban ponado L dlfkdm eon 515 de nux1d,mcni d On, Olin estai, conflad. en quo Brimall cl 6n Infiratil, Came do Beneficencia e Galono 408. ToIC W-5920. La Naboise.
date vers, ui. un palom6n tie Sma- ins 40 yies. Lox ormacl C.t.ro C C16n bk.tlZlm melon" ell note- Inf.,,tl do Pat...
, tr Y r-tA ad.. P. y atlettsono. Aflan)6
)toy Burpomm. mile he ronvirtid en un bid., c on Pat" -zr- d."I; isl tormin 1:
doblete. Impulmando don cArterrA In actuacift tie sun mucli.- h., .. nnu tamenton tienen. toda close do combo- que 'nuestla principal entrails as Adrat cuarto nrtn. y &apu6m mnf6 tin Pequefir. per. son to didades y en endo. n6tano nay tin 2. m.r F.treir. live. al cnmpe6n
IN qie permitI6 mrs. Carter& on el fuert on c. ma I dic n Ins Informes no "S.una" finlarrits, on quo 1. tD. 8
quo so fiction. ocupart"' I tom "Jim mundial del riple 'alto
.rralurs. do) sigus on any
Oct vl,'. meros lugare.. M. 0. Cad. grup. tie departamentom La antorcha fledsondesm,
Roberts pernaffid .6to dom hit. In hzbria do I a 18 oldado..jencargaset. Plot 19. oil ol primer enauenLro. Franciu, gan6 cuts prueba an 104
- 45plesy 114 Pug 8' dos dCfh.,or 1-teal.d..I y Itr
L& 0 Icin. con rl tnt a (..
nnk Thammon Jonron on ad to 1 1) flnl..
P an Ell hin x1j. Itult. deadisco, Nine des l TV" tied I P,
r-r.04hrul y bin Olgantos anatfitir nom 'dzn. to do In Villa Ollinpie.
Oita utters mols on cl octavo ruan- D be d R.M.. lui.pa.d. Ins stA a Cargo del antorelhual olimpica fInhundesa, coapl .
'do L lot Y, Whitey Lockman clitnon 175 pies onientrom que Ni Rommah- mayor L. Alllla, que distribuy. Ins ba. "Ll.ma del Sol de Iffedianoche". lot bitslenLre an cualen bubo un macri k.v. azliooona Shumakays ban 9upe- ras tie en renarn ento en lam 30 locales encendida en Ia edlanocho tie bay firl.. md" 110 %,11.,mone, qent,.,. cojZdm y at ire libre. en unn solemn ceremorda on enta cluan v.r Ch h ban I r- lugaren cerrados disponen tie dad.
Longer rictendiii sit cadenza do In Ic q-.Ont0yDk3 instalaciones par& eritrenamlenta de Poem minute clesputs quo A. M -1 Pr 7W
hinge sin anotacift a 32 213. oxhina. del Jap6n, lie registrado 147 boxesdorm, esirrimistes, levaitadams Aklaki. repressentante del Comitt
Spahn a u Irld nu navena derrats del it,
fin, mlrntrnm lon Dodgers nuilemban n.,,,. to es 2-/,,,DdC rr-rdorxe uo Ia 9fle; tie PC..,. te. Su tim.,nerl gralu dto. H OlImpico Organizator tie 1952, encena 1. Brave, del Bantgn 8-2. con trl"n 11 1 1 Las comidu estarl d, 1 11 con lox raynst del act I I A S 1 1111 0 $1 1 N T A C 0 N
con 137 g P.,g.d..! SYIV,11Aqure c,,.n nu personal atenderi A An"A crist at tie momenta, Ia
bar do an I Incluvendo nor Los runs, db,, Ins pri- n Ifice; tie emina: rm. antotcho. mall(5 en direccl6n &I pueblo
cun ra ng c TL en ell- cand in are$ ri do] Pitcher Ben nu-is tres pues(oh. Ti mental, latinoamericana. tie Tornio, en donde esperark Ia-Iledo 'a' it ril c. ii slcmddad sin 11 404acliSn ni firones. Con m6s
Wade y strand 11 Hodges. my., Con m6s
e G pru bn. Y Ia mlsma situnci6dn, plued-Knglo-norteamericana y centro-euro- gada tie Ia antorcha olimplem, para
Lan Dodgers quienm atimentaroh extenders at lonzanolento e a b a- I pen. Ins dos ser candueld. trav6s tie Fin- potencia (motor 170 H. P.) y m6s seguridad
an ventnjm rn' e.1 primer luour R 4 it no 'I comedor estarit bodalado on una 'landi. surnba Helsinki. quo nunco.
" j IRam mail Lai e.1rellan rusas en In jabalins g1gontemea tienda tie rationalist con rrnban veneldo a Ins IRI% OnR-trten' son GnIfila Zyb1na, N Sminis- tried 2,0 "ren 6PIna, un, argentine
Nbl,,,:,I.I. 1,
x" am ". _I'myoui "e. is Id d ad,-" bly sonsalklillsinalej.
y .5 or c y HELSINKI. Julio 7. (UnIted)jurgan moguld- e Poll, alobad I In'. P am 1 0' P
En I dentin enellentTilm de.1% N coil marWcam'.. ell esfts pera- Par- quo urte. on Do- Doopudsode yet en act,16n a, lam prim. ..7, at Imovacionest
I 11"go !ko,. do C it; p as in in 'I icipales quipon; ecuen res o Europa,
coal, 1. Cubs del -itip. hocit.l. e ... n v. I. per, o unt'r. el I. I to tnirnnEl Malinu-, tie At. 0 Motor
par pairtild. dad, . Ina Roda del 11 Z as FI eon o
Cincinnati. 5-1 y 2-0. mienten. Paull g.lon one una marca do, 'a rg.m. _c,. no I.me .... ... at 'vI_ g rt.
% A 1 o., PP." I. Carol as "a
P6.it., I'd an em
MInner ganabot hu nave.no jurgo, per- In pro ran d nt '& P d' qu h 'u. 0 Nudvaj horp o cloliatitstinfis con m6s
mitlendo don hbA, y Wane d Z.t.pekova, 'Emit ZaIlD. cornp t rrdraporalas han.,211finpleas
n H"k'! on In. p fiction par. Bob,. .1 destil. estre
.obtetUenda hit quinta Iniunto dj.n Eek, C-pite draft do fronolol
do en cuatro bits a nun rlv le.. ombres. C,,nsiritroubts teams tie Italia. Ism.
Lm Cardenales del St. Lauln Is Herms Banton, tie Australia, trlun- HELSrNKI, Julio 7. ( tied).- Polls. tF ra- Ingbiterr., M6.1ca y 0 N-V Carllxlff i 'AIR POWER';
to 'm- f6 ell 1949, con 149 pie. it P.1g.d-I Alinn.nia, Dinarnama, AuntrUin Argen no 0 W l Co. M61 kisocIldod.
I' tu, Fran commit fuertes mildrantes,
aran d.b a Ina P ratios del P t Ella y Diane Castes, tie lngI.tera. cla y Estados Unhich no acupardai s con lam inglesm tentendo Igera ventHank Sauer jobruned en ambovs nI na ""' unit
ncuen ran par Im Cuba, aumentando load... padr an ocupar Ia,
us Lott11" on cartremis Impulaadas y otras dos prl ier.. lug.r.. Gerry Priddy suffi6 Ia Y idomfis con Dynaflow, to tronsmisi6n auto,
home runs x 69 y 23 respectlyamen fractural del t o Is i I I o m6tica preforido Par nit6s. do un mill6n do
to, fin sequir tie lider an oration Donliaguin y A. OrdoBez demirtan poseedores satisfechor.,
Rantorm Jackson tamblAn Jonronit, en unis tarde milly lucida DETROIT, Julio 7. (United)-Ger
PridAy, pimentogo seg
I- Ion area del Detroit. quedarfi fuera
Oults. Julio 7. (AP.)- Se undo base tie Gisintesolust
Par,. home run tie Stan Mustal e Gom as ed entre 1oS'inConf0b1e$ Sport.
of novena & d16 Is victoorl. a ]am PAMPLIONA, tie Juego potiblemente par facto el
Iebr6 Ia prime corricia tie feria
cardenalm eta prim, -y DI It rold. "T mans do' buen
on ell rr iurim of tie lox first.. dju, nbF= n,1.dI,1,.n; c E el.4fia. '..2nd'del encuentrb F I S K gusto.qu*,hCn ele9ido el
Sister y Del Rice Jon onearan en t dome ten. do allies lam Browns del St. Louis over BUICK- Roadmasl
.,gund.. reaultaran buenas. er por ;u COteg6ric, y.distin.
i I d1olng.l., x3.e,.P,,,1s.C1e. Imul.ar do,
.hnnv Yuba. y Him Brochron Luis Miguel Dominguln fut abron- term 66n.
fueran Im pitchers gonad I rcera y carr16
rgres, in en- c do en on primer y ovaelmod' 1.1, L 0
tram, Murry Dickman suf a su 64al- ral alto: trit.c. C hall,, It Plate can un fly tie Dan
matercers, derrota Para lea Plrataz mu. do.. Mxrtorell on I Cuch6 con.rd at anotar se le trab6 DISTINCASE VIAIANDO EN ROADMASTER
on el orlmer Jueso. Antonio Ord6fir. fut p1t.d. on u gq,,Eifmpors- fracture un tooillo. Priduy
En 'IA Americans, Ins NU.York rimero y Cort6 una oreja en el alto,! jut conducido .1 has
Yank on. C.tripoitne. rourt di I Or- tran faMa luebla y vallente. IFord, donde qued6 roculdo. 'to Loran Bobby Shantz y Ina AtIA. Isidro Mart, n Carlo don are am on Deade 1950 on ue n16
tie in, 5-2 on el nrimero, ca do uno tie lea aidtado. que !C cc- 71 res habin part CP ': u 'll
oh del Indelfin ad I tie!
Promperd.1dran el megundit 7-6. rrespandleron y jaI16 tie Ia p za ell sarim consecutive, sh habor falls- 11
Blartem del chirgum h..br.,. It do o ingurio.
I I' '.man 'love.
land 34 a treer Innings.
'TAir-Sepadilres del Wn,thin 'lam st- YacIting
ernron at Bontan Red Box 5-3 Y lam
TIefi del Detroit a Ins Browns 8-6.
Shoots he nueJ6 tie dolores on It
pu6s ue lam Yankees bablan hecho Jorge dePectin y me retired, del encurntro dem- 'drdenas ghnb
q
citatro rn"eras on too cuntro prime,
Tom Innings;gan limid4 el &toque tie Copa "Big'Five" V LU G
In., Atidtlect, & cinco bits, mientrais T
I'll. nt. p.rdl. so tercer encuentro at*
Irrn to catorce trunlos. Birid. do rodawi8
En el 'gunda, el cuarto hit tie A. Yor Emery IAppai smalis C.- 1- o
F rrix pain -un tubry- ImnuIm6 EI sAbado y domingo turvirron lugar Dr. Charles me Ilev6 Como rtuuebs Pinhole
Eddie con 1, "-'- d usniquier Par'*
_It. rune t.,r,. do ,.I, d!,B. Close su hija M.,[ Luizat. latest on
on Ia segund I del Vivo '. ig Five". El El E F. De CArdecomis saldri tie La a cmiknoo'stooo" 4
Mike Garcf:, tie 1. Indian, pencil t'Abado par Ia twde wp16 tie 15 millax abana el mqrtes 8 con xuz hijos
on nexto encuenxo do Is t.inporad.,
r:ul,eud.r rich, Alvaro y Jorge Para Helsin.
Cuando el Cubt Oremite. Mulwo On I Ci, u C. "Istecoacts, so ads 0-4
lig .
on b. .1"LitybVI.Z lige a- ki (Finlandla), Para tomor pane en duirvmo
ciniectdi on d6olmo ma del &Ao an be a ]as e3tusiasLas yatistas Para ba. lam Olimpladas. aenrod"
at d6chrootorcer lnnln& Cer Ia prueba do sus conachinfento, o. -Ch' ties torroind, Ia (iltenia OlimplaHarry Dorigh, tie Irelevo loffrd tal Ins onaniabran. d.'dC Landers. 1948. argued. .-v
tin Pin victory. de cbu pra in J rlp, d,, Cirderas en Sjunta Cris- lugar y emperanom que en su d6
111 gun. rants. thin' son Is copm "BiA Five" novan- "Kurush IV" hag& endear 1.
grom lb to an im offurod. do Como grumete a arriso Gelats, Cubans encima tie Ia Ilanna olimplen.
cll Hutc he him Coition del to Garel. Tu,,g&g
vI toril c Imecutlf& rsde que Frod_ duefia tie rate Ifict, Allier- He aqui Ia. resultadco; Para tres quo el ,g", "Cape
y .1 Dr. Humberto Vi .1 tor: regattas ell obtencl6n tie' Ia
team, cayend sabre Ina ofertas tie do dalia
a. R.th.i PIo it, cer lugar. En Ia retain del Ah,.4. It Big Five": v K
I I : I I
. .
1, Pigins .22 Noticing cat6lic9b, DLAIUO DE LA MARINA.-Martes, 8 de lull fte 1952 Noticing wpm"" Afw CZZ"L,
I I
.
I .
. .
Misa en la Sociedad "El Progreso" I .4 En el Aeropuert Feste ando el CineuOntenaridde la Rep6Nica :,'' ", I
_. I
I I
I 11 .
.
" Gan6 en el Chaco y Cuha9
11
I ,
* I pero perd- en la A rgentina I
.
I
1 I I I Por Oscar Cicero I I : .1 ; -,C I
- 1 .
I ,.Deqpuks de polar unas 9,rlatag va- guerra mundial. figurando a I
.nuestra capita donde Fortes He Cub,, of b,.r ve c. eg e a do he "lie x
cardfalmente 2gala ado. parl If do su, .z6c. procir I vn -11
4 I ., so I on
I c de distinsuicia es, as que at nzonable at to- I I F -,.
.e 0 Im-ti, par ,al go o, iT, -e ruentl 1. escanez del I 1
a"orp'le'll'. via .6rea rumba a sI ,
1, Pais, el sehar Spruille Braden, eu d T b- n derail Is ac- 111 .,, -ro[ q to. am 16 1,
embo? 2C I _;t
Culi.i fdor de log Estsoos Unities an FU lon de Braden aqui .a Ileva -, I ,
- clib uo- ,Ie,,Irl tan -, t,
Nolatro. tuvirl at gunIa de pa- homadas. q I .u.,6 on. .,..I.,6 1 1.1'1 I I I I
l I der presta, 11gurins Be It n I Ill ,_1..;,. I I I I .
relemi, pars.. sin dinero. Pero, se consider I I I _, I
.. y I on es on ever de Is cause de leg Braden, Ferdedor en Burgett o en '. -- I
, I I del mandate de Braden an Cuobca elecciones tambilin hDreraciaLel ge- Naciones Unities, durante Is dp I& Argen Ina, ounce triel a an un a I
, gor to cual tuvial 12 op.rWnid.d Local P;Vm "ad"fiNfedn't el, no ,L' 1. "
I
I e conoceric personalmente. muy .I. lic. as ni- I
:'I"- l Em n1,g,.clruIogmTg1 amAt11ca. d d( mucho menos al ,gAor Bra- I
. ,
- 1-1 W .hi n .. c il .ofi. r d.l. I I Q
"I
,'. Braden. comn Lin ganador e I,, ,enerl Braden I .cure on I 4 $us Washington .1g. I- 11
gestiones en log &-ni.Bdel Chaco muy corriente en
do Cuba par cuant. derail no ...
Ii 1 I 1..i. ill dip" ' e4 I uba, 1.
- I I .c tuacion en nuntr ,June. .= '.,'. del"C I
- 11 "I coopeil eficnmente con acio- triunf6 Is Cancitilerdi., I .I, Is Ar.
ly 1, I nes Uniciall ganar Is segunda gamine, perch ra en. I
,
, VIAJEROS .
z U, 1 I .
I ,
LB Seecitin Femerill de I a preirtifflen Socle 'ad Poll Il Sent. Doming. L;egaron It. Verintial. .
d "XI'Areffinme" de Sancti-Spiritus, ealelor6 din. plead" so octav P A bordo de un "Ctipper" de Is A bordo de un "Constellation" de I "I'll, ......
:niverearic, coa isme Miss dre'Ace"n do Gracile aftelads. par el Pirroe. de ]a Caridad, Padre Adirbirl En Is foi: an American Airwa Aeropos I I I I I .11 11 j; . :
so Ilia il J ,,Is conctor net. Is .I.' destAtaindese 1. senior. C. R..ir,. di, Mendigutia y Is president& I dor I Poets cubaro. Ricardo York. Pedro Diaz, Guillermina stev., Aspect* del gran banquets .freeldo par Is swindled Naturales del Catenje de calls el domw "a 41014,
ri.1 S n. 1. Dian, Bereal. Ill es Is prime, '.. ... dich. Soeledad eelebra so arilversal lncluyendo P.Irfleron Para Miami Olga I J.s6 BILl Danning. 0 se conmemoraron of Cineventenorto de Is Reptil y el trigisimotercer aniversarie de Is Inalthaelilm. $a Aw
on sets raliglago an as programs connormorativo. Gusta, Jlgigoboi, Aron I Mauric?. or Agaill Garcia I seniors Albino Garcia, is sellers Aurers Nout. A b.rd. He "Stara" de 1. Neff.. I. ,',In to 1. me" prealderi el titular x1fi
- __ I Szkolnik -Y AbcI.Sh.frd."I,.,,,o., tiony de Menindet. Is, shore. Manuel Anes. Primitive Mindet. Alejandro R. Cientil Luis Ping, Vilm me In fc la Alll ," il El,%cl Slooleir.. Ex- bordo de I "Cons I'midente do Natural,% de El Fral Retalgra, 1,6pent, president de MI~Ala a 'ic a. J 6 Maria A del Conil de Villay6n, y street
ucTo and Southern Air
Marta Mar ia di.0tagui persons.. ,
e -ay Emilia de Is Ch
Manuel S.,,,i,, Mario Hernandez, lines: M edtAngel Ar-jer. Carl.. .
. guel S.acz F "" and", Perez, Cr in d .oCll_ .
Vi a extraordinary en R egla Ra-dr,'P ,zbiirz, Mari C.ut., mi- M..u,'M.,i. ril."IJ..,eSal de,
. Viola Cal.- sar Menendez Sarduy. Mises Said,
I .. I onl., Luis Hmari Ann P6r-, Atdrt ,; lindriguez. Soeii, Rodriturz El f estival de Natimales de Coana
. I I I Evaristo GLIzol tidlerron, Es- .
. Actualidad CaW ica pool., M.,ic AIR Ir, Aoa,. M.ci.,. Ndly Mill-i. Mact.. Cc~ 1. I
MI,*,,,,*-EI, in G6 ez. Victor Ro- fin'l 11h, Ayall. .aleox ;shra,, I
. D el- sibado dr Ed ,a rd Kroger Alf
z. Raquel Madrigal Y Carmen ann. ,,eCi ,, IIxi42
ifte'. t-istli. nortramni, ,a
Vi Para sus respectl- clucladits de Aniversarios- : Aclualidad espahol& ,
sam blea N acional del I.A.I.I.. it. ..pan. .rigan. 'prncdentdes Jer distintos ,.
. al dom ingo A bordo de Lin ,:'Dougias' de Is I ctntr cls bjri tc.s armiric. I 1 1
"Ill Liness Ail El A. del .,I e. I I I '_1
31agisterito Cat6l" Josd Gorizil- de Is Perl XfteldM Partieron pars Venezuela I A cuerdos del D irectorio
. Gar Is, Manuel Llerandl Paz Fer- conm emorados, 1:
! Organizala el Consejo n.1rdzhJnug M"c'lino M 'a A bordo de un "Constellation" de I t
I I In. It An ,Igll.ri; ',,Jat' nea Ae ,;p, Is Venezolaxi el
on So ,let ,,l;I
I de la Adoracion Caz.rl. yoAracely Llerandi. an I 'ic' del P artido, P opular .
Por-Juan E. Frigids Rdoln M.rilles. Be.tiz Ay ,e.n.r:: El de la instauraci,6n
F.rtier.n par. Espouls, Evelina I Louzi Aeolis, I all ,All: :
- Nocturnal
L A FederaciOn Nacional de Man- der educar a Is nifiez que l ... I I A borda de on Douglas,' do I! long, Susana Quirh M 1 de la Repfiblica y la or Josi.T. Phs 'f
Ins C!t6hcas de Cuba. que pre. de log mill material "Iberia" Lines, A6,eal El'aiiiije. vile. P .1
I. d,' Li'v.clen d' Lin no Italian" He fundaci6n social
I sm ... Julia Mesa %'Iuda de qua podlan adquill 5, I I '-a ,';vrci6n He In Habana de In Perfecto Cull Leocadio Pride A bm-do He C ,t,
J.'gn. a convocando a lacing .,us con, recall Adracon Necturria Cobarn. he d, Iv,,, Jose F lores Glori Is K L, M. Royal Dutch Airlines: I d, anuncIdar- sabre otros p"culares lrot a les,: ,
till a Cos'e'.'07 &re'.bria el asist-tes, tuep
'j: Tilbir!.ceC Jos A. del Fennel Pat tic. Vd.%. 96-laeirZ
coal on cair., I Contamos con 12 cooperation He I xi, bad, 11 r a. sc Fernandez Rodriguez. L. -societies de Is instituci6n "Na- Partido Popular integrado par so- er,
Las I ,,, ,' p"T."ole"che d' c, on C. .g, Cue v L to '
.no, 'r mpo, Ramon. Sabina y RosA Na- ral% del ConceJo de Coafia" estii- ciol del Centro Asturiano, celebr6
cuawas ers .a I nAc,..n ,or too., vasotrox. qua oplaudires -- dnin ,t;i Iie r. a I Lleraron a Nueva Orleans i dpin nos
,i", F I In vleron de fiesta ci domingo E, l al rmd,.ci del doming. en Lin .rild., I, eu. eeb!ezc1ounfell ,
p rin de Propagan _' riega, Maria Moral. u's "l Lin Constellation He 'c
Gertrudis Cabe v:rez, A as I.. que 1 us
u I artd. g a
In., Praia on Muctieargles I que to idea, par& que pronto qued, pl- ,Igivs -,din. c. -hard. d, .,I- de ,.of,.t.rnd.d ,.Iectiv. q., rc tauranl de esta I s p- Isci6n con ImPortiVes t s q
pl-rl "' e.s. ", In ul Parre a re a,
" as q q i I cle Recta. nc Part no. In I Ch!,,g,,,nd Sair11.1.'1,iAy.Ar i marun atafien at
material pr;n- -,,,do ,n.,I,-,g",,Ii go Fer-mind Pedt A.I.n. Is or lin"aln-i brind. 1. eml su- mera sco6n .1mutra.it"T." e: 7er
as lo ."I P" I i,,, 1;,,,,, v a ,ar tron ,., Ila! ill
" rl l pre.,biter. A~ 6pr, R, el in B it.. -ill en 61 log nefitires Ali- PartifetRtarr P a Is lab
to 1, or, par '. i I". e, Varel. AnI.o L Panel. ,; Inferno ... I, initad,,5 partic d, P e e, or que a a:!*'
Zin rn6g re I If ,
11 _.ag I a directorie, politico Ida
-11 61.c.. qo. trades finuacitin d A arl Joan Jimen-,
Iil -roq,-1 Armu, Sit,.. Ote,., Carl- ldu' d e cu .i6n .1ri6 Pa.-. I~ I tom. Mendez, tit. 11 r' d reinte c as
Ill., L'. y O a1,t1*1,t 'Ledinficlo xPal aui. it, Car-- i'j... eo. ixe su entolialmo Intl pe-, GLImersindo Gonzaliz Al'o.a.'Frtri re si6n, ,como sablen
P ... sede In it, T,,odad I.. 00 n trial ree r6 can ttintelvnl, El 1-19-allia He 111. Vigili. Eipe- Particron pars Holanda d.d ,,-r I Juan T.1o- 'It, din .go, 1 6,ta".. un. ed.cat,16. Joist .... .... iplell Ia -1 ,, ]it q1L.,,,,-nu-rA. led 11 .,,,I'LL,, 0 CaWljentewm de 1. I ... ... L. Meroaolil Gabr I de Diego, lectures. ..
I_ ._ ... 1), I e i .","; a ..... ... ... ,"'"" "I as I' A bod. Lot "CLoeitell.tUm" Partirron pars Nuev&,Orleam dvPendrIcia de to republic, v at Jist, N'ifia. Manuel G. Alonso. Jose Lo impreil obterilda d"Putis at
I ineltir inner. de p.,i,, hite 1. la iierite forma- H. d, 1, K L de 11 yal Ditch Arli- 'let R. Mbndez, excuchar Ins d card, de qua .
"e"'. ,I, as ..-- it I,~ .I L m I A hard,, He ,in Constellation de 1. r 'P" liempe, of trig6limot.ercer ani. 10, P Gayol. Main do' istintos era ores full
, 41.- He so imitil atical Milmiel Suarez. J.lcfi,,. River., aue to lito 1. c.ri
bl'."ra, a li, ,,de. ell 1. Se- frelo, ,,,,d.d.,,.,. L., L p I D"eI:gaSni"'ola'9i1a o Polgsee- ""Iful Chicao, and Smth- Aidi-: Lius L
., ,1'. -. In F d. ,.,,6 -6 It r. cliind.l- ,.in Mrmae.6n. ,,,,,, f .... 9 45 Tun ,a it,- I., Ad ... it ... ... ., Arcep a Ga-a Witiles del C-nlei. de Coati. "';'I' ,sea Villar. TerinagDelgd, I" i'j d, It If i
F,,,-! a 4:, ,. Li- Q.,jilp. 51.1. alto rril ,, xe. .I. efi3-1L ill' Iii 11, 15- Sahda d, la Guardia E, C-,i.. Aliei- Arne-g.. Co. E. J',.,nis,. S. Al ...... d Sioir .zM H I Idelis. Pe Iii d c elect ... lepamendo en accl6n log rill
" ... ..... 01-1olL IT, n -;, Rodriguez. Car. D.In- F-,,;, ,d- d Ap,.,.., L- 1,Li,,ivx alv,,,us, Ireinl. b Irx Nos "' e u series. recurins I ent
Nla- ........ Mar I ,.it. a. ;I] ml- ill"I'l ... ,,, ,,, ,it --11, ,,,,,, Dia,. Ele., "' -. NI, Api,,,.a Fernand. AI,,:. ,,.L'da1rx,,", ll so I b er un, bl, on, r.. no el Gonzalez Diaz, uni.jano do
__ fille llrsmn$ a .,It 11)t, ,,,.l-a .1s -, T, Dtim ii,,,inoe, in"tai".. I. __ __ I.., R.1- to 11 Lopez. I abd T.iBEi, ;ij,"a ,,., Illvl, Run d,,d, 1-1 Monier.. Crimil. Iglesias. sus mmpone .ites, en, 1., ,eguridad
re- ..,,.,,I, I ,all R.[;,,,,i,, Gait-,. Tarr~ Mar a feel,. he p,.lt. re lr an -h,- Miria PF, if qoe can pal prp 'Irl del
'dii"', nn ,w,:,,,.,ll_ d'A ;:, a:o "I"., ; ...... tax buirl P- l I a ..... 1,1,., hi, '',.. li ... I.. d ,, I el., n ,,,na.dcz, rrtario rilitic
,,,,, v ,ild., I el doctor m-garoon. en
-1 mfv. d"I l"."O", -1,-n,, Senl .... a d,, I iint. .nstr. rine, 9 ,a l del J-7
for rinal 'n. ,I, 10 1, I N, s, Jorge T Penn b .1lel I rvcreo, Ins trp, pil.- 11 uel Plincie.q.i.lit lia tv. Ins comiciol del Centro Arturiano
bIn h-,n, in f-1,1111 "I I I prh tit) Fe puerle prrxrinclir He niLi,,,;, 11 I'll 2 3 N-Ii.re.,, tilin He NoticiasCatd icasl I xa h ,1 A!)'Ita" r,'. C.'P, 9, A .,1 rq,"t,",, -' que dele ar"a 5u razon de ser p 'ra excu.sar at xenrr Francisco dispuestos pars el dia catorce del
I Amnmn 1716me, Mreld Enumeyar so cars en ,I rrednndo que le halla enfermo,
"ran rnr He .1'. n in I rn IxA E It He rxiitir 1. r ... d.d d Ins Hns; p.,s. .1 ivn ,-Iaiu; ....... He,, ,..% ". Ferntnd, F-rtll. Aril lapo qo, in Proxima toes de diciembre. Es aid;It' Mirla, N ,'r erlmrn a) Cc,,. el ,orainn I valuntad 1--w a 12 no- Triago He Sal Ism,, Tr,- PARIS La Juvemud Obrar. C.- if idi. deil su ft.ind.cion deldesplendid. All so un, come senate at directorio del
,oot a Francis, fundada hoc' I popular do Seeing del Can.
9,etn He In, Cnlxn, Cohen,,, C.- ,.bra b Arig", in "I'litla .at rn nH,,, ,arlad, n ijari'd. ,I rOo 161w. c10 meil 1,1,iia C. Mora es I un no a In fee "ALfinal
, r he serfs one fares irnpr.b. an tes sabre istin- artido
"I I 1,1 ,, ,,gn,,a,,,I, ,j He I on ,nF. g ,in He "r's"s nor e"'; qije 11 a dart ta',' trol ,ancerlentes of presents tro Asturiant, de La Habarts,
"an I 5 on -xdote y c tro u in ,,, ,e,,e,. ,lo elaria el expario enter
Inh, Ito Intel cl. ,it 1,11-. He la, horns ,ormn He 11mbr, has- ho .'!, r';._ 'n j,
a cato D e5ta Secclon P jaqugq ,, i future del orgarilsine, pdllitl cGopl sel' milizado el acto. Ins asistentes
do, or Me Pe ... Doran. S,,,,. par. dr soluci6n acerlarin a I~ in la- 1hachps en a] suburban He Clichy era es JuEto ,.ba-,meZlen h.cer .g. iraEladmon al domicilia del aslllll General He ]a C-mf1dr-oo problem. IrWenderil H- In , ",P11t,,- hog.re, despue: de upas 3, basis saludable dejarlo au ... '. at sal M.
.5 Ol Irela In guards haA -1 Pd. r6n d e pastntrenra San Vicente de I .1,gres "a'all.nes en no stra oul ,on- fior Francisco Arredondo. presiden]. sterilee bay ,an 400 000 o.Fi.ti; pt,,l cil- omeramenti relacionade,
He "C'_ da practice Par ran 1- 1-- -. Santo Rosario. arti, He desil dispel a p r,,Ig,.%,,nnzts bal R Is c an- ___ Ina futures asodrido, lig.n Is line, ,,I,,% t.Ajari quiln ul;
spetait" 4 I w can a irilznd. p., liqualles p funeral c..f,._, I x de mantra brillente log me- t. del directly par. interewse
Ua ,r',r,,.,t, 1,,o.,,o ,era pre- contrarn enn lin- L,. Orariones do In manam, prpar.- dati. d d' Ins reunia, I extenders par su estado de salud...
., H' Lin 'ad. ,,I-,,,.rnl d;gx n qu at andonando an muchas orti I Ivos que
in, "" .ixl. q., h.: '1111doill ,In Lreerri., am :eorn L', Par. 1. S.orarl. Crm it .... emallnilarl-lin v 16
n Pat~. 3, ,,mbrBnqn 11, M-Mm, ,,,n,.,,,.H,, ,a.t 'land' on lr: Personag que interest I ,nnel%.untog peoples. trabajaran I
brAn it, .,p .... ot In. prl, ,r p, briva dr trahn f.,zBd,, Manx. laboraron sin descanso par mantener tat. I
_ q -Licg.d. d- Ila hl.,,.., ,I, I., J;i.n 13 Martin, -rilriodn Halide! in DiAzibuyindinse 1. oneIras
lr rl-n1,11$ parilluirre. He R uirr el ndin enoten gus ,mriantri, .1 .,O I Consulatio espaiOl erithlest. In ireigm. de .made c n Agaii Sr. Secandino Alespulal". Mr, In q1ore. ,,.,,In wnxnl un. S.grnrI.. Rep,,.,d.r.l V all- .Pltirnoj. .. .r,-rxn- cejo an ,sin gorilla americans e rez.-Orger= par log Beftores I all
In He. It I.,
do el sphor Carrienal 6:00-Se nigitel"ra 1. p,.,asi6,, rinc,*,or an ro'Idend it, 1, .Pdr no, bord.r.o .... hogares, narieran "I"l lni '.Ibi','Ii eribu,,,i'.'d."'
rl, .),old, munle a I A,,Ri Car,[. McIjide, da L. Cn. .. IrIbu Ev4rigt. Minn, Elizard
P"1.' index ",clean .. .ytid-r6i. enn el Sarillionno basis el Pail don 8 on a, con so fe a Atanes, Mi- Vell
1pal He Rnd&B, I en He Iglexia en el camp r a r Diego Lo- yen Urbane Gonzalez, tan nuevos .Libleirt.. istruil p.! i
fin Cid Ca r1a.11n. nos envla 1. h ,sdent, C. b '" or til It afr one cb
el '. c.od."'s, 'It' a a In pros- feufl AM mid. de des. ra sentituir a log anterior". par&
.1 -";,.Ill.,- ,all obra. necesaria I He 3e hlir on acto de Deangravio il trabajo". d !di Y I
,, mwb to t leg ulilffiimx Para In mitex de Cuba; blica pnxtradox en sierra can ]as bra .1z Barciii, ILL a perldad de Is Tierra que n P r an- PedIdaS.n 1. cache del ,jibade, at b
" n.,; I MUNICH, At ,,,,,,, ,,6cdnl,,,,,,, -ide"Ie ,n C"In, N,,,,i, Ri,,, at c blli, "or' I 'uet:rdheojm a.er.gf.6da1.'dq.r
"Relai6ndout. I a leveritind.l. an -1. Patro. as on cruz, to reparation par el Sa- Wo'nallia ,u legend, P Vantl:n. V .'nN .
I del Cilrdenal Micha l von Faulha- senor cundino Alvare
a. mus alumni r, ri z'ytau Plil ,. fijaT nl 1%.alb..vde do
'ds 'V IddisC .".I. fall c. ... to
He ber. que scabs de fallece L TerAn. residerile en Manzanillo, Ali ex .mos el irien- nu
Ayunturn iento r6.1.. it .1 '-I a martin tittles don- crilegin comelido an el pueblo I r
r, a pr n c Ionic Sarimartin Gonzalez, de Ore.- Ida, I t de Is
""' .el"'. daijeflera qua eirtablezcan rus hoga. Florida; seguidamente as darfi In ben I dIL"' fatin qn'un LpIel banqu:- n B ,e ..
din en qua Be lebra featividad re, en el future. dicitin a nuestra quericia "e, rg,.Illqu j ov an ...... cle, Emilio I Ramona, I usi- te qua .a. rdes d I motive de lembaccar Para su derra noche, en of palacio social del Cen.
cat6lic. do ,, Vce Petrie, r : excite n di6 comilerim a lo
Irgan del Carol A n, .1. dande e 'go be.. Miguel 011r., de ,J ,j note sep re rnente ones. tro Asturiano. Eston cubiertas tie- *
como Die del Ro tango el he. vu ro generous corax6n acu. gresando hosts Is III, se refugla. a en Muffich durante Is gue. I en Camaguey. Antonio Vaquer lumno national, y que tuvo par mar. Upbano nen Is fecha de Is celebraci6n del
do alm qua no as quedibi cartel an hail Is reserve I retirada III, Is Guar. rr o Julia, residents en Cien gas co I sal6n "Tedital de log acol El eino Gonzilez, diree- L far de Is entidad, en un brilliant biltiquele, ,to el
nor do Invitar .1ento P 11,11,,ay ,r,,.11,nu,*zdajagdo par S lei 'r res 6ritog of of "
- ad par. nuis oln.ne u I Ja,, discurso hizo resaltar log
canplear u ,que Para el pr6ximo ditl E, confemarlo, I era minia Carmen fill. ,' L'ela do e Jarcil e a Polar. tomando cbe. c..je.rs:,.I.a
ortanitadoo pars worlds fecha con x siento en Is mesa principal el pre. .Xrar.l
el ruel do q.c h: y- 0 Calg,. eMIL c. m.,,h. La propla Seccl6n He Is Habana Is primer vez que ola utia colife- Gultirialles, re identes en Cuba. Teo'. sidente de Is fitstituct6n senior Agapl- del al ad, dsl c.,m,,,u foal den- Jos actuales, a cuya effect as estim
an. a 6 I E Crirdvral Ileg6 at 11 In d.ro Vicviite Est6vez, He Salarl Ito Garcia I sell Albino Garcla; el tro era 1. tilu ci6n. de- erivian, veceaniteritar,
g' th"' Las di I I 'b I de I a ,", '. if dole at propio tiemp un feliz log par go ad. her-
il Coml.16n Pill Din del R Id= "" "Ho, Ill., lidlaoton del ,it.. Nin- It, dispoest. Para to., 1,,6x.n s, ti8- aletbel,
ris In coricurreoci I" obl'a He ,andild reti ,slit., titr.g Vwlltoi reg.l.,ex: lon, .sea de -. i, C.::,a,!,,,, Sirn6n I Ell4n residents Lin president de In Comi del Hogs, "a"
a h0m, Lie eme 91 lue It bl aillld ,-Blerl tit ,ne -, isjo en compania de SLI estimada actions sin4iraton I otron
It .... Ifloititienin E, cJvuI:,,i,,,,, ::,g,,iai 6, I fl-Viiiih. G,,., Lil ern, Emin--i, eY Galono. Benjamin I Uji- Asturiano sell Benja5int," .e.endez v I I. log
_ ;" I 1.91il al Alle-anu, que ,.It 1 Del martes 1.5 .1 1 vid Lupe. Ltipez, He Orellse, asLiu iy; el senor Ir"ll is. I Lin pronto re rean, a .at., milieuu I eritre Bus miem Il
,I ...... tit enop".L., I ,, I ri deban Illigirse log lenedo-'
, 1 anuel Alles. tesorero de Is institu- I quiere. En nombre del
. - is o "'n .".I,. ral Exhatirdmariu. e,, ILL lilleii. Pa-'miuatt .."-"Anita, par. - Jsefiora Aurora B dwole lipit. se es Y'
, e I I -,,;, ., (""." ,,;,-, .,tlI Vrge. e" t' dLo I -,. Nc.li. L,,Ien' Lgtim j ',' re cubiertag In adquirillos. Fiat@
., ,,, .,_.Iie an ii I., L ,e del :,. I 1,,,i,, N,,,,I,,I Sefioa del C,,,. eloplider. Usalo% Mill il-I L', en C,,L a .j.d.
a LAV7, C111tIL116a, Lus P .leoi us6 de ]a palabra el doctor Antio banquet ha de see un
C.l!;;nl .. Akald., hl- C a-i,'n' ,- d,,I,-,- ,,,.dre ri, Ie '11 ,:: li nia. Svr4 .p1w.d. por Ins teiblo oso, le impartial to iih L' it-dvilte en C.1c., A LIon s' i".6i; I., cfiures Alejan o Radri. u' .etc de re'- beardd) He N ILL T Ga% duA, p r, "I"It"c"' 'I home lieve yode comf 1. to
in i, i LL ; ... 1, x !"I,,, dio Ill ladn, p.. fall. ode.i- nv, ill- ,-Ma Com .... idad; .,c Llarea,. residents en Cub., JILLIP g-idotc a an 1, a may el doet r Verde I ne en ri
41 ,,"a -,hi-nio ,-uaoii. .., I,~ ,,Ieb,;.,. -o ,niF. ho 12 15. ic'-, Mii1,,,- Cobos. rc. idcnte -r.dic He --j- ,codiii. .,,end J.
- %, -1,le ,I 1, .l I h I L. e,,,,, 1;1 Angei Menendez 3 Ross Slilbato. del .nxj. di = Slveriiiro telicitado dr log elevation concep- de su actuncitin a favor de "to,
,a l'!::.., I, a i 1: .... :,. g( ....... Pa.; I ...... it. )it ,,,,,a .,, -n a ,ell ,,, ROSANA, Africa on d.d.- ari
aoI -ai din. ,or( .,in ,q,,, jird, I.,ix n, I ,,:: ': ,,civnie, La Hah; r. juto j ,,,. V11nZe, I ,efi..,
c 1, n I 'to r ,,,pr,,: .1.1i..", Centro., I debris -it
- hlerdiidoll He Ia G Jniquin. Go ff -Ill
., ". n ?, ,tes .1 c,,rd,.Iiio ...... I.
,,, "i"r, ,,,,,,, P'111 .:,,, :%,,,, r in 1, """ acerdot res n rlm'l- m rde ; .tax& a. ,6 .n re 1. ]Islas en momentris dif cilex para
, ., "".", _' ,.,,,: ,; r;u- ; i f"g.',, rd it, ', i I 1,11 I le ;_ 18 ,11 Ill Vicllla C,,,,,--d.*' vd,. ,I raint.nern j_6 so. anotamos junto at ago., mismas. En ese actn le seliti entre.
. _rrin P'n"t"lin d I -;-rdi.,-. ,,, in 191,1,a Pa. RP -rd Jarn de lvl,, ,k, il iue;a Am., -idente Cig, it, 1111 - rez I sal Fin,. Fr mHa"= Sceund- Altore. h L_ end. ,I titul. de Director do Be.
.
n I,., ,.r.'.JF2 "o- i J-6 Ayon E ,'a iaz. r-d.a pn jnn, e;.
,;.,,LIend-n ,, dl I I H,. ,- 'us ""
,nd F.
,- OR. perfr- 111. Nt It a S riora del Car. "be entre una in I t ., Alma-. art. jr. I., .enern .1. Antonio Ga. onga Solud "Covet.
: '.'I""' He ri7T-,-I ,til, In, fit in fIC" ad o','- , 1. W. He Final. Tom R .-b
He In' P,,I- d1l Sur dl ... r .,I .6s 0,6 "r% 'Z5"MI uIle'U dnor Ill Is Can do .
I, in- ,rw),inns men en Inlarla Seri aplicada per III "D I l rell"I'lle en 161an Anlreo, Guasch ertandez. Deritil, V,11.,ede de Fer-l valdi. Evaristo Ullm residents de .
ron 'in P", I bterens y iWles ciu el "",' ,' '" ,.fu.gQs. See, andr,.. Carl.., F .... ndI, SIvrian ., Carballino Y su t, Urban.
imearL.1111 li et. Cmnurldad. tle re nd. lViliel a --- Mar,. ,eld.ntc en
I "I'liron" ut .dz. He 0 .... ... irn.,, ez Garcia Gonzalez. director: Elisardo Atanag, Se reune nuafting el Coni dot:
__rrr- ", "-.,. ev.bodn 1, :,, d.d.ne, pln, .I4 jeeg. cle R bill ,rtie e,,,- if.,, GmIzAlez 1.
, Fr. Irenro d, Santa Terns I ,,Iebr ... r- .,,i: !,
e) -n"I. 1. hot. an't". 1. Illia ad. 1. o-,t ,,, harA, 11, ;xg. rv .,r; chachos. Ir Ilabaman: "Padre _,_, g ,,deot, ,nnch,. rtlsgo de Cuba. Jkian EL,,L 1- rx.3 r1n-lm-;, ,lprel:- t-rcro p. x, r; Fidel Cibeira, vi- Congress de Socled.des Espftall
'I El Par,,,,. "' "a SA a I'm r president; don Jesus Perez Ca- -P.- anshun., arlirel-1., Ill
-olumded d, Padre, ,elir d- ill- In G-rdia ju7gue Hace pocc, e de Asturtas. hijo den a t.m.s 'tax n rre Lu c Euselato Til Miguel Sal ve, I a leg nueve de mache effti'
Be ,erfI.ba "' C.Iml- bl,bja ,' He Segundo I Maria. resitclente Iii Garcia I Manuel Pelaez Ins seftoras b .
a o's I sevsoun gTo a queom
" fil.., luirlend. g..ndl jacrificitis ,it. I a ba d,, -:;,, Anntt I mi l! Prl ongrese,
efa .mitilitl q e"' Hh'r Gene- ad in. vlbora "in de A .'6,alri rits, .,tlbcr Garcia.06nIC2 fiitgi %.. A colic 'SVerrr.o Nice Lor convocad a Cc t a C
IiIrrp 1,rl drbe., ito r, e Del vie, 8 M Iff-Vig Cienfuegos Salvador a v n It
ul Care 2' Sever no de Socieds
_I ,,, -s. residents en Cuba. BarlolomA reign Glor An d. Maria -xtro I Nh
1.,- He 1. Clara vir in. to, or nrl rI ,,,let par, Hit, !egi. ritt Exta.rdox-,. ,, del girdtade .In glt d: "Dejen Litiv el ill d,,.jirl pafi
ho Co "" I" C'P -z Sanchez, residents en Al- Dorinda Frogs. Do~ Raqqel Plir-' Fernindez, Rantando re
Ill a lp He Creenrdi. nurne- C-Irl Ill I- I .... a,"llida. I.; l dre a on te Rodrigut a Ro-,
. t, C ="t-e "air" 'in Id'el del cual-B, sedel preh. edro, Oriente, Josill Moreno Pa- Nieves Hernan VAzquej,.E.Trl lM l, J.si! .6
ros Pill. Oil i 913 Almas caritati. LAzal-o. Ell hanor He San Vicente del -IGrmIez. Aul Pause. e jute errijan senior Eladio VAMill
LONDRES. Ante 70,11011 ,--_ drnn I Heradjo Suirez Moreno. Ile "' d' e 5 dez, Josk cretario el ol
Fray Irenen He Santa Tere.sa. pit. 'sx.lh,",,frrrdn sit roopeil I Paul. se aplicala por Ins intenciones I I
.a Grb.,rr. t.nl Line 1. de on Antonio Gal a, etc. Ferro.
. Area dri-C.,rin lest. He Nu,,ta Sri he ofil At presented hamos at. d d On todas sux necesidades, 'I Is Crunda del am, 11-; guez Quirog do Leril I Go Maria Dolor" I e6n. Clo- So ruega a Busrr.co He 1. Ig IR.Couhlrind He Ifla., He In Citil quesse hatrian reel p.,a ,,d,.. en Mabuya. EugeniulteRford If- a rnari Mahn Abascal Teresita Las sefiorag Hermil I
on rl il ,n Entaille, de Allen Vill,,. IL, ent, en M a. Luis I Maria Teresa 'tilde Perez, Clara Luz del Campo, I de Alvarez e hiia: senior. de Ullos, tan cot, Pun tualid. dt prusenstebseabrdisn-
rurgn fir sit P I n ,. a ...... o Castel col ,or on rmII1 con I do "illori7adins pa -a unit Rifa Beni. Del nbado 19 at 20 -Primer Tur_ can Jux, "a': it late Castiz, residents en La OIgaFMebdeGa ,e,1, Alvarez all, also- Emilia ,Pinto de Perez Cabo, Car- Ile dnrBe .
ubl ,.1i par in no, en In Igle rl "'a Loteria Narional en el x1a Parroquial del Ve-iterson on 'spo Me RP r Habana e Lagoa de Cibelra. Maria Prie- Avances en relacl
ir Circular I, its en relacin di6".'bu promoter. z. Anita Mindex. com ,",r- 7 pr.'-!:
'1-11 u it "I"" sorter; cle Julio (din 26). Cu. dado. Seri aplicada por Ing intencio- trick P I on CSC, el titulo de Maria Julia Garcia. Rreali. TellechB, to de Serrano, Victoria Ferreira de
.... 1. F-eel. Per, ,at de ,rh : to 1m tado congress, aue compenaturri a
fe!!geiia Ina rag precious son: no. partimlorci de is seficea Erida-lbaiadorcdl l Nuestra Sedora". _1 I I A It I 11 a I Ill im till n d,.1 uan,.P6aez, Ego Teijira, Di no Fermindez 'do No. led. eavalioles, del
-1 trel Paz .J. If '. g do Mar- 5 "' is des par.
I if al e I .. i-rnIa% rnerTc..,,
A. adi inl ftligrese. I deviiin, Prmero: Un vinje a Francis, Es. nia Mo. B. de Pendelbut, Adoradoral I Carmen Fermindee cimt oi su goal
, I Honoraria He ente Turno. WASHINGTON. Pe:., gdI.s idr- Me el 1,,bl Castellanos, etc, motes, iVil Dillon Fernindez,
1. paho I Portugal via New York en Ln jolt, ompre al I If
Virgin del Carmen: el "Queen Mary" ida, I "Queen res insoportables qu. I.. I, .rgai _lab, ll tat par Carmen illate de Pousa, Ross M r- yey, qun
, I as.t,,irn .e._x pan real, If de Santiago. Maria Ter de I a nos referimos al tanPar an junto, I que mov an a as ge,-s I 1. R. ...Vd.R. Elizabeth" ,egl ,mI Ind., I., b ., V. par at. darne. continuem., tell., Din, need...te. est- ,rcurrits din,. -Sillo mail I Garcia. Guillermo Cr- ein r'- ,ll V.Ieir... Julia Ferminder d .1te c-hm6n del Clain. E
,
tilol. in pr.,il. ..is rcalid.d 1. q.e Lacicm qual .nuel. Fernind ad
glisten pagoda. par cul ,r ? r'.glruel d e'n1' 1l,' i!' i', L Vdel doctor Mi"el R I in Vi C c i6r,
Sell Un apartt) He telcvl- .1 ,yob'ee '.'g .... all;eri in hill; ncarl P6,az d- pahol. Centro de 12 Colonla E.
-trip.,herace; desil ,I p.- c E 1!2 do Ata.
11, 1"1, de rojey .1 C.- 1 .il I leente G. Morales y Garcia note de Cienfuegos earfltida &I a- '
- der do :, .cr.rnentos lueleil I I FeBril o di,.. Ross de Lopez, '18'.
li6:, D.-Mart, ,no radn de Lin .iLI6 cuftrtod -i6n . P.Imira Villaverde de P ,z Jila" .it e. I cue dice all
le". (; P or 'equ in I I-( I ,r -rcern: Tres blilell, de 1. Later[. rest a a espi"t,"!"'. g.do He ext. Se Organi:, .
"t"it. r e at En nombre He tir .
-rl. it P-11nc-. P- N ....... P. p.rg u appcr'd.rr1e2 iol'drm9.' "'III I ...... 11 ..der. hi.. .g. Is Corrosion at .e krez. I otra3 ... "La Junta.-Direitiv. de, ng, Ins.
..er- nadn He too. dc 1. pnl.br fine Pe
__ --.-" __ ____ ___ I : se u Naclonal de ,Hombres Clil I-" I nor Alejandro R. Cantrill.n. quiet, des. Felicitamos a log organizLidores lilu"61.,Cl; lp,.ZP-oLCC tr. de
- ", Ips patro, Ina I pu del hermoso acto en honor del -di- Is Colo do ,e ftiell
I e ane
ordinaria celebrada, coneAcil catiilici) V I x lixod, ed",, .-,,- tilud, I Ina pre-: mial tes.e.ro de C
el dia 9 t 4 1 tes irH.des hermarl P.rtid. ,efto, Seuodmboat! --YW ,'j'6 'ed',i6ou tents. do fe.h. due., Et. CIRCULAR: i I ., ; qua con cling comP.rti.. .1 fraternal
en la Societlad Libaneiga I biiri I 16'I1xPrreP."ic1e-t:.Ies dr seficra.Hermirl Gonzalez in In 11 cel no, invilWi.rIedurne,
K1t4--p,-to ,,, ,[ ,onven. CENTRO ASTURIANO: I del u '. 1, exe.mo: th j, nos .1 Cimgna do ed
.. I -ReuniDnes, indiittmari ) i I.t rtp'c, r n I, I q.ieoel de P so __ uriuli- I on feliz Vale ,, -. grat. extane'a par, ri" He A_6il ue ex Ill '
In He Ins Bit mtl le 11taban realirando',e'll izand.; hrbi6 estan or- '
El pr-I ..... nile. ,nl,, r1lin 9 r en el Carballitin de sell mores. ue- gan ndIq he.,dada
, le, d, Ins c.ol He Gl-, ttejRba ]a gloriosa fech,1 del Cincuen Be
.1 I C; ., Pn '.. .rl A In, ,,o,-,, it, In tard. All y Bnj-.. a Ins .,- I engrio He ]a Republictf, per In pro rra de abolengo I do flAterriiind, ,.prcnerlea qur vemos con gran
.' "' ,,,nl,,l 4 1. f,,o-nt--riI;l 11 He 1. nnh, C, a ,I -- ,pendad 11, 11 -I dcjb, simpain el clen que Jos anima y
11, ... 1, 1, ,a C'L fin wtorrin. tendinrin I re. ,11:p .... Has El "bad. .il Motor Clel que el:mo,.gc*nI,;Te, g'nrpre, ,or
M"Liflir. ,I, a Ael I ,, ;e .. president, H, 1. S .... on d lux mejore, votox, Asi mismo se rr, ,abado Proxima, din doce. abrira ex led n. ", P It a.
. firiO a q o, ]a Inslitulitin lonmerrim-3bona c,],.,.ra or c o He ,11,,119.. .m6n INIvi'' I !g 1lie. tat prop.sit
. Culluirn, .a.firr R ba c ti-I emonoterept, Rnivergarin He suit pue tax a Ins nurve He Is no
,, el Autm Motor Club Para nfrecer en t Manuel Arquiz.. jet. Of 'ifeg,. C.!
'le ... "tell "a ". 'I lo'.1 He In So- I CENA FAMILIAR: :, Mn He It Funt, 111 fur,6-lion en ol del mayor en- i 'h - rm'do
c!eihid Lihanna. situndr, en Mon I son on Innrx He Line. y B. an PI auto EFPRAol. Centro de Is Slams
719, -A I., nd- He In o4,,h,. an PARTIDO PROGRESISTA Expil ictialin're, i., in I Vedado. on gran bailedque se grro-- ,splificia de Cienfuegos ...
-Del .Centro Awturtano: R- .1ya., 9, max at ,ell R-itimin Me-I looRtiri haste Ins tre, e I me It
En el miInn'. d "11ii'a, -l- In irl C.b.11ee, He Crier, del as expre.
cazu ad In. dn,,,,rx R.,,,,, Fl.rn C-nsr). 'Sao Agii.lin". A unintle s d 1, S,- on He nendez at, el general. .11ecimible a da. Gran Rnimac!6n se advi-te Seyec I-En I,,,.d,.,1e",,-., to.
,p
Propaganda H. era Intre Ins hailadores par., P.,lic n C.16n
,it I Andres Vdquspirin Pre. cont uarinnilleexhibiriiin do I I Cterml d I hir He 1, xidr" ql, ,a ella If
Rumba I pe u I., I 't .
puderi, rise onal He la Ju-ntud Ca- ,h. a or I E zli ". eceplor I re a e ,xt. fiesta que, c me h nol la inhumari6n He dl Alfredo GulIt, I., p e R. Titling., tan aho v in Hia su r. present nte.
'ell I m, leg 'll ILL pars in I He grRn con.- anunclado, rn anteroille notes xra t 11: Padre de In 3 Priors Maria Got611c. R ... 0 P _c ,,unt. Colin. III
I I d, I he C..,6,.n -, el6n -diin at seminar sit discurvc- emn lin ,lillir "notion T.
'a respectiviis seeretarias, C Cam""s P'r Car ...... 1"
CaHabraciunla interril musical EJERCICIO: 1".. ,,,,n- torque nn solo me viere a Is mente pe.n.g del Bit..' I Arnil. P;.nol Arre Ins pr,,jdnt, de 1.
- rg. ___ .Into Otto-Vilches, __ t line Gr-allz Maria L .,. of recuerdo del afioradn Concela de I ,us Mall tax in- Axajl di, Depq. J.ntc. ,Jet C.- .
-A In. -c- If, I. tilde, en I I Arguelles .1 I Castle, sine, el bienamado de mi ado- I I Las clearing Portion ,nlfcltRr increi. do L. Robins. I
m , v t2ciones, en leg official do 11 11; sepelin -d sIldItIola.", ger,,,..
Nefialli on sumento et Airea sembrada 11 I -"Iflaintil ":fu6 red. madre ... rablin Y 1. onni, im u.1 e.
de core& El Car en. cn honor de Sen. , CLUB LUARQUES: .1 tl s il l I El resume del acto stuvo a cargo ,Jed.d ri her. labc eall, is
In en Fralucla to Marta. -Juntes, del Comiti He Damns dre Fr* Fe pa- o. p del prT.ldnt6 a nor A EUli. .bonartin una m6dim estuvieron resents
it. .. VY1t;A da.i to gavito Garcia. at. I a ar, p din mantras
PARIS, APLA I y de Is Sal de Propa. CarrimenT dirmtor do In. IrevIsla qu n pre. ligemlffiente ,on saludo entrada. elnes earn ,.I... m.rc.ntil.
_' I "Are Is steel... par den -'let'.
.ficiale. d2fdos I- Log elect ganda, a In ocho I media 1,man its] Came n ,# us In dititinguidy.
fradt. de gas d a urn Benjamin lii! G Jtiliwn-pniol on <.mm-. .
vante en esta cut c" an de Is il an at Centro As- Is" 7 A r. Bsstforty dn. Jos do raviestra re- 1-mil
c ,u par to menus ese total an Is pr6xi. El coural no. is I del ruselo, dal"Vadds4eelie= Pexsey= rgus gracing par el respal: capita clostaced. e to estimada.
,M1n Rcrn a tur a Citan Is seflort C. of log glaciation hablan dodo a Ea tfiinTceel do'bnceficencia ... Nuestran, prece,; par at eternal
, g geal vlerinal slim do celebrate so fleets ononall.. do
"'e. .embroda de cereals en el me conecho. La producellm de arraz g=,.n ,:t:. = Edits Alvarez I at senior Je- R Jrud
era Lin 3 par ciento mayor qum fuA ntimada an s6lo 65.000 tonela. Ansulusisla el K.P. Esteban, stis Caztil .ecretarios. Is clonal fiesta.. Van con Pairs' Si no existierain otrox ,O del fill y a sus farAi'. 'A- ue,-1, %ng1v1 cr1ono.PlntAn motivate calm descamita
rresp ndiente at &fie pagoda, A del debido a log graves deficit au. Ill l eanslitlayli an lindlo, tan. Pan cel.brar el ... = tJoutfid n .6 .
jml fridos par log cultivo to per Is lariltante expostallim del I astimads cares. or c ist. In simina.z- utamen- -expresl6n de qua leg '
tnzo.ode 52 as sembraron ca- BUD$ DEL CONCEJO ,, a. to r '. b..ta;7di,.r &I t liara tt dos Is _.
__ A- 4-4- .1 'I.. 1. ri.mt..'sEpor "Illimado Jescal come par .1 no, 2 Golue In me an Is munition, tod cuantoo I t, to & ll lazlel i en so tribUlacitfil ,
ct I .11u. !*v I nits& salaam a I I., a. I. .
- De Villaviin: Junta directi, .- .- --.--- __ I. I~,- .liumdos de Cootie. sus descent. BA dfa, In
. I I I I I V I 1 1 on.l,' I 11
F!. -. I I -Natiolislew DE-1W 11LAM A.-MaAiig,-8 do hilio do 1952 I Nedei" NaciWidilog, Kapp - .
__ I 1. I 11 I '' I I I I
I I W 6rMaCj6n CI[LttUr&l 4 IA 1WI
- .
Estab" -4a, United-Staites _-_ Mauncerm q I I I Aumentan todos los indices de Ia I 1 4
- I ,
:L,:, -- .1 4,r '-del, I I I .. ncd en uk trintegiee __"_,jr c *_ & 11 '_,
econarnm nacw I. Adividades 0 .
, un nuc4*;rec6rd de td & h 1461fflih ywqo :-1-- ,
I -- I I ,
-, I .- -1 I .. 1, ,61i6 1-1 9P I I 11-0 ,_, ,
11 I -- -1 I -1 I r I -. ,- ,
", 1, I- -, 1.t
b-to S jor d-,q A k Catidrat _. It Estuxog essadiWvado of x1stimal do 'recles UNEK 0 en latin ..,. mo; $4 1 1'1
- w 1_ CA .1misim- juad, N dit
C= d I 1. 11, I 111. un U-9/orne biguedoor is, =,
caph" 4 Aid 4 ishmiter #Wsim" - I 11 I ,-, -1 "
1, I I I 1 ,
11 I , 1, qu I I 1 P1*,4d0[A4 *"*' 1
.
" I
:7 ,, ', '. .. wiii&iibrua#mW a s.ioer ., 11 I , -, cut toft ke lndicadem bea sets- 0 owtinufti6ti. low" ,a 4w-- I I ;Ilmcimmgo ,
- CNOWCA 11001L A #V6- ,'I ,,e, -- -, - Sol a U %= i%,rt SATURAi)O de noticias muly In- ism Z 11I'lle a Im m d6n del do Us an brute ter. t.. ral.doned" am Iss Co par in w-cim" rorr ",,
11. P!= 'r ad. --gr, ==.rds iy=*"W" Z I afabl-131 "
I '18, O..=,.iiviirai & do us El As "I It be. onatoollel-FA "11148 #=Ynal. :: x 1, _-, 11
-------- 40 I 110111111100 ,.
tom Ham sw dtApr6xijno a ti 4unw go Mdg I al. i 7 - xr.-.1., ilea iiw to min m I "
W, 6. 1. BZW17 CC Y, Is sod Lar.J. un ri @a .1 Me- Cho n txn on Come on 11m, he .= .11 I
United .1 I I apturpi ld 41 Warle- iu liablicad6n peri6dica: *1 Rolletin anaboo an 11
- I 0 'informative del Centro Regional de ml4br1o7i
del-, soodnew petals *-W 1 Ad: M tin weilubldn 11111113! tOr m I 11
H,*.- M-1-177 -on, fle)a at a to do !: d j
, _i1F P.n IA "Khm, 4. trad6n suidalties, do t .
W led 2ftW,. ftipmems jotarsoadas vt AI[mWW F I at ind = IV 'tin dicille ojilanized6n, correspondlati, .
- clar. .7, quisitiva it* In aboagow I
buque qua a Ni- r Ia core us I to par don do W.::W&
el =pa I @bra 1, Ad pamado mes do Junto. electives que vinamr.. .11
I= jobe "boy uaa.:= % !LQ.19_..d g du%- y el at.- cases, Par, par Is d parts cansuwA _. .1 Alranall do In notIclas qua am- commmma lual 1!1111'
Puerto do Ravre. an Ism u .4 I mantoodeads, 1. : diebo Boletin, y Is eft I'm ,
Ils- noveloscida _; de U,.
-grionar Tllsje be qua loordoom, ban, 11 low zwonn 11 -_ I a it= aide demo)
, tZ 11 to ,nivel do most* -no-duraderar I
Wil" pors, let a xW- island Alk'stram, man gauntlet .. dad re" NAM. npl m Role de amplea me do a concern par, I& ,Z- dim* der, a 1. cromema do mm,*mmom6 k !
Ulatp6w 18 == Ia -al am an ----- I his rallejado sw M EMM being LqUe I goo-, "
T' ..we rea.4 9"j4&bhgzg qua notamitlL __ ) Refteeft do = pam atro; quartets am Ia I bit. I 7r .
,"*,a@ earplillare 4& L pigs ,
E4= -RA 7 I cultivolo; IM) un, awn @I Cantu WAYgL*Iqe Ia a. *Lneascalmodento on" lodes tells M dicbm VwLrta *
how& me do ice producing .altn=Ucicm Pa. Z ., IF. %; ielm V. tawim at daigoor tambilis, es veterans do, Is I ,ods UA rolp6blicas amwimnu don A" Moisl I a hacer abra dsocuiturs 7 I
= 41'-poemaw c;uwm Is qua I ra hacer tmte a Ilas aummtog, MGM. I avow. Ask I is Vs. Ilia de X= -- eel gid demands do Ike ,]as Vopates share ism dfrod 0-las Voting 4&I mundo.- #- = :
, timot C:: nooloclas ois SeNWeral ,-on eaderail an nAm a an I I"
"S *= Una do INS notichis quo MAS to.,. doli, Add
lab Z04 "to bimeatte, Una ladlcsa porcen me age. -1 0 4
MasUsk six saw rommOo do vellad- bmpwftmia amp as is irl" I qua in at a - M. do Winner a Ios qua
.. I ,_ I lituan ollog-. Walvis" Village I ,,,,
lue, d Two An&nsk an N- -,Bk"NM to do OL t: I ]a v;edia del old* cultural do Cuba as In M 7 64 S- I
Is 11". dal 0 Mor" ? ema ikera did, 11 11 I *0 Us to" I I = t din comprend" noll slog del C40030 COO "I IN' .1 L
Bloh" Aack, an In . 'T@nDone;qW maradmingstre, harl dismainuldo as, post- NOW-Lit deln0m an I& pubitcat a jisit" ,_ L V
I diatriods le zat 'el 4 y at 10 de estate pr6olmo,
ij:= 60 11.,
shots,
_= !!:!;
W i AMono an "mantes= re I clambraft an nuestra capital d
*A Mw I do on Ing gagglion do R*I:k ges L I I b %,= a ni. M ;M E L _ S L Y us, iltinum isisid.. Vsk *z
M' 7 -al' pli I L, 40 rA-.1 dorialoW moo @ 1. .Ies do oft las U actiidowas ;i
d#tmwk:ii 11101- RAba Usage ,clam as I a mi.n" *., 'min" sabre Direction del Hills- yilWm"& can I" j
As Aabitaiwo, &I listed L I bit. qua vionen organizandw cQta- Is UNESCO: ,r I 11
rapard ds trox; as = 6% ,do L do __ Implies
to r& )" coeitructlo
us I M ads tow quo soon jundamente Is UNESCO y In An Hans un Sao 0 Pam MU of.
q6e him it 'Qu .1r.o !M par at adleii: dat 11 lies ulam I as, Mardle- I I I dends Interamericana do Dereclam, to I jonpoatents, mine. taillarlil Ile 14 I '
, WOW U
ion. I also el prop4mito de to r Una 11 ,., nen an on niv Ca n Le use .
in ded .gollsoam". y. Ustladam a La "un IqdKT I par andma do taffiesuller" do I& Aeuvid" samahmalem, nopersdo a IntemadoitaL Los ONU go
: I todos lool abon I con e=!?; National I cur. VA dosarrollaxii *I Sonolft- game" Twoodiviiiiism, to
vmw a quileat recall 11 , I ci6n do 1juld do MI. I serM didadox par catedritleme' do Ims I
L"de .. "Imal lIggar L Sk ", Ill, do lax : I frals Fri=" Wambold" do IM I rio L abrom, Yl I I
, I 1 I I dolloroso lmft= 4 is hats, do
Vuorjo WmLqU' 34 = esttadirticium a d nivell IndIcador bin: PromoolloAt villl ilidlip3jeral on Jdioma fispolial, Y flunagam did 311110,110, Y
- , I 6 '', me
Iptud )am autorlded" Clue = 10.6: -St., do Idempo Ia cis L d. 'Ift 7 Ims materials no a r. del primer, trimmmim del 0010 conlairlin con Is asioAnda do Soon- golustiol'. .,
:: Now*
" 4.1d I ps .19WIM
urvooiv.msu dooms. &.10bew. W inves L miti = -All.l. do '! tonalles cublooloo, 7 In us& Of am I
muk ,made 14 mKina.1 97T Cgal r -;. I .too indicadebow III do too .a4m implies marowas one 13,1110 = IM pals" la#tlownuiu. Iked Ago iot- "I
140, 11 I I V ., i alimentas he mumett ligammento pulsing indiCkle Quo 0 ne&
_F 7 -1 L."Joeft Navarre do= Ft.?. el= in ,
_ .tire U", I I 2= l: ,
- '. 6611m,
1'. a. an, Individuc, nambilad I -' mete a to ye me palpable an ru IN ,
., =r.rm.Z -g ..
&I Nov j:.jj.:6om d Y = 11 to pmmda ul L IA@ -I _P Otm notida verdaderaftente all oil
,j:r el -= ,.dad. of secLonall. a que at Centri Regional be do reallair tma ealseellipt,
do.Dkz n a "_ I Las clime relatives a lax exports. sadom an states del hitnistork daillig- 'L,
.. = = quim tall Identificade plamameadmi on I L clo- (aunque gravWonala) revo. clonda. amploclalmanto .. 1 do Is UNESCO an La lialsona, be reproduccismass an 061W49=
quo Warrant 14 Is nofiakk, do syer, par Is "go& two pan boom" rest*' L' mi'lloommommA6 an Inoxwol- 10ii- U ,
Ian una mayi* actividall en off dCrj = Je Zstedistica. *I 'LL aide, invi
:7 bepho Itia
comments aging at motor I C 1. 11 ,
. 1. tida, pert, Is esampoldel6le tra uba, y alatenAdoe sentar' on I& Cuorto Assamblee ,
.," 11 "I at Do artamento, do' boom" do Is 4%4= lie 'Z
.all came original qua do I I no he varied* cog nads. IM indoor tuentem par olimill'i".Itm ad fs 'A
an d :, 1, tontin4a ocuparldo at Iugar predoral. nometria do to Z). I mag= ]in "
- Im sulara do law dbu; de OffwMft Pro- L dW pus Im, Educil Pno-amcaw, 'r1ofilitives itaidamose,
Cotton smors al con mi e 1
V&Umaimigoo needle Image .4Regm
'lliod IM lose L looll, IM quo t-dr& 'fatio an jff&IM Ism ggatm Y W in odojl" 4dabs do e*c veds. mito an Din Benitez ultimate 22 I ., din esinjorand1dos entre at 11 Y Id Wift =.w I
do ploquelas, 40*w- an XeftmCon @1 sets lovantwo in Is L A Ecoomi& Inkmactmali Iffieses
liumtra below- dimmom; & Caen &I Jung de Instracci6a. do, ,"', I Exportacibn . . . III 317 11 dirt pt6ximo mas do astaloW. 1;T W 7WU 1 poirtsmoonic artistilloo do In :1 I
11 2 = ci6tk . . . ill 51111 416 417, M Oft 'We- wbwmbs quilin a quillnes 94- ded.
we spare" It .. 17 I L' ; 3 de Comercla d III 393 10 0 29 HIM rjjf dmWniA- par at Cantra de jiholUmmost 1. J ,
.. I AA Petiole, Idaritima me he xw6wo .,i ,
- am N"MOR& '.. I L w -4 Baia. do Palm W a LAL NW pug ad" a, IEWW- I L,
- XM in I I 11anbolTenois da
outlines. gran Wto an ems'adUNC.9111 Ad MIN . x1l 95.8 77.9 47,7 52.3 ... , -: _,
'imm W. and re C. C. c. . . . tests slooria, pera dud- do ,.Um ,,
OR-060 -- I a Ecomank Worse: qua Ig',plitionalt quo he side a Cue so llpa F'11
Ildatses6e, LLL domiji-da ronan" t- muJI do onjo, ,V "
. I
do La Habouse, Y L bap 4,
jd 0objecM I gFt--a 1 Produccift . . dos lmvidtwn Intelectualas reque- lilot -:-%
- L I W. t-W"
I 1 2 Ventas .. ,
ima zdsiggjdmdad do bonigmeldn' I III 3is iii iii iii Lrijgg jaszm malir marom in Is aztn I otm Minor, -.1
,fd6 reportwi Ila entraft ... ] oie'&rftzebotldi.Q.&i.cl mm y4gkpiin -,- aftem 3 Preciat . . . sordinaft AombleL Ins .wov)AWW ds li .
C"Rdo abmw b- .1 ienpb do am go 1. MOG do M 4 Salaries . . . hi Wi 4il 1162 ilk I lia' Cbm*: -unda at Salida, on di- efroagransor 'so vi4o"i,
-A "llublem slido go film owalag do Q two" "Planning. (rata* 311114). I 1 5 Empleo ... - .L : loolar4 L I L '.
L .. L 11 L eh a LIZ I I a Caste de All -ta '. '. III '275 2'3'5 218 251 _sN --che -Assiablam; em eattultarin. -tn I -1
"I .. "!"a com trip. IU direcUr lidedrds
3" 1211111 I"s Aroma pars.brlr ., le
.t.J. En un marco de sulprema dlitla- nor Jeniso Sulms Molds. bendljo 1 7 Di.p.ndbilidad Maretaria. In 1052 1133 interim am Is
re, lads Aduana de La Habana apr Is 1lW- "I -458 Is *duca- L I
l aoxtranjeros; trucci6n ulimero 31 dlictalls par Is 66n, at par que de elegance mandiss, in _unt6m. quo fulade a it= almos, en 8 C tques pigmdos . III 395 391 392 = = =
. 3 aft maternal on Is v ps- in I 41100W jgW L I
ieneral del Funtome. unteron para siempre saw destinam an let allures. do Sul exifftenda. ya q.. 9 P"4ustareas bancarlo. III 287 3W 12 Mo 41111, Ida de I" ,
Is a tado ante Edificad. ' in L Almosion
At tener, conadmIenta 'WMt._'.6 cumI se recuarda 101 Ia maf=a del pasido donalaso meiz pocas nerriom me ban P 10 . I dmg-y In madires, Ica libras Pan rimen, d womrwomlto*!,--, ,
amblorcol Par zu VsQuj.,= 'd Ado- de _xervi40 de Julio, I& encantadon mademolse- el altar an tan tkma tOb& I net . III 703 747 833 AID W5 I 1. G alleAs Image do
Ii, on Zolis atio-es de caric- Illardi. disertart 's
_nouUW lam. services do = Ialed cis- C Tesam National:
la e I.. buques. son lie Rebequit Quir6s Cabrera y el Se celebr6 despufim, Is miss de v rafiamy!llm eautribucift do Im, pri. en at L761M -illi*'JOW AR ;j,,,
krlgtico, dei Puerto y que I& mimma dii6a los qde deben de Inter4ente devotamente. p.-1 457 05 389 484 'L __:3
, r dl gentleman Adolfo clones, qua= 554 mare sducatl6a an Is formad6o do .1 pan B36"";I
protests do .'Isla de PinCM6.4d* 91 notamente en aplicar In no." vi: go_. p.rejit. to 1. trades reelfratarlos, deev- I Rl-lu . in 769 741 813 04 1015 m, do major.' .ov"- de. is pooksisirEi
quo to veins. del soctmajam'"a quo Sontag plarm. Ia- tetrads, de Pgrg=" qua se, funded Ism ralis allas virtudes radas came -at new del'timplo r,
. A gol 3 'D. its : add 7. 127d 1.d 153 1, I -. I _1 I -1
,yj, habda hechoou entrada am 'm a horde, dableado D911111car, A dicha y Ilia m" nobles cualidwes. el J.rdin Joggling, Relikidta Y ,, :PZ ,..rstem 1 ,
sluarto I cologne; del-'Culd VT0cw1a 7nxpecd6n General del Puerto, coal- Tuv. par marcel toe enlace 4a le- fa, 'Alul padrinam some oftelo I
ajoM os quo let vft stroll r aria cathedral de San Carlos, don- I madre del ratio owners X b Z,11;; a%. .I I I I o ,
M em quier, case de intronalsl6a de. Ila.. de peso. I JA U11
. I end i".11.1 Una misa -en li:" IT
rell v do to on- emplesulas a r facultwoo; me camann too padres y alluring Rodriguez do Collis. U-bllld v4 1 I i, ; __ k ,, - ,,, l ,"
do cb porn 310,AX $51 0, en coma fun- de In Linda fiance y too del real gro y at hormone do 'Is filtace el d Se refieren a lam indical anualso,
i
the a cu me, a] cc n Sofi
a d the tar d. Aduans Qu sleds Ia erremorda pors Ism diez Smile, qua dDctorado an layes Y "te '
do,
ci,.
Vero-no de db alonts por sp istiento I I I &, ra d n d e' 7
dre Adua. todiando Is do un y t"inix a. m. IIeg6 a esa ban at un porvanir bell ud gio e del
V;l a CA CIA 1410 in oneg, 0 a x6la on doz&- Sallie. joven sacuftle padre Xmili de 1,,que se conodan I ,
- '. I ache qs y su smor &I estudle, ,mmmcI6 &I
Tambilln do b de San Carlos ol, c NUM113109 ASNOLUTOF 11 11 ", ,,
rd-7 40 a .. e co- & ad,& ,d Vol I I 1. I - g#1
Tonal, eft U
me" 0 ores de lot once 1W 1052
mines debt mun a = vmtir at bliblito de der- 6 '." "
M, in- pectorts todo canducla a Ia rovis an compahis rt
l'orm this de'la do be. ysnlida, do a I tripulan, ou padrino, nuestro muly go va del .1 I (Idillones de poll :
to a be. diPi'mitie"s. L etc. a Evaristo Cotilia, ex vreddenta Terminal" Ia comments eruM61 I An a lm & -A. I L 1to l
efs mar. Los Platinum -If.'. Caballeros Caudicas, del Ra- nuevionsels Ia Minorite, Quir6m I& A Eelosessis bAermel L, m IOU IOU In$ lost 11111111, ,1L el
Z= llobre si no- d. I 9 9 , - _- trecuends do Comm do bu. to" Club, y prestislow Industrial do mind. nupelA = aholra del brue I 'I I ", I :_
cand"'en manto a In Adu Be re- Ante deatinadom laza. I Exportaci6n, I : : : : : M 189.9 1373 lZ4.2 16U 171.111", I
flereja at Ia 1pipulacift q On" a La est. p del qua I& sm do an doodhoo" 2 impartaci6n M 148.5 1 .2 IIIA I n hoy -Visa hallhil" .111411breld" Jf!
Habana, qua hart. becho totals ID, Laa notes duld-le, del gran dr' momenta qua aprovecIM6 nuestro or- -do "'.im, RJR , tambIJA
ell an ral estaba climplets a id par llam filecon. 3 R-1- de Comerelo III 41.3 I.1 44 .1 U.4 .
trario vents a bardis nualQuis- otagoo pansies, y quo'vionen' _a flissligiilu drVF,11,114,, 11
el.con gano catedrallida, dejarou air Ia mar- ling del tests, .1 popular, C;u me 4 slonarde Who- _u,, 4 B-1- do Pago. Saldo ,per#jHnnci6xL. Dwsathms ,
ra otra persons qua oul ViX1011 do is Patents, scliturin qua do. chn nu M .1 does X11 134 77J 47.7 $2.3 ... L 11
all, W age ed L l2awn, Pate Mggdg me C. c. . . . .. . 11
ben, do expedirlis 4= too puertm on. dulen set. W"% -. 01kcer I ". ., 5,- .- 1, I I 1.
el document official do Ia d! tar, clumdam cow Winter visa rotation de'la cancu- R K...U loderme: h;OZ4 do-isom,nm Intibool" 0 "Long __ am us vzMM id'all
del be=, am cuanto T *,g
14hom 1 1 1 qua nuestrom 109 me Ia ta Illation Ia ma. I 124= Z
11 trimordo con at ., el rrimcla, do lagroat I I. 1. il I I Amp, 8, a. Me, as _4
I I IF I Ilmsba lotallmollilte, -1_--b.W&AW .. in, issemb =rd$ft8.jCVW 7 I I
-despach = 10 rlso I Produed6n . . . Ili jij.1 i6i.2 iiill i6i.0 iii-1 4-. dIRAN do -_-Zidos 1, -"" do KIW Inds on do:
-1 ".., dectuw- 712 g;iX U.ra,;zgd.,imre& .A. qua 2 Vottas . . . . Aouv-& = ,
=ha dd! ones. vtomos, ciumar par 11 1
'de Ila gain ,e.. on He PlaW -1. W2XW=un In 'ft a la-mals alikou, IMPMW estabom at 3 Pricing . . . ... ... ... ... 0 m IN 1.
I I M A- I F Ad
ciiWdc Ila auto do, outinr ,21 -k &= W= be m- : '. iii iiij 14U 14U 111.11 20LI ; K i V -_ -_ .1 add 1
an a ft .1 3Diredar dolosbu, 4 R-1-riom . . .1 lim6 ,gKrefilme, a4 cusfido'd piquafio bar- terimanda go 10 camuniq"'Igl tested do in TkJos apoludoe to 1
-5 Zwpl- - ... idg j;ls, -; jAg jigg ,js.voo ,M !
ling Culde do ".;.I,.; 0,414 ,*_ jo!.r;s
to procildle de puertoo nacionalsk-am Itinistro, de Eltado Pan qua Well TnJesdat pon on$ propledall. 01. Atiouid, am 0.0; cuante as boy . . M 0 V W49A -1 4
pfacedentes, pus@ may blen puldlem tore a lot c6noulft que de. liezw zlllv 7 pm do meanings anumm nu J47A M 100" b Zo r. Ia- ."I _incluir an In doulas m 7-Diaponibilidad Monetarla III 70LI
torto vestla, Itabequilit i 11 _V11M -.
ll..=646. do '- Y am' X% deranged I nombm 2191.0 '2541113 ges =-, I% $OWta
ocurrir que durante Ia travails par ben .,27 III 2211.1 2 .ga
fousodr g, caltmal, pulilem restlizarge despacho del buque exas, Patentee go a C-60 ee dsjaz ; I AmZil;. .. .. -. 2 I 10 a
nitirim us Mam de-&Utu Importon- do an vilporow lit W= .dWe I = eeps 111 21" =.2 1%. '.W.2 352.2 -1 'domi"L '.
to som lsj q!*,p am polftsides noblit' It
do Is rdo corgifia, cuallis- Z7VM Z& ,I dlol- 13.5 17A T = 1 ,
is .or 10.9= cis parara Informad6n, dol m6d1co mantiss y amols tilde qua remato, elvdi, an d que 20 ZdIfleationes . . . III 11.4 12.2 a, i" A
- ftn5j6 01 doctor Joffe Liter Y VIM L l"1116,11gin,'o. Im'Canss"s la 'I"
= = two qua be de despacber al-totique en at be uns corj&Z redoado Vol& __ L = lam-andidpolmom; lm rusts pre- 0 Tam National: r= soeba old, W Y;W*
.de : K Ia L Ilegolda a en I PM tiremas el de -digpda LaDdLIf ivat &we an Am- mosol, I- = 411 r
ded em, I Becaudaciones . . . III 21A 20.7 77.5. '06-4 11113 clocolij &I Rise ipwazzed in na fit. 40@ion PM-Ci zll _ ,
lis enferro' 01 lom of el, 0 A140;t *,04 00%
por"Velluefie qua sea so cis L' -,que an equal actoo tesda &ii dul. more
y quo given do el d virginal, mostenbs el 10 a Ism al.6. use 451.1 410.5 54 L . la jl;;;:L
'111 error so InIcis dewe el to a del b nex, campletindame e ado con un tan gran of do a 2 Ragervij Oro y Plats . III 425.2 411.2 tar = or !
-1 Amdux Tbeu Tol6n. IA vi do de 3 Deudh PlIbLim . . ill 14.4- 1115,91"17111:11P 217.7- 217.7- fil- goodwill -&ban reporter W buoyed to a goX F 4,eh qua as repartalls come uns am- CuandD no eximbe u PIVOW rarno de a eam blanems 0. l da, ab de cssag do-nuuirao twomams -)UAL* S. 4 1 Iop
astarli so tu Pat y a del valle. I Ia d do. a qua ban a Clfrallprovislonales
li n kuhans, ppme a qua sum ca- consider bastarl, qu aides pmen 1= *,.'= clam social" v*oiialobl* .
'tractiiiellogs.1a identifican an un son. isom expedilda par In outtoridalift oft- En = rule hacla el Ara, redbla Ia am h Lit Y : Tolp Luis b Ratims a dari direche I taria. '- r ,,, I I
',tidg.zaomtmrio, mando."almente to dotes locales expromado el collide flanche do Adolfo Cotilla, de Ia do. 1f M" en V'U' Be refiderl, a ]am totals anuales que ft collation ,. 7 I Simmall" de"Asig" ,' ,
Anglion% y ad se, explice, coma ni In smallario del lusar.coll reference de ble file de invitallos que alpfUlmilld- do lialvidable Alberta I Lee VINVAlwast 2 "" M a, d" 0r
' Ailuaxisnl hunisrad6n men lavlawas colerta-d'doll -xd" t em. at _.torno a a nave r of do a La ,promosocia-_ augusta alll do eon 7 gI 1 mm rs _,L
as tl; 7 may I OWERVACWNZS abra d.7.M. ..*.i&,- Wells. -066 11
"de la promeneii de ago barquito quo pte mente I eUXrWt"- San Carlos, un r 11 Us as I,
*moilue mar inspeecionado 2 mu Ile- I un cou do as .U- tar &I I Ia. 0 no embin Includdes envier domLyft &I total do Ia Amads. riOdUtRA, Qua 90 :A. ,,
ones. torque tan bistorial de 1. In e .. A4.Yweportacl6n: We pg qu on &I, Veda" dadld* dacrelar Ia LoW
igwo at puerta. Noticiarl. bien d en elsom dos spe- ..&Z '11., do idea. 0 a an. mentado 23 punts can res to a a rom. .I6n.,Lrjij.,o Nv.,XW,
El nualledil Club kikittleo later. Las recoludsclones do 1. Adumns. Ili 9 qut- an n a aq Do ma. teriormente. del cog b. "lecto y nihorno period del mile panda. do. paracilln can afina anteriare- "gun -1 stoderass. an vhft 4o W,
national entro deportista de activi- durmalte it raw actual 7 3nosto el dim none su enorme go y vallose emoncurso, e t ific6 Xrinc!palmente a I expor- B-51 ZmjAW Los'daw qua trammel guette, matualasts Aftirmadara 0 a eirts, ,.
&edge aduticam, to sin embarlor lager de syer, Inclusive, sumdian a Ia ou- presti ,de. que dos. an del do, dos J vents perten en. .mpefio. I pilot que W observe 4W-416i .
. de saucer, qua I nzaron on Insulficiestol, I I -1-1 -.
deetasentradlin de,-slubmunmelanes me do $1.419AK.211. tedox I tallinas. tes amboo a satires que f glo. = volumen y me orprecio pro. B-1 CQ1dA de AM=entw: 3- men- 1' f--, F41111111111,11o, do I W I'man I - : T'. 1,
. Al pie do Is graderta del altar es. rim del ayer y siguen e Huts .a- I me habian ex. ilea. 9 aided .4,_lth. 1 rilaft -, -Los Imputailaroms d n L LL .. one TA',rods ,
te at d1z 4 arbolando I T.b meta do Minimal, all ,.,
:quo snos ra&Hzsh& un 'vIaJe de peraba el movie a in elegids, seem- en effisen el Wallin de F a I stud pasade 7 -15 Vuntow r at Mmifinnit oftf:ol I
'pabotala. 7 Jarlabldrt a* del actual, ;99110 kiloo d. 891,15;i tone die sm- 'L DO d16 a ,
pafiado de Is marines del caremontal, spellidea L "reclard do iiia pariodo quo corns. ,,-,11 T.0"11marea *'=Jer- Y eg= m tin an central; el dia cinto No L P*n, W de arucar, do a 573 do al ad I 0 IM graduse4a 4M 4pa"hoto uji I .9, .1
Ia v 14.906,143, In- esa veteran o9illind punt. final a ista am cores ndl n a Ilia Esta. dgl .,
to ii am embareselonso do recrom, m que es Lolits. &b= tan.bie. 'p. er6nics, que.'escrildmot. come emeri. p!TT., DbpoWUdad.M..t.ri.- Le.
I Vor.lo, que dame, duylindoge 13.13L4MU as de Pe4t_ bade par Ia adversidad y tan heroic& bimas Ia -do Ion padres de Rebequita, idea ex Ihaxtmt fe- daton -do. On, dispositions loan 6uti- 0rk4;x-1U',r N lo. r m &I IlLigage-lid 11.
' golneento holes pre- . b 21: 3. I 2 nateles
- loo. Par 41timo at d 4 at marrado W called do madre exemplar, per. can Willits del corifix, Y el affect. an L I 'oogi as L.
summit LQU^ xln diiljoir dor-oftecirselle 4.41IWi kilas de wercancias ban re tell de Is d:gml *y clordes. ...... 1,_. I 1, MV & ", : 4
J' 6odmz IdmjLjicPkUdm$'o'jdg Y&OrtW M goolooraL L qua allude, afin j6venw hit docir.ant""Gue Votes noviom ' 2 Eaton. de Ism eW nnales caa.i 4 Paxwor. Como Comme; I ,
- a talk es. tw mallaw a Ion Is Y mrsedim, as In as
'jbmLeMmbsr@a,,dmb&,d@,b&bmr unalibso- Rolsong qed OWL Emift J., = I= ctialds, tan Van caudal de reds ob. L ;" .-:So&. de 1052. end& assassin expetimentwo trammel& ,
" iota yta-Weidatz I ifidd mobre'las cuya Moultrie deNi un, butex, Imn. -Vwwo domingo on al.losidentilla L, Cho, an Ia -11*010s, Ad Is Zwook Sao11 me' del 2 ." lamportaci6n: Los data@ quo to- y del trade =&I I ole la Habana, rsw4w* I I :. 1,
--_ll1d11 onU& do precedent* do IMmurd be do Ileffar possible do con John do athe y abrall de alruja tiebft do = "No.
'sd1vIdmdss4s--,, all elta:wde"
Lai "Sopons. cheks. el progress NO am fraufleientes. I Wd I ... vinado ... j 7 ~ I- I
hay Por 19 malfina- el vapor anneri- I unit torhums., I I Z U V-4. = qmgu
same: embulidou2s. Page made' do negno ff I be Ad Ined
I law. frovedubt con. -ponfisoular and Cho do flores I tan en base Ism Balanza PK* I expert
-Flad& do Ia i I de Comardw. Las daIlia evistroor smiling 'Ad rant 6.oa"e- doessimoW l. & .-I-E 1, montage, OR ELIN*oxw,- -.I el quo .
, lit 6h do am Ia seffore Eaw its am& too- boomene"
W 21= de P" '34 Pc*ftmft" is Pun- d : gil',16 ,.
L duft 1% 16= .- 11 de ,LN c1frole to, go Ila gj.,,& ,d, 11 Y Hoy qued&A 1I.W el
cinzd*'U&rumdft'xobre on lisp. Can Vlb= d .via Ir el w &I 'ap'nuo' Wds .44"a" Collin
Vefft1W vWe do hons"YUahl reprementan mMones Go I ce que re- .. I
. T= = b vels qua Us A#Aidw as" 91 min=
its, eon ateapewndo 'Ia Patios, um. .T 1. 1. re- so L ", I 11
riU quo tione -vani nessandis L do cbe el vspor baneds line'. v drino,#raje tan m= o pars, sates vaw w raddir -am lou gotten nostril wide neto = = 11 limi'varisda Prom- It
, Weals do aunmosdo, = Is e dad me. qua .%Me w_,dn do dog_ MM PM -1
_ a to 6a Es Hffvre, conduce cilld" snalip- ullo, en qua Is TJkta, Cabr*M- pan llensur of bunco elo-nelents corriente, tenteado ili set- res I
- times cem,! deters, hog" at hernmouto dotlookuperwatorio en Ia balanzi 6. ft. 3.10
' MtrgdS6M extiland"'notatim tonamdas de cma Vale Lit Habana, temperature, in fttu In Z*MbodibW'Cma one eon- p.dId. per 4 =&&Ar- en Ln, NormW
IT -do -'h In- ad came carga y sets pasojeras en monies. e*We nuestra from y crio- = de 1AX consagrad. a Dios I - onto de we y dIVj_ L Andat I- VMW L I I r
r= .= P =' r 11"j- indlUmeads, r r 11 z ft d socuencla iWjdm.dsos.prscIos de let Arraltis 7' notL, litenoto 1. I Kwum 441 doctor I
_ ole trindt, yLa Ifixgui0fin. eiguelde 1-4 materialism do-fteignmeeldn ou, I I I Rolv-purtes. a Ism
tan& da So L;r isli-I 2aren Ad 0"0 Wko*M
:cibaaa c Pr- LO 18 fiet mete parija tn. Bean 'MUT, felines Rebequits I, j do us no a cc y 1. 0;j earmsea
Lf So; 9- Loff Feirls, -New'Grand Haven 7 ) an ormsdari lawasuredg, sf== ;Z
L iiia ,it wood Palm te ,I pixroco de Sim Carlos,,rnonme A /. Kids de ft .1 '00 go Su. som
im realldw ft In IL Parrott _, . all .- ne 0 dt do l I _,_ L'indi- PW Oto illusion Y Car. m mosibils "Musn" Ja ibrool. ,
Mglesm y outripula cards gensraL TXXAA M ALIN !,
gXtfWjmMW L7'= mai 'IML
ZM E do 10, irisas (no& .2 pr tociial 40 Ia Normal 1,
c1lin famloWn or Star. casudipalldo a Is fir- I Udr renew y ti to glass L
tremat-deblerchbaber-lailo- hurms- na;- d ,- 10 toll datos qu W. No 1. -40 unal wolptaillip 111111 La nabi",IL PM admor, a
. -ea Ia altz. .'Seri In fields, el que bW be.* at "
N! ,yCo= epr Entra boy .cha de Julio dierialet. del be on a lam let "a'
tee arma que t ...... as a leadommor" turning L colatioustai ,abLarla
dos a Us fun6ionarion ditirtmarts Ia d9nis orm, or y an P.- -us do vi- Is obn da hommem. 6
qua 'fia-lil 3. pirada ed2d de too LW a rriantim Ljo y cuaritas quierar, adbe- did v- is arm
.tee Voidbr&LValegin I q Oak In Xime a- r sq- conocon, viondas,' ia," a Tue. W "d. SoW L "
n" =t;:d;,mm U do" L Jonars 1 Aurowits mixons puedeal hocerlo par 1. d. 1. reprumi&xlk de I., Coral
eminrescift r& sol W M.W" el vapor. _rurm: = B4 Produccl6n: Los dotes qua te- US L Par Ue'ra ----- _on, zm= Harques,,, "Ywrita came Ia lon-telkwoo S44 M, 1118L L I titut. dirst.16. del so. Pr=
bible, an boroul nowdriagodael. Use- qua, vinam, -4116 Ambens. =do- I =@nine man insulicientes. edl 1.
I r conocen tallos, qua so Imalegundspla i I I L .1 Un uxes "m nor 311. l _. *R,_y atrom admil_ l"'ame lot= $"" I" 4W, I
parts Aside cuents do no. promencia, d;6"--un cargamento de cement, do mtsj enom andsom-Nermeodo, Sua- 11 2 Ventax: El indices de vents he C-1 ., = 1
So la,4joningo'en Ia rache quedd, clau- .. e: marlin Ism. dollciss Ila told oJercidam, do Ia *W
T"a" ballad ipor cuenta de F Alids !M eg C&-L Builds 1. Xotpooddlia Chios del Ten- colrd"- jmi' bs ran- ME
an d puerto, debilli mar curoade a In L do snativentado 61 puntoA cap respected. at -, ft orect"A imers hw-w lm
Departamentals oat Aduarm, a Iomi- A;, Roviroma, p.gando ,ri en La bans, doolde detirillunwperiodo r to cepte. noutoo ,un I foods at aekdasims a mooduoif-, I
-Ia ese bu- -real nil, otred6ildwts at slibado a Chang quo revels una inusits I deflen ones .,
- dispub consipatift de'r ,here don, ,us ro.411% mqpgdatmaMq lp I I L, !,
grad6W vq too primers he ma, tal us Cun-i, 1. dental &rUxta del pincel un do' L '_ #a W Renta. _.,. I
Iles siguidate. 1, r."r, ra 10 fingm:aeul large general no tendriL.. sl= 4.= .. debldo en gran parte al deA He de'. animade. tawfism _11 1 i $,
rim Ti, vorla,'Vocol de Expoidelonee e' sitsdo de Ia Zaire, Ia qua TOCHIC -,,-. as "I
Aclarado- to quo dementaiments Arms Agebty Generates S A. lle" 5Zrft y Wigiomrju reaches queprodlili'Mary Sims de Bootle. -= gln Tooldo A I = LKIMIleas, r : ',r NA;! -; -- , -_ I L I
Indica,- a6mo el "Soprartfol", Ileg6 at El B M tiftb4n Z;Z; da I nedia del I - Irliffica l;.su,%rczm mayor Sifi on 10 Ve-arlamos
puertoL -blitaxam tin"perrmportwo, ',,dlli do fell i6n, an est su Inrl, Proew" .. n;rou.en Ia
8, ]r;-r = toperadoLd dim 10 dVmot ulnlc awv= r Ind tn de ImilTeposterla do Me parts on en Una .. so nigralca": Ia ", :,:, ,,, :-,, '. '. 1 _!*e, ,
toner jo.,mint, .1 do Io&-,corrtsmt*' condudevdo un e to ris, Dplang- Ntifi.4 faleron tedim Ime puzzle sabre Is
eMbal to de superfaidatos. m an ese ado 4ul, N-3 Precior; I.Ms datas que tenemoo I- I .., I .1 1 I r I
rontrorio come e= d6ol'oubman I I Losuffelentes. r Oro I 7 Plats,
debemos consitruar qua en, at mism; eT dZa210.@s emptrado de Verseruz W13i El :,Sl- I I
vision dentriv die, un aspect mam. yNeWr Orleans el vapor "ncese. Bala et veto de one Int6gnItm qua 7;k og* hechb de qua It'd. ,;sdo. r to alleging romerVem, ,
Iffor dendo cards, general a correspondlente a salariam an exte 4 -, 4 louryor, molidez ,a 11
.a" .1 capijim, p._ sifill, -4 boy Ia satidacci6st do adetantar uns 6 11
= 12erdox &raises .xuyw qua Y legalities Van -1. Habana M, en bad* pr6xima. que he de'revewtir.el Primer trimestre incluys, We del sec- '. L .1 I I I 1. r. IL
, Waits parm-F mayor luchniento, par tratsm de dos be: ,Blau* Incra,, resident an Isla de'Rin(M a 11 11 7 4= muslornado a j6venes qua brillan m el formal mun. rim de suilencla de I .*%me", esu le L A- 9 Z X 0 1 A 1
bermanov Toby 7 Cussle V= rj: Ia flAft Cuba Ocesmis; eel L I ntdo store' 1 do, ,,ona . I 114
st p;R do matanecro. eon bien conquildislas
subitran &I barco culaula ante eatuvo Have, quevienso de PA prestioloo. _' to' mmostra drift
en IsladeThimjusso de hitherto cifl&,con, carge ggssmmf 'gn 1. -a- P% I
dirt- tfa do CON tonalities, ap.rmdmada Hija tj Ia fla, de un gat- gj win I" nuestral saludo Carramos hay Ia -conespondeneim, = 4 assets at 9.8 Par
abandoned all On LIU do matrimando qua molds in Ia clue 1,1110"do, an nalkles, &I Joven le- stiendo Pam -,fina_.__ ____ '--.- -.----. L W W BM W VDA DE r
- Buireade Ia Pax, quo rep= o Ia dtl skba- ,
filroa a Inglatermpor rl=&&rda at Nicalls Heredta ll*rm amir grom battle & MA FALLCM 0 I '; "I
L seficir Collin Muldle que h3bla game. it- 1= ta ode prooliginso f1m, de Rom I I r,
pajk20o,. tan., doods F Ilidas disdugod= dlo We come Inausurad6n 6ficial del lk embodom an Avoid line onstUe Dos" - so*" s-mawAmm T In
In I alambuth an dad, siendo to mMVgmImmrjj sells, el IAI&wsi Y Cho; -1111 Baturre", Impar- de Dubrbcq en est& tem- be!ondide ', da
RD4 .4 .t= ___ln=- I I = ,
*a.; taddirs"de, In fimetaz m vines eapallo- verantlega. 11 r iss"r
IrT" em bow do is ples III "par "Salmoranes" clue an taato ad ME--- Pande, mimpoeme in oftbarm mu.iAme, dim I a j
ft tapered Mo H@bQn16 bUOUin'(li6 rMdl' les''quis He a ub& I I an
10 -1 _dmin fiesta qua he L side In valls concurri- TW AYMi (APIA)- Ise on. ZZ Y be in boollom _'T. an
'de 09 oQUIP960 "M ftPR*-Pgm Wai- to, raleduc" taro g.- com, do Immad Stul- &a do, .ua.W .a ban afredda .ill do mood",
L- Industrialft. also-Was C= -Alb"maiiis-ilinaliers lj.
in od = .n tods dongslal die do ou sperfre par priat. -Im-sa. r" constraint Ver Pa. too y prominentemboombrall zgo = I I sit Israel 4" a" L: bo a 6:
etlal 5i" = 4 1 a '
- I .. a Is Ia
dus. I saw time, do flood= a pmpwtiafsr preparacl6h am
trick Ellen quog _prdlosr Ia I mage'Vas"L drom be I L mos_ goodies L Y o"asolklidision indliffi- Z voileds, e--M A: scampagar at eaddvarL I _.
, Par boy naft mis. una, mularidad. quo 10 us MM'st, do 11 nwnbo66 as icaue. favor qua 1. ..'-'.
rewgwncL did :am umumta ms 120, de In, I ,, ,
- is -d"& ""'s *I &dab& lot 1
oventUm 'Imillice IMIL4. 4@6 'J* 1) r r'tr f=Wr'bir Z. Z awmwa martaie Beffldtmr; S= ti"W I I do julk,
. .. !E FE, =IL .= 1_" IA I -1
_ jj*W#ds #a joined_ Y Ddisid* b"r1j,
jiMig"doo I Una fields do despollida me eati or- L 704pennic,= afim = =- do, bwto A&b*.
I mard-rdo an al. Tamils, a= malts do Is
=110bralt,= 6.411= 1 Wostield" r 116, 1.2.-, 6= do Is. Paz. Usage 80,10 an hg=1" =4621% -s .4 future ,
. "I I I I -_ "I I :1
I- I I 11 !,M9,
. I I I "
I I --- I I I I ., -, .
, I I I I
, I I .1
. I I
I I : adelm N111144011111111169 4& ,Cr ,
PWw 24 1 Nofle* Nacionales DLUUO DE'LA MARINA.-Mmirtes; 8 do JuRo do 1952 I N
11. _7 I -,.
