Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I .
. I .
I I I I
I I I -, "
.7
. I
- I ,
- I .
I __ I 11 I I I . t :
"E3 periodismo es en lo ext ex- i' I ' 120 afilas al "rvic.io de lot int& I
I
no unp profesi6u.s ca lo intern I I I . reseg gen ntes I .
-
I on sacerdocio".. I de Ia nac
I I I DIARIO DE* LN MARINA i 1___"1
e- 't
Pepin-Rivero to 4 -_ I antiguo d; O' l..' ..Jit et I
DECANO DE LA. PRENSA DE CUBA I moss
. -a 110s I ,
- -_ I
. I .
Afio CXX. La Haban;, 'Sibado, 10 de Mayo de i952).-Gilicutpia"nario de Ia hideperidertleig).-Santos Antouino, NieolisAe Alberg to y Beatriz. -Nfintero 112.' I a kyi!_ Clo: 5 1 VOS
-_ _- __ I .. \;k ,
ABOGA POR UNA. 9AYOR -COOPERACION 'La pequcfia propiedad _'
, I I se-emetlentra Notable mensaje de 'UNA COMISION"W Ag RA
.
I I
DE CUBANOS Y ESPAINOLES EL NUEVO tambi6n perscguida en forma insensa ta la J. ConsultiVa del I EL ABASTO DE AZUCARES '
I Diario de Ia Marina
h ... a -clamn --ob-&I, He ,
EMBAJADOR'DR. JUAN P. DE LOJENDIO -- ',-,;Ja pa midl s el ar.1,11I do un. I,,% I
.,.*, n ,Iquilur on ",on into ....... 1,1 ,,-,
it 00.; ', A L
. I a', .b 'to ;cP",."v :.,,,aP'1',r.dms %,,-,,.,d.,: d--' -DIA- -- --- -_ _____ .
-. -- locnd'd, 4, $3 Jmd0flm,'VF1id'c -, mra pace signific"Ilva. ,, ,I'll I-hua C,,e,.I,,,. del
"I embic 1. trod-c'. Pell, qu, lab grimcles capita se lalerl .1. 1P.-I RIO DE LA MARINA. La integrarin haciandaflop.. colontis, obreros v el
Numerosas reprementaciones. concurrielpon a] Gratitud A DIARIO heivIlrle, oil -rLo obtart invertdob lodos ,as dere1cch5o, Pero Y s I-, ne .a pur pmlaunx, :izu- ,.
airopucirto pars saludarle. Elocuentes frasem i ell cuenta quo Ins mismos rates do cg-boi'pcban sabic Job Pon-1104 turns I., ted.res do Ia Itc-, Ing. Lii)cz Castro, cotijo (I III, del Gobierno.
-c but jo,.padlide. do ,crita p.quen., 11,,lilwit oun, aill, dad onvi.n.l. 'lloln. I. .-b. Qn
del general Loptials del Castfllo y del Dr. traizo I defcnsa de I dible [a lolicitud do que be accept esta conclusion qua veninnob expu. Lumbrada icumon anual. Esiudiari inedidas respect a as zalras del 52-53
. ZIM Su a do:lson Joules Ins cao,903 civic Do- sabre. si In propiedad. esperi" I
" tI i:r La Junta. ricipues do oil Itur.
_ I tDINIc B clieclua,12 a arrerldininvulos, quo Jejob do inerecer It adint E HARAN EFECFIVAS .A- CORTO -PLAZO I
JBARA1BA% CONSUL GENERAL-EN EL iLANADA propiedad u r h a n a' una agrui6n mas. :. qua eat& rtclmando do lob gabernattles te-auI3 eb goicambut de Impreltiones. Ia .
on. ,.,Ia de ga'an Jam y catirroulus Para quo se libre do [as ac'uales gl- el ransconricntal acuordo do dillo, Iletes y pueda debplCgor cuant,-. inicidtias to sell piopkab "go ,I. moobtlit, It 1. till.,J14-e- Tanibihi traI6 el Coiisejo tie Nlinistros sobre los
Hacia tres Justros- L. felt. .. clicrd.b L.vats, problems quo begun P.,cvc alto'e,,a
que no habla en La Habana ,Numerostilis ithensaieS C011 ho sobro.nivincra ill GobiLrno. it, se pulde res l- on ,I rated. bcaril vmn del DIARIQ OF L-14 IIla is
it 11 o tola'am r .... 1. n desalojos caniliesincis, conceder una aninistia, etc.
. ultvviraple all quo ous rJ0, ell marlin tie (we -c .N.A."o
-esppfiol. Saludado en nornbre del Jefe calurosos tesdin ercuoritran 7r I,9Ua1,a(,,I;Id.,5 Ins -,endil) qur ,I,,on Ia,,,I.fIa,, I I-, --,' it. ,ul l'to Ill. lud .... ... I., Seri credo el histittito Cubano fie Turitinjo
enihajador 011joS do In legisfe I clou I I __ ___ ___ I __ I
del Estado.' Claveles a1a Marquesa fie N eljisca ,,, a n, -( ...... . f-1,li., I,, (l ... ... ... I. .,I", ,I, R'let'ib!"a v
- th.,-.li argi.mbrut-i6n. 1. l6gli, ,,,, ,,,n,,I,,l qu, ., J, -- falol,". ., :. 1) 'Jari:n I A li, -, dt- 1. lad, ...... onsa. Ia p.blIa por In quo Write, ofreciii,
I I illob.l koli, line ha-unf.ral cn Ind. a:l III' quo IlJ)lI- o!.1n tin J,-17 Iall. I", it .,I IT 1111 -1 "I a'"ll"i it"" 1- I ........ I' I ". -1 C ...... I. jo, pl, -fida Pa. el ,,I ,,d;I .1o itblel- J:,,,n: ,.,ul. tie si- .1 I I ,: I opinion del DIARIO DE ul"Ismo Pilluell" a -9-r- -- 1-II-el. -11 "I'll" 1 I- l It I'l"s ,,, lu.1,1 ',,,. ,i,,,,, ,it Ill- .. .... todo 0 I,,- mucionaL ,
1. I I I I I w om o olu 1. I I ele IIIIII'la I'L11 ,,,,.I ,I,, ',I I ,1,MARINA ,n -liatiml 11, toso. q,.,," Inno. ci lo III ... ... Tt -"I, "':-11-Rd, lq, ,Il Irdiu %L ......... d .. ......... a I ,,, ,,,, .11 a j,' Ill :ill J, oI a lab 10 part,, del di rma hk- "j, I : A lic. an do rebun. do ,lq..Ier.a oil. I ,,,, .-- to r5-1o,1 ill I), It 4 a I u-ml, co-to .1 co.'at"s le;vaclifirs- ,in Nall, ... A -1, I P I ,- .,- er(lu, Ia. l ......... ;; :, in ,,,,
zi ..Joel, at,. que no inin ror,.'Idra- 1,1 -"-,Ilal Pad lla. 11 11111,111101- -11.1' I'll"..P. ,,,,, o"aho l.'s 11- m ,la vil
,111 1, 1. '"lo"' '" P"' I "' I "75,"d'
" d I, I ,.M ,I d 'I'd I IT"d .. .... Ia .11 .1t,1- 1 I'l ,- .... I I ( .. ... I, NI, p ..
-Y a"3.v:n ""Al'llol1. I' i :, 11 -11l.t cla- 1-o""b'"'o. %, ,- in ,s a id, I cad.,s Sol.,mI r1ju ,mb. c.di. ai '"'. I, valt P-%- dvl Cuoej. Cmi, """' "'"" Pat., '"' ""' .a
. - -4 I 't, as Y I', Im"ji- It, 'el".1 ....... I ej,"'Ith, ,Ill.. lut,. .1 n l,:1. .. I-- I, ,,,.I, it, I ... J- I -- u. IW I111 "I'lld" "I(. I i It, a I 9 ,I, NI., I
11 ,111 Jn' -."" " : I del dia
. :% A I abalad., w- ,, R I ..... ,, '. D"', 0 ...... ,, ,e ...... I,,,,u,.a ], ,all- ,, all,,,, I., ,,,den
'"In ,,, ,,,,,I 1, 4.1 o"'. ,, -a I Ater- b: a:- "t la .,I'll,, C ...... I ,'Ila. T, ,,!",(,'-"."o ,, d, 7 .
T- I I 1p. cIi:mov,,,*s.c,. in"o ....... in 'Im, .11 ,,, uysip ob-stel op.gyacl
, ,.1",I',sri I la ca'a, -. ., ,,,,, .,
.. I I .1, -Ibl I- nm%,,Iua, lob v. It. ra, .11, ,-, ,It "-!
. I Ill e'll 11. ,, -1- e ,- ,,lu,, AIc.1
-__ ""I I I I ., :,J a'.: It" .", a u :1'.'I' :. d, Ia jeorl-,61 ?'I .t 1.' Ia Re' lu ,I .. I
, .1 I fur.loti do trabap, ,Z, ,c I-andu, led, ,o I, 11 111111111_11.s C.,abl ... 1441"d
. I a. 1111- I", ..."Ill"'i .... III, ,cL
,, assa, (1, In congelacion do alquilerrs ,to I.., pv I "na, "as"It's 1. ;h.- '. ': .. ..... In] ,; :,,, I., I ,, ,,, -Ittia 1- da
Is, I 11 I I 've, .I,.,, ,,I,..s I ,, --i. Ill,- ,,,, - l" If
.. I 1 _. I q III LI111. in f" dr .1u, ....... le 71odmd, ,,,,, I..!" o clu'licc). y labor a I
,". I .,. ,ca Ill ,"I'. ,.is ,.I., ,,,, I ... -ms 1- factor ,:", '111_1 "'Imi's .5, ouram I.,
- -_ I t I .ad des heitlul 6 ,a cim. nor do- C I a, "I", I I el', .r': -T:s
runs, r, 'I pom ono ... Ia. it, In plao- __ Ill 111. ,I,",a_ fu- .... I,, del land. cnulejcb
I I I/- Ablo, p.lltioi ,fit Plescleall, Bittut ta'I'I's, ,:, "-utu do ;.I'nuIl- d, caroo n-n- 47 ,11- ,,, , Acunaran moneda f raccionaria c-,ull"'.
i .. I i _,.- I
I npunlua In -ratruccion do vivien. P%1 1'.avla.mLlyd' vt1la 1. 51,rla C-'a Ill, I", I .... ill ...... at, I ...... : I, l., -3 A,-,,, -gual-. armin.Vid. dI
- ., -lu
dL- ,", I ,", I - 3 III ,,a a,. fu pellucid- pa-,a eme do ad na, 'do Ini- 2A ,L- ,,,, .,,a,,,,.,Ir 1. ad ... ml- ,,,,,, ,
-r periodico.una sEtlencle felicibLacamrs He Ins propieclacics de una (": upan Ir."l, ,, ,,Ia; yasud .... n,,:, ,d,,,, I- ,1,1,..IId,, p-lblena del dr ,.Illj. it, I.,
, Ell to i,.nania, it humad I, ........ ,,at,. ronto pocas "e.-nas e sr" (I I, ,I, 'atIl'. I, s I. ,.,,,,, E .,.n,,,,, ,. el,,p-, 1, ,In arnplut
,,,, L 1 .1 % nis cubana con el busto de M arti""""'" """"" "t'"" I
, I 1 a gr d ,,, do Ins ou,,les iiinoolu. ,a,. It I onse
. I.IquJi-l." s p q e 3.
1. L ', inuacion Ins biguicates: Is. I", "I'll y In -_ -_ ru-pict ara::ol-' i me,s' "Im d.
LL I clinical ,, cont ,at. exponer tridaderanaret, ,I a,,,,,',, tuy a bral-i I,- I ., 'r ao'Idn n..b,.r una
._ s 1. I Habana. ,lead, In ,,,np,;I del ,,,I,,, lhtsta ,I ,.ba Ir s,, -,t. I'll I det-larti el Dr. .Nlartine7 Sietiz al informer gobrilt PI" "c"In"' ..
I I ; "" 0 'a"a"'Wme"t" a ...... no ,nt,9,bd. por el Dr. Miguel
,- I :. ': ,, ,;"I-, i M SciYor Director DLARJO DE LA n0a 'Log'I Co., "' am I.
k I I I ARINA. ,-a ,am. ,to, o;, a ... hh'a, ,ll ,a,., ,,,.,Ind. "warin ,,, ur-i I n1l, Ia ilue Por Ila recibido con molivo del Chicuentenario 'I"Sp Zdiu., vt'1'.,o ,ornIr 1sJDrLiM'1i.... Prado nuincto 531. Ilabana. ____ - -_ vv %V ,. Fl-linclet Dr Jorge
. Felicito a usted brillantes y rimu- no 10olorcial, a in it L ilvanctio dr] Parqur Vidal: Ia calic .)-,w Nazs. orvia Nimites, Dr. Sal t y
a lo _F", I" a I ; Lu,, del P- Mi T'"I'.m d, 1'.
1, ,= 11.d.11 1,14111.11till. sipD.1jettil. -- lem, Jet Pont ca boom-,. '17 I, oacimi ,emeni.bra a vji- coafcvcjmj tie lanneclas cabanas han Car
., d p'nuar 1. ,.,R 8 dl E costo 11 N ,to,, entuailt, a In, nj.,mra, or I,~ Saioag,, Aka-, log, ,
,; cbul r ande G poo 30 metro% 1180 metiox oundracloso 3 a ,X 00 pa
... Illailain lidmirablo"macruc --uLllv,,, t,.'qu. be,, $4,500.00 ",','% ,r,',',',"',,','.,,P'd,"','.',',,-,,,"".'.'.,' 'f I lall, malando., ,;, ,A.:d,.
-0 I IO 11 rr. u lepe, Cast- v Ernesto do a F Ia
Dr. J.bi Mendel Ctictlen, po" I ,,,, ddIell,1,d.,u 1, Na, 1, "" "" in
. I I I I.lq.ilcc. y -iondsi.. La casa Inlet, ,,ala, anir,.1a. 3 cuail- harm, ronirdor, c6ria., v It, t it. 1, -11.1, ,a! 11, 40, - quo ., it,, it, ,,,I, be I I r I ca -at, It"'e .... it cI "', ,stmim, lab inri-es
Sml.10.1 metro., ,uad-dost lab,,,. dos $W.00 par metro cuadiatio. I lia I, I,1,,,a,11,1,.,,z Poor. Mariana. Lab;
Ilil-llc, n_. ,',* J .,'_m",maocmc,,. .f" ,:.'Iao its. I:ut, Gaston Banner.. ca. el
I I METROPOLITANA. Habana. mayx no r-s do placa munc,40ca. prio es uja burns comnive.idn, do bobliand, .,,.,I I ..... JB.'), al C',-a,",l-.a-. ,I, In Wc, Tab, ded.r.onine, (.,I de qu, ,,, una pro-,,.. "Qi6m del
..- I -Direct., DlARIO DE LA MARl- vI- la Ilepubhe" iny.s I .. .... -1 'I'm I. 1 111.111 llp lrl a P '. I op, mo -aga d1to plitylevt d. de- _, ,, ig. ,, it,- su do,,loh.-I. 0 P': b ',Jnl, "B",!,' a ,-f. ,.,.I Ila, mov id.s q.c a.
I ,_ NA.-Ternento Rey ctcluma Pril Los 100 ratrmi do flb-.,m n .... pultan $6, 0, Quo 'a" ,I I., ,,I,. deleW a dI n -'Z,'Innal 'd;'Cub a. Ca P
I I I Habarl nombre -Atsuciacion Pe- del -lar ($4.5DO.DO, li-im un 1.1.1 or mu, m10(")lon do U0,3('1000 ,ad. Jac-, 1 m -Julal p-- dbtu, .l.aina,, M.,t,,Irr Sao.,.. dr. ,ull-o PlItmr.tl, .1 respect..
-plitina-241-- El duefi. do 1. I.,. ,,I,. It, b.,, to dc lqml or $60.(N) A n- -I,%, de In C-a it, 1. NI ...... d. it, ,ur, it,- :l,,,:Im.absnrb(IIw ....... It, 1- ,olociand-'elah"a am ;smn ,q.e,.,. I
I V,..ite PI.,I,-[[.a ...... It~, ,,, -k., duhn i;,, ourdl do ,,-fee ....... do -Iuya I;t ,rru Derroo.. st a.I ; I -- A torivacra %1111 PL-Ce no burit u"..al. as ah,- I ... kal,, s I.aalobl I .'.It .'I'll Mi.. '; no, -'dch ,I, 1. evuln. J, c,
del .. ..... bil, 'p I;, jaxier I"ga, al p-du, 1. ,Ill.: ,I'f ,-- "I .'
I a -, ,,at .ar-la-, I do Ero ,mn or ba it,- gImod. -oun..
, r I ,,rdl. y ca are. "" ,,,,Id,-, 1, '
1, .... . Ill or no.
.. ,Organiza Rusia un uot,,bmm-,, tl biums Kecibiii ]a reina ."1111111olun
...... a: in que ell L. lialba. 'I. a it,-] Adrilo.triadjur it,-] ,,I,,i. roll I
11. 2 ,. ,),,,, I i,i ,,,.,.,,I. ,,b i.,,,,,6 tict'ici : yvidestim'.
I,, ',a', dep-n-d ..ni.
" ,I it dom
in .,I Otto I'am"I", Abin'tailladi, $3,Wl' Va I I, ;jis ..,I t
, AJJ,,,, I """'"' '.I. 'I I I -f .... . b "'it"' Y
: 'I poderoso e.j6rcito $4,33 Iro-ll 11, 1. Eli d,,-I,. ,,,rf ... ....... it.- men- onenub.- 'I'l Cu 'm qur IntervinX
. de Infl terra a ""' """I .......
% ( ...... I,!.,l pI;l -bro, "l,"'dol-1, be -I- 'I pi,,u ,I d ........ AL.,a,,,, Sro, :jor ,,,,I en la.g.,deb.1, Nele ple), I 10., I p- It); 11-5 -Ia-ileWl 11 1()S .,,,I'm "as dom, 11 ;,card') 4m. mat tornisidn de
4 I I 11 (IiPIoMAtiCoS 1:, ,,,,,,,,, ....... evil.. ".11
" 'O I I alemAn communist Abo do,, r-:-,,dm- ,,t- del T,,.k,,, 3 ll b ttsl ... on "n.; ,!,..6o. Javelin d-_ Ma:"ut:s p:,,,,;caJ;l p"r,,,,! it, J,,,I.I.
T I I I ail it a I line cuban, starruar due ,,,,, ,,n Itmen Rey Miguel So
I % lu,7 alemnrls, p.nil.,-, 11ollla tie ,I..,,,, el, 11. ,rJmc, I 111. d, I., 'm Jim", i
I L'a 1, ,ad. do. lum, 1. I 11a I it, la I ,I n ..... s -d't "" I "'--te, F,,.,,.,d,,. IT Jorge Garcia Mon- ",r : : -_ --- .1 11 S-l. 911.1-11 ."'b
. I I I do, ahm. de lmclaln tie ,111. 1-1-11, b-I.,til gon"al" llogno, pin 1. (,be. ... b",,, cattail, nanza una 'est6n del
, Para el o1ofio 1jr6xinio 8 : 1.11 IWO11111HIm ?411 etI)oAp ,..da, Fit dahlia ractiodin, derlrv, .-hr- be Plan .cari
. I a (c.'se" ace I. .... .1 'I, y ill,,, ,;,nLovro;, de n In C ... ileju quo I x,, --I -t -monia mon"Int'i r act 1, ., In: mcnic P.,a'I 6 am. nv. Ipg!ci
. I fendri 3,50 mil soldadol, I I -, j ra n I e Ia ( -rt mi 'n, .a en ,,,, 1.1 dI .iict ll.l it,.
drend-cis ,it., to aninTayleclas cle ,decre.
, I 7"1.1 fl, v"'l." 4. --- fe"ej."" '";. a ,I ,.,i,.d ,
I .,,,I, .ini cre, ras, 1. llo a- J,' ,' ba ,r
'_i _: :- - -Inniliza A. pirlst. *41 I.nN DRY-S. o a 9 ,Ilr-L. ri. be ra u b ,','rnr 'a ,.a ,,pro dc simlimne. Ins im. as
" esi t BERLIN. may,, 9 IATI.I-Sc hall. ==_7: 7=---- __ - - an llawl 11. ..." .. -,,illu trail "'- !I ',".'III : encurnir- priviclos tie liberw
liveliest. ems 46 due is.. real. do u1jembill., -- Eoml,,L ,drtadem: .,,ii, ell I'lillal;m" van crciLn airman -. ,-.'or; bu, ., ,,,..,I. ,,nb.,.d"_ ,I M ain del Met-. el Cap! Subic el Mmotteim de Inf-tor-i6n.
I is & yee dell amlina qua 1. IT ab ,I ,c ounot- an(, We Carl it' I 1, ", I ,In general d wftecte, textuximente 1. ingid-11.
__ ;" in __ ,
2r. .I ., ;, J,,.ci6,, e om- b,'o,. client
.n IA Habana. 1= 1 Li. I ivjudr. .3.0,000 ,.I2.d.n. Mi'j'.fc.-.. de 11,
4. .. di.timiluldas*, 14 do Vol an ;= I I!, '- .J.ul', b.). El Dq'ittic 1, E ca. I X!_"n I
44FA .#I", y all it risunista. on 1. zone sovi6tica de neu. N o aceptarin las exigend as dc hu'ltt. ,u ,.Pa., .rnsan.cb, so red., 4 ... ructniond.- .d.ani. Relilit- "I ZI Canacja it, MW.L ... prole,
"r i I -1 I.cb d.,.ni, 1.4% It aercerninis. it, la c Culto y Ia. fechas tie IW
4A. bra. 4 Ide I W Ai6cJdqVh a Aprobar In structural
, 7 1 ,__VOJ'11111 - P.,, .16.n.,',','.r.o."- .',*.q.',17,I.k".B'.'?I,! I __ -,ntc crarmud"a due."fir: - it* I In I 16vec.6-da 1. qkaad:d m .1 IAEW--d% lanwo -dF-IJlt-.
It __ M #mllz- ,J, rearrome-tobt.stallill L:, In ql plearati, 'ma 1, *_-, j .Iaui..JLI.y-d..r ln:,turtlkoci::6:ecni dirunripritte Ten is
- e ', M
Slidudo del Anbajador e U-i b an o 'a Jim i a ,z darrumin. tr.
Awin r&17%Var ni Ins I: -i c III. RcIT161'a ara ,Gcl6rv doltirl A id, JI1,,
&I-pullblo I ,i t'd.p% los re614ft-+V 4riAa-*,Ko he d 1. p- I I I i "' Palms crederaiial" me lev 'slilllk ilm l4a
-, V bli"= Alenisnuis par. I.- .1 ca, .ran davc at 'I .. 'L.,.If rM lad. .011boZill"E.-setione Our ,
l!,X rar defecialsis accident. - ,.b. .. far.. vaccinates. C.d. urt. ,.I Inge 14 Dermajajivas. lVid tib ,smn vw a 1. .riards'
5W ". I., de Jos ,nottairlos d]6 on paso adelartle. Fn cumin a In centecd6n de .,a.jcJV"d .' .0 I ,io.
W r.,
I prelenden disimitar de privileges especialeg a 'me im:11.6. embeec d pill, IsIn 11 trIbuir at ro uz= l.rit. V 1". Z:
:X& ~ 4 Ai'71 I is it on- e I
41; __ ___ __ fien barons. entreXVs'u4vTcz"rt'n' ar."do.'. ',"',T'rd',fi 'Ur'st'lln" sr'SLn' hgair.p1mr, little, der.po I,.
, c # I clato P= .1 'I citl= cambitade enLregat gano y,*alvo al general Dodd ciales. ciarcentS Iserminto del Dulue Barrel'" he Ia, "Jors.
. "44110A.."I" I COMMIsta es blame at ,erv cle, mi- y rapidamentr me IeJ6 per on as 6a hacho por'.''.',c!ann = d'u' me eamIcatoaoJcc1A%-o. estimulando 1, ca.
. / IiUr obligatoria. distribufda an rmgc' 0 m'a. pacidades cram"
I Lne cormunistas alermanes ys h.. hT9EUL -aya 11. .6bmd.. IAI.)-L. Mis statues atireme a ferrocarriles "I tire otroo son S tm!bgtk o"c"'"" rub" c.anY.-e"'.'.b,"rdof ee!
..'c, a do, Octavo Ejercito estj- L., diplinnificos. at .W on intincriRS ACTUAndas de 46 c as
SEU4, Corea, mayn 110. fisbado, I liva to co dcstlnos proplams.
1, baj,,.d,,.,, tie B ... d;
_4;;t., 1(41, A t'l / inicias is una cricapaita entre Ia Juven- j a he)- preparicia Para stacar o'n ,AP,'-E viernes a., av ones ,I, ,-,a- -rr-on'Zo U b, $3,500.01110 ca 1.1 ',1r7.,1 it I'Cmao unaep
,t /*W"I" tud ormanina pars qua me incorpo. g, urooder become can -rb .",1,b,rd- vcmlid ,mtrmi jut ,,,,-I,. In So% ietlea I 'I,.,,- I ,nyeccl6,n ecolnente,
. ,ran at alkilcito. y parece, tie me dis. sbojer as T' mi' fi. p it 1:1 bi E, ii 26 rent.vcm y 111000.000 ni-to draw, mo., listed. 1.
_ k,4 ,4 _,_/ ," _,e"" q s onnamist.5 ca 1. .M. Ki;,',. .". a ,-.Jr. r Jos ,.as ,,,I1N! :,r,.,!7 .'.Z ,1, ia ., drn- d.. diel, ol"I.,,".. ,z
4* .4 1 porerts.ni: aligar Ins a emajols l:;.1 F- ...... I@I rra, oorurbItla 11 I A d n d ....... d'ot sinp
on' poll I al I -mi'm -- 0 -I ,J,. Iu .cab. ,.,,.= ".I mmin ro ,, I. ', el Est tie no corral a inarril:nr .. ,I ... ],ran, ,I MhflAH. it. In
-M I Do -escatar -r I P.1 -ii Wsll, lam uunedJaoi.ma,. d, I I;,,m-','.s fle. 6ufla"6 aZJi ad del funclonarriviento del
Los dd otlarild;:e1lat I r mi, ____ ,--
vinilsillis at .... 1. .,,, 1: : .4. D ', 1.11t. I ,ba" l ., 'I : ". I ... ... .
ca. .y. di,pmuu it,, lot I ; NACS.0 ., vilno."ala"n'Th Sh",". ', d"o';:, ,;I;!,,,, ,"""". ,:.,?"..."",,.",::,,,,,.- ,.,. ;:::.-,, J'1rnI'a ;. ,. ,ll,,, a.*'0uI:".1'2'; ___ __! Im"lan vsnlulide, do it . b , ; -N'.,';',,,o FjroitF, It. ;,',I',.-. t,,I,, ,;rr,:,! 1, ,,,,, '', ",!at ...... la.. a It I, it irlavall.. Is. 1. 'W ass 6) ,
Iwo, + Al;z _,, -, ."l."st.2 *a, Y hav millcoo; III, q. J! ,.! II-V-1. 11 Wit a--"... I ,.u f:,,,,a,1,,,,.,,ia,: n en Ill- ........ ...... I, -A..".1'.. 1:, alan" ,I,, 'n.,'m .nas 6pnin -.Jr,-6 1,),,,.r
gun, .it .and.. Ell fmmt b mil.. h-hu lom Vrist ....... ... I to",
V ,,r ... I tl., I I'r, ';';,,, *t: I ",'o I lul.".., ", n nore, N.11,, ,raia, Pa., ,'
// W/ 46 Ila vilern.r1m; se manifesto quil Imi it.. line ovaile. dsflatai- it,- m-- I -gl: ... I,, ,I,- ell- ,..,(,I,. a r,1'.1,;,t:,,, I I- ,, Ill al bIL,,,:, ;. Amill, I Relwtiri el 20 fie niavo .
/ c us populares" cit o ll:tyj!i 1,,, ,i, especiales a -m1m,. dt- rotr- r-lull .of"llo. la Q .... It. Fall ....... I rus 1. a ... _ "P "! .:: (I a, ". d t me. ,,,it 1 .,d. .11,,,, rv .... ..... blue, ,I". *
,umplicl.'.I u' no Had. de dZinim. do 9_r.,aD.dd lislhu. C.I.f-', ,- e- I on -, I 'I' 1. ,,I." ,,,,, d, 1 smll,ll l ma", a o I a_, d, la M ...... it., I, I'dad,11". el Arf liivo Nacional tin
, ", u Iab;. I arm-. Di hat aluniton5m do ... ...... .... 11 o .. .... lit
.111,lom lierm. ,olroorporados. k is de "ir!.,1,mnabJcb".s 'I ... d.l. Lot bil;ill. to 1.1"6 re.- d, K- V (j," Sal'ab,"r I"."'. q I '"'a'"' p"""I" Ili ,I .' d,- 1. ,-- acto realizado en 1902
E, '.."'. ,-a It- n me,. I omtv, .d '; .U '" '" "' 'm ,,,tad., I- ,,I'm .... dm ms: 'u-o- I- ... lot .pr. aabj.t ,1, ", ,,ullom.
rjilrdto raja alermin N .1". el I'.,. .I, p',';'."n' C'un'. lid".1".., H., 1, d'pImrAI.,- -" "" de p-u, it, nmnda- fi.--,-,- it- F.1 Archivu Nacion.1 II-,A c.b.
f l ,4 lf : !tndt- one IaAdru c turn similar a ej6r- La a 61(innas rmwiias Indba Ti qu, ,I h virum Ir 1, rum que Wo., ,, cll:e ,- ','.'l,'n - I
elf" jura PI 'nor.1 Dodd an h. ,,do ,-It-.Jo 12 MIGS .vr--a I-I jollwen. Ill. 20 do z
__ __ ____ ____ ratan n "wermarlit'!. Par tcl6lmm Ill oulau, _--,,al Dodd fuo',' ill, ,, i,,,,,; halt'. (ri..11.. l. 1. ill 24 I.. ... raim. a W 12
En morlin df one de Ins bienverd-111 __ tin -1 1, I d ormill. c,,,,n..,. ot;m.
I M arran dil a, loneb.,"hotes --- -_ - - ------,--.- ____ --- an a Jos Jos,
d, me, ,,,,nlaaes olgrldllmrleg qu: I -r-Ituric6 quo. .p.rcauomn,,. el an a ,,,,, de 1111lIIIILI. I 111111 I r .... trbuct cilia ,orarrom
he,. 'colibid. sa C. may ,,,,,n* do 1, instaurcom, do 1. R
b I M jS I or,, ,,.,, gailgra. E ii-IIII,'. Van -;r-gas, a Miullmldli Slo."n"" on .
Fleet .va ut ispac des ,mn IA a T', milins at surnestr dr Ka- pubh- C.-Wirm I~ 1. be it,..
tin pI.rmitic,,aexIr.nJ P nek el Presidente dar de D.dd )of, I R edact'an el tratado para unir Italia ,l,,t,.cnd. 1. ,.of It.-
horms r 'Ile"'am"'. ,,, -.b,..r
", '. an an in u ro PO ride Dodd que no tr.trn real.- r.b. In ra(a I to, "
0 0 1.,,.,,:, C,a. Ila it rentirmerm oil I 1, -%, -it I.
tell. par 1. f is n, It ...
,., ,, ,%,, lln,",rl,,d
I.. 'na.' ent'e "'T derronace mi cons ade 1 1_ "'c" KI ... ...... 1. ,An. I su
is -. represe.t.lit. dt 5FUL. m.- 10. ,abodo 'All gl: vi-,rmbd,,a,,,d,.L,.ae In. .an..
-411capd, n ,it Wall, a so pesto El glacial Char' no"] ,a,, Fleet revoln, drI ,a .. 'o Libertallor.
don Ju n fillft in Colman he aid. '"' I q., _, 'I go -,
ma LICA cremento a Ia ensefianza rural do a Itin mi, d, los ej rcitos de scis nacionesgo'i
orp I lbcr ia a el!h' ,'m -a.dn siluarli Jim obng cfio, Jp.q ... 0 Llaverla.. qua izRrnn
de Vellisca, cuya presencia to at d, Ia Drisl6n quo .
. 1, risioner.s. clarricir 'limpli. ,T,,nma. holh., ran In 'n"'.. nacinnal rl 20 do mayn tie
sethada ]a feliz reanudaci6n do r1l. i nall ,U: 1'. 1901. en jaii.C.,tillis cle Is
1-ridad y direcei nvpr' ,,a : r.,l." lJ ,. 1. s. ,in ritfu, I I, l, I __ .- - ." zon a. halleb.
c211111.1p ja ,ista con los Ministros de I tiarlon a IT 1',',', 'm ll', It I, .bbeci In libertad del Senet vor-, ..
.= Iic', P.n" ,', : ,Ceiebr6 extentia, entr" P" d"Id, n'
pldu cl nle as Fu it. nto realice iina cis Fran U, ,,jII6, & hombrem; I)ara [it defense enropea.
nn.bitin clye el ejercim ; Ad Dodd I alala,,m el Aichio Nacamal. Insists
El .c "' 'ram un't"a". I Educaci6n, Salubridad y'O. Pfiblicals, en Kuquine is,,eirtigo an del lmof!.. ., general Dodd fin moll Em el lirimer pamo part, Ia Federatai6n fie Europa as immar qUe it. h.1aV e,tl dfid die
. de yet an cl aeropullo it IT rit.do ,novionlemn., nd 'n .!
Rancho.BaKeros, qvic on po.pi: I !is cons ,qua desca sabe 's 'ql o ,"II.I., ,. -o, q., on .so latent, ,
idente general BAlsts. des-, Obram Pciblicas, Men a lrunrdi no trato de reavotar III Go. rtscatarlu par In lueru. hasta quo s, ca ,I, random it. director do ase orril ut d as ,PARIS .,In 0 AP -';,, .... a1.1 qu, me prrc ,,in ..glaa!:
"o-en 'a 'Zo C'-"t'r 'a' b'nt'i:l I ent neral" cuando Jos prist I, It
glit. ,vie, par. ... ..,or c.nl,.I.r p.cl prn lar finca a4fuclunne", con las rector del Consojo Naclonii'l; deel To ,se no.- c ... tv.a plerainvento -W -ulcrn, X., it a ,
i E (mormt i rlml, del ollo .. .... Eu,. maja- I ......... 11. tie I'a'r, a, 91,11111"
old cie,., *,J, Dodd Ayer. vierl M Van quo quireen haerr lob prision,,em a Pill. Itl .1'.. Im, sera srblloo, me
ad- cubaria'sisaftoI3 represents Is I tninistrois de Eclucacmn, Rivero Ague- berculosis, Ampudia; at director'! ,a "6 J._1 I c,,I. ,,.,he In -(I.r,.ulr del ,;at.'l!u .., to- ,-Ja at ,Ieb;,, de La H a. ..
rem nudaci6n de'relaclorl normales 1- de Salubridad. Saladrigum y do Inatituto Nacional de Higlen .is do K.jc; n,; rose- comunitnam. a to coal me ha arced it ... ... At --,gn..eo 14 ,..III I __ __ -1
r eot ;, t-er a., fin fmimm" ,so I A Friancle me
entre amblis puablies-IfFaclas po R, 1106 quo Jos
...., rI director cle SaIpbrid ple".."'""' '"i's". n m.1.1 ... s r. m ,je,,d:%,",,,:!,, :, javl- Almam. lm 2
... mpiLI_ t f "I I, dr .a. it, ,,,, -116,,
lazos esp ritua es- viede I Kate. diounind.
c.Jjfic&rma .... a] F, 1 I dr b;,b,,,ldIo 0 tra, oano it .... h, I lo,:, ,I,- ,mou L. v.,t I. .... I ....... ubana
m; lot do A.brtrci. Sool, a. d.rl dcll-.dlt' "'"'c'e"' Favorece el fallo I',;"-"'- B6'g'e' 1--! "- 9-"' Actuacm i c
'I Pr'=rr ,pL-ePd:-'1Ce16branse maiiana BmTrc N-iarro; el subsecretaria de ,, or I
'u-n,! ,Fonrv'i'ldt'.rc.'.'bi.-entre Espana Obr.., Pnblicas. Vnrol.; a[ director Do fiss emerillebeimr. lu-lh .Ja ,I a 40(1.00() iiol-liol,,, ,It-] ..... 1, ;I 1--t. lar .rdaju oenr--,,(-lr I.'
Con, crte-I do Ims ImIt.hito. CNIC.. Mi. el gt-tTal Va. Fleet IT dt, ,,,,, ,6. III-.,
13,1,. ,- w da:,.,. I. la d.."- J", ,I ...... akadu ,,I.,- ,, ..... 1,u
li Maros, Back: in ,1,,-,vtor2 general do riai entre milkUrcit qur d,,,,,.n al,- e un juez ,I ell el Congreso de
le 1." Jdand.,"on A & EU. Ia """"'n
,I ,l,,_1lJ 1,,. '.NA'I I :,,. ,, .,,Iei: it, I. ,,, ell:111u. lIll- .1
ca f"' h1,Tv1 1gP.1'.ri'd J domino en PanamiI, Education Hur 1. Bill C2 Rasa Ur. to Ia, primers barns de Idi::,.It1;",a,,i.,,i '1*1( I __. ,, -,llvri nouenterstrin tie Ia Independencia. I "I no .9.: ill mdrmn:,Iad.r it, 1. Aum. rrerponsitles ban c ... I" I I I I ". I ,
.iblam C: 11 o In j.,rlibl, sit..i-6a lo '-- 'it, 'nj le,-'-1 'tli"'Illr lIfTermindelly1del.11c, it 1%. om. It, ,,,I". ",.I ...... .,I
L. if affable I ". Ill L, I is do a F.c,.cbn Nvoict. quo to oD "' Q ..... (I Prensa de Bruselas
Ins ia. y media do 1. rionfi.n., COMICIOS .c.,qt,.. .1 gon-al ilaid 11 ... ... o'djul N."'.- ;,, I -sr'lla'A ao. Iu,- ,
gen4irale; .'jibermfTe /Cnsa :;!,, ljlflull- -P'.
doslioras desputi, de in proolamente el atosi Oru, ___P 'I" "., m. ,I: "..
,mi de Alraid, 1 "-"T I add f-c -pta-du f-ele I!] I jet,- dl I., [,I., ,,,.,,,.I ( ... I-,, 1. r.l. Intel. 1. ,a. __
schalada en c horario de Injolo, ate. ,, P, maer Mard.ta ,,,ibi6 I- ,,1161 11.%Nrl. 76. I -1 ,,,, d, d.-Iba .1111III-1111. ,,- ,, ,,an it, ... ill). anala
rrizo on ri acropuerto de "soon' B'_ Ile. ca lictiflonla cpco, .1 lures h. ;.r ... 'I. it, rands on To it, role a 1:1 w-r.-Ill [)".,III 0 F.-.1 ... I ,,, !.., rmaumdaul It ,,a 'r"' Eliminado un candida to .
,or., at bar.%,,,. .v6p tr ... J'Antict, Elgirin a] presidetite x in de Def-sa, Pil-r- Herrandtt; III j nlt. --- an girup. do oil "ra. Absolvii u- 5 perifidislas, A" r""t 'arl a) "J'a, dtl.', ,."' .,,.,,,,nmbirl ml I., h.n".r,' rit, ,'950
,I .,,,m dI,1,t ,l ......
dc It Lines "Iberia", 'anatflcula EC- rab:i ca ; ,;.r volea ,
f To- 61 pturaro, At ten ,,,or(,,, 'Insia't, tr5paW all
ir c del Ejorcito. mayor general R. R int. 0 ,;:,i, 11 C IISH(14; f shower, A- In printer.
- an fie I ,I, tuqu, ,,, ri u-ii.l.:ACE. guindo par el capi n Francisco I Avillour tr .4 if] aillaclil,11 1-1.1al Elol", e' tie Inglaterra: Nundock
Mon6ndez. an nue vinjaba el doctor Congreso. Serin refii(los htrmlla: .1 tell, dt4l F.I.d. Mayor do bear, an. ,, Jos past,, de ]I, poor. 1vilb, elf ..... I ,I, F-om, I;,- ell mi "I." rall, arah"i ... . .... a. -
J-2,11mirante Rodrjivael, ,a ____ j.,,nYiT-a title be ,ultots,.bn so ,-,- -,,mmadu a 1. until I
Ju.n.Pabl, do 'Lo ncll, uvarqu dad _,,, ,ilai,,J- ,,,.. c, al p.da rafarlic Ill
Vi i ca iI so it PANAMA, in _-4.- -UP, C an general Conti Ila, ayu- ralumin. SHREVEPORT. L( ... Wim, an-o 'a r ....... BRUSELAS mAyn 9 II-T, -Lb ,to,I.e, by. . s"Ad e 0- ,,, 1-t. d, d,-,pdd. ,.,,,,, .. ....... mo,.. rjn., ,It,,a do
ill ., .,it .'em. I,: Per. qua .is it .100,000 ciod.dares dart ..... mi del E,6 "E. part2 stabs albb:rIn IT p r 'AP,.-El j.cr J Bernard C'.rk, It 'a Ivg-ion c.b... .1 Cnllgrca Ill 1.
Mar ci Consucin P.rdo-MRnuel tie acudan a las urnes ,I dr-Jaim Tata A] ,rimImilir orit',no.m., ia,. p- Dodd ,.,.be do pi, is v.: ,,._ It'" It. "" 1,rl1,1r;1m:"n Nilr,,"d'av0'l,'a,' a' absolver' a cin ', ",I "' I: IT ,no Internacinnal r Perm. '
Vil n Ia a "" I' 'a""
,, Ina. hija de Ila duques tie Ara- vlegir mi nuiwn Presid-te y Care~ fil ,deal, dIj.fq luildi. cit.c. ',',n.r,, .......... L., prim -u,.dm, ill dilama, ..111 Ila,
Jr. P, c, ,1p.1drinterl, ,a il-armi ha- .. ..... dl cat"'all .An ,,, I -, ,:. E,,.. rmiluoulol" ,n.,,p,,,, tipe dt,:., afar.6 line Cohn Ps par' c do
el y' ,a ,a .an it, I.a Inches crancinies a Minkire, y "' IT r, desde ealonces it yllrc, ri (I inir-aromml return a bill. sup, .,. I do I. ,n ; ji, A,,,,:,,, let Sar. at 11aled I'll, a
Let nra; ,re siren caliahols. quo Judi, I ,,net .... I.., ,,arm cis h"l I Y runomenml, mmll, joglin" I
c .- __ %., ;P trit. drclarit tlil Intin 1,,rtad nd, W'aa or Bonn d--'al" 7,', n ........ tied Drfnsxa do Fmova I el,"'on di, )r! -., r,,idat,, rlIll de In cabin. do 'a' 'I hiclas qua ha presenotado In -_ Win n-e.-hpilrieve 61 ,,,d,..l per ... -I .-, rl .pa,,cca 1. ,I ,,jI-,;I, ,a ,I bull ,frn' .a on Ejecut,_ do
on 1, p*,Ib..,r R Ob Joe do Panarml. I 11 )Ia iid,, at. at babe ibmud, late a P"" .... "nubtae"'T' I ."'"t 1r% ch I,, Cnnusi'p
...do Ina - __ -1. I d Ln, -.nhciad,, ol ,,at
. e'a. do v r, a- __ comenici an nficial. to !"I' it " :,1a'.%r I .d ,' ,, ,' i;I,,"..Cu.b p ca rael Jo0 A. Renato, .1 libertild ,mut ,-mristlo, ,I,
A' is ,. Jail'. 7, I'lluit 1, all mi. (acran P"', ,J o,, ,,a,, -,, -Imbel-lun or 1. F: a ,-mllnl d r1'r
t'!ar .U1r ""i ""al'aniourin, return del dain nficiallsta y do -C 7 de ,in trIilfmm'v t,,[.al,. I. ,uttuln de --i" it rh1k0do I" ,ad,,, an, hah,, ,,,I,,,,. "" madu ,Jopc,.dc.t
IT, frente le c oZlir' 6,1,1 ", IRA EN, PRESUPUESTO I c PI "ups'a" .1knicin ,,, In camp, ,-,,. larl-Irm no I ,- do Eur .... a ]a Amr-a rill Noric ItIr Harry, 'N
. edifice del aernpac,.,, m .ddln ja lrl6llc. a-ma.1 rin Ithrenarnle Deed Ila Am ',-'III- 11 I ca 1. Balloon q,,A-t.J
""'ba" Par do ..L. Y deride, .1 iKu.1 a. el prindin.] amnlraitto a n I I iI. rot . d, in, I- tacin,:,..it ban con idea military.. so vnz r (,Pit- librad, Ppr Araviban Press. pubYic_-- ,.at .a, :,,d ,,.],.: ,, l', 'g..g.ip.,'7 ' :'r -mmc o ... dcl.ni, It- loda-, iin I.. ,odrl ,drl teILnmtdn.dc perio" "r'- EL AGUINALDO A LOS rmtl (.6 el I f., caro, dr IL.kr Chmlob 11. 1.1, a, It ; I i..,7
iddenci. tionmente soc tinko r,. .,.,, ..I.j rro-l .,enad,
evituart. esinvi 0 ,%.Icn .trinounnm r 'o Jos. Is flimm del tialarm le- AI -idea
let n c.or, ,,Islas .1 l.m.nd. ScAntlo ,I I.e. Quo I- I ...... d,- ,to t-ilicarion ,, r,,,,Iab,,Svuir i. Lomba, pres
-I ,a it.Y44" IT Chl.rt. c.ndld,' EMPLEADOS PUBLICOS '.it ...... _seh. dindo p.bl,,,d.d Ia. a In it dr ociol,
a. do a. El tarcer j e_.,dd .N P.sra moolm., par. donmirl., I- Los varlamentes dr ,e,. n_ ioe-re on, ,I,, -1firium I,,,
'A'n.'.. pi,!' 'Ijen b.,J-h..b'1V.cudJ d .l 1. Allman Civic sArn ,-.hm del g,,,e,,l E.-,cnh.,,cr I ,. u )a r rl unieno' c""... '.'a "".
. zeacj. ; me ,,b ram, ,niTiampidam. y es so rn.-il larmummonts: Fr.roa Ila;,,. L, paib do h.bl. hopmi-.,
, a I ., a,. a Ca rem .trats Co... he,, so ,It do ,, iilirt' I !-matc,' Ia untirlitiscinn aresedenotal seltualic.l.
11b.mlentillY lul entoccesTaxac. rante as Pedro Maren IT ran- I, "" Ila net ur- Mundo Fine late retirevis 1'. c..'anta ininu. Aldmas de r d Center. I El Min de .-J.nd vlf a includible debe, tj pmbli Wlgc. Ii.bamle. Luxemburgo All.. an Ins Wall., Umdomi. cme do. .enbad. I, I rCcmgd .,, % re. ,-'A
it. I Peq" '" a i'lli". n de Tairesto efjobit J.
to a e. lit'.iiiii1l..s de Ia Seccm an da 1,cdr, to,,, ,,,, b J ,' ,,n,,,, 'I.e.
to. do 1. caniflaina-csounda Ia vN! vador ,. MI ""'In'.'a qal "I c,:, .rJ,.t..r a6 proin. it, mania accidents clabor.. I-atificatall _., I., h,,I,, l1lim an ,a. virldn Ii an ,,ea
- bluvol cu.r Jc ca. cit
dc ,, ,jre n is ild, act. I.
,6 .., ""'I'"" di ir I d, .c bir
d"D cent G neral de G4ntabll poeli'll It pro act n del blen ttAlmdo antes do live losulicriban s, jr,,..,, a s culturales. historleas y lingilize
6 IT' c I, fie lab cl-scuenta rija nt'd. do Europ., and tie ar
'a cabins ..'=46V mantra I.' "d_ "a a e ,du
I .-ddi- igg-,.Juste .a 61, I oil, ,,',.- vl, ,,Eiu.d.. Par. fine, do .-.,Ill. ten .R-... el It. -,I. n", 'soo 16
_I* -.n':r .at. c rem! x1gimcaus i "Pero at I.-Cirrartiturl6at at los Ia- Y Pat, E:l Curgen, de,, to res4I,:r1u!j:%*,lac16. is ..6n Y Chl I han luchadn porlproyeoto deo an Is list& figure. c an.
-Fr ,I,- ,1 11111.111 I 11 rc?,.- I_ a .
d' I I yores. ciales I- me, Jos P-lament. de It" nada Eisenhower entregar el ma- it
ern.9%,ed'.. frCubs 6 obtemer a mayorla do to 40 ;1 11,elr .1. facet vesdider..de It. Judi podrin protc$vr a principale, nalembro, .11 I
Patrim. el r .1ktordis ,marint.A beat. Zj. ; prersta national mi ella prostitute I nd'. lmpr .,.Il.d.,cl pirinal.r. it,
ir,41d; printer embojado est. 4 953. "I G .... a. itemmu. .": ",.,Pm nL'7. habrA oil. lucha pe"' I aeZ .1 M., I,~ R -_- c 1. Coalition. Ejoculi- .
PiJiltil 2 Politica DIARIO DE LAAIARINA.-Sibado, 10 de Mayo de 1952 political 'Afio CXX
protests Injoyelpmol, AUTORtZAnO 1, A CA DE
DE EGLA' UN ESCRITO L Agasajq al Dr.'Ahselnw Alliegro die los'unita'rios de Oriente 1 Actualidad Politica
APARACE SU FIIRMA
Ort doXf1kichinbeeft 1" 1 QUE'Raial Lorenzo
dctenift x niiiembro! Actors el Ricaldt municipal cle Re,
y jeredel Particlo Democrat& on pezar
dicho Wrillim,"flor-octlivio Cabrera pide -turno -en
Los tlAol s M. eanick. Lul,,Lls 5 ur 11, J, lips. Ilm-cl. II documents 71", IF
.,,etz, Omar. Be,, 3.4 Igi do ubt, dad porGira,,,,rupo I.
,,,,g.p,,:riBo V.
1, Wind )It-dnxit, i Ilderes del PD, page R go 1' Ila f u ne w*'n
nan uscrito de,,,Ial, 'I ". Rparecer entre los que autorizoll I a Llo d e I Aire,
rot star u"a 211"'d 'j Is",: 1 hit migin.
or cut "o 'i "' AgreRg. que 61 tin Aligns mks oriepla
UvVntpd'0rtod(fl1i secrBscri'm cit'im
en unl6n its air ;iilagx rm* 11." .eg polilleas qua lox do sit Rmlito li, "Desairrollari un tenia
.11", 'in d Go; Saladrigns Za rm, presl- K ite Francisco Ichaso,
congreint, in .IM,,,! In ap I CA
....car 4"Its d, 1, 1 8 elliba'no", dice
drsu dellCourvejo Cansultlmj ral.e-, Ile hitter
Goiters, I cu,71!r,; ,It, so G in P ft I it ntific.,1613 a I el I,
it. so zi ,Tltaltcl bernador P,,vlncl6. cle L.,.,Hg nna,. gae, .ov,oG, irmbr. de ns,jo todo e-n6rnIca y social y que, baJo
I Fin list. ", or a I C ,kran 0 re
Tess otros comidderaclone.. Ins ci. et)n I is real.,. *it*, lu: arggrn
naultli-, Gas; Inl., I. rugr EN,
tocia to agree nue,
conatancin a que no ob-donauAn 1. Inc. do A colcm arse u a de so publical,16 In sigule dirtg"tas ,Artpdma dej.." ml I pree ell T a .= ;.sp
Id 1'r,' it I F it to N 'I a It. I hay una zo
mprIhdidA, A 1". no F"n 31 nbeerta,.que. call, at doctor Jorge as do out.- vos pritilegirla-Esta pretillin es ter.
el G M.A.0'. cip -critics. Mat luraclora per cuanto se produce an.
Wall Orm, Gna
L. Babolut, 9 do relay. do 1953 AIL V n Ins an ip; ,1,,mn1d,. tZeltrabai.adore. pl.
r.. -all-it, I_ mando six zana se, reduce 6 no- it I baj. ilr Los Proe
ello. Los lire.
ad. die Is p-ta aides. ;Wn q u icre de- ipietarios se jit
it air q6e imperan Ins incondicirma. a, allummal g7n sling
S R P It 0 P I E T A R IO DIstoult do compftLli,,L.:. it vies...
1. UnIverisiclad del Aur. quo us 1 les. 19. l.b.rdercs, lox q.I,,.daa. Los patennes Is xechatom La salu.
J. 81 on a los gobernantes de Gas dens. cor- bridad publics, exig. 1. mullion
led vilrille. so, prosernarR biertam
tv conarl'una tribune ortodoxR, no lire. I.Ina de muclenset pan ion adur que do Ion barrios cle incligentes. Las que
league ellos In vol, de Is calle. explotan y ismanichessis a Its polite
tanderia yn r-poner detude so propio Let m.critles illov.d. a I Xen ,e,,Iten can media. cis
on Plinto, de vista discrepante; .sia 'Les, campninos no
Puerto nor P,,,Ii,,dr,, a.
Pern cn6mncb.jn Is letleperta its -inter ipa7d. n
c1l.cfeuvervente es In aliada major do quirren
virtual u lLur**, ge dexflguran he- desslolon. Ini, terratenion.
ir dad hay entablada una pugna entre librearItoi seek
ch. y setitualm, segfin canviene a Ion cu Iquier situaci6n. En Is' actuali- Ins reallamn el 1erc1l::,dlZner
Inieirmingpoilticro, del particle "a it. ., Terr on
sert Joe qua creenai e todomarcha bien toclos Ion 2ipecims its In probl ti.
ell ml Its, crea Time Portia o Jt2r
tin turno pam descruvolver el iff Ion- Del que.afrecieron I" reinnesenLat!'" do 1. turiall". .1 J del Pallid. A.Llisu Unitserta, so Is pro. y que lo unico clue ace fait& as ca naciopal, hay
enle eu: r*?.'
to terms: 'El mtllo rtndoxo y In art. all. Ilse Go adV:.
vicla its Orl doctor Ansel.. AlIlegre. y &I iektrifflUdeate Josi Goss"Ies Puente, ex In f:Ingral spretarle las whereas a Is opwIci6n reverse le. lit.b I 1, go,It d"IR dernoteracia cub-L'. qGf toprodualrout EcAr, In. do. rrxrnalonzd. ,. tii It repremsentante Luis Lim Delgado. Tarabilki as dhting. y os quo piensan que en realidad s bermante y Ins mks de las view to
,:i = .f ell Almariter IT Jullin Garcia Benitez, ha hocho Troy Poop y qua hay Tilt
Nat ralmente que at hacerle.mu, Just. gains Amain, Junk T. 0. : conducen a Is inaccl6n.
pollel6n. mto ram it. Join. do tirniloo. dispursto a liju.%tourne it, rf D... W.1d. Pi Is.. Imprimirle mks actividad at Gobeur- Elcoronel MandletR era un hom.
ii, region do cl b "' tIluceptstiddisillis no. sl se quirre Justificar revolucio- lare cargado de ]as majors Inter'
it h-clooles an V Pit a Garlacrusentel, d'.1.1,11 detector" y g.altar el raterldo %an)*. cLue limited, it I In.
me '"'b'" I. Ahora ni colaborador Di D estacados lideres del-P A U en I itimpad is I,, Pueblo. b'b"smPrtr. Jrma..IipoP- dilomix
"stil.' arl.d.x. vTr, ,, J'e dd' quo I i N i a dice el Supuncenom tl ge-I'l Batista do- lentaiharrorJa elegir entre dos al.
do y m uno eZ a fitutores do biltiInd.se. v mi voice !v.. ial,. Slernpe Janis on 1. be.
historic,, y de irutll llucfullhl, 4) 11 o si
I rim Is potlitle. que Ku trluiw y que I r Preseritainte It. cremate O riente se adhieren a A lliegTo a.utluias. U.., to dicen: orto frase: "Todo so back. pere
a to mIA t. ca
Go- ___ __ I "iprguv-!. Ot..s IL dican: ";oseu- sin losionar ningfin lnter s'*. Nes.
pide at pals ava.nzar firmenienta I che!". Nuesu. pim,5. personal, an. per.ab apos: %C6.. Pulsate
cis I& modualdit do la otra crisis L rC El iluctor Radio Creentita, reprearn- Cormilez Puente hi7o co-star litis III, I to, dvl goitic v dcmpvu s dol act goberivarse in Isupfroar a nadle?
gin ecnom 'ra- que. ell drarmittea pa. tonts. del Portico Narional Culbutio. Balita ha mido siempr Pe' as ;,Ha triventado aIgu
rRdj.. Go, crantlene led., Ila declarado reelenternent e qua 1. caracteristicas de ese servidor p ov it
jea ... qui. de -deficit, ortiontral. que Estatutrat rectentlemeitt, pro oulgavion, r partriucto cic aseuchur qua le P f6rimula salom6nica?" El adallidre,.
11, de modio mill6n do cunbaruozl apto., arno borrar- t Par Pero haty Que tener resentellue pnl;dpi,, 1 .aop Index
Para It trabajo. no anic Ion In -ul Go Ell I 'Club it,- Plopirtarim do MITI. pillftivo mine tamblitnt a uns, its Ins e[Gbir,,cos unit Goal id. Desde let
vru'1flLn1n,!Im, afil).66.1 y partition p"' Pan mon lea
"I Im ulriento an que el cliorro d
oil tti
Itioldrulas de contrilbuir a] clesarrollo Liew. goba' me Ovitu:: un auto de reltern- figure, mks brillaram del PAU.' con an. someticla a severe, disciplinal, smo fit at Et.d.
id, numstrw recursom natur i5o de confi a it clue lon jefes munir-l- grit'll itidd do in lealtad y Is resJuin- unit to-Iction. 1. 1. que sa T.1l.n so mueve, empieza a arrallar a units,
Fne as I] problem, bfimlvolv Jps it" 'I r A,,PL..,d. 1. actual it-eldin a] claim de Is region oriental olrecieron -1,111cliod, y quien stempre me Jambi a nuncomcos. Batista tiens an %its salicia. lj,,, ab. quo un buon It, at el salmon del 10 do mar 11l doctor Cremata export, qu, mus arm-g a] Jefe provincial, doctor Anselcup preocupadq put Is solucitIn tfav.ratil ]as tandencias y los criterios mics y a convoyar a otros. No IcRY Dtr;k
ser)icio de agua, alo- tin Ins so, m&v con qua el mail g.n, clon. ubiino Puller locitribuir Allortir. Mil., do lox problernots de Del I. ,an,, led,, to., mortes del Pcler; Los que dentro del actual igimen
Allegro, Luego se refiri6 el orador, a Is b,. P". no
ortaclaxii portends inn-clarlo. a la Tool y efectiva noruiRlidad, con. PrCOll It do tor An.seloto
nza an, propieclad. Ase- Eli Is rm it I no respuesta, P14-mv F esidirron I) ilteme.rzo at ministry de KR .Ie is do n asi se tratta do on poder mantienrin una actilud criteck. recoUll _,tatuto, G Cnntitui6o, an firrno del general Bat tn. Im is shpra role carro
;Ure one valor adq i Irelterarr. Into o6rulsier-mrion pi gin carters. Justo Salas Ar-Rita; 'Pe- clul in 6 -qu, hald. amuiulgtido hasta cierto Porto compartido Y coren title has
ando una boinib a Islas Yrriz onzrento do I "No reen, que ir sirva al Pat. Idol'- Ormzs.,lr,.rJ1uvn1r. director Ga. plenamentio at 'Iminer it p blu do muchos I,- factories qua ha de teller so Is ononio con ex*emot lentitud.
A"CIJ tlpig I$ ho, minutoo R"Itt"Idolu n 'l a "'I vit.d,, an .cut. Par. no arear PI clostontadn' e7t'lii "'s a E. prcial cle Obram Cuba. Despurs vnumcroel_ SoIn un problems an rmohiiS con
ran in "ille v-agresn- sino at rnritrarin, jet"
ZI; In borri d Publicas, y dr, Ins municipins de qua adornan ai doctor decifilin its
Angeleno Attie lento an sus protons e feras. El pre Alustenc Zen1164 Is. comlac- midencr de facto Ilene qua center i.r1S delta S lurn Gioba
mis baJo costa on su I& culLtfra y U conVireturiR ell o g- tra tria: exponl6mins, a veers li", ando. anintlendo en In burno Y 1 5- Santiago de Cuba y Guartilminin:,res gro; y, firolmente. destacii an le is
I left In main, pern sin on in, pectivmente; represcritante Luis Li i" it c
0 g cRlizandn -'con its all programs. qui taccalfri incise ell primer lermorm. con Iss Juemas sin de carne so dice i sut e
Llintenom y con It mulp: In diatrihR de sligunce, de &us thrill; rie t on personal clut do 11 R1- Go. Dellad.; I Ilder Agraren del PAU, Ins Inquirtudes de Oriente, y epur suo .,orl alciacias cle In gobernsci6.
to let enviarernomoucin inge. compaherns its militancla. p 'nlon on Ins 'ad no 11 es mks prudent esperar Q
P= recIRma 1; doctor losl T. duds Wgunn -af1rm6 at ardor he del pses dpsde 1940 y con unas as- herhos confiremen o Glegum el opnierc, clue let Cotiza So compallera y a adeai.room'-1.11Y ev-6. Ofoire I'Es"lar ." Z1, o its Lim. pre. plasm A. an looludad. Imro in P", timismo do to. voceros ofiriales.'roi., ftfil Lorrnz murn Pei. rdi m an ste in nuto hM- glcicm cle In s-eln6n = cIRI forne- 'an Is. rehabuitaclon de Bar acca. quo on, Joe. de ejercer ours vol, in
instalaci6n clue Ud. closi teviro". paticulsta. flurner. Y M evand. do In dolman as It, leditaid. deal.Coropronoisel 0 Costa algun apoya Waildn Almaguer. a] general Batista Ish. do -In Ins ruadres aflocivistrativois. rari-es. muchas cleclaraclones, a
Agasajarin en 1) eve Ell Termlits,dirlemin el doctor Cremn- R quien ..'pars I gobierna pre.- A contimmirl6n, hiclerom cleI'Llms ISa-ta or a sale respect Is ust- rombramientos, mucho, rumbra.
r NJ conborodnr nI ntinalclonistit; vincial do It ote Ins factories del labrat log sehorm Lacrearm Los
on a regl6n: doctor Rafael Diaz y doctor Echemendia, quien hizo ell- dudad cle Ins crubtares Ins mint,- mlpntoff, y a prom"as.
90MBAS I'litor.-Adminislitrai4or dir, In tel do .,tI,, s.n. do simple y PAIU.r, director In Tramporte; doe Iregaade,,on libro al doctor Aillogro. izr Y.Ia onodroopearAidad de arI quo shorn. purvir tar J D. Echemorldla. doctor Lau. el cu I evalls. lima de topics, Ins it., .... I quo him Rallis bay 1. pr-Isicruilld.il h.
'r 1AduauaSr.,C. Ferlnin(kz sida Pero creadora, vole decir pono
linst.rar I I.J.. -no .0 pan oull in.no lbarra. Felipe Savigne. y Her. pies del paupisma de Oriente. below. Trcov quo c-tar a argon- I olucionaria. ZQu# on to clue tiene,
""vP_. do observer, critics, a. oluti Sitritistriban. Jule Go P-11cl- f'Sguidarnvu, habit, a] sen., A]. do tiremn, con Jos civil, quo Per- "carters Para doe. tin conteniclot
Autilleu.s Alum on do lnsuj aci .u Jual Nal. edo Zayam. quien destac6 Ins altax ticparan on Is n de on
aplaudir. I preparaci6 I de future 4-10 cle rogrz.? ZN..
!vivo Mi r ,Ili I, nm. do otras mc- furron ocupaclas put vulor,, del doctor Alliegra. y del coal -artla- y quo tienen-casi todos
hinle-ja I Ih.r art., A. Frua- I quedaremon congelocion en earn
Carl dralleadom ell pleirtom del Paull mrol dija quo te Ila het'h, nertedur a lph
do,. di.rult, dorinist-clit, PIDEN LA DE3TITUCION DEL orivittal, entit, lo que liguraban: Al- ent-Joic% liunlwiajm. per No ** 1, on j""'r GcmPlr ,,l1G idu., sin resenciar sitra, inspectionGargritia... d- 1. Aduliml de L. Habana y fi-u- ALCALDIKARRFDONDO (,,do Z.y.,, di.,Ito, to 1. pr.m de In.mbre -mircurnU. a" -so do idt, to qua It harto conocido v tedloso'
ra de alto relieve politic-ocial. quiun 'n'lm el PAU con so apetilo Y '" i'p'- I
ur Olial, Amado Ainador Pluto., lidet unit leal"id y de alto rumpre-lo gl d 1. es-flas y los norniuramienServicio... crou) Is glibldri. I.la astreclu 1. Ell C.G.9firy, In I] ., to do Is turns I PAU I numlo: Fmll-- Palou- m.p. tien-1. Con StIs p.ht ei,.dv aii-,
vi ... Iido .1 G.bir.no q .... .. .... ita a de pose.ston del lider pauphstit doctor re, : Irvctor gulleral de Tin-porte; Jisto Suing. ministry sin carter. Y I Iu. quo luia No Jos' LTendremos qua Ilegar a Is
;u, validqj"de qua a] golpe no he
Economia... roorti, F,,I,,,,,,Iu Batista Zaldi, I J,, u "I l uralitc discurso. a It a. lillopo H 1. 1.1arriparte y mi:dielm in
FVc. saw Para el one va bestial Lorenzo Perez. Cell de 1. Jefitters. do villil Go"",'. 11 ell mu a rc,,,,,, au tar ni politico, sina'senI, a nin I, I I x Ift to politics de re.- too. alltIqLll nu milaron part, on I
let ndo ism con SalubrIclad, hols de d..1civinHoi mujr- 'Ugie,,' del PAU vl Mil'ati:' Ju, tru,turac16n tin entrill Bit- ooin. so clean u.. deracho a ill.mente burocritlao?
de ,, ties it it me,6n 'I em. te ell. e-pienda. do 1. lc.l_ del u nu_. oil del g load,
to earn .I I, o Eglela Mumovi,. it,,, pidivron R KrItDs to delottocilln del Antillo: Eduardo Ab,,,ii,. de p- CuLa. Lit do, eslos que pudij. rando par at Consejo Consultive
G l G on a Was de tern Pd,,, Aguir, t.stlt. 1. quo tilifie. coloo do psiliv-l' -bli.... bapt um b..d,,.,.' A no see que ar estuviese Ispe.
(Irlavin A. Dr.~ v ,,-%,glvlauorl olu.1d, -P-clino' Arredondo.. -z Withal, de Bnv-o Salam him in) brave Irectiont. 11 Ir _u nuar concurrentes. hav pain empezar do veract In funci6n.
tlzo Requid., do Mauz-all.; 'Ti-.' t,, vill... quo hit hot ho at it 11, At; 1 1 or
Milttine, to, Tn, an v, Al Alft. it I". m' ell Tienon In palabra egos ochanta Pa.
AeguN 'qldr CKrnp-llliela Juan Voltz gro at partild. Alef. i a rifi dir Ins lateral, qua pr,ties del loslituto Civicormittar de Cet- todo glairroo: Ins enticlacles trintas, Queera Diaz qua no in uZon
bit G, PSI)III(lo it iero: Lurm Fernandez. de Ji. tioc6 in grion emp I por quo ., bill- -be
Ago.. in .ad.. que reprosentan una fuer. deconsiado.
Ralifican sia a wda, Ins mplors, Pei.
PeleZ jefest glistm: Arvada Abich. do Pat.. So, I.- 1.,n p-. Orient
PREPAPAN UN 111011,11i it Call Go Paill. do Sao Lot,: Ar quo a ocrmcl rxz -siquall. cmez:rs
Evi-varria. d El Caney: MI. mada provincial
G dr.111,11n.lit
goal labernero, de Alto Bongo; Pedr9 Devpu consurnfirron turn. u-Im'. IN EA S
F:11' PAPo do Ile 16runisits, dem6cratas:m"'I" EN 4, L
a To do. a r Bel.h ChIbAs, de Yntems: Arragulth i- dri.t.ras Joint Dilate. Gabriel Fern.
4'Edlarrer, 61 ancolue cont. Id Relb nRni-. Iff-rce-'tin Call~ y Rafael Di- Solari. do
e -1 Part u JU P Banos. it@ T Albrultioncio Jr.tr. do l6reirl del n Initial de GibRT a. I'. ,. Tn.,Xrtm, cluien, expresci It plaaei
ITG is p"ll a on lft prnincia de La aid vegto Reym one s I
t n Zt."dIllrelt.onfiridnor'll ,nor. to Puerto Pacille: Er a per partlelpar del ho-mona:
It Habana. ru-s nombees rAppimn, mail -L,6,,. do Victoria lea x La primers ventaja quo tienen Ins cial. LS, inalinz sin v iolencas &I
R. de designer unn cormIA16n. on turnable
_,shijo. hall sus,,it. on. riell-1-clim Rey-. do Mayor[ y I I a vint 'Pei_ del' AWIId = -ano
a]. d 11 G. To. Itiralas auri, accandic do es at PAU?
Para haerr co-star In eigoierte: Dr. -AllieRrn, qua Is 0 )cis municipal diction Iw ornefores Inamn Is labor cle .1lenciv. Ell una cludad do ruldrus.
Pinqnr6 a Giliftergis en el Iar,,," rilexinne. fin, p Trip. del .1-cal", on do riescation. el
ur" Bar In tentido patr16U1tn del general Batts- IPMA clurbrantado it
no 'cron in It or me tn. y Is cooperarl6n del Ilder oriental me alslarrionto. ell so salu
naci nal del Parlido. Sigfrido So is de Leon, Juan Min rnnscrp, de Is Camara cle RepreMo'rrillo el P. Ortodoxo n vvl c' it deelia EcIp-vRrJr1IR, Alberto Tirador. A]. Allictro.
l. uroto, quo le, ha car o' ;Mnichitn" Diaz, f, trirtur.dr, do entlicles. Lorenzo L6pr.. plifatell-do. limit, 1. diroccion del jejlr, 'frrdo Olodulio Coberin Islas u)Lims Finalmente prominctio on alocueuto A I R as se muestra retica an It desempefia do so car"'As per- otbo-clorm de Alliegro; Luis Mon. duscu- Il doctor Anselem Alliegr
Ell a de 1.11 loo-Imm, volatile a 1. CA em. b!co et
il.p,,_ 'I ..I, un' ftir To del Congle- go.
in .,= "ciad a I. r -Empezo dan o Ins gr.,.. per seine
man de cRfda do An- vinvia. chor Callas ?vI Francisco Gutlenez, doctor V)( d so' Ell Obr.., Pulifliag, do n I file
I)istrillisilliffs EXCIUiV6;i pa-32 Lorl. Guitis o. Jos licierm it,- In Ju- ancoll I'll Hir--lo, darter Juan de !A mila qUe It
"T I Id,..totrhe, ,'do. sub6ocretRrio, reeVer
vented Orte" Lesnik. Luts Cruz Rodruguez. Fsteban 1-1111R. O!gil it"I'lli Q,.ins at, ri-a-parar.-ra for
Lopes PdrrfdG)x"lftrMBaxrgm Torres y c it,, pat I i it,,,. f P I L I ar urllil quo It,, .,slide on j. y de a, a, tca ve
flerilarta Manuotlu, Aluelil vii pit, del bl,,,,,t lull, a p 5encilla, a, It obr.
Z-um fl, Polln, Iul, Coln'. -,In. 111spliLA A N T ILLA N A Jc.6 lailesdan, truslittlaront al M- ilto 1-i-in'Y 1, .11*! Garelit, h, del egntro escolar P21B CIC903. PUea J;, do, 11 P. rv,, Alenho lh,: ... .... den eva, R-g postales a In Funrrillo. ell unIM de lox dirigelites no- Pkit/ Y In
cirpania Comerclal v de Ciedilo 5 A clonales del Partido del Pueblo. soilm. tm p-lit"N 3 1,, it s. ,-I ii-torcil Ballta Artur. lillim I Tutu a Ila y' "I:- Va.
(39 rem Robert AgrKmante, Fillillo Wl . ............... Los ilb"u- evprot) Joe habit n-ItU. :.ill-t1ilit ll ;ula It Ilin" !m on..SuArrz, A- de L.
Tali F 6 Jose Pardo Wada. AIII, junto u In -it, J, I, 1, 111111211 it flul, 'I. us, do 1. Ili '1 .11 1 It *Y,-,-b,,'. conti N 15 Mariana..
r4 i Vedido La Habdria nIImIIr.t
y Unarv 7 ter find. el aimue- to it, 111. G it 1, or, )or i,,, Poluill. ell itcomo t1bligHtill
mudre del calflo. Ilk "Mo" Mail., I, In I" crivilti oil to.% ditutgo.s. proilitio-h, A --S.Ildlogn sell in all Interior de Is litivillilks Isuilis itimilitags, Islontits -;i In Juven- ia it. ",:.,I I -nbuir imp orosa drI goor S"mu''lo, p., figurto, III palquul. On publiendo una cleclaraciiin Matiza In cald
,mil Holmc4, Ion Ildres I( ell uz
It fttld. del %vbIurindi,.m, El printer,, -It haviti.m. do It, pol.- q -.neW nation Rey I qu It- una
0 pltl udp a troves de Is prov in'.im InvendiaretferVaroso tr[buto a go ivm( ria. H1111-ro Gvv. bra for 0 doll Jet- it t:i full B -m ell Ili del PAU' ,ItZoxu Erasmo Go ei Conte DI- vmve,.I. pan. I
-.1. que l I InI.Ing Jet
Ili Mi-i'l A lint, Pied,.. to'. queen vallivif, i b hah' P-cir ve quo it. quarts abrir to boca"... co-t-itt. implacable do Enallit.
sol-I art. .- debt. I, ad, ,,, an -ad rinds
1). .1tmv I let Soil,] )r ep art. larrit qua cho y no,[ ,a Lu go if-t6 tme I S-difills.
esll-'reit'liz-vie, I doct., Anicum, Gin he, P.Jit in. d-cla so juw;-nl it, L 1, Po- 31.0reez too colic, it,, d., I44 81 46 Alters, ell nuevn itlot
P6-.. AIIIgr. mir.quir I PAU c'up, stempre inspirsdo Palo reatismic on ce Tin' I 'ritivinsix, RspLrR a r,:
M' M it Ic,,, Ali,., monies do 1. pies, Poll 1'. 1 El di. 20 do May- 1, seek tin
Javlo D- od Gon- C.IA. do In, lugorm mks propooder-t- ,, S,"Id.intinto hl- 'u'la'v- o1cmilli Ginnie an In Proxima. piria. 1. Mcl.11. do Oriente, que
"OM N IB U S M ENE ND EZ7 ( asiroir. Rt-. lut-ornez. An. In hitnrla politicii do Cu in
dm Maria Miranda, Noon-to Artle, Jetse GO-41- Pulmm rie ..., Itterm, tircrinclas 0, In Repubil- lo'es rem.411- It C.cej. do Alosid- -do
'll"en It culants Publit-as, ca, do 1. quo TsfIrm6 hilhon cuintill- I Circle. rotv, angc a. pariodusta Carlos Dollundi.
J, 6 rp,.., Fol o Egprl it v a I p,"yeru, Ile tribucalm do
i"mr. III(. arg'Idgrri in. '.pro- I.. gudell .1 salary In Pttio; 'TvalosiJ.. S. train It on reerr an una
!CA 1,"'n -'M C",, ;1d F' Pol pro'd rang v que to Ionian atim"R "" let. dclersI de ing primern.s sessions el related Delluil a un as
HABANA- CIENFUEGOS hvier recia. D'Ifin 'is _qi,; ma ,l,nhrvmmtes. yo;, aJ ance de latiras del C C. Irs; int res a a I& provincia.
civer"' Lovs In I'o 'its 'u"" P"" 'rtr"
Worlez. Tn,e F Chu.mil. Fair,~ Exprm6 no at Irmerzo do or it I I a d
Lam,.. Juha,, C.rrnsco I ticrurl.d (Tile a 1, of"Ift a] d, B "a I. end do Rc16 transigencia regional pueHipitlitn Menendez Alliegro, no era 6trapipmen to g no peript? era It unI I, quo 1, r- Do so in
a hl ,,, Yo I. aost, so podrit Hesse I do dcirI epic m .1,. aid a... I&
abilizarse, Y ,all rl g 'As g,.nele do quells
Collantes. El n santlaguera que goal@ff SIRVIP MAS th(Iffi t DE [A RUTA (W RAL raugir Is Naamn de Is artuaction To Topm
que se, ancruntretba. Batista Is on lincr. do or, Puente. a, mul, tortoni. ma que too artfculos del Tencerits
bre at ue rats curmillondo on it "'In mirdr. Es t.] ]a ralid.d de 'as kT a" do Santiago de Cuba eran memories
VIAJEEN LOS MAS MODERNOS OMNIBUS h1,t6rJcn. -Vrm]Rm6 Alllegro- mpor. Tin, mp,_,,_. quo d., on.
!que 61 as at Volvo capaz it ever a varim Rfms cle RbRndrn.M 1, h Ion del Tencents de La H I a..
air. .b. 1. be. de reconstruccift" ngvl. r.l. do nimilbrun %enteIva. Ls mitall bana.
COMODIDAID SUPERADA nal del "' still lox nub- dentro del
Lurgo hab16 de 1. toy,, an face, edifl.l.. La devocitin &I recuerdo As on
do u. lase trRbajadorR que estin en padre quo ends arnaroceir desperSu Reservacidn por el Telf. 1-5320 alli st I, o. par. Ile-clas ambe, a In I.- Egtildla Cngero In llpl.t.vift de laba a so hijo Para hacer gurrinasta,
:yor brevocead possible, y de Ing -e- Ins mlnR.% de 'Charro redondo te7, on ti rescinnid. I. .to true its Ga
dip-ldones qUe se eirrularali inerms or Pepin Basch No e5tA fiegu_ b,,,l Gravief. Para reforirse &I an.
1,le-liti. do trulas im.g.,in-, -entles To del n-erill 91 de que el tieric
SALIDAS- it -rel Alejandro Gravier:
Saguldneventr Tn mer Ins proy-to, quo trRbnjRr.
Iturrinno que lle% xrk a _Yo a I-nt. In, Iroo do
I (I "emido I In marian.. par. encentrarme con
HABANA CIENFUEGOS ,bot, general Ratl tit y tinvo r-t! La pesca con in-hele ell In "Citi:I, prifunda gratktild parg, el )vl Gel victim ne Zapata I, into de hin ulti- it ;,,ide'.
an F Imdo por. el recl- t cuord. par. in., d-IIP-nv, quo hentelt 6.00 A. M. 6.00 A. X. i 1,3..
sh.lulitticion do inect. Fin.1, to 1. lida I- round. EN PRO DE VINA AMNISTLA
8.20 A. 1111L !, uv, uv esp-so que, cilmo ho.sta qul farigum. y vitilturiv8.1S A. M. PARA DELITOS COMMUNES
to, 1. In but Inviv., couthnotell. pi-est-al.
10.00 A. N. 930 A. PL 'n couperionl6n an In to It.n mJ vr ,': Laret de Mula dcj& its set mens- El vmnit da "A, 6 Municipal19 dust. to.- to Perot B ci
12.00 M. 1. cuanto &I qua t A,"Iit"Zscrided quo can Cabr,,a. In 11 48, 12-00 W CIP 7, .!oil Quo pr,.,Jde, ansta. It Gr444,a;eJLIecnpo. Erne.sli Rosell. n Voll2ria del barriodo 'C.16n. isit
ultionns ele-loneF for derrotado Ali- det unirse at movirmento Para Ingrate
1.1 q P. N. US In. 1111. superari con burn xlto Ins ch v"' gel Pardo Jimenr- que so diall, una amnWin Para dell.
an que sc inspuract I& Revoluci6n do Fta In 1. ep-t.n.d.d. Its crimuces ell I* facha patri6tical
2.45 In. N. 2.30 P. M. pillirt..
0 1,,,. hslorut liters do tin A del 10 it, May..
5.00 P. 91. QUIEREN QUE MIGUEL 811AREZ .rJ. pv
S.00 P. Y11. I 'm ,, in ,a, a
ext P'. X. 710 P. w TRACE ORIENTACION A SUS a Prouril, in arleCti.orriga: -DE'n Para concern asuntos de
11.00 P. M. min tRza firmahn coft4 on carone",01 ancia se plaza
-2 11.00 P.m. Wit- durig-Im del Pallid. Rev.- del Ej6rvil. Libert.dW. Import
lurionarin Colinno ell t6milnelm He Is, la reunion del ConqejO
ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS Los Vula.s. Care-9111c. -1,nocrin Rude. I 1-1ado San.
Libros Aildris ... Ill peSadas.,. ptoll lablAS
-C^ so, L. Habana. -I hall dirizi- Ilssm do Cuba d.,d,, Pa.as 161mulas do dificil 11110IJ ... Clitaritas nochis de do I doctor Ml ;IaSuAr" Pbeirgilocildri .'a "Go" lororcren I dratcr Arturo Gonad.
TELF. U-5320 I~ jump, so ltrram. readre y 0.
Inf.tr. In Cagr, del Go I alto .[,at., crurrut.le. "Ir-drilllecal., De= dd.1 BeI" vigills jan 11 Isitidiantel Pat& tilps, Fitina is son- nearest Bato, piditrocinle qur expre, I.dQ.
lTo or onto In opini n Pub cis I L' _tGx Rafael Benitez. revres-tante 11 I.16n do eris 111terno nrg= q1.
A4 4 elilamentl ideal; no Sale Vigatin III corebro, COM- 6r po -11G, rl lnerri
K1194, 001.81f, Sit derrotero R turns r go
rift4oll mayof lucidez Y resistencia, sino quo til ] ban seguldo on so Democrats its San Luis. Orient'. ii. 12,u'n".6h PhTdeee lp.rbmUGo idlnala
180111160, ESKIANIA, BANCNNEL CNN[& Po dc3c Wfii, .1 Director del Fred. Esple. m:dJ
11 Memorla, 10inatidoll MaS fiel y eXacta. Fifina no _-dazi da Is Proxima somazial, prre
ein, to. on Ilall.
AGNAM BE FASAM OS, BOAS as un atimeto estimulanle, sino Us regefteradot, un m. amlln -die- ., diefignis.
Tin a
iqo surRA M AS! to notembrost que forientarin Just
Aj5o CXX N6flcfn& Narlotales DIARIO DE LA 31ARINA:-Sibado, 16.de Mayo de 1952 Noticial; Nacionales pliginn
inei6n de In C. de
La Habana Equ ararin alLo's cosecheros y fabricates In New Ortans")"t Virifidad sin daho1P e Turism*o a."critoiesal Dia pe uehos.,al Wetiro -Tabacalero Ile los Estadoff-Unidos /*
-Ados comol es logiado'd Pnr cuard. del Conal d Ejecullvc, pafadh o m b re
Hinilto de $25 mensuales jilara los jubgqdos 3 I*r,,,,,i6n Nacilinal del Tu-i 7 a
Rellexii;n Para un-flia I 6n,
3' Set pertsionadoi. $68,193.39 al Retiro Firroviario ta i 1 tuo ha sido nombradoo Mlembros: ejo r al,% n,,ft ,",..a ;;
f d Cla baco cdano"" bow
citialquiera de Honor de [a truirma las itarejl salud se.obtlemen can neral.
Par to vista, a I ha st.bl cld. norloamedcanog Lyman y Ellen Jud.' 0 F 0 V I T A K.
En un CaM tie Honor ofrecidit a uso tie In Point- el saflir Luis B son o.t.'e, del libro "Your Ho Itanin tabletsa) con- d"brutaAj:ftwAas t6x
Asi In anunci6 el Dr '.0,s alled,,p A,, ,,,cnro ... ya. president tie 11 -,it la-feria tic alli hav Extracto stridular
nor r, c, 0 ra... al.9iii.d. it I GI OPOVIT a lin
a tie n1ternativ.1 Ifora In auto rdos del Dirnctorio it, y d 4 Jim.
16n Int, dilis: no. fastuciso on ante tie In Win los a f le to
tie R. Cr ell la Hacienda C 12 V.-:
jdi,,'.TT' "Uparle'r a uc a on I'n B
..l. del a b a scfior He. nfreciend d.to 'e.l.j. tie to asmy I sigulente at% precarlo. i Z .v una exposition es ca y que i pr.pa "J. vaniento con,uaa... no tra u bit. ]as R-J' VIJA : do I'.
Ayer at Hamlin no nss alcscuob-p '. riberto Madrigal. inforrunS que en q- benefit ao n 1. I-a Jtmuld = joict
a 7 s. Pay. ,ad,, uod a ausinclos tie ]a Corporacion. a' can stal
z.,In b*gd,, tic Hacienda rr.- d6n celebrada par at Diractnri d A j-nb,, tic Ins p.h.dist.- 10 t inf-mes -ibidos ell In C,.. D, a rinde homenay,
prom Me TI.b. I autno"E""c" I is ffie'dan .1b,,.t I is u- tie
'a.'. r. Pr 'o-b"a
a, fi o 0 v d.4 juidd
sid Tal.... Il.b.noi., iiaab. di 'r lv, d con ribiloon M..n.1,1-1c., It. a... estri-irs.
go asnenigro, y par. bay .. ny L,*.n ill d1chn Mi. esat Just tuci6n. fueron anrobadall"d.,' 1, Iropagnuid, y P, a 1 1'. d t u,d.s 1., 11 In "'an pa: I. 'a
-Icst.r. Un'.c R ...... con b. "aria can objelo tic r.- fMb it, liallso
.1"', "P": '.. ""'T, ."'
jornan 'a eca "'a "a, a foo(drico, cantirl W. no In.
quc cualqui It ill I., 1-tores as f -6 d Ild. 8J.. ua o d-, It act con rao rxlto a S 6pfiMa Coll r,-. d' CUha 3 tie su! a acti- i-s
,,r.. nl.sd. par I dami'y J..6 Gorrin Padilla. canduan. it.,, 1. c ... id--16, y d1o ce 61,
melidas Pa... -ar. 1,a d, Comrcio Mundial dl loos
cratunturn. .1, del E44 QPOVITAM a. exJail. d 1, b-1- C.-J. d Mirumr,-. I,, d, Muls-un. a,, New Orl ; troordinarlarrosente bueno
tre Ins que se client" I I -w -igal. grno 11 cro
!t C a N H nn. n I.s gl.n- H rib Madi 1, qo, parucipo Llerarin to, t'rad-a. 4,1 reffessen is ben tomarst, an ocatilicenat
ch.d. del din. d...,, 41V de .Jc
yetnnina, Kt. 5 rclos pedndist.,o, ell in dt P,",,n woilorns o-o, r TtlOsilin tona as
a P esta R 19 Ilia- a Oil 'gul. be-fo;,a 1.1 jub,,, d ,m
di dos latradcal quo intogran la'amull. Establveer un.minlmo tie $25 men- sto A as. "' I, an leads tie an ty to debW a
carnom si solim at parti. Jenroun.. H.1-. ln. Nm
to W. to 1 11, 1 11 a atmlndcrh ,, 1,t inuit: ro do, 11, 11,11-1- Franc- A air., p.,-. it y ,an a
ular not saca tie rpurcs at "Flo3 Id N ,aria d, ItAla. In-flaarra Ell I., oficuois d, 1. C-por-on = J eJ.=Vxa a.
So i ,_ Jones que u Id ds La clu-eutacion der Taba 1 del il q laudable estimula sabre lot tie utilitar exte sularrior
ncturum**. so celebrarAn el at no a. I an'lu.b, 'la,.. I ,.i tie to ralran tax F. C. t nidil% At Rltirl ,,vour,,rn. s nu ,,, uc el proxi.
dn, Ca a o,.;r cosethe uefics, hano c.,lul a a c. rgo del sciloi par a poi4tjcoo, cipirtutivico.
10 tie may.. 1439. F..tivillad do an -foe T, pej ea, ran' A Habana. centrox hernato
San Antonino. arzabistal do Floic.- Mayo, eandid.tur.iine u'.Jyar,"- be I ad, tie d' 11 d-,t C n Monaich*. T oa g ua- HOMEIRES.-EX1810 '43-9POVITAM11
J. tie Pretl. an 1 iin; 1 1 Deligarl.-InIxr-nior del Co. -, "U"Wd.eg jlra.6 1,
dtd. del occur- do N'Ti6'
to. Y despu& tie zontar It ion U Jos Fan.historia del lustre prilludo, lgl rnucuSu at gran numaro tic I'l"'8R."T a a f. 1, d is ',r. I, I F' El alto fu6 ofrtaido. nombre do4r.'I'maido 'in "Wes uiud alebroda J, utual alle tnljla
1. bi'-. an h
lante, line concurrio a ese event so
P, r LY,naa C 'u'lP, '. Bioadeasting company tie New York
sla recomiendz :, sigulente refl an mantatfieros "T a Plat"3Z. de
C." ,Mj'e."6ncrd',,'j 'a lent'Ic' nirqildo to Cain del RMir -F bre lint bondades tie nuestra mui;duu. Dichm ganadores son Mrs. o
xt6n: "Presentii un pobre hombre doctor Ralael un presupuesin Wit a In'-"-- to., period
cretarin tie ]a Secci6n-, luchadur in.' El Dele5ado tie la Unid. tie Fa. ou'lle famous industrial naciona M Sr' t!
una, canostille tie fruta a San Anto- rroviart. 1. ca"idad tie lIM.1 339 8-h. Miss.-Strtly Basch, yl,,..
ninopensandoli.q.ute se Ia.habia,,,,, ansiable alllo! ricolpia. 1.,PTabac.. ireilor Jos6 4 Y Par. 9.mpl t.r 1. rn-sun;oiff at f.Enorlacuodiccon este -$onto. It's Rhodlr par,
a." d' 'a close a 1, R r, 6 y Mr,. M clon del
a." it tic alsi-lMn ,t. caruid car s on
.cesecra ld it nicd Gadiclia Comisidn, cl l- qnw,
litri. del CoIc'g'Jo"d ,dJd as
Vag blen. El s prep. I:'C.rj:R t'u
re Politic 'I s,. y Jose E Pet k, Turismo un program tie agasajot
aria Y a dellegluda del Naclanal. patronal an pl.n.qru.ep."Id.1,."I.n'-oC' Z'n'trilatild. doh. -pleg 1.11 1J.s W. U b' R IC A R D 0 E L IZ A ,L
Mir:, Interesadaii, no to d!dlautaoa. , on aloresi ell- durante so corta PStiucbi an La Ha. D E
an op yaba Its rrodificaOkm tualo 1,, 6 met d, a it rnu c,;;u II rn .air. e- ba A AOGAJDO TLgfj A-JIM
sino con rostrq'illegre.st.bo 'r El doctor Cruz Men6.d". desmi6a du.ci 6n del. Directorlo y ati pr-al- $168.193.37 qu, 1, eor b CHACON 206
i as to Pogue. ner.. lie presenter a Ins prestige sals '!' : Jnlrodualdas a ;.s ley. rapt. tic icti.. ill I., t. abn J,,d t,'
to) y dijole: Ticn, ?a, tie to qua intOgran :Iro
ma I to uc6 to In'condid'1 do,, raAifi do Janou
no'. Pareciole at Ilombre que :In- tura deal signific-ion I a- Hbll an rap, ,anl-16n do In, a.- Agrcg(5 It $e Chuinov, q- co cu"" t"n
n da", ,har.s tic .b n fin' 1 1, I_ ,,uou raalt &a to, tic Piden ayuda econ6mica iud d. qu, funo.n. dnnd sda ill patter continual tin prectaida
lit& empleado mal an fruta. a Ilia- rdiruiria que tiene Para Jos ab aco, a] doctor Marjo ]as dos -ses del .0- Gub,,-o !Ar n h-ce
r. I ant.., tie 1,1-;o-o a ins a ons. Ilenando too -tid. ne-ilabor.
N, Ir_ .ad a d
-qucjandd Alcl arzobispo. Man del Mirristerio votar In candid.tu, I C.fiali yi,,( d J, bl u, ,or s, hos.pnig"do "us, a I -d ", ou I 'un 1mP-d3oW 1 parts la elacuela Sall Joan ad publacton ca-te del Firman to paii
dale late a a. 1. par cuanto existed vi comoro- vez a art Wit e pe a 1. C.). del Ren- Fin- tie la
ajlamar. y aacribi6 an no.is. formal do .1atener In equipan 'or R=it
as pillab-s: madida -nefictosia Un.d. a del
papal aq "Dl.s as -a b. a los homb-s viatio. va. title Tin lit it d, Arov,to ptgue". Y.prinjendo at papal ell cion tie las catego, as tie loo letra- que labranla tiara. Tambf6n 1112o -sma milidadva clue corj-p,,nd,111 litp.bl-16. f-A.1 a Tccp Bautista De La SalVV D.,ho couu., ".1c','. d.-I Ptc id- te J- Mirques. 3ecretario; Luis Dim
.a o W- tic Adruhst-ift tic oo,- at-ad- B.tl. I I -dollar Rafael Mendisfutia.
un. de las pl villas tie una bal- d d U.11.t- It., v a tin n In
Ta, a'. q, di W-4-odo d, d,,,,,dn .1 M.vo, General Fol. i. I., be-fino, tic on son- tic 1
at I ] a 'i co" [a act.d.d tic
1. n a ro a casta tie fruta, Ell califle c5l" a 1.6 WaIii., pdol ct. ntn a Visifil el DIARIO el L.,t .- Para ohr-os, jt 6, ext.
,!f"Gdlbv ,lo ,.;on- t,' o Hiill l. v Z.Iii,.,. p-d-il notiq'u- ,,,a f,),.
plait 1. q. tani. at papal b.j6 a. '.d I -dat 5- q- -11 fl. r l bli- un. c.p., Ccut'ra,apa't6i; Ad gra'cutrura'oe': it,
I ii Ilig-1 AogO 01- Play. dol b Jo.a, n b-fi El
to .1 lual.. y .b!6 air. ',an. ras P- Ins 1" lefrado VelleZolano 1,. .1 ob)0o do i c I"po v 0,, n par
to a.. Is fr.l.. Ento-s- I[ -n. t..n' 'on"' in Is P'-;' es N-o-do d, Casa, pa. a ot",-, 1, Inbore, it(- repolol-on [,_ Co 1 Ci- Pro NI i n la n--.n.da c .,%,l, vlenen ore-1
lit spo, iniviendose at trutero. le d lo- ouv ha, a I d Im-oro, Brorl-, or S n trmindo las laborers de )a
I doctor Miro Cardona con Beta teourt GHlindez loon u_,plo ,, ., 11, d it, Top,, tic C.1lan c- lodiendoir que a ode con to. tecbo.odo i alout Igo una producei6o do
L.: "Mur.d -no I. hl" "a Pat. bns acu-oi el pro-nu ..... -t-pno ... .... a tie Lio, Who, dond a,- n 1 (1-0 ta N-- fl 00 Ao s tie 'Is adad- 49 --r. Hosts than
a ravio: que mas di qto, .ci- ties.... I.,,p dcd, -1 D... pa'a lt. r v
t Ilo I'll n 1. -1- d, ...... We 1- tic las C-s del B-o,'OU,,.o tin p. d- lograr- I.,, -So ',,an R-o- on : t. algo ;o r,,. litnn.t.1bl, too, trnun.d. 1. nuilond. tie out an.
". Y air tu earn. Dun, ronsic-J ...do out, as. labor : v d, on ed, a at -tabl-d. In iolo- i.v I v -a pr- na 16 nicerons ar-arerns,
nagr. c.anto gana el q- d, d "T" ' -,sita 1. Rcd-vi- dO DIARIO d, Lity-n. 20.739 t..b.j.d.-, o notion tie p-torInn cte mi an I to ., a any. f,oo pedin majagua, elc c.
I clstac.d. b.p.do vcn-.nW:o,. d p t s,
,a, no ta compicia In candula ura q, LoN vmpleado.s qua rralivin las 1- resullaran niu! be-t,
v, idin Ile I BOan-urt Gaiin&,.
.h.ce limosna. aunque a I" tar Luis Rar-, b Is tic m-p6.n t,.balu do
, a, 'run pres h-j-d. hi-p,,r tic u director tie to scuela dc Derecho it I par,, caa region.
P.-ca a Ins ojos humFnc, a c ', rante u.,s j.,nos diariamente, rl 8
tie 1, earl dad". untns schal.d.F p.r I nrlor rnz Valencia. W9,du,'a,., Er1jp5n11,%,11,1n 12 a. cn., 1, 12 4 p M. y tic 4 A Cobra an Bacuranall
L. relic Men6ndez son fundamental On su tancoult Galin a L a est,
ui l tione an indtIingIj li,.grama.de gribirma a ftc.n A sit iegreso tie una isita de
ox Cuba tic gas. p... Ciudad W-,l. y r, md, "'. ,, %cian sift-las en In,
sa par. y I M tAa dcl Tra- pecelon tealizada x una conc
-Y vote, n a A continuaci6n rl doctor G.gi, ,c,, .. 1,j-n,,. ,p,1 dur2nte su breve est',n' Win, Oh, Ina y Of ...... o cala -,. b-cf. to 1. .n. dealocur.,
lialvali6ii del Individuo. slop !am. extendj6 an considerallo tie, a. a i. on.-irrs. tie nue.stro car o.out .
Wan d- Jos Pula u b a tor a 5 z n-, in -in Capital. di... Preeks Sensecionales per Febricedii
mcra,_ to, alicia ai .P, odo 'nua'a.,
)Ios. Q"l 0 11 1'" cluacl6n quo dest .. 11.. de dri l.la I d.c luto R mo R tie Monies. Minas y Ag'ulas 11
Rcercarse a cualqulera proo do 4, to, hieres; ltlo,,,tNin tic Agriculh- ingarur.
u-. Declarariiin Jura Cal
der tie servicios. Ya qua ambition er par ver alunidna junto a Mira v a E. a.lon-1. tic ri-ir' "i""n' Arnurn, vachr. inform our r,
d a hembres tie bien server par -1 at, a to inmensa mayoria d' ""I senior Jose Jna,,. Jl,,,ro I Ell i m 0,,m del T,.bj, ha I nu.sma s, observe una ve(a quc,
pl.car do h,,e,,, ,Iblc,, que d a abagados. to cual ins chli_ rea tie, qW- g-lilmente vinn a ---d. a c-pl-I 1. d ,V-. in .... nt.1, ygrigner. de I's lizar lot may res oduerzos a sa- do negro y roJo. asn co
dav.o16n a a b.oji' Inds,. fire t-d,dn H dishrigLildo i, co- quc ordena quc tod a ins gl' ',.b r natNvo' In qur indica to mu
lilittaciones. Y "a an todas Jos cio tie la cla 5itanto por I jaf de Red_ n to-, funcionarios del Gob 'T7 tl,,c,,, tic -4 ... i tic a.ba an n.o.
Y del tie perndico. 1-n. b.j. j.-ment.. .., boon's
ardent, tie 1. vials. If res.- astu- a cargn 't.,a fL IldLdd. Aconipufiaron at inger-ra
T-sidante, del Cola- N.comal tic ante el Tribunal tic Cuen C at, acap su remrrido los ingerue- I fill
liellados. dollar Gast n G A -i, at- ro, Inrgc Broderman y Carlos Cast n M aRaffal ;D o# yo
!L.rat tic B'Jol. 'u, _6."6 'd lalZ g.z doctor R iul Ra
nto resilld. par 1;s b.g,ld'.s III Esiad.. ,.0 Bou 1,,T, lr.dyo isejornoll c P-Poi dep-lam-1.
Cololeaft pro Haran euipfir d I] bn o preside te Veda tie parse
no. de cuyas principles 6xito.s radi- del Canute tic Subaj it, "' M '
ca an I Miit,,i, it, H-iand.jallc; q .,ad. Ell A-.
fir, ad .... 1- 1,,1,, '1 ,'gm- lorm6 1i'tic Ocniu,
distin a3pecto, tic 1. b. el ante el president' del a : 1"
tos I gmitfi ejecutivo nuc elo'd8e Cur, P odo
de, Cam u doctor Ferro.. ual -menzara at art
lizad, pr e r%.IZ de del
hild reside y firulli.6c dsud, Ins iiraci-t a i ', I it, del pargo criollo. q f nalizara ell
los Iranies precio de la 0, .11 gstr.Jo d.r 14 tie agnsto pr6xi
lad! s.s -rnp.p ,q$ I vrd Dia de las M adre.;
racion que le icnen 1-ha ouncriz. to .
nlrc las numerasne, tetrad.., no,' p El d to, Run irez O'Boinke es el car-, lorlugas, ostiones, Rlm6as, ca.
In "op'- _1 6 de vaca J 6 R m'st".
ell Santa Clara, "c't"nd lee I.- n" del Illin stj- lunarr, pol
asisticron at acto se encontrabanl del Trsioi. qu .rrnul. dol u.
doctors Jorge Ruiz CrdA. subse lament,.
ri tie Hacienda: llumbertd Sari. - I Protrilta por Ins Ilechos
Tertninartin circuits de Io, t, general del C.Icg.. N-in I C nereio a I.A
sea at.ri. itsela. oi ENTREGA DE UNA CANASTILLA
- no]; San ago Rosell Pe ea direetol.r dvI ilia 4 ell la 0IQ la 71
dos barrios iniportante, general de Consultaria: Marul Lamir. fin saludable cant
subdirector general tie Reruns e itu- P111111 Ino olasno. tic cellb.-a -nan A Universidad Ile Oriente
Tin stas; Jos6 Antonio Villaverd. I director tie In I.sp-om Gere. I Di. tie I., Mad-, In anco. E.,- J,
labor. ; Ingeniern 'e. d Secci6n de Consultoria I del Min._"Activamente R r.E de C.m-o, senor lina Jimenez de.Pzo, sposa del -a.
fe del Distrito E tic Obirzo Ptlbl.- a,'ora jef tie In Sac,66. tic Ap- i.s:: Mart. C.,,alla, "El Cro", idul de
all 'do In't": i,.r All.1d,, von--A at HoFtital j 1!-Uifnsln '-s'u
c.s de Los Villas _J" y Orienle acuc%' Iam
Sanabria. candidate
t,. tic Cirdenlis Mr-6 vfredf-- clones del Ministro tie I on, rg- r.ta.ln v Jr. I] sur-rc
W de inap-66n a Jos olarns no' -6bonl' lla,"l 1 rua,. Oscar tic 1. 1 "ciado tic Maternidad.para entire. he,.
-no contra Ins que aileron o-a I.-,WN Is nu.dr,.d,,I, Maj, libertad it !.,,,,n i
12 ctarrctera tie Manicaragua Sara camp d lo.i. I 1 21
canifoo'Arrieta! h Quintero. M.n.'l tic lache de h.',i, all, y )erp, I
vecinal tie Manic2ragua-Topm de act. a fud. qu, hayn a 11'. m.u, 1. tritiumnsost radual tie
Torre. R- Par-.. Jose M--l i'dese'ubJerto ya las sez.i-t s in ca- 1. UrneIrs.d.d del Ac-. d L.. H.Writes. Di- Ran6 tic 1. u.l,s ha dad' n _oia
department t6enicn dq A 'r a Tribunal tie l1ri;- W Lu.ia,14 R.. L. c.p.1411. h. ldo onf-l.uada ban,,. I n 4 at actual. Y dernandiii
DIstr %u
rj Tilquci G_ '. Mind., tic S a Jbras adicianallex tie- I cion ddeldos sair-ores y Is ov
iko,'asln redactando uo 1 1 a g ad d 'do 'AnInni. i- n tin 1111Y _,.J1 par Jos pro( ...... tic -1 y coni,
tie In ju, rnll,,
Virt n Santa Clar. r.1j, D x R,, 0 1., -pd-1 q- ... tien, .1 Dr, !,a Im'.. b,,,A"
udes. a y -rW, a
1,zor.gina Gonza cz Raum, On. I Avelino tie UR61ly
ciona, r, So- Martinrn que modlilcil, lilies de part ant. tie listencia y Prevision nrl alropellos ie cometan de
a 1172; Julia Mil tie Empedrado 14;
Ill 'tie
gill llr,-,.d 08; A
se remiti-on pro-j-,J.si Luis Quenad. Ricardo Adil, ,! L-t2
rrld tic L a urninaw!
yeeto y contract It. abrx. de a- IS Iva. Manuel V111.16n. I-b.1 Sti-711 y S
Vr,46 d.,l Oresh, 6 dr6n tie Luz 261.
an% a CU a RIP ABn tUnN. 1U6",ee.' Go r TainbVil fu- c.sad-,varilis tic. GARDENIAS 2 x 5 ctvs.
16n y mejora.s an la red de db. 11- Alcoy Bernard. Calle-tallistas, par vender Jos viveres lot.
Pl'blu i6n tie agueducto tie Santa Cie car A Land J,:qul" C,,;,," t d1de, l"o carter deals plista art
r.gar 12 ..ntid.d tie $99,977.15. do. Enrjoueta del Va a esas en
'A filtimas obras se enmeniran;nichet, Gast6n Ugarte. Concenciint mal estado. .
pendlentes tie recib Quintero. Manuel Diaz del Vill!.: Riparten trijal
,u v' 'ut.s. Artu 2cer
tes, hidrantes tie a,:., ,a.. par. tie ro Carabano. Gustavo S C A L I F O R N I A
jaT t1rininades 0a dos circultos quo Ao dr% T;%inl!,o Eudaldo Rodriguez. i Se distribuyeron ayer mAs tie 450 ya 3e han preparadtli an at impartan- Tornis d, G-ne
P6 salos dc frijOIES negras entre 80 bo- FLO RES
te barrio tie Condado y el circul!o del cho.i,, Carldia.Drigm Asela r,,z rin-,degas tie to capital, bajo la fiscaliza.
barrio tie La Vight. cr. orencia A Inn b #. Al,,I ,ulr, clon del Minisleria, Para vender at
Obras d: pavimen i Marta Yoste. Ro
0. 1,. dtad4n an el Distrito i L.1i b 3,u Callts 25 entre 10 y 12. Vedado. Tolif.i FI-1181
1-go, ,s Foot' Gil ucrl, 1g, r.
'I du, T do detallista que tie
c.. tic Los COi. A,-, it. De-lul. nia.slace- 'tie frijol negra debe
E. P.J.,r,, pr-i. 1. Atb, t,.d Din, M scolll. J-6 11. p2,-o,.l.r 1. rnrre7.ndi-u, s.hi- VENTA APERTURA: MAYO 10
]].a, a Im. ter....do seg6u, F a ro Arce. T-doro t,,d',n In Dire I-p-lint G
meerde1CinfkruF,. civil a : IIACA SU C011141A Y PIDA SU OBSEQUIO
Ot ., Silndo RodulQu
rn cz, Into,,' n ... I tie Con-ervio. edificio cle T
tic Los V i !-' z.6n. R.f.F' tie in M.a ill, del Distrito 01 It Miluu, A I !)car -u, Rey v M-,adn-,
. E. C.. In P-i-ent--'StlI. G6.e,
tic I.., I." as E tra d P I a;;o'
Narchm Lopez a' M imo ma.Mde'de Ablilli y al-s letradol.
Wrque. Vi 11-nd.. da,& P.rtei a Milis nalm de In candidalura No. Unn P41rd
arcis L6 P"; NT" L6 d tie
Villuand.s IS trod. P.ln,;p*Cer-F, 'I
L. -nmid. cilindoi.1 or,
deade Narcis 1a5 Prll,. -In I to
cl. U, ,o clebr.rA on cfo el "6x Ld
damd. biart's .1p.-rvi ]as Ini- de v media & 1. E R E G A L 0
En at p-ce'larriento tie Punta Gar. 12. la Scatedarl Culbano f', In. U N D U L C
do. carries pondiente a ]a ciudad 44 tard,. en P
Clen aenj ros. alto an Avenida de 110,lzica.
fuejos. qued6 abierta at triins1to Monaerrate. mimern 25R. ran asis'enp6bl a 11, rc,,,,a,.,n
l'os tin I. u - Ile led..; Jos ..,pr-ts a
VItud'a,' Igo'.. o 1, junt. de g.biarn, d,. Reg
del
sea tie to Independencia h.sto ftto de L. Hall- y c ago n, at
National. Inn to% doctor" Jnsi Miro
a SIi. S ... 1,,ia y Joni Gc.
DREY
tie Marti a 20 tie Mayo an at poblado b ui. at frente, Se 5erviri un dcl- .
tie San 3uan tie las Yerat. y at marlas 13, scrA el bullet qur do? laj
La ampliallia de to Calsada tie las tantas veces dich. -ndidsturR
Infant. No. 2. ofrecero a au seguidores y
Se inael- par %ras Pfiblicas al, simpatizadores an to iba de
tie troll jo en 1. Avenida de it'- 1 bxl caullil-id. a. In'. tie
Not.. trabj a ndose an to conexu5n 1. C.ted,.I. 1. un. tic Plaza Los excluisilos bombones NesIli, N ucstros deparLanientos
tie 1. exquina tie TaJoa; y tie Podr. c a ]a una tie !a tarde.
At 1%* e.r,,,dtl
Mart. Ton a.. -a C.N d. Honor Jars abelisdat, Farlitolas Par lit calic1cid y final
te ln6 a] movimiento de tierra Sefiora._s, ponen a SLI disposk ioll
1. nivelacift con material de mejoray La, a.ndid.tbs x darim., del Cot,- preSeRIP066R, 110h Un absequio
at. Provincial tie Ab.gnd.a tie
ant. an ad. 1. -te-i6n. M.
an at Reparto Poey I_ Hilb Cardona. v a- -muy oprojaWis para all
valiz a, % I. '.
Ob- .an s_ y d e
Lox n N or JoaUorrln. do m iles de artictilos pr, ctico
Yl demics rul bras d
cssll A, St. d cand in doctor a H-b-t.
110lielt2n del inistro tie Obras Me oh. C'11.d.. P;ihl- nH _I k_ LI. t] LI ULL U r
blic., l.,t-M.c16n tic do, y ., di,,,S1 or M-i'n. 110NIC(h (.011 e
in 1 Gran varieded do esitichills so dislinfoll
rundras tie ]a calle A y sets cuadras DAcosla, Silvio Lopez Nun- J i o
tie In calle 51a., obrps muy n-s-i.s 2rte y H. arffias. hic u "I ins. ficil 111clitc d repelo mis im'sortedt A R #I
In el aftado repartn. I visit. de corte,'a ainsubserrelarin tie
Comemin. doctor C r1rcl J. Sin it h
demos latratins del Minhieri. it, C.Me,,i..
Lit cmisi6n de monedas En P" cordial viFila & rnrtesia.
de character prosellibria, at Dr. Smilhl
del Cincuentenario ge h Ic
afrelill no I a(6 tic nor is dislin- -cse ii tc que LA
halla -ya en Teporeria z.ido,, it;.dn, rubarms. c i I a 1)
Se entuentran a" der I la-,
ap tic.
ro general tie )a rb ea" into TL,
larco Villalnbos Ins monedas fraccio.
earl" de 40. 20 y Ill canto j:ro c x le brinda: A m phos
norui tie rn DIARIOS EN DC-6
.1 ilia 20 del a,. S'Ll I- th) f Filla PITSentacion y
lost Mayo. y oue It ban sido entre. l
_td.. par at one. Neck ... I tic Co.
at coal, it, 11, pardordia_16. .a atilt Precios ni is Bi
Is. I I de __Ej_)s,,j)o quc %ende
an circil.ciOn an .1 Pat.. Es.5 Mon..
,at al, CXCIL15i Vd 11110111 te oft M AI
dos at n :,d rollr6n ja "r-';
A an rap.n at.
do an 1. Atop
to Tesoreris Gener Ioaxt:,rb1e.cP& an
1. stints. b, J. ai A Jai
I MIAMI Err
IPigina 4 Editorial -DIARIO NE LA MARINA.-Sbado, 10 de Mayo de 1952 Editorial Afio CXX NIA QUE SER Por Rosefiada
D IA R IO D E IO LA M A R IN A Pri8ma TE .d.d. 1832 on DECANO DE LA PRENSA DE CUBA -Sobre un M inisierio DiTADO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIMA clescle at 28 cle enerct de 1857. Dirigido por Dan 1,11c.1k. Rivra y Muntils dCdt 1195 a 1910 del'Transporte I. 1919 basis 104C y Pa, at Dr. Ji lsook.d. RN... y At. dente: Director: Adminisirmckor: Preside Ia
TELEFONOS& M-5601 10 Uo ocial: asea do artl numaro 551. CcIle
c.lid.d N1 ascle,,ed ... s. .1 to. r Director .................. A-4787 Proclaim do Suaciripci6tis I In If ckredtactos, ril los restantin servi- Admil Istrador .. ....... M-17.311 Mes ......... 1.50 me spr too qt w Utiliza It pueblo, son times. c I a a c av Jai. de informacion ...... A-8427 Trimestre .... 4.35 Territarlo $ 1 7.1 Ext Extranters at er en Died rise soas Como Did and.. Subadmini lead r .......
EDITORIAL Its del trinsito. crear, v con -umR recclones Cut me ocupen, respecti- d gencia. It Ministelrio del rrans. vanarkatc, de regular y vigilar Ia ac. Pont. tividad sere., In Jerroviaria, Ia ma- Estate Una Comlsi6n Noclonal ritiona y auwmo% ilistica. lncluyen- La Yirgen de la Caridad del Cobre: 1. qua le6deamente se It nsigna- do. Canniones y Onnalibus que curcu. ban tales functions y clut fu6 or..- Ian par ciudade. y
Tierra lienditar de Did. con If clrinali o irmupI. a3unkido pr I oporcione. do mu chedum6res y do p6bli- L.'Ccua 6n Be cre,', hace. quince Y flue re'esp- dt ell., a aketable cle nuesty entraiii4o catolicismo, y p r ju in. Ca expression Como en ningun olro tempo Jos tuvo a djecjs6is ancs respondiendo exi- mmy espinosa y Ilerra de response. inits, misericol at olorgarnos 1. Prot eccion do Ia It tradicion.1 fervor mligioso de lot cubanos. A aso g
. 4trona eh el espiri. vicla. coma un organism burocrA. notes. tu de toda Ia celebraci6n national qua tenemos en bass y nuestras principles ciudades pasaron vigo- tico y politico mas. De aKi 5u hoope. Un Ministerio de TramPortes, de match&. ED Cuba, par' forturia nuestra, Ia Yida as- rosamente cle Im, suieci6n a los delieres del cultU gn ranciR. Todo me redujo a sitar en ese tipo, Ilene que entar dot.do cle spiritual bien entraiiaza
dad es parte esencial Je Ia vida humans, Ningfin Its, a lot dinimicoo programss de too Cullom colec- an altos croolumentos, a persona- nackonalmente Ins empress do .Cr- es asisticlo de urk derecho politi. viclo p6blico que aqui opera, a que la culture?
Materialism filannifico. itinjunar perveriiiin del men- live$ conitigaclos con too sabici precepts do Demo- co a de Una influence de ales natu- fin de protozer [as vidas do Ids Palido real y formictico ide Ia vida nos ha menguado Ia cracia Social Cristians cle )as grades respa)dos & ralezs. -rncluso IS amistosa- y que sajoron. La Direccitin del Transpor. eievaci6n de nuestras &Imes hacia Im, humilde su- too invociciones religicias do nUCStrO PatTi.ti-0, no cabin or on It Parlancento at te Ferroviaric tendrfa on personal an ],.a Carodel Gablrete. id4i;mq, Para comProbar I ]am via$ Por Rafael Suirez Solis
triiji6to &I Gran Poder cle Dios y [as a6ias eiviefian. Ia exallacitin solemn Ile Ia. 6eneficios socials que La Comini6n, de hecho. teals fa- stark o no In buen estado. mi ofre. SI I. de d.etc, b.,,IInt,.S .I dirij. 61 criginales, zas cle ]a Santa Madre Ittlesim. El cubsno y I& cu. Is enjefianza religious nos brinda. E, ]a ayucla cultarles. Pero no furciones. except Cen seguridad. Si me reparan con I. atria Corrientes. Grades
Its del Como h in e de letras-Candem a que Ian ideas Corrientes &loan.
barka que lanto han -padecido par It logTo de. so In. larchumana qua Una naci6n Como Ia nuestra neceii. In de reumirse In forma peri6dica frocuencia. Tendri que hacer igual hombre uo In Una rots frase coma punto final tan a Inds Is poblaci6n, es par it
Idepenclencia sectorial estin convencielos hast&,Ia mi- (a Para enfrentarse serene, vidente y fraternal a I.. a fin de mortar concessions a per. labor con ell material rodRr futra Unk a Ia visits que Ia hizo kin reporters. que en Estacas Umdos me pueden
dula de su alma do I& infallible ani3tancia de su vir- granules dificultades de AS desarrollo hiSt6fic. y a Ia. miscs Para eStablecer lines martin. comprobar, peri6dicamente, mi Ins b r I v e-y Habian hablado el embajador y el hacer taunts cases mairnffican; y gencits, de Ia, Caridad del Cob" parm, hacer triunfar agresiones del materialism mamista. mas. War rutas de 6malbus y re. itineraries se observant de acuerdo mas akin Ia periodista sabre el desLino que If
A a- x.l., It trAfrC. de Cargo Pa, I Can Ins de Ind. ec-cesi6r, ,I PeriodiMa-valdria Ia pers, cul- primer aria a Ia embaJada.
nuesirm ideals par encima cle toclas I's fuerzas y Demos conslantemente gr ci s a Dios par In tera. Nurea dispuso dfl personal l 9 originates me queda paralos.puea 3, sJ hay seguridecles Para e vrafe- fivaria ell Ia pactencia. A to molar -LY de politica?-Ie pregunt6 blos dande cada persona p ensa par
flaquezai de Ia aaversidad. Con I& Caridad d;!l Co- prolecci6n y Ia luz spiritual clue nos otorga. Siga- terrier, indispensable ni de too equi- La Direcei6a del Tra-vorto A6- ends c pierce do nuestros offere- pDAr ulum I It Segundo' cuenta propia, y -nada me hice an
him, to If coraz6n han arronitrado Ia muerte,,Ios mar. ran. v.nr.nd. nustra gratiosa Patrona, Ia Vir- PON' dop6silos y Ia tares necesarios red cuidarfa. igualmente, do los so- as -tioul... Los am.., Pat CJem- 1. que .ntC.t6 It embajador: boneficio del pain. ZQui colabora.
Pa'. -p-cionar y comprobar CI ropuert- Veria ri estos reuren las Pin -LY quit mejor politics que Ia cj6n puede experarse de un pueblo
trios. Iss penaliclaides cle un reclentorismo palritili- gen cle Ia Caridad del Cobte y acompaiiinrod. con buto calado y funcionamiento de Jos condicume5 debidas. Si tienan luces Pero perd6neme' el doctor Juan Cuuedonde Carta ciudadana plensa Como cc de Ia leyenda. La Fe not ha mantanido Ia integri- nuestras oraciones en lodo moment Para seguir me- fvue ell iculos de transported public, ya pars Ins cases de emergencies. Si J. Remon antes de felicitarle par Juan J. R
sen a6rers.,maridmos a terres- flemen sistemas de comun
dad del esoirilu ante las enormes cont'ibuciones de do ese ginerr, do feliciclad que celebramo, en tres. No tenis delegiciones an el in. que no fallen y que surninist reaction Su flamanto embBjada me saqui a Ditto cuando, yo. at leir esta frase,
recent ell do. relucir delante de su nombre. grjui: ",Bravo"'. Y to natural. En- smingre, suclor y ligrimas que ban sido el precio de lerior, III niquiera Una ell Carta Capt. los meteorol6gicos a IDS aparatos In Ia mia. no imports si tuEl seflor Embajador promote es.
t. C La felicitacum no Ia tome par Ia ire su Can diat ell Europa diversas orgarkii.
esim. Independence y not capacity pars las presenles el presented Cincurnienario ile Ia Inclepenclencia: Ia I d provincial. Y no tents. par to vuelD. Cosa anilogn tendria a Sir mbajada a secas. Fmbajadora ha muy pr6ximas, media un oc6ano de zaciones y actividades culturales y futures pruebas cle valor civics y moral que el felici.dad humilde y fructifera cle lot hombres y AjUjC. mends. facultacles pars utiIJz2r y cargo Ia Direcei6n del Transporte habido muchas con destiny al "at- ruid.S jTan blen coma so- Para Informer a Ia CaUcIlleria, y poner a su serviclo a too miembros Maritimo, encargada de inspeocio- ,do involuntario". que dijo un so]- lemos entendernos on IS charla de que habrin de set t5tilex a cites Destiny not depart. Yet Clue me taben hijos hienamadot do Dios. de Ia luerza priblica -policlas y nar IDS buqu" do pasajo y carga- netero; aunque no Pecos puedcii su portal a media noche! dependenclas del Goblerna, Como
soidadus- adiestrindolon provim- Y on cuanto at transporle Urbana C server a Cuba de escarnmento Para Algunas veces heITID! hablado at Ministerio de Educacl6n. mente pars tal fin y destinindo'on finterurbano -acaso It mis inch donde, sin qua el doctor
ra embajador cle asuntos culturaler. lectu I que nos encontrames lbs
b!, -:n P 'latitudes. De Juan J. Remos to necesitara, he Eai6a Ill trin.itc. reeci6n correspondent los vehicU, Y por no haberse dodo aqui nunca cocria or esUa3
Ion Ult it t W t, UF clones a construir excuelas. mulil. numer-Illnum poblac Par con, At ser suprimida Ia Coz Ins que In Ia actualidad eirculark Una embajada de ese tipo es par to Cut valen. p.r much qoe a d a relucir to de qua "Dods rims
plicando a Ia par Ias mlifonem ru. dente. En ,rutur fu6 suprimida, sin isl6n de Transportes, no puede por chidades y pueblos par no 0 de nuestros efinnerook articu.
rate.; Pero pide qua Ids booties va- derecho a ello, y sunque me pudle- a Impn not ban gaukado, Para p6rdids, su- Ins. 1 in
do Kop"a decirse qua me he suprimido con ella dir -to Cut ocurre cast a duarlo que los artistaB y excritore5 Cuba- Ian". Y. clabo Jr par If .11 y is.yen inmediatamente despurdsde lei to suctituirla con otes par Ins ma. I(Uh S. h. trad.dad.. im- LAkaborka- que un 6mnibus a in- tax an mis propaganclas culturales.
Las aguas inr4y" a ru cauce na- L, nejqa.,y tb;Jk y., el. crate do So I a
miulfical" mil Una, Ahora jPlirm to.kine-introburoorkticoque nifivilice en mitind del Viaje par terratroso de que llredicabs an of
tural. -Tenema ya' wasitialsea. %son v citia carnation, cuateci a din, terilik", dice on Cuba.."Irk V I" y costa oficlulis. mi Ind I
LA Hobo" Plda aut6norda, Para conver- rdearairstle on cluell., par f IN deiierto. Claro qua Remos, sun par f 't'; 10, neulf.b. carmia- cuerpo de poll---. en in a go 70'
QtPii PONUO cc' iusalras 'parsk eager Ia jifisgua. ItIrla en dependencla de on Ministe- miento del combustible, d vecno
10 da. Cosa mmy intellitente despu63 virtj6 It doctor Carlos Saladrigns y
r .1 emilaujadcar do 110"I'MA, S- E- D- .1 proyeet. defoinents ruevas In- c9n to Ittle sufrimos un perjuiclo Sin, en. It qua existed, deAde bace cargo In el acumulador y par air.. be an aLro dinderto serneirk 'P.. De
Juan P41; de LoJenifick, exuarduhs- dusirl" no sea un iftueld n" its pnorme. IND podria, sector birec. de todd. ya que Intelectual y "ner ahora -Ive a decir el embaYndor
'de Vellisce, El polenta avl6n do In ,ace qua no pueden ym engaAmfir a !tar ocuparse de rate asuntD7 Coca mucho Ilempo, y con atributiones deculdco inexcutriblIs. de .z6.*' hall da nt-derso Pa, Rennes? Pear que no elcistir to on- ant Clue yo them un Paso sin Pa- barla, engalarnalo y bookend. Can parvielas. atro Contra: Ia Conalsl6a, Para esto do Jos transported ur- miama Cosa. Lo del alfa clo dar disperses. sucluds; Into I IS no presuarkir delante de 6' Ya
Ins banderas de Ejl sahs y Cuba, 1. nadle. Dabs lograrse qua Ian nut qu; seriamos muchisimos a* agra. do Servicios Mblicon, que tompoco, banm me require Ia estensum it It e, 11
_ZO Sa., f"entes do riqueza no meall Pa- detirseTo-. d a .110 que Ia coincidencim, en el siIr me,
PoNotro. t"y"T,__, lodge At o1i Ian huge victims de Put, c Ilenar on forma cabal au cc- otro articulo a fin do sustanciar It %icne no %,one luega. Y an Ft III -t.nC.S dc con destine, par ejernplo, a Ia DIY. Como as r 1110 nvi6 xu rePrementaci6n died Di ust;d Carl Inds con-sideraci6n. oratido, torque Is lambion on ora- terna con mayor amplitude. Mer I'mo caso. Ia simr
exorbitaclas Jilitio.1clones, consi. ece :z6n pencreces nomin sin dentind
at aeropueria. En Aste Re notalkar Rail E.pr.nN. nismo sin recursus, sin personal, sin Ia pens. Politics S. IS ..no se prarti's pkib hace pocos dies to el reecidn de Cultura...
c, amble gulenda relaciones majoradas no it, a. Que ABC d, Madrid, don Torcuato Pero qu6dese It stiletto artut,
.. nte de Ia. grandam conmo. s6lo entre Jos contras oficloles y RESPUESTA: and. I., PAz-U.kk Luca de Tens, un articula fechado ya Clue tambiin me propongo feclon de las mayors' solem"Ida- lon de produccift zinc admit en. Ia Lola do Ins classes en un mku _do on Washington donde nntabR Ia licitar at senior Carlos Genzilez Pad": Is colonla expatiolit con sum its patrons y obrercs.' III, mehor. rinocamog -If y Deslindes donde mejor IS no escribir. ni pre- indignaci6n qua It cauS6 a Una me. across Lorno a] Director de Culturat
representaclones miximas; Ia in. sabemos que lea obr. I a 6r. trode, qu, It Ate Cie .1 pueblo hora norteimericana muy cults at que ionic debe complacernas a Reclustrila y of comerclo; Us 6rdenes "Alertsk". Entona un canto a Ins Hacemos el trasladia de Ali Carta go d, naru5n. clogio a su esp4so par consideration mos, a mi y a todos to, hombres d e
y cormart4darles raligiong, Ia bri- desaparecidos tranvias y aboard of 1. Comisl6n de Transportes. y A : U.,hombre de Ideas originates. raz6n seems a no "intelectualel'.
]]ante re resen acl6n de nuestro tema de too accidental del trinsito, La diploma acia
at p C.OA. Vamos a ver mi nos oyen PC Cralo V^-,-KW J E to, v mucho miu. fuil 1. q., -Las Ideas de lint esposo-rotplicii Y siempre qua seams verdaderodextranjer 7 de In banca naclonal y Carta ves, mks numerosoz, no par Do usted mtentorriente, 'Remos-y It suprimure Ia de mal humor Ia dams-, no son politicos. ; do nuestra aristocracia culps, de las guaguas mind de too El Dirmeter. uan y do nuelstro pueblo Ilano, me he. chaferes qua Its conducen, Para lot insurrecta
Win congregado par. recibir at to. cuales IDS huesm del viandante no &S K
pre.entante de Ia Madre Petrie. III v.len n .mino, ya que .1ente 1111108 Los 150 afios de VictorHugo-(4)
f. Por Juan J. Re l d-a-ft-ISU1116- del- -avidn enter amparado poC Ia compaeiede me.
.Plausov Y entre flares roju y guros pars Suitt del Paso. Entlende Efem rides (1111 uada. bigness y abuses. que, adernis de Ia reeducaci6n del ,,Es que no, me testable simplemen- guallOcerd, hay Cut implanter In del DURA',* P.rultiltim, Diplanditic. do 1. Yfle. El retorno del
de recibir a un nuevo EnnInjo. Choice Inconsciente. y que Ia Cc- citbatias T J j Nation Cuban& In New York, du- dor, protocolatur y rutinarimente. misi6n do Transporte y Obras P6- Guerra d, rante In Guerra de Independela.
atria q us ente diplomAticd, tan dis- blicas Oben' lograr Ia descontag. 0 J-depenalon- de 1995 1898. Ell ella se descubi It thurkidd, tan blen selecclonado, ve- 116n del trinsito,*con 3alldas h gets Par Atalanta Felits Car In cola- PrQP liftda--Y- ft4dftdeS--qUe proscrito Side a poner fin at hapasse an mala It eSclearradic. borriciml de muestran coma h.b. do luchar Cu y esallichad. hare estableeldo can Pa- el DIARIO.) Ins PaiSe.
Una nacidn Como nuestra progeny. "Avance",Hace referenda el no ftie tan fevid., ostensible y fi- falls de encrilinklos, R malas riteuto" Para Ia qua en Cuba no bay, colega a In reunion celebrada ]a Diest de my. car. Como on Ia del 68. EU It 93 fU6 comes. a auNencia de fe In Ins Pa. VigTOR roso de c2bems, de -brazoi. cle Pa. me, Ia bablida tricolor cruzada Nature
no puede haber. mi. que un nice. noche anterior. Jinja Ia oresidencia fundamentalmeme Est.d., Unions sibilfidarles membisas: y Como el to- HU go. en huelos. de sombreros que me agi. el pedho, Ilene In minicarn CrI
rally hondo, nacido de In coma. del general Batista, de munistros y 1813-La provincla de Santiao de de Am6ric. 1. nucHm que hII:i- Son y IN per.evermatcl a de Ins Jr. Guernesey. tan. El trayeCto to hace trg."C1SI:- III2. Ia palmate ficil, y algo de fe _Cklba adquiere IndePendericia dollar primoro Y oficialmente at f;- bres del 95 3, is pericia de us me P . cc che", Como esquire
6n de ideal, y de Ia igu.ldad de altos funcionarlos, pars tratr de re, ragil bal nce Ino an mus movinalentos. Gird illscitations, Jos nrcesidades mielcmal" In el a politics. con gobernador pro- --I. So kdCntifle6 Can cable do presentations, lograron bends; i- mucho a do or el it En Andes las I.- curio desde el bale6n. KL Alcolde
Bie v ci6n a In salubridad y pin. Cuba y Iiich6 par ella. Esto no quie. C"as favorable pare. Nspole6n quinas tiene que hablar. Una de abrarR 21 posts. emido a noxotros It Emba- sistenct." rem cuando in In Santa Elena. Si el primer hu. ella.% deade el balc6n de un caf6, Ciauo me lima at alcalde?jador do Espaha. social, educaci6n, y obras pblicas. 1869-Cescorra es atseada. formula I I que pueblo, do era Is disposic ajena, y In no III ra muerto ell Sir islote. come of hasta doncle to suben cien brAzos, pregunta. Y Paul Meurice It res"El Puts, -diC-. .PC,. del Go- nuestra Am6rica no hubjera afeco, Pa- NJuIcer a barter la nos do blerno Provisional grades realiza- Incenihicla par las fuerzas re. v calor de hogar Para nuearos erm- adv erso -gundo nourin In It muyo. It re- rredip do dc ponde:
voluchmarlas cutanas. fund. pars 1. Ckme, em Gabe- grrid-k; PC,. -b.- Sobve era correspandencis orno de ,:, 1, Palos, in titles Ku- ma *';TDdO El mundo a Ia guerra' -Georges Clemencescu.
b yp Ilur In I it,- bier. sid. Is I re oroo tribunal Defended nuestra tierra sagrada, Y el retain, que parece Una esIt de smar aquellas e5peran- 190" unikinara Incencluids par or- .ad. y efficient. ,am. 1. hulao Ia habrA do escribirse ]a historic cc Lo que dice In hech.. AA or. den del general Quesscia. I efe patron do Lincolo. y PaIrticipacion ourstra diplornacia ell el 95, y cc de !as restj,_ del Empe'rAd.r. El que e incendieri ]as camp-. com- lamps de,,Epinal viva, terminal: "Es
. del EJ6,61. Cuban.. d,,I psi., cardlrC.biertN Como to ella habr de hacIrse honor a, is_ de- y el proserito batid at invasor blandrend, hasta .ri Cut Ia noche del 5 de kepI gen-I Ins hire... do au,,tr. madre Fran- tLembre de 1870. .1 son del cah6ts
Ia prensa Batik, C.1.1cm.d. "h.- drmuestr2 In Guerra Hisparkoam- jerkin de nuestros Irumba S do JmPr_ I,.: .. I I on Ia rcspoamsbilid d derl. br.- 1872-limacia Agramonte IS TIOM- to It es del parriotismo no decay jama.s. Civic se d gu. Dos horas. dice rele que Imena en Montmartre, delan.noche me sentaron lot halt, dei to. F06 It de to It Irayeet. airo In et.cidn del te de un Paris delirarkile de atria.
ye" br-cla left del Distrito de Las Ccan-mg. L. un apart de cxtkrabl e' h:,ptiembrC do 1870.
"Int rvmmmai6n Tralando del pro. in arm sanitaria y educacio. Villa., par dr-et. del pre- con Erpfra Iu6 bservada rch D, G ncs but one, Bru- Norte y u cASa, La casa esta ma- kasmo. Victor Hugo aprieta sabre
ej a-1- nd to 6 tren. Los t-ri.imente invadida par el pueblo. ski Coraz6n at que iondando, If tienn0 importance. a] triunfo final de Ia e' y Id.
yecto de extimular el entablecinnien. nal Y del progress construction. idenue C6,pedea. mIni,. y .61. 1. ,ti,Id.d do Irate Y tervorosa de alguno I gest,6n redentorl
to do nuevas industries, partiendo, Confiencos en Una rapida y fefir 183 Importanle sin oviligas cuentan Cut In 12 ironic- pueblo. el .1,.Id, p. Ilegaria a set It Padre de Ia
It--rduerte del b-6. Alej-d.o IN a primer i,i,n que trene de del barrio at multiplies. to acla
en principio de Ia azuearcra. er- cjCUdrm.*' nosIf ing dos. In rid. Joe I efi6 .n ]atria reencontrada me Ia proporde plan. P I Ide Humboldt. Autor do son. logr6 algunos aportes Crum- n p
lende que ales arripeficts deben M o Ipl,nl,,r,,, ep 4 i dCjJ;!!1j_ "C .1 do.tince-I.d.reEefit do :cs Y, mu, To __ rTliericano. - -, - __ -jc. uniformados, mal rBIzados, fautiaTodo on sigio Pike e P e it s a nt e it t o s
-- ----- e valores d Cuba que comen c-c. el problems de Cuba .staila do, y tastes do 1. gr Unnuic af list Inversionints, que I, do.-, an derrout. La
cap memorarA pss.d. za eacribir In 1810 y edluti bre do tar republican hPrmu-..ejk Luvote nfire 10. ue confrontabit I-plo y pat6tica. Aqu,..:zadb an Ia 6rbitA cle nae halla emi tras encorniar el I1826, prombid. in C-Uls. favor do ourstros enitrefios sol-a- eria de q gran Republi- lics barbudas v annargados soldschis
to. problem y do lot C-ternplan. .psS,blC,, I assindicatos, con RUN demands% inapL- 1 6pico que So adtierte a favor de C,6n or, Cuba par ski ca. Era l6gico; Ia S'tunci6n gcogri- De M mes
"IDS onCulh.,, d,- Tilul. it, 1. E inov Rafael Maa Lea de Cuba ha sid. ,CmprC pro-- lienot de Foonnolcocia, a un %ie)o
Stories y caprlchosas. y entionde que do Qkicsird.. firm de barbs 3, de cabellos blanco el "El comun de IDS litimbres, en mis he a d6nde. Pero march con Paso
as slat donde el Gobierno he de Pa. que It "Din it, Ins abra! "Ensayo Politico obre IRicardo Diaz Alb 6' E B" cupact6g.principallsurna par. 1. me- Z rt 1, Jo. guridaii de Estarlos Unidos y Para birun enter salido de 1. ent.- Fencillo. arm CAndido. mAs nairai; firme a cumplir el alto destine qua
Stu is marl.. debt server Para dam comas Juird. 1. Isla it.. Cuba". J.s A. S, P.11".. .1 Maria Ira- so pt6i;j'a economic. Dendo'conuen. 11. del Jr... g,tn,,d. un ...b,,. por latkio. met pucde ovenine It Etcrno It ha seialado en' Is
ED su Regundo editorial, rripan- Pa Irtionte: Para recorthirle at Es- Idij. it, Humboldt qu, go rre, Nicolas de Cardenas, Ped.-i zo, del siglo me perks In Ia com- ro de tiultro ne- y gr tnrid., "'Im
Herrera, Sotalongo. Jose Dolores P, In ]a anexl6n. ell el entencli- rda estrungri ads par Is con un sisfema de steimmul 0 It in- frente". diendo a Ia caliticaciiiii de grave tado It deber on que tila de star. "It segundo deteribridor do lox I b
Poya, Joaquin Alsimt, Enrique B. mento, In Is cooperackm, III.: ca- agr as ; ;Viva Francis! ;Viva diferencla".
I udads a nuestro problems hospitals- Barnet, Manuel Portuondo Justa, I ingerenma Fra er "El testimony de )a -immorldad "Donde hay orden. dande haY per. vtAr Ia
rl. par It Ministro de alubridad, reekkaos y forms do organization J88II--InaJiJruU acj6n Art rnmal its Josi Maria Haler, Barnet Garcia rope., except Epofirr best. Do 1. f,.ntCr. Paris h
d. So. are fiempa. Paris Coin prevedidlyciell" humanism. tan necemourio &I Jndividuo combinacii3n, hay causa qkji"orde
par, Ia oncentraci&n de entermos y do y ferrocarril a Calsbalar. Cafrizares, Fernando Figuere au con respeeld a Aot Nu
par. Sa fll.ily6pi- Nicolas Drarkingum JoS6 Lier, madurado avificitnternthe"el Ilegoda. y deopuis que It tren me y a Ia soladad, arranca nbestra no y combine; at stand IS nada".
en La Habana, par falls de has. Pa Ail. Jose An bnlo FrIat. I criteria acerca de su deffmitiva ell, detiene In Ia cotacl6n del Norte, ascenso par media cle on Instinto
da cc privado a que comparta .1 Itqua y Cuban. -mpre Ilorando de emoci6n y als- pltali d In el Interior y In Intro. ue,I It ,,ban. CApitAa A.- notable. Iliac hant.. Iii, diplormiefit minaci6n. La ftlocm-d- intellectual. El hombc fee .1 h- "Bie. entendida' Ia hurnildad.
. d 1. politics In to I do d.Sd. el Jug6 un brilhinte popel an 0 mo- is bre, cren a Ia mociedad. antes do trat consgo el clabro candelikin
mi.i6 Fsk:do PS2 cargo In toda Ia me fingurreota del 95, dirls gria, mbraza, a lot Rayon. Dftpu inalto
did po.ibl pm-qu, 1. nyud. oil- Ionic Hernindel, Goluerno en arcane, p.f .1 Coe mento oportuna. Gonzalo de Quesak- I qUd. caud..,.yendo un turner. from bencifican. Aplaude In decial6n 50 -Sale ti Pr er torio de Rhiciones Exterior C.1 y r6stegul Y Ricardo Diaz Via turner pro undo, parecido &I pensair en Ian motives do an fe; Pa- de to qua somas, sin &Audit III quido Batista do consagrar- a ese cral mines podri or Pa, I a I IM-:P.ItU and.. Y' centrade."..'l; Albertint Ilevaron C.b, Una no- runner del mar de Guernesey. S61o IDS Ian examinan. y sin embargo, Ia tar 'nada: quien Smile sabldruiria
rblenrka y at educational. Coma aitolicm in" oficire del Delegado, don Tomas C,6n inteliii-tannome planeada Y queexte Guernesey me ll&Ta Paris I l p.b- fe IN universal". Parris Interldreakente ocerlo
DoMUturl A. Quieved. Inc. Estrada Palms. La repreenlacIbul a videntes mar me llama at pueblo. Un I -1 ---- ___ -1- -1 ---
Cr6nica Habanera
Afio UX Cr6nica almnerst DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 10 de Mayo de 1932
En Sociedad Santos del dia I La familiar Le6n-Lasa El grart almuerzo de hoy
Ile veri hoy, en E '., tade Ma ur. 1.s*s.l.ne, GLADIOLOS 2 x 15 ctvs.
Los hij- hj.s palffic.s y -1., po-- Ic h- I p-- o., Cb dr I-Ir, 1. 1.
de In que en vida Fu6 distinguida da- me en estos triates momcnl s 1"'n,
Antonio. d, Nfifit- tndld 'o
Recepcibn en la senor Art uAlanso., ella espo.i.
hi D Id In on. Martin Rita L... vi.d. Ili, L,,6n At niiann. tenop. no. r-ga h- r nu,-,,, qu, oft-- 1I, At- ofx.;' d' I., 'uir'p. a-dr,
'tantos afect s simpatins ay in
soct d.d A ouyo fallecirriento 12nt2 pena ba pin. public tan distinguida fannilia Q ja Hp.bh,;. hnml.nj, 1. C A L IF 0 R N I A
egact6n de Norue ga AI. on, .,I snitid-V-5 In ii., d.,jd, 1, socjvdad habanrra. d, por ri noomento no recibnan viw;, I)_ do 1, R Pubhra 1.1 h,
Ad. DIa To, I --tininii rp s. can po-i rndio I, p-on, FLOR E S
del vhot Ruben Alarlint-z de In I ... III,- -n-ti 1.11-1h., F- r- (irrimiento mas profound, a cuan!iN Svpa r i i.,nd- M- n.ia d Ir C lie 25 entire 10 y 12. Vimclado. Tel FI-1191
Par Luis A Poqath y 1--ilod.,do rlLala )toy JIn,- mrt- d, -Irknit, ..- 01wr(Ida ("'In' I., 6--n"n, d' In, o". VENTA -, APERTURAv, MAYO 10
4YER se ccIchr6 un alviuvrzo, de "e_ Pin In menifl-a Vi n--l- Win- In' -111 61 5.1 fnrl- -on, d, 12 2:4 ro I H AG X SU (A011"RA Y 1'111A SU OBSEQU10
firtras exclusivautente. vu In I s, o n V III .rci.,d ha: ol-iin-o np-o- hn, Ir-i I i,rrn,h, III
hervio- n"n,,%' p nmbl, rnruj- dolol il:
sa finca "Mary" prnpiedad dr Ins ronn- On, n1won .-I -1-rin "'12 D 'I V""""'
cidns esposcis doctor Armando Corn y Antonir- P-lie-I. ficui,, -tu"a"a , % rtn"a C'd-j. (; I- Fri.,,, Margot de Blanck. La scilora dr Corti. tan v no, do] Club or Ix-, or lI.
9- cual-ntr elebta hov
hella y elegant, hrind6 este abimerzo ru "m a' Ihoner de la Printern Danta de to Reptiblica. In gr7itilisivia A tnk,, Martha F rndndez Miranda de Batista, que tan fest *jada se rsIS fillvermirios nulwifth-s
d viendo par Sits antigas de In sociedad habanrra. Drsputis del rtlmu rzo se formaron partidas de Canasta jugrindose erin ant. -En 0 -Inn. I, la arribar macon complete hasta bien entrada to tarde. '__ El Ministrot lin it viges-nsexto artiversari, III de Nomega, Exemo. Srj Einar B. Lodrup y sudistinquitia espo- -,rnI.o-Bod,,r de S-dalo-ri no Otto Obrrgon v su knteresante es.
so, Madame Loctrup, /tan dispuesto unto recepcitin para el sdba- posi Alarin LuiF Rocha do diecisicte de mayo, en conmemoraci6n de la fiesta national nt El !;,A.r PI-id. S-ed- v de su pais. Serd de seis a ocho y tended par marco to residen- gen fl, esposa Eler. Zmmc m.2nn c.inp en en esta echa veintio ho
cia que ocupa la Legaci6n en el Reparto Kohly. ficis de venturoso enlace: Bodas de
Los j6uenes reciiin casados, Carl San he2 N qa. T.p.m, 1h ort'dd-ades para el, Regalo a M'a M 0,
as c i w y -Tambien rumpled en esta fecha.
no lita Goldin Bradamante, cuy6 enlace se celebr15-el dia doce cim tod ftlicnlad. veinticuatra afton de abril en la 1glesia, Espofiola de Argel, Ilegardn a La Haba- de camdos-Bodas de Celuloide-el doctor Humberto Cuil!.
pr6ximo martes. Los nuevos esposos hicieron un viaje or del y
gentIl pspos, Vjrg Gonza ez omenaie de sLIS
de Ina de Intel par Europa. regresando a Nueva York a bordo Rob.11- 11 .1k Miles de MAMAS el cleV010
a
oto ,!' v ',',"'P;'tjc0 matrimode Liberre. Algunos fainiliares han ido-a esperarlos a MiarQi U -al-10 C11 (;11()Q, CIACat"Os
pr.ru rvgrt sar con ellos el intirtes. Desde line(,, uiio- dias se Oil Cariii0saS (rss, Jc tlnwnl
encuenrra en La Habana el joven y dislinguido inarr-ionio Rod- do Iespahol Jos Maria Cogign y Mnria del Rosario Crem I OBSEQUICS. QUO 110 Ic falic 11 0' Lic Ll, Jetj. l"ara 11acede
brings del desaparecido Agapito Cagiga, Conde ak, R desoCamargo. los que a inediados de mes sequiran ritty, d ll rico Imn-i-I li h H I I- I- ;I-'- &.lvo a Sit 1111liSiCi(ill, OfITCOtll(' REBAJADOS V'tcis N,
pa ra trasladarse despu6s a Nueva York de donde reg"es'ar n It, d,- F o- 4 0 N
I A t,,do,, tfindid- RCga.jc,. Walos.
or Espaiiii. --Jorge Bolet, el gran pianist cubano, I a pos- CXCOlCl1tCc artictilo, Ilitly apt
pesto parat el diecisiete del o"iente su Ilegada a La Habanp. Lu Irmismisi(in sle his
-La Pi-imera Dama cle la Reptiblica, In bella Marthn Fernaiidez Mirqnda de Batista, serd objeto hoy do un a11711IP7'-.n 11071117- Isabelittast role en et Circulo Militar y Naval de Cnluinhia qur Ir ofrerertin las esposas de los oficiales de alto graduncion de Ins miria_ p 1,, .0
Fuerzas Armadas de in Reptiblica. R,,fin.' on la Hori d, 1- D-, IIi D,
- Para el sfibado veinticuat o prcpara una gran fiesta Lop Lopel Country Club de to Habana, to nristocirdticti sovirdad, en no 1' -tilu-n El I-,
hon r de sus asociados. At suspender In Directira Inx comidas Din do NIn- Nladrr H, I., Him
b available dominicales por todo el verano, se ha acordado cele- niclarl' r r fiestas algunos sdbados,
la primer de las cuales serd
la del veinticuatro.-En esa
fiesta tocardn Ins "Chavales
de Espaiia", la magnifica orquesta, que se presentard por J
iiltima vez ya que sus, integrantes embaTCardn hacia
Nueva York el dia veintis6is
ventajosam nte contratados
para actual en el Waldorf Selses or -6a rlg 1"iti- pi'l Abonkes de -6114j, beige, 61Modias J, lon 'I)npont' en l'iijo di, 51 Astoria d e to gralk M etr6poli. Perfume, par& la Bol- ,anijja I ........ 1c, orgre, Ina. o zul' con lina-li
- La Srta. Aniparito Gar- .'t"A" $2 aguja, 14; d,,,j,,, -i-a v pi, III,*_ .. to.e,. D, 1.40. RA.cia ATUmburu y el joven nor- 'i" e. 1-l'o lo-I"I"I'. q., ",Iran I'g, i ..... 1.25
teamericano Driver R. Fouts la pnI 1), 1 R,,bajiaa, 1.4S 1), -1 50 6-50
Jr., que e s to to rde contraertin 11A.. pla.l. Ra'. A6-- P61. gain
no c' r a I a ra a
matrimonio en la capilla del I)ESUTR91AP.
, t a
r'v to
Asilo It Creche del Vedado,
'in u an Va I,ran fe, t ad en I. riach, Ilo it C he d I Ve dad.,
r r d 'nc'.
ire i n on
fucron festejados en to noche C,1 _7
del jucres con una comida en F,,1- 3,2z
d d t t'it, v co n a 'or"'. d a en I a 0 t a 'o int do fit e, 'If"In residence de Ins s dtie a e
so 'ru I a prim as sos rman a nld6s y Magda Urrucla, rif as
de e lln. Otra comida f o rcrida anchor S
a a In enamorada
pare a on In reidrncin del inrrn inotrimorin Octavio Valdi s 1) Hortensin de Ctirdenas, T;
primes ambition de la novia. /'
Finalmente v0nos a re- J"I
col III MR
pectiva, el Buffet Supper que
ferimos a una fiesta en pers- .00
en los salaries del Country "A
T
Club de La Habana, ofrecerdn
el inartes pr6ximo, dia trece,
de ocho a once p. in. el Vice--I
president de esta empresa, Una fragancia select
doctor Jorge Barroso, Presi- MaywifiCes rf.j., d, trultifilarnento ro
dente del Instituto Cubano cle n modernos, lindos cstuclies 0 mantelistas J, -'d' -1-pAdii. -.1i"
Lijeres AaW ngf-, d, c6f- -J, "I tabilizaciti del Azilcar y iialm6ri, .-I ecm pequeficis
miembro del Consejo Consul- gro, p ... It, t..,An- 2h 2t)" III- on- Ino 1-1.1 p.r
firo y sit gentilisivia esposa for"Id, para Ile- A] ".' o, 'n lor rntrro I Ina grain v-preow psBarroso, en honor 4.95 1), (1 5-30 De 3.50 PA.jaid.. 3.19
Virginia ESERT
del Bartm Kronacker. el que Ba,
para esa fecha visitard La d, S-, Sin-Ja PHabana. 6
FLWE a
Memorfindum
Social Con de Ins -pre4enkes rri 4 finot; rjoe in
usteJ podria elegir para Mam ColoBODAS:
-En to. Pn5,r. tas. Vibor.. 4, j nia, Agua Cie Toilette, Talco,
las -, p in de Ondina III, r(ume ... en atrayente y -clecto o"
f- =11- Pe 'Desert Floleo
-En Ia7 pt?'N p' I.. aroma r esiecialmente
Ve&d" 1-1 cin- de in
ttirck. de Amphrilin Garcia credo paTa la muicir mod6rna.
Arantbirit can Dover R,
rout Jr, Abora en nuevos estucl-tez 1:ilanco y
En el S gr do Cnraz6n. Ref
na, a Ian 7 y 30 de in roche, gro, preciosos. V60110F.
de D.I.- GonziHez P6rez
cini 0 valdo Diaz Ramos.
-E. Sao Juan de Letrin, a
1. 7 y 30 dp. rn., dl Fd. Sir.
,,ad. Car 050 on Orland.
Pit. Ar. 6. jV099 pAa Itimar compuesto de tm piw
1. p Lovable$ nt,Aerg-, di, p-- Alreses iq,!, I ......
btico.. si" is y n dtG17n. o' a. .1
-En ,q"a d' T.6 lag Vn 111A cri-sont- mbf.r.i.ism, olor vesch,, di, trma FernAndez -42 'n..
. 9-, c," ""R.do- Artination. R.- ....... ...... .....
maguern j*ngurra t,, fl_ _ri,-tant, Ri,6.j.Jo 2."
p, r 1,. 1. 1., a 7.45 e 61, 1.34 y J. Rl'dlal: k-tmi B.4
ALMILIERZ01' Bata
-En I Club dkOft-le'. CI.did Nllta,. a 1. ..a d 1.
a do ]a
m' a Dnon,,nor 1, P.rfi- M.,iha Fern-dri, or
F3 W"m
it, 1, An, 11. J.75
'a"7 'n In ri I" tartar. arm
A, 1 1 nin It- Al-rd"I'll 6 1
Ad l;ildii Gn-- 0mom"
F'o 2.1 y M
d,,dn. a ia, cin- d, I J.
h,,n.r I, No-1
F-namrz, on,
,,I ent-c,.
FIESTAS: r
-En iGsiEIrnca de Imi Itt", J. 1.,611, 2.21
Nancy
. I I I I ) /, I I ,I, I I
. I I
Pigina 6 Internacional DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 10 de Mayo de.1952 I I Intermcional, I Afio,(XX
I I
. I I
. I
Espectacular triunfo electoral JProp6nese.el Presidente &r ... loplo nese el'Senado alemdn al rearmed national
__ ___ __
_ ___ ___ __ - : h.ot. y 1. I I
de, los laboristas brit(tuicoi,. -xawc-d-plim_!R15!Jie ) -cml.
,6. ,. -:a __ j iffXd*_dX:
. J.1,slorwen rlimles, a.untoff de million. 'jacr llot.m.tlialt.ivoys dar a 'apo'b".
dad y .be., p6blic.5. y; .., In I
', a mee n n:!
r ,
, ;anar T ,FroP6 .,go do G --(pye eP.1 11 ,after Pre.idente. oramilpir O. 7'1 w -P"wu u I.eolar rural ed E n pd igro e I Una Com isi6& regulariii el... lH acen los Es, U.
on los laboristas 656 concejaliag, perdiendo'luern 1. a I ,.,. do
6 a cuanto concerned a Back h.bI6 del .Irn-rzo I
"a. open- ,, Comollinasellim de ft pig. IPRMERA) I veroas p u-,
s6lo 16, mientras los conservadores perilieran 4721, 1' janto
,._,a,. 'a a SCIN
done!., del Ext.d.. ,r:d
. I q,!Iretcl cit, .e.fido !,on, Ilrb,,,,. del = dm-ituVr01i'd u .Cuba,'. Ind
_ ____ is 1. rc-- ra, rixr" -'o plan defensive 'ormacittin comifituye, en In his.tioria elLf o .
LONDRESI may. 9. (United,) Los El 'te., Asidlenell : looread.s. Ia estabilli- I grea re a
- Ano a social Y. i tied dad do )os'p
or". punt., fit nelanion. I hospitaill.H. i I
con Idea, oil ll, ll, lb". .1, ,,,,,,,." ,.,,,,, "" de Is divulava.cMon de,,la site IbritAnicos oulneron In oil "I'll'am ""r., it IT., crpor.elirdontore. do trivide,
in ayar rro st.. coma -P Weiurl sit p,.ga.. do Ginnie. 'It "' U' e.,. jam or- It d Jul lot.
served Ia de po3-gurrj en side convey .1 labor -uc, ,, Rtoorul, i b .
,.id a I c of Departamento de Asia- 8 ,,,,,able,, dells.3"A
I., ji.laizatillin. dolas linearnien. toc, re 1.
'no_ ovin!x Incionedo con Ia S4ubridad 1,.ci. Social del Mindoterl. do SA. So*
re .1 I -tiene Adelitauer itlue tax do Ins hi industrial. ,- d Pro
o". ejer, I. Etist-Oulne y B"'I'm"'ll, Ason ...... social de """' briclad, tomaron Jos miguientes ac-ior- ? on
lar I cq.," Jul," ,", ,,,I I r 1, two de ve.ratiro de I I 59grie'ris I a; pia economic nachinal; j- a find, n.i e m uniciones
I in principal. 1. ftibvrtil,; ij, e b.o.s exte nistere; ra,
Abu P, 01 , "' e! P" do,: merildes, del %gramal' irecturalvj .illor;rgr .1 ,urnmisa. do .z6car, I 'I
I 110, elat.. III. r1.eqIoi w,.d, p.i%. T grill rin.y.n. siletion, ',.r Ilk (dUnara Baja to f
I i -en --toncrjos-do cludade'say motion en I'.., ,111. on quo Ij ,, ,,,.a, Ila. ptrlip,,na tie aunedmo recogvr a in- 'Quo Por of Ittinfideria de v.1g.'s por "! ; 1. in 'di. I in it .! no 21 ifOb ... di a libre mundial. at real do .
Inc him cautid. -,I oil.. dos lho tuberrulowns. orderando a. do aprobari hl,,I- do expmmfun 1, "' ,un" La semitregua permiti6
inuphrmu it, Ind contras ."'lonet"' Fi6blicas se entregue of Hoop .1 ?.Us ,.r,,,,,._ be tin
I trada, a Pirelli., quo ,
Los labor tag recuitauliturcin on S I.ridard and. Jos educ-do, do Cau. I B.'riell. .1 Mini'tefl. de 1,lub t. .lend.. educ ...,p, verder.c- und. forma Imacenar mucho
El Peilllcllco "Evening lo, lm ,- enion Gueruir. Cargrejer2S. So],, felt. V" di! I 1. e.,,U,. ord
do I Gran Brelafto ,lie It de do Landrew P I ad b.cr razonableonente remundrad.r.. Perot
to .. do com.erv.- It a
a ,a 1
oncej a I I ..'rimeju I III sichadoz y redoncis de Cuba, Yi .
c vepb ock. dice quo 1. ,. do Jos emile, oom1PNAN. may. 9. lUnited.1-La CA- of arte Y Itpolfticis palpita en at me
no 7 -.dor L rd B r I r v .1 lot hare
werdlerem In lei vice aliquilustj era III I q
va I girjr,.w CeW do] Ag. p-__c-"_6 I Parlamento tie A],-,n
Jones do I i laborlistas hall logrado of rriunfo a Quiert, el Pr,,id,,t, qu 11'11 dtarri .1 num... So l 'Eltdlu=eria de Informaclon yJ.- material .
I ital. ejorciii ou. faculty. I let md desne It antantere,9
Los 1h fiuilgafillu.e, reudizodrale-It. do Ins candidates Independien- va Of rItm,,dei Cnscjn de Mardstrcl un crild'10 d;x Para impedir Ia radific.rui do ne, uncirman a itaermale lowl de
n-a ,.,.I [..I do ,..I e Ia e"w- voFn m,. ej' meca'do .Z
1'ft hi. I do yeril- do 1: I
.It. I.borl.- I (I-. que Ir did on su anterior Goluerno, to $100.001).00 par* proceder anned!n- too acuordox contractuales med,"ant,"Imm" engueEnInglocious madrugeind u 1,xgaua T'a_e.d,!la .. WASHINGTON,' payn 9 FUnited),
to% recon u1q,.1srun I socretarin recianal del gtid. .mouIcaP,,%u!parIo I, ponerl, at -- Im cuales Ia naci6n we red considerable 1, .1 ri
HIcy I sereadary apr.v-h.nd..pwj. 1. I.pr.c,,c,. ,uju do I ca b "or" Ida del 10 a marzo comentab palm Cu; eir.,lente I'm desfignarifin do un Co. El secreterio d I rc to. r C.
dlorcm = e.c.6ri. r.r. L.Ebllari.tm. Morgan Phil jn on a ter mlembro'so d ba un. nueva era. Las condiclone, 6g do mu.
do lie, v ln indorew rrearsos presuloorli",-, -it do ,, or.u. of i J;it.Xr..dgw ,dTd.mbros defillus. Pace. rij- que I to 'U. d Lr ci
Perdido Ah y retenicia 52. ...bill ext. ricche 1. iitul.: le., "Ali,,,. Ult-a 1. EruI Respect. .1 Hospital Ci, S_ f, allam elefensiva de Occidente., ractinstaurt del momenta. an date i mile or am y de 1.
Ela ca is segundo yez en.unimes I. .. ur;.r.Hv. ecro ... d ......
final del ,,-!,I, II ... I ban implies- 11.1. to uncielte'
Lor"electores reafirm .1 I ,,, Lag- do Cuba r.y., .bram ,I p.,. ra ejercH6 au poder pat Ia re' ioUrtidew I.' C r d.'!ma I
Nliblar anadjo_ porn to da, in, as, a lisroul on 1. ciltinuil. .ac. .A... of I Cm C'_ -'d '_ I Ida No
I. to 6nulc y , par 'n del' of '! p-,
1. ,.i.t.ing do do. P.,tit". .,!,H, e quo'el pucbdo britfinloo-ha die to l 1. Rural 1. ef,',= yd,;,,pl:-i prosidenlI ..Ii.ta diopuse-que Obram ad mas udua. In
In U, rulncra votaci6n efecliva celetir,.." I. .ep ublr.gc n.icm, d. 1. luch. limited. que me reemetiewerit que me ,*c ran do hi quo total del nus- Presidente de pasado no
do realidadn dicta-, to de qua puedde exponer on pull,,:" I Irs Peru quo en do
do rot.ndo 0 Joe candichitesslo on. Las 'rezu' to no esaria quo Ia I ap a capz Publiess hiciera ripiclamente -fin Is made que Of Goblerno'P.rdj6 a _ ,zI
., adds confirm.. do- in" I isd6n me. On.
ellentos, quo gerdleran 210 qwc 7 Pad P.f. quo el an, falactism, so. "-- a ). I an one orgencu-no hard quinced. ; rajl". L;.r:,Im del Cable~ .or s 1 I rhre fecreal adeclius an Ir en ,I
re u ="d'm', umu' w cj. ',e.g '.Jdarm .' is. r tud,'. crocretAndome Ia aseencienci gri ,6 lu.urod I
vieran to :24. -, .. ucionarlo. Con can I
'd 'be ": dicado do Cuba". 1. derrotando una meet n 4rlwGoblerno Revel 1. Iti! d; larn I dA cq on
Is o, .,; ... romig .p,.r. .. traraq.chin. I Ian provinclas entreguen at ... I. de or'It. Pnc' 'Oro.
Los Hit. 'Ies I I und, pro- a del Janet ... and in eftart. do
y rx zo del pueblo, agg. Halite despugs sabre at plan qt I le c.nclual6n de que Ian. (due nalichod y a 1,15orrilik; dictAndose con I. fireadidad
ItPardiercia, 20 ;Wancals dido is contian Fed cifln mayar I ye-16. of rite del
clonalmispho ". da a counter par
out, r:ral und, properI
retu ter I I d at prftid,!
local come Ira.d. ref.r.me ]as abraw P" 1. of Hospital Civil de Camagicy r.. mro h.= V "fidi'l e corr= djente docrol., 11.1 con-, ,onal, ,m de
as. y que an of de coutinular, "I I me of de Matanzas deban do &or ter cauchiclones. E paso dodo polilcit del nuev* riligigeni ,1, ',-I-,' dri.migun.1e; de Ia media propuesLos label s obtavleinin ,I tri. It la'tendencia hocia I, III to I M L. 1. fe'n.Juccer @ I ,6
alsta ri Gran Breta no.' . I itritarmods store .1. t 9r"Sioff,.',i plair'. 40
q., I hallan on ejecuel6n. I n cidr m ,,Its. Pu dep. .m
(a an, nr lab rIsmo ca general. do mediate. I Insoles. cuanto anten, par Ia Climentowl 1, d .A.: .if me in do In municiones a
"La loccl6n ca sencilla. E bid .ire, fl n I a vemente In Ieo I eproged hlleri do Informachin cob dodo, del rel."vericer, ',oil
Ins' "pe U's to I g" a desde "
sintium b.19rt'I d'. c;Ve %'A'. -' I Acerca del 'Ho.pil Infantil que 1 defense .ol. ccid lul.f. at Iraqi
rem. Los In rislas an I gft duranle guerra dpoe H .. a- helotram' y Ins a, 'tie m oy unit vigencus funt ue enl Satisfacer Ida ,..'I is Ter: d.cruirt do 1, ,media do 11 I6cehm..Afi2W.Imente me consir I Gidilerncl. to Itan cl linili,:, (I d yen t I it,
I.. .111 Po a= d;! I La Ha.'nesar condos a I e'l expadda- coda lilae mundiaYe'd
ban his C. 6 adero .iRnly .ddipde ,_X_ a b. n,, we .c.rd6 c.m1du.y1%eu clncuvd- b in indi-0 .cu.ri ,P,:,_.r; ,:_ Im, ow a per.
, _,. ,erd a tie on Ile in no a' in
," everitarn ,.fin con ,,,"a in ei vedor El orl.isir. tie Ed.c:ci6n Ricr can .=Uvou'spoyo mone- ta tie Ida azille2re. tie on C.o1w, Xje- clui quo Imain c .# yorla dle -no Ismo. Allon. he terildo dnauer tan.. a In fares ininterr gradual cle reirinas. Di)D
..ca .. of par ,I de Conall Miicfirclrg ,.,.c;riJa I'r:JnfiitlIer Conrad Adr umpida que no] 1952. segrOg'ladvis y puostow a is- "mi
qm', mnd, d I. I .: Ag.,r.. .we refirio a In I fawln I .,,I
" veram Ut!',do, dedray rg par, in oducaciiiiixviral; Ia doctors UrquiiRa ,P,.,P.da quo ,,tic.,,, __ .0. jo 4tin tp. ... prueb. III 11,oclue'us yJ mi,.14arle ., plan-, J., Ia ulllll I I aci6n del train a que lid verid, ciesarroliando at Malistro 0ostelmi del Iniftituto. olue 1' '." aunicumea 1.Iron racionecdo
ue .11 I- arimic, oIA ,. ,,rI.ni1d,,- 12 Gran BrII:: Sr, E're,,,, deula F,". sole Para tener Ia se.
.Pnilb., 'XI.Ii. it 0 ....ri. I "liele. q de 'a en' do laespeciallelad pediatrics. El s,?io' ifia. Franc'ja y los Estadog Undic I'll Coredileperoe se usan con III efer.
* at Plider nueva rite pg. f a16 snbfe In ampliaci6o ,.I. p oil. .rual I, ,pro 6 clue Efectuar ]as youtan pormedi o del guridad
cuando se:eeltb 16 hiche contra Ia rearch5o en sOfian7a rural. las-funcuInes de Ia.~ dr in tri C.. eren- to maxima.
gn elecdones, de re. q Prostelooto hlzn ,. i.Rr.' 1. independence del "Is loy-Derroto creando el oil Comnii a que antes so he e ref
gidares Man tde ante. I 'as concel.s." __ I ucla ambulanle, ]a esciala uucl l. In tc,_ .saber in des -D-' Los ,.cialulas que trite n 1. n ,- 1. I T ) selialandole a Oslo sus !unciones El sonador Johnson PIdI6 at we;re. le el mismo nombre de bano do urismo, on suatituct6n de cit.
- --- r,,awabr, Tla.,... y C q.,Pcirari6n.N. u.1 del y tarto Pace que informant .. .... I c dr1. I I I A., Regla 5 ... ri-m- Clya act.. ".. do. tocular d1,p- our of general J. LI I j. -, 11 ,,iil,,,e 1. difte.h.cl le we mrun ittirman que Ia .J. I ca facultad- El Cousejo ast In acor
tiene derech. de ,It. .b .. rg.nismo au d I E,& t jrfe del
U ne 6IJ6y E i dispu ta con Fra i i cia ,4ulfmt. ca,, 1. Salo do lqnl,,,.. -;, tr.t.d- ., ..,.I G.Irnern. dice wrorn. tondrA law funeoune, delyl.n. 10_Cam. ,amplemenia do I.. .u_ ton 111 Est.do Mayor ,
,pse en .giptoert su miiglotill. del J4.wp.t.j do GuanlA. que Ia Camara J I. d I leamiento general y supe I 4 ava ,cIoJ5a,%p,1-.lx1d, p, ,I" ta do ecouares, laull rein iltool.,
- a a ,iuallb '- ucixtirollrdece le" -in c ,ri quo .'
... I name we acurdo acel .... law miluddoxi law p .... do Po alt. ,I 1. do 1. clem do in. mount.. t I.c I res n el ol.tructo- Ila ...... id. r.' uurmdaz 11.
- paa 1. r.nwI,.rr,6u pab C.-j' 'FU
Resume de las noticias Utternacionales de un ,116m Camara Alt. SI OI TI-Itairal Carol- Pat', ."are, 6 clear im. Ca Core., El .ec otiajo Pace dij. quo ,J
" ,a, o 6.-Congiderancin of Conseia Ia no. .'I ...... c .red
i d,,Il .do ,, ,urorrnru. tu.cicral iowune .'I.. it que wadra me. -rx,, estudiar tdas Ejrc1ta III
Xbl"ll 'I A'I idad r resolver In situation or I., ,.I did, C.
So acordo cumplarten ar ouwi,.n,, relllum.d.I c-- 1-1 rva ,.,, g-1, r.lstcg c mun,
11 r '"'Ia fnrma Ins Ale.1do, Miau,,p.JO y de 1" redd., q.e deba. .drPt-d con ..... m, do 19 Segunda Guerra Mun.
un violent, aleaje. tie Nr.,up,,lA6n-dI inclos 1-no. idr- n't'r,pw- .1'."-ra',.ili ',o c ',Iplr l.d. In
Be itIZO Wn'mcgrel( del p,,Ild, T u .,I p.r.itnecon I. ., F.-. ur- no WIA. Apolet 1. ,rer.que I] afri- rion (oil Ia diuacon del personal do In ouc rida redartand "" Concoj.1c. qu.e no hubieren, prostado ,esperto a Jas zatras do 1952 y 19-93. dial. per. car, may Pace pr.d.c,,6.
No. ....ur. .gi b q can deber -,' 'OL" Carlo ""an"' 11jaud.l. ulteg,.d. r. 1. form. I R ri
narminaldatto dad ex de IA nave. en cuYi tr Ph "'car R wer I union Idio- In, Ba-P.,d,,Sangie. que rad:can Moentras tanto. Jos durluerntw .11 ,j j"-Zt 1.1 .igen Jos Artle.1m, -- At . it,
- -_ I ca our rcol- ig' Ii do Ia Ley guiente: 3 miembros del Instituto de ducct6n de Zru!i .'ld,7Iu.'rr- '. ,a gr'._.dIlf;i1;;cI_ con of primer nunistro Inci6n ocurrieron trow; muert ,i at aedx- mm (,(trial Parevolucl6n natural. In ., Ir do Prilinew. 'n I. hall 'a 60 yr 6 Organic. do "" Ist.lull-rion del A7urar. .1 du 1. dos pr%6pgs docagr lspiiawta .he.
, = I,,, p otr an. ,to ,us ,aid-.. I or"-,, of 'bli,%.
egipcio, Neguibrion R .I. Rfricano, won ,decla- dos pur ci pre idente Batista _u .a T.','., pu. del' preou'pues ad. 1" A,,,,I.cin de Colones de Cumi. 3 do a 6m ondiente a
po, ii zf 7 Manicipias, acordo Ia adopelon de
m1kreoles. P rAELotoigouzalmernte Idlornas n Icialew Xrurrn, de 1M a 1944. redctand- ,a 1. defen. do one ,.is. problem. a Pro ,
8;9 d IRS Nachman Until" par Ia Conalltucidn de Afrlm del Spa. al effect el correspondent Reg;&-,que amenaza con obligar a I all .,A m.did.. quityselesfiltrol', pell,,,nld, 1. Aw .... c,.n N.,lonal dc Ho ... da Is~ foriclow h. sid. "quells, debid.
thin It que trate In. dispute. ferna I! I Francia .1 so crunie a ,,,
son I In in Mr. inionto do Ia firma de los aludidos 8 respect, I dos do Cuba. I de Ia Ca eduacion a quo se nocesitan diecisiet meses
c16 i lixico Futt aprobado que lot Capiluju tlAtad0s -tantn shadow coma alema. ,1.,, 1.6.mula, ,,dIp,1.".xaAb1ye',,.'.imu it, T.baj.dn,,s do Cuba, 2 de ]a para alcanzar el volu'rien de produc, uyo fin aprob6 in ,fede.ra.cum Nacional de Trabaj- euvri normal.
conference con Rated Afill jefe c g.di. told wi.toridemin framesso.' E( Lcy-Dero- A
I reaj: of I Ira 1. juipil c Instrumental de Has title. lie- d
cle Medicine, quo halijan at a me- ran poderd.,,ir-,,r.I.,,,,m.ismimen .Ia em,. y par ,I Ing. AGablnet triftilstrn M Zrie- I con race 9 I I Lap "
Por Is hualga petroleum de I- U, ., rit. I die I- Pll a que me dispose c clegadolidel Entregoid.
trier Abdel Xhalek Haamouna; of im- de uc c:dd d- Castril. cum. d
cretarlo tie in LJZa Armbe, Abdel I ?X61 d1S;.T W:Ijtsm I Preston consomank 1. gaidelins, lkrgnd. do Ia Dkrecci6n de A j sixtoo. ve I nto d_ q emel A.Ilciald'
P"Intived r f"'I'a fi "" P gobierno. que presidirA ]a Comm n. : do Chile feel "Aptu=odc = nt'
of .1 I on Minton Ia Social y paradox a laSeec6n de ro, oel 6, I.. c u'i nucIl. peto.i6n do all
Z P United) _EI ml-' A.unt.o Varian del Micum erl., on le- P,, dan re's'ol yer"el*',,r.ub'lem'a en !as cargo tendril que heart, prestado on procederi de ineor- i del Mused.
a we e 1, r, rt: I.
can, nle integren nuevalloonle a dicho Dame e'e zar Jos estudlos que so I I
" w" mele."i" ,1"n Mitr- CIUDAD MEXICO. mayo 0. (Unl- n d I aEt o aComa Iii i NUEVA ORK. mayo 9. (United).
Plot de ,om I. arfa.
to rojg'd.i.: quo ,O: S'mot 1.e,e, ,,.I Ila. ante del did 25 del ca
i rea ad. r. La PrImera. Dania, chilena, metal
Pul.t. coalition de -incitacion d).-EI wermear Antonio Bermiulez.'eton. .ca desert v Ins Carter- hall confutdo. y que tienon por obje
Beri"Youaeff calificii cle I a 1. I I.
director de Ia citimpallits operas. Per, En rel2cj6n c6o el Sanatoria No Cancillerjas de Jxle en 'Ia forma establecida en It to proponer at Gobierno as medidas Rosa Markman tie Gonzalez Videl..
verbilin do que lox mlembroo ,.I, a.- u.,: d', pirdc.aor '&n. TZria.moole: il Gran BOtnh.. Francis y low Es- r Icu a 60 de Ia citarill Ley Ortiguo i consideraci6n tie in regular el acusteri- bbtuva It titulo tie Madre del Mine a
el, Goldierno, "Petr6le Mexicanos",'cional de "Tape& tie i, A t ,, : .I onto de azuear .1 .,,,ad. h1bre bay, y en un discurso do aceptatc,16il
I d1ja que Jos .ut.m6,ll-. an If nocto Plooidenle propuso que an of Ti am do III Municipios; dete gn accosarlas Para
aidine14 tie Cben'k lia.blit., re, do al Reneral Matthew B. Ridg Colianles: :- do, Unicesi. 11
side tramlamaded do .. pri.iiin is riturd. us rmala
w*Y I In emnalcuesuci., we orden6 nue de M6xic. sentirin p u I ", Municipal de Trinidad we constat-: J altmanes ban su endo one Oliclose queol quOrum do I.. C m.,aw mundial azucaera. haruindolas efee- del ga-lardon, hizo un arnamle told Jerba Vm clondlellied, an Tunez, ,I ... ... In plio.l: fin tie evitar Ia a todss las mujermm ps. q I ,'I.
it merest inenedlatanuente m!fd;iga unit woolen ,sez 'desesperada- de .,.line. ..u un Hospital Modelo y un Co.nt,., ,id,e 1dunn:rrcc deIg ,e.,m, so. NI-nicipa Is me rmara n a of nu, ca
,,,,I c n1c, par 1. so de [a hurign. petrolora. en Ian Fi- lic :% f urt do Jos prectos; plan su court on Is. term de ci n
at M it, Salubrodad. con todos I new '. an de low tentacles mero de sus Correjales que est6n on I 'u' li.ol. In""' c suvar Ia civilizadon.
Argentina Dij If Madstra que ha dado Ins- tallow Unid.. Idelarflos Para complemented de me- Para ?ue Osten Puedan see firmadcv; possession de sus carbon. -..do r el. on on low .
rucci.nes, &I Meal General de I Agrego qua hall a 'pocn.w esperan- do integaJ is mistencia y ]a preen- ,n.!,,.,,,h,,,Ijd.IAml,,.. bon.d.. a Enewta Loy-Docreto me establecen tudlos que realwe estiones que El galardon to fu6 entrefstel
Derastador Incendle on Buenos Rcpdblicml pam quo Retee contra I, -- de poder ernibarcer xissolina de non do I., crifermId.d... lie act. '. I'm O,_ 1 iamb On atram modidas relatives a low ru-tlti Republic. ha averudo'llefec._ se flora do Genzalei, Videl.toons uld
Air. partioln, despu a tie Ia publicac on do emergencies Para his Estadeal frOnte- Los crodilow existent. par. I.- (6e exte mrs antes de que Ia Union PTcSUDL1o5t09 Ordinaries MUnicies luand a en Pro do Its ,,,an leti a Imu "a colebrado on ol .1
",rdIn del din" ayer en of Perin 1 95.1. mdiante un ... erdo azucarera dart M ria. y .1 real -intlera. sets
BUENOS AIRES, .my. 9. 'United'. 'I," rizoi; de Chihuahua, Baja, CalifDrnin. alenciones cle salubridad en todo el SoviEidoa tells. "a I I Ilatuoulad do In ,or del Ejeren. Economic. do 1952
del proplo partar. pare Ia pro So, ro. y SaxImt. que important a lerillaito national. a juzgar par J- u- unie'. 1, in vez sogrenderneldri6nolowe prarrogados Jos torminox de ca 'a c I er, international que ,enga clenle, verwon de todaw partem del
Un Incendl, q"' "' "'-'do dose "I Ics ert Ind- or ,.Ie de I& R-Ji na que con- "" c .... J. c-up""to '" '.'I' .. sebre in unit -ilin Ile Para Ia aprobaci6n de los mism as a sustain el que "Irt In., ,or: ..,p . file faulado on riluncloiEl aleduerzo fue ofrecido par
trom h7 III ol Od,,,c,. re en Ia forma sigulonte: el del acipit, Londres en el ano 1937. Com te cle Madrea Anuale-swo.
I I ma' contra In -stades; UnIclow. .at da de 11 .., '. Ail'-snio. Si sturdier. cualquiera 2 del Articula 2 cle del Derreto 665 -reatin. P.. I... .I' Par Itn,,. 4du 1. r I 'Idpr 1r.t.d .,c
do nfas .cup-c elliegada Anal del Rcne-urne. de )am F Ira
lied A 'cirlher Y. on .I. ,.I Ridgway Proxima did 19. .Djjll tambion quo Ia produccilin par ,hatulante. cuando ei min poa .... easaw. 1. firm. do 1.
In ...pan I on cana, aunjue jut lei ente Para hit- esta tile.ellme. debe ,I, no menor se ap aaaria duranto James mcies v de 19 de'febrero do 1949. basis el
catal. causd do field estimados en Sudifrieljf cer frente a as necesidnades de I R de $1 50. we tirwtornarfa todo el program del dia 26 de mayo rnruc..; OI del D esm ienteir los presagios b6lticos
ird Ion" de peseta y Irisionics R once r iden Pill, 5 hova Of it 6 del rntr:' 11,
bomber sogtin Jos autorkhades. El Idionami inditter. sifriessuld h. de ulayor peril, de 12 nation, no podria So aprobo una renovacift integral re;M do 0 c lt' par. motAn di,- m do junto, v of del acipite 7 haso" a er sumentads. de made atmediwo de las Jetaturas Locales de Sanidad. as Ia, A i dos
CuatT d w b noberies; me orcuon- see el general de swullifirle. Para tender a Ia hardnente cSollatie4 paia ir de con mAnera paulatina y I, an Irma soberarn. de T di. 12 del propio mes de ju
ado a causs, cle his .to I ,, ;
tran an Brave Aillost"s x h.,In tart-I I- rollirlt '- ul.'Id W atribuidos al alm irate Fechteler
quemaduram. ClUDADEIDEL CABO, mayn g junto R 1. frontera. po. Ilow- 1. odificar... de un ornard; a ,interior, Jos Ayuniamentor
i ,;W H Centro Local de Salubriclad, en c3da racillmn Iludar,,r, par,,, ,,.rm,. rcr probadas esm Pre'upuestrat on. I
Emouelto en gligrama Irrwiporal.!I SUriiject m1nistra de 'I'lerras, -tados Unidos Mururip;o. de mayors preparcumes Hista ahora., to ... c Prevnici., .,n 1. les del did 30 del cited. me, do ju
. vapor argon no "Rio Saint. Co. Ilder nacionalista d & n R esorn Fede,.1 el 27 on, Ill
BUENOS, AIRES, mayo 9 I INS,_ Africa del Sur, dijo ante el ParlR.: loI do aw capitals tie Provincim y ertioe9wel, I L proroas dispooiciones, on camr-'Segiiin tin diario parisino, "In guerra estntlaria
que state Ia ,.I or bq I a do law piltill.,junte,,lisgun canto I 'us rigre-w ,J Gabice.
I n lueate Wm ral mOntri'valoclue. que eq el afrl,, piden & Ia Corte Suprerna, it I F on e it Pro 1. iii roan. entregaran' el cuarenin to a Ins tiarmino. que me eslm lecenI antes de 1960. El bornbardeo.at,6mico a Albi6n"
'I ventualmeritt nor e .U Ia dru dtid Ia exillia quo anteriormente. regiran en rol3cl6n,
Ide 5 qy gestar auxillonal'c"O on Interdict or cje u
-yapar.'RF Sort. ,u,:', do 1. 11 to %inice, Idioms official de Africa del Ferrooarriles AZZOG'oblerem, Yirta2l, EwtiI, Con row brindarin ter. __ con I ns proxinins Presupuestris Ordi- -_
maroon to argentine. qua me halla rue- Sur. v cios de character preventive, de tu- il narrow Pravincialms ,par. 1952-53. PARIS. rriazo P. (Uniteti).-El did-, 5.-Leo submarines norteamerica.
varnente at garete, team haberse rate Strydam dija quo no ow partidaric, WAb HTGTON mayo 9 IINS- berculosis, Fifills. adistenc in or o ri publiel hay to que no:
d Obtenido del hagaZ0 I e 1 Tambien we acordo, dejar sin efec- "Le Martin- !.,,,.n j,un !.,,,1.,.,dcxrm11 y dxPl
. - Los a ago a, de irex hirmandades fe- infantile, % acunacian proven ivot at,u-- to Ind,, Id lie," ,, a ,,-I,,,, die, wer an ,arnue secret. del c.- oil am one. Ot.s"
dart, do de "' ,erff ,a,,- do,.Alb,:,i,. bay gobernada par Jos
. ,..a. elelron hoT una instancia clan de emergencies Para to, porter-, Ca fia prod I .,.!IrI. dq,.l.nd. in. ; ,, 1'eand s'1Td nicti,
- ucen en log ,Q. O.t .
Carl, Supreme, ,,or .... do lat low. ,nwlu-i6n do lipa odursicionai, realcles Y Conceial:, I no irolccm j I Im M ._V .. aramete r ..I.
.. mulliane. ..be. 1. 'no.. 4 d...
in t.rum m.ed to Pro3 i.m umi.ru WMam Fechtele,14 qguc vro_ :44 1,drt M t= t. do 1.5
d .I -ecrionex irrificas v del I n.c ry
M arma Ia gran falsificacibn de, Is. do I' d"t ,,ian E. U. tabaco sintki" jusainicare "eslar en ix;-ion de X.1" 4, 60 ddd_,.T, -fee.
dr to, fxrr-rr.,,1,% y I, dle P .... ran. .donstle, u, / ,c Ila, n us dOWM; qut I& ffucrswr l In- ,rpr rdaiern.. T..IIIn r. I' "
I ju c.l ( Smildr; cf .6earoto hujdr;; k Imanj awdrom !- IhPc I oratorio de exam .ne. ,do .,Y..Pw IA1I-!c-I:t' .r.ha crerestaclo Of Jura- do 11viscumnitaid -onibrvendy.to .. I.,
posaportes am ericanos en Brasild Almr--'n-- anewores letrados qua 'a d I.rl, id ,In, I ON may* 1. men : Ley onatitucional; ,;, :, .
,rise I :d. r. nostico de onlermed.do, Ia labor." -afanrui bay in Fund came clue Ian Alcald.. Municipal. toxins. Ruid.
lb)7* em interdict of It as' tres din, do list, 1, But '
1 or un magistrado federal de Cley ; In Podlutda ". yoncenaun "orri I I M"Id I
ItZ ,d Jib It tabaen y hue .1 u -to in.
ofiris Ol irandmolie, I ,ad allado cle forrom er% b .e:6re odoludled III a_ pa ,ilrias inlocried... En In t'ru: eilin de, Inve.tig.cuicas A-carcra:i, ,War ante lot or Tfmfi' paderio Proyect2dcj.P2ra 12S fuerzas erineo. a trene pr.yIc.
yj.l1i,..p jurt.. idet(itil of. clones nou aletr. oubdim
-11 ,lend* a 1" d- ferr- do ewp 1 1 I "'.e del T,.I.d. N-t .rltico on Europa un u AdemAs cle OCUPPTRio de Janeiro eir el centre de Ia vanilla red de Fi g cialmento pa refirenclose a an prod
. derl.r.rwo en huOg.. Actual., o ra ambulan I 1. Ley Organic. d: 1U"Illunici
i cu"' .Idtiodd. do to c"' *zu ... n'ue Para fines de 1952. ,, do 1. witc.66n en tierra y sure
falsificaciones. Penetran en EX. muchos espias c.m= ente do Ia tustan- ];I, her- jeeps y ,[tin.% de observaci6n de puede emplears. on I...crol 1, e r r I- do paid ol act. do turn. de poitesion. a littaidade re- on toda Europa suglere Ia fDdma on,
In.. de'.xq.inFI.w. f.g.nc,., .3 rr,airlamerte r2biones, ]Nte not, el Gabernador de In ProvinCI2 ,E. Washington, 1. ma ris anar on ,s -.
duclores, Pla!if it ,ciffilaclone. require uo tbgrrm, eg.r ... y 'a ante el Mirdstro tie Galbernacan. ,all dos ... intic ,.tog6ru,.mentr que lint divorces paisdes slid as Po
ron. ap'. 8 ca, F, I -Ian atecar en e Beer~ par
-F rnodi.ri ,., 1.1aloaWericanos. quIenes jy con T -'I Sr. President III '] r h.,a hocho Jet in arme III
NEW YORK' may. 9. fUp'e old ,It, I Expert-import I Bank it hiptio to c xomadamento de 2 y media P'0 product Ila side patentado per to c"'T'
P"' y "r" ,.r' njorilw Ind,, e; dicen que to., necewitantipor unns !F samildnes "I thildrom oullones ev ellilate, Y lid it as, Un!'Un 1-'1 "I' Ia Armada nitrate, que c3emplo Turquia atacaria at C;auraso
Istan pe.IIr On last Es.d., U.j. ell s En verclad ti,,le es tin rdid me. .dl..L.r 171 IC.e,,j. do 1. p.,ibi
an a Koice. d, Nu ... "i ,.I en Cuba Jos onvases, Para azocar.' _Y h g.
dos con pas Porten faluus copied., do diaries 0 r.al u.. do E. (I on Francis Ella .-6n,1b,,a,1d -, :udb ,O tervicios of Dr. Jean U ej -,,,-,,r.; ....... F.,,,,i,, no he ele"t- T115. .1 rul y Grecia.
a P"cla" -- "w" '..P. maye 9, Ul,_ p,.bl,,.s we In ,' a a b teludo del JI.R.1o S, I c r a 1. .ru,' n.d., hitric.d. 0Ins ciudadanas norteamericanos que abil ,,, z I a ,,,,que to fin mediltile Ia exenci6n de impuestos. I Asullourn., ,I suputest. infoze In
on, p., nuliu, tales credillOw WASHINGTON, propi'dode. e.pr-nd. as XJla 2 YL19a5le'18 -t-c-- a 9-11B
as, nomblew. descri clones, four. our, iLl'ales Ibn1d ,,"Ir quirric, 5" f"acas y coin -a arriuutiund. .1 ofecto yute de In In ."'. nl edd no Per su P. H-g-.
han side embareadow, segun dice el trul Un funcicalorl. del Goblerno clijo Que I en b os- it ,:. o"Ti, n'to
us ,:. 1,, I dd on similares a] ta a' s';'ditl. -a to "I".
Banco tie ExportacitInt, I p Ite- lu .,Io, y'I 'bir n!d., _,,, .,or ,,no it pat mezclario con keref o'dii'Flelaeler. at ent' tr.' b
6diro "World Telegram". elqu it, ditinp I ,st, it,- Ia gp I- D, Ln,,d,,,, anild, -1 r Mundi," di.
.tied qua 1. !t, a[ fl. Is urso. .. .1 low I enoc., y my.de c-' ,.a Y title 1, ,,rd.j. do .,_I ........
tividad do falwj Ira' na Ic' ch5n Ila Indicado cibe Is dmpa ", P livd, ,,, Cub.. .,I came .larger
P"i I I, fpi, is I, facil In tar' '.' dp,[' "" ...... a., ni.teriales r Icum d, 'L, Monde' d"fal quo ,, qu, olluvri ,I informed. se infor.6
J- I p ... War ,Is 3reyd lece de mode (ar din pas pil p,,,,.,,.. lant I que sulolantar 170.0DOAN .".I ca_ low 'acilid. do. h.bitedien par, I. I~ FP
an d doleires call norruca paa harer mas human., y dsprrublow de fibras lanto or ,ord""t. 'e"'. ron v., r... me el ItItruslorio del Exterior y el
I ri.1 I'd to n mpr- ;. a claims. to real e mul I mport.nte taltacion de industries nueva3 en of fi1,17:; In .ou-iiiiiiig. du .... I no toner clit
spe, en to. e aneiro., I el actiment, fr.i n ca i c' do el objeto tie 5111IRRRr Ion compares do saniltria 1. -,ctodll, do ]ad r. I I In caparidad do P.eiu- L
Low !unckoharlos tlemblan at penwa, .n rI ournr. y data, In poder del Jos Extisdow Unities on Francin. sinos I it alidados, con tin owfuerzo comun y ca. cnuento del mismo. e MandI7
In Las cr djtos artuales con I !- I T..lu6. a, ,cflri6 I] Sr 1 or .n.d.. para defender
u-ndos nortearnericamis in I Estado. a h' formMocin I d culitild. we trol. a. up le-1 I- I-ilo- pa PeId,,, 'a Europa afirmit que el supuesto informed lug
J ,I-rril. it I Mp.ul' "'On't' vii. do lan ____ Ir I~ juiibulid.drw Occodentai Nuestru poderio auricula
en r raulnw 1p red It, ... amoln1o de allow do 1, lir-- t-n noilid, par el Primer Lord del
. am ow Of T F t. ilict do A-nlos V ...... Palermo 1. Due, ca - do f1b.ric.l- to
ban .aid. In In yl;.': aqn.,r ,,,h dn ul 1, Janeiro ,w ,Iualmentr con- "-Imuml N.so,' ,.n. dr"l *F_11- -I-, dta Ira., ill.' r zco
).a ageritow carm, true an ". do ,,,, dnl.r de'rid, ... do I.. do ,a. djo munifflue, -,..-n- werAn I joi- de .,I..I y r.p-d.tc.n,, Aire, III.
net_ our puesto a hacer Direccuul de 6 rular, do procerfor Inme Ia arn "Ll, Monde' c.,,.,uj-do eu -,
:,tdo ,i.jdind. par I.. cap a gent,, tie Intrin .... 4. N do 1. Ofi. do Salubrulat y can an I f7o 1. it- rdened del c of',
' $1 5q0.0G0 DO ... jil.doull ,to May. ud ,%.dwludios n--.,i- can I.
mericamas. cal Federal it(- loy"I'Latlore.,l, Peru exted an"I"P" iF '. u, a'cM 1r.que i umelua y ,it literal ca ... rvador. poro,, d,'l'.,d',s ',;'na Illextr-rius T.M.. do Colo.. lm
Aflade It dl.rio rcoyorquino que h,;d;,,wp-ty ,,,,rt,,, r,1r, .njdr.w inde. scrin hecho on no Ia -pc, r- del Minister,,,, It.,- ,.I Id .
- Uud I, I, iiis'expecial referourt. h an, Ira 'Tu, uir.'ul.-. Afu-to. on, Generates Ridgway y Cliark
nd. ti Eduellcion se ha,, poobl, presto CIUDAD MEX 9 I Hi tie p -n
Jos agent, tjouina an col Ewlad ,uron del Rful fiscal que term)..
to ,-on esas pasalourtei; clue pare. -_ - ,rrr-ol-. led l-D- ,a p.w.bld.d de f.brr.rX,.pI par. Fcsb'1 c.rr. riur .caba de rogr-,
or quinient a d6lRres "I 3o do Junto. Ins ,.. unC1.w*t- 11 In-,n- TOKIO. mayo 9 (INSI.-El geneor an .n ... ______ _____ pr.6d,-o run It b.A..u I- '- Washington desrute, do I,~
rtruigtus .6b I "I 11"raidn'.Irl e'. g "" quo ,on rdnuid., Per anrobn III%~ w Pirelli ana tran On Ia chreel esperando Aer I e- it c d "" .
que promise five paw.'rale. modul or j.,er (onto, age...,. I 1-n P-fil -olarmollult- Par, 11 ,ad- Judit. deuterium de hither %,dJnwnirndn en ]a mnveniencia im quo Europe. ol,%o el -tipuesu. ulfim, on ra) Illattheiv B Rldgiay y su suce- .
I iprllp.rdls 1. forma Pa- -rn IR at Con,~ I Ssgurld2d de sor Inern Supremn Conamardarde III
Nilifien Portuondo se Preonclon de In flebr; amaritla ) Ida incitedurria de Ins dittiah", q., r hera prostar out Ins Nariones Unidab d 1.
- del pniuditmo. de 1.1, u ,an 1. Or. I die Primer. do m.Yn on. 1. dlI- .tloapu III, ,as .-.1 Alip.m. do In., Paulus me. -s- "' N Unidas en el'Lejan
,an ...... n ..ndi.1 de Ia Salud. chistaw "c2conswo dialwid ,puy. 1. in a: Oriente. general Mark Cl.rls,-g-.
14. ,in,,c;u& ,-turidk m, lot
So dorm 1.11-cl.r.66o ,anrdi. rinuniorta., on I 'uolI, encrirmn llow I hodust,1,16 I.mblit. sabre 1, dest,1-16. hi'll
.1 I me b Me I an.. saren hoy a Tokio despu6s de una
SABANAS DE W A RANDOL acre(fitili en Ia ONU ada ,ectnr III in recogida do ba. personsin Y X de 'Incuenta rmul- 'd nader. y sabre 6 .Jalivitch..' -Frchtelpr cree our Ia xiierra es vnila a Colrea DesticlOw de d"candu
urww q I super y perfecefone to. iAron heridam I
__ --,- __ ,ruenin del humo de los horned tie inevitable antes de q
EVA YORK. .my- 9 I API E act IP60 'i"qu- del pgantesco avion "Constelacilin"
I I no tales. carbon vegetal, aid coma de In Ins- ra que tonta on ou pla, crD osd estre.
on *ruI' Institutos YR tqlaci6n it I cur. I ndustriax nueas. chum do Gibraltar y as ar anr]nF In que realizaron el viajo. Ridgway
octo 10 Prinittir Congo". ,ad, it ,,lplletl:
Ilia dfiez Pretuaridn. III _e"" a 'Z .
fel D ,,I. 6L. I do .rt.PI y de Carer, Como 12 de arms.. xudian6viles, etc.,'y I Canal tie Suez. triurfara' Los city, a Ins corresponsales quo habia
elegado Permariento de Cudd% u; I. .. "an' del e ,W;orPd lie in u ril en It P2ix 1, dos lot tionen actualmento on sus
on "m dito tie it. '
I is, Naclonew Uridas. d,.pukwd So a arb6ac' Hoban, 6 quedadn "agradecido par
15,al 15rd.e',c liembel pr6ximo, :ede'&M .r:'I. adIrlio-'eic'. do eq u'- I -a mart .hoMr teWo T rig,__ El Dr. Gusta% Gutuirrez, Pecs!
Las camp*onavi do todon lits Vompoo. Ecan6ml pres6utar hay sus credend e aq ,,, lei ongreso Internecional pas' desire arandirlim.do y let into 2-Fechteler cree que. .we, ,,,,u_ nodo ]a oportunidad de mostrar eIe
cast Y au* gve Lie, secretary general di eupow dente de ]a Junta Naclonal de Eco gun
. cl_,. ;qc".o
.I III HiRione. habltindtl3e .eleccionarn racitin, microocopl,, nomia, pidto que estos notation pass- ,
radwas. Warandell AZUCENA. stesapre all priMeral. Pru& Ilds, d166 a la.Pre.w. 1. wiguient, tie- e te ..,c 1. herho n octuldre de 1 51 per ,Imagnifirn commando" In Carew, a au
belae. ExUa Ia Marco ReqLatrada "AZUCENA" on Ia orilla. eltraci n: Pais pare rendirle h;mumaji, 1. ,Iotru,-, = 1. radn a le,slud jo del organi-smn quo pre- comanclarle general Eisnh- ,. lr ll ';urug. de toda Is vida", el general
Con relative, de ard proseetwellin .e.n- do Caring J in Jay, P- ,nd reparaci6ri, -on.;- 'it I it
,,, I .,( ,I C.n.Oj.. mil paracaidima, ru,,,,, %,ul. Clark. Este, o su ye me crusted m.,e snhotlaran no credans pert. tru 6 luepo R teeter sabre Im ,flerrele Aola, o In o de E, ,sfrch.
de credenciales, at I,,rta,,. e .... 11 llule, m I r fin de mesaw do LAb.r.1- I S, Pas data co_ c
Do Youlla ea loo wallom Itiendcui y almacenes. del local que a I I 9 Ae better Podido "yer con
do Ins Nocimen U.1d... .P1-1 oeil. ,pind, ,,, ', ,1A.t. reterid. de .zUc.r y de Inn me. t. ilpiatuilid.d pare Is' 'I firroi, L Cl.diad Sx.11I.A. Contra .cup. ln,%,t,,t Nn .Ila, de it,- du tiw loroadasoror el Inatitu to l, 'I'"- 3 Fechicler rreurda que ,I 'or- ,.Iltt*. sabre !!I torrent, Ins rarely cumWARM 01. Y M ANkS "AZU prGp6.ItG de I nuov. ll.lbi-. do Co- NArlonal de Salubehilad in I. I. can ,-,I-.. do JnIhgen-, rul,;u-n-,.uo plejo, problems cle eate commando"
CERV I"P- alone,- I111PL.A. c lul. crulflen ,,,,, a I "' R u ,, ,,,, ,,,, ylltulia", I ---ba d prowler nuesir,, ma,,mo -,. d.S .,Ijit ,1J,-,,,,,rd. de c .... 1. Ciu. Lit Edlewri6sw Rural io obreio% de Ia industrin y ri wonor 0 b q .'gou'.. it,
ca ", ,,,,. I..t,.rde,' Ma __turaou5n .1 Joe~ que ul- real, "" _'1111.. , 1.111i'd, -d utul; raud- reocup.1- Pe,,d,,,Ie do 1. Republic..
I trudad tie N--- :,,,- .Z jldarui.d, IntfIC" IonI it Una d. ,..,.. p ,,I caml it, ,.,,a "oll.. EM L-M 4111 n klf
.and. 1. ca. I,. "'."I'rue de 1. ?c- E cjtulistr, de Agriculture y el in 4-Un r)rrell. O.lp,, '
-le- d- 1, In Flulal, lullnut. N, sell ; ... 1,I ,52 it
;d.s. Per- 1-91.I ,,,I lo. oil I riontl de M. pl, b',' 5. ca ]a reference a ]a d:,- Allied~ Lopez Cast.re expuy si. do ,,..d,, irure- es dNi; *A
------- __ ___ ____ Posit., quo n"P-u la, a,""d.oll, !_'l c. IQsplI.I L., Au, o "in ., 14. IT
Celli "' rion rural. de 1, que file ere, at. sieron at Consojo que In c ntia is o". s F_ TTI T M OM
I de V- ill Arn ,.,,I, red. Ill C lrl,.Ia' ""
'do c5t- m-g.ni den5o, .,,all un. I'll I 2 I I, "D ,i--,.,i, do
,6niple ad. I .... Ia, edifi- ,I ""a
dad I I to u, 'in rural Irabaillia lrull-ud- do, par It institute Cub M : i., .II.S "J"d Itl Fill ole nitel.n.l. a quo 'I" j 1. doctors rquloga Clue IA oporluoulad on quo doberuie..ll 'M l' 'n, -" I
'.22 .'Cuba,' que ucap, Pur llgui,Il, I 7 %- nudort- del ,C,,.l, .,A t a I I\;, fla --I,-- bultz.,um del Azucar. ]as azurares de jusa Poona ocupar a] cu.itto jin de
_ I- I ini ,go I -. -. Celli~ do Zinou w 8 Ill I e .. r: F-- Ick. 'Itt -CuotaEmsieri-I a1ra_1952!'_hmwLut In iturria I~ nerodr.m,, do
,.% d"o it, Is ;r ,ad I ".
.. I l ", .." .. .... I --l .... P ....... ru.-nt "! .... r -d-i_'E,,u1T. e Mo'al es do ,bjto do Brandon debates pu- Dinamarea, Halancia, Beigiva y Fran-
. I hit. __ V I. r
, : u f .... do old ... r ,,,,l,-rd,, u-,os. I ,,,,,,,, ,I Ia. 1,
, C" 11 It, I on -Il.r Ia ouxru, y el Iro tie De.sinsec ',.' "" .',', ,, ,I do .......... U.....'-.1nos y it Misionew blicodad.. exoreallindoo no di- r-
'), gcrric,,d.n r, d.cxti ... Rur.lu, S,],,i ..dad Ub ... y Rural. El president Batista cren In, hn. I, ,,, I ) 91 rwMU pgZlrr. illue 1,P-lill ",'I d A'b'.,I. do Lrehi,, lowlit.l. Colli.. d earopennim p ... rofia, .I,
- I I ... N.:. -) I .on, to,:, ,, doIhg,,.. Ecifficar- it, an. E.,,um area C I -. I
, I Q I An im 4br- par. q1,1 ,I I u Para que ;.
.1 In ... tided In, dIsII" 1-1 llroy,, ,;, 1, Salubridad Nocu,-1 I lumltm; n miurd una ornision -IMPORTADORA DE NIVERES CALERO. SAL
lque tiendwin en .r g, P e ones pliandowe .,I or,""ce y .
" ,.I I I""'t"'w"i .. Clint u Cur'.. le.l.,
I I 11 I '""' Fnlav vI C L r Educ.li- I., .ri, inI 1 blow Once qesarr-liadow ... tumo;- colr. .,
.1 -- , V on ente. del It a,.
-11 1 / j.',','t lt.lo do Huntine. 'nine ,I tewradrsupor pods og in sionerris
I.. El gobi.,uni del p-uint, Pilh?,t, C,.,I.,, do Abosto do Lecture. T:,',I _n .gricollwotimuninertu; do citron, r-n- I
anuncia. pnrcmi rooductn. sit foroc ;J,,y,.du He 1rlutur,'"'I ".ru xr'.1, -q.r., .jjmitm.. modall., higorn.
"I 1,1,,Iihn it, urnplir todr. Ins o as rou".1 c-lie., Arld . law, vederlearift, labilratoristaw. den- It ,
"us an ,
Audiotone solutions el promises Inderilreinnalts couir n od' 'W, ',. %endTan a rendirle un hnmp ,, I, E. r. D.
I .1 Cuicurnlerari. de 1. Ind.: u.,,jvem irolclo.1tigiclow. Los Rspeclos wrim I
I I z6blems de lag dificults- I'licir. all rrolit.or.. dmu,:iAI-. ,,, -jI .,a I. ,due
,gru'l., I., ,Iibart.d tie 1- PLJehl'A, ill pencirricaity gdrh ter main,.d. ,,, ,,,.I ,am: ,citioncifirl do 1. .. pr,- Z L 6 E N 0 R
;, 11 es pare oir. Sus ventaias r ", dignod.d del hornh-. r Poll- Igrc.o Internactons I put.,. .ctivid.de, reftentias
,
11 ,it repa&. led. 1. oue de "Tion' d tc T d ,,--l R A FA E L D A U S A Y V IN A
,. r, principles son: xludtul,'-' So ,pr.bri 1. ,,-c,6,n do ta. ,,.,-I, ,.es m6vile, mandt.riles, until.
, 71- intervencinnisono Y guerra oulturales. y In Is ... In in de 1.
--a 1 1, 9 Uni sole unidad, fiviens y ju,,,*,. ,an secuela do imposic an de srrvicto tales torno lox Instilulo; ,,,,,,dr,,n vl;ll.d.r. ,a,'.'.
is regf enex qua won rnrur,-s a de Cardinlret. y E '. I .1:"yin """ 'it" V' d Educaci6n y Ia d I X A FALL ECIP.0 I
, I I minjISCUla. Inn opkidares de Ia% srxnds mayotoR -1. de N,,trci6n A e dlul-cliul tl.r. Irul, explicaran "Jouut.: J Para Ia t2rde tie hoy a Ida tuati- Ia entidad que subscribe I rt dara .
__ __ ir raclim.lop". ,--- it uo.lrigu PLIRalfWA. q I', _.j. I.. lorl.ri ones que lendran con "' ,,' no Ju I 'P' I..
. I .tr- Mirdstairi.m. w.ber: do ,,,, do Vivei%cCe'.ior.'. lof r. rulmu rr% l; eGuxur, pc ,,an misled I, sIr,.o olnclarlr
' ; ,', 0 Nuevo Y mejorado "Elimi- --4-.-- _)L_ In
, ;" ". I I par media ress, mortuaria. Luz Colialle de.de acompairar el cadaver hasta
. i, C Agriteltur" ementerio de Guanajay, favor qua agr.decerA.
, , nador de ruido". 11,I eA ., .pntI do ,e,,Il C Gumnajoy. 10 de Ma -1
i, 'ran ,,, y. do 1952, lantin do
t'- I van, I" Fuilm .
. , P Alto fideli(rad Tonalidad ;
. cerchis If ici. Ile. ;
11 ; 11 clarm. Abundant Y fierrict P*oflo. 9 d = .... .,.'It ... i' '; 7,"n N .... I F.-Analen 1 ,InL rrealdrsate; Manuel Calera Trujillo. Tesorer.-AdmisfiriLstradort'.1raj A.g"t.
I.. onla-lew en6viles ..rut.r- I 1. l numomil, T Vales, Becretarlo; Joan Atuirrechis Pagiii, Vicepremideside; Armed* Atulcrechu Ps- I
AAo CXX Cr6nica Habanera DIAR10 DE LA 51ARNA.-Sibado, 10 de Maylis de 1952 Cr6nica Habanera PAgina 7
Pat-a el Dia de las Madi-es GratiVerberLaelDiadelbs-Hosl)itales, itMazoi-ra
Conmern6ene mutfiama, domingo, el Orquideas Y rosas, -aantemos.y d o a O'.."-da por Is dist1druguid. a. I~ Morejon, Nenetica Ga.ocia Lopga de la Rctrublica. schora Martha Ter.
do] on.. d alubri: Y Eviras. mmdo de Batista. vio.. traloij-dtiluid on A ComIt6 do Damas. del quo es Icon 9r- entuslasmo reM. ir L.1 son. f ,aqnita or It dxito-de
clablo Victor Muinoz, y para ocas 1-tin". Dan ..Z enti numa president. do hOmir la Pr.imeta Dama ieste herm,tan gfialad, din' t nt
apr stase el gran jar," p Q Lit am F r =d,,' to S.1- H..d."
"Go ones" a tender delaidamente lii ;.I .1cainei, do to'Zad 'aa io nas, va -p- Icl oi rrt.r doi H.,p,t.l de
exitzencias do su numerous cheritcla en fIgu,.s do y ,rvstail, ja Dcmente do Mizurra, so Ilevara a
do In aacied.all In.bamer.. on csitti n3q y 'c.rs.ge5 c .. p.ra 1. j.rdm
Y "or
as so
ra,-ns no' .ear el-tuAc Dias modrT, bi esta viva; y en nern, a, ,,c m'd
b-Ific. 0 p .......
cu", ed It d 2 Y coromas v sobrios cojines. sl Ya mora 1 rnriando ell nuegra madre
NUNCIEk T SUSCtBASEAL2'3. ot; el VW.d.. limm im fl.les ina. el Ciel. Ln
b I "
A.dar com. culti-dii, a ujS Per D torclu-, F-3L105 v F.6135.' los. dfi,,-mmos%r todo upo-y tin
"D I A R 19 DE LA AkI A" Pit N.W.4 ES DEMASIADO
t'll- ml-ader.s. n tondicla I., .,-done, 9,- h- a cat Di d, tirtlitii, de
'Tt Sons Smu., 81'EA0 P4ff4 FU4
cfan, n- an I i no jq,.
it-, a. 1.a d- do 1. roaf ..... on.
".,,a. th;:
40, taide
A-r. par. tilumor I- d,-tall,, do 1.
grim f-ta prrpaza.,hDsicumi
& on a ol
pr.p,,. li-iotal or *Nl,,,..,,, Fue Pro.
D_ to &Iadrig., Y
cir Si gr.ii-eivet. do dirmu:
Ar"c", H ... -J, do Jacormn..
Isii1bI C.B.d. do RL IAgu,,..:
Mortho Garcia M"i-O"Lo let .,do.
H,.Id. C.,halh-, ilo Diar Baiart. Sit.
Labe d,- SnDth. Smor do
P -P-:Alr- E- _!rSterfing.
D IA D E LA S OI1IL,1 Vermunde, Olnui, RTh,
Br o wn do Saladrigas. LolitaVidC o103
RevesdeGonzAlezyhlartha an to
cit, Vidal.
im 1, rein cmg do Anmant. Rita
C"I., I do C"Ija
zo. Piedad Chacbn de I
A Andino. Joschn. Ad, GO,
Jul.ot. do Vacl., I igUe ioz
011mlild GOILUetit. ECuna Gonniez do
Pity Selva F,, .gtit, li-Ionsi. arre... do CornEguc SIi. Mumr cl M r.] y'
-enns referirnos ho) A on& que 3 ,,, Martin- Arman du 1 1 Ert, I.. lind.; do' norl,'dre Junio plot -'ef"id
it,. as do imlW, Vd,,
i d. ijen u K ia C'.I_ do Va"'O'. S t Ivia
Z--an.. R,,,D. FvrSe efectuam el diz vointinur-, N* diez do ]a mamma. on 1. lgl,,[. Jul, Ab-L d Gdel ( orpu% ChrisH, ante ray, altar ma)or juraran la le de su, annor- Ah, dv Cui-r
)..fi.di.,mn. sof-ha Pity Sol- Ix on 3 Rmiquilla I doctor KInald, d,-,1,i.driM re y He rmi 1. ifo
A70 N..! Prtrneciente.% anob- a flouill- r5tinoadimia,. ",- 1) 1" 1" R r
El:ars hijA del doctor flartalone Sol- Leon y or so coot j ,,,!rnlo (;I,,; c;,,tD-- di. 'Eh,-all.., A I:
Pass Zn ]a !Ionquill, y it. del doctor Hirard, More Villhonra I a S;,la,, It ....... ... Y so.
rsp-a (onrhallca Bernal, ]a tBstinguidA d.ima. Pck I h.
plpnl. in dolilmid- padrinam ) IrMigo, In, darrm- a ronni rr.
Fin de sernaria en
Las bodas de ritafiana Tropicana
SUAVE Y FLEXIBLE ,g.,d. do mind, nr nbleto do DO
fijada lint a ls once y Do. i pri Ins maestro L, ,tit p,-r on la m"he
"Ro PARA. do I'Amn-anana do mahana, clormn- Y it 12 M. do tiny r., "Tiopicann uI.M." I.4. 11, D uopm Ldvn it I %,uno -ur. cit, ,11117
CALZADO AMERICAN I' contraer.n.n.peim, cu I So Veda'd saldra el ranno cle ]a -I.. "A-,., it,- C, t u or.
tuari, do So. A ionic de Padua la P ridri- 1. Is.bl famhas
'n'tuit a do 'asfi.r, I a Gloria Solsona IoL do'I'Lleme y el senior Jose I 'in. 'I"' In him
cz y e joven Jesu Fi ueras y riez Pinal. madie do iH y pacire cle eocj sa eclud m do oI ,.do. yo- mcf-du
Manii dirA... Comodislino! QL16 LNIVCS Y fIC Jim&.,
... Suarez Simon. -poNw-noritc.
or lc f.IU rami par. vll.
abora iii siento mis pies Jescansados. Y Cs que este calzado Ile El ad no clu, luci, q.0 ,.g,a. El emb.11. -.,mw y In, multiple,
do recinto esta a cargo dF los at. Y In, swtr y media do 1. noche tiliionia do iii fi-t.i. h.- ..gmal imporlaci6n es[A fabricado especialmente para proporcionar tistas incomparrblicil -L P
n do ' "" nir- ,,, %idas on to )glesia pa tcrnp ". el mcd tirdin to 21 2(I r- cluv co-taui- Do nu,-.suce,.
el MAximo comfort. Este serii un regalti, CILIV I Ved.d. j-d d, Nuestra Strwra do Monse- A la omulii. cDD- --Dd.. rl, odc
- "" '"Y' I g it a 0 bau,-. at
ctla tiier rnamA agradecerS. ... I.r ttunlnem I to. do Tal, In crinrua Mercedes Carreras tomprano h; ra si, t r
or. c D. it,, graci.s.. y el doctor Ormir P-JI aI -11S-csla
Vla. Pc- I D. So
Ambos trabalos Ilamarhm 1. at,._ C,,Frr-% Ptr- IaLid,d
cion per su exqu sitez imen gm .1 ant guo tomplo do 1, Calzada "N' cu. vi c aid. m I do omb.,
r ra e.g.l.n.d. it
La ,fi Mari. Sua Simon on P c.."i ra inv-uad rl Imv,, a
doctor Josii R. S.Iso modi'. pr.1mooim-lI, tj, ,,oln, ojG1 las d- d'. I y a I.
i'D crics 6. u
Las V ilas. apadrinarain Ia bods; Y Ia mlol o ]. Do"ja t a y rn;' dutcd lv lovs,'wrl-b LA D ISCOT ECA
a senor Gaud el rannito do In Dino
Soisona y el-senor 6 ,aEn el Diagnific.
Je.],ia J-6- d' Al'-a F,,-andy, quo hara do ,t[o 1795 Suar- Simnn, y v- NW 'a'zla qu, a-m i lo Once L y 23 (Vedado) F-5653.
p'"", iii-6. iutuAwa
on,,, Dig boy" el Dino Jorge TO-,.,.. at-ion d- 3]
Per 1. tad,. lo ,is y med,.. _i P" us nurnern., tan 11 on os olo.
,on matrimomo Ia bella sehm- La senma Maria Teresa Otero do rid., co,
vt.'Anomca Gutn r-,R .... do y el 1,a d, 6 y el scr., c, 1b1anc..jD-; I.' Xeys. do: Los disws L. F. que Ud. escucha por
I; O ...... W;l' "Ou."'Oh"s' "of""t"' Y Put d escucha Por
logs J.-niAngo P-Mrs Guizilez. old(. F ...... hm, ,do dcsign.d. I., c Tu I iro itilhancin. siompr I M1 rl
La glc.,,. do San J.am do Let to D. P.d"n", de st, c.l., ol: Tito Ledon,( sit trouble Ia Emisora C M Z del Ministerio de
que serira de marco a 'ste enlace. Tomas para ]a chronic.
En la Casa de Beneficencia Y Alaternidad :1 Iscot c
"tic Educaci6n (1560 kiloci&os) los puede
Bi'2n',Y. '., amm.d.r y miiiMr. do
Los do D-1 ,a usted adquirir en La Discoteca.
mfio5 cle Ia Casa do Reneficencia amenu mognma on of tic lomara.ii "Di. do Ii, Mad,, So hi pripariiii. a Inter-n-c -," I a ,Hntfil- pm I ri-tr( Artnamlo, on y Malormelad do La Habana con li pqrte &-stacatics artists" mDa 1. ,omea eme fm cle a,armtbl y brilliant crintriburion doi Holo aqUi ur-af. T-p-m.
I. Asocincinn do Reporter., 1, L. 14. 1 -Ilmn- N.--1 h da rl Mu invitan mu ,r
pueblo on general. p In _, a -a do In Imslitu, On
mahan darnmgn a las it r, v mmlia 2-Desfile y ofre-i-to tic fl,,. do I& xnahana, a dichn cuswg, 118,Y I'D I rega I,, rogalo.% R las Ii!deride se efectuhrA On em I'vo no. it. do 1. Citri'dad DO, I- niDole do reconocimicnin y carifs. y ex Itcaci6u dri Tjstn,, p- el to,-' m-drea., y eapecialmento a In Horcra-! tor fall. C Porto. .. direct., do 1. 795 miss cl In Carload on quiencis hanCaa. do Berieficencia y rdatorm&ci i41/, .1-241 ,
logs vin ulacto ous mores debido a Ia ma.jde La Habana. in tallas extra, del
tire d-onocida. I c-I I -Ec a do] Metropolitan Opera
on Y as on M, T.1bom,
cl.l- Rtmeg d -or c lu!JH- S.1ecefii. do T.
rituals. lend o zu representacift onlBanda de. Mftsica. TENN OS LOS VESTIDOS OULF 11D.
east Cos.. 4-Saludo Mini to, Herm.nito
do Ia Cariciad, par Ia scriori to Elon, NAMAI
Y .... it.. 8115CA PA RA REGAIARLE BANANA A
5-N6.,- do carit., per Is sop1mic, art. ItirG.-Imposicitin de Ia modalla "Vic.
tor Mufinz-, alalumio mis elDtinguido Tir.M, do it Ftent. imr el Win,' David Aizcorbe, president do Ia Aso. 4. 1161
ci.cmn d c Ret.,teDs do L. Habana
n 'm to d el omit6 permanent del
I. do 1. Mndrex Ri I
129s C A N A O A 7 -lmpii ... 6n d I. m'd-11' "G. 0 1)) 11 C)
lardtin del Municin. to L. H b.na
179s Portowto del Marla a ]a alminna enrilnoWn d 1, 1. lmitau'tem tifinrua Caridad Brisucla,
CONIM ple So noillig5too5o I.Drop--larl-n do] oftr Alealde 0M nivqtil I, L. liab- P
a Imponderable 8 -NInbin. a nOrnbro do 1. As.r0 do Rp.,tc,, or el pr-doni, J
panorama W1. do ,.p.g.ridii,
AndrO, M M.D.-I.
y fl-, do M T b
Venga a] CAnadi, tiem altuil do Dil)IRmiumi-i, por 1. Bond. do A. ,
1 vacaocrass, donde ]a tradicimal Y
gomada lowliltalidad del Cana- Gmicialupe", Pne-111 do
Carlos P !I d
than Padfic Ia estcralcink Ia on" artrigoycri0lorra. ,nr to mial c.d. 0. A no. B tra o
cordial Iskawnid. en us frenes,
II-Cmemmes y recirmia gu jtr..,
vapors, avionwis, hotelca y posadas. a mviis .1 Din do 1. Mod,.a P., .11 1
lali- y wpular artist Ramonciw' Win" r.. c..pc,-.c16. del ..g.f.
fico conjunto do Eduardo Saborit,
I 2-Despertar de Primavera. AD,
canto. W. do t1minpot., C. E. Bach.
por Ia Banda de Wisica.
13-Di.-rso-resumen per el dclogs i tor t0scarGBarccI.6 do It mbr
a c "
Jun b. D c 1. Cos. do Be.
DcfJccDci. y M.ter.,d.d do L. H.'bima,
14-Ilimno a lag Madre% (do Rive
111.6" per ]a Bond. do M..
-a' ca m iDdo p- led., let I.mn,,o
M-t- do B,.jOmn
Explore"LaProvinciadeQucbec", VIId:1,i, ,11 a "' "'A Ira imaido po, Do do] mst"in oe
de habla finsineeza, sus, mernoraoles Isefer'. M I 4 4_ We. .... r i, c, r P.
S p.DRjcsytmpI.,hia6,,-.
su hermosa. capital Otto
- - - - -
Toronto y In cielebm C tarot.u
dl Niig- IDcd odmea.
Conternple In majeswons; man3 T- -d.1. Wait Roocna Camada""" line pown km zu
-.1, d por Banff y el LAgo Looma,, en 1.
9-h Y It morltaill. nowlia founincein dol mum dpwato I I ID lempras 9
do. Visit intraortanles puertm a,
U- d. I., hl -4ti-4, 6-dia -dlia RID I del Padfico y haga el vialc da, -4
I lu. d. -1 1. T, d, D.1 I .=na6n [a I e4vul.1,11 AWk,
A En sto pr&i viaic a EurDPR I ISL do C111111 A,.;I.,. R.1,,j
I wap
d. Ida o d. Dogn- r- raf C OY Ewaf. P.I.. Ij _T
Hokolis .... M 'to
1-pid,11 ..d C,-" Mantrul Via el Rio San Lonenlo, En Algod6n estampado3.6
3.-A. W,.d. N... .1 1.- .1--d. - I 1-- 1-1- I.d. 1. on un.lbzr n do 1. While Lmprc.. S.. d. 163
;.-d- ..- 91-6 .q- D., 4 .1 10 Y "'N"
Ob Sta. Vars v folsod. a) Vestido de Casa estampadr, en Ida. gris.
rolo. verd' c, negfo, sobre blanco. Adoma D.1 1 .1 9. A 0., A 6 C'. C. do AYUS w.p..j .. 1. pr a,., c
41 u
1.. .1, d.1-d., u. 1.4-d. b i., d. P Iw del be . M.,0 a con To]. Brind.d.. #31-40
A..m:d.1, d. .dl,, -1. -I, b-- ., .p-. ... 410040411,1124 I ARtp-d-1. :
it. at.,. 7 ....... T.. d.1 4 at 9 Y -1,1, AA". L Spkils En Fino Bembera's.90 1
'Habanern AiLo CXx
Pigins 8 Cr6nice -Haboinet. a DIARIO DE LA MARINA.-Sfibad 10 de Mayo, de 1952, Cr6nica
Del Casino Espaiwl
tod rtlvO Ial*
chir .19 ur dfi di,
ul 'r
cl.1 Pat
H 0 Y ..,I mayo, fee a g orion jut,
-ad. veltmi-98---l Cft
Elf"' ad.'if
em T%. 'L.
;.itd. l n.
d or
HAsTA LAs- 111 DE LA TARD .d
'I'n Pis
do -cdNnda X0
we an at., se c, ,cuen- 1 0
COMPRENOS CUANTO NECESITE- A bn' '. n d. 'div rite 'a a Pre
su entuslast. iiesidentO I senor
t gel Acosta V I
Como anticipa de man I.ci: 6 ,
PARA REGULAR A ha it, 11
ultar sin duds u in aid' tctajnir.d.
7, %elri oila clisr"il'ol dur.nt, WdO 1 4
tit, co"b"'" ais'i-tlhicr I'd
ton cl,,corlil- Y tic en an 0 0
t ]a trushona se insugurara el Per?- I
Infantil. A las doce merchant " re'
A cola on acto en amea" a cinctitoltenario de ]a !n1,;,psodo""" !nine
. clb,.ri on I;
distant, to de
b.II.bIF arne.j..d. par mail,
conjuntos musicales.
Ast finalizarin cstas fe as cl
lpau;ffac jan de temporad2stejel Ca
de in Habana.on
ELIMINACIONES
ANGLES
SEM
un specio a ifiro de Is junta en In que sparecen con ri Rvdo. Padre Teruel. Is Derives. de Ambled., Lily Hidalgo de Ca.111, A. It. Seibert Como toclas las semancis, revise
Vd&. de 11 1 roon, Carmen Villaltin de Cosculluela. Chrits Ar6ster-ai de Pedrosa, Nana Herrera. Josefina do Wg. Vd.. di P ... it., Carl.. d. S
onsida do Renavidex, Delia Salredo, Maria Luis& Me-len. Ofelia. Beguirigtain, y Maria Eugenia y S. rita del Llano. oxistencias-y toclas [as mercancla qkw es
t6n clesurticlas, descontinuadas u otras rozoJunta Pro-Capilla Escitela "Jesfis Obrero" ties, so eliminan a procios dr4sticamernto
Fit la residential de In scriora Jose-1 En In junta de over acord6 a. co: t,,rcr,. 'to to Lily Hid.1g.pcd Coroll. Chen. r*baiados, para habilitor espacio a las quo
fin. wile Vega v ,!do it, P ... it.. pre.- pl.zare] Carasia Par" que we pen- tambien hab.T'rv.'.".s u de d,... Arnefi, Solit trit o r a diario recibimos. Voo W as OiOMPIOS
der( el Co Le de Seftor-i.YSefio satin ever el orip.; proxono. Para el to y q.,ntn p-nos. Hskios... Cat mcn Vi, 1
'it., C.P,,Ia Excup 'Jesus Proxima mrs de nov "' "' 'itis clue vaica on pe'. ,6 riscull-la. NanaoHerrera,!
Ob 'er. so Jclcb,6 t.rd, ... de jurernoh- I., Ims %op"p'h".tarxe en is P,,rjq.u,., Cecilia Herrer.C nid- cle lavarria.!
or,. te p.. el it .1 it in e el del Wd.d.. en 1. igI "" it' Ann Maria .11i. de C.t.fi6o,1
R-vp Pit d,, no', Terucio con el melina Alan.o TRA S BE BANO
en It residencT de 1. Car de Earn. de.-;j-j
is re au a v I ou del de A berroi
fin de I.- scu"d Para to c T mbien ,, iorordii Intensificar ]a dc Le ran. d. enta de bnos Pro Capilla Escuela senora voi PDsada. callr,12tnu- bria to Bit is Alvarez, y C. Zdc PD.&.! t -ici cle fandus con que continual de Jestis Obrero. cusla rifa qued6 it. mern 143. Alturaw de Miroma e 16- de'd. Beriald cons trucc16m de In Eit ... Is itnexa jada Para el din v I atnree de junta, lono B-5269. Eliminaci6n de traces de baflo, desurtidos
a a capi e i ,
Y ]as .,hurt Deha_,S.Ic do. Ma-1 en tallas y colors, de las afamadas maracas Ila, que We inaugurada p r Ins coa Iss perso ria L-2 140ta"
r i. tro erronales de low tres' Y an.,. I., ritirribres de
ci nte en In margenes del R a rales, Ofelia Beguirts.:
D 0 M IN G O AE.,. tires. P rimeros prem .3 del so.teo de Is na.s que aSlStLeron a Is Jun a. trun. Gloria Recin. Mercedes Pnncc
ob ra del Padre Teruelo. que Loteria Nacionai. Adem 4_, dpl Rvdo Padrte Teruclo de Le6n, -Sarit.a. y Mari4.de Ins An. Rose Marie Reid, Sea Nymph, Sea Molds,
geles del Unit L ly Gfilainena.
d r lantas simpalian ho desperado en la Estes boons clan derecho a las si. y de In sencia viuda de P.,Ida we ti e- Par Form de California.
'ecieclad h2batiera. rain recibiend _y Caltex
in arnente el aporte generous dxientes prenoos: Primero, dos tele- encontraban presents: gia Perez, Margarita Gutierrez. Be
on BetancourL Maria Eugenia Garcia
D 1'a d e 1 a s M a es counistruas families. visores;.segundo, dos vjajys a Mexi-I La Ducluena de Amblada. Go zman Y Leticia Alberich.
Los de 9.50 rebaiados a 3,95
Con W prosupts"to quo tango. SIVORE I@ alcanizara porn: Las carrerag de caballos I Los s(ibadog de Sans Souci
Eleqante co.h.o. damingo, Pa. Pleno de coneurrencia. rurn.diProciciscis CORTES do Vestidom 8 drat.dfs fr u t1i', In, I. n orn-ble, is. se vera esta noche S.ns San,,. el
CARTERAS Fin(is MEDIAS-de Nn ON nAticos del departed hipico, de uqI pintoreno y bellisirn. "night club Los de 12.5o rebaiados a 6 .9 5
masni fi co Prog rama cle Lit Coronela, par so ambient
Aue se correct que
podro :n it --. Y que lte exciusivo Y alstinguido. se to an:
Exquisitcis-PERFUME9- Sciberbicts SOBRE- lin esida comb n.d.c Ilien ed como el predilecto de nuestra,
par In Comparna 9perachor. w1c1c,,d, Hoy 11 ,,he cle got,.
CO ese motive. se for-maran en su
- Finas JOYAS de ,,,,,enN Park. que prosi e el co. hermosa ter-raza &I,
CAMAS ENGUATADAS de 0 'id,
cl man doctor Indalecio Per- mer2bles "parties", t : I rte IP, b .,. 1,,p n u Losde 17.5o rebajados a 9.95
FANTASIA y AELOJES ROPA MTERIOR Dari corojenzo dicho program eP" c o-'e a Is ciia"" ra de In comicia, que se sirve dewd(
In, do, y ,it,, it, 1, larde y cons(a as nueve, como tore, refrescar. I
cich. Just. Alli rion.ri el ,, hiona Is ma. Los de 18.50 y 19-50.
. ente 'I -ju-1 drugada, a ]as acordes de las lanno.
DE SERORA, etc. veroles Cubano5 Stnk,".
P sm orquestas de Rafael Orteg y de
Y NEM DE A11TICULOS MAS, APROPIADOS PARA HACER late, de dos tofiow ..cid e$. V. Charles Rodriguez, ambas altea-sndo
an parent. it dos oI w. c-to-niarnerar. rebajados a 12,95
REdALOS PRACTICOS EI Grand Stand, e vera colmado de
de WWI as y en low saInnes y te- Con el resPaido musical arribm
r,.zas riceI exclusive Jockey Club. we Ionics. se ofrecerin dos shows
completamente cluitintos. a las.o ce
reunir n nuestras families. qua tan- media P. m., y a Is u a y media y
Gzandes Almacenes to gmtan de este deported. con 1 22.50 Y 25.00
taAlli we servirA descie is una de la cubriendose 1. bellisimas r v
dr, on delicioso -special lunch". tas in-cales "Totalibaba- y "Sun I
.11preci.-di, dos ecs- cincu-t. ce.: Sun Babai". origin.les it, Cent I
L A O P E R A "" in v.s, e!uodn amenizado par 1R or "ai. Alonso. 0 conocido production, con rebajadis a 16 -95
ue.t. Ch.vslew de Espana". careogratia de Rodney y arreglos mu.
GAIIANO Y SAN MIGUEL IL. E.,.,.. 4.1 Y at terminarse el programs, d.r j isicanle! del maestro Ortega.
.L.,latIon- .1 .... turriblad. 'lbl Cioterp,et.66n de esius eev in'itic.l. on el qu. toese, 1. cited t., r destacartin Imriotable cents,
110.1sli.14.6 to Ult Mlwt. mX1RftaIw Y otrn conjunto. te Celia Cruz; el aplaudidD Jos6 F STIDOS BE SEKORA
= L i la- r un a ma it ininto e de ma nandez Valencia, de magniflea v
ftana en el Jockey Club. 1. p.r.J. de be, "' A""'d" y
tha; to parole de. hall. c.p.fioieni-, Vestidos de sport, calle y sol,-con y sin bo. I "Ie's J"fo R') ttci :n' ce'1-uc ti'l lero, de golf, en crepd colors. enters y esbin it S.ns
guran, bellow y esculturales mucha-, tampados, atgodones, bemberg, etc..
ch
is, Adm;o. e... &trac!6nDexp.ciaI.j
1) R E S '(61, IF i se Presentari el '13inam
i Las rnew., pu,dn reservarste par
ilo, tel f 0-7758, .
ldrlrhn r.71 Los de 12.5o rebajados a 6.8 9
Resefiaremon Is concurrencla cle
el he con Is preferencia quc
D IA ID no i rZicc
Presentarnost una selecci6n do finox y pricticos regalcis tnuy
apr*ados paris fecha tan aigniticativa. El fewlej. a, Tony Oyxn*n Gatlirrez, aparece on esta tote de'l. etc. Los de 14.95 rebaiados a 8 ,8 9
con so ari Is seflors Gloris Gotlirrez de 0yarafin, y ns h me It
I.-Centro de Mesa an cer4mics. cle tatila i R. 61 y Tensile 0y..d. (F.t.: DM.-K-ft
rineq)-iipt .. 7.50 La inerienda iiifantil de oyer Los de 19.5o rebajados 1 10 .8 9
2.-IAmp.r. J. Mrs., base J. prorrol... y
D, fiesta c,tuvo en horas dr In Jozge Luis Pifis. Julio Larrea y Glard d nyer 1. -pitiodid. i- Etr-al. A.u it nl. Jnhnn% Pazn%. 3
r r G r, Carl,,, Arm n1,R.g,,
34-do do tric.d., .reall.d. y driend.. fee. u-1.nieMiz
6.45 S1"Xhrr-y so distingunda esposa Eu- and;,
colons. darantizado. E1111v Alc L: S-A., GALLETAS Y BOM BONES
he. ro I]. Marolo G.Id- B. ce Si 'A" go" : CHMA FACIAI
4.-Collar do Peels d do. y I- .-.I. feAlili T ,Irb,?, a rt,r d, Ins -- d, Ins R,,,,. 'srnft Is. He
, d a a. Jose P.bi. Irt-tte. M.".
to$. Gran varij. do ..del.. Y precios I to u na meriencia infantile. qur dis. det Pefiat AMO
pusterrin In., wimp owns d- W. Frankie Larricu. rturo 1"", W#A BE CHOCOLATE
t .Orr,!," n"c-5 1iii-m Co. Britran. oberGA, Camacho. FrRnkie i y jAgON
5 PdHa otral. do Ndown, n di-rsidsd do Irno, 0,,,,.,rzon A-W Carlos nzAlez, Lorenzo Be.
we Taberr f to it, f,,t,)ar
colons. T- flo li* 14' 6.75 grioirs. loy. Tony. que cumrju, lancon rt, gnselo Abella y Alfonso 1. BLANCO T NEGRO
sh.., de rdad. Curio
6..Juodo do tocaslor, an linisieno crietal de Tod. el del.r.d. de 1. citsa. ircmore.. 1430 Inl.,dt,,I!,.wiidfinlia wel ialr ,i romn
?cqucn.. ratioo,
can m.1-,.de circo.
7.-Visaity do .1c.r an licodi.imce, Caral's, a 3 .2 5
i 2 y at,., psrat,,ii CLAVELES DE ESPANA
jibujol .. .. 7,45 1.5 e 2 libras
de di ... si6a lorirrin I.s dr)-as de cola cl
'r 'hiqoil CON SU EXQUISITE PERFUbM
I"ja t7u, fut! co",
sd:lc.,, n f1h,
Diversidad de otros objetoo, al balance de sit presupuefito. 'I"Fin mente we '. u- J,- PARA EL
Dual,"
I"' to., -,cifcz- DIA DE LAS PADRES
p.f,,r.r de clase del peci-ro, T..
Y Pit.. rl gr.p. d. ..... pron.s. UAPORTADOS EXCLUSIVAMENTE POR
I o. con 0 hcr.A
to to it 11 1, do. Raul Oy.rzua Go
........ P, "" in, JARDIN V 0 G U E
i all.o i-it. %,, on, F..,ti,. Gim.
lez.' J 11-6 A or i'al- Nl,.nitn V,- 676 TELS.: U-1132 U-1540.
C.H., Taberioila,. Jose R. Mo.- ZA2
,p,n
'A, I B -i,nand U ri".. J git T f
4
Tambiin las gaile- El r alo que gusta
_EL CA PO RA L tas de vanilla, tipo a, todas, son estos
Inglis, en cajas de bombones de chocolata bellarnente de- IMP maltendo ewDosect muchas Folicidades on $U_. 00 W sabres surtillos, de
-d-a a -totclas as MADRES y las ]a marca arnericana
6 obstoquict brindt!mclolea -SHARAF infjy fresEl Mijor PO LLO d cos y muy sabrosos.
SAN 60 centavos libra
Afio CXX Cr6nica Habaner& Crnica Habauera Pigina 9
DLUUO.DE LA 31ARINA.-SiLbado, 10 de Mayo de 1952
1F
Conference ilustrada
El pr6xima mi6rcoles, die 14, a lax, valor-is esedrilros Vz poiltivot nueve its Is noche. en-el I yceunn y terpretsdas ri.
D o, par. I exquI.Ita,
L... Tennis Club ofressra-lona-lit o' a
Tieventite conferenda el joven M 1:1 ,d1I11rAr t= 1469.
Is on robin IZIAdId Fre...
4 Ptrsj6n da.te.trita. .I. d..
rbriss n" !s et thulo y 6 A.I n 'Iez Ramai,
'Do, c' d trj
the eats discrlzri6i, de T.rp) rifoitia ,.td c,,. x .,pi,i or 1 so
-A il-ti-.d. par esceria: ral "Nuestro T emp .&I
colecclo'll ir gjr,, in F,
par Ad&lfo de Luis, uno de nuesircs que podrAn asistir suS asociiii1off
de
VESTID09
ii q W .- I e
+ 7
DE HILO
BORDADOS
14 75
Ef. -data, pdd. moni. 205"
".bass..
P*dil*, 1 0
lrwl., d.
...Plt. d. 1.11.1
ad. W.N.
Son Waal 203-205 Co. I., I. J.d.., 0 .... to Nails- y Estel. Alan.., par., an hij.. In sch-a Conchita, Nodar- de Pledra 1 an% hermarim. Manuel A.p y
sehora. Mart. Antonia Alanso. Allanolin Menindea y Alberto Brit s* srri;, 4 lebito'Alarniade Bell, In pass ,pyial par. el DIARIO DE LA XAst A.
I, P-d
Los precious de estos vestidos constituent Buffel-supper elt la resitlencia de los esposos Aspuru
-una. -oferta -6spbcial de THE FAIR que du- 'Una ]Ind. f-iii. flens'd, Vefi- E.1,t first.. PIrll fo !a terra. alrededor del ring
mi nia. de elerecia v buen Rusto. se lahi!liarrs amislactes fintima, 1-le. quedaron inxialarfiRs multi, = 6 s6lo hasta el DIA DE LAS MAI)RES. bo e p sadn jueves. par la e, p-., Nriciase-Almisri, din the h terti. is mrn y c
cache. In I enorial mansion que o cur, 1. id. undas con finax porcelanas de
en el reparto Miramar poseen el se. Fit rl porch cerradn 'de d, la "Caus Tri,.s'*. el a(srout.
in r.. dende I br houis"'n destarandose en allounars"m"e'. U n estim ado obsequio para m am a':
del C .. j an.,,] -. y -a enc I., y champagne -,ulrl4br.s d, crucial
f"' MIn"" I uru Ch .. 1"i"i" "Id o it 1, mienib,, "a
'su ad "dinguida esposa Maria Anton 1" T en el comecirr se sirvi el ri- 711 giirdabris,,s y Was the !At n hffct
Concerto en la Casa Cultural Coso.
,,n.isti6 In un buffet supperA belleza Un primer de 1, -.6 Inds 1,i cache 1m;
ofrrcidl por pu- d e ,,mes.,,cbra de,;Milagros".det ;,n, des del p,,p.lar conjunto de Gra. "M U G U ET D ES BO IS '
P,raCa1l,.-,1!rcdn,ex 1,4 delsactual 1. 71. B."me"' d' Cc!Pci ".For- ru honor d' hermanin. I is, .1 r edla del Pa del
C. -ams na- 'Arm. H R C 'El arr.yu ad. cobalt,,. (Drencus Nodarse su st In u. grariiicent'- 6,
In us a.l.nes de 1. calls Linen, In q ue no urmura d, J Anckermann bells V encantadora esposa Estela piala ctui ad d P'.p.nc r '5a u- F. Ircrfi ,.s a dar curnia do 1. nn. d I I to (A: in H. R. C n-,re c Gil. Alonso. que en eza fecha arribalb- te-s Wan- belhicrunte I..bn;, 'u"s-ii:
Cc= oldrinica del Ins R ; it El pregriAta del C..'ej. C-ul.
do Dr's candelabras de fflig,.ruid
it, djrige u ftiout kicrt. Wile, 'Ar, H C S.liiit.: I. media its 1. mayor flicd.d, it -., dthsr., 1. ioct ,r. Hi Id. Rui. Cast.: Milei Vaux Ar-,1 s Prano dramAk-:Bodas de Perlas, tremia aflos, de ven- plain y tin Ilnso mantel its roc 1, IVEASE EL FINAL DE ESTA NOTA Aso it,.. itura3 cnyugales. -mP1,,ti1b. I., dec-laci6n do Is rne- EN LA PAGINA DIEZ) D E C O T Y
las s-is de Is tarile dari condent. .cto que his desg:rtado vivo
Inlaril entre las socla. 1. P-ti91.5. instituci6n de las Damas Isaelina.s. He aqui un perfume de moda, una
H I qui a! program.:
..V ime : parte creaci6n de Coty, que constitute el
ir u'l l1Ia9na-aj:,,1...Ccoced dSI mis exquisitoperfurne que impregna
.igl,. XVI; "El a
Bach: -Rit.rnIRJa'.CmeI;dja nalsolit el ambience de-una rica y sutil frana At'. H 1 0 st.: Mllai El R egalo de H oy gancia primaveral. Todos los proWN A ] soprano dramatics
"Chi I In. ducts -envasados fina y artisticaaus roles'., the Josti Castro ChaIndia g.1hg. dedic.da al C, P. mente, ideals para ofrecer un rega1 M- Coral G."sga ,az rsx
v me Can site". de Lucia I is Tres rebajas especiales para aminorar su presupuesto en sus re- Ill, muy estimado ), de grata recordrlcaa. .1 par ins utor. SolisZrr.ida C P Madres. Hoy solamente hoy, estos duciolin, a marring, el pr6ximo Dom
finches Almaarsa. sopra- galos de mariana, dia de las go. in.
an sl-gundaLpar precious excepcionales.
'ad, c-rctero". melding poP.1- iiintiri, 'Arm H. R C i Slist.: R I of A
ober n arm tenor lirim
M, .44MISW-W-DORMIR JOYAS BE
1mena '. melodia popular Bstis. TANTASI _11EU S CARTERAS t
riana decifirinla al CAP.--yor el 'a. P. N. Oistm.
El trinen-., c ne16n popular russ, MUILTIFILAMENTO
de an or an6n mo; Hatiamerat "T11". de
E Sanchez de FuenTes-(Krin. S, He. (CON ADOWN0 DE ENCAJE)
rrr 1. Solista: Otilia Zabarle, sopra- 0 09 8 2 A
a
'Cr
6.59 Ahr
hie
A
z
X/
4
o O
Jos
v W
T,
Qy
6
Tndos en nueyos mod( os de vera- 10
no, acabados de recibi en distin
to% materials de In estacilin, t es
Todoslos collars, areteg, pasado- como piel imitsda, paia, crash P,
res y pulsol; de nuestras lines re- que, etc., en muchos y diversity co
glares de $1.35 y $1. 50, se orrecen lores, y. en mAs de 200 modelog.
Como un regxlo priefico para ma- -hoy at precio especial de $0.98 pa- Holy, solamente hoy, a e8te precio Fr-6 de extrscto par. cart-, 1. 5b con ca.da uno de 16s production; de ,
, ra qv* Ud. regale infis gastando especial de $2.58.
mi, offecemos, a precio extraordi- Coloola adlida. 2.51) Coity que Ud. compare esta semana, se
Affs @I pis do his M"WIl... nario, estas finas camisas de dor- n nos.Todalajoyerfadeestagran 1. Polvo par& b Fri. 2.00 le obsequiarkun fino colynge 141ti-,
...Pwg #96 ks oks? jonii, adornadas de enciticy borda' o erta, son prendas acabadas de tract. a 2.00 guet. perfUmado con 'tMugueLoles
. recibir en muchos v variados esti- 4.. E. 5 DO y 10.00 Rniq-_ coma una cortesia de Coity, a
-Si Croniea Habanera Afio CXX
Pigina 10 Cr6nica Habancra DIARIO J)I LA MARINA. tbado, 10 de Mayo de 1952
Se celehra h I oy Buffet-supper en la residence de.los
esposos Aspuru, CAW"
Er pr6ximo dominsc,
_eLconcierto-d e 1A Did de las Madres
do r ... .. ndez y, Sib
-- c H1,So 11 or
'dri 'ill Irl k'5 do
na. senor lChirdenas. doet.rT.n1fo &.Z. as El subsecrelario de Defen:
FellaflAndez Vib 1, antiel Pdrez Benitua. y sefiora Lo- sefina Morales de Jos Rios. Santiago,
to Boull6n. tan gentile. Wevez y Non Uiurdorittirr It,ajadoi do Italia, Exemo. Sc_ nasio & gy a SurEl emb I
fi.r Luciano M.Som zano. dnetor Ftlipe Garcia Cah zares
l1ritidari U fit El Duque y la Duquesa de Ain. y Wits Go rul;z del Valle. Pdrd CO M O d
Ill program ad.. Joan Porte!. Hilda S-a.
Fig it, Gouo.mhea y Ana h1a.
Illuy helle, ciii lit Normal Dr.,Ag.,tin Batista v Marla Tere- in iwirlj %G,.,ca v Chlni,
s. Fa 4 Al-, Giinz6l. GordonNona Vl la,- M., C.., C rg". y Me,I I.Y. IRS ruevc do 1. noelie. ,rii d Ga b. J. C -.r: dri 'der' Valle, RnseAd. EpljAhrtea.,
IL KIRIIR C."eiert. del maestro Cor- on Mrt,.ez Pe a Antonia ora eb. a and.
Fernfindez VII '11171:1 1 -.. Eugenio Sar. XleJrMa ornanciez, M ri.
ous!'., a. inspiradn I difl. y Geor,,.. d e M A M A
nor" y Of" LI=acal. Rafael de A,,F.ii ,, NyeTy 11 6rpir.tc d. c.lil. brill- In. do Cardenas, Pa.
CArdenas y Fina Mendo Charles ciit. Harmin df, R,
to Te t6enica de urada. on el teatro Manuel G.-I Rule Jose HV
re F do Cardenas y L-11. PI.,
.cucl. Na I car. M.cst... M d M rth.
do to Habana. Santoire, y NLnu Rodrigum. via
do Vill.pol y L.- Txr.la. hY coi-nd JA .gr. do inatricn.Uou reprosentueldn do nue.tru F."ram.. do, V.11L Paula Gai. as, Jai do . flia:,Alberto Belt
1111,11do arti.tico y social vresidirA of -cheii. I g.-I. do I'o y Ross y Bebit Alanhe de verse concurridisimn. PL Pfedr' y Coo
Ford mo Antonio V Aguiler ar; dnlt 14 diirxe M! W.
W: ou or z in. Sa.teir. y Bi:l I.- Bale do cosa an frgrA creipli ass,
Los palabras de pert4ra estarAn a Johnson. cloctur Julio Ortiz WrSe hi Aspuru. E-1que Rousseau y Julia
ta,, del Senor Alberto Sulu Amara, Andres SuArez, Leopoldo AguJiera y Lp.,u, y Car as Musa. y L;iiwd s fampacloscibre foridos negropru.
El maestro rrer; Annd;, VIB111 de.lel-, Itriarita Stranska, J-6 A'x."z y A"Wn-tr c ]as mehoras. Clarissa Aspuiu, sin y pastel.
turn ., #"ff. in .1. rills [a StUirCz. Ramdn de In Cr y
N.cturnd en mi bemol; Baluda. nil. Marg.!,.de! Monte, Iid.ro Gonzilem Lofita Recio de, Goyti.olo, Emilia Tollas 12 81 1h,
3: Schezcf e b i Bobt 0 ero doctor Luis Gran v A f, Ernestin. S.ill er n -I "mo 4 W il- dr j.hn,.n
1,1*n," n me de Chciisjo anolita Larrondo. doctor Ignacio r de Siinchez. y as encant- aeon Bata de c -foRa bromq C. ; Afth._11,llela, doctor LoI6 Goytisolo y Helena Johnisom. 2. asa, an tofet6in
Sgbr, ._ prich...,cida Me. ..h Isenlo TI-11 y no L, ,ilrltl,, M.tilde M..6ader.
rainitall'.. Grin ,d..nu Cal Sol Gas..,. o I F!.,.en coda. Colors: blanco, ratio y clitsul.
doe, Guillermo elt y Cuqultm lax xeflores doctor Toit Fe. "a" mas A. Recio. Ram6n G6mez, Amuo
arls irdGt Vili ."'R.p pe.. Tollas 12 al 22, 9.95,
d Lat. Palace: Acma do Basarrate y Marion Grin. lAr
GE , Trof ite C. S, Juan Of anr asilla I
Ea -.1i'ar-lim Crown ne d nillo Montolvo y Olga iva, onto croms a.
valeric do Rubinstein.
F a, do, u mom orln eleculaclas
m.n..!,C.n 1. Calaboose 3.. Zopatillas do aloolso,
act%. i6n dic
los, crolesore, Marla Mal lde Al'a, on pieces negro, prusio,
wbilirec'ne. del C.p.rrv. .,,. FnindL7 Vilb: Manuel Lifnis v Rolao- rain, pastel y rosta.
do Sevojon... Tomohos 3 of 7, 2.95
le" is
Tcnnari Porte tanibil6n ,,, old
on mean' do a umno n-;
it .,..A do d i-ho conservation.
Nr on cuadro de aluminum de ballot,
0 Carmen Luz Hcr-. Sotolongo de
13.,tillo tambiAn ofr,,eri Igu.... 375.00 ni
er.s. 2 '3
r, on scapteclaniento artistic. Mercedes Brito Yalderrama
Inaugural hoy un. cifirgirs E. 1. lille.i. d. Sao Juan de Letrin me celebrark el pr6ximo dia veln
accrea de los veraos de- tie.w. las mein y media de I& lards is bade de Mercedes Brit. y Valde:
stro Ap6stol Marti ; rra Tir$.enorinlmo gracla y belles. con el joven Rafael de Rojas GuIllb.
file police ceremards. me vienen ultimando lc a detalles.
La senorita BrIle me hija del nefiar Eduardo Bello y de In Inolvidable La Federaciln Provincial de Aso. d.- ElAr. V.Iderram y Stele de nuestro estimado amigo Esteban Val- 1 0
claclones de Padres, Ve Mal:: derrainia, one edlez nuestrois in" destacadom artistes del pincel, actual direc i. It
trom de las Ficue S lap for de Is. Escu Nacional de Bellas Aries ",San Alejandro" y d an elp.... 16
forces inaugural bay, sAbado, on cur- tan gentile, Merceden Fortfin. silt c sabre lou versom del' El novio es hiJo a so vez del doctor Justinlani J. de Rnja% y de 1.
A rt.esposfdxl Marti. bajo Is direc- n ..fill de Guerrero. 5.- Otro *sfllo do loc16n de ]as professors Esperanza V31- empezarin a circular de-un memento & alro. $475.00 $245 potillas en to$ misma
dis Pasin y Rogolio Dihigo Hern5n-! materials y Colors
do. TomcAos 3 at 8,
I cursillo me desurrollarA s I
103 sib Boda eu el Sagrado. CoraztJu de Jesfi 4
E 3.45
dos, a Is Contra de Is tarde, on ]a
Fragu. Martian, en Principe y Hos- ,Olra bodn concertada pr,t.h,y. Mbr, do ladj neqmparable artist Hilda pital, on esta cluclad, hado, 1. do 1. Urdia Senor D fm. nos suyos Seran t.mbion
1. res Coiizile P6rez con el Jove. Ox- I of "bouquet" do Is novia y los do la I fAL
41d Diz. Rain.s. 4.- Zopatillas do ratis
"corte de honor
Desigiattn el Director c bii a ]as m1pte YI.:. i Ta lox tSb.i.S h.r6n honor a Is fa- frenzadcu, an react, blon.
dia do In norho, en Is igle.ia do S a del centenario jardin "El F nix % Inst. d e Eflue. Figlets y Un gad Coraz6n do Josos. en Is Calza- doliPasoo do Carlos 111. cc y crul.
a de la Reina L g AnlbI Alva- y A.. Tormushos 3 of 8, 3.43
mierribro de la Comifli6n teL. I dec.,.c,6n fl-I del noberblo hol, ansde ]a fiancee, fungirep do 1. RR. PP. JosTultas. Seri ran de pindrin
Se he nombrado al profesur de'
Educac16n Fixica Sr. Julio Ferran- $2 4
del Caroled% Director del Institute' HORM SIAS -a 50 CtVS.
de Educacidn Fisica y del Parque,
Juverift "Jo'i Mart I".
Fui escogido de las tres que me
elevaron en lu terna. CALIFO RNIA
Ocupa a cathedra titular de De- Neptuno 410,
portes do INEF. FLO RES
I. turn. de P.. 16m esti sefial.d. t a P a ri-4itta enlre San*Nicolas y Mamique
pare of pr6xilmo dunes, dia 12, a las Calla 2S eirtre 10 y 12. Veclado. Tolit.: FI-1181
cinco de Is tarde. en of Pirque Mar- VtNTA 7 APERTURA: MAYO 10
ti'Y me ha nombrad. witlenlaim.-.1 Dr. 4 A 4-1, I
HAGA SU COMYR& Y PIDA SU OBSEQUIO i RSINA V A"ISTAD
__D ello A.1pon -rtine& pare el
exurgovacant de Miembro de Is Co-1 I A Suscribasey n6ndese 6WO'DIARIO DE LA MARINA,
mii6n N.el.e.1 de .... acum Fud...,
PRODUCTS DE BELLEZA DECORATION INTERIOR Ir MUEBLES ESCULTURAS PINTURAS SOUVENIRS. BARBERIA ESPECIALIZADA CAAAISERIA V SASTRERIA MAQUINARIA AGRICOLA Ir REFRIGERADORES
CAD&4
0
LA RAMW 0
ell
10
art Sin pasai calof, o incomdldafts'con 1 L/ VVVV VV
agl mcfacidn de h nsito I de pfilico, ni pedei
Calls 23 entre Infonto y P Veda&
tiempo en vales laiguisimos'... I Sin pagal lujo!
EL CENTRO COMMERCIAL 23 "LA RAMPA" a,
un conjunto do tienclas alegantes-con aire acondicionado-donde usted puede compror
descle on lujoso outom6vil hosta unit
exquisite fantasia do boon gusto.
0
Aqui usted compro [a major ... sin pqw mis I (A
juACES, RHOS. Y (IA., S. on C. MITCHELL DISTRIJUTORS INC INTEII-AAAERICAS SHIPPING (1111. 0 ROSE FRANCE
PERFUMERIA YARDLEY ECO 3:
INTERIORS 0 RACION POINT LUCK IS
HILMAR MACAU >
CONRADO GUTIERREZ
NATIONAL AIR LINES
MODAS 13 EPICENTIO HARMONY
< CALIFORNIA VERVE
c A,, PELICAN
Z MARGARITA ARTFSANIAS I. ESPINOSA GALEIIAS 23
SALON RAMPA
PELUOUERIA DAGOIERTO <
am CAFETERIA MAYITA JACOUET MODAS DUTCHCREAM >
HOVEDADES 73, Ali OU SASTRERIA MILOID
COMMERCIAL AUTO PAROLED 23 TEIXIDOR EFECTOS ILICTRICOS RODRIGUEZ Y MORALES CUED MORALES
rz
RIM
1.1A.TA p-...
10 TANTE: po, 1. -,he.
0
as
rA
Wall at,
ra
0
tZ 0
1. cli-I., 919 hoc..
-pa,, y f-illd.d., clin
w *at5 an *Not,- adifili. 0
par. .1 p6bli- an gimaoid CPS
Afio CXX Cr6filea MaGanern DIARIO DE LA MARrNA.-Siballo, 10 de Mayo de 1952 Cr6ni.ca Haboners Pigina 11
c
e C
)T Almm, E-71
r r P "C
d"'I Co
a toL
r7
o'
lr 0 t
_ ;Imlllllli
C f, I8
r 3
Radrada tie out amiguitas. predilrviAt sparere To linda llortrnla (let Valle -,Ix.do I birth do) fr,.. Dd -Pardi
simpetim fiesm infillitil V Wk
WhOTS diE LOS PRELIOS SENSACIONALES E. 1. re d-Tria I, ot,, pidl,, 11 di i, e, M, %I.,, iT A i (;,in M_,", Anltet, CTo Ci
6UIZANTE LA "SEMANA DEL REGALE" serti H and, n- Hoz- Fti Rti IT 1-1-- P Ntm, C.,
,ensia del Valle tan ner-ce. ITT- Ireo-, F-ardez P,-n,. ll,,na 11 do, Goro 'n:
una prectosts filat. ri piiriar ol 'on qel Rio,, Matti- ,_o. V'r1ro a Tie lh, : ,n 11,11, 1 _% TTTT ait'C", I IT T, T
nrot". , Mir ny,,.H.n T, de it. Gioud RT,. M,r,. y Cn.- A, -,na M-. 11.0a Al%;- A, I.. Al E 'es', M."
Del lunes 5 al sibado 10 de mayo cdad. la rn,= i na' ril% -lota Fo- Va qi,-r Tb- M,- JRjz Birroud- Ira N1, I- -h- Aro.t. y Mtittlu Conterty Soff quo era hailarina do ballet
Hrnan det y del Valle 'I'a I A he 11, I e w A, ,and 11-a, L.I. TT%.s Acla.
SaF numrrnsas amiguilas part Fa A -n,.H,, I,;i-d!,. i
_p.- ;a,tbn. Lori SLIir(
T. Zroate,. M jte g d a Citttro Rgriad.
OELOJ Of ORO 11 KILATES Y 111111LANTES. 17 JOYAS $113.00 am. de ,I. I,g,e fiesta, dinve del- Miriho Tin
1.110 Los jai i a I~. Fl- ra Efk,, n.rd. Maria dirl HernAnti 1,1 ... edla 4 r- bts florex del "Anirdbi"
MODFIO SIMILAR, $IN 61111LAWES. $90.00 dtrinde clued-in -,tilladcia dimotns (-airr- P-z P..,o. y M,,_ -,,0, Mcdcros. con 0,brassiffe
airaws de diversion, dalli Ciinoi V11toll. I- M 11, G,!, I, Mallb.d. Y Lh e Mutt, FI j.,dLL Anlill. Lot, I, In, ri
p o la I gr piAln. ad- gal. Esther Tn,,,., Roca M = Fl-,,,Ia Cn.,.I,, HPrn,.d z F 'ni. 019L it, 1. rip,tal, q., or .,an.
COLLARIS OR PERIAS DE CULTIVO Y BRILLANTES, $35.00 r'z.'r a,' d'i n .. a I.- Ultan. Gnn.[,r P16.1. 01gUlt. ,,, r- a N'il., L-rzo, FI,,,a Gu, Pa. t tnr en primer ang, entire lot dt "Me seni cautivada par el scenario En mi sue5o
ATIETES Of It ERLAS Of CULTIVO Y BRILLANTES S110.00 I hot d e I- le sit-vic, lit merienda. 'in Enriqueta Gonzalez del Real -dr, Bli-clitit. y Maria Lum Fr a L 'Ito r, i h,,h. g- TIT,
. Ill I am bjen 1, ncp.,iL c,,o1,r1d1.%T, L.utd,, Fernandez A, n- oardri, Beat r it Sanchez Ig I esias. AL. flores crot molivo tie It gran estivil divine voloba, solloba, g1roba, lornabal La luz del Aproveche las preclos senseclonales it. cri'to ou- It rth do, Tic. do M-i G-lisa S.I., El a a T Go.,, V,,,.. C.Lbti i tie on.hari.: El Dix. de Im M. reflector mesegula a coda pasci, yyoestabo encontoda,
stt cczni ... preferidao, Litura y Mariana Pessino y Gomez, del fia Iado, Lattrila Gonzalez Tizo. Tilt rs.
se reaijzaroh entreteri- Cmpo. Ina FOL11_4 CLo,- 0I.r. Ruiz P- raider -11-tir oia-Tirunw, as pues con mi brassiere Maidenform lucia Tri finda
julignsitirtfain ose a continuation
do In "Sentana del Regislo" dos it Lourdes Elena Bouquet Alton- V-- 3, 01g. Vabrarce, Ans, Lauirk j,L,la n ja Tiefild. stion, I
pem adquirir ol regolo del We do let Madres diferentest n Ima litas traidus de su cuts nunco. Quiz& usted ori ho soficido con un
firica. pirdin "Antilla brioda con Its flores
u ILeAo do brassiere como Maidenform, con olusto
Finaimente se exhibieron entre:tent. to ,.Tiaa i se -Invion en
i-c-so(juinrona LA CMA DL L01 RNA[Ci dgFriptli Ins_" "', be ve i der,". I I"'. do figure perfect.."
Tor de potad- blI-r,.o. Tri-xiii
W, nift, a-l". ITT, 'I, 11-od.. -a ba.., .. b-d. do 2
L.-det y P--Tadw, f.m. dir L., ho- br-l- M.1d.ri.o, To -1--- as
Cartren ChaterruiteLIX
We- Sonia A- ,, M-am Ii I r,,, Tie Antilla
Matanceras Arrotian, Merce Itloi M cta, 1. at, v ad. per IT, i. E-d. U-d- d. A Ark..
Cot-, Miranda Martin- Man. AT~ M.d,- en r.e di,,
licitud'. to, trli
in Gii Maritta Lei Isalbelita IH.y P". t.d. lip. do figi
IFrniindez Castro. Maria Elena M on_ F-gii54 y FO-11,20,
T C-1h.. Aleld.
Carmiua Benguria en el Stavei Carina. y R ... Tito
Prieto Hernandez Sol. Consuelito L6prz., Cartnericita Vidal.
Rai Pa-cial Interian. '71
Hatmizas Teunis Club Maria A
"'on" D C".
11.,gd. Garcia Armf.l. jPor Manolo Jarquin Ji a Riancho Alvarez. Aldita ni.
-1. d. Is Cantera. Regina Avila v
Mari Piltilo, Elnis 'ta Ferro v del
Caisliilo, Maria rill m Garria
V e y Mnd et Car
61 z a, Maria Teresi. R.,- MUJER: it
No hay motive
para sufrir on
osos naturaiiiiiis
dias critics do
coda mes... Mayo 11
FANDORINE
.1 G.dt, .6, b.1 y I..,
I.d. saa., 'i- to oo Dia de las Madres
4h, oo. I Ada Delia Torra de Martinez
d;., d.1 .., V .. 6 .b- ... I
!to, d tie at.,oo .1 1 or:gafio par To The no. aprPsurarrim a enviable un ,,do IT- ..M CIb,. buy a. Iticip I
FANDORINE saludo, Is senorm Ad is Tarra de Nlartinri (1, In Colera. ITTIA tie nue..
tro n Rmigo :n1d)aoje Antonio i) ror- Director Grnrr al de [a Gaat ioguloclow, perfecto do lot istrue hi nefirra dr M-linez tie 1, 41 aparere oa aimpilititro Tiffs, I ff
Rii IT be'Zo Flbrid.d)I(Y ((16 (let
Mami quiere ,Aana,.r
6/7
VIff
Centemares de suge.
MAYO 11 rencin para regal en
el bien surtido deparAres
Carmelo. Benguela tamento de perFumepr( jr- al,, Trla litid-L, Tia de La R osoPla.
del el M, se "I ... T, h., I~ M.1at, as
t,, .as T- Club, I. p. e-M-Wri E.,i A,.,,,,a "I" ". I d, erT',..thiLct dt, 1 Play., cle 1. c- lCiottIrifi. e. 1. Pig. DOCII
Esencis jo Aftiens, dir
S ly y Worth. Ditid. sm
SE SIGUEN
Saves. comovla ,seda!
VENDIENDO LOS PRODUCTS Fu E it n c i a Shocking, do
erles Tcomo i el dino! Schliaperelli. 12.00
Modide complete on tactics Thus figifflaRO51
"REAL SILK" &0 Garantizadas por's afios de durad6n! Locidin Hourst Injime, dip
En San 16 6 116 entre Vigny. D#jdo 3.75
Industria-y Consulado.
En todas nuestras Sub-Agencias T a 007 r Loci6n Crepi do Chino,
de Cuba. dsteMill.t. Desde 1.75
pigina 12 & Jnica Hahanera DUIU0 DE LA 'MARINA.-Sibado, 10 de, Mayo de 1952 Cr6nica Hal a era_ Afio'CXX
mirai, el 4ue estA dedicado todo, a quistado en todo el orbe y tanta glo., Ito. el mis can, uot ,e.y l6mili
Matanceras obras del Ap6stal Marti. ela he dado a Cuba. I ll..t. de on g1d t H d Para el. tipgar y [at Moda
"Uh Ballerina E.pafi "La NlAv NO agfaclasti= !r redlulgienlits Cuba-!do Gusto I lasaba y." do IRns 'ria cle Aru.' Tennis, el "Grim Bell. de C.pn.vsTV' 1. Cisest-16. Pir, 'G "!Vlerl, c-0. 1. rne. on- clef p ... do tres de mayo. vuelve a Is
Co rucrenciss d. la Directive que pre* tras cr6,nicu In fmerd,., Corno bandada de palomm. con sual El valor de- la
mum itre a inspiraciones de larj.d., RCAUalidad de Ina par, 31canclas Imparantes recorrerAn bay
side Vencrands Arctic,, nos n a. Institucidn cle a Pa
dc mtr.a liberty&, one teriwA 1. _A
iodadenuest
ra ell programs que clesarrollarii Car. Benguela, que tantas aplau3ns he con cer ios otro ra poblarl n, ]a, integral
------- Ind. unestra c restignacton,
de Mart! en 1. Primers PIR d/ "p.ra' H.,p:IalmIm.t.rccros, pleliencla Para do 1. a y In, .,Il.d.s en mon ben
grarea, Im not, V- -n d in
f.rit-olos do dis-r- 'Linituri.d us es, .1bIrcI.1cn1u:dlqubeCs5monCrcfugin do nuestras close a r, no Maiia Ra.dat
on I el Witur dv Dos Rios. liurarile p-Idents de I ... r a, a t6 Is 1, "Pca lIbert.d.-,c,1n,,u N A 1, 1- r.alre y se comportan con Is sexual
W A RD BA K ER Y mal ..,a h.w.. nomm,a lici Sent. 1snJibol y San N a..
C.upl. It ...... A
term del Cincuentenarto dc can It ZANDQ dad de quienes en Is lucha cotldiAi s La c!tif .....
la, I Is pre.id, fcaivn doctoral
1. RcpChli C-anlia Ur-linga, Iran d, A..*. blen es re na e han templado Y ya rimit.,
Act. do -is n-he re on pu ka,,. do pi-I 1, a cr.- 4 ciso convP- n5ustan one dificultades siendo A oair n que .,as de sun scion y eminenterainte
HOY SABADO ,id,.,r.,H.9Rnd6 I., can. unions a. 0. 'eflixi-s.
F.1 C, -J Dlb,, rsmru, las 11, b., r !s.. y 1. ge.
man dc'A Irm to 're"d neragidad. brindli no run Jos desdicha. cocu ro en secret "as mismaz III.
'c personas que se e.tr.n stitiii- Pe
REAPERTURA DEL 1 R- Sea Edlintit Set- do Air,. d.s.-f-mas slit reclu dm. Pasri de Ifthes can su muerte n su desit.11 cries, .1aligsains may a ri.
ba, nfrrcerA bay on horns do Is r- all peso, 1. -Iect. = s.d. fin, Unav Fe que;;.n par, no caterer In snegurarse las entradits de so cm.
h on I r, C1,1, riri y la.cooperacirbit clicks f q.c brin. que cs hace fait. in prescirdilbl,- plea. prcfcri ia vegetar en so% ca.
, on 'D I. -1c r)i.:,
ran v.I.da on site d "Po In of... one no r1de-c 4v s as' dejor que las dias tiranscurran
a it, t "I'll, I I I : I P6,
M 'Isruy .11 Atil to du benle rfluo pb, an I-ir o div on calma. aunque no tuviesen III
,ftarrZI dol Toone. hot, 1, dir-, '.In me, 5, ridareas de
ti."o ;In Ic itunig.s. El an. ei; q. lbet.d f- s., me clasenfed.
SA L O N K O H L Y riln do] dustre Prof.... 3 0 Q,, nd,,. ruudd, ,drsd, un ... 1- Ind., miss eomtr ,ind.des ... t reme que a ine dernfis admir y
11r, o I'm's on P.,.s buyen a amargar el character. do CaUtIV2. t
r, I'll at"
(al lado de KJOHLYMART) mt. n0he o' e depositary ou zu
,LParqucrlto do nucst,. -ime r be on. nboln on las alcandiudidic Im set).... lenerando en un raro cgoismo. un La import neia Ae In resigraci6n
Pin a toda el cat licui, PUdion Pe. v seborium que abandoned. el c n. ;goima sin a ,c I dpoclle; p.r-Ir ..Upgra he c c' one propcisit a "_a* i;j
bl.r It .* ad. del Comft6 fort de su. hogares y ws cleberes is. crividi. 1. que demasoado
or Ins Dames d: Accl6n Cat6lica de milt-r- e ech.. ..I. mile par. pe.; sordina par el que diran. ambiciasos, haste el Punta de poder
L, Hatter, c, a; dir,.n.I.var d,
Matamt-. viene de I p,,.,Jid... de Joe q.c
CALZADA DE COLUMBIA No. WVALME.NDARES ven sacerciote Emilio j." Quir". cle d catin to.ce. La muchacha que vive an su ca- pedirse so deartieuo del vocabula.
Be c6modamente envidia an sil- rio, en- camblo a, insustituible en
,niente a la Orden del El Casigio Espiefial clot in It rtad y I& sGIMra de las los corawnes. Sin comforrai d ha,
L. Salle, Haber ambition me me-! J6venes de au cried clue trabujan bria qua derramair muchas mis )Ago de In palabra clue es Luis C. BeAbre esta noche sus salaries el at- filers y esihn tDdo at dia en la ca. grinri qua sufrir an propor,66n
roso Zacete de las calls Byrne yj Ile ground do una autonomiara- mucho roks qua to qua sufrInnus
Blanc Para ofrecer Bus -oca-I lativa, qua disponen de sus sue dos% cuando sentimos pager In cases sm
don el et rcrr bail e occasions para sun gastas perso- timbici.rairlas.
11 un-I t the 1. temp.rad
carnavalesca. que tan bri Hantemente en
u- i... gill dmarr.1land..
ri. fiesta bailable III, buy ROSALBA-Modas
-viodad que profile Alfldito
C,,t.--. la 0 rll lsito Albre su- pueLlaF on In Porte outs desde Is rope Line, vesticlos impair.
!i Dop", I w. dol Vodad,, L, modern. tados y lenceria. propim Para xe.
e Inn pl..d.d. bLub,
-Ilion r, I, muda ROSALBA, qi,, of.re,:' horse. zapatm, perfume.. carte,
F1 s, a.I..,; I el re" per ..... .. In. u. N y Jades Im I-Iml que rcquj rc
b am mo ll OWN%. ic I c In As a lots much- quo c,,Ii,-. 12 mull distinguica.s.
it, a Lit in, v. .
0.1 ot 4 ox I c Is nueva tienda ROSALRA.
act or-od- 1. tornp.. no sit elegant mauutc. reg 15 te
do'e;,nue, dol siguurrit, di., He F N1 210. -AL rsqma
a quuuns prep- par. of Out do )an 11.
Ad In 11111 d enper V dado, in las mole;.
orho. on honor do lof Madres. AM s- podrA encontrar ties el qu
1L.T., do In.. --do, intend. on 6,lt .... no In first. do I. kp-. Is
0 ......... d, RI,,l com_112 el 9. Notam de la 11fida
Hc do es, P.n,, u"o". quo Bob,
S dl qu, t.n ne-mot
-,ale hbl,,,,, on pas.d., dim on -ite- ol ... -- cons -- to par. Ind., I., fri-lidiulm.
ot"s M."iIn ..... ald, Is anuier, no ir he I-as ascil.acionex on cuatato a raid. an cru, cle In fain. p-d.cl de st.s droinictilo. tart in
Boda en Madri'd' test.. cud ... I..d. tin. v-,ma, clunpensables son muchas pein coI -1t a,
I'm flost.. do[ Vichy o.b... que In mods no on una case Pria. .. on la -r'ed.d mti' of exit.,
u-s not, ins itus leRtin. u,1rtn elte que no par repeltdo concilaiind as con criteria muy
N, par E. 1. her.,- Igilli. do SA.I. Hirbara. on Madrid. mratta do relrbrar pird, iitLalicind. elmtuco. on todos tamaiios. Eiemoncitel. He Eyll. R -Pifict nir 1.' ,-do 1. lal mts It ... in., l. imatil-lin-la bad. do dits Jove- a- La carter. depositarin de out pre se esti segurn de carreaponder
arandes RlIcienivs.ck
,ni.rial.,,dia 18 .1 re.. aid terminarlas circunstancias cle ]a
7. "" 11"y 26 be.., bion -nocidas on Is -cirtlad habanera: I& setinelta Ca,.,n Alvae. y un -retos. desde In cittue test, ruerdo, pasandn par Is fee an %, da. de mantra que Joe conflict,
icnhr,11IO hr Cab.]. do fira y dlicada beltrza y el 3rfior Ricardo Perkins Million. tan ad. ii.g.cla dc 1. ultinna-an de espacio a necesidad que n re
1r,,.d. M a our A en rit. pra. Pero ruyus guarismas prove- sueltos a pectic de boca de I'm in&better.,..
memor on del cincuentenarfo de Ia. c
Rroulbl aqI L. sch.,fta Al-le. C.bel, Wit do 1. nfi.r. Angeles C.b.1 luda do can zozobras: arsenal de los reto- teresacin.
ques de embellecimiento. en Ia que D, shi que.no ir"udan a,,mbrr
I P.sli'ar-Carnaval en Ia tearde del colmada Ise auclacm yo y 1. amin rise
11-icle, It 1. pcscnc a It I- be- Alvarez. qur fijara so rinsidenefa here paca on Madrid unl6 sus destines cuando parece que enti de, carters., vi.t. c
re entra algo mas haste to on matter
Var (-arrozas capitalunan, arlisticas ca. on are.% del num puro aTar a los del Joven Perkim, hijo a so vint del di.- slueemp Ins exhibiciones realizadan en el
rruales enga anadosdcoa Hades nefto-, tInguido matrimartro Ricard:sPerkins:ohimano y Bertha Milian Centers tado a los diseflad.re, gd.s d, exterior y admirado an Joe escaped, I a ocali d a y veraneantm n ro icdadcs. que no he. -blacipc
d etasresiort_ Ia tiplea cabalgata sanard- Segu ]- noticlas que n HoKen I coremonla reols116 read. mple.. an ,im do lacigandm fir. del r.
ma one rnam caprichosas. 3nAlCi an de Ins pit del rntrndo. Se
guelena, con sus precionas amazonan, Aor y duranLe Ia misma Ia novi. Iuci6 on primoros. traj, nupci.l. q.c creii u
III dose ..bi.., & 9.st.s en trata simpleme ales Irang:an baile of dirciocho on Ia Bolera. ptos de
ol. i &-on para ell I relebl, rmul Pedr, Rodriguez bautiindolo con el nombre I ent cla pr-ocandolos especu- 1, que habremo. do vcr
s us '. rate. mento en nuestro medio, a can
J, cual_ carrerm do litari: Cirrzen. P-mes. re de Inn orano,, sun u. no stemdo L. d i na.b,.,.,. cle. liencort rnmos con mode A, I
Actuaron do padrino,'la kenora Atari, Toro- Gans do Milian. en re- iter... 1. cd.,eI.n do pre de todas as, olsillon, pum
fantasia. Jos que si no es pos- cualquier. sin ejibar provist6- de
Alegrias on on linger preent-ion d, [A andre del novi, 3 of senor Ceicrin. Lopet Let- her- [bale alificar den- c I' que -so respaldo de cheques con
de elg.,,_ b,,ton .
Uius Rev B-rcau v Goorgina manopolitic, de 'a fb'"'te. conceptual quint ... eact bundantes tondos puede -after
and % %en -producidos on In. Co.. le'ligo, do 11 flrrnarori el act. I.. ,firirc, Vicente Fernandez '.'a F p-den figurar holgadamenp-ona do Lin hermoco runo el, PF" Ri.ft.. Sr,-s.d,. Dirgo Madrazo, Aharn Cepa v Collin, te enle "I. quc so p.s.p.r :n seguir las huellas de made.
nn.grml.. qu, ".. .1 rou.& 'I- Lop,. y do it.
-nt, on on lime. apitali.s. so los snores, Dianisio Miller, Enrique Cabal, Silrrio Blanco Arguelles y Dra. Maria Julia de Lara
go n an delarits sit, 'Eleg at ,
1. I K X -er eltronfrere Ju3n J. A] er do to t doctor Lop- Lan- EDICO-CMUJANO
I -nmr y B-c- our pertle. Los -v., ep.,,. quo p.,re- on role (.1. s.1irud. dI temple
'I c a rARTOS Y CIRLIGIA PLASTIC
clij.fifa l Net, B'Irkd o,14. h..:irndn in Alaie do novins par Europa y mas larde vendran a restmuv cong-tulado par el nacianter, dir a H.1-.. CLINICA PRFVADA
in rel pir-, frut. do u- arrar- FIicidads. Tratarnientos rientilicas de In% "ties guprrflum Depilat,1612.
Sea ah., Ibu-. Consults,; dierl.e do 2 9 V. ra.
LA ULTIMA NOTA C.1-d. 110. onto, P.... y A. Ved.d.. Telifem.: F."811.
P-a H,- q., ing., -nd. Ig.al 31ontinartre
I ,led. I, salud dl 1-Im- Art- Una fiesta Preciosa. que entara re- "rhamonter' EreeMn Banino. qu Cuidadom de Billeza
Garcia. el prestiziesn median matar. %estida de anumart6n magnifies, sees tacabion said-A Para el extr..j.. on 1)(ClUSIVAME1111 IN it JA;0111 SAN LAZARO N 676 cer'. our victim de una gravoyda- In de hoy -Sabado de Gala- en fecha prfuriona. 1 wad.r a. dibe eminot-in fuel".
lorri. se, debate emr, a "!do 1. wtrnsrtre. el exclusive control de Se Presentarin alit. Ia bellisilma, n=ca 1. enamor regligen.i.. of Mi. In gue sierrivin, grada, In U_ 1 132 U.1 540 .,rt dosdo .1 panad lun- c*.. n r"1 I ... do r-or"' ... Its Ian enmente Tina de Mola,,Fedi and Fe- ert Ins 2cCilates on la. cumver. que slempft cautiva. ej-11. gracia
Ned. h emuiegitid. C.,n,.a q.c mia lui.s.., dc Im Anner d.'
Los di tin sonacimial 'nn,,,Ity act*; of saciones. buscan of m.da do ,a- urud. A) IFincimtri
bride Alientas a su Larl Para esla rocho. anuri. un ha plrudicln Grow Prentise y us mu- reel siernpri, atentas At mes p- En eurunt%. 1. puel do bimm
Qu6 caso rom triple dm aradis- a. quo ha sulg _ y 2 S. c s te it
necon Punch Judy: Ia p-iosa re- queon an c procurara xer es- deb fie enn'especial aten
'do p... clospedir I In 1 11 or""" im. "Notches N p.litrions" enn u. teticamente atractwa. variandn oun runn, p.m. c... blen ..be.-.
'. ancra bailsema, 1. vanudad cut excess de ellas se hallan expuestan a las roza
_%'al, pourer. par. I- Estados -cid. ernJurto I taliano. on of que com c dest.ca -ran P c ii oqiuetcria 1,3
Unitas. rat.d r el Waldorf- fectos de presentacon, pero se clurm en one proporci6n mayor que
Antoci. de N"v York clost.-do cocantaciarn Franc -Id busesunt ]a forms de ofeecer 3iem- Ia cars. No se 1 a &bandana sin creUn "Dia de las Madres" ran Ernesto Bona -suavizadora at 7ue**Chnv.I.s de Espana". I pre Ia misma silucta cuancia c Ira. me nutritive in y 12
I stro de care. te de atraer a un espi"tu met6dico fio. no se salga sin guantes an Joe
an Rey C-cm. I c.norido y const.nt. dine en que el frica castiga rn s. n
1:,tur4 ,,, me, Hay pie sores que tione verda- se-les expongs, at aire d"Pues de
Perfecto: "17 on r" n
man atres, baber hecho trabajoe domisticos a
EtIo shmv frelerti l2s diez dero horror a I
M A M A p, m. yala una a, aL, solar su her-t en cambio. no pueden sufrirla me- lon que se hays usado agua caliepte
.11, P airline. que on "o, an*-' en sus visions habi- y labor. de limpie..
me as _,c r 'a In altu r. de
love
Oir6 major con un no,"i!s. par. odid.d de todos Im Para el Dia de las Madres
p"'onte,
bail, ,t,,, ment-dr, Poe
11ma nisa... rates y b.Ism peoples par. I
an do la Play .1' A,.1bin do flogsr s I. mig.a
'a 6 Ifo C"u're v Ina It
ACOUSTICON 'n"o, Ad an c re-duAd. C.- Potm. do O'Rrll!v Dia de Ins Madres, decorendolos
Chr-!- ontre Compoclel, Habana. loF do- ran clots. y flat. peoples del a..I- I,- Tnm a y .
50 afios ofreclendo a] blen- I- mesas puli drn restore .,,g, pan 1'ein- r1bcolau- turn, france mento. Tarribibin tienen cestog de
a inclosm notericanns de lar frutan. conserves exquisiins Y "I
.1 SORDO. prneuinls m-ra-, pa: nns o ngid- psra obsequiar &'IR?
V d,,d, [A. ou"', so or,-h el
cleacuento at present dI,,-- H,,,rrr' ra 11-lins on -I.rh x clra.rtl Mad r:, a su dfa.
MaAana do-Zo. ,cri dra on(h,
exte antuncio. do 2-n -r-reari, on M ntmrtr, Aicnfi del Dia
mot- do elclorn- el concurDI,-ent,-' crinaids.
cut nnurturronles.
OPTICA BAYA dos p-i- a Noo Oulans. an Tortilla do petit pris Cretan do hl,ha ran
San Habana. do.% Ins sins agad o' Are, blaren peons rIllerins
Rafael 164 Y hiiha she hcon in., oulainS Malt g.s.da B.Ii,h. [a fr.rcesa.
I uit as It, bay y -a 0, Z ... h-m I cront. Ensalada de habichuelas
Ro-fiatorans Ia concurrenria do.
am Chaymes rellerns. Pudin de pan
V Ulf bks a. he, Receta de Cocina
S.1chich. .1 inmate I
Carter en peclazos tres cuartns de I mando espirales. y -pincharlos deskilo de salchiches -.Ilarlos 1 pum un poco.
prenderlon can do, palillos. lnr- I Poner en una caterola media itIK T U IP 4 de accite, darer en it una ceballs,
H V INA preada agregarle luego tres tomeAWOL Im p:lds,,y pic.clon, It. remit.
tie content se A ;I poner mam con su --IDEBIL- c..p es'. c hierb.. r.rnitb,as,
9 p ... r Itis espirrile, d, -Ihlh-.
Kehlnalor, el refrigerator rn 5 erfecro fabri- saltift-las on momentito. agregar un
cado hasta el presented. Ahora si ia a poder NERVIOSAM ,,, do %,", dulce, .I, plenteous.
guardar rnticha cosas en sui refrigeradur, por- Ia de aZljC2r y nuez
on -.I- I- ra.-d. y dvi-r h-vi, d.,p.ei.
clue en el Kekinaicir todo el espacio se apro- tuarsonsuse poraidlons, f. basis q.c 1. s.1chblb.
vccha essioduan? Ins onesole ", Inebalds. ]a sIl'. o'Post.. enti-6d. y
_;esti refrigerado desde el techo hasta durseu. diner Proidee
_411 el piso! = = iija= E hlr g... .I y media ,bcl'a
do p- a rola. drJar hervir min r
il' coino %a a ahorrir! rorque KcIvinator bift peodwee I= 4 do turem pweesso bonds. mroltI, 1-scin. Dolerlo r-or
ConSUnIC Mu), pota corricnic clictrica. n. p-to me- I..
h, or-ZTZ LYDIA E. MNKKAN "' no P'n It' mnafff '
virla -arannin.d. can In x.lh,,h.
Un KELVINATOR
ESTABLECIMYNTOS QUE OBSEQUIAN CON EL
por s6lo $13.30 al mes "TICKET COMSA"
30 meses 1-1 -1 EN TODAS SITS ViNTAS AL CONTADO 0 A PLAZAS
para pa ALXACENES MANUEL L. GOMEZ (Teles) Mersa. 317.
godo EL ARTE (Sastreria). Rehza 61.
LA CAINASTILLA (ArtiOnl" "' Nhii'll.
LA MASCOTA IL-,,i,, Criv.1161i. 13.1= 20'114.
con VNIVMSAL CYCLE. (Blefeletas, Refriteradom, y bares).
laDESCONGELACION Call. 14 1 S. Alut-idR.CFNE1. GMA (Alti.altz. par. Caballeros, .8,ft
ALMAL see Nifise),
iZ8
Afio CXX Cr6nica RaGanern DUR10 DE LA AlAIANA-Sibado, 10 de Mayo Ae 1952 Cr6 nien Habanerst Pigina 13
1111161 d, !I d I I
1. ..air. I- mos. pro en
"FINA.Modas" lo seri Listed ficil el
Iselecconar el que hors lucir a su Huy ea el tilkinno dla pars qUe wted y PliStIC23, Aen originals no mo. m9mi en toda au elegancia y distinPusda g.dorr su regain pars el Dja d,.I, rr, vdeIdIa.1.a jpolori. ded- 4K.
de lam ps No e-tod' TyPre;j _R.c, "ILNA
.idn d. airtf u-" Ins y uil ctilc )s exquisitas plem de porcelir urd, tit, ..ad.,". en
drsp.6eift "FrNA.M.- W E. Ins onis -ri.d., eallos. I for- '(jdiare, J'rn ,erd. de, 1. C.Ind. tf
su ese, 3enalado presunte r
Inan esta colecc16n. que, con toda revermcni, usted de.
Muy lindas carters de paju, Irel En v est I dos le olrece una nueva co. sea h acer mafiatim. co
il P. Ivewa 61.7
Dia de las MADRES
Segundo domingo Je mayo
Servicio regular en este vapor cle gran lujo, con tres bares, pisci.no, coborets y
delegates solons. Comiclas a lo europeo
PROXII&AS SALIDA$ DE LA HABANA:
Mayo 14 y 25. Junio 5,15 y 26. Julio 9, 20 y 31. Agosfo TO y 21 Preclos reducidol DIRIJASE A SU AGENT DE 11SAJ1 0 A
Noeirti Rodriguez del Caital A-6377 COMPANY -LTD., S. A. W-5790
Co. fie.t. d, J.-t.d. I,Xre, I-id,,len.... VISTINULO DEL IIATAO NACIONAt
Se -ruenir.t voreertada pars la norbe de troy en el Ilahana flilt-re Vaht and Country Club.
OfreeidA sees par Ion esposon Ramon Rodrigues Faxas v Noemi drl
eurnpl. 6 di. pvs.d.. 1. qvgi..e I" precious hija Noenu. un, figurita de singuiare. envantoa, quee Lo salorrea del 811tenore serin objeto 'de uns artintics, decor 16. p., luirl. de Ins squialtas rid.t., del Joe 1. Vogue y se boilers
-cordc% de [a. arque.ta. Los ChV r.1", tl Espstru. C..M.Polita y Cu
IS, u,LE. It .... War 1. t.rjt. InWinn a 1. erdr.d.. Tema para Is rronle&
Del HaVana SIVirn"liug
Club
De first est-a el pr6xima lunes el ]as h- de 1. ..Lh,,
Okisiquiefa con 61x, ,,,,ed,l d, Is 11her, Aen,
a dti,, ;partn Nbrannar. o S b-a q.ell., hernn.s.,
'q dfirk Inu"u'N'u
2 5 1 ad.. la trnp,-dmde verano ena. uel N UNO DE ESTOS
clu'. ., pr.p,,, wrop. pe4ferar !a gloriosa Echo del N
e FINOS REGALES
EL EXOUISITO VINO DULCE ,gn
r1ia 1Q d e a _Llues'a Inert 1, y .1 (MAYO 11)
DE PEDRO DOM ECO 'ccr1L1.1fn "Cubakonga-,
I 14-to I Wood. 17. I.. els dt, Is tarde, podrAr hacerse las reserve- DIA DE LAS MADRES
EXIJA EL LEGITIM O i-s no-s en Ins fWiru, del
c d,
Seri una ft"ta plena de alegris y SOLO HAY UN VIRA 25 mniroacift, 41
Original model confecclo. J uejo tit Tocador do
Uhllk111:91TNi mm nodo on Crash. Colors: ac. cum tro plazas, an doqua, beige 3knllo. rado con earnalte.
PARA CALIDAD ... DO M E C Q Tall"'dol"12 &1 29. 5.99 Colores %roes, azut y
CANA FUP40ADA E04 17.30 MID'14,
U
tin enguratado tit
de 62 ejul.
Sobre-me I C'lurett,.f
mvlo tr"Peris 6.99
L
to. efde.
'J
I'lirl-All de
pan% n
red0ft"Inando
wtmii podall C.M. W1113"oses odA. sea%% e tQnot. 21 is -_ 1- .
lost Mwills Prue 0.49
0 ParfillS 0CUltA V:fda 2.97
a Asaclcir gar-B-Kewef C;nrte
0 Reloi clictrico Y de tiervlOo
e Limpera flUoresCente Crorylacla rnetsl dorm.
,pltv erl d.bit
Luz on el harno do
* Quemadores PyroMatic: "Triple click" 60 4".&D PST*
2
330
I AAF1r)v
ayor e Xiio Cxx
na 14 Teatrosk, DIATUO.DELAMARINA.-.-!Siliidii-10-d'e-M----d 1952
E t f.nario Y: Palitalla
HOY P A-1. IT, '2"A-9
6.w1e#1w#rr
OkCA EL AMOP-l""y Gra!oes 1
CA AETI
t1v F-0
L PARKS
FLIE MAS BELLO* L111ABETH MASS L 11 -1, A
F EU A
Love 4 Better T4&n--E,,.r). a le, A licia A loitso.
k HI
30yv3b ORAN SHOW."u-'so P R A D 0
A OC
PERMA. to -mQg Por Francisco Ichiso
_d FUGOM Oquw. C-4al-6,191d. ESTEBA N
A dj, M 6, utoi,_D-r-ib P.d.,D, Y.(,a-. Alicia Alonso parld., cn 1788. Ofrece'e orrnea difiquila-,
is S pari en-los actas conmennoraii-S dr. licnicas y express I 0 MARQUEZ
del Ctncucnten2rio de Is Replbli, que no todas lai pkininsb Wrinsis
v, Iskindando dos funclones lvprl eslan capacitad.s p k b?!Iar!p. Put! ZARMELITA GONZALEZ
meta el 1.5 de may. eii l Anfl- ii,,pret.cl. par
J! tealro Nacional, gratis para el Due- 19A eats Sgrao
LA HI!SibiR2A IDE vf ;1"
Et
b1p, d.ndc licil-i Alibla At-.,. -ht. le cnq ntrii:6 a LUIS ACEVES CASTAREDA
LR ooscvclt en -at BMW do Trhmkow.W. "El tud it. ftcuhadi.'Aii BEATRIZ R, Oj
Ugb de 1. Cisne h ,n MANOLO NORMG
A1116-01! HAWAI. y 14. eg" h. Sen. dc,..u jhtc.,pCj.ci, ROBERTO COBOk U14
Hwow4 bE'ROOSIEVELT" juits, rn honor a las dclegacionco- balle una de sus- = 7t.a! ROBERTO ME
estranjeras asislentes can-dos grun. creaciones..evidenclindose eii exte des fttrcnos: El ballet cubano, "144. ballet sus -cXrepjrIonaIex cond;rj.- fmrq,,
UVE ADS As "7ARAAANDAv%- ban. 1930". con milsicia del maestro nes ante Los dIficu!1ades de todo it- 1 iCA JONESI WHA ("A'
Ernesto I Lecuona y rorvografla de I pn que necesitat veneer. hablendu y ZECIF
ir .Guerra. y -La Fille Mal obtenido en New York cattroorell. C'ASA trot
(La MID Mal Culdadpi, narias.odabmus por pane de ]a
critical. 21 23 de mays,
bAM ALEdk vin trts actos, milsica de Wilhelm a las 9 p.. PROIURIDA A jd.Noltzs-.
Hertel y coreogrefia de Douverbal, m. en el Teatre Auditorium Fe ku.Ne mkokjmo,_- Can 1. ..tu.66. Special d. Alicia montari "La Siesta de on I Runo",,
Alonso y ostacadas figures. musics de Debussy, corSoa.2tfa de
'7777= Asoclaclun Alicia Alonso Pro I'llimsky:."Mephisdo", con mixiiies,
-doiit7 Cuba of recira a su.i so- de LIAZI. y coredSiraffi, de Cjrjo.
'i ID Percyra y "El PiRde; najica
4SUS LAM S:.-. S6 V60, cloty, p5l.'Ilco en general &1 21 y -"]us y co.
21 IDS 9 P. in, en el Au- del Val!e Trial. de III
d. eS_ d. it, y
,Ovi coro'dirle 00 e May reografia de nuestra Alicla-Alhuso,
I rl no, ncines corresp-n: con el que Is gran ballerina ren. +
IDS' I b a
IDA LUPINQ,.,,,, n,.ri urearreme dir. 0 h...naJc so i-Milabla
"Habana 1830" y -La Fille Msl io-tr Y pre;ou.-r d-I ballet cuW,;,Wdlet fraor ,; h. 6. CubD, Nicalas YavVpjcy_ Clero ca!e ROBE11WRYAW G. &e". E Ii,
do ..I.d. a .1 B;qll t Th-t- gr-. Pro,, r... .1 ballo Win, ':Ell
P., Din-iii, R.m.n.1 ;-
ro nte muy p-S_- p.n.s I., LI L.9. J ]as CiAn.", .6o" d. ..od. lo lu,- .. U leilelko. i-1. T01Lik0WShj y corrografiai de FoW.
Fui esir-sidu en Bei.dem, Frai-ii. 1MOIRA if W
Ln c6n
noiiiUw t 7- SHEARER) I v
0,LA'C U, B A A M E X. A
A in la NOVEL do
AVO ADAMS poses
tj4hDaferisa do Is TOC)AD SU
MuM16 INTENSIDAD
DRAMATIC
-Wr
DMIGIDA POR;
"W 5 YUAN J. ORTEGA
con, OeMARGA
LOPE
mat Jo
A L
CARTAKT7 Z1, M .1 ST R
B IG BEN STAR Ballarines Ac, obati :os '7p,
Cs ILAV, SADICICINT11-0 D., A ALCNX C- MAPGLf,
LM RTES-PROXIMO GIN
Hay que -0 SAS Antor de ula Trio
*ND Ik
jv vides,6111d TA
C 'A'
t C.'I
X BARBER0 .. GEAIO- POLITIC 4. Ve".. _1 -U- A. i sonar 7:AxWdv#Iat0 disithogoldo.
Ieam prfi.. 41t. L Soelef.4 d."'p erted estrenari Sm THe para
i#fICO_ MAXIMO ADOR, QIJI ACTUACi0k
I planfi, Ialln y rell.. .1 lisiat- t2, Iss, 9 y Media P. el Lyieam I 'A ERTO
AP _SlGLOS 11KA'SLOME
1q0: LOS EN GONZALEZ
7, YRA K VWIATJA Recital v Curso de Danzas Espnfiolas ANA'131.61tii Y ROLANDO
v RUBIO -1 qNORA MAI-ANCERA
I La AsDriacirin Alicia Alonso v la Danzas Espafiolas. Carmen Luz, it ALsERro MAR13CAL ORQ-.S
WO RS' 6 1 Academia de Bal
'All let afreceran pco- ilmica conce"ta culsaxis de danximamente 'n e Lyceum on re. zas espaholas, que fuera sollsta Can
ja ]a direcc16n de Is con- la compaMa de I.S Chavalfflg.U
bana Carmen Luz, que que bailara con Is celebre Ar
as pres-tari Su ensemble dc i nit..
/A 71ZA
A GLORIA..MANGUE SU ARGUMENT FUE RADIADO FOR "U.:NOVELA
A A HDRE SdLER tMPERATRIZ CARVAJAL DEL AIRE" PATROCINADA-POR
cavii, JIM CaRtImin E irscci& do MIGUEL. M. DELGADO ABATES" UNA JOYLPSTINeTAL
-UNA Svji.f Nod.lcr- do POSA FILMS S, A.
CARtO5 iOP11
F Im M0 J11 FMAW pz
RIYJERA :CAMPOAMOR TOSCA M UM. 'Of
MODERN'- 0 A,&
ZA
0-1 AMBASSADOR lot WIL L
HOY) p 01 -0
1, wna6,,nl ';T",-,- -AW
.L #Al ".1 lok.ic- I ISO F-16, -0- FUNCTION CONnNUA IDERME. IAS
11 IDEL DIA! 11113 VER"ll All
As i ISIGUEL ANGEL late!eutle y HOY an el
GRANGER REX110 y -rd.d., PASA EL APETITO
kow SANDERS DE UNA CIUDAD. MUmilli-d_W. PROEZAS ACUATICAO.
e. 1W), fil. d.p.oJ- LA CASA VZL
LTIMONMACNIU" N.M.
-11.1 PARAMOUN7r, 11 pox,
K. ""u
UNIVkRSAL. ACTUALIDAD 15PAlmi4A ,o-, AIALI.A.D11
(Wase el CARTEL DEL -A-a- ri.-. as
x -NALE'. 6. ..A ...
Ad-ii. I ---d.
DIA III CARTELERA CINEMA TZ XSPERAIMST,
A: A: !a N CTIL 'No--VALT151
RARAINA Le Aoca -a -ell-a... en la pigina 23) 'i;T;=.' -LIX Precl. MEJOk PELic
D-U 1ULA'
Coney Island Park .,DOCUMENTAL, DE LARGO-MC-TWE;
U73:101111 Y.ASMIn- -111V A-0501 DE -A
OY dtl e_ IDS 2 a 7 pm IIERICA k POL -FRAGIL BALO
IMMA INFANTIL DEL SABA:DO
4, SO L.- r."
MENORES do. 1qANOS Abonarin MITAD
:4parattis del par
do-stftoite smi tetisht lo. que
-ii-VITAWS do honor Hzios' tabalas Siclusivosi de ro"IIi
as Re set he
Aho CXX Testros MARIO DE LA MAM A.-Sibado, 10 de Maivo de 1952 Tebtrop pigins 15
ASPECT QUE OFRECIA ANOCHE EL TEATRO 'IMANTA- EN LA "PROEM" DE GALA DE
"QUANDO EL ALMA SUFRE" NOW AE OR -=71Mr
-Vay-a-aLt4n"RAM .1
Z/.@ rARIM OV RE1#7W Con m6tfvo de!'PFtreno de la pelicula 20th CENT61 f FOX
y tworat rig
"El Derecho de Nacer". In famous novela ctibana tk C uando el
cHiguel, lievalla a In 1,111all, en totla sit itilelisilla(l filmoda on Tpcnjcc r e in-p-oda ror
drainilitray sciltignental. El Itines 19, en 11 cities Susan HAYWARD y Rory CALHOUND BLMCA JANE FROMAN y su
DE CkSTE10N os. -, 1 -up. 0,110dor JOHN BURNS, la
Citi. Cub(sim Rudio Philco, S.A.
SAN RAFAEL I I I
nseq ...... 6 1wa f--H, q-1" Para vv cuolquier dia Z ;;
d- 'I nlofla 11 17. al 18 de 1,foyo on
o Trian6n, Infanta, Alanf9da, Los Angeles,
fUA1 W" Rialto o Metrop6litan
0CIM"11111 MIM
N MUM AMU MIR
UNA KSTOItLA Cuando el alma sufre
EXCEPTIONAL (WHITH A SO.NG 1,14 MY HEART)
d toda persona quo compare un "DISCO COLUMBIA" de cualSablamax que existWuna expeclaeltin enorme'per el exfrenjidv.!i,,a;elicu19 20th rentar) Fox UANDO, EL qu)era do Jns canciorips qLIP 5F Mnt0r. Pn ]a peh_ ]o. Todas
ALSIA SUFRE". 1. c-I d-cribe 1. himm-1. tie 1. id I# I. actri. J.c, F-- id. 11- tie tr un- (Wase el Cartel (lei Dis
M !as cwon s do CUANDO EL ALMA SUFRE. hn sido
1.;7 xatjrri-,,y d.l.r)-urelmlenlo. Lu A.sudirimi tie 12 Peru- Americana hub. en 11--r-ion tie nombrarl. NI-i. El"'. Q- ;-giv-, I 19,n 1. m-, F-,to Re,11 em c, 1 -1--" del round.. y. que lt.bimlo quedtd. k-illd. 1, vi-- 1- on -cidera, d, 1--.- de 1;:, L )a I lartelera eit In P-iig.' qrn. ,. ns Pri
,16. ur 1. 1- c- met y d, 1- pi-I 1111.. ", [.0". 1 "1.111". .",c".,.", l 'ii' ,,.,
drag 2..1.1.1 vellililre.
inuo d 1clU d,, pr tuto, 1- del -ud. p6bile. 'I., 1,t c' d., p., C.4-, Ma-, _-bl, 1- "DISCOS COLUMBIA"
d- ..let.. in, h*enbreru, 1. -iv,, ei ort jhn it u ta-u r I., :d, 3'. f. d, Can :w-y.
E. waa vids' u, h. 111,ir to I a j.",
tie ..or t-- per ... 40 tie .110. Ifle., I., ou, ,,, r pcr.'Ia,
es c ier. el Tr.tr
ve a hut cho en puntatid' la noelm do, 1-1- -ci- rue.,' ar corne..., lt
;111"AITAI. r. 1. for.. tir -t. fwwrr.fi, It, file.,tic.a. In pl-- --rd lot. ft., I permit, q., P VJ n10.9 1r1fr-1,-r I' :!T10 IK r nu st os telefonos:
.6 hit I d, t rr,ra 4ud, h, ld d 11-1
ta. heroin -del film, So- Haymara. 1- maK:,,flea i,,t,,rjtrt
do y X,ad,c . u public. i, Ar.g -i.ne, d,,
.uy ....10"' nem lo otlg- put -- toba d M 8 3 4 8 o M 5 7 9 7
r.m d
1. code Ir erj,,u rul-. (I'l D,-6h,, d, N.1-1 1 ,jf-11111-1
o El or. ;n',, r. n ;,. A 1 1.
attind.. "CUMNI) AL31 SUIFIRE Irr In.'.' en J .6 lei., t -b.,,. d, F,11-1 H
Metrapelitan, Cine L Ant-le. 3 RIAW. y coritinuara en I -rll h,,t, ,. 19., Ati y.d.m., ,,dj, --, la ,blil -s, dr,,-td, 11
c.-morar el 50 niver-rit, d,_ i. ."rpende.t!i.,l,,m1. 1- p ,s d, 1.,
dW,
F N-e,", t v, "t'lla viudii dificil"
j-gr mi.1 I
Peb :u L 1,b,-ERr Y-e Ca6a r.,Q
,H 10 Y 'N Acyp N NOR RAZON ,br. -ri ,p,e,ertad., 0
t L,,,, ALE CO
AGOBI DO POR LA INTRIGA q- 1- ncasiones. en el
66W IFY Y LA N OLLOAD2 --c, 'FIlpe P.ey".
-ctd %1-. D,1, r.r-rt,, -s i -Lrv! 2, 11-a Vor Srr. dirigida por el professor Luis
R,- viud.
E C R E T O S H- G d, s, r, d-1 SUSCRIBASE Y ANUNCIESEEN EL -DIARIO DE LA KARINAs,
FBI
.A
GRAN TE.MPORADA DE
-P E
e la.SOCIEDAD PRO ARTE I USICA
Abono p4blico abierto desde Mayo 8.
DANIEL DUNO, Direclor General. M ADRE...
JUNIO 7 JUNIO 10
tROVATORE CAVALLERIA
r on RUSTICANA
Gertrude Ribla *
c I o n
Mario del M6naco *
Leonard Warren Brenda Lewis
Is n Madeira *z Giulio Garf
j.. R.0- J,.n N1.01r. e
Lu K luce. If.gh Th-tiramt.
Ya. en tus brazos has dormido un niho,
It% Direclores de I PACLIACCI y (u vida se justifica en ternuras y develop
"olmr Orquesla:
r o n Para cuidar [a precious salud que a ti,
PAUL BREISACH MaAo del M6naco
No 510 F irb "F's y ANTONICELLI Adelaide Bisho principalmeme, ha sido encomcridada. ei
Nee, l)ircctr cir Leonard Warren
Luicl VH
Hugh -Th urcl
r..i C.-ka. mcip....
NOTA: L., st,Cl.. tie Pilo ARTF tendli. I d,;r-fo .... turub-d.. Mahana es tu dia, torque es el dia de
rmt F GARO! JAIMES PEASE ] r ',;A&A todas las Madres. y estamos orgullosos y
"LAS BODAS DE FIGARD" (Mozart) ADELAIDE BISHOP CO NO SA:
FAUL CONDE: HUGH THormsoN 7 ifoa. EXCLUSIVAMEN7 PARA SOC109 emocionados al felicitarte, torque es una.
1=0 3 (Tumo NOCRE) y JUN10 5 (Tumo TARDE) Teatro AUDITORIUM
honda satisfacci6n colaborar a diario contigo.
Para ofrecerte el mis puro, de Io3 alimentos "La Vivrilira", el Itaineg, en
pari que tu hijo crczca sano y fuerte
-1RIANON INFANTA- ALAMEDA Fatisto, Reina, 4 Camintas,
IMETROPOLITAN RIALTO Y -Santos Siiirez, Olimpic, -1para que seas feliz!-y emocionados por
6tt Norina v Gran Teatro miller que hemos logrado Is confianza de
I Ols r, .. A h.
1j 0%jEft
00". I-A d. i ur, de Lnl todas las madre5. pues nos confian la salud
.114 ? de sus hijoA,,pr
I,- In,
111-11111 IV: G I I products Para la alimenlaci6n de esos
ph-, 1, 1. 1
11 :111.1_. C,,, Ad-. 1, niftos cuya rozagante salud tanto contri buye
Itt " r, d, tldra"'.d"'A'd P I,- d,
1- 1; _; p. ndure 1 _iu. i su mayor felicidad!
y ,I
exiva p,,r 1 q- drpnc tie
tire,
TECHNICOL'Olt fig.- .1-c M11fail
'uhtirki-, (11
ah-ra ert, Go-hirz
y Detrmx-,
AWS 4
v d--t- rn-ria --rl, e
-fitr, Y
1,1 ram- -o lns y %.
DOUGIM rs
M ilitia WILIM1111' jjjj
S' om 111
n,- del A.. CV.ri! y".R."I
ME BENDIX
Pop
c.r. dM hkl
PAGINA 16 MAY01 10 DE 1952
0 JA LA,,MARJNk' ',
Y It diA cute es. di.cl. El FENIX NALTEADO hot. ran. de LA CAliAlt%
'Picaffillo Criollo en d.. Y'.,t' b -Y.-I I Los colegios privados
to 7.tu_0rTtc tc' him regalos maginfficos. TTW I, .1*1I
I d C "'U .
jueuab,.,,.s*cr Tftr, JJJ b mits blando y mks lVr
.1 r so lisir1lilt, dn do I prqeclas no p-b1c...
)rqu. he ri pagado a hin hombres h yh, no se enctuentra en Itlo. deb6n enviar horarion a
no ignorant que Ids hicautos que inventaron ne truc. I-L-st nd b us ". cmh E. it dlia Ma res" -qu
a" Is. y "I C ZANO
Platillog... alimen-ticios i creen todo lo ique, oyen que me hucle forro, cannot. comb I- cosonizoo -azb5o in if rK4 at sin-duda
T:m a 'Z cAl. gu= dIN Maria Teresa Delgado
nque sea Incierto. Que son de Efoafia, legitimos.' I
or so que se ponen 0 4 Joe- r".. 1. can
Aecir. u qu' La Fccicriid6n Naclonal de EcuePor Sergio Acehal ss too con ]as mentiras Par .1 lriib. t, te De I., di..g.uT1WEJi;98,
b I I ign gboi 'I fpierofss. Co.
b I n.5 Pele.c. a. e. C INZANO. a CINZANrrO
1.c 1-critit. a Wchc y ...he Br.cid. el v RIOS, % empre ucron, In dejariol muy contents. I las PrivadaniCubanss ha hecho p(ibli;QU6 C. 'Iuna del am ri
ri, Plstl to .1 a. npaboles toclos in Jaye
que no Iv ode s Inibin -nill.d. 1. que se a I lulo, RIVIERA co. pan. conocimlento de todus loss
,.xaribiaa.esj,,. numd. an la I., co Ahora an Rid de Janeiro onenticicia". I e) mit, tiabrito. Vinti. En IjIVIERA, de segurn y como que en dlch Dia
oes l6i p- que pueft, mi s n, a dice diccIo',.A,,,N
P.e tii con Is h.,,Phr,,h. fI'ale podran adquirfr belle-C,- ban III colcolitis que deseen realiLar Jai eA.
reallitar explolacionei7 u c
qut, ..dic c, lt cc d, bl-, 'to limen I Sl ustedes qui cn un t6c- I J Ahom '..ties it. 59 T9,y 89 gradits clesputis
el FE-41X IlArTEA" 0. Valco rece que quita el h1po Y Para Idel I de junto, clue deben caviar
can it 1, it I's crdad. drque grain suefio poncho, 11.11itrilin TERVA.
Co Ind. sc h,,- 1tvi:66o; que I ci- Nb-, --lagn, y public. dichas fnins do an I ptor sea deeld.n.. ms. i;TPr.,.tenxon
Pr,; se In, 1-111PI, J tital det.11,ida in[ .... .. Fiano, iclaroi, 1.1", V V c, Ic el refresco.clue
usta tan a an nihosm par A. ICTOR., rtgalArin lone,
nit ha de lener compe isqs proyecon, dc borarlos a Is doe.
tencia. tora Maria Teresa )Delgado, iApecto.
Is general de Ecuela Privaclas, par
duclu de lai Impectorm rapecti.
!'*a a [in de qU! sean autorludent.
Dortntrifi. hi6tho m fis, I Todoz nos examine, deberim gleeRogalos Para tuarse antes del Ills 30 clL chain meod
ftesca.4paXami iiimbldn
...regalos paia 00W O casa. ,.Is gustaria
PARA EL.
FLA
BEBE GrM aeft do
411vaigad& do IS
illanteluccia de fine V lalable
olet con griciosooJadorricts. sockdad
'VIC c do Cmd"s al
2 a con pastel., toclueba
mail. 6, 12 v 18 meses.
1.95, HOY 1,165 pueblo do La Habaila
Cuarto Pisa
EN 7 RE ESTOS TRIO PARA SUS- iw El Encanto elicits a Is socitilad
DISCOS ESTA LA de Concienco, que fespejarial
MUSICA FAVORITA HIJAS dicimo mercer ani-marit, 4. od
DE MAMA fundaci6n cotg on magriffice seho
PIJAMAS do ligora opal de dnullticitin, mahatis domin6L..,., .-I lir-ics..
M"RECITA, de O-aldo mettle ehi.mpadm. De_2 a 16 Camp- uni conno reg 1. part el Dia d, tot Afa. go, Is. 11 a. in., an *I into*
Fit- gatew.eteda par Pp a.... it dres. nnprr tra pars listed. iSon inouperablemen. Auditorium. Antes do iniciarn
d. V.r a 78 R.31Y. 1, fretcaft! el &eta a] Dr. Luis de Soon pass.
2-9, HOY 2.45 nunciari unto breves polibms,
1.40 JUEGO de mantel de ehplindido op'im raitin, en SANDALIAS de Fume piel PIJAMAS de lee lintin e-tampadoA en slegres di. d"arrolUndose a contiatiseik
linden colors. Rojo. azul, verde, carMefita v gris E!opiaA pars sport. en com. zeficioi y delicados lorloA. Tallap: 34 a Is 40.
CANCIONES AMERICANAS rillarte programs.
DE 1925 par Basil Foment y Can Ii tag blancas. Tsmafir)-: -60 x 80" con 8 .cr- inaciones multicoinres. Ta. HOY un It
villetax.
La. Decca, long play. maiios: 81/2 al 12 y 121/2 al 3.
'"ova's 4.50, H. En ]a prime parte, oldmaso
1-1. 4.25 10- 95, HO" 9s45 Oy 3.75
CANCIONES FRANCESAS CAJAS con 3 paiiiielittis de He aqui una saya quo.. Schuman par el Cannella, do Is
favorite$ par Jacqueline Fran. opal III nco bordados infan. le-adelgaza Sociedad de Concienciat y of pis.
COiL Via, long playing, ,tilmente en 'alegres colors. nism Armando Pilacios y mice
1 4.50 1.25, HOY 0.95 de 6rpno par el P. Sudum
LA CARAMBA, do Ferri.. Cuarto Pisa, En 6 elrunda, of Inin OrIgan
dez Ardavin y el ma tro Mo. Vane- int-iit 1 mri obm do c*.
r T.r.b. no re
enct Albues Iberia UNA PRACTICA
78 R.P.M.. richer relition, y folkl6rico.
8000 CARTERA -ntra& n c.inpletamento
MARINA, 6pera complete de libr- para el pueblo de,
Emilio Arriete. Doe tillaunves Carfrra.4 tie piel sitilillira en La Habana.
Iberia, 78 R.P.M, referid. bl.;- c:i l co.
or% iftir a N ami n or le
34.00 con enga. En previoson
SONATA CLARO DE LUNA nue,., vntidd.,.
le Beethoven V Is Sonata N' 4.95, HOY
2 de Nfoxart*por Horowitz. 3.70
HC 9 Victor, JoIng playing,. JUEGO de doilir pits 4 PeTionas, en erdr mcurn. Plnla Baja
charlicu", coral a aniarillit can dibujo de felpilla
7.00 en 'blanco. UNA JUVENIL
LA BOHENIE, Apers complex. -4.50, MON'
Aa de P.qcciniptarjo. artists, 3.95 BILLETERA
de.Ymelvispolitan'Oftera Hou.
York. Columbia, BILLETERA.S de material
playing. pliblico can di fioa repuja.
a!* '13.50 dos ea color". Ticnen rom. Tercer Pito PARA LA MEJOR
Quinto pi. parliaments pars menudo y
Ctralos. Rojo, serde a pru. AMA DE CASA
sta. iSon tan pepillas Como DEL MUNDO
Mamil!
l-,5, HOY 1.45 He qui In saya qUe probablemente buscaba... una
Bar Tern-Age que In baci inis esbella, torque CA de lines rectas, CESTA plii lica Wra pan y
Plants Baja tiene el adorno al frente, esti muv bien cortada. En galletas, niuv pr5clica y bo.
crash de ray6n negra a prutia. arz combiner con nit.. Surtido enrloff los Co.
i niflad fle bitisas. Tallax: 24 a ]a 30. ;A Alaniii le lo"...
OPORTUNIDADES encantaria!
DE HOY QUE Precio eq)ecial HOY 4.95 0.45
MAIRANA PUEDE No tendrA que plancharla
REGULAR A MAMA
UNA DELICIOSA
COLONIA SAT-MAGO
CAZUELA fle aluminin para RAMON Y CAJAL
bitfi. d, 'Maiia on 1 1,1,. de
caparidad, E muy 61d.. 11852-1932)
SOBRECAMA de cliesillestauy fine v unido, en Co. Ir durari murho.
IDECIDASE POR UN hires enter.s. Ross, soul. vorde. arria, 'Ile. chartreuse,
acqua, grit a blanco. Amplict tarnific, ext acamero. 2.45 Uno de ]as mis gWaies his.
TOCADISCOS 18.00, H t6logas y bi6logoa de nuestraws
PARA MAMA! OY liempon. a cuya memorial rin.
do homesmic el mundo eistatte
Ve 'regalo que le pf0porcia. SOBRECAAIA de exquisite piqui inglia blanco con et el centevario de sit nalci.
nari muchm a] -dibujot geomitricos; Tamafici extra-contero. rn entct en una aides araso*
h f I &ia... Ms. 1.1.50, HOY 10.50 neac
orn le ices: T CADISCOS
DYnavox de trep elociclsdes, Premic, Nobel (afia 1904) per
doo, control. y bodna- sus investigations sabre Is
pia. Finvillente scabs a en structural y el funcionamien.zU1 a marr6n. to del cisterna nemictso de too
42.50 Colonia 'Golden Orchid", 1-febradoo, y del hombre.
Quinto Piso ei6n de Do. reuneas bajo Cate titulo en
uda deliciosa crea 3 gr nos tomos que ecansti.
rothy Gray. Exchisiva de El tu)en hoy el texio de mayor
SHORTS PARA SUS FrIcanto. De fine presents. autoridad acres, de none
probleniss fundamentals, fui
'HIJOS 2.65, HOY 2.15 al propip tiernpo este lustre
Plants Baja maestro el propulFoa n Espaa
SHORT$ de spl ndid. go. CAZL 1- I-A de .1untinio pars fia de una vala obra de culw
bardins dr algodeon en bras Who df- Maria rim I lilro tie Ion y de Fanidad p6blica y
ile fantaiii. gri,, prooi. raparsdad. E mul 41il. dej6 en todoi eAtos campos
beige. De 6 a 13 sli.s. Ir durmri, mucho. dr sit actividad c:ewifica una
J-95. Hff 165 UN ABANICO La Ims en un mornenlo... an liene title planchar. III PO
a Is. .. tiempre Is lendri linda I frcsca. 2.45' ,;ell. profunds y un gru
Cuarto pion DE BAMBU - eclo Ile discipulos. .
BATA DE CASA d, Agndta c!Irrugado en preciomx Cuba e starts a Cate honorem.
an,,; class, azul. m-it v chaeli-ru". Tallav 32 a je con bonds de ocloa, pun
PARA NAVEGARLO ESTUCAE lQu6 burns -ides part rege. Santiago Raro6n y Cajal ft.
'26d. contemendo tin urgin'tte -lo.11as arle a silounii! Ella dor es. Is 44.
E de ei. pin", de felpa blanc! con jrnjaa no rojo, tos abanicas'de barnbils con Prcric, especial. HOY Ima, aqui, cn his afios de*,
N: LA PLAYA azu), erde I cro. di aeds a algod6n. 160 6.95 1874-1875. v las piginas close
. 6.95. HOY = clot diferentes, a cuil Tercer pinto if dedicti a Cuba en sus "Re.
IEI M" oportuno regalti pa. 468% vollis bonitol cuCrdos do Infaincia.y Juves.
ra Bus hijoal ESTUCHE con juelici de lotellas de a ebb pie I nas; en tud" constituent un testimony.
Bore de vale l1lindision. clue 1-75 y 1-56,' HOY 1o25 nio impereccAern do an juice
felpa color entero. Coral royal, werde is solaxilla.
011061lovarin en ou pr6ximo R d deseaba M am A screen, justicierts, &came de
M... _- --.I- HOY 4 or .1 1 1. .11111A_ A-
Desde Caracas 111STORLI, Picasso conlican a Giovanni Papini que s(;Io ei
.'ettird. do cuan& un pintor conventional dedicado'a dar bromas
Sports DIARIO DE LA MARINA G orge C-pentier All
Via s On am MADRID. may. %5Z.D.- Pi.,,, a pl"br, Its- We,
cl cam fear." Giant., T,.j Glurdes pill
- polaucic"Y an hecho brimlit
M ids de 18 000 an La Habana, Sibado, 10 de Mayo de 1952 a h ante 'Gioqanni Papinit lim I
cubanos reelaM Clalsificados "'Ib. Dompticy Lenlin onto olnotesuln cc,ca do su Goya. yo soy 5olamenieR.en'bronrusta
en do Sce.actill. 1 or -tistica, Las palabras do[ pin-,,I.c h. comprandido so tierafoly hu
la pr6 enciai de un em bajador Aiio (XX. Pigina 17' analaguerio hall art. re it, I h d do .
jiledal.s.le: in quo a p. tdo colieon s
or t al pc,.6dj,. L. Cr .xn Pirl rilldirld. 1. ,,1 in.ricuphatert. a solvencia do Y in mn tirldric' i it,- cI
do I itahaoo ;nduct us
Fraiico, ell, el Consejo de Invesligacid es CientificaS failustre
prod colas Son "l.l.
Par Joaquin G6mez Feruindez 11coro a Espafia De.ide"'Jue cl e no
S Pomble quno le bays difun. diplomAtica qua sea un p ente an. ."it.) 4., .1.1. 1", IF,, ,,I I, I Dr.A. ROS0 1
iE didin lu so I iclente Is noticia cfe- tre mat colonin y In limit, a) rtt;. puccle -jl,c,, I. tAento 1"..
qua a V toritand-locias 1;,, flonrila, Wit
i n ellezuela conviven, como Un grupo cle hombres fue"o.anItt So A. el Principe' i lill callwho, do
an it erra pl!opla, units do dieclocho lig.d.. un son. concept. locumn. losea tool tit- u charlatai-al. CIRUJANO DEPITISTA
mill cull.allas. Colonia Importante. igta. qua clifundan a" Yn,.zu., let, .."I P"r,P n Ajoarfament 96
are at Ins tierras qua a que es Cuba, to que 'pro : r-ltta c 1, 1
itiorti) 'B*J,%- r all 'test. cle lu br.- nuestro pus all a] ncierto de las Regente de Iraq I.d ",finoclr, 'ar, I Toliliono 'AO422
I.., grj a 1. luchan y me mpernnz p. lrepObll[ail hI3PaII(a1ullC1kli1 1Rm X %vdId. 1. -tliluo. M)IF1100 OR RADII) 01,1111
Dirclocho mil cullance, qua tionarl alutl.,d. Wall, do uestra q4 1, ong n I I 1 I In es- f.AIJAN0 T-,,K9FTVN0
. Cub, giraloadn an In con proffull. naL as. to recinmene. of quo mues. liesunicn de Ins noticias r co.nd.l.s.,
in ,, ,is -puts quic- tran m1surim paliculas liamodam cu. n- In, fl-cl, rI
"a, y l
"r,.I. inurrut no Jr, sign lejann me. banality qua me exhibcr cnmo repro. 41C Uspana ."icon unt. do Meet mentatess de ruwaram coludinabres 11itiolot c.n (ad,, I "ill!"""""". ".."I"", l,
t".mos y in ilial can an at exterior. Radio S,,vi.l. Especial on DtAR10 "j" r me octi'llan Y las.9-116" d!dl fillpo'"s
a] que luar.11 integrars un dim. Es hora qua se pfcW oil est., co. DE & ib-co.i It ]a, p
re a LA MAR A do jc,,-cr l.d- c.
Dwarile cast I- afics, ma colo- sas. Quo me Irate do rqstitL41r at .111.11111.=
of. love qu. A Ins Ires motion ruarto do In sir- o"' BARCELONA. mayes (SZI,.-Va..
frir las Incongruall- prestfg1c, do qua grealb. dUb.Jr.n .1 cos
cuts -do uri I istro de Estadar para xtranjero. Y on Venezuela, cande Illogin .1 licrilp.arw db Burajaii a] Ldasii.las dtficuluild'i numairal". Pa.
Pr ncipe RcgcnIc a] IrIk. Vino
quian bby" do clear arm so hat acogiclin a tan gran numeral I c d Im pint- lentos. frI "I. durante jet Congreits
b 'vi' flu. I. a ompailsicla del president del Sena. ca. Per ou me
ran d.e. cuban n sentrosamente. me I a y del printer mint3tra, de varloo Y. may ithor n .111- 11 rellbra. Euc.4Vi at 6r"no do Is Catedral.
raporon a tranquil dad as to d w i:de ..... L. in- camellia Ilci.l del misma so
do clos; cubanot y Is seguridad de h a necesarto que tengarnos acia, 1 11 L arrablin an coamigo mismono plied. -- ra
as "or", & a Eirp.h. To un artfista all cl gran mention que verificarill at 20 de mayo.
so' interests. Peru pare" qua ya cuada representaci6n. B.r.j.l at late de I.
hall quedado a rnlaquilil diars dal Declaraciolnes' recientem del MI- imeriltbi.in Franco y 'I ;bJern-'-"
1111militerio del Pa as Ex terlores"- nistco Miguel Angel de Is plan.. n ary at Princt ilbra.
coma blen to llanaturs at complifiero hacen suponer qua mas relaL zarion cordial milentrits Is mul. 4
Wstor Suhr z Fellili do Prongs Lt. Kea queen normal jilted prorrumpia an vitores. Ocupaizaclas -plans. ran un auto Jos Jefes de Estado y
bre- y qua unis nueva politico ex- mente. Par to menes al Conciliar and entraron on Madrid. Ell Is Plan
termr a a miclarse, In "de ganar venezolano Gimitz Ruiz, an dias !Mayor el Alc ildc ofroci6 las -11aves
amigins", qua as to politics calls ade- paludas, declat-6 qua astaba an es- cle In ciudad y so Ilomenale at Prin. cul a do para consoliclar nuistros m- tudio 16 comforts de azilcires cubs. cipeflegente. Eli el Prison de 'as ci-ri:
toreses an at exterior. nos por el Gobierno viene-lano, Pa. tellaws so le% aula tina magnifies
Entre Ins niedulas qua ya ha pues- in cubrir el dii do la praline- bun. nelahen dgnuint.ble que fue cup. Pat el r-g-le y Frnne.
to an v gor at a uavo equipo guber- cum azueui era vcnazulana Y no s6- clnm_ 'o 111, ll,-sfllo brill-lisinu, do 11, mental cubano. coti to normali- at nzi6car, tomlnen of tab-ti sona for"ns ral -h&s fulls go-,.
zat, '6n cle relliciones con Esprifin, on product cle glands poll bill- In 4"o h'"a". i
-Pi, 1. que el DIARIO DE LA MA dildel. At Ic=aa ; eIdd csf0c y l.nour ol
RINA library tan vationtes campa. Todo eilo quiere docit qua In atito Jos do$ it, Eltuld. el publihas. y ya as hacho conocido of normalizaemn do to, reiaciones CLI- co tratillIC111(i qLe.Jp,,,, dvoroodi-n-mbramiento do Embaiador de b.noveriezolanas so hace tndi pan- "If an. legun 1- ca en birai "act.
Cuba art to Madre Patrut del cono. sable par razones humana., y eco. po nuttil.d.n.truirro.to
Los cubanns qua it,, Irn tonido d,l go-U-sur to
,.do pen.dist. y diplomatic. Irlu- nominal. e, cia do it,- 1. p.lieni par. .door -1 El Jet, do Etmulo, Efotfiol. G ..... liinl- Francs, clinisaint to XII Reunion I Conrj,, Sup-I., de In-tIK,6'Y era 16gico qua se sul. o, (71-tifiviii, on 1. star hill. ;I it, I- prinilas de rio, Rittarnor!aFniz
z. luchara I -Z "Z"':l'i E. 1. fill.. I Gi .... li-mo, Fr..,. -t ," l p re r;
ron tannin thincla par ese restablari- riecosidad do ralvon par roado. Lis j;t-rld.,rssp.di,.oa F-,,..' .1 irnair
mlpnto do relmoninei. arque E_ pafia orgencull economical deben -lar quo I pit, to h. do-. t,.d,, .. ]in. Qw i
era un mareado parap uestrroi or.- per Ins quo hall lerid. luir- her pc.dd,,. win ml coal,- %jht
to Y que. a Polar tic In gencrosiclad ... .. Pri6xim ainente inallgill-al-all ell,
ductal a tndas luces insustituibles. a -t.d,, ro io -orm y-,ol!' ,".. ones NO Jw
hunspitaliciad Italian act .1,(, dr 41 dn np.iml.
Ell calon parecido mtA Venezuela. If dn Y0
Elos diectincho mil cabanas recla. pester a[ motivin do ius 7
"u'ad"" El Inngrew Internarlonal de 1. IttJ let,
manstarribilin Is pr ancla dr un on to tierrR qua es Fo Jim ce mm Paoltillim, Conatintrad. M adrid la (11110pista a Barajas
Emb Jador, al frente do una mission sabre el Mar de las A
As',it-, ma ad, dc,enlo, special -------1, ad.' I lay d an -cso Eucarl'stico fil SA M R IVO
I lass de En-tregan la Mcdalla de Congi
Decide Japo'n ill,res.nitillm; conference of liable,
n -entor del D.T. piramic, Nobel. Sumo Pontilice Pio AII N, al General F. Franco
El Congrom de Aeronivitica Civil
BARCELONA, my.. IS.E11.-En ruid.,l to., IA. ., do slitir-ki. do PaM archan de nuevo los nipones Hoy tuvieron una excurslim 2 To- so reciente visits a Madrid. M obspo a nt%,vl on to Via Augusta. tinier,
]ado Ins congralistas de Aeraroilftica do Is cilocasis, antrai;6 of nuncon do Sri lugs, put donde elle fetrocarri Sonticlad Is medalla cle congresista rjlcul afl.i do tieri.. Ell. point.
civil qua align reurildon an Madrid. d d I S, P. tit it, orb nizaci6n do una do Ins
por cam inos de norm afiAdad 1 Ceres de nuave call hiscialitros de nexti 6 a do. out.'ridlicites yo criiombr.-s p, ne, fill I I,, in del bliriro -niis cleafI6 "I o .,-lot do 13-c0iona. N'U v0s
yino espinfitil a lot Entsdon Unides del Congreso que ricomp boip Karl,, -n 01.0111S
vilit6 lintrilorment, al ru.,I, Trinti, 1. Elictrels do Parl.dimnia
Cada dia as Mayor Is demands cia a lorrollet. Par no-d.. it,- 1. ua,- ,Iay., ISE I I Ba Ill In
a_ an"citild. 'I E
n 'or' So an, cad 'I ..in" In "'d 'I'l dit."". l
Especial para el DIARIO los incomparabits vros asplifiales o I i ".. '
los Estados Uniclos: on sale nue" a, 'It NI'll 1;1, 1) Joaj, Allatnio;.,- %I-fo..
HAN transcurrido sets afiog. ocho carficter provider-,11 o insustitiji- hall side -p-t.drIs it ETI. I pi-imiir. modall-Il llrl I,, Din- la F-,,-1, Ofr, od Liv P A-.50
....,mase" ly 14 dins deade at 15 de bla. 4Q.6 hcubiera ,do to[ Japan dis Uniclos 8 all 728 her ,ro, F_,. so ",o.,
do 945. Impart r.c.b,6 yor a. a. In., tins q.,- igli- ,.'an, gn 1, -clin dc 11 'RA.,
renclici6n. JI de Ind.. no Allmon irte mil airricultorn a an 1. Escol.in. d, fillmn-ir.l. 1. 1 1, ..... I .,I I-Ir i -to
as 10 p. m. sit plena pberatila. No I, do ('Iud.d Crond.1 L-111,, D AM i, I ;I
.son muchos Ins cases qua ]a historic mos elemental en punto a alien r.,,. do c.p.01.66. BARCELONA. n,.- IS Fl I ... .... ...... fril,,tr I
, as Jmdrg presenter scmairaru a[ tras, .1aslicloo, mano de obra. etc, All,, it, t,-rlarir if mom ratiran E,,cla= ri ,p Nl,,%c il ill it,- Y I.r sit rars Angi ir.
a ctual, an el que una n.c,6., do.- no Zorn lanodo el vencedor on contruidan C-1111 11111 tivenclas pars rIa tin'. a Ill
p u6s do so, dermad. y cri.yiets, a goll. berii,.I. illsga.d.le In ,an. b ... If. c.6p-c1.
I Con ,'Isn cit, A 1 fl,
fellanto de su ignommia, entre a PIE porn levantarle do aclifinlis postra- el Ohi4ipo dir ]a dioresis qui, quicia F ;I 11 1 It L,- d, S"". 1 1".
-nd de dhr in a-- ,I
irme an el motion de Ins relaciones rom do 1. drr.t.1 L. Hst-in jul,. ,icd- -I., --,as come on.
1- lot, ..... I. cl- d., dI Rini, Ill'. a aCrPIIdIr ]a 111i Cr- r111- 1.- ll.Il-' I ;I 1'11. ,Irl ''r i V
internmelonales. 5oslerodo par sus garA imparciajolente Ins hechns on Intrantrum. mile IJ111111- 1. I,,1a p.l d-rn ;, I,
.tar a it n
prnpins l, 'ricecinrei, reripetacla y ruando se puedan contempt dis- or 5 .... I~'; Irrata a hills I, we am. I,~ 1,- 1,, ar,- .,,n I, III --,a
fluids "1 .5 no.nig., d, yor. tancia. tiny sr. nos prescrilan omn ors, file su (jin, pirlbr, fi,par- I, I~,
lot ,, n..ca hall to major op-login del virricirdor. Los I:a Exposiciiinn Euvariltira PR risitad, di'sPla7ani n, !a --,a ha Darn rbnfrrnriA, n Vladrid rI d.r.
sidomfis aseasils Ins truestras Eris 2fios qi r ho dorado to ortma. par .11,, it, p-licamin; did. a qu, Fit .0-c-, (or Shal
idcbl .. -plon" -tir )-,
elfin riareas do I title ... rmn innocricano n..h.a, ; a ar, :'r"1. I "it NIA 1111111 6 L',pld- I
no 16 hublera do manifestar on malue Para doornail a a MIlls do po-r- Imilmn I& Ex n., Prfixim goir-Mr, to
lacull, rstion I.Ro F III ILIIII Ill' kll- It Plit, Ato Eor. r "ellopimlot it,
Islas eircuirstanciall. La prensa y parts superioridad belica. In MADIIIJD or ll ri F., nI f--- slhi, -s
unit- 'I id, I i -lei, "'A ""I do Is 11 .1,lror, dt in iriorIt,
Jim Cro,,! a. o 0,yum als
radio at ban hecho can ayuda jua cons st a mcramenle. qu' Y' Obriu; Public 'ha ro-I-it III. Y
or jazytist an b I I Ills'Isollsl -.111p.n.do or I, pit,. q.o gluird., 1. f.Im
moment. do esta ano 406a do to to necolita an, ncm a mund. eltan79 Ifts
to a. in. to ... jo .. ci
as &a pro"* 0" d
so nuI iii;l precianipataillea par at psri'jnu Icr do nuevo en march Is C"storlia cle Toledo, cars der Arfe: me. ma"g-d, Is pass din-lor 11. inimar Schacht I., total DISIRIBUIDIC
I.. "id". "a
tupro ha envuelto at Sol iiuciente jWda rilaclonal. La ocupaci6n ha mill. larrento at virilpue am do or. m.ci- ., ,'do fortilial ..mo Y "nutga, de I fl. tro, initial d. CIA. S
-del di. 28 de abril, y ha cado a Intilicado aderruilis unin caunpanetra. pass cor ol ,ce ki ogramos. Es de in- I. a.. 3th in I a via do arceso a In capital .1 doctor ;,flacht ru6 nomiture, do J GALLARRETA Y
led inct.ii-cel.bradomi una tons- cJ6n idecilligica an to possible; hall compar,2 a a am: at oro de que as. v
h ninci-clit de Adolf. Hitler.
tendril, tm terminacla. 36 metras
]load nacilara y anoci at pueblo sido anos an los que los americarim Amd.c ... a. i.prinnor. gut vul. de MERCADERES 113-115
ric Well a Cldl, as do anich no.. r:p2rtjdos, entre do, co]-jils Imperto at actor Afforso Candel
. anial re. pueblo 1. MADRID, may., (SE.I.) :hllacl
no se ba sumado a allow, conno at su han eiductiman In, prinalpales pro. 'JaL' going do 10,50; tons postal par. blet TELF. M-3987
ponsarojento estuviera distraido y blernars de riclustria, cle 1. get- It... "Is del militia": tic clelm,.de clioscimetros; totras doo para arif Macirld.orl qua fuo! not; l eto'r' one Callhunt, do I a ensefianza, de-la Pa. call contraction 1.,.drmm n = a on an- Al onso Ca del
&ado son catcall reflexiones. La ',a.
C rea still at Joplin an. to% n infirieform di central com 7."'Ir"ca"I Y Alfonso Conde], Ell unl6n or
guerra d litica, ele. y lea hall dad. too .- air. Visa -b- So am or, ,, 1, be., Would. on TdrIre 1. China nocionallZ y Is China luciones qua ellos ctmeeptulablin roar.1d.. y orri. decd,ma-1.1j7 r1.&,s to P ,Ila Crtado. artulb .1 fr-'a rgn r, m: Werner peruano las ha concedido can
,..as Pa. .1 lie in I: P"eds terminarse a lines del proplas durante
raja; I gitimm. Entre I I a so pafilm
as to Was de arrustad con los mis acleoundall. Ellis 501UC So cost. robj;ij -A sagors, p ... do.,, c.,chando, T 11c de'llicivout. ficial Ep.ha
Et.d.. U, simas famosos I has apbru- 'M, "n i a I, Relaclonei; Exterlorm
lclos ]a enfrentan un. drin perdurar a no, pero si al Ja- el de !3JI.s y alA, mentetloasl ciricuorta in to ell ta camone, I la"Iscs. Atu con Gall-ighs, A 1.
vez mis conntra Rusts; las mcara p6.n un it par to que son. adopt. has romAnicon, y it-lb In, .a.
muzas co EI Co.. do .ban. noma It
Islas dentro d ]a na' otra3. ec:i'ara cle -r cille 111crtill pa Luna. at on lit... Lill %luran. on,
mbu clio.d or deliec, it,- so blALAGA. .,:, I i I o .,I
ailln to ligan a pensar an it ..... d, ,I
Par ol .7j L. parild. dirl onsh.J.do, do Espitfin In
... role, paro at rearmed le pled ul d -iora flombors ifiudo
prosper 11 Celt. it a a "ni ......
llovar de nuevo .1 milil-kir. y I in. M"Ali'llit, ag c; Car I, bl'.o, :,Oo 0, lo
militaries a a una nuava guerra: so Duties, par it 'i I- tano In., nifis a im,
T it L. un-a dr- fit, it. Ilind, c.n Jr.- I i L' Fill q: ,' :: ,,
Pulsate reconstrucei6n no ancuen. P',olvirientol, no" o encarruir it ill Ilona, do olgo a] nuevo emba. ce. PovQ la- I, r-ionir, dI P-6 d
tr = bacild... ental- limigii., Is Historia del Jap6n 113 teollicialles adr d,- E.,prfia en Cuba. -Aor Lo. numma r11;:::,pr" In"In 1) S E I ...... a.
qua 1 a, 1, India. (111 'In" or 1; t, an, j-dic, Dr, %111 11 Lord do I., diplo- ArrIpli-16. d, Is. lin- dI
Jim Is Ch 1. c a Igo dr, a.cd. di I ......... .. .
Austra as -rion ier no lonconforta an m6licns mii s istingui as do oil, InI air as Y q.c ,,I doignticion dormos,%pi'll BARCELON
a Innitlin Yin rmbrepb)-ion mi., y In delgracia. -n it Intirn,,jus, 1- 1'-- ,1,- de P'll'o, haj-. s drl
a 1, rouron
mail creciente, coincide cnn Is re- Delde of Punta dr cilia religion, oricirl ; 1J." P,
ticn't, .'I. nah?, in limit-ion di-I l d
duccilm dI territorio no "ninal y do basic doir citic. it hi,. 1- mfins to Jim_ El rrnh.i drn* Win it, Bar.,.., d#I In -1-16l dl CIll r, -lial. ... ...
Ins recursox proplos, ..i cloni. on cupacion hat, mostrocin a Ins J.P.- lurni. h-lis onto, de litIe., Madrid fronle 11-101-1 a has'. F:,,),,.
saerms leyes que lovartan brar,, -I el an-lh m- lmcr trarmle;, real- el Principe Recento del leak quv, hill pnpulnsa batriads de ",.in
inift.riqualible. an E.titdils Uniclas y Izada, recibido personalmorte par el gene. a Prdoln lj1rrP nor a
do id-te m .1 an,.. land -I Ill d, II-In
Brasil a d.nde much.. impel. I I c" puehl in mg Fr "' "" In a., crs, q-d- 1na A al
"' L Im i, re I
clurate an emigrar. Ental y a to, b.rg.. hall ..r,.dn In !,Ih. do
Clingirm. L-shitioult, dir rammal. m Iroids. ..at. nnt- 1- 1,ah.jrpricason losgpm lema. q.anhirty una.libre :ctuac]6n apostolost por LL me ofectuartin simultairrom-tr drifl;
litisn .1 P.,bl 1-- 1. no at st.1-linim air. pic Se on a relebror eate important: ilm extroni do In Imr;ImLa ri-mrornit ,fRrrti iIir too (6ittilr6tionins) c,
Portia Y hucen quis In slegria me cle igualdad con Is religion nacio. ,!so Lu,.,,,.Jps,, .dIopFmmci Ihn permitira is pur ol.
social. in u del. Y lalis.rurisa o a nal. r A Plot.. cut ortugums clan de nuevos cochrs para nor PI Com digno hantionals, at
operate& im-sus rostroa I recobrar de Oporto. La comisicin drectiva del mervicio de clur ahnra irfortuan rn Sir
au soberania norcional. Hay ya no as sompachoso el ex- ConIgreso acnrd6 nombrar Presidente ra modificacioncs: a to] ef-eto Ar
do i a., .1 .1construyen an bass lacurnial lisrincloVeliftinueve nociones hall reamu- "njero qua Is difunde, ya puede pafla. Jele de Estado de Es nema his carrocerjas y accrsorlos pa. D ia de las M A D R E S
dodo sus relociones diplorniticas con a ociar public4mente a sus segul- r quince nueval nutonnotortii. que ICU,
a Distillers: 41 As pa Invitela a saboroar nuesbro wationso Mortil do
at Joplin. Entre 11", Espafia Ina 's 01r, C,,ngema *a let Into n entrar an funcionamianto ll
al vado I range de Embaijada Is -or,, y clar a connote sus dogmas Aere all- In monal @=I 'finales del Prescott, anim. y rnyos air- codna sollaficila y francesa. Reservation parra
antigua Mullin Diplonnitica. Nin- an Is forma qua le plans. Pero mantes elictricas de traccilln hall si., fcardlical.
primer semilin de mi do encore ban amp"
ralim eatuvo tan an is mente tambilin para este probleano relJ- Presidul It I Airs jo, god.,
C ngreso at ministry de r ., Ifn sublef-r1loor; do Aquila y Barcelona. Tell.: M
denTojo y cle maintain fraguaron A nublada Is mento dot lGanizalaz G.1hurut. Asisten deejados Barcelona, eas connummento or
g Is gioso "t id ad ilia
r pueblo japornis y i ilas nacilones. menus a In In clencominsclim do "ol tren de
car a, coma lost Estadal Ui doic -eq.iara 'a luz q co al n cletinks de Is eortina orbit". ha anunc ado qua para ruldi's. ij D
bien to manifesnii Is zahcadillat de
Harbor. del vardadero Sol Nactente ell 'us de acerch."a dos del Iran mas estaran tormi.
P chpcaln P 6.
to qua aparazell, ninguna no- Inaligencias par Is Grlici..
cion Its prostado all concurso .1 Ja. Hirtalhurs, my. do 1952.
Pon an timm g r :d durant. too n., A C EITE P URO D E O LIVA
de ]a postgu No faltan qui nes
interprotan eramento axis misto- Calculadora S E
is I I SUPERFINE
ayucla americans : ct:nsiderisn in a
,,m, on, ,,,r.i6. c.,t. plAin, Impresora En latas clescle 1<
il 'is, ad a interim, ricapt.da p. r I -,"MARTI"
1 ha5ta 2 3 lbs
Se solicitan agent, solventes p.rA exclusive en d d
.1apin R mm no pader. Este an uno I on rinds
6 F-ribir urgente Z IF L A N X 8 9 X P A R IF
d, lill I ploom que is b.r.j.rf lon
-nau.i3w an so mminniontin Paz arrest Apartridef 1467, Hillumil.
Indirpioderloill. Co. led.. on it.. ENctrical T do. Militia.
monumonial a 41 'T, SA Dt
prr ilerl" que no India hays thin bra do __ %
-Yo -V4
Lingenderict culnericanan N",04
-rlccl ri mi rulann rn Is onlabilia.
"Irri Interwar.. am 'bi- pat-to In SUMA RMTA: -_ MULTI- OZEA NI S TINN ES J F
PIJCA DlilME.E M RINZ JUJildis imurviele regular de carom rnir,
ALEMANIA BELGICA y CUBA
Restiurent
PARA CKRGA DE Do[PORTACION:
Do Ramobergin Do
.'LYSTU M buy. S/ 6 may
'CLAK E HUG Me
ocky ly 21' UNAW
M r. L 'i, I) illiNNIfill.;_."
U. Z"
13/14
'Afio
pigina 18 Sports DURTO DE, LA MARINA.-Slithado, 10 de Mayo de 1952 Sports CXX
TRIUNFARONLOS MARIANENSES EN LA INAUGURATION VEIL' CAMPEONNTO
Ef DIARM en los Deporte Helio Ifernidn'dez lauzariO ho
y
contra el equipo del'Aduaaas
El gato y el rato'n
Buen programs scrii ofrecido esta tarde en el Nuevo Stadium en 6
Yentaja en el peso continuaci6n del Campeonsto Unionist.. Atl6tica'de Cuba y
el ADC se batirin en eel, eggundo cncuentro del- cartel. Notas
Por Eladio Setrades ci ,y sada.id, hrc,, ,li do I.alar. ga74mielvejuego, C1 filifern, clarningn.
-del,, un Y a zi In orlislas" ban meinCot ian 0 ran 's,
CFb.1 an I S rablemente.
inu ellim dr 1. ittit- cle.c.. Lin clinside
I's cc. I d Ili I ju
ABLABA yn on criiinica era pegar In puntilla a mansativa, jSi Joe Lou's N-1-1 a,. citimplitia dlnt,.; gl_, V.4.,
LXaor' cit, 'Ro
as T-dcm-F realeft cle v do Tennis
v maeIr dolall, header ramer- a a .,r viteh.r a
H reciente cle Ins combats hubjeca pertenecido a can eclad en, que r.1 Icti. [,:ad.. Suarez. Co. reaps do en.arth,
mixtris. De Ins occasions on maub, at tumbar a ]a victim no tenia Clue 3 ituar- doi4e 1. I.,d,. ell tic Jame Luis Garcia. Hipluito Bon,
que se ban enfrentadn el ga- se en Is esquina remote Fri as!. cleipuis cle Ira el trier- Iiii-rin ,Ifi R.hlirtira Rrianguez yjo. d,.6!,
to el raton... Sugar Ray So. todo. to que en vano lntent6 hacere, Dempsey a -., Emmifici do G.rres Eli. qui-a fr-t, a I.. "mehos' delvedod.. due
barman va a concederle a Jney Gene Tunney, pero no pudo, torque el referee dect. nue viremann- al u a Fxn,fi :F guramento riviarkin a ]a trinchera
cc duelD endre Dinamilter. Lee- ;, arMispolid. Slitirez.
Maiint, una ventaija de quince libras. pera en ess- 'lisratess de empezar el conteo le envi6 al exilic tom- ). Chiral del y of -n5.rl-- Mrnlram Itildinen ciel
pelea no raipetirse Is histolihii que presents par&] Naci6 asi ]a leyenda idiot del conte h ad
a-41 Iloun klarrandez.' cle Is rovenatgPirn al dob1d ta d crcq r
is Va a o ri rii hc de provocar interessinte con.
tort, pl in de victims at pujilista pequefin que pre. largo, con is que tanto se especu]6 y con Is que ,Gijinw,, a
match do .-Imel. lines. urrencia. En el primer turn,i; el
tende decapitar a[ pugilists cle mA estatura, do tante as sigue espeLlanclo ... o Allidic.. y elf'ADC. podemas It ? tie las, Vegas me mech con .1
Tn" 'purich y cle mks peso. Billy Conn no pudo anucipar aue Lu B tijar. manager de M10ts, us. Un buen dueln enter fl
Ina n.r ,!3 bars interesaltritaii Martinez Y el Jiqui SuArez.
Joe Louis. George Carpentier no pudo Tex Rickard le comuniC6 311A terrors a Jack b a Y' or. segundo turw, Ina elictricom
Jack Dempsey. En gains apnrtunidades can.bios an ap line-up .,car i,,a,
el hombre superior en to listen In era arnblin en Kearn. Y iste le respondi6 diciindole Clue graft viclerh, sobre el conjunt adece a, del CUbaneleco acha a maxic, at Fen.
16 t6cnico y en ]a artistic ... Clar ctuc nadie pue- tambi6n sus propios temores. Pero )a que Demp- r a tads cast.. sitti.nal Bacardi T3b"ok Cars. 'Jurgo. tie ralfinn. frc.ila,.e .1 Vibily. Trani cicte data
Is sey iba a jugarse era instill means que el campeo- na. nurva oporturdidad at veteran,
de negar existence de un riesgio grande cuan- nato mundial y resultaba rally violent hacerle NIijn ,rg.,m.-l.gc,. oil Otis p.rq,,,m -a, Elhev-fit.
do se ofrecen entre Ism parallels dir un rfiag-veo, una sugesti6n en tan elisfico sentido. Con el pit- de I i an pithri. hablin liable thit.
tajas de esa naturaleza He aqui un recu erdo cle- jejentras quo ell ties stachuram En el Interior
blitic, meLido ya en el "Boyle Thirty Acres" de del me ri,cif.cari. destife-,
que ahora meredle el trabajo de-que me especule Jersey City, con un p6blice, exallado que habia
It' con 0. 11.. Regl. Park. p., ejampl-. tilisil. L,,s azlicarerris del.Hershey reci.,
dejado en Ins taicittillas un trillion seiscientos vein- a u.. printer tulsolitIlInaldable bnall la visits do] M.c.m.r Yacht
a biis. del San Cirlu, v Licro or Club En Aiternisa los, rificros del
tisilis joil quinientais ochenta d6lares, Ins sospe- G I bini- siendo list, un chootte Rgla -ramen su itivicto front al
c 6, Y III. earnA Tex Rickard ]a agradilba en'el pronnoinje de chas de Tex Rickard y tie Jack Kasen tomaron di qIc I- guarnlb ton;- d VT!,16fR"' me trailladarin
b xgla el khoque apasionado de dos razas. Con at pro oiciones, d pesadilia Rick d it", ,,-,,,n tic nen do an.,
hiaci a I a dal, 11 V till PLtClic, Andre. t v Catalina do Guines.
6xitc, mks lisonjero tolso este yesorte an 1921, cuan- a hpabiar con Dreripmey y end. Fa i,,. = It,.
do Its poles, tie De mp.%&y y Carpentice. Y an 1913 so enruntlatian on aqual moment on mu ofirina,
eultaclo,' cuaaZ ,
,a volvici a tocar Can iiiiintico ran mando llaorne al calraperIn y le rog6 que se men- i
I trifulca dej-propin.Dempit y Luis Angel Fir- tara frente a m6 mesa cle trabajo. a ) son rl a ...
,a C
En Is primeraocani6n era embajador If 1. -Jack le dijo merenamente la iticaudaraza lasting of CAballerri del Cuadj ilatero. La cien- .,on parR'csta pelea establecie un record en In hiscia hecha croons de espiirragom In decencia pro. -err a Amiche so Inangurti c,;n licislainte brillandez. peso a to denapacible qur sepirrmentli of till, el Camptionat. Proverbial del pueblo franctim, eil silks clustinguido &Ja del qinemotaie. Hay una casa cle muy i feat ... I do Icalrieradi on I Status. tie L. 111;klisma. V ol kiek-off tie honor foi retall-do -mn me obgrva en I&
a"Gn million metecientom call d6lares Y. ile qr" e into par of Director General tie reports, dnetor Lorenzo Nndarme, a quien corolla Ina jugadores del Marianao. Clue parecia que Para subir a Is -tartan. so Ponta wtod es un verclacipro campe6n y un hombr! que fucron Its que alleran trionfadarea en of primer match con anotaciiin de dial, sale. a corn.
flunates blanco. Despuis )a Conn fuli muy distinct.
Alin lutamente dlstlnta Porque entQnces Is re, zonable St usted no- tiene quejas tie mi. at arnigo. In 6nc, que
presentation latina Is esgrimj6 Luis Angel Firpo, corno impresario, at Como defrauded at
el c6lebre "Toro Salvaje de Ins Pampas". 'Es.cle- d!sea es; que no olvide este ruego:No 'H adendop t m ejor juego y respaldado por un.
Cur public. Haifa qu e el pfiblica &alga satisfecho de
todo la contrario de Carpentier. Parque CRrv halter pagado-el precio tie an loulidad ... '.2 por 0
pentier erael latino decaviar y champafia. Firpo inagnifico porter gan6 el M arianao"
No dUct mAsTampoca era necesarlo. Dempsey 1 1 4
era el atin del sal d midlodlat y el lifigo era- haberlo i i
__Pufiado a modo de razonarniento pars conclucir el comprencliti in que queria sugecirle, sin mpsey
gangdo. mnigerido . Cualq ier atro en lugar cle De Pe4grlino, el porter argentino que debut con el Marianao fuli ]a "nsaci6n del primer. encuentro.
.1amblin In hubiera comprendido.
- III i En Ins finales del juego cerr6 con brioche de oro, aitacando un tire de Pito frenfe a frente,
Tex Rickard, Como promoter y Jack Kearri c" 'lF
mo manager del campe6n mundi.1, s.bian qua "No defrauded al p6blico. A Dempsey no clue fui un primer. Tambilin se distingui6 el delantero Colingelo, ell las filas del C. Gallego.
Dempsey debla noquear a George Carpentie, a habia, pedido Is franca iniquidad quo as vender 1 __ __ I --- I
pocos rounds. iLa diferencia fillets ... Pero, a pe- 32 conciancia. Es mas, Rickard queria quie Demp- N, J6p.t,r Pill, i-a .pid,6 I.d irs.. Por PETER ,Tln_ a q a 'I Ile al
lado orcesto.ohm-amos unaco.
sar de is encendiecon Is hoguera de un ballyhoo, sey garclase. A Rickard le convents que ganase, guracion del V C-pemato e ba- is Km
el hurno cle cuya3 llamas Ile 6 at cielo. Unos dial torque Caipentier con el, titulo marcharia a pa- Impr p-lesional Lin% to durante to ,I laid. 1.
gc do ;am. ril d quo ent-rit: Gobi- Mlf.rls: ___rnhlcl R-bS.: F met .,,,y plIg,.s-.
antes de Is fecha sefialada pars el hist6rica es- searlo por Europa. Pero debia procuiar que el on j.k I !IR .1 1 '61 a '2 s' at,,, Polutio: Wanipit. Sn,. Tors, 3 Leon"
pecticulo, habia gente tan er6dula qua apostabR ptiblico no Ee arrepiraiese cle haber dejado on la% r a I 11 1 P, I R-. 'r
attil -1ce"Ims Y 't a -dill. 'I ualol
clinero p.r.jo idolo' de Europa. taquillas semejapte balsa, Is maylln qua hastaan- "'nat"'., a Le, I media tin, El al-d"'. id FI., n-he bi.pda,,, 0 -2tA,I a raza as Lin deel rza del franciesito trmr- me habi. hech. an CspcctACul. coact it "" I "T"'Idli'
iViva :ulas. rn janrrs d Fir I v- Pill"'. III' 'till I'l sli hielint or Do -mn ;in n "I. I,, ."H I Com o tom an do
podia toratener y angular IF, fuerza bruin del feroz aiguno. Le pidJ6. en sports, que no acallaw pilintu. Pe'll- C ntro Gall(g, y Mariarrao. L!:, n",Ind,l r- in
t, Imdrl deiihie a zaratent. do lnma- ;!ur hall;! iiispurs. El inic
Que rvpitiese a1gurds rounds is retina del gain y 'd sult.u I rrt. I-qAsesino cle Manassa... iQuli mantra mAs brkllan- .1 QUirce est. deri, qua 1, are,- h6 .1 baln., a Y -I Iniqlle drjt,,rlld A-i-InI
to, quimocloampis scabado de enardecer ]as ani- el ra into euando aon6 Is cant E)PMP5vy al,,aci6n, Its snio perfect par cle esgrin -r ,a r-carruell- I.. Eli rI it,- I., It, Il'. CO A AC
mas ae as ma as fanatizadas ... I Mientras a Demp- no satin a destruir IF guardian cle salon de Carpon- htibieta idgunit cluda. In Pro- espu6s tarribien Ins Cam- ii-mus a Laili. uc pLieria aigc:i! I()
- jitintre F Ins do., juglid-m. Barquin ri,'o or. it
'y se le mirsba en aquel moment Como se pairs tier. No intent meter Fill colors dentro de Is Fa p, no, citern- serial's de ,d. Y file del quo nils chren
at ogl que puede-destruir Is poesia-de pan or- biduria enciclapidica del 'rancesito Cuandc' y, Samwn. que fucron expulssalos pltr p "I moncert-rim, I a]. der-cliha E.- bu-., F, ,n,b ,, 1,1,,;
r arbitro del oncuentr Be m.bd..!j,, Julio M-,I y G.-Ale.. p-tim., q- h- d e ,, r M, he
quidea'I'lemblornsas y blancrus manns femeninas le trrmin6 el primer round Ins fitniticos rugia q,,c hFbi.n inatruccia'e'rall 'In mi a,. tic rarli,,clacl, Pero c! lim -ta vc In anisma giirl f-Iia It., a'.
escribian a Carldentier a) Campo de sontrenamien- enthusiasm. La ciencin estaba conterimpin In fur- tcer IF disciphn. a lod. n_. ppuombeada del mrigundo no pa5o del so on ,ro parro, Isle mismo rilmar a him, d, co, I!,
to, dindole ininno... "Cuando suene in campana, za bruta. Aigunas caballeros se habian actircado .a min. $to a. ra _,an fernia a f r a
piense en Frincia.. .'I al ring para gritar: h, a.. a dislintirs oramici i'"Oti. riva"r, do I- -c -pread-1, Ile ,,, Z, T E R R Y
Gil mas jugadores quo no me figur.ban produjn. cida vv7 par rl lad, nPL-In. r-ado "t., cc Cuba '! tir'nita B..
-iViva Francis, b me lu... do r dond, a, ai,ent-ha S-adra. tafaga'.
cle.to primer- Cr,!1PP,. to Y ,I rl e.re Ile la T-e,ot,1 A w- MALLA DORADA
sey disp nia de Carplentier en at primer iound Jack Dempsey saIi6 a boxer el segundo round I I rimallZSi despuis de toda aqUiella fuels previa Docap- tistliili Estarans, pues, an po,.PCctv.., note. I dimpar. del agl -tronnot es -,- a 'Tn
a t do tin Iorrco sTrio. y par en ant i a De.pu6w full ,..ni- me c,,a .... ... A In" Cal,-In. ,.Ia q,,, Snat
Rickard y J ack Kearn creation el monstruo y lue- sin gran.prisa Else. que to& groctitas clue tan pro- d '" crime que habra hubal rimeirom splitu-, del cublien Para ila N' 1. do I'le- Jilical;
go se horriorizabsin mirindole a Ins ajos. Porque fundaittente conacen 'Its gaignaturn Damon "ran- Vd"Ibli-ri.."Ptirclue an bay d.d. Q. jjujJmgd*r, Eran dedicallos F Calmn rlr. a Benitez, procedrair cirl Peru, 3 rai
1,18 di-plirt. as 1. principal. el'interlor debutante ell Ta, filas I Hiii: ...... 1. id crl. list q.,
en Is prapalianda, me habian tocado puntpls muy mentors de tanteom. . Pero an uno de esn" tan. Wells. cut, Mr. uca, do glier- Cilljarl'a, hilb", 11 11 'ad 11 _1 1 -f- 8 Eapaii. Iceland. TERRY
efficient es parts tan effects de last taquillas, paro tons Carpentier fulmin6 In manclibula del C2 a El pri ,L, unfo, hn.ec rr pandida all .. reerbnard.
mpoon I "lqa. dgI "Ni., Los Cgm-, Orion. muY F In -rat"' q- a N1.11. Dq,.d.. P., .,I inti. rided.d.
us p "'Istma IF f"'6 a AP., ;mjm Lra Fan, y Le
muy d.licadna parts el Aninno exaltado del pt]daliii con un golpe terrible. Un golpme sec.. q habia 'ones fueran venrithom an sit prime- pre do ju,.. Been,. as a P-Ceinclento on I., PnRRy, i;ini.d--b-.q-t. 11 C-A.,
Co. Carplentier babla Ida guerra. Dempsey, hocho diana, que habits astremecido al americann Is salidR. Y can quo parcel of cras RfiC!6"-Cp'rAam dcr,1 u-m'1brrm Antes oue pu,,,n furcer cit- ciarn artille-, TE 1. D-d. F ... 1. p,,(,.
]a I indicado a ganar an a primer Con- es t Ins so el at2rU@ ti, clue unatina-; I., --d.e..
par su parte, habia rehuidid aguella gr n respon- y arrancado at ratiblien de Ina asientos Demp. hX as licoll
I. her. ell,
or, cape6 el temporal y es- Icuentril. tordando on clients clue t of. at in arlaudidn. imilleue re. pan n. rarm title amns a vrr n partidn desabiliciad con Is patria. El calor de Ida comment. sey, fisicamente super jWtm.y.r n6mern tie jugaidores de a atro, debutante. H can., grancle, emociones. y en of quo. es
rios que este coruraste'proclujo. no se habits ex- per6 el inhelado sonkdo del gong. .. Cuando vol- pa to, y par 16 mismo, me supon" quegrinnd par un Idrc,,de vIdient, ciar,.,c,.r, p*dmam P-tr,ol it a, rtAb.Mas. b el or,, debutante a It.
tinguido atica. Eatabal laterite y era, en cualquier vili a act esquina, Jack Kearin le confess quo 61 saii godria desarrallar un juggo m s co-leyan a mas encroli fin fui ech d uera d of err "Illp. del Iberia hace ti..pi
moment, una posibilidad peligrosa. Rickard to- bfa de Is petici6n de Rickard... "Ya es surficien- esiomado, Pero of cl.porte e. .,I "', "lme,,1,p6n,
at krialtro. securamente par crotestat
to" -afiadiii_ Dempsey madur6 a Carpentier on I Adernas. an un can'..'. "gcemd"Ifi teniendo dificultades Coal
pals a Is reaccr6n de Is muchedurnbre si Dempsey ch. a border, 1. I Y full cl mo dijimns ante, el jarra do is a l,,erb-s. Decide hare rato .
at S.,, r de su esquina Idestrufa Is guardian de con- a] tercero y In noque6 en el cuarto round Los !irmn Anache pasti algo par el emillo. I, I
L I PuR is itur rnrt6 In% limust-m- ; eae tin buen partner. Y st Rhora
fiteria de Carpentier y 10 sembrabat en Is Iona, clients quedaran coraplavidas. A'. afio siguient, I Para NI,-o Ope7.. r rnLr.enadar caperce, recri, s de suporer que terminen
. e I do Ina Ca Ins ilms it,- I., ib-id., y entle F. TAMAMES, S. to C.
COMO antes habla sembrado a tantos Y tantas opo- un loco senegal6s Clue runes antes habia 1-1h. do ell P- Camara" 1"
p.rd-tvton ;it chnque inlritil fliclan: Se qurdaron con diet .1 Ill., Ina, ,arnentes Porque Dempsey alcanziI una ficil &pa- nada y quo again tampoco-hizo deNPLI&s. noqupo I,- ni,,,h,, n-.-I 'I C
ca del boxen, en que se permitin ell remake cas i a Carpentior tin set., rounds, dando unit tie L1.4 ,1,d, it .1 In I Solo F,.., ,viapr, 1 7 11
Fin darle fiempo a Is vikima para ponerso do pie. solpromas mayotes cle Cupolas grades st,'Pleas I Ilm. aL-.11111 a la h.1.1trreno Ull hilad-111, prill dtl L11A 011 1:" 1"
11 JAI- III-Ilinn. PI'll.,,,d,, little Ili
archival Ins Mernorias tie Fistiana... ,, ,, p:
una*de ]as grades especialidades de Dempsey li-phn., v 1-1 .,a j.gad.r del eq,,q). Ca..il I
1. It' -nibill. Ill. jultdili, le!Bardligo n rm.s do Ile.
iuill, Se- p-, Ile y -cad- me ,to. alrecled., de IF met.
Shantz loirk mu" cuarta Sufrieron 11tieva flerrota I-aba.l jw-ado, un.., dirl. aninulas per. a.., ii- an -or t-11a. la par.'
In las Gra des Lip s Pologrin Pi-rel,. Par ri otr. Ind. trinniblin ad,,.:
victoria 'VS. Washington: I ayer los Havalla Cublins ta I, IF -d. Its Y c,-, li.m., Pit-. per. an dwa- fill,
In atimitio pcrv.- I-ar. fur -Is- lair, bull. in rraw., 1,
I 'I _l -tre Beeduen y Raf,,,I. ,,a
It ESTADO DF LOR (11,14118 WEST PA la, I., r. do Fell. it
-U Lig. N, LM BEACH. ,,a,,, 9 v d,
s rl I,_ an file ,tic Marcial, of can I primer eel del cticue
FILADFLIFIA ma) I niter clonal (AP.)-En ni'm d.r .A n it
B."hieShantz contuva a Ins Sr, V.. I G. Is. Ave. DIf. I.n,.d a morn or
or do Ina In Jet V tic,, I rllari que mim Campeorato. hatlendahm T.r leg,
Washington en -%is k, 1. Y -Jar, con tin lirn per I
I.s Atlitics tie Fil.delft. carioca. Sr.OOKLYN . 1.1 4 765 .. Sam 131.1"or harr, I carb 6 1. line
con scare de nuere carceras pnr Ire, NEW YORK . 4 5 7.17 1 -Q.. it I H.r.n. Cl-bl-s
Shantz me acredtl6 au ru-1- I,- . . 13 R A Ise cellos. pmrs nbtall ,a -prilicto fur tirthldo v huhn un instant, do
Cc,. d b an, a me pud. C...,tar, armaord,
toria on -It am -1 li :1 Ills- Chls u 12 8 6011 "In anolacl6n cle do. carrer- on r, a o roh9r. -roln me .n la, j,
it
rpehim tie leis viclorims e qa, In 12 05 .11, 1 'or" tell a[., p,,n Mande of,fin a I E311 fl-ii el te'rer triUnf, c areti parecr p(,cn nda c0c. Ins fir
Ins Broader- Bralca.
8 13 381 7 ecipmertr drs,16 cl tir, a rnrn,,
Ferris train b.tr6 d.F dablelm 11 F.IFdifI- 6 12 .13,1 7, li.%,r que oblitinsin Ins Indins en otte de h1derreta prim rahaj,,lo,,,harmC1I.- et Un Summit- a ColAt Cola,
rld,, ..s "A r' ,I all,, de. F a a,
rimero T @I seg"do inning etlan- Pittsburgh 4 19 182 1 1 L. tic d" cle In Ligg Internackinal d, I, a o
ga un- team nan rvin Para at e rl Ice line dran
Men a y el egundo sabre Ina Cuba 1,
]as At Aticas onotaran clom carrr- LIZa A.111liac. I r Fast.. orn rjjr
el q wvh, on G P. A- DIL, remi. qu, a p,,ar I ra ra q,,; ,b,, ar ged. Ua-1,,,,n
'I
el cl., F elfin n tra cnlF- Jacl, F on,irti a George Stick, hicioda rltjc esniha la canchn v a it .'an
earn, tin or ra
clones v envl6,a Bob Porterfield a CLEVELAND 15 7 692 fcnti Im winners aratRcirin de Inp In que rstaba el balon. arre- Monte el Wnn.,v a
- It,, ca rI lietpirrin pimadl. N file :!e, no I I- bistarl . bicad- I an ,FrF,.,a "R.da If
cuatro. eilittiatis'con'Dave _111tillev on -'Alcsh-n i wien intervin r a' ficando tie 'esa man- Ir, it',Ism duclia!. Gus, Zernial crin"16 de i Saline. 4 7 f,, :a of airrue irg a a r I
r 1 A ,7 -rera del artavo at anotarla d- to que to dieran el trjunfl, Pattern Ile ler.inA an m al par cor. a
base en e3e Infung. que el pinpio San Lu m 9 1 4if) putim do corectar tie hit, av-6 a tor- drcir ju, on ,,, primer n .... Ire favor del Mariaran
Shantz cerr6 con tin sencillo que tin. Ne.,,v York 9 2 429 51z cora Pa ritra single do Gerrion Caro I mrji. ol que mas hizo par F.eirrim cilvisi.d.,
puls6 otra Carrera. Chic". c I trunin It
F Michaels. de ]am Sersdares, FII.drIjg En rl Sagunce, trearm le, it,,,
il 1 421 Brhg y pi.6 In gains on Ii. d __ -ItC" 4 Raclin d-fU,, grgri C
batr6 tie hamT run con Pete Rurintis Deli oil I rob arrautem- fiction
,a b... a. el septum. act.. per, In! Ainotmelti. an, ..lead it ., I? .
caran a dpann, io or-rinduri del ... F.rran ante' nd.n.rdn.r,0rrj Co...
AtIlitiens to hicleran otram dam a a PROBABLES LANZADORER PARA H, C.b..a con cm osion 3 a I cus a jurg -2 .5 1 J-9- le-clal onir, I- amateurs on to do bar.. tu% -, at LIN ALTO SENTIDO
tllciones I ubano S ndall Conue- HOY EN LAS GRANITES LIGAS W. P Beach 010 000 OIR lias ,,,dl,,an,, del torrent virrics un parliament eel,
g B triw Perez y Calrifio; BrolItir
Jim, Americana do b;,trcsvCIQcauPitahn. Mufinz. del Contra i4re, Dt LA DISTINCION...
producla tied base par brit; List, -0 vA. ILI, ).tmod m s, h;,. ei C I, bi. I p..ad,? Nadic
d.bl uns IF on Cleveland IC- I Mrard. dlimnlii a eF.. Sh a. L Ili I I. r aCIP10. PC7
alit, at c ar".. ull S 2.r. =- 1. iban a Jut podia imaginar3el6 ad P I,
h del rub:nc. y un sonc.11. do Gr.mcl Use to alemmusitir. usted
Eddie J..lt. Washington c. Filadlba Nlm-- RESULTAD08 DE ILA LIGA I-Aleca d"p-61 "'I"in P. 'I. "I.
Aralaclon ner rntrdu Martin 0-11 DE LA FLORIDA despite it it I go alldebutante Saiijain
,,. a de --ca 1. gi-11 r I Z ju fin. imbli.
.1il, D".. S, retersburgh, 5; F. Latidprd .Zu, on r C F, 1, diia,-.
norat 1100.010-200-3 A J- rIgn,"ir,11to r
,,Id A 11 'be
Fll.dc "a. n, ca c I'm cc c
vs .1 Miami. 6: Tampa. 2 near.. sict. or Y. n. 0 par
rad- fail d. kints Irlandlis.
(121-all'I 14 ra. q- a I iii f a Ina cc r. parq
(.,3atprias' Porterfield. C--grit .Chi ago en Detroit Dlltei- 3-2 Weil P Baaclv,2 H era 11
clgnalt,' cle I. pa no I'" "I
Ha yries ISt y Klullz; ShanLz y mitteman 2 '3). M.-I B ... h. 2: Lakeland, 1 Itiria'de rniraclamiiho ciespues un a qicn estab. himb.1cclia no ell e
on k S .......... 1. -c o,
A.t,.th. LIC. Nilrirmtl E.t.d. it. 1. Cl.t. P. palit.r., del dirt "a OrIned. Sit.- "'In an tic lactrar Y, r,,ncnl,,
FO.clelfla Sr.. lyn G. A, It D _a.
aj I_ sdeh',, ', p- r-e-, ivelsidir', d- 1a
1.1 y R.Iaort; J;ill NJ, MIAMI BEACH 12 in o'Irs I,- at inallim. rizalro tea dicz. at espersba on una rearrion,
2J griclar,
USHER A LAI; MENORES Llibline 0-0. m I go. dr- T.,,,pF ii, I.m C.mpc..,.. bpr. min
tin del Centro Gillgri Wjima.
HICAGO, -ya 9 Sa"
IUP., I- Cm- cache, Hit-im Cubans . 21 11 go v Ruiz, del Maria. Pa PI cont-In. It R
chorros del Chicago anunriaron 18 Nueva York on Boston 11-ra Miami 17 1., Vl I ,a. '1[ccn,' c.d' me T,,,,An. on at, carior actuacilin tie )a
jardinern Bob Us or nd 24 Spahn 1-2 1 S,, Ptrb,,, 17 In "A I ,,Ii. ai ..at. crn nrrderll celtill1coi ra
vents del n y roche, a urn a 10m Ples tie Warrifig
Los AII do 1. Lig. de IF Costa g,
Pillaburith on Chicago Klrr 0 2 WIt P. Beach . .111 me 170 VI pabellon depneiva tie Ins Veiga Para ciiii1sele el h2lon do na
del Pact fled. Lakeland . .123 C..pn.,, S, 1, con-clin el ban., pie., so up. juln.1- ,d Y un rm- Cusillo ino-rrujoble
Crrirrirll so Sao Litt; I 1 11.,k, 11 F La.ditecildri 29 empole, a. ill ,fia, Mario Abolla, I, on quo. .,I par
vs. Rush 4 ;7 Tolla exactor
a a he err, a I I)cpnrlin Juninc. dr el a I" Sol., el lornfe,
Lleg' aicr el hisplIHO Chamber. 1-2, a, I I m.
C.I..bla. q- hl ,aidor:,L.,Hm- con, t at *. rnn.un "ch
LOS SFIR till. LA FAMA Expioli Mizell N, los pri. 71,1, ,,. afart do C.I.b. r. In- adc tw,6 do mrva Tllrral, en 1, 0 loliegues moderricis
Oroz(-o LIK. \.,I.nal so ... Jarman el tic roand- do ram-ur.
J. V. C. ILA, C.-Irflenales; perd holichma hrilharrc. etipur, III,, mr.s.1, fosia el prime, crime. 0 Corts, exclusive
Ayer tard, Ile- F I., ll,bp? I -and. a I lcrnna6l,..quirdrat, ,,,n ll ,gis a' porI on, tin tell, It
R,.b B, Is 47 iz 2n cr I.",, In, can a P IleRrino. ern r tirn title
J 1,1115. mriv, 9 1AP Jn
Ed-rds, In. 14 lard, -ntra laq in, ricd 11-tioll- .1
a n to nd,_% IdI16.,1 -,T I Y (sales cornplerne"10 I Super pontlitill
re. It, a men de kick. y In rubriI
react, P.I.ci., Vila. num, ml 11 94 13 .10 157, "'," it' retrain "Vnagro.' Mi-il a P- a dcr or Lnrcrizo Nociarme. I all pocir in
Suro de que mu rarchachn con c r I Ire,
_!eplimn 'I"".4in. In., R.J.. d, C.". In a tan I'
'I'llo are, B. Is 47 5 16 34n tnr gent, Tie rl
C, ,,, verci-a a it a Carrienales tie Irs -%e' del.clorn'tur"a Ins manal
Pat. I B-liholt.tCh 2n 80 12 27 .138 L1 .1. cache ,a,, Lot"
extra b ublers dil pm-tern. Ei otra ra Ilegar a ver- C 0 M A N D E It
rno-Immilre del ring. I- can. fire r 1u" h.,", If an tin raclura. Pr-; freal, R rreale ql porter diticitants.
J. 11. C, H.Are, .rrrir
Do Orc4c. 1, important, miit.l.cl a car In, R.J... It 'it dolantern. an un.
alcial can a .P,. .I fi, Pit.. El bard
R" In r re 01
n clipe", cl di'melee" tire, como puda, c,"t
in 31 -ra- rib"Irrie, 11 crodwin
us estA consid"ado carna dm'."' Wil-n. Wash. I h itnerm r-lizado Enrinull. Fer. 11 plid, it,",
agiaweight de Espa c 14 71 (I.-S In n di, nor C.
un feat or ,,ad, t au: an iLnulin I I IM M I -' ,"nlue In so
A 311 9 1 ng I C a and, (., list can ir PlitinjZ,,alquir fiter..9raot .1 di.por, p
do quo I a int at ce,.
Ill titulh., debe .1 hectic ai SL. . or. PelIA-In a dtt '. I rftric. -1
Rol- 1 Buterlas- Raffenalbarcer v Rnssli NII. pororo, do ulis ulb9lisma,
Alto CXX Sports DIARIO DE LA WALRINA.-Sibado, 10- Ille Mayo de 1952 Sports Pigins i9
BABE HECHEVARRIA TUNDRA H_0_Y_.__DURA.PRU BA FRENT" TRIM RUZ
Mirador Deportivo Vencieron I o s El Chatuaco-Trini, Ruil -an no Dos star bouts se ofrece'ran en
ell rranprogilarn( de e'sta'nodw
Yankees 7 x 4i estA pesimista
Un esfuerzo loatilte BAc Echavarria frenle a Trini RuiL y A!ex Fimbres Antra Med:4,',.
'Los. in fielders del Boston se des- A pesar de las cle5gracias clue 11. ocupartin los combalec principal" del cartel que !e ofrereri,
El boxeo Nacional e
if plomaron en el sexio epus,,dio, ban ocurrido, accept flue el 1 oy en I Pallicio do lob Deporief, Cinco pleas en total
Saltaron del primer lugar. I ,
bal,, ball do distrae. Detail". .,) 11, ad. it. III, it, bliereac., ch. Cc Fpera, -13 turn till, lie" dog,
p 'a f,.4t r., del donott, its !,, rfi- Ile r ViarlItn to Cludcl MA-Por Reni Molhigi N IEVA Por Fle-j- no.. oil fics Oita lorri tie In I cmnn z to v ilve ell to me
--Los all, *O.Rd c rmqueva Y, Fo',_ gki uir oil o
Y y. 9 1 RIC 1Ul "I'll ran. 'iq,, d.,-Prea., V.I. tie. I eve ,ncn ikIcL. i"ra4tit!"N1Z
'Art H-tt-ralkil y ... ItIn' recr- CozI R'n)-to R yka,
taroij, Iter care it- a
U nuevo inde, aflcia mexicano quc nos ,H- ruad or ImI I.,rt Fid, lob Tig- del Dero I. o,,kj;s de tur norrit III.- call rLIrt-s Cc or-1,irma. 9rol-es V S rvmv Beer no. El
te File uc rI, dich- at re-cs en 1 u-il %! ollmerrs- fl-u- ntv-s que uWm, fTiunlo W P"u' a Trini Ruiz time adcrads cl 'oil y glukarm sicte --it, 0' e Pat Is, via I.Dij.
a, -k. en so, jug.d., Ile bigcla.11. se:rn lob 11-rosees a martin, er iol-re Sinchez... Fa agresluo. ciama le
.thin ebtuer. .cap do do in, mamiger r7)nnoc, "it, drala'a"d, in I., en,,,Z I1,1 El bc-rZinll me di uner-pe R V- sicnapre a In ilf"itm v Ileor 'ine 'uII. lie I Lien A.I,,,, na. Is probIrma,,' dl-c H ulterillan. vadvrric a Ln Hi Lmka -nu rl- .Tr rrr rkTi T.3'na.ntc Ychan, IA.
btri I-. ampliamente nucaLro se n1lelds it I B, a"
]LX2d6 uta consiguiente, el gusto de los L in ro el TrItt. or clechi-burnk, bn ell el bit.- d, pl Ce TrImrr orden en cl mun- lie F;mbrcs po-o [,.y que- decir
cache An el nation local "I"I" nica*%re 1 .0. 1'. 5-" ell
es. Me refleto at veler4, 6na ag 6. istakpiatild. it., r- i.I, -I
ball I. .,M- oil on, 14 it". me no lq pein ya Ina fanducask; civi.
y .F.. ,. no plirns --Iln ,,. cornu- no ell prsible olvidaim
emp tua collective d resurgent, at- no Paricho Rosales. quiet, colati o1i Berra comenzo be- IIla nochr, buhrr.cl runicirilitern
quicen on partc. Ia clots, boxistica ra ell calls cruzadis par In rectan- inj cm kin sort y .... Lab degrartais or Houttertran _,n del PaInclo de lob D, lxkrt- vere- dr in s3beribla c1cmattracl6n frente
an min alla de lob Infortunicks naturs;cs a rein nrocl!irnazj s chiquilles CZbJ to- -I'B7hr m Cl Palacto de Ins Depor
material. cuy paralluclikin total c ]a plaza hab I a... *IlvAind, I In"
ci quist. d .u ra '? ':.'a dos it c rz jomzclc% Guirt tu. Furillm en un harshen clue
par up. di larglas messes hace Frente ii Fimbra est.ri Bab G inF6 !":n de vil inter. come perder Juct cs por tics si te ell ell catigiari.
Do?.Oct reolh,- el est.rch I rose ell de kills carriers de Oro. ocupcDC'a Ins arnklllnol ell rvari ripIctme
ahors mAs perl.50 y lento el pro. Medina, un chiquilla de probado p '.".'.Iren' 'I.Mintenelon, Cc, a Letter dollaren en u trit. Ic.s may Pare.urb. Y come incen. y n:a friend r uerld, Ica. naln:ceska de reconstruccl6birt No Is coraje on liz e quina opyesta del tF6 par Ia Art buIrI6 pe i is rival,
Hilre names de un mes. It, a ex trordifir 10, a CU!Lro [cattle-- 11 7 de Calf rn
convenience Oita a vuelo last gain churna Ru hallarn el zurchto Waa un makit'll',ki .
3 a go T hy J. nai' q -in slerea -It-ant' FF"
3 'y it. it, all Jul. de alit, en-1 i,-Iats ul rate fledini es con tcndlc;te tie
panas del opurallinack par calls re.- Babe Echevarria, van de Ins pace.% iacar a Berra. Me Diu aid I., -i en un ne-iderte ktutolrovll-.,U 0, E cGtJz2c:ca m lateb mnmertw ro of culdedo y Ccbc s:r esta-trew -tie Ins
nudac16n tieIns activiclacies tabati. pines nuevus que hat .15rogresado In tercera y C2 v a begun 'a el, J., iti. irurno Houtterenan per pace pxrd, It, LTerzajdia Intfrn rovgL.. Ales FL.- r--UvF., tie r. zacach,.
el Pa I il-ridente similar I rer. -vill. lie Jr, pl,!Iw r pci" IS k'BIJI 'n serilat
tkarl an lacio oe Jos Departes, atificiente para mercer el r6tulo tie L3dl..AodylCa,,,,,ydrciba ]a u-,, are Ij- r a man
.,Ic 1, con I'L 1 0. A0701111. tire tin tr.Aa 11W,11, W, L- one m hall visio actual al'ick.
par. si ca possible concede, r6dit. ratialarkLik p inert A! M141 11,111 W "or Red ik' "It -,III" I'll I. I- III HI.:Il: It 1 11 1 n lie
is I debe n I ) "I', I,, a la uportilludad tie
in tavea quo rea iun los homilies Ell calidod. It 1, .j! rn; 'jile h.). jal;j enll.l 'I -al,,
que estAn'beirr.d. bobr. -a he.. ; 1. 1. 1'. a-wriki & I link totgrv ,,%,,:I" I, J l P"I"I""
tar,; In rr p flacer K". a. 1, 1, nda..k la on-ank it I I ...... 3 ; It -t" 1:.Li:' 'I"h- Ae 010,
ItIliciollor cf o"',a.. engrag at ell",
-I. air. I"Incipi. fin y b-la I,_ !I. li l-, I,, %Irlnfl kj bu snra.
Eja nce4r t p.gili'las or if It,,, 1. ni-Ir 1,0- ],1, = -,a
- f-I Jos I., I-i" in -IIIIII, IIknW id pinalextranicros n Ile, turno.4'prin Ina. III-. pe." 1. line ...... I v f--" I Call Vy. P, In .". u- U e, r.i,.
ad t'illa, I li, %lo n-,. Ralf I-,, (,:,, pifitink, tl OK
le ,, y It bab III, debulli oil., arfinil- I dell, i. Pik a li*;, I ptlil;'. 'ZI, I I"""i le ,, I
a in, I I!; IL it 11 N' 1111 1 I d ',n C-stonal.- Hector
stick. impani.d., El ailucion. e, I, el likable u In. I eni-I kni I.,
w in It I Nirz.d.,. y Cil .. ........... 1, 1 dil"I" .11. 1 11. a art;, fie Ins Just..
s(J*&II.d.,. ponque r apari. el dc,- las perlpecr".1, qur 1 1)"c" del RCli Ski 'U un. 1. jpllk "I i Irk'a burns p r J. can
se, cle conduct Is nave per It ilniell ball, 0 Ivetar. Drspkie% de t:1.11111 BOSTON lud I que (,ti, 11. ),Ie, or It- 1 -0, 11- Ffi Nledurt. Esta net. ln'dtd. at,,.,at que puede proporcionarrion fe di., dc pen.-I. d, I, and P n. rA ,u -rrra I'linda, lluldc, Rai/ L In) olikOnt- unn liplen interessintialm. wr
In el exilic, Intentar una moviliza- t-te., I .b,Int, tie In, 'ol if, -OWN6 C 17 if 1) F.. nnirld. q la I,; I., I'll, rt le, do, rn.,hscho,
a a. j-,,,, -all -0 jen- IndlInd- I, I ll na rivalidlic! pcq.=al qu,
ion del I ralismo con las pnew fj- res g e c.1 ... ad. por I. a m.ur ,I ,I ...... in, or I ,l I jj-ndia a canotahe iic pu Wern
L)k 0 n IFs M.ym,, ran .,b: 1, 1,
i.e., del' h.11.a ctcd.' So porl.do 0 nalt, -11 TF in 'i" 7 1 17 ii, ng ell d sun P., onen El
dislocirdbilielp.d"'lln'birse ,jolo est6ril ohl)oh7litin rF- b .1 11 1 1 0 dji. Turner, coach dr an P L Lob blin- 11 ..... .... I"rur lie 1, r. Nil,
--i pu' -Irii ci.dd I" ya.k"b' air, em '"k
3, p,1gr Bra ri-sarick I at,. dil.rbko nues Y dil Good I. 11;. 4 n 2 1' 0 man It or )or I dor Ze IH L-i dere., r-,b,,, d, el el m1nin trat.,- Ej-,n, refulpt te'lltht.eltht de Ia
- tni frto modo e han traido-y con- Thrctifberry. 1. 1 1 11 0 r 'I, v ,, u"fra de Babe, Echev&rria. contra
center de 1. impartaci6n, tie Ia con A a a anknic, qu, a Ir, -Ins. birik ,, I()
tratacion-de peleadores eXiranjej tinuartin. vintendr-peleadores mv- PIP Rll- y In (IF In Amorl-na ke., y nlya No d- El' ')in velizque7.
&a n 1 caratIaija en el Ltfpcill, 21a. a -lot plirl- par balrb qu! mata a L-t ,, bumob Frtilfflra gmeni Y Ins peack; dt
a lar laze y ]an dos empresa3 ic.n.- que h Turner. Cren que rs ri in 1,; r
ban vaellado en tracer frente at des- colise' on aSerk I Alarr. oil. I E, I it fl, 1 0 a lonrn de malquiers, it, Ins d. I,"" pnsiiji- -Fv-ror Vento (1241 vs. Plilix Meight. p.4 7 A I V I I May ... b". limuteman licur esrv ect
embolso cor siderab!e que represen- Sol as i podia onfi-se el fit W IF.F bolas trj:lf. liddr- de termillar can record de 20 (this f1lil.-Fesuber. a 4 rounds.
taba esa inversion. que rambling tie- lure del boxeo local. Con Issas car- G. 6 opher, A- I a 0 0 a le, qu, deb, tnile, into I-nets (thirties. a pcsir del dtIbil rt3qJ te
depau- tas ell Ia mano y cf aporte clue 6, ,1 a 0 Trial Rai., I -sinclientil UJ.d- clue .is miche no rnfrcnt.,i I joiltIchan -B'Rch Bill 11281 vs. C 6
tie mucho de tie go per I pur. P vs ri. ell v tie I ink turns rstelarcs del programA lanzillor ba). r* inicia. curla I !H r, Ins TIgr:s Mille eFiberit 133der usa le AfArourz I 1361..Fenthers, a 4 rounds.
pe'acl6n que h25minada :1 basis. it. brind.r 1, cosecha surged, de V. Stephens 'C' I a 0 1 0 surdil. 8 he Ech a a el 6, dl -Nil. Bleincla 135) vs. rdilio Ve.
pr drok it tie. buen control y rada entire diab. per 1. clue k, crialln en to clue time tie espectacu- los torneols Guarites do Oro. es I c. - 2 4 an'""i"' par. I P.I.a. it, W, Dcp.ltl. pm-ria. it tire Let mine con 31 o 3) dECISIMILb IV71JUITZ 033).-Lights. a 4 rounds.
It is a Totalb 32 4 9 4 ; 0 h do -s dr- -Alll, Finflares 1251 vs. Babe-Fam
to para grand" in altitudes. ible to resurreccl6n. Estannes n In -.be Moo. 11 1- 6 .1 an e"" 2'Rolf,. I., Tk911 'r Medina Q211).-Futhers. rounds.
Hoy entritrick ell anni6n el cali- laskin Inicial de Ia prueba y acksgio loI NUEN'A YORK :: gull di-,ndo Turret. (In Ili no son trimlos.
foriiano Alex Finalares, que gu,,t6 y accaruccirmentils clestruyan ese resto C.C. H, 0 A E, 0 Anfinciese en el DIARIO DE LA MARINA all 'Llrk,% uo kaurn pitcher durante Job rivalrb tie III Avirri-in qued.iran R--B-1,
entracit-6 a los fanAticos en all pri de fe que hemos deposaaclei ell gain W, May.- nawds.
mera presentaci6n ell L2 H:bana, nueva intent. pues Ia tarea radar Bauer, If . . 4 0 2 1 0
y el channam Trini Ruiz, qui n cle. ga, se require tes6n Y doom cril Ri-to. b . - 3 1 :1 01
but. sin otin credential clue Ia en un porciento decisive de Ia call. Noren, cf. . 5 1 .1 2 tl A
otorgada par au condiel6n de pfigil d.d de I.a allot. irrip-tall. Ul d 4 2 0,
Rzteca ... El recuordo de Carlos embargo. hay una verclad lumitinsi: .1b 0 0 .1 0
M.I.e.ra, tie Luis Castillo, tie Fill. Per primer vez en mucho lien., Itaug"I 42l; I u 6
Prada y on liftichos cures clue hicir- hay mativo-, r.: rkn.w, -iken.- I. If tell alarde de valor en nuestros men is el palklki" bo.ktir. ell Woocil., 9. If 0
C,,ry, 3b. I 1 1 2
? 0 1)
ji.c., llbriii to crliclito que distrunk Cub.... a
S."n. 1'. 1 2 1 :1 It
0 1 (1 it
Fronl(5n JAI-ALAI 13 7 9 27 14 0
M ifielso & I a ear... Se pnh6 pn, W.ght en el 86 p5 Pliciguilas fic,al pars e.ta is,
victoria 8 X a ].a ochti y ase no,%P'n I ,III oc car Whit, en I
PRIMER PARTIDO. 27, rarl-1: O Ci Mo n p l,-- p,, Beikc-,
Conectli on triple ell el citicimo ,,yyLUj,,,,rzaA,.b1.,,,r,,: A,,nlra :, a. rn 'I on're"n
1V It .. alle., 1n.
sexto epi-odio para decidir. orimeros del cuadrn 9 Ins onAknot.rilin par rintrallska:
-.ndc, Ent (110 120, del 9 y triedi..
Hictor cort dos hit$. PRI MERA QUINIELA. 6 1-1- N,,,,a Ynk 1002 003 '10-7
L-cenck. El.rdU3-.Ur",urz, It Scinki
DETROIT. tUnitedo.- El Pits, Guara, 11 y riot.. E -rores: Wight. Petky. Pick all.
ARTIDO, b., 30 Me Hi-efires --b-ne, Ocule. Mift... SEGUNDO P G, j cal, can
.... 2 note C irripul." dkis: Di AlaZ;ko.'
el ddialkkimbs ty anott, dcapuk Im M-rduY 1 jkakkjf -1
jMulauk, S. 3 AV I alat, Beer. ..to Par Frnr
MZ in
Mildlas Bl=.'' doC -'"% r.n Ic,. A situr log parlesros del rua- dcla?-ky .1 sex 1. (Cca. ki
TutireaA-Dittlarelit es' -c
'Cho reauceireas per itilmso. atin -Un SrdU;fDA, QUINDCL&- 6 tanatna: qu,,dr6 cki, rach%- do
cip. Baurca, Ptaidera, Lca Vs, in lacilibig: S..1j. ze.
A!T1 tantaks: 'a S ;;. UL
Un er del short = del D. TERCER P2T&O to mes:
tVi r te,
Bublourno, blitai can
Johmay Lipon.dprepar6 ell callable alk nefficicks: L.
-I- A _e:; ble d
rak Ia victoria a Im Me Blantat., Pill act.
mantra ui "W'. Mis I,-,,
d "par histeks II.J. 9 y I."' D
lax trial carram a-ARd'. upj-Ad a y nacelle.
I. in MMIsclins an bases: Bostars 5. Nw.
fuerart suciags. York Is.
Harty Dorists, mercer Janzador del DR LA COPA DAVIS Bases y. bolas Par: JWight 11, Safn
Chicago IIeg6 a primers base can un 2, Mguep c net
out cra k d4eiroosexto mando Upon
,,,,g Y= ,Ny_,, mayo 9. United Struck out Par: Wight I, Sun 4.
a act
ccametI6 un error singer su to via y Mrilmilits plibarcer lel liufjk 's WjhI 5 ell 6 innings. SF;n
Ted Gray, sepurno foruanJor de loa segundo di. or b., primer round 1 8 7 in
r" % I 13-kne, 4 Ia
C Cma DAvI
Tigers, rcIev6 a Hat Whiteik,_yrPkn.,: re a 1, i.".s
Ins r an p no Ijunfa au, -.
if Ii.,jone I 2 i
chb a Ed Stewart. per. 'int" -11 y 101-11is W'"'t
c-t6 d uq _,o%,,. DgFkk Fns SaLlui Sale, it, rnkLmIk,. do, Cil 1,
-1. 6-8, 1-6, 7-5, 6-4 2. S,11. 2 3 2. P-1-ol y
IT a ". i Iaa a I 1 2 y 0.
anot ell,,. De VI.dimr Pertorculo Ile Ed R.binbral. y 1-5. J-1, P.I.d. --pi"! I eme !: Wih,
r. I .... car g.rad- El yint-1- Ron, de Finlan"ll,
Do Fli fk' Bul Km- a it Farb
I, n a Pent Puchr, ftrrmado: Wight (1-1)- ........ ........
it del d6cion.ad, Fn I. 61tinit. lL2 6 0
.q.1. epia.d..
L. Media Blancall se pusirron III
freole el dichrick-arto con Ima
b.- lack, be]., clue "6,b,6 Phil M.,I.
F-rifirici it. Llej..R "il-ol ITIENE USTED POCO
neillin do Hret., do
r'.11cJ6 i.dj,.r q.c el iiis. tie ,Fri.
if i: a.M. Pero en Ia seguncla mitkid de
_.",,,,rJSI,..,Suhm k .-L6 it,
in is u in cri. do' out..
CSDCAGO
V C JR. o. A. T. DINERO?
F.i. 2b, it i 3 4 A 0
Stewart, If. . 7 1 4 2 0 de l egulics
Alificis 1. 6 2 3 R I)
Robirsoone, lb. 7 0 4 1.5 1 el tA UE0
Met cf. 1ASj es
I. c p2r2
Mikal. c., s 2 ccificirlicot
Willa, (0 . . 1 n 0 A 0 do 01" con Cjt0
f 0 0 constrUl tj F4 0.
Sh'e'y 4 2 d Ci miIMO
d REGALIAS YL C bl,lu'2 purcZ2
C2 .. a4u, 7) oil 1 0
Rodriguez. 3b. 7 0 2 4 2 a 'edr A uste adqUiriollos
P, brt 610 1 tab2co 91"'k un" d rccto dc Ud
0 1 c bcnCfiC'O
P""Llp' 121 1 0 0 1 dc fumar, no dc Cuba. REGALIAS
Coleco IcIti: clue v2 cn
Gfiliscran. P. n I o I -- sclcctos
Lelia,, Ib) 0 0 a 0 It 1 5 tal)2 Cori ... 0 Culflitill-I ios cigar ";c bucrI gusto
Doris p 21 1 0 0 1 a C
-6n cst- d1rig" ror --0 lichen
Kenne y, Sinn, 4uC took, por csO 10"
d, cl2bo-cl Et CUN to
- - - Icnitud 125 buc- is
8 19 18 17 1 oc no bucn tAbacli
Tat. 62 Pdo csoongcrvar 2 p a gert
Il"DETROFT dc I REG ALI A-S EL CUNO son
n. 0. A. E. AS
V. C nas C1121it sco sc it EG A Li
Li on. ss. . . a 0 co ,brOsOs!
'co acrdaderO ,mbIcn
Mu I.. if. 7 1 1 1 Asi, y -Fumc lusted
Net 3b, 7 1 4 3 2 0 nuc5trO
I hock, rf Ili 6 2 2 7 3 D un rigurosO ell
oil ornctc 2 d ficici6n, tinticia EL CLJq01
K.U...y. III. 1 0 0 8 3 n c purl discijado Y
Lerch c, rf a un
procc o I,
Cquipo
B.tts.' c 5 n 2 7 1 C
GarhowskY.
%IrCIr it a r o
White.an p a 0 n
I, a
Pr idly In. 2 n er
Tr I n 0 3 4 1
Li"Lle'tilld, P. SLIP
Trout, P dos
it. or. '2 0 0 1 0 0 Tropical Motors gedo'7
Mosher&
in at I.64 5 In 49 23 2
Ilene up auto d-t Into pare usled, ovalados
Ch- 2'
1'.,Irmt, oa ON oln it-1
Carecras impulsad..: MIC... 3. M alcarics: tie su Marto.
le, Robinson 2. Rndri.aucz 2, Ke
Scluchock 2, Kol '."Y 'a T he' REG ALIAS
yu: St"' ch-4. Zlh TruIle:,
Milia:o."Jan-nantric 'caachaC-_critiel., Miles 3. D.11.1
Y11: vislik I !io
Mul 13 t 1 D.ble PI-Y-: Rka-; is AV% If I lic i Aif"N
qu;s_1 I.X.- O'ked'dial: __ . AA AIIIII, W At'llk ft A* IP A
"0 CXX
Pigina 20 Spcrts DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 10 de MayG de 1952 Sportilt
AN I GLIA .'MENTOR AGI Y WE HOPE, EN JUSTA -ESTELAR A -PURLONES, -HOY,
Chico Vejar besando Ia Iona ()rg Renector deportivo
Johnny Barnes es uno do Los atletiasl aniza& el
de inds facultades en los colegiales, IU Marathon Etaplas. del base ball
Cada vez que *I coach Payton Jordan necesita acurriular puntol; Por Gr antland Rice, de'Editors Prm
apela a ciste muchacho, que ticne diversall modalidades. Todo & P
h.rintire-tearn. Es un prospect con miras a las 01impiadas 111 Mill baja 10 I UEVA YORK my (EPS). Aunque parezca mro, bay up Mplot
auipicios de ]a DGD. Notas N babsbojero qLe cloche side objeto tie muctias discusiones a discreponPor HAL WOOD, de [a UNITED PRM Ei M Marat6n No ias Ei el qua me riflere a Ica vleJos Hempen del bei5bol ant COMO 12
LOS ANG ll .(.nl d.i linito tie algunas tie laocstrella; de 4ue ba u.01cle do Ia Direct- 10 c actual. consilderando hornbre par hornbre.
I:yp ck' Gig Ian a' Las violas figures ustelares del rey tie Ion depc 3 Pertenecila
BarE.' a. ,. it 0 tie Dep" and rtl
led Jor.don.yhlcier n qua I team &a re, 6xIm dli me pd r1l. 1.
Caner a In eve- de daj ra Barnes fat' Illmiritts tanobidd an Mairchm, a] or 19 Ian pace do Ty Cobb. Ell-tenia lugar allies Ion a0os 1900 y 1920.
attains. an In milla. corrieftles an Sint ago tie a. Estes claBifleaciones son las mks situation, pesto qua araticas in.
Cad% vexpue at coach de atlatis- I Johnny usperabo qued.r 3agundo sent& onto afio cland InnOvActOulall Irtf-- gad. res or.carneal dos upon bien deflioldol, cle juego; uno. Ia rapid y
m0arlrina action nocamilm, scumular de so co tic d t Bob irestates. IJ de It- he Bid ci.et. td.llie. Bri
us an at slaulanto ev uipn l r.bIc!n crc. Fropec, inclulda ".a'. Pinar tie d nte aplicada, coma aticul, buteador de corto ri
"I n do de bases; y cl otro. el blen Ilamado "rey do Ia
It ca Portion extent Pero Bar- Illen. q' a as Me- bmrlm a' q"'
P ento, sin Im. 1, a P v ni Rio an at itineraria, y 1. air. a v. tra a y come tube
curtmar cuill "A. Barnes corc coal- dt'a .Itr.Apics per6'oir Arc illen am at fiere a qua at event Be afectumal,: -due", b.n.rdo in parteralliclad deportiva an Ia fiti de lot beta.
qu'7 yArdR3 p!.. blien Jiumpoyd 4.15.0 minutes an una In Inversa de u6no, n 1. ap.,cu.16n do lot rolsmos, enardeclendo al pillillco, mfLxim*l
nos il"2.Iad"dd, "I jJm ?,cro all me. P 'to lentu vde.Pu m garl ]as alto due 1. ..qda at baptize, de largo matmjr'Aiu p! Ingar an Mu;7t. dectsivmi.,
rar boost, at team olimpicu or y I b!PtIg cuando at JaMoSo 4rbambbili come a aestacarse
don lit"Pe Ird91 jaci,,.':-.I mV-1-1. Ill me or PrV .Cla. del it Rio podnJo everno Ban lea at yu ja a data do pir-lind. ador. y ya an 1920 integrabat at cuadro de los Yarlike"
,,a. in hurt Him s esth an do Pnricarm an Ion 801) metras, camino de so mks grande aspirael6n. In DOD, Eermli, Chan W. 1'. estadc, a Inticlubut one nueva fase on el fanallsino bebibblicro.
lm ham. I "Deade qua era on Milo. cl a t-balpda cl.1,nmente y 'up
Pero s'!"e.:"unda ce rplaries. of ue com- tod. :m of u, d,, ', Ell ,late du aw ntinada classification del deported beisbolero, bion
Ilia.,... buscando P an P' Or' V '., -Im a organi
Pl*rld. p"lrl ",I dL.Ocacemans' paynd'a limpi.d d'ic'e.c s, he nt dioramas Ilam, r a Ia prime etapa Ia do "Ia bola motels", durants,
.or, a P idental.C it toy a on' 'a a I. or" s PI apogee it B TyaC.b b. y Ia ciap "Ia bola viva" an pleno auge do
c Ilevando rill program tie ac net. a "'"to Z ,Iq a de
a
go %-.I Ic u.1nd a .616 licionamicnionocota %cagrm, or
!u to ty. I'm -pad c todal, illy a form, a me._ Babe Ruth.
I' Ill a c',o
po .. a so l'
rose cla. d.b do a el;ta, celbm. cl. jugador", par posiciones, resultant tan sigulentes, ent
In ': 1 Barnes a, de
Universal ad de Stanford. B.r Perm astar an all major* Los nlejoca
.nos habla sido Inscrito part lea 800 forma a Ins pruebas finalosLdc cincuentanarto tie In Indep!ndencia 1. 6poca de Ty Cobb:
Rrdas. Pero rotiradas d ultirm, I. ,a celebrarlin en as Ia no site Pat En In s R "are,: Johnny Klir.g, Roger Bresnahan, Ray Schalk.
Anijeelle, lidurnordlial JSIdWrn isede d: drobt. a rba a. ucas"%,-, L:nZilores: C Young, Christy Mathewson, Groi7rer Alexander, Walhr 1. a jj, I y 28 d -G, Ir6odmo; In anto
NeFrufri l1evilmdoze a Ia tumbill deV ter Johnson, Rube Wincildel.
lunia..,B11nep, b.ore. Plies AP61.I)A -ntiag- Oe r Pruncra base: George Sister (comenz6 an' Its Grandam Ligna an
an am acm ho r rtl an 8 Uba.
trom de 1949 Mal Willfe. tie 800 me do Por- Pinar del Rio 11115'.
CUAND told can tim. T-a Antorcha Martian, Baldrilt do I-, Sugunda base: Eddie Collins (con Horr.sby y LaJole an reserve).
0 ip. it .1m.A., on el Compton duclad tie Pinar del Rio r Tr1r1r. base: Burk Welve, Jimmy Collins.
ad.". I d, Ian corriente. a jus tran tie In T.rped ... : licins Wagner ,to rival an ..ta plimiri6m).
lilvitutlLnodel afal pas I it, I!,
"E. on eirichine Pa.-,, h ... 1 11 lea," drUgad.. iDeirn Inuard a. 1.
d P .1guilente eq. ta Consolarkin Jardireros: Ty Cobb. Tris Speaker. Joe Jackson.
tod. flul'-'ef-ft. a Ian 5:15 do lir nofain HIr-clura. Hay el dclaile especial en cuanto a Babe Ruth an at sentido de
PIDA termirl mks ase inter,' qua here 5: 40 a. m.: P an Real, 7:20 a. m.; clue solaTen c coino lanzador pociri incluirside on Ia etapa del "Hem,,,,p,,neB Los Pat I.s. Blot) 8 '1 us so 'c'u.nalidial surgi6 inmedialumente des.
UN CUARTO I ral.'Br 9:20 a. aci San in.: S-f, Cruz. P. ej It -rable can pro jonronero. La aparici6n del racial
.to ri _,.. 1 4 purs coma inaupe
one, IVb,,j;, it.%te ro a] -t'c- Carnel Crlt6bal. loilj5 a. inor hombre an 12:10 p. in.: Aa:rfiama ',,mi: n ccl vaxici par curnplut. 1. include. Eel inter tie las langlicas. hacienda qua
I. piBi. William Ica burden y us .1 !Ill' W p., inI fuern man importance el jonr6n que el robar bases a -at Janzar an
DE ACEITE Y an ]as Prue: q
in. en sell, do ell. CIltala"CoicirJA p 'F;untn
all on ad" haa1We.d."rr...- m.- forma exualente.
mr, "., alrund.llt. Ian P. no.; Arroso 'Arenas, Ell Is 6poca tie Ty Cobb Be requeria mucha velocidad (do plervas
roe lt. an yorEs un 4 4(am in.: Mar aneo. 5:30 P.1m. I y braw), pensar
lea 48.2 segundos an lea 440. C Apidamerte y atinado, entrenamiento. La labor del
ya human informll a An-! lanzadur era primordial, concluyunte, decisive; y con var!6 par earn.
cionpeones son hechog, no a bacen". Chuck Davey (a I& lzqaferds) connects uh reel ligularda a at cuerpo de Chico Vejar, quien can a In Is"' .1 torchaoilue Anne de Pinar d I Rio Ic,. .1 surgir la "bola viva', mediate Ia. coal bateadores coma Babe
'En r )a. liptim. Ban del -.but. quo celebr ran an Chicago rated. calkseeles. Vejar me Inearporci of cont if in. an "and do an Ru v.r lotalmente el resultado de on juego, aunqual
no .. El rfdree Frank Gilmore abRerv. atentancente. El cambale fak sermoclonal de principal a fin, go n _a vm! I I p.dJanh.ec,,,, ivaes dera estralla ell at centre del domante.
draw W.L. 'Higia Bcb.,, o I de Oriente. Tres una brave carecou I.. zadur uese rd.
lsl:nd, California B a deoldiii .!, derbill, onjurilm, do Joe lea... capai, d, anviar matro vecas a In Iona a Vejar. (Folo: I* I nio durante Ia coal at gobernador Los mejores jugadara. ell la 6poca de Babe Ruth, son los sitfulentes;
no ]Batlati recibirk Ins antorchas. con- Receptores: Mickey Cochrane, Bill Dickey.
r a ser on e.st,:12eclel baseball.
to.. nuarill Ia tie Oriente hpsta at Parque Lanzadores: Lefty Grove (que comenz6 an 1925, Bob Feller, Halt
- Per. f.6 In suflelenternente, ce
'no Para former prle a I tntral. par s-r d u R Nowhouser, Carl Hubbell. Dizzy Dean.
ro" y un v.ornes par :. tard. Ilu-: Pers ectivas de nuestra recria con oca 0 C to 'tepositada
P.. su eis atua de Mar an pres-Z.Pltode
a ado ell at co egio. a dn Primeric base: Lo Gehrig (come-6 con los Yankees an 1924).
!or as altes autorldedes de In nad n. Sugunda base: Fru n ris h,
_par Ia pista, dande c coach Vin Salida do I.. dulandcc Reel cistaba supervisando unat' de coirerse nuevainente el Juveniles Cuballos M, posibl. qua at coma a Gan- Terre- b ... : Pic'Tkr.y..rc
ub,,. rilez Refrain. qua actuary romo cicir.' Torpedero: Marty Marion a Phil Rizzuto.
lpr.sracB Ia Pro'.., 6- qua BI Pottle undo del direcLar tie Denortels ell toda Ja.dincros Babe Ruth. J c DiIiIaligio. Stan Musial, Ted Williarns.
correr an Ins 660 Y.,dics. ell grii. Luciano R. futi cl primer g-anador ell l3s !cdas inolvida6le drooriista, Antofiico Ruiz. La firma el.recorrido, dela Antorcha. silga a[ Resulta clificil a5cRuiar que Ion jugadores cle Ia 6paca do Ty Cobb
tie pequcAa in ta, Pro.,. Y no el ratercales
Ila .-C Par. c llu'ls I y el result2do Guanantaquilla he decaido, y Be ban retirado Ramoncito Crusellas y don-Carlos Sbarbr pudician deirolar at conjunto "moderill que antecede, aunque cant!.
fa lu rn. R eel dijo a I rumba 0rionte pT tr r trev s",11; sen cot, lanzadoics excericionales. Eli Ia epoca tie Ty Cobb no halls
nueb un I rjunfo paura Barnes-y adios close con as air do. pvin_ -a
submit vik. Granjero Juce el faor:to maiiana con Tenorio, Iajbio, Guerra Fria y Susie 1. Detal es Acumpailaran a] citado ropqpahu o l combinuciones dt irceptui que puricesen comparame con Cochrane
C... a clatchl 'ell u" Beflor Pedro Cauluvieco. 5ecretario de, y Dickey. Y. n ant u a but'adores no he habido nibhay an at depart*
Una litcralletLir i"h I-1-nda A In Jul. tills. 1. imeron tli-r-- Flivaritm, Cubanacdr, Svereto, y N11 6nade Control, y a] doctor figuran que pocclan compararse sufule r, call 1. B.m to de Babe Ruth
In 3cg mrfirn O.P.,&or Jasco.-InVoni do Ia Llama. Los tres Lou Gehl it, 11 "monsica tie lus jonrones" y el "humble, tie hiefro
ral 118 an .3 utem. no, del Clelro cmae c.. al Por ((SALVATOR* Plarrida, he pcnlrd, a 'aron on duo invincible. of prigiern coma formidable
NET I GIANT Cillan .1 di.nta ad, ell IeJe Igr6 ClualLier Malde, mlentr_ oJeo In large don j. on Carnaebev rl b6sbol" form
ci I d tie. do I. cjempla Los tempos y Ins costumbrem Ilan salir el din '15 ell here, b1l, 1.
Cot veneer hitf an I na innuritain pnra cambisdo clade Ia cp,- que Ia sucie- Jo a Mi Prefforldo an 1947, d -- h-d- S.ritii do Cu j.,r.nc,-o. con on record inniuslable bajo I., ina dwersal aspectom
omptan. Una wmana daspu6, a n un compete, an at Juveniles Cu hence Eta- dad habancra haida Mlencio ell sue ciendo par empplato Ins strullcB, si, ell, Q_ Be lu c..,sidjp e; y el sugundo coma clicazcy :eg r. bateador at
mutt sercional de Ia Unl6n Ali tica kra qua be corre inaftina dam ago. charta3 Para no perder un cl Ill Ian in "Aare Bit". "I'l- ,n,",,,o or may rrlo inctranero. puts mu he soon rfv.Ii26 an.
Amateur. corrJ6 Ian 'd re
880 yar i6n de do S.idt. qua adquirio a Tonoria, Notas de Ia II)GD- cm
1:51.1 minuips y varlos minula:sdaso I Ia actual: te r.. Ruth.
an I P a d u pldre do -1 1" Bagin, tinIr.-;
man ram de Giuseppe Ver da.% 14 Ell ruarto n los Inniudores estre;la3 del "tiempo viejo*' y del
puis un tramo de 440 arclas an 47.111 a so ran n de
IN CLA I Tiron caza y riesca je 1Iopjquj,1,1.a del vlejo Tar6n,,PT Go as, na de qua En
un as.ujaytcd!an.do .,in login a, l.r,11. "inclil., p. maxlerro" en dificil inditar cual conjunto podria ser superior.
d y 'r' hijo de Kahuna. y Dancing
.1 P. a .. d o demoledora ro Le haicl of 'I
eri at role- delaniclo an Ins territorlas oper.Atleog, VR RI prIvileglado pedazo de !riia Deficiltil-crelit, Ilun alto period do Ty Cobb habia ligem superiorided an Ia defense del cuevo de Ia rollia. eyano todo 01 prestlitio ii, qua do:; Joy ellas 29 1;,, 30ecle I vre sent I dro, Pero no muy ratable.
Humor SUSPENDIDAS LAS TIRADAS nlno qua nigidendo hacla udelsnte, Mmngti dc may. Par. irbraculn d'.1""'
NOCTURNAS DEL C.C.C. LA rlcsde mucho flumpo, citrus Be ev.Fu". I gomba once true Billie atrus. good. do.] meet cle at
a* coma 81 X_ IVALEDAD CAUSA EFEC A.111.1o Permit dej; Morrell y el daccuimin6 no butem. t1u.,Vrra. a las Ircul.ecram t 'to It.. Hold to You sucallyamente b- 173 ntllta, en el 'Habana-Madrid
r at onto du Ir, L qua tritintuall, con !,i'll.olcm iFl b ,,,ju, ,', all it
ne., do 2u;e National C R d an am ell Ilan. JYR bled out
yud. co_ signed r clue
lea ubanciase co- Pat,.. L. ranl- nll;- atletistinto j u Ell
an I dill.11 Mina Cuando at Ju I . ...
as 3r, despulds vimch5i Whitfield par rr16 par an 3qu 94; n an at Jap.rtu'd. ear-I din cle yor p
par I sin on- cl Deportee. Lorenzo Noclarse. Es- Pragest
por M rjUja enianscomi de I am ate do q' r no mon flow a"&
lftcslduci ol r1a, twd_ haliq6ndau "eri d at :atenta PR Ian team W= twdg.
t= rnara.6.1=ai -ciao else tos eventOl Be llevarfin a calso en ho-, y Con on, a a
t- "Gone" me cle 1. noulle. t all at ut. repessen'todr,
often vid -a,- C-111105 .at_, y 1-1,.nd* as; ot, com.
I a g.launoll deportivan
Ia Ant- DIme did Pr7,. an pun an onto, accomentan qatrim, lot ren Illuediguth I crille.dess It. Oviedo C do, lula!c
tock, 1. P,,,. ng l.,r1.rrjmmrJg6,k-1I- A
u 7.2- 'unau" hd da" I'll 11t:cni tre
an to ,rtZ Out a cams ce. atravlemo unn artiste ton r und., I Par d.j.r n ., at do d
On m a to WIN" an tanto no recat, clones In Plate ral turn La
imi ft- Tropical qua a as-ruirl. de I., n unce. u=, do c' 12 7
on Ilia goo, as z"art" do cou"hat w4s, a Igue Be cle- re uns, cerrad, syer at las e,..d.. del I. uu'dr
it priese" on-H.M.11 a- ) del Pau"a dW aftal Perdido, d.
to Pat jo re room, as I
-No me calebir"An misUr do cloctor Jorge Garcia Mantes, vlera an Dan let 9k_1rz11dk.1,u, Irischij. veot.seir.milm a eel. oil.
.ud. M6 I .. T6- are "' pe!" cvi Jesois.
win close anlen imus clure Actual of deported algo lona de Is miteriall- en N.n plus Mine on an majorea .!.rtntn. circle P.. cl= a Ill.- Ileal'-71- s;
J.,., c-.Ur.c 6n conis Build un, de La Tropical. SEGP
en Ln Esperanza Inan ratio official d1urne, nos ccmu- dad Ia Ian pan= y too cantavols. pripla ell 'I' I- man ;rent. at lill Its, 13 y 14 hd e m8yo Angel y P"cau.
caun., Ia alto dorlitencla tie Cmeado. I. It iu .ctjd XdT at nall-BB& I. Mancligutfa.,cridinistro de Obr,&i 9 de Ia nor a. an
me, rnnnudAndose ]am mismant an Din do range 'Jettaturel qua Ia habla caldo cOZ-- IrD PAR
equal I let Juveniles Cuba clued. qua,,,, r,,, tr-cle portes. Enj ItIlrenicar Yacht Club con
tavern I Para atlet- ad. y A tibm a
Ft doctor Rubdn Gonzille. do 1. He. da..quer.lin td,. I d tie qua me aclipsaron a Loan
Be Present one plate fingosa, qua v '. d mentors me enruentran trabaue at d x1t, I'd" c'm o c. Club Bejucal. 4: Inalituto tie Maria
'm eou"."Q d mjx: not
rik, alculde municipal tie La Empa. te Pound, tru Aguinaga y Lla
. B X c profurldamento amr r tf Par, 111. an bBl..Ie a t,,y orho obraroo, an L., 8: rintituto del Vedado.. 15; Fln-, B, Joe prime
all localid t..vd To I an 2 dtA = .
mirau, delebrark an to all gad a I it onfilleal. or an. endlentain del Aemlntll Dome. garm' reelcal ob A
Ion R. in 6 J. ace rviitirc t6ecn-r;ti-t. N.ciciottl tie Ed.uncion agu.d.,d*,l 12.
elimine of dirshful de baseball lnf.ntit cl'uardantn 'c 0 n 183 c rapate mercluba, que el g.n.dor at Juverillan Cubarlos Stake tie AND, I elt, Ir, c.amrs d Ia DGD roa: l. 26; Cc.,t,,, de Orientacion Intan-,
e" a del a criteria, cl la"'umFecala provincrl en- minute v voIntlon .,,.gupd15,iP1ra I'll i rcunstancias (It's9r.1ciades tia-'Juijo Navarro. 13'ernabe Si4cecz 1- 1. 27. Academia Milliar del Cariou. SFCUNDA QIJINIELA. A 6 12ntO3'.
Imc6n 6a fired au'lln' Baifin '=. b; r 1. dln .nrla it, f,,Gn at
.a ITcefecticuari to 'Le ton res I; '_ "Mc-1 Ist
CARBON I 01a, mflls. qurllor brbv- ec"i 'par IO'domlo ruras arell-da, C-rid. R.drig -1.2 S Allredo, Llata. Tejero, Hugues.
tr Para quc Ia aficicin Celli d, 1-trucc... Reell.
DIPeranu. el 20 do Mayo. sl I n-,.;tra in clainciria L., ft.h., del biliket bell -., V, 3:
d oldettatp and,, o ,.,Aagn tie 1, g an C lob In: N liter y, Cruz.
tie .,. n a r, a I me Menlo r no er. prodii7rion Ila mitiUl, am- Trirb.ln rBlan lonfilmaras ]as fl.
Ft doctor Do Ia lieria -1106 dr rcrillud. Cu
MWMMS 1. A u.ri. do Base Bell Inf-I c nen -A r-- trnd.lofc-r .1 filed, r- Ins rn lils -rill all"'; d' Bali, a a Lulzucill.. s1ulaT,,,
'" it- I P-ri-it it firlal n-turtial d 1, lot d B, ha; Para I- -,c it, M-bic. y Cu. r., n Illd-1r:uI lic, ucivh. B. -s. TERCER PARTIDO. 30 tartan: Te.
eq. I, Tnlrr:'tes (if] 911- nine a r lints, pliscind. Pat, W c'.. cl tl.Bkt hall de -1: J;,,utla di A Honors, bl,.neo., cenim
a D D eq covic, cle 'P' invicrin, que lantu 9-ta a Ia afici6n, Int,n P-sn -, mis."o ja G,lu 1, Pri,, pra S 1. 1. inlisim. Peru cn rcoclrlo m u d ......... to ial, VON,,- 111 r
Pit 'I. -,na it prob-1, ., c (%aran .b. ell cl 14; C d.d.' G Club 11., y* C-_ uzu del.
rcsItcaula a cd- (Ia 1"1,. part 'F los dias 26. 27 v 29. Lll Aguila, 12. wicias inclup-.1 I's primers del cue r. I-IG3 LUBRICA re- up R R,, cloccle I Ent 12 'a
1 citilipa oracular de La Esperan" v 1), ]as r(.,isas rival,. it dum. del ttandor. Dlr 7reacluil asio an I C-'
,,,yl an I ,"junto do wo- mderi in xj V do pill
feror Valdils. menores -it mediro v smiling doctor July" Spll- intiv buenocaullocal."E21 a1lta'.gri. el. 16 hilinbr- __ stgtin l i3a
61 motlew do 16 Atlas. El querido Amigo Luis Uhuda ell elicaminindese at redonciel Los -ri gone,'31.
rin-ipo discipilmido y qua autumn 1 0 It;, it,, a ur end. stis luid.B, cl- ,,nt, raiiel. it,- I., lures p... doctor Trelles. ullimara -iblemet,
B F, Con Pillotc, vlaulliallo at ,r lllndo 'F. ' il"IB,,oar, "',
ampeonato del circuit 19 our. 96flect. it,, "AILIN" hace refrrrnck' retraturse ell compRAIR del hilo de par u to o" ,
uj. prilpletilrut, 1. I-da coll'scolults. nind. ri-lbitio), a. -,- FSE de SALVA'FOR
Viteli., fieurn ent-lantn Ia del cloo-,le-cira ail In gran fill "
trlunfo tie lox tiradarrs e SE L ECCIO N E S
rill. Allicifficis que ha enniudmido pa- 0 Nail, on Ia Justa de dr, tie ICI'a ri I c uc'pel' [as equation de Atl&tjc, tie %obr los del Pointer ell el events de I
plchZ. el.bl.d. em. ilia. re. ski-mPre. pcrd1endoJIaPI)!, Ica on he do corresponcictle rl cxcrmu'!" c Cibd. Vedido Tennis Club. para ter1'. B, (Ia Ia noti.j. ouplicrusland, 'B limfis in Id s aguas ,UB.o Ripp a laver, miiar con lon reciting graduagris earn- RECLAMAE
cjuA pr.pi. tempo no a .in at,- 9,r,1n1-. j)roqlcdad Prl.-trr,;. i tin.- Sets furloom. Para rJempl-en d. 3 ft. y in. Promote: 0 5
a Dicerti- del Club tie Jet.. a,- Panc ito G.ucfijz no- 11 PRIMFRA CARRERA
CERV EZA A LEM A N A -haza ese liquelia desda to.% pr1l .nrr-- ci1'.cd ra al-B del Habana
Ica rcc u Val y-ball de Ia DGD EK
firtil 1. hici 'r""'o s brino Ricardo Go.nzal, Los 0--Bllrea do valley bull tie Ia FISH CRE Ell Plan asaiad.
-a dridon ell at ya olvidado Hlp6droroo PortcZ Y all
coal larnb.6,, Boo tie 13uarnvisti round. era Presid rl. r 10 Anda urnamente averiado
P?.,,,,,ld.C,,,r, del I set- res. Callao" v Navarra. Fish Creek
s. ". Calm. cil-tald B ba;a c ev it
,,, a Republic. dilal T..i t on': gat also Proyecto de carnpeo. Cirr- Flilg.,..
Pat' Iil;, 1', ,. hubs red c de ninyor paten. .. .. .. .. 110 Lure at emll-ri. a butir.
1. p lsl ',arao 1I.I.clad Be dibujn a is Fdo aprobado. Haria Dusarcus, 110 No corre desda at aflo pounds.
a id it Palms. rememorrato el rron Ill Cue~ Fria. triacrall,"nol-vion har. S *lk per. -z afios Qua cl alto 10 H. r '.-'do a astacip-r6a.
S A LV A T O R lacti- sobrcvivlertc tie aquella cpc A d- do don Carlos k.rbre dic I
shorn preguntamos a Ion Ei sa ant, I on June.. W. 9 n" g ju.
qy Eka, AgUclln y .1 corre Para I'll. "ua c Hadlalu 6 E:I fl
lor qu club estfin -%ri,. doctor Miguel a r .g. no Ia per
tin.": F it at o"a- leN-ub, "n .... 1, it r, 1, & Conch, B In v. u ve, Boo Script. Superex. Quittie Nuns con so Maggie Y, 1, r ,d orni-to come share ve a harcirle, integram2n. Temba r correrii
as n Depories ]as tiraclores joined. 'Tun resafte. I nne Zo '.2 Third Man, Abim y Canopus.
Ilmmll-n ... ilia' q-- rdeansfill shKEaJHh aasicroalti? mout' b.j, sun uslaci., q'nlj.sn. Fe idshad. U. R. Khoo. W, big
i.No oru ri6 to misnio ailli en Ja. Ell el ciclo do ocha raise ell we tan ell extrerso probilb Base hall Jul SEGUNDA CARRERA RECLAMABLZ
It dl primer. tie mayo cuan- Pura Ilit ',Rr -gmP-o111lllj1h, Ii-. to qua v-el"' a "1 0 L Di1r1ci6n General de Drintes' Set. furlunm ram elemplaress do 3 afies
m a us cc no I I it arena, Malbl.. q,, lurki bastante cn r'mcd,. do so Asesuria it Be. tilytomis. Prenclo: $275
bio JOLLY IRISH: Just. lu
las delTuccro Ill.... dcro an an I tie P M am Y cuYas Ultimas practices ban Bull 411
1p., Ilan' IN. an taaabi6n J -d e a pralonantes. Infantil, he con
uIlt. ell Acusa Ia retirnela tie Ramoncito iltzd- To b.V"ball Irish 06 Neraita on jilletle.ue arriel.
qadenas. Gustavo Villoldo, Jouc! Me- 0 sellan qua nunra logro conquistar han, ctimPeonato narinnal di l go..
co Juveniles us e s! fin-Iii para ninos menores, no Siempre here
ria Cuervo. Rudy Davis, Cecilia el Cuban, u,= nsin do ratis iq.u I de Ia "f1w.1A
P6 Cruji. B I. cileo Plazo de tns, ru,66. acced-A ce- Hairdo do Crac I At sera
re. Alfonso y tallies otros, socim del lempre corto con eran. abe dentro del calrolo cle u lacla 1 fine on problema.
to Posibl,' qu, iono posibiliclad rrrc;o el siback, I de junto pr6xImo I Od .. .. .. Cuenta con Bus posabiliclacies.
Pointer? Vamos. title Y C y Catlin C., ate citinto cr R- drock
Vam" 'in' I ven.drra. a Ia3 dore del dia. age 102 he dads Ia tells caperacia.
Ubuda, digale a Ia, djr!1 ,_pj,. dri do ell Gran.Ja Candado aunque com- mul pe grills, R menlicia y graell ft-, Ell ct, campeonato ningdn club' Tambi6n cor.criin. Th, Ida. Mits Zropon. My Happy as. Lucky Jo. A. 'Pointer clut- neepon Ia derrota coma pitto baJos otros colares. d e In pctranea Sosle 1, mrclmlprdr ioseri r monos tie ni rn ssry, Waygood Grl. Reigh Star, Maria B., My Blitzen, Little"Topper, Cowin
uvua qua hay que saber perdrr' All" ,"Ilan Ilmen- del malilliflen fancucc* 0.1111 dr,,-.1 "griclores, y ]as clubs B2 dir,- T.. y Well elicit G11-d
ist 1. iip,clon ]as C.rde..Ic., de Ll poJente it ou. Vanador ell 1947. .1d, ell t 'B
'611 Ia Catcdral cl din primer de mayuen cuya gran finca de Curtail our- peso Aviso dv sia, pote E res catecorias RECLAMABLE
relsilidad- lea It, oifi.,gadd. "A" ;A1. ad;A., TERCE:,1 CARIZEFA
raised.. also campecria de Ia 1.11. tie C-6. I'll, ad,, 111alld, cilud lur P. 14 a menores del Seim furlamrs. Para rjurill tie 3 &Aus y mks. Prerado: $275
f.c,,,d ad I Ciudad de La Habana, A in-les sin limited tie BETTER LUCK: Lo preffera
%kri v I I a tie 12 fios B it Llick _JI9_ La_ plate suave Ia favo"ce.
dial"ll-'o 3(1 de eu a cutgci. "B t-11. of
! K' I I
h I Es un at imal corristente.
or. "a Republica h. _g"id.finerro-B-de l1r-Mff-TIlnrr,__Jc-n5;ji6 V-.yy,.-, =ucd 113 Si hay on daruido Be ruala.
tire ail o Inn- brims de peso v tells maxima tie 11
110 $v dibjjJr 1191111ft A01-1611 BI I Pia.En el Ciao tie cur aiguncis Du- All C'cr 116 Corijeralit con co-tencia.
c.st- or 1. tell. cl pe u. me ad. T.nl,,, n Siji-g-ph, Git, Alully.
77 a Cl. ARTA UAIMERA RECLAMABLE
nos blI9.:il,Ali r. Ia emag.n. "As. E. 1.
P. M k a -S e lt z e r ofilincir ql, -i. so "C' juc.,An I., tie 8 5 5 3 ruartos fil Para ejcmplart. de 3 than y mils. Prentle: $406
1"11,1,1,141 mAn pr-.,jn ..a a dic I", c.., donates dsfl"q; 1) 311NANT KING: Es fanguR rill I, du r. 1,,, ,s*
des tie A1111r,111 R I 111111tto 121 1., P.sti. No c.r. or ... on robo.
,,,,n L. pst. do lung. 1. car,
I rcorrld, dv Ion se is u'l.n. a] a- .1. de dill-, Ilan C6nih Fz on animal muy mpido le.
"'B" S 06 No us f.ng.,r. declared.
Para el M ALESTAR ESTOM ACAL I initial clusirD J1111rlill Cub.n,),5._ a. In C.c"l'.. I SI.r_ .' .- I" L
Director de Drp.It are real, Peraboy. lantern, Numbers, MI Esc tided if, cquip.B palticipamrn T I.bav,7 It STA FEMENINA DE AUTOS 1 ;Ia comfutercia. tie acu -do era fail perarza y b,- Wattle,
QUU GREIJA RECLAMARLS
MILAN. in. sillicituden Presentaclas v fechas dis STA Isr'Unitsed). Diaz puuibes ell Ins stadiums y terrenns Sets furlong. ParaArjemplaren de 3 ifion y mks: PTando: SM
rompelldorns ell Ill line Cerrem -In se pucclan utilizer. La fechn de. NGLIA: Ell grin forma
ImrnaMmul Few mna tie San x crill cozo tambidn scrA fiJacla ell Fu Anglin 104 Hay qua butte a asta yagum.
ongS lna. 11IIvron buy In, 3.58 a. M.,ot:clriu.,d.d.
'horn locai 1, n or Act too En one autoridad on fango.
I; "1%1.Pr1,inP, ptirdln No Be purde descartar an 6st
Ell r1 Nt-B r.11a Anna de
de perg art. P.- I"' ;'- L ciclunt 1 2- Con monta fbrte sgble.
duzl' Inadylin Plinhilrd. VIllaria Me- III tie In DG D' B.. tie Auck7'In" 1 2
flat corriendo 1 00 cc. ell ,, on at Pillocia de 'as
fl?,11017es 11 n.ts do 5 Depories. n Ill ell I Vr: Tamblvtl ,.-r,rhn: We Hope. h1i Negro, Impor on y ; y M,
Otrc,- comprud.ruser-heron del do cim ell haras lillia-bles da 1. MIA
orflan Ila y 00 ardas. Para rJernplarem de 3 afies 7 mks. Premolo: $275
i on. ancin Y Mont ar!o, l).nA. 1-dou I., chas.
SULFA: r-"cra complicada
Dadu he- .4, do 20 BR.. millim do so1w .. .. .. .. .. 112 A voce no corre at fango.
iSilvrr Piece Ill Mejor6smucho
persons. a Iivi.n t4d.nnaru. Joe grum. 1. ..rasav 01 led Miss 106 No scabs tie hascuerduriamn&-colum.
acidex qua produce 0 mile.tar estomecal, ,, Alka. SofBI.ck 118 Lleva, on ascaparate auction,
*eltzerque e:tan agradablede toommir. Ripielearame, Tambuin carremn: Favarecida. Polly Sue y Noule.
porque at or rvas ante Alkn4jeltser cormenza a SEPTIMIA CARRERA ILECLAXABLIN
obtar a "guide 'qua me loans. Como Alka- Milts, y GO yards.s. Para rJernplares de I ahom y an" pcenjo. V7,
I I I I
I I..
- -I/'--I I
. ASO CXX Noticias cattilicas DIARIO DE LA 31ARINA.-Slihado, 10 ti 31avo de 1952 Noticias esAilolas I Pi&a 21,
- I I
. .
. El Dfa de las Madres y 4a Rama C I i Actualidad en Ia Repfiblica Hoy 1i traditional Cruz _de._May'_-,o-I ; I
I I
4 7 ______ I -1 1- 1Se preparan los 31uniciptios f I
I i Aclualidad Esp iii
1 1 "
celebrar el Cincuentenario En los salons i 2 .
.
I/ I Por Luis Gitti rrrz Delgado d'cl C. Andaluz' Mejorm cientificas I
.
I
'. I
I --eprnial, jdI DIARin
11 L O'n C.colu ,rt, He 1940 ,,I dalo, R., I I I en la quinta Coradonga
I In Republca Ins I : Joil"an's ma, T--. i muead. Ins P-glam as p n ,": : :,,:;, I .,i.Ct., Adl- G I'~ F* fiesta
n, [a .I. de aboleogo I
: jebraCl6n del Cinrienterisro, ,I, 1. CI(ma ) Horns. inali He P1, I. elli los ailiales tie lit Por Joiti T. Pita I
. tidCpPnd,,,,,a ,,, Jos NJ ,,, lm- ,h. Mun-pI Gnblei- II,.r,dir In., ,,.a),, m.hh-r'r- rip ... I.- ,,p,.l or In Fnull d 6, Ci. .
"an, presligiosa elifidad I. r,, 0,, of ....... a --,- al -alharlas ,a 1 ,ir El, :1 Cinema 'I's ".I.
,,in ,in -lorrell S,,lac, ,I, 1. Uu.,C-d..,1 ','
IVI ...... I"n, 'i "d ii I ... Y por In s PrIm. .d,,..d. d.
11 I "' li"'ar" H- I- .... '&T, "(nr' ',, C J acdea H l ,.,,",,, 'pr "a"' lelerrinin..
drn, innom'do ,:!" l:,"a 'ey '(3:rn Y. ,,, t,.-,II apoul, rl ": r" "' I""' I In "I"'loo- or C 4 a I J9_ a i .'
11, I .,.: :,. ,.,',, l,,,.,,, I., :at I ,, ,I- Pill,]., Co ...... I Julh, I- ,or, ,, ,,, I i I ,in en ,,,, -ei no I l Nl,,,,CI 'I ri adern "a .I .."ona It
. Jr.. n ':, .. 1:1 11 "I ;;1I I C LI'll: 11 1d*,!I acalfilll He 11. jo-111,1 I I I A, 11 ", He I'a I pohl"ada Art', 'on""o, a,. -.'r ...... de nxigenoterapia. ai
"I.,,, 1, 7- ", in, He In .1p.C.I. him I. s a ill ",a I C 9 111, oill", ,ill otaln i ,r I und,- ,am. d! miii 7
I !1; I-- llr- de ',,,a,, r:,,, Idl
do,, it., aspua,-- par L. me ,I ,,, F I ..... 7 ,,,, 'd,'. 't'ic Ci: m : I r He I., ....... a a pa ,in ,,, or. "grope, tie ...,g ..... a I.,, de lots ..,
, I ., I 11 I L:_, I I'l: ": ,, ,i ,11, ,:*.,' ,,,,,,,,I : "k,
* ;: I ,,, ,, I, ... on, ii e' t,:,, ina, ,, ,I dI Lar-l,,irt, Jr. I_ ,in del Carg,-o 11 ... .... Perdido o '. ': ,,a o it ..... I ,i S"i "'a ... ro ,w. arde not, emanda maml.d 1.
. I -" i ., a'"a ,,,,,,,,, lul';,, F ;,I ,r .Joe ,,, I -a tie Itoi on ,jors d, so i
r I, me-- j-o tnd;I ar- d tire. ,,,it- r.,dr ,,,,. _o_' ;;ooui,,ii _, .Iol, __j .
. , 'rr I 1. "'I in nal 11", Cold, Catd.a He Coo ...... ,,I. I, l. flu" I "i"', J."Or ... nnoun ,, ripjarn el Deparlamen.
I., on mou' Hmi y w I a C-I-,,-,, ,I, Fri llill one rl. r I r'
... I .. I "" _, I I He," bA,t C.MdC'rlT h ar'le. h, "'u'llml- 11d, 11 -- r J-o AnWrIa Rill p ,,,..I I ,,,, malira, to o, ',': ,,t ...... to it,- Nletsballumon Basal, .dqm.
i 4 t 'Colunlen ir a P : I I ( ,,,,
, I 't I ,abido tespencirr ; I. n ,i,,,i,,C ,, I s .... Ill I,- Halos, I.',.',, 'as ,a Sri, to He ,,, ,,,a tiendse pars It mourno an aparato
11 -Im fi- C', ami ,,,I "'."', u,,u"',r:,,1., !; co,"o" ,.I it .,,. Marta G ... i. s, it -i a. a, ,aa- di-I ultion. aunini., se.mIj.Cte .1
C.= IC.. y 7 msI-i,.d. I ,,,in lact., I-,,, :it .CIl,,, 1-1-ut, ,uldbctolo so f iarloo otilizado en ]as clinics annerican
-, L ."", Juan 1.1hors I ,.,a,,uII1. Im'. Ia, ,i d'I ,I, pliumel- 1-tI9.1i.. San est
.. lumalls ,an d0comemn tit dolar R to.% Municiplos Cle una : d 11
dc Ley Otganica adectinda. Jrjos ,,, I viii ,,, It,, ly"P-alo., He a mi .... I. d" lit vnIo'. oljoras que damos a concern pars
de las ii a Inea haven a el, I in" im 11 I, -1 normal, .- in .V Ins suclos tie as
as I., ,,,,:II, '. ,,, ...... I I c': s, !. conozearr Is abor tie ai
lit- 1, fasis en Ins oferneridesp lao, tocouies political. y old -a I'll ,I ll-l; -, ,I-11;.,.l 1,1A 11-191d. la it -'it:II I .Centro Astoria.
_ji, In patria -. u que It doctor P blr P "ailt Zo ,,,I n-- aren't de sit Quinta "Covardoni
"I pars ..ntP.C, ,,I all. re rspjlll i,.d,, C, I ,I, I ,i- ch I ,ooota imund. d:: a-,11"oloin It" "I",og
0 .,. or V.h6m. Cie 1. niuma ..... irel.rJuslit. pars Ilevar ,it 0ase- % I.,
htt,"',, I Il to Ili, adorm, ,"I.d 1, uc no,), ,ad , -tWo,, ill, I-Cal- In actual Junta de Go.
, Is fundacion de Ia Repi ju- Y, Minimills ,I,, lu.)n't. He I" H .......... ..... a I.
I ,I I ... Fl 1,.,,I- -i a ,ar ,, it, in ,I. .,,at,' el ,Unta ri, liu-lo. car, In cooprsent. de in Di.
.. bl,9_1111.1 g pu dV 'C'u ln ,pill, Il -, ", gari ... "c' If,,. .. u; Pon, y lolbr, Mnnwa,., I.a"' (I, ,'I, )III ,,-ion ., '%d ...... ist. acub..
;. N Pannell tie, )Ii ,I. ,"Jd r It.:, :k l'i 4 1olooll. Curtin 'pal Par ,.I ": d" I"'it: ".1;', .. .... I I .... c I I
I I 1 d.I.i a Jos Mil""Ju- it, i ...... Ii.- a I,, in. pgvrt.. h.u. I,- J:,Ioln ':ii.lu AdcIlu;,1""
il I 1 1. I ad", it pt ", "' ''it ic I"nan ";I: -1.1. del i tie I., i
lo.ole, ,at Ild.l, .\I Vflla i I ,1,1,r,, .11mutures U -en, de Unii d,
I i.i.n., a[ dol ... .. ........ Cot li, I o,,- 1i,. Lit Ailloll )r ,dne"o. 1 ,11.l, " I L I I .. I Cr , .1ti,,: ...... finally, : I j IL1111, d". 12 h BallrA.: 'I I-do V11a Lonernentemen.
I I I "" I JLiI!L don I ,,,, L or I'll ... ;I; ,,I In I, ;'ilr ..... ., "'i lilltl- ,,I. "I'll.." ill I" 'I'l..''. '(":_ ( .... va" ,,, H "I", P1, 1. jadieunuil' y
.. I ... 11 .1- 1, 1 "l- "'. , , u. :. ... 1, ni'll, I. 1). .". a ...... I.,. ,.m e It. q.,li dus r..
4 I I I, 11 r Ciitaiims I, G.lr- linsrite ,,I Qu, N, ,rob- ,tran alin-ar 4 i ,.- ., :l it_ ".."':': d ,I I ,,, ;:.' ,,:,'-,,: ,li)": L, "'uo -nol ,I ...... I r .... I al, Ball-~ ', PPPi. Is'.1 d li na don logo. In
11 P., ,, po I- '!'i I .'', , It I- 1.1.1 Ill., Had,- ,,,iji It, rJa
le -11t It .A untiirnl, ."t" it, N-Viu, 11 lico" :. ,,, it
. n ',1611, u_ ,CHii!,,_ j NJ ......... it'. I 'I I It I'll) d, I I,. r I, I ,it, ..o ".- I ... ... a ... :." 1", i """a. o )a , dC7 La Tropical.
. Ell Gatti Diocesan. de L. ItJ .. de Is Ii de Danun, de 1. A "q6 ( I l. C" IIA "t-g,"lti p- I o I ,I it, .., I lilill Illoo.lo. - d. In m- 1. lard,
Dia W Made ,, .. it I- tit .... : .... ... ,'I. ,In ,,,.a.m. .7 d,
come I as d Carolinian In toda, Ia. i I, ,it,,,na Gr"Jim,, I ""' A, .- P"llic"I"', dedllil ,',I 11-1 .1 .. ,,, 11"'I .1, ,old'i , it r,,to, at ) .-I 'I.. -1, bar larl', m.11, 1,,,,,dslnl., ,.I..
pasainuma, de es' as s de 4 load, "I'll ,,. ",;", ,,, , ,,, .; I .... '. I .... .. r, I u I'll ,
a, Wilis an nuedria Krd-lan I I'dHrl, 'air, .Nl,,, ,it,, .nmrlik I : ,r:l; ll : , ,
Part, Informarnas tie tal hooserl .11 [)Uqu,. latio. it, (; .... I,, hall H,'i a I ,"'ll. ,I. "", I. 11" A-,,,o 'o':,.:t. ad .,qurs- Oita tanrox. dir,11,1111i., Voc.1 II Secrei He Fatima y Marta Udardii. I-, Mhi,, I~~ ni jet, He] VIado, ,,,I,:': ." ,,,,,z_ H,,oIr,";,,aitc ::;,:, -,, dt: it I,. F1,1k.,ol Lill Int .... C .... I
- __ _- -- I I nr I, -o"ill ; 'I" 10111-1 111ril"i. lllj lljl Ili. 11 ro-ol. t 1-1. dCl,.rli,, del 1,1,,.tl ( on. :o, Knoillo lot Sea~ It
Fillic,, ,a 9 ,-1a. -Ill old, i ", "' 'c'.' I "' I I 11 11 -0 ,Ppl.n A,,n.[: Ni,"I'll 611:1, It ... ;11,-l;, H. 11 C,,,. Quiri
-, I I I I q'i hai,- li ... ,,, I ...... ,j -1 Ai .. . ........ nor. ,I I "i''o. '
"" """ad, .- G FspaAola: y en lom
. ,- nitI, ,omo ,I ,,,,,, 1, H it l NI"r ,,,,, ...... I'l ill. ,,,_, :!". ,,l S ,d'' ", d, 1-1 I I 11 ...oH'.." .... talia'a 1. gata y
It , r"", TJ:t_ I ,H"-nal
gai ..... I, A,11,11r,"ll, ,I,- Jr, otuor ." .11'ri. ... "ill Iii I'll, I 1. 1 1i W"o. ....... "- uo" no' a' I r,
H o m en i a H n a s. d e Ia C a r id a d ...... ... 1'-' "I""J"a i,''I",",', 'r,". ,",H.H", Llool",,11. tie ,!Jiu-j d d'. .., it":-i'lli.11a, d r" alit ...... 1r:,s' P.1's d.q,', ,on
__ __ _1 I'll I" I"It'i'l- I. I ("o-, ...... 1, Al ...... I di-I C llt',, , 11 ,ii
I Cll: rlil'1'11111 1; F "' ... Jr. ". rid ... ii H, "' T ; I rr,].' ,
. I I - 'i i , ,"i" -_. ,iI,,h- Ill, i ,I -,I Ila i'do", ,-:ili lot- III In lard, h.,A. ,,I
- a 6. C;Il,,,-. 1, i", --- Ha Inuarai ,a I., J."Itn's 1.
L, parall.,rion tie Ia., olara, ,;, -; ,l lla , 'aol,;:,. 'I ...... ," ."i ,,, re ,,, 1::1 litil.11 S'..'ll'a H, (" it "'N' lit
L", A ctualidad Cati -- ( lru.I. ,;,or star.. Trinidad "'I'l I I- "co'diti 11-11111111 - ,I I d, 'I nor I-, I 11"'I.. I I .... a c ...... I I, sus da..s de immoll
: I En Ia Casa de I', ,,i ,,; lr ", ,2 ,,,z ,,'o ',on, 'it" I- He- I,, ,k-s , a, He T, rdld Win, lr He hl.1 _111,'m ,,, ,I ( ,"'I \a. i to. In .1,- "'op, l"no He Ia d"J"'r, ,1"'I'lar; r,.,,rid. Ins p r1m.
. e I I I a ', ,,r,-,um a i ,- ri ,_F: rlsta:",-Pl -11111tolla r, Ila I I I Capita I en Irna
, "O'n ,, ,,Pr-A,, M, ... -,,, I- -lu Ildo ,,I'm I "'i in
I 6, 1, I "' I,,,,.a In, ralo- bellnentirarl.m.da Seran
,:,,n'r M" i o I;',-n" I --.1"ot"', 11
" or I 1 111 "I" 11"'n de R. "al ".a ,Ia 1. rt.dugarl. 11 ...... I fill"'la," J."l-lill, 11. -1
., -i 'I el"', ,[-_,,i FCrCa,,d,, o
D e los actos M arianos d I It rs 'ala I i l Di ,,,tia y 1. Sec.
.1 B enieficencia ,-,:,r,, 'r' ,',, a': ,,, I, no J;1 IIIZ ,a .1 Ferear, Cleo He Propaganda.
" a "llou'ur para Peru- a] (;able,, it d" ,6pz El I.icrulinuo final que determl.
EspCrarro, qr, ,a "I. al',,, In., Cb,,,s He ,.,,,,it or. I'd ,F;,Ii que Plia'a, quitin ha de corresponder
en la pri6xim a sem ana __ ulsd, In., P.d,,C. Pool,,,,, ,,,,',',n 1%'Ill 'de "_ li ;.11_ c,"'Itc S." Acti det dia ,i 79 ii por I profcs(, .dr in vnsi galard6n. se effects.
Sera& frecido maiiiana en n oul'a 'C ,J,,I- Hu". C.II..;,= Crl),, Fit I, s ... I,, 1, h.y, ab-d.. it 1. 9 y 30 d, 1,
en consideration Ia )ust. y -J., r ill- de 1. east'. 'Ins de,;dCpC' ',1,,' CENTRO ASTURI(AINO: Jim', C ...... t,,A.(,n CIII: C-1111. Ili I-- ,-I... del Centro
Por Juan Einilio Fri-,uls ocasi6it del Dia tie .sp,,.V,6n de Ins ,alahue,- lugus a Trinidad.s .."I." 1::ul, ,.ropetereno, .1 Pile s ... Gating., mis. "li de Ballra.
. [as Madres C1I1I11JiIn..mrba. holiplitales In a fi He 1. cuoutou, ,I, comes grior d.flV par lo, "o-l"C' ,
AS Informaciones piinci I -Se ,estiaKestionandl In, ,,- ........... d I .... In as. PIC 1. -h, coonss V itHum.... ime 1. ,,, demo, iarA .,. tpoj-. of -tend.
L I P 1. ,I.,. or Im, fes Nate-, as rwr ridelt
, p ,aje, d, lo, ,-i I rien q,11 lclil-lb C.mh,.n de F.- ui" '.",a,_1 dc clsp-u, " I en
de pale- als 11, a, ------ "' a "'po". 0 1 arm, for $610 60 cents
sector rat6fico. ayer. estu b : ,'. I, n ,u ri.' '., ...... ,of 1.
Vii tamli influenciarlas par fe. 'cle., it I . ..... I, It Cu rnn,,l, mi,," 13:1, ,,I NI E I.res tiod'a I'l'.,, 1, --- ....... i hl --d. 1,,Cri d- C ""
I ;,I. Jos I~ al" it 11,111.1 11 I 111, r:I., 1111-i ANDALUZ A-I- ,lduD,,,.u.,I::, ,.ad'.
los pparativos que 1, B, ., a I_., He ", 1,.,P,:,, ..
pre hace La Ha- I es del interim ,,re d,.,vr --- ,' "' da, It -VIv ...
Z, I ,,- ,,,, I ,.:I', , I 'uH, ,;,,.IP'-.I", .rlrd. y so Co.
f I I r a ", I I :'J"d, il:"Iti
ban a,. ,Ccb.r Pa. Ins ron.i.P., I ll;mona di"'oo, I~ Ila, I:, .I mdad d, I ,.,. tio. no". I,
..", '!! ,,1 ill I ill Bar "J., !'.',o,"u iu, ,I,, ,oi, ,-I ,Inm Nn, ,I marra'.tl Lllir ll 1.1ol" Im o lor Ill I.. ., CIb,.i,,,, I.,L ... I ,,,,, I., ii ... u.n., ,it. I,
honors let sattaido 171 a 1, imager, que pejullo,-, I., P.,1111 lr ,-,I L., I .:: ,,, ;:'o,"..". .,I ,it, 1.111. I': O'giteiri extra nahe grain bad.
1,111111 de' 111,1111i'll 'IV 1--i IL1t1,-- I] i Ili' Hilo.- III~ P.1-1111, 1, in dl F-oll Ira- Al:,,!"! ;:,,I,,,,*-,,,,,,,.,. Ap, d, ,adop a la J"rJI.i d,,,P., 1. Se,,06. din
ue I,. Sentu. de 1. ad, I -,IJ'1,1,hilll_ ", ,:,., I 11 -I all Ili;'ll LiolluIllallill ll ,- d' P-d,. 104 d-di, I- A I 11, ril"I'll-ol' I a PriFide el met,.,
Co. id I I a bi Ii.t. ,I a -jo- S-... I'l'', I, Salt", i 1, I n:' I -4,
,. s I.. I ., :, : d'", fi,
re nte cle so S..turuicl Nor I, lrl. ,,;, -;,,, ,,, ,,:,, :.a .1-111 11, I'l o- ho. I 'o.cl, ,- It ..... h:,
L I "in .""."i ,r .... ......... ,, '_o , ., .,I I ..... s, ,, 1,1l,". I'll,, I'll- ':, Ll 111.1.1, y at M lIll1J- III (;Il- ,, ,,, ,,,,,, '11 1.,11,,.ill.ll F a F- Ji y tie 1.
I ,,at de EI Colb- oi)v In V1,Kr l, dc 1, ,ool, .to ""I'll I ".1lo" ii I., "' a '01111 i O A $_ 1 r_ Ill or 0 ,C..r GujinT ,it It A,,.bkp.d. tie L. Iii nood.ol. .1 p I ", it 'r ,I l',"o Arne, ir a -11 .11 I wr i H I.i s: li Hot,, Ila .,i-,, P,-,,.l ...... nil train Feinande, )Ia de tenet lugar
a .I'd',::, :"'-)f, ...... I """ o lid,", 'r ,,,r.- li;Ilcli,,e ;,r,;,,,:,lI,,,: I ", ":":" l I;,1i LI.l.11s 1 ""'l r '- ,
bans, como otias luentes tie noti. ,,, Cuban, ,; I ,,c F.,i,,. L I di I "Inut.-i ".ro I, ,:;. o;lolml, d, ,,,,.f,.Irid.d
I .,,,Ill. Sudope ll a d, It. fill oc, (-, -1- .1 %,,bo, 'Pu., A t ....... in, Mt It,;lI :.II'd',J C,"I'll i Hit I iab.do. d,,dr Ia., 9 p. no,
ei ade Ins q -Cli ,an,, ,,,I,- ,,,,; or "':lt;., ,,,*, a1-111 d, aid,*, ; , ,,, ,,,, ,,"I"o- 1, F.. ': I,-,, .,,uI.:, .'.I,,, luCPuT aA-urqrP,.n de
it a., .q. put ",ran y r "".I I do Ill -L. Junniod Fur ...... I:I de ll -H, I ,,,,, "" 1, ;,J """,I. .. 1). -1, In -C',, hI nil -, ,adr, ,n Jos ,., I. ,,. S, it i ,,,,a ,i lo, 4 it, ,I "I tics -ii y L.plant'a ,i,::t_,lHl,, , I I Aeroptierto 1"' ....... u 1, 1. eart it, Wa rn AvesUarim No.
anes p-ra tit gran rechternot,, Arct6n CauJ- -jl, a I, r 1'. I I- I 1, I.,- : ,,,,,,, ,,,,,,, hig., s, ,.,I. d mill,
en enclose corrunirari6n rnmi- Ini He In, "',- derl,"'. pullU ,;Volor 11 Ic p 1, ." I'll"o, ildit'. 'a 'C16 I F ; Iul,, 'a,
Janie S.Cti.9 d "'; ir : l I- ,-I- no C l g'o I ..... I__ ,!e "I", 'a oo F
o., ro, a _' I'. C 9,.,l f- Ir. ,,,Var,,n.,,.
' He Cob' '" r"' I Ni i IIALEIRA: a
an Cl frasla I Y dn na.,,. "I ,u-,,' ",,Jt: :!,. ,.d, Ei Vli; 6, I.cn- a.," .' i., Era"'.,1d'icii1m, ,I.Conintilin Indos
dion ' I C i ,, ", J;- 'I"', lit g ... a,"m it, In ,ri He Ir, Vve y Calmar.
do dert 1. notion In ,,,I ,,,,,, -Ir.'" ---,,,,,a ,,, ,, -l, t"'tu,",
El I Comr, hasis In ,aplW, ,I, 1. S,,,ulllo N-onal ,pCdn- ,,,, ""' ""' 1 I """ """ N oticias aiiireas ,, ,:a, H.,li- He no 1.
I H, tiod- ", He ",irldo
agrada i d, El C. ,I .1 ,"', Ii ,o I i 6 ("o"al, tol- 11 dium. He ,I.gi.s ,.1i.s.
I'll I "111:a l n,'I'll I,.," I'l, -r- rm 211 He 01-III-116. del prisligion. Cminitti
Ell In ollmas h.raJi HP 1. laid, Tod, ,I Fp--d,, i I 11 o in ert "'i He ,:.,,,, ".!, """ ,,,, ,: *"",I el un- a I, Dallas title prelude con sm9u.
Arlebuspado Part par ni I Pro, ,in So Slolrad pr-r,- ,- He 'i , I', d,,I
e:6 : i I incionales ,,, ,,,,,,,,,,,I, In lllo rloa
- IV N ,C',,r ,- :: ';, an a "it' d' "to '. a;1"I'll;." 1111, ',
rPI Vi .,I a r ,,rl MoolInIr rarninal, ,, Ierri del 17 19 y 2 -DC,!,I, ,,(.,,. ", lit ii 1. leimrila Marta Antri:
,,, I .n I ,I, -t- i F,, ill ,,,,,,,,, ,- '..". ,,, airo" I, a Turr- -Cumiad. efle...,j)
end,. Martin I it I ...... 1, ,; m"v apir n C I- It- ; ,,, ( fIN( VP I(IN ApIpSAI,: I 11 "Ill "I'll ,I 1, joir Ind. it ... ... nopariers, y may
a Pro s u I ". al ,ru, ", I """, eii 'a
tali dund a] I PC ",_,al, H ,,,, 1 ........ .... 1 ; ,I I I I 11'_ 'Il 11" ne "'in, :; ., .;,,"'h, ,,, particular par 1. Virepresul
. I n -u --r "Afl li V 'I Por Oscar Cicerill
regular NJ ...... r D I_ Ohorio Cie C ...... J"J'o* C P"i'll ( F ', I ...... .... a 1-oll.id"'," -a, I ,,,I a Illst"lla. 0, Cli.fi. Y Irta"'i ,nyCs C".
1, ,,; :Il, ,,, ,,, id" I I I .,I, ,I-C.I., tel".-- W h ,,, do lit oll'o-Mc- I, 1, go, co- nde tyamente
,:'Par Con. Wei doioun ,I arlo ,in bl-- ,I, Ralf- ..... ma 1'. '-d' I hull,-n C-.,Iule, ,,, I'll, I .... P, 1 ... respect
Me .= go del Emnooy Rd I F ,,ma ",:,.d"Jli,, ",cr., "o.ii- !"', ;,.1ar,;,,:l, it ro,-l,,it,rla, ,lauraltari ,,I p.drk ap-,mr.Io uu' -d as "i lit-m
in, -9, encil and. no I. Avenida del Puerto 11.1ba., tal Hit, I ,I'. I I 1. des Rathani
" P S JIvJ- Morales y Lolit. Balls.
,.a V ,.__ 'Ia It M-!-Poli a P J, p, I P 64 a .11,U 1.
te V ., Reel .,,s V -L. Cmri g.oi.sci.ra 141 S11 nu- 1. nots salient, a, 1. oun- p,- At -mpara, co, ,,,,at ,.an ,I it it . ".". .L,.Ptj,. 'I" "' n
Or .us c neel. n e T. Tb,,,, I roiiare,.de Colima, 'alre In. .. I.nde.
tie, 191 siss. Capellimen y Directores ruci at pueblo adrne 1:,tiaPh.: J-11 In Wme.l.r qm, .,aba de C..,,. He nodl. V.I.d.,. .h..u- 0,1 ,,illlr 11, 1. Cache Irr,
I iB r, ,rtentr. 1. fine. de El Va. U. tit. Ins mrs di.: i fP. q 0
,Per and. d Mus".. d rmidC.g.d.. t. qu.
4.-Ssl.d. fill.1 Ise, Harman .. .11,i norts. In ell. enem-ar.,a It
C. .gla. cliale en tcdas tan not ... das de a., re.idencins, y .b its, dar a Ia circulation. Ia Chicago mas In suma tie 14 billoners He p,- aJ Jai Ins ithas .P so I'm a
lit de mait dorningo den a concern mientos, lespecialmente cOrr6es-, and Southern. Err esta pelir-l-, Ill- sai --Cri Pa. un pircinnedic, de VIVER0 V SU COMAJECA: .Ch., aliel at- line Pm ,: ,frees ln ,.,ttu,,,, V24% C,.,Ins In I tie I a, C-Cidad. Par 1, senorita Etc I Him
Jos fiel los principles aCtDS or- pondientes a las calls G, Ma P n Y.n sk.. I mada In Cuba y en J malca, se 56 a. I tribi qui, pmal no He .1 tall. Y Peertismarin, en los ardiries
,-;,, Asurrizados en honor de Ia Patrona Carlos Ill y Avenida del Puerto, 5.-Ntimeros de canw. Par Ia so- exhiben models exlusivos de Jr.- tl n entire el record de -B.Ile d, P.rilirstrjudind ,a. y fire. .., P,,.i,,el rn: de Ia Tropical. Tares, dis &I j
L, procesi6n. prgarm, Marta Pl6r- i ".I. ,as Curve He I a no- alsom, tie par, donde Ims famillas ,,neras se
, de Cuba. at traverse so Imagen del par dande desfilari Ia jes Y equips de viale credos par seguridad tie Ins lines ruireas Per- I 1 traunit. ss.ei.d. sfior Antonio A also Pita pars disfrutar a plenitude
Santuarfin tie El Colare, con imativa VI,-En Ia Miss Pontific oripcisid6n tic In rCCd.!Im."VJ'- Nefoo3n-Marew, tie Dallas, Texas. lificadas y ]as lines que no to che. no Ja socledad tie In; nae,. .e,.Cd. Junta dz He
del "' or Mmfi.z", at alumni Proes distingui- TInlare ,d.,,pr 1. I---do Cimceentenario tie ]a Indepen- 18. a las nueve de Ia I La Chicago cerl gustosamente son. Is Mr-inde. De acuerdo con -d. u tube' ,Ia magnifies j1ra Un Dia es un
famt. rJi it s tie Ia Fuente, par el se dustrialr tie r en smA
do. Toms t Ims i trectiv.. PJAA r Di I legria., diversione;
" a ball"
-!I a s I I I Vitt I i l.,,,V,"dC,j,,, ,a Aye
clencia, saber: "' A Sul Eminencin P i Fiat Da A zco be. president tie Is a pelicula, pr, vi soliritud, pa- Puadodicas de ](is -stada, Un .do,. a,An admirable, nues no cle.,camia 1. .1 tie noiii requestall. is, -131 reci antert.. all. 17 la,, 3 Manuel Arteag _j;JJi It lit -Alolmcnon tic Reporters de L. It p,.Y', ..'I In 'In ... an', ", ]as lonai, ,,,I.f,,.da., IuVinr I I'll, '. Jim ,I,. a I i ... .... I ... in, I~ se. 'no., k, ,imu Ia Sonars Matuncera. Be.
.:, pern., e. 1. Avenida de Romero B.- Ob,.,p. d, i ,10 R ... Moo,,ii-, !,I.. ba ii a """ I ac' p". llue sc -1intoin noldam l ,,, qo, J5 Intaj, d, ."Id.,lilci, I I , a I't I I y", 1. It~ ... Lopci, Jove- del C2yO. In
Call y C trials 111. 1Elio Dna, u Iii del 11:,'ll, l,'!a1,, It .. 5, "'J'trion-cl, I I'll.,. y I, ... "i"', : I 1)z I I ..... c I .... ... ld,.n ,I,- Ill.. __ __ ,o,-14:1111 111 : 11111 1 I', ": I'l, al U.,na"Ital di. Knoln, to
'M s. I'.. I .m e 1. Patr.ua .I- ,_ ,1,7 -- full ...... .... I it, In nic, I, 0 I is 1 4 1 ..... ..... 1, ,,, .. -ii, ":. I a, ."
, I I ia ,a,,; I~ J, illi. coll''I",", loa ...... 'alort" tie "Is Istil'..
, l'," I;:a ,:'H''l,, ,l I :.1- lV.:',_ dI M olu'll'o, it,- Laf 1, cl ,Irlt,' d",,Ii ,lin, ..-, o,,I Qr .... 1. ,,, I; ........ ,.it I -m: PC
dimam ito lltutl a,, I Ac d,,i al ":"I ........... i ,,,,I ... .... it, Ia Il"'ll, ,., i illmait, 'I ,.,.alo d, In ":-::; !::". :il' r',',',,'._ T iilnd ... lit ,,it lit verbetIa a; "'::,'.', ,.1 ..
9 a ,a I I I I 1 I. 1, ;,l:t"!iur ,,,,, il ""', .;l," in
I old. del P"I'to D"'.0 o it, ( 1.11 II 1, filillil :I:ool I. i.,"aloo.oh l"I.,." I "or ...... 1. firs
, M rs. '. I,., .,I ,, i I lit linc ... I; : On
.; lniCu,,,,,pa,,,Iuli Mal- I -, -1:_ 1 "A "o- o". I'l ,I At ll.-olll, "ol. Illit. 1) -t-i v,,ta 11tw illit. ... ....... I :!,.'.",,I' .,!" ;: "', ...... ,% Ist Trilp, 41 un.
,,, l ,,, "up'll"':::' ", "" ,',' "t,'ll,'i "'..(I ,, ', :,', "colo,'- A] alno,,, T a"ll l.r ill. "I'll" "'..""', ::: ,:;. "I.1, I I I'll 1. I roll u til'l I, ii: 11 bu Pit Irt.dacd, Ia.
tire, tie 1, '. :,." ii;1olo;, P, ,,,I ... I- NI"I''I'lill Jr. 11 1.1111". dc "' t., I a
': 4= lial ,.I 'tr-, ,I la, r ... 1--- ,I,. I it,! a, -1-11.."'a 72'a" _-4 I,,,, el "Delmi ,%Ili ni ...... .... it ,, :, : ,,:,.I,., :-,.,,I,:," d,.i.s qrtudo,,,quC.
. H I,.,;:lJ)- it .... IM de la A-. .'' .1 11
, an I". Des pdida ,,, I ,:.,H,"" ... ... 'lli""lo, "'I la ,,,.-,I ,, ,.I, d, Rp,,, 1, ,, ,i., I - ,,,, 1,011- fl, ,,-,,;lr,, Ili - ...... I'll, lot, I I .... :,, "I" I".-ii, .... ... I a ou:,,tl :, "'I ,1.,..:"ri!,, t, I IIIII, do:"" 111:11.rua,.Call:
-11 annual tle.p. se I- tode I., on In Vilge 11 ljl I ... I ", '- l I .1 '. 11 ,,I Ill lid, '. 11 ,"..III 1-11 .... ... "'"' r,.lH., a it H, la .,,,.I,. ,,, ,,,,, H, He 'I nIr empew, VJ1 I O : .n.'I"Ha 11 ,, 111' "!i l,,.,,,,, ",,I, l.",,r-p; g,, d,, ,.,,,, ,, i i ", oIl_ ,"I's roi is C.P.plhorten can a, a 111toll". I'll -,, ,I 1 I I- 1-oll., .., !", It .... a, ,_ I "Ill. J- ...... I ... ... ,.o "":", "",.. :,,; ,,:,,,,,;, ,;I ... .... lit
,arurcr ir a. ,,I,,., ,,,,;,,,,,.par,.. or pilra I I I it ('- a- n- f[,,.,.L ill M To- u,11 .... i ,I, Ili ...... .... o-".. ", ,,,, -111 0 ... ... t O .I i"', , J,; :, A";,:: '. I I "" ''::"".: ,i:,.,r, ,, i, il ol: ........ ..... d I" I ill, tompm. d.
,a V, a "' ,,, I .'r',:, ,,,, ,., ... :'i it. I- :: I., lan, I d, In In,
, le I~ ,,a,. He R"'na"'a. Pro J;. filinda He 'Y ,-I 11 I .... ,,,,, I,- I lad"," 'o, , .,.,,, ,, l,, .,,,, ,.,,.,.,-in Is .
"' ,- f;.,,,,,,il ,,I ,I. !"'o-i. r Ib 'W ". .I
Fill h,.mi no f-h. In. -mi- :,l,,,p.od-1, a Il, ,--, ,:'.,l: : NI, ,,,, E ,,, r,.d".; debai
lada'. ,de, de In Ali,~ Caloh- Cu- J,( lit, ,! 'Vi'i",. ,;I'Sdi:'i "'i'Lj l He I I k i F It () S .. I S t, .. ',: I. "i ", :;: : I ,J ,: I I , 1, H ..... "', Iol;II:I .1oll I:,._ ; ...... a ... -r,,, l:""""," Yd .d,, ,,, t-nop- a.
. I I ...... I .. .. ...... a l ... .... ,,, ""hol, ,,- ,;,. lt. ,Oo H,- llor- J;, "I, I .too I'd.
,I (. ,.;,t,,l,,l, I~ '' I I ...... a', -:
lFdn.) Map, Arradin Marina,, Ill, tit, I ,- Alt ...... .. Sll ; ,,ri l 1APe.- it, F P.rli .... par. Alitl- :1 .rll.1,11 1, :,'r, ,,,, it ... i r,. -,i r-l'oliall. ,, It .... I q- ,,I, do. io, CI Con,
N I.ri, General. X So F ....... .. :CJ,,_,Irn1",,,1,-,I ",I",, '111,11*111 P111- A, 1,,iH,, r I. .... I I l :1-'.1-,A- c.dJl '211 ,1, Alit- ,- 11- ,, I, riorami, ,,ut, u';l,,": I ...... ... :.?,.
. C, I Al,,_., if 0, :Iiil,, it, I'l A It ... ,,, ,,, I.. 'll, ,,, 1. ;iIII.1a dl A ,,'.,.-, -11, I, do 1 ,::i .6. Pa.. Jr.. ,,.I I..Culf.,n
, :o- -;I I a I la-, At,- F .. ...... ri I I, nil 1, A r.,;,,I 2 ,"'.TCi ,','J, l, -17
rl It R P 'a It-,d', I p,,,II,, ,)a,,, al; I -l , Dip, He a A j ..... it 1. norneuvo.d. first..
Sr.fI Ajunia Ho ro- a: a d Ill ...... ,oi a"", ,,_ !:: ,,.,,,,, ,,,,, I,," , I .... I .. or k,, I I. 1- l, t;, ij ,,. .. ..... ;,:., ,,, ,,".2
i """I'd- He F,:, : o, "'"; ::, 'oli'o,,
He I ,"In D u
Ia tire para ,,, publicarmi por ,time lol, art,,, miul.ri- tie lit ,,t,- VI .... ..... ,n,,IP,.,r,.,, tie] o In, .
ir Plhl,. I,, "'I' I "a ,t,,H .'id ........ I"I"A",l'" I o" I"' r 'u. 1-l"I'l ........... pl' ,, ia'ril,.(*,V*d. i I ,,.,.
, po ,,,. .1 u, o ,.,I,.- He a U.,- it No, a[ -- doli ,,,,, d, ,,,;.a,,, to dr ,so.,m%.oli li V.I!i d, an n 'I r
no ,iP in, ,usonInte. --, ana pror- m;goli ,.ojja!o Fri lq,. JrI I, I it I. Jose Tara.
_ ___ ___ h'. 0 I (",..'III G--1 III F'ranr J ,,, Pablo F Jm Or "" I Z. fl'- llia'",- I a ,;'ool- Tohill lxoll, rda slerodu 11,11 Icrod Y" polls v iternor. Aqrdlm. Care,.
12 furypertar He Primal-era An- In Carl da. DrC.('-o,:or B--jl- I- ,Air ,.,ha-,,on ronobo a Mr. a ,it licit ...... ..... ... ".,I lood".1a !, ii., tie ,,,,,,, ,,,-,I' ... 11
'Nue.vii aportes del Dia CI ,1.1d"I Tr(qippla C E Biteli, Ir, la"r tPli 'it l:,,,,,:,' Pull, .,bo: re T-plelh h.n d.nadi a] Club
Acto malfiana rn A C. a I a do .),,;I,, FI,,,;l,,-,i ,,,-a I-rnn Anion, Vairl,,, IVI r1.11 illont, d, -I,.: ..fiHil:,,,,d- ''. r ImpnrI-Icr ... in It Ca ,g. 'tie Oni P.rrit y A.t,,s
I,,. Ho a tic till I I I 'a ,I li( o Aulal.., Anarcs is,. sit I- 1 I'll
. i Manuel Sism ,. 4 "Ill, ......... I.." ions
cipe, cn honor ; --Dnur,.- unr- par ,I d ,,;6 !,l,-,.,A1-o. Air~ Slialur Vallei-H!, MI!,,- '."a 'j.,:i,1'Ii 'I" ,,,,,,,.I "'mie: ,lea.P211""U'll",
.1 ,. ,I li.-ro F.,picmd in I ,,,, J-I. lec-oll Fill"' Idel Prin de las ,Nl i s i o It pi s- en Ia ,,,,I I O"r, Bit ... 1. a a Cri He ,a d,,r Martin. vI ,Icvdol, S-fr ds T-.,Cl--I S.C.ir, a L: "", I- quc -cj oI;uIl1rIe ,,,,, rI 1,.,;ll "'i't"'. Ilcle.t's 'Ic, haV "I I a :-Iol; ,Cn-cr6polis habanera. Ia Jr"
del Dia de la8 Madres Di6cesis de La Habana "I oll de Gab-no de 1. Ca ,,, d, Cast,.. A,.,,rii i %,- Lt-d, Ci.l.s Tppm y Fsl. d, Ia ,;.,a __al lit J-Lsa Ill I ...... I f ,I,-. rl F.11 V.11 d, I, ...... s He C- t it A,. Fsts ,.gr.da pic r.
136"'fr(encia y Maternidad tie La mo Tur y Quintana liun o."i" lini"i"" I"o ;I, ,. ,:; ;Cua,( Ctt- In ,air, no .... r1ano, i sula" -I.C[. de Cqy.dong.. Pa.
! __ flabana Llegaron dr. Vrnurue ilv l,,aron tie New 1',rk ,itm a "t".it."...'. , I la" flit d respect y ambient, I,- la ,.In mew del E.n.. Obispo
I to I ;It CUP me lodos Valencia a I as re eridas espo.
Ofici R, Crmne ,,,,r .1 1,oH. el, u. "C-IPIIltm'" If.
Con rnotko tie celebrars, rcafinn. En ]a on IC,.tral d, 1. Ob,,I 14-11,mr. a lio, M.dr ,tic a, A bordo de un IV... is nig I respire entered d it' r, bier. C
-q., ValciPst. par. Ia Band. ad.,. par .ficimintente e
Im. Nl,,,.nPg air, en I ~ ,arm A, a """ 11 .. pals s'
PlelDiaide las Madres, en It Castillo Ide M, 'd L al .I.
Ialjllay ,not.d. par loans a, He 1. Lmea Aeropoital VPc-,Ia- d vernIns a] .1 not L C'
lu,-n i,,]..a de L. I P 1 C I I'll
rc He a son, .' lli!1 1'' la ,1(Z1m.,C I H,,_J"",.,.,, r" rV'larrul," ,:,,',Ibr, del
PC nci efee ra. ,,s.,.s,. cra, Joaquin por M Poll. ,,UP ,prestigima club, so
am "' 'I- It Dr ces.C..fR,,P. H, no, ..; It Victor ,I- COrred I HI
$I '-.W l'o, liara el da de In inauguractIm se 011--ider encral riefior Anlcm
guientes action org PC, 1. Deliti pilot. G"'aw, a,
admi 0 1 Maestro on -,rri Beriperin' for.; 0 i.ikey PCdi l-I-C,-d,,, Mateu. Alice y A liony mg Jon_ par Jr. ,anf-rkn.d. I,. P,.ga.a ,,, S hlciirfedr. It Wor A. uln:'o
Ob,. de San Vicente de Paul .1 S- 1 daf ae ayer una a-" Ill ,a d I .no, Villoles. Annalia Calo. Joile IA] ", Ali', L.IIC A,,s,1. Ego-P. APIA- ,I nalli P.,,,",, Cg,-,,. 1. president. I
,let. d P so: CPI b,:,i,;,) f-,ra una ammoula tan ,_ ., is
ej ,a In P., -1 del I'll de In, Ill. Ete I A b, vu q':" Ii tic Ra. "Incapaz el Gohitirno de, fill': bill. y tie 1, coal podr
"' a .qm. Is, ,,Iii l pa. El:litr "' "' 'r"'T""i" p" ta Gomez. Lcooel rill ._ .ij. b.e 1. .suite, rim. relipectivamente. del Co
-E. trega de ura R., end. 1-em Part, I 111, CNIZ del MtLCsCr,. tie Ed.. It j,", ., M".. G. y Eugene B,,,,!a I.d.ii Jos arricuid- Car", 11 ulu, tie Data 2.1 sfi.r.., J-fiora
mabolo y Immi 2 I a, c I ,nn K "I _H'na .... ... a, Elarbadilla. Ocar P" I s -, . no all'.. , I Ig.. Marta J.'Pf. Mo.
recluse. come, a ... d.ml.g.. Imulo it., I hj.. Ed..,d. Va ,,_. ',rk -iar agresimiti : I*1 Vall, He LC.'or Mercedes Alare last.. ..r .1,i,, He par, airport, .....eIIII, r.rtieran par% %ew I y prolm -, -, ;,; ,.nd,, d';iv. Art. vill.frerte d.
I In Mad 'r par z Aiula Sant.veril.. Cr- $ 27, (A) V lle'rerni. Siuh- ,a,,] .... ... I'. role VIh,, P
H tic lp .... ... M-nm C. in , P ., He 1. i :iil ,i I'd
ja 1. C.rid.d. 1. I I d diveni alitinnoli del li a d 'fr. ,,,, i ,,,, S, olo,"a I'.., ",Iran", an'. It
gq I 1000 -i, a ])it -tka tie Ia .[ .1111, ". I A I ...... -' -,- I '""
_., Itil N tit 'I'lin I ha-r Ioil It ::Illi" I-. -a ,oho.d. I. It All.,.
Ila He ,a I A Be,, o:
Pl.. i de Cam-,o Q. ,-, -, n -et -. ftrilleon" pr(,,,, ......
--M,,, Ia Cap 1,,,,d "I. ,in I (;,.. ". .S.0l'o-i St.", .' r ,,,, ill ,--- I, 1,.d,, ,,, :1 ,,I f.,oa -. Had. a ,o-
,r:,ICa. r4i'land. It I 'I' In "I(,, Ao, At ......... c, Instill. :': ... I,"
_ I A I I I ,,,ou-Ill., -- .... I .... load I- -rmll -s-Pi pom R'd.,. Padre X irchif-ofradia del S. Ja' I ...... a At [)ad, .", 'A ,.. : ";:!,
-pelin I 11 qo or '' % o 60 0. I ; I ,,,.:,,Ii,,:,., ,,, :il,,, d,
I..rt Cald,. ....... :,:: '., I ,,, io.l. A ,,,,, . I .'."' N1j.tll.;,.-, 11.11i I N t 'I.,. .]
Pill J 2 IadCICC .ro .-lIjlJ,;,pl' J ro, ,;,':', ..... .. I", I d ... I K, ,.;I k i S., I uru, I
I~. ,I 1 ole Ia 1. Fispirihi Small, P F'.1", ,,',I,, :., i, I ),)", !I, ,,, ,,, .. Cla K.d. FI -had. I-oI a L- rolribro., del ,Job i rCl.
-P.Ihrl, -1br, II Dio P,,'a;1' I. d, is Firo-111.1 60 __ ... In .S-an 01,,;, F,--n, -1:on A'.,'ii dc : :m 1rnIJlI,,o, d, Lit .1 ,;:d,: ( .h.loo, ,)I,., ...... ", I ...... a In ,,hq.a. rrr-.a Ins
He ,as I.H_ par ,I doctor Miguel Pa, -'qtna d, Ranch .... lt, I-, r Elzporl. A-x1a Ma ... I '"o-I'l, I ,,I. Sr- Ia A, ", ",ia""""!, ,, I ... I"~ Fr'll-li, F, ,Ill. --, no 1. rl l. ri,tj, "; -ttring-tridox- ,JsP- --Twnrp-It-l --,r Vc. i"Id' u' &'j A ,a
nfloo %., Ili ill t' Sl_ !;' I c, ,ad,-11,r.-m 1, I 1.
41 Orn s, ,f, _:;:I:l ,,i I let od,,. ,I 'Ititl, ( ,,-, In el-lo.lud He 1. neddolina
, i Pi-q,,,,, "I" I ,
a lil a, J, Pat iql;.11 r ....... !,o- I In, I, .Ill.,,. C ,,.,, ,I. P ,oc,- NJ, lia I .......... I I; iai'1',iil,:.!,f1!,aRIO "', F ,
- I ;', S"'" H I~, N,,,,,-- I -,Irlo A I C. I , I J,. t'n'. ,a ,i .......... Ia ,.,;:,,nl,, I .... I) ,,h- domililo.
-A I p no "" Ra ,:Cta I I ,_ 00 !t- ,],,P ... or., -gla- :, lil, pit "I'm J ... Z i [,,I ; M F, ,:,I.--,lo, o:o-'ohtl'llmlIl I'll ... !It "' ': '. ,."""non, .11", 1. nu,,.I .- nor, -, d, ,or. Lot, Du,, H.., ". .... ... 17 'I'a--',: 11 HY ,a r,,, ,,,I I C,, Carl-'
" a . Inrl
,I aro, """ on, 1, Dr,,, an I,, I.a Di .... lCililtir, I 2.1 an d
,a. MadrCs He ., Rrluruni C;,P Ila Crooralrilo do Colon ,,, ,',I , a,,hi,,-fadi ..-I ,-; tl,,.,;au, ,,,. l, a Ili,, 1, r H, I 1. r t,;,,,, F-eu-n [='1a;,_ On, not tan
c,:,.,,i ,,, I., T,- I.,.-,.da t."Ill" L I ., i .... I', a I I i. -",'n 'S a' ,,,,,
, --;- Saram,,Cto, ,,, I, I I and, j:,;l,-biP ri qu-rri r ... r, an --r,), Iurno Cie I ... a pvli-t a a .,, a I L'tran A hol-do ,I, wo C ....... Ill,, I H, ral Alhr- C..11,111d".1111 I I _, ', 11 Iii ,I' 11;1::: ', C', ,:I, 1 2,,,, a o Lig-in it, 111ol.nd. A JI-til"i Srlilll l ", """, "I C ., ln,,Is,. p.ra 1. I ............ I.- a a In, .rh- asoclinins our el
.1loo, 1'.1-11111 it, San Fri,,,, I ,4 fln 1, 11,,'- I~. 1, K I NJ J9e,,,l D,,t-h At ........ lo, Z,.,,,,, ,j, s' d -rii .., ............ -111.1a H.': ,I ns Oble'llon id, I" O"s S I -7 ,, ","'l' c 1, e ,,Tdle.lccelmrdel fil 11CII a"'
I, ,tn 11,,,, ,, I .,,,.,,,,.- H, 1,,, F; l at 11 11 milor. n vaia T),-gi-, 11 _,, a '" I an)' .1 Carrillo
He Sam Vorpolp die Pat]] pars Serx:"" d, Nir,;i Gerona. ,;:,.: : ,rtnra, F1, ,,Imp Ff-r-odl. I ''"' ; I h
k'I -Pr- I it t Jou, Clark i T- Ik,, lon- (;"-,, .NJ Ir K -, n n I, ... ,'I,, H, ,- : ; r, nti",,,, a fi : 'TI d, F -,I, k1fa- Re- -1- D,-,,, no Ins ,Hill,, I .
6.., ,I, 17".- ;-I -,I,,,- A """ i- Kill I K- h Irlos L- 1,11 A,- y _fu T., I _' arn I., ,,iri -- ,lir-, 6, ,-a. I. d p le-di '.'
"" r)", A,; !,,,, r '. ;i mr- n;,: d ',I'oa :: I I.,, r ... i I- ,te Ca
__ 21" ,,,I,, !, ,.';_oc., "._.,i, ,C-I, "' ro nIARIO iteriirs (',- ........ Ill., I.a,, ,,--nae, qu, ,I C", a
. I "' -it-111O, r ,r ,',',; lon .rChl,,,,, H..", '..'i"!."", 1;hs I P'I ,I, o ""lll" -II,, ro" o"Ildil tit d '
C- ;9o" ,I, it H!^ r I ........ (;an
I ondvvora Peli a] R P. ,,, 7, "an ,Hl, 'r I .ad,,',"" 1,l',' o l', 1damn ll Jo- AmM. Ui 4, Mr,1C. Sao 0, I 1. I _A!.elT1; :,,CC,_,,6,o S- I,-,,pl, del ",in i d, ser c,.t- :
-- s,,p,,,n.,-s d, Clionotinicads. ,t, L. .,, ,, -s is ,- ri moi A lu,,da H, I Ili. ci- ,!, I., A t,::,.H: d, ill ,a, ,, ,,, Ill I'~ I ,, , 1 -,, .; ",y, : r_": l, ,,:, li Fr,,.,,,, ri ,, a :,I ""Clen -It"' us I'.
, .-a. -n, -dr rCuc- d, C.lezi- ,le d ,a it 7,';. 'p'air randiaeum old"Pircuirle.Laurence J. McGillik-N, " ncala He' ,an ""' C'mup.hu. M-oln" d, 'ro ...... A no :",I,. ( in' I I : I, ao, ,, ;. .1 I I .1rol. ,,,,,- i", :,a, dl-,d,, Pgragand..ii In
I q- ...... a ,.;,.I- ant', a r- 1 11 ,, upl; I ,w or .... I. 1, ":d I., r Cn,
I'll. Jesuitlit d, L- Net-Ped. He L. I ,_m ., Tll.l illit, Mldi- I ; 'I 'I ": "I "i., , an ,Joe a., ,noutr "I i
tic os RR. 40 i I I I I drjrrfi r,,= Al".", air I ".1 to it a C r, ol, ,r a, A I,,, I 1 " anti ,:,, ,,I. I In .c- d t6 feme no.
Clond.des wavol-d-1 11, is 'all";- ,I ... lorad, J, )a .,O .f;..d,. i1i."a Cu'- rr,,aIIo grmC.u Nl;,l,,ll C-Wln. Ellin, at",-lb 'il. 1' it inifior Lore ... it, T-; El ld, 0 t nvit._- __ Do. de la, All. .lor -,Ih lii ,,I'd,,,,a;" i""',
&I inamad. d.onil,go. j,..C,, Joan Son-4a J.."ni. 'nur. ,P- ,,.a I , Hpai dch. act. ban ,Id
,"'tome. Conla. C.1a as Judi 1. p,.i
I... 1, c I r, .,, I., Ca .r,,,,.,, 11',Ile%, ,I;I, .o, -,,,:.,,,,,, a todirm, ,1,r;:olt'aa "" 'min C m= y .1 drs- ,ent .1
'. 10 ,IN ,,, ,. ,,r--sn ... di.
.1 WASIHINGTON, ni .I C, I"
S, inanei P.,,.q.14 iul, 1. ,in, Ist.l. is- ma r.p.ad. It ... g. Cl, ,CPtoC Pon Behil.ri ill 6 Oeho J .. J a- A a A s I aturion. Ro- lijen ,am(, -.- d %-in atirra en un recorrrida como It actual Coni d Dmerims.
to ox I'. Pan p I R'"!"' "In I in acer par iiterra, de Ia Analitrien
;as solamente me contrinuaran wooli: ri eplArlto dead, so rest L01 parrn= Por.el de Gur,,rC. as CArdenai. David JVI Ela- "Ben ,mberool a qterresiberieftzom del Norte y i ... pads- del .1 todl. de Imm Flis-em ers. ell Cenler, do a I., inri6cileas hall I pro -nan h.ce an.. y Co. I.. lonalp del I -mn a Cant nente rl estim- -colgin Jr. Galleirin Limits oauestafConjunto
'd a I per cidis norteamericano Ted din del Valle, Nristor Ca Ila. Jo- I Ins Li!icuirnt Is Pntr. Vostl Band
,ci I an pall at M y. Re a U '.'L 'I.!tJ -TPL. .'M V2 Ill Stall. Oscar Romailuers ei dii me A,,P- Arr, aid.. Car. In ra-crad.d dro"adire, y d .Pe., I-C Pin_ de To,.. lare.tiri Casino. Belistarlan Pe -ax.
11 FU --.Cee J. McGinluy de N .......
.
. I I I I I I N .
I I ,
. '
'figins 22 I Noticim Naclonales DIARIO-DE LA MARINA.-Silibado,, 10 de Mayo de 1952 I . 'Noticiall Naclonal" Xfii) CXX I
I I
I I I
. .
Gastronomia I Inician el (ha 14 L"s monedas del Cincuentenario -- Traen carne de. IP pueblo alenittin se esfuerza por
. I I I '
I I Tstablecer su 416ta mercantilMigas de gato 1; I I I
I C 10S del E.Tnidos 'or 11 P I -__ I 1, ,
-,SegkWMo1tdft-ff- -__1C,1___ -------- I Acto -del destacado navierts Mr. .011o Stinneg.
neuentenario' j I la via aerea E. 30 dias dejard Cayo Cruz tie ser eL Yertedera
.. I I I I
I I I I I
. Por A. Gtnnhau 1-ii'l I I I I 11 CRONICA I;," ,..mmlbrea.u.N,,.pIijri,,I, a lam ml'Se velebrarim imincrosliss! Llegaron, Byer 36,OW Por F rancize. rkrez Barbass an .."oe'. a visitarsin nues- I

I .[;Ci.e
.. '. rda A,, I 1 1. d. arn citat,16 d Una.
, I... q ;ja calls... ca. ruch" .,n,%biial r ..,m ,, I at = ,.a c - ... ..
Am m cle Itat, As his ... d, c, rl-aclos. Es liecificultmgrittisi I ": R'P 6.b i'%,P '.'I'll' A I.- .a
Iterifir, :1.pl,l, d 1. finan. ,e libras en tres avioneiii c Ca,, miltivo de su visits a nuesix.
,1, su "v.1-Au-'ent A I I 1. I capital an viola de inemooln, y delt.naflit. Dich. achor -alvet, c= .
..U delgadam. L -1 I /I I" C '' I ercantlento entre lam orgonismos era do I
is _' Us U, a (I .g.. .., "" a, ,an z'"fi; Inda, lot fvs(aja ,I'll .a -1%on I I r 7 mercintilem cubarions -a
Njentras .a normalize at abasteol. li. at _Auel uar.
cWte.d., = dcrJust, Pierian". ,I--. '.a ..xIi" I- sU' rrz.Ua.,,o. _, me mmie, t.6,..)qr lll,.g6ppi.r P
,I, p Ica. 1, I i ,art. c.unpliendo adem" sum"pr'.;maitP:'Z1t. de-Bancho Boyero .a. 1. MT.
quito de %Ja N, assilrim; y r me. leman can sit "dampIrtudoln' a an 1,,,,R,,publl,,,. .I d doint do carne. especial. '
"' M 0 1 : thende a 'a 'a'. 1.ulen.do a' I., in, name- e6njn,iIada ot Espalis. A Is vex '
' .'I eno'. ryi. gi [I do con milk "Mos" cle Berlinoil I cu a. '. d Inclopenclan I I daseos pfbil, j ciloncer,,personalmente
blen ,at'.fidass P R rosins c antes habitual at cIiiij:.l. lip
EF P, a 1111rlc : I / /11 i a1raPrg.i dP.'t, d:' nue P imbaiAdorJdaUEstIa.
__" I cs. gonedral Batista y'del ministm deme .-Y n ital',"!Excirio. A far U Pa.
m, do armit. 6 up pisco di')nAtitec.1 la W; deng"'adl." li'ma"V Pr tsIlJ-ta 11 "" d' ac
, I I I a do CUbz %P.er'utj'1ozz. "' odic, Marcicilin do Valli
me a Lill a la anitert ana Batista. leafili do carala mlgentutrr ,o . lCarat nlge.n,,ier, -lc!6 I., .'or 1: 1 blia Ide Lu.,,,.
! a 14, rr no ,; I, ,.d.0,o.r do Is To clos de Is Claim Stinnes. Lines. el ca clue asimismo IIag6 ayer par
11 I I Is Im
6-br- eh1it An!gr _,,cimeiert' jilmar Asi ]a inform ayer a pre I I
hilevo, fresecis: escalft4os q ettralls- dicha coalition y alcal r municipal 1-1 I I ,por sckio schor Otto StIhnes. president de Am mires. '
dos his ln&rpdkantes: Una y media ludtgra. I I I -, "; I de 100.000 libras de earn -era
tie A., di L. Habana. iarfimi Just. Luis ,III i y 20,000 d, .agun do a a pri .idlcha Empreast alemana tie vaperes., El director general cis Inmigracitin
an,,,- mom de lomo de v I ,,.blood. It.
Yn hl bl;iil m, acm.rsal. Pinnienta, Ionia ca,.! l' (1 y de cuy2 Interesinte Idograffil co.,docior .Iolai Heraidda ha ra-lbid. un
i, gado ayer. par Is via airem, a] pri.
an alqu I I lu
p Is escalate Am A ..'rjimi. "'. no. 6 cuchara an a &call., In. = quin itoodio it I mar cargamento ocinjustente an XON ma hija del senior Hugo Stinnati. rey escrita de lam tripulantes del v3por
all.. 3 tamales. 2 cucharaa. d er i: I I de Is C.anc. del Ruhr, an AIgmRniI.-PIImven-. sefibres Rum3an Tommy y
' X .4 quo 1. ,.ban J du,!,.,..I,,_ Par. ,as I I I ldb,,, CI,a= ,,.,d
d7n.rIp"'t a I P b I ci, I lip U e',Ii. I .! ex
hicer I., t .4 ca. .r cuch.?;n licit. pre, ec..r '.. 1. informal oportunamerdeflic.1-1 Leculs.1 n,, an el.Tul@
, dgn. d Aer 'Tst,t av"me'!hubirram, de
es'a d vicar! Una dp an, "Usefiles. quadando A. ,gesan
o"c"fes: miss P'T.u.ris. ,,, de posts. m ad I inictUarento p,.h.bid. at ,.be. de -am I A i I Cubatna ., .frgll an at in. leu map .can I par an Ian quo
g U., sunraqu. ,.. int tord clice. 'U' "' prozedgento cle'lamisprim, .1, .I a_! a nuestrox actore.,,at
kilo do ijam," I ,rl,,, rle no,, Xmi, Uvara- lal Ncl,,*l un but a chninguiclosil c ,::I,.,a.
17 sa 3. do ou.cag
mwm queno 4o tab P,2.: 1 _,,.a,. 1: r drq ,!rdoiscon at Is
"a. on I Ica, Una cucharsda quo .era. .piidzn par ,I : I it
diattemerite III buldo par lam con. I representativot.del a tra,
millions lam han do ,dar racado dot. 3 zanaherins, un dultito do kilo prim 1. ., 1, der I a at tie
's L.:T ioe. .,gmu re- signotarem. y are I os an
;,us bp.
in ,as I r L z in in "U"r'd "'ir'fillarnic'Z'raidic.. al.fil.ndo tant. at
plal4n regalacksm y querr a do hablahuclas, un vain tie vino Idan. fail 'a "'caderfin con a stri gron an In miama ratio qua
, I C."'Paii Fanctaedors d ustria do Cub "' 'Z l' P r- a
qua me A pro, .an indent 'ca seco Falziln, maniac.. x1a a un Progr -rativa Cubans y 4.r 11
d ri d ex-itirp" '"d coma a to A cre; rant
mign al Plato, c .ma ql )L hc'storil I I i"C-olrpiml y Comercial". calre lot la- I ditadoz an at sector
Son, pues. Ir a Pr . ca dolide at ,air!- L : : partition de is cludad de analizil marr'itid.a"d,,'_t -a. cis .11mentaci6a de e.e can- '
ya homes n1do epar"16"l E' I'm' r'laritan hiislis a] 'm' "'r'pu"" 'imp""
del I def cli-Alroarit. can ind. plmda.l .'a,".r%. a ca y I LA limb I Conjuntamente con a] set .nciia alreeld. .or el per...
sicts y ex find vo 'arm 'Ado Inclusive. qua sera guando A I consu a del pueblo. .- nor Slinn.5
u el En [a promenade folografis me clesisca at doctor Joaquin Martinez Stienz. .. $Ica
pueblo als aftl. no, me at:par. d.rle, an& ,f,.r.a- unil P r I Y. .", I iV. cis dich. Clinic..
at cum] me ity cap '. .1 V ace a. ro fre7ell Praiddente del Banco Naclocal de Cub., y A I.. funcionarlos de dichn A fiscalizad. el desembaroo de,"'a"Plimet-Imi .u itivitad
reduce ;njr:aL gimplamedn; I ," ... I; A Pon I I Plesiciteme-do 1. Ropfliblil. in Par lot
Iii, 1,,,,* ,y d*,,r dei edid. A .. e; inoutueldia. ,efi.r., Joni Zsonaa y doctor Joan fSanual Mcnaral, an moneari. I., ,.rI.,.,.cu Jecon at actionuarto i"'hores A ciandro Bona. Pedro Pablo El Admor. de ta Admins, Is Miami
Schwandt: Gerard. Koch y Man At tar hisrae 1. laborers officials
" i*.".d*. ."I ,"I a Tnt _! mrs it trio Una v cz e 'c'.... do I. 1. o"Frederl'a clue u. rxplicar. an Una conforencia do -Precis. In nulrra sect do Marl de ]a firm. naviie'ria del turnm. de 1. mathan. de Ayer an
do a con .Rjuroso cis. darldral d -Tanivele ri uega". de Is Ciudad .
,..U lill ca " vuitan. an el Saida do lo,; Pasral Per- ation, Ahlitar. an reprememarimi del jole del Garria am
'c' erlad 1, y' ,Ir does, do do La Habana, a] d rector
' a do, flarclarmlls. quo dials. lairooo Ii. eirrillida cian. harnamijo A I Bonai y Cumpaffia. consignatarits Is Adua
.. ell, of pan an laal&s. .a hu- J.'".ltem.g itildn' n'n p,_ didon del Capitolio Nilc.onal. to __ is EjItrcito, el jefe cle Is Fucrza Airest Istrador do me ntro I .ei%.r
'd An tjo In L. .ban. de 1. Oze.. Siffinat itclordin ca
. Is at somillan; lit pereJil picodo, El d ,,i ,,,d n ,.,-,cviebraiAn.,'i-s- Cincuentemirlo de Independencla. Apare4neo a0s)Iatit. eirucharato I s roronel Carlos Pascutd, a quien. L es.
bay. dAlaid. I y p I .1. -a- a Carlon ff. Fermindez Campos. no dea"""1= 6'" %%*' ".'I" .pimiento, at ,,I,,11,? md, dcc is rimi ;I rd- dal-oilinal del doctor Martinez linens. loi eminitaArros. ,efier Manuel acompariallan of tertionte cornmeal y a] rit
dclj. .Iadaimelfafl a$ cl;'. 'dca JPs" El me or Ott. Stirineil. do sector trill.
.111h0med. so Cuanda lodo esiti, frito $a it , '6 Marli, guardAnduie Cando, director del parl6dico "Finaman" y Guillermo Pires, Lavielle,-de Is commandant Carlos y Marcelo Tabor. r an breve pidili de Ion perladintain clam, icubran
lach Us a .. b ya atei- c! cold. y .so Input decimal. hrv I ir minute de ;denclo r inactkiclad cu Redarri6so del DIARIO, (Foto: Vigo, nilla y Palmoro. Tambitin me encon. hdrla coil ]as reporters expresil que Is InformacI6 a,
a _ cliparn qua at estuen.o que realize habl6ndolas informado a Is vez quo
to a thariftemi callente con mine fril.a. ,,,be lu,,, su,"o dU,,,,c .I. y ,I,. tort. 1. Republics. ----- -- ti-ab.. prosernes ell al act. do 1. ,,.:,, ,oblo do Alrmaria, at respect, .se proporda partir sYer misinno hahim "'noldIn Irl, It,; ,lorita, ,n- Los loslows -,a ... ici"'a" el aue"o. evitrion do las cares. at senor Ve Wto
L"o mine, .on do atic limit. I
-.it poresele ]as pasam. In,, nucces birn L a and. dsij pa el Intal restableciertiont. del gist Miami con a prop deripasar
a m" a' Pon me a h.,a des, ultinin at vinn; cool Nifisica v W isicos ,,do 111lideira S,,fi,,L dole me's y 'a liti'le .,.,ch,_ I les cAorve deporta, I 1,. u. Imtla)e olleltritil aleman. ell el rnas un fin de semana an quell. Udall,
can A r. y A ]a mmma,
" A on b '.. .a "ch. I ...' Pic still.%. y POL cludad call voladdreI. d. y toil ,,, T III .1 Cuentas. el drnclor E orj cort. esparic de tiampo pastille, y proponisindese aprovechar I
_n an vez Ind. Itura N nue 'a'"Iden pcra quo ls relacto I
.hi J am ilm., ale, h. ,.mc_ ,lose lapadn duranto Men media been de cnrnct.. A I il sos I., tard,. a I.. Bo- Logan~ so rose is. a ,as visitmi
an P, rp ... do .a -cm I. 1. all, do 1. mans... pre ,, del Mirustro de Agricu -Para bservtr argaa. llama. It rid am zue. nin n le
ca .a a] ran en rell tid. limit y so an- an is- Cule. I'morout, m entre Almama y nizall n de Im oficinas a a Acl
a. P an ,a a .1 q top I U n rrrdencia!e. -; ,,.I'," C ellsern, Gerard. del 01mo. ad,
Us Plot. U .1 z, ... in .1 a-51 a I P es d I r d e la Aduana del Arropuarto ,.I ," an un franco des- na y mue a "in"' do Iluel
, L a ust. true ha A '. niod. ell Una fuent'. .dornand I 1. de I a Reptibli annhajadore, 011curso M usical Internacional ilia stirallo Para I iensstar ecandmica de Puerto .11 i'al.damock, .'d UAU.Im1nca. W vr I I ta Habana. par A iritenj
duram cocidam y maltaiiiii, R mlembros do inuumas extraorditul Se a unctei qut diariamente liens- ama y air. Pais te ,an L. a trALIs mantoor. ,its. A In. lial. de ]a larde Is Primera 64 ran cargamentos similis- par %-is Entr, Its personas que fueron in- fico de P,1111,, y nallearocleii6por
ra". Reitta Isabel de B61gica" 1.mi_..rtti_,
__ Damn otrecera an Paiaci, un c %itada, a ase ameno sell, figuran el ipedio de zeau
solos shores ent a dares y en- acres. Para resolver definitiamete irertor administ ra d a Adue
_ f oza Menudosde cordero d dor ]a na J asruna que a muy import.minte,
I s amilt y ,us tpnslis. [a azuda crisis del abastearnionto de de La H short. &Pfio, Carlos A Far. nocer at d onvolvinflenta del tinln1. C..,.,.,t. public.. a uove do I position. 1. .del ,Cam 1,,g.11d 'ito Je y mercauclam, antes
So carton lot I at Aoflt-!r' a '"" I P1, ininialsid., d, de pma"ms A la ab:nz.
of I .Iudei an Na --- A Querilt V: I's rtos de y La
moo a "' a Por Nena Benitez 11; ,I nredir, ,rl,,rl III pul Tam.r ul
.a :rs ccpad',',', ,.s am art cap ntadm In zarz U c'.b. I Puerto dor Pues a lo. Iarvirt
,P,1-#rJFNrffR0 s .sar.p-!t.-.rd.."Sn: 17'11r1l. Una ca. no "El C.f.ta I '. de Giilarrs' '. yL : bier, conocido at interns con ran at dia 7 a sea at is alltOS tar, ArdrOs Avoillo Port-12, el capl- de me I a faciliten. contro. DEL Pq1 :bolla. un diente do ajo y 100 grams quana. ran aFas do milir t d .d Que .5 W i d. .1..cIn. -age.. cortado todo may ue se sigue an ]a circulos mu- c.1,, v Winina 28 de ent O cu an 2 a, del Puerto a La Habana rnro- Intonate I. va, Ian interests fiscaSabre 1, ciintesdaciiin de surestorlisi Eleli dc lad. at .Uncla. at Co.- mas. Los p,,,b,, limile, ,, bar,., P ne Ed uardar3onzalez cialtc ozfl; at I..
fin Be salts todo Ideas diez minu. Sabre Is publicaci6n de anurrios an curso Musical Internacional. qua con a limatinfi.anice'n "a '. 0 111, do I a It", a do, Man, Ei City. C- .
R PRIMER9 itos. me In incorparan dos capital, y 14 prenz2. declaii at seller Justo Luis anuaLmente se celebra an B ru.c- is Nartmail do BdIgica.,b.j. 1,'di: Villaical Polancos: ri inspector gone- Segn Una Informacidn qua not fuO
----). I un eacharlin de caldo. Cocinartz' d"" d1coPI.z1 ul sp contrataci6a ha :ido I.,.b,j quo .11,1,1,,1 ,. n.ombre "Hoins, raccoon do Frans Andre. de la banda de ral del Puerto schor Fernando Del. laellitacia. an el discUrso, ,ronuncuidci
rant 40 minudos y antes d .do a In agencia de los her-' I d 61 11 I- Como repreIantante d, Cuba. fi 9 ,do B-1m1Y: Y t'or' alaricalisla.ogerr% parcletu nur, a I b it it. doctor
I.i menudito. se ,a. qui igerasn': ',I., 'Ur. 1 18 di Us 1. .. ad
,shmo fit to Won In manos Alvarez Perez y con arregial format I.,,littit isret a joven pus.n.ista %.etle 11',.r. lad,, ari rl 11, rilien, V .1 ig. Sau Turts-t. .aF0 I, an Pe as
grass.iiipordindid cial que ]a =clacitm de InchistrU.
6r. Pat$ cocoa a lam Precim; tie tarif. do c p!, o-: M.,,A, de Clereq, ministry de dicho ; minciez Alvarez. Arturo Suarez. Jose Gutierrez Coi
. As AW 19 uarn __ I choo. Ahsdiil qua era st dotillia as ita n Cuba. at Concurso de aste tantia, triunfos ha obtemoo ya ell Policarpo Soler, docf, Arturo F. de Vilialta, Juan A, y Comercia de Is Bahia cle La EaInve"I'lle, do lam r,6ditrat emifuld.,; aho,,correspondiente a Ica plants- it carrera artislica Segun cables Men6adez do San Pedro y Francis'. hana le ofrackl ayer an el Club Inter1. Co. sel J. Porgz B.,bas. riarional de Yale.%, at doctor Andrh
,, iiii ,op iscitan i 11,9,d.s do .,,,,,I.,. .%a sahe qua
Un poco (le bIjen hUinorIi,, n luaran Iodost ell., f;,. It~ I-- 11111"rll o srl'I"ll Y 11h,
dos e0riettiniento y ,lu, ,,,,, S, -miuran I-,. Patriot. I,- h. I-.- Los representer de entidades Avello Portala. par act nuova. desigestall. linclend rielicnes Et.,, nuestralfe.t1i "III ,!,a Pid- Ftierou vendidos Por el 111cant.111 NMI ties itacidn ell el cargo de m6dico primer
condonation a inserts carecon _Q-i m-alfsIt., -dlja iexl i,,)- at '-d'"'I" 1P ct .... .... ;ru Ip' 'an'd' I '.ZrP%, i o I'll la' is I n"e", I Eduaido Benet, Tilt Tiust Culn. del Puerto cle La Habana, dicho re:
dRp', rson.lidiid v so doJilin ejeculat rnenl e qua cuentI c.n la -,fou a fill 119LuIntes 11.111-1 AU,1,ali., ,hriuna ull. ,t'eado p'o. I P1"It I n't ou 1 v I a I seeretario (let gangster Pativ nt Clubs Guid, Pervia, P,,,. presentatvi, del Coblelino de In no "" cillamenle, coma st (at costs. Ea civ Judo.,; ents crallpaiieros dt- ratu C' Aust.la. Bl lltlltl. BLI giiaa,, Co..- I.,q-o: uill.",il C .... u -, I a ra At Co, New Yuill: Rit J. Bal- (4m. deelart, qUe. esti atandlenda,
,,,it. tie,,,o,, ,,;, eau, dgt ot ,, Ila, misi6n y coil la onntion,, del It, I do C,,I(,I.b,,. Cohn, D I, I. ca. I,-. It National C3t% Bard ,r Net, preferenlemente is situsel6n sardta,I 1 ta'iIi-s Untd-, ,I,- Milel-iiit, Franc'., Una Sonata tie ldtzait NUSIr(15 MATANZAS 9 Curnpliond. Y ,)Iu "... illiban ..as rats do a ,g I Wild Batista Di, ar.erd. ,,,,, -, confa_ -. Booua lttll a izait, Paul Wncl.., Bull,'. llip.t,_ ria del liviertotid La Habana. a cuyo
do gron.prosencia 6, dvas dell on PlIez, COLlill. ratio' on ae do Una
ANO c ... de onic. .. -or. Ilsda -turn u,, nn.n., Suza.Tuiquia, Uruguay y : te ell I- ulpol ionic just, dando f""" "li, bon- luot de inima. -zo dopaut.da so eni, trib.l. -do- ,_ B.3., Republica N2 dl,', I* Ale: IWIls Put (u..' ItI911 salts lllu.fal- F 3 1. .,up.r.. dos The Meedoza: Malate! Bet.-.urt. Ifecti, 'a e"" -etumn
So r, at n conderado al No, I Sc-lio Bi ak. ,liontil, r "
I q, o. ca. ad. literm, A doispelialilo y -b ;L l I ..... ,!,, libidoss par clemeritos Mauricio, Gonzalez & Ian oasegu rdo cubano on In It do pit- yugaslalu. it Coil Is it' to. "
,, aI Pru, a_ I v. o I Policarpa So", 1. . I an de depositarse Its ca11 le'.f,-iao. el clAsica vils. do ,a,,. b I idadl., rich, el.p-u. con ,,to I -bas comenza. I gloria Cuua ,n c it n oru pvrlen, conlac g upo I e Co : Gabriel Pledr.. C.nsta.tlol Go,,- dills, dJ.
. 1. ,,ch..6. .colitnuied. on otimetic, do lebrar el C.r-lp- C01m- zalez &- Co : Horacio Toledo. Toledo -ras en Cayo Cruz. puesto qua kstant
,I". 1. o or"Pon. Se & Co; Joe Beall,, Gonaiv7 Sob~ -ran Ilevada, mar afuera k an lug.r
I : I I ,d III ,,,,, "O ,an .1 efe
I "grain it 1. ilm"ic.... loo.-, do 1. Republic, d,, in man- Gran comi-t, manana an at ,,,,, ,, ..,_ I,, l, ,dn I, cs, ... d do Cidra. u '-:: .ii: al" it I,, do .A. Gonzalez & Vk, : &Ii- Ga. ia c.scoaldo a] C coin, hR Is an.
- I led ,stA scinandn' -]a rrspondt6 at _. de la il.lab,. lu dolito, Luis do Saw 6 r. del .at., c ad.. que -L..g.sl 1. sinnerwilro? ;Us' !Lu dlgn-_Y bflisrit, p,,,.bl,. A dit rium : I'llu,"., ,,,,,, I= I H;- U -'r .lt'rl9 r,-,H,,. Snbti,,,s d, A 'GirozAlez & C. : tr. do .it,, .,,,. est emus idoo
I., c.licaler. rittupflict.. filloulul d"llunRl. il 1,iI It a. en. 8 I wanti, G ... lierre. Rant~ voclan do Rafasl Nlniaca. Co Uri -1 d,, In- Ila, dos ,irrmstarics qua ise deetimulin
, tundra W_- el era,, concerto quo 'I, vernnes: Fortiando Bar, e. ,, Iduldll, Laa b,.,bulr ogida an In
. -Y. cr.i. quo is u. h.-b- q.a Jani6n a IR Crenia El ]-all I a 1- P en ca c ,,,a localeclad. do an indiv,,d un ,,,,
,;,. ell 1-glIon. to S,,cl#dad do Cn-rtas. dij, ll- rs, Zol;o Aif..s. I .- Is tTnl,,rsal it, leel-luors: Ia ,o Bn do E an .ce
. ,_ I "to ,mr. y. junt, do morlr, no h.,noos), .1 pueblo do Cub.,
. ,,, o recara Una sudicion dedicada a a lallenrle Per, a mottrarme a a ro- olste.
,a,, .1 nag.ba I. A I.n rsd eates: Un cuarto kilo do ]a. ,'In """ 11 lllablalr .l 13. -I'- Connistonista. 13,61 Puentes, 'I TI acto de referancia ]a fu6 ofre;,pe.,.mn,, Iiiingost. A 1. -- ran ,it ol', S-cion Cubans dt I Sociaclad In- train dl Loan~ Espinosa. .a ... t.r1o it I,
c, ersar ,. fu Co Pefills, CIRI do A, Ila. P, Ixpa Andrti, Avello Portals,
N A a unno 3 I do. ,..h-,, ji-,os. .I kilo ,a Se'le I ndacin brindarA tornarional de Mulurn anter"Pi" do Pohrarlpo,, 1na ra,,,-I ,I rom
Pop C-n,,,It.s en ,I Au- I GuI10111s. Ca Pifi- 1,,go ,,, dr' ,I ,one r2sl6a do ]a isatiefaccia6m qua
i. J It., o.uto 1. 1,
. ,,can. an islidnom it, d I ce
d tie fac arrv Bray Hrequenera dc cxperienman jois lreduicri.l.s do Ea.- an &,,,le7 Plieptsraci6n: _' fue ,,,II', ,., "fi "' D ".." ranea dos tres reror,'clill Id I A"""" Ip,,d, Honequn1r. hill
'd _No y "' V Una it' ,',r; -,l,' Ir, -,,,did ,' I e,'6" Ban 'Ell d,,bI ala ,,,an oft oci m. mba.do a a Jose Lnpoz. g ,, par, su re ittegro at mencionaido
. hublese closeada Una !on- an .a c.l.c.ri, dispuOt do ,an, I~ p, I an primers sudicion local, vecino do Obrapia entrp Bernaza y .1 ,.,.,u. ,_,.,
9 a 1. Americans. I, T Ea . I I Ily. CC, Ron 1a1.,iU,,ara, alrecer el misma hibI6 '
- a Ities do Pd a. Pa JaI quo pectin unru arjarm. Mag
P :Data r7 do ellas an astreno V,)loga_,,. an La Bacardi; B rt Jaime War, quien dffitac6
/ A7 carl.. Una porcilin d, 1, e
s- I I "" ,,,,,,,,, enopera" a do rio Para ban. a ,a. 'I
RL 0 1 Perc. Lpor quA iiene qua tar p- cortsidam a, licidags, luo, I.. violin. cello y piano Aurelio
01gy ci amen a ase Pi. q c..n do petal. ,go .I. no v I'llirX"'I'an'da: do In Vega. El oirn carro as un Chavralot de yonera Cubtlea! Amndo Gutlj-z. la personalidsid del homenajeado.
RSI/ FROVE ", Y Itit Ira do hu, "% R" a"ba I 'mirris Cub
.. -Me encont2 senor y nunca he Pa. I do de In Socladad. estan trans. Asistletion adermin de Is Junta de
I d.r.m. I que( .1 Ril alms,
3and activarrient, an 1. arganlzB- El Programa iara integaido 1949. can el rUmern del mntn, ta.-,Ccomerls sin tener tres floras I ,n L.rid.. Fe,,sted Lordo: Nil. Gobierna de dichR .asoclaci6n. pre Idespuis traces dolares'de ""Im Solore Indo aIt, ,a ellhiltA In c". in d a I.epel it.1t..,I.,,u,,.h,.,.,ido enu In orma, ,siguiente: I avte: bien allarside. quo lue aliquirldo por o"Hurna ji, 16ra ,a ,,, Ca Par el seficir Picard. Diaz ZqL r[L. Af-8692 l "" gi: da, .dre Inch, Y 11 riladrant 1. pact, i,,,L.d .1 tort. -C art sin No. do Plrikrufiaf "So- .lose Perez Violin. treecanica. randen- .a H:! did.
Ca-. ass, ,,. Inobi.r. peldid. in ribs can .... Un L: E bertind, numeroscal anice,.dess.
,. I I I io.-alm a.PP. clue 'a dod...cue, ) .a,. No 2 p ... o-lias, E Nlar' 1, an Snail Clara, qua ic fu6 vendi;,V- U;.1,n T dirt -Buq
1, I I I I tar eso ... !rA cidecando a an L. y re ,e: 5 Is Re; to a I do
. go. 'me.- ententess a to promia. as agoo a I (19 ell. '_ radio
tild p, .,diplnrnitim r I,.. 11 Parte; Trio I prd,,, qu v is. _;, g % .-NicilIA Durainte el T7. d :.n=7-h..f. '
- dkcase an at ho.n. clen citing, ,ultu rates Y religions, qua I I I call. y piano. Aur 1. do a. Matanzas par un lujeto Zeller, Id. ll ,Imas Wai%-. III Trust cinco tie tarde hablan irrib ,,
viannents y. d in sura Urals des ,,de" solicits, ,,, Id. Im miguilentes buques, marcantes do eJese an a vag.. dija Ilium-o Alfredo Damien, "'c'-,Goldring. Id. Paul Engelman
- invitaol.a. p rp Ica "16locan B 519 I.N.ta y Macec, Mar install. Comisionistami Heinz Thai rGuiller: losvesis Poseidon, slant consi
i dl- crioutil. par 1. -an.,' a" "' r -4 I En Ins, dos pruners; illor ctual- no do
,
ELAS 14ADRES I S - d d -1 Ollh; Charles B,-d,,;; J. K _s a' Is firma de F. A. Rovir.s.,
y R9 a '. I ,.': 'gracia Ad
Para madana DIA D 1 -2148, '"nqg Lt. nallen es 'I Cuartato de In ocindo o siondo laroltilin reconooldo .= a nado
cial, pues 1. a do scrA bre. El Conciertos, integrado par PrIlutchi, riin: Konstantin Bo ,,r
Lentej4s salteadas progearrosaace:s : Lcitmict F plilasjs. Dich. out 'oe.dl., de..1019im cam
I todo dedicado a Is Hospital. Violets MEirl y Odno- i I devvig; E. F. Juedicks; Jorge Koch im cal canduclerl a urs
ra a tendrh coma IntAr' posoff. presents un int do iltills Quo -a ermann Lueltech R"dt Up- ,S. d gment'..do I'artill-tes, quo estA
Rarmijense laslantailits, dd Votes, .1 Ci.airtel, do 1. S.cied.d supone 1r,1lbi6 on I. uslisicar. ".. ..,H n; H. G Fnadr.rh; Xrltin "."an nelles de Burros
.fact, unis EI Trio de do to Vega, scra in- .. I on ,, in
hols an I I a Cltmiclitas, ,an at vali.s. .Par- tatiprat.,d., p.r.PrLIU "Buen -111; M m;
IIE L G L O B W ; produjo ell Is playa Vac.". i e; 'Max ,I Sit --,',I Videtircli. El banal, tanclue Llula tulaauinghe
cerdespist.,"n b.-stpn?, 2'lgITcon es- le del cmi ,an 'ttilli, Od[IOPO
]a to 'pianists Armando soft y act a... G al pluredente cir Curazo. a ,a d
Parriadearla -,Dulcantla y Vivernat Flisciou Par as y ..I. Paloc-. o, ojeurlitia del "Qu..- -ud. rapt ... a .,I III,, ,cz prime,. .! T",_p, cl, flatterer, Clbn 11 go.'allis q.e .tA
, Elicturrinsi, ... I trid. el ug.. ,to. 1. IIV. p,,h- it.. ,,, It, que t.coo p Irt. Bell. Jllio L.bo'" ,ad,." g. ia ,",,lrram p 'l val'-I,, ucmirna .,a Ca-, Torapsir.d. di, =r. Pro CIdt,", 1, I ,ttind'o ell to% inuallail de Be... Ida 3 -Uro-clv lru. ,,ph ";ed, di 6 it, ArV M a] ,o erluerltra 1.er.'G.,,i. P-11,111,11- G,,1bt;o
Excluflisitcla "CAKES" y Estuches de Bkorilloones de lodas mar- v". a 'I- Fp ao a, quiir ", _Uo.T, rLlt-tnln.
,-ad do I R%,d. 11 ';,,dupe. ,atitrula onert I '. a quo IIg6 de W.ml can' I" I V" r "i'l" "I" - ,,, o ... dt. all I .... it,- 1. just"ut. Se aspe's, d ,o C, ,,I I'l.. G lb I 11 Vsti.m.,
Anad ... a T'lid"I!!" ,_", "ll"a'd. I'lelig. uriendo (,area general. Que etitill descas, Dulces y Pastas Finas. Ricas EMPANADAS para el quo 6,1. tdI -1 He Bell, Vladrirla. Y.o.-. ",.,,,, In a
, o oda ..... I., i, Ito ...... ,,,,I- Rahna.un.tf Dub~ f!,,,l- % as ,,, 0 p, ... do Una I '"" ,I ... It,., d! .... fi- it, dch.s ,,hiU "" W,-st ].dI-, i'
Cainpo y )a Playo. 115-0. ,lutirit I" T, "'- !,, Ilit I'llmit'l-'a u1cuttr,,aI.s So colobi-is lau.-Duf ,u C .... __al Ca: lo, D- lalparld. ,,, Bonin.
dsd do R-;:1 may finannwe tu,- "" t 11 lad ru, C--C.,I
He -Iilita I ,,,Ii."ra %"iad'l do Ca,- ,'r. ,ld"I'lu., I I 11,1' I 1 1 I llui J Man, M.rictity. do 1. Novi- A.11 I, Im"'It, ,,,I, ,I,, v.- U antes que haI suto escrourado, it- inuch,- lii le-LIlf ca .1t1leoo del Miller li-Itin, DI'lis C.,P' Edi;ar- liar que llegn do Cardenas con Un'
ca ous.-Prose fin. ,a I I-n Aolalda Blhop, Eller, Filul. ,F carrespon &W
Rhta i,,_,w-Alb,,t. L.,-I., d,.,Bh..oHVa,- Di)rlts Colp, .use c;Irgannentoo dep= ,m tr RT
zonla y Corrada dot Pasoct Toliliono U-6679. do P1.1,111. Y Ullas lalpa ,,I 11
- Pub. Plan. A749111; aoooaa ,, de ,z mIssd..,,I,, Ell ,,,',,.,d, -galo ,tilan as"I'lls- dith Evans. Goltudi .lsn ,,,, P. r, C t,"P.,le Als.t1lol., S, cu at aIta ,am an Ion m eSirv.- In, I., "n Ll"'oe da s ,a, V st'lationet I 1111i'lla, -"I',, 1,1-1. N1,11- A -'11 ll, do R191 1#
__ augb- lin I : Flit'lilo No I -3-1 1 1 l "a -.
12- 1 1 __-__________ ____ ad.rand. ,,in ern-0 ones de pan fritrj re, %ascn por su I,,, Mon.,., Lugl Valu- Huch do,. C.".'en"I': G'ov, -- i I
- an .-Its I mant a'.. d,,p,. si l -me -C orn 1. .. Tocata y Thompson. ,_'n.'d War "'. I I General, T,,o ... llamqu ,i 6
I I - P 11 garde. Joco Lc 111.1 jal;'I l Jyj I I I ]&I :t1(11 Line: Inharto Militia, ld or ,,
it, nez. Guld. Canrt M 0 Berard,
He M,,,,,l fuori I k J It. DM s
MAS MODERNO Vg"rn S- '"e""'a 1, n' no". no, Conferencia
I "W'-s P- ,,, -, I I ,
I'd. "fi.lsids, Para 'I .1 I it, I,,- .1oteri.lit.
I, ,,,r,,,, de ,,,,-'I,, I~ ,,, lit Alusna .
FERNANDEZ y CIA. ,-M an-ana: I respr o', 1 I ,dL,,,,,,-,1,r ...... a
'an F it ... to" 'I
. do I ""' -1 pll"l- "' ,Ur ,H, hsaal rli do sy,,, -I-I .
dra -Ierhar 11 TIatcr, to ,,, .... aditir, In stima do $3 176 n22
Coulaitclantass importudores I h d,1,7 it! jllo;o a," 'Ca' "'I"" ,nn 20. 1 A
AVES Y HUEVOS'DEL PAIS 6 Pagl are, el J.nI I= I if ,Aypr so mcaudaron $771384
blen par in nrh, Los "'I" .I- 70 tj
1 1 Pro at, -.1spollo de 1,t, -port-oto,. sobre M exico
Arlo p site, amir- , or 11 pturrl, dr I., m-1
do, iludiiii-ripsupars, laltcuata,, it I en _"
let '. ,bao sta
is I d a r a a I r I so I E in hast: d'a
"K A T U E V ,as concede A as nif ,.rloo on kil
QUESOS Y MANTEQUILLA b 8"s"rnsibin'69.264 040 ,,, do
. ,,,ostract.m. .T..(. ,I il "",'a La ofreceii hoy, en el
E.jeftladidad an Pavos Arce.H.-co. D IA D E L AS M AD R ES I,, I", i P"al 14 1 .% ; cancan en general to qu repro I ,
i ,,,o on" P. c' Anfiteatro "Varona"
Reciblism. 6,d,.e. p ... a[ Interim,. I Zell. en 1. 24.s do Pr. Art,. .. Ian supoi,-.t do 13,617546 kilo., ,
474-d. 5107on el Vad.d-AVX. enelpa, racion con las'del me, d, ab r i I
ACONTA No. 20, HABANA. TELEYON09i M-8429 M-924L I ullimn -que hast. c dla .searldn.
. bU TERNIDAD- DON SUPREMO I 1. Is .sums or 55546,494 kilos Esta nocho. a ]as rueve, seri ofreI i Respec to de 1-1 l-P-,I-rn,, do SUPREMOS son los Pescado en escabechr I bida ell la Universidad do La EA:
- on.y. .ct.,l so sonata "" rg,., ana. tina interested conferancla to
I ; ___ I tran superavit an los ,,I to.", I'll- b re '1,16xi '" Cu"u" M"":-. Par
little, do rn--- ,ng"'ropi's'lon ,I )
preparan sees filetse" de set ru- ,, y pon.clislit C6.1 r Ll,%n ab"I d"'.1's, .- c.t.
", 'C A K E S 11 hil' $a IaV2n. se social. ponlendolils 1093251 kilit"do .b.n.. zar I drAlicto de arqCueoan Una racerola. se espolveirean Fe- 14.4114.1107 kilos de Petra,~ qu, login art on 1. Un.,,c,,id.d onI g.I gusto can llecbm inas y l-- hasta ese dia so hall ,,,, I'd I n 1-.B, llial do Mexico y Is Esciuela Nagional
- de cast parred. oregano, lamillo. al v 1342 kilos; ,, .I million 7-519 kfl., d, Amrpolog,. Hit.liA Y dlxPl-I I pernienta y se le P Do mall"'a -III- ide viveres v otia, morlia"'s, ,.d., ,.c participado en, al elouhi, d,
RDEOS -LIVOURNAISE C Is. Se rven d osciertns cinCtlento Segun los datos ofrcidos por el or,,,,, s, l- fantiquitsernas el
A T ELLI I N gociad, tie Impottacion E.pa.ta- d des a'. Lal, tar.,, Mari. NoI Rrations de vinagre ,U.lro ,In ,,,, 1, fu
- I olm-, ounti-cl h.jas it ""' v ..., i 11 ,I I do ]a Aditna. yer ern ha- cona v Kans, situadas ell to mhs,eSI I ,.ch.r.dlt. do pinmcn a klarra, bilitadas las siguiente poluag acup;l- peso de la lungia do Quint. Ran, an
I r.ad. ,I ,rabillq- do 1-19aulalol do 1. Re pt, lica. I ,xicsmu
lielunta it '"" I S' oil, -c- I La lotbrtissoll,
'Wis. I "I Ica 1 23f0,.,1,-.-l qu,_r ..... rA c.nfc,-,J. del d.c.. ft.fitr ""'"" .' .' ,,111-111 I.n 'H.b.I I ii.erpliroolo del 1 L,,ard I pl-scodarn 1.
WOL,4rZ He c,ra,. So d,3a V ia, "' I it R" 1, 5
' '_
o ,si "'a it "
le an. cu, a
1010 -.-* a .'/""I ,aRnooortPoclu"r,,,,,l,,bl:. ,I Card,- exhibitor, ecl. poliblil a. ,.are
-0! 0,..# I 11, a Moo', Mrna- habl.da ', May., is Trsvvi de
I I ,_I, r as s. it,, 1,, .1 '. 1,, ., ]I "a .' Ed. rl, ol. quo c.m.cna In
- --- trans oril'a a ,I, no 25 0 ',.,'I., I v p. odu c 17 n ., ,,Ibc+rim.s rou___ lietinad,, al -p, I ,a),, do S.rulonnok. Chiapas. Memulm
*1 c ;gb- ,I,l, ss,.,1,, d ad.l. 'al nils, ,I 'a, es
, ,heo P- ,,1 ...... He ,sta irar qu, I., tioll.r. to ... habi. sid.
I An"ciese y suscribase al dounid,., q.e __- ..-4---f I., rrejoi-eii da Gj:-,I I- - __ dia de !as flit Hlr- NI Fl ,!Panadibria DuIceria Viveres Finos. = .,Pet I_ a York I.ono litiv, desutolournin vinn a demos____ -_ '4" ,_' ; b "Diaria de la Mari I -Ia Comliurn d, subastas tie la El F.xrron 57 I-, Benito Comset.
V 1 ha confeccionado sends Cakes, dedica- A ,I,' .rasd La. Hil.a.. s, III, dlon emb,,aic, d NIx,,I on Cub.. barb
. 1-1 I 'It. ra, I_ a.a.l.cones do las, -,_ ]a P--Iseo, dot rit,"..u.d. A :
I dos y. bellarnente Floreados, en todos 10S -- --- --- -- -- -- --- ----- U,, do C)rdc. Geller I it, Sao Fso- q,,,.I-cn -yrp-odIs --.,,.I..
t elloto 11 d;a 14 .to I- ,Irenl,.s a I., a ,-f- ,,a se a ofr-rain en at
. I .1 tarnaf os y precious, dos do In tarde para proceder R in AnfiWatro Virnna de In Faliulltld
/a trao de aceile do onsolada. I ,"last, 6, detlmit ,,r,.ni., dope. 1, Ed .,-wo d, 1. I:f,:,.es rial do
" ,11-cla, an -Is .1.a-naF y q an La H.h.e.. looll.d. no, 1. Calla J,.
. 1 2 zonahorins ralladas Gran surtido en Estuches de Bornbones Domingo 11 Dia de las Madres hall lad. clipachad.., on ticalp"n'por La ronf-ncia ha sido rrpamza m
c,.bollas Wart sazonadoE. su rasperuvm importaclorme, Dicha bain Im ausriclns ,nn
de las principles maracas. I rion proseguira on Ian muscles or Cubana par. a a ie,2 a)oa j>orrds picadillos. I Exquisidlois CAM Y GITANOS I Il Machina y Santa Clari an ese ci quo Pressi de Wdoctor Juan B.
adian. dl.. F.uri. y d, la cuill as S-ctaVI. ,in
1, I laic ds ionials (No. 2). 0 EMPANADAS BOCADITM PASTELERIA _E In Circular Arancelaria nU- Rclacatuis Publicas el doctor J L.
. I cuchalaida cle mesa do =Ct at. 4 1 y DULCES FINOS. niero"I062 at'directar .drainistradar Avallarial. La nolicula ser.i eichibids
I I Pan para hacer BOCADITOS, picado de Is Ad 8, de Lis Hins' Par 1-tr,',' -ortartamento do CiColo do CataIll videos. 11 91) C.r.l,, A- Yornindem I.,"Illon"" rican r fizid" versidlild d
, : c In Unit
1, en la Rebanadarcr-y para los mismos Pas- SSL A M E R ID A N A do onocer r.ol= dIrt.da y L. Habana a di'culal fuit onods, par
. Ccilantar el acelte y Ion dos zonahorlas cificediendo I que me aJusta a lon Informes rendi. Is United Fruit 'Cmnpan, Icus celoollas y el cdc, porro. Mezclarlo blen unos ta fresca elaborada en la casa. 1, (La cannot do lAs Novicra), dos porpolipartional to moo ci:,la Ea r 7mo I I' sin
. section r llnguiliii an I as mu Ion de oubl- 9,iituilo do Is Fundaci6n Cu4 rmnuloa y ahadir la salso do tomato con al az6car. To. Galicirso 509. ToMoncl M412L Sacou.9clisdai lam Vegas. considerando boom Para lit Progreso do 1. Marcia,
parki y poneirlo durants Una hiora a fueqo lenio. Cocinar 0 1 Pub. an a cl.'Ific-cilin de maderal ordi- se invila a] nablicin ell gene I Y on
Jok lidnas an aqua hirviondo hasto ous eslin blanclos, co- I &"F"""""M- I I -Planm__A_-111 __ narl. s .niaidil. oba Ica lug"16- Piiltic.liui 1-.1 living., del irAa y d, ,
I 11 lotion Y loonerlos sit la luente callenle. Echarls Por arriba Pasteleria y Dulces Fmos, Vinos, Si- __ __ ,!,. kuron larchiiin3kiltie.nicCtiabi ,.Fl doctor Lizardi as micabra de
- _. I o ,i .e.A. --- 1- ,- __.fi. ,
. I .
. I .
I
. I
. I
I
Min CXX .. Noticias Narditinales DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 10 de Mayo de 1952 'Noticialt Nadonales pigina 23
-
_.
laformacillin Cultural I I 1 Radiovisi6n Cuba se senate orgAillosa
t lo de la I Programas de cines y teatro ,,!" 4t I I al otorgarle 20th Century .1
_-LOS- it-e-res -del "Retablil Otto buen'programa de. "ElltilmoFox el honor ill presents"
, \1 e I r
Carreta", en el Lyceum ACTUAIADADES INFANTA R I V 1 E R A . Ila joya "Lydia Bijilcll,
I M.-Innot. No. 262. T.161. 144425 Infant. T N19f,- T,14f. U-2700 13 No. 507. V.d.d.. Total. F-304 59
Besot Ins 3.00, Astoria, corto,. BRU- A -del recuerdo por CM Q -T V la hechicera (it, HAiti
- MAS BE SANGRE D,,d, too 300 N't'll-1-1. GOLPE piLIEA 415 930; Nludlc- is .
li, A",,,Il III I ono A A NAS EN LLANI I. 't-ri- 31-irl" BE SVERTE lcor W.3no Nlcorro, I ,, S -h A = 'rR J
. "' r.. To.,. Ma'Unq ,A 11 -I I, .bc F I, AS DRG Grand.,. r- I I U-7 I I
Por Adela 60ADXAY I Bull Lao--, I -! lU PC'uF.' E flart r,
Janine "" I "', or o n CJA ,.. stl-rt