I I
1 I I Acel ra ,la Buscan a los que extgw .. rL
Hodifican el decreto-ley 788 -que Nuevo. juez en Tom6 posesi6in 0. YakW de la Paz de 0 w I"
e arnet de Ex Director de Propaganda deAg tura e n s I .1 11
regular i I C tr"nieros dos causes el - r i I --., 11 a un comerciant? de Amde Manum
' I obras p6licas I I
i F I .
- Durant el ejerr'911:90 fiscal que ha -terminatio se -1 .- i I lo l n dis w .W rarla a su W in III lita,
recait&rtin $570,287.97. Eleven y reduce quotas doctor Argote en Nuevitas accedia a to peocilin. Did, a cuefaa cien juts"
=
de marzo (Iltima. Y no obstante al' I
- "I '... = W310'sli d'"aw occr
dire air ite.r. 'P' I - : F - I
-'Or 'ful,'I I5Re_9iSittriNmv2Errx0' movimienta de personal y de ins ec. ". I a a In Jots
.,I ir- ijarin areas en In caplUn An= s= a = tran Rdbaleegn so Pon& sdecuent& ra In autoriGr.'= ,6.1 1.j ft 01 J1 1, I 11r.,fu e-d do Las del Seguro Global y Niopcr= = 4- "i a. .- :...T evw tz.
e facto a T 04WAMX ,ou
.jP: lc s Ila! ,U car d= n.A.". de los'Autobiliface; Modernos ,l 1, %, "I,.. V j& HISineW., N t&IIeS do all I us&
Cal "':dd at .1 train,. superAvit Is politics de honradez y ', I I re do 'on m ID hills, a 19 qQ8 tWn" t4rmlum re.
ire 1 r14Vu4= ad.." do firdo '?n J. p. am aI"WRWi, to d a Ex pulgditaid rquea an forma ejamplar. he .1 Jd.= Aa;T..1Z 1n de 6 '
er uc d4!%.g7U'mIendo mdl departarnento at do,- Par b2berse concedido licencia do t ', So In ofkJn" 64 Is Otmolal do varlas individiftlaw qua hadilindle-A PA- "' pax oudilarep. A
. H rrinta dies par erifeermedad &I dec. I Pornanto Nouloa-I so tntarradque me- air mmo ,oad -Go Poll .ad Per.,
criluaci6zn qle $5' tar R.m6r, Starlets. ol IN an lon" 21 Aw .
can Cal Is *mayor oblerida peur ' tados par ban hecho Actions do use 1.1 diodes lax grain y quildJ14140
Ali eg $1 troy I Inspectores y de dinero a 6rdenes whistle nf. do tan p.ri.di tax. an or Federico Juxtinimml de Jos San ., , = am do Po.
elhRePster basis ei senate. el 6 gon to!;. qua I j, al del depar I contarmilsenta pinLrefto
rela n con I forma de que % i wmano ca Ins I _Z1
an 1019 y I par. irregularly. I Lie Soler J
clarii qua a superivit me dive.ruo, sector" causes fl, r t"manto di along an cona- Van Tool Gem 3tivers. .Is III NACA, Ila y Usilro
as del PAU Ilin-fin dudes don nciadas an 6n' 16 residents an Arroym de Maimunt, en mlj.do- Ad.
produce preeksamente a partir del in .al Murc, GIj. , ,,:. 11111411. contl seen
de Inmedlato so poistulacidwi part on ritando daimante. ca- Fit J 051gre con
- hot v an log Aut6buxem M lernog. O, rolan ad nor del PAO y imaddentatiments an
Cie de reprementante par esta pro- sciatica A pertindow qua mucham do all" queds- Oquendo No. 113,'eon Is grave ins. n odelee us dies: "Junin de 1962.
"inciagel doctor Bariall Navarra con. A,, desiFlul, Is Sol. Am Vale do ..
F A R. M A C I A into manerm terminate, qua al In Audiencia on funclones de Go- li, 'W, rft termiloilid" sat feelia, priladmia. risen de oftuildrogir)a a so NJ& Imi'me- Sr. 0 as Tama. Castillo
biar... presidlels, par al titular doc. I I I I I' 1-7 6jej al Yuman let4i8 at Jrl AoQ, Nieves Karla Gem Royal, do del rinel R. La H Par, rft
Aj; Xyw Q dicador del Xle A .6n Can sets smunto, me of an fa Is
I ,,tor Josi X Clangs a ... I sidente do Rem grgailsono., Ingstal 21 0S. Quo C111111. Wil,11'emitualtas en Is
no. ya us nos Ill I at -Jeol =Z r, ub- qua be a do .1 Us
, T' .u -'-"tr' ra"'Agri41 =d _. HgS= Joe obrea Universidad de Lot Hablins.
ne' 21v, ts V mId1,. vian
lugar. Al doctor fredo Jacennino, tom6 on do ... I ran a IAP@s C M IRS a I ;:*
JO H N SO t on as, a d Instruccien de Is 'VFV.= Inel ;M;;a6nl Sue Is rrinla di V3111111
on inner a, Is I Iden tat 'ecel. cagel, coma director Pror Us to Nwvi- Ell gefior (Una Rivermahe person, par log tribunSIG&
ne Im gotwernents, del genera or do em
DR TURNO 9 ento, Ila I t act r r.11'. ; J6 special. del process =bra Indies sum virtue I* a ..as"" T AM quIen coulocte tarriblin, an tan owUndfin au eutgoo nannal, twinto an In ofichimis del 311 y onto al capd- do as& canthind L .
d muerte del Heise, tranylearlo Xn'til I Pario yja edue.dor.. it uclo mU ld red do distri- tin Falcem foreen,16 laoco
nWOSj A4tM A N!m de a ii inc a a b am e. y n"fien g Agr'e=.d* Is so, lon?= T rreswndien- ba..."
Ad in I Ci6n Is an al periodismo, doctor 027221i Elar'. oz. act a con Una lue q a in h ban y fulinte de Cis deminciso ad smignoo Ugmpo qua
de a I a a I to. Montoro, contra Memo A. Hlrlgoy:. des de Is Paz reintegrado oil des- definitive is qua roan t basto, doeide an a" limmerforando Uri Win entregam de Una cartm inhads an Tinto al Sabre cools paliall =
-.1 a r 6 5 .3 a I 1 dieh., I empedo do a" alto cargo; a virtue its grandam obeal: Is fuumies ". ftamo pars colocar via bombs Centel otrog. El doctor Argot* actuark n i 19 de JLUIIO del afi* actual y dirIgIds. Tecw excrits a proton 7 comi linter
ellp n nuevoz procews durante Is I- uns mentend cue am l.(f.,rzd'eVe Congo An 1. its Upc turbine do $74 saloon a So nombre Y. dirwd6n denunclante --imegiln
, ni I dial minute do capselded. to qua firms Guillermo W.U"yT% El
aspincid. t a. a cencla del doctor Justin ani. Al sets de toms Z mrlwodft ..Co. yen Ir de ,an pu log". I par rz a is
Huy jib URNO Modtfiesidilin integral y ticalcat de Designsclosomm par al Sopremo rrieron dentacadmil Vereonaliciades, y Despuk de referlm a log prop6mi- carretwo Pb"W residir an al HOW Ban Carlos, em La y dad. aI del pagoda = Ra
qua som 0
mm!apia
r It'. 117 ,A logiallwaitin do extrinjeria del Goblarno. &al corno- tunclonarlas too del actual regimen del general 11 enl- IL4M Castro InfurnU6 Habsens. dido observarigir 141 sIrld rell its
HOY DE Conociendo al senior ministry de He notificado Is secretarlm de Go- y empleadoo de as& dependencia y Batista pars. Dever a Cuba a realida. timiln he ofectuado Una mo- En ego mWvk el tal little le dice a au ca Oquen a 113, loader a PanicFarmacia DRA. GIL Gbernael6n, doctor Ranodu 0. Her. bierno del Tribunal Supr:mo 1 .rsasjj. numeroso3 Periodi3tes. Con al doctor des de progress, orden y tribal dilticaddin subtancial an al proyeeto Gone, Riverm. qua compalorw suyos net d= onocidas. terniend
us Is actual legislac!6. par ,u qu hici Jacomine, y al compshero Valelds de al doctor Rivera Agiiiero finaltrii sum de entactilin do Is courreters. de son prdfugoo de Is justlels., Para qua efectuars, ellsecurstro de sio6is, .
. .16j I
LFa 1 mid g rea, d 31graclorals Paz me encontroban tembitim al palabras reiterando so fe an qua Can Para su an a r er t T.a X
2 w 1 _lda! I
I i elerno Especial del pro- 'a I An- Pl&:= ,rem i Is creel habspiera .on
23 centre' 12 T 14 Ved do. Is a qua rige al Registre, N 'cional d a G onto, A 6 se 'r viii al Castillo del Principe tire
-1111111 Fa .,r.. in nistro de Educachin. doctor hombres coma al doctor Valdes de Is
IF de joros o R" con ,.,: plo" ,nixirmooorgiia-ismo: drn Rivera Agilero; al director gene. Paz plels termInacidn y mejoraratiento d guardando DrIdda otro n.m= nm.* par 100 pews 7 Una earts'"PlIcativa
are al ". as le a' ble culinary mileftos callelad. de egg demoral &I injunno, Uempo ape
iiiel an d radillcf6t ria Martinez Torres, Pot to qte nece
6*1111=. 16, "'at ad do In Audiencla de ral de Administraciiin de Agricultu- de Cuban& legitimos, Vis times sitando intro = reacietar to mail- me Rresur6 a fortnum in corrospon.
as modificadas sustanclaimente pariSantiago de Cuba, al doctor Mario ra, sefieur Commit GontAlez Mande; al Finalments al doctor Vald6o de Is NO CUAnt0 a Is courroters. do Is Via citin do 0 In &I je. ,e,,da Despacho, doctor K Latim. Pax, dI6 log grades a Ins dactore, J-- Blanco. tranno cornprendiden entre Lai d76elpe Yost, then a denuiencla.
y do 1911 y p.St.,iormente par al de- 1 Instancla a Instruiel6n do Sagua de diattor" Urbano Cammi y Joad I generals I& atimisal decreto-ley 798 its 8 de dicierabre Viquez Martinex. June de Primera I d pan Ed captain Fale6n. despuds do eas. *
Tarmacla P L E y Rivero Ag(lero Par W Pa. Habana y Guinean, al bisection L6 aea ferenclar extersamente con al
cr!to-ley 532 de 25 de enere; de 19361TAnamo. doctor Jolik Fdlix Le6n E. Perdomo. do Is Comisl6n del To. fallmansocon qua to hablan salud.do;
rut coma tambi6n par Ins acuerdes Leon: de Primers Instancla a Irs- baco y otros qua aparecen an Is lo. pan Castro dJ6 a conoceir al Prop-6alte, net Pledra J, al comandentlk 8
DE TURNO HOY t.. vualvo-exprcsdi-a continuer Una' do qua dicha via center con Jodi cla-- I Puente tic grades dionensiones solyre Suquet, paR6 avise, al superview
[eyes No. 2 de 14 de diclembre de. trucchin de Palma Soriano, doctor labor Interrumpida an beriefiClo de do I& dircel babaners, tandenta ee17 No. 258 centre l is L 1941 y par al ri unaro' 15 de 5 do le- I Mbrin Ugidem Rivera: Municipal de Una vez firmade el sets de rigor, h de insicall 7 modfialiss, eat an.. ,I Rio T.mrill, siondo muy possible qua
de 1942, qua padecen 9vandes al ministry doctor Jacomino tivam qua sirvRin pars. brindar asts. oerelern complete JoLstat Is Play% ronel A. Ganzaklen, we qua p
Palm .Mdoclor Aurello Lorenzo lu dij 1. f..JLi. Cronpez not Y proclamation. me i us
Ir'r. 0 W ', te squi estlin dos Minlatma, al do circle mo str ti van de ne nombM points a observer a informs a therapy Is
nos, qua an Is prictieR me ad,,ie,- tiarr;x nicipal suplent. del P.: ntirn.b4 qua al president cis is stores facilldides y me
F-092 F-3637 I Agri.ultura y al de Educacl a national ) extran- 'Icialments a fins, djor 111AUgUrada
I n, resultandii, incompletaff I 11 raliblea &I turiarn preserne mes on Pomona = dieren Ir
I:g a imprei- rico. d'DCtor Josil Garcia Ozone Trl- Pfiblics. general Batista al repone, so. lideles do W& luchn; .rl,. 1. ,rinciplos de agerata prelidru). El mtre5 Zn.r del prom mard"&.
1111011 cedentel, muchas de goo elleposiciones. mifin: Municipal de Fornento. docto an al cargo de director r de Proposer' nos ,-a van an on paralelismo Ins- bizarre. .. ingentero Lopes Costre 61JZIC Wit- al[ dinero y qua diche X 611111
,9,"' pirail6n'poir Is superacidn our... loo activam en Is dep6sito T a dispoldei6j
qua no me atereoperpri a las Actuates Rafael Pertierra Rio; Municipal al! do y Ersehanza Ag %.1cUJeu.';:
necalidad" de 1. ep.cR, ru coruem- V.epnpte de JarvellmnoL doctor Vlart, dejo huellas indelables, al doctor al. ban& Y Tarari, me encuentine ya gruc-,mo qua fietilitimija
Con me a6vierte na inapirac16 ternalinsidel fealdo a )a Is corstrucchm del Iranian, final de Tit- InstrucCh n de Is Smoot Coolie. ontan al incr ento de Is poblaci6n n. Alvarez; Municipal de Cabal- d6s de Is Paz, he tenlelo on -rdoul.- 5entimientos Y log prop6sitom, ticaments Isidas Ins
"' 1. C I ,6V
;DE TW O HOY P ,,poll an omen- gue doctor Angel Walton Blanco. share al general Baiag ahn., tiltleas caps its malalto. malin at rui a Gumicombin ,U mile te CUy
extrarjera an nuntro r .riarto, y que el Ministre, d Agri.
d6 al doctor Miguel orrah Navarro, culture me baji tirlara con eat: acer. desarrioll.d. pars fgvommr & note. he terminsdo onstrucd6n do on ripidR y alleges. .. L a too ones y In Certain oeupodWa
. F A B M A C I A director-general del Registro de Ex- Doctor Remi PArn Arnargils, npo- taciagdesignacion. team guajir.o*. I 11 I- I I I I i_- 11, '. I .1 "i I I _. I L I .1
DRA. ANA LUM UNITZ2 tranjeros Is confeceldin de on ilor aprobadiialidurniciq. aglente d Se uldamente hiza uso de ladpills;
'Alt. Ila Cee "Ahora cuando Ilegue al aft del
-decreta, qua Ca Pro- I .San, it 'to bra al ministry de Educacidm octo
Foldel6r, de ley ,ad. do F to bi, centenario de nuestro, Marti. Y todoes .. I L, I I 11
F-9093 possible, cubriera log Jagumis ad- lorle, ositor apro. ,kneiris Rivera AgUero. aulen invite. . I
vertidas a hiciern mile complete, tic- bado Municipal suplente de an. do a hablar par al minister, doctor 105 90bernantes deafilen an Is Pan. I . :Vwiado cogumblepkm nice y adecuada, Im, legislacidin de nillo; doctor Othem Garcia de C r. Jacomino. express que "In complao(a tells do Is Historim. estoy selturo do .
sworwas exetranjeria, concordindols wingismo, Is, Municipal suplente de San an pr6tudamente hacerlo, y. = liable qua al general Batista podri mostair
-SQ" PaPW an cuanto a szriclones, con lax die. de los Yoram; doctor Lorenzo D as- venido, haciendo on pRrAnt an so Una ejecutorl. fervor ... y triuriftol- 4 +1 I I
ng"Em""M I = as pertinentes del Cdcligo de ire Dopestre, Municipatl de San ois, incessant stereo, Para render un.per. toyara hacer qua Is Repilblica, coma I I
Social. Despuds de deteni. Oriente; doctor Gus avo Me ez monal homen9je de canine, donirg. monaba al Maestro, fumes Con Tbdco E IP. 31 I .
do ntudlo he concluido ya al doc- Romero, Municipal de Fameral 66n al doctor Vild6s de le"P., Can .1 Peru Todo,".
mm& -- m- ml--,,a tor Harrell al timbale, encomendido doctor Joni R. Prieto, Municipa it cuya reposicitin an at cargo do direc- El doctor Valdis de Is Par, saludd, LA SESO RA .
qua eleveri. ein al cum do In pre. Norte tic Florida. tor de Enseflar- y Propaganda Agri. rreilitima a todas sum compallerise,
enia crea qua no Selo me ham Justi. on iontriets y empleados del Minis.
LA MAYOR' -: Am -- mente semann,,en forma de ley-decre- [A muerte del doctor Tulle Pentagon. r zinc coo me presto on v!,rdadero itrio de Agriculture agradeciendo so I
moi erviclo al Ministerio de Agr Cullum premenCia a
A410,26, 144747 to, al merior Miniatro del ra Para .is.
A44M so proverl an al Cormajo de ,d diciio actr, ,rriterb a lot
05. Mi- En Is mahane" do hay, martes O. Yo he go personal de log Sum. doctors 3 varo Agiiera
A-1,104 coat..,...ii. nistr s altestitor VaIdis de Is Paz zu agraderimeRimennto' yy d1jo qua al Ml-I
Tit. J., debark conocerse Is mentencla. acor. fuerzo, d R O SA LO SA D A PLA
- Entre otrom, son Punta. princips-idada ya. recolda an al procesai oue coma funclonarto de esto Ministeric, nisterio de Agriculture el con I I
leaden Is ley-de reto redactsdo par or Is inuorte del el.,Iq, a,,, server Cub. ,on lionPleza. de; magnillegs funcionarias y empleadets, HA TALLZCIDO .
01.9UNIMM1.01 clar BorrecIl Navarro, log al- 'Tu I IT "PI 'a ra P liecal 6 y honradez: y juntom duran r, con ri ladies perlod'stas;cs tendon I
J-x de I ,diia t' a C,,'-,,,I,, namp, herro, ,,,,,ad, par, em; cue,,, P a a so ... Pa,, 6n- (Deopuft de redbir lie
gulentes: igdl L Melrepolltan,,"' 8mingtom Sairwoomilso y Is Bomadidila 1) "
En atencidn a In Inmensa cRntidad september. do 1930. i Dispu9sto au entlerro para 'hay, martes, a log 4 p.m., Ica cruo suserfi5en: wu hffo,
de extraiM-3 morosoii a infractores Le dicta 1. S la Segundo de I hijcr politica,,hermana y tic, en su nombre y on al do log dem6a fainfliceres' ruagaiari a Ias ,
qua exist-, so Cst.b)ece one multa. Criminal de la, Audiencia habanera.1
F arm acias de lol"N o tiene razbn de protester el deberi satisfacer al infractor, irit'garin par so. titulares declares personas do ou amistad so survan concurrir al apartctrnento "W cis la Fuilwaria Ca. ,1
?,Ueto con is Inscriptl6r, a rorov-am d r, uez Arage5n. president i ballero, Sitat Sin 23 y M, Vedodo, para des de alli acompafiar al cadaver hasta @I Go. I, I
Import. jeo6s R.
,,a, que ,deude al ReOl.tr I
ble y Fidel Vidal Camps v Antonio Cnya
turno H O Y par al Ministerlin, (inspec'tares deH,11m6re, retirado civil", dice M e L. B lanco rnienlerio de Col6n, fervor que agradecer6n
ReXistral, dentro del plain de ire, neric al I magistradolm, friend -MARTE5 dies; y al dentro de dicho plain no actor Vidal Camps. La Habana, 8 do Julio do 1952.
satisface mdeudo y mulls simultines. En coin cause, el doctor Janis Coll Tiene l Estado foridos'suticientes para que Dr. Rafael Blienches Losada; OtWu Cacholro do 56richow Camon liceades Pla (auma%
DESDE BAHIA A D mente. me darA Counts Al Juzgadn ca- Nufiez. tenlente fiscal, a nombre del ellos contintien percibientio jus pensions OILMPI Agood do Lasucia (ausente) Adolfo Cacheirot joesda Farnfindes do Catchall- "
- MARTI (PRADO) rrespondiente. con al expedlenir res. minister pithlica. mantuvo lax Cal,.
Calls y Iffirmaro T It tenlendo entenices, al ext ran- i gas Para too procesadoi Alfredo Vie- a.1
Cam stela y Teedillo .... M-11 im inLr#ctcw, quo pas r ademA3 de 1". Armando Sotolonga y Sergio Ace- rai Con spel6a Cacheirc, do Feralrodelt; )omrls Fornitallew Adello codadiire rer.
7, Sic but. pars log qua Inst6milleintis6is A James diveraos me refir16 el rai- durante al aho fiscal vencido an 20 Dr. GuWwm Crigs OrIew Lucreciet Upong Bockj br. UpSo Lawfol Xvitim I
Luz V' lici.. .... M-38 ,l : multo impuesta y ad udo. pandien. I I rustro de Hacienda, ol Merino L6- de Junin fillinno. 1951-52, in brew in. n6eadee.
Comperstala NO Oil ....... A5101 I ,- al Registro, ]a mulls qua impon- nfios do reclualtim. par ho cildo con Paz Blanco. an al combir, de Impre. formaremoa con Ica timing officials; Paidge Bratio Gurcia. I 1.
Tic. Rey NO MI A 020 : I Jun correspondien y [ado agravEntes. salicitando Is abooluci6n I I I I
a A. A an a ". I I .,one, Qua to% a ayer. on so despacho, que Se nos faciliten, deblendo hacer 1 I I I I 1, I I
155 a.. Mere'deres 4 48 ma:leacto delaJulel eglin as nor. We Guillermo Vices, qua acdrd6 elcon log reporters de ne department. co-star ,qua.. C mo Be I I I
Iy :* : M-7000 In mat.H.. I so libertad, hablando abegado par it ,list Seri an log argue __ NO 164 to ...... A-2222 men do tribunal recientemente, disponiando to, Sia.d. .1 priorefro al qua me con- da 16,n pro M .
Andril y Zulu, I .. tree a In protest arrou a a par to. proximal
Cub. NO d I d mesa.. de Julio a .eptlem. I I I
Emrra 700 a.. # J. Mario M-8665 Se reduce Is printer. clasifiesci6a al doctor Roberto Rivera. veterans de IS In opendencia. ,or bra. inclusive, d.ratite is qua pueden 'r I
DE DE do NO 217. a& Cuba A-2591 "A", a s6lo. true pesos anU%- Y al doctor Gast6n Gedoy Laret do Ins registers de qua habian ve. do revibirse fi ot;; ingresna F
PASZO DE MARTI (PRA- m ru"J' ]an call a. : senora siendo objeto culando acudion al MI. rJo pfiblico c" ,arm al era I I I
..Pa [as oxLrmjar& Main, letrade, director dj Is earridlen a al exre.
DO) A PADRE VARZIA in do antan Wade de Paningus, scusador paqlcu. nisterio. sado afio sea 6 Co. -.,I .,or;,. ,,, 11 I I
(BR"NCOAIN) a t todos mancions- Para terminal Can protests, y ca- Lee stores an Tiw.rt" ': .
an ed adampcuporci6naeleaumdamA2 Jar, pldlei qua Crop ..
Smis M1JJul to 4% ........ U-4063 Smicalax. agresikoliciews dos sonlas nA, dos con trainee &fi de reeltiod6a, par ran homers a log fundadorem its Is XI ministryo doctor Blanco .2 3 f if _. __ .
M-1080 = as extraniorm me tour an pan ya decimal, so patria, al doctor L6p*Z Blanco he die. a 0 recido al resurnen a log allies
= my Ball Nicol ........ mantel Hoy. c h ,.. i- I A f" .
NO entemcisi. ., ,
714 9025 bruin do cons darsel n. conamrik Is a tado Una Xesclucl6n stiprimilando no qua me ban Ilevade, a Cabo an al Cam. I "S'S",
Son I.Asaro NO .1;6 -::::::::: M-43118 s6lo Ins do log vatermelow, St.., on go. pimento de Tiscornis, bojo Im. direc- V eda do I .1 ,-1 I '088ii.a. -4fism .,
Raim y Murique ........ M-IX11111 go reduce Is vlseencis del carnst neral, de cumilquier Persons qua con. ci6n del seflor Josd Harentrin Anter. IN" I I I
Mandque y LaVinam ...... M-4231 do indignities, a s6la Side means iih- curra Hacienda, agregando qua le con, mix1mo titular del department. j I .
Virtues y ZSCO a M_5W prorrojobles. Prohaidadow Is Tr6- M UNICIPIO DE 92tigfocla declarer qua toda ,I& clu. to. Exprez6 el ministry qua sia he' I .
Consulado y Cal In ........ M_ rrol: i all mean qua me estab tee decimals, nijecialmente log LLbertado- Puerto mievarnerite an servicto el -co.
Agulls y Barcelona ..... ... M-8510 on a'Au.11dad; y me declare quo al L A H ABA N A res, tiene, sum ris;ietaa y al deracho medor de dicha dependencia, at ban ", :-, 11 I ,,, -- --il -- ._ 1 -,-7,7 --.;"A-k--, --, -- '-y despuis de log Onicas sell mean de de ser blen tratado, par to cue no me i elizodo mjoras in t ado ye me w
Corralem C'en" O ..... A-7830 qua at extra tiri mbellecido sum sardines ban res.
Apodaca y Revillagigedo A-4845 Jern Inellgente puede repe 11 mis log aludidels regi.t,., entido, Us I .. I I I I ,
sin MIS off NO I" .. .... :: M-4595 gone de Is exenel6n an al d Secretarial do In Advainhitra.16im dir al Ministerio coal- s6lo con In consignaclones promotion- %. I I i I I
N 5n tic inscripcP16 qillera sin el lemor a ser xometida a I tales.
rludes No 1511 .. ... M-4737 jo certifie.ch & no acu
VI N precede a inscribirse y pager to cuo SEGUNDA CONVOCATORIA to molest!.. snaZTERIA. "El. GATO NWRO", BJL I
V91 I 44.5 n. C.rmen ... A-9976
Ban Jos NO 413 ....... W-IWO to correspondent, -aunque sea Is Despi.,63 so refirld, al doctor 1,6pez .
D.SDE6rADRE VARELA (SEI AS Manor de team pesos anualem-, no Dispuesto par al Sr. Alculde qua Blanco a Is Protesta formul2da par
COAtN) HARTA AVENIDA Migo: puede -permonecer an al territorio al die 8 del Proxima ones de Agosto Ins organizaciones de IRS clain.p.a !Debaten hoy los
CAL (INFANTA) trcional, par constituir Una cargo a Ins 4 p in tenga affect an al Des. vus ecialmente in Ued6n N. i ... Ii r .
9 235. Pa. Cemeorell. Citilln, qua Is Rep0blica no tiene pacho dc' e ta Secre to r hi a .ubasta de 1,"elfoa Civiles de Cuba, alegando rrr
Concordia 3, Oqurndo .. I ,,'?'.','I ,., u. .Iran,.,. Pr- it 6ndoze an tat pin SEGUNDA CONVOCATORRIAApa- clue me van amen2zadas de afrontar I i n
3, Has list .... :::: Ill n de dicho eztran. ra al suministra tic C 0 y Una mituaclein dificil al no consignar- r I
Brincipe U d,61 to e I me an Jos premeuntell Leones sobre la
.,nuJ.,,' N- 714, ... :: ....... indigene. rritorio national LENCERIA UNIFORMES PARA EL i jue mention da, r L P. DO enzar de 1 '52 a 195, al Cullen par, 11
,. d NO 552 . I .. U4005 de Can ormidad Can Is legislacl6. N DEPARTAiAENTO DE SEGURI- Cam
Want& No. 11011. esq. Estrella U-6200 [a matfria. DAD PUBLICA BANDA DE MUSI- 'Iento do auxiN Para ilis fondox. I 0 LA BEIR 0 1 A .
Carlos Ill y Oquendn ... U:6830 En.cuonto a Is miller camada. CA. ESCUELI S Y CHAUFERES, Refut6 al minixtro t I
ru u." UJIXRES Y MFNSA.IEROS. neena lannand. qua .1 be,Padre V.ral. NO 860 ..:::: U 6M it or entradas b,,,t-,. retrib.96 Pine I.. r Pe;o,-:J,: ca s a am en eana I
San Rafael y Sciedind ..... U-8700 rlb. 1,:,De ,nel Municipal" Cr ,art. do Ion antiguo, mervidores de' I
par r-6n de so trnb.jn personal Rea no 1. AdeninlWed6n Pfiblica, no In earnMonte NO 1153 .. ...... BI-4864 ,ucldao,.y. qua .a dedica a lax ateno durant. er ..Ica do 1951 .
San'LiLaro y Soledid :. U-1919 clones a so case. par. m.ritiene un 1953, de so orden me convocan lichn. ,Art:, Pon an Ins actuates consigna- Bs el proyeeto Maribona R O S A L O S A D A P L A
T..Ovez NO 55 a.. Flor M-61874 standard de vids de relieve y ,is- darn pars qua an al expremade, din .. nnupoestales me been co-star, I .
Mat.dera NO 11 . .to .: M-4241 1 iflexcl6r, econ6anica y social. en y a 1. bare seftalmda concurran con In do itres millions its pesos Para de Interclambio cultural I MA.FALLICIDO I I
so. proposiciones a dicho acto. al londe, de lot ratiradog, admix d, .
DESDE AVENIDA MENOCAL (tN- Igualdad do cnndicionn con so e6n- let,.- qua IR ley n6mera 2 oblige al Estado
IrANTAI HASTA-EL SIO, yUXeI.PR1Rr6 on tat Casa. igual ascala En Is Secretaria de ]a Admfi die an luxilio do cualauler re. La sesi6n-almularzo de hay del Chili Dispuasto ou entiorro para 'hay, mar tat, a kis 4 pm., *I quo stlecibe, an Dombn I z,
ALKENDAKER qua Qua IS Corresponds PRO" 1 log interes.doz an dine y heirs hik. tiro cuando me encuentre'en desequi. do Leaves do La Habana Solari dad.
Ayestarin y Gral. Soiree .. U-88110 so marldo. libria Y an cuando al Pago ca log code a testae mobre al proyeeto do do ostaraz6n social, ruega a clIentea y aterl so SkV= coricurrir al alictriefroerift--lTercerm Y.9 203, eaq.. C ...... F.90113 En cuanto biles, log Pliegos de Condiclones y *
a 'an "t'stg& CuyO no ... or as -Decrato sprabado rr al Consejo
Calle 15. nq. a 12 ......... too .P l cusintom informal estimen I sets mesa. de In Pensiones atrasselas Ley T" do padliff
F-6193 Had, do no ,Bit del eJerelcio fiscal 1049 a 1950, me I&
Zapata NO 1457. esq. a B .. F-88811 den a Irab I. Can prospect a log requ .. qua de- n Consultivo a sugeren del salkar -)a Funeraric Caballero, alto on 23 y M, Vedado, Petra desdo allf acom xgj'
. tarritorlo national ft breve. a vern Ifestd al doctor L6pez Blanco qua Armando Maribona, creando "Lik CaCalle 23 No..961 entre 2 Y C. FAIN emerge, y par tanto no pultele Cal- berin cumplir Para concurfir a as& *studio log medicine Pirtinentes pars sa de Ion Arridricas". Centro ctiltural cad6rver hosta aI Corrienteric, do Col6n, favor quo awadecat& I "I .
Caluda exq a 10 ......... V-6262 subasta. moducionarlo satisfactoriamente. interamerican ins&Lrado an Is rieco I ---- .,
Call: 23 N9 600 entre E y F F-4044 cularse so entrails brute goug 4 an Lo qua me hace pi ibllco Para gene- I
I estarlik an telex ounce a In qua derveda- rail Otto tems tratado fuj al del tri. aided y conve an de establecer on al 8 as julio.do 1952.
Ca 1 17 NO 28111 extra J a I .. F-6092 men conocliniento, buto sabre Is rental personal. Dijo intercomblo do active I Let Hoban
Calle 23 NO 1200.ent. 12 y 14 r-=l .; joegdtln so contract. .
NO312 entre 21 7 F-9m it. )a brevedad deJ"j psaWm- La Habsids, Julio 7 do 1952. quo t design a is comisl6n qua domik, ee: de.este 'oil' '" I
. 16n a trahajo, m ro on Is resolucie a Cap
_ 23 .. %ichrodolas In exica- Jacobs do PI .... Is a n reguladora In AnWir.l.Ir. In.-: .
NO F-9374 c, I %el cob jW ADOLIrO CACHZMO I I
:'ire y I Mun ipal. y on lada an al ex convent de San Film- I I I
.' :::::: F-9797 qua cormapon a a is entrada lazu- Secretarto do Is Adjorl le y f call cl6n del mismo.
C NO 407 nure 11 y 1. Coal me el al mayor I26 Sea, 39 (N. Vedsdo) .'. rO.2932 etribuciem qua perciba, duran- ca I claco tan pronto so traslade a so no*- 1. I I .
'. te al flempe, qua dure so actuaclilin control de lox n uYentem morooos v.0 edificla al 1111nistro do Comuni. .
,C'Ile 27 NO 80 entre N Y 0 U-9476. .rtiUct an nuestrin poll. a a I] a. sa
,Call. 23 .1. 28 ..... IM-3838 .&/ cocl ... j, Ila. 12, it:, Pa n:Cer.
VII]BOILL JESUS DEL iii)NTE al I I 1. Para prestar serviclax 11 TombiAn me establece Is faulted te an In qua &left. .1 r nt, I I I I 11: ,- I
it Ministerio do imponer mults a An (- I fix Ito al oil: cut actualmento goo de La Habana. Una oficina Cam. I I l I I I I .
SANTOS SUAREZ .a h ca If c I so do into debido a .log funcionarlos. autoridades. ernplesSan Leonardo y Flores . "4611 qua al cisterna de exenclones = I plate do Correas, Teligrafris y Bottom 1.
10 tic Octubre y Sta. i 1i do. a adrrdnlmtradoras encargaders. ostajes, muy necesarla tombiom al I I I
Emil a .7576 eir.. qua par Is -ley vionen nialigailm ca In discalitmeldn y quo. do
do Ockubre y Municiplo .. X-1717 con ]as plan" qua at proyeetan lie- contra turiatteo I commercial qua forN ,olar r parts de dictum Casa, de acuardr,
110 do Octulare 9 1310 ...... or al cumplimiento de la me I
vor a. xabo, ca possible derogar Jos can Is Resollucidin firmadat par Cu"5007 Legi.la.1 n de I, He usn'd, nes qua In burieficiain estable- "k -*,% .
'P .. I, ca
':'5"' ,,tn C.-Il
Morsel nq bet C. IS Conferencls Interamericana
10 do 0,1,,br, y ChDajlc, ; Infrinjan cliche Jlj I .. .2 M CA A isjo iz
3034 f/ ,@ j & j a ,% 7 smmiia ,,,
16ndose on impuestio tirl eig.r., qua I 4% ,,*A'Grol. Lre y Durage ..... ... 1 5995 ends mulla .erA imptiesta indepen. 4 9 % el qua se utilize en Is ores in to$. se efectut, an Montevideo ham 4 im 4F ow .:
Cos., ego. E Palms ,. I-i7N dientcroente. de Is qut podra Inloo- contralando eficuments' elailque" se justamente dice miliout.
.7 Us I ,A, nor an so Casa. les decir cuando no rintlins a otros osos' A alto me Ilega- Con age motive, ban sido Invitados 4 I 1, .
, Smn Delgado y Ave, Acosta n mesa presider.
Catalina y Luz. Caballero 1:7474 obone al Milillsteno In al noiifi- El ramedio rA. ermi 6 diciendo el doctor L6pez a ocupor solenteis a Is I
jol finm OR. nq. Revolucidin "nela dentr. do[ Plain d, tiiclro die). 1311no, ,I n necesorlo, ,an al Iralr- ,let do esta anlIn Ion selores d I r .- -_ .- I .
Laguerucle NO 62 ... .. "I JULgodo corresponelitnte. zi Cam. ds Mak"100 COMM 101 do del repetido tribute a air& unidad Miguel A. Camps, ministry de FAtsdo ___ ,.
'prober la intracciiin cometida. I -1 I '., iilrIssibel N 4 Ste Amelia) 1.6264 La desobediencia a infrocei6m de fiscal. I Y proxidente de Is Sencedad Colom. ,: '; , I I I ,' 'r' "" I -, I I . I ,, I 77, 7 7 tt
SI is. de Mario us i-19 55 (El Las Impartaclones de arrol l'bist. Panamericars- al director do Is
Ca, vano I a gun y V, 11 is Ins dipoiilrinries legal,. entire one. El oehor Arrimila, director general Sneiedad Calombi;4 Parsontricana. I I., I ,
Clzda. de M, no an T.-77503 trRnJerin. par tres Vr CPS FerA mail. de Aduanas, rIndI6 Infdrme al minis. FranclaT Calder6n; 61 viceproolden.. I -i _i,
'In luticirnte Para procedpr A IS eX- c resi", BUFM BANCK z LOM A & CRUZ ORMAsitin dr I xtranjern reincidente, I tro doctor Lopez Blanco sabre el dC-; to de d Chile insUtuci6n y A I
Churruca NO 282. esq. Paeul. 1-4724 Pu I nundido fravele an In Importacifut de! drnte del Patronato Pro-Cala a* 11, I I ,
Clzdmi. del Cerra NO 1395 ... 1% del lerritorin 11-1-al e.nfnrme I.r,.i sin pal Amil.ricami, -do ardo 6rrd. .
Florencia y Stri Quiritin 11 1 1 I Is In. I 'I ,Ls Yeats sulacrir do :mIson carrespondientn. Lee; al prom dents de Is Comisitin
. 8 eyes a. go" d d I to beneficiaries del
"' do Culture del 'Conmejo Condultiva,
Calude Real de Puen ex Tamb 6n lu, deragA# por niche icy- PAZO me .Ieb. ... IS. P'.', 'c'ienato.con sea. de $1.85 par I
Grades NO 39 I-7277 dl-t.,' Ind., Jos I ... s dqoiri.. quirtai. an vex de $3.70. I ser)6r Romeo Vasconcelps: al Conn. I .
. 1. Catalina .. -... 'Cajimim Is inflazin.ci6n - rmando Maribonaquien he, I E P. D. 4 .
L WTON 1, ors legales que me imporigno 1. as- remiultatling superiors. El denuncindo frauds me hace a,- jern Ingenierea Gustavo E. Urrutini .
MOE Ay al "Ieft" y motor
Ayafel NO 802 nel. a tablecidn vn to mk5ma. cmde, a algo mis de 700 mil pesos ootente -del. pro- .
Fillorice y Herrera.... X-14M y is smingria, suavits el apendiente de Is investigation admi- maamWO do Is plillsibra, actuand. do .
;nriquez N :::::: X-2333 Encerr6 a dos j6venes initiative. qua me Have a cabo, Is r do ceremonies al "IedinAnto- LA SERO RA
lirea avitando irri. coal esti a cargo del sehor Rub6m La- 5 NO.
t .a dari cuenta a Ion tribunaien. in' 'A u
Ro"AE'sortesdo Sea. San Fee nio Pa
San n a-
- CISCO .............. X-2326 criadas y I u c g o rob,& I Laci6n y, casi al ins bntilla. director general net bervido C
tulle 16'6 'i TeJgr ...... X.1188 I CantraMesifeado al effect por al re- Onvbca ,Iw a reun!631
W. Juansio X-5131 Van do grato alivio del petido in,. ..
Rita y,.Blarielle. Rd Otria .uevo mantle, robc me 11.0 Lem Injersess .1 19 do jell. mariana Iml Asodait4n do R O SA 'L O S AT %A P LA I
LOS PIN05 Cabo an In ,dltimn ores de ]a tar- dolor y cowAx6n. Es iscon& LOS ingreacts 'al Fine, naclonal al I I L-ki-i'll,
Cisneros Betancourt ;r Bill de do &yet an Is can de apartamentoo I
Vedado, domicilio a.l.. y (da do um. 19 de Juliet actual, a man an al InIcio Dibui"tes de La Habans,
a #**ego,_i ........... WU22 situada Madre do nuesdro Bodo
Antonio or- J& 'H" l del ejerelcio linear qua coma IN3 53 11 I I I I
. del nh E at indez Silva de awerldiaron a $1.227,141.24, de lo ;u
----I 07 linen 'au Para mill mArcolies a In nuirre I I
_____ :e hallaba opde III.SX,315.11 a ran .2 H)t FALLECIDO -h .... lo: Art di-ri.: de ,, .a.lbscag, ml o .
n-Ourni-le, or t __ ___ t ,t,!i Up 11 ., .
Alie = s~S DM310O DE I&.MARINA.-Martes, 8 de jillio do 1952 I I Icado
I Blidreau estma quoe Biloston -.Dead. New York !nlter enIr a, Peunau ie-tcaSCINA
pdede derrotar a Los Yankees. neuas ycfo guorumeroso, prno fuerte graw ECONOMLA Chsifl iado& o- .,
tritus tota Yanee an al~ss yrfft 6leoao aoooro rojnroscotodo a Ingioterra Almirante- I hlim 01l
Coudnaqa- 1 eaqs iI 18Aereu 15Po Osa FIley a a NJaegos dl6ioo Moodialos.- poret Jos expontos estimoao ; N1 FI 1
qutossorcesq I coe tenenl sl in ~ NUEVA YORK, Julio 7. (Utd)- u leup etak n btond' mcha ndll do Por A. R.P. UO F R IU U
'.CA.LW, J TIIIU pendo moy sodnoi nel an pebcoas Osl doin. Iacr soR sket 0ERDOS T P
Pertu CMniplt'daI U.P..oncycls PaJEHWY THORNIERRY, do In Ui. F. Este oddao~ doigltlOE1AU M2 0m
[ -NEW YOME Jolla I T. oJUdJ d-Losau o = El al9olcoIc osi no cooal otra po r a on,qoo los s9060c" il l D, Julio"?.7j Woellcd- 0pm Icy, co P_. uos as -4 co-dI nneosbnD CA I Boudreauo soildacse qua suia MedianJm puqs UsatooJnsJ- rgmm dleprscdo npurieeatheslnd elrn 'r bonio U ctbrtllatcsnt ea t r-eredcUAlmnet. : 500 soob
b~~~as~ atrsoass sc oe aee nd oenied eoeoao.c log Joes OWlpeea rt t qocl aaoe leoded ct quo os ctu naton bodaet is a lnesstoubesb ,50d
Ro"dlBotnSn ldu 5 em&dre sai oulmonbe na psm.00a1 malmiial .
dan a ilter e= c Ian Is okttiAe p do Ta e do!,-.~ sIs ,.elbaoc dsI roott u oocnpssspcno o r re rtecs ot Irn su 0 =i-oohldt onn. 0qeL~~ c-o noauras toeoll
to oasaolls s dib soecse riknLeee -Lsotene bar n eceer enl teuoc tlodi ioun Loa- Los b sooialls irombn ara 1.2 ned en mind aor. ainn Ienreb"nI
d3 ess r ed ane. eow petecee I ns Trorshoon so .1 Ton e oolmo ur moh sm Inetes to-lri usothlse~ledtdses.tee5stoernebr. i ctschnn o-an Stformaly -u Or treo as --!!aJnI
ouore.die 'truo e -ob =bhnlte.y Whit tesnl osa'drene101r.V uemob sbed 2.deuoottsI atroo t'r mode s sdorons.oU tetioAmioedu0delaols rSolears
do Vc ase u t o do a d ale' Dgck ewe Ito c de cIa d l eat o q r 1% t l L o e r d el a l d e o ;t 0.r rids d so Iool e duo Ce.a Pooleeo Bout a r tote os ,
testooe~~~~~ l gashe I~pes noesm 'ol nrtd
"eSpt od a hoeoq amoea ar ..!n e a h _ah. as o teel ouootdesa co*= lose anB'1paenontooptlodora -Lr d- 'eau aotn doG els aslei so 8,::" lee Olipboa lsan etie do mibblee
nsualOOW5l .0 ransom, mlr U qaone tots -it"oonnad smrlpot 0-01. c so lo. uncall an ate rodoa 'Y; trctobtooAntems lo. d i sea s e too Ct 0tlcit MP. R= 4
nTtrao oure qus co eels Whi te d m01 teato sodniere d Mbolonsa
a 1 ,de Ishttl ode us ~tlg~ r e at no Oe rot- pr o q.dp~s geeeorlsoe sa uast eprd
ecic"uus& n~ dl. 1fos l Dtae a selb et oe abue eetd geus o. l buoercote y0 aiim Osopsolirco ~ c 1rr n rdo e s o e darineternebenI Ca l Is a J 1
- c.Iots mar uronolo olu oule- meted p d- d ctem-bdgideatee J*IPl s Iob ddodrd cdnonod om ecoto b o"oturout.i, sAlnlo sa s
10simu af micasisl duo Lunr pace tol a'.'2 Tbemn oSeidso 'ies teqetft e tacX"
quo Atec in 'it it loo n e n td a Pot.6n, do 3d absa o Somi d. j er elsen soho d l e s oorrMedcieC tr Fe
. *dEft w in15f h d.a s .. oido baanm bode o treat- sl mdCn obobbo cr I sea llad 22t boi quo ben' duo.: l denl toel aiotoee ll.. pa An- t a .11.4
has ~n esegldob s oldbe c dcip Jmna "usale ouroemetol 2 lumr-d -und 1.cguo Ia l, C~ b d be bau d4=ibsrelnee es
lsioamr awn.ltndna idlo c dad Iarar open- do Its~lc disihedets o de Lras tr uetamib ul oos ntoo moh.
doe para.e pTnta e s, mu.'oura .ntiraqo b .. r oo HilX an. pocad e r o Clu CId
madc =gal do eure'X do ored sio Teo51ea do lhir n 1 do ul crele de oc no bleeds sotrse gedlo Ia Yakea s- ---_F
die et rne ooorreoet ad t _i~ aer s de .bdn, lie ldd c cot der It ll Anb nbe Ccias clr lp n
haydoer qoin o qird bos enban bin baon aslos oad' 6' reooc iuu al n I- gruinn a SWol n rda l do tuo. nod o sho I V toI~ I -u.1 a l it te sto lcodcocnoe en bu dtbs etnuour~Id nr e
Ju l -Y on111b. d ole s ee c h ine a. pe r l e te. s n tds nu Chu Y esr Ch l en u to u .00 r e n u r a e n 00 01 00 t d u n m o o e ns el e b s
aqed 13te loeclaimsioatehocof' dad-i lbaradoku ndon qmoon.euedo005 0a omi epalo 0vno.c a.tl .cr~ancl = 1i,. -fre
osan. on dobsale otnodnh o~ no nod ocbonAos oti mpooro do tme eslo.e e- u Snnalteo peen r aLi Into- ru~ldaJ1 orr IsW ,~b ,t -eLd do; ,e !
5a"cctno to Safd~ e oiAs, hem a- a i o dots 3 Iaol y~ea va isrdlrhS an 1,. l 1 "sa 1
YeNm lid lmasntaco-o~uei~o ~ nmd sh bldreo Zeberbee, Marbeatheon 'ose I pltd m oin e rtltodorose duer e n L. uaworno td
sa~~~~te~~ peapspo eeeg te qu eoro mheloin al bt c on is bud e inmrs at, Ton moo auco S ue la L do l eai I inn- tom Os 00 baroiloo nrdu cs' cl reed dIeu ce tdi *
n Itm eco --os sbladd. Laso do Is rem m los a ara ruore cld muchas bal
Esnepetc c6 llnsyse dl bbaus da Ies.~ el t ols LoPees.lo3aoces doohnnrl *id ,.Ipropot sc denc-ypo Ie m ropenr .5 pbai t >-ea Iovm P5300I dos1. cus dcltlre It do leal deenrna l
I0h t n qtoeo ~ h Oie o rd'o -our aup 6emr d Ua ets i ct r munclto e lr esubo era o cur t C eel o r fo rma c In st k Sct o ,I 1 4 c pi Ia
cocmmpsca mudals Yotd on1 --ev Badoetes Sn
ton con~ a a d o te anmstr usso. qa I de nn Opet o ra e "lod 2onrotrul Jua d e le. a Cm elast no- du ct hi l 'Ito l orr.
~v tm ?~eL? ol d t ida loo e agnatobra oslono s do- t 05001-o brrtuiomnrooe.c "madtnt d C00 roleib .r tIre Chtee to i. A l eb n Clu arseo ,0
. .sbenboaqtsbl g;qsubsrosolroo af t o muemt ag uo no O noete aotclr qodi e ils3,9 l i t no hee l SanerbbilluI eldadeQbmna al
1snletud doad ,l Ia'o.d ( Yaneero eo g ule e o e ,,eard taxis Ital mlearo ydn (4,9,hsrm e Wn i r t o r docididd jal e no n a In s N o tm 100 dowlsmcluu
liad mpe dsv Sne tadotm Io oteortt pdo wm is.m At o n ein. C idlu .da0 to O
ta e ohs Tesial Ea je o~ o o dnO a te ncer- qua qoa er chore r aoeoo 015 sr k catI~ t e, doI ojt nd r o r do vrules-,n pour.5 eni u e tsn. niar es ati lequel CelmIedom,1. i do311 ~~t <~~ l~ so~ e saolalA eth m de t o c o'enhrll e l a alin. d le eooeoyo totoln a doean= dlo so dalbeo iesoer prorat on do- ott o ls ,00 re s e0.
-Jieddock~~a Lobs. ooeteeslec Una Aloetaos its suor to cocosr tie Pore Yolo too doiI at ,0 1is 051rl ~salyIu-rob ~oepo ele o itn ceNoo
L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ soao sie u riseUM roqo n boees l en b 10,l neoies e nleto r n or modelt d par-- ct l eM so3:89mntsr a o
b"les dointaerub m del bean slelento los oneseop~e c taod.PrI roe noa ucdrutan hoi bus ,t aned Puluroima hi- 1,0 roe 1 a tenl s qua Jo assI Ia
1ess~~~ ~ ~ tss id le e lemo eo b' -l a ilredln Bmurkes buecci-tle pen an10 mde-brn Chuemm poetson e d ti be- Iorrb an# is IeoretetIn tbO".snk Sledlunca U t t er ed& e mis e lo d e o d~ ts 0. c r r d e o 0 I -a t Is ma ren. ts qall cb I ni i pal sy ~ I. Srdu d o lo ne is is ,e on e m n to Pr t qo ,e i Eu eIatoI
4.Ian ~ ~ ~ ~ ~ W '" ,oaiemsey aitau u n~ c loln snnon eialeu peo roomedaiela poear otnqslesCerOoea co ds podo y 6tmr l e bod s n -'na..
- n ee nits pee est eso tna lgo co dere t dInidaoq. see 01er meo r.quo Ihe pra otelt ei Is aComic t oo-ti .... ;
d eapc a .e o s i ign t e W at e tr l ich t ee i d o is Lt u' in n o n en e e 31aeo o ln a LI lerw l al go o ro o ld d 1o ,tr
Isn Sace Pa VSsMlPrnl
ad so Im a dlampl l y a o roI mill o pelnns drt csl- et a y!prp alet Ill bu p t oe maita e p- and. de :0 i0 dEI
is enluros d o eral Voaml a o a ltl sAit-' a u g 1 III en t3,3i.5 mbnte'llpoe C
- .snvletcl. Mct d s Onst e-roat npnes osaa l Bae r o qIi Ch. Inowed e Iu Ala Pettn boln qtc If1 1
Yle T. ,md~gc6 searS- Ise~ po "rotesdo rcndu st e Ins lue'h~itl a rpe Yde 2 outos on Hbete on doto Gustavo .A= III=
r ls e qu p o a ni a naetu a a- hal cl m na h cmu do aulo e"uo o csto ae.uu to oss l pITcm e "'ll t'l otsess s"I
, '" re almime a qus lcbe alr dooe ly o d au ece Joh blist r oe .acs d4 i.o Mece conrs pldr 0.-53qu0,555ll,
krtbins.Su tp s tteomtdu.0 carl so. le olec. ols Si nem b mto b e onmtud 4stu. ~n' a dc Ces rune rlcoldrit h mel- Pmd lom ul I Jon B. Ueal 1'
Puro se a oai otenb a ae riaai. Jlu. e esu r o cu roesU l lnOteadro r age osIra.deanmhl-n~iatm i"4
1 opn, dit'oorsshm nA& shrcnsuete~~ el qboboorntoehtes o _n. bssdleoaiterqept I& edo otan at Mey inns Al fge so n os =d= '! loosenfe qulsu ae ,emell e tio ss be I aa l do I005 conp no b yasoreb orone Itsr dbor-v k"
ioroaados Cesi do, blut, so-ee mos quaoedres pn i n *jIc aoi ene R0b penne ro d,& ,e eu doZ mna dM,0
He sit ajrslvn~ o o m usa s ,, een i nks dpa r. Grn ropotdfi l Grqio~o etues~j l s C R ER A4IV n
Ota e. parlee 505 co sd cn ss y tsose O l pan a I u,: o o-, bo i i t n c e b e u -a t r ii a e e u s t h u d bd b e b l b l t c s d
Iese -xetonhy g a nia R ltt c saam d a? r an i sa A. cam~ QU
acoeis pea U Igmldl Nipel s oa ellnetlo de It sc 1 ,tbro ad bo dTrsnt e Cat0 go. inoo ctynda,
Ageegre ..su s0 pesea enemt trtg t otaid d sue Po.to c yF, b be61 ,K ba do mii n 'a u p
poubd d su E toita o 'o tt nbi rot a s opn 1 ao o huest osa g n -s WIL-A its ham b aa a.e 01h p mant tlototp to -s flE DOrval e e s 11t5a
w dtlop adts adel hmolo& sos not. C.c ddlOnio sob rrl qu e n ,m sInet labts a lidH NoesL, ol& 7.br-Cro-t o o Bnnitr 05 o l eD
balhe n ladm ,lmpo. Loso Io_ dc t l ,o V arerd d el C ort no e' sue r e ton MI bay Mcn- ondl fo b er ob l tune 9 ;: fods inas riyd u e a e Ieos a N e d par I andi a. siJ y da s.. 1
bt oe e la le ua 00 rto 1. Co rq dot in ca en ad Ns q I or ga qu e nc B anpter del qe su le d e O teo-d etpiroybo yoo.d soa read r o Us d chi cl Petes os mam--Na
ftn tasaotseo sgn o o o hos a domn -quna e i a dol big al o n-ests d Isc- enuensotn01loabl. e-t re",nde le Pto eodn ieeoad es 1 n lp t d 0m e o
Eltt st obocd.u t a ~ ib Cres d & o Ce pe d Icnoo ta ch& 000000 P i n renbd que Chdi so toe l e sro rins. rt e I .eass o, lerbdoa n oo 1i. : t-&it v d be Ll h e Aag tme s It 5A asset
d islln i s flolmodno e vas teo dsla Iestett is Pintsly a e mau.-eo y uldp he is pd m ne 4:10 "os aIhs Oeon
I e MUoo td e it# Al Aue cd iqc _C RIuv ,a aas leg to Is lncWald e,% t o s piosttond rn
blis te- d ns m es to itl- nn to Es tA e a ts os C. 1 t 1 Jd-gc r" 'Jn tte d cise
L codo I et ollon coo "Pil omd e i o..oL.~ o h Imeesm~ dal pi na Iet Caa enso eitneomd e 0!eo nol e e ip~i nd I blIts r m oun s oo s atde
r~r".uovonst ioe ia CJi not tab lt S6 quepaad delmer meor ass aesotos, mef ci q-,fogn ;
Ieods'.A ibdrWhite 1Citynalp21Itaenun nutp.made.,een aliotme"conislptar, oan.eneondelo prlsearoere.Ic-ileorambeside ser o biby.lnoun 0 di
Assz~eurso "enmo eo eadto has e ua an enr I a pins. t in n hoe ayu en noroobedl o ttt ir s yia u ev e a bo die contardiesd n ott tmo ss eiafl
Tb H ao kes Labur u r ma a l qo on so l- hi~ s atai n no Is J e nt rol Id P r s in u .el t o g c c bac os Pe db 00 ot e t r t ~ to, y e i t l j t n n lealda -16 Lm o bmm s no
t ii a ci s a pu o a do s le me Cease al t u i r ter e s So b se all oo tere ci n 001 a n raao d ol oz ii !y iqd a .d Ool future C r a blm o on elm last e fa H e re a 17oocI
p s o o r w s a ste l e l r m l affil j tns h~n satmsotoBoth- i .L 411 :sgo usecohe
eb er a selloomam oressp t a del t-..ice Psur to trite il o s o uts tc odo yJ s -W oun l nles sit p ci 1,tt 5 s s m t q e a tb a t o a k p 5
L a s it u e i n .qI 0 e 5 e f t. C. K tteclo; o drl p o o to Ie s d o l dIur o -.od to i t c l e a o d s 2 r a H o t e 5 I n n b a p o c c n s t a t
doro ioenr 56e deonrteeses ui is to lam =u t in.dlaseltd ne sase n Unonpar lea 101Ieeo -hce is C w ay :co es'aoeclmPuba s p5 el e tn IO nosett cI* ,
Edn do a". at l 'ntu 'e 'an Atde Jontga Melemo tlbb tbe dnoei eio o nomtoboluend esdson ~ t tosehln s 2. mevn. lam binoueojoines aId -eo1d see ". 0,
elear jondeno. teiene e x oerdo olsblemsb re e a cot' roi tie n s elrad .lyda 9. r~Seno@ ya abeueta usf -dn at allini. tsails.--S
do~'0 a I &' on tiooaal qua as Isn oseiern 2a1.a4 enstctis para sdoe- atooet 11 al.lta su tes
IM tacUaatuc e s o a in daobse M. Joo lc o a l se i io e r i tol b lo duSI s l t n o e a n sol Poie lg ha coi gs 1oagga- L n Alrm" no grasl au ramoetn loss sou dllco peuito cal aa tile neo 11,10 rotor qus aoen Isnd on- duein tes per .ras
I I er de Roe A "sain" A0 tod me a ..
'At qo7-ftnSllsmInindlCeead4gnra al ,paraly vr qua pobled auture a tr q irs Gcratn Beal qe It nosile alt, 0 gal.. ..weIflI,- -bo
Opzo otmncnatosgl ena nt, Atseb aqu trai al pa rn no~not or, im tow di 'ttr m .u~~~sf:X ~ s n.b aped n Pi05tlO iPtb
ntoW trPlboiemisI Ll" rnetobt qu ets quo s af ros 1nim -ia ,, otsan elledo. S auisd tr otnt tadbnga. ,
Zr del qutiol premoir. dote ilil a ls end so ot o -r 1 dale_ eiebl
soin .:reb 50L an nmoo is abub i etn -5ii'e 135110 Saloe sa i e tg e tb e
Primu.oFdo. 00 Y og B erra o00o a i en in Ipobin anucodsd 00dol dabre Alat ar ohit Pa lo..n I Sa c el ob dass seqo
nn" -ne Ioo yu r Iigh peaud r tno-i s .u pIqo 0pus ml Is m b dodo tedom snt ad
Sase.tI'curh1 de Iroo ood a S raoo l sops It 1s98asyet t rYard*#b exttba s 0 000ta 0' VoI tts o no ,Iso ,I I:me oo-r ;
in bin muscleard entt tote -F i" di t 'c am prtalete
quoip Irt bal boh toeOe magetn robe if roocictg Fe -Jonu hbine pe* eanoslt ? m l-osols" dike1 I
toefnq. .i .y 1,eeda heud aegolos On keiid d. mo-ra W. t n
toI einmi e tl So lapac s. aet street[ ari is- .tiesdobl ie ro a denk Gel" Pe o u ea pr0iial saa.- t e eaer Oe !0 s41ndo
lis pub .osr 00 to Codolint d*iet5 Jenoreatond. to citrreo ssooo oe-oneeI.
I=1 eobeeo 00 tsa l u edni qw% lH a masnd I -"i tous" ]abb dotte lea pUna ursel 0 -se see .o pope
I u. s aliest aso ua cnlstpo mitreo on so enee Peter or ocallten eo Sth
n a Inesten to El roram Gunte is O a 152quato co eshen a as Ell S e ido dot Alhb actre aic t u
504 be~b~in e000Ma( 'ques.e de- aa pso.poio pus 'sil "s do Leambi orC oAL ,tt sil toobt PaeC.j2pltose
Is Direccl General d Deport oe ot ror qua ones dic e pour oor-os -ot1''ele 03*0 pono nains lode y 'eiloy eaano Sba u 0 dees In p6esbb ean os k Gandams egso she.wTAO
-l do ml mesr CIco KeiE.Iual0ia h els2 o i
or o asom quoboor enngma los J erel ,al dhoama one .TWA ma "top.lw
.- yolh Tleaee se oopemi o usaaslotecnotebd Cao. 00s dis 000. odsdIaeBtl ae m
= Int n lchmpln etrlstc-lte&enInqa enlit & ~ e bi0 ~ n d i s qoolian a ase e, qc ie deu on 21t.u pose Mor orbs deeis a l~d e- lQA M 1
*iaotnee,;eliiaeisd o a ohit Sir i peorgo eoetl t ole- deyl og str "e 9:44 Cedraumeoe.da o s c sJrerione- no Onlga Jot cono.c aL.
to, Rusla a~roedea Eln nIsdvs~ mld-ie lIss purr- oid ass Isf p.be"r.a ooardo an baae wsoa H ud a s hasan e gn -uma r se sUfeh a em, A" maOlin '
VI'a a n o u of a o air0sl poro Tourer ads o b t-ttmesoroe I H or ~n tleO e o so ..ItO:A-almci
tltmchlni vvnse.ml Culde jr itosr ia tena lag se vetere no, botees pod OM eA oseblc s i o u ni End Uochona oiraro e N O RK. so ugto m.(Uid cope
20a Inero Cida repootlne -a rpeed docto nort VI lavrn dreld poabbnroet Cae ,u ae e.-BbySabuhto se do blth l olot" H R e i iiL Z .i.
tes. ~ ~ booi qooars aoc cnuinshx ePromlata~u anlo.Hyq eff. picetohr d u lo lion le ciCto. oeeaiden q uao o as etna pe sa U I~- n Ke ~ t
beti inoohdumhn dol p~iap to aetne muo pensided silo qua. hI -let toss lehe del nees o C h, id ete arrtn S' I. tI
in leano ndititmole sl isi nb eoe0.nma y si o-1 et smd o l dan erlctbosetba Ia o do 0 Icoilptae orba "ond a .de 1 al o" CAsild01 Otos.4.
El ae is Isdl restoa JlioCorrms lo~ Cenrod O o s tm orloe jooaed n no c e l a l $1 gcajo ueo'do orid. I d e s neaova es on aenso -,oe o tieio- go ~dbid. ol baed re ls rib pan I i*1l
gara ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ineotittanane" e a d G~tet do Plateo ptr o ol I ilysblaI rnia ean i', todm ites. tIrgl "Or Iuc Np pan On
I ~ nru Beatyits ou Iii fu I s in r nfl at19on jupimr teraoad mi e tedcm "Ors asu nit _si-ollh..b.blartetra h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~r a cvst mee beosod pronto en-m olin".G .P)a = R t vo s 'i.d ly
t'l tot"do TAL pruelqteeIapogtlosd be- bou uoeia Oni nobe bough can Is inv ri. rhal 0 e'c a .m.c e stei
I A toemfas. loo qoc o- ~ d soP. al tee It.,___.4C.__j
...2 Me sd tP atat a Coeeprmesoelcele smd do, com sinl6e be hohiapd stoeoed 0 Ca AO AFe O 5 Y at 505
CtotPisWnesTI-osn do a ot p Cmlo ds Cnldo Iso otoee iss rdsn-"to. it-e bo ta Cemeon ndio ebcooedlen prma enonth doa Tocece an '"blo' r um senu ho sd oleo u Ia
ib-Nuothe doGo IN uoso ieto ae sgrl odte dbo oso odomdudo lin e pusitt loiteond d n bale oylec mn atoampdirsdo a' insoc amel-Cs aniao do ., 4 -" n-t;. m I
Ailil-Ce ol s:"V rdaansdepron combo.n l % .it y s e ac r a Tu nepcoedrehmn1. pno a I c rs. Pnl j-scstmian ta sacve orurglstontnaso' a Iladbeta .r ,-11P1 Iloode bestt b 21 Ao "- a I Ib
tensional~inn peacoa borooniooolb ,%u ..sd .0 at Conert is luxamtc do I do ooqtse do 1o a 4- 6C ,ebs MIia
am an eice Al-e). srm lei vois a be b u-- s yob Una Bobbyld Sofleuedlaciilt.Qud -I '
dbmoednmeob s"oo s.bh _e"d Pootorood so rt- Oly n~ eo quomeson qoierad o quoojseoni M toVn oooa-qoh dsod lenot.a
tMe ur S-ur oranqooue~itnosi nolara onu 0am doo all.e aar Is ,,os r do Iot Clroce oI oar Ietre Ot 01tror0 e
r l iueo e-uon do le I s Tonaenm Is eio Ca0inrn MV~ ,.ein no nountn do ce t n .ci d conto e soi cosa .h~ Ist dL tor id do. I1iuto Cr .hebbt
ili-botualde In-O~~~~~~~~~~ ~~lget A e ro Voe f olmoo l inCou1t o Jlt o lea n E p o e' o tt e s anuo o quo it t st ot em it chro 0edgaa i-C
6'b-N dis e Heb no 144-112. P r eeeful e ic do r l i me oo te erl soan eoe Plblh boo or .6od bo s U n e er MR coa pintom n doiterm si eO00,, tii.
1-o do lscd.a us0i aos e s doe n cle sts el tuolco o otn M h l 91. mntspr Jo os g dftmpe t od el do 30 ris 00s. ost Los ~ xx ebi i u tnuin 20-Pottolo. aP)A o tar totealtd esale pon. Eal eeme ledto leaitequoIs dead o patsm s li e o obl nes Pome bObm 7n AP'.e s__o ruoa. l It% do em0 extrorcnar tea~oi aqu OO lst ei ssel e
21-outetra If~eld weitir?'' do00 Insco tinptsle Minborm)l sat, Mello "eltbuisco sme". red In Ion b arr nlbos~youeot Lr uruid do ,a bae aooo Odtbo.Hyq
lir alo ildezre l doEdadoSl Maas) Jos Og combtie su dur or .til chips OnotA iat abrrosodr del di esheeti A dei l e so lve. n sin poldoeroaorooobIosn- t
sk -ll". vs Inolare) .teprenlgndaei e enti o Ie Si olexits is Is Nebboo m 6 eais hmgm% m 7-t se. obo beeoeo non
.d_, _ar l 9 0 b e urle t e J u ni o r p sal n lo e te s o o f i n a lll d el D a m b e o ro llb o q p oaor ao i y h Ib o a d ~ s ~ o t e s e s e n c r o n 1u is
-~ AlAell On p...i bon Ieo 15 s ast to .. pelen o ins -g ete a Itegdooo drooec s dor 1000mtobs ua Aotnd Hiady so- ,d sal gut Iu be cnoor.
"I 1 ,0. a mh lo ipeordo n boat hesar oen01 eoiseo panes ocroreboose no si ec- 0. Yuss oodo. qneieonodoassnis, load ti-t1,
to Il-* e one d do ocs a p egarro IISJIS al." culturpael Kuidrsb enrj~ pete om st a rroep tor-~g pen taoe Como~d do0 no erm e ,o eon tot do etr ,Si-Aguendloolo. VO,'iktpe~~indsUOL o p goes para d Ar a lybo Kl mar e a dot PlWin ie, Hado be rt ale tss 00 .u0rrthn 0 o htissim eind r ec oope o lesto
- tOCmh~i oeqoliso ynote. teeer de nia Saer. al u oser a d o peldub TIC Alton 0or tra oraitlsno o nltuwnI ocTtma-cooeobd to oo 27-O lolm sowelteru .oberon Lo qor u a d Veol is te 01Turn" tut ra cInled r b loqeuinolce en nt dt-cet a q t es pnarX0 0 i-dnedlDi e- 1o o ersmcIInsbIa ro Ire.e G Iosos.rd obeeoe ..etsei -Ou oeop0Ramn beM Haea pod ter o istd epab al po o n bea i sbi os iia oe oDdtordbed e oetnu.oe- oI S1-3k1u2
'C I ebme o suolo pals rlor e an 10 Iga s f0 or opEste Onpacesnervas cm l mo tn an esins uhue eiOceo tmbIrlno0 o.at tai a :ecoo _T 4, pae poo eon. ottnbs 0- a
__ %iDo rob si.boo o oosste1 s-os o-e cbtbesntom e to. ll tn P hodoe is per lo I tcsomen eeco ln e' ~ e a, Iectd lo dIpab roe n I ") o ,Cu
'S,-S Pa HosoLem _Iq a yo toooe sul Icoo stan lonb r s q dunce l eciut ao rs d~oo e loo ict uoostt. se m~ or i% r 00 Inlds .10 Joe lie rrdddo _tyI
I I555s~45~m- 'mf1. 55 h u r-- rt ceeuu eas 'r' sso i s lo e i 21 a l houlip 13eon mot-n Poits ane t. esov s ..itle
11 le it~ -o l 7 i . i n I,.pi es ae c m ted nu
1,11, < I -T- caorudyI l u rmnoerr uo ar smrh odemla i sh I r- "Bl .
poqu -ps mt Iunt .- a.IO' .Ira .
'LA Oazifkadoff :A
rjgi a 25 aitsificados DUM0 DE 1sL4XW._Mwt.., 8 d. j"odr 1952
U L T V M A' _H 0 _,R A
A N U N C 1*0 S. C L A S I F F C A'D 0 S D E
COMPRAS VENTS VENTS 'VENTAS, VEI"AS V ENTAS NEITAS. I _VtWTAS
'CASAS", CASAS 9- S 4 =
XURgES -. PRENDAS 48 CASAS 48 CASAS a CASAS 47 '. SAN*(WidWix
SIIA" SSW7!A Bud' IN X"AN" AM- ADU
COMPRO WANTOXIM, ANANICOS, EN. GAi1o: ,,VENM0..DOS A.1AXTA1K1.,NT, do A. SOLAM A
I ojis*. 1,nissa do plataI. mile. pumas. bes- .11ties 13 cu.
miquirta coser, escribir. lieu., eren at rose jorla- y I too A PaSse I -fiee We b4 fO.* I..
do it. V. bay maYeres
d b no Para fabricar. Bpi.. Mige-gra. Into,
monedRa. "": Inve-rsionistas' Inversiontstm Inversionistm
.,.b,.;ujidm, relojes. Inversionistas man 5 tos. Segundo y Central A Wr. agreed.
r,3511-411.10 1, do
.3104-17-9, SE W NDIE 21 y L Al bacer cqak*w opowel, I-101, do
Al bacer cualqW&r opera- le... UN. CASA -.N LA CALL. RI haca cualquin opetta. Al haCW CUcdqUIW CIISWC Case v.,..
U41971 COMPRO PIANO 11 Apll,,16n Allures .. Ily,"6, Ire& 7. -7 J-1-itryt C16n, h6gailt cati In intw"Bo,
ticoble cibn. hizqa)W on la interven- In a 1. l9le.1,4,000 do ..trade Y SIX ci6n, h&qWa -con In intearven- cl6n, h6nala can In lntwv'i* tom. boortned as -_CoIe9ktdQ- -9 ANA, M UHDA MML
in rl le :npaz in c '.not' z4m-".l3 Cl6n do corriedor
,.able, M:r .n. ,,, do. atoms. -2 L1 Basin to
an apartamento Y..6. cl6n do cormd 9 VEND Z4seed do usleaNgs
C 'alAm lichanitic.s. or., p4at.711b.n' cl6n do coffedor colf--io. oloql-_dol, 6613 do corridor 3 1
-PtrMmm. miquina. ewer. esembir, 6 CABA UNA FLANTA 4. Released.
,aS 'S 4M.N.10; Las operadonsin 7-J. IJ rose. 11110 ISMI BASIN
MarW Arift. E-3597-48-10 I= ropwadonso ILLOSI Operacloses Oh*CWM nodes L21C said to
teimcf.l.. Relme;Vom. mu*bles cireddas A I "&'"7
M .. -dw". LOS operations otracidas fl. f-';E 7A, It PON "'Seeb'_ L CW Coleoo
"lligi j%F
E-31116-17.6 g par nalernbron del Cologio RENTA $M $34,000 por Solembran del I por I ad nkbm del ColpHo do III Prop Ledad
a OS d In Propladaid Inatuable. Edifick, Itra-liti- 3 pleaUss. 3 mass. do In Propiedad IR2= do a aropladad Iminuable. ESQUINA, VEDAJ)O
-3605 com n An- uUmato Asm, abuTd-. oftecon In zRaM qara, afrecon In lasayor q- 49 SOLMES ne" ]IT
on in MUM gmantio. Mati.'a'n%dVr!Ca11o*e"oc-.
pro pian raw
duR,. Tr- kited Ir to jNKLLJC IPIT Tli f..L I] cretg CAERE rMA WE T
-lost. D.J. hipmaes, $141.600 me j Ng do to- IS SpEol, A 22 n3L
2. CMA SIR I"$ ationt, A
r.,calin... marto... b.Max. biseult.,no gia.... plants. ter. Ot,,,2 3 wass. It omenew con sWoo daadrrg
AS Aptm. Bonita V G X11,1! CASA NUEVA 11916 1 11,4314.12: ITUOrm. J Nq Ia. Release eb a
-do 130,0011. INDO CANA MAKPOSTIN"
ull, TZNDO CARA 008 34MK
Be clareder, mostro marew mome. Made J. IL
nin-t=11. r!t Uri ve 4 L7 p,... C.11. iy.A -tr. Ilk co"olh aer 14804@4
, do 1,7pd. I .c
Man- beer y patio Brands, Y K. III- 3-3m- as
-106 fanates"s. prt-= V., toy I-. T.16toam D' 00,1: IZL.A4,-.' I. G.1111-."imeatia, do.micills, R.M. E-365"944 SE VEN E I.,_ b tugA In" GinesSise.
primers oferto rez ... bh. OpONSTURICIDAN VIINDO OLAS. VWDA- SCM VJ
O-Ilbra In, ...P.-to, it- case d Z-1611541-13. do, It per 51. cAle sid..."Ing T_ Y SE VENDE
CHALET PLAYA AR y 4 partarnamas Itri.res. Tali. _aAr"tp:rrtd.. C S
11-273k oinprom eble EsQuNA FR1A ,RAE7 QtWUIot"A,!UC%WUlgr Z-"1749-12 SANTOS SUAREZ aamplia paredol an 6 -J'. ri_ -diaa. miqui-a it.'- y ea- GANGA: $12 50 Later 0W= ded ]3iltmon, IS-00 In **
wilair, lamas. ablates, do arte. 11ricidalres, Vend. case I pianists, aba,.strenar. Pa- SE VENDE SOLARIA'. SANTOS SUAREZ d, Acosta. Junto NI'm ent'".. saw rie PM& infornme, darsiste
d, -M*
17 eweres e.tabl- r. i,irl. re.ta,1,130. CompueiU, de LA PROPIEDAD A PLAWS COMODOS al= Total. $3 M. V.!- t-UM
Opraci6a ripida., OK-321-2737. jordil..ffrial, amp a ltving-room, ga- C .. c.d., P-am
I, !odarIa. do -w- MW- 12 IN vires, bay -"eq. co-all- B49394" L IZ
nje,!c, M, cu. yi serrir a criado.' dell -I... y o-del trobcdo; Ia 1 ad Cq- d,- can -,,T AT!!MA& 22 PESOS VARA
Alt., Pcl= hb tea "' I' La Propiallad so al but 161 I= t.' $.
ii INSTRUMENTOS DE KUSICA Closets. b T"-22 I'.' ran I.- v. do oried. dieft s4.04 vara. Itate S RAW W, lalmitse
. a C.1rda de 'Calvart.. ventente. rinde im-positko bonsficial al soundo--quis beal_ Par 9= mus vares
! fandog able IS Par
lae Lufar alto y saludable a We ple. sable el sin luterds. Quad P
U.5692. COMPRO PIANOS M-1 del real. a. do. Wilidad. its Mg.. alqunom soolo ricae'dit" que oil paoden IWUCWb denclet: 1-UM, W -310 an-: various 30 -W-0, ;;.._3i
j1.r.,,ad,, -- M1ql-1 do coser, 11 par .1 talifoe. B-6577. I ser y, par lo lanidi'Mm do sclavastimulo al Sislues, Va.. Uns i 3 INDUSTRLAS
br,,,. I M-bl. do ficma an a,. REPTO BATISTA: $7,500 X-3737-42-12 C OS, ETC)
to y Espiritu do emprodea. wane, srz enpli-i6ol. a 6. ltt4
Ve to. 33!SC
"do 11as . mfl. ';NEPTUNO: $20,500! HORROROSA GANGA east
-1. am Ill, Tarroma.
come No so conslenla qua 61 deeposeildo do casq do** Ia do
E BSBS 21 10 ica. _.pu:.t:,= ;d* l es, d
VEN v.de, Sara a. mas mxrg= dan Is- 3 plant- 11-tas consellelas dsde IBM. 210" SOL Tratod. 34ML c) I-L
a Per- -rAn um-taws 3 Alo-dr. An
ruts 0. Be 6ntrogs Vac 112 UU., L otro, notes bion, Anfinieselis a quo labor di5gerAw pliablee a tedguelable.
TAS 0 y J as a ;d. PARA INDMTRIAS A but
_I, 1-1151. Aarrw. (Cariodlter Coleghdl. c 3) Acued a pl.
w.gol 1O.J.- 4 jilm! mento on levaidar-laso para sL 1111 ando con eF
;4 CAW 7,3747-43-9 13-3020. am Ldtri desde40,000 varas con CEDO SOLAR DE ESQ. CON
lemplo, quo Ia saya no IMBIBE& do violazicia frente a Iii doble via Rancho frente a 3 calls. 1,336 V2. 14
jl'NTO A _'E= ,do.LEkL.TA 3) Idmentilexcionat ftesibe,
,,,ALMENDARES cuando sea constinddet. Guanabo, por case chica an Recol.c. di- en!,tll. oyeros, frent a la "Green
4 a '1 0 *4ItIld ,il
ad "GANGA-V 000 Y INW.-.. I W.1a m JLBRAHAM LINWLN, .0 parto, preferable Sevillano 0 Vi-1 I CtWt. N is KmbL
no-su". capital V y lindando con report
RENTAN $160.0 it.,o,. Garage, Metal. sic.. A Mb A 3) PUP
48- ci,- who lntemalad,. co e bora' Inf. "Jovellar 261, Apto. 14, N"% t= iaii)
ja C. p. da-h, at 1/4 y S-iti nnsuelo" y reparto "I erce
C.I.rabl. do plimbu, n -I.d... 754 VS. Leyte-Vi B des", aqua actieducto Santiago, bajos, de 12 a 2 o noche.
$16,500. LA dal. _36= P" 'is Is 111- 1. .Wait"
6. co.pusat. E--M,72-49-10
abmcIJtIrabarmbr.h-I!Rr complete. 4,14. ; rl-4 ca _o m4j -.I I aldr-b y t-e10 canUicild.0- I- ;AMARGURA: $35 500! VENTAS VENTAS luz, telefon6. El mejor punto y 1 0 big.
n-W aal.-Norudor, 114. -1... b.fta y 11%, Ilb,11 Re"l,,,,,zelad, in de verdade- 1121)) Tit"In l6ft
ruirliteciedus. 4. en re IP do,, b 0 el mis alto. Prec
3a No D poll. y 1 ,L-n= r.1.11..acl-. ba $me. jMaI Is aumento nueva Lay). 9.1
-3M48.10 A, y Patio. co crogs: 311-as. 37mm: .0 MS. 2 plontas ymarta. !No CASAS 48 CASAS ra ganga, $3.50 vara. Si compra ELASslo Inte I Atagaude 00.
(Corrector Colegiod'o), 1-7131., ZV4s_,a_9 pass agual Isla -celestial In .: L.Y. 180,OW varas, a $3.00 vara. Rue- PARC IR ES
-0 A I.KA t.-Vid.l. 11-3610. IRE VENI19 LA CASA AGUILA III CON Dept.. an. Be UjK-X4W4"
as. Voris B an I bell.. VACIASt $9,500 Y $14,500. 74 rn.troa do S.perfid.. a. entrsa tasus,(. Y elclri- -'led-. areas. Pr-i Itiagniticas c as monliticas. em Jay. ch, taforreen an 1. miffma its I a S. go no charlatans ni
19 ;RENTA $320, $30,000! cin riat "n. am hall, 2 7-3 Vicente Ojeda, 1-71817 in"4 Ave. Tereeri, A ft2lk VENDEMOS TERRENO
ABLOW. Card ... 1. T.I. B. No. I -to. tirgt, 1049-11.
Ganga 18,500im lerna jCasi 111. liberal 2,plantas con I Apt.... it 'i_= volill 490._ 0. $Ism
U Ijcl"=W 10-F,397549-a, 31,y 1 1, '13.00. Lugar reside;; fit, nter alado, go vim
AFEVADO. CEALET. VACIO. CIRCA PA: I do *11,1 Id role y M : It VENUE CIFIALZT: $14, 2 EAMON, SAIA,
S, sm. 3 lutulteciones..4 befto.. -art. vi cis in an,.. L&yte-V d.1, B-3M. I Mri decAlmendares. SAez-Medim: Punter bad.: So].. sal.te. comeder, da polt-W.dl We own I odn pantry, 214. garoJe. InforSo Suireidesocupad 'Id" 'ph.. C.1le U. gem seselars, solar
ladon. Sa,.Z,. Plaw Wr.... $31IB.B.1 ldf.n.. B-3382 V B-6357. E-3954. At forld.
an I. T.I. 11-19M. 'Z-380148-9 _3460. a E-3WI48-13* Proloupei6n Avenida Ito, a man lXI varjwk it $17 "ra.
SEPAIKTO KIKIMAI. I rLANT1"V4, Magriffica case, portal s Ia TARARA ...U.A Co. CA.. I st. A 8211.00 Is varn can
C .. :4 hot, ones. I ban.,. de.a.cho, I- $ 7= A on = ed AYESTARAN
a act ta va]dA $50 1. comed.r, 314, bafi. intercitliall.: GUILLERMO LANCIS .1. cono.did'.d- OIr. 1- 2 habits- Ed CO-M-7
air y 7ma. $14MIa I Mra r.
Care, d Cord 2 Was. c r. V-H-C.- Tomblin grz 3-39L
987-4; TMiembo del Cal It de Carrodores). et.. inern tech. .ja6,r;Z:d!1S0 is" I, cast a.rill. Mali. A. Maria rrld "am'
CAM. -E-3 cocinal gas, traspatio con gara- I, de M: 2 pl.... tridpendl... aa.l.rc.. Il.d I Wed. qt.
je cerca todos id.aligi. C. 1 r 0 V& rm"': it, brisa 311helill SEAS M VAMNS los colegio I.-n-jas Ploy Tararl, tolif... No I2.r,3RU4I gac;n Mde uK-z-SWF4N-n
Its a-c-led-, 214. 2 bfi- y to 2, Direon.c.. S, Man
ASOIIABROSA GANGA .I Cal- a F-!47L
:,C,,a modern.. bonits. .,.a,.. I.e., .,- Ruego no charlatans ni pest- a ... jc. Ab-, 314, 3 bfiw. $32
J_7181. Pled.; $..SM, Lan.h. U_-" 11. VENITO CANA Calls Ay tdMU 11tre0l, Met PARA PARCELAR
dos pl-t- saU. comadne. .47, a a.- M vaart.6 a as
Nei 1,n,1u!.-b1- I". -I. mists. Vicnitte Cjeda,
Pat,.. AsIcA.. $12.5m. 10-E-396948-9 XtBIDENCIA III L. he, h.blcl.-A I .-icio, yd, plants. Tereeno do 341
i:UIVU....;:Sd ,N-i.: Ganga $18,500 Moders Cacl.r Castilla _4879, AguW, EcoMdm- z .,= ;
Xn, ..nU,'r-3;j4. 2 bafics.-T ... as. c. y upada, -portal,. do. .1a: .eyes&
Ic Vibora, desoc F-37111-41-12
;.SANTOS SUAREZ 32 Sit ES A"pll' J"a". "'ch' ]""T- sala hall central, precious be- Visite Rcsidencial T" As VED" EL-6, ruesse-, As
j!glemAl lindl. Model- "at,, iiESTO A NGH ; Eagn hrio:laea call. 41. same Industrial Y,
,q41%] lot. W., hall. 3 h.- Vibora, desocupada, moder- fio intercalado colors, cGcina 24 tow 727 varan. a
te S I ShlM: rROXIMA A CINE METROTOLT- to Con SU SIMd... c.,s. Junta, 6analbus, V-1.,
2 na, bajos; jardin, portal, saa, I~ L111 Pis parts], ..h. d.-Mch-, gas, 214, ademAs 114 al 0,500: atra. 4 ... rim. ..-idw -led-,
a. arhdn. x.ress, I,,.. nt,:, $29 var.
b, as c. all. Cars Entre Calla 26 7 22, parts Site,
,at 530. J-44413. E-39 U-44.9 MUY -d, do,. .14. j ', bafio su closet, terraza al fon- aroje. gas. fr..t. A.tabuars. 416,000. C.d. via sang&. Guillermo Land., y 5 Aplos. Rents VN0.00. A20,0K. Vecomedor, cocina gas, todo, pre.IM vildit, ILIZZ"11, 0 "4m
plio, traspatio, g4raje; altos, A-""- do y garage. Aproveche esta lasco. 1-3-1. E-3835-464 V IS T A 411 Tues. ex $9.2511.
HORROROSA GANCA am,, Lon baho Intercalado, dosle-1 KINTAI 1,01111111 119 1 CANA AL FRX.1- ocasi6n. Vicente Ojeda. Ruego EN $7,500
I, J, a Vartalmentas do. no charlatans ni pessimists, Vend, casa Red-66n. Mariana.. Una
h Milian AUMMAM Nueva
DENCI rraza. una al fLnte y Ia olra 11,port.A 1p I.:ce..Lu,... C-a", -.dr. C.lead. Columbia. Prt.j. M.. co-1
( i 'd ; ademis, otro cuaijo P 'c'.. In' B-5301- 1-7181. ad.,, 3 h.bit.d.... been. part.. Are. Cottontails. acers agembra,
LUJOSA RESI A A.U17'. large.. A"INSEGR E F6_ 4
bafic, $18,500. Ruego no 10-E-3976-48-9 C.-I. ,,-hiw crisdoo. Aims. Sem
lus. 1.1 T, 61... 1-9136. hym a In ossualboat lIX47
atanes ni pealmistas. Ma- E-3372-411-10 Urbarik O n
PARQUE MENOOZA SffUADO FRENTE A LA 564 voyan, a 111M insists.
Iih UNA PLANT: IN EL VEDADO: $Nnead EINVA Sodom AVENIDA DOLORES Aile, Is. Main sentlem to" general,
Jardin, portal, sala, hall cen-' 10-E-3971-48-9 REYES 103, 1$89500 COMODA, FRESCA CASA magifir, edifice,. T-11.1," -it* I",- do Ix46 again US vassal. a $11
;ral, 34, con closets-escaparn- Pr6ximo Calzada Luyan6, sa- Blen althada. excellent barrio can- adifil lo, calle late&, esoll riev lies".. Amplia" do Lawtom an$105.M. Rents can almallerea bolas, $910. W e
Bob millocado an $1,100. 5 livoldedra So r a 12.10,S47 vares. a $12
Xes, lujoso bafio intercalado, 10 A CUEAVO la, cdmedor, 214; bafto interca %rt col. me. MIM I pr6zlead, a ConsaWo. a- E L
MAR aaar .. Portals. OZ y set. do V* ,,,,%
Bolan d La Habana M-5921 lado cocina gas, patio; entr6go- I canvd" eatesta- , 17,
%runiiiin con RUE closets, amFli- er hiblare., bibliat"' ran LARES A L
magnifica cocina a 6c- la desocupada. Doy facilidades. tales radicand. re.14'. dain P,'.r.
t-...h b -EM7MORE
$ in a -1g, Ii m r=r, 0 $29,500, RERtA _$250.ft ad,
precloso comedor, lindo Para Numcrosa Fimillit Para rnfig informed, Marifio, ventilack d n
$He" U. irl,:16, closets. Linda mimedor contialuo. CONTAID0 Y PO NTO N
- 1-7181. Ruego no curi 06. rdi.w. t i .. CXropio para ni- ,,,.id.n 8 he C- do bade do cogiscis Ja a Seem 2;M v4= 1151.111M
13M torrana. 10-F,39774&9 mil t1UU. A= r."Itifints = 13 y 14,, S.
jarq b An
garae; a (mis, 214 altos $33.00". T ,rbikrl a P11-16. do Alinamderea. Md. 13 do
tacbmtas t.,cn., c Ilent, -1 41 de land*, 1-1 coetras
LAWS *a,- xtw= th unam
ton u batio y closet; toda es- h 3 Use.., 2 paqu.A. Z ci.ntm "-"to met- 611d, A P so" TWA16 1
jucada; pison terrazzo, MANUEL LOPE it mare' Vd. mil lyema hipateca. lwo="u 7-3m techos parturnent. pmpl. chains. 214. .1c. M-51131. gnnilde.fabricaci6n. rd.der. par- d. fabri ... i6n. ed. dollar 1. sautest an :Ave. Ad" Origin, prfti aqutm
tLminadoo an oro 22 kilates, to- VEDADO: $26,000 C-34548.21 fisue, 36x3% o' XJW varan, a
Ccmpr.dac It... .1 F-5790. 1 $5 Tam
ada c' 1. .-oliticas. cl.., Sells y ..ad.,. UJI-E-3508-48-9 BE VINDR UN PXXCIOSO ClIALn IN; ERE i J",
citar6n, prepa para tres 3 shcbftaclanw, ben*, 14, .1c.. Boo m. I,. (Corredor Colegiado) -2224 too C.lif.rd- .. to ands alto y real. SIN INT S
Contra 5 .... an Belascoaln 601 M Do W u las'mo&hs,
I oil mis; herraje grueso, tube- ,,,lesson 1. bay Atuado del a.pto. 11timsed do aside, Celle
.has S I'll... y I... SE VENTIE I COU G10-BELEN
ahn. T5. T.,nb 7 M. Clads. do IN laia. Ifiuy, plastics. .1
llria esS
an entrega des- Zlr"i h. 3 3 4gAw. HABANA, $8,000 U.. -Id-cl. an plolki Hakim
St ballads, do I.bricar, Caine-- Y ... he -- d,. A PAGART IN -4 usess cok:-d..Cw
up rapi amcntO. Precio Glall.. plfthn. C- .. roida 7.15.2 compuesta de rtal. P.Plas Mr. family. do pal. voluted.. Ta- M.
F fa
plants. do 214, loss. an _buas. moire, ga,,J,, lifono 11-6394 y 15-tim, VS, "Ed" neLU varso, en
rico, $40,000. SI, no tiene el di- MIRAMAR 74 AVE *I*r, a- poll. ft.p.11o. are annialle, habits- X-370949-13 48 MESES $3,7110!11
- togi-moAT: 3111-2234, L6M. 16n all, can
Dero no Be molested Ruega no 0 ln,-11.1., plant. b.J. ri.denfl.l... Man do 12x25 vains
tlr.A y Z t.% Be ractrw CASA EN KIRAKAS 'ia rrach. R".rt. L_'.., l trr..,
-7dr 4 habite.l..... I coxruz$TA a I Mrs dB 12.U Sam P.M. *tow
Charlatans ni pesli iStftfl. Vi- 10.4w: I, tr. 6 h -a IM -I RUTA 79 Con, WHEN, a. ,-I'M
or.. poll. r.n:o SANTOS SUAREZ an I. rable, cable 11,11
no.. """' "" I S8,500 1: Av IZ,
"an b lga _chl. mui= .
In I_ -.an' r Call, garrana. I.n. .to -npan. a. Men a-UUr, coins y Sam
jente Ojeda, 1-7181. Si In ve se- %,rj .. Jj s b fon alcictrikalilka:16 7
it it 1 !5/4 nea. hall. 2 beam complains. closets y 2
Xuro In compra: "M Luz, Agua abundwitag.
d.r. cdodo Y M- :UH.E-2752-48-8 1~ -16 diversiones 72 me. m, er01. M-2224. L6M..
10-E-3970-48-9 hellos B, bar. all, accadiclonaft, Sr. Ram6n Redripez i
holas can bod. doopson.
AM N ALMENDARES cr Alcantarillado
.. LIACIO 4 3 h- CO1IMAR '16" ll*",h,, he- Ardleug. Call, lZ opo lin TzLYJ
d-A. -oftld.d.. oha, Ensanche de La Habana, $13,000
h.go_ pa B nh.. Be 1-d- 2 castle do I. y 7 C 3134"
No I P Esta Zona Urbana ARM siftlEtBr-6., on. M '.. An ta,'n.
.'ECCIO N -,,tI J. terla, compuestas do Idl.,',P,. !n orm, a el misma Repar
land,. d-, r.-dldd
.N. 3/4, M, 11 d 111. WL.11lburdln, ybgno gd siarvErma' UNA KAGNU"CA CASA. 0 6cina intraday. por Con.ep.
, 'o Be. I. u... A r- 0 d on" Ian intporlcr ide
ni do,. -ci- Y Milo. All.. I ... 1. Do- U. abdo do Ia calle 28 Win.
M-=4. U-.. Pat 0 grande. Todo cared, d co-aah' "jTNAd1vA1j'61r jje ciiin y 21. y en
17CO N O M ICA Inf.r.- per .1 te' tor. pore do .-porl. call Do"_.. 356. Ved.do. P arce a ct6n Aven[das do Belascoadn, fis
GANGA $8,800 VEDADO, $42,000 ast. seen,", dca mrt,,, on baft In. fanta, Mcinglec y Sta: Tomck:
te, C.I.d.,y cochastil. 4TS- or 11
p,,6.h.. 23, al plants.. bsJ.. to_ au FOW F 7NI
Vibora, modern, portal, Sa, d,4.-wd,. J.rdl., ..,to .,Is, -el., I r G 6.
'UH-1,3469-ig-9 star: $9,M; all d Ia vande an ST.=.
. We, -cin. d- ;.. 1/4, or- inf.--.T.1 ... r-9071. A to
medor, 2 4, cocina, baiftO, Ill. cd.d. y poll.. ol..d.,N310.00. Be. ra.. E-3403-M-12. 1 1! .. - L a utn era
IA ", co cua AVENIDA PRIMELLES ar,
PIANOS de GARANT gdlo, calle Jos fina una dra "T" L'Pez' PRECIOSATRACTIV09
I da; ofrecen $80 alquder. HABANA, $35,000 $9,500. Ia nil &Its 7 stivelable do ta FACILIDADES DIC PAGO
dAepr,-,,-I,, ". Zd, I pleetah, do am I.Axam
N- I, SOLARES liabana, cas coast, ampsa. y
4.d :o
on Tratar: Ursula 70, fordo par&- AA.1 Sam. U.. c-dr. ; a Vie
can a '", Una :le.U sc
plan ;t loda. Td-.=.
a. goba. as Co. r! C cur 6. do .61. .1 prado del berrelic, que, ,I- I Z ==
LA. P.RFDIIXCTk dero ruta 15. T.das h.,a c 7. 7 sooboo. a"., L6- &.4-des
_tend. $31N.W, got. do 504evants. Lo= cle Ia Ave- M. Le Siong U_". I=
10-E-397248-,g nida, area Via Be entre. X-361040of
itan d-updes. sessouBc., $2,500. GO= W A LM rb
FA Seeing. TaIJ!.,W4tBS. VXNIM) VACKI. S F&AIRTAN: U.79 x MA Y.
HABANA 17, vaallada i 9 M.74 varies. Agua abundance
do Beleaccoin Oqu do. compm S 41111
Vale 34,-000 en$18,500 Boll Ara. 11114,366448-0 d, ameRS ILIQ x K.: vart- can *I boom Acoo6wacts an
-i.. ... .... us .1d. 4.. _U... Uen. vit, 'Ir I an mL a-low.
Magnifica c a s a monolithic I. I ue. Tons. Healed. y ,I.... M. j ., bilre SANTA KM A Ito.
Par 1. RESIDENCE MODERN X-33041-tt.
betes' Ird.rones: B.h.c..f. MI
preparada para altos, NUEVA S4NTOS SUAREZ VEDADO: -a Subirasa
Avenida Acosta y Juan Bru 6. lul..., a.- Wed. 14hoolid "a sates J. D-leg- Ar josedist ageadirs, AN Lisaits, lines Luz eW hied
U.. PALATINO, $13,000 lend. Wer. do y Go= Jeanie. phall Is iserse &I* am Part der
Zayns, con portal, sala I &M,,arr;.ntw. La case. J.rditl W 1 11
camerlor. tal, &I, J. Naagarapa" tocentral. hafio in- J-din, ..I., A. baft. I cu.r .. it IiI se, A,
bg, F as -4.. cooft'.. Mla C
aladb complete, cocina t tjZdLIj I r. y, -IS ESPECIAL can
medor Y Poll-. Loa -P befic, cri. -'*let. an MO x 50 Ne. US metrJL
gas so M_2yS4, L6circ tand. 111M.M. B-1-c 1. r B at v. 'k irtfmm.. r li: to to d*,.,= l
Facillituding grande, comedor, terraza, 114 pos. I:. ad MparraccUmia. bul.ps- ingaderiescift parle y so
Vertlinales got.!,-. ebico, garage, trqspatio inmen- X:_Wn9Y rT.: Men as contra FINCAS tusnuil
ObJe6a do Arie HABANA, $65,000 dU e2'1U"a 1*- = .1 1 L I
1.6niparais y Joyas SO; Sidemis, solar al lado con Eah...In,. diflet. Plant.. can -- I am. 14 x 36 in. 420 Saxtarase In singliato a costres do Esselian- 91mag"It, "A" ladL A 0JI6
746 varzW, todo $18,500, desocu- or"" In _tr.rri6c, PI VENDO EN CASINO to. I 34024B-10. parcelad6n. IAPM 1-11734
con,litl4lent,nd, $500. Informs.: so 7 coosercialso.
pada. Ruego no charlatans III Beisseain L6p,,. DEPORTiVO RENTAVM: $190,W)
1 A M E 8'. Mirifio, 1-7181. do I M MAR: Carraters Call del, Asus. I-. y t.16"A
pesimista Atcocloa Me 10. Parcels desde hallarni-bW-01142.
"Nao r"No". ""' cas
DILE
O A I W-&397a-4B-9 HABANA, $20,000 Co."
no.,2 plantah, do Ind..(,,. Pro- frente all Campo de Depor. q to 3 IMUZ" arbag cases 7 !a
San Ratical 803 al 807 do, *" y 1111c"ell, en 1*1 jI_. aie 2ro,:. W x SLOG ir 1951 varm
n'" les, calla 7, grim residencin I'moom, ce &ccdih% Prim: Z4 do fters. A 07-110 IS TAM- VENUO WINCA GANAnsBA 14 CANAUX.
Call rAqvilms a 04seads, and. -lb. MA. in. Cowtv.1d. rTll Has. time rkiy camites. Wcmm% Fanjw
far...: MI, M.2134. Lop.z. pare personas do gusto por Is in major, LnversI6 eftw: r; it 1,
PREC10SO E $59 0 ftalla Dimas, P. del ale, $33AM
DIFICIO pencirk. _5610. AI_ E-IM40-14
may poccL dinero. Dov fa. LA PUNTILLA:
j." 1. gm agaN BUENA INVERSIONt BE VXNDZN-MU
VEDADO, $20,000 cilidades. InfoOmes lo o ORENTIC -$8-N7 $65,000 sujl verses V
HORROROSA GANGA v-l-d.1,,.M:,_11w Sin istare"s. Great eingetv, as' fincas wilds m tod Is cWdW_ do I,
10% P..dc 4.1- act.. Oil. an C.h.d.. Mi- din. At-i6., Par azabor-a, -d- mNl- iet"M combu;hs y a,.. ;= .I b.%. Sler-4 Coned We do
KOHLY: cabodheiss dq b.- to _tm do .00
d. 11 1 11. lic.l..d. 12MA(k Il6-o.J.1 "I' total its
Cku Sab @s-coubwgga -hi- coateres do = t
SANTOS SUAREZ But M-1124. 1.6ocz. ve thaltruida Mae, isiduztr -b'l: region '. maddand ad
UH.E.32284&8 Ve"O JISM X 47.11 T W06 VRML
c'c'i" yr= V54311CM; .; V'N& y coostarack its vanEl mejor edificio; el'mis lin- HABANA, $35,000. Is be
do; ef mejor fabricado; el me- qX8 Oft-- Ind. d Note camsears, 'I. PT.
"a[ 1/4. b, A. lj$&44 -Mo. led
RENTA "W.'"4,00111
situado; el mejor repartido; 'criad'. "idi'd. ..4acee'"
jo. I N A-l
Oil. ad Xleanor del I& vama Until 0 F I C 'A
n VITAS el mejor negocio que usted po- INVERSIONISTAS Be" P.-W buds. do slu-'......
d6n los) "an del,=H6, agiall.,60. 3 died CALZADA DR SEXCAL Y -evilfl.
esquina; 2 phoUgs; Uno 13 M t=o -- so"Oe'" DIFAInSA: aam'
drA hacer; Ia mejor P"t' 10; in" dmia in
lujosain T 'SUAREZ, $48,000 SE VENDEN DOS NAVES lle, an 1. mlamft 111-5416. Alison- MENDOZA' ang _I.
todas las casas ente te SAN OS dre, ad vl.
]WIN., as 4" welion Jwridk.Mll
r 0 can 12 cases de a,- EN CONJUNTO 0 S Wagmad ds:CA.Pdad X9
minadas, con frente a Ia calle- Is. B,4. b.a.,hnW. ec.ad- Md. Is EPA- Njt Cwlj
A cup -do' late do PhafabricacidIn primer de Is ... if nenumd. $440.00. 13.1prime- ewin mi. mA. 1661 RADAS A PRECIOS M jEATA $117tit., $7,tim .
1. Carpinteria sabic6 con tube- -= be, Alood. Ckutdio Aguiar
ria5 81.9 111111111= 1
especiales: Cade c SANTOS SUAREZ, $N,000 RAZONABLES DLTRkS DEL 51 EA
M po,_ Ban Denlzno 2 homes, 315 at,. to, Nietwd.]