NudY4 I",,,. L ,.".,,- ., It No I', 10
,let Leigh Lurtt, 50: NIA V-- "I .- lsa Artl. 'r G ..... S.,rdirriI. Little. 'YA ,
_- IAST NA,,, sd Bar,.. Por Albert Gir ,
" _. ,gj o 0
u. I, 12 dt 1. III V J
0JIEN desce on ,Him dis ,.nte.. pantomime, y e.ntremeses rlue I~ EL VIN'C'E' A "o.y. ,
x- e ito a 9 I Wangle[or 1. ErsciA y ,I .,ts mortallZaron JAN plumms ird, L MUNDO y NUBFS NE. IGI.XmIe .Umacim. ,Hy. a ve"r Pauksl Cervantes y Lope de Rue a, a. - a' I S IN, duda nigurf. quo ,Ill. de ]as C..IUl.rst.: Lots G I I
posicimn de titeres quo preintnta% Idere y IOS AN G ELES R 0 X Y It n ,,,,,,,, or ... ,,,,, do -Y1 H- 1-1 .. I I
yritumay Lawn Tennis Club Is L.'el' f. ALi ],, Ird. aii...- To BE _,P, L,
L Va3 Ind., A ver-,st.rA able,- A III R A S S A D 0 R Nir con ro
Ilac 1, clenciminads sociedlid In hatst. el dfa I5- t"1xP."Y1I0,iUrr Cg drital .,I. Plot,.. T.rl 5-1111 V;Icl l o ". e,,,,,d. ,, line ir,.wt. 1 30 V.,fiditcla ?,I .... l.1,, lar,. I,
IS, J. Digd. 41 y 13. S. Solle.z. 1.6010 C A A 'I a' ,
RetlosaMe Oed, I., 4 4.1 N,,Ucirlos. AGUAN j"Arion", NlAMSC, -n RrIni. Far~ y .brH, de .., ayr ,I,.,. ,.nqu, a. -ant ...... ernto, y circurntria. ,: I I I
Ablilla do Carrel, -to-. hit CAMPEON
Itil'i 'I. ,.,,., 1, ci e Or ... H y Unalbiv all N.U, L 110% TENEBROSAS -o M,,0, Obton ...... No,, Mr(t',vrAYnaq rmi, jrjnn., a., I~, infloitamento lot; del Cerro. Enfrent;indoo i 6 I "
do ill 'r ca SkeLtA;,,%DnIro, lortir, ,n CuI,, .. I it IAL"d, L1.1 11 I ..
. derUnt ias del pro. .- .
Mo. 1! I a c VI dind.s. Co., .fir_ d p a,,,ram,,,,, ,.,.,,, Iryrt., esCe. BRE BE CALAMIDADES I R Fr-lint Toric "Ir"'. 'n L, Its S """' l -' :-"?r",," F',_, clstiot. par Ins grades evolocia. I Id.15u:mPrInta Amateur. Desde el ,
'cra-e 5RU a I at M I C -t,..,i CRETOS DEL I 6at.,- Lunet. In ....... 40: ,,,, innovaciones qu, Im .ufrid.
f rgirali re DEL CUADRO ,o. -1 f B I L... C".o! It, too, 13.1N equip., Cison. E.pRfi.1 do Got r
mu"c' I" C;v',A Botol Atilt Niflo, "4 Salcaik Y-20- 1. h.malidad ,,I I., .11irron; or.
plor, It. do dJ ungir en a u e A1*'0 Cos. do r atb-rnn I;, I" .rr In, Lunceia 6"Mo., s re.y Torl'e'I. _: 11; ,, I .1
me I gusto par el tentro do mu. cos. del Retribldl. do I., C Grager. Pier Anglil George iandni res %a. Aduanis y At Mico tie Cu
&3 Prociar de cotu ... be, _0.11,,i J ,unt. A(,., V ... c.,no ,to' b. Club Cub ... Irea. Narrator: I'll I'll
frocols titei:es y Tarioncids) Y el VerAn algo diiinno-de inter y'do I I'lilo. ,
teatr. camara... Ac. estirnulo., I I 1, U Y.A N 0 'i A N. F R A N C I S C () oUrn. .bra presnuol. r. A cU- Fernando Menendez. Comentarista:
Nadade I A L A NI E D A San F-nclato No. 711113. Tot X-1700 da ,tudiclon Se tratabis cle una Jess Losadir
Is Ali .... France r I 11
"Aria Suit; [slid on nuestro Niatkis. do St. C.l.u.. 7 Pit Colloid, do Luya,6 515. Tot. X-2200 o no N"RIA'S'll Marcelo Salinas 5 35: Vanedadir, FilmicaS, Cararnbi.nio cultural en to tocante a L. All"~ France. H ... go. T.I. 10-1410 ""
.t db .L.Salit- D-drEI.a 445 N.t.derro, IIERDI S.NID'RE DEYa.'S'n BM c,'t; F, pulla %,rsloa do
In Intancia. porqu demasiago sa- bana .. A Ins 445 y U30: N.ollntl EI IiOI: I Z St C.UlA t Boca, a St- ,okbrt; or, relate do Curtin Viiiaver- tos y documerriales. I I I ,bid, jul, preside el spi 13RE DE D 2, P ,,kc, ud pirria ,.Pequenos g m6n adurn anuncur el inici.-de Ill Y Pat OS CARAS ,oil LU- Ad. 'ON, D ., ERES ran H... C.,mtn. I ,
rnll. King tnren. I-. -r, dro, y EL SOMBRE BE DR -TANOCHE Pror Gre dr .3 olar. interest vilamelle 5,43: Los Arruguilo, de Cluellf. I I
. ate rou'o to ._ ,g, can reig, b, FS Lunrt. an, Nift-1
NETA -n ,,. ,y.rt.. L P.rk. Y.I.. 40; p.OI., lefle).b. 1.H ideas, -Wn, J..,e Sinabria. Lucerfn it "" ,
no 5 _6 .qul. un Curmillo 'do Verano. excTsIvo ARENAS RN LLAN AS Itn t 1. 111. 50, Ball.1-11 ,J., ; .
find litersitUrst quo era el enconto Para sus asociados endr do con Gruel, Lanl.stt, brel, I radar; do Is epaca colunizi, 11 05 crartano.
d crut t ,aet R. I. ll.cierd.
de ellos lot vezilln Proarcisculdrid durncl a y competed., i JI r.1, I, ." Gasp~ I, identes. Jos pequefros fele. 1 ,
I "L Tiler 7. .is cllinns do 1-f
on un Tvea. me meses e L U X - .
,duitin, Y. Is sciel Sit nifion y do, hard, do clitars y ... h.rA do .B.Ir ny 50; NIA. 40. SWANTOS SUAREZ 'I ,A,-,. ,igoe ,rctru,,,nd.,vI
.
" pr'_ stmonni- I I, it nas dadcoic, r .1 Pro. 6 IS: Protionticrici. do Ins ,N ild.
del'"t"I" on c.riverri.66n 131.. ./. PArm.11a. MIndiont. 3-111. Istoo. Su6iin, I Saa 111-inign-- 14400 ,jut,,o ... I ''
meras el interns par W-c-Innis 1-o Estcis curses tondrair luig.r on 1. I Cool. .
par I y natural Its estA vedado a A I., M 930 Noto:it-a, El. ill A .,.4 43, h I N.U" hasr ,drelni,",g-. r.Af .AH '.
He& de 5 "" ,I III .b6. .16 1 v
d.l. Alwn.. Part" 'Vt)N A A ,A Ir", ,, '?' ":d1i' '." h'a ca ek"It-lo y 6 IS I C,,.d,. CM
SA Iritu y a all Intellgerrolit. CDm .4995 I,,,. t.
ir .lien.,.I. 12 or,. dirl Z)pr" ,,dntioda T Vtrti TI. A 0 DFL'BA DIDO -n Vill., Va- DE .. Mar A I ", _,,*,,, in 6,
'is machricar on hierro rio re- I., 130 NI'Icl,,.,, AGUAS Mt CANII .... Nok M-o.AL -,- I~ Cool,. SUBIDA AL CIMO -,, 9 4.: I, episodic, de .1c,6. to- 11
ro, del 4 de junta un It-rcero. Y TFNEBROSAS ,on .,fell, Oblran I, J P.-I'MI-I- --o -11,-Al fle I I,. 1, ", ','- aotivotror .... liama dI I_ ,,I, do do ,I.ch,. I
Ill d ,
tre %art. at In. dich. Hribre lot estan distribuldos to a or- Fr--A T.ot ttr ...... ln 1.ba IE- I.--n,- I.., .. Io, T .... Loo, .-I,. ,, I, I .1
"' "' on ue so 'n cuentrn y bajo to direccilin dc- CHETOS DEL F n I .... o C-6,,r So. 11, Nf ... SA-- 2a ,,, 2 Luo"'t" ac"Y"'t" '; I to, nt,,,,, V- .IrA p.",, Mili- I I "
Be q el mor sigittenti, SA, 715 C,6or. dep.rti,. J-9 L.- I
I.- nine. r.b.n. 1. del .u. - I
ent 1,p,.I-a- q., a I .11. 1.11ollial ,.It ,,p,,-am,-,,. ,dd.oy,!'-aoid. Menend-z ,omn- I I
era. de entret;ttimientox de lip-sro, -- Gtopit 'Ble.l., Aadrly T.ol, _ancitruit. llia- fe 'tril, 50, NIA., ,c T- ON REGIO Ul' ni,11 '- I'd- ae .0i.l.lieltIll dtp.r on,-
do .'Nijl. P d' fu S I I ri-ii. 11 '- Who 30 tUrn. a.I.- 1, I
' 'p .'a ."t I-oite" que tie -- It, intioma. T.161. U-33S4 Moot. y Anion RAOH. T.I. 144711 I "! r "" ""'I Pr' It .... .,it
pW.sUp.dr'. %ds 'llu' C.""IcIfir 11,1,1,r, le. nociones I, lances. de mayo
AS I. a U'Uo Grupli No. 1: lune$ y I Ll. ,dr I. ,a ", 30 El Alb.. M.sI,.l Alto. a. ;, "I .
pilot las mAs nobl!ds iniclativars en 2 R DVir It,,, 4 30 Mo,,,,1o,. I-AtIrLL l.,
, eve. do 6:301. 7:30 p ... Cars,~ A 31 B A R _A I- I all 'I 15S NoliliOn. I .,
LAN-'A ,,,,, Fio.rd Err n-,, 'Irdarl ALA 0 HHE EL PACIFT- III, I., -1,,pltea. hub. ,I., I.- IC, ,,,,V,,,,h, Moral. Frrarciez y .
inste sentido so pier enpor.I.Ita do snei n: mierco es a Ins 5 30 p an. 14 yj 15. Valli T,16f,,o F4121 Ktty J-dI, LA ,%II'EL sr. yCE I) -, W-dell Core, I Verv Bar,- les oloy d,,HUcadcv: el de L'arics; uc' its "I
6' a' r' Jos ayorrs Grupor A: martes d, 6 7 p. In. y o"' .
Aj ,!,'. ,r ELA LUNA lot, Aho, Ro,. Af :: I -TV. Un tiu. I 71
' Uerbitnidilleticisoill"con firm 7 A A, I 11 I I 'IT No "I I I I;I ll ,, I ... I NVBES BE ORO r.. "Irg
avee !or viernoN de 6:30 ,i ,30 p m Con- PATRULLA INMOR "In I S. -, 1- G."t. I., ,, 11,,:.,lo,,orG- Ne ,on tell ,.kn L. B.id- .-I ri, Attract,. Valdes C.- 745 N.Hdano CMQ i".
to par, I,,fo.U,,1a gre land Lir)d Bhdt, y I,,11til. Cu- Cglo del populansim. Nritc ...
version: mi,,coles; .a I as -5: 3 0 P. in In.,ole, 51). B.ila :, lo,". I., H. 20 :-ndo l.wIlt'. plem
on P et. cliltoGri. y , a'. ci nod"' I "'U" ,.a Q 11 .
tentarlas Protcanerr h. S C n -- ,,,,,,,,, ,iri,,., in. I, I, r, it "I, .rOA: I
- Dra. Ivanne CointexaS. RETOS BE F B. 1. ,an Gtl,.
oar par s esferas officials. C-;., Ill~ F U;AIdly C."I" Uilldw J, ... A[ rstilo del RUO L. Riquiu. rlirl, 'R ... I..
a do Cursillo para e5tudiatill, a elan. JrIr L reta B.Ico. 4 NUhoI I I..., I I :'
q is ,irrti...'Roich., .,I., pi!ibli. .11 A J E S T I C I z .,I
3 "'n
tridos: de iumn 2 a irdtho is 0 P orler- S T R A N D n1gon.. do A le"In. -_ 2_ 6 In ci, Te..,o, per.. -U, dud do 'Leopold. F,,a*a- Tndas In, ruldnal l1ndrin una lieu, con par, g.1,U H c.pena IUe ciona jento tunes I, 5:3 a 30 C, ... liol, No 210, Total. M-4411 ,, ,ra; ,U,o ... I,. ,an
.. Is eii. r!Io '1 an So ; 4 D-d, 1. I Oil N,,IOrl, .I .11,
d 'Ilile.l. 11.1 d miem.les de 6 30 a 7:30 p. ra. 1111-1 So. Mil..l No. 360. Total. U-1771 Iingular eficarot Antonia %'aides, 1111, A or bal de Mar. Mimi Cal y da de Hgr.de,,Mienl a Par. 1. dinj
todas las arenas InhuencLas, que NnVy .r.n.: vielre, lil. 530. A R E N A 1. rnl- ,I, ,,l,-d,- EL CAST113.0 -de l- 5 ad Not ....... Tr siGo imup,,abl, or, un pl, ...... J, clot 1, coad'o CMQ jentes de III "(Sh Century Fox. par I
nte do Ins .I- pafe" Dr. E- Fr,]-i1Ii,. A- do Columbia I. T.I. B-5313 11171, IG"l, "-.C,,,,,I- I u&.-,, Y, I FBANDO ,an Aft.
se allenenta at presool s.r.: q an 13,r ,, I HONJRA '. N!I, I.,hrtad L.malq I, I 6'd l.mo arillo at dedo, je-niife AM: Documentales sirrepre inte- prijicgin ntorgado a Cuba do Indel
i A Cursilin, par,. p,,,",,,p ,r,,s,,!,ni- 1.1 4 Y n IN tiller ...... ...... ta( ,-o B,, C17INIO MODELO ni lco
F.." 0r.d.op.roH do ed1no Monallo Sh que logic, A pi-ltod. 1. coamr, utio
'i '.ml j. 4 1:g '011,,R^
U' or ...... 1. B,.t.frH. I Con. SECRETOS DEL F a I ,-.at" presenter "Premier rn jndial- it
fin y do 1. r did. do In liter. or. o-a S, .... .. ,,,, 11""""t," P,,fr .... .. ,-k, 3 ,Vital. Ltritt. 0. NIA., 6 ouqi,,IIij,. -%olihi-A y ,riodo lHim "' "n C' me "" ""t I ." An 8.10; Concur~ Oplitrida ,o, -. rentoo....1 o.,pert.r.I. on to 11-1".
t I, rates ,it 5:30 6:30 'vl.rnr., T- Ro ,'orENESR S A S m -, l I i 11 21) Trilolia
Y 1. ,I V do 5 30 6-30 p in Prnfvrfora: doc* %ny M "I"'O It b; U jA,,_ 21_101,a 20 __ ,inral, Los d, no -dsd, ,,,,,H,,,,, ,a, maoro, p,,ml,. 1,dUa 13.01Y, la hechicera do Haiti
Ls, lociedsid "Retablillo do %!Ca'- torn Eva Frejavill, F T- L-I. I I get Espiasand, 3 ,I troy I-inemm.- 900 Toros ,. F,,p.fi, Fd,.Ad- ,romiGid. on In novel do Kennel Rn.
= ," no pro L11. NUA., N .R,01111, 0. It A X I 31 T 0 S CA %.fico Albert,, 1, ... I. I ... 1. Alln. Page, narrando Is,, ulti- ,air,. bell sabre el N.pole6n Negro .que
,Fone, island sea ins.. La r.oIA de inleeri activ. do 1099
.Unnes r-Ur,,,r 11, rborZ,;, d,rr,- 1. .eied.d rH do 9.In- poscIs A S T-R A I- Ale.st .... Y Br..6n. -"T:i6f U-11931 10 do 60.1,,. No. 1007, T, I- ,,,,mon'll ,,I un. .... numa y %I- das celebradaH on Eapana 1,11b-16 A so P.Ii. it. 1. .p,- ,oc ,
de A II., 4 45 Nnulie ... SIN Ind.., -p-nd. 930; B.I.ariple, Delide ,I Suidiono Par, I '4" I, ,,,, rI ,"I m.rcr5 in
Per ojilo% de nuess .... le, y do ririrc, 'PI. 11.ri"Urtle; ert.
roull. d Ind y .4. Ti U-6651 F E ""'PF ... "' __B-d 01' EN RIS It. Iehnr.IrrI. con enthusiasm a] logro de otro del Cerro. Narrator: Elio Camitan- ir on I I Continrnl
'.to in L"SILLE ,R ,I ... SIa F ;A R 151 to A ad. ,'
". .art,. Is I o I.. c I ..a par. triturcil,"le, '" al I 1, y 'a
d on -do] r. ,s Cu N ....... ..... --- E- ... ..... ro_ A BIEN PAGA ,. ,ro KIJY y L&slie Caron It r poi,
Action. Y intras re- parintricul. jl e, d, c .tir. _B""' Americana. 3a que to& el prime
I. ... ,or ., if P,;EnAa 14) 1_111111 4U, Bl-ny 2 americano que
de carlicter did LAGRO Et, CUA. DA ,-on 11-14, A P I jlrlll Joi Coba YL MILAGRO DEL burn programs do Ek um. del Un. EntrevItitarior: Jess Losada. adquiri6 so indeprr
creation, porer t.d.jaleccionade, exas. La insti ocilin radical en ." ID CVADRO can Stewart Gtngtr.,P,,, Rectiord.-. A] terminal- el balample, se trasr - Alitch ,I GIcirge Sanders. Lunota W: dencia pittria. Haiti. Yhabl2ndo do
r.., .. r Ile G nilon ... 407, Ved.d.. y tie. ,.I, Otago S..dG,,nag EL mktirA el Noticlaria CMQ-Televiestimulantes, reSoci antes I, the .. 11 "' A g ".
be: o r t.16fon. FO-1570 Inf.rmes CONFLIC con Spencer TIRI I La- 1,1- y 40 pe" ". b
Ito fordo moral Y comet complex o sn H a. Lu_ Hit, 13 31ETRoPOLITAN "Toros en Ispoho", site noche inmr. ians.,
. cfi.riHmo.tH, an no, tax bad. do TurneT I, alcroyy 50 proHGI %.. Nct rm at pud''
mento de cunuto s propane hir- 4 A 8 p. St. 11, AnIti. Aunarld,111. TI. 111 1715 T R I A N 0 N en CMQ-TY quo obra do tal envergadura fucra
cer,* que ojalfi nac& guceda que --.-- 9. ecisible .1lov.11,. A rine. Pues a. He
Act" para boy ATLANTI C Dead, Ins 4 45 Notiller',. e9t-y Li ... No. 706, Vedd,. Tot. r-jilita Esta noche, a Ins nueve. CMQ.To
leg tuern I rumb anunri RENAI EN L AMAS ,o ratab de usa et! la In isma miles
q It org3ni.e Colegf a Municipal de Podago 23 ontro 10 y 12, Vdd,. T.I. 1 4020 "I,, "t ,
'Jos ,..
rA US concurs de ''.. Bull "dralt,,, Jud -D-dV )A' 4W Noti-r- rontrito" -,,.,lot, .frecerh Par So ,All 4d .,11.1e, do at.rH crian. en air.. .1uri
- A In., 4 15 1 8 15 ,14.t,,,,,o.,. TL j_ ,11,1 ) Gilbrl 11,11a: o EL 110,11 ,,-I I- S ENORITA Y DIVORCIADA 1, -1 6. 11 T-FX = It liabi. que preparer grades
,brist par en las o T le Man~ -ileltora Dra. G a EN L ,, ,;*.
Toros qu A R DEL MAS-ALA vol E BE DOS CARAS ot%,. A,! ,,,1 1FNI101 Obelirlo YAI Itrll la, 'Urirt ,,,,L tion, ;'T-;N ,,, E.,
'. A a A ria Bertran. Acto de homenaje a V R l R I uv I. Cu prp cn
es.rr.1l.r He de insi I ru padres de Ins late D,,k9P.DPtI 3 PI,,,,,, K ... glit. Luret, IN N LA S I"S es I do H U I.. .5 C.- L06 M1.110111111S Dow 11511111 fristuo ... es arios de ip-3 a.-,
r d6m cu I .y P, D- 3 SAMA .... .. % M ,," mt ,,..!I
do -d., colebr.d.ri orl I., linne'llit. pole6nica y vestirlos a a Ustinza de tId1a ,rv,,Hr= ,,mn.1,, giallos. Mora KANDA tet I II
ic ,.,l.I.,,. cno, A!,a no, Y Buivlo, 40 I.Aa-ttr Judy La.
on sell .g 4:np. St. on Ave. C,,,L,,.l Some- I' I_ I
Preside esta novel institution III ro 1, RepIrt, Slyth 3 D-d! Floi-ar, L-tn 60; B 1111ke Plltw! tie costumbrei les pl-.H do ]a 'Peal ... I., Unigin Radio-Televisi6n atirnell.. trempots, Per. q.. an. I
. I no1.11,. line ...... ,,,,, In.
fictrita Dora Carvajal o Program.. no Na,,.n.l. 2- 51 1 R A M A R I Ed.Ad. Pcg6ii, ,elecri.n.d. Jr. r ,,pr,,,unb,.,.Ip,,"pFodu.,,Ilrs es q,,e
so integran reeinniort. de! He ,a Canal 4 1 ., 1. A or. 1. do st-ri
can 6,1, 1, It r, Ill, Iaa aigiontH, Of I doctor UCTRD coma el mas tiestac.d.
... H: Jult. lri ,Iia He o fir Luis Ortiz, Martit. Par A Y -E N I D A 51a. A y 92. Mitrion.ir. T.I. 11- I'll "'I'll A Iq res de Is raza de color y que blibi.
,e, c Z rez -D-- Tol&fno M-1153 l.TrHdur. on 1951; lievil,'i' ,..
or 20 A e In dir 'on I =
AA,; Colombia Y Sfndinca. B-10 "A Palr6n do Prueb's,
,., Y I. rubanas, Erundira Ro ha, 4.-La to 0ibt AIII VIENEN IMI QUF1 Illal I., 330. NrUlJobI. SANIAH.'a Nic Is, tesorerin: Brurilcaa c3 0 : DIX' L, 30o Not-n- "' ,l .... Eqldo Y M,,I,. I ,,a no de c. lnb.r Ip (III "' erion 1, Iirtuaccoic.
I'll Aloerto Vila, vacate Volanta, SAnchez do Fuentes. A pe- str .n- :" p.r0.n rIA I r'Hp Pape Is ,,, I "I I,,,',' ... stv"'t, '1111 s1l1l l'.0 ...... Philip Car i Mi KAIDA ,,,I, Ann BI"t MAMA SE rir le-ft- long' ill-l-to tie" 1040 Carl.. no.rite.1,4
dos titeres ctue Rsa r art, Erundna BA A VIDA AM~ BE AMOR TAM FN SE, I -A CON PAPA con Von Hfl)n y A em.co5n A 1. tolocipreuid.,,it.
FlotliblilIq de 1. CA an de I'd q .alez E,- .SABA NDA It,,Iin I, .11 u a I 11 00 Toloclub del ogar. r lidad. Tambiin
e.hibo el I"T" ,h.. S.,rF.n'.!. Ai'di. ',on ,,art G,,,gr Y Fr.,co'o R.a.y LoI -ERE -,, J..r C"-.,d I-~~ 1 ,,, .. ... N-1 L ,lot. motyrrio, b(); a.. Ertt, un el "' el film All. recen nucleus numerosoi
. ,, b W, trai:16 5.-Recitaciones. ,Ramon de at, N ri- .50 11.11 I Tl-tu, 30. programs constitute FroRriamr, Carlo. Repealer .a -danzar
son de magnifica e a oracton. I y 1. Cruz. 6,-Obscq,,,. a let, my,,es 60: Balony 40. ,,circle,,, rxUn pn'. CMQ-TV, Y 1 30: Gimnaiiia Ritmica. d Inas neltras", cantorss do
Himphticas y expresivors dealer do III as moadcra. em. ,,e,,,[. ..it,. it, -y d.gi.. ,,a afro" Y bail" eporniles que troy pit
7 -Dia do Ins adres'. doct o r Ma I I A ) I, to .a 11 45: G.IA do Cyipr.
UPos. no dudamos r BELASCOAIN ) .1 I V I C T 0 R I A lot n ,as persalas conocralf en toda su cru
sun rsspecti% 1 tn a plenitude so on- HeC 12 GO P, M.: Mail. or, rI C.u,; 'l
So ido art1stico. Elias gustarrin par Is, ,mv,fodrrn,'on de Pr.fes.lmoi- 111.1-sco.l. No 3,li- Trilol. U-5200 13.1.1-ln T S. R.I..I. T.I. 11-5111 C-.Pe161 No. 311. Total. X4071 rimon. Rosendo ,RnspllS Ma; car, que cum dio Id I .P.in. Fenandc,7, at-raiden 4. t,.t.cId.d per. ,.and. q.ed6 coo
-t.rtrl, d .j 83A __, DINFRO III I 11 N"Urr; -,..,11' 'El_ Noticias Bill y el C. jU.I. or .&.. IcAiGid. In idea do II-arIrr .1 ,,,,
Be, I~ 4 D-dl I~ 45 N,,I,,I .... AISI A .
rau6stos tambfin hall rado crea A 'to. p irri imo. I Il'd 'n on Cu,. , I I Fl AS ,.,, G 'o. A. , no ior earittlart. ... Riort.. do mrguo.
ig .1 .in., A .d.It- purg,.. RCADO ,,,, P,,,,,, Ed'I'd I Sil LLA MIIORTAL,,, 'n .1
'AFI.ll I NO, R'r"ER. D'C'RIE F 11-, F-. M*,$u,r MATENIIE Vo- Radio ,ad,.-- Ui P M.- dllsr
.sergn. orrean 2nuncia rgualmiente CLyceum. Jones 12 a In, 6 p m. Art -1 lroor .,rI,_ ge, Daoa A,. CRF1GR"dAF,'L'F R I to, G-, POSTZ IF NIU .RO ... Till T.., r;ritlnd. I.dris I., irtichet, A lis 12 2' Natl,,,,n Unl6c, Radio Hollywood reg6 par el mundo a
... irdAd .' r a". .ncet. do I d ... a ,oot, A 4.4 No ., A,,,,',, Cl- N- ,, A.,dl l, ,, 1,,- le I It ... tin Lurreta la-- on .1r.ow. pr. ,.nro% 12 4.1 P abl. Medin. y on .... leto 1.1tairlde or. q.. bugsggn
Pat do fH. pe III a Sallld,d de Col. Tcll.ba 25 a poor. ,a Imectli,
Ins "ono"I 11 urela So. ln- It 1-1_ 30 it, Na'.., Y Bar ... y 25
is tints, tourist. misterins. cierlos. _ de.-Un.d. N.ch,, d, I.". 12.55 Ulh.H bar.. din, ., d.t.a par ..s,.. r4
AI1 T,1ALIDADFS' S,,1-rA.o1 ,I: Asi= npp ra Paris
nv- ri rrirndo una abrRvesatral earn. I 00 PAtr6n de Prueba, y Mutt. r,' 1. it r I I.'a se. model.,
N A C I 0 N A 1, ... P. do S ... it o'lI -r- 1, or. ad. I. A r3ibn radial C. gO.b.d.. at do r A
I I Co Ind carl. go. J..A. T.14f. A-7054 11.1a San 1.11.1. 1.111. d, Nor. vi.diA. L. inleiroticitim 5 15: Carl.. music.1,., Ins tr.je, d,4quell. ipoca. Para HaiLa eseasez d.e personal ti6ci D,.de I., 3- N.In-rls, "'t re M-4172 AL'A"NIEDA A~~ In 11,1111, III e.,IA a cargo dc, ,.Jr.,., arhat., 530: L. F11-clit., ,a- 11 m ... Ir. it, partieron mblin hisiciflacicires I..
,n or, EL MILAGRO DEI. C ,,, fred, I., .1.10 N.Ifirnre.,. ,, Hlan h,,rbre tie dina carI, Y Asunts car. ,rar, ,11.s Raquel Revrelta, Hair- Rmond. Rmiell. que .0 do urnentaran sabre )Ss exnnc S'_a rl Gr..g,, Pill A, ,;".(olia LO quE SE OCULTO At, I- terion Gelabert, M ... I do trans omiturribrea de eggs noci6n mis.
H.oAN V"' I NDOI Ai1r, Vli-rill. E-o,, ALKAZAR S,,rt.' del FBI. Ago., 0' Jclit-e. OW Cine Inlarail.
, A CA q AS "A" "" a A I- I L. IRId,- 1, lcaebo- y -r d 11ricia y legenclarla y harcia alli Oaml,o rn,,Lra ,,,_ I v,,!,1,1 ,,,LOS AMAN ,., -Santiago .1r.H, b.i. 1. .. Pip. y I"Pe, (Vt Well Joel~ Ins h.mbres que estu.
difficult el saneam ienta m andial tin Dul,,,,idl, Olga de In Il 1, I A IE R .I n-,,g, AMBASSADOR ,',IUA,7,',-,W rua. n "" ... Sir. Arribri. diroccron 6 3fl: Aventuras e6mleii Con PH- Ins escenarles naturals donde
.a ClIijunt, Lliloz .1. ",, ': do Y rrP-..n,., C.7 a
1, I R. "IT11 E'log"', Lon i'li, or ". -- ,--- ,oI1_iIeI.hr ,,- '.I I ,,""I,, 1, -1.ard.cl y Jose cle 7.00. Fell. ,. I .I'. '. .at..
Temas que se vienen tratando hoy en Ginebra. ,in s l'I.1 'a 1, I- 21-, A'. -G- Lits ,it ....... tloviscoars do Emma Kromer y Alberto Gondt. is habla do Ilever a ratio obra tan
Se II"' P" I __ AMBAR S ... twa del Fiji. LA P.- CMQ-TrIrvuU6n or t ... I.d.riin graRdi... Och. ah., so Joe~ on
reinicia la campaha conil la "malonguit ", Nota CINE 23 Y 12 NEGItETE AtirIll, Ilro.rt .y o,.,,nn- cortn' t. tAd, .1, Stadium del C rro Pa. Ti.vil., ,an Tito Herain. v ,cilat ,artery do ,unprende, lacul.
SEN AL stle. FBI. As ... I. 3B I:1 as
I A oriodet on. rilit, Or ,r", co, J-Hgo, del Citimplutun. .z n.. wros, on -P.dor_ 23 ,,I,* 12 y 14, Vadado. F-65H. Pr.d. y T, ..d.iro. T.16f. M-5019 nebr,- y ,,untfi., d, on libirefir, de R.breh.. n .... r,
A I.. 415 8 5: N.Ulier., iiallto,, D-de .a 3W N.tic-- --- TaNTI.C. El vour .1 to do 11 ... B 11 Amateur que call I realizarla, Hal que en total fueran 13
Qr to Los estdn ad,.. E) I ,.I'. "'llter cl ent
on b art, 'it ". .rt.. fi
Po Roffellar Franallif de Austen, do is onviost corretponclientes I Cu a LAYHISTORIA BE ROOSE. to Color ALHUCEMAS (Ua Copilot, te, -TRAL EI'.'SA r rUd1I 'ru ,.",a otielar-Alrdoo. ,mr quo IIov6 de tribrij. a I&
diancillin del DIARIO DIE LA ]dJA_ ocill.l. d1r.coidr. del subdirector del VELT -a..ci.n,,.p,,,,,,, LA DA- III ....... 1, ,,, 3,11" PI S.,ir AS '. "...,.I., He Unt n IZ T'ZI '.""r.n' ".rrldo y Pi. J ". Century Fox, dar par teraningoa
. :Urild.rcdrt
, I. I 1 1 it,. 1, lrd,, ,,Ietlnd.so too ; 1, r, 1,,plr:d,.,,",I,,,,Inlp,"dlllI
]UNA. = to, doctor Guillermo Sowers. MA LEGRE it tofinjeolr). ,an M.nuej y Adr,,n, Rionldl y LOCU_ AVWBA _1n.'c,rj... I Up ",,r.?,b.1, ,,?"..,*. ,,.,.. Corolla do o ob,
It 451 Jtfir, KY",y J-,iaBonaId_ LtmetH W; RA DE MOR ... A.r.r. Bsiulnlri- '. r Is 'It o on do Hall,.
Han Ilegada. S nuestre, poder 123 Ar- inecel to &I reparto Rassrolo N .. relilre. 40 L.ritl. A no- ei Z.r.b..d. Y I Ado Casino Espairoll do GLJI,,eH Citsp.4,ii Y .1 d.nj..t. do and- I M.fi.a
_pflricadc, del illibireortt-11. de -to. so; Nif., 0. I,_ n _ad.. No ': snas y Ailkica de Cuba I I real. Is list des .I.
primers notic an re erentes a la Obrm; Publicas. fintentero Varela. y I B ELA COAIN Di .... .. :. vir Cj. I ,e.pil..
Asomblea Mund al de Is Salud. 6rgH- 1. doctors Elia Cal n, socretall. de ,-Ol deoirt. .d.6. y nuo car. alocoltz b Cubane em. Fernando Me- "ey- I:. A vid. dieu-N.Joal in N..
, I T 0 mirr"glliglc, Jueg.. 1 0" eid"aral. d..de ,I ,l h6roo de Hai .
. jz.ci6B Ob P, i CINEC I a. nuies" Ur
logI"'i" "' Organ Gut 61licla. in enter, V ...... al' "tand ,,, I 41MO"do I'al"Reportes. -_ __ ______
. Eli. C. ,a y S. Rfal y C ... ulod.. T.I. A-7907 M.pt,,o N 307. T,16f. M-1515, CAZPOAMO!:! El .11.9 1. del lulg,,n
Mundi.1 do 1. Salad, quo Inici6 sUs doctor 1. scercutri" a ,dr cargo I U'... H.r..
par- D,,,d..,], IC;T NAijr D-dt I INI NlIti,-., I --- .a I ,omentarlois a do ". L ...
el. auridod, H- h !,-, Unman, ,. rtir Y
dia 5 1. d, i er, ,,-,ell Ilnrid.,11. ,il ...... I.1"! ...... ,,a,, 1UNcA TE OI- giFC'l In In do Idc,,Uflc.c16. y dc.pedidH,,
at., r, A --- 'I -on,, or.,Iriij, t.,. r
lbrsHb.,R 1I"pr1er,ld..iza.dH', p.s.d. Irtilar del president de 1. Rep i- N Ie,.' -6-rng I D ... I"tit.1, -Radio Progretc, eat r,.en- Junior ovi4ef M E010
lictill ell, general Fulgencio Enturt. I It~ ,I. re''Oh'. G'.'r no. -,it,,. III, ""' p
socretaria do So 1 criol r -'I D I. ,i t-o ... -- -o T) TO or
Juari Salcedo, nicad for Enrique Saladrigas. t'. do ... rcia. doc.mt. It; F d I,.,, ,AAo, ... B,' Ih,r EL DINIXIHO t6n. rI nmio' do, ,,M', OF. M r R 11 P,.,,-,,,. L,-, C1,!!F I Y ,1,2 1, Ihotoi. ,it R._,_ 2, ol, locia, I., I.ri,,. A ,A I ,,,.,,,.,
, "brid lino,-t. 0 no"l'.", "'_d_ 3I.
do u P I r' __ ji ..
I 5 0"o ,
Ft door *b"" de Fill Ula Sri "' "'It' I"- I Adlmr P i,4 I, C1,111, 11. i ,_,,- ,,, ,2140, ln- 21) 2,,FL. it o, sit Y Incormict, rn.: or I inei-irininticiarron pro, I NUMARA y LASTRA
or Scheelt, cir.j ... general I liecricia. ..a muji,"a --dn). Doto
" R ep tril'. do car. __ _.N I_ 1,O.Ind. Allu. Mu ... Ila to
no .. doming., nI ,,pnra '""'.. _II, I I~ -r,do los Estado Uniclos. at cenor conob I R- lonl Pre" de -I ,! d ... I ,
president declar6 quo Par so sion le b III .-. 0 1. I NI III I (,, ]Aa Fin. rol. con el prp6sit. cir uttert, 1UI --lnn y LA mill It fut ,I ,I,,,- ,, ,.,c ifl,.. SIGLO
. al I as n ran ri alrantaOll C d ,:otionalls qu, .,,.,rn ,,I ,I I III1,,.Id.,..
n a ': Liina, No. 609, Vdd,, Tor. F 37 I I UATI It 10' r AMINOS: .To ..,:
-ganizaci6n Mun ial Son, unico c ri barrio do Arrd','. N'a CUAT90 CA,V ARD
existence la Or I i os t..,-A a ... id RCA VICTOR V LEON
de Is S lud habia impulse a un I n:, I
A mO: rarto 'V'Por '11,0" o hy'm'b ...
virri international hacia el me at con , Jait. ostA no, do BIwoal, No. 1107. Tolrd, M-3676 A i ,,;11 15 J, HIO N-,t- ,,; ODE L. -. -,gu, .!c ,.,,,..;t .,X,,Ifl,-.s .
Ingenieri. Harlt"'a a q111-11.1, "I".. 7F NT S n -n Alo N-91, ll'la ,.I:e 92 tOurf.. '. I. to C'MQ. A It;,. sao'.01. 4011.401, I'll. 04-11,616
j-mir.t. do 1. vida humana duran- Crinilli-01-1,01 qttdar .fI,;al- _""t 1. 517( -1-1, III ( ,ba LA -BMA At,
to W 61timos ruatr ord. an Cba TODOS SON Nils HIJOS -1 i.IE,,, DUPLEX El --rd. do to. lihfiro, ve, oil piograma d As 9 31 11,
Arms. .g,,l .. IIaU,.,.d ,,,,, I ,,,a -11, I "r,"';: ,"n I,,.1n,-Ioi.,_od, ,I conil. h no oln 1, - _quo P. trimbie. .n apial. Carlo~ martin d, CA, rr ,o 1, olalll V-b- 111 "._ Lu_ ch I no"'. I ,,, .... _ran'ta Iles la tasa de In dice sanitario. clue lendra a su rjoga ACAPULICO In. I A Ag.oOt ORA j," 'apti.
lid.d h.bl. a,.I.d. unH redwr. train ruarto 5, so .1.1111, I I. I l__'a ", 111. B.bhy (
a, Irl,-- ,an I I h,- '11,5%L110 ,oev SO AR 12 , Ja I,
S N L SA F he, 'oollgo, 1, r"".
r- may., que on r-IqUier mro NI RES Sir h ,I ]nI ... ;,,it, too. Ell lax Ali perin lendenclas
giene p6bl,,., He dlha -Irnsa ,,C- DE LA C'XLLE 92, Lrin, 3n, B.I., % It,. linot, o", In I ,,
". crania q d I y prido, Cla.,
geriodo .% mejanto y tambien se a- III IF I ; l ..... ... : .", -;,rl,, ..1yr" '
Nos camunica cl schor 0'1;,: No- ,,,, 2r, P A Y R E ,r RAIIS'10 Ild.- Ronny, 1.1, lH'p-ent-lon ,-I. In, I I
is ricit.d. UnH discrinocrti,, --" c- d.,,,, p-idot, it, L-h. del .,- Picid. Y son Jil- TIkf. A-71S7 "" ".-IT I. I ,,,, olincialex V la G"eturral
I patio Rosario, que aprovecharan I "' 'IT I 0, 1. Ario., ,,.,i'de I,,.d,,.Ia,,'r,.d. pill... Nja-,
rable en ruanir) R en ermotincies. all- FAVOR 1 1,lrl' I .
I -- ...... ,.a I a,
mentando I producclon de Alimentos Ins reto., pai-a distribute ,otre 1,,i, ,"i r) U P 1, E X A I~ 5 In 9 311 E,,,;. ,, I, n -, .a,!;;, ,I I F R s, or flat. .rilladi Ila ,I litil Siesion a itimpectorrm
y liras Art,.,. Ins It, 601 l1aflill T AmW.d. T.I. A-IrS01 qd'aa ,it I- '1-1- 1, L'P.o)., FINI.AY V,, dia di,, U ...... I., -0- 11 1-1-, -n 1. Uiterro-. do
" j.g."U" ".1-son"s r-o"I" Be., III, I., 330. FL RE2 ,FRDO I F 'rl "' A" ': I ;- 11 ... ... ... I', A ,., 12 Umberto Este-1 y ,,11.,cd ... 1, __Advil' i6 sto emb.rg. ll dollar do[ groeal Batywa ,,dl 1' a 41111'""', :,, il I, ,,.0"'._ ,,,a,,xilco. ,, ,_, ;'a .I. lluid- .m.111nI. ,.,I do, de 1,,. ,o( ore., --,.,. ,,..,-]ad., a,Y,-,,
Sche men. CA 6. to .A A- ill I A ad,, IN ,Joe ,i I ro. Iran Ill mieril it,
ele que habrin de Her surna .P. Intent [a "malingultz" TL S LAPHIGS (1, u,11,1111,1 ,rIMA ,,,,, I~, 11, o I ,'Or;E N. nol- it,,," r;
the' IV 11 Llollt IIlIll;r'1" J-- Ill.,. 1.1,. LA PRll d,.Ie. A.
it .da. X pr.gh7 Ia In.p- de 'rolefitrza comun,
te dificil.para ]a OrgarrmcicinNuo- t El dirretur cle Salutbrid I 'in, F!?r .F ...... CIA roon "as U ,fare. 0
I ad. ,I-It.r mv D-'n"t IY X Cul.t. U-1 p11lI- R, L.-I. I Se-t- dt, M.ol-'I. Y "' mi ... on. no. rot..Il. a y PCCI A es que or r ncorit"b" Isti, f"SIN11 It messmien.
dial de Sawd, extender sus reba- Allourto Recto. d, ncoerdo con rI I-,,, -i-I. For ,ad. Na p,,,, "" y 3' y S :,I" clitill d,.j op,,.: r I retll,.Ira. Ins cluilt, hall older repuert-,
forme rIdd. pcir el jefe del- Sol,_ Hid ,,, r.,,,,
Jd, -diroaricnt y so program de arns- A F 8'R'IbA P.W.U. J.on.rt.l, See ,I canRi 4 do ,,6 to clan Italia togalgaNy log
I eac i A terrica si no se toman medi. ,to nti-mosquito. doctor Armando ER IF, P A 1, A C E In, del, FBI """ as par --dc, del G.bne- del rdas para remedial la escasez exis- Ilisastigui, ha clado insir GRAN C NEMZ A,.a-,,r rnt" To 1 s'6n Irdento do 1. Rp(UbjrA. Renerril V.I. quilades anilinwilials.
tents do personal sanitarip. par to doctor Martin~ C.,p.I, j-".." III E ..I,. 11 7 12. Biala. 13.11.1a. X-1313 BIw,,in No. 150. T.I.f. U-1641 I L. Ord. do CMQ, Encis.r. X, I
h, rgen1l. no LH l1bg wo local de Ell -%f, ocht: N.U--. CUA. Desde tat 3rcr ---- SINrO G RjV ,;qA,. o it o I M go
11 , TRO ri.rool I'll IS. CMBF, ,a 9.50 kc,, irfreerrii "$to It doctor Aacl,6, Rwera A 1'r1a FILM AS Y JARAIE
" ]a BE PARIS ,,,I ',,I,,,,,,,i,, "'In do Iturr.. list I on
"" "" in"'i" en I. u on. I or T the a Ins 9 so Core d,
a6l. do oneicir., I- ccordircicines do re e'd 2 e P Iris Avolr y Ela, AA, Irre ;,LA FUFRZA Gn,,K, YYU'GRAN (All U S 1 6 "" ....... Lierl, I ,.,,-I.[,. do Ed.,.ci6,,.
" Z'I'.d.,' RO NOC CONTIGO ,on Iuo, NIA I to a- .. Got.. arrive. del ballet ...
posUale de "' A "o".:d mak,",r- L. doctor. H.,ttrai. Ll.trountrtr.ba Para Itches sani de soluci6n do DDT, Para D PAS ARM ,rr. art, L-jq Itlh. l.1' I. A- CRIS Nn1o, 6111m- .1-, ZZIl- Durrolvele'. d, Tel ... I.,e.,;.
de en mbral y al-at" OGt,,Gl- terpretAdo par 1. Orcl Stoll. cilleclora general de Educaclenan .'do 1 ... las medics do adiestra- I que puedan dedetizar I as .gU., i or a, Preclas de -,tumbro 813q)i y ,,tr,, Lu,,,;. 5L"',"All, Y ,,, In in. ,ro BLANCARD
mi Hold. I.H b6caros BI,.ny W INFANTA A P. Cu tura no
que contentilln I pll ., rtH I "ll". .a U. ." area do Leopold. St6k-sIO, y A ,rruegri que aclarema. out- ol Aloom I saill,
acuaticas en as saints part ru d, ,.,,,, I, ioonlres enrt., sper
Par so parte el director general do FAUSTO LIR I-r ,,!! ",Ima.llal y C.rala. "' "Grandes.Insi.ni. 1. In ,A de truith.n. rtorr- YO snothills Is -66
oi !, in to p I f -u,,i. do tilmar posesicin en Ins su- I consplellannsignile allowiloble.
la LJNESCO, Jaime Torres Ballet, se- I instruyendo at propto P' ', "A Proida y C.16d. TIbfn, M-7100 P 1, A Z A.. I rnt t., ,% ,
6 In estrecha coopepricla qu exis- cho,; 0 reros Para que recorme 1_01 ANGELES Serrelos del FBI, n.1, I 9 P.,H C,:11. on ,,,;,n I.- -rintendencoan provincrile. respe it .
fial br tiem n n D,,d, I.a 330: Nlt-r-a, -tr ... Prod, No. 210. TI4f ... M 2122 Y pro I R% v Ins inspeclore. de ens I'
to entre dicho organism y In OMS, 11" famillas que esH.5 PlantaN s" cono- ,,, Coba TODOS SON MIS IIIJOS "' ,,A ,,,, ttreb-- y .,.at. rolt.. terrrop y tch nz1s !
Hit tengan con tierra a arena h6mda. Carmen 11I.ntej.. BI.ro-.. do C.strjon D,,dl 11 :1111 NI-1111-1,- __... 'I;A,.G P-Urhn de moire,. El I W, ,:uida.por, Edmund Kurt ipcialos ante el Superin ndent.
1. 'I 1 ,NF -11 7A'4Wt%'YS h,,mbre dl Ploeta X y autw cor.
car H evitandir. mi la procreaci6n del Ae-' ,,, F, A (-,:e,.I do EJcUeIA
, db tom.s = d.d dodenun ,,: ". ,;I de J-qull Cold y Mi Tu I A Frr I
' -Jsl Arj '1'11
y LA NOCH ,S N nA ,on 1,
es AegypS. .d-06rid.le, q., v ,I. 'A' ), PI N, A HE LIIX 1M.ruInAot: Mi ,Arnp"., El I
punto e vista cound e 1, qfM ,t,.i y Emilia G.I.. Lronrt. I 11 Aid.. SOLO if "
Sfcrmd.d. I. I'll., ia" el I am_ d disp-s"'im" "M I,,uA 3a -o-AI-, S-Ih P ... .... r, -I not III I itl la,,odoin y --, I art., ,,, I .. I- _... I
sien. GIB jroldid. non., eneripe.s. 1.dJ,-dn ""
bee ex gen soluciones generates M A3 STIC El ... US. it 'V 02r- RCA V ICT O R ; ,
d.onim I posiblezsefialar en un ,Pa. Ilslllr ,,.I,. p,.,hibii6n do st.. pla- .......... d, ... .ambr.a. lortanes, [ .

dol do cornion u", ,as en irdiu, FAVORITO I
reino do la m I U411SO P R Ar (a) VIOIETA NiAN7A '-ZAUF; '411
- osis ill d'ad. ermine icrpoia Afirma en so informed el doctor Sol .... at, No. 10i. -- Tal. M-40 ,- A I ... at" L. ,, I'M r, do ,.,,r. 'TROTA '"' " I- i
. 'I.. e.lt- !
I I-o" 1
dl.na fAbo I mal no co I IlLsastiguo. que del prime D,,de I.- aon -11,111- ,-,- M.- y'RraI-,._ T.W. I,
noct ftcntert iaoc" Pur' c -at 31 de marzo 61timo 'b ..... n ,o C.h. SECRET01 DFI. F I B 1,, :,,, D,,n, 1 "I, '11.11"', MAXIM I,) biller ol. p.g.. EN TELEVISION J. "I
Tambi6n ,,.u-enl, ,e.Ir.,,,,d,,Hr del -,,-- 1,- SonA CG-f, B, A,, % I ALLEs __ 'J L,,,,,.,,,,, 1,,Er,11,a, ,,it. .,roI-,nrt_a I.." I. oar
us6 d a palabra en esa Ard lln,,," I AS FIr IA ARTA
ne In roadss b6carcis F 'I" .,Idad I "
t, menel" l Tl.eA),,,1IllIe Ol,-' 7 :'w_. I" !ID_11, ,__ r1a I _tD,,-d., e,, III 70 ) 1'. -AL
pr mera reuLl do I in de -en.l.rig.it.s' q,, ,e .,a p.- -a In T, ,u n -, B _ly MPww,,ci,.d., 'I ..". Programing cle Televisitin part 1, 7 11 ) ... 1I.c_,,,,To I
A,,mbir e I _Ia ceIsIbr.2;. ,n n __ I ,-,, -1 I ', N r_ TAl Allol., In It 1. q' A .... It, ].I ,-o,. Las 'tad i't,- 1,11., 2j -- 2. FI 1..,obre de do, 1,1.. I ..-at.. hay. CMQ-Teleyision 1 1
rebra. el dticia, bustilve Svabod., Ad

.... otrim. genernI de 1, Or-1111Z.1; ...... an tres onosq.,tc, . ..... F I N 1, A Y """, Canal 6 i I .- I- I I
'ir. ,Uir. .Iudi6 ento on feb,,r..v 'UH 'n rr,- "-"'I ....... ll""" '%--- I
, Met, -,ciionol" 6, .6649 'r a ......... I ...... ,
' a zo. In A I Z-J. I, G-..f.. T.I.f. U R A'D I 0 C 1: N T R 0 Mori FBI A M I I r "',
,;=" nor,,"'stelF. do ernperac,6r, or- ,,, que dennue t ,o. ilr., L" I t'. V.d.A. T.I.1 T-113. ., ,
p D,,,de I.., I N .1 I N DIA IRAMAR Alo -n- Ill 1.1191 ,' V-,di.d- M,--11 ('or'.. Be .oo.1 "ort,4. 'i, -- .. L. _....d.iI
ire I- cirgarti--" especr"!-- =' ,,ps.b Upr'o d'ure las"Ze FF LLUVIA ,,,, Tyrma L ,1 '10 4,
d.a-bv-IirrA c.I.gl- Y mrtr.Orb(TI, i bre rona. ,,,LXC;A,,dA i I, ., lr,--j- al, ".,I .1call"ci, r, :: ,I _,;.ad .
,ill. NIN ,; ..I., 1. ti I L A 1, I UJ, F R [I,,,,, la- Ill, A-,,,,',. ,,, ,,. y Aul Al 11 ... I._ I. ,-..
,'ad I MAn Dr. d, %-. I C-.- 11 30 C .- Ill ,uhu,,, f .... :A p. ,-,,prn ,do nor 1. ill I RIM _. _A IENFN I,()S IANQVI S -n Sit,- I 'AN".'I :
_77 "' X.Oll.. ,.nd,..d.s 2., L .... tIa 40. B.Wor, 1, i Iz IF::, 1;a-,r" 11 1,,Ia I ,- 112 ,y'Aldnn, 'a "'T"- ,A I I b llo -o (*.I.1ar,,Ad.-4 !
"I' stit"J.'cla "'A ', A, , ,,, -1(112
actU611. r a -_ -C.Ilt., e ar.nl-..,. Jr. il- ,_ ",E CGRAZOI 'At' la, o 4 : ,,I N10DEIn Nl-a I~ P-PA v Dt Lujiln
ii(pras on este campp dct.a 'id SENT C 'V .
"cu". e do constitru 'a 1, ran *. MUERTE Luo- 3a. ,I.,,-, ,- rl,,bb, I Pl' --- &rb Y Tmb,," ,,,,",,.';':,,,',,"',"."",.',':I I N I I 4'r Co..,)., tie bell,. Colii .
train de Is influrearlia clue eirr"A"11 AnI.c .d,-IFn,-, Rni- zo F,,I,, 3 Milk .. .... I7 ... I- Big Bell Inn-1. r rio ,; b.rod.,. linibil Gare.. Bermudez. I
I ,, Sell ...... a clicifific., ,cibre 1. ,21.d Car6uficor, de Centros Regi na ,s Y It.., .1I.bAiir,, ,-- It, Wol 6-I
,P,,.s de Cuba. ,on el joguirnt-- "'cl.i.11. Nla-- I I ...... MODERNO El IlIIIIIII, d1I load", Y 1206 M El Sh- del Medoclot. ,
I y ,I birreqUir. mil ej,,.tI,.: piresiderite. Frar-c. F 1, 0 R I D A '-"dl,,Al, 1111111 1"': h, Con ,I Conjunt. C ......... C1. Or, Par ulti... I doctor Herbert .B.i0sa (33den; I ices: X696 Badia vJo-; Pl,,,),I, do A", poll,. T11. -4610 N1111. ', ,., ra,1016 .1 -- 11 ... do it, It. Roa., M-h. ulti- I .
roficilev. director general adiunto ai M H.1tod. M&ndez: tesorern, Ma-' D-d, la, ,4r45. Noll.,lo, IWI REX CINr)IA d l ,,,,,,,,.", ,,],,,,".",,.. ... rrrz)o(;rrm4n Pinelli y Humberto I
R e o Srn, IrlAod I ,, ,I- ", 1) I
- In 'I'me rill A. Losada: vice. Humbelion PJ L.iA.INM-,,OR At- ',-'.' San n.t,.l y Annial.d T.I. M-1314 NE, F ,,,,,, ,-,-, ,,, Loqir. do ,oll U0 P NI Tvi'o.
, o, e o I .... ,,a F-70I, DEL '. ., .., Can IOrg ....... i"I't". rp 'r ." Jolits ....
tli6,, 1. .,rlc, .. ir. .1 rindiello. Y v.r.Is,,,FHrrb.R Saidnoct. I, I ,,,, G1111.1. B11,11 I r- Ron,", olofl 12 it. I roa P- 1. I'll'. ,n.,,r .. I
. ,,, EMUN ,_ l'a."I"a-le.
Inr do In estrechn colaborocilin. radr Carl a PortH. Ra Romero, Aill I A ToUll PIrl1o, tie ""'M ,,,I A-,I ,,al,- P.- ,I .p,- l T,
n flub,, I P'n, N'e'b" '0 N-- 1, Wvd- E' ,, del ........ , 1-3
dich' S-"(iia. no 11inI do ,1 1'ldrH SuCsamr 7,16ndinl y E0111 I de Un. elodalt "I'll u--11 I I,. 11. :, 1.111'1111. 111.1ch. N- I I
OMS y He ,or r: I --!lr,, ,J-.,I-,, 1,1 ....... del --- ,,, V 1,
,or do WWII,, 1-1 Poll Be ,do 1-1 nal, '. ".. 11-11- ulu- Of ......... _" a at rtlo, Od-i, I M15 C.arent.no, Utlenialoo-i.1c..
,idn en IY fresiderIte do h..'.',ceet I Ill F 1.
riviln rel clumenio do In prilIflic -"I o Ne A, it.: F A, -Ito,%rcr ., I
1,oaurdci y 1. arcerildIld do It ruoril pr-d-. 1 W Larr- "I, to"- T-16L U "" -"' -tl -Aia I'A'a V'1', I -I ,.'I' A,(, I .1 I'.", I I
tell. ".'I.' SO_ I -- r,.ala In, "Id. PAL F I .. ... ... ci I. El ,,an I
aliment., on cantidad sullcion 1, d 0Ct'.',r, g,'."F,, to. Nrc- BJEA. T3EII N,,l ..... ..... gO UIF ,',', A or NalrIoi, .,,, ,,',, ROXr NJ, ,._,6. DIl ... e_ .1
ADIOS ,.,, .a. k Cal" I
ir To ) r; pn,3 -- ,,ta d, -t-- Entnd. PA
last El p,,.cr ite.erdle"UpEpt.d. to,'- irro R Y .a-,'iof,:;7.' ;"F.Um.. -on- '".."'. 'G1Ci"--AIA .-'-be 0 PollAnte In Quirta AambW. Munditil LO ... Do 4 '7rl SA
of, I 11 O- r,,Z,,,,,,4,r Y;,,Fcll ,IN, n,,, ,,- ,,,- ,n 1, - LON RE i
d, III Salud He encuentron r r:: ,- rlrdelcrfitult, del Trahajo, unit la &,r E A I _,n In. -,-.. 561. Mr.. N.b,. d, .... I -sea no uden Irt-r ,,I,, In, ,,a- rU,, Lu,,I, -y* ... 11; NuI- Tel- PI'Vaoo, -.,I,, iionl- -rlo, SAN FN A NCISCC roj no "I cl ,A,
Latin. ,H -1,11
Sit ,;sent. go'
tuHad..te 'eg,,16B a.= "Inal. or. Ideirme. do Irill"j. to I.. ell.k.3, lult. an R E I N A PRAT Prdo-o, dl ..... j-. TII.- n-.:,...,l!gndr1J rrodl.rorh. I I
Inat -Visit6 'I Mpnirittirr del ,Iorl.r, Rala. 1. ,I
,!I I A ,,.* i .... -rt,,, -Nu or L, Ill, it, 1.1 polun, 7
Fiesta on tl ;'His, .i GFL. EBRO El .hit. AA CARLOS I
L 1, d a Jirrini,.F. Lomas all.. lid., del PLos enferma luld onjel"!:n.- G R AN T-EATR 0 ,,.lRA- T.16f ... M-2272 P ,, .
as 0 it lodenitiva", informant. D-6 I 1.1 Nn, ........ Mi KSPO. nl Dr jla l I, El honb, ,dI, d.. I" ,,,UABb ..... 1,
rc Id U B-11 T St.. 1,,bl. llfela-. RD-9232 9A Y LA OTRA ,,,, Actor. it, Cold.. car.,, SA NV& s F7, sub'd ,I .
. to e, So._ dcl A g1d, a f4alelfill Mr I-;; A ho, I- I' sla! N1,11111I... 111TA '- I ""A" I"- -,-a to Cuba VA [.M A ja ,-Id, -ojita y T 1 FI, I III, -6. I ...ol'., 'I"". .' I Ili
, I. 'Sao Lot, do Jail on 'e"cid, 2.1 A AN A CATALINA kh c,"I'l. I .
, pro. Ho, celb,.,A. orl"' U .A S11131 A A L (I N 'oen Irn
V" I NTA -n Dr int- K on,,i 'L0 .... o I to ., !i:, I 111 .1 c 11.1" ,:I 1, r"'7':;, TAK".,Wl W 1 I
1. mr-leate, e,[.rA. do ret. to, 'do L. uttlantra Ins eR.5-ro;. V "a !III.. I., F-h- %Ia,,-, (,,oWi:! G!rn: .X'611 .'N1;!"l Ahl ,,,,,,o r"I I ,
din 12 "Dl de. I,,, 1!-P 11 'I V!OLE Ill A P WE 'T 1. I, T.U- N A A nE' ULU .! -!.. Vl 611 .1 .11". . .
. I
--oo- I .
I I
. I I
. I
I I I 11 I I
I I .
I I 1, I I M O' CXX
. .
figina 24 Noticlas Nacionales DIARIO DE LA, MARINA.-S"ado, 10 de Mayo Ae 1952 1 Noticing Nacionalft .
I .
I I
YAORMACIA do I La llegada del Em bajador de Espaiia Anuncios' Ados de ,
an q d propiedad sea..' I- I .1 I I .
. I
y 00H 'N" ; 0'', N (Conflerstaclilin do I& pig. PRIbIZZA) I I .
01111570 T AO El moto deluss. 166111.00 umzual.z. descontando Ins ganit.s. IvI... tON rURO Los LUNEN i S".00. sea 39600 al one, tie deride results qua una rivershm tie I I .
TTWOS-- A.VL2L A41W 69-IM i $10.500.00, produce un Intarks dol-3.314% actual. Este as un ...'. UPIC., figurosamento exact y verdadera, cle una PROFM IONALES VENTA S
I 'fe Its .ad. It Ojje 'a Construed 6n**. al,
casnu.tAlas,. h.bl. d.orbajo r at 401, on Its, .Iquilaa, do Ins Casa, I -, I 05. W CASAS
I nuevas mulle so deticne anatIL-do. do or. ard. Co. at Cost. y Can Ins "'..;
gas as. porque .sj esto se Welera se veria qua asas propieclades, tic produ. 11 0 rA_ SANTOS SUAREZ
DROGUERIA cental .Iquie'. .1 41 I 90=!= ',,C1.dr1."CIONZ 8 rian' Do. coadl.. colc9itil Moslats- y Le
. I OT, I rhpid.' Ift!'ous. 1_ luto- U IZ d do O.A. I.Aden.l. .o.O it..
TURNO DIA Y W Ahora vnnioE I: ver I ronta neta qua recibiri at duaho tie una Casa I I I 1, -,to. Consul CIt:;dii -dCrICacIh. sources: Portal. Oslo.
nueva, mando lnltmnl fines descripla, coma Cjemplo, con una Cabala I 1 't, ,, -.11, .. 1. I. IM iV 51zio 1, -d:, ,riu der fordo, costs bafto in.
NO. 254 VWADO do On 401' a,, al c1quiler. I I i.,.'I.d iocin.. ,usirt. ittervi.
. PASAPORTES I, .M.. "'
'611triul- lod-;:,!ai-a1Z =11'
TELI'lla F4M F-5872 Lit remain del 4 11, se lince sabre Is rent& bruin tie $60.011 monsualov, : = no.. .IquO.d. initox
Serride R&pW* do Idealatiorse, Ouecianda reducido e3v niquiler a $36.00: Pero coma at duefo ticne qua I I I 0 etaltz.l., Vioblent. an .1fiti-I 4-1 Oct I= So
I cl.bl- Coloreas air. Oc...uxu6. Had__ deAcantar at 4V para gastox, seg6n is details anterirrma., ,.,il pro I I ..1osio, dsocuttaid... $29,500. ,-i" to do p ; I ; MI do Goatilods. Dr. F. Orlu. Mo.... do H-015.48.11
tarlo no recibinAffia que el 55", dela rents subre It ,.' I'll .1 I I : Golan 533 A 1411. Atini .1 interior y 1-3117- __
. a qua ha queclado- at descontaclos Ins jtilstox .a reducirA I , I I I I L. Habana. 114613.1-11 SANTA. 11, Pritrer.. '.. C.ni toda. lam
CUal Linn vez I I 11 -_
I $1010 note. I 11.11' It r.W;dfd.d- -..d. 55 M ra-totaDE TURNO R 0 Y Vii- C6.. un. l.vri6a do $10.51 0.00. -y. Initics an ties, .1 41; I .. C O M PR A S ,... .so. dI 111111"11, r "T "'.
_. Drs. N. SaAres Hervidilades con'tina robala del 401, quedoria an On 2.111 ,, anual. IEt. ,In "n to r IS. I ".." 17 ..I,.,. gr 31"d7ford..
C I I .a 7,OW MI- So Pj,-d- -an-1-1- Ind.r.
SANTOS SUAREZ 1111 dep dach5n). 1 4 it SOL4w I'll T'ICIrl 57110 11. tnue 4 7 4. L,
I En lax Eateries Unicloti. at Irmarbe In re.l. do .nh fine. urban, S A I
a.-lei. do m j. Ins atectri. del I.p,*.I. ,.b,-c In Real.. so calcul. ... Co.. ,Ia .a.- I f Debect adquirfir terreno de St.-, Rot. U. H-46".44-13"
I .
no de
,, quo I
IS t;. u._j
TELEFONO M14141 1 posteria 33 aflea.drivida'y so concede al contritaut. .1 deivghti -a __ -_ , 11 ,_ I'll quo
. I dextrous. at 31, obre at nine de IS lines, im sobre ]a Coma, 41tin Fobre I I % 1 .1 1,000 a 1,200 metrins, -- EN PLAYA: PRIVADA.
a Anuat ,.pilot. En at raso qua ponernam do ejemplo scria el 31. do $10.500 On. estifi pr6admo tera Gus Pr6xina, Habana. Linda, c6moda y
Bravo do Mass 1 04309. c i nabalCOS. .roplia C- Tlene emb rcsdero.
En Cuba no se tlane'em ottenta In depreciael6n. El propielarict vive do I I orapilciet Jardine, Agu d: llnI. Clue debe r ... -r para reparaciones y cuando Ilega a declararse an I I ANTON 3 Sn' N
r. as ... a.,. So josiinno-ente.. in"'Yend, .televih. pordid. Wdo a] Capital par no haberse .tendido I I .a .
I re,,rv, par, ,,, I ecoruau,66". I 7 Telif. 1.3377 ......... visit.. TI c d.call cre candlFARMACIK IFiN 4 : or. Ins .ch.,,, ,.a i .1 I % 1, I Cl.-d.. a )roposite 71ro Personal
Tadao I Plorma De Tor. an Co.
d:3tos dalas pueden see cle gran utifidad p de suato. in juendo,
Man rab.jax tie Plquileres sin ennoter ]a material de qua tratan I I I 11 I .1 -1 soaFrixmCT I
S 11 I I I 11 UH-H-38M I 1 16 A rias in
1 I do 2 . elfif ... U 998.
TURNO HOY'. y One lease .1 pilot. crcyendo qua an! no g ... n I.. si.p.11., de I .1 oNNONOOOONNONNONOON
..:Ilo ... a& .
DrA.PEREZARRIEfE. elm breras. I 1A .1 I -H-45,1114845
iCuinus cjemplcs coma aste rel senior Alonso podiannuis citar' En todas I ." ,r, VENTA S I UH
, a 2 77 -1610 i lea groups a ,itunciones an qua as clasificable hoy I 11 ,4
'Tihs.F 58 p I r.pidad, o.s I .. I 48 CASAS t _L1NDA RESIDENCIA
. 02 FQ -,cialramos un denominator comun: hay una orientation otimucia quo I Yn poll Q"l1Ix A,*prevalece, desde h.ica mucho tiempa. an material do legisIrictin ,a bra ,, I DERA SIN KS- md!u=.cby.d. 'ZII.J. two
I I x1cluileres y construcri6n tie --icndas, Se no hocho procilamente 1. i I 1. I I-~ ,I Clot, Villa sa-lit. to., rtutrado. De dos plants.. Clara y
- I contradict do In que so n7cesitaba, y alit tenemas los resullados. Manox I an 'bi" y ,,im,],, o W,. Vrla ,.do .1 anuy VI.tilala. Tkne,:Ire acanuil.
I 'I
I I 11 I I u of ... do y to -1.16n. v.nd. Can
,Iviend.,. posar del criorme sprite del capital privado y a pesar do I I I I dl. onih, t-,no. H-41, 249-11 at. an-ble.. Into-. Del Turn
Farmacia SERRA Ia pecterwou5n declarads del Eirtada contra el propietario: menos esfi. en Cal* A
'. 1 ,c Oou I'- Fria. Carlos III
. 0 1. go ,and, varia. rauy bar,[,. ,&,a modri,: _8WDE TURNO HOY mulos pan inverter. men ,,trabio para arquilectos. albogado.i, allipfu- I I GANGA U ado, e 2 a 4 P. 1 Telilfore, I.
4es, carpinterns, liabojaclo ,Ia [ad., Close., Par t.d.s p.rts ,too so I _r 11 11
, 1, .. -.1iti- jiiedi.. portal. .Ia. daa: _UH-H-WT-4&I3
is y 6 VEDADO 1. .vis. reg,11'. 1. ;e"i'l-ion tict..I. Y aricim. do C.t.. c ... t.. ,, I ,_t_ t.mdr. ,,,i,,. b- y oiiu,..o,,,a,, ,a houl. del rinurit.. 1. quo ,a q.ic,,,A Irnp-i.nitr ]its cruil.s. I 1, Met. Z..... Sr. Loiol.; 11--it S.
I F-6369 F-312.9- h. blAndo'es de "r, baj.i de alqui:cres". cam, it esluvipra ahl In ,I. I 11 ; -4fisi-ta-11
de lodo at problems. -1i Vibora (Se Entrega Vacia) IOPORTUNIDADI
14. as an el prerio do Ins clouileres Claude reside ,I ,ing'a do I" 11 11, ,,, ", -. i ,orsquina.,tmonell I,.. t.bli-cido tie I.).:' I
. II at. ,,I,. ,,md.r. t- hboto I
crisis de viviands, Garantia. Varit Is propted2d y tole: VACIA
I p:rart-ripiciar Ia corstruccu6n es to que a, require. B o'n on chm. do Re . Ci_.,.ib.h. i.lor-I.d. 1 .... as rioe
i ORDIIIIJERIA- FAhmACIA I 71 If ,c criod... tor.. lac'.. 3M, -.- I
d to y tie am4nazas. no es possible hablar en sorto tie prp-upartin
C__ 9= F=:t F=1 P=1 i aficial por ]a vivionda baista v por el designing de reducir el cosla do I 1, VItarriba. Does-. Pir .... 14 Lib", I T-d. 1-1.xx .... 4 baults.l.ow
I 11 d. Vilb.c.. H-41sit a bad... 2. .1 ... U. .11 I.n. do ".
I 1. vids. El .As ritafli-scin Wins h.mb,,a on ... ed,. ,an ro-Ire, ,a I I -_ -_ = "... MI .at,. I.bri ... He. C.U."
), I
LA MAYOR 44 SOWKNOS I- -1 I- fig VENUS EN LO MZJON DE Slli- 4. Colombia NO 54 -te, Avioddox do .
,.= h r... ,nid-el.. nour.ific as r.-, Aflad.. Y Andricit. saract, Robly.
A40 6 %M-474? qua P rM.s.n proomarente Ins rilquilares Ins quo deternourion hay r[ r a- i, 1 17W 7 1 I I 1) L11ais, ,I Ttlf. 114193. N. tole g]6n mas Ia ivo parai Ia -dadcrilit (:it malaria de costo de ]a vida y '7 ad,.. ]Rrxcl. Sii..- F-Ifid-1 t,- ., Pti.d. -es. t.d. b- pool.:
A-1 I A4402 a I I .. MS. I Ils, enur. 11 r 21. Asia.
polit at ,, : ... H_4714_4, 1 Call, N N -2m.
Cit do .der rinuisitivo d di icr I ,, , ,,I
T I 1. 0 .1 C . . I I I a Wart NO Is. v.d.d. F
Una it. ,.st. inteii vote an favor tie In propieclad. -.,tib.iA i I 11' 7r ,I I
coma Pecos innovarinnes Industriales a distribute an a, ecii. social ; I -11 I ", I MEJOR DEL SEVILLANO
cubano sumas enormes tie cleirro qua hay se a I I I I IMM1151111111
neuentran expWartles I c I .11 I Jacill., Portal. sola-Cliad.l. 2 -1101 UH-C-461648-11
.a decirlichumente negadas a inmalarse par completer a los qua solo con '' I I 11 4 4. boon -]-I.-. cocirs, MO, barrio",
an On problems cualquiera zil potential tie astinciala y sit Catheter 1, I il i I t..d-. V-1i. : 2 6. J.rs. 120, ..it. G. I I I mills 7 ContinsaW. $9,500- Ruit- 15 'I. tie Won Part, conquistarse Ins sImpallas de ]as Irresponsables, aunque 11 I I S-111 ... y V-7 tonioloa.
at Palo se hunda. Ya estA sabrarl aqui Is actitud despreocupad.i y frif ,' , I I 11 H4701-0-12 i $450. RENTA $40,000
. Farm acim d vola an materin tie 21quileres y tie vivienclas. Hay qua comenzar allIfin ,,, 'e vende edificlo. modern,
. din a tomar an serlo un probleran qua done. Importer par igual a ricas I
pobres, a gobernantes y a gobernados, a propietarios y a inquilirfos. r, 3 . I I 11 --to haja comerelo y alto#
turno H O Y _1 '' I., 11 I I 'I G ratitud al ... ,iApo. alcluiladicis a 40 y 45
1 Pero par muydi' tintas razones a Is, qua alegan con frocuencia ]as sgi. I- I
adores profess .notes y Ins closapronsiviis 2provechades de Ia dernagogia. I I I I 1. pesos, irente lllinlsterio y
DESDEjAHLA A rASEO Do W, ,I, ,;. '. I (C.latizen-16a do Wplis. PRDIERA):
, ,' I I I I I __ ___ Terrininal Omnibus, media
1W ,
Bern.- [)bj.po!.. M-2142A boga por una m ayor ... I V i""";, ,, ,_ I I ,
R7' 'PRADO "'; ,,,, I I I I I 1, """ P "Ph"'r ..... ...... ........ cuadra doble* via Rancho
Merced X _P1%, G ....... M-9047 ., _,_,,: v In it Boyeros, Pozoo Dulceo 155,
11 I no. d r-lict. if
1 '. 1, : "I 11 11 rl '. Par "'oruirl" 11 Out*,
Acosta N"13'..q. C.crip-tal. A-9110 1 ,:j: I i, .. as I I's, pro- -5858, ", , I 1, !_ il.". at. iiin at.. do -.1 -I entre Desagiie y Benjumeda.
S. Ignacio NO 402 e3q. MuraU. M I i t" ; I I pl-l-Ii.. ri coartern.dris
S. Ignacio 54. esul. Empedrado M-3630 (Contion-i6r, do 1. pig. PRIMERAI 11-tIw, caribiijiodrr it, Cuba on Mo. 11, _., .. Pat .P,
DESDE IPAS 0 DEALAIRT) lPRAUjWta- 1 Ctd._; _.TI Prot-[.. rjd;udoCtor.JoFe,, Agustin Martinez, I t, Informal en el misma, Ears, .1,
' I I" ni6n publica.-if) Iltr.,ftla.lov, pro-'
an .... o i't 1 1, 1 1.
VE miat. .,- ral _c 1.4 PADRE ARELA (SELASCOAIN rurrid parsonalmento at -b. c d I I 'to Cultural Cu- I ,idepte. (Empecirs6c, 410).
no-Esparrial; Agustin Martinez do is .,111 I It-'; 1, i .Big, plomero.
Pasco de art Virtudex.. M-BS83 Urn tie p,,,,b,,,,,,l ,dbd, do bin- pnt,. piresidenle del Centro Caste- I ,, 1 Habana, Mayo 9.
a .; Lojenim. Illin'; Jose Taus Arrull w,,W-IG do I 1:1
Industrial cast es7. a Neptuno. M-42771 ,enid ". I I Sehor Director DIARIO MARINA. r
Ave. do ]falls N 513 :::::::... MA: .I99 I y a 1,,,,,,.,i,,n.e, a laud ,,,, 1. Sonfucericirt C.Wa I I 1, ff'46544&10
I i ". a no; eos a,- ", I Prod. No. 551. Habana.
No 6T ...... no. d "t N 'u. I s un- I 'I. Pero.. do 1. B .a cfiC.C,. Ast.- I I 1 1 ; sus brilliant. -1
'I que reprosentsba. ad. I I I I .,:, Felicito a usted par
NO .80 .............. M-4184 lichen fui at It _f I I
iFri No 452 esq. Sat LAzaro M-2292 par P notor Antonin Iraizoz. emba- c; Id,, VV.,nnc,, Zohlcta, do 1. So- (I., : 1 I : 11 I'll, I, _; y juiciosom comentario. fn torno at
dor tie Cuba an Madrid. quo dentra, sconbvari*2 de Braeficencia; I I 11 I I I I I'll 1; I -, I I vulnerado derecho de Ia propiedad.,
Asuila NP-1002 esq. a Vives.. A-7977 I 11 I I Sys, J' mi I R-IddnVjfi s. C. represent.- '' I I Dr. Coodur Sat RESIDENCIA
N arlis v Trocuidero .... A-6410'd. Ivaco dias hiii1chrad pars Is capital i c 16guede Ia B nefiacencia Andoluza; , ,r' i: , ". I :
San J It Lealtad ........ A-3353 esillihola at a ]eta a presenter sus Rillta nr Gratis Dope,, I ". I , L 11 Habana, May. 9
a' B president, de ; 1, I I I I S.ftr D Ce to, D'LkRIO MARINA. I '
S.I.d. T Lashed M-61411,credcruciales at generalisinto Francis- a rga: r ;,
car," - -- Alluras del Vedado
Monte NO ON C At'. n.f, act Cas- 11 1 ::::::::: M-BO76 Furnace. I ,;a ,a.. do 1. Be CGa ,,I.- -Ial Prado No. I
La Mur ,uesajde Viallises, qua lucia __ I I jqa, ,551. Flabars.
Campaterm v trodesa ..... M-7724 Iuna.I FranciCOVSaralcgui, prost. ? 11 I Mucha San Ida comun y realidadeu ria.,. A_ Kah
Gervas y hialoja ... U-7954 On trale i a via a on or eige recibi a to nt. a .at ; Nicolas L6- I I,. Los., all. .U-3G44 at desernbarcar un harmopq arno d d, C ,. ..a. I -- I I A I clortas reflejan sun briflantes edito I ,il"atc-setupla -Idt.dal. 1.4Escobar Lavinse ...'.7.7. lC I a m I ; r ales Sabre Ia viviencla.
. laveles rojos ) blarargi Racn.d. C n oez, de 1, 6catteriad Burgaloon tie Be.
Indic, 71, Ball. Corrales .... A'7733 I oncia; Mariana Ferrer., tie : : ,' I I ,. I _. I Dr. Jacinto Pedrosa Va. also&. y teadl.. La-lid.il.. js
in v Poetic, ........ -455111 rotor as ic P 1. : I I
Oa 'Arac numin uex, to- .1 1 - ", I
.. I, ,',, I I _, -, :, H.b.cie. ..yu 9. :L.. Co.,. I -Ill. .ead... ToJwasc O .na ,.l1n.'%'.ad'. 1'. at de -I... ......, I.
I 1, I 4" 11
.Padre Varala Virt.des .. U 50M an jn o do do .1 a Asoclaciiin naria. a ... ... .. I
We :: M Cohen Ins Q xl '. is Soft- Director DIAR10 MARINA.j ... tr- .ban. ,bi-, .= ....
au=no Z persovemods -SM man entre lax gas IsEVresidande de I C11ir,1 Esp;T.dI de _. 1. 1, I "I ", ... bl% 'n p.r .. I "o-tt160 .............. A-72011 sefioras 0111a Forreen de Mendrodez, a bona a, r E. el. .. 11 'p Prada numem I.).. plo.. do .-.. Mo.
Common rio NO 214 _. .... M-7OH) MRCMrita L6 Z tie egarrlMerna: Cavetano GCarcia LaGRo. prosid.nte"L I I 0 I
DESDE'PADRS VAMMA IRELAS. III. arl- Ver-ro, Beflor I juFelicito crated : 1 ;h.. -... also .. I.- as. ..-..
honor act entrot allege; Enrique sto defensix propleclad privacia.
OAJN) BASTA AVE. RIENOCAL rfla Monicud- do Mae" y Ia seriora Ing. Gaspar Vftrizu C.Innazzares, tordia. G ... ,,U.. Do*&.: W-461L
WFANTA) Concha Brunet de Bactilb., espod. Gancedc. ex president del Centro tie I _. .
.,;Cargo entes; Juan
Witichno G6 I ofictral minisitra- I I 111 I METROPOLITANA, Habanoi, AnVo
me' No N real ante del Caatr.And."Iur. i I.
San Linn No Oil T...........'. MZ ddV *hgaclos do Espafia an L-a Habana. vi BeaSan Rafael lea- U40M S. S. G r.i BarAlb.r ....dh... do. Ia o -h. data ado tie In Cruz I~- g.-Direatcu, DIARIO DE LA UH-C-44640-11
Oja Bernard. I I NA-P.a. Marti 551.-Ci.d.d.-Fa.
A- Men aarl ;:. U.SON tratilarLid. Montreal. 1. C
.a., J Fo ru "'lit"' on "b';
. i Pard a. pro.idents del .I.. E.. I licitole muy mr.dialmente par sus rat
%gndu reSitim ..... ... U-303f c6nsul general. El seficr Baciiibar, zoned as adituri I" defendiendo le- PROPIA PARA LABORAA 1111 quedaurante at tempo ye he parrou- gariol: Lorenzo E-st6vez. president jitinno, dorach., p-pird.d.-if.) Pe- I
V-I, Mo "' U: ,,, .a frente de Ia mbojada as- In Sri.ladzd .n-pC,6. Arrant"; re Pont. filaucan. TORIO
Infants ,0,1. J., B.Oiti etii doctor Vol)cn-la Arenas. on ,,prCs,.- 1 o cualquier oLrq negoclo,
Hospital y J ... I or ......... UM3n I pohola ha sabido granjearse Ia Stan- tuci6n del "Banco Gel J I I I I Men residence con 5
Ban Fr.nico 799 262 .. ...... U-9.268 polls del Gobierno y del pueblo cu- ,.as-;_uMa B HABANA, Mayo R-Sr. Director
M,.Im. guristain, Juan Comal G arcla del
G6M NO 1164 ... M-5271 It ... 5, .at C.mo .1 recomocinniento de I DIARIO DE -LA MARINA.-P.se. tie magnt
DESDE AVEezKgNOCAL VA : Mo. proside.l. del "C..junt. do Marti 55I.-H.b....-Folicil. cordi.1- I habitaciones, 3 hafios, terra.
g,,lit cci hi5pona do Cuba, IIg6 a.
R'. A...XAR Ca Iles Comerriales"; cinctor Jos6 Ca- t" I 0 I .
TA) HASTA it at propio avian *:Iberia" de Madrid, I 1, I I Monte sus brillantes
Juan Delgado v Libortad .... 1.. i.j.i dande permane ,pote Diaz decono tie In facultall de I al.,ticulca adit. i -1 gar.je, etc., on In plan.
. U.RR94 C.Meclaiiind. con Ins alto. fcrcl Formacia, tie [a Univeisd.d No,,.- CIO Por U=M an rifles defe.dind. logiUm. dateCall, N 455 ... i aq. S LAzar I I Cha tie lea propietarics.-d.) Enrique, to principal v sititann, simpli'it's del Ministatio de Relaciones not; Jus6 J. Lo Martinez. doctor Gar. 1. 11 induces. .
Ayestar-An NO 8211 .. ..... U.1164 n.a t ,.[an,, Hc3f Martin, Francisco R, Jri- OK" t I I sinto con mis do 200 me.
Avo..Menocal v S. Rafael_.. 11.1718 xterlores do Espana. 8- madisdo, ingericro Sorg I. HABANA. mayn O-S,.
Int NO 254 entre D yE .. Fjfl72 Antes tie emborcar ),or. F,, nuov. 10 .- -, I L DIARIO DE LA MARINA P ci; 11 grades. Calle 28 No
frosoNti 12116 .ntr, 18 201: F n4n G-rrui n rBahibar far- lack, 11 ._ %ir,.,td 'roo Cua
deatino, don ,j SXu.d. Casteleir.. el D .-H.b -Fell ad 856, entre 41 y Ave. 26. Alr No 47P aiiq 21.. F-AI72 on-r- part I. ,mb ,da aspoL al I de 2bl.d.; doctor Rafael M-'t."u.' I , Marti 551 ana ri." do I I 'nt so lure@ del Vedado.
ell 11 :dil'ara deal,. ,in.,
rall: IS NO 103 e.q. M r:A124 Itilaliti.,1r, i'!'Jr.: Rairion v Rafael Cifuentps. Fp. V par civicris aiguantratox
, or at Ir a lus Was conmem., i I ropiedRd.-(f ) Gilberto I
rallo, 93 ,sq. I ........ :::: F "n tiva -_ doion do; Castillo. Martin Lhraldi. :. .,: Precio: $70,000.
rj]1: K rpN v' I OPent c 0 ',' 11' r-PAQ7 pop oreu.. rami.ri qua pr!rW!'%'Io m- lei, do Pro.,, del Ma,,,Ci. do E,- 11 I VEDADO, Habana, .a -A277 ds del cinpurriterillrin d V 0 15E LA I
C,,,,. .17 101 .,ar a P-*Ie A F-- 2940 tion a to, ,,,,n it ,,, I ado; Juan Marina, Sacrament, Mo- I I so Ignacio Rj-u-D!VR
VTO _! d-a MARINA.-Prod. 551.-Hob.n.-Es Uff-H446049-11
ORA. .Triarx net moNTr T j D, .1, 10 s u I Mr., di,-6, of,.$ ru" y senora, Antonio Does mpo y
PAN'TOR PUAREZ ,a itiao Erafi. an hiibi. -,dit.d. sail-a Git.dalupt, L6pax. Jaime Do- I t 11, I digna de lea mayor. elegies, Ia labor I
,;_t. -B-1"2 1 art a once an L, a ban.. so hrut ,I,.- -'oguc C-Mila Ctirteii. ,,g.rid. Joe I 11 "I q .11, d,..,.Ilacd. el DIARIO .1 .
,.,.,"' G- I I I en
10 do Otu inuch. ,s do No% Joe In Polio" S.orat. Nor! ... 1; doctor
b- Estrada Palms 1.1411 tin Co.,. an a t. , I .
. CIM, .stlgenta do ]a Emb.j.do. .. Rosendo Docrog.nis I defense de In propiedad Deleadiando I
I do Octube. Ave A_ T:.,;,; d lane .1 11 'y CASA EN PLAYA
,d, Tel.,Lg,,I.iull..,ind, 1 Sr, Mant, o L I "I Ilk
_,, ,let Riego, join d I Ia propiedad .a defended a Ia. closes ,
Joan Bruni, Z.- T- .. I I., It an; in ., Int.,..Ci6n CIO DIARIO, %to.a.l.,16 I I , ,
.... X.,10,, j ]a Moral a conihajador on nombre ufttro .1 I hurnildes.tSin Incentivo no hay in var11 do 0clular. NO .197 '. I 1, BE TARARA
I ... -11' W Miguel Espin6s, don 2a- I'll, nistas. Con incentive
r do Ott"bre v Prior TA411? I I I Pdill. dlrlllll or J.,6 1. R 'C"" Yele 11 T _Y :to
Aynav v -797n ul I tondramos
to .I a 6.6,bim Ins -icMbr.s .
,,Alvaradet (A AOlOl.Y 4 n ,,!I',r e.',!' l.np.ul"' ,- .' d.eI ". I( u, a Can
Joan .sda ;or AOd,.de P, seficre. R.bazt. Sort.. .1 bundancia ,tie viviend,. to Qua trae-
a. S z I 'A Worland, preclosa ease ales
!cs't ,oir- 12A fn:14W4 don Jos& del Costafto v ulturouni ,Ia reclucti6in I , rA utomAt camente Ia baja tie lax,
Calincla Mart N.,,55 (III Calvartal don German B-tilitar. Juan Emil. Fnguls y Oscar Cicarn; I _.
ric-te. a. ja ,:; I I 11 "quilere..-(f.) Ricardo R. Arellano. bada de construir, toda cits.
CERA, I En cuanto a Ins ambajaciores. entre coronet Alberto c Car I I I
Ca del Cill"a W 106 1-7777:otros, Cuba recuerdo gratrunpente to$ tie Ia Marina do Gup, ra. Manuel Lo- I F, 11 I HABANA, Mayo P-Director DIA- I r6n, con ladritlos an Cultures
RlzarlA zano, president do Ia oocisciiin tie . . . I gin estrenar, fabricaci6n do
"Iad del Cerro NO 2203 1: 11 nombres de Gptlin de Ayala, de Lu on"; Ricardo Ca- V RIO DE LA MARINA.-Prado 55 .- I
. ciann L6gz Ferrer, do Alfredo ma- AlmacerilstaS efdo Tb.h d I I primer, compineita de sale.
uua nuice W ?24 11 do Main y Mendex AU.' action V,' rPc'SCI,'1e i" ftirl.rito .. preselate cornposiclili WrifIC& sociestm tres a Habana.--Su civica deforna derechos
rating Ira.. (pol.tion 1 ,-Iegul, .,qua,
Species do 1. 11,gads, .yer, del nuevo EasbatIlader bi..
clarion NO 602 eso, ,", V, i:, ,, ,,.Ilid gl ,,Ue I.,.uir ahora, I propiedad enthusiast aplauso do Ins comedor, free habitaciones,
I, ,r a I I hat"A tie Coma s oil Its tie Comercto; pauct doctor J. P. tie Lojeticilo. .
Calzada 0- Pu- e ." 7 r do do. J n Pablo de '.1 prrMd,.ffae',',.h.C F rancisco .UYAN(V-1 AWTON Lojendio: ClIpInnnuitico tie brilliant Ca- A ],a r n ud.patete superior,'aparece el Exubajador tie Cuba an Madrid y at general Enrique Loyna. del Cas- que han invertida en act propia Palo cuarto tie crindoo, bar, gar&,K-2 do; Lu "" Antonio 1,1 to, .s. I in I conflado. an garantias constitucion2mm Fl. J, je parts doo autorntiviles, con
'onto 't. ( ,,R7 r era, Miciad? an 1930 con el number Lail a
raTcep 16rili'll ,1471,1 ::::::: : ,sn1i, acCS',','a11z: ,,an Td,,.,,,ru,,, tillo. a a too nuorqueses do Velijacs, on tunliIn del Conde Irroij, Encargadc, tie Negoelos pit Inter an
. no ,,'no de,,suapromoci6n, y desarroliada qua 10 cansipliancri on In.-(f I Ink Goyri Vda. do Ris I "'I- facilidaulas de pago,
I. turidas on W.hung- )driguex an de Fpafis: .1 Centro, nuestra Jefe de linforralaribil. Soft- lilanuel L. del Riege,
Munielvd. X on is n 'f'C B"n"' R' EPafiol, doctor Madan; el latroductor do Exublatladores, I HABANA. may. R-Dir.Ct., DIAru 0 V-I. Grand ... l!6,,,iIze Nd,:l in"Inbr.eirdel DIARIO, junto at Presiderite del Casin.
C rl cortlevidou "d ,-',,A.Ci'." Contra .I,,,.; .1tor F. I no' -1 pfiblic.
. 'a It 6. Tarv-6 No 7n*::: X:2s," .,om di'.' sl'oin ,.I, o'do. a compofiero R. Samoa, en el Club del Aeralnuortri- 3.,por fil time, no. ,lot. do Part. it I RIO DE LA MARINA.-P,.d. 551 Sr. D O RTA
n.l.,e, NO 79., eaq. ,,::: ;:n,,; y an el propto ", ric. Exterlores I qua aeud[6 junto &I avl6n parts .aludar It distinguldo tilplornitt cu.-IF'ift Buendia.)
: ,d cM a .gmg.d., at Prot ... 1. do 1. Can
deld 'i'6' rr C111clin; Jos" o --- H b.na.-Su. razonadas articulos con.
T, .... 6 10 241 a,, Y Co. X-2373 ha as ,Odc o"'p.
M et N* 'Mi -ibri It, O R Cuer% Ide.s.d. staq.as ultionct, .ft do- CriAtins 433.
I ImIt.J.cut'r Y reituld. ,iila Porto do In ,,In
Rita Y FtI..Che ,b a. L. Habana, director tie .on. im,.guAis rers.-hda: d.nd,,. .iouras, Moo ,.1,,,.,s d,,l i re.h.. p,.pa
Herrera NO 1V7 -r, rloo.vide. X-2318 Relating- Cultural". C. .,jr,;I, 1 0 I W sen eja fraccionariAn ... a', idad y c.p.-and. din- Tells. A4771. U-6530.
10 leist,,," d,,rl ,-.,qu,,Xa,,,, ,;n dads el actruer '. ,a r:, ":!A e t* on out cl6n ruconatitucionRl v anti' I Poll acto t-tones prnentes. el delegado senior
B.t.-ett,"'T "NVI'teeii, fill 122 r, aa"', orb __ ,economic. contra incersionism. C..s- ,
AN A It .1 A N A 0 ,do In. eI Pr.t-.I.. 11 1-11 pi-Wenw de 1, A-dernt., do On-, Gonzalc7. y el
Wind- se ,bstu%,, geniimente tie Art;3 ) Letras.- don Elicj, Argue- 5 __ "gund ': 11.Olln..6 ,nan, que. tructivD. onerecen entustasta eloln.
r a' s 'L u- ban.., par I., nort-morica
rAVlAT)0 -s a ]a ties. I a,!', it',] '.'.o'a',o"',aCpubl,,o p.d. _____ 6. drl..par. rRFMERA) a
C n .irccr so -11.Mri, .ficliil, 11 -- --
, "" in ,urc. .emn ) UH-C4274&11
PorT rn. r n ISOF d a ,,.,a ,croto rel-o1k, tie Ia
-0- RFF)FN- prema. dejandu Ia acomunitoods con- Rpiresrittichill religiii. e.,;p c ;r 'el a% tot. j4ato a Ia pista tie t s Estados Urudo, on cu a. In rur.W. a1c.6m..,7ara suam" rapid. cluclaclanis consciente.-(f.) Juan B.,
-I.A ARRO .,' adardcsp-Vs cle I Al rvcilounag,, i ,let d-l". st, he ,,giote.d. ult,,rn.an to 91-11 -i. C.a P s. ed, d.,d,, so .: Lris. .
CION. LA A. .4 iticAJ ,4 let -t "?c -"I" at, ,V exonsex SANT
TO ARENA CAN16taff I ,,, praard:,,.',t olC -Irs. Is.- ,d,,, .,-W, Web- on. -,. d. 'P -t!,'_cru..,l6n d: ,,,.a. do monatias taccionaritoid' ,erte R,.n
1. I Padre. a 180.9320 blpmerfli, ornocionad, prr Ia bea1-ij)r1,rnlrr.iM,.icj &- ,,cut. it it 1. Frolon iir-,,Mcri ,a Casa do In OS SUAREZ
C Oco.al 'e. 1:1 alto per-nal Eaab'? -dda do l One a Tambt6a exl0reto el cirricturo"Martf- di3tw, i ]as go.9fiones realizadRs cer-,
Julia All. Ed if' Noguelea. nida JUP Se It dt.%pnsab,,, ,I dad o r gular., :rlvgi du Con, ,,t- disti- Emaft. L., H bano .... u, ,, 6 .1 do Fla delf coupern R Ia c.nf.,,..n rez Sarnx. an su con,,V--C-6-. Con on do urutuluctrot- baAC.,.. ,Bd.C.-'
Ouerned. .... I I ...... RO-7133 Lcijori- p...ure.o I.. sguvols fit- gd.., -c-dinteir. p., ,I R d, padtla ,,,,, ,rle par. ,-1b,,;I ,rru.j.do, cle I., M.nd- on rimer i pe-cidistas que to Casa de Ia Mn- clast an New York y an Miaraipara Reparto Mendua
L. QuIlanct Y Camps R. On- It biriu, -StnM .na gan itati.,f- '.1a cf-- R.,. -I., dr) .1,glo ad,, 0 gn pin S mumn-it Podiar-n red. do Mixico. par modiacirin de.facilitor at terrible, de in oneda uba-,
can RO.p22fl RI fusar lierri, cubano con moh a Belen, R P Jose Rtibirtm S. .1, do FC.,,.. Conde ,I, xxa, que du 1 g-'. Par. Vu ba- tie Ins n, gerente senior Rodrigo GdoleAlria par Ia americans. Concroland
Ia C i to ...... ... I ran ""'" a a 'an M."". ratio, a "
ve. Omen y Libertad mi nomlartimenin corn. ,mb.,V.0d I o-ticino- de In Acadernia GIlega de li atisca- de S S German Baratta- ,,,,,,'..r de' Ciatuentreari. do In I do
E",y rou, nfreco!, 1cda close de tacilidades M- informaci6n. explictS C
Buen Roll in ........ nd-1190 'rrap,_do 'Ia i'"I'l- 'lit Lengua: N1 R P Felipe it,, Ia ho \ra_ acnaedo crean, cararluid" depandencia y tarnbi n ,line ,g,.*d,.,; ra tender Ia acuftad6n do nuestrinacuestro ban,. Central. qua Can fro.
,on 'uc .a n. brindo -p-- onconeclas, at 1. C4,is do Fil.delfin .. cuencia nuestros tourists poseen bi-, COICURIA 555 y 557 entre
,.,,X.In, y ,.u, ,C,,.,, ,up,.u.-ti, Ia, pairoija,; Tl it, N, ad later .: ., ,-tot. \,ii. quo no 1, pra.,Oh os
Re aft v B Rot) Larrazilb.) tln-OIOOI .' asuln lg.d.s par In R P Jaime A],., ,1 p,--utl d, Ins rM, c do Ennin.j.da, .1 ... C-1,010 y da s n dos cu -, cattivicte an con icianeii tie slender lietes cubRnos an mementos tie an-'
Anett 10 ,Redenel6n ....... SO-0025. tart.. .11 Iran ...... 1,. P1, F,,i,]op,,,- it oy P;irjo del 01non. r,,,I,'.o ,, 'I at, .1 .,u,tjt.ir ,sas InO Ave. do Acosta y OTarrW
"Miir o ,Morcnc. rI caric0le, A con rapidez nuestra nueva ermsi6m contrarse an ambas ciuciades rurto
Ron] NO 6 B do Ia Use ., VIO-77AO ,'!-..Pt'CnMitc." E ." ,on I p ...... I 1,1j:dl,.- 1,,i,. Ar. jan rW.ira, PI ase.sor cnm,,r,ia -Cuba y Espariii. asi Coma par el .ita I Aclarii el Pr"idente del Bainca smerjcamas sin = hacer us. ,Or
I ..epl No 118 B Ln CIbR S-27A2 1 frime-Ccotpor.671i'de 4.tuirios y or a mut-u-s'd, La Alf, do S.Ior: J.Mn, Cold,\ '!
. "QUgIdArOq T RAP, POGOLOTTI piatiole. X.r. qua .Mbas ratelool, so ,P, rna '11'. J: ,T,,Or, e BCr,,d,,, cus- "illor, Jfe do 1. Ofietca do In. do I- misibn diniornaticR ,espancla. N-ional que con asa acuilad6to cirlct. oniannen, y ahora podran 2 Chalefs
Calluld, 5 1. me_ ;I d as y ap audidca dract millemes tie pesos an pleats de aeudir an New York
I N 7 it" a cornpren an y se cnanpeneirei sit to gl Cs is it, Rc no R P. Mrr-iar .. Y Pr-, d,,,ul Embjq., ponunciando lire% E L I I' A'
Read. I ,I .. ,a., on do Zs rint nriq- 0 Tnsr 40. 20 y 10 coninvot, 0 qua noti de The Royal Bank ,,,, ,,-= -', $24,000.00
do Qum* BO 2200 jor Eitcbon Ri, .. S. J d ,a, .1 do is y ,I it .or Cos. pan,, luindis at goner to' : turculard. on total car as& close ae Guaranty Trust Compar
Congress y Martinez Ortiz. Conmrrancla Congrocaciiin Alariana do La Anon- on Santiag do Cuba ,del Castillo. at .Ccicib Antonio y ). a] 1-ing, I
, Reparto PaGoIcittl ._ .. 90-73131 Entre '91 gran numero do persomg- tints. Ild.y. Clio,,p, ad, So Taasa, I Pr6ximo hornmaje trubajitilm, ,to a on Madrid. Y pizzas fraccionarias science a 16 mi- Trust Co, cuyos tres baricat'-podraw Uncs desocupado
, an R n*, ropio doctor Lojendi.. I Ilonez 108.000 posing. incluyendo Ia hacer al canje cle Ia moned. Cuban. BI 060 Houtcr $90.00
ve, Is y B tip A Amp, Line BO-91144 lidadez qua &yet as conegarn an el rn-ra ,to na eri- Entre to So p-yCt.n lei PI. ,-6.r. do L-jendio. el general ruev. C.nteccl6n. 1, i r 1alornerican, y an
Hab. No. 14 P Jahmaniuss B-1823 i acropuerto gar, 1, ,.In, ,n, nl! .., ,nl....I.. Cie In. E-Iiir, c Ins So u A B nusnto a Mist. .
E rise .1"nuavc, ambapd., do C,
a, gd.o 1. 1, ,,,,I,, I ,I rm.r do as Eacuol'; ja'a f 'j- it Ia doell R We Me R. A crican n
I, "Re a.,
&I 38, Arroyo Arcrass . ,ip.fi,3a L. Habana 11--r- u- ban- c'In "o-' en"t"Id.. 'o. riNploct Y adh,'r,.' Courpuesto coda uncit do Jarat. a, I ci routriss. -peci.lonente de nes de Mander igualcumte a Ins tu, tr.b. I .ri..?dcS Rafael, R. P. Angel Ca- as .Oc,.d.de. Cr_ t ,,. I-Chl or 'to -0-ndatine, a Ia demands tie ran. Bank of. Miami mistrin
. the neit No quele quo ofrec-rilin be WIC ..',r din, portal, stila, cornsidar,
. a do, troiI. no Sch sit ; n P. Efron Put
P. 41 a I Ch". I Callum do aai lfu .-t -: d;a s. tuna vex qua at 'I" '.",','._,0.'a *;."'or' 'dCo .act bafio auxili I Alt ,
dXAn1n ja ,a., tie Jckel, el Banco Naclonal ristits cubancs. Dosch, luego
. LA 1111,111RAJ IJ111 1 JO .ga;yimunte tie I Oi rn Alarced.r.;
CO.,. 1. di :. 'lg .,d.' 'i pipol-m itico hipann hays I do led ami hacidendnMa.- PI" z .',,.'aj'a baiio Car, coc no. 03:
13 W I 'v' I I ..t.roll Ia, cid Cuba, segun manifesto zu, presi. el doctor Martinez Sierix.-diel
!A VII TA. RAMAN.. PLAi. lrt b C r"id.t. do NjRopt bl P.Actuilin. Sangho. superior do rlis, ,lad -3 Carlos cradenciale, .1 ",' eque Us ... up. I"'. T.; P dres Paulcs; a Chou- ,rlat th, Ia Republics, Rein pro- 0 I dente, doctor Martinez Silcox, So pro- de monedits, hart previo, 414 ornpleto. FabrfcciIA doctor Pedro Hadrig in. R P. ifilari, ast anaft.n. to. fell- par. $a
RAMA T CLUB RtV1VI1 ,c r deie ado do Ia Obra ,,.'.' 3 Poll one rondur un homenaje a nuelar d d I =16n moderria. 3 a5os de toWd. le a t-docto, d. embeldricas d,,, 11 "Ml - crectuara on el PaIx- atrns y I era Es p I ., .1 ,,,
.,",,,,a,nC= 11 1. -1- wi, i a I It crqb.j.dco 1 Ac6s inset Marti an at or6x an impuesto de exportact A que I-,-,-- 1- 1 I~ .
I!, y Cal RM DO.. .c.1-i It c a C ,,, n M o" P. rgqualo,; R P. ,,_- ...... ___ .e. ,ee Crt. del ared eld .
Al0 CXX (3asificadom DIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 10 de Mayo de 1952 Clasificados Pligints 25
A U'N CI0 C L AS IF ICA DO0S DE U.L T..M A HOR A
VENTAS VENTAS WE NT'AS- -VENTA-S I V'ENTA?"' VENTA-s VENTAS VENTAS
41 CAAS 418 AA 1 CSS 4 A CA SAS CAA1 1 SLRS 41 SOLARES 43 SOLARIS
CASAS 4S CAAS !8 CASS 4 SLARA
:-2. 3.... mlo...Inversion*sa Inver[si[on'00 Dl..l~d0~l
Ineriot'ersItesinita stas C Lnesinistas
Alho ~lSCi pc. dloclnta loooaa., wal Al hoc., cealquilm opiea Al boxer Canqde op" .,U0 '. If~ll0l 2ln Mo on, 2Ia02ir
cl ~ ~s dn co3ior.o83od. 0.1.0 111. L Welo A o. I. e .cndclqoo c~ .croo caegad r.r....... -:!. I cln diC crrior cladO.K
A-nId ?a tl AlacITT~a o nIneve
la.W -I'.rCit mI~mhroacnI d el olqa potn hlacan dIl Interview D E L API t
oion do mlayor cgo o. 5..01 6 N.- ao oo ooo d. o c maor coqao cdofr c orelen19~. -32 ind ordrclod SEooci amao orai
_________ V2.LAD
-L~a opraonswiaroias o do A 25.(~o~) if Looeain fo-dm Lsowcoe oboAal P4P4DA 11 ol~~~a 1O das opAiior ooosaoroa
d elr H -4306-48-11 .O IC lo A T C i I P l i l 0 1 . 1 c. p ot ad oe.0. d l C o lso n
par mibc Ccigt roarL 314112:1. delRA 'IEDAD() C0140oo VadId doR~o
do n a T H-1L39 do48-I P08iro nd a pomelllo dio a] cnaodo-qa doInPopsoa, niale
oh 0:.e In 0010 CyoO 0111.,. 'a MayorA VarbOC I0 a,, ,it rAct di i maD. I.feetI ao loleocool. Ork ofocan In la 00or uam
a. C.l d- Was.- Immml .... as ao.dlqo. 0 00 -21li~AA A0Ol0FBi oAF59
miii._r iiui. leoalo u-a Ioo~ o uoc
CAANTCiijp 00d0. t-ITI1'"o" 000 ole."00 0E010000KI ilU ONAii-cica -- --,i ..I .....l. iEtE.O TERREt7
SE1 AsEi.. ABRAHAM LINCsL fl ,,C'CIL AL itLA -l1 1 IIIIIPIEI 15228RT V2IL II.
Ra. tOob~oc hnNSAIOO~O il VEND -4,4q( orolooC PIe
oolooo1143R-9- J-, d-D IC _up Ali u0u0u A.11 I (1132 39 Cao 'aiPllosaOslfp lo 1.00
SANTOSSUAREZ~~d ao~ 100010.1 10r ... CAS- 48 C-A1. i
GAD,_i_ V_V j0 INA VE TA PLY SANTA FE,,, I A.'n. 0. I0 ...OO 000- i.V nt eTern ,R"
did..___ Hloo Oil d3 lo ......... OCINcCO. 11i .,41
Play, ,~ O~ol o oro -_______ SantaCII Fe.. $9.AI0, --W.10 j.,ocl~l ILANTA 0R CI S 1~~ V NOoO 01.00E.1,0
r1ol0.2 -1C 1,,,~"01 p1 I ...r l11 .I ~, 111 delI aiI P.Y T R R
$i CR Ic R AIN A. C'005 cL 1 00 N '2 .IIr D41Il 1 1 rd t 1 .d ,doAL T A A A I ,% 0 AA '
I 0.- a il 001 A., oooodo I0 gedo.d' yaoe co eoa ll~cclaO01 COOCO 00 L A C DNTlLC 1A 111.lol DEl ia COac IO0 JOE .A. Ao1
icsdroI. soo "I""' .C~ I~e Telf:0110 11412l Ar. Ad rL7' As 1li~Op00Olllld _________to i ,,d 1. c l. 84loi 0 1 0 ......__ __ __ __ I 0110s 010rc m d n ic u r olm usd n Ie a ... i.' O
0000. III1~00 000 01010Y.CI 301110. y. pa lopno iv osrosiiual .iiiiittV
__ -0 I SE A toC y s00100 do emp100011 I.il C In ~ llal0100o~~~
IGAFGDE 000R~ SK VESlo oc5 N. L 000.01. 0mr. 0Cal
o p1010110, -00G onI 00110ar 00111-l00 00011 1100110 ratitc01 con01 0S00 yo c An-.01 R.I.do 13 1.1n,," Slit
0lli. all.. Alc 0$0021ti I~ I'l N0IA 111 0,1101 Nc At111 1 0111 blo 00000 1010 lfooESel e ~ ll S n a F
onaO n do 2 laod, COOOICI d---,1 11)6so 1 1454-.
011001.ao~ld~1001010 oda I- 0Il-C1 .9oi7l.COCOI 00 cooda 510 o sea I 0NE O TRod REe
AA.1 2' ban," _110 _00 10100 doA ,1S Y1101 1AR
1~S 000001 0010000... 99.00 p v 2 rMR M R LO UA OS ET NI
00001 0001 001100,!, coast A000o 01111 101.00101100 A. 0111 0C lt000 1MRA AL A C raS o CON UN UT
10 10110 I 10.10 .Ifn I Coal doblo, -.005 lplS 0. CA.
S13,5 o oo dia~ds00 C'I i. NS.. it. -1-1 T.,OO 1010d 10011. $2.7511 .o~d.1,40oco
0,10.0..~~~~I I~-ooo00odol I, deilC~dy Jfl C.al -.0-1 d
RENT.:aycDEL00015 0/,OCO tll d-ol.I.015- I ._ o. at. LY IAdinSfl
U0,. 579. oooldtoaol L1. --- .odod rooo.Eidodcr A A PC T 300 1 --2 nil- 0cor~oaoi 41.d od., 3,87 SPl 0 001 10000 000
MRORIA NUEV VE AD s-ooo 11707C. EN R1,A $2ai al doNT ALTA:ao ,1*1 r
___ _Iat __ A NTO oI l110 P A-4 12 isd. o a rd ip010110.
As,__ __ __ taii B .St -ve C m n-rim ycn e .T A OOT IA:YAI n ----, 1 ITMOREttR 57 FI 399 Q'I 000 til"0.0 do.,0
A"__ _ _ 01 b 41 III, nd li. am -a 11,11 000( 0110S U R Z. I I6ada 0 habo. ..... ii. r - Piet ,t 0 ... III 0 I 1 0
*eO~s~~etcnari. .2 ',,No00000 10001.c0 01011. L E EN EL Al.ll CO F.O E.O oo 100.FE T A L G S A OlfSs
id,.~d~ Tr0l1 000000010. I. -fofA,: rpidd iodo cb- rlAhn- To.1 libl FN, ,-1, Cooo~ IC -1c a $8.00 0-.692 y B-11
se0A.E li,. .l,01a ti. tR an1 S I l . 0. ll o 1 2a Co 4,1to, 11 10 11 TWTA As ..1011340.a A qut
B O C:t -32.d a C IE G A7,8- i s a urlta tern-- 1-6512,l .4 A .49 $ 11,00 oal0poo.Cb ~jly 'A. I;ITV ~ D N A G AR CAE AFICAO: l~ IO0--o-i
14 y311 Sacte Sucare mig PLAYA.SANTAyFE A. P.o INAERSIO SURE FENTA CDLE GOLNZAL
MIRA AR '- en I M r A. ...nor S~fARE A LAZO B.as I "IM pr. 1 7 UHC-29-494 N ni.
R .d iA l ,00 m t u No ie. is, o, lC ri l a.o GOIC ICC r14. n-l AOC~ iCC ;!:a. -.1d6doC 5M0 y Cr00 p0 0 N~ I.ICitc troi laooC -ne yG
Och.,~~~~~C1o-oo TnO. S.C IC.tac Or,. no Inoms 17i6 SR.io~ FINIC rLNC trs-tr, .nSLRVAB
dia.0 -d- o IIIdol RPAIO Cerc Bee4aia-- O1 11. 1. 11 SE VER ...... 8.0 ,ad R D I G U EZ AI~ i
1,00 o. r 1c--00 $15,370 AOS AhoI .1 Dooooo I 10.0 I
00.j, 0 l ~.I I1. 005711: .oC-oor .a 1 FAO COO01 ~ ~ cu L I ~ l R h m
Cl,, uIc o-e,(itaolt. 1100.- P ...... 00 an01 n.os.00.. $30 DO 01ATA VA0 4A11 Cai ro ICnndq.aSu
eti1.p0. Gy a rdocn ~ ~ "C L 0 rd 0 ~OAo 01 00 CNIAN
y_'IIIes bPJihrI Pool te in odo- pr0 .... _CO dinq-UN CA lOtlt La nd rOibao, Val 0BI-r~id
CH E SIN E~E C'lOS 1o F T,00. 0_~n L t1 7 1
I. *UfflU ,a, 01,002.or 4 an~o ", Coooo:T.X33 OOlCA O~
ra r cl l enl 0-10 "I".OI~ I' ..111 C~ o 1,dl Ay 11 t2 t 4102 VIO 0110. Oftcineo CM O ICURIA S-I.749
N0 80- IJA AN 80 01000 V~IC. 26 100000 411.1 I. 5-00 .1.CA 4. '1 T A2353LAD REPARTO IIO A de ird Cocul Co00000,0 do0.000010. Boj.1oso-o1,-- ,LAVpR eq OAR
Cor .01 d ,, 20 .~ ea.o $1,0 0 1t.01 0 2 00000. 2o~l Ap p- 510.0 a.5 %11. $1 21 P Nr $1
t 01'. 1j11 it110 d'. ,10 'do..0 0, Hd-OT( 0It DELMA a S2. v
Vet ,poll tl' t 0 if,, 11100000 -,t -0t0bRel- -a0re 0nornanenI l misma 101dncc Santa Fe j J..~ol
1. ~ ~ 0 u spol.P.lo- do ..I, I, sLn,.yS-. 13127..1004n. 1 00100 ,IAv d n r.1~r
V E D A D O no.o in I 20. Idt o f. .,lO%- n M b oo. P es ii 1. T e O110. p 11 1, h u_ _a d 2 1 7 A 11 tl 5 0 o 7 T t W
de0 -Is000,000 0a00 1.-0 nC U T I dlde 1. -4365-4.174-41-2 AlMrad coniad ya uplazo1"s
CALZAD 134 LAVP.- e
MOOAO A ,,a, dAl ,0- 110011FO A l .- 'cod. a %or 521 Iac VH1H-365431051 .a1j '& ~Bo-1572 di Fl 3R95oo
0111100. COIN. 0.00101.I.0 ..... UUIIL 1o,-. 00 to 10L Z O 410 T uet' Ha an
al- Ya ,, 0.,.110."Ml! SInS rLEER *** C LN
ALo S it OA 0CACO 00ca SUARen~l LOl 1000 rPF13ft ills.ol C.--101 201, o.. 1.8B3eIaI2 -461,1
",do ___ 500HMln.Mne3 W -- 4 24111 1 ; ]Irr NR
000011e0R1.. 8 a e.!r.0 010,00 E A T E DO AI U I D II.OO .0A o abuo anl d.00 $ 7 ,0 RESOo0 01 01.l 36 lbll000oI C
CAoL, NORTEa p.- le-REI~ Ab Mlot3 Domingo. S %0 alBl E.100 l s PaO d S CUENTOl.I.b AL VE1. A i. a~~ drADaa.
CAC. CSCEOR. 06011 P l y .011.0. la--. T-1 h00l O.. 000 "nco .,op 2 11 11,000 q-:: ;I v rs o 1, 2,10 .O WelloldrllC ~ ~ o
COA0CTACOIONE0~~~~~S 11500110 ttle raJCedlc.r Precia, oso oo-o. I J I 0l, 000. 10 00lC 00 C
CLOD.,0 0110 .. .00101 ..... 11-391 4 oo o.Oo.. oo- l 't, Z. .C;,vI 0p aii LAC-al roll. PA00L E~lf No LOSE _____PLAY 001010110. NUEV, I Aolo. NA do -.ob, --odo.NEDh., --'o. d~,- 4eet Aeinda musel MEJOR DE REAT 1. ares .(ler 300Ioia
*A G tengoy a ooIoI.e 000010. 00100 GA... c0.. d hOb l. 1XI. !0- en 12.9t e l OCl Ido ~
dol.~~ 000100 ..1 1. l000ia0ble~ocpa Iog~l CI1A ,100 roit ooo ~ cl S.l 0f01a00l0...r cloc.~~~~e adelAanteBLLA ptA'
S!;oiso odofil t 3 CAi .11.,~oooloao 1, _I t iO 3 0, 1. Con front acoo-o doso o calle
d.10 1.1.1 00 01
cmpetal sO o odo, 1 000 0010 -00 1 t on' I- T.H J0. 28M dOcOIO 00. S0 011. OFICINo A A Dl V1ISITA sent, tc. 5 A3 TA 0eri f biac601100. j r tc. *A jitl as __ ___-0C m.--rl Br eaufr de 'C CIn ol ed d lets in .0( 6I 1 0, A-.0 0 1 .2 C 000 0000,.7 0x0 0 79.1G U A 0 5ra it O ICU I l Z h6 avorl .w
At.00 3 GAAE aso can". d. -99
RAlo'coi P.'-OC~II .5",o 1-000PACOO0
Ct I .R O 0,.1o I i n it ulr i i. diic d e A S 0A S 3 0 0 5 7 F 3 9 ,6 o ce 4 .pl dT t0 $ 3 9 9 3 I p r. 3.0 .E
Do e U.-4150.0-11n1 una y c ontri oo. C as'Ird UH 1 I .. Late63. it, 10.0.00 ve-l .001r6l1 a-404-4sII P.-sdl..d~~~~ a --rje.I r
Pigina 26 CQasiflcadop DIARIO DE LA MARIT A.-Shlbaro, 10 de Mayo de 1952 Clasificado; 'Afto CXX
-A N UN C1.0'S C LA SIF I CADO0S D)E F LT 1,MA H0R A0
VENTAS VENTAS I VENTAS VENTAS VENTAS _V E NTAS- VENTAS 1 VENTAS
:9 OLR5 51 ESTABLECIMENTOS -153 AUTOMOBILE Y ACCS. -3 AOOVLSYACC. 53 1AUTOMOVlES*5 YOOVLS.LCS 53 AJTMVLE CC. 5 AUTOMOVU.E3-ACC&
SOLARIES, SANTOS SUAREZ -0 NN st. nos 71770141. tVEDE 4 7.4 GOABNVNOLIN PI.710N~uNERAI'E 001. CHvN LE 4 01 1 'B 760. O EX- NDO FCAI71 I 07
,at"u ,o .1.. .I q 6l .11 171. an ~l 411, can rds.71111 1
'"MuITl lo d Mx 9 C ated, ie erolet I...A- me to I047 ee N Y NIi..7' 1.N 771..,7
I Mas 2 -I n.. 000717. 71, -A. INOIII v1, -1dl I,,IeH,, i At.dr..Gm -~ vs.P
as7-r io t s a t N -5 -3 1y111.7.lti n s~ U I ., c c o, a .-Ifl ae : U 27 a j
I hoos noqilor o..*,...71. la," I7 0.~ $14e. de H-44-511 1171). sai ,T .7. 07 !.777.11.4134d
1:HI STO SI 6:.d $4.lcol 1oa~ __ __ __ __ N-40 71011.5-1771 7um.N PLY 'UH s,. GelioMAS. 11111os~ NQ ren Ia d -t .
__A, .luho (LA .IsgS t- H 11-114-1-1 1147 7111101 "N
- o rol d o d clo m o. 3 e q e a o '1 4 7 1 . G A G A V EN1 7 1 l 1 o n r.. 1. Ia i is I .
H A L CI O U SflU 16n I~u c co_)_et on_._ _ _ _ _ __-1 ~co43-1 esat
0. II I. 61 N ..1 7 1 m. 6 n d o n0o0 P L Y M O U T H 5 1,SD S R S T R S A O II N 1 10 I N 1 I 1 N I 1 o l0 1 1 G O A -. 1 Ile ".7 1 1 1 7 6 4 IIn I 0 ll. V ita.1 6 C arlo,.
* NI.. refI~lI~o1 060151, 513 047. tie,, 4 M ,,t, 1.6 GOEYN0..0107
11 I N.d 7114 l~ 7"17I 'an"7 c11 ,17.. 'I a ~ I07 ,,7- 1 7. _ _ _ _ _ _ LII,. 1770,7. $ 1.11 0 0 P1 lI. H-447- 111
=111 .0011 1;,-ld1l.. El70N6 7470111770 KAISER TM-oo 59M 5,-, NI 90.IOI s,;,N100 5QND N7 61,.
P I nIalorn ro l ologl071 Ied 0 0017,771 0. jll, 7 11 .1 "l a Studebaker 14 adCer V flii H-441D-53-.1111117
_______TiUCIET JAMO ta....ien, cie..Irn
1717.1.ces In~ m a o .a an a X.177711 de771 rseI PAC AI I) 95 I.. __!__L.-.I"
01 0101M N 71 11 cle 1 I I 1i ;USO *'.'-'~o... pj."". BUICK Is es7..10.164is
I707 7.110117 107 11 l.d ",~i tEar, ( 95 m uh14,m yad N at 01 am d~l l t. .7.4 707.M 710b1
aIaIl, aI'.NTIA(:.DEG EN47 mijo. a-he b alo co "1d 4 da puertoN,; "'L MU H 517 et Al--: Patclr7ePy oth1 rd 1,M 11
01.I ea 1 1171,4717 LA fala 070 .. 11,10 mAH ..l4 .....5. I,_ admed. Il veb:, Loz1 .53.1 C.ir a1 ...11710 -.14 faioillipe ,b
77 ~olO C~o0777101 ~ Imo to1007 ,-,71, 1'47111 EA:do550. 19 e7 4 1 -IMt Cu -4.o -C-441-53-1 .9a..01 0111007 14177.nt. $1'450.. 774.W.76
1,1,17.71 1..; 7.cis $1'65
0 1. 77 01 7. 1 11 1 oAl S R U S IC l F . N l l ". N1fa ,011.ft T 1 7. 4.2to W M a u l G r i M u ge l r, 1 4 3 5
77701. a .07 70, 17 1 7 7001 aid.. KAIHSE I $4. 197 W19 CINO p71717~sI 701060 115. c.. A D
7 77177111RI, 0.07 71007111 I1 0.. A 0117. 10011111 xini s 1011 u0. Dragon17 A 1946. 14-41..41-53- 11 NAS 195 Mtrsn NI 135U00.00ien
___'a HENR KASE 1952r191 I.M ."6albs8lgali e
7,~~~I if7111 Carros11 IsII. 010710.~1l1 717117 7110 117771 .
Pra7.. Mara. IIIIaUlha :.111 KAISER1 .1711 .M 9 C ,9e t ., e i~ .7Ats 771.not T11,1771 III1 -I An I07 NQ1011I 277.71701 7010.~ Re" a to M
.6791,71 de17 4 1. U710 de1 70 M" I'AK 23 . V. ad VEA. .O f lC E SIN0 USOOD S u1.y
1,.07. ,N tie11l7101 -IM, I", I HUDSON .0. .010 .~0 1949cetr "MONTUL E JO" UCK SUP71 951 Il---l o 1104 .. ~a
,IQN.c I1701.000101. N7.061c4.. CV O E 195 .7 1971010 m uh14 ut,,Kletea eEl E
AL_______________ 197______ adasblac~ CA L Purts Io 0012~rd. Cafo BM Nun 35 -5"dado
IRA7 01, RI N,1. 7111.1.0 7k1M O71 1951 uey7,1 = 71171. 171111
AnmP7l i.71.111 a1.010.1.11 -d r-- b7.. r -a-711,700.0.IU
4 1 ,0 "' ~ e c 11l.II 462 251060 110151o 7501710 ono10, Ca 0.11,. ve~fidur curm.1 .1.14.11 il Al.P r
fir71 *1 l 1-71 1.41 0 171 Ala Ie 'a 'PIIC RR CIIMCSER 1949. DR S9T7 194839 101 OL S OBL.. 95r011aldea.lOo 1
or00716 B177,.77 'p ...... .4 ,d~j I7 M- 0010I1m~i. NAS .10.. .l~lII .--o7 .70~ 00191,6 H-51431 apAS0910Maia713,7,.a 1 6 5 .
1,11,50. 17 S0l7017I7 1 1I 4, 1~ ~ 41 -51e ue194 II-dl 50.1di,170. 71111 .1777 77 .A l e t
10,7117117777711~0~71.70Can7 *4 1. CHRYSLER CONR 1001. 1952
E11. Seats Me 071 del 71 It 0411 .. rt. sirloin7 fl71110 BODEGA. BA ES Cuia MERCUR 194 OLDSM B4LE 53-1951 7 77 0
701, can11, N.ifl N i- aarl ___ __ ___ __ __ 1l71i ...~ ~ ,07. hot,. 3!4. CYIO C H E V R O LET 1949 D
e1701717 III, ~ rIC as&.oi Ta 2 e a oV D D Can We Io0 Moo, IN oI..
Cafe14 As,, Fri..77 Carl. DODGE7 194161 li ta ahora enas
ca.lf deal, d171 HENRY. de a-d HVOE 91 ... 9q eCleBN 5 ea
..7 I '.to. 4111 00ad 1 71 .. 7771 1,0 6611.- !,'7 N.. 71 77 974.7.1 P YM U H545777 1004
-, mi. t 1 .7000 0111lL1 *.01 171, 0.AN CRUSE $41 ntI, 5__ __ __ _ ClA,0I1. v011 28, 0700 Miamr BICK .TA19HU OL
so I .. ... d .jucl,,. 717711. SE117. I I PCIL 707.70
TINo. .n7 1 -Ay7 ll 25..0100. eo CIIalo rued&- OLDMO IL 1948,70,1 74011 1 ~ B b E O O 14 5
ac0o7T1nN11 7117771771- 0110071111 rAIIII I mi .o Motor Corp."0 7HE070147. 1170 1 51 770-5-1
.. trots.l0 7,7107 -a110 .1 ter.dlb~ Weo d-iid~ do! .,.RR BUIC S710 1949 Tel.OIL .U.22.194
ca .O alOd p1610,14071001.. 3 ~d d Widsr errt,,e U Y14 L S50 IE....190BelA 07101ra
*sra aresSt l*0lns lI A;I;;71 Arn. NTD B K RaN.BUC 2 1TRAIOA 97 Sd t io ia BUr-F~tlr o io m -39-O11$,0 E el .e .... .N194 ,r L SM BIen
hoEsfoal VEN 00 BA 0T Ins1 Tool. O1940A Pat 91 aCLDESR P AG1 lkcn$D nr~a a.H N ... 1947
fMlora S y I005 ara. im e Vedad .N17-.l Tent $60r ~ ~ CntaCmrilBUC 000
teras Kr97aa.detreolla-t ti -.b~ ;d 0 ar gt 23 eU C ........ IW M otorO
lsegaufiz yoo Motorn Co.t a 23s InPn, to..~E 14 5 A
a ~~ ~ I -~aa u,,a Baa CDErr SOTINO.Co piy UC 194 fUb
0cC lf. dRaco E olro. Co -ud l ib 4.5. ry yabo carros Se., 21 21 770011457
RESTRpal Co INN. Too ga Los oho n i- YItdr yordo ~ BUICK . .. .1949 m
P00111,52Se .1qr~ tigooh -b11 t 011h1. buon II -___________ -d prcis lo P c ar 4 arn faiice DO G 14 uTl. d nU204
enal, ampdo. a .bledtl6 Ie ,- $695.00ao3suCar de Teilid oos' e711 01010 4 purt radio. 1 ~ pa
db atie lay priac .Mp,,t, BU CK .. 19.49
dd Po.,,c, do pitIptll. FORD 4s 7017141 partioirpag
7 n o m s I'01 jnet6, ain f ad!. AEAEA U Tu fl S coddoeie.v~ et 4 I76 07y 108 -13 1ftnelro en l,, F0-2296. C..ALO EN.~..7 1TSRI
S E V LDAor.a UI_.08.1 71757 GN7117 71. c 0 Auo deIC U194
aUTOmOLE I ACS........... Ch'rle 52l-1q Caearolet
Centro01 1117711110 1.7 ra I BUICKT AUTOS.. DE4 USDMOIL
fis. SelllllI 1101711 vaci0 TieI7 30 H225 11.0 T 1he 117 Wahn tn 0 2,05 $850 Inhfanta~~ VAUXHALL VELOXia 4 1151
I11 0. 1.g Ave '?lo Co. 23Ut: e1I- Infn5 oto OLIM E 1947I
f)) .t 1 1 1 B ICK DODE.o...t....95
dI La $1,695.0 -im r co CIIII VSe~o C o OOpnO7IA Comy. radio7 y71 UW.017S E7 001,0 07 I BUI070 .l .111 .17 .00111111 .7 .- .2 N AN A PEET14
e1l, 740001m 11710011es AL. M$6MENT0 Te-ons RadioLA Ve9 Cadllla 47 Intei1.s plan
HI. ~ ~ ~ codcins FORD,, .40011 .I0 .1, .10 .~ U D.lanl OR ...414
17 I 071 dad,11. 10,, con7 II~Io in 60pe d I 111011 $850 1R011 y 18 1600-a q irro
01.701es 14116 Chevole 40 PLMOTH. VAE1AS93 MOT 14
BUICK 48VIE Y $1000 -0.1CRAIECAISISE REET14
10,170._ 610 7014040.CEVOE Chevrolet -52146 hAprocet es 2 1s FORe- -5001 j171 A.8 utns, FOeD U80. 1
FoodoC DI LA .11 011 40 71 .i ..A;
71411a0p11i V0410 -J~~ OL1,S1OBILE 50
0771 77777. -011 I Olst"bt (7- ISCII, % 00.2,' $21050.00- cosqeo ee os M R U Y ..14 CH SE 'S 95 ITRNTOA. 14
71707.0 17,N1.. MITI- Aa- 1 .10 0
61 EST 0 C 7111 1 4177 IMs.I pa,1 d-1 I'M-.1 1; 1', GANGASENT co rne nc m nl so o 7171.Wo17IN714 171711
017CMBANt GIRO. VEDOE.1l7I For y1111 1947 DLSOIL .o daes de 1 LINC 9 UON DE UI 1949LE -HRY0111
dad., __ it 1nar01...L y' L,,'2 1410011 1.11). 0. .014 .001 ...o 2ls .ot.rom un.L f ~ 1
Ie.1111 16iyiiR at512 adt. a- 58 It.-7171 -17 CADILLAC0 1948 AL NUEVO S
."a I lla., TfllA. 1 ie eas 1081........... $895.00 Se71 admte 7,10,76711 ooo0eEU oEOSa
Eret 0 F1'1111 R7 D0 Vede 3011 Fca-, de,,- FORD ........ 1946 1950 'IDDECooe ...15
71 714110. OLDS OBIL BSUnca "51 50
.I................. .$10700 194
Illita11011,I sI433l312tt~~t 1 52ii -. iS K a $1,695.00 FOD 714170.SP OTHL 3a ut7 7
BAR T71 OAMTN AC.1ll0 HATD 14011 BUIC .gNN .94 .7011.001 .pl .... "- 9 5.0- cat.vellI.**I yrdy. ..
d1i. v11.. 2...11m1de- I1117 0 q.5,7 51 K~ . . . D d ~ 4 pc FOR III~.11 Raio A e arn cipalD
RV odEN BoN I Cll117711DE tERRE- AL MO). T CATD BN4IAC L 42 radio10 Coo0eo
4,.&1Sl(A -A 0 I,, lrdlln 4 1II.II554 55u] -Ia For 41 LC ad e~ia A 47 en imrts rLYMOUT Is .~ iTedo
717177711 I. $ 950 Cas cai yt doND SoUtdo DI- *R 71711a FORD01 .070 .~? F 14 9
. de5 0.4 ne~r SlglMlon-od d. 501111 ...OI01.1 Nosia Facilpdades a11 4l Y1011 r17ed..i lul~ r,
7117411spust m401.C M ON sual.IT~ 11056116 l011177 _________ .. $9.00- dECU Y' OL SM BI 1949o nglms n glia M-321341100 OA6-01 I Beige Pil. oa illfa. M ercury 49II.CI PLM UH PA...P..700. p771 111 1001 rf 13ns 4
ISP NB 1,7.000. DODG Cornet 1951 Radio. ams 11bla I,01Il0010 11r. 117,14770.0114010a.pILic a s7 1 ,10, I0,..001,111 10004.0711.110177.IDO G 97 Z p y i
H-4638-51-h 1 ..0 771 17.77 16.I 11 CHEVROLE .11 .1116 .0 ..701147 305 UE AR 95 DE PPAGO Buenas110 c r n ones N
1444 E4 1.NACN. Froairai. B'l I .. h v o e 6 A rveh so r- Cm.dr ai.ted bass. IFR,4Plt......H3
rri711g 1i 01d710.r, 30 7.4.44.7.7 147.7117I n,,,,.4l.1 1IC.4751-1 urcs,-~1
me .11 ,, E11 ",I 10 -.I. 671 1001ll~ OLDSMO LE.1711117 UN0 IlR10l 110 1171 007l71 0 CPT M S5 AIOD
...... r
Afio CXX Clasificallos DIARTO DE LA MARINA.-Sibado, 10 delMayo de 1952 (lasificados Pins 27,
A NU'N CI1O0S C L A S IF ICCAAD0S D E U LTI 4M AHO0R A
V'ENTA S VENTAS VENTAS VENTAS VENTiA'>" VENTPLS _YENT A S__...2-N T A .S
53 AUTOMOBILES Y ACCS. S3 AUTOBIOVILES Y ACCS. 1S3 ALITOMOVILES Y AliCS53 AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES SACS. 54 MAQUINARIAS 40ERAS Y REFIfGERAOORES AEDLSECOTRC1I PLiymouTH 4 RADIO Ixn OO G 038.~ ~ IFTxE~ CH RL. I jX.1 lA0I 1 1 1 1 ~ 1FLGAlnEN LA DEMOLICION
::I1 .41 Albi 1.9. Ruolol
S~eyB -3no. N C M R I VER POTA s-, s7.,- no(13ti n _____________ Nfl l10 I l00 ia-MC 1
PiiirIWly111 Cnies lasA parsun al oai s 11428 dr ,, 1 NP___.__,d-__S_________tax Y PA.- Ti It, radi .o~o. #S T07O ...ad. Fernnde muhlo. it ..... 4 D ai r G nrlEetiE A
5'Av. I 2 1 i.ra70...1 C.. Jiin. i.A-62 R A P SA .01,. ..- lE-gl.
antes0 1777777717777777777 11141-51 MORA-ON 32-RGE1 UH-LAVABOSC
otriiv L O .777ldl 190 .17. C0M__ANEF GERA ELECT S
con_______ heSTEe 52 BL UAR .... K.. 1952 SaINNlDo.10OESIGHUS.OUS125
IIInti" e~in .... par.. ___________________racuRESlanM ns SOBER d.,077777 Ind-11 .-cl y. (b.-o~l1 eneral Electric NUE AJ
I- ~ 000 We". 4 m d enne ro15 37
wl t telfno B611. G U E N 1.1.1 aW ie~~t' 1FB .i MAMAOT~ y. LO,. ..R H433-n 1952LE $28NA ~ ~ ~07 AZ .00EA
-.. T c7,007d0000----- 0.I~ _0I-....ll .. BIDET
T.1610 U-1717.00IETI 000. 007770TES SEGURA
COP OF CUB $30.00[IA. 5F V,"0"4.0
t..1.000 0.-1 7.01. 411 411 10 0,17 1177 1:- 4-7 N11-71 2. -lo~ o I S.-l' ,0
A7,46RiW7alr ",J, 779.7 7.E Il 1 7.10. g elli 7 B 2,ICK
46'CA. 4 .7 -,h, D E VT 0~ S,000 WEATIGHLUS ii-70 9111 1111'
Il0000 nI it A7,7odo 7777 Ip-AIAD A T . AV B O
ialna Chevrolet 51 ____ to 15 riuTR 177 111,0700 $12.50
077,3071.5 10 Sa Nio7 No 10 WESTINGHOUSE,1
F~~~boloo-rle yletBoooU U D
__________Y .. ridctex NI' Ch-llte .ed l 41)E AIRE SCO OCCIASDEA
Chrysler-Fargo" Lneli el. .. .L 1 2952 $'11-7.00 Elcti 0ERT
P ly mout COR Uoollo 3435 11BhrDDE ut herlt e ..3
MAutfOR ils Cor0000112 y 2OLZ f' HU50OHE N R YSJ A.
40017710770777""0770 Oi"a a-7 p'~i "o Ford 7077. OLDSMOBIL L RT) (.117NDA) H S!din f Ld e, 0 LAD ~ 7.
Tra7d t o r" Ap e d a~~ 107776070 Pr. I .U D. L.. 10aF rddl.3
Cadil100 5O2 P0YM0UT0 D. L...7 1.1 For le. CHEVROLE yUD ADQU1R4UN
49 RS PEFKENAE'T n'la
P.(007 ......e. 77d I7 MAQUINA 3AE 3P.CRIBIR
CASSD UB. C. K $m.00~ g OIIERILi 114 d H-om1-InCsln 7177774.777-077BTC-11W~ll
BUICK. . 50~~~~~-- .let 48l AGECI KA.SER a' IF-, H 14 1V.11dmrl.1JIJ2i~U i
BOIC. OF 97U..02737.CAZD .VEAO600
m m in m m~OLU 1BL 21 1, -1.7007.0l77~ .07,77700W,7lmil
U E E ~ U fle ~ olet 411 l MC UR TEP.. U-3960 11 -d 1141 aI de077771 7.7777,77. Tel..~.7 o II RAIO-3A1RT139 00
LECTRICO YATESLA .5 H-43411-42.1
Coit01h.o o ... Po iot oo 0 V.,D57 UT 70,7. DE 07.. 77.77. 77777 177. 77 0770001
SU~~~~~~~~, AP-TNIA .lymout. 41 HA1N S lo, R!!o 16711 ol.V, 7l.~ Itu -,. I 8 ..
OTORi 700i. S.1 771.4 Cho r ole 46 M OTOR' -oo. BAIC 1__ 5I,7 CIi, 4 It 1,3SOCT
CANOSl Git6cl DE USO .Y NUEV-..OS1
ALIDADES Chvrle 5 H E R j=7 70 CADIL0 9... Vi, 4Ba.
24O OIFR MEES N ODS OS P DODGEo U onte .o (I be .FD( 19S. CU 1*T CHNO I_ C'00 90d- Col J o h
0007e de 770771nWliae PY OU . 19,
CHEVRET 195 LOSIO MEJIE y. lae de (11110 7717a 077,1, 471 77lHr001 ad..7 is17 CH V O E 17500 S.I UNA
B IRC Sopor. Ch v o e 49oge 191 CFMPREB nP. eai 19 ,LC 4opo -Su mo(7 nVNUO~ ... I.000 1j0nx CIlo D7007I1Y0 E E 9700O DE777 Uas 0aciidad s. por691N1. 0777771 I, 5(9l
DODGE~~~ .ob 19. .ire ti 194 ANIMALE 1y00 admiCeoo
191 11.11 I~dao 11,000 .0 Nobo... 92PAO FRno UM OD
PACKARD ..... 47770777 Vh v oe' 4 id ul .d."-- 1101-oS .-Uoiiuiirs aicnr. BUC .. ai A H--2-31 I AZD ,VDAO S n, Idl e' lx
7.~~~~~~~~~1 ....~ -07 -,~ 3d- deePaa s c ndco c 1 1N
bo. 070717771. 777701 7.77777 E D EM S Eo el I11V 1111i'I9 7. . L.......7 ou.po.....u
DODGE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :, F-y11 77 777777.777770 1 70777 70729 FOAN1446 pod..oIopolno~
C-77777371: Ply ou7 477771 7777177UI MERCURY 4.p .'oE1. .49 97 '4 MAUN .U d C
GE~~~~~ BOTO195 EL3E T nco o 077717777 07. 17177. RCO N EORSE. 7.77 77 777777,777077 7 707770U. 5 loo
OLDSMOBII.E 191 O 7 RNDS FACILIADETS YATES. To 27. 72 177.777777177 77 77,7.0
D E~~~..11 C O M ;,,,5I0 B 1. ,4, 7o 7 -E -1-10. N'l' .. . 24 '1 .7 o~ 1 7 9 7
OLSOIE 194 2 5( 1'5107177 PALATINO MO'. . . . . . .......7TLEONo ~
77777~~~~~~ -6 .a777777 4.1. 1..F1
1947 46 'l: M 4.OTO. Compare F,---ec~s 7 D, 1I 1 NV E R 0
CHRYSER077 7777 707.7 77707 CUOSNITjn eseoNVERAIBL "d ..F..G. RA. OES
707177. D7777E 7 US Y77..77777 NUVO T,)-I t' -_________ ,7 I PE OTECA A
.77701 007107 In7071701 nAI..4:. . . PRE CO ..IB .... I- N.7457.7:7. ~olcdador
.is b:7A70. M T R 77.070 .71707 3 Ia. eqe : to117 67000100007n 0.57777
VEALOSI PRUOEOE Y '707017 070 -77i7177770t0..yo.970(1. 07
077070RCA 77771n077 0..0 ".0 7707770 9110070 06
077o~do 00 01. c b Uo o,700m 7 70 o710.b~oo. o
F1AC 7 LI 21A14E80-1 I,,1.7I -,. bn 47-1 $.4oI.00707Vi Blanca00
E N E I I ', IN4,5008 "a asiru Dl11rtiv
band,0..,,l, 0t,, .... ."11010. ..Lo471E
CH V O E 9 1 P E SD ODG onr l -,I 7ed e a u o Itv7 o 7104717 ...... I- a" "
07 0 0777'0 nta da t,1- .l. ad II..1-,.r 7; -7 A u o lar"e 2300 1r1'an 5,000o M EN D
777770700upr "2" . SO VEN$1O Te7lif747. F.-5658.AZ ,d M3 -- A..I11 It~~'oa 12P000 8 .1. Cerro 747
B UIC K .7 07 S u er 7a 077g r 0 C M R E n1 tg000 h rd 0760 .,,a7 LAd o R A M PA f 17 7,'1 $ 1 1O,000 D EaA A A C ero A O I Madelo$62 radio.777777177 con ..01
66 trasf ci1ia0es A0 loo 7.. d"88"g. 2-0 No 72 R CONCH 1,,op. R e ri e1-36er -56-1 0 17 16,00075 969 HabUna.27
TuvncnIIOI)Peod E 2.0 4EDE O co e GOOnto.0 1 NNFNT .... .I .... 1,007% Haan
3BET LOS. 1OM0NG; II'll 1 .H. ..5
Frent Ill Estocion $800j V.tril. Na,. CUC. MORALES SEACOI 151.E Losioo (f770d0, yI ]a propi
30%~Te RENA T71610777 W2 ELNCANT..O1'... 9 coiico
DODNGEE GARCI .77 .0,77 .0 .07,70 901, 1 d hI01.77"O K R P NEL udo o nsacoi 2 e
277. p17007 it,700 30 7. ....1 .1....0 "
C.2 3 U C3 3 0 .07.7.1I H..200 It71 1-1-.054I U ..173.N17 00 777 o 70700 710.70 700
4 9 ,, - I ........ I
- I .
I .
, .
I I I
--1 ., I I I I : 4 I I .
I I .
1. I' I .
.
pigina 28 Clasificadol; DIARIO BE LA-111ARINA.-Slibado, 10 de Mayo de 1952 I I I Clagificadbo .- 1. - Afin CXX II
I I I I
I C L A S I F I C A D 0 S D-E U 'L T L M A' H 0 R A
- __ I
- It'- _- I I
DINERO HIPOTECA I ENSERANZAS A L Q U I L E R E S A L Q U I L E M R, E S 11 A L Q U I L E S A L 6 U I L E R E S ALQUILERE. A LQUILER.ES .,
I ___ __ __ -111 __ ___7 __ ___- i __ ---z 5 ,
64 FilifAS '- 7S PROFESSORS P 82 APARITAMENTOS 182 1 ASPARTAME TOS X2 APPARTAMENTOS ,APARTAMENTOS 93 DEPARTAMNTO
- R&ESURB __ -- -'-- 1E iPAiTaFNTOS 82
, TRE A CYDO. APART Y.NTO ANU.BLADO
CON SOLA FIR31A Y ADEIIAS;"- ,'o I'."'. "so'. '- i"'1"- ", AI.Q. .1-A P.1,',',rAWTA.11TD PA.A ,.: .a-,- APARTAM-TO NI rl ll IRT-Lt. s0 I FIADO, CALL. E $.I.., 1.1.1-6. 1.1, - Go.: ,.nALqVILA APARTAlit .. LA, CO,.-.I. '._,_ 1,, N" 11 1,11, I Sa. i.-II... d- --. -- .a A ........ -d. .z ,old., ; 'd. ld.ljjdo% .-:., balm. e.rig.aA Mi. nod'a_ ."". .; _1 I'd... .1-1.d., R!, -1 11I.- I'll-111, I_ 1. ..
AMUEBLADOS !, I I, H zo -.I ., It ed'.. lot. It.
. j-- d, 11-d. 111""I'll" 1! om.. P, me,
,", ,;IT 1em-',, 31.!1. e,"lI';o--1'i-i1,d Te - I H.."..1-0 III- I I. dj. In 1. m- ...
'BLES, DINERO ".m- -it", H-l-A'. H-5-112-12 MRAIUM A Ql-.T.DERNOS ArAls.1-495 .. H_-3-1:z-j----- -_____ -SOBRE INILIE Co. does mitart- ..I.. ".,do,. ,a. I I I H-4m.-.3-11
Wil.r. de 77 ACADEJA Ti ....... "Ilm,,,11 __ ___ ___ __ __ ___ 9E AL "c'-l ,..I- ,,,, O."'. id, o tAS ____ t c.I.. y blifin May it -.Ifty ele- : oe Ill. I II. ...- 1, I-A.0. 11 T E. A11.TA .-dir. Call, 6 _q.I'..' 11 Ved.d.. Am,-_. ,, -., I, ,_,, ,::dme -I"'MIRAMAR, 63 ESQ 79:' r"'t"L'ol el".d.l. te'll- 4, deqin
, 1, lito All-m- 28 _N9 I.
- ---- -- -- ---- "' on". "I.". .. """I, .: 1 94 RABITACIONES
at -l-a:,,flRi-,-.----,.. ldm ,P' '""' Anin modern ,.11., lio.d- .". Into, ,
P ,at. . ,..,,. I. Intorma: 1-111111on- I 1
-, ae- "I. !". e,, I , A, ,all F-- ., 1-1a., ; d ... .'did;.,or -I I __"., -- ;,r:. "-a I".,i",
-.u.-poder. Url; Ill Ve"dr,., . nl , io"'., ... ..'. 'e, -_ --- --- ,lot. --. Sir.,,, .a,,. Lt.,,,, Anil I_ ---,,-- -- - ___ jMAG.KIr1CA RADITACIGN FRESCAmercial". ,,, "" OPOSiciones Seguro MENDOZA Y CIA. t- ., d.. ,. , l d.. -Z 4-4-12 W., I-leem. ; 1. I.,".. I, ,z.3, '19.
it.. u ........ r. ,.,. t. Obispo 30S M.692 1 1 ...... r,,,, a r -- H-4-- I., i F-5- 17.8' 1 1. .1 In.,, ..... Wit, el.w. ,.ud.
"I" I ...... I.. "'n'ris - I . SANTA ANA ENTRE _ _11-IIIIN-4t. -11 EDIFICIO PAZ 11 plalfl- 221).W '..
IrritI P ... M ico I I H c 221-r2 ki, ,LqIILII ,,,, independent ,
EN 50 PESOS 1 BOYEROS Y AYESTARAN !Calle 72 Esq. a Sexta Avenida, zln", 1,40. -ir A R. ,, I 7 1,idli. 21o "I'l 1%drft-CIR, Ntildllq., 6.
Urwrn., c .met ;c', T.."; P'ir"Id.'. "'.' 'P-11-1 lo-l- 1, dIrl.d.. - -- -- ---- Al-do A,, a l ill, -,,l,,,,n.-A,, I-lti 1.,, dId,_1. i.,.,,:.r. .o .... m"do com. ddlnl .-nind ..,).. --d- 11.1 Alin or. enir, San UAr, ,
.... .. o .;,,n,_, _..... ,eid_ Idi, .,.,
q,.Ia,,..,D -1114.- ,., -n.4 .... EdIfIcle, de apartamrnta. .r bad. hiddl ......... 'PI'l.. ,-m, it, gas. MAI-A, D-4257-14.12,
jh3orus-r$ostselnfe,'Psr IrRile'. Vkme: d ?LPARTAMENTOS '-d" ". -- n." *4 ,4,, ,d,, ,. '.1m. '
Rrearedes -I-, - C,.dod, 11F.R. I 1 Am,-1- AI-111- T R."911 tie 1.1iries, Sit]., rmsedor. Z h.- I-1-1, n.6l -- 4-;-- -I, -b- [A ,),,Hd d, 111. FE SOLICiTA-C6-MP) -Y.YTA-6E--CUiiiTO
.Ripielp. Correalor ClIccl -$Ill, SIN ESTRENAR H-4.152-1-1 fir, listre.l.d., -0.. Ile c. y I.- III, .-j, Into-. ,d 1. m,,_. B,-,_,n b ... Ini-m- .,.,,.mdl I. dme,- ,,foedi., ,,,anl.- m-lid.d.
do. ,11an, its it, Glime, 350. A-6911i.; 1.1.1.1111. W. W-W.A. ,.dr.. Info ..: ,_ 4111-.2 12 I'lell- w-"2 m.fl
E I
___ _TAMFNTO S40.50 ---- - ,',In,, I li-4 7(1-84.12
. I-. I CALLE 12 y 13, 840.51) APAR N, 1 Ill. ,'I.". d, ,I, rl-.5 _4.i.11,42.13 Nuo"n- No 311 -1
------- .____"_!;w UH-C-II&I-77-11 I _,A ....... -11 MENDOZA Y CIA. APARTAMENTO M6DERNO F-,- -_ SE ALQTJILA _AC -IF -. d 1.1111_1"11", n-o
, ___ _____ .- I Ve ado -'. I- -d, ., "n" _', I, Obispo 305 M,6921 ,c-d, P-1-- ,A, 'In -11""ed" it, ,UILA 11A. A66.1' PID"HE .a- X
E-H-t _' , D st,.,. .,In. In T ....... .. -1-1do, do, r-1- ,,,,,,,,.,, ,.,.
HIPOI'ECAS A L 0 U I L 91 *r ...... -i; I. ..... -ilr. 2 RIA1111 I A II, Dd, -, _l .... .. I, -dd, )I,. m.-miml. li., 1.baj., 51 ea.S.
III T I ; ',-11 ... In, ,1'1"1- 1-1-.- 11 va-17 2 d .,-!I in.. "l,". "all
I.'- ", dd. ., 'a ,d,.1,,I,- I-d- --- _-_ .___ _Ioa _1 -d,'n--f ... -- S--,... Call, H No 313.
rin 'Wid ad., y 11.1d 1111, do", 1'. R cdd,, ,,,,I ,1-t imif ... __ I I. 1-nd '. -,
gtis ,on ,l,- N .am. ,,, 2.1. ,d.dd. I-ar 1. pdoM
r6 d-de "l 5"P" r likir __ W AS DE HU ;, on 1-11.1a., ,-I-,l-A, ,'I'.- In I III. AI-nl-,,,, ']-I .
-a- "I'd filb"i- Id" __ ,.r,.. d Ind. nl;, to,.
,111 T.rd __ -jrIn dr ,. Ii*,, in. ,Amoll ..I. --,lo, I I - 'n ,__'. AI, ... --- '" 2. "Id'-, -43M-.4-11
rins itla IN. Tide- 1, ESPEDES Aparlanienton randernot; H 13-' '4 _7""' 60 PESOS _S H
- -- I.-ter"i. .., .g-d ,,-,-o ,d P -4.1-R.-t ,j M Itimood.111. Tif B1411-P2.12 __,
ILAMOR HAINITAritisr% at, rl*,Nl.." ll' A, ii1l ..... -1,11. -11- Ii, -.n., I I -I- __ -M
Par all I", 11 P-d", "n"r- [ n, VIBORA _I SAN NUXLEZIO
11-214A 1" cl "-oo, C.ndddl "111111 I. g. "fl on c, I r, sR r,.P;.] q '. nr .m.alt'.." on doinnrldital A1.41 ,.d_ ... tin ; E I-n j--. CalIal. it, Col-dN. 5, .1"dl.. 'd Be .-.I. No I' Rancho-Boyeros y Santa Ana I I% ,Il!e
- e..'l ad., I I
- Li A, rT-- In it Ir- .... tl -rh, ioe- d, ,dI bll.eIIn .mll.. ro. sol
RANCH Z Y ALY)LAEZ .d. .11.i.lid.d --il 0. 11' I ar do rad nt A- I I.--,an I. "I'm "tit clavel y ]in s. Arad- dIC._. I.
r 136 "" 1,,.dere. idid-1. -11" E.dim C-11. .I-d. 5 --Adem.,!PrradN, lloj d=t. ol.pi. on.tri.e.j.
...... d. Go- No 421. '45 p-l- Call, 17. No ,, J 11-12ER-N-11 agi.,onodo, I 1 2 11.1il- I% doi',,1d1.i .... .. 1,. -mod., li.n ',,,ira 1,11e .,,md.1.2 haoI14-jD.I- San Imel.l.d. In. c.- A...
d.do, F-IM.. "-,- .. I, 1 Alilsillissilisslillll l I __ ..oo- .do imin. do gal 1P.r bi...... HH-11-27 8-61-11 j UH-C-382-82.121 SAN FRANCISQ 556 I didi.d., p ...... 1. I-der. -IIII. III, "XC 5id .'V6'4-I. 1.d"'h'0 -' ,'I'-e" 2 -, -Ina. t,. I _,,I.. D,,y,.Sr--.,.V.,I. de I 4. Pre-'
o .41.3. '. ,mm- 1, Traur! San Carl,,
-.1li.- h.- Into,.,, X "'- 1, Victor
--, I --- Nfignififo apartamento.1 idif1cl. 11 -1513-82.1 I ,,'I ,',r,,o, .!"id' ',';, .. .. .... I'.' 'd, $1. 6. ,.,,. ..rell 1-1. it, ti.
. -,at CASAS DE COMMAS P __ 4"744-11
1 2 1 y N nuisdit. Sala. comedoT. 1-4 con cl at I,,gvd, el in ...... 1-2-.1 'e$200000 I---- __ __ ES, BAJOS'"'T"' "'
I- __ -clyl. ill Is. I I.I.d.- / UH-H-1W-!_ Iiin :REP. CALENDAR 1SE ALQLII.A ITNA HADITACION EN VIPar. I.I.c., hatole-, I Rrliidd. THERMOS, 21 Y 6 Aparm anitichladoR Ile lain, Infornst: r/ __ E.Uedi, Iod, -- f,,dI, -die P-1 11 1171-112-14 1 ljg., I,, .1,., ,,'Ald.. 01d.o..
,a", '= "-d. ,,, hiItIll MENDOZA Y CIA. ,,d.. -ndd .. ..... I. I... 2 ,, ... nl,,,.. I,. __ H-43Q-84-11
lier'lin '. a o 11" 11 "I'll' "" "' ,U i n ,,d:.
11 ,11 de ,,"crdd -'""',,r.1b!-"h, AIIr 1, ,'!;. ,., I Pirc is-ndi ionudo, tin. y I : $80 y 885 6" 'I""""" ;_c i', A, ,,, _: s,','.. ALQUILO APARTAMENTO --- --- --tr .1 it-i .. 1.1f.r.- IR""'mov ".."... , I PA, d.s hubilacinne-a ,IP dorinir., Obispo 305 M-G921 _A-Wdn,- ,,,,,,.,,I ',, -1*-"',I- ,,,,::,, -mpre I, I, ,,,'d FOMENTO N9 61
Ricarjo R. Arellad, lrj fotj ., I 1.1 I I ,,.,.,,,n ]m.. ,I ." afait, dos habitAciones con closet : .,2 n,, .1l".1. h.b.-Io. -ph. ..
Empedrado 256. M-3753. -i- R Tell F I It AM- J,-l;l 4 I garage, Pirsador, D. VII-C-222 i . ..... :, odd': ...... A ".1. sala-comedor, bano intercalado ,.,,,n. ,neepele-1, pl.ln. -r.m.N. .
I ,_ __ --- -1 I-d ...
- ". 11 I I Anl ,:,"d ,,,.,.I- El, %Lt.,, A k!'ARTA'st cONo,! cocina gas. aua abu ',,-- i-1- F-di'll- 61. itc-dil V-- 1.
TROPIDINNER I ele. Ere-argado en rl garaji I ." __ _, ... o andante In,, -, W11. 2 Pl-.. fi.d.r. TI I
-Ir,,,,, I I ..... -, ,1,,,-,,-',,, ,,, "I VEDADO .it," RA t-I 11,IIII, 7 ;. .11 -.1. d, all s.. call.. .. IN', mo,"I un1.111.1-1-1538.61-10 .,6.-I, ,,,,ml. Col,,,I. In-- IddlIp-aide b ... ,I., 1. Ill- ,,I .d-dr .1- 'i .I- 11;51, un apartarnento extra en la aZo- it, I ,' 11 I I I I.r III- I... H-,ILE-8 41
I ,-,[-- I ...... d, 1. 111 2434-82- I 1 :ull, 2 t N 57, critre Linen I edA'
____ ,, .... I. ,,,;"I, ,1,,1,. 1, I I Llj- ,mi, b 8, Vd.d.. H-0.1i'l-11 tea. Agua Dulce NQ 101, esqui- D,_ R A --- _lI,,,- o ,, ,;,,,(11.-- -r ...... I ...... le --.-- --- ____--___ I v Oil SEVILLANO 1, ,,. ,l,,,I,.,nd.pmD-I,, Un. I,PRESTAMOS SORRE ,I,,d ., 1--.I -_ na San Indalecio.
H ,...41. ES A I UH H-M&I-M 11 I ":. .,
AU'rOMOVILES st-,ii % .P.-on'.... I Re c.11. M.N. W. -CON GAS ALMENDAR ---, A ARTAMENTOS NUEW S li-4625-82-19 %" 'o' Reter ... I... L., C-11- 37.
Co. V Intei-ii, mdor tie] dim-A -. I An- ,dl., 1, Wn-med.r. ., ..... n 1 4, "'I., NA,, I ____ __ ", I
In ., -'I""', .,.,:d to -ir-d", d, _. -- 2"I ,,,,;, ll-e! n. --A I__ T _' --- .1 17... ,-. V,- Aleg- Vib.'.
Rapid, y fAcilmntd,. ,nd -1V 92 .APARTAMENTOS I III n."y d", r-It"'I ...... .. hii- I I, ,. -1,- ... Ad., Ag.. ;Ibi.- Hotel d 144270-94-11
Propildd do su ILII.Ml It.,, a,, -Arldd Elt,--, lintil d ...... V-1. 2 R, e Apartanientus
ran. dIo c;mneii. Depto 141 T-J,- ,In .... --a-', 11, ,d,,, Al-, Ittl I 11 .1 11 k[AXII-0
Itind A.M42. s,"A1.Ql IL'I'l _1'r,". STI.--in .,11,1, f,,,r.,, R.tl 3n. p- 1. p- I.. c 111-2-11 "'ll"I", "I'll 111. -,, AI.Qtll --t.N-('.k -rART-ICI-LAR
. In '"' I 1.1--i". CAild E ,,,qNd, o F-litit, d,,,d, 1114 H ,nim,82-ln 8 y 19 Vedado - ,, ,,,,I,,1 ""'Ad,,,,,A ... ...... ... _, Kit Idn--l ---ds n.m.,e W.. ,l
o" A s- I 1. AlmA-d 1, A ""'d ., S34.4)(11 I 1-1-- I.- IIIIII-1.1 S ,,-,,,,,,,,, ,,, ", ,,,Ir,, 11, Ij,,, 1, 11, .I
UH-17_117-61-11 H-m2-, ,I" 1-1,11"I", 1- ,, ,,,,,,, ,,,,6,,,, ,- --- ,I I.r In 11 11 IX" "I".: I _d___ o so Idd_ C; d,
I---- -- I .j .. ........ o". REBA)ADA ,,,, ,,, 11iI
_. ".. !!"..'.'a" GA ',,, ',, "t',, , i, 'I, ', A 'j
D IN E -.INP RTVMPNT. I1n1P 1.11- -1. 11 I. "I Indi. I I ; - no -. THI.'T.'M. "'- ,,,',', .',"I ',-_' -"'d- "'d- "'11 "',," l d,: .A.1- MI: All.Al ,a I i: AiL
RO -111.11 -1, 1- 1.1-s-, --- __ ----- --_ 11 Is- .1 I-m- d, ..I., I,-~ 1, I -111 d" AlmmidI ... I 11.,, A- j"d,,,1,_ ;,,%- h. n.bil-nd .. Im aj ., ,--Ildl. I~- lr-- F.- -- ,;l, I ,
.. zi, A I Ii. 11-4W41-11
to ....I,. olks.1-1 llmod .I R 11. 11 I me ---.- -- .,,,I,,. L 1-d- 1. 5'.. jW'. --VFDADO """ '!, _A] jmr IN en--l eddfleadd, 14 '--A2_d, VEDADO ."o." '" -,..,X I .. I.I.A-111- ", ., D- - ____h. I :: P.- I V-dl 1- Q- ,,.,_ ,_,2_" "RED: rALLE MAKILARrhE_ALoLjdaj I ~ -_ ---.-. --- _.. __ IS
. rairal, d, %, ,nm I 1-71: .-'1r- ,r..nl,. --r ka. -_ -_ --
Pan.,. c,'V, d Des-Ill., d, 11-lin ALQUIL. APARTAMENTO. RA-1 A 1 -d- it, R DF LUJO, 3- ESQ. 6 - 1, ,il:, In.rd-6. dmilr-... ,;. ,cl.
tral. (inane '" ' '. 'A. $M. Yed.d- An-tand-im, Vr est-At. --- __ I ", -11". -12
lamillit's e. 9 ..... I -1,i. ,;-.. In.0l. '-I'd. ,A-, In F-1-1 1.11, !I I 1.1. ,r"dl= 1'1.ri ..e.'1m, I'la'n",'.",o :: Vllt A.r. ESTRENE MIRA IAR I ,:, Nt'FVO, $4.1
Stoller- retakeje% m6dlcn& 146. lNo-A Tmoa, S11111111 1.11. .,.j ..I,... ..., .In,-,e,...,,,.s ,Irgad. as I, L 'a ,."a .,,, 1 - __ __Cl-I obr. -md il'" a- a-, Sit- thn nflflegladjs toxins -tr C.11, .4 ,, ,.A,,d -.- 3 N7 2 55. P.tP 8 I 0 1 nlon A ALQUILn it %'k HAIRITAclos'
tillm; 3 s no 11tifel, Gm, Ile o "led t Id. In. II ,.I .E.Ille. 011-H-4512-112-12' ,..2-.e,1q.idA do fi-Ail, .,.r I Ardld. Eddi- -d, o'r-lill 162.
Grrva.j 2N. ba r ...... A, H-4117-R2.11 t-id.d.. ./,,$ad ... ... In.. .ad., In III tacione, terr- saia,- III, list ...... ..1-mm'd" do, ,,,",r,,, Jos, art,. virt.d,. I __ -'- ,lo,-. bAho. __ La Sierra. L,,.'oZ.b-,X. H-4407-84-11
, CmicardLa ]APARTAMENT.: s.LA-( .M,DoR. !1 na.did.d- V-. .i,.pr. EAd,-d.. rdedid, ,lalt, barlo complete C, ,A.,: ,.1_,1,,hd,,z"o I RI111m .Al-l-d., rlp.,;l,. In.- 5EALQUILAUNA HABITACibri-i-Ai-A
,:'1%1'., ,.,.li'i,.11-n ,", I-Il .II ,r'.1--patitty. baf, v entra- -ad.i. I ... it,,,. II.,m1lT, ,, "ll el"'. I li ll- ., 'Iml s- bah., ,-- n 1, a.
" I Ilre, d r d ne c .to n S' .. ".
UH-- In"I.r d I d, m. sla C.I -,,",,. f,,a P"d, ,I cIb,, Ad...,- I
!!a, l"-in, I, $.no cido I MIRAMAR, AMUEBLADO for W.. ,= y fte. In ".I
rmw, 231 ,,, a RoIll'. -4121. Agd- ,151. .11-.917 CAM-112-11 I ,gu, A ria mrd ... a il-deitl Ag"""'i" 6'. ba)o&, dtr7'Ch,,6nyTjaIni-H-1=15-92-13 abundant Inf-rde, on ti did.. H- .1 _ _ 1-114-18
__ Desdo $75 A $11o. -- - jAIj-- B 1559,_%ra ,1-1, 2a ,,.,dq,,_ hiP
,r"jr.DINERO C-411-112 : Precloso 'Part-'rito. Piso I,~ MIRANIA ,A Lt. No o I No 5. ,ABITAC,.N A IRA
'I w hi: 111111111111111111111C I
.o dr .., pleto, ,utio vientrs, fte-. m- 1 .N E iv SESORAS
III ,br, sus unable, MD. APARTAMENTO A DOE CUADRAS SAN MIGUEL 457 UH.H-77-az- 1 LUJOSOS, AMPLIOS APTOS. "llllllllllf ,air,.,,,, ,," Adfim, .,-..,,. let,
.a. rr d del T- C-I do hlidd,, .1. ,u.rt.. td,.; dc'no, c6modo. tre5 dormiloriov,
ores. mAelum- d, ; I.. to_. ii... aj dfl., U11.1-1-4524-112-11 1. III. m m.. 572 ,.Q. Per.
c, rlb, ser, con la prpiod.id $33. Leallad v Escobar b.fi.s. .Ic -ondlet ... do. ..pit. ERICA" I __ --- __ - --l", tel'i ... w-7379.
Lr S Ile Real 11 I c .tC I "EDIFICIO AM "' "m" d'
ii am E P ,t,. vun 21 esquina a 28 Vedado
I, ... A I ....... C.Iolorl. cdloarial!. 11%!,, I sala ,,med,,. b.,rr., C, H-433444-12
or:aa. pri_ .a '! .. a It. Id ._"I', I Alquilo moderlds y frose- ,p,,t,. o lie 7re-, -ho v Q13dta A1111d, 3ra. N' 201, e HIM
r..". "i i I" f. __ -1 -, lb",I.".;. ,1,,-" d." a' ", ,.,,,n it .a I'd ... ....... p..tr,. 2 tlr,.s.o Mmit,- ,ddi,- AP.-ld-l- :n Ter-II. 11.. -med., bar I, I-d-I.- sqni - -A N )C5Nardn I, ,..m cctN rs A CoMER. IALQU.LO IC RA;)IDAI ". ;N t h. r ,.,e,., -116-dId., 1-1- In., I ,ordtd. ,a I I'= ,,jo-b- bo -, .i7 ALQ6LA RAiITACIDN 6
d
CI ANTE r.., , I 8-je Verdo 2 A "Ap on ,,,,.Pr,. none, I I 6 rit". 1.to ....... , b.fi. -- I-, ber MIRA, IAR -1- n-r-m- Sao L.4- N9 .92
III ..... till y rpld s.l. I"- P Irlmi,2 I 11 Am A' -1 1. I" 1'r., -,'l, ds. ,.d --, d.i".Ii,, -_.. --,
'-dare. IIII i;l o .,d-da., ',Nidl.d- 91, i ... II 'd A o 1. rin'. _, A', "Is
1. meta A,, d N U-1-11. hh, ...... ......... ,d,.,,Z"Ap,, ; --o.. ---, la.b.... AM-84-11
in -d. N- 1. -1-I.-d- ,I. ,- otd .b...d.nl, .I.d,. h bt ....... baii. do "Ill- :,Ig;, T -I C--- -1 cl- A.- I-1- - .H
Ii.. "I.l. 117- t3j". T ,,,,d,,di;.po, Ia.l, t.,,,,e, D,"". 1-- Ati. .11 -7 't, I ,I 11 -1, 1, 1, 3 -; I. ..... In, ANDEELIZ "". I, H-44lit--i ,-- ,A,'N,',d' .1 .ei. P-r, P.- _; :,, odt.1_ I""". It,,, p-d, -,- -s2 1, I., %IQI'II-A HABITACIO.% GR
- 'o 61:1'.1 1"1.1111 :-':'".": ,' "' ,-.,. -,,II- --dame -.. N- -,
Arnistad 41 laltiaw. Apt". .1 i RE A UH.H.E]73-112-11 U I ca"c d--s. Tele. --- __ I I ,I, I, n el",
D 2 9. 1 i21 ILAEsie .-A ITI V .11 ___ I - __ __ __ -it _____ V1. 1:
is ries "UnaLtIt =1 s7 I in. _.. I - : REPARTO AYESTARAN I,11111-1,11 16 "111111, I ofl-d- ..".1" ."."'c'". H-1-34-11
_ I "" P"'. "" "'"', II h--- A 119821 ,
L