W!, sala, vestfbulo, 314, magni- treno, can una'l-Wel- $763,00. Ceradrue- Wised. .. 1. ..It. 1. In..... .1. PILTMORE: Us age 'mm,
o inter- --liti- a- Lots- 2 413 F All. .." ci!!- Tam a-'sLes Is Tam 1-L 7 TELEFON I-MI 51,
AAo CXX Clssdiesdos DIARIO DE-LA MARINA -)Tartel%, 8 de Julio de 1952 (3asificadom Piginia 27
A N U, N G 1 0- S, C L. A S I F .1 C A 1) 0 S D E U -L T'l M A H 0- -R A
VEN'TAS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
ESTAOUCOUEM S 61 LSTABLECMIENTOS 53 AUTOMOVIUS f--X-C S.- 53--AUTOM-OVILES-Y-ACCS. 53 AUTOMOBILES T ACCS.- 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 54 AlAQUINARIAS NEYFRAS I UFEG1J1tADOM
VtN1I.O NAM-CAFIVITStA. LUGAR ]But- C"tVRUI.ETb;IuIADUO. PAKTICt'l kK'VANjIFMOX CON GRADES FAVIT11- I I NDD ITII III. V4(f I.., NOC ... 1. FIAULT. A EMI.Eh..M TA.A.E.. It.- EI.I.F.A... ULTIN.
$IIW. titan in I."., do, do Pago, Dodso 47.4 ii t I d Iulu. Model. IHW. Fred. W, Le doer I "Ioc. observation. Pucitio, Mr. out... VI- 65M I.I-' I -.- ". I ll; 1.., 1. onse. 1-451%4WHIS
e.,Td. Or poce Quijer. Calasda do 40.00 Cub, 651. aid prog-U, nor T-A ...... ju-Ifu- ruodio VO l I "u, S- .1 $1;1'.... Asq-. bit. n dl-. 4 1111-1. r-r- usdr4..- _3457 .10.1 Inversionistas S. A. MR. Alerud. Alu-sm" It, --1 -11 11 -W 10 qii OTI. 0, 4 Pi Fit mr- LUIO, GATWSZ VENEX UK CAFE IN XARQXY GO BE VENDE elAst-TH A% RUHICA. '0%K
Alan y it.a.. P-Semo. on Intent to, tur ,tad,.jaal. Call. H Oat, ou,, NECESITO UN AUTO G A N G A ITOIMO lj, t VE TIML b.P1111- o7500. to. 'I. R I.d,. --cho. Clarranthundle.
e. to PAR- TR 1" I 2 X-W-53-1. sm Ito "W.. '. ..do Vital. .. a.
.to. 1. .1coluslon. P-I.: S4.3m. A] hacer cumiquisir opera- I Doy ref-ron6a. W-3533. Cn"-I,, 4H. -.! F-3840-54-11
loss Inf- 1 -,, Par.! n.1111 N-I 7. J.- del Monte, Illobauts,
crifind E-3430-41-12. do V.,i ., ;;OANDA!1 AUTOMOVIL RENAULT 191H
man im I it,. ..o. AlQuiler $23. cI6n,4qaIo don la Intgarron E 3743-33-10 Plf-ro. E-nn : 1" 1 1'1 , ,,:: 1, ro PI-1- 'u.-um- HHI A,-Hoy S '1. 6, do 1. jo, I ,, "',CKDO ANIVERLADO. ONCE HARtTACIO- NECESITO VENDER :7 E 39 9_53 1. n to Refrigeradores comeret
hal.,ge.od., %,og.d. UoI-r.id.d mm- ciflin db coringdor col*qiodo. I OLDSMOBILE SO PROTEJA SU
to ceed., I.] PONTIAC 47 BE VENCE EN $230 DODGE DEL 31 de uso
cs, ,hm ruc_ -do. Vert.. Prod. 0.1 'A "I'l-d S' b..
do, Y ut-dbuit., We, negod, of qutgba I= operacionag ofracidale 1 u, ZO.R.St"';
er"Ib-h- '-for..)"' to P-1 naletaborce del !1ni" -num" "an 1 -1-- N' 102, -31 1 33 1111 V r1o Calls r No NUI CALDERA
N9 2611. do 12 an Cents. CaIoqIO do our, e .. d- f.,Ilidd, do pan. 9-ril. 1,, Vl;!.,,n. T,14t o FI-7131t. E-34173- 21-10'j So .,, !STINGHOUSE
E-3973-51-13 do la Propledod Innutiololl ,,u,b"Fa,,ai IrodIcl-se. Mimi.: Tell. _43n. dfin-me mfrisersd .
he d o bar. done. C.11. do poet, escoo. ra con un it. T.. tiocn.
CrElo LOCAL; CON VICKTA OR DIS- o1rocon In Inform qurairda, 11 No 108, entr, L-y M. Vedldl. 'j.F. It
c1lot. efectois el6curices to, Rafrue ,cu.Rsr"j
.Cde Amplificadorelg9t.11. .1111- J E E P jAi vrc vicirterm. do lunch, A
Rafael me. --. r EITAGANGA-, UK C1HRYR. ld.VTW :1=
del Wmd,& 0. 1917. on arfm- T:M.SS,
lit2o ... 5 ILTH-E,37141-53-9 ml, AI.Ht.rk.
no). Witte E-3540-SI-13 ATZNCIDNt It VINDE 114 CARROIDZ do ,do. 11 it,,,
S 23 eq. a 0, Vedado jd;oRo z". CONTROL.
TODD &zoo: roft-on. do Prime- Line, one G
y!LX LA loo lu,el beat No- ArILLYS DISTRIBUTORS, S.A. In, Ron,"
-,;.a#f .... .. in coan.u., But.-cit-1.1 "859 'trip- Autos Ledo y Lop !.[',,a X=- 23 oume,.
dja uUUd,d mia do I,nto lin- VENDO BAN CON RXXEXVAD.S.,bCVAa' Tolif..o.: FS-3111, 3132 y .31331 1j'0 1INSO N GANGA
dii: Ayestartlin v hialoja. CON GRANDES FACULBDAcut.. on. num.b.l., do e truly -.lot. d"Dri"'opt- Ford 1947 V4. 4 ouor- Refrigeridor General 9
clonic- len--ta 1-j.d. u;1'1.rfJrgo a.- Teliforto U-1727. G Q 1 1-A I UH-C.149-53-31 _ol ..... .. _r. on :it
on ."I,. to on I reguicut .,qmq Irs! tric, 9 pies, canto nueyo.
B do P 11 de'lo -tend or No COMPRANIOS AUTOS Y 'Aia,.',' P ""'a
-I. it Ilu".t-l- del VI !:.,%d, caus portunud.dp D'Stlomw, Y BeUs n1"'nolmert, 1393, entre 18 y 0. V:4 Co. om,. VIbIr, Role- V-7. 15 y 13. JAGUAR CONVERTIBLE 84. F.id do M-m- AN 263.*
Ito, CAMIONES I Tod., rniuld- utmotuelln. 6.di. ANIM
E 3607-31-10 Is, F-And- 23-5 GARANTIA y 1 Te.liforwit M-17W ,
3
Delos 11,000 X 24
it. 91 lend, Jaguar Mark VI on per- CAMION FORD 'Is..- NFTA'CERRAPA,
']4X
CASA HUESPEDES VENDO GARAGE EN VENTA m- V ll. unite lu- C
Lo crojor dodo. 1A. I b0ta. sale- Gran nesocia. dla hluo HOW num,-In. cas, nuva, y usadas con descuro- f-s. erud ,-- m-h.je., Pro- bullett. Id. nue.111OLDSMOBILE (7p), CAMNIO, I., -P-1.1o. trade r I" W.- it, $Go, on uned.
ta. I Met. M due- 1. end. por .1-- -. neg.- Int.r. 30. I -niouto e.-W r- -I'e.. S37O.W ou- SEGURIDAD
A.. dais, $135 Soyfc ,. R. .1 1 .771.., at, M--d- y :
Her o 1. forms. u.- .-HHO1. do 2 0 in. chat. 11. S UHX42Q7-" ,,0
Rodde. W-5437. MhB i..nH.1d#o(-Go., 30. CHEVROLET 49, 49, 30, 51. F,-I.H. C... MUD.. VI-1 514, o, 11111"A1,11- C1111fil, S, A. Ms. A-lid,
E-373D.31-9 E-1750-51-10 DODGE 1350. IWIll's. lot-lou": Nt-9379. y 64 1 I'd In riod. MI-oar.
P-OETENNE" VE-ATENDER OTROINK. PLYMOUTH 1#51. E-25115.53-13
-1.. lend be PLYMOUTH 2 pu-tRa ual. REFRIGERADORE9
r"t-surant In Trex R-- uidores: DE USIO
GANGA ou", Meet--, U,-. on.. Td. MERCURY CON T. 1148. Uli-C-293-53-8 N ENDO DODGE ITA
u"mr. AuY on- llquue, lubm do e111- STUDEBAKER that. Se ventlen con on prgreftl
I., FORD 1949,
m.d.-. Bar. Ituado on 1. me, 'Unt.d.- DICE 19.11 Como nuevo. VeAtititien cUl M 0 R A 0 A A de fibrics shat veneer adinto
do ",,do do Ly,,6, Ven- to a MERCURY life, CA1,111110 00
it no M J. 4 imetrIous, vttslidura curro. ro. 4 Purring. Avcplo cor'ro
do do S2. Is aes, To Ant. e-,un- -1 uI,. PACKAR Iwo.
-14 CAMION TAONEL ATENCION COMPANY, S. A. 1 Ver a] ST. Serra ext 0brapis
I,. or. GAR Z CON On jg.TCR AGE. im.p
E_3t!3_ 147 INTERNA IIDU Carr. le 1949 6 1950 1 en canihio. Sietupre particu. 1 No 512, RRINGReen obrariffis
B.Z do Hot. ul., UrIu, 1.112 T (te 2 6 4 puert-, y I .... lue. lar. U-6108.
URGE VE TA CAFE POR TINER OF 0 be nor on'- 3 CANIONES PLANCI l SAN NICOLAS Nt m. 106..
al u met sit Lure- L-n. 310. CAMIONES PANEL
to elooW. Claramit.. b-d. -.1., San Miguel. Unit cuoir do SITICK CLIENtE has letran, mensuales. Tel&
Woomp It: 22.00. Dr.,-, 453. mrIno-' B.I.arufl.. 4 Puerto. 1037. UH-C-873-Nit-is JEL
b 11EGAIGOLA1,18iI E ans VENDOEL ARUDAD "AR. ANA.GU- Aceptamo. Caere en cambia f ... G IT-6108. UH-C465-53-10 C-337-54-8
DA
S3 ism. it art. 0 ohoton, 51 on rnorodo. --,-Do 11 bar. Vwl. Iona ra, al HrooRb.,,jual ON UINA. VIVIFNDA, to y Be- Igre-- ON. on coo 4 v finanriamm.. Vr. attention; icaurro. .1. .,Jd, A111111111111110 SIN ENTRADA
1. .."go emblem, do, mo'"' _M4pn Abl.,t. UH-C-366-53-10 A.
.,,B Cuba V-u $1 51. 12 on. y toorainti..
I "-fit Fr."ifer tpo, Toren.. - Si MUEBLES Y PRENDAS
CAFE I LMS.'CAF1 DtARJA UJISS, CON BAR-BODEGA: $7,000 E-363B.M.8 LOPEZ MOTORS VIDKT--- -U-TALI.All Y
$2.000 1. ..tr a. y bar pjai eon 11on. BODEGA CANTIINA, $2,000 1950 CREVROLET NO COMPRE SU CANON no N ..... .1 GENERAL ELE
Cub. 01 tudi'lo.gurin P., Tomj,. Como nuevii. I. "W.
E-3592-5 BODEGA HABANA. $4,000 Tell. U14494.
IPT Pro re.to 0- AUTOS Y CAMIONES 1 1950 FORD 4 P. d. W.O, '. Carol.
84 L
MIPODZR TENDER, URGE VEN. = 11it F 0 R D ;LO QUF UD. BUSCABAI E-2517-02.2,
tgl I. Tend. an 61.500 do ..tr It to. ..- Para la venta con poca entra. inmejorable condicirm. BE VENDE it FGG TENRAZA, RAMBU. $10.00
,gyro Sin antes var al proclo y lag "J': an(A b,,,,,..[ goonnisail.
to tBould Ado y section- Strantizados, y se No Plsl.o... I jioga
R.Fit.r No. I nGo. V#nni, Mesa '1 1. Mon
y GuB T to U-6112 to 410. e.f "C.dote'. 10 so do y gr9ndes tacilidades 1949 MERCURY 4 P, grand*@ facilidadon do N,,,- V Is ow. jabianastastat
1. jd
MAR DORIX RE Z-1472-, de Pago. un solo. dUefio. 13111, lmllui $271to C-Ir-d. its CrFRIGIRACION. oll Indont. In- 10 3 12, Aluend-it.
I CAMIONES 1949 3 T.
be ..... 1. to aIQuiIer.,di, liquid, I Vidriers tabacos, cigarros W did,,"', ., -1 "MARSELIA"
$410-00. Tr.bAJo 3. y on 1951 MERCURY 4 P. 1 -34 1-18-10.1
--p Is C. I FEDERAL 46 come nuevo, CERVIAO, S. A. W1113. fouk-iip d.ble dd,. 949
Coney..' M.mis' D1nd1;e,.1I1 mmitando un. gron Will- P ... 1 1948 it VENDE M.AGNIFIUG -OrAFAMIA a- Radoall OL
e.( .r. CHEVROLET 49 QUINTA AVE. y e4 9 1 do, ---- -b., double oq-&. 7 5-10"
L.%d'.- I 1951 OLDSMOBILE 4 P. 31 rIty- 11", .. .. .. 11 cards. I" ... .. m'do' "b7l."'.
E-3611-51.1 D uIr . .....
114 VIE BE IN LO MXJOILDR LAXA Wpt.. P1.1-k-ume !. forliurro": I FARGO Volt o 46 muy Poco me. or
,.be--. trend, Hot., I La Agencla Ford do Mircan 27 oo.-Wii,. 2195, dI.u.11u A,, del al. 13
"eod- .11mll, rebid .... d Sao J11f. Tlf,. U-4462, 1.1-disee. I DODGE Zapa Comando 19 50 of 2 J-p. W.11). ad, do hill..
r I GMC 10 ruedas URY 4 P. Suhulb.u Cl .... lot or
as" """ol
earn. P a.'. MERC
1_36"4'4- 1'13 gritanti. Como ,uo BE it Air. raorm
3 dilerencial9a. 11250' 1-r --- I, NEVERAS
0A
0
10,
..! TO UN REGALO UH-E-3237-111-13 'I F R N ruedcus. Voligo. 1949 FORD 4 P. b.-do,
* Foluno Vaud, -merel, I. OPORTUNIDA 0 UR TONIIAMON SII our,
,are.. 1,,hl do D 2 d BiDenciales. CARRO
tul-- 32-.. d- end,, I come,- 1950 CONVERTIBLE FORD A V I S 0 L U74-56-1. DE HIELOI
rlw Dullest] cusudit sait, d1nd, -A al. el. on -5
I IVISITENOSI .."blan. Tail
do). in". M_5yH4 y B-a174.
di P, del 49.
V edi-d. I RENAULT. Tipo Metro, im solo ducil.. i FACILIDADES VENVO JUEGO 357 COMPLETE. EN
litn'll.d B pid. 1-111 1111t0- ad.runthl, ot.. V E N T A $10.00
I,-!- w-oou, a, r ... Adds., deB3 7 u Iu. ollolid, d1lionale.. I mu.,R.,itms AUTOS Muchom otron distintox pr;cios.
do bi ....... I-I.,,u., do I do. bu.ra,
3893-51-10 '.b.on.. P-ru"Al".., P... P'..s.1- I CADrLLAC t1po 60 Especial iX VFNI;" jVFGO DE COMEBOR FN
COMMERCIAL AUTO par,d. DE CONTAM
to". D E PIEZA S 1,, mrnolu ,:. $13o
so nin, .......
_'EjiE ZVNA InNTORKRIA rN 1.0 ........ del 49. Rein' P Amut.d Tambiin lazos.
in r 1,IV dIc tIa A
I'd' man do food t7-M79 CADILLAC 62 del 48. PARQUEO 23, S. A. S E-2112-36-10
1. do Puerto. Inform- r-221I..G.,- 1 MR; 'A.
E 41101..11.1,1 -11-3235-51-81 1 PACKARD, ituortas, BE VYNVE GRAN' E.-ANTE CAD LINA 8,
23 entre Infanta y P. r_ d--... It HIA'VASocition del 46. in it .1, Caliano NO 210,
J E E P 'a. .". d,,, a P Todr% 'a- entire VIrtud
CHRYSLER Windsor. PARA fie. 4 .01n. u I
OFICINA R E G A L 0 conv C uco M orales J ACILIDAD DI bo "o,'1o- A- dl hi. 141 I
article del 49. NUE so. uns cu.dr, do 1, Cllj,, M I,
SO CLIENTS, =1.
loan. -ru., .-ca- DODG d 1 49 Coronet. A
d no rise,. do I do 12 pies C..".1mourle FORD, MXRC HErdOg ARIERTO SUCUR.
BUICK S per 50, Convert. LINCOLN y Cantiones. 'ENDEN 311'ERI.E. EXQUISITE, in"LA COMMERCIAL" I u SA C!! _N
reftig-cle, do ."Iblitin. Per. or-... do I. $.the
Manuel aunle". --cu-nUd.r. ..che, I CHEVROLET del 47, 4 plan. I m::, cri-l- Bohous. meloorn. lmdl..I
fee.. To 1.1649. ta, It-15, .1 lass. So_ on I.
Sao Miguel 311.. LtH 2 K,c"" Chevrolet .If..b ., .-ol.W. mass REFRIGMISW
Southern Continent 'Books, ot, No r-uddme.. A- do,; age
A-649O.. fit. In, an... -dl. cli At -I
I- BO-9984 msro _-34
Variant it .... join. UH-E-1-1-51-1.
Corp. of Cuba V7.BL LI lose Jt .H.O G NED..R
Earmacia too ... do. trinch.... an
SE VENDE PONGA UD. WILLS DISTRIBUTORS. S.A Oldsmmo He th, it I
PrInerdrd:,n",n 1,, 11 CO y VIA BLANCA I CI,. an N O R G
do dituld. 0 AWtrm socio linio.r. do In, Vnk N I to.
Hir. 23 esq. a 0. Vadado Trills. X-1840 Y X4303.
Park Imptil :r bodes,-bar, ,table- ONES... to y C-old., Alad.,.,.
vto"r. tiller a LAS CONDICI TELEFONO. F4.1131 E-3497-56-10.
me. b .1. r sure Illor e.h.d. miuho brim.
Cadifflac SM Entrada
P MIS OVr, Ito... c-Ited., itoo. ,p,rl, pdp', ,., Mine
Her 62 on A Hoo m.ub._ Co. RoI .I,. Ito,. Halo.o."j.hu"I .I. r., do. bl.re. h.-!
'.I D-Ad Inf. ON San ban 238" NOSOTTIOS
313. A Moo. 1... 0 ". Coils-, VAN.
Teliforto A. 6183. 111, later, la-do" 1,
Count fie hu, I He I't.l..
%Prdes EL CARRO! Buts, 16-17-19. pdI t-herd. Call, Bl,,. T A M EIER
I" Wait,, ..-!
Is '. as fir in, ..,do E-3475-56.10.
it IiAQUIR i AUTOS DE USO AGENCIA NUEVOS PARTICULAR. RIGALA $M.N PRECIO-I CON
1, r,, "out.. $3.000 C, jug. barolut last,,,.. coo
J.. do nuutil... ein.hu-1. ..IA, I ut.-,
111s. Is I'Aul-Im Inversiones I Coat toda. lag roliquina, han old. I -i I-.
TOMO 1U'CARRO ......
:u. ...... ... .,My
CAR B ALLO 1 Es donde encontrari d 0.1tridnH'it-ri presto, Dn u,161- FACILIDADES DE PAGO 2L3 at I, p. veit.ba-l"
40
I Of mO Herv) to a n-511-09 Clientels.
d CENRI KAL Ut $10 00
f-o 111 $12.3m 387 -Vidirlers de laboico" V elite. lo qua busca . 0 GANGAS HITEVENDK JUTGO-DIE CONITI)OR RINABonito alegBri., Prom servilhanco, mejor US. 1 # FACILIDADES Eli
quina Galiann, venin i1jarin N U E V OS. or. Ui U. I, as. an auto V.ii
)-Iho- do Ballots. luat.l.dn el.- AUTOS Mariana.. ___ ___ ____ I N
$150. Gran venta fie hille. I ChOVrolet 52 PANAUTO, So A. VENDO CObCCIDOR LAGUEADO SLAMto firl-.1.11 not. LiOng
om.( do, tea, Ideal psiria 2 is .... iD. que in
_. equip... I.dr- 6. as
He uR Oldsmobile 52 DI.tibidoI- d.1 Sait Ldzaro NQ 259 M --.1. It
dearem -.. I-put- elat.l. MENSUAW
in "M ultirn.tT.
,.,mcfirl ... do. clientele -Joel., I.- garair men. in"o. d
c _1.1 lour.jmr."'e, sales. Precia, razonnible. Cadillac ..... 52 Casi-equina a Gallaso of E fi as
,..I ,'1Z"bn- ACEPTAMOS 311 PMVMt]It 0We=. llridcmt r1i, 11" r,
His one 't do I- Otra. esquin. milbs convurri. LINCOLN Telifionse: d..drl.d to.
JOB c.PI ad), plot Fijese an estas eniradas IC-3U7 RETRIGERADOR DE, -I=
pr.f .. to C. to do Monte, 114,000, drja R.
E_3 :I,
it F, ,, sea,
'I an
eon ald" furl. *n.,d: M ERCURY M-6511 y A-9622 245 1 LOB mat- TIklmm FI;1 Is I
is Ito d as bee sensual $300.
old. Ms. "for 11 1. .(1- D E U SO Abierto los 7 25 N Q 17 70'"'u"Aa vzNoz UK' ^ BE PARA LA ENTILADA'
Talleres "'a DIA Con $800 de -6 j-ojj-!j if-N 1-6-A D Linares So A.
Imprento CARBALLO Chaveolet 51 $650- S de la SEMANA 51
1, ,,do, I butal-, "Iu, GALIAW) 210. onto
hasta las 9 p.m. entrada as, do bm1bu f.-do on
Yleja at, do
Habana 1" .111. do -Iru- VIRTUDES y CONCORMA
,.Or -lon, rolet 56 550 esq., H ospital um. 2 but....
P Oficinat Heins 467, altoA. Cha, CHEVROLET del 40, PLY.
But or call. .b- vets, Al. TH. M-1344. MOUTH del 40, PLYMOUTH Oldsinobile 1952 muy Poll use, I'll y so do
.,., I I Telifono; M-5324
in in or ch.. Chevrolet 49 500 ba P- a. maceduttirt.. Filled, -11.,
q.a.""XAq'o Ch.dd ric. N-5, del 32 y HUDSON 'del 30, Modelo 98. Convertible. UO im "Muhicalit". Challem, No. n9, Win,
to, -3776-51- Chevrolet 48 400 todoo a manos do $600.00. inj, linde do Colon, c.tI
N-4.hN.13. N.2, a foludesa, tlFoo
3dj. 4,000 i,_jbj4_)j_6'GRAN OPORTOXEDAD, VENDO TODD$
Pr=.,
ladorm, DODGE . . 1951 kdtim tioj I., I" its, 111,11dmi
ropiu-n, -till.d.ret, $2 BOVEDAS 7 PANTEONES ... us". citultim-d
contruottel-s 11 cl. U! CUADRA BE LA ii-rivirk, Chevrolet 47 350 Coronet, radio, Cuero. Ford 1952 54 MAQUINARIAS 11111 d.Woai h-Hd.,, 57 UTIIJ
do join..
W me d
14 Iylr Ind. f .... do onAem.l. .dr. MERCURY 1949 Nun -nod- loci ... do Guide- uo C
..0010. San Miguel 311, Chevrolet 46 300 @ROM "CWTO LX-I
I AMM. R.1-6.-d. 'Mo. Radio, vestidura L '.I Du 'Ire I To ad.....are v1 bit
Berri 1131;.., going. b.II.fI "I. firms
.-W .1,.,
a-boalego Gftwl 12 .1 n. Vdd,, erk F-Naq. .. to gj
Chevrolet 41 250 De S'oto 1952 de ?dt-,
."'b" I -1' 3 ort.
,,".dad W..dl;rl.- 1:-uuu. PlAr... N ffeuo
Ile ,.I i,, .1'. d, an W, E 1. I It. b.j., oule to 1
red, P Ito in I. on OLDSMOBILE 1949 He" nt, y Crux del Paid- =7 U-91
Bee ra.la I" da. Plymouth ... 51 650 SIdAn, radio, ambio Diecimic Nu,,-..
IS l!- 63 AUTOMOBILES -Y ACCS. a, PARA FIMCA. PLAYA, LIQUID0 RE- -91noo Mid-contwy blo-ti., veR. .1. little ..oned., ingit.. Is. 5@
B.Ileg'a"bar E VrNox-us. IN outh ... 49 45 tidur nylon. Chevrolet 1952 maquinaria agri. quead, Y lrmind, 12 RADIOS T AFUATOS
'lend. lndpe. -b.. e. lu, -.I.. T.o-1, N. ELECTRICOS
dn pequrris y 0
erit vi% Att
-1d, Ilan onir, Atulo 11,6. 1 Futu- F& 6 1952 N.c,.. lo,"..% f uIr.d ... I
.b.. core. ;j40Sd..ru, -347- 3-12 Plymouth... 48 400 *Radio. Cuero, bot-gu', Coate $4.) V.9 A,,, T0CAVU;COi
Pe -do qrsol Edo .. __ I
-,,emt ..no oil 111.ru 6--tv-sitoli IR-ARO .11TO111111 .1-1 E. E-.bl 20, be)... ott- Nouu,,u "o, r- -- Pullon, ou- .if
y to. finger J.-It it v P.rul.e. Fordomatic. Buick 1951 cola e industrial laud 3gn-."'H M-11- In. prume.l. 4L it
Md. q 1. P Ato.,.Iir del .1, 1- d i ItIo Plymouth ... 47- 350 Come nueo. crystal calobar, rou ENNARC&R, VENDO TGUQA Lrit
S91irl socto CHEVROLET. 1946
Con $1,000 ontrada ul- URGE VENDES TELKVIbBDK_ 01311co fj
dr. to C..". EXcelones conditions Reneral", 1 .111. ,fllo, trutii.11.2. --d.. 41.0 ... -let. Do-d 17 % de sunotefie. no, C.
do Plymouth ... 46 300 radio, 5 goonas de patfucie -icarnos v ;U,,;rIor modern .-rD. anme.
Manson. 1.9160 .1 1 I.o an ..... m __ It" 11-c a.".. C.Wbo. Sam M.,
Inquin. populhe on ii ER cowus Oldsmobile 1950 Fabi I'd. I
idge= I -K HANDI 'no .
v no do. a-- Wants, 111,11, 1.14ad 11 P-hile Gdm- 1:.1 me N. -u. Laum, X-1691.
cande $5,duat monsoll", Plymouth... 41 200 FORD ...... 1"8' 76. d, Cambio, muy 6oni H;4%4 1;
com., -.do .. .,is Ito, 1, lelth, una -ad'- A-tI". '"" E-306-13-13. dr
per $4. "Ind. el deg-lin S22.000, al para el rampo, radio, $550 entr.dB. ada EN40-56.1.
C. 'Willifiede.. San Mixtiot 312. SE VT IIE STIDLWAKEKP( AMNON Oldsmobile. 49 500 F-p-el ptarrms intl4e. _iEGAL__0.
M." 9. A 111.12 Ind, Witt. Inform,, o"il- Trif.. I NDO it EGO CONEDOR, I.AQurAAo, ; i
Cafe'erf-fl ,Moderns A-90114. W-0603. NASH. . 194g iu- W-l",
.d.
;.tied., "ho in"nIX.d. AM1OWrARGO (Modelo 78, mecimleet) C.Bl,,Iible, cuernjadio, Somite, Oldsinobile -1949 P Phfl- On.
V Buick ..... 49 550 odo ,Ile 9 num... 4afi. 'i.
no. an o r Sr VERDE MARATO C konverlible. JL:n.' j.yal con ateittos eit ClIal. F ,
nii-, cargo 4 rutlm, So. nucV&S. -It.ouembo 13.
1111-d- &bm, clouds n Ignacio 360. T. A-97M M ad $500 dc otr.dia
. on 11, 111 &C co
Otr ads, ..bt CHEVROLET. .1950 C'aWllac '1949 qmer marea y itio.
bHtJd... caij ef,, I;elmdns, esquina AVa0VE(HKSE GANDA JtFGOH E
roumil- 1.11 In.tU. rin..'g.. Pa,:l Bui k ...... 47 250 C-or., Kornai bl-... DE WALD
id"o, it of. : eon MO nUeVo. Particular. $8N' TELEVISION
nx M 3379. 1 sdh _,_ E-37-4- I MERCURY.. 1951 C. 17 No. 310, Lou Wo. A, oud do Tbh-., R
iCAMION FORD V-8, NUEVO, CARaory- Resto an 12, 15 -Cuere, rHdi., g.ma. Wo de entrada. Muy, lindo delo de tractor L il.doa, id
Ccdo Imen local $,,I- Pick., I Israel,. 1.1hrun. y ne... I. 4oI7 In -1 Rod,-. vonlihol- 7fao,::
Com Fidel Ved.do. I -,n, tr a it a, dean Bztic 'nocies. "HauIes fe,
a :,Y Isir,,,. MERCURY. 1951 j949
ED 1. cj., do Is call. 23, eq.in. an, C-i mesas VrNaO JURGO BE KALA. BE X.. E,
be. Avenida y 8 Ford CCuo"'JIml, Won", bue. A bulannow
protpla pub,ithiehocelat.., of feet., a.' se m. Todon Ditty barons, vesticlura on at ormul", net. on .- r, I ...... ofor-nim zridun.
.1.0. To. f.Ct- .16c* Ve ixestri STOCK. .. de est*, do. MERCU. colors. EntradR $450. us-difici. Tri Id.d. Sao Jose -,- _,
a n ru- P,.d. C.m.rcud. Pesid. JU
xhibici6n. Alquilar tooalsdo sll VzXoKMOS CON GRANDX rACM Ry fraction dquirino. I-- tot-tita. AP.-.,,-.t ... .. MO. a Ga.,... TIii... W-telti.
,.Oil.,. Y 0 Dodge Baby 1950 OPORTUNT15ADi
a. tax-Pass cantrto por $3.000. it- do p,,** Ford HIM. 3 Puerto,. '. dA-.j it. un pre.j..d. dc $2.000.00.
ltdihinaill Ud. decidiri desnuis... PARA NOVIVestidurat Cuero. tadiA. B. Blan. dreeno.rear, pr -art. N-n. toCX-=.? .at. 4. wHailes"Hadan. V BAB DE SOT 1947 CAUE CHAPLE 1... ;-""40 INSTRUWNTOS 111us"
Aleadide 11, Ford -and r tailed.. Willbon, -D.. -- $1.,"
-ad 11. S. A AMTES DE COMPFJUL Radio, Cuero, -4 somas nuevas, ca, $500 entrada. 'Hoo.e..mado, No-lile.. iutuii. mot, ..,IV,,no PIANO CGLO%
OR-53-131 VENDER 0 CAM excelentes-COndiclones generaleb no-- ashouto -;,HId.. lure -. ..I Tollf... ULANCUZ.
R&WI A M& ronflonam W'aW I oc L' 3 varlo,
0 LO OLVMZI don do Pago Mercury CADILLAC 1 Ui N-U."r. Itu d", 1. -I!.
VENDEMOS CON GRADES 1ACILIVAto V re CONSULTENOS. 947 B ck 19a N" 158 esquina a Bar,-.. deuced. W,,.
as
lordfidtines Sedin. radio, Hydramatic, gornas Super. radio, $3( b-orba.. a ju-, PIANO KALMAN. ALRXA*--LNG
17 pub.d., em, btre-grid I-romidic
Dro; JudParas cudtos b-11 31., L""
. I I i I f I
. .
. I
. I ,
. .
. I Afio CXX
Pigina 28.' Clasificadom DIARTO DE LA MARINA.-Martes, 8 de Julio de 1952 k3asificallos -------. .
A .N U. N C I 0 S' ,C L A* S I F I C A D 0 S D E U L T I 'M A H 0 R A. .
VENTS DWERO-IftPOTECAIALIQ UIL E RES / ALIQUILERES1 ALQUILERES ALIQUILERES, ALIQUILERES ALIQUILERES
--- -- ----- -
so INSTRUMENT 1 92 A 92 APA TAMENTOS 92 APARTMENTS 92 APARTAMENW-S 44 HARITACIONES j MYES LOCALES
- S MUSICA 164 i- I I-
1.z. -.... E1.-AY SONS CON I ArAJUTAMENTD OnERN0. CALLE 231 AIGUILD ArARTAMENTO EN DOLGRES'RES DENCIA9 3/41 T 4/d. GARAGES; VtDAnO; 11 Y 12, ALQUILO ArARTA- CASA HUESPEDES CALLE IT No 13, PRI- CEDO LOCAL C]nCO PILOPIO PIQUESO
COMERCIA& .,ebld-, Iquil lb, d ..,,,,,nt W. cl.rt.. balm met I- ontg Marina y Hospital. 3 cu.
iSdid. Torsi in.,ble do ,.,til.. couirle- I. a I First.. i- I-ol- .No 488. ondr, N ..... y Duto. Lawtan:j otras am -ocured.r. a- Bailin liters ... done., Q.1mealls. Borbapol.
TES P,.", ".'..."'": Tur I .Co.. jdqull, tDituarl n He esoults. ( ucho trinsital.
IT '. i c., I ot cooma. ,,Ientd,, go,. 6 ... I. it ... Para 'to.,
.,.to r"p" par, Plg ,rn, C Durer, it, 1 i, N', ..S .,Ig,,(,'e :,,,,p,.. ]Ind. y ,orpli, to- SIt,. dos r-I.. graindeL To III,- Lor.1 = ad. M.,.t flintb.. Jl r a 7 20.
or.-ei 2!481) ".j
gtut.. M. Ilr ST 0, $500 ell AcI run. Or "4. ,nlrun. y A,. ,,da. R-ts $40. Hay aza. c" P1lyv o, .bar.. M.-no., Repaint- 01.,.: Iluch, Poll, agua. $46 N3T5
on a ful.ruriam,"bir. To, srlv, n ,,I,. .,a ii, $65 no I= ista call, .ago, Mempre $7.5 It. Man".. NO. 'R '
'P, .' 'un',,do' 1 ,,A,.,- n,.",ud 1 s I. Rutll
Issue y T H.lu, lv'-!l1,d "'I'D ,I "' 1. 1. do] front,. ncI.O.P., g.-Ift.d.s. Apart. Llj h' r I M E is, oari dt'ei."I'll" ; "
E-3276-111-In. min ".0"co, ,,tin it o.,.,c,,d,, AWO 3._ -E-3800: 2_10 111, 111. A,0296. A-Billil, -'"7717; -22 9 I _5 E-360-84-10 E-340145-9.
.... c -- -- --- ----------
- -- FAL.A.. AT.WTARAN. BWAL .11i M.
0.1i,, a.bc ..to, puirturd.- I "' I ALQUILO1 AMENT6 IN TO .ALQVILO AeARI F. IIIESPED PERS ERANCtA III
I Dl ANIM -AT;VWT 'DEPEN- ruird-o. Couttir, 21 A
! re birin.0 ,,, 1ottens. ,a EDER 10 STU EVIL ALQVILO APTO FEES. I diond,. ort to m,)or do &L Sierra, 13 yin) -j- --- ES
__ t, It ,,11,. bl)r,,n. ,.I. 214. ban, SM, --dor, -Orpre ac- do, ,,,at ,:qLQVILO 0 is I; 0 I ,1-111. ,. AIq hbitarnin front, x In in. foodo: pled, cerrar PerA ES V 310. ENTRADA POR Mllgr.,. San- Slim Mal Ell,
NISPI. 1, ,as. -Putbadi "Is' tal ,an Jdrl- Primfid 4.30 To. p ,do ponor
no, I Er IT ".". ,-- -. P-in. .der.. $5o Ll.- ,,,b,,,. ,p,,tm,,,, y no, lbll,,16n, b .plot.. -m. A mar $7.00 arm ... to. 1 Colo. c"... "'
"' 1-j pi..". San 1, ,,rre yM-LEII ,I C.- ...... 214. .h.l. 1, -dr. Neptuno. 1briourns. Intere, p ,. naturee a. Ay,,tarin
't 16, 0 -PSn- Wo prp,, par, ,,"di-in,"l, I hmb ,,I,,. 11 1, D Cut .. 10-1141 AT
SE.,N N NOVILLAS "n. III S -. Tr,, ", "a'. I'll. IT ,5,. "-r,", ,',,'r,u Tr,,"-.,""",, "" E-345542-13. I "-"' ,
TO." ,.. S s d, GO- 349 TO AM 5 .-,,R.--Ia do .uruobl.d. $7 00 .oinan. e.. 1.6, Ing.d. o L. S... 1-4893. $50.00.
- -- - Mu, f-c., Jointure.. .Pc.,o.
.a, In - -- -- -- I -3116-84-10 E-3391-85-10.
-i4g. BALA Y CUARTO. 1I -3014240 --
.. OLd. 13' =-UH.E.1403-64-12 !RAII III. .I-raa I $..an. SE ALQU' L N I iTA.11do,, adlp, ,r.Otarod ,.rld. la oalle. - -- -- __ E I BE ALQUILA APARTAMENTO CON 0, -- -,- - --- E
..JcTrP1'.'d"'1u,.' ALkit ILO E -. ,-, .O.-on", .,I".. r To inuell or, ,,A, clourdin, bar, 114, d", BE L VI
-- -,- - I ol- do un. to Q A N A lot
-- hot, :-- E-, ,,I,. O I rAMILIA DECENT ALOUILA AMPLIA' E 08 PROPIA
_ are, TO Joe_ 'T. an. ,
,.I.-,, ,OO, infin, ol-L baton., -ru.. r road, G4, Jul- FOTOGRA F 0 c.6u., ..,.a,: c..,,. c I M TR
24 32 IV I Ili ididdralin -.TreVol.7 .r 6. aj- 3'-Ofl
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DAM AS ......... C.Ile Puerto C .. ,- "IT, 41 I I ,.Ilblpl,,,.n con maziolfier, b.h. T- I
,,, ,- -'. irrE, lf. IS;. -1 ,,,, E-34 Be Verde ra ... Or r, ,-,It C-A.I.A., Milooln.o. es- latest, mayors do Iguale
Tin r ., ,1, ,,,,rlll,, .r, ,lrio.,,. 517. ill- torla. ,,,, refer-cial. -ida! c cu .,It; Odin, Vert do 2 a.
---- .,. .11-n- do -- ---- I paid, ond"Oll-I E.,TI ddn,,. . tr' Lac v E-3705-33-10
Y EFFECTS SANITARIOS - -- ----- I APART E.NTO8 NUEVOS A $31.00. no' S- -T-VE11IL1.u La
E-Moo-82-10 O a I ni-A.. 01- -- ,,- ,,B-P, p ajF 0,,Ia 72. Alto n r I y -- I
- ----- Ais b,-Tits. Edifirl. La P, 11 194. 12 2 E AL7UILA, FRESCO u,,
70 INTERES PARA LAS DAMAS -- .. CAL- G.It..o 3M .11., is _, it, I E-38
VF D. : APARTAMENTO I .-t".- 1, 6 0. E-1111-U-9 I .Parl..e.I. so Este- No. .. lorf-' !12 CMETMOS LOCAL I 11 ar 30, IPRO P10 PAi:. I ALQVIL. F.-LIA PEC..NTE slil! TI To, ,,unancl.. Agld o.quiftEs O Jul.
"' "'"" I "'r ;f all,- do. It led. 1. calls, I 5. E-3842-85.9
ji.... M I.N. R.'Jigue S 12 --- ... a. .1 I'm .no. IS
modern, called 27 esq. 8, acera .. "I I: .,11 1%1 11. SQVINA A, nformes: M- 53
ALQUILER N 0 V I A S E-3i73-lni lll ST. ILQl.I.L A IT-M.-SI-P. dula in.111-c In I tolef Sr., ST., ITEN&E PROTOSlic :, -.1. r.oup-t. do --- - I 451PORT1 NIMAD
fHbr6.,i6.. : .., or, APARTAMENTO 3 ,Iib.n.. d"',
P.", -I ,,Ro o , _4VE.ADO. ALQUMO Ir.aaj. flor JoISN' '"O
dr,, --rl v-, v C To -11mod- ,11 hbitad6ri. cl..,.. b.
de equips Ile "!o ,," ."',-2 brisa, primer piso, una habitat -Apo O- -ATEW'
D..rr,,. P'.T. "lli I "'on'. .I. ..;,,ALIILO.UN.ArA to :: -y I : ,.I.- d.,, l:i .,,., .','d""" ,In,, or,. total orionerei-T. medt*Pl,
par ;..o_..v no A ..... .. o.rg.d Plon-- r-dral R.dl-Se oki dia, ., O, ,; -.O.l H-L ciun N demas comodidades, pa- ,.r. ) dint. -art a do. c.do., I ,i- B-3436. 1,1= nl,,,e.1, 11 I I 11111-fience.l.
Is.. .au l 1 ;da Pat" Call, Se.l. Turour. 3 1-7313i Too. F-3ned C us-n-lo bfi, firdorval d, hall I-mo. t,,r, -3658..4.9 P1.
or E.355 I I Telt on .. or, ic
me rin-roler- I, ,.rad, S. Retool.
, v b-do., Ill c a. c: .370--(1 11 U-S. -- -- land.. 17 nucter. IN. War- Lis .. -- --- IDA, HOMBEI Sb all.. it .... Tione
,71. .b- c- E Ito, 18vadero $50. Llayes quin- -- -dO cl.h.... TrAL.'dit-t-ord..
To, c ... ... I., ,to 4 MITI. ii. ocrn i -,6 82-14 HATITTAt ION Y COM 86
,ibl.d. C.111a Informes: F-6883 A-9116 ALQI IL-St APARTAMENTOS N ja- tt. Rotor ....... V,11,g,, 435, P- A 2.' ,ri.. E-34311-95.9.
I NS fq Alu. .1,-douls. IM.N. So ENTOS. A) 6 1 2-7 1 2. -i-ism,,t,. ToInis do .K.. cle 2 6 11,1, ]t----F u. JJo1 "11.'0.1S:j SANTOS SUAREZ i-E.-AILQUILAN-APARTA. O i- -- PE.
13 y -,on ,I no ....... p,,,. ,,.I[, p. ST MAGNIIICO LOCAL COMERCIO
pup. do .g... TO PAd.ra do ANM S E-3692-82-12, SAu.d.. S.!..,.mdO,, do Quinda, ,it, 14 Ardidu 11 I.. Call, a I Pass)., So.,.
yard,. bull-rozer. cihndr, do 6 to- --- -- - - ,! .,',. "Iti.06' "b". ,J-dor.. R.I.. 1. AD, Lamont, rrov Sal-ourned- Alm,,dr,,, trurva cmatcuc inn. E, MI-84-101 ,P." ,'., d '."T., I 11. I.Rumart B-1124
plants el,,tr .... do 32 --- ""'.."i I 11 b 6. ,.].,,-. P. I.. Carlo. 2 1.- : in, do 1111, 11modar, do. hatui-kru, 1, :: -I'.- .
relAd2s. .ad gu- S.J.d 10 -- ---- Con
f. 11 "'I". ,1,2,ln -Prol IF. P.Ia. -PROFESORAS P ESORES APARTAMENTOS EN I 1.11-111, E-3774-82-10 um: Sr"..n. a,- 14 Puerto E.-P.- ft.. couna. Pan. ,,I. Via,. on 10, .11 er I Nit HABITACION GRANDE DE 1 y BE -2816. E-35gd-0-10
I I it, No PI, III 11. E-3797-82-10 .- I.I.Tine.: F-3228. 1 S,7 .... ,- can r.cla, poll.. TOP
bciars le,. FIT 02.' SAN FRANCISCO 551 I -- -- I d,h,
PROFFSORL GRADUAG. oxro.n I I LAWTON BATISTA SE--ALQrILAN NEDIFICIO ACABADOI- --_ C-116-112.10 ,-11 'r.c. ,,iro no ... do APPDJII I c .
"I Mr, Luz h6a.fin, I- "I 1o1:1,1,.,:.".frdididui, On ,,,,,da rlasrside',,,,- -, -4, comedor. :4, m aplltlmlt, 4 Juls,- In do c-trin, on 1. ratio 74 O,.,-:ri, '; I c E,,,,,,, 1, Tr, Mniu- SE AL(jUILA LOCAL
-- o de tab O. -- dr.,.hog.d. poll.. bindion. Soot. A- ,,,.r,. -quir, o ,IT-D241111-MC-27 Jul. -b Edifllit .cabad it,,- I Alq,,],i und. MIT or. ,Par 1-1. ,- Aiderta. "K,
a sribv- 11" do .W -uncd.o. d I a.,c, N ,
-- Wku, -. --d- E APARTAMENTO $42 "i
I;,' $55. Wintron.: "' ... oil. 4 vl-j= ., ,,.,,-ba
W-Na ,,'-'. Aroutip"Foron". Minn. I S .TI.,c I.Orplel., ,Oc,,, I -- -,- --- E--,,kJ"aa,%u" Edificio nueva constriseellin,
6. 16, Lt.,- el 20. E-3911 itoon. do c. P.11O I-adr.. ,- Plant. b2PU %AIR: I A QI,11-0 AMPLLA Y FRESCA HAD
YATES T EMBARCACIONES ------ 11 HE ISGIIES A DOMICILD, rOR MENDOZA Y CIA. -91-11' ,']'I MILL). .Juctsudent. I TEA- calle 17 coquina a III Veda. prol, M-6921 I Pll d4laaf di-I. T, ... Jr, I r,"n-rd., h.1,11-on. b.h., c.,P. P ,, hIr, ,Into$, luncirri, I .
- To ,.P, -T- o do .. ... .I.-InentO runn-f. 1 1 t,,, S ;, ,,,I Utur I &I. ,O "!,
LE 6 NUME 5 do. Infornil
Obispo 305 LDIFEID SANEEIRO. CAL no ,,,:Id B2 B1 r.1;T.1'.,]112oO 11- 1,111IO.. Slordid.d. Agrill
,-1u... E- .... ... i d;'. , ,,,,, ;; ,, I "Ola I
' I 111 .,,iu, %21 1 21. Vod.d. S, ., ad v on
II dn"Ll" J. .IIO E- ,,-7-11 UH-C-317 9-"-Il r .. I- I in -I.... SE .1o"i y .'. T, O-f-s Ell F 4 or ,-O I So. J..6 t Bar .
Concert, ,,pdr - -- 1. TI. -unp-tin.d. ,[. It.: I -R2-10 11 del Pill, y Lniolr.. I E-31305-114-10 Telfforto 0-32213,
d, 4'. rr.c., W.-Orecdor, do, he 1 E-371142-9 ___ __ __'or. '. I ,A -. MA.STBA OF. L-LES APARTA31ENTO n. --od.. ,],act,. otarr" __ __ ALQIT- CUATUTO MVC HAAGUA.i
P"'in'.", : I ON XT ... W "a' ,r- -- rr.pa unn- I TJHwCw348w85-IS
rd Eqn.p.d. con ,a. I dr-, .,rul nir I- OnO, O -, ;, Lin .dtri, P.sde c y Par ono
earn 2a I. gger, ,111 I it SIN ESTRENAR I rX8 .12c ...... MASO 3 6 3 ALQUIL 5 EDRADO 415! .
di.ltef ...... To 'I'tra d P. .. I .,., hOO-o -I. I-le.. 211, ..,nd. p. O .- "23".., ---- vol't.. I",."" T 2 V AF
omm,. .-- do, -, ,7 P 1 .- It. I',- a
do mader.. it' 'e". on Club : E-11W ,1 I ,,, IT.I. "'r-fa, E-1-2-12, Rplo. Ayestar m I ,.C1r.Io Juallt,,Trr to- di, Ireo.. .37,11-8- i
P., 'n ,r, Tlul, r ,cInhcrPnp -n ,,;.do, h,-I,_ - lied cu I Allortanne"Id, cle -J;L I 1, ,-In& 'Imed -,to Pe ... onto., Lin,, y 24. Vedado. ,I., c, fall col-es, BE ALQI1ILAN ER"COS A AMPLIOS y itul-ine, b1fi, ,,-,I, car _,- ., AT O, ,I ,NA VJAGVEAj.N A As- HER310SO LOCAL .
Irl 11'1 , ",:-' -u, do cri.d... Edifcl. m.dcr:,. fina to. Vrl,, do 2 a 6 a 6 in. M. $55 y $50. Informant: or', It- N-4943. Salt, Ca Ili" N9 52 Vi- j Pr6ximoT,16fn, F 2088 Paul. MATEMATICAS I Alntadar: de gas. favactero cm..-I .P.- "-. Mal.j. o3l 12 outuir. I.- bafio. Altos y bajm. Verlois de 3 A-en-, innrdr, 11rui All- ,i,,T- 11 ,,- tr, .,has co, I ... on 1,16UH-E-3267-1'E.13 111ftler-, Tlelc.. Ft.IBL12. ;' dTD0, y 17. Nl,,nr del Cml,,. I E-3766-82-101 MENDOZA Y CIA. "-'N -"2 1, b.,.. I American,. L. minnero 53, cast es- A] ,I r. IT53. P lir -AU11ILA 6iC6SSUiJA.O-Eo5EN- I E-3564-84-la, q.In. Cal..d.. e.. DO .. c. $150.
E-37,1 7 VEDADO K y 741 1 --5M -- IT, Li ... do I-- y A- do Col.,.. Obispo 305 M-6921 ..do-.. b- To_ S I', AiLlo I r I A I 11 11-1 P": -,r.daa I-,, hot-- -,RO ftffi01tCA '- --- --- I Bisrorn.. ,, do, -ol ... del Cal,, Mount, ."I"I.-o'". "Tlf,%VN To- to
-- I PROFESORES i UH-E-fLDnl.&-q I bi.. -let Ap-t-i-ti, -rupurat, do; So- UH-C-315-82-13. ITT,,. "rc. Malseum. C.k,.d, y Enbo,.:,, c, "Toin.,
I,., ect.lirtudg, ,,, 1. pcp ...... on Or, 9r, Do dI America.. o6mcdo. 1. ,, slit ., ,C.Illdl a ., an V.dpd..,
P To ,",cfan-, 1 ....... it ... .... I-g-d,, b.A. ,,mpl,. -.y 'to n6 SOLIMUDES .1, or np ,,L, Carl,, do I .. ... .. 1,,II,,, Poll.. I for En,,rgd, F -52 ,05 9 y P", cru, do .1 19". -3654-84-ID
'AL S Close_, do 1. I to, 0 me.; y E 34
.EE. ".. 'A". VVDAD 58 82-n --- UH-F-163745-11
- I":"."Itu." 1, ,,'O '; : GUARDA MUEBLES I -dt,, Act, dlk y ... no L, Ill,, an ol 6 ,or ., ril, "
Trojan FT% F PTI,%st, I :,, .;, gro"I'll"a.."'Ill" ,nu-", Pa. lot all. U-6297, ,Tnt. 440.00. A 2 cuadr., do I'Linflircentro. apar- LA HABITACION
b- Carlini, .. F-BIP). ,!,lu,,u P 2 .,me SE ALQUI .OxBRES ,
E-315,23-63-1, I .,.., v ""' I ' 11 E-3768-82-10 tamenros ,in estrenar. rebaj.d.., $40.00 APARTAMENTO $40.0W ,,I,, dn,, .Ilfimnrru. Mn rifics, cim I.."
tabilidd. Informed; 1-1474 y B 33 U-API.A BIT-A can I",h, ,,",, ,,It, I No 4 drugasgituaysilorpre. Santa Ctal 115, trul- To. H to
NERO TEN HIPOTL- I G--, N1 0 D E R N 0 1 --- -- Sala. comdr, 2 ,,art,,, Inuft, ,,c,,, I C,& LOCAL
-- c.te 21 y Z3. de sala-co"'d" to ay 16f.... Get-) Avenida 20 do Mayo. XIII11.
iii-Y-TERTi So of E 3853-75-9 IiANTOS S17ATEEZ. All, 1= 11,b
, _, : a dC

..,,I,. to rr."j,. I Dior f I 11. P-1.1, crowned I -r vl- ..Y red.,. Sell,, S, ST,,, -i. No. 580. ,rdr, R I
,",,.,,,Ilnll. r" I Nuesirit lelvor Jamis loss redionad6n I P. in. on habitation., ball. do or. c e ,In. Y S.lud.. ...
IN -.1 Art.- I ESCUELA DE BAILE I ci.. gas. tMour.d., III., oar. ,nornpre. E-3aal-82-171 pir. Jrrtdc GO -.it- cua. unign Ruta cio criallbs. mudy frescos Vene -E
Plan.- Edit. Robert.,. Ind.,tri, I a. - In am grocery, Canfe,
, O'REILtY 259. M-9036, W-5277 B slempre. encarga a. .....I _.,GO -12-10. BE ALOUILAN "ART LO IMPIL "'ACT' '! 't, A
,.;,,
unn. Tell A-4043. AMENTOS ; CGUI 'A RA O N PoH.,'o.hibudbut Tin. clas.
. !I PL:,,rl.. AplIt-ond, 10, E_ a ...- j7 _7Ui
E AI1QL1LA SIN ESILLF .I A habun., I.. ]a, .1%, as 460. onne San It ... del Stadium de Lo Habana.
--- ----- pueslo, do -I,- If -- ... Ardid
iromo I ... ... C ..... ... ... "' "I coc Inamd j.sd'Inl.,-j Ni-iL .1.n"qe. ,Ja ,oft-r- I.-[ inf-cres: ,ncargado o el do.t6r
I 5 .nuda, 2 n-al. Infil, clun-,
,O '" 'do gas I IMonlad San Franclac, No 467, esquina a f.1m- orcirliod., odm hot i Mon... Tell. U-SM.
_S15.000 UH-E-3071-12-11 .-",".'.. ,,, u IJH E-1790-8243 b or '
... Tdo-ri', -: NO c,',cl- vmp,,m,,- ,n,,.,,, on, rol -- - Trp '. E .':4020
,.S.b,, ,dh- ,.n, b.il.r Ell ,61. 6 I ...... no, --,) or, "'- ----I-- -11622-12-11 E -84.9
... .... Il .. rille, A"", Par c I I "I IFICIO lol. P-T. I.I.,111. $,i5n.. C.Ile 5- NO too -- - _-61 _. 7t ... ll,"'.hi, ,.", 1111111111 11'1"Ijv Cla-, a '. NUEVO ED 0 '.'I. ALQUILO AMPLIA it
. E 3.11 ..... orn-l- .to] 5G."ii"i". I.", V11, r- ., V.DAD ell. a .a. L. S ...... E-3762 _02 10 Apartarrientos Vedado SE CEDE I I. ABITACION LTH-E-1106-95-11
FOL!CITO 11.11110 AL ItI. 1 CASAS'NI r. Isq.- 11-l.ldt. Tell. I'n 11, "I'l. ... O'nue r I -- SIN ISTMENAR CALLE To ESQ. A 13 ""..'"" l' 1, -O j ,,., .......... 1,,mrd,, IN, onli,
,A S5, I UP am o I oil' "no 1, coi ,IT,,, I ,-I
,..a, I T,- ,5 I .. ..... --i-d., T -- ..is. ....do,. -.do. k.- diell ad, on, ,a, ,Vult, to J, ", "" ,5 Ell" i,5111,,S
In .. O I .11 .1 11- Vod.d.. rluill --- ------ I ar,,k- ro'el, c ...... r T, ,. 36 Pool ... [.1-I Ind. ones. I'll ESTRELLA 'a Miramnar, Stilitinna Ave.
'i" I ,;I 11 I,
O.". B-23A, .."O... !, T- .O"l'. .'I 5, .1-". u. .P.-ule.l. .J.,Ur on h ... ..... Is. L.fi. I.1c'.. dad, proplo par In-bre ,.to. llflr,,,,- I '.r.'7,-, I,,d.. Tar- I
.... r 1'. ,, 13.1 b.P, 19A, -urd.r 1,i,,rtO b.n. y ,act .[ad.. o.olA, do is., .-Joi. do Art,. TIL A-8996. do 9 a 11 y de 3 6 At- I E.
'I I I I
.,G.roJ,. Ele-da, Verl- b-Y bert. G-11 I n nuva ,am apara-Sol I E-31414- Dibujo Comercial ,.; ,,,,,,Ln ....... 14. ..ilt' ", is-, 1111",Ir. Aia I- nrl I : e:, E-3632-1,2-10 [ -- III.- Plant. b.J. o .
orunl1t.. blue ,,,ad. y fir"t, AT. ad.. ..,.,.,. 4. .. oo. I '. -QUIL. .1 PLATIVEACIONES St.. :13 IF
.11TIM. Dr. Il.n.a.. A PA. d., strid lorl..... P ... I.; sill. to Too,, ST. D ... I II-Nal. ADA 'vDEA $I.-, eO,,,.-d..,o .]a.... -,- d-,crd ;. .1 ,,,.,,I,;,.,,.r,.,,,.Ud ,I",I 24 ,,,, '01. In"Tin- 1,l- OWLL DIE COLL SUNIE.. ", JAI Z I"* 1.
.. utr _u'd u ,-1 6 p.r
'. I tar I .d- $115 2' .' 9 Ler
'b ... d' "' Dibujo -Arquilecl6nico .SSS.6;6;6= -I'-*- E IJSI-181 I. bafia, c,,,n.. Recta Son. To- AS.' 'A ..... .... f- $53 y E!1. t5- B4-C ,c
d;,.r,,.uu .... d-, .1.11", ,;11'rI.Ir, ,,,,,,,, h.lall-re, 5 50 1, P,,p,, pa y 0
A. .:. -- F-470. E--a-B! In I f.1-t 'A S,,.ptr.71AI to P.
, UH-V- Nfi--. ,,, ., I '--in -- 24
F-4009 K3-10 1 Sithette Informes snorer niivalrns -- PO.'r-L. S, ALQLILA U j -25742 9 1 IUIA. ALQj ILO noa-H.; BITACIONES 46, MI-To .
-,,,),A r Tn,-O PI'.P,, or IIullos III, Dilitno Co. .. -O'd '. ",.I'.. -- jALQUILO APARTAMENTO Nt EVO. OF h-, H-tr-.I .oi .,
T.M111 11 I I I : 11 I.' 11 ','I "' :71X:, "Ourrin, I I. lo-..
PIT It A in 11 ..I.. -,dr. do, h.btAt..,- bad. I -,, f.-- A to 61T...
- Trial y Mint. Ai-quo-I.Ol. AMISTAD 361 1,r. q 12 do I 4 I,, in. ML F-8064. 1 ]are..
'n. ,_ ., (Cu ,so dc Dli.c..w. .t.""' T' TOZ 0 a .-I. -. --, ToOl. Nl.rui- -. --uI itri.
in;'11;'. PIT'%, 11 11', ,O%, li"'n ..... ,I.. ],I. '. I ALQUIL coo". As.- I I UH--3894-95.19
Enlre San Jos6 v Bareelonn :Dr SM-i. SuArro NO 156. Apart-on ".. suite I 5. Ved.d '. 'io ,l "I. O-11 E.00,44-9
(O'n", IT 211.1 11 ....... F"nind" I Is -
E-1703-82wnl b.d- fah ...... S.I.-tred- un. E 3915-" -II 1.1 RI 11 AMPLH) LOCkL
-.341n4_83 In. A[, lund-rin V ft,,,. .PIT -- -- hatut.-n. ,II,,,,, Pan. rinnn, I. --- -- 1-1111111 TELANITE1.
COLEGIO GARGS !. ,,.,I. -11'. ,.I;. --d 4 A R A ,, d IT, do gin,- AMUEBLADO, MIRA" I I
d- ,, ,.all... .", 1,ia -- ,.,I,,I.d. D 11 22 el-,. Al'.friido,' ........ Se OfTcr on arrendarriento amplic,
-M ,16TO EN HIPOTECA on, gland, rltsoll,. ta,- j)j-j --- -j- 50 Lin, on ", ru"Tra .."'urta. 32 So
turk, "In 23 y C, VEDADO ;IA. ,1r1r1.o'1d aspartame to moderno, c. I.- ... T. K,,hi,. Inf-el ',,,, --- IOai propi, Para altrairen, fibri$2.001, .1 I .,dffu ir 9--. Tail- c-Ple 16 7$ ,$65,$10 -,up
It .P.1-n-l". rr.du Am, HO. ,11 2 41 2 61 2. D.cf.: A I' poletti-i., at,. Mina
1, ,,,,,,,,. y Unw. Esc-1, r 5 i--4Oiifl4O I I do en honor
.... I III, r1i I C-Im do L. Habana Tr--, ..Pit.. Maniinna do Games. Depto. NO""':
- -,1O I-dro. Allum ,bit,: ,06 Tel6fono. $9 A L I el LO ITH ,cole Roy 2
'I I P"tlm'1tT,. a,],. "O'ed", 'i TiATTITACION. 1A-ILLO ",.n.,,Tn J- Into, 02. :.ntl. HAI.
N,,,.r,,,, "' no" N12 do f."' I ... J; uCcinit"Jill y Arq..t,-,t .... I. diurte. it c I y 2 h,- U-1408.. ___ - I I-Ille crol" "Pro".a de L, Hobo.
-11,11 1 731 Mil ILI I 1, O E-4026-82-10
"I'll, j I "I'll ", Ito Piny abl"Ida ett Cu- -- 9.1. P.. ,,,, 1, 0 I Son Sari I b. As. noes .1 proE NI R, a- 11H.E.3725-a-11 blt"-- E_4P _B,_. pro Ric
- -- I I'LL .1 Igual 'III, Ills nricicire, de ., As,,,, G-,,J, 61.1, ran Sol,,. In- VII-E-3452-82 141 .1.
- .1111.-. -1 ....... Col. I. E-352642-13. 11 -- - ---- P EW 193 DEPARTAMENTOS ABUNDANT
64 OFE16TA5 In. E. U A. CON AGtA --- E. LUZ. ANEXA'
I flat. 1. ,hr-cil'i. tkni" dri rr. 1 SAN MIGUEL-457 NEALQUILAN r RECHES"A ATI o 111"11, hb-r-,,.,2.,.;i- ^,,j
11 inbrado dibujilriV comers ,1,. do, BE ALQUILA DEPARTAMENT. '.) 1, illn" ITH-E-154
,,I I v IT. W .... du .1-1, dI -rui 1 0 1 E" Ill r do. pic.... .I. fruit.. P- m,,. I I- .... 1. Alituder. s3o Rotor ....... to cuApt ....... 1 Etilre Leallad y, Escobar to real ,.c 95-10
D IN '16. d, DID'UW Par. I Anti ... )I,,,,. Ing-, iellrr, y flo- Is L.. in
"r"'T""s 1-d- ,Is n.dI.rnlI NIVI, dc N 2 -ol -All-l-d-, lure 1.1.1bo, 'no -cu . Iril 1-9. eture I4 1 26, Ved.d. i
in C- r4l,,:,,.,,, I A 1.1,1,roarn.der", Y r ...... 1, I
EN HI Iv L( ,N-Tril-dor, ad ,,,,.h,.,,-, ,r """', rin". --- E- 1141-84-la Q
I Ista c"lle. I,' nou" Prd. 2 nl I 1 .. ,c'=.,T ,r.
PO E! 0 P i,',',.',',', ,,,, ."'.. ,, .., ,.if, .. Apartmontu. rimuclalado. con to- ,,,,' ___ __I Icing- it "' to O' IL'I !t
.S,,:-,6n Ill : 11111.1 11.'I.11 1;111 1111. inlolul- To)(. I I ii '"', O' iF ALQUILA -1UNA HADIT-ACION,- 12S.,,I l'ont. iterl I tnt., .1-findo, go,, b.M. cuup ,! I do .111.1. to, to" Iroo. excl Ill.. N E j IS I I Iol.rin- on I- 'I'm-. Eadlell. runn- E A L Q U IL A
DO,.). Aqu ,In. I tin. h.1,11-1 ...... cl-t, 1l, 1,-1- '-! -'3.g
' -25 ito .d.:dll
r_"
-r, .. _-- in- ITILA EDIFICI. CARDENAS NU
D:.- III-. R:P,,. .--,:. 1'. .111. I in. I. .der.. trrz,. A .... jo. M."Ilres --9 do lot no Abundant- BE AL 314, -... E
"' -I'.II ol, do ,,us, 2-Ei. r-- Molls. dolor - - -RDS--n
i.- -1 Carl- diurn., y loosti-in, me.t. do -J-, a.lela. -cl- Ito. Ja1,- -,-,.-B-,E--iTEP i,.. 1i LA- ATI la esquina de Nep.
basis w olic Ull-E-3726-R2 13 .or. F ',,.bit.is 6 As 1:1cr. to ,.Art.. To. inclon- bafto Y coofina. $85. Ve, ,I 11 ... Is Aloud. ...
our .." ,,.I -- UH-E-20125-0-10 ._ ,I rion to. ar.o..... Told. $W.
lb' 0 par. khri.jur. M hoo aboas C-n ... 5ta. AVENIDA :.do. 3na7-I

- C N HAB NA 107 E ALQUILA LIN DEPARTMENT -- -If tuno y Belascoain
Is Is ,. d:-1-16. cano df-In. OLEGIOS 21 v -- 1. y r..... -,"ll. crt'.... Eopd--E- 914-114-9
D:... To 76 CON GARAGE I '-:TS. IS ALQU AN HADITTACION.8 A ROM-'
6, L I a.- 'I
pjur Wit, Tiato, T OrE. i I Atruriament. all, to, All., co-d., 1,os (A ... pe.,". I .' 'a' or,-, anIll. do 1,11oild.d. Arturoard.,
..bob, il,%,dr, dot PO'clo ,M-r..djgaaIndAo ,. inuotcla 152, PIT
(!ION 11 ,,:tar AIRE ACONDICIONADO lud, tO-n- 2 bafirs, 2 toor A ..... ri.-t. I I I ".1c ot a
KA RAIP )A ,11.111, t- .u= 7., -le C"y 3. R. ..Ir.-:P
.isirod EdIt,,,::, AIr,,m.,t,,. 5tad-oull 'I i .1d..6.1. E-35N-83-li c. d To. to Inf.r.u.: (local del antiguo
ane.d. parlsoullisaine.l. on To .patamont. c. Cres"
INGRESOS Ap.,janurnin, .' 02 or "s. "'id". .,..L. .11, no U n un cuarto. as- 11 c. b ... ri.. E-3920-3412110,
I ,odur, I, ,noo. ,t,.. In. b.J... Do . Lord.. Telefi.r. 1-3173
Htp , ; .uri I- ,nd.,, b.f. nitelcAlld, c rala; I ALQUILO HARITA61ON
, "" "; IIIWJ.irc" E-349342-13. con avad Precioso Departarriento COMODA
no de I:m 1! 6 "El Guano,
Banco atecarie cu-111" -- cl Inclo. It ... A. I cir,, --. pr.p.. Para bud cal
1111111- ".",:" ,.,;,,,,,',,, ,,,,,,, ,.t,, ,,, "', dIn, d-oll,. i nice
.1 .. En-gord. gru.J.. ift. .b.gas.'rEAD' ". ,,s Ito
1 47 y Call. 14, Almeria.
M EN DOZA ,;II.11,,, 8 No. 540, VPQUINA A 23 Ilia. SI& Hilt- I .
It )I ... 11 I.- It llalol I ........ ,, a onte,'15orms --la.do. ,
VII)..1'. Nl, Huri. .1u,,I.. d I So ,lqu1,',p,,t.-crIa runi-T, u Precio: $50.00 1 I-lo. ..pit. ...fion. .7%."". M I
IPALACIO ALDAMIA 2I 2 4 E 31152 (1-9, E-3949-B4.0
-) __ 1711 E-3764-82-13 Is ia ,ad.
.. -d, ,. rl I UH E-1,6-82.31 into. A.t.b..s. to-is on 1, past-, 1X111IL. RARVEA i
Mass do 1. Fir.kroild.ill -11 i --- -Predo, do, rusi-to, bAo Into- 11 I olki. ...11.1.. A-bod. A. r o,':-. -- CIONES FRESTE AL Che"). Inf orman
I E-3815-32-11 to. Viud.. Pr .... 1. -.-d.
ACADEMIAS "'"", y """" ""'- .diflot.. Doooloo: 11-BOAL I.bN.. Prop- P ... ,. .. 1.
Anal.lund Ill. A.tr. Rollo. y Mania DADO ALQVVLO APARTAMENTO. SALA, CUAT17-i P"'Allurroon. lolia
PIT r-3111(Ol,,I.r VEDADO familla, Inform- -d- 3 9,E.11- do, por
- 1 3101 Aid~ ond"i'In, III. I, 2 ',.I'll, to baft ,,mpll,, nuirits agus, collno do ;Bar Patios- "5nB4., el tel6fono
.1to lilllffl' Talon, ... ..... rbladn, Call, K I, I P- Campanarin 10105, ,,Ir,, Flat', cll- .,,Pi,,1, ,Aapotamont, otiv
))I- GREGG 0 ,,,:. But. 1, 58, ITT! ...... W9, B:ld O ITH-C-1344-83-9 R. EN AGUELA NUMER. -. (ALTOS) Y
I I 3! caq A 7- .. ..." it", o abundant, ,,,
Do DINE .1, : E OBISPO I se I
AT A I -.. "i'l. K-ul I E-MM-II'l-III NO 304, ,ntc 13 y 15. Sol., ,..e- -i c6Ot,,,.. llut-in. Para do. hu=
1 I ..... (AIRE ACONDICIONADO) ; 23 N11,910129 -.,III,- P.-t. Do.,, I 9 101, Ely Irief.u., IT- "sroi"T 27 N 3 ....... I 'I ban .I I R M -1835 de 9 a 11 V
MANGLAR 402 esq, RA, IO or do ,runi., I-ci a ...
qrLIPOS -- --- =;,,t. .Zc" ,I -114-9
I; o""'." ,,, """,., ,, ,,, .,,,.,:,,,"," : ,L1r.,:,.:,,,: I Ntiv ra enenaiwa ell :, ,ilf, NF- 340 ra, ': EDIFICIO TRIN DAD I E-3n
- -1 1, "...", "': In 12 .11 .1,112 Infornies 89. Mount, .,.di,,. ,part. to c., I I ;VIVA CENTRO OF LA HABANA! SA
MI-olo' III, -11 -aill, limitados ieptesenta Lin benefi- I Ili. art- ruedir. h.dift-huric, In.n., Infornsan- F4417. Vrot, v S- J, 6. ,,Tb.d. d, TO. IuH L'r, .b"=rr? u""d,', r-bd r.,- ,N
-, -,-- I elo indiscutible pill UH-C-324-K-13 -I-- -,- -- o';I1LJ2-- b, DPI.I. do lort.r.. do, -- ITT_ r.rit-i.. O'n't, ... .... I .n."I Or~
361" 'I' 9 -it ei alumni Ag.. ,buld-le E 3 I'll I"- a-1--rd-1, It no.
-( -- '- UH-E-2131 821-8 'I.' Ic' un lb h v .ori., A,... 1,161. R ......
enipchado ell piigi -sar rapida- ----- 81: ALQUELAN DITS A.ILIOS AIATITA. Tnunpleto. coins, servi .a -.! D-77-85giant.. a. So -i'lli. .2 dad,, *11a, do ,, ,.let bar.. pueden BE ALQI1LAN DOS 1-HITAII.NES .
.. -ii. Rp a- '.'a.' .= d'omb% Its." ., :,
DINERO niente. Tariulgi afia, Nleca 'TO gra .an.. .111'i.1' ....IT.i ., ,oliden-1.0 I I -- M-- 96 OFICINAS .
SOBRE MUEBLES a, Ingles, contabilidad, -e .'R. To To. -vurrudol. ir, .... Hotel de spartarrientias TOP -. -loIcb," dlOt,. rit, Ind- ,allo,:
ft Seel 1-16 a 1, ..i. of ..c.. a.. Mon ... 1. 2 h.brOrl.nes, W. ,!na
C. d.: As San --ouln -, .11TO, ciure Alturto 111pil PARA O"CINA 0 SOCfEDAD.
:11. .", O""'ll., tariadi) V PIaCIICa de Oj 1. -- .. 7 ."Oll ...... "' Miia infordnes: M- -, -. Orion., Ott. p-ru. 161. -rina Su,tT"%."Od1 !-,,,;r :,. licina ,' Pd- ad ... ... 11 Ved.d.. inf., 8 y 19, Vedrando. I Vrtd,, rumor, 1. Sit.,. ran ho.1, .
-,; 17 ,fiia, bad. C..Pl ,., 11, s NO =, onlre 15 ,y 17. E-Insiv. hotel ... Idould.1, h.b.t.- E.30. 11 111-'.', t"I'll"%, ^ "" ';:,,-1EspccjaI atencion it ]a ortogra-, ... In. do go. y c.i.-dal, PAH.- ona on I.-oul... 'll-BI-la Z.1ne- NIPP.P. VI-d". &I.. I'l-Lm
a. ,-,-d.,I IT I 1. Polls laborables. --- ---- .
his :1 de la -,;:d*, 11"' E-37.4--1.1 "" - a. ."v"d. I I ..I F-Inde.- E -Ia
.H. ... I.s. 1 T.., rI.yd:PT,?W,' =I., rstu- ALQLILO,,N,..DADO 'EN C -- --
"' d .1 J, Wel", E-
3 71-4 .A,..' 'fia. ClilSeS.-des(it, I",.. it. as fir- it O.%W. cout'RIE A:L.UILA LOCAL PARA OFEC-i
---- --- ads nab To .v .Dubo. I CLAVEL No. 413 1 r ,do-p- A,,. hairl. ,an
tarde. .-t mg.-.1,1, y "E'n" I .,l c IrI6fi-1-. 19n, 111-ore. to TO 69, hajos.
1 Of, tod.. Inic.. T.1610RO UH-E-2626-M-14 ,. d.rrl.!.cTLe.
ricEll.firl . no ."'. IT. I'll.d. '- F-6671. I or,. neii-A.. T-II11:1 do"'10"In"LI To InfrB7;, E flic,
4 ON SOLA FIRMA Y ADEMAS I E-3995-77-6 Ages. '11111111111111111111111111111111101 -c'. N'" 1. Allortam-tr, ,I, i-; 11 to to. Cambi, ,of-runa.. Infin-me ,, 601-10
.' "s 'Z Y ... '..."."'.. 94 HABIT CIONES ,36. ciaLE-C -AS, - E 3391 82-10 lot. e.,,,cd.,,- do UH-C-k4-92-31 Jul. E-4011-84-91 ,. .n. N ITT. E9QUINA A 17. PLANSOBRE MUEBLL DINERO. --- -- --- -- .... bad. Imoplid-, tol- y cludur. gat Sitc hlbltlT1.-,j 3 hinfulL, id,,
y agua, aloundarle E-3817-82-13 I I I con par. TE'ur. do Pub Tid.d It earn
Diners de cliconse. F,.,.,,pc ALQVIIO HABITATION AMU 1TLAnA;jAL is .:
or.= .. MIRAMAR i tornbien no I ... I prIln, poll c .... ... Q UILA HABITATION GRANDEcAdPr Po Pon PATIQldidadul. I1q.lor. ..pit
,partl ulares largo TO son APARTAMENTO. 8ALA,,S HAWITACIO-1 I ban,. 9111do outacii I, P.,IO y c,
Aiderci.le.: .Pbr, rannobi cl,"oulinoinn S S ..". III 5 to'. 1. It A oret.. a... SON. 10 do 0,. V Ma'JI!O DE MAYO so M.rtl-. Elpbr y Npi ,,R So.
.1, I I,
- io Av,, ,,)it,, ,,= lt,- ,,,.L.i, Picini. Lla ... 935, 3405-84-12 1,111, del J,,,,d,. Iru-me: F.5ML
cin so p.d,, Ud. IT CUR 0 in ."i" "'I I I 4 Abreu, Edificia, Cagillo, CAW- E. O --- E-311,32-98-10
, %d .,d,.6, 2B y 30. .p.,op"" .--.. Inform.. B-ON5. 1 ,,trn, preemac, E-4000-84-10 EUG &A CENTRICO, ZONA -Indol cout Is,,"". .1 4, saja-r ;'.'': E-372142-10 -compuestoa d, ter-raroplittaame,'mtus 'L' CONITITICIAL,
transpose, fir- un contrala con a I SU ALQUIL4 HAIITAC16N
" d d ."" A VJETrLA1TA-XA-BJ- -it- ;TrPIJO 11111 par, ,fleir, TumIs proplied.cl, it I d.r. cl-tc. 2 1,.,A,,,, i or. ,a habitacionins con olacts, do, fu,- el.r.. hoortir ..I . c:!jjj OUJLA oN Jr.," .1. .rcal ... 64, b.J., c!. Aguffl. ,
'"'o g*r:.Ht'pjFt1d.7'd' I y ,. ernicas, 2 pnt.h,, ,,,,,,,, I I I b.fi. y .Plie LR. .J. I.or.. on Indnd 15. baltrs tacion ,n Nplumor 661. 'do.
goinPlan. c.so-lanti, .c., ,c- 6 y 11 c c-Deina polio. de T Plan. El-'A'r.I d. E-3536.86-10
plv into' .Ind.' orn- E-3448-94-9. In. ej... Amph.a, IT- habta- do,, L.T.Je. InittirrorO. ..c.,g.d IT . I doctor ,first, y G -- -- iq
- Molln,. Tell. U-113112. ,A",,,,,,N* DASI, ,,, ,,on 11 do Orl"Itir, 1 ,no, Mal, G -"OO 6 .n. i .RAN OPORTUNIDAD
h'.'I"... IDLer.ro,.'Txd1 INTEN SM S ,ALQULA11
....... do Ripld,, Corrcid I sort 106. bj,, dkerha. Earl. ,cf,- i To- Beroar. IN. E.3836-84-91
do. Mon..- do G6 j*5S "A -'fi'R 4 O ,,, blat. ron-V "'T A!qnd- on-linfl- *1.1. par. torsull.l. .
I " - ,,fr-r. ri, In HAVANA BU. ull-E-3507-112-!4 Apartationsortcas totalentente &nine I Vend. OrAnnar. oTrb,, -- --- -AIWIPCIA-11"11TACION Con flcn,, P11-11111-1 160, bj,,. In inTun
-, Uli-E-1105-82-11 4 P-tis E a J'Lff' I'L 'trdofono. par, hombres .,,Is. .. 4=46-14.
L. 1.231 4.6 Aj:-i. 8INESS ACALVMV d1ialle el - -- doz. Har eleVador. Sals. comeder. 4,1144 11 O lot E_3
- --- -- --- 11-1111, c ve's"o PRAH. IO2, ..ITT.. E I F- IT J.,r y 0firis. PrIgUnt, co -- -.
C ,ui u I., pq ... I .... .. "cunt'i".. VEDADO 2/4, ocinu,4 baho. lnf : ."T VD, 1*
. EDIFICIO NUEVO .do. Altos Slid, Cri-L So h.7 9. Tin, el fologo.f.. E-300-81-l EDIFICTO .
-'. I. rii.,"t, 1'11 :, 1:111" I",,:: t I'...- IT I MENDOZA Y CIA. A". ,A ,A ', tar. SE ALQtALA station on ponnor plo, p,,pi.Sp r-11-13- I DOS BALCONES CALLE. PA1 ,I,,, I. De luj.. op el Vectaco. R "R.J Itd' -- I. MORALES CALVO
AL 5% I'm I., ,P-,i,.- : g ui- *p""T"t" "Oil' on. ,,, pl-to ,prtmlet,, do I y 2 habt,,Io- AL BABITA ION A 0ARALLERO I ra matrimonio o persona sofa .11-od- 2b III,. O'Reilly, .
hJ, 5- 7 1 Obispo 305 M-6921 . OQUILO "'
1111O i"11111- I I. 1 Inf-man -.. .1 ban. ri.ruc- Anle ,Amplia, con o sin comida. Am Para
- Call '2 'rt" I bri- Lines esquin. "T "'."lo. .A.'- I"'- I""'"'P.- ."",21 i!;-o. 1:11, I-, 1.11I111iI;ILI1!:, 1 ,"r,', ;','1, ,:a',' T Terc .gn. ,Itl,,Pt 1,,,! oll. UH-C 316-8,J-l rie., on el Apt. ,* AIquilai depArtarn-to, ,ftI a a [ '-11. dc -1,A1. pnid, j,,ju Pugc. Ap-Larroul. 3 .d ,,I I, i-- M6rl.1521 F-3111. Agu. .buiudomt. Y i Nrola No. Liente y comidas familiar. T 16 .....
I
D'R,,Il, 2il dl,',;-;, =I. 3 To P.. bld,. Unit. .-111O.. SO,,
let... M-1072 .,A, d- gloon, d, I-W, Ta I c.1i.n : e.lo. V.-do. C.no-I., I-Istra- If Col6n 164, primer piso,. Teliforici F4910
( .... ...... I -- -- r-""-s,-,. I ona.
Ili' u 11111 (' (-Itudl; r Ill, ANO. '41 Ull-E-3431-82-10 EDIFICIO BERTA ACTON: LINEA NUMERO 908. Ictra D, (entre Prado y C
'I .1 .I
C0%TAIElADAD List -T
,,,,j if I, 3261 ST 9 G It .'% FIA, ju'a, '.)l o:jI CA .1 1 UH-D-1575-0-In Ill. I C plurr, or.. -1.1l.-Til. No. 5, I15. I a d o). Sr. 0. DU ell as, Academia "Ill", 11, ART'] UH-C-222-S&IO
v 0 RTO G R A P I A. kl-i edado. VI ...... a.lil.d. au,,) ., .c- "",--- - v hoy IODERNO EDIFICI 17 v 14 V ,dad 4 I Comercial O'Due. 1 87 .
l'-1111 11-111ir -- YJ TI1;rTl"1,6- C.JN 0 CLZDA.DEL CERRO 2115 1 --- E-Xi -84-jp .HARANA
DIN ERO X- I vine-, ,1, .S Is 23 1352. -quira 20 Vs. IIEP.LQUILA UNA HARITACION PARA E-3882-84-10'
To* dado. T", ,,nf'rl I I .... ...... u I.Irlon b,,I,.,, 1. ,,iic, I - *--- - .
alcillit, apartarol, -,, ,- .,,vI ... -.PlpuP od. vi cu .' front .it iij'.]T,
AT 1;oA ol-,., *,,. rd,,,-,,ninrs'ij, t--,, i SIT is 1. c.11c do I Y 2 1-1111. I.. .1 ... I..". Apart ... nt. mrov. .1. ,air a- Fir T111 Ed,,", Ag ... 1, No. : ST. ALQVILA CASA MODERN CLARAllivi.g., on oll*io, d,,Tu-,,6n. $55 y $60. ar"S e Vi 'u", i tr--. .9.. .butrionle, 'i.,A do ,aninni.
11111011 .ving-riumi, door". Line,. ,,,,,, I, I M. T..,cd.,. -ci,. .. do Too,. ,en" do' 627 sosuindo ..,c do par 13, 1 HABITACIONE
Ill~ -il y E-,'21 1344, lannifloW,
aL'g-,-,.,.,u- ., I'. I ,rrao- I..:Idl, ,yn, 11 oomcdor. hall.
,,,, it. ul I I'm I i ii %,O" ,,I,.
pattern ... he. V,.I..
Precics: $.Ill v $7.3. I,- Ay= A .-VrI, y 111 N' &'ft.. I-n-unne.1n, aO,,.l I UH-E-366742 13 1. "Is 'la"t' C'
S -- 111W it
"Havana Busines --- SE ALVTLA UNA HATITTA74CION EN %A I Con hailo privado I
To ,,,, -- Go. TELEFONO V-404 por 14. lurnbre son. to Agufl. .- "o"T" _1311I
I Too, Prime I.- lnt,,m,,. Card- ru-' Independi-te, on P, Rrit, NO 21.7.. i-.;FliT al. ALTOS. 7RESCAR IN.
c"Tom"'o., "Pt ... TO e ", i Infornicsi M-3506. 1
Gb. Academy" APTOS. AMUEBEADOS I qmmmmmmmmmmo 120. .., Va.-.. cu 1', Dn,, I, ,Bvnjutdcd,, AS- p donendfln'4-1. HIS b.j.. ,Tl"' %(,; I'cj' b,.Jp -.1k117A--Concordia -3845-112-9 UH-Elisso-824 in ... E-3936-84 10 11 no, tra o-leturros. 1- ,burni
in 1, Infi.-- SnnO ,,, -e-don I -Ln
10I PROFF.SORF* -- I -- De tin, do ,.it S.I.-carroUli lli 6239.64.13 )dI NATURAS y do, habitactorres. Ills. BADO'DE EA-LLE jl .,.-UMESO an., ,,,,,.E 2I V 7.: TIT.1ill. -1-9.d., h.bitacrInt NO 2. do.- I bill, P. n. cu canine'. V'r,
- - GO ASIGN -mt I 1- d.r. c.c.n.. bilf.. tot-T.- EDIFICIO'ACA I Vodld,. So ,lqil,, hin.-i-, pr- Dc 8 .. .. I I. or do 2 .h"h.r.. tamc. E, 1, oninun, ,-.,
10 1:,."( t ELAS I Apartarrientool sin I r1rinr I I-Iii, ,,Id", 1:,-pllm,,t, mui- CONSTRUIR h,-br.,..r-, ,.,I Irtc- para earn rok, innu-no. .-nr-,,TV
. I hi; cdf.11. ni ,--n- part,,, mgnfff,.s comun,,,,jn,,. I So Is .de %afia. I de A a 12 a. On. Y do 2 ai ,,.S- -2 -'010-B 0 4 a I BURO
Ull-C-14).77-17 ned., -rt.. ban.. I.O... I.,.- ------ --- - -1 ALQUILERES, A-8379
b.d."--t.-Iuu ..... I ,I .... J; ,I, I F onto .1 TO- I 1. E-biijidA tirt I "i"' ""c"T" C.- .,,I
. N-mu.1. ot., error, ,2 E 12 ill-
.... .. t .1coaL -- 85 NAVES LOCALES .. 3/4. ..I., nuot., -ined.c.
D IN E R O -- r. I h.b''1'. !un,','.r-'.,' .", America... Crrr. Hotel ALQUILO MAGNIFICA IIABITACION. i 2 b.A., Calls .onto, $90. $75. Nonni.
tS GEN --' I-d- -nl, I $110. $130 mn,,,I,,. M NO 51, Calls 19 No 11 14. I Tin, Ind., I., r-,.-.d
IN7 palloc""I'mr!". Ii Is= On.lol our. ,- lia 'r; P""'I"",un! ,,, I ST111-lo, 3 or CIO. GLO ";,'L. Ia. 4,1, 2 infus. c ... dar.
TER ERAL '"-'do I Ends. LT. Tdad,. P- 1. to Ur. LOCAL PARA COMER ,., ,,.- I...
nbir. .I,, ... y -.1-- ; 1.1-1 [ a P,,d,, "i" a I I ... ,I h-bic ,,I*. Prl,,,,a .... .. -34 2 J -4' 14. --; I-Inco ,1,l,1. IIX.i-.-l6.- .i% 'I. E-86-87-tr7_9
e.. I 11 .11 Ilb Tr A.. LOoTLIBILLO --. PARTE NWEI AT...
"Trbo. 11"PI I I TEI- 111 I I ,,, 11 w Tritium- e.c.,g.d. IT F-7530.. lant...- Total- M-35114. I
, .. r .id.,:,-- ... -.....1. ... -1 I Q ILA "Ill EAIITAIPINZ 11-1rl 202, do 12 1. WAG95. '..r. 11.
" 'A. I- I 11 -E-3 N-112-6 .g. to ontre, ., 11 ,,Illd, ,h...,= .GZ:
T, ., ,,J I G -. ________________UH UH-E-38,16-82-9 No. 3 No cut c E-3$23.5-11 -Wdrur"
do, P,,,!.,, -41- --- -- P-ol do. c-Irl. on.
I Hard J, It -do Le I- 1. UH-E-3597-021-9 ... To ,do-. Toz-o' cu is .I.- Vert. hufai'man do 3 I.
A, :' "' "' "' IT %PlOS I m,. T -3921. MAGNI
Mons,- do GOT, ,, r-M-111-11. IN. let ... 1-1420. 1-2 .
1 .11,11.111 -, ,Ial. 111 11.11, .,.- .
T.Illono, A-91122 IT W-71122 -1, I T -- Calle 17 caq. a H, Vedado. E-340444-12 Noptuna c ... '.2 E-34192-87-12,
", a ,lOlud. '- rI:'-!u t. do I 2 IIMENTOS 11 Edificlo, sicaloadc, do ... strul -- Micle 9 x 40 To., REGALIA $1,000
. ;1", '1 i, 1'1'1 Tr.r1.,11.1.1"r.,.11:,, in r ........ !p 5,04 HABITACION MEDIANA, ra a .."r."' !'T !%rop.j
E J445-113-12. p c ..,- men ... ..... or '; PCs CoNjaedridiciroado. "o, melanin, ,,st6 sm
- J,.b.i.c... Edin i ortia, -.1.1 do 1. or ,no i"D ul Y Bianco. Indurm..,,HV-gj2a. I..d.y o..$19.000. Alq. 8100 central, c D jin-r II Sr.bLedox Hi
_ __ bar,.. 06,ctl, c.cut. do gas y I MODERNOS I N'Triedirre do, Ch'a2flaclones, b.1i. cat". lylagf- routlad,. Arflall 313.
I I I I' offerit' P-oli'.-fl! Ea "'. "" 'I
NGMEN .... .1. .. .. I .... .b..d..Ic ,in AIV ... d o. closet. cocina. cus"O y At f
compietc, 11 o go-p4_9 ft, X"z, de G6moo 302. RoddaWZ457. I E-373147-9
.
. I I I
. .
Aho CXX Clasificadom DLARIO DE LA 31ARViA.-Martes. 8 de Julio de 1952 1 Gasificado.q I Piona 29
. I CL-A SI FIC A D O S 1) E U L T V )l A H 0 R A
- I-It!
ALQUILERESI ALQUILEIRES, SE squarAN I SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN I SE OFRECEN SE OFRECEN _.
-
__ ______ ___OFIC1N1STAS____ Ili~ CRIADAS __17 HABANA 00-MARIANA0 REPA RTOS 103 CRIAJDAS --CRIADOS 104 COCINERAS COCINEROS 115 CRLADOS fl9-COiCINERAS -_COC!NFROS 125 CHOFEIRIUS
lr,,ALQIII CiONA __ ,- 'A __ - __ I I IN -1 0I -, Ip
MODERNA. CURCA Sir A L"'I'll.,Ld, ANA, I .N PLAN-- sultviENTA rAR k TDINO I it %IIAJO tin 41 1,I Vr."""t VN t Co."TIE- r 11 I O-L- V IOI.LI1V ,-,.r,,,,,,, -,, ..".!lsr ,,,,,I I "'I'll-it 111- IN ,IT 1- 1. Dr. COLOR Drit,
C.r'.. 11 1. IT, 3 4. i rr .I". ", ..." ", _11111- '. "" ,,, I., ,, _i., .,!. I ". ........
ibiftit'1'sot It. '111 W,, W l -, 'll.l., . 1. ,I -.,-'. .1 .I 1. Ill. T ,. l l"".- ,,,.,-,,,,. "I""', ""I- -,
ri I... P no. .."' I.'. I 1 -. nit Z111". 11,, ,;.,. 1V !'il ,, ", -,,..%-,O1,l'. ll, 0 2.1 --Oli. I Ill. lflll :Ill- I I'. .i Tl ", ,. ,:, ", """ d.l. _.. ,Z., rt-T. '..
r. In' ...... to' ,,,. ,11'1',,',"d .,..',,. ,r. 54. Li Sri- Pit, I .:, j,,,. 'l,"."".." .v I '. A ,: - -- V-: ;- I i., -t- 1, i l, !it i, A I ,,_ ITT.
do "' """ I"'.'. n ""T.I. ."O" E_ .1H_.ITI H.I! TH I I 1, j,"t, In ", 0 I.A_ 11 "I'll, IT- I V11-1111LA k I 15MI-In-H, '. I"
HOO, .oil ". ."I"' C-11. R.". SEALQl k LIsalvi I'2ANT% IH.L -- I l 1, I -- "' __ __ S e so licita .. .... ""'I "' ' "" '' ""' ". I ., an I I '.0, ". ,:O IN .. I'll 1.11 ""TV
q9 liNs. Aod""11%ol"i LHITO IRA. PARA CO(IsAft V 11.11 11 .. l .." -i'll 1.,'. -11 I ", ,_'. ., _,._!,% 1-ill I I IIOFFR jovirs. is"scro.
, ", I '. ., -It, m.l 'l 11 ... "t, I., -. .,l I I It I i"1_11. "I "I '.1 ". .t I I I I I .i 7 ";.;,!" : 'all'- w Ill. T,o, 11t, 72 i, ........ ,, l, ,-. ',.,. ,I,,-o-. I 1,1 11- l .- ,i : I
E-374'-87-11 A ,I". 1-t.".1 1111", tt"I'l, 1, -- 1, "_ ., ., r.;, 1,,, ,:, ,,: ., 11111-lI "..", I I 0, ,.- -,""ll'. s"I'll. iltl, 1- (uniallur POW,- d, g,,in ix- I IHMO. Hl"" 1. It'; ': .l
.* ,, "... t,,, ,,:, ,, ..,.,,.-,.,,,,.,, ,: kp "I'll" 1.111.1111, HI ,,_,.,
I-EALAIIII.A. I-11A FITEVYZ Has "I'll, I "Ill. l,'.1l", ., "", _125- 11
.,liOlit"ON, I 'i,,, IV I Ill RV( I IHH I R of COLOR 0.
.."Ill F "...;l I., 11 "' Y.W11-1 "I 1,l-ct, i. N, ,,I,.,,,d.J. Dil I '," . .... .. . ..... "" ,,, Till, I I I ON "..N.
Ill it, 1. 'od,,,. dt 9 I 1 .""', ;;. .,..i ::"i", ., t"".""";" ,, .,;..,."".., -., "-.. ,,, I ,I ',.""., A CG N
I(H.-TH I I 1.1111.11, ,-,I,, I" LAM .'IV, IT., ., ,..,A (ot-I'Llt, I'll 11 7 T, s OI' -- ll Il]' "' Ill I 11 I I I -l". cl-I. Hit- -1
-I,-, I. ,oloi. Bit- ,., I SO "' 4' '!"11' I .. I -11
E-Rs -_!,(..m '.1-li I'll I .... --- l:,,.__'_ A, "', 11 I I I I O b .. P,66di- , ,it, ,l :,.,.,,, ,,, --- p-d, I ... r ol- Writs.
lt IF Ill CAHA.% T ArARTATTIF.ITOS IA% i _. _, :. ,% ,,, ,:: "', ll, ,',,*.l" '. 'A. D' '""" '..' I -.11 I i -1 I. .I7.125.1w
, -- ... zt,, ,",i, , ":., .; ,1.,:'- "",, 11 NO all I in I ,I '. TV ill, 11
1- It,- cl,-- Mi.-a ... I ,..LE -V' -w-N, A 1, -, -- h 11.11.1 I I 11l. ... 1-31, DI \R10 D11' LA MARINA. La, .I ... i ... ....... r.,.,,; '1.,.,, DDS H- 11111. TO I .\ 11
1111, ,,1 I, 1-1 1 F :t.97 1.11 'i I -11. 1 I ,Ill \, " _11 .... .-',., , , ,511111T -.1 S ..SEAT'A'ABA AR CA.
s,,I,, Owl O- ,, ,,, iban ,c, I lo", 111- "I'll
111-al- Ii1,a,,.,, ..."'. ,,,,,,,r,_ I I -- '1- ,. '. I I I I I I ., I" .1 ,olr o% -P.hnl. ;a
11.1d.- -.. ill. "' ,iA- ll ll,-, 111 (.,,.I'.. -,"', ., ", D- tl
. IN, I ,,,, Ilr-alll C It '4. I TO- SON', .. O- %, "IN I 11 1. 11 % ,O I I O I IN IS A ". -11 I'll 1, I I I I I t 11 ': ,,,,, 'l d btH.D., -efE-1-1 a7-.. I. 7ii(''Id"r,", t "r,-, , ,, , '. I I 1.11 -- I I I . ..... -l, I I'll I ., r-il .... ... E,.,,,,
11 .. i, di P. m I".1411, Cl1,11,1'1:,,rl. 11 -111. ': ;,T- I. ... I, -1.11 IT, Ill I TV 11 11 I -. l , ....... !" 1"t "," N,,,'.'N. ":,('-,.rI.nA,. ol-l-d.lt. .6,.I.I. r,- , o -1149
hi.. I Mi.i. L ... Na- I- --- I ... ll. IVI 1, ,,, .",,, "'l." I", S11. -11 t 'r ,.I,,, ,lr ,,,,, Vll ...... ,I 1-7115. I, .1. IN I I 111, I I Ill I O. :1il (" I 11 I E-311,711.11.1c I
MODERNOS, 'r ILQI ILA I 1.1 I III -_(" "1111111 1-1--o-I at 11 214 '_ ...... ... 22 1-11,11 ?I "I'll. I l1li-Ill-Ol ,, I -, "",
CARDENAS 81 I 7;,,,,.,., ," rl,,,,,,, ,, I R, F .1i;l 11-a-li .--, P',',.-.' T-i,- 111 .,-.,.1',l .... ... I It"', In- 1 .1111.1- "O'.. ""', I ,, ,, ,, P., , I -, ; 1. .11 1. A It"O., A. or Frlt io
Tercer piso, al pintar ji; '', ,, I il.- Ill 1-11-11. In Ind. It.- ;
, I I, BE SOLICITA TINA BHA. DE MEDIA- _Tres cuartos geaveol I I .1. 0 so' i, o^7 T _,, ., 'd.d Pa'a I ,O :,-- 5. --- 'i .. .... ...... "'. I-- I ,, .. -- TO,~ r,,!,O--. W.- ;
sala, co- ir,_- .- ,,"kil "'I'-.1-ro-Ol "at, -in IN'. ... -1 ...... -- T-Ir .... ,,,,,A NO. O. ,it I I% -1 A 112,
.I ", I I'. ", 2 I ". 'i""". ", ,,;, 105 M.ANEJADORAS Ul I-F-2955.1 1 I'll, V tirl VHOl '-- I., r , I I 1.11 111. 1 E-nv-ltis-a
meclor, fando servicio criados; jLqCU ,A..,.,. d1o.. F1111111-11- F .1H-.-. 1413 '- -- _. .o RFRMOqA (AS .Il- I I -11r, --! %, ,'_.! '. ,, -, ,,, , 1. l",". -
-1 ..". 1.111. 1,11- it-11.11l .... -111 .1 IT. at TIA MAIr-H.O., I ., 116 SOCIOS 11 ,, "t- I'. .T.I, rROFER Dr. COLOR. i
C"d,' """ 7 "' "- -I'17 , 1 il.l I ,""l -11" 1"I".%till- IT 1. I .. .... ,l ,,,, St .1 .1 I I 182 11- Ill I,., I ,Ui ils
.a '". I FOAHA TIMPSAR I I kINTOS V 111,111-1- ,I.,,- J 156. Apt. A. , "", :H-l ,a
cocina gas: Coucha agua. Verla ,,trr-, ,OILH lo ... .. .. l, "..,
-3462. Ol"' III IN I.", ,rir..,.o I- I ,- ... ..... 'a',, .-- ... -- I : to ", IF -.1.11; n ... r ,,, ..... l 1. Till. __ 1
. 24.1, -.1 11 A .. ,,__ _., S_ , ,l T,,, Til.
p. rn. Teltiforto X ,'I ..... I F1.1,11 I. ';,4 I'-- !
O.,rd .... r,,o,, -- O,- 'o F- 57a Ol It F 1- I'D qr oilittl at,,' rnortR-ZBPANOL
F-W4-117-1 o-to., d, ITT 12 2 ,, I F .,.,_q I i, .. ". I' "' 7" """ -- ii A COMPAIRIA DE .F.,,V I N I I VIA' ON I'llit. TO, .,.,,, R, nC,- A 1.11 1- 1111-11.1 TI-1 I.f-olu.
I,% V 1-- 111.1 I -!- ".",- H.1" cV. ]:, CA linportacilin y Exportacilin Vl:;:- """ I T1,11 ;i: "I. ; .1- li rill E 3.211-125-1TV ;
LA"NIMICRA7.41-Ill 11,0 C-A ACAIHA. 'A"'A"m 5. Vd- 11 IIIIII-A stNFJADORA ITT- tit, 1-11 It, I ,. -I, .,it I .".1".- .... ... ..... .. I .1 I ,in I I .... T,
SE ALQUILA d f.b-.r. B.I,,,,i . ..... ,do. t It I., I'-,' 11 "I I I I""' "HIT I, ,, ,Ill.,, TOT, Bit llllt "' .]" 77I Iti, I. I TI.-r' in.k.sun rXrZRTn CIUDAD j f
"'.-S. l"t-.1, IOLICITO '*'A All I 1111 .A 111. NO- F !!5131-W 11 O- ,:. ,,-. ::!lr. ,l',1. ,I -r-_ .. .......... F I'llRefili 161. esquinx cmsui.d.. H,,bnit I'li :,.", im .O, -.t -l", .... 12-1- ....... rd.. Ritholl :
Arnph .... im I- Mt.l. Do -9 ,il, it.o" I-V: )" li"I'll "I'll" 1. ".I- .1 ._: ..',', %l'Il, IHlV-Sl IIII I IV I ov'O, A I I,. % SO, % I. n (', ,!,,Iio ,, 11-1. 1 1711
- "Ill I- ,_ 1-. -, ,,,l. -i,,,,,.11o1i., Is -, ,1, ,l ".1'... I.., I l" 'Is PI- IIIIADNI.
rils apri"_ nio, 1.7b.'Ots, -11.111. I-, Va'.., sl,,,,%,l ,r,.,l.,. I ., ., ....... ". 'l N.ITN .1, !l , I-- l 7 1 :' "::' A, 0:-f-.- , , ;, . F1.411:11-125-19 ;.