I ,,.d. __ 2' ,.A, Tell I Ull ]I-?40 821 In B .5,4.1 ro
w-, Lt.,, -. ;'ll.". 7.' NIIRAIIAR i l Masi) 363 RABITACION lN_-0'_._-".
I.IH-lo-H-mlo-61 12. 1-4-s- 1 1 EDADO ___ I : jlt II-,oa .
- I i = y"'11, S1..Iq,.lI.,o,r,1.. at, 11-1- ser. 1 ^ if A", 7" III, I, b.h. .1 I.d.. Add-d
_ ____ ___ -11, Ap"H -na !3 'dis All.." -4 2144-11
%FDADO AMPLIO %PARTA. 1, 1. .1.1-' ,P,,' ". 4 fb- .'r.' ''77 I CAII, ,, I~ 6dR. ,d- 7 11 amentoR Pin PaIrt r -1 4, itas, bith., B.J-. I ____ H --_r
, od, -md. 3 h.bIt-Inne, I I.A. .1"I"A .'--l- l-I 111-- I.flr..: 11 Alqlal 11 "11111" LICIL 1A,
COMERCIANTES, 6.ileo do. _'. ,,. .9 i .1, A
,:, ,,dl, 4 la""'., ". 1 to, ti-el., ,-.d. -lendadm, .I.,. j mil,, I, ,,.,,,,,,,, Be ;r, ep (].,I, ,- -,
, -, ..". d, r,,,, A,,,I,. __ ., '-d ,dlfl,,. m.der... a, A. MIRAMAR I, -,-idoa"-,d1Im- ,%,o ,, imld,
ipai.. lll.rm.. 1. lm m. U.3ild 1, ,l.., ma, cuarto y bfi. it* r-d ,;dA A, ,."n -,d- T-- MENDOZA Y CIA. __, .... A. it.. .:
INDUSTRLALES r.,- Hot,.- 11.44.11--141 rsje.. i,,l .1 I Inf-d. el one-gAd, ,. ,,., ;,, """ ,."",," 'l-d"'. 11 ,-, ,I " A, -- I., -- T"'e. -E.am';$Les far.011d diner, 1.1a, Id d-Ol. I -A IN ., A 111. 1AIIIII, ,.' I'll ,--- -1,I :1 ,, ,,, ,,,
.' Obispo 305 M-6921 ,_- r,,,,, ,,, z I n.,,l
Entire letras. contrAins y demas tin. xr Ai.Qvii. -ic "' I I Teliforin. 11-2845 T 114.385. I N-l I- -Inedol. I hAb-IP-,d'iT,,dA. "' _? ,A! 'N'71 4' .'I ', '7,11 FI-155'
rI,.,rl., .,rea I_ ,all, 11 Ni' 4N. ,,it 4 1 R __l". r--! -, 1-d- --. it, I _11I -ll I 111;- -11,, d, -r,,d,, I* li-Olli-s4_110
,I, I ____ -- T ,""', ,,,,,.,t -d- -', ,' 'd ,I -- ___III t1Rdlaecl.d11o, 'I,1F ... r,,.Im ....... : 1. dr ,11-mded., ., nitod-o'-, I ,- 13R.-Ili-R, I. I'll H 3711 r.1.11 f1loo' ... I- otdr P-den %e ... a V .... ..... l" ,.I" 2; At
In', -tantell It IntinsIrtalel, ,rt, hrm ...... gal. 1. -.do ---i - -- __ __ I -- ---- - S E ALQUIL -, -1 ,olfllO HkBITACION GRANDS. TRES" n_ AN """' dn. P-- A-p.6,I -, M me Iebhd, .... ..
mit"'onnom ,.:I,
o-11-linte. I IIi ,lie A.;.,. -dId.,- 11', Ile- ", m .... ... o ..,
Do. 51,11H. _h,, A ,_ lIerl. d, i 11 2 A 6 I ALQUILO RA)O 305, 858.50 -, u H-H-711.1-112 I )'In 'a -10%E-1. ,,A .- R7.1 -111 IIA.. olm.", u.Wo .1.m. AdA TAI e, 1. -11, ll.--. 2 .--.Al.
GUILLERMO NOVELLAS I I H 1' 11; 11 I I Sr 81(illila a n-tit. lie ,),. Vd.dn Nl.dId- IAIIAml- __ I'li.H 111, 11 12 T-f- A5-17AI H-4649-54 12
' _- 1 _E ALQIALAN d, ,.11--medn' h,---1 -8.1ItL AIQ1 M:.ArARTARI .TI)z s.LA, -- 1 J.. _Part. , c-', hd-,, t--, Wi I- 1.17 I- Plan RE ALQUILA
CUSA III M. DO.. 1044. 2 I b.ft,,, ,.,,n,. I-.. I split. coniedor. I/ t Inifio .... ,,, -- A-dld A ,,11r,, bA, -mp ,In tr.ro7- dit, -.ol ,I; ;-b.- ....
I I I 11 I I 'I
,edmal ,,r-., 1,nd -rll.. 1 A 'fndq ,ld h- ,,,.td irinu de, ga 'mdedd Igmiymta-.d: w I FDADO 7a B 'i "'C."mp" "n b.h.
--- t-A as, in ,' ", ,,, H-4011-84-12
hah it,. -I.d,,. 1, -H, A .1!11 2 b. I;
1.. "c' d Infornirm In ,,' .-,,' ',', ,.,,,,A,,. gt. I a's I __ - - -___UH-1-1-311019-64-121"' In- I- hall,. .... tanno 15'..'dt, PTAI.QUMA Fl,"CA T AMPLIA NABTman m, e Line. C.1-d. Into, Is tra.6. 5 M""'A" .,-.nnI- n, "' t,
,11-441a-.2.11 ,.. hall, is mitim. p. sc Uq.e'd. .r.-.1e.
., ;, 'go 1,,, 15 Sol. ,d ,, in ,on n.kno. in- -h.- .aI'KE-AILQUILA 1-11 APARTAIMENTO ZN' idr. rrfrr ri... Pircri.: 940.50. _*
I UH-H M-2 1. do 'm din, Gin- .dml Ill P--- i., Telf. B9.2200. ____ __ __ __ -111., llmlel, ,.n., -ne: -_ ,,, -h ... Eli- it, ., in I2 .. it.
- IIIL
I RI.-I ... W IN ...'. Q ; Tre I It- do ,-.d.. 1,,,d,,.. ,,- to m - on H-4713- 4-12
,P*I,,I,,. Lu,..6. T,. ,,-I,, it I -H443 -82-1 'I -4417 1
-11-2385-bil. - -l'.
__ - __ --- ------ _.. - -2 nol.- F -- - __- --EDIFICIO, ACUILA N" 820 11 I REdiL ,t,1LA.-A.nAR1 AMON CON
D IN E R O SE ALQUILA Lujoso y fresco aparlannento --- -- __ - __ -1 UH-114170-92-11, III- Mo. -- -. Imir. Laos- I
_.
intlir. auto. y c n I U. hirooll. .P.-m-'. ,,Ile -W. I aninau.bIRDIO. VEDADO __ -- __ An I-t-ell, modern.. _... _, ;W.. I- _______ UH. c.rill. Y OtIr.p...
ta'm b lcn-.E dD!cr- ft, Vdd.; II.I.. -mod-, I- -%_ Ell 5t,. Ae. No 415. r liltriendares. dr -1-- ii.r. h.b.1-mo." I __ I H-4708ii7ilit .
. ,air.. Cl.
dua .- filed., ,... .. -M-elm, it. 1,.. .-J ., Miramar C.mpust, dnlr,,B4,y 'j j Aledi Annipliacitin ) I, 'LO HABITACION COMFLETAMEN.
clantes y 50 c I!. .-bad.s el, filbr.ii Apt a s.- TT l d In 1 I .11, I d" .'
inil.sell De N. d c,laid, calts.
is I s,,,.A,,d.NlI11 mre 10 Y 11, man. de 8 APARTAME mienemha- .., no en-blas.
la mubleff. exas. y rtnod ,eirs, ids h""' In 4 EI',-U. I"(l' rrz,. livisrocon. ca-dor. I,- I tie I y 2 cuartos. q Li, le-A id ""N'le'. y ; O_ '.LQ
. tea de listra, CIS. I tolif ... m-9.1. 2 -_ - ll.bit.ei.rir, e.d. ... el-t, e, 1,111. ,.b rion grand 515. N.,Iimfi... U.Je- i.luildni. Maorif. y rorin. ...lo]ad- Valid gr.,a T.ldf ... W-0770. to, .dd. ,da.. do. -dria N.
If b A-, pantry. -odna, 1 As" "ll"'I" I ... j' In Iedll,
Ile Pr6a Agri, S & M.mi.n. "' a -1- qli.mo .AIR Edift-iidei did EnC 3i 34. ftl,.-.1 -q.In. f-1,,.
219. 7*16felso, A-91 M ill ,drm III. No 2. on i tie I-d-.. .gu.
de .6rd= I ', ..n"I'. d rl.deer y garage. A, a I is
I A,.b.d.a it, lolirl-r. PI-I. sW I'm Is I... m d I I so .P,. 1-1. No id.)-. pri- ,I- F-SANTOS SUAREZ el en. I.I.sm, : te- a p on F..13. ". ,,, 1, ."
w_7= Wmi.,W,4M. J.-fin., Rct ,-5-1. -.1II.- Apall m,-,- UH-14-.1541-&-;,, 1 ",-.4,,,,B. Ili-e.c., ,A. CPA ,. 1. ____ --- _TN
.".mondo .I ....... f-., Illi. ..I._ 1. I ____ ., ". , --do, -", -QIILA IN% HARITACION
- "I I~.. '. a.- In i"d.-I,
-= -il. ..., 1,. -1"_ All" ,iiiI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1110II. .,.,,,I,, A-m., 7- -- G,-. U1441.3452-al-ll! 171i H-2.1.- !U-6 ,III',. Rlssslllllllllll 11.1,-,- MI,1111 .
- ,,"', P ... ",,.".r 2111 ,--.. RI, ....... ----- - - __ i AII AIIPIAO III, I .,,- .... I. H-4-,22-14-11
I I .1, w I 'I
I,,,,. I, '. el-ii..., N-1 In'til-I.Ii.1 j I'll 11 2111112 11
1-11
2 i BEAUTIFI 1, A .. Rr.ilEN'F ) 2 jlPvA. 4 x 4, aimpli. -.... I'll 11 4247 I-- IJ Ali" ILA HARITAA DYN IN ID DL OC
_' S, MORRO .16, 855, W EDIFICIO ACARWO DE ""'., .- -Iin I, ........ lt-, in"e, PPARA LAS DkkAS $61. A PARTA,-N"D Co...., III 11-114II-1, to. lalliclu
0. ITFl F: 'l, I.,- ahjuila ull.'ID-Pnt" dr __ _ n., har .. .... 11110'. .1. -.-. ,.-'ll --.. milimi. Illa.
- -----Illlr"",mtizlll,,,,,.'.'.,,",,,d,,,, -. In.--1 room, ,I .... . ......... III,,-,- hdlI;,n,, CONS1111 IR -,- la ^,,,it, ""W.'.121-114-13
70 W ERES PAILA LAS DAMAS ...... h" : , I 1.11". I .. ,,.,-.4 .-I t- Wlirnmr, ",: ,,n; ... d Lv--, : _lD-,-I.PIDr, I /.t, 1,afj., s, 'l-I.- -.-.l-l'- de ,11.1, agna. .1-rilar N" 2611, -+ I. En lo mejor drl N Pdado
,, ,
_.;I.m1I- III-Im"llm 1-1 I l-- li,-, .n.,d I qI- to AdhI ...... . it ,,,,,,,-d,,,.,,, "". .,fi".",,".,I A Infanla. I,. California. call. la ..q 3- N. $7.
11- SrA -m-ne C.II, .r. .,. lr,,, Hid ,,,, 11, A- rocin. gas. Infor-mr. ini.- I. V '114, A!11,I.1 .. .... ... ...... --- .d 11 '1011- .F.-IIN.- -.TI( VNo 41s bed"_, ,.. all 11., I ..... ....... ;,
.1 l.d,, ...At, Ana --.,., I I ...... A and RR sl. m, I I -) is I.. ,,.t,,,., .... ...... id.d. no- ld.no
11 I.IJE I2-13 - 4925, j I ran, I f- n 1. Se pidi-n rrfP- ran- :,,,. 1: ,,, ;:: 1, ,, r: I ,,,, ,j I,,,,, -.I .
PARA M AM A I I TAID111. -1-11 ,,, Id.. 'Edjk l p ,','k''i "' "I' I. ;; 55, tAIM-3604-82- I 0 I .111:1 1--::, 11 : '' I,' ....... ,_e_ _A --'o,'i-'e"01,,-,1n,_:-':
I .11 I ,,,R,,.. rencii.A. F; I.: It:! ...
-d-. ", -11, Q ........ : _11'..... 11111111111111111111 led.r.- T.Ill ... M-3566. I l- r- -I 1 I~, :: ,:: i',', ,:' 1, :._,,,,,.,_,,., ,,il. III~. -- L,.Il.d
No ']a Peri tain itlil ni Dirjor a -_':11" I'll 1: "rl 1:11"",".'.'.,.." ::,"",.,,.,:,,;, ,: tTfI 14- 01 82-11 45.3 It I 'In r.2 in EDIFICIO 1.1 ) kNO .", p,-n- I~. R.If- I P 1-143-11.11
r-ihido Pit Pit linger .It,,- t-o ,,,,,l,., ,,--,,, "Il-,, F 11. 4:001, AND REA1111, 'I'L I -I--.---- .1 I I N HIRIT11 l-_CNFAWL units mar.,ill".. .1i'lilinn Ile- I -1 1. i I-.' 12 : Fuddsh d A~ ...... ol I- -d I _I_ I S, "I'lailan ki't- In ...... . I I'll-11.1- 1.2 11 ,, I~, ,I .1- Mr- .121,
..". 'PRT%,MF%_, 'di"l -fl',:;,,' m"I'l ... i ...... ?, )--i ........ SF %IQ1 MAN 1 ..at; .. .... ..... lor. all,, ,,,, in -%,_ "__ bo,,I ...... ,,,,. ,:,,., ,, i A ,,, r ---r. -1. NIODERNO EDIFICIO .. ,:;id; I~, -l--...T14'!A171"cr Fins. In tinica ilue hor. .'!: il';.. -,Dlsl- be -:1,". ,
dis Pin upted ..Icr. 11.1111. -- -At,' 1,1.1_111'11 ", ;I,,; ". 'kroI ,_1,I:1-I- ,,,, V Apartamento Fresco y ......... .
ldl-- I In., '.in," ,' 'l""h.', n,,I Add .11, I --, I 1 1, I 1, I .- 21 N. 1,152 -I ...... A I-. I e Iii .,.i .... Pa. Isafio I'D --,u -_a_._..z
, ,,,, I. ,,I- M,,,k, --m-I- colorPs. ctirina crilt-Dwiliw .!:,: d- Il sli I -- -1-1.
8r, ALQI WA, AGUILA AIR -IKql 1,I % ."ll-l", I ,.-- ,. ,, '.." I o
rtnostrawionr en pit caaa ,- -- - I ,I, e-I 'A' ';A' N- .1.1 n,1-"r,;" .'l .Fdd*" : l',,',. I~ A'"h"'""' : -'A A -.It" it "I"':Z ,'!'." -- -gin compromise. Al SIR. III ...... Ir-mjj'm w 41m. pi'll, ,--1 d, CA, r.", "I., '111. 11-da.-m. ,"A. 41, go" ril"'. "'.-didalP.. : A~ lolor- 4aD,,i,;oa,_I1
-- IIII,-1. --- ... .... ..... .... ,,, .1-fin., E.glh ,-- j,i ,,Ii;;, 1-1 ,, od R 12 y 2 1, ,,,,,. Pi-- $711. [Ml-el M _'InR SE EXIGEN REFEREACIk.'; ;' ,.: ,,-" _-:_ ',. ."--;, -Q. -_Wk.1n 1CA a mri-cm-m
__l _" _o. sRlllllllllsslllllllllls __ n 11 -1-1 o I l,,,1711,1.,*'W.,,".,,,. o."r,!,. ZI...;--:r-dr ,an ..do i",_,". :ALZAD % OF LUIANO I o, '. III= 11 "'o. .
SR. ALONSO NIARIN "_ '.."". im., T- UH-H-3W-I h I I I I 61
I r "
- _11.
-.o. P-11. 1-4.1-s-1. ___ Utj H_3.7j_,a.,n I- m., In 71: 11. '.o
- V] I H n43 to 11 I ... ... ". ..
W-3299. 'AI.QIIL.1 AP%"AMF%Ta 1), _ __ __ __ ___ ROSA ENRIQt EZ It .1.1. ....., ... I ,, --- I.Imme, "41'a-..'-'11 '
no jR.% PRECIOUS Y FRESCO k!l
1 .,,,I 1I.I.,"..2.1. .21 eld" III, ... , R- I APARTAMENI'O A311STAD 361 1 1-tog-8--m I MR C-454-82-11 %I WMO 1 HAWITACIOVES. 51.370_1()'Id DO I srno. d'mn odome ,,,bl,, od I-l .-.. I In- -;:;, t -,.,, Rn 5t.. Me. N1 VEDA
'I I I h I ;
zi. 415. ,,,Ie RE, I Apt,,, llone-- It, I Pair Inodd I .dlA.l.d.
11459 111. I 1-1 A-. -,P, '' silram-, ,lodpue-to dt amplia 1, c San Josi N Barceltinis
- r .19.1... .1.1- I., 1, 27 I2 -1"".1'_,'i,"'o- ., Ill JOSO AP8111TAMEN-ro n.In,'I.,.,, ,ldt,.,Il. Ind. S93-. Po6o
N.9
ENSEMNAW A I ,I. ... A "N 11. ,!d A Y.Ifl Alit EBLADO
XF__kI-QLII-%N %PARTANt AF- .d di-t. 1. I 1. I, 4- a-, i I r'i'b-. l..' ...'= .,,n'.'%'.",' I- C.11, K No .11 l 7. ,.it,. r".1111,it"' 211: comp-1. d, -,to ""'Im'. ,I!A. -4726-94-11
AI-I.-ii, -, ,ia.111- pa"111. -11"I. 1111, C li, 23 No Dos. em- Pji-3 Do,. d, 1*,_mN1.,1d h,,tdWrl.d-. I-- So Al,,ii.A I, ,, -lds pq- d -PAI- '..,,do -All., do -Adl, b,,,,,
to '. I-adm, c ... j, At,,., a in ntdr li.- b ,,,;,,nl., 11", I ."i ... I in'-AiAl., pi-e-- 1-- DADIT-16S PLIA. CLARA. ANEXA
cold el ill. Inf-m- I,. I Informes: TH. P-3489. ,. ;pjc,.. ter,-, 1-d-, a g _, ..., "" 1.JIA I, I.I- t,.mi. .- .o-did,- .cn.r. ..1a,
i5 PROFESOFJig-R-OESORES '.'"'"""' ..... d' ,"'"" "I 1,111-1- I ,-,jinI, do ,.,,- ;
, ,,,, 1,-, .... . I,,- 161,n, W-4[125 J-fina.. s. Ill, d, 1, d, C- .i.1, .. ,!, .
__ I ,,btdnte. IN ." $20ol R,(--, I-d-i. C-elrell, W.
.- I 11, ,% r.". 1:11. ,-d.. --Id do -lAd.l. -11l. d-I'le 21 '? ,dIr, L I .... I.-I.I. 1. em'. Sao F,
APRENDA A BAILAP -;' "d-d- F- '. U14 H-3449- vil-c-M-12-11 A 11 I ,,, Im,, B 3568 li-41=864Y E"
Ed R leee-1.1 0111-1111 Im, ,l. "'.11. 7 It, __ I -___ - I UH-H-2371-EQ-11: y I, ,nid,, ga, Ref,,gm-adr -.- ,it. 4-12
'n", Call-, E- I Ir. .6., 9-1,11; = ALQrul.6_ANru__
,_no ., .. de "" "' """ "I"- "' ','! I %1111-III-1 D... 1 1 ','T rIKESCA RATI
.
, -1_ d.o- ,I I~ _1. ", 1. III., D". I NICANOR DEL CAMPO SF ALQt 1 ILA .N1,1111AM AR I, Cd-- D- ,or ... I 1- '2-1 442 I4 In- Ill --'I- I __ d -tro. m, --- I ,- ,,A!, 1W 11-ld. oso, d-P.
.... III. .Ill. - 11-a-11,12 o--- ,,,I, -- I I I mo- ,-11A 1. ". _-
" 11 11111 "I". ;' '4I,'4j,'2' 2" 1 C-Ile 13 N' 326. crilre 12 y H,183-a-,
I ,,,,,,, in I'll ,--. "QnA..
- -irwur .rT.,__, T-,-lAF_*-A.-'. I aparl,-- Nmer Ed edri- 1-111111-1 ... bAd. ,,,,, ; _ __
1,1, frc.tP In igIPAi. Sol, "l- 11 3 v"I P". HARITACIOVE3 ZN
-_ - -_ 1- I'll- 'I," A!, -.Il ,Ik":ARTAMENTO ,11 11111- V, Ad. T-- ,. !.'.,6. f-I-11 o-d- P- ,Lq,,], an I -ol"ll el -.11 '. RAIO 307. ,945.(10
.A- W. Isd--- Io' ., I".I ........ I IL-11 11 1. 11.1-ii. %gumi.. ,I lmledo I.- --l'. ,'-- "' A ;s I nP .1 ,["it .1 part: ...... I., dr 11- "I .I'll, e-li, 1-is DI'lee .a""', ,I, ,, 1 1 , ,".., ,I).- b.h.. I-It. ,1r-m I ,,,,,, ,-,- 11- Ii.. ,I'.. P-.m.1
F.olll., F-11122. U. .Ijs. v t.- In' sl--, I__ I "' ,- 11. I, ""' 1-IiI, l"i"i I'd I "I'"', An'
it.. I-- -I "I'- ... I'l-o ed __' I ,, : IsIll-IIII-1-. 1/4. Ima" """'
11 11i.7 71 U ', -,31 ,,,,..d,, ,i ....... "" ' '('("I r. ;_. :!. -ill. V -s ainj' -.""," .: -.111. Elr ,- .1
I SE AI.Ql IIA Im, in.I., 1,I,,:-l I ""A", "'InIt ,, I-/ H,,,i"",A to II'd-111
, I ." I I 'I
,
I .
. 1-11-14-11
__ .- 1 "' ;'.1,11%': :.:, -" ,- : ''. 11-1 .I ","',- -.---- S., ,_1'. ,a ,,-,;b,,- -d-d, .."I'de, 1- m- I .I ... 11 _1 R'I 2W d, P., .- Inlo-, I, 1-1 It lid"ID:
I ,".. r 11, III -11 It ,17 it,", I n.lo .". l "". I d I~ call R A I2 ".. 2 1, dr Z.-- por In turtle. SP pi(li-li rr[P- Ias'. ''1, ,",I,.'
,I -I .,A I i I I,- -1- od',, in"ItL: .: 7 '11' ,IIA ,- A", In
77 AtADEMIAS : I;, I. I I'll It -6 R it ,,, Ad,,,_,.1r_,, l.d ,,,,, In~. --- ,-._- .,,,,I,,.
. .1, E P"", ", "' "' "" rrn-l.. -11 '"".11. 11".., T- Un-Iii
%PARTANIENTO S12.011 ; ir",:,Vii'l" """nod'.' "' ','."- -"' ',"A 1 -- ,,,,,, --I A ,-A I I -111 I-' I'll 1-26-61 __ T ,
,.. lo'l-e, Ii -- W.111111 ,Il 111ill To'. ".l. _, :, 1. I I
; "I, I "I'l
- in" I I 11-H-4153 82-1 1 '_ 11: 111 ... _: :, ",',I': I ,NUEVO EDIFICIO 1, -s r--d- ... in-', _____ - H- -9 11-1 111-111.1 -1 asLt. I I I .,, a, I .. .... .. I 11, ,,,,,, 'lilllilillisillllillill __ I "" "' "" '- :' ", i. r
.. ,,,, j 11,- I .;,,, , 1". I'll, 11-.1,,17 it Ill Lie.. Ill III. -. 1. V.d.d,. ___ __ I'll E I- R2 It 1 7 -q. I .- I;-1_13
. I ., ...... 1.d ."..A, I 1-1-d- ,A- t, -- I, F. A] QITIA nARITAri- I=.. LIX
.... d ".
fi w sillo de "' I ______ --- I'd, ,.,A, -,-d.., 2 ...-I"'. FN' ': ',%-,Io ... nI, I d e 3, ,." Z"---%'.' """"'sI""'I. n .."
REGION %I'%R'I'ANIENA'OS -l ."I'l,- 'I"'11, 2 h- ... IIA:. EDIFICIO CkIIZADA I I V. .,
INF00"k V MANGIAR, A70 ,,, i"'I'", it,- 11.1d, .. ... ..... E D IF IC IO I =.ddl d- Iih--n- Ad A-l- H-41nd.s4':'7'
T S, .1,1110.1 it, ... I.,rll,, Ill ... rla- I', 'N' I 58 .... i rsq. Calza ,I. ,,.III 11. I ...... "'. ,,, I ... I-i'. -l"I'T" -m '- d", I. In .I I 'I, ,A",, -I. o"o, ,11 11 I'll 11 "11, As-, 11
It. soln.P. I P- "" d-ii, $1 III P" ) FI)kDO I. PA %-,-1, I HAMIAMN EN
-u-.1- III,,, ,'I .... "" A -dr,,c,,,_I:,t,,.,r Al ILQIH. 11
ruaru- liado. IjaIvoD'-. I A V, ', 1'-,,,, ,,. -,- '.
-"I, i I 91
I I l ":,..,::. ,d-,,.' ,.,.", '.: ,, I d:%, ,,. 7 At "A I, ,,:d-,, ,; 1: :' ', ,I,; I,." 1, 'I' I -1 I I pt- LIA- ,,, -.112R
el t n o ........ I I, r ,,,,,,, ... A ..... 11. ., 1. mi F 11 II.QtIL% k r sa% SOLA A
"r. -it" """" """n" I I --do- Al,, 11 0 1, ,,,,, ln, I -r, ,,,,, .. I I H,411C,11,11
I rorina ga'. lalt"ral hil-mi-, b.,)l rW-- -.,t. Lt ... I $7-', .I I 2 r,11.11 tl-', "..""', .,,- -Ir ... I'd. n, A n ld 'N o
,ad ilP I 0 It I 2. it. Ill.'.' III I n i -Wl ... b..A,, -,d-, d.1d, rill-1, I ___ l '-d", ,a l I .1 --- __ __ - - I.. 11
I.- 1.1- role 01- 3 ,- ljH.c_4IflA;-I2 In-r- -',d- "At""-d, .:, ho6mt. .1., --d- 11 1!2nod 1111-I,11- 1-11i 67. II.. -_ ,.a
D E D IB U JO 6.. 2 .1--o'd-, "'. --,.I r-l- I ull 11 11111-1 21 18 7 1 ,,,,,,,, -,-, -Alm. -, M O D E R oQuENDO 1.070, 845.00 c-l""' '_"""
. I'll-H-4 15-1-Iii-i L 'd -i" In. -- ,, C.,,.,, lod., ,,,, IT .I. --------- __ __ __ 11-4107.R -l -
___ 1. I (1ilm.".1 1 11 I ,"i dn ',,Znr' G I ,In .,!-- B 5m 9W!5. I I SP alquila apartaniento de' IA -."T.- 4 1 : ALQ ILO HABITATION AsIPLI _Imie,
CO M E R CIA L N" I I I Se silquilan Kin Clitrenar ant. ssil-o-rdo r. 1/4, bait. v lzdII. on"I"n. ..".. 11.1 -m ;e
JUNIO JULIO AGOSTO : A, rl., :,' !', ',, -'.-,,,, ,In,,- ___, UH-H-W-82-17 u I ___ ...... LH li,2W-C-11 Flise&._ 15. -Ido- Peft.1-i. Is do.
is filliten.ri. tie I :, ,:lI.I.- dmdd.. b.mI 'n',. ,' Ii- __ __ Apartafli n S1 __ ___ i pliom aparlamentos con III- cocina gap. Informe- Aiii. dr.. III Nomad Y do, or 11-Is.
rrim ra Arq!,,i. ",I'. "I'll. 11, R... Ali- la onirdor, habits. 105. Se piAcn referencins. IIN AGUILA N9 M-ALTO SS_ 4W9A8*iT13A.
es funcionaleal" .,, ,.""A .
C.b. to. .no, -I ... t, I I I -locaft.r., $16,00.
y -111-1 I III,111 11 - ,I A APARTAMENTOS CON T 1 27 N' 1025, 1 q i n is 10, 1, 1 .,,,6 niir. ... it
d1dia.d.6 is rallifi-n-, (,',la', 1""" ... lan, -, DO i6n con closet. bafio colo- I ..lide.. H- I.Ief- Ref.rerel...
to 6rdltr, d IV I _dA d;d,"'.'.d-., w. 1, iI, : I CALLE Q 1 TPRISSI, 'a UH-H
i I Vest ado. _4451-8q714 H- -$4-11
f.r.",,"u,,,,,,,,.*.h.,u.., ,..,.pr, ,,In y 11 San Mor I Tell, Coci a.dr gas, I.Vader. : i $40.00 CON COMMA I
L' A..... dinsil..,ittil I I I I ,y .r,.bl,, I ell-d. Z '. ..
I.aste "Isomo -, ..... .... I~~ I I _......_... I 1.adlfl- .1 .....-aldcurs,
. I
4 I I I I I I _, I
. I
I .
I I I I

AfioCXX Casificallop DIARIO DE LA MARPl[A.-Slik6do, 10 de Mayo de 1952 Cladfic.adom f. igina 29
! I If igll
-' _
, !t :, '7jt

A N U. N C I 0 S C L A S-_ I F I C A D 0 S ,D' E U IL T I-Al A. .* R. W I k,
.
I 'i it ,a!-.,
iA. L 0 U I L E R E SA L Q U I L E R S SE SOLICITAN SE SOL) CITAN I I-E OFRECL-N ,,
- -k- -ED&ES ___ __
a- IFABITACiOINCES &S. HAIlUlkiiii 60 .1
- NAVES -LOCALES 97 - ___ - IS ___ &LA ,92 SANTOS SUAREZ MENDOZA 103 CRLADAS CRIADOS __ 1111-AGE TiS VEND 118 CIUADA CRIJADOS
PER =., , I I 1111.m -_ -1 --- '
AL .%I. ALQI1II.A MAII.Sirl" CAmA 11 I.,Z. I ..'A "I .1.1 o- 11, """ "' - : 11,111 l'-,"!".1 "'A III
,41 10" I'll. 4 I I(. I MANO, CUAST9
.1 ,1,11,, ll IIl: ,O!I_ ", I lill, 1- ,, --- -11,,,,v.:.,'1 SE .AIQl;ll..A ;----. ".."., .ab- t,,l- . ...... ". "I .;a. --- W.- il
-1. -111U."!"", ....... "" I 1, 11., .,' ',. i I,- .11,111. W do ,' ,',,', ,' t'l "- ,, '.',' ,,',- TRABAID PARA UB. 1-11 A ZIng H.-I-Ilk-12 .
dal Xdf ... ... a,. 19 ,4,. I IS. --11.1. 1-11. .illlld.- -,! ::, ,--, I CASA, QUINTA N' 708 ,',",,,,,:'::", ,-,",i,. ::!.. '-P,', ,,,-,,-,, i i.%tl I- ... ,- -- I I :: 19411 fl]Rf( I 91' JO%'F.N- PARA Cit-TA.
-1-- Fill., ll-,il 11 I :: '. ,,: ',', "; .... ... it. 'd .dto_ ,,.., !. -.d.". Ah, SIVIdin 11 -I.;.,, -,-I I I ", I, "A. p""o ., -63-m7-i3 I V,,dado. plato, hat., ll ,.I.,. "'Lo IT .o., 11 I I I "L111 A. ,., l.,,,,,,.,,,:,,,,, ,,,.,,, ,4, ,.".'t. ': I
Sr. ALQt'jL% Ij.iRlI,,T Id, I .b.1d" d .. ...... 1. Ill.: I. 11:,I:II., ',ol, 7 ,.,":;; 1 It %I.QI ILA, NIIIA;ilooi 313 t AA' ,,,, d
Hot- 14 y I, 1), ,%I ", """, d it.. AA I 11,141-1 CIII i I ,dr- ." l,.,,,,:.o,,v' -d 1 I
', ,!I 'll" 41.' ALQVILA .1A V ,,*,., '. '.
in d. ., d", N I _', 11, od .. ... .. A I 111.1d.., A', .'.' 11, -id- ..... dt., -.11"...... ,. ... 1.1111- -!1- .o-11 I.- I, d- -d-- dooh, etmel
1, l,.,,,,';""!,;l ., I" "I'll" 1 .14 1 .". --d", I, ,.O""". ,,,,,-,,",3", l,,,.,,,,,,,,,,,, .!,:, ._,.; "--- 13-oad.
........ I 1 1 :i!,"l "l 1-o 1- 111- t.','. ,"" ,'.,,',7:'.. i 2 A7l'.L! '.1". IT I-- Q 111. ...... 1 "1'1,,. 'I' ""I'll" ." Ill'.11;1 -1" ll-41113, It .:I
mi 2 ;i, ,l-- 11 ... -1..-1 I'l.- :i ", f'. "" ". Z -- ". '..""
-I, lii A I dl; ', , : tl 11 I T 01.l I 11 1-_ I jl 'l ... I '. "' ". I I I ".. ,-, I ,:.IT Irl ... :oi
villnAloil. I .. .l I 11 1 11 ". -- 10. I ...... It l I H-441111-118-IS,
I 'I'll I 11 % I III. .%,-,,,,, S.odol pw-l. I.- 11 4-.87, -, TK ,."III. At.
"dl.-dl", I i, ..... !!!l ll'!I , 1 4t 1.11, 11 o" I I .I. I oll- I %Iri Fir, COMFOI) R, I
, ., ': .11.411".. "I.L. .L.01A. VIUNK. el. Ull-11-211110-M 11, .. v", ... I,, -., '01,1111TANIIi t'. -- -111 %.",";"'.; -111 ,, o I I ,, I IS I -, I .. 1- 11 d. I. I n- do
rm I I."",1 :: ,N,6 I , "! I
.."I"'. ._ ; :,%:, .,.,,_- ,., I'l II, ,, a ham. 1.
1111.11 .- 1. ."- 1i _ 1111_! 1 1 = N ENDEDORES I .. 1 1111Tj -, -119-12
..oin ..... "'. "' T' -I' L111-11.21198-RI 1._2 :,I; ,,,ahl. -o-oo, ad ,-- - -- "I"', '. :: .. 4
'10"hol 1.11-1,4-111. __ I :1. I ",", J EPARTOS %', I 9 4[1 U-6- "'olld1l' I'If-111.14 X 34:4 --- I -- I l.. 11 11, M :
11 1'1 I :,:- ""I I 1, I 1, I'll I I'll I'll, l"I", ,"', ,"'I"', ""-",oli, Z', t,, 1 '.' I~~ 11 I -det.d.,it,
_A.Q1 II.A ,, ,, EDIFICIO (ALZADA I 10, _I, N MARIXNJ Ij_ ;. t., I., "" ""-,,Rd'doI THI.AJAVORA Iii.,
Z -_ ",%:'d, I:::'-'-,o'.",7, ". -1 1-h., I~. -1 ...
I St At.elt II.Plimi ALTOA: SAN Moot Ft it MI 11.0: I %I f 1111 11 I la. At a '! I
11 1. I,- d,_ , I ..
. III7 -- Id.,"In- I -I..",-l." Ii IT I ;, -', "' "". .' l
To, 1-ro" % EDADO It.,% EN S70.00 .. " a r ... .... :,',I I;', X 1.1.14. 1 1 A-18
, l -,- -. I 11-1.1,9- ,- ,--, I a .";a ; " ', I~., I'. To ell
.-II.. --'- 4 :Il ,: !!"' l# 'I' 1 -: 1- 1.'.1-,-t1:-'m 11 17.1. W3,11 I.i or 8 9 ,,,
!I 7 "I"I I 111 I 'IT"", I '1111,1 Illo'l d' "" 11 .-4'1m'_, ; I 11111 lo-1 -I "A 1-ii '
11 I .,,I ... ...... R, -1 11 IT I I I .1loo -1 .11. I I I -- -- Ill -'d-, J,,dj,. ro,
Sit I ';T "",I .... ".I,, ,'o- ,#j l; , ,,;d,,,,,,i, x, ;,.: ,'.', ,,,r,,,', ";'. ,',',' I I'.' :,'," I. ' 111-ATO I., illl !.IIia 1AM11 1. I 7,, U I I 1, X13 114 11 I __-1 A-1121
. 7 .., I ... --, ...... ....... :... .-- --- -, I. -- -, __ 44.jjI*jj9Tjj
__AL4lllVu1.A I I n It -- I I -to.k6r. -111'-- 1,- .,l ... 1, ,,, , dX I~ -'.., ll H _2 .1-11 '__ -a ....... .... .nii. j .,... 11 1,11111 I'll 11 'I'll 1,1 I~ ---, I~~ I ,1 I 1, 1, -1
I I f', ""',-," """"""' 'I '"""' "" "' "" ( ....... I I- 11
""" I I O.' I
' ,",_., _- d.'
.' "'-" J"-'.
'
, imall
_ 1_'.1-1 11111111 : I ."" -1.1, ,.W
"" lot ....... R .10.a. I ..3 I d- W.. 1.1-o'. !, I ,.,:l ...... I ,C,,I.,d, .-"; ""'.... -., to, 7- 119 COCINERAS COCINEROS
odor' "- n--.1.T1 S, I o" i, , I I oo A IT. o-A. ".M.... T I .'', d, a, I", H-171; 11", it 4 EST% CFSAN'FE?
, j
I .7: 1
"Id", I -,I, --- -111-. -.1 d.- I ,.,-., -- __ I
Fod,,- I I.T." - Vill[ 2r., .,I ',tI. ,.1d- N. I77. t,-. ,- MuPhAcho liars LhrI .No at- jor ........ pe. Puede re, '___ CIIIIEN. JIF COL. St V2
Amdoell .2, _U, ..'.., I lI 11 .:
)UdI. __ - ___ ___ i'l .F ,,Rueri Retiro. (Marianna) "all eo., di-,- -,,d., ,
.., -., H-41 -- I~ ---1 ,,,%, ;",- -, -_ "' itl ,I, ,Ill. lihom rokedo :" "F',l ,,oT__r a-S4 4
, nj j.fr,- ,,,,. ,,, ("'n
C. 11" I'll 1. h----- _', n--. ."I'll..d. T., '__ -'. l'" it iWir 2-11 --- 1, -1 b..n..
I. _11'. .___ %I_ .... SE ALQ1 IIA -moo vA.'. P.-O I A.ta- .A- I, : J--, J 1. ...". ,-ltoil". ,- I I- I AT
I.. --., ,o- --.- RIrl. to I~ I-. -'--- -. "..", ,,__ P--1d.hj1 -11.11... n ... -- ,.".- con ingretIol, Pulteriorem. Ne. 44i4tTIl9.j3
.". _f.rInIal Xi li ,, :."".11", Il'o, ... h- -', d, M,-. 2, ,- ; li -, --- 2 ', I 1 "I'll'I'l. l.tl,, ,,,"", :: *,,,'. -:',o,. A-.,,o1: ALQI t LA ,- I 1. -' 1- 111111-111- I; ".1.4'i "
""o ... 11." .-lol ,o .. S I, ,(P r-ilarnoa % rinle volaborrolo- Tar 11-1 Atwirvi
__ ', .1 tal.l. 111- d. I. H.1o, 1;t .:, _4 iI z O. itzIts NAVES'- LOCALES :1111 t I'll, Ill: 1,,, a ,1,,;,.,,,, .-H- I I~- IT -.11111 1 F-e -- "'..".. ". ""', -., ._----1, .: I ,o1-_,,:,1d1 -o- ,,,I,,,,, Tir. gHr.o6,.A ... lole. i I~~ -111-. .11. -ol In-ail
, .. ...... H-4693-37 It A- ... ld, -- 32 -11 -- S-a 1:1 SAN HIS SI AREZ ., ." I . -.1 ., :,, gr -ol --,. -.!-.. ow-A... Sol..
-- __ 1, 11,- ,. , ,."'_ "":111" Rd", i 1, 1. I.. d o"W il ,,, It'. I .1 Ininhoo. de $300 ::CH.11111- d-11 A.-I
SK-ALQVILA [.it( ILA Ito Uq W. .. d R", ,- 1411111 11 1, I 1". .I... :._ :" " H.W7.119.11
IT ,. , ,, ,., ,!. I V 11 .. ........ i,11 11 1 .., I "'. .I jvn,, ,oj,. III I-I -- I -114 -- 1'... N anlr III. Itinva a ,wr- ___ I I I I- --, o ., ".. .. I %-, I- 12"'. I 11.1,- Monserrate Lamparilla, .:,,,I ,!,_i,, -,,, t-,,l'-!,-_,. rl _-- I I I ...."I i. -E 0 "'Cles' '
."I'l I M ,, P, I I I It, L I '. d'. "I I ,I 11 III I oll" It 1. ,.' N. I,' ',,la .. ..... not .... Int.r.,ol
I I a. ,:,,,,.-,,,,:,':,, ,, l ,,,,, I ,,, ,, ,. , A",'*:' _, ,., :::":_ :,' '...", ..... Iv I, 1. 6 It. ol. I OF !" Fe! "-r,,N ".A'H%
w.d. LI- d., 1,,! ,, ,.,. I 11 :I A."llill, 11 '. ,- ,.,,,ll ...... .... .. 1- 1111. I.T. It..., -, -,,;:, .NIr ,i ,,,, I .1 I I 11 .1 1(7.11 1.1 0 SAST R E I H.littil
, 11 I., ........ ." '- " I I., I tl. ."III ... a a (It A., Ii I I c"CINUATI. I
91 I
HERMONOl (I 11 17_1 11 '_ ,,, a ,-. 1.11 ... :.1 ,:;, _, ,,- it 41,:!, : :: ':: .,'.' ,,. .:, ,,., ,I, .. ,.'. Ita u j gio. -ao.7 F- 1o" -11 - _11-1.
_ __ , : 1 ,'., , ;. Vrad,, 112. I'lljo'. I ToLIATONG, :
, I',' ,.!, ,'.,,' !% ""'!".1". ,,, l It ".,I'll c ilizilda ,al ":,: :;: ::,,,, ,,, "j" "I ,,,,,;, t -, ". H-44117-1 10-12
ut, 'I, ' "" ....... ..... ; ". ....... ,
I'lldl.. T I '- Unit '%" I I
'. "" CALLE CONSULADO 1:11. 1. : I I I I :
- "I V I1111111111111111111111111I11111 I..I, C.1r.A
". ,.,,.Z, t, .,,t ,;"." 't',, ,,, ',,,,-'."7 :",, ,. '. : HERMOSO LOCAL S, .4"'O, vi-" oil. d ". .. S50.110 &111.00 ll isll OF COLOR A MA.
", I 'r 6.", "' "'t I 1, It I I I I I I III 11. I I., I. '. Unnid. en, hd'.
-Ii C .... -'.,,' 14 -- ,A.. ,,, .it .l".. -- "I'll .- . la, .
I1.11.'..11L_ C.d.._ ,. L ,I: 1 i, l, 1 -11. I 11.1. .1111 .11 I ....... :111, 1 I ...... __ __ ___ -ril-11 IM." 111. I I ... .1 I-.."... I ii-II.-f38.1 I 1-1 I I, -- S me diu, bd'. .11 AS
. .. ........ .... """"' ..... ""-- -- -11- )- A... --, . t :,:., ,." I ".1 1. -.. "", -1 ... ... I :1 .::. I ': I I 11 '' I I _,,_ W.-,l ,. .119-12
C.1- Nl--. T,_..;,'." 11, %-'! .l,,,,-_., '.. ". ..
I. It .,.'r;!,."d*. I ,, ,-- I, ..... ". ... ..... P.-;, "'"'. T".. 'I-.. I 13 LUYANO I 1. ". ,. I . ''.1" ,,, ,, ul A 7RA, COX .
b.r.. Al,,,,I,, Tl -,-. ;,, ,_l ", I.- I, ...... ',',I ..- --,i ...... ,._'_,. I 1'11 1.1 11 1.1 .11 I.."
r.-el'". I~ d"- c -, ." -' 1"... lo..".111- ., ,!! ...... ".1.--1 1 -.. t. 1, __ I'll SOLICITAMOS 1-111"... d, ,lo- -.- I...pl. .
I I I I,
11-420I IL- .1 A -;,. jl-. 7 1] ; : ,- -r-1 I 11.1 -- .1, I 1.111, 11.1 I I I 'o ,I III .. I '. -1- 11 I 11 I., l-- dio- It 1--a.
ZMHAITI I I-~ -t .. .I,.,. 11 .iL. 1; '...1 1, A I~ H-4.1-11
ME Nol I.- u-,-UR __ 11 I-n- I ,," I ,: ."."'." ,,,, .1 '', ".--" l ,,,: I'll El. 11 Ilkit 10 ( Ill N. .-I
"-d _.a..I..1 ... -111" i""'.. --- CASA PARA D EP OS ITO, ,l M,,!,,dl All- Nool- 11. 11 I Ill: 1 :;:" ::.. -' T ; 2-11.1 I ., 1.11 IN' ( I ..
row. b.), .1""I". "- 1-1 - .. .......... ". I I 'Ll. It I It~ I 1,1-1 ...... ,IT 1, 120 MANEJADORAS
a, ,---, 11111.11111. 1 111 11 141111 Naoe pa'a i ... 1-1,ia. center. I '" ? '.- -, ',,, ....... ,.'i ,,' prde.- ........... . .. I ll .. 11, 11. 1- .I ,, 'I" 1.11LI1.1, .1 ...... I o 411t; a:, ,I Ll. "I I -I I :
: Allot. 2-1. ,,, A .... 1- , I I I ,I I~ 1. a, -fiwl rd.rr. _.
..4171-11--11 1 d.-I11-11tl 1- I -11-1 I' I'.111.-- A-. --- Al"I.I.-- -.".." -11 -.1 1-11.1.1 .-1 I 11, 1-1 I ,. I
1, ", ,il Abnavrn. IT I. o "", ,_ ., 111.1 I I In "I _1_1"
_-REPARTO A "I ,L 11-a- I .-. 1411111 A ...... .. ._; ,';.l I ,--- hl- '.." -, .. 1, I I _11%111AIOL .Il COLO ,
111.11 -11.1.1. I 7 o';r': ,,, ,,,. o_ .. 1. W", fi .:: "A. I. ., .... 1. I~ r'.' M d .... .... J.I I id -1 1-- I 11 1". ", ll, , ". I =i 1l, d. d, ,..rl- Inf- .. ,I
-YESTARAN T 11,1 ,I, -11-1, r, I -1 -, LUJOSO', ALTOS I 1 III 1 ,','.'."l %; olot, A.~ .111, 1--I, Rey 455. ToNtan, IM-M.
- -1. S11-11,1111 h- ,-d. ... .... 11' 14 EM-714.1 I E M E R SO N H-4HB-131-11
, AMPLIO LOCAL -o -,ill", 1-1,1,111 I ".., I 1-1- I I ........ -,.CI', Anl 7,13-29l -- N d, ll I -- 1-1,-1 h,- P-de, I GLORIA 75t, -- ........ ,, ,::: .'. I Q.",'.' .!m ''1?. l111!'. 1-1 1.11- -., I'~ lif ,, -oi r- :,I It 1. ,,,,,, i2 I, 11 ,, -,, .1 11 -11".., -1 I'll I Irl I I Iii IZ4 LAVANDERAS.t.AVAKDEROS ,
I Iorl 4.5.-,ro,, ,- ... CAP ... P. y Hall -.1 6, M--- thl-- -11 A-1Takgii.t.roin I.f : To ,,,,, 11 tre 11 I F I 11-111- ........ -."
It, Adiddl Il A-- a1-1111 ,-- q w It "' J:F Ill NFNTAS SE 0-1,179 LAVA."CRA, NUTNAR Rig. .
M-1111 j:4r-._1-I ____ ___ ___ UH H -11i.5 83-1 1'... S ,In ... is l 3". P,- o-y I, "' ]I 4'.1111 IIII .1 H .14h, .SOLICITA 011( 10, Ifi. HARANA f--... LudT., T.T.It. B. 141
!it - -, - In. .]--- 2 ,1-111., I'ln., 11, A !I 311 ....
' Idlellool.. rd, dT I- !,- SE, ALQUILAN FRESQUISI- I -'-"A Avnr Prl "' I it-4n7-124-ot
SE ALQUILA LOCAL EN EL -id- 1,.A.. '-d_ "'o'. III~ & ,-.5 'I ___do.,. Ila,~ y I-d- a".4'.. I. 1. AN
V,,,e d. --'. ... -,-- """"" particular.
Alquilo Un local mos qltos, calle 2-NY 105 e,- ,--- I'%',,: ',." l ..,DTRA JOVIN. 011111A COLOCAN,
Cerra, Empress NQ 52 y pa- 3 6. )l i,,, ,, 'P ,,, A,. -1111 .1- -1 ... ;'_.%': I;,_ ,f-n'a. .1"'Id" .11 l I oo, ro-eA"ooH1*""r-wN11i3'
.... r &I .1
Ill propio zapatern o pe. I quina pasaje D: sal 1. ","." -- '',
quefio taller. Verlo todas horas. liars cornervio. Prefiero but- _-, H-4=1 T-1. A,~. -1, 6. ,it, it. 12,,I. t :,, .13 I. .... to I ......... ,,, ,11., ,. R,, H-4236-114-12
10 cuartris, bario, ciwina* Infor- ,'.:, d, oo., 21.1. vd,,o .. I ,( .1 66:29,
Informed: M-4327. ties. 2o ,1 11. .Nienuor del i toes: M-4327. I 12S CHOFERES
. SE ALOUILA 11-4591-90-12 (:.kIjAj).t I)E Lj j kNo Ull It 41,32 10:1 10
H-4590-85-12 Can't)(). Todam hora I -5 A. : _____ 557 r n,.rr raOF93 CON I AXON So .
___ __ _____ I ,zP'- ,h._".I .... ci's el -_
- __ Is vadia VAIP 57. 2' lliton. Sri. IIIIIIIA31AII Ilk I "I., .111P I.. -I.. .1 hAWa, o.o- 2 104 COCINERAS COCINEROS IT. Irttrunlar And- ISO-0140.
SE ALQUILA LOCAL 11, A i% ,,, ,"11' I 1
-2 In-romedo,_2 cutorlos til :,,,:. ',l .... ... I ", a- ___ __ H-CoST.M-13
Olivera B 6 1S Ili. I., dl :j:: I :'.':',l ... ",!::;,, :,-;:,._ -11 AUTOMOVILES
,;:, '.., .., .. -1-1 I~~ I .. -,- ,. ,f F'. I CROFfill CON ISCEIlIAS
Edifirio ri ...... girtarvii(in, I ., I ... An 1.1:-reallido, neri- : ...... 11 .. ... .... ...... , -, I..-:, th. . I -1. 1, I lo", I "", I 17 A I ofi.Il II O 'N
l -1. -,: : "I ,o, -0- I...., ,,, .. Pr- 47r. Call, 11
site 17 C"JI...... 11, .... I I. ,,,, ".. H-4ril
C elderilw I.,_ ,:,::. I ....... -- fl ., :" :, ...... ... .' 14. ",a 1-d "' .'"" "T
. ei, riadil C trials I., ... ; ... 1 110di I - I 11 ". -.""". -1'1"1'---"1l1'11'4':1' 1LIoifi .... I. I ... rtunid.ol. A. :
I 11 11-23- a Idols. I ,:, 2,1',,- :.. I".."., ,-.1 11 ,I ''.., .
do. Inforrues: 524J.-I.] 1 ; dor dr gum y ago d .. -1 --
"" I ll I I to III do I I I It '11.11 I'll" .." -A- :.: A.F.. iraiericvl axrg'Tl I.i. r.,_,.,.-olo. In, dernfl, 1, Int__ __ I ....... A. Lo lin- .... In lold.,gu. -.1:1.- .1 1 1:: .;.,',.; ;,.-1 ""I.,. : '-, ,,, ".. I", 1,1,1,,l, !-.
- I I _. .... I ,. I., i : I .. .. .. .11 Fill., U..., d .Vol.
TeWfono F-3228. -l. It ;.111 'It 11 III," 113 IL, _:.... 11 ". o-,, _':,.':: .:: :, ", :". .
86 OFICINAS I Infidraol It ... Wild. 1 7 106. . 1.11.11 , ... 11 .. .1.
_ 1;. I I oll. I .11.il., I ...",I -.,. .I I I ..I.."d. 11 "I 11 ... I "I- .1, I.. 2 A.-I TI.I.-I-111
I 1. ". It ....... ,.
EN NIODERNO l .111 11,-- 1 : : ::,Ll :o At
_ I, I Fc-t 1 6 85- I 1111 11 2101 I' I ";, I 11.1 i I ild"AA ."I I ". '. 1 ... I mi At Xmi Call Jovy.". Cilw_ .
"..'I,:! ,,I,, ,.,,,I, ;.,,-O., 1. d.dd, n.Ir..
,- SE ALQUILA SE A LQ U IL A :,-; I 1, ,., '. ,,,,, ., "", "I";,,,",,,,,,, ,r,.,,,",,. ,1,1.11 11 "I -'ll". I.- 1111-11-3968-117-1 I I ..''"., 1. ....-- 11, : M- I ...l." .
l, ....... .. "'. __ - __ - All. %D % I ,1 I 1 :, '. I -,.: :. 11:1. I ., I III. "Mul.. R'le"Tra". Al
LOCAL R -.,. 11.-. _,:, : , ...... I! it % 11 % R. .4.11 I I u ... -., lol..,
ADIOCENTRO 'l I .,I ind-II .A, e. e.q. I 1. ", "' ........... I '...'... I I
. .......... ...... ... .... I_, I .,i I i -, I ...... ALTUILAS DE A)'EsTAIIAN Repto. VIA BLANCA I "' _- :11, 1 4". ill, 11 I- H-.17-121.12
_ : ' I 11 __, J, -', ol.'Ifioa It allLoIT, ,.,..".A. ,or, -., (*-4:14-114-11 11 ol-111 ".n.j.,
Alilil it cedo ma,,,nifi- :;::t',,',',I-,- IF,~ ,- o- ,dI, 111I SAT. .I:AmC..
, l 2 "-!",-.',"L'.',', l,' S, ahjuila lot& CHAIN: $75. W 1'11 1 , I L.: ;: __" __' h doo .I"
, C""C' ":I 'J"'U'It'r iill Ilifte- l".., ,.l.''.. -- ,..'- --.
co local bajo, PlAnto c6ntri- ', oli. ,!I ''. It.."'. ,,,,, ,;, ', ",, ,',',;rl': ,':";;.',, .I ." '. I, I ....... I 4,-!1. 11 ...... I rekollnello. Cil Dit.
.... : 1.11, ."", ', ". ll. I ...... I, , ". '111"'. -,-t, I llhl. '.. ,-, 111ir, "it"d'i 'J' hLlv",r, ,. . .., ., 1:r1l."I"'. ll.rlll; 11-17 1 ... ::: OFIC NISTAS Alm H-1XI-1,15-11
" i 0,, --d. 1. 2 oarl- 11 ", 115
co L v 23 Vedado. informed i. -11064 I, I .1. __ __ --- .
L PARA I
:1 ...... A B l,!,(, .: z I.; I ... .... ....... I, I'. ,tint'. I.F.4. Amos, TIACTICO UN '
.6782. ll_,,._. ,,,.,,, d..' .",I.'. o.": i ... ;, il.,_A"'. 11'.1111, 111::I", ", ,,- F Inur, ) ... 1111,',' C 1;111AIUH e Y IUJLJELI. ,'.',',',', ,1l,.,1I, _Ii :It i, ... .......... 4 It, ., Io, 1. 11 'i MI, 11111.1111---TAQI I.
F-6453. F ___ ". 2d,,. p-, .."", 11, N Ili oo.l.'a ,!: ,
A 111111111111I11I11111111111111111111111 :::,.l ,,:, R'. .,: l.,,.rl.,,,,.,,,,,..,.,..,d.. pro
_ H ..,,:I loi- .1 ::,: .'. ':',:, ., ... ... .',',, ,,, ,,, "" .1. .61", .H."on
hl hiIt 11 4371 lail It It #M '
UH-H-4734-85-11 Willem-: ETolita N* I i2, CALLE. So. entre PASAIE I I _"o.." I I I --- -.k ..... I ". -, "'I"'. ",,,,:-I. d, -, 1, I, .,, '- -1 -_ 11.4-259-11l"111 .
... ......... '. ". It It,, 11. 1 "I 11 I Ar"I'A CON 14 Alt.. EXPENTIll
__ PALACID ALDAMA i Prilre Tulipin L Roma. SE %LQt IIAN LOPEZ y ALVAREZ .o,_,1 ,,.,, ;; ... :,, ,, .: Ill~ ..11"n. .A... .j. ..
.a P. 11 "' .... .... .. .. -,,: '::",: I. .. I .. Sokci tondis Secretarins d. 0- ',,,. 110e,-1. ecri-da.
AM A No. I St. ""' ,, ,, 1 .
n7,' A,%*- ,"," 1'i'' .... .. a ( I'vir IF d" 1" ( 'I "' "' I .... --.J.". .o -.a.,-.- a I'~ ,-'nom, Ii M.ZlNK U-joid.
I J'clif. U-6359. "" l 1 ,'"' A vd,,, I 'd.,. '11-1,i 111 1
Tnle.l Parque deds Frai,,,ld.d.1 ,jolltal. -,W ,"oodo. .1 4. 11.11-1 1-11--l-l'.111" :
g till- l "'., IA L Z. i". S H, hla 1'0 A I. .111trit I, F"Ll.1".. 1--- H-- H-41"ll
delegates. laras y ,1;, .1 I" : I 1. I "I" % .. -_- I
duties de guagult, v 12 de to" I'* I V I "Al-, "o l! '- .". (HOFER CON a I
V IA 'B LA N CA [as". UH-H-39W-87-11 1.11,11:11, I ,, S 'on d :'1,TI'!T, _1111__ no""." 11. .' .d."' .." L H 4lI11";'L!Il -FRtCKA1 "FIR'"'C"As
. Ill 14' I-ra b.h Zo'. a',o.X .: ,,,I r it" I. '-. ..... --d I.~ Call, 2, 2,
tranvoo, I& puerta. lill .1 ,__ I T, -_ --,, Hilh- y ,,,s me, Pl it.. .
lee Pit 3 ,lool, Mail, rodId L oold 71 Tl":, j,,r,-IIl, do., hhtI."Ii -111 l. I .11*11"11*111 11 I 11 I -,itroarrAl 11, .I,.. 11-- J.h. A-MI,
S adoolrn P-po ....... .. p" I.- pitek. par. plirli.P.T. S-TIri.a -- I joill, P:11 "Ill I, 5 7 p ol P( 11 1.111, "'. 11, .__ _.__ ....... _"' C-I.- I
d- o part, de on local prmr pilot rillairlild, lial par. do ..' y To- 88 VEDADO I I I., I- -Ipilo.. kjotio b.n. I',- ,:,; ,,I... ,.- T.,, .,--. M---- __ _H43WISS-1111' ,
_o I .-.-.drad-,al ,- balleras en aad, ph,. Elevadores. Ill ,:-nia y ji"i" coli ".. ", 11_1-"-;l-,1T, I'l JARDINEROS ;
, "".100 ', I SE -Q)LICITA ... --.- 1-1"'. ,I. to lillornon .. d nrl AL%1.0 Fi MODFRXOP. A IA H_ ,!RmI !:;- "_ 1 126
jor de I" ,Id- 111.d.. -1.1'.. I .
'. ""'. ,,,,, _". d-o,,Ao, o' I' Iloil 11.1 12 .Acnob.'sX
.-C-1-.1- _1 ,.,,,. .,I,, ,,-_1 d,2, I-l'.1ARpooll CO
,: .", ,';,a,' -- - '!,' 'I '.
Alan~ i.e., ,1-do, do ,.,a.. 'd l,'.'- P".,:. or .- P"M. Mr. _!
1,11,1 par, I"d,,l "" To I Poll ""' ke.A ,,,,,I. .. i "--, d, 1-1 1---- I I HeIrl rw..,,, A *111 1445111-IWL I
. .on ... T ln11I1r- "' son EDIFICIO ,' i' "X-; 1. "' "_ ,n I a o". Conforlable Chalet At XILIAR
. -ol I 11.d.d., P-.. IIIIII .1
1 'I L.,.. do. ,.ad,. d. C ... h.'. It 411 1-81 11 P rtw it) $600 ) .'_..1o.d -:,.n- ". a -'o-,",
d, Font~ 3 I~ de Ag,,.,d,,I,, % ALIJ.E.-Iijit I I oi,,, orrl I r I DE CONTAIIIIII)k )
JALIANA .1 I --,. All~ K- 'r,
O'lleil. .v vi-virl "Duplex P., ,:,o'-.'. 1'1--, ...""'. .... I
; 1'.1"llil- 'I 1J.- ,,I boio .1 ,it ol.n.".- d .. .... ,A,,h :
'I 61 'I
TIkf ... X-3501. Deloortan.enti. part, nfiei- 1 11 'I il't ,-111" I'll 11 1121 111. 11 "",!, ,",, I, .... I. "I _'- j ... .. .... i Alen dc. 23 afidds, ex estu- I
lum visa. Aire twoudicionado. Ili. VEDADO i I. 1.11, 1. ,- ". Mol, I )11 .-111!ll. l"":l." 'l '" -11iiall, ae Ingenicria, can :
till 11-3101 115 1. .. ,..I,,. IP. I ... ':'::, -.."'.% 1, ) l ql,,i,,, ,, 1. Airia ",..
fornies I F. I 1) I 0. .:, ,.,,! dl' F,,,.,., W ,,do I 4, ..I,. r ... d., -- -1- in. "lill'i "ti.% soLicuro _,V.."". .1. .. ........ I .
M 2 ,oi,,I,,,, I ,,,, '. ,.,.-I,, --l .... ... .... i ... .... uniquina propia, desen plat.
11 'I11"ll 1. , r. "I., ,,,, I .-dmI. ,,,, I ..-I1-.-.1- I SIR dr i Protector cut firma real
, I 11-1. 11 4- I I .. .11. I .... Irl. 1:,,,,,. .I..... I r .1 1, 'h, 01 .. ..... ,: ..,
, ." I .."..'.., I "'.ol''.
"A', ":.::1111 1:11: -11,,::;,.., ... .I ,,,a dl :. ;,. ,*,'!. ;),l I n 11,ferencias Co. I
, d.. b.6., 1.).... ,,, -.1 I l I o Itable.
LOCAL PARA --- --- I " "2 "' " I A I'l I 11 -4.176 ill I U..'... "I .11.1 to I~ "'... ., I'll, I
EDIFIC10 C0111l %L ,_. M, I,,;'Id' ,,,I,; I!I 111T-T,, ....... - ........ '" i ,: ,,;, I ..... Id.., Wl-.i., A- alerrinfro, personals y ham.
I~ '..." ".."".1", ,-, I-o .,- I Natoli, I Pa-1 ,ol-I.. A ,.'1'1',1' d ,,.: 11 ". ,
ALMACEN 5, a not), Ili,, o -r .11:a 54 LAWTON BATISTA ., twilot. -, I
' ,i- '-, ;:,= ,o';,:,1'..I-,',7;, , .. .... toma. W ..... .. ....... ,I Mi. M,..--, "ill I "!!::111 ;I'll'il.1511 1 11 4521 115 It'll
,. mod '__ "' "
oldlrl "in .d, a. I
I 1..i1.oL-I- I 111 -' I 1.1111 1 '.., 11, I .'.11 ',," ol", r ul T
doool .... ... ga y
, ,
oaoa .q.. jgd;._ ..... der ,,, ,._:. :" I"," ,," 'd .,." ". Y, r;,, ___ __ I -1 .. o ,. o., S i Cliforto 1,41395.
Fn la ,at -E ALQtTILAN I soclos i I
! -- I I 'I I
" ,;:. I- _' .... 116
Corr ... t 1I-- - , .... ;:, .. "1111111111111111 I'll 11 Ill.. 111. Ill
'llfildral ,..;..Ol ;
.Id-la )-mi 111. mod .__ 05 LINEA 1.152 ESQ. A I .,. '11.'._I "I": : "i.::. -. ,_:.::: ..... .. :,. "I':'
rr.- y I.. vguorl -oo, "I" ',Ill --yol -_!-l ",- --,. ,,,,
, z: 1.1I;I.L1T,I,,1f1,','.'*, 'X ... 3"'I'll I __ :. : CRAN RESTAURANT i : I
_ VEDADO '.1,. ,',-'i1;.,a,',', ',,r,;, IE MANE.JADORAS I (IH-H4305-12F-13
-1 .111-_41 JESUS BEL MONTE Y VIBOILA h, It;., y A,'e Llb-, ,d I .. ... )or
0 31-11 I'll lot ll III, ,tre (; ........ ''" ' _____ ____ .
.1-ndooIdloto I'- """ I"..". --- 1:11::17.1: lzill ,'.' ;;:',.:, .".ll"w" ,,,.,z, .1 -.11111 I 11 - A, or ., ,I.- Ln n.b.fi. NTgo- I ...... 129 OpictNISTAS :
U if It 3406-96 1 1 I.::111LI, 1;1.11 I~~ I. ."'. -'D-- rior, .... fruooin- --- __ ". "': .. ..... , ..... .......... It Paill .4 11 11. ",""I'll I'll, I'll ::,-.t;.l ,,,,,,,,:, j::--j.,R'.ddIA, queto .,.jl,.r.. I .
Entrada do ,lonodes par, 1.19a y I -11. "il"I-Il. 1. --- ,"..I., ....... .11.11.111_1 o ,ozIn ,,.,,,.d,,, No ,01.F.1-1. UEIA oovArA 7 OPICINA '
do .... to. _". _._ ,M.,. __'. I!= EDIFICIO -, d .... ,oo. -- d ,a;l_,1,,l Is ALQUILERES VARIOS '' 11111o l,"T" solt'lo, .... ... 1 n I -nl
I all I
.111.,- "I" It :
Informed: Tel4ifora, X. 3.-I 0 1 "MOR %LES CALVO" I- _____ __ IOMA DEL'MAZO ....... ... I m::,-.:!,,,d,,1"$"I1.50i1 V- .1 .Tiotr I m, al: 1 ," A A Cdta, 1,1,,
r 11, -QI 1. ro. T,.r,,.A,,, n L. T.- It. 8 ad'i", I I,-. ,to 1 2. Htodi.ln lj
i; I 1-1 .. .%r ,,rrl ourral
3IC- drivil, 26 C..i roolil _____ GRAPIA. GLE E, 5.A. ALTOS, SE ,ku t ILik I 1111-11.1'..1.1 111. %.": ,."': ...... ,,* ,1.1 _111. 1: IT I .
UH-H-30.- 11 O'Reillv. Departanienion 23 y 2.1, VEDADO I I d..-I. ll "d'= ..- .od. In.
C_ 1. d 1". I ,d-- v ........ 11,,. :",;_"o;,1 , -- --d, --. "".. SE SOLICITA "" "" L111.11- 02 -116-14 .in ,,od___ liars ofirinam. Informes: Te- Alol 1 P1111. & 1-- jl I ...... d- I"".1"". d, 1. I., 11I#-o -;,;, "".l.""". A" --' "o" I.-. J-1 "'r'd 320 d. In a IL ,
Wortio F491Q. -,I,, -lt.. 5 habt-o-.. 2 ko'll, -. ,,,,, I-- ,.I., -- I, I- al it __ -oli..1-12 h.loo. --d.r. 1,- 2 41"ill d.,.Xll t., A ...... I ,, .,,ld 117 SOLICITUDESVARJAS 10%'r.N I TINTAPOR RVEX MECA110. I
III I ; I I
0 I ,.,, ". ,. ,.,
,,, g.r.j, y -tort. ,hot,, d ., d 1. he' I I VARADER0. FRENTE PLAYA MANEJADORA I~ =1 1. it .. laj Ind.r.- F-:l2ZI, rhado ,-J 1".." 11 T,- -111 11 .TII I .Il I rxr, .I,, !, ........ r _'.,' z-r.W zAa- l N1 -,1. T 1,.I.,l .. ....... T- o' buro- re. I ........ od.orl. U.- d. 10
wo.- b IF. 2111 A 47, ,,, ., Con e.peri-6. I I I ....... .."d. d--.:.,. t,,.-o- I
'"f"'m ,-,:,,,, ,", ,,, .,: ,;; ,:,,; l-.,;.,* l,,,* ,,,I ,,,,, ferrocias. ,%Is,, 1, -- IIII.I.I. . li to T'll t,-1111 '. -l, 1 11-141,I-119.1 2
M y CENTRICO .11-.411-110-I. or :J(I Urium. ,,,- d1l., S.oh,,
It 41. 1. I .- I, ."o I o l or' r t-Tr.1' PK I- As
Cedo notininco 1-1 de 450 L I It !oo R; 1, blarirm. Parm, unt.11I iiiiii, --,- 11-1., d, .1,111tooll'! 1
A- "; S E A LQ U ILA -- ---- PLAYA GUANARO .1, 9 a-el ',,I o li ..... .... NECE LINDX 11.1 I'm. .1 CON
truis CURdrados. en FABRIC VEDADO H SITO ,NIL'CIIA- ;I -- -- 6n It d.
I "I ....... 1-1- It 14". 5, ..aid..
VIA BLANCA .(Is nii3nia esqui- I sE ALQI'11,-i ",v'! ... ..... . ".,.*""",",,."-,",, ',I ,',"'. (o. requi.itd.. ,,,, me pr ........ (Ila para trabajar ,Pit bill. H-Ctll
no). PrOplo par Cornercio. Barl : I%, Iliel ,- -,l il ";:,O"ai"""." __ "
7a. y 8a. Plants -del do. .It., I N, P54 Acabadam de lierrainar ,, '.' '.', M"'.'"'l ','. ,' '." ',',;.'*;, te. Call, I 7, N' 81 1 (all,,,). 1;ai Lady Diana". FranuIls esq. MI.( k%0GRATA i TAtIFIGiAPA, TEN15- r'
coo, Exposiclones de Autorrolivi. lill. ,.Md.,, d -h"bdal lIdlla 111, ..... .. I.p.d- 21,1. all 1. W.I. -11 I a ('[;I\ t-1. bescle las 9 a TIL T.", ngrli., d,- ,,,,,,,, "I'm- .
Ic Cand-nes, Intpl-ento. grand,,. h. d, ,1,%.1,1,.1,"I1ll 17r.ar.ndi,. Goo-a ..... .. '. I_ "_ _.A TId-- ( I b I... '1',If. F-2,10h. ,r
. __ J .... "' ... ... I -. 1,1, ,, I . ....... Zd. io..oaded.
Axgll Retrijeradores, etm Edificio Galiano 213 lad ". I~ ad I I-'4 :1 .11 -12 ..v
did, Ago, ilbroo-. SM. 11,T), do T.Tl ',1'-' ', ''," 'o ,' 11' 11 ''I "I'll" 11 "IT I I'll 'I, a; I I .'I :! ---- .I.-. . ; I ... 11_ "I'!". I H-Cio-oill
RMES foll'. I~ 1.1.1_ .. .. PLAYA GUANAHO I If-G3 741. 1 0.14 ,; 'mi 1-o1A._.F.1IClNA_._kT1NFNFO b.- I A-1- ", ... ... ;, il 'it P ..
. H: I Informes: B9-2628 'OF d;".:. ,,d;t'1'l .... .1, C,._,,. -, ", _-- --,, ]-- Ia _2628 k 11"
SR RA OS ._,,,,3_rmmF .... ... "" .. ...... 1, 1"7!,!,!-,I(:IT '
d, ,,,, N I T """.""".- I 11 B
I Il, t. ... .... : ',-,' 1 D 1-1-111111 1-: l:'---1" 'l-:':;" ,1.'I' .-:.' -1-':1'-Z1,or. I _"' '_ ,,,,o, "", ,,, 1, __ _YEN EDORES
-1 ___ 11.1 ":!: :: ., 1" AGENTES ", "' 1--- ,,, ... -.. InMrAdol tl-=.
1- .., .,.,..'I ... ", -- I"", ... d. .... l,.lo. ,, ,,,
,, ,,1..1-1 'I", I I
Telf. X-3261 1,111.11 11 A-,,o-- d- 7s i ....... k.. :,, 1,-"'',..l- 11 ,,,, .
M-8697 ph.. o.-.- -- .." .A.'s.11.1111
1150, VEDO ;.1 .. 1. z I __ _,.1H _IM_11_8697 "' e I ,_- I
"PUT 711111 SE 11*0LICITN 1-111. OF I.A 11,1111",' 17" ,,. ,', 1-111 A
OF 11 IZ I d. 4 12 It 7 1 oor-l.d.'., 11.1, .... I ;.*., 1Z 4 AnG.AFO T TAQVIONATO
I __ __ R.Wiol. -I-o-d.r. d- Ill y P.11,,. 70 l ILA) A TA111.41LA % E NJ)ED0Jf1-.'S I,- -,oi _111.11''.. '. 1-1 ....... a, ,--. -1.1,11ollol v
Ulf-H-4 05-86-12 Toroo, ban. ol-al.do. -... linforda- en In pollelil. de V. -!" I-- r- -r .lq-ooi ,I, .".1" -, .." I ....... 1. d--- ,,, ow y 8 I ', d- ,:"" ll -,' ", ""', ,:, I r "I."'. "_-7. -'. d. dl .
C-4:1-0-8-5-1 I ____ -5 u-.r -1517 X" I't. .1, . 5 -I. -1 ...... d -- '..... a rl ,,, _ .1 woin. b'dool,
.1 I I 1-. ......... I ..... 1 --- oo- A1,11- i". -,". I.- I 11 I~~ "I ... .... W- n U-Mod. 7
Informant en lei 1511 Jorge 4:01,11. 1-4,1- I -,1111loo- Do -ro. ,,,,. NONCE ZENITH H-Ciat-111-13 .
T.." to, ... ... If ': GIla,. 210. I 131 OFERTAS VARAS :
Ull lj zlo:51.1,;, JOSE' NJ. ALVAREZ 'W N,._LI,.-.. INGENIE110 .Nit.,(: %Nlco .
le A lquilan UH-II.A:viI-FS.Iz A- M ... e-I W- I., jIll Aq.1. K orir-t. I, xONINStll CAM", : ,
, I-coa). T.H. 11-3mil. _W
L O C A L __ - -1 1Z SAWOS SUA9EZ MENDOZA L" V ll' V 1 III11111TIo 111, --1to" ,., ,,,- ,";;;_-, r, .... i.e. :
s VEDA[)() I I "I I'll Id .A... ,
Alqui I d, lodo 9.1- UK AIADA A til VITk A IA (".I.I.V j - -_ UH C-Villin 4 J ,,, NJ %(;NIFII A .;.,I :.,.Ill ",- "Ill' I'll H-4W12-131-12 .
L2Li .1, _. I
Locales y Despachos I in In -d-,, pol ", __ I ,Ill., ,11-1r I ... -... ----- TiW77 fl .o.. E. 3dA. __. 13 II 1,111,61:,"a I.C 1, 14
. en -P R A D O -,y a 110dor, Sr- hoot- .1. .d. M.."'.11.1111" "I ()I,(Illrlll NJ[) %[I ;I, ., ,W-- ll ..-' ... ...... 11 -1. "'art rr I 'A torts rAWA ICINA ;
- ILA l ". n I Z" ,,"r ...... Nood- 9.0700.
, 11 ll -- .1 ,- i. .....
, ill -.dl 3,4 41 41 0- -d" .... Ll.", Ii-di.-'a;"-,."l PLAI A PRIN AD% --, _11111 _", 'r,,:nt:" ,, ,,,,,, --,Iv.f,. _m. ..p o, tern. o. I- ,
Idealists p&a aeo. no A I "o,'10- -o. a.. C-li- 1-1 4.11 I P-I..--- "'I" .". .- 1. ,,,, ,,, _j,,,,,..,l "";,; ", ,
rl ... I rdohl 1 4 ,Tdoi.. rl WAL( ONFI 4 UO. I A I I., ,,A[ 6-.,l ," "", d',., 1,.1,1 11'- v d rtdil do taml.s. -;"", .. .... ". I I r _. rh l- -A tod! ... -oa I
' "" ,. 1,1 Ii ... 211 1 ........ ,-,,', .1 I
I, .'e, todIl I 11.111-, !,.6. r.,,,,,,,,. J, --,. l, haft" ,,i olh X1.11li, t"', I 111 I r ,, r' -' I "'. d, I~~ D 2 p Il , ,; 144351-131.11 :
I ,,I,," 1-- As,,. .hdrl -d- -- ... 'I r' = ol .,"Illdg '-',!' 1I-o,. 2 1 .."', d-d. ", )"'.'-'_' '-"
T R O CA D E R O J.. W.I. 'I I --- .. ........... d "". Ir, 1,
"'"* I'd" "'..""or, .0" .1qq.l -" ' _' __Il
ARQUITECTOS .17111 F'.7 . ,.,,-,Io_ ... ,, -- --.-- __ Wili-I
,I .... !, ',',,' IIi,,,-d. ,., did,,,ll , ,., rr,: :., _- 41 fllla InI IAPA WAS i V_.
, ""o, "' ,,,, .1
... 1- 2 1, Ill I, '"". oI I W. ., -', ", - ' ... 7 ;nnot..J.. uut,
Ulf-4215-MA I 1 P., .1 .drt. .I.. ._ ;", :. ",:.,:,;_", --- ." .. al
Sa]6n on *1 acifficio do In MEDICOS , ___ ..".11- .-11.1- I. I I .- ., I I'll H I Idl 11 v : ----..'.#'- ,o,,., Ilditl Nod,
. ; -.-- __ _. ___ - ___ .LQro._ AICTTI 11 .."' I 1-1 pa-d role __ T-11 d. I vIll.
Asociacil do D*pendientes d"Ind"Wil'o -,,- .""-. .- i -. Ulf H 231 1 -Ill I I I I., r, Intit 11.11.11, M- -131-1. .
DO I'_ I'. '"' I~" "I"7"W' SE OFREC ____ .' .-1 -.----.----- -do] Comerclo. rim I No DENTISTAS _, NVEVO VEDA b " --- ---- --------- _- --- I EN
EdIW-I. no-, WtI -Ire..r. alcloll. I I -.o.. Al, .11- I -1.'.',.--- I __ ,4F Il rol.OCAR VWA IRA. PARA I
.11.ilol.. hall. ,,,. S- : I -- an .A. tend.. 1.
to. )4MTDAS; 4-65 do I pron., n.o., : "I.:, "it 1." III it Hs CRIADAS CRIADO m, drp9nduddo Itto do .
M tz an 1- 1,191.71 rlem 11 '"I" "'"'I"', I I -- I -----.-.- -,-- -- !.. t I %,,T-',%, 1;-rl.TlML .
),,,
""""""' j I
fronw. CSUPERFICtEt 1*.200 DESDE $65j00 .." e, .t:. ,,..It. i, ,-R1. ,ro. __ I 11 11 PLAYA DE GUANA90 I 1_111 11% 11.1-1" 111. 1,.-,l1A TI,% 'i"Itt". 14-4 Ui jll '
o: I- i-I _" :1 ..
Inclitryando AME M Dl. I it '. .va .bddrl all ... .... A",.. .. I I All _..al __ __
Inatl uadradox. AC to 4I.... Ill
1,6" ,I Illl" y oroW 111 ,I. 1.1 "..1%. -d I _, MEDI&NA MAIL IIZ
.1 I ., ., _, ,d",
,
V!.. 1111 'd 52, .d:1 I I nor I. I"T"".d. ".
33 ,.I,. 1 I 'd, 114.. C- I.jQCIONADO, LUZ. IJW tEZA _, '-"'!" A'111''9'"' I VENDEDORES 11' 11-tv, -. r- m:'1l,'.-'*-',.,, --. 7""I"'n"'T"' "o"
I'll ____ - z I ... I _'11 I "' ""' ill- -,ir.. o1v -rtba, .,ad. .
t
PAGINA 30 DIARIO DE'LA'MARINA MANIO 10 OF 1'9'2
el
2.000,000 en los Celebirarin el Dia d Campegingi el'apri6ximo 17
sttp rfivit de $6 El del C mltk de un aniversario calls do Is muscle del
Nicat. P,
ingress 'm F a I= c Inte.os a la H acienda eh abril, is, do 1. Feclararai -j ctdusis is pate
raitaria. sehor Agustin cue 6 111 FEU
If lar 'to a
'al; d:t* Jushe Winds "aft .1 -Stu -! daa.. I". dook' 'usP do Cu Va. .1
ponebl. FAIr : Ricardo I-Anares.-Minarique OwEs en relacitin a lo reca.Z4 en el mes de marzo d iVin te asidZ.- d I '.AN
act. %r6,,b 'to '
FEU do cefcbr=pic! .,6d im ria Armando Hart. el profestar de,
interior. Pasa de 67 ntillones con el extraordinario, 1 .17 cc plays, a Is* 9 a. m.. en el A412'facultad del Clericiies, C s
hI.R ... d Mguc A, Fleittes,
-DI. do '- I or-'
El miristio de Hacienda doctor nuovics fuentel, do Dicta. fochil he id. decl.r.d. J,; t, "It. 1. F.decsciim .dI..5
tr.b, incre- del Campeidno" _.conmennortmel ve ria. senior Alvaro Barba.
Lnp'z Blanco efreciii, a Is prema el niclito do In riqueza is ciJ par
"led. do loo.ediacivenot U""t
ad Peru, del Las q.cj.. do 1-1 Inagnirt.darn din 1.1. abc I 1,112,1U.1a In (unt. de Point..
r d ila n it. svil. J.,6 Arrkol.. direct., go.'
del"llinvit me, sobr, )ij pq jj ['off a u
-tvaist-dirulut. lit d c !a Q c M e d i
o c I d lot umc, IA., F lip
p.r Inclos co pies 'del prmu- RIO DE LA MARINA del donning. puedo ord I rio. dos Ist, cunles 01tim. formula,, t
h. bR,rv'udo Pa on ol
'a c"recoldo iLlpol-AVII. res de. I'lillto sco I I'd d c td, u; A dichn oil" ,h
Pa " 13. sp.cao it"'ris
r las 1; 1!41 112clll'p do liothito-in' to, d a'r*",. d,.
c'N .. 'rias I Ins h4j,.Hsa ejosols Pawfielos
lensed linitriTclue U.*. $33413.937 termliuldna (ho In., p r e t,
con it's lic,.cn Pa,
78 centavos. lincie n un lots I embarriucs ch,
de superivi do S67.839,600.41. 11bied., y do,,
El do do- reference ofrece 4 Ase2tir tig 'ri.ha q- Ire is Iscohas nd do I co'
estatlivu.66" let deduc.learses Ina it'lr1pre a di ..... s,.
"' ssofld...,, pr.-e
v.;amdirla= H __ ", palrea m amue 0 0
.,up estor 71. -on e, d.
er as 'itc,"dis los
do %c i rdgnd.r Inclas i on. is
al td.r la lc.la, que Urri.,
in fd ad
i1b.4116M y r ,.u.-d%,Il-.-m-,jd.1.gn u 41
tar qua al' t l.d Io Ingrestedri.hism.
41 ein., hUavk on I psi.
pectin a mW Itemil6ri-Olobal 1. uy.I".,.r'ce" b .p-Is e' 30cleb-, i N's .11 Domingo 11: DIA DE LAS MADRES
31 Pa, 11,ex! rclilroa, l. 519.1611.414,27. c.s ins, 'm d, scr a E. 1. Jef.t.. do In S.aid.d Mendel I of al.ald I. Lois del Pes. d16 poacii, i":'d 'a,7.1oR 1'xus1* do.
all 0.99, y is ,timu. Pace Jimenez, Toasts Armstrong. Al, ad r!u
Que -a Be a us y Agustin a,---. a :r or. Carl.
,rd Is a Ins ip, cle, propulta Marceri, de so% n r rg.d. do ,.Iblr donattiv. g.lip".. del, Monle y do
c:lodo troaticlores olicics. on 1. C..1.16 V
S31.493.122.112, c1lin let rdridsu , "'. I, is net. En 1. f _,'d el Cob ern. a Par c.\,l
uc on a 1 1, Pa..
clones, quedminipa recau aci6q q estudiar of modo lie gplicarlm can v s al mayor provecho pfib it W c sense
da de 3276.16TX8.17. ilium. "necicia. del iilrurmil cuando cistrilgaba aldoctor Armstrong, tesorero de 1. Comislim, an check con line contrfbuye eta plausible
La imrtiaiii gililsa do Industrias conocida flualida it In Compai ta do Electricided. Tamblin aparecen ion doetores Jacabo do PI.I.oll. Pass Jini y
Ls Gacela Ofirial del pasadoe uc. Fidel Guzatin. !%I coma nueltro'cominificro do Redacciiin doctor Francisco K. Ferrin Rivera y of ayullanle ,t T Owes. v- 9 ha iieiertado ests ullinia i in. test me doctor Mwrleta, con el sehor Marurl. Pafitielill)$ suizos de Opal.
. Manor, oje y bordados Pa
13 6 clon do p--al n el N11nstl0a d, con enC
Is"11,c.'ar L Hrilend.,:
Va na u Caja de 3. 1.25
ofrecid Temic.do, In, ',,,16" diFra._ ura el, m ejoram iento Perspectiva lie control lie' rolores.
"Coo'cowid ni '. ..I_ do ,i; csoo Vid.1 R I gziz d1v v clmo of onto a 'a in u il'. c le'unris pneciii -I SvL'Ilcill C1 drlitlevall quo orionlael sirlor Pro.,ilden- an it,, lie -asoliiia en
told. 1. Rap 11. de los hospilales Wel Munic'
c, qb,.c' Ycp'rc1'i" s." ad,,1 I rI LPLO E. U. debid. "a 1.1 lluelga
Munis via ,, a 1. d u
clooeln par v clod do Is. ciial so hiii, paa I a. co Bls- WASHINGTON,
dc of rotor g' .".s
cminvhi, a Is a cc, Uq- i d,,,. hey I'slos pe -arin.
i.d E.qde S14,000 v Io hit herho Ili Conwarift Cullana atilipit
ell ., careco flue invicitAl es- r Is t.s go"', 1, 's.
d C-an Fn-,co C-,W,
pititle de in,. d, So~ t it, c!. ;.cis
-! de Electricid(id. ForinUdin Ila C0111ifii(ill. dej)onatirol;
incluslirlas sublidlarias que onple-, flu, 1, P., noa or 2 Estad s de In
clarn eniii, co malerit p!-inia. rest- F Ln hiid I I ...... In iskcl. 19. 1, 11 on I DmIlt. Fd f
duos y clarlemo eR on
do do G ,,a En la Jfa"- de ia s- dal hl,5, 7 ,, _,2 w C I i.nba our M.Wenza,
"Eid. poll c .. dcrti .... rt-pal I Aald, Juq. L- del P., S, D, J,,:in L dol P.z,. 11al"'
as d, a ... Ima. ri.r I. pi, fi.
qo ondrib fri en grads stjou, al Cneip, a% rnts I Ent d. R, wa Con- 1. ,: it, rise hay. flu,
S d,6 p .... to, y,, -,-s .111,1raldr Municipal
lot u c -rand, -u ., nion.lor- cl In Cnnq,..6,. do. Habana. j, gs s IransvortPA esel.91a. in. I' recur3as econcesicascl -nin desig rn I .. 1. an, b, ,I. ra rinnati- nn sis'll, Ivs ci, antizarjlv
1. in j6n, r' "'_ I 'a"afl.' a Z l" "arcis 0" e' do pa i scibli C 1. its, on L. fn.lid.d do is
titul, y P P1' P ,, I.ga, d, 6,t, se reocine s 02rio R ab- do public, b,,-f,- an cancorreint. del giran ine-6, inedicis c disni nuii el consuran tomuestIVIrtelu -."do I-T-c. El din ,,,'a tlue usted licne on el mejorainisnoo di )a pusible. ci' j. Bruce X. Br- Paiwelito de holdn. de hitol
tales preocupaclon" del Goluern Diaz Andres, en Ins h-pa.1,li. Dih. crisis
parit open I pals par una send do, .,, ]as d.ct.ris Peo dc los hospitates tuyn smuenusiouto adminiEtrador auxillat de Patroloos. China, bordado y calado a
war a a Terminadies Ins serviclas do Acre- Jiminez, director del Delpart airil. c ta a carps e ese Municipio. "to on visto do Is reduction de combuii.
d, progre, y lim,coluirrieril. de lin Citrasa Laufta, ,nl Sapid d. jmderlccjd Ji ,r rmcAs Cmfipaft a tiene mucho gusto an ca". tib'c tqu, slgnil. ladparal!zRolon dc mano,
u del Ministcrio de Go an't's g to d 'cc, lie 1.
tachut riq leus. La modida so "a a le", 'Ac ital de tribuir k a c3e fin con el Hle'r cle des. una inclus ria.
ludia cuidinclosamente -C objeto de braccolose on el cargo a Domingo AT- Esser 11* tesororo: docipor Ar- cuento on las cuentinis menul- r;o, h .. cle los obrer iniciada) esde 75C hasta5.OO
"do zoa ad. 1. ran.. inscidgert,
Q Ion resultados apetecielts L' "': y "opt is Bu-rin. director del Ho.ipital suministro al Acueducto y par A", a cases y media.
pue brindle do Orlando. Plectra Neguerusla dc Makers Wad "Am&ic. Art..'-. due. ',,ad. 'Pmbl., 10 de
a a u c. y -' c p ': nuce. l6mcit.
pro vocand c] Intert!A do nuestra ese del Scricio Secreto del Pal a lclpales sl.mprc an El pri"'ip" do Is no.
rinelpal industrial ilividis de qua go clo Presidential. que cat sualltuido Pa tor Agustlin, Ca tellx m. director dfl dencia to encuentre oportuniclad de crear Sebastian Quintana Barrens. Hospital n an i y e ingentuil, Carr. di", d 'u. 11.11dad publics tedministrativa es 3ledias Nylon 54-15. De
;as Mpmri, director de A, q sout 1. Td pallos so reelleen on. lieg el emporia runs firme del Gabierno. 'fica. Ell co
y Urb.nism3. Less mismos toni3ion Y hacienda buena Lal promesa nos En ]a quo a ant respects, me he pro- dumcilin magni
pot esl6n ante of secretario.de Is Ad. plaode incluirle un check par Is can. pesto pet marecor fiel a el no en ol, lores- de verano. Tamaii0l;
L nistraci6n Municipal, docto de $14,1150.00. a Is orden de navents ni on of noventa y nueve por mi J' 'id' 8/1'2 al 10. Al popular
de Pazuola. d eiando consiold. usled. ".a represents el 10% de Im-cienta, sino an el cien por ciesto.,
V-A CASA PROPIA s rc.. Ism, ps r.cffi do Im dr,- $148,500.00, c.brados an el dia do Par es hc..s jespirado confianza.
'ges Ricard Jimenez Milgrst, Is- hoy par suministro do fuem al Aces- y -.a adeni.i., hersos declarado cio de
easel Feirer. Luis P(enpili, Run~ aucto. ".csir. fe,,jent, ..hot. de ol,,rjibrIque su cascr y p6guela a piazos co.,ocios. Teneemos %uriia. %-nza Expuit,. directo-s De u,ted con Is mayor conAd-a- halt. el do ,us P.sibilid.dr,
casas %hechas paraentregor en el oclo, con unct peclueno do "pe ... ii- n icipal. 'Ir old., 1. ef-I ... dad de 1.s --kei do 1. rr
Him~ Mental. sorai Filinsd.i J. A. Th...... Sanidad Ivhnicipal. distinla, lo.'s"na.;
entrada y.resto en varicts afios con el 6'. de inleres anual Vji, Rcspi,6,t-.,, c Ilme lo in,, Ad.i.it,.d., General. y ontielade, nes .1-cen h.c. I.i a.
W. y Fidel socundu i d,,..q-,s,6, ,,vnrIs. vl afir, labaraicion de su.n -donatj as q.c 114
decresivo. Pien se en el moncina, reausilva el problema dej Dp.:t,.c,,t.. nice "Y g !rrdv%! Dri"i P hl t, gi decemos iime-arriente y que r.
Iquiler haci6ndose cle su casq. 1ntere5efo11,,Lo o vlsitelcIs. al ., ecia do in Ad--1,s- 11.0c, A mz ,g del cnonc-Lr .,is -n-i
A. 11'. Ili pretiontes, check par lit sumil do $iA.850.DO y di- ncrls. ullin.a onr .. linslituida Is is In qun i gur: c 1 .1 cc I.e.
Cia. do Pr6slanIds do La Habana, S. Aloode esto r 'r -Cw dgiaunu(i 1. Jefal.r. nI clo on (to en I"', ho%
iento li'muille.0-7 s
Manzanct de G6mez No. 256. Telefonos': A 2595 y W 9'798 llieh'iand.Clihl, "Cistanslit'.. ,.c,,n G. no. A general Bal,,,. lale, 3, ,, (a,,,.- do Ins c r.re. 1;.
,, is-risendo n lads, inu, -I h-. Ag.adc,,.,,, u- -z ra, -1. b. a. TO if. 1111-5511. quo hala.svnir pni undos 1- lilud gener-a or estat emplesn, I'*. ip
mp.ni. Cuban. de EtWilkids. s.e & h-r qu, 1. laras ,, personas, asi conio Is r.Iab.r,,,n,, x1m. Gomez 1. Apt.. 1113, 6r,,nvnl,,-n dr, it-, e. usa do lbs leeihrls Iml,,,n
'..nitc ",scsj6n A. '" nes
'ban de set
do s
A nti,,..ci6 ol.id.
of di rector de S.nidad Mullicip9l y
I., dairlelaires de as millta y die. fitielos suizos de
.a informaron al alcalde DO Finns pa
m. cc c. del s,lullada favivi-ilble
que estaban irgustrando ti ampe. Opal. con encojes bordaan d dos en colors. Coja de 3.
.,,,,,a -dqbl
i d, end ...Pu..t.1
merchant la abtenci6n de rehaj., 'n 1.75
Preckes do Its mercanclas, quedse
uminis ran a estas deperidencias el
Men k M
T.mbii Preri0505 putiueliloS en Liinformh el clactor Arms.
trong qu,;n relaci6n con al Hos.
pital de ergencias. scabs de po. noldn ritay fino, con esqui- k
nor en servicin Ion aparatas de aire nos de encoje y bordadits,
acondiclonsdo en Ion sets alone, de
P clones que alit existent. blanco. Caja de 3- 2.25
"16. ..tralterdinarls. de 1.
Cimarin Municipal
lie side "Imp"c"t. par. I ra.rts.
prmiln., I a c-lca cle, In t.rde, In
Z = s.ira.rdn.- do 1. Care...
'cip.] -lv-d. p., I predento Felix Ayon para coneacer el
P.z,.,.jc purl rI I nle. I do D,me, %Iedia5 i\) Ion, 51-15. '1 a
11 -1 1 In, 1.,ditn d, 16n defunlasfa en el MiS"ill re' it' I'T" p.." in r
en olor., d'I A mo color. Alarca "Sello de
"a. ]as _.,jr, 1, 1, Halsi.
cc a hzsllt a C.I-L.31 Oro". Colors de terano.
ment, Na,, i.I.
,Aunquc,;lo hi, sfi. al 10. 1.79
al do rl n a 'eg,.: a ,"
,or p, r ;its Ins 1i Is, L "as del
Ayu Lamlre l,, q,"ej- (11al's
led an -Ir a.
del A on r ads r, q- j- a 1 ,h,
etisrilcion -s p, -- .,h,,
r Zjr
el ta ion
el "'TA". PZ 2',n'
alit P.1,a do ccp,,a116n on. I Mu.,-r Fa autfro 8
on In in
al,ziirpun it- ..a ribra d, be.
T, m b,,,, q. r d"I" y M edlax t
in 6s !,, ciiardicaris el president,
Ayon dara cuenta con el diclaiiido 1. c de H.cc.d. y Pre- Planta Baja
.1 on 16.
ol Cump),Icndo instructions del Al
calde, director do Gobernacton,
ductor C rim Tapia Ruses. hizo una
Milt doainspeccl6n al mataclero do
1. Oriente Industrial, del reparto Ba.
I ist a con objeto do concern de ceron el desen vo, v briento de dich. cc.
lab ,,Imiento y Is opinitin d Isis in.
U avia pueden, "safir" queAaW ose en su easa! dustriales oncomenderm. Wistribui. FiniSiMO pOili'lo & win,
dor's y obrorm del rostra do gana.
'I.. secret del sistema actual de v clarion' de hilo, todo bordabra "u del impuesto galore ma. nz calado a mono. Con
I canducci6n del garado. y ..dvu- do .1
LA TELEVISION, Ila trai'do lina nileva e ill- -1 si al empeno del presidente-B.- fesitin alrededor- 2.95
I act.r a se
,,I, cle an 'r r'bl,,, do
comparabic distracclon a quiencs antes estaban I, sc.r I. S it T -do c inspects
)rivadoa de sus especticulos prcdilectos. Ins d cmaiiat scorn, u hdn, c".
let tolssirin u.icipill do L. Hb, Beillsinto paiittela de holdn
U I1QA VIC.TOR, cuci, iwenlos V p(!,Iccci L Nldiall. "last. 1-1. del Pa.." clarfn de hilo, Con encore
El Alcaide ha instituted I preerin
tiamientos hiciertin possible is Tcieyisi6n. .8c sic". ,.in Luis del Paz." --stente ingles. 3.50
ir orgullosa de brindar unit rtinip illagotable de hcener- rselialls dr,. .,e, 1. v-1
",,,,gd, In r, i Olro'
pl it. C.'s s estillis de encore, desenlretenimientos que hoN pueden dkfrutatsc en 4e
C'" r de 90C
Melia midalla c,i str,g
SIN SALIR DE CASA. ftans. Din d, Ins Madi-es. a"'s 7,
In m.h.cn pnr I P,.Pn Akitld
]a nihs Citridtid Bi-iguel i;n Finf5imas 14edias Nylon
Porque Is Tclevisil!in pone R su alcance -law 61ti- -,,to crg.riud. par in cl,
t:cpn rters on mrmoria del inolvids- narca "DEXDALE". 66.
MR% miticiali... interesantes comedias... priligrantan L r Victor Mufloz. Al presto IImp 15. Colors de verono.
I sifirr Del Poyn entroinra a 1. r,.
triwicalts... events depo'rtivos..: entresiristals- y crencla Madre Superiora de Ix Cajui
so Bereficencia un ramo de flares 2.99
runierenci.s, material (in el contact con todo "" icintas citle t entaran Ion colares
do Alc
un-mlindo-de palpitanc lurtualidad. Par rald d a, Is Asociaciiin do Re- El mismo en 54-15-2.4-9
Pa t% %
varters iner entregado tamblin eli
pr!mio que To estialoa artablecida al I
n
y ,.. in a. lead. do ese csbabl.aVIA EN CUALOUlit AGINCIA *CA VKTOR 1A NUIVA I iont. too.Mic..
lantelilla eV desist its Aria
no
INEA 11, SUPER-TIIFVISOREI ICA VICTOR. so 11,11,11111.1so ENTISI infer.. in direct.,,., de Bell.. A[
clctm Aid. Siart ..
Es notable el advance de Cuba en -Infortijavi6n A
cuanto a su economic y culture 1i DIARIO DE LA MAJUNA FinAnzas T
Afio CXX -Clatifficadon SECCION
Expresa el projesor nortearnericano Robert Neill i La Habana, Sibado, 10 de Ma 44e 1932 pigina 31
Gay, Jr., catedrdtico de lit Universidad de Oriente;
REALIZAN UN' ARQUEO ZN LA
SANTIAGO DE CUBA, may". (At, el cunt he C e la Direcci6n Nuevo plan de Los' loiws del ZONA FISCAL
berto Garcia Torre.,,por Correa). -lunibm do mi expels m fine i rt m il pesos. para Co central, Espqna noti- del capable, de adrat
i on 1. Z... Fiscal, ii
pou .,. Ignnol Ictdol, UY"y 11.,. peTler.. hi.1ISS ltciti ir, do re
do bljcu of, t of,.
En onto Core,, so -ordaron no w ilizar (4 abonot,,'"n I
A..,. do ree bi, 1 1, norteanncri- o r- fiblicas
I dob "Cuba ce un pals del nual cab T& nica de lds P resup uestos b as p
care R rt Neill Gay Jr. A edridict, I ersr van r -jioa ti to n-ran Para rea izan,
""gul 'eye" P"fesor cut c exnomin Political do Univer. I econdnlco 5,,n wleu ce, 1
d reso, no cibetialljo I or r del linisterio do Hacienda. seftoda. Eect I P d arances On Sit d Soided it. Tc..s, Austin, EE. UU. quic a culture do no 'esponclicitte, as inspecto-"
c u! able so prb7 El ituevo organtsitto entpezara stis (IctifflCiorles eIt lit
.11 11111316m official del Gobierno e to tempo do Sit existencla republican. Consitieran (lite es abusit-ii y (lesorbila(h) el allo A.di. y J.56 G.nzjilez.
a quel P-19 he enicle, Cub, par e IrliCt Iraci(in (le n6inina par(i el ejercicio
it Ir cor c In U ad' de Orient: no I ilare-, que A I 1952.53 Para M arianao ('1111, (11-1 rnisiltio. Eligierott ittla nueva (firectiret Pider xervicla lelef6mice
n niversid goder of-cr dospues; Ura do to As.ci.66. de
11 glite osante cars. able Ecticuo"[it flrNpi ,"mk labor Oriente Ulla 'EI doctor Nlanno Lol-, Biaoto, atrib-c do d1f D-,cl G at de NI tv-.l,,drz F- Fdla,.-.,,, ;,,I d".Dis"di.
Politics fro It (1, do a del ellal Iltil IS. 11 r;, ', ," 1:-,;:'-'- L., ,:,, ,-cA,,feC.
,,Fcitalldsica at q on clool tistri, do l1wend., -ba do j-,- CLg b; h; Lit, aconivierfi el k1calilp .... ....... it,- I~ alli-Ild
I 1 It:. I ars
-I "dad". lilea:-- ot, 11 I)jclde su cooperacuin a] objeto
.b I Ile lipartlid. ii
c I. o R U C. P ';1'0". ball I ,x I,, ca
de., y u n %,slid": .1 11 'rivi cler"..'s 11". .1 la F. w-'lin dl-l Cj.b -,talaelon del icirl
vented, no destaca ya coma "c sit I- -".cel" 1. ran no So an r o- durl, deciaroc.tonLa -bre %arlus leLeentota. 030 dicas quo a rat julcut cletten stable. nias de que alb-claii-le Ins po.lo. que Sca eg.og.d. 1. 131--al It G,- Orfie. Ille gra a Doco-, P-,- 5-C Ile 1, 'l k1hea ,Ivf-a,, e. eI ,Ip.rw Cumbre. en
arr.occharld. 1. cor., oil Cub,!. par. el mayor ..go d,.I., desta-d-s cu es, ,,,Iu. do no,31 do Ctintatodullid. In SC-6 do den,, r- A 41are--- ell, a i.. PoPUI.S.. y en I
WA Ondil Visit- del de su -parsum c.-sill- Ins quly ducon cunt. -e-loricrite. neltiyctid ., "fleill, Allen.- VI. dlet-a N ar, T),,,,, Ile AU.Lil a e.euerill- ubecetcl.t r,.id!.Gay. it entrevistamos breve Ila a Ila ja a Zmedecus y abogaelos. lox cu.Ccntc I the d Allarn ri.dn.puldl ldc!'1 11'1,ra '11.1r. V Una do Ins mail imp.0-t1l a.n d- He do P'*, ,., ,l t, lyi,,, -,I clselln. li,,vfie, Firan-,- 0- G lzall, d.*i Il.r.ol F,'.
R in coliocer San antece en- clue nt. forgo U ,a 1w Pro. C-u-cl 'it" 'I Alca'd' d' "' ii,:d:d' ""
y log Pro silos quo It, nminan en tin onjuiefaml onto do las cue.liones S. aigun., S 0-1.1, -r r I,
I'e
upueslos del p.6xuro ano fiscal tax. queelande, ; ,p., he ep.ma cle 'rclcf..a, Ilea r ren matcas ouban- Pero si pi d-do, esto.% ditinitament- I, .rl I I A 6, st-I I a l red tan inaral
but- cult ral ell nuestri pa S, op,.o G lit, t a I S', 1. led- I. ad,,
d 952-1953. que c ruellita ok plimr,. -'9- la f-ne.,rile I,- so S mate, I a se. Cas.
Enylado especial ce r que .I U;cdo In Di.... Tcne. let Ciet, r-cles aparalo, y he pro
U" do "It, do esto afto Palo lorminar III n Refflo Iftntal",
Pat,,. do do, do,,. S, I ClItt I I, 11,11a, cf.", I;, erllI ,,asl. V albora. dr,
"If. -uid. a 30 do june. del vendor. 1953 1, P.exul o'lo, I, a li! c -I; , '"" ,,,I,de do h.ca enese. iI
Santiago do Cub. d 1, l Wd a Allied,, -i, : la, ,,,s'Al, ) ,
comienza diclibidemos c I pro ictior colad menj.1 6b.n.. qUo, St. xpan.d., h.I. j _a a -tc-res do Wicit.dc,'
G.y,,-d.p., irvoill"chin do, Dp,,*,h: q Wxcrljc too lidad los conocinnientos A p,.p6Sto do la aseenclea- dc Y jl lax -1. 1.
r r oS c-Illa- de mtlbl o u d- no -b-cic, de -plimen L de ne, li.lrut to importer. ANi per ciomplo. bac. .'he l P 1"dIIj1 11 (*a d-,d ng... A to.
'St don W, ng- grc,.S del esoro pu. el ilovert, so exiless: la Fd,, Fa "A-, G, de 1,11 111-a
diend. 6.1. solicited Uc In h podiclo comprobar el talent do Ins oil tada mily- Pei L. S,,ei6n do Preupuetos. egr- Alvaldes do CL j d I Sal -,no lifill In pl. v-as R-a Sjivz R,-- .11- pet Wtarle toclavin. 3egun infor.
11 numentalse c%,n,l-;,ntj1.1 etin, j.do 1. Dil ... tell General do la'.1111 pste.- S. III I S ,iiwa I,. l U-,a Alextudiames a los cuales day el 11 dlli, A ., IRS eb-, qu, lta6la vl'. D'a, Rod''glie, '-eel I Ile,- If, --ne, a Ell, S", --S ap.,ratus eamplementaUniversiclad do Oriente to hiclera f1clases c c promises del p.d dooo la So', IT, ; III~
troy,, it, 1, Emba,,d, aulqriewi. an tin Univer iclad deenOraerel, Janet- to a n Whelitill, l -lb, ..b.. do Ileg- El jet.
Habana n to, d %stas a, ex xmu rect- do Ins fic-as do Pr.yeet., Forntilutioon do C.e. p-516 c- do I f 1. 1 c, G ... ....... 1- P.- dolegad- a I,! a rL-a T-,4 Vld,, A.alIda ".not.6 SU -p-Lder, at
La I'. clue so'cee ... ra it on 1. agilichad t I,, ", -or quo 1, cities corer ,ndrri I., I.gtu C I~ P .... ..... il Nmell,., w---_ I! i. r Prot
art. do Est.d.S Uri-! tromo clue rn den al aprendizaje m.Squ. soli.de pe I. I"' - f -,!, rleclo, Fnlil; I ,g, a, .]as crapeti., do dich- cocni11 it mayures clue S que uniclarles salon istratItas Nogul- ,) :,! o l'
economist Poli con capacipand propia do gr.dua. 'Ma"I I, ol'a, it,, 6
P' oil estos recollection. u sea on el do Proyeel., v Crod, W ocudw obas. .I -,, Ait'I'l- ." I_ Se
deal, cepeciali-ch. en E Una -do will ad plibli it, f
it _T do A.Wecdentes I ledces El Neg" oa)r 11, iir a ;.b,I d ........ a vro, I .... .......
tica'.pMrs que prolesara.c.). nilsma. I.ntes do marcharse or prolosor 2el prac. ., I 1, 1, 1 'a "'clad d,
emp randline no US in A i clado de Preitipurstus de In extill I',iorlundo su pregi-in i,
pr.p.S'- Gay nos reitero su sat"faccum do n6mi ,.an do Preatipu, I- III,. fa- (-ln qu, anlu,"a'a "Ill.
'am Punic, Castro as tacar unit political Leo a- ell rl f"I'll j lo, --ehad el III.-. II-el.'l; 1 11 111, aminpahaban su zendell del S T hb,, ,aid, S.ntjaq. do CU c. c innenltr lox V 9 ... con do P,.y,, inano Cesar Herruir,
Prc,,' roafte Harel"y I, ru-n". g=" : 4"'o do 1, ,a -pooa el-teal a u.da, t; ell 1.1d'I -,". de 1, 1 -r
El bagaleU41.tral ic. 1. a condo a ru'o In call luellos compa- if mu,.d. ,
on uo.i produ a do ]a politiqu, ,,ad call d S,-,, d, A
legend. esitedralar. V,, c, notes, pr.fcSi...IcS ltmlstado, ama. Ir-a V tos ". In n.- ...... tv I-Imi ........ 1, Pueblo cle d"
shorn hu6t,.p,1id do In"coplItil do rell. bles.f que to hacen disti ow a ti-wev, I etiov. sixteen. lon'. 41-c Nog.-cl. do Poycelo, Crecim, La, p'la"'a, Iu- 'I". 111 6". 1 11, .., ., I,. 1,,s de Sill ivri)I t a equixorarnos vocention,
-cs. d a so cinni'll, Ins sub,,dili dras So -it, ;id,-pla a In S 111611 dl I'll-10 irl-1, eirrl- "p-1,1611 del ('Iuh 5 t uv h I N"', .41te -,- an. ok cilnclo Club
c. Par ex as to. _d., on el Rcc sus am liai la ese-la 1priae".1 grant...
da y ...... t He C-d, --tiles 0-tel ,I
Institute, do Houston. Texas a nQ-ticlatif, In reblente car- Do an[ quo -I.S glist.,
In
Urtwersichad do W.Ject y e 1. do clal y limest.s. I I.- do lit lise- 'I'an In"a"po'l" (to Antevcil-m- e I I e do fl-!, "i . ..... st.dI U. illit.f. 1,ran.
Texas. on la Los p.I.1bia, do n;1ICSto .j. S.b,,- [do jase do 1. a, ago ad .,. S, 1 Se-I I de Fil. C, 'h- la 111.1 I Ii, I'(- W I'', ,, .." I
1. 'jue e. I e". uw,-. age ', Id, I~ 4,lecto d, 1, V" E.-'. I 1, limu
Price aclutilro- to I.., tiL.I.s do ba- sit-Illo .......... or L at
to rot- i,.d r, 1,
c en Aries y licencind rtc, It. III.; "."t ....... 1
a "I I p,,a IS eurlisir, em- El cloclo, L6p- 81ti-o- I w.crio, a ramble dl .,is
'hiller del 121 did,., ad "o .... ...... H cl. ..... .... ......
be do dociii-1001-5 It,
celn "n, Witilb-1. ell r5as P ..... wa'.
1. tUni- do Estaclas Unions. Do; Ach"c'.71t,","o ILr d&a,,,S do Fc ........ ad,, C-da,- a,: "I AvllIda A I ,I
%ersidad do Te x a.,. f1laclaclits, ar p-g-u- del P 1, a d r Co .b,l,d.d -n- de 1-1,-1 d, C,,dlI- Se da ale'de 1-" ,,,
So c. -C-ho. kiiij. el rrpt;.a.,: ha I, llrga de In Sleli 11,
ropc'i.tiel. came espe-lial G lot anltee, j Clon
literal. quo se election. 1. h. I d ell"la d 0 ay a Ali .9-1 We It-, iina-4S "0", tlc," I d' n-Idal"
acquirido par trabajos too exterior d. -a a Ley de Conlabilidad la e _a ......... q- har, I
S andard Qil Company af-ie,-. jl' o n I arZ.dt. x do -UmIL. 7 del volatile 1951. ia Dioc- pail, de I'a SPc Ej,, ,Ieanlde, & tj a m 1c n c n D C Z
Rt. do Janeiro. y Pei- Su label- clocen- a3ijdar a 1. crg cunl do -cliew cS rion Tvel.ca do P-Up-,l.s el ,IIll, Ij., io If Id,-Ill"I del S,,l a
to come clitedritice, de. ii.lilie- y q., pernaintan Negociado do Iniplawation drSi tc ", -Ian He Nmoclad. d, Ej,- I sl,, Ill., -f-nd,, I L L E T E R 15A
da.d do Texas. a 1. qu. porrencre. y. "llorecer 2 2 ilberlad Pero cs itur 1 refic-, Ins lit tul.x ceon do c". "CiLl".1 adxCIIIIIII 0-lel ulle 11111-NI hallIL 1A
cL 1. dij.. que lax o.cio.- d E 1. 6- 1 .1 !,1
d decide fin id. ost. citidtid. b.r.. y N, repect-mente. do la m- I a See
Labor"acadignica doits prepor.cionen Una a loonsforn ma% 1 61, do Cedil., 0 Ne.,,.d. d, I- pal"'i d, .1 It RP M Ra M
Islas. cu us_I p.cd.h lle-se Tonecolis 1. 'ist. 1. Gseeto Ofi d-6o do C-cilt.s. 11 'i I; ;, I
-n ad,, rpt.., In Dllr-o T,1
n't'cion a o'jantlujuttin nT I-nlc late, llfu,,Zo& Do c ". a .,",
di iondo G.y, J."desixre, be haber cial del pasad,, : 9 do b,.I. qUe d, I.S w-.t,, .. ....... a I ,a, ,bell., data, I, a_ a "DIA DE LAS MADRES": REGALE $300,000.00
orsidild cle Oriente aborn. clict disposition y It- fillet... loerl6al c.litione el
lose din ri. .. In .Scutlil do Cedo tippli' do e-, lodo 1; III, 'efl.l. I. Le DEL SORTEO EXTRA DE MAYO 31
I, fereambal de perso- creto 7,0. refrendado por el altided. sdm J,
clax 'Comercial. do [a mi-a sabre nos o ideas Mie.,t,. doctor Lopez More.. clue So ho. A,,,.,i. Lelotil Ngo-do d, Pon. i esio, -Itro, t,-, 97 3323 9999 15134 .15 n221 !9794 32421 3AI6A 42122
Alberta Garcia Torre., contar 1. do la of,. P--0 y A-et., Vill- III d 1 !.,9
Incipion de Economin ]POIllica wara d do., Sala, Penal~ 141 51175 l,"4 1345 '55 0 2-JR6 3R305 421"
y 2 MI 3". 311347 42232
lost lumnos del Segundo are. Lit ex, ISp ... of. rad. Drccalm Too.... do Pr-ui;',!cl- El d6rlon ap.I1,1do di a d, Il.mbv do 111 3"16 5 A 72 10280 151110 19558 5.5 A) 5 118 33392
ten Ila 2yIdIeld'eirecia" do lite I., a t-,", "a, Ile 1, 4 5"160 10404 1 1ARS 19566
6n del ourso. share. un ano. Ili- t.s. q- ell su P.1me, 11" S735 29909 33653 3R4u 4 325
id" e T! 111-5 21 59!" 69 1,194 29960 33763 33443 42312
pla'.9li- ton fee 1- seartado, ZU, F la 1 0,
ido dos sonnestor-og6ri I UN HERIDO GRAVE 'C 2
c -1, ur igc on I., estu. LEVES AL NIOLCAjE ll ', Dojo do 51 fue P-ILdgada 1. L A, 'I,' : 1 96
1, , I 'ey 13 Tv--, do wllolo .1 At, 61 G -.S 9779 i6oz .10 9, 34094 39549 4 532
,I., g, ad6 q del plopio orio. que auloriza I, .,t ad. Ile all, Kfil 6031 11,131 1 R21.1 1 19824 2630'5 3013
.5 one me contra cultural In .......... to dma a ,..,Ie, 1, 4 34203 29514 41
do esta preevin a opllniapdo la, d.,pti-I.or, a I, fare'. a ... I a al 'Ibi 6066 11990 16236 20 1.! N4101 30235 3431 30779- 42"a
1 ci chafer a, del Ejeculivo purcia 01911- elld, i liollz 6282 26416 3 Z 0 3 515 2949
Uchida 1. 6. dLiarlivichi. If 1 4 !IW
""Por-i do A As 0 1
'I'. "'6 "' 11 it -rP
des ciacentes -- .114 1 "lid c odad, ve cen 39R74 4
no lot, do-uld ,au d 11:;jo mendidd do raracter norecliato. In rrfp' T eoc, 1,,- lrlIlIed, ,li dad 6 1 346 20240 377 301 0 325625 39UO 43044
,.dad Slmlra, It jal 4":" ;7624 30432 SA54 311999 4"M
do on mia I.b.- que sa, tida DLreccenti Treat- v el I IAI to 1',',47 lel No d% 1,171 ".11! 'll.,
"a a pl-ta-ln de do., A- 116
rearitichir far 9 q,,,, r 3
esper. I-, 1,1-les p In I i 1 fi444 'flSfia 27647 30470 35965 4029 434"
I b Nlrg.rl.d., Y of ,guodo .., rtuir- SegUld-ceir Sf, rf-r l d-11 -1 f.lidta, p..p del All-, '11111 71.101
.me So din, ', on 1; MR 64A 2 656 1
icaperturiS e las do I c.lact- em. to
el.selt. "Adc'." b d Ia L' &' o a Bala.dr6n. cri ',q" a quv lo, d, la .,,hla ;522 7576 Z 67S 30SU 36000 40325 436112
0 mi a ""a_ me ..e-t If ILO n ftb V do ]a- d h "..no 1-a "I3n I tor Ile. de I., I ... iun,. 1657A 2167 i 309AX 3filit 40340 4371A
de dos ract-ea a:. guc e, 2793R
gn de Cuba. c ui amranic a It, '2' N 3 Ififilft --flill 795! 312.13 36126 4 450
Pg cl A dictir ce. Ic do
dpa, t-- nee,,,Il, clio "D, Ive 43793
Ecoromia Politicafen SUIT.Ilon con lessons I qIlr Pl d-- '3 7 581 4" Wit
-,.6 1. G-d,. Rural do Un a a a, a las ea.d- unldid,, ralbi., all, pr peltslo., no lox r ...... 15M3 7797 106 1-r!"2 27967 31333
fcrcecj.S scibrom 11.1 11 n P:',% .1 tl 1 13
1,cs. Ar darn ,onto del hoolne, .1 h.ce are ... Ila no P I A.,A 7110 -1 62-16
Ins conirlin ectind'dr.'ea""s r'm r,,l: ,, ,,,do j'6n cxtuct rarlaa re-a.ed. Par. 1. Pit. em, dr-i.. do .,,(.,ni,i.d -, I., I' III Iblal Pen, 11.1 13973 17 6 6 41591 43953
eught Profesio dblda He la I. It, 35PR 7827 (4109 176 1 347 '111 11111 3 111 11.1 U921
tuto scfi._a. ESc.c,. r "I 'oneectencla lita, I'S 1 3673 Ri3m 141*14 177'A-1 i:11111 7' a '367
de Segundo E ,do Instruccion do Alacrancs. de Cootabiliclad a -_ of c fb-t- d, H-red dert.ra I., 1, 'o .. I
to 9.1 AM .11791 37577 44 6650 439n
de Agricultu a. e ELEGIRINACXON AL OBELISCO If, can ek G.""t, Of'rial do d" 9 H,, f, 3113 R.11i 14325 17797 2396A 187 44064
No b,, Six lespresione. DE GUITER 16 del d-ret. 1111 do 31 d r a --uos P"Supur-S .11, la., 4 j AS care. do arr a,1lai;_1 all" bee, ;, I I 115 hwa Su -W-n ,,, 395., 1.17.1 1,12,1 23AII ;9557 319SI 31687 419" 44134
ante of Pace tlempo quo Ile 1952. Un ledil. do 1119 5 -37 14!39 ;96q9 .1 4 7
I '100000no P'I' q,,, 40.14 9.559 14642 18245 14314 29759 97 3 966 42011 44429
vo ell esta ciuclad, I a bIr fl!) 1, 3 707 41SAI 44233
me encucntrn on at,, for 1. desti a, df-1 117
- A ri- do mail Ins cl Direclorin Estu. "a" -to' clebera to',
C, n lit d.,jorior, ,,I, en re bltcn 1,c ... aia ty diantil del Institute It I "I -, 4423 9888 11934 1AS19 24474 27115 3-14. 3,8011 2 4 11944
has it 1. .. c _a S Segundo En 1, If do Ins no, de arlitud clue requIll.11 S19.e to
In I re s- ofia.1a ofechm proccde isponer P do in
un' P "' 6n: d. "o HAGA SU PEDIDO A RAZON DE $40 EL ENTER, LIBRE DE GASTOS
ma y par Ins be Igzas naturals quo colocand, trend ,, ".'bc 'ento Para inre, If lot. 0 a I-l-, ,, .ad. -6l' Pala te:triiiai dircni(,, que no
adornan a SantiaR. cle Cuba..que po- Illicit irstauraoc, del doctor A Guite- ritill ha Wlll In'lle"Oll ell In In- '"ll c-o d.,h P, ad 1,, qu, lit 1-1., "'e,
soeslugares tan pintereseas y agenda ras, Pei Is toed c so efectuaran otros deferiti- que a dopice-Ec.e, "' P" do .,go Ill tol-clit Do, ', J,,, jci chlt Dl-,uin Tenea .1,, 1 1 1" 11 ble come el R udamar". ell sciel.-Alberta Loilo. cores, onsal. Sunuestos generates del staclo el., ell-spiod. pu,,I.x reeds -1- en lad 1,
.eparto IS el pa,tado d6rim. do Ios del pl-nle,
Ell Is paile resolut- del do ... 1. Y lemina an
if In or cullm. que re'.. a', I
11 Montle. I Itie", I -k
d I cilcha Tlr ,_ ,I 2n "Los catilidades ot P';.,
o in -cesal- P- I cle
'I tan if ., I.
6colro de PresupueStos. on ol ?,I,- Poe. del In., .1-elo-.4 P, real a el, a III If -.; idel C T do- re ,, d r. x, l.m.lan elin ra)90 sell, de MereAr ( "'.
ciStr- do Hocio.d.. que, dope
ri cielet lrle ll- Y -Ium IRS q., III~ I ...... U I del 1~. .0-1
-Alculo 16 del cretin p idencial
!7 cionest,=,cri onaten. de Preauculs 'nZ
tan y ed 1. de 1. Ley lld, 19 41) do 31_d. --do- 19.12. ; vithincle,
ffagistrados del Tri 1111a deCuentas'objeto de im. Itomenaje
iA 12 MINUTES
'Les jiu olrecitflo por el gobernaJor (Ile Piri(tr dell
Of LANAIANAI
Riltil 31. Bugallo' Piden sanearniento ile onimallit"N N
Ila
S IO N PINAR DELonUO. maa 1. DII-1,,end, lt,..da re la rlquira P,611
10 L Malta El President, d I ma par el Sargent. to hic-to NoTribunal do C 1.5 do,,,, rn.rcle C.-Us, M nersin Alflins. El Ilse', dla a] or 'cillido est-l-to Ile P,
ol a ,I. Go -6. do c-1111
man Sergio San Mi2ul r ndrinnu-6. do 508 or,.,. ha_V JORK! 'isr f.,Ir.n ejW
miembros de es, organism. y hired. ILImPhd. chn nlec, do P,ca, prcy,.t,,a on 1. -- Itobjrlo do Uri homenaje nfrecado par I
G.(lbegodoleaCirilo M. Bu allo y or g' in an H set,, de pl.l,,t I- \0
00 10 Y VUELTA ,.1, do, tisistente on tin al- d lant,1 contra cl mIn,,t,,, It, EdIl---o cu tut coincide, club de olte. ,6n do tu- elect., Auirliano San.
.3 0 -7 .dad. at cual fucron i e do, p I'll "In" 0 SP
i.cfist. E to El minihtr Jrve!% Partocarrera. en ]a
fucionarios. ell. so so
mayor cara R Y Te'abal. doctor JrALM OOR 30 DIAS 'it esrn-lvi 1,.t,. do 1. a.
alid.d. lisando do la palabri a nom. _El roinixtr del
be, del ansoic, do Aleald. I do,. r a I'le or,
tor Juan k-ifi y ,.,I,brc del T- ciand, con el president do 1. tonehu-1 of U ..an F, -bor- M, .1-roy'vio o", G""ad St. -rtli I ,
or 1, ,, luonel. SI e. n .' If I
If bi in erato, y % a I--, dIKade., ,bt
ail.lit_ Prov no I.- It a.,,
rehando In oportua, a _n
v mxc ,irj6o .,Ija
DES dad p.,a clost.c., 1. import ulcia lacli s oil eg- ti-ab Is 'urlI
docn P110 do _11
tionapo L. 1. del Tri ral ell d. 1. nl,r-t,,. I -in 1
In P-Wcarrcro sigitto %I j, x
obernador Bugallo. comienta a mgLv
MAYO tro
lirli, x im lenience, dud I que Dan d. bills Idsla lox Il,
Was Spread.,. El Mm- Tcr.c,. DM 16. it, 1. P Nian.1
trade San Nfigirel mntrst6 R nt-ro- SANTA CLARA.'--:,1,,-,.LA,11
a., P4,, falura or la Toq,, Iur,&I,0rmtI d 'a
Wiix Per 'es .Idc a rnirr I
Rodrigue, ea'r ln..S- Pahia N.,ia,,,l da,
a I .... ... s"d" 'at' 'a' "'as
it' or e.b.11. so ... rp. R 1,, L, Fa
COLON, 1. DIARIO. L. HI- a x C.ldri.. jfr Ile la Sec,, d, En elMl6metro 11 de In reciin inaliguradit Avenida En el Reparto Residencial RIO VM E noalta ntinie2rv. Sdn on rl h0srital Vurllas Isidnin ll,,rla d, R ,clIR"obo tFU6 _11 R -l I. d r d anos, Andre. M-tItIC7. d' Y--j- do I& Indepandencia (C&rreI0Ta de Rancho Boyeros) ce el ague, pugs so surle del actieducto do Calaba.
queen sufrio giavc. lesions en Is brAnd... far .... n-o R 1- -R-I,. esti situadc, al ROPdTto Residencial RIO VERDE, dorl xar. AHORA, s6lo por BREVE TIEMPOje ofrecomos
WAA p:,rna -- del cobalt- Ed,. do file. on Zul-l,;. Ard,1F
q I, mandaba 1, Grillo. correspon- Rankel Pale nclue. rrdC I ill In 'IS. Y JO- do usted puede disfTular de la grata quietude del cam. I& gran oportunidad do adquirir su parcel& on las
'Sal S6 M. H-and, -t-dI re ]a Pat y I& carcarila a s6lo 12 minutes do In ctudad, mAs atrayentes conditions.
Piden nati- lent, lite una PlaYa Ayuclantia. I_,s ref-das plala. or
JAIMANITAS. may. 9 DIARIO. let S.,gratici, q.,d.- -b-t.. per
L. H. so. N.-c-s --., do cab-, y igil-le,
eassear -.1 in In,
"to PIaYise,,,Stan dirigiendo at W-i 8 tilaxln
r,,I,,.d, be. _r
c ....... E Lee jefe del Dist It. EX d,
d. I cle 1. ten
ante-% do que gerioncela temporada Obr.s Publica, in PerS61o 4 horas y minutes do vuelo If verano c.. e ... esp-tid. isSs.cturlitu6 el equipo nereserPide.- r It a ;PIritux Para ll,%ar a eferSAN JUAN" U 1ccL1 O- YERAbl"in.- in c.mn. re.nal G.-no.l.
Lujosell cuelfir"Ofores "ConstellittlOn". 9 DIAR 10 1
ei a Habana Con el rit. r haberse firm.d. -ntlatD Para 12A
Violin 411reCto, gin excelall. 11-an Ins bras de obras de reparaefibe or Is carretera
a,,. train q ran .r", 1.
... St,.ccI6n del ,mir, P*,,,rillo Trinaclad-Topes de Collante'. y lax DeliClogag Comides a bordo. den I d,[,,.cat, jet pe P.e.. r
n tra e romia. durarA muchos r c ca San CI.-S.g. 11I.til. h. de
k*rvitio tabl*9rdficis dead@ lot aviones. of .. .. .. r.1ruce,6n. -.d. I.ma
table qu, 1. Can do 1 ctlo
Nacinul no imptitea mig din_ _a ', T not de U g-,.,
I ya quo Is epnra de fl- Rl orep,,-Ine, Raf
SALIDAS: oI.,lXT prc-. -roon-ra r-. 11r fto de prii- pa, haberlr
am,cle ,cri.a, d, In, -,ox acupado el )6-lo ,, ell
do ,Wariix. to 1 610
de Pnireri, core que viajor por deJa 6 #* a
Sll t1l, S "It
"I IS,
Domingo$ Coe .i Ileastricso.it IS it to 3airaln' c'lirs' in.a'
-tieFlIk UU1,211-41rari r.hlhcs 44 y 42. in.
is do 10 fords u-1. a so, S h We
nr,,a fl-t d h'I" de I~ 'I.' mail.
'dad, 1. iltir .,,a --,og pa, 1 22 Illam-1-1 IsItullen,
lar".1. I,
del Oct.. Me ". ha-r1I1j,.;ID1.
A V it,
TIMEA AIRD" STA it. 11. I. : I I ,
S, he lwird. ll.t.hdtld U,, do plelligato. it, .is
ronvI-,,,nd, xra Interciar del Pill I erg. It uri h reaCral, If C 91111. del,. t
A die is at nctr Antolin Gon,41,l del
ZZ O LA W !,,.n del P',x:lil 1nlrxc0 .n.Ir in _gpn.- V.ill, c-psit-I prnuclst.al, 1.
door on del diario El Villal-rAo". con
qi- dq,.de h.- licanp. P, I'll 11r I
cre lit. lrc .hqAd ejn .1 be.,. on.0- do h.br side
4, Ague abundanilgi 0018tud V cal"awilldmil
Pigina 32 Fi "0 CXX
Finanzats DLMUO DE LA MAMNA.-Siilbado, 10 de Mayo de 1952
I Ilejor6 ligeramente la I ACC. AZUCARERAS Is
Expectaws'operadores del producci6n de autos en cirRIAE no AYXM M LA VOL"% Nuevo record de b la]Rolsa de N. Y,
DR NEW YORE _aja, registro
mercado mundial de aziicares E. U. ein es9a wellu.n., C.MV. V-d
at ... circle doNe w York.'Amor. C,,.tl Sugar :22.1 'Truticultura
Acoo a A Reunion
"'Itud. Pa. L, Mericim. y C" I A .9 Pid, Of M enosvolumen
Qi;ieta la actuacitrin de aquel rnercado. Aha en lei o "' Rmfi 1 31 I j
hibor.duccion do a I Crol. Aso "'. Am~ 2.-. .1,
_I es "bit, gel-tuncrue go Ina C."'.1 VIM suzr in In
contralto de luturos ninericanos-Inactivo el crudip Paa:jJm C'uJu C
F.stailas Unidus In cirrus de d.m . Pic. 3,: T i tria casera:
y cam ones. Se h. ImLlinado 1. am- Cob- C11-Inindc Cn" a iones' Una indus
El Mercado de azdcar crudo acluil del Sudrste y do] Gulf. do M6 mil- duclon it rI. --.. par W.lrd', 1* -' n"o!IS n Il 5,gr : 1141, 1
-ayer ImnqUila. Pren antes do c rmv ban shin IRS 6nim. donde me ha regs. Autot otive f1coorls oil 94.928 c.,r.s Cuba A
In balsa de No w York, fit 6 o fre.c1dr, cadc, aumento en las compram de re. caminne.4. collipai.,d., -- F J; . : 2-1, 23 iEsenciascitricas
un calegamento do Cuba. parn Ilegar rinnin. Los vendeclorms on extRA re- .,2:. v 24,201. respeclivannerue a "T,'Ar 17 17 Ij Estuvielon, algo firlrue8 I.
el 13 de mayo, at predo do 565 CIF qlorcs esperan trayorex mementos en I am. a,, 1111.1167'Gromt S.i.r I
r vreandola baJR do cincts. Purl In demands at inearsr In temporn.., do 1911. ';: or.. .'arrue, on is..[ m?. ru-ulnmut. S-., . ificcioneg petroleras _-Por, S. feitortit
a t rori Rra.r a', 0
noel preclo spot. it. do Inum,,vacon do (cut., y vgo. XI. Sum. 1 y ferroviarias vasija. quo puede see de barro, do
El Mercado If, futuras mundulles uiles. Toros Ins rpoorips indican our C, S lh l7n.", ru". %nj A bruchistri.linci6r, do to. 'ru- Se puede afhrr ar que Ia. Posill
co nt I nda expectant to. en espern He Ins Ia nxrcha de melncntnnr.% en Iml Sur DE LA BOLSA N L In, cl(ricoa es una de In, mi. vs. utiliclades detlos frutales; -,Itri- cabre a de v1drio obscure, procu
I ERRE d1rifti.. lhom do earid. conservar ouconterldo at
medid.s que Be es nblecerAn on Cuba morn troy meancir y me earem que In% V-lIrn lorb- ,.,A, an E on,%unicotc, huciguletaq parece -tanto son Ion a
pars In vents cle axilcares J aquel preri-s de extA frula Ileguen a itive., DE NEW YORK h al-e .I,rdjd a "' opera doren productive negaglo. qur Cuba put cam a pueden obtenerse-e5flin MAE abrigo do in JUL Es Orl lente Ia
*n rich. irm. I" qu, Rtmemn grand" rompers I, In cln,itin .,I in i-1--tAci6o it, -,n- on e I de fornentar at scretentar is pro- ello.u protmecitin do I., man.s. cuando at
test. 15 1 -:rlwat,.A s.cIrfigcp par It G. York Y In rtIvlcI.d w- du,,16n de frulas cltric--. Puls. no achm industralincifm que en Is tr.b.j.. can Una vend& a algo
at,.. arl- par In., mail do on, I nl TVA YORK. may. A Unll 1. born.. r on so riando natural I- frU do us frut...
En ]an futuron americanom allginum, in' irtcht.0ralt, lorr, no mactuviernn tend,-, on nue n jnr Los frutale. cluriclas me approve; !r. puem, el aceite esencial es cicus.
-., I A mtr.,,Je.o,. rAn-r-,.j-ord dt- Dnja par. el aile, Jurvt ut cifiri... rp.c.tntan U- limn
,In defined. milguna dur.., h., I I a y pueds producer quemaduras.
c.brt m. lurnicalt hicleron subt, I "En -1 terunrio do JhIc.gn-0.BJ In .1-. Lem dol G.hiono turieran, Jin olumen do vent ductile. 4de negogto pars, so ch.a Imalmente: su madem. so le
n1mn dV,,1,,r A,1-r en las trarsouccloIett onlre,' :;, "', or',,imr,de I ror; re cosegher
JU ioun Punta. p rn go hit I arm. 'I, le hu"A no, drI,.d.a .rlos brin an on. hjas. sus flares y nuz ffijuas. De Pam comprobarmon fc)rMma 5
me. d' doode I.s ditribuldn- primaries I (60'd d,,1. pin
,dor- El Ingo a, cut, onto, do oncilla
chas empras a _-"co .5 1 en y.r parts dol
ba on onerales Y or, d r.. I Fleas. ei. I me 4L.
In, : general eslaban orribmix.cando Rzflmr %I, rducl volume on IF -o bau, El A rlunld miles obtenemos ticidox cit
ne, n contend
Indles. 11111almircm do tono .,dnx dr crio, 11,51il lonlano y do remala-' V.xri6ri. molrog. f.- illit.cl- uI:.I., clumea, .,d,_ jr," tap
erica. in turn. In Nur ,. .. rk,,e,.I., dtd n I dia Sol -Po de in __,:d commercial. Tone trivas cAlcicas, anicares. alcoholes.
or"' "t1o I form i6a chn R 8.30 erntaviot entrArrin en vigor iriicnIfi- b.). do 25 pool 't.- 1. rr Arctic, -tfi.m. do on a el actitem chricag. deft esencia de Ia ciscara.
.ciblel. m.n-. 1. rourre.d. on -In, que produced' utilidades insospe- alcoholatox, hldralatos. *gun dow-s. Be sprieta 6IA2 frente a Ia llama de
hus Mend.Za y CIA. So ritiol., preeiM, ml 111. 2 do L.A for... 'is acciune.
vetadiernn ran or_ I mar- chadas. Inclusive poodle nor unit bar. pulps pam confiturms. allmen- una vela. per ejernpl., y .1 -cb..
not innalre.orro at h. I malo, 1 .1 n1-11 dnul .hrm P-ru-1 I ,I N.e,. Orleans on icayj lldmch, minute el brillo de I isma y no
11 a" do 1,,jilpin ln., 1 cho or A '. bi- uns accaot Pa"im, bueng fuente de Ingremas parts, el 6- tom pra el garado. agellex. me n
nl. c ch
'. "'.. do Lamborn. huz, and -on"Im kind on Ind. )A Machh, I. Los corredorms can in In ocron do 960,000 In A" ol'. iiin um-l, utl: -.ou I tricultor Modesto, particularmente' etas. princiPlos sell as, .1unsina., hay producculn ci laps: Ia la.
Co.. report d, In mmctcaacl6n de Ins Mcr. runrue, precins que mo 1, titud callichma on cancer de una to. iRr, ]'as bonos..p- on total d emenclas, par lermlinada. La
azucareros. en estom t rrriln 03: ofirad.treA Y Jbm reenal.cher... m..iiihn do] Tribun .1 Suprma do JuA- $2 571101. para Ins oporturiciades on que fac be par. of ganado, aceltes; rea puede darse
r: 9-65 colu-yiaaf mirs, It 11flundo it,' t egram-Sun fuerco, eramaS. I lares fuem del control del produce. principjax aciiyox, ailments. zumos, esencia recilin extraida. no es pura.
AZUCARES CRLrDOS Inall otratin surtlein comple- con compriodores a 431 Y vencledore., Contralus en lig., .1 Inii.rse a I tor. takes corno plagas a de action viens, hearts. perfumes, f6rcoulas remicas
to- ad., ., ritorinm y 8.45 een- a 432. Nada efigno de menctun ocu. "I 'I" n6mica, Impician cologar :u odic Miles. dulces. conservan, po- sediments. P ra epar. I.. basis
t ter le-r! J11h. 1 .196. Apliombr. 2100. 1,';; be 960,000 crunn". I pues co"i nea d r Zu 03
primerR horn repturtaron In ven. Ctlvos Par6i PI de remolacha on Ia zone, rri6 duralile )a semIton. Los Precut, At 1 mocha de frutas citricas on to mor. inadas aguardiente vi "agreF. o1c.. dejar Ion recipients en repose; co.
o less.- 7-to y 855 '71'"'yos on Ia cterre clueduralt con nlzn de in% pun I, ocl.tuv 116, enero 9, marzo 381, wayo' Fit III Mercudo Be vencheron cadus. Tales exenclas a aceites omen. etc. Si lueramos a e numerar todoz mo el aceite no se Meseta can has
1 9 A c otras components, flota stable el
of etunda, tards Ayer a ell mu rcrlcs, i I 1 :1. 1 product. deriyadim, h.ram.,
Ia refinerla GridchnMc. de on mr- Cost- dI Pacific. Tories rmtom fare: mr.una, pollcunics y luija it,- hJunI 1195 1 juiin 1953, 26 sclilgrobre jibl& I, neurrito cun inforniavlon ialms a, btenen ficilmento do 1. 1. p c le In, MInII-u etuseam Ijujas. y frutox. en It~ Isla extensisima. y ello lo do- z.umo, augments que JOB sedurientas
mmb.rq,,, or, 1. so- ",I ll btal 4,063 lot,- _, 6 mflor
gotal do Cub.. ca mon P... It granular. on Iu- p, nti. en .1, m, ) ,_, c a
Inuida quincena, do Junin. at Procio F ., hi-i'jue" do cl. Iri, -i ble.."ide to% ci r cam, jarrious Para cuando tratemos sabre me van alilcmd.. A modida que Be
r, do IDO Jibe..., Ctin,"gro'cl., III Co.. an Isun lox que call a las ti!lgnta in industrialization cii, Jos frutos va dtposi and. on Ia superficie. me
do 5.7.1 'll $I como do aim vcnta, "Los .,tio,-., unport.clo, j pidr.' CIERRE CIFIRRE TONS. 32-5, ty verro de 32,7CIT Jim ol Noyes de'lnologuirse on In, P it, Nucy, Ant. AurrL mi.. bit.. Play Voiotia. u lipica e inconfunclible aroula, ton cilircus en gran escala. y no 7umo extract par media de un sJf6n con
efeetti da'a r- III j:".." rn JIM -61'ea- ,
IJMR Cott callus A 33 1' qUedo agradable joempre. usitin cascra como ca buy nues- I tuba cle gentry. So repiteLlia
3.000 tort ho a I :to: m Ind
Inam Ilegada, York y Baltimore a _f5 'U .3 4 A 3:,- 14. it,, Cub;, Ra., peraciiIii tantaq veces Carol) Fen
go A", . 41 .2 41.1 4 3-1 4.13 412 jj .0 1 cl :' ': La producei6n do limon". naran- Iro louPositaon julblo, mi precua do 8.20 CIF I cq-f- P.Pol y A 8.40 on marn do .1god, 'no in--. 91fultombre . 4 32 431 4.1.1 4 4.11 4.31 32 500 .,ad me efeetuo as nvasa el prtducu,
Valente de 5.70 CTF parn Cub ) R Ia Grin 'o . . 4.p28 N 4 28 Nc cc.- A '25 y ceirci do 24-5 8 A (j5,. de j.,. cruirid.ciroin y t,.A citric... It~ Irr- citric.. ti,.o. .. uIr-1io y me
refinerfs National. 'n V"tiole wiciam va or on Ia aclualubad roily oloado, hirmeticamente. Los rendientiontes,
, MEur' I I N 3 98 No Ban p. pars. esta Industria.
El morcado estu r u A o . 392 392 392 3 92 3.90 ir, o crJ.,J,,Ii2taA mr,1,001ariones a 13-111 que bay dese.mou-Mric, 1. indica a cromecuenciii do so gran it man- so variables y estan sujetos a Ia
cleron yen. Control A a to on mouad2 par Is ultima grerra. calidad cie.los lonamen, al estacki cle
tlemPet no. I A Wr; V I do a neire coh-ci. I libil-extuchar on on as or
Jam on it MAY- 1953 . . 392 N - 3 P' No
or largo """ n y qt
doctor" en firms. munque babia in-11i" ran a I a.,, 3 'a 392 392 392 392 93 in cl, 13-12 A 13 58: dI 1. Cuba,, A cm, casero. Para milo debe utilizarse In y exta circuristancia porclumm por rna urer y clase do suclo donde me
aigu y 3.94 N 3.93 Som a 18-34 v qtj Ida de 1 Jf-'3 4 frola verde a blen aprovechar. on m-h, tiompo, no olo Pre in IS-' cu tivaron. etc.; porc, en general
dic:ciones de que nos de ellns ho. do en Patrician Spot, el coal baJ6 h SI.ptbrc 1953 rican Sugar me hiciri art vents po giA
art n sceptailt, I, Par rML Mil theories,
fertas de compra a ciren Punns a virlud de oforta. 5 do 1. West Indic, lam eircuristancian apuntadas. Ia pro- In~ que hay on of morcad.. ,I,. coniurualuli.e total aproximado do
,;Ar r, A 5 6 PRODUCCION EN PUERTO RICO 1.32.5,000 tonelaclas courts vomparacia Sugal F,7 36e; durcu5n de'un she que no haya si. Is polsperi do I., nomp"m
,A ba no, 100 kilograms. ridden desda 37D
620 CIF; sin initakr9o. Pace, Antes de CIF h.st. of rincriento do tu r 11, 1,000 secidu- A 36-1 4 1 "1
cerr.r In Balsa de Futurcjs fut! ofre. prosente no ban repnrtadn be En so btfolin de boy Willett An, It rml-d. do 1.379,00() 1. ... I.chut -.6 do 35-12 36. do rorrin.l. muncimbs. our 2Si determil7a. 600 9-ma, do accite esenci 1.
cida un cargamento de Cuba, Iblizado IIA Gray P ionte: "La pro. co" as lirch. A Ineduid., de bell". De 1. Maunti Sugar Co. ge hicie- El tmbajo que buys realindo el Vamos a describur, a continuaci6n El
dn cnmpradnr esto meriado cant] ublican in migp tr-d. do on billante tmb2j0 PU- procedimlento inecirrico, ade,
ell 13 do mayo. at precio C n 6 firme. anticipAnclose a !ij ri- ducL.i.6dn' dde'al'uorlo Rh,. calm lend,, ran venta., pr 0(dl arclotn2s a 10-. 8. citricull.r du-.I, el silo pam te- I d
Flu- g ... r. 10 ric, Sun mas e ser ca.staso torque exige
Mc tivando In baJa de chic. unba. IF I quo at B.pom pit, of EXISTE.NCIAS BE CRUDOS y 10-12 y r. I ... I It I ales on mej.rc. rcuich- blicadc, por of ingerner. agr6nomo
el precto spot. p ron.,.Y.fina tz6 con alma nets do do In. r-i,.tB, III, REFINERIAS 10 Coot, .1 let. In, ,cut., Antonio M. Collura, on of "Alim.- manipulmos on eciales. require
I I do no via, Mr. Dudley Smith Virs-P I'-- LA, line 1,.j.. no f1IhA 3 do maya d.ero. ri, 200 .,,-Jones A 18-7 8 y Zoe- cine, de prodneckun no to stage.nt en Ia, Pmiclorl de 1952. de,. 1 doole do 1. Aa.limielfin e Pr.d,' d A orre do 18-34 19: de In m par di raque del Ministeria de Agricultu. aniquirarm de deficit obtencillm a
MEXCAno MUNDIAL Pulls de haber estadn on puntn mccur, la r fm., do Willett And Gmy, ,in 'I scan, ya que in r, ,. m de ]a Reptiblica Argentina. I., insta actions proplas de Is gran in.
A Sugar so onclitcon 100
nItn EI volunlen total do aperecion" I 1qU ogriJb6rmr li,,,e on bogn r-cdJ.ie.l. do 1. a_ Metudom Fens sencillom pam obtener dustria. .,,. plicable, put.. a
. in rem de A7.6car de Puerto Rica allora en 1 .,Iadn, do 2240 Los, oran como i ace, 'I u-m- call N
Cd'ntin6 an en situ r on itricats de ]as iguientes nums ros f n s ocureproducei6m ca.
, estinia que In mfm no P.F.m de migoo: F ca it cl' c 'Su1gA do 171 celon. Par to tanker pemdemos ame- som.t Puede it me. sin embargo.
has acu5n de espera do fuk mediAno, 156 lotes. I do
Las poniclones de 1953 evolvierron in ",Jay 3. 1952 May 5.1951 17-1,1cly Cuba Railroad Cortifi,a., g.me. St. dudnL Aiguna, q., "me.
pecto a In vents este nho y 2 Ia pro*:quedar on blanco cermn n ruc%- d.m o ce. c.,o. do 24 26. "Ar qu, racci6n meciniC2 permi.
ducc16n del afirt pr6ximo. an cha e industriarizael6n no im fac. elte dot L1.6m: Los to Illree2duniento mixim., y Is ob.
P eciolis spof:-L4.85 CIF N Mlrue can ha de it Parton am_ Nor~ YorknFilacielfia. Balturiore H.O.n 68222 154.544 1 1 lure, inclopenefientes, en el cultivo procedicniontio, de extraccibn 5u-- telicion I, clutinhis tip. de esen.
r .1. Mun. bilin. NI,,,. Orle. A 647 -tiva aver Ia do Its, frulaIrs citricom. No impor- den reauzarse par in it
dial: 4.2.5 FOB Cuba, I Stivaism.h y Gij, ,too Jq 90,195 Act%6 inat in quo siguna, frutas Fe do mrice mulern- di. do em., clam".
47,139 41,117
FLETE: 41 ce.tavds qq. un Puerto ehlcirron )as cart sigulentem. I Safi Flarci- e, Valores par so "mano Inferior A, y ... "l "Acelte de naranjaw J color det
C Niart. emptlernirr con Nn%,Imbre 8239 9.435 Bolsa local il quo mi- d,,,,.da. El .6todo de extraction
ast. p-1. N.B- York, Fit,. no I. on gon los mercado,. par so peca a ma- a mano es antiguo. pere, produce "' It IS amarillo Pardo. Los melo.
d.1fla a Baltimore. it purna-de pronn para noviembre y TOTALES: .... 17924T 302=1 n't'.6 a,, I Is coloracl6h.-por so falta a exce,o una esencia fina para perfumeria, ties de extraccion no efifiecon do Ins
AZUC RES REFFNADOS do 1 2 late, Julio leplion-thr, 8 El .,,,ad. do -I. lZelet IoA nt' Il.n citacas para el hortim. obtertirgedose
m r ,a jl n pl, tomnlc n do machicez. par manchas on Ia car- La ca.,cara que reat donde me ha
Puntoir de prima p septienthre. ,. m, I n u I
I [ din on, A ims niveivs de In! lem producicas par inseclos u ban- his glindulas p uctoras de Rcri- ,- "I n" a con a fragancla natu.L ; bu,,,- gas. quecian sin colocar on los merE. su ?51tima revista del intercede, ContratcA on vigro- mi Ini'mrs, I., AB An" ri.rom. trite In In nos asrparprau ... tnd,,,l frut A do ]a f"la empecialmento me.
-do 1. Republic. I.Mo I. I FA I diante 01 process de extraccom a
amborat and Company. Inc. h.cen sesi6n: u 3560. AePtlernbre 3381 at A, 'r 1'. a It u, do I largo del
'Icscomen"rhas 31 Ulentes: rurvioreorelI321, Mart. at, may. 13 i-- repreArort do crrore. IldA- ZQ.e no h-r. par. q., If
B A N C O H E R R E R O c industria- tr2b.j. hteIg- mUnbucitip Ing-, lowent. o.en do% parties si so here a mano'.
, I~ Y ; y no oayan p6rdidas? Pups. sonci- In ancho del misma. Luego me oil- "Acfil! de mandarins: La prepsEn hirminex gegerales lafi regunow Julio 1. total 8357 toles. do .,rvill.A Public~
CZRdl CIERRE 0 V I E D 0 En It torcad. it, N- ork me Ilarninte. industriall7ar, sacAndales, ouna In pulfut modiante una rocion do -is fi.mbilin p-.
TONS. .,dmc it I A V-' a esas fruts, que camos a arro).r rham Iflosa. Lo pulpa it dlfilrita Pa.
Aftert. mi. mi Bay Venda Capital: 30.000.000 do PoRefas V, 1 13 de aronmejarme par entrujamiento de
A.L t---C.M go --i 12. v par in.ier,,Ibis on provecho mucho r. 1. prop.,mgm. do[ dulc.. itum.
if &90/02 5.92 5,93 592__ 5.9V93_._ 2_.96rJ 1 Cuoratcas corrieLtes y Color do Aborrom con placing A 13-5 11: do Jam F Id-ir4 1-1 yei, Q.e at h.bi... a Arkin citrico. mmr.ra In- eascaras:-su aceite on manarall,
D8 6.01 01100 'I'ltr1c, 6oZoidacin A me me 'fo! Lamas. me Sumerge
Septic 4.00 01 3.201) do infiertson. a 3, cle color amendable y el rendiJU a - - III 'T
mbre bay clud. do que Ia In- Is In que nos into
oviernbre 5:DO/6.00 NN 6 .02 6.00 6,01102 1 n 600 l,litotoo A 12-11 intent. S do 400 9mm.A par ads
N 1.000 1,,~ cut. I d.BIri scion de In. fmtas citri- on agum caliente clumNe quince mi- mil frutris mediannit. Fs utilizado
9 It C U R 8 A 1. E 9 v 33 y aUd6 at 'i"" ,Ilzd, d',66
M:rzo,. . . 5 64 N 5.1111 Nam Arritmolax, A.I.rlrx. Hembibre. Berucrente, Beal. Cantlas de Nar. cu.rt. A 31-1 1 At Pc,6 on cag. blen organized. poetic llegar nutatt antes do proceder a In extract. empecialmente cam. esncia y on Ia
Yo 3 367 N : e a, a dar tons que el nexocio frudcola citin de Is esencia. Si In, Carl~ inclustria jabonera".
5.69 Nom el C gam de na. C.1ungs, Cudillm, Grjud.. [oilman. L. cewirados de Jos Consolicladol a 33
Julio 1953 . . 15.73 N 5.75 Nom lelivera. Letio, unrca, Linness. Mier., M.Id& 1. no 33-14: de Ia Co-! on at, con el alternate. a .. favor. me h4birm eparado uno a dom dias
P-1-mola. Palo do A N"S' I
CO Ilande. Pat. do L.,hurs. Pat. d",' Lena, Pala pajdjor' C. mi, buurrn ent., 110 de que Paden mbForber tintalamente antenii. deberi pormanecor on 'el Herons podido ver puea qu: has.
i in NTRATO MUNDIAL n6morta 4: hecho solamente 15 lates en total. ca- do Bier., Pramlit, Riboudes, Rlbadetella. SaIng. Sams do L.Sungre., 511 acc:cre, a 19 y qurd6 do 24-58 Ia production a que Cuba pueda agua de treinta a cuarenta minutDs in las fruta. Jt,jms'I-rvib1 a man
2.. Railroad Co. I., out q.ed-!.' c..ndo ]as procion que me para que me inches y me facility Ia lulles'para firmentar Una
"Imlento on ente mereada vol- clone hubo mis de un atrianacci6m, Tileems. Trubi& Veirado. 111114.1cf.m. If Z.Basurs. a 25 No albrierto I I pumden pagar par 1. fruta frosca tarma d comprimirla. Se exprime casem muy soncilla y productive.
115 a or inallinilicante, hablindose!oscilaronentre 4.31 y 4,33, flualizando I do industries
co -dos de 24 a 26. 1,
no c' gamin. cle I. I.- Ia cortem a cascara sabre- v que par to tanto no debemas le,ch.."Ae.=,.m 'elt.... on., JJ., una esponja presionindoia suave- met a In superproducculn de !as
I jnipuilsar n industrial cle ese Arctic. par 1. poca produc- Monte y haci6ndala girar, en for- frums curea., coma mucho. ,6P
cont que actualmonle tenemos. y Ia. ma de que me produica In rotura eamente lemon, pues so inclustrutiiinica ra Pakisl n ermpectias, de.graciodamente, on del mayor nfjmer3 do gbodulaz It"clitri e,_ atin outs important
NO W 1 que pasamn muchos anos para lic- sceilosas que me encuentran en r1la. prove bass que In venta its sum
Aon l APLA- If. nt-do gar 'I].. La esponia se exprime lueg- L t..c
r Art, idiol 1. C.r2--'to 1!
mect d,ucFaTvdMto J ndm-trial de Fa.
a 'it q Us
L 11 ki on
dn -011d.dn'
,,p",,, A d,,,,, Ind. bi
'I P_ Dcu'n Actuaci6n de Ia
Cotizaciones de, los Mercados
actual, In Corporation oi pcdrh dr.d.r.,mc .1 dc,.rn I on, rdu..
A do 11, coal" 1, 1, do In, I Bolsa de Az6car
= Inm quietist... guIluc 'I jo. BONOS DE CUBA 1 ALGODON
no I.ma o A nolla
,ntirl., qurl.blabue t. el,
,arop, it ,,,,,,n pa I A. NEW YORK. My, 9 API -Co,,re CIERRE DE AYER EN LA ROLBA
'Int do B.A.,. Por Sres. Merrill Lynch,
A it .' "j'. Abr, Co,- DE NVW YORK
I clot d.A on In.
So ban Tucind. 'Am bogd.,, rn.Srl.,, L.bA Nor 111. 5 IN2 Pierce, Fenner & Beane
dictrA 1. c reaci e, r Co b. Nor Ry 5 1942 C.orre
RX-17 34 IS 34 It ST"n
ipafijas quo me cledicamn n 1, labelTRVST 1 encion cle fertilt7.antes. hbuin o.,e to Cub. No,. It,, 5 ,%. IN2. En rilaci6ri cia. In actuact6n myer
OM 'A b, CT 34', 34 jo an 54 de ]as Mercado. Zul.r,rs en Nlg. C.b: Railrnd. 5 IP52 02 P4 rbrtuhn.
liand. y.15. '.Pro..
i6c-a 1. prmcrl rd; C Rmflraloi 5-,. 1952. 39.44 York. Ia firma do Carreclares. Merrill
Frbipu racim us A n,I.lA,i6n do ,.A RCT 26 111,, D-oruo, 3A 22 Lynch. Pierce. Fenner and Beane, repaodsd do 50.000 Cu T. 11.1crud 5-,. hit".
1. 80000 wni.dam. one me 1932 261, 27 At A 3' Porto como sigue:
Cuba Ri)r..d. 5.. Im. 3 5 CC ITRATO n6moro 6:-El morm-In Ntu. Julius. Punjab dot N.,t,. 17, 31"
Acheron, me hall. 1. 1. el*. pro. I Colo. R.ilr..d do aver valvili a ofrlcr U., notable
.,t,.d.. do I., dct.ll,, it, 1 a-.. I." I N. deanDmtrArl6n cle r cup.mcilin on toC Iih T R.ur d. I... CAFE it as las posiciones "Mientem, 1. mayor
g, d,,xrVP1.n1m, joinne.., mib ,ad- do 35 N Palle de Ia fortaleu orrespo
onicnAorancle notert.. p',l As I-.. C '-e fauld. MdI6 a
in ulbl 71 .. 1940. CIERRE OR ATICIA. EN LA 36LSA Inq m1sq, lejanos de septlembre C fic 33 N
ob. RS0r-d. 71,1 till a DE CAFE DE NEW YORK cotembire que me comprarem parn
Cr 3A, IArg. pl... 1. demand.
Rrobl- de Cb,, 41,1..
.. In 113 CONTRATO A! mrs, Spot Proxima. a Julia. par in,:
-tl Suit~ 1957 P., C l... d o ile canims Y resulul que hubc, va
AV IS O st 75 lumen durante tod. el dill an "I,
APRECIACION DEL j hn e Nitro~ 10C21mill opemclares y
FF M 'I'P Im.roble A do -Je lentil. list.. par.
COMPANIA 'I _- compare Julia co-tess opthoribre en
4'
OPERADORA MERCADO DE AZIJCAR M..,,n .5'ul 40 volume on una base escalade at ]as
difeorci.. at suriplart. Hay Ia dif,DE STADIUMS, P ') R renciR do 9 ponies entre Julio y ep.
LUIS Mtsmomh Y comp),*t,% 'GRANOS ilembrr que,16 satifch. par un timer.
S. A. I
no Y rl meinr interEs de canja full a
CIERRE or Xyllat EVAI LA SOLIA 9 plintos. Tarde en of dia, sin embargo
pror )a preet.f. A, h... T-A Cub. OR CHICAGO iettle" A 9 Piin tls It "AtiIIIIII110 par
alre, I.A it.,, or,. d, In. FE Ij 0 P Ia entracia de compras par Unit ....
itemems conitirics; par In Co.. "I--dI on C.h. A.3n 4.1% T R I IS 0 Inca I operm om cuyk domanda dbsorpshia Operadora de Sla. Prcmdu, h.,I.-ml 9 do I"o", Ito Arruas moderadas en Julio. Fuj
Ulm I-, "I is. on MI.
diurna, S.A., Segii. carritu. 5055 4,313 Nl VA a
r. No. 287 do Ni.m. 24 do oud,h.m1..,' d. 2M I be, y n iembre fueron cast no1951 0. 4M7 bay stou'rh,, 117 L,
"I, an,, dn.ruandn eslas memes Ruperarom of
lu A I Z 24 1, n i, It do 6 el-IBI-1. JE1 niyl dol prori. "to
I,. spot b.j6 565 on of mereadn
true Recirt PROMEDIOS -rudo La respue3ta a somejante pan.
INAUGURAMO F Foria., I Ina,
quo, el dim, "to 'let rcurstri'st. YORK, 9 P.r .1 hm Sopo-b- W. in em cut boy hit sido mayo 9. El di.
firelo- d, L- Moor~ CA D,,uwb,, I An do
on-do, M.y., Is. Am 7 A V F N A juh.,eea Junin ?01y el
i.d. -06o Pralamblemente
1,Nneva Sucursal en do 1. un.fimut., I. el dr, 2. 7. Sobt .11 M- er-, Imp.ri.nte de ]a ufra on Ia q.
Trustto, T 04 48 Be). N Joh.
Sr PcibbcS :: 7, A In do demand. a reConA a y Fidbrien, Lugan6 : : 49 27 S be 14 moneoh,, A .
TRUST C014PANY OF .1 0 of for -on, RI !ur, on nticip.ci6. -1 tape do pm(A BA, itu.d. on In rindo de conmumn on In. prii.jerns amSiguiend(I nuestra nornia do dar cada dia rujayores f9ci- -11. do Ol.i.p. No. 257, Man-A Po ed, Pass, mucho eaie me.
In 9 jurill 21 1" 1, q,. ,A-,.
lidadeA a nuestros clients. inaugural en este prOgre. l -Ibr.,i Into It Not.- 'a arit I oil it I I as remadiurcs, en
sivo barrio cornercial una nuern sucursal cu Ia quo los rio to calla capital-Dr. Mo. L a Industria A m 1-66. an 11 .,read. do rol
irl RBi. Y Fornat, el Bar. earera 1'.11,Mn cle operocinnes fu pequefic,
Belfires conierciantes, industrialcm, professionals y pd. too par. 1. rurcti..ri6c, all-clacel- 71100 too. A,,r A. y1n.
blico c; general,' ordinaria on Junio 30 de dierim .30110 to.$. de Filipinna par,
encontrarAn el Mis, ripido y CfiCientc arrive I Primer round de junio a In
ITS2, do d- honc. (it air Servicio de Cuba Nallona 1 620.
servicioen Judo close tie operations, hanxill Cincel Mil Praco, vAlor An- rinCONTRA 0 onimert, 4:-El nminual ad. urm. v -is h- stRue traTnquilo 3, en calma, S61a
Pars una Mayor coniodidad tic nuestrol, c1fMICS, ruertill .11. it U. Mil Peort. -I.F FscuChe mI Donningia, do I 45 a 2 de Ia tarde. p- la r operaren 750 trom durantr at dia.
nominal ends uno. dr, Erru.sarci ZKO, III Secrelario cle Ia Asociacion NaCional Me, drm r- I din no h.rhn Mr.,
onto Sururnai con una amplia y c\vlusia Zona do Par. Pom Its e lam. ticerM par B.fr
scouted. I.. I- I rrnirunt de Hacenclados cle Cuba, '1. .1
91yo en tgrrrucu prcipios del Banco. do I& reforida r"tom rlc debt !ln A dI I at. eiBnt,.
% I Dr. Axtwo M. Mctfias coooto PA ablecido. Hobo feet., do
.i.iAn do lectinam. pris Plm Julla Y Beritlembre a 431.
Prolrics councourris'.1 por. TEMA DEL TRABA10
t- Ina ton.dcurr. do, bon- MANTECA
Thp Trust CM DOHY of Cuba que doormen UN GRAR AZUCAREBO:
. I '.
I .
11 "I. I .
) I I I I I
* ,, I j I I 1.
Aao CXX I I I : Finanzas M ARIO DE LA AIARINA.-Sibitillb, 10 de M To de 1952' Clasificadoo I Pigina 33

.
I I I .
I I I .
Mensaie de consideramn d'el I ', I PROFESSIONALS I COMPEAS- UPARACIONM I
- ___Cotizaciones de los Mereados de loreg If -Af10"WfN6WARIOS 11 FINCAS RUSTICAS 42 MUEBLES T PRENDAS
,,,-% -,
Ad - te a la Coitnara Cubana I BUFETE PERE Z MEDINA Compip Edificio.Apartamentos CIrLo DE JESUS". SE SAXIM
I I -al, alit-im. teluraltan ,.t.,..O
. T-ollcon, rapid. d, I la-le, I'll Ili ... title, 1111,111 I VIdad. d' d. ..,blp
V a 'oulato 1, ... I e I as no'
LSA D* L A H. 'B A N A [,a to.lon A Y .1oullelei -.1ince A 140.0110. Tir"....6.11.1 lot I, do ell jri
1.1 .... cert ,,cn,%,n rat.
na de los -so- dli'lorIl -- --- -IIl-r.-I-.. ; .1 pinloa. Tel.f i Pa.: I A-3803. emit s DraDii cuenta elAdminIstrador de In Adua -" j.'_I" "'a"' =. _Prunly Jnuou.. I .ri.,. 19.1- PeIr. M1d- -023 I _1
COTIt Z ACION OF1 CIAL (Prierner- H1rto,,V, 10114 A-te, Vztle El Ca- oI R. 1i jua.
1,luttle, lentern..I... A 101" ,#-", .1 ",,,I. n, I 1 Clbil 20. deparoual.l. 7 Ttf. A I -proyeetos del Gobierno al tender a importadores 9 DENfAYO DE 1931 a Manteca) C, I 2p-1 "layll 31 ACCES.
- -- CeSeffund R ,.I ft 1 27 14 AUTOMOIllILES I
,.Como dc,costumbre, Ins mie,= S ,dj, if,., 'I vigilar $3.000 00 out.. H, C C.mouli, Cuban, de F, In ulrllll, del put. ren':qUar'naestra i 3 DOCTORES EN MEDICINA ,, I.A., I ,,.,,.,,. ..-TAPICE SUS MUEBLES
Junta Irectiva ac I;, ca e c.c.V.IVhnIdn1. de doch. Banco 1101105 Y OBLIGACI R ";UA Ca I told. In.. Be,,. lelros'116110a. A-A, GARCIA ESPINOSA
Comer.10 dC Is Republica de Cuba en el nuestro. 0 ES YN. -1 00 United Fruit 33 rop. Aterld Cell Hip Comp.Aj. Qtp-d.r. it. DR OCTAVIO RIVERO R.aurlo. w-625, 1 .
br:t I A -I. del Y.- go s daur, __ L-1,I.: ...... I.. ,I r riedol, if-4.63-14-11 ; E HIJOS
Col -on of viernes 9 do mayo so. 6 Ins pa;obras del doctor Ortega el Ca, ,. paill. Apt.eari.. Cron Nael.n.l. ,Pre- 1.1111, .1 drusX.-II-25 she. do Raparlimitt is acustumbrnida reurnilm-a sonor Sucro contest quo considera-I r. murt CI,!:r, ,,, ,III.. .- : I....., at all ".
at u I-d"'I. Cin U ,, on el Club Natitica Interna-ba of asunto in !reaanbe 3, que hi Ca- ,, lb a Pau 00 I::l,'l":.. -,1'.,,.,,u= ',',,r R,,ir": is NIA'1 .peanno, lain
Cuba. "A". ft 100 ACCJ 0 N ER MAQUINARIAS 'nuo, _mT numbIts T=
Atonal d. ..ter, ... I bliff-iian. L. 1. -I.- 1'ii: -t. ,,, i u'.%u' '
do L. .bana, ri window ca. mara do Cm,,t, do 1, Republic. d1l neptitille, de Cub,. 1937. "' 0 4l, P"'l-, s.- i-'-- lie Ill. 10 ,rrpi, 5.1-In. -A!-W' Bill ....
in H ,od So h."'itba ". pro ., I-erion I e Pat-,. do ......... V"::! ;::, Ili ,,UiR MYTALL9. ,;r_ nirk- Ch- SRI Plflll $30 ,at?@ ArmIn ,I ado do h nor do In Camara Cub., idle Ca 197L, (D. EA 4 8 ... "OR" ""
, 0 I I 1 1113 Clemunt-clon" ,- ,,,,, I .I'. .t. .
Ill .,afwr Carl., A Fernandez. dirce- mo to he venido, hockendu on I do, I., R epu lie. de Cub.. 1941. 1. -I'S, ,eo -," -1 1, e,' -,o'', -P ,'I ..... l" -,"' I', -A_, __- ,. ,,, _I,, Lot. S.Id.d Tebf ... U 1474.
lor-admiristrador do In AdugnA dr asunlos Quo al a Ia ca 150 0111LIGACIONT.11 __ ___ 111111c,", 111111 llo (I.,", , ,. ,,,,,,,,, ,b,,,,,,,,, ,I ". 31A ji-j-.1.1La Habana. ocnif.rme y. ., bob(, del put. coromfo 1933. ,D. E I __ I, 11 r .C-11311-42-11 enny.
haria of OplartUno studio de neVbIle. it, Cub.. 1949, 100, 'ei Oblig-irron, Cluma' 6'. J- S__ r-iliral 15 I., -- E. .1 1, I I-- ,16 1b,--- SERORA ANIA DE CASA
naa.,I) Vel-r-I ri. Ile M.t.-As C'noRl %"air,, So, Co.,- "' """'ele "I "' ""' "' t' 'A
.111111cl.da on din, P;Wdrt". in question y par so conallra ejecutiv. Pubhl. de NDAS i
Latin "I. cp "I V'uillli ,I.. ....... It hillneou. handle. As
Ocupapn ametitro,"Ifn III Mesa Pre. so tomarian liet decisions que con. Cuba ti"W" IN", I $ 5 U. 0 0 0 ,,, .,I, 3 1--1,.. I ..... .. roirr-1- ,e i,', ,'"dirA7 MUEBLES FIRE "PI'l.'I" ro"I.. ... 1". .,I.. hal.
enot Iuafu, A, ....... C,.,. r,,".'lle.% ,,,,,, 'I',, l,,;,,i, at
In Rntel Centro Asturian .' 11 .e.rita, __ .1 -, -,oakbl .b.l..
old ademas del invitad.. St.. siderissen oportunas. sia s .. 11 2". S' Prt .... I- "r "' I 'RO MUERLES: B-530 ....... I
A., F and-. los nii.re. R.bett,' goid- ,I doctor Grill,, 'el plan, I" A 1- A I. C 'P.,,, 6 I, 4, l.., _., A ,, C0311 3 ,,--.;" .1 liPar cle ,.Ill. Au-- C- ..... .. 1, I 1, .'I.. no'einer. oubse- dionj a,I'" BA nT. Territm-W. Sent, 13, ri. do le l T-b.o.d.; r I C-1. LUR
Licata ,.e hitent eon .- - finns y corrientes: pianos, J..
ill" ;.,a dI I am U P.1.1, ... In, To- I-Afle. r4iiau. C-246-42-4
S-4, pr, ,,lie de, 11 C ., 1969 Ian c C I 0 it DR RAUL AYNAT _____ _____ -
Cimur.,ofo I% Ilop"1111c. it, Cub. Seguidamente of propin senor But- Saw, Territorial. Serie It Cr ',,' ,il,'C; ".:P',', .Un ,'I". C.al.rony d, -I -- I, frigeradores, rniquinas coser Y T IA Y DECORACION.
Jose Barquin; seg ad V cep 1-csidate ro presents a Ioa otrus.javitaclos, do I I M-1-1,ulloil. 1144. $ 1 ,000 oil 11 I ... I
..... I, Ved Ca I I, ,,,,,,,.,,,r I=
Manuel J. Diaz. forcer vicepresidcr ,quo hite-10a menclon anteriormenle I, ou - escribir, de oficina, todo obje12! Territorial. Seel, C ,7pAl. A--- V, A -. IroIll.. C. yIT _an s -1 nor A : ,I: .. o"JI ....... I... A11111ap to de artc-,Lsurcasa complete. : S Il.CLn cortinas,,fundas
:e. Ricardo Rivn. presIdente p. s. dE clue son apiaudidos. y concede In pa. We, Morstarladamn. 11144. t,,
. ... jines. Reparamps alfornbras,
Commission do RCIRclon" socialft;labra at, sector Federic G. Morales 1971 98 I rnIrl Ir-rut. 2 _l_,,,.d,, ,a- _r-Il1.di,, 'co
. "'" .... a -1, ... lr,,, ,1,s,;,,u-.,a Vot hora :iT eral y decoraci6n
de Marta ViCepresidente do 1. C4m.r., Causal, N u v A Ii lie If _- Ce"I"An' Cuban, de All.. 2 I V-1 ,I I al Int 1.10 a toda 1. Cfimarey el doctor Miguel A if= ,. El othr. ,,, a. Clot,. Stil RI apiceria gen ,
I b, ". too -5303. 1
sian:05 Ruch, vocal do dicha. Coral lque tin ectura a ]as siffulentes color. JOW-1952 33 3" E.,poe- A,,,. [W-u- I B interior. Trabajos garantizados.
s asistieron a la-reunl6n tillas:, If ... no Electric, Deb-tu- I I DR. PEDRO MUROZ VALDES &-.:!-.,-"
IOVV.A de tn, ;I y Comercial ._ dc 1926-1931 3 4 $5.000 00 ",,.I. __ -a-, --- I"il"l.""", "A""'ll" _____)a 3unta Diractil-a at I Centro Collor: re Ricardo Barro, Escobar 266, caGaspar Calvin III InteramericanO, quo esti arganizAn. ,Amad.,d. A 1. y Co.. N.e,. FAb, I I
iosenmr "' rl-, de H,,I.. at U Q .... IP,.f-d..I 7j Alllu- I-- "u-10- II
zuS0, Targ 1. Clark, Estanislao S Ch a Hip.bee.. 1040- 113enetI.I. A. DA ""' ' d' ". le,11-1-I., ,,..,,-. -otel.1111, -I- M-2137: CO ,si esquina a Neptuno. Telpffono:
One en ]a efudad de Miami, so halls: 1948 B.I.e. Territorial. JPejm too Co ,,n .Ia. LitgrAf III
'*B**. . -;1u-I_,-, ,,, MPRO .)
a) lCinterom" o ':: __ o"u'l."RoC
Cresp Manuel Diaz Grande, Joyc I help Ins aumpiclas do on gran grepri, P.pelem Sell, 1922. rente an 3 mbi m 1
tin' 4 j 1,,,, ni -Nr-". ..,i:" 11'rin 0-,od lif-tur'. fil-i... ,ad,... ,,In., ill, eaAg Fernandez, Roger Levy, Re ide Prominentes ciudadanos de los 53 Ban- Territorial. (Bne. I C.ImId. A-du"t- it, A~ r'L I '(7,31311-:1 ) r, I ,, ,, ,r;-- .1,,- it, 180-42 junio 2
us ,be.tu-). Sir- .. "I"'A" "7 ---
ne Kilsvidal, Arturo Morn, BraulioCURtro Embadon situation en ell fitOrall 1,16flonos' to ,o A ;,,,r..,,.d
965 C Conolidados de Cu. -A. rie A. 151,45., r Ile art..) ,6., I. I,., run.. Itoer-, REPARAMOS MALETAS. ]SAIDLES,
MUfi CBS, C rlos NUffm Urbana S I.sudeste de his Estados Unidos. Su' Teleforns inebenturis). Se. ba. tPreferidas) l, 3I I a,,, re, ... N.-nAl. C11 I "I.- ..... -1- 1,,,,,,,,,, ,laid 11 I 'A
Real. Fecurdoade Ia Roza; lost dele Objeto sera Ia promoci6a Irl erl,"dl, I R ....... fit Cub. R. It. __ rlul- Trll.I,, M-2131 ,*..,3.f?,jj:,umapdrIas con lierapin. No espere 61.
MlentO 'I. an'r, .. r I, ill-rocilint. .4 Ot lotse C rioll, d, Cub, I --- I no momerin, Hacemos fundam megadols de secciones y atilindas. sefiu. ., stilidridad y comers a.,S 11'. -n.LPEI-tri.A, R.,I..y DR. ARCE
th if CA,,uro, A.,Xlwl AI-8550: compro pianos. inuebles ,ria Gran surtido maletas aviiin, Mehomis ,mpa At C221.11
res RaUl Alyarez Corral, Cl!SRr GOO. hiswalig," of feri.,, ,,Id,,,,,I, 'Ifs) ..V.;,. 11 111d %1111 zilez, JoS6 L6pez Saavedra. EnriquE e c a AW A- ... r. Cis. .. obo ,,, ,, I-j ...... ,,, -- ., trillion, Preclos baratijimos. Ca, I
an Ia rbcUW N,,I,,.y C, Ilpshl, Cuban, it, El- SlKXOLOGO a de
p prora n N ped- 1924-193D 10 __ Ir,- -R, I, -a-- ,,I,,.- l .... II. l Il,- M-9453. C-170-41-18
Miranda, Gustavo liters. Enrique A7. Centro. S cl resultildo director do on orth American Sug Cam- C% cron....) 11 11 load. Camunli'. A ,,, I I it I "I"i ;l I ".1", ,,,, "Il, '_', ,,, i,
petil., Lu sin -1943 I C ..... ,,Ai. Henequene. I ,,'. l, ,,!:,,,-,,,,,:::,_,,,, ,.,r,,,,:,,,, l ,,, ,:" , b6s is 9 e ada y Jose M. Aflut. nUmero do estudios.'efteet-dfe puny, 1923 in N--. Unt- I ; ,, .. IIERMANOS. TALLER
I.. Y earn. ..U 'dos de miembros dc par r.1 comittl organand C erit'. "Simt. 'At.b.. Tflefoull. IPIeIe11d,,,,I is'. III "., !-- I 1-111 I .11il -, ...l 1 li-., E,-, ;, t
Ia Junta Direvita Tfeloon. ,, pAla Agj,,]& del Ili 11 1.le i7 ,,, I do Pin ar y barnizar muebles .
,a ctivit do In Camara con cuenta con In absolute at E, plan "Vi4' A ....... Vi, A. vC.-Inet. Re ARMANDO CABRERA
CUrrIcron E.". C as Cub. Indiostruo Carrier. -1 A I DR. -_ He Miguel Zaiden. Especialidad
Rieard Quijano, jofo d glab c I'll zo I .11 ?it I SOL MENTL RADIOLOGI I
r Tires Diat Gfnnda, do "I',,",,,,,,,.I.n".,,,". ,, dI a to, othre. ,,,,., ,.c Rrtue,), 19M. ,na C, I ..... 1,61. 1-- d, M-I,
I, Vistas do lus "' in, So e -,.,I "uur'. I. I -' ', ,.". ,;", on Lacas e inintaciones a Blando.laFlota illanca: do Luis I I., -.d.d. mr. S "on. ,'--, .,, ,-, ",R! ".'..
muelle In apr.b.C on del P,-,dix ituds, Crunp.hi. Cub ... d, El- North ,,.ru ,_ ,I
ye 1i -6677 compro pianos -Iii. Salud ii e q. a Marquis
-de V-d I langres. If $5. Goo 00 if
.. I rotor Virgili. Of. Entail- Un lon En. ,rI, S.ruo Hipote- Any 1, ".1 ,., ,,;., ,ill "I All --- ill 1- S
"g.. to, t Como Ail 1191rue, AIL- ,%in, 0%
eencral de Ia compa. re fus nrcapizacionc.% que in i-;.,,,. Cub "a" '"" I ,a I. ..... .. I , I ,, 1-1-11. I 1". 1. t -lhle Colrelet- li Fin Gonzalez. To
'direc Zaa ,a. ca, -no all Ef- ,,.I,, Ll'tar- _e1pno, U-4534.
.,A d Regur., "La Consoliclada S. A. -I upor ado non.l..- I.. ,oguilintes: IA ?,,,load. Ban,, Dh,,Ap. .1 1.1-1 I 'I ,, .. ,, ,,,., -- ,-r --- ,-,,,, -,, !-,
.ill M 11.11.1 s'..l. C.I.Iia. 1, : ", "" - " 11-1=1-24 frone .
do R Alvarez Corral,,Pedro Go. Camara do Can .... I. do Miami: el (17 A, I . ,:, "",
leer Ho'ele ,,.Ie,, veg,.I,-Lu Fit (, 1 .: ; I'll, .
Cl foreign, "' lal-l-i-I 5 A ','l' .,, 1 1 '11-ARDO LABRADOR .,e'." ,:, ",
Coya, yi-prosidento de In COM0 Panarocricano. I olf". Us W __ I u . I DR. ABI T.,11 _1;
C..P'zma Plectra do C logo de Avila Trade Club. Trade Mission T- I I 1. 1. I ,,, I ... .. .,_, ", ,., ,I ,I ,_ ,A 44 RADIOS
S, 1_1 ,I,'-"',:"" ,";,;:;"'..'- -l... .. "I
-n Trade Forum. Inc.. ]a Ca. :- I ---- J-11 1'1 1, ;I",-
A do Lopez, S-ceira, R fact Forti, B 0 L S A D E N E W Y 0 R K
Mlindez Ap-ntc. T.allai6a RSj5ti6 p) marn do Comerch, de Illiami Beach 1 U-3297: PIANOS. NlUEBLFS -1e-- ICIOVX F IN9TALAMONES 02
A., R, rdo Linares, y PI jete dc [a de South Miamd. In do Coral Ga- COTIZACION it OFIC IAL l:"1 ,';'--, 7";1l1'1','1:1: A"II-I IIi,- I ........ .. ""'. ".0',." '-de II-Int" -o'.', 1-lull", el""o,'dod. 'I..&...
me ca CAM A-Io MFG . Il.old "I "' I --- 11 I~- I ,.I'll., ,oluftell, Bible! 231.
despachn de Ia ara. senior Sell bles y Ia de Miami North Shore. U1. 1 All., C.IP .. 11 .71. ,,, V.wum : u I il I .1 :1 Ili I *111;, '111 _11.111 11 :11 :. I' 11.1..i It" A -.- do I
, ,,,, _ 1.11_ I I A'1' 'I' 27' H If
do Rigal. limamento fundada con of Club Re. B 11 A:" .., 14
tarto de di ho lugar y p r filtimo Ia V A L 0 R E I A L C E fit Is E sluul P." .. 11:, 7 ', DR IESA RAMOS i :,,-,,:,,,,,--,, 1.,, ,i- fil- "I'll, I I ,..I -,- __ _terminaci6n del almuerzo, y SAW- Le, .. Ill. In'. Simon- Ca, 1 29 .!I Pol, ;. SOLICITO PERSONAS TENGAN
earn. 's,'04tumbre, of presidents I." Camara den Comercio do las Amerj. A B,! .ad OTP it 22', 22 ', Sollr Ill .. 3,71:, 1111-1 "I ill,, .1 .111111*1..Fl" 'll'! 'll, ,I _11.1 --- --- 11 fill 17 0 -i radios. Planchas, televisores. grab&.
fi.r S di6 lecture a Ins sigum CBS,: in coal per came, nueAra Cit. I Ant u slid Ohio f . 11 -_ S ,ut A", G . i -1 "' "' ' .."'*' ',,', ," ,,,' ', ,V62:12.SVOMPRAMOS "ANTI- dormtocadisrons v demila apturnium,
les lineam: "Es nuestro invitado dt ma de C.morcia do a Republica _Ult Send 1.3 (11. pl "'-l"Ila, "1',"I I. I I I. At I I ' ,; I" rotmi. demosinurlea
in in ___ .long A" s N j Ill I '. -,-. guedaRes". Prendas oret. Bn-,,6ma Puedo arte0uschis on su domiban r en tarde do hay el sejjoj de Cuba y de Ia quo es vicefirml. P 1 4'. 11' I A,, . I I 1111- I _111111- I A clectri am Oars
Carl A FernAndez, director admi. dcate of dom panera Roberto Suero Alli, Chat, 1 491, 41o, Solhg-Warnet . -_ lu-) oil -it d. 21 1 In A 11 I - E.1171-., Is ,-I
A 3 lee' 11 11 Si.,; d arsoh, 11 2 ;111 tes
ailtraz -d resident de Ia Camara do Comer. l'Il- C" R So ,,, I I Plata, Cristales, Porce. rillo, rApidamente. QUMRri COMP111,
,dar e Aduan. do esta capl. i II A 'd Join "! 69, ? enr S 1.1:: I I : 1, G" P, .. : A DR. JESQS ROSAL. IINF 'R Mufiecns, Vajillas, Ab.- "'" 011-r.
,mI I. de Ia Republica de Cuba 3, se. All. Redurt 2:
hombire hocho. con muchost do Cl' it I 1. 2i l: Bills ar-1 171, i7 -., G., I, . 12' H-1750-44-3 Junin
oy an SU cretario general, el i"' I A 5 : 2jcW,.. Bil,% Cap p e r 12 12 1 j -I Oil . mcdades do Ins ncr% ills. glan- ritcos' ni cir. Pianos, L;iniparas
ros tros. c propl. csfuerzo. Paz ,s hislal. A TIAId""t" .. 16 B'e.,UEh T dulas. cnrazon, pulnion crystal
.. i.iciativit, habilidad in intelligence icuartO viceprosidente do nu, La en' All, ftI.At"r I Is 16 B. A Al 2 2" 01, ill Alfornbras, Miiquinas
he sabido foramt tidad "; ", 23 =, C 111,111, 311'. TELEVISION
A" I herculosis, mi-dicina triterna Co cajas"
are "' p ... p ... Las funciones do. triste cer, A er A . 'i 'i;i", .. . .- ',"I 1, %er, escribir, surnar,
goclo, ,iulsa In Pat ,of- le .... to, d. tre, ,a. '12" Ch-gn -p ,7" ,-.,. ,: ,,, ,, -, Consultas dtaims: 4 a 7 9
In pob acion, satinface tin necesidad taran coordinadas ell so totalidad con An Ca', Fail .. to 1 I p in Art-liw6s. R.pa: A-82:i-. ASEGURE POR $3.50 AL MIS
pob aci6n Ins program di relacionlis comer F. Peli 9' 9 Vl ,, r 21 T" li ... L'.11., I 11" "I Lrialtid 160 bajos entrc Aninias C-949 I 20 .111. I Sit T. V. cuftlquier marea. 13 ishost
do unugriot se"t. r d' I to I A. 41 I Db 61 7: C ,I P I 41 ,I Tu-, I ... .1.1 3.1 1 -_ .me re era .1 Club Naut a do Ma. eta y sloguriclad internacionales. tan. A T F Cup .1 .. cluld. Ca I. : U y Va-tudes. A-4342 F-7909 Rt..bl-idp e .so mayor gairantila.
riannoo. on Heenan de Paz como on tiam- A Z 21, 2 1 I.,I.,,d ....... I '. i -non j- p it, leparacionet; ,, Radio
EI senor Carlos A, Fornill-doz ,a If aner L.- . I ll I.. 1 I .... ..... I "i; : ,- I ri 1,0 All PO I, guerra. re" "' 'b C I Compramos vendemo&E,,,,,, ,,,ro, veloniticati, 475, en I, Mu.I I ........ I I to p ,
I ombrc. en esta 6POC2 de crisis, dr Duranin bs ultim- 25 If ... Ins an .. 231 24 ,11.j 2 "' : '. 2l,". DIL EDELMIRO PITA RQUIERDO 'rail. y Teniente Rey. Teliforlast:
Am P Lo"" .- 9 I ", -- I' 1. I' A--ll
e Go, El. C. 'I a I ,,," I I2 '9 21 i F"I"".".- Enifiefiani.., Joyas A' Stigmas A-0396. I
glories Morales, quo do Ia amistad y principles comereliIntrs. banqueros. A=r Cable R .. j "t. -, Cloll, Se. I. 1 1o2 ,; I S lil'to"', i, ---. --%1:1.1. 11. 11 :1 111.1_111 .Ib,,.=, k, d, .,I, Too, I H-174144-19 I
Ia lealtnd hace on cUlto a prooba;industriales y diplornaticas ban trata A Sull, 58 58 I J- "Ild"Oul", _. ... 1,,,,,,,i.i,:,, 1.11:.111-1111,. to A,
A.c A T I il I hul Cl-, . ". Idr, .0"", ,,,,I ... ....
d. riticias y mas dotes. que reve do do Ilevar a cnjao Ia creceirin If .1 : L. W..11 25 3 111111 1_li ,! ..' '', ,.".. ". ,,_...o_-,-,.? ....... Zl"; .,
el A 'd T. ., Im 1. 15217 1 Cull ll Pon I 7 Tuu,-d I;., ""'
is I .. 2 I, S ]I,,,, ";I_ I.,
Ian no fuert contextura moral. s n or. -Rtb. o 7. ( ,:,:' 7.. ". -; .' ";*-- C, 1-11 'I lt I .. .... ,-nue T--I- I I ,-Il THeIz.
?nCentro Cultural y Comercio I t A., En, ,; Col h, llr,,Ih V S .1-1 I ,;I :I;, olf ul. 1,111. I'lluou I "In 1 H12-11 I jo.
Miami., Auet Smell Cl ... Ae, . .. 73 1 1 1 .,.,,
Ins que le h nillevado a a direction i americano ell ]a ciudad do .. .. __ 11 __ V __ C .15-3- ""'. - ____ ____._ ___ --I VENTA S
'on de 1. Aduana de La!nI efedo. sus planes recibicron on. .. 11 Iadmi.i.trici "" ""' t %I. ". 11, V."Ad,., .... I'll, .1, 117 ___ __
Habana. q. un, loselinai.;ot '1939 1. c.t.sitesta aprobacion del AmVr I Do,,.' .. : ..(, : COMPRO JOYAS DE BRI., .
-_ Au-nod '9!' UAI w"C"',i, ": ,I. V ., I .. I CASAS
elves do t ad. ,it onceS president Roosevelt, pero dc All- RcIC .. si,,, ", l Ci,till so," . I -!. ,, I ., Ilantes v oi-o. PagannoS MCjOI!48
U.Ci6 c c 3.1 Con. 1. Call j
on el material. Como ric bido a Ia S1tU2co5n interruictional del Allied Star: . I. ,_ V.191.11 C, __ 221 I
to moral y ; DR. LUIS BERMUDEZ precio. Carnbio joyas antiguas!11.,refi.RA VERIDADERA GANGA. CABA
hay mejor predicadpr quo Fray1momento, hubo de abandonarse el Ave, Mfg, C I I 1:. I C.;1.1'. Ed ly 11 .: a3', 35 Wo- IA-, I
" ,a L i I',- XOLOGO F-5288 2 p1,,t,&',p"mo wilude A Ia UniverEjempl., on. c nducta personal lim. proymbo. Pero hay esto esti en fran. Armour slid 1. . do I I:: I ,I:., i I it .... l, I CIANICO SE por nindernas. CoMpramos,
Atch I folao-111. 11 ............ d, "..'r- ,ol.d 1. I .it.,, B-4961, I A 3 I 9. .
pia y honest, da so aridad morn march, so ha seleccionado 171 .11
para exigirla a Ins fictions; y oil Graves Tract" donado por-el Ayun. a ga Creole Pel I 15 15' wheeling St ande 'ca of Athult"CIA.L., .* .: .. 11". Re Call', Malus w,,,A Ele, --I- ---,, I ...... it, -,b- L17IUIpajC5 y maquinas cosei H-3745-48-11
Cub. A 11 Stc. 23 1 1.1 W-I.- Ili 11 "' "": '- 'A L Singer, "La Moderna", Suarez A MORA. CRALFT MOVENNO. U-STIRAIll
1crdos se miran on of ejemplo del je.'tamiento de Miami. cop. 1.837 acres L C ,, RI It .3 .,.I W 0"ll-d I 1: 11-7.': ,:I ,,1,..: ,u., _LI'.lu" % 'a
I relaudaciones ilcanzan canti-;Para so erection. LD5 Ztadom inte- loot, Universiditil do Tulare. Un-r. 1 Clue Steel I 1. ll We., led So, 1. 1 ri-, .I It- M.- ,",,:,.,,., l,-,,,,,,,,,, ,::, l,, 16, 1 o n do Ten Cent. A-4074. nA '.'.. "J.5i d t',,' q -%an Miguel- 1 ou"I
e. lag I fli ...... ,_,i., o I pi "I'"' "", I
duties n spechifdn. renados son Florida. Georgia y Ca- sltfiu:[Uds Lolloi% Colrain de bas Ma. I-lb- At So, .. 11 __ Y I,
1, C:nda -161-17-2 Jun. ,-- -- I.).. r-le enod.1.11=1d', I rlu ,,, ,olherwestern ,Loui. Doy : ,.l, 9 1. ,,,, I I., It., ,--- ,,, iol .t C I l-1.1 I'- 1.1.11'.1;ll.4A.U.. All.. I lount.ta.
Mahara ,hace quince dias que rolinn del Norte y Sur. El Centro oil 1 ,Ia.. In 'U, G 4u Y'lil"g. S11111 I, .1 : ,, a, -.11- II.,- .1 A 11 I
ellest'a, mv tado nos hizo el honor! lara de Fort Lauderle a 14.9 mines; MI5 is .1! P&k College .,,,,,,e, L- 11 .A I do
de r sj la A ., ,
cirnerel., IS "den-fllas .do Hollywood a 7. Pini %foinaris allege. Ali C_ voll'," 1 "i, I 11 ;;. H. ..." e.". L An- 1 tvisitar la.Camarand .1 i, I . I, I I.-S C-10 1! e, A A ass-r.
ithora r e C Beach a 4.4: do North Iil D -26551 r-- in-sion i -1 ... to "'P. H-12111-41-16
ent itero. I. Onlre. .. in I Sainfu Episcopal ,J "' "" 1" ", Insistese en Ia __ __ I M it: A COMPRO ::
of on es, earn DR ANTIUK10 PITA - ,bllid. 1, ... oul. _moscla cooperacoln decidida y en-jani Beach 1.4; de L1nco!rd,..,.d a i Cg.' f;ar,%
on 'Do' =a '_751' e, Centenary Col. Del flud .. I, .L '11,W-I.C ....
tusasta cle esta entid dipaeii cloone-IMialooll Besch., 11.8; del Aer T Enferfinedadies Nerviosaq -b-, -aue AI ."rI $NO, $65,M ,, .
j or y M.a cornplet. Is. to do s I.-, de Miami ege .1 L.. binm. Million, C.11,,,, I D, .ad Llk ... ... :: f, A, A I ',:1" ll"'I'I'll'., ill
.a; del Centro tic MicjSSfppI State -, I'll '.t.. ne-lo.' Ia al-biiI. Loo, verelf.' mr toner quo aratianear. Inbar". mi Biscayne Boulevard y FI.R i% College. South t:, Coo A ,,a 5". ":l," Illoole I "'A ,all.,
le 2. . ..: 23 ; .:;.. I Ill: I ,,, "." l I 0.1.1 .. Ill. .1 011o". 9.11.1 An Careful. ,,,do m.dm, ediff ...
6s de Icidas las anirriores If I at-n Let isisha College v UrI DR,, Meals- .. o -it in It .t,) .... A pari-eno.. I -A.A. ." ...
. De pu 10.7. y de Coral ablest a, Is in 'I es cle Mdrid, Barcelona y G. a a, Donna, hivesti o, a c i 6 n a -- ----- ,, ---- ......... ___ _-.Sque focran aplaudidas grand an di ., all H..", - ____ A ,,,.,,, diou ral som
can, Its, on E.Paiiii D,.m..d Mal 1.11' 1: : b ,";1 :;: ,,, 'I'l 1.1.1,,,;,:,,..,,.,.,,,,,,,,, "! ........ b" ,,,I" Eeil.,I ",,-I* del
Monte. el monor Sucro concede Ia pa-' Entre Ins pianos existed el de hacer .r ,
.b ,,, 11 ...... too ,. LI 1. 11' -1111 -n-11- I A All I __. _- = .
, continuacb5n. el senior Werne
alfi-t., ,to, .of. V. I. I 'ille. otra del acr.po r tt- Jackson 11 I do 1, plbr. par. rail ce r F, -"-I ''.] s, A-8733 Compro pianos '- ......
expasicion Que F )acos 6 -- I ,.'rtuI-.r-1ql,,!,.-, ,"', ,r%Ua ,la Li --- -ra at doctor Virgilio Ortega quien una carrelera direct. I's, ca t,,, %-afl, Contra CulturA E.,, L Ftes. de T al ,,, 'a ........ A. nor. -1-1
_I Air L .. ... ". ""'r ru ", q RA. ,A. ALARXIII.A.S..
.I. lesis, del neguro global, asurto quo Oil at Centro y una sprie de c.,rtc- ,, pj ou_ ., '... I,., .1f,
to y camiros. dandosele trabajo R .... ..... ;t"', "".. "Inji,.". il .- l"o- 1
eirsidera do surno intortin parn Ins ras en v Cmrcic Interamericano ca 1. ,- Ell,, IBR R S) 2 in R. ALEJANDRO MUXO ,,I1P-. N. ,,.,I. tin ..I., ,1...r .,I- I ,""."""; 1"'."."Alf. I., tem.I. aaeren"U'IM0,
ases oclunflartions. Dijanconacer su l control, a mas de B.DOO personas dau dc Miami. tomando nota do I ado$ E 11 .ad n -11 23 I I., A I I.
ini6n on cu;nto reaction del Se ha provisto en of edificin. esP2- I lag Particulares expuestos 1 VIAS URINARIAS _._._______ __ - 'If .."'. n-,".. I All
lip par el ie- F Con 4)1)jeto He depurai
amado Banco del Segura Social on eta para ]a construction de una gran iffor Mitrales. y en cuanto a Ins curses I.Am... VVIRIO-1 ,
Cub del pe igro quo a juicio emi.nra para Lit uoo de In oz c e.npc Ia ca e finales igualmente le r E I A 4 I TRASTORNOS SEXUALES %R," i.,"" "u., 'i '"*,
grades el I _' "' I"i ." I..','.' I VVInri r t9A ..NTA, r19A UN AIRARrepremontaria of clue dicho banco no Anicrica. a it F.Io, C .. .. 11 11. relpollsabillidadem _'a""'In, '. .,l ....... "ll'ild"IA A .......... ,I.,., erip,71n.. .o.._ ;"
I I r"I'lln" Lie line' ,a,',ch 'd 11'.1'. I'llau ..... I ...... Fol--l'."'. "Il Irl"11, 1.11.": len .1 I-ir Innuin".. ,'I'. 113.101.
fuese ,.Iq.,cra it 16 Foll-b- .. .. .. 17 dude., toulon't..""o.", -N
n ,ca fin qu, 17 I ...... arl-41-.. rnlo i "'Son, 1-1, ,.,ad ... Rolm 9. clullit,
manipu ado par Ins cOmPafiias NO plidemen; on -it' AMint. do quo do tender of Fajardo Sto, .. 12', 22 Cii esta entidad R, : ,ArL-..-,,bb I,., r-,-u-,-- --;,i.,- .""I. .,:,,,I. I 329.bao; .tea, lificanon.
priv.das, sino a travel do orgarfsmos es una realid.d ,I enarha 1, on,: Pudieran hanerle Ins miernbrou do Fast,] wh1e .. 'b I -- T-1,-I. il.noI. ,,, I. eoues! A.M.. X-11111,5-17-11 ."'.,115'ean ,;. 11-1563. '
es ra C 1 11 ", C...""P, ,i'. .If ....... ii. -- ---., -_ -
natal I y ru.g. lr, pratneoite,, do,, tro Cultural y Comercial Inte 'or !as Jun ta, Direct Iva do Ia Cimara a G I.a Asn .it
cononer Ia .pi can avian de Fabricarovs ...'.111-1:'..".. d'.... i __ H-3904
m MiIinni. dar a concern. Ind. 1. 'a of dos do Ia InstitucifIn en gc I ,Ii rL7. I I,
be, c6t. '. Aaam r- to q do a G-ni. Sugar i2 j? Prrtadm,' do Tabaco,. par "" ,,'I. I-I .,,,,, ,olent. A ';,; ia
ra sostiene .,a hilbra do ha c erse 211i: sera una no ul. G- Ele'. .. 11 .. .. 59 58 l, ,to,, do ,,, ,ceret -00110 C-111 It, ,,,, U-2530: COMPRO
na el doctor Ortega hac e.p.Sicio Seguldamente ell president de Ia G Brew ... g ,. l ']," do CARrai., .. arm. doctor Berna-A
m, air" gra eavitid. .1 Pesd,..! 1 SAN JUAN BE DIOS
"laci6n de c6mo Is do I n P"'Ma"n" d't.; CPO.ara, Beflor Sucro. on nombre del I OBJETOS DE ARTE, PIANOS.
funcilm in- ..q c nc,,mtrit m.nuf.ctur.,a GGen Metals ',- 1, do IA Republic.. gcIr.1 Bstmil.14 OCULISTAS
tos Bancos de Segura Global eno invit4da de honor, senior Carlos A. Gen Ry Slit, .. .,
v ad 1. qui, manufacturing Ins pus d I In siFuiente camunboacibri. insislen. i MUEBLES FINDS DE ESTILO, 3 PLANTAS Y 11/ ($21,060)
p.1ses Y destanndo Ia import.,, ,. Fernsn ez, invite 2 'as Present" a G-la,10, R I. ,.:, 2D R 29 do dwbus intercom, on IA lonodiAl.
.e P. It comer e blonde lacAmerica latina. H.br'a ha,,I, preguntas relaci, I R ANTIGUEDADES, JOYAS ,oll'.1le so. Joan de DIR Vill.g... 3
q ris Ind.. I ciiinten ina. p ... ].I quo dead" "I G=y.ar .. .. ,1 ll ;. -ooaa.em ro of A-. del Citleg. ,u., .,,d,. I.d. tua.- .,fla, I h..
"' "i "Y", asontos educaeftiriffes cargo. no 2 1 I- NAriciral Until. de Fabdointen del I ".. I It ... ....... re in ., .' com"pr., a rider, con emp eados i Dr. E. Cuellar del 10 uai ,,, ,u,.r,;: .7"""', It ell
is 1v . A. .. A., -lbiivor"n. A M.... F-Amles
r __ u no pr,.d 66ndose dichas V Pan, .. 11, 7'- Illy o ril: "u,""Ri
1, I que hablen lodes Ins idlomas cafe.Ir u ,regun. 0-bg Co.. .. .. .1 Table., lorrra de I.. d. tg,.-,' a','j MEDICO OCULISTA "Ill, "I'll.d.. .1.. Lie Il ... ,,do,. Motor NO. A-9112 M-13011.
concurrentes. le concede .I HX-Ro
torias. salons de arte, M r IA I 8 inon"d s!" , .., I l; hubo de harer dich I .,to
W ARD LINE I ..I.. do can. Ia p 20abra at Administraclor d, Gryh .. .. ,I
I.i.rt.n. 6n... etc. S I ,.be -egul.trid.des tin et .en. do "*",,,.,,,,I oir'..1 .ulr-,,- 1.11.1-1 ,,.,,,, ,. ,,,,,, --!- .- ...... bid. I 4'
(CUBA MAIL 'IN[) in falter on gran& uana the 4 Habana. qi,,O,,,gj::, ..'e, _,, In-, I.I-s- , i,, ': 4 I L, N-lell. -1- u ____ iii- __ituditinrio ara convenclone.. of MA- deire-lit cortesia que ha tenic Rquel colegio: -1-liul. I A I, __ __ c:" U I, _n I.. I V.." T
IY Manuf ___ _ i ii, ........ b-it. r. .emocl., A. 1,M
t" Awittiol"AuVaT.T.PVT or del raundo. y Ia CAmara de C, 1. . ..1. s Atl -.... Alert.. R. 171' J. L-.4 1 p an A" IVI-or General Fogenci, ,,. I na n- Ieltbon M 71
merei. de Ins A.6rJC29 tendrin all,,-, Cu, I- letCoaue.-I. de 1. Reptnalic. de fieututon oil ., .. ,i.- ' 7 -229m4 1 Jin H-31R.".13
, todo ot s-vicio natu; mu p .be, nvitado ,a so at- Hudson Met. .. ,. .. .. .. 11 14 I, Ia y ZAIdJva,. I A-7795: COMPRAMOSi _. I sus off ina3 y ,,,, do ayeg an 1. .I to q., Hupp Motor 3" Honorable Prelirornal, d, Ia Ili-pfi. 5 DENTISTAS M-bl- ..o4o. ou.blfo I., I
. . ral que ena organizacirin require. Lo I 'I 'I.Idente. in, Suero. y 9tron I I
cl be ,::.,,,,,-dI d, t- --.. s 4otarios, Loomes, etc.. estan moembros dde, is CAmara. to hicieran : bit,.. I ... .... X=
.. 111. Central .. .. .. Ila 1; R. WALTERIO B. ORTIZ ',,.ad.. -1-n- 1, I...; 'I': coupe ando para que esto Centro re lo Pillsol. Pi-mcleacisi I Santos Suirez$25,000
- I so- unos Ia.%. afrociendo r Int. Pop,, .. .. .. 44 ., 4.1
or. clolve'l 'o-o" Monte Is? -- "'o'. l inuil.ifid. ie.id.rlei.. .,no -ad,. So..
,, ,, :,,, ,,,.n ',', _oul".. ,-,ii.. i.rdin. ..at. .I.
ulte gran I COna Para trials 1. ,can JUltili. .qUellOjilsuntino Ado-- In'. Iran C . . . La Habana. I R"lr,R'.-e, ,P.u',T it, "" A too A ,u I
.. .. Am6rlca. Entre as organizadores es- I es que le plantain nuestra institute. 1 In, Nick a Horrible sefi- "T'. ......... A I ..... ... C., i 17 -. ,- ,,,",,,r,,.I,, ;.'. '." 09.,',i 4b,', ml.ae.la,at,, V - .. __ __ 1 l ave,,. .;Iad., dNin lag sefunres Kendrick Guernsey. clan' .ad .. .., :. :1 in I, Par IA p-joi diarot oh-vilona, ,- .. :11111:nl."..11"lt ... I __,- ', rl.ot __ --I I 'ex prosidenle del Rotary Internatio. Do cuenta dir que tras del infest. Inland Sle .. .. que ,I C.loji. Nicirmal Union d, H-172, E -- "" M M.did.
IN NIINIII nar y Corde I Fawler y Frank Try. den b, de Ia Republica. general I h [of ...... X-133a
. Ful- .1 F.bri,.nt,. de T.bnr.s A, d-g, In- I.T.111. 11 3931-11
11 III V I it ,:n., ",-,' A-9311: Compro y ', I '; ; ...... '
n Pronto ,podremos dar mks nue. gLncin Batista. on mensaje do arm. 2, suited flureaulando Ia acusackb _", .-_.Ar., _, ", I -- ------ ___ _Jim,, L..g 22 711' """ ",4M' -; .",.. 7 -- -1., VEDADO: $31,000
en coda direcc;6n vins noticiao, de Ia Marche do ese Con. In 7 consIderacion haeln Ia Cirri -a A.-jaciiin de Fabricrin Ex '. fl, ".
r de Comerclo do Ia Repulallea de Cu- K -,taida- d, T.Inarm; d ... I A.,v-, ,,I-,,, -,- -- ..... ..I,,. x r%:',:, ri,, ",'ni- V" "'. "' -'If doctor W Walker, pre.qidente del b.. do in que le manifeatti que tents Kaiser le", I ". der so bLien. to ,I ,,hI ,lon In -i-- .- I~ u.,."', ...... ,,, 11 _r,,,-1.o- al.,- -1- I~. 7 P-I... -on'so -I". ouoraliflI .. ..... .. ol.". ....... Ia,. J 4. boft, lot. Y I'd
Pnecto del 1i 3 90.00 I a -. 1-pill.. Pa.. ". I .T.o!i ,;, 1 -,,,-s ,,do ,A,. Y lr&J,. Lfts
(.(is ;.p ... I.m) I'M' U rjcouUvr, del Centra, del- on ,,r,t,b,.nc,,,t, Par In mve ellis ro- Kennecat .. ,A "' denuncia -que ratificamos pn.r ',',, ""' "" 11 -,, ,- A ill' .I A-9311.
"ca Came Institution de caric. L presenle- do irreauiRrida
'_ ter national. I '" I C-171 I'. J I- 2 -- .' ,I]., 11 V-3711.
qye Ia Camara de Comercio de Ia R I ,ra. dr Imaituri6ri, ,food, unm
Cuorinds, con Bo%: S It." publics de Cuba est6. blen enteradR nfiri6ndose. at tome tratado nor of Ubbl, Itic, .... ... ,, I I : ,,;,, pArtc dr ,suit mlembros. par Ins arn-' QUIROPEDISTAS IIABANA,' $21,000
o, A 11 (aIr.) de elite stint. y camera quo esta Ins. doctor Orto 20 RADIOS
,tituci6n le ,presto so apinvo, par I gfaorobr Letilghe V- .. .. -, .. I',. I I. pli.. fr.aq.i.i" clue so 1. dispe-a .11 St.. 2 Il'un... m-.HF as as L I-, Ili. "
IA em', of n ;,aind"ee! irxpe.6 Me.; k-filsasil- --To", qtUsurtilis. ,
. I I_ Q., .. .. .. sit I par. Irigresm, so tied,,. air.. .-Ionri, roper-ol. ,,,, ro %Eor ,IN,.. !,,A;. ,,endo, n 1. ban. huaci
eir par all conduct. Ia tin IA, rn s quo oodria visitarse at Prosidente de I L-1,v No, .. . . . At oo7rxAX Tf.f.911NOR ( ,,r n .ne- -d. -as. Apeolaeloon
lItTIMING NNINIII c, I\,.. g-i. -. 1. Ia Republica y qua 6ste relsolveria. I.,atItheld Air ,. .. 20 21 oustil-, .je-, 1. ird..W.. ,.rn.,,a,.ra.d- -11--de, A. it 'III- '" 1 '"' "" -,--la. LIA-,on. 1-11- sa. U-5?ft
VENIIIINUZ Eespu6s de Iridas las anteriores I. Como to ha hecho shorn. Can finds ,. of ,a,. del. fe..,,bd' Ad t,,,f,. I- Plan- C.o ...... .. ii. A I, , A I I- ... In, Aoill', -,l.,l- 11 H-all-s"
I ar. que juvron muy aalaudida,. ,l jurtu,12. mostrainciose par 'o ". d td2ri. d At b,.d ,,,,,,.I Lno.fii. Ila T-1-. Alits", I'l, I ,,, 11 .21, .11 I---- _, do on 10, ,liont., do inter6, general no m rck 11 M -oulairto p,
pe e Co. .. .7 1= 1 I ,.-1.,_ld,,o j-.,-,,ja-.A,- .'a Q- "',' ,", 2 A
Preckin del Pasoje: ,.Plo senor Morales da ou .. .. 21- dos. on. so C'e'.tr. d', ,,,A. a.,U-oU I INSTRUMENTOS DE MUSIC
I quo en so carileter do embaiz an Plantearse. Pues esal ,. "" "',"I's,,d :: :: :. ,.d I ', 29 in so C 'r. R ,at RICARDO VILLANUEVA A
-Hoban.$90.00 a. to do ciudad de New Orleans. e5 Ia union forty de noderlas re- 'a 'I pron dcb 1-11old" lt-.. Mul-l" le-- __ - __ __ /
57 ,,. ilittiguin y r2anific.cilarre, no cil-sal frl.fr- l., A. -1--d- -le, t'.jr,92, Compro pianos mueble" (COLEGIADO)
Baltimore r A Mls.RPa,. R, R, ,. .. .. 24 23 j. poblariones de "s Villas. repliza.".',
tons. en Lit Habana, Isla dis. solvee, I Martin _,, ,
(rna, inlioultailo.) .. Gle I to. 10 fe l.:.1I_1 i.;.1,I1ni; ".I, A, "ll., ""', ". ,,, e',, .,,uiii,-,_,,- I
a afrocer a sum comentrieros do Tormina el sehor Fernindez so. pa- I K:.' : 1 1 4 less trAfica ilicito en contubernor, '' I,
If .'. "' ,A, '' : :: : ,I ,,,, air.. fibrestnes go] glildles .As "An R.I..' I NIII.I., A lal 11 '11.!1111.1.1=.1 ,.,,,.,;,,,. ,. "
a
be Dlrecliv, do 1, C Arm Ile -ras mostrindose en offsposichin de M So .. 1, I~ I e--1-1 ALMENDARES, $35,000
Habana ca.. -operste con Ia Cimara en cuantins Mantisomer-A I. Ante Ia[ impostors. nou, calbe el or C I- Q ........ Veram. S 82.50 ra . A eua afelfer. A r. _0_ I Ial, 11 ,I -R. -inpl.- N.1
(.6hatpunaf chial de Ia entidad OUR to a to te, isuntoq e mean ..metl am. .. .. ,A In, .,echo dr formulae IR sigu to in, 7 --o. .ul ,, ruolourru, Ll.ou- U-2
- WM14.21-- III.. plural. .J.. hall.
Aid, detalle, rel lic", I d M-y JR. .. .. Lou leeln., -an. .,..-.. 4 lotbal.lor-
achmadca con on curios! El acto te=in6 condo el Sri. Sue- M trogaci6n: ;,Qui6n r, el Que pr let, I - _ent isles d, 11, art 1',cl6n ,: ,.,A r, .rry carp, - N - VETERINARIOS i I n-idlers ,or
CufartunsconlooROAMMI(s, ral, grd L6,g.n nombrr de a a- do sorprender Ia burns, to it. i-Ird I - COMPRAMOS PIANOS 0., oeor. ,1-1. I ban.. M A. .I.. .,,AbAI A_ "ad" I I.I.J. Sol.,
rape.ctudian i.im.sung im.. du a ,to '. de ]a Republica d! National GY -up : :: V dean., mitimbrose den Auilklik. ANED.-A P.A-1 It- Inti. RAPd. A u, e ,;I Joson
to!"fal a ello.- P.looodod. d !rlule m ,road B-I VIII-iner.
- le el Verona y el resto del ofic, I Cub. at senior FernAnde2 %us mani Ninsh-K-1vi .. .. .. : 9, lp!. rana A-i-16n, q. r n id',' If o's d'r I n ,, Ar,, ... =-I_ w "' T-1- -doeturn -II Ill. ;. nurma, regulars en Ins univer.i- I festaciondl de colanceracton con nue loica tRmp. P-.,,1., ,smd- FlUb 'tA n S"), le.", 1,11- ". ,,,, I.,,,. I rr.n-udI 'L711,11,10 ,
I- I National Blift .. .. .. .. O ,, lin ,I '11, ,:,.I ,iiii"I'lioutu is S ..... I lA -- .i Nictknor del Campo, $36,00
d.d,, tra enti ad, e hielora llegar I .. 3g %, 7e,, mente Ins males o -- I-i',i -- -. rd I.,'-'.""4,,, ,",.,I ad,.
ahlip que exta patrocinando La ape unload que le luera da1 n -:1 02rl, -- -- "" -34117. .13.6-21-2A 1-'_n-,rbr- b ....... also,& Wai Jardia,
. pf c.leal., 0c Louisiana y !is rf b7,. 'a, I Xll.n . no del Crlgur, N.cl.asl abnuoi.dr ,# .- At T323 y M-37)] ___ C d
Y ,A:,laI,.ii.,1,,u.,om, Iri.rrelo, nuiefinaloo. halt.
Cas, In terracional" de Nueva Or. President de Ia Republica el agra- NoU ... I P, Light .. 11, ,,It-d.--!c par ,u ---iort. I it 3 1 1 1 j ..",
,, .11, I I. ron 'ri.d.. Aluno 2
leans, Loufxjana,,,y Ins cyal" curims decinuento de nuestra In5iflucirin Par X. Ch. .ad St I., .. r. 1-tao"An. oil, Par b ... "I'll Ilan. ,rurphrals -ame. I
lie en 1,6. slitmiente. IA.- f ... eu que 1, h. difizido anr Ili Nth.AA. ,Cn. .. .. 2,I Ali ',,' 11 .1 Rim. cliiriente hnrA lllr, ,- 8 CLINICAS COMPRO PIANOS 1-1111.dle 1141".... .u, I ,I I.. .1t..
,1'n"I'm! UnIveridad del FAtado Ile conduclo. par In que en el as Va. CIS%
' A % ". 'a ... I
tons. Mississippi Southern Col Nrt P. I. IA 79 inocer. do mantirm evnre """' v"' ""', v"'-"-'
LO.Itse fen - G : ,., clue of-t-nente ,7,red '.i-1.l ': Policlinica Internacional., U 2530 1' """" .
. Cller Ca?, liechl, I fille, 11 I'll ralnri lrafi(721111 in, 11.-1 C.I,.,,n,., r-o un., R RESIDENCIAL STA. FE
. ",I. an ,,,. ", ""I "LA .PREDILECTA" In
mall del :,;"". if ,;_ I. "o, .- --dr, I r-rols. I bates. ,I
' 0 in Cul I .. .. I . aTan rolarle, ell t.lRu .11. '" ;,,1,1,1uxRr "I"..1-1--l", gfl:
"" : I ,,, ,.,,. some C,,I. T, -- ....- re .... .... 111.30
' L P rr ,Idiule, e,.,,rA, ,,, 1. .-rm' U'. ""' ;::". I -1 I .11,1 % A , ,- i, A~- ,, -riiAnis Tl;!n 1 -i- lue'... B-762n. Vlum.-A.
ELBANCO FAM ILIA o"' E"' led, 1. no-b-o do fit Gob-all
gtinne, Min .% .. Ift, in .. too. rI polibl. do Coh. -fillon 111-Vill; - __ A. I~. looral d. Inal 1, 'l ......
' '" "' 'I' "it' -. I,"". ill,11. d% -.. I I Air- D,--- I -.. I I ,.,.,,. ,',.-, ,ad. I- J.rdin, ihrt.1.
?E CAPITALIZACION Y AHORRO PA.nb.A.-,.r, ,,,,,,,,,, ,. 1, ell-1-6. Ile quir. C O M PR A S ,',.'.', ','_ Re' ,_ z,% a RENTA $240.00, $1111,000
.. .. all ui .,late 1. --, -__ -_ __ -1 0
(Tioull.d. 1945). p ndl. . . "' I CASAs ,'2 ILI, ",.'7" .,I ,rA,-,,,I,1, .,. ", :' 2 ;,,,%. ,g,1,-,.,,1. I ennuo.b., Aj- o.h.o.. I
P ,....at .. .. 4,: nj -,. Et. Astaelp,,uim de F.brjestate. Fo. %_ .. I - I,.,- .1 -- I-lo, ,, 5 ,rart-ema. Im.rie,
I Ill SEO DE MARTI (ft.d.) No. 257. LA IIIARAINAL I p ,fr',, 4VA POrtadnors de Tadbar- nolptedr. 21 ,,, I~~ d, Ifol- Hit- lo., Ill I, a w Villsont.- ckrd Met. .. .. .. I., do It y $10AN hitlotec, of
up ILA[. .. r as
I .... R. It. .. .. .. lit '" jorincqiu. y me morn a a.% propris Iffson, oft-tir, itrourstAft INC, NIO L-bl- -1 B-11 11 ,I. ,I 11 I
F.brlq.e y Visa en ca. profile par eneduteirin del Ragur. Ill'summil .. a ill ,;: ivlbtj ..I.,rid.des ..ciatiale, y P ,.,
I P.clflc Tin .. .. _nuar-, ..,I ji,--. r.,.,.,,. 11-a. -it-_ .- -1 .- I AL51ENDARES $4.500
I
I I I .
I .
I I I I I ,
r I I I I 1
Pigina 34 1 lasificado, I DIAMO DE LA IVIARINA.-Sibado, 10 de Mayo!de 1052 1 1 1 (3asificai : on Afio cxx I
I I
.. III
-
. VENTAI VENTSS IV VENTS I VENTS. Il VENIAS VENTAS . VENTS .1
I __ ES a So FINCAS RUSTWAS ESTABLEgnMTOS 5z BoVEDAS T FANTEONES
48 CASAS CASAS 45 CASAS 48 CASAS ig SOL" __,, 51 _" - ,._ -_ --- :.
- -1 -, I I -- --- - -_ PANASIESSAff- ,
A. rstull CASA Vi vivirs sts. .., ON BIEGALO. VlEDED0 UPS PASAJE NO. GANGA NM. I CARAR. S APARTANIN. VENDA) CASA MODER", "UEBLADA. VENDOoI> BE VENDE IXCA A MEDM.XORA DE VENDO ISA ",'d'A,,'.U ';,o.. bod.ons. JUAra An III. Bar.. I ..So M Irall, raliti- ,on so hbitaclones. Rents 323 I" auUIpNtI1l*, plaus y Modern. flenis Al-A. 0 ... C1194. I, va, !,. D ,air. To- I Rotor d- 9 50 ,,,,. do It ,to nor 4N va- 1. Habana. Es .. LIQUIDACION
VLM clean .11. IS ... 1. G. St. SaIn. VIA A. Q,1,1,. S1,AbOla, _1 ., do. ad-. US.- I do land I ,I Call, CI .at" J. H altod.r U.11t.d.., : ", 11 bill,
food.. Int.1ra.. Tina. B.-Ain. p-,op., S26.500 Train direct., I.I.r 11. = .1
I Tllll direct, 11, 11 U47ML We,. httlit,,. Vend
H-33U-48-11 inn: r. Cainpos. Ob San 239.Hdc 9 A 12 M.Ilan.a. E-2164 8-11 con3a lardl.. ,al.-I-Mar, do, h.
bilseuieN. 13 y, 3774-SWO-7 J..l W, Iola I-Illdd- .... I
.101-48-11 .d.d- b.6. --,U.d.. -in. Cu.'- t ,,y C,,Llnx.'V boIra A Sn. Is vsra. .1. bad,1SUENATSTA. So No 13S. ENTIRE AVnAS __ ,a ,,.,,,., L_f I I t5383 2 1E.33!3-113-AtO ..... M. bar. .1r. C Dr.ga.- Co.
..... $7,000 b- Ml.dn ..M.A. ..-6 III! .... Wra WeIR.. Priatf- 'Xi -6 I" "I" A BOVEDA
4. y 11. r,,.7 .y. IS I, lol,",I- Ill-' __ __EM 'ARRENDAM M OS ft. M 739. I(Afica. M-5117,
Ste.., M I O.R IAI too ,Ab.d., d..I.,..
_ A In Mron_!IV
ad. .. $1 an. So -.d. C.Z.daa.d.. .a 1. W No
I A,,.,. INA ... J.. H-1 -CA WIV.N POLARIS. __ ,,PINVERSIONES BEJAR 1.3 .qu,- 161 .1 NO .. I.-H-1071-AS $.rd. 1. OFICINADE AGRIANENSURA _ B.4p -51-11 edtrods Principal, Arb.l. n.o.
vEsno or, SOT; Ct $TOM 1048. 91.1da. "A""' ,'MRM' ,.,dl.. .,..,.Monte In ... O,,.
. __ W-1 FINUAS RU1111L.MlIt LJ GANGII, EN ED MIEJOR fit 3
I.I. e6fad... _C'.16 SIM-r- a. ,A
,AMICUI- ru.ra. ...... A.dla. Cd-- Do 9 a 12 BE., de 3 a A. IS. IRA. vENDo C; aWmi-NoCsiic-A. i liai-f.A: Ar r; d.,L. ,,..la,. I, -dr. A- Da tIlodild.-It. Ifinc.s. -I*r,,., p.M.I.ola, i RESTAURANT cAbeESTRE it 43 .00. C.)... $32.W
OR ca'R., M..."fl.'! na, I ,a ,, Co.. I. URB C'n-0 I. e.JN
Tha-X-4271. G.-SAUsh- __ la. s.1s, 14, cjo,,,. ban, 1,1,r,,Iad,. -1-COMURIIA, ,I.. 0 A N. Portal. Into. cione. d- Mal ANAS IaCNc.d. el ftnaRjoble, a -1. id. ,,enldad C
H4334.4.4. b."I C, .",C.".'L 1 ,42'a"c': .. lend. Ehje. MI.'*'h, 1 ,.,.,f, .1.1I1r1161 I.,.. IdIu, ,, '.
d.r, 2 4. bA, ,1- 1.d., c.ai... p..,I.l I.pagrall., .,. act, ,
d, .da, I ,tA. I .III
- "I"* ...... ,"" SAN' a "ruk, .1o'I.,. .I. portal
.... do, M I ., :,.',T1.A'r ... '1_ '6 p. .. T.16f. M-95U. .61id.d. Page.. list.
. do podri., tech. Ifla.. I-- I I'S U 4, ,I ... Be.,. N5. Pro.; A-.,CAAV,. c). 1*00
r. A u.. T I 11 d ARRIE, FINCA A PERSONA RESPOND li-INII3.51-10
,. 13-26.7 ,,,,,,n.l,.d a, adlin- cis $6.00a). D.Oll. TIMM., 1 15 354 IN If.bl- -;': .,d,.,.. V1oJ.,GrJJ,1..' C: 3.7 N.,Jt dOA_1
TACA, igA h. 17,50070ig,"afrid. Del, CTRU. HABANA. rud
___4 ad I """ SM~ '"'T. PM,- _.. I. "bl'. -irnl ... C. .I..'.. .A, C
FcNA iudi.- Sffiudl. .I. ,.ad,, del no-. AD,. OR. oac H-1646-1653-49 1,a 1".. Modl.. Iowif- a.- ---al. FARNAM IPOR PARTICION Sit eR'-ja:,uU. ;;;AR, derecha, at )ado Norna
.J.- PC .kttarl.l ..... d, 1. ,.,.his LFA VIAS ATENC]"i CASA FRENTE. t1S3.401LSAI,,,dN f-l1dd,, Call, 21 Ir.l.l... ,.fl-I-(.. oca ,code d,.,,,,rmrm
.,a an go ,j.1,X Is CH LE Lk A MIR116AAR BUIIN RETIRO d'. lU,',d MIr ,'..JUUU. ,t.do SM.. No press
r. ... I.. I.I.....: M.."'I Ifu-.. Co. .U.'_u..dU.. '. = 1"C ra 1-*I.elo. IM.d:l. - __ :- aC'd ,,,,,,..UuOr-I. P,.O. .-16. S .aaa p no,, Ic :e a *' -to. 10 d-iIa
It, dMa. I u, ,;UR, A to O*,Irl,* Bob C-349-52-1a
calegi.do. M.--t, .11. Tell, o, 0 r,32019 A St It A.
'otdhor ,,q ....... Can 2 .1.1.1, 1; , r, , 1, 1, ', N. _ I -0-11 I M-Ana.. ,,.do I d -fl, Is NO 363 1 -6
N, ."n. .11 M, "tUtIon I.I.... D.J., ESQUI A FRAILE U- C"col' do "M "- -, I 101"I X-111'
-95M ___ H 41 11-2667, GNNTAi ,AUDI SIDARES. VINDO DOS I.,,I. $ .2. D-11,I A-ld. 13 No 52 .A1.10 LUGAR
virs;W'so.ina Gn N VIIAA rs sAsTox I OPORTUNIDAD: 15,000.00 13, 1 1 14. Aoutdl.d... III at_.. H-Mis 'BE VENDE QVIVICALLA Ell
I -. I 2 4. ,,,I,,. bond. pill,. ,,.,c,. I ,,,,I. It ,o4ddc,. B.1W4. 11-2701-1.11 J ctntri- h.cer,.C Car.,I portal. aal..' ,.lot.. MODERN A rARAS. tRESICT C-ANA Vo. : I "'I.Tt". g-J,,.V, Ap.= ,1.IrIMr: I a I Vold. tnat 2 pla-I. ,,, !"o. I A, y .. go do un Pnorv',cnterst Je&tRU,. h Id. ; W h oles Pennino
-, ,11.11. I I.I&M.I.A.. ,drdr.., I ... .... 1,, lodd.. 5 ..--Ula, = Ind. ..a. *%lon. -il.
S"'r". ',"'.1' p I -i Nw;ANR7vEtc_- -N)-A-%-Ac CRA ,51 IvIvIends, informant en rden,, 159. '
faUa_. W U*_,,Mp.r1R, Ir"1.AI,,..I11 a,.. IS C145M. Par 522.000. 01- 2 1I.It... 211. d-cl.. Pe .N- 0-5024. P-811-48.1 .,, I ru.rt, --l. do, _,,_ ,, ,r,,,,' ESTABLECUAIENTOS
., ...A do I 11.dal.,, %k..,,ull.,3 c-r,,ru:_tu0,JU.- .1 : Irld.1.1 trullr,,.f r..J__, -!i H-3153-51-11
I
AM ..". M. S T. VIBIORA I d.: 1. -- 17 y 15. D-. ';.
.."' 3 I"' ra"'.7. I .... ... I bill. .Ind. ,jd-. 'a' "' A INODEGA CRICA UN E VENDE TIENDA
_ A 1. 1245h b"',%."'." i 11-5111,
M....I.. La ll.-_,(WJh. Can at ,I, 314 Q.8. .,,r,.. V vedas y Panteones
lid. do SAM ... y COM- .an-ro.ru. 10 8.246'. I Vado, r- III,. RUAW 34, b L. I lz In. lol.-I. 5, Pan... .0 H.,011,41,11 So .,r d, 11
.1 1.4. bar. T.If. 1.19211. do .; 1. I I A 4. '_ id., -yq. ly,- Can. So. A-ta-1, I~ I,,., TO.f .... : M... ,,-S.. ___ __ -6 iA _T Md&d. rn 1.200 pea-.W.': 131-3195. H-3015-411-101CONIPRE Ail _G WNFD I .no,.. naaisuc-A L..,Pl .,,ad.. ,11..d. on ,I it... MAI -(
M-13-I'S-13 PUEDE INVORMARSE EN I J'&RSfRC .J., Did-.. -.is- .01 I 11 I: ..I. "I'a Cr-I.. LISTS PARA ENTERRAR
. S 1 - __ .4 ,I... 41.5 _2i .I,. dc..dl= d" %ICrNMA- 80.
Del- -11. 11 7. Allonal .... II.Mr. 438 14-2754AS-11 -- --- RE I 1111, 11 11.71 1 A at,,_. .2844-51-13 AL CONTADO Y A PLAZOS ,
APPROVE VEDADO: 17 ENTR, to "' VENIM CAF M1"._IVAWATOl-- --- --
.4 HE I O-MIST. Much. ..r.. d-r.,.I.. R.. _,,I. - ___ -CAN
uaid.d '- "'" -iA 10 y 12. ot-d-I do UIAa,- ,,!5 Ea Si7 I r
Tr.t. djeCto. So Vende Cha-, --- and most Una gran colecci6n
E.I. am, ,,mpr,,,d. ..III .A. Ill .u ,U.- C.,d. p.p ;rCd.dAr"_-,'.'.'. MEDIA CUADRA DE O'REILL .. U..". 1--.2M H-alt's"'ll OR~ SM. rofa 11 1oC1rX,.,Pox No roVER ATENDERI.A.- VENDO
ASA .1. . An let- 2 plants, citar6n. Techos i A,,' dc- -."" do Cmq,;,.""'.' ',!; de los mejo es lugares del CeJr. re.1d-i., .,a 11-4040-4J-10 -11 Villcg.S 108, cdlfici. __ I -.I. C S,
I., t.11111.d. It'""": -31 E.1-11.fdrcana 11 .1,U!"REPARTO WILLALEGRE, _S FCO. _ _____ A to de Col6n, s6lidamente
oulti.r.. do I en 420 v2 terrena se q uerna .i $05 v2. do PON .NO PODERLA Alrn 0 1
Fv W; k I TW. d trect.. .Copt.. propll.jcl- rnonoliticos. Bajos: Portal, recM 'C 4514. S
t"'. CA on'$' .'III O"J"; B 306" __ "" V VEN
.0. 3. sn, S, ',prd' pp., Cl. IUg., ',,-..,Pr Zen lerruifd
road, B-4125. ?.V, I be, I I 1, I -. IM- ,,n ,,, A In Ild-r. do I.e.- ; 11.31-51-11
It ,, nullfn. Cecil.. 4 ,-I"' :!! 'f.'b.,"a'. S. --ii3i I I .OR r AS. UN ACIA I ,es ., Cast- "ar, I 'Ed. b.- 1
n:$. son balles do J..dA,.ArA., .t,,. . 1.,-5 -11. do 5.1 y VIIII. os y a precious sin comfood; y'J. dt.. r., l d. 4 r,,,,.,. otra D..up.d, 4;; L-.a. Sao ranci- _1231-48-10 U I Eua abundance, bUen., A ., Media L led. BE VENjit -U.NNEGOCJO CON1
,air. bidor, sala, comedor, cocina, I Co do y grandv, filnltd.de, 11 cdsra,_.1,,.1n-,ai 1 t Walos Ilarnando at '
,4n lelnTrIso. Asuffs 153. TI#f "I: 3 AVENIDA pantD,, cuartoin 11.2123-48.1 ___ ervicios cria- v-hC .Ciliates baim precio,. ,,Vr-- rAo. .I -n-to., dc bar ,p,,AW, .,II i,-,pe encia.
_Jr, "I EV DE ACOSTA OESTE ___ __ -I I.-Ca an
Avenida." Adain, y 7, C.- ENDs.C ... A 6'h" pr .... I" Hear" U-2242 Infanta 1,056.
'I" D'anniv, C RVS-" ONT J Vo - 1. dos. Garage. Altos: 6 cuartos, bi- Wrto. Sr Naranjo 74-2859, A R- ,xz_; i-,_-a-.az. Ino. NEGOCRO US, 114067-51-12
,.". do .&A ef1rlb. So pr-- pit-e, ....do,. C- ,1,,.,Il;..p ,
H73434-48.11 bi,,. lad. 1 C-04-52-20 MY.
CA CA. rlc.e, n do pit..- ;yp.rl. Merceditm, Casa del Porr la.d, %, -1 L,
III CA" in nollu".). ; 9453. 1,11-807. Inch .... 1A11 IFCNTE DE SODA CA
,trN 1- didad Tle"'I'll ,,, a. bhoteca, 2 bailos. Informant: bll ,Tcl.(ara: F-MAa, do ..a.. I .
- .,a I ,..! ,,, rd.ri, pa As 1.MCd.r
ACE RA RAW. __ I It .1 "' coins, h ',,' on A F 1 14-1258-48-10 .J I H-4151-51-11 at".. f"Vd-ii. Co. "O..". -nd,
VXNDS) EN SIONT N ON r a. so I I 1. ,., I -6375
. pit. AS. R a 1. 115' O.W. do - bah..,. 1,,rd.,,,,. I C 54 d ,d.friw. Par -ru. ,xo1c I- aern ... 153 AUTOMOVILES Y ACCS.
I alt... .. REPARTO BU ,vr%Do rOTOGRAFIA EN LA CALLS 1. do, 53.300. ,, So, -5a, y So.
...... Apodaca W Mail no.. Elvir, T.11c,, do 3 30 49 SOLAR I ABO_ ___-Z- n-- H-2281-51-12
U.339241.13 Venda t- -61 do J.,din. j,],. 14 623p ra. Tclpf ES I ran 11-1 Poll ,i".auds. FtgIA4, ;Sah, CoM,. VENT4 'VEND.
I GUANP LOORAd 156, bj,,, __d
- ---- - ,..,,d.,. --. y b I Ing A I.a ll M-4122-51.1a __ ME URGE, PRONTO ol,; 6p.- UNA
-hO Can a lCol,,I.d.l. -,I I leall-I I A- do BE PUESTO DE FRVTO9 ..L on 1, P,,Ir, 1.
'I .1579-48 6 I Ar.EVEI MEN' I ITINIA) .I'd A, e i BE .VEN 'a. raintgo. 'a".
LA TIE. TERRE.i PI , .
lopst. Par, 0 portal Y ,,I,. $4.3 P I ED a 511. A'-It"$, ---- ---- .'U. ou'! .. ..let.. ."at. it.
,KASANA S31.AAS It ENT A $Uas EDIT P., c .' 91 ]I ", g I R u-nall. P- y M ."I A AM. TJ., U I- Par,, .Iau.1M F.Ibrk. -. . N Saito-,
Cl,,f.brC ClAn do pritnera. '. D-111d, 34. -.- 'CALLA. rRTIDA, ,,,, _-! h'. I ... 1" ,,bit,,. ildlaftas. coal "ens P.rt.l. O'll.ill, MOBOIlEcO, 1111. de 3 6 do In t,,d,. III A N d G X-'77 call. it .2T35-011 i VFID? 41 IN rud,- Lu Urge r.I. ,., ,rate., IS
2511, redWI-ra- 213. ,at,. I 4, B---. Par 1. I,.. TO LA 'S" I 9N119XSWIf.,1 o,: To ---- I~ __ atria -.dr,.Hff,W.31 _,jOnc. lot ...... Mi ,d .Urd.. I.,'d,".If .,p l,,,c,16garA),me'n'
. -'. ofic- 2.. Par Sol- El it
III~ A-uda 13' NO .52. IcIr, B. ,vitro 13: TIM E ISE 'ondan't I IMPARTO VERSAILLES ,I H- ,12-:,1-11,s
Flaresta. oil I "'."""". .e,,-,4,,.,,-,3
Us 304. M-1072 (Carredr ,, ,oil ftof. ift17-A d.dC-o I 'I"a"' __ __ __
14-3990-49-10 y 14. AoUh.,,TNd, Al.c.d.,- M.n-., do .da -I. plant.. ... c..,B at treat. r 1-3475-4 do 1-.2a --, uda""' "' 'I "I"" It K -- -R -D DAN % PUERTAS. Mo.
doentn'; i 7a I BE
Stair -- 11, Mand- B_,S M-27-46.11,- ,u g6a.rojo v 3 bellas ,part, ___ iia, $1 --- 00 &I","'= '"' "A""-', _4112_ i Magni ca 6plartuniclad
lab too l, --- I ... .... ItIa-, -ul . Mundo fl,-1 He- d"
OdATEiA .i.Ma,, ,_r,cc11,,nd de pruner.; roil3
;jWr- .... d
" u, on., .. 1 'FN ':- u Ul"..' 'a'"s.-a'
ad, Con. -In 4 An.,. portal, ,a. SE VENDF CASA M ante; ru- 15. 1 v Autbu. ,,,, ll,,l ,- ,,,,,,,,,d,,I,,, ,,, id. 16 NO 30 eni,, D/EAlM-d, ,. I
..It. 4. "
'ad",. MONOLITICA S4,500 __ 500 '
sun 0,: Veda, par 5,5 -' ,- ,- S-- It Ur.,--,uu.Is. Il.n. .oI. Wo Completa, patio y Is- I _S. .., -oad.r. --.. I, ...... ban.. %- Modern., Par, %cr- do 3 v 30 III. 1- .d. la NO 52. IrMa, 'I"a ,, or L, H-n., SI -ell Tr B-5m, % 11_ S :;
ORR 8 -M.d. ,n,. 'I HOTELJO, $2, ,,,,-d,,," I'd14. ApOUrt-Mu. ad.,.. A. d-cl. ,. RCX, No. 1 p ,a N.Uirl. do SS... do Catalan-, I ,.Mri, a. It 31 ,le-, $15,. IL -11 11 I I-. _.
7. M a -u- R-rdl- R-I 2, 'YJ. -IiSa A i.C.1,9..d.). H.ldga4glo P- -1. 12.Nal d, -.U. roul,
lando, on to milor de I,,:,;. Rlj.A titt Ar, Nl-- He, No 'Idc
79, Atflabru.es I C. P-L.. Inf.Ma, Iu duA, a in ___ __ __ __ JA-tn05w49m!i do ,UI,,. W.I. M IM. - DL i5kill I FARGO, AS ,,,,
-4 MY -on.. A "' -6
-,j "" I IT"' 111.,,.,,,_ i 1,11- B-7.4
to do 44a4ASmEL -gNaD 41%ans. SAIARRIACION DE Pill- I roor., S : ,4. _, I ___ ___ ,Md. "IS_" h.u'll, I'd, At -a=.' 'Au'; "" RE
do 1. PI-s.. beal.... G ... Sin, H-,..4.-i I A h-- G, 'old .I- L. .I,. In UI,,,, MZ381 51-:, -S ,dad I lOroW., 7 Me(- -1d,- 14-33 411.10 .MS, U.n.-.1., -1. .11--l. M-731itl. blMOU., REPARTC MARTI I iiro _N _I;OD - - __ -d- It..., a] 14-7101. Sr. J.11. V.A,,,,,
... 1 ... I 11b% 111.1;_d- h -IS jd- I d,, Poll NO Ell A-NDE-. ,,SE I-E,1 14_3-"-,
Ma do Or p---1. In 5 ., r; I ___RENTA 5340.00 clo.-roal., h..). ...pl,...' U ui"",.d'-- Ur D.b),-VIS 420 ...... .. 'IM I ,so
BE VE BE MZRKOSA RESI..NCIA. Cl. I L.. ,,,ad. !, ,..- ..... .,.,,..I.- T-.,11181-7214. F, Iot. y A. Bell. $-un. --d.. .-,. I-Aal 0_,,ua,,., ..", -. ,. D-I. O.farol,,. G P.aa. UUJI Wl .--do Marc~ GO~ ,., ,
tar6n. Modern : PROCAl. II.I., N-J, 3 -9 L. 12 4 pi, do M,,I. On. "OU, I .. -1 trade dird, ,,, t,11 lp Upl- ICA~ -1-1- cUl -a.. F.Cfl.a.d- R-, '_. - 'I On _ -. 41-11-1a 1 s.-._ 'n__ ro MAREJE UK MISMO
'Us- I ban.. I.M. -c- Mad-.. 2SO .000 U _ ,_, .R.I.. Sun
In !I 11 1% lRoo ...; r1Qw 253-41LIS CAtf-_' '0 .'-Id -I.-UH-4-St. Cl radio. it WIS. 5, ,1.
... A con..naa. 0 MAIN. Ill.r.
MIRAMAR, $16.50 ,,l.51-22 ',.' pad
_ dor: Closed, 2 Plants,. 8.1, ... NO 24, III,, 14. 1. d .. .... on, A 1 Id IS. __ ____ -_ at VENUE UNA BODEGUITA CRIOLLA H- A '"
3 No Di' -A, I NEPTUNO PORTUNIDAD PARA IA- I ad,,,,. .... V-I. Iran.).,. lt. U-U. -I.,,. car.,. I..., 28. V.d.d.. T.1,
,nue 5,,Sbf, y CdAAJr, ArAnd.: Ur., AC[Orl. Call. E .,a 31 or, I -6- LLA_
! ". loIr. SU -- 13 U4 -U1U,-i I 21 Ar 'O 1-1- br,,., -a- P-1d-- 11 M, .... it, VEND Q&INCA
Alt,. Proll, it* IRg-6n.. 1,ul.. R.I. -I )I del. 1. p-la. Manuel I I ,rI-- .1 pl-O. ,.; c 1, 1., 1 5;1 F9.30,3. E.4914-53.23 My
I .r.b.dA. 15-N. Vermin ... I,,... ..tlu.. Inn not ... I A I 11 -W 1q. AI.,. c ,Ia.rll -1 Felt-" I- 11 C.1orr., dodo ._. 1*,,I,. ,I .1 Id. -Sea H-3476-49-13 H-271rd-49-11; lud,,dw N, O "% - MI. I.,.l mudcr-
F. Eiv cla arres. de 3 I, M do R.- oAA. M 4 ... *. I P I'll 14 """lull" "I 11111,11. c.. ;E VENDE UNA'ar(ILLERIAT PESCAVE. ,,,ncl.,d, ,,;;- bu- ,..,.. V,,, O, jVESDO SI.SM FLAMANTS AUTO.
9,01)0 It A... I.f.r- de I. A 12: 1,-4 __ 51710 0 P.,UA, N, 'Luillilleo. -I. IIIM. Tel Nt-9543. 11 1. N.L.H. do I Gor.rd. NIA.r,.. NU7IM, M-aaauno 'AaR. 1'1.' ,c,.,l dara- 1 1;ud do do I.A. In. onla., .5. '_' - dr.I -dr. I.-Al. Col., M.Crid, talli.o.
$ As%, do Cal.h- (C.I.,J.1111. 's A, T I..
TZKDO CAJUL, SALA. COSezvoid. I OU '"
habitaclist. Win. Cos hablisc!1I 1, M-3024-I.. son ril. W-4375 .
rt ea aMA, .,.,.d,,,,, .,., ,d, ca., 682-45-10 ,-- --- _A_ ASIAN ,, 'I r- --
at fando. ]Union ad 5 16 r!. .. - -- EN CAL _g c H-3041 3 4 N Enche UNA CARNICERIA. 1-- ') I.. ,ler,,re pAnirul- MA- del RdO. VJI.
p or la 1P.Irdt'.. .I.. IN. ", NIONOLI ICA: 93.7". ALTOS, JARDI jAV; .T 'R ... A -- C AN I man. Tell U-9445. do 0 1 dr a 7 JO,, I
RE. vent.. do, cocln., comd.r, Co. poll.. h., dad. Paris __ __ -l!'--- I -aqu- Call. 15 No 939 .V,,,
Tor Urn or or 01.1.1) ; I %.W. I, is N .RE: FILA77A ALT )A -51-1
. Ste to do hl ,, ga,.J.. Otr. c. ,n -.1 US 'Al X VOdad,.
- I.-un.d.r. C..rt.. hall. cle 1-1 I-q-111.1 Y -.1ra, G !11 III I 6 cU.d DC -34'
H-3639-48. BUena'Vida. Ot- S7.300, Oil.! $6,300. CA- 1, .1 Ua,'I A,,.I.rl.. -.. A .1. 1. Call. 12 L As C.1GA IEN S, lodd. CIauld. bar It~ bdrd. '- _NDO TALLER PILATMA I 11-1271-sa-10
l.iorCa. UdhNd1,CU5n. ban.. -,... patio f.Moo.: p.M.,.. ,,,,.,,,u -0 c dar In- ,,,, I III Club 1124. 9-J'- I' no fla w a 1, E1111no Ala"11,, *11.c.dIr, h1lor __ ro TE-'
.
C911110. VIE DO CANA T TIRRENO. X'son drop Prosprhod. San Set, Polls. I.d.-. -.72 IC.- a-C ,c.1d.-.l. Urge -.d.r d", X.rd, Pat .. Mdel. ., r ,.Ma. n do I. -1-1 ALIQUILER DE AUTOS
'.d. A, .,at.,. a $260. ID25, N I n. .,A.. Pedro H,,.,, CI-1- -d- cal g __ H-3988-49-10 -al-le- J--ta, ,ipa,.d.,, .idea IVr',r.4,",,., d-br. ),,.c .n.l,.. I.....d.r
1.11,, A- III ,,,, a __ Un' P16.11or y PI.,Inca. Bar All., T cfo- -_ 51.000 Ircull. 4 -d- I Capitol),. Jl- NlaneJados par listed nainardo. COnVpr.
var... WhIn, ..Illlepa. A U, No 52. ,tra B. ,,_ e"i 9 It total 59 In. .. .I
4 _kC,6 a U,1141.
aeld At IAL., Recta t$485 00 4391-48-14 M, REPARTO UA IYII, ji;(TGi, :..41 1-1, N 0. to. .. I
i" v U-9"14 M-3756-51- 1 ,0. Toilet ... : M-430. carrm do 4 pue'riss do 1933.
.1 .. T 11 PAID~ Inn. 13 14. A.phaci6n, T,(n,. B-7684, 'M-- San Se-rdlo. SO. Jo. ba.
Ill.. SWCOLUB-513L, "' ('e"" ps" .A.Uel Herolind- ---- I,', .-I.., I.-1- -r- A Pe,- '_,dS.. I -b- __ ___ ) libles, y
- H-2710-44-11 TODD $12,500 CASA PORTAL SA- It a r, Adl, St. Ah-., 1.161.a. 1-317.. ViNDAII ODEGA BIEN AV L IUM26-51 13 gar ,dias Precics es On ft par seats.
- -- ]a. cornedor, t. all.. III#(.... bond. T' Calle
H-3471-48-11 i Ay Toj 24.,baAo Inteicalado. lladho-, Plot,)]... 1A.mb.. hall,.. Dr.. R. E-NN-49-12 co.y. .,)or do L. Loal. ,Code 0. dUU,2. C.' I R a r n(structo 505, Vej05q- _1fdja:0__ _CAAD E SE.VEISIEE XENTA SM." 91111t; _J, -_ 'Ell OTRO d, ,a ""T'
"An. E SES S., Odoma' ; Rpt El Pa.,6.. VNRU, M, cocina. patio. I err no esquina. pro- que. CalI Ill 704, LARENEsIC0N. UWSYDog as SM on .1a..I.r. ue-c'1-..d.. Val., VENDO all T ODEGA PO T EN T.)kf ... F 5455.
SIC Un. 1 500 adectivo y I~- ,ftiMau, Clhad, del CIM.,Uct., All, A At - ____ E-3947-49-11 r-C- dc 11 CailOd. Q.,.t,. SU_- 151 1, A,, B,,,,, y ,, L-, .19--.. ,Col. d-ja $. Pz". U.S..1
portal, ,.I.. 314, coriander. cocina gran. 1, to AlInt 411 ,In, ,n I.-a. 11411 30 Pio fabriCar Bpartarnrnto& Otra .hma Kan pa H- 093-4-4 '... con terrono lado. D.en. ,n,,a I to I ,_,, do, 1,,,Idl,,, I- It r I: My
. 'rti. lp.te. IELODO par 4 .A.,. BO-11,2 -2961. 914., 1(jo 000 R 11 'I 1, C.Iad. %Ldo.u. a ... R Isal 'qu ..
' ,Tom., R., -- --- - _,, li--] 89.51.11 !AUTOMOVILES PARA ALQUILAR A PAR.
__ x VA AS DE TERR -- US L- 41' _',
.d-- ,-raj ,n,,u E __ t1l.l.rea
s A I-H-3-:4.41 I EN61 =
CERRO, VACIA -R.1"L8-1 ,u11.U1.,rp.r. _,,,_,,, M.M. TRAILERS BE HELADOS )ii.,estoa NEGocRoiE1CLL J-. CON d Upo Man. --... MANS, Mo.
,TAR COM. Vo.d. C ... ,dCa.RR- -1b.d. dc ran lo.d d., Ir.iltI -led Il-do, Co. ar-1 IS"' -,,..,.I,,, -.uU..1,a rj..d. Ol. miscon 111AIM 1110. T.36.
89 VENDE SDIIIICIO 2 PLA rroldir,]. 11) m-y. c r
. 2a .! ,;! AVENIDA DE ACOSTA ,c .... as Ud.- -- lal.d.- PC. .' u;,,rI1c.11r21
SAW do its. claaa, III- ur. REPAST. VERNALUIS VALLE C. FSTS.1b". Lo no U- H-coa I.laar.blaa.
to bell I.. It .... ... tra -A, ,c,"'art- ir- "I., 3 habil.-ro, ,..,ad.,. ,.I'J:l A-.Idl do' In, Palms, Y Media. dol _E__, ,rla,'O 111,,Mp.,,,- ,,,,,,. a ,, a., NO ...... c,
1111;..'Pa r,"ll 17 41 to ."'! 3 1 _", SM- D-Ih-: C-bud. del __ __ H-,6-49.1 0 111, 'Ind ,,hI E -,A. ,r,,LII.I o'.... S.Ud d. ,or I ...... TrIl U-s"S'5!7,% I P E-7090-33-15 MS.
A I M i -41-T
Us I cladr, sin ,It .... r. Call. Cot.,.. ,','-,bol_ Paula. P.M 01- portal.,:: Do-', Ve.d. ... -. .,.bad. do ,I.,
C Y D, Reparto fttit,. M, motM,.. sifloo o T I
M. NO 2.012. TIlf, 1-7733. ,.:'r d %'Pllo ru, fle rch. par. ord.- i-F RTIA-asE.A.An. E ,,. lun, B An, do A. .. H 41-i. __ __ H-3,07-48-14 N _6 o Pon .%a ro a..- I GUIELO VD. MISMO
114M.48.1d A 9-1. 11 .1. do, ,1.,,,,. a 1. A ,a ., To) .11 9513, Ill 3 30 6 p ""' ___ __ MA Nirwo NEG.
op dI pall-l. AMB.. W.. -cdc, LO ACESOR. 24 tarla S1111 11, C,(Ehrr,. (Cul, ,a
-Ci.: de I 30 1-1 I W. -o li, .,,,- -.or, -d . 1-Ill bar 1. G-1
U. = ,,'.';,. or. __ __ _ _ 11. I -19- 10 lab,, 11 .... I- I a.bll, ,I SO rmial .t. del Ultlion MUd.1,;. Pro.
SE VENDE run rl 1, 1O.A. a 517 M- Traq. I b,,. ,, 1. It,
Magnifies A dad". 31a, -I P. a a ,q7. a IM..-:'l
;,Re' "",un". hp, ,R ....... .. I. ,u ., -ENTA DE TERRENO: PRI_ ,a- J-t. 1-16.
SE VENDZ CAAA Skins, .ALVD a 11, ,,",.b I__ a ".
W. .11. So """I". h.bp ....... do PC' I. I lorailar. Into, I it -, c_, I URGE N ula-. er. SUAM. X_ Ud: A
..6.r. IM. RAO" ,.QqUl.d. y Maq,& G ... A], 'MP, . ::I=. .,
.1. .1.1.. 5 --... ,nrtuda, .I Her'. 11IR-18- -13 I W-rd., 1-1c,3,1.ddcps't'dool' 'a$ 1 -I on 'RA
an R. I Iti ". -,vi.lo do criad- 9-J, Can I fledle d, -a -TEQUENO BAR $1,000, 1O.A. -6161 OW, Nlifiez y Clda. de ra- H-36=-31-10 G111all. do Sal, Ano-A. No Gn I.Uc
A 'c I __ --,.-I. I'ffinn.= 1ireclO. no Inlermosla. I., -oft I. -do, -b.la- .E.1k r_'1IU.'_1ND .." dtft.. A TO Cal CA. ta"Irs. -1.
IN.J 6. y ban. An I.. At .... ... I. tirf.Mprep ... do par, p ... OR Mt., Ill. __ H-a -A __ LOMbl]J- Y Pillars. C7,r,.. T,,#fb.I U-0g,
Mil.. "fi:6:- M,.id-1.1 do 5.4 -M, f-te Par a'.. ,I",- Inn $14,500, __ Tel6f.u. B9-2827 ,.,.lo, dd, ),. ., NWy .E, I,, Sans. ,I.d .In _ld-I. VIr. ar, -I-- __ H.Oss-53
Co. as tl- F-Ald de ,.,., In I '_,.. Fdour sad. y -A.,
_,i I A.,11.66. Ind. -. I'll Man 11-1171, RI- -11, 71. 15. Is, V4. J-4. ,' .".' .' :' P-- .-do Ils ba; U_ ,__ a
D.Da'."'t d.. in"Ma'. 11-3.18. tU41W 41 par., ad A] Jr $24 AUSTIN SEDAN .
__ ___ _= All 4 'if.,VEALO
Samoa an Sort, Term 319, .CC-r To I., I 1.1r.Nl1j,14,.-s1,. S bX .*b!,. Ai H-1753-49-11 10-H-CI01-51.1 lol.r-a .... U Pf I" Jr
]I 45 48" I ."O'.". I - - - ""a A as C It., OIh..
-3 VENTA ESPECIAL ro", -i.. gos y Blanqtdzar __ -- BE "EICSIC A Jv__MB_"_rn.,I.to A-Id. 13 No 32, l-. R.Is,a la 'a-(,- I--- -M .11 PIRIFCICT ARACli _- H-347--51. 1!V-da ,Gs,"',
ad. ... 2 6".11 n- CkL lalEQUWTA, ENTRE A y B, It.- pr.p,. ,,.I. .1 pUbs',r PON 1.0 PQDE-UO D... .E .AFNDO DODGE. DOS PUERTAS, ASO
BE VzNID CASA EN LA CALLS LI ... T- -ld-11-1 ..dr .,,,,T.l.IJJ-, A.pli.cJ6., Ils I J I I A., c ,%I O. I.-] I ATF.1 -.- --
,I M .... I H.r9indz, RNA 1 946dl L -In 7fln , r Me Arill- 255 11q. Amltad rante v or .... A, 1948 comPlItImInt. el A..... -12,1.- Vedd,. Terreno de 9. 1 I-"'- Tllar"Itic 'II.4" '..' W-- ..I- do I~. NO RS cN,....V
,.,.. At S _'111 40%30 ""'
end. ..ad ,,a I "rV. a H-M.2-51-11 lga'.8.1.100.
--tho BWSN. Co. J.1din, portal, parl b.
U41U0 cuarldn. hall, I. .2'.I.Zl. I- Ideal -- -Par. tos $55. propielaro: 1,11- T,11, 11-IM,
do' A Itic.d., ,ad,- CM -fildade ';a ... do Go .... aA F E lcl fono -- I H-3020-53-11
. C U ';. ". 1 EDIFICIO APARTAMENTO.Si- I.L,&,,d,,. la Je-I! NI. carrel. I TOS BELLO'S
India. .14 do treat. I. a. -l4','.';. NIS .i 11 1411-11-1. 1
PI. a !-J on ,UC.UnA ', I. 1 628-49son .g.1 oil 22-H-J915-49. 13 -591-5. -"all AS 'I' to par tres df $AACI Bn.Mqfl. e nu-1 A48. 5 ___ _ $20,000 C1NE MARTIN PEREZ i Tu,- ,I., chan., par. dniff.t., I
conalso, IBM~, II9x IrVedado. Cerca 23, call I 111A1 IARCIIA Ill "All"A EN All- GRAN BAR Alld, drl B,,,, ,.U.brM, ddl.,.-d,. "I 111glo
111-2113.48-10 ESTO ES NEGOCIO eros, vendo edificio modern, "Pli.c.a. Al-od.- ]I RANCHO BOYEROS Aceplam- silicon do rott.d,. No pg,,b ,d' ,1daillaI.I.. Oid.T.I ft- del 4.
N. 5, -ud, tM-I 38,000 ,,,,,,. d1ble %,I,. ad, do liql1ler. ,.b,.. SM _.U.1O, Va. ... ?1; .C, 11.1cIr d
. .U_ 11, b.,O 44 Pontiac C,
d-N......111-1. portal. and.. 1-111 ,, 13 .,,,, .S:",",.-. "o., .2921. ..I.n.,a.i : it, d 1.
Tes- P-le.- lo-ors. .-at. -- M., diul.-A.' .. Udeb.k I .1 St: N.
B-R, A In ""' "
M-39. ': "' 41 .
- rli-i-I It~ --,- 3 establecimientos, 12 Sparta I M-28912'51 12.dll 42 .1 C.dllla.. Ch-l.r. Ply
-49-11 M-1.5. H XUQ-49-11 U0. Egul, 570 bill. 9 11 M;
dr, ,r.,.,C1.., poll.. I., d-V .. _I ., c'.x S'-,.l
-Ill-, 1. I mentor's, siernpre alquiladas, jx.v c-j-,- SE RR--,Ei ai- I 10-H-4an4-S1.I0 a,- an -ra --c- ', Ilg: 11":
CQUAL. - I TrNTA SEE virGocion. r ... .... I. T"' Can To"'.
CAS ].:do MAU A Iblc., 2 MN. D"a- renta reajustada $72000 Pre- V- R So)-, I,-, el 100b d, IIM I y rearnar, giltrindore, Querejetta TRRIENDO MODERVO BAR VrUADO. BE VEPEDEN 211d.d. ,t' call ..'Polls do pago. I
Pat a a NI I ...... 1.231 V, SIR V. "Ill- ,I ,5 'o 'us Xtlelf- del, do -rUlon an Concha S, Mo1-11. L ,
FIG-9306. $P.M. 1,11- U Adr 1160a I, ...... I~ "I" cl)" 24 I loolfif- ,I.,. COr an la-, ,6,,11,, de -1,11o, ,",
1. pu. sun ii, An .u ,b:IVdl, Sin -tM I,
Allen do a.. .. .... 11A...U.: ."'" "" """"""" "' -S.5S -- A- Nll-zr 2,-d- drl 11 1, drl, ,tell,, .... ... 1, ,,I,,,,,,. ,- an 0 9 an I 6.
J. 1.1,fl..... A Mr.n. ., cio $90,000. Informed Bullets Re .1.. St. ..-1UO, I '. I., '. rl., C. 11 No y V.d.d. H-IMR."As
Pa..... roulddr.. REMATO CON MUCHAS naud (Colegiado) A-9116 F-68831 H-3 71-4-1) ;- -11-1 IOU1 I I S 25 v. t ...
Tal= - __ __ H __ I Tfno 170-079 ( tZ570 BE %'EN E WUTONIO"L NASH INS. CON
! 7' ,,ffld.a,. U .... In b.- -Ml. cM' - - I ---- V, N'a V Q,,,,,,,!. I -.al A"'. 400&31 10 I,
FABRIQUE U ASA ANORA -, oUnts.-.- q-- laden. ,I. Were- H-2464-48-10 SOLARES C. BELEN I I ',-,I I,- IIII.-I nuddN 1725-51-10 b., ... ua,,_,-UJ.- ..-N. ,.dI.. pl,
91 it ... t.M.o!ly,:IS- .1-tv. real. a .....1r., .I ,ad. fl-_NI-bU .I. Rep.,. So-- 41 1,2 At 32 St-a ,.,.. ,a I Ll V2 ill 11 MIA., t-do 34 ..F .
C a.. Ma A r ,, $2,100.00 '. "a- Pequefia cafi $2 OOOki-q &i)-- -fteUdsdos. Tod. It. 11.. .bll I I. pin M.-do 1311-9- All. 12 I 31 $12o(, 1-,_ a, 1. 2 M.r ... I .Wa 1. W. __ 3-:I, 51. -42, ..,,.,.,,..E PANADERIA EN ___ __ I: I -a.11
.. V1
Toadbid. talent., lord.... 1 11-4087-48-11 Con. lorMa.. .-MuRcH.. Ci.,.. .,,A.. U'" y A. J. G .... ICA B.M1, c.! .......... Can I61. 12- I arluc" I an.. '. .. 'ou'. b a. -.' .
ji ZNDE eg,%Ljaf A UI.d. do .nor 1. I. III.alla- .I. .FoRn
__ __ --in, -A a- I Si 1- - ___ __ -- do -0 d- ,-, I I . t, ,la .do r.'1aEMO' 11 1 INS. I ME TkI
I No. hardlb- rIquid.. 1 7 _.-A.24-4-a ,ad, Id.l. d, nyl,.,
SIN RIESGO A cp.r.. San J...1ALlll-. SOLAR Miraniar, Gangs 20x4l Metros '% ;%-_% U,1.1.. -uld or. do vit, I motor V In f) ,
valm IS .v 90. StIramou. MOMORU-, 5 our] Pfidr6n y S,"nd,. B1111d, 51, ," AS DEL VFDADO. BIEN G. P,,p,. SAW. .A. .I. ,air. I-s. ,.]., do. _.. J :
1). raleta Pl..cl At .1. L.,..6, R.I. Lt. r ,..,.r Vd..J SU 1%1 d",cl 1111 1111 -- A,,,,d. L. __. I.I.-- OLdl. Adil.,,. MIA- to,
- I ban ., S ... JI., rs, C ,, I. I. R)_IU..a6_3e.'_., 203. LI,,.,
AS a a 12L-4a-ls .11 ,S, _1 111 s- 2" 1, . Mns ". AlCruda, lul-,- 0-l- - 1 __ -&- dl-- do Aoica. C6aApM C.
-t- "': 9,ABS.7. JF7145s, 11-33404s-Ti Trout .C.' H -d, ,.J.0 C-ih. S. A. In AS-C1, Our ,cle, na,
dos IAMOI- .1 -, r.a c.-i-7519, ,_ do 6 or do
dw: "'Und"d Xr.dcl..
l.d., z. Jul., ,I.": $,5 ;a'o, .54-49-10 511I.Stal ALMENDARE.4 AT" i .
halareas .. ,jI dc 1. ..ch,, ]I. .Atuulo -" X27 5t 'IQUInU AIrnId, y U. Malaud. lr ... ,
onlIqn.Yeal. "-it-, ;T I CASA XSQUINA. MAGNI. UIDO EDIVICIO Alourd-1. in -- -- - ---- -- I do 11 .. .... U, ,,,,,,,,
IREACENDO'l blue. ,11tid. let di. an y B-65th. C-S-5a
ICA 4 CA, A, land, $210.00. A qu "3 all I -1r. in
", A '7 .part ... n I 41 -dc 15-- M-I111-1. I-I -1A.-I. -'Sk_1F- -
SIN CajFp7 ROMISO I. Lo I III. S.1;,a .r,6_, IZI I, aIalOA A mpl 2, I ,I- P ... 2 a ...1 ; FNESECIN A LA VESTA UN MAGNiric.
'r, I, Sol: N l2do -%=.Man Ron- I Al-,d.-i.* _oa 11 ,a E BE EN $800 LA Op. T
ad. SlIan. 111,-- SIR.arrl. Apl -..rl!= ...... :.- I',,',, -: VENDO TERRENO ..I. "'."O.", "o, D.- c.I
,Ilr,.Avvn,A 5i I 11,'Aroph.06, A] B-MI.. ,.dI. cuorins. rl.ld
Vd,, to buen.: nor 1,ner an, ,mbr ... in,. 0.1. 011a or ,11 ,a I $1232'
PIdpa, inesupdasto par, an nve;dedl,1 1: a jotr.. ... I At, I 66n del restaurant bar, fren- IC7 or d43 CA
or a, ,I'. "I .I .: Mn A 1 2 en La Li- cc I= "". radio. ......
VodcS:p,&,tamtntw, eRtr d, ... to RR.y. A a. facilidades Call* Fact A, N- RUIA S N, c'm ... n ., B ... .... ,d,,. rd-, 'It" J-nfa y. I H-38U-51-1.
In. AIR~ .... o. gda '-, AL"It.,
,'It L-rle. .C. rol,-d .1 P.1';a N.-.1, te a as Rutas 21 y 2 ob.6.. 1. Can grand. f.rilid.dC, d.
to. sadvartilly & ... pl= Pro$ M 301B_4,_10 21L. C!,al...M.H..... Informal: 1.3, b- Me.d,. L. S-, w2a,,.-_, ,.-I,-140A.-P &1Y1U, (C.ntrall,- 00 9"P, 11 7837. Sill
Oule; W-521,5, no 111-1 n sa.jnformes: Sr. N poles de 10 :n'%cd%,. Q,,1,12 Avenida y 84
_QI i ____ U1 14 C.11-Ud'_cOn'tructerea (hot., -I B-4055-49-10 P "-: ,E, ai; _ AR_ STAURAINT la 9 on Is barra de Ing Rutaq 9I 5"d an _y R__ __ __
C)*It-!IIY .170 i CARS, AANTOS SUAREZ. VENDO CA- 11-1503 1 -RE
W-3304. A-SM. -2959-49.6 In. __ B -0 9 50_1-1
so JAM11n. part.], isla. co-dor. 3 cu5. BE VENDFN 1 CASA j. I... b.An ,.M,1,1a. X.,.,e. ,,,.,,. irl.d.., VENDO EDIFICIO -- 11. ACAIIAN 1,01 A411011.1 11LAU," C11 "I' I'M 11 111. 1. ,.odd,- y 22. H-3375-51-10 'r VFNDr IN CARCION FORD 1947. I-A I
SEPITINTA dr, -I ,drl ,I,,,Id ... Rop-, """''I".11 in-al' --- Llb,, do ,nU-- I dald. I~~ --,. .dao. .,Ill A
An do Minsica., 14-1111,. CIA portal. N. "llu'ra- V1,40. TracolUl, puert, lnfrms: 3 PI.M.P. ,.panamnt,,. 3 caII. Val,,: PARA GRAN EDIFICIO 1, I'd U_ u"_ ""' "A I,, R1
I., 2 14, calf-e-at.4-1 Y "It. ,.no c... 1.41139, H-3934-41-10 T.0011.00," : ,,".'d. -1 7- A- ,.Ill 2% L. S1 G P-P-. Exul. 570 ball. 9 11 a SEGOUf6 GRANDE Ing lll ESPiDE, -,.i,,.,,,-,,,I., dI ,,,,,,, I II.h.
T I.dq.c.. .1c..IOrl- -A _"h"_"I_10 ; -,-.. -u- h.buar,.,-, muno, _,. P,= I$4-S W do In-d,
V.3 ?0.00. Infornion: M-0622, ;mntF7vVfoi n AT VENTRFN 1 ") 87h il=. Altar., LN#). At.... -fc C--, .' -'OLAR" VENDO Z.4 porn ftISFRO ,,A'RUEjIO-bl- ha, --,. I, del rolbA. Ttentan $5000. prein __ __ - .a. Venda 059 --. OI t-rra, a 11 m_ M _, 211. N. U I I I' __ - - In:" I It V6 1. ,I I,
- u, I, I,
Ain"a I I I' )a 110 S A. 1, AX A=
I M n d !'."l',r,.,' p'i: ,,, ,',, ,',' ,d., "'.'I R .. .gQt INAR T A ENTRON: TEN. ',
' I Re I N A r-d,,1I,,, ,,,, .U, iu, .fOI. ...
H-3166-48-13 bol,"l, 1,,.u., AuVAT'J 'a V Ma A Y Sam C not ,. Nlarlad- a ,. ln,,.
'It V74 ', ,,, ," ,,nl. ,,, I1.1h.u., ._: .1ld,11. too. -- kl,-'. I. O- 1. A-rud.
,P: do. T211 ... BO-9250. Do 11 I". I nd.d .rl,, M, ,,,,,. dl, ,,.,. 12 d- .-- I q end, .4. Q I
Costs, ,dilll, N 103. B, Mu-samr. T-1
ALDICOA, A CUADRA T MEDIA AVIF' So- 03-300- C"'I'll"I r I- I'rd,.S,,,, C.,I,,,, A-1-il. H,11-M. N,,I' A _I 101. Vedda 14-2114-51-Jtt cdalb-- U ... I IttS -qu- 'I'l "I'!d.l.. S.BW y Efi' "'
do IN. 11-tl 7. 1 12, R-MT. ,I. Oficut. Al-RABS. H 4017-49-10 ..u- S,,AI.. L,,- ,"t-lao G-- -'Np.-R --- CRUCLI.A. DIESR, _____ - I ---------- SVend. -Idencl, dl.v.. -1. It I, '_ , I 6309 -3m."'o
Part,]. WA-aO!t.C, 3 c,,rt,, "I"', 11 __ __ ___ - H-U.. 1 -I.-I. 1 __ __ lc d,,# IMO-- P-1111- 0 Rrd- d-1,.1A.1-,,,'1;;ala-r nIX.,,,. U- ,Iqt,,i,,. S,- "'." "A"" E.Sna AND. -7'Dart)., 2 b.11a.. air.. sou,.. i I .No I IJVCI AIXITAIAI 1".W CASA An -- _.... I,,, hio f.lu-d. S'd _M_ bF I-R"'. ICIM-- "-'I---- '."',I Or Al-rul-, Ill.,-,, -l.c. ..Israeli. S.1l,1O
lot.,..:: Santa MI(l, NO 42. Oull", Par. REILLY 2 Y 4, ESQ, TACO -lor'u- 30, "
ed. '. I. 7 I'll. 0 R,111,,231. doU.rtad.aI.,o... St-1072 ,.Sdlfl l. do 2 11 iRICARDO VILLANUEVA Iv .-a 4-0 I. 1 MAGNIFICA BODEGA dU ,tf-" P",.",I
Mind H-3 60-41"2'1' -.1-1 UU. -III. 2 ULT 111-1. call. I4 I., A I- -- I _O_17:. .111_ _,U s.r ou plau.,
. Carrel., -lc9l.do, I.M.148-1. dici ... JR.. fAtU-Radd on I.Igg ,2. : .A M-1038-51.12. AUA. .. A.. 1. A,,,GANDA. CALLS N Sal ..I. "'a T'. - ____ "'
-ASBA: V.NDAA 1ARA an (COLEGIADO) 50 FINCAS RUS E portunidad ,,ol"I 'end' In" Q-1. A-Jda j .4,
CASA XOIEXRWA TICAS S IC71 -N E ... EGA .A'... Eaq,
__ __ __ - s-U r..d,,. ad'.. .I r. Iro-i-ro, .1 Ue
_ S As Inn Avila. On. Arnpll,,16, Al...d.- U, Pit- 13-1121 ".. o. .-Plan -rd INA.1 El ,C'o _, d, LS .."u. .-or. Tell.. a--- I, __,.'11, VIA. ,I, "I _O_ a. C_315 53_1.
111. T,111ela: X-Mfi. A- -tiaf'C Iiil 1'. A' ,'C
- U-M _IAr1#R-.aW .= 1-66. Ch.. M-12M-411-fu SIERRA DOBLE AVENIDA Ganadercis y Duefios de Fin .7 ""a -.4,;I-d. 11Mvt da-.. dON d 7; ,'.__ _ __
a nered 1. 3 IUSN I J, la , 1,,U to,. __ __C j,,6__, lllll-48-11 __ __ CBS D-- lu, %H-ry y 111 7. Ij
'O a --- -_ 1"" -1 _.,At I; "7 Ill- "I'll'-, 11111 *,,",Ir, ,,,, ,- o,111, 71T VIUCIB, V.N ... an Arl..
Blades Rents I as Su.... K_ ,,On NICANOR DEL __1 NUIEVO VSDADO. OANGA. PRECTOSO RI.I!o d,1 di, 11.11 "'It".. -,I, A T-u- I. I.I.-rd, M.. I ...... ... 1. A1.1 R.I I a Do, f-had- I- ,,Io d .I.da ..11,ft or,-Sul.
EN Ell III,',. 19,31 x 4a SM -- $IR40 Fs 1.33 sUi ra, _, lo-d. do In.,. C.-itur'... I 3111"]-; Qt INFALLAUf. P"." Sl- ,,.11.1. -ad,
SMM* Udl.adl d1illao has t 1-6o, cilidd,, do waso. Or. Reis F-MM .. A or. ."I'a I .it ..c. unted Ill,
wt-. Is Ml r.) In., -.r. 'I' 71.2.. 1. Far., di ..d direct. F-MRS3. to $&,On. hi. is docJ.111.,..o.,. pl -. N.11 -11 I~ ', R. -.' '" "'. I_ ... .. I ... .,".,1o.d- ,u ........ _._ ... .... 111.1 '-',I... 11-11 7. Road M 1116-11-in P__h. earn 'I Iorobl. ..br. ... -,.,-.
. RA.tsMAA.Ul A _.,.,I.. P "M ..h- .. hall. H-Ull-49-11 -- V-U, f-aa paIr _. ,u'.7 dc .Old. Lull E.ttve. __ C.-I.I.-I Y r-mprobarl qu, ,I or
__ __ __ '. RIta'.... a,o- Farrl. Sao- S., V E_ a
",'III 1II.d.,, AA.h.. U.1U, VIC a-T-BAicity NICANOR DEL CAMPO r:1111,1 I IO-ra. or .... ,I. Oll, N,11'-' ; NDO 2 LUGARFS PARA,
V3 DO CAIA,.V CIA PORTAL. SALA, .Aa 1.1-ol.d.. ,ou,.d.r. a.. ,..Do 4 CANAN ,.UTAS ... Ab..It, --U. ,
'Nc.. rYCIFI "A an ..r.. -a C, l'iru"' Anon- I-- I Tell "I. -- - --- -- -_ '". IO.4
I.. CA. I.I.-dod.. c-firs, Ind. I a" ..." G-oW P-11rl- NI-Mt! Car,.: 'ro, -11-ca .. on" C..,l I.d. Mo. Pro-.. --ra 1, IS "__ L ,r, _.rops., M rl c.-- P?.,a Iftla I,- GO-sm, ap,,Id, 4 A, ., I Una vara bodega ',-I, nui, ,. A ai .EE 84. M,. -1.117-1-13 ..11ne.. real. SE VENDEN DOS PEQUEIQO1 CA-' negodo
I. Pan.J. c Ill .a. __ H, "20. Z= ',..A ).It
, .,ICA ,,-I. 1114.10c. tl-- -, -- -I I'A'. M-131 16s y'Uno con RURESpera. Inforraulbal-, restaurant 0 club con C-MI-33-13
I'. a I a as"'11.111.1-81.:1-11.1.. R PARTO MIRAMAR D,,_ .E8IB W1ecpd*,p, No- .a .. rg.lo, -I. -I'-- I '..-.;; '. ""'J"a"u,"12 an - ____ __ __ ___ .- 306, H- n-As..
M-4.11-49-1. 4 '._, ,, , ,,,,,,,2,.,_,u,_Crra_ Coal dab I. 'Onlib- ..Mltra. I ... "' US I 2,040 I Villegas 216. entre ObrapiR y ObtSpo. Metras de fabricaci'll con casa _N5
GANDA. BE VENDE _XN __ __ r1l C ". ,A',,, b ,I.daaanc. ..,: Ira., A, ... A, ur, ,-- 1. -ci-, -U:- NICAN i 4 CABALLERIAS,52 H-1733-51-2 Jun S i RE rORTA.Sf
OR DEL CAMPO 1 F- 11 ,A ... -.. 3.1 k116, 1- ,,.Ill. I __
d do, 17.M." UN Lot _,.d_ N,.J. I Illa, T noVista. B-7732 RainlY. C ... uldl NO 6. I Il n _iiS:vSrRlA--Po-S- No pars familiar con granc e5 pers- dad dr1c*0R!prP1ESDAN
MO. I ,stupe'd. Md-aa,__j1fo VENDEu,
.,RM. glArd: bald. ulud'd d,, Tarilid&d, d, pgu. plols 14-23N_49 11 120 00, NO ..,1d..dJ,1u.,.1 KA-,7 'a Old U a;a ,,,, a ,_ US codan"I'l. Dahl, All 'A 1A 0
Ill- 1UI- M.JO72 -- a, .,q. ,-* Ilbll, 40 ,.r., 11 W 4 U.-N. '--I-. Clunur. -IldIt COUY ndo el uni- u,
11 a, 1, ICarredor -1,91,dill. ,a A '-- I' 0 -l b IdaTI, no,,, I .... alrldllad, pectivas esquina, Ste
,C C. __ 1.1986-49A S t"A -- In nal-111- Candici... do
. In, do 'In Sons, dos ,.% ,..&. I Ar,,XNDIN S PARTAMIRNTOB. KEN. "-"I'- ,,...I. b.,y,,. ,,, f,,Il ,III. Burns %l U ,
.. a .U. ", ,..U,,, I"'. """'
$4.200 No ""' U-It'.. MA 11151 I- 2-"TL21!-N ,'. I ,-- 13 .34 __ slifsl.'i co pars cornercia. Otro un ras- """,',I, ","'1 11 11 C,114t fia
Call. .dy., r-C ... C Idd. RIZ D,,,,:"" ',, ,,,,,,,, I, raA 'Is. A.. 1. Alt~
it M-992 6. .,bo.. -,a -Iua, l,,U ,,, I.
R 2.9a- ,!! ARTO VERSALLES ,I,2 no ,.I ,.a
- do 17"Od' I a. ""'..'If"ut-l". VENDO BAR-RESTAURAN tro materials de construction khrallar. TU,. B.S300 P BM F347_53_l3
$2,100 a Pag.r on 19 ac,- I a., ,,,._ 63. C."r.. "" 3 A-Ud. y .4
to. CIRO B N9 7 ent,, I y Li.d.r., L.),. - 11 T .,dh.. p.-I., I, ,I,. c, R.. M1.11s, I ,'I I E. Ved.d., l.r M., c4.,H,. ,TE no hace falta concern el giro yo _. GERARDO MAU rEVILLANO CALLE ASnTA NO. "11, ICM I, do I.0m or.. f-Eum, 1-1did. t da 6,
n6 Salerno. Tell. 14-4301. _.d. _., ... ...... pagAr c' 3 'A I~ U-o %',ad, $5.Ll I A 16 000 Ua .... air, L.- to ensefin en pocos dias. utilid TENFAIDS A LA Vr
P- I an, ,1,.. LIAM. 13-7929. V,11.I..,., Id d Full. ,,,.. C. -,.r r- -t -11-1- Irl- .1 -1111, laf.- 1 a- I US F-Mi 5 2 -111.1. Co. ral ... .....
H-3972-48-11 M-7586. Metropolitan 538 rMa r7M"7 ,a " ,a _,,TA UN Cj, PSi_ __ ,,art.', a "'In'. 'I'll. I 1' '...d.. ""'NOL"' d nuis de mit O ,
CERCAnRL GARAJ. LA 1ALM1 VEN- 11 VISLI F 1,63. .Del To,.. 2 .'4 U. It. ,Ste 'ASu. Frw% es d- d a- 'a M.9.111- CU.dIdOu,,
- MienribTo Fundador del Calegio !L111 __ __ __ __ __ tad por mitad.
-4 D-349!L! ,C,-"dl Ill -11und.. a I.d., her.. do .' A, rouY luld.do Vista It. C,,
a. Irdad,. 673_tg ndcog.;- NICANOR DEL CAMPO I -,, '
4;AhMI1,. 111,,M)a-r1'-1. "In ill,,. "'
..lead. to .. ad de Corrledores do I& :.1,ur. So.4%,u -a 'o,,,!1! ,,.,,,r, I I ,,I, ... F.I.... lugir el Me)or de La Habana. l ', ,,,.,a Propiedad.1 DISFRUTE DEL MAR It, _I '. .Mi ,, RECREO Y LABOR -.v-5. Ut J I u 1. A ...... clo ,code -1.
. I Vend. r- col al-.. In A, I.1d. .1 ":: A JA ; '-- 84, AU..., TOR
c ft. At. Color intecalse. ra.,, ,o. ';r'u. P_,"_. r.1a.1-1.1 1-1, --'- 1. nto Puente AlCov, Luyan6 .-a'. ..
cooling, 11, d,,roy I, q ...... f1br-1 41"I 1 -- Me.- TI .... Pliollil. -) d 1 ,Do TIT.i.Sl.. E.N A 14 lr- 939, Rutas 3, 5, 8. 10,'11. 12, Lo- C-349-51 11
I I ,,, I. a IS 1.3
Reircs tarr:n on fr,,t.l,,. 1. dte.. ,,, ':In."- I ,, '" _F __ __
Us calser- All--'- 11 Arral A,.Io. M IRAM AR, $57,0N 1dT".'A-f- ,, -, .,A._. ,, ; t lda, / .... L :1*1 S,'.b- .,% ., Jw512 I'-l" I.' ,I .. teria v todaS del Interior. Su A Stu I % tAMION PAN EL DOD...
___ a rd."A. _'_Id__. A ."_,_,. .., '.
___ cot -1. VIA .Ill,.. ,,qSI. ,SR, -1 T JETA 0 ,,,A. I-I ... I dueno*Ramon Suarez. 1-11 11 : ... C.,ull-a- $7W.."i II
FIOPS -48-11 ISE ,' A, U - I--"SANTA Non. F:VIFIC.. I VII-l- _" I -S! ",
Ar CIA, I -"' """.. --f,'.d ','.q,"- ' .'I - _vzo Ins.- .,I.,. al, ,O-h., a,- S, -1- Ea.AL NAINANA I.c.1 H-3.753-51-11 '_ --- "_" -a..,! -a
-fts 11-11o -Au.d. ..- de ,I IIIIII-, 2 -S)e, lu-. p-u. 1.2,53 ,a- '" c"Ol- C- IIIII., I ad, '""",! ,.""I" ': ll'.1'.11111,,,,"d,,,,,I.I", ,,,,,.,,I ni ---i- ALQUILER BE AUTOSIll VS. iL _1; d ... cd_ ,,, ,., o_., d., A, NO 11TA ___ CAMPO "'Id"' F- -d" "' O I,'Ia A,
Rac I'VE 0. :ILIR .- -1 -Al 'I' NICANO _6i
-,,,I I.. CA-13.1111 "". u .... ,.,-.I. -, c I ,EiA nuda-
dep- ... nl. ."I "'.", .""I'l $..a., all ... ja ., I,% ,, .:, U-Oai,1'.2 R DEL a i A' 111- 'A ME- 11.-J-. ,,,, _.. au_ dc, uui'V1.114-1. 2 IC .... I., ,I[,- ,I L... Al-alal ...... C oM- -1--. 111fl, VdA I ,I 'O
. 'a# .." _2, I -, '. 1. -., r. 3'. .- 10-10 '61,or.,_ -. -r. NO .. -re I'll 11
muda, H .1.1. 1. 'a ""ol", "r, ". ,- He .- __ __ I I H-lan-51-VI M"'I I., V_- q ,III I, OF. -U11O I'll SLI.. die -..- -,- '_ "' _.A ", ";I I Ca
VE ADO _R T-r. I~, ._.lI;. ,, .1 -.1,I.E.111 .--. __ r, Rul. I"Id 1. rMl..
I__ ..... 11 A --- ,I., -.,. r.11.1le. ."I 1 a 1.G I F1_T1__VF, WDEMOS , "I", P rud- par di... .I.,.
.D .diti in i ^d '.' MD I- "a-ru. .dellou, T.OII "'
. _.i! d ';,,,, I a -I. .r.,a
, I M ., IS ". i ,On ", O O, ,,, lic-11". 11-1111,,
U.."'.1.1.1a.l.d.. _1 I no. ad V_ -c"a ea"luol. 1, I _ 53
. I I I
. .
. I I I I
Min CXX t1asificadilds DWRIO DE LA MARINA-Sibado, 10 de Mayo de 1952 Clamificaddon; pigina 35
. '. 11
- VENITA VENTA VENTS 1. VgNTAS. I VENTAS.. I V E44 T A S .-:- I DINERO HWOTECA
53 UTON --- DAS77- 1---MUEBLES-T-PRENDAS- i-Oi-.'AIIFBLES-T-Rf, N i577 157--1JTILU-DK7bJFIjN -- R-,il DE-ANMALES-- 62---OBJETADS-VARIOS- 1,64- ---- --UFERTAS-
VWNDQ Doctor I L___ -j CAL- 14,
Somas, 4 oil, ,A.lr 9'MN-0, rINTC.A I VrNII. C..IFDRIAnl.K 'an NonoossivE Do ju GO CUARTO DICED PUEZAS CASA PASMICLLAR BE VENDZ JUKGO s- Sllri ......
.% 1,Pl1ldd..n. 51,,. I.al.e. ball.11c., ,,to LT just. cmdaditii. I-taa.d. ,I it. b.mmk ..,nolt.. r.m1Icmn,,tt I ..11 COMPRID Y IVIENDO In "-' ""o- 'A l T VAcA. In ENTADORES IPD PARA DUCH" E CjSITA DINENDT DDT Boasts! AV.
, 111,111.111 I.Xj.pumd., P ... hit. G6-I. 407 hil no de me.. I c..Ir. .111., A ._.I callt. v.Iu.I.d I 'a vil. y ,.,V= ,d.jA.d.j an .
-- I ___. E 23 11.1 ., ,rd, ri.tio. ...
visa ':j',e,,t- Visa G ... r Sit.,.,. n4t...m. 5. A, I. I 11"'c' ,air. As .. LS Stan.. "': .. A,, ,i:-,a,.1 ""' c ...... "' ill. Tcaml.l.l. cl.. y d.scuentod,
Z. do. V T'I'll :,,11l.n, $N.W. vatic, an ,!!ao ... do.. c- jI1qd,1n",dr11d2. T'b ."' - vc.,. I'll. Nall. .0. so ... ,.-jdM- .'."Mc AmI.. de 3 a 7.-C,,rica-vol
-I. Ind. hall. -la-j, A ua .11 ,, I 34-22 rAn .1734-551 -.... ". ,e Ir,.. ',, I I 1-1 H.. 11.11I.d., cla"'idt"
Data. I" 8 y a. V d-d- preau ,t I, A. H-.. ,,N,-,; S, G.mufl- Tell.. -117. 1 I-7i. AIA 1RWCI-.,7 I pcra. W,,luV. W.-b.).., ,laul.. Sa.d; 35M.
.-U14-53-11 Il' -- -- - 11-07-A7-31 a,, ,-- 11tic'.. .11 H-s307.64-10
FLoNNOSILK DEL Ad. CA .- -.- b d ,,.I.. -ut,.. ---. ,c.,210.
M.Na. or,. 11 bius,,'.. at ERIA PRATS do.:..D.0' .".' '-',I' l' n'MLL".uc '.;-- ---- ----- -- j ,-.., V.t dal .A., un, Jo.)A. Call- c.n.-I Dinero: Cualquier Cantidad
A iald. S.m. C, Zat o,.,VPn .a.M.W. .1. .. -It- 11'.0.: onnel...., E--- chl. .
In s 'A' fact ',d. rr .'jc 'rul I.
Mi. VI*b"r* .*it. 'I ., ,SIlV. ." .I. 11- MUEBLES DE OFICINR!.c --a -,-,,, C ..... V 1-1-Al .1 YATES Y EMBARCACIONtS SOBRE MUEBLES
..d.c. I.vd...-. ,,, I., Muta,, .I,.. ]A ....... Ila ..... 1. .d.r.o. de I na.. I,, Oc!'t.".. so Von~ Oprrcliin I,&
11-2934-53-12 In It. larch.. c..dft -.X.... ...a- CAJAS DE CAUDALES i-9--lon 111-111.1A, 1 116"LIM NACl- IF.1D. LAII-11A or Utio OF I'tLOII it. .
- -33-56-31 my 1cSud,.II.I1Irl,. ,,Illl,. br,,,,,. as 1- --r" I TW.a, I-n-,2 I ...... f:) ,u- Its ...... : .u.di" d ,0.66, y -s- Jamcoll,16al
VE*66 PLTR o' 4 1l.o%.113.10.."G a- 1A FORTUNA" - --- -, - c tied,-. .njl.. dc .- Icr.c 21. .It En various disefios, caoba y', I -bl-111 Rl,",rn I" He a-- In,., TtIctmu, A-9355. H M-64-14
rn n..,.,. 11 b V ", li 31i2l ,l,'al la-',',r cl .... .... I ....... j,. tllr,,. J. ca,-!"; NiDO RAIL ESCArRATE, EN LkW. 19 N -In- -I,. 14 ) 16, %',d.d
H-34. A -da, .N- 764, Apla 2 c ... -11.: SUBIM- -9
12 2 o, .. y do 6 a Pr m" ea, U-V i ,,, 17-.16A4 metal. Archives metal "Steel --- --VEND0 poNy- -- It 3.97.yt i6fNERO COMEI CiO
"I,,,'.M """I"': III, .!I r-lm.,422. I-a, ,.I,, Sid ..... Sao,.!
No. 323, 'altos). ,"u-r, :, d- ill'., I I S.I Ih, '" '
Ing 4 Do A" la", L.-na 'jRrGAL, ,--. H.4ado.,,Il a ,;.II EGO Ct -Ta LAORA Nt E- I Age" todos tamafios y para tar I '. a"' "-,. a. =-L muebles y autom6viles. No
11-00.53-1111. 1-1111. n1l.,ta.", In c"";a. cu ,P olun ,-ta -,.,"r -I
,
----- -- ,- H-4 361" 1 -- --- -- -n JetaS -- T, ... I., ,a, m- "E"D. I HKN (,Rr T 11 PIF UVATI 'vende, ni cede, log da garantia.
I As N F., I :!" ; '.-II,; I "";": "": ", ,,,', ,;,, "','r
FORD 1936 PARA PLATA 0 APARTA To. t ..... -rl. nah, ) its, -rla I .... Ibl, 0 Cajas caudales v archi- a -.
-ild.. u 1 - -'I--'-' I I'll- 11 I GO -CI A.TO.!j",,,.,,alm1. ,.Ia,,,m,..1,,-.da ............ ina ",I" RM.)r y San jaq .... l .1 .1 1.1%,os. todos tamahos. Nlimetigra-1 I "' "" 'a' jTraig. propiedad. M6 dico inte' '" "t". 'er."A'I". a'.' 11 IARTICL .At ,a V r. 11.3so ... a -,L).-NI.I. Z-',., A-WA d, I 3 1 1 l
.. Y-ram- "a. -11.. 1. A- ..:ii',,.'; ,' ""-$',, '; -,',' '%'., "' b ,,,,,o,. 2 d .-;:: Ill'.91ama -'d"I'at,. 7=11 I. ------ -- -- in Alma y papel Stencil. Alclui- It .33,67-Y!, It r6s. "Uniclos", Escobar'68, entre
auto. 14. p ... I. MNI.N. ,a 11AITO 11 S CONSTRUCCIO --- -- -- --
H,1677-5.1-1016' "' D. IN, ,atn I, ... y Ll .ul .... ...... F-34od MATERIALES DE I
4""", "b" '1-r,%,Z sA.11.1.1o1? n, -. m.'r". I.ni.s y exigimos references 1 1 a Lizaro y Lag6nas, 9 a 12
- -- H-AW12-III:11 ,a ,-;,,c,.au,, v-. .,U,, -; TECA
ANO 31. COMPLtTAMEM. Cfq M.,I.'Radrl.-,1 __I EFFECTS SAW ARIOS
e" LA..- I "L., Nacional". Manuel N n, .-- I DINERO m;-1), Cass,- VENDO AdAQUI.1A I-S, -SINGE H-3153-64-5jn.
Ill, nliev, 2 Imm, 5 Sin~ ne,, I 11 UAjo.,j7,OCIjrt ," ", it ..;JNq An. ,,tc r-.Imm )- 6 F-,i. A 3 a 6.
= t.. cogrej ,In $.Was, crablIc. Am,~ ...... At~ C,,.,.d I V "", m"". .ad.. -1- Id-n-5--ly Compafiia, Villegas 359, casi, CAAA ALWFRTO* IAQ1 IIIAN.. T.T-i- - I 1AT I - - LO AAAA SEGU Rat 8 I PD.
0- 072. ISUArcs. acell. rl: .ri. le I -.."a,- ra. -- -dn. 12.1 a, 63 SOLICITIJD 11.11
"'.. "'na". ,7 I~~ I Inana. 'a-6, c-Io .... ....
11-3632-53-11 Ila .11, $75 no rat, Eta I- u--- V.j... esquina a Teniente Rey. A-9915 "I.
erra. il- V,,1M, Is. ... : k H-M-567 GERADORESI' 1,:I, I "'I"., i d, ,,,
. r"r-1111-1-- U.nl "P"!Ad-' 1,'2. a' title ," 17 Nc c G i it. Vrould-, F-AIM urad d- .Itillln I~- Pd.
.T7, lilic.. On INTRA -SiA C11 f: R.A- No 7.111. t- --. 1 C-158-57-2 Jun H-Asno-Aic-l. SOLICITO DIRECT'MINTE'r"' ,lA. It -649 -13 My VIEWWO-iltiidli CtAFTO-CAOKk A -1.1nou'Var I .a... ,.or, c... .Ill I taill '"a saaaal- Y F.taric-6.. .. A .
f.""'. .' "I"" T"On T.I. -- I. R sstl-n
Na Im. v.d.d. "', I "I'll", "I"i"" "a" V- V---I ,,in tm-I.d.r t... .. ., it, An.,-'u, .,,.
...... I, radio: F-1.3. I7 -a"'.. Id ill 1. i-br- 58 LIBROS E IMPRESOS LIQUIDAMOS IN 0 IA 0 q 0 S.
I d ,a T; cfq1.T-1.'.,
_IWIRE ESTO l,-q".".",."Y l.'* "." ",,,,,, .:""".;. ,;"., I ri Vc. dmi tolds- P""" :,"Itl .N"' ; -,,IVEN DE 470-LECCION -304.5j.lo emai I -fre mdcrons;azulejos, bides, la- j"'i"" Al'""' 11-3300-0-lo
C4MION FORD 1936 ii H-4164 ,d-10 3. Val.d.. lr ... I. .I D-... d Ia,~ examill F-p.-ivarnanos, bailaderas, gabinetes --
laul POR SOLO $10.00 MENSUAL _ ___ ____ In I Olicial St- vuede at. 22,000.00 1 AL 597
Chico. vmPlo Pata'clgarr- tans NOD JUEGUITO CUARTO .... ..... E ... It """'o- d-v, I2 Prectirll- .or el Conserla lpuertas ventan losas in -,a. .aVc,
FRIGIDAIRP Pits. GAVETAS PR%! 1.1369-58-13 ys, I I Day ,,, sa hot.. am.l. an hipaicc.,41
111i' Il ... it- JUEGO DE CUARTO, 3:C. tea, tul5cria,,vigas I ,;"T ?'.',' '! -. IN ll-, Plit-M. --ft-ill, .1 it,.,V.rI ."...I 'i P= : mad.na. ccap ... 1. I~ ,,.-,.. -n. -- -- -- -I mol v az -, l '. .5" Bar., I I o Pia
Mod,.en. Quint, it. H_- -=, ,-. 1,1,, it, I"- -,-Il. .., mll o: -Iti, UICREC"O or NACER". LA GRNj 1,-a ..l.."ll. -,." late .... cl.,I.arcm. M-1.72. iC.ncd.r cal.,.d.j.
,an. $1. I-allso S. ,end, .1Jl 7. Jalu. it.] Nicol,. --a dc C.lgai, Ca-1.1. --.- a y modern, zinc, tejas, mosai- -=V-SA. 14-5 10
S9 VWNDK ON r9VMGVTVI DEL Ad rL Ia, $8.00. Radio, 5.00. Estates VW .a -, ugar dance g-rd.rl 14 349, ,, ,,, ,.ad., Enl, C15V hIdW, 01-ILY 407
, Formidable enmvitor, $8.00 sa-IUl o ," mu..". ar.,olfi- camilt.. 1. on .1. rcb.J. I,. ... ,H.a N I al:,
.0m, Q.: .ad. .. L. H.b.a.. T.ni'luit'n cocinas, $5.00. Piezas sueltas j..'s'. 11-410, An 11 u. 1. it. or Can- ',r ... I.,.,1. ,-, AlVIIATA SeS -AHORRO I E,.IA, IT,d. ,.,r,. h.,c-I.j del -- - - 47 C, Vedado. a- cl,,ulc 1111, 1111111"", ... '.
I us, ptc Brene v Compafiia, Za-!i
,!c,-?cr'1' i, a pata iic- v-i- ImMoNtill HERDERS. an ,,,
'.. _Vdlc S p, ne.n 4 Vea nuestro surtLdo. Precious. I No d..d a., listed ,.I,,.. DINERO MUEBLES
Allurss lr,,na,. Telf. 1311-3434. Arland, I rallied- -Wl ., ". H-245-MC maya 16 bar" a-#. aa.."'.'. N .6c, .. a-.. v., H- 497'33. -au0;liTaALP 1=4r '.6 ... ails SIN ENTRADA IDS I a, ", ,,,,,,.,,. aflla. C.a.l- A ...
I ,6 calidad % facilId;,dts. Alueble- Aubul..a. .12-u, ,,, 1,r 1,,o, .If.mb,. 59 RADIOS T APARAT 'it- Sabre muebles. No cede, ni
" Via. P.cd. .dalitill, ,%.;.f.iSc,.dar ll I I EUCTRICOS
Post tMISARCA1 URGENTE V K N' a .Ali I "El Modelo". S. Rafael 409, P' ""t, ... ce,74" 11,. 'a"., t" .N 'a'"". call ,-,---,,,, 162 OBJETOS VARIOS ','.'it b'.'i ""T0'f. I .d'"1"." 7!', -,",vende, log dagarantia. Traiga
Paid V-4 d. 1946. -.tia ,--, 0 K.jManrique y Campanario. I~. Call, F N 160 tlqulm, I P-im". m--In ,-- --, ,I.r,,,,,
J. .. 11- 9 V.d.d., ,.A.,, 3. 1-i-31"l-63 Is propiedad. Laguna 210, apar. .
. I .Ali V-1154 56.25 My F-40-4 H-4IM-56-IoFl6-:1 I ... l."le VENDO TELEVISOR MARCA TELEC:
-a- I,'"' a.11)"I"It, d', c'-a12"39%, a-,I-- -- I" ---. -- ,a" I'll.",. I'll c., 1,a- 14 p,,Igda. ,--; 2,ounur- ,, ,11 f IINUF 1- %IDKIlAA ISANA- '
it. .1 1/2 7 a -- .E ,,6 Ed l- -- -IrIl U-n? ,.l Nit "-,lifl, .,, ....... I .. .... I W, 1 -, 11 I, ,,, N I.ma. b.j... -- I.f.a. 64 tamento 34, Segundo escalera, I
In. llr'- 1-111 %"ia "C"IENDO It 1-11 V-o% ........ a. .1moll'I'll.,1 ,"AlIA1 111110 11111
Na In .title "B- R dlla lt p-a C a- "I --,-...n. A,,-,,Ida Sg.nd, Bulcg. 1,,11f-,rl- I V--all It -342-la lerseverancia v Lealtacl.
.11. W.'.Dn C- ,a- -. .Il 111ra --, -Bit V 41cu'l, vih.,., ,a, I ,,:ii.y !: irl., & 7 P-., d,
Tild.d. IR I I ,.-: 1; ,-.J, -, I ST VF.417- 'RIGERADON ( al II 2757 BuIll-VI11-- AIrI,,a,,,,,,,,, ,,,, 1, -- --- -- --I I
lh r .141N, R-11.1- -- ,, I'll R : $#11.00 F. RtJ I DAMOS DINERO EN De 9 a 1. De 3 a 9 Teif. ;vf-3619.
:t_ __ Ij-34B6.53 to ...... r.--- ill, ,-1 I,,- 11,11 .. .... d, """", ,,, '' I ,,,, a,..,.. lrA1.j.ad,, V-(-aa--. -111111
ial. '..". d.-,ils.1't,,,1.c1 ,,,n l,.,1!,,".-,,,d-. 1, ,., ,1,:,,", l,,",! ,,n'.d ,,".'. lad--.
VtN 0 PLYMOUTH At. CAsl 7 1- 1-1 ,, ,. 'ad ....... L I ASOMBROSO lItPOTEC-A H-4123-64-7 in.
1, El. "-la a". At., ,,in 11 is %iio --tro-o 144DIO, ru-ll
H-21-1.1 ca at c. "I'-- '". Zatll, 3 ,rI-,I.d- -- --- I L.,11
,.d;rl.,..-1, o...4an -0 .. IAAIA I InITA-1.1 11. AdU
i09 vXt al. Val -- --- ---. I. -,---.--- ---I,. it --it l , ,-a.I.- li-c.t, -10 ...... I.. ,,, --. I .It .N. A slrl I
m! , spa .. nla ,a IA SORPRENDENTE "'
13, Vd.. bodes.. d:,' """ ",' ',,,,I,,,-r"r -1",. ..' l1'.-1-a1.'rdv.. Is ", I'll" 1. til"I'.'A
-- -- -- ,='. "" Itlrua I'll, 9.11'', l-.b., -.1"idl. N-,- ,. ,in, ." :: ,,;;,,., , 2., -- i-lo 1.t,-.'.k.,kD T AIRE' Pill ---. 0,tu.. .-,- .-I,- 1 7--- li, ... ad,, Ill .clIL". del -I-M.111 PARA rAO.1 Ill.' PARA LAS DAMAS
H-4155-53-1. BARNIZAR, TAPIZAR Vt %- a ,- ,. ,!_ VAIIA .1111.11A."' IiIIA1
,., Oj"KASTI )OR 'RIM.11- A.E.r.." 1-11111- 9--- ... -I- Ia,, ':- -, - .-I ,c 11.1 Ill .1 a,..dl- -1-1i .... 1, ".1. .g."nIa.
3EIVENDE PLYMOUTH -0. CON IA- a ...... '.. ac ,..,, 'a-.. 1-1 11.1- ,ligaun. 1111.,I, TELEVISOR PUIMONT l" ,;, LI.I r, -'..11c.l*1".llrls" 111". I-'- I ENDOZA167 PELUQUEROS
Ido ---, --a-'r,- a. L" E -- ,A ", .., iHANCO ii[POTECARI All
-. .iinrmli, P.n.c.l., S.W.. LACA, BLANCHIT il, ,Ir- ,r..d,, ... d -'r. "P C 1347 41-21) My t ALAII. ALIIAMA- TELIE.- A-'. -LLOBZKB-.
C.2U,.6,-jIO1K.,1XPKLUQUXRO DE
too,. y i slltad. ,totters. it, K ,. V'r, Its~ ,11-1.1 1-ll a. Cill, 11 NVIZI 1 11 REFRIGCkXISOR HOTPOINT -',' l' ', "J", ,";iV"-,'. aa' ,r.,,-..": 'l "' -FARWCA A '1' AAAA0.:.lasAiL'
V"', """ al"a", "12 """ ", """"', a. ., .: AAnd .'our
D. .. H-411-5Zt 11, I I 21, All,,,,, del IW,1 ba ", "'t"g a ....... I A ..". CCm, m.] ,m c ...... it.. it.
MKIRCUR 1-1-il.s.-I. I ladcut,--1, -a- -1 .11 .na I -1l .111.11. it' 11-.1 I., ,-I. 1.1'r.. Wllcl a.dra. , 1-1 --; .... 11.11. As. rA.,,,,, MAslV.,,!,ln.i d. s1g..
V,;,,l.d,.. can In~ ". "'.1"la., -'-' 'r c'-d'-;.'- .'. V-rd.. T-.. ;"a" 1-1,111, 1.mPl- C- ],as- TiI
SY ". RADIO. FKMINUEVO Sl- REPARACIONES DE : 'Ll --. .1 a- ID"I
Tamo Ism~ Ford 46 1,111111,. A1111d. FAMILIAh KCXSITA KN.-.-- I~. --. it, p-lct,. ,- -1-1-1-11 El ,.,,I.r 1,1
U.-ITS' ,11., ., ---- .1-1 ...,.I ...... ,.VIld.d,. 13... Pat"... AI.W. T.1s. 1.024, 1.3.Ul.
B-1. 323. b.jVA-I food.. ,.I,. I y 3. MUEBLES EN ',I. I..g. c..Ia .I.In. Irenr -.1liada Va, 3 I,- El "". I Vl-. ,,,I menar. C.,,, M ,,,.,,I I al . d A,,,.. I .... lad.. -- K-1 ,.. lo-le'. $..a U.non. O.... Illu- ,.-,. H-1,4331-In-Is
it a Fiat*" j., a-,- ,,II. ... tar .1 ,,,-jl -1Ia1 -1c B y c. ved.d. a ... -m. cmd,,. D11911n. AllImm, -m a,, ala H-N0.16
. d ,-k- I.,-p-In L- 03 -Mal-m to ,. r-I It .s, P.,a
, ,c".,a ,.Ilc :.1 N. ,,I I I __ ___ ____E 121 ksr P---- -Hu-vlsta: U-1111f. A, "ut'l Jucs,, III. letill, T.d, ,,ii ,c,,I.d. V#" h.ial. ,enllr a c. Vcd.d.
-- 1-4670-33.11 LA CASA BAJO I.,. AW c6. 103. b.J-. C-1363.56-29 M, -4-- ecas en Babson. 70 INTERES PAM LU DA"
MANXJ9 U5TED MISMO. ALQUILO MA. Especialidad en muebles de, H-41-NIA IA I I Dincro en Ilipot
,sition. Oldsmobile hyd,...I,,. radio' "" POR EMBARCAR REFRIGERAEOR --LE6NARD"7421 L Repartons .y Fincas PARA JLDELGAZAR Y CONSERVAN LA
T.Itlaill. Ford del 48. por, cil. ...Va. ja "s",tt"I'll Ires cu.1.1,P,1l, 1,1 d pin. m.dlo 1950. lornpl.l.n-Ill, Flll,,, I-, 11 ... Ill -ft. c"ll. -1 ,:ll, ,s'!3N.- V ... VuVm ..... Im ba. lin... Rolfill. Sterling. Ms.""a"Aar. T.,nialin Alecto- ,.ill. nifios. Taller cle decorar. Nues- Vnula ,.,.,,.,,, -.I
,a st. cc. ,. al l I ,itl.,I,. ,a 6..t .ccj-. r. .cn.. blill.. Reduce 1. Irrard, Ed.
(,lines: FO-2358. tro lema: Economia y CUMP11- t-d! 1, ... I ra $ V -1116 List~ Ir.
.r.an- 9 80;.P: .,- -.,;-,.,' ,.'*' ." 'r ,I. ldl,,id,,. Varid,. d,,de $5 .. r,' ,U,.No l3clarrolla 1,% chics Par& guitar
Idann, oln, Cd i nuilv. Twat,
can t'lef ... veil, I'd,, in .,.;. A T it j..,de 1. car., .p ... to NIAX.re 9114li-3R,14-53-10 miento. Tapiceria en general, Par- 'h Writ, t.dad h.'raA. 11) N".74110'. c.',',',s Y otras maricas
vENDo irtudes 408, entre Manrique y 2% --mem. NI 7. ""; bl'-" V v G F-4351. C-131-NR-10 I a it. un.d -rpa Var. ,''b'.'llu.! .!;: ,',c.m'. U.:j,'."jr.'IoA .'c" I'. '-."'a' ,A.ntA in ta Wlet. flit.firsid.. "I
Iseult tondiclones Inlo.).. as ,,ad, Ila. If 7172-58-ID -- --KFF -- 13F I I.avadoram F-y I, at ... ora, '... a lr- G.b.n1m.. I-ibl. E41133-54.11. .. N:ptuno 2111. HabS-C.IT3_7S-I1
rata. Pull, currItirt Nil In .air. 12 y 14. Campanario. Tel6fono M-7323. -- --- - --- 5E IENIM RIGTINADGR ,1:,"EMTj,.r,,,,dl.,,,er.,,,,d" nettle $RW ,.,a. .l.d.. n.rl.1A. InSit. J.,li- -, -- ----- --B.Uat.. al- a-5342 E-7391.56-11 My. $8.00 MENSUALE "'I a" I~.. dc -.rIa d' A u., 'It in ano Its ,ntr. Animal, %,:,.,.Y it'. Vnis, ,I d-1W Sc, DINERO A COMERCIANTES CANAC CASA DARIO ANTIGUA ESPSCHEVROLET TWO V2.29, .... .... S'"'"-"' -' "n-,P'c I T..,bei ;h hVal ..... .... I. ,,I,,,,, ties- ,Wisa, ca tinted y descol.r.cift del ,asx-vrNDK FRENTE ---*- --- -- cuarto 3 cuerpos, moder os. ,, Visa, ,hl,* Al-ll, 1,1,r C-111,11,1 lun. oa "Tc-l - -- -11 "' ,ic $1. h.,,. $11,11 .11. .Ver.cid. 1I Del.. K.-U.... alveraoluss,.Iftic.,
.DIOS LEA ANTES DE anneals, at rAlItCR DK
IL.I6. it 1CU..1..fV- DAAVmcIIdr Rut, H 24flo-NII, I I 1 4.110 M-- --- - lio.-3' ".."I"H-31TI-64-111 pmllicml im.f-fvm, .plic.d.m. denal.
44 .at, y* ird As 'ILA CUBANITA" Juegos comedor. sala, living. $ ENSUALES, RA
.3m.ms-. ll 195 j"cu :d,- -- "'e'. .".l., .a. -. i ... -d. $4. V-sa. c-.W-. .an- VIII.- 137