.- Od. I r.-It" 4.. 12 11 !, I ,,% : ,a*1':-. ,!l.:,." I,', _, '. _' t : I ,,, ,
E 7 1 I .... .. ., I'll' % .1111 ,;, 1, -l'.". ,,
h I ; b I ;
11-:1 1.11.1. I .- N.."it"', I .,1,14, 1 ', :, '- -1111 Ill I.A it"InistA. I 11--, It. , i I -1 Ill. lit IF, IIVVVI v. C.- It jovxN,CArAC9. -Inf-m- Buft. Lop- Vi It, t ..., 111-11 Hilj_, I ,P.rl.. 1111
"I s., ospi, It I ........ o 1 -.- HE ALQI ILA I III 11111,11. V HVN1 ,L. F :!.., '. I" .... ...... '' I~' .
Rity. 3. 'I _'ti;1.%O ..... .... d ,:, .;,', ':'.' 1 ::;it ...... o; ... ;' ll '-- SOLICITO :.CR 'ADA BLANCA, P ErE- :, ... N',::" ', ;:." E ;N ill, Ill III. I- t!7a 1 1 11, 11 IlH I",'.,' ,,::,T 'N, ,',,'. I ,',,.! '.! ,ll.!_T C1I'1. ,,,",I, I ,., ,_,V ,, ,, ,- ., I III ,,, l , ,o ... .- n- i, Art.75m.
.". 1-11 111, ____ -, 4 I ..... 147-1113-16
11-l"I'l "_'_,- ,. ',, "". -, I ... I., -, .. 2, 11 .111, t" 1.11, __ *1 I
... Lit" I: ..... ,t 1-1 11 I ,,, :H'- I, ", "t-, l, l ... 11 SOL., I I A 11 I I I I I 1. O H'. ,",",", 117 '"' I .-.I11-11, Or, -.... '' "" .- 11 I TRW
-E-2931 117-13 it" "it". .. -, It Ill, 11 ,l ",- Ill 11, 1- .4 "', ._ SOLICITUDES VARIAS I ;"7-I tO. I .. ... I clitivir I IT OIFN HLANCOVii ;i" O, ;,,-:, ... ,_ Ili ." '... r., __. 'll b_4."GLf-n! I
__ __ - I- .-.l.-ll 1, ;t,.; ,ll ,.l I .1 1. I O. N, I I ,.I I "" H _., I"'."- ..."'." '"i"'", NO I I ,I 1. I I. 1.1.1-, .1 M H17 I
__ !',i I I 11-1. I ONTIO11. y ::.481; I'll "I 11 "', 1 , ,,, I "I. 11 --l it I ?, ,,, I IT " I IN, in I I .1 .1 S ., .. ".. 1'.- 1". ..., '' 11 .1-11. F-1.1 : T.116 :
SE A I I ::,"'I", -, ", I!... ,.. 1, ". 'I- .. ..-, ,
LQUILA ,I ,,, .." '...!". ," ,,, ;.,-., l 1. 1-1 11 I i'', I I L
' -,I$.,., ,; I -1 III "I "" I I I 31.7it lill Hl 'NO"ll H- R ..
11- --i'll -1.1 ........ ..... .I, ON' "' aj, "I N. ON I I DE I Aloll. PA i
1,111. It-l" 11--.1-, ---- it. M"- O.- I., "I'll. III I IT I It ., .1 ..... .,
,,,o iS ,billon- san. ,,,ndl,. 1 11- ..... ... I .. ... : I -,. ''Al D 't. T,11.
,, it HUIOHA TO I ill, in ,Ik ""A I., in IN. I I I I I ,,,,, , ,,, I ,,I ,, ,m I. ._,, A-a I-.;N,-. -l" - I -, 54t L, ":,:: .1 I I., I.. L I l '. ; ," "L"'.l ".. "'
ill. y ,.[.o,,fl,,. M::, 11 ., ;, -'l -. I 't I .... l", ,,,, 0 st-ORITAS, CON ... It"".."'I '""', ...., .. '..", ..
It., AIIV, Pa-), niri.(",l F 75s .-,. .".:.,.1.,- 1, "ll Ill., ll ': '', .0",_ "'""..." -" I .. .... I S ."'. N ll r--l-Illi-oll
. .". IH ,Is at to z : ,,, V, t I .z ,, '. ;i. 1. llt,:i i'l i 'L ,t ...... I'l l ....... ... I I L 'S .. ... ', I'- 1. .1 I. I :
ITi_ ., I " Its I', ... .. ,,I I, IT 01111, , I I- IR PATHAISAIN
Inform- "' ""' "' A LA 'I- 'I 'I, : I l -.t .n It
'11,7, "RIO, t Ili I 111DO4 -1 sIV.H CIA MA-4-i"' I'- I -l' '111-1.1 l.l- "'Lt..
.I,,' It, .. .2, it ...... N" j- .. ,,,, ll, t. I R -,". ,lo
, '5. 1-1- it ., __! I!, -,", l." ll:l" 1, ; '. O. .. I I I I I ",I, 11 Ill. I I ,z'111. I I -L111 11 '. .l i, ,,:,, ,,,,,,,,:,, , "'t I :,IIHL. GHI ,I, I ON .1111O I'll .It. I .ill 1. 12 0" ., ""1 ,wiU4275. .".1 4 ,.l, - .1, ... 1-1--'. I : I.i I _-,
"N""N ", "l- "'I". ""' '111' ,,,,, ,;-. ,. E o um.
I 1- 1- ., ". -" i- I "',.-1, A I Ili- I'll", 11 ",I
"2 7.!;.
__ 11-to I 2-111
-, : :% ',:il ;,.l ,.L I.".. 21; I 11 ( r, .... ..... t, 1. l I L 11 "- Blit.
411111111 l'll":; 1.,11 ',,: :. , 1 ,:.. ', Oill-. ."'O- :::::.."ll -, ".., E
1, "- F -9 l-1, II I .1,11 11! III!--S '.."t I if "I 3 1 K 1744 ',I LIst1
"' Al"'. I "' IS 1-1-1111EITI. -1 ........ -,,.". S. '- -u- ,.. l, ", ,, I _O, --- 411, A A :
Un F-1307-H7.11 i,7.'Iv rl,,- III ", ,, I .,l;;.,., ", 1, -3 1. k26 JARDINEROS .,
__ __ ---. 1- _",',7.-. ,"":, .,,I;:,_,- __" I -11, F I ."ll"j", Hrro M"t- Ont" !I A :tl I . 1, -- I ;1-1- I ,,, S 111.1 .11 ,ai It O-V. V -- ,,,, --r- --
Tll R.",I5 F ,,.,.I Till Till -- ,,". -1 -.-- ', iiO., ".."'. I I ::',-, ... ..... .. IN "I I "' "' ""'.", I -.1.11.
SE -ALQtIILA SDLICITO ON HOMBRE PARA CRADO ., :., .1"ll", .. ,,, ,;,'1,1,.,i, 1 ,, I -- ... -14. 1 l ., I'll 11 ,", ;- 111-1o IATID 111 11.l '...'" EA V!
- %" "',Ia, lli- I 11 2 I.- .1 A --F1l'r'O its Ill 1-1 .. I ,11- 11,111, - A, , ': ,,, r_ I- r. I. .,d-n Or In
- -', ... ,t 1 77'. "' = 11 l --O 11 I VO 11 OO-Irl.l. Tsif. BO-9121
habi. 'Ilrt ,:; ,".- , ,, ,-, "".", ',l;:;1 ,,, 2 "'t- l I12. -1r, 21 "' "'. V ll"IN I I I a it ;."t... d. Wit. -.,do,, t.rr" 1-1do D, a Ill a I ( O1,, ,I 1- ", 1_ P!,"I In H't." I'l 1 olit, I I i., 11 -1 HFITI I In- E_37"_126_17
tactiones. bahn y -cma odr la, 3.1-11., "I ,l , ", '' ; ....... I IN "", I 11-1, I OI Ol I a I I I -11ION Con iS E ., ,, .
iiiincas son frandes F 3N.1a Ill I I It SOVII TTI I IA MAI11AINORA lrl- % ., ", ,:, "" , 1! " I "' ,, ,, ,,% 1"","--, --- ", 'AHnlEnO 17 PAATOL 111 Almll. INJXRI, mrsl't '.111. DECORADO, F ... l, ,,7 to ,- I 11-l'- ll; .11 1,,l 'l T ,I', I T- --.- T1111. 11. fill, It- toHmUct .rltlil.
, .g.. .1nodiorte s "' 2'"' \""'id" I I "I" "- '"
Nirml P. Is. 12n. ."o. A NI 1- E RLA DO, ., I,- "- l, I I.- ...... 11,11, "s". 'I' 1;lol I IN,
esq" If I.LICITA I I I I .11111 Or M11111 it- 1 11- 11 1. I'll 1. ,- al -, V "i, ,,, ill ,no,. I I. -d- IN ,b.. M-TENT. ...
Irdanta y 25 M-17115 y W35 .. Telifont) L 1,408. I'll -n. -- i -., T I I l 11 i I-i"" ti 1 11 11) I ns It F( on r'R' Il U,
ILLA I "., -- DlrS,, ,,,,, -- 11, t .- I~- 11- 1. 21, 1 ,., 11 1- INA RLAN( A, I I'MrVT It F-3K2-l2d-2
EDIFICIo ZORROC ill ,,,,, .-- -. 7, Ir Ill ":, .,,,_ r, 24 ItIll- I .1 I _7", '. .1111 1 1 %,111,11, I'll 11 I' I ""T' !;'r__.fTNIIIVRA RtrnTVRA OF "C"" "' 1
2111. R,,.,,l 11, r ,".l.". '. ,,, _'::-.s ,, , ,, ,,,,,, ,,, "TO' 127 OPERAR103 APREP DJCFJ
_ __ I ... F la7l 117 11, I, 141t "' -1 11 -17,1
E-UH-3260-87 f2iJO. E Iral I,., IT, E-tio Ill, Ill ' "' I'll, 11 P-- I J "' I "_:"',. ,,71:o-1' "l - "' ,, ,,' I
11 lc- IN, In I I., I H1 11 AT 111. I I ART. I 'I", Ill 111trIsTERO. DPERAIVIO i XARPIN- ".. Ila M-1 .,it i- daii Tab&jm me
U VEDADO 10-111-11-F-4028-90-1 SOLICITO ]%IANEJAD0RA I ,:",. I I I i I 11 I I TV I I IN 1. .1 Al"I r ... ),-. .1 1, Pit- "' COCINE7. PARA CASA IIo, .,
1. SE NECESIT& -'- -ol.1- T- -1111111 A 111111 it, ,, T- --, I Sit ntio-r. 311-11112UL.A. 115.111ar.
__ __ I l. ,,, -, I- r "'l. r I.T.11- ". it, L NCD _33 lrl.ld
CALLER 24 7 It. VEDAING. OFIll f FFAN Q 10 IV-- 'clil. 117 Ill ., Lt.,,., d, ii I T- 11 111'l OF]CM TAS
do. Dl.nll.s 1"d-od-111 .11- I I'll"111 11 "I'll" I-i-t-ti ... I ol &I- I.. iil.,T. -Psl. .1 O, ,,I, .In I IT A, I. I IAIIA LOIt F 3riat Ill to ,29 I
.lisloirl_ o entre Puente to I'll ,,, '--L "" ,It. --l'.- -- -10" lOllIt Ill
,. Vi. I. d, .1 .TI _.,A ",'-. il( --
d.i jr-j- n"'XIOl I ... hatill ...... y Aliad d., ,-,,- ......... ,.,. SRES. COMERCIANTES "".'. ,-1 11"'. IN ........ i a. ,'i IN V'.1
o% "I" il, I", "" ." .111. -11, -- olt- T-XIH3R OR IUo,,oN CON
-- -.- 1, Sill.. -oritscict, 34, 2 ban.s. J- Pal. -ll, I ., I o, 11, N--,.". ---' '11--, Vl 1: INDUSTRIALE ... ... r 11 I IS, _-1
v.D ADD. ILAH9 Alt I AfNA ., ...... I 111-t-1 NO.-. ,.1 ,-,- m .11 .1, I at'n" 111. IN 1111. -AII H ---. V-. -, I., B -2 E 3inj 119 1, _,;,,,.,-r,;....,T- .)o -1-1m.nit, .. Con__ dil ponil, t,.,.,,.,. 2 4 ,. iiid. y I.11'. 11 21. all." -- 1- :1.1 "'I'l ll, I- 3 r- l",-, M-1-Ird.,l I ALQI 1jiS Ill.. palAIN. ,olu;a. .gaiajil TO, I ... ..... r"", ..4... 1.11, I 01-n. Iof.rj!;,X_3ilimi .
,It, it s l'". -di" O"' .,: I -_ .1 11 -."'... ,I, 11---!: t'11- , ,- .- I 11 : ""_ ', -11 -M"..., 7.1211-1
OL W.. b.11. ', 1 -1211-111, 1 I r.2 'I. Ot l ,!!VA lit IN, stirt ,._.- o
, '11.1. 4 11,ill1l.., ... I it, $17."OO ,l .,.,I,.: I "" .1. 0.1i" I I ON 'It' I 'I'll
Will. I I, .... ,,l .',V.:.l. 'Niendoza y cia. '.I _l ,.:!:, """", r."', 7 ..", ,., q..., I
Ill- 1- C."l, I I ,- %, liAll , , '_-_., ........... it ,- _:." ::' "1',::; ,:',: I I i HE tl; r
.,,O I: ,-" 4 - Ohispo 305 NI-6921 t 11 V :1121 1117: 1. ,lr I ", I 11 ,- --Ir.. Ll.m., It fICU, -III-" B.i.I-4. .', I it; t:,' I' I I, SOLICITO NIANIjADOILI, il 1, It ,- -,l "' it ",l ... I . I ........ A. S. SO. S p., S It V .... "' t I It "' I-, 1-4114
- SIE -;t)1.1(:Il i 1-11-1. ".." 1-111 I..".1". ,' -18
tillsCO lN I --- ___L:I!_ 11
51111y FI "NNNNNNNNNN ,q ., I 'lli 1-t- I'll" ,i ", ,:'t'il Ili -,N I 111.111 A. IN '(..A 'Il I I 1. 'u-13 !11itODERNO. 1111-C-252-90-8 I'll, lil'', I'll Sr". .1 .1 I I I I-Til S, I I I..- ... ,. ,- .. -1 (---!I A_ m- ,l,1",.OL- MECAN....... 1- .1 -1 olI I l.11 i - I t1l. 11 ,, ,., 1, -', lit 25 .1.5 ",!1_. , ,,, ,,,,,,,, ,,. ,,7, ... l l ..... ., -- ,,. it"
VPr. ..... "----- alit", M". ,.,. A I I.. I- : I ,1- -.1. I
VIBORA ,:: .!:" ,, : ,, '"_, 1, : :ll '.1 3 , I , I I 11 '-,- ..1 17. ., ni- 111= 11o
,,,,, ",:ll;1',-ii,, i. ,,. ,,,,',',':"! '. .. :', ,, l 91 JESUS DEL M ONTE Y r,,, ,,, .,.,f-. It ..P. t, ,, : ,,: ,,,, "', !", ,,,, , P' .: I In
F 2,l V t"' Ill I'll i,,.. ,-- ,,, 2 ,i l-t, .1 '11- ."I I , ;, '- I I ,r, ,.- :: t.." -- ..:, :.", ." "O".1 I, 11;71 11-1 n, ,, "I-1,1l, A.', A21. X-34114-twol -1
. .! I, 1:1,7 it. Ot ""St, 11 .!H",., Is'!:AsSIi,1, ,1l 1.1 VS. 1111 I -_ -IIE', NILQUIILA CASA U. 1* W-1-3 It, :", .
VjDAOO, HE ALQI HA, fl I I "'; I! , Call, 0 %F OFIECE T,11AROL It. I.. GRAITHIT
11 .. I., O' 2, V fiI -,iiiiiiii, a N, Ileparto Miramar. I '.
.11 -1. -;.l'- 1'..'i-l' 11, I P:. 18 Sill .1 1.11 .111,111, 1.1111". A ..",A IT, """" I IA 11-111 11 1111DA ,,, i :- "Lll ,:::,, -t,,., ,,- -:' 'I 7' '47 -" ":.- T"; il
"I"', ,,, .... ..... I.L 1::1 ., IIO I 11"', q-h... ,._ ,.V I I", ."h.., 11-11 11 11. 11 ,, ., 1 1 1U .ti- K :111 I I It I W N t-dallo. I I .. ,,, ,.,, l_ ., ." i ........ ., .... 111, 1.11.1-.Ii' I TT.,.NN, 1.O,;I_ nIr ..
A".. ,.-0;,.2,." :!_; I .1 ALAI. IIINTA- 'WjMlllllllo 11 _; ,__ k it"I" 1 11 in ..
I-)"'. .1""I '-.- ,: ,,..I ,,,, :, :,. 4 111117111 E-3MIA 111.1 41 .4,- lld.- 1 ... 1, . ...... $1. $4 ... .... ,,",-I X-31,55-1211-1. .
l, I ,, ,,, O O I H. I'l I -- -_ ll, '..111. l:I
Wod ti, 22.5 lli-l, .11li, E ".. I .'IITIH; ... I 1"" (11ol"Alli 11"HIT.1 T IAKTAI A MaiQUEPOIA IOi ',
-1.1 1. -- D ".. "- ,- 11--t- I F. 3,11-1-101 11 -- I ", ':, ,.,,,,:".'. ::,. , '. ',.,'.,', ,'.-,, T, :,,,i-,.IlH ,,, COCINE..
rr.734 .' 1 ;114 ill Ili ',:.-l' 11" :., 1; : ,..,,. ;', ,', -, '-' ',",',"' -ii:"I 104 COGNERAS COCINEROS 108 --- PROFESORES_ k 311lll 9 sl .OFRIXE I T .... .... 1111.1-i- Dr.-- I .. .. .. 1-ill ,.% ,'n_ -' "n- T' 1'6.2 "I'MM' tom.. Ill E.- .
LOS ALTOS T2. SO. 11 I IH 1-11110.11 TI all I HA( HAS JON I %I I Ol I A ... .... /N.11111.1. K lpl 11-12 z-3timil-us-He !5
r 171, IT "I IT I", I T I V "", jl,! (; It A) I % "Ill Ili' r! ,, ,,, O,:-,. il'-. !","_. It,, 1,15 ,- s411 I:t;;1811;o hl!: j, _Hl Vq, ,,H ,SVR ON, I
" I I I'll .. I -- l'.. 1'.... l. .11. I
, A:H-ll, ., % 1:,,t:lO,, t,,, ,:,,, ,,.." I S"
In I ', I .1 :,,I, I V1.1111j, IN -.1, .' l ., "1"V': ..... IN ,I t .'11 "I ", .... A 01 ito Olp ll-!: ).I 3, N. CONTADOR
","O,7, ',"-',"i,.Vt:!l,'n' 1 .,.. '. 11 I 1.l ,, IN ., 1, ,, ,, ; 1 O. V A, ,,l. AT I I 'A 11 Hill. ':, ,,l, ,I "t 1,
''. 1, .l ,I I- TI- F, "W"O" o
,." ; 1.11rl .ll: 1, I- ,-n. ,I .-l.. '.. laz 1112 1 o l ,,, ,,,,
t, .I. It
'f"," .'r,".j ,"',;',l:,'- 1171. 'I'rl "I'"' I" I 'n-'I'1'-- ,,,,,,,, I il ,,, , ,.. -.-- K 11l,:l 04 Ol ... I 111- 111 V-"l AIHS, I v :,I., Its '.2.."..... Il
F. :t"", .. ,,, O".1. P-',',- :1_1 1., -1,, ,,, -1- ,,,, rrrl .d.
, N',.-',' VI I III 11- (H.- 111,111, 109 COSTURERAS MODISTAS I; I'll, 117 a ,l"" ", ""O, I 'I ........ .11 ll .-in- Cid-.I-. IlLoinism.
'tllofa 4 r .,i:- ,, ,,, ... I" , No. I M L L I 1ACIIA CON PREPARA- .""":., "'.11'.. A-1.111. ,._,_Ia ,I, 1-11CIT.ITTIAINAII. (-- (il- r- ol, ,,.,III lont.dor ,.I.,I.d. ro" d. Hill
AIQUII.O AlTrt %-A_%(Ir -1 A I I-Rj %l,. q -.::..- ', ........ I'll "I'll A IT, I "I ,,:,n r',..r.- ,,,,, ,:.""',Tll'- ,, '1'11,1, ,,!_-,, -, its --... Lt... .1 I-ILL116.
1, it I!,., Or -1 A T-1 1'1 1'111. l. I :l1111 I .", tt:,":, 'i I I .. ." .- E_3w-ln- I. ..
,,,,,12 1,-,v,-_ "", ', D V ._. 11-.1 %q 11--l- I-- lt- I ..... -- Hit, ".." ? I .i ...... Se sulicita pa'a lidal orRECENE NIRVIENTE nlL .
O. l, '- -, n: ',", 11',,- l'-'--- ,z -11 11.1 1:1 1, Z7 I " t ;.;-- -l"l.-O, ._-n 11 l, ::- ...... r'sN,,..'N -1-111.19 TAQt'TaRAP*-MBCANO .:
F.1111-1 11 1, ,,, 1-11 !I OI ". rlii6l .., n ill - -- I -_' _ z", I hi-Ina a carri de ins rl ,,l' ,,','-'i ,ST ll''I",' 71'lias 1'l-:,-, l T ",;lo ,,i-,O-,l,, IN. '--'iUTr, ,-: .,.l -,..All ir..rjo.. Onn.
1 -'.C 1 -7. F-17111 IT 11 -III I ro % [I %TA PARA 11sal' A It I ,,,, ,I..1- w7 11 .Asel
ii no%. INS. FKTRE TI I, 19. AL. I 13 OP ERAWOS APREDICES i-11111 conlef cial, lia cl, tellit arn- It roi l I. r7t, ,a III .... ... .. j", ,,, -i"..
4 DEl, A IOISF% I Ili rO -' A11-1- 1. .1r, .P-th"
l1O",1 1*'1._%,t; rlIi- 1_f,-1 1.1-l-oll BE 'L.171L. L% AIIA 1.1111- all' 1.1l "'I" 1- ":' I-P.M. of,. o Calle 1,1, en_ S,"'OVIVA, 1111111 A. I'll" .111, 'AM
_' 4 A I., :, it .... H Crn I I I -11ITIV. 1.1 1- 11 I 'A I "'-A 1"f 'Xi 11 -ft Kitill ft.b.-II.7 7
or,- Il, ,, -l ....... 1, i --. A ."I d'. r '. -lr- 1.11, 1-111-- li, A,, 11; b".1"11 d" III -,,I est, ,O, ".
r.l. I l 'll ., l, F t7 -1 1.11 1-11 I l 1".. ,If, I IN-- --- "' I 'tH, ". T,, --o'. --- 1 '-- -- 11-O, I.AIH. x-41,10a. .
1-ii:-il -, -.1- d 11.1-- MI ; = .. ".. .1 I-d" S""i -- ill 11 -VAITAI I 11 1- 11111 i I 11 ""11.:, 111'1. Ill_ "_ I ,, 1, Lt c I I N 1A, Almendares. w. *A- ".". --,l ,'I, T-f- I
. I lr .... E "" a' "' "Ill -111,11.1 1.1-11 I'll-l- T--- ,.,,,,,, It, 11" 54. ,,,,,, __ I- l.,I H l" C-367-117-9 rSPAROL HE OrlAEccIDEI.-1AIx-- .E L, .,I,-., d E-114- 1.
1 W2 % IN 1. IT, 9 I I I di 3 ,; ...... _._ : 111 "'. ,,, __ _lll 11.11.
Lill US. -1 .1 11n."S I -A. Ir- 1 cl-n. : I _____ --- := ,, ,,,, ,,,,.,.nO-,Ti I. T11111 11 E .1-ON to .
Iir.I.,rdl, i ....... -ot-.1. -,I _E 3873 "I I 0 -,. I -, 11.1-- 11rit, ,,, st, ES I I, ', A_ - 131 OFERTAS VARM
IN 44 I 114 AGENTES VENDEDOR E-3547-IIR 10 "-- L.I.Ol I... I IA 111-11.- 111,
i, ,,,, F-34 (A-1 'ITAN I .I 7fl pll- DIIIA 11L 1ARIVE PARA ATENDIOR
I. -A... d 7 d, 1: T-,'l c-t 12 SAN',OS SUAREZ MENDOZA ST. I A I I "V.., I . ON..., ".) O ... .... To - I lO_1HK_:k,,_ ..j:F1KAIHA GET. "I'll'-- 5- 111"Ll-" _.f- di, ist "' -- IT _ .SE SOLIC t _,_ .,
19 No 703, All 4. F MT112 __ I "I I i :,11.1._ .. .... .1. 11, T(1R.11.1 '.HiCiiss I 1, Telei iiiiiiiin ecin 't, Ditirt ro ,,, rin, d, It plr 1. -ft- IHT32 'A 9 IV AT I I'll., l". I I -1-1 'P'". ,., ,,,- .,tl"i:.',,. ,,, I I 'I, I 1, ,_.. l,, ,- ,,,. l""""ol ",',-' : .. .... :, E-4.11 int 1- -1-it IHSHt Pit, J.H., Loss.
Qn 11 it FS TW. .at ARF7. At Till ,_,.O,-, ,.!, .-- ., I '..." S 1",.'': 114 11 -NIH-riviwill v Carlern dar- -,
WLckm6'rR-i-_( I A ,T 11 E :,I'll" 1114 1 1 i:;"::-1. .1. 1-11111 A I 9111., "' K. in In I I. lo, It, ,I , ". LIHI -(.1-11O11. Y A,..I.,An 635. .H. 11-1 -131-111.
I 'Il I. "I", ..... I, !,set III ", '. .. I Ill'
.... N" 131i 1 2 "t k .Sd. 1! ",, l- _,: ,., ... I I --, .- War. .\-(,.-,I;,-). Sr. Alard. ',::,.,, ., ' 1 11:, _:O.. T, IN --- _, .."'. ,: '.;,.,, ,, ..;., I I IT" ..", I .,,A,, I I-Aill IO, I. __ 11
1, -O'11:i ,.,,-,,' ::, .. : .- ,. L is "' I r CANCAS III.z. t I 19,111 Ill OI .ItUltit "'A. CUUVA. .Nl.....
-, ,
., szlt. It.. 1 7l'. It.' I 1 -- --__ '. _" -'- s, I, ,i. I , "'I'-. i LIPAhOLA DE TMEDIANA ED A I) r P A I .. Or... -. T,]H.o. 1111- 3 .
!"... 1,. '.. ..1- :.- I ll.t -l ". ... I,, I I I,", t ., ,: o, ., I ,,- 11, ,.it ...... a', 11'::" : III-, ., r "..I., coNT IA1, M iIVI w -311III-ITI-111. ..
I,- ra 1. SANTOS SIlAlIEZ !'::.", ..,., : -, ,,, ..1. ",'. ,, ", _11 ___ "" ", v I I I """"" ,a- I-- Z, ,5" I ,.": It, p- i V- r ....... W -ill[ ( UAI Hit Ol. 11 AND.. DC11EA
- c.- 1 7 I-, I- r.--. Ill- l. I ....... l ., _"dj ,. ., it, --'j,", ,--, rlfl.; ...... k --, Itill, Ill I-i.11- di, 1-1-- tr.b.j
_ 0- V l ", , r I Uli-D-932-117- 8 jullo ,. lw lsl f I '.2" :'it i., %I-111, I. -.", .,.,..,hd.r 1.11"... T 11. W-511111.1 *,
, -, ,_ "Lwi A lt, A rljSIHA ("IMPE. --- ._ I
,,' ',',. ,. ,",,, .," ",.", "", , ". ". ." .... .. IN .. ..... ,.i -- __ .1.1 L "Soma, TILL I AMPIT I '.N -, I --' E-3713-131-10 .
VEDADO, (-%I.ZAI)A 208, IL OF l I" ir ITS DIA .STF I-A. A I .. _, -,- ." -'I'll I "I 1,1 S 1, IiICITAN -- -- ._, ... .- ,- ,-,--.
I.1111 :.11 1-1- ,!- I ,I.. .,
I, J y K -1 1-1- 1. I ...... ", ", : 'It, ,,,,,. ,, : I : ". ..- I .-I. 11 1. "I I'll-Oll ll ...... ."".- IN Incitimit.-F.W-wit- .
EDIT, ", "'.. Ill'. ,, ( I-- l_!'. :, ,, n ... ot".-- w-liMis. ..
- __ .: ISI ,, I'll art, --. 11, T,11 '.t 2,L.1
__ I" I 'O_1;11I r S F S 0 I I C IT A 1111.11.1. i:" ''.." :,I
,. N I ,,, ,: ,_ . t. -. E-NINTRI-I.O.
E j-1- 111i 1 711 Sill ,,II.'1.,,_,
IT i --
.. : l l .1 I,. ", ,..,
.I I I I
.lt_11iO' T ,z,,.c, "!"sll",,l O ,,rr,',,' 99 ALQUILERES VARIOS ,.; ,,.I FrI., 1-11, Per- A, .. ..... bl- ",- _._ TVC1 an I -ACaHV VVLANC'O PARA
,.",,, I;bt1.1,,. d- "''."", ''I.- SOI.TI I'll .1 HAI ,.A I ,I, 111. I:. ,_ ....... '-dr, ,:I 11 E ii-il l'I OI 120 MANEJADORAS S---..!-. -O, .... I lill ,j- "..
I il,., OIt Ill-, TO, I ""on, '-. ..... ... t-,- I ...... I.,." 12 -e lees" il- O.alll)- "O.I :,11.. E;,1 1'1 1-I 1111"Ill TIV, ,-- -I 1". -- -'. I ... ... l ......... M.'rill ... I. f ... ItAS- .bmt it. P1 t,11.1:.w $11 ;51.'lo j,. ''. ,-.. ........ I., _., : l Nrbol Seco NQ 270, Habana I"In t'r-Il."lll SO, oll- j(lVkN LAI, ;,,., ; .. .......... ,,, 'r jol't, ilti .R". I I .' ,., t, ,,,,,,,, sa-E-B-A ,.IN fli-P. -. 1-11- Al-inot. K-=111-131-la
' V !slid -is I" I VOlV ""A ",.A IN. I 1.1-0. I Sit. RONACHERA "t.::il, :11,11"., .-;: ,, ,I11l.1l- L111-: I 'r ........
Q .,I AP, YA HERMOSA, P-E "':1,"'( !": .... .I, --l'.", -, 1. ni-. TE ..1,T PRA(THO FANMArIA DUTIP INNARTO,
.1 "A", E .,:t, t ll I Ii-til --r.-, --- .6 ill Dir. .
IIII-E-W143 -H 111 .t]!L _'_ I .
- ___ __ It"a I- ,. 1, .--- s', "' l: :'.'"I ........ 111'. .'"Il .".'_ L I I I, Jl- 114 -1 -,,, ........ T, ....... .. O'.
, .O "'. ... ,, ___ __ Agniar 258 (bajoo). 11, ,,.,,.A I I- G. V", ... Z, I, Hill, F_ d. _I !:- .1 o.l. I.O., I . ........ ; 1. '.,j ,',..,.,i,, N,- ,_ K111OI, ." m"O. TI#f. U-Isal,
SF ALQUILAN 11 ;s'-'.,,, -,". S", F. :Ill.. It I SOLICITAMOS "' Ore.' I. .1 CIFIA-A CAVIA I'm' 11 I- ,'_ --. -l--lo. _.- l- ,.,,,-, rtl ,St- ,- ',"t lo ,,, ,,l o ........
1 F', Nr ,. O." I :, I ,.
"! 1. "A ... I'r 11 ... it ..... I r I .-,, E 11, 11 1-1- It'. I.I.- T, -_ --l"T _131-H,
1. d, 17 No H.M. ,,,,,, III 'W'S C 31:1 !-I li St. IOLH CTA V A I (IT 111K. A .11. -- ENDH)ORES c-o-T.1-1. I .... ,1 '. ;-- .11 do. o- ill -.. i-1-I II -1-rat INEVION. It .1- EPTRA CW-
7 I'll..d. J, ___ ___ Cao, d ........ ,,odlld,, ... .... ____ - ,T, 7.1111". ---- D.
12 I "-- -o- 11.1. -I d'. I ........... :_ 3 1,- lit, 1-Illidl, -lsol ... A.... 1hid.r"OmlO'.' .- ',' ,,,, ,,,;. N, 4111 -- All Ii-f, ,,, _. ___ ,ill'.-. ..."", MANF-DORA ,if. _V.O. _' "' 11 Ill "I. I ., .,.it., wl-- F-TION. 1-1. I ..T.
ulc Y, t- l o 'll 1 ,O.,_ ,,o ...... "l", IT, "'. "'it Z.1d. N. W. I .
i-l-it. halt. 1.1--l.rin, .-O.- -11 NN lo11r I lit "I I _11, ,.do.,. 't'. P.4a ...... ,.I,),,r E 1- ,'I 11 11-i,, '..L, r,. -lTs1l T' -, .1 11 A 1171 E4449-131-13 .
do, itlfod 114 y Lt.-. .o SE A LQ UILA I 11 Ill. I ." -1,
,,,,,, cl. A3 W V, NECESITAMOS -r-EC. ". i.I.N.-Ast.... """' D' I 'AN Upf WA lMohlO .
, ,,,, ,,ri-t- it oril l -- I I & JON EN clrr ot.oft -Dr., 'I7
"Ino-Ot.; 11-3=11. r I' IIII-IN "I I 11 Hl 111,11A. I 'A, -not-K ,lit, ,,ad" "'I'll"I't" r 1- F,.Il-XAC,t..
In. .1 .. 1.1-1 ..... l,.-l.dl- ,,,,, l--t,,- I F ,I an ... In A (O ,,. ,.it, it. ,,I I I'll" ".. "I'"i"'. a' .,jl ra,- ";." % 1, !:'l o J- III24 o- f-ild.. ,aq. ii.g.n.. ...... .O. 'r.n.j r-ISTSITT. E_3 4 III It ", I -H.,;I;l, --j.dor.. T "o I I'll".- --" ',' 'dfl- Tt-'r.firls.n. 'LH_ IN,
- I -" ,.,)i'i "",''', 1, I :11 F-3- 10 I r 7_12r_,, ,,, .1 A-8315. plin.M., p- A- .
_ __ __ 1014-c-253 All in .":; ,!:"d'i,,.R,. 1' :a,, ill' 111, Al -. li'llt"ITH .',All A I OCIsAR I PIQ"F,. I UH C DO-114-8 EN SEGUID A HOlit DX-COLOX jOVIKN T.A.Al I .E E-34111-1131-111 7
I'll ...... 1 - --- r Inr I-o"Ol- It HE j!I' O._l ,,:N"l- G,' o ...... r Invi OIL 6itarso -. .,,S 1-,,,, ,-ll hll,. ,-l,,., I _. '. D'O-r H- 1
ll. A '- Il '. .';,-,, """j. d -I- i-l la-- __ W.,- ,r. -IHO. it. ...M .."',
1 so IOg" 'i'll '-t.o 'r : lllf "I.",', ,":,rO -, TO
SE ALQ111LA TO no'll", , 211 .it ... Os d,1 l ,, 1-f-111.11 ti 2 7 F 3liort ITH IQ Peniona mayor III, 2', .R.,, dt, d- En-rid. j.rion. B I mnTian. is P, 1,11-1,1r. Nil ., $4, I" 3"
i;,liA PERDIDO I STED SU E-0 1. 1. ,zzl,- I.Monin. Iti Ar
1. r". 'it 19 r r" r j ohj' ,Old' ... j"" l,,il ,"," I' I A 1-1 Ill "'A"-' ("Il'-Alt bucint pri-Olocia, birn educada, oR;. C.siE-mj C BABEL ris"Tilitill" IV ()far( r CNA art tIml lj
NI NNS, ,ntr,. J ", ", ad., S.- I ,l ltg.(.Tl. No 3. ..
....... d, R-ro', B"",.,. ...... 11 -.11- .l,.or c.l.- ENIPLEO? q- r-rin, ,.n ,,Iai .... ... n.- ,.-d. -.1 I. f- A 'ITHACHA FILAII'Ar Ir orli :Ir,iB1A IFAILA .t.TTM tN. .ll
It.uillt.. rt.1. d- I-, -- it,[ .-., ,,Idl,, Plj:: A.ritt"' ... _, Io7 NO-- otil, -1- Mill ,.,. E-1.111. 1. .I. ", I. 3,b. In it. V,
, bl ""O". "..'"' T 1- --- rl.r.. ""' A -; ro-Wil, y ,-A1,N par. Ins- A-4=.. ".' ,"-,;::"- "' In..".I.r, ,'-', ',.'," I .... _'Mi
do y 1.d ..d- -11 (.11- -1,l I Q ..... I.. Ntd.d,, F-3 C.1-d. --PI-CaPil" P.,d,-,l,- h.-H. .l7l l.1-17 E ... 'r";.- R.n.rll.. All-r Sm" TV
,rIl 1-1, .-I d, 111.11.oll.l ill. _VHHi It rl,,,= I,,d,, V,,,.l ,,,, ',,,.,"-,I ,, ',,,,, DA ..31L.'111-1. 'on- F.n44 Ifts". 2 ..,.Inf.r. VI, In. y -1-lis H ...... TO I __ di., '. d, n "I 1).jar en gran organization IN, oFKr('L CRIA A DY. MANO%,C'1_AH -- -- --
liV -LICITI C -1 IsEll I Ill". A- 1. -:- ,- la ,, --d-, 19-1 Ill- I to P. ". 111,11 I I .. I E I "A oC
dO,- .rb.1,1.,. lrl ... r, ,,lv .1 I .... I,,,. dt I.- s, no.., Ill-, bar-ria. Ttab,)o 1-no- Volo, Till," I I I.
,:,, I. I I I -.6-z.""-,d,, ,li ",:",;"",", ,,, I only bin pilgado y Krand- .__ -- 405 A-7 E 3'.. i's ill .1 S "o.A'"o.r.' 1' ',..,.'!1!l,',.'."r. AT ,,,,A. ir,,iritsirritil. mori s7At I
,I., d_- I 1.1 11*_ 11-111 1i ll;t,,, "," :, I'll... -1 O.- 11.11.l. 111- I-Ohl.d. C- o.d.
UH-E_ M- jl I I O.-baA..,p,, ,_, Nral ...... I N,,,- ,;,1:::1 I '11" '1 4 r F 3.114-ill. OI P. I, -hi- - ;:. 'r, '- ",:: "" ,' ', TOO '- --- '111.1'. .C....H."o. .
,Np.,nHOd.,d,, firt- li. E ... i- V ':" 11-:11 'll"ll 11r_ lx,.,R r 1r.r---- - -1 1, ", "I., ir, Z"r" 1111ACITO Ml'('HA('.A A INIC'sAll, Juhin Sustre. '- T"', L, _SE ALQUILA -*' I ba dtiodn Ill r ol 11;1.1 li.,% ..... ............ A ...... ., 11 :
1, ,,,:,,o,, P.,,,, ., ":l I 11 O'n"Ir AFAI- TIVIll IS1111ol ', l .... no .- .n.
... hon O. "n"I -11- 1-11- "It -1-O- 46i. A C-. I d, P-- K-31P'.1.11-to
11. 2d. TO- o"l ""'r 1- 1- -lil .9, it. 1--t -,ld. At, it, 1- AO,- HANCO DEL CARIBE I o- Ill O,
I ,,it", IN, Ory, 3 -ph., Ii.- 1- Itl,-ro 31. -r, -11- ,,,,,r,.- :" -r ::',"*," ":I' ',,',',':' "' ,.,' '..:,,' '-, 'j. 1. I)i I I I_.I 111ACW._DF'LCJtM- :
VoLl,= .. 1, ti. r:l-. --1,l t .'-,!l fit",,:, I" 'r, SRA. MARIA SEGON .r HVV- r HIF ... A NNIIIIIII I.-I 1 11 I., Toer".. I, 7-- I" 11 ... 1, -1. T- or ... r-.
I. 1-il do. 1. '... ."a it,. : I ...... iE- :C.'T, OH, In Prodo v 11,-fugio. ", "' I 3-1-o I. '-. Ir- ,., .. ........... '"'
h.A.'. --' .do. O. a- r.j. --ills.. I Apic-lit 715 ,, '' :l ,.-,-, ... to ...... -'- *..ito _;Ol- -tl, F 73411. ,".r ,O%." '
7117. illtcl : -Ir, D" %1, sO],H ITA I 01 "VIKA HORAV. I flablons. : %_ u.-.I;. 'or,:- :
firms. 215 N 7 ; Para Tol hifornies 11 it I V_ -_ 1, "I'r.l. 1. IZ3 CO STURERAS - MODIS-TA :'2---I', I~ - .1 T,
E. Wd.d., Mir 'I ?(i I'. "I .'! .. .... .. r-., I al" ...... S I 1- I'l 1- Al-O,_ Elition-131-1.' 'r
C-sulta Dr. '"'-iT,,,otod, I ".. Hit. ApO,, :l "ll." I '- .L. I lakain., I IVADI li A. JOV1.1, "'-'A ATINWOUlt
1 ,, I, )II-1- 11AI-1 1-1-11 I'll I--- I .... MODISTA BE Or ECE )I 14 ,' Ill 11 1. "'A
V4007. Dr. Ll,6.. 11, i114 III .D ICILIO. 'IC
qmd UH-C AT 4 'I" '- -lld i A 3 I;'il' ;,, I ....... ,l It RBV 1275, 'll h. ,,rkl,
UH.E.39117-1111-111 ..... I I To ,, o, I-- .1 IN 11 .."o. __ ___ ___ F, ,,,, r 1ints 21 , ;, ,, .. ,__' ;I, ..,! z.. r.1--l.
__ M I I. I I -- B-ills Slit-ii it.
uli-E-3996-911 !, i: 1. -";." ";"rl - it' ,,,-I'll $35 4.1 U 331,117. N NVI HAJ ON 11. VIA 1-111 I. 1, ,V Ollil -I''-'-' ttlil"I" I'lITA I ri-F. I I'A F-mp-131-in
SF ALQUI __ -- 'i I NO, ---- --, '- r I .1 -- l. 'I'll l I ... I', ,_ orRECEsE 5R ,,IfOILA FAmA 45tMAR :
_ :,TTl1!dir. y Al ... Tl ::11, l2l ;:.
LA N',
I"- '--' 11 :" l'. m"'111111, l _. I ,,,, t'll %I -.
c.Ir.d. MS. ,il H I 1. VI-Intritir I I 11.17 O :11 F I7,l I I, ,, I ,,,,, THV- :
y -ph., SE SOITCITAIJ E ill ]it N, ... : r"...,,ll- .1l;_z,.1., .III." Od.,
Fir,,- , __ SO LICITAM O S ,,-Hra', C:ql;_.'n-.I,- -a, It,, -.---'I, Tl if F3361
to, di, I HE .rRECE U'RA IMODISTA PARA CD ,,,, I
, a'. .al, "IXi-ni"11111,11% I SOLICITO COCINERA REPOST"A
hHHO-ONN". ,its' 1,,-, --,Or, 561LICIN DIESDEAMqUILERES ...... r-.11".." 11. k. "I"ll 11 11 _. ,., .... .. _l .... .... Nil ., E-IR74 131-10 ;
__ ;,.I, ,,ONlm.s D,,,.,l,, -1 ,,,,I .,;, I 11 s"l-Wi., ,,l Its. IN """ E :11 I 11 I 1. I ,
pgny en-la. I ... h.ihr-- 11 ., l"a :, ,- I., "I., Tli llo,, F,,do. ."'.., ,,ls. g.,p), Par.. all, .111,11 ll"t-l -11d'r D, 9 12 t:, I 1, 0, li ," ,%" i ARSONA MAYOR TO,',',-',, ,,,-,",'C """ "" 31;'':_ ,, ,,,,I,,, HOm., jors rrall-RoL
, 'IT. (AIA 311111111101". 91.1111TOI, IT ... ... ill, I"K.. 11 l- "" I ST. F 38H
T, I "It" .., l- I t-. ,.4'l -b.j..
lonilg.;.. I.I.- im, .. mi..- 11- 2.1 y 2o. V,,O.,O,, Fj&jjj.nn p ja la, _,O, d tz ....... AS. I DE I.. .1 111.! 1.11 I _:
F-3mfl I, % "", "..O.", (.ol -i"O"11. ,56. ,,, 111.11 11.11", .", '-'.:". I 111. I __ __ l. "I I~- - ,
o Em TREINTA 0 0S, ;..'t.'-'1'- -'
V"'. i U ak PURU'l 11111" "" rf, "In" 11 -' .'",;,",' 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS x
11 -. M-E-11127 1- ' l%', ._' I. l, it.',' _l." ',!,,I A."', ., 'r-:,:, I 1 -_ -- - -_ -_ 'r-.,.t "'-w
' b.n. ,,, "a, I"' I 'it ... ;"'a
ull-c-153-83 In I, A, ITT, I '. I I N', ON ., I I ", IS ,, ,
100 PERSONAS DE IGNO".DO :'l 'Sr t", 'ill l ....... 1 ', i, CON EXPERIENCIA ,-III- 1 11.11111V'l I.,.". S, Oln- Il"! MHA DE A. l ... i TO """ 7- 11-- -11l, Ti- ll..-;l,, -', A, I. om
, I PARADERO .1 l., 11- -.1-1, ,- 1, :- I "'... "!!" ,. ._ " l, -,_ '..., ,
.1, I T--O,,N,.l i
Pim" iodel"Todienle, ____ V':11'1-lH-1l Lt ... di IF,- ill I'l- A 60 ,,,, 1. I .111.1 11-211; ... 21 , I -11 I ...... I .1 1 43il n. I ..X"..
I EN VENTArg DE ... ............ ......... 1,';,--,' N 1, O-Ill L-rA-H.,,,., RO.., rwl-lal ts I
Vedado. Ar.,l)-ra, RAR- III. l-'r- H. 1) SOLICITO COCINERA N O I ". ," I -- l .1.11-1 I ,A .1 IVTAIK 1AWA
I I Ill- 4 I. 6. ". "Ill.111, A."'I." I,111._ "' , ;.ll,
I .I..., 11.1 i- 11 I 1, ., -- .1- I to-I, "I",.
11 O'S "lit. ".. it I H.-st, Ir 8 I 'IV' -fir-l"..., F.-Il IT i'l I t. ,,,., -., I C,
Alr.:I. 'Il'" M IT~ I '_'-- I,, ..htn. Ettril Q,"'T, I. ;;;'ill, R, ,
"".. V.-;..dI.."I 4. ,_-"I;_1.h1' ':l O 0 11 ,; lt ., 11". 1gP1_1g1.1.1.0,b- v, 11 in pir REFRIGERA CION '-'-' I 1, .1. it, il -'- 'I' -A VA'A"On' I 11 A I- _01-111 .
4. NO it I.. .. it.. ..... IN. -, OO., -. dl"-,- : I .:!. . ii d-o-Or
'. I,. A I UH-E-IM 114-101 COM ER"CIA L, .-- .I-Cr-. 1.11, .1,11, 11 :1. -1 1- Tl, r- l-, DESFA COLOCARSE EJBA- :
Hit rd. A, jj" _Tgl .' b"'..,H. ii.H. _.. .. ... oll: .11111- -.1l"".. ........ ,l, , 1 -1 1 :7 l2l lit
'."I..... h-A I ....... 1-41;j .."' '- .it : M ix ., ". r.I.N 6 _C
I. o- "' '" "i.o.".", 'l"ts"J. "NI. 1. .-.. 11.1--.,., "... it... ,. .... I rr ... ... rnoil 11". """ "' i115 OFIaNISTAS quo pueda hacer presillptiti
li.il .Vt b.d. ,,I ... .. I To E ,-, ''I l orsECESE ,UNA L VANDERA DE CO- na. blanca. con alguna ins. jlst. I. 1:, 11 AGENICIAS 3111, V.d.d.. I I do I ".. ,,.,I. f.r,.d. 'Wasol.l.. G.-I. TZ KDOR or IN montajim do bares y asto -_ V. .- I -, ituccinn para cuidar enfermos.
N -, .i, ..h. .' T,.bOjo I.,- -- b cimientoz, capont do pro-. '111.1- 1111 IIIIINVI ,, ) -,d, Prom,, F ""tm-, ,21 n Ttirn.,s de noche, de dia ci amVA.I... fiff.r... it. IT .. .. I 1. .. I ,Um. iTURVIC10 CDMXRCIAL. It I I I. "Rol. CON EXPrINIE.N. I "'.".11 I tl'm .I'. N
81. D..". 10- T. I -d I IT' loo""." "' I 'S l.. F '
- I.M." rh,- it's-t- nir ,- -l ,t,. ,Eir1b,,Pd.od. l mover ventorm y orgarli tl-Ro i, ,kI.O, B.-H, entinnientos. Pa.Lr-i d.trilifir- ro.rj___.__, __ All I t"diN. ,in Int'lo'll "lf.- pl;-.,; fi' Mw_.mN. u4mi-W rGAn bos. Buenns s
h" ... ClNnsr.,. 1-in.r.. -Oi jh S-Idii. $15. Dit.. Ci-f-if ... ... ". CUqrpo do Vandedores, M6- I _F,-C0LOCA (RTADA-RAL. TODO"It"', 7' 1, ., r 1".. It :1,7 civricia, priictica. Refe encias -,
PA(d NA 30 DIARIO DE LA 31ARINA JULIO 8 DE 1952
JOYAS I I.: gan a HaNfaii N"int, Receso de verano en I'licii" Ill DirecciijjJit de Radio Exampit de A que sea credo el Instititto se 500 muertos en EU.
C-asix ex as &ads close d, -" azits (it- proplllsiq f
". .1. ", 'alf.; bri J'ale. vinvo horas desd PT. el G ii-reso de E. U.
ro, .xxxol Locu I tores oponen ganaderos de Camagiiey en accident, el 4
I 11101.11 V jull. 7 L*,,,,,d
ba, It I, A IIINGT& ),,It. 7. AP El
1. Ilo-to-ewn do C."g,"n CHICAGO. iulio 7 (United.i MI.
D I N E R 0 Se separardn tie la Asociaci6it Nacional si es que Hoots de norteamericancis se an.
I it o" I 11 ton" I III InPlisnd,f, do,; o Ilega If crefirse. Jubilados que no cobrifron juiiio cuentran the re,,re!o en Eus hog.ir
spocs tic lats I.rg s celebration.
E" toid ...lid.che.. Carl
a. "i to in lacitin 1 d.s -,,,s
do Jay.. ad,,. Int... iz. tWltll !I- I. "11111M c Lb do semano n rimenturacilin
.I i I., P-o I CAMAGUEY joho 7 DIARIC.Jg.o.d,,.s de s, di--.; ftlri,1111u. do juli,. Do dc Is Inde-, 1 .1 li- ;, ."Lic ..... ) cj_ cca d, Ehtado- Uniclof, ci- anI~ -a "I' ""'8a
lib, ;I In P'c i, a at,, I,. is do H
It Y 11 Ser;i- o do ad
La A djeal. -, 11, it,
41; n'tiW L le.lorriel I..
. .. ..... -s ci, aiiicibo In 11 11 ''1 1 It c "L n "'I
";: Lid 'I
f "I I, ho, put uIanint.dod. nf,-, f;L
NFPTUN'O 9 IMPILSTRIA -f!, I d-d, la,
del 111111.1 at ta '1- 1 do L,.n ;,I, dl cu -di,- J01"Is hallo I.
'15. H dc h a I I Il. I do 1, T- I oo",I. Ir n Sir,, qw,
I d,,Lt., Gust-, Gone, Por-A I",ot i. v-,".
do lo J"lli I F-,o a'.
la 1,6 ba"lra
.S:14, P"", to- hn-L;.'. P. 1) 1 % r, 10 7, M;i- 7 a,, Iin! ci I; y 62 par
"'ta I.a
q- Pr.Ipr.Ir Iwinq It a, uol,_J; F I 0i, fti t,
p Xou-slV, III ILI' "I I,"
Baterias hay m ucha s.. a 'I'l "Ind. "I". o." I r lin r- In~ in
or 'I, "'It, r, -n, dI Ira,
d, to to Ind... Pero s'lo las dcud We --L:Ic.ad,i
I.~ la d, 1, A- --I -Pucnl, t opt --t ..... 1
Recalls I five el President, J1.1 Tribunal d, F.orarn He Gabad,,- I-to 11111t1lopl.l. ,1par. Local -, d, 1, P.I1.1"a dw-,!, 'I
nrtes de Ra-di"tellactor F ... I. Garcia Rlvrra. proceed. a entregar a I- 1r(ju,Io- de-Z Lirgan if I'viniplona para
f 'I I
laii a lo ',a,,dd (11, J.h.11 Guil 'la, de S. Feriniti
pi.,r -spil-elte III-, Fr arse a S.ir,. Sort.,, .3a .p,di,mt,r r.spn, cloo d, ,,, rirbtncs. or
in i, A I unica, bas I, I Cooll, ro,.,.Dr 0 1, a pe. rI poll,, iltrotateri 11 't,, I". ,, I, la, fit"
mareaga el nurnern Rill, I Inttrucclonea para cnnrurrir a dich*3 exime- ri con I to -I
d dI bn C, ilsc o -, c v n I P n a r I, s de turifitas
F.1 Tribunal extaba cornfruesto par el nubsecretarict dr Comunicacianel, Leon, I
11" As., .-iri C,,-,ca. D, Was 1)
R C A V IC T O R darior Francisco Palomares: el Director de Radio. 1n.r J-ell B.quero a piopledad 3 cl le"I'licil.s I Club d, Lolu (United).;It.d. d.,t.,,F.ut. Garcia 111fivera. que aparecrn en allots. Los El clctamn de lots q.nidr- d, fill doctor P.10117L
inspector es pa d, .1.1tan T.bl.do p., el C! Lib Waric, ,a,, flex.
-s; rA L I... Radio conlinuarin hot v ei force, de pr6ximu. C I naguc sus emb.iigo, celebr I I juls .10aquln floulAn por Id, Pr"si, III I .I-da Ill.- III circlet G-tae. ;odo, lo, Itnile, 1. d I.s Ic SiI, F-,,n on 1. luenci.
so n SU P ER -P O TEN TES Go en I let InIl"I"', adc'ut L tici y to at el be J_ stores y centbriares de turis.
artlii, I ... dol 1-1311.5
band. III, plantearn,'.tas Al [a mariana hubo on enclerra
rela do INIatirro Alcalde NILA?1o7pa per
ya r le p ilestos Fll aitalizado el trasc endental... c I,-cios c- Ill. rndid., do I lalt'r El doctor TW.da prop-o hate. Hl- d III prItult. otitildit Joe fuk uric
, teen :. muchas Pomits on
lallol. in Ad-ptl". .1 St N1,1-111 11 ato, m6, em.coonii.te. ha.
SU P ER D U R A B LES C-rrf --M. d I Pic. PRI31F, pral.ra p. I hlnustrri ell Co. I,, I ", on btee son ;,Fi d"I-- wdos. cot, ritiniviocis r ... Ic.nes.
I !a
I'lls title ilo actidan ame, "'I' b, !-,I d, dI 11,.c.,id.. rrol,,p.-.P
I!, ba,, del .t,s mcrcirbacl. pilot. -'Y"i do dX1 m1r. 1111 ao ...... do do. t dit
d,- 1 162.1 Ut5 h hb,, Live Joe 1 '97 1131-ol I Qui.... q., el d Wash.
del I i no poillf-An firmer 4- ho" W-lo un pl- ")"I. .1.1,11ad. .1. c.br., i.gt.. eiii. .1 P ... I e I too
1947, ... ...... & I- a cls- .11. fi,, ,, bit, de., 1. QUEMADO DE GUI,"ES Iio 7 U
WASHIN65TCN, 7 (United)
F do" don
'I'L d, S 11.1 d- quL, ii IL qu, do Ilk IAHI0 La H.b.,na 1,- uflid- -I-I I ,idii. .,p.bl,,.n. Wit!Illir
1- 1. so'e. o-A-. i li -fia a ", "ab"'a to a Lot.. 1, bvsl. -1a. a, I PII!,, If Jud e .It, d, ,u, I
is lubial-A lun,
F 1111.1- Ite Lit ilab.I, F- L1111", ID101 not'll. ou"I"I -raI-irn- ef, ad s hi, ta cohI, h,,,, --id,, II, 1.1ha $111 'Loutll pu a Job,., q- .
M. dia, abI on ID48 udi,-b do d,- d P,- -nge- c L I, did sell. 'Juan 1,1,-, 1, del I~ -- I oog, -, en ell an, ptosimo. aptucb4
'In I I, to d.1I a la, I of., it, d, I.F E", ",,L I'a, to ...... I!,;,, ]a 'I, b all P ... idente.
ri 'dl d, 4 EI-,- cl, ia A5-oict Nt, inal
pi, q, 1.
--da -n I f oil De ociterdo cOil 811poblaci6it...
-r, H, ln n to, ,ld in" 14 0 1, e il !-lind,, ol'po i-, ril'I F,
I-,birb on -lp, III WnI'll o-, I, Ilucar I(iierti...1io. file I Pig. PRI31EI.Al rl
I.; JI, Ih, A, i He in q- 6, cl,
'i"I ", g__l 'IS, 1 117 1,, l "I "Ilo ll i r.),,IutIn de Li i -j-,es ,.boneas I,c rImp-- Il, 1,ri-rics due
I 'I" 1 1 4 117,,,a do :,npiln so 1-,, ll P-q n Central -I,
,,s 0 1- oz ...... s. huh-ao 'r ii cl ,Ilni- znra irxan paia lm6n
a, l I. r I,, L rao- I, d I I,] ....... lo q- fl, III I- pl, -nrpl n d N -,dleds e. so pute
ri I du I r,, In ;- el pl;n cl C:,,aRu,% dw- elzra c,,en los, pill-,., H,; dc
"n a 1. '1, a',- ,o,r.n olre 1,-ddr,! nollot t'vIr" .1
general n in, s"'a la situa
od", I_, 1, 1, or Nulla Ynrk rtm a- norRldiqu- Ii- , ,,%- 1111r, , I, rjCI, all- -2HOI-Pz. flinerin de la pl-Iduccl- I s pr-nas clin, arlieIrn 'C
cqoi actil, a b, _l_ 6, "" d" 'a ;-)v1'-I., i,, ,pI,. I cl biilanlo bj. I.s road., d, I.s to" "I" -,anel., I ro, tovirra .5e
.' 'I z.b;d,, onlemplitr la, fibres q rs roagrificn y hello pulmon del ParWl- I- gr.du.d. dI d, 1,, I_ _!_&da pasain- -vaan 1- Wa. I, H all. I, a 'tal s noll- ofi*cccn en Central"
d,, por --. dr I,, riol,,ta dc los Lin sa(n d, --r rlAboiaddiden.ua a I Cap B Da e dI fi, o to,, j.,dj.- 9 R ... teld. tambiiso qup.reror oen"'at U.
,,I IrF 1- rts a cap '; ..fra d, 19',2 Lnda ;c rinello I nid.s. vi no
a a,:t s" pt'amdur. tin las montafias d s AdironSIEMPRE FRESCAS It, han ,I& ,I e i ,h1rr- I. no ",a- 11 la a s mblva He (_Jra_ dehen former part, de c
t ]a i"T". a %*,, L- q.c ra d, la I.s Est.d.s
r-on rbr c"' .1 111ciLd.,
be ""'a g 'dia Wzcw de bronco; me bills clel autoce.- 1-or do 4 29 Cl la 1,- lini, a bo,. quev defilull- v flinnerri'me el Gobictno debira Ira-d - a do 1, cl l Gaoad, 'a' L, I -rult'loolitin le muil Pala leorla, yp
DURAN MAS En,,flaoF a or I L', ;,do "'.quc a c uo, udeobsemar
--Iao6o, d, I- ,,I a cualquier fotma que se q.Ic.a p- 'i Lu an parque on La Habana. con aquelios magril oros boaclues
Pit las y noinbas lambien, part, LILL I,
ADAPTABLES A CUALQUIER ri-II .114,or on eai.d. d a 4, 0, la hb- L it do los Adirondacks fueron decla.
La ponencia fu& Ilona per el doclr on ]as otras citiciarles importance dctis de utilidied publicly par. d ,a
Se no, aw,,. q ,, -n lotu- Tusld L Ficiiii.. int'giiinto do Cuba se haga alga equi-Ierite. -,t.d. do N.e,-. York, h..c p-cADIO llg"ll.r di Pla'It'tl, d-t En die'a il, 1950, III, It "r. in us 'Im..
de in ... nta it.. EI nombre
ni.s. I., ba Crinii to Cuando llegarg el moment !,n
Eo,,h,. A, F-rt,, L total ldo 5391541 lIn6lick.., Ia. d quo, s, p .... b.. sin Recoguroo., Ia impression d, qu, los LI nu-Ira, dci gobernador del estado que to
:ARANTIA RCA VICTOR 'u" p" ""on" "u a I, "-'1' .111. glolificad. y goLa rxitoolvion de Rafael Marcos ti, ,,med,, do ,en di.s cle maror vfw,,.,I. I., oit.c. nij u.ti- Loinilo.icizids f,,7n!, c,_inl;
obte ond.- 0 preci. Lie ca ,,, -IIII 1., 1". to"Ifid que. o grand za del pais y aus prfund" y esa zona de Ids Adiron
lit I .,I ....... 1 115 0, 1., h1la. hbI, Libido en mj, d, g, I f I. a d b t &ck,. que entonce 5 empezaba a
c o- I it I ..no Heri(las 2 personas a] d;:,esdadcsdp en cle or or W.d., y drstruidii,
p Lie III~ dI p.- 11 lbrit., In .n ,p.y.,a,. ILI n do ecor, d= ,li.n.," or,trunl. on b.sq r, '.'.
De Van I., Lill oda. earse III I atillit ell Nil P I- mLly a-t.di la idea (jiteteras magnifica,. b I, r b
%25 C', i r El a ll;unoado Pairii. F -st. I Ye Peco, q- no de Itis I.Las Agencias FICA 11001 ........... co 1~ -1 1 1,1,1 curva Bidoi. Caniagi ie% Lot
Ii , I i:j ('is 1, 1.1 it, ci la A-'rda di, III b L :1s ellos del mundo y mhs
Miliilllo Andiv, -nla, 'ell. s-,ilbl, so. I., b.sque, di, )w
do R ... h. B.,,L Is* Adiiondack quo oporturamente
I C, I", GII,,h I"i A G UO FY. ji, I 1. 7, 1 L' i port,
:. I I -d- dvI III I -rN.Ho do Co. - ,, - I I di v,(;ntru,,D11 I b, loo d, la sup, o It', liti on or .I G( too dPI estadc, de,
Dnili.... P- CLb, op I. . .......... ba, I I d, ab 1, Nue%,&
I", III~ "P a-L r. a.KI d dl vI n I
. ...... a C,"_ Ita d, la, be 11 T de, 1.
ro.. dlr, luibiHUNIARA y LASTRA, S. en C. I"allevi6 el ex Premi-ir I-- 1.ritiflo I d" I.. ]or. d-, 6_,H, 1 .1 C'o :e, I L d-11 ell 1,1idd,
NJ yoll M 5659 '1 'a I a b
del Callailli. Ta,( Ih I en n de
a- Nl j .... I- ol'ita, PJajpelloqa Plifel-Illedad F -- I, P I I,1- H 1 It
"77 1~ to-h allf.
Escuch "Motnee Musical RCA Vclo,- todo, leis Domingo, 112" "n I~ H, I~ . ...
6n Radio Code~ N.6. .1. :a ct-- --- i
do A a 6 p.m., par Un. I.,~ All
'a" I' o"ri'va pul.
'Aa of .. ...... I"'j,
d, R.ol Arr- R,.h,,, in p;I ri ll- do
a' 9. a lit I, "I b 'I.
d, .. ..... qi,, ,a nold,- 'an-Iin L-o P_ P_,_ r ,o, 1,. I,, omir 1, Collabl't
c" c, m- crane prio sirinlali 11116 11
1." 1-2 1- -rt- H, arvitadn' A oil, All.'a
I_ a': oll'al ,, -An acien en el DIARID DE LA MARINA P At ... Jan Raul Aram. m1c." so d Ia berculo.
11, It, 11%1 1 I,er, ',::nr It b pa ra q I a'al'ifini b1l"bils"to ".to
l I-tas a 1. Ir
El -11t-III pit,-ul., dri, prl: elo para Plugran'paullu
..... 1, r-g-ln I pag., d c 'a 11 c oc or -, aunque las in n1ana cirven Pda.
Inl,-ronii ndical iio poecir 5,t -Ile d, 1. Republic. -,a F -II. L, H.bo do in
id n' d be r. roulb., d1r., mes higienle.s.
zcnrio 13-5ta, senior 112111 Acosta or construe a 1. no 9. i'be ,sd.d tant. I as -I".""rid. T- I- ni;cbi.s. dad. Rublh.is.d. bjel. de g2s.J.1 rI ntca quo el cav2nee de las fabi Ica '
Q l, 11a "t. pqrremerta ndb 5 cos- disti b s nstituciones sociale, espe- -bes sobre ]as terrenns litmirofe, En ruanto a mosques. no hay ,ll
IP :(i d, pioduccinn considerablemen- rincirse so conClit-3c, paar el noriors- Itr.,uda6d.1drnpnLuy,-1.s. 1. b,blar.aporque cliando hay un oil.
ce '. or d.." nd'. I' idea que pre d omina
alg",,, cliscis en de -11cl. .,.,r. s. iud.d ect 'I arqu qui, L. inmecillit.mente es arrisarlo, de-,do P. ano a de Ia Torre, correLP2 13L Habana reclama. i;I,1,.1es yd.!dEbeI1ez1.hr11e1
Yo rec-Lierdo que en Ia Argentina r',0uirj. n. est. If
d. ese ialeat produce fui Sarmiento quien deslirlo el mejorandiento de top de cosas, ,nstit, un, exceg,
de azilcar, pars enfr In terrerio plil"ic.
failor.... a a -3 "de, OF chr7P'Rlermo-. c'joll ',I ed sin
'Proponen... ce Its sentido de coati.
con u n mercado an competence. de que tiene Buenos Aire- on una
prec_ superficie de 3 677,464 metrns cua- nijidad, ya es horn de que.teriddine
(Continuacilin de Ia par. PRINTERA) draclos- due compito con el B.s. cuand(, In Republics h. lcorrzadd title d g I ZILIn It' SUI)VIB. V so Cireueriten.ri..
Se Nerifica elita talififiana 'on.,Saop-ibir bienI-L[ ....... IT.- 'ere 00111.1. 3 1 ,Un .t,:' bier. dija un dig desde.
o:,,,,,.;.,,pub ,, It, son. unda Iis -,g-cs di -mcnte. at ver Ist forma en qud
od
el mepelio Ile Ia sefiora le", i ,, I I A.1.1;1 s% 'I" it : El pcn,6 n I s, decuid.. ias belle- y ri
&I .I-.,d. s n.it,,rle,, que "el cub "I
lial p, 'ba 'A'- in Willits on so prop
BoizAn, Vila. de Finica,,ta V.r.o. n,,,,,, IN:
Obhaloied.d pj- ..... i., E. dur. I,~ debecon. .,It.,
Ay, 1,16 1, -s- .cleiicl I" Boia d:,,, I c, e,.,.cn I- u1.,,Lnf el mo-,Iia. harienclo obras conic
apa .1 aboll 'a"s I no 1. GIII.Llol ri e onal,- y clue me bar
ti-it-liol de 11tIld.d,, -d" ,.d, ,, J,, d a --bi, eta, line.,, p.Ida III, Fur, -1a I I,., ,do
ri ho'll, 1. Intson. I .'o- rogr-6.
1111a dl ILI-- lrinbptir y ,I rca d, I o. p, rq, I a r, II,:n I'- I distraguld. milt,
11 lpL' r Go~ a rol"ant o Roxell.,
Fin ... ta h. I nri I, 11do I lon, ....... ,iITb br do'. -If
'I s and L,,,n.,,
Cat III i cil l debro
o r 1;I full..'i L it. 1,NILo-ir7 Akal- n,-,-'," --I, d-cIdo,X. 11"
K. 'I N ed'do -1111,111ad 1, b e- cilhoitr,
F.1 in. I "it. on -'-I L.a b el I.,
d, la -1 11, s, -,,h- d I", ribc l- olflid.d- net- d, A VISO :
plit"maellic,
a I~ do, 1. rofiana. I~ I,& ,fin d m., ro
ta Nc,-pchs d, Ccl-. done, 'Hcdg- rill -rili I"tesip especial de _b l pieso
bd.I oplo- --,o. all 30
AePulturl. lel"f0loor" 1C)I;cc cr-1011 f dr, el pioce n do lomentn. rnnser- d, 1. Si, d,d Anb...... cn.r wa ,Its 6, doll, h;I_ C,",,,,,n srscr or Bus- clon boiler, de rso, ti,,iques -1,cdld..
amb . .... ArI,-II I, bal o, Hat que c itar [a trndcnfia. trui, It, A-11. Ter...
no"tro a, ,.J'drt op n d B -k, hot, .b.d,, ---Io l me 1.
IA LONDRES "T' on is I, Tufir-. 'U' c
o, ri,, a r net co"a 1. N 1- a ligs, I G e, foment. ig.da on Q- dlI 'Campl, PV- %. tru I, go.
d-do" r'p'roiIrnnI,, I romoanoo q.em I e 11 InbF I a] 11 r 1, 1% ll I oln:, It
a do v no 5C Ir reparR IgIii. d- d.1 OrPA IS Furasta pot tan In Pparable r. ,lot S.In clc;cl6n 6UR I, ndona
Pe del juzgado de Primpra Inst2ncia e at so embellecp. o se destman li- dI, "o". d'.. r.on do, dood, I'da -1b._ 1. f"li. I. nobit
Instruccoin de Cruces tLorenzo y -,ccins c,-cnm uncis coantas PublIcall6r; do
en P-! Alrinx.,, y mr.s. let g ros' que no t"bajan. tomandoA LISBOA muchas. veces el chnero de Ia .... ..
I --J ... imjamo.
c. I r el el n Y P,,o m-ri,. - ori6di.
parasitiEmo que hace infecundos Ids d,,,,l do elt, -Pft.l. -PId. of .11, preap""Isi, cle 1, Republic,* .... 1, Robins, I do funjo Est'. terna de los parques parai La d, 11132
W A ROMA Habana es tan interested y ta sm- F-1--ad. G. Mo o, y 4,
X f Fm en I, pr s
nctante, ur co id'ro 'ue d"'
tirxe VaIpardha o 1. Jul. a .1,11
CAr S IE N S ri6nilpara que !at !dca. tengL2 ef' C:
tid d I
En Nue,,"
Dead@ Los Hoollson. hal- N S U P E R A-2 'k.'e,'t larelo, Centoo I.I.Iloo y Madcid,'.n DE SIEMPRE
to dir-cfe... y desa 1,64Av4,,, 'rMindirld todia. 1.& 7
copiloilots d. it,
a. ,,ll
Europa, nf:dlcinfe goroost.
Z;
*4 SOO 14CES Jr,
Los uelos direclos de CIJBA JA de Awaci6ri o
Europa, le permilen a Ud. okorror fieerpo y disfrufar Audiotone 50111lizionjill el
problema de [as dificulta6s cle su estanCia. des para Oir. SUS Ventilijiliq
Al icljar a Londres ... Paii, Roma o cualclulero principles son:
$ 7 5 6 00' m 011 0 gears capital del Viejo Confiriente, conoZCO Madrid Una sola I unidad, liviana Y'
minfiscu 9.
IDA Y VUELTA sin costo additional.
(MAS lAdFUESTop Nuevo Y mejorado "Eliml.
nador de ruido".
Para obtener espacio el clia que Ud.
HABANA -MADRID
desee, haga su reservation con tempo. Altg fidelidad Tonafidad
clam
Coneu'sosobre JAprueba 0. P. el dragado frente I Finanzas A
DIARIO DE LA MARINA
a los nutelles de la, Burrus, So A. clasificados 3
Ia, ONU,'y Ia! pigipa 31 Informaci6n General SECCION
Mio CXX La Habana. 31artes, 8 de Julio de 1952
in _. paidad para facil
Estos trabajos son de nec' itar
opki6n pfibfica el morim iento maritime en ese sector. Mal; obras
El minisr. do Obram Ptlblicasatia. dell d,,fi1armE,.nesl, Rivas Pereira. pa i D et nido uni) de los asaltarttes o Ia relojeria de R adiocentro EN OHIO,
[fasta el 25 podrin mni.ero civil Jobbi A. Mending do f, Bernardo Rivas, emP ti6 mu. apirrb.06. at p,= o plep"d* d cDwImion do Divulgacion
enviarse trabajas y cinitritto riministrativ. cel e.b: Id I Mintsteriu, excellent, Hoy sera presenlido sail, I lu",Serii presented hay ante el jues. Trtitase de bacon ascender unos di" mil pesos, U6 catedritico nortemerseaw
,con el doctor Alejandro Herrera yamigo de Ins periadistas que cubren & histruccion de 1. Se-16n Ci.r'a Las artuaciones fueron 'emind8l mr.b. tie anulaciar un prowto do
Arango. Para lam obram ep d, J be,tlar.dem0P- Reil-naus nuestr-. b2jO ]a 11CLUMICiOn de ser uno deal., 11 u.ed7. de Instruccion de aquOlia 1 "Slitalruldlim Auditivas" en qua me 4*.
Un concu do.b. de -to -I inuelle 1, 1. C, a. Pa mig. 11 Ivas y a us fa sutures del asailto y rabo de lel lr Antonio Espino, Carrillo alias "El Mexicano" r. !d
a p to E In,., lino, de Hinina Burrus, S. A. El I le cuchari. par media de grabaclansix
nrlaniur of do nillares. ".20 n carialin
I y ,y,,, Gtup liduerio &I %do rse u
msci6n Piiialion de In ONIJ, miendo of ectsto do Emus, trabajos, que son de I orlemaje at Courdinador do Preiremba. Antont Y C ,- I-In talent. loceredi. prod." p',c a que iapidamerit, onat,in-tra e :EhE Ell cIto I' vot de lam mitA %nansi
teals "La apt Ilia POIllicat y lam No luginit,, necemd d. plura liteilit., of e-cap.firro Manuel do J. Zamora rrillo. inns conocido par el oun, tie ayr en el puclal. do G.-b-ii,
clones Unid L -1 -iinto ptusellm. Ell el hop3lal Calixto Garcia. dej6 Inbelectuales del inufado. FJ docilm
movintiento marilinto on Eme sector Ell un rebtaulant de las alue- "El Mcxicano", de 34 alias y xe-no ser dtitrgida,; 'as cases slLuadas Ell Lo, do eatiori6n do I,,- -s, -n2.rc ui George it sker d
E .11.do el I-. o'cuarenta mil Ile,, Ent n6meros 474. 4 ,,479 a d:d "'C' K E I& Utalveriddad
Debora .. d.sarr science it tin cobto aproximado de do Ia capital. to lue oflecido po. to, do Prado nomero 114. Saina M. -ndu,. d, 1. 1.e.lid.d I do At
-ob. ri dts as. EmplE.d.m y dol To iv C.,Jll. ful! arroslado P, doinicilics; do Alejandro Daz
"Piffifil. trances inglim y, lam Ira. a 9-11. ILabilialoo hata a Xe2l kill I Re%,s lumer, 5 San Crist6bal, 't,'Culcualutti, dice que espern of1w
be, ,a..,., at, r el winisim ffeiaarta col. do 0,P. in bhouetz. -N.- del B-15 de 1-11 "Ili Er,,c,1. Alfonso Martin~ Id If-- in .1 'LlI Holonlizaban Pr r a. Plan, del Rio. do lm 1. grilbadint Lodins
as tendrAn a ", ""innum lip- it. r;b,.:.-,P1,bU.x. larno-jo, al onoud-do, de P d p 'p.g'r"I oulitiple., hend., 'qu
.ini d. do 2.000t p 1.1arai (:Xillb nes, a itnod do Valdes. Josi Barrcras Martinez y Er. otias lesidenciam ormecibera. at lam Universidades pau a 4ut lox iss,
Ertl e Ins %lear, Y inibleloall del Nlirubwno do r-b da el 23 do i .1. tim on 27 y 39. naloili de to- tudialines Puedan eactichar I& pW&Ws
Los c.n.urg- Ea han de toner do .. ar vinstunom stunneti
211 30 stills 'dad y libilliumb. do'!* d 1. rims do, on del Ministro Publicam. tooliniflorla M-Liel Cie J trinionio Holuy Wilner y Li. D,.,b.,,, rvolo Barrerm Acosta. quiene. su- El ligen de in conflagrac16n no me Partit leche cramian 306-932 cWe pur'de antoridadem on mucheta y d1warses
lili.d.. en M6.1-. -Guatemala. El de O.P.. 1-genu,- M-digUtia, figu-iZamotri. el coal ha coribilluido unti president on E I Vedado. PoLO title frieron perdidas on sw pertenenciass pp& determiner y Ins p4rdid" sc- a. lager -d-iii. Inistert".
Salvador. ;,an Job laguna' item pr.yort.,; de br.m.: PlE..gdrm..,lr.66n do 1.b munpluill, &.see 11. ap2l't..enta It el rdhfal. lue han midu ap-landom: que oza dicho compurivro. Ell at adiocentro, de donde fees iod-du
Rly broicall ub on D ni -Eruub- rue 1. de un tramo de ]A acto. como tin recuordo cdl njimm., orommeturadlis Y pistol. .1 "
cut, Cuba y see miembrom de cual Z.nj. He', n l "'a". d
quier organimckm national quo coo. I compreldido entic lam contcattiv. dolafooto do to os le tfulipu m do L.,Ios y bm.rd.z.,I-. 1;
pere con Ins Naclonet; Uuidam a dc %lleb.la Rosa y Lombillo. an el Ce- ofrocido us mpleadom e E-, Ile% or del vacajaefuerte olo)es ,cit.d los propietario, parLaracuto de Pterma y Soletin. un ." E I.e. 6.1 do cualcruler or nizaci6n no gulaerna. y "a pal I oyas par
.Ent., quo gia .'a uldides civicas de 2qUOI fieri )uego de ose. not to. cuyn obse
t6 afillada R una OP9-' barrio. quill gradet,ni vI son., Z.riuur. 1, 1 A .iz del ho.h. El cited.
-El Ju.y-l. de construccibut de sentidam prilabrab do g, taud, p.111, mania. re"nocili en lam albumenes de nizaci6n tin gubernamentl inti-J. 11:1. P.Uda Jesus P-drig.cz
cional aliliada 2' tax Nac ones it un r.m.1 do Ioa,, en lam c.11cm 22 so
da& s compahcrom Juan Alvarez y el datenido Tony.
Vedd,. pro,,d,,,I,: M, ,,ub:n. In piebidential
of Ne,.cl.do do A, E, 19 y A-f'
Se han establecido tram cliteg.ria, icLhme",a,,,a,,o Id d n te of n tty estmuld. inge. En lam uavemligacl.ncis par. logde p,"ailaii: laLcionales, regionally cantal;jIladgntelevado par su jefe el! niera Jorge VII I a Jorge. jet, del ]a localizacilin do Jos tres stijeuis. so, mundial.3 ingen Er. Ilio Maza. I Negociado de Coustrucclones Civiles: 10 se puda pdroceder a Ia detenceni,
En lox nacionaless -para Ins me. P-oYect-i de obrak W Ia! !eIS1pe,1nlEudnte de O.P. befint, Ba do Ton cuap a cn-utl automovi[
)ores trabajos presentadom a lam Co- H. mido p,ob ..... . V a' "" y 17. oblo-p-d. a lil
mitill Nci .. Iex or,,,,izados a. prilgtia do P'd"iad jpelra.ecocib
, be prim end g --plam, y 1. bella hill del loble, pahante
tin pals- er Pro: obrlAe TEJP. : de caricter anti Me Calzadill.. L i, Gonzalez Rani quo ocif-d-ti- an iuna auscrip- clonal. on Ia carrelel 2 qUe Va de Sa- runt".kodriguez Carre laria C_'conocido par "Grifo".
ci6n retail. par u . a I Boletin gun Is Gran d e a ]a Isabela. el cast vase y otros. & N "El Mexicano", fui trasladalia"a la
de Its Naciones Unidax; Y.ull sdigun a.in mIdoured'actado oil julio 26 de Refter.mto, q-tiajIlloolicitacilin al uf of bi
do prearflo consistent an J9 _c to ictnam del BI, d.nde nego
de veintisiete estinutdo rompanein.
.bras edit.d.a par el* department T P"lr a numil trobvientom mo- t
d. I reformacilin Pfiblica de Ia CINU. 'am. y
Sal as regionals. selecelonados en- Trcer t1ima, del dren fee too primers premios nacionales. "Tomas Betan-airt"
Ell trlunfador sera premir.d, elm --a Ftill bplabado par el ingeriezo Mri, perruenerbeirl do 7 dias En el Contra dilutia. ci Pro-1, de cluistruccdo 6n de ]am Naciones Uni- do or", Iranni del dran "Tuma,
call a Mexico. con gastom de vibje Blancourt ladad do Carl,..
guey. van ,t o d tret n in on;
y e.t.nci. p.g.d.m. !a
Y en lam mandiales. se otargarAn svtmelcuto clocuenia y an pesos. Es lam proran.., I., friej.rom tr.ba a. b u Ia, in porlantes nbras rr. nififi.. f-w6if Y esp.n.l. emocilgis le aneresitada 'iiiJan
das entre lam vencedores regionalem bit Ingvi-nzaelcal y
y corl.htirim on una nenci. do no-rall- o
d a s semanas an El Centro de lnfor- To-plefur. d, pirobals.
mac16n de Ia NU en Ginebra, Sui- all sido Hpitioadom of proyecto v
.a an 1. sed.Ode a Comisitin Eco. intralo de las oblas de constralLule tdralca pars Asia y cl Ex (rem a de unos teiraplerics de apr,)che, A)
Orierne en Hangdok. on Ia mede d, P. onto quo be Est. tonstruyendo so- XY 0
Ia CEPAL. en Santiago de Chile. bre of ria Jibacos". en of carriol,
bi it an otra oficina do lam N., a. vec intil do Y 7 in Jibac.., n Orion.
nes Unidas, distinia a Ia zona del to Igu a Wrote bp,.b6 of men.- ?,I,.
Wunfaclor. rustro do Obram Pu I, liens, el noun do
Los interesados en "lam lancurFos 1lrp,1;mtE,,,,,dc,.Ia,.,robram autorizadam deben pedir lam bases y of cuest rup, M emic. de Biti*-n -ul, ito crab.-d- on 1,
ario ciarrespondiente a I. dcrt '% p-, mrot, fee
b, ut de 1%,n-Int",y, rmhlfbiiinrio ,
Ofelia.DommgueE. en Tej.dill. 54. io, of 1.
em ado p i po em ar.'m
'61 eluded. (ormu r
.I plaza para on t regar et trabajil Tamblen fu6 aprob2da of acla cle en Ems misma oficina, tenceri el 23 rece cion drfintlya de lam obeas de
del presented men de a ki. _nmt. 6. do 1. v.rre iera de. ac:
coz al pi.-Imnall out Culd. r'
MUY.REPARTIDA LA PROPIEDAD E;l Safi istie,, do Cuba cullidam pal
E i E or a spla,.,,, Esc.lei
N EE. UU. n'-EIt. del S.b..-tari. TieniIA rainier censo de lam proplutbrins El Subserelario Ternico del Minis-,
P d niteniera civil y arqui
do 1. tridustris. on lam Estatl Iiiluos 'Enr.4p,; L"is V .. ar,
d (iiii.por compleLo ]a p pagan. .... Jib at M, is(r., a dj a do
act.
da de q saerisese Pais main I rrull-- diligencibas rdo nadam con una moli.
nariom It mi.nistme. E estudirl, citud del serial, E Iti Tandr6n, con.:
reallEmsdo par Is, Inal, 3, l g ird
Itucid n am
,. a. lil:
Ilk Balsa do Nueva n 'a I V. de In, de In e3cuela
kings ork rat V. 12. Ell Ia finca Son Francisco
vela qua 11.490.01GO cludridanas de nFl- del P urial,, Hatillo, Oriente, San Die.' ,.a a y de Was Ins edades in. I do ;it o,ml, ra quo so 1, devul%,,: Keell acclanes de crapresbus cuYm f. fi.,l re u'dif par $315.33. par hapledad compare el publicia Tvm fell berse canceled. el ccintrat. quo fur
me d co"acer lam aigulerion oil. 1, r I D
tom ad J!,Itiblua lil""r
: a] 76 Par ciellto do lam acciolll.%- racill F%ub a
tax se compose do personas clur rect. 'it' crelmda pars. por delegaci6a. spinben una rents. anual irwoor de bar In devoluci6n de lam fianzan qur
10.000 Eldlotres: micalblom be tircs;nLer.
cur.a. renta a su uul no n1ca za 1.000 ni e duel"
dill con tit i e el 4.3 Par -in. Sruldil .. dc due' I
d. Ina bal_'. ", a am I E, I 's, I c.dii-I
Confirm el Mayor Itabanero a
4
losjernporeros del MUltiCIPLO,
Expedientes "re;ueltos par Angillaramiento en.
el 61tinto frifinestre. Siguen p0gUndO at persottal %WU hill
rl Irald,, struir Just. Ln., del S-11,111'" mpuc to, Edu-66o
h Crllubdllr, Acuedu
Paz, a I ir umdtje u. dec'eto p y Urbanism 11
Must. I. can I tons us 1-111-9.1 to- Thriunt .Pll.d.,. al fma inie 11
do. mquellom empleadon; de In Admi. brin fiscal de 1051 a 1952, hbb b.
nl.tr.c16- M-niollull Inc. c-b-I& da ,,, ouninAluilment, renews.
Pat- crinh tris do jinnalems, "rest"! I I
mervNias on W lificiram. Atli 1. .,an Slelltsirl..de In C-166. de
cJ6 insist., ve rdempues dr Re6utmulaitnit.
slier mille;! e"c I ad. Iiiiint, lar9n Fn All character do president
rate ocia to& doclorro J:rnba 1, Pl Carus- or Rectutamientia ,ad, 1.
a 'I
ziola, Annual Arroyo Tiltraug. y Scvi.. Wila, Obliffatilro, I b1fim
Carmen Asa ar y los efinrom
PI c Ix Del Pozo lam juramernall :rer on
ruri, jol., d dr. v Car].. Ml. ,, dEap.rh,. cill.l. A I c.loi rxPLa Ina ntparlarn-to. d 'an d I E Err A Alarru.
ine. hof aid. deingpo."'u" E, r
Convocan en P. del Rio do I- nalocillo.d. E.mdmi6n. 'Et.
n nalpirantes a las plaza P-Ens .1 wateall
Far- hqWdedil. .,,,,r.,JbmEn6mi
vacantea del -Magisterio ,un; dolopers ... I quo o In,
amas d socarro. list como otiam de
j.-Iol-rus.
PINAR DEL RIO. I 11ca, IG "i lJor: ,Concluldos ]as pmgoIaI personal de "o. R-dr ig-. 'r FI intilla. comenzo Ia oCntaduria a bif.eirliat n donle Provincial de Em, le rnr On Tasoreria Ins nominal; do so
doctor Fermin Safer Fernau 'E bresueldoll par conce0ta de antIgUeIn rdo to dispuesto en el Re la- of tell I dad. ll, quo habrin do met
in ET F61 en. ral do Instruccilin d.s n it ns urso de estal Emana ra! 1111lu1i6n ouni,,- Labor d,-1. J.W. de Arrifflarsollente
1iR 'A"" y I del Pro
11 1.1 muner. 18411 cut,! !-it-, Ell li onto. do 1. Junta do Amill..
a I effect par el honorable min,as i coma Ia. instruction" dictruld-1 rantlento del deparlamento de 1.
do Ed l6n doctor A dr6s River, :1 puestom ultimamente c,,,,,b,,'d 'I
ucac a .., l1m.11tos Iteinta y m pt
Agile""' ha liblad convacatoria a Xd, E.rap-b-itme, call 4
lifts Jos na-t-m n am zadlia Pat
r, o pi ...... . L" -1 owre
Ia as vacant- tie Enseigu,.; lp" pe m d 1% I.. ve nti'mInumtal Cal or 'ampatim". d Crb. Fise.1
of"' F pe""" v one do .1.1
'a .0i.r. de Kinderartan on min. 11cuu. do rErtifir.ei. a i,
vinel.."Jattiall-dr, V "to 11 b.h.1t.d., par E-pictatio. y fre lm
, Its cintle. do recursollasta lecidox c..tl*a e.o'. P hsibr n do"'
re dos de Ia propia junta.
me lux exAmenes que me realicen Por, Inforoula el scoretario manot T
former el orrespo dienie esc.lafon D quo 1. junta, durarAc el pabl.,Z
Las solicitudes de ]as lr ttresaldrbf irl-ozestre. resolvititres-mil n-E Ex.
1111, ra participar en dichos ExAmenes pedientes en virtue de Jos _1m deberAn ester en Pader del cando cuinad. me Pang. .1 cobra el Prinnot ,upeirliatIndloll Eno- triatestre del nuevo ejercicio.'se ha.
Jeff states do, 21 de ctual, Ile. brA registracto un aumento do ... do Jos raq.Wt., quo Far d, Ur allillIn2sl 1;b'do villas altas y reelbor i
, E E. die I.. 'ir
me exlsen, como presentacdn 'do :n clilm !mprl.n.
,,,,e*dos de salud, carta.,ople more- ,1,,c1.PTul.,1e W r cinidiirunc. mu.
lidad ly buena conducts, ( 1. j.rad. P 4
del to. titulait qua posee, cerlificlones gcredJtatJvas do tempo de ,Er- Se celebrari a, XVII anivernsrio del
'vicins, prenilas y de cualquier otro "t-til
merit. qu. pued. lrg;lr a to
de I ciancurmn. asl com. 1, efec' Can ;;-til. de wrmrumuuif mc 'I
do tip., clir-t. o-im. Enaries din quince de am on.
: rumfam EfItideelimaland.
1, d ad to or- lEn lag tiernpoij andguos, lag farfiliag de'abolengo dis- gU5tO y el refinamiento de sus miembros....
pa.1 ME.
Anipliase el process Ile I.d,,-Ia, 1, 'a finguido se identificaban par sus escudos de girmas, fieli;s.reS.ru,: Y entre to% blasones de hay, cable el honor:a Chrysler
Ia electrificaci6'n de loi do'c't a rjlm6- z alllfdl presentations de las proezas de sus Iniembeas...
Agusti y Ilara ,mc. h a I olitra de ser el mAs digno exponent de distinci6n eXCIUSiVa. Pqr eso
ran an imports e acta medo"
I que scrAn invitad.,,dil, Hoy dial las families de distinci6n traditional se concern
ferrocarriles jfr nceses a if eg'ai'das lag personas que saben apreciar to bueno, y 10 pueden hacer
per ... alul.de..
PARIS, (APLA).- He aid. irialica.' EI'Programa de dicho acto sera da- par Ia belleza y Ia elegancia de sus P69esiones, reflejoAdl buen suyo, prefieren Chrysler.
d a par primer vez Is Incornotoris do a cancer pri5ximarreente.
, 16ctrl ca at ve- 1.
une
oun, a at. capital con Lyon. Y. fur
b, un rile, Exhurnarin el sibado 19
el-tritic.d. d lj6n dos t too remtos de ruienibros
cle octubre de 1932 I Nueva Vestidura de LUjo,
Era 1-1,16n or, .1:,'e1,,ddeJ'I!aIe-.t
nea de csta.capllsil Burdom I Ee_ las Fuerzas Mrmadas
v Be"Iciat P.,I..L,.. red c;,fi ( e
allf a mix de media horn liaiemPd d.1 So latesaber que a] silbado 19 do] Exclusiva do Chrysler
,ccarrido, fine on on Ia so Ild,
eltial, me I.v ri
'a -,fiabia eat .1 come, n !a h ram .!or el Aren ma,, Jeri. Cri 21 C. an L. Habb- M iembro Vitalicio de Ia
Pigina 32 Finanzag DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 8 de Julio de 1952 Finanz" Afio
A I
Ka t e n. record _'_ ad. rl C,,ti- Sin morimiento, pero ftrmes los
!-- ru-..,r, 212 de Poca variacio'n acuso' la Bolsa de Valores de NY,
A r-er-o 212. S"'a
- .,I nor U."a Ca-d"on e 11INT(Idos de vicar en No York
de producci6n he, _111to noldo, a t-dlg
r-d- lon" U--'. AcMalidad Econ6mica
;I Ilevitriron alzins Ins fitturns en ambos conirc
III I 1, I,- I I I Iti I Ptegistr6 tono
sr, P n -rudos interesados a 6.50 Cis. OF
cinco ingenious "', ,,;, Compreidores tie
A,,, 2 0.5 ban.,
'Io, in, 11 I, U dern I': o, ayer,
de rin-h. -Wl,; If rinonre, fut- I to. a 8 20 Cl m is f10j La zafra colossal del
Envasaron cerra de 6 d"I .- o a,11-dad e,, do on' .15 I.-irld., In I
do nn I :I ......... I, ],I, p- in. In ,,iu I dr2a C and 11 durant,
i kl 11,11,10II 6111 El fio, de Cub. Ser 11uhill, fuerte eompra (le
"ifflonel; desacos. Slfla i central "Mor6n"
. U, capital "u' I.., evioees de la
"a _d, Z_'! dirv 'fins 00 It .-a
di6 a rearre! qn, In I U; in n I," no", _M. -,,a en d- pit,, Per Ramiro Guerra
de lea "c", !all 'In". Guaiiiiiinaem Sugar
' 11-11, ._l;l If~ El U-vadu -re 1--inil.
Cuba, durnate PC pi-a- n HaInna Irlitonorr ad tjei,,n ofecid,,,! D-P-61 d, In ii-Itiltdind I,
-,F, h a I ha -I a] fiq do. rocdda U. I ueF,. de .. c"q
,1,6 a I s Cnittur) Cll'b F"rint. In del 4 11 1
...... a 1'; 1. Sir de E 5 U-n, 21. ral no antuago de Insiders. y
d, I -lin. 1- U"i Pm-,, if
c11.1 a 11 1 r In d, '_'ha 'I, U, e "ert, I_ IR Irmpa der, re'
In p U__ o_ 'I, 'u,", -l" lor p DIARIO DF LA AIA INA --a ertido en una melsdura clara,
-ad In I. I do I
U In"n' 1-h-1 e I Ll:', I,, It, A, ."U., 11,- en juh. al P1.11-1. do It .11, "ed ird"', ;n no I 'k, or nl,,rr pubhrti in 6 "1 a se bombeabis a mano Ur. Apaill. .1 effect, al
S, ,r 1: -111 CIF P... Cob- Los carrip-do op"sUrion" van pquifirts 0 n In PI I.1hU lamedialo, dance 5, cont-alb. In ... man Y Is
''I, Ul r n -.9ponsai, Ph- (-11a
de 1. 'Fifin, G".r." on in or- irs Mleres nor 171)rr,- r b, pT-- pir I
La Producer- indi, du ,! dr, ..a, 4. Pn_ d'I Me do, pa.1111nors rrU-mrw,.,s a 650 CIF, ,ara, romp a., C.M.z I, ,ha din iii-ro-vinn del -to de la achaza Converticlo ye
10FOS d Ile I, 'n de !,"' , ""' 6 al In I a. ,,m,ladura nign eappsa el gtlhr.pa be-lb.ad.
F.-d'. In Od,. I-n- U are
" Is 6 r"'
1. JrdUF1 nUa, I' Cor-jo Di-tor is 70 .,F n MERCADO MUNDIAL par 'I N,. Y,,Ik Tllr If 12 1 a n r"I a I ,he retire In, errlmunior I. -cpcei hiestai
an. full ", a EUUr El cerilr;,; %I,, rie %!r-,, .1, 4 A Lart c,.m-SUU ... cU 77tfirtl G-1 I Martin, 11 ne a I ca na ba r I "po. a ...... rM par. q6e III a.11drin c 'n't I nb P
-.sn!, 1. -attilad 1 3M 546 Sn r ran -pu[ti, I M-ndo ,I U j-,n a- do tnih.jo, ela.1 r, auI,305 946 -o, dr ,h,,,,- so ,,a' b-lo.se c.n.lossid].p6ainrd., or 1. P- if, di r rfi.l,,da d, F60 CIF Rn F'anri- P-us sp-t- 604) CIF. N. Y, ItInn ",1 11 an it. aguirr. en el -j- dI -na. liannad.
,,a l- In, op-do a it', Olin Far ""' d"'Pue" a '.' 'r'MnF "full)"
round en g lo, H,,,( I or Alt ;d od.laia ,rarion rn d, dol 4 20 IFOR Cuba. ",a it cit. mi-ion 1. arti-Ind 1-1 .Ud- 96 At-ade, de palli-.166a .1 a, n rre de Uiha rilts I a. Fir P.
lai. Le sIlllln a_.,.6., a_ FLIETE: 38 -ni-os ql I Pill' I, he] fU sn-n- III, alif I avla, j-d-vM de 12000t.1,11 or., c I I", I "-,I d I
Par. estribeler Un -- -o 'A' .,a do In ,,,6U d, a1,11 A- h.bI,,:d prison. 6 f.r. I ena enda hmma
a Casi. Norte par. N-1- York F-' lul gi, d, a ......... prtin- 146 ;0.5,387 a, ban d, c- I "El a a Ida 1,1 me.j. ealrcr
centrals Dell-, or a 116 Pro, re-11 P todo firlis
h ]a al "Iri. del Tap. y U -Fid.a. In Ill
'r I "' r "ad"a'seMn at.19a I'nl;l ,I 1 11, In.' uJi, mail ban .1Up 11 U in, .1. 1-1
4 o Baltimore, let a limitill. IlLbi. I ruro. sc un I o''Un, n lIasa de purga. y Cluarrd- Iii mail. est.b. del
22 .93 s a a a 'i no III, o -d Cu. infolin6 caroud1l" as '.'I" d Pol 11 Ionfalot Y its I., Ulgen,-, de Cuba y t.d.F in, del aturdo DUIRIM I Y la rnilel
I no., a ... UP, en -y no st, se destapaba e
15' 1 n 4.1. 15 ad F es 10 al a pLoduccion a parar a
8,723 AZUTARES FUTU.-S d11 III 's ,,air, n. alcanzado tan t una can.j. qUe lb.
.c.s: S a r QU, P"b'""" I on I I I,, In, u Mr. Wrilno, j M,11_ adUoUt,,d.r del goteaba Ile reco- Err el tinglado o rMP31 036,3 1 ii 'a., de n .. i I U d a FI doctor Jnl in. rj-e 1,I pill AZI ( ARES CRIII)OS 111-H fill a 1 060.000 rilt'n mu, felictlado In, _I In tapq ,,.,dnd1bras an d, Ita ILdo I i 'I lado r, d cas. dr, p.rga I-]- riblin
25 gad- I bag,,d' lltid, hire, 26 a U. Clinlrit. AmIlicarin rilme ; I I,, U. n de 1. -U, I., TI
Nue- "qrtermis" de t.b... hnbUnda .1IURdII iii.b.0, -,,a ) I", ]ad del ineflado fun-de calcit lle' .If a dvi 11 Itlid, jUl_ ............. hm
... .. ... ... -po, "t"a" ne 1-1 1 D, luill-Ill 1. 1, -[,, g-n -Na dvI Motor, -it, Jul b,,bo I c its, en I a/u- Al ca del
A[ p opu, itemp., de-o-I 'fHir.ia Call forn, and bir" I,., el heelin de in, u, "I.. I I- If,, 1 .1 11., n", nurI purgrund-1 c a be,
"., "ift, I n,;n at,
a a a I Minist-to T. rade I I J fut d, -h, 21 0, 1, I'll III [,,a d"I Pill nature d Pu19
baEl Frodc, de EstabOr-om del ........ Ii d- Islas ti-nibFin
He Am I W:t1T1 P111111,111 T74, C I :I ", I "d, I ]I', j"ll d es
Ulturanuq" inI it I g, I (I p-ent-, Dr." 1 3 n Fl- 11 -it L'III I'll"
I del tre it "I "'I" i I to li '. r, q 6, EnI-111,
incinerpriones de t;ib.- Illp-11,ill-I U!"Ile r, 1 11 .,f, 1, .... I ... ........ at,, de 0 it 30 or' J,., tog- I! Int Iw,.ban stilbre so b.- y qued.b.
U "In --od, d I,, Ina 't ),,,anwd-. 11 pan de .-car.
e. cl,- rsos nionne- en del t6,amna dl PA La ll-linr, dI, ,I d-Is 11""I I.In fl- ,,, it, it I blvd,, .1 sl
ci 1::, 11 a 31 if,' C- il-Ill- dt- ('I,, Id" P cr, cle 111c :Urlo. El cle 1. base. a parie
'ohdadr, 'v U, Ull I, a, ancha de 1. ra moi esturrids,
...... F, I'll u,d. d, '10 :1 31 d, 1" C"I" dn ;I,-, 'hun, ,,cal.o a
(I", d, prn ijri Ri'a a San nPlIlill". 1- PI_:... d*, I care, era I it L. que Feg.i
ItI.11s, fl- pnntc '"'m ., y 1. que qudab
C' ?,(I. nin, ,I -u- q.,br.d
"d., --do, Frict a "e. litunn 110 1 A 26 1, -. 6 d, -it Cabana, .11, rand
n ,U;Ua -prr,g.,,Ia Ind-1. de
a I d 11, nln on 'a"", 21 71 21 1 1, 1 j7a por I mb- de- nq I, a nor, tnoiarr. of "'circuricho blar- y el qI one -0 nro- 81.1
hnh,, b", I Inc runacin in ,,,,:,a on bind. so npina-blin ,,a U.. mnq...a esperi.1 pl.l.
ol'o 'or "go, t) "13 17' If 1 2 1 8' ncta
'277 unit SuIl C. 4 a 12 1 n or iInesn'dei JRa' So- r dcShepr lop lprrnns v palab,, a Ins cal- que eran
I. .... no: Sepl-lan, I Culan. A,-r U ad
a"ill-m F( Rl nFi crant"".5006 2021, -r- 292, arit- 60 195 U, 1. Ta Habana p,.,.da., u.. tins El Recomperinlil mniia largors me...... 6, 1, 1%ilb,,. mbnrqu, a p, 2, total 9 752 IMI, a', I, I ,.,a d, is a 18 1 8 ,Ir Idur it Ur, 11 men a gleeltilrolote I final de
Io7l U,%u; ',o 1f-:1'1 '. ndo In znflg
DE INTERE3 Cierre T-1. D, In W-t Icar C,1 "a d oln"ll to Fri. to
'I In primer quin eena de diciembre. y In prolongaba
Illy mlidin u i I end Is atonces d, ral ha9ta Mayo en IvTol 10 a :13 1 1 t i I I, J I;, I pact 1. fllonlj,.a3 d ....... del'Recormornso Y mat. Molt. de din --I a mente, mr Unis
Art. Apeirtur. Miimo Minlmo )n 2 ; ,7 8 d, 32 .5 8 1, M Pit o'""' a Im orzar. y yo no Fie que
1101 d, 1. parsda de once a bra parn
6114 6 [15 6 06 6 0.5 A tl fi sonti (,U, 6 1 at ',"in ;in. Past.,. I'll nuo d' ladopn ii-cra calonjas; toll. 1. can. del p,.pio I. emn.
6 ne [.11-6 durant, In f-1N, fl 04 605 605 6 05 6 1 0 150 al-It.1111 a 10 38 ) 10 14 _a q in "' a yn q, c p.ra 1. .,1. ..fr.
NI. '160 fit --- r0l V-1a of 10 l CUnIL1 it 10 0 d del Recormilensta no se neA N U A L 9 5 L hiiman. AUUIia. 11PI- d"I
65 66 _1 1 66 In Fl.-- Sniptir C. -totvop del Ell -to Libetaclor Raimondo Plat- CIIfI on "sit aba gran production de caftit. In cual crecia en15 1 M"Ito I ,-.:n I,, M-s., II&I
.1 9 9 73 N .5 N N, "Go n "" y' 'a Into r.bustUn omo ah. a.
1.5 3 8 in 1.5 .9 8 Ice in aern 4 -A,,,, i -U y U-,.. de n "'V7 1 E[ Negundo ingenio que -cerierdo. ya en 1890 6 11191.
Fit It -fit' 98, o 9 .1 durrilan too 1 1 !' "In
at I. 1 10 (1 1 ,;r, 6 "1 M., Pat, al d, 1. G.. b..
"I M' p" "Int I In g-lo And- Ilamado t mb I Mors, de
Don Francisco Dia, P-lin. 1. 1 b. I lin
t., I, ei mo- Juba I In, I in a
p ...... no "t.d. d( in io -11- rr d. dr a q lus d, In aln B.1 .... 6. cl-l-idn po, I in d 'r de an
I- ,I .,1 28 In or
n h I ..p,.,a -a d, 111!nIt" ed ladperdeinpciia. La
pa"', I In Itn_, No no,] ..... d, dI R, del
_p-mr- t-f-das it, C Ra an, 1896. durante In Guerra ,
a 16 en -pl-,br, a 11 Pit n I ", d, p, I ma 'd-la No se 'L.Ual ,I,, describit-6 brevemente conio al Reromperwas, en Un
- in I U_ In P".'r. 'I an a,!u, 11., n- d 1 'U. U I~~
it, 195' 1 it s a _',
r a, s: r- !78 In I-, 5a .5 sun,, d, d, pr,,,,,ft I a"o of 1,, at il lerodc, Is pamn"a 'e'P" Pit a y of a1U111 1 11 Al-,
de do, p (as am late, In 111 1A" ...... de lec, ,,, nrl-tir. que le-P-I, .1 Rc..a punt- msn- C.Uumo, sI ,1 1;, lon-UL-h. d.-I al- .,I,,
n d,'In UIFI He In -,an 1-all 'ept-,h- 7.17, Itnh- 107, can 'nt perns. call r, 111 -6. in In I uri- n de in, r. brij.d.Iq:le 171"'. ;1 p-te"Ine, in In"I M 4fli a 92. jIli,. A, ,' d ...... ti- 1 1, ,1- qp-., o'."Id. a) .Pat i". Icd-,n' I a rinc_ ", ""a I de. d:undlealmi
hn ra- a, n ...... n -minuil 37 a or, IIV1 9, twal men It ,, 1, 1, Int, l ..... 1, In,
in-le -n al/a hil it I ,,ad,, 1, 1 'a ppunles ( a I ........ Ialnd,, a nd I no ii, I u, Cuba en F"ril"a jet, igendn,. a,, nIa l l,
de ties en 1 426 lot,,, 'n It 1, h it I, -p,
rd a rI'l ,I a n, t esit'solo, 'I
11 p-ril, -U d""al"'Ir',ar ,,a,,nr I turruil or ... cil:
Fair. A ,, rtu r. lifiirn 1 3,
mos P"01 i v-didin ("'a"o, (Ua (11 Ind.' t1a. d, nna a U aizirSn par, menori iguall
LE OFIECE '1 .1 1 ... M, 1,, 1, x1b. a,] ia,,h. e cm-n-aror 1, ---n,, s, -h,- a In an.
Srpl-,hr, 4 21 4?l 4 2 1 4 20 4 20 800 nd., "Ino
19 N N firmuedlas I, "'T'"In
I fl -: : 4 1 .9 [1".., M."nia, l- I -lutnen de ap,,.DEPOSITOS A PLAZO FIJO. Forra 4 0A N 4 (19 N.M - we hit hami'll 11 11r, .111""s ct" Ilan- -,7,U,,adn compare cuandG, Frulictillura
Malla 4 1, 4 (14 4 M 4 04 4 nii as 60" sumirniv s, entrances I., pi-ecias, an,4 a, ]a U,,,,;,Ufd
J1111- 4 08 N 1'. It! I pt-ow" n it., U. I 1.111111a, MR, torts amen.
DIRWASE A ma'a 4 ol "I 4 n7 N Ahern IL
S, PI 19531 on N 4 00 Nom a,,., nU roloyr or U"
4 a 1. fa,11 Ill. d con qn, rutas qi
EXISTENCIAS IIE ('11111DOS FN cle P bat s '. ie debem os consider
BANCO DEL CARIBE S.A ; Ins precio.
DE ANORRO Y CAPITALIZACION Fle a, 11 de ,prUrr,( d, Y all irlio, que preficien dependpi
'I" "ned '"", 1 r"or 2a, de 'a Is' "ot"'i. "crier I's coino com erciales
W .. U ,no In ,,,nent, F3 do lb:
as c', 2-240 th-, I!12 P Us "o,"'. 'Un."I"U"',
11 Gr.y. r. i- il. i to 'r or T.1,
11 1 -ar. 11 I'll.
El h. d, el and,dilo
Ju.. N. 1952 Jun, 30, 1951 ""Iblicatio P In preldr-Ift, pejo no Per S. Pestonit
InipIntal. I -. El .1. 1. 1 bid
N::",,:n Y-1. FOad,11- rrtcls, ,olo q, I- ; :- 'ca" -p-inj -I&dn
fir *6 d" U D "B""10"'
', A N 164 Il:- I d, I!,, n"t, P t,.,. ad -ducids-pra,.rdr ran I)a
lk 10 .1 r, do I- irrecularidd 1, prIducclon y
ESLA BO N ES f 'd Saltin-h y Gr1-1un :, l I g; c.- rIt.U' ruld.l."
San Filin-co 48 :11817 0111" :I"UIIIUU InUIn I., t. in (111, r a gnlan ', Ph "I da C. ',I 1,a
I'll "T :I ...... or 1 Irr tf "I P;";' 1 1 1- lan Nn I.d;.n la ,fol,ad. 1, '1 rio par brindar;e
T.TA 1, 1:1 b' ed 1 11 it la'll al, da s Fsre',,-_ sus_, ,Irrs ale-roc'. C. In fe'.
rg..
-n, harri, Uri r1tro- qn,
D E SERV IC10 .0 "te 1-- ,p,i,ro,lU d, '_, hns all., o's ha CrUind. e -. a sMb,., fiwa(Ipbl dod mas inaclllda )"[a a :'
Se ha r"Iis(rado cifra record en las exportacione ; ill'ir a a 11',, nullado, Pain determiner las vaHe ndu I-I.d- que 1-11 dl-..dnd.s In, l par-mr-de Ins suvos y darle a
eorteamericaeas (lei pa ado mes de mao In%, ... .... n: a', L
m In Pladiga treirrit r run.
polli I RXtIcR A17R a U,;U i.iblina.'api
,,fit It, fo- FUlas nor F1111PI, d,- ,6. h.nr.s.: que cren
do 'I" 60 p, I lour 1, 1, an Incinc. Por ,, dr-ti-ando In ri-indad d, crinT,
,WASHINU ON,,A I.A a ;: 1 on, U q e.;ta
na del CFnr d Ins i In .1, 1 111, I", "I", Us Ilimm frutns I-man part, integral de
don informs ofi-I rate jn, Ip ,n fa- I as '.an El de 1, d ... 1, 1, drn. ., one fic, 'or"'
"':I 'r 'a d, mulla, pc,,o-,. 'no In, n-nlzr, in al 17 7g I n on r. nbr on ran c" I' ""a nu-Ir, ""a 1-la rnmo media
do de a,,, -I,!vU ef-7 de ennservar Is salud: que
"Ralta". "a """
r. 0 Ile 1 1.11 006,000 dola-5 a '15 909 ", 000 df n-l-, In' y
-rIan 11" 1- 6 If 10'- FA It-" do f.. Unn r 's I it, F an
em"a 6,049 0 O'l, n ]-a bril Ir.t. F I -be
el tino- n- ndo Fl, adii. ..tcria at r,
or or a', a in Mon. ,I I -p 11 or a' m-'c'F Per 'n-ni-adn"' Una Plaluren onuchos 'fors,
Jnj Hr p_ st., ur .mns
or do
H"In or no r.nz,:,
SH I M R MOTORS, S. h. n 'Ini! I P, nI,a sl sele Hart. curdadons,
11 111 1.11-1 mIllon -n no, -)o- '-p .,.,dnd,, postu... our Fit, br .; 7 1 t, )-a'
N 4, enas n 1, Ir.4. I,,, so -In-ta -1t, 100 loolion dol, asegurarse de Jlacr
nes de exprolliclon area M-1, p-hronda .,I UnP-bi-ir s, c M
, a". par 1.45,200000 drl-, or dt'lint"' "Pa"s y "in' ""It" "a tante
I- FI.d- Void- de AMcrc.. Mecr on provechosa, Y con
BRINDA SERVICIO COMPLETO EN garantia. Hay que recorder Fiernpre
Et' It, I.Is port-arij-,"Iri., ,at Id- esta maxima erbaf
d,, rate, in mticultura: a.
'n :. b _W'"' bin". -c inierl.dog- I'M
Par set est. .,,a ed-I eLi Injertind,. Es Is clinic garamSANTA CLARA SANCTOMAITUS SAGUA LA GRAMM en Ks, el stile, Id "q6ile y
;,ropi-an., *.I.rfa Pa. ." d, In,- its firme Para letter Oxito en el
dis o'l-mi: '4,u,-Gn-G.n par frimento'de una arbaled. d, fru,I MUY piolifeta d; ... a udy, bue- tales, Y esa garantia firme se ob.
US(C pucdc 011(ener on p-ereut par. I I,
huen servicio Con mecanicog Foll, flerl. IsIgrend. que ,, le M11stre
cipe herramicnEas especiales y, Unit adectiada exis. 'as "Man"' a val""d a Ins -cros las planta-adres
'X i"o" "I podiritarrins Ilarnar unica, par or d.nd, hnn s-do Ina velmis
a de p-as lcgitimas 1H cn cualquiera de las su caa production. In P-sen't.
i para injertar Ins arbales.
lbses de OperaCioncs IH SitUrliclas E51ratigiC2fnCn[e -m-lisl I, ga,, dran-dii. ,I,- ,,, ,a,
4 in, donde Fr mllian I a,
en toda Cuba. ri, far 'es turns patronett para injertar so.
:Y conseguir piezaiy ser d on ncia. cs el famous 'Per- b,, ellas.
Est. gar.win de vicio inamediato "th inmillacs Una de las ratone por las cuales ca,12 dia mi, Fair, Ins scu-te, dandle I,-- Fltas n't"Iflo, a, h-n ef'o
Mal pt-ripi'lan., 'I'l, C.o.m.nes, Iractores, rimotorelt lip. M-hil. .,i,d.de., d, a;od,id. que dearoArar hairt. 1.
10 inalaorlarte que es Paris
agriccilas filtin eligiendo equipcis acupa el. primer lugar. sM di-vuIa. III popular C;qRIMa cut, P: todo el que ner el mayor cuid2do
'4 ERIVATIONAL HARVESTER. una -;irdad t.rda '. terreno. el Parega un. finc. a ticri
ad -'er 1-11(isd d, Ims Arb..
INTERNATIONAL HARVESTER CO. Of CUBA er-a, anvientilar, v '1,, Y'al tim,
que ", h y 1 .... I- in m,,-(VI-) 2 3 1, A,.d.. Mo. 1, No"- III .do ., el Planaltlo de c-Itivar 1. f-Iteirld p, ,, -mineur con ca- rullura loran 'a netincin. tommir
LUACIS Y COMPARPIA 1, sin"e. c'me"c"Imen". .'1 1-1 rollintins ri-e-mir par. able"Collunse. '. variedad mail witur no, 1-tic, y s par ell. que
t n IAAQMAMA&. 1, A. nuo eir 1
do Cb. C- gUoy H,'gvbn CI*ge do A wilto "gi par Ia que en de -1 mrs. -a- 111 mas. cin lisle In.
G ... be- ir come-al. aunque no Vi- important. Deseamos llevar
dT "y al ano-no de todor, que en Una finhurn .Ild.cf: 1. varied To
11 or y de sbprrid, a lecexpe rim
SARICL IMPLEMEKTOS AGRICOLAS, S. A. uctt, d
m k!, es lany prod a I "re are, I s osas en firme
cin-d.... Colo. it buen. piresqpUt '_ 3 a,, -gundrid.
epc. a.,n 1 11
SANTA CLARA MOTO14S, S. A. n9-1,.,-IUnr demand ,I ,Irfllrlyl Los arboles frutales, para desar-rn.
cl- s-ri Ia 7"'d ad -Wilson Popenoe 1- Ilar, lo-icamente ne,,,,,ta itemor sit aceptacillit en III metcadn. per Po y U. error a on hnrro mal
JUNCO-HNO. Y CIA. so Rral. prsa,,. y ,,I rilidad. e,,,,I,,,d,d- ,, 1. .,Mb,a d, siu, fill,
d.1 21. Ato.4- U d a de epac. normal sit fired- pit d, ,p,rs,rta, ]a d-J.,.
non; 3. par triloo.. I "T,.pp 0, "-a Par I'l P- In cut, 1, p-r
masit surixe y rica. y tambien dc! Ia runna dl,,,,., z ...... q.,a "
mur burna presence) a n-clue a le b, r base so d set 12 un pr I...
tan buern aceptacion '... as t,_ ch,, -,,6o.
F.nrc I M.acas que insi_ 6.,
riarmenle 'b" r m-t- a 10 441 tj_ los d, In P as DIAII I
1 man rlde mear, segururl.d jz, q e in Cuba a at. e
Dp .... .... do de Im, flul.111 eltrid.F. it,- rumer, de hoemor finra 74 prol
e#,,,l d, S-1, ferencia In viriodad "Ha- durci(M de frutos dp primer cph.
Cl.,. M--, iern nj-d, per dad. roliremos In alif-i6a d,
i S. S.-ti da ficn. ttem, Unit tin deber cumplido a cabalidal y
Is --Y I
spiilbu. bella colorac16n annnil.pin- halarrmes conseguido nuestro pr,trns. es na.y P, ibrosa v u prunt..
ps true es ii ... e;'jugen. ydulce; M-hon 111ro Ilue ell Cilia. h1, sigue 1. If. d Jillu g.b.", ... .In epnra Para -ibrar [in
tocend-le d I "Hilvd- p... mis lairs. Ctintiqui- iplic. del no
d ebi I. If en fambUtU demand Dor buents Para sembrarlo.s. inues, to en
,us bell.. color,, anianllo fuerte Ia Primavera teremos el brnefl-
Afiiii GXX Finginvis DIAR10 DE LA MANNA.-INIstri 8 de Julio de,1952 Finanzaa
:A
Temas azucareroa -ont 31ER C A D 0 DR Al. _0_D_6'M_tua ek delaiNoxedese ar(injos a
Uc T A.
110 W 0 7.-Dnde on barge, no'hubo, prestibn
= enta. lij cIonu egrealvA. lZran eiridentes alfundir-spic.'
9 s y el.exceso del 20 b/1, en el Banco -Nacionat' cNi.F.j I. yet M.a den I
of ia 'd- in a let. mic- do nivel.66n nt" Ia"
Bolsa e do .I. Aub,. '. ubr. cl,
Lo hacenlilaido ear Ia de ca: conociera a] in '4
bra can 11 uidacion saltem
de a "En ir lfwtdn,con el firwiliciamiento de 1, 750 Tons. sun comisdo d tax y vontam do interests Rue me dark mafian
ZU4CareS del sur. Be icron from aviscas de an. FAmermdo cerricrit a Its IW 1111 & I&
age toy, qua a cilia Itcer.
PorlSires. MerriH Lynch, ax4&rr"j dice L. 51en4oza Cla. Pre di
cilo prome 1P, 'par .1 Importante interim appe-jdas re'd rl'r,'Ierr'e-fu erlo'n m 1.4
eive nner rante lam lards, Its posicionex de nue. baJos a il
ONJUNTAMZN*rZ car, at tribe. do.npviambre de 1931 hasta el-31 an In qua se han hecho senior IRS Pi Fe A Beane mi. ir lo,
del mehor Aurelio Partuondo do maya de 1252 ban sobr! cansecuenckas cle Its expectsciones I En Ia RevIsta de a de lam Aparte de tod Uesto MI ye va cosechm extaban flojas. Sin am- on Re
Jr, qua -1 suale cubano 17 P= 'Od ptimistu del abo precedent, at Eh yer ano uil Marvilaza, 7,Comvafiia an toner an cuenta, qua
1116 a concern at panic- e relac actuat I. samnut Banco a adoterminacto uwana- afica de Corea, expectacionex qua an al :nl. no) no se vari obligado a ernitir mudo domlegma dEsdo Ia emban'C111Q. via. 1W demo dd= !ff4e lV= cha an mievik, p elm dinero do
10 de too Macadam Racial del mo on
yer to do caft par, Ana -Cuba slempre acumen relieved .mr !,oA figanclandouto de. IRS a n;= Rat =, y
pot In Asocinei6n de Colonciii. %;ar r= : New York, Is, firms & Merri a tat 11 M ollanta.
ca do divitmos Prablemax., azuca- cortada, do no memos del 11 pot aventuscion; dodo el'petimismo Ia- Pierce. Penner and Bung; r 1.750.0DO Tons. de minicar voltrantelde do an buena parts par
reros, an ofrec16 Ia sisulentenota 100 sabre Ion'. esumadocs iniciates. tente qua sufren ]a empress; at ca- idgulente: is nice de mote sho y *1 prodo pro- beams.
editorial, cormuctindose'redentes, Este circumitancis &)a no a Im vo- vital y at tcebaJo, us inevitable media provisionat'liska' U tudmir a Ins 91 pml*,, promedia-Tonemos anmanife.tclonwdil an malialstrode jur Comirste No. 4 c 63
led y at control Ast harnbre qua lax Indices prod ctivos romple. colons an Is actical.inct ends". Lot tandidu qua an Ian confereadits h"
- maidu. astablecidon. omentarlos de losloichores Mendota bides an estos dlu me ran todom Ins .1-pri.
Agriculture, doctor Eduardo S"' hacondado a no. hay qua selialarl l1te mercaci o 011MAInuci Plencia unecolin reclactadoo'era Sales t6rminw: Una tronsacel6n do establpurfm
tar Rivaw' cam of primer exlabdn de la.cads- Etc as, pr.alsornente, a] f.n6,,- cuest16n nominal Iw ant" exuactl- cla promedia provisional altipa
Los Itseesomilades y'cI emese do 1 Garxstiu -El probioei- : re do
. no qua se he Ida forJando suculvg- no can qua homes de pechar. Pero risticat del dim el.almire final de Im Ia tan diticil, a qua ; r 1U..P.-n.; 4.17c. an almacin an vex do 433c, -a
Acarea mente. InculPar a Jos hacdfidadom come 31 diferenclaff- do estate PlItre morm y ibI6 tontot ateclues,:se he racluelto qua estit hasta share.
ax : "c Noxotonst eatimarrop
notation del Dr. Eduar- ties tueran too responsible, 6ni- septiernbre it 16 pun lue milliliters,
".Remulcmdo tc, ancient, an uhatorma tan Sen. qu st 1, .a.,1h1d,.drde dInero quo It
Lai da IR Plante a cimumtanclas natur. lead aiquiera principals do to del cameo dat enadprar marzoy -no huhisme a me
do Su* Miss. senator do Is Re too -favorablea, a] produ.t.r -no ay ant nun Una cilia qua of oida torque ct cid.as alcalong,
cini3irce de Agriml. tic at tuacicm as, a todus lucce vender aet)tieMbktppr parts dc coincide can at empr"to de 33 on deb, at do un
taii1olica y Gore r 81no de cafia- a. a nealf"Utra an un'll IQ 1. base its.
lure an at blercut del President. de axticts .6 h exagerado, par no decir q6 fals;, essa comisfordstsm, .a. at page a losiveteramon gina I
em: antrado situad frento a 1: it- Mercado vacia; COMO J01131RCUencia Un, probable mh4biera sido que de Ian I mad a rovis
Prlo,'con ociudim de Ian and 20 Vivo erpnoviembre sabre at 75'
an- activate alternative pars compren- El ex ministry Suirez Rivas, an in bra Olumeo i.i illonaa qua represent& at flannel clento de is xafra, a sea, Ian 5.21111W
tax arocarerom de note ahoyIn Po' d.r do egulds. cuil he Ida y te. el curso de so andanado anti-azu- n an pon jento de In mots de 1.7110.000 ton::
Iftica qua am prop6sitz-hababid. mint in dax forges do ax6car qua me sustme toneladso qua aproximadateconte re,
ban distrulado do &Iza a oti:
jda'burnaccamente qua mar, Is con. carer* del "Queem Mary". cenour6 d vi 6TRI U presentard lam ax6carn quo an ban
qua articular, To qu! a "C"' vendido a Satin a I& vents y antreXNZ.
ducia de Is Increase mayoria at no a loultacencladom par Iq imprevisi6n So ptlembr. 420 par del oncreado con a] nombre
Un difusl6n expIIcabIe, al-vRr-.P0' de Ia totallclad de Ica prbducto- qua, setting 61, consisted an no ha. tons. to Estabilizadora", too bangs acmer' a modo de anticipo a lam calmness ists
I- antecoaderltes qua concurrent act ciales no.1levarlard &I Banco Neatens cantidadem netas qua reclban-do lot
rem de calia y, an Una etapa mks bar acumulado reserves suf1cien. Contracts Na. 9 pars redescontar at 20 par ciento y dances a pr6stamo sabre 1.750,00 to.
1, eacionads personalities! y pot alto de lam productorects de azlkcar. tfs an Jos afias de barman azuca1. actuallciad y timacendenkim, del demis. todo alto So he hecho idn ne. neladas de mote Estabilizedwa
a I constitute un 25 par clento
terna. renclimiecalm 6ptimo de Is tie- rem Can In qua poder afrontar, El Mercado realflitntt '40 tuvO cO ecsidad de mocifficar Ia ,ay ge creci qu:
Sin embargo, no me podirla dedr, rm me he visto compro qdo no 56. an Una situaci6n came In actual, miento despuds do IN-diall f66tJvcs Y el Banco Naclanal y ewe mi gro fi. Zaire.
10 an at data mencionado de in- at problems, econ6ralco-timinclero at total do vented; skArM6 L.030 tons, nanclera me he production mediate Vamos a flustrar con aigumas ejern. id siquieris con at iialmo de 1. .. del financlanclento de too exceden- Blnfj= at haller Into poquail, uasa Jdern and a magilia Ian
In neculded de apelar a in SoEuistim. qua a, 19 plan to qua auto significant
controvertible valor utajj cccfca, I. a to$ r. do T an 110. b I "to puede re. diatintoo stateroom clue at pudlossm
Yor badfulatencip- qua at politico vi- no adamis an hechos com a] mi- lam 5 cl6n inniecilmsta,, bra iecuper6 um en qua- adapter, tomando carnoba" M CI
llarefia.haymacertado izacto: ca, servicicia del state b 1 6.5". 1-14a: Gsrarc.
nunclarclarctom.:Z1 doctor Eduardo guiente. rigurosamenti d" a S.W LAB qua va a mallet
dos puntoo 491 do una At "Tal
cortsdas a principles de an-' A esto respect elpio me iitenzo an qua Ian If 8,2;
ifes me Rear dItiam botif us an
SuArex Rivas wmul6,las refericias hab, qua de- ju in ::
fc fra him vuelto a Sites listas pars I it in a of 1% Safm vIeJR qua ]as be qu 1v
declaraclames' a bordo del "Quota cir, an primer ugar, qua at q nects comeraisdes so un: 30
it :vom; rtes, unct a no tum milf a- n intelSSCA de diesel a pointer Sabre eat& mots y a ton 12 puntoo. a Inte PUDI4
Macry eve palaclo flotante qua sur. nanciamiento de )a reserve za mad ante M "too
qu a le.oaltur: de u Itudora de 1.750,0"G tonclad taft I u d 10 entm Is recleecontar en at Banco Naclonal tons tax a a b
unt froze, cuan- de a pr6stamos, sarts, afteenrict qua no die. y gast( a erto a AS
am Ian allitin del Affinities, del Not u Ilegaba a su tir- am f Se at fin do &a in de erto, a
to. Dirlass, que el ex6t1m ambien-' do ya Ia moliencla cut, -fre, a travis do Is arganf ma y too sainforta- Is garantla cle su fi-.,r de- colultIV8511 he de ner at co
all orn nomixot trats b b An tonnumms coma blinAMe
Ia an qua me encontraba it doc- "lln" zael6n bancaris del Palo. no tiene led C f Isk Jo. N Pat 1, nnis. gVe comp !a a a ,,, !" -_ -1 I
-tar Suirex-Rivas fwt6 su-inern.. I-n-.1 factor natural, In !!jcrAdn par qui extrafiar a- -- "'. W f, cjd.t;-A!;;__ ronte C- m o U defer,
rim h.cl6ndole incurrIr an olvidw de Dios" qua dicen ]as anglomajo- nos qua means a un estadista co- y 40,000 tons. de r 'del cio nal segun Ia actual legistac16n re. $,Ille
m no h fallen rAZrzpqctj %nalor v nut 1. garantia del bunco comer. y .1 actual 5.62.. at de is 111116dial
inexplicables an un criollo, inclu- n ca Ida at Unico qua he mo at doctor Suarez Rivas. Los If. to., reline arms 00 e#Am.spuractar fir, I eucl y no puede prestar par mi& de F omedio 4.32a. y &.fuel 4.311c. 7, of No JONI& 4& k, a&.
sive an u n criollo depuesid. operada I& direccl6n de In zi- nanciamientos Ica realizan lam Ban. I c ars, indispensable modificar Is onaunno Least 4 centavos.
-Suil. it& record qua registrar nuestro nos, siempre y monde ancuentren entm de nuevo.on ca-U.- r. "to se hlwiane cesaricc at
Ant. par ejemplo, at doctor que. todos lam punts LndiqUen to ne. ley. PE Primn ucco. Si a recatitlehe er Jim *n 0i Cho" mwfi6ft
rez L to pr edio provisional do 43N.
-egularse qua at on ringer. A or.
Rivas 'culpa a )as hacendado, paid. El doctor Suirez Rivas he- jorantlas y seguridades. Ese as, men- vitable'de 1. re do code .5. 1. a
par at excess de producci6it de on. him de culpa de lam hacendados cillamente, a[ case actual, mi. .114, P So r' 1 2.76c. d I all
ran de. crudom at no Ka vendido 350,000 tonelades, Elpb1IiXmRc e? calmoo obtmdri
an can at Pecs. Nonotma prefertmom no babler de do code poolbilidad de duda3. Una he us o prevangs, Ln 3.118c. en almacAn.
4 a y a-b isr ___ --culpa- de -to no- ectaornia-adelartacla y e1iclante as Ian preclos ,am, In q.Inta parte, a un precia itsf.4re I a
o e = pmv om nedle Tie pederwas oramlento in 6slu de oue cobra Ian $10 pot Sam LAB r Be undo came. Suporden I
dejar de subr;yar at becho, qua coma un mechanism de relojerla, an crudCa y In UM& cuyo preclo at Banco Naclonal hirb preeft promedio hunts at I" por III nwidi sil eqiova" a
-El doctor Suirez Rivas to t I .
be, co
mo sabernos todos Ian enhance, qua todo at mundo me impone coma complain Pero coordinator, an at i edescuentoo, qua an no fechm at Ins. cuctas an vent& me extendium hutm.
qua : .eg rio, Ina evidencia, do qua Ia accl6n, a qua code plaza crumple Una fun tituln entrejari a lot Ingerelas m0cm. octubre 31 clarls C54c. y tolicando In su sueldo oingrom wam,
at hombre, GRAN
sun Ir CALWORNIA 350,000 tonesclas On curable de RUI. mote Ertabilizadorm a 2.76c.-tandril,
Ito -fact mks exactamente,-le oncisl6n de Is c!6n propla. El cr6diio, an tocion
a. at of 4. nun re de mote Estatiffindore y coma moo clue at colony recibiris LW on ... para apilqAt"O"Wi
do Ia produccidn'aXticarem. La Jr. politico econ6mica naclonal he pro- sits asWtos, entre lam qua cae al PRODUCTORA DE c, ucscuota ratabilizadorm eirfarik an almacin.
duoirla adruescrem as agricole, an avocado qua at espiritu do empress. financianniento, as y debe fier in- pader do Ins bandits., ellos, de acuerdo Tercer caw. Tomando at prounaffict i:',;ou base, 7 a titular, de tal at etc- at capital y at trabojo me vuelquen cumbencia bancaria. Bastante Ilene ALGODON n no con Jos Ingenloo,. pueden van. haste Is f0eha on lam motes vendibles Contwjopwo *1 4016000 WOM490
mento natural dessempeflim clue pope] pitMoradom qua V Y tupontenclo clue descle &bma hasts
n Is mile y an at anIcar min otras In econornia azucarern con a] cut. der to. P sorprenddlrd"W.decialvo TSFPA). SeOn cl mote americans y qur ac ubre 31 me traccluviesen
su cleallno. Ia pirevi- correcilones a lincitaclonexi qua live de la-cafia y Ia producc16n CHICAGO i precto w quit hay motto me = ,.a
sift hurne.n. as rule a mote ren. ]as impuedtas par at Mercado a pos. del aziltar y sus derivation. 6 d I "Ientras dure Ia actual ley azucare quo co"'4ard b
"a Harvester World". rgmno a r. ano.ricana, a sea, 4, afios, no puedc un preclo promedlo an almacin do ION,
pecto y lot ogres" quj an exte teriori y con caricter de sanc16m. Adernis, at doctor Suirez RI International Harvester Company, -lor monam qua at precio de $IC. 4.110c. y tomanda Ia mote Zatabitiza- ES11ft chor ft Iai 'P
Em pens qua do onto no'haym he- vas "' 'r 'sursent1do han alcarticado son consider. persists en Is amnesia. Cuando at I., par Saco of 'poetic Cuba dejar do to- dorm a 2.76c. at, colony recibiria an
rubles y as aide 1945, ffthP an qua do vems net su mots preferente an ese mer. total 4.14 centevacs par 11bra an alUstfactorlos. Perg at ham. blado at doctor Eduardo Suarea doctor Suirez Rivas Impute a l com y Campeau. C31gutial ddl va
bra no to as todo. Ls caturaten Industri. azuearera at delito de ,lo Rivas, ministry cle Agriculture has- entr6 an I negool(L del algod6n, .do. lueso Ia parands, an aboluts. macin-Laim lalarooll
6n California he Ida or c p Esto an cussem a In seguridad del
as un factor. p6d.r.s. gut suel. to fecha reciente y scf1%md1-Y qua h.ber eumulado suficientes reser- lendo calls- a]
re I r6otamo. En to qua an refierd a ac 11%, qued-A. ims quo"- wo smoodiah
evadir lam IcUloo ticnicas y, & hombre qua, an min de palace olvidar -41, qua fu6 damento an auto campa. hunts colo- r. us at pri. Vkfto Jay *U@Wa jjjh "
decirlos par modo Im. he participado de I& resportma e. v Jembro cadence de Ift-9-moses deltieflopc Australians do import"
veces, contain bl No do'"brid
destacmdo del Gobiernn carse no lugar prominent entre de. un b
previsible. funcl6n Sakernante. del Prealdento Pria- ]a ley qua let EStadox algodone- .,ar a4r .'a.o, = d11-21-Pr6Xc1m CANBERRA, (APLA)_ Porln ,
,,onex -P. die primero 4 marto'ya at perladc
.L. extra 6 aste mho se be dim- rn una cayuntura caracteritada oblign a las compahlas en6, ro" pe, I. Unf6r, Nortastmericarm; .1 center decla16n del soblerno, mmhm
tInjuldo, antre otrap coma, par at par Ia miximR productividad do distribuir entre Ica accloni3tas lam v a pmrtir de 1947, it .1gd6a h. a, ,,*r de F mom y.en ox alin dejacia sin effect Una media qpe' ubxiffufantft an prtmer lugar Ia. in.
hecho de. quo cicada at primer )on factories naturals de Ia cofin y utilid.des mparlkd.c. I anx.do a ser IR cosechm man vsl'o' V-los no-o 'ilizAri Ia tot.11dodAel limitaba Ia importaci6n do Ubm
do California. blen par *net"- fl-r. do Ismandr. beat. &1114. tienapa, del Area de ]a esterlins, Auibrm- THE CHAIM,
I do Jos Lrujos cItrIcam do Ia uvR. despu6s de' tiernalamda Ia volume, Ic Hn. Haste share estas compacts toConciencia, agricola cual Slampre Agnificank us rate- tabon somedclan at regimen do cuo. t
d1spane de i1a fM _'BAN
.,Aunque California rho moron do I mem ban at pr6.
tat do importnei6n, quedando inbonclantes y amplicto terremaxi do ximo marzo primer. Adcock bay j
cluidas dentro do Ia Itilti.. do
cultivo, no hit aid artIculas porn Ian qua Re hablia 111- 6pis is ImIca qua tener an climate Qua to. banew 7:
y l6tilto ancen- linen otrom activol qua r macitntar
ra.6n de out roudc, Jado duccift del 40 par cion- x
N o dispose Ift aviculture de estadisticas. gran produc- clue I to preflexam hacer sabre yij. Una ft 7i
a In cattgorin de .. j an Ian prostitution
n nes as molamente rqpe a I to tomato coma b
for de mIxod6n. El ALRAO anti Rpe- de redumento an = to pars parfir do Ia facha del
rus an at x6plima u act&" Jugar P. be de 1951, A
Urge creae lo recomendado por el B. 1. Re F. a.. lose de operaelones. per @notes do finLn to qua me refile a' super] a Run I nuevo decreto, Ins licencian do fin Twelail
etc ese tipo mis bojo tendrin tamblin prtaci6n do fibres prcivententes
If algod6n, y to- aii-es do Was motto de tat nfra PA01i a
total, plants a de
cult as esifin centradoo Ina- an curso qua podrian redescon or an del Are. de 1. uterlina a. otarxim yormento a doc n min Ilmitaciones. AWN
Por W P--njtbxd Fraga t, n a condadoo. El se- eno. dd noculd.d.
er.t. m en ei renclimlento its v
14 EMOS truistic InOtilmente de aleanten ame preclo'tan baJo. siondo cis "Ironjece. A Lai extreme, alto bales par heclArra Los cWtivadorcl, .. bumear an Ia Fitadiatica do Co- at Manor pars emot Pullen Inferlo. atirm.ci6n nuestra a. clarta qua nos do alguddn de California ban dammorcib Exterior de 1949-50 publics. rem do 16 a 18 conlavo, Ia unidad. permitimo. proguntar I deberno. cublerto, pan u scatisfacclim y do recientementa, datams pars extu. Pero nuestra abletiva am atro, suponer qua ya me han re.li-d. 1.3 pravachn, quo Una buena.pm e de
d or lam Imporleclores de pollitcus qua a] maydamlo error atodLatico trabaJOA do coordlnacl6n, prepare in. ddrrai del vsII. do So, Jos.
do un die do nacidos pan Ia cebs; a qufn produce. an proporcl6a, ak
apuntado, torque quarlamom anall- cliln y dillgenclas indl.pensubles a rodedor del doble. qua Ia mayoria pollom adullbev4yo. isaft at mnsed- mr Its impartaclareas de reproduc- perecuel6n do n rltmo eot&dls'lcn do loi terreno. .1godoncros de tome+%vcm degitioadili a Ia reproduce. tor-para crear manacles do pens. todo ello de ha"r Its Ia nacl6n.
cidn pi-a crear mAnallam de'pone. doram, pars abastecor al Mercado de possible Ia labor do Jos ticnicos ex.
doram y abutecer at Mercado do huevan frescos y do huovom pars at tranjeras. "El noun, desde luego, reprise
huavas frescos; obtener datoo con. conmumo y porn Ia Incubscidn. SI Nosatros pontoons Ia coleect6n do to mucho. Una de lax rezones do In
crates sabre Ia importaci6n do hue- son clarion Ica datas do Ia Estadle- lam Merporlam do Comercio Exterior producci6n fenemcnal de Califorv destination a In fucubsci6n Y do tics do Hacienda, ]as 1.7112,785 unf- -de Hacleftcla. Fa dificil bitter dol of. recites an in Jams an qua Ian
hu"os pars at consurno con Iran. dades reproductoras importadax, su- v.,6menea qua empleen at Mismo mitodos do IrrIgscI6q permllon
quinja y pagando derechom pumps. ponlendo quo hubliodum perecido Its Sisterna. A veces tranrcurre un top- c a n t r a I a r of Jigua. utilizindalm
Ias y nos he sido totalmentat Impo- 762.793 y quadaran 1.000,000 pars so. de shot. sin publicarse. Hay un cuando a neersaria, y reteadirulaAble orientarnom, pan proponer fomenter manacles, taln animates a torna, qua shares cicada 1035 a 19". Id cuando no to ea. Los lluvimi son
madidea qua incrementen Ia cres. Jos sets a state mean de Imports- Coda director hace Una Innovaci6n; raras an at Vulle,.de modo qua lot
tildn de manattas cle P(Med0res Pa- dam, habrian imesto coma minima Pero at ritmo cast slempre me rem- hacendadom pueden asimilannot conro obtener huavo. frescos pars at 15;0WD00 donnas de huevas an Pa. frolic par entem at grado de huconsurno y f6rtiles pars too h.tche- at mfio ION y of buscar Ina datas de Medad.
ries qua Re dedinn a Ia Incubaci6n, Importaclonem dolocievan, nos tape- Estemos mediating do 1052 y
pars producer pollito. pars lam me. an Ia pigins IN do cliche Me- share me public Ia utadistica de "Jamis me he malogrado Una cogrmnja. do brawlers. morla, con cuntro particle. do Im- 1049-50 y min embargo. tonemas an each., die. I- little del .Ile do
'to Itin qua sumen an total do, nuestre noder hace ticTnpo. lam ests- Sn Joaquin. y Jencks me malograEn In plain& 223 cle Ia citacia an- Pa c do paxtu- dJstic" agricalms y Alimenticlai pu. m mienlras existan bombs Irriga.
Indistics, 'ancontramon Una particle mIllones 471 doconas
'W blicRdu par Ia FAO an at mes do dorm y hombr
is ran, con un valor de $M,029. dimp.acto. hequo dice: Avef do Corral porn mam y Itue clentlenen Ian clatas do a.rlas funcioner. Otra do so. expreReproduccitin, auto se antlencle, avent Lo Cutico qua puede admitIrse es, Cuba del 1,. 1951, mobs Dim de qui stones, corrientes as Is ffiguiente:
de pura rose on condIcionex do re- qua use 1.782,785 unidada Impor- origin recibidas, donde figuran pro. "Con tat qua me 1axpuedl radar.
producer; qua arroja-en at afiq 1949. taclas an 1049, an van de air pars Ia duccanam y Pratte. do Infinidad de ;no exiten an rb. firrestre
rude monas qua Ia cum de 1.782,795 reproduccl6n, fuerim pars caba do articulos y doom de nuestro comer- frutox qua an me den blen an at
unidadea. par valor do $IN^ -a- broiler y an ame coma, Ia astadistica cia exterior. Valle:"
Honda ends unidad a 11 ctnts cml Y de Hacienda, an. vez do orlentlir, Se impose, pues, order on arganis.
an at afto IBM tin total do 1111,743 confunde. sencillamente, torque Me national. permarcente. integrildo
unidadespor valor de $14,40, qua clulan an prapongm extablecer Una par especlalliucclos an estadisticam,
roprestpatian pace menam do 14 c:n- manacle para producir huevoi me qua no utt subordinado a lapoli- A V-1 -S 0
tav anda.urildad. Esto to tan b. Iamm do Ia cantidad entrade an tics.- aue 9 oce at personal ticnica- Los rortiftexclea No. 114.'Po 30 se.
intron, qua too avicultoru Al 00110- as aftst y qua a notes allures. Its- do In inamoviltdod delolde, pars evi- rlng poclerida, y No w. par pscar seem datos, rofrin de 10 lindo, brian producido muchas millions tar once cambicto deforest, agluti- do Is SocledcadA.6.
. impscuot Mod.on- ect-didputs ni siquiere lot polillas de un de even do late posture y exturfs naciones, main identificac[6n de lam ambo. n-bre d o A-11. Torona
die de itacdom do close corrients, tatelment- abactrildo *I Mercado do gructes. quo desorientan at astudian- Brooks, no. ..frid. ..Ir-le Y Ploo, Is, . . . . . .
quo so weeecitri o-dir un dust.
destinadoi a In cabs para broiler, -huevos frescos y he resultado to Ia de puestrom probjernas econ6mi. do do J. do no Proaftcontrarto, puts selpin data rempl. cam y nos ponen an ridicule ant. t- .1sun; dento, d.1 tar.
at In. dim. _.J.aa, dead.
laden par at depariame to do Zen I., estollatitom especializesclos an do
Nacionall de note xmUneJ,, atle .6 PIbli-A Pat
Demand de aecioneg de nometria de Ia Junta axtranicra. La mayoria do lax pai- ons"'ad 006m a)-W a,
EconoonfiL qua items Una motmided am qua Integran Is ONU y In YAO h.c. ..bor pars s.n,,;Ja--:jW at..
Ia CompalRis Cubarta-de hullsectitib*,per lowest mental Ya con an dize.cas to c. -Ze
pacidades del serviclo perfoc- a,..a L,
peratinalque Intfividne an a do, JUndo
too Ian cum to. En Cub idle me pueda conflar
do IRA
AAaci6f A Ia B o I s a 4ron, an .1 A. IM .1 p.,taran an lam datos azucamroa. Ion Is to- 0. T a""'
2.471,0110 docionas do husuos par va- baco y Jos qua compose Ia J;cN, E, J1
.En In bolon do valorem ds- Hib.- for d y on at afic, 1951 can call dificultades an ant departano me be manteadido 1& a Ia lixta je- Impa, Ilegaron it once MI nionta.de Econornetri.. I
.1 d;
Hansa :PI,0a) docorempor v or in
firemen on lot precloo do = n promedic, an Aher, Ud. taintlyj pua4e .Ap466se de que AJI tractor
no,&] do bcmoo y sectarian. En Ia call. ar
of do 134,400 doestacJ6 official &a ripartif iyer Ia venta tat labwea ariCol" d$ FARMALL CUB hace, Con ommrl-1. tild- rustle P-w
100 mcnionem de In Compallis Cu- nos"
no 0a Avlacicla a 3. Z. I Atjtnm de Is reforid. ou finca con peqwKettrac. rn"pr-pWec ibn Ia laborAt &a un tremor #4WALL CUB passindo:
En at Mercado de New York, Stout aria do Haclianda, ancontramom y 86' linea.de Implenwotoll butiyel; a" CU&IqUier clast de par 11 at precio rpAs bsjo del Mercado,
I= is vandisron 800 accalarces
'me Intel otord, cajF0 m4y retra, Dice Una par- for on Ian Plating taxis cileriondoo porn Ud.,
de Ia V entes-Cams= 5 7 12 tift Aliesdol Carral, W uza Polli- (Aelles ille Cal mi. F1 Tram r tr6ajo fagri6ja L con Is Ven Ajol
.late Causes 1. qu"6 do 13 too; Eat I Rft jjdd, an Indportsione 6- t EL URMALL CUB
from suart0d 4 oetavos; do los 3@4M IkUgiaft par valor do
reffocarrillso &A.1214126011. McCOAMICKINTERNATIONAL di qje pUede realizer MUChAS
0334232, a seC 44 tpomkirrom at AdloCerro L, politted de
an 300 moxclorms,00 y PROM NI Ine un die 6 1FA;tW LL CUB es muy fW do otraff lebwes q prom FuJorza latificisfrile Painful
de 30 Ust actinto a 3111; de
'do, ad" pace nobar, at, to. Pallas ue to$ at"Imales no
a ded
da Consolidadosm union ashittom v1nms piria at common, put- ,r',Anejar y falizat Jun traim)o puLden ha =.Viaite hoy rniiarw
ventas Par 2=W a 30 7 in C a
., 'Idrrd do 30 a 31; de I. den L tan" CI2WJ1Ae1lCI6n par a Tock, "Imajo Wcola.
read Co so vemileran 110 mclexces cuanto.que .1%tfito.d. an ;it. do r9pido Y eficicinte. a Sait concesionarld rn CdSICAIM.
c1do an factura pair opium, de is.
y Igo ildultio;
26 y N on 'on Janine de 20. Tan 0 Trarisporter asiscolosi. farrojes,
-hr.. eE sA qUjL0pr, of BeguroXeterin t614 MARCOS
I'd'. -to NNM 11OW NA1WM CO. OF CWA combustible. to.
Re.: rio Pa9x;.ewd1'T;;futd do not die d A". lk 11104160.7"") 251, Apme. SL 2, Ambone
die. mocil o, draw agntayox y lam granje- CUL&AN616 09 a Seger blerbs en porques. conmumai
T05,calmadorea Pagan *A par code
eaftpor-um, tribute. Par are per- deportiroa, etc.
to, We 54 1 AD Cattleman do valor mi
GRANOS Adlegral I is Utilmrse recast motor auxiliary Me
schimi. parstIces Aft same, cladon, I- SARIOL IMPUN bornbear agun.
CIUCAGO Zis 7-Im Movintionto 0, 40IT05 'AGRICOLAS, S. A.
do brigo blAn debe net as tta" as to Haldem!J& Ron erra1431 darballia, qus, ya ortlin comen- LOS VIERNES Miogf nigag C016n agingla
tondo 14 reartillo Y
..ta.Jxm1= Z. SALIDA Hobo" a Accionar un Mellon do
Fendal prome"Alo pay, eflo, qua rm um.
Pigla 34 Finanzas DIARO DE LA MABINA.-Martes, 8 de Julio de 1952- Flimur
SERA IN'STALADA EN SANTOS, (BRASIL), UN~A Ikui elegida In nueva Mqiiaa i
IMPORTAN1TE FABICA DE FERTIUZANTES directiva del Centro .M fiCotuzaione de Ilos Mercadois de Valores
SANTO,.iAPJo).- Se o i i etm cidad a semrs olte e a00e aH bn
nbreve 1. 01stl061 tie 1.10011i. : Adoobo m000, 00.co do Brasil. Lit ~ 2.757- en ars BanSo DE LA HABAN
00.1.~ Colobr6 mambio gal deolc BO S b100 AB N
to do lolllont miapd oo rooosa. de poojooto 00000 160 010010 ao0001d o Crolorei s 1*0
c o n olaboraol~n de n mo r. I~ lobooo ulood Direci .d p aro leI COOOZACOON OY0Ctill Aooo "a ,i~i do 1Z::.i000 A 49i_000 'A a l r
to L. So guioI 95-153 Drid-oilo am eol n c ~'eS JLO7D O U. bl. I oof beit 000 '.000. A
can10 ad 000 cc p 00059anes. njo I02100 BONDSot, .1.0. 00..0 0B GA 1 Cub .91 .~09Oi9 1 -1 13 13.g
leodd d 5 P tames D'Aioooo. in- Delgado; vicepresidentes: Ismael ioo. BNSY OBLiGACIONES 10 OUGA1OZ Comi . 10 00ilzrs ie ObIlOecloom 000*00090. Jet,00A~oms70
form.0 q eI a 0 dad de produo. idiuzy Orgelio Doigodo; directar: A$o l 5,000.00 oiso aa nsl IToo~o Tnoo :00arunp~
ohioesreo d o05001d 000 1 oooOoo O.0. Icm~O000IOdAO0 ~ g d energrn cecktrica
tone]odao .o1.0boo, y qu00 0.0010001 Tornis Castellanos All0I~i; 0~l dai tejido.u &ae punto 411 de p* opo~ do oioo.
domoldo ooia drmntao O s ato~bo Abdo: Dropo ido: do eeoco etjd sd u t Rpilc eCb," ii;)
lenoj~l. Gollioooo SoilS Vioiooa Ilss proooi doi Soiaiil s do C., ilil do rlsjaormso0.50,i0~Iw oa
___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ia -a 0.0 moo por 0 oGarcia 3Del.0a% .d7.
d u c e 6 n m e r it d e f e r tillu nV oiu o o o m ixo.o o ntid o q u o I o ti c ts~1 q uo ise l n I P r o y I. L s L ; ~ c i a e a o c b d n c
DflA~~1L oool A.lodogaoolo 00100 d man geaioioioo do prepiood pD:lcoo Is Cre Cub-90. 0 094 $0000. 00 C00* ..0 as -op.sod 000Otd 0
000003. mot11.o0 pa upo9 toa de "5600 0 d0la
000ii~l Guo% i llemo o th Victor0 Mar bm000 1901 1001 Ca p Vg d..0~o l. 0.0 no. inass,1 d rof0000 dtoio
Todtooo dostba poded qIo Nfooo Jom6~lo Meuo p091 pooooaopo do Gool LAdoo Mlet mailoo .ioid .o 00190 004- b. C. did. doami t f.o000.09. oo oodiolo.0000,0 00-O~r ,~ iiiIdl 000I0 To ldo no io 1O UCZ.o MR trin 104 .. O In bs.ilis 0d0 Cub .ec -ano Deud -tlc do10 C rs C .. 0 01.0 d .0000 XI Osio
010.e Rodige q ro lo Mantes de0 del 0000060 dop.00aol o. pul do Cubm, 10 19 34-0014 0 100 310 J oe b. 0. te00 Noel000 004 Brsil d O N p 00 d, bo ooopooooid PAR EL doSI 0001amrsd .~ooo. do . .00 Un.0 r09001090 o . 00.
Anrozin Exportuez Corpoatio Ca. o e0meia u cnJa oto f, Cota0sura,0105 s ibi d im as on ,CrsaoCU 2tsode2
dirbic- Co dicho uncloarlO co Ir.00.l Su Teud Carib100 A00 le 0arcll
octiroi Rop010100o de0 Cubsobcl quo~la nofei a oloor 61r7 Macl M rtnz icroS11. d. s0- o rt.: a 009 1090 000000 .0. Odsos I s s00oar It o rc
Pa. Pr fuel. 4I00.Y d oolMo~~bod~~o lodlo 00000.19.0 osotoioo O 0000 000000 s110 ) o44-0000000009000010Caselln.000 ola9.000000E0. doir 00 Hacienda,0 100190 Tertoil Sort.0 S.,.a. t0. oo1111d0 00.nus- 000000 An of0J00do 000110R .0 4 0010. doSu
deob 0000a cenral 000ilul anho el09000 d0s impspuosto dosd del00 Brsl Diaz Octi 0090a199 Orse G~ez min 90 00 0 4o1100 00
Mopas deotda potoodoo 0100 .fos manfc fuur 00r pesn 00000 T0110 0000e v01 Cario Sataa 9IN00 _1 r.00009 1000 tog s do cu- 7*A
o diinO W oloimo nte deo Teog l l ooh 4003 s. .~o 0001 350 -0.00 We000. . l. ~
genies lhoua. I010n=00 obindootO deo~~ 000-1000ar do 00ertc de Is19 H0ava09 0eti Co.betu If- CooOO 0 dol a $3 0:0 o*. "00 o
Brazil1100' 0xot Corpoatio I-.lcoa u oscoe.hnsb- tbia oCb qu real. 19261111 Ch 0019.l )o 1*010 00gnd p t tpo 00000009 do0~0005101.000y00 4-000 r Inorrn labo y-' 0000 0000cs ntr Xv6P@m~g ggj
aoLs U. .. te00 to00000 0o.00. do 10.00 Aboat Con Co.0 00000 Cap 00al.. 0 lurm be10010 Aft oi 019
91 o et .000 0 2.00%. qu5se b oe o IS,0000 c?9 (Primer dot. mi i mom j7800C9=000 quo &I 05 1mle 0
asu Ioigoon06oo de90 quornca 10"U 0000100ts) Until06 "09 .0000 010000 .0 0 .No C.b .0 0 C dl-ip 1 o01oolo do0 U31,1241000009 d
acjon% 1i~~~do deqoo-afehstrsp rag etodert i As 000 909 00010oo.0 . (. 01000010 .. 00.. 0 7 lod oOOOO rlOU.91910 i0 Is9 rado
dro dlafco lah. tiuasdo implicat doo~ 1 2 .. 1000 100.01000 A. 100519 -COPE Cub. Industrial0010 y0 Comer c0 000g 0a0.4 F00 l0 a
y~lastii Quo ica 00001 tops00001 de 50 veti do to sit0000. B,010 00A all Baco
-1,--0 1 de0000 punt o. 001199.1 to Uni.,1 (900S),0 00urdid No ..h Amrcn FT":oblodo do- dapd- triso4 gnfcrlD6IM
qo don p is0.0000 09050000550010 me00.0 rollo9o~eo 11 d 0110, pan0 oaioid .eluo e g s nadtra to 9006 o so~~itodoTj -o 051,99e.er000 su0s0 0. 0000009 Prroooo no. 0.00 Inc do 25 al= do 0196 cdos do e 00000000 i d Osi Co- y CARACA4, 2APA) -T st 00tlt go-at -iia oo
p~it.dCb9.0d.10O00l0.BO S IDE 1)a.Tek&d NEW: parK 11111114) 31WP -110dOP 5
naje ~C TIAC O 0y000 001 ..s0 00'.etnca leilym e 0-94 ~ n = om -100, L0 0000 3 0 tioloy900105000000
0100qu:,.. A00.0 .1o000. 11o loo. 00rtfis-0~ l0a. oAoopi~Ob tOi. l0 00060
bao r n in j n o coosJIW, Ceta om] 0nt ,q a
otb000 900100000091-m
embiat Tr5qu de taannme VALOOCE ALui Conlin a9100 Una10 reserve0.::: ~ I1~ o0oo0goo0000000000
4-00 00ti Cuan it Ec -r -n me 23 de ooiset do osti 00n 0 inVo
oido~~~St 00000001 .olooo 00. A.lo .110.. 0000-1. 0 00 .00000101100 oi o Th 0e OOi dOrnenmi r do =0 19. '
1001001110 0= m000 .001, C1. Rodol .,.b. d. 00.- n 0.09 .C .0100 R. . 010 010 At0006 do pr m 6000s000610,
A0 'NA,1 do 000l 0 In1 meid 'O0,00. Boto 0000M. Conceor o loci0 _000900.b0 40' ift Al0000101030000
.010 Loren~n part00.0. 01091 0010 d-0 a .0c. (Pr 0~ 0~d 0. 00 iemb, 000 10.0 % olrctudo 19500000 5001 i. odml Ato
liroofd bo iot qu01 0 =dO~o ... I-0 . 000t~oo Cuba N- ___________paOa cadooOOs do OOO*dOOsusO dnf ).or~ Vend u04-lop.t0ci 00%d
.1boooio AT00,0 dor ango. ..0 .000 ] a. A. 0104r loiS. U 0000
A i Put0s 00' 0.00000 4-0. 010000 Bn-GSomomenlefil Itsomi o nevecf boolr en1io ell400o sun 00 .0 00. 0. .. 00900 090. Bandoo dodeoodo-i Una~oo a00.0bldo quabddo oooo Santa0 Teriora .o 0 10 .01 .olno 0000000000000 Yu000 50111 V00 -o EPojoodg ben. .enezuola
miontoria Cuam- dotr Vioa- Aug corn'10011 000000~d d000 C RA OS
S evahicedo:uloteilepralg . d 00 u. 0 "My00. 0101 .7.9 DEII A m roetbooblo, duo ro oo e s, do e tir quo 4ej -00 010... 10000 000000 .r. 0000100-i.. re-idm
do11 do ounto 00 obuoo yepcumaict $6.000 0 00.0 000 01000000orm. 00 0 Th Cu.Rira Ca-e s d ,9 aua
ot, 0100tatiao0 on de ramrines d I.Tiuad 4-1100. nes PaaI cn-1000~r~f 6, y. .. . .o .b G .
00 ~ ~ d Slit 009rs deoo~ 1000001.- o olo, ] o. Re- O093 CAACS 00001000 0.000000ol all 000000 . 90.S-l0 .. 00
0001060 0000000 doR 0009100011101proram ooobarue p.00o0de00000.O 0000111 0. 00000000 41 00110V.:..:i Cop10000 shr. oher A anVu.e.. ... .. 11%Vrii . . 0i0p0 I peaio"dei patsd
1530000~3 48- 47 006 dB-oo 12% 11ooO Is inyeocl. do000 go natral 01a0 lines0.0. __
RI E A EIO (AL) D.I. AT. it .. 0000 .._ ..0140140Wt. ..ion.00
00areetmnepbl tCe. 7-1 ga0l50100 L 0.0005 Me. del ilo b:rao:0100ba 11050 oO_C ratito n g d Cobn. olo 000000- SO00bo1.0
it 's dAo001C .miboo 900000 Jun .. .900Cahyets e ar0cii e nydlln
11. 000000it 3490.0. 340 w.09001.i0 0000 n St01 .000. . 0.1 000YRC .O~OoL
capitaly0lam0010000000000oo do Ai W g ~ .... Tied-di al 0 .00rh4 4li cniia itniia n tia dlo to de o is xo rtto. ~ d i. Coa, 2 900900 do 000000 54.. Ill.00.0 ~ w000 sld. 9% ON oooo6n elquca 000001 01os 000= ..
U.oS RUBBERue ao. extd. A. At, 13 % 1336, natural. 00
V030009 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l tot.,03 de0 200Tof~ No.tte de0-oOId 090.404.f A. F.00 4..o o 00 -0 0 .9 0 Ad ooo 000 Ado so- 0000000000.0 Air L .. .. .. ..0000002400%00501
equivalentes20000 Coop,00 de ACC..ei AA.RE A T. do Corp. -00000Bffe0.0.1.....
File ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .0.. cir ema .oooooolloudr-Ara'. Selo9%Foooc ItR 2-..21.
9000900 de va0or do0 loxobgl. boloodos d001 Amer.o Lo.% 3onDc..-i I. 4% 2' 0nn mi exero 0100n 0000. 000 meo 000400000 1000 as5000-~e d 6sM
ca.Bnad~os 1ilrnt b~ -ilde reco merTS ad0101..10 0 T. 10000540.. g, oorooboo -ooo0o "'~
P R U E N46 G' I .C2 D S!et 62 -3 DE CH000G DE CAFE DE NEW Y91000 O RK
Potblale dus 001 05 000md Co ..~~o n .. ..0 0 ..0 1 ..01 ..do 4 -i
"Pars" ~ ~ ~ ~ ~ ~ 000 00000 . la.00000 Anl.ooo La .R 00 ,.Mg 9....0l 6. U-t 1% 1.I
Arou andyroo 5000 001A 000 r
TOIO 02000). lEn 00lta to Al.Jz..t11a1fiaa-P~. 2 JuptimbaT ;,iA
0..A Trim .1 00. 0100 ,0 .~ .on.ladae3p
U1 00 Gryhun C. . 57i .0 d. 00 .. 00 A0 Z0o0220 A0
tac16n 000 -cods -ltrecu: conoolo900101 oolooo
,. p ouou~ doe enablo 00000000
0040.t 0000 91e 910 con- 00 K el~ 0.:d .. 'Oh;.00 10 p32o1id Haye 990910 4% 00 "0 9 dou 12
pa onrea de:: 4000000 0Bendlx 000. $14% 0020 -. Huso 001t1. N
. . . . . . . . .Sul.. . . . p....... 0 004121 o0100 ioio
P".4o( 11v2: 't" que 0000ta Lati00no06.090rca 09n mia 13or DE NEWORKal
001N0 00 20I a I It .0 000Ppr loe-gio
< 0 >~nt Iro oi. Ju*:: % 00 00 O~O~o0% 01 0 =n lioA. LA-0o 400=
T [,it. Misel. .. ...01.oloo ..1 ..oid~o 451i 00-,
0in0 C0090. an T .0013U f00000 e67
ot P.oooo Co *.* 01 00 0- ~ oo00.0% 0 ~ in 0 t
030aanZ Jto SEVI E 00. -9.7_______DLA___S
9~o aiod elzru vij Con.oda do ifo ',abo 4%ia o. .. la 4%.O JJ.1000000 4%R ~ 9~9s
73 oqm Ooodb.0.74 00V4 -.rg neeit
~~~&~e -ate Gerard delONE R U Tle q v rNE stA Comia asb Z 14% ooto 1104 00 io DE N,0 d 000~ 0EWpbt0 Y R tn
U003itOE dCCelT I 0ojut de0o0 000es y00 Aso- ch ad bll 3000 0001000 010y 7% 7
Cuba R I0000 00 0010. Inc 22% 4.2% aoalesibm 12.53oodd oo
00000300 Tam; y21 LA poleo U f I le. raunte d To.,, _kdlh: aot 'A I' h164e V0I9it1000001 doRF Julido oaskte)clch crmoac~, s trcni hy Ch~rer71010. G_0 n8o dO 840014 covenc16n0009.or 4e rictle50o.
U ~~ A is.ts a ~ as dymeideIta- C..e. 17 111 Lmut Nas publicoma en~ Chcao aoI a
''. I I I ,, .
I I I I
-_Afio CXX 'Clsisificadois DIARIO. DE ILA INAM A.-Martes, 8 de Julio de 1952 1 Chsifiesdoe I.~ PI4
I I .
PROFESIONALES I C-0 M P 2 A S VERTAS I VEUgTAS VENTS VENTS VENTS V E N Tis -- 7'.
17 cum cum CAW so RWCAS RUftkif__ 51 I I I I ". -1
AAWADR j I OF"Paii WIVII&S-1111j" I a. I 1 48 .
CO3IB%0. NlUEBLES:* -&Un HORROROSA GANGA Pj G% At RX ARAB&. TACILA. CKAMORRO CASA DE a MAILPSACIONSS. BALA CO. LIND CA", JA"Vf. GANADZROS. DUZAGS BIANCA, TRACK- VZXDO ,TAR COW I -,
do to .!:
as It. cartaAar. .cd., portal y Rican, Clell. Balle'lato ..__A ca an aseta- C y P?,AW6 soll I
- CV -a-_w .Witic.: ,- y D. ft. oil-.. Larre do] M. bodies. Sadf. Islands, y Sam& Fast. cannassarysass Is 11. 3 11
B finish y corrientes: plaqps, re rental en lo mejor Santos Sua- baw. IWIC-11 Mitures- .. on., scraine rarrourno
fripradom mfiquinas eM r y rEz Casa y cinco apartments, Dr= i ,,.I .n.d. a--. prolu.1's 22. 0 L ..J.xx_ Ten. woste w"xO**==w0.
j L t= = E-3239-4114 Rutes, 13 y L-1, ,.at.. Par. W= _: T "Ci.11 M., _1
Rentan: I li-MO-4114. r,1122-0-14 Apartasin 41. 17.16jr.l.: G.rd- AIL ria.,owilaturant dot ,
escribir, de oficina, todo objeto fabricaci6n moderns. I I I I.
0ANG& $9l800.00 % DZLGkDo dj-'. W, L. V. Z-22k44-l,. do, Set, arboodeals -1
-_-_ arte, su cass. complete. Voy all $290.00 por urgent negoclo III V A Agrj JUAN Z GAWGA, 1. VINDE LA CASA .."A
11, dlr" is 313. Do, Planted. $12.001to haftionat on TX14 CANALLERIA1 DR nu
L lec. e, I b, 63" ',= da L
DoCR" gn XM CINA Interior a t6da hors. B-M& Li. regal $26,000. Pernas. W-5370- '- I 04=7411-12 ,r. $1,300. as un Me).. SUBNA TIN i
.,L= .% .%0 t Id-l"n'.' ,,i, ,,. ,,'cl" P"We' L"" Sl--- -- I We- : a...
"I lar7d= 75). 10 as 13. _.E.397948.9 iwo -AAj5iCIF-C!LS5t bert, Meet. Nueva Ge- .
nares. D6326-17-13 JL E-2767-48-8. i., both, blie iiwiwks. I
DIL- ALBERTO VENEW __ loved.:: ourra.1hic.. VIINOO is . i..4.w- I I -'
I c-1- BE VENDE CASA MONOLITIC J1.0'S.... 11, '" goal. l
,V*r. . '. V.... t.lofrn. F.It.l. W.. -.ad". ; dig'.1d. bW. v.ci-. S Cocclarsed- IIAKnJA NICESITA VEN usagm fullidscles.
X-f.7,nV .',V.A : Irl. Initiation SANTOS SUAREZ c V.J. 'i; W _i fi.. as a. LIAW
JILL.. 06h "'" Vindes, resid-cla ent"tIolurs- I Matte M40L 1- -4--N ,,,,, eludingn letter.. Waste, Bar Clossallis6. res, t,-. AS.iss, IM1. .1tall, T-M -1?7- I~. IIIII212 X _U0k -Kw. *
latial" lonsestend.. Allid. saftneseexed. pr6a C.," "It.a., "ill. b_ L, I Julio am
I= A 7795: Compf.4mos Ruldiriguez, ,uatro tuitat fabricad,: 0 .. 5 -4 150-9373. It.closuct. 6. _41 .. ad.,. thelt.eft. A.1-too Irh111 TW d I IAL I
c NORIRQltol GANGAI POR NECESIDAD E_L"' 41__* KROALO CASA I .Joe. cast ""led. Vt..
dad. .it.. V rI= d= ;:" IN hii.aaaart, Jadlr, t1itess I.. .rl.tal.. .I.. haill IN AGREA W ligx"T i 1co."Malsin 1W.'6""' as CID19 FOR MM LA
S A M.Sblea -do.. t.nibld. III t.. habilitation., closets, caujrt. I doe plantsel en WVC% Do L "Jill.
.its 0 I TAL: SALA. 70 "MI 81 dsts Ia en= raw.. W .- C-85-WaS I
= !a to I.].. F.bj 11011 11.1111& 1-1. 4. tell., M. re 11
. I KIISTICA. BE I, Sri
San Lka. M. .at. Sted- W. y food. do I ass ...... q., -
Gaivader. Consultass -2317. luuitct- bell--. iresiusti- Doesso.ised.. In UNI Is -130 Preautor 7VINDKIN-1-Y MZDIAR C)r-Bn, etc., thatsione a Or I
do 11 Is 1. U "I ,.9,11,delt.11 ld', IS : 1 3:4. Intarcalado. talents SO Hatir V,
C-3W3_5 AS-to a "'i. a '" E-27 .it. .ad.,.. $2.300.00. ,dad,. D.jdAt4" Julio ballriss, pro.-I, ,a,,al. Later. pj.uMr_,S anuip.d. y toosee. -&. ,'L,
Arita. 7 Re, L'= -4411' ___J!_r G7AE ll: hj'.LftU X
ad an 111,1. __ ....% lr_4i "'"' L ""_' X-23194S-14: -z--- -UPIsfoll.d. -3 ..Ira. Ind... twaa. ,.Ib,., una .uxIi -US-IT, -A A .
'E'igW'L .t. 8!!w L -I L"I" 11. Angel A ANDIL KESA RAMOS MMCA RSSIDTNCL% NAVZ 59 VENDS PILOVINCIA -ORINN- CALZADA DE COLUMBIA ga.c,,.1L; r.. ,1, Ind. ton Ill.. "nose'l- ,nudL, y bue, local. D 7 .
I... do] M-. P.L.Cl.l. No. %, Call. C No sea. a ...
Plau. $13,800, RENTA $170 -Se. t.-Nal- al-sa W .._I ca 1010" ..I,- -- C Jm ad, or,*-. L.tir.rul. 4.1,46. n .... I
is I. 17 eahs. 'd '1rL .a.. as So 11 L
It as -.1 Gt-N P .1.1 Acilclurto, I hotel ...... do. al_ Pat.,.. -ri- "Id I~ as It a posibillsiod. Lai
I ... pia.T. ,sci a Iferefflat one &ntee I dorude.111. ua Salrata. allow. Asia* I .1 w .
. .,,Zaire,. d .l .daI do go, ,
c, = :, .- Stra A 7140 compto m6ible or arba-I, roc..It. ,,.do, -11- -cl. v 1. it., 1.1 S, "
. So 3. b. c.. d- to Part ve, Is Inf.,- o,,Ir. ..y ..all.. 3 h.Wlt.cl- MS. 11 "
J., Arl' r6.. SII CaSS4..'C. ascus .at. It..- .f9r!'4dorxws. TO. 1_5092 165, V_=AaA.Se lull. = a. d-l- Tur. PI o, is In ..V, Alid, lWit not, Vt H.b- do.. 2 bell.., -in rati. Into, Ad.11. ATav ug I- T .14 a ,X do russ. T, i: A-4' y B-7 B-SM64U-0 ,
- So t! a, -rito ..to .e.. D.Iufa: X-Ilft di.. h 1 2355_48-9, o4tic."ILlflawns a I .. ,*bad-: Lit .ad-:. .. T a Cal I I
a- y =7 _it-' triangles, As k- A- bi.,.. Vs. .,-.. I --- - -r a do In _122 1 K.IAgWlS S fIOVR PWROW ,f
11. 1 04MSF-3-21 L chh, qua -olde Anti. .27!S.4tj. rL!, IS, =_ _ __ _ S. MIGUEL DE LOS BASOS turrej.r.1,11, C.Ir. d.' Is ft AS If. .
BF" EZ ,led- Costello ,told* I 61 ES
Owbrfin,__ Is- ?*rSt. eallL, N*-al,,. 1-111 y Cl d LAI Its, '
D-13 IItSI J-11. "'...
... A.,J. TUNIDAD '.. -..bl to MANKOLgRIA ZBTRAIIA SALIM jljh
. f --.Ar "d"'t, A-,LI''-. Wife a- r.. Frily ent"It.1, v. oil. US
DR. LUIS I O POR MENDEt P RATE I. 40Y ver.. do lo,,r "A "' r" I Is IN I I .1 I
-11, 1. I '" 1L'VSNDK "to y A- Lor 'Wt- 10 Said, 40 Is. POOP
I r an I- Nd.. VIT '- -I-J -- -J CIL, MODZRNO BAR CAWRTR
;4,_--v-mR I
-52M M-2655: COMPRO I Vend. .1. 3 cauus. nrwgg ,Z ri y ,mtdx, Zatado Pat. 16 do I& plithsorm a based" tax
CLINICO SE)LOLOGO.,F K 11%ull (Ciarriwittir bei4 akdo) ,a ....... -11-trytionnein Itatrea. at,, RW- 0 0 1 L '-",X -,
be.gl,-fto, 11 .... .I. 6 .... Pro .t $MAL
-.1. R.S..I.- Pess, on- In't. 4 Calle P Nl 753, VaRdstaliss: F-5141 m. ..J... VI&I ... W-8141, do 17, I P m- SE VENDE REG ,r ub,- r., .. ca- 0 .c.cal. ft,= = -troto to linallit'snese mile I'll. ,I lacaI." -.11-do.. = .1a.il., 0
. Is _. I -48-9. EDIFICIO ,A We... .1 1. .t ..... .. dZierc": 11 ,
-annuales. andocrtaus y 4. ousball -it car .. ..ch). r-.. cate D.:fi.liIZ, h.bIt-L.I., co- I.. .L. Radent." ,"*bl,,I, a- = nes. daroje, etc. .,. -M7. - 2,t I
a- M.... ri=-'I t 294-444 I VZIWE VNA CAZJL PORT __; E ': .= "y .,J- 0. U.ilo-. rdt- 384. -11--. Ind.. I, ... .. It- 114 t. 4
.. to. olocce, qua !i& .j clinviss. Rating I w C_ ALI ILI
rusecoresertla, .". I.- 1 J.61 $6oo 7 a. 3 cuonce, c y bafka. Set. I, ..2.d.."d Care. do Luds, --V. __ !L- I
I U y custra cases = s.;SrLx..,1nAwU
EVIFICI D9 MAMPOSTIRIA Vt DDS itil-Inixop. 0 go, xaxt=
J= '='S, W od= CMOI I plint.. to re $601000 RENTA ra top, or Luns, 14 on, an d1risto 85 YINDS ISAGNITI45A TIZNDA DR NO. : ,
'U "I 7 = = artsw I AS Ildcroaxsl ";,.b
A-8232. COMPRAM ajg!4 "a, par rectsidad do Vbarnaties. V to; I
doe 09 YlANTlw filaboine. isdifick de, = T.brrZ .. 1,,Ia. Sains", or
. 18 .P.,t....tN .onuabl.t iths. 1. 1-.. seat. calls 14, antr TO*
gets NMxL CiDjemilbut diaries: 3;a 11 sara .' an "It 4 In E'W3-41"15 80-730. ,.a. 3-M. a I y A. associates. ,_;
8 7 libre a ... I "' ut "" ...WWU .2 Gros bri it, clitair". U VENDO CASA Dif=(IVELINATO DE
VbdU&:, It. 303. Scott Icy III Vadl gfiedades". Prenda Its" V- Rd"'6" do c W6 U -.. $10.000 ef.c- 19-um.51-2
T.Mf- 4=IL C-11614-311 JUL ancleclad. Frocla: 141.500,n y ace ,1_ '. ;, QUINCALLA A -ff 80 ASY I I
. ir RJ6,.;aauB Z.!,- I..,,"i 'edt hrt blts&... c. Coarap.stel. & W- 1
,t Itantes, platla, cristales price TULL ." or CRE IiAWC "M I
11STu Van No. IN. Col.. T.161 ... 14130. Us, 0 a.- do torliralea. It raletroL P-J.: 23, irig.:. 49 At CO% P& 4
7 = = D,%= lanas,' n bani I, on ... 1= actual I ,
" cs 7 as habit. a -0.; sw Arturo. W-01571). No I I. ;*,rI-,.U.IMST." ,01
_2A"__" __"_ .r.l. .'.. Ll*i F-31 in arice. ,
. I T. I !Do. I .-, cos nicar, pianos, limparas cris. IS MULOODA ,6%6:;Lat 188dout.,M. ,dil)utflo: r VENDO SOLAR IOXI ""b'Irtse: .. ruisceicts. Cass eTiamxmos uft jrw 4oW
_,., 99 VENDE UNA CASA E n_ L'_' IS, eson.dor I L At .. 1 Z'"', I wireawk ,
K
tal, atfombras. miquinas coser con "'I" I, .... do I'ar xC-.qw%,. ,IDISPENSARIO-HIGIA .. A. A A do pfix y para .1q11I*CoaI;,.17SS I
tlurno. Into tm Atlanta Y Mxaa9U I-. Ga. dis lot mejorn lujiri* III ( w
escribir, sumar. Cajas. Archi- TOIL W-7574. z_3ln!Wl: HAk3AVA, $4009, RENTA $360 SO Vendis Centro Haban, U-6341 wl-INS-434. I= ,
unstriti. .held. qua I. Edtficia entru.t.- h.restpidel, 3 al..I., Ed.fll. do 2Y .hartern-to.. ,_,ard. mentedo do Col6n,
ct I "I". Volt, -A - 9 .asirtan'-1- Ot. scilifitic, Wul-liv- ...... 1 $7.144 nsductr x,.W, .a,.. -tri. MCA P6. ,7R R -1 ill ,- I
.. d.1,1111daul .1. Pw .ullt.-% Ropa. -8232. pLAYA SANTA FE truct.r. h.-Igiev. $40,800. JIL-1. $3 as. I,--. L... .A140 AMIA 0 PA CRALIC I V .... UNA ... So A. Pass 9 I.. I .
. .
P""' -a' I se V.2 3 ...... Con calves derl, s-d,1 GUin ... ; ;o "A- a precloo M 1
[" 'Zisi.. ..41.1cra general. DI, jiln.1 ..." 3 .2W del. Hill. E.t ... I I, d .1. ,.:;: constrt4idoV Islas. UJO&O T 'It
(iiaseel". -raclou'lan. C-902-17-19 Julio vend. P- 1,- ,.b.rc.r ch.lt 2 c.1r.,el. 1 4 speartull- tass Olt. cellrIn -1 11- .d., In-mIh,. mlo dos do ,us led.. ner-l-loss, uris ft" ,ad,. do to C.I.d Jut
yocchr. pituritas 15
Alarrus. Rosalie So --Ulw I 9 -4 Q_ at.. 1.51: I.50. -., no -11.. c re encia. .
I -A l.d I'Latto Infl_ .1 Sizy, A.X am -I- Y c-lactrl-, 113 -, In't-, pars.r.1t, PiAc- W-0122. p-11so ILI: J.rd .. cartel. I ,.
_11113P $70= 'dl..;.SM Rowern. ___ ___ itt'-F. t ,
r.5141. -Sold. beat, I" 12 IS .j.1
FRO . d, 71 a 10. A or ING sicalle. 2242, Infanta 1,05&
Indso- strains. I t:. 3_ tdaa. get
III no. ;.',,:"" 'T
Z-340-3-34 II: & E-237 .r=... 1. KPVdI To ..... A. I ...
-019 cuinprorplaflos --,-I'. I, PrAbricti de Carnlot- xa"Z, "A clutralete Ce-11-1. 11-11 Kersent. P-1. C-937-52 Ju* AJI..
E2Q2%.r IS. 11 a'- ---. I. red. -.1 I "&
W ES r-0_48-3 $46-000, R A (AID $20,000 Etc... Ou ... b -ca- So .dridt.. I la I ones, soval,
DR Cr RERA NUEBLIES DE TODA 14. scail, . ..I.Ill".. lot.-. Cox TIMAS .
SOLA:3= OLOGIA Mkoults. dc c-r it. ,souribir. -Jas de I I 11-16. do A].-d.r,.. V-d. c.j. ,a no filtelroldl-I... r, 130A
no. .ad. tax. elt.m. J.rdl.. portal. -- sS-lt_0-jEj3jjXS. r ''
, Is 'C rJaI "'did"M
c.od.lea. v.JUIa,. anrccl. .SWI. rA- d ENT rhn-!:! ._ ti c"'t. 2 .A., g..jw con mucho patlo, VEND
GANGA Aa ,I o =t u.drx c.=.. 4. I"L TRACDO WODEOVI rA MOLIt Fe
an omtes .r LIWW "I capecl.lid-lit, an cause corairltals. 1L.Ift =*V% cluervis. 4 plasultes t_ l rula or'. 'T
C I77;ft "CD",U ISMt7r old.. .'0W Otc. I ___ a to, I
ded 12 do I _.Lax. 924 ca. 214. I-"" AS... -a -.1a.1,1 -1-fic ca ond .,?%: "'u"'-so' --""
a- XW.ii 43L Wifeen., U-IM .at. Gx- -k ... .... .I Iu S"""o. ou y "' on 1. .I.Me Coast Proci. a-,. ledCoca Por no poder terminarla, vent BcJ-- I-;I h,.l=1.*.1., to adificic. ,jj_,,. ,,,.00,. 0,,. Bur.vl ,. d' .' Calicos R.I.11 ( Sit- I .
E-M ...... do bharata una propiedad Ind.. do .. : -',Sua' y ik ua warb-- Inl.rrn.,
Recall. yLseltass, rIOM3-23 Julio 31, ..- Wine A YIrs.. Dealt Cut. Raoul. Alenen. r4M'
3U.90. N.J. ___-1*!1- "- do- ZIAAI.3I-f I .
queill"Iss, 131,"', recall I I, "Ill ,,I, 11,1N, 01" Mrlno ,*" 111, 11.0)(I
, --DE Bif renta actualmente mis de $00 1""e"I'l y 4 c- Obst. H.b..., ,dIfl, Varlh, 11--vista larles: $7.0011. E4. set A _8A.MV ZN LA FLORESTAL. 0115".
COMPRO JOYAS III to,. ...'ri. CAW60, MisnallU10, 4 JI. ,1mdar. coda. Detalls: Avrnld, 17.0 so, IS 29 VZND1 LA MARCA "PALO'
DR.- ARCE 'epero. BO-9777 c- - let- D. a.- 13 7 14. As ... at Ifol.! j "' j. :.'u"" d 'us 93 AUTONOV00 T Alk* '
llantes y oro Pagamos melor mensuales. Dr. ( : do 3 hishits.licusax.. $311.5w, I-I. N or 6. d.j ft'.7' Z= boxlorts ... ... 1. Irks luviisto do Cuba, as '.
$320 00 y Mucha MAL Mindee PrIhAte: ,Idm At :1. T.-S. Noted. Dr.$ L howboduna Iran rebels. Inforrion, LuI SEXOLOGO precio. Cambio joyas intiguas de 2 p. m. en adelante. F-31ii. E-2117-46-t 4 a a ,, M. M.$543 ICole 'a' road 1154. T.Nf ... X-1113. X-121441.13. SENSE J. OIL 11 BeRMARLAR-5% 1, 1
E-2711111-48-10 -taideliZ -a".
Cassuoultaii $10-N.,,do 4 a 7 P ra.. Rr Mi. por moderns. Compramns sit %IKNDZ rftOfiPZO '11AX400109ow. ,X' a.
safte, evituare y LIJI 114 1 1E Vn.LEGAS-AGUACA OZATaits 'am Me to I sequins. Negoci, &Jerna. for. Von" I. $Lan. Ist
-Ia. Wt 4 ... y miquinas cosar a elanta propia ree % Erif ..f
T.&N, A4WL .. a c. 33ts-. J YY equipaies 14, '-] H, Six fabriceel6n, ,,. -18 Vibota Satre Segundb y 12Z" I tnt.Z.O..
.. d" ,t---SA,11-14;n- Rialit"All "ii,,-,, LORENZO -MORFFI i-i-w.. -,-- c--,,.,,.d,.;* 7un W Be= -'Caasxx C.b,.a'*. B y 12. LxNtw I R-
4 6 5-010 truntura horealSilts, cliarlics eduici, 2 rig,.
CIL RAUL AYNAT '%- La Moderns" 'SuArej Ill ,-it- 11 _- -- ., I
1111041car IS intantoo "Callarta Garci:% len. b ... 664 Teldf A-7636 CORREDOR;COLEGIADO = X i-s. David. am-1i, fondo Ten Cent. A1674. Olga M-1. ,all.rabil, :1= .: Us- is, ,I torlax do .IS. c...d., I listed. diva. JiM E-141"I.I.; VIOSAM) Irr.
Satellite. nuJ* 61,1111s. Youfarrood.de wd, C-Iwl?: axt 2. 13-821-48.9 hbitaclocies. cuarto. a. cried ,. Otto ,ei- 29 NY 110, VEDADO. FO-2105 O-3 , : ?A$GUSEO IIN.rR, io-closylyma co'lialas f -1 --I'
to_ Ardableffina Cum radical Trejami... - firl.. It' to, = 011., h-t, re unsto Il.e. SAN $73 friv ., Ruta"
tell r:',I. fakirl'coc16., ca I A 14.78. MARTIN PEREZ. PROIC190 VIA 7 ,;v ends, Stwdo I. -U*P I 1,
I IINGA, ENTREGO VACIA. ""It.... .hl.
.,- ad- ft.3jd.des, Me.. Ateruel6r, 9 c t.d. do .at.. -.cd.r. "Ih'
I Elm,. .We-. led- C.-Iles; I Co "', ...". led... $12UN. VEDADO: $45,000 ,Can. D W9 417 ____ -_ ,
.red. mpramos vendemos Calle Miramar 213. Entre Diaz .1cI,0.n;1, ,%cln I O!"a-Ze "U'."It ", C-",
Gillette Me A.PItS 11461I.M4 Ast an Wide, Pon'. I PI-tas Ideaendltm, Junto Iall, 11. plants, W _sEtlasla, Natal. CBS- D,100414 Tom c3tsvimaxr .
1. e-- II.I.: Par' 1. *al:: ,,,,,d,"r 0. R-190AID-49-8 __ - 10 M I ,I DIL PEDRO MUROZ VALDES Empefiamos Joyas Amitiguas X O'FarriLl, techos monaliticos. I,: ir-iii 111; S.A., c-L. 1 4 ._I FOR NO PODULA ATENDER QONM d r,
So -6. E.. TI ... no -.
m6di- .I- ars. O to 4. sclo. Tion. $8.000. Con el solar lado $8 500. %NE., y a IS 60"
..rr_ y ,.U_,... yLM*d- ,,, .his as do at. A --g-ILA.,C RONKLA I I I .
Pisos catalanes. Bano intercala- E ITUA $650.00 ",-l""i14!"1-=i.. y dlenk, .. MAGNIFIC70 SOKOCIL VS
.u.b .Mix.... R. cv. .boalut. an xn.= .= ..= c I
so. I'-"- -"" ._.. .._ .: b 365,000, B __. m.ffit: ro-lica. C IrnCr" x.J-,uj-Y I'M ZVOPM = Ssr 1. ,sorts, Venus; is" .= = I j
ans. I... C.W.,. d.-Lar.: 2 a 4 j.d., Ia. ricersco.c., C -.led. 168 be- Vedado, ontes calle 12. edifirlo ,,,,I. M.51 I v.r. ...Al.da 350 at vxxvz SIN PLYMOVIK am
" *%"if t,' .*-,,a do, amplics cuartos. Marrero. .11I,6n. W-t ... h.-IS6., 3 illn't., .. rt..Id". Natala C.WU- lltad I. waited essati.s. Porls: so.oN. IW- : cL.1 Do L-.,4- I
ft 5 is 11 a an R.norarlost WAS Las del as, It it. Trae".. C.16. Tell
173-17-AgmtO I B.J-: a c..-I-. ^It-! I SalortIle'. I 161. W-5470, M-SSISI. Cuba Or Loss. Tmh&
riterict, escriban all ces, $3.N, Oquorld, C in in. VEDADO: $70,0W .I. is M
Nab-. Text. U-4012 _. do ,,I,. wirecior, 2 babilsees it"I. 'n.l.t. eses.1rus. PrI5.4r. 23. cec. Z.2dwswil X4141-31-9 A
, CtdxAt3.I2 n Elliviclu, CASITA Y DOS I c"Tdojr11 1;:= 1,11011.1 ., "L,- pl-.. .rrI 4 habit.clar.. a..- ___ _. ---
. v 'to= ,r Ulm vzma 6
ap:dtamentos. Rentan $100, Ed .. I ,,, ,I ... 1. -squarates. S h.fta, blblWt.- GU NAISO, GRAN SOLAR I .06%."O"'OU S, ,
U-2530: COMPRO Sit ifi-'- I i ='. ,I, fabrics, "". r 10 t T POYhS1::A1,KCAIL GAIN.A. .93
DIL JESUS ROSAL, ENFER. oura ectillel.. a .itaIlln. r, tried-, I estate.. I= So c III I.S., go ,
entre Rosas y Linea- 1 'cald, re..); sal., .4." 3 hssb=j= I d r,,I,.. Lr -"" ._111 ad'"'ll: 70'210- ..I. peons, Noted. Courrallarass. It.l .Ut. 19 Modatic. Parties d d
medades Me lot; nervous, g]An. OBJETOS DE ARTE, PIANOS. I. -d- hotel sent. Monica. 9; V.= a q'uW Camoons hastur V .,At..- I=
5oo c.,.rt.. .. gi.d.a. Bernie, MM. Rental ad" to nlogwf: 4. torakitto .w
Calz. Columbia, $16 W-5470, 14-3231. M.SU249 :.. a L= I !'IN"
, tu MUEBLES FINOS DE ESTIIAX cu"dra I ,-at 1. 4 0 OrNedbal -x- I -)
I III lint 65, Alturas del Vedado: $65,000 gat 1 _6 U= funin" Mix, M. "
ma Ventic ."; WEPARTO MARTI: SM VA NO'g!
solares y esquinas, dos Wrote, In ra., 11 vtowsi-a a LOS tiajelli
culosis, me internal. ANTIGUEDADES, JOTAS N -. ch.lel. still. .ad.-.. A-aid. .Us, .,&Ili. 14M R*
P. .., rig ... parcot.rul, lulletill K.r,Iy Jardirt. -t1bula, livingraIno I x 5, 60 y BOB ,or.. .
: Consultas diaries: 4 a 7 ". I anarthi. vop de $8.00 vara. Marrero; 8 NY 10 1,r ra, ...do,, bonito bar, trantry. her. 11,1114twell, Cerrsi debt* vie, Y COMID __ M. N 47 ,
? I, Coital. 11-MI, I-7711*' ,. B"
c.1,1.11,ri. wi..J $50,000 redb a $580 ) Sbra, busurisn. -ci.., 114 cl.d.., I.,..d.,I.. a.,.- t-nme-n je -1 Got.. V gain
Lealtad 160, ba os entre Animas ,.ad,... .,.cd.. or. *1 I'll" Y ,Ilxl Alturas Bel6n. B-2266. ,
quina. co.er Or wrlb I lodo p.tI.,frUtSI- AJWY: 2 ruarlas. cloarous : Wildl.r. Be
42. F lizod.-as. E-2817-48-8. Yagoda: W111.1c. I'VIL-186. ens-., eo e"' Vwdo ... I
v Virtudes. A43 -7909. d .... ft- '-I. PISA to" L.Wes. -_ -- tructura, Iscurnig6t, $1440.d U ",, .... icr. .. 2 Illinois% Justin., I Letters. Mor- TENDO GANDA TISR&ItNOS MAIUAM" a a seepta On allege. Far N o %
it, 27!t esquilive $16.00 veto do consists 614
- ,I. -:"
C-890-3-19 Julio -- --- __ C-1611: LJ,7ASNtat GANDA POR EMBARCARME. VENDO LA Willdrulare Pat.. IAa Na FO-210. rituaree -.. Cincpri6r, ',. arlI.-tre '- Carl. woort.nix.t.. toda. do 2 halatorJones. Olm frente A-ulld.. Rental. MW .. lisf-M. To- .04 ALQUHJX 109 OW - 1
- --- 21 INSTRUM M D1 MU31CA Y Ps_,,R1-rIa Mitfl., ,- Ter- 05.000, c.dlt4. V560, Larrentot. 'lance 'ficins, C"Ales, it do 1, I .1
DR. ABELARDO LABRADOR nitride (.brlc. Z' to as ;. a Ia y 2 4. 9-111541-19 MMN$M- ,
In u hwous"M .U., P. eawagwo do
III!; 161,
Postal. "' I 'I"". $21 96 d"cil". "$11!. cl'117,12 MIRAMAR: $28,000 11
LI ,_ vin cd- llck.Z Wr- li-It, ,hotel, junto Mercado. Cape: lar, __!4WL
rs -%N-iuillidael crIx.6.. 11flanx. I out.. ,It, .. I d" 7 .owrt .... Ital todhost Mijararcs, Its 2 t ,.. 1 .
. "Ineir I 11.1!1 dVoxx-&*; it .... I,. Cal,, Worst do us. Rule 31 I hZIt.cI...,, -,Ia s, tried- 7-5141. Id. '.0.1, rual., -trador, terrace. %,ralls BE REGALA UN SOLAR CON19 VAISAIII o ,ttt .. ,I MOM = :17 X-106-418-23. 1 =., It filissailly -00 12
crajc = :; at COMPRO PIANOS ,_. 'K I -1
so, P..d. ,.I. I..]..I.r bar.. 1,; ,.,, ,. Ill -,..1I:.r.rId-,a.r ,,,, ce Accra joseenturs. General U...ItIv. j.: __NW.TalgitMILA SALON MUTAL
I- 11 its "'i D. Itsurri-san. False. As anse j n .V It I
:1 "'Alhu at $33,500, RENTA $320.00 W- Mrfti: rntllts. _* jd, .... it 1 I 'a 11 I __ "" Lan. 5041M _Jut 111 St. ..; 1 basede. claserco, quI% I I W, -,
:.I,. Angola* I T*111111. A..Ax"IAd.1ur' 11 I I 11"111 MAS AiACMLZ DEL CO-1. V d '.
C-41ba-3-11 Julio ad. a; Zk1I.1.6....v.. 1" t 467k I'd; dd, .1 ; ,4
- W- ,and, .- ...P.A.Il'.1. Whar. .u.t., I. citarArl"Irl.'"I'l 111.1.1. I It an Li *9 Art
__ site Idea par I~ no,, BIG at ..... ... do planj_ MIRAMAR: $35,000 1 T
U-2530 ;.nx. N11A MEN 1? T 46 AIL,'
"'.".1111"'. I a = 2 ; I 11.
1. r ... to on as-ods a"' tned.l. .--, bell, S Jbi=I. k.lar Avenida. rreuina La Cars, Z TE xrqs % -11 1,
- OCULISTAS "LA PREDILECT ""' IndpandienIcs. 2 -pit ......
A' In RZA."P.r-nir. Arroyo Apola. do, cUAr1;A.%,rLadoa. Olt. .ditflel., $0.00. ran, I pl-ilsa bjdi.d ... I R arto ., 1P. "t.
Vertical. apt.". "... Col.. to to Issa. axis. coared.r. 3 th,
_,,,.i-.,S;,.",,r",dc,.. rc.t.1d, 23 aescd Y I' ."$7 3 ,[..I... 11 .p.r.clar.ins. ol, cl, sats. 4 En e Suite -" ths SLANK
P '. air ..1,842.4on I I b.h... P-- I 114 c,1.- _,
", Jm 0 4 , I poldn'bale,
, Is rl .1 79*4183, 17 "W"'n""". d- gar.j.. a. ..tr.g.. of ... c.posdal. M- Sax F61ix in Ia me)or del Cc r,
Trta d. ... do AS In. ... thil" i. .; I I 11
Dr. E. Cuillar: del Rio Fr.ld!... ,.r-.'.'j .,,..,,. .- F-111drull Bell, n..v.. 3 plants.. :_,ra, torro. Parcels a I M

. Inat' as In ass" '- M-91"- 1) 13 -_ : [ad- d, 2 h.bittlel..... 405.0001 r"U IBM Ili,. F0.2105. I
BURN XVPAIKTO NAIIANA..). as 44, Ili- Otr. .diflcl.. 3, pl..".. to Arr.,le...l.., L$4.00 me a TA ,911powinT cf. =
PCUISISTA Pro,1110MA". C 174-21 Aaw. I .M..I.. $140.000. con. Ij3o: T-5141. 1 -r---- I IS. ,end. art JOIG. ;;;; ia, ME, aiand
fil,: ,,I,. dor. 314. A mrl les sin entrada. Oficina do. l. .. linso fina. esb III ;U
, .......... 6" a Arsenio Fernfin- 1 a do ,t.I..,6kpsbwd lifoolle,
MEDICID ",Ie,,, m ... 1111c, Rentals MIRAMAR: $39,000 parto, Avenid aN ,.= % = da= 9 di O' 9-1-ric
-F -ES- ,;M.11 ine .... Iss. ,Islas rl..c, To'I 3 ki-tkC-16N 8V %. surged
I, 'Yorrisse'lF 'rill, iff J.dill. No !,5, hot..: A5-21. Irlarrant: rectbid.r. warriss. Ilk
-is "' '.,-,, i ns:,- ---, Vaded, CHALET, $22,000 Prcivsa ,hotel. L,12, ,T i i- ,A,%,' u7 assiblor- -1, living ,,.nd,. I._... ... do. dez No. 40 a doe cuadras Rutal I I ,
as NY MR. WO... U-771s, rARRAGA. to W. CAAA "'""" can. = y I". "."" h__ c.rl,,. 214 crisdal. 2 garajel. In- VOCKDO WAILATOB D" eassf
.4 MAQUIWARIiii RErARTU ft- -,Id..cl.. .1d. .let On Is 22.06 IJJSS
-ALL _. Z.O'n' I 4i RVW an efeative y rato ;:tr, '; -Wrill. Poll. All- a ... It., Broad 7. Informed: Sefioril.a ,E3L,,,ejriIi I )DEGA C...d- 41 T 48
..trr.owl.. 12.001, lilrrug.,C.." L.,' to .A.., wis., ocrital, ..,],. ".'r. -I .2105 W-4375, a as
I __ __ ,- calls. 7Z.2 d.... -p.rattl. 3 bliffins. WILL: TO I got. an doolitre. Seat vI
It 3 JIM].. lal.. 314. 'A"ad. an b.-. I V I
___ no -0 a. .0N. Rodrigues. Tejdill. 53. be- no gas. anxillar, cu-to chafer, I habit,- __ Irr"I'do.- NV"In"'. $S.BM goln 03,500 do : WAS. an. 2 1"
'Ed'OrRECK MACANICO ENIMIRITINAS d.n., .risdol Y %,irvicla, 9 ... J. Alw,: I.- MIR C-16549-2 Agot.. b .: Do C. T CA P Or -A t _ORNM AS cp ,,, an Car,- 1": Al-101 AMAR: $70,000 died. U I To. ass I. ;.;;, A ISO .
1,-, duct ,1W, pier ill- LOTS$ 6 2 4 I 1 (So ,= -%
__ ..". .. EG,,,3 rrau. 4 hintrassul hablisci ties. elevate, be TZSTARAX, Or VillDX jig Me Carlo. in y .
- AS, Latlat jadod. Partial, F-51SI. rn bonitoji.- I"
PIAI, Singer. Pro. it.d y ,or I. U-85mA W. Is .he X so A*DR. WALTERIO B. ORTIZ r_'... do-leill.. W.-- Darrl. : oicul. Baja.: Yale grand., a Its, d.r. 347.50 v2,cIu.. a W.30. :Brus Abrau ast. I = 764. MaI no. ch A L
- : lot. billoo. T.U. M-3M, A5-00411. I ,or, .ad.. y Avast Arsinfurant. '',
ch"J. Dowl.. It"clullivarresta. o. (,0 poultry, c.d..,: 314 cl.das. 7 -OM. 31-713L I 9-2132-40.2 AS~. I CASAS MIR .--. Ali.. Vcatrbui., 0. -.1 6' C-1. Alb..i CA AKOA. 1110DEGA am 8. ML rum I
-W. ft.. k-1676-ws arcs, i I.,
UdIst. C-M (" .. 3 befiaL blarflil 1. hot
y ... 1. do ditleLl I.) AMAR'CHALET $U'o -11,11, "I'll, -1111, As I ", .
I. XHoras W.T. "I .19oh"' A"Xj 42 MUEBLES T PRENDAS I, SOLAR BEING 1011 CA A a r SMdMA! !"F d*X0."'0"..
..Ii.itud .)Alan. __ ..An c. .. ..-I-, .. .Ax. 111-asse: AS I-Rd'4a"Saft.1" =11bulan' &I .-..' RAN60 CA -- is!"T..
0.3721. Z-1BOW-Agirel. hill'i'll... an Sulicia. .a so Jet_ crodicar. bell. oil lllrsc poll.. jh.9=-;,J= Altursis do Miramar. $5 Ir ducts. We 27.1 as frall. Petri "Yeansea, ..it" .8i.biw,
".L CIRLO DR JESUS' 8. WARNIZAN, 1. paristicas lissucturco. 3 grautclas h.bi=-. 2 IA chl- 01000 ta X% 1S = sit acip.h.j.. P.L. ROGER, 11" a "We bot
I'filnion I'd sets. Once. $33.004. 3 Pi. Indepsirldforn- I 01-t.. J.d.pandhotal, e&q.Mx,,Pr6ai- $16, noS'i 1,
con UJM_ I 000, Inforthews: Adells, Amu, TW*i Be iaisffl ta-Bi'sagetwas da I t".
se deemuebloo Doeomd.. ,. I.Pica'L.":.1 Its. bIbIlMoNs. -Ilbul.. 111buirrocan. 3 her- Baja,: lentils, partaLLI7 I
wer-1. YI.d. Cajin.. C 1111ceek,- Ilowelts, I b*5- -I:r,,. ., 1 11. I ji.U$4&LO calls. IRA 4" -,Vlo' 19:86122 ne. Ri. as 840. KTERINARIOS FABRIQUE SU CASA AHORA I%- A-ma .1,
- I= MA as collz: I W 0* I A.t J z .&J-14,J), me. .- _.
ME- "- -it, SId y DMS-. _"M 13 ;.W real Idl rr a .,.-. .1-5- d ir a:r-'-- I,. -.= A111w-bo custer, "IsJorable essr.k..."W M IM "it
OIL ARRAFIN SAN74MANA. MZDICINA an to Iibllca. r 7 so.chas .. carn.did.don. I-.
ou'ri.sal., P.o.,odia.d. do .W.H.'! CA34-42. 11. T '." b 41" tail= Y414L .a. ratil, Latuol. Vocle. M rift To-SIN. PARM A$. fl .