al room, finisimos, acabados. Mi- ,,,,,,. OPORTUNIDAD I "Emerson", "Philips" ri ad. It.. '.- c.l.m.d.l. 11.11- -- Tela. 1
CHEVROLET 51. DE LURE. %.doo K. So. Aprov6cliese tudos log lunes: Vra ,!-- I I-Iaall, it. 'S.- 5.6i NTERES ANUAL .916. E-2=4().23 My.
quinas eager "Sin ci, tclevisores mesa a console S16,'.jAj;, GELITA MODAS, NOVI
ger"; piczasip.,,- I pa ehim,16, ,, bl:c,, -a ":;*111le Y la, Plirtfltdrc, it, 19os F..Jul. dl,,c,. hlVate,.. .able I.... AN
d.d.., gt-.sm.,W. ,ad %. bur ..-al.
W. ,.it. .412 sc.chl- 3 juegos al costa, cuarto caoba, sueltas; comas, colchones florX-", C,,,,-11,, P ... d*,I, R- I, MrIU. .. a",
do. Valk, mimm,- Luq. B'11 =.- precious, enchapado, 7 pi les, refrigeraddres "Flat. ..Ilul.bl. D ...... .. or,- """" "' ........ --""'- "'. nsm- 11". y .1'.11. -jcs:,.vl@ = :
73, hotel Sao L.I.. seda, 2 sillones portal $3.00 vENDO 200 P-TrILERAS. BUEN rRE-1point" 1952. Hacemos cambios vo, ca lada, I~ Pu.blm. tactics: ,lead,. --.- 01--,, ,,g -11..,.,," .-h.: list. ,.j..
., der, My,1;l.I-l- Lai~ -ml.r., ..r launbun.. ad.nVs y PraroacIona, Arifluall.
$295.00. Comedor, varies colors Ic.r. I... 1-501 .: it,",.,:
I I ,- Parq.c ) C,- I... Plus .
mensuales. Cambiamos mue- 22, 11--Nia7i Calzada Jes6s del Monte 29,!- E-B!136-6249 21 W 1010 Vcd.d.. Fil-33n. Wlsrflaa. -- 'i4jes y rallies 111anal
VENDO CHRTSL11-- a'-" desde $165.00. Livingroom to. bles. Calzada Jes6s del Monte -- I I J A-1111-Is Bc-h, M,,rl,,, IRL Vlrl"l- I
I WINDS= 1.41,.CU I" FRIGIDAIRE 6 PIES proximo esquina Tejas. "Casa
-da eis Pass larm. camb lot Via: pizado botaflex, $150.00, S. Ra- TIVXNX VNTED-11 N -At id)NOVILF ]IN-. W IISSL c.14A- )am.
..cv d 29, esquina Teias. "Casa P&I G, ,--, ultim. -dcl, C.oc.,di.1P6rez". C-244-59-4 Jun. I MALETAS DE AVION ...,- -- it..:,. Vis
a. 1-7 '117"' M 22.- fael 824 y Soleclad. .C-l sit 1. d. V,, ,
tints. radio. ve I I 1. mim'-d
esquin. D. A,= .,%. ca 12 rez C-243-56-4 Jun.1- -m""Inital- I2. Line ,- .31n - -- !,.y ,,,,,: In.. Cc,,,,,,..,l. ,
11-3923-3 1.11 C-33-56 mayo 31 A."AsIl" ln'--- D. W.. Viet. f1bl. y -16. dcd. "In."ib.,", ,,",srud. pi,,d,. Vulac- H117"Ip"11.111= 12%d1l.a. Locut. -,-.
-- --- I- --------- -- - AIR.In I I I ;.11 11*otllm 1.ui'.,.a- -a PeZ NI.Ictio.. d. Isl P.m.
- "" "" ..uIr. bodies., y ,.m.: A.,41b'"'u., A,.-I' l-,. -mIIi ... it, 11,11arl. "B"on-11all"
- a 1! S.,- U." "' ta. &1.,quh.,d Go 11', ,:,,,Ilo, .1'.1,.dl.....,..,,,"I ," :,,,,,. ;, Par n1a, San lilafcl 752. -116 --- N. lalt,.- it-- -'!"-""I
" a.. call, IG,1,11,,, T,111 ... 11,11 .,.I.
54 MAQUMARIAS APROVECHE VENTA j;',' -,',- -'NC-,Ad- lT! g--'re-pu-1.7t' 'd III~ r I I't.."- a-no I B-o3m, IAall. .1 I- P.I.q...I. -1. 1.
MUEBLES A PLAZOS ,U" Ia~ it, ,,,,,* ,m, it. cdm d., t"'-- U ... I, X-489a. dI """ "" ": x ...... - I'-""-"",- _,4,_o M, i I c-33,-64.114-0M Hba,,._____ .2sn-Ins-110 '
CEDO LINoTiro PIT 14 T LOCAL A CAN-1 G,.VLA CASA HIERRO ,.dnu..,1aquZ.d. b.r.l..d.. card. ..led 3 PRESIA510S 31NERO, S10- *
Con, sibad.. y I..,,. mjtadv- .,I") MAGNIFICA COCIN
bid de trabaJo Telif.h. A.6% A ,.A GAS TELEVISOR A $269 Contadora Nadonal a os I VELLOS
surtido In m,,bl,. it. too., 'I-'- mUS rc,3d -Nn- I bre still muebles, dejind
H. 41-54-IDa Vnc- ,.d..Id... d..d. cars am daUjjMm.hI-S.V Fl.1-V1I2.-t,Aird.m"" : Pell' .v.lt..,*. 11V. t.111'..I. d . ..... It.. - st name,
sivEsIpEN MOTORES ALEMANEs PARA it C.. Oq-d. lambj 2 Wal,, d, ,-ra, .1. it, Imp. 1'. oWo.d... .1 i poder. 3peraci6n Extirpaci6n complete, garan-- Vilctu '.0"d 'nde.I par. v.g.,j c',-"r'' T,',': Distintos tipos y tamofios re-!E
btIIt,. Votma preein 110 peams. in- am able, land. c= ,".1. do; u-nit'. 103-56-18 I y at,* it, Vvred -- therm-,- .doulrlda par V-,;',',"al.T diata v reservada. Negrin, Cu.
cittin. ME-d C ------ -- -11. dm,,,Il, Ad ,,.,,n ,,; -':'.',"""l-d "ll"'","," construicias corno nuevas y go- ba 46li, Depto. 317. M-2713 Deltizada vellos de carat piernAs,
1 54 Allsurnmr. -Zi Ady -J$L,15.00 JUEGO CUARTO -clad., de tl -.. ,a,, 5 .a, 'a ....... I.,
-- -- MO- .rIV- ,'.-it 1"111'17Z _A-AI L't'l,1111 1-n%1 ,;.."I
in 3 N In. -IQ18 56 "" *T '.. I.I. 1 1 rantizadas. Vents a plans con 1 10 a 1. Y de 5 a 6:30 p. on. .
H-3531-511.12 MAQUI[NASDE COSER, SIN-1 derno, 3 cuerpos, nuevecito. V-m- IVI.-s 1-2-Itin ". etc. Ultimas adelantos lristituH-2"A-NR.I2 1.11 I.Itula. S.. j.14, ldljllut -- -1 f
CARTINTEROB, SIERRA CIRCULAR Mt- I -- iIrl -337 iqn ,eercncia,, Alquileres de Iasi to de New York. Sefiora Garci
ger, nuevas de lujo. D pit! yjJuega caoba, regia coqueta, E 11343 U-17 My '
. _--- -- -- m. e 6f
tar ,u as par naular ,nnuil- y brv,. IRES --- In smas a comerciat.tes. "La No- --- T U ona B-6725. Padre Va, at. arm!- W21 "n Khmul. 2 cabatil., a..- portables, el&ctricaarPrecios es- $200.00; otro $90.00. Juego co- DIA DE LAS MAD
vn Y un, III o,1I,-d.- N.,ac. d-1 Ab.'. S.d:.mI.I.rSl'. specials para comerciantes. "La, meclor, modernists. Living fll- V.-- ..r.ml. .c Ads-. '2"N ional", Villegas 359, cast es- -1. NQ 3, Alturas. Bellin, -Mad. W. too. M.... ;. 1932. ",lda ... Nat, I l. 1. VL7 PHILIPS 1952 C No Pida (finero r,
... Pep.. National", Villegas 359 esquina tima creaci6n $125, finfsimo, quina Teniente Rey. A-9915. rianao. C-68-70-1 Junio
id-A391-3591-54-11 La,.d.r.. licrol. I Arlaaar- d, ... ibl, or H,,I..d,. all. C-157-62-2 Jun. Sin antes ver d6nde, c6mo y .
i Ca a min i-K L P Teniente Rey. Servimos pedi. acabado. Coma, never, 2 Sillo- T.I--. AdaalA. .m.n.. .%.".1.l. ,1 ,;,,: ,aaal.la. .u. ..n--.j ... cal, I"'l CcV,.;.VAR A.UA CON n ",
,,r.d.r .amm.. nes $20.00. Calzada Jes6s del ; '.'."' '.;,."!Al'l..!.','!t"" N"TI., cal, --11" -I. --11111! 111.1 ll. Il 'll.,,. F iae k.. -- - qui6n se lo faeffita. Nosatros; Ia IFILDS
..,at it, idos interior. C-156-56-2 in. 10 2. Vpdad.. F""' '... .i.C.- ct7iitoi 0. VDIIIII.A. yud -6406, -5282,
"'. as d. I. do Vc 11FEB-L5. JIUEGOIDE 9DOR: Ll. Monte 29, altos pr6ximo esqui- ,.,,n. ..m- m- a aremos:
.1 #aV, "-N# E!Illl,.,, del T ..... A;, 7".7 -'
'-U-' .a.11.31.3.NR-la titil' Tel 11,""d'ral. ,,=-d- ento n6- Extirpaci6n radical de vellos,
.15M. c .1.19 '- "PD.,,P*.a V'r'_%'*,'
1c, 4.' "'. Call 'W-3i4 E'ld- I Cdo -- :ld -.. I ta- I,, Obispo N1 302, apartam
- ,tons. 3 R.n-.d- .vIuJ..,r.dI, no Tejas. C-242-56-4 Jun I go ONSTRUMENTIDS XUSI at,,. Q-au pa,,t,,. C ... it,] es. mera 705. I de ]a carat muslos, senos, etc. '
BE VENDE Ad TOIR DE PETRGLEO DE II grab.d.r. -- I- .,chl ., .m.n.
... V 57 UTILES BE OFICINA
- I-.. ...11... G- I.eg. C.I.m.] d. c.- CA ,',". bl-"53. c 171-ta I.( C-159-64 junio 2 Tratarniento scientific garandbull. Tell, A-2 7"17" 2."'. Hot. de I. 'ANA1 COND11-1- - -- I ---- -- I
Jujm de all, Lull XVI at.. Quic- rN All -- zado. Sefiorita Zayas Baziin, N,
H-307-5,4-11 -I em' .... .... -ld.ncl. fi.c. P,. TELEVISION ADMIRAL ALQUK.AMOS: MAQUINAS 'E,'il-y jel-Noi. B ... to a. ..I, 11
i .OM -P'tiidam', ,, ,,I,, mucclas y la, day ,,.,I 101511 MU1"L11 DRIANIVIL01
VENDO'51E RA MOTOR 3 ill. recl.. .y is ra .... of PEREZ MUEBIJI.F. U-8211 de escribir, sumar, calcular ) ,,- --,tjaI.'r4 1 ,Id. 11.0 171 All": anl ,ad,,, R ... -chn.. T-s. or,- NQ 408, apartment, 205. TeN I. Rut.. A Q ......... l 16fono: U-5509.
5-7DI. .V-1.mVl. 3. %d=7 -1 jus ..Q.5P 32. Vlalada! -)a A Na 4D. b,
on is A, lod- de bad,. b..t. nrw I's ; COCINAS ,Id.d
g.glaral.m., T -It. Sao Nicolas. .a- San Rafael 812 y Oquendo contadorns, a precious m6dicos,1','. E.,,,., .. 1. Vu" -.""
U. K_16.7.-l. H-3440-44-12
d, f,,t,,. Part,. -- --- I c-146-7l)-j..i. 2
H-MM-54-11 SIN ENTRADA Con g.r..ti.s commercials. "Lai - -kF --
- -- Ill..:. do.cona., -be.. I.Irtinado. National", Villegas 359, casi es- DE GAS $17.50 PARA IIIPOTECAS, NO RSE VENDE ROMANA DE 25 iUSELO DIA Y NOCH[Ij its "?" on 1, itl'j.. .,J,,,., -n- del me ... d. da-Liempo, vea a Martinez y VELLOS
toneladas, muy.barata, Tel .. Admiral. tatims d, ,,tm6. VENDO PIANOS
". in, .,a.. or quina a Teniente Rev,
ma c.colj, ca.". .. .-d.r.. Re. TII" Prieto, decide 5%, canticiad y Exti '
9- El Mejor Sofi-Cama "Aspasia". ""' -;a, I C-156-57-2 Jun. Camp,, y cambl, ,I -nlado Y.s plain% cad'.Ii."' "' 112. .nt,. A. ;.;.y
nifeas conditions; ver en Be TmWA, par, 0 interior. E,,rib,,,,, V """ICALZADO IN176MODO NO aernA DE, tempo que quiera Tanibie'n Mis f1til y c6modo. Un nift ill,. ,In ,nt,,d, Can .... V.c,,,. fmmj. ____ __,,___ -- c I ryaci6n definitive de log.
liable Pin, dc vemaa TI,,ii6n Ad. Mic., VEND. JAAQUINAK ENCRUSI. ,"I,,101,,I- ,:"oq.,Id.d San RA.? Iii. m- Mn .j it a.;- Iaf vellos e Ia cars, muslos, pier1.1,.I. Prcical, ,111 ...net.. .bl,.di Und-nod. Won Ro,,I T-11n Ic"-, as L ,ad, 11"1111 ensu
lascoain 1,111, Tel. A 6178. Puede conv ir sin Ayuda. C it cast .Zj. a "I--- ,I,,%,. ,a. igando inter6s y capital m nas, etc. Tratamiento garantizab -it 1, Smith "'-- A c-1139'an-21 C
H-3260-54-17 D,.,,,,.... ,ert,,Io u. b ...... Visit.... alkiren... old,..- So Waco.; 1. ;n ,-.-,. '" '"'p"In' it"" '" 'I'.';;, I Martinez y PTIC.L, O'Reilly 309!
I'm Importadr, ',do dtlle,: 11,9211, mi, .Iq. A, ": it
-- -- _der.. .1aml-an'.1. ,I P-a Ncplun, 21o A,
,"ban,, No ,,-,r* -r1nI ... 1. ka, le, - --- -- - r t14 n Is I A,695 1, I ido, 19 silos de 6xito. Sefiora
- 9 c-83 1:56- Is my. 511 No. Jos. Int, ma, -11".. I .... I... .3456. Alexander. Tercers, 405, entre 2
M stores Century Ir.y,,r Y-t6d., E-1214,nl As ,.ISAd.IARI.64 25 My
cme FII11.1cqI1 I "Ill -7197. -- _Mr -- - L .
. I.:I.j!q -1 MUEBLERIA "TINA". M PIANOS DE GARAN11111111" y 4, Vedado. F-6572.
1* radial Muebles contado y j
-a ...cr., r b.V.' -- o ... m' "I. a plazosi %'FNI10 LAVAT)ORA ELFUTRICA, NiCiSITo ~GOLD ". Z!;'did ...... H C -713
,,!aid, I'd 5 H. ammurAtic- Vr,.'.,,., _. .,,,,',',. MAQUINASDEESCRIBIkVerlos en "LA P.q MaOIDAUCR WrAtInRhouse LaUndrd
S.fA-m. [.V.rl,,,* Monte 902, cuarto, EDIL CTA -, bEna y Repri.c'" '- -69 -1 Junto
reba ad.l. "La C- it, I., WhIm." ,,-mc anaj, pa I Sala
Del I c= -, i Preciosos models Spinetsj-i,,p1j.1, L- ,,., dl...Ill.. -.Rdro "',,Cde":d,.C,, .p'. .r."W17'- ""'. I XXTIRrACI.N DO VALLOS PARA $MMaac.M Nl. .-e B.dro-d. N .... -Wc. I.InI.Allm, ,.a .., ol'jar'.. d ,';" .1, Ila C, entre Junn !P'-"'.V.'...ntml. A 2dI1 I .T.. 1.11.1.. -aamsaal.. Solicits
del Past. Tau. A-DII2, ,, ; der, sillones de pot DE SUMAR Y CALCULAR miniatures, verticals y baby jilRftda y GolCurl.. Sehora de LA ,I Is,7_64 13 ... V1 ,a c.alqulor parts del cuespa par
_ _ Art I basticlores, refrigerators, ra- Portitiles y de meia. Nuevas
C-1279-54-37 My c2do '11"d:'rl.",..;L".","n."kll*. ICSI I cola. Facilidades page. 25 ahos ;ruz. sloO.oo. --- I-na. S-. NV,... U-71M. 1. Alan.
T V-fl. .,a ... t .
all .. .... Raf-al MI. rat"? E-Vl .... ; dios Faciliclades a precious de y use, garantizaclas. Reparacio-jda prestigious nos acreditan. "Lai- -H 1767 R2.10 1 P,-I- ,,, ... bles.
D. hl. 2; ..grtcV.d: d 6 C-855-5611D my..contado. "Tina". M-7197; -I -- 69- -Ally--
is ll. D. c:V ,11as it, liq.1. Soled cl. ines le iguanas. Contacloras "No P d I cla' San Rafael 803-867 DINERO
I..t. s.I.V Vnicild .. ad.. tonall, reconstruidas, distintits I re I e LIQC5AM SAYAS, $1.9i. ,
..dI4.NuPv. y xsu.'gtliadaa. Ea-n I.- "'d""-' jur" C-SL esquina a Oquendo. I CAPAS DE AGUA .1 Sobre joyas en toda*-eantida- I Blusas, $0.90. Batas, $1.75. Pa- .
. to. C. I 0 ..)a. IA M MUEBLES A PLAZAS j E s*
E4878-34-15 my. -c-d-otUARTO $10.00 MEN. modelDs, Rarantizada Alquj- I C-154-60-2 JLin.l,.T It compramos y venclemos Jo_ sales comedpr $140.00, re- lamas y exigimos rcferencias. b, "a-11mls m"VI.y, yn,..d.d .... de
I I .11, ,cilrr. "I ,di- as, $1.75. Ropones bordados,
GRU OTERO Y MESA. SALUD 54 PIANO, I.-All v ol.Vch.blr. jld".usyas y toda close de objets de yam
. "La Nacional", Villegas 359 es. "', "d'.- -1I11,ft.,: ,,.Ij.ha.,V,,, I valor. Antes cle earn
TIr11I, it* I .... 16 "K-hri ;, I Cul ,I* ,11ta. 110 ,all.d. Ima.1c- frigeradores, lavacloras, televi ... it... I.cl.d. 1,1-- c ii prar cl von. ISI.55. Refajos a] hilo, $0.99. Re
par. t rm baj a Igadas $16.56 mes- quina' Terriente Rev. A-9915. 1;- ;Old, 6c .do. Call. C -ill, -i. Agull. 11 mac,. F,.. a.". ..'.'a
ped do. ractiel. 1 ,ad '". "'1 P'ucl' .'-'"- Imt-lara, -- sores 17 pu ,,a.,,i .. -.deda- -I. llajo-ajustador, $2.99. "Galla",
n c. jeti n..V., etich.. ".is.. A s.Il-s,'."'4,:. sales. Sof6-cama $120.00. Li- 'C460-57-2 Jun. I V.d.dV. ".I__._, 1-la Me A 85M I o. ,ndd,,t der, visitenos. "L;. Favorita",-Neptunc
r6n par& roca Headrick." .na I bl,.I* ... In,. M61"111, 51,1n 11 11 E oull, Is
pjda. motor a combustible Di-1 ...I.. So. ar..1,1,. (.ad. V1,11c.. Iving $130.00. Facilidades. Casa -- -- 11 Animas 166. M-3315.
toil. (7409-55-11 My I IN DO.PIAXD ALTMAN "BOV VOIGHT" PARA FONDAS, RESTAU- on. Armstad.
i, : e4, perfectax rondi,[- C-228-64-4
-1 MOS DE M ARTO, A $190 PI i..'ale ..-a m-',-,- :: i H-2941-70 Junto 5
recla ON. Dirijaze a: Mr, t jUEG O)rd6fiez, San Rafael_ 470.,2n W AS CAUDALES f;rla I.I.,110m., -- Se d. It ... l., ,I rants, bares: mesas, sills,
S.,P. D-ley. 4300 N. W. 32nd Ave. M 7. W dco.narr-t. D, c.t,, C .... a. I
..I. Florida. L. ..ad... ullita. .."a jueX.. L ,tnS pullmans, banquettes y otros en$1 Q just .. .... to. = c Md,,a..' 1.50 -- I ibros 116" y O"Itill, L..Ia.,
, MUEBLERli 'L, PAZ" Y para clocumentos y a 3NA-60- I I
C- 34-111, Cc ad,, Art* Madero, 57D ss 1.1.1 1. a 7,'[Salud 110, Manrique S. Nicol' rmarlos de seguridai. Archi- I -I I 0 ,
I tal 124 -L, lir.lld.,!" as Angel.
SS RICICLETAS tire A ftill, y Call.... E-5371 56 11 All I No v.N., I.), J.Is.. d. ...rl.L. vos en todos log models. Tar- Ali. APINADORES 75 PROFESORAS PROFM AU
= I c ,"-" A 'svres, Compostelp 360: A-7743, ENsERu m s
__ j --- -- j1"-rl.m1.md.1.r.y,-I1. r,11o.; 0110", C-359-62 junio 6
SIN FONDO, NI FlikiJOR V.,t '. ill a jeteras visible "Postindex" Y A1111 I REPARK RV PIANO. AWAOLU. --
* -11. I sal-dAd M.Vul Don-.a. SE VENUE
SE TENOR 11NA WICICLETA(,MARCA 3..,.. cu.... ..dc Ill.dr: ....it ,j,-ar.taRldIa,.I, 1-r1V ....... 1%= ; "Karliex". Intercomu APRENDA A BAILAR
Ban'r con sorena I Vanilla I..... 1 ,7.W: claumt- St.. 1-1-7 a.. can cut, T #(.a. M ,777 I mcaci6nj 1. ..A Irad., y M-Aal,. a,.duad. c%,C.j. ill c-d-'. ,oul. Vu-. I.m.
-mPlt-mt, "", c, 111.0. Vail, c, nel. M 00. -I.. $1 Tail. ." V-- C-12-5d-t juVio "Teletalk". Relojes registradn-11Z%. Li.n4-ad 6. N- Yml, I.In -di,. ,,-u, 1,11.1. Vc... s'a al".ah D IN E R
Alls-A. Y P. LS Co.,. I E. Pistils T -01s, -'Cl d-,". San Ral..) .1.. -- ,6j-j,6,j7SjRj vmnon rao-i7CA-R- res "Cincinnati"'. Estanterias de""I'a" nj I Z-- Teilla- -1.411 -Al.alla- V1111t, )I 3-43-lo 1 RApIdAmente coni perfe-j6n y
U-9934. H-3863-55-11 ad ... do y S.Idd. 211414 AF-27 1, pirbetica. no imports ed.&OIdo, of
_ _____ ". nb. -1 --- 7 Pf" "UN cD- acero y ]a mis extensa linea de A d
. 2-A-I.- an, I, Vla, ,nad-n. 112san L-a, a, PROVECIIE ESTA GANGA: dificultades anteriores. Ren y Re-
1CICLETAS COLUM IA 61 no Is garanll n un
9!l-Vd. ... de h,= ,y at ac&,mu'-, URG VE DER JUEGO DE LIV- ,,, n ... dc -tril SMN. C.6m, gbi.ct-,equipcis de oficina, '"Bolsa de D 3 Vc21ando y ed, n6N Ill', Se venden (log egraleras cle nalco .pir-di.nJis. shencus. Inclusas I"RE .14' -11 1U.500 Car~ Nil 424r cmr. IMuebles de Oficina", O'ReIlly'SDIATTOB-CACHORROS BOBTGN T-,caracol de hierro de 22 pies y I-i '163. altos y Neptuno. TARano:
llar Ill 2 butarn,. 3 A I I- I, --Vc. I r"."... 5""'
,n1ladn"l."T"'i N1 111, 11 ... ad, Ittollii, etl, ra.ml, rt,- Im, mejaria, ,it,, mi,., --, A A 980.
i7r ,, 'n .5 "210 4- 1. frente La Metropolitana:' I,., &,
vVecto estodo. Verio todas huros. ;9, -- la- ..bj- RIcV.1. 1.,In .a
_..'I'..j., ATI-111- ALII I ,-,.,. I
,m., .nI,:'. "1P' 'l1;c1'.do' -- ------- ------ 1409, 17 pies 6e alto, respectivamen R A P ID O -1814-- .3 Junlo
_ ., '1;,* 'NOI On NVEST- IA-7743,
, -7744. D P-y ...... I L
- I IS~ Fill... 1. Pirlidn".. ,. 104: 1 1
408 entre F y G. F-4351 "- .., .a en- r- I, P,,cl,,, ,,,r,, en-San Miguel IMILLIF. rXO"ROR NORTRAME1111CAN
4 -in an-ialc. a., a. a.-ill"'.. lu,.-1l,c11* m1.1: I I C-360-57 Junto 6 'b"' lach.rrl.as P.nVer..,,. (l,;k2,,a ,
5i; MIJEB ES I PRENDAS I in V1.11.1.11NII'VIun. In G-, -- -- -- 1- -- E R,5-d ly ,259, entre Ga'iano y San Nico- ,dMd.aI,, rat cal. m*tVdVs
S j r-'i', m"-H'V.ra Ganaderts. Prod sores de Leche l Ion, fundo del Ten Cents de Ga- -",d,...;.a. ,11 ItI6 ,.a].. .I.IVallicalca.
lo,'IIRARC Aalbll -I; -M- EMUR I vend. .11.,rl.. V-,ct .... a- .I ..... as hant,. 8 GARANTIA "A ........ ;a
....'rn. 11.N.. __ _ _C.342.56.11,"LA REGENCIA". SUAREZ Ili WICurrick. 15-diall. A-null
'.. a -11 Na Ill, KohlY If 11-Ina Aamll).
trall "I. a. rul'. SmAn. E.IA I ,it- ,a. $3.00 MENSUALES, CUNAS 20, vende a bajo precio: ma-11-1,-.. H.rm. d. Say.. .f,-V. d. --! 11,330I ,-I* I
I, 1, day my b,,.t,. Vials ClIll bl,,cblc, it, Ind.. ci.ac. ,ad If-3421-62-11
I Cc,-. A-, A.dlla, $a Paul., ,,ftqnlle, Icl ....... 1', al llnr. ,,,:l nuevas, camas lodos tamafloslquinas de escribir, sumar y ,:1,n1.1,,,.I;,,,VVad. m.u. -- ,,,,I.
11. "l.dia Id A '. 11 I rVIANCES. INGLIS. INTifiro-coiri-W
Lla. ,PA, .-in, M.%ulli., Par r,......AuVAa. ,,,l.l,,. V ....... altl,, u.rtos nillos, finisimos ser Singe., archives MCOHCOS. is Ic1h, t.ru,. I, 1Xil117.'a",7 ."1,amt',7," I 1.7,1,1""
.. p,.pul.rl. tar fl.,- par JU'9"S C "...I"!,,Il A.,."!;,IXSRILLAIT.
r.a ,.a. ,. RV.. [ I m .1 .1-1- .1 Ads, ,,g,,11,. Music.. Dftaujo I, Pin.
a""A]" 11 374A- Wll .......... "'"'..."a"11111-1111.1i.l. ta,-m'de orados, $7.00 mensuales- co- tarieteros y muebles oficina enjid.-l rq.' ';- 1,1.1'.' -,.W.lh G.Ijr M UEBLES I St. It Arimholus.; As. H. 101. 4. I
. or.i-uivi6kit .-TARA-- !', ".I.. ana I... T-r 1r- C ,1, ,,.- furrlan.-.l.
Aovi s: ran ,-- Ira ,,.r It. IlL ,--. 1--- N. Vad.do.- E-37W75-27-sy
"... t'alt"... Alk. b.,." ..,,!,.,,"A'.!,d,'."rralitosI $15.00; sills rcmverti- general, bales bor,'ega y esCA-,Ca-I I s.. Llil-i. N.Illt Till.;
, r.d- Mama 1110, I S-1 At V ." lr,,,. X-101 W,.-I., ,,a, P, Ud Ids vende, cede it] tr" Passit .
-1rans, pr oo to . a C_3,_s. A, in, I cuero, Iona y it. villa, E 417 at-!"
do 1#11adn olliam lI,'1' '! -i "a1'I.I! d c-i'l. - bles; CoIchones muelles, ameri- parade, maletas '" I ESCUELA DE SAILE
IIANIN;, .,,I.r., ,, llh, : .,,dll 1,1",Iu 1.111, CUARiOllcanas v florseda, Cameros, $3.00 bra para avi6n. SUore7 Ill, 20.,"ro,,r or, ( IIIIIRROI llrhrl!.A H.74.4 0 141 ,us coulbleA. 1- ,...,rva
,,, I Via '. $100.00 JUEGO DE, , 1, L., NTADORES BE GAS I "j"Dion ","dI.,. d.., intent,
Y.."Jis"-11-o "Zon ,mi.d., M-as 1 3 cuerpos, otro mejor, coque-'rilensuales: sillones portal. San Tel6fano A-6628. A ,,,d.1:,V- dr," ,,,,";' "",li"" !',,"' CALE '. lA no .V..V,. HERMANAS PAYNE
''%a ,'-'.",' "'V.: :,' : lA ':'.',. 'VA 5'N'"=. : to modernist S130.00 barniza- 1 Joaquin 361, entre Monte y I if 28-1 $1 1 A $38.00 COMPLETO r que U& cuand, nod vWle Nu I.qulp sit, emVP-mtVa social,,
Ill; l,,d,111al.a lG 11,1,1.11.1,11,.". '" "' dog claritos. Esciparaie moder-'OmOH, "Casa Perez". ----- k-11li" .rd .... ... a, 1. Srod.d I, endrik . - .. b.11- to .61. .6 kcel, ,= .
11 GARR %PATAS d. -,,al N- 211 I a j,' v j, rsts,,ir. .fli -"cl---- ball., is. me.
t .Pilinitind Is. Go pcd.r ...
I, "u'"' no $65-00, coma camera 520.00 C-24TC6-4 Jun.1 1JEBLES-OE OPCINA1 C- ,, ..,,-.1.:.u. "T.-.,- .,.,..,. .1 21. 1 1. ..cb I.; mamitto .,Carl. ;..".I).,- y ..rmilas. Halpi'm 56 (.11.,
Humbuldl, .P.1I.m-I- I-A. Vid.d.. a. 1W T06 I --- ; .. j..a.m. H.arbaldl. Tell. U-139.
. HA, 48-5641 nuevecitos. Sitios 74 entre Sani LN6ITN7-Tr-rNir -vrNG6 -j'6Dom L.51 Mueble, cle InfiNna, Colas cau- "IL'.1' A' ".' ,--In ,- I He III interns a ..,air. ill: I F-z-i- - H-431'r-113-13
- NicolAs v Ra3p. -.11.hl ft'j, AA ill.. I ..... onud.. X--' dales, archives, estantes acero, Il.b... E 70 6 N ,,
-DN-liE LAS MADRES ri., .. ---- I.., ,,,,,, I W AS CONTADORAS i .n:"1'.--Gc'.IS.*E' ".'I" A. i" LOSOr1A T LAI CON
Smj,, c.m.. 611c.... X.rVr,.d-Ic .1,11., C-I ,._I Jo --- .... d.'tl j.d,6330.01. "'td..$,].'2 .-ImAquinas escribir y sumar, pro- SE VENDE UN TORO CEBU I I A CASA BURGUE provinados Is. 6111don heral -p,-.c1. .. .I- our. dur cialass da. I ad rl I, U. As ft
"Im.. cclolu 11,11" Pill~ invibimaus As -dl,.,,." cO. ,_ -_._ _,a r4im I
a "FZ2, 12 ,6 1 12. iAMILIA A-TC." 6' ...I. Pan 1'.1. G N. .1, lot., essee -t. ., sun'...
I; Nl I 5. ..I, .... -I. - !.'1 1." II EIA ",:an I "" I"'&" fl" "Pla.1tectores de cheques,:%prccins' con Pedigr6e de dos'afios apro.'l NIauV. 126. W -d-, it, ,,-a. I P d, is
v.d.d.. U-11.70-Wou d a I.. Ilt.d.. Union, ,.ad. La Co- ejornble5l" ,,,"'ad,' ima. --, -a-aa z.sD4A-7&13 my
-1 KI -IrIc d. I car Ga..., -um. Plot. Psi~ a.. .- .,..,.,,. razonables. Visfterm ximatinmente en inm I......,.. H.V .... mrs.. S--1.u, or '14., I ::ff.r. par. Ud..d& 't.j.
jj 7no TO- % KMFIV W A.Mt UN jI, I a ,,, -. I., 1,.,,,,d.. t,, set. U N 37-56-11 Imercial", Pravreso 202- enLre'condiciones. Infurman: M-8462.-le!lr- 11-1 -.- !I!?,-m..7 l!t ff* ;Ili-r oil& cl.l. TiaincistAra:-TicsiSsmustits. codrwk.. -.- -..-.1. I --. I .c.. -11: It t,., ll, -; ---...;--1.----z-.--- --- c e.g. pur.p.s. ... ..... ... I~ .. .. ,-.. 1. _z Illm.d.. --- Ia- -.- .
I I
I I I I I 1. I I I I I I I I I I
I
. I .
. 2- I I .
I I I
Pisrina 36 !,., (3anificadox .1 I DIARIP.MV, LA MARINA..-Sibad4; 10 I de Mayo de 1952 1 Gasificadbis I 'Afio CXX
. I
I I I I 1%
ENSERANZAS i A L Q U I L E R E S I A L Q .9 I Is E R E S A L 0 U I'L E R E S A L Q U I L E R E S IA L Q U 11 2 R SSA L Q U I L E 11 E S I A L Q U I L E R E S ,
- Iftf- -- I ---- F- I
7s ritonsoms ----,if --- 5 _:i I AF&TY -1 .
-- -ritormoRpsTle -ba-RuEsPEDEs w AFAIIITAKIENTO* - 9 77AiA1tTJ&i --, -- 7TAK NTC I St 94- HAWTACIONES 94 HAWACK"M .
_ sis -- L_ I I _____ ---7. -- -- A I ... Al.WIA111.24. ALQVILO ISAWITTJO
TITULAR i N IVr.N*thADrfi M.dURID v!*rFIDKNCLA VEDADO ALQU.L. A W.- lilf kn 'W-W 0 1 M MA A 1JIK1NIUAMAxAA Ulr Lost AF^S1A- 1.0.10.T.1 I GRANtir T CO1ISZ ALQUILA UNA'SARITACION Sit LA
do ban. tut to ad .ft it E ALQUILA. IW AN" 1,411 .1 II I- es -1. ro.u-Inuml. .I.
D '..=ad I _._.. safe. %TZO. .!c.= vis. mod, on uploorts, be a. $22,O) y caii, 11 me'ur
.M.. ji- r.Wi. I; I Z IS,
I'll 1 14.11.all ell: I1.1Y. in'"n. 'u.blt.x, m- Ii x ItexcIllocu Ma-moned1l. 114. -- I b.6o truIc-di-Ic. .... .bundmn"I 171.11111.1 11 .I Nimm 202 1 ZK fah 9 1 1 1, VIIIIIIA", -It... MR.. tor,,does dextud.. -I -!1a. 'Ics,' .... 'mcb. Maj. 6. II!, ..". Pred, y Ga-,itl
"' 'I'. ." I I .1. ,,'it. :P:, iiid co
bid moisture. $55.00 y SU-00. No falls"er c co do. am -I.. red.rancied. 5.6
:Ar"11'.:.11,r. Cloculi.. xrouO.. I.nu".,11rm,,!drd, ".", ma"V11T. 5, .Ix.I--, b-11. d .2 mp eto.,xmpI,#gd. cm .d.dimaild- ..
Doctor J. P.dla. .;1111 ul.. I ., out_ a to Fj.Ra'j -- Set. .o No ..is I., I..,. I T "... Iam,- .M..= .1 ,.aumx,-d.. """ ..I.ID3 y 11 1 xm ;I= ftvf.= 1IMfi;I .'e.. x'j. Ia. H-410 A44. 9 n. 1.54.
"u"I'l. R I jN 19- I'O""of PI-In' E- N .my. -111J.. I x. kJ7y-7NKL Telf. U-09117. 3: III It
E-2979-M-12 My cl ... t. oeno I rocinp do am 0 mall.. ce lad. radio, fRI V6.1ce plid.n H-3611-o'lk BE ,.N .AN SESIVENCIA r^ R ALQIALA TIMIS
zTed-.2.r.bItIllores Con Illact. ban, I.Asa'. y stalsoccaln. altos del caft "Vists, -"- I~= medielol.aime
-- ---- ---- --- u, I JZIFXUTj NF..' .1 Ila: zwmw as y -iii. -- H-Not- - -- 1.
"' IDIQMAS HOTCL PAN A*mcajCA. CASA DIE d as W.Imr, NI-7748 SjP*rxm -- NTO FCO- EDIFICIO -EL ZORICO I;- At-, ... 4.1. 1hat.y cor. =,,. to I.,t.U ..
Al,.A.1, F- lituisged- farm families Anarlamc- M.".. r ... I' R 7
I-Ifi,. P ... I ...... ... A Y, to. tied E-IM0413. I 'My. I r- mall.-ounice, d.:d'."r= o "n"'. tumble. bit. abit con ban,. Consti, ,, -'unim".11. Clmt'i "4:1111.11111.1 ,VL111111 S, ,!Ic -6"'Wer". .. == ", -cmurd.r. Cristina y San Joaquin CAME G No ENTER to I In YXIIADO."'T "..' trim 7 did AM. entra, 7 7 G.
:- $3."13 ru- _m, -1 my I 1 :! Y He at T.16f. A-667.1i.1235.80.10 i AL ILO ex A PARTS AMNTO. C.11111S.- 1-16, do ,,jd- It 11 a It .16.. .1. -Irt. ads. .]quit- ludd-I.m. p ... lumobroat bus, ambient.. U.
ad. A. "I.. x..M.r. dos '""W'- iii---iQUiLW' AlIMETAMENTO NUT' b,1,1. L 11,,Sfmml,. a," Luh, 4M ,"u, P-1- 3, ,lq"ll*" ,1-"d- y 1= ,.,; A are H-2093-U.30
I. 4, :i I Ih ,:; muu_ eco 'e, -lot. Nor. So. MIS.ol ,1. DO~ a -"' '- I m hUm commoodom do Role ,enclics. Pitedc. vIum do 91
frosurn. do 3 cuarto.. malst-cono.d.r. '-ra l,* ZA "---- -----' ab 'I" ban. Interested. color-. 12 ,. m. Y do I a 6'p. m IM4TRI ONIO EUROPE. ALQUMA EA.
,J,.,. G.,:.Iu Tell, U.2981H XIONES. AL. I.A. I.mpl.ux. toxic. do I.. .l.on it
$40. "L alt;rlid"'AdRIT a '" .".Pro U -2!1& -L bits.16% sumictuded. frr .. If.. room
_,51.1.75.10 ru'.,o- x. .. .. l!.ft. room come. ,%, I P I I $58.3t) Vt. at .... y ICA can, lnl,"*Idc, .a.. I ... ., CAME 1. KUNK.O I 4"dil" cocl.. I, xWoutledor, do Sam. ." trim y H ad I I..
,- - I I D ... 1. AguAda nt,. 11, !; Col., ,,[I, La C- No 110. .of'. I'll I. Primer. il..sudo. too. h,,,,. dead, Woo In -- -- -1 Na. 111. doxg.rus linudkict _toe Vote ce=f ,;,.,d, I,,, -, watente f.ruill.ir do c m,' dnl,'R' Pl.Alb.!n Is .dlrc' ""-I' H4l2A-U.I'1ALQUlL0 N RMOSA CION A
.in.. 11 rule. ""do .I..rd.r. tit. I". no Win -trarnaro. Simon, bay .X311.ttun, ,u.d,. Cwt.llu ra y Taxes~ Miramar rummost an spartanunw: ,,I,-I III e. 1 form.. on 0 cnia... v'RABITA
..I ,,rv,. lombre on. I, .11-1,. T116fon.. J . Met(. 215.
79 COLEGIOS ,ifinarac. I V'-"Gd caramdu. r-2326-93 may. :1 3 t- ,,, ,Iwf,. bho. exicirs. .. .1 b.h.2 ... I rutme. 1". d
IjI 11 LA SIERRA VLQVILI APARTIMEN. ST i- cId -Id... loved,,,. 3 lorralso. V, 11Z AL(IIII14A ArARTAMENTO WOURUSO 1, cc, ,,trnf,,. 13,ncrt. ., .. __ __INORE,%OK.,r.E3CI1,ELA OK COMLRVIO I - WTO-117SVikit-K7 CIRCA IOYOi.%AJO III, Adults y G*Iumn. pu- do ch..
re -- ,,I,-,"m-cr. dos cu.rI-. Wo Irutr, it 2. 6 H-4im-u-ii I O-1. M-m. refined. W..,into.d.r. ji.;;. M." ___ ____ H-2084.94.W
Ill,, 1, A-1 $21 DO 9 Le ... u I 'I ALQUILAN UNA ,RABITALION At,
I N .4. A I I 1. VEIIADO. CA.' d.h,
i..,iIII.ItIA, ]I.,., vr'l.di t: N. ,I' M I" '-in' a" I' "U' 1 y ,, a7arri.nn. M, I: I 511 .,.:'d-l ALQVILO.APASTAMENTO cc.1,-n1 "" shouts, .an. Irl,-W
'olrpmn .MrI.m-t. 3. -- rub-t. ..cut- 1,11% jAijj-,,,iU-111AJ11C ALQUILI IA! 'R
-1 Nium., LA 11.0"I"' No""' I .MANSION DORA ,. IM Ad o, -- - P.,.,2 Sir V b,,,.,..r:= fiva- Y .
u1n. "I"Cu *I*rn* I 11, I No fill are 25 y 27. ,.N.I.mad covin. W. IA motor del sciatic. 1.mu .--dI.d- 1, y "'
I", 11 rr- MI ,,, In or. c cc. c... "..I.[. con 16. y us
" I I d V'."A F 7 T'.Z ul.T 1h.bil..I..... ban.. rucln. ads. .... I- 1. V I foods p ... t -loved ._I,. mu",,, .... T"""""'.". I ---- -- H-339i.12-10 ".:'r,;.1" 1, c'.". A .".V1'.x m' bX
ju
--- "--1"L2"-l' LINEA 605, B v --N"- m"9-U- I loolur. x.. Wif ... y ]I."" bu.d.,t,. Bay. 2U. .are Sold, Em.
_ C, VEDADO .LQVILO APARTANTNTOB NtlZVOK or I tied He( ... nci..: X0.21in. I #55.N lufrurn- Tell. "M H-1 -12--,flIt.. .911. 11cm.- 922.W. Cuer. H-7124-82-16 U. _LT_ J I'M].. 11-201,244-III
A.gli- t-qul.1l- ti-bll.1111- I .;;DADERA GANGA -- .UMP.ml.j.N 4..IZGA ..Q -- --- r77 ACADEMIAS qu,.,,m.a,.,:,.mdm .I,, ,L 1.1; ,.*-l ,drn... Ali A I Y rXZSCA HANIPPACION.
_ .mu, ,.,.W,,,,I.,.I- !.m ALQ MAN .01 Ar UTAXZiT&- U'N I' -V
"' do CA u ... I __ k ;Ar .TAMVIT. '. 8A. MORAL. TUAR. ILA PARA Vt- AMPLIA
d,- hotel. ifun. I, -ils. vxl. un. till'- 12 H.3M.n.10 tale In Le Fr-mm. c- Vusen del Cmt,, r run n .I, exuricla. ambience hannr,d W, r.I1ruf.,..I.r-I... I.A-. 2 I--) Moetmold. atr.ctlvw apartamen-ICA
. liir;t., .rub.I.Ale ralln. x6n R ru-o ban,. c,,i,,. liTerr.im. A.I.-c.od.r. 2 -,rtm. bidl. .- -concedor .A."t. den ... %. lodo ... 06. ble I familiar. M-Pre, y -,6mlNIFSES ,erunuis d,,d, ,I,,, ,too: ..Ia No 301. .H--o:1W,",.
1. I, T.ou19,.t-reImn- Wmort ,,an,,,,.dm, I Ir AL(IVILA. APiIRTAmdrNTOP rN C N:1,1,.,I,. 8 No 459. ,,it. It I, 21. V.dad. Wx.).d., x.d.. k c.le-do.,21"i. flm ,;IsErvjcIq crialics, (i ..."" =;dCld'.d :i'-'.m arm ... led. Cmuld.. A11.23. Be. Lt. to
., in on ,,,;,. I I'.. !r. 14.3aw-al-11 num: Vlrl.d- 2cm. Tell. M y media par. aj. I.. Ved.d..
"I,'"r P "' -H'.", I 1' .(or -M I. DxAm Diego. H-MVI-M-10
a .1. -- d, "'ludw, ,cur- u.I... P I _n..",'i jmgfld., .. In~ Cold. I fuif..W. I I H 41w a 11 $60 00 E call. 29; Vedado. Wait, torlas
.. I.I.."v. Cuut. .-.W 17. I" it I I In M-91. on .1 A-.171. IA h.r ,I i7jiliA -- -,tind.... --- i- A -- ------ --- ___ c_ __ 1-1-2512414- 3.
H." Adido. AIRUZBLADO CALZADA I h.; .
No "I Ill, ooor L I M. (,.d'. bmj.d. am. VZDADO. L iallt,%mAiANTASIENT01 H-1295-82-10 %Z or r EN FORMA VIENTA105A
ficurn.. Sao All.-1 373 Tell U-2P.S. IGWtN CASA or. RUESrED1.9. AMISTAD I, --. u I I BASO INDEPENDENT
, 11-3312-77-10 3". 1. Ill.. .., .1cullut habitation.. I- ftem. call, 1, exim. cu. .. I.. __ _____ - Alculla x habumeWn uxbl.d.. .a.. ,.nor. realso-ble. h.bit.06. I. cmuld, y asu- lot- -1 tit MARIkNiO. ESTRENVIi., pUCCIDSO: ,ir.... Role. I...d.r. dos ruart.., ban. I del C..M.-. do V.- M. III
IiCZIASRIA DE IDIONAS RoUrdT3 MA. 11,2:6....151 cortl. ,,I.-Im.dr. ,mVrI*..b,1", .*,I", ,,rl.,.y ban, ,1.1.. I.e. Island, it,. Procl,: 3W.D.. Vrl. on ,I .p.runneh. A N9 363 ,"""",= r',:." .','d' ",g,.'j -!-A .... x. Montreal. North C.Icll.,. d.rome
1-n IN M-2124 ;D .... .. led sold.- -- .- - Iv co us .d.r .r.j.. la. F ...." I j,- or A 'i. tmJ-Mm.R'13i -c "-- W'-- To"firove r-9
nor Inolds. Co.,,. .1 ,oducco, fl.berts. _ Imu... Pat,. I I Urk _._._Ie - '. .I. umumt OR or ... I US
.1. do co, ,I R.I.. Olmllm,16.. it. ...ul. food. M-Midul. S..'P*% .. ly 11, Vedd,, 11-2772.44 113 I .8. Al. I. P.W. I 0. ..cut.. --- H M-41 'do. h.bftm=,c" val.-ciuroxim. -i.. -b.Uxm son' Posso 1 "35544 1.
.. _I. i.....I A KTANUINTO. CALZADA Apartamento, Entra ... or a-, . cut Veto. IN'.. --lg n dis Miramar .S.. .bund..I,. I~~ y .I-
I .1 .. ..... If.. Sox. W106. 1250, AMISTAD No. 311 Ill, -t% L. M t-u, Coucej.d. am. I or- BE ALQVILAN --- jjES STOB. SUAREZ CERCA TOTO ALTO&
. --- C-10-77-3-jun. Se jilquilan h;.bitaciones mo. I--rofesional-es, 0-ficini stas o- -.... me, mrituldr. do. ..-. can. AEUNDANCIA DE AG 7,: r.ncrldo I, W-stmol. DOS HADITACIO $24. S. Le .... do Ill .L 5
- ,u,,t, i b A. ,Had,.: C.,ur. No M. ..- T. 1 1 ,, -- ,-- H ZIN a.. .-Ii., I ['"I". "I a.. Y sau'. Von'
much' "' I S. Berus... OR" rams UL free
.1. d.r. Ia. r-am a 5 nt'L..,mI'; ch.. luj-. I bell-. .coselca, I.-d-.
Amplia Familia JR. a -! - to Sonc
- ..Into .v..Id -'I"'- .." ,To Amilf.i. 1-1 *'I's""' ,'ff" '.jA ]deCn; y frescal, con su bafiol -- "I". ""' .--- APARTAM" 1,,,,, ,,rlldd, imler-I, .0.1I97.
'ri as Alq.11c ,upundid. case m.fluf- same- ,_ 1,1-2..-Il, ,x. ..-W Al".1111.11. -AXPLIA. ANE- F-4377-84-11 My
ACADEMIA RABI do, Plevador -dia y noche fultv. duxo. -id-xh,. -rumundu j'--'.' _!F .. I. major dI Ved... con I- Y1ALQj1ILO HADITACION
fact, more Inform VIVIO A AMPLIG AFAR -- --. rfriprad- Itint"". I .. ban..
Entre San Rafae' y So. "I .I, do. h.bIt.cI---- I; -- I P ... ... 6d 'c..,-.' .-;--x.-i;, T;.-r,' 319 ALQUILAX RAWTACIONES ANUS.
.I'.. ,.l"... ..,.. ,;tv t -----je:-i I lu "'
Nept no 452, i an Jnsi. i mbne. Bei cut, 54 -rUment, 4 or, ,bnd&nLe sails. conce, I roi Q. A. Vt- = rau. I~ N
, Ternedtirl.. T.qui 'cut' .."'i'm lc'is : gets Inf.r., ,,,.,.j,,,c mld%,PNx., ,&,I lul ban, privad,, transit ,#S,
Idiom., H 99 _80-4 Jun. mor pl,. R.f.rn,1... 11-3382-5344,x- closets. ban, colors.. ,.,,,.v, M.. or It ... '5. Informed FO-1741 H-2 ... c Oil 211 Fix U-nit, o _,,_,o I In .-.dSIc ."6. E-249444-11 .1
- ;!- : -- APARTAKENTO 3. WRrAAER I bah., cri.d... 1. do Odulbre esq. Can... d"calalft.
craft., "C-Ml ."ou"I"'i I F-4605. do. BAJ.S. iA.I__.,_
ft.. 1mved. W ..I. I LQUI 0 APARTARIENIT01.
,.. cl., ,1'3-1 Ll.ve. Act.. 1. ,.l. is, I .: 11 -I.I.W.WW'S" 'TAoo.. ode,.,,. Itc.... .1.-u..e H-4143-51-17 Ia. ,,mcd,,. 2 libu.rlm, ,;,b.f,. CION GRNDE CoNst ALQUtx A F HASITACION PA... mod do -, .' rumur..l.d..d., 181 . CASA3 DE COMIDAS do ,,,. I h = ,r ulex I ALQ 'ILD HADITA o derviclo, befid,
"O'd tit.) a I P- b"'I""". 'If'-.'- H-3295-92.10 x_ I". ".. 'u."O'e. In in 'Ia' 'ca"' Ia ..'I lcli[c Ajxvj
- -- Mad., a... r.cm. I..
...... ,.I ad.,
Axptanund 1, "" .,u. Meturtre Call. 26 fulnuc 3. 11. : m. cn. lu.1,A. Y uu-I.- 1. -11. Co. it .... be .
... I I ,11,. do .rcl,,917. y I BE ALQUILAN APARTAMENTOS-NtA-:'.jii.60 ACYIENDARES, G NQ ,-'in "on I-rxIrdxC-u.. 565. cut,, O'F..'6, L. Hab.n. NA. Rut~ Ill. bmjg ,,a
.coul.ml. It ...... A% a ra", 01. I. LAURA GALBAN i.3 y 21 Veil. A S. TI161... R41i'2J" do M n ovece. 1,11, 20, Cat ,roli y A,,,,d, A ... 1, PrIcio $55 W Ne GlI,,. Aord.- V- Ind. garAje. Calls 17 N ?. 590, Vodsdo. F454A
.' ou"'t" roll....I.. T..he. el--c-I Rd.,,.,. or C.,m. axv, .. m., ve. H.3649-N to .."I'u.. E-2312-H-1 b 13, entre 12 y 14, apartamen- H-n82-U-111 -328'...-Iul - ZA".wje
ccr c.,redond ... is. Ptd, Hinftir.a.,v, rmul a .xmuld, Alcitlilo -APartamento, Vedado SXRNAZA -43 VNTRZ MURALLA I TZ-1to de sala-comedor, 14, bajHt,'iL1.W-AiAIKTAWENTO: I.AIA 1 1 rERNONA NOLA FRESCA IFAII 1.15 L I4 "AlirrActox zw
. I,, -,- Porn, ... b. it, im.'h. ... : 11 .: I V1" us bu ,J LQ
- -11 Be, 'I"I"I"I" m'dot;,cocinita gas, lavadera, patio.' 1,r. 1'b;.-u'.. 1..vi .1uT --, ,-, ,u--- --d I, .jar. grande. iffeatca. agua
VIh.- F. ."a RC'I No ?. 'l.ur". b.Au ,."I. "' in "" "' ad.,. ILlaves: B-1572, ... mJ., or H,.,. firlu. -1A-'c-,, ,,1,-lorn -buirur Pro. T truss,
- -- VoXon mrto,,, R111m, T,-R. ,,I,. -mxdm. I~ hbII.x-c.,!duI1 ,'--, ,,, In 'R."11., a h.ras Y rouly I.. il.a. ...I.
ACiDEMIA CASTRb POEfSuAr,7' X. -T.".., utxx '- -lad a'xd;j.,1'n .'.'.v.. s .rlxI"-v -- P., uAc A,.,m.d..uC.1.,9., I-01 er- net- No If tu oxjl ..trim
I ,ntre e 1. Vedodo C.VA 81.15 MY !,In 1-1u.. .".. mmdcru, .. ...... r, so "" """""" N. I .1 .... ... I" .In..
CIENCIAS COMERCIALES N-I., ..d- -1 I -- 1. VIn.d. F-701., Infrmn: Prefix, No. 410. VtCcnlabllid.d S ,Hot. Met ,A".."" da"T xr."TEu-u, ,,,,,,.- W, ;, in;--, T ...... QuIrl. I ----- 10-H-3825-82-1 1 11-21.1.i-R-c N-,-1u.,,'LrscIa, H-2mg-84-j!
... I.. usul";."I-IC"Alln'su, -c VALLE N9 I I] -- -- - EiPIMEN CAME No I& FRI.
.... I, C. racid. MZ '. I.m H: ICAAA HI;
. Tat, Y ,do All, HI "xid I .1,.., xmul-i I L" ALQl'tl,,% I %A HARITAVION A .O..
-- c.xrr,.I 1,.'x.l"d I.blx d ""-"L I Itu .1 -- I, La H.h .... ... It.mr.- ,^IQUtL. AIARIA.-T. I.T Kl-l CALLE 28 N9 157 1 nuo. suite Marina No. Ital.
u!9r.fl.. CIrrr-rdv.xio C ri ,rld;c ..on "o d.v ..1AI.cur- I.. I-n;. ... ., -lec lefe",u, C.I. d- Parque Macen. .Yuilophbitaclibi
Indic Al 'In, d, ,ins do, 1,.1u-ume,. --i'mu'-,Lornbill. 1, 11
... Tr.c.d.r. list. exure, Prod. Co.. .,I-. ;-m- .* d,-%,AmOa- j1EuA IdLA .%l ASTAMENT. -ln .ad,, Air. .tc Inlor, 1. 11-111 ... .... --., A, .,. %, do "I I -!'.16. 'T.I .un: II 2 'j6.50 unnarmles.
. I_ UoM'I..,. -u. I.Orl.d.r xi .... ..... col. ". '35.1 -omr,- In. I.Ioul
-l.d A-LVD. H- .3-77-1B li.c. 40 .m.-In.dr. San I." Imned., "" xi to ArStiell,, A r,, sale ....1u.n. an ... ban.,
_ - -. ratio Is, rare F vul. 1. ,.III. .... .bim an n: I 1-1- I "ON
I H .3-al-i? i..- ," "'T "Alon, d,,,,c,. I dx. 1,,-.-. Z-rs.d- I W-0 H-4-N-12'd., Air a,. lun. --III.. ,W.-,. dF, ALQUILA UNA HABITAC AMUE. I H-271744-21
- II'v 1. callo. Iii- I"umill. Y fi- InI.I.i.. -As. par. -Iruumu, on $26. 5, pdx, E-;., ,
OR C-IDA A DOMICILIO, FuIt-t 14-111!1.2-11 H-3,X34-a2-20 $a ALQ.ILA it I AVIL .1 AMPLIACIO1 ---d. ....69. H-1-1-0 -Irr-- San M-xI 1.167 -b A.A at EAFEDE rmazzyza"ClA. No
-c.14, Pr-" .6,11c... H.b.n. -'allWKENTO-DE7ALA lure. .Aller-- L'" ,,,rl,-,"I, I ,,,,r- --- -- -- -- - No 'xiciure ,Iqulla h.bitselon
ACADEMIA PAPRON -,,-, Lmm --- -- ------ - SE-AiAQ-WLAAP A J3.7'7 3 -14. I I I M""tr as
. I'. L. 1.2. -uu,. 11: FlMl -c.lad Alquilin Apartamento Vedado 1 -- -- -- --- - -,cuutilder vule me "IN -.I..
I I VEDA156, APARTAMENTOSI c.m.d.,, 2 1 R.I. P. ..".
... curl. do Lt ----1-Iwic7-0l- c"n7irm b'ft,;.r-'..' Y, "A'. Irecti, It catT,,x A c-' ban. rm I T-,11. sale. c.mcdI,. hi,11. do. ,.a,- Be IV.Qdl ILA HADITACION CASA J,.,.. I ..,it'cip II., ,.2,1.1ftmIm, 1 ,-or. N.Irtim.,
7 I., .r.mics. rockru. modern turL Eaut'n "'c"' $7 ...-I""" on ,"a", -acabados fabricar, . I L. It.,. In I.. W... Informed despueR d ,N. Z"bdm It
Or ux., [.alt.. Ft... S2 Voodoo. Pcg..I.r our Fill.. 1. 3. St. G ... it,. B-2766 .5f A-81- lz I tiI.1,11" bIrl. ;= l3schifieralo. Inarroo Alenchm lndlvl. APARTAMENTOS $55.00, $65.00, $75.00, dos cuar- H-213010- 12 r .1crt.d... call. otc. 27 No c- I".,_ ; ,,,,. I M-3027-84-11 --- H-371844-11
...... no In CT i116 --- Y16-0 XO-7AlFbRT ?E AC na Oho. Vdd,,
d.. I aANGA. RiF - I I OLA UILA NARITA
Agu catat 30. Hallonnat. C-aia-77.ie Jdy. tg% ALQU LA Vt; ArANTANY.NTO. RA-Itos, sala-comedor, baiio moder-li-17--WDO. SE-kCqV L'i-AI A I A i),&-un apartment, on $22 *E, Santa V"i' 3 &-' N 12 82 10 i HAIjTjjlN--oANnE.-FRESCA- -.I'. ;A a via's ALQ cloi
cmued.r. I 1,011-16r. 1-4,4RIJI. 9-. I no, 1.: .-%,I ,,,;,.drb.,, fi.dincentro. adds, rQ u y So, Mri,,,. Prpl, par -J- Ira imn, ,"I ... Mod.. x.n. R Ind. ,.-,.. m:Parld.
Its R cocina, calentatior gas y coi . ., I~ .. .1 I~ I 'a .r, N, I tricumic sin .in.,.
._NflI.:,., .
---I mm1,x",,1nmI1bUu'n.x. Put, . It -truconW. Le 11mv, call, Lux 453 culium, I UVELEACN9 1 .. d, our.11d.d. S.. M..... c.,... .1r.pr. .
l1q.1-EM GL-111 I III,~ Is. S. jequipado con Inuebles moder_ do. 11 NI 111. lot.,.. b Joe. .a 151C ..... Hot, ... 11-3072-U-10 Edifixi. .c.b.d. do 120.00. c ,dia, M, fix. Soledad. Apt,. 4 2do.
.3AI4-A'LII H.2014-82- - --- -- co"'. x-ro d',tim. y Am l:IC ....
-----L- ___! I. .Mru.m c -_ - I bbft.xIu- Vl,,,dp'e'
nos, colchones muelles $95-00 Y i ji ALCHTILAM COMODOX KiART)C I SE ALQUILAN .to I a I H C,ITA6fCNtS ilrILA .1011 I...., .0. 'I
I.9.2 6c"D Itilantles:
PRODUCTOB QU1wWCi11-iX-D-U8TSti-A LK9J A, $30.00 4125.00. Calle Quinta entre 6 y; nuent. en c.r.ro. tit Hstbana Acoc- I Moderns ,pArtamunlos, In to mjor de 21 MA11111- vist' M.c.ounitc.. (- Iol'r,'Ii' I. .more, .
pa" ,.do, I.. altos NO place .AtI Corn I A9,4 abundant,. I ,. qulna Cuba. Otros xn .U.- .: O ., I.,d,, F. Be'.. = dxx..rR' r'.. am.. abundant.. .f.I....Emela.do, 7,11I.Ymi No. 363. Uva If Po"e".). b .. ot Arnl., f ....... I.. ban. lunatic Am.
,.,tr. Iol -- -1. ..-. I "'T" b.A .r.".14" 1 8, Vedado. H-3598-82-171'runiA.. C.I.d. dxl Cerro Mal, I d. I= d W4669. -",-a 40 on, B-7039.
ledern -u""" c"T Brand us .1c.1 do le Y -- --- cru, .,,,,, dccnl,. ,I-c.do 6' -3149.94-13
led. 644-1. Ia wt.. loved ... Almonds~ y Sant, An- I -- 1 tire, Stadium del Cerro U-8580. A5-SfiZL iuix%, It,* 11" do, ,"*,I,, C-'WE ALQUILA AMPIAO Y FaZSCO APA ._ .,. gic .... to, No Sl -'%' : "' H
- 4 IG- MY. If Is. Naimelim. Mariana, II ,RE AL A: CUSA red Fft. T.. Al, AW d. - --_ :IG ; 42-12 llttuurc! L M-313942-11 front. I],, C,1,4, y V Tdo too I tm,,t,. So, Mf-] 524, Ecob,, y G-i,,%x1u I," ,g" d, 4 I, .md'Clix.d. BE ALOUILA "A Ell A .
5% SOLK ITA UN TILEFONO L. F. VV-1- _-- -- -- .-uml on d I rut n:! .E d.r.. I.f.rm'.. A-73N .3411. d ui I. 4,B
- ALQUILAW PRECIOSOM "AETA_ I -21-mi Tie IrImmv, ,I .uarno. Pg. .11 31 dcl = mun To,., bitecu5n nn'trimumi. .In nifics. So
ad.. I.W..n: F-77M. I .... drl. Ido. WA, laentaladr. c."I". ". "u." do m..t.,, .dufIrjo Mirmoderoo. clevit- I E I O. .. T..b.#. ..... ,mr, t. 11-132.44-1. Into,.. In Z..J. No. MR, IA to Eap.d. .
a _uj Se Alquila Apartamento ,.... ludpendlont, I.d.W. Ot,;d. or'
--- --- I I do,. much. vcntil.ci6n. Humboldt 7. ca- JWLQUILO E-3612-8 San Francisco.
.H.." ... seril e ArARTAMEN70 MODERNO -- - UABI-CION CiiAikki -141-ICADA. V-: H-3975.94- 0
MUDANZAS 12 *No 307, el. C y D, Almendares "'It' ,rndma. ,.me ., : ,I ,,qu na Marine Otro. Tenient ".... do. ple- ,-I.
-- n .an.. .11.1 1,111. ,,Ale d. ' '! O ,,' ,, 1 -- --- --- -
1. I ml-mj.nt. SN... I'd~ e car. Ofic]- Mercado-, U_=. R. Ab-. .". ut"', ALQU"'d 9 I 1. APARTA- ',','.',',,.".n'. ".,"n', 6 i.it C.11, 1'4.'Nv a
a. ..I- cu.1 Sol.. romed., 214 m., -11- ..A. ins In -cs. H-0:7.2-10 In H-3 38-0-11 1m1xx.d--. do, u.bu.rum- to AL UILQ AMPLIA HARPTACIOX, C1Nvia). Be ,],.a. S.rvI imemW.. cm,-. Mct- bA, III .rl.. --- -- ; A5.66=. __ i rise rules uui cor P.xi U Ia~ 1 re6c. -u-..xd.,ru.. An Ia- I 3- -, Hr%. AI-,.d a 4 Ir. Hb,,R, fmilla-Inuturable.xesta
i :"Icd part. Or] oel--jd... Wxd.. H.Imll-02-11 hE ALQI1ILAN PRECIOSIA ArARTANr.N.) H I cut on,
a. on' Y I..Iq.l.' Pro A uod do) Vvd.d.. do ALQUILA AMPLIO APARTAMENTOInum h .... llbc ,Iblo, A-8547 _x,3.-1;!-jo, 11-32-8 AII ban., orre n. -I. m.Irmc .I.
romtheed.7.u pers...1 --11.1- I I n I E-140342-10 1-ID7 -- I fin., Ilunltm, No. NA, air. Fdltras. (Do
cia ,w n6mica. Z.nJ* I. is Mon A 71.7 I DINEIRD '111 1AIAITI-ENDS PK-'-l ..... d ........ do N.d -,.mr, Y Mlubfiri, If hl%, ,I -
.-, cfml. lu,.-... "hiflint"I 1ANxiclium. luger rintrivo Y fe.c :1 "Imo O. -- -- -- 12 a P. In)
W. 4 :Vm= IG-17 My, d dm, do, befco. (-.za. maua .,or MODERNO EDIFICIO SE AC 111"11NI EDIFICIO: I No T. CA5, VF.DADO, %'too \ H 3W4.54-12
in I.. = .1..'. .d-V.I' h.b l.pI i ,ro.uu, Lt.~ V:r ad.,u,".qtu o x.r., .I .. .... LI. "m^L ,'."L'I"-'I'.'S' ", '12,1 ,
, id'd d,,- 1 h blIaMcre.. tons. 1,
D-,. itur, Ac%, Irl' -h I, I ,--no Y ....... qilan ampliosapartame am mucu- xrt u, x- NO: .a 31-co. Edillci, lin.,11.1"'I'"" "- t-S,d'7 ,ur.xa'-T1.c. ,-- mxd.r. I 61bi-I.no.. ,.:,jATI m. Au.,,ub. I .u.. !$ ---. KX-tD-NC.. ALQU LO WASIL,
1, ,I- mubl- rlr, ex .cc us ,.III "." W 201. on a
r..r.. .ficl.. C ... I- do fll I ,.m. H.-b.1 IA former! Txlf A-"W -'--- I_ - cro
Cohre- lo que le dehen,,'"x't*Tr,, 1-1926 l r. It N.,.J,. Mi III H-"U" N-'!,sin estrenar. Sala-comedorndos, ... I.rvj.b,1,. -,m ,,-,,I, 1, cl.d.!,u,,, -. .',- ,r'. "'M u',x", ll' 17 m1'mxi,,,.c ,., bh. prIv.d.. lux. manum, dem.
H_ .1. ALQVIIA AMPLIO T VENTILAD a Ir 'us. A Dercum. .1. do .b
I I -..-_ ___ 11-305-84-IJ Ir, 24 26. Wood.. H 3W-"-lc
-3,N-ma-" 40-82-1 A M-ne.l.. W.. x.nood.r. dos bablL.-JiLabitaciones,,bafio, cocina gas. la"'n's .1 u-uN:x,7,-.2-,,I"xx, 1.2-nai. "lin. onsioddlM. far-. 1. No INs alt.
comerciantes o particula- ALQUILO AIARTAIdINT. SIMON 923.. --- - "'7" b.flo color. I.H...,mMa %.b!"Itipatio. Desde $50. Mayia Rodri-IC-ALZADA DE-ZAP-ATA- EN-' - i -six '. I--- -- --- I
So. R.W1 7 A. . Iguez Nos. 562-564-566, Vibora. V'EUADO HAD TACION PUENTE CON SU CAMBIO HADITACION POR OTRA RAS.
res. Si tiene deudas qua no le .1 -- - .-- H on, Stal
,,I,. do, h,1blIxI.nxm. locIlu ,.rs* .. .... ... a B
p 1, C No 322 -tre I I Y 12 Lawt ,I '. I APARTAMENTOS !' H.2M-92-11, tre 8 y 10 Vedado, modS.r.n.. I --I AIR.M. F No 5. eture MR. 31. 1. $10.0c I, doy ,castle por .- do peco I
exljaref rencia.. Micron. H-362-82-121a b j- Ver ongravd, cuIqW., hire on m-.. Inimmmo on C No M .are Linda
agan, si ha pagado o va a pa- ', I I .. I
At I.. I "E' 194%;!Ij Rodeo f.briado.. se .Iqull.n. compun- WLQV-ILASE- rAiTAii-NTC l-BiL --(TO--I partamento, .,.t..s 11_48 Nj -84-10 Y It Vedadc. prejunter por Hilda habitsgir como fiador solidaric, o sil In W c estr6nel
- ----- -- -- -- ,to. detasla, connector, due cuarmo. be,). .cd.,. 214. ban.. c.cm.. Nw- cox, jEBTRIENK LUJOBOB APAII= TCR comedor, 2 cuartos, bana, agua H,%BITACION 5156W SWN CVZ-ARO 313"" H-41811-84-11
JUINTA Y 2, EN EL VEDADO -01 lore,. -in, y calentdor Armb- .?lx.,,-rxrJ.. Into on se D.I.I. Y Ccmx.pruim. Vitun.. Olr.;ALQt'ILO EN CASA Dr. TAMILIA MO.
p ,pirtarconur, -Mdo, deld. 'a f mums, rm 1, 1.4uU." %'J".." ,Y .'.O,,.. -p-m--tod fria Y caliente, cocina de gas,'R:nno'
id de cuadquier asunto legal! Be -'quit-- 9LI- .1% d"o- boxod, 1, jVle. Cure .p.Itam-to Teev" to I
a on. do. h.bit..i.ne., W-.. I..dr. Mon H-3245 92-11 Ed. tocies Ime ,orndidadee. French,, 511 entre In y 11. Lowtuom! ,,Idd. dos habitaximno; only Insects.
ce a. A70-od". -=
-- -1575-13-lit'-- I"'-' 01patio y lavadero $65.00. 1. -.. 213, alt...
c cri.d... Xl-"6 -EQ--O 2 I mIi.mx.!1,, fJx,. mmmud, I.
ct administrative, v6anos an se-1,.xm. ,ulx,.ftx,. .xim, 4. a.. If ,,-Iffd,. _,I,-- .--,.ad. lal_ 5.12-94.10j H-40" .It
n"', .1.111, -- -jrARA MATRIMONIO SOLO A UIL C- -n-M may. H-3187-82-11,-, -- --. I guida. Sul problems seri resuel-.',',' 't' ."lo'' ,mlitill.... ad., I QITIIA, VEDADO, I .M-...,- rmud- ... we, c. I
to. Cia. Cr6dito C.merv es.1,g,, MagrI it 1 ..9113. ..;xr11G.1b"J -- ---- AN RESTD -EXCLA-LfWI HERMOSA Ffi-WTACION
I I ,11.,V#,I,, ,,,Iquir lve,,. ".." %.to. plaxone bale. food .... 4-11 -,V- yscocil" I *Iii le orl. BAN RAFAEL T CAMFA Ron FAR Ld?', % jt bm',..Ir. .z-Inuml.
III b.4.Accocin. in. Blood. Aeus im .. at
W61 .... A-till I M-2306. rt:., baflic, hutmx no an C. ._,I,. In I Amubl do. bomb,. -1. It mostrionmu.
.a -54111, li-327742-17 I.Iorm.: ..I. sum. 3 4A
H-3931.93-15" I' 1 I WenWor y entry. c-d, nor Cam. ON. esquire Lux. eA I ubre
Obispo 302, Apt'.. 705. Telliffo- "" '"' -i !:dj. "1 %dc*.' MIi,1r D'Str..M.. 14 COPARAVANA APT a l* n to Or mnX ad, combos, Pasom quimams,
nos: iM-6406, W-5282. I ... I...d.. 1,461.... I.f.rums, .. .1 .1. I iiA-LQUIL -AFWRi MRWTO-i-NDZPIN-- I M-.,,.. laorm. --.d.. H-Xi56-14-10 jlt-. nuntru.1cm. Dr.S.... 307. undi -ad,.
A-,I.jIZ6--A1..TA XNTO M .... NO - T.,I,- -1 Sol. ,-. I. .I. 11, ,*-,jet,. hbu.. MIRAMAR E-1.12-1. 1 .. A-7M Flet.d. M.
E-2913-IG-12 My I ,:l,= d-.os2 H- 475-82-10 .... craters. .,u. -;AmA.N1rfCAS it I C S I.." M ; .d. .,
---- r. _I ___ Icicle -.a...W. 119
.."r,.r. ,III ... I? Am. coned.r. x.r -1955 -W.- MA007N -- '.c.. J. -11X-340141-111
'It.. Le Sierra JPENTMO 'RE AMIJIULAOO. CA Ytuuid.- 254 I.ad dam .I. R.I.., PImu,. 5.4 .. ,.ru, ,,,., u,,, VEDADO I lc,,n -. 13 66 R At. VAdd. !_
ft P a ','^. riabell,. V,,I. dL -I 3 P ., -d',-.,A! ;1 11 b.bu t.. So .".fl. Inuv I~- R611v 15a, Informs. In W -1---'!ALQE'ILO A.-A T rzzaCA MAJIM.
LRIIx on ,I bar. W. ruir. L M. from. E.b.j.d H- It~ .... .. I'. No ". m.d,-. -r-- Ox,
]"".."cl."""'. "" .. .A., ,,,art.. ban.. cl.x.I., .us". MIS-12-Ill'.... r.rAtArt.7". .J. cau ..,.,I r. ..- 7 I.,. M.,- Wtc, 06m. H., Irl6f.c.. -.lul.d. A-W
INVESTIGACIONES c I'- .2"" ON-379.-n-Wx-'nII -E- 1-!- -r------ - .LTou.b. pl- ,..O[ do.. I.. core 7-17-4-t-,130. muner pl... .one ... J.ak Amr. .
- !hah. xI.d... I-Jv. till let.. .1ov.d.r Ii AL,, .L ArA.TAMENIO In He- xsel',uned., .., ,I..d,. porl.l. u., h.bIP]IM A H-20N-13, do 1. to I -Id. 11, Anc-1cm, Ind on Jun m., -cdo I I. .... Imu,,.. ban. I.I.- Vt T--ITIC VEDADO !lot. P-3-M. c. ,late ,I mar ad= I.- AIRIA. cru.m. 14-301-44-10
. -,-- .- ,-- -- E.524-2-11 -.,. I~ rox- mode- rocuplet. In.
I .W. x.rood.r. ,i-- cione, a persons- us granted
PRIVADAS "ARGOS" I Aerr, -4- Alm,111 moll".xi-coudl- ALQUILO ArARTAMENTO. MAXQVXZ ,!pluxrI6. Alrood.,-% A, Soda: ALOUILO V NARITA
To food.. I-- E-,d,
--- - 11-1- 1;xr' --11u AVxr rd ... 2 %,cntild- ,:j.,,r.%,
Chotpum. pe-rual- l.ve,11g.cl... ml- I h.hll.Il.c,.. closets. I..rl. ,. -nuxim. c in I. Wilm, "" I 3E ALQUILAN APARTAMEK der.." L 1. I c m Put.. merim: ,.I., b.lx6c III,~. x.. -. ;,Ix-ll C.1-d. Columbia exci Cur,.. SRI. I r,"'v ,'-P,'.rm.' I. 11 v. U *,"j-ux"9"T.I6f ... 1-8 I ESTUDIANTES
,dam do lods, ,lands. -Irdad y dtcue-Irruft.. I ... do,,, -rml,. Call, 9 No W. -m.I.I. ".. I ... tit,.; ..". :;..or. H-3451) 82-11 toll lujosos, acabados Ce Ia. i Bo-a H-2715-82-il ,,- Re pueden .. 7 I TI . Vt.
Mon. Cub. 64. TRIM~ A-4MB. a- 11 .. ).for-.: I.-ra.d.. ---- -- :__. ALQVILO- APARTAMRNTO MODERNO 1 _302.84-10!
H-3540-ax.11 ,$....,I form-: Apa-co.ot. .. ,_,,_,. APA ARdaNT. 3110-KNO. t CUAILIKA bricar, con muebles, $95.00., ,a,. ,,in, ,,I,,idc,, .1.1 ..I-prc 1A.A PA.TICULA. ALQI1tLO RA""A. F. 662 entre 27 y 29. Vadado
" ----- _ __ H-2A18-IG-II1WL __ ___ __ ---- -. ---- H. 34 I ..dJ.rr.l- fresco. her ....
-- Mvm- rsdl M .o -71o"re" 1 $125.00 y $150.00-4nforTnan: Ca_ San Nuul- Al ,RI due R,.,, In- I 1-- nAv. -1m. rurbl- clcleme, y an 13 NQ 66, esq. a M
TELAS Y RETAZOS QUILO APARTMENT SALA--C Its can,
I.r.. .Ill. -.r ad.. 5c ,-nor, cumrto grand,, ... III~ ON.- APARTAMENTOS ,.I.. 1. uul- l .. ,I.." Y ':." -ille Quinta entre 6 y 8, Ve ado.1 11, 1-11., ,10 IIl,,,c,. 1I.I-u. Mae, fic. habi-huive carcs, 4, im,
:,, I, H-3cM 2. I 1 17 30 p1s. A-63N. .ivcriid.d Y H.Rintal.. Ia.-- on
Importadores directoll. Aca- .mO .... A34.00. Nu. W ...... '" Ile'l Ar.b.do. d. f.bIx- sal.-ccumd.r. do, I cl ... is. 354... la.r. ca; '.. d or
h.bli.clems, .mpll.,. ban. I.hrx.l.d- ,, H-3 12-11 ii E-5599-M.10 WE ALQVII. S-1 APARTAMENTOS, NUE. '- H-4110-64-10 is. ous... on Genic. No- Ali saint139 care C y D. Bt -- -A- U
amos de recibir un inmensoil" No fu if4IlR-U.lo bo6o do xlad- cortmi de adz. c,),,Id,, _ -- __ N-CON I*r,.. Ofi.i.s.
- -- RaN. A LTORAT BA11 I... .11., 231 ., A43. ,RE ,,ALQUILA UVO UARITA
I in nT
u - L RZCO-4. I batch. 1. call.. patio. lov.d-. VW.. VEDADO, CALLE, V No c Am, o ,.,AC'Ilc a Y P-J' I I
rtido de verano en todas cla 1 UNA CUADRA ESCUZ In PlOv.. No .deal A.rui Cr.r. Ford 28, Anml-g ,turs par. No
261. ,.I,. Want. Y Crut ,,,,, So TL ..,., par. m..Irlmo
Ia Normal Mcint, modern. ,Mnamento del .1clull. Bpa,1.nI.r - 0 iY, I..Id.r 'Ins habit me,, B i124 Y 1.1t.ol. .m I. -.I- 11!1111841 C-315.4-la
de telas y retazos. Pida h:!!RR or Pis. con t""ad 1, calls. Iu!;l''? b;:11i'm A- 1I I-In" -1 I
sea fte". I.f.r... .111 .I,.. Prcc in b I : c1'.-cd"b'a'?l-c -- -- -- -n %,gund. plants. Pr,,I, IN. Inform n- unity r ucldou 31;4-82-12
t. It e 66. !lvinarcurn p-I, matrimani, con. it, Mi .u.dr. Y media C.II.d- Aydt.rlul I ON
de precious. Feldman Rydz yjmrg.d. ch el 438 ,p,,tmnt, 14. Pid' ,:.. m E ALQ1JICA UNA HABITACI MATRI- SS NAM LOM ES .
re. H-3110-82. .ull. edict. Abundant. Sao.. V-. informed Lornbill. 559. Dealsurnne Wrl- VEDADO m.m. c do, Px-ric, con
Cia., Muralla 322 Y 324. 1 I-u,1m,. _ H-4004-FI-11 - --- c!.Iquir h., H-3510-W1.10 xi... 'a It. .1,. h.cubr, x.I.. b1fin =."f-fro. ALQUnA EN EL NUEVO I 91I I
- I __ I ----- H-1070-N-12 Call, 21 ,M" r D. So .lq,,l .- I -4i F-3otil, I H-doo,-M- I I BE
c..Id.,. c..rt.. Mho c.o. -___ R
I C-265-IG-5 Jun I APARTMENT VEDADO 8 T.29, VZDADO, ALQUILO I APARTA. averts AMIUments" too.
- -CUCERO D E-LPFP-CAYA- 1,..7M.r,"1"vsdcm. &Bud fre, y ce lient. BE ALQUILAN AMPLIAS HABITAiCMWE9 xa1WdVtn'1-t:'Cm .P bsr y otro Dimple. M.
Alquil. 1.1,ni.l W.A., 2 cu.rtm, We'. WEDADO rm.t..: W.-c ... d.r. 114. ban.' c"'..
.- ,on calnW., AS.. .b. -7ni. H-577-92-101 cc. b0can t-- frem, .1 to ,all" do on.. -.do. ..
, ban. I.J.m. I- K N9 6 entre Malectin y Slip- c.-.ac.xum- la.r.. .'d.r'% I, So .1clitil.1 .p.roure.u.. -rguml. w., Prect. $W.W. F T I
a "'I". ,".. .,a. u'- to.-. prom. ..triro.Ai.:.Rmj1.. x...d., I ...... 1, mIrImux, -, c.'ter'..l. litirrome it iriblel
cuart ban, y I.,I.R a 9 ntx. Ii ".= br-cl. Illco. ..,,I. .1 all- d .1
It. 2. .,. L -- y 16, I.f.r .... II-MG, ".. ; '. 7 vim .1 inar, exernale,
A L 0 U I L E IR -E S;', 0 .-,-' %roildt- Pan 1. A r 7.0. 9-5523-91-14 I. -tx: "i EDIFICIO MAROTO ...I.. 1. bell- .
I H-1110-.41 tima a una cuadra de Ia emba- 131 21. .. I.f. M- M. ra y 34. Miramar. Tmjdfcmm Ra-jM3.
---- -- jada americans, lujoso aparta- o "."1 ..11A11AsI%11 US J.5QUINA., H-1770-82- II 4.14141 E-5341 4115-11 .mPm
To HWEIM S-11 ALQVtLO ArARTA 11T1. SANTA '. .A. exi I. re
.... A ditIc.- le td.- 'A'" I CONSULADO Y ViliTUDO; it= ","anI-':..';;"n,'.m -,.Z,,ALQII.LA UNA CKDO PEQ LOCAL PROPID PARA
rt Nv 11 act,, 1110M 1. mento sin estren do exurbr.. I.I.r.. or. .x"I". -- ----dXBIT.CI0.% DEAN
do. ar, primer pi in. Emdbl, """ A: .led. r. -- do-nux, Gc-..I. u ... xc. Informse to el colson.. It- -,
OTEL "ROMA" ,Rj.,.,.1%a,-drr. -cu- -)I. ,all,. c, .... do. 55- A.-numt.. ..I.ri.r.. dos kubu.xl. I.I,.d Inn.- Telkl- .... I If ,,,, ,,r, ind
11-2 .1, bit-6A. curn.d." -Im.,., so. Sala, comedor, terraza Cerra, iz xc .,a, .1 ii- N..., -,-- pruner Pm. H 4081-M-11 ,lox. xc.. ,.u. ,111. I, S- rsm.
Sportsmen- b.b,.xI.m,. b.no '. iz It. A50. or, Gnutr"'. II-1141 A'AL I APARTAMUNTO Ad .orv1,,m.xrl.dcm.ILm Orro-I-ru. -SAI N-11,041RA.
I.I.Ii.roe da, tres cuartos grades con clo- rxi UU,
run vi.to I 11 I'll.. I'll -111. M.B4 H-Iisto-N-11 .]con. W..,mucrim. mi.rlol mP:%',b' I uflo'. -- --- -- !St ALQULLA U.%.k HABITACION IN
,x do.. Plant, b I- Apartamento, A 19, Vedado f I,- Li,.1Id I .... or Npt,... me& de BE ALQUILA LOCAL PARA WSOOCND
I Im.-InIv.d.., I I sets .I-lIl. cri. toci:j, =,'-I
v.d., Inc.. h"' T. I Ir. .11'rue to Y "'i-I -AMUEHj:ADO MIRAMAR .,-bafio-dq=-IuI espl6ndii:12 dano I 1,1,,II&d., ,.I.. am, bar, cri,- -I "Is k E-9348--20 I ABUNDANCIA (.uJ1,. lamrors. W-343.1. Car,,,,. do I 6 Cn,,Id, I ,ar, C.16, I, assfoal,.
or.. on' In us .do I I.J.. ceca-EdUmn. M.Ii.t.., DE AGUA! ft
-i.lid.d .1-16 ... I n'-on"" P%' 1 Ap,,I.m,,Ic: S.I.-c.med ,,rI,.r;,.,,rIo, G1. cocina con gabinete, cuarto d I. g.11;R vicr- V11t. AIR~ I., I. All -4- 4-10
oT,;;,, ATu. -.n'.' CradoS Y P-1. A-30 di.. feativ.. 1-67241. Comfortable Apartamento so '.1.11g, 11 .. orn cg,,d,.,b SE AL -1 Wivrxrxx a, ,I A4171, so home do ,oct.
'I a.- -I.- r4' ..I..' "Ifir In x v I. 7114043 IT
I R 1, til lbar- N- --.. b. aU... do S -t-no I.,. ., to OR b LA UNA HARITACION
I.';, IV i -"s mu garage pars dos, mfi .l.-cmued.r. habits. rI- ON- .
Weida. ---- C-I 75.7, I... I .v1vIcI.. -,jr. U-312.. 1 quinas. Tel6fonos X-5054 A-3070 9.704 ad, I.rn. I... -1c'. It ... I., 'cuto'e.d. 1'.. rZcd.r. d.; d, ,d-"Ir. IlucA I.qullm.. ,unue. BE ALQUILA ON LOCAL IN LA CALLS
_ __ "t.d.d. mx=""mx-x. y sdrj,. Ca. ahll.,-- b" ,-I.R gas. ,orvici ..... ol- .. retra x Glu- Be -19- ref ... n- or,$ ... a No 157. rare Astulls, Arrid,
1. I.I.Iv co. Imr. oc... .d.cl... ____ __ -- - 11,1, Tol, M-5411, lareces, son 1, oaMIRAMAR '""' 1"""' no ,,, -..' ..-or. A-Int.
H-3564-82-10 AMISTAD V SAN MIG I Luis. 111-33 1,
- I U.".1 ------ -. EdIfcl. 'hot,] floonev,11 .1c.11, Iff'! I.,R, .. No I. --I'- ."cu.1c.." I.,.. ..y ....... do .-I H-40 1-34-11
Orra I .-. I I "EDADO: BE ALQUILA UNA HABITA- ji-A-LqVIL. LOCAL CONESCIAL 0 rzHOTEL BIA RITZ A-O., 1 ...... I1---.I' ""'1 'u F- d, d.x R ,-Hl..4,,d,
. '-. I bhn-. KOHLY sportsmen- y nobit-cl .... ... O.A. ,uj.
no"." r .. DO- uni. '. Apartamentos sin Estrenar --- ,In. Rr..d,. m., I~ ... ... b.h. c.,A-,d -.. C 11. I, P&WA Sent.
Prado 519, frente al Capitol in b.A., ... ...... .-- ru-n .5. .1cult. Avenida del RI. m1mr- 12. ,,.do. 0,1 on, dl. Y ,,,,he Prcj,: dr, -c. edifice, ,,dr,, :SE ALQIJILA U.N APARTA,I; ........ lux Y acun Atumul-e. Lt ... M5. Crux -1124
11-.73-2. is Mjru.a.. I.R,.. J. I.Ined- 2 ,u.,:1d. $40M. Tell. M _444, i Lujoso, uun rondo rutax I Y 211. huforroam
Eseit.--.l. -Irltroonlo, ,.-blx.. I., ins. oervicire c..rl. cried., -.,.. I. ""T511-1.16 Ins. ..u. tax. .. IA~~ 2 -ri... is me Murr1d.d, Nlrdd ."141-A"I 139 2849. H4IX1413-12
Into I&cione, ,on Wo jvIv.do ,..plot, y RIQUILO A DINA F-LUSIVAMENTE. Worse: It-5401L -,-- I.. g.u1m. rcem. do lujo- KI-dIr -, tainitinto nuevo: sala-c6medozi, "
it - it I/ SE ALC 711A
Intel Cmutd. do I.Ildud M.r.lid.d .1 H-1816-82-1 umm' $-a' CUBA ads. ENTRE LU7..aCONTA AL. ;%lAf.%T.mbItu -r-rAl. I cu-tu, -- -- ..
.P.-ml.l. pururful .'eurcin o'... it
mum rl:.,.,I:. ..... ; uou, -- It, do. do I --1 2 amplios cuartos, comna de gas .N.F.
Vgls, R ... rv, an h.lut.ric.. .'rit. x:Iss on. San 1.21 7'79. ,I. S' Admit" lunictilicifor" Por d 66i.romt
uxrnpc A., clu, -. icd-mflxuI,. ,,,is ,,11, x- - ------ RE ALQVILA "" "A"TA' .'
pln- .b ... do, .1 no,,. i,,a",R ,I -; x. del ,c.u. rmrr,,W. I.I-, unnurin. SAN JOSE FSQ. SOLEDAD I.. 1. ed." '2- r.xAt.xIm-. 1-NIN-82 m.,. Is I bafio cria-"-"Oc ', n'd-,', TCo.xAlx. III~
C' y to I 2 p m. U-7917, H-7096-92-10 can. came.. I.Im. ,- lairm.n. "If- de lujo y servicio de ---dc 1. case uut.d. an Ia cmile 17 mail N
-- ---- -- I III. M, Dch. Mrd.,, ,I 1,dado proluto We enable- ,
_ A HvInuart. if a- .par-tru.: sal.-I. I ... A-?M. H-872-82-Ill I APARTAMENTOHABANA 'dos, Sitins NP 660, entre : Ilm"I
Hotel I I Subi, 4154 84 11 It"
. Clo., Ala ,111. d .-to Adlartivir.
-- -'Siirr i Malec6n 31 -610 CUADRAS -n La. = .
- or. 'uart. d,,pon- -In. I.,, l.v.d,.... --- -- Moulin lind,. nueo Y fresco ,p,,t.mn. rana Y Albor Seen (altos), con a --- -- 11- ENJ, iorri.-d'amn. M..ii
Front' -1 met. Be -Iqlltl.n h.hlI.xbx.x,. -S- -13ALIANO b .1. -plet.: ,1-Px hay .a,... 135.. 1 PERSEVERANCIA Z58 u, on SRI ..... I. lot, alt. I. IC.mLQl.7Li, I'.1A NARITA "on I Bum~ M-6945.
bafin Privd,, ,g1agll:"jv y III M.mlquo. Art.... ".1m., EdIf1cm m- lammum: Apt.. 15 H-3752-82-11 I, An.,t.merl., nu.,baAuI--d- 2 1111, x1m1dm. do. ,,pll;s 7Zbi' d*.m,,'. frente a Ia calle. Precio: S70.00. i' c- No M. ,m. f"tbl, me. M-3414-63-10
do horm Par, h, :,4den .An mI.I.I.d., r.rue 1r.rdx71.d!;d.',.4: iN $a Alai-13 I id AM utur" I "I. a D. se"Iclo d ..... moci mu, cat., ,wine do was. cul; 111-=: I- d.-b ...I,.,. -,.id.d
", E il. uPLIACIO DE It,!c -d.1.1,7n'Encargada NQ 658. Teltifono. CF.O LOCAL. MONTE .011. DIFORMA.
-l ... mv.d.r -rucAurn M.blli.rm n 'u"Ic1-11. Prime' chn, 11.;Au I.mou. Mr. I Al uud- .lq A .parl.me.told, IcIpron..: Medl.. t.Iic.fl. fegRdxc. ixmRxR I, IrIvillo do ,-, U-1864. I.f.r.. Dr S""".. W-o"41H.3638-ol-II
'"il ..uu,'.-'x,-rl ""-- v ul,,c do'. r, :1,oriull. ,ukdIc.. ---dr. u.-;.,. 5 W x-I.. .. ban. I P.- "--I-lI,-II che .... Verl.: I 12 2 6 I I iN m,.bl,,i,. eqWl,,. W.dd
d. Dow no me. -.142-11 It lvd,,c. la- EA-7295. ,I- -- -- a it--- R-MI-82-10 I N ti. ON"
. I -I.. I dood, $13c died. Tell. W-11.. I H-- 17 IINIEOUSZ. VIBTA At. EA : TER A ---- H-3899-82-11 Tj.lN6 I._ PRIMER Fol.c. EN.
Ia.. .I.. I.m.d.,. _ o.%E.c.d. v S.. Fl.n.-.. .I .1c.1t. B- ADMITEN PAOPONCI
-- -- pAmi wWTO LA dr.rd.. closets. do, ban to "'. .... ..... Y E ,bu-6n. -1. 1 6 2 --.. m.- I It local. RedulduaL I Juddscl.,
- ------ 1-1437 79-1. HOSPITAL NQ 611 CERCA T)E ;C- -;i- -a. xoi.-irjiNTa-A '.'.',' 4 I I =; : I I =.r
. t ..
Zanja). Apartamentos inte- call,. Aim. -mm- Sol'. 'rin'sA." I -m Irl.d'o. -mm. I ... de", 22 ' h, r,1T1-- con xI;W.RmI.. ,"u" ,,"' 23 DEPARTAKENTOS Y-- ale.m. .an.. -61 ... ji...- H-n"'a""
riores, Sala, habitaci do I.I.I. _g. P.,. as I:: 111"Ir. ll. 'load.. .. close'. ban, ,*.Olcl. modern.. -- -- - --- - S
HOTEL CANADA I ion grande, ..1; ". r -NM-V me). 11 .b..a%.,.. vervicill III'do. VIII..:'ALQUILO COMODO Z INDRIENDIENT1. I -I,,MA11Ur111 LOCAL TARA BAR T ago
I -. ALQUILO IIABITAVION-GRANDI. ,,, I',.,:- "x%1lxrI.. Adults, -1
- "... No x. S.
Ileg.. 5, emillitiold fl,- Tc ,,able,. .-4 : RI, front, Ft. 4. Sul.,
I r on 'I jadilio, cocina, servicio, patio, agua -.------- "'-tj EDIFICIO MODERNO--A-PAR- Items .O.-mem. d1e.. .1 cur.rl.d.. depri.ruca.. e. Rot1l ,Am- 312. b.- c-ol".1.2""., 'RmlilZ.ia':xC'.!.mct, Preautuar oox 0 I Rubio. AM
Isicionce aL Habl- Jobundante, patio exteriors lf-llml-1243 ).a. do, lubilarmu- tono mod IS. ,= .
to R PUIUCiO Prukdenci APARTAMENTOS tamentas de lujo, 23 kQ I-dcr. I vocm.. E.Ij. -c,,n .-.- Oe---- -av.rI,. ratio reftrencies, I.- bartiorl.. Tfom. MT
Y R"i'll's froscim, agua fris, SVj1 lanos. $49.50. pi MIRAMAR MENTO: SALA. A4 Ilc"- N_- for-. cnx.rgad., ..blta.6. I
-11 Ill, dy h, den I'0"'JWC41iTiL6--A1A KTA Ancl __,I
Prmloe mu to "' "" P- I EdIficl. .e.bad. do Iablx- Anumd.r. e quina a 6, Vedado, acabadOS dernA, rmucfld.d.. P-11-6.1. is .Mr- - 1ILTRI I CEDO LOCAL AAWLIO
econt-1-1- l;1xtj r -dn1.. I f1M.Cias. Pueden y rse a Wt 1c.nStruir: Sala, comedor, dos u I-'- I I- ellum. Mall. R.dri.-r -- --- -- x.F .14
1, V Tell. X-5137, RE ALQUILA -4 HARITACION PARA, .dtxvo.cxIvt.I. I.Rc cord, .j. S un.

.14 un I affism. Inforcums, Emote We .
in I
z Djdr 0: $2.00. CuncettionR, Our s-1, horas. Infor : 1','l ','".'i.d","","T.:,'I'.r!'.".",",','I'. 'de I,, .: u- '" Edificio "GEORGINA" H-IM-3074I
IRS Y quincena.s. Mcattlimlidades deA- 11 habitaciones, bafio colors, co- A H-2-11-11 .10on.m. .in bilmr h.mb, .1. me,.d,
-. d... em, 8.101 I -- -- -- '... .1 ropre. Cuba IN. Apt.. ii I loo.
it imple .. inforubdad y ,teric j -12 v -I, 4:4, Ia-.. Icina modern, servicing cria 'A" MODERNO. ALQU -2T
%cI Lt 'A RANjI no T.16f,11 A do -ArARTAMENTO 19 N 20, Vedad M4 -14-11 ALQUMO MONOLITHIC. CERRADA in
.I:d. x. 11 NI *157 ..,,, Li
e16 .no: -0400.. a. .7316. 1 V'1. 0.
H-1587-1747-79.1 Itin "o d"'I1lu* ;"' 111 C-394. lelevador, garage. Precio reba: c.d-"Fb Is", MX mucb, ,,us. ,leentsollbulic. bum
I. -1 h0tunimes. .Magallers dIr-rilml-, do xml, - ULM: -- -- -"" rcvchu. A CASA Dii F.kin -QUILA lon"TA load, $70. Riv, -,,, Real y ..", It.
q, 11 fr-. hajous, I I, .
UOTEL )RRKDRONA.- Nlul X. A"'I ,.i.apa'" .-tcdA'c2X ii CiViC -% .4-AP T.%WENTO-D%-,,e. jado. In-formes encargado F-4270 I ,.1 I.cutgi. '-,bl'",I:;,,.*'."tr 1,1 ,da ,bl.. cluxed.r. I 1.1bil.".., b.Ar. I-,.. I 1.1.119'.. S- our I ,I. cuu, Txr:. "So "".. DO-Ml. Ba- .
m" 't .. .... -- In t I ", J. on C.I.Rd. Y ]it Vcd.d.. La nuflm I 11 111-63.10
in, .-. 1:1111 I,. i". H-250-82-11 I-'- I. N-520 -Allm.
ditch., ran me -. IO ".. "I"le'dioulos.'. "tig"'d" ,1&: I'll ... 1-f-IT-n Ins -'= .I an :,I,,, xf-rI1.x. A".- rZier,
safe X-to 111111: ml. ,dc "'.c., -- -- ".I.. ;. .1f..b- Wtfurn. .,us r Ms. III. V Sol Y M. .11. H-UM-84AS At CEDE MAGNIFICO LOCAL. M IM
-il- ..; ... I I ....... 10 ,In A ..4 I,,,.
'W" "I'a."Ir. Zm 11 ".'Zlvh:: Zi-AtiiUiL-kN-ArA3TAMZNTO1 .IN 1. ,bud,"u, ," F 31.U, c,-.,, or, I L3 17. -EM- OLIO.-RAmil ,cVfic'J. xRoodern, emoutu. do dos call.
, 1. I .i I -'.I. 1 111 .
..... ,fit .I., ,:.I,.n ..
.ble., do I 163- S.00 -run.- .. ,,,I, ". 'dlfI- r.-d. C. Dos CVAIIRAS L XAP11IT xx
Postal. M7. .,,.I.. Oh,.I,. I .N'- AIR XRQUIVA 111d.,,% P..". Rate" dou.I.. '.u.. bode,._2, 11. 21, Iamm- do I I de 7.39
zz APAKTAMXNTO I .16,1,1.. Mr. .hrl, 1"r.d".p'r1:: .";r;Iir,'."c!M cra. 1,5 :1 a 10 P. m. Senior Lavy. W-SM
V 'd', d u."7" ... u ,. .ql-.rc,, 6 I id, c.-rull. on C..-i"num. 26. H ,a .15 ,.".I.. 11 -,. ,I ... lrd,,di, 1. I
,do 111-1 uIc. Ioi.,xmumIx.dm- A h.1,11.0.- .,.I.dn lad I..Ibd 'I. T --- do,.. Its
I -; ;"I Iiuu: ,'-, I.A. d- c-u. ... I..bl,,. r'..
-------- ... E.A643-70 18 Sly I- b.hc, I u- irl-11 AmOIUI,,. vi-ts c-, .1 III W... .. P
I ; El ME-11-ft ; Alq, I Apart. Residenci "' ad m 64 HAW ACIONES ,dulrl, ru-h, Apodaca XN4. balm. IN~ -'-- -- PI
or' -- f'"t. K.,-]. M. .. .it lujo. rn -,n .A.,dghl do .1. Inlubles, .. ,. -rn. _IM. ..I - 5""I .
-- ",,I. ,,,R;l --- I I I-- - AliQUIlLAZZ AMrlJO LOCAL ER LO
",:. - - AInld. it. I-v is IA "I"" "I'. H-W2344-13 ; n.Ax re-Im del Vdd,, calle to mcce-' -- -- -- I .f H-4- 241 u;., Is Par. .mpli., t-- ,I. "- -- '. '. 1 R- ,-
11, .1":LC Al'lll """ "a",'"A -1 R ep rto.Kohly, Amueblado Ins, 'I' In~ B v ,ran, , In W. I.. vocturrum = oxco. ,ure
HOTEL MANHATTAN 1, I... Arrenl,
4 'Ran LAI 1. I n...,"i'n ,imu", a .; ": If i. ..", -I ...... is n.-rorn'n III~~ 16f.c. -.1-117'11-N.11 moral. -- ,ALQUIL0 .A.Cf- I CIN .AAO rXii. ,,I.,.. aum. ,acomid.nds. I.fm_:
' I--- N lux -mo- .1'.. an du. "ad. Per- --I-,--,.
.u, -.1 . ..... .rd.1, 'u.-, 1, u.. i .. M.-In O- G,. 2- Its .:,,,,. M-W M-aAzL
do. Rh.Iu-uu- -- --- 'I '.-,:,.- ,', "',r!", 'I' - -, ,. u.u.. I...'r.'ru, R.-L ,= r,uiN.dn .
I 1"" ....... I-d- -1o,,ut VEDADO, BAJOS --- jl" ON ", xmIx Co.-r- 1-.d-,',) 11. u. WgAl u. .., c .... ...... tur, u.,, ,R, 11-119..2.1f %Lxil- 3 APAIRTAII-To-C R-3".-I. -- B-tw l.
" tort a ""' ..... ...... ". T 1'."'.z. .,.i ., I I -- v ,..nd.r -m.. I. .mru IF -1N.iPFN.I.s7lc-T I'd-8'ul
M'.'co U4274. j-',.IV'1"i.'. sr .,,.),,,I -- TRES CUARTOS, DOS BASOS' "....'rul. ... .- -, l ,-iAl.- .',,,',', r'? u.., nuiv -.ouu. 11"to 'ad 6N YNTRADA I W- I i ViJiTtUM 40
. Alquilo 2 ApaPtanle a ,I.nd.r. do. I,..rt-. ban. I.mcl.l.. ..Ill fox-Ini, N, It. D'.1c., .Ilbl.d.. .Imul. hatul-n. MI .m. --7 1 11-1 lunl. OS I'... M".. .burd.m ...... 6..Ib ... ... It. I~ .... do. a HAUCTACIONZ8. 3. ALQUILA.,sl E.Olimlid. 1-1 do amenut ad exi Iris,
. r1tt,0 14- w do. hIbILR11.11, R matimorl. ,,RA.- ,cxi-v fb,,,,d6A. ad, sioulle, oudd, ,,a,I.I.. ,unodor, I .1 ,u., ,.. ..r.ICUARTO Y RA1qOCRIAD jr-ION I = lim"... ro;.'r.m.. .RoDo!'Vou'd. ,m .I,. onico, Inquilmn. C.11c x, 4. ,I- .. -.1cf.1.1 lome, Ibddmdx- --Bad.
I r ;I, ce ,,Id",. P,",b ,al.,,. 3 E,,,da hatulacum.s. It, IA';' ',','Ii.,",'!*. :..N' "'..', I JA LUTLO ArARTAKENTO, I .dlit.m. fflic.cre. I.mld; Ru.n. H.ber..
,- 11 1, It,," 17 un I 2 an, c,,.,,. I.A. mud... front -1 -111 I -11-1513 15
. "V OTEL ELSA" C.m ,.I ....... n It c. r: "It -In It! Id. IL I- r,,, d,,..d,,.4 ......... ,,I*.Inauu ---I-- Ampli-6. Alm d Its 13 Le E-AN7.4.Im -1 'u... Ay..-A. I.I.I... Lt.... I do .... 1. $I.... oil.. .1. 0. I _ _I .. . I. It I 11-374 1 I I .... - it I- am ijklill is 112111fir
. I .
I .
I I I I I I I I .
I .
I I
I
- I I I . I I I I I I II
Aho CXX . Gasifiesdos I I DUMO DE LA MARINA.-Sasdo, 10 de Mayo & 1952 I Clegificadins Pligina 37
1 .
.
I 0 4, .
A L Q U Il E R E S IA LQ U I L E R E-Skl Q U I L E R E IS SE SOLICIT SE SOLICITAN SE SOLICITAN I SE OFRECEN I ,SE OFRECEN .
- I
115 'NAVES LOCALES a VEDADO I By SANTJS SUARU MENVOZA 102 AGENCIES -COLOCACIONES 1104 COCINERAS COCUIiRtOS 1-1i -AGEMS VENDEDORES 1119 CRIADAS -CRIADOS ; 125 CHOFERES
MAGNW;CO LOCAL PARA ZSIAILIM. I 11 ,a ZRTR. 1. F Ili VEDADO. MO. CASA. RAJ SOFII r, C'
1. CEIFNIIIIII.SIT.S. AGUA IA-FICION! '-I,- N-V S.-NCIAi I I'. 111, "1.11-1. I'S JOVIN RLAN- c.N'orRrrc.r rm.rrx cos% .Erzntv AN
TV -Bid sclontreill, IN IIII1.11. .. 11, I'd .tc .. 0 8 TN "Ll ,,, I A--' I 'A'- CA AD' Venl de IrI -ortmci6n
vll Rllb.d, d. ,,. O d .... bli. I .1. her..... h.bl- .h,.,,d.nl. oll ,I. .R. .enled- I habl. 6, ,,Im,,I,,,, "T."cl.la" .... I .Y I, ... ,,.e Oc,,l'dn, F S"- C.- II.Ill'. .. ,.f- R, I- nr-dl d. 1-1 ,-. It.- Ill- I.Iot- I.J. ...;
I.,
11"IF I P III 1-11-ceR. -.11-11meI-1. ollecind, c-11. Ill. t-I ... F. b.R..'--. c.1-Rd.r. -It.. -V.d.. -, ,efi,, ,.IRA IV., .,. -- 11, Vcd.d. "Ll 17-1- -11' Ill .7 'I'. P"'. I' I 'bl- .4 H-3
.. ,:..:.I.,. imt St. I I.,, .!,. I I I. ,III ) .O., qlleh ... F, F.- R I- ,A 1._ ____ _ 51 .U.N.In
Int"OvII.: .1 .Mr'.*F'."'.'."n R IF lel ... me InIlle.l.d.. 5 el ... O. I.v.d.,o. ./c. In. I ... der.. O- bn, M-1. 3.4. S-1. Rul. 15 Ind.. ,.rt,.. Call. .1.7 14-.101 l 4-A "l-I' d, cd"""'",.' ,r,:,":"" :''l ,Ll*m,, ,I r.9414. FIE 1--_.i.
1: ...... To I..CN C.L. 0 .. .d de d, H- i 'I.-" OF, -I O-R- I(I
11 4- IM-n- .n 1. .I.... I.. ;R'5S O.VIE. ne. ....I.. B m- .I. ""' A - U.11._ ., A-Rd. S. U-- I.N.. H- I __ I I ., chcl.,, Ll ... I 11,bn Tlef..
A 1--is -7- 201 .I., H-An.-.- _____ __ Sao I.. I. I X. R. '".1 "'i I .11
S. '_ T.I.o.c. 1. IFRVVA PARA CUAR.Inl, Un-OR4 H-3695-125-10
- CERA: A-7740 l- II, ".":III ...
CE i7rUADO. At4U1L0 IA71YI A- RM111--b-- A-LQ-I'-IL-0-i-iFA-i-i --K v Wi.-2 ,,L ARjo.j LA MATAN _1%1l1_VF1,l11dF V,- )I ill -14-15- Ar OFR-C' JOV
-- .. An __ __ I i In. ,.-d ... .. I.- I VR-VV.r ,, .,irC CROPER FORMAL, BUENA
I. ., ELCIV AL VIA. In-c.l.d.. ,... I-dln.. ..In. -.. .r. -.Ict I 1-d-d, I-IR -I Ventledorm 1 1 ; ,
.1br.olE I D 1,1,,CY hf,,c.d.r_ 11. cl.dt. b.j.. pr.pl. K.b.j.d.., .o. I i _-- ...... I -- -iS-. -- -, .. Digtrihildore,; ,- it--. R,.rnc,. Il .... F.01.'l
"I I lI":n 11.-.5FTF,,F.b ... I... I.t. d 'Icll. 11IROINI, ftdl,,,. 84. ,,,,I to b-A-. .,- IV,. -,-,, ..cl,.. c6.,c.,. Ho.,--. S,,ld,,.b,, ,A- dFI -y I. ,,, H-11,11-4-1. I-- ---- d-,lf-tF.- --.- 11.33ig-la-M -.- ,on -.- Ann-
. H-3din-53-11 IN' I. _,tll ,.u.td., I "' I K ., 1'. -. -n-I., clInne'... P'tatn"..
W-917 ,*I,- Ill. .t. C,,I Xj,111 4 93 N Idd 4'i5.-.'.O. E',Vd. I V'.I'1cR. ,"'Tog 511ARIIZ IAIINPRTAO 4IO F.%Qt't. P--fllt, r.9 VIIAR. 2elth-'- Le". ','., ,Fc.d. I- N ...
. ).Mjn, .11. I a ... IF. To, I I".611.1"Irel. ", A"-.. A",. .
I M. T.16f.c... B-II&S, 14 ., C-66-102.1 JILIIIIJ 'I' DSO-IIIIII, 1.11en" In-el.. IV ... ,.!--. --l'In", d "! r I, -IAUA ISIAROLA
I___ ,.IF. L 14 ,,,., :.",,_:, !,'," 1,1,n'. .Z.., lefel-- II-i, A. 317 ,,I, TIif R 2794.
V.- d. 2 7. __ '"" In' I I ., 'n OF
1: ,d, ,
CALZADA DE ZAPATA ES _4, IF .A -11 It r, H-ni .11s.in H.N.-In-111
-1 d _F; EUN,._.;i_ -N.- l_'!:ll1 ,--. -d. IV- 11 1, I';... .", ,,, I-, I -tir-ii- 9 A CA KI %A. ______- u v __ .
,So_&&. I 4 Mayo 0 9 ALEVIL N CASAR MOVERNAVA I- F C ... I. H S',,"'I 1111.1 111;,. ,,1,,,:,, d.d_ -n "." I
... lp-1. TV, .1 hlbinld..e.. .,I. A T ....... I ,liviti4ir ,,,,,, ',I,
quina 8, Vedado Alquito arn- -.1 ", I_ 'd ll I~~ fl Sir IIC CA (nLoCk
_. I T %A_ I _11 1. ',it ., rmorrin PARA
39 ALQUILAN 1.0% AI.TO%-DF.L Coln. oldn'. TwOnt de ,,,, bA, 1--l4c, I -....) ..... 1.,..., B'-,'."'I.." l",',-dI ,;,.. '.LICITA 111. I '1VI*1: 11-- R, v-rn, Rn.. H', lih- ...... ... f ......... ..... 7'.'.., Ilnid, i -. ,Rrt.-I,,, I U-11IFF. U."Il.
' 4. in. 1413 .1 21. llrnn.. 4'.. IV t.rd. N. P d -rl"I .... ... 1. f-',., "I HI ." "As .d ...... Intn' d SIR R ,%_- no, ..I. IV,~ deHI...,12 dl.i.
.Z,11,.., ,",nl,.,d A
p1lo Incal comerci [, con su ba-1,2V ON" A., T..n. I ,-r,.dn. N 1Z. rAbrVc,,T- COnin,. I.-,-O. S.. ME..I R-z"L .. ill.. I . c- I-- 1-1-1 O., I lit ,--It _in .:. 77-125 ,
Ro y 2 nVAs pequehos. InformesT,111, F' H-275d.88-12 for... 1. .I... It -01 .1N. n F M, I i
.N4VI ", _, .1 11.11 1-1 bl-- ,er--., 1-1- 5 OFICINISTAS Al .IRTCr J.11r, A 'A PkRA I M-1en el mismo. 11- __ - C-1983.71.1. ill*n- I~ ill, I .11, III N 1.1 -.- 11 .I,,,- III S. '_ 126 JARDINEROS .
PRIMEIL P111. ACT., I"n"T .ICNTIri U.18801".d. Ir" 11 Vd.dq, D, 9 12 -- I T- I., r 'mi.
- "' ;:_ 11 .
H-3 186-85'1 I' do, ,,..rln,. OlO-on"d I, I - 1 U-1880 RENE .
In'. IIII.I.. 1. S;FAI.Ql'i[.A wirsiArNrIA. PLANTA INA "I 11-R IN ,n:1.IIIITAMOR rXrFRTn IT FRPI(IAII. TIf 1 1.,42 Hf,,;n,.':', I 1 11FIRO CON REFER
Kopf' I JR.. -- it.., tnnrn _1 I. I, ." .I :1 I-I.. -1.1. h.11. ,--- I- )4., I, Vitt hl,,ndn NV,',-%I' .' "% ISE*SOLICITA JOVEN SLA" ,- -I, .--. d, ,--. 1, I- 1411 In I ,,I[SIV. I
'4rED0 LOCAL. E546.VA -IR 17Nna r.11, N .4. ,.IF, M lj.l.. ..]R ... ,In --.. -c-n, I~ -'I'll- -3 F-III 01 ___ .. ....... ,,,,,,, H "' ""' ,,, IF
. r ., 5, vd:11n ,,f,- ", PAVA -,"r .I """ .1d,,n;_,,.l,
calf.firt. Alc,,,lr 37.1. A~ .i. I A, -I, .1 RFC1 I 1A All '.A' A A IL ,3194N-jo
14j.nA.In;;.A ldI V.vnd. 1.1c,- In ,.,,n' ,,,-S 1, ,;,,I,,. ,-dn. ..,in, 1'-, 1111"n,_111.11 11.11*.," 7!: dl,.',."',', '," ." ':, -' Ildl d Lt..,., 13 38AS call, in "il,"' !.',', d T_-,, I-- ,--- n. ,.,,,-n,, ,!,,rAl I.- A-43-1
AcOnlloc..I. Ill ,I.r.,,. ,.1,- V" In .., r, 'In .. ...... ... 1 ;:, _Inll A. ': IF -- .1l, __ __1 _. -- -_ ---,- ,--'---D. 11 I I" 1111r, V. .. _nt ..... .... d7:.,.-I .... .. it -3.6i, 1 In, I o 1 7,- $11. 1.- -.F_,.RFXF INTO JARDtNVER0 St
,,.,,Olr- 11A., cb,. 15 ..I.,; A .1-37-08, 1 I. 4 I 01"Al.,. o. Go nOl-I, F__ Ind --- I-, -11, d. A,,V:nF1.,f.",x.,".,. 1 ,;", , a n'. -1-1., e h.c. de ctc,And 11 __ - L Tit. Nt.7sv. r,.c,. St.. It, .1.2-1 I '""'I.Ol." ". I ., "'. 1-11A. ,- ,7,111. 1I.- 111111-1.1 -.11
"A Ac':...n 11-011 VIcIVAIIIII. 2. .11 1. A C: I 'd, It I0, I" I. ,
a'. ENT.I. INCA II C .... ... r"_'.'
-9 ACQUI1!A __ ,.d.. tied, ,, rInt.-hil, ,,,,:,d-nl ,OI., __ H_."l .-'.A .."" AIVIA _I1r.LVT.lVAFFO- NOLH I. ,-- d-- --- T, ... ... .... n' -'---I--r1'1 l,;,f," 17-11 11-17 H47-121.11
S I- --- III. --- I-n- 01-1-1-1 11A... .CN ... A. VISTA! I. In-. In, I, ........ d, n, I ... n,- R.Ilid,, IIIII. L.-I, d 1-In "I 1,! -v- Rr-IntnrA ,oI..rB,, I ,A u-FTA"A I 11
__ ,_",.I'.. ____ ., _142PERARIOS
li.nVlorl,1.1..- M- I TOnly ,I A,- III tIrl. IF I., -1-.. M.,n.j-._,ld- d. -1 7 I_ ..'RF I.- IT- FnI_ ".. .".-I '_-knUil I I en_ _.,7 1 ,,-_,,,,,1,1'.n ,, ,;,,,,,1n,,, ";,,-;d- ,-; 4 APRENDICES .
qINI ItIll IVITVIc n.I. Inn, ... In Ine d, Ifi -.. ,.P--. '-T.R 'I ,."- SIH 1 1.",,,
In R. I F, ,.,I, .",'o ---, I-,nr I 'I.- ,"" h,.,,n,* 10,11'.1.1 tl:l, ..FIe-.I.JI I- -FIA I .1 t1- 1.1 11 --'. --d I~ -- --- ll."', .'in' ".
- '" .. Vln_ "lln. I ". l ""
In In -1 Ved ,11. An- d, Ab d ... 1. I, ell- --- ,IOOn. -- -. I~~ -. -,, -_-, 11 N' 203. -1. I K VId 't, ,-- -, .1 li.- .,,I Ir", I'll __ ,F&,. .;,ol-, llceenluld. en
n.d.cl."In'j. ,,,, VIV, -h Fc-Al. FRI.-, I -In InOwl, 1,1 -..IOr All .. ...... ,.do. I ,.,.)I I.f.r.- Tell, I it.,1;ll Z ,:;l; ........ .. ..... 1. In SIT(ANICO EXPERTO IIN MnTOlt.
. it n nn I .I.., in., rs-,.LA IF r -t-F, _..- .. I1.h.j.: IF
..do, -,in. de, Ell; Ir.pi. T:, "FAR I ..R n.e If-~ ..NI 5 I .... :! I ... ",,,,_d" -1. T--In 1,-- -1111,,A .1 A-nc. ,I- 2.711 ", .11- In- lr, .-, I
TV __ "I 111,1, --nj ,,,,,,,, .,:;, t, I .. .. ... to ... cI ....
I- IF Id- ii-al-111 -n, I,- ". A 2- ,"'bl .
d" ,on -,- Xdtdi.. 4. ,,d roll, I It __ SS IF .., I 1. nnn- F.I.c.d. q.
.1 ccc b.h. I, IF e .. .r gr 3 In. ; WLji JIAO LTDR iA-NTA - I~ ",-- 12c nn ,-- N,- i It. _,
- I i"_', ','" TVT. c ...... b.A., 2 V. Clki AL 91 .OLI( ITI I I 1-1.1 .non ,,,
In. 1= 11.1int"11. III.A.I. THFA rRIAD% MI I ... :, h.3Suv;I-.;cc, '-", .. -,h 6 _:
A'.019 y M-21. 1. 1. d-O, I~, III ....... .... Ind., -1, T- V I ,F ,.dn,O( ..a.FI-. -111 o'.... P.,. Int ... _tj.11111 111 .rVVI41 I 2.43. 4 q L ,1(,lT ,,% H--, X-, A V824. "'I". I'll.
,_e 11 -V.. --.- IT -1 1 4 to ,, --- -- d' '. -;,- ," DESEJ, COLOCARSE IFjIPAAO1_A CON V,r:.t,,"- cc cn-,,li. In
- V,,1.. de I 7 IF In. "I "All' Ine"In'toll. 11. 11" ... .,,,Id-., 11 11 1.111 F 41121. Ill- ... --. I. 1, "", Olt, c.11. M.'e. N. 411
. H_,.,_.,I. "'. ::__ .... le--. cn. l.'r 111111VIT. I-P.1.11 1. -" D' H 11- I IS I. FOR. Tbjd.!,,',ynVphd ... 1; ", G__ R'li.b.... H-U141-1,O-15
'd- I ... -... ..". -, _:',r". I '(':,. ..',1,,%l'nO I., ,.""I,,,. I -dn X O'll, -I I A I I n 'I I. _",
,.I _J_-l- ,".., .""''. -1 I -o,- 11;-l- A ,I _!..1. I" I ,I', R
ki-QUILO VKDADO. Ckl,14. 11 .%- !0ISRl "' Be, --, D7 S..I,,, Si 1 161TFA Nir-NOURA I H 3630-319-10
MAGNIFICA NAVE ., %.VR.,_lI1_N-,- "I'll" .11.1. c.1 'n..','V.." H 27U5-92t It 4V174 I'll I. _SR19 I /I. .. ".1. I"" """" __ 129 OFICINISTAS
" V"'. 5 a p "'. I A OF 1 Be' -u I ". "L",
I., ,.,.,.. ,.,,,n,,I 2,,-,r:,,,.,,.1,n v.-le- 1"I"', '"", "" 1. 11111I.-I.: .""'n ... ,,,,,, ".
C. EJADOPAS ( ,,..%: ".. ,".. -., ,--' S'",'c."1119 COCINERAS COCINEROS IS-- -1. F1,H 50. Ell. 105 MAN C
It '111gl. M.M. .cnIV. IF Lind ... --'I IN". as it -led..I. 2 lIlb".1-c. ; A1,05 SANTOS SUAREZ S60 I CRI I 17 1 _11,, nS, ,:,,,,,% 11, ,I,;.. .11., lt, "-' : ". I- j or-RFC X TAQUIDNICARIOGRAITO. JONo ... Ud, CnInfle C.d- I ill. 03 Lj t orRrrr iNt jOV9V INLAICA rA
do.. '- -.1 ,,.Ilr,. 1%1., CRIADAS -I -n ,Ajd,,.-I. d. .fic-, Fill
If IT, I, .=Nn ,,, 1. I-EIIADO. MI)III.0 1 111cio'A 1.; "T ,In.S:., ..... I." ,I .,'- .'." n I III BOLICITO MANEJAEORA ME JANA I 3-
-do ...... I tlfl', ._',,c -11 I ,I. I I _,.,,,,t.,4N.-n....... .niB
1, I I 1, ,3 I "I'll, "I", .......... I I ,..;. ,_lI, ;, Lt...,. IF EO,
.I- I In G Z.'o 57.", "I.. IF lao- 1, "Il .... I .1el I'll -.1 "I.11 11 I ,OINVI-TA 111.111 I I IS I I 1-11 !"","-, ,?V,,':,.r ,'I. !'.,' ", ,,; ";' ., I.'l* 11 ,111,11 ITI I 11 ., , H .1:.-Il
IF. ofid.a. c .... :I1,:: ",.", :I, -..d, sn"j, I 1111-u-11"" ... :'I".., -', I, -.l'- ,,,,,,,,, I., ,. 'I ".. I
."'. FIVFI JII:: Ill ..1.11112121119. I N", ;,,l,,.,. 5,. -_ ,_, ,,_ _,, ,;.., .1 .11, !VV N,, M "I'le -.I, y 9., II, .... .. Il- I1.0_ _'nIO:, -,. ,. 'd'!'- '! ", .,,,C,, COC'MCK. C, C."', ____ ,--- ___" I ,"
C-37645-JO __ LUTAN -... ,-Hll Ill I, 11-11 it V;3S Il-.,R I", I ".- 1. T ...... ,,,, -, .... .. ll .""', TRADUCCIONES
En ITS calle 17 esq. 18 11 'OLICITA IN ---- I'l-Id., I."Vl, "' 1: '111',n,'Tr .,, ,, .,I!:,,,- 1;: !-; ".V",:
it", I 1"IT, ...."... I I .1 I I 1-11 I'll I.,011VOU" no, -1UH11 IF 111.91 SE S 1ANEJADORA '- I ...... ,l ,I Ill n., I.,
Sc c .ql, I.,, ,,I,.V.2'.1 1 ..... -I '. 1. "I"I., ."""'I.., U'l I I jL1..,.;. 4 IV.ll,; I
86 OFICIiAS 1,:, ,." -i VI A """ """'n, N.- W ,111.1 Ball,- I"', "'.." ., ." 2 ; J, a .l. I I ........ "I"..",nO, lV-1.1'. All .1 11 7S 11 2, If 6424 ; .11 r; it Fr,,-., OR'SjPO 310 1
- -l" Vaflll .."ll, 1111-c-, '.."'. .... -, "'Inc Q'-- IV',: O, L:: :",..., ",;.,.;:., ",,,., ,,..., e., ,.,,_ :, q,, ,, ;: I, .. "I". IF I 11 I .., -_ I 'e" I- ,I.., I, OF.
BE ALCITILAN ": !,",;:"'. cI-" _,I ........ "" I '"lln-h. ) Nil- ",_ ad, I -, A An, ,_ :, I 11 "I'll", 11
Dr.P % RTARFENT ,RPARA I - I ,.:, ,_ .11' I? In" Il jIL '*S VARIAS O!,:, k I ,.o, ,.,, I --;. ,..,.I, ,l., -,,,, le
'nt-- e .. 1. .,'..I. lIT" "" V-!' I __SOLICITUDES V _d __ ... ..... I,_ ,. ni" ;_',' :,',' ,e
Ili I I 11 .11 :11 .11-.1 ". 1 ; -"' "" V-' I Ilnl- -N.-O.- It", '. I
'n'.11,1= ""Z-11.1. 11 Il I, "IT., N. ,I 2 R I, A Ill I I -ll I 5%11.1,11,".%
I . . .. H ..... 8 12 .,R.-, -R I I h-,. 'I" _,, ., IIIIII-Aln't I ...... ......... ..... F ""
,,,,d d.;f,. -,* -un IT Sit I A A Vt 1. I -1.0 ,,,, ".. -- -- """""..." '_!" Il"In 11. Q- .I, 11 ,.,,I Il'F1.,--II1"cl- 3 9R-II., TIt, 1.4146. 4.
- ,.,.A. I ...... ., -S ,,I ,I 1". -, lil. ... .1, ....... H, -,"J., ,7 "L-11111 ll"S I'll, 11 1_ I ,",,I, I:,1!1_RI fllll tnl"'. "'... Ill, ... T' I, ", I O, '. 11 2IIII-IN 4 I~
Oficinss Arnplias, VEntiladas .. AIQI .L. I DO 11.1 IAT.C1.R ...... ,I ,"- ,O I'-'- """ .,,;l-.,l_,. ,, I. ,. :, _" __ Ir, .. I .. ", .1 .- I 11 I-,
ObSo. jai. ,R e O- -1- n- P.- I-.
AN, Orn, AffIIII. d,, 1,1: I A", 1. In. FI,-. L. I., '- 14'B"I"1, III "I" I ,1.d. 111).
Nind, 'A.fR *4.t-rl". 0-11., I" n. I - ...-Ic.l", S."'. If 24114 1115 11 11 -n 11, 11, ,n,.,,, I-_ """ _. e_ 'DER
"I "Ill- ,,,, "%I'll.' """1 1"Il'I'T 1 I IIA. ATFN
.. In I- le-1-.. TV X-le. I'll. U-1111. "I
."I R3 11 jT',",__1 .11-11.1 A,.,,, .", ",
pOll, .t.lVenIn P. ....I. de, I, ... I '1-1, ,___ ,:.: ,, ,",_ O.". H 3_ 1111111 I'll T1.1 1. It. 'OLO IF ,I I 11 11 11 TA. I IRA 111 -11. I, 1,11 "
- Il"; -- L "'.. :. ' !,,, It c I e" I I o I '_r I- ".1, -, 21-, Ill. ',I ,--.", lllfl 111:- =,,_.,.I..
II -I-n "".I., Ill~ 1. llle.to- I--- .".. I,- '!_% I '" I
nI I. .'In I ";.." I I ,, -"- ,,,,.,,, Ccl,;, """ -R. I ........... '--___ _-1,',.l .'l7"1 .6' RE Ai.QI O.A A.11.0 N- 07. III~ IF- 11 I I 11-1c .1 .1-1., d I I "
AL .- ,,,,",":.,,,,r,".,,",,., ,,,,,, l "",,,,'-",,.'",",','I' ',"-"... ',,,=
n_ ,.VN...:jj RIT .... 13---- L-l-, .", .. ,VIVVA'. ; ', ll .-' '" t :!
m CMO F.RP 00 YN MI OFJCIVA rD.N -11.1 1-11 In ,I T,11 11 I.An I I
'bill Y 1 11411- MFl,.d,,,F I 0-11,111, ,C -. -.. 1. - - I. I,'- T-Innn U-8, A S117-i".0
1,forn- M-3 31 d, I 3 p. -11TE R 11 M- I., .AIOS- -_ Ill.. d.. Iln,- .1 'IT., MI( DAIWA roR it '-In O"I In IT111111. 111, ... S III 211
VIO, __ .. 14!1T;X1It11 I I 1. .1 ) '-- .".-l'.- I ,I ,I IT TARA orrit-. NOT 0 AVVIXITAAR Vol, ofiI )!._.Glo 1. le, S I.k-I... .-T41 1 M,- V1X 1,r -- ,,, MV( HAIIIA rANA Al :- -'. SIR d, --.Pc WT!7oSAo "' I""H.:F F I G. J.rdI,. --. -I., rIl%,d-. pte- I.,.. It 1110-0,1., """'I "'-I'd"- 'I'll -I'll"I'll" I ,- .... & I .n., 1b.- .. .... I ........ cI-_-1F,1 1-1 FI-1-1- It- -11-11 I In .l -A 11 A
- --- -- -el-l-, c.cn. I I,', T I I. ___ ._ TV
CIFICH'AS .1 "I,- de ,, -- Tell. IM 1, N- 247. -1, "". P.- n'...11- T Ill I rl- ., ,,h- i.-o .,-..nT,,c ,, IN.
,sycm',, 243, FOOTF, 11-11. TFFRoOF I 1-S I'V lV,.e, F7 ;.-111- 1.11c IS. H -. K 11-"' I'll RIbIlln 11 1.1, de I te I I,,!, I -1.1'..., --- h ... I".., I .P.- -- d'.'Tl ,'-','t ........... -' c"""'I"
IS let- co-Ill. 11111116. A ... dc, if 4-111" I MVI7-1.11-1. Ved.d., d. 4 It 5 .11 "I'll, .n d__e __ .,I n'. F III-, p-InI.
E-74H-B&III MRS. K *Illll.li" IFFA A 1.1,1. 1'. 1"" ', ,""A"! l", 1111 A 1-rN. PAR% ,IN. oe IF 25" 117- 1 H-MR, ,':','. I Icler-, '. '1.,ior m.,nV U-NJ .
_ AT.QE'ILA LA CANA DR RECIRNTE'% """ "'ItI T_ ., ". -_ - I 111-3119-Unil
__ VEIJIAD0 ", n 11 Ill, .. 1, ",I... ".I 1, III ,.,., COIINFXA INGLF 4 nrsro roLOCAR
SE ALQUILA 11 ... ....... I, R ,,, L "l. -, I. _IV I'll ,d ... C ,ln ...... 1,.'.. ,On;,.-I .d. .... ..... c I" 'r .14, C ... BI,,;i,.. ......... Is., sti ,"". S-- ,--,n ... I 111-1111TAM01 NN 11 UVRACINIAS I -- I,~ ,,-- _-, g, """'.' jl itltkArn rN 1,GLCX Y-EArAROZ
. PROPIO PARA OFICINAS C... .-Ibld. ol :olll.nctl, d', IN. 1,X.l.1.n,-:: -l-. .e "".I.. '.
Be ."_ _: ... .1 .,-.,,.IFnV.d.,. ,O I.d,,,, 'MIS III, I nVNOt,_nV or 2D ahn, par. U-t-. ,-,-,;. n ..,,.I,.,... a N,, I 'Feld.! en
In,. I I- ... I it," I.b., d, ir.pligAnd, 13,.nill, Ii IV H .1340-110-14 1 .... I. I=
1. ,.RIqui a ,1 printer. FO. d, ,,,, ,..c : I I it ,,;na orrS
Ile ConnilacIll. POIxim, Frad,. ,-I'n' .=r ..l c,.,F.,, b 15. I.' "". c I a 11 1.111ITI MINCIIII.t., .F.-I A 11 11111111.!, 1.1;" lW1IR1.R;.1c1fV ., 11 .:
r.11. Ondi, I-d-. --., 2--l'.. g. ,__ ..."", ,,III., IS IRA AlIrld Y rOM1,10O finjenring, IT, W 37o.
IS ,_ ""e'l c, Ll SOLIVITO-Sit I IllrdA, I ,,, mv) viir- I'll, ......... I 1-11"n- A I A (I AN N It F A 0 P 14-3942 IN.]@
cl cot indbIt.cV.... On, -,Il. ... It "' "I ,-I;,, In I -STORK T _IODK lrA_, ---
-7570. Fnler" -ni.."' !.Ll' .R TU 23. 24 y 25. LVVVSI.n "" __1111 L... Tell AS 1792 r .. ....
I.. 1-d It r. 1F.A.. y --.. hViO,111 rn- .1. ItIlOd-I CI-0. "I', I.Rd. 11c.-I. o. IL11 "", ,I', ,I'll, it V2 j. o ....... d IV OR IMI. bli- I.f.' L.Z61-04-11 M, a-1 Ill, "..., -- .-II,, I-e II -,c: ........ ,,,,, .d
I- III_ H- 05-ilm-IONYI .107 ,nn, D I E. %111, d in .111 -__ -_ r V1,11113-In I I 1 E 4 11 117 .11 &I, I, ,,, I AF GFRLF F. PARA TRAWAIAR VIA. At-
.. '. H 097-is I Q1 It O APARTAMENTO ll.""'CIO 5. JO-nI., N, 411 I. A "j" I ", "I """ ITO .A", ", I 'I'll
-11 ,,;,.c,,;,,,, I l VU.", -111". A '' A.ITFlT- OV'AMA- I dF, OnIn ".f..
I I pla.l., 1,,.t,, ptj,. 2 4 X,,n- -. .'flL-l,- ".." 11 Firli'll 11A ITIIFA 11.1 .11 CC, ,I ,r,,.,, 11.1,11'..d..", Ilr_ I h-r
97 HABAN d licisl- vi ,:Otc ". ,,, D119 ,I. -11, II!, "", , , I , I-. ,,,,,,,, , -; ,,, ,,, ,1'I_1l1,. I'll 5 -I ,I,!-.II-nl. n1l 11,11r- en : "'l,"'. III. _ ......... Inn -10- d,
89 CERRO PALATINO "';-l"', .-,,.,,,ed-V II' 1, 1-jo-1 11 .-- " ..... ,-, ". 'I 2 I, I ', In lll--, Fli 1111 ,,,rn.,,.,. SIll., p-.. F.7490.
, ': ,,,, ,,:: "L I, ,,;.,, I 11-1,111TA RfA- A I IF ,n ". I - _14,.I...
NUEVA F.II113 C-d- X-ff2IIr____HSIM_'-I _' ; ',' ,, ,:I'll.: TV ... .... ,,, A I t., l,, ,,,,, S- n-, I,- ....... I.,, A 11 .,',,,,I,, I I 12
1. Sit ,FABRICACION .BE' I.Qt I- I NA (-AS I lli I~ I, -1, I- 5. --- ", --- t-I., ,,, n. .nc, I -11 14 141, "I In Ill '11-A
_R, V.SI1;:d,., 'n.1- C I A. APOLO -CALA H c-FT 1-1 V .1 RFPIOfT[R4 I.%- jo,,N A,, ,N--FoR. rCsEDOR BE
1211c.14 UINFOdd.d. S, .1,Olls It ..VtV 'III In ,__ .,. 1,VrlR
.. VF.n1ie-IllR Ill dnR Y O. h.bj,. ... I id, BAZA. 7 BE EDLICITAN (2) DOB KUC.ACHhS ""le d-:.-v,-, ,,,,, 111.1-1-1. 1- --. ---"'l,. -n-- n, de
.I.... ITI.T... .. .1 I.snO. It I. InI.I. 1,11-- In Y A. NARANJO .1. I I.. I I S05 In ,;.,l -- ,,, 'M" I,,, "". ,11-NII-ni-I I -1- I-~ t B. no%(, Ni", %- ," I- ....... A. I. .IO_ ,;'-'1'--'"I7'I "A -'.1'."_ '.'I". T ... c"'"'. """" $4c a: "3"S'-.1-1-1.1 11 .".- 0- ,ed .n I Ll ... r,, -.71-120
-4296-87-12 M X, "R SOLO ITO r-tin- CON lA11- FBE -- --,- A N __ -, O.A IAII! 1-1-11-1 SAII.-II-Al 1, In, pjA. n I_ __d H -1.

CARLOS -- rcl- L. 11LA, -I -,',- _-, I* I-. I r __nLQU1LA.1A A ;%-,dl. ,--- clr,, ".7 '%I" -' 14 N. I 17 1 ll I- COMPYTENTE TAQVIGAAFA
I'A 111-1. .',,, I -1 --,'II 11it 'F. 2'1" 7- F e- I. .- v-1-1 serAFFIA Oln, inrain- j"A"'I'l-A-1. ,,, -.anl I Inalk d ....
MARIANAO I, ... I'll I "'r "ll-In'It" X'! 1 1 41-10 in; 151PORTANTE -'I ...... ,V, ,I'll, ...... .... ... C-11, I-Ri- rl, --.. 1,11111-- --Inck, ,
I ""' 'I- "I". "Ie"" "" S REPARTOS c.n',F',n j_,_ O,,,l "I I2 N- III ,--lr l"
c..rl.,. IF St. d- 1-li- d. R-- IF IS dn -n. C_ B. At ...... de .11 ...... I. HIF-22n
c..d ... dI Mirl.11.0,, d, J.11cV.. 1,1 All- Ar,- Fl-h. ,l ... .,.I_ 11 T, 1. 1. 1. Tell --4 O _, I. 11r-rnIUFVlI- Pillencis 3 ,,fFe,,jBA
TIM ReFT P-le, Sao... Lt.,-: ( 11.14( ., in, I n I ,. .rlNIIAD..A -A.T 1j, ,'-,l ., Z"' --- d."'I" r",
.,.,. ,.dn.Ui .1 I -- U I I, n rl',, -nin 11-3119-129-1.
n: AN -N -MEND:,11' AVVA. O' .11I.I.. 011. .nl,,Ic, $21. __ :_ - __ _.J.. I. 2 C I,,',. ,- drj.c-r-., .'. I .I .,,A,( I ON 5 "; .. T.,,;.,. Ve"", r "A',,' TL IS' -- ... I',r%, R ", ,,:' N,-!.",j Vl ,Hlo ,nk, -1-11 1EX(l MECANOGRAPA,
'In' I- A 'O, .1-In .- I S--- In- "' - ", I A 1,1 ,nIn. ..- .'
I I .._ _N., Ill .... I-lln d, nn,- co-ret.:
H-MR447-15 __ ,,, Z'2'tUR,,: 1 1 1-1- I,- I--, ,,, In-, 2.1 1. I-n- -1, A,, net 11-. All. I l--rd,' I,- T-J,
. ,.In It I. 1.1- .. _1 -, ;I -d""", n ...... ,--- X.. T11 1, pl .. Apt.
'. -97 GUINABACOA -REGLA 15,, "':11'. .1_1,1.11,11 11111, I"'. d" A-- C. ; ....... I.
oi_ Io """ ,,;, _',.. .1 .'lV in. Ap-- C-',.Idll Nn 044. 2d.
. I "i ,, .i2 ...... Ill Id. --. _!! nn
ALQMLO Sna PXDX ]No A 4 C AM _-2 - I .h.- -1F.-1 'I" A R '-d "d."l .-SIOR-n-il I H .37-1 11
., c ... 214 ..J. T.Tie,1n, We. ,.cln!. -CASABLANCA
.., .' ,kLi Y L09 C( STURERAS MODISTES 1S.'uIT. r-TU.-A 11'DANI rr 1.11. .LA MFUIANA rDAD. At CIA Co. BE ,
, Ivad-. (IMrm,, Lind, I -_ itan, In.,- r -_ 11
. UELA I OFRTCr A RENDIZ TAQVIURAPA
I T- A---, 111 1.,-- "I"I'l 1 11- "o-Ann. I'll"l --be e- I --n-1. d. 13 ho" b .... B ..... TV..
To' N- 106. H-3033-A7.11 SlIptim. Avenida NO. 99. -Ire A v AN. BY A] Qt 11.1 UNA CASA AV. IN I ."'RI Al" -" A, I ,I ,',A O,' r ,,71 IF M 1:,"t A*,l A a R 1, Do a 4 .: 11 FOLICITAN ft.nln .! ".- .--. A xsjfi-,t7.,l,:,-.On. I~ rte-,lu. A ..,I., Ill ,,In, Iul, ,ftr- ..... .. D pr,,..I..
- FIO U5XRA-. Vn,6O fil.nd.... 1. pl..t. h.j. con e.1,J Bill, 34-., np"N- DI-nne'. rn.-1,, I I I I d-- "- ... n. I-, ,-.-- -1, ,.,.III,. MIT A ,,",S M-NIA-119-11 ,--. LOORO. A.62&4. -1qnn
BE ALQUILA BONITO PENT it ,Rod -I I. d ......... F.rw.w Innhn ..... n", 1. 21, H. d, .- o.1 -r HS 3163_139 11
es. d. Nm H'I""', PIT11.1,; _Tdod cri.ndn,' 1. ,1'.'. It; r ,,,,,, ,,= 1-t- I_, C-1;- N'l .1n'. -,.- L,- "'*A' CAN .It I -IA. ,,md,,, do, VnIbIntion I "" ': lyurp','faoce, "P-IM 13.97
tind ,31. -r, ... it. ,-t. __ .. ..... IRA IIIVEN. I~ It ...... I -11 p- BF OREf %CSnXA. MFDIANA CORD ""to __ _R_ -r. loolej ... .I IT., y e.nine __ 1-t.d. ArIn N1 5, S.r- c,,Ir,, ,_ 1.
It I,...3.r I. ,nn. B",;a .... Nn .,,1,,,-6,-';,r I-I- A Oldni- BE OTRECE PARW AiIXILLA Ot 6 1;
M.c... inw.,lb"Fe ".;'... $70 N. I.f.,..n "' ITT I ., ,_I. IV I .111.11. "I'll", Il "'"" "I It 91-l' We Clll, ,._ Me.A.1 .
ri ... 1. ,.,t. in. OF ,.,I.r. p.nI 1rtI"AGR' I CASITA $27.00 17111'1re- ',,Ill ll- ... ... H III IT in n -In, VO 'Ill
- ...... I In tOI ...... : .,nX,l. c T It
,dificia modern Mrin# y Joellr do. .h.unn., V7',','."l".', 'SOLIIIT.VIIA .PFRARTA SO Tell r-1016r III., n.Wf le.clat,
ill__11 Ot. n: A Aq ... .... 1. ,,nI.d. P.dffl. .2,1,', ',?n O- 1,'I.,- ,I,. 4 nA I,', T,' _A Atl- II I.", F I NVVS.j_,j no P ...... I.c.. IttenclOll
'. V ., 1.1-11 t-M..
H,11i .X'u'A. pl'ftr' -IM "d "'In' ""n"-l' 1"" In. ,Vn 1.1 ', IV Inonen" I -nC'V "dgl T%, ""r-A= h. Y n%-d., ,.,%to H ,1,e.,,.,,-,,l,,i -1.1-, ,.,,,, _,,,.,:, P.T. I. I . fj-- 1-ldn'LlFITA -1.471CARAI .lrf1.RA ISPAN.I... _____ ___ -----,,III . .. ;.7n; I--.' ,= _.u.I In nn"' H-41.1-129-111
SE ALIQUILA .. 1, propin en.T.' A - I ". ll '__,R -. 11.12 In, 1 1 I IV- ,in, I ". in n-l ,.,I ... T- b-- ,,f---- GRADUNDO DE JUNIOR ACCOUNTING
C.A. WTIOOVRV I d. ,ll,,.I.. .,dl. B-1493-90-13 ___ _-_" :M, i 91 0 An'-' """" L ....... H-4'! ', IS" ____
'll.ern C. T.T_ -r,,,I* i4ETN01LWCLCAMPGCALLX iS NI txa Apartaintentas -- _vN Forit.N. .. IS .N.. _,11.1 j,;,.. Tr rn 1, --,y-,, L- : IIII.d.. Vids. Edad 23. Experien
_. .. ,rf,.,, en., SRI.. c-ed.r. In III IF I'll, .1 IT,, F _04. J- I ,1o, Il Innil .- dele. IF..
cridos. Oquend, S7l7;!j-R" ..tr. 3. y I2 -,IFVF.F..,.n.tc.,I6.. Aid ... 1. ..d.,,., ,,,,,, = .,.. _I CRIADA BE- MANO Ill CHOFERES .-II., --,, n- M-4.73-II.-Ii n.,J.r In, e,,h, ,VOdnd.r ,I ... tn.knij.
..171-7-11 mny freRe ,,.v.. ,Ipl. ,. InIed.r. I -- ,d t. ,VRrt.. -011. b0c, -1, 2"51 .."I". "". In V-c.- "' ". I ,1.,1.r_".1,-,. F,"-- PI.,:141, 1111.11. .:1 -1117.
iif 'IT """'. '"We" I "' ""' In _111SIIII.R.: 14I.B.do Ll- ..
liFT"_&i_ __ S'Ill 1IRA. c.l."'. Inn,11-6. ST.Ind., 'I. .do. c. it., lR,.d,,o -Ich. fre- I .a,, I',', d.,..,,: a- ,- A OI
* I ""'I, "' '. ,, I ,. n no
I I I __ 1. 1. IF. C-1 I-nd, -1--l.. dl .,,... p. I I
. 55, Y $7, AMPLAS Y BEIR- .1, I.,,d,,,, W. If. B-7,005. OI- Dl,.,:.n I If Ornre C.11.11.1, ,11 1. I ,l "'71' "e,,S III-- .,,,,,: .d.d dn-7711. l'. j_," "!', n I, 7 0 I" :.' :1 IT """"' I It 11-SISS-1-11
b-darl ,.f. -- , , In~ .r.l,.,.dn'_ 11 Ion 11, In ',I SOldcr $In. III, I OFERTAS VARW '
f II all.. y.b.j-. do. pie ... e.-n'- M-127I.-InIj .11.1;,. I. c..dr.. P.I.- d, -, I'Al, ll,., "I', : 11 ,,Ir
LF g- cncul. a.., 1, -- - - k It 1; IF I .. I, 4e V I, .161 1, ,.- dllt",, ...... I 111%nl;., .R. I: WF ___!L22w-f. I I, I. In all I 1131
d"r, fr,V1., pr,.,.r CAVOK ITCL CAA- ALQuIL. 1. N, .11. w
, _. or .. H-J-1-I In ""'i", "".".. llln,,_! Irl !
-=."ill. IF, Z"I _OFRECEI 1- 1-, A- .1. AND. 1- I'NA Do
tilde. """. -,'n l, :1,11, ,,, OFRF- A I-ORTA FAMILIA ( OCINF..
'a'. -I'-- -11- Ill, ,.-,dn,. __ M ___- S.-Mil. H-37i" 21i T- A.-di:', 3;,,l-V'_.l-- -n-, I- VA.-, .n,,.,,,It" I le-FRI, 3 c-ell, cllern.. RES VARIOS __ ,".. -1. ll..'- ,
H-1452-87-11 qo lj 8 ALIQUILE -" -. I" 11
;it Qi'IL6-VATO.__-I!._rScV-.1 r4. 1.10, TFVI, fln-123 d. it nil, ,in I, ............ n, ,,',,,, .-.,.,-O- ; ,,,,
A SE-ALOUILAN juvroz: SALA. COME- 1 PLA I A MONA GUANAR0 Allinif 1104 COCINERAS COCINEROS I 11 -2 ,'I in 118 CRtAI)AS CRIADOS __ - I ..". 11 .. -n- IF I ,, _I 'I'll IS 'A u- -4itno, I r
F-11- 21 VX. -',,lI,,nd",.r' od 2 ,,- c"c"O r nnit, 142 ill. I .n 1-1 T.AHJAR T.111 '- _1;N T .... .. It
11111 I-- """ ..,...I. X. b ,, or."T SIR% _N BXA. IPPANT)LA
.1. 1-1SIAT IM.I. -.IT. 1-1111- ell- 1. -- -'-1,,- %"r' __ __7_ -PzxrA 4OIfnARAr,""e"n-.n..
1.11-d., ... Int'l.,F: gd. no I t".. I '...".. w 1-1.1 I .1. 11-de.. RI-eh- A ., I '""'... .
b.,c,. :, ,",,., %- _LVn. RAv'L,nz ,= 'r.1--d- F.- .... el'r '- I --- -- -" ". --- "'d Alf;,- ln I'. ..' 1, ',IF "'ll" 1-n-' -- 11 ;',,'I" '-'1,%"%,.-."n' 1: ". '.",;" _-d H -."t-l' r
Tor, IV._ ..I. i"";',7l ',,'.,I, "".."':, ,'I ., ., n- -nn' 1-_l1'1 !1L11T111IXTA OF AlITOMOVIL, CON
-174-SI-I t ,C d F v A- RI- d., c.,d,., -Ib. nnn, I.- .ISo A~ ... Id, T-f A l2. , ,, rl 1211 2211 -11. In -- ., 11.1 A ,In 1-1, IF -. Ill, I. ,I I- I,
-- -r- it V-'ClI_,I ...... un, -- 11-7t Oll-Ol, ;n, I, ol I- n e ..
H-3205-twi- i V_.S.1.1.11-2a MI I -1. NTE ESPAROL, NTIC IiIAIIFFA
ALQUM0,CA8A MODERNA. CON T.DAR 'l! I"' I'S 11 ,... .11'.. I ... In. 111. 1-- I-nn.
111blAn i.d:ldI. Ot.. t-elint. 2 c.. WAAR F: VCLF__!VI NF 14. VT.CNI. j7 IAAD_ -- _-T'. ,'l,." d,"',,r-!iI3 OPERARIOS APREDICES ; "" '711""""" -",,-r, -x- de ., .rg.CV 1 ,6T--F,_. ,j A Cq--:j __ _I. I, ItnNO he)-, -OVdIn. -r .... .. I.. ,- I ,tlll. ".. ("ALFT ALQIII... a, --- I-. ,,,, -."I", I I F- I. o., P. ,a ;ad, 22111'a I
I. .... I.dc, enenn. I.. .,.. Ir'. -.1 ,.
It mobilrarn, pl- ref-lta IF ........... Ill,_ ,NIT., ., U'BECf IS JGVEN PARA ATENDER,
ZFnV1qI-d" N1 1". at dde ,I-t, lb.hn -1 ..... ... ,,_ ,, .-I"n. 9-1. )WIn. ...n. y Fol.ji-ITO -RrFRTrRo rHANITA RF DISIA 1.1.1-11 I VIIINA IRIIIII I 11 -'11VIVI...b. 1-11- -d .. ..... J.. 1- 3.
d.'F!,-t:rn It"-- I. 5.1. It TFIf. J_ MR0 -Oll -li,,, .,1-1-11..,,,,I,.,,;.,"I,,,,r S ,-1,_b_ B_3138 I I'. I ,, ",!: , """'. "' Tf- W-4n.11 R..d. Ri.,,- I -f-- .I ... c-nc. I ,.,,IF.,I.
H-3705-97-12 per. flen It.c., 11 -1--- I 1P -11.1 llll-l, ,, 1, It ... ....... ,.r. ,-- -., R-d. It", It
- )i 147n-91 I "I' I' ,1 n .'t' S,,,,l1r 11-1935- J_ ._]I 7 n:11"."n"'L 5.13 SO. -I', 1-,Fr 1:111;,,.It C ... I.-- n, I, V,, lis Int-nn- I OnS c,,-,,- hdrn-je- I ..... ... new.nal,
ALQUILO I ,;CQL ILOrAA: DOX-R-ABITArTO ,.', X.. I-II., T'lefc- l,_SSRB. ,-1 Ir 11131ni-Ill Ill 60 MANEJADORAS -1,111111 rI ... n,,.,. .-R, We....
rInte, P".. S.. LA.Ar. .111. ,,,,nd. Ell- MIRA MAR 111, It ,14"IM In -)I 401 In WLARTA F 1111, ,
17,F111c.'Ir. ,l; 'n. de, - - - _ LIMPIAR Y nie -I-"- MANCIAVOIRA A 1373-131-10
"h.r. ml, ifirn ofi,,- ,rds.1tn, me- Al ,),,.Ill ,IF. .Itn, -I, .1 11 ,.h.h. de .I.. Ill- ffn, ZLICI- .1 JEW 1O.All 1, OF Rie' S ,M 'C n '!V j" V.nn, -I I ,I, -- ---. ,- n. ,,,, ,,I,. --- I __ __ - _III, V 114 AGENTES d'. $3ll "M" A,? ...... 'I".. 7'r ; 11 11 $.I' .d. 0- told. ,I dl,. L bj,,. lol., C 11, 11 Nn 522 1 0 49. C- -- d,'One Intr, Y I PI.Y, 14,r- l I., I d.htl..On, ,j--- r,,f,,, VENDEDORE I br. ormrct I N murHArNO rARA MEN.
." X-III1,54 de 12 It 7 P. IT. .-- fl-Ild ,Fd.. Nl IISS ..IF. 0 F-IM ; I ,.d. ,--r I-I'l., 1.11 e 'In .1 M 504 '_ '-Ln.nelniellt n "I d,
........ .. 1. -nned., 1 4, In.fic. ;,.VnF,,Fr- CW1, N-,, .,,,dn ,, .' 05 An I B-261'.. c, n, 1.1- w .fto.. ler"Incl... Illicit
H-2741-17-1 "IT.Ilr"I'l ,rld.. 91111,. Agn. I.dMjA- I Accdtl VII, ... I ,, nn 1,C1TA
- OnST, H-34.1 .A-11 12,,, "l,_nI;90 'Ple Rp.bll,. ,- n.8 e I H 3613 )I b. lif .. .. .. 1. .118 In .3444-170.lo ""Da"' li-nao-ISI-10
-21il ENTES "! .. X.: '' n _oFRvcrii-.R _ALVNCA MKDIANAsC,oP.nCcC vv jnvv;riicF DEC cAmro
rdannuebles "Wsi; cin 11.2964- )l _,Q L jLo-ACc A raiiA rst It %Q t ISIMA I Rj-nO LICITA-I' 'A -_ lomIll- -d, -,-p,,An Pen OFSPAN tnl.GfARr, Mi ( HAI BAR PAR sr ,,,
. ta ____ 6 ,C^,,,g ,. 4-1. -- ;- ; r.,Av, r,,R toil. 9 ceni.t,es', Obapla _-. "I. 1,1"j.,-:,.nV,, ,, n Id.11 .M;,iJ,, blibit. 9uP.,1,;..lAnr, T'Itc,,al V.,. t..b.)c. 1.1-ar .
I-,-, ;-. In VIT, Ap,,I-R I'll T,:.,,,,dF,.,, ',
Fini". lePolitlill BE AL.IntA IAIA In. .- ,, ...... "ITFIFF., ". He 'IH l. H"'I't" ll 7 I I. $4 27 -INI-ld ?4I
-....,., Ll SlFrr., t.11e 9 k I b.h. ml ... .. T,V .,._,F1m.V OR, '. I AnnnI.
S.. ..VRr4nlbI "l,'.,- I 14-2-131-la
T., ,,,Fr c.n1r, 1,,c. fl- _In. . _' dll:,V, .', n ,,,Ir I.,. V; I ... E .I.-Ill 12 Bl"I S,111cI "n lnl,,,,,,.,I ..... *n .F orr. C- CAR UNA JOYIVN III i,-.. - --
d .' I I 8". IF nm- 1 I,
li'lect. Mo.,. C : ,na ... I, I In I .,.. till"I.. FIX. IA Amrxo c& ,
c.;. -.R,11n1.,,%j- VIIA 1cr- I-ri., 1,11,111t-, -r-o dj-111-1-d- I 110pd, to, FrIgId.-, SOLICITO-PtUCHACHA PARA .1. .-H-AN 1ENDETC11.19
.... '-I 'I.- ,.I.. lin., C ... ell I'Vet. B-7VclI, ,;,,ln.1...,lI. Inn.. ---- I.mbl .I I -- d. -d! .... In It ,,, ... n .... ..
d...Ibl. W-er. A4711. It I IlIcilt. ,,,.I. -1 I ,-n n-. ,,:O __ c"! c.d- I nn .1". IV 11 ,I,., F-37.
MSIN7.,. .c,,,,-,,, ., It.A--I. In". "Me"Ir; 'Cl "'n.. 'l-l ,,,I.. I .O., IF "; 1C ..... C.C..A. UNA JOVEN PA: *.: "I", 1. ln. .' I".-J.d- .1 ,ld. IlIf, 11.
Id.- -.r1'.,c%.ii. ,.-Rl;'1. ; Ill TO.'e .-Cle'p-en" In "" s-IIl',-% .... 1. de I.. H-- I Ill,~ -, ,i= xIiI RI,,,n 1.1-l IF~ ".I. Jj..437-131-1.
CON --A- ...... "..". ,Ille "'d. id-, I -- --
I H 21. _90 I, t4l.': I .1 1 11,31.1 l Yllil.fY
_ ___ !.I 14, -.- KI on ale 9 N., 16, -, ,kt,-,, 1--l -, ...... ,,ef, A A ,
ALQUILO CANA RAN Nl( OLA. I c it M 1. Ult-A r _!= .1;_,,tnmr -1. ",i-n IN, A ....... A ill. O .Elz no RRC PARA razoAk V
, Aj.,,Uj A C C6 1 -1. Ved do. If .19. I in In 311-In o .r -1.- H- E-r.r.. S.bl ...,
,Vmednl on. lf.rmR ..I, ,-. 2 --- ,cen. p.u.,'_ 11,101 IF 1-1 __ - - 11 J V 2 1-1 3, III 14 11 BE DESEA COLOCAR UNA ESPA*OLA Ot Ar.( EKE FKANIVAR, "'!, -J., Alce- H.O.d. T-Ink.
.:"" T I.. Flj c1nT-.nlV MI.. ns l 117. I .... I ,".
h. .", H-3297-87.1; *-1C..,,,,.V1d.11% in-.0- N- N1. b ,.. !:..., I-In- r lor.,
- Ill, ll .,111- -1. 1. ,,, 1 In LQ' lld I ;.. --- .I. F" !3F At, ILA'l, I-A-14-1-A-1-1- IT, .-AR., '..Ll! :A_1'., 11- 111, .11,11, I -it( iTA'mn* -Nnenomrg ACTIVOA I ... ... 11-, ,,,, ,A ('.,,R -- -duld. ,dFd p- b. I
LQUILASE PLANTAAl.TA-, MALFCON cng.dl. -- C11-h1l. A~ I I ... -d Pe(-,,, no- -,- ,,,, .1 A 111, I "... I 'I .I .
XnN I .11- 11.111- 11. 111. 11 L. 11 1: "' I ';,' !,,,,',;,. "t'"" .l., d, 1.11, N.11-1. I.~ I I J .... r T,.I. B.S7 d. . I o I d.
7: ,,)- dl I,.,rt.. -- bA, 4.0-17 III, 11 .., $n 17 '. I 1-Ild,, I,:";:- ,,, ", I'll Id, ,
-CA.- I R-4.1. "' 2 'W1 R -di:d"' -- "ll!"."'."".'"I". IV".', ,'.'.' ".*,Il1'l'..n W71"1;-y b'"'.. 'I. I li-:135-111.1.
-5,11FI, .cci.. Fee, $.... JIM~ .. F. 4. --, 1 clIllt.l. FRA-. hI 4, ; "; I I 1',* IV, .. : -'7 ;'.7, no ..I 11 I R IZ3 COST MODISTAS ,' '"
__ S.In. I._1 ALLI ITFIRTIA-1 ti-n-i-ti .. -1 1-- la -- r.,r.,N.,, CA, e.A-,,-, OF ",F..
IN oilmll. Tlf. W-5340. .41 .L. "I l"' in I ....... .-" I I It ,I'll ,A I -ELRERAS
n. r .!.A""l 1' .!.. ...... ... ,._ All-l
R-..-.7-V. "'R AdcIIn C-Illn -S-- --- -_ 1!1 1;! 111c .1 .1 1.1.al A,.,%, I., '. ,- 1:1..'.- ,.- IAA ", -. "I,
__ Oll, --d- I-. h.A.. I,-- ,I AN MIGUEL DE LOS HAROS I 9% ". ", ;,.": : I~_ ,'1F "T'1.1,"""nlnV. A I'N I ,A .."..- Ron .1. T- l'- ,U,, ,I fine. IN, of, ... P- VI. -I" ".- a.. M".-I -.1", .-d" I I ", A I~. .-. l j I., .St. I.-II-I to
Inf- .n. IUHa7.S,, .'I 6 I ,,, 12, .11III-1. 1- 111., ,I,
m'QUIL0 v.m umt RnMAY Y VII- Inn $-In- -..A- Alo ... 1. "I., .I- I Al,,, I.f.r- 11 ... An .1"'. .., '. ", "" l., ";.
,I,- ,,,,,,,,,,r.,,.;7,,,,,,,, ,,,,.d,,. ,,- ;-r 1. t.,d,, -1101-M-1 o -1. d. 'c'.... 1, 1z". I, ; V'. "I'l,", ro.jain
c IT I, I, c ... nIod-. I'll 11 IT "'n O.""p, n ".94.1
,1need, '"" A1,Q1 IL0'CAqA. (ALLF. a. 1.65fiTESTRY' 9-d-. 3 -.rn, -y Ile- , ., __ I I -11, ill 11 i A I- I'll 11 V111A TRAIRA lk IFiVIIIIIAC11 ESI,4.
err ... V.rlc. 0 12 y 3 S. Ill da I ,cc ','- I firtlujioC rl- 1, A, '.,'A,, A..11.111n I '""O" """' hA'R' 1 I SIR I 011111A Dr-FA I -D, r "'I'll 1.1 1 0FRECESE MODISTA ALTA COR. ,,,, '."',.'d.":,'.,'","l',.*.r;,'."'...,;d. '
,,,, Solicitannos 25 Michmichai dl, ,,-n VA.-, ,1. I "I
.I 1,14t.n. IN-IIN. 'ON 'I I "' IF
'. .' .""o. IS'. C-1",.'%- I In ,,, ,"I"', IXPPll. chart-la, t-- 11 -nl. '.) On, Pl.,.. IT nil 1,
- .- H.35i7'r'1- A )'I' ,I d., -tt.1, ..l--dnr. 24, ,,l, if Ill _1 c 1 7mR. A"Ind.. 1 "V, I S ,. III.. Il
111'ALCIUM 11YRAlt R!, ALTOS, PRO- 184i IIIIILI':", % 1'-, ,11; tldn, IV.~ __ n Vl- ..... -. f ........ d 1, IF 1, ,,I In Ta .r.r. r sA articular. T,, -I llf-ifD 131-10
Ot ""'. 'Inl n on n _c. 11 Ill- n S. r 11 4" ''t- I,- d.rl,, n-P.1- ... R-61., 196p
OF 1-il... ".. FRI.. 2 No.. 9 """; I Ili, wel ... w -mj IINAT %I ",!.A A, 11, ,'-- ...... l, fer, Im X. I I _,Z. .. 'Orn, -97j.. MIGUEL DE L09 RASOS1joLITo 111. ,- d d, .V, ...... .,A,,,., Ar-Rl I VIADA 0 ( I H-14till 12.1 1.1 "", FnrZro Cl'fDR ItNFERNO. INVA.
It n. , I.. , ," .,. In, A ,, I, ., 'f __,.. __dIll ":. IF ._1,1,.-,,,,. ep 1,.,,-,:-.,. d, In IF ,,t. INI , 'n-, .,h,.,r ,1,,,-,.,, .n. ,.I,, ,, ,7.- n- _. I 1, *r. .. '.." )- -:,..ncdr nNI nOl.d.dele,
.1 -- -- ii-ISIV... 1,,dn AI-IVn .11n.. dn, h. ""'. ""I'd' -- ,,,, T, , 1, , -; ;: T, ,*.': U, net eiy ElTrERTACTI .IRA no ',l "'d
-s". '. III p, 1- I~ hHU-, Ir I III C.O. I ?l 1 ,, -1 I -r I- ,,, .. __ I... I-R, -d,;I 1W Idu
d, A 12 fIr"- I % el 13
AN f-V .1 ALIE 13 N- F.-I FNTPF 11 Ir Of -- 40 p ..... NIS .h-dsln, P- IV~ 'i -,, ,,,rn,. d, I .. 4, --- ,,,,,,, 11 12, R.. _3 7!T 1-10
..... I. on hr.. F11-ISHIS 1.1.21111474, "'nIC T,-- I.f.r- M-3934. M-26II2 NFR .1 "I ,I. I "i '. ,A .... ..... t.1111d Ol". I "i' 1 MD. Co. ME
NEI-TVX0,4015. dENTkF MA . .C. .UIN A I, "' C""r -1.1. -,I.. -- III, d .... cn F-,.3. TT-2.114-94-1c! at 1.01 ICITA COI-I 1. O To .. ... I I 11' 11 -'"In dn-IIIn- 1-1-1111 -- 41 OIWF(f, MATRI SVIO SLAN
ll V d"I.d _dn I. v','','2 It # ,. 14 012- _ d-- I .11 -'- f rAR4 Oil PIK 6 PLVZAs rv Nrnorin D r 4 I A (,n!,,O IF ,,, 11 l7li N."... -I I-i -1 R-ndcl., -.-Id.,. Inn.
..... I _ To I AIAU1L0-CA AAFIIWLFlt ...... NA.; -d. .11. I, ,,(,Affn% PARA SIRV 14 3111 ILI I, --. -.d.I., .rrd., -...e.
, , - I.. fin R! I I .1
thn- An.- ,, lIf 'l 7,7,,",' ' -' '':.- ": I% '% 1",'n',' I ". ,',',''n. Mii-, An aj" I r -FBI = 9- I InOd-nne, closet" 41PAR1FAMENTO St FVO jrll.,; ", "
I., y .Ft1IcI,,. cri.d., A ... 1,,,,-,dr. ,,,,,I* .... I,- ,J I. JO,. .... Tell INN
M.. PALA-1 p- ,,f,,,,, TFIff ... U-AVG I I ff- tlllt O I 124 LAVAN ERAS-LAVANDEROS H-MM-131 IS
"'Al ._ r-4641-N-22 RIF 11 1-nr -
.rl, H.. -1,11 1T_.-laVCI1A_.RA._ r -h. 4-=". l2 r-'..- In .-f I - I!E- -- - a,. .1.1.11. I I SIATIUM.111. nSrAloll
_ __ c.F.. ,in .... l_,n To- dlV.,-; jo- -. ALECON I ,I.., I .- V., *- A, (n,.Ir4,-Xt OIR,- HAoxirlrA I.AIAIIFXA r ,,,l..S.d,, d, 't- d, --CZDO UNA CA- POIDIANTEREGALIiiI mIll ...I. .... r ... .. .. ,,:.r,,. In ,Ilc jj CALLY W.WY T 'w -it,, .,. 1. ,,,,F ,,,__ r,., I ,
c., tellq.,.. FFOI. y I... t.dFpF"dI-* ,_- ,I -, .. -1-Ind.l. IN oln, I .In ... 1,n (,,ntl .1 Tr ..... IF 1-- I, --n ,I .," *.,_;,,,n "' I D .;; 1 1'1 I, d I~ I- -- 1- I- 1-f-1- -I IIJ61-n. III Fell-.
idl"I . ,..Io ... Fr nb_ Mg_ I ""; 4 5'. '.7'p ,," 7'_ ' Y '11 011 Ill It -- -1 1111--l"
ll Ill VI ... I ... It I. P.1n. F .Yl IT f-d.r. 74. ,lo-1. b.A.. -- x- c.n., c-- I-no-ld 1,
'.I .111 IIR I H-SMI.131 11

'.. I g.".. "_ 1-47 1 ,.,I.- C-O- So ,I--. -,-I 7'.. I 'd ...... cl--- c r- Lt.,:: .1 .- 2. J ... DFIE.d. G ...... I.. --../ I I In .". N."". 1411 124 Il b.e.., ,Ffte.Tl .,
_ __ I. ...... d-n- A, : ,I, -l-n .n A,., ,nn,- Nd I.. __ .C .C. .141 O - _In. .d ... It A c S r A -1 :n4 It I ;ATENCION! 'I'll T11"All' "'"' -- let- 1.1-LAV- I O -I. II.O., 0 N
JA "", __,. lll, I_ ,,, DFXE( EFTT.7 ANDEnl, arrE. -.cn, I I T.DO,,
RE LQUILA ESCOBAR T PRO- ntV. -11, C111- 9 I I I A 11 It d, I d- V -1 P In P-o $-c __ c-n. I I"o-RC I ,,,- -- ,;.,,,,- .=19
,;,AL ON --,,I, I 1. d.nd. I... A .I A UTI 111.11
'l I In n ,.X -A IINA ,."''"A '.I "Fa. j AGENTES Dr SEGUR "..", in H_,371-131.10
, V Ill of ,Ib I.H- ..I..- At- ...... Infl"'n". SIR d' A #pd, .-I, ,.,, -lel-fl," IF __ CIS "
.... .. R. 2 b,1,njS1 S.ldl." '. 1-I211 C. -1 All,,,.,. rA,1A.1C11,TA I :-,-,, III I I EN EL IN CERIOR --.6., -.1,, .d T It I
Mfnr.= 'n' VTOOR d, 32 I- - __ ' - 'rn 1.1,11.1,".... D., SIT .,r"l :..,,,'. r::. "..",;.-,,..:,,,, -1- I ... nt,.,. TIVI M nN urne-sr-icr-N-tim-coLn. rAISA LA. ar OF REE E CORRADGR CON RICICLETA
A. 1 N, .. .]I... .. 1.1 RII .... -, I, .1 A 'A 114 On' -111h.. -tldn.4 ',- Tlf In"A
___ACQ1_111.AAVNA 1-11KA ... ,Loe',r rlrO, ,R .j, AinnI 1.(- 8- 4 r. I'll 1. I 'n I..l".. A I I. I I I., td-- '-P- R---.. I.. ,, I,., ,= 'r 1. -ft... con
..... c.b- F0-N-______ H-N35-.7.1a -- ,-,p.",, -il.111' ..k.O;,, ,m,1- ,,.-1--- .,..e, B. I.e"... Te,"- U.S., i --_ __ -1 "It"'.. ', ln,,.d,.. A.- .1-1d, $30. VISS T,11 ill ,In: 11-11- -1.1 -34011.
A___AALA. Co- 1- I.rd It .7.-.. IN .-CIC'T. At ISIA (TICIIII... Q. , ,,li- 'M ,.-":_ .1 .11 Ill C.-F-1- I AVAIF. "'
.E ALQUJILA C SA ...... 1, .... ,_._. ,_... Iler.- V-1, ,.-.. _ __ -.n,, Dot- -- .__O. ,__ V,-, I, .... I., ,,, I.,. I,, 1. Fill -11111
"..r... .11n. le"c". c.-Ilic.. IIIII I It ,or, lln.. -11.1. c c ". n- A,, I~ I -- .- -- ,,,,.,I.. .- I. .... _4, ,I'. I -'I, .r- Y IF-' ALqt IL, -LAR TCRWO. K.N LA-f--rIR. -, .. ..... 11 Ill -11. I.-In, d, 1. f1-0I.- en ...... -. I-lin ,r,,,,. I.- "' ... -,_' ,.;',,R,"' NO DESTRUYA S11 ROPA 1111 _F)FXLCE MATIVINIOXIII-EXPASOL.
-1 N- 11 M-101. 1. d, S ,,-In 2. VOIJ- FlOr, T-- 'r -11111 I- ""I'--- VIII-1- U.1% -,- I -I.e., P--U_ ... I In .Inc 1 Inet. ';;VIc,, rn' It Rn. 1111d.711.1111.11 11 -11
MRS, I ... Ill 2, Q-- --,c-. I- Ind. -. doi 'l- ,:.,,, n,1;..11_.l!11 A"- .11
idllag R7 1 I BA."3N I'll 6, .fr,,,I, ,- So nn'l.,l., d, f-d,,onr..- n.d,,. SIOR-r, In "r-, H-III O "'., I I I " ", __ nln _, I"'_ _' :, ',, -, r-- OllbIc, chd, R,,,,, L-- 40
. C.31I I'll, T., In ", It. it 1- lc4 In r 72- 114 to My' I r.,f"j. P PIOFVI
-in seat,.% -O'n A, _ ____ AI.l
.!.1_1a111_1o1 I'll .11 """. .,,_, I. '11-1- r ,
sme MIrjC. or I .1 -I __ __ ", r _' .d . "I Ill. 111 1 I ,.,. -- _1. 14-Mall 131-11
__mwwziLCv -no Plan. KAJAI.MCNFIl AI.QUII.* -CAR%. "AC".: 1- r- _,,, IAIIII
ll jtl,.- .,. bl,. -11. Vg- unlc, C ...... I ,r.,;; N,,,.,,,", 14 1 -.n, InIll-n 0,-dn $69. -110fill ITA ,,
I %-, -' d' "-d"" I' .I'. "I. "I
d, 1. t.nl. I.I.r I I'll'.11. DI-i... U -1-11' ; I, ---- 1- -.I- 11, .".'"' """"". "."'
ne I I I ll I ,I." ,,, -1" ', D-,, ,,,, 11-11n. 301 .11 ,-.n I .I
3-17-1 " n. "I o"nt'. H..",;,10 DELAC ..r "' I ." niaelt'i I.% BrurmArmin FILASM
. ,,,,M-19 I l ...... x.-'r rn;l.,;,,, ,n I., ,I., n I .1 N- ---- ...
.r --d., .,F I ., A, I -n-, 11 ,, -.11-1 ,1,,, de it,.
..'A- '. I "_-,.' '2.- -11. 2 N- .111, --- 11 I 11I.d.d. I-t- Ile, le-I.- -111 .. ..... n. I~ """' I 11 I 171i 11 I ,Ol .,I.r,.T,.,, 1. ....
n- . ,-, nc -1-de ,1,'7'1 I'l
,,, sr VeNTE G AF Alqlli.A (ARA VS, "o, .111-11
11 D., Catsas Bsjoi inf- 11- A --V'I I el Inl In I -n- "'I"r ---, I'll. 11--, OF~ I nil" Able I -A' A I'll -- .1-1.1 ,n I-~ I-"__ ___ __ ......
Al 0 It V-1- .,,,, ,,, 1, -.0116TA IN (.,.I,'.' Sir ".." ..... ;: '." I I I", I Ill, I", llI I V.,,., :., r I.,, ,, ,, .1, V.,,,.., ,%_ ,I---- 1 'I.; ", "
Rf.r,. 60-71 T-R, -4 nflo-. -- 14 Tell F-11 znlf ,,. ... __,, ,!Id.1 r:.-,,.,,v,,'," A IT D. n,- --,. .,.,. I
'l-R. ISO ,,,,dn,,,,,3 "4,.b.h ,, .,, .I.- ':,; ..,,.,,,..,, n, ,.,.,.,,:!!,.,,, ,,, In n It -111 ....... II 711 124 11 %- OF r%0A TRANA.
1, etc "d, 'd, .. '. "n.A.. ,,, R, A, 21 .1- -n-,--, l, 'Fill F!4.1 A, It I rN
TI A Nod -.en. .In .1111.1'...
IT _1.1_41 I ": ,,r.,. inod r.r-, f-,, -- IV ,""""' -O-1,... d,)j.,...',",'I, .-. -_ '- it 17,1.111 II I'll-H lPF%911- "- -IIIVV ,,,, --, T!.. F-61S.1
91 JESUS DEL MONTE T VIBORA !,,r,, n,"',_ "n.; ".. I I a ,e I, I 4 IF At ill. V.d.d. ...... 1. I.; l I. ... I -'114 it It 01.11 I I 1A 191- RI ANr 4' I (in -%- I-,
lF ALQ1'ILA. NASA V !VV DK NATO. Mr. .9 ALQUILA "A CANA RrTO. SAN. I -"l '.I' d' III "I'd H I .-It 4 11 I ___ __ rt- A .nn It 3.13-ISI 11
In A-1.1-, -1. "Inn JOII. A- h.llc.V-.I.g1 IM In I.. -. 1%Aci 11 I'll, 11. ,I -, ,,,,,. rcuoc. R rAk n.%A.%ji a
,,,,.,r 11 IF I 11.1. .-WiDil.. ,*,,.A.. A i1o To InCit-WA I -1-1111, -1ILIfITO AGITF %INIIIIIION A ,,: ,' .' _n- ,,l ........ 11- I 11
I,. .. InIhn", An 'r .... ._ X.I.. ),.I- 1. ..I.. I --. 0. ed "!;1'1 1_ d --.- 11- 1, 11 .,_ 'n. .-- 'I. -- "",-- '..". ,.I ... It- tI ...
" .". ?I, ,."... -. P'.:'C' ".,, Nnt.,N' -_ ".". l.".' .. ..... 1-1 I-- D c".., R,:,.! -- ,
I ,,,.Il --In IndpFnce.- F.. R.n. dn, n-h.. 1. 11, "; ."'n"'. ", -CHOFERES I I.- m Ill~ I'll 11
,.,,1'.VcV,.%" I.r'Z.n'A'. I I -1- V; I. -, ',' % '" e It . , , ".;.z I I. 125 _RA;;
, I, .'n,'-.-Int-;l,. I.I.- "" -I. "'. "'It"'.- It .111 Ill 2.1 11,
"d. -Ir. -ficrn. ,51. CIOI- 14-1-R, 4,21 It I'. .k- IF ---I- --:dlnnr .1.1 1.111.1c., ..I. I A 411. Ill IV H .Z .1il-11111 ,
A-, r 14 In, at r v I "OF P R. -11II 11 IFF-fic A CARTA Y.%MILIA COl
-h.).. I-r. Tell U-1245 3- NR,,rr. I F. __ 11-l".7 .. 11 'v. n,.r Z". .." ___ I 1 .,
"ES-.1-111ii-I-A-691111A. IVAN'R.A.L.n ..-.,I... I IT nol-4-1. 116.40LICITAN VINIll PC TA -111 OF'Stil''IF M-NUIRA (RIAIIA, -- Ill-n- ll! VVVIO OFF .- "_ ,,, len :IeOc,; ,,,,,*lFe, Filter -.I.-I
c".... 'i .. I To=
I-,, __LCV ill- A" CAR! FAQVINA ft --,- = a- In"", "...... -, --- O.cl
to Clop I LIVIII Cill"'. I. od I iOLIrTTEVI' 4064.oris I*Akaiwe I.z LAYA MARBELLA __ OCIAX-_Iclxj 'I.AIILIA. fjod.., = '. ;. ,= I.- % n .'xit-C OYZ.F-,: *Nrr, -c. ..o ,de-n.
. "ll: ",.,."I ,,, I ,.I., *.,I. Int" 0 = I "I", r I'll P.I. ..- .. d. 1. fl.c.. -- 1.
Illen.j., .1. .... I S T.I... In', ,_ In:. -111, ,- In .... I. I ... R" .. M d "A I illo I I.- li, ... _, .jn ... r0 ... rV- ..,ldo 11.
.It.. I I 2 VIII.t... .-otted- Oll.. I.! 'I -7_._.l .!;cnVF:bh'.I R;:! Lt.- I, -;.bld. 3 .... FRI.! rtxr, ,,zT- .:,. FV4.I-A-V.,A.. deb. , Is lnon,.d, CluanulOt, ,,.I.nl.
. OFF, 1. .Jtn. .. .1 L".. 0 7 10 IIIS SHIP 1 11FAM LI on 1,11 IF dt, nod. I. ... 1, AWO- .11
nd r J! 'ttal In.11. chn.n. blA -, I. -4 XW I - I "Al RIAIDA 11W.;' A;'=.'..'O,, .1 1.1.1 d, I IF I..-.-;- IR. I..= I on Tell ...." bl ."..123141 2. --. .- .- _- ....
I_ --..- ---_ M-1111-11-1 r!!-,. ,!!!" ,, ,.'"Il...' ", '_M .
PACING 38 D'IAR10 DE LA ARENA MAYO 10 DE 1952
11reada eta Peri una, Yista contra una resolution dcl Elbia de, W- Madres celebration
1) w Omnibus, del.
Presentados al Bra prodificir cen c,,,Jestejos en la
0 L1lN1.A APLA. iTH qordd, ,F; -bellos actos- en la Beneficencia.
Juez por hurt ear. ci I- d. o. .a eldreel el Tia I interventor e OWnibus-Aliados, Cotorr' on' .
gr.- "o d.,arproder,111an do 0 s
b cuva.
hit... 1. arop- S rci hoy en el Tribunal de Garantias. Ha sido Preidente de la Asoc iascidn de Reporters actilia en
dascrn tie "I la org niza idn de.los actos quecelebrar e dia
de un au'tobfis1-'ii vm-"" """ de ]as Madres" eolmebairida par inconatitucionalidad. Otros recurstus,
to. fimariels ces."c'onthr. o-Ilust suspe-ndidos a c fin se
C.F.ital tie 40 mill... do sales. Not.
va ntes it units 2.600.000 didares. as. Ci.e. no. In, vi.to. tie Wirin feet., general Batista. exponitindole In in. El domingo it. "Dia de las Mcidres'" Isard. (romanza), par Is Ban do de bui.
Cre6se que prelendialli I it 11mocind. qua Is captaridad Halt confeccittilado ull controversiW do inconatiturionalidad'ferior 3ituaci6n on que meencuot it ran l,6cofflsfituia un peligro y tie acuardo con at programs con. sicao- it
do produren5st, sarA tie 1.500 fin go'ceslan srhiaTrIllocip,..ra 12 tpaohev1. ,cipr&to tie lam de plantil a a) no al.
k-cionado par Comiti Parmaners- C' *_"M d a Go u
cntd fie sus piezas par His. durante of J;erIocIvi.dcuju l progrania vie fetirejo." a .'a is do arantl2VIturr-les lam brneficion do Its inam. arlos-Irfilayers S11VmPolcsrP:i"rfe3tA.
fin a septiembre tic- 43. La in na" m Con3thucionales y Sociales. Datalle. viliclad J.bilarivin Ill.. al para el'pasajc", dice' :11
Is I.,: te qua preside titular do Is "Ase- coda artists Alfonso Beltrin.
nor: ciaeltin tie Reportem tie La Habana*% ]I.-Canclons "'mas g J; ra,
Ayer lron remold, dos nt, 1] .1 'u, d a_ El torment, c.-oll S1,I,,v,1.,1'.r,,1d1o CA- Is .. If,. do n1bus Alladas. nilaycur El subsecuretarics tie Transportas: rumpalfare, David Aizcorbe Borg '. 2 Nall .1 is do 1!, .diur 2 nor
.Inez tie nstru P I I a of '='in. cT'iJn".f"ou' A z. M A ontra resillucans dictrain an ron Administracirm do Justicia doctor Rafael Diaz Balart. dispuli
i6n lit., ran it to Er, "'n""i Goal to 1 al v R,
Cuturtai Pedro Modianclu. V' I e al l se Ilevartin a effect dislinlos, actol, V -alioso Y, ponuplit
"P a 1. 6 6t. sort
lict.nin. of Gillifenal fin craft,[ ar
Ciia ill. del club,I del parad. il fine I d sin quo ha),in meloracia voso "sla- do on,, Pd Cbmuh re vininernara a e
Pro'. do A,,t.bus,. Model-, it parn t l, to atenta Invilacutln do intervenor del T tado an a en- tus-, pose a quo muchas tie It a Min I. e, kneitme, d6n tie tan serialada pel
cle do odut, crupleado it Is n a sort, do In I do] prinfurt. on -1 arto clue of doiniijgo 11 "Dig tidad rocuarrente. .Icnga am I I iblo Carrer 'o %z. con
r' or sin I." a]
J6 Ili a conjunto tie Eduardo Sabuj!t.
It on o,,a.,Admj"mtrarj6. diesel, poles. doctor Pi 12-Discurso-resumen por at JoeIn a. bar, doclar6 a los periodisitin qi Is i
... In. He Quinta ralmoro v F", I Ionleve.d. do tar Madre, ,Icbraira In of inf. Fraorui- Muller y veirillsols clu-1haol, loan'. am ].be, qua ;, Ira El"prinnor. tie dishes retires %a ce-tor Oscar Bearrelli. a nombre d- in
.Ili r1clel E Pirulol. d I at, 'ill, central do dicha pmotervivoriR. con dadanoi mar combatiredis Is ley n6. T.mbnen expon n quo If 1,,Ih. do prair.ble Pa. .5 a !,_fa do Berieficurricia Y Junta do Golderno do Is 'Casa- c!2
"to r y ser hombros to obligarli 4 trabaj.r do 'Ili 'r4 "
call del JIM. oil Arroyo Aren a.'. 'do "1 '11
:.in p ligrancrus: 7 a. in., entre. vocro 2 del pascida J951 an Is Oarle pertenecer a air,.., p tortillas M.tirrillivid nor tie las Herm- t Berseficencia y Materrided tie La Ha.
vi, apal-ore tintar- do J,4,rcl d J .bj .r d6ndole do on. fior a cad. roolow 8 a. vn do, a Wn.no6d.icul., f-er.s.elillempor-cos, pravoca el! ellos cutuitan- Ic varies horns on of edificko que in, _,nitas do Is Carblad. 6n one -,a.,.- bar..
"n's. fracuo Idl nu- L.,ma -u In clipill. do ]a PH.1an : a 'I tar, do I Parlor Los Incluletu as y comamparo lbsela. Pa 1. entinguids Cvuoumclh.nd.,
ust, ecitin del aUtflbL4 437. do In a.... I,., quo :n -ria il'onn.d. In a to Pochb- retire If DI. do dieW, car Pu indefunido tie P-It... mi I... all., V ra n, u avall, alesifilsionto 13.
to I tiomd T '- reecionando Para at mhobi -Himno a lam madras (tie Ili~
line. I If pocircon.-Sco, Franotme.j A pe-is dr-1v ""' ollabores. to V21diisj. par )do Banda tie M'
Seg6n ,Paroco do to ifluado as iiu- lri vvl,. periricitil, 3 polon 111, Nlactres par I] doctor Miguel A. Central ErmItas,,SA.. impumnando Par In Iua,, vo].man clue so 1_1a. rl, pcach. ficlnl do) lvlfilf trrw dobf- d u.5() In 4. 1 D"EIIf!no; dr, 0 .. va. p. In. %is%- aeucida del A yuntamiento do Guan-ya on a p antills del Poder Judouni, do a qua lam asunlos qua isamita at l.-Himno N,-onal. par la Bond. -alums, .
to ctfitial. me v. L,!P canta a par to cia los 1.
Ing
vicinedis, sm Linea y 20. proxime, rbin. uIlime, allis. do. !uplansado I, vs i,,I.d, Is, Md,,,'6n at poll. livanno tie 7 tie 2bril del ropeticlo Pa- cit pmi6ndinin fill a so. z-bras y con. vuevo organism quo charge. r I-'do Musical tie ]a Casa do Beneficen-, Actu.ra do mar.tru tie cierenswunuor,
" as etc do In nuche se mado ailo. qua oblige a to$ countries out namovill- ran cruchas virces su personal iq ter-,ci.. B j. in d 0. arttras:
I V stand' a P a do do CMZ. it ?If
P11gd1'1,1 hd,,clh. rdavl 11-1. denum Maleanto date",,* ofracera a In poblaci6n penal [a ex-,azuearcros a obtoner licencia. muni- dad y 0 ot r. pa r. 1. Iu,,l be con vencion 2 -Desfl y "'ecim"I"' do fl3res, um IgtJdJpPprV1E-'d dible an
eta P El. ..b. J. art 1. or. do In Prim(-. hibiri6it do una pelicul rip.ad.'ralicrou"do of Dills liarnbilo .a cuelabrii ayer only ,to,
Raampu"dajurado a is at to h I in of.. dos am I nj I . do e,.I. H - of. 1.5W kilovolts, an cadepau con olives
it dichi empress DiW : to E.t-16n, arre3t6 on In orquana do Este acto no side ar ,snlzraclo a p. to croper del extereso'cambiorde imp orwhas ocm ta, do In _Carid.,cd
Inmedintamente se did RvImo I: ObUp. y Barriaza. PbJ;dvS I.- etc.. a] acudir a Is via contencloso., Porter Judicial del venidero ejercicio J- dire fares d I racilln c, 'ia par .. .... Jj
z6 dal Min Do- I e,,pli .. I,. par .1 d..I.r 'nouspras.
Plant. do Radio y list. op... Im do
ciptallot. loceiri. del hcap. 1951-92 qua no 5, aume to purtamento. tratando respE do 1.
octor Ram6n 0. Her __ drl -En -at Ceamentede
circular 'I vehiculo, a] coal luti ]a or ,,a, LVIN17M. a E mar Lol
,,:1 "odn, an rpun,,uy Prii'dn1l quo I" mdd,,y on of coal cooperarh 5 'in "arfs. ...Ir. se&ncla de 'Incaltenrounte7por cierta, con an' eIa__.HIv-tcr tie Is C,,jn del been funcionsontlen: I He Bene kencia Y Matervidad tie
do at owtadis tie Is Octuiv, Est. In He t as I Jag is re.par Ivarez. directors tie Is Obra Is Sala tie to Criminal del Supremola on is equitativis modida do vision del tran
San"'Vicente do Paul Para of See. an cr odspinistracitin ptiblica, 1516 igu Imento sabre on. rIPIr"n 11.1 Habana-' se else.
elan I" vigilante, clam pat.n indel.bis Ion nicautins par medi,, do] do r I u-h -n- Pari!grlp-cc
.a rvie'ris an usto Pe ... older.. I it In, "Ire, t1..till". ,,ic A of, DrIg.d.. lmpls varl- Oyorlus eon parteadalreess tie, a.arZq
"z' Par I. del Prosel v so m:,retaria parti- y. c ... ...... a" o ipr o e..,6 3-Saludis tie Al r,.pr E. Elga or 16n a Is tumba
rOs or do d'"dc"",' al 'a fertile of -'to.
eta Tomblin reclaccoun Jos aigbaoil 1. a".
a par do cuts, ,j,.vit. Tatti C trifled. it soften tie In referida Sala an par Is Banda tie gi del gran periodistas desaparecido. Vic
q pr cadleroll 2 In detencilin it.' I an rTp ,u ag.. 'I I it sas Otra pletiricin quo as Il.g. y oa P ... "' Para explicar If p"iZ
Jos ene-artuding. '*a] teniente" y has cumpli d Proceso par usurpacidn. a d, "'T"" qua of rf unls- for do Is -if. inici3ti
Ue o del aler ae o.osilhaceloni con el propin et;,uira transported. 4 -Saluda filial a Ins Herman' als ..r
Cries qua a] hurto del cirruntlaus se causes. Ragulan 1. present citin tie documen- La rnu rte del it for Tulio in -6 ue ]a an ariormento insvi-ta, y 1- lallrilisr ad acacia. He tie ]a Caridad, par la 5eiiorita El na Cuba at Die tie In
c Ion a ]a, Pat. qua Is lin..' Y.P him-tadvid Y.rool kll, Madre&. En este rate, hari Uso de Is
Ilectu6 on of fill dep,,II, do Carecia tie :.ad., It Is Carters Panlagu. I In quo ,I I-101--it 1. pietilon, do 'I
%as Plaza v vocidectle 'labra, an nombre do Is "Aaoclaci6o
drrpbo J I I P1IP]"1,.Isa1,.,b,.,11a qua ad. -N.,naros tie Initial par la ropra. En of ]a tie ajuerdono Marta Plir- de Reporters tie La Habana" lCirculo
11 Join cialklal rivilunein lt oy continuarfi. a In numve do In losvillgUark Is y demos personal subal. 'to _a 5
mas quo n ruidleron' realize I par la doclot Daold Cartafi ,,,,., a C,",,mb, %dr Ef d,,,Il,,, do 1. Cartoa Dactilar Ill. ana I In ter a do [.,A,.dI.ca luib-o- af- In' cu_ se -1 Nacuonal tie Pariodistas). so vicepre.
a iv_ Gave ia Alonso. informal a to$ Crln Loll In Petition cluellid. par I general
pl-tint. IntervenoWn tie Is Polada In Compaiiiia Electric Aadienria. of Juicit, fades po I I decieto no mv In 283 del it 6-Imposicion tie In medalla 'Vic- sidente. company o Francisco Sendra
Eslafda un nelano Ill all Bay. nor -n 11, quo 0olicia. pe jodt5tas quo cumpliendo ord ..... .. al do Is 9 Ida a Sorno Ace- Minvt,.0,, Defe.m.. pubi.eado In In "'Ita Aluego que super, all per- to,
.za do nistro' doctor liermida - bat. Armando So a 8 u)"so d circ I Munoz', at alumni mom cinnin- Ma ralen.
Action P Rutz. Necono tic no Eicobe rll.od do N In bl in Gal, C c lu huctuvvnc cld ccicl aI.n guido Tomas do In F 61, pa,.R;IJoJDe,.pt.6 A un eta ante
flabana In 6 1 1 is I ellctad. lina Rem.luclon --Jrha 3 M. !AIf",rd.yV mc .a hpa, p Hr,. a, d C Pa ds
n6mcro 219, dMil](216 oil )a do Lis Tunnos. In clj'" ,. n Gaulle, a a "a "in 'I I)";' a_ Ino'bLul I P. _t ir .,,".a ri so ofeelt.lar
Prim ea Esicaitin quo hlIiAri -o glo Ia,; no "I a pa, a clue hnuerad, 'l prlenersto e.,, par In I.. Ito 1. onaert, del doctor Total Plual.9u., ""-dr!), ribin I'to' 'in 9-v d0lia"a P-l- It Pass- proocielle do 1. "A tie lam Emigr2dos Revolu.
rudi rd .1, it dead Its, -a., aio pcol- do L. Habana'. compfir,.'r decade no h.flan ]as
Hiba Co a 'ion, vie mutelverel-i.,do Hisewnd.. no mvp life.
nsposirl. 1 3 P-os '. at (l.alar do p t tie paa -pedi, of !as P-f-a",'" ji, v erllplvado e esa line iatill t .: David Aizcorbe. a nnmbre del Comi- o Leaner Perez. madre del AD6stnt
no y 'I do 1 50, So guiri 1. PAotir. I. 1!i,,la .,no d. to, tn,, u,
plates do '. Loterns 1, le pre.-ai r.orbon.l. In Banco f-6 in' ma' InT.-demu.; ",' m tic a a I..m. publott 't ;, lumpe dl%.. tv Parrincluart(o del Din tie lam Madres. Mantf. an of qua hablarlik at doetcr
on Individ an Walton, claim. te call,. do q- a] eu-ior coevia do frundas. claprucha lestifirai del Ministri. I ."i ,, maonn or
quo an. ded.ran onto lus Parlt I !nd.vto, Glst6n G.d.y L- I., tnod-a- ,l,,d.. 1 7 fier. An
F,, a y I 'n via Poopietario do Is Itnan reforida, -Dscurso par a[ In mpa a Garcia Bayllares.
vuicures. deb n tie presenter tod. In lot do M. Intiaid. di.-I.r do 1. re, del Pan- J-1-al u.to-,lin qu, pu cos pueblo que It moEv.o Asociaricui do Reporters. L. He Lclocurne lavio-al mornento -licl- acuso oris partlCular se6ora viuda do me in ntencia or, tocia so %i,1", 11 "moll". o'g-T. Para i.: in: ""' M M.""It". dvbr dobla En of Parolee -G.J.1.
propletarlo par ,a vatacter He tocni- "a tClicillo N-i ... I do Paricnch t- Termination I., art- del Cerall "I "I per" do :prI.di j I Pan "aa dimpmicion tie nla-, 31, tie 19.10o'del
val.ri 1.. 1. varam tie aprcn- Ion arriplemill.. vittliture, Ml.,M, do Jumlaut Hart- co lueranico tcroa alut roluair so, In. 8-lnlpii ivion tie la N1
do L alflu Ga- rio. los nistentes *a trasiadarlin al
d.z.ja too so mentilcon I- I_ temporal If ,del Municipia tie
to 'clople.d_ or" do I I is am. le
es, 0 ... I Gans. par to qa,- -tIved, I evalnue.teunforrioni Dia7 Balart pardon a "'na-tParque Mariana Grai far. situado andos. anifesid igualmente quo me'a tomp. a am guavilr do lam Tnbuncill- y (I it I o ra still
tio- ele-ticis a Is umna eminent tie Is in
so. nume, v.pedieinte, olvencle.d.r to.. Ctind.cl BI ru I par In C21le 23, an of Ved.d., .1 bja'..
I 'or, uu P. ,
do roodifleaco5n. on ruantu $a AlAdiencull habanera. qua Jiu ... do,,cillarredolo'n.vinovs hIha, at Alcalde Municipal.
Is 1,11bre, dcircul-i6n par ]as as y ru)-cm, --,- -mailts. 4.pror. x caull', 1, lld
I I %do I,, so it
'I vi l cllpaqjorbas Para all de render homenaje a ]a madre tie lam
pruncipa as In cl a Lat Habana. cundiblen a inaprociablem. me ban, dc- condicin n tie agent, do P.Iavi direct', lv. I, Join do I.. D-C.I.iuncr Moron, do M. To- Mae,.,
j Es prop6efito tonto del Ministra tie rigodo a) Prelfidente do :a Rep6b ica. Judicial. Into ]as vo-ma,, yoadCobereacivin come del director tie Is unuovirar %crdad... ia tlros n am
solmltidcm,
Cartarts. que Indus tongan lam alummos
dollar" y Ion mBrrol. do"vivin ill I Acertada destKillarl6n
lam mismas facificades. No se realizaridin einbarques tie Per re.solurool del Minimtro it(- Co. Resuelve el'Dr. Macau utteresante
REAPARECE "ATAJA" EL DIA 19 ocae'ancs Y Tranumpurtait. doe"r caso sobre el retire de un i6dico
put I Carr' Is Jusliz. tic. fercho
azficar a gravel por Nuevitas'" It"..) h. yd-d. on a.
y mro coda It d !,Vuai6 0 m.16. do t,.bai. do ]a., ouloin 1 P-a or cars del all.
urriqdusla, del Micluiterie, do G.b,,. -tll, tie C.r-- If ..t gljcl flinvol.
auain o-t,. coup.nel. Albert. C icediti la pensitin a la viuda e hijos rechazando
j1EN G1 ;oim del .tind!, Dep-liuvo-vto dre- Of
Asi lo inforint; a los obreros portitarios el.11inistrip
')Sala, Arrig. PaIi in it-1-1 -1 -It- or Vitor I, n.nc'I,. Mil- ran an.
eju, in. onin del dia, Ili, jet 7 He d1momptfiar favi no, la tesis niantenida par el Directorio del misino
If 9 do I lv -a-. I- 11o, r.re.- (lei Trabujo, Dr. Portocarrero, en su recielltf.. lisil(I
?INIUMLA ARRA E, -ra ve, 1. 1., cluiroinnuento Ins ""Jes junto al titular do Coerces,
of El It. so El I. e7.de PrimernTneoancia He Al. icin do $100 mensuales coma fami.
,,,,eye cla.la n,.vhe NUEVITAS. may. P. DIARIO, Ha-,n.-C.. IhMmtas net-., -A rel'- i.11, do e,,t, Ili.1L6ri p blo de Cu- one-clarps doctor M vuel A M-1u, liars de Luis En
as pride oso r.c.o. 'u"no t I Jesus Portmamro,'brado of Dan de rique Campuzarn
probed. p., 1. A tool: '-!,o N!a' c',N ,%v7 ltLm do n,,,,, TEI do,,,,
I" "'it "' of b.. .,,a do arand I. be s rrelaria tie la sefuna Anceifioa Ro Lopez ]am qua se a abonarin par a]
Ta or 'b, on TrabaJa vialtdi anoche Proxima Jones F1ra.R na.!cvacJ as or astriellim, In quo
do Medictoes do Part,, as ad.. Cobernation a) coullideicro Raul Lo- mts cludold'ic, I oblate, tie Infer- imponal tv.; atuRratas adeltuddilm, I. d',rd a
,P is lce- do naa- -11cduez. ductd unal resolueoJo der!a- Ratiro Mildico.
,,oz. a' a I riudad ran a quo Zilia Eloisa' Bosch
P embro del Conscits Consulli- mar 1. vicame be, tre clins ."a firricar. He Irl an "ta
n ,; Conderade an gobeldist
.6,,' ideal p.,. Ind., lei A regun tas do I", 111PIA1111i I all ambarifform ra. qua. no me reat
I He arucar a gon- Carrillo tie One M enor Enrique Perez S,-riles turiez me, Juices Silvia y J.,6 Anta dro Sosal. velunrl tie Carmen
adadei ... clijo. q ue of 1. nor I Pr ... darn I. I m" of it A, I
'or ad Habana. Lat vircen 'Ito tienen derechoAa parcibir uT.p _Alojan
I c.1%.qtue ne, ise yersonti
Cursojo Consultivo a In design acl6n net, c"in notices, lut! r-lbids. oon hoapftal aten nc-nincid. lam tict.m I ad d'd L. :In prg,: 'ma is, doc isrand.-ale
I ei pueblo qua meque seran curcoldo.s. gnal.ege I a al I.,,aulrldad,,. noread, metuntal de'S75. coma
Do' of u ader rIF .., entrances dr uires del m6dica flillocid. Jose Art,
de Ins camisione3 perrearientes, del lf.rin ,eg..Z" Macau lor 'I: rlp ndrnrla v PueblF,;n arne- tonas Fernandez Ortega.
. Ayvd. .1 iiihis a. so do- ganisrall Palo a] I rein die Ins tr2dbaJd 1 Lamat tie amberque. quo artisan, .11 Himilpos1%.cadlis it,, S.I.Iridsoll a an raboldia fu6 raiders If angur. .I I of
hall do ura cu a Agen a I to tie con uc, I R laruina a to Pobla- ratchet me Urvara a a fee o in I I& is[ acc uerto ta do Ia a to a
o b on bursts do Is. rnl qua vineu Lat prom-ente aleg6 qua trout a! 'ill aftrat Ang6lie. R ,cd vIscaraill. lam Senoters. cl6n qua libraba su Austanto an homenale a] doctor FellicelFe In S, Ist. organizande, rvumero os 5 tie services come me ad
D do I., Mascl- causarte man tie 30 a'd ecd1.1rfn,"... to locamirispriggrle $M.07 mild
. Afrudia of iisooess a conso,- coma. all a. rocan imp Ito
q
-rso funds La negative do tan concelales I Accoripatfiaban of doctor Portoca-, ofortrit. subsecratarlo tie Salularldad muctem Paris lesteJisr a] Out tie las Ma- qua of Durectorio me opuso alegando do las macconcmi..al' le vendleron.
I ipor Is Serclon Zmene.. del dres a] Proxima doming it par [a Zsebrin
Ayudo o6vivits a Nponer El Ministro tie Golsornacit5ri some- rreroi., cortmel, Aquilino Guerra. late PAm. doctor F, go Pur las qua detain 40 pleasant dads,
le mil errial "7 medico 'ran""' to. I derachas
I tar y el d"tor Jul'. tie -sididw prestigiess hJjo Ion,, Cautblicas. qua no ]a comprendian om Subasta ea
]as energies pordidos. ri a In considerucion del Cpe'r ,- 'einfast"Iteo tie Cripul. caneirlaclones civicam. Y is El juer del Centro, doctor Francisle S. fe vincial del TrabaJo.. ru I nc.cde n del retics
a Ftrb.. 1A d in [a eftimunclan y at apreFia
tie Ministros oil proyecto d pro ents co lam. VtIrbin canartillm saran tic Enl,,,.,ud,
to qua remolverA Is cursti6n raiati met&, corremponsal :do to a a moriedad. Se eliscorts a a;%19- a lam rilActs qua naroart an este His. I printmini, die so reaeu on VI.Iell. Garet., raretarfa tie Ur
SIEWASS MrJOR TOMANDO .1 Is negative do affluent, coneriales. Terard.6 of G, at banquet del doctor Sala- entre other unat del mun elpla y otros to qua of Directorio an ning6n m.-iltual. a las diez tie Is mudiana $a reide Its tar In, Estatut., alegandis quel MARTI. mayo 9. DIARIO. Habana. driRlim. Ministry tie Sallobriclad v A n- do instituclones; Is tidloom escalates. in at. torad acurran u) ando d; I Irate Ida. subasta an quiebris do on han jurado 1. ConsfitUaiin do I probe hus, nalow. 1,,mln6 11, ran- I else Soberlusudlilecl or rvite.J. I,' Albert. Go!.i. Tallness. I rphaterls, con todas )an
decurelp on J'ant's at r t 'Jdjv ribror it to of ,ca %wer; -1. las'lleneflaces a Fornitaride
onarnion airsl pt% A '22u' In., or. 1. Virli ,,,rn mucho mencis ]a comunic6. an !arms sparatos tales emold reptiles, sinfin
regular of funcruesti6a a' I'd
to do Irl Go..total do 111.0111i a.. -I." parnal rewomentoolones picl y forlicles QUINES. mayo 9. DIARIO. Haba- legal. limber Perdido 61 y mus familia- mesas. motor y otrus qua se valorizeboorelis Provincialas y In CAmaras, Dia tie Ion Hespitsiles 1. Gr I a. vorresponsal. no- Allocho. precedence tie Malents. II, o:,dv,,echo qua le olorgusba Is Le%., ton an S2.335.00.
iIP.la.. COLON, may. 9. DIARIO. Haba- Abiressal to parmilmelin it, ob- ars dl Sur I food a Gbineli Is v v I
r, Circuit Sur do 1. Cal ld.d del. Cobra corcounInfaccift r to Para so exclusion IM-1 Esta subasta me prodigevs at Mein
TRINIDAD. mayr, 9. DIARIO. H- par numerwo sequito, inteeratio bar e,,e requiritis amencial, y ructundo. riecutilail qua siguall, umberto-Olm.
NI an yor bandaraluern,,, ljonpre .a Cntro Y Carmen Valiente Gri.
bon.-L.m inattiturl.nes y of pueblo elementee, do B.t.bloon, Gibr. a' canuarle del medur min ariod ran coinfra Maria Valdlis Garria 3,
a. gan ... I so si-len alarnindrel ante lents del Sur. La Poblacion Y mus re' tie transnu6n do derecho an qua ri. Freda S obents. conociria par Freda
at anunclo do In par.11.0ca. do Is, todo on haz d,, Jos, toda.%_ ;,- lus preceptor do Iss loves co-re- Mari. Votllfii .
brius tie construcelcm do -loss 11, is lucison align anaclas con ponchente, a] Retiro Mildic, 2. do' Ell Is primers subasta a] drmaiidsancer tie carreteris del Curruito Sur. banderns. Palms., e illusion. tie I 2o do febraro do 1943 y Is del Segalo do Valdes ofreci6 S2.950 Para no con.
af, del Cobra. ioil comas Purevels 8 d,
part tie Cienfuegos a Trinidad. Erin Carl ad
obra une a di o a all tie 1951, pernlitife-ru, signe, esa suma cuando foe requarldo
cz, Importantar, Pools- alumivos R lit Pbatli., v it 1. lallsiltin.
Com o predicar en el desierto... cionea.islando Is crosens, I, ara,t,, -t. a. djd- d curve plena vigencia basis a I a Doel.rtarlas
a _,iner. do 10.12. do selued a "" in d El J.- tie Almanclares. Hart., M.nacion Y In mayor ronmtrurclon one bit J.milm me hat Into una anpau call secretariat tie Is seficira Anxilica
realize. I& Comision National tie Va. call koual on Gulnem. Hoy ratilizar, Puerto In In Cuarta do so, dispimento oetualmente. Trinidad Its moll- kJAILam R 5ocedades v dep tannen- ri.arm, 1,.-iltirins Rodriguez. declared intarevado at is.
cit a permiso al Ministro tie Gober- publiros. Enlel Avuntamxiit;l.e,.,n n, Tannin- con.16 of Jurz q.c In Lee lecinnionto do Maria Asuncilin Delrise 611 Para una Iranian do lam classes tragarou ]a Have tie Is villa J: pronvulgii an 20 tie febreed do 114311
"I sin hatiermale concedler, aun. do Tattle hkzo unts balla, plaza nrato- Reglimoont. 1434 an 1. G.eet. do,, ad. Toledo. y par suit heredere,
Vu Is in Jose Guerrarn Delgado.
Lass representatives tie diPz poldaclo- ria enturgAndole on corarim do pro 30 do agosto y iurante ase lap5o riv; suT. mill, Declared intestado at '1A. in. re reurturan of pr6ximn fours to con Is Ilaveefta de In villa, an euva bxIstio, re I glamento sirviando ello tie Ilecircierelp tie Manuel Trabadelb Lh.
fuegas .,a a refe rido Directorio Para "oper y par sus harederes a so hfja
Class flaquer. ror-sponsal. interior prrmanacen guardados Jos it
La trons, tie Cuba c-razone-s do as guintres. Mailants. oponerse a solicit as semajanter a ld kcia y a so viuda Raquel Alvat ez
SANTiAGOR may. 9. v1sitara lam rentralas arucararom. Todo In q me contempla. i Perez.
DE CUBA, Tauctaien at jul- doctor MAcau, $.-I
1. P
iDIARIO. Habana.-Todo me encuen- or, alabanzat Y 5UPICRSMylo P'e'-'- a an
its preparado Para Is. conducelon do a irceels. patron. I anda 1.z, r1olillia tie In seriora Angelic. R Tourists do zFer
Is venerable Inn gars tie Is Virgen u ion y blenestar Para Icidea tan cu- driguez. reconociii a Caridad Sand, EXHORTOS: Do C. tie Avila an ItoI do Is Caridad ties Cobra. Patron. do =- Esta nmhr maldra para. San Valdes v us loins. Lubm a, Natillpia. y',esorio par Lucia Martinez Vildis
Cuba, qua me at I majostarm. an of Nicola--Alonso Novo. corremponsal. Silvia. of driven an v-'al Sur;'De Marianao an ineapacidad
tie Aguada Diaz Herrifindes, at Este;
X-7 Do Chantacia Lugod Espaha an mayor
I antin par Don astre, L:do Rodriear contra Tavern LeA lei. .1
A
'N.Ite.
DE LARATORLIL DE HEREDEI ROS:C3a Agustin Nova Alons. .1 do
A Imendares,; tie Luis L6pez Ruin a)
Oeste. tie Francisco Aguilar Y111allin
n
a) Centro, tie Maria Hernfindez Fer.
andez at tie Almenclares. tie Lean.
or. Vicente L.nabid. .1 Este. do Hie.
tar Salvinfor Betandourt a] Norte.
INTERDICTO: Lauflence David Ar.
menteros contra Cars aAfa Thomas
Turrull 'I tie Alm and2reis.
DESAHUCIO: Juana Duquesne
Eantalvo contra La Tabacalera of
a
Assort" pragentait.
MEN 0 CU A a
Sucesores do aLimPd?.RF'a0._'.
A_ contra Hal-2na Fie tric Railwav
Co en cobra tie Is cantcidad tie 11.1fil
con 76 1 ent2von par In venta tie di.
W %arra otes tie spereancias.
D AHUf .O *ng a., Jr.
Emilia- C d ... Join
Q$ tie 1. 1.. San Fr..ei.. 350 an a]
%,Ift barrio tie La wton.
It.01.11v e.ntr. ReCis J..A Oliver.
Mrsa sabre derallijo tie Is call.
es flamar repefidamiente a un
Sticitaii sea,- 159 an Jesus del Mon.
C, to.
APROBACION DE CUENTA PAR.
Mile,& 0 ocupado. ICIONALn llil lnd Trafi., yoVrd- 1. tie b _, do'. is CrI,.
llibal P-donei. Marti.a. Viddi. par
S700.00.
Lo repoticicin cle to Ilamado a un telfiforso ocupodo no None n;nguna E-XHORTOSEd Do G-ruilizace. to
Jim par uArdo Marino ctotra
utilidad, pesto qua of qua estd hablariclo, en at leliforso solicitodo L, A Clod, Sagu- y Fla.zam P 2 as]
no puede enterbrso do its namoda por ns6s quo infect to repilo. 1, Clirictimn't. par T.e a .'r. ismale a] C.ulty
En combo, su" sistencia'fierw otral consfiltjenicia nmy perjudicial: to C-. Par. tcai bad.
De Mariana on do
de monterser ocupodo unts liners y reCorgor to% equipop do la Central
in Eduardo Ln.d. Mairil. re.r
con perjuicio poro otros qua at MiSnso Nampo intention comunicar.
6ni. ar Obfiene AVxien equipoise
Flarcs eviforlo y confribuir of masior ordenom' nto At tr6fico lelef
ie or p a r a sus ferrocarriles
co, le ryonscis que, condo el telifOncs a quo lionno estli ocupoclo, 14 P: ..
IWO, 110V *Z1,11, or CrUDADrDE
4117. *#-1- Zel. ccrg UCC. JaA=1
date posor un liempo prudential no interior o Ire% minutes 0 Vol dr = ot'strans diesel Y
ntre Ion ferrail3ir me
lei do repetir its llornado.
Full Text