I AjjLF
.ad At., Medical sh"APIIZ =tim'a Sl NECESITA UN ELECTRI- .- .t- ..ch. t. F.".
Altwas do Miramar. $65,000 V 8111% as a=
If A. Vtu,,cl -1 Tax faa
Vende" - , "I Ill dise A" quAsue. -an I fie so q g
on .nti 'I 'L -I., *X
Iftranicill. To, -.a arm 'firs rx: L
quill.. d.173g-. Vilita a SGO
AS -9836 Tala- Averlds, Ranno. fulanclaxa. aseartil- ch.- - L V Ptac jes
Mt37A2 cista, Ilame al W dad= p,,r urld .h, !;1% y I C--
"I"I"dY .a.cjj..d .1111-1465-31
Mo... S.das.l. F_ .... WILL ER A ESPECIAL! tax, V Mcsssy
Is. 4 Wallocifirs -Was. vitil on. I tii gd' I!_ LOAARBOA,13 9-42-9 1 in I: iOF tb= g., = 11
1.11. ad vera. -.1-des, .1 on ...I... car ad Ir- 'I"- "on' 411.0.4. Juiloall- I LI. I- L4 ii- WRIA. ,.Do
Ukinestace su azteproyacto are. Almendarest I Plants $14,000 do., 2dar.)- Its chafer. in- 4 cusIttal, C-arre I Jif ocirom A All im I ', & 11 n
WINFLINSAXIO CLINICO CANINO. WITAN. q
to Y Sal.d. U I. or Nueva an 10 mejor calle. owft, manto- 2 b.Ao,, closets !:!!d rIll; I'd-2105. y at"eadli., *."We'll." -Ii.b-ftftdbk
4102 I 11= 4. 1. du .fi.l V B I "
. 'A is size
.....Dr.c. little 416.M efellit, y ,04. X ISIONS17 ..f.,..d.d BRA- fescilld.d.., y "'O" 0 "" do is.16o b.0 8- _!t c.lls Doe. "I'a WW "", e tL
tuca. Tu do. 1 D.JjW33.31 '2111. ,, Zed, onw.
MIXII.I. Tinitwad PINTO A PISTOLA "' -SIN COMPROMISO plan W- Wd .. Portal. .1.. c nilm 191 wassullso C. an It = 1 dtwla! 9 as. Lou I
del "Its. Vassunacitse, Ilk .av.. ad del. caclax So, be]]. 3 hblixetmess KOHLY: $52,00 his UIeLsa. Taidifesse X4732. Is .A Ma" L
at. = 'to n -1 letter -Irig.r.d.r... Pld- ores....l. = D- -49-V Jul _.. a, ill. y IS, V I *4" L
-- I.q._ as ,.p t= utls .. cirng .-No cliad., g.r.j,: F-1141. sonseA raolDVCTQB DEL FAIN
- K.biranc..'.I,. .. do -'Istanart. .0 ""' cb it I ,
ai-Intre .y .r. Pantry. tel-ree a P-11.1. US r1laildad'a D
-to b-it . d Is ..... He-.. 9,lauses y proves, M"'It- -I't. Prmi ... vist'! h= at VERA LA Union REQ11INA -01 -TO- VCNDO UESO COI 9U'AVW
ec ..". III En...,ed.. fnx r".... act MdA do thtj= .W kjj .6
. I doe Pid..t 1 dI1 ntQ.d Lillso. "T I'b;ft. n.1";. '17918d1c. la-acteril. 2 31
I-: ,s"Ou"I & Niln-r' L',- (C-" raG:; Nicatior del Campo, $Z4,000 ...2 .. I. Alto.: 3 ritllrl.i. a a
QUIROPEDISTAS W...truderal. O'R.IJyD.X (b1S*IJ L I = = '. d:% = 4=
,MN_4 10 Is am A-1343. I. 146- As III Afarflit FO-2103. I y lLU.,IdNWNY "" 7 wris !Ja ..ill. C.wd.
I Chalet in.clron, c.t.,on. niattelftles. MI.. clisseta'Stand.., t'c"bTA- xAbId-yWsBr'n C'Ir(4r=:
1, I Los; Jilsdid, taW. .Is. bibil-t.c., co- a r-let.n. X-MA- 4 _. -, I Lot Th.g 1; y I'm Ouo ont
TIN I IL
I DOCTOR MOILAUS. GRADUADO ,xi. TAPICERIA Y DECORATION r-iwn. L E7 9_tlil!_ P-Q 9*0 CAP' TOO 1. D4014 U U.
-1 I MAI got, pan". -b "" 'fi- "V'cj:' ER $38,0W it V I wac,16. do social. ,
"fildaddiii AA.W I rhl-. Se hacen crilld LA SI RA: as, 0, No
-ff. I --WdWUtFf- corti-ias-, funds y ... Altoon 3 in SO AWNEM O CALLE __ L ,
he SANTIAGO- b1ture.. ""=PIj&a, b h.. color Wrtedus. Ot. nrd. are .f.tin.. Call. r. GANM L
10. Tl-! Ksla .1. Lift.. = dad-, 1.11co. -gw&je I plaint.. pil ... I."..., .1..b.d I.v._ Is cojines.'Reparamos alfornbras. ,- nullo, 1. m.Jr call:. $26.0011 Jnaln. pact. ditecto, front. v.rq- J.-Ill., 'r,.l. I., astmSian 144aro y ; IS ..8 Sa No sholl.teasaii4sti Vindo Oldernobilt rataresul. 00. shod
1I*.1 So eart lies, ,,*dl,,I* 'a"" Creopid, 4 I, I 4:
Ad c0ado) ,.C.l N 2" AS & 1 C-31". .._.. .. = r .= ,ft 4 P
1 .. M.. A.It.d 314. Was a.. Lot. sale. -.ad.,. PlIctras cachn.. coonedr, bar. bibil.tell, 3 Itustruss. U C4,160,L
I I a
Tapiceria general y decoraci6n (Corredor Cal 3 h.bifted..... 2 b.h., x.rMls. Middle = ftrales. lu)D. -I.. It I ACO06,16 Ia sombre ta .= L
t. C.- Calle B N9 356, Almeadares Palmist Ar-3iti. Is estate. M.
tr -N 11 interior. Trabajos garantizados 1 7'1 0-2105. prool las, N X G 0 C I 6i B'dy"lli.T's.,in, -.6undr.
.. .69.421 j.1'..Or I Ip", .*.P Irne-.- quiricall. = .b- USI cv. 'Wil.. ciprien.. I . NW =
; Ricardo Telifono: B-1126 I I L1 1'1 C-303-49-1 do.
, Barro. Escobar 266, ca i $39,500 a 1. 1"",= TIzz w;.' -it"es: ALQUILER, DE AUM ,
Reditit $410.00 Nicanor del Campo: $32,000 _si esquina a Neptuno, Tel6fono Ificarour del Connoo. nuavo. 2 plinsted. 10 ir-odists, Mile 19: lit are I -, _Q re, .J.d. Bar Ud Valosedsx;;;
M"PR A S .partorwc ,.;A. .I.."a" lynraw ,par illmo Mi.
2160 C to. Or- plan.11h; '"" celas -_ ..del. B4,1. M13.06 do it- F
, .;
1. -42-3 Agt. I n. 8. _21 W ons, or -it.. ft = = is. 3 Ituarri- -rar- I- i-. '. ...a. -.17! 1;ft
Renta $000, $3.0,000 Ia I N "!,'. b.flu, I...."se -I I .. Ceactiler :M= Pn-- dHOW itI __50AI_ ._ 1, 1.111,.cldr. I plarlao, IS .W- 9, cougailficau I "Ns". I V~ OS AM
ALTURAS DEL BO UE No. 3dd.d- Pefusle: Y-11141. arrive. sersk, wila, lu.,ffi: SO- TOD.6 .11 _" calm. satellite, 1.11-mgm-AA911- ,
I .o., -a. Z-A. No ,A .. ;I. -, .. bell
U 67AN. Ill cle.... ...A. T.., TAPICF_ *SUS MUEBLES IsEdificla do. laxdlxn: caswi &I Once ERCAIQVIKTA AVENIDA, ,
.Tni. Sr. J.'y -at- Ls hatee- C-: ,%=,( Almorsdares, $10,090 ',,,, SAN MIGUEL: $Z5,000 j L O assd 4 LL,
, GARM 'kSPINOPA ,,it cattail. .dS- .d.r, S bsbit.d- I ONE MR AS donle-M m a-- .-- So
Slatift F-2704. ass,,c .ba, I ad ,! LCIpall, lents".. ... .1a. bill.. 11.1sar.".. ---, 3 ,i--,-. Lul Y-CLUBES ... .. .O.", 12 is & LINTILD WTX= !S1
..% ,= = Y.,t=aua r6ol -..Hit --*q..ft,, 6 a 9. XmA IM,,Wm ,NSCZAITA
.... _I .,.%ill
.do res -M, ansivill C-4" AS.= am, _HUM .Lari.r I I I .Lh_ I A ft-h. -l"Fi" 252 --, lort m ,%,r.,,.I am to MI=
He 29 Allies, do, ,xae11,,,, Lnsl do Sax y poll,., Santis iiW-. t .P1 = "=Q _,11.11. 3 ,.,,W priths Al i! i ."... - V-dow.
ff b An. ,1,,L P= .I .= .Mw* goes .41
-compro, mik" i B __ ::1S%i1U- ;W16, .?ws. .a- truEjel.."V1111 M ad lorial-16., I carrel--. I = ; $Us
cle Is .. ciloissedri6s, T.Plint babitacian = X boillat.d., 3 cussloo, ba6-. a VZXOX UNA FONDA CON NIUSIVA g=
. I b Lin. IS I~ eachle. to.-. -act.... -I. be,- I West coo,..Ixax.:_ yo-210. .= a.-.. Ll--- sit settle, For on olls, sterader...- I.. to An .. III rw,
"= .n., I I I" ea.d., .jj 'tu sughod. = rV.whI 0 ,RSM KNCIA DR "O ON .,,,. ,,=; -ft tculeles. Set O!t I P.11 L J.. ,evenles, .U C ;,.b "..
-,IRa= t ,,it. A~ 1 P7,000 = -U0 L I _11so, C Wes, diresta, 7
thurbilles Aitiones Z Mir.. Acting chat, ff.. 12 ALMENDARES, cusirtYs. 3 hot-. 7 A- X M, ms.i 47. 8-"7. M-= y U-Mi. 61 7 S. re, Is I P. M.S. %ifladi C.1,11,11. IL AL A. r=
Zesse 111, but. y S.l.dad. T.d6l_. 4 estate: F-5141. 1 1 $170 RENTA, $26,000 I _. . C.2all-se-lo on .nw-. .,, ouls. Quisse, A-ift ;=
d. jV l&h ., I C!.Ild, 95. is"i"IM. 1.1-il. __* A: ,11111. ,
.td, RENTA $237 .rj:: n i-42-ig I.-I I I&I't 11 . _..
' de sequina. 3 plablues. 4 ..... ar"I an.clorta. a .P.-I It't org ,, Ge anteS
:J Sa An. y 12, Miramar, 139-1167 y 44 P. Miramar, $33, ", UNAOPORTM AD
SO 1 I1d,-"dI: "I- Acadia Ill: l1rdl, parlad, NO. Bleats $300 swatit.Low 2 coastal -.11,01tax. IC-AM." RADIOS ..... .. In habitecl-es, balft LUW- ZdLoclo estructiall ison 'In. y ______ or % stO= wal-ed.. Santa CAMON G-AL C., ;W '
I .I. Lin.. grand.
%, be 'W sk r" do $all I, ''
-Im.. c-1 I. cried-, terreelke .1 town-jeass do 2 hibila.lan... b.%:,Wn aster $410. Werfl): rO-3105. ,r .ur
. It A P I D 0 I SOLICITO PZILBONAS TEN itol; do 3 habitseclones. 1 hfhLtPftX Ail -LAS I ft I ft"21' = ,r 1 .= = .:L.
GAN'RADIO do y I-d... S.ILL". MStL.. 19-112 it. a L1, 1. IS CE ress, I-W-. "a led- Vkhr.l. P So a. onuy berette PW = 0
Ith 61,1a,,larice,, or& ad,,,. lardl.. %, Or -1 propla, I grarx.
Can. lidifid .... par. ,.I. quo del Plane b 0 7 2 litaltsW.Isandl.a. (C." S&A X ',Q WMA AVE 1por enI:n= '=
.1 Al.,rid.r.. to. y '111 .1 .-ce __ Caw Is W Z=
T.Irlside I.-res IIjr 1 $360 RENTA, $34,000
1.11 3 boxtsel.... I ballast .1-to. Or C, Vadad&
77" Induatrx atia. I., : '.
'" oil.. i dle.-Ithrl, Milhad. P.Asts: F-SIAI. L b.:. arpftloc Eilcu.i.nalonal, IR AS Y. CLUB : 1.1.11-11= R. W. : ," ",li: d- --c-lit-l- JMIJdS Xrn'l
dd..I.nla. 1 1.7 iiiiii., ii
...74-I ripidileneallet. Q.,dIi -- r ', In
- NY a """' r ..... .... No del Campo $22,000 ,07I, -.,, no 8. & Tell.! hi In sw
MPRO -1 -. 01 -1. W-0737. hTquI do fft .J.rdI.. portaL .W., 11' ; dewarts. 3 plant- 0 cbrutdo ,p 4"'S' "' I __ -- 94141,51.1 Eared.: OMW 4= =
F,2146-444.Aw ... III, P Mirannar, 1,Planto $11,0H *- 0011. Ott.. 2, pl...... %a I L Asia Md. at" F."' as. OIL C1 do a 10ft.,
i ,bli,,Io,,,. dos Air, minedor. cocina I VZ"O CAWMA DR RZMUCOI
2 cu"'o" oly' o
Efirsault....t. c I Monalillra, therein. nuava.-'SII.M ofeer. a $420 recau,"141,000. Morfll: I ""'e 1. -:4 ES
"I" dic'n"..... .3= A, IS r It his I. ,.,. R Ldd I ,I. oa rm
- core qua .14 It. M -art.! SM. SA SO I Is r. it,!
'.'do .. As As '.
VEN T' it 'a.. T clht Cfu do '. H
I I I I I I I I I I I I I I I I, '" I t I I I
.
1.
I I
I .
. .
Plizina'36 Claaafficading DIARIO DE LA MARINA.-Marles, 8 de Julio de 1952 I (Istaificadop Afio:,CNX, ,
_ -11 11 I 1, 11
I I .
VENTS I VENTS I VENTS I ..VENTAS VENTS IDINERO-HEPOTECA) PARA LAS DAMAS ALQUIIIIA
,
____-_.___ ________ __ ----.----.------- ---- -=I--- - --- !IT!!= v I
-- ------ts-y--Xcc-s7 Sli 111111EBLES I PRENDAS Y REFRIGERADORES SO RADIOS T APARATOS OBJETS VARIOUS 44 OFERYAS IS INTEREST PAR.A.LAS DAIRAS 1i 110111M ., -,
I i __ ___ NEVERAS 62 I A -1 11 _-VFI.U INT-1UNTOS PF903 CON'TADO' ECTRICOS LINER. 1.1011AN. CORRIEDOR GANGAB: LIN PARLI
MUEBLES: A-8733 SE, VENDE REFRICERADOR l,,.i.- cinrio ... ,to .07, dl, il 5 Ms.: w_.d.I hfl.TIDOS .
.. Frigidaire 1952, en $240.00. .V"It"o's .%e, ULM NO _'
11 _._.l -I'.,.,..,. I-XI 1.111'.6"" ____ comit 1. I !EL: COM
. -I I I II -- --.. ,.I.. -ed VENDO TELEVISOR CONSOLA '*DO- 1 2611 Hab- R-.%.I3-de .Jfissl LdIfI I.,,,, slf. ,11, I COMPRAMOS X-2455 A C" ". 'Ll
97 -11 ,,,,Lt.,. -d-. -- I -W'. W ;mjg d,,puertsiI. -- -U.L,. 1-1 dr-m-ins. ,olor y in --.. !,. .. I tl Is clod"
__ ------- __ I I "..'ell. 'e bi , -,,,, Calle La Copa y 2' entre la y 3 Re -'*-" '= E. el Coint-le A I
, I "'.n., ... ... -- ,u..h. g.r..t.. yhil".. 17 P HIERRO VIEJO. METI O.- ..
I_'. ,untar par Ivion- .', Un ... Lt- er Us ,,, I ... ,,I Ir,,,- ,1mP-R-. -L, I it ,L go J I".... ii 1I to Kept- y And- ..
BARATOS5 IT. 1-*% S Wd NIT-ro-, A-W. 11hrannar, pre, P" J1 Jnflntl 6- elt T'vPZi- y MERCANCIAS AVERIADAS ----- ------- E 4 _,_"11 I tell- 9-49I Sikn 7 .
. I E.jIU-U. 'Vel B9-2570. i-It.. R- IVE R 0 SO- H.b= -14 M. ea.
15' St.' SUA STAMOS D ..so r, -"
--- -_ E'3%2-59-8 N1.,j.lmU-i.. lub- ,.,... r.11e, f-U, PRE I .0'. .if-- W eadeasseamat
SIN FONDO, NI FIADOR j E-2057-NR- .e. v O... .t.. A1.0d. ]ITI Criet famitiffes. ..-dmgdm ,X- ~ Iaba.
- __ AB ..2 les di j;!I doiosj ENSM ANM des.__ 4TR R Aloa j!! I" a... a..
OPOSTUNIDAIL ... ( I D-330 -1 if bre sus; mueb We- 1
OMNIBUS lI_1,,,,,, IT" r- li-de IIIIN: d.,.,Wi-,,i -,.-.-. CI-O! -gEF...iii-,,,iI -, .or .. --11.0.1i d.," 1. P, A q Absoluds sn@r:IAJ"= d1h, 7
"vi'm r'dt',. "' "T en su poder. Operation, inme- I r ,for
. "Lit"':, ', ,,,,,,, -, LT, "' '
-U .,, I. ..... .. _,; I ., 'r n C._ I A.*.. 04m111-M *UL
"Al 1-, ,- I- I,~ -'i, ... ,m,,:,, .felt, ...... bl,,. 2 grlbldo- ed .-h
"lt!iIro.lvti ll i -C ... -Tn", ":" t .,,,, ,Tler-,, %=.',,.,,",; I COCINAS DE GAS diata y reserve da. Neg
: ii r, if I ,!l, ,4 I ,,, d, .,, ? . d 'br RCA 2 d, --. N. me.d, ,t .
.. ,so Mlel W(l __ In -ol-Id- NII 1IS-Ull.-te, oo 0I.- S, Ard,-. hf--, 'H. 2 3 ,75 PROFESORAS.lo .
J, I.. 9.328-Sill. I I - -2713. De, PROIWIW 14OTF
It ?, # I I[ ... -" 't I ;;, 11.- ... 1. ) -1,dd_214. ,L .ROAW
I rod". '-- Ill"'.1_ E 11.1,-. I -_ E nN 59 .1 -a- ba 468 bepto. 17 M .
, ..;-,I' r I 111. ', 3.1 U-.."'TrI I 'It". I I ,-- - Econ6nI hifJ#n, diuradTI v,'.',: I I 0 a 1, Y de 5 a 6:30 p. m.' lti= -.1% Zan=
.
III I W- %1111" RklRl-,HADOR WENTING11101'.I&I00 MENSUALII RADIOS Ilante dff.de $1293 ,-,_ D-8765-64-19 ejo. vd-des. so- fill. y = 7
1,,.i. -,lli,, ,- I., ,-, ,,,ftI,.,Il, ,I ...... IIA11114A. "INITUE CON1100111 si It, $8 50 .,...;I C", ,,
1 n, .. .... ___ _4,, I. .... -, ')'
l" -I- -.-,-. I"~ So,". "I ,, ,,, Lt_ _'_ -.".. ,.U, I %, l F person, Motorola, Philips.;pl-u, LI-ITif- 612. ,j .,,%,.., Jill I APRENDA AIAILAR 're C.=
11-1, 1:.1-11tIl d- ......... ,, ,,, .1 o'- d, _- Ion. d, U I":'. o" '
-, L '. .'.", ',',',: I ------- __ do. Was MPSC IC ... I.= t
"'. -,- .:.l.:-; "' --lultim., Mo _r- lsod7.disscieediin ,OKUrs. -11cul .n .jo.O6m .
"I Ul [.- '-d"- "I :.,-'. 'I 1 ....lll. rl, I.- Id."d,-, to
1h. I 'I'll'" i4 "n :;,. "ItI.L. -.l---. E" i4T:". I DINERO EN EL DIA _Rp ,:". do of din-Had ,ents- soml --a, 1E Poodes
L"L-- Lit,"', ) ill- clelos 1952. Refri- -- I Ite Us
A, -, F. 9 quhn. Be
I-- 11111I ILI A, i117-1 in -!!LI I-NILI 1, ,,, ,,- ,,III.,.r. -11 !,,.s -- R-d, y Rml te --- W. cast er
I eradores I-lotpoint, Gibson, 12 1 __ -I_ i_ tt
.1. .. '. ._ I. "_ __ I-ENDO FRIGIDAIRE. CASI I I W AS CONTAuviinv 1-1 ,,,.,: CTt,',. 1. '. .". .:p, 'I .1-1. III IT 1::1 ll 1.11"L."ll- I -- _. --I. P-- '= d*_1 "I"e- -ndl .j.. W- 17--;I. "', ." ,L:1 T.""",'.', $ mensuales. HaCembs cimbios. IT, III..'- ,,-- ,.,:,Id. N,,,t .. ., L I 10000 JUEGO CUARrO 3 ,,, ,, .r _.. -it NI'Ll'... .11
., I "i" III". O', mejor c.qU1-tA ', "'P",' !"' "I'l"Il. ""' '- I Calzkda Je,6,. 'dll Monte 29,1 LA CASA BURGUE ILL,. -5, d;' M._,I o A I~ .-I. 1.1.9 ,.If.
,, I II I ". ". :, t T,, , ,, ,,; ,.d.d I, U in 1" I E i Tej as. :, I """"" "n """r- " L 'L UITA GRADUADA-EN rEVAGO. "Hotel Elsa"
L -" ; [I "" "moderm.oa. $1 .,O, C 'If OS ('I'- ' -IT N'L U ' ' _. I~ ... n,, L ...
,T C',,, P r- -1-111-11 -- 1-11.- Tr--- -- r N. do 'I.-e "' .1' '
, I -- 1- % --- Ti7:!- ,I^, I C.1-11 I A-- """. R- - I, Diner CUalquier Cantida -,LmlT -' 'L -1 ,dO.
. I -- I 11-1. lnerr ( d :, III --dilad. 1-.-. --an. do .Rar-_ --- F,_ R -_ --- -1n. n,., ,, ""',, It., --- SOBRE MUEB A 11 E-inot-71-It I-emo, do 2 3PI- hello
iI "' I L a I" to ' in ' 'I"L medor $'to Escaparate modN :,. ,__ Ti '. '
.,7 ..",t'.1, I ;-, ,-, ,,,, ,, ,- no. S65 Cams camera, $20. nil --- 1-n. ,Ill. T,10-I, 11-1111,
, Sitios 74, entrp San Ni- - LES I- - I N G L-1. ___ 1- hob...l.nes. W-na a Lea or un
d, L Ill' -- _'Lift_ In
- rL- 1- dl-,,,,,,-, IT ..... . ---- _E S -lar. c.nUdo y Ituanquil. W modho
. ,:!_l' T %.VCIto q REFRIGERADORES i tavadoras Easi r 1 nI-d,,I- 11, Ill VIA- O--- ,a I I
e_1 'Il;:1 11.1".11 l"ll colas-Rayo C-559-56-11 Julio I I~ __ ,lr,,,,,, TU 1-1113 1 E 'Ier. ...Joe. ".. le's y _d. --"- 1-'. -, All, ... :?";.1 1,7,, I C--2 Trt ..... ..' ........ I -- F- I "' -Z d: .1 ofeijI ,I', ,'i. 1"r. Ie. ,,.,'-d. MO. eme. 0 IL Veiled..
_VEND0 JEEPS 51 Y 50 Y 46 it EGO-CUARTO SICO "'t,"',., CAPAS BE AGUA - _' ' 7 -'-'.-'_ 11e" m.1kI. Ceti, If ..! Ombe ha- W hotel. Tell. 0 4794.
Des0e ".'ar, -bs.J.r r1l s1-111. cl.";" ,, W _1 ,IN. ln- 1.' 12, yelled.. V-2"L ill". 122.75_11
-1 I 0 MEN 0.75mensuales"-",',"" ,' ', I ECAS
sufals ,omedor, $140.00 1 - C.275.,_ Aeol, Too Lt~ ,r-ts, y -dild -.. PARA IIIPOT NO PIER- ILI E-3110.711.8 ___.1 I r--,11 li. -, I,~ ".- re TILEV 111F I AII nAI.A. belle, .... It. A~, rin- G.b.,d,-, ,.,.I da tempo, vea a Martinez ......... __ 1,1111111PIAS T VIIN DAI ftniAlnIL".
11 __ d, 11 K 21 1, I U,,L-d.. T,_ on ol.n-lf- V-d-, UUlle Y PIANO, SOLFTO, VIOLIN, GUtTA"A, ... Ib. "::,. C '
.. ,.'::Ilil4eradores, lav ".O.,,ahf,, 'U. r
le adores, televi- SIN ENTRADA .1 _,.-_I Q ed Febrile do ,loss m- A.,d). Ag.,,IPrieto desde 5' i cantidad y $5,00 Prof-ors eXpert ima, J,-.tiee d-has .. :ad. pie.. A .. posse = .!
.= G.r=11.1hl D d" ", I P;, "El 'tIC
P" p"' it, I,~ ad i W 110 De.--lo. ,,ended.r... UUre I t m. rAPd.. iwil V.y a -midlio. tr,, do 1, ciudd. Parqual. oration 0.00. I
tiempo que quiera. Tamb;&n pa-1 11.712 yet
00 U. 11- A.LuU,,joU I ties de 3 a 5. San Rafa, far* pcnns; 11M. 2 mmn.4,.Ik, hall as .
"* i In me -lament, ii.711 y 4 Ag. .1. 11I 1117-TIL-16
' A- c 1'j-1.11 i,. I 1 sores 17 pulgadas $16.50 men. I o -. Par. PLqT a O" -'- S' Z-l- "11' I' N' "' A WS y .... rk -d.d.,
D-7093-6I eIC413. so$. hotel 7,, ijScales; sofi-cama, $120. r.'ll. At -I.U. .,-deU',sII. d If Al-d--, Telli-i s pl., I I 'r

I', filna 13:8946. gando interlis y capital menS4 MAQUINARIAS d,,. y reb.1, M.Rri- 612. I,- Re. ___ it ILL
C'- idu- sual. Martinez y Prieto, 0'Re- Q,111tpoole. Bd ... -aia No. IIS6
Iving, $130.00 Facilidades. Casa k-4812. General K1111rilt. A F tilro-".Ij., ... PLAYAS. TERRAZA. JAREIN "01'"UH Ing EXPEKIEN"A. GRADUA.
nO Ib-Ud_.',. -kh6. 'Simo, .. I .. 1 '.,,-!dlld do H.,.,d: 1. 16. MITVCNID 0..T1171 1,.IL 6fiez, San Rpfael 470 -A-d, _____ -_ -_ ... ----- te-, .11I..e. m.de- C,...= ._. Ily 309 A-6951, 1-3456. I,
I.. '. C-968-56 ju to 9-0 N lepolti-lares d..I lrla, ALUI-I Se .lq.a- belittled- !.M befis
TELEYSORES $10 E-371-64-30 jl. natures d, do ,rivad,, mueb), o A. :rid. If..
""' i;;,_.'. ,,." R "I 11 I EVERAS DESDE 15.00 1111, ,1II:,.v.do,,,I- ,Oflf.. Tod. -b- I 11-1,111I e Inglks.P
EVOII __ __ R,-- p-111torio do Ind-. T.16.
C-. I-eltill. [-also Rod,1.1- __ I I ...
n1,1U11,Ilr,,W,, LU lan.-rit -.I.AU, %:. pie.; sUI ide.
_ I I, pl"lad.. It I SIR).. L .... ___ -e-apaiate p- ,,hb,, -DINERO EN HIPOTrCA If -, M.rI .onto .W., wo- - mile radio. PhInclue. Im todo ,I die.
' _, '1 l ,,,,P .._ A',,'L.U N- -- -ft ... Ado.-. tH.- l Ft.iza., 7' ll ._'i I U- F-6161. E19-131111. E-2=454. -1 balc6n, as Par.
"o ,.,,,i-Qv. .-bl. S30W I 0,17--b, ll I III 5RI, ,.,.]' ,.,o El&t-."
-T, 'r 9 1,,C Edifi ... I ,I ...t- .,.",I'll'. All ... 1 50 --- _- *,Ieo ...... -l-,". bl-111i "I 1,11t., ,,,, ,,I,,. .. .1 T I,,.. .. __ ,, Ill, be- PROFESOR DEL CENTR5 ASTURIANO
1;,d.. IT. ITT, .- ,.I ---. --,,, of OH. -- --1 I S;, , 1L-ib11. I'll' ,Fl -- "I.., __ -1, o'--l"d'. H-- b Z-33114-70-9
7 -U, 1".... ..'I'll, '.. _Ub., 1I.0.0 ) "U., ,,bj,,,, o U' 3V_ -3 ........ I ,, r I'll.l. 11 --U- d',n, It "", ,I -4, C-I.-c.l. Ito ... I T,1,0., 11,..-Im.d. M-14 He
... Lot. ,I -1. 262 Sin ,,, F ,17;,.,C,, ,,I,.,%,;:,"l, ,-l,,, I- I
.1.11 L- 11 2.,", ., 3 I F, 29. -0i 13 __ ___ __ __ 11 ... 1-11 . --- -- -- -15 YATES Y EMBARCACIONES
-.4.- 1 ,_ _" I I. , : ,,,,,,. ,, ,.I,,,, ," L, ... & 'ein "' HOTEL BIARRITZ
VEII60 CILDE11 DE VIM y Tiffillit, ; _.h .. ..... d"', I In CUAIi W.,- -6 e.U ... 11,1, j. I 's, X -"A I""'-""- llr, 'LANCHA __________ ____ IT
to- VERDE TIUF Refri-Ileradores I _l C-L- 50-13 J-- SEd',' OLE 'CAMADA' ____ _ -.- 11,17' I I.,- ,- ..U--',l._I.m. ., ,I.
.,',," ,., ,..,,,.,, ,,,,,,,,,I I'll- in. H P. I.R !.".d", O T, ,,, 9 l ,, ,'I';,P', Il,, t I ..bll, 6 .,! .d. '- L, i D.3141.13-1 .t,.I,.
_ -d,, N,, 11, AUTI, I d, 1 IT ",
--d".. -,-; t,- ',s-._'. "Li I Ap.,I-,-ll,, III 2- l I 51 -- o" ."' " -- " ,, 60 115 11 P Ilf,, I Sopi -f-- I' ''it 1. ---- ,,,, 1i ...... ... : ,,., I l", Ci,,,,I,. ,, ,.- -- - --- __
"' l'12i,' INSTRUMENTOS NUSICA , 11 B - - - WON- 1 Ill~ to
. -1, "' TI ii' 'h_ ,., DINERO AILE. SA bO l--. im, befte ,UNj; -.1.
11",11, C', T'111 1:11 1 1-- V-111 A-8733- PIANOS C-I. ,,, ,,, N!"w'. ., ,_ C.lmd. it. -Ildad .Bd.d ..
_____ .."" -, JUEGO DE CUARTO: S125.011 ".2 ' -NR-T4 Agr-, I L ;, Snbre joyas en todas ca t ida-' "," I -- -.1".."I .."Im"'I". .."I". b"
___ "'. I -_ C 2 ,21 11, -, ,,,,,- ,-, .- ., ,il,,;"V. P ,',
TAN o., , ,, rilj.d.,' EZ L7 ." he I" do. 'I-P., Ad.
QUES - U nl-11:14,,Ils.,, ,"lL.", ,,, I I -1. "; ... ,* It ,, .... 1-1--- ., --A.,, I,- 0 to U uL=aL (Coarse
! .r. .1- U- 11-0 HAU.. IIELLTI,11... ,Ts, -, 111. I .... I'l, ,--. 1-11 ;, _B-Y Ides, compramos y vendenins jo- .1 ---T, liol".. hilImbl. R-., -:1 1'.oR= .d,,e Rest
1I hirrro negro pa d ,. ..... -- ,,, n ... I .. .11 .1111, F_ I'll 1- l --- 1, v ,...'I.., 11-- IT ....
" lz -_ - C-110-39-30 Jul
He liquids. Nuevos garan 11 I~,, --.- 1,1 "" "-' """'- DE TECA yas v tnda clase He objetos de T', ".I,,,,I,,I, ,,., l".I-.:.T. ,.. N. r-,-.),
ra eposl-,,, .... .. 11 '1_!:1 ,:'1,.. AU,.,,,I, ., ,,,,, I- ., I'll 1. ITT, I", '. I, !, !, d- 11, 1 .... ..... I r-1-1 I'l
C 30., 1. I, 1. -'I'l S .. ......... -, -,.,, 'UT, Ill tJ d" "P'l,"I'l,", rEL MiWT-Iiii, iiiiiiiiiTiC WfACION
In .1 T, 1, ;:,:,, HIPO 1! iiO
. 1-11, -Ij., s-,a. I.I., ., NERO %'star. Antes do compare o ven- --- I ..... I ,,,
, Ider, visiteno.q. "La Favo If ta" L-i,, V 7"" C-0-71-31 1UI,.j1i.T11
lizados. Entrega inmediata. P.I,,.,, E_" _'; III~ -"-";'.A ... I.E.1-1D. 111. ,;:Il__L, I _ I ,I -1- Ill~ V1,1I.Id- 6011, T0*f.-,,T Terminal. ,mplis y c6modes habits-nt' -Ili' llsk-hl, Ii -0-11S. I., I I,- ,,,,,, 1, 1.1,2 ,,,,, -P ENDO UK MAGNIFtC ANO. Pon 63 SOLICITUDES d deI p_,.PAg.. Abdhodade.
1
I I ,, _11-1 Imbo ...... d, ,,,,,, p ," I! Animas 166. M-331.5 m' Paula 310. caid .
Al 481: .-n-NU 1. i; i 1,1,i ... Nk -.077. lt .Il P I d-I,, -TI'Ll ---'. i ... -ll ot- :2-48--94,4-A col'. T.IQI-1111. TIENEIIUJI CONTA.f I".'- rib.j..-h -indsuItilidades
Castro, Cuba 162. bajos, A-47311 I-l" ll-l"IT 111-it- I- ra "'i'l, h-o-It ITT-- P IT' __ C T-l'. Gle-11. lnzl# Fra-ft LAt,. A Egld,.
Ollo l- ---d, ,, .1 '-P,:Fs. V-jQI 1: ,1 1111T.1 1 1 P11I
" '_ ; : ",; 111T '1-'II 111' '-'- fil"It"Ile 6M I"- R.'1114' I-I-1- RU". N,, .", i_. E-SH4-7 AS.
-7597-54-16 J1. 2,-',", '= __ -- I_,,g- C-- ,gsfi, Hillt re. n.d..
,I ... Ill. f.14nito com-14. "I"" I'l
- -_ .d.' "I" '"'.1-m- 119-1."U7 C 306 ... I I,~, _T'_ __ I ._I-11- ALI~, C- tls. Td ... o I IUTLIEL I .......... Lag
MOTOR PETROLEO 120 H. P. 1 ...... "'o' E-2- In.. I ______ ___ ""I:'. _!,',', ., -,I. __ I, ,-.-1 d,-_ ,,-, ""', F-- Q.-I- 0I.I.Sa plojU_ ,od-fin. don .O.r sonlielt,. .1 .4. bans.
- I - 57 UTILES DE OFICINA wi-- DINERO I L'.. I.d.. dUlm.lilo. $20. PIT.fee.,; .R i, a Fabit-Wit, ladfibe volva.
N' ,,d,,.. :.T- IIII .11,11, M.I.T.- Ill, l-,l ,,, ". sTl Ir,.,b ol,, fr..' h Ribll.,-' HO.-I,, W. .._ ,, ,,,, ,, I, U E698 __ __ 13-11=45-2 Julio d.. Imi. letilt.... elte,,I iemide, eim .
.. Ill IC "' .,', :_OII
P L. _r .__, ,,, -- --- .1. m-blell. deed. 065 so ..triallonle.
, ,ill,, '2 Y I.-lel-, All. Lid Id.
Ill-". d"t"A' P SI 15 00 JUEGO CUARTO MO. - -- -r '7"'
"I LI- d; ..14 1 Is W1,11= Ing U9LT.'.,Adj, i !;; 4. TI t CON GARANTIA I
mI-,. ',TmTl,-II1m=., d., 7_-_' J' detoo, 3 cuerpos, nuevecito; h,',','.'.-.,C.I. d, ,.I'd., ., ,,,,,,. 1-11,, at .... ,'..p ],-,. ", I)- 1-- M.-l-, d, ,-&- -- 1,1, P.OV F SOL. NO.TtAMERICANO ,UMMetela U7 sequvos Obrajd&
' = IA miql ue. -.d. dl d. -i- r- I I _, To Ill I d-- 1. -se. nntlt.dos
E- -.ro o-111 arwr -I mdro -R- ra.-" I I- 01-1-1 R:1-VR*11 ,11,- I'l.d., 1,l,- .If- E-713-79-30-Jul.
D.5091 '_ I I.' _I. 'I.' O""'" "' me, 1-11m -. --irlon real.. ,r.m.11,.
," l;.11.1,.-, li"I"r,"- -jiuego caoba, regia coqueta $200;!-11"I- Ual- M-5747 J.h. In d,
T_ ..I -! _ -217.1 57 !& Julio __ ___ __ '00 Y C111M A-31H V, IT- Mr Crrlk B-MI.
E- 131- 4'1 13 ____ - ". r__.1,,.
,otre $75.00; comedor $90; Sala OFERTAS j - C,51.- _I. 'll". A-old. A.]. 190 W AS DE flUiSPOES
- li-ing $10000. Calzada 11 C_ _.--, N1 111. Kohl, if,
ALQUILARIA I Jes6s dl PIANOS BE GARANTIA; __ ____ i1__ _1 Ill. -- ,- I. .... - 'is Tejas. IIWACUI PA111 11111111. 111111,Al. Ill - _ D-41156-75-11 'Wt. I
ll, -,6 1tlonte 29, altos, Esquir NAS BE ESCRiBIR Cllf,_ lL "',st "BITACION.
'. 1; 1, Al_" .'1711 11111% -r-let- )I.- I I .,.I r! f2i rn. .., ALEjjjl _jjj .' CASA VEDAIDO ALQURA
, __ .11-1111r. ---, I.1-11111- I I d-l-les ,C-- 1: tPTj:j_.;1I ot mddLRI Out, .Wid.
E-.111 C-311-56-4 Agot .1 DE SUMAR V CALCULAR I "LA PREDILECTA" If-l. ".', 'r"' "' ' 's" HIPOTECAS o", F.Mhll Cl- a d = "U AL -1.6n 1. -it, Habl ftmes b." ans.
II MENSUALE9, Nuevasl I b- n--ed H- .. Vd.,,, ,' ,- 1,1 Rolooller So.,. Co. .R_ Io. -]..is ...Id.. som, .b-CUNAS,', n.... I ., on .... I I~, 'I"- .I, 11" 11I ,,nld.d -- WT- is SlImiU6. Iaie.Ul.. 1,
__ -Portatiles y do rn,,a U; Ott "..
" R 0 S : i ". P _r ... .. It~ ---I- r- T'L, BO-11749. D-30813I E-22433I .
G A s E 0 s r nuevas camas III baran- garantizidis Reparau,,, I FACILIDADES DE PACD ; ..... .... ,''_ "= .1 iii .53, ."U'. I I to, 7144111,
" .... '';. Il.
,.", ,,;: :I.,;,.: '. ".,I",. -to "I"""" I ". s, canap6s hierro plegables nes e galas Contatioras -'Na-I%'ENDO, COMPRO, ALQUILO DIN RO FN If IPOTECA IC 11111.n."ll'i" -.,Il-, A ...... A.V77 __ ALQ Mo F 1 IS S C A 9 RMACIONft
.1 P11- ........ -- 'It I.I.-I 1, 17';;1-!.,l () mensuile% finisim' JUC- tonal' I-econstrUidas, distint,,s Pfcclosos models SpineLS rim- 'Ll,' 1,11 TI11-11 Ill 11111,11 1.- 'ZI-ImI tudjana,, onagol
-, __ r. .,:i ........ )", c-- ,--I- 76 COLEGIOS I-. 9 ... rit-d.. TILmIllid.
gl,. I Cis a mndclos. girantizados. Alquih_ viiAuras, verticals ',',',',;,','.', '",' :'," ."' ;"I""I -&M6-S----- I "': .= .at,. f, No. ... 0. M,
cuartos nihns Hoc y baby ola. ,',T,, ", .,40 161, ..
Motol-CS I m of ; d I t.s. C Nil j ucgue OBRE COMIERCIOS PUPILOS, DESDE $15.00 '_'d__r- X-31113 15
, t nno $3.00 mensuale.q x1gimos iefere:,( ,,mpre ni Segura. .1 "In fill 1. I'll'. bi
en ury colello- Z',' Nv,,,,e C- su dincro, Ve - mue es Y automobiles. No 7 .1, 1-11l.r. IIII-1-i6n .b.tod.- RESIDENCIAL AMSTki-, v 1.11, hor sz!da, colchones of ue_ nal". Villegas .Inll ano,. La Pie-, e ,
x"', nc I 2ad. Modica inte ......... -,d-1. ga',' I. .it --1 -11721). Hallifeloo- CMjdu edcom
,Z:,". I'll .. - Illef, americanos, corral quna Teniente Roy A-9917, (I WlLa'', San Rafael II 807 ca- DINERO AL 5" r-'ea nr.-d los da garantia ),lT,, 1,,,,, ,,,,,,," IT',, U'U'Lllld'% Il,. I Ammt. -6. So. joed as"ofo,- -, ,,,, ,r""I"' "". i Ins .3 1 5. U 'j es ." 'i d",
I'll. C 'In 7 2 All,,, --d. #-.. CUb. 151 e-IT-A-1- S-I i. d..I.W..
11" ....... I. -- ri,,,,j ... -U. Sin Joaquin 361, entre Monte quina a Oque I.. .1,-,"'I" d, ,-l IT ....... fr ., 'A"r1el, r&s "Unidos Ill,,,. -11, LUi y ArnsiC
IS-~. del JI !!rW A 0122 1 N Omoa, "Cass P6rez" A 6Q LJI CA M 0 S: MAQUINAS C-134-60-19 A( osto 1 ,- TI 1'11;"""- 11, .-", Ili ,Hq,;, it ,- Escobar 68, entre IE-2111-71-19 I _1.._._Il.
"il: la, no. c_. onsiulmoC.-_4 __ 1 __ __ .- ", If 22.'l, ,_ I'
_ 11 do escribir, sumar, calcu!vi v I T111, "" ,Sati LAzaro y Lagunas, 9 a 12 'CASA RUESIPEELES ALQUILA AXPLIA:l
I 1,,N _O_ __ y 3 a 6. 77 ACADEKIAS C. ig.1d., .If_)C-309-56-4 Agot.,,., 1 1'1 I "IS1111-11 -'.IA.! E-2928-&4.q I Y .11;:_: Ib
SS BICICLETAS I - adores, ,a prectos moHicos, Ilt.11I, 1, ..it., -I I I . WWII I, ,,, I,~ VIN'FRO SO IRE 31t 1.1i .ErRIGILRA.I D-4563-64 julio 9 i ---- ,do n lhn.ra -l1d.d. S. led-Use .b-dI """!. ..'.."'.'T 'k: '!;'i,, Ur.!.h T'.',0,. ',', 'on garantias f,_no, lI;,,. I 1 11-11- I.. 2.. h,,- .
."'. 7 i Is I All, loor.0 ..... ; NsCinnal". Villegin, :159, cas, cs I __ I m, __ I. .. ....... .1, .1-1 'ACATIEMIA ITLE IDIOMAS MOSER". MA. A dor y ,e W,- U.1joes .,col,
III CIAT4 % rNn. MA.ATA lor To rl,,,. I Ill ., ,mmerciales "La'21, v-d- D 2, 1-7:7300; _1U='iI ,,'1,I" d: ,,,-I JAMOS lill PrIdoo do anuilet Cali, EL No MI.
11,__ ---, -,1111.1111 DINERO FN -TT 15.1 M-2124. ;De'ea "t"d so ... Vedada. Teff. JI
1 HIPOTECA _" _,I Comm-, ,I Me.d. R. -. So
. I.-I. "ro. III N;,5 "' I's, I r .,', ,! J'n 111 ANIMALES I ...... ;,,
:. $80 5 .... j 'I' quina a Temente Rey. I" d L-10240-17
39A ad I ;' I"' in too"C'"'I" ..I. C"I'd"' Eflele'- CASA 11111111131PISILIT&M RZENA 4111, ALTOS,
- ____ .' nd. .1
S6 ,---- C Utdid I Id"I'l-' E_3-64-15 El I.A LRALRANA I REPARTOR. 41. Mo.,~ G".,U,. 51,10 ,djf]CJ6. $2,54.
, 8 __ SITE.- -11 11 A1.54. I ,,ad..*= adRe 'MmIdes soasola. CI
_ 1. ,,.I. 30, himas y am. t l"MIJE LES T PRENDAS I U1,0 ,nTU VE I Una hakoftaulto mn base or].
_. C-170-11-1 A,.,,. -- ,R,,,,,s, ""' .
__ __ I .' 'r_, T 'll __ -_ ---- 1A.RIE1 PAR' 1A I,A= .:,,, I C
,I I -11ITTA Its "', .. -R I ... a. muebl-Mem..
NE VERDE MUE "' A. ___
MUEBLERIA "TINA" M-7117,i
.. ,I, I ... ... 1-5 plaz s. MUEBLES BE OFIC ;Ill., W.Ill In IT,' 'I ..... IT -ITA Pr- ,NPr Id.d 1), 5 U-1 Jun,
DE COCIPIA. ME_ Muebles cont'ado y I, in
'U.1. rdo, ,Antes de pedir dinero ""' FILWERO ACADEMIA PADRON ""' '6d' .
d" .11.11.1ad.,".. INA -"-""" "',' ", D"'ll U.._., .,., I
... ... lll nte 902 cuarto ' sMa conw S .T11DOl ... I US 1RESIDENCIAL GALIANO!
I.., d.. _w,,, d BANCO HTPOTECARIO MENDOZA I T- IT pit.., G- I~- Huft;ledee QCURR 457. _- Sah ,
h" ,,, '", I, ..... .. ...... id ones CAJAS DIE CAUDALES
- lLI Josil-Afl-11 1 1 7 11 vanos disefias, col.h yl",",",,,,,,,, ,,,Ir,,.,",.,,, N,- -55 -,1 Ill, sill de portal,' camas,1 v-- I-NELRA1 .it-vint- v-A: 19 Visite variar companies e PALA( 10 'ALILAILIA" I-.,.,. s t- L_1h1_--biIIdad1 Te..d.H. d, L.. Ber-1 ... FIRIUMVIOnes eepondId., Tom.
I basticlores refrigerators, is I 0 .l ...... "" I! pr starn.s 29 Compare jas fact-! C-319-64-13. III;:. Pi
lin,"', -. Ti. metat. Archives metal "SiVel-,--, I ,_ -- G-ili-It. logille. r1or I hilm bell. Prj,.1.. nor Pooldernoss -.V ... i. ,, _',,'-,.,.,t;, 1 1
jA.-- 11 J a jf) TW- Ili- PI i__11, O-. Ili.,,".. ...... ....... ; ... C,,,",7;' I d i,.N Fac'llidades if precious do :Age" todo .",-- R-l",, I "hi= '111-1- Al-i4,, 1.d,,,1--gte. Seid. ..do, VW,__ .
... .... -,"I I --, % "Tin, ": M s tamanus y para tar. I "IT .... o ........ BIT, e'... lidades que le ofrecen. 3Q VeaI .,I., P_ sho,
-1-1, -kLrItndu. .I -7197. )otis Cajas caudales Inos. le mejoraremos cualquier .-... I C lll j.h.
.'W.. )-"t -- ']-' "'it "'r... .[,.I.. I'll..".. 1 RARA LAS DAM AS _718,11-71-12 Mile
, ", "A"'....-miTE-E.". 11I.- oferta. Obispo 302, apartment Cu _". ____ __ 1. y arent. I MILL STO131 CASAS DE COM11DA3
loons tamafios Mimeogra I 'd, I~. la__ chj_,j,,._ is Tf! 705 M-6406. W-5282. ---
-1-1 .11 0-1.1-1, -_ .".. NI-SIM I N- I C-67-56-31 Ju (,,
-1,1,,.. I Cos, If nta y papel Stencil. Alqui. --;. J.-- I= ,,,.. Ies 0110m, ol'o, ss-=d,-'"-"-jCAXA OR CANTINAS CON Staint-I Eli1-1 1 11-5. ...." I MUEBITTERIA "LA PAZ" D-, I'LL. -- 67 PELUQUEROS "O"'I"': all"U"'
OdLNGA (OLLIEDOR RUNA('11 11 III-~, C- ,,. C-63-64-31 Jul, n.U_ P,1_U_. .."I.d.U.'. a., .. %,,- M6.1 ftml nm. .
- Sulud 110, Manrique S. Nic.1h0hinns y exigimos refereiicas IT. I, I~ Ill I ---- -- 1AC1. 11 ',
",,T t',: I.""Tl.,, ---- ,Cold C-.,.bljid,.d as. ILI. = IT 411
. 7P.",:".zI_;nm, C.-qrl. ..1., I-Oll. all..;.,y anUCI N I I "11;1 1, rll 11 "Ll-UR115".1II-1119-11, "To .RI setirlo, st des 11
,;,l:,',.'1,;.-, :::!: ,.,, -- Imil. Arilm fr.. O-gr.n. A-d-i.
..- ".w 'I"... dlIT ."'I., *d"La Naclonal" M I- _____..'I.) "Jil. Ilo.1'. '_'. ,,, Ill. g C dSe:rol St VDIM PREC10I I.,.",, I'll I~- Y 11 1rUqtlLg-l ,IR ,..,O- Espin. 110m, 264. T.Itd- A-1422 i D-19"41-9 Julio
X, ...... 1. flo C.-to ks',-W. Ill- -01- T.U,, ,so .il, ompafiia, ill egas 359, casti Chlb-11111 Ilgit-,l, d, ; ( k s DINERO MUEBLES I Illrtl- 'd ... "I'll-, trill. -rle, or U,1. C-TU-77-24 A LAURA GALRAN
dTl C-11-to'.. lof.rm... ,-d- Ui4,,o, E-2987-67 20 o- do
- .Ih,.R. l .-- PI-1U. -..d., cS K P'd'g"' ... ILI 1;-' No ,lI Ili vende, los da ga- Red"t
E_ 10A ** u, do. Tjej ... III 9777 quina a Teniente Rey A-9 115 ,I. .111b.dU. T Ief- A-WI _ __ -_
0-04. 1 117-58 ALL~. I C-17147-2 Agot, JOSE: rX PELtlQLFRO DE 'LLO.IN." do -nud.
% ALO VrST..,A1U.. ..A... -- -'-. ___ __ ____ D6_.A_4,-f-A vT ELL ____E-2271-1I.L;, iantia. Traiga propiedad. A] d-tjoi- ClIT-m-) .In -Irl-1,. d, IFTd. ... lold do localicel;
:.", d s, o(l cDqll iCADEMIA RABIRA i.x F 712,., #04gog. Calls, 11 Mo AN
"" 1.1l."".: l:'""' "-'""-". ,, ..iL ,; ,.,d'T' "1 11-11'r '..,-. ,.Ron R.'.1 "'b'11'" MATERIALES DE as 1I interns. A empiea as "Il" "- L7llm-IrTI 1, -m. 1-1' lisban.. V dlad. RgUTta, S_,MUEBLES A CONSTRUCCION j m --I 13-111n,". $10,00 T,, ,, miloo -more J L Voil.da. r,74"1-10 julls,
03. 1 _n,=U -111-1-- d, 11-b., Albell.1 He baricas con firma de un com.ls--[) 1 11-4- III W. Poodl.-D.e .'I NIOl'_ sia. Td*L M 7849 lot'
'PLAZOS 'In Y EFFECTS SANITARIOS I -.. M_ ..
" 111. J." .. ....... ...... 10111L..", -", ..,. c "ll d'.
" -,lh. 11, v ......... i tl-ou" IQ,, ,,,,, 7 A 14..
. r. 'in.I.-II I OTERO y MESA. SALUD 54 --I N- 14 LUe-,. L. 1I r., I --- I panero. Cr&ditos "Franinal --- jUli. C.Ii.r.s. 1,;; T-M -U -,-',' ';. I THERMOS 21 Y I'
I~ in der.. T'r gunas 210 apartment 4. se I ".,. I ejbl. Itsewd. served. .. higionlese
,,1I ...... ,, C...d.,.. ___________.! fiL!_x '-Io J 'r ItIrls. ReWhros I ,,OI ,,A,:,
I, -- "Irl- -A Clulrl. ,..be 9N ,oIr.d. EINDO.TECHO COMPLETO MAG, 1. r U
'T'.4"'..."'i ,,,,, ..... .... I. "I 170 INTERES PARA LAS DAMAS ,=,., ": -, PO I ;_,c%,,7 ". i ... Th_.C .oTtInd. do cathhoL j&o. "" ...... .. ...... -= d ;1. lit.. Iol-d., Ald.b6, L- -- gunda escalera e Perseveran- do. Il_ I _f."',
"-d.1-. 11 1 :,I- ". ".."', -_, __ 11 _oll'... .In ..I- v If I.,.m.lerd., ..1tl ,,, V Us 11-hons Y rediarlo. 21 No goo asqui..
,., :,,T ."..,:, ,.l: "'Ito.ee .1,; S
I- :_ '_ _U! In ....... MUEBLES BE OFICINAI DIll PId,,, Ill, L r-mot rqUi_ It. yelled. T. IT-311111, D-164"l-A,
, V --I- -11--bl-. food "' "W"'.. 11 --glp I ad, 9 a 1, li a 9 A4-36I9'1'FSIoO TRAIr OF S-0 ]A CO.W TIANA""Ielt- ROLILlm-to T-b1t. a.
I -- --- -_ B-.... I--d-. Pid. lnT
%1.1., "'. Ill ... ... ... -.-- 1-56-jo -11. ;ll, ,,. ill ,I,, y ,a ... -1 i
- 2 ...... C.jas hierro, mj I- 67. ,, -_ '.
Al --,, I~_ 11,1, '. -,I -- 11 sumar quinas escri - D-6110-64-13 ji. i I I "I. I'll, --. E-14-111-1,f 1 4, _".. jUll.,,Z APARTAKINM ,
b OBJETS VARIOUS N I
_
PO. I-An, y calcular, nuevas y .TIE1E USTjE;_cN AVYO __ __ __ ____
"",;:."I I: .-,.- ,.,::,. L N-11-I.. d, -_ El. -11111R4 ESPAROLA YRARAJO. MATEFAXtleji, I APARTAMENrTOs NugVOS
tn MUEBLES A PLAZOS Ilee's h,,: it. "I" s'_I2'T" A .1 "'te"I "t-' Q"i U- 7Rg%. III --LA.I. 2 kabladelms, be., dd "", ", _._ so, = ores cheqt _- .'I . -"" I I. I COCINAS DE GAS %T1"V .1l'ol-111 ,.LUds y Ui,.d ledl,"_ "wt.. 1,_A,,,. 1b.q,.,, ,.,: dem-I, illigmil.l.. dI 11-hill ...... C, ,,, ,*,,: ., LA CASA, HIERRO Is "All I LI-M __ ,e.. UO_ e.mbsd_ SLIC son, some.
P- ;', sIo,, -T ........ I-,!.-. ", (is. -St ,,,Iarc .... .. o" is I del C, I N7
""", 111 1_'C Bi.ggL So. ., i .L '.- cloYal No. 437. amme I-P ... ... d "' Tlft' AET-IN ]I In. ELE6_- A'- '-I- In
_,", ,. ', I':!,':::.'r'II,'l -- "In lUI..d. ,,, ,L,,,, ,, ,od., O... Icteros "Kardex", bur6s y sills, IIII-iA. S. A, Ab-1.1. g- .a -U.-b- C-en- j.h. IC
. .111111 11 --d- ,.I'd. -'I-. Q,,t,,I. Al-, -61,
'. .1.1"l- '" I ,:-'...-', oUle ,11r.ds COM- [ meo- fl .N.Lme-dt _,_. _,__ Pi_ del __ P., III .a- 11
.111 1, -- ,--- _.!I:,,I l1acero. "'Casa Gonzilez", b-,, d, ,;,,..d, HIT .me,: 11-asto y s- IA E410I bill. y 1, ,Ross, it" 1UAdra Ay-I&I
- A,,, 7 1. io.i ,, I, -, ... .... I", ""' ',to Ad-j jU1.r,:,1_'1,1Z..1, Ill 11 T--- E-Imil-, ,n,.,,,d.,,.,= ...... is Ie-- I, _,s ._j o 5 N 'I -IUU taI -to N,,, 2.
;I W.d .......... 1. on R-- e.I. IT. S--L, ., P
c postela y O'Reilly. M-8638 v G.H.11 112 : M-71Z GlIreti- .....
___ I'a'....1al. fk,
, , -d', E-3437-57-11 T' -'71 -4 ALIII ,_o,_,._:. JUL'. CONSULADO, y VMTM ES
VENDO MIS MUEBLES 1-1-11 111- C'n--ii J. M-B081. M.L.- "_ ", _glft..!t E-S- 11
, ::, ,.-1,-.,U::: ,;"_ _,. ,:ll.1 1.11 :, !,-., ;- ------____ __ D I IN E R 0 - Jj_ -AS, t-I ITIAp ,oe stat.,ho.se. goo ,,aWlesidtl
, kU& _E - I 01 ITA-AIIA A ..I. ILTI SIT
.'- 111 .1l"I.1,11"... "' "'.". "", MIRE ESTO b mlttle- '..de ,- I.~ ]-;-. e. tod.. -ntid.d. C.m. LIQUIDAMOS: S .99. C.Ile H NO 153, entre 7 y 9, Is- -ZI. sels. I-eine, sall"11 arldes.
i .BE R-I ""," e I If ",-; y '. ers. -Ieg,,,,, -_ -mlemm, Zoe. h.ulas Blusas, $0.90. Batas Ul. hoteri-ee: Pabiltachle. be?.,
Il., .... .. I ........ OFICINAIA $1.75. Pa- VEDADO ,
; ,:;:" ,;,, ,,,. ,'-'-""l','-',;',', PC)R SOLD $10.00 MEN.SUALf ___ I --- - i-,ism., y 1--l.... ..11.." bow- -)I I M.Ie.611 ... ,.do. I ....... V -in" ""I I'da6le, Pant. boda. Ago.
Muebles de oficina, calas cau __ ""%Q ,lb-dant. dio y R.It SdUici. tjk,,.,.
"' I I 11 I -I L., ... ... l'.. ., ,.,, Iij I-- -1mU----I- -Wl,,mdVsO-L- ,,,, 4I _L yamas, $1 75 Ropones bordados ..... T.,.I,-fls, M ... notirefiC a I'
% Im'. .A, 1. ,,, I "I .1111"C-0 DE CUARTO 31C. dales are I ir-74in 0-117IIIII j,,Io' A-P-E-R-L-A-1 $1.55. Refajos a] hilo, $0.99 Re. Is- -ri.d. C.mebilid.d. O-Sr.ne- In. -202-U4-AMt
-,.". "I'll I I'mmidable comedy hivos, estates acerollic v-ENDE i--i- k6ii-RAS,,ELECTRI(, s 91-- 1-11111t... U.1-1d.d, r-elas EDIFICIA) "ISOLITYAR". C"DXMA INC
". r $8 00. 1. I MUEBLES A PLAZOS Cajo-ajustAdor, $2 99 "Calls" jc--e,'-i.re,.-CUl- CmUe'lat., Ingenis-1 10IT10, -[. CA-1, lesquins a Momm.
I "I '111:1_ ', ,--, ,. -'tl, 111I.-I, 9 $800. 1111110, $,).00.'E tan-, maquinas escribir y Sumar, pro Mrs 23 Milltm, ,IU. y ,, CbdI A.I... 4K .ad -esq. Gallco, .1.1. .11. ;11;, -!Bttsffy. pare lid Poll,, do 2% ILL NeptUna 208, entre Industria y!","U.22 N-sles. ROUuUU-. lods.'s. .q.j. atio- .mo
, -'-""".,.,:, "' .,.''::, ,,,,,,,,, ,.',,, luctorL It. I so R.tIUII-Io LO-1. A-de-jI._.ed.,, -PLI do
C-135-64-1 ag. Armstad. D-5004-70-If J .I '"I',"'Ild., 111, do ges T acejol. do
: '"I'","", IM's $71 00. Piezas que tas, i :zonables. Visitenos ) -1 m3. Cells H No. 1 3, sm,, 7 y 9, Veli 2 h-bl"go"ll-as closed, bill.
11 "',"", ;. 't S I -9 de cheques, a prectios; eo Perl-tas 11n,111I.- Vert
I -Pl.dely. f,-- b.t... ,,I. __ ___ E-80- "-13 - le- -1 ek-d.- ILI amcaus". 1.
I
I "'a "ll'!'I It, 'ILL ti'l". precin, ca "La C.-' %V'Ctr L.9-eh.. E-2011-0-11.
A.,S, .; ""' "', I "'"' Novi-W-EviI I -OC Irfo-, 5
.11"Is'I's. entire C ,,,b,,.,,,::,,,'n,,,j,,,," ",' -r. Is.: I ___ '.. Il d, ATM 11-311"OU"' N- 'lid$8.011 MENSLI UITC.W l"Ji'll v N, ,erial" Progreso 209, )- ---,-I,- -_ ___ 11E VINITE 11 -1 Nlcn serrate v Villegas. M-6226. I,4odel. it. ,.,,U .Oe- T F I I ill ., 'E, ., -rI
CLIal(t) :1 CUVIpOF llj()Hj.IoU,.I..Fj Ill ML111111 I INE KODAK L" ll y do 2:30
; ");In Rij;,O 4'()'9, SMt. MT= GLIM AT 's:m '- D' O=
JUCgifti C.M-j,,j, __ E-3-1:11. A 1. M Irm. tkl.r I.1 Ill m E. IT ;jj. df-Rarill. I
room, .;11.1 11'11 I __ _ CUADRA DE LA CALZAIDA AR M- .lf 11,11,_, manliqIte 7 ("'Mpana'I" It I li 5. ......
- i I 'R I-~ -I"'- ""I- saloon 1,11311413t
RADIOS Y APARATOS R ,r.,,,",-- HERSIANAS -_ 5APILIENII TELASY RETAZOS )..his. ,,s ,jimins, ...... 'ale.
hnisim,),, .cabatios. Ma S2 =-r1li7SI.?LqTRn F-."4. E--- -_ ,0 m!el q.,di. Ell- Importadores directals. Aca-,dU--Zt b:17ed"' 114cluinas coser Singrl, I C-I 163-olI jI blo;,d.. k -r,, AaIlis I "A' Ill '. H.-I Ron"n.' "' 3LC
.,l.,,: ," r .. 'e" go,.* A~ TUIII.
rutoltas. rolcil Z_4 .ed d C-,Itll II '. Tod. IT~
,,no, flor sp" I ,,,,, ,,, -- I,,-.- -- -, I _d' "
edit 2 ,T_ .-:., __ I I D d,. lom--- ,-- m- S, bU'd- bamos He recibir un inmenso!- ii. Ili. F-79M r-301&41"
I" I 4 1 ,. .." .. So .- Ill- y I~ -eri., T ) .7 A-CIR.
1illon,, portal, S:1.00 nm.lj.,'ls_ ',', '"" 111,111- slolloil ,,', NIA A I.A .".A-11 ldlll I I i SWCNIII00 TINAiA -_ 1" surtido de verano en todas cia-I R NO 701, ESQ. 29, VEDADO
les. I' 'll", ",,Nll ,, .'.,."i ,,,-,,; 'll PHILIPS A PLAZOS j.ho. ,1,.Rd -I. G-nlll.d I I'll I I _5, o_ 0-' A'U.,.
sCambiamos muebics, Cal- '_,_ ..'j,", S, U." , Tl ...'.., Pid to. I ___ _- I de telas y retazos. Pida lis- cm-do Y centrim .wrt.emot sa, 31,
zad Jesus 'lei Monte 29, Esqui ". Ill --- -111-d- Ell .ue- sfe- C_ do] Pe'. Co. _11.i.., 1 ho Olmlit
na 11 Il:_ '. 11,1.11 -Iol. -- 1 GRAN LIQUIDACION 5* de precious. Feldman Rydz y lmf ;;mc or, codna y salldedt, ,adca
- --1-1- Illit. I Ill..1.11111) f info-el efUzargadol
TCJaS. am ,,,Ij.l ,. ....... I -13U-II J.H. ; Cia., Muralla 322 y 32C I X-3264-12.10M
IGA7 IVNQO TODOS ", ...... A, '. c .... ... ENTA, '"
"Casa Perej." G'A' S.7,00, I:'. T, ',d ,TI ,g "
- i De vestidos, sayas, blusas y I" Ajg..J. -I- _it-' E1011-o L, I IT. jA"
UJI,,J, , I.A. 00 T __ C-=.
"A" QUEW 61kES DE AS I __j-I .__j. -.JiTb., b"U" -I- I aterlid- 4. erholos. 10
__ _1 1* .'I)- W1 Att,,- lll P ---Il,-;N. )if,,' '- ILI I-- 1 1-1,16n U -_ C - I se .lq.,U .= "T
it,. .' _Sn'l" 0 ',I ',"I I-,,. F ", I. :: ,.,,.,. __. 'T" .mu'U... .. raps, interior importada. Trusas,112AR LA SPOILLANTILI _ I _,_ de sol-madel, I aloftt.,, bef
I MU I "I.. of iejores rpreas. Precigs I ,,,,-='111_11 1-11mm de quina. mme- .1 o NosI lpoillol baja do a:. ,,:a
EL FENIX: U-296 __ P-lills. -d-d- ,edond- -de' ,de las fr Ift em u. prod.- -1 _Igad. I- -sefia. I.I.-ce an lish ,
'"' --- ioI 50.21 JUL I AIt)".. W iliness. Calen,
EBLERIA PRATS fe Vv ISOITS 'PLI11119 -I.:,-Ch.f, R.odO.': Q- specials para reveiideclores.1 TollmomIll eelUlfillS )m,,UrOhjC -, do 2:. A 1:31 X Do hmes.s
Muebles a plazas. Refrigerado. I _1"'.- am,,orl.. "El Collar", A ar. NIL 100, IostuiR. to- 'ie-'e.
m 'o," d, ,.do, 'to ... I R- It -d-,- GARA TIA les -, ,7.
s, ", I. QUIR. L U,6, IIiR -in, ,-,- Aguila 356, casilMbIldl'-s"'licl E-ZM&434.
re televisores. miquinas Sin ..... -.-- W-1."'.., 17 pULj.d- ,-,,,,,,- C-II 955 ,A5-2M3. 4 ,. D-1071-IQ 1,116 11 "ARTAJCC"o ZRTMM ,AICOW
djI ,.Ie I gosto 19 I -ODUrTOS QUIMICOS
ger. Calchones, pizzas sueltas ::,, ,-,-%,11:Ll11: ra"Il- -,d, 2447.0-27 i esquina a Neptuno.
rII-" ' ,,11-- ,dr-1,"'t- P-1- "Ill "It- LITI-Lahl C-73-70 i -= !4=0 ""hh" C""'O"'do- gods,
1111 111 .... ..... ..... i""I" "' "' I'- FIllonf- lolo. ACRI Itis 3EN&._ To -_ -1'1' ,;., I:,I,l1l1. I~. ,- ........ Ild" I WSEU'TRULRS
. ELI,~!, .. I I -:Tos .'i11' ..g j. ,,rZ% :'I _., ca, C -4 -i- 4- dal A=',
1; .I. "it" r L:Precins corno nunca. Tonflarons ,.I ... .-- .l ,T_." ,,_ ,It,111. ".Ind. v ..... ... "' "". P-11111- FIlr on", Kly *.fdIrU,,j,, I -_ ______ r' '-I "I"'I" =' C
LRUS mucbleq en fondo. Todo con "I" 111, Me, b- Y to, '. ""I 1' 1'1 .11 It ,lid,- U to, E, ,,,,,; If', ".. ', I -'-1.e-_W_.-, l.k.. -.tid.d top.., Ir. I ld, 1, -,? DrOSTUIRLIS Sarrk. I do- _L BrU.6., D.,.
rantia. "El Fenix", .. CS., IT11-104"'linram. 501, y s- ill" [", -'R-,lU, !I "" , .4 on-, Pt IT M UER ES !, -c-M. 11 I,-"- 1% 42-20
Ra At ,It. 1.119 I, '.Llmj, Licit, ;e.11. A,-V Sent. Cl- No IQC ,,I.
A( _161FOOSII SIN. __ I ", i __ A-Inen Vd. .. lieffid., cede elf"traspas. I ALQUILO APARTAMENT" IIIALA-eptERS.
Neptuno 'l 2-,'- -Ifi', It T". I ",G.,2 5_1 ll. lo_, asso VELLOS
Soledad U-2965 Ni III __ D-70- Jull. 17 I ... colit.bles. Les .0;= ft. enu Fxtirpaci6n radical ae velloE,
. Do pie y r In 0. antre A 1.
ger, nuevas de lujo' ide Is Cara, muslos, series CtC.jPU,, 'e,-';6-: U; M =='= -C-672-56-13 Julio LAYADORAS KURAVEGETAL red I 11 No d
CAPAS BE AGUA nue,". e. .. Regulate orraniftel. illant]. to ____ .. _,_._. '. F.-Ion 3=
__ P= ." .16nd.le. El- ITratarmento cientifico gi Lmdfa. gre
1.1'J.s. ,, r- p, d.7 _'r aft- Z I-n.s.
f I .1 I-,-- IT,~ 111.1 Cl ""'. "'I" Culls d. kile y V- "Restres, .ff- .do iI M
rxGrWAPIDA 1'r-A. If tables, eiectricas. Precto., eF l 1946 y
'. .11,_ ."" '% 1, I. I ,_s izado. Sehorita Zayas Bazan, N I j--kmI Idelm. deed. Is. p'd :%d EDInCIO MONNERRATE No. an. "QW.
.,.r a, GI E1,-_ ,,d ,,,_ Tb,,,.. I do. N.dl, Line or qv. d coolose*r,,,o,,, o r, antes "La I -r libl tilon -_-, ,,,, _- .. ff- man do Dj.C as = n
"., "". 6, ','r' ro', ',',h" -,',' P-lilll par. comercl ,dmo, J .U do o Y vi:
:--niil-. Villegat; 359 esquina ,o n I e 'ITT -1r-, Ill. L. s1IIl1-;_A-fTd15 -Lt.,,. y I ,NO 408, apartment 205 Tale to d, ,cUlf- an'troul-do of Wncho amlm- tmartw _.,. r.,4, 0 pl- I.,,d,,. It A 'I'll''ll", .- "' A lT Ion_ .
- .0.1111. ,er ., no ---- 'llo m., .inall. Motirk 1. onegoilid.01 .. ones. Olga. Ithrad, looku. bild- 0-set. hall. be&. 1.1__I.- -C- F.-2422-36-9 a rpll)Pnle Rey Servimos pedi -LoIj To- "', 11", d,, ".d.d 'r --. oll's Tell. forto U-5509. C-163-70-2 Agosto 'a Ell I- eaI .entiones'oe. 0. -R. do. -.a a- -i _Wd_ L.,
-=,, ,. "": I perder on. folvelbleff; ...at do
bil EWAS '- 11- GetT ,cl. ime itioubdourned to ."a f -114 P-TIPeTitis 1, Llb-.. Sed. I- Imsefic
.1 ed This III AA Ml OR N-1. 104-1111. bell. _lll-lbl y ..,,:I g,.ebl.; .1 -- .0 me, 11. CINC Con"Pill' 421 Tell
_047AAFTION RrA 17.o roR-Rr. (I, 1 11tet mr. C-168-56-2 Agosto. __ ____ *--. :'- -: ,, I1r,,..%jo Ji. k e Is .... I I anter e 4P Interks I C-1144-IG-24 It- 7 do 2;W & g;30 p. M 0. lumes ,armal
'" .'- f 3. .,U..,, ., ". .sjo,., 0, ,J.: do .-.. M, n
m ,.I r I, d .... .11, .1 S-I-, P- Ruesirle d1ocm. No ,,Iz, ,n
4. __d .h 1111-11- Tielevisi6n Admiral i,., .,, ,,;I.,...Ii ll'-' ", .d ... la d VELLOS
'77 11 IXX"-'- I I I ,,,I ,,,,I, ".. sivilanx, ", on,
_;1.1. I .'or#. Extirpacidn definitive de los A LQ U ILiRES 0-ro' --- --
" I. II b."Ol". '' IT- -,her,,, R- ,I ,.-I R hinjoic, dess .Ili- .11I
F, E- 114 -L, I Col-Viicago, do quile haile ch Col. I 11. Sa:jq-lIa speetemant ii.d.s...,
At,",, ,1,,,-, ,,, I Ill I I 'r It .... TOO. W 75,, = -I.. C-Unt-62-2
-iiiiii-54.12. SIN ENTRADA: U-8211 -:'. I
- GLORIA MVEBLES vellos de la Cara, muslos, pier-, oulson It-ing-m-U,
', EVERAS T REFRIGERADORES CONTADORANACIONAL ii-enhf- A.Invoril-Ri6nique Inas, etc. Tratanni!nto g ; nti-179 HOITEM SS ALVELA
M A fl D, San Bafsel 812 y Oquendo a -Leruirv PaUS Ud. ...". "A TAIMM" Ral LA
formidable , A-GANDA. I Gd-=s"'r_...a ::;g
_ Conozca nuestic Distintos tipas y tamafios re. I, ;SI CREE ESTA PROP Izado, 19 III de exito. nora I HOTEL TE Macale '
- _._Wng, Alexander. Tercera 405 Lntre 2 volume am sov, Al -MA M-mw. .S.Ift.,U.S.
.---
. .
. .
I I I
I
' I
Afic (XX, Clailificadom DIARIO DE LA ATARENA.-Martes. 8 de Julio de 1932 Clapificallos, PWns 37
ALIQUILERES ALQUILERES ALIQUILERES1 ALQUILERES ALQUILERES, ALQUILERES SE SOLICITAN' 1_ SE OFRECEN I
,
_ ----------_-------- ---- ---
112 APARTAXENTOS a APARTAMMOS 92 APAATAMEN70S I HaffACIONES 17 .HABANA 97 CUANABACOA -REGLA 114 AGENTS VEN-DEDORES 1119 COCINERAS COCINFROS
TaXacackfallf10 APARTAKENTO SEP111131A IM ENTIRE NALECON 7 IT. VE ,64 - --- -_ I Y CASABLANCA V11DI _ _ -110. O"ECrgll .CI3,. COCI,
." I at ALCIVILAN TIES RABITACIONKS ME I SOLICIT' IT
za ..Ich Sala I.,oa. ,I.,. .1 -- -dd,. -c, Embjd, Ara-c Apartamento Amueblado par.dMaisampit y -tjl.dS. ba, ALTOS MODERNOS, ESQUINA I- 1P.11TA 'IRA NVEVOI__
r. c-!. Icalch,.ze Sinn.da.1, -.I.Inlesidnel.f. let ..... as ir% .Mrl. Be .Iat...). 'd.. h.bB .... nc, jahad- ,Ia- 1, IT% Aln,,Il, Pdl- 16, f,,,t, pa'a- Fl: n'r. h-- ,-o.. .-to. ,and. .,.-I-tzrt caTelets. Mat'lialit. tre ..cda,. ,. I I.d. hrch. Ill S24 At a- I. dent a IT..*
a ....I., bafte .bit.d..... el.'K.. IB_ n .on ,a "_a ... r1a .1r,-.1, .1lat. -- "In. '. n .I I I F ... ....... I ...... .,
blla ,.Ic,., K1,b.1ll,"r111r1,a1-" b,1, I '"""' Fr.al. -.IrIRzI Sc slid, :: a 'cn','r"
as con 114 90. I luadoc, her, ,,in criedes. Be- pan"-cal a,., hal,11,66a I, bho ,,i I a'. :t, finds ,,at, MI lal.ran.. ..T.rg.d.. III.Itrict.. 4 IA -- 34. ball. ---dr. -- BARATISIM O o'Ndell, -- .b.an I O-C-'1I,, ,,%i .V"L faral
frIssrad!r.. red ,. RI jeltifon,. P-pja dos. j.',S;. ftaflidll.l. Rc.l. *15.. I.I.r: I ar.r. araticaI, ,dlfta 'a C Nr. ,,h.t:,T:I 2641-14 71 r- Me I' 11-11 lal ..... n oan, I., __ I 12 F-1 1-64-9 E-21130.1154
. D c
me. p X -dtalr IIII.-11- P--- ta--.I. an.d- .I,.-- UEG VENDEDORES ANEJADORAh 1
r,.q, in do.. F-7811. X, _as 9-3133-12-20 do, ,air, I.. as. 1-1 ....... .... --iw _____ __ __- ,.- M
-3205 2 is 1 E-3LW-97-8 ... ,dr,. 1 4 ....... bA,, pall,. AS,, I par. Ind. 1. ,,,.
N__ __ NAVES LOCALES ,,,, __.
_ CALLE 8 NQ 672, E __ __ _E A :30 W ,.I. r h:,, ,,, a dI, I I- -
THE27 rTRENE CAI I A ,T II% ra- %I- f,,,,. A 1 2 ,,,ad,. ,.,,,_,,r ..- '. I, a,
RATITcho Boyeros y Santa Ann Y JOVELLAR I IA I I Oll.- DI, hA. -n-. 1 ,at,, CrIl.) F!' .'In v, .,
1, ALCUILA LOCAL COXIERCIAL. 15 a, .I.. al"'t, 4 a.Aa I '" Y -- O.'r. ,,, .--- d. P- I
Zapata, Vedado. Se alquila Moderne blifict,. -- 19-' DE COLOR OrRECZ MA= AZ I
Edificio CONI d, 6a.4y. Cc1r.l,,, LI ... .. .... t.arz.t. 1'. ... I heb,,., c.id., caf- za ricelies .
" V B, AIR., I .IIIIII- 1,11,1, ",'.'d. ",,ia .7
11,12 p,.p,, taller SIRI Illesc, I-PlIll, I~~ E 31 ., .1 ,I..
, L d, aspartame dre h.blt-I..- c.. dc I pa. It ... a Llara., I. 210 de a 3
1'1 q ". -"I .:I ." d -,In : ,, ,''I. ",' = ll.:,, ,Fl,,,,% ., 111111-1., dill r1all -- P 'n
I'llh, 2 -parl.taala. ph sairener pulls. Sala y comedor cd.d... Irralldo. ,,, Porvealt, 372 1 Ill',%!,a I 22 I ': o"", B"r, 7_10
,zlot'll.r. I, Close ..'I I I d S I _. A. I 21". P:-"1. l'. Want., 1 111,7 I
A, ,uarto closet, cuarto e d. I., III -' "'or' "'Ir. d .11 F -.Ill M7 11 98 z DORA CON SAFE,, ta, c.,irs. als,11111111-- 2 I.A.s. d n 1t-rlc_.,, -.'nr'. ll ,1' "" _..... .. 1;t Y ,1% ad.r., 1. .Ia. art. it"-. .I". b .... d.-. ,I., a ........ later- AIQV _NACVlr_. Mi- 'THF.1-1 I ,zd ,-,' I~ -" r""" d"c ...... : """'" "ASTJ
.Y bano, Coe IL6 Mi. CON EN ALQUILERES FAR16S ,,'TI A- RI.11.. I~ Touch. ins y balc6n de servi-, .... : Ea ... gad, y I ...... S' In, -- rl .Ilt All, rl M, PrActiza Y ca.
". Aad, tritkno. S .daI pr.a.-a- I 1:1 .. .1, ;II'.", rA-., r!" n
, 3 S.3.011. Inf.."t ..... gad. CIL, mucha aguar, estr. $.5 W.B&A, __ ,,; I' l ', '.-'I a .
:. .1 "..".. 1.2.301. oft'll" 1446412. I enelo: b ___ D 621 82-8 11 9 > Ia. 141part. AlrocrI B-1708 99 VEDADO_ I V. IN A 1111. 1. Q F I 1. IA I A. 1411 M', T".L1, 111 I" b..;,i ", I F _,",_I E-3014.121-4 .
- x-:j33.az.9 Walo. Balc6n, sala, comedor,1$58, APARTAMENTO HABANA. 2,_ ;'_',,R' .";'- ,,,, ,,,, --I Call, I 4-M
-XIBARTA I Lugar Ciintrico y Comercial ," ,',, ,4l," I ,a IS ... "'AbIt" 1r,*;1I'CI "" It r"I""r "I'""d in"' .... -1
hall, cocina, 2 cuartos, closest cliartos. ,,AI--c-rRd.r, c.ciR, gl I ''..'s. -.1., -l'b"I", Ill ... -,n I, AIrr- 11 nnA- E-11.4-th It, N 1 7-1 COSTURERAS MODISTAS .
VIA.,a. 30A ran bailo, patio con lavadero. haflo. pAti. -R .[.,A \ I San Miguel y Campanario I -11 .. ...... I "' I" n I "t' It ' "I", A I U I 1. I I 11 A I 11 It I 1. B .011.11CIAN I D,,s vendvIttl- pti, ,at ... I. -
caclats Xth. AS.. Wwr- "'. g ;"I A, .bad- .. 1.a,1,.,. I, .1-0 I "' "" -l--, Tlcl.a. t rlata '11'referible qw, ,,I,,,,,
PIe P,-r at,.. libund-ic. SBhi_ 65 -. L i- 1 ,,,. .- as, c ..... -ci.. .. an, ,#. '" --, I-, ,;"_rar,,.',- ... ....... a 1 1 ... itefrl MODISTA. ALTA COSTURA. PAIRTID- r-- bAL I 5.00. Wallo y ofrCZCR. i 3d, CAII
W.121. 1 It ,I,,. n., E 479 A D .1.1.1 !1-1 it.,,. I -111. ,Iir,- lII (-,, ,h.q..L.S.
X-31TA-82.9 D-1689-82-11 Jul.:Aj, y Cla,,I. UO-9141. geratim-es. To I C, ,-,, fld,, ",I ....... S P.,- I .1 an .. ca,
lnl,,,,,r -: ;,1I.rc_:In-K,, "Il"r,"," a 2' I 'r" x I MI
_2 -a. VEIDADO. FIRD66- WI.AldWi. 1.15C.. ACTO. .W In.-! ants _. 'B' A"" '.."'. 'I (ICASAIIII 41; Q'1'111.0 f ip l Buena E.1242-123-10
- __ _Ci __ r. 1. an I do.
EBOUINIFA A IE 112S A, 1 ..... I., --- -t, ...... r,, -- ..I _III a- Lavacirtra., Silkht
" fren(c t.o- L-3076-8) 40 MALA! rl, NCI- __H "r. I~~ tha... -11. -
-
I.I. ..D. 3 4. c.RI I. -,.d.z. cari LOCAL hill, I~ -- ,-_ -esencia que .-I-n la 4 reIA calle AT ILA I% AFA.T CEITO MA.NirICO 1-111 -11.1, 1b.. r.-,l.,1.d-. bl- pi
z-. a p I -,-, .I ,,h,.,r,,_";-_. ,,, I -LAVANDER04
.1, triarnento -At oil AMEN'Til ALTn ,,, I. ,,, ,:"; ......
%1IRBI habit .... B ,g..d n. ..., a.r.a., 12 N1 ll. LI .... B-44A4
,!_, A I can K_ Prrat- as "T"B'"'""' 'el" I",'," T','_ T- '-, V-d. -11 PM 1112 T.If -11 ". glaS Illrnl,., 1,1., Pliare 124 LAVANDERAS
In!.rma. orteg 13 3313 W, __ 1 b-92-23 d. IMI. -- ... ...... r, Sk -Rth 1. : Ad-In ,-r.;,I.nMh San BI -- Illd--. _V._._" pj I I
a $60 An, A--. Q,. -,-. ,. R,,_M,,, I A I I .11 MAQ
calarallcocia. eqD M ,. f-1 I Ia las 6-1 2 de 1,I Iucle. ()pit,, Itt TIT'- 1-1. VIN
. U."al. E, zrrd I., a D TIM2 MI I.". 11 I -E iqq;I VALLE 111 is I.I.r-r: INT.IKIP. 41,011LAN LOS AITRI
-C _j-R k-6 E .1. Intlat.. --- Iza d. ... __ .l-hith INTRE I In I ','.' Ala I% a ',', rts, Ir.. Iglesias 1'rlte C 1%,"I", ,,, a,.,, 1. ,In,- I., -d. ,.,It. I, De.
_ ad E PIT Nz It AIQIILB IT' A- PLAYA DE TARARA ,jr; I "a
_ ...... rl ca. ll 1,12 !Ill 114 20 -. .Wzaa
, do, hbithl-.. ,., ,SI- ,cSI.r. c-1. 11d.A,, N- -1 ,.,-,.A .... as -- ,,, __ N" at' -1 I A All- 11,11, C- I--rl, ,- bl.d, a. I-all -- ,I -11 AIrrds"A "Isolates.
"!"I N.'ItIclita.13 .... Afte.. Be ,I. I Y 1111,1.d., d, ... rant, complete. 83 -ilerIl.a dr,-I.. R.1,11., ".,.,,.r1-- I -I-1- I r-1111- 1-1 B ..... 1. III, ,- r- d- d, I Hr-.R
art I.-c-l-BI.BW c-mad.r. --.. -.'I,. 1. call.. IterIzIn d, rI.d... tres. V.- d 2 9. I.(.-. ,,. R, IS 11.1, lalj- ,al.,I d, ..In -a-plet'. QCI TEST.'~ '---' d R_ zes.
'l. c E _.,.Ia ., .. r ........ I 111, 11 Illr a,,
ba -in'lltiaTIMMI.ArtrIc E .11A. an 1 ". r, I' .-Id. ",ad.,. ,.l.I. parh..1i6IlCITO" ,I.,n, rl:' ," 1. .a laa roc I.dIrc,.. ASar.d', y ,Term Wrmn: to ... gad I a Mi BI' ,., I,.(,. r. V Farchas
$36 Y dent DWX.:T BE ALOUILA ON MD EIMIMO Ell -- ,IQ, 11 In ,,It, ,,, ,I I ,BN --, ,sIrj.-d.r. 1,10(.... Irr,,r- : ,.",:".".",,.".,,,",".""""., """,I I-, ', ...... I 0-7, 17, III is
toc 150o'. E. I.arlrl. ,n,, WA,, ,I ,,,,, LOCAL PARA C&HEIRC107EN AMIS ...... _n MI, __ : TV, AM, r'idT% a" I,-.d,. 1, 1-1 -- "'r ............ :
2NI-92-8 in _l, ,_Ibiln l b.h,
__ .b.. Mail. 'I' 1. lalle Z.P.T11 Nn 2,9 1 tIt'.%rlh,"Ibar Eternal. A,.. .b.ala,,. I is --- -_ R1.111., ---- ..ran Ol"ItEr"t MAGNIFICA7LAVANDMI&A
ALOUILO ,,. I E.2934.M V a d St 7. Holes d. 1. tard, 'I'll % I",,11. r-lla I ....... n, rt, ,1 I ad I Mae", I ... 1,
"ARTAMENTO CUMBliE _R ,,, tW 'I I_ Its ."'. or, I nialidAd r.pa (I,,. Uaw, a All inswal
_ __ __ D 3N, 85 8 cor.c. ,at, I.,.d,,a 1.1 nl',. Aaz "s sr.p 1 a rw
Font. a media cuadr. A dPzijatazaj, n I a. ,t. as nor.,: v 2 -"',"I Alt,2!: ... rdej 'r aerB....,,, ptr ... r. d.. 'Bag'.. .' ph:_ .3734. p-a. cardic...
cities an IC-EI'llir.10. ST, G.11c, Sr EPARTAMENTO WMPLI0 Loc- X8TR9NA;, BE AL_ 1""" Ill,. ,,,,",,. --. Artesia Kalecial per P- E 1175 114.9 1 r-4418-134-10
,ill. AL IN -ALOU r
n I I all ....... dr, do, K B: ca.! e,.. I E7. E ETINTO: I I ESE LAVANDERA OR COLOR T1WE-2M.82-9 MMAMAR zz, p I A San J-. J, D- N- 207. quil, para ast;b"Itcladhat, car- -1. L VEIDADE], ILE, :R 1. '..d.r.d. ,I an,,,, Irl.,gular dlepulks ____ __ __It -KI.h. r- Killicle 1, C.A.d.d. : .:. -anad.r, dl, I- play. Cilia, par 1. -,c1- da, : Ora..
AIODER OS ALTOS: $50.00 Ir M. -,?5 BI_ I I-ct. lt"'-pa"'I I Ils. OFICINISTAS as ,W.I il.c. tape it
Irtf.r- a'da. MITI, .dr. I.f.r.soil ,- I bafta. colina. C I P "s 11, 7 y A. "BKIar- CIkI It ..
,,, ,I j.""."n's"T"07". ,j,..1:! halt. I, ,. n ptm
Printer. Y", at I. cl cal rI g..d I'l;-- ,..rI,-,rI- ,-d" 1, radch N. ,l Ml.r-1. Pl. T.16-1 low
EapIkindid, ,part.ol I., ,I,. c... d, -r-,,.I... d, tr. .804-93-1 ,,I: ,:, , I.,,,-, nI fr-l, ,%,Fn,1 r1.,I I Qn- At 91.17. X.- I ,,, ISO ClTA.MOS tOVENTS T SEVORITAS
- ,.,,,.:,r'_ ., a
P.I.t. .aDz.rzzd*r .2.I.bI-l.r-. ,a,.- ." -- .nl.I"i,.h- ca. I T_ ___ ...... E I ,_, I .t = ,ad, -1aO .d Tartar. 125 CHOFERES I
as'. 2 ,jet ,.rI .D I A,.,,,,, ISE AL.1111C. .1 I ., 121 S, "', ,,., _." C-20-18-8 B. Ill
j D V I ".."O .11"ll", I aRt ,,fifil'n V.P.1t."... .A;, Ili _- I, I I I 95-..
AN It.. It I ... dr.. -I'S c1l. I,. _.n. I garlic H--- -."Ma. :...--ad ,. ":,".111. ,.,: I .-l- ........ T, .r 'AL a", I "", I'_ 1,
SlInd I'll, Killtall . I. -!I I t ,q A "TICHAS ROCA CIEGA. ALO T#? I ,,r,,,. aj, I--.... llr--- -- ",!:" IIIIIA IRIAICAAAE TV CISOrTs, PARItizIllar, 5.111.1 T'ra 64 entr, Altnntr '.. v, I! ,. -,
zI, I,. .1 ..r. $I. a. _. I na..". "" .1 ,.' iltlli llb., :.111111 i
- 12 ).I,. .4 1 Ill~ ,...,I," ,., , I~ 11" lt % Ili I'.. 'a I'll, N .- i 1. .."I" ,._n.
III ,, a %, I I 11 I I I'll .. I~ ", .1
. Altl- dI BO-4111. 11 C"lln. S I,-, ,, I;: ,-,,I "l ... ... la I 11 pr ........ ,,. a I
- E AL(,U,,, P", In -,, ', I : III 11 I -_ : ,,,
T'Iti.." TIAM, _2811-fra" 1 ,,l.ar,- ,- 11,-- .',-,I ... ..... ... ..... I ""' : ,mr,. .A .1 1 I '1 "% "' --'I I I,.;, In, -1., ,It i. l _,L. ill
ALOUILO AL A N "" 11,l A _'2 : _27 -;, ....... 1 , .; 1.1- 19 I -11 I~ ~ '.'d',. bi d., '..d l ",, .,,,,,,,, ."",;, l",,,,i ".:",'I "I 'I, ". tr,,:. T'' .'. V 11 ad..
. LIII-f- P . IT L.. IT I B. VEDADO I- 11-t lic- 54'1.' 1I-t,,- I I 11 I I'll I .. .1 -11 I'll, 1.111, I 11 I I ,,it I ,lll--I- ,,, P-- "It I. ..... 116 SOCIOS .,ad,, O* XCX1,5!'2ENTU ... !: "-I ""' Prn, ""t- E-111,6425-ts.
..,* zi= = = I I Lll- _d.a_ -.__LZ-_ I Lt Z!__ _____ D-6961,83-,14 .1 ,,, 1.11 I ... ... i"I'l,", 11.1. ....... '. 'r Mn ADZ. 1- -'I',nI1 T,-I-It",, "I -!I ,111 6 ___ __ I Ill 1 :, 21ina-'A. 11" mr rt I
Ades. Isancons. .a Ia R- .. in,. -.. .... I'd- It --, 11 .... It" 1.11WAITIE. ,ir.q-- ar.,Lv, ".t., ,,,,, plarl., '11 d.. _.__ T!",-. to
'ARAS' CALLE PASE6 VEDADO Ill 3 ".1 I I, I,, dl I I Idt, ol I NFCFS TO SOCIO 11 n-r- a ... ... h.j., -tlra6"I dis .&
73-M-8 ------Iw I"'.::.t .... :".. I~ -.t'l- "" I"" I ,-.li C-'4 t,,I71hr'LI';rl' c .... Wct, ,- TI, I , t I I -.-. ,, ........ .". __ 1-1,. -rrolld,,
.----- It t -."." In, .... .... I It L.-- N,, 112 E-2992-99-H -,d- ',,a,,S ... .. I -- ----Ii q ... I- I ~ 424 I-Wafl Cerra
"Oxrm HATTIRWIDAD OSIDERA. ell. lt,-- rlcla. I.... .1 Ia~ "Ca- IIII Il"" 61 111-16- .%l-- ... ... I ..... ... I ,.I ...... T, ,rf ... I E.I.IMt-lu-it.
Mantalvo 2. AI.h,;-.,Hip6d,.m. PabalKat Anarlal Pri ... It. 54 hlt- Ih-, lhtbl,,, I "'I"'""' 'M-4; 5 '"' d" r"-- "I"-' I' "I'll" lrr ... ...... I ... r, ",- I I... 111, pln.11a I~. '-- "" -__ "" 1. all"I'S .1 11161- I-5A2. 1, -1 I -1111
- ___ I... 1 7. .%', -ll ,41, IS l IT all E COMPKTENTE. IN
- pb..At.. .MrjAlc. A "I =-;"
It.. in, .I.. cI.,r- rza- Tcif. B.-HITIS D-6 .- it. 11 11r.. I
,, V "", 'ri. $1."..". E 241- ., '-'" 1 ;:1 ,, .'l ;,.r' ,'-I "','., 1'::: tn In
. ,art... .E.. Ile~ - 1 "' : --- A A I 11 Idnal E-1.11-111-111.
A~ .. R ""I' ,,,"", ,,,, ,,,,,,, : SE SOLICITAN
PI zt..
35 Intomes: BO-A .-KALTICIFA 1.1a: ,1M, , .rLETA_ ,,,,,, C.--- F-Ad'. i .1 ".
.- -ill a I. I -1-611- 11 DESEA TRASAJAR rXCMEKTZ CRO.
I do, bar e__ .A FRCHII. 'T E. I'. I 17 TLIC[TUDES VARtAS H "" It ---- ,
E-33OI-M-9 McTadtl. -, ckblld, ,qI,.pn v .- 'r B ,, T. ,,A -lr n cam-W. vin Stated-. I.-,1,l- _bt.d. BELASCOAIN 510 '-%--l-;- ir- r 11 a, -0 11.11 ''I a - COLOCACIONES ReLB ITO .1 (.I It I A Ill- ATIN-A--, ,t.aiS."'-'l.- -d.d a t.I-I., It. DrDid.lo, tlf.,,. ad --M, .1, ,,has I rn I.N., ... I~ I S, t,, S:alrr,,.% F, r,.'lc_,,l!l..- 1 in'.1 11T.I. sl-. 102 AGENCIAS IT =
- I M I-ld I J-i, P-M-- d-,tr fl- an ,I --d ... In. T.trl .... t Kn--,n-j I .1 I I'll, I -11" h. -.,.. d, --1,III --- ,at. --bh",; MA.,j. ,,..Iq..,, -hIc..f oVERDADERAS GANGAS C'"' "" V'dadn 'E 4'dl_.jtd" 1 1 .""_I- ,r,.,r -- -.. ,.Cl ,_ Incy ,ran", Par, !. ,',.' 'Aa'Ir.' ," -', 1 h jra, I Nil T, Itl. P,-- Lana-i--, n. I
," _I', ,:" : ATT-1 -1 is ru
"IlIzIndernal -adldrI a,- aca ,_., ,._ C Al;.Nr]A r,,,1rrSdA ,RIr.,q" ,, oratall;
AMirt... 11-11 1. -:1, :'_4:.IIt I .r 1 1 --- ,,, 1-11111 ".1"
_ca ,ad... w I I l I A N 11- 114A An = !In ,F I I Tr'TIV A I,. I Mase, R-0. -., 6 1. 11. Star IMF '. g Ties. Cets..art.. '.. 11-11. 8 Ni_157______I-" *"";"I "' "" I"fat.l. D, Cat"Ll 1, I .. In,.*. -- klilitr; B al
"'I't III 1-1 111.1- -(-rr- ll .... .... "' 'i .1 M" a on
In It r'Bad... Nadia 2 GAN "11""mo"w"r- I ... -' : : I., I, ,I F .' 1,-I par MI I 1.1111, 11 t, I~ ,., A, .11' PraRa 11 VHKI.. rtgrifir,, ,pajameat.. I 46"t. GA "' ___ E _- 7 -. I ,,,';',I p.-,.S I Lt... &I A-4XIL
ci.: m Y $0. E. esoulzift 20, a!%I.I.n., ,,.. -.,f, ,, I. I I ll..,162 1--- part,,. Call, E MI ,,L,.. 15. V.- I NOICAS Y SESORITAS Igunte par Ernest,,
Vddc d.. habjtKi..c.. -I,-1l-cd"r.1-- -- F. lwal-i3 I a,,,MS ,ad IT a d.
... led.. bar- d, ,,,, ., ca., art "In F 29 AM d "_ 102-14 SE E-3024-12M
1-.d d, iss. Ill CIATINT1.11-III'DE IA- ,--- P- ... ...... bl Tr- r,,,, l'n VEDADO: BE ALO At, ,allr-n ral'. -.".
. ,nadpIKr. .A(;,Iitll 11 "' """ It FRE
X-2881-92-12 S:',l',',', a' ,: th ,'I. .ittarillart. In. ht.'l ..... ;l.n l A g. __1 ... al, IL N.!295 -dr"RjO ECESE
-Ild It' ,. ,:I-I,,d ... _1 -27 __fR- _TCHCITER SERIOL ,,.n, I r .1. all, ... ca it.a.. .1 BO-7l4s. -,,n- 4 !; 1 LA NACIONAL: BO-9706 -.I., StOd. .4.1h. I..". --EM
eded I I an 21 ,-- h'hlp I ...... ', I I Eats ,- AM ... 1. at .... y .Zit. Mr.. "ar. FAI- d, ,.bl all n: E
flors.: fall, .... d. y W-86", h ) 1. ,I R-- Santa Flit... S A G-- -ql I.. l rlg' '. I BCtthM p.r.lena, K. prifiral.re.. it.- radla
D-522-91-8 D, Sa 'Lla. '7 1-1 hIc". O'cir. yIb MI f,,d. C.arp.M. L, d,
0* Apartamento c o n ., N olr_ B-7834. clafer E Cu! ,Xstrajanes. Canga $95. I. -."A .3. 1. .--. Nr. 27. hrl.,hr.. Bi I I ,,',,- !57 fl' d'"a" tn,,,1,z-r-rrc-dr I, ,.d., ,.-rna
Hab __ _7 4 1.arldIdad,, Ilita 00 WLQUILO AMPLION -, _' _" S-111lln. 1 E-Ahin 117--_ 1 fit C ... hll .1I
- ST rokIOD6S ArAIC _Y 8, VEDADO, ESQ. 1 F. .1164 All 11) N- ,9_% San Mig ISTAS A MEDICOSISE OFRECE CHOFXR MESTIZI TZ.9.1f.- ci 0 A tKal-Its; -1 .. ..... d.t. -K-la as ZAPATA ,.a, .. ____ __ - -- -
.Ilwphr ....I. ..dr I aaa GAKID
1-11IM' IT ell.da. r... A I Fraile. Un gran local center. I PlntB A I ___ h 1 _m' __ __ DOS PROF t)
,- c ... 1.1, .- -- I ,'I 64 HABITACIONES I ,.Lit. IHAMVia) ad.. r,3WB-l2S4
,ndpr, Trott], .preci.,; E sadla. 29, ,,, In I, to !.C.Cr.a. 'o -, ,S, .., A I "har.lor I r l4,eSd1.1 Z., Ile, ,,t#fnno M-5494. sin pArtarralones. Ral[_111.1. .M. z..,dr'. oc. Sol. wro -1 I Ia~ -d- 'I".."""I"".4"I"
"55-o"A Al'I 11.11 ,,, A ,,, Cial V 2 locales m6s pequefirtsj -- - z b St- DEL Vz"ADO" .01.111. I.poicnc: l'. P1to.,, :.-'
Tod. a. i.d.. he,... 111.1 "..., IT I- nII- ll,-- -- .... .. lads. III I fact I I b"'"" r:I%',!d, ',''DrSEi COLOCARSE VIA JOVIES CVZ-Zalaa-.2-12 -I.S. -- d 'por apata. Mucha agua. Vealrt ,'"' 7,'r"'.", '-"',' .--, 1". ,d,6 e ,..b.,%,,rat
SAN LAZARIO Y AIARINA w,-,I',' A' ..... ", ,,-' I ,ld a I 1, I N ,... r-- --;=d.- ,h f 11 b ,.,.b al dr d. __ j I n't ,,,,, 1, '. -d.d. I.-r;,, ... an ticr_ ,.rczr,_ ,,, (-_ ft,, rj- ,T la,
, -, "I I I' p B.Ina ha... -'An "ll.d.direcRE."'Prazin
-- Edlfll. .l.r- .--rrn. Ill, I -- E,_, F, Ill -A 'If" 'F.4 '1'.' ,,.N',-,v,...'., 'i.J o"'K "e"B"': cre .- Mi
, 2' 1 11 hl' Y zca. D-ISSG-35-26 u ., R 7"
ALQUILO, VEDADO ,.l I I ",,,, ,d,, r c, I, I ,"a MI. -;an MR-A C In 1.2 1,lb, I ,onnich P.... ,rIdIi
953, entire 8 y 10 ....... I, a tr t r'nab ,I'd' A"'* .1. Alcil 11.1 .IA BA-AI I ,_ ., ;,rlx 7. IV.0015 E-3052-1234
.,, i;" .a a 'ID, ____ RE-GI0 LOCAL~ %I ,ty -,. IF. ALDI ILA ,,,,..,rl. - .IT,_ I d.I ,- -wt -ad- R ,,,, I,
"I'll S. I F- ,I -rl. a- I~, -1077. 31aria '. le ...... rc-d.- -, lb" ."'IS '- Mi, orRECE cladirER BLANCO D9 Ng,.Pr 217; 'a I "Irdrrz, .c..l.tc.- or.. U-M ,,. T-bl*. -rl- ..... 11.11211t.t! ;I", ; ,,'I"'. '--.5 ,1-1 b.., IK "I '.., I "I', 34 2 I, R I - _____ __ ---- -- .