PAGE 1

'E eidim en.oetr-n E l.T .2 ao lsevcodclsit. 'a scedoio.1AP II *t-IWLI1 ll.Aene AoP.W 1 1d L1atiuod.a as '&EJeidsoe nl tr LUJL' UI20 aDiarioerde la eMaoinanAL 1 ed-Rvr c 1. -D A IOde,,DAE LA-.c Mclii cics IO E AMAA. L-¡¡ ra' 1 eharnadc, t'laoc ol¡cos y _e N u e r s a;rp r s e t c i n e ,-on u r i r1 a G a t t ualnIA I Oi g uoic i i c csi idc i.dc c c c .AR I B A ,1ON S LEN E L E1E.CA A D Ao C X _-N me _o112.' ,_ LaHaba ; po pied d urbana 52)-U ic i q ul declaIn dc edi I. ici.iSi-lc.gi~ lo:dc DSu~i vos e 1c d1,.i i.RdIlDIl ii i ,)_ dIi l a nt Atlig i cltii c I.Iuuiiiididcdatrz.i 1't.1 C liy-od elg--Du u i R,N AA.c c k kT.b t a.n se o de.n s ru Ou e 0 HaAtrsGlAiPRoaUN AAYOa Hbana Nuero rtNs 1aajquea c oliedad e w $D r 1 UNl IAI eAojomesinsneR n-snii,_ etc.ADElCBNSY PAOE NEstao ClvelsbilMrqusatieVesecaguiten.frmaIIinest la Consultivade¡dELAlASTO D AZCAREScl'L 1 Ddari DIARIOarin LA RARIA Dicliiic cii Ic "'icilPlidsi J, d'c' un.c i cis'ql nsji llr i,-', 1'lIi R pD "didi / Eciiic dc ii-bNu'D E O J E dciith uIt OllA IItic'i," iclc'c"P. A 1 1 ,,PR c,,,,,.'c ilili'iii.'.d11~1 I A L .i 'ciiaplicadaitdc-ci C s' md A's %t i t.ii lus s' i I l s 'i Ic 'ii 5i si,,,i cdb A diidi--dl"'.deiiidci$300.0W"' A.00 ,,d' 'c-'t,, ii I' I dc .l _-lc M.-c-diliid ci'.tc ,cbi'ciid ii-Cy .d de gco, .d~Plidc~l cinn pc. i-1ii'id't. y, 1,11d1 .,,Icl,,,,,.,,,.,ddc-' -d. c,i i c N il d i c ci" iii I ,i .i eli p d r u n e c p t a e s s, Siol n ,cll eG r ls i ii', e> di ct-iictiiA cll' Ic'ccciDi.,i A?"'~i~l¡,,,clll.l i i L-'ll-l'iz1u.Il Al ic i rrielblll'Graituialll DIiuiAIO'i _,_________________ li ci 1 cci l'lcc cl 'iclliii" llos, ,u int qu J.c.¡indicadcsdecg"tlclllldb 10cii-114 tdoslossei"ars dc-. ac i. di1.cdcc ili l i eqe .,i ",u .""" ""s 1tn ad cu nan moneda fraccionara s dl 2.d 3 1chcicdR ¡l.c¡.yccuidaccdiipciorcti N i aiiielsni ias li .cuia ~ T niitrt l o I iarjt i c dsobe li a tresu c cu dcd]u§lilc-cil Ld a cc t. a n iie nds ti i u sp o lmaQce uo P I" ui,, Ha re o lien~ lc' daiesnscnedrun m istli etlc. ',, .Rilcacadorusd Nl. aldado enin-mbedelijefedclurososcVldilli',~ Al -i-ccii .iclcSeDc Diiileliiii Ncc dica c'cd.*cicitiDLR qc Eicn~Iuic IdiApiiidIcNcll IiiicudPCdii, Nifa~, il, d-di.priiii'ili~ itdidii__)anol-c s (iileiIlT udi (Te]icE sdtadod'iiepuc-cd, dcc-cc i ii p c I -ii d' d~,.ira" ,,Aii ~ r~d~~ ~ vacd,¡i,,iuci ciill,dYl-p-_D~~ ~l-l-,dct. ula l a q e a (e Njli ca 1. luni,iiici aicti 'RL.D ii l-ill, d 1i A-c lc cc-c, cc1, l. d,,,c,,. .O bicail l p ii acc e icc ic yorcl ie - a ucc ci L ccc ";.,-,.,,' c ii ,i 21u ,¡,accusc~cli -,ii1,1cicl.i J.icclA ic1~tl-ncicc DcicicL IARI ~ i. cOiRE.L. M R 1. s,.iiiuiiiicupr vl ,1,-~ ,1.1~ dd :I',,i",',I,.ii 10 c vl :¡0IiPc l _) .l ci cl ci Cilcioespsiccccecic'cd~s. NA~-Tccl R q ""tqc,,c. ,Pdc-bLi ,lIi cli, D cisccii l ,ticc a c ic As cdNdidi, .d~,,c ~icciidicild i . cCc. cccii ccdilcdi. ecc ih, uiu-.iiNiiAicciiiiP'd1 dc ,i dii 11b.it siiii P,clcit:cii"ciili "d""",", -diiii i:. 1,1,.J -oi i c J,_-.cc,,,"l iI, 1-,,cccDc.dci ide,.("ccciiicilccil ii icicci lent c d cluL<,dhaN ii,\ilid ci cidii liiiliiciiic uiicic"",, liii tcI iiiiiii c ic cq c 11 4 ., 1 P. p o d e o s ejrc,,, ',l y tito uin, lo~ ,,Yt c l A i sil:d,1 i l.O ,, J:1de li o i a t e r r a i , ~ ,b ,d <,i ,u, ,1 d wcue i:c1,1t c"l'o it' i S .'. c o m u n i s ta. did c ic c iic d c ici4iu ii c iT.t~l o s t t ,ul ~ ,i, c. c ci 1 .i 1]iiitiii ,,d d l i t 1 cl c ic iiiiidel c t -1i cicciAc~iliiii lic iiiiislccciN cid c cii cg ucuMc ', I> i , c ,ciiyi.,pdc-cceiutuctccii,~c .Ni,eiiec icilcid.uii ciiic i ,tr xii'ltc.ic t~tte la'ctitic.utta'ic-ti~u~c,iiicNcii e'I, II di uic', c, ici ci oe. ece -bii-etliliiiit Pi' ,tic.!cdi"i de uciiiici Ncdiudu y cj, i 1 hce.s, t u tt 1 etc_, .tlt e 1E p . cci tiici uticcc dc;,lcc.,],.,,,, cr,tecucu1:ticu c CuiDc dl Mii. e1Cup-.Dite.itMti.eii-de Iicul., ,,"SIi. qei. ,,iipuiu cl ck.ilfiidiiuii i iiuic u. icle dc hutiu ic¡,,%,d ,It 'c,,tc te icii,,,,,, iiciiie it uiuylabor y, c, 1icdtt t apte1 1i',oclii,,,,id-!.,Rc tiiiiiit. e. 1 ,,,,i~11u~ ,c'ta--du~ci, 1i:,.cEldDcccinidcitiIosa 1, e-,.,,qt tJte.it ,-lii. N c. det',i, .c, 1., P, tu.""c. ,-.,i 1~ ,r21d,¡ cita d e-1piy-. c1 ,,i l ucu Cudecas dt umuu ae. Ii ,,, cli ceeiiuiud, te.icisciu iti.ic,.,.,uc o uLud7ieca,~a~daca~ b ti-, :cte u luta cntrduccain e in e o, uYal 1. 5,11(.,a ,1, 1,PdiduaD___ ___ ___ ___ ___e-e1,11-1 d.-3 cc eclec-id bii,> c Mc. d,¡tC ;~ naAc i. Lm 3 6? t' Dcproducididanueste iiti miuih.uc ,.dihwt, 25in-dclitelili,,delu. lacaddbllcu,,,ue. cu., .1 pridco-nasi PrfeiiLco e.s tla rendn dahun.Clar depri ,e,-os especa leo a tindidelccb I mt-d uti cc <,:nuiiiu l ccpiicuiic I """ pi ,,i c .iandril eiccct d.l, cl Iqu4~ elc.s,-iccbc'de ti c. .>N.-i~se ceuicu tu c elu Mo d u t ll, del ce amieand Lce ccu iiitl. ucuce Ru lii I I e l D,(, lu e. ctl mi~a--arSRL ceu e~d~ ~ Li t lciiic a chic e SRI enz0ac i n c it tcc udc e c Y',r,,tPi ,d tm' P i oc cc, lu1ci e.pti, Cue.celuii. A30i u t i o cccuNe dcnd Jsic. .1v.iiiitumpdilillii 1 u'y pcpa "d p il~cl ie i u ~~AP 'Rle. leucui i-d . "'l' lacuci¡ iy IiOctdSiiiiliu Li cni' so ilcies II l Cc t d ciii p irayI, ce D r.ceiitA-ucP¡ li 1.euci l acuit .e. .cci rc-tc-ucce-ici'c.i-N iu.ieuciFciici c ictO iciicliibcttiuccuct ccd dciiitc, ult.d.i -u Rudle ccc cid ii ciccdccccllqcod c. i.r te u esiludi Ai i ii Ii AAlii, uiiiAi.id1I sEn?l 1.l i'i .1,,.,,a. l ,u itcA i oni Sico.nd.,_~_,l¡,____c' -Pi.ciiiIc.cicOlddci d.c.i.c.itidiiic'cu "i~~tici~scici cit'iiuiiitdcicoiiiiAil il lic .i,1 iicsiltciyiciiiiunol ictii L.cdidi 1 s uaQiii..1it'3cc ~ 1.P. ,.,,,do,, ,dc .ii1 1,,,(,,.isicliciicl, 40 *e10 in iii ,,,,ic tl,,idiitid 11 d1,111 id11 -u eltArduouNacioctd u' un S.,Ooi.10ic.tiiiaiiicitliclilc-bli iiui%$u50s0cP. ldtis idiii Pccc,.,s 'dcii B .i.i.iN ci 1c d,co lo.,i oc b~-,-*¡ cdIETRcc it ANAi Habi.ic m u i, c i d iupan iii.i¡,l t: ol ., Gucio.IiM 1eION eciiuiicii trlcp111 T.tn el ,G,teictc'i ccuiiduliti, ciiueu. R.ccddic1d e.Ncccl> -___ccicld~ii.~~iiccul .-. ; '"~ dt t.cd.dcicci Luic Saludocdelim .ccmdadlddusblsctiiand i.udsc.A¡tlac.uosire-el cisiutiiiiiid uiti r, ,iscd¡" lDIti.iit pucdu L ;ii c -ieet 1icci. Rc c1dul1dctiee'bu iiic diicccptcccci i iccs ii lidiladouiticclc e bA 0 oci ii ts Dcii cciis Nici-upimliceice di. p;elb.dJt= 1Noidee, ci tiipitli iliuiiiitcli de Liulic udtt dc ceip/ M <-idcui ,ldlit ,cicl d ucyu il N -P E Ui U S O i e iii lN cdi~ t deidO i5 dd ci espc ci al aiit .eit i c li . d t m cut ~ #c id-ulu-t reud uti cid pc dc gp cde Nu dcc c ~ 5 itu tut oP uic e u h P 7 L i iti li t D C A O S ii i-l i udd cct ci ic ci cii u N s, ip bus uii c P ictp bb-' u c c c iii cit ,t ti ii1dues rei on.oiuna ,ic d o c d Lc c.Pi¡.cc ,lucibciili.hiieulcic~m=mltiict PeduMeimucu csuieicicquectulaim ciceiiicucuiicuciiiidt. ic i ii. cc cciiclt.o ,pciieui dc ItcIiitoidZiidt1?A: bu itccl A cci y Ic O t i goiceiO cccceudoc c.e.iNituu d cpi-iiidi c ic iulii cte se ce porun a l itopa i no it llodnes dc de i-piciic .uu.LDimuilct liado' ccc d 2 iiibitdu, edecOi iutue.dui d culic cldcuuM i c. otas cs idi.cce.iuct-uccicdctcuccdci uclol -upcced= en.ciiipittcuiicici i, / ~~%; Zi d. tuicy ilicei4 Nit t s- / 1ls J Z b. aii3rf, C i, lu iud nl iciado til euntau. ugup eiiciic. tc, iP,-El i t Lc culiti l ic.'o'i i c tt tlcuuui d t Ech uci ui l, i c iiUvtfeen no ds ti o pci t eeiilicdit~ up c. p]ci,.e.aiO u.ldtc pd l ccIec.".P ab c dcU nin c c .E i ro. ,dc icpiu''-lt c icd. i It ~ ~ ~ ~ u OddePlIc iic eiii.iceilctlmucdtyhcuoec-U i3 iiud ic p Ce rcac 'ct c cIcpayo lpeo sL.iicia NDac Nuj c tu"C.0lud i i1i iRiiu Ieiiuu 1 -Iicudleuuiedecnnai.iiuildc SeuiupcibarraDasccl.isec,.,.¡ didct-ibombar de il ucAcntdnudrotsuLi¡ir¡.uiy '51lpiudciuiicA iiigcoiiieiuecl ue. c b .cdto d iitl ta1i.d. uictd.O d ,eiucs 'icicclcccli ~ I ID R, ccitie .tiid APuIuid., de eqI idt de d.,ccl,ajaEduc. i. liiiiiiul u Ei5"z irn.v cdu S lud ceilcd ui dclil .e. ua 1. dccicilil tielu e dii lc cc Itcypvdauieet.cciqueAiiitse i~ diiic . ui1 i ccc.ld ret ~ d icldd. cciti iciceudcits ascd d ciclh14 1ci11dclc .ccc ciic lild ',o Cccct. 1 tiLccdie.lic lje> c tc-p ¡. ----------aiuid Oiiia. Iii i ci de lu ccci ~iiN dii. de ni onp ietoAduPedX od ,I/c-tt,">e sd icicc',.l ., 1,m,,diLii>Esodd-ti idt' e-c tur lleuu t,i o-u'icutitid. ~ -n, i .tiu. ciiu, i 'ti ~~~e cdmuiuli i iuiiiu e' c i .PillNilil ,idciIidc.t.d iiucecl':l i %,ii.pciiucuudicCodeulo* 3 a sMiniscdteriolu ii iuicu cli cu ccu cAd-ecdiicuitpuidiid t t &Z4di "t iccdeutg~,ti ic.ict.udtcicEuDclpuccccifid-i ic.c tl--.ldcuciPc1iui~i dii tt i-' u ccii. ctccuieii uccliRcONuidtcu d-udc L.plc ttielcc t -t5 c u -E u i luce pri d -luc clciii, d ,le vct!,!ti elud cc itt .lnacii.,,. .l,F-¡. ece;nnposas yudis,.iii. ciii disd,.u.,L,!,di, dup.ii ",tc, PccccObuuiudi duccd,.,lic ci",-o,,¡,c,,t.c111s tii cucuiiciuiNicuc, uciidt---Lc-queie-.uR.i. c1-.u.uld.A utciccocciouid ic. je ,, t -o di il.i~.lo ~~~:ii,Mtcl u d Ccc ;uccciv cNdtdn cd¡.,dtm. '1 l ~ onif u T.l sc c. icct.uccc.,-bc7.,ci dcd. D¡1.i U -~. l~f.l27; s t.cucc ,7'iu l. l,., I p ci dtu d ci utdc c.tci c eot'cu c uii lt c.c c ci iei ic N d cla ul o .d,Pccc u c u i e lcd cii tc u iu dd c i-c N T c ePi dccci 'Pc cdiPt te-c lil umpi c cido o i ii dtca ii d utI. iu m cliii pcc tu lce.¡ iu-u .tc~iuitit I uiu eu ii lc u u i i e .¡,iit iii cp to, 1y
PAGE 2

DA&Sooa -2 Polia 1DIARIO DE LAMARINA.-Slado10 de Mayo dle 1952 REGHA UN RCETE EN QLALE 11111gs oAtalidad Pltc Protesta~~~~~~~~~~~ la. fgt qd a t las gi e a 0 la u n.a da aioo da s0e0no 0 pnllooo da pavis 00qta dadreane ay autobtlsla d a palo eaaO 1 iortaolo. 000 IL 00leodfigula puedeo-oj 1 laooaooaio oh dr a la d a n.oaoam co n v ien a qo oa a d o a a R b a a aa d a a a a s o a L t a L si a a d T a h j o d a l a a y laq oae p ita c int o-o la*ah d a a e osP m i. al a, d oqu udahl a .o P tad lod _ aj Oad ¡ ho a y en-t tabyo l Ita a a ig a oe elada o o ,o p bi lt lo-a pitad oa- do a o bien te .la !olaiol-t.e yithi do AIelr asi m-lsbraalor sss e stacd os tncwlid. Jeres ]atde Aci Ulti eit a ob it es o o-tl ooodooo ooootos do-lero al-t ala aadnt ola-l aasiti. joua-sl, opoal los tueb a oal E la ali n r quoepo oo <0 al haOiOOp tlO t o a, poImo Arma. J.liditrgli peiaab p,ta ooatiooo loaot la-,t .d P_ o"A m r e uln G ri etti, h ho mu wtoapt e ho.,o aay qu & la ol O , d o a o o o t l o E l d o o y O 1 1 .o t a 0 0 0 0 7 1 .a z 17o l da o a a l a m o i l c a a n a t a lyl .al ag a if.a l o o r im l e mo s o c vd o a d o e l p o a r d, ao ot lo o so doot Oo p hodo n al no.hb .100 0 s0e0 q 1 o uierejusificar o ooa lis soa.aaoota lai -l i loooo onalootl 10 0 orllloyai-a o ce aeR¡br oua¡ IIn un sgoodo 00,, NO SUFR, aiadd ii T pdclaod bdllolllma aaolladas ansm mly poclara.quols id Ftoio lola es0 e10 en0, oapaz deaoabo llava ayd vaispasdeaadooraeh urn Nr Francisco Ihs ueonm'ica y soa ly que, bajo udog losa glaaoa,asapa aorene u olhilagoa.Eaa ogrda, lootoradora paoanose poaduce&o. podloaoaola. La. oobajadaoaa pldearbaja da alqgtilerca. Loa p~o ¡ieaosoaponenooalllo. Les obrarsdeanadan j1o 0 ada deoveano. Lspatoosla xehazOa 1 &in ,idad pblica exigela deolicin dlo, barrioa do Iodigentea. loas que exltan' y aaadahoaa e.paore rea j alOo a esa dida. da quieren desaalos. 1; terateientes rca al derotha *disponer hoaola nteda tslfeasa. Y a,.en tdos lo& aspectos da la problaootirvroque hacen titubaral golea.mo' ylag aojada las vecesa lo coducenaa Iiooaold. Elcnel Mendiealaer a omore argodo do las mejores lota,,hibicl,, acalq0ier dilemoa. Le tnahorory olegiroentre osa.lt-nalioa. Siemopretal en la haf o ra.: Todo .1a bapr. o ~ lonaroningn lotar,. Nospcl.baohao atCMo pueda Hainvenado algineaaoOa lo.,o. oi]. El adaoidla,aol.dico q¡te "al que m c00on odos -l 'pa todos loaidootflDesde al norn ooeaqealodorodel Etado se mueve0, empieza aarrollar ua yaconoyaraoto.a. No hao af Los que de-ot-o dal actual 1 rimenoa omaitienenIuna actitud ooltoo. eo nrnquea hastaoahoraescar sha movi'docoelemo0alentitud.doll unpoblema a reolo'dco deiin: eldlSeguooGlobal da hoataota Sanitaria. El dfla.es& szde arne e aadice aolt.Pao%. oh 'am,~O m. io-oa e l tt-timtsmo da lo. vooofoipialeaTadolo. dao"la.h.areducid. .dc1onohbam ,entes. mucohos nombraHaala hoy 1. proiiooalldad ha aldo poto arado'oa, %le daecirpoo reoluonaria.Qu a! lo que Otiene encatea aa dit. uooaoooldo do lolto al-lO da ooaooo? NO. qudaremo onalaIdaae.a .£ ¡dos, ato presenciarotolo opcuelo queo al barlt'o olcdoy aedioso' de ]asoceantla'y l., Ehaot-. loa' Y ndoaotoaque llegao .*l tnliotadodaqueel golpc o ha aido tititlar nil alilioo, Io'sn r.ordo. p., el Coooaj.Consaltio pata ~poOo deae-,al.funcoi. Tieneno la palabrhos ochenta parous. Quiea Dio. que nola toao cille nli linvolenca al Fol qoeahtado en tuaaluod al ,.",)0 de la Cmara da Napra-~ae.Loeo aLdpez. palaQoi~es frenooperar~fr p oa ia v encla.a. la obra 11ib" oaooloo pm .oaa. mpIi.l ctnoabnts.a l Feoodor-Rey -da quien a,hizoun noroo-im oplacahle da Emolilo El dio 20 de Mayo' l1a--* ¡,0pto ~ la Madalla.dea Go-tall.,qua in o ao el C loj da Aleldoa-ooda al.al periodista Carloa Dalloodj. Dabhod e u clo,. d.Oaoaoo dae ]os bolereses da la pit-obl. Da 8 tl oalgene¡&a oagloal pIla-d, daociyaa quea-aalgtooooo"mela do, aquellaaantlagueaaq0ue S~ ola qut laraolcuolsa al Taooaata de Santiago da Cuba ern mjoe que los del Taooaala da La Ha La davocin la recuardo deun odr. que oda am~anecerodespertaha a suhijo para baoao gloioasta, oesarasumidaaenaata trate da Gao ~eol Alaiaodbo Glaoiao, -Yo oa l1~~t.lo lairiooda El comitdo"Aooio launocopal'oayt. ~dolloayoio da Ca.n er lii ,oloa ool 000 Neao ojuotarriaata am aaoOlaaaldaa el rtuo. :-1

PAGE 3

DIAMO DE LA 31A RIN 1 A:-Sbad% 1 n OA Noticias Nacionales AA 0 C-A'X N#,,irA Nsteolmales 3fly. de 1932 La Habana Equipararan a1os cosechers y fabricantes In New Orleans tititucin de la C. de 1 Virilidad sin dao 1 ~ : Turigmo a-~ritores~ al Dia -peq os al-Retiro Tabaalero lo. Estadog4.Iuid.@ lletrads Como! es elogiad'el para el .rd. dl C~ Reflexin pa' mini. de $25 otiemu.los pora los jub u W. 6 en un <¡¡a cualquiera lf d V Clase pertitionadol. $68,193.j9al Retiro tabaco llu 'd.bti,, Ly. y Ell. .d.' 1 1 M. m d. "7.= Qiiii un d, 1. L,-,, E dl hit, "YH.~ W"<'h"" 11 -h r l' p'11 1 J i t n, d t,, a lo anultici el De.di. T-. ~11 -" 11 11 E ~ Gl~ 1,11~~1. .1-~ n la feria (le alli hay 1. C.U. q-~h, & -W 1.1 p, 70 T, dTr_,l. d l.,, di~ Z,1 Cruz en la d,¡ h,. d, 1,1 1 una e.p.micin Du.SIe. f. ~1.r.d. h.,1- .b. Z Pd. !b, Mb"",.r" 1. ~I.J. d. 11 ~d, 11 Ls i,.sl-d., J .14,1 ,,. 1. y J.Pr d. 0,1 l; 1 ~~ ~ '1~~~ b~-¡"d da¡ 1 '1. Pb 1. d i~~ 1. 1,1 2 .,h, dh 1.1 d~~~~ Mi b~~' 11 ldd 11 d., d,, ddiS. J. t?.P ~~~ h. h,.1. ddhl C~Ii. dh L Ib1,11~ ~Iii. dl C.,,,%. d, ZV ,b.d, dd di. d, v P~11 dfl "210. . ~~ S, i ~t. d-' 1-II-d . 1. ft 523 ~ 11 # "" y h I.hi & ~I., J. jb I.d. l~. 1. C. ~1,14 ~11. dr 10 d. IC9, F-Mrd, d d C.I. 5~ A-.~01~ d. h4~~ j~ li l' C. El DI,, d. d, Y dhipd, d, 1. ~fi. ht,. d. p~' ~N hi~ n l., dhl il,t,, pml.d. U IgI, El Ict, fu -,1~,d l~ii. dh LM. cl-p ,l, r~mi.,ft 1. olguint, fI, js dl mW-il, i y hlhtill ¡,d d ti,¡ Cth-)ft NY.,k ,u, ,, ~ VP_1, k? 1 '.¡' ~ rd R.I.d c~ ~Tr ."pillililtdl 1,121.115.17,111 El Nl.m. d. 1. 11,115, d,.F, ~do '_dd ~11 dZ l' S i2 1. 1, ' 1,u,',h,,dd.,,, b,1~~ d, 7, b '* i & L. IL.,la R~~1 d~ 1. "d WI d,,h -,-l., 1,~ 1 d~~ pp, si,,. El ~t,,. ~., h' 1~ 1,1~1, d"l Nul~l. .11~i -, U,,,, w, Tu~~ R 1 C A R D O ELIZALD E Writi, J.td. k 1. El d~~ C~ M d,¡ 1 1 A 10 G A D t,, ~ id.,l 11 C.ACO. m tZ, dli.J.: -DI., 1. P.g1~ 'dr, 71 7(.,. j 1 ~ d 1, 1 d 1 '111,ld111.1111.111!i",,,,> 1~~1 ll,,,d "' . ~ 1 h ¡,id, -*~ 11. t,, pi~ h¡. .pl.d. .1 f,- 1 ,d 1 ,.i p, l., d. Id ~~1 w,, Pid1n ayuda econnika jd, ~~si.P dI l ., ~~ ', i,didt",. C .1 d I d ' i 111,~ y -Ibi N. 1 p., ~1l 'd' 'p ',1 J1 juru 1. escuela Sat, J-o d, hl d~ R~ P.I.1 p.1.1,~ 'DI. ¡d~~1 .1,~ dl, l7,,d,,, d, ~~t. 0"_== ] ~ 1. ~ h¡. l., 11.Ilita De 1. i-,¡lv l; J. Mi %l, -H.: L.¡, Di. l. ~~. Y po~.d. 1 d_ d, T. d, U d J d, Wr. d 1, visit 1 mARIO 1 P.1 1: 1 N 01.1111 q p 1 11; TrIZ11 p1 -j1 d. 1. J, . . . d, -6 . ~Ii~ f'!".. 4h.j hV'. Y .11,71ti DI,, ~ti d. v~ d,, h-~ d, ~Ii~ d Pi,,id,. h-~d, It~,d,. d D '121 d' p~, p ~. 1. .~. 1,d, d ,iI, d, d, i 1,1 d, 1 ul~,, d,] m h, d, Q. ln I., J. s' R . r d. Y IZ'; lhib ~ 1 Y d, h-1,~ 1, bi h,,,¡, -1 l. 1. Niti d.1 7,.b,,, h di~ U d~hi, 1, hZ:; n~. ~~ -J. ,wiIZ A-t, 1.1 l d, lf.d, m d p 111 --A fd. 1 d~ n,,,1, R y C.II.s CI.trl d. Tbj. y Colocan pronto t.,.Harn unip r E c~. d d, E,, 1 de la aS YatreS .l. ti=1,7 2111 !.d ~li.d. p r D los hidrantes e prec d, 11.i1. ~d. d en Santa Clara,,,-leche de vaca~~~ J.rg .i ,d, ""rt' 1 Proirmia por los hechos Terminarn circuitos de Crin.c-i. l.1 ".l; 5.11. FI di, tz, : EIT.sE ~s CANASTII.LA ¡,-l dia 4 en la CNIQ la dos barrios importante, ==1 & C-t,,-lf Id~. fin tialudable ra piiiiii ~~1 d 1J.iverilidilid de Ori, ,,Aht h., El di t., d, J., l11,lli.)" G,1 D, d n. 7,~. s~ t, 0 llI dl ~0,~ d, 12~~~ 1~ ~~~ d P.~ I,d; tt2 d. I.S-16 _ A]ld, ~~~ l Rd iL d. L ~1 j 1. d li~t.d d, 21,~ r l,, i. _-~1.d dfl Al~ 1 1.: li~tm. d. .1 d. 4. .h,. dil1,1111. d. 1: 1 z jw 'A % '__ '1 17,1 ivr h ~I-1 L 111161 ~¡A-fi~ 5~~ M-id. 0~11, d .dI d, U.: 1 XI b,1,dt, d, Empdad, W d. s., 1 511 A. '. .; R -¡.l ,h ~ 'd' 11:, ADi., C.¡ GARDENLAS 2 x 5 ctvs. hict, d lmld.,t. S.,t, el.,jz ~t, A. L.d. J, q.i, d. prai., y l~, 1., r.,x, I.,.ld.d d. 9.M35. d. E,,,i-t. ~di~ 1~~ ~ l DI. d.] V-1 CALIFORNIA d l~, .11 p~ & ~r. C~b.n., (51~1, 51,11 i j., 1~~~ 1111% d 450 jil 1 1 FLORES Y' IT 19 A-I;i p,_ n~ 13 e, h t" t1 r& ~~l b. H.% l~, V,,ja A b d p -hvIl~. p~, hl d,, J.~ d. 1. d. ~~i1 ~., .1lu. 1. ,h,. 1~ d~th~ C,11, 25 10 y 12. Vdd,. F,., el d, L ~. .1< ', "j,, ~~jpI.", pm-~ VENTA APERTURA: MAYO 10 1~ d. i", ~~ HAGA SU CONIMIA Y PIDA SU OBSEQU j() d L., ~ 1 ._." y EE C. P11~ SI] WB.WI por# los % eco d G £p U DUL CE RE ALO pro ¡t, ~~iJ. d, t"l t 11 d, H., 1. 0mt% E-¡. t ,,, 1, d el d, 1, 1,dp,,d,,,i, h,,ti 1 d, 4~ dI,,,I,, 1 de ,]h, thd. Sto d. Clim d" 1" d M.,u W ft Y[% h pilI.ft btft dfi, MA 0 Cut E. _h 1, _ l 1:,_ d. d, y .1 ~ d(,, dihh. S. ~1_ 01,~ Pbln, fl, .qiith, bobo". NoM, -de d. ~1Nuestros ciepirLaiiientOzh. P.~. col~ y fidl tJW-b.qi. ponen a Su eliSPOSiCin P-I-1.1 d,b,d., d" Os~ .1 Z_ 5-,,_ .y P,.Pid. P..1 y i, '-j1jiles je artculos I)r!CtIC0-Y dt d, t. d d.t d. N11, < u1 j)tret l i~., ft d d, 1. ~Ik ~df". ~lettu d. di.~$ h, d "'d j;h ~y ~jj del W fcilmente di,, d, C.La isin de m.eda, h.,di.t dio. ero "" 'h.e, de] Cincuentenario e halla va en Tesoreria Id i.t d clija presente que 5, 1. d., 1 1~~ 1 ,.,h. d. L iii>oc,\,, le brimia: Amplios ~h. Z 4. . y 10 ~.i . Ci~~ i. d, 1. >. t-,Wt %dS. t (-Io F i 11 a Presentacin y -'recl(,s ms Bir-)s, porque vende d., l. T ~~1, MIAMI w, d. 1. .,att d. 1. rfl2 d.1 1,1 p, y dqUi. 'd=,.' h oit nsu, la pu(.ou: K VENTA ENIOLCERIAS Y BTABLECIMIENTOS K VIVERES.

PAGE 4

1.P¡~: 4 Editor¡a¡ DIRI DE LA 1A-an 10 de May de15< Eitoria 1 Aio CXX DIRI DE J LAM RN Prisma 1.1 TENIA QUE SER Por Roseada V ea 1832 .fAM0 1 7 1 DECANO DE LA PRENSA DE CURA 2 -,, .;, 1--Sobre un Ministerio 1,~,~, 1 1 , ,::,. EDITADO POR DIARIO DE LA MA.RINA SOCIEDAD ANONIMA desde el;28 de enero de 1857. del Trnpo> ., u PresIde ide ploe.nsiderlo Aloi M dir eeo 183 dr9rrloislrn p rt '-_ edor 1 ,, SleReeece e pIe, e5. le Dir. es s plst sc Ose, L SIosaeses y91 cccsdc 19eC .iee y ,Scse P or Arur Alfns Rosell ha a d. 1 loe ,clor 1rrniAdre~ reden 111 lare 1.50, Drseortrse A locso eo ses1'1 aleieid efeco e s a-e Trire lr rcyo P $er y H Esla reeJe0 e $¡ .0 reoyce Heedosdron 1.o ,1,roerde ;, 1 1 ~ 1, Crdslrsld. Hesce A-,SAo, eel, .o eee 10<. sesss eooe rhroe d le eupa Cnhro n fcltadresEa r err shlc 1 s ErLE . .sM 501-5 A 10 derei r.arte¡ es. ede ~t or.eccrsro.r p5nlir C cc dis -so os ere rl ', 1 1Ad i ata or . .or~M~ I ciolde si rre ielrp bor o ie fi sca le roef, 1 La Virgen de l s Carda de Cobre: $ 1.5 ~~~~ e," 119 ptrdeinotimo y. p-4ieadrel. peblo.,,$1 xi cua>s E slcode lel drErieolverc: ¡zaa C.o MDI, oran. ce eL ; cSrboc 1s l peroa ehore 1o 'Ac osroehd e ,errroledoose C rd n c H ab nuero . A -75 5 Afl 5 .1309 .60 c m ~siend23 le e dcl E slede e h d Ila seC uanonu n c ri e i rerdd nsrr e. ei LA~~~~~~~~~~~ teesreVee eICedddlClc l eeeeeeessi ee eoec ee loele tn rer > sono shrrieenqeelocuen. rnorei~ ye y s rrpfed bd lde In rsd ersr.ollri eeelel preTO RreLe p. le pd rleetresi M erip le s MIo depeodcen de elor oilreo la c s. I Exs lea geC e r o ide n r ao nal d cise. Alg erdor lo a Inoluyen ce terireleele~~~~~~~~~~~~~~~ peeeoy leelece.eeeere e s oiosooelr O54 O qu ho ehe r je c eese le asignadro Cmone y TeOelibu que C cles y Colee~~ le eceshacnepctiaeleele diecsecreionesocroy yqueeoeeoirlerre rerea-e dtan ddepdrlerecioeuodreodees syecardrdedtereee as.r. ed lidecies ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d cend Jefe encel derct elelde releeold El n ddsoeieyd lerlo ceee e e Ioprel n eeoeseo c1II VolC, llnert,. ede fdor1, -peairi otiseq m or cepiyee peedeeadrde puenleodeels dcu ieos Cirer Irere rn ele.i. rhrre oerrc re e ser c ceyrticules on ro S. t. as~~e eerd e rreoeoo t. e de ole lo r lle y r g ic nue. es ta oe ro, 1 b1r ceec Ycleeoeelosnccspre l re cdad eslpr ndeec e y r uidr muceoe-i fucoroa qu e tl rer eno lee roeccseln icarceomyo gro o eno-1 -1, les L qee a eci e lsu scfe cree peado7 ema oveidarc oneerisn reeenoelamlia cdenetrca xiofooeled lsynrOha lcre n ep en cuano aolro o in d re -,, Ir 1, 1 yo no aompsiuiihata !?di& i9 vpeas e oliis o. ilianiaoetriametdereica & orhaeend ncalreiororyolrleonho d pedenlu yrolrmaer .dees 1, Tec bedl eDe s ldrdriepssnridepost e doecdroredrmchs srpdlrLef e Crisiairr e srerO e oi o er aro s erre ~ dr c ar o roe. eeblederci estestr Idenenc i a.y els&con Seoeedsreeeeoeleceeelc odratai eis.rreoedec r relasorlo aoolrrdeo n U~ ya 1 i \\\ r memorad. Le Ce rd imagCen lee laPr on a c e e li-ared ee i dee ces e £e -spirule s deide alozor losomriodos ne a deple cn lee rIsttuoee r iorde ¡Oso -, -. 1 ~,r Cuba ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c po veonidol eoprced loe orerasbocanonefceciayndeeclaeeereto.merals. e.ven cid, dela nuvoefucenarion ledeeseiseelar¡ prdei cele lea aee reilies ddl Cironce0 le-ero nanede pdeel les crd le -lbe hiie dc Peor en Cob en1 elOore rdcd oe eo l el :on e yn lue rt e e s c e iera seldoe s ell d cd a orea ciy e pcloicacdlco reervrisoha r e se relehomio hasia aor mi e ntoreasb so s derinror. p ro nar esp edr o o 1 -1 inficete esp oes tesic ale nesro i ress, leend pqoplarzde en os irep s i e mo hast re see Idoolro de Tnrpeoles drsit rplleen e lgre pdd r a e oc o,1 1a loeS eso blica ~ ~ ~ ~ ~ ei lusr a eocr oqitd o o o s Partebse de l o be.r ejsd ri. erep Lra HeOs eolene rcrd rc ser ledeeu cree l.,C. b e nselrJuges y eo les re9 [r y .a artes lele y cida uno de sos phioso y er lorec de ereha yoad netrs o parots.L. draioe, a ¡rspnd meUa n e'ls i uen pese. o-ide.~~~ ~ orn so rooinn'red.ie te% de cd ie n e n nuei esir e tierra ,ecesc ee secepeiec iddspseeie real¡ priors red Deaj soanl e l M jrefes de Tosspbeo s. dc - -es er E s b e lesta pe D i es co e e leon ivo i eae su mc ld e leop rcen e c. d e lu ce d e b res d ro l qe C os ie T od se h adn e e rs i e e r e e 5prere e r lo s d troe a de pis 'ee erdd sc e peed ceiioi Sreoe s y ceias lesa cond resd .e¡cbe tcs hanlere. lee r Me e d ios yitr oe s qn ra leo ue srleccporde rr ibao Y q u n.o p o ltic a~ rabie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l deirre rcooiococatliisoyror u nc&exreiencopresero-otr temonosjoaordicioilaosresoniedoa esmu ep eco yll precessono.,-dr ser-1 fined c epse seri el 1dtrgr le p oeie n Nietd l ee el e dico aeo prelgsee cbna. Aaoesc. aa e itrili del leedi, haye sueo leeqeuedr dets nr derecho poiri orn pd o ro -m ep--c o1 que la culura se-l iere floud elego s perecide dsr iree ceioiCide inclose lee es mo yps de DaereaodoreComletar de ere elo fin due oeere.fnlet.cnuago-3 Cnu $]n e trm nml eloeer re ueai n ide e d lesg ranlads glra pelas trseza de ruestr lee mtccaghedo l r e g eivo. Creirtne nt uaa. n otno nognsotcia i de lo1cre eple ees mmol rirc-on ore. Liovioida dr Tespro. l:L veda Pu so atrs s cb n o r Raae .U re Sol y le naiona.osresahiearctiardlCicueta-ouesronpebl hatenioeleoisoirrluidendeleroea ubeosrseeelhoror esa lidiedo cuslas muy eveas elecaode detalesesl a ereen le er ta le sr ide slos alo e r e deiie det encersb ele delmanreer e coal e de l ra hspor e. deemonsqen o sea o idrnees a le ren .esredeeeeeeieddssfeos deaeceereceeacrclaenpr s ncsd dqele irn mns o elgne o e e lslta a re re le Scune de Medrecialcde. El a reeel esprianeoclo eblrecrdeela riode Eclan. LandHa-ovid.compoounroganiesm o r eo ee. nnales. ci ec .cee r e dl ocrhched roe-odrd on e dnr0ie er tue todqseaseebcid oid neallqeeteesen breleyo nesrs peerie iuddes soree ccoicoderoritio se lrocosu perddUo Miniteoro eTraoenpore corderooneosereprere ocodlpheinen leeha En~s rebae psara!or foesen nueotra, laoree Vrididcoao esloet de: oa e-yc al o lohod debre dehle rr culeo ,ole ceceea Tooserdjcasiuren eetioOteequrstrdteod ol d s crc d l ifeibe eileeiedcsoeierde dlislsds e s deeeolebildrn 7lo mnsdedrelie oiooein c eerre d seeenolo prrdsl eco c dsbo m c poeersr.rc.ed ls de caee l isc, e nun pcce eersidel olenencelse ceo e o con lodo sabesreepros d Deorehea r de iflenciae potre yetu pcin le prtegr las vrida s S la neo resque d erlre eno c l r a? eoen dhdhhrr l rl dd rel yes ci o ee ls id nee osh oeeenguaoeee crci Soildrsiaad lo gad srealo er& ralez -i cluoliosa y Icoe irsaj rero oircn delros n ord so licro rhld r on ioeed 0 ilt rofee __ eserei edee st a d ad las ac le se miide supeaci dc c ose ese reldeg leshded nusto oatribresmee er oe r lne deneire cearlet i oe Feroviario ercun psona de rorr ool ee eooc ~ rioe.P Pl dr R el dere p olace o la peatc sle neree d e l e b eeois o le u Inela cisirrr re eabnee roprs r oo o mpocc roa olcr Losirorrc lo ree p. s i r re so cesor lo enrie ce dirijpr l s ilrer n Po e epicse y reses. pl ra oe dse ils y seea. qa s e lsn LaLc r oemifesinde heso teero s P org o e n r uenid adel Tosp ofr eiocrO. deir c ci oid irdmTrhmeoep inm Ir correle eC.chGraeas zas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d lo larm pShnia -padrrec roosia rs horres dr Usel yu mego enseanz corroeos ces Peresa psloydeutds.pr ofnins ecpo cnsgrdd.s erprncndato rs como h e ode lrsChe t depedue ls idel Dorees leses bella que ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eidds tdantondir mreie -pdcd en, elcr elgr Iren pou sohonr e erquru nai-ncom oanCoboa de esJaceoruniseincfrmao roer Afecunci.nTnsr qerhaer ghaehobrer hneuasldcraciC. ,alafinlerioato delapodacmnmsdre l du J de t lad i nfalible a iseie loslrircsgranei esiic-uetad eses derol bitrco l a sfiaoua e nbsyr. iierrosncer bs dierae os eroY por a a proit ore hehos dedon crol coremioe progea ree l oe.Ie l s n tBe re u Le e as i easre genct e l, Caida de Core pra ace trunfa agesines d rel .Es. eolesos.npoireidt. eie sesi dfC. Toe rorce., no ,C cod onr1.ciroreesteiedp.rC.;icope. lm piosesscoe recree.ccos,l rimgeeroedrlaembaa.yeeo~ riginaleeesoe edap l .Po.sEl~~~ brde*Deer eedere rs c otdntemene egrca el r os podilderios ure s uo C9 esn ys hey soorioc le dne uroe de pmarr a e d ae er r he laod pacepc i do soAs losmjr me ose ae pregunt. les done deb aI pesop nse plonuesrsideales:prenim ede phaslarfer zae sp e rese s ollcr y lene or cPiseosb snpi ode lse Co ce Disecc ele rndsole rronosd et spe le or clee, pr elsoho n e e cudet rpia, ir -nd soe hae yo peeuza delleseedd Cnl Crd d ileCr teccin d p lea luz espierIicia e n eos oet leoerga. eroei. Shergcidee-srodojlhcr re o coiosseir eoeleriedrrde ecoses Sdes lsnupsesteerose sree reesoesmoseeio e eg sel anha as -o a es t10meseee. Ic d ocIestra grcia.&ss earnl a Vi,bOce ~t cps. se ecIc ncrs neeas r e o ciala ce uremo ele d e ie. C Lbe .1.,e05 yjOsroeA 1. qu leo ne e embjaor: beefoe del pas Qu rdclaboes. -P isecionaere, cmpoa e lcer roreedrt~ esl oc re sele peonene. l os p¡. fhee er i lecoe core u rll me ro ol dic que la cn rued Cesperore Bee uel iis a eaiae e un r e lri p ro ge ol es c l a Caridad pelCob e acmamle do b e ee d de fucoaino Mdelos eonciee deoboida ptenen eures d e o Coerde me ir el dcp Ju n id rult crCs eeog ~ doec a cule da p e n s m or e sbelaleeda. ra e Uamneiol lne oa oraiosenr o enprase s egi Oc PIo s e. el anmortIee dbedco hem pr lose c sa elooodeo m erres ¡ J eoss ne etlctrepr Ja .R msn ei ar e l al aa sen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d aesmrtmsotretee itmsd ouia n s lelae, remr ad meecesaqu r O d chre yo.d i l r esdfoa e, c redsc5 eeid.D dade siu at a nr es p etrib coes de e secenoe see e e erses d e eel q e ceramoslenr s Nr o rtenire e gaco e erinelre dnrqecno l l enos ls yc que su inste dde geedrc pr Oret ? ",ravo'. ro e n tal rE nsO1 o edce so ps i eco rele eslnt pdde ye nsoerembre.es d el escCrs pElce oe cseoeCeelnrrer s edrleEmbajadoorrsr mc. ede Omee de iprcmeteel sero re o c oesrres.esdc0 Y ced. udo Deb legremae ose lon roeeler eo preioioec de05 dr S.rorroni siqu i e oraencd srorec os eer ogc o s ee l s prtc en do frr lcitacirnno toe po e ela i ¡cre rosu ooeelera o dele as i rre-, roe l e .r dor ide sa s el 00 esa bIndeedeceia y Cos e Oaia als pee le d rsee e 'Ip eses Ciceeenriov aIdpneca ndoe plrona Y noe tenia. sor oveo. o sa enloga drenornorao ue mbjd ro o sen, s ir mp jad o roarh e u ce r i ma en d a -non e atvdds cluae para ocremapr aclaople e les Dy -losjseeesesros~~~~one yapse ~ e ileOe leeds D se s esoedoobo suorn o r vico as d se o errocs Oarn o enrgd ro rde 0 i ecoe led oinoluntasido". cre oer slle Pohio hneode roc o en ca l de coe har d e oIe tls ta D es i n D I no s de po da o re c e d dreeli d e qop eie e e sae n h jb a o il d e ci o s d ise sic f u r zoa n sb i na p o li cas son lo s c r ese p s j a g n t r ; s n . p r p e e u p l a m d a n c e e e d n i s d l G b e n c m 1 cl sodds adiesprndoeo Eevi del en seanbo alcdecem e transpodt cebno re s r rnb de esci no parae Alg naC ec edo den laTor i e M ser el se er 0 cn mentee par le finece eeyele leeidoo deerrbn p-adcasde sis mds er-i -DesIinde-.Y 4--.I.Ya 1e one inqeeldco dep ~ ~ ~ ~ ~ l le rebele1 esees oe ss Ie preo e rrsB ee crr es u el oe o r rombao r lo s to s c tr es. prct W ehnqe od en nraos los J nJ h Re .,be C er itos h.s e s£d ,¡:¡¡:¡! ¡ ,:¡:¡¡¡d¡¡: o;ionb!re orceorihir. notQ. roe-niodregondie te roe le eeYopodnescsb rce-dalenes nunoroositD iror estasdetiCud s.ore ce l 1ise res eeso le irllnacosrisscea, hut. era.ees roe lees, lsrsermdolbal lsqu nlaataiddcrcln un majd ees ioespr o qleaep. iuc.qe 1 doarlei odeqerrar doseriso ya elr lasrie leee ded Mene rosa el t le ide d supi o .Inr eresn Alee Ponsores oes nred recio lesade rye pueeblos daro b valanose sr oeo o rorc yo rsid e n esrospiccereeee Os-c E rlde @ r#ng olse l be1deseperoplde qeoseco.d vael reso ey Tocqesp e yedie-aip qu los arin a d rtr e cubadn elel leesepoercdr.i Yr.riyd es rbed .lsl ceses. quoe seh upiio co a J dL l-la cL eu ocurore des ide edigarios reio seoe er re leelc1in e.-s pee 4clrd loe imdcle riat ete del Ireiles. r C usiturl V cr onors pr los erce Kri e lC. eh r,.dd,. o a gndpr dia ~ 1. u Prelerleydslbecosemlses reud cre mnibu eneemes ce_ peo c .t.d dreeerr ~ 5 1 Poyo o. "i~ I Sn roe -Leeid 1ede1_= ~pe .o t.i m Ve ipe roeneec reo craserd o. erlrselecem de o.r~erf4eediceip deengcCubeeadels jZ lonlirror-Clarorooer. deoemsrroideeece er poher. ydeeceresrbeOceehs-hec aocsmee,eee ce nrorer insurrecta. a to ep-"seseOpsrley oe eosledlps ColeedQe .!dr -pars joerliesgu Pdl ndprdcad nMn.e inore comunile i .*Itt R los 150 aose Vica c tjcurodHuol~ (4)eio nl oin.s fl ro l ddosd. Cosa emde intlient dopspude pegt le doctporl delo seJ?-rree 1e m jde, b der e ~ so lS. D. e pro e cod de, o erdoc ld du e l roo 055o51 u r m n p r u co r o n.e u xs e e de h c a g n e cu u a o o a o lo~Co ~~a a Yt > Det drptoddol yaqueeintelectuE l y srt orno duelveadcre nt a. L.dset ate 1.D e d e e i b r n e se Elro e v e e l a e se qe n or pe e n o a r e n a I l r O u a m e t s n o m p a r l l s, o r e n r : l o s in o P r a le lst o d e s n ted er e r z n a e e t e d r e p r1 I p r es r n r d l . d Y d Ie p e l an do y poele rleoc -, ensil .e e T ors e ue u n e u s rmrai Obres. a*. a Pie Se viio l ndsq eptampoo de rosee rceu er P rlo en sp 1 i m o a o d l at ~ da i p r o .s et s s ar. ., cio baocees d alpiyeba, d "-¡ies e ri e deeramaneeA dc -. -eecd Allenar Fene f orm cblse r or articulor-a findedoustancir pr i' ~ ele o sc e udrit mno sacsd u acicdni ne i r 0ce er S si l c m o e co eilsl rsp t r i n t l g a a Ye.m i e D lE er r e pees eld c OAr sc e.m loe tio e p oor e e l Cm bi n u eor ra te cr o ne em ay or r e a p itud M e, e 1 . a s P a e e e c a . o i l t n .r c n d u t r -4deedicbsde.t 6sreresetai n' oes oc inti, Ion edso relobeoro¡ied sopole oe O aelr= PuertaeoEnscelrepre.taba "iA se.-lls econo oi 1 cr~e r Eeors s.eocoerse nls crncssseece erct ~ .,VICTO 0 eod chcc.dpocsediseDen rlbedlireeoesle eresdo Osenoes een beles.imo in deusoesnoprooalosis1.moceee ei-C. Ielpe ueohe, d iIlcee. .lem.tsPerlqudes ee ari eeog-i p eeole re la nes Cobe o se l b y p e e l s er o s e fc iabsd l e ys d o ol l r r Esledres J.,dr shlidedeses rosoriese _. mdr Lre oca dm r re n ,u ri ulor feceley qce, tamis e r oponsgo fe esee porde lase er,y o re s eer lo eem roduier ¡ belo l e m e n-r 181-L pcolal de lasiro cldaroseeelr r onr rr epesoooecd e u orcorid eneWashengeono nde1 catbe a lsrse e or CaerlsGzls e z P&e i de ss bsd ren d desp le sr e cee eiid conclr P db sdusco lrredr d si n oiceyerslel li-esde do5d meo lo pnoo des c ho n pe idiorelacin qu ede le cauauaslcor oso esd rc to de E luacd cne o dee cl geddd ir patoosiryeeobreosos. de'polesegbrSdeor-,c. esdeorce l soo r oerosor.lnrern oro oBpey o omebry s hhir Or d breslpoe depeaire e ia;l ine. eeddeeee csr o pibeo qu le CrOe. 1 ash porn ele tende nre roOscsd ro roo er r erl Pir. dl ipueoblo Osnclise dee ohc r dey curt rel qu taCto dee cler no ai sisie SBcea reld coerieeels e sb-nex eAle" Entonad unco ec os c emseirsaod ucrag ,ncin lgoas sopre alml. ms iyatdslshmrsd yjedsritnde d E sp l b cie edap recido, rnv y bor da elr. 15Coi e r spodree 00 dei ore ro rieoar dri relomdaceriao .elerer eIea rgnae. rznsao on ItlIt-e llante represen acin deernr-ornhcorrer. nuetrotmadelooacienesoeltrnstoohcoOeooioavenarnede.r Et. horoyooccha.seiele.roocr -srdeadehri eoo~raerre, Yspe ue eos eoreerePrt c llpe a b n a n ci n l y c d ezl sndi er.e ndr Par De cst d ra etam ent r r s o c ir d h g r e o n rsr e n o re ord per r rd J.r ood e supeno mirr l a nr rd e dirdchumor l d ce-,nso so n polideo s -O--ra;denesr 'aitca i up eo laPo guaguasnsin deo olrc Else ree insueerrectaodor ysyldricnuestrolde pueebl:oororbllano, oIno.osesaOO chofyeresoioooquerdolasTedconducen, grco! -aorra llo.reeo ban congregado paaorecibir.alslrercalesrlosoloIsDolU el viandantesnrn.s-o--oLds.1Y0la osioroepsoeeceeecs-4 presn qate d icad e bra dlvae ricosoio le su re eOdoe .¡oendiod po nrPreoyrorr Oo ohb o onr r Juno J. le ciore oc ce neo-e pesiiloes.Ael ero- dendoe amparadoend 1-c onrdroeinpoolaoc oers ilnroorer.on doleeer dOPoeeor l odiecdrnrcep.e-redcporlieeol leer&o esnr l.arjs u.poro mle doe rls. e grocl EfPemrides dloeoooroheoooei roeedhore orrie eonnio(1.rireco1ooeroeoindedber)c orrlro.dldir gula lan. p r uensa quce 5b10d, dl l e leoacineese~ errc rce I s500 y del Ri d el ieai re o p lrrodcoeodr:acro *ocdosm iesd E loreorenDo rs reel orse do tcrEs de. oe.rtabeiebmlerengare ha de qeoue orrerrro ms. idel CDpde roele ocl le -cire OUO elon redeno. O.s.nrnriorle.o N-iielocdosoepelo sooordoid.-odsdeeler dercbraes nuod oeri E nbporberd o, l nonscientrse, y u be ICoobc dc b enao biooGoceourrne is erobe t lo er ra rde Inopr n a .rrecsno oc efre eerdorr ohr leoie e iereere eo el dor I rl. atsy uiaianne miind asprt or dObrarrc ocbobee dorodoe 195a 88.E el sc c9melO en rs le.rre 000 r rn e dlhri eoiiir. i re oir e e n p r l e e d e l e m ti c o c ra n d i b ic aq r. d eeb n l oo rer adr A b o c d rcn g s m o PO. A . 00 0l0 e l s r n 1p o .r C ¡.r p b re d o r e y o ro grq e p e -rs r e r l p r o s c r i tos d se le P r p ie ric c s a be n o e cci o ad ve C O Q .lOr io i cc o m osa l a ci d n r o e n s d s r r O Oc h irct ra o m eh ub o ro s eu h a eu -o A i a i ala~l Oac bfero rln al C-rooo enroron madr el siglordio eredole pcelfooee roelO. ceeses fcOsP e n sa m ie n tosiete b feteaenresiteees y d cilcha. ora estbl c e-co rA ae "e os rle e rencia ocel noire dee Cobo mocoe en d or c o stoeo nileo oomo.cfa lta r orode ec u o s R eal s sco de.oer delerrd rr O R aod aeaL-rzssd a ol hrd relr rzd or enalcin el moe nes ril. oe pcocrod ed rdrs prg i el e dei col caz. oclO o o lee el .iio e l 0 fuoror e o nel.ro y aoo asnia d mor conpolas e so rc r irpi pedm A osct e p a r e l q e e n C u b l o h y d e g a a h e e e r d a1g ~ e o d o b e o u e & ¡ e e h t e e l e r s o g les pee loc funba entemene ysa o Und. losijd d. Orees.;enor.o ni r-rrrom oleo ro rec orrhihid esn Elroie feoect lr hac nombr r-nooorro sr-oros ir Cererienl dril ys cren BcSoo fe~--hdro o ed et dsn, oe a em qe ur n e rrUater or e bdrero l c s dei erdn-L pr C o rici e Sa ir-rolrdrele Am osalda nacn ue, Ocr o n y, la ce p erev era idr gros m r eo ln ocp s e e are c c e~ . sq i f g1.b 1¡ o n oros Doim eo .O r B a ies m,, muy hon o, aci o d la com ei gne ra Bao i sta drmin istro o dr ee i el erq iere Toeprie dri ffl. s p i moero ro o f i m e alroc f;loes del Cnb he l da p eca rde o en irme de Z m uchorn os nono-rerj n p a .c n d s e el b ln L Al ad -nde y deaplebs y cede laIg ada e ala funnonaios deataa a P ltc .,. o e n d ,p .a idti i o Cod a dorpse toI s orroen bu e s e l ce dr Os o e osrl o le quna tiepr no e le h dabl ree ena re Oc az e ald pne epeeta -5 essidoe cl r re o h d la snec ida de nai l e s Ol ro e¡a o .e. P .sCuPbbaocyoluo c h pnodrDela.is non dctor dddeE 'sfi.d .Ur ide .0 p.m oen ranta snd S ele erer o u errll es e ddbdal c e o s o h o s o o nnn deun c f C p ,r l a .1 cO rerre o c i B ¡ q e d e b Idroi p so d e s c o s e d pr re -lo le l d e s ar b e.d a ye dc s loe is in e b e ,, d o c M o n i s lo o ¡ 1o ple s 1 e r r ro lo O esd nro o le d a el o r o e no e d n o i slo o C O O e-a t o d s b n c e r z r g n a a l M u i e r s Er sor d e rd ree Es a a o cil e u ai ,ya p blyioca ce rerr s Os 1er dolo des ataocada. froe re nuera A r ica de hbera en Po o -eC. del o. h.ierr p l a o s ir corO g00 d ui c en e o lre-on d e n n pror ele roecil pn de eoocirce elP irndls sese e r l died l ebiee E l ce lo e t os e desl C .eel sne nd o r d s feho drza e E caeo. rrin e.loOehoa p r no ee i rme e i ers ide ce,. dne o roe eho d orelo md rse l s or o resierdo-s elun o r agerr a Girot Cl m nc -Olie o el d rovso a e n cPero realqzaAlemos.rla Pubanas. O. nm on r a e nd l p rair cOc r ea led rea r. rnee ; r e c ro __ __ ded e goor rler rc ee rplie pbooe rn CO -Bros;. Mrsc Porroe.,in bo,gi rei.n .o-re esale c re onc ei Peemosid 51r Oro Piuna ,D etn~ nes r is d err sagraldda Y oel ey deo, e s e unaes elo per el Mimeiro de ee ooided, reeesooIneerode-d.d.scYscerOor ieoo-lrspro.eo1e delorC., 1e losrSirl Orcine.sPees]asrein.mone reesoe-o, Pep--. hesledDr e Irroivieae snis hey pro p e l d rc ri s b r dc co er r m O d ne a mr qe llas d es e ra n e econons r Ie n i d C e eh roe r me ati e o P roc e Poi y preoedd sono e s r e d ee re s p el e l 95or e n O so s restc de l po-pord d E l en, r s e ocecosris si, ledi ldo c eor i e be. r el ro e e OP ceL qubees e er d e o s. InP reee siiro, As¡~0~ on .d.degnra c1d l dechreisr.col sCDerlec. JC1 Oiel harsded hac ese or l e nd yrpc rel p.ire es ti asle dd epsr ee beer no hastarles .si equceree -o ~ ~ ~ ~ 1,1 pdelde ce,,l elbn. _cre y e roerororedo cqoe erocoleeel corCerhce d Oomnocico Penn. oseArbri Frestsoo ooonlomerc d e deinioscli deleccoleeerc18de0Peealerdoprr dedl d nran_ rm lade1 erOes ae 81~g.i enr.t cecen o"P re.,,,, dlrig,,de ded cl bo nr¡ brti rreele esio pla. roegris sheolo, e eres Deo e a eliaet nra~a ndl t eu ai eiat emu e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~arespoyesabilidApadcd 1. epeoiUrie eo oorbolo jefreide Ditiofd I, Oohlrorensrros rea a i elea rMo reerse unaortes de ee es. sc roede red.ectede se 1870. r, reel omeesee c ce eslee ip preoc dc ~ ~ ~ BDeel drresresce rr _ce yoo ero leclro or IcorOrl Nort ryrc loue de_ Le C-o. dei Beeie.-sedcs BU doo Areegl .irre leo Lo cror nod pcelr l peso e o eeb. d s cmrcloro sOs d eeiee dnedereerlcics.i .c e s entarbon las SOn d¡ Vil se A.r de ce de 00.,onlEs.i del Dri s delr crimpotacia.kleinfc porna y roe ela l ere cerp. si csesmsi od rclerel eeeei "Informein". Tratando del ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Esree Pebre Lmersriod Orraocesmonr opeccodre. y rlCa,. er n e mee ni en pc L IOn et g.I umnei~iapo lpel. a.I,.n 1e,.d. yet d stmla l sabiciin. nl elpogeo ostutio ,id.t -pd. -Ceer-. d .ioi .s rlotvdi p bodjm-nn rie t dtnesr O pedigos puenoni e e n d ar-ete Mld o a g est puelo. Oce alcale ps. pleRro deb er pel ri e e lan E1 tosesee., Ceroerole d deocre rI~te er orosalo de ellos. C,, ~ leee dr emb m i O depr os i. ro Ldoclsse c e e cario sre rouldipica.nlararla-o VcseroeOa~.bd e is tr.de nueva d strias paredo, ofeo en I u a c rtia y rei 13 Mereo dy Parnom l,rnnooerep eCO eooeie-il os Drno._ro lo as V ri er a lg ¡ierrqe tigenemse-e--osd-e-o eno p ripord 0000 azucera e -m ejcuci. o reme.d ~ 2 sel nr erl l o. Ode Peces en Plede oloo. fureosero drbeOeOrr end ,o ft ia renontrad sOe Pd ce pr p ideel r eridhorr0 seoemsr eAoo.r tind Primoe po ee eH mblt uo e i, e.-¡.r l. p r opto o rrrh hehOroe c pohn ie nedrc. oo.,ns pO.e. d. s f.re le r 2ls s ,_m elo, -oc lC vaors pr Corqel dc ~ Crdo Cen ,m ,,"y erdeci roe ,forcor nonercaol oblddo dsg o pe Pl, Be-s e e g e ~ .L ~. e -. lr ei1 inrgsr,.n ~ crms ed. d ro le derC b deoo lea e .C rosrim l enairnr. qrc g s d e d id is eid dredrre id ree sD le serul e pe tle y nvPo oeroite los eOorr olo i. Psq"a y z le Pecoiire 11 yc C edl roel Lode las r o l oo or cr Ooase o-iro e pen dorequel cso ro-ba re iree rroerseeele s s-lo c--led edoo sicel sler seshall deepaai Oiee sn e ero O,.d ren oenromaoe mnumne lo Ce2h o hiid s iol cr e ~tsher er msee Oleroredoo reie dc le nddsee de dDne ldrmsqcsree ee.dl rrpoOe ee e-l sec er e o del esc sic tos, co les det~ is ¡so¡ conuese -d le a fose ereos-Perrero pldeores omoerola.rioco deob r o pIn o ~.O E negi o ns del preole seopbreem rere cigs.een ce Srbeepe derrcie d se s p Rs co eriri, pl mi.,seee es b l eieo eslo Coogre roe ruicd ~feririelei ce Ttle Cro o.cE er¡d*br eponr Rrrme M.H e r,~ n nrc rleua ss Oleep, pere .m rles roe Ososmn ceca d une icio pobl Perne "Di.osd ee 1. Troisdois* Piel: "Ensay cnic oreoreele cnI. bereberds re. presreis, beobe esplolece sc-m.li.d tete ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~, seleetecid Estdo Minoico yc par.rr LeOo.Clee.oo.ors me cnido mobos nbAmboo5creedsrCfirmergrmraisicumplirrod dPceldle.1ncoe.reomofre5050-qucde

PAGE 5

Ao CXX EnSales Ilalisners DIARIO DE LA MIARINA.-Sbado, 10 de Mayo de 1952 -CiaHbnr ia Recepcin en la L egacin de Noruiega Par Luit; sle P~4111. A YER te s ele eb 11e1ee-e dr set eseriexlsraessete. re la emo se fisnca "Meye prepiedad dr les ceneicsespesoeedoctr Areiindnorn y Me qel de ltseh Laeseore de Ceroe tan helln y elegat, lsrsnd estele alitete crs hecer de le Prinsere Densa de le Repsihlire. le grse tsltssit a Mertte Fernndez Mieanda de Batietai qute lee fetejada se estevieedoeprssamis de lsciedasdsshebnrrelrDseedeel etlsneerze ee fernmeron pertides de Censta jugpnse ensn seecin conetplce tea hbien entrade te tarde, '-l Mistre de Neruea, Excemo. SiEieser B. Ledrnp y sudistinquiss epoee, MBdeme Ledrep, lan dispesete uesa recepcin pare el sbade diecisiete do maye, ese cenmemerecin de le fiocesteioel de se pete. Ser de sete e eche y tendr por maree le residencia qee ocepe la Legecie en el Reparte llehly. Le jvenes recin casedes, Carlee Snchez N'Yc. y lianelta Galn Beadeann, cuy ene se ceelthel ies dece de ahril en la Iglesia Eepeala de Argel, llegarn e Le Mabena el prximo martes. Lee nevos espeeos hicieren ten vneje de lene de mniel por Europa. regresande e ¡Asee; Yoceke borde del Liberte. Algunose Jainilsecee lan ide .e eperarloe e Aliespi pera re-grser ren sellos el nmdrtee. -Desde Itere cce daseee enuire i Le Habantael joveen y distingusidoc niiii epadol lees Alaria Cegtge y Menea del Roseerio Crxeee o.etrines del desapaecrido Yeay-lei Preredee Miranda de Baicta. ser ehjeto ltey dcrlte erceYM-. leereeCnae en el Cirerle Milster y ¡Varal dr Ceiltsehin ilr Ir ofrecern tes esposoe de lee oficiese de elta greeeeecre dr lee Fuerzee Armedas de le Repbhlica. -Pce el sbasdo teintienelfe prepura una geen fieeta el Contnry Clubh de les Ptesheee le aristcrcar serr edd en henar de sus eeociados. Al ireepender le Direruise lee resnds heilehes dominieelces por todo el verene, ee ha aerdaetdo ceetrar ficesa algus s tedeos, le primera de lee cealee eer le del ceintiueer-Enes fiesta toecarn lee "Cheseelee de Espaa", la magnfieaor quiesaeeepreentar por ltima vez ya qe sus integraetee embarecarn hacia Mueca Verh, el de veintieis ventajosamente centratadoe per cuerlse en el Welderj Asleria de le pcaX Merpli.Peesiis .Bl. -Le Arle. Asepacite (lari eiee. .ele 12 cieATrnstsesyel joven nortcamericane Derer Rt. Fente Jr., pee elea tarde eonnraern matrimonio en le rapillas del Asile y Crce del Vedado, fneron fetejadoe en la nochee del jurren con lnoe remide en le reideecia de leesms w__ de y Msgde Drrtele. p rimee de rile., Otee remide tsl efrecideeenoch cele eeamorade prjenle reeidrncia del te-ncct Penrimenie Deteste Vael-ds y1 Hoeesie de CrTdeses, prinoseetamin de la neeia.1 -Finlmente vahees es referie-ne a enes fieeta en pere-Celn.,lj pectiea, el fieffel Sepper pue eitla en lee setenen del Cousntry OClehde LeHahana' efrecern el martes prdximo, dte trece, de eche e once p. m. el Vice-] presidente do esta empresa, Una fralanc doctor Jorge Bereceo, Preeidente del Institt Cuhane de n Dd nD Estatilizaeiin del Aeeer y miembre del Coneejo Censtire y su geneitime espoese Virginia Barrose, en heoner f~ del Bare l(cerr. el que1 v)ESER's peraeee fecha visitar La FLOER Memornditm Social e iele-pc BODA: useds podra rle -En es P-eeea.n elee-resgue etc T los e, p di Ondee. FePcJrm en Vidade t l, elen d les -En ilarene Cer l drele.-GonzezliPien en. O.lde Clac ee, -E.cSaneounese drLire. loe 7 e 30e p di Ea le eede Cesd-e. 0,1r.de il. Aragn. -En te pareeneulesdi Sean, lea. l. e e 3'11di 1 ce chi. dr Neme"'F~rdee noeeeee-es Aeerrgen, R Ai.reil7A5 -En.rl ClubL dkOteeele. CeMdad lIeletar I cde 1. raDn, r4Iila epeller1 te le e teeed eeie de e i de te1 Aa skeellI. alasc.leee 1 Ce it icnBlu, ei ce ,ciuineiei-int e -E.l, lee e 1. ese( eel.ie.' y ,lFiiTeFPTEs n B.ir.Irett.eI e-,Nntti diet Santos de¡ da' La familia Len-Lasa El grarielniuerza de hoy Nl, e ttd leicv e es. Es'~.tadecalaeuea.cen le ee 5lee.tle nes.d¡detl a ueI en <'da Ca diineguidasda-.,ee. e .tis
PAGE 6

PiIna 6 Internacional DIARIO DE LA MARINA.-Sbado, 10 de Mayo de, 1952 1 .Internacional, Afio 7XX Espectacular triunfo electoral Propneseel Presidente dar Opnese el Senado alemn al rearme nacional d.los laboristas britnicos!, ,i,---!t It.B.t,2 .rd n oisMrghr l. ae o .U slo ~ ~ ~ ~ ~ --16. .nr. o osradrsprhrn42.t.l. de cd.1: -En peh U ;nr,,tnrd G *.l,y, .,., e ll,rPeite. Adnurqe WI e m n c o e lo'~lIt at qcuanto cocirn a~t~ .a sem tt!gll ,, s1, meta los c tnservaorestnl perdiero 4721 _la, l al, 1.S.tn,,t ____ 1 4. de.,1 lfral p" a 1 1 ter,,l,2d. p La ,I jt., qu t,,y l yytilt, E ,g S'al .d Ay, t ,t . ,, ej. e.t ido ,,,t,1. t," ,, .d ¡ t. l, ~P dt, de h2 6 aartC i. ---, i l ty r 1,a'-m "o a n lt d ef.l2tytttsi Alo a d constitye.e. l h ist,or ~ e&d.t, LOt,, S 220 yt1 , 9a.l it,tty Lo Elt ir" , l~ :.tatd .erradas cri lad la .tayat_ re, dl.yt d,y yqt. tfi ni ttrodt .a ejy Lty. ,,, J-llp. hasul,,lci y, dad d. l. ec~,'~ .dM .d yvrot paqIld i2 yyt.yl. 52.h, yt, tt,tt.l 22t.I, It,, l"tt dett la d t,, i'~ ,~ .~i ,y,,tl&.o d I a lt,at,.1 ,ltltga ,y, M ah dlt-P ijqt I, .ltlt d*2. Ltaylo ,t,, erro ya ,'g,rr e ti. I.I, atlat-'pt,~yl,,, l .Ca, yyy2y pa, C t,-,,yt p,~ sta com P ., tay.y.lltte,. ,, 1. ltttyyytal.d.lti,,a UidyCtttfIlIt d 1yttyd, l e ,dta ,.y t. do1. L J, ytlabor¡ suttItt yt .g d G ttytyl. ytatl 1yt-ty Ot-,12.tt. Iit,, yt t u"jtta ,I, y~i r t l. , con detrittt,.t de, 1.tl, ', 1ty yyq .21,t lar" .t1, e ertc e te. l, dt, ,yl ,e i S~. elMnrteI .Sa.,S ste etln u i q e tr d paetomanconl -a id ni e M ,i i LtlItyt, p.dI, o~ eje,, 1q. It,"' ptty, BI"t a, a, lt2. 4. ,It"Itia,2 tomaro lo. .Ietest.y, so~ - ha tt.iI~.1.t.tarto este n i 2titt,.,y t, ,.u,tg ,1, y,,t, EttItyi P, 212.u,12 ,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2tt ,1 nr aalo.mndsd, gttIncoa IIri l'ita z, Resumen¡ deilas ntii s. den c o,s 'r5sat,.pttttt tuei.ass orennd .tltt d t,.Al 1, r TlIi Ct,Itt. da ,,p,,nt,12,, 1,,yi 'I "all "" ,"n La t se itre a pe tit ITItPit.O., dy lo. ,,n .t. en," E.-Slcatm ntrgu eltt L osp .1 itIt tyaa u. fa tattttit~ .,at1 ,, Gt, M,, ,ataI os y tatthit ,d".a,,eb,.k dice que Ft. ap- d o el. t,. je C .pIt att'It, 9. 2 I U.tdI L C ela,,,Yi plit ¡. l221 2 ttytl I a 2 ,tdt,-a,, ,a,.,, la 2 tai .% ,,.,tb. p, cta rdibjla.y aooos C ub a p, tlta-ltItIta pIt,2 ohlt.e edcri nfrrrc gCl. .2 lab d,]2',l Ag,,122, El,Itlttati '. J.,yt,. P.-'" I, 1 Prltameto d ],,ta t,,aiIttt, It,. Jyta Ch21aeIta Nttt, ace a Tmuch'o________ ¡.os 21d 1 l2t laorsta han. logrado l irinf aaa, Qjee ,yro efrain,,, r h u tiy ItMlKt1ItSitat d a.d 22td12 PIt Ia-t ¡.l'2,',l~E.U, ~ ydtt,, t~I2I1,,,d< ptydy ip "tyI"t."pbai L,.po,.ty At.,,tt ypl 1 tt at "SaI. t,.,2., la a. Ott,,6,, i. tIt,, .yt titd2.It 22. 1 I~ltt,2 l I~ itt 12 l., attI. 1~~ tlPtatt L6pq, aa.11tttIt-nttd, aP Eog-"~e1'.t-material .y, flldd ~. .1Stii .,,.dt~ Sey l a' t-,iyty ejeIt ci tl .ta r.I,. 1~ I, nd es eltt. i t an te lPt rf q y yyi dit ,Cat,. 1 hl 1 IItt ~ alt f212 a ., l iborf2 iste-queIyl ti-,~, -ldy Ma C enA ~cx O a t Gobiert,It ,,, 1110 .0W . t, rcd er -d!.los acurd oP2It con trac ta edat, m smo ent, t2III .I tq. la t yt,,td,,i ;, E. t, a itI,T, e p, deei l~ d, a 1 t t .121 M2 t. tct,,IIan tmle lrtitttttltne. l.I.yP M .1 -a l,, ql t2.ra i y .y 'aIt ,, a l, 2 , l't la t .t, ,t o lt yosde WA NG A ORK. ay 9. FUIitd Oi f. srair 1 .Eb i.tlt. ,til,tnI i.aI.l at,aa. AI,, cpaid l tt dt11I2t taI t a " 2 datt i de¡ 2 10 e arocn z y l a Cut1 tI p.,Pl ,Itel. yeinc q unI~ yt Ctt. El Ppltario Ola.r .lte,t,, dlI,1. ti aosi = tic. 1 21 1 o-tItp2 t ,yt, ta-al.t. .1 a i ,a2.a Et, e.tt .1 at1t't .~ ,t, a. ,, .le.,.'C2,,ttli.It, a e va erta. ,Las con.da i i ptttP t tItttIati ,,t, Mttt ~ OtI, i., 2-.nirt ~ cmbi est. noche lo al¡a?, J"t en,2tI2 1a 1I2 t-l ,tl a~. crro "i plti ,22 ,lI2,,".l,ItTt, -. [t12t. '. 21 z ett ,.2, tt.2 I, titI ot nutatLI e tt2tt, ptt p,e12It e. ,y. Part. di tquefJ, t,U M tu.d mu.,, peido #21.2 a tc. 5l2. yti,,. -. ,a t lt i oco ldl, ~Al. fal,ta1.a 2tu,l. t,ItI P p. .1 p-p it Civipl Te S.,' la, It cict nia a l M .nt o, estettt imit id a.d~,ttl atyt .,.t,tItaaltt.2.iIII Argentinata.M ,Itt t es la tt seuno ttxe un¡ a Ua. ,.lt, ay, y~ t at me, Ittad a de tyt ,It a i*,,.,ti n. bty,. tI, Hu t, e .t atlI y tt It 1 1tydttii I d.SO d.pt. a.,ti,I tle dItIt elI puebtII plttn aIt ie itt l 1. Rurattt l t. l tlItptttt voac efctv .t-ttti-lt >titItl es itg y. ty. ,.¡t.t "t. ttt'iir and 1 pItrto yleit.d t Ite tttt,, aC b u b a ep n eesvad ciet.,J e b "' dotetdtJt'!ttpar.ttt, q t i s luytha ~2Imt ld 2 l 22 m ¡ l ~~i12ld .a laR .,ltat, yIt realidades, dita,t, tttu deItiI2 aye puedan exon Intt1 ptt, ,,-,, Iray Itr aue et deI.yt did oS. ty Elniqegrdeo 1 s .d as eutd.cnlrrood,pa ,.:.Pbicshcir,pdmnt.tn 22orle eset, haansm haca euince, l sjirh 11 1^ ItIa2y2 qu. elutl. a o, a atis sea.tt aIto,, J ,ct la a. Mit in asIt iyt.t 62l a 2 .22 ti,, t ecodnmit cai e~, ,'~ r eagio .cblm cos e ret iemn lo 2 2d.p2a121t,2 tIt it voooei.e,%de a2yn", ,y2ttado de Cub i t.Itderrotando unatyIthi o 1.al, dy vistt t a-G.etdece 1'qu ~10" .ty2.CU O OE. CS, att ltt Il21y. II t,y,t c la e. tat a, las provai nias ntregue a .e. ,_ylIIt Ii II a.y,,a,,e con esait fia-dd a SPr e .cir. E,,t2S,.Igyt.t lCtitt~i i tla ~ a dtl,, puebSi t anp, hCtItIItti,eu,.br Letl a.a q¡S alnytlde I que lan tt, 11ttIiIt It22 ttIt a li t.t pnt a r t yt,,,. _____________ It ety tg ,t, S 2 22 N ay,.', 5d S ly t c i .n y t ,a l ta t a t o U i tt H os p t a C, a y ,, d e ,,, rd ra u n ,, I, i t, t11 .1 .i .t ei teld a y ,l ae d el hil pl. ytec loa comot, naioa ye Entitt ptttt't a. E It. tad. y,,-,tIt19-2. PlS aspndte rto, quetM coPl di, -L ab t Syonocer yorter______________________________ -n-,,t,,t Gra tttrf, la*,tad. tendenciaIh.l 1 llI ., ~ tiIt .~ bagazo c 1on @12 o ~ ~~4I aa m l ra falsific gnai e, ,tIy =2 la..,t ItmarIta A taacoed pioeri narintetresat alat ia, 51la lg tiit.tn a ;t,'o,. lo ¡ ap r e am e ic no sn hallan en1 ejecucin, et iniia Min~tt cuanto ~2l2 .tIants, I2 l -n d__ itd1q.t.tt.I J.f~ t. si e2,Bdetlas, municionestt a talr ,g_,~ 12o tlImeit.tIttd 2l122 ent en at,,tt,,tt, a el prgm,t,,-a, q. la Ap d, g tLM Ii'. ,tiMaslItatIttdtIya .ttl arC,. ti,t,.oI,. .E,,il 2 11 .t dei,.atyaa~It liI ytt.2t It,:I tyaa la,-t.aiy.itt1d a I~a .t 2 tt2t-M It Ri e a ero e e t ro del vsa e d a dtI, l,,tttfa', t2lerIitty '.tytt tI itt2,ZIP d, IIttYl ItiId.2 1,.yIt tobrat desydteat 1 t ,tIa ty2tttIaA ,d s silt r ic ines Pe et a enc e. secac.o e H.o .ltttt,2 ,lti12 -ytIta lat occidenyttalttIt 1 n. .o. ity a .atyd,1 yquenen a tse lEl a s ItlIleti d rtI titItEt1c i, iota a r.2 It,,ne 21ttIti "iitiIt WASHNGTO q ,1 .,et i ."y 1GIe ,. l ,-'.Ml, M qe epad-cdIIr Mnil meine n du,,"dl,,,lpd,2a,'Ul,.1, d. 1, pta ',,l isoalyt. ayn tc',, i n reaNidrtquty ,stoe tgeo d.yeI~ defri l o lnJ a ino u cr.e ain t dtt, t'pltttit itiya2l ,tI I ,rliiyy nelt, l,eractyinadas ql pt,*n11 11 yP.iItt tt, t, 121,t nuevat ent it, p o 1 cat sN ezl aP tuondo 1," e 1. ttiold."p ¡a2tt tt it l 2d F l, ,y .adt Ud ,ht P.dtttPciitse.w u. i giae msA A S DEa e .ntc ed t e a ON dtt t tti,2. .It12.tI 110ai ¡aIait.,i. .dttilt tIyIiIt'Mit.2 1tit.tt .,, .yela.I, d,l ambulaIteNA1. Ptte,p, tyt, flntcoIi2lad O.tpdia a. CtSi IttIt 2 d ,t.a.t,taal,. .ste CO2I I, Sa tt,, Elt'LIt, tltt 1 ttptt.,yta., . .11 1 1am , 1 as Regla. U.md .yoaaIaaa .i py.Xpial Itat t us CroainN coa e ,autds lCneois aaa-t oPc u ,e "C.q=1.1.' ,abre~ttttl2yC tt-AtI.-1l .y critii1 ila ,, EtaoMao T nteb~tt~a p y E 4n~i,~ aad 2n~ 22 ttr t a .,. ,Gbn ie'e e dr Cty,,Iii tit,~iiaPi ,,,t, -e t1 -tI ttIttaode -. i ,e. la l . coa~ctteb tm 1~ayt, 2am seit Icrd acelerati p t d. It11t.t,1 1.Tiyet l a,;t R.tty, ___________________________. _______', _____ __________ -at,, na i nae pa,,,t,,ippa.l 1.l.tlad 6, 'ia 'yit¡. yt.5 Ei t. .,it llttA T ibuna C. it.,sdi.cmri .'dEl "tt~tIStptllii Cyttt, d'htIIy ,iE ,.".,Otpt. ,,ttytb a eomi t a rsle .inuaind n cetoe rico. Au ioon aoucon Alale IpttaI,,2itiytd,,J.,Pt .nanasIc~dt-I~ cotny ,yttttp,.tdpi Itstnca te n-lian"t. turinc.¡pale1o. en liviae Dna dbe pyyl,. r, 1t tt' 2lI~tlI, a lS,.,I, d.gi au a:t Metasl, lo,21 dinge t, : ¡eA FA EL~L D A. Y. VI, A.l., Unar sol uniad .ttt, ' ,,t.tl a. ay,,t a1.y.tt, . exige. it, Articulatt "'!a.¡.it,2It2yte.10112d~2p22t2id,"'2 l i,
PAGE 7

DIARIO DE LA 3MARNA.-Sbado, 10 de Mlayo de 1952 Para el Da de las Madres U iii C,omn,o . o,', 1 u.gi. O,.'od. y '1-1.,,','iu'fm,'.y -DPi a .f. Ma,'1 e.' eh¡O, ¡f¡ll slai p,, ,''.uuy .ao.',. ild,',,.uuu-,gauo ,',' 1'' al l o y .iu,a, l,', I.s,,'ii,'ea.fu r? J,dI t ,'l 'O,.20 .pIaI aib, ip,' iS', ypi, ',a. o I,, ,sisf~cy o zil ,'o eri. an'a t' u. 1. yur dsar'S,.uuutusA rasIr L( ivi ye leno ( 1i Pi¡y Selra cten de¡ (~p,ktlP, .t.a,'',,~y p -''u¡t. ,, 6., 1.1., ~,a,uu 1. ]¡di,¡.a. Piy S ¡uuu.,', R 5.li y 1 d .,R,',,'.l Pgina 7 Grart Verbena el Da de los Hospitales en Mazob-ra ,',.,.a por la distinguid. ~ 1~1 .rv I~',jn. ti, G,','Ln,pg. drA,i 1.15.'blic ,i. 5,', MoS ,'. Li""s 5 ,P.' AJe Sl, --_____-'--. --________ d,, a ,a 's l a ., a "b". ,'' a,' ,, y.rj-N A E E A ID a iI ,"il, ae _RUAO PIR.) ELL v v.' SsSs aannc , la' s dlo a,'s maria. en 1-, uada' It,', Oio Lv a,' S s1. .y,, sv.,,' ae g. ~aq S pa,, ,la. a o lsoy,'an en el ,,,¡ I', s ,a_, v.igM,ly de al~ l ina . ,,-.,, s,' r SUAVE Y FLEXIBLE CALZADO AMERICANO yl,'n 1 j dir,. c'omodsimuo! Qu suaves yfl'll' .lora si sienomis ies c ~l,' ,l ',ans'aos. Y es qffe este c'alzadil importai,n estlabricdospecialmente 'para prori .o'at el mxim0 opfort. EsteIer ,un Preg'alo ueu h 1. D i iii, A -M., RED -0., AA 1. C . . D., .1 10 el L-P1,. pi., -, d^~d-1. lli~d. b pi.l d. 4 .1 9 'AA", a Plan fa Prhric¡pal MU La¡s bodas (de rmaana Fl fTsroia n E ,,',ys,,,ginca de m.st, de,'A ,,a ri t.dia,' h-u 1 i. flaII, 1. l. o taus,',q nuciai,s en elSao edarg,, alra ; ova ,, ,al, de ru,,, ul' y tu, d iA. L i a, l aof u a a ti p l ,Gnz.l.'' ~"'" i" An, d -tl vl, c a a .r .,a G cr. S so le, i ,'f u ,.cy l5' ,'v, G tin ,'l ,pA o,''A en la Cajaven entref ienciia Mnadi e ridde ,,e,,' p, y l M ','adrno A,' e lir,',aquel j',sagrA 'I nA'.,St''To l,,u,,, I ,ta a ,tpara c, ,, o aorecio a 'fe ,,sta a ',carga ,El' Su','. tt,','tu,'SiyAlos5,' C,'Ma, tuta i,' c,','la,e.' v,' y ,''c 1, p,,s',sissete y e ia e l oci, alcinesdeatisa En allmas r a _____________ -,' i o l. p~, r c t,,,run 5U~~ sCA P e. 11" Vedd, 1 cU,-NA ,'. I. Sora' d,'Miaridqa-; ed at~ C r,,, ','ias iSiP',ii,'v,' to',',',,'t. n o,'bpo rAl Ck,, _j, .,' u ;d aA A 7 l p ,,, a ngt a. '.a -,' li c r n _d ¡l 'a o a,',eM¡,. d,,,'i, A,,e.n.-y.i, !m a, ea Sedee ort niaiyo,,,na'uy am, 5,,,E,,' c,',',uspea Pyl. figu. c.rteuple se aJ in¡ea e m. d,,pyp -l'O A'l Aak'S epmedru l ulahquea. . ror d ete ¡.n Po,", ing .y ,el ifi, A.M ,gd-a"', ~trAre.ploa h.ti,iiAm aI~d. y e l .",i, i d,Adl;y els. ol .bie r e;]'X y ,o A bS.alpuente C; o. te -Ido Fa-, l 5uto ,',id ceOndrl .,d¡x bii i'laca im r La iglesiade Son Jua de ett, ,l, dit, e.¡.S, TC. E. Oy,'t,,,p ,',','o ,',,'.ile d.rdia dy' Lde M,',,,d,': La, d,',, P l-, ,a C. del i. d, la Mad Vil," S, E., ,tu-inun lSatd, sareYit3ddpiv i t a ,e ,. Tj. t,' y S. ,'lboi C.,Sf.'de ,y atrridaOde La'laaml2a co t h dtiacer a'is ¡a s linift. me. Smpm ~, de a ,,-i He. ur .ls ulus l puboe eea pr:qe~ ia d, a 's 5rfri d irS',thl lL entr. 2 tie .~ pde. l e ]i sr aaaa ich ,,18 t-iele dc C a l-,,' l. H do .des e a. ot.iii-uima, ,_ Ca¡.susde1. rr dd ar1. oo. Mma e eonim i,Pj'in y L,'ouaa. y Hexp icacn de up-el1. .d es,'ib.pc,i.t .l, He. -! t., J.¡. P.tcN .ii director. de 1. ,a ulc s y abn g d s m dr s c 1 I H eyau . T .G, KS S o .5. e impaaCasa.,t 1,SIaG.d ti, aS Mu., u>mti, OIS5aAq COM1ANT LIPPAE1 5.A. aasNaan dc. pra sirt., M.Oa 5,,5lillirli. ms*di.t.nM.Pl DavdAAzUILA 363 N!P "d a A, Li1i)u.de 1 M a r s 4A DISCOTECA y 23 (Vedado) F-5653. Los disQos L. P. que Ud. escucha por la Emisora C M Z del Ministerio de Educacin (1560 kiloci&1as) los puede usted adquirir en La Discateca. dil ¡41/2 a1.241?.los VESTIDOS QUE UD. RA REGALARLE MAANA A MAN < En Algodn estampado 3.6 la) Vesio d.eC saeapa'do n .n p", tde,0g~b.baPP ban a4 cnTel. B-'d,,'d. 1 l-40. '. En Fino Bemrberg 1.901 b) AA,doado conEncledegupar En suave Seda Fria 6. 90 c) Con' b. de rMi0 y tul PTUNO Y MANRIQUE REINA 55 SUIAMCAIN 256 Ao Cxx Crnica Habancra Crnica Hitbanera 2 195

PAGE 8

Pignas8 Crnica -Habanea -H OYHASTA -LAS -5 DE LA TARDE COMP RENOS CUANTO NECESITE-.! PARA. REGALAR A MAMA, DOM INGO. Da de las Madres Con el peaaupu."to que tenga. SIEMPRE lo alcanzar parca: Preciosas CORTES de Vestidos Elegantes CARTERAS Finas MEDIAS-de NYLON Exquisitos -PERFUMES Soberbias SOBRE. CAMAS ENGUATADAS Finas JOYAS de FANTASIA y AELOJES ROPA INTERIOR DlE SEORA, etc. Y MIL= DE ARTICULOS MAS, APROPIADOS PARA HACER REGALOS PRACTICOS DIA DfPreectamos una seeccoefinosyprcticos regalos aceuy @~pops para fecha teneoge leca .enr dr ec e .eaar dr 1 li .e.d.e .e. .'.-.7.50 411 pateledc.ee.rereereriec.
PAGE 9

Am.~~~ YX fl5Afl5fl f~.urlE A T A.hl., lflil Mmv., e 15 rnc aaeaPgn De'j coleccinl de JESTIDOS DE NIlO BORDADOS -M. dlpai d. M. 205 .p4blFi5. tof,.1 203-205 5.5. si Conferencia ilustrada El prxIalmmirolies. da" 14, a las 1 aor5, s sncsms positivoe InlInev s deoa, noche. ,s-e1l ymss y iepretd., por la equisitaactriz L. Tennis ClchoS Oxi. es.] 0010 n1 -atspsl. -dO csatecneeni ljoven Maro lacto Artuoo le1. y o .mbi Pst.s ssdot rli,ta. de.Oa.I, .il.Oes NsiWicidd Freyo 'D" obos-Astees ,0Oltlio y Jos A. Gonoolz R,,0o. de e.t. d~cihde APara in. qiste,1acto es asooi-lo ola o ,,iiltrda or scens'diriidal edaid ctura¡tie"Nutestro Tem"d.al po AdfoIt.o.o A31un o sd uet qepd itir ut aIEs. ciIr Oencil Nodrse %tla Al~, sp.reeeIhiOIa 1.0O isshi.hodr, dA Pedy b--m---.soslApo. osEs Al,,,, ,,oolo pssody.Aibssis B.lt v ~., o 1,1,Al. Asas so np,pSiSpel0DARIO DE LA MARINA Los precios de estos vestidos constituyen Buffet-supper enr la residc,ici,a
PAGE 10

Pain 1 Cic Hbaea IAIOEL MRIA.Sbao,10deMyode192--n-a-a-nra--o ( Se celebraho eL-concierto-.de Ferenndez -Vil!Yt Brindare ti ssograina f sonuy belloenl Nril llur.ols aooara d nl c,, yo KRrr .irtr delinlroa Car, u.,!,., tu d. rr.lil. brfillor ¡1 te n 01u¡e de rado. enIelteatr ¡ dt Esrrol. N" or -. o MoroSo, ¡, 1,rrord. ~1 li,,, y odoil urOdir el tl ucha dae ver co rridl.Iroo. L., Palbras da ap.rtb,.esarn a orar. de¡ seor Alberto Sola Abs.,, El ma-sro Ir,ra Aiidli .1l ooerr,. arrV, Vl Orlilarram boar-Om mi barrrrrl Baleda. nr. ,1os mr ~ 6, de Clapla1 ~~~~~~~e ad CeibodaMdloll pi nl,,.y ""'-l ueoao deld F rpir ViljA:R ;.la .r.ha .y Ta-l de Ca. d Ot., dos ltimas sern ajtado oc ,.le Isarcin de los &ofe.,caMi Motlde subdirecto del Consaorior 5' nncdh, Vil: Ma nuel Llii,,l y Roln do Se ~onaraT'omr prt amrbin ne crcIrron o.r dr lum~-r d"t, a-aa d diha a-a-1. 1 d rrosdro da ,l,a der.lt 0 CamLuHerra Sira-node Bus iii tambinofarecr aa lguors. 1 Mercedes Broto Valderrama Inauguran hoy un. curans esll a55Jad or.s aam, aoiod.al, acerca de los versosa C, tampada sobre foddfos ngro, pro. si y pastel. Talles 12'aTi, -7.95,2.Boa ode coa-ea tafats-folo bascodo. Colr.s: banco, roe. y alA.Talls 1D2 al 22 9.95, 3.Zopoliltoes dealborba, rojapstl paearosa TaraeRra 3e ,72.95 -s'3ayas "7l c,aslilrreadayolilyO l. 'a drr,, las .osUyod l. oyd. arr l. Fragoa Msytrra arr Prncipa y HroDesignauon el Director (le] Inst. de Educ. Faica y un,5 miembro de la Conmisin Sae .omradoal 1profesor dr Edorracin Fiaa Sr. Julio Fayorrda Carjead, ,Dirtratel dat rlioir da Educlacin iscar y del Prruea Juveanil "Jo. MrlW. Pu oescogida da la rs queasa elaonaaala tarna. Ocuaelea cadraeitlbar-da Dporlaa dl INEP. L.Lolae dapsesinla ot .oeds prael prxaimoradona, diaD2', a alco, da la tarde. aen l Pano. Mayt Y.hnobao -1Dr Boda. en el Sagrado. Corazn de Jless Cl,, boda rconcrtaidapar, ho -y. o ryde a 1, :rrrablrorisaHOlIda .bad, e 1dalirndaen-aitrl SD ,r!11.",y.diarcn.os,y ranry,t ieor ,C,,e G, yyonoa1ioJ-os-el boocride a lo rro os rade lo Sr llevara o cobo a las siateayrre-.Yaltrabaos hoyohorraola faidil 1h,, n.a la, ilesa dldal ,-roo delcentenraro r dirr~El PFnix', rd, Cr.ro.irdrr tJs.arrla Calza,dr Pa.ro do Cornos tt. .drr 1. ro,,o, Lo. poso, Arrhol AlvareyaoArre HORTENSIAS a 50 cv. CALIFORNIA Calle 25 etia. 10 y 12. Vedado. Tel. FI-1181 VAIA -APERTURIA: MAYO 10 41375.00 1475.00 $24 4.Zapatillas de fase Io yzudl aaoa Ia Tarmal,,s 3 al e, 3.45 19 ng.Neptuno 410, 3 o.1 7'L1 431oZa entre SnNcols y Maneique Dalle ACarl ,rors lHAGA SU tCUTaW1A Y PIDuA SiUOSEQLUIO .z u-~ 17,oero aa da Miaaradda .leo¡ AL 2 AM An es misin__________ _______._______Suscrbase Ancie d f 1DIARIO DE LA MARINA *PRODUCTOS DE BELLEZA *DCORACION INTERIOR MUEBLES* ESCULTURAS PINTURAS* SOUVENIRS* BARBERA ESPECIALIZADA CAMISERA SASTRERA MAQUINARIA AGRCOLA REFRIGERADORES OETR Sin pasa caInr ao nncrnaJdades' con 11 Calla 23 entre Infanta y Vedado EL CENTRO COMERCIAL 23 "LA RAMPA" e, uonjno iaade tianase elegoals-co sire aconadiioaod-dodseousd poede compraa desdesn os o au ovlorrhasta ono exquisita fatasa da boan goso Aqu usted compra lo mejor. sin pagar unas t00(0, Clos. y0(11., S. en C. lCLLIDITIBUIIOlI IW PBCIMIE AR T RlO O[ 1611(1 HILMAR ITEIRBDECORACION ATIONAL I INAE iceo rccnIo R MODAS 2D EPCETOa MAEEAIBt TAIA0 J.-ESINiOSA NOVEDADES23O DLElMOA COMERCIAl cto PARQU10 23 cu rol cuco MRALS CEIttOREFcECOS LuoL 10 FMIRTANITE: 2 - ~. Aqul esled paeda .faeroe tins. dpl d oo r o.as d.l laqsdao0hmo mea 4 ~, aleal a.Oadama odieo lee-AIRICS1106 HAMOIl GAIlEIAS 23 11101 RAMPA hlTEEIl MOlED Dls REDDIEIyIO RALMESI La, ada peaeoaa r Posa1r~h. CESTRO k r5 mo 3 Callo 23 entre Infanta Y P, Vedado al scar eelear asoi elr/coooar. Jaa/,?.~, RA *AUTOMOVILES *.CAFE TERIA RESTAURANT BAR HELADOS LIBROS ARTlCULOS PARA LA OIONA, LA PE1TIJRA Y RL DIBWO AUTOS DE USO aglomnrna nsitn y de pblico, ni peide tiempo en viaes agusimos.,_ y sin paga lujo! O a 0< O Za Crnca Hab 1 an era Ao CXX Plgina 10 Crnica Habanera DIARIO i LA MARINA.-Sbado, 10 de Mayo de 1952 co ¡me RICI

PAGE 11

DIARIO DE LA 1MARlNA.-SbadoT 10 de Mayo de 1932 EJEMPLOS DE LOS PRECIOS SENSACIONALES DUILRANTE LA "SEMANA DEL. REGALO" Del lunes 5 al sbado l0 de mayo OELOJ DE ORO 10RILATES Y BRILANTES I7 JOYAS 5125.0 MODELO SIMILAR. SIN ILLEII.NTE$900 COLLARES DE PERASDES CULTIVO Y BRLLANES 53.00 ARETES DS PERLASD UIOS Y BRLSAN ESO0 Aproveche los precios sensaconales de la ~Semece adel Regalo" para adquirir el regale del Da de las Madres Matanceras Carmi¡ui 13en gra en el Matanzas Tenjis Club Por Manolo Jarsu n rara el prxire~b eas e rd,nE~r1,1,aM ., T-,E Cub.I. l lTPIIlLv Eth-I A-rtIEa M-tT, ~a d, ens.hltd Paya, de lae~ 1 leEla e le _PA. D015 SE SIGUEN VENDIENDO LOS PRODUCTOS "REAL SILK" En San Jos 116 entre Indurntrisa-y Consulado. En todas nuestras Sub-Agencias de Cuba. Y en la Ciudad de La Habana, por una de nuestra vendedores, que le mandamos llcrrando al Telfono M-6023 Que es la Oficina Principal. i '1 IV ~ 1,IT 1 r JT~$/ ~, r' r$ TIiTI/T~ J~lTi~ r;f~UT~ *Tl~ ~l RdrdedeU eselei t. p,,d,-L, p1 lr .le l 11TII E,,e~d-t.,-¡I'AI t.ieId,T1 IrITEVd.ETyC-.k, F,.ID?,¡-PVIVVI ,siniauica fietaI(inlan¡i¡I Evle.IAIl,O .T II"" E TI;,T 1 ATd ,,-IL,,ljI,,,, \I A o A gIl L 1r ,,,,, A ITo A,,1, ,.'IvI' nleiTe del Vlle lieI,rees,. ItuI. T,~~, F,,n,iedTT P,-,,. IT'TIT 11. .,de ,,e,G .IT 11,~ ~1r.e 1lgenaT o mITeTi TE11 Id TIv1 dce pes d e W. T qn U,1 R-y iv,r v. -i, Cii . ,A T\,I,,v liA, 1. AA TI,,,Il~iEl-,L S, 1,T,, [ced l. TTisiT1T TIo HTVITterIiCta ,, .TTET,, Vam, 11<, W M,-l AT 1 ~SAl 5T ,,,dT F.I,, NI.-le, !5,,, ,,-I-A tsey M-ffi. enT UTIvTIlTITy de¡IVallAL.IlIe 1 ta ,AhIhTl A,, ai, l, v,TrrSv ArsrA. SIusTTTTTTTieTTamiguIias Ueliclpnv 71,,AliI!,III n ,VT T,, ILOb tU. I,,I vS,,,,-~ lV drvdr quedron intalaIdoE d.istis Cair,n PeIrri P,n,. AmT,~ Ty NI 'A-,,,,I TTTTT -conf eplvvd t edV,-eIl, a rin r dTa.II,tLer ni e.I S rlv TiriaeM v,E d l Gnh.V,slTyrS F,, IugulelA 1. pila],, q,, .,,v 5,I,,Iry con V CIASUder tt g1-.1 T ,,rv ,lO,, i Ni~,F,-,IT F,,TTTAITT -Ir T,oVI'IoII,E et Uplelg .,i~rse1. "M brEde ~o ,sr TEvTTiTTTo la ei d." EreGIlAIrrFI lOIUdlRal resv ,iiLvitaUy .PrT Ir,, ha hrdlIrvI,, ,e,,v~TITleitR el o,,b 1l.ET IT HrT-AAVL.,IIV rn TTUartU AT,-~i,, BevtVI Se. ,rrIgeTOE. A frro tr TITde le greyn leelr i. Corto EVsu itEh dey Take .dU d.T e VE d .ILITSTAed,, UTiLIIESTalas T, ena da Gv,, rv zV,-vv CaibVeII.S. aydvl aaeEl Dap e lee Ma. reileL ETETvTI efe r TEidas, lv,,yey MSt~ra-aer vi. y Gm, Tde¡ f,l.I,.,d, La,iiiiGvvvitiaL. 2.di e. d:roe -dr-r i eeevevi C iTTET CTVn.In,. LvFvo CITTT5.,1 Ola o RuAiz vp VVTET-IeVTICT5 1 1TTIUVTCTTIVEIV .TTIIT E l CIrro S A lfrinAl,, V-,yOaleeVLTr, Av., L5L. rk _lj ,,II, T IT e.lae.e tIeei,1r dfr.vle, nivICIlt raidsdve ~ q-u-eIA,, V,,Ie id T e.TTE fica. IrjaVITT rIIv T 5 ,vici TE d l,11 ITT T1.e.TV ~l '*T5e d iane, sITIe ehbirn Ersel.is [, dl5lTlTe 1.,ETq.dE u!E2ITI.R y de FTITbevrUIUeVTeIAAVI TTu,ThTirI,,,,,e E TRA TrEle i I,,rT Corv Mirvavd a atiVV. MAriTAur-Mtr~ e sed, l ,, GATT SU aritEd S c. le y RU TA Fpi a ~ItI 1, eeon$I. Ferv l-ea,-verdrv lI. CEeTIIIS944 yLV1121 pr, ea,,vcIdel.r,.yRPiiLVHT ranvde o. Dr,,,, Felv,,,rVIE l enre. EEgTAATI Vrcvy LTTArI ene, Trrve ES-j VerdarNid auria r en o eje. leEea Delid 1 C1<1men.1GarIme d*EsasSnateurales ¡a&l cieecrrticosIre ITe de1T cadar. r mders EETEEeMayoIe e /i((11 l )T E _______________ N Mami quiereShwa~MAYO Suaves. comoiJaseda! 'uerles rcomo iel i¡lino! 0o11 ~4es Medida cemplefe en Rdos ee£ RemeSio,! ~~ Garantizadas por5 aos de duracin! JOE A ROD GUE. CA.eI.Y OGAPO _____________________________ Cmo-TV leE MTE.elos le 15 P.M."MOMENTO MUSICAL SAANAS PALACIO" E II; ~ )J, '1Ji I u eabalrTS d ble I(1J1¡E( osnt cuiaapre seai nm uN ¡n quab eira bairlarnadebalalue lereseguLa a yada paso, y yevo erab enantdo :SL Cvne.lere itsMvidevvrr¡ld. TUs linda nuca Qizs usted Itmbin ha soadv o o ATE 1,de bivsoere como Maderlvrm, coneajuste fgUie pOet." llfiT,,,lIveo rs,-TI -// ((// Centemi rencias el bien tamelitc ra de L eres de sugepara regalo en surtida depar:o de perFumeLa FilosaFfa. Eecia eVia Miee, de WothI. Desde 5.00 Esenciae Shoeriiode Schieparetli. 12.00 Locin ¡laUTrISfmo, de Vigny. Desde 3.73 Leciv Crep de Chive, deMilteS. Desde 1.75 LA FiLOfrOFIA NEPtN~ 5" M~OASSAMIU~ e. u IP u 'U: Alio CXX Crnics Habsnera Crnica Habanera P9i1.1 r, Mo 01 Jo

PAGE 12

r.A HUa¡¡" era Pgina 12 &nics Habanera DIARIO DE LA B1AIUA-Sbbdn 10 deMayo de 1952'sii, aD e--it lecd.td edcd L clitad~de l bO ieEago. cel i cnepusayPara el ¡bagar y la Matancerasu.a; 'eflenia ub~ "GunesiAel. A R.ti c ul ~ lIdd iclli.cSiI l v qeCciC.alid.dydVl.,eeecelece 1. .id Veerd leleeie.ns c s i'de nece lhcee ciecccel eecelcd dl lccc Cii pi -~Beguia qu tnto__ lais3ac on.s-celc eCeeotro eeoqeilccd ee ec elcleile & l peeeiaquedceesarolardCeca cgcr eieli. eecsceccLiii eil leide le Celcu Peerile. di e0re --eied, ieldce e, e ylei , n r ~ s lle d e .oh e s. d ccc l d c u ci alce ilaseni e si c e.Ce le cchle. e esasc-lses pcs.un ela Aee di ili ecd hono. dc cRecIeRe cec RAAD E CcclcDiRcec le Ie-ditdcle h.sded.hcceey oic ls A -¡ElY le-bscieeiclileiee1-,ii~ ci eeili e l s jcet lcc el. d lco Sclcc llceede.Pid ec ccodlle t.eiccce hedc Dei dc de pzpita l ene rta .,c ruz.cic en i (a Ha O Y de K OLY AR ) l Pecel eCen rde cla,13.1e que e-ecleceleeeuecentranli ceRlceield ecl .ld iheecicuied h I cdeecdlSl q iiie RE PRU ADLLi oaSral. Nlelie ,nleeh le ~d-ene rmEfl iIeclui¡. Pa sI d.jucic .ditu mu ert e c"i, o ",,,ac-11 e~, e1. d e'clliiSYcei ill.'geeicde dc cc i ceeel Rlh e,.e seqiiiliiceeleaud ¡pc, dieee 1. ~~~ ~eelie e Oicleciqeemcu hael am sid m s d r re-se li c il e h e e l uo a d e a r; Ceelce, leoOip.ecellece.cd, ccc Me1es le cciss clsdde.ccezl eeene decedeneu r eoSL m l t e Ces esucie Iio ceer. el r i.ti a cie e'' qg.y Uccr. .y un nidaa l ue e da d, .D .m, e Ac llc rmlae eehn&lacl aap. adn lqe dirnd Maau.veed .Hbn lj.drces .,declce cc nRec--qeledL .hcci lce pdev ie e c iicdeilaepadcl elche Luis eceeJ. e Ye i ledael. ccec ceeeee 1.,f so e '-Yei. 1 u d cs .uu l ,e. n leI. Niedei ceece cci ces. cc Sc1.hccce.e eleledial. Rche.r ci~Mdidl. ichedinlheie e e Squi e orrpe t cisdo cecihedcliecAce cs csrtdt.c c e-Idl. R -Pihcc. c c ~ d in ceclcnis Riccee ~i ic ci i cdo li hod e d a% ene. S e Lacacere.deitrntd m1 pi, secest egurde creee nde r Iccedcoce1di. 17. 1815 Sc2lO hc c nci e l c effiaild habael a s oriitaCicaeieAliei e ccur sa dcidc le eee i ccidcceieee i leC'l iccdeeeccYclfacecc-ceua vde. de mcceraciquele Ceednldcc ec eeeeeeleeIslcece cl dilld yed ilc el iseor Rceedo erihIOMll. tan cagadeaeocpede d e aellencc rscdeiepcinecie sidad qee citccedehienlAblseOcho.cInccc-ccr. cP eero cse~cicei Pcccsciclae pdir di hec dile cccc de l c icee narlseio di e -cblCsiceeleceazozb ceserel dc e l efiIeecidee-obra Recebllc.LcrieaAlecee Cbal, ila e ile seoaAele Cebal eid de que, de cembllecie.e le que Di chi que ce puedan eeehc Peecc d, Ceccecel ce letacde del Aleeiar ile ei ~ iencielheacecaraenMd drieni u edestn. cdccceceequccest clmaede leacicdeemayoesiiy leemsraro le pece senlsi cleiiiee Slcl-cc cii ciie ccbei bl bedi-di siemcccecietra liccco eie lacsceilccc ee iccreai e e Vaiarzscai ,a, es. ocede e dle deiciRede.,c:ios deldjvendceceeicischjc edsuvlcdel ih te. esccd engalanas cce cic ele, dicdecaroic ice l eiciase cleeieeyieciic ecclil qcaner uid ecele lecc eciehee el ciextco dlii caeeS sers.r Rede c Ioqulns leanlaceemnicrvitiemrcdoes le Slceedcec. .,¡a,.ceelle1iei ,d, d c ecilee cc its dele accc ranei d e e .:ed [raneic ie ise-.anic cc-a e lccace les e lundoe Se nobie ele c c lcceye diicdceceePe cccclececdeccrtasle ent. e iRecc de. lss.d.c eeeecei.cc eeee ccdc lcien.elecl vcci De la Il? e i lee e a rccee lseseces 'd queel eaemde le.1eeO i ras-e fel c, o m-.ri d paroel¡. 1 elebr,.:letoeedce cerilezbaucizdscocen elcnebree1.qaeentR meiac' o leet pem do, e di de-ccedh eiScscc1ceesedc de lyteec ce ciieur .cleeeeee.iieee Ieecesc.oSleieipiCe~ide e-leS .odaunqueecnoeesiemec se d sl Re ee i dcc c c s r t e si. e d i u-ie s e eor lcIce i yT G.li e l e c dln ~ ~ I cs que .Lie rr as e duccci ee re c iclced e i d h ".idl l apic d Alegias n unhoga ple. ,lo. dc.l mde d,¡ ay¡,i. 1SseoriCchi eceRi.LezeLanzael l Dra.sque Mara Jo u li erasl sar poifid use alifiidrleeetr ce inqueisebeenirespelcodeecheqLeeeeo s yc l e-c lcec l e .Aeced .pltr e .f. netl qiiasrr.d El de 5ceeces s pelceLe eec ".~deen [hi.eyccce ce c-iabunedcntesdclondccsipuEdeO.confiaN .el icel dclNeecceel nCLe-S e c .l ie ed , c i dc e ,nele apee Eee rfi~y eec h ed c e ec cciai PAig R TSECR GA LA IC le'oi dc pee esl ~sle dc ro.iceccte entrled q-TiO ilie cclllec I n sie ui rhlas de Opiil o. ~l. i u. 1 3 .d R NOTA-. 45X Mu . i.Ci iiii epi .e AyVdid,-Till.-SI el. c.,idedcla l. e d Ee-gate,' cs oser cL.p eece.ic ccee.eec Sccl e1~ ~c C i a o d lz l, iclcce_ dc cese ce, c eIiL% di bey -hu q e apar cliec e.faalc iendo e iei-(i.p].ec u di M EDIieicii Sele. -ec . u de¡Nib, ili c ed n .y IiMuteehciendan i je ee cnov iosprESoac rtrdee -de ana. 0 iee ee I ei ie l eic YclIe eU MIA L ic qiiiec ed.l r i ec ciie e e el eC e eu s ilci, c c el ei e e did c c c c i d c c i c c s l e e l c l li ,c e c e i c ie ic c ci c P c ccfe i l e e I h l iei RedeLicULTIMAe NOTA c. Psec lehe eei s RselseeGcecpccA -les cii iccc -t,,isle I u yc A. ccSscei-eeilc elUd lii 'l a s ele ,, e te vi, y l e CwnnRte el e c lsic e cc e S cie eec lse s cd cil-eec mes ricgi gn c iaicele lee .lee u ee siemee arada.l I muerte, ~ ~ ~ccacc.lc cisc se cese.lese ede e T eilece ccce ccccs R een ul iI a civr u Olsa5acuiA l1 nl e d ccs ceeteeu osaec ese declcaesMcem.ricecasc. cuniecdeace a e nc antoei Yeeaeelae llceza. brine aienos su co¡. ara si, ece, h""",C' plaic, rolee e seeyesd~cceielce epes e -lee .1 cield.c E nheeento la pil dila. manole Reaism d r y Ce.l cccde peiel.de ieeeulflcieec.ecceie, cle idilcci i s ei ccec sniexce s e ceei hleeeleese dallanexpestal aro cos iliee, .r i i l W e cesededdpdrcesenetain ra ea drlas eMuadpresri a A ll AT ff I Sic.nt ci h eeaMrls¡er cee leaa.N s asaanoe re tIIUUU.deuN'ew okIUUdes e-lc e-ados leecce yle u carela fode aCeo ieecceel e cc ici ¡decle Ees tecces¡eny l rusa~a c cede Es Cesce Chille. miR. .lcelce. ci cc e iraduce dcclitiva yesai zaieeda a lY O DO Fea~c Ccta comedeec ee elctr er-unesi. it metco yccc noeeseag in g ateh sienilos Tor Cc-de le caroelee ucidoyc c c ns cceRcclcielc d i e I e dfi. ci. m.c ue ie-esessqu eenvra s~e epnaalar esu.d diceiR dedeeo-se oreceice l asell e z eer orra1am nt. ia abrhcotaao otcs e ssee-Aceecccc i caMgucaeccaclientDae esm yece Ind unce.ecr-be seu Rd .c e n cl o p ee n fici me-Cos iqe lsehaesPTIltAfoAYA qdncesscmcece ccevaiantced e n i c ie es hb Ceybaco ee dcchcic. dcim l'eevarae lapeetd rae e a cc IlcePio sl AC U T C N qe-cese f -e Yl deehce Chcecei-lie P ORilv Di es SMapie, hcn.1 Recel de ocin M 5ICL1V88a m( N It[m t)DI I < ~ ~ ' SAN LAZARO Ne 676 Un "Da de las Madres Perfecto: linva rosa. el-e i E \~, IX 1 --. A Xw'A -~A CiL-A^ 191 JAlar-,9 1K rauLVNATUI4 Quec easeles "c eaepoeccmecidconesu KelIear eelcrccfc¡ igecldor er cfectosfebricadohat bee re eces.Aheora ei ce e poer guaerdaecmechescssen c efcrigcedorcjeorque en el Keiec reed el cspaciosSCe peeveccis crefcrligerads dcede eliteche beete el piso! ¡'com) Ya.a ahorrcar! eerqueeKclc¡estr cnee muc c ret e ec liccce Un KELVINATOR -ti -Por solo $13.70 al mes y 30 meses pura pagaerlo 7 Scon laDSOGLCO hIeNUI.ELANCA,Npeces755 9Ce C5S c ScVee.ecc .PEEMlE-E 'cR eel 912 CIA. RS MUERLES y RA515S %jccec dl 7 ie i CR NSHNlcO N cse l51.eRNCISCO elselecce. 2,1 sl1. EddCeSA le esd h11 i' l 'lh-5 l1cc RIA SAN RANM N jle d ,.i,c e1 1o MCESLERIS iLA IISECL. Se 0 ARTIllO ceeReeV7lPOc-y. 4%8eai(ASA IMMeIFINN Necpcee ccl9CUiflN Fyd. cFeSCil 7,1e dlcsdeiCSS ley¡ pAliS. Rsece ese .SceOS eclIESlSeCCI. 5c.".7elMcSLLEIA PATSNT, Ncice6e5. S.lehile. .1 ~el ¡ oraEee e dezostresicuaetosdj1emandesiraele,.c pincharlses dhle de eiccha5fes lca.arcollarlosejpuedu coe. y redrlos cn dsipelco. lePoerene=ecaccela meia !Cec deaceie,.deece e l .o ci elle ece-da. eie lu egoies mar-DEB IL f compcueodi hiebasrernti~, c~eeele ciec diei.1chiehe. NERVIOSAM e dle l ine. t.cd de cScyc ce~cd lcyiejh.iieed.,p cce ie. a. c eecz. d cv redi ihl eee uce elesi. d c ere sRe PCe. cej~i eceecel3,n lecede ~.,iccepc~ ?2LTDA E.PINkA¡I icmle iceechD, cesl, eicyh 1i Sueosfemceinoecchoserealidadl. Tic elegntes cerne la m% pccsajepy panexactoeiceeucnemtce. ~4j~~~! ci Mee 7 G~/ 9t$>¡c0or &t0k/~Ykq ci ESTABLECIMIENTOS QUE OBSEQUIAN CON EL "TICKET COMSA EN TODAS SUS VENTAS AL CONTADO O A PLAZOS ALMACENES MANUEL L DOMEZ (T.) MoSi. 317. EL ARTE ieciRi.¡-R1.RS LA CANASTILLA (ArtcloiR eciN¡ios. AnSi a711. LA MASCOTJA lLcc. y Ci.11icil. Bcin 5IbS UNIVERSAL CYCLE. ilflicieO. Rfclcidc y Tlliiii. CS 148yS. Alie.c. ALMIACENS OIA (Acti~oS. p.CSeci o M ARUOMATA (MiqeOa -,lecb¡,). L-.Iid §&L ALL FLECC(X tcO. Alls8. CISEZ MATALON lTlverscy Ic¡-Lc.Gliecy EoJOYERIA CASTALIA. BiSe1. RiILTMORE 588OP lAcAcel. p. Cblci. Obiip. 31!,. JOYERA ALEAZAR. R-1 RSM&i. Y jRECUERDE QUE POR LAS DOS ULTIMAS CIFRASDE SU *TICKE COMSA. SU COMPRA LE PUEDE SALIR GRATIS POR LALOTERA NACIONAL (Atorizado pali Owwio 1'~ideciil No. 2284). 1 VULCAIN. VI RFLOJ DI IAMA MU\PINI ¡Moda ;¡br te-la gnacin, --Por Mara Radelal 1,celC.iceeyeecoportan cen laiseguriDO) daddeU quiees n1 aleeha celAl,e qsehes templide y yineii -_ eOc usanpar dlllcullidies ade leW drefeiee. li, e oe eeto "ai$ misma 6i~ .ene'liediei.e Y-1 r e cli u las etrda, d.iu rINti, Spe. peclSle igilic iS iS C ~e-e sas dejar qe le di., lciecleie hec1,eId eeceee idcenfde speeeqe-ded.iidrair. y releque updi eiiuO ir se-csie dier83parlSwdee nii8d eebicie. ie e l pentoIe dipoder e.pdleu dieee diieeeehblileo. ceemeecbie i jeeieSlbi.en le 183 caes. Sin 515 eeelenlidd h¡el Sique diceeieieeeelemuceOs"el.eeii .y que sufrienpropciiu ir Ie.bieee8cie. ALBA-Modas mdesele eopafineavestidosI lepe~ etdei y, lecerii. prepies pece seot~,sra.zpatos, pcciusc cii. utoda,¡ad. id e. rqir Visite neva t iende ROSALBSA. e e. cuc11YFNI<' t. ~eee n c i.del peeqeVied.¡oIs-tAde las Moda ~~ ecP-1lcdeit, ivoiliddes le eie1le~ccni is eiele.e ci la ecepded d dee elleeeieletacnce mas dipensabl es llmchasi, pie ce

PAGE 13

"FINA-Modas" osaa le ser a usted fcil el }day el .La da para queaaad iy plisllas tna a,alalki,a mo mam td a sud eleancaia y distla,dda -,%r', ,aS.l para el Di dalaaaIdaa. aad ald da inal. 1-a y r,,ticn, -qulada. plaaada plact.apaal .g.if¡c. ,a-da da l. Caiaada da uepona ia.aa.-ud'TFNAhla ala, o r ~rid.,a ahla. hG. loat. ate ", l-ad. pcalte aalant coleccin. q-,. co toa rev aaala, mted daMutty ida cartde paja, pi, t Ena et 1dos learc una na co. sahace aaata. S Da de la.s MADRS Segundo domingo de mnayo i Obsquiela con ~ VIA 25 EL EXQUISITO VINO DULCE DE PEDRO DOMEC O EXIJA EL LEGITIMO SOLO HAY UN VIA 25 N\ t oen Rodrguez delCaficl 1 Unaa llat. deajuvetud. alegre, llid,altaa Sr uenra onrrtaa prala taaha da hay ~a1 labaaa atllao,-,Vaht and Coaat!y U111. Oeaaalda.erapor lo, spoos amon t aaaaia,-la aa YaNaaaadel (aal u precio-a hijaaa Nei u,firtlalde s.larl.eatos,qu cmlpia di.,paada. 1.hai. Ia aatA. 'haadua atiMittaa orl haae dde l. faqalta. at.a d dealgae y a lalar lia ~,-ad. al. orquestas L.Ch.vales da hapaa Ca.e.apolia y Ca Se r" aga p~aaall la tarjea .Itnt,aaupt*-atI,,d. Del Havpanaa Saaimpsngi Club Dr ,eht.tl ,a-a l paah.luce'lat .!;:n la,~ah. de 1. noche, al 1-1-S-oorun lub ld. la i aaaridad da la tid,-aya AhallS, ,,b,aaloq.ell.h,.,. ,la,,, ky1~~suca atan fta haltah".' a'la' queqdara inaug !d. la1. ,p,., da"deanoaenaquel el. P.' illpIlquel5, i r' pal ar a g lo-raosa fecha dal20 L., pId ,,, bl aalcargo de 1 'a uJ.ot Cl.l'tyal hasita al1l"da. 1. la. delala laad, .pod r haces as rseva Sea fista palenaa da alagrla y al da.aa e.,,. ~ j, dalaa aapa % ad 3 .30 a atu tuaa h2 40aatataer alaala aaa 2.97 %Mes 91,9300 Z7Ao CXX Crnica Habanera PARA CALIDAD DOMECQ CATA FUNDADA FIC 1 '.Va DURIO DE-LA R~A-Sbado, 10 de Mayo e 1952 1

PAGE 14

Teso, DIARIO DE LA MARINA.-SliadoV-10le -Mar de 1 9 5 2 H 1 ioa owA a A AM AEGREI", su VIDA?ti&j-t Gra04es4 tconpŽs-cd>e jB*le, Alicia Alouso, Por Fi 0, tatrrNc.1gai alr el prjOI, o r Sor c Qaudode alii AMi ddAl~ cia r -. e"-tBl,, aThl. rk.~l Idtid. ~El "lbU ise rib]l e h, rlh ti1o d -a 1T atr lra .rc ior t. Ernst.1 Lcuna epen rlArde !V _ir lLa ico P. ucarld l% (L Hijk Mal u ddrp, rlatab m tie,-els, sia d WIil rta cri. lr Gtrd Crororfi eDuvra, ,e lrr. T co laatac seca eA oc1 dtr% Francisco Ichgo ra yopr.iclrprrlo ,ds loA pilrobrilrar ltdar pAo IcaLrr. FA ¡ qrrbr la1. Icon. t dro ilrIrt.prgt.iirc dr suri, pcrlrrco 1 Mendclndrose6 st .rrrrtcrplnlrr rerEir-1 udifIcitaeda dr 15tiIcollaturverrr. hlabcdo .re. nokolxrarcdl1 porde pY. -lasdr P. Teatro uIrilorlrW *"SirsIa dreocnFaroco", Debuny, cresgfa e d 'MephLalr'. ro 011101 yrcarograila d iCr1.. y "El PilIlw" Otiro Tritedr Sibellus y rldr nuestra AlLLAInco, jla grnbalarina rc~nace u 1.c1idable y rocrror dA balletir- alas yavrcrrlrci rro DI. 1.1 Cmas~o, nor. adr o iDe bitirlh *oDefensa dol erla n ITES P1ROXIMO ¡y Hyqe.rnCftr COND OR DE ORQUESTA Y DE MASAS. Au.brtor de un Tro ~ ~ ~ ~ 1T ¡yV¡shlaBARBERO. E1,I PLIIClo rO. rUcr. rre£¡r reldrenr t.p ~rnou. fi~rn &p PTCO.MAXIMO ORADOR QUE' r te.5 ArrL a Oo.r1. l.ftt, 1.dr y L bX Proclaaa oo L 'J0R PEUCULA' DOCUMENTAL DE.AG MTAE II 1101 51111 SL 11050 DELARG 1 DEAMRIC kPOLINESA t£N FRAGiL BALSAI:aLM"sola ruii a ~ r . .uI gl Poloa AllSFLXB.CAIGN47 J',~1DRAIMXw RIVAS DeRloLiloor.e Jerio Luis Armi.ua Temirow

PAGE 15

DIARIO DE LA MRINA.-Sibaelo, 10 de Mayo de 1952 ASPECTO QUE OFRECIA ANOCHE EL TEATRO *IANA EN LA 'TRE!nIER DE GALA DE u "CUANDO EL ALMA SUFRE" ¡IN r@ NUE "El Derecho rde INcer~. lafamuosa novseaelaluanea k ca¡gue'I, llesuela ra la 1panta¡laen toeia si]i eeie,¡seeael0 raeraiiiia'v s areitigeut.E ]tallIes re19, en 11 ur sies, BACA DE CASTEJON NOMINF44(Vase' el Cartel de'l Da ir E]-.l¡il--1nr1alir11 r ir 9 aralre: F-rrer,,"Os yre lae it elsra era la Pg. rrrrrdrre, ~, a ir, bi 5 du 0 ¡ l arr i .r Zr5rrON rirr rail Lrpe SriaN NOMBLE CORAZO o, Airrir rrcri aiiia J OOIADO POR LA INTRIGA arcao Serr Ocare rnaSare (~/*'11' YLA MALDADSabi.an s e eitlna'rsexepecracin enres'jiael ereerrd,1 efa lle5e masCeslarn Frrs'*CUANDO EL ALMIA SUFRE,.l sr.rrrcu a ellre l l r itri. le1. O¡da re 1. narran -t,¡. Oase Frarar,,,t. ir d,le on i ea. q-. -arrO e. .1lraaldearrarier lti. qrrre a rlar ra a aan aarrnrary £. ~aevieda treh.radc a0eeaiea re aa ~ -rar de allarS, er A h. fraa e. lrrsri ei -. e .nal e ea arade,1.s.,r,. dh n-dasra'eearrse eeaerrr*rar~aia-1an1,1HT-tr INFANTA nl nna recr alra aie.n1.arra.oIr, a~t. aan errsarrl2cdr-a-.freel ereri. qanay nenalldaeyegeedce. publi~ aerr rean.r irre rrlr 4aa reo Irfirga1 ara i pe a entrnd., 'FUANIrO El, ALMA IA Fpre" n I.eeadraare.eceluraea IesTlnu, rr 'da ne Meretpellsun. Cina Losa, ence Rle Sayla, ner ar e-a1el-d,¡elhord r rei ea a. iA,¡ yda.a.,e JlS$ECRETOS PlF B1 ____GRAN TEMPORADA DE O0 PER.A de la. SOCIEDAD PRO ARTE MUSICAL Abono pibico abierto desde Mayo 8 DANIEL DUNO, Direqior General JUNIO 7' JUNIO 10 aTROVATORE CAVALLERIA e en 'eeli, RUSTICANA aes< De~~~lerade Rblrn*Maer Mioladel Mon* e5 Leanaed Waee.na* ienada Lnwaa* lnan Madelen a lln Dael ¡ u d~ Directores de I PACLIACCI OrrOrquesta: ¡ O oe0o., PAL BarLeaseaa 'a,' 510 TU y ANTONICELLI Alalde l Mnaco NOA:d 1 .sL de FStO ARTE sOt e el 1deeenae.nrreened. 1111IAR.: JOIE5PEASEUA L "LSBOA D IARDC(Moari) ODLAIME BI500P CONDESA: ELLENI EXCLUSIVAMENTE PARA SOCIOS FAUL CONDE,:111011 TNOPMSONora lee lnMO 3 (TmoNOCHE INO T=oTARDE) Teatro A U D I T 0 R-i U M :TRIANON1 INIFANTAALAMEDA METROPOLITAN IRIALTO asianea. ~ COt e JMctpr 1 fiSE j 0 1 jAft PAR IR NDIX k "ANTESALA INFIERNO' Cg7rECJV foqs<1 'aF aMentirra", el lunes, e n Fausson Reina, 4 Caminos, Sauntos 'Surez, Olimpie, .Nrm saay~ G rues Teatro ~da ir dr ir rl i, Ad ~.o enprl -dr,,. ddl rer aairld n in', h-a rre .cilnrrrrar yiarGesin a nrtIbld s1.1a aiariaas.rn oi Oce dinaan.Oe lre e d5a' rrrdaO ,."j!".,],de .a leSeanR,i ri,, r r. irtk. ipel~ e liaran nq.V p dla "l ~MA~ drinnr#NSpedaewsrwr/EaI iacrrar lira rin di rire Lre' J.rerra~dssiiile'easirri uir. irigidae aseel nrofesr Lar, nar Oa. Garrdreerrrrarl esdeY SANUNIES£ENLIEL DIARaIO D L MARINAD MADRE. Ya ea rus brazos has dormido un nido, y la vida re jastifica en teranurasr deselo para cidar la preciosa salad que a i, prinaipalment.reIra sido encomendada. Mauana es ta da, porqauen el da de todas las Madres. y esramos orgullosos y emocionados al felicitarte, porque es una honda satinfaccin colaborar a diario contigo para ofrecerte el ms puro de los aliments pura qae tu hijo crezca nono y fuerte -¡para que sas feli!-y emocionados por saber qae hemos logrado la confianza de todas las madres, pues nos conflina la salud de sus hio~pe lopB~~re ros prodactos para la nsmeaflucin de esos nios caya ronzagante salud anao contribuye isu mayar felicidad! .INSPIRA CONFIANZA Ao cxx Teatros frrTn~j'nrs. ir nr Te*trop PgIna 15 l Con mntino de!' cereno de lo pelinula 20th CENTb^ Y FOX Guanido el am sufre flmaa n oTeciice raflaieprlordo apor Suscmn HAYWARD y Rory CALHOUND serrran np aioJOHN SBURNS, la Ca. Cubtut Radio Philco, S.A4. SAN RAFAEL 111 a a a ardu~rrporo nos ncualquier dia d1,1a17.al 18 de Mafyo en Triann. Inanta, Alaffigda, Los Angeles, Rildto o Metroplitan Cuando el alma sufre 1 IWHIT1I A OSG 01 MY REARTI d toda persona que compraeLun CISCO COLUMBIA" da cualquiero de lar cinoroo quF e ncr ra en la peliarro. Todas dsecn eod CUANDO EL ALMA SUFRE, han sido grorac.lor c "DISCOS COLUMBIA" 1 =ruarias i Vlrrruc 1. i w lr tlln M 83 4 8 aM 5 7 97 O' 14S 15 re rereo. n 0

PAGE 16

P'AGINA 16 SPlatllos. alimen-ticios Por Sergio Acebal Qlu o-. h.b,i CIlestectlo, que not Ira. britde a l omiesc Cu sll,i,,qe 6 oo--o-,i, -n So.l d.ecoln del p,,br, ENTRE ESTOSDISCOS ESTA LAo MUSICA FAVORITA DE MAMA MADRECITA, de Ooo.ldo Fr~ eo orpreada por Pe. do.sVogos. Vicor. 78 R.S.P. 1.40 CANCIONES AMERICANAS DE 192 por Bus¡] FomeoS y *Use osLa. Decn, loog play. i¡sg, 4.25 CANCIONES FRANCESAS IOoieoorJ&cqo¡eine Fon. enio. Voo olog ploying, 14.50 LA CARAMBA, de Fernn. deo Ardaonis y el.Sioen o. reno To.clc. Abom lejoa 78 R.P.M. 80 MIARINA. ¡peroompleo. de Entilio Arieto. Do. lbumnes Iberiac.78 R.P.M, *34.00 SONATA CLARO DE LUNA ce Reethonen y la Sonata N 12 de muoel pon Ifoeoilo. RCA Vconr, long ployin,. LA ROHEME, peacocnple. -Ro de Poccini por osInartista. Y.INeoVrIa. Coolunio. ¡"k pying. 51~3.50 Qi¡ Po IDECIDASE POR UN TOCADISCOS PARA MAMA! ViUs regaon que le popoecio. soa mub sh plo. 1 i* bors felino esTOCADISCOS Dysso de le. eocidodeo, do. oolrnle. y boloo* pro. pio. Fi namnte oc.bado en azul oomarrn. 425 Quisto Pio SHORTS PARA SUS 1 HIJOS SHORTS dle eciniol go. baedinn de olgodnen hrap de fonie.¡lo gci. prugao beige. De 6 o 13 oSn. 1 95, HOY 1.65 PARA NAVEGARLO EN :LA PLAYA lE rakonpoetuno eegao po. Bnoe de velo Vuisioo que ello*lncOrla es ¡u prximo da dc play. IM.fian. ui. eso¡ 3.25. Hoy 27 Coarto Piso Iniordd dolC.o: 1. ol, oqioc,o pnl ., o eA e,'fi ,o,o-d, l q-Cel.lb-o -lag, nW j,,' ul~ ,, DIARIO~DELAkMA RINA ohoy vios'n01tlonte. InYtdo, polo del Orbe Yle' jor ~ oe.sIdo nent. ll'lOlO.,cey .che, Ahoo n Ri-de J i ~n plhlo dlo. i. Regalos para Mam. .regalos para 20su casa. JUEGO de ¡montel de eplncidn ¡prn cado.en linda&ocnlores. Rojo. con, oercle nrmelilo v gis c. oni.)¡%lagblncos. T.oii.M 6xo 0' co 8 creilleo. 10.95, HOY 9,45 JUEGO de olieni ira4 pm-ono., e rc nb-cc -o,. occeniruscura aooni fllncon dibuonde lelpillo onblan. 450 HON 39 SOBRECANIA dceesnllemuy ino Y unido. en coc nreecenleon. nes,. saoi. verde. amoncib. coboelcono ocquo, geis 0 blonca. Amplio tamao euloocomers. 18.00. HOY j3 SOBRECAMA de exquisito piqu ingls bonco con dibuos geomteleo.Tomalo eoloo-osoeeo. 12.50, HOY105 ESTUCHE nl.dc cnclnenco ¡in uegc.ife iOoIISa de -¡, i.pezs .de leipo blonca.con'fsanjoo en cojo. aul. erde y oro. 6.95, HOY w ESTUCHEcono joego de toallos de *ool pez^ eno lIpa rIenlc.Corsl enyl, cocol. o amarllo, Muy proipio poco renglo. 050 OY3 Plasto Rolo Y dr qncc-diaria bool.11= pooo ha r pagado lo, hombru queI nto e b ruo -1.q. t enn hbnoablo, olFENIX OOATEADO. Y rico d.le 0a010Vire oo id. El FENEX MALTEADO .,. ¡-olende honeo 0101. Den l., cdoU.l.,o g1ide e ol dT S IS e.0o10,a e .dl. s .) m.d, lllo-e, lelo. recptory tulequilo el hipo k 31~cn dolone Dormir -m" Ifresca,. 40a fMa ,la gustarla BEBE Moamelucode fino Y lavable ioetcon geooiooo.adtorno" mojs t, 12 y 18 mseso. 1.95, HOY 16 TRIO PARA SUSHIJAS PIJAMIAS d, eroo mntleoCInpodn.De-S16 293, Hoy 2.45 SANDALIAS ode cuane piel Eopias para #portn cn¡ ¡naconles muliclores. Ta. maoe¡81/2 l 12 y 121/ al 3. 4.50, Hoy 3.75 CAJAS con 3 poiieiioo de opa] blaonco, bordado infan tilmeneen 'alerco ,lores. 1.25, HOY 0.95 Cuarto Pico UNA PRACTICA CARTERA iioCarrurastde pielintira4 en nefyrid. bhio,e.oo.n, i1ieo. Vo ra prvei-oso. y 4.95, HI) 3.70 Mla .,oBaja UNA JUVENIL BILLETERA ¡BILLETERIAS d" sc .crt i piilico codiccio repj. doso en cooes. Tieoneniom. poc-leoopoco menudolo ,erto. Rojo, o rode o poe. &a¡Son con pepillo. comco .23S, HOY 1.45 BreTren-Age loo,oBjo OPORTUNIDADES DE HOY QUE MAANA PUEDE REGALAR A MAMA UNA DELICIOSA COLONIA ,oloiCroY. E.,ltsino do El Encanto. De fino presenca. 2.65, HOY 2.15 Plaonto Bojo UN ABANICO DE BAMBU ¡Qu buoena -Id,* pararo eg. ,a lloncMai!lla adoraos o banicos'de boamb o Sdi seda o lgodn. ¡60 Cdlo. diferentea ao.i m. bonilol .75 y 1.56', HOY 1.25 .125, HOY j P1oato Bojo ElCIOMO de lo. ~-es. ot. hl.noye M"A.daooedo E. lo -'-DI$ d.li. MŽco' (~ U900. L.t. qote. dcoclr-. berpeeJ.reg.ln en' otle1,1~ ',"d-l., 1de LA CAS.A 914NL'tH.eig ¡decir ,que mLA CAsA PIba ¡lots Pelo. -0 n tOwntblo. y .1 le.o ao. o! CONOO con rscuaOtrlco holol. Ceo CINZANO, aCINZANTTO lo5 jar.ot y on ,iot. Y onote,, IA.-, Di odin adquliirhelleu.t-ho, c o llo-een io Da Y Para que grtonsu-e ooh,, ffci ,, MAER A no.lodon c tute lngo., el beiloCn q l. e gaOSolar ,n A ni, h. detlo,.,, loms, Cinprie una coo cIgoalo poco el Dio dilaos fo. ci-po. cocopoecccopoco oilld. ¡Son insopecobleon. PIJAMAS d lere linn eompodog en alegces cdi. cefice y deli¡caolno 00. Toloo 340 o lo 40. 1 4.95, HOY 4.48 He aqui una saya que. le-adelgaza Terocer Piton He aqulalosaya que probalemcente boscaba. una que lo boce nms esbelta, porquren de lneosorectoo, liene el ao lo frne, ectcomy bien cortoda. En ,ooh deaon negraoopcio. fiaracombinar con i 9 oido11 le bliusos. Tollas: 24 o la 30. ¡A loo,3 le Precio eei.lol 0; 9 No tendr que plancharla 1 L lacaennun mcnrn., .notiene qe plachor. la iemnpre lo rrieciieili c oc.RATA DE CASA de¡ipoc r~rugaio en p ceriloc Ion a off., .u¡ rnii ololci-noo. Toiio¡32 V rccin especial. HO16), Tercer Pso N deseaba Mam una mesa de luego? Zteola ome olApolusidod paaoecrsoela. espenoShimon cnbjao. u nc preco oqnue si usted De ola mpra, lo bar¡ella mismo, MESA do juego de meto! cnstope cojo, verde bloooreueo oamarillo. CAZUEL& cI,,lumini-nporo boOm di-,i Io-,,, 1 hico & opildod. E. cmuy dti. 1 e durar. filio oc CAZ FLA ,.alu2luo45r MAYO 10 DE ¡952 Los col egios privados debo enviar horario#i a -Mara-Teresa-Delgado La Fod iercn Nacional! doe &ce las Pl-loado. Cbpoo h. hho t.pihl. le.pan oouonino-de ino. l¡u 'colegosoque desen e lilto!¡ ~o dP.71Y 81gdosdepu de¡l l de junio, que deben enviarc 99o proyectos de horaos a ola doc. ona blarlo Tneesa 'olipado, lolpeoo. r.geerl dec Eoooelo. Privadas, por cnduclo de ini coio,. cepecti. i.afin de queoan uorodo. 1Tod. cnoosn.e.deber ite. tutru, e di.0?jde¡ lti: ms, SANTIAGO RAMON Y CAJAL Uno de los mi so eoso tlogno y bilogodenuseate. tiempos. aely.a¡memneia cS. dce -je e mno ept.fr encl centenoesdc nac. onoood. aog Prcenio Nobel (a*1904) por su% investigactiones cobre la estructura y el funcionamiento del ,ojtccnneocioo de leo ~erai-doo y delAobio. oCociolao.bojo estlctlo en 3 goootomo. que co.n.u. ln>en hoy el lexto de mayor oncidad acerca de coco# problemaoo lnodoorentoes, loO ol prcopit, tiempo este ilustre maestroel propulo oEspo, fi. (eti nao vastaobea de crl. llro y ode cuid.l pblico y dlejn od o! estos camcpos rirs ctividad cientfica oso liteii. profunda y un geupn ceto de di&cepolno. Cuba ococio oaeebotnoyo. je ronhondaodeooicn uoe Sontiogo RoncAn y Cojoles leo oquii cn looao. de' 1874.1875. y los pgisos qoe l dedcoa oCobaoeno.uoRe cuer-dos de lolaonoo y Juven. iud t o constituyen uos¡oimos. sin imperecedieo dn m juicio -enny justicierno m1a ods la itoio de soccs o enoquello poco; y =111i~ son dontropCisnesot so* leo de las¡canlno¡soaoroles de la 1s1a y de las cualidades de nuestro pueblo. _1Moey glorio o la-memoria ,¡el sabio!

PAGE 17

~I.Lucky 0 Ceteidas exquisita. 0 e 'a condliioado. aF6dsi1 parqeo.A it. tiulmo el4, p1,0 Supersors ,1 DI>hibudo. Eaeuo pz JUAN GOMEZ awllBa 474 -T&I. 1 A-5405.U Ha b na . 5 Pubddd 4SARYZ PARA CARGA DE IMPOTACION: D. R~fls.g De i §W~<.ea Ambeen LYX.7.tOhal0 Me: 1 ni, ,o iji tal ~ .nca han<5i10 l, ib mileles seisi 4, s dor. Los, Ca Eponici,Eurai.su-Pa e. ia,Ie.:dcsP.seesuuosd, 1, i--,a li h , fiara <5< .es55,1 ii,. d.14 sss. e". .eos es s,!ee <. f ei e duiads.Ie. P.e y,
PAGE 18

Sporte DIARIO DE, LA MARINA.-Slbodo, 10 dle Mayo de 1952 Sport.Ao, Cx INFARON LOS MARIANENSES EN LA INAUGUEACION DEL CAMPEONATO ) en los Depor te f_______________________ elio frie lanzar4 h contra el equipo del Aduanas El gat y elratnBuen progritoa ser ofrecoidoesta tarde en el Nuevo Sadiouaeonl Ventja e elsesob.atir enel se gundn encuenro del-cartel. Notas U Por Eladio Secadeo otsbooyolo t atcJu o 'del limou,,In AB 000A4yo4n0crnica ra pegar lo puololla aomansalva o Si Joe LosR ,~uo., H elo huboate iera perteeido a eoa edad en. que el it-it Ztl 0m .De las oooioes eOn odo inal tumbar o laovctima.notenia que suar queohelouount.dn el ase en la esqunaremo.lPu as¡.despusded, t.Oo ,y1el ,oon. Suuoot Rey Rstodo. lo que en vaso Inent hacerte fleopsey o. bnro ronaconcderle aJoey Gene Tusoey, pero no podo, porque el reeecde Maulio. uoaoventajaode qunce libas, pereesl -bntes de empezar el conele env-.al exilio enopeleo no yaoorepetirse la blotuhis que preseenta por¡c a ci a s¡! la leyeoda ¡dita de¡ oten ~ en plan de vctisna al pujilisto pequfis que ure. 1argo, con la que tanto se especul y con laqued1 tesd deapitar l pugilisto deo o setatuc. de tntose siue epeiulando C ips opunrly detms peso. Billy Connono pudono superaaJne Louloa. Gorge Carpeotier no pudo Ten irbaudL OOrd ouic u em rncsaoJan ganarle a Jorb Dempoey. En esas opotunidade Kearn. Y te le respondi dcindole que easolo el hombre superior en lo fsicto lo era tambin n tambion ous propios temore. Peco lo que Dempl6 tcnico y en lo artstiro -. Clarooque nadie pue-. sey ibu o jogarne era noda menos que el uampeode negar la existencla de un rieglo rndoecuannatomuodial y resultaba muy violeoto lhace do no ofrecen enre las paralelas dle u n v en. una sugetin en tan elstico seotido. Coo elp-d lajas de esa naturalezo He aqui un recuerdo blio! a toosyo eo el 'Enyle Thirty Atc"do d que ahoora merqe c l trabajo dn .quc o e eperu le Jersey City, co 00 pblco exaltado qnehbbo c on l. dejado cn las taylu su no milln seiscientosveotsoi i¡ quinirotos ochenota dlaures, lo. 00 opr u A Tex Ricrud le agradabaoor&c!pyutotje de ,odTo4loddJ4ltcy mn boxeoellooqoenapusiooado de dosr~as. Coo elcl ad e ikr e ak ntmrnd xito ms lionjero toc cute ysrote en1921, cu0npopuyncinsdr pesadilla.,Rirbayd snodo doj a ha.oo120oblo!uyco D-,gey y lotiodo slir a0000 ps; d do l¡Pelea deflcop.sy y Carpenir nI3$ orrtilOoouocoquel momentoerosuoficna, 10 Ivolvi a tor,'roo idntro resultado,' mondio mno t t-cmenyl og u es lo trflcar dei-propio Dmrnisy y Luis Ang,! ir][rnt;f 040d tooo p o. En la primera, osin erraembajador de lo-ledj eenmne 1 rz laiael Coabollteradel Cuadriltero. Lo cienJo rk r dijo la srroo eu ord lao i ceia l dch celapueo l r agiotta d sniatopro b6isdedr! grmolje. Hoy ounacasado voy ,rto Anche ionaugur csbataee liot. pmes, loOeuponlloloquesepo eos l di. el Cnmp~osst 5Pveria dl pebo rans e atet dstigudo dc 'Go .olioosetecientos oil dlares Yo s qn!~ t-,¡ .al1dc blompi en.e1 nadiase de L.a saqiosna.1e!klok-.O de hso no oco~i.nodo s.e~ ab~~ocs~ 1a. ,qu paeci qe pra ubr ala tarmase-onl (ttar p 1.c el ore ineral de Sepiwi .doctor Loose OsNrdarne. o qsienencrolan Is. jugadores det 00soctau. qopcoiqoprooirloui.ueooo oed es unverdaderorcampn y unbvmbyroaque fueronlse qeeraerenstriunfadoesoelprimec match cnanolaocide dsale.cera. auantes blancos. Despus la roso fue* muy distinta. l Siutd n teeqejs e l. i 4 Absloanuente*disinto. Poqu entivoes tu relnabl ntd 0 ts ojed i prsnainlathnu regrmLisAglFip. omo empresario, n romo amigo, lo nico que ain ouoeo ug ep la op ru lceeT o ro Salvaje esgimlo!, Angol Frpo.ddeseoes queoo olvide ete roegollosderaude al clboTronlu:delaPmos ed-pblico. Haga sane el pbiaos alga satisfecosdeHai dou me rjeg yrspl do or n otodn ocnrai eCocetjer. Porque Cro abrpagaoal rei'd s oclia lta.M ra. oc-2po petie eral lainoo de nvia, y cbapoda. irpo No dl tjo , Tumporo era necesario. Goopey gnfJ1i copotr gan el ar na"2po O era el latino del sl del medioda y el ltgo em-nma. l o un ugrre ~ ole otr podadoamd d aoametsoc uodoi logerido .Cualquier otro en lugar de empaey gando.tambin lo bubiero comprendido. Pe1lyrno, el pvctero argentino que debut con el Mrioson fu lo sensoacin del primer, enrocotyo. Ten irbod, cmo romoor yJarj OCoro o-o *. En los finales del juego cer ros brovhe dr orn. atacando uno ico de Pit frnte o frete, Texs monao'del cmpenmod l sabKinoqe N atud u iir Afeo. n c quer un osprimor. Tambin se distingui el delantero Coldnclo eno los filos del C. GlIgo. Deo.psey deba nnoar u George Carpontier bu hbia. pedido lofrancra iniqutdad que s venuder poosrmoad. ¡Laudifncoia fsica. Prup-tcocorEms,.roadaerauflm.tyrrPlo,v,,otid l!ioofu. Por PETER -eIlaovqyoco loar,ovt edC. Bar de seneneiercio lo hoguera de un baOhss. soy ganse. A nRbuad le conrvn que g0000e, Og 4to~~ StV o .u4 doe4,onl ov el humo de ruyas liamoaslbog a1 ielo. Unos das porqur Copy-tierrron l titulo marchraaooPaiottotoytttofei tulti~¡adurantloG f Meig a ls: .tgiro. ub 0 ii -' n,. ld. M nl 1.!,, antes dolo nl o eca s iialada pro o! hitrica esnaro Eroo. Poo rbn,.ootr uorl d,it. aa, Toa,! Lene pecdrolo, halaiogente tao crdula que apostaloa pblica no nE rrepi.tice~ drloalorydeado r. loo i, i v p,,,yg o ,* niP.G toquillansesmejantte bo oloalamyo, que basta egio" 'it" 1"r 'a~ o 54 Ou ogri'g0tiy' o dinero pareio u las mosodel idolo dr E-opia. y id, ao ¡ Vito la roto latin. Lo destroza del raoysi!o tooroe r beabia lercho roepec!tcu lo drpuiio .P"o, i ¡,i. i i I. g.d e1 ,i n ~ o. uo ni.t.ud ,,~~ podiarcotener yoanlar lafuerza byuto dcll fryoz algunt. Le pidi nosuma, qe o i'bo rovnt yo.P1~tirayoGolion y Mariiuuo. ;ldtiiit Que rrpitieseo dt'ludis rounds lagOrrOlnad deti-atoNirto fet4ro.uyut, oN toil, It"ii.i.iiit t Aseinoude Mnubo Qu manera ms brfilaOurroelganonod lylodc 00'd~-iQui,yrroin tdr¡, qeSoiugigi .Yliiiunond tequ modo msacabaoudeenardcrlosooielgn. Cuanodo soilaycampana, Dsimpory Mn ,. 0 d. 0 priauu !OY par d,bdoibo!igiu4 ~,11ot, En naYoldel., msde las masas lantido .i1 Mientraos uDempnvoli a destruir lo guardio dr salnt do Carpenloibiooioootg dudo. qes opr Pon,. b ailn ao o., u ue.a-no seyeoleomiraba enauel mnmentocomo lemira'o l~in. ueofuronvepulsadseporprliaro depor e ada!erecEn. uco uiin,o inds alolou qe puede-detrila poesa-od naooorlidui enriclvpdica dr! yrancsit. Coii' lSoe l btro.urlncuenro.Ssdoepv r,Jumlo M ol G le qmEohi v d,-Pgis.vb. n M,, quida-,emboraas yblaesmans fe enias trymin rl pimer rounod los fanticos ugioo dr, noqehblandr! erursro. node abls'gconodeet %-idadnolr rn-i,,it.i "' b novd ', ,in h ~"oiit, ui al snibian aCarpentierel campo de entooumitentuism. Lrienciaoestabaorosternienodlaiuertenerrtaodisciplias.todaotrance.Pp-,oomloodn drlsrg.ndotdredl-en.~ tb l,,d no, ddole nimo. "Candsene lo rampoaa, no bruta. Algunoncaballeotossenhbanio oryyio ,,oyg ~ uvt mt tocieo y 00lone' u.S to~d o s -e ovco, , ,, -1'piense en Preonia.ot 1lring pargitar: mashjugadisor s o e o e iuite po dujGtvoet' -. P.,dciii r.o,i ,andot.dr,lycua7ro '. -¡Vivo Franci, 1amia. pdoe mesgeo~oeb stdon livt, r ldttyioliov ytuort ul, uy Si despde toda aqoibla furiaprevia ofm ynyadoy, Fylorto cenoesdisparaod,[ln9,1! ieno,v e, ioodl.u.iidt1 sey dispnade Carpeiereel primoerooud' Jarbflcmpgeysali alboxeelasegunodroundd, gn oqreserooio Y Por1, sl!aonlDsust. rans ~n os' 12 la ltinad y JonS eato neann el monstruo y Inesn gran prisas Eoo. que los pronitne que tan po. deto 1rco e yiue har l ol. rimeos pusetidl 00 tt0ara'unt los CytrOi do o-Sqo Sobaelitbl.o1ices'r!uno 1. oidi' .sd,.,qi0lod4etit go se hrorizaanmicnodle a los ojos. Porque tondofitete ,onoen -tu pigaobrm lamanonm Vi'd h4giiv Porqoe no hoy dudo ga oo 'o.Eran dedcodos o ,Clenciv t ol-r e odootrt en loapopgnda seehaban tocado punts.muy mno etnee en nuod os 1 adEl prnr, u.lo prh.corspnddolit ino, do loh¡. e v os nisde o, onCstr,,, 1tocc del Pr ey o eficentes paro losefectos de las taquillas, peyu tras Gpetier fulomin la mosdibulo do! raimped~tn rvr a ~1torreoodd o~s.scto oo .se orn, ioae oiol oddcc muy deboado para el nimo eltado del pdhUlros -uno golpe terrible. Un golpe seern. que haba ~ ,re ,.,y v i cioooo Lo. Camh,,eleo. muy Iafiin r -liv quev cm. h dio ~~ivivyoovin ~ o c.Crpontier habla Ido aola gerra. Dompsey, hecho diana, que habaestremeid alamericaovtosaida.Ycesotue porea!o o! mu o. n.d' ortoc roiO tclase de d ~ hacer i'iso ot~ ~h lot pocosu parte, hblbanreboido aquella gnaorespooy arranoado l pblico do loe asieotos .Domp. dirdoaogaar en el primer enodorsen d ylutobronoAnte. o nerrPtd r snilidad couala patria. Et calor de loo comenta. sey, disicaoente superior, coped el tempoal ye-lmy r ootnot moeode custorequ e l Io oisird otndidM r. ettro Pale otociev %!amos a o rque ete ontrOaat' produjo, no so haba oxperr el doblado sonido del gong. Cuando yo00.t yPapr lot-lsmo, .ae upnni Re0-nas. parc ounior.o,ieto 'ea 4 .,oves .iorno, y ev rlo.c tingoido a. Estaba latente y era en oualquier vioa su esquin, Jack earn lo contes tun l t1codro dsrtllor 0v tngo oms00e.cantaodgo,.e.stbaaosOo. libre del oturto debtnante LoIi. mo etuo olilo plgoa Rroa Ibia de la peticin de Ricbrd. ."Ya es su frno-h oeo ero e opre e l ol. tro. scrmne alotstr u teo einD la n ma ala reocerdsdel&omucedumbre si empsny t" -aadi-t3eo.psey madurd a Crpontiecoenltuade.yotenohasgopee tallo el comodou.o danteejnro El susi~ o do bosretihuot e. o.e aloidesu esquina lestrul aguardia de coneltercrocny lonoquedenelcuatrto round Ls!rtaAohis l 1eOdnbunfriniiY hi lo,ando COAC MALLA DORADA ~lo pn Otdo TERtOt TEROY % .1, tGd. 1sa. tnelo, F. TAMAMES, S., en C. UN ALTO SENTIDO DE LA DISTINCION. lote mue Tsteo.d lectoo.losodo poc0 1eo d. Lino trlands. 9 Cuello inarcgble oTallo exacte Pliegues modernos o *Corte exlusivo Y e.0 onplesegt, el Super pertslluO

PAGE 19

Sport DIARIO DE LA 31,kTI--.-Shudo, 10i4e Mayo dle 1952 PAg a19 Sport§ 4, BABE HECH-EVARRIA T.ENDRA HOY-.DURA I-RUBA FRENTETRIIRUIZ ird r Deortivo 'Vencieron lo s 1 Un sfurzoloabte V ankees 7 x 41, "*1El boxeo Nacional L.ardro dnel s cp.,,u Soltaron de] primer luar. Por Ren MasIlesa NIEVA' YOi. 9 1 l',cda1h -Loe b Oeb e NuRevc a l ceo eannuev lado atetacionicouaquen ,il-uadro delos Mdo u i -c1u ~T¡¡inc t iener dhemas l wi eyl ete ele ~o .l, be2 llr ei.de el i manl e hefn r ili ilceeueeia s n i 1 d e ecupid dcastrereceuo e de aado a ]L l n al, mpliontene e strc o aector y pae Lulae Bu 1 l'-, loado csa consciente. elga de los fIls. e loiceu ianl h.&oel .d.,laealcauM. .ficr.al vlLu aeals -1"doaeo ,.lzh cempeo celiesv de reealaaear,. l o Paiub Rosales. quien colaboa. V.il Beceai C. es eaquer en paete. la aSeo, boisia ae sa crluaada pe l ureda-cae 1 con un eeoillpyaivacaaie nacional. aiye araizaucin o tIal qislal da la plaza habanro. Jh-". u-ll.r ociy ,, i ahora ms pecosa y ceno nl pcaMedilo un chiquillo de peobad. ipr'"'Iub G'! y .cc Gil Me cC be.iu -c cneiente oiiacvulo¡.caiociuaoaallai-e llu elrladiii hizaocaealtleaaaeil ponas del apalimimo poresca reaBabe Eubsaiauno a d e le paca eaca a Berra. Ma Da-alo nudacin de las activcidades abati.pinosanaevos qae bu -Progresada lo tereraeoy CzYa segunda iii 1 cii n e n ealn Palacio ale los Deportes. suiciente pues mieeceel rtluoa dc hu d ae eehclii pace li es posale conceder crdio aicleiiu iaiconl iieuiiihc L, la laiea que~ realizan las bnbes Enu calIci il e. lc.l ce bh> il, eia fiecili.c c .i. bac e estii hecauha sobe s hbm. dunas cal lcl if( i iiiicil iii iic.al cia. icicc al inoliuoieacacilaj. iciia .l ei y .i alA -uii c.~ii a el ¡.iaca a.] J. a i ii la a t,,ariie .i blia decc c l t" y -1ishec cac ut t.,eian deb t,c b lil pcipcilc iac p11>;, acohnnuiop.dai-Eiaaesnuulalaiu v.ieiaulaa .cecca h-ci.~,~c Porquese aciere e de-iehlas ue ~abre, c.,ciii cion del 1aesiluole ce las p.ca fi 5 -e. ces sci culaueuc 1claaac aca und cciiaa bailano e pccilsia Se biih a uda ],e cic hispoelbilida.d 'habiese ida estcil ciia paii-i. c aa.leii 00~ ypnelrs.' Ea necesaurio el allhceaeoe ea lianciea ciahal un 1, e1 o G.= 1;. 40 21 ualoaioie1.inesi,eaion. iuo odo analelCc said eu cn-Tiuelpeeoicl caec1 tsaaiei-he peleadoeeirajee t cinaau iinde-pelnahuuesoum Pir~uli. lii0 al azoaclas daemprensi eic.n.-aqae eaecaaoiaaeel Luciom b. .1li han vaciladopn hace rente al de.,. eliine d asecvhiae~ 2 li e, ii embolsnosideele! querereceebilciipodia eaiiacae eli elid ial c ee i ne muchode ieaaapore1 depaalas enla maoouyelaeue pan .,bicie ,. i pc Tii prcinsqueba5miaadalIuboxeo da bciiocalcoseca suiae V. SlrabeoaC, la,l 0crdi crioaenooqueimeeosdccapaidulasloaaoa.GuanteseOro.es fue. lo paa grndes malildea. ele la reureccin, Estamos ea la Toaleo 32l a e 2i ;4 u0 aloe entaren en acein elciiilcceinicial deioa pa-acasolua NUEA YORos aocriao Ale iimbcs que sust y acontecimienosuadestcuyanesenrest C.C.e. H,0AE emoionialoslfanicosnsu pcie queahemosidepositadauencste .era presentacin enLa Habaa cnea ieno. paeslaaeaesla.-iaaB .ilaica 0y el chamaco Telel uaiz, quin he. se reqainereontesn yhepcaace ai~tiioi, biosin otracredencial qulanu paneielo decsivouacicNuc dll -otorgadaporsaucondicin decpgil dadhdesiuialetaas iptaaos ici.=, ib, -2 a u azteca. El eecaerdo de Cacloe embarguoyua vraac diiaie ¡t ;i -ciii.' Mai.cies. do Lilas cuatilo., dr Pillo Pal cuicaera anlvez e b b ccepa tiro.,,<)-. -c a a Pradoeyde malcas cacas que blisbah iiay cici l clicceiaal' 2 e 0 a0 la ronaalardndevalorenustros maule elpc,e,c ,cue.iiaan Iiciiiduiil lai ]fi la li 2i 1 a u i MiFodi a Irontn JAIAI.AI ( Mioso~V di aA e peib pori iciab ea el s pvictoria 8 x 5 P~ h ., .Ono~1~pWIe PRIMER PARITIDO. o 25 iaeonc, %iaiC, 0,,1 o caicc u-ii O e Concn u triple en el dcimoo u cLyzcuod. iuae., ,"ora :,c-l o~ nauta epicedio paro decidir. mneob. dl aahaee 9 l., ~ P-,auaenriada llcto cnnct das hite. PRMR QUINVLuAuir. (-i, Ni,,,. ial ca 00200c'"Lorcaco. Plru-"uedan. Ha.ces DcTmOlT. o e UitcIh.El Pira, Gaaca Il e hela. u Fiiirc iichi. Pnrad. Pmcichr. ce-,s,.a. s art.Mf.eS .D A ,eascl 30 nl a se. i. un r~beclaii 1_ 131 acsal ac o ose-1 ylq ce-ca d.p "eo -ds L505 slo c uli. s O~ ru osI.a n nlrsu nrlipre Bcee