A.B Ir cracia D -., -v 11. S, ...... I V.,.0.,- S--..5 I ;! rlr _",." :n. 11 :;,";"' ;, r, -. I I,~ ,,I, _-_ I , Ban Employment, ,,at, I F F CI-fIMd., IA. n,.,. Mad. tw---d limplo Y resr,.dn. IShil.1b,"'.. h.. In 11 1 7 --Id.l 1=1,rd .Ird.S,1 11110 DE I-A MARINA ..1. Intibs ad-, ".
bil.,I r1l.d.l. Ill A- 1. 11INT.A.M11T.,SIMI A1.41 11.1 H-1- 1111 .11.1.11. n ,r,,,,Ir,1,n,,_r:,I I I ln,,, F. .1ni.-117-8 = ; ;:B'" R.-V23 I
has 110-lal. lr,.,.. E-_' 1 -A____ - it, I ". "I I Ill~ ) la,-, $1411 ".;"., 'tl ... ....... 1. I __:, Ind., 111c'.
.I,, '. 11 ..... I- ..I.. -- "". a- ........ 12 -.- d,,,a.,6dr ,."t I. ..... V,1. I F I ---_ I. .... "n"''WE 11B)LICITAIN .EAUTTA. Y SETATORI ., an. .art..
""'a;trale""". ,-'a.. ,1-1., a ... j,,. I -.. a. ,-,aK Ili .I'll A, n _- ."'Ida. 1. Ile 9 12
'1.Ca.,.1.'"rj.,..',I Lt.,,, arc.-I" 'I'd, lAI",-"r, lll,"7..I j ,nit'" ,I ,,,.' ': I I . ..... N'r .I .I111-1 IT AI r AI 1.1-l".. I,, I ".. .1 lr;",. _ I v11-1 ---r, ...... d'ar.,
I a ,hilon
of _'r a I'd I ..'. a.., IIIJI .4 A In I "' I. ra' a It. an 7, IT a Ca iA.,.,_ MARIANAO REPARTOS .--. X-21,11-147.8 1;1," tst'l- ,cts .b,,d,,,,. 14-1611 I ."' E43=11' .1-1 190 "I. .... ;i I z cn Pzr2;nr., war- "I E_ 123_11
dt, i1:,,,;.111_11I ,_-- a., M--a
..,ad,,.. I n ,a at c -r- I ..a -ZtllnT '
Salto IS3. MIT ", IT' I' I B IMI-TA( BIN F ... I-% r - ,-A. Bl"I j0a1VrS". ---. ..". d I I
0_A9C1INDOjaliArsTA Idt. 11
i EFAITO ArWCTAIMYNTO LOCAC --VEDA60 SI, '1,1,(l 11 ,,,.,r, r A, I T91"'fl.
1"s.ra -,, --d- ,,, n 4-82 19 ,,, : p"',,,',,.',',""."!,:,r .I 'TI1._I .r-ld. 11"P. r_ 'r I.rl,,t IrInr: 126 JARDINEROS
K l "' A A TO Al' -' "LA MATANCERA"- A-' ,. d, 9 6. St., R.- -_.,:.l. A CON 'I -- ,., 1, -,I- A,,,,Id.. 2 .... .. BI, 35 I,, -, ,A it n, 7740
I "IlKa", ,, '
beld ,., It *z- ArEaT "- ' F N C- NACCIT"CAS SET ait T DO CONTORT. In Y n ,,", MI I fact 473, i1b.traj. ZRAINCIAS OYR
glrt. I 8' ....
MKI .11, 29 Nn wl. ',a 'r"",,,"'.dr:1l :" ,rn_-,n1II ON AMITE I I ,". -n r-- It' -' ;'n "I'll'. I --,", ,,I'r,, IT I I-- taS -.I,.-r 1, If. F-21T71-117-11 -z- .rdt .... K, P.W. .I- 1.
Kfaldn. Kla: A S. N.411S. "'Ill.""rall crn IT I, AL.UIL. IIARITA,11 BLADAI )-nt. -63oh. ."I" I a ... ,-- In --- -,Irl .... It, --, -- ,- - .
It ,
". '. I- It P, :2996 05-8 ill .";:
- end -11 -, : !."_[,1;11.1 1-111111'r,", It I ....... I E "",,,r,",.,,,.",,,]-(., .,l d- rh,,_1 -Il.t-Irla. 1- 10--., 1 ...... ra- ,jrMr.zS, INATALADDREA Dr. ,R I zpri-i.. T, if ... W-11100. XS".Ua.I@
E .1104-A2 A Ill,. T-d"'. El ."', BI., I.r" I It, ft', I I -, "I I -.1 :"d. Sri ,A" -. Epd. I "a... ,.,-I.d.,r;. l.,,11, r",I,rng,', I

, Ill_ 'I ard'an. 15 I, ,u),ol , In - ", VIll"", ,,,,,R ""_ S, ".I ... I", .EF1 VN 1 VIEWF 11LAI.. CAVII
__ A"11111,T) ArARTATIENTO -SALA ll.y." 'A ...... a- n..,l .1 a.., TIT --6- __63 AM .6219-Ill. 13 11 Y ?In-, !.,I A -_ 1 .
D VI d, E-29MTIIB1 .i U.18go -EI Basalt" Arco del Haiti Il I b-r.a refrRt.. Mr. J.edman, call&.
1.1"iIlr1"r..r-IR,."!:. ,,ra ,1_1., __ i LOCAL PROPIO BOTICV III 1880. RENP. ;A93-117-1 An. It-VIT. r-2145-1184.
'r. I I I rl "'T"', ,. ri.d.n., kI IIlliVILI I ArANTAM.NTO' C0M'1,1tUE1. $40.011 CON COMIDAS, $4(M)Ol ) M I R A M A R 1 7 __ _r-d- I~ KI.. ,attedar. on. 1. n ' 'I I I", -- -- .1 I, P 11. ill., rr ri l li,-,- N Tll.... I 'I'- 1 SOLICITO_ DOS MUCHhCHAS PARA ilik-OFRECE A DFNEa COW ICEF191n.'%,,,Kdr A, 1 ,1rIrIlil _1;'1,;r-l24 ,a All-.. 1. V-dtd, _..
Kr"11, rld"I rVin. d. O.I. ,an ,.len. J__1T
All.r.-III. n ... Z ,art, hillit, Cia d.. -- I Is ...... I'.' --.. F-.d. 01,-- Iak. ""' '"'I
.1 ,.dar Y as a 1.5 1 Os an VI. [u.-o. acion toda asisterv rAq 30 I- It-r fences. larroilla par, pattern, A.imast
, on IF 7A F-111, Ar A :, ,_ -., 'h,,r"rI",r, 1- b-." I "I'l, I -11.1"Irl, r.1lI 1'.
Main~ ,,, s hiltrun H-a,, 11"tarlj"es"'"
.,at,. 1. I :,= r.."Idr-, I ... rd-- It.- '
Edificla D.r.1 Asts Itad a', Conuras families, no de f -, -" "' &bi Eatevez IBM. TIkt. A-4327.
__ r 3-I.-I'M Ile III Intartall-el .... : 12 ,tI ATII 81: AIQ( IL _1'Al*.F 11.1 IAMI".,I TFIII ",:, 1 ', In, ,, n.:., ,,,,,,,, ., ",." ,od ,-- r-, -- ... --1. ", -- ,,,, a". 1 No. ,I'. IT" rta, E-300-128-1
_
- da. Telpforto. Col6n 164 prime I,~ ,4
i3h.lls ArARTA-STO IA[. I A V.14TOO. D-I'VAM .1 Ba J It .. ".I n 14h .- I .", THI -112 I,~ ---. .c. C-68 102.3 JI,,! FI.U77-117 9 I '
, 111-1 .,.1_!I 1,11, A-rld.d. t.. LICITO -
11-1,11-I'Ar. r kRTAhSri4Tn jio AEwNoTTXSCmA-z-;. piso, letra D, e. Prado V Coil-,',',, F 11- l In A I SEACRAS 0 BEMWORITAS'127 OPERARIOS AP
", r', I, r, a is I 20 d. MI~ F-21104. ___ JiO REIMICES
is 1. 11. Ir"I., d, 71 1111.1 I'" "I'" ,.S..r.,,d- I I.bt.,,.a,. i. ,1.. I ,1,, p-Mlard, 6,
..It, Third,., I A-rld, -1""" "'a. Jr. ,,, lado. Aeridenlia Cornercia I F -I..2 -:,. 11 I I" 11 1, 1ALA-1 11.1.11.11. T.I. 111-1103 CRIADAS CRIADOS .F 111'1. .R" -,V. Itar_ _'id. ill .,I. ,r_ -1,1, (;,-d.,,,z ra I '--- 'In -_ ", ,SErA COL.CAWSR TIN OPIMARIO
A ., I I L."I'l. INTF.RI.OR TARA NE.."'. I ''!:-. -a, r-t,;X, .11r, 14 In 41, BE Can, I aler. N.. ,. I RE
).I E ...... in .... I .......... N' I 1. .-.. I B.B1111 1.11 lzltll "C'..,"."'s 11, 'O'Due. E-2076-84-8 rSd i ;; E., s ni I Aj,.. ,_ V" .. It;jr, ... ,-Kzi. It hotels. .1.
E l0-111" -. Int. ,nl,. --- .,, :I,. a,. SOLICITA UNA CAI A IaP R- C,,,,,.. fond, I rallar, r- 51. lar, ,luar pc, td.adl
I""""'- "ot'r. as '.d.d., - ___ A- 11-111.1 IT. BI. 7 'all f b "'
_* _____ .- R ELE .r., V.- I rr"restgad" Aral [LD AkRITArION MNEXA Al. "1-,' BI..',11."-Ain Irlll-r "I -1 lnyl.-'14 ', "I _____ N., IN, : ,,a, Carder. 2 -]VA.
a, _, F."'I...-Ii ,,,,, , p"r",P", ,, ,,',", q ,:;, T.' 21TRI 1 17 12
ALTURAS DE .N ___ __ D .47l-112 It~ I's _1,,,.,;":!: I, -, a "... a ." I, T, __ ____ I ,CANC. ..i.1-0 AN NOTORES
Aint'la IMM.',!-"' i"'.1111 IIIS 11I:;,dn,1;, d.. IA LQ I'll.- TIBIBIMINCTI AIIIISTASTrESTI :" "."": .::: '",', ,',,,"," 'i'I -I OR -(IN __ BE LA RARAXAl, MIRAMAR, SmRRA:,Sifl0 .,,lln I ....... --d, at, S",pl,,, E ,,,,.Bl a TAIj!-lR Dy. rOMIFFICIONEM CAMAIM. DczI y d, Sasollre. sh, adl ,alth Tft it. A.1 I ...... IT ... 11 "', "I'lls 417, -- K.,.b.r Y Gc"..- ^ IT~ ,I _., "'"'I'S_ ........ :,S I.:" ., a -. -.,- nr-Sdn,, .."I's ,..I., X.1dbn,;,!tZ= "I autr St -Ill, -..I. .,." ."". ",, ,;".",.,",. .,,,.I, l.I -l-, --,, "., l":,:, l::,I." 2 ;_ IN, ,,rttl .... I'llal 411, I .... I, N ..... AS" I Go
9. ..1.11111.111, K(".. ,",l' 1-d,-vw-.I. , I. ..... .I.-I, s '. III ,:,:;r,,,,, isl'", .,.,,,:,,,;',',,,_ "'.., ,a ad
..". br -- "..'""" "t"I" I r; ,.II'.II',, ,. CO&NEROS r-Ills.17-9. ;!L H.b.a. E-1-117_9
P".. In"t"'k. Wa-41-MI.I.,,,,. ,,, I -ri I '. ,::,1j.':A 11 ,,:,,A"(,.,". '-,-- I ....... 1, ___ .
- i IS t!l,., _., ; -.1- -,. I~ III, U ll A ... ... .. 1. - 'I '!' 2 I ,,, .I- .,. __
9 -"A- 11 B-11- 11 I., --a I.-,Trd' r 104 COCINEIUS __ __I14- I I I ll-a 110'-, "" -- '- -- - -- - PtQ(FQk (AAA TARTICII
,i I-- .: ... :_,n. ,,,, ,",I I I ..... ......... " ,- .- In Nrl-IM.T. .1 I BACIIA ALAN'~ R-_;%1'1F:,. 1 _I nta IIIA.. IIIII.B. Ich. r. 41,11 I ,a I I A, 1. I I ,:, I f 111-1 A' 14 ,I 1-111, B .-IIIII E.S. ""I- 129 AGENTES VENDEDORES
-'- __ I'll lall"In- B.,lre .j-,,,n, .,-,;I11 1, .... .... .... ... I r b 1,
I~ A, ,, ADOt 365.00 --: ddh,,rla:
all"I'l ALE11111.0 2111111 1,1 111illl I Alr'Al !;A C ... A I. r.k. III" B B, St" b
11 -, .,i,.,t.,1 BI, F bar. ,t,":.. 'I" '-r --.1", 1 467 ., ..s.d. B, ATTLICIT4 r.MPL.EO PMKXONA
b,_ __ I-IlldrIt, d, ,In, is ,NI_ IT N _._ AI..jA-- I.."I'll, .. I I -,,,,.I ..
, M I. l "' r 'I"' "' "7;' ,
dn'r ""I"'I'll'. "".:":"I "."t':',,: ".",:.,,'I I B.I1CI.1 A .C.1a"n- .... 1-11-II.. 11 Ill T,.i.lal,"11 1,t Ll.n_ I-W.. '":"".!,I 11- 11,1 "I b-,. $4n,,a 91 --.d, .P lti-d, I. W.Ith, Plazaracd.. Can.
I !"': 11 ....... ltl" ". i A 71' '171 11. I "a" a I a Ill: al .1 ,::''nId ,a BERTA.
r llrrlrl ,,-,, T"I TURAS BEL VEDADO 772f, ,, "I. -1 San'tor a' a. "a'. JoB.'as a. .":Mmd v",1ra'-rd'. Nabla last*,, M.
It.,,",,,,V,,,,ri,, .r,,,,C.11, 21 N 1. 11 -T :I. I I A ,r, fl ,Ill.. ""'a LIIIIA- I, (71- 1. T,161 ...... tInAjI, "r"'
IT T, a. m ""'...'"", ,-- Alkiol" lldti-, -",.,'d.'". ,'.,' ',*.'rl.' d,"TTI I. .dind .5 16 F !-- fird-lare,; A 7374. bl, r",recall.. T.ranhat .-,
T I ,z A : ",z GI--l-I'll. I'l- 1-' l ,11111111. OT.11,11 d.d ItI. I'd 201,21 .h1l. ".. 'll"', a.d,,,[.. par. .birirte.
. 92 ,.a K-11firl-.4-0. I llI .... r dt"I- ,,,,, I,-, _.,,,, d,, I ME MoLB I rA SMIJER RE MCTDIANA' 9-1724-111-8 ...... da I ... dc chII TW. 11.411A.
11 iEN 8W.I. V.1der,,ra, a ill, .A. 11,111A., all. -,ft,, ,na all- hnn, ,,I ... l-,, Ill. I, 1 IdIll P- -inar IIIrPl.r S,,I'lil, M,10 __ __ __ ..... %, 24i, 932 -, C .,,, 24 N -,t- IS A-rld. 1 $22.50 SUELDO SEMANAL A, A.dI... E-7111-1211-1.
ANITOS 'S R EZ F A 1 D_ O_' I 1,1.,,..1.r,,_,1, ,,or,7 A,. I ill.l.r. ""'"'"" a '""""b" "'b"J'ar"S 3 VIAJARME SOLicrTA CASA conca.

Vt,- At,,,, .111 ..... d, nara",I1.1:., It. I. I ilr 1 11 2 magnf 1cos locales :,; F I.II7 -I,, A I E-1.11II5 )at All --- ctarrdtdrea. par. ft.b.j, call. I.) Par. I ...... I.. Be Tie C.MI I Edll- Mill ... 1. .,.,,, 1,1 ...... ,I A 9j3d) di-pue, de IA, 9 11 . I ,,, 1;1. "I.,. all, In 19- ,.-MI, iI also... H.b..
orI St. AL 1.1,1, ;A 11 I 4 I ALLF 3'! BE 111- ft SOLICITA COCIMERA, CONCO11- I ;', It pol L... EI,[,t.1,,,
AMEN F 201 Bi.; It Be Caddies )ITBr, .,,.,.a. an _a r. 6. Militia. 2 ,am. TWIT.. Bi
,do.. --.. 14 b0l, I~ is. ,
I.. lalar.- Ia art;n- T,- 111 11t- 1, l1r, I'~ -1-1 dis N. 192, Wta,, D4163-117-24 Jibe I em' par, tiend, de to ,tro to par
idt.,I fl;,51'"', P161111-1 C 1,9111 EI M ....... SEALOUILAN DOIS CUARTOK can An Isr.11. Na 217 1 Ar-%i;. v ,,,,,,,,,,, ,,, I F 22. W4 91 .pe ln,,. ca VvIt.."'ARtilpl. vi.j.M.
2751142-,". BkA. .11. d. 1. VIb.'. :- 1-111.,d.. ,.l. h.mcile L."rp.rill. P- It" IS It a b ,,, % ""Ir", ,'""!"%" I -_ calv"t Y Diaz. 25 'A'S ,I.J.Add. G.:
- a. "" ., I 'r "'. 'BE DEREA BIRVII NTA P,,Ar. C -1
In. Tal-aa 187. LIz 6.b';1 'r" ,' ,4," -; laa .. ,:, ,,",d"mlr.1..*. Ma,,,-."-_",1-, ,_ .1 I 114.11 a labor. amllis, rferencim Kiel
. I .1 .1rr-aI,, Trag- ,ln, I C. ,rcla, lafn- r., I ..
ALIMENDARES V11B. I India. N,-. F.A, ,,,.,,, ,- ,.". _7 In C"T" I ,a I a G-1- ill.. 17 -a .,,,,. Inf-11, A 2r7l E 2- -1 1 ,In,- 11-1.1 I R ,a", ._ T tll SE OFRECEN ,a
Us _LEIr Ilh '"' "'; "" I ,nc... A 1,41-1 .9A7,3atilrl" __ I W-5452 E-NIO-129-8
- ,..I- 11, ;',n R,,ra"' TA
.. I.. ,X ,!"."rd, =7=- ---,-IALQU&a--ASA-NUVA-JARDIN,'I 'In' E a, A uT ----- "IADAle CRR0"--j- --
ch.' ',,O.Nlal I.," ".14i 1, ____ W _Blf-7 -7 -
Ilthaln M OR. Jo at"_a to Alquilo Magnifiro Apartamcnto1,I,7-,,%- -F- -A 116
',.Blll n .4 1 ,.A I A III.CrAl I., a portal, Sala y comeclar, 2 L-ricl AT FO COCIST.A IRLANCA. 10VEN.!_ X.. = 11
IT.~ ,M1-IKjn, ,a ,,, A I c.1 ,,I, -I., ,-ote' r.S. -1 j IIA 'I., TN,.FCX .... a, reference. are.
Via. ,' r j1 ,F-1 L-1-In is. Pl-- 5-1 -"11,;, -.1. S.Ltd -, Ill~ $'an OFICINAS ld- F ,:EOVR p.t,.1A.,jCnh';,', -d, ,,,.I eIts"I.Ile AS (ad-, TI Al E-31az A v..da. 1,,aii. carnplitt. -TRa ,,- ,, ,n T, ,, at III. M,- ,cor_ Sr. Moral..
Sbt- -- I~ Ill I,- -110lZ -R4 NT 'Is Ed
I I, Ircla. II .. ........ r'Sn- Ic I- ... nt., I -- -- I N. 1, a, d, rlj" do
AL(i TYSITH.C.I NO. I farm,-, zict-ar, IT 7541 1 Bill OTREA HABITACIONES ANEXAI ALEC-B.. ApARTNTrVT0 OFIFINA aFUR Abundant,. Font 120, Pat,,,],- at.. r- .... .. in. $15 III D,, ,,,-, -rn P.--, TOM~ ha- IIa.jjlh ,111, A1,T111,
a'. h.'n -.a'Vt. 72"". -j- 209 N _2949w 1
rr"K, a345 p I Is bIl,..,I,. Sic' 'p A IAITA I -",A, I I~ F.E.ITE AT, I 1-1-1 --,- .11. -Irt ad "' '. unti-ml I I M.n...o. $60. NI-4053. 1AMBLIA-ANE TA 1. E. d.,.. I E_'A_' z' 'ItIl"I ,: ', 13, bAr"n -11, dt, ,c ... I'h1;e:rnPi-l.I1f.lnI1. C,- It lal E _2 _10 I 21.8
A I ... Ir"Ida IT ... pl.l- ro rule 20. TICANA: .01AC, ,F "'itaiii, mv ""'
.rc. -X ........ Q ... r. ..". I, "T E-3145MO-10 ,, -Co' 'll' n;',%-,d r.. Ca. ,a- 129 OFICINISTAS
lr .115. I, ITT 1 2 1 qtl-"l ,,,,, ran It
5211 X TBnT _. ItS, n" S.T, ":"'It" ". ':I' -. I., I' r c are ;,,'n, _, III* ;-r. ,I h-1 --.,!, ,cIrBs, 1 .1 ,llra a%-.', _: ft 1-11.1. Ft l4l., AA It,' "" i
SUkREZ - __ I. '-,:"d'd r" ,II T ...... a al nt,
SA dl I- NIt. 521, VW-, .1".l. ;----I--! ;1IATB1.LA -A.. A.J.AIA MIODEIINA, 3 C.AnTOS, T11B 1"; -Itlh. -PlI... I.dizn-d1, 1,- C-2850 119-8 IDEMEA 1OL.CA- TAqt"GRATA-ME.
A I dlel, ,I,,,,. n-i- toclId. I' -A l M ,,I,. 1-11- llllldr 111-r r,
I.- 211".:, a I "Il"";.1 ...... 1, "': V I'o",. *:, h.h.," g-p. ,,, ,: j, .n.,AIT I I --- E" -IDEL CABI I.-I.I. -__ I.". '... V.,Ddo
__ I "1111 I 1rIzv- P ." ", 11 BE "B'CC UN 'OV
-,, E-1 A.' B4 1 1 an a 'l-I'l hall I.A.rot
,Ad* 'I,r'.'lI'.1" 'fe"Itralar- -, Clrarl I 1, n 11r, 11 b I L. -I I. R 4ara :, N. VIl. ,.It, -, APT.. A-11
.. I
. -11.1. I Wct.l- 1.11,-- A~, Ft,
_ ,,. .8 I ._ ,a trat I --k-- __ E "Ka 86-j4114, Altn-- d"", l ,,II, 7 N 418 12 1 -7 PA TAMENTO MODERNO I -- ---- __ E-3-S I "T 1 A'llid-c"al Sh ". MI'. E-hoo-In.s.
.1 .A.MrIlln"aft, -It. 1. (XI ..c.-:! A I, f4,tal,, .l, .1 --- ____ _764 F-A65-II ---
- ."A SOLICIT COCINERA PARA 14ATRI- sr 6rnEcE JOVIEN DE MLOR PARA I 0 r Ec Ft S It, I N 10
do-I 14-4217. ,.,-dKI.. $.IT. BI., ,r,.,,d.r,2 I-tS. .. AIAIVIL.1 ITMIA HA.ITAIION. COS. F 0 Pill 'ECTUDIAICTE.
a-9 -A .,.C.... I -_ n 1,
b.'r., In", 14.rdth ricito -t- ... ,I rullt.., "Me -- .1. I" late.
... c'. H.'rl, h.b., ,-- a., I Fr ALOUTIL in ED] ,i__ IS ,
9.3131-s2-a B.'r, It. ,,,.,I I ,t "' 1. is V, t, a P. "111c Aprrlarl,, .".a r .I-..
it" l?.,rI ..,..,I-. ...rt ... ... ,,I BaiXRA '.1c'Allo"I'T11 A I C11"'i ....... l q P B ;,,tn I 1, ,I
_jTATjCXE __ __ IdIll I~- Efif,-, 20 N,, I- I -- E.77l ,In "". III I .. 11"' i'rdD o ,'f-',_, ,..iquir "' Ultra~ .,,..I,= I*.
TP INTO _ ,I.,l'-'2 .... .. 1, .IT.. ,R,;c ,.,a .
SA __ .""I.. 4 Ird_ i"' .... ""--lt,",',, k, 03 OE
I'll, hithil.,kin; BI 6, 1- IT, I 1'.b.11cr., Vib.- F;,4_118 81_ LA 9 rRATN_ I 111. ,.I,. 11 31. ft,,, 1, 1. A, r ... da d, It, Nl,,,rr,, ,,I,,- A 3608 Llmr TIT 3 p. A a, I .I. Aft 9361. 11-29".129-9
'... ALQUILIO HARITACION CON : b Ilp-),-, ajel ,j. I~
Asti, n Call, IA a 235 c.tr, I F. 1.26-8z 0 a h "" 111, I ... I .,I, ,, ..... I .,.. Iterall, R'bhl,", l,12f) SA n, I F. 3a2G I'll I ___ _I y 19, pa de ca. U.1.10. OrRECESIC CRIADA PARA rF2R4rCK TAQVIGSATO .0.
Vldl I.I.o... K, I- Atlanta ;F:cw11_,W-ArArMTTnXMTO_ MOITYKSO corruda, mucloles, To lirr.d.. Inftor- B 13.16 y A -125 Ill, 1 E 11 17 DMI A 5 V, 0 -MICAN
I Casa fa_ __ F .vl I 'A nalr.1, p.l', -,- F-303 1 12 1 -. 1-11. I 1.1-Ind-, .at. .11r,"', Cb ]iMpieZa. tel6follo, 3 6 p. l wit 1 I ,,;,,, I ,,a It ,,.? rrI "ll, shr, I Man. rt ... I. cti'l.
I S.. N-W 612, -1 --j., R-S. 1, SAN ION.CTC' S., !l,,,,_!nI o', 105 MANEJADOFLAS 1. But r ,r,,a;.,., _,rl, Itf"Irel.- ocancidan,
Sir ALQUILA XPARTkMEN- In"I'll I , tanhis.- Ll- : CaBlI.
.Ill. Er-'si.d.. 35 ".... ble, Para dos Com- ,ldnle Z.- ,O A, .T,",., ,,g.,,: 91 JFSU, DFL MONTE Y OBOR 6, ,BI ,,, ___ 1, ". F-29.11AIR 8 M-0. ,a It .... I. dIal.....
to fregeoy c6pruido, sitla co- .---- t:Bn I ... 1'. T, -. rf,,Ir,,. .,r,,.r, -- TA NIANEJADORA PARA AT I ii-isso. or-RECESE JOVEN PARA CRIA- I E-2141-229
- prifivins, a C,45.00 cada unn, 16 % IS a. not"d. tl,"O" I_ BE ALCUILA EN 130 SIN IRE ,ALIA. d.r.r- I'll RiAns. Can
, A 'I ...... ". I "'-a ... nild 'I"'""'""-, "a"'. i ICIVEN NIECATITTGRAYO INGLES
closet, 2 , I A Ile, or. c .. .. ........ ,
IrlALQI'1LA MOnERNO. jHT3C. T .B. I "IT, I ,,__ -111 an
medor, 2 habitaciones,* IV Man ", 'di. II.I. ,a', motr6nnio soln, con referee. ,Ita is 1M., -11"t- d", Ini rl' 111,11,16n Slla.. S.10 -1 Ms.
do,. dn, ,I!KIn,,.1.ll. bjA nar""l, . Camparl I 2 b L. ",",- ln',,,",' In. eaBla 17 1 TO,. Wdd I I AAa I *Arl ,,n ...... trl, ,n-1bII1d.d. .' ,: CiRM arin 208, segundo ""' a ca ......
blific, complete, cocina gas ca "d "' "n'."d.." "","I", "' -At p,, ,,,,- N- jIn F ZA32 118 B ,
TcIllf.ae III.I.Sas l enA, D I I. Emp.-E 3- ll,, A __
lentador, patio con Invadero, dent,. .a,.. Mll. ,0-d, It ," ,piS(t, entre Concordia y VirtU_,N- "l-- S'n la""n d, D- d, -tb- j E SOLtC1TA'jviUCj4A6HA PARA CUT _J -I-ar tt.b- Oil,~ MIKe"B"'.." ...
'Irl d, was d, b.l- I.,.d Ir" 11 In"n" h"a' ""'"""'a'a ""IT.,rc. Infronan ,n I- M"' 6- A" 'IT OVEN BUENA PRESHINICA
Call, 13 KA. I~' d' IS S -- I., ... to, -n
F-3- ,I A 1 ,,d,;.,,., .,I (:-q--A- hatl I I'll --- -11trand.l. A4: I ____ TIqjj
call, Amid,, 1.1 Y 12. AanpI-j- A In a.. D. I.,- ,1-'S50 Calzada LUyan6 N9 309 y I' .U #I 17 des Tel&fono W-3099. r 2.119 AS 9. i ll,- Wdl.. ..b. I EIALM I=.
I.. larnrlead.- .1 W arn .-.1 Al: ___ I tr Ia Dos) E ,rII-lA.A!MCCANOGRArA EXPERTA EST
_ ". .,a prl", X S __ ,CASAM r" _1 E 127q 11", R hj., d, I:,qrrd-rFAbrica, .(Palacio Dos Herma- IT _ __ ___ _11A1-az I 1 E-2329-84.81 LOVAL ARA, GFICINAS 3.3 ad -1- f-- lt.-- n ( CITTA- Sttr- can
' noE). 11 ALTICTLAN ArARTAMENTO I 7F ,0-II 0 ,,, ,,,.,,,, --I' Am ,Ill. _Ill'ti'd I A,.h.zan. III r..Kr.Ir ,,,, -I-n. I~! ,,, -., -1., -, I r iisriAD0RA NEDIA.VA EDAn nlA% jlIANTT. (71 ART.1 rl,' -11PI'llia %,11 1,1,ecz par nd" ,".AAITAII.N r ON kAVa.. ill r -,;,,- ,,,, ',' DA DE ,

Ft., $1 SIIf-rS, nad, S2.1nn basin A~ T-n V-h FAPMd,, N. 35. Apt, 21.
- -1 rl "'n" 'n, '_ ".h_'" ?,,, "t,","',,n r'n -1 11-1 All"mci- AdII.Irt. .. I h.bl-n- -- 'r i ALQI IT.. A-11, 111. la- T--- I nl- .11- I .,,Idl..' In "'n ': 3' -- -- I -, I-UK "'""n "I' "b"n "'r J. FIT.
C 111-12-8 b rI.I.. A- .b..d.nl, V,- iA,,d,,,.,.-(--,MA. E-.Mas N- 311 -Ir -..,-. "" __ .. ,l,., E lrah I nAndMan a ," it l "', _.,.. ". ___ _E.3294-129.9
tndas harst, K-31III 11 ra. d. 1. Fabrics de Cap,, BI Ac-j Al. Ara,, __ A ASnGRATA.-TRADUC_ E dn, c-j- J... I E.IqnR.K;_In -- ,TT-r NEC
VEDA... CALLE 1. N.. 1. X% Ullhi. isu. _____ E 'A"' A I-rl. N1 7. Ifirtcatl. at OIRF( E CSA MaCIIIAl .A ITARA,11,_r" ,,I T-- r- h.tar ir.b.
aq,11 z ,and.rn., .,art.. T...lad.. MA E-1a.-I -1 S _., ,,,.,Ilq,,,In I~, 'atNA. 1 .,
Ir"'In III I l--dnr, .;jESTRENECII I "'It" T-11-14-111 11 A1,1111 IPLIA, LO fra ..... TI- -- 11 .... l7llefnn VO-of.
- tocin., M-, .11,1.1,1.r.-, r-4 AA A.- _ATVENTILA:DA1 ,j FRESCO DE LA HA .AI, c j_ '.
I., tl ... 1,, RlbAJI 'n. a, .1-, ,Sj I -,n, I at, i I., 4_112-11
,--. I -I I NkG A A IT CONA.- 2 AMra-n1r, Asia, rr, I Al tljll .0 --Tj . A 11".., ,I.v.d I 1. IBIT ,IA i.d... Ot- 14. A rf ..... ... 11.1 __ mr Ali a IT$ ..",r""27-JI VIld -_ __ *print,, ,... -- "' ""'
"t. 0, ,:, I,,n"lt fT-'-1 c- b"' "nIhn" 114' AGENTES VENDEDORES
I., ". An. _j,. ad ',.;" """ MI d L.ht d". -0
rirr .III. rc,,d. r Ctlil-d- I a'-. Vd.dr. 1-14-11 a '" '.'d ,' ,,,. ,,,I .,.,. -,.d.re,1:".d VT, CRiAEA COCINERA -,NrTTr1T1 rLIaA..rCOARXS? N.
E. I i.A. a A '.
""_a, '_- -4 al. I, -JI Ia - "'
11n-11. Wto-. VK- 3-7. car.a.. IAl: ,,I,., -1-d.. A. c.:. 4, I.al to Y ,I TMd.nD M 7598 "I". I U 1=4 OrRrcESE ET.n '" r.'I"" I aE.276042-11 ___ .d.-".'r.. __ 3208 -11 rt- I- ,-I- 1. al Ile C"'a"'l d -(' I11-1 ,.,,a. crodusir;;;4 iaBXWiId-Il -tEE..a. .NTIHE AV .. .ANCHO TIT~ I I ,,, ,,,, -, N _, B_ .._ :,_ """
I ll 1 1.1; ,.;,., %T- In., I IT I is .F I IN It -A-- DotialsO EXTRA-41IT .1. d_1 -- a 5
., ITIN ROVEAO T 1. .-a14-iu.1'd1':! ,'. FA Ilk A I OSIF R( I %I. hL AT, CI:192 SANTOS SUAREZ MENDOZA .r.. crannihI.. .Al.cnd.- .o.s. Ill, n., ,rYi
- ...... :j,..L*:jj1 1. h. 1-1. I hKall.11"n', blill, in N., d Ia cap. .1 on, $1 54i ,- il ... --.. V-., OR~.. I. .ft- Mr.
, nutI.:1,1 111,dar ,", 1,bI!,,I6,Lar'l,,,. M BI, a ". ..... 1. I,,.-111;"al 1.%l.- A. CNA FLAWTAIMN A-UT- I.Il train. -Iiald.r. .1- %rad .1 1, F 332-1 I 'a a ,,,,, a- ---hl, F-ihs A-11,,", Cl.IA., A._ _IIrl ... ot, AI:QITILo r-A .OTI SALA. Ill. IffI- da 1, MARINA.
on .., ra;,Irbe. It fia ... ca U_3 E_ 27 Kl a"' "fin"a It "Ifi-lits 17,11, Althi.d 3rd J- j-. a Ma "" ""a"c"' M" K .. .... E ,,n. "' ""
_ a n,,d., rl-altd. 1 ,- -at,,r, "c""t. _Iata" AL. F-=1-129-14.
Call, 17 KI 16 Y 14. Nic ... r dI Ca.,. ______ ___ J-ila, 3511 zsq, L. Apt, 32 E ill;l rtl- CYPher. Card Co.. 75 W. H,,,,, ,, CRIADO ESPASIOL. FOR TRA.
ph. R.-VII. E-2742-12-10. ltl .,Ararvt AV. ALQDILAN ArARTAMEN. """" 66- J d1rd lal--
Sed I San SI ... do,. dr, ,la, I -- ---.-- __ .12.44-17 ", _;rct ...... r-,, P" ;BWfal.. N. Y. -
-1 __ flSSd,- ,,-h. ag,- I M-114 : I ... A 332r ; IA
__ ,I ... rdl,.. R-- A~, --- M.,..
at ALETtln.,It no% ,triniIsir..Wilo. Bs. bar. lnllrcIld., Jrrars grand, ...... At. AIOI B.A F%' 1113.6s. HABITAT 131 OFERTAS VARiAS
ON A .1 ,Ile Cr,-I- TJI X -,AL4. HT. A -PAIRA I.WDER CARA- 119 COVNERAS COCINEROS 1- -----___ __ - III., I
., trd ...... E.1,01, N,. 213 ,,-ja.;:jN in y b:A,.r,,rj.,a,, Siadpr,, ,ats. Call, I nn l I, '" rn, h_, 9! JH RANA
r,: I Ca Pa. r pr' ,:.ln I 1. lnr-,-IbI:" rdlc,''.71h ,rf.,- I t p.".1t., "'ah, ... ,,, --- ""Al" ICIICII- Sir .1RECE. RE.
- Mi P-il, $11I. $1 U.. I.. I. ,ad '"In .......... E.- .- "" "' -_. A ...... call, Nn. 5. E.1926-92-13., L-2322.".2.12 -, Tlf M-11111. PROPIO PARA 1,ONSLTLTA .1, :ITO CA... .IA. 1, ""IF .... N lm td- Vrr-a-I -bap,(,aj- ra""'." 11 -1 (IIRI( F PARA LUBIlk. ,,.k CID Il, ...... I, I-Id. ., ,a ...... Sim.
_ E-1.44-15 all".1.11. I de -.- I -.., par IS pjaer. .; I, "I Ill' mll In A- t ,,,,, I I I T-( P-..A L-7764.131-13
__ -iTAMY-.N-Y-O-S.-COMPI-'r ST-0A CADA - -i"ACOSTA' NWI-, Dall.l., I Nn V? I _-P,.", ,b 1,111 11 I~ Idn 1. fact: 1 ,aAPIA 960 00, CUBA 156, EiERE LU ". n -.1 Sees. I% stat F In, g7r, Iata Mantis 11 I I ---. .1. B"'.. V,. --I IT Ir -D, 2 11I.II-1, 1-rad- 1,,A., I. -11 ra &. r a n .. .... T 2", I I l I gn, I
Wr .L I-.- IT-711TAM.. Co. -'1.1.d. Bic 1, C In I 'rn 7 ,,, I": I E.
: ...... ,,,,,,,.."!. .,-,,,n,,r--Il .,..,I.. .,I ... I. ITEC TELEVISICa, REPARA.
to an a 'is "" 74."I, .a'.' At MUC Y YOVF- 0, all FIT MI CHAT HA RE COLOR 'f
pall Y I "' 'In cal ran. ,all,- I -, d, 'G1ISn.. I.W- c.- ".- Irl. Ia r I ri --,- -, 'r'- A l,!!I, O EN
K.de'. '" nl,,d,, -1 -,rI -X. r,,,Kj,. ,..- .- Anan, F..n.l 92 a SOLICITANION fHAICHAS I I' "- p t' EM .a
A ;,rdl n r','.', I I th bit. ,AA "A I in "" I ".A
Cla, -- r-alp", d,, 11-1- I~, -., Al- It
'a I ball.. M- ,. I.I.r M ... BIj ,... A!~ n'7 o_., IS. 'r." "' """ I .1 .1 I 11 -.. 1 ,.ad.. d-- 111r, I~
l., r-dar. I ri". IBM A I Ifill-A.T.1 d 7!"Z'77 1' "'A 1W.E.2"A E-3293-131.8
-I AS~ ,ad. .1 di.. Irl.r- ,. Th. I .-. 'a Al' '- I ....... I a 1 AtlZr"1,n rl ',,r Coll I ____
0 1125 82a J.li it STO 41, CAPITOLIO T LA' VIA ATER ibrc. IS (7-1-11ta. - Campamario 315 il S. Ilig1lil -111.1. ,rSdn -- d- 12A. -Ir, E--., Yrfr 7 ,', lIl I 1.11 InIn-I, St. Rnde-, I : NI U C H A C H A MEDIANA
G, --- A. ,draft.. .far re a. SE ,16,Id, 1-1.1.1 Ill. .Ilra. ,hatl- I Or.: Be .1c.11.a dn. 1-1- ,,, --. Wb Iam _,ra j A r,"n .. '.'"lli.1 11 M 4 ,r1a,- DI- hAlrd, ,:i2z ", -_ E In.n. A 11
ellff I 1-1 I r 1_1 - ; ,,,:-.,, an ... al... lai.ran, ca IS --- rl rn 14 tr___ edad '. C ... I preparation, ex.
R"."n V"ll-as")"a"' l I W.---J I.' -Ih.bd ."'rl25'La Vll.]- IS n ....... 161iS-A ,:. A w, I v 1 *_ .1
I _,. as Ar" .. 'l:.'d' -"a.
In .-ia,12 __ A rl.ra- r ILM ,.r,.da. (
ABN7, '_ .,'i,. ,c' an I ........ d. .,_ 74qn, I ""' ""' pllt,, 1111,11, t1lbajo como enj_ NJA his. rSTRE MIAlacri-Cit in U I~~ -A I Al.11 It.n.. -117.11 MI SAI, 16 ACTn% "TS, "r,, _'TA MOCIB ,,,, --- ,',"-j_-'.: 'A
p DIAR10 DE LA ARENA JULIO 8 DE 1952
AWNA 38
. . . . . .
Propignase la econoiniaOt el, i Solt reachma las alianzas
I Crematoria d.e
presupitesto de Estados Unidos dertas naciones de Europla
basura pidese
Decidido el Congreso a inictar lina arnplia revision 11,di"n co-fliclos y antajoniarnos entre aigunos
prestipuestild desde que luvo cornienzo la depresidn para Varaderao passes aliados en relaci6n a su propia politic"
Ciinnal. I.W.afa coal dos to. LONDRES, jL1110 I- tEPS)- LD51clente se rdiere directamente a 4s
Ma-br. Pl SB-d d, 1. do, It, nd.vulna 1, on cuoh. S, El I, D,' P'-. N.-nal, n1aultectaratentos que Ilenen IlIgar en guerra en of Lejano Oriente y a I
I 'nid.., I I It dw., Nnro a Pe e, c I pueb I. uara
falool. qLIE plate of S-al I- Fran ia, Alemanill y Is Gr n reta. dualas y ansiedades del If
b' s" l'u'u" I' 'It' 'a ba, -Goi I I Ratis. Ili dooluestian una vez mas que b do cancropla In-, p,,
-EPS-- ua', 'I aolaaa dbi id.desline
,I% \SHIN( 1. 1, lena a .dadca. e-no- In it Sari Atilluito do Jos Ratios. alal-it tie poderes encabezad, P 'D, 1, guer'. Ine Scon q. c
11111a Ia'a I-not-s ma so rolriaclaaa all.. a-traflahado del do Oln- Ins Estarion Unidos ique Es that ,'a I. fueren )as intenciames de Jilin, en su!
,hoIa I Pubh(725. ingraukro Jo o A. 10-digu- uindo Una agoladornp, n.,, pab ,,.oun 1, p com I icialls P.I.b.,; implicit. el punt. de as.
lo.d., 11 "Inva tin, do el vicinat- o tallf -tiorria fain on todo of in ndra.pY Inal as los mij!,tares franceses ,, atri. al, I I In on rI Son,, ,.d;,dc,, I,, Core.- ol ,.a I. lrl.s i no:. ote, de 1. isl. air Ko
c, ce evidence que III presti,
up to 11 Y, d -im-la, Ins mismas ';e. Pius -to
El In ot"I III :s, I TI, a I "o," I a-a, 11plibli, do
1, 1,;, 1-ducid. ,,I I-entent, n"ll Ircova, a I Balaslva. que I, roniruya qu P IIda Ins I.Illiet.-s om it.r do I., Estad- Unial-al., 1; .
p-cIpalnonte al u0n, on V-d- "Inlat L_ nacinn- integrates 1 %,isto afecUd, -rn. ,-Itind al El
olIc -1 n1oQuable 'all- Ot.11ad. If pronal. -W.I..." tie una coalition. soti siempre zensi. nectioulo alli c-clado. algo rr I i, t aderalad.. h. ,,ad,, El an In_ E .1. Vila.- -e-s. bi- .,at, ]a pi-nIn do 1. pina( p6. t... In, mitonnieno-n.s.
b P"Pon" I's '-I d,1nIe -1 I's d Ina ie file Ill-, u do ir. e' d a Hay
...... I ,.Iasu Ic s. Pr.o ct.s rvl. punt. flaild.ment.1
uI;I -In -.jub..j.nd. I. zu' via, jnax !"Ic ','-','do o-J.,tri'li que ecia, ,I It discurtut del
I, I- Ins c, m giido .1 p-odst. M- 'Rosqu,. dad, Isap Juiv. Visto desde of angulo
I I P" al'. Pot' It, aniculn "La Ve dad-so- ambionte characteristic a W lisp-* ..I I.]
_.a q,.c el sit... qu, I ors.p. Gairi.-, P. livid. an, do el-wond,6 c b j de 1. hkt...a. )as paIte-Im. sn.lcn
"A" d"d, a no is Relast- "CartIlls'.. Ell wit acto C It ins sucestis de Eur la'd ,%" unir.e ratIo rp,!Itnto-sr,
actual u a v p ar.
Paur- G- a an. on
&Io. untLI-11-311C. Ila pi'(-Cado ujuc leld as. e: on p mor lia t
I. en )a p16mnui somans I ratio.% durante Is sent to
c.1,, P.-ma one pato del C ...... I. r va In. del Minastr.. so hill be., I-, PEci.d.s va 1. 1.. de Est.s Jurhar p., sla,
diploma y I rhLque asp-i-nillau ue no -_ pla. c id-lognis. dasp.ais. I ideal
ik' ,. !.,;,,, ,,, ,,I,_, dl d Apr-p-irmE4 del Sonvidii. PE-jEntog.'s6' d give. y pull prunara
1" C, d 1 .1 )al po Is an Is
tin III, sus micinbril, mAs val- I rrespondiente senor Ralsenlella. -nos I upcv de ]as Narinne, Uraidsts sup.n. no.
6:, 1. ; sonarlow,dernocrata pot Arizo., Para uptar por el premier, PV-ona" p.co. dEbcmos subcsturnar aut Impor: inversion do Ese orric n do I ntc oses
11IMILLI hled'alit, ;i, : del mcs do Junin. Ivan sido presented tancia, res -que son In,,
I, c I 1,1,,d,, up. vava 'eciar 12 uli
-,,ularadl ,,I ea it Proyocto de cy quo nos Ins traloatos periodisticus: de Ios6 M. Analicemns. por jcmplol of caso PEI. par. Ics militf. sne to
all I ocup, Y Pelp ramilod. nlinada,,Pneari, -E-yos Barruillos tie Tin- del comandinto en jefe trances. el ecisivo de las guerras do coalicionf2
do 'I' C.111ol. do I'll III ma P e mariscial Juni. En un discurso re. -el orden traditional de Ins inLueI reputable. ardia". publi-cl. oil -EI is";
d, ,Iaw iipullh,.. 11. 1 9.' se menciscabe su e fectividad Antonio J. Vidaurreta, abll,' e.ulta nuis importanic.
i"Lo clemas hay que acreclitarlo Cub In r S
."I a C'. uv .m- -nall III ...-I .1alan,
.'a pland'oo IF. C'mp"I' y ""'d
d" I a do'
nor !,uv coca, metal. pr.pi. del pr.y,,to mcmcj0 c a G III ard. del Va- I I v, 'TIc Wcuranr ueapatul.s I- Ind.. Tod. ccingresist. a.be cut, dia. ll- "L. utild.d piitrift .-. 1. "L i trcs e orla. espet all
, tu In nnte amuchos afion. ha Iturado on a c all pq.Efi. p.is'. In -Avance". yne Jos %,iguvil ratio.
z, act o it;,] Llc Poll 11. no C.Pi(.1io I aclos Un a oyell a
... An Francia en of problema surgido oil
1log. la Can Bl,., I Jos gaste, na, Africa del noric con lots turnecialos,
o 'l flIlLtcllVi2 QUe CUalqUie, ot,. par to senegla raz6n de que lo,,.Ino T ha"v,"' .' irone en vigor el A lcalde de Santa! aliaclos de ian:
"I oxcepoi6m d i teamericanos son
-11111.1-a s 1. cl.. Pero no compr don que Ins
6 u0a ensu,
at. it a "I. Unions en e5C,6PLIIIIII-n: faP,o lxa!, 1), n Al. del R osario nitero presupluestW Etado,
I tvla in', "ardent, coal In tie conciencia on to que cimcier.
-tll.."adn 1. It, ,,, lladoc practical, tie a] "colairialisono' norairicano,
l-, :_a a unDmUntri. it En In Alemaniat 3cridental se -d, I" do McClellan Ascieride a 56.991 pesos y corilprende (,rjdilos para --.-I.iiIvafl canscedendivergencia on
fit u.
ll:it lnpln inellitable do que I ese do
'I, NI .C d iI-,,,.da Infoll-ri d.bn ,! realizer rititchas mejoras que reelar;rw la localidad lr, j.,teg,.,nIo.,,,d ".a anillci6n
111111111.1 --Ial 1" "'wada ,,l at -tma tal-up'le'lal dipf-lu.. altanz .*At cob Kaiser, ministry
C Ialalja d,- que Ins c- 1111- E to Pact
NV 11,q ll Nl Col- N;,I 5, As.nt., E-tol- del 0.
a'd d SANTA MARIA DF L ROSARIO, El no,11., rosareno hacienda un I d, Ade .... I, so h. -N no iclvil ASSWAS TAMPA$ OW N01111W
n"" ph.. Fear; do,. do Ca F,,p,,. p.de, fina-lde -(-nria, on Rusin con irs.
to dosrca .cllno- st- ..I Co. pa-a nn, IIId, 0, -El allevilde municipal doctor lizai esta, h,,. 111%ando u :,.drnuv I.I,, I', do re La pecto at teren tie la unicind valemana.
le console- Gran-lo tie Arna., an(-- i III-, P,- I.Iten. n a DAW. c IN.W.
!IIg ,a,1,1o,rCarrriwI do
III In an.teria, ind", do article 1. t6rica K.iser. lidI -ak.d. do hs I I c". 11- 1411.ai
do A at an EJO R COM PRA Ad-ft $16.55 $1 L75 olaooVoia. me. $I Z* Sy's
lie 1.1 .Is- do que ntrs uldistia. ltlcal on depnrh ,, I nuiiia la Ley Organica del I tie In Alcorail 10
I, a que coo arreglo a to d n't. at i at 1 1,bunal, a-a 1. u.I dare lot- Da to 17.16 We
I on duir, I rntlm, it tiont.1 pn-o un halrob., .1g. OL earl. 21.10 17.38 8a 111.011-lo., pot -lqII;lIons I El pro, Ley Orizanica do Ins Nfunicipios, Ila- lin on primer titillial ad tin. eins.
do d to, ei. c I on viajosl cmane" 3LU 2G." wooblossIon. 9. C. "jo 21AD
e bia PLMRW ell %litaIr VI PL-lourSIO percion. III all al I- rXpe Lentes I algo Illis
M'Clell'o-C. -r I I. nr-h ,- Otdinario do Gastos v Ingla,- pala moto.sos eja It pgo dc anlede upranese pa. am 41M
M115I I III-, j I T do. asl-- a Its drI-v.nInt.rPg,,- tibia nfQcallo desdr un punto tie Nista Terk "M 31=8 I"
an,, Y.,k Ill rna 1952-53, iiord.d. put- el A-l-nnion. ,.nrs on led. I n1u,"" am W. Saluda, 11 que RUni To.*. o.as OL T 3L31I "JO
ri, 1 1, nortedr, Ili, 1. -Illia -11; ,nt '6 Este Verano, disfrute mig su visie por
0" seat ta a a "I'_ .,. una .stendonew "'I d i--'e p.J'- It, prea'eude )a unidad alemana bitI, WAAaad SAO 11-baeo, 94. C. 21.61 11411M
o 'I Cr- ra- ob I a Jos Estados Uniclos. Dondequierst que
r, --d MICIlan y rl r InImmai, Y Clta seen In I;a ca-s. I, a cald, annst, tI I rsp it filoilid. ra solurionar el gj-j- p P 'e di6otc do presupuesto apiobado. In vican. avilaell" 'I'lig'Clo u wo-.-d
,,be Inloll-11 11 1-11 ante cl 'o ma 1.1; EE tarrdl'1r, 'l kd
z,,l a I:Z oe vue".Ist trope do We Soso",
R, -an luann"', a It, a .
uInnn", Data MIMI. lp. -1a attic figut P" "-Paas "'n -." i" toy Ud. desee ir, por GREYHOUND cono- and- y
'U"'Is. pairt". -1-sup pna la caloclind.d. 11- Id', "blutind, I .nIr,buriIanpe,'.o u p pals,
,I', "a oi. g ad. a ,, p-p-t. tie
to art ceri inejor los inigualableg Rtracti ANOWAI -W L A. -AMW AGOSaA
tie SENTIDO FALLECImms-ro aicllkorlo, pot I .-g, "" resultcr 'a liarso a as a 2.". a e se so 9 I4f... A lo= V =
dt,lidar Ins -owh-roles". od d C6modari jurb.111- anstwri-s 1-1,, do I lln't, ,'."c. Vo d e maravillo pai -" I $a. Lk,I al a
n, ,'a Lot In-. Entre ell., -e-ellian.s. Pl,,br on j. disr-los I mente instalado en asiento reclinable CZHI" M 1110WIPPOI ea. vaAM "OUT
al PINAR juhat DIARIO """ -6d.w ,, do., a: o 111 i 11 ff if I it p 'une 1, do- 'per anionvibros impor. 4116- W N-fa,- H" V.I.A_,adu,u d I. Ilanda nos para ampliacion in-t am gesti6n artes do, mIa n de Jos autobuses mis modernog del .,At_ A.,M _I*IIawI
........ 1,, do 1. del do ailunnin-do p6bla- A"OW VIL h@lNff
am a r ,ad' do Is
In -1, 1. l1cia;Ia11nIo it, I al-lo, T.auas Cl- subenrion .1 CIIII-P. do Boollie-, J)ro A N, u n I a Ili i c n to de j, includitble ota, In uniting all-t- Mundo, veri desfilgr lag grades cialcaloStItLIVE Wall interest basic pa War- A-710 TA:,
III, "l dades, lugarest historicos, imponerates
I, voin't, conjin'lat Col. In., quiet' fur-- ta"Id"It, let our $2.400,00 pina In Lig. rmur -Es en pr-pl, xl R'neum : l
1 1,,.Ildad tie pnd,, -itall Od.ol.J6g-, y P--- l..y S-500: P"out, I raragua, Las Villas a,*unI"rJ %', .,7'IcbE ceder India H... A9= S I 17
en todus Ins rilcul'15 13 At $50.00; montahas y sus dorado costas. TOO" 271 'a A.
,a W,riviu, to, pl-ronal, intent. 4. O..Fb.
.500.111: sti11 Ell 2. G- R.ownse h. de T.W- UAW
nurniluji, El ci-tva. Cal".. paid ....... In AlANICARAGIUA, A. Heroin. Cama- d, GREYHOUND le moatrari cuanto es --q co.
11 111 rupb rai-ndb 'Ipuhi "of P- 'A' juicier 'itt-on. no, _VCT Teem
saniat., A pro, -, las 'e.n.n. Pr6 I.. el digno de ver, a tin costo mucho me '. I af'-V" taka -lot de 'all- -fecclalat" 'imillol. vo.s I.. ri Jima ... I., bado 28 dvl paad. Is do itani. fild I a .0 bilarlb-do. tie ]a' I .A. A...
16 -,&, I C, ". i. de trans- GAAKIM WAM AMANIT .4111
ij 'IrflnIlua uro I ...... Pon do ou"I bill b I p otro
...... In I,~ ob- do 11, C.I. an great nues uentas Jules co P"r r' a nins do 'a electric del r, o que cualquier med
us, do condo c nci ,!r unal tie C -, hnra., 'I lolln 11,11, C,
't., II, ;,I art u., I "i do -tv I .i gbca aco Ilaa!- ad.,-, sin ports. Conozca mejor Jos Esta .16fl-I W-IVA "411% woo
rm", In I "do do I, a uiIa- "I"T". conser, dos Urai T' TOM WAVIII, WWAW
o'ral : I ca I v,.p.n.. it C L, IL, mi-lor. del ,In'b o' p IL; or u pro, an qu MCI 5 TKANK SlIff"Cl
Opr tilturo. cI pt I', haila do ,to t,.ruh., aai- P, 'El dos . viaje por GREYHOUND!
"an Pn, I patrmi.t ta
obad. I )a P., I lwd. & I'l lmt.oao n?'dvrn.staa.:
, !os y It oil .... rial", n A All, Will, Ij Op-civin mono of go
."I" c' halor- d, c,". -a, an P!,a, a yp a,sidla
H a d a e s d e m a sta lJ 6 ,lifia( 'I'lo, ;I ]It, uld ,, d, NI; lalaigna bic,... nol,0- ,,, I.rgalidr, h.drpCr
,ra q.1dE ,,,,finada I eu
a p U" is se li6 nsula
7n(hc ,, In smerlad "Cii. El dl,,,[,
P"kh'"'xi "it ' .1'. p a
-1-l Espuvl" -i. Q., 'racoratra. ""uhado 'nln on I'l
a ". al Ila- 1 I I ll' I Intall m ation
fr a, 1;i- a-ca-st, o'n de In n 11112.111. 11, 111-6,di,
,,d ,as !"LAIdal d', ln N-I-3
'I,1,d- pot
do Sua- (-,la I ciad. din Ei it, mf
a-royali.d. do In-Il I plalwas qur tiencra Efrcto en Pan. uigcn.crlre las naciones de IntegrAt lar result eseVai un acruerdo not.
11.1t. .1 Tribunal I, .ta. do I", p''reituile. i- all III I I "Joan I icion por In d,,,rsid.d.cm. namo torque a, prop&it. lieracist.
lo. ImII, W anivii- pone de mai- at'al 'j, tie I cle're- an, ar, ........ o derive de un pellgro cormalo
III- Iolle, InLaIrl. r1r,; ,end. .s.hj, .,I, I
I., inf,,-6 -I hAd, lb-In 11 srSuIn acup6 I mica-6- 1-tr hi epresenlac-, britaltica onfiesin la -ric do cl.firull.dr, q.o on iteg.. Per- r- esto particu. I amen- conaunista.
,uov mal d,-,Ie, Gur-a d., A-,a- (not el su., Nicola, Fo.niindr.. seI-la- del Cannibi Pa.
larg" 'Ay am" ,
Ill dando 11oln- 1. d'"Iteri.rit"1.
T..bun3l do CLIenti.1 III [:I RI-plabl.1a. I la- ion .,I Itis que Ins amanicara-n H laull'Lar IIII.Yan su derallindia. I
sal dell rnun a. j' ,l EI Pill- Ledo, Mariano Castro. -itat "'it trib tal
kn-n- Ills ra parioro do nuestro pueblo y par.
sid-le de );I FLderaci6naide Cot res
Ell tin Impoitante %-ta on la i1w poil.iiales. do; 1,ctura It I helm,,sj .11 illh lvliuel I'll In 1,.,b,,) I. .... .. ...... tannin do an,
I'll att'I'llid., pcn-f .i a."I't, "do dor. at lit ne""dod y Ila 0
a -a"n"Ite .'t' %ihil- U011.4HILIC1011 del municipio cle
'to, PN d, nq,,,l Ila- Sit bar,, d-ment.d. i C u a n d o U d e
I I i'm Is C; pin; v M,!,b.d,,, ,.at,, I nplat- do 1.
alu"nes 1"'n do del at 1 :'.1 do a' eli.11-In. II-ILIT11 I- do la Witnara explain fair,,,., le. In, 't"lln, d- l. vitro Ins q., I"umpaleat I- la"111111 it. -dam- ,ftor Eer ique, Vall.da
obs-II, .I I alsro- Im p.,sdn del Glenn. do E,i i to 'to V.11nain-,
miclun adminisirilivo, o(recteii. rogedor- schor Ece, d e s c u e lg a ,
done -,I-- ad. y -pe-"n I... simlrc,
-or Guillermo Enjamin. Gamiel
We no ,,I c z,
G.Earit. doctor SlIN11. Floull.
CONFITITUVEN AUN I.OS I'lBROS Fl,,,,,6,n Riopedro, president I,[ Cn.
7-- FACTOR J.11111PORTANTE EN LA ...... s parvall. h.cie.d. I s.m,n
EMOCRACIA del acto If schor Humberto Garcia.
i Ell ni'doral- y exprenavvis WallInc. ual biblivItovarios nortearne. ,,.,ad., del lamn, a licira que
- I ..... y rere, doo cn,.
"Para Embarcarlo pi lrCiipa *,r Cargo" it C nos Inc ball tie afJrmar que. a pe- "In I.' a u viocl. E I."
de oil nuevon medim .. al I. ravriar.ff..
le ecrnunt- Inert tie ees per ladiceCapafaz Cafga trial. y tie Jr. mayor oportuniclad P. 'V' Ingo A mL
Jib vv.ebl,".,,di1 '.no E on. Poll fiell :....
ra la-lbar entrEteninnionato, los rea; pal pueblo, quo arn, a
,Iguen niendo -un element IvIchn, luunbral hombre con .I
Ya scan maquinaTias para Ntanagna. tie 1. deraloclaris. y do Is rmir hermatio. on u con
labos.d, ,.do par& Rio, orquideas para si6n Interavaclonal". Ell sit fiepluas, tile". Mucho antes q E e s p e ra q u e su r ld
ma priWra conferencin. at I u el'arrIg. ,a
me vidierva I C,
e% 0 loans If cigarrilloni para CarA Ill 1,
miembras tie Is Asockilcion 811allote-I Plo Ayurtam It., ya y. h.bia
r Ins crobarques de in5trumenuot carls, Nortearnericana decla.raron Que, teado vue"'
ninguna influence ajena puede cos, co el Conse, ustion a trials annp s Zlicidos y articuloo de fact] deaC(on- C..su ltl y ar., i
Iruir at valor do Jos libros. Coda din al-n. Juitant ciatialrand. .,I red,to bibliotica ofamstituye un factor a,..
p,,-iciou presentan van problrina al ........... InA." do S40.000 pg .1 Central in \\g e n :1J a' b" u lo gaM
rrvfiaLar e Fueron muchos Ins motnans inaportante en Jr. vida local, sohre to- que talita falta le hare a mi aI
on Ins wilas rules, v va alinvoll- ;is Pala Ins Incron varia; ve- In. por Ins rules se cligt6 Clipper Cargo t ondof I., d P'r 1.3 do I
.,:: el ritimeria tie bibliotecu Ali- ir: tratub
conan el onclor unitodo para transpart.ir tmal-11". -nrIt. ronU11
crtea de seimentos -inticuntro mullit- Lo fadiliclad con que se establecas una comunicaci6n lelifonicis part.
de \ r ce coso do magic, pero no lo es. No existit un, gemiecillo seryicial
no, E c, I tariff C-ca, X.
'n 1951. Gnicias &I empaque ei-tifiro
tin cuidadoso mane)o. lodes Ins DESPIERTESE11" que recoic su Nomado y la transported a clancle usted desea.
embaiques fiegaran sin zufrir daho
Para uAfa comunicaci6n, apartsa cle lots complicados *quipos .Iq..o y fee,. corn. -bacl., de DOW W Ue Ud. so Hame ... con do interaa In- tie IA fibrica. Adem4s, usando "uw a
'heass de enlace. Y, desde luego, K
ennp q- lwianw Ins gastos de fietes conex;6nse ritcluieren It 5610 lf
E importaci6n que se basan co el peso que corriosponde a su tolfilaw, skw lei raffcosarial; Para las firrislas di
1-to se 11diajeron considerablemente. liamaclas que se producifin sirnttlt6neamente.
TELF. A-0469 Ef nimastro. do Ilamadas cumento par d;os y a ellfs r9sportdoammew
clumentondo I;neas y eqtiow
pliando las capacidodes del servicio,
a-. -creondo rvuevds Ccm;nos pora clespejor e1*6fico toliall6nice. Y,
per CargO as UperiOr extras lo hacemos, Usted puede cayuclar eficazmente, evitando Ila.
par Ciro as Iff"Orl Clip madas innecesorias en los horas de mayor congestion do las lines,
-a cle 10o 12 a.m.yde3o5 p.m.
A 1. r4ldtz
. .... Is. InutnIt'.".
a'It
d.
all P_ 'I III.
'j,,, ...... 7,r., CALIDAD
J_ W" P dl a.. t,' SE2URIDAD
A cn-equ. an Telephone Company
I., ri- d' "I' Cuando Ud. vicia par
For ,6. b1J* nagocia a Par placer, C u b
L. ]I.Iiad. al, nacesita ..far Is fi...
po. Guielie par un
Trovalarm Westclo-.
Cabe an cuolquier rinc6n do la moleta. El crist
-1 J. 0 AA WIA.. irrompible, lo a a correcliza y el respoldo do ca
a-
UNICO P -WC0 CON
SIMUMU-N, 0 DIAIUO EN JOSE L RrMO HERNANDEz
ROTOGRABADO DESDE
EL ASO 1932 I)IARIO-DE LAMARINA OSC)LR RIVER HMNANDEZ
IA flabana, Martes, 8 de Julio de 1952
GANO EL HABANA YACHT CLUB DE LA CONVENCION-REPUBUCANA
EN ESTA combinar-i6n grifica prepentannos--en el circulo-el recibirojento tributado en Chicago al general Dwight D. Zis al Ile9tX,%&sji-.,tjr Ido del director de stu Is Convenc16n Republicana, acompafiaA. apnador uierda instantineas del propio Eisenhuwer y del senator I uienes se disputan Is Postulaci6n presidential en dicha assm.
blec (Fotos AP Wirephoto).
Independence, de &tados Unidos
EN LA noche del 4 de Julio, el embajador norteamericano, Exemo. Sr. Willard L. Beaulac y ;eflora de Beaulac dieron una recepci6n en celebraci6a del 176 aniversario de I& independence de 1019 Estados Upidos en su, residence del Country Club Park. En Is foto aparecen el embajador Beau- i
lac; doctor Domingo Ramos, professor de la )4niversidad de La Habana; doctor Miguel Angel Carn- A
pa, mmistro de Xstado; Mons. JoM Burzio, Nuncio Apost6lico; doctor Emilio Edwards Bello, ern bajador ae Chile; y doctor Alvaro D. L. Mirquez, encargado do negocios de Portugal. En la otra to un moment de Is interesante disertac16n del ornbajador Beaulac en el American Club, donde reunieron mAs de doscientoo de sus mlembron en su traditional almuerso.
-ym -A
A
lcanaci6n de
"Miss Ezilpleada"
Quflez Vicent4,,' EN EL sal6n. de actoo del Ministerio, de Agriculture, tuvo lugar Is proclaBE HALLA, on Espafia el periodista Jos& Quileg Vicente, redactor de la re- maci6n do "Min Rmpleada 1952", sehorita Vi= tay las dernas convisU "Bohemia" de esta capital y que Por mu&os afios fu6 exilado po. didatas quo intWan au Corte de Honor, bi6n en is foto
litico en Cubs. LA foto nos lo muestra cuando YWO el camerino de is or- con el rainistro y subsecretario de a, doctors Alfrodo Jacomino
tista Maria de los Angeles Santana an uni6n do Joaquin Aristigueta y y A. Sukroz Suquet, atf como el = r general de Admirtistraci6n de
del seflor Ram6n Estalella, encarga o de nogoi" de Cuba en Madrid. esa dependence, senior Cosme Gonzalez Rlbada, qua asistioron. a Is ceremoniaL
A.PQ
DURTO DE LA MARINA Gr4&tu de la
ENELH"-ANA YACHT CLUB,
OTRO de la
sibado
intogrdofiesta -par Ra(il Machado Y, Mar tha Facio'. Martial Packo, Y Ana Maria Crucat I& sesorita Anx ej Facio.
V
UN GR15j de j u ventud, f o r m a d u Mili.= a Macia, FernAndez Quirch, Matil EL RABANA Yacht Club, Is "tocr4tics. sociedad de I& Playa de Marianao, celebr6 el sAbado su Ur ia r t e,
scostumbrada fiesta semanallcon numerous y distingulda concurrencia. En exta foto tomada en el n&Wez
bar. aparece el president 6 Cornitk de )a Casa, Cuco Morales y *su esposa Carmen Torruella, con "ena Sardifia Y
Is sefiora Teddy Carrillo de Brownson y el doctor Carlos PArraga. (Foto DM Pardo). Carlos lArj*hi&
EN El
$4PULLIDO? . . . .
" "7,7,
J.
04 i!6-4 4L
6t U4 moments en que firmaba el acta matrimonial el doctor J" -Par ocaTalecIAP tis4fico I rrerjo, ininixtro, del Trabajo,.fueron sorprendidos por )a cimara, I& sefiorita ashit
-By
y er jovEn GonyAlezAMW
........ .....
-t.bl i-godie.- ANTE el altar mayor de In
ocd -Wm A.-n. dcmi, de iglesia del Spagrado Coraz6n,
P-- uni ron sus de tinos en la nuche'del sAbado*61timo, Is mefioA- loo- rita Maria del Carmen BranwpodA I& mcloriA red-endo Is or, de Ruislanchez y el senior Ar.... on y 0 ........ ndo IAI I mando GonzAlex y Betancourt
N- tan lucida cerernonia recoS.61. t.k. nt.. pt- CMOs elta toto tomada por
A,- .. P.;d. d., wrrefio, en la que aparecen
.d. d. M- los contrayentes con los padric
I r Margot Gonziilez
e -tan u t y iefior Armando Brand.o
_TAU0 "'cho a
LA CORTE nulicial en ja boda Brande-Gonzilez, formada QA por ]as sefioritas Amelia Ferphndez y Miriam Diaz Cossio, laA nifias Teresita Marmal y 40 IRA F N M artha Grooda y el niho Augusto Matsal.
Q e es
Ceremonial baptismal
RN LA residence de los esposoa doctor OrUW Iroyo a Hilda Carbonell, fu6 bautizado el sibado Itimo, por.la tarde, el nifio Alfredo, hijo-4W doctor Pedro La contribuci6n del CanadA fi- Pio Verdaiguer y de su esposa Laura, in.
fahte, &I que apadrinaroh la mfiorit&PMI*dalja Vardaguer, represented Por Is sefiora de t0to y para su mayor placer es el-joven Alfredo Infante Cordov6L &drft y pa" aparecim en esta foto de Karrefio.
Seagram's V. 0. . . . . .
Un whisky exquisite . .
Dititinguido ...
Ligero y agradable al paladar . A 0
_V
Seagram's V. 0.
Eti d whisky netamente canadien8c AHORA, ANAN I
No Fe parece al whiskey anteric ano . E I N
Ni trata de imitar al escoces . .
Seagram's V. 0. 2 2% al ciao
44
Tiene un grato Ra6w propio . .
i No hay otro quc lo iguale!
En la Asociaci6w Federal
masAntigui-de America
Para toi i inforniavi6n 4-scribanos
j
solivitando ona ropia de "Sus Ahorros." 19 T A-k
Rica Habanera MARIO DE 1A MARIA
NOCHE CRIOUA, EN JELCASINO ESPAJROL
- - - - . . .
a
J
T
ZBP&M do La Ha= I6br6 en go h*rmO" Ca" club de is PIAYa de
nocM del sibeldo Pasado, su U al Mari OTRA folio de Is fiesta "Noch CioIIa,', an Is quo vemos a Y
fiesta "NOChe Cri" % En is un grupo TO= ft1= 7= ar.,Iin4 Gar-La, Evelio
,-JX dAMOM,,= pjU.t*. GV ZutINVe, V 'PiIJV.
Met's C SJMIvip= TODY FlErr.1m, Pedro GM
'Do.,gang y Olga Ortiz, Carmen Garcia Guemes y Eagenjo V
'PWZ Baleen" 7 *9* Ir. do Bascu as cd n Daniel W:Cri.JW
ltodri --M-,de Rodriguez, du.
ralete fILM
V4
EN LA IGLESIAde Santo Tom4 unieron par& 114mPro sun deatinos el sibado, en qom ear Intimo, 18
Pefiorits Toth Otero Pellez Y el Joven JuliAn Vitias y Abamcal. Nuestro reporter itrificon"fIesEQ;", as, morprand16 a la
onamorada pareja firmando el acta rodeadon do RISMOO tostigon. Tambi6n aparece, en lit foto el padre del novio, suestro antigo Juliin Was Castillo. FABWADO EN
LOS ESTADOS UNID05
SOLEMN ceremonta IFICADA
a el sibado tam- 15 AF40S DE GARANTIA CERT
Is iglesta 30 San
con
pda. 1. Ihorita 11r.8trdo.4 DWribuidoms Autorizedol; MALON&Sswirly Air
mill y G6maz y al Dr. on /at principles ciudades do I& Pop6hika.
R&M Estrada HeydrielL novia cuando d
brato En /a 04mbans ... con ampliss Facilidades do page:
110 EL EXCANTO CANICZA MUM Rim
far Galsaito Y San Rafael
Y Arnlaud
CUANDO salian de lit UAZL
de haber LZVrrAJF .%, E
trimonia M ZL= laimmain 2M MR V" wQtqVz,
tad In Z n Datt"I 7 aw Ift6ams
oritmro
Vifial. CAAA CUMSMA MU C tv,
Map- illf-Umte 7
04
rZ"0 T CIA.
sudirat log Belasooafn 1104
LAS encantadorat bride maids
y In fLower
qua Z
ron a 1. EAS
Alamilla hasta
el altar.
DIAR10,DE LA MARINA
V
T
rg
t T
NNW:
INGENIERO ARQUITF-CTO
M.1dura' c/e A 11-ini' qa4cia it Puma4i&w
&ist.l.' y vid S PsOs de rerra CONSTRUCTORES
MORAUGON CUBANOv S.A. EL HISPANO rio Zzo Y
Csrr terA d. R-ChO 130yeros, Km., 2 Tell, 1-8358 Nui5ez y Ci.. CASA IGLESIAS Instl.dones F/";c,,S
AY*sfarin 619 .."Telf Ayostarin jog Sosa Y Cia.
T'If M-2125
415 T.IfM:.,7.20
AV(ensores i Aire Acondiciona(lo Ferreteria
CarpWaria
LA HABANERA
Westinghouse v I
Distribmi"m Cruz y Garcia
NICOLAS LOPEZ SOM688 Rediacw Call* 4 Palatinc
Cia. Fclec rlc de Cuba A T -,Pnmkkw&
actoria 152 T*JJ. M-2125 A .
Galiano 408 Te4fono A-2911
_Almor, bello edificlo de )a Cla. Inmobillaria Alulor, S.A.-, en la Call,
A JRAA L i 7Q M ti ol VeJarln. eg nmeha de ello.
Full Text

PAGE 1

"El periodiamo es en lo exter~T TA. 120 asa~ erviio delos tta. nunprfs,en ¡o interno 1U M A IN reses generales y prnnn un saqerdocio". DIARi~ L IOi D E A A R I A de la nacin. El peridico tmas no una pro, r o 1 ¡ .11atiu l hbacstlaa Pepo Rver ¡ DECANO DE LA PRENSA DE CUBA aniu.ehbl atlaa Ao CXX.-Nm nero 162. La Hlabana, Martes, 8 de Julip de 1952.-(Cincuentenario de la Idepenidencia) .Santos Eugenio:, Adriano, Isabel, Reina de Portugal y Procopio. PRECIO5 CENTAVOS Expo. su poy co Dwight D. Eisenho ejpJ~or'e ob uv unaR4 rt, A pibo Taft, Todo parece inidicar el embajador (t Cuba -1 victoria previa sobrel que triunfO en Mxico : en la capital hispana:, los, delegdoeTf Adolfo Ruiz Cortifles .11I 1Eni lo comjercial,.iima que Esplaa puede tener ,i", 1, pese a ese rontrataenipo, el senador declara que El candidato ofirial tena anoclhe 2.009.370 sotows mejor meresa para asus licor es Y aceiteis. Coba ~ ~ ,1' la nominaeson *era suya. Igual dice el general. M. Henrquez Gua:tn, 187,615; .ozlz oa puede colocar all nmayor cantidad de tabaco , "" La situacin, sin embargo, no ea muy clara a'n 64,037; L. Toledano, 123,555. -Faltan colegios "TRAIGO EL CARIO DE MI PATRIA", DIJO,11 MAC ARTHIUR ATACO DURAMENTE A TRUMAN MITIN DISUELTO POR LA I'OLlCIA. SSe propoe com cus setienal hace Si triunfara Taft, sra (le vicepresidente. El ti tmnahcr 1IA>El conteo oficial no empezar hasta el domingo.* .posible el traslado de los restos -de G. G.I de a.5 .ctoal, Barckley, declar que tambien sspir 11pncm uso s s-, Dispuesto el Gobierno a mantener el orden enas Avellaneda, de su esposo y de Rafael Maceo 11que lucliar p .ara mii ni star la pstslari ~< ,ain )l-ns 1igsiio de candidato elet -~ -__ -.-77E77C0 D F julio7. fAP)Las parte e '7 la A RD. j7u777 7. (AP,.El 77777<,; ¡L7 ti77. 7117,nii irs77 C ACO,G. ,j7 ( ,AP1-E 7 la 7 77.7771 1117os .,(7I77 pel7(77.n -. 7(7777(777777,fi.7( 7(777777 o .7 ~ 1 1,ud77 h~ dCA c 7,. ,7 71,d t. Cu7W. ,7,7l= j1 A .1(~ 77 ,i .jis C7 77. 77 y .I. ,Cicii71 1 7(.7e,77 77(77777c. s d. 1" ,o. h~. .s.2 7777 (77d ~noy777. ~ .77 o~77 5P 7 17 'U-. P. ¡7'777 7777777 .I1, (717-r,:7 1 .l.'.¡, dele 7~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~. 177 7777 .7777 177777717(7 p Id 177717 777777i7 l,,:, Mele7. ur 14(7 L77,777, 7, 7 1. 777 777777 777777777,-o.7 7:,7 77. .7 indudablement las c 77777 77777 777777 qu C74 .ttve 770 u 7.7 '77~7 Pu 7 177 j'7 .r7(77 77777 77 d7 771(7. 77o7,.7,,, 7-7 7717 L. c 17, 77 "775 iones 777 h7bispa-. le 77,.e 7707Go 7,lin y yI7 7 77777777x.7 77777,7o,7., ,(u7 7 7P 77777, ol 7771l7077.7V7(71 ,pj. .715.7 77o oPrbenasnieinals qE77777'77d7q777-,7 .l., e."(,. .58, l.,6d,¡ . d anunci que e le ha pedido,7 ,7 187.615 77 ad,i C. 7 utI, -s,,-.17777,77 r~17 l.u5 te, rtl gl 7 7 7777q771b.d7-, saicuba l ,I7 7d. 7o L. ( 7 7 ¡ 0 7 77 7 7w777 7 7 7 7 7 7 7 ~ 7 77 7 77(77 m 7 7 777 ~ ,77f q "~~~~~7 77 7 7 7 '7 7 7 7 7 7 5 17 & 1 1 1 ~ 1 l7eG l z 7 7,i 1. 70, de7777. e¡7. veprtm 1 Ch7,a eltrs¡1 77177777, 77 17. 17777i 77777l. jue 1 ¡ac 1. codio7.7,~ d, E¡n [ ,, ',7 n i u77,7 7. . 7, 17. C. En-77-17777 hab di077 irst de, Gen '4 ,,,,7. le7 77,. 77(7,l~c .77-. l ao s e,,7 17((7 777. 77. ,si M,r (71 l.77 ,7, prL ,75 .¡>s c ,e ',( lo acitulila77 diez miuts atatl, 7777777777~~~~~~~~~~ 7777"u.cSgIIS.n 47777797,71 (7 P.,77 77. e77.7 77 .7777717 d, ¡777 77 l. 4 P t., de777 7. d g 7s y. s eneu l 2 777,cans7y7l0poque1 n,77 Iba7 5.,77d% 1ails nr los 1d75 l,7 7 77,;" 771 ,fe Mate,.,. ,~ (777,t. 777. q1. 67 la7 c7 7 -los77 7777 7, 77.¡ 1.7 de (7u7 Esta Hoy ~t 77 :7 11 75 1 7,~9, qeite ua cm ~ T e s ¡Jo n b."77577 777777777,7( 7.77a, 4 a 7.da .7.77 naci797 en De 777(77 ra77 adicto ,aT7 .poi votar 7 deeao sd .ya; edc. 6 s.¡l d 4 ,4, -77 l9O7777h., 77 7~o luiit d~7 lo.~ 77t.c 177 7 e 77 fac intert 7.77 ( e' de .l, 7,7177. Sup7. padre Dav1id,4, rel.1. C.l aie7elscee. irn1 .t.T7t .ie0 i.S r. W nr secaia. n dsubo 777T .7 77777717a 9. ,y7 77777e gase 7777777nos Ta7~ 57*inda9o en. Eu.p d. 7 ¡ra y 7 7 7 7 o. de hasta ue lasde Jo177in. gobenado de77( 77777yl .777777 U77 (70, 1,1 1=77 co d, gu rr .1 ly7 i7777 .¡.'C feroiaio su77 ma ¡d 77e 977b7.r.5 45fanln a. ssi7c ol aos 774llead A ia ],.l., (7 7 7170. .,7777o 7D7 77 .771, '77777 C. Su 77 1 .7 1 87477,7. 7. n 5071.17477 reaioe SuI. el ener a177,~.5,. s 7777.17 ~~ 7g.7777( 77177. b7 57. 7 197. 77 7e.n 11 ego 7ncamione 7, c15ar7r17. blindo_c.1 75 cren l de777 los 77( 77 174 *er as7g 4 7.75 154 1 77 7 7Il 77 1 l7siental 7777 ¡di) 74niet s pblicament. Ayer 4 4, 0 7. -74 n 57 IR.R C E T R 77777. 777 7 071b7 7507 41 1777 4 717777 77777,(0717777, 7777l 7 177b.0 57 7777 7777.71777m '. 177077 7777 .7 .757 o4,5 57 1777.S770775777. 7 7~~77 5 7.77174 77 e77777 07777777 ,, des 77777 7'.rANCFOR1 d77 07747 .7,. s. ,77t 4,r7d 7.7 mi77. l4. l one d et dlot h 7777777 7l dij o~ Y77 o 7 7 nu i Esn ow r tirfu ¡'77.7. .rrza el.7 4,,.4. 47747 07717 7 7,(, 7 7 ,7 ,-~ ~ 747 ,7 7,s7 4 l77a0711 9717701 7 17775(7777 "1 7ar" 47. 77 '7 177".7 '777l-"'l777I77,77., 71 5,4,a" 77 1.7'7( 0777777.'57777777 7.957'5 15' n.l 'h7. '7~71 '7 1.o7, (7 1 77El777 detaamnt de777. g a 7 11(77 57 CS,. '71777l7 de calor, '"'77 7,77~ 0771 7-.77,7,,.4 ,,77 7 7,b que5 07747777 ,,i 7771,15 1, cut d. 1.(., E777ho ,'7.V70777 ,%7 i 777 -' ~ 90.a4.* pas a 77 atar 77 77077771e neutral7717 h71j77 'e'7777~7 d1 .7 5 7 77 7 9 7 77 1 77 m 7 7 7 77 1 ( .7 7 7 7 ,.o7 (7 7 77, rr 157 .475 (7 4 7. 95, 7,, 7 ¡ -. . .7 7 1 7 7 7 5 7 7 7 . 1 7 , 0 7 s s I 7 7 ~ 0 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 1 ~ ~ ~ c.,-., d, ti at 7l77.1 7n777,ao7.y 777 7707 7.47bic'. 7,a ,leol .7~ 5 7977. voos 71q777777 .'777 I de77 .~ 7 4 5. en ec ((577777177 de777777 7 1 ,1 7777, 5177177 .'''e"' LAC CO.A 779(77 77(donde 717 ,17 7,77.7777,71l 77(47 ~ 7 7nud'yre -,7. cm:--71(77 77 pena77. 77. 7~~~l~, 57R07 Inges en la pul Sueir .17! l re la7 sus777 co7777s espaoles,71 lcsn l.J fin en E77 pa7(nral7.77,, 7 "L,,977. ¡du'rle o U ,,114 71 751777757.7 7777,77.e y s C ,.,7.No et ,c,.,esta 7717,7cer un 777717n7o 777777,71.7777(7777.707 C LIISU4 e777 777(7 (7 ¡i"y"'.n ,L7 La(77,77 .1¡;77 7577ja 455777179.f l~ 77777 ,77 (7 d 7iez ~. 77 7.f511 7d l7777 s4~~~u .7(7 M, 77 . '.775 G7 Ca717 encabezar e? 17077h.,''b (77, .~ ¡ ., 7. lyoo 5777775771 m977id C1b 1477 r.(ll( 7.75d, su717777 ,777 11fa elf .~~e fr ntr Fde 1ghl. ~ ,7 .L 777.4 fI "U',7777(77 7(77,7 7777,7577.7.517 777(71 .7777 7 777(77,777 777797 ( 7 777 ~ 7 71771577 7 4,7 eT.ln eanrs.c'Ul" E-o 7," a757 39197 ceseno et rao axt 71.4 ol. ](las 777 liad( os77 177, 7.7777, .7775 7 7.777 l77 rtAr7(7((77.7o_7( 7l77 77717(777 g ''< .iit A u : o o 7 77717 ,T7 ____47774777~5 7 771 79077771771.77( 7 77755 c'~977 77777(7 7 7E, ((,77j____7777, 75774.5577r77 7R77~01 7-nal.~~~-544,s. 4. CjbIl,.' 507oo Esrl~r om 71.4 947. sE 77.177 0771,7,Dtl,.,u l 1,,7, Sube el. te = dr -. L sufrirn7777s la7707577 7que estaba77ocurriendo. P'crooe deo ruab1gco so r i i en o n S innim a s Z -ld.54777979!,77777757lr 77717 ¡s ,L¡99 7 1211.7 11 c - ura eHei zfna V 9l 1 4 u designad.d~ pr.isy 4niC de f' d d t1 i t r a p r ¡ Mi i . 4 de, egados. 77. 450 77777: O hr.C d. d 712 a74~ 3lIo;. la77 R O H S T R In l t r a ul o 7 e a-n e l m d l e n d ,6 catdl,.pt,774o, i*lNC -d Nueva. .d h. ln e¡ i n d @ Elev loa-oh alese Consejo.¡ Cons ltiv 41"Pd. ,so e t de '7771, 77n1. 7l7751 con575 York. 7erey dij teer 93.3 U 75i7-77757 oetr.d .tii.dioe n i ~ Cnse.a W pra n re uoa o¡atosC.1 el rt e s o a, maest os Estdo Uli d, 77",,1, ,1, 4. 1. 1,,s.5 la segnd votacin pesea l c. 1. mi 7977777777 la 07Rep 7,07777n51 y7u7 aGrn91aiapdi pra-d. e1 e~ ¡.7rs la o7e l eril 1775ur 77. en 47,7l 1.7 777, ,7. de hoy, cia . pse.cer ~ 7775,7,777,577 de77 795bre 1. 77,71, t o z7 T7, ~ -~-l77-7¡ 7 55 7s7777 .~7 .l77 977,e" 77l07(57 T .c, Unid, n7s., 0ub ,77.B77 717777 77 77777 Ro pind (7do loss~ 4417 v,77 7717 me. r.fe .7.I d. 1978l 777ad a1 est pas77 171,77R77777715 7 177.'79 4 L 17777, sq7'74R47 71 77 .,77 3 7 i a(. Ventiino mnuos.es 7 71*.r 777d7 Cuba 47, .7 5 7 777774571 Los resde te de77775 9lasliad sde 177d7urd(( l f se¡1 1 1.777 7 7 ( 7 7 7 7 0 7 75 7 7 7 7 7 7 4 7 ( 7 1 7 1 7 7 5 7 7 75 7 a 1 7 5 4 1 7 9 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 7 4 7 7 7 1 0 1 1 5 7 U 5 7 7 7 7 7 5 7 7 R 7 7 7 S 4 1 7 5 7 7 ~ ~ ., s 7 s R ~ j 1 7 ,7, S7 ,!,077 5 57777774seiz777075 1z Villar,(77777717777777 ,7 a77177lo77(a47.71.7,~G 717 7775 77,7de7s es7157tli 777537:,,, letidno. ita d, 5(77' i.747777d. pL cr., 1 9'sala I lata 775,(95 1 7 ,7 91775 de habe co7en777. 717 (la refriega 1, lR5 45so. sus.77717 .7 c1( ,L7ol ,,.1 C 7. 1 ~0775 7177.7777 1,,7' de1(7 ((7 l 577777 L777 77,7 77 77 d 577 d715S. 774471 'I ,77 7077~ 7 7 ~ 707 777 ro 7 r eciido 75 r ( la. (777,771(77777077,7777. (77 ,s4l, (d7 las777 zona 777(77 7777c y7l77, 77777777 a 7777S-97 7 17777777. 777777 77 El .Z(7777.7(7 los77777177.9777 717 fl77,¡'t'¡.",7~77ll07c 7ono Rmy -O. 77sea77,. 77,7ircd,. .prieo,1. fueza. -I -77 -7l ((777(7(7 17770.,O. .e,'. .~(7. bu, 1 77 litbl.,p re l $l 7717,7 id77(777 (77. 17(77,7 d,((7 al7 .777(7 (7777 el campo. li7,bre77 (777777 l77 5 5 .,7 7777777 70 77l(.7.7 cae77 7 9 udo4777 7d1ivergencia7775 entr lo,77( d470 117. 5775 d. ¡L .sl91,2 77(77z 775lts 777(717(7(777 7e ".,,1 71777(777( 7 77.,777(77777177477777171977 77 7 771777 077, 7.77. ,7 .17 17(77777,77,777 777 nrl.ia, lete qu n a (7777(7 H avre7el77 ""U.7((1777,('7que77l.,1de77(77(7 7 7. 7(,,,7177m ((7777,ontera77de7(0(7 71. y(~4(77 ~ extedindotehll9. as cales a i~,~ s-77( 7(7((777((77.7777 .bit,, 177774 ,77 A7,77,,7777 7777 ~~(777 77 7 7 7 .7777(77 e777 qu7 es7577 077777., e77~ .l7,,777r os5, ,59, 77777 7777 7,15 0,7,77,7 7.C.U agreada oqun re ,i 1 l,, 777 774777 7s7,oldo i 1.7 a, -(77717lpers s77po~ 't,. rd ,117,775774es(7(7775( d e777(77570 77747 7(7,.777¡,77777,77 ahoga-7777747 7~07 timiltcorm que des en7,( 7s7,l77 7 7I7 -77771 ,7(777171 17 7 7 7 ( 7 5 a m77 7, z le 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ( 7 7 ( 7 7 7 7 7 1 7 o 7 e l 7( (( 7 .7 77, d e7 1 (7.77uc im 17 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.7. 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 E ( 7 7 ( 7 7 7 7 7 7e r a s .7s 4 7 7 7 7 7 1 ( 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 77iace t d(e77S7774(7777 1. 7777(777.7((7777(71 7(77(1I<077L 777(7(7( 7(7entre 177(7777757 -. 7775 l!'¡, 77177(7777117 77777 op7l719777771777(7l7 7, caioe 777777t7 a77 (77pl777(707777777.77 (777 ,77(777pan.97747 77777777Sbcono.7777 ,777777 7H17 7t 777771 pas veci 77777777774 u.51771 7 ~ ~ 77(77 777777 7l7~ " 7. (7 7777 l7 7 1 777 ada 777.777777(a7l(i(o ., ,77(7 C. 77 t7777-77 ,, 7, ,, ,7 7777,7 (7777ina 4777rie d 77(7,(7 el777.777 .L ,V(,in mant 75 tr l 7 br _____________________9n e 77,75777477' 777.777777.77774.5717771.777 ." In. 1,".7 7 7-5.l7~ 5 7(',,___________________ 717077777 VATIANO c717177. de Fttc qi,1 09Of, Au na d LrsP hen LJ' 1 7*(7 777(,i, ~ so re s en S 7ini a 77 177 771-77( 77771 7.177 a7 711.7 ,7A~ d o casa a IS 1, 1 1 ,. 7771 7(77o, ar .e_ 7 u reauo ,erec4 da07 77loa-,17. o,(,77 777, 711llu15 777~~~~~~~~~ L7777 ,La77 7,77,7771 777.ll7y7 Agrinlne m, el79 ___ 777((, at' .el.7( 71 g. ,I(7.7 .77l7 1 de (7 ".M.7774 pico.77 g.7. p.7~,(7(77 ((17 77777 de cam77o. 475 77o cs. 177175977 777 y-70 777 7i77n77-a lt11i7 7 7 c1 AL A77 7S. 777777,.7 7 7s ua l 7777(77, a 577 pblico. lo71(7p 7717 acups rde75(7 ,(a es1.u7" (-(907777(19.7'7. r7777.7.777.7777 7"7770_ _9(~777,7 7fue077777~La77 o's50777 757 q77577.y sulo d7777 lis, 77770tr., gencr7,7, Eld p.t.ie brii.lc. 7(d. d(7(51d(77777 d h7177(7 7(7ala C.777 ~lT e p 7,7777 ~ 7777171 ds 0 e77.7 d,¡75, 77.ici 77 77y77 777 77747 dele7 7.M7(7 h g. .y 77.17. ,,,~ elit71.11777~ -7(7777 p. ni. pue 7(171. 77,11 ,e77a. 575777ld. escuelas e.777775 (17577777577,n enl, h,7 0777 7'77 77 T7e(,177777 Antrirmete en77,7 horas707777de77la7ter.(777S 7 71757 7717517 71 7775,.d 77s~ 77777, 777777 1 y7 7, 7(77 qo 77 5 (7 17 7 7 7 (7(b( d 7 7 1." iii;7y7 70777,7,77 07,777,1,. n d. 97777 1 (7,77 7(777(1797 -,,h, 77 psq.d. o, 7717 7 17k 75-777771 75 0l77.7.777 (7'" 7I7719i717,77i('(17 17(11717.17.77777(,77b71 77 077721 (9(777 7 7 777(7ypovinial0 07,7,711,7717777, creaci,n(171 01 7.74 777.(((77 57 -7771 '7(,7d1777 "~. 77 1 e-777777-1 "(i97(1(7. d,, ,,ni.717577 777177 777lt. en 77 ~ 717117 ~ s77 n nr de 407.77 L ,de 7777. Sevco re 1.,dit. e1 1. ablig.rio 7 ,s 7 ,O (59 5.,_E7n., e 77. 71 7. 11 771777 h]77. "'-ddos,. de 1. wemi 7F. 77.790 17.771 77777 777

PAGE 2

ni. s, tro1,111. d, Alici. HermiiiiiiOri;Tir. ~n 12.428 y si Gob!r-n Aft.r. Hrende. T.11ah~lte. A.' d, atanI.Al. o. 7,914. t--ie M.e. Ltfi; PE.pi.a. 1 reintegraron 514000 a G-n, b.,.: 55.281 S-U.g. d, C.b. LA DESTITU r ION DEL PRESIDEN5 -5 Mil a G.i.,s: 51 191 TE DE LA JUVENTUI> UNITARIA SWiii a C.,h-a, LAS VILLAS El p~~1,nte_a Ju~lal N.rafl.' BDolani, ur~~h' w', 1-oul dl 1,', 1, 111.cin ~n 1. g.,,_ o, fi-[ p~sid~te del j,-Sirga E. Mujal el runior desu posible rentancia .1. e"",¡. Ri~. hi, d (le seCretario tic la (M'(: ti 1; ar L ". e'i.Iqttle' l tip. si.' El sen.dts.bi. Mo .1 B-,i.l. ,vinii~t. que e lleve Sr_:ta. G, a l d CTC, ins~h, unas d,,,la~or'111 el, M ".r En 1 c~o concreto de Las Vill¡A tido de que ,e h. p,,,,d, o en. inoin~t. presc la 'e slo si el, lmii. de la -1-: aun q" 1 e t ral~a r, 1,pre. e,a,-U la qui la ha -,a,. n. se Pu, con e,¡ 1 qpr~niana si, 1---~lis, t1,stiturio1 sun 1 np Te XXI Cersij. Na~~1 d. ~~~~ d' 1 ej.,u t,_ ,a, T)-l.ra q-, la, ,o.n qi,, l., d,,ignte, hrros le. Tn, ~tud 1,1 PAU y .],conde ra1 d, tiro mnr.i. o ¡¡,h. Coe.,,j. Nsi.-l r,. p~d,n es mi,,h. del anl, s que s, haga de 1 .,los¡ 'ituain e~ TERORERo PARA EL BANQUETE r.nniy rcial del poi,. IllrTO LUIS E-tim. AU.j.l q 'e o' debe pecul., .h, 1 as ful.r.s -Wolq tom.,= Irfo~. 1 s.er L. J. Fenndz ue o e. dicho C.osp, N, r,-,,i" organizador. del b. oy entiende que ante el rifi '_,e en h nstante que atraviesa e m~. .en.je .1 le.lde .ni. ruie o obiero debido i la que c.he, P. 1, Ju, t. L.is P.~, hp c.,d.d. firde .l. en t. eacci.n p.t-~1. ,_ a ar tesorero a la entidad Banco (,o,os deben hacer esfuerzos paia loAg,-J. e industrial, de blici. y sr que se m; ]a., ~nu.y velar 1111 meileT-ent, RY. l d c ).' J.Iriese. wri l, !.A CARESTIA de Agua en L. e peor. cada di. E. nl:tle obscrvar cmo se ineide este i)*eci liquid. e,, edifiei.s y r" de,,,¡-,., de todas ~tegla, llay propietarios inillcrentes a "Velvet Sea¡" estas fuertes pei didas, pert; toro-' bien 1. hay ~~tont.o y que o ii.bn velar p r inis intereses Una s.l. fiave que desperdi,,e u. pinl p, ¡. de 11,w(1 alones a!, E,,", unaer. t'¡ i 'a o t. in i cib l' baja de ¡.¡o cub ice, hervitoj e. d. 24 h.,ren el edificu, de Be7.4-74 d, 1:1 vIprl.,mF.ntns equiR d. e. .¡,u Leo en el . 1948. donde fu radic.inom ~d. Asi mis. ].a edifiin, B.cRdi. Hrtl Nacional. LpS-.r. C.,in. Espiufin1 Y coln.ra m, e.pci.e.I.n nos eerroern. e.ccpci.n.1 en ~ lo.,tina.s d. iugua y flid. lctrico desde que se instalaron en ellos llaves BELCO. L. -. sp.till." d. 1. lul. RELCO produce GOTEO por4ue por esuir montada en caja de bolas no F C ONA por taril, o" d teriera. Solicitenos ¡n1 ~lare9 problemas d. con os sumo de agua sin compromiso nlz,,ne. Mantenelnos un extenso surtido de llaves BELCO pala bonos, elted eres, etc., en modelos, fino. y corrientes. "B E L C 0" hijormes: EMANM CARVAJ AL DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS nFECTOS SANITARIOS ESP11CIALIDADES Ap pido. 2442 Telf. M-3822 Habana £a opopillo' 351 ILAMI ARILLA Y AGUACATE) Pgina 2 Poltica DURIO DE U MRNA~Martes, 8 de Julio ce, 1952 Poltica ORDEN DE VOTA-CION CUH i de %sita en Pinar 'Reiterasu consigna de lucho el !A,,tualidad Politica No aceptail la" r!EL PAU del Ro c4n otros lderes < La Alcalda de, dr -la l.tel0 'las 'Al Ptd-o. Revolucionari' Autntico ~riendo en IR ~reccin. d, ., PIN EL RIO. ¡.l¡. 7 (P., Z. expulsin del jud~ e., DD DIs Mrianao^ izar 11. ,.e 1 ing nie,.'Cils nela 1 o Imu l'rs' ori Gustavo e, b,* Or~denci.l LuirEnjuiIi iando lino cisin 'rtod* rrez ti de 0 oxa, dice que si el ,,,Ilpar la, plazas 1, dli,., ,l uT um e., pran~ fl u en .P 1. la bandera azul Dr. G. i frnitula propia, debe exporierla 7lidegui PPC tiene una Coili llAnte la Prensa" v 11 isura, de 1., siluid.,es H.Lleli. Regalado "t e, tecueLti. "e que d~ Dobeito Diaz % iepresentante Cr~ El, P.elcia de po Muflua Sp IM~i.na Ir, visita R evolucumar, c, Cb.n. su, titule, de. 11 J rcrai2,111 m suplentes del P.irliffi, 91-suloos lima el nuilucuil z1o del ha dad. R la publicidiud c] del Poco,, Slo Ivitarn el cierre de Recaba Pardo Llada de tos dad imperiosa de restaurar las liberArie,,, U.,tRiia,,dc actierd . Reuluci.narlo Cl b Au519-licole manifusu.: %le la evite o,! en ii. imulnid tuti~. : tadics y el derecho y a ese fin fij ceutros; tursticos Agramoille (1 A LA NACION h.-l., necciatri.s c.,ig. Por Francisco Ichas S, ', l de re~ndo liain lus l, ep, Id, 11 e, e el l in e, ah,,I.do mtodo. Con trecue Sobie un izuel. ci, arilialicinfl en 1"e tod'o; do., occidenal,.,. R.dlg. va. Ej~uuo Naional d. 1. dicta l. e 1. rp.c i e., nufl¡vo d ~~ere pr.i.n.: AVO ,poniiI. l, -onsidrR e ind.). a. 1-1 Lee-. mnt, 1. vim.ssi. que tiene 1 H¡ GUST ,1 ]a Orl-clexiI. el ,pre~, c~ il deber aria :rez se ha expuesto a 1. impopular PisneJ ~tero, Po coma, a criteiris roe¡., ats ese P.r,:in LI.d. nue Fe., o". i 1 en. Ine. y pl.y. d. M fu ~tecis. P., tlaist, 11 de 1 Lid d h -uu il. dR, 1 ACUERDOS LA SECCION DE "' ILFI1-al, Y ",: u. .,e sul ,,ci we. par IA, a, nib C.usidesir lile la i~lenci. del q, e "h"' fra e a 1., criterios metintil, o Ini, lea 5,pellilCJloe casos Peque las Presonlus a quinePROFESIONALES DEL PR(* R v(_t.s, c.p.or: 1, 1 cilvia lado 1 va'! ha dlicin 1 A Piciderle d,] P.cticio Accin U.iti,. vi.A viiIJI. l"'¡" d' el cierto.% titulados conductores t. al dectrr Reberlo ramenle. vorrisiomii~ la., s~tit.c., c"d de .r,.n,. Fra~. ming.'ca Fque 1.1 i,,prnd1 rt1 ti 11 P P. C. en 1. o,. ona iu~pos d, mayor l., ta l;,, ni; 1 1. S-ci d, pr.feloria. P Que (',,h;, i, en Una l. Sen.d.r BFtit. en 1 padre, Orc G.n.iiii~ seg P,.R,.m d, P; C d, i U ii ci, 6 1mo Guid lo qUe porque ¡es opient.s. o, Ante hi tic. 11.un.o 1., d e un P, a P,.roui". n~oFaj, l, d r.dRd u. u ,In ngrupatia hitubr, d,.,,Ibilllid.,l Jes M'¡ el" h. ve uni 1 le contest a todas la, preguntas, son. en gran parte, la c RlR a""": It.r Cailos ',,o hecer U,¡o. li. ¡cm,,,. conyeci. p. 1,~ razun n a perten~ iltin al PAU ¡in hnn ,t 1:;" irrl7;ndn una morien por la que e fiel,, .1 Partid. reayenin ~ c,1~ Se,,-, IW 1~ ~h,1~ Y~ope B R.stituvin de el inut~ agilidad meculil. lovi. le n. novi~er l, e., 1,~e, d~ncinci. .1 celo, GUI,,e, 1, deslim.co~ e-, qu.en~ l t' d Partidas Orl~ be, ;o y de dignid.d viuda Fe. y Ij 1940. ".r .¡l]. li~t.lio Sala 1 nocinciriun de mltiples materias y d, p, ido "cle,. ]],,eran d 7, d Ir.W1,1 Al tula endrirut del seno e este R 110.s el, nReln, ~~ y NReo 1 Cubon. y los vil~ ].F panici.s y ¡.F hombres C, Integra.uu, de gobi~. G"st_. del Peza y dcp, las. e.,.1 fcil pR1.bI-.u( procedimiento, L drip le.el de loipu -1 G-t. e "-'" 's .,los a uz c, '.e la 1 tos con tria y F,, la lgica ,lm-cti u'h' f ple 1~ !!e,. "R]. orla de Concejales. para determi ~ltc.s ),Rmbc. puljije., ala, ~ulten Elirntillili gis.t. N-es Fle.Rlrc, % s. e-.,,¡. Jadernos tiu, va~, ~UU, ,,si -ca de -os de 3-1 A s tires, 111-Frilele de Fu y F, s o lu~ les riveliW t x r&"Z par. a, lo-,i ll"ic al ay.pR,.de.iR Ce.,ii '61. o F br. vinui cuestum,, que ni. di~s. E i.Nte en puestra vida pubeneficiosos tuira ti 0 cila 5 e o lo r"" Fe Producirn en Cirnurtios, y ,, 'u m e i latFuzas la cap al d 1 u, ~o, P11,9~ 1. intlgr.ci,, de & le que 1 bier C P atii.nRI. 1.ch.,,d. pu~ ;0poniabilidad y de Fd rmente intorvenritin en eI'pr3de Cuba, el AU por el o d, 1. C.csti-,do, ser el fruto de la voluntad delt; re ciudadanas, invito al Paz-ic 0 mav por I-I'rZndelui'snqb',e El ¡t e a Air oj F-11, (7Ho N y os la magnitud d" interesn a lamgvrinicipalidad y milblica la tendencia a la improvsa. de los ue rnas egitan a en "Ante lacPrensa~ de CMQ no llene repir~~ !'orien L, 1940: ,pf, m ex tambin de una gran cion, No le_111,ninan liu; ptroji,, pullico, 4¡ -TelRcin en el Collsist~m. .undo 1 licil~ al cjeitiPueblo expresado en llo, Y,,eR,: y, de Pueblo Cubano oOrtodoxo.;Pldres de familia que all mantienen viera¡ d,] TICLIP., 1. ivetitudid la o en pin te, ¡inexigli. gruj 1 lanlode torpeoslnin popular, a compar el ustenlo de sus hogares. mas, no se buscan su, nteceeon,. si~ hable que la designacin d,¡ uWu 1 de noszo :,. 1 G.Iilcre -oper e b, e. par. S corocer de .51 -FIZ In a rirl Ibiciones personales, esculido en la tir esas consignas de lucha e inje n Ramos. e Los POliticto, creen que su oficio IIIIIII ens Esley di puesto a convocar la In e~ ed R X'arti movido por bastardas Con 1,11 malivii, 1 Al,,ld,*Cr, les, no e rcIlexItneil ~be 1 tuci.nal de I ste de e, l: m 1 Mis, eun nutnter. P.~ f,eI zad y uc spira a regir los diss~' o enovimienlo civico que perellilinuerle t. Al triunfar Grau en 1944 LL uter otro asunto que-intereFe R uno. -11 g.ra d' con el Presidente Bapuramente intuitivo y que e,. vi, ent su renuncia como Presi, ,e l. Lleiti psolvRiusolp Lista para tratar sobre estas cuestioveza de que hacen gala para ma,,,e!,, t i -, c ub. c. no los de ,a e. LIga pe n el, dlis. P-, coli.co b 11 e J Pl nes q natu e ga p jiebojad. 1. J.I, la n, puede iintenipl; e., 1 de la Junta de Economa de pone 1. o Pb l,. ."te ue tanto inilfresan al MitniciPio, nejai las asambleas, i. d t -J. c. PR II les es suficien, import su conocimiento dada la e u',e o .u. de[ pau, clin el a de esos l¡ era y no le fu aceptada. Cola de en anlillc, la miserin y F] hecha P i te guave T p pur que Centros TUriliti Le pata da'" solucin a as gr~, 1 Po sei ril a -, v pa~ in~tene. vuesti~es de Eltacia. A,1 ,, i i, el rgimen grausistu ¡vi,, ;,cual P.pio de ntrp us1,d P11,cnitimente. c.n u g. .,L 1 de p.¡. y in El 1 lolo ~lind. e".:, e, -elorrRI, ell. i de 1:1 1 :r-s ¡l pal ral, Jo Crialli !l ae. d, 11:-aoi : uotr. ,¡.l cartera y pr., d~ q e. .F. de pr.ducir, ul y cl que iel 1 d Y ;,,l Ir de la Junta Nacional de E la ~4,i, BANICO GELATS o, c, n del doctor Z,.dg 1 la Ad cialdo t o. que Baud~. Az.1 e, vo,,,, nua ,, 1. situ.ci. producid El P-tid. Cu. .,o:ruo i i~lo ~ 1, des c api.end. I g. a u o Knol, i,,, de l e El Alcall, 0,o, -,L 1 jif, d, l,,,~~~o ~lucio ui.s a dios, e" im J., ac~tri, nustuos del 10 de el C.esej. r),v Y u.:i 1 1 el". col Gut-,, dl Po~. 1 Ijoil~ grado o1v ].e ptir~ .,ud d, el R un de a de il.luv-. i e, l, la doladura ro, R -l, h, ~~ ion, t mantenr la contia la va t. d. Fcole 1,nuent~ louuem.i d, 1 ; s ener el en la experien N. enuenalecrisi ec ra e., oler¡ ests a ~ ¡,,te,,. t.d. lis nacin y mantener e fiel a nuissiros pri 1,-c ente ini~tr. c.be tomar pies e compaero ruya expuls en Operaciones ORTODOXOS DE BANES pluilva ,.l canibi., p.,l AzUl. que es unibulo de buncosa pblica sin tener a rean. 1. delisiminados segmentos de e se F.licitF. lanca rios d~ lautida, ¡,ua,, b; preseilelladitir.s .,ibe 1. teria, su, de a d,,t;,d a en el poder. que muy por ', .e Q-e 11 ha hech. L. n,.y.r pa Su posicin. lector Airimiente, su r.l del Piti~lido M c,,dvi ia fiola la, 1,guin,,R., acluiI-atitulvi~. y Or. as PRlis en idnticas.o parerte de 1. titu, c ri~ de la, lue.,a, p. io, y m Ps General k .,.te habran l1v r, 1 l e, a 1 1 VI, 1 1 1 1 sts.cias. Fin c',inocer a mata vrrs sobre ru a, "' q le'pu lllen c lu" 11 In s o, di, -ullee 1 a, con el ex prisuien d, 1, Ir6,1p,'q a, di, 1 d' ue. con todo respete le hava rlie~. Tiempo habla :.o c itu Ustdl il.11tl. e,¡ "Pv-)~Iriud., la, d, 11~~~ la 1,, [,,od,, led,,, l., sp,,tn, d, la ec-ai~niras que F ervisul doctor A 1 t Znde y nil co, <,% d,¡ Pueblo w,,bi, l, do ld, e ciihila 1 ¡,dad a -'e elielil. En(,, ,a ni.cin especial en stos.m 9 anmontue, no debe ausriciar. jiol e, la ¡me. ir veric',i ,a C.n ,,c IRIi1,gZ oIniloRil al Alcalde Oru, ew abstencin .1 cae. Poluela I-nda por 11 lidr Edurd,,ja ,,, 1 1 Ille, ]--~nis 1.1 preceder p la I.s Nro~,. .,l, igu5l que 1 o,. 1 oIn~lo a ,, vica d, GObierli0 h-na de Don, o a la mala del fiade H. en o e dirigurilis cliera Siarriri CIP Cojo (le Ahorros a.,o '.h" p.un n.o.dopl,re I.n int Chh,. jo, lenside~n cinio pa . t.s e. al e l. i o de un Cartas de Crdito para Villi r",a F,.<,,.,¡ los r la ~nd"1" de l s "' r lides y d' lo' hlir~11IPo per lndl' medidas qu, no, preguntas de tipo ptilitte e; el, fijando es [en mi~s. .1 ill.Ma 11 band, que lh.c.t. nar. al.s., unas dT su 5 Lus e L. is o s bs a q ,n: d, MR-nr. la 11. : ti, po.,es, slo sobre la est,.tegi. y tacti. de" Cartas de Crdito Comerciales rrimiud le, dtide.s ojou,¡,a, lalituj,_ d, Mno ¡.F dicta la riep-ec-s, t li.n .1 no a .,ti Ot.d.xlo. e nuelit~. En esa o. 11,va. ningn inters J, que en Cheques de Viajeros F Fe Su~ou,hemos halind habr elecciones e, nozco e su preocnpaq, flelelenic heh., p., l,, 1 debate. p.rq,,. ~Her. tiv declararon Po disla R G-:a_ reE.1 d,.,,t,, Gustavo Guti, rito oxa. estay tgurn de que no Custodia de Valores lucien ilplpueb1n y por 1. mil me'rnos con orgullo que el rRC Aha q,,,",rtialqtj c hn~ Gulier enfrenta '-o el. o opor arr ar a un. estrecha un c lue etipir t R C. 1. Magno de 1940. Se di en~ que el, PI-1e. electoral o su el uerzo para man ener cri ti jirlo un ti~ instrument, de luertafl R 0' ~d" de la cohesin e toda. lo. c ini Cobro de Efertos ,,a liene que ever en' 1,,pcli l,. InR!. ,a IR, que a, pustel. rodead toda clase de g o =7GI1 '71 ,hWy u rx'u u P' Pals s e~Iii' Fl,.d,,cr,,spncd,,, tr,.g.d6 la concretamente ,nis erl les 'V.'Iu,,,d L, err y Puls li 1. en~li l, Juraron I.s E 1 sus sucr~ncia.s cir cualquier in. fian7a qu, l deFapariHon del lder or del Partido Independiententel ,d, 1 laniedoF. quieres 't--' !V 1 Pel P.lid. asi cu~ R ent erf en a aumer t es que debe ant 1-, tolos en el Ayuntamientii d, Banco. ,e d.pasit ln, pe .1.rse en un Partida democrtico, de Cub.n. W. el pim~. deber d, 1. P-q-s Gl1 sabe elecciones. riadist. y pr.,fe. Rf.1 1 I.iz esnrialmenl, Brcena. asegur que el Go L 1 de ti tic, h, l. el e. debilitar 1 1,cnt, e. o' Aquiar 456 INDI A EL ALCALDE OF CABA lene la menor responsal que a FI Habana d, !a i,,dRd.,I. que reIgr"n S UN AC Ori d.xi. P. 1. lucha Centro 1. 1 SA A ITUD DE Coo. t Pa. ser l, Y yerteboacin nuem, ciadura. no, nbi ERA del general 1 10 .4 ¡)El, PI, CON EL re a a EN 4 LINEAS di s !.Y e., ."F fir~. Si el PPC 0,I.d-~, y porque. de serio, ~quien 1 Irmileguti, GOBIERNO 'P''nable unril.111 d, crin, ,e,. re daarian seria al rginier no ne y R funnuila lo.pia base de excomitininnes contra ¡in! el doctor Zn., fin lisha l., a e.,¡--, glandel debe ~p. A fCiles de sein;u1a 1,1 doctora G El manifest Cuos Ase.,or de Servicios Pugui. l~socionar el 1 ,, d'"Tc.n.p.-tc. pl'ycct. de Cdigo F1.b.rat c' 'bl"dl eef",,Cor tan .]lo )en dec la la d, rignidad vivir. nursndina, d, us ponla., de Inblia. i i .¡dad jou, . uo p:ll~lido Lu~e. "c r, c 1 si uittitutri. y . ir P.o. el el TSE es tan satisfactoria v¡ l~r ii 'is Piutulo Le es 1,1 b i1',i 1,.,oja iqi',i _' EIii F.h-pitici. F,, que ,gI. pero mostr pi inti. Inicillintenle del Za q,. e r'1 : IR A T E R 0 Exterminio completo f~~ t' ¡'l-ya Saula F', e-1-, trs~~ -1 1 .o, q.,nes unper ricricui yripul~. 111 1 P-'.W1 sisci~ ng. d, Cafle, ~ de ue lea sacado a in C a. cra. ni. lile el Partida T.,bclpi Y de Pa' '11 Cubs. dii, i, -de Rh ]a la e. lolua, lortitud de Lo nop anle. 1 y, p., l, Fu eMa IlIb., 1, R .o emn pub e. se h. he, 11 A T E R 0 Mala ratas y ratones 1,1 11 G.Ibuei tl.o cuestiones da me,s oP p)u1o ~n l del,,,i bdel la Alec'n. danci.le lado Illise todos. e-, a l;, ,.e,, g~n. C copa da xinceririnil mi tacilidades p3ira (lue 5le pued C. C. Inlefina ~t 7 d, Ju] : Engi al gobierno de Cark ,le.ulue R un. En Farmacias y d d~. ola lo rreferas vim 9.lanluis b.s.h9 I.. s., u pilde 1952 .Rt el arden Palitie, Y dijo _""r" d, R ~ todos J., partidas 1,1 l. hnf Har 1. oli. lucha r. ,en medi, li~a p~ COMul Eji o Ni,aj dl F -ha i elco de les car3or intenc.ocaris touniuno, .e,. h., ol 1~1,o, PPC* A-. 1,1 -a P.I.da o a ejiluli. o d., 'rllldn la Tirruielo,2: Pe~ q 11,1,oos esp', y., -t.y selitu d, Fdo.; M.ru',] A. d, d~,,d ri~ nno iNlarima nie~els ',lar d, dios debilidades lo llevaron a la 9,n,,; olisin.l ~ e,,¡ bl, Raul M-fiend., e,arrter renrill que ftrrrn 1 de su 1 GI, t. DifiA. pnrli d, Prensa Li1irr" y rompasa ierincpal de tat calda. .bdn t.nt.,, ll.ria, ~ 'TcJrrz. COnrepcin R¡,-rro 11 -ala, d n~o de los de inda la P,,nF. honra s ztl,, Vd. de Sefi., E.¡]¡. S.,RadR. jedo, n u, Preguntado sobre la jil 1 hi-Ar mierrinnoz d naFi. o, r-n, le ri en ¡,o l M-cau,¡ Casuichi. Lamib~i. DI., in, demasiado deo ~nu. (~,--,¡a B1011, ¡,li d, ,,,a de lo. del 10 d, en~ dijo q, ~lid.d ~tistiloriermi. las ~minves del C, C. en bor~ 1. hi0ci. csp.dc c que debe n~ Racirlatira, N.tor C'-,h 11 Anfs7".'WPtarulares en la Luiert nac,, y pus.n en duda el e lqui, ted. rubne. desee par 1. IR, Rubn Me.di.l., oci.,la rrinirgi~n Por cobranza -1 AC u5lirA de los s s so y pbre para lo.idreros. 10 revalucionario del rgimen e] bien ciid.d.n.". Ri~en p. jas A,,.r,. D. Fli. llonsPorte errestris, Ry~ ~Inpren'] ,otra, dio al Gobierno Provnicini d, cn esa madrugada. porqe demasiado pc,. en la., red, legalidad y poco decidicn lar una actitud realmenti Sobe la frmula propue el d.,,t.r C.s.e de 1. T, Pal P.u, la 1,,Id dc-er.fls, e.p.s. enuerio puiarnente persona el d~t.? T.rrieme p.ne ,h. Fu de. y le pide .1 qubre pe-nen u-tar de imw en. t-dr ning. ha-J. 01.spect., 1 dil.g. cIm el doctor Gutii.ez: pero el glo.narir m-I-Ls nn nc.i. dent, incinle de ,l. ~dn. aso :uencia ilaridad fl.na1,3 1~ de de uan. de la dcas y a a.I",qui, ,%. .nte ni secter 6 con el BanMV.pre. esidente de Sucnlabor, ¡Sta, COY hor. ~¡den. Econo,id. P.r de .,m~,tr uptan .te t. p~ptiOuid.d erlax: y o ella. .trvi,!A 1. CRjesti.n. ,a Rr. de .m,,mene Ed arbs algttico. VasuS resIrc-1 en 1953 ,r.i t.L t. .bre ,rt.d.o, .1 G.rci. G.bier ~bilid.d_ ,'., 1.8 ,1 tiSt. primeOen. t que el ,rado por C. . el partid.infa~hn e g ere r.l. P:iO que el s, d, ~ q. h q-S f'11. de n 1. -Ujustifica. 1 que solo 1 det~~ Carct? en surgiue 1 o ve ides d, la 3 3 d.p lle innouesta por T.,iente la .r.o "" "" ,al que Si G bier-. Pgres~el onvensen,.te,'tuoGu.,t ,ir. de la C~p., Marquelli p,-e.,,nt6 a,,, ur. .i-lia st.dad. nada tiRera sobre la zepoblacin de caro;¡ro.e, Load. se. P., los R.strn, en.,s, lla, quo pque el -Y. a,,,. 1. oP.~w. rnas q". l G"h.'-o Y. ¡,.e 1. lg~nds v1,~ P-1-,dr qh, c"" Fri "' '"bl' 'o adjetivo por cosa bstan-J. dit, o .e i -. d su d, el ~dad.n. q. pie.d, el eL e 1. h.,¡. d~p.ree, 1 1 t, pala ~ (1,~ de 111. q_ te paa !" """" Reunin dej Comit pro F)'r''1 l*n ,ande ah, seria Inst. de Cultura Cubana T.nhen l RtAuar~, ,.,,,a re,,ct, D ia e~ struir e a. que crearn en Madrid sa harata para loF trW9ajadores de Felt9r. Lin comite har la selecEl prximo jueves. a las cinco de la la rd se reunir en la Casa Cultura] de "tlc., del V.d.d. .1 Comit F'aaa. a "os d'as arfes de que Pro Instituto de Cultura Cubana ~~ Pn la Garetu 01, en presupuestos Ienerales dt %l los que fundar en su cercano t. capital -phl., l' d'c_ in, r Hild]. But. Cast.fieda. e 1. Da'2' L. e¡.,, d,[ e.fi. en una mj,. r~ la importante de las esuert., d PI-.tc. es. .1 d del a. J.Ir.t e ruega a todas laq insti. con iones y personas Wor Cancio Bella, *ir al]¡ tingtd,.eadda.cten de ued e' jroyec 1. ¡a Ruiz Castane -, u .,lteeci. rn. Bello pec"' crede.ci.i~Cub. ~. '-dRnil-c El 1. tlenw .1 M icr R l, ea Institut. de Cultur. Cubana de n~ ¡all 5-, la nica institucin e.bana en EPaila que labore en la di. ulcar,"n de nuestra vida cultur.] Na d, llaI-d.d., desde 1 '14 de !,b'_ el~lla e.n ,pl,;njido edi ¡e¡,). Selidas Proposiciones estn prn. ,,,D,.,de 1 domingo enp~ dienles de aprobar en esta nueve de h.. de divulg' n g. n. que h. sido presentada& nade P-]a d~ter. -Pilar M.rl., Isabel A I.s ree d, 1. .,¡,a. ma. ;, :la (). dex, Matilde Al-,.% CMQ. L.g-d.a emf, la, ,,¡-.e., d.1 comit j-ii, d Frank. NI~JA de] C. Snchez Peni. presidente de I.s R.e.de~, o e,,,. P.P. ~l., de dil"1"A' lestilulienes. VUELE POR KLM A VENEZUEXA 1. qARACAS-MAltACAISO V.105 de. *& pw m~ Vw, Cm o y KLM, C-Id. y h.~ d.% 1 M. p co,#.W de m X. d u& y. G-t. d. ;.J. 6 KLM-J ,.d. 251 -T.If. W.5670 K I M LA POMERA LINEA AEREA DEL MUNDO £s de la mejor calidad que puede comprarse El c.l.dn cub. hc. con pieles No p.,ible hallar mwi.r c.ld4d d. piel en ningn zapato e.ttanjero. Nieso d.cim. que 1. pW M cal.ado .b.n. t. buena ~o la del M.i.t caludo que usted puede comprar. E, un. pil a,@, cmodo, iu,(.ble, y ¡lurad~. L. calidad d. 1. pie? con que lsb.1 c.l.d. c.b-. 1.1.z, P.4 la fa,*. d,.,¡. Este .t Icance y usanto caludo cubano. Si usted busca lo meilt para su& pies, usa -Iido cuban. y exclamar! se 4^ VW.W.? se note la ~1 es-mirewle CRIC ~d"R~W§ flih ¡Pilias ¡el @dado Lo mejor parcr sus piesCalzado COSA NO, WUJA EL SELLO DE GARIANTIA

PAGE 3

.Martes, 8 de juflo de 1952 *, Notcias Nadonnles Llegar hoy al Gestiona Alberto IGSAA.La Habana trCtoqu. ~N US?~A~ Dr.R. S. Harris~ 153 § .sinl WU D iir estudios sobre Se beneficiara y altoutiridin del ecub an o rradoero ulizanddo10.oo La0.Fderacinde do norolgaIooood ooopeo aoodo Mdood Ch ob .oo ribre*e.de una aqencio de publicidad. u h0e, nHoro.ci dis~esoa0 Pooroooo dvpo 10 1ic n titulo .et. HaoittOOd¡ ecordl dePrtamnelo d,, Oloqu u otro# pe cin25 aosoodeoexporlen M Eol.1oUoo. o n..o arlr Op Vi.l huy.tote larooono-od v¡ir, -y ~00 Perodicos. folleos.o cari e ues dOOloO en t100 D .l pereza metol ,, tee. especialddes y 000000que colo laode dio o'1N 4 1 d l oe ,o i lo voeldoooJrodadeo de publicidad. t d. o -li lor o ,ioto 00 'aoOlO 5lo un 00"* 0 e' de un olao -Ido Sedce que Dieyl u. vivamenteo d lnteuh dooo 1Oyde 1l .ctoosi Moo oolsdaonto Batist, queo ha boioda, ¡oolooo aa. dr dd. ooperacin0 a este cmn t e yio oRobe. la lteopre eo e'do op .cn0reaizadoido od.E le-d,00 de8.lnara la,______________ ladoatorosn 00 dnstituo e.tuay t uo paPlOi acuen lo Es-M olo ydaOto pbo el ~n00 m podros d~b oli-dood0 010000 _el protnooo.y I (o. e. de laOl qu.. .d erdivilizad. de Sur lbOoeorl doNeodo ua u00.000 Ooio lt p o oItu ra.,El ordestino t.<" c s a i l r li des loo A1 o dore de Cvb l l d a o 1 e o r e elao tao u rici n d r ofu oa d p ooiia.ioo .juirc. li la p.,.i.dc. bted il eInp tloo 00, oa C.¡.¡ Inaiflo blco. Diuoi id oooo-oo duen -1o.U l0-00YtOf ddio ld Nuehita. paro oolooo 11 ro o de Doibuo M paoou' btooPr 0 od l lira bOoo d e lo. ¡0 IOi nuar b nit od lo eoloodo o.ioue.c ,e e ly .1odldo propesorold 0000 lo oiolelo.1 ely poo'ioho nIri I a gu aod.A c st R ubi en obr lIlPe di Oir del ooolnlanl o ¡ni. p ¡od p & e o o eso 000 721 doto -aat e, ha br que pieao o a u y ls cooo ,r, o E ode l d e~ou n Cn-l, Abdo !s 1re booo-n. 0d goo ooe.o o 1.0 "ou ll Nom'n'' dON 4 suI~ cr>reepondenia. 'o.,i ,elmoao alSd.P riuaroa ot ibo dudog loos d odas ]a D l doolo o ~o Ol. Cegr-Mo ¡nes.if luz s_______ a00 .qNs d nl .n do. l a piaoo ihj'' P-,alg.ds. e.co de osrPrii o. uvitas ¡in banai loulro noh,.a lir. efseid iua[.l 0 ,a -rvc. El pmod doninun. 1i i eonteu b,.ooouio Ei ohl do delod dorene doo .1 o judd e Ni Dloooooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de.ope.in vi.roo o oolda d'Noo.o'l0Nuouo.'o!Orolnooted. e 0conovdichadasodrl, a oebooic Nonforo el doctor 1 'lrl doutCaocoy crusri No.o 458. loeza llan oldo eldli rl nuei'n do lo.cn 1obe d do o a 00000 coresp nde ci apll aclndmaond aeld hoor io ouiia (le Rnio l i ad loo. dnso9rua:"Lsclsse l ohd oooda quMnelr dotr deloooo olz loo iodrio ElorinoauelpioMatos-. 0 ycond orolo doCoreo ,' Co l p eolsoo o poooo nontey el0 a ndbo La denorl 00 Iiin laso o r o ob onlld. oo oopctooo d o000 la oooi Ooluio.0 do,,i, erlo 00000000 d de es rl. del oouduotarul -o iuda el 11.ou .TA .e.oooPoo.ndlon e. deOt Coho leaunnev nol .i e dc o o l Vaoatentc.quode u clleos eFi i t too 0 "H h eala opoop., blo o n(n o eb oo bl ro po ula r dl ue u ono on doin ip doed e lo o e. e 0 0 ot o i T on a d o V oo tioo u nO o qo u e o t l I n e t .ro o hnuor "~o 0 L a 0 O 0 d e m ora e n hnc as l a s oold Idod do orlu dotPe-nto liz nle el Pdoliloldop e-ooltel olon sum aorol .Voqueo M tl ln oor qu oooa00 dloo e oelbo o ldo a de ener l NFulnio 00. ti0s0a. oeno bhln delrc o pr r "'enonoi de R0olnonto oaime d ecrtrobl rcbdaslos~ nseoIor. ibh.Ooliyonoo pood ,l, dO.itt ha bcc.e 1 M T 1 odooro det i oo sriorp ul eld docto Rooo p.o o alo la atrleioui-.,t.do lo de unpoloot.0 .ood 1toa.o 0000010 o or d o loo Cutioiza loo deferooioa ¡niooo MullIr do n Ciono eo to sq 1.0 rlI .0 tlto dee:petr o r Mnuclo ournbo, 1 nduolo denexus onsa ua nuev lo at-oo. i000dl01 !dpo li n ounu 0110. gn te ho. qoeoutr n tron ara ,.trg e 1 Ilodoadirig Inlnl. oin0liol,01000 e -V, 000rlnn¡ t a ol-oldoooo en ~ ca elNp oood or los FeilrAo 11.dlt Mel e a d r b jo -li a en.e D, cp t N y a a c w i a: J s als l al *o r s d t l e ni dinero e n too asido de 00 u vlu. tonl una uon o. %oo-patente M.al obnc, doet.lu ilorite l doo co Rbo del Orisor i a Elo oo menciond o resai n doo r a cla eso vio Batit'el gnrao ya dono to r Aihiioo y0 sus ooo iaoneiierono a i dntor huEblo derojalr alo vor. ho" r l a olleaae iito orlill 4oMoolonnr lrnod dnalrnodtija id lo ni "n nioloir de onrl loool t* le 011R yo n prtcular, l r l i t d00 Inccl n 11 M oslmersa onu. le o r .itllon6 t a a aa l d co o i n o e l s c m el e 'rsaeo. a do to e qro ub e Plsnesttotel mismolo onnoy ole do pa uloo1 o!cpnoe n pro ll nt nort d e n elcma etolnaIflt loendo prohiio yer-no rlue 1doe -0n d lum o noolldo 3 rproo'nl. Hab ltmiond obrje dol oo-idod 0o-esehicieronodrilo! rl deot ,cod ucoro otener rlo b ooO d on l., Cun do los e rlid d on lgr on Moilanrnd e C lin droerudl o e nco nublo d eo prestr o n primerlo, un a10 u, entrern eO l pddp embplleoi sueldnoenr.de olo por unia. grand canida lopu oooaoold doo etoe-nloendoo' 00000000 e Ela ore uiofc lo y0 sicra o m oy etrv de Eotna Yai .dl, ctsls .xus Desdheoi n ed l lg roonrhio paad taatd7lpel e u-iaAr i E h ora te d.l hnad Peio. c uor. odlda ses log~n. lotr Il onloe 00psyp dir l pu, to ono 1loOte do sd. otil 1 o bi dtnno donz en. el dorIod l. -onltii do L. a ennlfo d ue or doa¡Nvt s ,rei onec¡ oto.ts,p 'l 1o ypaadeoiao"atMa.beden*s a D amm.Ile d t e l r e c r t s s n o t a r r t a a a d a R p b i a e e f e i n a m r o e r a u .O lO AIRE ¡ 'p'-.cIdcoboCreaJ.tznt t enne iad ACQNDIUUNADU La mas Campistalna de maoelendesde 1/3 o1 II. P 00 Respi re ojee puro y freooo -mire filtrado, lbre de povo y Igettos irritntey mntena i odo el ao en s0u0h000, oficina o esablecimiento, 000 temperatura idoal, roo el equipo REMINGTON que uotod elerione otro la amplia loe.a de Toolos que abarro todos los requermientos y presujuest0. Pido Infomeos onvisite cualquier agecio WESTING1-1USE .y goe eooe uraod el beoosoor quo usted se. merece, -aou costo eornico dr odqojsirooo y de cooosumoque le asegurau00acodcona.dor de mire REMII4GTON. 09IEntrego# Inalalh Inmediata 9 fetlldadea de pag EVITA ADEMAS: RUIDO POLVO HUMO MOSQUITOS MODELO 4 "tu, EIDILLOW"VI' m. P. Pora hubaioneooooy olinan eo demaioodo n.r des Muoodoelooie nianolAobooloo. ldo l a00 Dlneo.oodono. Aabado enomlte noiI e.o15Itcos 60tiC ulA C MODEL10 'oIM IREICTOmeo1 1. P. Pora habtcooor endu y 00000000 oodiion lnatoldqou S'oBridoa000 -rtdldo perfecta. rooponloooondo epratuu grddabioo eno la cuatroooatooloeodel oo Aobado en ooba Obenilelpao o C Adores oESTNGOUE .¡ln aroaesde garantia! 408 TWS. M791 1 A21 1 A2912 LA HMAIJ 5 AUTORIZADAS EN TOD^ LA RitEUBLfCADOk INGHOUSe*' todos tkm viernes a loe,830 P. M. por CMQ TELMVSON tase, ¡v inamen se tormento de la idoloroS, acedas, lcera adedmeltoe crnicos dM Itecobroe 'biaetai quIe antee de marse disfruotaba: toma -Ud. Bien ms completo, faeOffiiO y ms Do e si usa ~oda~~ Aoeloo wato.C~pe-o Dfliat^ MM. pira~ euao Dw.No Ya~ IfUlO Dlo1da y aolamfia D~ ah m.o.etada p ~ ck ,nfenedadai atgodese~a m=oe Vlgase Me notable patente h BIJSCR¡BASE Y ANUNCIESE E EL DIARIO DE LA HUMEDAD

PAGE 4

rEdit.al egapa* -ca-e DIARIO D LA MARIN.-Marleec 8 de Julio 'de 1952 DIARIODE ELA MARINA Fuadedee cm *a1832 DECANO DE LA PRENSA DE CUBlA -EDITADO PORi DIARIO DE LA MARINA SLjCIEDAD ANONIMA desede el 28 de encece de 1857-Dirigido peeD cd b lleraae 1M dead. I1895 ea 19 pec1er. JoelIgecPll. er.acAl~ ede 1919castcaea4L Pccaldclact.Pcepecidctcl: Diectocr: Administracdor: llela Ra.eale la ticc. O.Jocge llare.c e lltar.as L teeoy e Racabae. Omac eroycaervacesa Acogde c la lranqucia pe.alc-Apacledda sCeecee TELEFONOSe M-SSOI llii,-Jteeciiic cecale-ae de Meti meeee551. Decee .A-787 eeead eaelele Adelel clcde.,. M138ls llc .a.j eeacea1id etacce Jete de Ino aio A-8427 -'Iflecctrea. 4 35ter ela$-y75 Cece.r Hal.ec. A-eche.5 iCte 5, 1 acd alec .ce 1 ac 3a.a0ce es cpaea Aececie s-apee Ac declilal 5cc0 Alt EDIl CRIAL Los problemas esenciales 'de Cuba E STE pridic l i cieadoerecietecenteeuna ceeaexpcacee' -alecereccmoem edice cheasobre lea poblcea eeciales de Cuba. Di,igidoeecaloseprentcaitice. de a nttcoe cele.ales del pal.se caeria ecnceica y socil ha petoe l jed as ded es a pteecide e loe conm canoprqueecnsiderce leasjprbceade laeco nomi.cepeicicclos de la clturc, la cciieldde. la poltica, salee pe en elcordee de la. precpacioessanc.gestiosasade la cmayora, aparecee primee tdeiece la peoceupacidn perel ordenamie-te sciel y.eeeeelcice del pel. Le. peecbleecc pee ]¡cztiee ena alcid poltica, quee e maeoro mencecalance e pduceaecepreen ce n eeteoqquc noc lee.alcdaeenentecla lcf eiso e]pele. 'Ya'.podujeron cc.ecpue. y hllaroe puchlcid.dadcdecda. ceceere de l.,eaccre. eedcinere&anteccee la vide cubaa.cLseahcedados, ector ldusteial de la primerea riqezadel.Caba. acpliamenete scca'l, .enquc e ciealeada, y epee qui. de la normea queedebenpealecee lea reparto.ade riquezay oblligacina es cauncrgimee queealea¡cada la libetad sile dedear cia eieo Peihebocac upesidenteaiacaerFceciacpdeFPan~leenaiespeesa aqe-! enealtece. Concc deie que m ereccid lesiras jel l'cmeciccee.ceha dicha batateh e lecanzade la eposciedl cecer Pando: e feocea penderada.nacioneal, erena, sela lea peecipales poblema de Cuba, y apunta la cepileecau ecceeideacmoeefuentede pzsocialPde Al pesidete declosa acedados &¡gen elor den e es epesta reciaida el igeniceoAeadca Lpez Castro, presideedc l. Cocemid Nacional de Fcieceey pesonalidadcla qecnadieeniegahbceta voluntadeyamac]conseetrecti'vo.Traaelingeeniero LpecCaIcoencieta d, lceepficialcalace¡pleeccide qcealeaceca, y ce pedaercsc ats laciiaaeeeecepei6nde dcle peblemltica ncioceal. Cnce,apetaoaeccbeYaaconflictes.deevalo -leedelce. limpesoaeselPrcideat la eCcmlisi de F.ec eele eeb sued'eeca de que el deemplec y el manteicieto desituacaoesade deeqiliblaceo conduec cedisque 'a lecele.acccepleta de] pal. La insisteccia del ingeenieoAcadee Lpez Cacteoe lea problemesazceareoea cnceec a a lcpereccidn y ces puntosa ee dis. c.be le que cceple hacer p.a egeicile a Ceba ea incecdiatec porencresc quebrani ccatclatressbrayaneconedicidn de bhombee de Estado. A cat. d. secede la ecee.fcbanha, el' de hcedeedo. y el oficial, igid la epealcide dU secoe de lapece. Siceprc, inexplicableete, ce omielsprobleade lapesacy uccesiederacide de leascloquea-diiidsacinestiarclesasunetoeconmcioas cebanosL Ccadecmda.cahabla de ele Mariae caeee. peo e dc.lapescceal cen la ldutlizcineeide rcee eqeu e pcceapea sie hace eecidnencela. inlformacioesccpeiodatica queedneose el pem 1pr a lehaa eicamente tecicos. Poreoesetce perideice ievedeltre lee primeroscalerganismoeq ee e ceeniu enouaeoniicablereprecceteeidede. leiduseriale de le pcez. El Pcsidentie de la Aceacienede la Iedusta de la Pesce.de Ceha, cserRoelie CereraeVega, -eec ar nestcalectoe. na -ne reatsm ep.ci e de poblceac qee pea mucehe. cIhaec ne raneeeccec idoaciqei.e. Desede la clIlid de l. poea.ecpedc cdaselececlee qee hay impidee a la pesca decplcg.ece conpliilidaeaieesiaecay ele abestecimeiee Ceha hacea. demostreacinde dc celelc y ced ie s -de relcer ca ospemcca elativos' l cec eue eceeaepece Ceh a fu ee entecea de epleca. Ahotra bey cta de tee.ay ciec tel nil lace¡la ligadla a la itedestria de la pecaeeetdacisu 'lacee. Si e llevacaboce ele popuestoepee la Asciteacidence la Pecacdee Ceha, tendremosc, desdee l aca-' le que peede cnsumir Caba haca lo. cede cec'cs e.ncglonesadcee cnsueo y epeelecid iextrdosc Mc cec, Toje unacdel.actiieidad, prdeiccmee iadiceestroe paa pce ¡a.fIlea de intes y de cesIldio dc elcestionces arnaci.a paeeenmra da ec.a espeaede loied,tilce.e la peca. lerala ccpesciidepee oceIpa econceptesadclcirabl, peblicasla e cpdesaade llos Ileilale.Una Asceacidn quce v lert pila. leatIides de la opinide pdblica y dc1laccenenciaa cioecal, habla pee becadecuctel 1 presidente. el docteeJea Racedn Flete,paa.reairmaeasuinteligente¡apoeuncamiet.p avoldeecla industrializacide¡ clpele. Cec la ictalereeteeadirigida bacia lea problemca d,¡ deecmpe y la paz cecial. habl.n tacebileelca leelctatelea de aqueflces itioesaquee ecncede e todo. lesc Illencea qee pean enceel maana tantocomoceenel bey. Ebeca e1 dcor ces Ramdn Flmeeun¡ peltica labcral y de Seguridad Social, es como el abaratamiento de loa puetos cbanos, hoypdelescmdcecers e.dlceundoence l al de lea indestrialea de ltraarceoe.slea peblecea que aecetac a esalasce-v'talde1l acianidede aeele' v0nque]. cpera la conenciecia de lea claaesy le tomodidad de les albaegosplicsealeea., te perideico sebree epcblecesceciales de Ceuba, lee e gadesua, a l ae.lllae pieroeeelea pro gla, aetes de Iaezacsa proporconlecalgurtaa cn-eeeeetcnae El problema del momento ¡LOS 9 MILLONES! Entedemeoa peerpcoblemca del aguae l que ya ledee c, 1pee tus clactlee. Y peealeiAe. adeoqullla que .le caece, ce cm eeeee, pores cpacle de eas 0 al ed qee dspoemose para amoetizaar la deda elle para la ee. cclld~ eao e. e hca e. ce.caId., Le deecda aec dac cace ea Le Iabaca pece de eecaa. Y estaasolucide,n. aceudlada ya ha eidopcepuesta.dia cc 27 m ller e,ncateda o enaea.Pece dcellej. con e ellccea, puede llcgaparesultladsc.cielillellle Zmicdleacq-c. del prlceieio plae aeceral e ae caecelci11.eel ccldelede M"'de Agulada del CureacaPlatino. e.icca, d El Vede: el Scc, Acueduce dee PcscSc,e-. crdodeoeLelcec HeBatisa y Leyaed: lace, iceciccee de Cleeiceceedel Cela' cl: laeeecpca de lafnecees cc elccp 1.ccon eclesidedel cdcafed48c y' l'inal el Vde. y paete d. lealallleldei y ecplccnd, dcle ed detcecdcece e alcabrnsVId cee lguncs Al nicceccelcde licceccee elte lanece dcaccestic. el de cecee m",uecaicelehc.e e, del Etcd., quecs,.l Cdc quiec pcgslc'"leceae. Pe,. quleleeclece acon lee 9 miloesee 1 050, 000 aedeclcei II c. ed delclecdece c., la ecca de inlcceceeay td1eacual lIgee.lEeccelee e i. placible e-ealc Ca dele calqueraeequeeaeeel neroeede eclecea de ecce qe.aborce. Y eca pequea are, per aclicielte. cearaleace 1cPeledic plele cte le ,,l d, dalelleecl,. .,ecii ll"lee cld ce.Tnec, celcdecede.tdo, le c.edi d .Peceo, iqle e leede leccr pee le con lasda: ocemillnscsantcles? Nuestra sugerenciea Ya qaa el Alldadealdde l eil.ecaqe Icecelec a faltan. recoada (lea adeelcee de Eoneeeclcy de la nace, ce pceeaacaal ce dedcate.ee cll.ece eclgcaaa -er Japaepyacutle, ea p electee. e ele. areeactc para Ilencabscea de ueccee craedalea f~iee deala Ec.c d,¡ AleneeacaEn e u¡del.e ac: e elclea era hale.d e -aeecaplevialesee l Acpelahe pr ec ra 1.laccaecade Agcada y la ('Cecca del Alecdars. epl. e.ce'alacllecla Cueneca Ceerc.la leica.d l ce aS ecaJ. e l.aucada del Neeede a.ee? li.cacely, '.paDcealac apele 1.dlccglleacldc qe, ecadaople. ¡olole imo,%eceeculiel -cq uee depoeF mentocalcnal Elmoento noae.%eadalclem,. lee~del.vae aaproechabrclaaelecciacacteales qeeecee ea aecca padleleccc: ,ut. e c"erece.cee¡lle; eC c :Iiatcc cc e ce dielcpeelca.enearelacn ceelpetoe ce Acleeeche pat cupea pcellaclccatela cacica la p.ee l maeocaaicoe dl agua ceeceleclde la CuencaSu? aedlcecc qaleabraeac ~lviii, el paeled e bhmele cecee ecca iraapecpce:cle caca'edce :e. oba.ecs; qalc c t.tdeepcla ecera caeldad? Y llcceeal a cenee.,r.tr,,efee-,abremoccee peacepace quenea tre.cca ceea .cac encu. rpicple Ritmo de problemasLacanecciada cea eazoa dcle eIe c1~ lelei,,dc msa dae al
PAGE 5

DAI-D LAEMAIWPe ii.e O 5.e .1l. 1O ,.Creea abnea PWa Compromiso de una simptica pareja -Por Luis de Posada fAREMOS pi-frclien cinuestrc-e i de hya uine ta de acmor. Ti-diwedel eam rs el bele y cdccable sidrta Ana Mr. Bcnet y Bernal, hi% dei distnguidei matrimionio doctorRi Bai.et y M"riJuclia Becna, coni el ris Min Ji. que acaba de recgresardel Nr5am de Ingeniare enLaeislanaSiete UniarMieno Alarz Mena y de cte enilen.El dbazdc diecinueve del preente mne edIcinque se e lejTci en casa de te nevia -El Embajader de Sspieta, Exinte. sei'= ca. que apena llegado a La Rabana, tuve nafa pr 1 euetede en padre, llegard deF eece, pr l va area. -El dominego reg4zuezla donde jasen nisin oficial, el MV i anigote esiadeiune doctorAlberto de la p Rosa Santas, la inter-esante esposa del doctori-Jos R. AndriiLe, Ministr-o de Salulbr-idd ya celi en vas de francaoirestablecmino de la opeacin que ecl-ii! a manee del notable cirujano docor Saifi,a habiendo ido trasladeda de la clnica para ueiencia de Miimar. ~Grciella de Armas, nucatIra gentil cmpaera en la crnica scdal, dama cuta, bela ti ~dstinguida, que cen tanto acierta escribce. el peridico e"El ~Muno", celebrar eneanto el pi-xime diecisic en te festici'dad de cesira Srat. del Carmen y cus amitades se preparan a festejarla ese diez.-Muy contentas se hatlan en estos momentos el decor Alredo Perira y su encantadoraeseposa MaraElBre~Sudi-ez Real par la llegada ayer dcenusegued.cyhijo, un monsimo nifio, que viee a hacer pareja con en hij a naVor Maria Elena. En la clnca Miramai-M u sstida la &~loa de Pereira -por el va~ao toclogo doctor Julio Oi-McZ Prez. -En unin de en Wonlclmahija Maria Elena mi el sbado ceticbe .elos etdoLnidos, por donde "7, rd ueiteresante recorrido, , sila Esther Figueroa de -Paca pasada mafia~uees, da dez,ese le rgaUr una meriendea al blla *~ t efoIiiEia Gonzlz Sdncehez,: que se desptoar con el joven -¡ese!, Capin Hoyo el ~da diecisis, alas siee p. mn. en la Iglesia del Cor-pus Christi. En el 'Coine Ecpafil de la / Playa de Marana se efectuaresta merienda de l que son organizadoras Gcacilla 7 Lazcano de Figarola, RitaL Lambarri, Puria Selo y St-y, Teresita Lpez Toca, Amalita Rtuiz, Carolina Co-meseita y Ada Si!nchez. 1E Marqus yi la Marquesa Sd Valle Siciiana, el cncue1brado matrimonie y en hija -MiaLciza Morales Abren, ~la encentadora seoria, sc encuentran disfrutando de une temperada en l ciudad de Nueva York. -Para pasar *une semana en Varadero, cmo huspeda de la seora Cota r~-Snhez Agramante de -Montalvo, partir!i hoy hacia la Playa Azul la encantadora dame Lol Goyti.eelo con en hijo, l gracicso nio Jos Agutn Tres Geytiseie. Lee Sconocidos eposos Alfoenso Soa¡ P eteIr isitibera se han Memorndum Social COPFEECIAI ¡ -Ea e-i yecuacey LwncenTitiCub. als el d la tarde' dl dctr JorgeMi.e fiacb bibte, sobreDewey l y lcelidediipena1 meieto eeeiciced. l FUNCION? l -En, il teatee 'Aedltorium% a ls cnueeymeeda d lawche, dii. Scidad Po-Arte Cuadro, d Dclici id.m "La queehabln ls uie". -Isael, Zuencle y Peatepte. Santos de hoy Sel pacahoye l imnaqela tetiidad de SanttaIbabl, rinae di Bijoeseta dvoacido etn de das Saliat, peferecia a Iael Recye. la gntil iieeetti necpta del iceclated. Goate Zi Floese y blgsa ati eeete,.ien sudii. Isabel Biui ia.de Aceiy s keaCsaindNicta. tIbelBta.en tiliie ca pota d.] cmpatieoEeili. Bti.t. Entelas seoritas:tIael dl Rey y Dtel, Nora Isabel Rdigez y de la NaeteIzbelit Fcieci Alea y Aitedsme celebane d euta eha ontieteil dctr Tebldo Roeii; suat4oetro uerido itmigoelitdoctor Tiblde Boelitiy Adu.c,am [bos abogads be cnocidsen us eaeryle tW mattiteeneo Tieb'.TldE.enciityBLechez B~ce,. Ana Mara Puro Gozmeta A~. M e dc, OeLiiicta ~ r, iezSaciae.,Disy r Acit e.eitoda. eii, ildi.-eei lbd. deii-*ed us. jau lea1 y mdi die ~e. lai. ela Paoquia¡l d.1 Vedd. ~eleganitea para a qle qya eaicen laid. Ilaginta.Ieemela .edad bbeiic. ElM sbado prximo,, di doc, ser telcjada l na cn lcasumrieda eneltyLhei i..niciCub, oci-clrdas & l.-i5 ,1111-i Ae, de iez ~lOd Dyi di Diz, JeeileeCp~oiae iSecea y Muril Pide. ee Dis Bl, oy c por I seoaL.Bi. Pieta, litle Montera, Citina. Pi, y Teaiede BIclam. ~ slopica li eee aela ieoitalePd. diico. a za ibco di l. ardae. Manuel Zorrilla Clebro e e. Ochsel i-~ instalada en Une pi-celosa re. i dimtnatalicel be.d.ccc ye,petabl eeibetieMeuel Zcyylie y sidencia de Miamar, en' le Gni, elc~baletcntapecy Sptima Avenida entre 28 y ~ s, .30, con en hjo Mauico, lo Etce,eias y tcei.idi e,myee que participan a cus amistap.id t. ecaIad ed.icb el ear des Zeceltie, et qu saludrnos, mO hI $ VENTA ESPECIAL yIAPIOG 0U5 --MIAMI Eiiici. y AeeU eiiiu Sensible fallecimiento Aniversariosnus fUClSMii. BStidd Geit. -Pee tive .Ied.t.0i a ¡Mij~vte i d. i 5c6 'iza" c unte-pie.teeeritie = e = ccii tOe, di ue i.eey.-cc,lae-i.cii cli bu.Becite y ige RuidiizElDabd. yJicd e tu eio ileci bt t Cccebi. tcp.itci i iCcii iied cecie i-d,, de Bcee. ebe eo.didie.:c eie A yMirPneda. Ociaee-it dete Aibite Dies. LCn tizey i7ite DespsGe b le-ieApededadieiid eytcc qecbeitctcicct e eticbed c.d littttti ce idie,~cue, uti e l. d Cict Y it c e cci epi pegeicceeecBde i e ~aii. d dei .idtiieteil tbcc.dLceeyDeeit ccri t eydn i i Cael mgeti y Dosiii Mcee, %piiccPedroe l tee idetccebic. di A .t.bl. c .tit, ccdiiti e. i dciiteciL e.orenzo u eidi tyel. titcecciitiPeBdemdCl.pudepemocediea ctteoE, t i ~ c i e i d i d e t i t i b t i e b i e e a i b i i e i e t i t c b c d i d e i e c c T mi nc e esd i eM d i c e t nel terc e Ie p i o a£d i b i i e u t.i i ci i i p e i e c al 0C E n -e c Auie nil, odain.ecdms titedcei ceeejibtcl pl a ,.tdcittcee.bcqPeci ciuerice d ezyparaiimin .5 -iatier b all-e. dunctii ad.PP[ eitet, i = losjvnesmc.cliiPiiiiiitl-e.Cal, c labor¡~ yDe hon et iii.ccic1cice.Bced.,-~ elAuir. Cebeee Pedc Accl e yAde Alb dc telicidad muceimboli. la Bici. di la Leci, di cyo diE eecdeccei. 1".E-1idcqt.,cJ ci Y. Utiaii. dircte rice.Marcceo Hernnde y Acliel A tedee.tfelicidade. Ve ENORMES, SURTIDOS Eso queusted quera tener est, de seguro, muy rebajado en nuestra dJuis Y al decir ESO'nos referimos practicamente a TODO cuanto usteda pudira desear enx cuanto a compras,' personales o domsticao de las que suelen hacerse' era una gran tieiica como FIN DE SIGLO. Porque TODO0 canto ofrecemos -salvo contadas excepciones en que loo fabricantes nos impiden hacer rebaje alguna -tienen ahocra preci os mucho ms lbajos que en cualquier otro mpmento del ao. Por eso le repetimos una.y otra vezque este es el mejor mo5menta, para sus compras. Aprovchelo.' VISITEcuandoe*yaflaUei Nuestro elegante SALON HELEN.4 RUBINSTEIN, con Polsqueria, Manicure, Pedit7dre y otros serstjcigg de belleza, bejr las experta disr¡x dePedro COLLADO y ccclalo laborascinde ceo selecto grupoperarias. En el Mtzzaniice., IEXCEPCIONALES REBAJAS -Y FRESCO DELICIOSO Doiies Plsticos en .ocho tonalidades 5s Cuno de12 por?5 81 Un ioi dad Detiii que .ec d i ecloes tn iii utt dosco o aai o, ac.ai. #ra, t Cubiertos Plateados con su ijual, a '39 c iapieza Unaert ef ieail.Cttlt cie pl*ueti, eee, ioaletrecbiei pes dint!!iasc eli ceos &do ze modlos timuy I perns 7 e2 inicial. Tamebin piezas Ithaciedole#*' par erviciia Oc. C4,10 Pi, Iadios de Mesa en lindos tonos, a. cuatro tubos ^970 1 Paracolcabr unen itt a epie.%& de t #u hoar, corne tietall ,legre y prctico enttreteimientoSoe ilamac Aciecngan soneridad y e gel,! cla eue aey e mali,!. edeDciC-I.tePio Mulido, suave Colchn de muelles importados, a 37.50 . tamao camnero' Peronal, *33. Y teioieaeire, 34.50. Cn cpaefeco§;sal sobre leosemuells y forrosi Ix eelet ,-auuiieractii fontd azulgri 0 reosado, etuajadse iflorcecite,. Ea precie, n4 ejor eie. Aj.,cCeactPjie Cri2ica Habanera ni¡ Aluin -Inig I.A MARINA--M.Pt~lt A. lialin r. 1955, a

PAGE 6

1 1 . A i lo c Pgina 6 I.t.oI,,!,.1 DIARIO DE LA MARENA~Misrteis, 8 de Julio de 1952 lloternuari 1 Irrem 1 ediablir, (l¡ ti ¡si u de los. Conquista la Cinta Azul el gran Llamado de A.cheson a la unidad americana J 44 "¡ ~ -. ----1 dipu'tados del (aral. De Guidie tra"Intica United States' 1 ejor '101 1 t ", 1 o, -Gran, elogio a, 1 Actualidad litternacional F,,r, r,iii,-, Anloine Mnay 1" Y Pen toro., y 2 alinutos e ,Ir ,,,, estableci hace 1 4 aos el vapor "Queen Mary" WU12&Ma~ dite,.raia ~dri v~ ,,,s v, Mente e. 11 Nrirido 1 1 la cooperalilin Elecc* o. El triuno 1 1 1 ,. : ~or~ L. iones en Mxic 1 1 11,11, ,,,,, 1 1,~ -"-,Ini~, ,,,,,.,.,,iNt-,: ,* 1. ',.,,,u, ,ir. %,.,i-. i l~, 1,1 ~~1 11, 1,i ID, Gn, lo, ,% "'Id", ,,,,lI,,l.Iii.", :',e, 1 __1.71,k, 1 1111,,-,,,,I".l,i.d 2JI, .III, .i,.l., 1 1,11,1,., 1, ,, 1, ~ ,". ,n. ,u ~~led r~ld .9. El Nuev. .d. dela nuiquinaria. Expcticili "' 'Ir, 1 i" s" ,id, ,d,, es el ".u, ~ 1111lid~ 1, ,ln,, d,; '0uk,,,,,, .,."","Ij, .",.,,',l,,.-,,l, 1 .1ljsI ~~ 1." ."'l","I."i.'.U17-, d, 36.17 nud., 141s nn .li~l11-1 ~~ ~ r,, ,,,,,,,sl", 1 _, id .I. ri-llsd,, __ ~~ -l,-,--1,,, hora. U. ~. ,eb~d. 1. M.I. arjua principal de 1 1 ni" l 51.1e, "d.j. i; l!1_~1_ ,l, 1, ,<,.: ol 11 -11 l., < ,;,,,,,. ~n ,.,u ,,"-",""i,', 1,11,11,11, il, 1,11 1 zn l n_ I "._ .,."', d, ,.,r,rl.. ,l' 1?'1."lid"."U25 P.F Jo, MAra CAPO A so ,0 "" "< . u"' . 1~ :j, li, 11 .1,1.',', "5d]i'',',&,I''' d, -;0~ 1. rojos 1 ,. ,ii u, ""ms, ', o ubo U l., u,, 11 i ', 111. d,1 .bis ', ~ ,~~ ,, j~1 ; o li.nl., AJl,','.,. u, 1. f~~ lluli. l,.,Ii,,: r, d 1 ~~ ~~ , 7~~~~ pl,,I.~ p.bli.,,.,. 219,1 ,,l,1,11 ,e ,' ~ ; .¡l]., ?,., 1,~ d '11 "l"I-i!.'.!.'!,,.'dl'11 ,PAM., Inleal. ].l¡. 7.II~ l. 11,11 i. Z"I-171 ¡a ,s-.', 1, ,.lle>,'',',,."i'.' 'd% ',lea" ""j ffid 11 I.s hola, 11.1,,, I b~~ ,1 1,~ . 1. 11.1, 1 el , ,Hmeli.d El U,1,111,11e.l, Estad. .a¡,-. pIs.lte .lZ:-, P.ro ,., .u u,, ,,,,j,, D Ah. 11 A ~~~~ d~ ~611 "' o. hk. L !l.!' llid. L. 0> 1 ~a 1 1~~la3la "i'-"'--,,," '-'-d"-,.n-Ii .ls~. de 1. ~u_~ ~e '.'.'l"'.l lob~'o ins.l. s,11.1,t, d, ,~e d. 1.1s. d& b.re U. 11.aill~. l., ,oslul., l~~ , Imis Alle~%1 ,es 1 1,11 1,1 ,,,h=.n.l' eje,11. ge~~s .l sus "l," ,le, la -I.,i".i,,, d~. d~h.,a, r, -l -d-"1.1 Ij-i. Ills n, ,k.o. ', d, 1. ~11~ An~ , ,, ,,l p~nd,, d_¡,1.11p. ~Inil .2 .,ea l UZ: 1 .t.b, lutili,d. N, pie,. tr.I"Z7.*,' ,."q"r.i",,61 ,,, ,.,, id, ,. ~ue 111,11,111 11 ,T.,%, ~12, ~l.nu, n, I e ~ .1 ~~11 ad~~1. e, ".id d 11 1.1: lp.,l,,"'. d .ni~ 111. ,l, da Quelt~ ~~ i~, W ,. ~i' 'o ~~ 'u' ~ ~ A ~t. ,,, A.111~~ d=~ ~ .1 pa~ s lb. ,,je. i8,, dej,,In d. lm ~ litud~d ,.rl.""I., _Irs ,u¡d,, ~ l,, r~11,1 " "' II l. :' 11l las bolelle. ,ll .pI, .1 E. di~11. e. ~. ,l.id onell l,,, b,., .a, ,jerdo~ ~ 1. ~ h. lmpn,.tl ,o .1 "l. d.aIrnio. ."Iie. ~ ~ '16 .di~ P., t:d. 11 ,u. le f,.ib "' ,l., ~tid. de 1. .P.ii dia~~~ ,e 1. ~e. ~d.h. %zIld.bl. l.1,11,1 % lli, 1 e,.". d. e n ,omi, a L , 1 "b,'¡j,'.'. ale',111'1m.I. 1 ." d. u_ '""" . de llll 1"I"i"'-"' ,,,Fl!li',',1,11'.I.d' 1 1,11 1 '.'e I' J11 .1 IljI, p, di.,de l.M. nud~ E i d m. .u ,l, num . Ha", -"" ~ W :1 islas ~ t', ,,, ,1 nu! l. ,.,u]. g~eW. ~ ., . 1,1~1.Y. P.101.1 2=1 d .¡¡VI, '11bel 1,w .1 le. ~~h. A-i-.M11. .'."'iFkll.d..i, ,. ip,,P.,.,.,,,,,.Iilb""%,,,,,.,l ] l". ~ii., ,, ,, 9 u ,IMI. d. orhu, di. r. L. r~. . o. """' i. N.nl-indd~~ lni",s1. ,,mb li~Sol. ,,ni ,. 717, e FT uaued: 5rUY, Ahas., di¡.: i did.W. ennWien, ~ a. ~~alt.n d' ,1 .pgy. d. .l-.L. 7~~u. ,,,tk n6 de mi Fu, rl ~l-, ll b .d ,bit. .e h. dad. 1. ~11.I l., .a ubtli6,., les ,,luidad,, fedel.l., l aulloin .9 de p~je m 'P"h'bh,.y-,tMbYl,']dl.t. ~ li-.".""",,*.:!,.",."-,.; ,t l:ri,.nalesbu;,,s,!.,,d, l,1 1 ------',l, ,l, l ~nd me .idd de ,er ,,o tla1b.ja la pope g.,,,ti,,rla, 1, ,,p,, ', , de la ,, ,sl d,,de ,i I,.,.,[.,ni.I,. ~ ~~y Je1,~ .ti.tl' 'j ,h, liL1-1. 'e-, d'hu 11 in ~ P"hgI, ~u "im .l, '.' ,,1= 1e "";,lit. LI-1,l,-i., L., ,,.,,,,ddI.d.1 ,ub.rbi. p.,lill,." .e.u I ".011,1 ,l ,,Ini ft inspi~ldms p 1 ,.e d, psndo, a P,¡l d. d. 9,u1-. de"llid,.la. Esa. ci.n. .t,, 1, , ,l ,ue D.ri, qr, ,rll s~,i D,.lll.,.p., .,.l a 1 o be d, He.,Iqlll C-111l ~~ lis~ edO buena ~ p~,cla ,anible e. @-u. 'le"¡ ; y Gurno I, Todop arlece indicar que S~,.,, ma d un ma ,, W p,1~1. d,,,sn1ld,, d,,fill ~ u-l. G-re. ~ ¡Hi6 ~ e u.e.jm h,.jui. --l--~ P., .1 ~. e. ert. ."o. .1 ,e-. dd Eid _', ~~ d, 1, p,¡¡,¡., q i ,,, ~. El.,. d ,l,,,, 1 1 .l., ll C, l,. ~ .o -ild. de 1 n.un, ,d ,,ji,,m ""' lla r ni l. ir~, in~ el 1. ~ .i-a a 1. ~~i , ,l ~ 1!,t,1', 1.-r='; ~1.1. see~as. -ild. de u. z l,'% o . m, e, ~. enrit 6 I 1 pao de Ib. y ,.inmli.,l ni 1. e.".m. ds~h. h. bbnded, .ma IsPer llej, fle Inar ii.,_ a. ,.l .saro. ep.d M. P~ ERA1 ""' . l~n, I ~6, i t. one a. ne~ dunas. ) El .l fliM ,. le ~.fid,6 ri~, b7i,-'d'.ll.. ~po LC-I"",u'-',," d, 11 -11-1 ~ ¡l ,a , en.l ni ~IiiN 4611, 117 -" salj-I.~ p~. -1 Int~ de I.negebl, wlig1 "te-dR In .1 ,I. r, dI.J2.11lil.d, 5,ll.,.Id,, ~ .,,n pl L, ~. ,a, .li~l, de h ,li5rll 11 ira~el11 su t. d. 1. ,-,el" 1111,a, da ,dld l,, n, d~ .o ~~~ illl.",,. ru~ ,l l ,.la d. T.I., ~., '.i"li.,nd,.l,.,dl.' ,'.'.'I".'s "' 1 ,a ~.,ituid. H,.flur,Gne. l ,ruj, im, ,1 Eal~~, mientria. "o,. "' "., 11. .1 sa~ _, ._.o b_. : ini. 1 n,,. la ., ro1,bo,6 11. i~ ,s in~, 1 _-el .a. ., .,i. C. oluy .l .u. 1--hi. ~ 'e .' ,,Y ~ ul IM. t is~~ l l t s ,u. ,d, lo, si Ahi," %1 Iu~ ,ueI he. ,d, q., ~so inis, l. I.n.,.,,,C.,-,I,.i,. ,, ,.,di, lla ~f.,.1. P.Iil p, ~ ,,d, .la a],,.l,.pm pelge., .tr. = ~ n.r. dH.Id. en d Id ,l 'or ,,im,,,., ,I-luna. d1,1 ~ dsminis. ~ : "' 115 11 'lji', '',".,V'.',-c.".'d.' '.'br fi~~ inJ. 1, Jeft,, del s~~t 1~~1, 1,,JI~Lad. pede~nd. ~i h, m1h-lus ~m.i.l. , l~" .o. ,-l_, e .,.rl 1. 1.I.si .,l. los .lem~~ e 1,11. ".l. s er.1 J 1 . ,.i., de b.I.l luea .y,,d,ie ~ r,,i,, u 1 1'.r b!a-~la .,I. ,.ib ~11.d-. ~ ~tid.d d. MII.s "'.".,.: IQ".,,I.,,,, ,~n 1 y 1,1 ~1,1 h,.,,Jd,,:.1lild.t.'" ""'. -Mulil. ,desde el-b e,11 -16 ~¡ul~i., l ,,,n el l., ~1,ul a zn ~lm, 11"-","i"". 1. 1.11. l ~n .l¡l ni' ~o '1'1''','(: 1"''-,-g-d, ~ T. .r ~. N.r.n I.~r, Ju.l ~ ~los~~l. lld.,.'n',,'a ;z, h., pr 11,111,7111 1. E, ,,, nmi .1 .211. ,al. de suamI., l,,,,. Libran nuevos com bates los galos en, Indo e hina n ~l elld.!.. .,,eid.eli. ,u .". nuis 1~~1,~ nsr 1,u, r~~d R.,h "" fue~a -'u,, I~nios h-~ ,u 1n" ,ui"l't:"",.ll. .1 Inr~l., d, ~~ ,,I ,,,. a _, L. la de ~ C'i'l" h-b" ~s d S, ,, d lo y 'c hoce-es so p por~ l]' ""i-' lll.'r.,d'tl'dil5di., ,o, .;',lj L'I,,.iI", "d laliui,. mn ', l -,,._ l ]l. i l , Aie, ,, ,,, .:, .,,d id l in. il 1. J, 1 12., ~ I.lsl .si-eiste.,d n~ ,.l;, ~ 1 1 ., l ,d u"¡" d I Riusilimen de las noticins internacionaleo 12 11. ,., de] ~el d,¡ Ped,. ,. d~ ~ g, p~= ~~1.Idicione,.deI. u* -su "1 p"mi L. n.,l'-! bl.ld .b, lu, de~sj,,1~ 1 A,:Ka. .rW. d, 1~~ ~z,,.k,.l la lu.la o ~a ~ 1 .,Wiel sneM r, ~~6-~*: llf.111.111.1.11,11,111.l.",,,,, .11-11"l.",: a ., I.,_ 5 ¡u, e.--~ .n., ,,,,~u, j.,a d., ,-no y,.rIense.taH. -l. bull= luen. en ,o ,2." 1. ~ bl b1,11 8,1 x.: Fiseuttotrer obtuvo una. 1~~ a l., .s-~ 1, .19.Al,. e, 1 ~~~ ----d El .,','d".lj'I','I". .d~l~~ I-nelo dR' minn~ b, .1, .d. la Pli~ ¡-..11. b~~ de 'V.d. ufi~l in.,o, d,] ,,,. .,. , ~la -1 el INI d b~nu d,[ D, ~ . ,,. 1 ';""' u,,. '' ~6 ci~ uminfi.de. le~ h.n ,le~, J, ~- q1, ,jblic. F 1 m. -¡,,, ,,, ,.o de ,.jg; ., (~11~ 6. d, ,-&" _ainl_. 11~~q, d, ., l,. MMilus ~~ 2i ~ ~ m n, .1 ,be a Pi~lal lim~1 , ',, i.,,r.,^,,",,,,,.,, ,,,,,l1" heeh!.d. jj,. qun '.",ll,_,;,r,,"!','i d"n. n, g ~~e. ~P T id. ~1. lteue, .,p-en. e~, '8' A 'l ~n "' ~ da un. nt., e, a ~~~d. l., lu~~ ~ uto1,11 d l ¡.t l -t 1r-,' r d ~Ir a 11 n 5, M ,e. d,! [h uni, b --l,., i ,,, 1. ,.nldsd .11,1' -ii,"?"""ll i, ) ro =l i,,Ill U_ e, im e,1 d. pl.p.inunda, .ellI. la U: dfl pu ls6k.,i,,,,,,. N. n~ Il ,,.,, ,j,,,,,,,,,,II,,,r., (,, . unt.T em en en E. L 1, l'O'id''.I" u'11 %,1 . Vilt Mjh. t deji, 11"11.11 d,¡ oest, d, ,onci, d, ~ticisa. ,,l ,o,,, ,, GU','er. ~ el C.1,,.,.,,,.,,,,.,,, ,z%. 1 se l M ~ r 1.,e 'd, D',n L'.' 10 1,11116= l"' d"''.',1.1 el.,,, 11 ":.'",,Al,"."'d',7',','e -' b'I', 1 .'l;"". 1,1l,,,'.,,,s .la. de 1. ,.W¡. ~ ~ ,,l,,6r' . 1 '."3 1 1,li:lo, 1, L, hkImun ~di. ~. P 211.oy, ,-oo. r. 1~ id, 2 1 E -le. ~~," ~. i'bl''191 l-. ].ri.1.d., .,le de 11.l.l. en el dlt, d 111,, pued. bl~l. ~ P¡,. .,l, ~ Venemela ,,""." d, ,.,i,,, ~fiK ,mg-, 1,1 ,l. ine, l e -u ,l, 11. .1 u-l. ,. 1,'111 s,_ l -11-1, a .Z1.,I-; vuelva a surgir Brma~ que J ', !,$e J. X.-a ,,, 1 l, d~n de ,,1 E ; LI~ ~1 unAd.d ,i ibl d,,,," "l. 1"'d'. 'p'..'''.'-. c' d' '!',.: l~, ,f,j.lt., El no~d. 1.flrm e. -%ol deI.,.d. .I..I.I.e, -a' mu.e-U.em C.~ 1. esimal, ,,,,,, ,.m,,l _l milul .,s, o ul. 1 ",j """' "' ¡le, Men~, dli, ~ "du.,l 6. dI Ch.l-.i. ~ni.nil, de l., 1,op. .,i.lA."' '; .e ,, sei G.bl m, p.r. 1 . ,,I., ;-, bl.,iil .lb,. d~~ 9I_ VeL h 1 ii. i e., unos 1 ,f ~~ld., "" "' .o Da 1~ .¡.l,. ,ue .l p.liti. ]eb,,d, e. id~, de 1,1 P.rlid., de .n". "" ,ri'.lld lt l. que e.i 1 d, a L.W" 11 "pnlrl In, .Inll~mun ~l < guld.d. 1~ .111. l., ~~~ ,n, B. 'tii'di.dl.,e CAcos, Julio 7. lunit d).-s. di, fl "; .,n,7~ ~ u_ n,.d. ol,'o i,l,',,l.:'l rh. F.",.,b,.,-,,,,,., ., r,,l, ,6 1. ,e,e,.,Jl .,J. te.], di,, el.e ~ 1,~ I, qu, _,n_. 1~ p ', el desem pleo ,.,te d,bi.S.lg un l,. .&m21 y e] Gbis~lu I. ,W-. d. ~~1,nil ~ 1 9 l1,1 del Gblen lid .1 .und. el, ~ p., .,nis. -,.l la I,. s, .o l.b.i. .II.ndo ._ ,,t, -L. Ead.r.', -d. ,-[. M-nel. -,nd ,d11.11.1. 'o .1 dlm ~ L. _-1 a i ~ 'A % 1. bde I.%Z b1,111 ,-nt ,a. a n (.d, Id., y djId. 1. Esi.dl. U.¡ , 1,I.d.s M de legi.arim, Ir. ' ~ C , ,. 1, , ill~t, rj _"_s t li U p ,en ,r.11,I,,.,,X,,l.,,", ,11 1,,,,dl,,..ln. Igln d. .1.1'l .,V,"d' 'e.' 11. 1,1 1 ""e.,. .1er.s. , 16..!.h. ,,s. ~ ~ ,m . I l, i ,l,,, dll~,due d, l i del mund. 1,bu p atl mi,, li,_, l, , r oric1,1~ , ,de w1: '.-.C ~l ornerno ,ene~j.l. m p ala de 1 1 e d, ~pu~ ,_ ,, = , l. H 5~ , .o a % .o Se, r.13 r81 T-Re del ViaL N,e ~~ lo 2 G 6 re1.a" %1lld".,, 1.limli.l.1,11,111 1,1 o' ml-~ 'm 1,= -,,tm.,, .,, de esn~.% l. da Ubrlslna, ~ 1. % 1 d. . 2111,t .1, 1, "jr. nn.,1~ ,1 e ," ,11,d,, ",l" 1, "l', reh,,lde lo.es ~rieme.ela 11 W A ,l W ni haber poisp= 1 sio.,l,!1,11.1. 11 1111,~ ~6, DI~sal. ~n . iZe "., l,.,,,O '94, loo .:u, ,. para el prximo i 2 ~1. uad. lan "6. e eG*11,~ ,. s. .dl 1. ~~ :.1 ,o l, dlll ,'!,'. ,', .' -. b.M i 11~ u-s.l. de S.i.l. hu.elam, Inglaterrira 1' -, di.,¡. 1~1,, llaban, M. .,da. leina :, I? Ejecutiio ~ ,, rIb-I,, lo~ro1 Cmalisandos eme~ ~ ,j,.k :l'h'.1.1.Ii.ll.".'.-Ii~iti~ 1.1 %",.",, ,"""11, le 1,11 ,.',,',. :1.~~l,'! P.n. ~~~ ,m, ~ ,,, d~sado, .,eA. deu, in,eh~. '.' ~ ', ~~~ ,.¡.Id.d, (mi.l* .= 4,,l,s nero, 1 . ', VZl 6. ] . l. l.r. CIUDA. YI'IhC'.,')*',!'11-' 7. UNS ) . -1 u' ''.ll'"'l'. -""l ~ 1 o. .11 "d' ,i.r ,, El .e,.[ y~~~ ~ ~. =11 ,e 7i el 1.1. 1 1.6,.,8 N, ,,h, 1 iEPS~ L. b.l.,A-,"d'"'.".'..1'1' 1 j.l-man-I., b.,d. del =. ,,.I,,i,1% 1,1',' ,a,,ur1,b, ,,o -1 .do son 1 , ~ _P. 1 h j1 l 'l ~ ~ d. .,Z.Irl. .,1 di. U de 1. P."rI". r dado f., . t in P.s ,*.'.1"*"' """ ,'i.'".,,l,I,' . ,, de la ~~lu.d ~jin,. 11 e G-bi~. nui~l, .d. ,s 'n .' l' "" ~ nW ,lreIi ~ r U. -, Gr.', ,!!.h., -111~ ~ ,l 1 o ~n, '" de d., .e ~~1. a r.r',.'.,.,.l,. de ly. tL' uh ii : ' Esderia 7n.l ~InI. de-', ",.I,.,.did.t.,.".I, . -, lb,!% ,,u e.,le,. "" 1.11 ~ ~ ~ 1, P"' T,>" ~ = ~ho i"6Ii,. i 1111,21 ,.,,,rs b. l, la, ~.11~ .J.¡ 1~" ",, Ii~. 1 '. -L. . Tni.l'-16 1. 61 ~ ,",,,,,,:",,i' , ,_ ,. un& jrnl ~ ,o o. .,1,,= l., .si ~~ m~ ,_ .lb_ , u ', e u dommi .l., ,, ,.',,'",,,',',','.,,.,,,"i;.,,., b 2,2,,l,. ,11.1L',!',,i.II.:, .d, ~ e.¡. d. ]l. 1 E. .,u ,1 i r 1. 'd ,,z,. .11 ~ T.d. J. Inlanm"d d."cl 1 ,r, 1,a ,, 1 l¡" . ,ll,r. l. .n....i deI. .'-hur "' .,.,.l T-Ul. e 1 1.1 11~1. e .111 u,, 1. t. , .bmIl. ~ llllI1,d.f11,i ., u.,,~~d. ~lC.~ ,u.,.j,,,11.a '!:'1 "'-"d'1''u""'i' ~n u l ,711,11 ~ u je . d., ., l., 11111,n, Cilu d."g,.1l. ~~ 11 -,pl,.,I.,ll.s . e.¡. ~ Mi, d.ie 11,el: S, d. 1. 1 lll. "n. 1. ~li~ 1,~ ,1 I.,,.,::!lI,,,,. ~ ,! . 1~ R-11 H, M-hl, .e,' bl;. .,.,,.,,.d. ,,.,,,,,.,.,,,,I,, ,,,,,, uu, ,¡",l"", '1 1,,,,,, 11,11 ~~ , mimu, , ,d., o ', o a _,_Jes 1 1 ir 11 1 1 1 1,1 11 1 1,1 -1111.111. Ll,11: iJ,,,,:,,,,,,,i ,,,0 rl. ,%r ,,?,,l 1= pr-llI. ,nulesum, ,.le. 2l na:,""11l.l. l. ~p ,~ , ,j,1,1 ,l -1 PMZ, IMIII ll ,u." 71.1.1.1.I ', . d[15~4,l e. 1..I.d. y d ra. -lu~ ~ u"' ~ 1 ,,e 9, ~11.11,aur e ~1, ,I. .y,".I,?. ~l, ~ I.~ . l. p. m. ,,,,da lujZ, -11', . ', . 1 ,,u ,. 1 lid ., u, ii l '1'""',,i::;,.,.,.", -1 1 11, ,,,'.",l": ~ ,,Ju. ,,, 1 ,ioy ,.l u 1.1. y".,,. ,,,.e.d," 1~ lo.iI.~ e, -'sreul.do la lIb-,d I.d,d,.1 y Ia .d. 1. ,t ~ nallel. le ~ In c o,, debe Ibase.' dul Estad. My,, d, l b, l IR,.-, d ,, l . 1.", ~ d.,.11il. 11 1~1.i ; ,,,I",. ul n., .11% M lll'.1.P,,d. dS',j'l.U.Iki, quie. ha sid. e~ un l id.,, jl '!.",."", ¡", c,.11,1 .".''.,,,, ",.. P."I,, L',,<,,,,,,, ,",, 5~ -n-. y 1. Es~l d. ., ,,s P,,l, l la I ,., ,,,, ,s ¡,l. .If.l.t.., en ],, d. uJ.~ d Is lu ~ a : l l ,w, ~ l pl ,g. !."' '!,i,',',.",:"'L,., ,,,,nnI.n,, dernm.i ;,. ,,, ,,l .l. , eal, a e I .11, dli = dd,"C','"" ~2'!I 'aB Ine~ A.bioldini. lapli.n 11jIn~ E . u . ~ 1. u.IM. es ~ n lle 11'.'p',.b-].'.I'.'I'i'b.'i.'d' ,,d, b I-nael d-_,M-ienL.II. d.r. 1 'lu1,1111, 1 dnl,, d. 1. ,ubrild.,i ,,, d,.. ,, nulno~fi, ,-sso,,, 6 P., ,I.~ ,l.d., -. ,¡,e ~Pe . ~1,fl~ ll C-, m . 11 1 j6ir, ,u, L ,!,,,,l,'!.-,.,!.',(-,' O10~01o .hre P.'n~111,n, .u.,, -P,. . ,n di tijp en la ca-po, d, lid, 111.1111.11~ -,o ", ~d. RPblil.,,. %'(.,.P,,,di.,l,il.,e el, ,Ipur.a p.biero. d. 1~1. ,h. -,-.d. El ur.f., Q-111. L'' ~~ 5.iib,e, ,.ie,, u p~.I, . .,u , enipl. ~s -, , d, n, e. ,,, M_ un ,.11,"I".,s .9.H. a .s Ilbertd. bli l,. dIA~d. del P.rlid. M 'ld"'!'. dada ~lil~ te ,yreble lug., c e "!'',',-',',,'.",'. dVmpo,1~ ~ o 'l 1 ellll.i.lt.pde U., Y 11 ¡lb" li l lu,,bi. Cub io".d.a. .t e B. .'i. ', 1 ", 2,'l.', 1: """ te b.,n ld~~a Ira elIV-hr 5 ~s.a . di y e. di-. 1. ,,t.[ % d ., L. meis',mi: ', 1r W 11.r,,n% a. ,,,,, . ,,d llilm C111CAGO 1111 1 Al, -l,. l:"",,,r;,,,. du', __ llis. .L11 dei-es ~ Er,,r ,¡"t. ,ir 1; . ~~ a ,n-, d~l.i-, d, l ,1l,. ;. "A.n, -, ],,¡.u, nnoldintamm, 1 .u. .¡.l., h. r.LIer. .u -s--,,. .firm., d. ", e edind~1, ,,, ~ , . "" "' 1 .X, -l.Pub I .111 1,11~~d. dup.. lue esl i-,i,,,d,,n. lu~ ,us e] ,-, rul 11, . .1 ~.1 r,mi. ,,hn, .ft. 1. .,,d.,.,, ,, ~ de ,--A, ",,1,1, .11;1 ,,,,,,,,,, ,.,-, -,n, M. 1.ld. dul~te ,,' Fred E. B.b.y, ren1,h, u., 1 li. d~~ ,,,,. ,,,,;,,,,, .,,,,,W ., f, 1-,,u.",a r,11.d e. ~tiM. y .11 v 1. Re~1.1,,n% ~1,11 u ll d. ,l,,, ,.o ', 1,.,v,""""", ,u,-,., ,, ', 11 "l¡r .e. g~, ,. ls ,P,bb,.",,,., ul .,, -', 1. p ,s id mA. ,,m, ', o,~ olis, diJer. ~ l. ~ ,1 n.l lsu-11..,.qs 1. ulie pel~, .ud. ,jD,,,I:," ~., ,,,-, s[,, ,o mi. de dj.lno~nno ,-,,.,.I,ll,,ill,.,jd,.l,lll,d,,I,, m."h" '111, l' do ,Z,1 ,.'', i,'."'p,,,i,,.,. I t.ii o ~~1 d, .no ,Itilldd,. lij_ e, -11,111 11,10 -11.11,', ~ "."",,i'd' 1 h 1 ,a 'u "' -" 1 "' 'l' d . 1 "'_ ~~1'II~1V2 h.n .>,ue.te M 9~~1 j~, ,nio~ 1: "L""'.'1'11"'l?.'''." I "" l. 1 i .""l F,.l.el,".a peg.p. ~ In-l-tud.Ili PoMIn del d~,u Y 1. k,fhe~~ ,,m.d '. It., ,,, ,,i,:,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,.,,,,,!,,,,.,,,,,,.,.n -~1,~ l - ~l ~ o,., ,,, P< ,, s.l, ~ ,el, ,la "" 1 ,d 1 ~. I.n ~ni~~ , ll 1 ~MI d'."., "'.'.'': 1' §W. '.',ll'.',l'. n~~s ~es d. da.p.l, del .11~ I', s,% % ,'21 ~~ .a. m,. ",.,d l. ,,,,,I,.".:, ,"."",!;,, .1 ~er ll11,11a. 1. P"1,11,l 1-11 1 1 ,, El~n l, 11 , , 1 ,,,,,,,,,",Tl1,1 -,_ si. nl.e.I. ui ~m,1~ .1 fl 1~11.11 plrtt.,, e~~loul ~ 11,n d, .¡,.d 1,1 11 1,1 -" P. a. ,i '__, I-Ldes.n. ,ssn, 1. dese~1. r~, d. A.,P'X.'trl.,',.'."-d,t"-,'t': ,-¡l 111,11,1~ ,,, 1 1 ? 1. -," ~ ,,,,,,- w¡,l= l n:, ,,, ~ d 1~ .1 11,11 P-e., r Tr-¡n 01l > Z i L A *i £ DO 1 A 11, ;1",,?,"I llIe", ,;;"P.",::",,,,i.,:,,,.,,, lelevI, 'u a' .h d. is 1. XI.l .01 'k u --',, .,, 1, ,l,. , ,-, ,1',"',''.'"'"A'161'.' 1.1.l,,AI,.Pu,,i s., ,wla .llitd.',,11,',tldi"P'.,i.,..t s.h. 1~7 l'-"" 1- 11111 ~ .1AFWQ APLA, S. 1 'l¡, e. 6 d. e. d~. Irles~, no.d i ~ .,l.,,. ~ ~ ~ uu e1a '.''he, en un. .t,i,, 11 ,' '.p'.,,I..'d,'d"'w.'"dtl'j" .s. , ,.I.'.',. Ie 71. r.P11.., ,,',, rI,%1,~ Msl ,,bil.,d.d M.n. Z R., Ii y 'T',un,,.l . $ -,l 1,1 11P '.' ,,: ~ HORTENSIA CUERVO DE PERDOMO i nal., -g. del .en.r ,M.~S , e 1, b 1. -,bi.l .1 la, ,pli.,,.e, U .WI.n ~ .1 i la, ', .l ~s ., ,r-~ y ' -d, I.s ~ d., ll.iii% n., ~ o Lo d~12.1r. cl 1 H AU A L L E C 1 D 0 i d,, ,.o ,I.L.n e. -,,, p~, n,m", ,uple, -WI -, p.'.I.1..idr.'.rl.,a. 11 pe"~ l. .rei. Br bmi~: ,,--. d, ilill, L ~ lu ~el d. "" 21. ~~11 -1 uIl 1l 1 1 l',,'l,',, .lR.gl',,.dl. ,'.'.'I.'1" (Esaas da Ir las Rentea searseis. 1= de 1,,, = , d. .lmiIni el ~ ,. ', ~ 1 'm. a 1 ~ -1 1, 11 o. si1", -" 'l 'l .i, 11,.i,.Jp.".,. ,¡. ~ a1, el ~ 1 . lle .d I ~.p. VI,l,,. l, ,e q, "'Plj' P"hl' n~~a ~l o u 1 W., r,l 11 i ~ 1. -1~~ 11 mi 1. ~Lul.I1,n, b.j. 1. d,,. ; ~ ., r .ear. ,o1 1 > d. 1 ~.'<" m n, 1,d,, ,e al -111, 1 n,,.,,n1 d, .11 Imu l h 1 ,1 ,be.: dam d " n ,''d'.' ', l l~el da 1 -11-1 ~~ler,_ a 'e dl" 1 ', ~ "' '" u, ,,I.d. j.Z'hlj.'p'.-ti-y' d' suli~e ., .,l,k preid.lI ,.t.e.11% 11.11 li~n. r~ te el r1,1 ,d .l¡ ,i.,.,,r.gr.,. ~jaa del p. Z C <0.1 llarde. Ipu e 1 1 la 1 1 '. El 1.1.11 5 .', '" 2i ht m e is, ¡.l, d, ,~s P. 1 -b, E ~ ~~ fi., el ,.d= d esde Wie. fu, I ~ d.19l.d. p. il~ ase I.,ll -1,deldll~, P-r lidelte d, 11 Counnil U ll~~~ jUda ~m. "" u'. ~ e n~ si d. 1. d-. f.W, -e las ,1 ~~em~n, ,,o ,El l.,,,, Pu.bl. ru?.",o" rr= d. ..t.d Dl.pn i!4 d:k atos~ ~. ,-1 l 1-11.4.11 1 l", inf~,6 ,."4. rd, y : -, 1 6 k-¡.d. u ~ 01. .,l.d. .,,. -~ ~ .,.-- .. 11 1 leu [a M-6 qu. .,h.bi luI.dieb. .rg. ---l¡ nsIbl 1,all1 %m n SnJil N.av. ]Psis. e ll .d 1 .l¡¡. i, ~. .u .nob~ .u b1,1 1 ,¡l.,., ,e,. 'U er ,,1 .,,,,.,lp,,, o. h-1b. 1 .I.~I. i, t. .1 U bleri. -l-lidd, f., ,u, .~ -~en .le,_ o. ~l. mi .o e t, ,e tr.,,ibi.s: .t. %,i,.,I,.d,.IdlI.,el pelo ,didlll, 1, 'E; P,,(,d. del P.Ibl. C.Irn. (0. Nueva laja,& d, Julio d, 19W a. ~ u.e. .a d. nd~na 1 1,nu~j.,r rrela, le.lla, y,, ,* P.Msesea OM.: Vir MI-¡^ ft.sela , -_ 1 ,, .i., ,z_ l. 15 RID O f ERNA-AD EZ ",,.,,,,t,,,inni, 1, 1,~ s~ d, A-oomil., his, 1. .' -" -f4ale .11 d, liers~ el, el sa.iblal, d,,i,. 11 y 17 YMADO 1 . M.Y. de M-.l.re, 'iEl ~ad. sabed. di. S. U. .L : 1 y 1,1 . -1 1 1

PAGE 7

tIVALI ao. da di TAPPAN ¡Am'pio m. a a ni u. d-a loa lemola~l tIlIlda l adlgaoars~ihlrao 1 olifdaaa CENTRO DEIZ PAPa DE TPIZAR-EN CUA Comercil 23.y eAcnuic en.DllDIARIO DELA MANA. ~raoaaas magllap, asdoala La )tabaoa, o al loare o mss A droirldaardoJ da s primr .W da ysll-oo-rl -oooreloaolyasuonlIltMa a~ Bao visto ol m an d ma lo*ralaol e a j t les 4 r -o Y da o CoarogVAgart edrolraJsoOo ooo ren o auosoPar s~ da a.;aaaa e id 1 o01Vledda Cumplh ie Aos o &%., C
PAGE 8

NV4 -Crema Dental con CL IOFILA ta natural, de ¡Milogrosos r.gyltad@e nunca antes -1 obf.nldos ahora demosttradospor una famosa k, Combae ¡as car¡el Universidad de los EL UU., basadosa 1Protegfe las andaos en 4/2aos de pruebas clnicas l V Deja los dientes blancos y limpies -e ¡Obenga una &¡#iseobocel ciestificoieeuperfecal usando la aceAcRrAucca auca-eh eu05yCOaNc CLeROF1LA -despusedecevtrabecdr uted res ulasimaapsbescdeigaaarun t aroadeatlrttea PR EACLINlICAt teed.,rcCaali aaiaaeu I.,Cl .,ealarecomeo .a~erec,a en la britao rspladrec te um lo q. j.tpudo h.-, dactiltta vaereduce lsceaaiey -algte.e lmina al intanate el mal KOLYNOS CDN CLOROFILA ¡EL¡.ai-t. LYonCo MINcA AL INSTANTE EL MAL ialaLa tuALIENTO! -raltie garanteaua hbgien -VGORIA Y CONSERVA LAS EN-. bucal perfecta. rejacea ncautetaecque rurhsbetar cua la prdida de detes. OAELAt CARlES DE LA MANERA MAS EFICI1ENTE1 ¡Daa, Patir atca a.ta y tueta e .decaDalead. e anterae, dur, uen OLYNDt ata Clreile y .u. etilee e Clare cua.-aelaai.,. -co f IRT.si red.k H~ leleee eaPradeela el ubo la. La Rsa ee. a Cael. Caer, Habano, Aprtado 3236, Teld. U-d8d lamilaun batey, el cual daba-actu onpaadSrtalguna atda rrl ad c pi -e at6a de tanexc e ura Dr. Ja AlelOaVbalRa h nque sta aca. La voz d qe padra a i enraelose cales oa nlsy'e&Ii-d Uacela crecer aata-brayuae plata1coizemeflesedemu bqa~ ata. Padre Batallda arde a,-ecpnd :A I*dadade daho prtdn, baelata,miLit d WPFela, ae lo, _. at ra vaada qe.a haal~ sa~ maaedio dn gran macizo de all r, yAlicaa aypediaclierael m PlfIlun peqae to alade a&Va M%# L.4 Jg adapudaea0*aaa.lmla1 Ze ~ra pedra y blaabae l cual MII' 4 rioae ma.larn. hqiaan su bellealeelunaes blm Lnta y (=Hale a~,r; 01 m Conocaa lemo ~an Joaeeetl lkldiL adyyl elte 1 &W~ eneeadaa Pee Jlalea raad~rfAlondo, crneara nadel baela N taavCeye h~ a m~a,.que ea 'o u l*m Uosfie ensaade la rqueaa taba deoaee 1* aay 0dr ,rm d.Itea bqutadapor u adresatat.oan primaosaetecoalatecha de goam uao d el ,PadV me uagaficaa raWGaleY oedla ecilbieroa ateo lucir-Unteavrdadaputo de y i ¡no' aaruuonpo*eaaadUa ~ ederiAaaa atraaain;da t us auabarrncael frea&repLbdaonpr iad u. .unsaarisaay lasegracas iiiimIdas. la ublala erededaderada e aCra riellea raancio 4 Eaanoes eala laaa da muer Que detunaaa ael.a an ru ca.t y1aae dranesaadae gucasta a obesa.' Lgcaeata da~arqaaeraaraerla rra e arade laVegay CrLlrtda. at, uuduesernanaca emplear leutettla'a uabrau ua in. ec$utapa 1y dnarou eprucrua di. tdoun metareadera. aentere Jacetea Mednaa eArmanadCUae-a1-a1 apouadaquer cuntuuaba la Cky Palacios y Mta.luabl, Dr. Mara, deuraulao tlrlradt gala de auetra Elena Qitaa Y Altonsea ea zrbaCeINA1 crdalalua.ta a ew tau Erallila VluaauaaaY PaetuaolCLI SldIonaualdra erlerplaimeNea Alaue. 1Jaw S. PoPARTOS Y Cli atacada amereue clebracioaes salarelatt.see a lbal C. de QatbayeJuanaa aa rurexquiaita propiedad, arP. de Palaia. MDC aealybaliatta leaa. PIlar Valda Laalda.y dactar ld' TatUaaaaeletlaeal Ua alt tu, tee e Pae ubeat-~ Yad. efailte, Mrrela Valda Aha, iadl uh ll l'arley Bal GOte1ca. y .Ralbartirii b aeizatatotpar lea rquee'paet Vaga y Fernanedo Daa.lez caea Ti§, mie l aeaayA eca 'ttedt" y Arale y u MaPa-etia rvae prlang beta paaad"l-Catata Maalobos7y lallY Meaatal urrada lea2drugada, alan ar ea Noasde decayeaauel eatueieatao Y en,iaaada*Na del Re Alvarea y doctor Oada tu caeatttteaa y eare l *cr M. de Aarae. Estela CarkMuea Actualmete na de ricar que tados diaaaaba ay ofteci l abat, eque y LarezoCatela, Jr. Mara Melea lesa ararrlee ecomapleteantlos oaaauyyaayla la equlalte canaealr Dacr arga y er Car*ra ,ga de me a olt.at edad= .ea araPyeque le erpr¡di be i0e.ti&g t riguta y Carao*ePermraroe e.aelnbladotalf b 11 fin ,. eorosa e eu re erlroatel 1aldara en layeIbwa.tambcn elalIsuna ¡ni ualabla LuaCabare l iz obaelag. 0eeTealneyCaaaalo Mir., heaaaaeaadal dea cibo, a" alardele u&laetlde sealauladras IaCt*Ch. %alee y ciclotnaTruempiatreeilla.Y l£Aonorl atie!ey no¡.laTaraela, aaPde liiraFrtde M6lyaTaaY Vi-l egaecia. Elaeade manoaaoala lauta de benatiuarada en¡,aJ la.y]orIa S1ad e arre crerae lea leany losaaa ata radratuJuanaeDurere queteA ldauel SureayArrra Guterrael elaatalaYIabupadisus tlataa y fotunauren-Cearra rv u .dt .et. cieagradataablaama. eura Ct!drallaldeDtiaaaILo ulaa. abera 0~ee tooCne etiod afe ta reatma aIr* draeea Y ea aala a breent baraeel A ~ ~ ~ ~ ~ teuree td el lceYtlValle,. aeaaaA 0Tet a-at e tlear epada. raree en alee anteriores uaetle atea Laeeaaay AureaaIradee l Etra Iat.eeadetae eaguajiros, le que la did un iegalttpdlenayCarbtlta rutbedaaaditenab Elaeda rreaa e ndalaadas eilarprrepltlla-dflaeba alasK-, ercolorido ygenulno sabor ampea¡veleAo anizlez y CorrorillamCaeetal. ulaermbargo a~ amaelt ea la.ralear. yilaaiS&Saanolay LllyOiWart. ahea que laIi a la~cuantane Acrntinuacin otfreal e-osEosna-O.Dea eyCll coin-te mayr prelealeeaad capacee parttes dre efiesta del¡ o¡-yr 'Reanda RIvia y P¡Ir Redelde la eleganese. Ea cela alla, el buao que teceoulid ea cardadera e acon y Rcelra Aaen y carraelot retoasearevanca-aLa reEa trmtino prerente l par la del CayelaeDaI tiz VFacsa rbe bCe preidetede la Carlanel&atela-e.leas, Mdeta Puqalto ~Amrica Arri.d pe een quea sea renanel doctor ARemar. EbalalaO 0la1Y tllaeParea rTR ITE, calarle Buelepaeidente de W1eae¡yater Hilda Peigaa y Raca RealCHARE O ala de Cltlura, y ea esposa Aurora e. requpedar adletre Balr;erlttaFela dotrFacsodaeCd Joe Gonzlea te la Pea y Meentrdc1ecaneseree, peredeeniaracyaZullapRayreetyFranciscoardesarc, -Josadrtaddez Quin-gna.redera graeu ietosee. Aatab y Acaece de Lea. caY ea adel Caelllwala repa r.a adaL o -LI e cutslesendeara Ea ata meare,craelsoarernaarMeahdea aieraey De Ierrtede paardesacacdao ales led da Pardlaa, pratdealecde bonorda dee adea lanalelao rodoeon C CaicoEsZpaol. ltomabeaan aleaitlAntnieicaezaaAtatratay Edilb Staude cl. yedaredlLPrsateAaay GslalPlquIeruy reSeraarleArtaoeyCne ee eiadereaa on ti EctePaadluea' yCarla, Reab. y aealaPachacoy Gaude ldl%,rt lepaa Iaaultis aa Il Mauel Dte Gtrade, presideneada Dr. Acealda Cerao Y alta Artcel S. clao la C.ante rHealaela del Prpae DraeePnlel-y oaerlaMale caln ataut y.CUeae lei. PcaeeSeadir. a S talePreade Cuidados Ert cenatiadredart, cnlpsilOr&Beadtc, Jua r. Meaba Cetcdle pri ecerai decte de la Carlel6a de la Caee. ePbillones, y aee.eerltamCama¡ee Enela pcate eaodlao Setr CartlLte Alraree y SeaeAranVblla-erey eraldlea MordenyYrl gea de lea$reaaa tarta, Y ]Ial b~e S, rpprtttaa el delar ZalaeilloearerGarrde Idaebea, le detdge4.,1U¡mqelarqEa aelep ¡llte eadee
PAGE 9

111 tkihoby en leeeu t P R A Dflfl ile clle tenaenrec cf u, enendeunel unir laeencuntec un1 y leededece de ento qie*leladee *de elul delneomprocfise emoroeode le buedi ->d< idllee cseoiaLutdeClo er. .1. n diAtcfM.-Lde. acm Menueldel: La seenite Cele, hile del seee En1 E, WAANDOL Lule Cele Leseeuy de eu gentil eetcdamast se Alde Picllene, e leemeyec de . nn1A nlete. del1. seere elude de PecleC.e¡l *~ra tam ardoelm0-m dAlILa MA.id Peee u u menoeee ne nte "Y E ened llfneec'Itecudl3n e pee d eei vied e e cle, se de en U y S eeea Y ca - de e.eel it c me] eC Cele tu1. ne un ec f, cIde ,n n ai ce fe l atol de le n eeefd ece- tn e, len eede I.cellet.e adee e ,e ~~W e ol oet~ nt ecblcieledo, ceia. ce et quelle eqleeee e@aconeln nen de-ama de ced En'i T ACONDICIONADORK de AIRE P Hl¡O deAIEPIILCO aproptoda or IRE PILCO ton gey {~o de inIaol D kDA con gratlO da5 aa Cdnrbeldncese eeeleeccfpece Cuhees cuan !bfIRadio filo,, S@'A@ Sm Rafae 11 -iHba.oheTL *8348. 1A d A 12 ele y M04e El colmp romiso Coto. u6ecell l.l" ei ;Aii y vedt irOte ed1le01 cs tsej Aun Mt.eleetfineleel-Yeld Hoy, comedia en Pro ArL la nche. elUenos"rey m Proecle t* da t aAuditutelucf.14enArte -. em=aeta M lalet *en ~teera~ eeciddnla lt ~~ea. era cnele dele-~ en ceCe tW~cey7m te coeedia de lee hececeene Al=mrede tetd&dei1 m' Qunteron'."Lo que heabelan etuterie baetd,en ti 1 c", dode c amepea laemsende soelamente. U nedaluza. ,o que hblaIra emnueres" poee queLqidaculT dede1le-et.e:ededencede Par Tui da qulce laenente le.nt *cado. roles. 4n¡ mnediudelee, ec n.lee Marele Getn